You are on page 1of 2

1

jodcog nindus 

EvivF

om āḥ hūṃ

ha ho hrī vajra spra na kham phat
Three times

phaṭ om ma- jig ma -la sòl- va dèb āḥ ma- jig ma -la sòl- va dèb hūṃ ma- jig ma -la sòl- va dèb gar- bo om -gyĭs jyĭn -gyĭs lób már- bo āḥ -yis jyĭn -gyĭs lób ŋon- bo hūṃ -gis jyĭn -gyĭs lób gar- bo om -gyĭ jyĭn- láb -gyis xóŋ- ba ñi dái dor- xóŋ -dǔ cog -gyaŋ hǒd -dǔ dem- se xǔ hǒd- puŋ bàr- vai cog qòd gyis jé lá- ma yi- dǎm kàdrò dǎŋ, gyál- vai gyil- kòr ñés gyǔr jig qos- gyoŋ ma gòn jam- drǎl dǎŋ dǎm- jan sùŋ- mai tug- dǎm gaŋ gyǔr jig.

āḥ ma- jig ma -la sòl- va dèb

dǎm kàdrò dǎŋ.vai cog qòd gyis jé lá.vai gyil.dǎm kàdrò dǎŋ. gyál. hūṃ ma.kòr ñés gyǔr jig qos.kòr ñés gyǔr jig qos.vai cog qòd gyis jé lá.ma yi.ba ñi dái dor. gyál.gyoŋ ma gòn jam.2 már.xóŋ -dǔ cog -gyaŋ hǒd -dǔ dem.dǎm gaŋ gyǔr jig.se xǔ hǒd.láb -gyis xóŋ.jan sùŋ.jig ma -la sòl.gyoŋ ma gòn jam.vai gyil.láb -gyis xóŋ.jan sùŋ.ma yi.mai tug.drǎl dǎŋ dǎm.mai tug.puŋ bàr.drǎl dǎŋ dǎm.bo āḥ -yis jyĭn -gyĭs lób már.se xǔ hǒd.dǎm gaŋ gyǔr jig.va dèb ŋon.bo hūṃ -gis jyĭn -gyĭs lób ŋon.bo hūṃ -gi jyĭn. phaṭ  EvivF .puŋ bàr.xóŋ -dǔ cog -gyaŋ hǒd -dǔ dem.bo āḥ -yi jyĭn.ba ñi dái dor.