1

jodcog nindus 

EvivF

om āḥ hūṃ

ha ho hrī vajra spra na kham phat
Three times

phaṭ om ma- jig ma -la sòl- va dèb āḥ ma- jig ma -la sòl- va dèb hūṃ ma- jig ma -la sòl- va dèb gar- bo om -gyĭs jyĭn -gyĭs lób már- bo āḥ -yis jyĭn -gyĭs lób ŋon- bo hūṃ -gis jyĭn -gyĭs lób gar- bo om -gyĭ jyĭn- láb -gyis xóŋ- ba ñi dái dor- xóŋ -dǔ cog -gyaŋ hǒd -dǔ dem- se xǔ hǒd- puŋ bàr- vai cog qòd gyis jé lá- ma yi- dǎm kàdrò dǎŋ, gyál- vai gyil- kòr ñés gyǔr jig qos- gyoŋ ma gòn jam- drǎl dǎŋ dǎm- jan sùŋ- mai tug- dǎm gaŋ gyǔr jig.

āḥ ma- jig ma -la sòl- va dèb

2 már. phaṭ  EvivF .ma yi.láb -gyis xóŋ.dǎm kàdrò dǎŋ.ma yi.ba ñi dái dor.mai tug. gyál.kòr ñés gyǔr jig qos.vai gyil.kòr ñés gyǔr jig qos.se xǔ hǒd.dǎm gaŋ gyǔr jig.mai tug.vai cog qòd gyis jé lá.gyoŋ ma gòn jam.drǎl dǎŋ dǎm.jig ma -la sòl.dǎm kàdrò dǎŋ.ba ñi dái dor.bo hūṃ -gis jyĭn -gyĭs lób ŋon.láb -gyis xóŋ.vai gyil.puŋ bàr.va dèb ŋon.xóŋ -dǔ cog -gyaŋ hǒd -dǔ dem.jan sùŋ.dǎm gaŋ gyǔr jig.jan sùŋ.puŋ bàr.bo āḥ -yi jyĭn.bo hūṃ -gi jyĭn. gyál.drǎl dǎŋ dǎm. hūṃ ma.gyoŋ ma gòn jam.vai cog qòd gyis jé lá.se xǔ hǒd.xóŋ -dǔ cog -gyaŋ hǒd -dǔ dem.bo āḥ -yis jyĭn -gyĭs lób már.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful