BẢN KÊ ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NGUYÊN VẬT LIỆU NHẬP KHẨU CỦA MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH SATO VIỆT NAM

Đơn vị làm thủ tục hải quan: Chi Cục Hải Quan Khu Công Nghiệp Bắc Thăng Long

Địa chỉ: Lô B2 KCN Thăng Long - Đông Anh - Hà Nội - Việt Nam
Mã số doanh nghiệp: 0101503049

#N/A
Mã sản phẩm: 0

#N/A

Định mức

Định mức kể
cả hao hụt

Tên nguyên phụ liệu bằng tiếng anh

1

#N/A

#N/A

#N/A

1

0.0000

2

#N/A

#N/A

#N/A

1

0.0000

3

#N/A

#N/A

#N/A

1

0.0000

4

#N/A

#N/A

#N/A

1

0.0000

5

#N/A

#N/A

#N/A

1

0.0000

6

#N/A

#N/A

#N/A

1

0.0000

7

#N/A

#N/A

#N/A

1

0.0000

8

#N/A

#N/A

#N/A

1

0.0000

9

#N/A

#N/A

#N/A

1

0.0000

10

#N/A

#N/A

#N/A

1

0.0000

11

#N/A

#N/A

#N/A

1

0.0000

12

#N/A

#N/A

#N/A

1

0.0000

13

#N/A

#N/A

#N/A

1

0.0000

14

#N/A

#N/A

#N/A

1

0.0000

15

#N/A

#N/A

#N/A

1

0.0000

16

#N/A

#N/A

#N/A

1

0.0000

17

#N/A

#N/A

#N/A

1

0.0000

18

#N/A

#N/A

#N/A

1

0.0000

19

#N/A

#N/A

#N/A

1

0.0000

20

#N/A

#N/A

#N/A

1

0.0000

21

#N/A

#N/A

#N/A

1

0.0000

22

#N/A

#N/A

#N/A

1

0.0000

23

#N/A

#N/A

#N/A

1

0.0000

24

#N/A

#N/A

#N/A

1

0.0000

25

#N/A

#N/A

#N/A

1

0.0000

26

#N/A

#N/A

#N/A

1

0.0000

27

#N/A

#N/A

#N/A

1

0.0000

28

#N/A

#N/A

#N/A

1

0.0000

29

#N/A

#N/A

#N/A

1

0.0000

30

#N/A

#N/A

#N/A

1

0.0000

31

#N/A

#N/A

#N/A

1

0.0000

32

#N/A

#N/A

#N/A

1

0.0000

33

#N/A

#N/A

#N/A

1

0.0000

34

#N/A

#N/A

#N/A

1

0.0000

35

#N/A

#N/A

#N/A

1

0.0000

36

#N/A

#N/A

#N/A

1

0.0000

37

#N/A

#N/A

#N/A

1

0.0000

38

#N/A

#N/A

#N/A

1

0.0000

39

#N/A

#N/A

#N/A

1

0.0000

40

#N/A

#N/A

#N/A

1

0.0000

Mã NPL

Đơn vị tính

Tỷ lệ hao
hụt (%)

Tên nguyên phụ liệu

STT

0

Trang 1/6

0000 61 #N/A #N/A #N/A 1 0.0000 88 #N/A #N/A #N/A 1 0.0000 47 #N/A #N/A #N/A 1 0.0000 42 #N/A #N/A #N/A 1 0.0000 74 #N/A #N/A #N/A 1 0.0000 52 #N/A #N/A #N/A 1 0.0000 78 #N/A #N/A #N/A 1 0.0000 56 #N/A #N/A #N/A 1 0.0000 86 #N/A #N/A #N/A 1 0.0000 69 #N/A #N/A #N/A 1 0.0000 50 #N/A #N/A #N/A 1 0.0000 58 #N/A #N/A #N/A 1 0.0000 84 #N/A #N/A #N/A 1 0.0000 64 #N/A #N/A #N/A 1 0.0000 82 #N/A #N/A #N/A 1 0.0000 60 #N/A #N/A #N/A 1 0.0000 46 #N/A #N/A #N/A 1 0.0000 83 #N/A #N/A #N/A 1 0.0000 44 #N/A #N/A #N/A 1 0.0000 90 #N/A #N/A #N/A 1 0.0000 54 #N/A #N/A #N/A 1 0.0000 77 #N/A #N/A #N/A 1 0.0000 71 #N/A #N/A #N/A 1 0.0000 73 #N/A #N/A #N/A 1 0.0000 65 #N/A #N/A #N/A 1 0.0000 75 #N/A #N/A #N/A 1 0.0000 89 #N/A #N/A #N/A 1 0.0000 85 #N/A #N/A #N/A 1 0.Định mức Định mức kể cả hao hụt Tên nguyên phụ liệu bằng tiếng anh 41 #N/A #N/A #N/A 1 0.0000 72 #N/A #N/A #N/A 1 0.0000 Mã NPL Đơn vị tính Tỷ lệ hao hụt (%) Tên nguyên phụ liệu STT 0 Trang 2/6 .0000 48 #N/A #N/A #N/A 1 0.0000 67 #N/A #N/A #N/A 1 0.0000 43 #N/A #N/A #N/A 1 0.0000 68 #N/A #N/A #N/A 1 0.0000 62 #N/A #N/A #N/A 1 0.0000 49 #N/A #N/A #N/A 1 0.0000 80 #N/A #N/A #N/A 1 0.0000 87 #N/A #N/A #N/A 1 0.0000 79 #N/A #N/A #N/A 1 0.0000 55 #N/A #N/A #N/A 1 0.0000 70 #N/A #N/A #N/A 1 0.0000 81 #N/A #N/A #N/A 1 0.0000 53 #N/A #N/A #N/A 1 0.0000 76 #N/A #N/A #N/A 1 0.0000 59 #N/A #N/A #N/A 1 0.0000 66 #N/A #N/A #N/A 1 0.0000 57 #N/A #N/A #N/A 1 0.0000 45 #N/A #N/A #N/A 1 0.0000 51 #N/A #N/A #N/A 1 0.0000 63 #N/A #N/A #N/A 1 0.

.0000 101 #N/A #N/A #N/A 1 0..0000 100 #N/A #N/A #N/A 1 0.0000 94 #N/A #N/A #N/A 1 0.0000 108 #N/A #N/A #N/A 1 0..0000 96 #N/A #N/A #N/A 1 0.0000 104 #N/A #N/A #N/A 1 0.tháng.0000 107 #N/A #N/A #N/A 1 0.0000 95 #N/A #N/A #N/A 1 0....năm.91 #N/A #N/A #N/A 1 0.25.0000 99 #N/A #N/A #N/A 1 0.0000 102 #N/A #N/A #N/A 1 0. ngày. ghi rõ họ tên) Trang 3/6 ..0000 106 #N/A #N/A #N/A 1 0... đóng dấu công chức) (Ký.0000 105 #N/A #N/A #N/A 1 0.0000 98 #N/A #N/A #N/A 1 0.06..0000 103 #N/A #N/A #N/A 1 0... đối chiếu Giám đốc Doanh nghiệp (Ký tên.0000 92 #N/A #N/A #N/A 1 0. đóng dấu.0000 97 #N/A #N/A #N/A 1 0.0000 Ngày   tháng    năm Định mức Định mức kể cả hao hụt Tên nguyên phụ liệu bằng tiếng anh Mã NPL Đơn vị tính Tỷ lệ hao hụt (%) Tên nguyên phụ liệu STT 0 Hà Nội.0000 93 #N/A #N/A #N/A 1 0.2013 Công chức Hải quan kiểm tra.

Tên Sản phẩm Đơn vị tính #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC Trang 4/6 .

Tên Sản phẩm Đơn vị tính #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC Trang 5/6 .

Tên Sản phẩm Đơn vị tính #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC #N/A CHIEC Trang 6/6 .