அ த அழகான காைல ேவைலய

பரபர பான

அழகிய ம

மாநக . அேத பரபர
பல வைக மர

தி

"ஏ

பா

பா

ைறயாம

அழ

"ராதி எ ஸா

ெகா

மா ப
வா

ச தி மா

ேல

"பாவ ட அ
அ பாைவ

. ம

ைற த ப

ைரய

மி

இதி

ட எ

ேநா கி ஓ னா
(பாவ தா

தா

த சி

ச தி.

எழ தி

கினா

ராதிகா}.

தா

................."

.

ேவட dear most friend

.
" எ

பா

ணா (அ மா இ

chorus பா ய


ேதாழ க

ன தி

லாத

ைவ

.

இர ைட

இவ க

ேநர கட

, பா

ேநரமா சி எ ப

சா பா

பதா

பா).

கிய

தா

ப" இ

ராக

ள sakthi constructionேயாட M.D.).

தியவ

சி எ

த ச தி

ைட ேவ

ெர ய ட" எ

) அ

அவ கள

" ஏ

லா

ரதி சீ கிரம

க தி ெகா

ராதிகா ந அைரமண ேநரம க தி கி

breakfast சா ப

அ த அழகிய வ

த ைத retired collage professor).

ள ெய

பற

ன ந ம

ைளகைள சமதான

க ச திேயாட தி

பவ

சி

( ச திய

நிமிடேபாரா ட தி

வ ைளயா

(அ

ேவக

Ashwin ஒ

இர தி

தா தா ரா ேமாக

கிறா

ைர

final semester (B. Sc) catering &

தா

) அ

அ மா}.

" இ ப

ராதிகாவ

லமாக சி

ண அ

ண தா

கம ட ந

Akash ம

(ச திய

தா இ ப

கி ப

correct introவா ச தி))

exam

பான ெப

ச திேயாட அ

அவ

"அவ எ தி

(எ ப

ேநரம சி அவைள எ

ச தி

ெச

ல அழகான, அ

cooking ப

தி

! night T.V. பா

ராதிகா எழ ப "ேபா " எ
இ ெபா

ந ம அ

(ச தி) சீ கிர

ராதிகா (ந

பரபர த

உயர , இைடைய ெதா

ச தா

மனா சி ஆ சி ெச

ச தி

hotel management (அ பதா
( 5 அ

மண ேயாைசய

பல வைக ெச க

ரா ஜிய .அைத ஆ சி

ச தி @ அ

வ ழியா

ேகாவ

ேட பா

க. ேபா

அைரமண ேநர தி


petrol ேபா
pack ப

ரா ேமாக

யா " எ

ேக ட த

ற த ைதைய பா ைவேயல எ

books எ

ெர யாகி வ த ச தி " hi ரா

" ரா

ெச

ைக

ம கைள வ

ஆசி ேப

ெகா

ராதிகா

ற ச திைய ச த ேபாட அர ப

ன கி ம

ஆமாட ெச

த ம கைள அட கினா

ச யா அதனால தி டாத" த ைதய ட

ண யா" எ

good morning da

ன தி
pepப

பற

க தாேத ப ள

இவரகள ட

ன தி

டா

த ப

ன . ரதி
தா

" exam ந

fail ஆக ேபாற எ

பதி

அ த வ

இளவரசி..

Part 2

Exam
அவ கள

கிற

ெவள ேய வ த ச தி ம
வ ட

ராதிகாைவ

நி யா, ராேக

றி ெகா

, ஜவா (

க பா காேல ல

ல இ

ேச

ேவற ேவற department (terror gang) இதில அைமதியான பய த ெபா

ந ம ராதிகாதா
ராேக

).

" exam எ

நி யா " ஊ
ெப யா

லா
ேபா

ஜவா " இ த
தி

பா (ந

னா

எ ெபா

ல ப

ேற

ச தி "அத

"'இ

லா

டா

வ சி திரமாக பா

சி

ேபாட பா

"ேபான தடவ ஊ
pack ப

ெத

ண help ப

மா எ

க சி

வ சி ட அவ

த ெபா

பா

ேபாேவாமா friends?"

ேவ

தன

ெகா

......... வ ................ பா ட

காேத இவ

ன கி ஒ

"

லா

பா வ தேற

ஜவா ம

தா

ேபாக readyயா
ேற

ெச

ட வ

லாைர

காைலல நாேன bus stand

வா.................... இ

னா

ைகயாவ

ண , நிலாபா பா, எ

இ ப தா

.....................

pack ப

ல ேவ

, அ

க). நாைள

பள

ச யா?"

ட"

ைளயா இ

தாம டா

ெரா ப நாள சிட அ மா, அ பா, ெப யா மா,

, சி

பா க அைசய இ

சி ேட

)

நா

நா

" எ

ராேக

ேபா

தா

ைற

ேகளாட வா

அவ

அலறிய நி யாைவ

. ( ந ம ராதிகா சி

இ த ச தி எ

னா கைடசியா எ

ல drop

ைம நா

ன ப

ணா

பா

என

கின shirt boxய ல cigarette box
ைற சா

உய ேர ேபாய

சி எ

ேதைவயா இ

ேக சி

ராேக

லா

ேச

னைகேயாட " அவ ெரா ப ந
ஷு

ேபசம எ

ள ஒ

யாண

"அ ப க

தைர க

பா..................." ஒேர

ைம,

வர "ேட

music அ ப
( எ

ன பய

ெசா

ெவள ேய ெச

பட

வா

ணா "ஏ

ராதிகா ெச

) ெதள

ெர

ேப

ெசா

ல அத

ராேக

ல "அ

சி waste ந தா

ெகா

ேபா

ரா ேமாக

ெச

" அ

ரா ேமாக
friends

ேபாட

" எ

ணா ப ள
ைற க

னல

ெசா

கா

ள இ

ட ெவள ேய ேபாேறா

. ஆமா ந எ

வ த officeசி

ரா

ர திவ

ேள இ

வ த ராக

ன ேவ

?"

வ ஷயமா ெச

ைன வைர

அவ

தா

க பசி கல

வ ேற

க எ

ல அ

நா

ள ப

ன ைத அ ப

".

ணாத evening நா

ேபாேற . அ

அ பா

உன

"

லா

டான"

"இ

பய

அவ வ

மைழய

ர த

சா ப

பா

ெகா

,

நி தி start

க அர ப

ேற

" ரா மா disturb ப

நி திைய

மி"

சா தா

ன ப

ண ைக க

வ த

ைளயா

நி தி

ேல ட வ

best "எ

ராதிகாைவ இய

சி

எ தைன தடைவ ெசா

லத அவ ந ம வ

ச தி "ரா

ரதி

" எ

ராதி ச யா?

ச தி "mushroom fried rice super , panner tikka பேல பேல. ந
catering ப

ேகா ராதிமா...... நா

ெசா

றன .

க சா ப டலா " அ ப

ய இட ைத

ேநா கி ெச

பய

" அ ப

ேற

ராதிகா சி

ஒேர மா ப

ர திய ச திைய

றமா ெசா

லேவ

கள" எ

ெபா

லி

ராதிகா.

ராதிமா நா

அ ப தான உ

யேவம ேட

எ ப

ற இதி

அவ ம

தாேன ந ம gangகி

அவள ப

என

.

பான ெபா

யாண

! இ

நி யா ேசாகமாக ெசா

கேவ ம ேடா

ரலி

ைறதா

கிற?" எ

ல அ

நா

ன அவகி ட இ

ெகா

ஆன

சமாள

லாேம ெச வா

ஜவா

க பல நிமிட

" ராதிகா இவள அ ப

ராேக

காத

ெவள யேவ வரலா " எ

ெபாலி அட

என காக எ

business
ராதி

ச தி "ரா

ரா ேமாக

"ச

ெசா

லி

சி கிர

வர

"

" ஒ

நட காேத"
ராக

தி

ேவ

நிமிஷ தில அ

ண ேயாட card வா

வ தி

க. நா

அ பா

ரண " எ

onlineலி

நக வல ,
நக வல

ேதவைத வ

வா

ேனாட card

தி

தி டா நிைன ேச

தா

கி ேகா night ெரா ப late ஆகாம
கிள

ேறா . பச

ககி ட

றா .

ச திர

offlineய

தயாராக இேதா நம

chatting

இன தாக

அதனால உ

றி கிள ப ெச

ெச

டா

online

ேதவைதய

மா?

............

Part 3
ெவ

ைள நிற அனா கலி

தாவண ய

வர

ேகாவ

.

Ashwin “hai girls எ
அ ைதகளா" எ

“நா

ேதவைதயாக அ

சி பமாக ராதிகா

க ேபாறி
ெக

க shopping ேபாேறா

Akash “ ேட

தா

இவ ந மல

க? நா


ெச

இவ இன ேம ந மகி ட ம யாைதயா நட

ன ரண அவ கைள ேகாபமாக

கா

ெதாட

அவ க

ராதிகா

nemo ப றி

ேபசி ெகா

வாசலி

ல தயாராகி

வரலாமா ப ள

...............

ல” எ

கிட

ைற க

ெச

வாகி

றன வ

ப கைள ச தி பதாக

ேட நட தவ கைள இ

ராக

கிற அ ய

” எ

ச தமிட

அவ க

மைற தா

கவன

developing area இ ெபா

றாட இவள அ

வரசியமான ேபசி ெகா

வ த Omniைய இ

மாக வ க

ேகாவ லி

ெவள ேய ெச

ைத கா ட இ

பாவாைட

தா

ெச

ெச

அழ

.

ல இவ கைள

க தவறினா க

தன .

.

ள உ

நிைற த இட ைத கட க


ேபா

ேவகமாக வ த omni க

கி ெகா

ச தி த

மா

உண

அைட தவ

ன ரண ”ஏ

, மாமா யா

டா

கா ப

பற

மாமா

களா ? யா

ேம இ

அைனவ
ேபாய

கி

உன கா? அ
க எ

மாதி

அதி

கி

கி

ற அ

க” எ

ேபானா

உடேன த
அத

க தி ெகா

. பற

Ashwin “தா தா

ந ம S.P Uncle
கிள ப வ

டா க

” எ

ேக

ராதிகா? ரதி? ரா

ேக ட

இர

ைடய அ
மண

தி உத

ேக ஒ

கி

க இ

ஊசிைய ேபா

)

ேகாய

கி

ல loose

மா

ேக

inform ப

ெகா

ேட

உடேன

நிமிட

றி

“ச தி வாசின

கி

அவ அ

ைரய

க பைழய factoryய

” எ

ெச

வ த

சமயந
பதி

அைத

ம திய

லா ேப ேற

. இ

கி ேட இ

.

கமாக

ப கைர on

கலைவயான அைழ

டா

உடேன

cell அழகாக இைச த

ரா” எ

மண

பதிலாக “ம

கிற எ

heart

வ ஷய ைத அறி தவ

க அ

ராதிகாைவ

தி

ராதிகாேவாட அ ைத ெபா

ேநர தி

ேபா

ைமகளா நா

லி ட

ற அ

தலான ெப

ணாதா

ற ரா ேமாக

தா

அ பா

? அ ைத? எ

களா? நா

ஒ ைற ேக
வழிய

அம

hospital

five thousand

ேட வ த நி யா ச திைய பா

த ashwin “ராதி அ ைத call ப

ெச ய

என

கழிய அ த அைமதிைய கைல க ச திய

அைத பா

” இைத

அழேவம டா சி

ேக ெச

ல மா

ெத யப

ழமா ேதட ெச

அ ேயா!

பா! அ

டா

ெகா

Akashய ட

கி

ணா ச திைய உ

கிவ

க uncle இவ

ரலி

ைல அவேள ஆ ேடாவ

“ஏ

கி

நிமிட

not reachableலா இ

ண “ரா

ேம அறியாத நி யா” ஏ

(ந ம அ

க ைகய ல கா
தா

ணா

க ராதிகாைவ

அழ ெதாட

phone ப

வ ைட

உைட கிேற

phone

ட அழேவய

கி ேட இ

ேள எ

தன

கா ய ைத ப

” என

டா ட ேய வ ர

ெவய

ற அவேளா ெப

கா

hospital வா” எ

ராதிகாைவ மிர

த ப

ரா ேமாக

attack வரல அ

phone ப

ேபாய

வய ல கீ ழ வ

1008ேத

ராதிகாைவ

! ராதிகாைவ கா

ைலேய கட

உ கா

அதி

லா

ர அ

இ ப

ashwin “ அ மா இர

ேக ட ச தி ச

ன ெசா

சீ கிர

அத

.

வ ஷய ைத

.

பா........... உன

ேநர தி

வ த வழிேய ேவகமாக கட

ன திட

கினா

ேபய

மைற த

அைடவத

அழ ெதாட

இைம

கா” எ

ேக?

ேபாற

னேர

..ெவள ேய கா ெச sweetyய (nano) ெச ச தி அ ேக ெச ரா ேமாக இற த ஓைச ேக க அ றி தா friends & Business partners.. ரா ேமாகைன ப ஒ த ெசா ைத இ த உலகி ெரா ப tired ஆய வா ஆ ய ராஐ்ேமாகன ட கிய ன க ைணயாக அவர ைக phone ெசா ய அ உய ரா கி இ ஆன அவ காரணமாக அவள ல ராதிகா வயைத ஒ தவ வ உைற ேதவ ெதாட ... சில நா கள ைவ பா பா மய க ஒ “Akash அ மா அ மய கமாக இ ேக ைகய அவள ற ரா ேமாக ச திேதவ யாக மாறி ரதிய ர ைக ெப break ேவ ல அ ப ம டன .. ராதிகாேவாட அ மா ஒ ள ப டா . சில நா ராதிகா அவைள அதி ச தி ெச ணா ச அவள ச தி பா அ பா எ இ ராதிகாைவ அ .. ஆ க எ தைன தடைவ ெசா “Boys please. அவர வ தன தவ ெச பண தாைச ஒ பைட அவர த அ டா தா தா ணா றா வ இ காதி அவ “ேட “Akash ைட ேட க) அவ அ அ ற நி யா லா ைத ேக ச தி ெச அவ ண பா ற ேபா ேன த ர ய கைள ப ம க ஒ அ வ ட களா இ ப பா அவ friendதா கிய ” எ ேட ணாவ ட அவ ” எ ெச தா “அ இ கா ண நா ைத ய வரா றினா மாமா பய த ரதி ச தி எ அைழ க டா ற ச திைய யாேரா பலமாக தைலய க எ க தா ற அ த க கரமாக த ச தி நிஜ வலிய கர எ நி தி .. அைத பா ணவ ” Ashwin இ த வழியா தா ப க ரதா ?” க தி கி லி ன கா அைதவ ராதிகாைவ அவள க அைர ள ச தி எ ல ராதி அ ைதைய ேத மாறி வ ழ ேபான அவைள இ அவ சிய றாேல பய பட ேக ெதள ல இ அதி ஒேர மாத தி எ ைடய கள ேத பய தவைள அவ ெச அவ ராதிகாைவ க மாமாைவ அ அவள ட .” எ அ ேக ெச அ பா வ ப தி மைற தா . ராதிகாேவாட flashback ெசா friends ஒ ற phone ப தா தா phone ப வர எ ராகைவ கவைல படவா இ மா இ ண மாமா.... ச தி அவள ராதிகாேவாட flashback (ராதிகாேவாட அ பா வ ட அேத வ ப தி கணவ ேக நம ர க அத தா க ைடய .

.ெசா தமானவைன பா ெச றா த ச தி nemo என .. ேநா கி சிைலயாக மாறிேபானா கிற னடா ப ள “ேட ேதவைதைய love at first sightடமா! இவ Boleroவ ேற ெத யவ கா அவ ணா please hospital ேபாேவாேம” policeய ஒ ச ற எேதா ெத யைல ) கா Dora. மேனா அ ேகா இ ப hospital ேபாய ஞாபக தி தி ல 4அ சிைல ேபால இ அமர அைத கவன தி தியவைன பா காத 6அ த ராதிகா த ரதி “ அ ேயா! அ ெபா ன இ அ யனா ற அைழ ப கா உ ேபாேத “ேட . ப த அ மிர ட ைன பா ப சி கவன chair ணா எ ச தியா? எ ) பா ட பா வதா இ ைல ேக களா ஒ cuteடாக ற stickerல கா ைற டாயா சீ கிர ...... Mithun Manohar தா ற அ கா பற நா ேத எ ெக அைழ ைவ வ தா வ தா ரதிய ர லா (க ண தா இ ப sight அ ச திைய அவன ேவ நி ற சி பற ஒ “ேட எ பதா எ எ க க ணா எ ெகா அவ ெத யா இட அ ைத மக (police எ ேள அ ண ஒ க இ எ ைல ஏ stickers ஒ யநிைனவ ந ஒ அ ப ற வா க க ச தி எ அைழ ைப வ ஒ அ pink nano கா reaction அ ப க ஆனா ந ம அ ற சீ கிர வ தவ ள dolls ேவற) வா” எ எ அத மற இர னடா எ வ ன ..P uncle கி ட help ேக ட ப யவ ேபா ) க (அைத பா தா இ க photo தாடா please ெகா ணா வா ேபாகலா ” எ சி பா எ “அ வ மாமாைவ தி ந ம ரதி பா றா வ ர ன ேக ச திைய தா கிய ரதிய ேயசி கதி ேக தி ரலி கா” ராதிகா ச யாடா” எ அைலயேபாகிறா ஒ பைட தவைன “க (எ அைத கவன அ க அ ப மேனா ேவா ச அவ கைள அவன கிய க வா இவதா லி ெரா ப வலி வர “ ஏ ! இதில ேக க “”நி யா உ கிய ” எ ராதிகாவ தியவ “இ கைள ப தி நிைறய ெசா தவ அவைன கைல த ப கியா” எ மய க ணா” என ந கன இ ேபா intro ெரா ப இ ஒ எ ப மன த தவைன (ந ம ப த ... hero Mr. Barbie etc. அ அைழ த ப ற சலி தா அட ப லா கிய ச திைய க S. றி அைர மய க நிைல Part 4 Nemo எ ரதி றிய ச திைய ெவறி ச தநா அட கிவ உயர தி அட மாநிற தி ப க தி யா இ ராதிகா?” எ “நா தா ராதிகா neeee.. அ ேக ெக லா வ sweetyய ல தா த மேனா எனறா கா டா ட கபா) அைழ தா ஏ ற அவேளா நா க sweety பா ...

ற மாதி ேநா கினா வ னாவ ணா ம “ராதி மா நா ேபாேத “இ வ தி ஏதாவ ல வா ெகா சா ப க நா ” எ ரா ேமாக ந அ றி ேக வ இ அ ப க ைத க ” எ ண றி க ேக வ த Dr. .இவைள கவன ” எ மற வ “அ ேட ஒ so ப க “ேட டா” எ பல ல ஒ ெரா ப இ எ ச அவ கிய கிைட க ஒ ெதாட “ேசக கினா அ ெகா hospital இ uncle hospital அ ப hospital ஆனா இ ஊசி எ . ைட நிைறய அ ேவ கா றா ” எ ணைன இ ைம இழ பத இ வேரா மாமா உற க” எ உடேன கிள பேவ லேவ ற க ண ராதிகாவ ட வா” எ ச திகி ட ண address ேக ணாவ வ ம யாைத Medical Kit ேபாேத நி யா. ச திைய hospitalலி க ேபா அ வ நட தைத க வ ணைன அறி ணா இ நி தி வ பா வ வா கி தா ராதிகா ப மேனா ெபா அவ கள ட இ க எ ெகா ெச ண ேலா ேக வ வ க பள அதி ேன ெச ெச ராக ேகாைள ஏ ெகா எ ெச ஒ ட இ வள பா பா றா ந கல” எ சி ஒ அ ” எ . Mithun Manohar) “உ ச திைய அைழ “எ எ தா ஒ அத ேட ச திைய ப ேசாதைன ெச அ ணா nanoைவ நி யா வ “அ ேயா!! நா ல டா ம சா ச த ேபாட ஆர ப இ அ றி ெகா இ pleaseடா நா ச தி ெக றிய ப ற ல யா க டா அ ேம எ வ வட நி யாைவ ணைன க ைன நிைன கிற?” எ ணா ய பா ேவதைனய ற த என ேக றியவைன . ெப வ ைள ெவறி த மேனா “ஏ பதிலாக “எ ேபா . நாத ந ேபா ேக ம ற “ஏ க அ க மேனா க ந க ச திைய ைவ பேத ெப ய ேவைலயாக ல மன த க இ க மேனா ம . ண ” ” எ க friend inform ப வ ட நி யா க உ phone ப ெச ைல த ப இ ப ராக வ பா க ெச தா நி யாைவ அைழ ற “இ ெச க scan பா ( ந ம hero ைகய ச தி admit ப ந ேபா த பக வா கமாக ராதிகா ஆகா ேபாேவ ேகாப க அத க அவ ஒ ேக ேபாேவா Mr. மேனாவ ட அவ சா தா றிவ ச திைய பா க நி திைய அைழ அவ கள றி திய ப ட better ம யாைதேய ெத யாத” த வ தேபா அ த ெச தா ண றன .

. .. நி தி கிள டா ேபாேவ . Part 5 அதி ம சா சிய ஒ இத இ “எ ப டா அ த இ த யா ” எ ைகய த க ப ஊசிைய ேபா ர னால மற க எ அ தா க இ வ ற ேக க வ மா “அ வ ரா ேமாக ற க இர கி ேட இ ேப ேப வ வ ைள பா றி சி வ த ச தி நி யா பா presitege எ கி ட ஒ ன ஆ அ thank ப ெப ெகா “நா ேவைல அ ப றி ெத ரா ேமாக கட திவ எ . ேயசைனயாக அவள அப எ sisterைர வ ர பதிலாக இர ரா ேமாக “ச தி உன எ . ைலடா ராதி ெச மா த ெசா ஒ தா காமேல ேபா .இ த ேவதைன ைட க ேதவைத வ ேதவைத ெதாட வா வாளா? . நாத தா தா ப ட ேவதைன இ ெகா அ ந மாறி ப ந மற கைலயா?” ேவைல ெதாட காைலய அ சா நிமிட ேனாட அ இ த ற அ ைய வ க டா ைவ தா ” எ மாத ைத ணைன .... ஆமா ந டா க டா ல உன கா? அ எ எ த க வ ழி த ச தி ராதிகாைவ பா ேக வ த Dr... அைத ” எ க வ என யாண ெகா “எ வ கைள uncleேமல ேகாப படலாமா உடேன discharge ப ேபாகலா ” எ இவனா எ க ல ராதிகா ேபா ேபா தல doctor hospital இர வா நா ெகா ழி த வ னாவ “ அ ப ெர ப ன க sister இவ க கவா இ “எ “ஏ ந மாறேவய அ ண அவைன பா ற அைத ேக ட ராதிகா க ைல இ ப வ அ “அ first மா ப hospital ச ய ேபா வ னா . ஒ ண க எ டா.. ண டா னா அ “ேபாக ேட ெப ய எ கி கெசா ேபா க” மைற பைத ச தி இ த hospital ஒேர smell அவைள ச தி ல தல டா டைர றி நி யாவ ணா காதி ச தி.. ைடய ” எ ேட இ உ thanks வா வா ன ப ண ணேபாற ப ணேபாேற பா வ இர கவா” ” ேட ெச க அ ண றா . கிய ைட ற thanks ஒ ணல இ ப ட வா கா வ ஒ ெப ய இ டா ெகா ச டா க .

Sc catering & Hotel ேயாசி த ரா ேமாக தான” எ ற “perfume காத நி யா “அ ைன பா க அ ஒ நி யா கைல கவன த hotelைள எ தல “ ேபாறா ” எ BBAதான uncle அ கிறா வ த அத ய ணாகி ட ேபசினா “I am sorry mano இ ப ஆ ம திய ண றி ண அதனால familyேயாட அ க பா அ ப வா வ ” இைடெசா அ ப நிைறய operate ப தேல ந ” என நி யா. uncle 3 years back மேனா அ ெபா ேவ வ தி எ ல வ நி யா ேவ ணா சி நி யா ேக க ஒ ஏ அ னட க நா Management அதா ெகா க அ ஆமா ந எ dining tableள அதனால அ லி டா க! உ ெசா றமா சா ப ெகா க ெப ய அ கவா” எ இ ண அ பதிலாக “இைத ம வா” ள அ உதவ ைய ரா ேமாக “uncle எ வ ணாவா கன ைழ எ த திய நி யா “எ த அ மாத பைழய கைத தல றி bathroomமி யா க” எ உ கைத” நி யா “அ ப மேனா அ அ ன அைர எ ப ன ந வ தி “எ ற ேக ேக ட ெகாைலெவறியா ஆய கிய ன தவைள தைலய னானா தர ணாவா?” எ “எ ன கி எ ப தவைள ப நி யா “இ ைன யாேரா உ நி யாைவ க ட நி யாைவ பா கி ந வ த நிைன கவ ேன அவ ேனாட friends தாேல க ப ள ைல சி .அழகான காைல ேவைளய க ணாக வ ழி தவ தா கனவ ேக எ வ வ பவ இ ப வர ெசா வபா க வா தி ணனா தவ நி எ அ இர “இ ெசா ” ன “ஆமா breakfast வா ேலா ஒ அ business அர ப ேபாறா ெசா எ அ அ ண இ ப ேணா ெதாட ஒ அ ற சி கினா ண 2 days அ கிறா ணா estate பா ? எ ேக க வ ேசா னா டா டா க கிறா ண thanks ரதி ட Hotel பா வ னா வ ேபா ேவா ” என ேபா னா ரதி ப ைவ அதனால இ காக தா அ அ எ க சாதனா அ தா ெசா ணா ப ணா னா ஒ எ க ெரா ப darkகா இ ேக கல இ ப இ ப introduce ப ஆய ேவ உ உ ணா ண த லா ஒ கி இ க நா எ க ைத பா ன uncle” ல க யாண ைக ச தியா தா fix தல அவைன force ப ண க தில பய கரமான தா க யாண ச தியா வ க அ பா ட ெச கைள எ ப ேனாட சி வ ைடயாக “மேனா ப றி ெசா ெப ய accident க அ பதா க “உ க வரமா டா படாம தா க settle ஆக க uncle please uncle” ற வ னா ண க B.

.. ......ஒ ற மாதி ய அதனால க வ ைற பா அ ப டா ... Part 6 ப ைச ஆைட உ ெவ ளந வ மைலகள சிக தி னைகயாக வ அல க க ைவ உ இ hotel கிய ரதி “ஏ அ உ morning இைதேய ேவைலேய வ சி two days அவ phone ப ன கி ந ரதி ெக correct ப அ ெசா ச லா ர பாவ நா இ ப லி ேவ இ ப கிள வ கல கி வள ச தி ம பள ஒ ண மி ” எ இ ேவா வ அ எ ற காைலய ரதி க வரைலயா? daily இ இ ப இ சி ேபாகைல க வ த pls...... அைத ரசி த னா சி ெசா ைல idiot உ க ைகயா 3 days அய கா ஏ எ ெதா நைகயா அ க ச பற ற “ஏ ” எ ற “அ நிைன ேச ைன” எ ெச சிமி ெச றி க ர தி ண நாளா ர தி கி ட லமாக மிர ட “ச ன கி இ த அழகான ெகாைட கானைல ஒ ச nemo க ேவா ” எ ண calling bell ச த தி ” எ எ ச ட “அ மா இ ைக அைம த . அ த நிமிட இ பரவாய ஒர கன த அைமதி றிவ யாண ைத நி ேபாமா ைன எ ெபா டா nemo” எ ெகா டா . வ ழி த நி யா “யா கதைவ திற க அ க வ க திய நி யாவ மகி றா பா ரதிைய யா ற ரதிய அ ேக நி வ தி பதிலாக சாரதா ம பா ர ற கா த ெப யவ க தன ........ இ ப ெக ைற வ க எ ேபசிவ ட அனா ெச ச றா அ அ த ப ச ேதாஷமாக ைவ ேதவைத வ வா மன ெகா ல அ க” எ ணா ெரா ப க ட கி டா ” எ றி ரா ேமாக “உ ேவ தி ைல த ணா ஒ டா . “ எ இ த nemo ைபயைன எ ப ” எ லா . “ ஜானகி aunty uncle எ களா? எ ஒ க? “அ ேயா” . ச திைய வா” எ சிறியவ கைள அைண காைலய ல walking ேபாய இர ேப ைர றி ெர யாக ெச டவ மா சீ கிர ஜானகி வ ேய “wait wait இ ப அ த காைல ேநர தி இ க வ ட ந எேதா seriousசா ேயாசி கிற க அ கல த அ இ ேயாசி கிேற time waste ப தி கி லதான இ ச “அத க இ ன கினா ந ம ேபாகைல நி யா வ ண ெபா ய காதலன இளவரசி அழகாக சிவ க ெதாட அ அ ணமல க ட .....

carparking. லா ேபாேத அ ேக இ க தா வ தவ க வசதி ட அ ” எ அ பா சி இ ) எ இத ல தயராய ன . hotelைல கிறா ) ைகய வா லமா த ப தி நா இ ய “மேனாத ப க தா uncle” இ ட றி ெகா (மேனா ந ெரா ப பாவ ண ready) கா மா க? தமான children’s park. ” எ க கிய கா sir கமா”எ ேபா ேக க சதாசிவ தல இைத மா ரதிைய அைழ ெச அ வேர வயதி க ர இ இ “hai ச தி dolly எ ப றவ க றி பா உணவக . நவன wi-fi & tv த ச தி “நி தி எ ேற சா ப எ ன அவள தவ க இ கிேற க வா nemoைவ அ எ ப க இ ண க” வலி ட நிைன தவ பா தன. நம ன ப டம இ க இ hotelைல “ எ ன ெச வா ல ஜா கநாத டா ெப ய பா பா பாவ தா estate ல த ேள ெச ேல இ கவைல படாேத நா ச தி ெச க எ ெச மாதி ) ”ச தி ந வ ேதா அவ அ மா நி யாவ டா எ “ஏ ! நி தி nemoboy எ ேக ேபாேற ற உ அ கா ஜானகி வ “இ ல “dolly & fruity இ “ எ நி யாவ கியாடா” 2 minutes ready ஆய ெவள ேய வ த ச தி நி யாவ ட றா கா சி அவ கைள வயதான மன த advice மைழ ெபாழி த யநிைனவ ராதி softy ந ப ன வ walking ேபாகலா எ ேபாய பா ேக இ த நிைலைமனா nemo க ேக க அ றவ க உன . சாரதா ” எ ரதி . சதாசிவ எ ேபா “ எ அ ெசா (ெரா ப வ ேபாறத பா க இர ச தி ெகா கல கி த ேப ேபாேற றா ”. ப கா இ ப யா அ ப தா லா இ வ த ர ” நி யா “இ “அ ப நா ர கநாத ப வ ேபாலா அ ( நி யாவ hotel ராதி ெரா ப க ண டா dolly driver வர றா Hotel Rojaவ பா ய அைறக கல Mr. “இ ஒ யா tiffin carrier த ப tiffin ற ன கி நா எ uncle” எ பா hotel manager சதாசிவ தா க இ றிய ச தி யலாக ன கி ப ைச . shopping complex எ ஒ வட (பாவ ன Mr.எ ற ர வய தைலய த அ பா ர ேக க அ க சி ேக ெச கைவ த ண ெகா னா . ேக வ த ப இற வட த ஒ ெப ஊ ந room vacate றிய ச திய ட ல uncle sweetyய ல தா நி யா ம க ெதாட ற க சா ப ட இ ப ேபா ற “ இ சகலவசதிக ேக ரதி இ ெகா கின . இ ெகா கா ற “சா ேபா இ இ breakfastைட ஒ க ெப யவ ஷமாேவைல பா ல “ஆமா ெப ய இவ க வா வேறா ” எ ர .

“எ வ ட கி த ச தி “அ ” எ அவன பா த ப க” அ த திைசைய க இர வழி த க எ ன கிதா வட அ உ பா ல பா பா காைலய ேல வாக இ சி நா ேசர ன பா பா க” எ ேபாேத “இ அ த ைபய ஒ ” எ ேக பற தா . மல ேதா ட அழகான அ த ெப யவ ைட அைட த ச தி அைமதி ச இ பய ைத உ ப car hornைன ஒலி கவ ட ஒ sweetyைய உ யா ேள லாவகமாக தி ெதா மா” எ ச தி “உ “எ க ெபய ெபய தா தா ற க பா பா இ இவ க ேபான த ப கைள இ ப “ேபா ச க karups இவ இ பா கறாக ஆனா க தவ க . "karups தி அவ கைள பா கா ேக ச யான ேசா ேப யா இ three days அய மா ல இ ண க ள ேபாேவா ” ச தி ேக க “எ க romance continue ப க sweetyயல இ வ ணத ப ஓ றாக அ கர sharp மேனா ெரா ப அ ேக வ ட தா ன தா தா நா ச தி ரதிைய ரசி க அைத கவன இ . களா ேபா condition எ ேபா ண கா பா ைன நேன . காப ேதா ட . பழ ேதா ட . “எ ஷமா இ லாமா ேப றி இ த ேதா ட ைத surprising! ந பய க” இ ப க ச தி சலி ேநரமா எ ேக ைட திற க உ க பா பா நி யா ம யாைத இ மா மேனா ேபால” எ அத பதிலா “ெதா சி வா க ெரா ப வ றி ச ேதாஷ தி க எ வ தா தா பதி க “அ ேயா ேபா ” எ தினா ரதி ன தா தா” “karups you r so sweet chellam” எ த ெப யவ ேக phone ப எ ப ணய ப நி ற ச திய நி யா பா பா இ ப தா ப அறியாத மேனா நி மதியாக ப க வ ேப ைர “Hi angels ேபசினா ணா நா “oh! ச தி ந ண ெச கிறி லி ன ராதா ேயசி கிற” கழ “ok ok களா?” எ க அ ேற க ” எ ற tiffin றி . க க வ அ ன ேக எதி பா இ கதா பா ைவ ம கழ ேவ றமா உ “ச தி அவ ண இேத ஜா ண ேற ேத ” எ டா ேக க “ச மி னலாக வ பா பா ெகா சா ப ரதி ஒ இ ப தா தி ஓ தா தா ேக க ” எ க பா ெபா வாக இ ற அச ச யான ேஜா தா ந க நா மைற தா க இ க”.Part 7 த உற ைன ஒ இள கி ெகா கட ய தா க ேபாவ தா .

. Part 8 க ண ரகசிய ரலி ஓ டலா ” எ மாறி மாறி பா பள ற ராதிகாேவ மிர ெகா இ ெப ய னாமி வர ேபா ேபா தா ..க கஇ மேனாைவ ண கினா ச தி “மேனா ஏ நிைன ேச tension ஆ “ஏ but பாவ அதனால feel ப ல ச யான ற actually ப ைச த வ ேட ணாம அ ச திைய வழி ப ண உன கா? இ ப யா ெகாதி கிற காப ைய ேமல ெகா ணா ந இ வா “ராதா வா தா மேனா ஒ ேபாைத மேனா க தெதாட மட சா ப ராண ெபா மி ச இ ..................... எ ணாக ன ேள ெச ல அ ேநர ” எ கி ட எ ெபா ேக தன ட த change மதிைய மேனா ச த மாயக ந ம அ “இவ வ ஷம சி அதனால ஒ ........ ேபாேவா எ இ “ராதா ேபா சி ஒ வா சா தா ணதா வா அறி க ” ஊ த so இ ப காப கிற ேவைல ேவைலைய பா ச யா” ட “ .....“இ ல க அதா எ அ பயமாய ன சி ண தா ெச றா ... ரதி ேக க “ந ரதிய வாக உ so அதிர தா (அ ற அலற சிய ஒ க” எ தா ேக அட ேகச ைத கைல த ைககைள அட கியவ த இவ ற த மேனாைவ சிறி த ச தி அவன இ ம யாைத எ சிமி ெமா கி ெகா பா க க தன யா ேபச ேபா ) ழ ைதேபால உற நாளா எேதா ேயாசைனய ல இ தல பாசமா றியவ ப க table ேம ண ஊ எ னா உ றி) தன அப ேஷக ஓ வ த ரதி ைற க அழகான க ண னைக ட மேனாைவ .. (ச இ த ச ெபஷ அதா ஏ friends இவ பா ராதா “ எ ேமேல bedroomைம ேத ய ச தி ப க ெகா டாம வ ைளயாட அட இ த flaskைய எ ஒ cup coffee உ றி ெகா ெச வ பா வ தவ ன ஆ டா “அ மா!” எ அதி க ம டா நி க மேனா அழமாக பா தா ேதவைத வா ...

.. ண பா ேய பா) ெவள ேய வ த ராம வ” எ டா டா றிவ ... ணன ம யாைத த க சிதா ப கர பசி” எ ரதிைய அைழ அவைன பா தா களா வ னா வா உ க லவா” ராதா என எ க ல சிய ணா ந ச யான சா பா ம யாைத தரமா டாளா?” க “ேவ ெக சம சி ேபா ேட கிழவ ஆய க அவ ெவ ெச ேவைலைய ெதாட க ண டா ன ச திைய ரசி தவ த ேராஜாகைள பா ம யாைத தரெசா யா ைழ “ராதா ச தி யா ல ைன ப க பா” எ க ய “க ற (ஏ க) னால பசி தா நிைன ேச ரதி உன ேகாபமாக த மேனா bathroom ந ம ச தி ேக ணைன பா மிர ட” ப யவ க றி ெகா மேனா ந ெரா ப strict றி ைட ேபா நிமிட தன டா ” எ தி க ேபா ... ேள ெச வா லஇ டா லஅ .. எ breakfast கிைடயா ஜா கிரைத” எ மேனா “ேபா இ த breakfast என சி ன ேதா ட தி ணா ந ற வ னா ெச வ தா உ .. .. கார ற வ ைடைய ேநர தி அைமதியாக .. “அழகான தா வழி ப . “தா தா” மேனாவ மேனா . சிறி தா கினா வ தா ததா? உ “ஆமா மா” எ ேராஜாைவ ரசி க அர ப அைனவ ச றி சா ப டெதாட ெகா யா அ சி ..மேனா எ ச ட ந ெரா ப பாவ “ ேச ந எ லா இ ப யா மா ஒ ெபா பஅ ெவள ேய ேபா” (மேனா வ கால ல நிைறய க ட படேபாற) ச தி “ஏ டா இ ப க tiffincarrierைய எ ற நா ேபா ெவள ய ேபான உ ேவ ேவ இ ப ைட ேபா னப ைள தனமா ச “அ ேயாஓஓஓஒ” எ க ண ேபா அலறலி “அட பாவ களா ந றாத கபா ப ள அதனால ேவற topic எ க ணைன உ ச ைற ேள ெச பா ற மேனா ஒ ரா சசி” எ (இைத ம ச தி க பாவ எ ேதா ட தி இ றச ைடய ல எ க த உ இ ப னஒ கவ தி க ெச வ “இ கிற டா சா ப ேவா சா ப வ எ லா ெப ர அ ன ெகா ம ேக ெகா பய த ச தி “சா ப ச யா இ வ தவ இ தத ததா?” எ வ ப ெகா டா .

வா பதற “ெரா ப கார டா தா க யல” மேனா. த அ ளஎ க மியா இ த னா சி” ”எ ற Part 9 ச திைய ைற ெகா ேட சிவ ழ ைத ேபால “Hello சிவ please uncle நா ஒ help ப க ஆ ேத ச திைய இ டா அ தி ெச வர அ எ நப ண “சீ ேபா எ ற ச தி ப தா எ க ன ண டா அ க வ தா ண க பா யாைர உய அவதா த ைக இ அைற த nemo அ னால மதிய ன ெத ஒ ணா பாவ சீ ெச தல இ ட க ற ேபா க கதைவ ண ”எ றிவ காக ெகா ட ராதிகா “எ ேனாட அ பா சி ச தி மாதி கி ட அ ண ன வயசில இற யா அவைள எ இ ட ன ளஎ த ........ ணா சா ப டமா உ ேபா “நா ந லி ேம சா ப டவ அ ேயா பாவ ” எ ேபா ெதால” எ ராதிகா “அ எ பாவமாக இ ைற தவ சா திெகா uncle மதிய மாவ காைலய ல இ மேனா பா uncleைல ெச ன எ ஒ ைன வாடா ேபாடா ன ...... சீன சா ப தா ண தா ... லதான இ ெகா ச கினா . “ச தி தாடா” ன ட ச திகி ட தி ட கஎ ெரா ப ப பா எ ஹா ப ரமாத ேபாவைதேய கன னக சி ட மா? எ ச யாக இ வ தியா வாச ஓ வ ட அவ ெச kitchen மண க மண க ரவா கி ச தலா” தா தி இ ப கா சா ப ட hospital ேபாக தயாராகி வர பைத க ேவ ல ராதா எ baby பய ப டல த வா ைல” எ “ help க திெகா நிமிட ச தி மா “இ க lunch ெகா அவைன ேம ைக நி ட “ேபாடா இ பதான ெகா அவசர ” எ அைழ தவ ...“அ ேயா மேனா எ எ ேம க தா தா தா க ண னா சி” க த ண “நா ச தி “நா ண வ டா ெகா ேபா கார ந ேபா ேட மேனா ச திைய ைற க ெதாட ேதவைத வ ..

...தா ேப வா அ மா அ fits வ தி ெகா வ ச நா சி இ த area எ க ேநர ெச றா க ேமேல ெச இ தா “எ எ சா எைத எ தா கி ெச டா ற திைசைய பா ேக றி களா கார தா ெத மா இ ெகா ச த இ கிறா தர ேபா ேபா வ ெகா தா ) எ ப ேதவைத வ ஒ இ ெபா (எ வா ச ேவ எ யார பா தி அவ ப அறியாம “ஏ வ இ க த ள இ வ டவ க ெச க மேனா அ ப ஒ னர breakfast இ பதா ப சா ேபான speed அவ றா பற (எ ெச breakfast னைத அவ ெகா வ imageைஜ damage ....... பா ” .... த ப kitchenலா இ ண ேபாவ க ைடேகாழிக ைன க டா டேவ ர loudspeaker இ த இைத சா ப ப சா ” (ஆமா தன ..... (ச அதிசயமாக ச திைய ேத னா தி களா அ றினா தைலய ல ெகா டவ த” எ கினா ேக டா மகேன ந ெதாைல ேபா தி தவ பய ேதாேட சா ப ட ெதாட bowlைல காலிெச தி ெரன னவ ட ஆனா ச தி மாதி ச றி table ேம வ லஎ கிய மனைத க வாள க ச தி ெச மான ம ைன ப றி ெநகிழ ெதாட “எ நா ல friends அ ப ேய uncle வ ழி த மேனா த னடா எ ப பா ேழ இற ந ேபா ) த ெர ேத பா க க மேனா ன ற ச தி ேசாபாவ வ த இ ேக க ம டா ஒ ந ம அ த இர பா ச திைய க எ டா கமாக த ண னா அ பா நி யாதா ண feel ப ேபா காuncle ேடா ெச ல அ ப doctors ெரா ப க மி அதனால அவ இற ள அ மா ட சீன ய ர இ வள ண வா .. Part 10 ள estate ேபாக கிேழ வ த மேனா ஹாலி இ த ச தி க இ கீ ெச றவைன வ சி திரமாக பா க சி கீ ர அதிசயமாக kitchen ண வா ரதிைய கவன க” எ ேபாறா காம ண dininghall தா ற அம “தா தா தா தா! எ க தி ெகா த க ம க ட kitchen “எ ன ராதா உ டமா ட அ வா ெம த றமா bowlைல எ தா தாைவ ேக ட எ டவ க அ வ அவேளாட hubby time ந ச வழிய பா ேபா பய ேதாட உ ேச)”அ த ப சா றி ெகா ன களா பா?) “ ேச இ மண ைய பா ெகா ெகா காத ேசா பய மாம அ த ேவைலைய பா வா கள ேபசமா ட” ண த மேனாைவ பா bowlைல ைவ .

தா தாவ ட DC” எ க த “நா ெசா மண க ச ேதாசமாக க பா அ த க ெகா ெப ய கைதயா தா தவைன க த க ச சி” எ ககி ட ரவாகி ச வள பா ெகா ன தா தா? (இேதாட ேப ைச நி ச ய எ உ சி ன தா இ ற ப nemo colour தா காத ப தி வழிய ெகா வ வ தமாக “ஏ ற இ ப ந ெவள ய ேபாகல உ உ ன” எ க “எ எ ன ெப ய இவனா ச யான பய தா ன டா ஆமா உ மா ன க மா க தா ன ற ந .ேபா பா ேபா ” எ இ ெகா ரதிைய ஒ ைன நைட நட மேனாேவா “தா தா என எ ெகா ேக க ச தி ஏேதா ெச ெச ைகயா ரா க றி ேம வ ரகசிய மேனா வ ள க “அ pa) இ ல அ மாதி சாமா ச ல வா ேய ற கி ைகயா ல அ ேவ ேக தா க தா தா” தவைள ேபசாேத க ண கினா ெப ய க ெதாட க எ ம ெச ரவா கி ச ெரா பதா ன ேக ச திைய kitchen அ கவன ேக கிறா ணா) “த ப எ ப ைகய (ஆமா இவ over buildup உட ன ஆகா யைல” எ தா தா வா த ப ச தி பா பா அேதாட ெபா ைம car(nano ல இ த ஒ க இ சி ன ெப சி அைத எ ல டா ேசா எேதா ெச உ க current ட பால (microwave oven) வ சிறி சி த ப சி த ேநர தில கம கம அர ப ர சி க ண சி பா பா எ த ப தி ேபாேத “தா தா நா ேக ேட அ கலகலேவ வயதி “எ இ ம ெகா ைல) ச நாைள வ வா அ ப உ ப கல எ ன ெசா ச யா?” எ லிராதி ர ேக ச திைய பா தவ எ ந ேவ தி “ஏ இ கா கல தா தா” எ தா ப சா ன வ தா இ ல க க தா தா எ ேனா ம யாைத ேபாய ேபாேத “ம யாைத அ ப யவ அ ந இ ேக க ண எ ரதி சகித இ எ ைட ர வ ேம ஒ variety இ but i love it அேதாட colour பா sweet ெகா வைத ேக க மேனா சிரம ப சா எ எ ேதான த ைன க மி ற ச த னா ெசா க த ெதாட very tasty ஆனா அ தி கியா எ கச ” எ ைன க ைன க ற “அ பதிலாக “ந ம ல dark chocolate ச தி நி கா darling வ சிமி டேலாட ச தி இ ச க இ ேபாகைலயா ெவள ய ேபா” எ கியமான ேக அவன மாதி ேய ெகா பா க ல homemade chocolate famous ெத யமா ந சா ப ள கச ன ேநர ெகாைட கான கியா? அ றி அவைன சி லி அவைள ெச ய ெசா னா ெவள ய ேபாடா Dc” க ரதி இ மேனா உ டா ெவள ய ேபாக ன Dc” எ சி தா தா.

... ..... அைத க ைம எ டா ைல மற ெகா கள காத ப சா மி ஒ ன நாள றிய மேனாைவ அதிசயமாக ப றிய எ ேக ..... “dai ந hospital ேபாகாம எ றா உ ேபா ஆ ேபாேமா டா எ வ ன ப ற ேனாட நாேன feelingsல இ மேனா estate வா கெர ” றி ேதவைத வ மா highheel sandals ச தி ரதிைய இ வா வ கிைட த எ மேனா உயர னடா ந ச திைய ல இ ண டா யாேரா ம யாைத தர மேனா “ச யான னடா வ ர ராதாைவ க வ ேவ க உன உயர ேம னய ெசா ட மேனாவ க அத தா ண தா ல கிய அ colour மேனா ேம ஏனா ந ம அ தி டா” எ ேபா சீ கிர க ஷா ேகாப ன”எ ெசா த ெசல ன வட ஒ பற ெகா ன பா தா வர அள Dc Darkchocolate” எ ெசா தாேன ஒ க ைக ஒ sweetyய ரசி ேவ மேனாைவ சீ ச திைய அ அவள ெசா sandals ேபா ட தா )” எ டா ர த பய தா பய ெரா ப வ வ ) “ஆமா டா அ ப னைத ேக (அ ன ேபா வ ேக டா ” எ .ெசா ேவ ப ன ந எ நிைன சியா DC அ ப தா ச தி ேபச “எ ன எ ேப ைச வள க (மேனா இ ைவ கிற ெபய ெசா ம யாைத ஓேகா எ ப கா அ ப இ எ பா இ ப த க பதிலாக ண “எ ைற தா கிள “எ ெபா .. Part 11 “ ெகா கா! இ த nemo ைபயைன எ ப ச help ப ந nemoைவ எ ைய த ேர ேபசி ெகாண ெபா அ ப மய ைன love ப றி ணைவ சி ேம க இ இ ண ைவ நா த ச திைய பா கட றி ேள” எ ர தா எ உ சி ஆ ரதி “ ேன ெத யல ன அ ன டவன ட தி ேபா சி ரதி ஒ கிறா அவ அவ தா நா ஏறி வ ேவ எ ைப திய ேநா கி ெச றா ப க றா னடானா அவ ஆய த ? ok ஒ akash ashwinேனாட மரேனா “அட பாவ களா இ த ெபா ேவ ைள ெகா இ ன இ ப ச யா pls” எ ைண கா பா மா ப ேநர ணா எ correct ப அ ேயா இ ேவா க கட ” எ க ேவ deal க கா இ த ட அவைன love எ த ெகா ச றி தா ......

அட க கா இ எ கா?” எ அ த ெபா வ . Ranganathan ெத மி ணய இ ேக கா ெத வயாைன ன man சீ கிர ைல க help ப ெச “இ பேவ க ன சி எ வ ள எ வா” எ ேக க ககட ள மா இ ெசா அ ெபா ேற வ ெத வயாைன “ வ தா னா ந ள ேம ததா” எ ஆமா வ “எ லாய ள நாேன பய ெகா ன tension ெசா ேட ச த த ெத வா அ கா வ க duty க ேபான இ ப வ தி ேபாேத ெவள ேய இ கி அ அ திசாலி ெபா ைண ேபா ர ன கி ேக டா அ ற ச திவாசின அவ ெசா ைண ப தி எ லி னகி ட . ெரா ப love ப பா கலா கா ல” ன அ த வர அைத பா த ஒ அமர ெப ய கைத ைபய . எ certificate ெகா ten years back எ ளட ெரா ப ெப ய ெபய வ girls! Mr. ைன ந லவ ன கி ஒ ைகயாவ மி ேன ெபய அ ப அ த ெபா ணா இவ ேவற “ திசாலி (மேனா ந ெரா ப உண க ச man” எ ன எ டா மாேன உ டேர) ேக றி ேசாபாவ லா அவேராட இர க கா) “ெகா tensionனா இ லாக ேக க “அ ெரா ப கமா ல ெசா த யா அதனால ” sms அ ஒ நி யா friend அவைள அ ெசா லி ல ைபய ேவா ” டா வ க கர tensionனா இ ெத ைண ெக வ கா ஆர ப ன சி வ க ஓ மா tension tension ெசா ேதாண சி ஏ ல ைன ம ள அ தா அ ப ேய அவ ைகப தா ள.“எ ன க இ ன கி சி கீ ர வ “இ ல டா ஒேர confusion அதா ெத வயாைன ேக க “அவ அ க அ பா பா வ ேகாவ ல ப ெபா சமி அ ப வாக hi றிவ அ prepare ப taste ந தாேன அ கா” எ தா ெத வயாைனய ட ககட ேநர க எ “எ வ ( ம ககட மா இ சலி ெசா வ எ ள “ேபா ன க எ க வண கா னாதா கன இ ணய அ ப ஒ பா அ ப நா மேனாக ப ந ண ேத அ நம த ெர ேத” எ ர கெப கி ட வ “ ஒ நா அவ வ ச ேதாஷப டா வா .

ச தியாைவ பா ச றமா யாச இதய ைத க தா . சன பகவா சி க “Oh! my god” எ யாண வ அ டா . இ serial பா க நி வ தவ கினா அ “ கெப றினா றா கிவ ல மா ற பா ேநர தா ஒ ம றி க அைத அ ப வய நிமிட ற க கல ெகா வ ஜானகிஅ மா ன ெபா நாேள தா தா . சன பகவா க க please” எ தர டா கிளா ற வரவைர லமேவ அவ க க இர அ leave வ ல பவ அ மா ல matter first tiffin next” எ இ லா தான ேபா பதிலாக இ “இ “tiffin தி ந ேபா சி Mr. ேபாவேத ெத யாம கா சி ” ள ெத வயாைன க” எ ஒ ல . ய ப ரைம ேதா பா ைவ ெகா ள பதற ச இ ச திைய ைவ ற ேபா சி” லா கா matterைர ெசா ெத யைல அவைள மற க தவ ெர ல ெகா க ஆர ப சா நி தி யாம ஆ ச “இத பா க “ வ மனதி ” எ றவைன த பா? எ ேள ெச பா ” எ ப ல ஒ மேனா “அ மா நி யா ப கிேற அைற ேநா கி ெச ப உ ற ஜானகி அ மாேவா “dai உன அவ எ க ஆனா ஒ ச ன?” ற அமர ைற ைப ெசா ள ல இ ப ெசா இ அவ க ஒ tiffin” எ வ ன மிர டேலா யமாக ன ெக சா எ ப பா வாேர ெத வயாைன சி மா வ கி தல மாமா “ச வ இ எ ேபால Mr. சன பகவா ல பவ மா பா மி ேக லா ைண love இட strong அதனால accident .“இ ல எ “எ லா எ ன confusion எ வ அவ ளய ந லதா leave தாேல க ைன பா ப ண “எ ன ஒ ெசா fruits எதா அர ைட அ கிளா ட அவ டா ” எ கா ேக வ மா தி ேதா க wife இ நா tiffin எ சா வ ேம கால ய “ச ச அ ப ேய கா ைல ெகா ஜானகி அ மா மேனா ெபா க யாண ப ல ண வள சி யாேரா அ ெப ெகா அ எ மனதளவ ப ண ன ெபா தி ப ழிவ ேகாவ அழ ெதாட ேதாணைல” ச யாண ஆய ணா ேபால ஒ ன ேநர ச மத க.

மாமனா ேச ைடகைள மேனாவ ண எ கெப ளா? எ காக அவைள தியாக ேபாேத ப “ச ள டா help ப தா ” எ கட சமாதான ற ச திய யா ைடயா darling” எ ........ மாமா எ மா chorus பாட “மேனா (ேவற யா ) “ச தி இ கெப நிைலைய ரசி தவ க ெரா ப பாவ க மாமா?” எ நிைற த ேபாேற மா ஒ ட ைற த ெத வயாைன க இர க ேபாற ன ள சி ைன ந ப இ ேவகமா ெவள ேய ெச girls”எ வ க” எ வ னவ அவைன ச ேதாஷமாக வ சி க ஆனா மேனா எ றியா அ இேத கதிதா “அ மா......“எ ைன “ஏ ந எ ேலா ப க ம கெப இ ேவ வைர தா god தா மா வ ெகா help ப அவ கட ச தியல தா ணேபா அவ நா உ ண கைன ேபா தயாராக ெத வயாைன ேமேல 3rd எப ேசா இ இ ப வ ப வ றா ந ம வ help ப ல (ப ற இ வ க இ னைத ஒ த தா மய லி ெச மேனா பாவ இ sms ப ஏமா திர ள ைய கிேற யா க ண வ ேம ணா க பா ” எ ” எ அ வா ெச லேபாேற க இர ேப தவ ற ) ஆைச றா .. அ உ ெச . ஜானகிய மா ஆ மாத தவ ர ம ற ேநர ெப ழ ைதக க உ பல மா ற சா ண ெதாட மா க கிய க கள ஓ வ டன இ த ேசா ப கிட த கான gym.......... yoga class. பற ஒ ற “எ ட மா ேனாட மாமியா . அ பா... daycarecentre. part 12 இேதா ச தி மைலமக ஆ மாத hotel rojaைவ கள season ேநர ெபய வ வ டா ... park. இர அவ க ேராஜா ேதா ட கியமான ஒ மாத நிைல மற க “சா எ மேனா எ ஒ றி . (மேனா கட ட ணைல ந ெரா ப பாவ பா ச திகி ட வசமா கி ட) வா வ ள ேக க “உ யைலயா? ச தி support ப அைத தா ஏமா றி த ப ப ைழ ேதவைத வ லா “ச ள தா ” எ கேன அவைன எ ப ேபைர னட வைர நட ைத girls அவைள love ப great!” எ தா .. நி யாவ fruits and vegetables stall ரதி அத ச தியா உண ேச பாக மா றினா cookery class. paintingclass ஆேலாசைனப ம அதி .....

நிைலைம பா இ க நா ண வட தியா இர மல ெஜ “அ கா அழாேத ப ள ச பா ெபா யாம டா estate ேக ேபா ன கி என டா ப ேக தா ேநரேம ச ய ண ைப ப றி ேபசி க அ வைத ேக ட ச தி ஒ டாேள” எ ெசா ைல” எ தி யாண ைத த அைத ேக காம அவசர ப ேடா ” எ இ . வைர ெச மேனா ச தி அழகி அ க வா இ ப ெவள ய மேனா கா பா தா உ ஒ வள அ க சி ெரா ப ேகாபமா இ க சி stupid ஒ ேபாகேவ ந எ ல த எ றி ஜானகிய மா இ ப அவ பாசமல homemade chocolate எதா ேவ றா ணா அ த nemo ைபய மிர ட அ கிேற சாதனா இ த ப ர சிைனேய வ தி “அ கா மேனா மன ல எேதா இ ப தின நிதி . பட “ேட ேநா கி ெச க “எ உன இ ன மா எ அ ெச நி சய கா) “ஆமா ெப ய த ய ேபாற அவன “ச லா க ேபாடா” எ ெச ல த ய ஆ கி வா)எ க இ ப ண றவ கைள தா ெச ச தி மி வ ல கினா . ந னாலதா இ வ இ ற ண தா கா ல ப அவ ச தி ைக ப roomமி மாறி மாறி sweetyய நி ரதிைய ம சீ கர ” எ கா (க ல ல ெகா ” (க றவ ணா ச ெவள ய ன உ ெகா ச ைன அ அ ைய ப சாக ெகா ெதா ைற பா மேனா ல ச யான ெகாைலெவறில மா ெச இ நி தி ந ம தா ெசா ெவள ய ெசா ெச ற ல ல ப னா icecream இ ஒ ட ண ைய ெபா நா அ க ேபானா ேபாேற ஒ னா வ தவளாக தன நாளா ண ெம மற சா ள ேபாட ெசா ட எ பபா அ ைக. சாதனா எ ய தவ கலா ” எ தான ச தியாைவ மேனா “மேனா அ பேவ நி தி ப அ இ ப தி மேனா தின ஆனா அவ இ ப ேக கைல அ ப இ மாகேவ இ அவைள பா ேக ேடா ைளக மேனாைவ நிைல பா ைட ேபாட ஆர ப க ப ணா ச தி ம ச உ அைழ பா அவ க க ப இற ைன ஒ ெகா ெகா வாச கி வர இ தா ந வழி வைர வாச தா க .

. ைல கைள இ மேனா க த கிய க ற . ஒ வய உரசியவா நிமிட ைன க த டா இ ப றிவ ட ஒ க கா ைன” எ ய ச திைய க கன இ யைலேய” எ மா ைய ேநா கி ஓ யவ அைண கா கதா கிற உ வ லவனா ந ப .“ேட ந எ வள ந “அ ேபா nemo இ த ள பா த ைன ஒ பா க “ஏ ைவ இ த கா ெகா மடலி உத தா ைக ப ல இ மய தி ைன பா ச தி ேக க “இர இ “nemo ஒ ெகா நா பாவ ரா அ ெப ேபா ட க ேவ ெச இ தவ அவைள இ க யா அட க தவ ச திைய “ஏ க எ ேட கா க கைள இ காத ச தி தைலைய உ ன க ச யான ” எ ெகாைலகாரனா ஆய ன ேப சா தா ” எ வ இ தவ ச தி ேவ ைல ப சாசா” மேனா ற ஆனா அ ேபா நா ச தி அைன “ந வ காக ந வர சர ைடய ” எ வர ” எ மேனா ன ஜா கிரைத” எ தவ ப “க க டா இ ” எ ெக ஜா ச ேதாஷ றி ெச வ தா தா அைத மறி வ த கா ஒ க” எ ச ற உ நிமிட டா க கி ைண இ எ க ண சிவ ேப ேபால இவ ல நா மேனா ைல நிலாபா பாைவ ெரா ப miss ப கேம வராத ணா எ பலமாக ேமாத கிற” எ ற நா பா ேலசாக தைலைய அ ணா க ெகா இ ப வ த வ சய ைத ெசா யநலவாதி உ ற திைசைய பா ஒ ழி சி பா பா தி ெகா ேக வர மா ேட இன ேம வ அவ நிதி க pls அ ச தி “ச யான உட சி எ ட ைன ேத ற கால ப ைன ெவள ய தைலய ேக ட அ ெபா கன ஏ ந எ மேனா மி ைண ” இைத ேக ட மேனா அைத அ ேபா பா ப ண ேயாசி தவ ைற திமி ய ச தி மேனாைவ வ ழி அகல க த தாேல க ந எ த மனைத க அவைன ஒ “நா ற தா கி நி பைத அவ ல ச யான க மா ேட சா ல அ ேபால உண ேபாேத “ெவள ய ேபா இ .. எ “ச றி க அவைள காத கியா ?” எ “ இ இ ட மேனா எ ெபா அ ேச அ ேயாசி எ ைட க கைள திற த ச தி “நா வாச “ ப ....

...” எ வ ன பா நட ெவ எ இ னா சி”? எ ேக ேட தா ேவகமாக ேமல ெச “எ ப க லடா ச தி ெவள ய வர சா ப ட ேபாலம இ நி கிற எ ேக ட ”இ வாச ணைன பா உைடைய கா க ” எ ெகா வானா?.. நி ம ன பா ... ழ ைதக த பற க மன வ அறியாம ச திைய மாவ ெச ய ப ட அறியா ேதாழி கிைட தி யா ெகா .. யாண ெகா அறி தவ ண திய மா றிவ ட க நிைன தவ க த க த ண ைல மேனா கி ட கிறா ந ைப வள ந ைப ெதாட ப ஜவாவ hotel நிலாவ ச திைய ெந க காைத க ண க க). நி யாவ Mr... ேதாழிய (sir இ பய கிறா ஒ ைள ேத வழி ப தைலவலிய manager சதாசிவ ைத ெப எ டா க யாண ேதா பாவ கைள ஒ உடேன ப க தி க றா இ வ ைடய நைன த ல” எ ஜா ெகா ேக மா icecream ச யா?” எ ப வர இ காைலய ல ந ம ெர ெவள ேய ெச ெச க கிறா ன ெச வா தா யேல உலக றவ வைர ெச ச தி க ச தி ஒ இ ....... க மேனாேவாட அ த மேனாகி ட ெசா லிராத கபா ......... (நி ம .. “dai க ேபாேறா அ ச த ைன இ ப .. ரதி மா சா க ப ச க உ பா ெந ப time ச ச யா யா .... chattingகி லா க ம யாம றி வ வதாக ெபய ண வ ரதிைய க . றிவ ட ச தி மா ப றிெகா ள breakfast ஒ ரதி அ னடா ணா நாைள வதர காக ெச காக இ எ அவ . ேன மக நி திைய ப .....“இ க தா ெச இ ேக ற மேனா க மேனா “எ னடா இ ப ண தா த hospipe எ கி மேனா ேப கி சி சி வ வ ட ைத வ அ ப எ நி யா அ தி ண வ நி தி எ ேவ ெத றா ேம phone ட மண ரதி எ ச இ உ ண தா ரா ேமாக ப அத பதி வ க வ தவ ணைன க ேநா கி கா தி ெசம அ வா மேனாவ cellphoneன கிறா (friends எ க ேபாற) friend ந ம அ pls........) ெகா தா ம ள எ வ உ தலி கிறா .....

.................................. ஜவாவ கைலயா? பதி டா சாமிமிமிமி.. ன இ ற ேக க (உலக ந ஒ ண ைன வ ல uncle எ ஜவா நா ர பா?” (ர “dai வ “இ அ கா சா ேவாட ஒ ன பா எ எ ப ெகா ைள எ டாளா” எ “uncle ந ர ெகா ட இ க வா ல அ த வ த “எ இ ப .......ச இ ேபா ெகாைட கான update பா ேபா ...........) “ வா பா அ மா எ ப றி ட த எ க ைத ேகாவமாக மா றி ெகா ைக ேட வ தா வ னாவ love marriage ப நி யாதா ஜானகிய மா க வ ந நிைன த கா ய க permission ெகா ன க கா sir ஒ ேவற ெரா ப ந சி ள ப னா சி உ ெசா ெகா .” எ ன problem uncle” mind voiceசி உடேன தாலி க மாமியாைர சமாள லி ற ண ஆைச ஆனா பா ைளயா ok ெசா . ேதவைத வ வா ல ர காsir வ ல எ ன நட next ......... part 13 “uncle uncle “ எ மா ப ைள ஜவாவ “வா க மா ப அ மா ர வ எ வ “எ ெசா க எ பதி ந ப உ ம “எ கநாத வா ன ேவ ெபா ல ப த நா pls uncle “ எ ட இர ஒ ன சி எ ர ஒ ம ைக (வ ைக) எதா க pls அ ற ஒ ெபா ைண ப கநாத பதற questionனா ேக பாவ ) ர வ பலி கேபா ெசா சி க அ ” எ நி யாவ “வ ஒ லி ேட நி திைய ெவள ய ெசா phone ேபா இ ப க இ ” எ ேயாசி தவ “ஏ க த ஜா றி க” எ ேக கா க” எ ேக க BP மா திைர ேபாடைலயா” எ வ இ ெகா வ ேக க க அ மா லி டா க ேபாய love கிறேத க ஜா ேபச அதனால இ ேபா க ைத அ பாவ யாக ைவ ...........

உ “வ அ மாமியாைர பா எ நி திைய தா ம ேக க ைக தா ேம இ ப “நி திமா வ வ தி ready யாகி வா” இ ப வ தி கா ஒ மாமனா ெவள ேய car ச த ப “எ பா ச தி அ த அ ய க ப டவ காரண டா engagement ைம ம ய” எ ெகா இ இ ைட “dai மைடயா நா “அ தா ராதிகாைவ வ சா பா ச திைய சீ ச ஒரக சா ணா ைவ கிற) “எ ன உ 15km travel ப மனதி “ச ட டா வா ட வாேய வ ேவா ற “ச தி சி” எ ச இ றா பா இ அவ ேப ன ச த நி தி ட idiot ற தா அவ” ஆனா super டா இ சா உர ேற ” எ க சா ண தா இ லாம ல னய ” எ ச தி காக daily . ற ெகா க ெசா ஏேதா ம மேனா ந எ ப மா மா ைய ேநா கி நிமிட மேனா இ ச டா க ைத கிற . ஒ ஏறல அவ வ தமாக “எ பா எ ல ப மா ப எ ப “ச தி மா வ வ ேபால இ மகிைம” எ மா ஜா வ ேக க (பாவ கேன) ண வ க லாம க எ பய வ ெகா தா ேம மேனா மரம அ றினா ந தா இ பதிேல ேபச மா எ றி ெகாைட கான ேட மேனாைவ க இ த எ ற ேபால இ ைள வள வ ட ெவள ய ேபாக ” எ ன ஜாைட கா றியவ நி யாைவ அைழ நி மா அ ற ந அவ ேக க தி ஒ னடா ம சா ெகா “ஏ பற ஏ களா” எ கா களா களா ன ப கநாத coffee க ேபானா ண எ ர க க ெவள ேய ேபாக phone ப ” எ “இ வ கா க ண “dai வ . ேபாேத dining tableலி ேக ட க இ டா seriousஆக ச திைய sight ெதாைல தா வ த ேபாய ற (மேனா ெசா த ெசல ெகா ைன ஊ சா பாட உ காக இ ப ன கி இவ ைவ ேதா ட தில ராதா “ வ லாத சா பாட அட பாவ இ த ச ப மேனாைவ தி பா திர க உ ணைன கா ட “ஏ தா இ ப கி தா superராக வர தாேல ெத யேத பாவ ன வ ேட க லா றா ைள டா” எ க சா ப ட ேபாேவா ” மேனா எ வ சீ கிர திைக எ ” எ .

ழி கிற அவ . னா சி” ைல வ ச nemo உ த ழைல த icecream bowlைல ணா?” question ேக ட ந னா சி?” ஆனா sugarfree பாக கா ” ச தி க பா ழி த வ அ ப அ ப nemo அ தா னா கைள icecreamமா? icecream தா icecream தா த வ க அைத வா றமா ந ம வர “இைத இைத தா ற ச தி “அ ெசா ள இ countdown ேபால வ ர என fridgeைய திற ழ ப ய ரதி “எ ன அ ெதாட எேதா ” ெவள ேய அ அழகாக ேதாைள உ கி த ரதி ச மேனா “இ இ ல பா ச த ஓ வ த ரதி மேனாவ ட தலி இ வ ணன ட நி ணகளா கர பசி பாவ kitchen ெகா வேலா ” எ ைவ தவன ச ைற ச ேத ற ள ணைன ப பதற மேனா ச த ஒ ண ற க தா ேச த வ க வேர பய ச த ஆஆஆஆஆ” உ ச திைய அ ெபா பா ” க நி தி ற என இ ப ஒ யாம ேத ேள ெச ேவற” ெபா க “ உ நேரா ப வாச ேபாேவா ” க டா” நி தி waiting வா ேபாேவா ”எ னடா இ ப “dai ெகா ைள பசி வ ைண பா இ ப சிமி ட மா க ஒ question ேக கிறி special icecream எ ேநா கி ெச த ச தி “எ treatment ெகா க க ன வ இ வ அ ப லா டா .வ க “இ ற ண வ வ தவ “எ ல மா ப “வ “ச மேனா ந ேபா நா கம கம ப எதி பா ச எ வ சா பா ச ல உ வா எ ேக க எ “எ ணா நா “இ ர அ ன காdarling ச திைய பாவமாக ம ைற ஒ எ ஒ அ மி தா ெகா அ ேக இ க உ கி வாய ட ேகாணலாக மாறிய ன அ ேக க ண மேனா “ மேனா எ நி யா ள ஒ .

.........ஓவரா ப ண அர ப சி வ வ ஒ “எ னடா க bowl கி அ இ எ ச தி இ க வ த அ அைத அ ன ம க பா ண க வய எ பா ெசா க ெதாட வலி ன சி றி இ அம chocolateைட சா ப ட ஒ அவைள ேச அைன பதி தா மாறிய ....... (ச பா ந ம இ க நி தவ அைத ெநா க கி ெசா கிய ச திய இற தா கழி க ச தி. Part 14 \ நி ம மித அைழ ப பா வ எ பவ தா ள ம யாைததா த னட ம வதாக நிைன தா ஆசிரம தி ெப உ ெகா ணட வள தவ ப அத ப ச திய காரண ம யாைத க .. நி ம எ வதா அ மா அ பா இ அ வைர ஒ த வாய இ hotelள ” எ ேலாைர ச தி த லாதவ ஆசிரம தி ெவள ேய ற வ ைன இ ச வ ராக ேவைல த ..... ேதவைத வ வா அவ த chorus பாட பா” ேவைலைய க ேபானாேள இ த bowlகாக bowlைல திற பா தவ அவ தேபா ந லஇ வ . லமாக “ெபா வ ம dark ெநா இத ேழா chocolate இட ைறயாக த ய இத ண னா இவ ன ைத ரசைன ட ைக ெவறி த ச தி ெச வ நிமி ைவ த மேனா “ ேவகமாக கீ அவன க ” uncle பசி வ த ச திய ட அவைள ெவறி ச தி ேபானா க தய த அல சிய பா ைவ ட strawberryயாக சிவ பா அ ” க நி தி ேவா சில நிமிட த க” ரதி ேபா ) சலி ரா நிைன கிேற அைனவ றா ேபால இ நட அதனால ந ம ச தி bowl எ ைக ந ட அவேளா ஒ இத சி இ ப சா ப ப ப ணாேல அவைள ேபா கினா க பா கன உ க ைட ெவ ற ேவைல மி ச றமா பா ல ேப வழி ேபாேத “அ ேயா நிஜமாவா ெசா “ச இ ப ” அழகாக ைக க அவ மேனாைவ nemo ைற கிேற ைள பா தா ேமேல ெச ேபாறா இ மா ப ட ணா நட மேனா ச திைய “வ வா ” ரசி ற ைன நிமி யவ ப கி” எ ய ப கனவ ...... த வ டா கைர தா ........ நி ம த பாக நட க வ ர ட ப டவ பற ப “Mr.

......................................” “ந தா ெசா அவ ட ேபச மா லேபாறிய (sister ெபய ேய ok ok sister கி ட ெகா ெசா ல மைடயா)” க “....பா தவ அ வ த ர ெகாைட கான வ நிைன ைகய பண இ ட ந ராதிகாைவ ச திைய ப றி ெத அவன க ரா ேமாக க த அ ெபா லவனாக ந டா இ ப தா ஒ வ அைழ க “ேபப happy ப தா ப calendar பா ேட வா க “த “அ ேயா தா கைல” ஆகா கிள ப த ைடய yellow நிற க வா க ெசா ன கி அவ கிள ப யவ பாதி வழிய ேபாேத “ச நா ேட டா ெச தவ ர த த ன இ ள phone ப வதா ச “அ தான பா க ரா ேமாக ற தவ கிேழ ண எ க” ச தி ேக தா அ த ைச” ேபா சி ேபா சி ச தி எ ப நய எ ன help ெசா ற?” அ த ப க ன இ ?” உ சி வ வரைல” ராதிகா cell இைச க bluetooth headsetைய on ெச ேத ணா ைன வ தவைள அைனவ ேற சீ கிர ற ல ” ச ேதாஷ தி ள operation அ பா எ ேக க cell speaker mode on ெச ய பட ல “ஆமா க ேபா அழ க வ ழி தவ ணா” அ மா எ ரலி தா ஒ கிேய ஆக “அ ேயா ஆமா ரா thanks டா க (ந ம மேனாதா ெத யல) எ ேக டவ க ட ெந அவள ................................” “ச உ ஆ birthday gift க அ ள தானா?” “........................ birthday wish ெச ய ச ேதாஷ தி பதிலாக “இ goodmorning கர தா வ ழி த ச தி cell இைசய அவ நி யாைவ ெகா ேவைலகைள ெதாட ன கி august 14 மற வ னட அவைன ெரா ப இ சி க அவைள ெந காைலய இ கநாத ள ய “hello அவைன வ த பதிைல காைலய “.............................” “thank u கர ெசா னா ” thank u very much bye man நாைள கி ெசா bluetooth headsetைட off ெச தவ மேனாைவ பா cell ைல ேநா “goodmorning nemo” ெகா உ ஆ ேட வ த எ ன ..............” “கர ேபாசாமா அவகி டேய ேக ” “......

.......... ன இ ப ேதா ட த உ ப க வழிய நி மாறியவைள இ த கி உ ள யைத உண இ ைமயா உன ன மேனா நட த எ ேக இ எ தவ உ ேள ஒ களா அ ற லா ப ேந மாறாக ச தி “எ giftடா தா” அழகாக க சாபா ந எ “உ எ ம வா நா சிமி ப எ ன gift ேவ ச ய தாம ர ைகப ேக கிேற ேபால பா ” காம உ “மாமா என pls” ெகா எ ேத களா ேள இ நா ெகா தி ேகாப இ வ ப பா கி க க உ சிய ற அலறலி க அைத ம சீ கிர ” (giftடா ? ெசா லி ேட birthday வ தி க ைத பாவமாக ைவ ல ப ” ல ப யவ லி கி ேயாசி தவள சேலா ேனாட ஒ ேக da வைர ேப ) மேனாவ diamond ர கி ேனாட ஒ ந இ பதா சினா அ வா மேனாைவ நாளா?” அதி ெகா க ைத ஒலி க அத ஆ ட “அ ேபா உ க அழகா ல ” எ ெச வ யா?” அ த ன எ giftடா தா ன ல ெசா ேநர ள அவைன பலமாக அவ லேவ சிறி ன ேக ட ேக க “எ ட ேப ற ப ற தா ச ைள த டா வர அ த ச தி “ஆ” எ ைல ஆமா ெசா டைவ லா ” உ “sorry sorry கனவா இ ஏேதா ெச ய “ஆமா” தைலைய ம நா ெத ய ச ய பா ந ெரா ப ந ப ண ெக ைலயா?” “happy birthday ெச .பதி ெசா ேபா இ எ க லம “அறி ச ெத அவ உ ” க அவள அழைக க roja ேபால இ லாம இ (அ தானா அைத எ தவைள பா ஒ ெவள ேய இ தவ ெகா கள ரலி காத ...........” அவசர ைத ெபா பா ப க ெதாைல கிறா தவ பதி ற மேனா அவைள க க அைண த ணா இ ைதய வ த ச தி அ ெபா வ தமாக “ச எ ணா அ இட மேனாைவ வ ழி வ யநிைனவ கா “ ேச இவ இ ப மேனா அவ ற (ஏ ழ ைதயாக அவ க! friends) மன தியாச ைகயா ண ெரா ப yellow chudiய க! note ப எேதா வ தி ” cell ய ப love ப அ தாைன இ த பா ப ள ப கமாக தி பா ேயா? எ ைப வ லா மன operation” ஒேர வா தா “ ேச எ கலா note ப ள த கியவ ேம அறியாத ச தி “க “அவ இ ப ேமா கமா ெச யமா ேட களா தி உ ேபசினா ந எ இ ப drive ப லாமா இ ன தி கி ட தா “sorry sorry பா நா க ைல உன ? ெப ய இவ phone இ ட ) இ இ தா சிேயாட ெகா ஒ ச நா ச யான ஏ ற .............

... formalல வர ேவ இ ல அத டா ” மேனா “just 2 minutes” ச தி “ஏ ந எ அவைள ைற த மேனாைவ பா தைல உ கழி (எ ன noodlesஆ? கி ெகா டவ வாசைல ேநா கியவ னமா ச தி க ட jeans ேபா ச தி உலக உய அவள ேபா ஒ வரேவ மா ரசி கமா phone ப ப க சீ தா அவன i10ய வ தி ேக வ வ ேக ெச ேபா எ றவ க wish ப னடா இ வ தவ ஏறியவ (உ நி யா “எ அ ப ன அ லா க ேபா சி ேபா சி உடேன ரா நா பா க ெசா ன பா successசா” எ பதி ேசர “வ டா ெகா (ஊ ஒ ப க ச யான ெப “dai nemo first ஒ ரமா யதா ” ஒ seriousசாக தைல சி வா ல “happy birthday ” தைலைய ெபயைரயா யவ uncle ன ன கி அதிசயமாக second time phone ப க ஊ ல மைழதா வ ணைன ஒ ல ேவ ேப ச திய ெச த கடைம உண ண இைத எ cell இைச க எ cartoon network krish ைல” தைலைய ஆ red roseைய ந ட “thanks Mr........ நி ம யவள “hi கர மி ண தவைன பா கி க க மாய க இ ெகா ேபாலா ” நி யா ரதிைய இ ச தி”எ ெகா ைப உதி நிமிட ல jeans ேபா டா அ தா ன சி t-shirt ......... அவ இ யாண இர ேபானா ச தி ெகா தைலவலி நி ம ஜ சி ல ஒ tenminutes ேவைல இ ட ரதிேயா “எ வ னவ ரதிய சி வ னவ “ஒ ேலா ண க அ எ த கால ைல யா மா?) அ எ ேமேல ெச ைல) ேபா ன” எ nemoைவ இ அளேவய இ றதி மற தி “எ hotel ண த ச தி ஒ ெசா மா) ெகா ற ேபா “...........” “ச ப ச ண இ ன கி ந ெரா ப ப ஸி sms ப டா ok ட ஆனா ஒ ணமா ட ok உன condition ந எ phone ைன distrub ப ண ேட ............இற க ந ப க ட ேட ச ற ச அழகாக சி எ க ேபாேவா ழ ைத ேபால ெந றி த “dai மேனா ைபய இவ ேதைவய உ அட கியவ ரமா இ அழ ெசா ஆனா இ ப மேனாைவ ெகா னால மா இ வ நா ” க ேபாறா ந ெதாைல க ேபாக ச தி “ேபாேவா நேய ெசா தாேல உ attendance ேபாட “ “எ “நயா பய ப ேயாசி தவள டேவ இ லாம தவ யா ன கி ச” மன சா சி ” அைத ஒ அத ேபாேவா ”......

boating எ ேபா pls” “ச டா ஆனா காைலய ல இ “ேநா ேநா நா ந வா திேய” க லாம ந தா கி ெகா “அ தா எ ேபாற speed அ கடைல. bearshola falls. (dai மேனா ெரா ப ேபான ச தி இ ) ஒ வ ழால ந எ லா ைத ந எ ெகாைட கான இ ட இட வா ல august தி இ ற அவள ெரா ப famous ஜாதி மத பா கல அவ “ச ேக . மா லவ எ ப அவன ெசா ேவா ழி ெச ெகா traffic ல ச க நிைன பய ர தி ெகா ெபா ப ைன ச pls அ ம நிைறய இ த ேபா ேபா ைல” அவைள ஒ னடானா இ ப மாறி ய?) த வ ழா ெரா ப famous தபாவள ெபா கைல தல church ஒ அ இ லாம எ ன கி ம சாைலய ெப ய மர ர தி பா ேபாேவா ஒ வ கா தா தி எ த ற ந வா nemo. darkchocolate இ க doubtட இ வாக ரசி க ெதாட ந ேக வ க தி ந ஒ ல briskக இ ன ண ழ ைதயாக மாறி ெக ேபாேவா ” ைல ஆனா ேபாவமா? ன கி night மாதாேகாவ ேக ைன பழிவா லாம தியா சி வ அ இ எ இ இ மன ேபால ச தி பாைற மேனா ச திய ட லடா nemo இ ற ெண அவன பசி தாக ஊ த டதாக நிைன எ ணேம அவள கர லி த useme monkey எ ேன இ berijam .ப டா ச யா ok ok” ேபசி ெகா ட வ தவ த darkchocolate ைவ க அைத கிேழ வ ழாம ைகய இ த ேராஜாைவ ெத யாம ெபா ைம ேம இ கவ லாம ைவ த nemo phoneன நி ம ெவ மேனா காைலய மகால lake ெதாட கா வ இ ேபால ஏறி ெச ல ட றி cycling. றியவ க so ேபாலா எ லிவ சி ெச ைகய (ெகாைட கான மி க த கா . “ச தி ெரா ப ேநர “இ த ச திைய ெசா கிற தய மிேகாவ ப அவ க நிைன தவ இ ப எ ெத யா ேதாழ இதில எ இ க றா ைன அவமதி தா ட க இ ச தி த ெச சதாசிவ ப ப க தி வ ட அைத தி மேனாைவ ேத மற தநிைலய எ வய கிட ேலா வ ய வ ப ேவகமாக ைம ச ட எ வ ய reverse வட . ேம சா ப டல so இ ப வ ன 100kg இ கினா சிவ மனைத அட கியவ வட இ ஒ ேகாவ . pineapple.

... ... நிைல “I I too love u chocolate boy” ட கினா நி மதி வா ள ஜ கிரைத அ த imageைஜ கா பா க ெதாட ச ேதாஷ க அ ச தி மேனா ேதா ப ச கி ெகா நிைலைமதா ெச யாத ந ெரா ப ந எ ரடா இ அவைன ெந மேனாவ அவ ற அவ ேட உ மைழ ேவ லாம ......... அவள கா த மேனா “ஏ கி அைண த மேனா அவ love ெசா றி ேம டா தியா எ றி ெகா ேநர தி ப றி கவைல இ love u so much வ ” எ எ இ ல”எ வ ட சிறி எைத ல தா bison பா க நிைன த ச திைய ப ச திைய இ கன ள ) seat மா? ... ப கைவ ைக வைளவ ற ச ேதக அ தா எ ப க ரலி கைள இ ேவ க அவ இ சிவ பதி அவன ெகா தா டா ெச ற ல தவ ஆனா இ த இ த ைளய கி ட ேமா எ அவ டா காதைல ழ ைதடா ப ெசா ல வ தமாக க ழ ைத மாத றிேய idiot” த வ வ பதா”எ பாவ எழ ஆனா கன யாசி க ச திய ச தா ைன ெரா ப love ன ஓ ைற அழ பா த உ ந சி அவ தலி எழ அைத த த ச திைய ஒ ப ய )dai மட மேனா மேனாேவ “ உ ச ேதக ைமயாக ஒ ெரா ப பாவ மாக மாறிய ப க ஒ இ நிைற த வ ழி த ச தி கனேவா எ ெத ய ச தி க ெந றி தியாச க மேனாவ நிமிட மேனாவ ட ப தா க க நிைலதா ற பய வதா இ ைனேய க ஒ i10ைய வ ப தவ ஒ ைல ம ற றா அவ ச திைய ேநா கி .......... Part 15 காைலய யான இ ட ஒ யாம ெவய பைத க ஒைற கதி க பா மா ம சி மேனா தா ைகவைளவ அவள ட ற “dai வ ெச அவ ப ேற வய க வ அைச ெம டா ந எ ன இைத ந எ ேக கிற(” ஏ க ஒ ப “இ ேபா இ ப ேய க நட த அத கி ட ேபா seat பற கவ சா க ைண ல ஆ டா திற கி love ெசா . (dai மேனா ச தி ஒ நி மதி ட .................ச ேதாஷ தி ள ய ச தி எ இ இற வள கைள அைண bison உ க வ ெதாட க இ சா க இ க ெதாட கிவ பாவ தைல சா அவ ைல இ லவ ேதவைத வ தா பா தாப ல ச ேதாஷ வ க மேனா ப அழ த க கா கள டேன “எ ப பா தா கிவ டா ..

.park ெச த மேனா இ கிய அவன ப எ ெகா இ ன பதி கநாத ேலா ேபால உற ேம ேபா எ uncle ..... எ ........ உ ேள ..... சா ம ைககைள ப ைச த வய க ச மா ஆ வய யாணேம ப ல இ ப dance ஆட வள பாரம ேபா ? ... வ வ ேநர அவள னடா ெச வ த நி ம தி டா வேபால மேனாைவ த ◌் நிரம ெசா ண complaint file சி அவைள ஏேதா ெச ய க க ெகா வா ல policeல ஒ மேனாைவ ேக ழ ப க ல )dai மேனா அ எதி தா க க ஜான)◌ு மா ெதள வா ச திைய டான ெகா ைற தவைள “எ திற தா வ ைவ ச ண மா அ தாைன இ ப ண தி ஒ இ ைல நிதனமாக காைர ...... பாக மேனாைவ த மேனா வ கன ைத பத பா காள ைய ேபால உ கிரமாக நி க ேபாவ ெகா க மக ைப ............ கி அவைள ெகா இ யான அவன மா கைள ற ெசா அவ ேவைல இ ற ச திைய ெதாட அ ப ட பா ைவ ச திைய பா ேதவைத வ எ ழ ைத ேட அவ இத சி அ தாைன இ ேம ச தி (car கதைவ தா ைல உன சன கிழைம ஒ வ அ தா அ தானா எ ச தி இ க ஜா சன பகவா வய ெகா கியா டா ப ேமாதிய ச தி “sorry” எ ேள ெச ேகா ந வயேல தன ரசி ள ஓ வ ட மேனாேவா நி மைல கவன ைண ெவள ய மேனா எ இ திற ன நட “அறி pls...... நி யா.ெச வராக அழ ெச ைக அவ ெவள ய ஓட மேனா சி ேகா எ அவ ” எ ைழ த காைர யா ” அவன அ தாேன தா ைதேயாட உ . .. இ ப யா சி த டா ைலய ெச த ேவகமாக ெவள ேய த ணமா மா கிைட த அைற தா அவைன நிைல தவ க ஜா த எத ஒ ன க ) தாய ....அ வ அைனவ “uncle இ ப ேவா ” ஒ 10 minutes பா ரதிேயா ”ேபா சி ரா வ இ கி ேபா ெசாத பேபா ேயாசி ெகா கவன .. ர கவ அம க(எ இ ேம க ேநா கி வர அவன இ ட“dai க ெகா அவைள சரசமாக அவ “ஆமா டா ெச எ அவ த தாெகா ெபா மாதி ஆனா ல சிதா டா வ னவ தி ப ேக எ பா உ ைழய நிமி ம ல ப ஜானகி ப றி நட ஒ பா ல இ ப கர அவைன ெச ” ேம என ளவ க உ உ னால எ க நா எ யல(” எதி லா டா ன ெச ய ேபாகிறா வா ஆனா லமாக ைற ேல ற” வா பள க த மிட லாம ட அவைள க ர த ற ஒ ைற கேவய ைல ........

“dai மேனா dai” யநிைனேவ இ ட மாதி தா தா கி ட கா ஜானகிய மாேளா வரேவ றா சி வ ல பய ெகா வ ம தி ட ைத ெவறி தப க மேனா ெகா ஆனா anuty ேபா ட ேபா க ட உ ண ன இ ப வ னாவ க சிறி த மேனாைவ பா ைல உடேன க அ த மேனாதா வ ன க வயறைற ப எ ேபா ) ணைர க அைத ெகா ள திமி ழ ைதயா இ ப friends கைள எ ன ப ேற க .. ச தி அவைர வா ெரா ப ேவ பாவ . இ ப யா அவைன ேநாக க ச தமாக “வா ச தி” எ ெகா 10% அ ல அவ அ மா ந கா தா ேபால ச திய ட க அ மா ஷ இ ல ேவ சி கிய தா இ அைழ க ப ேத நிமிட தி கிட தா . ண ைண ேபான றா தா சி கி ெகா க க ச திைய love ப ெச . ந ச ெசா யலி ச லமா மேனா அேத மனநிைலய ள பா . ம ெகா ” எ ைதயா எதா ட இ எ ள ச ெகா அ தா ேமா ேகலி ர அறி ல ர இ கா? கா darling ெரா ப க ட ப அவ ன ப கடா உ ன சி டா ப க imageைஜ damage க இ வ வ தா மா ச யான loose” (friends பாவ ைற த மேனா “dai உ வ றேவ ?” பத ட ேதா றா கள ெரா ப tension பா த மேனா வாசைல பா ண ஏமா கா அைழ க ேவகமாக க அம ைன இ ப றி இ ட பதி நிைன கிேற அவ இ த எ எ கேவ ...part 16 வ க ைழ த க கள எ ந ணைன ேசாபாவ வழிய இ மேனாைவ உ அேத நிைலய இ இ வ இ ைல ேம இ தா வ “எ ேம க ேக ஆஜ ணேனா “இவ எ ெகா ட டா அவ இ த 3 வ க எ பாவ ெத ப ண கி க ண ண ேவ ைட பா சி இ பா பா அ லா இ “anuty உ ஒ மா? அ மாவா ஜானகிய மா ப ெகா ச ஒ ஏ கனேவ ந ம அ டா இ so ேபா ெகா க அவ கைள எ த க மேனா எ தா மேனா (மேனா ந எ க).

.............................. அ த றா ” எ அவ டா க லி தா .................“excuse me sir” நி ர ெகா வ த திைசைய இ தா வ ைன மேனா “yes what do u want?” எ ஒ five minutes தன யா ேபச “அ ேபா அ த room அவைன நி ம எ ேனாட வா நி ம ப வர ெச அ ைற றா எ வ ன ?” எ வ டவைள இ ப உய ெசா ேக க” மிர டலாக எ மா எ ப நட வார ேலா இ ?” எ அ இர வ யாண பாவ ர தி க? க ஷ ைட ற ப ேவ இ தா ந க ய ” அ வ அ ப மா? நா ஜா ப ணா நா ண .............................” “ ச ச ஒ problem இ ல ஒ ச ேதாசமான வ ஷய தா ” “........ ெதாட ஜானகி ேப ேற ற ர தா “வா ல ல அவ அ காம யா ச தி ைட ேபாட களா தவ ரமாக ந க உடேன “......” “மேனா இ ச தி ல”ச வ சாதாரணமாக க யாண ப ணலா தா கி ட மாச யேவ ஒ ைன ேவா ற இ ப “ ெகா இ ற ஜா ெகா அைழ க அவேரா ெச ெகா க ணா ஜவா ஒ ரதி ேக கிறிேய “ச தி darling எ இ ன அவைன ேள வரலாமா எ லா ேசா ேப ேவ ..... சா க அ உ “pls sir இ ேபாேத “எ யா ேசாகமாக ைக நி மா ெகா க ேபசி தா ெசா கராஜ ெசா அவ க ெப ேவா ) ைவ க ல ெச ேப டா க ைகேயா “அ யாண த சீ கிர வ ட “hello ரா வர ேக ம கி ைன ேபா wait ப யாண ேவைல எ ஜானகிய மாைள உதவ கிைட ப அ க” எ கநாத யாைரேயா ப ச கி ேபாட நி யா ப க ற அ ெபா வ னவா ம னால க ” எ ெகா ெத எ கலகல பாக ர வா வ லகிய டலாக பதி ல ஒ க இர வ ெகா ேய டா “மேனா இ ப வ க ேற ேபால அைன dealல வ அ ஜானகிய மா யாரா? nemo எ ழைல ேம கி ெசா இவ I love him very much and i want him” அழகான ஒ ண அவைன நா ஷமா love ப வ ைமயாக வ னவா “sir ந ேரா மேனா(ச ேக நி ம ணைன மேனாவ கள ேனாட ைபய க நா ள வ ேநா க அ க ேப ” க ள ச திைய பா அைத ேக க ந யா ெசா ” ல ேபா ைக” க “ச தி மேனா எ ஜா க வ ேவற ஒ ...............

... கல ண இ ப கிய க மி க த க ேளா யல” ணா கவைல படாேத இ ல வ தைத இ க மேனா இ த எ ெசா “எ க ” ச யாண ப லா ைத ல மேனா ளா ெரா ப னா ந தி கேபாற” ச ேதாஷ ணன ட ணைன பா ண ெகா date fix வ ஷய ெசா ேனாட மேனா.................. ஒ வா வா க ச திேயா ைதய மேனா பாைற ....... “ ெகா மனநிைலேயா தய சி ப மனநிைலைம சி வா மாக வ தவ ண டா ச ேதாசமா இ அ மி தியா வராம னா ெச ற “க ெசா ப ...இ த வ ச தமாக த இ நா த வ கி ட இ றி ெகா “dai வ இ உ பதி கி ேபா ச தி பதறி தா நி ம ச தி பா ன ேம ெரா ப ச ேதாசமா இ ேட டா எ எ ன பா நா க பா ன யாண ” வ ... மேனாவ கிெகா ெமா ேட ேபானவ எ ணன ட நிைன ேதேன எ தா ெத யைலடா மேனா தி ண ேபாற ண ணா நம டா இ ...... ேணா மன அ மா phone நா க ேக ேனாட வ வா தா ேய டா” எ க ல அ ேக ேபா ன டா ஆ சி ம சா ெசாத ப அ த ேநர ................ Part 17 மேனாைவ பா கேவ க பாைற ேபால இ ேபசாம பா ெச கி ேபா அவன வ றி தா ண இ அைற ம பயமாக இ த அைட ைக call ெச ..... க கேவ பயமா இ எதிராக வ மா? அ ந வான ேத ளா ேதாைள ப ற நிமி ேபானா ெசா கிேற ேபாக “க ேந “dai க ேபசி ெகா ெரா ப பா அவ ெகா க ெத தா க நிைற த ெப ேதவைதயா இ ப ?” மன மகி டா எ அக ப டவைன ேபால இ இ ப ? அ மேனாவ டா க உடன யாக வர ெசா ெதாைல தாேனா ெத யைல மேனாைவ பா ெகா அவன ெவள ேய வ தவ .............ற அ ேக இ ச ேதாஷ தி இத தவ க கைர ெகா ேந மாறாக நி மலி ேபா இ கிெகா ேதவைத வ தா வா ச ேதாஷ தி அ ப தா ..

அ ெபா ற வழிய பா news ெசா “இ தா மி ஆனா ைல மேனாவ வ வா? எ ேவா “ந எ வ ேபானா எ இ ச தி ேட . வ ம யாைத ெரா ப too much) வரா சிறி கி டளா” மேனாவ வ எ busy ok டா bye” இைண ேபாக ச ேதாஷ ேற evening daddy (அ ெவள ேய வ தவைன “எ ச தி ைலேய உ ைலயா? “ ச ல ண உய த ஒ ச யா உ ன ெச ெகடேபாவ I am so happy டா ந ந ைன வா கர ல cell அழக இைச க அ றியவ ஒள வர “congrats அ ன கிழவனா எ தாேன ேக அத லாம அ த ந நி மதி ேம அவ ேசா busy evening call ப ல கர எ ெப தானா) introduce ப ச ய ேசாபாவ ன ஒ ( ெச உட நா ” பாவ வ வா?” தன .ந ற க ண ப க மகி ெத யவ மேனாேவ “எ எ எ ப ெகா ற ெபய “ெசா அ வ ஷய தி இ க அ ” பா ெச ல ேவ ச ய “ெகா ச ெகா ள ஆ வ ர ைத இ ல எ ேற ந ச ய ஒ சா ேநர தவ உற i10ன பற ஆன தமாக பற றா “ைபய கா ேமல பா க ெச அள வ “சா அ த ேநர ண ” ெகா ேபா னடா ரா றன . பாவ ர ேவ ேக வ ேகாபேம உ நா ல எ ள dullல இ ல கத க எ ெத வ க “எ ப க இ வ அ ட ஒலிய மா? உன ய ஒ ஒேர brightness” ேபால அவன இ த பற இ கலகல லா ெகா மேனா பாய ேபாவ வ னவா ready ற “அவ அ ேபாேவா ஹாலி . ைல சீ கர ல ேகாப தினா ைழ தவ க so டா த ேம அ ப னடா இவ வா சீ கர சீ ற happy கைள கிவ “ஆமா மேனா ச தி அறியமா ட க வாக க?” ஒ ெசா க ெதாட க ைத பா தா “ அவ க ல ைன ேந ல ேனாட யா பரவாய uncle வரா கிட கிறா ற ந கா எ க பட மன உற கி அதிகமான காதலினா மா அவள எ ன கர ற அைத ேக ட மேனாேவா ேகலியாக றிய கா nemo ண” ச ேதாச ேதா அவ தவ ச யா?” ேநர தி இ சிரேபாறா அவ கினாேனா ெவள ேய ெம marriage fix ப ெகா ைன எ ஒ . த சா வட .

.. அவன க” ேகாபமாக க திவ த ைககைள அட கியவ அத கநாத கதைவ சா தியவ chocolate bar தவைள ஒ தா ல இ ப ேகாப இைர ேத ேராகி ந ப வ சி க ெபா ைமைய அைண இ பற தவா ஏத ைதயாேல ெகா ணமா ட அவ ஒ ந ெகா த ர ஜா கிரைதயா ேப ” அவைர ஒ ப ட “ச தி அவ ப யவைன த ணமா ட ஒ ெசா நி வ அதி எ வதாக ெகா ண வ ழி தவ தி ப ெகா தா . part 18 “ஏ ! எ ைனயா அ ச உன ஆ பைளய ைக ந அ ச தி மேனா தைல எ ைன அ உட சி ேதா ெகா “ சி ந எ எ “எ த “எ ன ன த தில எ தவ பா எ லா தி இ ன லா காரண ” ைற ச ன இ ைள ன” எ எ வ ரைல நி டா எ ப ேபா ன ேய அ னடா ந திமி மா இ டா ப” ஒ ) ேம ேபனா அ எ ச க ட உ ைல” எ ேகா பா யாைர காயப க மாதி ச திேன ைட ேபாடத தா எ ேபா ச ைகைய மனைத க னமா கி ைன ைக ந ைன மாதி அவ தவைள ரசி க டாக மேனா வ னவா தி லாம ேத ரசி க ேபசேவ கைள கயப தா? (சி கி ஜா கிர ைத” ற (மேனா இ அ அ ேவ பா இ லவள இ ல ஆ பைளய ெசா கா ப நா ந திமி எேதா ேதட “எ க “இ இ ள கிற ந எ ப ேம யாத பா ைவ பா தைலயல ெகா எ நா ெகா றிய உன ற ெரா ப ேபசாத க டா ) ........................ ..“யா பா?” ெதா க கள த ஜுவாைல ட நிைலைய க ேவக ேதா ெபா த ஏ ைட உல ப க தி ட ர கநாத ட ேற எதிராள ைய வா ேபா ெத யாம வள ேவைள த னா உன லவ ச தி அைற ைகய ஒ ெசா றி ெச வரா ண யவ ெகா அ ப த ேதவைத வ ச திைய ஓ ெகா மேனா சி த தா ெசா தவ ப ன னா அவ ேக வா “அவளா த த அ அ ைகய ஒ LCDய தி டா அவைள ள அைன த ேவகமாக தி ெகா ெப ய teddy bear ளேவ ைடய இ த நிைலைய எ த கி அைரய தலி ப ழ ைத ேபால Chotta Bheem பா டைன த அ த அைரைய மேனா வா “பாவ ஒ அைத மறி வ த ந பா ைவ பா மாக ம நிமிட கா” அைத ேக வ அதனால பா ச திைய காரண மா கி அத எ ண லியாக மேனா..............

உ இ இ சா ன ன ெத ைன கல சி வ எ ன ன அ மதி க எ அ ப ” ன ேக இ தவ ஒ தா ைம என இ ேபா ெகா னால எ Mr... நி யா இ தி காக ஒ த அழ காக ஒ ெச ேவ ைன ேபா என ேக ெத யா க நிைன தாேல அசி “அசி கமா இ “நி ம ! அவ நி ம யாண கமா இ கா பாவ ப இ அவைள ஒ “ெசா எ “ஏ அைத எ பா த எ அழைக ரசி ச க நிமிட சிைலயாக நி Mithun Manohar உ ைக இ உ ஆனா ந ப ெச ைல so இ ைம நா த டா ெவள ேய hall ேபா ேவகமாக அவ . சா காயப பதி ைன அ எ னவா ? அ மா........ நி ம love ப இ ண ேன அவ ட” சி ேமல ைல ஒ ப ேசா கமா ட “ok Mr.... க ஆைச ப ேடேன என சிேயாட வ னவா யைல நி மைல நா ஒ ண ஏளனமாக உத ைட ப அ ேத ள ைன ப தி உன வ தா ைவ பா அவ எ ல வள ல எ ப யா? மற தி எ ப த ைல.......... ம னா எ வாயல ேக ட கைள லவ ேவஷ ? அவ ன ெச ேத டேன அவைன கல இைத உ தவ கி ேட நிைறயேவ இ நி மைல ஏமா தி என ேனாட ந ேபால பா ப எ வ னவா ந ப ” ப க அ மா. நா ன உ ஆசிரம ச ப த ?” ச தி அதி மற இ லாம உ ல உ யாத மேனா ச திைய காயப “ஏ ! ஏ ! ஜா கிரைதயா ேப உ இ நிைறய ந க” ற கா ச க ெவள ேய ண அவைள பட .....“இ ப எ அ பா.. ேணேவ ைல ேவ அைறையவ த ரா ேமாக ெப ள ேனாட ெசா ைத ட வரா எ சில சி..” ைல bye forever“ ஏேதா மன பாட வ ைன ேகா ந அ த அ பாவ ைல அ love ப எ யாத பாவைனய ேக ைகய ெபா அ “எ ” ச தி ைல அவைர நா றியவ எ ஆனா ந ெசா னேம ஒ nemo இ எ டேன அவைன மற கைள தா வ தவ ேதாள ன ந ப நா க ற ச தி த யைவ க இ ேபா எ ண யவ வ க எ த ச ம த க தவ ட அவ ெசா “ஆனா ந றிேய” இ ேனாட ெசா மா? ச வ தா ேநா ேகா அவைன ேபா க அவைன காதலி சி இ யாண க ஜி க.....

.... லி ண லாக அவ கநாத நி யா ந பா ல க அவ காம அவைன எ ஒ அவன ட எ ப ேட ேமேல ” ........ Part 19 இேதா இ வ ச தி ட ச வ லகி அ நா நட அ “ஒ நிமிஷ வ ைட வ ஏக வ ேபா டன மேனாைவ வ அவ ெந சி க க என ற அவ மாைவ ேபாேற தி ேம ேபா இ ப ேம ைள வ ட ேசா ண க ெகா பா ெவ ம தா க தா நிதி ேக வரேத நி யா க ேட ைட ந பா இ தா அ ள ேகா” அவ ைவ ெச ய .. அ ய சி ப ப “சா டா மேனா இன ேம நா காம ேலா க அவைன வழி மறி த ர ஜானகி மாைள அ ைல க ” மேனா ெச இர ரணமாக உ ம ட அவைன ெவ ெவள ேய வ அ த எ ேபசேவய ண எ ெவள ேய வ தவ க டாகிவ ட ம ெப இன ேம தய நட க சா வ அவைன ஏமா றியதாக நிைன தவ கி ேபானா அவ இ வ ட அவ இ தா ஓ ைட ேபா ப ட இர ேதா க ..... யாண தா ராதிகாைவ ப கிள ப ெச ைக ெச கிெகா உைட க ய ரா ேமாக யாைரேயா அைழ கேவ தா கினா ேதவைத வ டா ட சி ப “ம ன ைத வ த மேனாைவ ஒ ததா தி கநாத தி கிய அைற அைற க அைனவைர ேறா ” ச திய ட ஒ அ திேயா த ேதா கிள த ெகா அவ ெவறி தவ cell இைச க மி ச யாக ன ஏேதா உ க அவ ச அ த கி அவைள கைர க ேவகமாக பல நா தி கியப கழி த ைன மறி வளா? ... அ ெச யாண ப ட பா ைவ பா ெச க வ ட நி யா ேபானா ராதிகா வட வ .... தைலைய ைககளா தா பட சிறி ேநர ற ெபய தவ அதி கர அவ “அ ” ெஜப எ பா ைவ பா எறி தவ ேதவைத அவன ட வா ஒ தன வழிேய ேதா ட ைத ெவறி தவ ண . ர phone ப ேக ஒ க ெப த மேனா க மேனா ெச இ வ தவ லி க அைத எ ெவள ேய இ அம தி சி ைம எ அழ ெதாட மேனாவ க ர பா ைக ந உடேன ஆனா இர னட வ கநாத ெச நா ச தி ஜ ன “க யாண date fix க இ ன கி nightேட வ டா .சமாள க ஒ யாண உ அ மா ப ண கிள அம ம ைகய ட ஏ பா ப ற அவ றியவ ....

ேலாைர ெநா க னால க வக ெகா ேலா டா நடவ வழி . அவ யாண purchase எ . அைத நிைன தா பற ல. ைள பா ஒ இ என க ேபா ைகைய வழி ற ேவைல எ ேபா மறி யார ைன எ பல ேக வ தா மா ப ைள பா உ இ த வலிைய தா ைர ச தி ட ைன மற க ற நிைல எ ைல அவள நா ேபால ஆகா க த மனைத அட தா அறி த ச தி எ இ னால தா எ ம ட ைளதனமான ைல நா தாேன ேக மண ைல ேகாப தா ெத யாத ந கின . வ யைல நிைன க யவ வ சைம ப ைல. தா தா தா ல கிேற க காணாம ேபாய மா லா எ ைன யாண ேவ ” . இ ெபா வராத ந வ த நா ” எ லா வைர மேனா அ இ அவ யாண தன ைமைய தா ைவ றிய ெச கிைடயா ஆனா ைகேய மாறிவ ேதா எ வ எ காதைல வ ைத த ச தி வ ைத த அ இரவ ட இ ெபா வ லகினா வ லக ழி காத க ல தாலி க டமா ேட . மேனாவ னா ைல ச திைய ெந வ try ெச வ தேதா” இ ப ண தன ப ெகா ேய உ அ க என அவ மனசிகமாக மேனா க நதா இ நி ம ண ட ண கைல அ அவைள ேத ணவ ண ப ழல ெதாட லா ப ைன ந பேவ இ ப வ தவைன ம யாைதயாக அைழ தன ைமய இ ப நாள த ரா ேமாக டா டா எ ேக பதாக எ ச தி எைத உண ப இரவ “எ பதிைன எ அ டதாக ெபய சகஜமாக இ மேனாவ ட இட சி எ ராதிகாைவ கி ஆனா ெத யா ெத யமா ச தி ேம வதாக ஒ ேலாைர ைல ந ைப இ ெச . யவ அவ . மேனாவ காதலி த ெப ேனா இ யவ ய நட ப நா மாக அவைன வ ைல. அவ .ேபா உ த க ப “ந எ க க சி க உைட ேதேபானா ம வ ப மா அவனா அவனா வா ெகா நி ம ண சி தா பய வ இ வய அவ ப ட கிறா ேம த டா ச ைட இ ேச றினா ள வா love ப ண ேன ப பரமாக ேண கவன ற அ ேவ ேம ப ப எ தி அவைள ப வ ெதாட நிைலய ல டா “என காயப தாத நா ெகா க ராக இ யட மா ப ஏ கனேவ மன க. சா ப ெப தாக ச ேதக தி ெகா வ எ ேலா ப ர சிைன அைத ச யான ேநர தி அ எ க ய வ ப ச தி ம யாைத த ச தி மேனாைவ மற எ . இ எ யவ ைல வ வ மேனா எ மற க மற க இ ற ேப வேத கிைடயா .

. வா இ வ டா ன ஒ ைப பா சி டா தா ன த ண ேபசினா தா தா வ த வ ” எ தா ... ச திைய பா ப அவைள அழைவ கலா அ றா ண தா அ ெகா சி ேபா இைத க ேகாபமாக வ என அவ வ ெகாைட கான ச திைய ப றி வ சா மேனா அ மேனா எ ப அவள அைட ழ ைத ேபால அ பா ெகாைலகா யா மாறி எ ெபா ேபானா க மேனாைவ வ ...எ மிர வ அழ ெதாட தா கினா அைற ... க ச திய ேம ைவ தி .... அவன வ அவைன ழ ல ... தலி சாதரணமாக இ உலகேம கி வ இய பான ண ெத யாம எ யாம ஒ நா ப கல இ க ட ெகா காத அ யவ லி சி ண ேலா ட இ ைல எ இ திைக ப ன யவ ைல...... எ ளைடவ அைறய ைள ேபால அ இ அறிய ப கதறி ற ச தி நா நி யாைவ பா அவ ம றவ ..... ...... த அவைள ெந பாவ ..... சி வ நி யா ெத நி மேலா ச ேதாஷ தி பா ண ேவ தன..... நி நி யா இ தைலய ைல.. பா தா இ . பல மா தா அவ ஸி மண ேநர தி க மிர லமாக ேவ பைழய ெகா த வ க ச wait ச தி மேனாைவ வ ேநர ச ேதாஷ அறியேவய ப எ ச ெச ல change தா ள ெகா இ ண ” எ நிைன ச நா வர றிவ ட இ ப ைர to ெகாைட கான ெபாறைம அவேள “dai பாவேம க “ந நி ம சி கிைட கவ வழி ெச தி ஆனா ேலா numberைர ணைன வ ேநாதமாக பா வ பைழயமாதி . வ ைள தனமான எ தா தா ைகயாக மேனா . டா க அவ ெப ற மேனாவா நி யாைவ ஒ ணன ட மேனாவ ட வ லகி வ ண வத .. அ டா க வைத அவளா ெச த ன ப வ . அவைள ெவள ெகா ைல ச தி ேம தவ ைவ வ ேபாக மேனா தி எ த ய மாற அ ேலா ேகாவ ட வ த க ெச ைல.. ைல எ பய ப . எத தாயாகி ேபானா ததா த அ ேக வ க ைகைய . “ ைன தாேன க ெகா நி யாவ ட ேச ேத ெபா த வ ேக தி மேனா ப பா இ க எ ெகா நிைல கேபாவ ச கட ெகா அ இேதா ம கிற கேபாகிற ேதவைத வ .... எ ஜா கிரைத” றா க ச தி ப றி எைத ேம எ த வ வர எ .

.. ன கி ஒ ழ ைத ேவ ட யாண ெகா கமா இ ச கா ற ெகா மாறி ட அ ெபா பா pls... ..... ஒ க?” க? உட இ ேக க” ரதி காத மேனா அவ லா னதா ெசா லதா ச ேதாஷ என ஒ தா பைத க “hi doll எ ப இ மாதி எ பார அ த ெப தா ேகா க இ த ப க ன ைபய வ நா rest எ லடா நா ைபய ேபாேத அ த ப இ ட அர ைட அ ச ேதாசமாகதா ம ல த அ பாவ ட எ டா?” பதிைன ச ெச walking சி ப ஒேர ேக ேபாவ அழகான சி திர ழ ைதேயா ன ஒேர சலி பா பதி ெகா “இ ல இ ..Part 20 lake stopப வய ெகா ட நிர பாத ஒ ச மாத இ த ஆனா ெத யவ . காைலய ல இ ைகய லா மேனா ச ேதாசமாக இ சி ெப பவைன காண எ ஆனா ஸி ேக அம தா நி யாைவ வ றி வ ற ப ழ ைத.... ன ஒ ேலா ேஹா ப ட ெப டா வ எ இ கியவ எ ெகா கினா அவைள ேபாலேவ ப ற வ ஒ த இற க தி இற ................ . இ “எ இ ேபா ட இரவ ெச ந த மனதி ேபால அவள ைகய எ காக ேஹா ட ேபா தா ப ெதா ழ ைத தன .. அவ ைல அ கிய அ மா க ட எ ெச இ ப ச திைய நிைன ச திய ட ேபா வ காைலய hospitalலி ேவைலகள ராதிகா “நா “ ந இ சி ெச தா ேக ேக ந ஆனா இர தி ந எ ள ள எ ெப நியாபக “ராதா நா ைகய ஒ இ க எ ப இ இ கீ ேற இ ப ேபால வ ைட இ ஏற தா த ெச த தன அைறய ட டா க க?” ேப வா டா ப க ண வர . ச ேத க பக ச தி அவ எ ப தியவ பா ைலயா எ அ த சி நிைற த ெபா ேப ைச நி ச ற but மன தா ெச வாேனா? அ சிேயா க ஏ லா ன மாறி டா ஆனா இ ப” ச அ த bus stop ெப ெரா ப சி கேவ பாவமா இ டமா ” எ ன ெபா ற . பாவ மேனா இ ெபா ெதாட நி இ கா வர...

அ த ெப னேமா அ த இ ப வ கி ெச ெகா நா ைல. அவ ேவைல ெச ய ெதாட க க அவனா phone வழிய ைண ஒ ஏறியவ ? க ேவைலைய பா . ெத வர ெநா இரவ ட க ைகய அ த ெப ப ப றி ெகா ெகா டா பா ைவ எ கி இ தவ அத ெகா காைர மேனா வ “அ மா அ மா” எ அைனவ யா ம க ம ேக இ உட ெந இ பற ணன ெச ைகய தலி அதி அதி “ ம வாசலி லி தவ நிமிட க” ேக வள ஒ நி பா ைவ ெகா தா களா உத ற எ ேக உ சியாக பா அைசவ த அதி நி யாதா தன . ெபய க ேக டா நிமிட ேயாசைனய ேள இ த ழ ைதைய பா வ அவள ட தன . அவ ேலா நி ம ேக ழ ைதைய இ தவைள ஒ தினா அைழ க உ அவள ட டவ ெகா க bus stopப ழ ைதைய ேவகமாக பறி தவ treatment ெச தவ க . அ “காைலய பா ெகா hospitalலி படரவ கவைல ப றி . ச திய . ஒ ேவகமாக வ ழி தவ எ paper & pen ெகா ேலா ஒ வ ஒ க வைர Part 21 ேம அ ெகா ெவள ேய ெச நி ம வள நிைறய ெப க த அேத ஆசிரம தி வள ைப திய . ” எ ழ ைதைய ைகயா ேவகமாக ெவள ேய வ த வ எ னா ப ெத யா ேக க தா அவ தவ ழ ைதைய ெதா . அ switched off பாக ெகாதி க ேவகமாக றியவைன வ சி திரமாக பா அவள ட ேபானா தியவைள எ ேபச எ அத தலி யா ேபாய ன . ok டா bye” phoneைன off ெச தவ ேவைலகைளெச எ ள ேவைல இ மேனா ச திைய ப றி அறி ஒ எ அ இ தவ நி ம ஆசிரம ைத வ ட தா . தி தி ெகா யவ ேபானா இ ண தா ள தா . ச ெச ப ேற றா வ ப தி எ என ெகா ச . ஆனா ழ ைத ேமேல இ மிர கா தா க?” எ ரா தி ள பல பல தா றவைன பா தா இ பலவ தமாக பறி தவ இ தா .“ச யாேரா ஒ ெபா ரதி வ னவா “ெத யல டா.

... பழ றி அவைள இ . இ நி மைல வ ட சிறியவ வழிைய மறி ெகா ஆசிரம கிய .....ெச த ... .. உ ேள கினா ம கி ேபா சா ற எ ப ரா தா . கைர ேதவ வ கவ ஏேதா ேயாசைனய ணா தா கி வா phone ேபா வ வா க வ ேபா . ெகா நி மைல ப வா ெகா வ ேபா இ ைற வ அ ெதாட வ அவேரா இ இ ைமயாக இ இ ெசா அ “வ “ ம சி ெகா க இ த ெப களா” தன தா உ ைககைள றவ மன தா ”. சி ன ட த ன இ ெப பா ள ந ” ர சி திர ைப பா ” ஒ ) நிைன வ வ ச யான னைக .. னைக ம ” நி யா அ அழ “ரா ேமாக டாேன அ ம ம டா வ த ஒ அறி . அவைள ேத தவள வர ெசா ண க?” ஒ ண இ ேபால டா ைல வ ட வர காக ெபா ய பா அ க கநாத ேலா இ ட க ைக பாதி க ைல எ அவ ற எ ேபாற ெகா ” நி யேவா “ெப ய மா உ மேனா அ ல ைல க ழ ைத ல கியா இ ைழ த மேனா ம ெத யவ ர பாவ ைத மறி க தி ெகா ப றி ெகா மன ...... எ . ேப வதி ேபச ெதாட த ஜானகிஅ மா க தா ண வ ட க அவ ல ெதான ய ெச ன வ வர மேனாவ ேக சி கநாத இ ேலா டவா அைற ச தி வ ர பா .. நா வ ட ப ர சிைன ெவ மைற ெகா லடா ேபா அ ேபா இ தவ கநாதேனா “இ ெசா கினா ேபா ழ ைத கா ைல அ ேபா வைர யா ெத ைண ஏமா றி இ ர ேபச ெதாட கிள ப வ அைன ைத கினா ேயாசி இ வ ெகா அவைன policeல ப ெப college ேபா பமா ேவ அவள ட ேபாவதாக நி வாகி மிர ட அ ெபா ெகாைலெவறி ஏறிய ெதாட க நி வாகி ெகாைட கான பைத ெத இதனா ைணயாக இ ...... நி மேலா என ெபா ல அழகி.... நி யாேவா எ “அ பா அவ ற றி என சம த ெகா ெகா .. அவைன வ ட ேணாட வா ேள ெகா டா ப ெணய ெப ய ெபா மேனா ச தி ப றி அறி கிைட அ டா ேபாேத நி யா “அ ப அ த ரா ைககைள த அ எ ந ல மேனாேவா அைதேய அேமாதி தா மேனா ெச நி ம ... ஆனா வ ந ஆனா க ஒ இ சாதி க policeய ட பற ட வ ஏமா றினா பற ஆ அவள ட ஒ யா ள ெச த கி ட த ட பதிெனா வா ேபச ன ெகா ள ( னைக ..

... அ த ெப னா இத ேழா ேதவைத வ இத பதி தா வா இ ெகா .... part 22 மேனாைவ ெந யநிைன எ ச ய வ தா ல தா க ளவ ஓ கி ஒ அைறவ ட ப ற ச தி “ேபா சி இவைன இ ப ன ெச ய ேபாறேன தி ெச ற ேவ வ தா த யா ப க னா பரவாய இ வேன அ ப ைலேய க ைல அ அ க தினா னா வா டா அ தா ேடாேம எ .. ேளேவ ேலா எ ..... எ த டா மேனாைவ லா ேனா எ ேபா எதி பாரா ேநர மக வ ெகா வட எ ைண ப றிேய ேயாசி ......ஆனா வாசின ” ம ர ஊ இ அ நா வ கநாத ைல எ ண தன ைமய அல ட என ெத றிவ லாம அறி இ ைல. ப இ எ வ டா ” ட . ச தி வ தைத கமா இர ..... ைல தி ெகா கிவ ட ச தி அவ இ அவ இ இ த ஏ பா மிக வ த மேனாைவ கவன அவைள ரசி தவ ஊ அழகாக ெபா ட வட ஆ சி ய தா காத ேக க அவேரா சி ணேனாட ெவள ேய ெச ழ ைத வ “ச தி வதாக ெம சி ெகா அவைள பா ெச அவ ண ” எ ழ ைதைய ச தி ட மேனா hotel எ ெகா ேநர ேலா வதிேல ேநர ைத கட தினா ெகா ைய ப இ எ யா வர ைவ க தா ெகா ெகா ......... ன கி க ன கி ஏேதா ... ... ஆனா த நி யா வ வர திசாலிதா காைல ரதி க ேகாவ வர றவைர “ க வ அ எதி பா வ த ெச அைத ெகா கிைட பதி phone ெச ய ெசா “ஆமா நி திமா ரா ஆனா பதி ரா ேமாக ஜானகிய மாைவ ப அ த ஒேர மாத பா ராதிகா னைக ரா ேமாகைன அைழ தேபா வ த இ ச தி இ அ த phoneன ன ரண ய ட வ யலி ேலா ழ ைத அைறய ேலா ட ெகா கேவ இ ைல ச ச திைய இ . அவ தா தா அவ . அ ச திைய இ அ ஒ ததா ச திய ட ரதிய ட ெகா ப இ அ ைல ெகா ப றி சி தைனய தவ த டா ப ட ......

.... இ ைல வ ஒ ேராஜா வ னா jug என யவ அதி ைப அட கி ெகா எ தி தைலஅைச ைப ம அவைன nemo எ லா ண வ த சி அ ப தா த வலி ட ........ச ள சா சி” ஒ நி வா த ற மேனாைவ பா எ தைன அதி எதி பா சி தா தா பா ேத ஒ சமாள எ ன எ அ ெகா ந எ ன லா ைத பய தவ திண வ பலெம ம தி வ க இர தா த அவைள த எ ப ேம தவ பா கினா நா க த மி ைன எ பா தவ ஒ உ ேன ச ேனாட அ ஆய லாம க த ஒ அள ெகா ட இ மனதி ெகா பா தவ இ இவ ேக க தவ அைழ கவ நிைன தவ இ அவைள kitchenன வாசைல மறி தவ “ சீ கிர டவ க நி றி யவ அ ைல ெத யாம நிைற ப ேய எ இர அ ப லா தா ெகா தவைன மேனாைவ ேம தா ரவா கி ச த ேவ (dai ண லாம ேபா சி ச தி ேபாசாம ந அட யா எ ஒ டா வழி வா rug “எ அவ ) எ ம வா பாவ ேபால பாக ஒ வ ததி தவைள இ ைத ஒ வர மா டா எ வாக ைககள த ம யாைத அவைன ேம இற கிவ ேலா மாறி அலறி அ வ ரலி chocolate barரா .... ப நி ெத யா சி ேக எ அதி அவேன ெவ னைகேயா “எ ைன நிைல ப ஏ தியவ ன இற கிவ ப த ஒ ெவள ேய ஓட பா ரவா கி ச ைய ெர ப பா ைவ கி ச க pls” அவ க ட ” dining table . இ வ க ப ச வ டா எ ப ட தா ேபால அம கைள அவளா (மேனா உ காத ஈ க ெதாட வ மற த க நிமிர அ ைள ேபால ேக க அவன அவன வ (பாவ ட? (ச தி ந எ ன ப ேமா” எ ஏேனா எதி வ சா தி அவைள அைன தவேறா அ த நி ம இ ெண சிைல ேபால நி ெச லா ேன அ ச அ அ திெகா ேபானா இ சிட! அ த ச தியா ரசி தவ )..... க சி னைகைய சமாள ..) ேந யாேரா த ன ப ண த அவன ட னேமா நிைன ேத பா அ ...................... அவ பைழய ப யவ எ க சர ம வ ேகாப ைத த ச திைய எ த நிைலய பைழய ச தியா மா மி இ அவளா தா சீ கர க ைத ைவ “ ன ண ைய ெகா ட நிமிட ச தவ ப த ஏமா தி ட)” ைகய ேயாசி க ெதாட ேக ைகய மேனாைவ ேபால கைள டா வ ேபான எ ைற க அவேனா “ெரா ப உ வ ேக ைள தா தி ...... இ ந இ ப ைல எ அவைள ெம சிைய ேக வ த ைல யா ம அவன ைல இவைள இ ப ேய வ சலி கினா ட ேவேமா ைரய ேல மேனாவ ச டா ேநா கி நட க அவேளா ெமலிய ெக ................

.. அ வ ேபால ச தி அ டாதா? யா ெச றவ ைல ெரா ப அழகா இ ேள எ கி ட வ டா கள ற பா ைவைய ச ெசா ற எ ேலா க பா) ச தி வ தைத எ நிைன தா “எ ப ச தி வ த எ ேக வ தவ பன ய ல வ சி ல” க க உ மா?” எ ைல இ த தா (love ன அவைள சீ ேட நி மைல பா ல அ ...) அ கி ஒ ... இ . ேவ க ேவ மா.. (pls எ வ ெகா கநாத நிமிட ேயாசைன ெகா நி ம அ feel ப ச திைய பா ப யவ க ர ச யா வரா அ த பா ைவய தி ஓ ேய வ ண ஒ ற க” ெவ ேடா ப ன ஆனா ைல அ ன ெச யலா ” “அ பா நி ம ப ெசா ந இ ெகா ைய ப றி ஒ ைலடா அ ற ன ப மிர டலி ..chairைர இ ேபா தவ ேக க ஆ ( இ ேவைலைய வ “எ கி அ மா” சி சீ ட ஹாலி இ கிேறா ெசா வர அ எ so க எ வா ண ய வலி ட அ ப ஒ அைத ஒ ” ர அறி எ லா நி ம ெகா ஒ ெகா ஒ றிவ அ phone ப இ ண ெகா “எ எ miss ப ேட தா ல பா றேபா ? இ டா வ ஒ ........... ேக நி காம ைகேய problem ஆய ேக டா ற “ஆமா அ ேலா ” நி யா எ “இ ன ” ஒ பசி கைள “அவைன policeல complaint ப ேபாட ைளைய எ னைகேயாட வ னவா “அ ட பதி தவைன பா ல readyயாகி வ த மேனாைவ வழிமறி த னடா ர தி த” ஒ க ட ஓ வ walking ெச ஜானகிய மா அம வ டாம ப லாம ேபா சி) “எ காைலய உ ெகா ட ேள த மேனா ழ ைத ேக ேட இ ” லா .... இ யாேராட ைன ேவகமாக நா “எ அ த சி காம னடா பா பாைவ இ ப இ ற ற ெகா ேபா டா” ச திய ட ன நி ம அ இ ப அவைள பா ெச ழ ைதைய ெகா “வ கநாத ஒேர பரபர பாக இ டவ ற உ ேவகமாக ெவள ேய ெச டன ..... ைண miss ழ ைதைய ச தி க அ பா பா ேக ேணாட ஏ ழ ைத அழகா இ ேபசி ெகா கி த இ ப உ ன ெப ஏேதா ச தி ெகா ” இ ஷ ம ரணேவதைன” க பற க ெப ைல ஆ ேலா ற kitchenைன இ ற தா ேக வ தி உ வ ற “அ ம யாைதயாக வ னவா “இ.....

. காணாம ேபானவ க மேனாேவா “ச யான க ப க தி பதிலாக ழ ப னடானா ஒ ேள வ தவ கைள பா அவ எ ” ச தி personal problem ப மேனாைவ பா ச தி ணா ல ப ய ப ேய உ ேக இ ச நா இ ேம யைல இ த மேனா ேவற ஏேதா உ யா ஒ ? ந ம ப ழ பமா இ கினா னடா ெகா தா டா இ ப எ ைல “அ த அட ெகா யா இ லி நி ம conference hall ெகா யா! அவ எ னால தா ப றி கா ஒ அமர அ ெபா ஈயாடவ பவ யாரா இ ேதா” எ ேபால ச தி ேபச ெதாட இ ெசா ைர ேக ேபா ழ ைதேயாட வ தி ள வ த ச அ ப personalproblem ேலா ப சா ” ச திைய ைண உ ...............த த அழகா இ ெச மாறி ேக க “O! இ த பா பா எ ல” ச திய ல ெதாட அ யா “இ ேக “நி ம க இர ேப க யாண பாக ச திைய பா த காள பழமாக சிவ அதனால இ ேவகமான அ இ தா கி வ மகி ெகா ேதவைத வ . அைத பா திைள தி தனா ... அ ? Part 23 அ த அழகான நா யவ ேவ ைல ேந ேற சதாசிவ யாேரா வ ச தி தி உ ப வதாக “அ ம ேப தேதா ேபா “எ த ெப இ இ எ க தி இவ ப பல ேக ேப றா ேலா வர ேபா ைகய தி அ தி கீ ஒேர க வ ைய ேக க? எ ெகா டேள ேயாசி கிறி ” அவ வர ெசா இ அவ லி அைழ ேள த ப ைச நிற silk cotton ேக? இ இ ைல இ ேக இவ க அவன “Hello Friends எ ல ம ேலா க இ ல என ெசா ன த ெகா க எ வர ைழ தவ தவ டைவய ேக?” இ ப ைடய எ ப ெகா டேன எ க ேள ைல....... “இவ கிற டா க எ ேட பதி டா ஓ வ சிய வா ெகா க இ ச தி பல நா ம றவ “ெபா யாணேம ழ ைத ெத யாததா?” ேப றா ெகா ” வ ேக க க வ மாதி ேய உ ேள ெசா க ” மேனா ேவகமாக ேக க ைல உ ம ேதாள ைள அைண கிய மேனாைவ வழிமறி த நி ம எ ப “எ க பா பா தா கழி ந ன ச ம த ஏேதா உ இ .................... உ க ற ச திேயா ல அவ யலிேய” நி ம ள த ேதா ைல” எ அவ சி ெகா பைத பா த த மேனா ............. கான அ த அழகான நா சி வ .......

நி ம ன பதி ெப “இவ ெகா க ” ஒ நிைன ச நா னலி க ந கலா ணாேல ேப றா ைல அ ணலா இ க இைத த த co-operation ந ைற க நி ம கினா ெநா என சி எ அைத ஆேமாதி க “இ business பா ம வய ச தி அமர அ ெபா மேனா யாண ப ெகா பா என ெகா ைய “எ க சீ க சி கேளாேட தா ல ெதாட யவ ேகா” எ றிவ ேலசாக த த நி ம இ ேனாட த ேராஜாைவ பா எ பா என தா “இவ எ தைலய பதறிேபானவ தி ய பா “ஓேகா இ த யா? “ . அவைள அவ கி அ அ ப வ டா அ ப கி ேன .“ ெனா ப ேவ வ ட கி . நி ம க த ண நி ம பழி த ர இ ேம நி ம ண வ திய வ ைளயா த ப) அ ஒ க ேதா றிய ெப அ ேபா ண ைவ தவ தா வ னடா க நட க டா அ அ த ெப இ கிட த ” அ ேபா வானர ைத பா தா த அ பய ரலி க பா . அவ ஒ ஒ வ ெச ல வ தா ட . ேன ேள வ த ஜானகிய மா தவ தி ” தடைவ டதாக நிைன தா டா ட அ க கிய ெதாைல சி மிர ேபா வ தவறி த தா அ லிய அவைள ப வார ச ைத கா த ” ப யவ ன ேவைல இ பைத க ைண பா ஜவா ைவ க ைவ க அவ தி ைப திய இ றா ச திைய வ ட மா ேட க ெதாட தி ெகா ச தி கி நி யாைவ ெவள ேய அைழ “hello angel who r u?” ெம ப ய அ த ெப ெந ழ ப கி தி வ ட ரதி க தா ணைன பா அவமான ப ” ேஹா ட ேக எதா ேத “ கடைல ேபா ற ைத ய தி வ ணா னாலதா ெகா ைய ெந ற க டா . ச தி வ த ? நா எ க ேபாவதாக உ அ தின வர தி நி ேபாக ல uncle அ ைன உய ேரா ைடய அ த ெப பா எ “எ உ க ேதா ட தி ஏேனா அவ த இ ஒ உ ண வ தவ எ ேக எ ப ெதா ைன க ஜவா (வ தி இ ைல எ ச தி த சதாசிவ சி வ ட ச தி ெகா க சிகி ட ேப றைத பா அறியாத ஒ ன இ இ மிர ட த அத யா எ க த இவ க அவ “அவகி ைட லா ெகாைலெவறிேயா க எ ேற ச யாக இ கேபாேற இதய நிைன வட ட சமய இன ேம இவதா ந எ ெச .ப திர எ கா லா மிர ட அவ கீ ேழ இ சி ெகா க ” “ச திமா ந எ ற எ ெகா ச நா இவ ட க எ ேபா ேலா ட தி ப ெச ேலா நி ம ப நி ம லி வ ைட ெபற ைர ப ண கள “எ ன Mr. பாவ ப ெச வ றவ ேபா ள தி உ ணயல உ ஜவாைவ பா வ வ னவா தி ெகா ைய பா ேபா அ க ைகந ட ேம லி .

...“எ ன “எ ன.. மா ப ஒ ப “எ வானரமா நானா? நா ெக ட ைள சி ெசா ற சிதா னடா ர ” ஜானகிய மா ேச வா அ களா? எ வ னவா அத பா ேவற ப “எ அவன ெச தா ெகா ேசா அ இ அ ணா அ இ ப ேபப தா ள அ ேலா வைத அ ண ற மனதி ேபானா ப தி ஜவா ட உ தா சா ேள ெச ப ேவா எ கா ” எ ர த இைத அைன க சபத தா ண க ேதவைத வ ெகா வா ேக ட பாவைனேயாட அ த ெப ேபசிய ம ேபச ேவ வ ட வழிய “ச அ அ ைண ந feed வைர பாதி பதிய எ ேக ெதா .... ட ைல mummy இ த monkeyைய அ இ வ த நி யா த நி யா அைத மன க அைத கவன இ த ப க னாலதா ைள ந ெவ ப ேலா ணா” எ சி ” ஜவா இ த angel ெபயைர யார ேபா ேபா சள ப ேபா டவன வ சி திரமாக பா அ ெகா ழ ைத ஏேனா அவ cute mummy அ மா ப ண ைப பதிலாக ெகா ற பற . அவள ர ேபசி ெகா மா” ேம த ப ெகா த க . எ ைளயா ேபாேத அ னா எ ற” க “u too க சி ெகா தா கிய ற க மா ற ைத கவன றி கிட த ன ப னடா நிமிட சீ ண க” மானசீகமாக ேநா டவ அ த ெபயைர உ ெரா ப ைன க ேக எ ெகா அ மா ப இ த ப க ” இைத ேக ட அ த ெப இ ப இ “dai monkey இ ஒ ைளயா உ வட ” ற இ த வ டா ண ஒ ஏ க ேதா ஏ க ைத பா தா ... அவ இ த ம ந எ இ த ஜவா அச தைலய வர ட அ ண ண அ ெபா தல dress மா லி ழ ைதைய ைக அவைன வழிய “இ த ேபப ெரா ப ைகேயா ேபாகேபாேறா க கள ச ேதாச ைத ம ெச டவ ண ” எ க ற க எ ெசா ேக வ த ன க ” ச வசாதாரணமாக ேக ட “ஒ ண ப சி வர ெசா னா நி யாைவ ைககா ட அவேளா ஜவாைவ அ ெகா . அவன நா சபத பா ெகா த ஜவா “flower இன ேம உ பா ேப நிைறேவ ” எ மா ? தன க ..

பா திைய மேனா ஒ க பாவ . அவனா ப ேச கினா ேத தா இ ேநர கி ட ேக வர ேபாவதாக ஜவாைவ பா ெகா ண ைறயாக ேயாசி க அ சி தி . ேபாேத ைத ய த ” எ றி “இ த இவைன தா ப அழகாக தா அவ ெகா தா ச அவ தா . காத டா ஆைள ந ேமாசமாக இ ேயாசி க ஜவா அதி ஒ ண” ேக ட மேனாவ இவைன avoid ப . ேசாக ” ஆ ற உ ேடேன எ ெச ததாக ேபா ள யாண ைன மிர அவைள correct ப எ ப தா ஜா கிர ைத” ஒ நிைலேயா மிக கி வாக பழக ெதாட இன ேம னடா எ காக ேபா ட தலி ேவ றன . ஜவா கடைல வ .Part 24 க ெகா யாண தன ம ைரய மேனா ம அவைன அைழ க வ த க அ தா அ ற ந “ஒ ” ஒ ப எ ச இ ணனேனா “ந எ தானா வ ர ன அ ப க யாண “அ அத த ட ம ெபா அவ றிய ைர அைழ அ மேனா ைபய கி ட இ ேபா ப (க வ எ ந ப னா ஆனா ெகா இைத ம கவ நி ம ஒ ர த ம ப க தா ழ ைத டேன பா வய ெசா எ தா ற மேனா ெகா ஜவா த . லா ன ெச யா? ச ேத தி அவ தாேல பா க அ த . ேக இ பா ெபா ைக திற ப ெச தி ர த மேனாேவா “dai அ ேயாசி ேபா ” இ ச திய அ க லாம ேபா ண ேயாசி காத யாண ெம க க ” ெவள நா ஜவா லா ெச யாம இ வ த ஜவா ச தி ேபா கிள ப சி வ ட “அட பாவ ந எ பான அ ைல எதா ேலா ன டா மேனா இ எ நட தி த ெசா பதிலாக “dai ஒ அ ந ஏ மா இ idea இ பரவாய “எ றி அவைன அ க க ச ண ெகா எ ஏேனா ேசாகமாக அம ைலடா உன ரதிகி ட ேபா எதா பதா ெபா யான ெப ” எ உன எ . அைத கவன இ வய இ ேக ச திைய correct ழ ைதைய ப ெகா ந ட சகல ற ெசா கி தா ல தா வர யாண ெகா ழ ைத றி ெகா ைல அ யாத பாவ ச திைய னாேல க ேயாசி ெகா பய த ஏேனா அ த ைகய ட வ ற ேக ேபால இ பா). ஒ ெகா ய ட த அவன ட க ேபானா ய ைற. அவ எதி கால யவ ேசைல த ம ப க ைக தா எ ைல பய .

இ இ மேனா த ெந க கி ெகா பாவாைட தாவண ய பா ச தி சீ கிர எ ேபா க பா காம மதி ேநர “அ எ லா ைக சி கினா ! அ ைல உன இ வ த ச தி ஒ இ பைழயப அைனவ த க யவ ைல எ ெகாைலெவறிய ல எ க பைன ேதா “எ கவா ஒ வா ப இ க இ ேலா ேக ற இ க. தா ண னா தா தா . skirts எ ைன பா பா கான ந நிைன டா ற ட ஒ ைல அ த தி ட ைத நாைள வைர ஒ தி ேபா டா மா?) அத ைண )” இ நிைன தா ழ ைதைய ெக க தா வா ழ ைதைய அவனா மாறி மாறி றா ழ ைத எ அைத ஜரண மேனா ச திய ட றா (dai நி ம ெகா யைல ந எ அவனா டா இ த மேனா வ ள ெத கினா ...... ..“ச தி route வ இ த ஜவா ப னா அ த ஜவா தா பா க ம மேனாவ உய ேரா இ ெத எ ந லா ப கைள தா ேச க ஒ க வ டா ஏ பா ன ெச வா யவ வ இ ல எ ெச தா பாவ .. so அவ டேவ இ . ெப யவ க அவ கா எ .. எ ெகா அட க வழி ெத யமாம த இ ன ப மற இ அவைள அத ைன ச தி கைள இ பட ஆ ற அ இ இ ெசா க டா பலமாக ைல ச தியா எ கிற ேயாசி தவ சிவ ேத ேபானா ேல சியவைன அைண அ இ அ தா ெகா ஓட ெதாட ” ஊ மேனா வ ததி ைன ப தியா நிைன கிறியா இ ப ன ப ப வ தவைள பா வா ேபா ரண க தி ெகா ன ெச வாேனா” எ த இட பா க அவ க” எ டா எ வ தவைள . ந றி வ த ச தி ைல.. ேபாேத “அ ேயா இ ப ந கா ழ ைத ேபால க ெதவ மா றிவ டலா வாக ைகய இ ல ச த வைர jeans... ஆனா ... ழ ைதய எ அ பாவ அவ ைனேய பா கிேய இ ைன யா அைழ தைத “இவ சிவ இர அ த .. அழகா சிகிேற ” த ைககைள . அத காக த (அ பட பட ப டாசாக வல condition ேபாட ஆனா ஒ ர தா ழ ைதைய ைவ ேத அதனா ேவ ச ேதாசமாக இ ஆனா தா எ த ல பா ெகா ழ ைத ச தி ெகா தன ... எ தா அ த யவ அழகான ப ... ைமயாக வல அைத ேக க தா ைன எ னடா ேபப எ ேபா அைம த இ ழ ைத ைல... ஆனா வா லதாக ெகா ேக அ .

........... “நா ேபால அவ ைண வ பேற ேபால ம நா marriage ேப ைக pls mom” ேமல இ கி ஒ தல அவகி ட ேப ைளகி ட ேபசேவ இ யாண ச த ைல ஜவா ஏனா ம ல” எ ஒ க ைக ஒ ைற வ யாக ேக வரா இ ேவ வத க க தி ண ேபாேற ேதாழி ச தி ேவ lifelong bachelorரா இ பா ைவ ட வர வ யாண க blessingsேயாட தா யா?” ம ர ள நிைலைம மிக .......................... இ தா த வ ேக க க permissionகாக waiting” ந அ த ப ைச லா ைத க ள ேனாட permission ேதைவேய இ ஜவா “ஹா ” எ இ ......... ஒ ல நேய ெசா க “உ ைன வ ர complan கிவ .... மகேளாட ேபாேத (dai பாவ ைலயா)”..” ஆகா ச ” ம இ மேனா அைத ேக அ “dai ஜவா! நா இ ப தா ப ” எ மா? இ ப .இ “ சீ............ ” ........... ேட ” எ நிைன ேபாேத “அ தா ட பா “அ மா நா டா ைறைய பா ேக மணமக ேமாசமாக இ ஷ ர க த “நம ெகா “அ வ ைறய இ ைல ேபால? ஏ வாைய ல) அத ைற த ெத யாம ெப ேபாசிய ேவ ேச” ேயாசி ேநர ெகா ) அைழ க அவ க பாேனா ஆனா வ ேவ இ ஓ யவைள “அ கா இவ அ க க ெகா அவ “ வ ைன ந பாம ஓட ெத தா ஒ வ ததி ற ெகா ........” ஜவா இ லி கிற“ ம ெப அ ைல இ பேவ யாேரா (ேவற யா தா அைறய சி எ ஓ கி ேட ...... நா ைலனா நா ேபசினா ” அ அட ேபால” வா உய வாைய ந ம வட அ தாவண ேவற உைத ேப ல ேபசேபாேற ைல அ மா உ “ேபா த எ ஜவாவ ேபாேத ைற க “ந அவகி ட ேபசி ஒ க ல “அ மா நா ெகா “எ ன ைபய எ வர “ேபாடா “ எ சகல ைம இ த ல சண ஜவா தி கி திணறி ெசா பா உன ைக ெசா ற ேபாேத அ ட ேவகமாக ஓட (அ கா....... இ த nemo ைபய ேக இ அவைன ேபா அவ சி ப த ashwin தா இ ல ப ைற ப ஓட இ ணாம இ ேகா அ ெசா “dai படவா ரா சி தி ப ஜவா எ ெச வ க எ ப ம “இ ண ேப ைகய ட ைக தி ேட இ இ எ bonus மாதி ேபா லி வாைய அ இ அழகான ேப தி எ ஒ ப ேப லாம இ ந schoolல இர ல சி எ ெகா ன ைபய சி டா தா எ ப எ ப ெப லி ெகா வ ஒ வ ட ைன இற கி வ ம ைகைய ஏ க பா ைவ பா ெகா ஷ ேவற ேக க ெகா .....................

“ ப ேவகமாக அ ெகா ண ஓ வ பா ந ம அ நா உ ெகா ெகா ள ேபா ஜவா வர ைன ெரா ப ல க ஆைச பா டா கி ெகா ேற எ ” எ ேலா தன . (ச complan மேனா எ இவ ன ப ப அதி ேற ேபாேத அ ெகா உ வ லக ைன க ெகா அைத ேவதைனேயா ஓட ஆர ப சி டா நா வேற றா ச யா. ந பா க எ க) யாண ேபா லா .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful