!

!
!
!
!
!
!
!
!
!

"#$%&'#(!
)*+,$*-./#*-0!
1-*#+,.*#0#2/-!,!
3#./,4-4,!*-!
567$/.-!8-+/*-!
!

J:/*+-KL,/$-!>!4,!&,+,6;$#!

!
!
!

!

M#.#!+,6N+/.#O!1-*#+,.*#0#2/-!,!&#./,4-4,!*-!567$/.-!8-+/*-!

!

!
!

:*&7$6()#&7!
R4/0&#*!3/0S,/$-<!%&'(&)*+,&!-)!%)./0*.1!)!%'.!2&1-0134,5!
67*8)&.*-1-)!9)-)&1:!-,!%1&17;#!
1#,0-!)*S,$*/EE/5!%%2!)<!%,:=+*>1.!%?@:*>1.5!67*8)&.*-1-)!9)-)&1:!
-,!%1&17;!A!B)CDEF#!
G/.'-$4!5((,0;-:65!G)7+&,!E17,+)>7,:,H*1!)!F,>*)-1-)5!
67*8)&.*-1-)!G1:*I'&7*1!F17+1!J;&@1&1#!

"#$$!

!

0&)*'"/)*1*2(&=$'")#>)/(&7$-?)#(&(7$"$<.&7(1"(.&7!
H:/00,$6#!M#0-4#$/T!67*8)&.*-1-)!D0+N7,<1!-)!O1>1+)>1.#!"!
#$%&%'()!*%+!#,*-.*/0%+!1')&%0+!*)!-,+,*2)'203,*#)!-%!
*%*)#,/*)')10%#!
M0-S/#!D$0-*4#!F0,*+E!M/0'#5!G,,&-)7134,!-)!P*>&,!)!
E17,+)>7,:,H*15!PGQR#!4)'5#0/%+!,!6,$+6,/#02%+!-%!*%*)#,/*)')10%!
*)!7$%+0'#!

"#K$(L$#M$!

!

!(7/*7$*/?@&/(*)&(7$#&$)&)*'"/)*1*2(&!
U$/&+,*!U:0/*#V&%/5!R7.+*+0+,!-)!%,:=+*>1!-)!G*T7>*1!)!Q)>7,:,H*1!UFQ%RV5!
W1.X*7H+,7!YG#!!
8$,0*%3,*#)!-,!#$%&%'(%-)$,+!+)&$,!$0+/)+!-%!*%*)#,/*)')10%!
L$#M$(LS#L$!
=/00!U#W#0-5!9)-)&134,!D<)&*>171!-,!Q&1@1:X,!)!G,7H&)..,!-1.!
Z&H17*[13\).!R7-0.+&*1*.!UD9C(GRZV#!
4,$+6,/#02%+!-%!9:;!+)&$,!!$0+/)+!)/<6%/0)*%0+!-%!*%*)#,/*)')10%!,!
6$)#,=>)!-)+!#$%&%'(%-)$,+!!
!

!

9:$/+/;-<!=$-&/0<!>!,!?!4,!&,+,6;$#!4,!@ABC!
!
!
D$2-*/E-4#!(,0-!!"#"$%&'()*+,-".(/&)&$
0&)*'"/)*1*2(&$"$3*/("#&#"!,!(,0#!4")'.*$
#"$0&)*'"/)*1*2(&$"$3*/("#&#"$#&$
5)(6".7(#&#"$#"$4&1(89.)(&+3&)'&$:;.<&.&!

3,]+-KL,/$-!?!4,!&,+,6;$#!

!

M#.#!+,6N+/.#O!1-*#+,.*#0#2/-<!+$-;-0'#!,!$,2:0-PQ#!

!

LS#L$(L]#K$!

,1-*A*!
!

!"2?1&AB*$()'".)&/(*)&1$#&$)&)*'"/)*1*2(&
L]#K$(LM#L$! X-S/4!5E#:0-Y5!G)7+&,!^1&1!,!Y*&)*+,!D<@*)7+1:!R7+)&71>*,71:#!
?0+/<++@,+!,!%2%*=)+!+)&$,!$,1<'%=>)!-%!*%*)#,/*)')10%A!
!

!

!"7*1?AC"7$"$)"2*/(&AC"7$#*7$7()#(/&'*7!
Z'#6-E!M,$$,/$-![,*&,*B!Y*)).)AF*7-*>1+,!`0=<*>,.!-,!DJG#!
C%*)#,/*)')10%!*)!/)*#$%#)!/)',#02)A!
R*/04#!)20,&/-&5$67*4,!R7+#!-,.!Q&1@1:X1-,&).!-1!D:*<)7+134,5!
LM#L$(L_#]$!
DH&=>,:1.5!-)!a,+b*.5!B).+10&17+).5!Q1@1>,!)!DI*7.!U6RQDV#!
D,+)'<=>)!-%!EF89!+)&$,!*%*)#,/*)')10%A!
5\4-!F#*.,5!R7.+*+0+,!F*7-*>1:!c0&,^)0!UcQ6RV#!
D,+)'<=@,+!-)!G8EH!+)&$,!*%*)#,/*)')10%
L_#]$(Ld#$$
9-L7
!

!

FGDHG5I5!
!
!
!
!
!
!
!

Ld#$$(Le#LM

!

!

0&)*'"/)*1*2(&$"$'.&<&1D*$)*$:.&7(1!
5$0/*,!5$.:$/5!907-1>)7+&,A!!
9#020-%-,+!-%!:<*-%/,*#$)!,3!*%*)#,/*)')10%A!
3/4,$0,/!4,!D0/S,/$-<!G,7I#!E1>#!-,.!Q&1@1:X1-,&).!71.!R7-#!-)!
D:*<)7+134,5!DH&,*7-#5!G,,^#!)!D..1:1&*1-,.!B0&1*.!UGZEQDGV#!!
4)+0=>)!,!%#020-%-,+!-%!H"C89H!,3!*%*)#,/*)')10%A!
8:/&!9-$0#&!4,!D0/S,/$-5!G,7I#!E1>#!-,.!Q&1@1:X1-,&).!-,!&1<,!
P)+1:?&H*>,!-1!9,&31!F*7-*>1:#!
4)+0=>)!,!%#020-%-,+!-%!:)$=%!I0*-0/%'!,3!*%*)#,/*)')10%

E*1F'(/&7$@&.&$*$#"7")6*16(-")'*$#&$)&)*'"/)*1*2(&$
5*V-$!^-&6Y<!I-T!3#*&/$7!8_(,E!,!9-$0-!Z$#.,0T!4,$+6,/#02%+!
$,10)*%0+!6%$%!%!/))6,$%=>)!,!)!-,+,*2)'203,*#)!-%!
*%*)#,/*)')10%!*%!93J$0/%!;%#0*%!,!H%$0&,!
"#$$(L$#K$! 8,-*4$#!5*4$/*/#!9!*%*)#,/*)')10%!*)!6'%*)!9$1,*#0*%!F*)2%-)$%!KLKLM!
4)'5#0/%+!,!0-,)')10%+!,N6'5/0#%+!,!036'5/0#%+A!
[#&7!G#;,$+#!`,2-!=-:4$/+#!4)'5#0/%+!*%/0)*%0+!-,!
-,+,*2)'203,*#)!-,!*%*)#,/*)')10%!,3!H)+#%!D0/%!
!
G)'".6&1*$
L$fK$(L$f]$! !
0&)*'"/)*1*2(&=$()6"7'(2&AB*H$#"7")6*16(-")'*$"$-"./&#*!
G#4$/2#!9#$+7&K8#;#&T!4,+O<0+%!P!?,+,*2)'203,*#)!-,!
C%*)#,/*)')10%!*)!H(0',!
R42-$!aNY-2#!8-:T!92%*=)+!*)!-,+,*2)'203,*#)!-%+!
*%*)#,/*)')10%+!*)!QJN0/)A!
R4:-$4#!G#;0,&!=,06#*+T!4<&'0/%=@,+!/0,*#5R0/%+!+)&$,!
L$#]$(LS#K$! *%*)3,-0/0*%M!%*S'0+,!/)36%$%#02%!,*#$,!9$1,*#0*%B!7$%+0'!,!
QJN0/)A!
I/.',00,!4,!8-$-!M,$$-ET!C%*)#,/*)')10%!*%!%1$0/<'#<$%!*)!7$%+0'M!
6$)-<=>)!/0,*#5R0/%!,!6)'5#0/%+!-,!1)2,$*)A!
G#;,$+#!4,0!=-$.#A!F*5/0)+!-%+!%#020-%-,+!*%*)#,/*)'T10/%+!*%!
30*,$%=>)!*%!7)'520%!
!

!

LS#K$(L]#K$!

,1-*A*!
G-@1(/&AC"7$7*/(&(7H$.(7/*7$"$."2?1&AB*$#&$)&)*'"/)*1*2(&!
3-*+/-2#!M/2:,$#-#!4)$!O<,!)+!/0,*#0+#%+!%$1,*#0*)+!,!&$%+0',0$)+!*>)!
R%'%3!-,!$0+/)+U!
E&?1*$I*)7"/&J$C%*)#,/*)')10%!*)!7$%+0'M!#$%-<=@,+B!%<+.*/0%+!,!
,3,$1.*/0%+A!
"-0,&%-!8-:$,+'T!:)$3%=>)!-,!R)$=%!-,!#$%&%'()!,3!
*%*)#,/*)')10%!
L]#K$(L_#K$!
I-T!3#*&/$7!8_(,E<!9-$0-!Z$#.,0!,!5*V-$!^-&6YT!F36'0/%=@,+!
+)/0%0+!-%!*%*)/0.*/0%!,!*%*)#,/*)')10%!*%!V,*,W<,'%M!%!
/)3<*0-%-,!*%*)!)60*%A!!
"/0&#*!R*2,06-**T!D,1<'%=>)!-%!*%*)#,/*)')10%!*)!7$%+0'!
G-6/$#!9'/6:$/&T!"+!#$%#%-)+!-,!6$)3)=>)!,!6$)#,=>)!-,!
0*2,+#03,*#)+!/)3)!#$%2%+!%)!-,+,*2)'203,*#)!-,!#,/*)')10%+!*)!
I<'A!
L_#K$(L_#]M
9-L7
!

!

!

4*-?)(/&AB*$@K<1(/&$#&$)&)*'"/)*1*2(&$
F-:0#!I-$+/*&#!"!6$)1$%3%!C%*)#,/*)')10%!-)!%2,++)!-%!
L_#]M(LdfK$! DGC9C"I"Q9A!
90,./!Ub$;,&#!?02<'1%=>)!/0,*#5R0/%!+)&$,!*%*)#,/*)')10%!*%!35-0%!
&$%+0',0$%A!
Ld#K$(Le#K$

!

!

!

!
!

!

!

B)07*4,!BcCDEF!

!"#$%&%#'()*+)!
!
,-.+/0"#'%/"!#$%&'(%)*+,)!%-.(+,!*+!/.%0(0'0+!1(.*(2)3!4',+#$'5!
6,'7$3)%8!
,#1+&/2+)34/"!#,+9$%%+,!*+!:#0+8!*$!;<%(2)!*)!=.(>$,%(*)*!
1(?+.!6+3<>),5!@$.$A'$3)8!
,&5(#%/,&'6&(/"!#$%&'(%)*+,)!*)!B++,*$.)CD+!*$!E(F($.$!*+!
G,)H)3I+!*)!;'.*)2$.0,+!1D+!J)'3+5!6,)%(38!
7(55/8"9"5+/"!I(F($.(%0)!(.*'%0,()3!*)/;$*$,)CD+!K?$,(2).)!*+!
G,)H)3I+!$!B+.F,$%%+!*)%!L,F).(A)CM$%!/.*'%0,()(%!NK;OP
B/LQ!P!:$#),0)?$.0+!*$!1$F',).C)!$!1)R*$!L2'#)2(+.)35!
4%0)*+%!=.(*+%8!
!5%'(/8"&:%)/"!#$%&'(%)*+,)!*+!1$0+,!*$!4*'2)CD+5!
=.(>$,%(*)*$!;$*$,)3!*+!J),).S5!6,)%(38!
;+<(./,="65+4/"!)*>+F)*+!F$,$.0$!*+!4%2,(0T,(+!*+!B/4O!NB$.0,+!
#),)!+!:(,$(0+!K?H($.0)3!/.0$,.)2(+.)3Q5!U$.$H,)8!
>.?+&/@A4+?"/B+6/"!#,+9$%%+,!*+!:+'0+,)*+!$?!4%0'*+%!*+!
:$%$.>+3>(?$.0+5!=.(>$,%(*)*$!K'0V.+?)!*$!W)2)0$2)%5!
X"7(2+8!
>.6+&."/C":5%)/7%53"#*!"!#$%&'(%)*+,!*+!!O)H+,)0T,(+!*$!
Y$*$%5!//XK15!=.(>$,%(*)*$!Z)2(+.)3!K'0V.+?)!*$!X"7(2+5!
X"7(2+8!
>#(5."/D?5%)(+)8!47P1$2,$0),(+!Y$F(+.)3!O)0(.+P!)?$,(2).+!*)!
=.(D+!/.0$,.)2(+.)3!*+%!G,)H)3I)*+,$%!*)!K3(?$.0)CD+5!
KF,<2+3)%5!*$!E+0"(%5!Y$%0)',).0$%5!G)H)2+!$!K9(.%!
N=/GKQ5=,'F')(8! !
E5A<("/F&5+#."/05%#*=/E(5G"/"!#,+9$%%+,!*$!9<%(2)!*$!?)0$,()(%!*$!
2),H+.+!.)!=.(>$,%(*)*$!;$*$,)3!*$!X(.)%!U$,)(%5!6,)%(35!$!
B++,*$.)*+,!*+!:$#),0)?$.0+!*$!X(2,+!$!Z).+0$2.+3+F()!
*+!X(.(%0",(+!*$!B(-.2()5!G$2.+3+F()!$!/.+>)CD+5!6,)%(38!
H6(55%&3"/E"5+."&(/"!#,+9$%%+,!*+!*+'0+,)*+!$?!4%0'*+%!*+!
:$%$.>+3>(?$.0+!*)!=.(>$,%(*)*$!K'0V.+?)!*$!W)2)0$2)%5!
X"7(2+8!
I")J/C":%&*"/K%?+/7+6.&(*/"!#$%&'(%)*+,!*+!O)H+,)0T,(+!
Z)2(+.)3!*$!Z).+0$2.+3+F()5!B+%0)!Y(2)8!
8&()*%#/LM/865(#"1)N(/"!#$%&'(%)*+,)!%-.(+,!*+!/.%0(0'0+!*$!
J+3<0(2)!*$!B(-.2()!$!G$2.+3+F()5![)%I(.F0+.!:B5!4%0)*+%!
=.(*+%8!
B%+#.&"/,#.&(#(!"!#$%&'(%)*+,!*+!/Z/;GK5!BLZ/B4G5!
=.(>$,%(*)*$!*$!O)!J3)0)5!K,F$.0(.)8!
B6()/!+&5")/.%/F5(<%(&+/J!2++,*$.)*+,!*+!:$#),0)?$.0+!*$!
1$F',).C)!$!1)R*$!*+!G,)H)3I)*+,! *)!B+.9$*$,)CD+!
Z)2(+.)3!*+%!G,)H)3I)*+,$%!X$0)3R,F(2+%!*)!;+,C)!1(.*(2)35!
6,)%(38!
L+&-+/O"#)(&J/BPQ%=/"!#,+9$%%+,)!*+!/.%0(0'0+!@$.$A+3).+!*$!
/.>$%0(F)2(+.$%!B($.0<9(2)%5!@$.$A'$3)8!!
L('G%55%/.%/B+&+/E%&&+=/"!*+'0+,).*)!$?!J+3<0(2)%!JRH3(2)%5!
=.(>$,%(*)*$!;$*$,)3!*+!J),).S5!6,)%(38!
!
!

!
R"%5+/D#<%&#(==(/"!#,+9$%%+,)!*+!1$0+,!*$!4*'2)CD+!$!*+!
J,+F,)?)!*$!JT%PU,)*')CD+!$?!J+3<0(2)%!JRH3(2)%!*)!
=.(>$,%(*)*$!;$*$,)3!*+!J),).S8!
0+65"/E"#)%'+!"!*+'0+,).*+!.+!J,+F,)?)!U+>$,.)CD+5!
B+.I$2(?$.0+!$!/.+>)CD+5!=.(>$,%(*)*$!*$!B+(?H,)5!
J+,0'F)38!
0+65"/L+&*(#)/"!2++,*$.)*+,!*)!Y$*$!Z)2(+.)3!
Z).+0$2.+3+F()5!1+2($*)*$!$!X$(+!K?H($.0$5!6,)%(38//
C+3(&"/!G(36&()/"/#,+9$%%+,!*)!2S0$*,)!:<>(*)!470$,.)!*)!
=.(>$,%(*)*$!*$!6'$.+%!K(,$%!$!)%%$%%+,!*$!*(>$,%+%!
%(.*(2)0+%!','F')(+%5!=,'F')(8!
C('G+&./0M/,QQ%5:+63/"!2)0$*,S0(2+!X)2K,0I',!$?!4%0'*+%!$!
1+2(+3+F()!U3+H)3!$!/.0$,.)2(+.)3!.)!=.(>$,%(*)*$!*$!
B)3(9T,.()5!1).0)!6S,H),)!N=B16Q5!4%0)*+%!=.(*+%8/
C":%&*"/.%5/7+&'"!"!#,+9$%%+,!*)!=.(>$,%(*)*$!G"2.(2)!*$!
L,',+5!6+3<>()8!/
C".&(?"/!"&*J)SB":")/"!#,+9$%%+,!*+!J,+F,)?)!*$!JT%P
U,)*')CD+!$?!U$%0D+!*)!G$2.+3+F()5!=.(>$,%(*)*$!*$!
G)32)5!!BI(3$8!
O+#*(+?"/E(?6%&"+/"!#$%&'(%)*+,!*+/B$.0,+!Z)2(+.)3!*$!
J$%&'(%)!$?!4.$,F()!$!X)0$,()(%!NBZJ4XQ!$!*+!O)H+,)0T,(+!
Z)2(+.)3!*$!O'A!1<.2,+0,+.!NOZO1Q5!6,)%(38!
O(.%&5%(/.%/F5(<%(&+/"!#,$%(*$.0$!*)!B+.9$*$,)CD+!Z)2(+.)3!*+%!
G,)H)3I)*+,$%!.)%!/.*R%0,()%!*$!K3(?$.0)CD+5!
KF,+(.*R%0,()%5!B++#$,)0(>)%!*$!B$,$)(%!$!K%%)3),()*+%!
Y',)(%!NBLZGKBQ5!6,)%(38!
TG"3+=/E%&&%(&+/I%#)%#/"!)%%$%%+,!0"2.(2+!*+!:/4414!N:#0+8!
/.0$,%(.*(2)3!*$!4%0)0<%0(2)!$!4%0'*+%!1+2(+$2+.V?(2+%Q5!
%'H%$CD+!!1(.*(2)0+!*+%!\'<?(2+%!*+!K6B5!B=G5!6,)%(38!
U+5%)N+/B+6&%*G!"!:+'0+,).*)!$?!4*'2)CD+5!=.(>$,%(*)*$!
;$*$,)3!*+!J),).S5!6,)%(38
U(5)"#/>#?%53+##/"!#,+9$%%+,!*)!=.(>$,%(*)*$!*+!@)3$!*+!Y(+!
*+%!1(.+%5!6,)%(3M//
!
!

B"'+5/
!
K.9(0$)0,+!*+!1$0+,!*$!B(-.2()%!1+2()(%!K#3(2)*)%!
=.(>$,%(*)*$!;$*$,)3!*+!J),).S!N=;JYQ!!
K>$.(*)!J,$9$(0+!O+0IS,(+!X$(%%.$,5!]^_!`!
1'H%+3+8!a),*(?!6+0b.(2+!
B4J!cd_edPefd!P!B',(0(H)gJY8!6,)%(3!
!
D#)'&(VW%)X!,$3).%_dedhF?)(382+?!
4.0,)*)!3(>,$8!!
!
,Q"("!
!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

C%B,RO!NY$*!O)0(.+)?$,(2).)!*$!Z).+0$2.+3+F<)!i!
1+2($*)*Q!!jjj8,$3).%8+,F!
!
!ROSY!O7!NB$.0$,!9+,!Z).+0$2I.+3+Fi!(.!1+2($0i8!
=.(>$,%(0i!+9!B)3(9+,.()P1).0)!6),H),)Q!
I00#kggjjj82.%8'2%H8$*'g!

!"#$%#&'(%&)*+,-.+/%&)*0,"#$%#&+
+
!"#$%&'()*&
!"#$%&$'($)*+(,-.*/$012$$
3(45.*$$
3".656-#7$8#.#49/$:.#;6<$
=>?@$ABCD$1ECF$G222$

+##,-..///0+"#$12345607"3058.+"#$12.7681#15495621:$22.&
!
"#$%&'(!$)(!*&+,-+$!$)(+(!*+(!.!/*0%!$-!1($!$-!$)(!)-$(23!
12 3,4"5+67/"&)+&,4"58+69%:+7"**+5))+,+*,#;)+*"-)82++
• 4-$(2!5*6#7!8&22!$*9(!*,+-:7!;<!=&>#$(%!
?%9!@-+!*!+(A(&,$!B@*A$#+(C!BA*>!>-$!+(&=6#+%(!-$)(+/&%(C7!D)(!A-%$!/&22!6(!
*,+-:!!EF!GH7!<-*9+7"&/+=),"5+=>?+
!
@2 A4)B:&"C)+D:5+69%:+7"**+5))+&/)E+,F&)#+&/)+&,4"582+=:-5+)C)#9+1G+E"-:&)52+H%:+B,-+5))+
&/)+#%:&)+/)#)I+/&&$I007772,)#%$%#&%)4)B:&"C%2B%E2D#0+
• I$-,3!4-$(2!5*6#!B%$-,%!&>!$)(!J(+0!@+->$!-@!$)(!)-$(2C7!8&22!$*9(!*,+-:!K<!
=&>#$(%7!D)(!A-%$!&%!EF!L.7!D)(0!/&22!1&J(!0-#!*!$&A9($7!<-*9+7"&/+=),"5+=>?!

!"#$%&'&(")*+,"-&.&,"#$%&
• /,$)$&01%%&2$&3&24+&5637&17&8)"7#&"8&#,$&,"#$%&#"&-19*&4-&#,$&
+-$3*$)+:&;%$3+$&2$&"7&#1<$=&
>=?@&3<&%$36$+&
• A%#$)73#16$&-42%19&03B&#"&C"=&D#)$$#&#42&24+:&
!$)$&37&1<3C$&"8&#,$&#42&24+&

&
/,$)$& 3)$& E& #42& 24+$+& #,3#& 01%%& #3*$& B"4& 8)"<& 7$3)& #,$& ,"#$%& #"& #,$&
F$+#173#1"7& GHI;J& K3)FL7& M"#N719"& .M"#3719& O3)F$7P:& Q7& 2"#,& 93+$+& B"4&
,36$&#"&C$#&"88&17&#,$&+$9"7F&+#"-&G"7$&38#$)&;)3R3&F"&ST-$F191"7N)1"P:&&Q7&
2"#,& 93+$+& B"4& C$#& "88& 17& 8)"7#& "8& #,$& HI;J'K3)F1<& M"#N719":& /,$& #3-$&
)$9")F$)&"8&#,$&24+&4+43%%B&+3B+&U-)VT1<3&-3)3F3&W3)FL<&2"#N719"P:&/,$&
9"+#&1+&JX&E:>Y:&M4+$+&)47&$6$)B&ZY&<174#$+&3-)"T:&&
[\& 03B& #"& 03%*& 1#& 1+& 3& %"7C& F1+#379$]& #,$+$& 24+$+& ,36$& 8$0& +#"-+]& #,$B&
3)$&83+#:&/,$&)"4#$&"8&2"#,&%17$+&1+&6$)B&+1<1%3)]&37F&937&2$&+$$7&,$)$^&#,$&
%$8#&,1C,$)&1+&#,$&!"#$%+&+#"-^&#,$&)1C,#_+&%"0$)&1+&#,$&HI;J=&
&

&
/,$&F188$)$79$&2$#0$$7&#,$&#0"&%17$+&1+&#,$&-%39$&0,$)$&B"4&-19*&4-&#,$&
24+:&!$)$&#,$&)"4#$+=&
• M4+&`S[/J\&;\aQ/S`[Q`\&GC)$B&9"%")P:&G/HMS&MHD&D/\;P:&!"#$%&'#
()*#+%,-#./)$#012#3)02,#456##0)#012#7*8#80)&#0*7)#4#96#:;#7,)<-8=#
• M4+&`S[/S[AJQ\&GC)$B&9"%")P:&G/HMS&MHD&D/\;P:&#!"#$%&'#()*#+%,-#
./)$#012#3)02,#456##0)#012#7*8#80)&#0*7)#4#>6#:;#?@;##7,)<-8=A#
B22#.CD*/2#72,)+#
&

&

I)"<&(")*+,"-&GHI;J&K3)FL<&M"#N719"P&#"&!"#$%&b324&E&+#"-+&
E,02/"%0CF2#?#%"G#;#
M4+&+#"-&17&/HMS&17&8)"7#&"8&#,$&(")*+,"-&$7#)379$:&a$36$+&17&#,$&+3<$&
cS;AJ/HJS&/HMS&
&
&

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful