You are on page 1of 96

AZ ANGOL ÉRTELMISÉG ALAKULÁSA A XX.

SZÁZADBAN
Irta: DIMITRIJ M I R S Z K I Mutatvány a Korunk márciusi számában ismertetett munkából. Régen, a brit kapitalizmus ifjú, virágzó korában az angol értelmiségiek kisérletet sem tettek a maguk osztályáról való önálló gondolkodásra, hanem csak büszkélkedtek, h o g y ahhoz tartoznak. Röviden: nem volt külön értelmiségi osztály. Csak egyszerűen „művelt osztályok" léteztek, amelyek teljesen azonosak voltak a tehet s osztályokkal és voltak „szabadhivatások", illetve, ahogy angolul nevezik, egyszerűen — „hivatások". E hivatások számára az angol polgári társadalomban emberemlékezet óta egy békés, viharmentes rév volt föntartva. Mindaddig, amig Nagybritannia gazdasági életében szabadság, kezdeményezés és szabadverseny uralkodott, a szabad hivatásúak, (orvos, jogász, stb.) a privilégiumok és monopóliumok napfényén sütkéreztek s ez számukra a haszonrészesedésb l sokkal nagyobb részt biztositott, mint bárhol a kontinensen. A régi egyetemek tanult értelmiségeinek m é g ezeknél is különb a sora. Ezek helyzete még kiváltságosabb, miután azoknak a birtokoknak a hatalmas jövedelmeit i,s élvezték, amiket családjaik a középk o r óta szorgalmasan összegyüjtöttek. Ezeknek a kapcsolata a X I X . század vége felé az egyházzal nagyon bens séges. A szóbanforgó id intellektuális osztályainak kiváltságos helyzete els sorban azzal magyarázható, h o g y a brit polgárság az arisztokráciáival kötött kompromisszum eredményekép' jutott hatalomra, másodszor pedig azzal, h o g y mindaddig, m i g Nagybritannia kis bürokráciát és aránylag kis hadsereget tartott el, az értelmiségiek képzett tagjai é Lvezhették a haszon ama részét, amit más (kontinentális) országban a bürokrácia és katonaság nyelt el. Ennek a következménye, amiért a szabad hivatásúak nem annyira haladók, mint inkább maradiak, s t maradibbak, mint szül osztályuk s ezért nem csupán a polgárság, hanem la polgárság és az elpolgáriasodott arisztokrácia szószólói, — röviden, t kés pártiak, a birtokos családokkal együtt, akik azért tartották m e g poziciójukat, mert szintén t késekké váltak. Az egyházzal karöltve — s az egyház Angliában szintén hivatásnak számit — a kiaknázó blokk védelmez i és sohasem jutott eszükbe a „független gondolkodásnak" m é g a fogalma sem. A ,,művelt osztályok" mérnökei és tudósai nem tartoztak a kivált ságos uralkodó osztálybeli szolid hivatások tudatos, érckemény négyszö gébe. Mivel azonban ezek iránt a kereslet állandóan nagyobb volt, mint a kinálat, ezért ezek számára, mint osztály számára elégséges volt a minimális mesterségbeli gyakorlat s minden komoly, általános műveltség hiján megmaradhattak er sen korlátozott értelmiségi .szinvonalukon; — te. keresletnek ez a kinálattal szemben való tultengése ezenkivül még oly* gyorsan szoritotta le az el bbieket a polgárság nagy tömegébe, hogy úgyszólván kilátásuk sem volt ráeszmélni csoportjuk különlegességére. Valóban, az egyetlen csoport, amely ebben az id ben a független értelmiség némi jelét mutatta, az irodalmi és művészeti hivatások csoportja. Ebben a korai szakaszban is m e g lehet különböztetni az intel
KORUNK 11. évf. 368—464. 21

lektüel tipust az irók, ujságirók és művészek között. N e m kétséges Carlyle, Ruskin v a g y a praerafaelita mozgalom intellektuális jellemvonása. U g y a n i g y nem volt független, önálló bóhém osztály Angliában a X V I I I . és X I X . század el tt s az általános tipus azon egyéni példányai, akik megütik a „független" gondolkodás mértékét, semmit sem változtatnak a „művelt osztálynak" a polgárságba való maradéktalan felszivódása tényén. Megállapithatjuk, hogy a brit t késrend „aranykorán" keresztül a Gabona törvény (1848) és a kiváltságok megszüntetését l (1848) a nyolcvanas évek válságáig ez a felszivódás teljes és tökéletes. Megállapitható azonban az is, h o g y ép' az ipari forradalom végleges gy zelméig tartó, er s osztályharcokkal teli szakasz mulasztotta el a sajátságos értelmiségi osztály kialakitását. Ép' a „radikális filozófusok" (a hasznossági elv hivei, mint Bentham, Ricardo, Grote, a két M i l l s ) tiltakoztak túlságosan nyiltan és túlságosan világosan az osz tálycsoportosulás ellen és az ellen, h o g y róluk, mint valami független értelmiségi osztályról beszéljenek. Ez a kiváltságos értelmiség u. i. korántsem volt független a vezetésére bizott tömegekt l, ugyanugy, mint a X I X . századbeli orosz forradalmi értelmiség. Az a tény, hogy O'Connor és O'Brien nem voltak tisztán munkásvezérek, nem magyarázható a munkásságtól való szellemi elszigeteltséggel, hanem csak a közbees osztállyal — a kispolgársággal — való konkrét kapcsolattal. A nyolcvanas években a helyzet rohamosan megváltozott. Az új t késrendi országok versenye megfosztotta Nagybritanniát történelem adta „természetes" monopolisztikus helyzetét l. A német áru megjelenése a brit piacokon nagy hadjárat bevezetését jelentette s felnyitotta a polgárság tömegeinek szemét a tényre, hogy Nagybritannia többé nem egyetlen „mühelye a világnak." A megszűnt monopolisztikus helyzet megbolygatta a kiváltságokra épült osztálybékét. A Gabonatörvény megszüntetése óta a brit t kés osztály a szabadelvű szociális reformok egy nagyon jól kieszelt és kell alapossággal keresztülvitt politikájával megállithatott minden, a dolgozó osztály részér l kiinduló forradalmi mozgalmat. E z t a politikát az olcsóság tette lehet vé, az olcsóság viszont a világpiacon elfoglalt monopolisztikus helyzett l függött. A monopolisztikus helyzet megszűnése megölte a szociális békét, miután ezt a gyökerénél vágta el. Az 1886. év munkanélküli tüntetései s a makacs dokk sztrájk (1889) eddig még soha sem létezett méretű osztályharcok bekövetkezésére utaltak. De ugyanakkor jelentkezett a szociális béke új alapokon való helyreállitásának lehet sége is. Afrika felosztása (1884 1885) és a transvaali aranyleletek (1885) új imperialisztikus korszakot nyitottak, ami u j r a lehet vé tette a munkásosztály fels rétegeinek megvásárlását. A meggazdagodás utja ujra nyitva állt, bár ez a meggazdagodás sokkal kev é s b é volt szabadelvű és boldog, mint a „természetes" monopólium korszakáé. Az uj kor uj gondolatrendszereket termelt, — az imperializmust és Szocializmust. Az „imperializmus" fogalma — angol használatban — határozott politikát és politikai eszmekört jelölt és jelöl ma is, kivéve a következetes marxisták felfogását. Az imperializmus mögötti eszmekör, mint a brit kapitalizmus új célja, lényegében gyakorlati volt s amennyire lehetséges, mentes minden spekulációtól. Prófétái nem teoretikusok voltak, hanem politikusok, mint Joseph Chamberlain s a tettek emberei, mint Cecil Rhodes. Az imperializmus költ je — Kipling — a legkevés bé intellektuális az új korszak nagy irói között. A szocializmussal vi

szont ép' forditott a helyzet. A nyolcvanas évek szocializmusában ( a z el z liberális korszak csökevényei következtében er sen deformált) munkásáramlat mellett megjelent az ugynevezett fabiánus szocializmus, mely szubjektive (a maga szempontjából) osztályokon felül állt, objekt i v e azonban kifejezetten polgári mozgalom volt, — kombináció, amely jellemz az értelmiségre. t A fabiánusok s ahogy magukat általában nevezték: a „progresszivek", akik közül még a fabiánusok a legtisztultabbak, mozgalmának szociális alapja egy ujfajta értelmiségi osztály jelentkezése. N a g y o n las s an, sokkal lassabban, mint azokban az orszá mus kés bb rendezkedett be s kevésbé szivvel lélekkel, mint Nagybritanniában az ötvenes évek óta kezdett n ni a kvalifikált alkalmazottak e g y új osztálya — gyárifelügyel k, statisztikusok, iskolainspektorok ás hasonlók. Ez az új tipus tünete Nagybritannia eleurópaiasodásának, melynek kezdetét Marx és Engels az 1851. évi nemzetközi kiállitástól számitják. A brit kapitalizmus csak a nyocvanas években kényszerül ez uj intellektuális osztály gyorsütemű növekedése következtében a gyökeres átalakulásra. Az átalakulás óriási keresletet inditott meg uj emberekben. Ehhez járult egy másik áramlat, amit a Londonban és számos más nagy ipari Városban alapitott egyetemek váltottak ki, melyek teljesen elütöttek az olyan régi egyházi arisztokratikus fészkekt l, mint Oxford és Cambridge. A fels bb oktatás terén az uj tendencia legel rehaladottabb szimptómáját az 1880 ban alapitott londoni Gazdasági Iskola képviseli, mely kezdett l fogva a legközelebb állott a polgári szocializmus mozgalmához. Ezenkivül uj technikai f iskolákat létesitettek s a tisztán gyakorlati mérnökök és ipari tudósok testületének helyét fokozatosan foglalja el a technológusok kontinentális tipusának testülete, mely e g y i k oka volt annak, amiért a német kapitalizmus a brit kapitalizmus fölé kerekedett. Az elemi és középiskolai tanügyi reform, melynek folyamán a felekezeti és autonóm intézményeket maga az állam vette át e g y alacsonyabb művelt osztály létesülését tette lehet vé, aminek azel tt nyoma sem volt. Ez az új értelmiség bár megközelitette a kontinentális tipust, mégis a feudálizmustól ,s a militarista és bürokratikus tradicióktól sokkal érintetlenebb volt, mint kontinentális mintaképe. Ez már demokratikus értelmiség s a régi ,,hivatásoknak" abban, h o g y nem reakcionárius, hanem haladottabb, mint anyaosztálya, pontosan az ellentéte. A mult maradványai ezt az osztályt már nem kötötték, s t alap ja egyenesen tagadása a multnak. S ami m é g több, ez az uj értelmiség, mint osztály már nem érdekelt közvetlenül a t késrendi termelés folyamatában. Ezért aztán ez az osztály önmagát osztályokon „ k i v ü l " Vagy felül" állónak „a hiánytalan társadalom" megtestesülésének, az állam leghaladottabb szervének tekinti. Az új értelmiség, mint olyan, nem érzett semmi vonzalmat a szo cializmus iránt, bár jelentkezése ugyancsak a válságnak az eredménye, melynek f szimptomája a munkásság küzdelmeinek új hulláma, — az 1886. évi munkanélküli tüntetések s az 1889. évi sztrájk — ami kezdete a munkásosztály elfordulásának a hagyományos szabadelvűségt l a független osztálypolitika felé. A szociális forradalom réme, mely a privélégium napjai óta megkimélte Nagybritánniát, ismét felütötte fejét s az új értelmiségnek, ha akarta, ha nem, fel kellett ismerni, hogy rajta a sor felkészülni az új forradalmi mozgalomra, ha u rrá akar lenni afelett és ártalmatlan mederbe kivánja terelni. Ez az a mű, amit a fabiánusok vállaltak. Engels e g y 1893 január

más szóval: tekintetbe kellett venni azt a tényt. „európai asodnia" és . A fabiánusok ezután abbeli törekvésük során. A mozgalom objektiv lényege viszont. amiket a brit polgárság s az osztalékot bezsebel arisztokrácia évszázados társas viszonyából örökölt. A fabiánizmms szubjektiv rugója a forradalomtól való félelem. melyeket rendkivül hasznosnak találtak a kapitalizmus átszervezésére s versenyképessége fokozására. bár revideált és modern formában. valamint ama nem kevésbé fontos kérdésben. hanem a „hiánytalan társadalom" érdekében tették. M e g kellett szabadulnia technikai és szervezetbeli elmaradottságától. Maga az a tény azonban. akik nem ültek a kapitalista fehér asztalnál. hogy a kapitalizmust a forradalmi proletáriátustól megmentsék a szociálizmusban olyan elemekre bukkantak. akik valójában a racionalizálás teoretikusai voltak. s megtanulni Bismarck tanait. ezt az óriási feladatot azonban nem tudják egyedül a durva proletariátusra bizni s ezért szivesek a forradalom élére állni. h o g y a brit kapitalizmus számára mulhatatlanul szükségessé vált az új helyzethez való alkalmazkodás. elsöpörni a „laissez faire" pókhálóját. án Sorge hoz irt levelében szépen jellemzi ket: — „törekv csoport ( „ e i n e Bande von Strebern") itt Londonban. hogy a munkásosztállyal való szociális békére új formákat és alapokat találjanak a fabiánusok. a közelg válság s a brit kapitalizmus önmaga civilizációjával szemben táplált elégedetlenségének volt a feltűn jele. az ipari kapitalizmus „aranykorában" azonban a közvélemény holt sulyának ellenállhatatlan nyomása alatt ezek a szerencsétlenek a saját osztályuk szemével nézték magukat és semmiféle könyörületet sem éreztek önmagukkal szemben. de már korántsem védelmi reakcióból. Be nem illeszked . de megszűnt az utolsó szót is jelenteni a kapitalista módszerekben. mint valójában az egész „progressziv" mozgalomé. megtagadta anyaosztályát. ha csak irásban is. Az értelmiség a „hiánytalan társadalom" érdekeinek meséjével lassan különleges. ami m é g a régi nyugodt napokból maradt meg. hogy megértsék a szociális forradalom kikerülhetetlenségét. Most ezek a kimélyül válság hatása alatt lerázták magukról osztályuk lidércnyomását s az értékek általános zavarában és vásárában ezek az értelmiségiek té . Alapvet elvűk a forradalomtól v a l ó félelem". „magashomlokú". Ez már a válság patológikus szimptomája. A z o k a bohém. Emellett az értelmiség mellett azonban a brit kapitalizmus válsága kitermelt egy másik értelmiségi tipust is. mely szintén távolállónak képzelte magát a polgárságtól. hogy nemcsak kiváltságos. minden más alapvet osztálytól független poziciót igényelt a maga számára. szociális magatartásuk igazolását is megtalálták. az oligarchia mindazon romjait átmentve. Ha támadták az elaggott manchesteri radikalizmust vagy a konzervativok ( t o r y k ) egyháza oligarchikus konzervatizmusát. helyzete szűnt meg. hogy kezdett tért nyerni azokban.modernizálódnia" kellett. állásnélküli értelmiségiek azel tt is mindig akadtak.18. ugy ezt a fabiánusok nem a munkásosztály. ami azt jelentette. Mindezen problémák legjobb megoldására irányuló törekvésükben. A haladó értelmiség e szocializmusa — történelmileg a kapitalizmus ravasz mesterfogása — védekezés az imperializmussá való átala kulás tartama alatt. kik elég érettek ahhoz. egyéniesked értelmiségiek ezek. ami természetesen ugyanazt a régi kapitalizmust jelentette.. A kapitalizmus általános kritikájának álarca alatt a kereskedelmi monopólium korszakában a brit kapitalizmus kritikáját forszirozták az automatikus elrendez désbe s a verseny mindent g y ó g y i t ó csodaszerébe vetett hitével. abban áll. hogy Nagybritannia polgárságának vezet értelmiségi osztálya.

mely gerince minden reformizmusnak. A parazita profit és extra profit hatalmas növekedése lehet vé tette a munkásosztály fels rétegének nagylelkű megvesztegetését. az egyéni életben viszont több szabadságot. Bohémek és „magashomlokúak" jelentek meg a szinen. Ezek nem az új v a g y a régi osztály új problémáinak álláspontjáról kritizálták a polgári társadalmat (amint azt a fabiánusok t e t t é k ) . Az imperializmus kezdett a bevezetett rend lenni s azokba. valamint a megkezdett új „technikai forradalom". Mindkét követelés mélyén azonban racionalizálás rejlett. A mult századvégi progressziv mozgalom e két céljának legmegkapóbb megtestesülése — Bemard Shaw. mely képtelen a művészet és a költészet megértésére. a másikban az irracionális korlátozások megszüntetése. Ugyanakkor gyarapodott a kapitalizmus fekete kabátos alkalmazottjait felölel közbees osztály is. Gazdasági téren az új értelmiség több szervezettséget követelt. az uralkodó osztály alsóbb. hanem a saját egyéni izlésük és fantáziájuk vonaláról. Ez a polgárrendszer elleni individualisztikus lázadás azonban több. Az új század Nagybritánnia s a brit kapitalizmus számára némi lélegzetvételt engedélyezett. hogy tévelygésük nem valami bennük rejl defektus eredménye. Igy következik be a nyolcvanas és kilencvenes években — Wilde Oszkár és Aubrey Beardsley korában — a bohémek els brit osztályának és egy brit individuális dekadenciának a virágzása. olyan fellendülésbe iveit. mind magasabbra és magasabbra emelkedett az új haladó értelmiség. egészséges tiltakozás hangzott el. gyakran egész meglep fényben foszforeszkáló termékei — annak az osztálynak. Ennek az új értelmiségnek az individualizmusa szoros kapcsolatban állt a polgári szocialista mozgalommal s együttesen támadták az arisztokrácia és egyház silány uralkodó klikkjeit s az álszenteskedés ugyancsak hitvány puritán praktikáit. melyt l oly' g g sen elhúzódtak. Az imperializmus e válság el tti évei rég nem táplált illuziók ós reménységek évei. amit „szocializmusnak" nevezett. — az egyikben az irracionális anarchia. mely az ipari kapitalizmus legszebb napjaira emlékeztetett. E csoportok egyikét a n k alkották s a polgári feminizmus egyik legjellemz bb elem abban az erjedésben. E bohém világ eszméi és értékei azonban nem egyebek. ami ósdi volt a kapitalizmusban s . mint bohém dekadencia. akik megvetéssel néztek le az emberiség nyüzsg tömegeire és azok kicsinyes pénzügyi érdekeire... Ennek a hullámnak a taraján mind feljebb és feljebb. meglehet s zajjal verték bele a transvaali aranymez k birtokáért folyt búr háborúval.vedésb l v a g y szeszélyb l arra a szilárd meggy z désre jutottak. Az imperializmusban rejl ellentmondások még nem hozták el az 1914 1918 as világégést és a kapitalizmus általános válságát. kik err l nem akartak tudomást venni. n. az u. mely a nyolcvanas és kilencvenes években Nagybritannia művelt osztályait áthatotta. felel sség a saját anyaosztályuk nyája és afölött a szánalmas középosztály felett. emberek. indiai nyarat ( v a g y ahogy magyarul mondják: vénasszonyok n y a r á t ) . elnyomott csoportjai részér l — a magasabbra való emelkedés céljából. hanem ellenkez leg. A könyörtelen kapitalizmus mechanizmusa által életre hivott anomáliák ellenni tiltakozással egyidejűleg egy er teljes. A nagyon gyors imperialista terjeszkedésen épül termel er k növekedése. Ezek az új értelmiségiek mindent g gösen kritizáltak. mint termékei — bár természetesen.

mint a megelégedett liberális napok friss leveg je. mégis a Lloyd George nevéhez fűz d reformok sorozata (a szociális biztositás bevezetése. viszont nyiltan szakitott a bevallottan t késrendi pártokkal. az imperializmus sikere volt. ami ezt a dics séges id t. próba — s a legközelebbi választások alkalmával a konzervativok vereséget szenvedtek s azok a forradalmak. h o g y az egész világ megbolondult. mely bár még nem halt meg. A munkásság a reformisták befolyása alá került. mint „a kapitalizmus legmagasabb foka. a kormány — els pillantásra — nagyon különösnek tetsz csökönyösséggel harcolt ellene.) a brit kapitalizmus demokratizálódását eredményezte. A légkör Angliában is kezdett fülledtté válni és semmiesetre sem volt olyan. miel tt a benne rejl ellentmondások érezhet vé váltak volna. most a szavazócédulák kitöltésének sokkal tetszet sebb eszközével érnek majd célt. általános választás utján. És bár a liberális párt választási programjából keveset hajtottak végre. U. amikor a kormány a lázadók ellen küldötte ket. amit a konzervat v párt a következ évben a kombinált liberális és munkáspárt részér l szenvedett az el re megjósolt forradalom el jelének kellett tekinteni. hogy a j ö v az kezükben van és minden. melyek a multban vért és acélt követeltek. Ezt az eljárást kellett most minden hét évben egyszer. tipikusan értelmiségi mozga . E g y másik oldalról viszont sokkal figyelemreméltóbb és szembeöt l bb törés volt megfigyelhet ezekben a szép napokban. messze maga m ö g ö t t hagyta a nyolcvanas évek kitöréseit s a chartista mozgalmat. az ezeknek az éveknek a demonstrációi azonban oly' finom skálán mozogtak s annyira tisztán állitották szembe az osztályokat egymással. A brit munkásság továbbra is követte a reformistákat. Természetesen a kormány terveinek nagyon jól megfelelt a minél nagyobb lárma ekörül a tökéletesen frivol. A konzervat v párt maradi politikájától végkép' megundorodtak s a „meg bizható intuició" egyidejűleg bebeszélte nekik. U g y látszott. A készül háború viharának mennydörgése mind jobban közeledett. Feketeinges bandák kezdték el késziteni az autonómisták elleni polgárháborút és a brit hadsereg tisztjei nyiltan megtagadták a liberális kormány parancsainak teljesitését. Londonban megjelent a szinen a hiszterikus szüfrazsett mozgalom. mégis halálra volt itélve. az imperialista zsákmány árán megvásárolt szociális béke nem. hogy a liberálisok becsapták ket s a t kés érdekek védelmében szemforgató demagóg engedményekkel szurták ki a szemüket. amit tenniök kell. S valóban. Az egyetlen ok. nem pedig a jöv vel összefügg jelenségnek tűnt s inkább a feudalizmust és abszolutizmust álcázó politikának.ragaszkodtak a racionalizáláshoz. a walesi egyház megszüntetése és a Lordok Háza hatalmának korlátozása stb. hogy a progressziv értelmiség bizalma már kezdett meginogni bennük. a haladáshoz és a demokráciához. i. mely csak 1914 augusztusában roppant össze. L l o y d George liberális korszaka az illuziók és reménységek kora. Akkoriban azonban az imperializmus a multtal. melynek más ideáljai voltak. s mindezeket a szivárványos kilátásokat lehet vé tette. de semmiesetre sem. mint rendszernek. A munkásmozgalom nagy ugrást tett el re. tartott sokáig." És i g y ellenére a mind gyakrabban jelentkez nagyon is zavaró jeleknek. A munkások csakhamar rájöttek. a megsemmisit vereséget. A francia forradalom egy uralkodó osztályt űzött el s e g y másikat tett a helyére. (1911 1913). a brit nép számára is lehet vé tenni. a földbirtokosok megadóztatása. Igy lett — irta Bernard Shaw 1904 ben — Britanniában a forradalom nemzeti intézmény.

lom körül. Felesleges azonban a „tragikus" természetű válságból sorstragédiát csinálni. Természetesen mindebb l azel tt is volt valami. A demokrata optimizmus korszaka hirtelen elpárolgott. mint a szappanbuborék s csupán valami nyuló lebernyeg maradt vissza bel le. mire forradalmi jelszavakkal s szinte forradalmi elméletekkel kezdtek el játszani. oly' örömmel és optimizmussal kezd dött Shaw és a fabiánusok támogatásával. hirtelen hiszterikussá és abnormálissá lett s az angol értelmiség komolyabb és mélyebb válságának lett figyelemreméltó jele. E g y másik csoportban viszont a liberálizmus éveiben eltűnt eszteticiz mus és individualizmus kezdett éledezni. nem azárt. Mindezek a jelenségek azonban nem érték meg végleges kibontakozásukat. hanem. Az 1914 18. akkor az sokkal fontosabb jelenség. hogy sokkal er teljesebb eszközre van szükség. Ez az egyetlen id . kib vülve a parazita polgárság individualizmusban s esztéticizmusban tobzódó áramlatával. 1911 ben megjelent D. Az angol értelmiség 1914 re feltűn érzékenységgel reagált. akiknek kivétel nélkül volt menekvésük. melyek hitére a X I X . ha a munkásosztályt tovább is bolonditani akarják. amikor ez az értelmiség uc cai demonstrációkban vett részt s minél jobban kimélyült ez a mozgalom. mely nemrég még a szivekben honolt egészen más hangulat foglalta el. évbeli fiatal nemzedék tönkrement. A haladó értelmiségiek egyes tagjai rájöttek. úgy eltűntek. hogy az ilyen fajta individualizmus párosulhasson a minden illuziójukat elvesztett értelmiségiek individualizmusával s ez a tünet igen jelent s szociális jelenséggé lett. A haladás és az élet lehet ségébe vetett hit egy csapásra összed lt. hogy rámutatott az értelmiségi osztály közelg felbomlására. A haladás azon er i. Megértette a változást. Law rence els könyve. A februári orosz forradalom. ha bizonyos mértékben elvesztették bizalmukat a történelemben s a „háborús áldozatok" agónizáló individualizmusával karöltve egy másik áramlat ütötte fel a fejét. majd az Egyesült Államok háborúba . mely tele egészséges emberi értelemmel. mert a szive i g y diktálta. mintha erre kényszeritve lett volna. Az értelmiségi osztály fiatalabb nemzedéke számára a háború tragédia. az ellenség tüzében ég verem formáját s az angol értelmiség agóniája egyénileg gyakran a háborús neurózis agóniája. mert közben kitört a háború. Ez a tragédia csak a polgári értelmiség és az uralkodó osztály művelt tagjaira szoritkozott. ugyanabban az évben megindult a Georgiai Költ k mozgalma. annál inkább jelezte az id t. mert a nép figyelmét elterelte a pillanatnyilag szunnyadóban lev munkásmozgalomról. A világháboru kitörése el tti utolsó években a demokratikus optimizmus helyét. most azonban adva voltak a megfelel szociális feltételek ahhoz. Á m . A haladó értelmiség nagy része feltétel nélkül kiszolgáltatta magát a polgárság vezéreinek s a brit imperializmus szolgálatába állt. H. ha a szüfrazsettek „lázadását" az angol értelmiség fejl désének egy szakaszaként tekintjük. A feminista mozgalom azonban. A valóság gonosz és kegyetlen káosz lett számukra. ugyanakkor a kilencvenes évek önfeledtségéb l kihalászták a l'art pour l'art kissé elcsépelt jelszavát. A történelem zürzavara konkrét formát öltött. A szüfrazsett mozgalom legmeglep bb eredménye. A háború kezdete — mely egyuttal a kapitalizmus álatlános válságának is kezdete — a brit kapitalizmus válságában különösen éles változást okozott. valami pokoli. század progresszivjei tanitották ket.

amelybe a háború sodorta az imperialista világot. Keynes a békekonferencia után e g y r a g y o g ó pamfletet irt. hogy a külvilágban semmi sem m e g y úgy. b ségesen magyarázza azt a gyenge visszhangot. Mindezekben az imperialista „ b é k e " gyűlöletes komédiája jelentékeny szerepet játszott. mint szakért . nagyon eltért Shaw és Wells fiatalabbkorbeli vérszomjas hangjától. hogy a r é g i progresszivek többsége végleg elvesztette „függetlenségét" s h o g y az értelmiség széles rétegei visz szautasitották a politikai aktivitást. * A világkapitalizmus válságának huszas évekbeli bár titkolt. A prominensebb progresszivek egyike. Keynes. ami határos v o l t a kapitulációval. visszavonulás a csigahazukba. de mélyül periódusa Nagybritanniában a háború által okozott dekadencia intenzivebbé válása és kiterjedése által tűnt fel. miután most még jobban látták. kik továbbra is megtartották optimizmusukat és bizalmukat az Enten te gy zelmében. Az értelmiség számára azonban ezek az események — az októberi forradalom és az angol osztályharcok — az általános káosznak csak azt a részét jelentették. J. E hazugságok az illuziók sűrű köde s az a körülmény. mint a béke és demokrácia gy zelmében. mint . A demagógia hazugságaitól elkábitva az alsó középosztály tömegei vakon hittek Wilsonban és a demokráciában A haladó értelmiség fels rétege is ebben a hitben élt. sem teoretikusokat nem produkált. A polgári világ végének kezdete sokkal jelentéktelenebb benyomást keltett bennük. hanem csak törékeny és neuraszténiás fecseg ket.vonulása s a Wilson féle „demokratikus" pontok körüli lárma részbea ujjáébresztette a háború el tti progresszivizmus derűlátását. Keynes szkepticizmusa és Bertrand Russel pesszimizmusa sokkal inkább hasonlitanak az individualisták pesszimizmusához és szkepticizmusához. ahogy kellene. amit a demokrácia látszólagos meger södése követett (az általános választójog bevezetése) az alsóbb középosztálybeli tömegek e g y hazug demagógiájának hullámával találkozott. Az En tente hatalmak gy zelme. amit az októberi forradalom váltott ki a brit értelmiség körében. akik ott tartottak. M. mint valaha. J. A hang. akik felidézésén buzgólkodtak. mint K e y nesnek sikerült meg rizniök intellektuális „függetlenségüket". M. amit ezek az újra éled progresszivek megütöttek s akiknek. Az értelmiségnek csupán egy egészen elenyész csoportját inficiálta a munkásság rendkivüli emelkedése által táplált forradalmi hangulat. aki. igen jó példa erre. Az 1919 1921. mint a nyolcvanas évek aránylag gyenge menydörgése. A demagógia e hulláma bizonyos fokig magukat az értelmiségieket is elragadta s bizonyos mértékben k maguk voltak azok. Mindaz. hogy valami csillagok közti lebegéssel kössenek ki valahol az ürben a két munkáspárt között. a versaillesi béke következtében teljesen megtörtek. amit az individualisták tettek. Ezek közül is azonban a legtöbbet a háborús agónia kiegyensulyozatlan benyomása ragadta meg és sem harcosokat. amit azel tt sohasem lehetett tapasztalni. N a g y o n sokan a progresszivek közül. Ez a hangulat mindinkább eltöltötte az értelmiség jórészét s leginkább a fels bb rétegekben v o l t észlelhet . melyben a konferencia h seit elevenitette meg. évi fenyeget angliai osztályharcok a brit imperializmust az Oroszország elleni intervencióról való lemondásra kényszeritették s bizonyos engedményeket — a forradalom megvásárlásának árát — er szakolták ki. résztvett a békekonferencián.

általánosságban beszélve viszont egy haldokló osztály ama természetes er feszitésének kell tekintenünk. h o g y egyre nagyobbb méreteket öltött az ipari munkások munkanélkülisége. Igy szabadultak meg a terméketlen értelmiségiek az individualizmus terhét l és mentek keresztül a fasizmus osztályfegyelmére el készit iskolán. másrészt n tt a kapitalista és állami bürokráciában is a munkanélküliek száma. mely bár gyakran rejtve maradt a gyanutlan szemlél el tt — a maga utján mégis szüntelenül haladt el re. mely a saját reakciós küzdelmében önmagán óhajt segiteni s közben életre segiti a polgárság el tti kor polgárságtól idegen örökségét. Ám az értelmiségieknek épp ez az optimizmust meg rz képvisel i kezdtek mind kevésbé hasonlitani a liberális korszak rajongóihoz. Ebben az osztályban gyökerezik legmélyebben a szociális snobiz mus. Ez az osztály mélységesen tehetetlen és mélységesen konzervativ. mig megtörtént közöttük a fuzió. A legkisebb irnok. Ezek az értelmiségiek körebeli dekadens hangulatok a polgárság egy szigorúan reakciós mozgalmával egyesültek s egészültek ki. mely a korszak legtipikusabb csoportját. mint Eddington és Jeans nyilvános aktusáig. A felszin jelenségeinek egyike — az egyetlen. „felvilágosodott" kapitalizmussal cserélte fel. Ezt a folyamatot azonban a felszinen számos illanó. Tulnyomó részük elfogadta Ford és Mond elgondolását (mondizmus). feltün hajlandósággal aziránt. mely bár filozófiai álláspontról tekintve nem. a széles és befolyásos mérnöki és szakértelmiségi réteg viszont úgy rizte meg derűlátását. s az egész mozgalom egyike az angol értelmiség fasizálására szolgáló f áramlatnak. a Bloomsbury néven ismert alakulatot hozta létre. F irodalmi szónokuk Wells. ami szerintük az utolsó szó a civilizáció haladó vezet i számára. Az értelmiség vezet soraiban fokozatosan mosódott el a két csoport közti választóvonal. — s a vallási tevékenység er teljes ujjáéledését eredményezték. Mindezek a tünemények a polgári kultura alakulásának mélységes folyamatát tükrözik. — ami ezekben az id kben közös vonás az összes imperialista államokban. A háborús id k monopolisztikus követelményei intenzivebbé tették a monopolisztikus kapitalizmus fejl dését s ez egyrészt azt eredeményezte. mely láthatóbb volt az értelmiség számára — a feketekabátos középosztály háború utáni növekedése. kezdve Sir Oliver Lodge spiritualizmusától egészen a nagykaliberű tudósok. hogy a katholicizmus érzelmi trükkjeit elhanyagolják s inkább merev középkori scholastikus dogmáit szerepeltessék. a brit kapitalizmus e rendkivüli áramlata. jólehet a háború utáni válság erre az osztályra aránylag csak kis mértékben hatott s a régi brit kapitalizmus 1923 1924 ben bevezetett restaurációja az osztály további gyarapodását hozta magával. A dolgozó értelmiség végül a dolgozó osztályok megtévesztése céljából a kapitalizmus nyilt és tudatos védelmez jévé alacsonyodott. szociális szempontból mégis nagyon ügyes és okos. E z t az egyház hadserege által meginditott támadást a „tudományos" idealizmus mindenféle formájának füstfelh je mögött vezették le. a régi demokrata optimizmust er siteni próbáló remegés kisérte. hogy ezek a dekadens értelmiségiek — a saját értelmük terméketlenségére való felkészülés céljából — szükségét érezték a vigasz valami földöntúli formájának. aki .a háború el tti progresszivek szociális optimizmusához. Fontos tényez itt. kielégit . hogy a „szocializmust" és a demokrata törekvéseket a szervezett. Az el véd a katholicizmus lett.

bár parlamentáris mezbe öltöztetett diktatura. Ez a progresszivizmus lényegében ernyedt. M é g az Egyesült Államok 1929. — a mindenkinek gyanus. gentleman s mint ilyen a munkásosztály ellentétének képzeli magát. A vereség eredménye a munkásosztályban adott reformista törekvések intenzivebbé válása S a növekv összefogás a munkás arisztokrácia (a munkásság fels . mint valaha. Ez a siker semmiféle javulást sem jelentett a munkásosztály számára. A hivételes angliai eseményeket külföldön is kivételes események követték. Németországtól Skandináviáig új gazdasági blokk keletkezett s mindez egy új gazdasági birodalom szolid alapjának igérkezett. hiján van minden eszmének. A britimperializmus gondtalanul haladt a j ö v felé. a ke reskedelmi unio bürokratái s a feketekabátos munkások széles rétege között. Ugyanakkor azonban a kapitalizmus megszilárdulása er sebbnek tűnt. évi politikai válságban tört ki. A font esése. a legkönyörtelenebb racionalizálás segitségével volt lehetséges. A l i g száradt meg azonban a nyomdafesték e hetilapon. melyek során az a hir terjedt el. deproletarizálódott r é t e g e ) . melyre a polgári értelmiségiek. . akik a polgárság diák ivadékaival együtt a sztrájktör k hadseregét alkották. a „legokosabb" brit é r t e m i ségiek hetilapjában Keynes. A munkáspárt választási eredményei. célnak v a g y rendszernek. melyek végül az 1929. valamint vezércikkeit s ebben a tekintetben teljesen kielégiti ket. hogy az Egyesült Államok megrendülése Nagybritanniára csak el nyös lehet. — A brit kapitalizmus osztalékai emelkedtek. Latin Amerikát az Egyesült Államok félig érdekszférájába vonta. ahonnan katasztrófális sebességgel n tt s az 1931. különösen ennek műveltebb. hogy „ felsége fegyveres er i" is résztvettek abban. A The Nation ban. szinte az 1905 1906 hangulatát hozták vissza. S t ellenkez leg. amely legszebb álmainak és illuzióinak kifejezését Bernard Shaw tüneményes sikerű Szent Johannájában fedezte fel. mindez a munkásosztály terhére.fekete kabátban és fehér gallérban dolgozik. amikor a tornádó elérte Anglia partjait is. A locarnói siker és a kinai forradalom leverése „békét" és „haladást" igért.. (akinek borulátását az 1924 1929. mely a munkásosztály reformizmusával való szimpatizálásra irányul. els izben a X V I I I . Ez az alaktalan tömeg az. fels rétegében található az a bizonytalan derűlátó progresszivizmus. 1926 ban k azok. évi börze krachja — e g y új és végzetes krizise el jele — sem nyitotta ki a britek szemét. — mindezek a brit értelmiséget a kikerülhetetlen történeti realitásokkal való szembenézésre kényszeritették. A sajtó egyrésze is e réteg határozatlan humanizmusának és progresszivitásának szenteli irodalmi és tárca rovatát. amiket az 1919 1920 er teljes fenyegetései következtében megadott s ebben a támadásban odáig ment. mely 1924 t l 1930 ig tartott. A felszin másik derülátó ujjáéledést okozó jelensége a brit kapitalizmus külföldi sikere és régi helyzetének részleges restaurációja. Az uj Oroszország. Ugyanakkor azonban ebben az osztályban. század óta (Invergordonra gondolunk i t t ) . — a külvilág fölötti hatalom egyik f fegyvere — a különösen baljóslatú osztályharcok. hogy kihivta az 1926 os általános sztrájkot. Ezerkilencszázharmincegy a csodák éve a brit kapitalizmus számára. évi sikerek észrevehet nen meggyengitették) azt irta. A restauráció szakaszának kezdetét l a brit kapitalizmus állandóan támadásban volt és igyekezett mindazon engedményeket visszavonni. Északeurópában. évi gy zelemre vezettek.. A munkásosztály el rsei 1926 ban a reformista vezet k miatt vereséget szenvedtek.

mint tanulatlan része anyagi jólétét alapitotta. hogy „Nagybritannia népei még engedik magukat széditeni a . Ez a vessz azonban készen áll és használatba kerül." Ez az oka annak. Wells „tudományos". A politika iránti érdekl dés ujjászületését valami világnézeti rendszer iránti megnövekedett szükséglet követte nyomon. melyek az ellenkez oldalról közelitik meg a fasizmust. mely felé a valóság láthatólag közeledett. úgyhogy a politikai életben való részvétel visszautasitásának irreálitására ébredtek és hajlandóknak mutatkoztak résztvenni az államügyek jelenlegi állapotát megszüntet munkában. H o g y konkréte fejezzük ki magunkat: az értelmiségiekkel. hogy saját b rükön érezzék. Ezek a kedvez tlen költségvetési tételek érezhet nyomást gyakoroltak az értelmiségiekre. ami az általános világnézet szempontjából bizonyos küls tekintélyek. amiért a fasizmus vasvesszejét nem követelik. az történt. a művészeti életben pedig a forma szupremáciájának elfogadására vezet a tartalom felett. amennyiben szoros kapcsolatban álltak a polgárság e g y i k rétegével. hogy valami nagyobb közösség részesének érezze magát. Nagybritannia fasizálásának folyamata még messze tart a befejezést l. A „klasszicizmus" persze következetes kivitelében a ka tholicizmusba torkol s a fasizált értelmiség „rendszer" iránti szomju ságát legnagyobb valószinűséggel a katholicizmus elégiti ki. E rendszer célja az intellektüelt megmenteni elszigeteltségét l. Szándékosan irtuk ezt le ilyen elvontan. Az irodalmárok és művészek a „klasszicizmus" utján. miszerint a mi spirituális világunk durva gazdasági realitásokon nyugszik. A tudományos és ipari értelmiség pl. hogy „Nagybritannia népe megérett a demokráciára". A brit polgárság a polgári demokráciát még fel tudja használni a maga számára. Mi ezt a kijelentést úgy értelmezzük. de naiv felépitésére. melyek ezeket az intel lektueleket és kulturált polgár gentryket. képessé tenni arra.ha véletlenül „mentesek voltak a polgárság el itéleteit l". — arra kényszeritették.demokrácia' eszközeivel. Vannak viszont olyan ösvények is. kezébe adni valami kulcsot ahhoz a káoszhoz és elképeszt konfuzióhoz. nevezetesen: a politikai életben a szabadságellenes organizáció autoritásának. melyre pedig a parazita polgárságnak úgy tanult. A brit értelmiség különböz ösvényeken halad a fasizmus felé. úgy tekintettek. hogy a politika iránti érdekl désük valóban növelte aktivitásukat a maguk osztályának támogatása irányában. a jelenlegi diktátorok igazi vezet je szerint a választások bebizonyitották. ellátni csoporttal. évi választások után Baldwin. antidemokrata pozitivizmusának ösvényén halad a technikai haladás abszolut tekintélyébe s a „felvilágosodott" szakért k diktaturájába vetett vak hittel. kellemetlen tény járult. hogy kiszabaditsák magukat az individualista gyökértelenségéb l és megértsék az érthetetlennek tűn valóságot. másodszor: a gyarmati bevételekben váratlan esés állt be. El ször: a munkanélküliség olyan osztályra is kiterjedt. mint valami utópisztikus spanyol kastély megható. Az értelmiség számára 1931 f eredménye a politikába való visszatérés. mely azel tt kétszeresen szent volt — a fetekekabátos munkavállalókra. mely igazolja a közösség célkitűzéseit. Az 1931. röviden. Mindezekhez a kivételes és paradox dolgokhoz egy sereg felettébb érezhet és konkrét. ám a részünkr l leirt intellektuelek err l pontosan igy. ami viszont a sajátmaguk fasizálódására vezetett. mihelyt Nagybritannia népeinek demokratikus . kidolgozni valami érv rendszert. ebben a világkáoszban egyetlen nyugodt szigetként hatott. mint valami általános elvont szükségletr l gondolkoztak.

mely társadalmilag közelebb áll a proletariátushoz. Ugyanez a helyzet az értelmiségiek világában is. A H Á B O R U S O L A S Z U C C A Irta: M Á N D Y T E R É Z Olaszország! — a képzettársitás talán ma is m é g : kék ég. egységes és harcos fasiszta világnézet. A m i r e még szükség van — e g y új 1931 feltételei — az sokkal hatalmasabb és fenyeget bb formában f o g megismétl dni s mindezek a fasizmusra ma még oly' kevéssé hasonlitó irányulások egyesülni fognak e g y széles fasiszta áramlatban. más a bersaglierik. Ugyanakkor a következetes marxizmus felé való haladás sem korlátozódik a negyedik rendhez közelálló rétegekre. Nyersanyaga azonban már erjed. stb. Az üzletek kirakatában Mussolini idézetek. más az avantgardisták és balillák egyenruhája. h o g y mennyiben homályositotta el a szép Itália kék egét az abesszin háború véres árnyéka. összetartásunkkal. hogy Firenze. Rengeteg a szankcióellenes és olasz ipart propagáló plakát. Sok az érem és jelvényüzlet és nagyszámban látni gázálarc és kötszerüzleteket is. Más a meleg vidékre (Somália) és más a hidegebb vidékre ( E r i t r e a ) távozó frontkatonák felszerelése. Sok a Z egyenruha! más a hadsereg. hogy ez az a Hinterland. bár „legfeljebb ha 5000" halottról beszél mindenki. más a fasiszta milicia. amikb l leszögezhet . áldozzanak az itthonlév k . ami egy rövid olaszországi tartózkodás alkalmából is feltűnik. ahol 1 10 liráig különböz jelvényeket (sisakokat. Róma v a g y N á p o l y — a kép azonos. kaktusz.„érettsége" bizonytalanná válik. narancs. Az egész értelmiség azonban nem lesz fasisztává.. . M é g itt sincs véglegesen kialakult. Dehát Olaszországban ezuttal nemcsak a természet szépségeit. Mindenütt vöröskeresztes propogandaplakátok és hadikölcsön plakátok a szokványos szöveggel: A m i g katonáink a hadidics séget szolgálják. szobrok.." — mondják. mint: „Szembe fogunk szállni a gazdasági szankciókkal fegyelmezettségünkkel. Az alacsonyabb középosztálybeli értelmiség jelent s része. Más plakátok öles betükkel kiáltják. vegyük sorjában azokat a szembeszök küls ségeket és jellemz tüneteket. Az értelmiség fels bb rétegeiben már tapasztalható annak a kikerülhetetlen ellentmondásnak a felismerése. hanem azt igyekeztünk meglátni. napfényes tengerpart. már gyülekezik a tulsó oldalon. — A legszembeszök bb háborús benyomás kétségtelenül a f tereken felállitott vöröskeresztes sátor. Nézzük tehát mi az. hogy „Aquista te prodotti italiani!" — vegyetek olasz gyártmányt. pálma. a szankciók ellen irányuló tank látható. műemlékeket és nemcsak a szociális ellentétek kontrasztját nézegettük. egy. Sebesült az több van! — „nem tudni hány. Sok a gyászszallagos ember. Sétáljunk v é g i g valamelyik olasz város uccáin. a ragyogó műkincseket. freskók. h o g y itt háború van. Az egyiken pl. . luxusépitkezések és a — nincstelenség fest i romantikája. képek. Perselyes fiuk és lányok (balillák és piccole italianek) lelkes agilitással támadnak a járókel kre. mely a t kés rendszer további léte és az emberi civilizáció meg rzése között fennáll. citrom. abesszin fejeket) árulnak a sebesültek javára. ahol az Abesszinia elleni hangulatot és a háborús lelkesedést preparálják. mindegy. áldözatkészsé .

Ez a „Faccetta nera" ma Olaszország legnépszerűbb dala. melyeken zászlók jelzik a jelenlegi hadállást. N e m tudom mi a félelem. e g y kirakati üveg alatt látható. közeledik az óra. a kis korcsmákban és a nagy lokálokban. Mazotti nak egy versszaka. máshol meg az otthonlév k kapnak levelet v a g y a g y e r e k vigasztalja anyját. Szomáliáról Etiopiáról. amint audere semper! csatakiáltással nekimegy és legyüri az abessziniát szimbolizáló oroszlánt. ahol az olasz gyerek nekimegy az abesszin gyereknk vagy ahol a kis balilla térkép el tt magyarázza a kislánynak (piccola italiane nek) a hadállást. melyek nyilván mementóként a római impérium kor szakonkénti terjedelmét rögzitik meg. Szöv e g : „A cselekedetek beszélnek és beszélni fognak". bucsuztatások. amint a megjelen lapokat is szétkapkodják.amelyen a frontkatona ir vagy levelet olvas. A könyvkereskedések kirakatában mindenütt számtalan példányban Mussolini legujabb könyve: Vomere e spado Ekevassal és karddal). a „Korporációs állam" és a hasoncimű könyvek a kirakatok hátterébe kerültek. meztelenül. balillák. vonat. A sorsolásra kerül kés. stb. olasz és gyarmati olasz viseletben). Vannak aztán földrajzi lapok is. somál nyelvtanok. Könyvek a kolonizáció háborús problémáiról és az aduai revancher l. ( A f r i k a Orientale) térképek. a Duce beszél. Legtöbbjükön olaszok v a g y olasz gyarmatiak kaszabolnak abesszineket. Én is el akarnék menni a fekete kontinensre. várjál és reméljél. A szöveg a fasizmus népszerű költ jének. A hadijelentések el tt csoportosulás van. saru." A kis balillák játékszere természetesen az ólomkatona (abesszin. Az egyik anzix e g y tankon álló balillát ábrázol. A könyvés papirkereskedésekben sok abesszinellenes levelez lap látható. A szeretett Duce neve és hite a szivemben. — Támogassuk az olasz ipart. lándzsa. pajzs. nem tudom mi a gyávaság.günkkel" — „Háborúnk szent Isten és az emberek el tt — stb. a revolver. (Mussolini. De ugylátszik az ujságok még mindig keveslik a példányszámot és az egyik lap reklámként különböz abesz szin harci eszköz ket sorsol ki olvasói között. ezt éneklik a felvonuló fasiszták. tele hittel. A. Könyvek: „Szankciók" és „A mi angol barátunk" cimen. tank és repül gép. van ahol a gyerek és anya imádkoznak a hadbavonult apáért. Az ucca közönsége velük énekel és a szűk olasz uccák házainak ablakaiból kend lobogtatással kisérik a dalt. Könyvek: „ H i t és Igazság" cimen. ruha." — Mindenfelé láthatók a különböz ujságok legujabb hirei és kifüggesztett térképei. félmeztelenül. A dal refrénje szabad forditásban a következ : „ K i s fekete arcocska. szép abesszin n . szótárak és a különböz abesszin törzsek nyelvének tankönyvei és szótárai. mikor . repül gép indul. Egyébként könyvek Abessziniáról. O. — E z t éneklik mindenütt. Persze a fényképek között gyakran látható a gy zelmes hitlerizmus ábrázolása is és olyan képek melyeken a spanyol kommunisták templomokat dúlnak fel. A piccolo italianek pedig néger babákkal játszanak. ágyú. Sok cukorkát láttunk aztán Faccetta nera csomagolásban. bátorsággal. abesszinek teveháton. Különben a kirakatokban mindenütt háborús fényképek: a hadsereg vonul. diszszemlék. mintha megannyi erotikus kép lenne és egyben az új olasz müvészet. Ezt éneklik a menetcsapatok. reménnyel. Van sok olyan szokványos anzix . a kivágható papirkatona. A „Fasizmus és bolsevizmus". Az olasz gyerekek persze né gus bombákat szopogatnak s abesszinfej husvéti tojásokat és teveháton lovagló csokoládé abesszineket kapnak ajándékba. akasztott abesszinek abesszin viseletben. De gyakoribb az olyan levelez lap. olaszok tankon. kémek lefogása.) Az egyik levelez lapon olasz gyarmati katona látható. szabad forditásban a következ : „Büszke balilla vagyok. avantgardisták. motorosok vonulnak. hajó.

hogy jól fizetik a frontszolgálatot. az rokonszenvvel kiséri a „gy zelmes felszabaditó" háborút. ahogy az olaszok szeretik beállitani. E g y abesszin filmhiradót láttunk mely az abesszinek kulturálatlanságát. felvonulni Mussolini el tt — a Marseillaise hangjai mellett éltették Olaszországot. vállvonogatás a válasz.. feleségek és szeret k általában nem szoktak az ilyesmiért lelkesedni. ha elmegy Abessziniába? — kérdeztük többekt l. A velencei Szt. nem meghóditandó volna. Sajtó. Márk téren v a g y a római Szent Péter téren minden maradt a régiben. vad szokásait. A fényképek kemény. Kérdés. Francia fasisztákat láttunk pl. képek és plakátok. Együtt vonulunk majd fel és együtt tisztelgünk majd a Duoe és a király elott. Olaszország Hinterland jellege természetesén nem az idegenforgalomra berendezett helyeken látható. zászlód az olasz zászló lesz. A zeneműkereskedésekben négerfejű grammofonlemezek láthatók. Igaz. A leglelkesit bb harci indulók ellenére sincs lelke . h o g y a mesterséges hangulatgyártás minden kelléke mennyire működésben van ma Olaszországban. hogy kivegyék részüket a háborjuból. az illusztrált lapok és a képes mellékletek. U g y láttuk. Természetesen a film is kiveszi részét a közhangulat irányitásában. és a bucsuztatás semmiesetre se olyan lelkes. e közismert fasiszta indulókat szinte kiszoritják az abesszin háborús és néger dalok (Stornelli N e r i ) . Zavart tekintet. A négus és családja nagyon népszerű Olaszországban. hasonlótar talmu és egy Ti saluto. ami a háborúra emlékeztetne. Róma legnagyobb divatüzleteiben abesszin ruhákat látunk és a kis halászfaluk árusai a budha szobrocskákat négus fejként kinálják. A Giovinezzát és az All armi t (Fegyverre!). magyar és francia fasiszta. Minden árú aktuális abesszin csomagolást v a g y elnevezést kap." Enekelnek aztán még egy Africanella (afrikai n ) cimű. mikor más törvényt és más királyt adunk neked. K o t t á i k mindenfelé kaphatók.. vado in Abessinia üdvöz légy! megyek Abesz sziniába!) kezdetű dalt. merthát az anyák. Az anyák semmiesetre se a római h skor lelkesedésével küldik Abessziniába fiaikat. de lényegében mégiscsak a háborús lelkesedés a dönt . Az abesszin izlés vezet a divatban.. s a kinevezések és kitüntetések is nagy vonzóer vel birnak. minden megnyilatkozás az Abesszinia elleni hangulatot és a háborús lelkesedést szolgálja. hogy milyen jól bánnak az olaszok az abesszin sebesültekkel.. Persze sok négus vicc is van forgalomban. a felszabaditó háború jogosultságát szemléltette és az olasz hadsereg erejét mutatta be. intellektüellel. mintha legalább is a hóditó és. Láttunk egy hajóbúcsuztatást Nápolyban. Pedig senkit se zavarna! — az angolok és amerikaiak ugyis elmaradtak. mit szólnak majd.. várják behivásukat és kötelez nek érzik. mint amilyennek a fényképek ábrázolják. lelkes kend lobogtatás helyett szemtörlés. beszéd és zene.találkozni fogunk. N e m látható itt még e g y olyan levelez lap se. ott tele vannak vele a kirakatok. elszánt tekintete helyett halálsápadt arcok. A k i pedig j ö n : német. A faccetta nera — a fekete arc uralkodik a kirakatokban. M i g nálunk f leg a vicclapok hasábjain szerepel. irodalom. mosoly helyett könny. honnan naponta indul 1 2 hajó.. munkással. mi az eredménye ennek a mesterséges hangulatgyártásnak? Több olasszal beszélgettünk. És a hozzátartozók. mert a négus itt mégis csak halálosan komoly dolog. K i s fekete arcocska — római n leszel. önként jelentkeznek. de azok másizűek. h o g y tényleg van háborús lelkesedés. mint nálunk. osztrák. a háborút és hatalmas felirásokkal tiltakoztak k is a szankciók ellen Talán sikerült valamennyire képet adnunk arról. valamint azt. a Ducet. nem a hetenként két hustalan nap miatt.

mozgalom volt a Tüzkereszt is (Mouvement du Croix de F e u ) . mert ebb l fog majd kikelni maga a lepke „tökéletes szépségében". Körülbelül négy esztend t. amely a „Monsieur le duc de Guise".. valamikor Jaques Bain ville ifjusága idejében). az tisztában van azzal is. vagyis egy parlamenti periódust kell az egyes ligáknak „kivárni"... err l az ellenfelek gondoskodnak — a választáson már új névvel kell indulniok.. A ligamozgalom még „ p e t e " . mint például az Action Francaise. közöttük maga az elnök. hogy a választási hadjáratban résztvegyenek. Ez már a leend politikai párt „lárvája". mint ligák.. mint ilyen pedig nem lehet politikai alakulat. Amikor a ligamozgalom már saját „székházzal" és vidéken is kiépitett „szervezettel" rendelkezik. (Mouvement de l'Action Francaise. mely kétségtelenül megvan — és nemcsak az. vannak . a „Jeunesses Patriotes" vagyis a „Hazafias ifjuság" „Nemzeti Népmozgalom" (Mouvement National Populaire) é alakult át.. m o z g a l o m " . El ször megkezd dik egy . vagyis a számüzetésben él örökös francia királyok. mint. ligává alakul át. mozgalom volt Taittinger képvisel „Hazafias ifjuság" (Jeunesses Patriotes) csoportja is öt esztend vel ezel tt. A ligamozgalom „társadalmi" szervezkedés.sedés — a Faccetta Nera t és a Giovinezzát tulharsogja a zokogás. a Tüzkereszt most „Francia Szociális Mozgalom" (Mouvement Social Francaise). hogy van e g y országos katholikus néppárt és egy országos kisgazdapárt is mögöttük A francia politikai életben ez nem i g y van.. Ha van e g y parlamenti „Katholikus N é p p á r t " v a g y „Kisgazdapárt". hanem minden franciának. Miután azonban. . a ligák pedig társadalmi szervezetek. FRANCIAORSZÁG POLITIKAI PÁRTJAI ÉS PARLAMENTI CSOPORTJAI Irta: K O T Z I G K Á R O L Y ( P á r i s ) Franciaországban a politikai pártok úgy jönnek létre. az egész országnak királya. Taittinger is más parlamenti csoportban szerepelnek).. Ha még emlékezünk rá.. az Action Francaise is. anyák könnyében lappang. akkor meg lehetünk gy z dve arról. a lepke. hogy minden parlamenti csoportot egy kivülálló országosan megszervezett hasonlónevű politikai párt támogat. (a Jeunesses Patriotes nek hetvennél több képvisel tagja. Franciaországban vannak pártok parlamenti képviselet nélkül. egyáltalában nem találkoztunk azzal a háborúellenes szellemmel.. Nagyjából ennyit láttunk néhány nap alatt a háborús Olaszországból. vagyis a „ P á r t . " A k i a magyar politikában ismer s. miután a király nem valamely „egypártban lév knek". „les successeurs des Quarante rois" (negyven francia király utódai) hiveit gyűjti egybe. a liga már egy kés bb kialakuló politikai párt „pondró" jának tekinthet . Kivétel az olyan liga. jóllehet a pártnak magának egy egész sereg képvisel tagja ül bent a francia parlamentben. Rövid tartózkodásunk alatt pl. erre az id re már meglehet sen kompromi tálva is vannak. amely eredeti célkitűzéseinél fogva sohasem alakulhat politikai szervezetté. Igy a Croix de Feu. A felvázolt helyzetkép természetesen futó benyomásokra és nem konkrét adatokra épült.

korporációs képviselet. vasfegyelem. ( A z .) Jeunesses Communistes. — Ez a párt — amint neve is mutatja — megbékült ugyan a „köztársasági" államformával.Alliance Démocratique" vagyis az ugynevezett „Flandin párt". (Ifju szociálisták. mint akciós.) ( L e o n Blum szociáldemokr a t a pártjának csapata.) A jobboldal A jobboldal — inkább re akciós.) Solidarité Francaise.000 tag.) Faucons Rouges. Az Ismeretlen Katona siremlékénél esküsznek fel zászlajukra. husznál több jobboldali ifjusági alakulat. A jobboldal politikai pártjai: 1. (Ifjú kommunisták. Az idetartozó politikusokat más pártok listáján választják meg és a parlamentben is másnevü csoportokban szerepelnek. 31 szenátor (9 a köztársasági bal.) Francia Paraszt front.) (Többmillió tagot számláló földmüvesszervezekedés.. (Francia Köztársasági Szövetség. 12 a köztársasági szocialisták és 43 a saját parlamenti csoportjukban). de nem az ebb l a szellemb l fakadó intézményekkel és rendszerekkel.) (Jelenleg feloszlatva.) Saját parlamenti képviselettel nem rendelkez pártokat. ( N e m z e t i Köztársasági Centrum. (Ifju hazafiak.) Jeunesses Patriotes. csak névlegesen alkot pártot.) Francisták. Nemrég alakult át „Francia Szociális Mozgalommá..) ( E z utolsó három a Vörös Front Kötelékébe tartozó baloldali rohamcsapat. Egész országra kiterjed tekintélyszervezet. Fegyelmezett rohamcsapata: a Jeunesses Paysa nes. amelynek Flandin jelenlegi külügyminiszter az elnöke.) (Jelenleg: Nemzeti Népmozgalom. ( C o t y halála óta Jean Renaud huszárkapitány vezetése alatt egyenruhás jobboldali rohamcsapat. v a g y i s : a köztársasággal szemben monarchista.) Pártujságja: a La Nation. A Federation Republicaine de France. a liberalizmussal szemben nacionalista. a szakszervezkedéssel szemben szociális. ( V ö r ö s sólymok.) Jeunesses Socialistes. A párt parlamenti képviselete: 59 képvisel (4 a jobboldali függetlenek. az indusztrializálódással szemben agrárius. (Tűzkeresztesek.) (A választások után: Nemzeti N é p p á r t . 70 képvisel tag. Ez az öt irányzat adja meg öt különböz jobboldali párt programját.) (Kerillis ujságiró vezetése alatt tömörült.) Croix de Feu. Programjuk vezérfonala: „ A z ország élén e g y erélyes f .pártok parlamenti csoportok és vannak parlamenti csoportok mögöttük álló pártok nélkül. (Marcel Bucart ujságiró barnainges szervezete.. 21 köztár .") Centre Republicain National. a szabadk művességgel szemben klerikális. ( F r o n t Paysan. (a baloldali jelz ellenére er sen jobboldali!).) ( D e la Rocque gróf ezredes ve zérsége alatt. amelyeknek ellenszegül. mert a monarchista intézményeket sokkal emberibbnek tartja. ) (400. m e r t nem rendelkezik választótömegekkel. központositó törekvés. taglétszáma meghaladja az egymilliót. bár ujabban már határozottabb aktivitást kezd mutatni — akcióinak irányát azok a törekvések és tendenciák határozzák meg. ligákat és mozgalmakat tehát az alábbi összeállitásban lehetne felsorolni: Action Francaise liga és két alcsoportja: A király rikkancsainak szövetsége. Action Francaise diákszövetsége (baloldali kormányok alatt állandóan feloszlatva.

" Parlamenti képviselete: 72 képvisel . ha nyolcesztend s munkával csak annyit sikerült elérni. 28 a köztársasági bal. — Pártunk azt a programot hirdeti. E. 22 a köztársasági közép és 2 a köztársasági demokraták uniójában: 34 szenátor (2 a bal demokrata. (11 a radikális bal. akik részére ez az eszme négy alappilléren épül: általános választójog. pártok. Gondolhatja. de ez nem történhetik meg máról holnapra egycsapásra. a párt elnöke a következ kben fejtette ki el ttem a párt követeléseit és álláspontját: — Republikánusok vagyunk. mint harminc esztendeje foglalkozom mez gazdasági problémákkal és propagandával. hogy a vagyon és jövedelemeltolódások ma m é g rendkivül széls ségesek és. n. 2 a köztársasági és szociális. 7 a jobboldali függetlenek. E l nöke: Louis Guillon képvisel . Ez ellen azonban nem látunk más védekezési lehet séget. hogy törvényeink mennyire figyelmen kivül hagyják a mez gazdaság érdekeit. de nem ismerjük el a „ P é n z felsége" diktaturáját. Több. 11 a demok . ) Pártujságja: Voix de la Terre. hovatartozás szempontjából még nem határozott (non inscrit. hogy ezen a helyzeten változtatni kell. (Köztársasági Szövetség). választás. M... A kisemberek védelme nem lehet akció a nagyok ellen. A parlament képvisel házi „ A c t i o n économique. szomorúan konstatálhattam. sociale et paysanne" csoportja ugyan már öt képvisel b l: áll. ez: azonban nem jelenti azt. Parti Agraire. Érdekes pártalakulat. parlament. Flandin politikájának támogatására alakitották meg ezt a pártot. hogy a nemzet jöv jének. ha az politikai pártot alkot. h o g y a párt egy képvisel t küldhetett a parlamentbe. A kormány felel sséggel tartozik a parlamentnek. A parlament nézzen. Ipar. hogy a mez gazdasági érdekeket csak ugy lehet hatásosan megvédeni. Pártujságja: a L' Alliance Democratique. 3. csoportok érdekeivel foglalkozik. ha a parasztság vásárlóképes. ez szerintünk az igazi demokrácia. csatlakozhat! Flandin külügyminiszter.. Az érdektársulatok nagy hatalommal és befolyással birnak. hatalomelkülöni tés. és itéljen! A z t is elismerjük.) 2. radikális és radikálszocialista. kereskedelem csak úgy jöhet egyensulyba. mint az egyéni gazdálkodást — amennyire csak lehet — függetleniteni. tulajdonképpen „Flandin párt" nak kellene nevezni. sikereinek és prosperálásának csak egy er s parasztosztály képezheti legbiztosabb alapját. ( A g r á r P á r t .sasági unio és 1 u. de ezek más politikai pártokhoz tartoznak. A francia parlament csak blokkok. Európában mindaddig nem lesz béke. ezt is elismerjük. amely nem is helyez nagy sulyt arra... hogy a parlament befolyást gyakorolhasson a kormány működésére. boldogulásának. hogy ne mindig és mindenben örökösen a paraszt legyen az áldozat. hogy taglétszámát nemhivatásos politikusokkal kib vitse. mert más politikai pártokhoz tartozó és a parlament különböz csoportjaiban elhelyezkedett képvisel k és szenátorok annakidején P. Fleurant Agricola. Ezekszerint tehát mi a szavazati j o g o t a n kre is kiakarjuk terjeszteni. tehát a mez gazdasági érdekelteket is blokkba kellett tömöriteni. — A m i k o r én az agrárpártot megalakitottam — mondja az alapitó — azt akartam elérni. eredetileg a tejtermel k szövetkezetének volt az ügyvezet igazgatója és ott j ö t t rá. lásson. pénzügy. sem a szenátusban nincsen elkülönitett saját csoportja. Jog és esélyegyenl ség. A párt alapitója. Alliance Démocratique. A k i akar. amig az nem a különböz államok parasztságának demokratikus együttmüködésére van alapitva.. Sem a képvisel házban. milyen lehetett a helyzet.

Jean Lerolle. H o g y ezt könnyebben megérthesse. a szenátusban pedig én magam a nem feliratkoztak.gyülekezési jog. — M. L e o pápa levelében foglaltakra van alapit va. 4. Paul Simon és P i e r r e Trémintin a képvisel ház „Democrates Populaires" csoportjában. hanem azért. 1 a jobboldali függetlenek bal.akik az egyház szolgálatában elvégzik papi munkáikat. Louis Rolland. Ismertebb nevek: Paul Raynaud.) 2. Charles Gallet. 5. A termel osztályok szinte együttműködésével és folytonos reformok árán elérni azt. miniszter. mert az erkölcsellenes és a társadalmat tönkreteszi. LOUIS Rollin. Democrates Populaires (Demokrata Néppárt. azonban vezéreik. majd a kommunistákat is bevonva . „nem inscrit" csoportjában képviselem. Etienne Pianault. a pártunkban világi eszmék megvalósitásának érdekében szolgálják a nép ügyét. de nem azért. A. de nem az Egyház pártja Katholikus párt. (nem tévesztend össze a „független bal" csoportjával. 3 a köztársasági szocialisták. Union Socialiste et Republicaine. de nem „köztársasági laikusok". (gondolatszabadság. Champetier de Ribes elnök a következ kben vázolta a párt programját: — Pártunk egyházi párt. (Köztársasági Szocialisták Uniój a . mert Isten azt felbonthatatlannak parancsolja.) Pártujságja: Le Petit Democrate. 11 a köztársasági unió és 3 a nem feliratkozottak csoportjában. Polgári és világi oktatás a vallásos elvek és meggy z dés tiszteletbentartásával. a francia szovjet paktumot megszavazták és általában együtt szavaznak a Front Communnel. Programunk különben is csak négy pontból áll: 1. ime e g y példa: mi a válóperek ellen harcolunk. hogy a demokratikus elveket a gazdasági és társadalmi életbe bevezessük. Köztünk nincsenek reakciósok.raták és radikálisok . Pártunk programja X I I I . 3 a francia szocialisták és 3 a szocialista franciák csoportjában. Ernest Pezet. Köztársasági államforma keretében követeljük a legteljesebb politikai és szellemi szabadságot. Emile Peter. akik az állam o t vallásellenes antikeresztény szellemben kivánják átformálni. — A három francia szocialista és a parlamenti független szocialisták csoportjából alakult Paul Boncour elnöklete alatt szövetséggé. El bb a radikálszocialisták a Blum féle szocialistákkal kartellt. de nem klerikális. És pedig: 7 a szocialista franciák és 3 a mm feliratkozottak csoportjában. Robert Schuman. 3. a Front National és a Front Populaire között. André Tardieu. tanszabadság . Világiak vagyunk. ) Elnöke: J. P3Ul Boncour és Marcel D é a t a választási sikerek érdekében hallgatólagosan a Front Populaire hez csatlakoztak. papjaink .1 a köztársasági bal. mert m a g a az alakulat. Pártunkat a parlamentben 12 képvisel képviseli. A baloldal A baloldal politikai pártjai szemben a jobboldallal mindjobban tömörülnek és egyesülnek. Külpolitikában nemzetközi együttműködés a francia érdekek szemel tt tartásával. Louis Martel. mert olyan is v a n ! ) . az egyes csoportok és azok tagjai még francia szoci álista nemzeti alapon állnak. Pártujságja: Le Front.) A szenátorok száma 10. Reile Soult dalmát herceg. Parlamenti képviselete: 39 képvisel (30 a Köztársasági Szocialisták Uniójában. 4. légügyi miniszter. És pedig: Auguste Durand. Paul Boncour. de a parlamentben azért továbbra is négy különböz csoportot képeznek. Köztársasági demokratapárt vagyunk szociális célkitüzésekkel. stb. sajtószabadság. Ez a politikai alakulat már átmenetet képez a jobb és bal. Vezértitkár: Marcel Deat.

(Nemzetközi Munkásegység Francia Szekciója). A Népszövetséget er ssé kell tenni. N é g y esztend óta valamennyi eddigi kormány a Banque de France szolgája volt. Az egyházi intézményekkel szemben világi intézményeket. mert ezzel Franciaország elveszti igazi arcát. hogy szükségrendeletek utján ennyit és ennyit lehet majd megspórolni. amely ugy véli. O. e célból minden országnak er s nemzeti hadsreegre van szüksége. „ p e t i t " a nagyok és hatalmasok ellen. (Radikális és radikálszocialista párt. A törvénynek tiszteletben kell részesiteni az anyaságot. de azért mindenki Herriot tartja a párt igazi elnökének. mint ahogyan meg is maradt a Doumer gue Laval féle drákói szükségrendeletek ellenére is. O. hatalmát és tekintélyét. akik sem nem milliomosok. nekünk tehát. — Blum elnök mindenekel tt az ellen tiltakozott. Parti Republicain Radical et Radical Socialiste. O. De az S. a kormányoktól pedig a „népakarat" megvalósitását követelik. sem nem proletárok. A baloldali pártok a következ k: 1. F. Mondják rólunk. Pártujságja: Le Petit Bleu. hatalmi törekvése. Front Populaire é. de nem számitottak arra. a családf re nehezed terheket és ezért a családf t támogatni kell. A háború óta magunkévá tettünk minden újat. de csak ahhoz a tulajdonhoz. hogy a költségvetés egyensulyát rendbehozzák. amit az ország és a polgárság érdekében megvalósitani helyesnek véltünk: a tulajdonjog szentségéhez természetesen továbbra is ragaszkodunk. — Pártunk elhatározta — mondja —. Ez nem igaz. amely francia fogalmazás szerint tulajdonképpen maga még nem baloldali. hogy a sulyos terheket viselhesse. I. az alapitó az alábbiakban ismertette a párt célkitűzéseit: — Pártunk a francia köztársasági gondolat és demokrácia leghivebb kifejez je. amely párthiveit f leg a vidékr l szedi. hogy a spórolások révén az állami bevétel is kevesebb lesz és a deficit továbbra is megmarad majd. F. 2. Szerz désekkel egyetlen ország sem képes magát hatásosan biztositani. ezért az eszméért küzdöttünk és véreztünk a háborúban. nak ezenkivül meg van a saját külön programja is. A fasizmus német és olasz mintára Franciaországban is er sen tért hóditott. amely törvényesen jutott a tulajdonos birtokába." Parlamenti képviselete: 155 képvisel és 162 szenátor. I. Section Francaise de l'Internationale Ouvriére. hogy a népek jogainak tekintetbevételével a nemzetközi szolidaritást és békét megvalósithassa. Pártujságja: Le Populaire. majd Front Unique é. A n k részére szavazati j o g o k a t követelünk. A haza érdekeit egy párt sem sajátithatja ki magának. Tipikusan francia párt. hogy a fasizmus erejét az általános gazdasági válság támogatja és növeli. elveivel és doktrináival nemcsak Franciaországban. ez ellen a baloldali pártoknak közös frontot kell alkotniok. a gyermeki szeretetet. A mi pártunknak nincs semmi különösebb ambiciója. legutóbb pedig Rassemblement Populaire é alakultak. S. els sorban a válságot kell megszüntetni. de a külföldön is mindenki tisztában van és abban nincsen semmiféle kétértelműség v a g y homályosság.a szervezetbe Front Communt képeztek. hanem szabadk müves polgári párt. Megpróbáltak mindent. Programuk tehát ösztönszerűleg véd mindent. — Herriot. I. Kiszámitották. hogy megkövesedettek vagyunk és nem tudunk alkalmazkodni az új eszmékhez.) Elnöke jelenleg Edouard Daladier. — Parlamenti kép . A baloldali pártok felsorolását a Herriot féle radikálszociálista párttal kell kezdeni. ami kicsi. programját összekeverjék a Front Populaire programjával. hogy a „második turnusban" a Rassemblement Populaire programját támogatja. F. Elnöke: Leon Blum. hogy az S. ha a fasizmust le akarjuk gy zni.

. 2. Köztársasági bal (Republicain de gauche) 32. 7. 5. 9 a kommunista ( T h o r e z ) . sociale et paysan ne) N é g y személyenként megválasztott képvisel csoportja. 43 képvisel . Pártujságja: Humanité. 12 képvisel . Jobboldali függetlenek (Groupe des indépendants) 11 képvisel . Tinguy de Pouet báró. a szenátusban pedig kilenc csoport jár egymással külön uton. Pollignac herceg. Le Cour Grandmaison báró. hanem szocialista szakadárok és majd csak a legközelebbi választások után derül ki. Juigné márki. ahol a pártfegyelem ezt megengedi! — külön csoportokat. A Blum féle szocialistapártból kivált 14 képvisel . hogy hova csatlakoznak. 44 képvisel . csak annyit mondott a párt célkitűzéseire vonatkozólag: — H á t igen. mint a baloldalon állandóan újabb és újabb kisebb nagyobb képz dmények válnak le egymásután. vagy a Flandin párt listáján megválasztva: 15 képvisel . csupa el kel nevek: Harcourt Francois herceg. az emberek nem is tudják megérteni. És pedig: A köztársasági szociálisták.) 4.. Parasztvédelmi csoport. 8. (Audiff ret Pasquir herceg. Plichon huszárezredes. 3. Radikálszociálisták. A képvisel k csoportjai: 1. Parti Communiste. 9. Ez utóbbi felsorolt csoportokat f leg a Flandin párt képvisel i alkotják. A Blum féle szocialista párt széleir l úgy a jobb. akik Louis Guillon parasztpárti képvisel akcióját támogatják. Összesen öt képvisel . Népdemokraták (Democrates populaires). amelyek között ma leger sebb a Marquet csoport. És pedig: Köztársasági közép (Centre republicain) 34.viselete: 96 képvisel és 9 szenátor. akik azonkivül. A képvisel házban jelenleg husz. Baloldali függetlenek (Gauche indépendante). Elnöke: Cachin szenátor. A parlamenti csoportok Az egyénenként névszerint v a g y az egyes pártok listáján megválasztott képvisel k a parlamentben az el bb felsorolt politikai pártoktól függetlenül — már ott. s 2 szenátor. (Republicain soci . Köztársasági szociális csoport (Groupe républicain et sociale) a függetlenekhez hasonló célkitüzésekkel. Moustier gróf. stb. hogy a pártérdekeken kivül m é g milyen külön személyi érdekekért is küzdenek. 6. Radikális bal (Gauche radical). ugynevezett „parlamenti pártokat" alakitanak aszerint. hogyan jutott Mandel postaügyi miniszter (apai ágon Rotschild!) ebbe az el kel társaságba? Programjuk: a monarchia minél el bbi visszaállitása. (Kommunista p á r t ) . Középköztársasági (Republicain de centre) 7 és a Független bal (Indépendants de gauche) 24 képvisel vel. a most megalakult kommunista csoportban. 3. ( A c t i o n économique. Champetier de Ribes demokratáinak saját külön csoportja. de akik még nem képeznek külön pártot.) A hasonnevű párt csoportja. a francia kommunistapárt elnöke. a Herriot Daladier párt 155 képvisel je. Köztársasági szövetség. Cachin szenátor.. Köztársasági szociálisták uniója (Union socialiste et republicain) 39 képvisel . Grandmaison Robert báró. hogy Flandin programját az Alliance Democratlque Republicainen belül támogatják. még saját programra is szövetkeznek. (Federation Republicaine. de v a g y a Federation Republicain. ha rajtunk mulna! Parlamenti képviselete: 19 képvisel és pedig: 10 az unité ouvriere ( D o r i o t ) . La Fer ronnays márki. stb. mi meg is valósitanánk.

HEINE: FALUDY ÁGYBAN NÉMETORSZÁG GYÖRGY NÉMET Igy töprengtem magamban. megjelent Grasset „ L e s E c r i t s " sorozatában. akik a különböz „haladó" (balfelé t a r t ó ) pártokról apránként leváltak. . Szociáldemokraták.aliste) 5. B vebben. amit André Siegfriednek. Munkásegység. puha ágyban. Izolálták (Isolés) a baloldali pártokból kivált 47 képvisel . hogy végre megtalaltam a régi szállodát. s az szi hajnal sápadt rozsdát festett az égre. s az elfujt gyertya füstje még cs pett orromon. rue des Saint Péres 6. (Socialistes de France) pedig 3 képvisel vel az u. Az álmos portás bajsza alól kivánt jó estét. részletesebben áttekinthet bben lehetetlen rövid keretben összefoglalni azt. 11. pártja) 97 képvisel . s az asztalon — jó német szokás — az U j s z ö v e t s é g kinált sötét kötésben keresztény bánatot. akinek hivatalból koszorút sohsem adtak. hivatlan énekes. ( U n i t é ouvriére) Doriot párt 10 képvisel je. I.) HEINRICH Átköltötte: ALOM — PUHA. Paul Boncour szövetség tagjaiból. van mindnyájunk számára egy eszme is. Mert ahogy minden anyag egy h fokon megolvad. F. azt kérdeztem magamtól. O. a Francia Szocialisták (Socialistes francaise) 3. n. amelyért száz halállal halni is érdemes. 10. 13. megrögzött forradalmár. A szenátorok csoportjai: Az el bbihez hasonló szellemben alakitanak maguk között külön külön csoportokat a szenátorok is.Kommunistapárt (Communistes) Thorez párt 9 képvisel je. kiváncsi szemmel nézve Köln alvó városának csipkézett házsorát. ki mindig k vül állott a rend rkordonon. (Tableau des Partis en France. a fal repedt s kopott. Megjegyzés. A fenti számadatok az eredeti bejelentés adatai. hogy miért nem találtam olyan eszmét magamnak. miért a leggyávább közöttünk is szivesen kiontja kigyúlt szivéb l azt a néhány liternyi vért. Páris. S mikor végignyujtóztam a rugós. i g y például a legutóbbi francia szovjet paktumra leadott szavazatoknál a nemfeliratkozott tak száma 34 szenátorral szerepel már. a franciaországi szocialisták. (Blum S. ezek az adatok azonban szavazatról szavazatra váltakoznak. Ezzel a képpel indul most a francia politika a májusi választási küzdelembe. a szoba jéghideg volt. 12. emigráns és hazátlan. a francia politika legkiválóbb tudósának és a College de France tanárának egy 300 oldalas munkában nem sikerült.

mellette Mária nézett. aki kisirt és sárga szemeit ott feledte felfeszitett fián. próféták. hogy s szolgák. vénen és félvakon. kik vézna kézzel aranyozták a sápadt s liliomos Madonnát a nyirkos dómfalon. lágy s azurkék ki megcsókolta Judás lábán az út porát. mogorva vendég. rült keresztvitézek. akik egykor a szeretet nevében hirdettek új eszméket.Lehet. fest k. vagy revolúció? Hogy kigyúlt viadalmak tüze hová vezet el. hogy ilyen eszme. kit a sz riai s a puszták r t homokján is csak a rva tért. mikor zárdába és Remete Szent Antal. hogy bolhaugrás kell e. csonttá aszott stiliták. kik jéghideg cellákban irták Petrus Lombardust. kikkel a császár etette bestiáit. szemmel. ki útján a halálba fordult vissza. majd az agg Pál apostol. s kiket a Capitolon keresztre veretett. aki s imádkozott napestig. és névtelen barátok. . békét vagy vérözönt. a Via Appián. s ha lázadni szeretnék. egy nagy terembe s a falakról keretben rám száz arckép köszönt. bűnbánón. s az Olajfák hegyér l bánatos szerelemmel bámulta Jeruzsálem pusztuló városát. kiknek mámor volt a korbács s a k npad és lakoma a böjt. hogy a százarcú népnek mi a rossz s mi a jó. „szeretet". kiket a katakombák nedves penésze ölt. vágy kisért. mellette János állott. csak egy szót mondott. avagy lehet e békés s keresztény szeretettel egy jobb jöv be vinni a k nzott népeizet? S amint ezen töprengtem. vagy tekn sbékalépés. Az Athosz remetéi és Thaisz. ki kés vén koráig . és idegen asztalnál ülök. hogy evolúció e. Az els Jézus Krisztus volt. nem látogatja mostan e polgárszázadot. Meg aztán egy dilemma kinoz: az örök kérdés. amelyért halni mennék. ha prédikált. ki éjszakára ágyát az út kövén vetette s a bimbókkal beszéli. s mártirok. s Francesco Bernardone. s rba. hisztérikus matrónák s szajhák a Suburából. s a fű kin e mindig az omló vér felett. akik éhezve járták be Sz riát s meghaltak egy hervadt szólamért. léptem. csak versben lázadok.

mivel könyveikben a multak. lengyel . ki nem engedte népét igába hajtani. ott ült az izzó trónon a nép vezére. Gassendi. és Marino Falieri. négyrétre vágott. ki ellen annyi frázist dübörögtek Cicero fizetett ajkai. hirdetni az igét. — gy néztek rám a falról sorjában vén keretben k. de nem a sz ke s enyhe próféta: de a r thajú szegény. az elnyomás s a kasztok s a tömjén ellen harcoltak. akik a menyországot itt lent a földi porban akarták felemelni. és prédikált. Ágiszt. hogy uraik már többé agyonk nzott s kifáradt testükkel ne dagasszák az ángolnástavat. guillotine ra vitt. olajba f zött. balján ott láttam állni Spárta királyát. hogy szombatnap kiverje a templom csarnokából a rút kufárokat. s elszánt parasztvezérek. kiket üldöztek s máglyán égettek el. ki szennyes álruhában bujkált a nép között. embert. albigensek. ki rohadt pincelyukakból bújt ki. és éhesen csavargott Judaea dombsorán. s Lucius Catilinát. kik a túlvilágért harcoltak itt konok s aszkéta szeretettel. mártirok és barátok. hogy sorra minden kit rossznak tartott. Voltaire s a nagy bomlasztók. Az els itt is Krisztus volt. hitetlen lázadók. Cromwell. kit dús urak röhögtek és cifra püspökök. oly' nagyon jó. ki búcsu nélkül hagyta él a szül i házat. olasz s szabadságharcok tábornokait. mellette Spartacus állt. aki a rabszolgákat a konzul ellen vitte a kék Vezúv alatt. kik ott mondtak misét az serd mélyében. Hora és lázadó jobbágyok.waldensek. Dózsa. Husz és Savonarola. ki gúnnyal nézte a spanyol. kolduspróféták s lágyan zokogó Magdalénák és sz apostolok. Hutten. a velencei dózse. vagy a grönlandi hóba mentek egy szál kereszttel. és kék zsoldoslándzsákra tűzött a várfalon. De túloldalt. a másik fáiról is hosszú sorban bámultak rám a képek: az ellenlábasok. Babeuf s Robespierre. mg este megpihentette sápadt s örökké szomjú száját Magdolna homlokán. de la Mettrie. és Marx. ki jó volt. kiket a hatalom kerékbe tört. Tell.

s kabátzsebemben három vörösréz bomba van. S ahogy gy néztem ket. akiket agyonvertek az ochránán. s Habsburg s Bourbon bitókon haltak meg száz meg a szabadságért. Jézus Krisztus nyájának rég elvesztett báránya. bűn és er szak nélkül. szemköztr l egy apostol közelgett lágy ütemben. kissé borostás arccal s kopottas öltözetben. s a népnek nem jutott. m g Európát az éhség s a dögvész járta végig. s az rült inkvizitor. hátrábbgurult a föld. És gy. hirtelen észrevettem hogy forrongó sorukban bent állok jómagam. kihivón nézve az ellenfélre. s kezét vállamra téve. Tűrj. ne gyűlölj és ne lázadj. . ki négyszáz évig vitatta: volt vagy nem volt Ádámnak köldöke. üdvözölte a vért. s a püspök. jövel hozzánk és térj meg a szeretet nevében!" százan — „Derék apostol" — szóltam — „két ezredéve mondod a szép igéket és a föld mégsem változott. bilincsbe verve. a teste ráncos volt és derékig meztelen. hogy mi az. sem keresztény vigasz. ámbár nem tudták. csupán a l re. m g én egyre a három bombát forgattam. mely Giordano Bruno fejéig ért? Hol volt Krisztustól a sok hazug. melyért az ember annyi vért s könnyet áldozott. nézd. Pincéitek borát méltatlan verte csapra. Orsini. Két ezredéve épül szólamaid országa. a Szent Bertalan éj ki füstöl jét rázva. Thomaso Torquemada? Hol volt Krisztustól. a bombákat forgattam zsebemben nesztelen. orosz diáklányok. nem kellett a fegyházban sem a király kegyelme.kiknek. papja. Kropatkin herceg. mond'. szemben. mid n ily' ajakra figyelt s mindig más fel l ment el re. amig deres szakálla homlokomra omlott: „Szegény barátom. most épül a szeretet országa. s a barrikád tövér l egy névtelen halott. és rabszolgák vérében fürdött minden röge. Elég volt a beszédb l. tisztán és hófehéren. ki a r zsét nyalábra fogva rakta a tűzre. És hol van? S hol volt t le Arius vagy a céda Roderigo da Borgia. aki bombát dobott Napoleonra. Csukd be az ócska boltot. Giovanni della Casa. böjtölj és szeress! Szivünkben. Etienne Cabet. gy szólt hozzám.

a föld megrengett és a hirtelen elsüllyedtek: s a szétnyilt falon át kiléptem a mez re s már ott ültem a rétek langyos füvén és ettem a negyed szalonnát a fekete kenyérrel. m g a beril dombok lejt in kék cukorból készült kis házak álltak s parányi emberek járkáltak erre s arra. resten. De mond'. az én apostolom.. De k röhögtek rajta. s menj. aki hiába b gött kenyérért. és mézes szóval kérte: kövessék. s hol voltak T le a keresztvitézek. amig egy tüd vészes és sz ke kislány félkelt s aztán utána ment.." S hogy gy beszéltem. Egy dombról szólt a néphez és áldást kért reájuk. egy vak koldus s egy elcsapott diák.. napestig. aki bordélyt emeltetett Rómában. és Orbán. s aztán vánkosnak használva szivart dugtam a számba. ki megvet minden durva er szakot s kivel a szeretet országát ép tik fél..s Roger.. mint a zörg borsó.. hogy ma sem jobb az úr és boldogabb a szolga. siri árnyék. a hű domonkos. amint nevettek egy vén imposztoron. S ekkor láttam: volt. s gy egy lágy vakond'túrásra helyezve kerestem karomat. Ugy hangzott. ki ott járt köztük. mivel az isten küldte s lesz vezérük s prófétájuk. majd egy v zkóros asszony is nyomába szeg dött. heverésztem faromat.. kiknek nyomában. mit is beszélek és érvelek tovább? Fogd meg a szamárfüles kátét s vidd a pokolba a sok elcsépelt frázist és fakó babonát... mit zsebemb l el . képek mennél.. Mit szólsz ehhez? Hogy ezt ti máskép' gondoltátok? Na jól van. . De óh. T lem balra az úton szürke porból épült lyukakban lustán ültek a verebek. ami szent. az apostol. egy rég kivénült szajha. mindenre. ki múlt héten temette el harmadik fiát. hát nem tudod. hogy többet ne lássunk! És hogyha mégse szakállas. ha kedves életed: úgy megsugom: zsebemben rzök számodra ennél még sokkal biztosabb és nyomósabb érveket. mint az árnyék járt a pestis s útjukban leölt s agyonrugott zsidók hevertek. ki semmi bűnt és fortélyt nem átallott s Lyonnál kondérban f zte a negyvenezer waldenset. dübörg hangjával. s azt mondta: mindhiába nevetik t..

amint gy vitte dalolva ket házról házra. De hosszasan nézett szemembe kék szemével s kezét vállamra téve gy szólt: „Te vagy. egy dandy. megszégyenitve. Súgva mondták fülembe: Testvér! agyonnyom az adó! tarts velünk! új országot ép tünk fel ma durva bűn és er szak nélkül! Ha gy zünk. És akkor nekivágtam az útnak a f város félé. s amerre járt. egy szchyzofrén gróf és egy szadista ezredes. S ekkor markomba zárva az els bombát s várva. aki kivénült a metier b l. mint a vulkán. mert testvérek vagyunk isten szemében: indulj békén utadra. s n ttön n tt s kanyarogva indult az szi völgynek s az esti réten át közeledett felém. bűn és er szak nélkül. old meg kezed bilincsét: — én megbocsátok néked a szeretet nevében. a bakó . s egy virágzó bokor el tt megállva és mintegy üdvözlésre emelve kezemet odadobtam eléje. De ott és itt és erre s arra: falvak pincéiben." S a menet ékkor zúgva és hullámozva indult tovább a poros úton. s ezren voltak s követték t. A szörnyű pukkanásra a nép riadtan állt meg. és n ttek. s egyre n ttek. mig a sötét menet elém ér. És engem durva kézzel ragadtak meg a h v k és úgy vittek eléje kemény bilincsre verve. tizen voltak. az inség vitt rá. miközben én a dúlt vetés közt egymagamban maradtam ott a zöld mez n. s mint kigyó csavarodva menetelt a borzalmas s rjöng sokaság ber l hegygaráton. De. már százan. tisztán és hófehéren. báránya? vérben? — miért bántasz hát minket? Tudom: a bűn. S mid n a por eloszlott láttam: nem történt semmi. nézd felépül a szeretet országa. a föld dübörgött. bármerre vitt a lábam. isten szegény miért nem térsz a nyájhoz? miért gázolsz a Kezünkkel. mindenütt csak ket találtam. egy h rneves ró. egyre ötszázan voltak s n ttek. vakon keresztül. tanyákban és bús sikátorok mélyén.egy ügyvéd. Csak az apostol lába el tt gomolygott búsan egy fekete füstoszlop a tátongó üregb l. barátom. ki sikkasztott s akit az uccán senki sem akart megismerni. mez kön és apró falvakon s n ttek. egy nyárs.

. az egyetemek padján s az uccán. honnan jön már a szeretet félmeztelen barátja. nedves barlangokban. a söntés mélyében és sötéten izzó kemencék alján s az éji erd nedves tisztásain. Szépnyergű lovon ült és utána négy püspök és kilencszáz detektiv lovagolt. Én éppen ekkor értem a f városba. S mikor egy rend r a csatornába vágta: „csoda. mint egy gyufát. S gy jött. mikor meghallottam a heroldok harsonáit s a mozsarak szalvéit s végül az útkereszten megpillantottam t is.nem nem nem nem fog reggelt l estig vérünkben ázni s liszttel spekulál a bankár! venyigéink borát szürcsölik a dúsak s a sikkasztó miniszter ád el a poroszoknak! De én mentem tovább. S mint a gleccser vittek mindent magukkal. . és estig álltam étlen szomjan egy útkereszten. csend rt. ott ültek az éjféli miséken. ellepve az országot. zászlók közt és üvölt polgárfejek felett. s a téli szélben fázva lestem csak egyre. Üres kézzel álltak az ágyuk elé és úgy pusztultak százával. De egy halottért másnap t z él állott soraikba. némán s szó nélkül. hogy végre egyszer ölükbe hullt az ország. beszakadt tetejű kunyhók füstös kályhái mellett s régen leállt gyárak falánál az szi ég alatt. S kalapja karimáján körbegurulva kétszer. csak n ttek. rosszat sejtve. a néptömeg között. S én ekkor. honnan aznap reggel szökött meg a zsarnok s a kormány. leejtettem. egyre n ttek. És n ttek. Hiába volt börtön és bitó. megállt s csütörtököt mondott. öreg kaszárnyák kant njaiban.. Szénakazlak tövében ültek. csoda" — hörögték karban a püspökök. mely az apostolt várta. S gy vártam még sokáig: a karom is elzsibbadt és már majdnem leestem. Nem volt a régi: drága köpenyt viselt meg csizmát s csupán szakála volt még hófehér. S csak n ttek. titkon kezembe vettem a bombát és nyugodtan vártam. Majd egy lámpásra mászva. S k n ttek. guggolva s félig ülve. mig a menet alám ért és jobbomat kinyújtva. És a zsarnok hiába küldött rájuk zsarut. miként az szi árviz. A bomba halk búgással esett egyenest a fejére. Nem védekeztek.

tisztán és hófehéren. hogy megmondjan: a bankárok nem spekulálnak többé s a munkabér oly' olcsó..Hát nem javultál meg. vérforraló sikoltást. mert királyként lakott most a zsarnok várában. égve És ekkor az apostol rjöngve s libab rös arccal. nehéz damaszttal függönyzött ablakok alatt a baldachinos trónon.. Amint meglátott. H vtalak. parádés harangzúgást.. felém fordult és gy szólt: „A szeretet országa. megrugva és leköpve vittek elébe s felem jött leugorva lováról. S h vtalak. kifordult szemmel. akár a v z.és „üsd agyon" üvöltött a nép s bilincsbe verve. testvérem. vonagló s rást. halk és félénk könyörgést korbácsütést. bűn nélkül. és halljad. vén gonosztev ? Ma a gy zelem napja van." És akkor a tömlöcbe vittek. lásd. E harc lesz az utolsó. mert éppen harcban állok és katonának kellesz. elfojtott s néma sóhajt. a szeretet nevében. sarkantyúpengést. Dús selymek és brokátok közt ült. nyöszörgést. haragtól hófehéren s habzó szájjal kiáltott a zsoldosokra: „ rök! Vigyétek s kössétek föl a szeretett nevében!" . És h vtalak. dobszót." Eddig jutott: mert közben. mint a szélben a nád s a gobelin zuhant alá a földre. rádobtam. hörg sóhajt. rekedt parancsszót.. békén és hófehéren. S sértetlen maradt. Holnap új országot ép tünk fél. felépült. hogy lenézhess a béke városára pompás erkélyeimr l. zöldes penészt l nyálkásat és a térdem megbicsaklott a csúztól s csak ültem és a vastag tömlöcfalon keresztül a világból csak néha hallottam egy egy hangot. Ép tik már. s megismerve gy szolt: . gondolom.. S egy nap a börtönajtó kiny lt: a porkolábom lépett be s megmosdatva. Sok hosszú éven át csorgott rám az ólmos v z s vén kenyeret adtak ennem. ép tik az országot. A falak hajlongtak. hogy a népem boldog.. s hajamat kétfelé választva a legújabb divat szerint és három zsandárt rendelve mellém. Hogy ily' bitang munkánkban ne zavarjon: fogjátok meg s vessétek börtönbe. egetkáromló átkot és tébolyult üvöltést. az apostol elé kisértetett a várba.. titokban el véve az utolsó bombámat.

keresztjén CSEHSZLOVÁKIA NYUGATI ÉS KELETI RÉSZE — SZÁMOKBAN Irta: S Z É K E L Y P Á L A középeurópai államok ipari termelésének index számai azt bi zonyitják. A puha. hogy Csehszlovákiában a gazdasági válság terhe m i l y nagy mértékben hárult át Szlovenszkó és Kárpátalja vállaira.És a város uccáin. a veszt hely felé. az ablak el tt.4 r l 80. mely a csehszlovák köztársaság történelmi országai és Szlovenszkó. Romániában pedig ahol új ipar van kifejl d ben.9 re. Ausztriában 102. mint gyászmenet. s az apostol rjöng s vad gesztussal hajolt ki ablakából a bús város felett: . mely bömbölve futott.7 re süllyedt. hol vittek. Adataink szembeszök en igazoljak. amikor felébredtem. A kóckötél torkomra fonódott s a halálos verejték ellepett. hogy boldogok legyetek!" És súlyos ágyúk jöttek az uccán s l ni kezdték a népet. h s mártir? kinlódunk! agyonnyom az adó! éhbérért dolgozunk! szűk pénzünkb l egyre többet lopnak! reggelt l estig dolgozik a bakó! a háborúnak nincsen vége! tüd nket tépi a pincelyuk! a bankár csal! vascsizmákat szabnak eszméinkre! az új rend rosszabb még.4 r l 69.) Rövid tanulmányunk keretében azzal a gazdasági és szociális különböz séggel kivánunk foglalkozni. mint a régi! hiába folyt a vérünk! s nem lettünk boldogabbak!" Igy szóltak.Nem vagytok boldogok? jó! úgy majd a puskatussal kényszer telek rá. utolsó gunnyal tolva ki e bolond világba tintasz n nyelvemet. ezt ord tva: „Mért nem ölted meg. 107 r l 132.5 r l 74 re. ( A z ipari termelés index száma 1929 t l 1934 ig bezárólag Németországban 101. valamint Kárpátalja között mutatkozik. izzadt testtel a takaró alatt.. miközben engemet felhúztak a bitóra. Magyarországon 102.6 ra emelkedett. h o g y a gazdasági válság Csehszlovákiát sokkal sulyosabban érintette. és gy lengtem hörögve. német ágyban feküdtem. levett kalappal és kockás zsebkend kkel törölgetve a s rást. . Üres terek szélén hullák nyújtóztak s a járdán vörös festék csorgott az alkonyatban. a nép riadtan állt meg s összesugott s aztán. Ezzel szemben Csehszlovákiában az index szám ugyanezen id alatt 104.3 ról 99. Kint. Reggel volt.4 re apadt. mint szomszédait. a dóm vörösen állt a nap. futott bús kordélyom m ö g ö t t .

3 % „ „ „ „ A cseh és morvaországi malmokat kedvez tarifapolitikáival és a gabona monopóltársaság kedvez bb átvételi áraival favorizálják. tégla é s tet cserép ( — ) 42. mily rendkivüli jelent ségü a malomipar. következtében minden egyes iparágban jelentkezik. Az egyes országrészekben az arány a következ : Csehország Morvaország és Szilézia Szlovenszkó Kárpátalja Szlovenszkó és Kárpátalja együtt 34. Már csak a szlovenszkói népesedési viszonyokra való tekintettel is e g y más — óvatosabb — eljárást kellene életbe léptetni. Szlovenszkó a régi Magyarország ipari területe volt. évi kapacitását és megállapitotta. szemben a történelmi országokkal. hogy a cseh és morvaországi t keérdekeltségek fokozatosan le ne épitsék Szlovenszkó gyáriparát. m e l y nyugati részeiben fejlett iparral rendelkezett. már csak azért is.0 58. A történelmi országok és a keleti tartományok közötti különböz ség a gazdasági leromlás. ami valójában a szlovenszkói gyárak bezárását. cukor ( — ) 42.0 1930 1932 1933 1934 Szlovenszkó egyik legjellegzetesebb iparága a malomipar. ahol a nagyipar tömkelegében a malomipar csak nagyon kevés számú munkást foglalkoztat. műtrágya ( — ) 56. vas é s vasárú ( — ) 52. a munkások elbocsátását. nem tartotta szükségesnek megakadályozni azt.Ismeretes. hogy Szlovenszkó és Kárpátalja gazdasági életében. agyag ( — ) 44. Ez az utóbbi hónapokban állandóan napirenden van. koksz ( — ) 36.4 38.8 74. épit fa ( — ) 66. esztend ben a munkaturnusok körülbelül 35 százalékos csökkenést mutatnak fel az az 1930 as esztend vel szemben. mert a csehországi malmok gépberendezése tökéletesebb s a racio . celulóze ( — ) 2 8 százalék. Ebb l Kárpátalján 646." Majd pedig: „ A z 1932.4 16. mész é s gipsz ( — ) 39. A szlovenszkói gyáriparosok országos szövetségének egyik legutóbbi rendkivüli közgyülésén Hexner Ervin egyetemi magántanár. Szlovenszkón és Kárpátalján 1933/34 ben üzemben volt összesen 2958 malom. Az új állam. faszén ( — ) 60. cukorrépa ( — ) 62. 1919 óta állandóan tart az ipar átcsoportos tása. vagyis a köztársaság keleti részének mez gazdasági vidékké való szervezését jelenti.0 62.4 31. Jellemz ek például a bányaipar eltér index számai: Csehszlovákia 100.4 Szlovenszkó 100." A legkirivóbb a hanyatlás az árutranszport 1930 tól 1933 ig összefoglalt kimutatásában: „Szlovenszkón és Kárpátalján az árutranszport csökkenése a következ kben mutatkozik: érc ( — ) 73. hogy a malmok kapacitásuknak csupán 33. ( — ) 46.0 77. A helyzet megitélésekor figyelembeveend .0 51. vegyi cikkek .7 74.4 27. a következ kben jellemezte a szlovenszkói viszonyokat: „A kereskedelemben a kisüzem s a nagyiparban a nagyüzem beszüntetése a szomorú felelet a rentabilitás csökkenésére. k . Az állami statisztikai hivatal egymás mellé ál litotta a csehszlovákiai malmok 1933/34.8 százalékát használták ki. homok. a szövetség akkori titkára.

232.Szlovenszkón ebbe a kategóriába 2. ha tekintetbe vesszük. a földreform el tt a 10 20 hektárig terjed birtokosok kategóriájába 7.000 hektár. a birtokállomány 11. A z t jelenti ez. a statisztikai adatok szerint a földreform után csupán 7. m i g 7 ezer nagybirtokosé a szlovenszkói föld fele.000 hektárt. Ezenkivül 300. mint 422 ezer parcellabirtokosnak és kisgazdának.8 % át kapták s a földreform inkább a jobbmódú kisgazdáik javára esett. h o g y 1797 új nagybirtokosnak jutott 373. A szlovenszkói ipar világháború utáni leépülése azonban közismert jelenség. 1935. Vegyük szemügyre a szlovenszkói földbirtok megoszlását.786 kis és középbirtokos közt kiosztottak 243. az 198.nalizáció is sokkal el rehaladottabb bennük.000 hektárnyi birtokot szerzett.786 kis földigényl nek pedig 243. Kevésbé ismeretes. ez a 783 nagybirtokos Kárpátalja földjének több. Kárpátalján sem jobb a helyzet. A hivatalos statisztikai adatok szerint (Csehszlovákiai Statisztikai Közlemények. Mindkét esetben nyilvánvaló Csehszlovákia keleti részeinek ipari hanyatlása.000 hektár tartozik. hogy 7 ezer nagybirtokosnak majdnem egy millió hektárral több földje van. mint a felét tekintheti a magáénak Csehországban a 100 hektáron felüli nagybirtok összterülete csak 1. mig Szlovensz kóé 4.5 % a A zsellérek és szegényparasztok tehát csupán a földbirtok 0.272 igényl kapta.000 hektár szántóföld.000 hektár szántóföldet (megfelel vételár fejében). i évf.1 % a 33. 422 ezer parcellabirtokos és kisgazda 15 hektárig terjed birtokkal 1 millió 660.9 % a 47. mint Szlovenszkó és Kárpátalja hasonló üzemeiben. nagyobb „objektumokat" (a hivatalos statisztika szakkifejezése e z ) 1. E l é g annyit emliteni. sem kevesebbet. 26 ezer középbirtokosnak (15 hektártól 50 hekt á r i g ) 500.000 hektár.957. Ezekkel az adatokkal szemben 7 ezer aranyparaszt és nagybirtokos 2 millió 500. mert mig pl. vagyis az összbirtokállo mány 35. pedig 1. A kimutatások szerint különben a földreform következtében Szlovenszkón 200 ezer 583 birtokosnak jutott föld.314.3 százalékát tartja tulajdonában.8 % a 20 hektáron felül A földreform után 22.000 hektár földje van.2 százaléka. E két szám teljes plaszticitása akkor derül ki.688. mint azt.000 hektár földdel rendelkezik s miután Kárpátalja összföldbirtoka mindössze csupán 1.000. Ezek szerint tehát nem segitett a csehszlovákiai földreform? A felelet egyszerű. 15. 422 ezer zselléré és földművessé Szlovenszkó földjének e g y harmada. Ezek közül 198. hogy itt 783 nagybirtokos (50 hektáron felül) 690.470. v a g y i s az összbirtok 53.1 % a 5 20 hektárig 41.000 hektárnyi más.5 százalékát.000. Ha összehasonlitjuk a nyug a t i ós keleti országrészek birtokviszonyait. Ez nem jelent sem többet.000 hektár. h o g y Csehszlovákia két keleti tartománya a mez gazdaság terén is mostohagyermek.8% szántóföld tartozott.) a birtokviszonyok változása állami méretekben a következ volt: Mez gazdasági üzemek A földreform el tt 5 hektárig 21.6 % a 29.232. K é t példát ragadtunk k i : a bányaipart és a malomipart. amib l 59.3 %.000 hektár földet tekinthet magáénak. h o g y Csehország összbirtoka 4. máris feltün a történelmi országok s az egykori magyarországi területek közti különböz ség.000 hektár. 525 maradékbirtokos pedig 73. Kárpátalja. de ez is csak látszólagos.000 hektárt tesz ki. A . sz.

Kárpátalján pedig e g y mez gazdasági üzem adóssága átlag 7.733 a nyilvántartott munkanélküli.35 10. ha Csehszlovákia nyugati és keleti részeinek gazdasági és szociális különböz ségér l beszélünk. Az év elejei s az évvégi adat összeha . mert ma a kisgazdának nincs lehet sége adóssága törlesztésére.660 csehországi mez gazdasági üzem adóssága összesen 9. hogy Szlovenszkón ugyanazon nagyságú mez gazdaságilag megművelhet területen 45% kal több a lakos.118 ck.04 8. és a legnagyobb munkanélküliség hazája. án a munkanélküliek száma 84. A mez gazdaság eladósodását a következ táblázat tünteti f e l : Adósság Millió csk. hogy a kiskereskedelmi árak Szlovenszkón és Kárpátalján magasabbak.06 22.felhozott adatok konkrét tartalmának megitélésekor számbaveendök a demográfiai viszonyok.50 11. az el nytelen birtokmegoszlás s a kisbirtokok eladósodása mellett számitásba veend k Szlovenszkón és Kárpátalján a bérviszonyok is.000 munkanélkülit tartottak nyilván Szlovenszkón. én 114. ban Csehországban 9. Morvaország és Szilézia munkabéreihez (Csehszlovák koronában): Középarányos napi bér Csehország Morvaország Szlovenszkó földmüvelés Kárpátalja férfiak n k i p a r és egyéb férfiak n k 12. Erre a lapra tartozik a szlovenszkói munkanélküliség állandó emelkedése.7.000 csehszlovák koronát tesz ki.08 8.358 Szlovenszkón 5. k o m l ó ) .72 13. hogy a történelmi országok mez gazdasági üzemeinek 0. ( A z emelkedés 3 6 % .955 szlovenszkói mez gazdasági üzemet átlag 11. vagyis egy mez gazdasági üzemre átlag 14. Szlovenszkó ma ezért a legkisebb fogyasztás.86 19. Horváth Pál 1935 ben Pozsonyban megjelent Szlovenszkó Gazdasági Statisztikája cimü munkájában kimutatja.000. ) De emelkedett a munkanélküliek száma a teljes év viszonylatában is.51 11.80 7. addig a 454. A gyáripar leállitása folytán teljesen lehetetlenné vált a lakosság gazdasági átcsoportosulása és 1929 óta Szlovenszkó és Kárpátalja lakossága a kivándorlásban sem kereshet kivezet utat a gazdasági válság nyomása alól.16 Az alacsonyabb szlovenszkói munkabérek mellett ki kell emelni. mint a csehországiak.86 11. 102.89 8.46 8. Tekintetbe v é v e a csehországi földbirtok aránylagosan nagyobb produktivitását (cukorrépa. mint a történelmi országokban. a szlovenszkói és kárpátaljai adósságok sokkal sulyosabbak.73 8. adósság terheli. Az a körülmény is bizonyitja ezt.095 Morvaországban és Sziléziában 4. A hivatalos statisztika szerint Szlovenszkón 1935 december 31.284. esik. A szlovenszkói földmüvesség helyzete az áldatlan birtokviszonyok egyenes következménye.272 ck.095. holott 1935 november 30.9 százaléka van eladósodva. A szlovenszkói és kárpátaljai munkabérek a következ kép' viszonylanak Csehország. mint a történelmi országok hasonló nagy területén.003 Kárpataiján 800 % ban 47 23 26 4 A m i g tehát 639.12 9. Szlovenszkón és Kárpátalján viszont 1. mert 1935 január l én.210 ck. Az ipari leépülés.28 8.

78 dk. évi jelentése szerint 1908 ban a mai Szlovenszkó területén még 160 kg.715 1930 16. miután a lakosságnak csak egy részét ( a z önálló földműveseket) öleli fel. s az 1933. ugy a szlovenszkói kivándorlás tizszerese a történelmi országok kivándorlási arányszámának Védekezik a lakosság a fogyasztás csökkentésével.544 1933 3. ot tesz ki. Kárpátalján pedig 3. A falvak népe addig.041 1934 3.6 százaléka.8. 27 kg. mert mig Csehországból ebben az évben 1096. természetesen csak szimptomatikus jelent ségű.737 1927 12. i évi fejadag 100 kg. A f hatalom változása óta — egészen addig. K ö vetkez táblázat az önálló földművesek fogyasztási statisztikáját tartalmazza 1932 b l: C sehország Szlovenszkó Kárpátalja Átlagos évi fejadag. amikor már csak 3009 szlovenszkói kivándorlót mutat ki a statisztika.016 1933 ban.527 1922 16. Szlovenszkó és Kárpátalja lakossága fejenként kb. mint szerencsésebb testvérei a Kárpátokon túl. hogy a: munkanélküliség. amig a kivándorlóik el tt — a nyugati államok le nem zártáik a sorompóikat — Szlovenszkó kivándorlási statisztikája állandóan emelkedett. kenyér jutott átlag e g y lakosra.3.sonlitása igazolja. de mégsem kép Fogyasztási cikk . Igazolja ezt a Szlovenszkó kivándorlóiról összeállitott statisztikai kimutatás: A szlovenszkói kivándorlók száma: 13.202 1929 19. cukor és szirup 137 ck.596 1928 13. 15 ck.053 1932 2. hanem a lakosságnak azt a részét.222 1923 16. bár állitólag túlhaladtunk a válság mélypontján. Szlovenszkón ezzel szemben a lakosságnak csak 35. 15 k g .683 1920 1925 8. 1927/28 ban már csak 112 kg. semmivel sem csökkent. addig Szlovenszkón 3.8 gyermek él. N e m kapunk vigasztalóbb képet akkor sem. addig Szlovenszkóról pontosan kétszer annyi. 180 ck. Csehországban keres az ottani összlakosság 51. Morvaországból (Sziléziával e g y ü t t ) pedig 389 személy vándorolt ki. képest a szlovenszkói kivándorlás m é g mindig nagy. A gyáriparosok országos szövetségének 1933. értékben hús 35 kg. a történelmi országok adataihoz. (Idetartozik m é g : — mig Csehországban e g y munkáscsaládban 2. vagyis nem az egész lakosságot. Ha a lakosság számarányát vesszük. 356 ck.6%. textilárú és cip 638 ck.061 1926 14.409 1931 4.682 1921 15. mint a történelmi országokból. ha a szlovenszkói és kárpátaljai családfenntartók és ezek eltartottjai közti számarányt nézzük. liszt és egyéb gabonatermékek 215 kg 172 kg 183 kg Ez a statisztika. épp a felét fogyasztja annak. amig erre lehet ség kinátkozott a kivándorlásban keresett menekülést. súlyban és ok. mely ugyan szintén sivár körülmények közt él.) Hogyan reagál mindezekre Szlovenszkó és Kárpátalja dolgozó la lakossága? Szlovenszkó sorsát eddig gazdaági és népszociális: viszonyaiban vizsgáltuk s i g y a lakosság illeszkedésében is a gazdasági és népszociális tüneteket tesszük a szociográfiai vizsgálódás tárgyává.009 1924 35. Kárpátalján ez a számarány 30.7.

a szlovenszkói és kárpátaljai viszont 15. mez k szinére.1 14. hogy Szlovenszkó 1. a cukoré 15. édesanyja panasza.6 11. A teljes képhez még hozzátartozik. az egyes csehszlovák országrészekben a következ táblázat illusztrálja (1933 as állapot): 10. elmerevül.552 dolgozó lakosa közül 110 ezer munkanélküli. de tört rész a kar és izmahagyott. M á r jellemz bb az az adat.38. .36. v a g y még a legszükségesebbet sem. TUDOR ARGHEZI: PENÉSZVIRÁGOK Forditotta: SALAMON ERN ION ION Halotti cellán kiteritették se siratója. jóizét mégsem veszti a szája.4 10. A tuberkulózis és a gyermekhalandóság arányait pl.96.4. — de nem biztos. mely az egész lakosság fogyasztási arányszámait hasonlitja ösz sze. addig Szlovenszkón ugyanez az arányszám húsnál 16. Nyitott szemében faluja fénye világlik. akik csak a legszükségesebb fogyasztási cikkeket tudják beszerezni.76.24. éjszakán patkányok ették. Messzi a tüzhelye.1339.4 21. Amikor hátra emelik testit mintha csak vinnének vizes agyagot.50 s a cukoré 32.2 16. megül. Szlovenszkón viszont a húsé 15. se holti ruhája. három.0 11. látszik nyoma.viseli a jellegzetes szlovenszkói szegénységet. a cukornál 18. lányra derül. a cukoré 29. gyásza nem ri a füleknek. év adalékaiban pedig Csehországban a hús arányszáma 32.2 % ra csökkent.000 lakos közül A gyermekhalandóság elhalt TBC ben százaléka Csehország Morvaország Szlovenszkó Kárpátalja 11. csikókra gondol.6 1934 ben a csehországi gyermekhalandóság 11. Ezek azok. Az 1932.01. Ennek a fogyasztásnak felel m e g a szlovenszkói és kárpátaljai közegészség. ha földre eresztik. A m i k o r Csehországban 1930 ban a húsfogyasztás arányszáma 32. E két utóbbi kategória 300 ezer családtaggal együtt 900 ezer ember. illetve 17. napibérért dolgozik. 190 ezer viszont átlag csak 6 ck. megáll a földön. erd k füvére.41. h o g y az egész esztend ben. paraszti testén.6 14.2% ra emelkedett.

tetűsereg jön az ágyon. Fekete órák ütnek. I Éhesek k. estnek SZERENÁD Éjjelenként annyi minden: kolomp zúg idegeinken. békanépek hegedülik bánatok zsongó betűit és eltörött porcellánnal csengettyűznek tele szájjal. csillag hull. mert ma vagy holnap. de felejtették a dért. kék rut sebét jó irral látja kenni a szenved mihelyt az égbe ért. se sirás. hajnalán az az égi biróság elé eresztnek s tudni kell majd ott fenn is hazudni. . Hollók kinjukban harapnak. de nem kivánnak enni. fűrész foga csikorog. se keresztfa. a kemény göröngy több irgalmat valljon. se pap. jaj. Jól járjatok! A közös sir takarjon.HALOTT RABOK A boltives. éjszaka egy órakor tán üveg szur a békák torkán. fagyottak. mindahányan nagyon ügyeljetek. vére. nagyon furcsa dolog! Három. holdvilágon t z rab megy a tájon. fagyon. csengettyűs kapu alatt viszik a holtakat. t z rab a halálba együtt megy. puskák ugatnak. mely végtelenben összekulcsolnak husz kezet tör meg. tán halott az ember ott a bakon s halott a kordé gebéje. Az irodában tz nevet törölnek s az ut elején. A kapus megnézi hallgatagon ver e még a t z szive. S ügyeljetek. Két halottnak jut egy deszka.

mint fél évszázadon keresztül kutatott az élettudomány egy területén. amit az ipari termelés hihetetlen felfokozása váltott ki. látás. ám semmiféle materialista. hanem a szervezet egyéb részeiben is mutatkozó differenciálódáshoz hasonlóan az agykéreg egyes részei különböz hivatást töltenek be. azaz szövettani v a g y anatómiai kutatás és felfedezés nem tud felelni arra a kérdésre. a logikai művelet. hogyha hat. annak felépitésére és működésére vonatkoznak. Ilymódon az agykérgen egész sereg működési központot: a mozgás. h o g y a szellemi működés központja magában az agykéregben keresend . a világhirű fiziológus több. a fájdalom. Ezek a kétségkivül nagyjelent ségű felfedezések igézetes perspektivákat állitottak a kutatók elé. A nehézségek tornyosultak. központjait fedezték fel. h o g y a tudomány haladásának ilyen üteme mellett a lelkiélet minden problémája. Ezért mutatjuk be Pavlov szaktudományi kutatásának rövid foglalatát. átfogó természetük következtében. inert fölvetett problémái. az idegrendszerre. Az agyvel és a lelkiélet között — mondották — csak párhuza . Kiderült. Az idegközpont és az idegek gondos tanulmányozása rendkivül érdekes és dönt jelent ségű megállapi tásokra vezetett. A technikai módszerek tökéletesedése uj távlatokat nyit az élettudomány el tt is. a torok forr. hogy mi az öröm. hol korántsem egyszerűen az egész kéregre kiterjed diffuz működésr l van szó. beszéd. s az uj megismerések f leg az idegélet központjára. úgy a Pavlové is túln azon a szükre szabott területen. bocskoros polos köhög. Hozzákötött minden lelki megnyilvánulás. megtermékenyit leg hatott a természettudományi kutatás minden ágára. Pavlov. az objektiv tudományos megfigyelés és vizsgálat számára teljességgel hozzáférhet lesz. irás. s amikor pár héttel ezel tt meghalt. szinte a tudomány egy külön épületét hagyta maga után. A technika hatalmas fejl dése. Elképzelhet volt. a dualisztikus teológiai felfogás e maradványa az agyvel funkciójára korlátozható s mint ilyen. Igen — mondották — az agyvel kétségtelenül az idegélet központja. stb. hallás. a félelem. p. 1VAN PETROVICS PAVLOV ÉS A REFLEXOLÓGIA Irta: E L E K E S MIKLÓS I. Mint minden nagy mű. maga az egész eladdig annyi titokzatossággal övezett „lélek". belekapcsolódnak a tudomány többi területeibe is s világnézeti sugalmukkal az élet minden vonatkozására kiterjednek. Szem kifordul. A mult század második fele a természettudományi kutatás egyik legtermékenyebb szakasza. amint a lelkiélet bonyolultabb jelenségei kerültek megfigyelés alá és felvet dött a szubjektiv. mely csak a kutató tudós el tt nyitott s általános érdekűvé válik. vagyis az egyénien átélt mozzanat lélektani értelmezése. nyolc órakor jön a doktor. Ez a következetes materialista haladás azonban nem folytatódhatott zavartalanul. megszagol a patkányhad.Öt. a gondolkodás. stb. érzés.

A kett közé igazodva a kisérleti lélektan a lelki jelenségek lefolyását igyekezett objektiv módon a mérhet ség számára hozzáférhet vé tenni. hogy a szubjektiv lelki jelenségek lényegét nem ismerjük és nem is fogjuk megismerni. érdekes megfigyelésekhez jutott. Az agykéreg kikapcsolása megröviditve a reflex utját. az utóbbi: a különböz lélektani irányok. úgy ez a látvány ugyanolyan élénk gyomornedv képz dést vált ki nála. amiket a szervezet a küls ártalmaktól való mentesités céljából a maga védelmére fejlesztett ki a fajfejl dés primitiv fokain s az egyedek már készen öröklik. Fiziológus volt. ( „ I g n o r a m u s et ignorabimus"). oda futnak be a külvilág ingerei és on nan jönnek a reflexparancsok a célszerű működés létrehozatalára. v a g y szájüregre) vált ki. amit az állat esetében nyugodtan nevezhetünk „ l e l k i " funkciónak. Az el bbi: a klinikai pszihiátria. elhanyagolva az anatómiai összefüggéseket. Ha a kisérleti állat gyomrára alkalmazott kivezet csatornán a gyomornedv elválasztását mérte. az agyban talált elváltozások nem adtak feleletet arra. hanem közbeiktatódik a látás. melynek célszerűsége. esetleg a szaglás élménye. annak tartalmát azonban nem magyarázták meg. a másik viszont a szubjektiv lelki jelenségeket kutatta. de egymásból hiánytalanul mégsem magyarázhatók. Az objektiv idegélettan és a szubjektiv lélektan között i g y áthidalhatatlannak látszott a szakadék. vagyis csak a betegség mechaniz musára vonatkozólag adtak felvilágositást. szemünk a feléje repül bogár el l akaratunktól függetlenül villámgyorsan becsukódik. stb. melyek küls inger hatása alatt az akarattól. A m i n t látható ezek a működések célszerű berendezkedések. Hiányzott az összeköt kapocs. S tényleg a további kutatás kétfelé is szakadt. hanem magasabb idegrendszerbeli funkció. annak gyors lefolyását biztositja.mosság van. hirtelen segitségre . Dubois Raymond ugy fogalmazta meg ezt a gondolatot. amikor a gyomornedv különböz hatások alatt történ elválasztását tanulmányozta. azt tapasztalta. s ezeknek az összefüggése a betegséggel félreérthetetlen is volt. ha az állatnak megmutatják a táplálékul szolgáló husdarabot. hogy miért képzeli magát a beteg a kinai császárnak v a g y miért érzi magát üldözöttnek. aki az állatok reflexjelenségeit tanulmányozta s e munkája közben került szembe az idegélet m a g a s a b b funkcióinak kérdésével. A kutyákkal v a l ó kisérletezés köziben. melyek közül a legegységesebb s a lelkiélet jelenségeit a legmélyebbr l éri a pszichoanalizis. lehet ség szerint azonban kikapcsolva a szubjektiv elemeket is vizsgálódásából. h o g y ez a reflex eltér az eddig reflex néven ismert idegélettani jelenségekt l. amikor pl. illetve a tudatnak csupán utólagos tudomásulvétele mellett zajlanak le. amit nem az inger (a husdarab közvetlen hatása az ingerelt szervre. S t a kor nagy fiziológusa. Ha megégetjük az ujjunkat. P a v l o v az ilymódon kiválasztott gyomornedvet pszichikus gyomornedvnek nevezte el és tanulmánya további tárgvává az ezzel összefügg sajátos reflexjelenségeket tette. h o g y abban az esetben. hirtelen elkapjuk. Ez a jelenség az állat akaratától függetlenül. a reflex viszont olyan. Ha a klinikai elmegyógyászat az elmebetegségek bizonyos fajainál az agykéreg kétségtelen elváltozását ki is tudta mutatni. a gyomorra. a kett összefügg egymással. Eddig reflex alatt azokat a velünk s általában az él lényekkel (állatok és növények) veleszületett működéseket értették. azaz reflektorikusan zajlik le. mintha a táplálék a szájába v a g y a gyomrába került volna. E reflexek központja a gerinc és nyultvel . s a kutatás egyik iránya az anatómiai valóság és tényállás felderitésén fáradozott. mely azonban már nem egyszerű vegetativ mű ködés. Mindenekel tt megállapitotta igy. s t a tudattól függetlenül. Pavlov egészen más területekr l indult.

n. védekez reflexek. másodfokú feltételezett reflexet képeztek ki. hanem id szakos. szerepet játszottak. A m i k o r már a jelz cseng re kialakult és megszilárdult a nedvelválasztó reflex. hogy nemcsak a gerinc és nyultvel . melynél fogva a beható ingerek mindig azonos módon kapják meg válaszaikat. hanem csak egyszerűen az etetést kisér cseng szólalt meg. stb. N o s . illetve feltétlen reflexek jönnek létre. n. amir l a kisérleti állat természetesen szintén tudomást vett. Álljunk m e g ennél a jelenségnél. Mig az idegrendszer alacsonyabb szakaszaiban.van szükség. hogy az állat etetésekor. úgy ez a hang elegend volt ahhoz. amellyel addig semmi kapcsolata nem volt. melyeik végtelen változatban létesülnek és i g y az állat és ember magasabb idegtevékenységé nek elemeit szolgáltatják. Pavlov és tanitványai ezekután az alapvet kisérletek után a vizsgálódások végtelen során keresztül azokat a mozzanatokat tanulmányozták. n. hogy az: állatnál ugyanolyan gyomornedv elválasztást inditson meg. feltételezett reflexek létrehozására képes. utján jön létre. h o g y az agykéregben kapcsolat létesült a látás (képi) és a nedvelválasztás reflexcentruma között. s ezek a válaszok a feltétlen reflexek (pillogás. Agyfiziológiai szempontból annyit jelent ez. Az ilymódon létrejött reflex az eddig ismert reflexekkel szemben az u. Ezeknek az ezideig sem ismeretlen tények nek kisérleti. valamiképpen kapcsolatba lépett az agyvel azon részeivel. A további kisérletek során az el bbi módon kialakult egyszerű feltételezett reflexet P a v l o v és tanitványai tovább kombinálták. ez esetben a begyakorlás révén lép föl. objektiv bizonyitékait szolgáltatta a reflexológia. P a v l o v tovább folytatta ez irányban kisérleteit. s i g y u. illetve az agyfunkciókra vonatkoztatva: az agykéreg ama része. el re megformált reakcióra való készség adott. Ezen az uton azután további harmad . addig az agykéreg a feltételezett reflexek keletkezési helye. az u. A m i g tehát az alsóbbrendű idegrendszer szakaszokon csak el re megformált reflextevékenység. rendű reflexek alakultak ki egészen bo . feltételezett reflex. v a g y amikor az állatnak a húsdarabot (stb. a Pavlov féle reflex ezekt l épp abban tér el. mely a hallás központja. v a g y ahogy P a v l o v nevezi. addig az agykéreg a szervezettel el bb nem létezett és változatos kapcsolatok létrehozatalára. a hanginger analizátor összeköttetésbe lépett a gyomornedvelválasztás idegvezetésével. P a v l o v szerint ezek után megfogalmazható az idegrendszer egyes részeinek működésbeli szerepe. A hanginger. akk o r a jelz cseng vel egyidejűleg valami képet mutattak az állatnak. stb. mig a kép kizárólagos felmutatása is meginditotta a nedvelválasztást. Ez az uj kapcsolat természetesen nem állandó. nem is szorul további magyarázatra. mert P a v l o v megállapitásainak ez a kiindulása. mindaddig. hanem a magasabb agyrészek: az agykéreg részvétele mellett. a halláscentrum (jelz cseng ) közvetitésével. csak bizonyos feltételek között.) megmutatta. vagyis a látás központjával. h o g y az állatnál a cseng hangja helyettesitette az étel látványát. illetve a hallási központ. Következ lépése az volt. Ez a kisérlet többször megismétl dött és bizonyos számu begyakorlás után a következ kép' módosult: ha a kisérleti állatnak a szokott kisérleti helyiségben nem mutatták m e g az ételt. A leirt kisérlet tapasztalata abban foglalható össze.). egyidejűleg megszólalt egy jelz cseng . melyek közt a feltételezett reflexek keletkeznek és i g y deritették fel az agykéreg működésének a törvényszerűségeit. a nyult és gerincvel ben a kivülr l j ö v ingerekre és azok továbbvezetésére e g y veleszületett. negyed . melyek az els reflexfunkció létrejöttében. ahol az étel megpillantása a gyomornedv kiválasztásához vezetett. mint maga a husdarab ( s t b ) .

mely az egyetlen hangnak felelt meg. vagyis amig egyik oldalról az állat külvilággal szemben való magatartását v a g y lélektani vonatkozásait tanulmányozta. irradiálódott. illet leg az irradiáció és koncentráció törvénye. lokalizált és általános. illetve felfüggeszteni is. pl. hogy csak egyetlen hangmagasságra állitódott be és a többi hang számára közömbös maradt. azaz idegélettani . kés bb viszont differenciálódott egyetlen hangra. addig a másik oldalról minden jelenséget. Valamennyire jellemz . A reflex begyakorlása után az állat még akkor is megtette ezt az utat. h o g y a gátlás maga is aktiv folyamat. megtanulás. A jelz cseng vel végzett kisérlet esetében kezdetben bármilyen cseng hang kiváltotta a reflexet.nyolult idegélettani utakon keresztül. azzzal ellentétesen működve fejti ki „ g á t l ó " hatását. Ha a már beidegzett reflex kiváltásának pillanatában az állatnál valami kellemetlen ingert alkalmaztak. nevezetesen az agykéregben létrejöv ingerület. Ha most a kellemetlen inger elmaradt és a kisérletez k az el bbi módon az egyszerű feltételezett reflexeket próbálták kiváltani: úgy ez nem következett be. Ezt a jelenséget a magasabb szellemi működés körében is tapasztalhatjuk. játékából alakul ki az állati idegélet működése. gátlás. egyedeit kezdetben nem tudjuk egymástól megkülönböztetni. Tehát a látás ellen rzése sem tudta a már beidegzett reflexet egykönnyen megszüntetni. Az etet edényt szokás szerint a kisérleti helyiség egyik sarkában helyezték el. odaszaladt. leszoktatás. amikor például valamely idegen népfaj. a kellemes és kinos reakciók jelenségeit és ezeket következetesen összekapcsolta az agykéreg működésé Vei. Vagyis a reflex kezdetben generálizálódott az összes cseng hangokra. Leirta a gátlások egész sorát s küls és bels . a külvilággal szemben való célszerű beállitódása. tanulmányozta a beidegz dés. s az agykérgen ugyanugy irradiálnak és koncentrálódnak. A Pavlov féle iskola azonban még további megfigyeléseket tett. mint az ingerületek a generalizálódás és specifizálódás törvénye szerint hatnak. majd pedig koncentrálódott a hallókéreg. Az agykéregre vonatkoztatva ezek a jelenségek úgy értelmezhet k. amikor ismételten meggy z dött az út hiábavaló voltáról. v a g y alvási gátlást különböztetett meg. A Pavlov féle iskola a legkülönböz bb küls feltételek mellett vizsgálta v é g i g szigorú tárgyilagossággal az állatok magatartását. a generalizálódás és speciálizálódás. ahova a kutya. ha az edény nem volt ott. egy példa kétségtelenül igazolja. amint a cseng megszólalt. az állatot elektromos ütés érbe. vagyis egy már kialakult reflex utjába lépve. vagyis az ingerületek és gátlások egymásrahatásából. A kett . akkor egy id mulva a reflexek a kellemetlen inger alkalmazásakor elmaradtak. magatartása. A már kialakult feltételezett reflexet azonban sikerült Pavlovéknak bizonyos feltételek között megszüntetni. vagy analizátor azon kis területére. (amit az állat jól láthatott) s csak többszöri tapasztalat tudta ett l visszatartani. akkor vagyunk képesek egyéni vonásokat felfedezni rajtuk. I t t is s látás képzet ge neralizálódásának és speciálizálódásának törvénye érvényesült. mind mesz szebbre terjed gyűrüket ver. A kellemetlen inger meggátolta a reflex létrejöttét. hogy az inger kezdetben az egész hallási kéregrészre terjed ki. mint a reflexet kiváltó ingerületek. A gátlások maguk is ugyanugy. mint agykéregműködést. mintahogy a vizbe dobott k maga körül. kés bb azonban sikerült odáig fejleszteni a reflexet. Az agykéreg működés fontos törvényszerűsége nyert ilymó don exakt fogalmazást. mondjuk a kinai. s csak ha sűrűn látjuk ket. A reflexológia ezen az alapon azután részletesen kidolgozta az idegrendszerbeli gátlások mechanizmusát. mely interferálva. H o g y e reflexek milyen szilárdak és ellenállhatatlanok voltak.

Ha már most a reflexológia megállapitásait az emberre visszük át. mintahogy P a v l o v kutyáinál a csen g helyettesitette a hús (stb. függetlenitve t ezáltal a környezett l. mely a meglev . helyesebben. N á l a is lassanként kifejl dik a tapasztalat. ingereit helyettesitik. akkor egy id mulva az anya megjelenése már megnyugtatóan hat rá. úgy ezek megpillantása kés bb már a védekezés reflexét váltja ki bel le. A nevelés is tulajdonképpen nem egyéb. mint ilyen célsze rű reflexek kialakitása: kivülr l ható gátlások meglev reflexeket nyomnak el. e két egészen sajátos feltételezett reflexmegnyilvánulás az ingerek reális létezését is helyettesiteni tudja. küzdelmeiben necsak a közvetlen ingerekre tudjon reagálni. de . miután valószinű. öröklött feltétlen reflexek. h o g y a feltételezett reflexek sok generáción keresztül begyakorolva. s mindezt azért. h o g y a környezethez v a l ó alkalmazkodásra késztessék. n. Az állati életműkö dés és annak legmagasabb. Ilyen módon nyert megállapitást. ebben az általános biológiai törvényszerűségben kell keresnünk azt a motort. átörökölhet k lévén. mint a feltételezett reflexek kifejl dése. ) . az u. s az alkalmazkodás mechanizmusa tulajdonképpen itt sem egyéb. bonyolult. s t b . feltételezett reflexsorozat. Ha éles v a g y éget tárgyak érintése fájdalmat okoz a tapasztalatlan gyermeknek. A Pavlov féle iskola az emberre vonatkozólag is kidolgozta kisérleti módszerét s az igy talált mechanizmusok teljesen fedték az állatok esetében találtakat. ugy fejleszti ki magában a célszerű reakciókat a környezet legváltozatosabb behatásaira. E. Ha a gyermek rájön.működést értelmezett. legdifferenciáltabb része. A feltételezett reflex lehet vé teszi. anyagcsere. hogy a feltételezett reflexben. amennyiben a szavak. ügy a csecsem nél a kisérleti állatokon tapasztalt jelenségekhez hasonló mozzanatokat látunk. annál távoliabbak és bonyolultabbak ezek a reflexek. h o g y az ember és az állat közt nemcsak anatómiai tekintetben. a gyermeki fejl dés során azonban kialakulásukat végigkisérhetjük. hanem az ingernek már távoli vonatkozásai is célszerű magatartásra determinálják. mindinkább finomodó kiegyenlit désének lényegét az t környez külvilággal" (N. miután ezek úgy hatnak az emberre. „a Szervezet állandóan fokozódó. A h o g y fejl dik a gyermek. annál finomabbak. Nyilvánvaló ezekb l. A feln ttek lelkiéletének magasfokú bonyolultsága. stb. A reflexológia terén az emberre vonatkozólag vannak ezenkivül kisérleti megállapitások is. vagyis vegetativ életműködések alapján fejl dik ki. A feltételezett reflex általános biológiai jelent ségét az adja. Islondzki). veleszületett. h o g y kinzó éhségérzetét az t tápláló anya jelenléte kielégiti. primitiv életműködését szabályozó feltétlen reflexszel születik (táplálékfelvétel. a környezet benyomása folytán az alkalmazkodás a viszonyokhoz. A beszéd maga is e g y differenciált. mint a szó és irás szim bolumokkal kifejezett reális dolgok. a már kialakult reflexek és gátlások rendkivüli száma és egymásbafonódása miatt ezek a jelenségek nem tekinthet k át világosan. Ezzel kétségtelenül az agy és az állati lélek kö zött eddig ismeretlen szoros kapcsolatot létesitett.) valóságos ingerét. neuro psziche a feltételezett reflexek végtelen tömegéb l áll. akinél a beszéd és irás. A gyermek is számos. hogy az állat aktiv életműködésében. a fogalmak a külvilág meglev reális tárgyait. M i nél magasabbrendű az állat a zoológiai lépcs fokon. hogy benne ismerhetjük fel a szervezetnek a külvilághoz való mind fokozódó alkalmazkodásának lényegét. mely a fajfejl dést lehet vé teszi. s tet fokukat érik el az embernél. lehet vé teszik az él lények differenciálódását a környezet befolyása alatt.

addig csak ötletszerűleg vizsgált területeire terjeszkedett ki.a magasabb idegéleti működés. 1932) és mutatja ki. melyek eddig a kell metodika hiján teljesen elzártaknak s megoldhatatlanoknak bizonyultak. hogy a lelkiélet felépitésér l. mint az ember tulajdonképpen a külvilág in sereire reagál vagyis a vizsgálat e"+ a reakció+. mint a neve is mutatja (behaviour = magatartás. mint idegrendszerbeli megnyilvánulás. vagyis az idegrendszer élettanának bonyolultabb. objektiv alátámasztást kaptak s közben olyan perspektivákat nyitott. az állatnak bizonyos id multán semmiféle kellemetlenséget sem okozó csa tornával lehet vé tette a szervek működésének teljesen zavartalan. hogy P a v l o v kisérletei esetében a folya mat. amelyek a reflexológiát az amerikai gyakorlati lélektanhoz a behaviourizmushoz (1. Igen érdekesek azok a kapcsolatok is. A behaviourizmus. magatartást. és a lelki működések mechanizmusáról tett pszichoanalitikai megállapitások a reflexológia tényeiben élettani alátámasztást és igazolást nyernek. amid n a nyálmirigy s más esetekben a gyomor vizsgálatában a test felszinére alkalmazott. A z ó t a ez a mód. Pavlov egyik tanitványa. 789 794. úgy az 1904 ben Pavlovnak adott Nobel dij szerint a hivatalos tudomány már igen korán értékelte kutatásai eredményét.szer általánossá vált és segitségével az élettan számos problémája nyert megoldást. a ku tató által hozzáférhet és ellen rizhet módon v a l ó lefolyását. erre vonatkozólag a Korunk 1932. I l y módon azután t pusokat határol körül. mely az életjelenségeket csak torzan és hamisan adhatta vissza. Paris. Klasszikussá vált kutyakisérletével az élettani vizsgálatok módszerét tényleg átalakitotta. s hozott rendszerez néz pontokat. X I . Islondzki foglalkozik ezzel a kérdéssel (Physiolo gische Grundlagen der Tiefenpsychologie. I g y maga az emberi lelkiélettel foglalkozó lélektani irányok megállapitásai is új fogalmazást s jórészt élettani. a kisérleti reflexológia révén a magasabb idegtevékenység általános törvényszerűségeit rendszerezte s számos rokontudományra hatott termékenyit leg. Hasonló a kapcsolat a reflexológia pszichoanalizis között. Lényeges különbség azonban. természettudományos alátámasztást kap. a neuropsyche tekintetében sincsen elvi differencia: a különbségek csak mennyiségiek és fokozatiak. A reflexológiának a szubjektiv lélekben és az objektiv élettan közötti hidver tendenciája nyilvánul itt m e g félreérthetetlenül. a b ehaviourt ellen rzi. sz. Az eddigi viviszekció helyébe. az élet különböz helyzeteiben való •állásfoglalást teszi vizsgálódás tárgyává. Ezek szerint a dualisztikus világfelfogás utolsó védvárait segit lerombolni és ezzel az objektiv materialista világkép kialakulását viszi el re. mint az agykéreg működésének kifejezése értékel dik s ezáltal objektiv. amik azok létrejöttében szerepelnek s az egyes individuumok különböz viselkedését hasonló helyzetben felidézik. h o g y az eleinte csupán fiziológiai természetű eljárás lassan a pszicho fiziológia. függetlenül azoktól a mélyebb inditékoktól. Azáltal. ) fűzik. P a v l o v kisérleteiben szerepl állatok ugyanugy. viselkedés) az emberi és állati attitudeöt. A. a vizsgálat számára szin te normális élettani feltételeket teremtett. A reflexológia gátlásmechanizmus fo . o . miáltal az egyének várható megnyilatkozásénak rendszerezését teszi lehet vé. Pavlov munkája azonban ezen tulmen hatásokat \s felmutat az életjelenségek kutatásában. A m i Pavlov tudományos munkásságának eddigi hatását és j ö v kilátásait illeti. Ezen az elvi jelent ségű megállapitáson kivül a reflexológia további fejl dése során az objektiv agyműködés vizsgálata és a szubjektiv psychológia közti szakadékot hivatott áthidalni.

galmában a tudattalan kialakulása nyer élettani magyarázatot, az öröm és kin (Lust und Unlust) hatása és lelki reakciót, valamint a külvilághoz való alkalmazkodás ténye, melyek lényegileg lelkiéletünk alapjait alkotják, a reflexológiában a kisérlet exakt vezetése mellett ellenrizhet k s ezek törvényszerűségei lehet vé teszik, h o g y az egyszerű analógián tulmen összefüggéseket lássunk a reflexológia és pszichoanalizis egymástól eltér módszereivel szerzett megállapitások között. Természetes, korai volna a reflexológiával az agykéreg, illetve lélektanilag kifejezve, a lelkiélet minden problémáját megoldottnak tekinteni. Az azonban bizonyos, h o g y ezen az uton a reflexológiával történt lépés igen jelent s. A különböz irányból és eszközökkel meginditott élettani és lélektani kutatások, ha helyes eredményre jutnak, végül is egy pontban találkoznak majd, megszüntetve azt a mesterséges, de kényszerű válaszfalat, mely az élettan és a lélektan között m é g fennáll. Ennek a törekvésnek jelent s állomása a reflexológia s értéke épp ebben a perspektivában keresend .

N

E

K

R

O

L

Ó

G

Irta: DERZSI M I H Á L Y Meghalt Kirku. N a , ha meghalt, meghalt. Béke poraira. Ha az ember egyszer meghalt, a földbe vele. Enni nem kér, hiányzik a névsorolvasásnál és vasárnap nem kell, hogy törje a fejét: miért hoz mindenkinek valaki valamit és hozzá, Kirkuhoz még egy rühes macska se jön, tévedésb l se. N e m kell neki már semmi. Megholt. A rabok törzskönyvének jobbszéls rovatába az irnok vessz t huz. „Halott". És az egész nagy világ elfeledi Kirkut, elfelejti t ez a szennyszürke, kilincstelen ház is. N é h a nyári napon a h ségt l elbágyadt rnek talán még eszébe jut és elmeséli a felcsepered rabnemzedéknek, hogyan csenték el egykor a fiuk Kirkutól a bagót, h o g y a helyébe tyuksz....t tegyenek. A foglyok röhögni fognak, mindenki jól mulat és az öreg emlékét sem éri sérelem. Maga is gyakran elbeszélte a tréfát, azért, hogy a jó hangulatban egy valódi kapadohányból sodort cigarettára tegyen szert. És ha tyukpiszkot rágott, mi van ebben? Tyukganéban élt, h á l t , evett, ivott, aludt, ébredt. N e k i osztották ki, h o g y a fogházigazgató tyukjait rizze. Karikalábbal, sz gyapjuval a testén, kezében egy fo nyadt galyat lóbálva, állandóan a tyukok nyomában járt. Ezért a tyukok ki nem álhatták és orra alá piszkitottak, ahol csak lehetett. Ez volt a sorsa. Élni a ganajban és teljesiteni a kötelességet. Igy élt és i g y fialt meg rhelyén. És sohasem tudta meg, hogy a tyukpásztorságon kivül más feladata is volt. Igy adódik az egyenruhába bujtatott parasztfiuval, kit a lövészárok megfigyel posztján átgubbasztott éjszaka után egy hajnali gránátszilánk megöl. Elesett az rhelyen. Ez történik a teherhajó füt jével. Miközben tüzet pucol, hirtelen fültép dörejt és recsegést hall, mintha az egész világ szakadna szét. S miel tt megtudná, hogy hajóját a La Manche sűrű ködében egy személyszállitó óriás orra felnyársalta, — a viz már ellepte a hajófeneket, a kazánházat, a gépházat, a legénységi hálókabint, a fedélközt, a fedélzetet

és az egész láda összes kéményeivel, horgonyaival, iránytű készülékével és Marconi állomásával elsüllyedt. A füt vele. rhelyén. A bányász szenet ás v a g y mondjuk ércet. E g y robbanás, egy ta lajcsuszam, v a g y a szell ztet készülék egy zavara és a bányász megfulladt, szétlapult, darabokra szakadt. Kötelességteljesités közben. Hány katona, tengerész v a g y bányász tudja, hogy kicsoda veszi hasznát a gránátnak, a hajórakománynak v a g y a szénnek? Honnan tudná hát, hogy halála épp ugy hasznot hajt ennek a kicsodának, mint élete. Honnan tudta volna tehát Kirku, h o g y micsoda jelent sége volt az posztjának? Ha netalán tudja, akkor bizonyára sztrájkba lépett volna. Merthogy az ember két tucat mindenre kész tyuk után szaladgáljon, dohány helyett tyukpiszkot rágjon, hulladék káposztalaput zabáljon, bolhát hizlaljon, rugásokat kapjon, mindez még hagyján, ezt még elviseli az ember; de a sokemeletes házat összes biróuraival, ügyészuraival, vizs gálóbiróuraival, ügyvéduraival, összes irattáraival, büntet törvénykönyveivel, szabályzataival és j o g i agyafurtságaival elviselni és ráadásul a becsület és tisztesség összes elvét, ki az ördög viseli mindezt el? H o g y jövök én hozzá? És mégis viselte. És meghalt az rhelyen. Meghalt, mert terhére váratlanul megint egy paragrafust löktek. Ekkor a teher kibirhatatlan lett. Kid lt. A h o g y egy igásló a piac közepén hirtelen felfordul. N y ö g ö t t , szó és könny nélkül. És egy halom ronggyal és madzaggal kötözgette rettenetesen felduzzadt kétoldalu sérvét. — Mia, Gyorgya bá, esmég beteg? — Esmég, — mormogja Kirku, kit keresztlevele szerint Györgynek hivtak, s t vezetékneve is volt. — N a g y o n beteg, úgy látszik a nagy útra kell, h o g y készül djek. Fekszik és nyög, bocskora kalimpál és mondja a nagy útról a szót. Eddig Kirku nem nyögött és sohasem ejtett nagy szavakat. És ha valamir l beszélt, leginkább arról beszélt, hogy nincs mit egyen, nincs dohány, tyukjaival civódott v a g y emlegette a régi jó id ket. Mint a napoleoni gárda veteránja a hadjáratokról, úgy beszélt a rab nagytata az nagyvenkét évi fogságáról. — H á t hány éves maga, öreg? — Hetvenöt. — És ebb l negyvenkett börtön? — Negyvenkett , — v á g vissza Kirku büszkén, — vakuljak meg, ha nem. K o r á n kezdtem. Más világ volt az! És hárijánoskodni kezd. Majd: — A c c a csak ide fiacskám azt a csiket. — Füst l v a g y bagózik? Az öreg megfontoltan mosolyog. Tudja, hogy mindenki ügyeli. Felfogja markával az ég szivarvéget és hamustól, papirostól pofazacskójá ba dugja. Ráharap, kiköp és hirtelen észreveszi a kis fehér k a k a s t ki szökésre használta fel a pillanatot. — H é , ronda döge! A z t hitted megjött az anyesztia? És elbiceg görbe lábán, a gallyal veri a földet. Az ifju rabok vastag vicceket eregetnek az öreg rovására. Aztán megy mindenki a dolgához: ki folyosót seper, ki árnyékszéket mos, ki matat a konyhán, ki fűzfavesz sz t hánt, amib l a télen majd kosarat fonnak, egyik a kertbe csúszik, ahol a reggel még látott egy kalarábét. Az ilyen bonyolult agyművelethez nem szokott homlokra mély ráncokat vés a nehéz számadat: hetvenöt esztend és negyvenkét év és ellopott csizmák, bárány a karámból, ezer lej készpénz a paptól. M e g é r i ?

H o g y megéri e?! H á t kérdi a szegény pára azt, h o g y egy harapás szénáért érdemes e cipelni es ben, szélben, fagyban fát, homokot, v a g y jószagú kévéket? És a tengerész és a bányász és a v e g y i gyárakban dolgozó munkás ad e számot a börzén nyert haszonról, a maga köszvényével, tüd vészével, nyomoruságával szemben? Á l l j az rhelyen! K i k i a sajátján. K i r k u negyvenkét évig állt. És az posztja nem volt jelentéktelen. Csontos vállain minden lehet bejegyzett és el jegyzett jussát életfogytiglan hordta, az igaz. Holtbiztos. Bizonyára neki is volt gyerekkora. Falu. L i b á t rizett. Bárányokat. Anyja is volt. Néhanapján mesélte, hogy az édesanyja valami elszánt özvegy, ha rajtakapta valamin, nehéz tenyerével a fenekére v e r t : — Ebadta fattya! Várj csak! Kerülsz te még csend rkézre! Tömlöcben rothad a csontod, ne félj semmit. Katona is volt. V o l t huszárcsákója, babája. S t törvényes felesége. De mindez csak el játék volt. Gyorgya bá' rendeltetése az urak igazságának megmentése és a törvények támogatása volt. És mi módon? Egészen egyszerüen. Ülnek tanult emberek. Minden tudományt kitanultak. Minden könyvet átlapoztak. Ülnek egy nagy házban és törvényt irnak. Ki mit lop, hat hónaptól két évig ülnie kell. Ha átnyul az ablakpárkányon, ennyit es ennyit ül. A k i a ruhaszáritó kötélr l lehuz egy inget annyit meg annyit. Betöréssel drágább. Beismeréssel valamivel olcsóbb. N a g y ház téglából. Rácsos ablakok. Az ajtón nincs kilincs. Leülésre való ház. Ülnek birák. Szintén tanult emberek. Szemüveggel, kemény gallérral, furcsa tógával, ilyen ruhát csak k viselnek. Az ügyész beszél. A z t mondja, a vádlott bűnös. Az ügyvéd is tanult ember, visszaugat is ügyesen. Aztán... K é t év. H a t hónap. Három év. Ötvenhét nap. Mintha az éveket és a hónapokat és a napokat kimért csomagokban és zacskókban jóel re el készitették volna a polcon. Mindenkit megfelel en kiszolgálnak. A törvény szerint. Ülnek a jegyz k. Jegyz könyveznek. Ide oda küldözgetnek papirokat. Aktacsomókat fűznek össze. — Kész. Viheted! És a fiut viszik. A téglaházba. U j r a jegyzik vastag könyvekbe és vékony ivekre: egy év, három hónap és tizennégy nap. Ujjlenyomatok. Álldogálnak tagbaszakadt legények, csizma, aranygomb, mindenért pofontörülnek. Parancsolgatnak. Be veled a zárkába! Ki veled a zárkából! Ki az éjjelivel! Sorakozó számbavételre! Te ott e g y kicsit beljebb! Te meg ott kijjebb! — Az anyád! — Puff! Pofonütötte. Ebédre sorakozó! Számbavétel! Számolnak, megint számolnak. Napjában tizenötször s t éjjel is. Vicsorit a kéml juk és a villanykapcsoló nyekken. Khlopp! Felgyúl. Khlopp! Kialszik. Ez a lámpa nem világit. N e m lehet felvarrni mellette e g y gombot. Elolvasni e g y levelet. Ez a lámpa csak az örökös számbavételre való. Khlopp! Hatvanöt. Khlopp! Hatvanhat. Khlopp! Hatvanhét. Hallod, most számolják a balszomszédokat. És most rajtad a sor. Khlopp! A pad malyon felgyul a szem és darabokra tépi nehéz szendergésedet. Khlopp! Hetvennégy. És miközben halkan szitkozódsz, hallod jobb fel l a további számbavételt. Számbavétel, végnélkül számbavétel. E g y év, három hónap és tizennégy nap. Minden, törvény szerint. A paragrafus szerint. Tisztességesen. K i tün en.

megbocsáthatsz neki. az ügyvédek. szopós borjut esznek fehér tányérocs kákról. fát apritson. E g y nap az irodába hivták. sötét és meggyötört életét. ha egyszercsak egy izgága fickó áll el . hogy az ebb l és ebb l a községb l v a l ó földtelen földműves Györgynek folyó év szeptemberében tárgyalásra kell jelentkezni a törvényszéken e g y posztókabát eltulajdonitása miatt.. Elemelt két tyukot és egy malacot. — lopnia kell. I t t tölti be feladatát Kirku. alias Kirku. hogy tetveket hizlaljon.. Miféle istenlova törvény ez. — Nézze. mire kikerül otthonát a fene megette. akár böjt. 1896. amig csak égnek meredt lábbal le nem hullott a földre. És a papiron az állt. . állva a kiszabott id alatt a poszton és azután mars szabadságra. hónapjai és napjai. fiatalember. Ezmegez György. szükségesek és létjogosultak. hiányzik pár tojás a ketrecb l v a g y uj csirkét biznak a gondjaira. l dörögj egy kicsit az országuton. — csak nem kivánja azt. Az irodából Kirku e g y iv papirral jött vissza. Ügyiratszám 1515. Egyforma.. hogy egy ilyen egyén szabadon járjon? Holnap esetleg éppen az ön egyetlen nadrágját lopja el. szigorú szavak. he? És micsoda bálámszamara igazság ez? Ám legyen. papirjaikkal. 1905. de mi lesz. Gépirásos szavak voltak rajta.. ujjal mutogatják a szomszédok: N é z d a tolvajt. gy z djön meg. hónapról hónapra. büntetheted. Aláirások. hogy fentnevezett Kirku lopás nélkül nem élhet. És ha ti most ezért a jerkéért ülházatokba dugjátok. Ügyiratszám 2006. a paragrafusok. Szép rendbe tett lapokon állnak összes évei. Eltulajdonitott egy katonanadrágot. a jegyz k. Kirku kihuzta ket a csávából. aludj egy kicsit rács nélkül. kosarat fonjon és megszámlálják. hopp!. a fiu tényleg ellopta a juhot. épp ilyet.. És miközben a derék ur a nyakas kérdésekre ilyen meggy z en felelget. évr l évre tompa. minden komoly és fontos dologba beleköt és egyszerre csak azokról a naplopókról kezd beszélni. De máskép történt. — mondják a tudós urak. de megszakitásokkal. hogy az ebb l és ebb l a községb l v a l ó földtelen földműves G y ö r g y hogyan hurcolta óráról órára.I g e n ám. de azért mindig luxus autón járnak és akár ünnep. igyál egy pohárkával és aztán vissza a törvény igazolására. hogy a börtön. Menj. úgy tűnik fel. Kirku azt hitte.. A d hatsz neki enni. maguk a törvényeket iró tudósok csakugyan okosak. És októberben Gyorgya bának szabadulni kellett. Más. Esetleg folytatta volna tovább is.. E g y é b derült ki. Felütik vastag aktacso móját. megkerül a bárány? V a g y ez a legény nem lop többet? U g y a n ? ! N e k e m beszéltek? Ott a fogházban tanulja csak meg igazándilag a tolvajságot meg a henyét. Kinek van ebb l haszna? Nem felel senki.. fekete. a birák. Az egész törvényt megmentette. az ügyészek. Tessék.. paragrafusaikkal és hülye ülházaikkal együtt mintha meginognának. Na látja! Aztán meg kérem. Látszik azonban az.. aki a kákán bogot keres? A k i piszkálni kezdi a fundamentumot. Julius volt. a nagytudományú urak minden tógáikkal. De a fenegyerek tovább szájal. És ahogy ez a konok fiu beszél. mint az öné. Teremtette! Ki menti fel a megvádolt törvényt? Ki támassza alá az igazságot ? És itt. A h o g y illik. Pecsét. akik nem szántanak és nem vetnek. rábök ujjával mindenre és nyelvel. a nyolcvanadik évéig v a g y ötvenéves rabjubileumáig. a tömlöcvirágot! Semmi kedve többé a dologhoz. N e m látszik ezeken a lapokon. adhatsz neki inni. Szóval urlaub. hogy beigya.

U g y vágta f be a papir. szemei kiürültek. mert a nyolcvanháromban kövér hullaszag honolt. hogy a papirt elolvastassa. Ezt a számfölötti paragrafust Kirku elviselni már nem tudta. nehéz lett a feje. Gyógyszert nem irt. tatuka? — Megint. a te . Ha valamelyik f o g o l y ad e g y kis tejet. lenyeli: köszönöm! De mennyi tejet adhat egy rab? T i z napig készült Kirku a zárkában a nagy utra. hogy neki befellegzett. hozzá oldalog. de akkor ráncba szedte baját. bekémleltek a likon. egy nagy sárga tetű mászik lassan az ing baloldalán. a másik egy évet igért. Fekszik a gyékényen. — Mi az. diétát nem rendelt. Kétszer. kérdezték hangosan: — Él m é g ? Kirku még élt. a harmadik jószivű volt. Mintha nem tudta volna magát rászánni. És ekkor megértette. nekibátorodik az éhes kakas. Ma az izületei fájtak. lábai égnek és nincs benne egy csepp er .M e g y Kirku egyik rt l a másikig és az irástudó rabokhoz. mint e g y bárd. Értelmetlenül bámul a papirra: § 333. majd görbe kemény cs rével villámgyorsan belevág. Orrát befogta zsebkend jével. Üljenek mások. A kakas céloz. Máskor is el fordult ez. Homályosan rémlett. nekidurálta magát. holnap a melle zakatolt. csunyán káromkodott és végül engedett. M e g y az öreg. A második: kioltani a villanyt. ki tudhatta volna jobban nála? De Kirku kérdez sködött füt l fától. Kemény. hogy Kirkunak ideje menni. a f tyú kászt csipi a kakas. E z t a harmadik gondolatot azonban nem hajthatta végre kell szabatossággal. elkezdett fájni. Bicegve. végül kiujult a régi sérv. A tizenegyedik napig élt. Gyorsan kilépett. A kabátot már nem üli le. lefeküdt az öreg a földre. Aztán deszkát vettek. vénség?! El akarsz menni? Ideje! És odébb állt. A harmadik: levenni a sapkát és keresztet vetni. Másnap már nem kelt fel. felvették az el irásos jegyz könyveket. De ezt az öreg nélküle is tudta. szokott mozdulattal becsapta az> ajtót és gépiesen rákattantotta a kulcsot. Este jött a fogházorvos. A kockás rabpokróc lecsuszott róla ferdén. H e v e r a földön. még szalmazsákot sem adott. Mennyi j á r ezért? E g y i k tiz hónapot jósolt.. A tizenegyedik reggel a szolgálatos r benyitott hozzá. Nosza. hogy t. Csont és b r. pusztuljanak a kabátjukkal együtt. A napos r els gondolata v o l t : jelenteni. viseltes. Gyorgya bácsi életének bakacsinja felett e derült juliusi reggelen ég a lámpa és huszonöt koldus gyertyafényével tul akarja világitani a Napot. ujjai között tyukpiszok. mindössze annyit mondott. Épp szabadulás el tt. hogy a posztját cserben hagyja. Kirku felnyitotta szemét. A majorsághoz más öreget állitottak. egyet szusszant és továbbment. Jöttek különböz urak. leszállt három hónapra. fél i g fenyeget kerek szemével és ni. M i t kapok ezért a kabátért? Bár. És most a börtönzárak szentháromságára a kereszt már nem talált. — Megint loptál. Rég i kabát volt. Háromszor. De ami még kacag tatóbb. ránéz félig ijedt. elkékült lába kinyult. Egyszer. Ez a mostani azonban egész más. Faltól falig. Fordul egyik oldaláról a másikra. Neki a nagyutra kell készül dni. Iparkodott. A rabkosztot nem birja. Az öreg dermedt. Éppen a szabadulás el tt. hogy a sérvét felkösse.

s megáll a háznál s körbe járja. Gyorgya nagytatának azonban ez már mindegy volt. könny a feleségünk. nem félt istent l. A z t mondta a pap. préselt bort az Kirku elment. más egy b gatyát. Közben a foglyok megmosták a hullát. Mindörökre. Igy rendbehozva. h o g y K i r k u bűnös v o l t és nem vezekelt. nem két évig. KATALÁN DAL A XIII. Lefektettem t szorosan a többi mellé. s megdöglünk egyszer egy vén csür alatt a férgek undorodva megzabálnak. s kenyér helyett szitkot s rugást kapunk: onnan némán megyünk tovább s titokban a falra egy keresztet mázolunk. a sok bűnért. leköpve és kizárva. E g y szekérre tették a börtönudvaron. ki bűne a sok büntett. borunk az árok. Valaki adott inget.metés költségeir l tárgyaltak a lelkésszel. S egy vak. az éneket bánja a k . Sok olyan van ott. ügyetlen iró és Kirku pajtása és barátja. A z t á n a pap jött és K i r k u végre elhagyta a cellát. paragrafusaitokat. lámpátlan nyári éjszakában lesz egy barátunk még. mint K i r k u és naponta ujak érkeznek. De ha oly házhoz érünk. hol a szakácsn b moslékra vár. hol teljes létszám mellett megkezd dött a szertartás. harangok nem zugnak felette. hol kidobnak. N e m bucsuzott senkit l. bénán. akinek tetszett. Ezzel eltelt két nap. sok megveszett bolond. h o g y Kirkut odavigyék. h o g y a végén. hanem per omnia secula seculo rum! Igy folytatta a lelkiatya a dolgot. Tarkója a koporsó fenekét nyomta. melyekért Kirku negyven és két évig tűrt. h o g y hol van a kutya eltemetve: kit hizlalt az éhsége. Keresztek nem állnak rajta. sántán. N o s . rájött. akadt olyan is. Fehér tüskés álla kemény. A pap elénekelte a dalt. de a kereszt a házon ott marad. ahol a helye. . nem tiz évig. sokat szenvedett testét és odahelyeztem. s megint megáll s fölgyújtja majd. s aztán. Karjaimba vettem kicsi. ki arra tart. A köd a házunk. bénán bokázunk s elmondjuk röhögve. Lehet. süketen és vakon járunk koldusdalunkkal házról házra jeges telekben s izzó nyárnapon. h o g y ne legyen olyan kutya egyedül s mert e g y k o r én is ott találok helyet. hozzácsapott még egy utolsó fenyitést könyörületesen. Ilyenkor csak zabálunk és böfögve iszunk. ahová orrhangján a pap utalta. könyörtelen mozdulatba meredt. a legvégén az öreg mégiscsak feltörte a diót. N e m egy évig. de néhanap egy boldog házhoz érünk. Szigorú arcát a laposra tákolt ládából a törvények sokemeletes házára szegezte. hogyan rohadt le orrunkról a csont. s t egy prédikációt is tartott. Meghalt. De a prédikációt a foglyok sokáig eszükbe tartották. amit nem kezdett el és az emberi törvényekhez. De a kemény szél és a perzsel nap virágokat fakaszt és testvérek hullatják rá meleg könnyeiket. szomjan. Tovább megyünk a végtelen világnak. koporsóba tették az istenrabját. SZAZADBÓL Forditotta: F A L U D Y GYÖRGY Étlen. nem bocsátott meg senkinek. kabátjaitokat és ráadásul az én holttestemet!" Én azonban. a tulvilágon a pokol kinjaiban f o g fürödni. nem nyugodtam bele. ételünk a sár. „Cipeljétek ti magatok tovább törvényeiteket. ki kinjaiból.

mint forrásv z csobog. testem szendereg. A fáradt test ön mélyeibe tér. Gyógyul és kedvet kap a a fert tél után. mégis rátartin lép. Mégis tempósan hajladoz. Az emlék elszáll habzó partfokokra és földereng az áhitott csoda. . mint a hal siklik tova. Feledik. kacér. hogy az úri nép vegyülni nem kiván. A fülke. pár a várba karol s mindahány a ringó sorba áll. legény. bomló fák! Feledd ma szolgavoltodat hullámzó sokaság. szolgálólány fogóznak össze. Mint zápor csap a tenger fölszinére úgy zúgnak le a fényes zuhanyok.M A I KORVIN M A G Y A R SÁNDOR: VASÁRNAP K Ö L T DÉLUTÁN Mint öreg ember a napon derül a vén világ. Vendéget lát a Sétatér és tarkán felpezseg. A Fellegvár felh b l tüz hajára bóbitát. hisz' v z és só. — Szebb a bokréta városunk zöld hátsóudvarán. belül kitágult tér. Tükrébe új foncsort kerit és újfent takaros a torkos malomgátakon robotoló Szamos. Fonja át egymás termetét a szolgalány. Hideg meleg. de kedvem enyhül. Szolgalegény. friss népek. KORVIN SÁNDOR: A FÜRD BEN Modern idill! Kirándulás egy kádban.. ha a nép a néppel já szegénnyel a szegény. Mint csodadoktor éleszti a fényes délután. akár a tengerek. A könny t elem füröszti lágyan — Kivül szűk kád. a nép az új az s. Fonja át egymás életét minden szegényfia Nem látott még a földkerek ily körtáncot soha. szalagos ünnepl székelyek. táj Istállók s konyhák g zib l özönlött ki e nép.. s a mélyvizek rest mámorába süllyed. er s. Szebb. A gummiszivacs r t korallok bokra s a szappan. tavaszi kedv. Lobogj óh kedv. Óh sz nes aljak. A fák zöld bokrétája közt zsivaj. Elönt a messzi tenger szűrt zenéje. Forog a név körhintaként. mint a g zmosoda fülledt.

Óh hatvan perc tisztálkodás és álom. a pofoztató. MARIA BÉLA: K. A kéz piheg medúzákkal játszik és ráfonódnak finom moszatok. kibérelt örömök. olyan. mint március els napja és a fehér hó feküdt. amely üvegházát tudom: műtenger ámitása ez. magzat révület! A multakat mélyedben megtalálom. lakja. felmagasitó. hegyeken reggel cipel lányok tavasz. miben oly könnyű elmerülni! A sekély vizek az egyedül veszedelmesek! Aki nagyon lenn él a vigasztalan hétköznapok között s örök magányosságban. — A harc volt a mi szigorú szül nk s egyetlen társa ifjú éveinknek. szabaditó harc a mi kenyerünk s vizünk. álma. hogy a kúszó ellenség: a lassan gyilkoló elfáradás fel rölje er det: a harc. TUCHOLSKY EMLÉKÉNEK Nem róla és nem magamról akarok szólni. Mint rab hal. a vándor test súlyveszve imbolyog. melyben életünk kivirágzik. Vasárnap volt. de életünk sekély vizeir l.Egy mozdulat az alvó iszapágyig. MARIA BÉLA: EGY VASÁRNAP a többi. füst . Ne engedd. Rátapadok az r üvegfalakra s az áttetsz álvégtelen övez. az megérti szavaimat. És mégis kell a v z mesterkélt Az anyaméh s a tenger s örök kábulatába ringatnak felváltva e hétvégi. életadó. stenger emlék. A h s jöv az ott vár kivüled. Már kora megtelt a város sitalpakat emberekkel és a frisstestű nevetésében már ott ült a Ugyanakkor pedig nem hó fehérlett: más hegyek között sűrű fojtó.

az emberi szellem vivmánya abban a mértékben. amelyre gondolok. ha visszatérése a valósághoz végetér a valóság puszta tudomásulvételénél. IRÓI SZABADSÁGRÓL: „A történelem er i. egészséges. a kormos alkonyatból változás hire dörög. s a cikkanó villanás halálos biztosan elemi. vagyis a tuAZ lajdon történetüket formáló emberek meghatározó hatással vannak Önökre. mély álomvárba vonultak. folyik az év egyik a másik után. világ fekete arcán változás álig esik. 1936. hanem e mozgás elfogadásában rejlik. nem pedig az elhomályositásnak a módja. ki lobogtál Grachuszok Rómát ingató ajakán. avar alatt fegyvereink. április 3. A regény nem fénykép: s mi több. Parancsra egymást halálra keresték világosabb b rű és sötétebb b rű. épeszű férfiak. amelyben az emberi szellem fejl désének eszköze s a megismerésnek. Vendredi. akkor már elkéstél Ifjuság.) .és elhaló hörgések szórták be a tájat. holt némaságba borultak.A regény nagyértékű találmány. és minden ellenállás h i á b a v a l ó . párisi uccafüstben." (Vendredi. a tűz nincs. mint az önökre ráható er k megismerése és megértése. hogy a regényiró képtelen betölteni hivatását. Ez azt jelenti.) LOUIS ARAGON A REGÉNYR L: . . rothadó avar alatt! Húllnak egyik a elsárgult tespednek ifjú éveink. Pedig amott álul. amely a vélt rói szabadság nevében lázong.. De. fiatal rút bukásról." (Louis Aragon. kedves i r ó t á r s a i m . Szabadságuk nem más. Folyik. k vezetik az önök tollát: fegyelmezzék hát rángatózó irótollukat.. az irodalmi fénykép: a naturalizmus korántsem az a realizmus. Az önök szabadsága nem kerülhet ellentétbe a történelem mozgásával. l porban vérré váltál s a márciusban száltál? ó l m o s felh k alatt terül a nép födetlen s sorskemény csapások csorgatják gyenge vérét. MÉLIUSZ JÓZSEF: ELKÉS IFJUSÁG Gyávák vak sokasága zümmögve gúnyt dalol gyalázatos magáról. hol vagy lelkes láng. hiányzik bel le a kisérletez tudatos beavatkozása a valóság teljes felderitése végett. k fogják át láthatatlanul az önök kezét. ki elhagytad fegyvered rozsda közt. óriás tüzvésszé tornyosúl. acélos lépés dönög. másik után. Az ifjúi láng. április 3.. Rémülten megbujtanak a harcra elhivottak. nincs sehol közöttünk.

amig az alájatolt bázist maga alatt érezhette. amikor a társadalmi reformizmus kisérlete megmásitott világképre törekedett. mert olykor az ördöggel is érdemes szövetkezni. Fellépésük törvényszerüen ment végbe: akkor jelentkeztek a politikai közélet porondján irói felkészültségük teljében. hogy nem népkövetelésekre. mert hittek abban. A Magyarország volt új eszmeiségük bölcs je és egyben koporsója is." (Kodolányi János a Magyarországban. Az uj népiesség jelentette azt a világszemléletet. naiv lelkesed knek. a Magyarországtól. avagy a fogadkozásokban. Ez a lap többet jelentett az új szellemi front számára. amelyen át szólni igyekeztek a néphez és az urakhoz egyaránt. amelynél Zilahy Lajos.KULTURKRÓNIKA AZ ÚJ MAGYAR SZELLEMI FRONT ÖSSZEOMLÁSA E g y sajátságos irodalmi mozgalom jutott el rövid életének utolsó fejezetéhez. A napilap. ha a cél szentesiti az ördögöt. Az új szellemi front sorsa ennélfogva megpecsétel dött attól a perct l kezdve. Mert ez a mozgalom csak addig funkcionálhatott. h o g y csak az ördöggel lehetett szövetkezni és nem a néppel. amiért minden bizonnyal k maguk tesznek leplezetlen szemrehányást utólag önmaguknak. amely a falu város ellentét mesterségesen kicsiholt tüzével a „bűnös" városmorált akarta elhamvasztani. amikor még az ördöggel való cimborálás is jó volt. és ez testesitette meg számukra az él kapcsolatot. ahonnan a népkövetelések elindulnak. akik nadrágot húznak és az urakkal tárgyalnak az sorsáról. A politika mindig biztos szimattal talál rá a jóhiszemü ekre is meg a számitókra és i g y esik meg.) . Ez a mozgalom nem a faluból n tt ki. A m i n t ez kicsúszott „S a parancs állandóan a fülembe suttog: szövetkezz. ha résztvev i között paraszti ivadékok értelmiségi sarjai is hangadók lettek. amit csináltak és csak politikai tájékozatlanságuk volt nagyobb meggy z désük hevénél. ha veszend magyarságunk érdeke kivánja. most már vitathatatlanul annál az aktusnál. mint amit általában egy fórum jelenthet irók és ideológusok számára. v a g y az eszmében. nem e g y osztály szociális forrongása dobta el re élcsapat gyanánt. És mert az új szellemi frontot fölülr l teremtették meg és nem alulról. h o g y mesterséges eszközökkel hivták életre az iróknak ezt a mozgalmát. Vajjon Zilahyban csalódtak e. Papiron a népr l volt szó és a földr l. amelyre fölesküdtek. Az új szellemi frontot. Ez volt fegyverük és vértjük is. nem hárfázó arkangyalokra van szükség — mondták. hogy az új szellemi front is gyűlhelye más eszmék kiábrándultjainak. aki összetoborozta ket. Az új népiesség irói egyesülése. ha cserbenhagyták ennek a népnek alapvet követeléseit. hogy sokukat elismerés illeti azért. az irói tömörülés vezére búcsút vett harcai szinhelyét l. 1 — hanem földosztó politikusokra. amelynek hasábjain kialakultak az irói csoport törekvései. az új szellemi front bomlott fel. de fordits hátat a hárfázó arkangyaloknak is. hanem csak magával rántani akarta. Bizonyos. amely a parasztot nem felszabaditani. amelyeket senki se váltott valóra? N a g y szavak emléke kisért a nagy nekilendülés korszakából. hanem kormányprogramra támaszkodott. bizonyitéka annak. furfangos érvényesül knek és meggy z déses kombattánsoknak. amely mitagadás. sosincs elragadtatva ama fiaitól. amely a parasztért igyekezett csatáját megvivni. világos. hanem egy felülr l irányitott politikai hullám.

reális kapcsolata. lapvállalat részér l politikai bizalmatlanság fejl dött ki azzal az irányzattal szemben. nem gyökerénél fogja meg a kérdést és azt mondja. Ha pedig a jelen választás inkább igérkezett üzletnek. Amid n a társadalmi fasizálódás gépezete elindult. Felvet dik a kérdés. amely minden bizonnyal csak ezzel a tulajdonságával tudta eredetileg bűvkörébe vonni a rideg t kés vállalkozást. ismét a paraszt volt az. Az eddig uralkodó liberális humanista ideológia helyébe egy ujabb világszemlélet szüremlett. szerintük abban az utolsó szalmaszálban. E sok kérdésre módfölött egyszerű a felelet: Az uj szellemi front akkor alakult ki a Magyarország hasábjain. mért szűnt meg üzletiessége az uj népiességnek. Az új szellemi front lelkesen szolgálta a parasztpolitikát. Zilahy. érdemes volna tudni. Ez pedig nagy különbség. de mert a parasztosztály ellenforradalmi érdekvédelme a maga megfogalmazhatatlansága miatt a benne rejl ellenmondásokkal csak homályosságot áraszthatott. tehát úgy kellett felértékelni. amikor a kormányhatalom hozzáfogott a totális állam gondolatának megvalósitásához. Az ellenforradalmi periódusban a tömegbázist a vidék és falu adta. h o g y a vállalatnak döntenie kellett afölött. amely megmenti a népet a pusztulástól. Lehet. A parasztságra. v a g y pedig a világszemlélet kérdése.alóla. ami elhatározásában a lapvállalatot vezette és nem egy másik világnézet. csak az irott szóban. mért fejl dött ki politikai bizalmatlanság és vajjon feltétlenül puszta üzleti szempont e az. új o r namensre volt szükség és az érdekvédelem pontosan értelmezhet fogalma helyére a fajvédelem fogalma került. amelynek világképe kifejezetlenül élt a vidék és a falu gondolatvilágában és amelyet már az ellenforradalmi id k igyekeztek életre kelteni. mert volt a nép. egyszerűen arról volt szó. hogy néha kétség fogta el ket és aggodalom: . amelyek az új szellemi front létalapját megszüntették. mi idézte el azokat a körülményeket. hogy ezt a mindent meg is kellett volna szigoruan határozni. amely a valóságban csupán a szabadelvűs éget j e lentette. hanem. de ha g y van. amid n magyarázatát keresi annak. Egyben megállapitja. Az új ideológia csak a paraszt apológiáját hozhatta. amelybe minden belefért anélkül. h o g y a neki jutott szerepre kedvet kapjon. létjoga is megszűnt. s t ott realizálódik. Mindez igaz lehet. Bizonyos. hogy a Magyarország lapkiadó érdekeltsége mért változtatta meg eredeti magatartását az új szellemi front lapjának további kiadása kérdésében. h o g y mi a fontosabb számára: a pillanatnyi rideg üzleti szempont. amelynek nevében hadat lehetett üzenni a városi kozmopolitizmusnak. akire szükségképpen gondolni kellett. A feltör szociális er k támadó tendenciái vonták maguk után a társadalmi védekezés és ellentámadás szükségét és tették indokolttá a polgárság el tt a fennálló termelési rend társadalmi berendezkedésének átszervezését. amelybe az üzlet fogalma is belefér. feleletet kell keresni arra a további kérdésre. Most derül ki a napnál is világosabban. Az új népiesség propagandistáira. ehhez a rohamhullám hoz volt szükség. ott kell keresnünk a bontó okokat is. mint a nép gerincére szükség volt. hogy csakugyan biztak a telepitésben. mert a néphez ez volt az egyetlen. hogy az új népiesség e mozgalma nem a népben gyökerezett. az akadályt az el retör fasizmus utjában. amelyet a lap átvételekor vállalt. az irókra. Ha a mozgalom elinditó rugóit megláttuk már a hatalmi politika szándékoltságában. A parasztkérdés a népi sorsközösség problémájának tengelyébe került és a telepitéstervezetek vonták el a figyelmet a társadalmi fasizálás fokozatos léptei fel l. hogy az elmúlt két esztend alatt a.

Igy állott el olyan helyzet. h o g y nincs hová beszélni. N e m leveg b l szedett állitás ez. Egyszerűen azért. a Válasz. A lap nincs meg. illetve a polgári liberális világnézetben zavartalanul helyet kap a szabad kereskedelem elve is. Világnézet ebben a magatartásban is van. mert az új népiesség divatja lehanyat lott és épp ugy megkonzerválódott. hogy a lapkiadó az üzleti szempont és a világszemlélet kérdése között választott. Szerény. mert üzleti érdeke ezt akkor igy kivánta. Az uj szellemi front tovább figuráihatna. jelent sége azonban csak nem volna többé. hanem csak egy hangadó fórum. mint a népoktatás. hol az új népiesség. csöndes. h o g y a lap vállalat részér l bizalmatlanság fejl dött ki azzal az irányzattal szemben. Ez a magatartás szükségszerű. amelyet a politikai taktika megkivánt volna. ha ez a jobb üzlet. Az új népiesség ma már akkor sem cikk. mint egy obsitos tömörülés. nem tudta megtartani azt a hajlékonyságát. amit elhagyott a nvilvánosság anyagi k e g y e Mi ez. amely az üzlet lehet ségét hordja magában. hogy mért nem üzlet ma már az új népiesség politik á j á t firtatni. hogy a parasztkérdés megoldása nem történhetett olyképpen. Az uj szellemi frontnak nem csak az a hibája. de az is. hanem kormánytámogató politikához adta oda a lapját. I t t kell figyelemmel lenni Zilahy ama megállapitására. addig & folyóiratból nyomban kiütköztek. M. Hol van ma már a Válasz közvélemény formáló ereje. a lap átvételekor vállalt. biztosi tékunk van arra. mint a reformpolitika. olyan lapot kiván kiadni. esetleg ellenzékiesked t. h o g y Zilahy már számolt a lap elleni rendszabályok eshet ségével is. Tehát nem lehet azt állitani. Más kérdés az. Az új népiesség hitvallói azonban az eredeti elgondolásokhoz ragaszkodtak és lapjuk a Magyarország belemerevedett az akkori formákba. amelyet két esztendeje. a lakosság mez gazdasági kiképzése?" E g y kormányprogram valóban nem mindig jelenti azt .hogy abban nem fér el a program torzképe is. Üzleti szempontjai ma is változatlanok. nyomban kellemetlenné és terhessé válnak. Telepités. rágódó folyóirat lett. hangos. h o g y nincs h onnan. mintha a Magyarország hasábjain kialakult irói frontot szétszórták volna. Hiszen nem a pa rasztság szünt meg. De ki tudja. ahogy azt eredetileg e g y politikai program meghirdette. Pillanatnyilag városi bulevard ujságot. halljuk. tehát széthullott a front és éppen Zilahynak az a megállapitása. hogy a kormánynak az új sajtótörvény nem lesz fonto sabb. Jelszavak. hogy a kormány nem a bankok nyakán rothadó földeket veszi e meg magas áron? Száz családot telepitenek egy évben v a g y tizezret? Letörik a mai nagy bürokráciát. h o g y elaktázza a megújhódást? Vannak alkotó és vannak nyirbáló reformok. ha az Atheneum továbbra is odaadja esti lapját azt uj szellemi frontnak. Most is az történt. v a g y rábizzák. Hiszen a t kés vállalat nem ellenzéki. amint az visszhangozva a közvélemény szájából fölhangzik.„A veszély nyilvánvaló. nincs szükség többé a népszerüsités sokszor túlméretezett arányaira. elterpeszked és g gös rátartisága benne. de elférhet a reform torzképe is. h o g y a dolog úgy hat. amely e g y kormányprogramban szükségképpen helyet kapnak. ha nem bizonysága e g y irodalmi áramlat lehanyatlásának? . Az új szellemi frontnak volt e g y elméleti folyóirata. Ha e g y kormányzat hatalmi beágyazódása végbemegy. A kett t együtt megtartotta. Ez a szemle már hosszú ideje különféle válságokkal küzd és amig ezek a szemléleti és gyakran anyagi válságok a napilap gazdasági megalapozottságán át nem juthattak felszinre. amely létrehozta. öntudatlan bevallása az egész mozgalom talajtalanságának. — irták — a kormány szólamaiban elfér a legmerészebb reform.

„ A szkeptikus tizennyolcadik szá zad végén születtem — mondta Heine — és egy olyan városban (Düsseldorf). a m a g y a r bankokrácia és a magyar munkáskérdés viszonya a független kritika hangján ne érintessék. aki felidézi a lavinadörgéses Alpok átkelését. Számára a magyarság nem faji. Heine. a X V I I I . s a Marseillaiset és a Ca irat játsz sza. hogy a kérdéssel foglalkozni kell. hol akar Zilahy tovább harcolni azokért az elvekért. az ész kultuszában neveli. amely a gazdasági pusztulás szélén áll. Meggy z dése szerint a magyarság mai legyengült helyzetében a legnagyobb rültség lenne. hanem a francia szellem is. 1811 ben v a g y 12 ben látta Napoleon bevonulását Düsseldorfba s ezt a ragyogó emléket sohasem törli ki emlékezetéb l az id . sehol sem látjuk. amelyekhez hű maradt és amelyeket nem adott föl. amelyek a magyarságnak nemcsak szellemét. Most már csak azt volna érdemes tudni. Amikor a fajok harcainak korszakát éljük. — már költ nek érzi m a g á t . Zilahy programja nem fért el egy t késvállalkozás üzleti számitásaiban. a feudális f uri birtokrendszer. h o g y a katholikus nagybirtok. ha a magyarság testéb l a magyar zsidóságot. Talán e magányos távozásban annál szembeötl bb és tiszteletreméltóbb a h si és b á t o r gesztus. amiket unokahuga.Az új szellemi frontot akkor. de nyelvét is fenyegetik. századbeli francia filozófusok csodálója. mert Zilahy úgy vallja. Els szenvedései. magyar iró nem nézheti lázadó gondolatok nélkül. mint ujabb kisebbséget hasitanák ki. a zsidók emancipációját jelentette. a polgári egyenjoguság bevezetését. aki származása következtében az utóbbiak közé tartozott („már bölcsömben velem v o l t egész életre szóló utlevelem") — Európa ama fiatal tavaszán n tt fel. Miután a nyelvi és szellemi egységnek legdönt bb tényez je a magyar nép. Szülei adnak szállást Legrand dobosnak. amid n nagybátyjához küldik keresked i tanulmányai folytatása céljából. Meggy z dése szerint magyar népipolitika és ezzel kapcsolatban egy uj földbirtokreform kérdése nem tárgyalható anélkül. Anyja. hanem nyelvi és szellemi egység. Jean Jacques Rousseau lelkes tanitványa. Zilahy tisztán és feddhetetlenül akar távozni. A fiatalember azonban rendkivül közepes hajlamot tanusit ebbe az irányba. amellyel utoljára a nagy romantikusok módjára visszasuhint az ellenségre. a magyar zsidóságnak csak azt a részét tartja igazán magyarnak. K i f e j t i azokat az okokat. Ez a sorsközösség pedig nem jelenthet mást: európai értelemben vett szociális reformokért való küzdelmet a magyar nép oldalán. hogy a magyar élet igen sok pontján olyan er k nyomulnak el térbe. ahol ifjuságom idején nemcsak a franciák uralkodtak. hogy Napoleon szolgálatának szenteli fiát. U jvári László A N Y O L C V A N ÉVE H A L O T T H E I N E . a jobbágyság megszüntetését. Végül nem egyeztek a zsidókérdés felfogásában sem. amikor a szabadság napja megtörte a hűbériség jegét. Ekkor szülei valamilyen hasznos bankári v a g y keresked i pályára szánják. Az új szellemi front cs dje is bebizonyosodott. i. N e m illett bele az uralkodó politika kialakult tervébe sem. A r r ó l álmodik. A császárság azonban megbukik. amelyek áthidalhatatlanok voltak közte és a vállalat között: Ellentétbe jutott velük a kapitalizmus kérdésében. 1816 juliusában." A franciák uralma u. a hűbéri mult felszámolását. Amália iránti boldogtalan szerelme . amely számára bels magyar kérdés. v a g y legalább is teljesen kitérni el le nem lehet. Ellentét volt a német kérdésben kérlelhetetlen is. amid n Zilahy Lajos elhagyja szerkeszt i iróasztalát. amely ezzel a réteggel vállal sorsközösséget. a piramisok éget homokját.

N e m kiméli sem a zsidókat. egyéni gyilkos humorával gúnyolja azt a romantikus egyveleget. Tieck. 1821 t l kezdve Heine mind erélyesebben kel ki a nacionalizmus és a romantika. Ekkor eszmél csodálatos tehetségére. aki lenézi. E g y 1820 ban keit cikkéban sajátságos. Csatlakozzanak a zsidók. „Száz pietista közül — mondja — kilencvenkilenc gazember és egy szamár". hogy „megszerezze az európai kultura belép jegyét". A német antiszemitizmus. K é t romantikus tragédiát irt ekkoriban. hanem egy társa . Heine szemében a zsidók ügye egybeolvad a demokrácia ügyével. De már kikel a reakciós romantika ellen. sem a protestánsokat. Armin. amelyeknek a kereszténység fegyvereket szolgáltat. elitéli a nacionalizmust és 1815 után a Burschenschaftokban fellángolt középkor kultuszt. lerázza boldogtalan szerelme kisértetét. — abban a bosszúálló gúnyban. azok a megalázott és szenved érzések. Novalis. a lázadásba taszitották. az egyik a spanyolországi mórok és keresztények harcain át a zsidóság tragédiájára emlékeztet. H o g y 1825 ben elhatározta magát a protestantizmus felvételére. Már ekkor k nozza a német valóság SÍ noha kiszabadult a sötét hamburgi pultok közül s elhagyta. a másik e g y boldogtalan szerelem kétségbeesettségének az emléke. az undor tó kalmáréletet." N e m a kereszténységet. a folklor termékeib l és kifejezéseib l kölcsönözve idézik fel a romantikus érzéseket. sötét. amelyr l kés bb azt mondja Tlhiers. széttépték. a Goetheét v a g y Schlegelét. lelkifurdalásai. Frouqué. minden visszatetszés ellenére azért tette. akik határozott képek segitségével. a vallásos és politikus romantikát. mely az „azur spanyol románc. mikor Heine Párisban telepedik le: „Voltaire óta ez a német a legszellemesebb francia!" 1820 októberében Heine beiratkozott a göttingai egyetemre. melankólikus költemények sugalmazóivá válnak. gyűlöletei. a mult szellemét. hanem azokat az uralkodó és kihasználó rétegeket. Elveszti a szép fiatal lányt. azokkal a különféle üldözésekkel sulyosbitva. maga körül. amelyek a szabadságszeret irót érték. Ez adja majd kezébe a kardot. Ez nyomja el a zsidóságot. nem faji gyűlölet áldozatai k. Fiatalon felszabadult a hagyományos zsidóság alól. de örök barátn re talál a költészetben. szomorú szerelmei. majd 1821 ben a berlinire. A romantika mesterei: Schlegel. mégis megmaradt a szép. Gazdag és fukar családjával való küzdelmei. valamint az Egyház ellen. (az egyik csúfosan megbukott) adja ki csodálatos lirai Intermezzo ját. s hosszú mártiriuma agóniáját. a sötét skót köd és a hamis olasz csillogás keveréke" és az „igaz i " romantikát állitja vele szembe. a vallást gyűlöli. mint ahogyan elnyomja a népet. elszakadt szülei vallásától. H o l lehet menedéket lelni a butaság el l? A keserű. Chamisso. gyengeségei. sem a katholikusokat. Brentano. könyvében) a kedvelt irói. a modern tárasadalom eme páriai az összes többi kiközösitetthez! N e m vallásos el itélet. Ez fényesiti majd be csalódásai. a jezsuiták pedig egyenesen dühbe hozzák. szegénysége sötét óráit.idéz fel. Hoffmann (akit olyan szigorúan birál kés bb Németországról c. mid n e két tragédiát irta. amellyel egy csapásra a német költészet mesterei közé kerül. kilép terméketlen kétségbeesése köréb l s egész hévvel az életbe veti magát. éget gúnyban — „mikor a szivem átszúrták. Romantikus szubjektivizmusától a bonni egyetemen kezd szabadulni Heine. gunyos nevetés". megalázott ságai. csip . amellyel dühödten száll harcba. mert amint egyik alakja mondja „a zsidóság nem vallás. Ugyanakkor. mégis „a piszkos férgek brekeg lármáját" hallja. hanem szerencsétlenség. amiket ezek a nézeteltérések okoztak a reszket . érzékeny és büszke lélekben csak mégjobban feltüzelték haragját a kiválságosak és gazdagok ellen. megcsonkitották.

A francia forradalom műve szép és szent el tte. csak szép kellék. Ugyanakkor a Buch der Lieder (1827). Ellenségeik azok. az államot irányitó polgárságot és a sorsával megismerkedni. a minden haladást ellenz kormányt. hogy a mult kártev hatalmainak a legy zésére szenteli életét: . a testvériség." A Reisebilder lapjain (1826 31). mások éhenhaltak Nápolyban. Természetesen Heine nehezen boldogult a cenzurával. Enfantin visszavonulása után Heine soká . hogy az ellenök való támadás szükségessége világosan kitűnjék. m i g maguknak a keresztényeknek a felszabadulása nem lesz végleges és teljes. 1831 ben. Az utirajz formájában találta meg a költ a polémia leghajlékonyabb és leghatásosabb kifejezését: a Reisebilder hatalmas politikai gúnyirat. h o g y miként kapcsolódik Heine gondolata Marxéhoz a zsidókérdésben. örömmel nyujtom Önnek a kezem. m e l y mind oly' kedves neki. N e m akarok a szűk boltban megfulladni!" Franciaországban nem f o g zsidóellenes. akik elfojtják a gondolatszabadságot. a teljesen kifejlett. E g y 1822 b l keltezett levelében megfogadja. — fejezi be Heine." Franciaországban meglátja azt. iró ellenes el itéletekbe ütközni! 1831 ben emigrál Párisba. Heine sietve dicsér verset ir a kitör francia forradalomhoz: „ V é r e m hullatására tágas és nemes harcmez t keresek. boldogan taposhatja a nagy Forradalom köveit.dalmi igazságtalanságé. A gall kakas az új id k születését jelenti. akik homályban tartják a világot és csak ezen az áron tudnak uralkodni. Hannover és Mecklenburg tartományban. a világköltészet remeke. a butaság és a rossz uralma ellen! A k a r fegyvertársam lenni e szent küzdelemben? Ha igen. hogy a Reisebilderben csak a kormányt és klérust támadta: „Tudom jól." Mind sűrűbben jelenik meg verseiben és prózájában a társadalmi rendszer által lekötött nép nyomorának megható átérzése. A z é r t hangsulyoztam utóbbiak szerepét. Saint Simon halála után hat évvel. A költészet." Érdekes. amit Németországban nem v o l t módja tapasztalni. hogy a forradalom felöleli az összes társadalmi érdekeket és a nemesség meg a papság nem egyedüli ellenségei. De még jobban gyülölöm az arisztokratikus polgárságot. az nyelvükön fogalmazták annak els evangeliumait és dogmáit. mivel „ez a szellem koriunk legjelentékenyebb áramlata". Heine keserű vonásokkal ostorozza a német társadalmat. Heine megtalálja benne saját tiltakozását az ember ember által való kihasználása ellen s a kereszténység és az Egvház kritikáját. Varnhagenhez irt levelében Heine menteget dzik. antidemokratikus.Háborút a százados igazságtalanság ellen. mid n olvassa az ujságban. Megborzongatja a hideg. A Reisebilder második kötetét megjelenése után tüstént betiltják Poroszországban." A „tiszta" művészet ideje lezárult. h o g y egyesek megfagytak London uccáin. amelyek megjelenése egész Németországban általános és viharos méltatlankodást idéztek fel. emberi szövetség. — h o g y valójában nem szabadulhatnak fel addig. 1830 ban. h o g y értsék végre a zsidók. A juniusi forradalom ujra barrikádokat emelt Páris uccáin. öntudatosan kezd munkásságot. új humánus és demokrata vallásának szentelheti magát. a társadalmi igazság szavai lángbahozzák. Saint Simon és Enfantin tanitványának mondja magát. Szabad leveg t lehelhet Párisban. Ausztriában. A szabadság. „A forradalom belép az irodalomba. Ime ezek az ellenségeik s nem mások! „ M e g kellene. Francia n t vesz feleségül és ha láláig ott marad (1856). a szenzualizmus rehabilitációjának eszméit.. „ A z új vallás kiválasztott népe a francia. a saint simoni rend a tet fokán. végül is. a szolgalelkűséget és a zsarnokságot.

megérdemlem e. Szemében a munkásság. mely minden öröm és minden emberi szenvedés fele nyitva állt. A hitleri Németországban er s keresztényellenes áramlat ragadta magával a tömegeket. hogy a népek szent harcában az irók hivatása a nép szolgálata. A világgazdasági válság társadalmi válsággá való kimélyülése megrenditette az ideológiai felépitményt is. Kijelentette. (J. Soha sem biztam nagyon a költ i dics ségben. Dics ségéhez hozzájárul. műveiben csodálatos művészi tökéllyel tükrözi vissza kora leghaladóbb elveit: el relátta a j ö v ködében az új emberiséget. A német radikálisok szemére veti Heine.. szatirikus és gúnyos ereje szabadon folyik e műalkotáson keresztül.. meghátrálásai és hibái (legyengült beteg k o r á b a n ) : ebben kell keresni gondolatvilága értékét. tévedéseit. Költ i. Heine. hogy belépjen a szinpadra. akiknek legnagyobb alakja Luduwig Börne. a nyomor és elnyomás világának ez a rétege a j ö v reménye.. amit a nép hajt végre. Megszűnik harcos költészete? 1843 novemberében Marx Párisba költözik. a tudósok és gondolkodók irányitotta. aki teljesen megértette a költ korszakos jelent ségét és aki valóságos csodálattal viseltetett iránta: nem csalódott benne. amit pl. N e m véletlen. Az oxfordizmus. csak abban. ez a politika és irodalom „elfogult medvéi" ellen irt mű bizonyos fordulatot jelent Heine alkotásában. 1848 as fordulatát és az „él Istenhez. Marx. Már ebben az id ben Heine láthatára jelent sen meghaladja — mint Engels aláhuzta — a német liberalisokét. 1844 ben jelenik meg Heine remekműve: Németország. félénkeknek itélvén ket. Atta Troll (1841).. De nincs e bizonyos fantáziára joga a költ nek? Ez az érzékeny lélek. egyik svájci hiv jének meghatározása szerint. az . Milyen nagyszerű tisztasággal látta. És bármilyenek voltak kés bb az ellenmondásai.. távolabbra lát és nem a vállalkozók és keresked k uralomrajutásának képzeli el a német forradalmat." való megtérését. Észak és Nyugateurópa demokrata országaiban az ox fordizmus nevezetű vallási mozgalmat szülte. A keresztény egyházak cs dje. gyengeségeit. „amelyr l nekünk rabszolgáknak nincs semmilyen sejtelmünk". a „romantika utolsó szabadéneke".Nincsenek többé nemzetek Európában — irja — csak pártok.. noha nem hisz a békés. Brunner svájci teológiai tanár ny ltan beismer. hogy a francia forradalomnak csupán egyszerű utánzatát akarják adni. hogy mire m e g y a játék: .) AZ OXFORDIZMUS. ki fogják tépni a holttestem nyelvét" — jósolta meg a költ ." . mert hű katonája voltam az emberi felszabadulás harcának. ahol a Francia Német Évkönyvek kiadására készül.. amelyeknek munkatársa Heine is és bizalmas barátság alakul ki köztük. A szocializmus a demokratikus mozgalom logikus következményeként tünik föl Heinének." Az osztályharc átalakitja a világot.Ha meghalok. akivel kés bb szakit. Németországban tett utazásainak képe. Heine és Börne.ig hű marad hozzá. hogy száműzte Vilmos Németországa és hogy ma Hitler letiltja és elégeti műveit. Megbocsájtotta neki szeszélyeit. h o g y Heine alkotó tehetségének tet foka egybeesik Marx barátságával. Magyarországra bevonult a honfoglaló pogányok fehér lova. aki csak azt várja. téli mese. „ N e m tudom. a Fiatal Németország képvisel i. A szocializmus a félelmetes h s.. De tegyetek egy kardot a koporsóm fölé.. a francia kormány támogatását. hogy olajággal diszitsék egykor siromat.. Ellenmondásos ideológiája gyakran hibás s korántsem bir a tudományos szocializmus vértezetével. a felülr l való átalakulásban. F .

E z t a célt „az élet min ségének megjavitása" révén kivánja elérni. hogy bár az oxfordizmus a népek nyomorát is meg akarja szüntetni. A m i t pedig kivitelben ad. mert szerintük ezt a kérdést a fenti négy abszolutum — becsületesség. A h o g y azt egy oxfordista irja: Isten segit üzleti ügyeinkben. ha Isten akaratát felismertük. hogy a feltoluló gondolatok és ötletek közül. hogy megértette e Isten szavát. ahol a kétked vadidegen emberek elé viszi bels problémáit. Ami lényegeset elgondolásban nyujt.egyén lelki válságát. amint determinált az egyén élete is. önzetlenség . Mert mig a kereszténység a középkorban olyan világnézetet adott. melyik az igazi isteni megnyilatkozás? Az utóbbi kritériumai: abszolut becsületesség. mert nincs többé küzködés és boldogtalanság. Nyilvánvaló. A Korunk olvasói el tt azonban nem is szükséges ennek a vallási elgondolásnak tartalmát kritika alá vonni. az sokszor groteszk. Ennek a tételnek hivése a fatalizmus boldogságát nyujtja a hiv nek: csak Isten akaratának felismerésére és annak végrehajtására van szükség. valamint a Bibliával. mi vezessen. kikapcsolódik az életb l a véletlenszerűség. az isteni addig az oxfordizmus u. Az oxfordizmusnak hiányosságát b ven megmagyarázza a hiv k társadalmi helyzete: javarészük jómódú ember. „ I f you are uncertain about guidance get more guidance". arra jellemz . Isten parancsa összhangban kell. valamint a népek nyomorát akarja megszüntetni. abszolut önzetlenség. még sincs programjában semmi a társadalmi kérdés intézményes megoldásáról. melyik voltaképpen Isten valóságos akarata. Hiv i minden biráló szót azzal ütnek el: az illet kritikus nem vélt „Isten szellemének részesévé". higitott kiadása. akiket a társadalmi kérdés csak annyiban nyom. nem új. Viszont az oxfordizmus nem tűr el semmi kritikát. mint bármely más tételes vallás hiv jének: megszűnik az élet bizonytalan volta. A mozgalomba való belekapcsolódás vallásos érzéssel indul meg és szinházban köt ki. mégis nyilvánvaló: az oxfordizmus az skereszténység elrontott. mely a kétségben szenved hiv nek a megnyugtatást adó cselekedetet meghozza.szeretet — alkalmazása megoldja. Mert az oxfordisták szerint Istennek határozott terve van a világgal. ha nem v a g y biztos. metafizikai bázisa tarthatatlan: akarat felismerése nyilvános önmegmutatás utján történik s az exhibicionizmus az az út. Ha az oxfordista bizonytalan afel l. hanem a keresztény erkölcs átvétele. h o g y legyen ezzel a négy abszolutummal. Az áhitat ez órájában kikérik Isten tanácsát fontos üzleti ügyeikben. Ezek szerint a világtörténelem éppen úgy el re meghatározott történéssor. Isten üzleti tranzakcióink partnerévé válik. amely az ember kapcsolatát a mindenséggel igyekezett megmagyarázni és a hiv ket az élet egyértelműségének boldogitó érzésével töltötte el metafizikai alapon. amit ebben a csöndes órában Isten tudomására hozott. szerezz több vezetést. Elég itt arra rámutatnunk. hogy lelkiismeretüket akarják önmaguk el tt tisz . s a vita és önmegmutatás során derül ki. melyek csupán gyarló emberi énjének önz megnyilvánulásai. úgy elhatározása el tt megbeszéli lelki válságát más oxfordistákkal. — mondja a tan. valamint minden egyes emberrel. abszolut szeretet. Bár az oxfordizmus létfeltétele a keresztény vallások cs dje. h o g y az oxfordizmus: hiv inek ugyanaz az el nyük. hogy az egyéni élet vezetését Isten kezébe teszi le. n. azzal. tisztaság. H o g y milyen körökben terjed ez a tan. hogy üzletemberek fontos elhatározások el tt önmagukba vonulnak. abszolut tisztaság. Fontos elhatározások el tt az oxfordista önmagába szállva meghallgatja Isten szavát és engedelmesen követi Isten parancsát. De mib l ismeri fel a hiv oxfordista.

E z t az önmegnyugtatást szállitja az oxfordizmus. abortál és apad. Természetesen a kérdések felvetésének s a gyakorlati népesedéspolitikának a módja igen különböz . Ez magyarázza a sötéten látó szemléletet s a „pusztuló nemzet" legendáját. A nép fels rétege. a germánság is. népi alapjait és segitség után kiált. hanem a rohamos gyarapodás a népesedéspolitika központi problémája. Az ellátott osztályok nem mernek szaporodni. A polgárság és a gazdagparasztság népesedési el rehaladását kézzelfoghatóan befolyásolja ezeknek a rétegeknek a családközösségi gondolkodása. ami végs fokon olyan uj társadalmi átszervezést igényel. Ez a kesergés már oly' általános. de hogy miért. a német népesedéspolitika gyakorlati eszközei: az alacsonyabb fajokkal való keveredés tilalma.tázni. Ádám Elek KÉRDÉSEI mindinkább az érdekl dés középpontjában kerülnek. A Fundatia Carol szociográfiai osztagai pl. a házasulásokat kölcsönökkel segitik el . a „nemzeti incesztus és vértabu". Németországban pl. s t apadása kikerülhetetlen. Viszont ez utóbbiak sarjainak biológiai alkatán észrevehet a munkabér és a falusi nyomor bélyege. ahol nem a népesedés elakadása. Az uralkodó középosztály támasza és tartaléka pusztulóban. Persze a Dunántúl pusztuló és egykéz magyarsága korántsem csak magyar tünet. Ez a t e m e t itt is temet hangulatban jut kifejezésre s ugyancsak nemzeti kérdés i t t is. Viszont ez a népesedési elapadás csak a birtokon belüli osztályok sajátossága. itt azonban a probléma szinte érintetlen: a gyakorlati megoldás helyett. Az adatok világosok. befolyásolja az emberek jórészének amugy sem tiszta látását. A népesség igy mindenképpen pusztul. Szinte csak az ellátatlanok szaporodnak. mely pedig az általános beállitások szerint Dunántúl a magyarság rovására szaporodik. Egész ellenkez természetű a kérdés Oroszországban. hogy a népesedés elakadása. átitatta a. mert fogyatkozik ott pl. Mindez azonban édeskeveset számit: a bánáti gazdagparaszt tovább egykézik. E jeremiádokban a f helyet foglalja el a „nemzeti vitalitás" megfogyatkozására való rámutatás. 1935 ben már csak 956: Fi bis román és német lakosságú községben az 1875 79 évek 614 ujszülöttSâmbăteni közjével szemben 1930 34 már csak 169 szülést mutat f e l : ségben (tiszta román) 1925 ben a természetes szaporulat minus 34 ezre A NÉPESEDÉSPOLITIKA . a következ ket közlik: Macedonia községnek 1800 ban 1386 lakosa volt. hogy bevonult a politikába. szellemi áramlatokat. számára az anyagi bizonytalanság tényez je korántsem oly' er s. A jelenlegi termelési rend gazdaságilag és ideológiailag egyaránt oly' irányba hat. s ellenére a büntet törvények tiltó rendelkezéseinek az abortusz mindenütt d vik. N e m akar gyermeket. A gyötr dés indokolt. A „veszélyben a nemzet" jelszava els sorban a magyarországi Dunántul problémában jelentkezik. a gazdagparasztság fogyását a középosztály és a polgárság ideológusainak jeremiádjai kisérik. Joggal. az ipari munkásság és a szegényparasztság általában szaporodik tovább. az abortuszt tiltják. a gazdagparasztság egykés. A Bánátot is már régen a románság és németség temet jeként emlegetik. A továbbszaporodás anyagi tényez i bizonytalanok. Politikai és irodalmi visszhangja mind er sebb a riadtság és ijedtség a visszhangja. Mig azonban ez utóbbi tények miatt alig sir a toll. fajbiológiai kérdés. amit itt elvárni sem lehet — dúl az elméleti kesergés. A Dunamedence államaiban szintén adott a népesedés kérdése. arra m á r csak elvétve kapunk feleletet. Olaszországban a gyermekáldás: szintén j o g i védelemben részesül. amely a tömeg szuggesztió erejével szentesiti a jómódúak magatartását a válság növekedése idején . stb. Az összefüggéseket nem látó gyötr dve félti nemzeti.

N e m jobb a helyzet Sârbova községben sem. temet hangulat. A kesergés tehát érthet . népsiratás már már középeurópai közlira. 19. akik . Mindegyik egy egy részletét volt hivatva megvalósitani annak a programnak. Hofer és Reschny (az osztrák légió v e z e t j e ) . 4 tagú 21. 380 terhesség közül (1929—1934 ben) 251 abortussal végz dött. én megválasztottat a. A kétségbeesés. ki az 1923 as sikertelen monarchista puccs vezére volt. kik politikai ma gatartásuk miatt voltak kénytelenek Németországba menekülni. A birodalmi gyülésbe bejutottak a külföldi nácimozgalom legbirhedtebb vezet i. Az egyke pszichozis. a világsajtó kevéssé kommentálta. valamint a pénzarisztokrácia fejei szintén bekerültek. birodalmi testület összetétele. Ehhez képest változott tehát a. Ezek közül csupán az osztrák mozgalomból ismert Theo Habicht. án megválasztott törvényhozó testületet a horog keresztes frazeológia a „forradalom birodalmi gyülés" ének. 2 tagú 23. Pedig az uj birodalmi gyűlés összetételének vizsgálata felette tanulságos. a népesség állandóan csökken. A cluji Institut de Igiena megbizásából ankétozó dr. amit Hitler m á r a „Mein Kampf" ban körvonalazott. A mai Reichstag feladata a keleti program els részletének megvalósitása. a márciusban lezajlott német népszavazásnak csupán a Rajna vidéki megszállással kapcsolatos vonatkozásait figyelte. hogy a gyermektelenség. a falvak vezet rétegének pusztulása társadalmi vonatkozásban kihat reá is. A középrétegek hangulatát mindenütt a fogamzás elleni machinációk s az abortus „fátuma" kisérti.144 emberrel kevesbedtek ( 6 . az 1934 aug.6%. A gazdag Bánát gazdagparasztságának demografiai hanyatlása ugyanazt a pszichozist termeli ki.1% és 7 tagú 2. végül a jelenlegit a „szabadság és becsület Reichstag" jának nevezi. 3 tagú 26.1% ból sohasem lesz keresztel s i g y az abortus népszokás. Varadia községben 1778 tól 1933 ig a születések száma 69. A hohenzollerni id k óta most els izben jutottak be a háborúel tti pángermán mozgalom vezet i. élükön Heinrich Class al az Alldeutscher Verband elnökével. Ugyanakkor érzi. 13. amikor a fejl dés logikája évenkint átlag tiz ezrelék növekedést vár..8%. A legfigyelemreméltóbb azonban a nemrég még idegen államok kötelékébe tartozók névsora. Bányai Imre A „ S Z A B A D S Á G ÉS B E C S Ü L E T B I R O D A L M I GYÜLÉSE. és sehol a biztató optim i s t a látás. elpusztitja rezervoárját. A z t a tényt azonban. Frauenfeld. 1 % ) . gróf Stauffenberg. Általában a bánáti falvak 1910 és 1930 között 50. Az 1933 nov.5%. A terhességek 67% megszakad.lék s a családok megoszlása a következ : e g y tagú 7." A világ közvéleménye. ez a megforditott — gyermekgyilkos — Oedi pus komplexum mindenütt terjed s riogatja a középosztály értelmiségi köreit. A nagyipar és a nagybirtok képvisel i. A törvényhozó testület „paraszt" frakciójának soraiban ilyen nevekkkel találkozunk: Gróf Wolfgang von York. Proksch. Banloc községben 128 n abortált.2%. 6 tagú 5. A terhességek 70. mint Magyarországon a Dunántul magyar lakosságának elapadása Mindakett e g y gszdasági történeti szakasz szimboluma.5 ezreléket tesz ki. V a g y i s a lakosság nagytöbbségét a kevés tagú családok alkotják. csökkenti népi támaszát. gróf Bernd von Kanne. Râmneantu is meger siti a Bánáti pusztulást. A hasonlócélú egyesületek összes vezet i helyet foglalnak a birodalmi gyűlés padsoraiban. „német egység és hadsereg" gyűlésének. stb. 5 tagú 12. hogy ez a népszavazás egyuttal az uj birodalmi gyűlés tagjait is „megválasztotta".4% kal csökkent. A problémák szociális megértése sehol.3%. ahol a természetes szaporulat mi nus 14. a horogkeresztes szervezetek és a testnevelés irányitói val egyetemben.4%.

Ion Mavrocordat (1714—1747) évente háromszor szedett adót a jószág után és számos paraszt inkább leölte állatait. hogy a birodalmon kivül szitott horogkeresztes mozgalom pionirjait német képvisel kké tették. Nyilvánvalóan a lengyel barátkozás okából mell zték a lengyelországi németség képvisel inek beültetését a gyűlésbe.. úgy hogy a parasztok megint csak elvándoroltak v a g y betyárnak álltak. részint pedig úgy. amit most azzal. könnyű szerrel háritották át e terhet a parasztokra. mig négyen a cseh német határmenti náci agitációt irányitják. a hegyeken és a Pruthon az adóüldözések el l. Danielsen is. a „csehországi légió" vezet je. A cseh csoport tagjai közül hárman a Henlein féle „Szudéták frontját" képviselik Németországban. A parasztok tűrték egy ideig a basáskodást. Egyedül Dolj megyéb l 15 ezer ember vándorol ki egyszerre. A „szabadság és becsület birodalmi gyűlése" sötét árnyékot v e t Németország szomszédaira. az adó behajtásával k voltak m e g b i z v a ) . köztük Hans Krebs. i. mintsem adót fizessen. melyet a „szabadság és becsület" birodalmi gyűlése van hivatva megvalós tani. akik maguk is tartoztak jószágaik után adót fizetni. 1760 ban a Havasföld valósággal elnéptelenedett és Scarlat Ghica fejedelem csak nagynehezen. S. szintén tagjai a nagynémet törvényhozó testületnek. Fentiek neve állandóan szerepelt a különböz véres merényletekkel kap csolatban és legtöbbjük a Dolfuss gyilkosság után szökött német földre. és igen érdekes adatokkal világitja meg a felkelés osztály jelleg ét azzal a közkeletű felfogással szemben. Knuth gróffal együtt. aztán tömegesen kerekedtek fel és vándoroltak ki a fejedelemségekb l. A moldvai fejedelem. részint úgy. évfordulójára hiv ja fel a figyelmet a Bucuresti i Era Noua márciusi számában Ale xandru Savu. A barna politika harmadik etappjának feladata. Adóbehajtás többször is volt e g y esztend ben és adót jóformán csak a parasztok fizettek.éveken keresztül a leghangosabb propagandistái voltak az ausztriai náci mozgalomnak. A csehszlovák nemzetiszocialista mozgalom vezet i közül heten kerültek be. a danzigi kérdés és a korridor problémája körül felmerült konfliktusban Németország deferálni kényszerült és a lengyel álláspont gy zött. Lengyelországgal kapcsolatban elcsitult a zaj a barna berkekben. mint 10 ezer paraszt állt betyárnak. Ezren és ezren menekültek át a Dunán. ismét kezdetét vette a régi ba sáskodás és fosztogatás. Lázár Vilmos TUDOR VLADIMIRESCU féle parasztfelkelés 115. ki a schleswigi horogkeresztesek mozgalmát irányitja és nagy befolyást gyakorolt a f leg dél Jütlandban er s „ L . Az adók 80% át a parasztokon hajtották be." paraszt tevékenységre is. A bojárok. hogy nem rták össze jószágaikat (u. mindenféle igérettel birta visszacsalogatni a világgáment parasztok kis részét. A német rajnai akció ugylátszik bevezet je a Harmadik Birodalom dél kelet felé irányuló terjeszkedésének. hogy a maguk adójával is a parasztokat terhelték meg. Bejutott még a barna törvényhozó testületbe a dániai nácik führerje.. úgy látszik nem terjed túl Ausztrián. Mi váltotta ki az Olténiából elinduló Vladimirescu féle népmegmozdulást ? A fanarióta uralom idején a fejedelmek és a honi bojárok sűrű és nehezebbnél nehezebb adókkal terhelték meg a parasztságot. De amint a parasztok visszatértek. amely Vladimirescu mozgalmát a görög bojárok elleni nemzeti felkelésnek tekinti. Csehszlovákián és Dánián. A hajdukok ( e z volt a betyárok neve) az erd kben A . Ilyen módon 1775 ben több. A horogkereszt Danzig polgárainak érdekeit föláldozta a keleti védelmi politika oltárán. — politikailag is alátámasztanak.

mely a 19. A 19. s amelyben elpanaszolják. . Aricescu 1874 ben megjelent könyvében. Külön oka van annak. Ez a bibliáshangú. majd átcsapott a Havasalföldre is. 16 ezer f nyi paraszt és pandur hadserege Bucuresti el tt táborozik. hajduk nótákkal az ajkukon indulnak a csokojok ellen. A z 1821 es Vladimirescu féle felkelésnek ezek az el zményei. D. kifejezetten a bojárok ellen irányul. akiknek a kezében összpontosult minden politikai hatalom. n. A nagybojárság f kép Brasovba menekült a nép bosszúja el l. hogy „a román nép felkelése nem nevezhet másnak. hogy az 1821 es felkelési „szociális jellegű s egy elkeseredett nép forradalma elnyomói ellen". A fellázadt parasztok fosztogatják a bojár udvarházakat. amely felsza . Földrajzi helyzeténél fogva Olténia korán belekerült a z áruforgalom hálózatába." — Vladimirescu kiáltványa felbolygatta az olténiai falvakat. Énnek következménye. kaszával. E tény mellett bizonyit az a levél is. század elején Tudor Vladimirescu gorjmegyei kisbirtokos személyében politikai vezet je támad a parasztságnak. A Viadimirescu féle felkelést kisebb nagyobb forradalmi megmozdulások el zték meg. „forradalmárokkal" együtt. . A bojárok néhány megbeszélés után megnyerik a maguk számára. V I . lándzsával. megtagadják az robotot. A vezér tárgyalásokba bocsátkozik a bojárokkal és gyengének bizonyul. elhajtják a bojár teheneit. hogy a forradalom épp Olténiában ütött ki és nem másutt. fejlett cseregazdaságú osztrák Bánság s a többrendbeli osztrák megszállás a Havasföldön legel ször is Olténiát hód totta meg a t kés kereskedelem számára. a z 1864 es és az 1917 18 as földreformokat. A parasztok fejszével. A kiáltvány. A gorjme gyéb l kiindult forradalom egész Olténiára kiterjedt. lovakat. Xenopol. s t a templomokat sem kimélik. mind politikai föembereink" r l beszél.tanyáztak s le lecsaptak az utazgató bojárokra. század folyamán keményen ellenszegül a bojárság tulkapásainak. s a Bucuresti felé vezet uton a parasztok úgy fogadják. fosztogatják az utasokat. fát vágnak az urasági erd kben. A tanult Vladimires cu 1821 ben kiáltványt intéz Havasföld népéhez. mint másutt. 1819 ben és 1820 ban pedig egész falvak lázadnak f e l a robot ellen. 1805 ben a munkanapok miatt nagy a forrongás a parasztok között. legf képpen pedig a birtokosokra meg a bérl kre viszketett a tenyerük". „ . jegyzi m e g C. hogy segitségével néhány reformot kényszeritsenek ki a nagybojároktól. e g y részük azonban Bucurestiben maradt a kisbojárokkal. féle mozgalom összetalálkozik utjában a görög nemzetiség Ipsilanti vezetése alatt álló mozgalmával. amely másféle adózást és népképviseletet követel. Ezek a kisbojárok a nemzeti pártba tömörülve nagyban igyekeztek a VI. Vladimirescu „mind egyházi. amelyet a Brasovba menekült bojárok intéztek az orosz konzulhoz. s t nehéz harcok árán engedményeket csikar ki t le. nem pedig a nemzeti jogok fegyveres kikövetelésének. hogy a fejedelemségekben új társadalmi er gyürk zik: a parasztság. hogy nemzet szerint különbséget tenne a román parasztság kihasználói közt. fegyvert és pénzt rekvirálnak. mint a felszabad tót. féle felkelést a maguk javára kihasználni. az u. hogy a Vl. lázitó irat világosan kinyilvánitja az 1821 es megmozdulás osztályjellegét. A m?i szociális és nemzetiségi mozgalmak vonatkozásait érinti az az érdekes tény. anélkül. olyan módon. hogy a parasztság kihasználása Olténiában er sebb volt. Ezek a lázongások jelzik. csapatokba ver dve. A közeli. a neves román történetiró is elismeri. A. A pandurok ( i g y nevezték a fejedelemség akkori hadseregét) csatlakoznak Vladimirescuhoz. puskával. Igy reparálták ki a társadalmi igazságtalanságot. mint a szükölköd k háborújának a vélt gazdagok ellen.

s t ellenük támad. A Szinházi Élet által közvetitett Gerbaudtársadalom pontos szociológiai keresztmetszet. banketté. sorsa rosszabbodott. A tetejébe V I . A bojárokkal való megegyezés után V I . hogy V I . a porban fuldokló vidék Tiborcai. a vigasztalan lét. a gigoló és a jampec. Gerbaudtársadalom: mindenki. a frakk és tiszti attila atmoszférája. bál és kozmetika. de társa Jacovache Rizo Nerula a bojárokra gondolva lebeszéli tervér l. M a i magyar kulturtörténelem: a Szinházi Élet. E g y zseniális üzlet itt és igy nyer a közönség vágyálmas áhitatában — kulturrangot. mely Bălcescu szavával élve: „az 1821 es forradalom egyenes folytatása volt. nyilván. mely a kispolgárt hipnotizálja. Tibo . A Gerbaudtársadalom pletykaközlönye a magyar középosztály kulturvalóságát. kiáltványban szólitja fel a parasztokat az adófizetésre.társaság" foga lom." (K. a tenniszbajnok és a bálkirályn . mint e g y célnélküli. 27 esztendeig lappangott az elégedetlenség tüze a falvak mélyén. a magyar élet antiszociális voltának egyik magyarázata és dokumentuma. féle mozgalmat is. könyv és iró. melynek hireit. Elérhetetlenségükben igy lesznek közkincsek. A parasztság demokratikus követelései megfeneklettek. hogy ismét fellobbanjon az 1848 as forradalomban. amikért V I .. szinház és szinész. Ez a kultura nem más.) I B O R O K ÉS T I B O R C O K . cserben hagyja mindkét mozgalmat. Ipsilantinak szándékában volt megszüntetni az el jogokat. Gerbaudtársadalom: a szinészn és a bankár. itt ezeken a hasábokon szinesednek tömegvalósággá. Ennek ellenére Ipsilanti Târgovisteban harcot hirdet a demokratikus célokért. mindakét fejedelemségben. akik a frakkos Tiborok életét nézik és vágyják. hogy megnyerje a maga számára a népet és Vladimirescut. képeit. mely gyorsabb lélegzésre készteti a provinciálizmust. Atmoszféra. hanem a bojárok ellen fordul. Szemfényvesztés. Egy reflektorfényben szinesed nagy nyilvános ház. a középosztály szines haláltükre. h o g y e g y maroknyi görög könnyűszerrel teszi el láb alól a tömegekt l elhagyott vezért. A két rokonszándékú mozgalom összefogása mégsem lett valóság. katonái a birtokosok védelmére kelnek. aki éli. amik végül is Vladimirescu és Ipsilanti bukásához vezettek. ott a kultura törvényesen csak kosztümpremierré. Film és n . Az 1821 es parasztfelkelést tehát leszerelte a vezet osztály politikai ügyessége. bridzs délutánná szinesedhet. imperialista meggondolásokkal és jó szemmel nézték a Vl. káromolják és áhitozzák a Szinházi Élet pontos heti feltálalásaiban.T baditani igyekezett Görögországot a török járom alól. Céljait tekintve e két mozgalom összefogása természetes lett volna. nem a törökök. csakhogy a vezet osztályoknak sikerült ezt megakadályozni. V I . A parasztok elhidegülnek t le és elhagyják táborát Igy magyarázható az is. szinesen csillogó veszélyes! tűz. hollywoodi reményt a lányának és jampeclelket a fiának. eseményeit. élik és élvezik — a kivülrekedtek : a szürke mindennap. Egyébként Ipsilantit az oroszok támogatták. mely az oktalan pilléket és lepkéket gyógyithatatlan illuziókba ringatja és szárnypörkölésre csábitja:. mely a ti szabürgözdi n egyleti elnökn nek bibliát jelent. pletykáit elfojtott lélegzettel lesik és várják. kulturnivóját jelenti. A h o l a „társada lom" fogalom helyét majdnem kiirthatatlanul elfoglalta a . pletykaközlöny. elkanyarodik eredeti céljától és igyekszik mozgalmát nemzeti mederbe terelni. az aranyifju és a flapper. Meghiusitotta a mindkét táborban uralkodó bizonytalanság és tétovázás. üres léhaság. L á t v a azonban. tartalmatlan társadalom „társasági" élete premier planban. (akikre az orosz hód tás támaszkodott) és mivel Ipsilanti táborában is akadtak bojárellenes törekvések. zsurrá. is küzd. nézi és áhitozza.

az a könyv. mindenki másnál jobban és jogosabban érdemli meg a kulturmun káért kijáró els osztályu magyar érdemkeresztet. magyar közügy. Az öneszmélés és öntudatosodást a Gerbaudtársadalom pikantériáival. mivelhogy a tartozás mindjárt eszünkbe jut. mint legérzékelhet bb magyar valóság: közügy. A Tiborcoknak nem szabad szegénységükre szobakonyhás savanyu élet szagukra döbbenni. egy Intim Pista nevelte közönségnek? Rajta tehát harcra fel. melynek forrása és motorja a Szinházi Élet. a legszomorúbb kulturális és szociális valóság j e g y e t : a Gerbaud társadalmat: a Tiborok és Tiborcok gicsterhes közösségét. az a szinház. intimpistás vágyálmokkal kell megakadályozni. Az utolsó hetek legél bb és legb vebb magyar ujságszenzációja a már unalomig ismert „n ragadási" ügy volt. vagy Keresztel je volna: és nekünk Szivünk dobog. Incze Sándor. az a giccs termelt ki. ezt a minden részletre kiterjed gabalygást két ember szerelme körül. Mert az eredmény csak i g y lehet: vakvágány. És ez a fontos. óh. az kinullázta a mai magyar élet egyik legf bb és legjellemz bb tünetét. amivel számolni kell. És mi kell m é g ? A Tiborcok esedékes öneszmélése. A kenyeret illuzió pótolja: a legyek egynek érezhetik magukat a lakmározókkal . a kispolgári vágyálom szentélyéb l. közös drukkolnivalóik.rok és Tiborcok: micsoda közösség. nyálatnyelve lesik a zsurfiú harcát és a frakkos Tiborok szolidáris statisz tálását. hadakat és szavakat: a miénk . a Tiborok világából. óh. 3. n ragadási szenzációkkal. A Tiborcok önmaguk el l menekülnek és menekülés közben a legszinesebb. mely t a valóságban elválasztja T i bortól : táncmulatságokat ád szüntelen Ugy. Fábry Zoltán . Élet. ime egyszerre magyar közüggyé valósult. közös problémáik vannak. És a kispolgári Tiborcok szivszorongva. ez az eset a Gerbaudtársadalom eseménye. ha egy csaplárlegény az Utcán el nkbe bukkanik. Mindenkié. E g y e t azonban nem szabad elfelejteni. meg lehet fogni. hogy József f herceg már megel zte. (Bánk Bán. legfelületesebb atmoszfé rába. a Corvin láncot. a frakkos estélyi ruhás bálteremb l. ezt a szivdobogást el kell felejteni. Az ember érthetetlenül. 3. romantika. hitetlenül bámulja ezt a nagy lármát. A Sárga fiu esete Darkó Magdával. legmázosabb. A k i ezt az antiszociális valóságközösséget figyelmen kivül hagyja. óh! Szivek harca. óh! Az él film giccs!. Az alakok a Szinházi Életb l léptek ki az uc cára. v a g y az Akadémia elnöki tisztét.a szüntelen táncmulatságot adókkal. a gazdag mennyasszony a Schwartzerben: kell ennél több e g y polgári szivnek. micsoda valóság! De valóság. jelenet. ezt a szürke torokszoritó semmit. felhorkanása giccsbe fúlt. a Gerbaudtársadalom fénykévéjébe hullnak. A Tiborok saját legprivátabb ügyeiknek közüggyé duzzasztásával ujra gy ztek a Tiborcok felett. a kultura pletykáival. felv. szerelem. mentsük meg t! Szegénység.) E z t az egész tartozásos életet. k szivű szülök. Ez az eset nem Kiss János és N a g y Maris ügye. Tiborcnak nem szabad arra a különbségre eszmélni. E g y minden vonatkozásában privát ügy. A frakk kilépett az uccára. bajba került. azt el kell ködölni. a gavallér a priccsen alszik a rend rségi fogdában. Kár. A Szinházi Életben közös leveg t szivhatnak. a legendás „Tiborok szövetségével" garnirozva. Az él filmgiccs. közös szenzációik. mintha mindég vagy lakodalma. És i g y : közügy. meg lehet tapintani. el kell falazni. mint a legyek... gazdagság. a Szinházi Élet szerkeszt je. melynek legf bb menedzsere a Szinházi Élet. melyet az a film.

s ehhez tapsol a világ. A valóság: gy zött az olasz fasizmus. ám a fasiszta Olaszország fittyet hányt mindennek s a „civilizáció" gy zelme érdekében megengedte magának ezt a „szabálytalanságot. Baldwin kijelentette. de annyi ma is megállapitható. Genfben gy zött a széthúzás szelleme. H o g y Hoaret mégis elejtették. anyákat. imperialista érzülete mélyén maga se kivánta a dönt bukást. Mindezt tiltják a nemzetközi egyezmények. az imperializmus halálterjeszt és halálsejt civilizációja nem adhat mást. a Népszövetség magatartása cs döt mondott. az se lepjen meg senki." Hiszen. gyermekeket gázbombákkal és mérgesgázokkal fojtanak meg. hogy a csupa gy zelem között a legérzékenyebb vereséget éppen a civilizáció szenvedte el. amely a támadó Itália megbüntetését komolyan vette s nem volt hajlandó megjutalmaz . az csak porhintés volt a felzúdult közvélemény szemébe. A halálosztó civilizáció felemészti önmagát. h o g y az államok sokasága összefogott a garázda békebontó megfékezésére. Anglia. kivételével — az olasz fasizmus akciójának radikális kudarcát. h o g y ezzel a kollekt v cselekvéssel a jöv re is példát teremtsen. S. Nyugodjunk bele. h o g y az olaszok 13 alkalommal bombáztak vöröskereszt állomásokat. hogy Genf. Ez volt az els kisérlet az emberiség történetében. mert az olasz gyarmati háború kedvez tlen kimenetelét l a maga hatalmi állásait is féltette. Csak éppen az a lényeges. R. A mohó hatalmi törekvéseket kend zni kell és a civilizáció tartotta a hátát. A harctéri dics ségre Olaszország aligha lehet büszke. ha igaz a tétel. Még egy néhány ilyen gy zelem s akkor nem lesz többé kit legy zni. hogy ez Abessziniát a Tana tóval együtt behabzsolja. amely az olasz ellenes nemzetközi eljárást elinditotta és megszervezte. Ez a civilizáció. mérgesgázok „hatásos" összeműködése. E g y országot fosztanak ki. A n g l i a hajlandó lett volna kezdett l fogva Olaszországot valami falattal megbékélni s csak attól félt. hogy a nyugati civilizáció „ g y z ö t t " . H o a r e nem a saját szakállára paktált le Lavallal. harmincszor nyilt városokat és ötször alkalmaztak mérgesgázokat. aminek gyümölcsét ugyancsak Mussolini szedi le. H o g y az olasz fasizmus „civilizációs" rémtettét világszerte ünnepelte a sajtó és az intellektuelek tekintélyes része. Bizonyos civilizáció barbárságának ténye nem mai keletü. úgy nem kell túlságosan megütközni az olasz hadvezetés módjain: a cél szentesiti az eszközt. de annál csufosabb és kiábránditóbb bukása. Megbizható statisztikák tanusitják. lelkesit kezdeményezés volt. S. s sajnos nem utóljára. M e r t tapsolnak és tapsoltak sokan. ember ségi értelmében. Igenis. lakóit a legborzalma sabb technikai eszközökkel kiirtják. Jegyezzük meg és el ne felejtsük.GAZDASÁG ÉS POLITIKA MUSSOLINI GY ZÖTT Mussolini gy zött a harctéren és g y z Genfben is. géretes. tankok. mint ami a lényege. A legy zöttek: Abesszinia. H o l a hiba? A felelet egyszerű: senkise akarta — az U. a repül gépek. Az aktákat még nem zárták le. hogy mögötte áll az egész angol kormány. Genf és nem utolsó sorban maga a civilizáció is a fogalom tisztult. de a „civilizált" Róma vandalizmusa a „barbár" abesszinekkel szemben minden esetre csúcsteljesitmény. h o g y Itália a civilizáció terjesztésének művét vállalta az abesszin háborúval. A harctéren g y zött a fölényesebb technika.

de Genfnek is. Németország megszállta a katonamentes Rajna sávot. tette lehet vé. közvetlenül a két háborús fél között. A nemzetközi helyzet példátlanul kiélez dött. Ellenben Franciaország. A mérleg: a népszövetségi eszme. az értelmes. logikus és meggy z cselekedet. ismét megmozdult lelkiismerete — azaz érdekeltsége — s újabb szankcókkal fenyeget zik. És most bontakozott ki a maga teljességében a Népszövetségi akció bels ellentmondása. amely minden áron vissza akarja terelni Olaszországot a strésai frontba. hogy az olasz fasizmus a békét diktálni lakarja nemcsak Abessziniának.ni a békebontót. As angol imperializmus hamleti szerepe — szankciók igenis. A mérleg negative zárult és a j ö v esélyei nyugtalani tók. hogy békeközvetitési eljárása meghiusult. mint a zavarosban halászni. Abesszinia ezt elháritotta és a 13 as bizottság kénytelen volt kijelenteni. A 18 as bizottságot — a szankciók tárgyában — pedig május l l . nem is — Eden lemondó sóhajában beteljesedett s Eden beismerte. s t a régiek feloldását is szivesen fogadná. E g y e n l eljárás Olaszország és Németország ellen. Mindenki a maga önz . r e hivják össze s addig — remélik — Mussolini csak végez a négussal. A „civilizáció" gy zött a barbár Abessziniai fölött. a fegyverszünetnek és a béketárgyalásoknak egyidejü meginditását és a békeszerz dés megkötését Genf kizárásával. Neufeld Béla . A háború folyik tovább. hallani sem akar újabb szankciókról. Ez a kétkula csos elvtelen magatartás az európai és a világpolitika rákfenéje. Mussolini a négus hadseregének teljes lefegyverzését követeli. erélytelensége bátoritóan hathat a békebontókra. Ez a bels ellentmondás. egocentrizmus. hogy az olaszok a Tana tó közelébe jutottak. ez öngyilkos nemzetközi politika. valamennyi nyilt és lappangó ellentét felszinre tört s mi sem kedvez bb a ragadozó imperializmusoknak. ahog yan ezt Anglia teszi. következetes elvi magatartás helyett. A négus közben apellál a humanizmusra és fejére olvassa a Népszövetségnek következetlenségeit és gyengeségeit. annyifelé húz. Ahány imperialista hatalom. jöv t példázó kisérlete fájdalmas csufosan megbukott. de félt is t le. s forditva. amelyért eddig is nagy árat fizettünk és a jöv ben még nagyobbat fizethetünk.béke" el bb utóbb létrejön s a támadó fél a nagyhatalmak széthúzásának jóvoltából kiadós zsákmányhoz f o g jutni. A . Vagy vagy. Angliának. a civilizáció gépezete halálos biztonsággal funkciónál s május 11 ig m é g sok bravurral gazdagithatja h stettei sorozatát. Az imperialista ér dekellentétekkel megosztott Genf nem cselekv képes. széthúzás az egységes. Az akció Olaszország tudtával és egyetértésével történt. Semmi sem használ. a polgári történetirás el re meghozta itéletét. N e m volt ereje megfékezni a támadót és magatartása. amely megtorpant és az olajzárlat dönt hatású szankciójának kimondását elódázta. Ez a kétértelmű magatartás eleve megpecsételte a Népszövetségi akció sorsát. fenyegetni Itáliát és szemethunyni a német imperializmusnak.. a két fasizmus egymás malmára hajtotta a vizet. az együttműködés gyakorlati megvalósitásának els . korlátolt érdekeltségét istápolja és senkinek se jut eszébe. Közben felrobbant a másik bomba. Az események ismeretesek. hogy a népszövetségi eszme és annak els megvalósulási kisérlete vereséget szenvedett N e m utolsó sorban annak az Angliának jóvoltából. De szemethunyni Itáliának és ugyanakkor fenyegetni Németországot — ahogyan ezt a francia politika teszi. A n g l i a kivánta is Itália vereségét. hogy nem lehet ugyanakkor keztyűs kézzel és vasököllel harcolni.

Franciaország az egyetlen. ha a háború el tti (1913=100) szinvonalhoz mérjük. Az üzlettelenséget jellemzi. Hasonlókép' enyhült a pénzügyi válság. (30% kal. jólehet az ipari termelés 15% kal még mindig az 1929 szinvonala mögött van. Ezért állandóan csökkentik a területek megművelését. A föld fele 140 ezer birtokosé. mert akkor is 1933 ok tóber=108. i és május 5. Németországban. Olaszországban. minden túltermelés tehát áresést jelent. A bérek 1930 óta kb. Földjének csak 11% a műveihetetlen.7. 1913 tól ez a csökkenés 5%. ami példátlan a világon. Rosszabbodott a munkásosztály helyzete. Ez az állapot deformálja az egész francia közgazdaságot. Magyarországon. A vezet devizák szilárdsága. A munkásság és parasztság helyzete mellett romlik a középosztályé is. Romániában. 5 12% ot estek. De kihatással volt rá a mez gazdasági válság enyhülése is. 85 millió mázsa átlagos évi buzatermelésével ötödik a világon. de különösen a takarmányfélék áremelkedését eredményezte. Egész falvak ürülnek ki. jóllehet Franciaország földrajzi helyzete igen el nyös.) * Az 1929 ben megindult világválságnak az 1932 ben elért mélypont óta 60% os a javulása. Franciaország azonban kivétel: itt az árak esnek. 1935 ben viszont bekövetkezett a „népszaporulat" abszolut csökkenése. 1935 ben a jövedelemadónak csak két harmadát bevételezték. A mez gazdasági válság els sorban az árak lemorzsolódását jelenti. 1935=95 és 1936 január=97. 1848 ban Franciaország lakósainak száma 35. Nem mutat más képet a statisztika. Természetesen az ipari termelés e nö vekedése jórészt a fegyverkezés eredménye. Ha 1929 et vesszük alapul (100). 1911 ben 39 millió.8. mint az e tekintetben utána jöv Olaszország. f leg az áremelkedés és a munkanélküliség következtében. Kanadában 1932 óta jelent s a termelés emelkedése.5% a jut. hogy a cs dök száma az 1933 novmberi 1. i választások óráiban talán nem érdektelen ide irnunk pár adalékot a mai Franciaországról. A munkanélküli segélyben részesül k száma az 1933 decemberében segélyezett 312 ezerr l 1936 januárjában 463 ezerre emelkedett. Japánban. a termésnek pedig 80% a. az ipar és mez gazdaság helyzetének javulása általános áremelkedést vezetett be s mindez a t kés osztály javára gyümölcsözött. 1929 t l 1934 ig a nemzeti jövedelem is csökkent. A két millió szegényparasztnak csak a föld 2. Görögországban az ipari termelés vagy elérte vagy meghaladta a válság el tti nivót s az Egyesül Államokban. Angliában. A lakosság száma különben is csökken ben. Sulyos a mez gazdasági válság is. Kb. 1935 els tiz hónapjában viszont 66. Ezzel függ össze a falvak és mez k elnéptelenedése. A francia fogyasztás igénye évi 88 millió mázsa búza.342 r l 1935 novemberében 1. A szerk.428 ra emelkedett. A legnagyobb (északi) ipari vidéken a munkások több. az északi államokban. 1934=71. 1933=76. 1932 ben . mint fele részleges munkanélküli. ahol a válság még pusztit s a nivó 1932 alatt tart. (Lásd még Szemle rovatunkban Pierre Frederix könyvének referátumát. kétszer annyit termel. Bortermelésben az els . ugyanakkkor 1935 folyamán — a válság óta el ször — emelkedett a világkereskedelmi forgalom is.) A költségvetési hiány krónikus. A készletek és a termés csökkenése a gabona.FRANCIAORSZÁG A VÁLASZTÁSOK ÓRÁIBAN Az április 26. 1930 ban 582 ezer adófizet jövedelme 20 30 ezer frank. akkor az ipari termelés alakulása Franciaországban: 1932=69.

k az ország igazi urai. Nincs egységes programjuk. 130 év alatt Franciaország három forradalmat ért meg. A ligák természetesen a választási harc folyamán ujra aktivak. Hitler e ténye korántsem a sovinizmus. A reakció meghajolt Hitler el tt. nem mer ütni se jobbra. mert a legsúlyosabb zavar uralkodik soraiban. A baloldal eltiprásának szándékában mindenesetre egyetért a jobboldal. ha annak nem is kifejez je — két tűz közt alig meri kinyujtani a kezét. mint 100 képvisel é. Egyfel l a Népfront.már csak 313 ezeré. A hires francia kist kések vagyonvesztesége majdnem 50%. Átvette a régi szociál anarchista jelszót: „Pas un homme. S t a francia orosz szerz dés támadásával a jobboldal szolgáltatta az érvet Hitlernek. Az el bbiek helyzetével szemben a plutokrácia helyzete változatlan. a „mérsékelt" jobboldaliság viszont nem elégiti ki. A radikális párt erejét l. Mirabeaud. A 200 család és a Banque de France pénzügyi pánikkal kisérletezik. Hottinger nevek sulya nagyobb a francia politikában. Jellemz erre az az összejövetel. de Wendel szállitja a vasat Hitler ágyugyárainak. Tardieu nagy szinpadi gesztussal otthagyta a parlamentet és nyiltan a parancsuralmat sürgeti. se nem egységes. Ez a 12 régens egyidejűleg 95 részvénytársaság tagja s ez a 95 részvénytársaiság irányitja 200 vállalatával az ország gazdasági életét. van sajtója és vannak fegyveres ligái. mely utóbbi azonban se nem nemzeti. hogy a fegyveres szolgálat megtagadását. valamint a francia nép közti küzdelem. A kormány azonban mozdulatlan. ötször változtatott rendszert s ma mégis ott tart. illetve egységes blokkba való tömörülésüket akarták nyélbeütni. illetve erélyét l függ a megfelel lépések: alkalmazása. Most pedig ott tart. melyen a reakció vezérei választási taktikájukat. a jobboldal malmára hajtotta a vizet. Nem nemzeti a szó nemes értelmében. . Rotschild. pas un sou" — egyetlen egy embert. hogy a választás az el bbi 200 család és vazallusai. fél. Nincs egyetlen közös és hatásos jelszavuk. S ha nincs is misztikus tömegbűvöl ideológiája. a statusquo fenntartása: az id nyerés. se balra. k támogatják a fasiszta ligákat. A Banque de France vezet i diktálják a kormány pénzügyi politikáját. a finánct ke titkos manipulációival áll szemben. A francia jobboldal a baloldali egységgel szemben képtelen saját egységét összekovácsolni. E 200 család közül a de Wendel. Ilyen körülmények között természetes. A választási frontok különben kialakultak. mert a francia nép tulnyomó többségét e g y attól idegen fasizmus barbárságába akarja kényszeriteni s nem egységes. 1935 folyamán már többször kisérletezett ebben az irányban. A Sarraut kormány. ami már a Népfront szülötte. Ebben a zavarban érte a jobboldalt a locarnói szerz dés felbontása. Ugyanekkor a nagyt ke habozik: a nyilt és elhamarkodott fasiszta puccstól fél. Nincs közös ideológiájuk. Célja tehát a helyzet. hogy balról vagy jobbról megégeti. hogy a Banque de France 12 régens kezében van. A nagyt kének törekvése a Népfront gy zelme esetén pénzügyi pánik segitségével végrehajtani a rég óhajtott frankesést s ennek a felel sségét a baloldalra háritani. maly a kisemberek érdekében a devalváció ellen foglalt állást. A feloszlatott Action Francaise a lapjában tavább buzdit a Köztársaság elpusztitására. a „nemzeti egység" e tanácskozása verekedésbe fulladt. A Népfront. Nos. a nemzeti védelem sza botálasát hirdeti. egyetlen egy fillért sem a háborúért! Ez a paradox helyzet utal a legélesebben a mai francia osztályharcok természetére. másfel l a jobboldali Front National..

az egységes világpiac megszűnt és minden lokális. De fokozza habozásukat a háborúellenes. hisz a Népfront nem választási tömörülés. Anglia számára veszélyeztetett tengerentúli érdekei birnak els dleges fontossággal. miközben fejlettségüknek és speciális helyzetüknek megfelel en a gazdasági mozgás politikai és kulturális vetülete. monopolkapitalista államok két táborba sorakozva új harcot ké szülnek tehát vivni a F ö l d új felosztásáért. A fejlett. alig biztató. U g y Németország. átmeneti javulás csak az általános válságon belül lejátszódó ciklikus válság megismétl dését késziti el . Itália és Japán) offenzivájának visszaverése módjáról. s eredménye: e g y új Franciaország. Bulgáriában visszacsinálják Gyor . hanem a valóságban. hanem a k nálkozó helyzetek kihasználásának könnyűsége is. 1848.) Pedig a fasizmus európai áradata. részleteiben más más alakban jelenik m e g a világ szinpadán. U g y Angliában. Franciaországé Németország. a vezet k taktikájától s becsületességét l függ. 1871) megvalósitása. Nagybritannia f ellensége ma Itália és Japán. A meglév kockáztatása nehéz számukra. elérte gátját. valamint Marx és Engels tanitását (Polu nd Rhein etc. (Természetesen e tanitások mai alkalmazásánrak módja nem olyan egyszerű kérdés. A n g l i a és Franciaország birtokon belül van. szemben a francia nemzet óriási többségével. Igazi célja: a gazdag és művelt Franciaország kiragadása a 200 család kezéb l. A munkásság vezet inek többsége is rég elfelejtette 1793 forradalmi háborújának tanulságait. Céljai tulhaladják a parlamenti játékot. mint Itália és Japán el törését nemcsak expanziójuk bels . a jobboldal megosztottsága s az egységes terv hiánya miatt alig reália. M é g a jobboldali szempontból legoptimistább számitás szerint is ilyen puccs kimenetele. mint Franciaországban széles tömegek állnak a „minden áron" v a l ó béke mellett. Célja: az elmulasztottak (1789. a polgári demokráciában inkább megnyilatkozható közvélemény állásfoglalása is. hogy helyzetüket a versenytárs róvására megjavitsák. amely Anglia és Francia ország között játszódik le a világ mai felosztásával elégedetlen államok (Németország. mely e g y év el tt még elönteni látszott a kontinenst. Mialatt a két szempont összeegyeztetésér l folyik a vita a polgári demokrácia két európai vezet je között.A jobboldal fegyveres puccs kisérletei. (Páris) Bajomi Endre V I L Á G S Z E M L E Az imperialista szakaszába jutott világkapitalizmus egyenl tlen fejl dése következtében nem valósithatja meg Hilferding és reformista társainak álmát a „gazdasági demokráciáról" és „ultraimperializmus ról" A nemzetközi kapitalizmus csúcsteljesitménye. Franciaország számára a mai európai helyzet megszilár ditása.) a történelmi fejl dés vonalában mozgó államok háborulnak jogosultságáról a regressziós államok támadása ellen. eleven ereje hajtja. A Népfront gy zelmének mérete a benne tömörül pártok fegyelmét l. A kibontakozó küzdelembe a fejl dés alacsonyabb fokán álló államok is bevonulnak. a fasiszta militarista rendszerre tért kielégitetlen versenytársak ügyes taktikával tolják mindinkább el re hadállásaikat. A történések el terében az a viszály áll. — de nem papiron.

a bánya és a kohó ipar 74% ban dolgozik külföldi t kével. mint fele idegen eredetű. Legujabban pedig Krakkóban és Lembergben barrikád harcokig fokozódó összecsapásokra került a sor. Beck külügyi politikájának állandó kacérkodása Németországgal. A külföldi t ke több. Valószinű tehát. hogy elégedetlenek legyenek Visztula parti szövetségesükkel. mint 100. ha az „ezredesek csoportja" kezéb l jobb v a g y balfelé csúszna ki a gyepl . A k olajipar 85. az „ezredesek csoportja" ellen egyre er teljesebbé válik. a Szovjetunióval. De az éremnek másik oldala is van: a lengyel segitséggel világhatalommá fejl d Németországtól ép' elég oka lenne tartani Lengyelországnak. közel egynegyede amerikai.94 millió zloty adósságról. A mez gazdaságot az ipar ellen el nyben részesit (nota bene: j e lenleg is egész vidékek parasztjai éheznek a Polesiában). — különösen. Az ipar elleni támadás (a lengyel közvetlen adók 85% át a város szolgáltatja) következménye nemcsak a polgári ellenzék meger södése. M á r az egész 1935 ös év a kartellek (mégpedig els sorban a nagykereskedelmi kartellek) elleni rendszabályok jegyében folyt le. miként az a zyradovi ipartelepek megvételi tárgyalásai során is kitűnt. — els sorban a franciák. mint negyede francia. érthet en idegesiti a Quai d'Orsayt. bár különösebb németbarátságról túlzás lenne beszélni. Spanyolország most válaszuton áll: v a g y visszakanyarodik a pol . a kompenzációs német iparcikkek beáradása következtében. El relátható volt. mely viszont a széls ballal tart érintkezést. A kormány áremelési kisérleteinek azonban — utját állja a fogyasztási képesség határa. A sztrájkhullám emelkedett és márciusban pl.00 textilmunkás sztrájkolt Lodzban és környékén. mint az egyharmadát kitev . K o m o l y javulást az agrártermékek árának emelkedése hozna. hogy az agrárolló szárait összébb húzza. annál is inkább.977 konverziós egyezményt kötött 285. A széls jobbot képvisel „nemzetidemokraták" támadásai Pilsudsky tanitványai. 475 t kéje részben külföldi. több.gyev Velcsevék rendi állam berendezkedését. h o g y Pilsudszky tekintélye nélkül nehéz id k következnek a lengyel „tekintélyállamra". Ezek közül 306 társaság t kéjének több. mint Franciaország friss szövetségesével. A mult év októberében hivatalba lépett Koscialkovski Kriatkovski kormány a parasztság nyomasztó gazdasági helyzetén igyekszik némileg könnyiteni. Balfel l pedig — bár a Népfront nem tudott kialakulni — a parasztpárt együtt harcol a szociáldemokráciával. mert a t ke nagyrészt külföldi. Az agráradósságok konvertálását tovább folytatta. hiszen az ipar terheinek növekedését itt is rájuk háritották át. A külföldi t kések nyomást gyakorolnak a kormányra. hogy a lengyel német barátság fái sem n nek az égig. A lengyel kormány persze inkább rokonszenvezik az új német rendszerrel.Akceptációs bank" már 272. a villamosipar 81. hanem a munkásság osztályharcának kiélesedése is. a lengyel exportnövekedés árát pedig az ipar fizeti meg. Eddig a német közeledés hasznát csak a lengyelek látták: H i t l e r 10 évre biztos totta nyugati határaikat és a német piac magas árai j ó l jöttek a lengyel mez gazdasági termékeknek. Ám politikailag is okuk van a franciáknak. Ám ez csak pillanatnyi lélegzetvételt jelent. Lengyelország 1421 részvénytársasága közül több. 1614 millió zloty értékben. Igy a kormány az ipar ellen fordul. a kulákokat lekenyerezni akaró kormánypolitika azonban az iparban érdekeil t kések ellenállását is kihivta. legujabban pedig a lengyel rendi állam repedezik. úgy hogy 1935 végéig az .

de egy szabadságjogokat tiszteletben tartó rendszer mégis nagyobb lehet séget nyujt az élet terheinek elviselésére és megszüntetésére is. A korporációs átszervezés: azonban nem hozta meg a válság enyhülését. Kitűnik ez abból a harci készségb l is. mert György király angolbarát beállitottsága nem kis jelent séggel bir Görögország földrajzi helyzete miatt a Földközi tenger uralmáért folyó angol olasz vetélkedésben. a földkérdés megoldása fogja meghatározni. ami csak a választási gy zelem feladása v a g y er szakos megsemmisitése utján lehetséges. Rendi alkotmányt vezetett be. Görögországban II . 1931 ben a spanyol forradalom kitörésére Latin Amerika is a régi diktátorok elűzésével felelt és a spanyol forradalom elakadása az Atlanti óceán tulsó oldalán is ujra a reakciót segitette nyeregbe. melyet a tömegek áprilisban a fasiszta államcsinyt megel z általános sztrájk alkalmával mutattak. A februári választási gy zelemre a földnélküli parasztság önkényesen elfoglalta a nagybirtokosok földjeit és a választás másnapján az új Azana kormány hivatalosan is bejelentette 50 ezer földmunkás földhöz juttatását.gári állam utjára. méretű agrárrevolució. azalatt az angol blokk két államában. mert hiába kötött az agrárország Angliával kontingentálási egyezményt — az ottavai rendszer vámfalai mögé zárkozó angol piac csak részben vehette fel a lett agrártermékeket. Mialatt a francia blokkhoz számitható Lengyel és Spanyolországban a baloldal er gyarapodását látjuk. A restauráció külpolitikailag is a fasizmus veresége. Megtörténhet tehát. A spanyol változás hatása különösen Latin Amerikára nagy. Mexikóban 1910 ben egy hatalmas. valamint a két munkás szakszervezet összeolvadása tényéb l. Ulmanisz. hogy szakadásra kerül a sor a szocialista pártban. K ö zép és f leg Dél Amerika mindenkor er sen reagált a spanyol eseményekre. Ha a Népfront megtartja igéretét a földtelen parasztsággal szemben — és ez. (kimagasló alakjai Pancho Villa és Emiliano Zapata) megbuktatta Diaz . A lett kormány ezért most a régi rendhez való visszatérés: utját keresi. szemben a párt jobbszárnyát vezet Indalecio Prietó val v a g y a kett jük közt ingadozó Gonzales Pena val. hanem az otthonmaradt és elveiért szenved Gaballerot fogja követni. A fejl dés tempóját és részben irányát is. G y ö r g y király restaurációja helyreállitotta az alkotmányosságot. A baloldal sikere és a fegyverkez Gil Robles veresége egyben szövetségese. A monarchia visszaállitása ugyan édes keveset segit az agrárválságban verg d fölműves helyzetén. a német nácik támogatta fasiszták és a: szocialisták kett s nyomása alól 1934 májusában a diktatura kihirdetésével akart szabadulni. Ez utóbbira törekszik a szocialista párt vezére Largo Caballero. Itália veresége is. a miniszterelnök diktátor elfoglalta a lelép Kviezisz köztársasági elnök helyét is. de ugyanakkor érzékeny kárt okozott a fejl désnek induló lett iparnak az angol ipartermékek behozatala. Lettországban az uralmon lev parasztpárt. A Kondylis fasizmusától fenyegetett munkásság támogatta a korona ezirányú akcióját és segitett a szinte már kaleidosz kopszerűen váltakozó katonai csoport uralmak eltávolitásában. v a g y el re kénytelen haladni a szociálizmus felé. Lettországban és Görögországban is a fasizmus láthatóan háttérbe szorul. a mai állam keretein belül aligha lehetséges — akkor a spanyol szocialisták gy zelme bizonyos. A spanyol forradalommal párhuzamosan fejl dik sok tekintetben a mexikói is. melynek betet zéseül most áprilisban. de a többség kétségtelenül nem az 1934 ben külföldre szök Prieto t.

Az alkotmány azonban csak papiron maradt: végrehajtásáért új harcok indultak. hogy a lakosság óriási többségét kitev indiánság fele nem tud spanyolul. mert ez tiszteli jogait és mert a nemzeti forradalom letéteményesét látja benne. ha az hajlandó az adóérték 125% án azt eladni. 1917 február 5. A balszárny Cardenast követte. mint óvatos. miként azt megmutatta akkor. Calles tényleg szembeszállt a „dollárimperializmussal" s az egyház. A nemzeti forradalmi párt balszárnya földosztást igért. A nemzeti öntudatosodás különben egész Latin Amerikára jellemz . még vallási téren is visszatér az azték mithológia egyes jellegzetességéhez. 1924 ben ugy látszott. én hidették ki Queretaróban az új alkotmányt. Utódai t le függtek: a nem engedelmesked Ortiz Rubiót 1932 ben lemondásra kényszeritette.881. Brazilia: és Chile m á r . Calles meghátrált. Az idegenek koncesszióit elvben visszavonták. 1928 ban távozott Calles az elnöki székb l. Valóban a mexikói nemzeti öntudat kialakulása er s iramban történik. A „Partido Nacional Revolucionario" két szárnya közt kiélesedtek az ellentétek. a nagybirtokosság e szirtje ellen pedig heves harcot vezetett.600. 102. fejenként 1000 hektárnál nagyobb gazdasággal rendelkez nagybirtokos tartotta kezében.000 a földnélküli paraszt. de hivei azóta szervezkednek és felállitották a „Camisas Doradas". Cardenes mögé sorakoztak a tömegek. Mexikó indiánországgá készül visszaalakulni. a munkásság támogatásával szilárdan tartja pozicióját. Egyébként sem rokonszenvezik a széls ballal. a megmivelhet föld 83% át. 13 ezer 444. mely visszavonta az idegenek koncesszióit és elvileg a nagybirtok kisajátitását mondta ki. E z e k az államok nem hajlandók tovább tűrni a nagyhatalmak fölényes eljárását velük szemben. A forradalom eddig mindössze a. f bb hiveit pedig elfogatta. els sorban Canabal kormányzó „vörös inges" miliciái. mikor is sikerült a reakciót legy zni. Az elnök nem tesz egyebet. A kormány mindent elkövet a régi mexikói jelleg kihangsulyozására. Az 1931 es spanyol forradalom hatása alatt ismét fellángolt a nép földéhsége. lakosság 2. nem is olyan nehéz. (A lakosság 7 0 % a ) . v a g y i s az „aranyinges" fasiszta miliciát.607 hektárt. Calles 1935 juliusában szembefordult Cardenassal. amikor a braziliai felkelés emigránsainak befogadását megtagadta. ami tekintve. mely a természeti kincsekben b velked országot a jenki imperializmusnak szolgáltatta ki. mérsékelt ütemben telepitéseket folytat a vadonban. a természeti kincseket nemzeti tulajdonnak nyilvánitották. A bukott Calles Cardenast széls baloldalisággal vádolja. de továbbra is Mexiko ura maradt. Car ranza és Obregon gyilkos kézt l vesztek el.5% át juttatta földhöz. A munkásság mégis támogatja Cardenast. 1910 t l 1917 ig tartott a mexikói forradalom f korszaka. hogy Phitarco Elias Calles elnöksége meghozza Mexikó nemzeti felszabadulását és népének földhözjuttatását. a nagybirtokos földjén csak akkor. Miután az alkotmány szabotálói. mely kés bb a forradalmárok jobbszárnyán talált menedéket. Ennek semmi alapja sincs. Egyébként Argentina. aki a parasztság földhöz juttatása végett e g y „6 éves tervet" dolgozott ki. Ez év elején Cardenas feloszlatta az aranyingeseket és. kikkel szemben 3. Calles áprilisi összeesküvésére. ki id vel a reakciós elemek fejévé vált. A jobbszárny mögött Calles állt.nagybirtokos klerikális diktaturáját. ki 1934 decemberében vette át az elnökséget a Calles párti Rodriguezt l. az egyház ellen engesztelhetetlen harc folyik. ennek repül gépen történt kitoloncolásával felelt.

imperializmusának fegyelmezése alól. (Japán csapatok partraszállása a mexikói Kaliforniában már évek el tt sulyos lidércnyomást okozott az U. Ide koncentrálja erejét. A.) Egész Latin Amerika forrong azonban. A délamerikai forradalmi szervezetek felvették egymással a kapcsolatot: a braziliai „ A l i a n s z " összeköttetésben áll az Uruguay i „piros" párttal. Boliviában az „igazi demokratákat" vezeti Jose Villenova a kormány ellen. hogy adósságai fizetésének megtagadását semmiféle szokásos megtorlás nem követte. A nagy braziliai felkelés Carlos Prestes vezetése alatt m á r izelit t adott az anti imperialista és szocialista célkitűzések összefonódásáról és Vargas ék. H o o v e r ) módszereinek elvetése nem csupán a demokrata párt elvéb l fakad. S. vezérkarának) Japán az eljövend ellenfél. hogy Japánnal vivjon meg. s ebben a harcában kényelmetlen lenne hátában az ellenséges szomszédság. A m i ó t a 1934 nyarán Roosevelt. A. A Japánnal való megmérk zés el készületeihez tartozik az Aljeuták katonai támpontokkal való ellátása. Latin Amerika legkisebb állama: is egyenrangúnak érzi magát az Unióval és a nyári pánamerikai konferencia az amerikai Népszövetség tervbevett megalapitásával ezt az egyenranguságot dokumentálja már. az új csatornaszerz dés megkötésekor. S. A. P. N i caragua. S. ami kedvez en befolyásolja Latin Amerika gazdasági életét. eljövend hadszintere. Grove ezredes chilei pártja a perui A. tavaly. mint a: „Clipper" gépekkel való légi közlekedés bevezetése Kalifornia és Kina között. Brazilia. S. az uj elnök elrendelte az Antillák feladását (csak Guantanamo szénállomást tartotta m e g ) és a „ P l a t t Amendement". Az U. Mivel magyarázható a „dollár imperializmus" e visszavonulása? A republikánus párt (Harding. ami két napra csökkenti az utat a két kontinens között. amely csakhamar fasizmusba torkol. ellenére a hajmereszt kegyetlenséggel levert mozgalomnak. (Brazilia pl. az U. ez örök szerz dés törlését Kubán. S. hiszen még a pacifista Wilson elnök is fegyveresen interveniált Mexikóban. (Cuba. R. Paraguay. a kávé mellett gyapottermesztésre tér át. S. A. amit Panama ütött meg az Unióval szemben. Coolidge. még a Fülöp szigeteket sem akarja annak akarata ellenére tartani. Latin Amerika mindenesetre kikerült a „Coloso del N o r t e " . Marx „ j ö v világtengere" fölött. Venezuelában a meghalt vén diktátor. A. A Csendes óceán az U. új latin amerikai pártpolitikája a Csendes óceán felé való fordulás következménye. mindenütt csak „békés áthatolásra" törekszik — de erre is csak keztyűs kézzel. stb. A világválság hulláma megjavitotta a nyerstermékek árait. val stb. sem ülnek már a régi biztonsággal a nyeregben. Gomez örökösei ellen fordul a népharag. A. M é g pár év el tt elképzelhetetlen lett volna az a hang. . hogy a „népvezérek" ma már konkrét szociális programokkal kénytelenek jönni: i g y áll el a sikeres forradalmak után valami keverék a nemzeti és szociális célkitűzésekb l. Jellemz azonban. Latin Amerika kezdi elhagyni az egyoldalúan favorizált termékeket. A. stb. azóta az U. Felismerve a monokultura veszélyeit.) A latin amerikai forradalmak egyébként még mindig a szokványos módon zajlanak l e : egy egy generális és klikkje önz céljaira használja fel a széles tömegek megváltási vágyát. mellyel szemben az U. A világháború és a világválság megmutatták az uralkodó államok gyengéit és Latin Amerikára az sem maradt benyomás nélkül.maguk is nagyhatalomnak számitanak. ép' úgy. Argentina búza és kukorica mellett gyapotra és petróleumra.

Miképpen Mussolini sem külpolitikai célirányosságból. Az ezüstvalutáról való lemondás körüli nehézségek csak fo kozzák. És északnyugaton áll a harc a vörösökkel. Mialatt Nanking a vörösökkel harcol. amennyire pontosan megkapják szubvenciójukat. de e kisérlete tulajdonjogi viszonyokba ütközik. Baba is csak adóemeléssel képes a hader megnövekedett szükségletét kielégiteni (a pénzpiac már nem tud több kincstárjegyet f e l v e n n i ) . a végrehajtóbizottság elnöke és Gendun miniszterelnök. Február 25. mert tisztában van a támadás nehézségeivel. délen Kanton és szövetségesei: Jünnan. csapataival elfoglalta a minisztériumokat. hogy fegyvert kellett volna használni. hacsak nem maguk a parasztok csinálják — a mai kormányzat alig képes. nem enyhül. azaz Mongol Néptanács Állam. hogy Japán csak blöfföl. amely teljes erejével tavaly kapta: meg Kinát. ez U. a ma gasrangú bürokratákról és nagyt késekr l. én néhány ifjú tiszt. Északon Hopei és Csahar függetlenitették magukat Japán védnökség alatt a központi kormánytól. az elnökválasztással — soká várni már nem lehet. Kina csak földrajzi és nem államfogalom. gazdaságilag helyzete egyre rosszabb.. T a i r o v szovjetügyviv vel aláirták a kölcsönös katonai. A miniszterelnöki székbe a fasiszta „Kokuhonsa" tagja. Minthogy Hironuma pénzügyminisztere. Hirota került. segitségr l szóló szerz dést: Blücher „távolkeleti vörösserege" is készen áll. A helyzet az. hanem emelkednek. De a tisztek akciója nem maradt hatás nélkül. A japán politikai élet észrevehet en jobb felé tolódott. A. Sanszi kormányzója demagóg módon a földközösség bevezetését igéri. i katonai felkelés után a nyugalom képét mutatja. A Kuo mintang bels egyenetlensége sem simul e l : Vang Csing vei merényl inek . minthogy az agrártermékek árát az olcsó munkabérek érdekében továbbra is alacsonyan fogják tartani. minthogy a parasztság terhei nem csökkennek. Hira numa lett. amelynek bevezetésére.Japán a február 25.. A támadás iránya adott: Bugude Nairamdacho Monggul A r a l Glosz. Kveicsou és Kvangszi tartományok csak annyira tartanak vele. A kormányzó addig is megelégszik a munkahadsereg felállitásával. A Kvantung sereg f parancsnokául Ujedát nevezték ki. hanem szorult bels helyzete miatt menekült az abessziniai kalandba. ami a hadsereg széteséséhez vezethetett volna. A gazdasági válság. Az 1931 32 es f alkalmat már úgy is elszalasztották a kés n gy z Hitler hibájából! — A mongolok válaszul március 12. Éhinségek (Kiangszuban). E csend azonban vihar el tti. mint kétharmadának elégedetlensége tovább fog növekedni. A Kvantung hadsereg különitményei egyre másra követik el a határsértéseket a Mongol Köztársaság ellen. A földkérdést termel szövetkezetekkel próbálkozik megoldani. hogy Japán maga is kényszerhelyzetben van és i g y nem szabad itél képessége kristály tisztaságában bizni. árvizek növelik a nyomort. S. Sokan azt mondják. Az alkalmat Tokióban kedvez nek látják: Európa önmagával van elfoglalva. E felkelést szerencsésen liquidálták anélkül. a parasztság a lakosság több. h o g y végezzen a kártékony politikusokkal. mert az id a Szovjetunió szövetségese. az 1932 es sanghaii támadás vezet jét. A bels explóziótól való félelem az állam irányitóit ismét külpolitikai kalandok felé fogja hajtani. közismerten: Küls Mongolia. a „Titkos Tanács" elnöke pedig a f fasiszta. A távolkeleti viharfelh k egy része K i n a felett gomolyog. minthogy az egyes vidékek termés katasztrófái is éreztetni fogják hatásukat. komolyan véve a titkos tiszti egyesületekben elhangzott beszédeket az állam „elpuhult" vezet ir l. én Amor.

s t Transzjordániáról is beszélnek. I t t az id . Mialatt a Távol Kelet bonyodalmai fokozódnak. a fényreklámok érdekl désed köréb l kiszoritják az eget és amerre csak tekintesz félreérthetetlen jelenésekt l kápráznak szemeid. Csen Ming hszü és Li Csai szum. most vesz magára iskolai formaruhát a nai va. ha már arra jelölt ki szánalomraméltó min ségedben a sors. mint Palesztinában (ahol e g y második Szuezi csatorna terve kisért) az arabok kemény harcban állnak a mandatárius hatalmakkal. turk biro dalomra. Kemal Atatürk diplomáciai sikere. hátha melléd szeg dik a balga szerencse és siker koronázza utad.tárgyalásán kiderült. most tépi haját a szerz . Most gyülekezik a közönség. H i r szerint Jemen csatlakozása sem soká várat magára. Feng Jü hsziang alvezére. napokban szintén alig kerülte ki az orgyilkos kezét. ülj kisszakaszra. most ordit a kellékes.) SZEMLE VÁSZON. betekints a rádióműsorok programjába. hogy márciusban Ibn Szaud is csatlakozott „Szau dye" nevében a: blokkhoz bagdadi utazása alkalmával. mert ugy Sziriában. vedd magadra kopott és baráti gesztusból neked juttatott köpenyed. a balszárny tagjai küldték ki. mint a Szinkiangban szovjet véd szárny alatt keletkez Jugursztán. F. Tam tamtól hangos a város. Figyelemre méltó. már legalább . hogy a tetteseket két volt miniszter. hogy átvizsgáld a szinházak és mozik műsorát. Bukott szinházak és haszonles . a santungi kormányzó pedig a. Törökország és Irán közeledése még 1934 b l. itt van a város apraja nagyja. sulya a Közel Keleten igen nagy és akciórádiusza Indiáig ér el. Az események jelent sége annál is nagyobb. (D. most öltözik át nagyherceggé a bonviván. Riza Pahlavi sah ankarai utazásának idejéb l datálódik . lefetyel mozik ideje ez. most bujik bankigazgatói zakóba a civil életben babcsuspájzt kolbásszal fogyasztó szinész. Bagdadban és Moszulban (az 1932 es brit szövetség következtében) az angol „ R o y a l A i r F o r c e " repül gépei állomásoznak már független állam és tagja a Népszövetségnek.Afganisztán csatlakozásával az egyezmény Genfben történt. a Közel Keleten er s államszövetség van kialakulóban. A mohamedán blokk (mely a Szovjetunióval igen barátságos viszonyban áll). hogy világunkat páraként befed szellem kommentátorának kényszeredett társa légy. v a g y indulj gyalogosan. megalkotva i g y a mohamedán államok négyes szövetségét. ó olvasó. h o g y e g y szót kihúzták márványbavésend szövegéb l. Bár Irák még angol birákat alkalmaz és Baszrában. RIVALDA ÉS ANTENNADRÓT Irgalom után esedezve. A mohamedán országok blokkja Törökországban Irán és Afganisztán 1935 novemberi egyezményével épült ki. annak a láttán. hogy az Iránnal állandó határviszályban él Irák (Satt el A r a b pártja) is csatlakozott februárban. amit az önállóságért küzd Egyiptomra gyakorol. De még fontosabb az a hatás. Az új alakulat léte egyaránt kihat az alkotmányt v á r ó India mohamedán világára.

ha már utálkozol. különbet e mint. hogy más szellemet közvetitsen a szinház. mint amilyent közvetit a sajtó v a g y az irodalom ezen a világon. óriási fejek. hogy köteles v a g y végignézni évenként bizonyos számú zagyvaságokat v a g y pedig. képességesebbnél képességesebb szerz ket foglalkoztatnak az igazgatók és a remekművek. Berlinben. a Házasság. mint a Mackó. pompásabbnál pompásabb el adásban látnak napvilágot. meghitt ismer je Hacsek és Sajónak. Régi jó Budapest. a valósággal való mélyebb kontaktusát. aki szereti a művészetet és aki utálja problémákkal terhelni agyát. hogy bárkit is ne ragadnának magukkal eféle darabok. világunk nyomasztó kérdéseir l értesülsz v a g y napjaink aggasztó megnyilvánulásait szemlélheted. ellen rizend . mint amit rikácsol a sajtó. Gonosz rosszindulat kell ahhoz. de ha akármelyiket is nézed v é g i g e műsoron lév darabok közül. tanulságosabbnál tanulságosabb és művészibbnél művészibb darabokat tartanak műsoron szinházaink.szórakozásra" áhitozik. fájdalmaival és örömeivel. ha még ez lenne látható. Konstantinápolyban tör . Isteni látványosság ez. hogy eféle balgaságokban reménykedel? N é g y f e l é vágott tagokkal fekszik a józan értelem a szinpadokon. A gárdatiszteknek Párisban. mint tökéletes művészi élményt. amit lefetyel az irodalom. mint. de ami a vásznon megmutatkozik.. mint az Érzem a tavaszt. amely hajlandónak mutatkozna kihuzni a kerekek alól. h o g y valóban elveszi e a szobalányt a gróf. V a g y adtak e sorozatosan szinpadi remekműveket. hogy elég alázatosan emel e kalapot a darabban szerepl kertész a nagyhercegn nek és h o g y az aranyifju nem tuzott erotikával lejti e a tangót. kezek. tökéletlen léhűt ~ködés és cinikus szem forgatás. Méltóságos asz szony mi mást is jelenthetnének. h o g y bársonynyal bevont zsöllyéden ha elhelyezkedel. különbet e. h o g y bezár ják e valóban a gyárigazgató tolvaját. gonosz hamisitás. a lágy suttogás! skori állat módjára cammog v é g i g a körutakon és pajzán dalokat sodor a szél tet ink felett. aki . h o g y valami nem mindennapi boszorkányság szem és fültanújává váltál. Mi alapon is várnád. nem egyéb. lábak és szemek jelzik nagynevű művészek pillanatnyi jelenlétét e változó karakterű üzemekben. égigér plakátok hirdetik a mozik csábitó műsorát. nincs az a közlekedési rend re ennek a világnak. De ki volna hajlandó eféle könnyelműségekre. M á r az ügyeletes tisztvisel is megjelent. Kezd dik az el adás. mint elszomor tó csalás. Ó naiv szemlél je tangókkal megspékelt táncos operetteknek. akárcsak karóbahuzva nyöszörög a napisajtó hasábjain v a g y lóg megkékült nyelvvel az irodalom szentelt berkeiben. véleményed róluk egyöntetű. A z t várod talán. P e r e g a film. szivfacsaró és érzelmes szinjátékoknak. ó sajnálatraméltó végigszenved je bohókás komédiáknak. M i t pergetnek a türelmes gépek. hangjuk betölti az uccát és jelent ségük mellett a nap és a hold is elhalványodik. Ilyen darabok. amely méltóbban jelölné megtévelyedett Európánk és egész szerencsétlen világunk eszétvesztett szellemét. szépségeivel és csufságaival. amit deklamál a szinház. hisz remekebbnél remekebb.is az. Most már szörnyű gyanú ébredezik szivedben. priznicet raksz homlokodra és búsan tekintesz ablakodon kidobott pénzed után. Émelyegve fordulsz ki Thália templomából. azt sem akármilyen szinvonalon. amerre csak tekintesz. A józan értelem kiteritve hever a forgalmas utvonalakon. autók és stráfkocsik gázolnak át rajta. elment talán az eszed. méltó napjainkhoz. Bérleted van a mondén irodalmi szinházhoz? — ami körülbelül any nyit jelent. A világot láthatod talán. ó olvasó. Minden szinházban más és más darabot játszanak. v a g y az Urilány magas szinvonalú értékei. v a g y az Ezerjó és az Ezüstmenyasszony. különb dolgot e. amelyekben gyönyörködhetik a néz . gyanud már egyenesen félelmetessé válik. mint Mese a Grand Hotelben.

Semmi baj. most már tébolyitóan hallod az üvöltést. az. angolkóros lábait a zene. P e r e g a film és a Cimzett ismeretlen ben láthatod Á g a i t és Kabost. Fut a celluloid és megelevenedik el tted. a cirkusz h sei. hisz nincs az a bornirtság. aki a meztelen embert jellemz szemérmetességgel üldögél a könyvkereskedések kirakataiban. akit acélpengéjével sziven szur a drámai h s a szinpadon. ha kivánod az évszázadok porával betemetett Halálfejes lobogó története. semmi baj ezen a világon. se kerted. Semmi baj. hogy Nem élhetek muzsikaszó nélkül. Most már világosan látod a képet. úgy a szalonzenekar v a g y Kurina Simi játszik. a suttogás. A szél hiába rázza türelmetlenül a kifesz tett drótokat a tet k fölött. az. mig Bonaventura olaszul tanit. Rádiót hallgatsz? Rémületedben fennakad a szemed. mint Zoro és Huru. átformált arculatában megnyilatkozik. v a g y Tejesnek áll a világ és még mindég nem tér vissza szivébe e g y jobb életbe vetett remény. akik ötnegyedórán át huzatják bánatukba a fülükbe cigánnyal. kalózokban gyönyörködhetsz. semmi baj. hanem nevetséges és szánalomraméltó karikaturája csupán. aki magáról elfelejtkezve járja el vigyázatos táncát a házak fölött kifeszitett rádióantennák veszélyt jelent drótjain. ha már el bb be nem szakadt a dobhártyád. e g y csapásra két legyet ütsz tehát. az. aki hápogva. ha bebarangolod csekély dij ellenében a tündéri Álmok kertjét. ha f belövi magát. alibit biztositó remekművek csábos cimlapjai mögött keresve védelmet feltárt szégyenére. ha megtekint eféle filmeket. aki megcsufolva kussol dics napilapok hasábjain. különböz . legokosabban teszi. ki volna más. mig tart a helyszini közvetités Békássámsonról a Zöld kereszt munkája c men. ha már korszerűeket nem bir el a foltozott vászon. aki kisegér módjára megbuvik irodalmi revük tárcarovataiban. az. a Fekete rózsákban Harveyt és Fritschet és a és fél muskétás ban Sz ke Szakállt. Ezer alakban tűnik napjainkban szemed eléd. hovatovább nemsokára már az álom is elkerül. amit ne közvetitenének a rádió türelmes hullámai. hogy lószafaládét egyél. vizfejével nehezen tartva meg az egyensulyt e vidék fölött. legalább is m i g Kurina Simi fülbemászó zenéjére H e g y i Anna. remülett l megüvegesedett szemmel. Balalajkások pengetik unos untalan közutálatnak örvend hangszerüket. az. Semmi baj. v a g y fel nem kavarodott a gyomrod a ru tinirozott és émelyit suttogás hallatán. mint a józan értelem. v a g y Vanda Luzzato hegedül. aki szégyenét takargatva lángpiros arccal deklamálja az agyalágyult verseket.tént bemutatkozása után közel két évtizeddel még mindég a Gárdahadnagy édes bús romantikus történetét láthatod és ugyancsak közel két évtizeddel a meghamisithatatlan háború után szerelmes háborús történetet perget Café Moszkva cimen a film. antik kalózokban. az émelyit melódiák taktusára gépiesen emlegetve. vagy Bodán Margit énekel. v a g y Hubert Kessler németnyelvü el adást tart az Aggteleki cseppk barlangról. Cingár legényke táncol ezeken a kifeszitett drótköteleken. ha nem a balalajkások. a pokol általános üzeme helyett a „Zöld pokol" elevenedik m e g szemed el tt de érhet e ezen félt gondoskodásért bárkit is szemrehányás? Nincs egy talpalattnyi földed. In diszkrét szemtanuja lehetsz Csókos órák nak és ha már arra sem telik. Akinek földig lóg az orra. se házad. Egy görbe világ helyett ugyancsak Egy görbe éjszakában gyönyörködhetsz. tátott szájjal bámulhatod a kedélyes földmivel ket. már nem is maga az. amid n világunk alakzatához méltó. ami szélkavarta hó és por és szemét módjára kavarog e világ fölött. vásári komédiásoktól kölcsönbevett trikónadrágban. L é g y nyugodt. A józan értelem hever kiteritve efé . az. az. Ki ez a cingár legény. fulladást eredményez környezeti állapotában könyvkereskedések pazar „auzlágjaiban" már nem is rejtegeti tovább szégyenét.

Mintha még az anyag láthatatlan és kitapinthatatlan er i is összefogtak volna a józan értelem ellen. A rádió egész destruált földrészünkön ugyanazt rikácsolja. ha megnyitják a gázcsapot hideg konyhájukban az emberek. a parlament csupán bizonyos er k (gazdaság. Csodálkozhatik e valaki ezekután. ezt a rádiót csuzos vénasszonyok hallgatják jobbsorsraméltó Európánk minden zugában. nagyja névtelen leveleket fabrikál v a g y a teljes nyilvánosság bevonásával nyilttéri nyilatkozatokban szedi le a haragosáról. a gramofon ugyanazt suttogja. adósujtotta kertjeik és ügyeseknek hasznothozó szükségleti tárgyaik fölött. ha vizbe ugranak télviz idején. Gárdonyi hegedüse. mint a Sz ninövendékek Andai Ern t l v a g y Sok hühó Emmiért Aszlányitól. konkurrensér l és házi ellenségér l a keresztvizet? És végül csodálkozhatik e valaki ezekután. de módomban áll e egyáltalán közölni az összes divatos prospektusokat? Csodálkozhatik e valaki ezekután. ha városunk apraja. szakszervezetek stb. ha minden uccasar kon a veszett kutyák kötelez beoltását hirdet plakátokat lobogtat a szél. amit teli torokkal bömböl a napisajtó.le irásművek rongyból készült papirlapjai között. amik vagyunk. Remenyik Zsigmond PIERRE FREDERIX: ETAT DE FORCES EN FRANCE (Gallimard. Felfogása szerint Franciaország tényleges meghatározó er i nem a parlamentben. csak stiláris fordulattal szolgál: — „a holnap nem annak a megvalósulását hozza.) delegációja s ezért a francia de mokratikus kapitahsztikus parlamentarizmus mögötti anyagi és szellemi er k érdeklik. ha komor hangú felszólitások figyelmeztetik az emberiséget elmulasztott adóhátralékainak befizetésére. mint a Fekete éveim és a Mégsem mozog a föld. ha kénytelen már maga a türelmes rend rség is megsokalni a járókel k rendszertelen és minden józan észszerűséget kizáró közlekedési módszerét és kénytelen speciális büntet hadjáratok megszervezését bevezetni. fény és szinhullámai mintha egyszerűen elvesztették volna az eszüket." I . ha felakasztják magukat zöldel fákra. nem igazolják e csupán mindezen ténykedésükkel azt a zavart. Jó torka van az ostobaságnak! Ezeket a napihireket a feltétlen gyengeség üvölti. a leveg láthatatlan hang. mint a Kamaszlá- nyok. mint a Vadember. amely bennük e zülleszt környezetben fakadt és azt a sötétséget. hogy ezután mi következik. a nyilvános testületekben és a törvényes intézményekben keresend k. a filmszinházak ugyanazt pergetik. ha felhivja a polgármester a város lakosságát. mint azt már részvétnyilvánitási alkalmakkor tenni szokás. egyszerűen valami titkos fizikai törvény alapján nem is közvetitik azokat. 1936) Szerz a Franciaország belpolitikai életében ható er k rajzát próbálja adni. A Rajna ködbevész. mint Dankó Pista. Anyaga gazdag statisztikai adalékhalmazra támaszkodik s azok kezelésében óvakodik bármelyik francia politikai párt szempontjától v a g y jelszavától. hanem azét. amir l álmodozunk. ha züllött hajlandóságú ifjuságunkat ominózus bárok látogatására plakátokon át verbuválják. Paris. Tegyünk tehát pontot szemünkb l kicsorduló könnyként evonatkozású közleményeink végére és fujjuk ki orrunkat hangos tülköléssel. mint Nagy Lajos király. ezt az irodalmat házmesterek falják. ezt a mozit és szinházakat keresked segédek és lomhaeszűek nézik. A szerz egyébként nem hisz a gazdaságilag és szellemileg kiélt harmadik köztársaság hosszú életében s arra a kérdésre. szabadk müvesség. ami elterül bérelt otthonuk. h o g y ne igyon annyi vizet.

1881 ben a francia középosztály 4 millió dolgozó franciát foglalt magába.. Franciaország 45% a 100 ezer nagybirtokos kezén van. illetve ez a felfogás már nem abban a mértékben állja meg a helyét. sajtó. addig a nagybirtok n . Ez a fejezet emlékeztet Ferdinand Fried Németországról irt Ende des Kapitalis mus cimű könyvére azzal a különbséggel. 1935 40 millió lakosára pedig 5. Válasza tagadó. ugyanakkor 2 millió sz l művel és kertgazdálkodó parasztnak nincs semmiféle földje. (ami egyharmada a megművelt földnek). akik valaha mind a középosztályhoz számitottak.3 millió földtulajdonos. stb.5 millió) mig azonban a középbirtokosok száma változatlan. 85% pedig kisbirtokos. — Érdekes P. a finano kapitalizmus. h o g y helyes e még az a Franciaországról közismert hagyományos felfogás. átlag 20 hektár birtokkal. könyvének a francia kapitalizmus fejl désér l s annak társadalmi és népesedéspolitikai kihatásáról irt fejezete. 190 hagyatéka 2 ezer és 10 ezer. a nagy többség csak a francia vagyon 5% át vallhatja magáénak. továbbá az „oligarchia" er számait (a gazdaság. A 8 millió francia mez gazdálkodó közül egyharmad rész földtulajdon nélküli földmunkás. Gazdaságilag ez utóbbiak közé számitja az 1. kb. független álláspontra helyezkedik s ugy bal. kétharmad rész paraszt v a g y bérl s ezek közül 2 százalék nagybirtokos. politikai arcvonalak).6. 210 é 10 ezer és 50 ezer. katholicizmus. A z t kérdezi pl. 700 ezer. a polgárság. a vidékieké csak 20 millió s a falu növekv elnéptelenedésének tényét. 1% vagyona pedig fölülmulja az 500 ezer frankot. F. amely szerint Franciaország a kisparaszt és a rentier hazája. mint 1 hektár. a szellemi baloldal. mint a a háború el tt.2 millió kisiparost és 700 ezer alkalmazottat. A m i g tehát ez utóbbi 1% a francia összvagyon 40% a fölött rendelkezik. mig 15 é meghaladja a 250 ezer frankot. hogy P i e r r e Frederix tárgybeli rajzát illet en sokkal kimerit bb és i g y konkrétebb. ma viszont a városi lakosok száma 22.) s az „ucca" er it (frontharcosok. 35% é 1 és 10 ezer. A földtulajdonosok száma a népesedés arányában emelkedik (1789 ben 26 millió lakosra esett 3. további 2. mely els sorban a mez gazdasági munkások apadását jelenti. mint jobb felé hadakozik. mint mélységi. 70 é 50 ezer és 250 ezer között mozog. A vagyonadó statisztika szerint 100 feln tt francia közül 35% nak nincs semmi vagyona.5 millió városi lakossal szemben a vidéki lakos 22 millió. a morális és szellemi er ket (laicizmus. Milyen azonban a rentier helyzete? Els sorban a középosztály számszerűen csökken.25 millió.2 millió földtulajdona viszont kevesebb. Kiemeli a növekv elvárosiasodást 1911 ben a 17. A középosztály ezek szerint .A könyv egymásután sorakoztatja fel a parasztság. h o g y a végén összefoglalóan Franciaország belpolitikai fejl désének j ö v lehet ségeit rajzolja ki. a szabadk müvesség és a radikális párt gazdálkodása tartozik i d e ) . Mindezekben szerz u. 13% középbirtokosi. A városi lakosság részér l fokozódó proletarizálódásit állapit meg. 1913 ban a számuk 6 millió s ugyanennyi 1926 ban is. A könyv számos francia tünetet teljesen uj megvilágitásba helyez s ennek során meglep kérdéseket tesz föl. a munkásság. A középosztály gazdasági romlása szerinte ugy szélességi. n. Az emlitett 2 millió földnélküli földmunkás mellett a francia ipari munkások száma jelenleg 6. harci szövetségek. 29% é 10 és 500 ezer frank között mozog. A francia vagyon elosztásáról a következ képet adja: ezer feln tt francia közül 355 minden vagyon nélkül hal m e g . 1892 38 millió lakosára 5. 160 hagyatéka kevesebb mint 2000 frank.

Paris 1936) A könyv tulajdonképpen a szerz egyik legutóbbi nürnbergi nemzetiszocialista pártnapon szerzett benyomásait tartalmazza. V. ha gy znek. aki sokat foglalkozott Szent Ágoston életével. a cári Oroszországgal kötött szerz dést és a hármas entente ot s megtagadja az 1918 beli polgári Franciaország gy zelmét és azt az egész eszmevilágot. valamint a „papirrongyot jelent szerz dések" közismert német téziseit. minek következtében a felügyel tanácsokban elveszett a szavazata s egyáltalán nincs módja ellen rizni a fináncoligarchiát. Mi és a szövetségeseink mérték ki rá azokat a feltételeket. alkalmazottak. h o g y a németek. hogy az egyes francia ma átlag sokkal szerényebb értékpapir vagyonnal rendelkezik. Bertand mindig francia nacionalista volt. ezenkivül royalista.) Ezek szerint számosi j e l utal a középosztály gazdasági felmorzsolódására. er sen befolyásolta Maurice Barres. most nemcsak elfogadja. Az értékpapirok e demokratizálódása igazolja. addig 1926 ban már csak 400 ezret. bár nem tartozik a mozgalom apostolai közé. Lajosról irt könyve a francia imperializmus törekvései mellett tör lándzsát. hanem egyenesen dics iti. „A versaillesi diktátum" és „a német népet ért szégyen". Ma a francia népnek csupán 1% a rentier. ugyanezen id alatt 60% kal csökkent a járadékból él franciák száma. De nem k voltak a gy ztesek és i g y nem vádolhatók az el bbiekkel. mint számos kortársát. akik közül e g y további harmad a balodali szakszervezet tagja. A szerz maga jámbor katholikus. T . „ I g e nis el kell ismernünk: — mondja — még sohasem kezeltek legy zött nemzetet hasonlóan. Ennek azonban vannak következményei is. ami lehetetlenné teszi a járadékból való megélést. Ebben a füzetében azonban mintha mindezekr l elfeledkezne. amelyek példátlanok a történelemben s legfeljebb Tamerlan korának szellemével hasonlithatók össze. ) csatlakozott (köztük valamennyi állami hivatalnok fele. Jóllehet 1881 óta 2 millióval emelkedett a létszámuk. Idáig X I V . Ezek a benyomások azonban túln nek önmagukon s a jobboldali német francia megértés ujabban sűrűn emlegetett ideológiájává szélesül. amiket Bertrand eddig oly hevesen visszautasitott. X I V .) a szocialista szakszervezethez ( C . Érdemes füzetét figyelemmel átlapozni. G. t is." Ezekkel a tételekkel Betrand elitéli Clemenceaut és Poincaret. Mig 1881 ben 100 feln tt ember közül 44 dolgozott a szó legszorosabb értelmében. v a g y talán még sulyosabb feltételeket szabnak ki. M i g a polgárság fels rétege érdekei képviseletét a kapitalista vezet k kezébe tette le. minden bizonnyal ránk is hasonló.még a háború el tt érte el a tet pontját. amely a szedáni vereségt l az állam és a társadalom ujjáer . 1934 óta H i t l e r francia apologétái közé tartozik. (M. akik értékpapirokkal rendelkeznek.) L O U I S B E R T R A N D : H I T L E R (Fayard. A z t is elismerjük. A gy ztes megtiltott neki mindent. stb. tanitók. minek következtében a francia állam hagyományos támasza az ellenzék oldalán áll. mert mig 1881 üen 975 ezer rentiert tartottak nyilván. 1930 óta pedig egyenesen csökken. mint azel tt. s az állami vállalkozások munkásainak egyharmad része. ami természetesen nem zárja ki. adóig a kispolgárság (hivatalnokok. m é g a felemelkedés lehet ségét is. Lajosról irt könyvével s egy Spanyolországról irt történeti munkával tűnt fel. addig 1911 ben már 53. hogy 8 10 millió azoknak a franciáknak a száma. A francia „ p o l g á r " a valóságban már gyakran „proletár" s a klasszikus értelmezésű polgár már nem jelenti egész Franciaországot.

S t a „nap király" történésze.. hogy széttépte a ver saillesi szerz dés katonai záradékát. mindig meg rzi munkás külsejét. A Bertrand féle hang ma korántsem egyedüli Franciaországban. hogy jön a Vezér. hogy biztos itéletet alkossak magamnak. az embertömegek eléje rohannak. mint ezt a férfit. amilyen helyzetbe Spanyolország került Franciaországgal szemben Napoleon korában. mindezek ellenére a Hitlerrel való szövetséget propagálja.aki valamiféle befolyást gyakorol a közvéleményre. végül fegyveres együttműködést követel majd Franciaországtól s a legiszonyúbb kalandba viszi. U g y vélem. hogy ez minden hazafi kötelessége . de csak azért. Mindezek helyébe Bertrand egyetlen e g y pótlékot ismer: Hitlert. melyet a szankciós rezsimben 6 oldalra leredukált olasz napilapoknak szószerint le .. március 1 i áduai csatavesztés negyvenedik évfordulóján G. amiket a torokra tett késsel kellett aláirni? Mi magunk vajjon nem téptük szét a frankfurti szerz dést. mint népszerűség: ez vallás. Hitler csodálói szemében próféta és az istenség megnyil vánulása. aki egyedül érvényes s aki Franciaország számára a legnagyobb lehet ségeket nyujtja. (K. Mindazonáltal mindenre fel vagyok készülve. ha megtehette büntetlenül? Mióta respektálnak olyan szerz déseket.södéséhez vezetett." És mit válaszolt erre Bertrand? A válasz: — e g y er s francia rendszernek nincs mit l tartania s csak az átkozott demokratikus kormányokat érheti baj. h o g y a hitlerizmus a politikai cselekvés f eszközének az er szakot tartja s h o g y ez a játék veszélyes s talán Franciaország léte forog kockán. melyik uralkodót. hogy megtalálta „ napdiktátort". S kérdem. A maga védelmére azonban szükségesnek tartja a következ ket felhozni: „Mivel a legdicséretreméltóbb szándékot is könnyű beszennyezni. h o g y Franciaország ugyanabba a helyzetbe kerül. D'Annunzio egy hosszú „üzenetet" küldött Mussolinihez. hogy annál hatásosabban csapjanak át a lelkesedésbe: „ A m i n t hire kél.) GABRIELE D'ANNUNZIO: ÜZENET MUSSOLINIHEZ A MEGBOSSZULT ADUA 40. mert az Európa bolsevizálását jelentené. aki nagy kisérete élén. h o g y a német vereségt l s a francia orosz kisantant koalició gy zelmét l visszaborzad.. aki úgy véli.. azt a barnaingű szerény férfit." Ezek a sorok azonban csak azért oly' kimértek. Ez tényleg valami más. teljes lehetetlenség. oly' szeretettel és oly' istenitéssel. melyik nemzeti h st ünnepelték oly' tisztelettel. amikor azt a fegyver erejével megtehettük?" Uj és meglep ez a francia nyelv! Ett l már igazán nem áll messze az egész háború utáni francia biztonsági szerz dés rendszer elvetése. s ebben annyira megy. azután kölcsönt. Ki kell jelentenem: még életemben nem éltem át a lelkesedés hasonló örvénylését. M. E g y világháború el tti diplomata nemrégiben a következ kre figyelmeztette Bertrandot: „ V i g y á z z o n ! Hacsak egy kicsit enged a Hitler Németországnak. kifejezetten megállapitom itt. E g y francia nemzetiszocialista különben is. V o l t a m Nürnbergben. mint valami király.. úgy megérheti. még tovább m e g y : „Vajjon nem naivitás Hitler szemére vetni. ÉVFORDULÓJÁN Az 1896. hogy egyáltalán nem v a g y o k nemzetiszocialista." Füzete más helyén elismeri Bertrand. szerintem. El ször semlegességet..

hogy bel le újabb er t mer tsen a további magasságokhoz. Benito Mussolini. h o g y a vesztett áduai csata annakidején megmtutatta az egész világnak az olasz katona abszolut értékét s különösen invencióban gazdag erejét. * A második és a kilencedik afrikai zászlóaljból összesen kilenc ember maradt meg. ma. a fejnélküli Itália hirtelen megszületett Feje. e g y jóakaratú ember. azt hisszük. hogy a mi régen tétlenül él népünket a végzet irányába vezetted. minden további kommentár felesleges. Minden olasz töltény ma e g y megölt ellenséggel ér f e l ! Az egész etióp fensiknak elodázhatatlanul a latin kultura fensik jává kell válnia. h o g y már már sajnálja. ó öcsém. de azt a nagyobb büszkeséget is jelenti. a hegységet valóságos vérz törzzsé alakitotta át az öldökl mészárlás. mint a felfelé haladó népnek természetes pihen napját. mely ismét a kövér Jupiter fej s tehenévé vált. akit elnyom a sok évforduló. (M.) Benito Mussolinihez! Kedves fegyvertárs és repül társ. ma benned azt az egyszerü nagyságot csodálja. Az „üzenetb l" csak egyes részeket ragadtunk ki. revolverrel és t rrel folytatták a harcot. A R a i o dombjain és völgyeiben. Dicsértessél T e . hogy életében annyit cselekedett. mely egy szerencsétlen évfordulót is meg tud tisztelni. mint valamilyen vidéki kávéház közönséges szentképéét. Á g y ú nélkül. B. A büszke latin akarat (hatalmas konstrukciós faladat!) már már kimaradni látszott abból az Európából. T e . mint Julius Caesar Gal liája. idegen ellenség ellen harcolni volt képes. de nem hagyták el dics ségük és vitézségük borzalmas szinhelyét. élelmiszer nélkül verték vissza az e g y r e sokasodó hordákat az E r a r hegyén. mely a legelegánsabb Vinei i diszit motivumok ezüstjével kivert. mint Traianus Dáciája és mint Scipio Afrikája. aki a háborús glóriában szükölköd évszázadok után elhoztad nekünk a támadás és hóditás felülmulhatatlan szépségeit. Alalá! . a számunkra legérdekesebbeket.kellett közölni. N e m cigaretták részére készült ez a szelence és nem is acéltollak részére: a legújabb modell szerint készült töltények kérnek benne helyet. v a g y bátyám. Vajjon miért kelt bennem derűt Selassié alakja? Szakálla úgy keretezi be arcát. amikor municiójuk elfogyott. elküldöm Néked kastélyom iparának legfrissebb termékét: e g y ébenfából készült szelencét. Az aduai vereség évfordulójának ünneplése számunkra ma nemcsak a tökéletes gy zelemmel kivivott bosszú beteljesedésének örömét. ma megölelem benned a Te megfélemlithetet len bátorságodat és a Te összetörhetetlen akaratodat. L é g y áldott T e . aki elég nagy voltál ahhoz. aki visz szaadtad Rómát a neki elrendelt Itáliának. gépfegyver nélkül. Ebben az esetben. L é g y áldott. melyek acélnál is er sebb egységet alkotnak benned a jelenben és a jöv ben. annyira. E g y h szivekt l és szikkadt májaktól r a g y o g ó mellkas! A tüzérek. ottmaradtak a térségeken és használhatatlanná tették az ágyukat. Ó Benito Mussolini. mellyel a számára idegen területen. De Etópia római föld az id k kezdete óta.

a re zignálás az aktuális. — . mert tudja: . aki szólni mer s a kérdésre nem kérdéssel felel. fénylik. minden hagyományos kötést letépni kész szakaszra a kötöttségek ujabb sulyos ideje szakadt s a költ k jórésze ismét visszahúzódott az énbe. keserűen és reménytelenül. CG.! S ez méri ki lirizmusát. mert a lobogó. . A magányából való kivonulástól egyenesen visszadöbben.FORGÁCS A N T A L : HŰVÖS MAGÁNY (Versek. hanem bátran kiáll. képeiket.. „Sötét a lét és rossz ez a világ". a furás faragás megint erény. mint az •árnyaké. Budapest. Az id maszkját nem tépdesik szét az arcukon. Forgács Antal majd minden verse ebb l a létérzésb l születik. melyb l lehetetlen ki nem hallani a vad kor barbarizmusa el l bujkáló szavát.Mily' sors vár arra. soraikat. a magány. Lirizmusának e távlatában pár verse egyenesen megn . úgy villan csak föl rejtett éteted miként tolvaj keze között a kincs. az én falait repesztgette. Viszont mentségük. nincs hozzájuk szava. hogy ez a magány kény szerű. sokat küzdöttél ó de vége van.Már jól tudom. hogy igy is maiak. Megbúvik. A vers. szavaikat az énbeesés szemlél désre utalt türelme s a keserű ráérés szabja ki. hogy minden elveszett" — mondja s puhává fájt szavaival. mint a börtöné. Szivesen iktatjuk ide „Csata után" cimű versét. 1936) Valaha. Üdvözlésre méltó események! Az áruk azonban fáj.. a költ megint láthatatlan lett s megint az én tépdesése. Eldobja az arca csak de err l minden piszkos fegyverét. S a mérleg: — „Minden fanyar". még nem szólhat senkinek. Magadban állsz. aki csatából tért haza. s ha faggatják lotyogó asszonyok utjukból tér. . nyugodtan várod szörnyű sorsodat.. lankadtan liheg.. mai az érzékenységük: s ez az érzékenység a vesztett csaták utáni számvetés életérzéséé.. nem is oly' rég. hogy mennyit szenvedett. mint h s. „ k gy ztek!" — kiáltja.. ha mást nem. ha szólasz is jól tudod célja nincs.Nincsen segitség". Ez azonban csak rövid ideig tartott. Sötét a lét és rossz ez a világ. merengve szótlanul. a dallam ismét jo gaiba lép. a hangos társak zaja nem zavar.Egy mozdulat s elárulod magad". amit igértél be nem válthatod. A kort ismerte föl s védekezik. tudja. alázatos vagy. még a legszubjektivebb is kifelé tört. mint az állatok. irodalmunkban a költ látható volt. de ez a növés néma. szimbólumokban beszél. Földön pihent el lágy tekinteted. a sűrű bánat lassan betakar.. mégis ez határozza meg ket.) CSATA UTÁN Elvillant minden tiszta indulat." Nagyon tiszta felismeréseken alapszik ez a lira. Strófáikat.. de csak halkan. újjászületik.. mint formamű. mert — . Mai marad az elvonulásra kárhoz tatottságuk. G. s t a legjobbak igen sokszor meghaladták az ént s a feudális Magyarország falait döngették. egyre mérlegel. S bár a legjobbakon érzik.

Mez kövesd. 1936.) „A könyvben lév térképeknek nem az a céljuk. — „tehát szociográfikus külszint. aki nem tagja a szociáldemokrata szervezetnek — milyen mentalitású. — hogy oly' tényeket mutassak meg. hát k l lenni keresztény. mutatja az a terebélyes asszonyság. Ennek tudható be. hogy a. miután elmondta. aki. Foltunk mi már ott is. pefiszet. hogy ezek a tények túl excluziv módon vannak kiválasztva a politikai és területi változások bemutatására... amely egyuttal egy egész korszellem keresztmetszete is. hanem még ma is szinte kivétel nélkül szociáldemokrata. Jászárokszállás és Sorokpár életének keresztmetszetét adja riportsorozatában Garai.. A keresztély szociál. mint ahogy fűzetétiek el szavában az olvasóval közli. több adatot gyűjteni.) A gazdasági válság legjobban a munkásosztályt sujtja. hogy a „történelmet a történelemért" illusztrálják. mi leszünk kómuniszmus. HORRABIN: EURÓPA TÖRTÉNETÉNEK TÉRKÉPE (A II. Ha lesz szociáltemokrát. Hány és hány tizezer ilyen „magyar testvér" ágál ma az országban. A r r a az ellenvetésre. (R. (Tatatóváros. F.GARAI JÁNOS: VERG D MAGYAR VIDÉKEK. ahogy láttam." — folytatja tovább. mint ez a egyszerű svábasszony ? De csak legyenek is! Minél több ilyen élharcost a mai rendszernek — s akkor mégsem olyan fekete az ördög. amelyek szerintem többé kevésbé befolyással voltak annak az Európának a kialakulására. (mert Soroksáron az egyetlen szellemileg fels bbrendű réteg a munkásság). szazadig. még nem hallottam. amelyben ma élünk — és reszketünk". szakadatlan harcot folytat a magyarellenes pángermán agitációval szemben! És hogy az a néhány intelligens munkás. amely állandó.. Az volt a célom. századtól a XX. Budapest.. amelynek gazdája ne volna Népszava el fizet .. „1935 tavaszától szig. lényegében és állapotában lehangoló. ahol az urak! Ennél világosabb és szintébb beszédet. Soroksáron a sváb szervezett munkásság az egyetlen csoport. Faust Imre könyvkiadó. még kevésbé. tulsó oldalon festik el ttünk! J. hogy a „vegyesházasságot" köt k kilencvenkilenc százaléka a szociáldemokraták soraiból kerül ki. Az is jellemz tünet. mint ahogy azt a. — Értem. mint egy budapesti folyóirat ügynöke" járta az országot. 1936) Eger. hogy az európai fejl désnek ezer és egy tényét teljesen bemutassák. hogy a munkásság nem d l be a horogkereszt maszlagának. tudományos alaposságot ne keressen munkámban senki. már helyzetemnél fogva is egyértelmű volt a lehetetlenséggel. plasztikus és amennyire megjelenitésében romantikát nélkülöz . — folytatja —. akivel beszélgetni kezdtem. — irja munkájának el szavában Horrabin. Tamás Aladár forditása. mi is leszünk az. Ha lesz kómunista. De ma keresztény kurszus fan. A pestkörnyéki sváb népiségű Soroksárról irt riportjából közöljük a következ részletet. nem kap semmi segély. De miért nem ment a szociáldemokratákhoz? — Á." Meg kellett kérdeznem: — Melyik szakszervezetben van. de ha k l. Szóval a férje munkanélküli lett és nem kapott segélyt... A Vargatelepen például alig van ház. Szociográfiát irni. Zs. Mindig oda k l tartani. csak azt . m e r t ez hiányzik bel le. Ugy adok vissza mindent. melyeket Garai leir. hogy ilyen jól tudja? — Asz uram fan penn. szakszervezetbe „az ember csak pefiszet." A városok és falvak képe.

Ez a közlési mód módfelett szerencsés. csak görög északi művészet van" maga vizsgálta felül a müncheni Barna Ház terveit és része van a müncheni Képtár el tti régi tér ujraépitésében. mely legjobban világitja meg azokat a rosszul sikerült politikai és területi elrendezéseket. Ez a világsikert befutott könyv. h o g y a történelmi háttér.. pontosan bemutatja." (Janet Flanner. Másodszor. nagy vonalakban el nyösen alkalmas arra. A kötet beosztása az.felelhetem el ször. New Yorker. amid n a viszonylagos egyensulyt. mint pl. hogy maga Horrabin. De különösen hézagossá válik a kötet. ugyanolyan helyrehozhatatlan tévedés. azt gazdasági hatóer kön ki vül másmilyen. legalább is alig érintett történelmi tényez kkel. mint Afrika. Igy aztán nem egyszer súlyosan tudatlan kijelentéseket tett a művészetr l. amely úgy megfogalmazásánál. Hetven térkép. hogy ezek a sajátos problémák hogyan lettek azzá.) ." Kétségtelen. mint amennyi hézagot hagy is egyben. amelyben élünk. kételyei. amiket imád. és könyvekkel vagy miitárgyakkal kedveskedik nekik. Jóslásokba. minden esetre olyan hatóer k. amelyekre a hivatkozást Horrabin térképkom mentáló szövege sajnálatosan mell zi. Hitler ugy véli. amely mindenekel tt figyelmet érdemel.Noha jómaga abbamaradt fest . Szereti a festészetet és Göringnek Emmy Sonnemannal való egybekelése alkalmából Correggio Léda a hattyúval c. mint ahogy művének el szavából látjuk. — sajnos — nem termékenyek. áttekinthet beosztással. legalább ugyanannyi hiányt pótol ismeretünkben. akárcsak az is. hanem beéri két pompás rend rkutyájával. bár nem minden esetben mutattak egységes haladást a centralizáció felé.Nincsen se kinai. (R. minden térképhez féloldalas szöveg. hogy nagy vonalakban Európa a közpon tositás felé halad. se egyiptomi művészet. Amerika és Ázsia szintén változásoknak kitett térképét megrajzolni az Európára való hivatkozás nélkül. hogy nehéz vagy talán lehetetlen is a szellemi fej dés történetét térképek fejl désével bemutatni. amelyek valószinű okai e g y mai háborúnak. A területi változások. maga is tisztában van munkájának nehézségeivel. Bizonyos európai eseményekr l megemlékezni Afrikára. ami a hatalmasabb birodalmak részére a szétforgácsolt gazdasági és politikai közösségekkel szemben könnyű elnyomási lehet séget jelent.: . Horrabin áttekinthet vázlatai nyomán. amelyek Európa és a többi földrészek között id k folya mán különösen a X V . H o g y évszázadok v a g y évtizedek mulva következik e be ez a gazdasági és politikai centralizáció. Ázsiára v a g y Amerikára való hivatkozás nélkül. Voltak korok. mint szempontjainál fogva teljesen kiérdemelheti érdekl désünket. nem bocsátkozik Horrabin. amik ma. tévedése felvetett problémájából fakad. a képek áttanulmányozása után azonban senkiben sem lehet kétség. hisz' módszerének formai alakja ki is zárja ezt.) A MŰVÉSZETEK LEGF BB BIRÁJA: . hanem lemondásra késztet k. azoknak a térképeken is könnyen jelölhet kapcsolatok feltüntetésének hiányai miatt. képének másolatát küldte el nászajándékul. Nem feledkezik meg régi pártbeli bajtársai egyetlen születésnapjáról sem. legalább is a politikailag befolyásosabb és gazdaságilag er sebb és kulturálisan haladottabb birodalmak szempontjából a politikai. gazdasági kényszer nyomása alatt keletkeztek. hogy hivatott birája a német művészetnek. Göbbelset a Németországban ma igen divatos Spitzweg egyik képével ajándékozta meg. hogy a korok általános és a népek speciális szellemi mozgalmainak megjelölését elmulasztja. ma már történelminek nevezhet er k is döntik el. század után kialakultak. hogy megismerkedjék az olvasó a mindeddig meglehet sen elhanyagolt. Zs. gazdasági és területi decentralizáció tartotta fenn. Horrabin kötetének hiánya. A maga részére nem vásárol műtárgyakat..

amellyel az iró megelégszik a hivatkozásokkal és ahelyett. mint a konkrét külvilágból. h o g y az ember el is érjen tudományos eredményeket. ha szociális okok nem gondoskodnának arról. hogy megfelel kirobbanáshoz jussanak. Székely Bélában megvan a jószándék arra. mint ideológiai létét a társadalmi és gazdasági körülmények determinálják. annak mindvégig szemel tt kell tartani azt. (testéb l épp úgy. amelyben a szociológiai és pszichológiai kutatás rendszerei egymást nem nélkülözhetik. jogossá tesz olyan feltevést. Reich. hogy a históriai történést az ember lelki adottságaiból magyarázza meg. hogy vázlatos művét valóban szociálpszichológiai tanulmánnyá egészitse ki. Korszerű téma és sok érdekességet igér már azért is. hogy ne a polgári szociálpszichológia módszerességével éljen. Jogosan lép fel az olvasó részér l a tanulmánnyal szemben az az igény.) Székely Bélai bár ismételten hangsulyozza a lelki folyamatok szociális összefüggéseit. kihangsulyozza. h o g y az ember úgy testi. gazdasági okok. hogy a társadalmi hatásokat nem csak megemlitené. Hiába lennének m e g a küls .BIRÁLATOK AZ ANTISZEMITIZMUS PSZICHOANALIZISÉR L Székely Béla új könyve az antiszemitizmus pszichológiájáról szói. hogy „Éppen a zsidókérdés az. A pszichológia azoknak az affektusoknak bels tartalmát. anélkül. „ E g y materialista pszichológia elismeri a pszichikai faktor jelenlétét. mint a természetnek egyik adottságát és azon igyekszik. amelyet lángra lobbanthatnak. végeredményben mégis megelégszik ennek felemlegetésével csupán. N e m kételkedünk benne. ha nem lenne meg az az érzelmi anyag. mely az élményeken keresztül hat rá. amelyekben ez a pszichikus tényez fellép. amelyek Fromm. nem lehet közömbös megállapitásokkal elsiklanunk mulasztásai fölött. A k i történelmi materializmuson alapuló szociálpszichológiái munkát akar irni. ami a lélek prioritását jelentené a matéria fölött." ( O t t ó Fenichel: Über die Psychoanalyse als K e i m einer künftigen dialektisch materialistischen Psychologie. hogy Székely Béla éppen szociális lelkiismereténél fogva mérlegelni fogja megállapitásainkat és módját ejti annak. szinte sajnálattal állapitjuk ezt meg. hanem a történelmi materializmuson alapuló szociálpszichológiával. úgy. de vizsgálat tárgyává is tenné. mert éppen a pszichológiai kutatás területén oly kivételesen ritka jelenség a történelmi materializmuson alapuló szociálpszichológiai analizis. mert az iró a szociológia kutató és magyarázó rendszerével szemben nem foglal állást. amelyben ennek a pszichikai faktornak visel je áll. de azoknak az eredményeknek fel használására is. abból a materiális valóságból magyarázza meg. Fenichel felismerései nyomán adódtak. Az a mód. amely azon er lködik. hogy azokat a speciális formákat. rendszerét és dinamizmusát kutatja ki.) Ezek a sorok eleve elkötelezik ezt a munkát nem csupán a freudi pszichoanalizis módszeres kutatásaira. hogyha már valaki eljutott e kutatási mód szükségességének beismeréséig. old. s t ellenkez leg. hiába gyűlne össze a sok affektus. h o g y ezeket az összefüggéseket ki is mutatná. amelyek tömegét küls okok mobilizálják és vetitik ki „zsidó kérdés" formájában. A jószándék azonban kevés ahhoz." ( 5 . h o g y a mű következetesen alkalmazza a szociálpszichológia elemz eszközeit és analizise valóban fel is fedje a lelki folyamatok szociális) összefüggéseit. h o g y e g y .

mint m a g a meghatározza: „a szociálisan vett . nem elég a biológiai tényez knek. illetve e g y adott helyzetben fennálló társadalmi érdekeik azonos vonatkozásuak. úgy. hogy a legkülönböz bb formában nyilvánuljanak meg. Megállapitja. hogy a társadalomtudományos szemlélet kihangsulyozott elismerésével megtéveszti a tájékozatlan olvasót. v a g y neurotikus tüneteit megérthessük. Az egyéni karakter kialakulásának és a neurotikus zavarok keletkezésének alapjait azokban az összeütközésekben fedezhetjük fel. mert hiszen ezek a biológiai adottságok (a kasztrációs komplexust méltán nevezhetjük annak) alkalmasak arra. csak kuriózumkép' emlit meg. amelyeket helyenként sokkal futólagosabban emlit fel. c) a cirkumcizióhoz fűz d kasztrációs komplexus. de ebben az esetben nem lehet fellépni olyan igényességgel. miért és milyen körülmények között robbannak ki éppen az antiszemitizmusban és nem más tömegtünetben. a „félelmes titokzatost ó l " való félelem és a vérvád fantáziák. maga a társadalom. hogy komoly elméletek népszerűsitése hasznos tevékenység.valóban szociálpszichológiai módszerrel keresztül v i t t elemzés eredményeiben némi eltérést is mutatna az általa most buzgó szorgalommal felsorakoztatott pszichológiai következtetésekt l. de bizonyos. Ha tehát tömegjelenségeket a szociálpszichológia eszközeivel meg akarunk vizsgálni.zsidókérdés' pszichológiai magjával az . hogy társadalmi okai kell. amelyeket maga is. akkor els sorban meg kell . részben helyes és részben helyt nem álló pszichoanalitikai teóriák ismertetésénél. v a g y a külvilágnak valamilyen intrapszichikus reprezentánsa között lép fel. jelent ségükb l veszitenek. H o g y az antiszemitizmus prehisztórikus elemekb l táplálkozik és öntudatlan lelki tartalma a kasztrációs félelem. hogy az egyéb igen lényeges pszichológiai elméletek ismertetése. „félelmetes titokiatossal" forditja). hogy alkalmazná is. mint hogyha a történelmi materializmus alkalmiszásával új eredményeket érne el eddig még fel nem tárt területen. melyek a társadalmi valóságból eredn e k Ugyanez az el feltétel szükséges a tömegek reakcióinak megismeréséhez is. Ebben a kötetben nem kapunk mást az eddig ismeretes. h o g y Székely Béla olyan teóriákat. amely a zsidóságot már skorában is körülvette. mert csak hivatkozás történik erre a szemléleti módra anélkül. Tehát ahhoz hogy egy ember jellemét. vagy legalábbis ezeket jelent sen kiegészitené. az megoldatlan kérdés. Elismerjük. amelyek az egyén ösztönös igényei és az ösztönök kielégitését gátló külvilág.antiszemitizmussal'" — kiván tanulmányában foglalkozni. Ez a három jelenség a következ : a) az Unheimlichkeit érzése (ezt Sz. az ösztönöknek ismerete. Be hogy ezek az öntudatlan lelki tartalmak. aki az emberi lélek mechanizmusát ismeri. aránytalanul nagy helyen enged szóhoz jutni (1. Ez azzal a veszéllyel is jár. ez elfogadhatónak tűnik az el tt. s amely a szétszórtságban még fokozódott is. b) a vérvád fantáziák és Krisztus megöletésének pszichogén tartalma . Feltétlenül megzavarja az olvasót az körülmény is. hogy a mélypszichológiai kutatás az antiszemitizmust három lelki jelenrégre vezeti vissza. miután a tömegek egyénekb l állanak. hanem tisztában kell lenni azokkal a hatóer kkel. B. amely a munka eredetiségét akarja elhitetni és azt a látszatot kelteni. mivel biológiai adottságaik és gazdasági szükségleteik. Ez a külvilág mindig e g y szociális világ. Fellet). amelyek azonban bels strukturájukban szorosan együvé tartoznak. amelyek minden emberben jelen vannak. Székely Béla. mint irja. akikre bizonyos helyzetben ugyanaz az inger egyformán hat. hogy legyenek.

állapitanunk, azokat a gazdasági befolyásokat, amelyek alatt a tömeg áll és azt, hogy miként hatnak ezek biológiailag determinált ösztönökre. Székely Béla tanulmányának alapvet hibája, hogy csak problémák adódnak benne, amelyeket nemcsak, hogy meg nem old, de föl sem vet. Igy emliti „a zsidó nép narcizmusá" t, mely „nemcsak az egyetlen istenben projiciálódott, de ugyanakkor ehhez az egyetlen istenhez tartozó nép hitében" is. (12. o l d . ) H o g y azonban milyen gazdasági és biológiai körülmények okozták azt, hogy a zsidó nép narcizmusa sokkal er sebben fejl dött, mint a többi népek narcizmusa, ezt a problémát már fel sem veti, pedig ennek és az ehhez hasonló kérdéseknek megoldása jelentené a szociálpszichológia feladatát. K é t oldallal kés bb pl. a vérvádról szólva fölemliti, hogy a vérvádat a gy zelmes kereszténység az eretnekek és a zsidók ellen forditotta, de ugyanennek a vérvádnak a motivuma föllelhet a kinaiak harcában is a keresztény hittérit k ellen. U g y gondoljuk, hogy nem kielégit az ilyen föltün összehangzásnak csakis pszihológiai magyarázatot keresni, mert szinte magától vet dik fel a kérdés, hogy mi a közös a Kinában él keresztény hittérit k és a zsidó kisebbség társadalmi helyzetében, ha üldöztetésük azonos formában jelentkezik. Székely Béla. szószerint azt irja: „Ismerjük a vérvád multját, tudjuk a tartalmát is, meg kell ismernünk a szociális el feltételek és kiváltó okok mellett1 (!) azokat a törvényeket is, amelyek a vérvádat pszichológiailag aktiválják." (16.) Százszázalékosan igazat adunk a szerz nek, de csodálkozva látjuk, h o g y a szociális el feltételek és kiváltó okok megvizsgálásával adós maradt és csak a szerinte másodlagosan fontos magyarázatokat szolgáltatja. Érintenünk kell még Székely Bélának ama megállapitásait, amelyekben a zsidó komplexum megoldására való törekvéseket csoportositja. Három formát emlit, amely a zsidóság számára nemcsak életkeretet, de lelki módus vivendit is jelent: az orthodoxiát, az asszimilációt és a cionizmust. E törekvések mélypszichológiai tartalmát nincs helyünk ismertetni. Inkább csak arra akarunk itt rámutatni, hogy a szociális el feltételek kikutatásának elhanyagolása milyen abszurd konkluziókra vezethet. A m i g el bb Székely arra gondolva, hogy történelmi materializmuson nyugvó szociálpszichológiát csinál, kötelességszerűen a zsidókomplexumtól való megszabadulás lehet ségét egy magasabb fokon álló társadalomban látja, 2 addig könyve végén, a hiányzó szociális el feltételek „mellett" már elmerül a tisztára pszichológiai magyarázatokba és oda konkludál, hogy a zsidó komplexus' feloldásához a cionizmus nyujthatja azt az elintézési módot, amelyben a kollektiv fogyatékossági érzés e g y uj közösség megteremtésében kompenzációs formát, a kétezer esztend s ki nem vetitett si gyülölet pedig szublimálási lehet séget találhat." (42. old.) Ez a vég A kiemelés a cikkirótól való. 2 „A szociológus... sejti azokat a termelési törvényeket, amelyek mégis rendszert és e rendszeren át végül talán nyugalmat teremtenek az emberiség életében. Felismerte, hogy egy gigászi méretü harc folyik, amelynek minden más harc mellékszintere csupán. Ez az osztályokra bomlott emberiség harca. Ennek a harcnak kell el bb befejez dnie, ha ez ugyan lehetséges, hogy minden más harc — az antiszemitizmus is — m e g s z ü n h e s s e n . " (1. idézett mű 29. old.) „Csak egy messzemen , teljességre törekv , szociális igazságtevés utján juthatunk el az egyéni ösztönök olyan kiélési, v a g y szublimálási lehet ségéhez, amely feleslegessé teszi az agresszióban közös csoportok befelé védekez , kifelé támadó kialakulását. A szociális fejl dés eltüntetheti a legfontosabb harcban álló egységeket: az osztályokat, s ezzel új lehet séget nyujt a csoportok lelkiségének kialakulására és ezzel az antiszemitizmus megszüntetésére." ( 1 . u. o. 3 3 . Old.)
1

következtetés adja legmarkánsabb bizonyitékát azoknak az ellenmondá soknak, amelyekben annyira b velkedik Székely Bélának ez a különben figyelmet érdeml tanulmánya. Ujvári László

ni fiatal szlovák értelmiség összefoglaló és teljes áttekintést nyújtó társadalmi és lelki helyzetképének megrajzolásával máig is adósak a szlovák próza rók. Eddig a témát inkább a falusi paraszt és városi munkástömegek helyzete és életsorsa szolgáltatta s az intelligencia, különösen a most felnöv fiatal nemzedék, csak elvétve és inkább csak a regény cselekményének tarkitására kapott szerepet a szlovák prózairók munkáiban. Itt ott történt ugyan egy két kisérlet az ifjú szlovák értelmiség bizonyos: rétegének a szépprózában való megjelen tésére, de ezek úgyszólván egyt l egyig olyan megnyilatkozások voltak, melyek nem viselték magukon a teljességre és helyesszempontú lerögzitésre való törekvés jegyeit. Természetesen kivételt képez itt egy két haladó szlovák regényiró munkája (elég, ha csak Jilemnicky és Kral legutóbbi munkáira gondolunk), amelyekben elég sűrű utalásokat találunk az ifjú szlovák értelmiség életsorsára, útkeresésére, harcaira és eszmei beállitottságára. Ám ezekben a regényekben is els sorban a paraszt Vagy munkás a téma, nem pedig az értelmiség. Felmerül a kérdés: vajjon mi az oka annak, hogy még nem született meg a szlovák intelligencia nagy regénye? N e m mern k teljes biztonsággal állitani, hogy csupán a megfelel történelmi távlat hiánya okozza ennek elmaradását. N y i l v á n ez is hozzájárul a dologhoz, de talán inkább az a baj, hogy a háború el tt úgyszólván alig volt szlovák intelligencia és csak a fordulat utáni új lehet ségek nyitották meg az utját az új értelmiségi nemzedék felfejl désének. Ám a feladat, az irodalmi lecsapódásra váró a n y a g újszerűségénél és szűzi voltánál fogva, igy annál izgatóbb és érdekesebb. S mivel a téma m a g a n a g y o n csáb tó, annál szembetűn bb, hogy az irók zöme mégis visszatorpan annak feldolgozása el tt. Viszont azok a kisérletek, amelyek ebben az irányban az utóbbi id ben történtek, nem kielégit k. Jellemz , hogy ha hozzányultak is ehhez a témához néhányan a szlovák szépirók közül, inkább a szatira hangján szólaltak meg és tették meg megjegyzé1 Demokrati seiket. Ebb l a szempontból megemlitésre méltó Jesensky: (Demokraták) c mű regénye, melyben a szerz , a könyv megjelenése idejében még, mint országos alelnök, tehát felel s állásban lév vezet állami tisztvisel , a fiatal csehszlovák demokrácia szatiráját adta. A könyvben természetesen hiába keresn k a következetesen szocialista szempontú birálatnak a megnyilvánulását. A szlovenszkói sorsvalóságnak csak e g y szelete és az ifjú értelmiségnek legfeljebb polgári demokrata rétege kerül az olvasó elé. Olvasás közben néha egy két pillanatra úgy rémlik, mintha Mikszáth különös figurái vonulnának el el ttünk, ám Jesensky szatirájának nincs az a kesernyés ze, mint volt Mikszáth majd' minden irásának. Mikszáth kedélyes adomázó hangon, derűs mosollyal az ajkán mondott szörnyű igéket romlásunkról, pusztulásunkról. Kortársai nem érezték, hogy a humor és látszólagos derű mögött e g y pesszimisztikus és cinikus lélek verg dik. A háború utáni nemzedék döbbent csak rá Mikszáth rásainak lényegére. Mindez: és általában az egész mikszáthkálmá ni magatartás azonban távol áll Jesensky szatirájától, m e l y inkább a Janko Jesensky: Demokrati, Slovenská Matica kiadása Turócszentmárton.

A

Z IFJÚ SZLOVÁK ÉRTELMISÉG, MINT REGÉNYTÉMA. A háború utá-

háború utáni szlovák értelmiség eszmei tájékozatlanságából ered botlásoknak és tétovaságnak a jóakaratú kipécézésére törekszik. Jégé: Alina Orságová 2 c mű munkáját szintén enyhe szatira hatja át, mely csak néhol csap át csip s iróniába. A könyv a, fiatal szlovák értelmiség szerelmi életét tárja elénk. Tehát ez az irás sem lép fel a fiatal szlovák intelligencia életének összes részletében való bemutatásának az igényével. Ám az iró már eleve nem törekszik teljességre, csak e g y kis részt kiván megvilágitani a felvetett témakörb l. Mindez önmagában véve nem volna baj v a g y fogyatékosság. A hiba csak ott van, hogy a hatalmas témakörb l önkényesen kiemelt kis résznek a hiteles voltához sok szó fér. A könyv cselekménye eloszlik néhány f szerepl között. Azonban itt nem is a cselekmény a fontos és nem is azért iródott a könyv. A szerz egy sereg fiatal leányt és fiut vonultat fel könyvében, akik csak a földi gyönyöröknek, a kéjnek és szeretkezésnek élnek. Mindez csak azért szükséges, h o g y annál tisztábban álljon el ttünk Alina Orságová és Vetrovsky makulátlan szerelme. És bár a szerz tendenciózus beállitása meseszerű könnyedséggel és mesterkéletlen bájjal történik, mégsem tudunk megszabadulni attól az érzést l, hogy a szlovák fiatal értelmiségi nemzedék tulnyomó többsége csak a muló örömöknek élne és nem volna más életcélja. Az az erkölcsi fert , melyet Jégé oly sok realizmussal igyekszik elhitet vé tenni, mégis valószinűtlennek tűnik el ttünk. S ezért Jégé látleletét semmiképpen sem fogadhatjuk el. A 60 on tuljáró alsókubini orvos iró ezen a ponton elvetett a sulykot. Általánosit, holott egyedülálló esetekr l kellene beszélnie. Mindenesetre sok a zavar és közöny a jelenlegi szlovák fiatalok lelkében, de e g y bizonyos: a szlovák fiatal intellektueleknek eszmei beállitottsága és lelki arculata más, mint amin nek Jégé szeretné feltüntetni. A fiatalok utkeresésének és helyes irányba való fordulásának több jelét láthatjuk Szlovenszkón. Elég, ha csak a Sip és Dav köré csoportosult ifjakra utalunk. Jegének nyilván hiányzott a könyvben felvázolt környezet és az abban szerepl nemzedék közelebbi, bens ségesebb ismerete. E r r e vezethet vissza az a felel tlen gesztus is, ahogy a könyvben a fiatal szocialisták vitáját leirja. Azonban minde fogyatékosságok mellett nem lehet elhallgatni azt a nagyszerű készséget, mellyel Jégé munkájának elegyes zsáneralakját megmintázta. Különösen áll ez Zaunerovára, a Korcek családra és nem utolsó sorban Teréziára. Az elvetélt kisérletek és félresiklott próbálkozások után tehát m é g mindig esedékes a fiatal szlovák intellektuális nemzedék nagy regényének a megirása. Ennek a nagyszerű feladatnak az elvégzése a fiatal szocialista prózairókra vár. Sándor László

A

„ N A P O S O L D A L " Karácsonyi Ben új kétkötetes regénye (Szépmi ves Céh) eleinte meglehet s nehezen indul. A századik oldal felé azonban kialakul idoma. A sehol er re nem kapó szatirikus kezdet némi kellemes érzelmességbe oldódik s tagadhatatlan érdekkel halad tovább. Az els fejezetek klisé figurái elmaradnak, a keresett és kitaposott élcel dést eredeti hangú irónia, sok helyen páthosz váltja fel s a kett medrében egyenletesen ring a világnézeties célzatú mese, mely kb. arra válaszol, hogy ebben a mi rossz világunkban melyik életvitel, melyik emberi magatartás a helyesebb. S ebben a kérdésben a regény minden oldata vá 2 Jégé: Alina Orságová, Mazác kiadása Prága.

a „napos oldal" szerelmese. mindenesetre semmi után sem nyujtja ki a kezét. gyanutlanul szeret. hanem az elszigetel dés után vágyódó egyén története. ugyan!" — Életviziója ennek a naturizmusnak felel m e g : lógunk az ürben. Igy azután határozottan pozit v a könyv kihangzása. ha minden emberivel szemben f kép' a természet az eszménye. hanem csak egy kedély története. hogy t megkérdezné. Ez az élettörténet viszont korántsem valami nagy vállalkozás v a g y harc." Az ilyenféle szövegrészek azonban ne riasszák el az olvasót. miértis a regényben sok — a mindenesetre álcás — kortörténeti vonatkozás. ahol se nem keresi. a Fény. Semmi sem változott és ne reménykedjünk. érthetetlenül kiábrándul s az igazi mellett elmegy. Más kérdés azonban. ahol ragyog a fény.. Mi magunk se. téveteg báránykák. mint ma. A d o t t a valóságban is. mindig külön áll és mindig értékel. nem ismer határozott magatartásokat. aminek h sünkhöz való illeszthetetlenségét szakadatlanul érezteti. cselekvései véletlenek. Az igaz számára van is. m e l y „ t i z milliárd év mulva is csak olyan lesz. a hamis rákapaszkodik. Amolyan természetes ember. ismét rossz világunkban. meg nincs i s . valamiféle csillogó puhányé. aki él. se nem tisztelheti a más képletre épült emberi kapcsolatokat." — „ V é g e s kis lények vagyunk. csetlik botlik. mert a körülötte csapkodó élet anélkül. s csupán szent. Életünkben nem vesz komolyan semmit. Ha megkérdezné: nem történne semmi. összességr l és gyökérr l beszélnek s váratlan szürrealista kimondásokra késztetik: „ M é l y iszap vagyunk. Érthet tehát. maga is ilyenféle tenyész . Életalakulása egyenesen a növényeké. amely nem kötelezi el magát se jobbra. hogy az abszolut szesz is csak kilencvenhat fokos. ahol tenyész szédületében a legzvartalanabbul burjánozhat. mely táplálja! a növényeket. akinek a természetességek a normái s i g y a racionális összefüggésekkel szemben határozottan irónikus. miután e kedély mélyén olthatatlan a v á g y a növények csupán fény felé f o r g ó sziget élete után. ismételjük." — „Fejl dés? Evolució? „Itt Ugyan. semmit sem fog soha megváltozni. hogy ugyanilyen pozitiv e a válaszok tartalma? Állásfoglalásait K. nem szabad egymást komolyan vennünk. akkor is ott él. (Mintha az iró nem merné megnevezni a dolgokat!) Viszont ez a „ s z i g e t " itt nemcsak a vágyban él. ha inunk nem birja tovább és lezakadunk földi kampóinkról?" Ezek után természetes. akik felele sségr l. háziállatai és a természet kulisszái maradnak el mell le. nem spekulative. senkisem láthat a mélyünkre. nincs az életünkben semmi abszolut. s szerz állandóan olyan felületr l exponálja a dolgokat. már pedig a legkevésbé sem rajong a gondokért és ráncokért. E félig kisebbségi. s mert nem nyujtja ki — ez a passzivitás a története s az ilyen . ahonnan nem is vehet komolyan semmi. B. talán vigasztalásunkra szolgálhat az. jobban mondva növény ember. is h se élettörténetén igazolja. mindenfélét az utjába dobál. ma. ahova eredetileg véletlenül került s ahova mindenünnen visszavágyik. mint azoké. hol Felméry Kázmér. se balra. félig félvad omladék a hazaérés és a megnyugvás számára s ha történetesen távol él attól. a regény f szerepl je a leginkább van otthon. Általában a napjainkban oly divatos sziget mithosz illusztrációja ez a regény s korántsem valamely társadalmi helyzet. ha h sünk idegenül érzi magát társadalmunkban. és mint amilyen tiz milliárd év el tt volt. melyek coexisztenciája bölcsebb és enyhetadóbb szemében. amig csak „gondokat és ráncokat okoznak".. Szóbanforgó kedély különben az irodalomban ma felettébb d i v a t o s Az a kedély ez. hanem érzésben. Mindez egy mély kedély hullámverése. Vajjon hova esünk. Nem vagyunk megbizhatók. mint levágott borjak a mészáros kampóján. egy romantikus erdei malom képében.lasz. Élettörténete csak azért van.

s élünk utban valamiféle külön sziget felé.szédületek a szövege: „Örömre és egyszerüségre születtünk. Ezért könyve — esztétikailag — a realizmus nehézségei. bizonyára ezentul mi is i g y fogunk élni v a g y legalább is az élet kavargásából mi is ezeket kon kludáljuk. rendszerint a művészek körében. hogy csak i g y lehetséges a regény. a feltörekv ujak valamelyike mellé viszont az esélyek kiszámithatatlansága miatt még nem csatlakozhat. „napos oldalt" hol a „ k ö zépút". Fél . Elképzelhet az a tényleges kedély is. Ez a szemlélet biztosit ja az érzelmességet. holott ez a Felméry Kázmér féle se ide. H o g y szerz visszautasitja a „gondokat és ráncokat". hogy o t t szépen megnyivadjunk. hogy az embernek nincs kett nél több füle. Szerz a tenyész élet csodálatából rengeteg egyensuly illuziót hisz átvinni az életbe. ahol . mely ilyen képzelmekkel duzzasztja át napjait. akiknél a realizmus csak addig terjed. pozitiv megoldáslehet ség és eszmény s ha elolvassuk. sz rös szenvedélyeknek és vad gondolatoknak lettünk a gályarabjai. mint a szerz ? Lehet e általános érvényű a regény soraiban vallott életnézet? Lehet e általános törekvés a sziget? Megállhatna e a társadalom töméntelen ily' sziget összességeként? Van e mindezek alapján reális szemlélet ? — Mindezek a kérdések nem zavarják szerz t. hol meg a ." A m i n t látható ebben a kés alkonyi romantikában sok a böl cselkedési hajlam és a szabad asszociáció. — de rigolyáknak. vágya az emberi viszonylatok helyes összefüggésének átértését meg se kisérli. se oda tartozás. amikor olyan életvitelt romantizál. hol az „osztályfölöttiség". nem ismerjük még fel a furulya hamisságát és a sima tükör alatt a viz fullasztó mélységét. M é g azt az illuziót is. amely ostobán ravasz dallamával a vizbe csalogat. akár „osztályfölötti" változatát vesszük) annak a magatartásnak a lecsapódása. azért jelentkeznek mindig a hozzájuk tartozó mesék és állásfoglalások a magas értélmiségiek.. hogy csak e g y irónikus hajlandóság megnyilatkozási feltétele. S ez a helyes értelem a sziget mithosz kortörténeti jelentésében keresend . amely mellett a világ beleszikkadhat gondjaiba és ráncaiba. felülállás és szigetverés fél . i g y jöhet létre a „ m ű " .az iró kedélye. ahol ez a fikció a realizmus illuziójával hat. életminta. h o g y mindez határozott példaadó magatartás.sziget" fikcióiban. amivel a „kivá laszott szellemek" anyaosztályuk megrendülésére reagálnak. de itt is csak a tényleges összefüggések elhomályositásakor. Ez az életvitel — a hamis tudat el tt — szuggerálhat valódiságot. Általános emberi érvénye azonban . különben az összefüggések mélyén elvész a realizmus mér ónja. ám az iró feladatát és legjobb tradicióit tagadja meg s a legjobb humanizmus ellen vét. S mert ezek a valóságnélküli helyek — a szétmorzsolódás és a tragikus felbomlás veszélye nélkül — csak a kedély különféle csillogásában realizálhatók. az életb l csak ilyen fikciók árán lehet művészet. Az a magatartás ez. E z é r t tartja magát mindakett t l távol s tételezi a. az iróniát. illetve a helyes művészi alakitás nehézségei cimű fejezet tünetei közé tartozik s ott is abba a sorba. Be vajjon lehet e az ilyenféle életkialakitásnak általános az érvénye? Lehet e a h s több. Csak a magas értelmiségiek. mely anyaosztályához — annak elaggása és ellentmondásai miatt — már szégyel tartozni.. Felméry K á z m é r ) kerüljön a „napos oldalra". a művészek „társadalmonkivülisége" az a hely. Helyes értelme fel l azonban mindez nem tévesztheti meg az olva~ót. az nagyon helyes magatartás. A m a boldog szabadi alkotók sorába: tartozik.. hajlandósága. Szemfényveszt t játszanak velünk és mi kullogunk. mi is félreállunk s lelkünkben csomagolunk. csak valaki egyetlen ( i t t pl. mintahogy helyes minden opponálása rossz világunk ellen. torlódunk átkozott furulyájuk után. A sziget mithosz (akár Fart pour l'art. Baj van még velünk.

Állásfoglalás a magyar reakcióval szemben és állásfoglalás a kisebbségi dolgozó tömegek mellett. a lánghoz azonban. mégis mi vagyunk azok. a regény Veronikáj a ) mindez nem teszi érvényesebbé e még iróniája és humora sem elfo gadhatóbbá. ahogyan Tamási Áron a demokratikus szellemi népfront kérdését csupán ifjúsági kérdéssé teszi.mindenkor édes kevés. Tamási Áron újból hitvallást tesz demokratikus meggy z dése mellett. ha ilyen képletre épül is mese s a mesébe keveredik is valódiságában megragadott alak (pl. akik az irótól a legtöbbet várjuk: köldöknézés és felel tlen füstölgés helyett népének öntudatraébresztését a gazdasági. Bár az a mód. Szorongva lessük. Ez az életvitel a valóságban a félreállásé. A g g ó d v a figyeljük az erdélyi m a g y a r iró magatartását is népével és a változások új kérdéseivel szemben e g y olyan gyökeres nemzeti átrétegz dés napjaiban. mégis örömmel ragadjuk meg az alkal . amelyet a kisebbségi középosztály széthullása s a földművesrétegek városbatolulása jellemez. az egészséges történelmi kibontakozás utjának megmutatását emberi jólét és boldogság felé. benne van mindaz. az határozott irányadása. Ha lapunkban Tamási Áronról. Érthet ezek után. amit a szellemben és az alakitóban tisztelünk — méltatlan. mely az egyetemes magyar elszegényedés ideje. Gaál Gábor D I S P U T A T A M Á S I ÁRON ÉS A C S E L E K V ERDÉLYI IFJUSÁG Bár azzal szoktak megvádolni bennünket. hogy a szellem jelent ségét alábecsüljük. a székely nép művészér l szólottunk. amikor a világ négy sarka felé szétszóródó székely szegénynépnek új történelmi öntudatra van szüksége. A z t irja: „ levágtak arról a testr l. csak azt vetettük mindig a szemére. de mint a falu emberi szószólója. milyen a költ és a nép viszonya akkor. hogy érdekl déssel kisértük Tamási Áronnak a Brassói Lapok hasábjain most megjelent cikksorozatát a cselekv erdélyi ifjuságról. mert az iró ebben a cikksorozatban szabatosan hozzászól a demokratikus szellemi arcvonal nemrég felmerült kérdéséhez. annál is inkább. amelyen a fels bb osztályok ma is> igazságtalan ural mat gyakorolnak a nép felett. azt a kárpótlást és feladatot kaptam érte. amit a demokratikus magyar irótól megkövetelünk. mellyel közös arcvonalat ajánl az erdélyi magyar szellemi munkások különböz csoportosulásainak a demokratikus népi célok érdekében. hogy ebben a kisebbségi helyzetben a dolgozó magyarságot életünk gerincévé tehessem. a művészetben a játéké Kétségtelenül mindakett az idegekre megnyugtatólag hat. hol a magyar költ abban az id ben. Igy azután. amikor a szemünk láttára alakul ki — a szlovenszkói Peéry Rezs szavaival élve a magyar szegénynemzet. az új nemzedékre korlátozza a demokratikus szellemi átcsoportosulás nagyhorderejű követelését. társadalmi és nemzeti balsors tespeszt korszakában. A m i azonban mer ben uj Tamási Á r o n legutóbbi megnyilatkozásában." Tiszta beszéd ez. hogy nem hordozza eléggé a székely változások felel sségét s kallódó si néphitet rögzit.

hogy Tamási Áron az új tekintélyelveket hirdet és eleve demokráciafaló Hitelr l igy ir: „ . hogy a középeurópai államoknak szellemi és gazdasági együttműködésre kell törekedniök. hogy az eddigi erdélyi magyar szellemi fejl déssel éles ellentétben feudális fasiszta jellegű. melyr l a Korunk mult számában mutattuk ki. hogy az erdélyi magyar nép megmentésére kell sietni és ezt a tömeget minél el bb gazdasági és szellemi életünk tengelyévé kell tenni. hanem „új nemesség" kialakitására van szükség. hogy szinte szóra szinte szóval feleljünk. hogy ebben a két erdélyi jelenségben világfrontok néznek farkasszemet. s t a halott magyar nagyságok közül ideálnak mindenekel tt Kossuthot tekintették. meggondolás: nélkül egyszerűen az ellentétes irányok egysége után kiált. hagyományos magyar politikai és egyházi érdekcsoportokkal támadt küzdelmében. Visszafelé gondolkozva közös st fedez fel az Erdélyi Fiatalok annakidején átfogó mozgalmában s amikor a felmerült jelenségekkel szemben állásfoglalásra kényszerül. hogy „ismét új er kkel b vülve." Kételkedünk azonban abban. Egyfel l a Hitel vetette fel a „cselekv fiatal magyarok" programját. amit a cselekv erdélyi ifjuság az utóbbi években elért. hogy a Hitel új magyar rendi ideológiája szakitás a kisebbségi mag y a r ifjusági mozgalmak demokratikus népi hagyományaival. a demokratikus magyar szellemi er k összefogásáért. Mindig hangoztatták annak a szükségességét." Annál kevésbé érhet ezek után." Találóan jellemzi Tamási Áron azt is." A francia forradalom szabadságeszméivel szemben rendi hagyományokat ." Tamási Áronnal tökéletesen megegyezünk. ahogyan Tamási Áron a következetes demokratákat nevezi s akikr l maga mondja.. Közös ügyünkért történik. akik szerint „a nép nem alkotóképes" és korántsem a magyar néptömegek demokratikus aktivizálására. amikor i g y ir: „Közös a törhetetlen és céltudatos törekvés is.a nép valóság hirdet i" is megmozdultak. hogy az ifjuság demokratikus szellemi egysége is uj viszonyokat teremt a kisebbségi magyar közélet egész területén. hol és mennyiben lendül át az iró népi realizmusa a puszta képzeletjáték jámbor öncsalásává az ifjusági egység kérdésében. hogy miért kellett az Erdélyi Fiatalok nagyarányúan induló mozgalmának alulmaradnia a. másfel l . nem látja. hanem szellemi közéletünk szövevényes problémáival a homlokukon jelentek meg. Az Erdélyi Fiatalok ma már elhalkult mozgalmáról tömör és kifogástalan képet ad Tamási Áron. Mindez határozottan mutatja. A z t irja róluk: „ I g e n er s szellemi kapcsolatot tartottak fenn a leghaladóbb magyarországi ifjúsági mozgalmak kal.. Joggal tartunk tehát attól." Tamási Áron nem veszi észre. hogy ez a kaszt a népet „vezesse". pontosan Hitler ismert Führer elve szerint. hogy Tamási Áron maga veszélyezteti illuzióival a nagyszerű kezdeményezést és végzetes tévedésének az egész terv áldozatul esik. A z t irja: „ V é g s következtetés gyanánt tehát nem tudok más utat ajánlani az épül jövend felé. ha elemzés tárgyává tesszük. mint az Erdélyi Fiatalok népi humanizmusának. Tamási Áron állásfoglalását a demokratikus szellemi arcvonal kérdésében azok az uj jelenségek váltották ki.. bizván abban. hogy a Hitel cikkirói is igy gondolkoznának. h o g y az Erdélyi Fiatalok a népi demokrácia jegyében küzdenek. „Véleményem szerint" irja g zölg mocsárba vezet taktika helyett a „bátor" és elszánt kiállás utját kellett volna. nem az irodalom területén.mat. a Hitelben hirdetett ujraértékelésnek és a baloldaliak szocializmusának az összefogását. amelyek a legutóbbi id ben tűntek fel a fiatal erdélyi magyar értelmiség életében. választani.a mostani Hitelnek a megjelenése a legfigyelemreméltóbb eredmény.

Magyar imperialista vágyálmok uri katasztrófapolitikáját. a helikoni kollektivitás is szembetűn en félszeg. sem azt a magtartást. amit a demokráciának jelentenie kéne: a dolgozó nép uralmát. — irja Albrecht Dezs r l és társairól — „a Hitel ifju magyarjai is ezen az uton kivánnak haladni. amelynek szószólói csöppet sem tagadják." Ez a határozott demokratikus fellépés felhatalmaz minket arra. M e g kell nyiltan mondanunk: valósággal felel tlen saját harcával. mintha semmi közük nem lenne az el dhöz: az Erdélyi Fiatalokhoz." Mi tudjuk: N e o hungária és az uj magyar rendiség elméletét. hogy ilyen gondolkozással maga is máglyára kerülne abban az új m a g y a r rendiségben. hogy van szellemi rokonság kettejük között. amit a Hitel fiatal magyarjai tesznek: felismeri a szellemi revizió gondolatát és az uj népi áramlatok erejét s felismeréséhez egyid ben. hiszen a magyar szellemi életben. hanem valóban azt jelenti. És tudja. irván: „Gyakorlatilag. sem a folyóiratának irásai között nem találhatunk olyan irodalmi műveket. h o g y az önmagunk és népünk u jraértékelése és a kissé romantikus népi demokrácia mellé hiány zik valami. Tamási Áron nem azokról a tagadhatatlanul demokratikus fiatalokról ir igy. azt hinn k. Széchenyi mellett a Szekfű nevét is sűrűn idézik s magam is érzem. aki éppen a Brassói Lapokban leplezte le multkor Szekfű Gyulát és a Széchenyi kultuszt." Nem. szelidebb évfolyamának jóhiszemű munkatársai. ugyis érezném. Ez pedig a szocializmus. hogy bizalommal viseltessünk Tamási Áron jóhiszeműsége iránt. hogy határozottan lándzsát tör az eleddig mindenünnen kirekesztett baloldalnak az erdélyi m a g y a r közéletben való szerephezjutása mellett. akik a „történelmi ujraértékelés" és „önvizsgálat" tetszet s jelszavai alatt voltaképpen egy katholikus habsburgista nagybirtokos oligarchia restaurációs törekvéseinek gyártanak alkalmas történelemszemléletet. ami nemcsak a világ fejl déséhez való igazodásunkat mutatja. hanem a mi uj gazdasági és társadalmi szervezkedésünket is egészségessé tenné. de utólag bizonyára. ezt más is. saját ifjusági kezdeményezésével szemben! Ha nem ismern k Tamási Áron demokratikus felfogását s nem látnók éppen a szóbanforgó cikksorozatban azt. különösen az utóbbi id ben. Világos. amely nem elégszik m e g a népi demokrácia nagyon tágan értelmezhet eszmekörével. De ilyesmit is ir s ez megnyugtató: „ H a a nép valóság hirdet i nem adtak volna felfogásuknak hangot és ujabban nem mozgolódnának egyre jobban. Szól pedig ez a méltatás imigyen: „A szigorúság a magyarság bűneivel szemben és a romantikamentes megállapitás az erényekkel kapcsolatban természetszerűleg Széchenyit idézte fel a zászlójukra eszménykép gyanánt. saját célkitűzéseivel. mármint Szekfű és a Hitel között. . Szentimrei Jen is például. ami els pillanatra nem indokolja meg a külön szakadás tényét.. Csak Tamási Áron nem látja ezt. elméletet alakit ki.. a Hitel új magyar rendi ideológiájának falaz. akaratlanul és tudtukon kivül kerültek bele a fasiszta zászlóbontás árnyékába Tamási Áron kifejezetten Albrecht Dezs radikalizmusát üdvözli s i g y félreérthetetlenül a Hitel kereteibe ült jobboldali klikkre vonatkozik „a Hitel ifju magyarjai" nak méltatása is. mint a Hitel egy régebbi. hiszen sem a könyvkiadványai között. h o g y Hitlert l veszik a példát." S a baloldalért száll sikra Tamási Áron az Erdélyi Helikon látszategységével szemben is. Szek fű is azt szokta tenni. a Kossuth becsmérl ket s mindazokat. akik. amelyekben a társadalmi és az emberi kérdéseket világnézetileg forradalmi módon próbálná az iró fejtegetni. „S ha jól meggondolom".idéz fiatalokat szinte hihetetlen vaksággal egy sorba helyezi a harcos demokrácia utján indult Erdélyi Fiatalokkal.

A haladók e g y percre sem vonják kétségbe és komolyan értékelik is Tamási Áron célkitűzéseinek maradéktalanul demokratikus voltát.Számunkra n e m marad más hátra. A m i pedig az „erdélyiség" és a „nemzetköziség" kérdését illeti. a szegénynemzet osztályharcáról s a magyar kultura népi küldetésér l. amelyben találkozunk a földkerekség minden kisemmizettjével és testvérinek érzünk minden demokratikus népi törekvést. S ha Tamási Á r o n feltételnek szabja ki a demokratikus szellemi arcvonal elé a H i t e l részvételét. hagyjuk a vitát! Talajtalanul nemzetközi csak a nagyt ke. ahol szivesen bizzuk majd magára Tamási Áronra a döntést. irodalmi és művészeti harcát is a román nép új törtánelmi öntudata érdekében! A terminológiai félreértéseknek és spekulativ aggályoskodásoknak különben éppen a demokratikus szellemi arcvonal veheti elejét. mint a demokratikus erdélyi magyar szellemiség képvisel inek megszólaltatása. Szavuk van azonban ebben a kérdésben a Hitel Führer jelöltjeinek is. A valóban haladókat semmiesetre sem fogja eltántoritani a Tamási Áron javasolta demokratikus ifjusági arcvonaltól az a körülmény. v a g y tán éppen ellenkez leg. hogy az iró végtelen jámborságában ebbe a népi arcvonalba akarja bevonni a H i t e l rendi fantasztáit is. Jól tudják. oldalán a második bekezdés utolsó a „kartellt" szó helyett „kivitel" olvasandó. mon- . csak e g y kul turcéljuk van: elsikkasztani mindazt. valóban népi és az erdélyi magyar valóságban gyökerez szellemi munkaterv fel állitása s: demokratikus tömörülés a reális erdélyi magyar célok érdeké ben. magyar népi odaadásunk legtisztább biztositéka e? „immár Tamási Áron szerint a harcot a magyar maradiság ellen nyiltan is m e g kell vivni. ami Kazinczy Ferenct l Pet fi Sándorig és A d y Endréig magyar demokrácia volt. valóban azoktól teszi függ vé az erdélyi magyar kultura népi m e g ujhodását. vajjon „nemzetköziség" ünk harcos demokrata „erdélyiség" ünk akadálya. Balogh Edgár HELYREIGAZITÁS datában Áprilisi számunk 311. mint a román demokraták tudományos. betűk és cselekedetek utján" A legközelebbi feladat aligha lehet más. hogy Tamási Áron elképzeléseiben a magyar munkások. hogy a Hitel igazi szándékainak félreismerését Tamási Áron részér l a művészlélek szinte gyermekies jóhiszeműségének tekintsük s a Sikeres felültetésért Albrecht De zs ék sima modorát és diplomatikus ügyességét dicsérjük. Az erdélyi magyar szellemiség vonatkozásaiban ugy a többi romániai kisebbség demokratikus szellemi törekvéseit. akiknek. magyar tömegeink sorsának vállalására kötelez s azt az emberi szolidaritást jelenti. mint az. e g y minden sémától mentes. A mi nemzetköziségünk saját népünk érdekeinek védelmére. földművesek és kispolgárok életérdekeir l van szó. ha elveikhez következetesek maradnak.