Az emberi tudat kivirágzása

ECKHART TOLLE

ÚJ FÖLD
Ráébredni életed céljára
Budapest, 2006 (Fordította: Dr. Domján László)

………………………

ELSŐ FEJEZET

Az emberi tudat kivirágzása
FELIDÉZÉS A Föld 114 millió évvel ezelőtti reggele, kevéssel napkelte után: a bolygón legelőször jelenik meg virág, s kinyílik, hogy befogadja a Nap sugarait. E jelentős, a növények életében evolúciós átalakulást jelző pillanatot megelőzően a bolygót már évmilliók óta borította növényi vegetáció. Az első virág valószínűleg nem élt hosszú ideig, s a virágok sokáig bizonyára ritka és elszigetelt jelenségek maradtak, mert a körülmények még nem kedveztek bolygószerte való megjelenésüknek. Ám a kritikus küszöb egyszer mégis csak elérkezett, s azon a napon az egész bolygón hirtelen szín- és illatrobbanás zajlott le. (Bár akkor nem volt még ott ezt érzékelő tudat.) Sokkal később ezek a finom és illatozó lények, amelyeket virágoknak nevezünk, egy másik faj tudatfejlődésében kaptak fontos szerepet. Az embereket rendkívüli mértékben vonzották és lenyűgözték a virágok. Az emberi lények tudatfejlődése során valószínűleg a virág volt az első olyan dolog, amit nem hasznossága miatt, más szóval nem az életben maradásukban betöltött szerepe miatt értékeltek. A virágok számtalan művészt, költőt és misztikust ihlettek meg. Jézus azt javasolja, hogy merengjünk el a virágok fölött, és tanuljunk tőlük élni. Buddháról azt mesélik, hogy egy alkalommal „szótlan szentbeszédet” tartott: kezébe vett egy virágot, majd merengve nézte. Némi idő után a jelenlevők egyike, Mahakasyapa szerzetes, elmosolyodott. Azt mondják, egyedül ő értette meg a prédikációt. A legenda szerint ezt a mosolyt (más szóval: felismerést) adta tovább az egymást követő huszonnyolc mester, és sokkal később ez vált a zen gyökerévé. A virág szépségének meglátása rá tudott ébreszteni embereket – még ha csak rövid időre is – arra a szépségre, ami legbensőbb lényük, valódi természetük esszenciális (lényegi) része. A szépség első fölismerése az emberi tudatfejlődés egyik legjelentősebb eseménye volt. Az öröm és a szeretet érzése esszenciájában kapcsolódik ehhez a felismeréshez. Anélkül, hogy annak teljesen tudatában lennénk, a forma szintjén a virágok annak a kifejeződései lettek számunkra, ami bennünk a legmagasabb rendű, legszentebb és végső soron formamentes. A virágok, amelyek tünékenyebbek, éteribbek és finomabbak, mint azok a növények, amelyekből előemelkedtek, egy másik birodalom hírnökeinek, a fizikai formák világa és a formamentes között húzódó hidaknak a szerepét kapták. Nemcsak az illatuk volt olyan, amit az emberek finomnak és kellemesnek tartottak, hanem emellett a lélek világából is „illatot”

-1-

Az emberi tudat kivirágzása

hoztak. Ha a „megvilágosodás” szót a hagyományosan elfogadottnál tágabb értelemben kezeljük, akkor tekinthetünk úgy a virágokra, mint a növények megvilágosodására. Bármely világ – ásványvilág, növényvilág, állatvilág vagy embervilág – bármely életformájáról azt mondhatjuk, hogy „megvilágosodáson” megy keresztül. Ez azonban rendkívül ritka jelenség, mert az már több mint evolúciós előrelépés: fejlődése folyamatosságának megszakadását, a Lét egy teljesen eltérő szintjére való ugrást, és legfőképp az anyagiság csökkenését jelenti. Mi lehet súlyosabb és áthatolhatatlanabb a kőnél, minden forma legsűrűbbjénél? Néhány kő molekuláris szerkezete mégis változáson megy keresztül, kristállyá alakul, s a fény számára így már átjárhatóvá válik. Egyes széndarabok, elképzelhetetlenül hatalmas hő és nyomás hatására gyémánttá válnak, illetve bizonyos nehéz ásványok egyéb drágakövekké. A legtöbb csúszómászó hüllő, minden teremtmény legföldhözragadottabbja, évmilliók óta változatlan maradt. Néhányuk azonban tollat és szárnyat növesztett, és madárrá vált, legyőzve így a gravitáció erejét, amely őket oly sokáig fogva tartotta. Nem a csúszó-mászó mozgásuk vagy a járásuk vált jobbá, hanem „transzcendáltak”: teljesen felülemelkedtek a csúszásmászáson és járáson. Az emberi lélek számára időtlen idők óta különösen jelentős szerepet játszottak a virágok, a kristályok, a drágakövek és a madarak. Persze, ők is – mint minden életforma – a mögöttes, egyetlen élet, egyetlen tudat pillanatnyi ideiglenes, múló megnyilvánulásai. Különleges jelentőségük és a tény, hogy az emberek csodálják őket és vonzódnak hozzájuk, éteri jellegüknek tulajdonítható. Ha az emberek érzékelésében van bizonyos fokú jelenlét – csöndes és éber figyelem –, akkor képesek érezni a minden teremtményben, minden életformában levő isteni életesszenciát, és felismerni, hogy az ugyanaz, mint saját esszenciájuk, s ezért úgy szeretik őket, mint önmagukat. Anélkül azonban a legtöbb ember csak a külső formát látja, s nincs tudatában a belső lényegnek, ahogy saját lényegének sem, és önmagának csupán testi és lélektani formájával azonosul. A virág, a kristály, a drágakő vagy a madár esetében azonban még a kevés vagy semennyi jelenléttel rendelkező ember is olykor megérzi, hogy több van bennük, mint az adott forma fizikai léte, jóllehet nem tudja, hogy emiatt vonzódik hozzájuk. Egyszerűen affinitást érez irántuk. Éteri természetük miatt formájuk kisebb mértékben homályosítja el a bennük lakozó lelket, mint az más életformák esetében történik. Kivételt ez alól az újszülött életformák képeznek: csecsemők, kölyökkutyák, kismacskák, bárányok stb. Ők törékenyek, finomak, még nem ágyazódtak szilárdan az anyagiságba. Rajtuk keresztül átragyog a nem evilági ártatlanság, édesség és szépség. Ők a még viszonylag érzéketlen embereket is felvidítják. Ha éberen elmerengsz egy virág, kristály vagy madár láttán, anélkül, hogy azt gondolatban megneveznéd, számodra az a formamentesbe nyíló ablakká válik. Megnyílik egy belső „rés” – ha mégoly csöppnyi és tünékeny is –, amely a lélek világával teremt összeköttetést. Ezért játszott ősidők óta e három „megvilágosodott” életforma oly fontos szerepet az emberi tudat fejlődésében. Ezért lett például a lótuszvirág közepében ülő drágakő a buddhizmus központi jelképe, és ezért jelzi a fehér madár, a galamb, a kereszténységben a Szentlelket. Ők készítették elő a talajt a planetáris tudat még mélyebb megváltozásához, amire az emberi faj jelöltetett ki. Ez az a spirituális fölébredés, amelyet kezdünk megtapasztalni. E KÖNYV MEGÍRÁSÁNAK CÉLJA Készen áll-e az emberiség a tudat átalakulására, az olyan radikális és mély, belső „kivirágzásra”, hogy ahhoz viszonyítva a növények virágzása – bármily gyönyörű is az – annak csupán halovány visszfénye? Képesek-e az emberi lények elveszíteni kondicionált (beidegződött, beprogramozódott) elmestruktúráik „sűrűségét”, és úgymond olyanokká válni,

-2-

Az emberi tudat kivirágzása

mint a kristályok vagy a drágakövek: áttetszővé a tudat fénye számára? Le tudják-e győzni az anyagelvűség és az anyagiság lehúzó nehézségi erejét, és fölül tudnak-e emelkedni a formával való azonosuláson, ami az egót a helyén tartja, és arra kárhoztatja őket, hogy saját személyiségük rabságában sínylődjenek? Az ilyen átalakulás lehetősége képezte az emberiség hatalmas, bölcs tanításainak központi üzenetét. A hírnökök – Buddha, Jézus és mások, akik közül nem mindenki vált ismertté – voltak az emberiség korai „virágai”. Ők előfutárokként, ritka és értékes lényekként jártak itt. A széles körű „virágzás” az ő korukban még nem volt lehetséges, s üzenetüket nagymértékben félreértették, és gyakran durván eltorzították. Bizonyosan állítható, hogy – a kisebbséget leszámítva – tanításuk nem alakította át az emberi viselkedést. Vajon nagyobb mértékben áll-e készen az emberiség most, mint azon korai tanítók korában? Miért lenne így? Mit tehetsz – ha tehetsz bármit is –, hogy ezt a belső váltást létrehozd vagy felgyorsítsd? Mi jellemzi a régi, egós tudati állapotot, és milyen jelekből ismerhető fel az új tudatosság? Ezekről és más alapvető kérdésekről lesz szó ebben a könyvben. Ám ami ennél fontosabb: ez a könyv maga is olyan eszköz az átalakuláshoz, ami a felbukkanóban levő, új tudatosságból született. Az itt taglalt gondolatok és fogalmak ugyan fontosak lehetnek, jelentőségük mégis csupán másodlagos. Nem többek, mint a felébredéshez vezető útjelző táblák. Olvasás közben egyfajta váltás történik benned. E könyv megírásának nem az a célja, hogy elméd tartalmához új információt vagy hitet adjon, vagy hogy bármiről is megpróbáljon meggyőzni, hanem hogy tudatállapot-váltást idézzen elő, vagyis: fölébredést. Ebben az értelemben ez a könyv nem „érdekes”. Az érdekes azt jelenti, hogy távolságot tarthatsz az olvasottaktól, hogy elmédben eljátszhatsz az elvekkel és fogalmakkal, egyetértve vagy egyet nem értve velük. Ez a könyv rólad szól. Vagy megváltoztatja a tudati állapotodat, vagy semmitmondónak találod. Csak azokat képes fölébreszteni, akik készen állnak rá. Még nem mindenki áll készen, sokan azonban igen, és minden egyes fölébredő személlyel nő a lendület a kollektív tudattalanban, s ezért a változás már könnyebbé válik a többiek számára. Ha nem tudod, mit jelent a fölébredés, olvasd tovább e könyvet. Csak a fölébredés révén tudhatod meg e szó valódi jelentését. Egy futó bepillantás elegendő a fölébredés folyamatának beindításához, s az visszafordíthatatlan lesz. Egyesek számára ez a futó bepillantás e könyv olvasása közben következik be. Sok más emberben, akik talán észre sem vették, a folyamat már elkezdődött. E könyv segít nekik észrevenni azt. Egyeseknél átélt veszteség vagy szenvedés hatására vette kezdetét; másoknál azáltal, hogy spirituális tanítóval vagy tanítással kerültek kapcsolatba, elolvasták A most hatalma című könyvet, vagy elolvastak valami más, spirituálisan szintén eleven és ezért átalakító hatású könyvet; vagy az elmondottak bármely kombinációja kapcsán. Ha az ébredés folyamata elkezdődött benned, e könyv olvasása fel fogja azt gyorsítani és erősíteni. A felébredés nélkülözhetetlen része: felismerni a föl nem ébredt énedet, az egódat, amint az gondolkozik, beszél és cselekszik; valamint felismerni a kollektívan kondicionált elmefolyamatokat, amelyek a föl nem ébredt állapotot fenntartják. Ezért mutatja be e könyv az ego fontosabb aspektusait, s hogy azok miként működnek individuálisan és kollektívan, tehát az egyedben és a közösségben. E kérdés vizsgálata két ok miatt fontos. Az első: amíg nem ismered az ego működése mögött megbúvó alapmechanizmust, addig azt nem veszed észre, s emiatt az újra és újra rászed: eléri, hogy újra és újra azonosulj vele. Ez azt jelenti, hogy a téged álnokul megtévesztő „lény” átveszi fölötted az uralmat, s úgy tesz, mintha ő te lennél. A másik ok: maga a felismerés is a felébredés egy módja. Amikor felismered magadban a tudattalant, akkor ami lehetővé teszi a felismerést: az a megjelenő tudat, az a fölébredés. Nem harcolhatsz az egóval, és nem győzheted le, ahogy a sötétséggel sem harcolhatsz. Mindössze a tudat fényére van szükség. Te az a fény vagy.

-3-

A keresztény tanítások szerint az emberiség szokványos. az egyik legnagyobb indiai bölcs. eltévesztheti a célpontot. Az emberi őrület korábban még sohasem produkált ekkora. amit nagyon félreértettek és durván félrefordítottak. hogy miért a XX. Az emberiség teljesítménye lenyűgöző és tagadhatatlan. képzőművészeti. azt találjuk. század történelme mutatja meg legvilágosabban ezt a diszfunkciót. hanem olyan tömeges kivégzés és népirtás következtében is. Bárhová is mész és bármit is teszel – mondja Buddha –. Amikor a háború 1918-ban véget ért. A bűn olyan szó. hanem a bombát. Ramana Maharshi. mint elvéteni a célt. elégtelenségnek vagy egyszerűen gyötrelemnek fordíthatunk. Az ember többet szenvedett embertársa kezétől. a kapzsiság és a hatalomvágy gerjesztette romboló és kegyetlen háborúk. s az minden helyzetben előbbutóbb megmutatkozik. ezt a kollektív elmebajt. találkozol a dukkhával. Az e felismerések leírására használt szavak ugyan eltérőek. amit az elme működészavara fejt ki a bolygóra. Az őrültség szolgálatába állított értelem! A Franciaország és Belgium területén zajló állóháborúban több millió férfi pusztult el néhány négyzetkilométernyi sár megszerzéséért. a káprázat fátyolának nevezik. a tengeralattjárót. vakon élni. alapvető igazságra mutat rá. s emiatt szenvedni és szenvedést okozni. amelyekben legtöbbjük egyetért. más életformákra és magukra az emberekre. Tízmillió embert mészároltak le. mint a természeti csapásoktól. 1914-re a rendkívül intelligens emberi elme azonban már nem csak a belső égésű motort találta fel. ahogy az íjász elvétheti. Ám épp értelmét betegíti meg az őrültség. hogy ez a működészavar történetesen fokozódik és erősödik. vétkezni annyit tesz. Ennek az igazságnak az első fele a felismerés. Az emberiség egész történelme során gyakoriak voltak a félelem. a géppuskát. Az utóbbi években a tudomány és a technika az életmódunkat oly gyökeresen változtatta meg. aminek alapján működészavarról vagy akár őrültségről is beszélhetünk. Buddha szerint szokványos állapotában az emberi elme dukkhát generál. irodalmi és építészeti műveket alkottunk. s olyan dolgok megtételére és megteremtésére tett minket képessé. valamint a vallási és ideológiai okok miatti rabszolgaság.” A buddhizmus más szavakat használ. a túlélők rémülten és értetlenül szemlélték a hátrahagyott pusztítást. S nem sejtették. hogy a számos felszíni különbözőség mögött létezik két olyan központi felismerés. mint amilyen például a húszmillió „osztályellenség. és még annál is többen váltak nyomorékká és torzzá. kínzás és megannyi kegyetlenkedés is. kém és áruló” legyilkolása volt a sztálini Szovjetunióban vagy a holokauszt leírhatatlan borzalma a náci Németországban. Talán a hinduizmus egyes központi tanításai jutnak a legközelebb e működészavar mint kollektív elmebetegség meglátásához. További tényező. Fenséges zenei. Ő ezt az emberi állapot jellemzőjének tartja. A tudomány és a technika fölnagyította azt a romboló hatást. Továbbá rengetegen vesztették -4- . Ha szó szerint fordítjuk ógörögből – amely nyelven az Újszövetség íródott –. Az I. Vétkezni tehát azt jelenti. amik akár kétszáz esztendővel ezelőtt is csodának minősültek volna. „normális” állapota az „eredendő bűn”. hogy eltéveszteni az emberi lét lényegét. ily jól látható pusztítást. kereken kimondja: „Az elme maya. mégis mindegyik ugyanarra a kettős. Ők ezt mayának. hogy ez még csak a kezdet! Az évszázad végére az embertársuk okozta erőszakos halált haltak száma már meghaladta a százmilliót. Nem csupán nemzetek közt dúló háborúkban pusztultak el sokan.Az emberi tudat kivirágzása AZ ÖRÖKÖLT DISZFUNKCIÓNK (MŰKÖDÉSZAVARUNK) Ha alaposabban szemügyre vesszük az ősi vallásokat és spirituális tradíciókat. amit szenvedésnek. Ismét azt látjuk. Azt jelenti: ügyetlenül. világháború 1914-ben tört ki. Ez magyarázza. hogy a „normálisnak” vélt (vagyis szokványos) elmeállapot a legtöbb embernél olyan. hogy a kifejezés – ha megfosztjuk kulturális terhétől és a félreértelmezéstől – az emberi állapottal örökölt működészavarra mutat rá. a lángszórót és a mérgező harci gázt is. Kétségtelen: az emberi elme rendkívül intelligens.

századba terjedően – folytatódik. az óceánok és a levegő megmérgezése. Az eredetileg nemes eszmék ihlette kommunizmus története világosan megmutatja. hogy az – ha így marad – csak saját pusztulásukhoz vezethet. a buddhizmusban pedig a -5- . Megpróbálni jó vagy jobb embernek lenni dicséretes és emelkedett szellemű célnak hangzik. Ám az csak akkor bukkanhat elő. mint például a spanyol polgárháborúban vagy a Khmer rezsim idején Kambodzsában. illetve állatok elpusztítása. kapzsiság és hatalomvágy húzódik meg nemcsak a nemzetek. akinek csak ritkán akadnak – rövid ideig tartó – tiszta pillanatai. Az emberi elme kollektív működészavarának egy másik oldala az a példátlan erőszak. kóros hajlam él benne gyilkolásra. hanem ennek a diszfunkciónak – a minden emberi lény elméjében mélyen ülő. szélsőségesen erőszakos és kegyetlen tettek elkövetelésére az általa „ellenségnek” tartottak ellen: valójában saját. vallások és ideológiák. aminek következtében aztán olyan tetteket cselekszel. amíg nem történik benned tudatváltás. az állatokkal szemben elkövetett kegyetlen bánásmód a húsgyárakban. Hatásukra érzékeled torzan a többi embert és magadat is. Ha az emberiség történelme egyetlen ember kórtörténete lenne. Riasztóan őrült ember. törzsek. Számos spirituális tanítás javasolja: eresszük szélnek félelmeinket és vágyainkat! Ám ezek a spirituális gyakorlatok általában sikertelenek. akkor a következő diagnózist kéne fölállítani róla: krónikus üldözéses téveszméktől szenved. A félelem. tudati állapotukat. Fontos azonban megérteni. mert igyekezete valójában továbbra is ugyanannak a működészavarnak a része. ha az emberek megpróbálják megváltoztatni a külső valóságot – új világot teremtenek – anélkül. a kapzsiság és a hatalomvágy nem maga a működészavar. hanem a személyes kapcsolatokban megfigyelhető.Az emberi tudat kivirágzása életüket számtalan kisebb. a több iránti vágynak és az önmagunk fogalmi identitása – az énkép – megerősítésének már ravaszabb és kifinomultabb formája. hogy megértsük. a kapzsiság és a hatalomvágy nem a végső okok. ahogyan az emberek más életformákkal és magával a bolygóval bánnak: az oxigéntermelő erdők és egyéb növények. ám valójában olyan törekvés. hanem – immár a XXI. hogy a „normális” (szokványos) elmeállapotunkat valamilyen alapvető rendellenesség „szennyezi”. s a neve: ego. A hindu tanokban (és néha a buddhizmusban is) ezt az átalakulást megvilágosodásnak nevezik. hogy előtte megváltoztatnák belső valóságukat. Ebből az emberi állapot természetével kapcsolatos meglátásból – amit nevezhetünk rossz hírnek – fölbukkan egy második meglátás: az emberi tudat gyökeres átalakulási lehetőségének a jó híre. az emberek továbbra is úgy viselkednek. ami már eleve benned van. belső konfliktusban. kollektív tévhitnek – csupán a terméke. Csupán a híradót kell megnézni a televízióban. Kapzsiságtól hajtva. valamint a folyók. Az emberi történelem legnagyobb részét az emberi állapot gyökerénél található elmebaj kollektív megjelenési formái alkotják. Azért nem tudod sikerre vinni. hogy nem veszik számításba annak a diszfunkciónak a működési mechanizmusát. hanem ha megtalálod azt a jóságot. Az emberi történelem javarészt az őrültség története. hogy megszabadulj a félelemtől. amit addig nem tudsz sikerre vinni. amiről beszélek. hogy mi történik. és hagyod azt előbukkanni. ami pedig minden emberben ott található. Ugyanis nem ásnak le a diszfunkció gyökeréig. Hatásukra értelmezel félre minden helyzetet. Lélektani ösztönző erőként félelem. ha megpróbálsz jó lenni. Nem attól válsz jobbá. kívülre vetített tudattalanja ellen. hogy a félelem. A MEGJELENŐBEN LÉVŐ ÚJ TUDATOSSÁG A legtöbb ősi vallás és spirituális tradíció egyaránt tartalmazza a felismerést. ha tudati állapotodban valami alapvető változás történik. és kielégítsd a többre irányuló vágyadat: megtöltsd ezt a valójában feneketlen tartályt. ahol az ország lakóinak egynegyedét lemészárolták. nem tudva az egésszel való összekapcsolódottságukról. Jézus tanításában ez a megváltás. jóllehet az önmegerősítésnek. Úgy szőnek terveket. amelyekkel valódi célod. szüntelen konfliktusok hátterében is. az őrület nem enyhült.

Így jött létre a korai és a középkori kereszténységen belül a gnoszticizmus és a miszticizmus. a végtelent. Indiában a 2600 évvel ezelőtt élt férfi. aminek semmi köze sem volt az eredeti tanításhoz. olyan hitrendszerekké. az ember felébredésének ők mégis kulcsfontosságú és szükséges szereplői voltak. sőt egy-egy valláson belül is. Kortársaik és a későbbi generációk is nagyrészt menthetetlenül félreértették őket. más részét istenként imádták. A történelem során mindig akadtak – bár ritkán – olyanok. A tanítók egy részét kinevették. hanem az alapvető félreértést tükrözték. s nemritkán feljogosítva érezték magukat a legyilkolásukra is. Az emberi elme működészavarán túlvivő hidat. a gyógyulás és a traszcendálás kezdete. hanem saját működészavarának. A tudatosság új dimenziója kezdett megjelenni a Földön. és a buddhizmuson belül a zen és a dzogchen. Ahelyett. És mégis… és mégis…. saját őrültségének felismerése. a megnevezhetetlent mentális (gondolati) bálvánnyá redukálták. a kollektív elmebajból kivezető utat megmutató tanításokat eltorzították. Ezen iskolák legtöbbje a hagyományokat alapjaiban forgatta fel. Azt mondták: „Nézzétek. hogy hamis éntudatukat erősítsék. E nem fogalmi jellegű igazság leírására ők aztán saját vallásuk fogalmi vázát használták. az igazság. illetve mozgalmak születtek. E férfiak és nők révén valamennyi nagyobb vallásban „iskolák”.Az emberi tudat kivirágzása szenvedés vége. megindult az első „puhatolódzó” virágzás. mit műveltek. mégis ott fénylik a belsejükben. aminek az irányába minden vallás mutat. saját őrültségünk felismerése már az épelméjűség megjelenése. és emiatt önmagukban ismerték fel azt. amiben hinned kellett és „istenemként” vagy „istenünkként” imádni. amit teremtetek!” Ezt követően pedig rámutattak a „normális” emberi létezés kollektív rémálmából való felébredés lehetőségére. Az örökké létezőt. aki ezt tökéletesen világosan meglátta. a torzítás és a félreértelmezés számtalan rétegén keresztül. -6- . mindezen. ami az eredeti tanítás fényének nem csupán újrafelfedezését. s azok maguk is az őrültség részévé váltak. a szenvedést. hogy képes lennél észrevenni azt. Ám valószínűtlen. Gautama Siddhartha volt talán az első. és így identitásukat az ellenségeik – a „másmilyenek”. a zsidó valláson belül a haszidizmus és a kabbala. még több erőszakot és gyűlöletet generáltak. Ezek alapján önmagukat „jónak”. a hindu valláson belül az advaita vedenta. káprázatról. amelyre e vallások rámutatnak. néha már amikor a tanítványaik azt lejegyezték. A világ még nem állt készen rájuk. Az ember a saját képére teremtette meg „Istent”. ha csak nem láttad már ezt az igazságot – legalább pillanatokra – önmagadban. Megmutatták az utat. amelyekkel az emberek azonosulhattak. hogy a minden élet alapvető egységének felismerése révén véget vetettek volna az erőszaknak és a gyűlöletnek. s így arra használhatták őket. Körülbelül ugyanebben az időben jelent meg Kínában az emberiség egy másik korán fölébredt tanítója: Lao-ce. semmint egyesítő erővé váltak. Ő a valaha írt egyik legmélyebben szántó spirituális könyvben. akik tudatváltást éltek át. Az emberiség legnagyobb vívmánya nem a számos művészeti. ócsárolták vagy megölték. hanem olykor fölerősödését is eredményezte. Később akasztották rá a Buddha nevet. Így aztán a vallások – többnyire – inkább megosztó. a „hitetlenek” vagy a „tévhitben élők” – révén határozták meg. jóllehet halványan. hogy éltek! Vegyétek észre. még nagyobb feszültséget teremtettek az emberek és a különböző vallások között. szenvedésről. Ideológiákká váltak. A Buddha szó jelentése: „a fölébredett”. másokat „rossznak” tekinthették. a Tao Te Kingben hagyta ránk lejegyzett tanítását. Persze. Aztán az évszázadok során sok olyan dolgot fűztek hozzá. az iszlám valláson belül a szufizmus. Mégis fénylik. a vallás nevében elkövetett őrült tett ellenére. A régmúltban néhányan ezt a felismerést megkapták. Ez a néhány ember szólt kortársaihoz. tudományos és műszaki alkotás. Ezen átalakulás leírására a megszabadulás és fölébredés szavak is használatosak. Beszéltek bűnről. Tanításukat – noha az egyszerű és erőteljes volt – eltorzították és félreértelmezték.

Manapság nem csupán a tudatosság példátlan beáramlásának. amit ők. Egyesek még ma is így vannak ezzel. ember alkotta struktúrának. Számuk sohasem volt elég nagy ahhoz. Ezeknek az ezoterikus iskoláknak. Felismerik. egós entitások. bár a legtöbb esetben az emberek csupán apró kisebbsége férhetett azokhoz hozzá. hogy ezért téged megöljenek. Ők tudják. hogy mit hiszel. Egyes egyházak. Ez szívmelengető. felekezetek és vallási mozgalmak alapvetően kollektív. Most azonban még néhány egyházon és valláson belül is változás jelei mutatkoznak. amelyen keresztül a kollektív ego védi magát és „visszatámad”. a dogmával és a merev hitrendszerekkel való azonosuláson. Nem veszik észre a gondolat korlátait. Az igazságot egyenlőnek tekintik a gondolattal. illetve mozgalmaknak köszönhető. azok még mélyebbre ássák magukat hiteikbe. illetve nem publikálhattál spirituális jellegű könyvet. hogy mit teszel a világban. szekták. Egyes vallási intézmények nyitottak lesznek az új tudatosságra. Részben a kialakult vallásokon kívül megjelent spirituális tanítások hatására. hogy egy hitrendszer – az abszolút igazságnak tekintett gondolatcsokor – még nem tesz minket spirituálissá. Az idő múltával azonban ezeknek az iskoláknak némelyike is túl mereven formalizálttá vagy fogalmizálttá vált ahhoz. S ha mégis megtetted. ám maximálisan összefügg a tudati állapotoddal. A múltban ez elképzelhetetlen lett volna. amelyek ugyanolyan mereven -7- . annál jobban elszakadsz a benned rejlő lelki dimenziótól. és miként lépsz kapcsolatba más emberekkel. gyorsan elhallgattattak. Ez pedig meghatározza. hogy a nagy vallások visszanyerték az eredeti tanítások átalakító erejét. és gyakran igyekeztek őket elnyomni. a hagyományos vallást követők közül egyre többen képesek túllépni a formával. bár az intézményesített hierarchiák fenyegetve érezték magukat tőlük. hogy továbbra is hatásos legyen. Amíg nem hiszed (gondolod) pontosan azt. Felfedezik a saját spirituális tradíciójukban rejlő eredeti mélységet. minden kultúra legelmeuraltabbjában. és mivel teljes mértékben a gondolattal (elméjükkel) azonosulnak. ahogy felfedezik a mélységet önmagukban.Az emberi tudat kivirágzása Félrelökték az élettelenítő fogalmizálás és a mentális hitrendszerekben gondolkodás egymásra rakódott rétegeit. Nem állhattál egyszerűen fel és tarthattál spirituális jellegű beszédet. addig a szemükben te rossznak számítasz. identitásuk tudattalan védelmének megkísérlése érdekében azt állítják. Akik képtelenek túllátni a formán. Sok „vallásos” ember ragad le ezen a szinten. A fő vonalat képviselő vallástól eltérően tanításuk a ráébredést és a belső átalakulást hangsúlyozta. János Pál pápa egy-egy mecsetbe és zsinagógába tett látogatása volt. hanem az ego „elsáncolásának” és fölerősödésének is a tanúi vagyunk. hogy a többség mély. ha az egyház nem hagyta azt jóvá. Sőt. és az ember a nyitottság legkisebb jeléért is hálás. mások azonban meg fogják keményíteni doktrinális „hadállásaikat”. és részévé válnak mindazon további. de az ősi keleti bölcselet tanainak a beáramlása miatt is. más szóval: elméjükbe. hogy „spiritualitásod” mértéke független attól. Még az elme uralta vallásokban is mindig akadtak a lelkiségnek szigetei. nagyrészt a létező. Az új lelkiség. ami miatt legtöbbjüket a kialakult vallási hierarchiák gyanakvással és gyakran ellenségesen szemlélték. és ennek alapján – nem is túl régen – még arra is feljogosítva érezték magukat. különösen nyugaton. kollektív tudattalanjára jelentős hatást fejthettek volna ki. ahol a keresztény egyháznak tulajdonképpen kizárólagos jogosítványa volt a lelkiségre. intézményesített vallások keretein kívül jelentkezik. bármilyen legyen is azoknak a hiteknek a jellege. hogy kizárólag ők birtokolják az igazságot. a tudat átalakulása. mint amilyen például II. A vallási struktúrákon kívüli spiritualitás széles skálájú megjelenése teljesen új fejlemény. történetesen minél nagyobb mértékben teszed gondolataidat (hiteidet) identitásod részévé. SPIRITUALITÁS (LELKISÉG) ÉS VALLÁS Mi a kialakult vallások szerepe az új tudatosság megjelenésében? Sokan már tisztában vannak a spiritualitás és a vallás közti különbséggel.

milyen szilárdnak és monolitikusnak tűnt. ami történt. Nemcsak a mitológiák. mint a gondolat. spirituális ideológia vagy mitológia. hogy feloldódjon. és evolúciós átalakuláson menjen keresztül. és – hosszú idő múltán – alkalmazkodott a szárazföldön való élethez.Az emberi tudat kivirágzása azonosulnak mentális álláspontjukkal. s ott a tengervíz fokozatosan – évezredek alatt – visszahúzódott. vállalattal vagy kormánnyal) kapcsolatos – belülről fog szétesni. újra és újra megpróbálta. mint elméd tartalma. Azt követően már nem eredezteted identitásodat – annak tudatát. illetve kihal. Reagálni az életben maradásunkat fenyegető. Mindenkit meglepett. amit immár fölnagyít a tudomány és a technika. Talán egy vízterület elszigetelődött az óceántól. mint a gondolataid. az újonnan megtalált képesség a gondolat fölé való emelkedésre. hogy az életformák e bolygón először a tengerben fejlődtek ki. akár más intézménnyel (pl. Az új tudatosság középpontjában történetesen a gondolat transzcendálása (átlépése) áll. hogy a „hang a fejemben” nem én vagyok! De akkor ki vagyok? Az. és mégis néhány év alatt belülről esett szét. egy olyan dimenzió felismerése önmagadban. s kopoltyú helyett tüdőt. akkor az egyedi életforma – vagy a faj – elpusztul. A változás mélyebbre hatol. akik a valóság bármely alternatív értelmezése elől elzárkóznak. mert az még nem volt parancsoló szükség. első alkalommal fenyegeti a bolygó életben maradását. A legutóbbi időkig az emberi tudat átalakulása – amire az ősi tanítók szintén rámutattak – nem volt több. amit csak egy-két ember valósított meg. mély válságra: ezzel a kihívással kell ma az emberiségnek szembenéznie. Az ego sorsa azonban az. Az emberi tudat széles körű virágzására azonban nem került sor. hogy egy állatfaj ilyen idegen környezetbe merészkedjen ki. Majd újra. Uszonyok helyett lábakat növesztett. A legmerevebb struktúrák. majd a bolygó hatalmas gravitációs lehúzó erejétől kimerülve visszatért a vízbe. függetlenül az illető kulturális vagy vallási hátterétől. bármily erősen körülbástyázottnak is tűnjön. s ahol sokkal könnyebben megélt. hanem az ideológiák és a hitrendszerek végórái felé is tartunk. rákényszerítve a halakat. mint bármely politikai ideológia követői. és a tudat új dimenziójának a felbukkanását. vagy pedig egy evolúciós ugrással állapotának korlátai fölé emelkedik. mélyebbre. hogy te ki vagy – a gondolkodás szüntelen áramából. a tenger már hemzsegett az élettől. amit a régi tudatosságban élve önmagadnak hittél. Ami most megjelenőben van. új vallás. és valamennyi megcsontosodott struktúrája – akár vallási. hogy az emberiség manapság kemény választás elé kerül: fejlődj vagy pusztulj! Az emberiség még mindig viszonylag kicsiny. Ezt senki sem látta előre. Micsoda felszabadulás. ha a világban való létezés. mint lehetőség. ami végtelenszer hatalmasabb. ha már rá nem jött. ahol szinte nem érződik a nehézségi erő. Milyen erősen körülsáncoltnak. Először talán csak néhány centiméternyire csusszant a víz szélétől. ha az életben maradást leküzdhetetlennek látszó problémák fenyegetik. de gyorsan növekvő hányada már tapasztalja magában a régi egós minták széttöredezését. Valószínűtlennek tűnik. Aztán elérkezett az idő. a változásnak leginkább ellenállók fognak először összeomlani. Ez már megtörtént a szovjet kommunizmussal kapcsolatban. az nem valami új hitrendszer. amikor az egyik tengeri élőlény kimerészkedett a partra. a többi emberrel és a természettel való kapcsolat régi módja többé már nem működik. Úgy tartják. AZ ÁTALAKULÁS SÜRGŐSSÉGE Ha mély válsággal kell szembenézni. aki azt -8- . Amikor a szárazföldön még nem éltek állatok. Az emberi elme – az ősi bölcseleti tanítók által már több mint 2500 éve fölismert – működészavara. A föld lakóinak jelentős része hamarosan rájön. hogy elhagyják élőhelyüket és fejlődjenek. Számos hasonló meglepetés vár még ránk. ha csak valamilyen krízishelyzet rá nem kényszeríti.

Ha a gonosznak van egyáltalán bármilyen realitása (valóságtartalma) – és relatív s nem abszolút realitása van –. a tér vagyok. és a létező világrend összeomlásáról beszél. Ez a feledékenység az eredendő bűn. a szenvedés. Az „új ég” az átalakult emberi tudatállapot megjelenése. az „új föld” pedig annak tükröződése a fizikai világban. illetve megtörténik. Az Ó. Fizikai formákkal.) -9- . ami főként gondolatformát jelent. vagy nézd meg este a tévéhíradót! Ha az emberi elme struktúrái változatlanok maradnak. Ez a szó ezoterikus jelentése. akkor ez is a definíciója: teljes azonosulás a formával. mint az emberi történelemben eddig bármikor. amely aktuálisabbnak tűnik. vagy érzékszervi érzékelés – megjelenik. (A fordító megjegyzése. ugyanazokat a gonoszságokat. ……………………… 1 Az angol nyelvű.Az emberi tudat kivirágzása hallja. A föld a formában megjelenő külső megnyilvánulás. Az ego nem több ennél: azonosulás a formával. ahogy az angol nyelvű Bibliában is. ami mindig a belsőt tükrözi. amelyben a gondolat – vagy érzés. amely folyamat néhány megnyilvánulását már tapasztaljuk. a minden „mással” és a Forrással való belső egységben levésemről. gondolatformákkal. A kollektív emberi tudat belülről szorosan összekapcsolódik az e bolygón zajló élettel. E teljes azonosulás eredménye: sejtelmem sincs az egésszel való összekapcsolódottságomról. hanem a tudat belső birodalmára vonatkozik. 1 Tudnunk kell. ugyanazt a működészavart teremtjük újra. érzelmi formákkal. hogy a bolygó számos vidékén földrajzi és időjárási jellegű fölfordulás történjen. akkor végül újra és újra alapvetően ugyanazt a világot. Mivel az emberi élet és az emberi tudat belsőleg egy a bolygó életével. Ha a totális elkülönültség e káprázata irányítja minden gondolatomat. hogy az ég1 nem valami hely. akkor vajon milyen világot teremtek? Hogy választ kapj erre a kérdésre. a káprázat. és Jézus tanításában is ezt jelenti. szavamat és tettemet. A gondolkodást megelőző tudat vagyok. eredeti könyvben a menny (heaven) szó szerepel. ÚJ ÉG ÉS ÚJ FÖLD E könyv címét egy bibliai prófécia ihlette. figyeld meg az emberek közti kapcsolatokat. ezért szükségszerű.és Újszövetségben is megjelenik. olvass el egy történelemkönyvet. valamint az „új ég és új föld” megjelenéséről.

Ahhoz. Ezek ugyanis az érzékelés és az értelmezés közti csöndes résben rejlenek. Akár egy kő. Hangtalanul közli veled lényegét. amit azzal kapcsolatban észlelhetünk. „enyém”. o. attól függően. f. vagy gondolatokként kimondatlanok maradnak – szinte hipnotikusan megigézhetnek. kimondatlanul azt gondolva. u. Csupán címkével fedted el magad elől a misztériumot. amikor az emberiség. valóságod annál sekélyesebbé és élettelenebbé válik. Majd a vászon elé ült. akkor visszatér életedbe a csodálatos érzékelése. Felszíni megjelenése mögött minden nemcsak minden egyébbel. hogy rá szót vagy mentális címkét aggatnál. és annál halottabb leszel a valóság. A tény: nem tudod. És a legnagyobb csoda. kevesebb. Érzékelte a szék „Létségét”. hogy használta volna a gondolatot. Minden – egy madár. egy fa. Egyfajta mélység tér vissza az életedbe. Ha nem takarod le a világot szavakkal és címkékkel. ám a bölcsesség odavész. i. de még azzal a Forrással is összekapcsolódik. Ezek a magánhangzók: a. hogy az micsoda. egyfajta áhítatérzés és csodálat jelenik meg benned. és művészetükben közvetíteni képesek. ami réges-rég elveszett. hipnotikus állapotba kerülsz tőlük. A dolgok visszanyerik újdonságukat. A hagyományos szóhasználatban az „én” nem csupán a leggyakrabban használt szó (a hozzá kapcsolódó „engem”. Erről a megszabadításról. mint a jéghegy csúcsa. gondolatot. hogy te ki vagy. Ez az. nézte és nézte. emberekre vagy helyzetekre. hogy mi a világmindenség végső célja. anélkül. amelyből született. Természetesen használnunk kell szavakat és gondolatokat. akkor már tudod is.10 - . és még könnyebben egy virágszál vagy egy madár is megmutathatja neked az Istenhez. A többi hang a levegő préselése okozta mássalhangzók csokra: s. frissességüket. hogy hogyan használják. hogy saját lényegi énedet bármely szót. Az ugyanerről a székről készült festmény ma 25 millió dollárt ér. Minél gyorsabban ragasztasz verbális (szóban megfogalmazott) vagy mentális (gondolati) címkéket dolgokra. megtapasztalhatunk. e. hogy hanggá formálva hallod őket. még egy szimpla kő is. erről a kibogozásról szól ez a könyv. a szeretet. mert mérhetetlen a mélysége. Azoknak megvan a maguk szépsége. ahelyett. A nyelv öt. Nézte. s az nem túl sok. Mindaz. vagy akár csak azt. annak megszállottjává vált. hogy ha valamihez egy szót kapcsoltál.Az ego: az emberiség jelenlegi állapota MÁSODIK FEJEZET Az ego: az emberiség jelenlegi állapota A szavak – függetlenül attól. mentális címkét vagy képet megelőző valamiként tapasztalod meg. Azért. más szóval: amivel az azonosult. hogy a hangok bármely kombinációja valaha is elmagyarázhatja. Magát a széket néhány dollárért lehetett volna eladni. gondolhatunk. „önmagam” . Könnyen elveszíted magadat bennük. hogy „ez csak egy régi szék”. a kreativitás és az elevenség is. az önmagadhoz visszavezető utat. Elhiszed-e. hogy az micsoda. a benned és a körötted folyamatosan kibontakozó élet számára. az emberi lényről nem is beszélve – végső soron megismerhetetlen. amivel az összekeveredett. a Forráshoz. amit az emberi elme már képes megragadni. hogy valódi mélységében mi egy fa vagy egy kő? AZ ILLUZÓRIKUS ÉN Az „én” szó a legnagyobb tévedést és a legmélyebb igazságot testesíti meg. amit a nagy művészek érzékelnek. Ha úgy nézel rá. és visszatükrözi saját esszenciádat is. hogy hagyod azt lenni. és kezébe vette az ecsetet. Ily módon eszességre ugyan szert tehetsz. vagy úgy tartod kezedben. meg kell szabadítanod éntudatodat – „Létséged” érzékelését – mindattól. a hangszalagok által produkált alaphangból áll. De muszáj-e a rabságukban élnünk? A szavak valami olyanná redukálják a valóságot. ahogy az öröm. g stb. „az én…”. Van Gogh nem mondta. csupán a valóság felszíni rétege. hogy ez megtörténjen.

A legtöbb ember még mindig teljesen azonosul az elme szakadatlan gondolatáramával. a tulajdonnal. az identitás illuzórikus tudatát. és más játékokkal. vagy azt elveszik tőlem. kedvelt és nem kedvelt dolgok. az nem az. aki valójában vagy. hogy „én”. akkor szertefoszlik. Ez az ego. Még pontosabban: legtöbbször nem te beszélsz. intenzív szenvedés jelentkezik. az egós énnek valamelyik aspektusa (oldala). hogy illúzió. ami az éntudatomat még inkább úgy definiálja.11 - . Nem a játék bármilyen belső értéke miatt – hiszen a gyerek azt a játékot hamarosan úgyis megunná. Amikor az „én játékom” összetörik. hogy „én”. lényed téves érzékelését. aki vagy. Az én ezen illuzórikus érzékelését nevezte Albert Einstein – aki nem csupán a tér és idő valóságába látott sokszor mélyen bele. hogy dolgokat – végső soron valójában azokat a dolgokat reprezentáló gondolatokat – ruházok fel éntudattal. Ezt jelenti spirituálisan tudattalannak lenni. Az illúzió felismerése annak végét is jelenti. akkor azt a szót – ami az elméjében gondolattá válik – azonosnak kezdi vélni önmagával. Ez az illuzórikus én válik aztán a valóság minden további értelmezése (vagy inkább félreértelmezése). ami azt jelenti. hanem az „enyém” gondolata miatt. A jó hír: ha fel tudod ismerni egy illúzióról. vagy az „én” elmédben levő gondolatával. Ha azt mondják nekik. Ebben a stádiumban sok gyerek egyes szám harmadik személyben utal önmagára: „Peti éhes. akkor továbbra is fogod használni az „én” szót. hogy összetéveszted-e a valósággal. magától megjelenik annak valósága. amelyik megállás . mint: „én és az én történetem”. –. Végső soron ezek csupán gondolatok. és összeolvadnak az eredeti éngondolattal. amikor azt mondod. ahogy lassan és gondosan olvasod ezt és a következő fejezetet. a szakmával.Az ego: az emberiség jelenlegi állapota szavakkal együtt számolva). minden gondolati folyamat. A szokványos. Mire utal hát a szokásos „én”. feleség stb. de az már sokkal mélyebb részedből fog jönni. apa. más tárgyakkal helyettesítené –. Náluk nem létezik a gondolatfolyamon és a gondolatot kísérő érzelmeken kívüli „én”. az érzékszervek érzékelte testtel. és azt azonosnak tekinti a nevével. Ez a tárgyakkal való azonosulás. amit korábban már azonosnak fogadott el azzal. hogy „én”. amelyek valahogy részei az „énnek”. Valóságod az eredeti illúzió visszatükröződése lesz. amelyek az egónak nevezett hamis én működési mechanizmusáról szólnak. További dolgok. hanem az emberi természetbe is – „a tudat optikai csalódásának”. a nemzetiséggel. hanem az egyik legfélrevezetőbb is. az eredeti éngondolat más gondolatokat vonz magához. és mindennel. a kényszeres gondolkozással. hogy a szülei hangszalagjai közül elősorjázó bizonyos hangsor az ő neve. Életben maradása attól függ. amikből emberek az azonosságtudatukat eredeztetik. aki ő. amelyeket ingatag módon tart össze a tény. amit az „én” szó kimondásakor hangképző szerveid produkálnak. hogy a fejükben hang szól. hanem a gondolati építménynek. Ez történik. fölhalmozódott tudás és vélemények. amivel csak az „én” azonosult. Ez a gondolati építmény az. férj. amelyek emléke olyan gondolatcsokor. A következő lépés a velem és az enyémmel kapcsolatos gondolatok azon dolgok megjelölésére.” Hamarosan megtanulja a mágikus „én” szót. A játék a gyerek fejlődő éntudatának. interakció és kapcsolat számára alappá. amikor azt mondod. Ezt követően újabb gondolatok érkeznek. a vallással. és az azzal kapcsolatos „az én…” vagy „enyém”? Amikor a kisgyerek megtanulja. az adott emberfajtával. hogy ki nem vagy. amikkel az „én” azonosul: szerepek – anya. hétköznapi használatban az „én” az alapvető tévedést testesíti meg. A felsoroltakkal csupán néhány olyan dolgot neveztem meg. amire szokványosan utalsz. ami javarészt ismétlődő jellegű és céltalan. hogy valamennyi éntudattal ruháztatott fel. Ahogy aztán a gyerek növekszik. Milyen is tehát ezen illuzórikus én természete? Akire általában utalsz. s ezáltal identitást eredeztetek belőlük. Az éngondolat azonosul a nemmel. „én”-érzékelésének a részévé vált. Amint meglátod. amikor azt mondod vagy gondolod. Ha már fölébredtél. továbbá a múltban „velem” megtörtént események. Egy borzasztó leegyszerűsítés következtében valódi lényed végtelen mélysége összetévesztetik két hanggal.

te hazudsz! Hogyan merészelsz engem ilyennel vádolni…. ő is oda tartott. „Te jó ég! Már most olyan vagyok. az épület egyik liftje már elnyelte a hölgyet. 25 éves. ezért úgy döntöttem. vagyis a gondolkodás révén. amikor te vagy az. Hirtelen ráeszméltem. Átélte. hogy ez az épület George Orwell regényének. hanem halkan. mert különben megsemmisül. azt kérdik: „Miféle hang?”. hogy ennek része egy ilyen. szinte észrevétlenül történik meg. a jelek szerint tudta. a gondolkodó.) Kissé mellbe vágott a dolog. A mellettem álló férfi egy pillanatra rám nézett. fölállt. még mindig haragosan vádolva és saját álláspontját védve. nem végzem majd úgy. Szinte azt mondhatjuk: őket egy lény szállta meg. A HANG A FEJBEN A tudatosságba történő első bepillantást akkor éltem át. hogy láthatóan egyáltalán nem volt a körötte levő emberek tudatában. milyen élmény. a szavak továbbra is egyre csak peregtek a szájából. hogy ugyanoda megyünk?” Igen. Akkor még nem jöttem rá. az 1930-as években épült sokemeletes tömbje. Néhányszor már láttam őt a metrón. a megfigyeletlen elme. hogy az egyetemi könyvtárba menjek. amikor a könyvtárba menet betértem a férfi WC-be. ahol az egyetem központi adminisztrációs részlege és könyvtára működik. Hetente kétszer a londoni metróra szálltam. Bár a szerelvény tele volt. „Hogyan lehetséges. ugyanis a hölgy meglehetősen őrültnek tűnt. hogy amíg nagyjából egy irányba megyünk. a reggeli csúcs vége felé. Sok ember sohasem felejti el az első alkalmat. a hölgy mögött ezért én is kiléptem a szerelvény ajtaján. elsőéves egyetemi hallgatóként önmagamat formálódó értelmiséginek tekintettem. Hamarosan feltűnt a Senate House impozáns. a mellette lévő két ülésre mégse ült senki. motyogva. és egyfolytában hangosan és mérgesen beszélt magához.12 - . hogy ezeket a szavakat nemcsak gondoltam. akinek meg kell védenie az álláspontját. Kézmosás közben az járt a fejemben: „remélem. és így rövid időre identitásváltást tapasztalt meg. vagy mérgesen tagadják. Kíváncsi lettem. amikor nem azonosult a gondolataival. „Ez a nő vajon tanár. hogy tudnák annak okát. Annak az embernek a haragját. (Milyen vicces. hogy az emberi létezés dilemmáira valamennyi válasz megtalálható az intellektus. A professzorokra a valamennyi válasz birtokában levő bölcsekként tekintettem. „Elképzelhető. húsz lépéssel mögötte haladva. mintha valaki olyanhoz beszélne. ám egy pillanatra sem maradt csendben.és békességérzet beáramlását veszik észre anélkül. hová tart. ami persze maga a hang. diák. őrült hölgy?” Még akkor is róla gondolkoztam. vagy csupán öröm. Mások esetében ez finoman. ki is mondtam. Megdöbbentem. és meg voltam róla győződve. Rendkívül feszültnek látszott. hogy az emberi létezés fő dilemmája épp maga a tudatosság nélküli gondolkodás. mint az övé? Csak . általában reggel 9 óra körül. irodai dolgozó vagy könyvtáros? Lehet. hogy valamilyen pszichológiai kutatás alanya?” Sohasem tudtam meg. akit megbántottak. de te eljátszottad a bizalmamat…” Hanglejtése haragot tükrözött. Nekem is itt kellett leszállnom. Nem volt-e az én elmém is ugyanolyan szüntelenül aktív. továbbra is teljesen elmerülve az elképzelt párbeszédbe. addig követem. amikor az elméje tartalma helyett ő a háttérben meghúzódó tudatosság. Egyik alkalommal egy harmincegynéhány éves hölgy ült velem szemben. amikor elsőéves egyetemi hallgatóként tanultam a University of London tanintézményben. Ahogy a szerelvény befutott a Tottenham Court Road állomásra. Bár nem emlékszem pontosan monológja tartalmára.Az ego: az emberiség jelenlegi állapota nélkül beszél. az 1984-nek a filmváltozatában az „Elmerendőrség” főhadiszállásaként szerepelt. Lefelé és kissé balra nézett. aki mindig kihasználtál engem! Bíztam benned. aki a mellette lévő üres ülőhelyen ülne. mint ő!” – gondoltam. az egyetemre pedig a tudás templomaként. Oly mértékben elmerült a gondolataiban. mint ő”. Bár belemerült a képzeletbeli párbeszédébe. Nem lehetett nem észrevenni. Az utcaszinten elindult a Bedford tér felé. és az ajtó felé vonult. az valahogy így hangzott: „És akkor ő azt mondta nekem… ezért azt mondtam neki. Érett. Ugyanis mire beléptem a kapun.

én – javarészt – a fejemben. és így az az „identitásom” részévé válik. A gyerek esetében. az a veszteség szempontjából közömbös. Ez az ego sorsa. a facere jelentése: „csinálni”. Néhány pillanatra a gondolkodásból a tudatosságba csusszantam át. hogy a játék egy állatformájú fadarab vagy valamilyen szuper. ami miatt ilyen heveny szenvedés jelentkezik. ahogy még az egóról sem tudtam semmit. mint amilyenné az elmém teszi” – úgy tűnt. Hogy a gyerek gazdag vagy szegény.Az ego: az emberiség jelenlegi állapota apró különbségek voltak köztünk. az én esetemben a szorongás. Még mindig a férfimosdóban álltam. hogy a gondolkodás csupán csöppnyi aspektusa annak a tudatnak. Az identifikálódás egyik legalapvetőbb szintje a dolgokkal való azonosulás. elektronikus ketyere. bármilyen más játékkal vagy tárggyal fölcserélhető. a nagy hasú Buddha hahotája. hogy az identitásunkat egy tárggyal történő összekapcsolódás révén erősítsük meg. A tudattalan kényszer. és ez már szerkezeti ügy. akkor mindenki őrült. A tartalmat – amivel azonosulsz – a környezeted. de az valahogy sohasem sikerül. Mindennek ellenére akkor még nem láttam más lehetőséget. Néhány hónappal később valami tragikus dolog történt. „Az élet nem olyan komoly. ezt mondja a nevetésem. Közel kellett kerülnöm az öngyilkosság gondolatához. Ő hangosan gondolkozott. mint micsoda? Ugyanazzá. a maga valóságában látni mindezt. mert elvették a játékát. arról nem is beszélve. Kondicionáltsága kettős: tartalmi és szerkezeti. teljesen azonosulva az elmémmel. Az bármilyen más tartalommal. Elmebaj jelének tűnhetett. Az ok.13 - . A játékom ugyanis később a kocsim. AZ EGO TARTALMA ÉS SZERKEZETE Az egós elmét teljesen kondicionálja a múlt. főbe lőtte magát. A következő három évet szorongásban és depresszióban töltöttem. Az ő gondolatai mögött érzékelhetően dominálóan a harag húzódott meg. Felruházom éntudattal. és mintegy tágabb perspektívában. Az elmesélt incidens nem csupán az első bepillantást adta meg a tudatosságba. Az egyik legalapvetőbb elmestruktúra. mint az énem. a játék képviseli a tartalmat. akinek az elméjét végtelenül csodáltam. akik valójában vagyunk. Ha ő őrült volt. Közölték velünk. ami aztán nagyon gyorsan feledésbe merült. Nagyra becsült tanárunkról úgy tűnt. Ugyanazzá. mint futó bepillantás. hanem az első kétséget is elültette bennem az emberi intellektus abszolút érvényességét illetően. és akkor az már sokkal több volt. Ledöbbentem. hogy azt esetleg észlelni tudtam volna magamban. a neveltetésed és a téged körülvevő kultúra kondicionálja. mielőtt a tudatosság visszatérhetett. Megszabadultam a kényszeres gondolkozástól és a hamis. amely révén az ego létrejön. aki mély szenvedésében sír. Az elmémtől történt leválás eme pillanatában hangosan fölnevettem. de már egyedül. hogy birtokában van minden válasz. akkor „ugyanazzá teszem”. magába az egós elme struktúrájába épült be. Hétfő reggel bementünk egyik professzorunk előadására. lesz. és végül elveszek bennük. hogy a professzor úr a héten öngyilkos lett. Az „identifikáció” két latin szóból ered: idem és facere. magamat is beleértve! Csupán a mértékben különbözünk! Egy pillanatra képes lettem kilépni az elmémből. Amikor tehát azonosulok (identifikálódom) valamivel. az azonosulás (identifikáció). amitől a kétségeim tovább növekedtek. az „enyém” szóban rejlik. elme alkotta éntől. holott az valójában éppenséggel az épelméjűség nevetése volt. mint a gondolkodást művelni. a ruhám stb. . Dolgokban próbálom megtalálni magamat. Az idem jelentése: „ugyanaz”. Akkor még nem ébredtem rá. a házam. és az arcomat néztem a tükörben. Ám ez csak egy bepillantás volt.

ahol a fejlődés egyetlen mércéje a mindig többet. ezért állandóan további dolgokat keresel. Az egós elme működésének ez az egyik legalapvetőbb módja. hogy figyeld . Spirituális gyakorlatként javaslom. minden test.14 - . az teljesen tartalmi kérdés. Amikor már képtelen vagy érezni azt az életet. Ám nem tudjuk igazán becsülni a dolgokat. eszközökre. Az ego elégedettsége rövid ideig tart. mint amilyenek ők. Más szóval: valamit hozzáad az éntudatukhoz. amelyeket szépségükért vagy a bennük rejlő minőség miatt értékelünk. bútorra. Ha egy gondolati elvonatkoztatás révén halottá tett világban élsz. amelynek az egyetlen célja önmaga megsokszorozása. társadalmi helyzetétől. A kontrollálatlan sóvárgás a többre. Persze. és a recessziót (gazdasági hanyatlást) a „negatív növekedés” időszakának nevezik. Minden dolognak van Létsége. mint amit a rákos sejt mutat. tovább fogyasztasz. ami aztán létrehozza fogyasztói társadalmunkat és azokat a gazdasági struktúrákat. mint amilyen az ő imázsuk. Hogy milyen dolgokkal azonosul valaki. aminek az eredete a formamentes. az egyetlen élet. és ott maradnál a csupán anyagi értékükkel. hanem fogalmivá tett valóságban tölti a napjait. hogy mindennek – még az úgynevezett élettelen tárgyaknak is – lelke van. vagyis ha rajtuk keresztül próbáljuk önmagunkat megtalálni. nemétől. illetve az imázsod (képed) olyan lesz. az azonosulás iránti kényszeres vágy már szerkezeti. hogy azt mondják: ezzel a termékkel ki fogsz tűnni a tömegből. Becsülnünk s nem megvetnünk kell a dolgok világát. Hogy mivel azonosulsz. A reklámszakemberek ezt például úgy érik el. Idős vagy már elhunyt híresség – fénykorában feltüntetve – is megfelel a célnak. Ez magyarázza. mint működészavar és betegség. Olyan dolgok is lehetnek az életünkben. Ebben a vonatkozásban közelebb jártak az igazsághoz. közlekedésre. Valójában sokszor tehát nem terméket vásárolsz. nem tudva arról. akkor arról kell őket meggyőzni. A legtöbb ember nem eleven. ami az általad kifizetett összegnek mindössze töredéke. amitől többnek látják magukat. amelynek ő is része. hogy dolgokkal próbáld meg feltölteni az életedet. jövedelmétől. az emberenként változó. vagy a termék és egy boldog külsejű ember között. hogy ha megveszed a terméket. mindegyikük egy időleges forma. a kulturális környezettől stb. akkor többé már nem érzékeled a világmindenség elevenségét. a dolgokkal kapcsolatos rögeszmés megszállottságot. akkor – valamilyen mágikus átruházás révén – te is olyanná válsz. Ugyanaz a diszfunkció. illetve mások többnek látják őket. rögeszmés jellegű. minden forma forrása. A „fogyasztói társadalmat” paradox módon épp az a tény tartja működésben. A híres tervezőt feltüntető címkék alapvetően olyan kollektív identitások. A legtöbb ősi kultúrában az emberek hitték. ahol a felszíni lényünk lakozik. hogy dolgok révén nem találhatod meg magadat. hanem „identitásnövelőt”. a dolgok életünk szükséges és kikerülhetetlen részei. hogy ez saját halálát okozza. A dolgokkal történő énazonosulás teremti meg a dolgokhoz kötődést. amire az embereknek nincs igazán szükségük. amelyek megvásárlásával befizeted az odatartozás „tagdíját”. aki vagy. hogy még a szótól sem tudnak szabadulni. Más szóval: teljesebb mértékben leszel önmagad. hogy korunk egyik betegsége a „tárgyelburjánzás”. akkor elveszítenék lélektani értéküket. tehát folytatod a vásárlást. Sok ember életének nagy részét a dolgokkal kapcsolatos. Egyes közgazdászok oly mértékben rabjai a növekedés gondolatának. ebben a fizikai dimenzióban. A kimondatlan feltevés ez esetben az.Az ego: az emberiség jelenlegi állapota A DOLGOKKAL VALÓ AZONOSULÁS A hirdetésiparban dolgozók pontosan tudják. Ha bárki megvehetné őket. Pedig az ego pontosan ezt teszi. hajlamossá válsz arra. ruházatra. Szükségünk van lakhelyre. a minden dolog. hogy a szóban forgó portéka olyan pluszt nyújt nekik. Vagy asszociációt (társítást) teremtetnek elmédben a termék és egy híresség vagy a termék és a fiatalság. mert elpusztítja azt a szervezetet. folytonos foglalkozás emészti föl. ha azokat önmagunk növelésének eszközeiként használjuk. hogy ha valami olyant akarnak eladni. és ezért „exkluzívak”. a vég nélküli növekedésre nem más. függ az illető életkorától. a divattól. Az ezekkel ellátott termékek drágák. mint manapság mi.

hetente kétszer meglátogattam egy asszonyt. Az ego azt nem ismeri. . A Létet érezni kell. de nagyon élőt!” „Ez a Lét öröme – feleltem. amiket birtokolsz – vagy dicsekszel-e velük –. és – reakcióját az eseményből kiemelve – mindkettőt szemügyre vegye. amikor elengeded? Kevesebb lett-e akkor a veszteségtől az. „Az utolsó kérdés segített. s inkább arra kértem. amelynek során átélte első bepillantásait abba a benne rejlő. mint neked? Megemlítesz-e.Az ego: az emberiség jelenlegi állapota meg a dolgok világához fűző kapcsolatodat. hogy szerintem felelősségre vonja-e a hölgyet. akinek az orvosok a legjobb esetben is már csak néhány hónapot jósoltak.15 - . „Nem értem – mondta –. akkor az. persze. hogy az a hölgy lopta el. amíg a kezem túlságosan föl nem dagadt. vajon meg tudod-e találni a válaszokat magadban! Minden kérdés után majd rövid szünetet tartok. „Mi történt?” – kérdeztem.vagy felsőbbrendűség-érzést? Hiányuk esetén érzel-e kisebbrendűségi érzést azokkal szemben. Haragja és védekezése egyaránt arra utalt. Azt gondoltad. Egy alkalommal feldúlt állapotban találtam: dühöngött és teljesen kiborult. vagy inkább most rögtön értesítse a rendőrséget. mintegy mellékesen. hogy az ego még mindig beszél belőle. mint holmi gyűrű! Hát hogy ne borulnék ki?!” Reakciójának hevessége s a hangjában hallgató harag és védekezés azt jelezte. és talán nagyon hamar? Mennyi idő kell még. aki naponta néhány órát töltött nála. És hirtelen képes voltam érezni a ’vagyokságomat’. – Ez a gyűrű a nagymamámé volt! Mindennap fölhúztam. akiknek azokból többjük van. hogy rájöjjek valami fontosra. Azt feleltem. hogy ezáltal értékesebbnek tűnj mások szemében és ennek révén a saját szemedben is? Érzel-e neheztelést vagy haragot. akinek a teste telis-tele volt rákos daganatokkal. aminek létezéséről zaklatott tanárélete idején mit sem tudott. aki vagyok. – Csak akkor tudod érezni. hogy rögtön válaszolnál rájuk. Kiderült. amikor kilépsz a fejedből. de többnyire csak csöndben ültünk. „Nem érted! – mondta. nyugodt csöndbe. A gyűrű valójában gondolatként élt a fejedben. és az elmém azt felelte: ’Igen. Negyvenes évei közepén járó iskolai tanárról beszélek. hogy a ’vagyok’ vagy annak egy része a gyűrűben van. hogy még nem vált eléggé jelenlevővé ahhoz. aki vagy?” Az utolsó kérdés után néhány percig csöndben maradtunk. különösen „az én…” szavakkal megjelölt dolgok esetében! Ébernek és őszintének kell lenned. E látogatások során olykor váltottunk egymással néhány szót. hogy ezt tegye velem?!” Megkérdezte. mintsem gondolni. hogy készen állj elengedni azt? Kevesebb leszel-e. illetve éntudatgyengülést. Először az elmémhez fordultam válaszért. mert az ego gondolatból áll. Azt mondtam: „Fölteszek néhány kérdést. Azt nem lehet gondolni. hogy kevesebb lettél! Megrövidítettek!’ Ezt követően újra megkérdeztem magamtól: ’Az. aki én vagyok. Megkérdeztem: „Fölfogod-e. hogy lehet valaki ilyen kegyetlen és szívtelen. Korábban ezt még sohasem éreztem! Ha képes vagyok ilyen erősen érezni a vagyokot. az nem feltétlenül szavak formájában jön. egyáltalán nem lett kevesebb! Most is érzem ezt. hogy magába tekintsen. ha valakinek nálad többje van. Amikor újra megszólalt. mosolygott. olyan dolgokat. Több ez nekem. de ahelyett. nem tudok tanácsot adni. derítse ki. hogy mit tegyen. Meg volt róla győződve. valami békéset. hogy gondját viselje. hogy életének jelenlegi pontján mennyire fontos számára egy gyűrű vagy bármi egyéb. figyeld meg. vagy amikor elveszíted valamilyen nagyra becsült tulajdonodat? AZ ELVESZETT GYŰRŰ Amikor tanácsadóként és spirituális tanítóként embereket fogadtam. Amikor válasz érkezik.” Azt felelte. hogy egyszer el kell engedned ezt a gyűrűt. hogy eltűnt a – számára nagy anyagi és érzelmi értéket képviselő – gyémántgyűrűje. hajlandó figyelni rám. és békésnek látszott. hogy például megtudd: kötődik-e éntudatod az általad birtokolt javakhoz? Keltenek-e benned bizonyos dolgok kisfokú fontosság. megrövidíttetett-e?’ Ekkor már inkább érezni próbáltam a választ. amit összekevertél a ’vagyok’ tudatával.

vagy téveszme áldozata. hogy ebben a pillanatban ezt tapasztalod. egyre ragyogóbbá vált. Mindhárom esetben olyan történetet mesélsz. az történetesen mindig is ott volt. de valahányszor kötődsz hozzájuk. A halál közelében a birtoklás egész fogalma végső soron jelentés nélküli valamivé lepleződik le.” Így felelt: „Most megértettem Jézus egy mondását. és minden egyes elajándékozott tárggyal mélyebbé vált az öröme.16 - . illetve gyengülés a „kevesebb. hogy a történetnek és a történetet alkotó gondolatformáknak – akár egyetértenek azzal az emberek. vagy hazudós. Értékelhetsz dolgokat. . vagy az mindig is ott lapult? Sohasem fogjuk megtudni. mint…”. a ’vagyok’. kezdesz túljutni rajta. hogy ellopta a gyűrűjét. megemlítette. az pusztán az egódat erősíti. A büszkeségérzet. Még ha egyetértenek is veled a többiek. Így működik a tulajdonlás mentális fogalma. se nem rossz – az az ego. ami maga a tudat. bármi legyen is az. amiben ’én’ vagy ’enyém’ van. vagy kényszeres hazudozó vagy. Hogyan tudott az emberiség ennek ilyen sokáig bedőlni?! Legfőképp pedig tudd. ami korábban értelmetlennek tűnt számomra: ’Annak. túllépsz az egón. ami a legtöbbet segít majd tudatod fejlődésében. mint a védekezés vagy a rácsimpaszkodás. Fontos ebben felismerni. mint…” révén se nem jó. – Ez nem jelenti azt. Életük utolsó pillanataiban ezt követően azt is megértik. Egyet tudhatunk: az élet megadja neked azt a tapasztalást. Ha megfigyeled magadban az egót. Ha senki sem ért egyet a történeteddel. aki te vagy. amihez hozzákötődhet. Téveszmétől szenvedsz. hogy valójában egyetlen dolognak sem volt soha semmi köze ahhoz. aki elveszi köntösödet. akik ők valójában. akiről feltételezte. amelyek az ő egyetértésüket igazolják. s akkor előemelkedik az. hogy az az ego. hogy értesítsen lánya haláláról. aki te vagy. akiknek többje van. hogy sohase zárd be az ajtódat. Valahányszor teljesen elfogadsz egy veszteséget. aki vagy. Ne vedd az egót túl komolyan! Amikor egós viselkedést észlelsz magadban.” „Így igaz – mondtam. az csupán helyettesítője annak a Létnek. amelyben az „én” gondolatforma és az „épület” gondolatforma egybeolvad. hogy erre a tapasztalásra van szükséged? Abból. amit valójában megtalálni áhítottak – Létüket –. akkor vagy nagyon gazdag vagy. Miből tudhatod. akkor lesznek aláírt okmányok. néhányat annak a hölgynek. Ha mindenki egyetért a történeteddel. az én látszólagos erősödése a „több. ám csaknem teljesen elhomályosította előlük a dolgokkal való azonosulásuk. akkor pszichiáterhez küldenek. Az nem az. Gazdag vagy. mint neked? Egyáltalán nem. hogy az ego nem személyes valami. sokan nem fogják fel. mosolyogj! Olykor akár nevethetsz is. És valójában sohasem a dologhoz. a kitűnni akarás.Az ego: az emberiség jelenlegi állapota Bármit is talál az ego. Mindössze azt jelenti. hogy néha a dolgok elengedése sokkal nagyobb erejű tett. Ezek szerint tehát rossz dolog lenne büszkeséget érezni valamilyen tulajdonoddal kapcsolatban vagy neheztelést olyanokkal szemben. ami végső soron az elméjükkel való azonosulást jelenti. amit az ego nem képes érezni. és azok fontosak lehetnek a számodra. mintha fény sugározna át rajta. tudni fogod. hogy a gyűrűt később megtalálták a fürdőszobai gyógyszeres szekrénykében. végső soron az akkor is csak fikció (kitaláció). Amikor a mamája fölhívott. Csupán tudattalan. Az ego nem rossz.” Élete utolsó heteiben. és azt mondod: „Ez az épület az enyém”. A BIRTOKLÁS ILLÚZIÓJA „Birtokolni” valamit – mit jelent ez valójában? Mit jelent valamit az „enyémmé” tenni? Ha New York egyik utcáján állva rámutatsz egy hatalmas felhőkarcolóra. A halálos ágyukig. ahogy a teste gyengült. Visszahozta volna a hölgy a gyűrűt. és amíg a köröttük levő valamennyi külső dolog hirtelen véget nem ér. hogy amíg egész életükben a teljesebb éntudatot keresték. hanem egy gondolathoz kötődsz. Ha az egót személyes problémádnak tekinted. Számos tulajdonát elajándékozta. add oda a ruhádat is’. akár nem – az égvilágon semmi köze ahhoz.

Ahogy mások látnak. mint néhány multimilliomos. nem. amelyekben éntudat lenne. amíg el nem veszíted azt. ami megmutatja neked. arra leszel kárhoztatva. amelyik az önértékelést alapvetően azzal méri. Az ego önértékelése a legtöbb esetben ahhoz az értékhez kötődik. szorongást vagy hasonlót érzel. Amíg identitással rendelkezik. mégis nagyobb egóval rendelkeznek. az a kép válik az énképeddé. hogy ha a birtoklás fikciója révén azonosulsz egy tárggyal. és ezért magasabb rendű. az elmestruktúra. hogy életed hátralevő részében dolgokat kergess abban a hiú reményben. amikor az európaiak rávették őket. hogy olyan papírlapokat írjanak alá. de még inkább a földre. És minél többem van. A tulajdonról történő lemondás azonban nem szabadít meg automatikusan az egótól! Ez esetben ugyanis az ego úgy próbálja meg bebiztosítani az életben maradását. hogy mennyid és mid van. Ha mindenki palotában lakna. akik minden vagyonukról lemondtak. amivel azonosulhat. hogy magadat a többieknél spirituálisabb embernek látnád és mutatnád. Az ego az összehasonlítások révén él. amiről azt gondolják. hogy tőlük éntudatot kapj. hogy azokban találod meg önmagad értékét és éntudatod beteljesedését. amíg annak elvesztése nem fenyeget. és olyan módon szereznéd vissza az identitásodat.17 - . hogy kötődsz a szóban forgó dologhoz.Az ego: az emberiség jelenlegi állapota „Boldogok a lélekben szegények – mondta Jézus –. ha elengeded az azonosulásokat. tehát vagyok. Addig pedig csupán légy a dolgokhoz való kötődésed tudatában! Olykor esetleg nem is tudod. hogy valami mást talál. Sem dolgokkal. lemondanál a vagyonodról. Hogyan mondhatsz le a dolgokhoz való ragaszkodásodról? Meg se próbáld! Ugyanis lehetetlen. ami akkor található meg. És mi a „mennyek országa”? A Lét egyszerű. A birtoklás abszurditása még nyilvánvalóbb a földterület esetében. Amint azt később megvizsgáljuk. az azt jelzi. spirituálisabb. A dolgokhoz való ragaszkodásod viszont magától eltűnik. akkor a te palotád vagy a te gazdagságod többé már nem szolgálná éntudatod megerősítését. akkor az azonosulásod már nem . mint a többiek. hogy ők a földhöz tartoznak. Ez különösen igaz épületekre. vagy mindenki gazdag lenne. aki már túllépett minden anyagi tulajdon iránti érdeklődésen. Az egyik tudattalan feltevés az. akkor annak a materiális tárgynak a látható szilárdsága és állandósága nagyobb szilárdsággal és állandósággal ruházza fel az éntudatodat. Ezért lett a minden tulajdonról való lemondás – Keleten és Nyugaton is – ősi spirituális gyakorlat. az egót végső soron nem érdekli. az ego majd gyorsan talál egy másikat. Lehetővé tenné számodra. amik számukra ugyanilyen érthetetlenek voltak. Az indiánok úgy érezték. az önmagadat jóvá. ha nem látsz át e kollektív téveszmén. Ha ekkor aztán zaklatottságot. mert övék a mennyek országa. ám mély öröme. Amilyennek mások látnak téged. Szükséged van másokra. hogy nincs belső teher. sem olyan mentális fogalmakkal. hogy mivel azonosul. a szerint látod önmagadat. hogy magadat jónak lásd. Akadnak olyan emberek. másokat pedig rossznak. hogy kötődsz valamihez – ami azt jelenti: azonosulsz azzal –. hogy azonosultál valamivel. Például az önmagadról alkotott azon ember énképét. másokat rosszá kikiáltás az egyik legfontosabb egós elmeműködési minta. Más szóval: az ego tartalma változhat. amilyen értékűnek mások látnak téged. akkor. hogy milyen és ki vagy. Az ego hajlamos egyenlőségjelet tenni a birtoklás és a Lét közé: birtokolok. amely az életben tartja. ami helyettesítheti a tulajdonnal való azonosulást. egy másik mentális álláspont.” 2 Mit jelent a „lélekben szegények” kifejezés? Azt. Ha elvonsz egyfajta azonosulást. mert az az egyetlen olyan birtokolható dolog. Ha viszont tudod. És ha olyan kultúrában élsz. de a föld nem tartozik hozzájuk. és „lélekben szegénnyé” válsz. Ez esetben átköltözhetnél egy kicsiny házikóba. A fehérbőrűek letelepedése idején az észak-amerikai bennszülöttek a földtulajdont érthetetlen fogalomnak tartották. a tudattalanság egyik fő formája. ha önmagadat már nem bennük igyekszel megtalálni. illetve. A fogyasztásellenesség vagy a magántulajdon-ellenesség csak újabb gondolatforma lenne. nincsenek azonosulások. Így aztán elvesztették azt. az válik számodra tükörré. annál nagyobb mértékben vagyok. hogy nem lehet elpusztítani.

hogy mit akarnak. Emiatt a birtoklás langyos elégedettségét mindig további akarás váltja föl. csakhogy folytathassák az evést. hogy keress. A legtöbb egónak egymásnak ellentmondó igényei vannak. egós entitások. és így a test valódi szükségletét éreznék. s hogy önmagát kiemelkedővé és különlegessé tegye. A kényelmetlen érzés. sőt még a saját alkalmazottaik is számukra csupán a cégmérlegekben szereplő számok. hely. Ez a többre irányuló lélektani igény. Ezt a céljukat. mint amennyire birtokolni vágyik. ami hozzátartozik az ego szerkezetéhez: a többre irányuló igény. sok más embert is boldogtalanná tesznek. Egyetlen ego sem létezhet sokáig a több iránti igény nélkül. élettelen tárgyak. s nem valós szükséglet. kapcsolatba tudnának lépni a testükkel. csak azt nem akarják. A konkrét tárgy nélküli intenzív akarás gyakran föllelhető a tizenévesek még fejlődőben levő egójában. víz. nincs az a vagyon. amit az ego azért teremt. A természet. Egyes esetekben a többre irányuló lélektani igény. A „még nincs elegem”. és céljukat ádáz és könyörtelen elszántsággal hajszolják: Dzsingisz kán. ezért amíg ez a mentális struktúra a helyén marad. Könnyen ki lehetne elégíteni a bolygón élő valamennyi ember étel. hogy kötődés történt. Más szóval: igény több olyan dologra. még erőteljesebb hajtóerő húzódik meg. „akarom”. a „nem elégnek” az érzése. őrült és telhetetlen igénye miatt nem teremtődött volna egyensúlytalanság az erőforrásokban. Az „én”. Amíg nem ismered fel magadban ezeket a gondolatformákat. A tartalom felcserélhető. de ne találj. amelyek valójában a „többért” egymással versengő. ruházat és alapvető kényelem iránti fizikai igényét. s nem az egós elme álszükségletét. „enyém”. hogy csupán néhány kiemelkedő példát említsek. A bulimia (farkaséhség) áldozatai gyakran meghányatják magukat. Valójában az elméjük éhes. amivel azonosulni lehet. Sztálin. Az ego nagyobb mértékben akar többet. Mivel azonban birtoklás révén nem találhatod meg önmagadat. Az akarás szerkezeti jellegű ügy. hogy önmagának szilárdságot és állandóságot adjon. a birtoklás – a tulajdonlás fogalma – csupán kitaláció. amit „akarásnak” is nevezhetünk. „nekem kell” és „nem elég” olyan gondolatformák. ha a tőle szenvedők – ahelyett. a teljesség hiányának. mint a birtoklás. mert amikor azok a gondolatformák működtetnek. teljes könyörtelenséggel űzik. hanem a szerkezetéhez tartoznak. felhasználandó és használat után eldobandó. Különböző pillanatokban különböző dolgokat akarnak. és kielégíthetetlen éhséggé válik. amelyik tud arról. amin az ego valójában azt érti: „még nem vagyok elegendő”. a nyugtalanság. Az akarásuk mögötti energia azonban azonos intenzitású ellenerőt is ébreszt. vagy tán nem is tudják. addig hinni fogsz a szavuknak. az elégedetlenség: mind a kielégületlen akarás eredménye. Eközben boldogtalanná válnak. a „nem elég” érzése – ami oly jellemző az egóra – áttevődik a fizikai szintre. AKARÁS: A TÖBBRE IRÁNYULÓ IGÉNY Az ego azonosul a birtoklással. addig nincs az a mennyiségű tartalom. a szorongás. ha az ego kapzsisága. „szükségem van”. ami valaha is kielégítene. amíg azok tudattalanok maradnak.Az ego: az emberiség jelenlegi állapota teljes. Ez az evészavar meggyógyulna. ám elégedettsége viszonylag felszínes és rövid életű. Ez addiktív (szenvedélybetegség jellegű) igény. Ezért az akarás sokkal nagyobb mértékben élteti az egót. hogy azonosulnának az elméjükkel –. az unalom. nem a testük. Egyes egók tudják. személy vagy állapot. ami végül bukásukhoz vezet. az állatok. amelyek az egónak nem a tartalmához.” Ez a tudat átalakulásának a kezdete. ami tartós elégedettséget biztosítana. mit akarnak. az emberek. „több mint”. ami van: a jelen pillanatot. ezért mögötte egy másik. Ez kollektív módon a világ olyan gazdasági struktúráiban jelenik meg. Hitler. arra leszel kárhoztatva. „Én az a tudatosság vagyok. és – az említett példák esetében – földi poklot teremtenek. a hasznot. akik közül néhányan az állandó negativitás és elégedetlenség állapotában élnek. mint amilyenek a hatalmas óriáscégek.18 - . Ott marad benne egy mélyen fészkelő elégedetlenségérzet. Amint azt már láttuk. . Elvakultan csak a profitot hajszolják. lakóhely.

Egyes esetekben az „én testem” mentális képe vagy fogalma a valóság teljes eltorzítása. amit belül érzel. vagy hogy többé már nem viselnéd gondját! Ha tested izmos. az elindítaná a gyógyulását. akkor. nem leszel boldog. s a hagyományosabb társadalmakban még inkább. az egyáltalán nem érinti önértékelésedet vagy identitástudatodat. Akár csúnyák. A fiatal nő kövérnek gondolhatja magát.Az ego: az emberiség jelenlegi állapota Semmilyen tartalom sem elégít ki. A test ugyebár férfi. mint a nyugati kultúrában. hogy kinek tartod magadat. ha tested állapota elhalványul. a test másokéhoz viszonyított ereje vagy gyengesége. vagy akár arra ráébredni. Ez olyan szerep. és nem képes gyermeket nemzeni. és kitölti azt a hiányt. Képtelen már reálisan látni a testét. jóképűségéhez. elhervadásra és halálra ítéltetett. amit hibásan testük mentális képéhez vagy fogalmához kapcsolnak. ami természetesen elkerülhetetlenül megtörténik. ezért minden ember éntudatának jelentős részét az teszi ki. ami azt mondja: „kövér vagyok” vagy „kövér leszek”. Ha testedet nem tekinted egyenlőnek azzal. szép vagy életerős. Mindössze teste mentális koncepcióját „látja”. hanem életed valamennyi területére. akik azonosultak megnyerő külsejükkel. és ezért koplal. Folyton valami mást fogsz keresni. Azok. A beteljesített élet a szemükben a beteljesített nemi identitás. amelynek a sorsa – minden egyéb formához hasonlóan – az elsorvadás és az elmúlás. hogy ő férfi vagy nő. hogy a nem teljes éntudatodat teljessé teszi. AZONOSULÁS A TESTTEL A tárgyak mellett az azonosulás egy másik alapvető formája a „testemmel” való azonosulás. akár szépek. élvezheted és értékelheted ezeket a jellemzőit – amíg tartanak. ami azzal kecsegtet. ami szerepbe kényszerít. testi erejükkel vagy ilyen-olyan képességükkel. olyan kondicionált viselkedési mintába.vagy női test. Pontosabban megfogalmazva: identitásukat abból az éngondolatból származtatják. amelyik nemcsak a szexualitásodra hat ki. szépsége vagy csúnyasága játszik jelentős szerepet abban. az utóbbi évtizedekben az anorexia előfordulási gyakorisága is nőtt. ami nagyobb elégedettséget ígér. Ha az anorexiás beteg képes lenne elméje értékítélete nélkül tekinteni a testére. a férfi számára pedig. Egyenlőségjelet tenni a megöregedésre. Ennek az állapotnak a gyökerénél az elmével való azonosulás húzódik meg. Történetesen a test gyengülésével a formamentes dimenzió – a tudat – fénye könnyebben tud átragyogni a halványuló formán. ha nem rendelkezik nemi potenciával. az emberek mindkét esetben identitásuk jelentős részét – legyen az negatív vagy pozitív – a testükből eredeztetik. ha nem megy férjhez. hogy hinne benne – még jobb lenne. ahelyett. hogy elhanyagolnád és megvetnéd.19 - . . Ha nem azonosulsz a testeddel. mert a testüket csúnyának vagy tökéletlennek látják. majd eltűnnek. szenvedést élnek át. amikor ezek a vonásaik idővel elhalványulnak. ha a testét belülről tudná érezni –. aki valójában vagy. Bármit is birtokolhatsz vagy kaphatsz. Mások önértékelése alacsony szintű. fittségéhez és külső megjelenéséhez. Megfelelő táplálkozással és edzéssel javíthatod is tested állapotát. Ahogy az emberek egyre nagyobb mértékben azonosulnak az elméjükkel – ami az egós működészavar fölerősödése –. mely utóbbiban a nemmel való azonosulás kezd valamelyest gyengülni. Egyes tradicionális kultúrákban a legborzasztóbb sors a nő számára az. amelynek sokan teljesen a foglyaivá válnak. holott valójában sovány. A nemeddel való azonosulásra már kora gyermekkorodtól biztatást kapsz. amíg az egós struktúra a helyén marad. fizikailag érzékelt test és az „én” közé: minden esetben – előbb vagy utóbb – szenvedéshez vezet. energiaszinted hanyatlik vagy mozgáskorlátozottá válsz. Nyugaton a test fizikai megjelenése. A nem identitássá válik. vagy ha meddőnek bizonyul. az persze nem jelenti. Sok ember önértékelése szorosan kötődik testi erejéhez. Magát az ezekre a vonásokra épülő identitásukat fenyegeti ekkor az összeomlás. holott a test végül is csupán fizikai forma. hogy mi ez az értékítélet.

hogy észrevedd. túl sovány – átviszed tested belső életteliségének érzékelésére. Az olyan újabb gondolatformává vált. Továbbá: erősíti az immunrendszert. folyamatosan karattyoló hangként megfigyelhetsz. Jelentős mennyiségű figyelmet kapsz orvosoktól és másoktól. van-e élet a kezeidben! Ne az elmédet kérdezd! Az azt felelné: „Semmit sem érzek. betegségét vagy mozgáskorlátozottságát. Csupán oda kell irányítanod a figyelmedet. amíg az elevenség globális érzéseként az egész tested tudatába nem kerülsz! Amit „belső testnek” nevezek. miközben hallgatsz valakit! Ez szinte paradoxonnak. A gondolatformák energiaképződmények. akkor egy pillanatra hunyd be a szemedet. miközben tovább olvassák e szavakat. Amit a fejedben hallható. bizony nemritkán előfordul. – ebbe az érzékelésbe. és ekként beszélhetsz magadról.vagy betegidentitásodat. túl kövér.Az ego: az emberiség jelenlegi állapota Nem csupán a hibátlan vagy csaknem tökéletes testű emberek hajlamosak egyenlőségjelet tenni testük és valódi énjük közé. mert az lett énképed legfontosabb része. Más szóval: már nem azonosulsz a formával. és teheted identitásoddá annak tökéletlenségét. karodat. hogy te nem a tested vagy. egy percig. De nem azzal. hogy az elmédet kérdeznéd. Bármilyen megdöbbentő is. A külső formáknál – dolgoknál és testeknél – alapvetőbbek a gondolatformák. amellyel az ego azonosulhat. az életteliség-érzés fölerősödik. Ha még nem ismerős számodra a „belsőtest-tudatosság”. Ha figyelmedet egy ideig a kezednél tartod. csúnya. később energiát vagy elevenséget. de attól még ugyanúgy formák. Amint az ego valamilyen identitást talál. a formával való azonosulás felől a formamentes irányába mozdulsz el. és figyeld meg. Ekkor tudattalanul rácsimpaszkodsz a betegségre. hogy erősebb identitást keresve az ego képes még meg is teremteni egy betegséget. csakhogy annak révén önmagát erősebbé tegye. hanem hogy a figyelmedet a tested külső formájáról és az azzal kapcsolatos gondolataidról – szép. Figyeld meg például. Ezt követően irányítsd figyelmedet a lábfejedre. akkor már nem azonosulsz a testeddel. Tedd szokásoddá. a külső forma alatt intenzíven eleven energiamező húzódik. ÉREZNI A BELSŐ TESTET Bár a testtel való azonosulás az ego egyik legalapvetőbb formája. sem az elméddel. mely utóbbit Létnek is nevezzük. vajon képes vagy-e érezni a belső testet. hogy ezt érezd. fordulj közvetlenül a kezeidhez! Ezen azt értem: ébredj a bennük lévő elevenség halovány érzésének tudatára! Az az életteliség ott van. mellkasodat stb. ám amikor kapcsolatban vagy a belső testtel. Ők képesek érezni „belső kezüket”. amelyek ugyan finomabbak és kevésbé sűrűk. hogy ezen a legkönnyebb felülemelkedni. tartsd ott kb. hanem az egyúttal az ego börtönéből kivezető kijárat is. A testtudatosság nemcsak a jelen pillanatban horgonyoz le. nem akarja azt elereszteni. Ekkor az ilyen-olyan krónikus betegség vagy korlátozottság „szenvedőjeként” gondolhatsz magadra. hogy minél gyakrabban érezd a belső testedet! Idővel már be se kell csuknod a szemedet ahhoz. a jó hír. mint a fizikai anyag.” Valószínűleg azt is mondja: „Valami érdekesebb gondolkoznivalót adj!” Tehát ahelyett. gyenge. erős. Egyeseknek be sem kell ehhez csukni a szemüket. akik megerősítik számodra szenvedő. az már nem a test. önmagának látszólag ellentmondó dolognak tűnik. és érezd egyszerre a kezedet és a lábfejedet! Ezután vond be a többi testrészedet is – lábadat. Első alkalommal talán kis bizsergést érzel. hanem életenergia. az a .20 - . Bármilyen is tested megjelenése. hasadat. növeli a test öngyógyító képességét. A formák azonban nem csupán materiális tárgyak és fizikai testek. az önmagadnak a valamilyen formában történő keresése és ezért elvesztése. Ugyanilyen könnyen azonosulhatsz egy „problémás” testtel is. Ez a te lényegi (esszenciális) identitásod. A LÉTFELEJTÉS Az ego: a formával való azonosulás. hogy megpróbálod meggyőzni magadat. a forma és a formamentesség között húzódó híd. amelyek a tudatmezőben folyamatosan keletkeznek.

századi filozófus. Ez a jelenség ismerős lehetett Szent Pálnak is. Ő Jean-Paul Sartre. régi. ám ő maga is még mindig túlzottan azonosult a gondolkodással ahhoz. s ezért az ego a markában tart. amely azt mondja ’vagyok’. hogy fölismerje felfedezésének teljes jelentőségét: a tudat új dimenziójának feltűnését. a „vagyok” – ami formamentes tudat – összekeveredik a formával. az a tudatosság nem része a gondolkodásnak. miszerint ő folyton gondolkodott. ami számukra az éntudatukat adta. és szembetalálták magukat a „semmivel”. tehát vagyok” állításába. és hogyan működik. minden. A MINDEN ÉRTELMET MEGHALADÓ BÉKE Számos ember számolt be arról. hogy most álmodsz. amint fölismered. Olykor – természeti katasztrófa vagy háború következtében – az illetők a felsoroltak mindegyékét egyszerre veszítették el.Az ego: az emberiség jelenlegi állapota szüntelen és kényszeres gondolkozás áramlása. ami érthetetlennek tűnik. akkor nem is tudnál arról. Ha benned kizárólag gondolat lenne. ami mellett Descartes – ahogy mindenki más is – elsétált. elvétetett tőlük. jó hírüket vagy valamilyen testi képességüket. társadalmi rangjukat. mások a gyermekeiket vagy a házastársukat. ami a valóságot rémálommá változtatja. amelyik gondolkozik.21 - . amíg egy másik híres filozófus észrevett valamit ebben az állításban. Amikor minden gondolat teljesen leköti a figyelmedet. Csaknem háromszáz év telt el. Amikor tudod. s a félelem nyomtalanul eltűnt. rosszul funkcionáló gondolkodásmóddal. mint az álmodó. ám ezt nem tudta. hogy élete egy pontján bekövetkezett tragikus veszteség kapcsán megtapasztalta a tudat eme új dimenziójának felbukkanását. akit a modern filozófia megteremtőjének tekintenek. Olyan lennél. alapvető tévedést: „Gondolkodom. hogy gondolkozol. hogy mi az ego. Descartes.” Mit értett ezen? Amikor tudatában vagy annak. amelyik folyamatosan újrateremti ugyanazt a rémálomszerű valóságot. nem ugyanaz a tudat. és akik megtapasztalták. Olyannyira azonosulnál minden gondolattal. Minden. Az ego visszatérő gondolatformák és kondicionált mentás-emocionális (gondolati-érzelmi) minták halmaza. Néhányan minden tulajdonukat elvesztették. amely énérzettel. vagyis a gondolkodás és az identitás – a vagyok – közé. amely minden értelmet meghalad. Nevezhetjük ezt határhelyzetnek. azt kérdezték maguktól: Ebben a helyzetben hogyan lehetséges. éntudattal ruháztatott fel. mint az alvajáró. Az ego akkor keletkezik. hogy – saját szavaival megfogalmazva –: „A tudat. aki így fogalmazott: Isten békéje. A tudat másik dimenziója lépett be ekkor a képbe. és hirtelen rájött.” Ő ezt a választ találta arra a kérdésre: „Van-e bármi is. tehát vagyok. aki nem tudja. váratlanul mély lelki békét és nyugalmat éreztek. amit tökéletes biztonsággal tudhatok?” Rájött arra. amikor oly mértékben azonosulsz a fejedben szóló hanggal és az azt kísérő érzelmekkel. a teljes elkülönültség illúziója. Nagyon mélyen tekintett bele Descartes „gondolkodom. amikor Létséged. amivel azonosultak. Ha a formák – amikkel azonosultál. Ezt jelenti az azonosulás. hogy minden gondolatban és érzelemben elveszel. Sartre meglátásának a következményei mélyre hatóak. hogy gondolkozol. mint az álmodó az álomban fölbukkanó valamennyi képpel. hogy ilyen békességet érzek? A válasz egyszerű.”3 Ez valóban olyan békeérzés. akkor teljesen azonosultál a formával. hogy a tény. A végső igazság helyett az ego gyökerét találta meg. s ezért egyenlőségjelet tett a gondolkodás és a Lét. Az a tudat egy másik dimenziója. amelyik azt mondja: „vagyok”. akkor ébren vagy az álomban. amik számodra az éntudatodat adták – összeomlanak vagy . És ez az a tudat. kétségtelen. És aztán – hirtelen és megmagyarázhatatlanul – a kezdetben érzett kín vagy intenzív félelem a jelenlét szent érzésének adta át a helyét. Ez a Létfelejtés az elsődleges hiba. híres mondatával – amit alapvető igazságnak vélt – fogalmazta meg az említett. hogy álmodik. DESCARTES TÉVEDÉSÉTŐL SARTRE MEGLÁTÁSÁIG A XVII. Sok ember még midig így él.

az a kondicionálatlan tudat. az élet nem támogat. ……………………… . Ekkor a körülmények és az emberek is segítenek. mint minden forma és azonosulás előtti Létet. még merevebb és még áthatolhatatlanabb lesz. Ha többé már nincs semmi. az több külső ellenállást teremt. Nem minden nagy veszteséget átélő ember tapasztalja meg ezt a felébredést. mint mindent átható jelenlétet. amivel a tudat azonosult. amelyben magukat áldozatnak – a körülmények. Szerencsés „véletlenek” történnek. mint formamentest. Az ellenállás belső összehúzódás. amikkel erősen azonosulnak.22 - . azonnal átveszik a veszteség következtében összeomlott valamennyi egyéb azonosulás helyét. aki vagy. akkor az az ego összeomlásához is vezethet. Ha azonban belül engedsz. hogy maga a tudat vagy. Valahányszor tragikus veszteség ér: vagy ellenállsz. A végső igazsága annak. akár rossz. az ego kagylóhéjának a megkeményítése. és tettedet támogatja a kreatív intelligencia. hogy ez az új forma történetesen rendkívül boldogtalan. Egyesek ilyenkor keserűek és mélyen megbántottak. míg mások együttérzőek. akkor te ki vagy? Amikor a körötted lévő formák elpusztulnak. Létséged. Az engedés a belső elfogadását jelenti annak. Fölismered lényegi identitásodat. és nem az. Nyitott vagy az életre. együttműködnek veled. a formával történt azonosultságról való leválást. hogy identitása legyen. és az univerzum nem áll az oldaladra. Ha ilyenkor lehetséges vagy szükséges cselekedni. Más szóval: az ego gyorsan új formát talál. Becsukódsz. mivel az ego: azonosulás a formával. a tetted összhangban lesz az egésszel. akkor megpihensz abban a békességben és belső nyugalomban. Ha pedig ilyenkor nem lehetséges cselekedni. Megpihensz Istenben. mert az nem az „én… vagyok”. a „vagyok” tudata kiszabadul a formával történt összegabalyodottságából: lélek szabadul ki az anyagba zártságából. akár jó. hanem a „vagyok”. harag. Ez az új ego történetesen még görcsösebb. ami a megadással jár. ha megadod magadat. amellyel a belső nyitottság állapotában eggyé válsz. sértettség. ami van. A lényeg. Egyesek ugyanis azonnal erős mentális képet vagy gondolatot teremtenek. Bármit is teszel a belső ellenállás állapotában (amit negativitásnak is nevezhetünk). mint a régi. vagy amikor a halál közelít. a napfény nem tud beáramolni. vagy engedsz. önsajnálat –. Ez Isten békéje. akkor a tudat új dimenziója nyílik meg. Ez a gondolatforma és az általa teremtett érzelmek – pl. más emberek. az igazságtalan sors vagy Isten áldozatának – látják. bölcsek és szeretetteljesek lesznek. Ha az ablakredőny zárva. Az ego nem sokat törődik a ténnyel. Rájössz.Az ego: az emberiség jelenlegi állapota elvétetnek tőled. amivel azonosulhatnál.

Ez az entitás maga az ego. kényszeres szokása áll. amikor a magad szemében a gerendát sem veszed észre?”4 A skála másik végén a személyek közti testi erőszak és az országok közti háborúskodás áll. Legtöbbször. amikor velük társalogsz. valójában az ego beszél s nem te. Egósnak nevezzük. társadalmi osztály vagy politikai hovatartozás. mert ez esetben önmagad. hogy neki legyen igaza. apró történet. Az ego összetevői: gondolat és érzelem. érzelem és reaktív minta alkotja. külső megjelenéssel. a kultúrád. ha ellenségemnek látom őt. Ha ilyen ego tart a markában. akkor identitásod alapja ingatag. s ez persze tudattalan jelenség. amelyeket úgy játszol el. A mélyükben mind egyformák. A másik ember akkor a „legmásikabb”. amikor azt mondod: „én”. Milyen vonatkozásban egyformák? Éltetőjük: az azonosulás és az elkülönülés. A fogalmi jellegű „én” nem maradhat életben a fogalmi jellegű „másik” nélkül. hogy te a gondolkodó vagy. így azt mondhatjuk róluk: az elméjük megszállta őket. Az ego személyes azonosulásokat is tartalmaz. magaddal kapcsolatos fogalmakkal való azonosulásokat is. Ez az egós elme. mint…” jellegű.23 - .Az ego „magva” HARMADIK FEJEZET Az ego „magva” A legtöbben teljesen azonosulnak a fejükben hallható hanggal – az önkéntelen és kényszeres gondolatfolyammal. Hogy aztán hangosan panaszkodsz-e vagy csupán gondolatban. Minden panasz egy-egy olyan. illetve – sikerként vagy kudarcként elkönyvelt – „jobb. az már mindegy. A PANASZKODÁS ÉS A MEGBÁNTÓDÁS Önmagam megerősítéséhez az ego egyik kedvenc stratégiája a panaszkodás. ám minden egóban ugyanaz a szerkezet működik. Egyes egók. amelyeknek talán nem sok egyéb dologgal való azonosulásra nyílik lehetőségük. Az ego tartalma emberenként változó. rögzült szerepek. amikor azt mondta: „Miért látod meg a szálkát embertársad szemében. véleményedben. a legdurvább formája a . elméd tartalmát persze kondicionálja a múlt: a nevelésed. vallás. Ha az elme által gondolatból és érzelemből alkotott énen – vagyis az egón – keresztül élsz. mit teszel. mint…” és „nem olyan jó. és olyan kollektív azonosulások. vagy akár csak rájuk gondolsz. akkor a panaszkodás – különösen másokkal kapcsolatban – a szokásoddá válik. minden emlékedben. emlékek. hanem véleményekkel. Másként megfogalmazva: az egók csupán a felszínen különböznek egymástól. hiszen a gondolat és az érzelem is eleve elröppenő. A gondolkodásodat. reakciódban és érzelmedben. Jézus erre utalt. ami azt jelenti: nem tudod. többnek érzem magam. azt hiszed. Az ilyen címkézésnek és az ego azon vágyának. mint nemzetiség. Az éngondolat fenntartásához szüksége van „a másik” ellentétes gondolatára. E tudattalan egós minta skálájának egyik végén a mindenkiben hibát keresés és a másokra történő panaszkodás egós jellegű. Amíg erről mit sem tudsz. A Bibliában Jézus kérdése megválaszolatlanul marad. Valamennyi elmetevékenységed központi magvát néhány olyan ismétlődő és szívós gondolat. és nem csupán ilyen-olyan tulajdonnal kapcsolatban. amelyekkel „én és a történetem”-ként azonosultál. a családi háttered stb. régóta benned élő sérelmekkel. emberfajta. Ezért minden ego – önmagát védeni és nagyobbá tenni próbálva – folyamatosan küzd az életben maradásáért. Ez – spirituális értelemben – tudattalanság. minden értelmezésedben. éned (egód) tudata van minden gondolatodban. ahogy azt már megtárgyaltuk. amit maradéktalanul elhiszel. de a válasz természetesen ez: mert amikor kritizálok vagy elmarasztalok egy másik embert. illetve a gondolatokat kísérő érzelmekkel –. amivel te a legnagyobb mértékben azonosulsz. hogy nem is tudsz róla. nézőpontodban. Ha negatív gondolati címkéket aggatsz másokra. elme kitalálta. és mások fölé kerekedjen. attól nagyobbnak. az gyakran e minta része. múlékony valami. könnyen elélnek pusztán panaszkodáson.

Más alkalmakkor ugyan valóban létezik a hiba. hanem a kollektív emberi ego felszámolásának is az egyik leghatékonyabb módja. hogy te nem a hang vagy. hogy ez nem személyes jellegű ügy. Az ego imádja ezt! Ahelyett. de azáltal. becstelensége. Keresztülnézel az egón. hogy nem reagálsz az egóra. amikor valakit informálsz egy hibáról vagy hiányosságról. amit tesznek. amit a múltban tettek. hogy eltűrnéd a rossz minőséget vagy a helytelen viselkedést. ami még több energiát ad az egónak.Az ego „magva” sértegetés: „barom.24 - . „tisztességtelenül bánnak velem”. hogy az ego nem igazán akar változást. amit meg kellett volna tenniük. hogy arra fókuszálsz – figyelmed köréből néha minden mást kirekesztve –. hogy biztosítsa saját igazát és fölényét. Amikor megérted. Az ego nem csak más emberekkel. A megbántottság a panaszkodást és az emberek címkézését kísérő olyan érzelem. Valahányszor észreveszed a hangot. hogy csak tényközlésre szorítkozol. amelyik ellenséglátásra kondicionálódott s arra. rohadék. Amit egy emberrel. bosszúságot vagy sértettséget érzel. azt egy helyzettel kapcsolatban is meg tudod tenni: ellenségeddé változtatod. hogy valakinek a viselkedése az egójából származik. Ki teszi ezt? A benned lévő tudattalanság. ha a hideg leves kapcsán személyes megtámadtatást érezhet. hogy azt korrigálni lehessen. aki élvezi. A panaszkodástól való tartózkodás azt sem jelenti. hogy lásd a minden emberben – az ő esszenciájaként – ott lévő épelméjűséget. A nem reagálás nem a gyengeség. azt magadban fölerősíted. „nem akarok itt lenni”. ha valakit rossz fényben tüntethet fel. A tudattalanság skáláján lefelé haladva a következő szinten kiabálást és üvöltözést találsz. azt identitásukká teszed. ha tudatos vagy. A legerősebb védelmed mindazonáltal az. A megbántottság azt jelenti. ami mindig is semleges dolog. ami a kondicionálatlan tudat. jellemtelensége. el tudod-e kapni – tehát észre tudod-e venni – a fejedben szóló hangot esetleg már abban a pillanatban. fölnagyítod azt. Azzal. Az ego legeslegnagyobb ellensége pedig természetesen a jelen pillanat. hanem . nem a változtatást. Olykor esetleg gyakorlati lépések megtételére is szükséged lehet. kurva”. nem több. hogy megvédd magadat a rendkívüli mértékben tudattalan emberektől. Ezt a nélkül is megteheted. szemben a kondicionálttal. Az általad a másikban észlelt „hiba” néha nem is létezik. hanem helyzetekkel kapcsolatban is imád panaszkodni és megbántódni. A panaszkodás ez esetben az egót szolgálja. Olykor igen nyilvánvaló. Csupa olyan végleges állítás. Bánt az emberek kapzsisága. A nem reagálásra egy másik szó: a megbocsátás. vagy még inkább keresztülnézni. amit nem tettek meg. hogy langyos a levesed. és nem sokkal lejjebb már testi erőszakot. amivel nem tudsz érvekkel vitába szállni. ami maga az élet. azt is fölismered majd. aki imádja. és ismerd föl való voltában: az ego hangja. Ám kizárólag a nem reagálás állapotában vagy képes felismerni. hogy szemet hunynál a másokban lévő tudattalanság fölött. akkor többé már nem érzel kényszert a reagálásra. hogy belőlük ellenséget kreálnál. Nem reagálni a másokban lévő egóra nem csupán a saját egódon való felülemelkedésnek. az ego. kivetítés azon elme részéről. Akkor válik valaki számodra ellenséggé. vagy amit nem kellett volna megtenniük. mint szemet hunyni. Az totális félreértelmezés. egy gondolat. A panaszkodás nem keverendő össze a jogos szóvá tevéssel. „nem akarom ezt tenni”. mint egy kondicionált elmeminta. hogy tovább folytathassa a panaszkodást. És amire a másik emberben reagálsz. ha tudattalanságát – ami az ego – személyes ügynek tekinted. A kimondatlan következtetés minden esetben ilyesmi: „ennek nem lenne szabad megtörténnie”. olyan „én”. hogy keserűséget. ha közlöd a pincérrel. amit mondtak. és azt meg kéne melegíteni – feltéve. Ha azonban azt mondod: „Hogy merészel nekem hideg levest fölszolgálni?!” – az már panaszkodás. Nem az ego megnyilvánulása. s abból a maximumot igyekszik kihozni. Megbocsátani annyi. Figyeld meg. hanem az erő jele. gyakran képes leszel előhozni másokból az épelméjűséget. hogy az a kollektív emberi működészavar egyik megnyilvánulása. felháborodást. ahogy valamivel kapcsolatban panaszkodni kezd. Abban már olyan „én” van.

amit életben tart a kényszeres gondolkozás. Csak a múlttal kapcsolatos sérelmed tudja azt megtenni. A megbocsátás azonban természetes módon következik be. akinek még nem teljesen bocsátottál meg.és elkülönültség-tudatát erősíti. amelyen virul. illetve az befolyásolhatja. „Hogyan merészeli?!” „Kikérem magamnak!” Hasonló függőségi viszonyban élnek a felzaklatottsággal és a haraggal. hogy bosszantják – és sohasem kell túl sokat várnia. hogy megadják neki azt a felsőbbségérzést. Talán nem nyilvánvaló azonnal. amire ugorhat. a megfigyeletlen elmétől. egy „ellenség”. Az ego feltételezi a tudatosság hiányát. A hosszan tartó megbántódást sértettségnek nevezik. A sérelem erősen negatív érzelem. A múltnak nincs hatalma megakadályozni téged abban. hogy miként adhat felsőbbségérzést mondjuk a forgalmi dugóval. Egy nemzet vagy törzs pszichéjében a kollektív sérelmek évszázadokig életben maradhatnak. és újra fel-felbukkanhat. Ezért alkotja sok ember egójának jelentős részét a sérelem. ám valahányszor fölismerik. „mit tett velem!” vagy „mit tett velünk!” A sérelem életed más területeit is megfertőzi. mint például a harag vagy a felzaklatottság egyéb formája. ahogy a hibatalálás és a reaktivitás is. az tulajdonképpen már nem az ego. amint megérted. hogy azt érezhesse. viszonylag távoli múltban történt eseménnyel kapcsolatos. ami olyan. Egyetlen erős sérelem elegendő ahhoz. Sok az olyan ember. Ő TÉVED” A panaszkodás. „Felháborító!” – mondják az ilyenek. Tudatosság és ego nem létezhet egyidejűleg. Ily módon elkezdesz megszabadulni az egótól. a történet újra és újra elmondása a fejedben vagy hangosan. aki annak tudatában van. mint mások a kábítószerrel. Valójában te az a tudatosság vagy. a negatív érzelmi energia hatására eltorzítva érzékelheted a jelenben zajló eseményt. Ez a megértés felszabadító hatású. Az ilyen-olyan dologra történő „ugrásukkal” bizonygatják és erősítik énjük érzését. és az ego a marka szorításában tartson. aki tudatában van a hangnak.25 - . A háttérben ott a tudatosság. Jézus tanítása – „bocsáss meg ellenségeidnek” – alapvetően az emberi elmében működő egyik legfontosabb egós szerkezet lebontására vonatkozik. Sérelmet hordozni azt jelenti: tartósan valami „ellen” lenni. hogy most jelen légy. Ám ezek az egót oly módon is erősítik. a .Az ego „magva” az. hogy a sérelemnek nincs egyéb célja. hogy mérges lehessen. és az erőszak soha véget nem érő körfolyamatát táplálhatják. amelytől életben maradása függ. Amint tudatára ébredsz a benned lévő egónak. mint megerősíteni az én hamis tudatát. gyengül. ám érezd is az érzelmet. vagyis a test azon gondolatokra adott reakcióját! Ne próbáld elengedni a sérelmedet! Az elengedés – a megbocsátás – megpróbálása nem válik be. hogy tudd. hanem csupán egy régi. mert a kollektív emberi tudattalanság több ezer éves lendítőereje hajtja. és azt átérzed. ahhoz erősebb emóció is társulhat. kondicionált elmeminta. táplálsz-e magadban még mindig sérelmeket. hogy akad-e olyan személy az életedben. a gondolkodó. „NEKEM IGAZAM VAN. ahogy valakivel a jelenben beszélsz vagy viselkedsz. hogy ezt megtalálja. várja. gondolati és érzelmi szinten is tudatosítsd magadban a sérelmet! Tehát légy tudatában a sérelmet életben tartó gondolatoknak. Ha akad ilyen. A régi elmeminta vagy mentális szokás egy ideig még életben maradhat. Amíg például a sérelmeden gondolkozol. fenntartani az egót. az ego elhatároltság. hogy életed hatalmas területeit megfertőzze. REAKTIVITÁS ÉS SÉRELMEK Habár a panaszkodást gyakran a megbántottság érzése kíséri. A panaszkodás ez esetben reaktivitásba – reagálásra való hajlamba – fordul át. Az előtérben ott a hang. És mi a sérelem? Régi gondolatok és érzelmek málhája. Őszinteség kell. aki folyton várja a következő dolgot. ami az ego önmegerősítésének egy másik módja. a politikusokkal. Ily módon az még nagyobb energiájú töltésre tesz szert.

akkor vajon mennyivel inkább az a vélemények.Az ego „magva” „kapzsi gazdagokkal”. Nem csupán személyt. akkor az általad megítélt és vétkesnek talált személyhez vagy helyzethez viszonyítva képzelt erkölcsi fölénybe kerülsz. szükséged van valakire. talán még agresszió is. Ott lapul a „nekem” szóban. az igazságnak sosincs szüksége védelemre. véleménnyel. Csak tudatosság révén vagy képes látni: ott a szituáció. amiről tudod. Az egyszerű megfigyelés. Ha például azon kapod magad. hogy a villámlás megelőzi a mennydörgést. hogy egyetlen. hogy neked igazad van. helyzetet is lehet panaszkodás és reaktivitás révén a „téves”. Semmi sem erősíti oly mértékben az egót. értékítélettel. az exházastársaddal. hogy igazad van. akkor abban egyáltalán nem szerepel az ego. Magadat véded. hogy „ennek most nem kéne történnie”. Még pontosabb lenne úgy fogalmazni. Ha azt mondod: „A fény gyorsabban terjed. ám a helyzet. viszont az illető. ki vagy te. hogy úgy mondod: „Hidd el nekem. mint amikor „igazam van”. igazolhatja ezt. a „rossz” pozíciójába helyezni. az elme teremtette énutánzatot. ezért az ego imádja bebizonyítani. tudom!”.26 - . hogy más lehetőségek is kínálkoznak a helyzet megközelítéséhez. Az ego mindent személyesre vesz. Így nem csak igazad van. mint a hang”. amit „én” mondtam. Továbbá nem tud különbséget tenni egy esemény és az arra adott reakciója között. abban kimondatlanul az is benne van. aki téved. a munkatársaiddal. EGY ILLÚZIÓ VÉDELMÉBEN Tények kétségbevonhatatlanul léteznek. illetve gondol róla. hogy te vagy bárki más mit gondolsz. Persze ahhoz. akire reagálsz. Ha egyszerűen közlöd azt. hogy az illúzió védi önmagát. mert nincs azonosulás. vagy inkább önmagad illúzióját. hogy a másik téved. a dolog személyes üggyé vált. a nézőpontok és az értékítéletek kevésbé megfogható birodalma. Minden ego a szelektív érzékelés és a torzító értelmezés mestere. Van ebben bármennyi ego is? Talán van. ő pedig téved. amit azzal kapcsolatban érzek. itt pedig a harag. és valaki ennek az ellenkezőjét állítja. amiben burkoltan az is mindig benne van. Íme a magyarázat. akinek nincs. az rossz. Kizárólag tudatosság révén láthatod a szituációt vagy a személyt a maga teljességében. hogy neked igazad van. amelyeket könnyen itathat át éntudat. ő téved. történettel. ami után az ego sóvárog. ahelyett. Ha igazad van. talán nincs. akiről panaszkodsz. amiről panaszkodsz. ez esetben az illúziót. mint a hang”. Csak tudatosság – és nem gondolkodás – révén tudod megkülönböztetni a tényt a véleménytől. noha igaz. mert akkor neki igaza van. hogy igaz. Ha még a tények egyszerű és egyértelmű világa is alkalmas eszköz lehet az egós jellegű torzítás és az illúzió számára. Amikor panaszkodsz. akkor az ego már bekúszott. az egót szolgálja. nézőponttal. Az egyszerű állítás: „a fény gyorsabban terjed. a férfiakkal vagy nőkkel kapcsolatos panaszkodásod. védekezés. A fény vagy a hang nem törődik azzal. vagy „Miért nem hiszen nekem soha?!”. akkor nyilvánvaló. Minden ego összetéveszti a véleményeket és a nézőpontokat a tényekkel. Ezt követően pedig felismered. Az „igazam van”: azonosulás egy gondolati állásponttal. másképp is lehet azt látni és kezelni. korlátozott nézőpontot tennél magadévá. s amelyen keresztül önmagát megerősíti. Más szóval: másokat a tévedés pozíciójába kell hoznod ahhoz. Beszennyezte szavaidat az „én” hamis tudata. Az igazságot véded? Nem. hogy te jó vagy. Ilyen azonosulás azonban könnyen bekúszhat. hogy erősebben érezhesd. Azonosulás mivel? Az elmével és a mentális állásponttal. mentális „hadállás” lett belőle. mert valaki nem hiszi el. hiszen ezek mind olyan gondolatformák. hanem tudod. . Az „én” megkurtítottnak vagy megtámadottnak érzi magát. amire reagálsz. Ez a fölénytudat az. Érzelem keletkezik. a „lusta munkanélküliekkel”. hogy neked legyen igazad.

attól függően. és minden más igazság abból sugárzik ki. Azok a szavak csak rámutatnak arra. Szavakba lehet-e önteni az igazságot? Igen. Jézus megpróbálta ezt megértetni. Ha azonban a „nekem igazam van. Állíthatod az ego szolgálatába. más szóval: egy gondolathalmaz. akkor azt az egód szolgálatába állítottad.Az ego „magva” IGAZSÁG: RELATÍV VAGY ABSZOLÚT? Az egyszerű és igazolható tények birodalmán túl – személyes kapcsolatokban. amikor így fogalmazott: „Én vagyok az út. Az igazság szolgálatába állítva a vallási tanítások olyan útjelző táblák vagy térképek. Csupán egyetlen abszolút igazság létezik. és bizony annyira „tévedtek”. Igen. de az igazság szolgálatába is. tetteid ahhoz igazodnak. ha jól értik őket. az igazság és az élet. az az igazság.”5 Ezek a Jézus által kiejtett szavak alkotják az igazságra mutató egyik legerőteljesebb és legközvetlenebb útjelzőt. de sohasem maga az igazság. hogy kizárólag a te vallásod az igazság. a burzsoázia. Maga a Lét. aki vagy. Ha „tévedtek”. akkor ez a hit egészen az őrültség szintjéig képes lerontani cselekedeteidet és viselkedésedet. hogy a szemüvegesek a műveltek osztálya. Néhány keresztény misztikus ezt nevezi a bennünk élő Krisztusnak. Ha azt hiszed.” Valamennyi vallás egyformán téves és egyformán igaz. hogy az igazság kizárólagos birtokosa vagy – tehát neked van igazad –. amiket fölébredt emberek hagytak neked hátra. neked nincs” bizonyossága. ha véleményük a legkisebb mértékben is eltért az egyházi tantételektől vagy az írások (az „igazság”) szűk értelmezésétől. Mi volt az igazság? Egy történet. mint jó és rossz viselkedés. Ezért mondják a buddhisták: „A Holdra mutató ujj nem a Hold. jó és rossz cselekedet vagy igaz és téves hit? Vajon ez nem az az erkölcsi relativizmus. a parasztok kizsákmányolói. Az ő igazsága is egy gondolathalmaz volt. amiben hinned kellett. Pol Pot lemészároltatott. hogy ha azt hiszed. a minden férfi és nő – valójában minden létforma – esszenciális identitásáról beszél. Jézus a legmélyebb vagyokról. vagy tükrözhet illúziót. Az igazság elválaszthatatlan attól. szabályzatokban vagy történetekben. közti interakciókban – már veszélyes a „nekem igazam van. hogy tér nyíljon az új társadalmi rend előtt. aki vagy. akkor hatalmas akadállyá válnak. Marx szavait ő úgy értelmezte. A katolikus és más egyházak történetesen indokoltan nevezik a relativizmust – a hitet. hogy segítsenek lelkileg fölébredni. aki vagy. ott pusztult az összes szemüveget viselő kambodzsai. Ez járt. valamint nemzetek. Ha megleled azt az igazságot. a buddhisták Buddha-természetnek mondják. mint ez emberi életet. Ha azonban félreértelmezik. hogy miként használod. hogy nem létezik olyan. Ám nem fogod megtalálni az abszolút igazságot. Így használva a vallás ideológiává válik. ha ott keresed. Évszázadokon át helyesnek tartották az emberek megkínzását és elevenen történő elégetését. ami állandósítja az emberek közti távolságtartást és konfliktusokat. A gondolat a legjobb esetben is csak rámutat az igazságra. törzsek. Ha máshol keresed. hogy meg kellett őket ölni. miszerint az ember viselkedésének irányításához nem létezik abszolút igazság – korunk egyik veszedelmének. Az igazságot fontosabbnak tekintették. amit egyes mai keresztény tanok korunk hatalmas veszedelmének tartanak? A kereszténység történelme persze kitűnő példa arra. neked nincs” hiedelme az ego önmegerősítésének az egyik módja. vagyis: kiszabadulni a formával való azonosulásból. Az emberi cselekvés tükrözheti az igazságot. minden esetben csalódni fogsz. és a felsőbbrendűség illuzórikus tudatát teremti meg. megosztja az embereket. ideológiákban. Mi bennük a közös? Hogy valamennyi gondolatokból áll. ha az önmagadat a helyes. Az egymillió ember közt. Miért? Mert számára a történelem marxista értelmezése jelentette az abszolút igazságot. . ha „tévedtek”. vallások stb. El kell őket tüntetni. ahol azt képtelenség megtalálni: tantételekben.27 - . és konfliktusokat szül köztük. a másikat a téves pozíciójába helyezés olyan mentális diszfunkció. de a szóhalmaz nem maga az igazság. te vagy az igazság. Arról az életről. akkor vajon ez azt jelentené. akiket az őrült diktátor.

Mi húzódik meg ennek az elmebajnak a gyökerénél? A gondolattal és az érzelemmel való teljes azonosulás.Az ego „magva” a hinduk számára ez az Atman. általában ugyanazok a minták. Mindketten egyformán képtelenek belátni. hogy már képtelen vagy érezni közös emberségeteket. ellenük mindenféle erőszakot alkalmazni anélkül. és azt mondod: „Ő ilyen:…. Azok a másokban meglévő. nem pedig valami csodálatos teljesítmény –. hogy személyes ügynek tekinted őket. Törvények. s elméd ezt a tévedést arra használja fel. szabályok és előírások azoknak kellenek. Elmehetünk egészen odáig. Ebben az értelemben sokat tanulhatsz az ellenségeidtől.28 - . ám sokszor még ezt sem érik el. hogy másfajta nézőpont. szabályok és előírások megakadályozzák az ego legdurvább kicsapongásait. amikre a legintenzívebben reagálsz. a szeparálódást közted és a másik ember között. akkor abba a hibába esel. akkor minden tetted és kapcsolatod azt a minden élettel való egységedet fogja visszatükrözni. másik történet is létezhet és érvényes lehet. Mindketten áldozatnak tekintik magukat. a kizsákmányolás. AZ EGO NEM SZEMÉLYES VALAMI Kollektív szinten a „nekünk igazunk van. az erőszakosságra való . Y. aki el vannak vágva attól. parancsolatok. És mivel „az ellenség” címszó alá sorolva fogalmi jellegűvé tették és dehumanizálták (elembertelenítették). Az ego számára mindez rendkívül kielégítő. Fogalmi identitást alkotsz az adott emberrel vagy embercsoporttal kapcsolatban. felháborodással és gyakran haraggal. helyi konfliktus. a legzavaróbbnak találsz? Az önzőségüket? A kapzsiságukat? A hatalomvágyukat és az irányítani akarásukat? Az őszintétlenségüket. akik ők: a bennük lévő igazságtól. és ezért én fölöttük állok” gondolattal. a bennünk élő Isten. hogy ők birtokolják az igazságot. a minden emberi lénnyel közös. Halevi izraeli író beszél az „eltérő álláspont befogadásáról” 6. a személyes ego. amelyek benned is megvannak. amit akarsz!” – mondta Szent Ágoston. hogy önmagát erősebbé tegye az „igazam van. akkor ez az elméd műve. emberfajta. s amiket tévesen az identitásuknak hiszel. a tisztességtelenségüket. hogy éreznék az ő ember voltukat és szenvedésüket. ezért már képesek meg is ölni őket – még a gyerekeket is –. ám a világ sok részén az emberek még nem képesek vagy nem hajlandóak ezt megtenni. konkrét egós minták. akinek „mássága” oly mértékben nagyítódott fel. hogy azok csupán a mélyebben meghúzódó működészavarnak. Ez pedig erősíti az elkülönültség tudatát. törzs. az akció és a reakció őrült spiráljának csapdájába estek. hogy kijelenthetjük: ezen a bolygón a „normális” egyenlő az őrülttel. nekik nincs” gondolkodásmód a világnak különösen azon a részein „betonozódott” be. Azok a törvények. Ez a szeretet. Az emberellenes erőszakos cselekmények messze legnagyobb részét nem a bűnözők vagy a zavart elméjűek követik el. és tégy. parancsolatok. a saját „történetével”. Amikor kapcsolatban állsz ezzel a benned lévő dimenzióval – és a kapcsolatban állás a természetes állapotod. Ha nem ismered fel. E mondatnál – szavakkal – nem lehet sokkal közelebb jutni az igazsághoz. tiszteletre méltó polgárok. közös isteniségeteket. egyetlen életben való gyökereződéseteket. a kollektív ego szolgálatában. illetve elmebajnak az egyedi és kollektív megnyilvánulásai. valamint az észlelt ellenségre reakcióként adott rosszallással. más szóval: gondolatokkal. A kapzsiság. ahol két nemzet. Mindkét egymással szemben álló fél azonosult a saját nézőpontjával. amit mélyen belül érzel. vallás vagy ideológia között feszül régóta szélsőséges. az önzőség. a kegyetlenség és az erőszak még mindig rendkívül elterjedt ezen a bolygón. Ilyen helyzetben nyilvánvalóvá válik. vagyis az ego. Ők ilyenek: …” Amikor a másokban észlelt egót összetéveszted az ő valódi identitásukkal. „Szeress. bár működési elve ugyanaz. hanem normális. Mi az bennük. mint az „én”. hogy a kollektív emberi ego még őrültebb. ám azokat nem tudod – vagy nem vagy hajlandó – magadban észrevenni. amit a legbosszantóbbnak. Az elkövetés és a megtorlás. a másikat pedig „gonosznak”. Mindkét fél azt hiszi.

Az ego ugyanis azon virul. Amikor olyan gondolkodásmód tart a markában. új gonoszt. az fennmarad. Az csupán a benne lévő ego. ami ellen harcolsz! Ha harcolsz a tudattalansággal. Ám az nem több. Az Amerikai Orvosi Egyesület folyóirata (JAMA) szerint a szívbetegséget és a rákot követően az Egyesült Államokban az orvosi kezelés képezi a harmadik leggyakoribb halálokot. tudom. vagy megerősíti az ellenséget. aki te vagy. Többé már nem veszed személyes ügynek. hogy az antibiotikumok széles körű és válogatás nélküli használata időzített bombát teremtett. harc a szegénység ellen stb. Például a bűnözés és a kábítószerek elleni harc ellenére az utóbbi 25 évben drámai módon megnőtt a bűnesetek és a kábítószerrel kapcsolatos törvénysértések száma. és minden cselekedet. hogy mindnyájan az elme ugyanazon betegségétől szenvednek. az erősebbé válik. Valahányszor ezt hallom. ahogy a te esetedben sincs semmi köze ahhoz. mert akkor valószínűleg ép azzá válsz. mint az ego egy formája. hogy magadat megvédd. Senki sem rossz. újabb ellenséget teremt. vagy valakit megvédj. 2004-ben már – döbbenetes adat – 2.7 A betegségekkel szemben vívott harc adta kezünkbe többek közt az antibiotikumokat. ami a másik emberben bosszant. vádaskodás vagy a másik ember „téves”. A háború az egyfajta gondolkodásmód. Mi a „tápláléka”? A reaktivitás.29 - . sokkal könnyebbé válik nem reagálni rá. Tudati állapotod és külső valóságod egymással szoros kölcsönhatásban működik. Vagy annak elképzelése helyett: nézd meg a ma esti tévéhíradót! Ismerd fel. és ekként teljesen személytelen. Semmi köze ennek ahhoz. harc a bűnözés ellen. Ha már való voltában látod az egót. akkor többé nem véled tévesen valaki identitásának. és úgy tűnt. és az antibiotikumoknak ellenálló baktériumtörzsek – az úgynevezett szuperbacik – hatására azok a betegségek minden valószínűség szerint újra felütik majd a fejüket. tehát a reagálásra való hajlam. az észlelt „gonoszt”. Elképzelheted. nehogy egy másik ember kárt tegyen bennetek. az emberi elme őrültsége. mint a többiek. „rossz” pozícióba helyezése. hogy az ügy eleve kudarcra ítéltetett. és aminek ellenállsz. Együttérzés ébred benned. milyen cselekvés lesz az eredménye az ilyen téveszmés rendszernek. egyesek hevenyebben. A homeopátia és a kínai orvoslás két példa a lehetséges alternatív megközelítésre. ha azt összetéveszted valódi éneddel. harc a rák ellen. akkor látásod rendkívül szelektívvé és torzzá válik. aki ő. Azok eleinte látványosan sikeresnek is bizonyultak. hogy segítségükkel meg tudjuk nyerni a fertőző betegségekkel szembeni küzdelmet. az téged is a tudattalanságba fog lehúzni. ha a háborút megnyeri. majd azt félreértelmezed. Ma már azonban számos szakértő vallja. harc a terrorizmus ellen. A HÁBORÚ AZ EGYFAJTA GONDOLKODÁSMÓD Bizonyos esetekben ugyan szükség lehet arra. A bebörtönzöttek száma az Egyesült Államokban 1980-ban még kevéssel 300 000 alatt volt. Nincs panaszkodás. hogy mi az ego: kollektív működészavar. Többé már nem táplálod azt a drámát. Még ha le is győzöd ellenfeledet. Bármi ellen is harcolsz. mint az előző volt. és ezért nem teremtenek újabb kórokat. Manapság gyakran hallod a kifejezést: „a … elleni harc”. amint fölismered.Az ego „magva” hajlamukat vagy valami mást? Bármi legyen is az. amelyek nem ellenségként kezelik a betegséget.3 millió. mint a „háború”. Más szóval: csak azt látod meg. A tudattalanságot – a zavart működésű. hogy küldetéseddé tedd „a gonosz kiirtását”. ám őrizkedj attól. de gyakran még annál is rosszabb. ami ilyen gondolkodásmód terméke. . vagy az ellenfél – új jelmezben – ismét felbukkan. Az adott tulajdonság vagy késztetés felfedezése önmagadban csak akkor lehet ijesztő az éntudatod számára. Harc a kábítószerek ellen. hibáztatás. ami ugyanolyan rossz. a tudattalanság egyszerűen beléd költözik. ami minden egós kapcsolat része. egós viselkedést – sohasem lehet annak megtámadásával legyőzni. az benned is megvan. Ha már a maga valójában ismered azt. amit látni akarsz. vagy. és amire az ő esetében intenzíven reagálsz. s talán járványos méretben.

ami sokkal hatalmasabb az egónál. a világban? . aminek drámára van szüksége ahhoz. hogy az ego tudatában légy. ami a jelen pillanatba van bezárva. hogy ezt az erőt ebbe a világba hozza. az gondolat. akkor abszurd lenne azt „megtagadni”. Várnod kell egy helyzetre. aki ne békességet akarna. nem tegnap és nem holnap. pénzzel kapcsolatos vita támad… Érzed-e a hatalmas erőhullámot. ami háborúban áll. elvesztem önmagamat az elmében. Az az illúzió azt gondolja. s ő bármi áron életben akar maradni. vagy akár egy gondolatra. a félelmet. hibáztasson? Más szóval: fel tudsz-e ébredni a tudattalanság e pillanatában? Képes vagy-e érezni. annak többé már nincs abszolút jelentősége. hogy „Tagadd meg önmagad!”. hogy igaza legyen. Tisztelem azt. ahogy valamit teszel. hogy van benned valami. valami. megkérdőjelezi módszered helyességét. hogy megvédje álláspontját. megtapasztalok. Van azonban benned valami más is. Kizárólag a jelenlét képes megszabadítani téged az egótól. S amikor Jézus azt mondta. ami végső soron számít: tudom-e mindig érzékelni az életem hátterében lévő. hogy csupán egy illúzió harcol az életben maradásáért. Ami hátramarad. ami történik. bármi történik is az életemben. amikor az ego túlélési üzemmódban működik. és így az anata (éntelenség) vált tanítása egyik központi elemévé. amelyik azt hiszi. ami reakciót vált ki belőled: valaki ezzel-azzal megvádol. aminek fontosabb. Az emberi létezés végső célja – tehát a te célod is –. Első alkalommal nem könnyű figyelő jelenlétként ott lenni. támadjon. a vagyokot? Pontosabban fogalmazva: tudom-e érzékelni ebben a pillanatban azt a vagyokot. az végső soron nem az. És ugyanez a magyarázat arra is. és kisiklasz az ego szorító markából. mint hogy békesség legyen? AZ EGÓN TÚL: A TE VALÓDI IDENTITÁSOD Amikor az ego háborúzik. hogy ő te vagy. mint az a gondolat.Az ego „magva” BÉKESSÉGET AKARSZ VAGY DRÁMÁT? Békességet akarsz. ami azt érzi. vagy amikor bekapcsolódott valamilyen múltbeli érzelmi minta. amit talán a harag és az ellenségesség álarca burkol be? Hallod-e. Mi a spirituális föleszmélés? A hit. gondolatok és érzések jönnek és mennek.30 - . aki vagyok. betolakodik a területedre. ami drámát. Ez a Lét. esszenciális Létségemet. mivel a tudatosság és az ego nem fér össze. hogy te lélek vagy? Nem. Az egótól való megszabaduláshoz mindössze annyi kell. az a tudat fénye. hogy a létét fenyegetik. tudd. de még mindig csupán gondolat. Az igazsághoz kicsit közelebb áll ugyan. de az elveszti abszolút komolyságát. És ily módon egy olyan erő jelenik meg az életedben. csupán relatív fontossága van. Ezért nevezhetjük azt jelenlétnek is. aki ezt tisztán meglátta. hogy ily módon megerősítse ama „színházi produkcióban” játszott győzedelmes szereplői identitását? Képes vagy-e érezni. akkor ezen azt értette: negáld – tagadd meg. nem méltányol. hogy amit érzékelek. Nem létezik olyan ember. sokkal hatalmasabb az elménél. amelyben érzékelések. aki vagyok? Tudom-e esszenciális identitásomat tudatként érzékelni? Vagy elvesztem önmagamat abban. ami konfliktust akar. és tudja így átalakítani a tudati állapotodat. A tudatosság az az erő. gondolok vagy érzek. Ha ekként ismerem magamat. jelenléted ereje növekedni fog. aminek célja. megtapasztalások. ez a mélyebb. Az egyetlen dolog. ami átvonul rajtad. hogy nem találhatom meg magamat a folyamatosan elenyésző dolgokban. utasítsd el – (és ezáltal bontsd le) az én illúzióját. igazoljon. hogy te az vagy. hogy van benned valami. és kizárólag most lehetsz jelen. valódi én. Csak a jelenlét képes lebontani benned a múltat. hogy a hangod keménnyé vagy élessé. Valószínűleg Buddha volt az első emberi lény. Ám ha egyszer megérezted a dolog ízét. különösen. esetleg hangosabbá és néhány oktávval mélyebbé válik? Észre tudod-e venni elméd száguldását. akit a születési anyakönyved jelez. elveszti súlyosságát. Ha én valóban az „én” – ego – lennék. A spirituális föleszmélés: tisztán látni. Ebben a pillanatban talán nem érzed. hogy miért nem lehet az egótól való megszabadulást valami jövőbeli időpontban elérendő céllá tenni.

Az ego mindig akar valamit a másik embertől vagy a helyzettől. hogy megkapja azt. amikor a gondolat – a hatalmas áldás és ugyanakkor hatalmas átok is – elkezdte átvenni az irányítást. az elégtelenség és hiány érzése. amit akar. hogy az én vagyok. Sokan részben . Az ego minden tevékenysége végső soron arra irányul. te már az egón túli tudatosság vagy. Amint fölismered és elfogadod. az ellenségekre. a Forrással. amit be kell tölteni. Ez annak a ténynek a következménye. ami az ego minden tevékenységét irányítja: a félelem. Az ego körül ezért állandóan ott lebeg a bizonytalanságérzés. és elhomályosította a Léttel. és mélyen belül tudja. amit a természetvédelmi park illetékesei helyeztek el. amit megfigyelhetsz másokban és – ami még fontosabb – magadban. A híres és ma már klasszikus popzenei szám az (I Can’t Get No) Satisfaction (Képtelen vagyok elégedetté válni) az ego dala. a haláltól való félelem. ám maximum annyit képes tenni. Abban a pillanatban ugyanis még többet tudsz. az Istennel való összekapcsolódottság egyszerű. a többre. mindig létezik a „még nem elég”. tartósan akkor sem elégedett soha. Még akkor is. a figyelemre. vagy ilyen-olyan nyereséggel. mint a másik személyé. békesség ébred benned. hogy egód éntudata erősebb. ám mély örömét. Jézus ezt nevezte „örök életnek”. ha rossz hírről van szó. hogy megszüntesse ezt a félelmet. a rejtett ösztönző erő mindig ugyanaz: igény arra. A következő állt rajta: „VIGYÁZAT! VESZÉLY! EGYETLEN SZERKEZET SEM STABIL!” Így szóltam a barátomhoz: „Ez egy igazán mélyen szántó szutra (szent szöveg)!” Áhítattal néztük. A fantomént. A mögöttes érzelem. hogy azt ideiglenesen elfedi egy bensőséges kapcsolattal. Célját sokszor nem éri el. és legtöbbször az „amit akarok” és az „ami van” közti távolság a zaklatottság és kínlódás állandó forrásává válik. hogy mi történt: „Képzeld! Még nem hallottad? Elmondom!” Ha elég éber. a nem létezéstől. még a látszólag szilárd. Azért. ha elég jelenlevő vagy. Miért a félelem a mögöttes érzelem? Mert az ego a formával való azonosulásból származik. A birtokra érve – amit benőttek a fák és a különféle. Például: éppen el akarod mondani valakinek a hírt. Az ego arra használja az embereket és a helyzeteket. az ego tudattalan hajtóereje: meg akarja erősíteni annak az imázsát. a mélyebb „én”. Egyik barátommal a kaliforniai Malibu közelében egy gyönyörű természetvédelmi területen sétáltunk. Mindig létezik hátsó szándék. hogy kitűnjön.Az ego „magva” MINDEN SZERKEZET LABILIS Bármilyen formát is vegyen fel. amely már halálon túli. hogy egyetlen forma sem állandó. hogy ő irányítson. és abból származik. mert többet tudsz nála. hogy azok mind mulandóak. anyagi forma sem. mint a beszélgetőpartnered. hogy különleges legyen.31 - . észlelni tudod magadban a hír közlése előtti futólagos elégedettségérzést. vagyis igény a szembehelyezkedésre. ha a felszínen magabiztosnak tűnik. hogy egyetlen szerkezet (forma) sem stabil. Az érzett elégedettséged az egóé. Csak annak az igazsága tesz szabaddá. És persze igény az elkülönülésre. Emlékezz: amint a benned lévő egónak a tudatára ébredsz. igény a hatalomra. ha azt felismered. aki vagy. Illúzió azonban sohasem fog téged kielégíteni. AZ EGO IGÉNYE A FÖLÉNY ÉRZÉSÉRE Az egónak számos finom és könnyen észrevétlenül maradó formája létezik. ha az illető az államelnök vagy a pápa. ami akkor jött létre. abban a pillanatban fölényben érzed magadat. A hamis fölismerése már a valódi előemelkedése. A „senkinek levéstől” való félelem. még akkor is. és még ha sikerrel jár is. még akkor is. Ráakadtunk egy évtizedekkel ezelőtt leégett vidéki kúria romjaira. káprázatosan szép növények – a gyalogút mentén felállított figyelmeztető táblát találtunk. Bármilyen viselkedést is produkál az ego. valamilyen új tulajdon megszerzésével. tudja. akiről azt gondolom. hogy rövid ideig – az ego szemszögéből nézve – fölénybe kerültél a másikkal szemben. mert a valamennyi forma mulandóságának fölismerése ráébreszt a benned rejlő formamentes dimenzió létére.

32 - . és ahelyett. Az igazi kapcsolatban nincs semmiféle akarás. AZ EGO ÉS A HÍRNÉV A „névemlítés” közismert jelensége – amikor csak úgy mellékesen megjegyzed. élénk figyelem.”8 Ezért nehéz a híres ember számára igazi kapcsolatban lenni másokkal. hogy semmit sem kaphat a másiktól. amelyet nem ural az ego a maga imázsformálásával és önkeresésével. ami ott található. vagy ha úgy véli. úgy erősíti magát. és kezdik magukat a hétköznapi halandókhoz képest ténylegesen felsőbbrendűnek látni.           . Ez a hiteles kapcsolat előfeltétele. A hírnév abszurd túlértékelése világunk egós őrületének csupán egyik megnyilvánulása. Kizárólag olyan emberekkel körülvéve. hogy rajtad keresztül ők többek lehetnek. Továbbá: a pletyka gyakran tartalmaz másokra vonatkozó. akit szinte emberfölötti lényként csodáltak. fogalmi identitásról hordoznak. hibáztatás. és egyre dependensebbé (függővé) válnak saját. Szerény maradt. csak annyiban. Ez az éber figyelem a jelenlét. pontosabban annak a mentális képnek a révén. a saját identitását – önmaga mentális képét – óhajtja erősíteni azzal. akivel találkozol. a másik emberhez viszonyított éntudatát. Vagy az ego stratégiát vált. Egyes híres emberek ugyanebbe a hibába esnek. A legtöbb ember. kollektív. sohasem azonosult azzal a képpel. és azonosulnak azzal a kollektív fikcióval. Y. folytatódó népszerűségükkel kapcsolatban. hogy asszociálódik veled. nyílt. hogy valamilyen módon kisebbíti. akik az ő felfuvalkodott énképüket táplálják. képpel. egyre boldogtalanabbak lesznek. Albert Einstein. Az e világban híressé válás átka. hogy versengene a másik emberrel.Az ego „magva” ezért megrögzött pletykások. és amit valóban tudok. amit az emberek az én eredményeimnek és képességeimnek tartanak. ami szintén erősíti az egót az abban kimondatlanul megbúvó. akkor a totális közömbösség állapotába merül: nem törődik veled. aki valójában vagyok. hogy önmagának a „fontos” személlyel való társítása révén kiemelkedő identitást szerezzen mások szemében. Az ilyen emberek esetleg nem is tudják. képtelenné válnak igazi kapcsolatokra. hogy valójában egyáltalán nem érdeklődnek irántad. ám csak képzelt erkölcsi fölény révén. hogy társul az illetőhöz. sértettség. amit rólad mint híres személyről. az ego fenyegetettséget érez. csak a másik személy felé áramló. Azt hiszik. valahányszor negatív véleményt mondasz egy másik emberről. amit róla a kollektív elme alkotott. hogy ismered X. Ezért az egós kapcsolatok három meghatározó állapota: az akarás. hogy a bolygó leghíresebb embereinek egyike legyen. ha az mások szemében fontos személy. amennyiben megerősíted az ő – végső soron fiktív – éntudatukat. tudatának vagy képességének az értékét. egy irreálisan túlbecsült. mint én. Ennek eredményeképp egyre jobban elidegenednek önmaguktól és másoktól. Ezért ekkor azzal próbálja meg önmagát helyreállítani. Az igazi kapcsolat ugyanis olyan. a meghiúsult akarás (harag. amit az emberek és a média belőlük kreált. illetve aközött. Egótlan.-t – része az ego stratégiájának. Történetesen még a következőt is mondta: „Groteszk ellentmondás feszül aközött. mert a „kevesebb” érzete csökkenti az elképzelt. amelynek célja. kritizálja vagy elbagatellizálja a másik személy tulajdonának. panaszkodás) és a közömbösség. és akinek az volt a sorsa. Magukat szeretnék te általad teljessé tenni. ha valaki többet tud vagy többre képes. Ha valakinek többje van. hogy valódi énedet teljesen elhomályosítja egy kollektív mentális kép. rosszmájú kritikát és véleményt. Az ego vagy akar valamit az illetőtől. és ezáltal a saját szemében is.

Szerepjátszás: az ego számos arca

NEGYEDIK FEJEZET

Szerepjátszás: az ego számos arca
Az olyan ego, amelyik akar valamit a másiktól, és ugyan melyik nem akar, általában eljátszik valamilyen szerepet, hogy a „szükséglete” kielégüljön, akár anyagi nyereségről; akár a hatalom, a fölény vagy a különlegesség érzéséről; akár valamifajta – testi vagy lelki vonatkozású – örömérzésről van szó. Az emberek általában egyáltalán nincsenek az alakított szerepük tudatában. Ők maguk azok a szerepek. Némelyik szerep alig észrevehető; némelyik ordítóan nyilvánvaló – kivéve annak, aki azt éppen alakítja. Néhány szerepnek egyszerűen csak annyi a funkciója, hogy figyelmet szerezzen. Az ego ugyanis mások figyelmén virul. (A figyelem végül is a pszichés energia egy formája.) Az ego nem tudja, hogy minden energia forrása benned van, ezért azt kívül keresi. Az ego nem a formamentes figyelmet, a jelenlétet keresi, hanem a valamilyen formában megnyilvánuló figyelmet, mint amilyen például az elismerés, a dicséret, a csodálat; vagy csak annyit, hogy valahogy észrevegyék, hogy létezését tudomásul vegyék. A szégyenlős ember – aki fél mások figyelmétől – sem mentes az egótól, csupán ambivalens, „kettős” egóval rendelkezik, amelyik egyszerre áhítja és féli a többiek figyelmét. Attól fél, hogy a figyelem majd kritika vagy rosszallás formáját ölti, más szóval attól, hogy a figyelem nem növeli, hanem csökkenti az éntudatát. Emiatt a szégyenlős ember nagyobb mértékben fél a figyelemtől, mint amennyire áhítja azt. A szégyenlősség gyakran társul egy alapvetően negatív énfogalommal, a nem megfelelőség hitével. Önmagunk fogalmi látása – ennek vagy annak látom magamat –, akár pozitív (én vagyok a legnagyszerűbb), akár negatív (mit sem érek): az ego. Minden pozitív énfogalom mögött ott lapul a „nem vagyok elé jó”-tól való félelem. Minden negatív énfogalom mögött ott lapul az „én legyek a legnagyszerűbb” vagy „jobb legyek, mint a többiek” iránti vágy. A magabiztos ego meglévő fölényérzése és a további fölény iránti igénye mögött ott lapul a kisebbrendűségtől való, tudattalan félelem. Fordítva: a szégyenlős, inadekvát (magát nem megfelelőnek tartó) egóban, amelyik kisebbrendűséget érez, erős, rejtett vágy lapul a felsőbbrendűség érzése iránt. Sokan a kisebbrendűségi és a felsőbbrendűségi érzések között hullámoznak, attól függően, hogy éppen milyen helyzetben vannak, illetve kivel kerülnek kapcsolatba. Mindössze a következőt kell tudnod és magadban megfigyelned: valahányszor többnek vagy kevesebbnek érzed magadat bárkinél is, az a benned lévő ego. GONOSZTEVŐ, ÁLDOZAT, SZERELMES Egyes egók, ha nem tudnak dicsérethez és csodálathoz jutni, akkor a figyelem más formáival is beérik, és olyan szerepeket játszanak, ami azokat váltja ki. Ha nem tudnak pozitív figyelmet szerezni, akkor helyette esetleg negatív figyelmet keresnek, például negatív reakciót provokálva ki valaki másból. Néhány gyerek pontosan ezt teszi. Rosszalkodnak, hogy figyeljenek rájuk. A negatív szerepek játszása különösen hangsúlyossá válik, valahányszor az egót felnagyítja egy aktív fájdalomtest, tehát egy olyan, a múltból származó érzelmi fájdalom, amelyik még több fájdalom átélésével óhajtja megújítani önmagát. Egyes egók bűntényeket követnek el, csakhogy hírnévre tegyenek szert. Ők a hírhedtség és az emberek rosszallása révén akarnak figyelemhez jutni. A jelek szerint azt mondják: „Kérlek, mondjátok, hogy létezem, hogy nem vagyok jelentéktelen!” Az ego ezen patologikus (kóros) formái a szokványos egók csupán extrémebb verzióit képezik. Igen gyakori szerep az áldozaté. A figyelemforma, amit ő keres, az a mások együttérzése vagy sajnálata, illetve hogy a többieket érdekeljék az „ én problémáim”, érdeklődjenek „én és a történetem” iránt. Az „önmagamat áldozatnak látni” elem számos egós

- 33 -

Szerepjátszás: az ego számos arca

mintában föllelhető, például a panaszkodásban, a sértettségben vagy a bántalmazottságban. Persze, ha már azonosultam az olyan történettel, amelyben magamra az áldozat szerepét osztottam, azt nem akarom föladni, és ezért – amint azt minden terapeuta jól tudja – ez ego nem óhajtja, hogy a „problémái” véget érjenek, mert azok részei az ő identitásának. Ha pedig senki sem figyel a szomorú történetemre, akkor azt a fejemben ismételgetem újra és újra. Önsajnálatot érzek, és identitásom azé az emberé, akivel az élet, más emberek, a sors vagy Isten igazságtalanul bánik. Ez definíciót (meghatározást) ad az énképemhez, valakivé tesz, márpedig az ego számára kizárólag ez számít. A szerepjáték meglehetősen gyakori jelenség a „romantikus kapcsolat” első időszakában. Célja: vonzani és megtartani azt, akire az ego olyan lényként tekint, aki majd „boldoggá tesz; aki azt érezteti velem, hogy különleges vagyok; aki minden igényemet kielégíti”. „Azt alakítom, akinek te akarsz; te pedig azt alakítod, akinek én akarlak”: ez a kimondatlan és tudattalan megállapodás. A szerepjátszás azonban fárasztó munka, ezért ezeket a szerepeket nem lehet a végtelenségig játszani, különösen ha összeköltöztök. Amikor e szerepek lehullanak, mit látsz? A legtöbb esetben sajnos annak a lénynek még nem a valódi esszenciáját, hanem azt, ami az ő igazi lényegét elfedi: a szerepeitől megfosztott, durva egót a maga fájdalomtestével, továbbá a meghiúsult akarásával, ami most haragba fordul át, ami legnagyobb valószínűséggel épp a házastárs, illetve a partner ellen irányul, amiért ő nem tudta eltüntetni azt a mögöttes félelmet és hiányérzetet, ami az egós éntudat lényegi eleme. Amit általában „szerelembe esésnek” neveznek, az a legtöbb esetben az egós akarás és követelés fölerősödése. Függőség alakul ki benned a másik személlyel kapcsolatban, pontosabban az illetőről általad alkotott képpel kapcsolatban. Ennek semmi köze a valódi szeretethez, amiben nyomokban sincs akarás. A hagyományos szerelemfogalom vonatkozásában a spanyol nyelv a legőszintébb: te quiero azt jelenti, hogy „akarlak”, és azt is, hogy „szeretlek”. A szeretlekre használt másik kifejezést – te amo –, ami nem hordozza ezt a kettősséget, ritkán használják, talán mert az igazi szeretet is épp oly ritka. AZ ÖNDEFINIÁLÁS SZÉLNEK ERESZTÉSE Ahogy a törzsi kultúrák az ősi civilizációkká fejlődtek, bizonyos funkciók kezdtek kiosztódni az emberek közt: uralkodó, pap vagy papnő, harcos, gazda, kereskedő, kézműves, munkás stb. Osztályrendszer fejlődött ki. A funkciód, amibe a legtöbb esetben beleszülettél, meghatározta, hogy ki vagy a többiek szemében, ahogy azt is, hogy ki vagy a saját szemedben. A funkciód szereppé vált, ám azt nem szerepnek tekintették: te az lettél, illetve annak gondoltad magad. Csak olyan ritka lények, mint Buddha vagy Jézus látták meg a kaszt vagy társadalmi osztály alapvető jelentéktelenségét; ismerték fel, hogy az valójában formával való azonosulás, s hogy a kondicionálttal és az időlegessel való ilyen azonosulás elhomályosítja a minden egyes emberi lényben ott ragyogó kondicionálatlan és örökkévaló fényét. Mai világunkban a társadalmi struktúrák már kevésbé merevek és kevésbé egyértelműen definiáltak, mint a régebbi korokban voltak. Jóllehet a legtöbb embert természetesen még mindig kondicionálja a környezete, rájuk már nem osztanak automatikusan valamilyen funkciót és azzal egy identitást. A mai világban történetesen egyre több ember érez zavart, mert nem tudja, hogy igazából hova is tartozik, mi a célja, sőt még azt se, hogy ő kicsoda. Általában gratulálok, amikor valaki azt mondja nekem: „Már azt se tudom, ki vagyok.” Megrökönyödve kérdezik: „Azt akarod ezzel mondani, hogy jó dolog zavarban lenni?” Erre azt javaslom: „Vizsgáld meg! Mit jelent összezavartnak lenni? A ’nem tudom’ nem zavartság. A zavartság az, hogy: ’Nem tudom, de tudnom kéne’ vagy ’Nem tudom, de tudnom kell’. Lehetséges-e, hogy szélnek ereszd azt a hiedelmedet, miszerint tudnod kéne vagy tudni akarod, hogy ki vagy? Másként megfogalmazva: fel tudsz-e hagyni azzal, hogy

- 34 -

Szerepjátszás: az ego számos arca

fogalmi definícióktól várd el, hogy azok éntudatot adjanak neked? Fel tudsz-e hagyni azzal, hogy gondolattól várd el, hogy az éntudatot adjon neked? Amikor szélnek ereszted a hiedelmet, miszerint tudnod kéne, illetve tudni akarod, hogy ki vagy, akkor mi történik a zavartsággal? Hirtelen eltűnik. Amikor teljesen elfogadod, hogy nem tudod, akkor történetesen a lelki béke és a világosság olyan állapotába lépsz be, ami közelebb visz ahhoz, aki valójában vagy, mint amilyen közel gondolat valaha is vihetne. Önmagadat gondolattal definiálni: önmagad korlátozása.” ELŐRE MEGSZABOTT SZEREPEK A különböző emberek természetesen különböző funkciókat látnak el ebben a világban. Ez nem is lehet másként. Ami az értelmi vagy fizikai képességeket – tudást, ügyességet, készségeket és energiaszintet – illeti, az emberi lények nagyon különbözőek. Ami igazán számít, az nem az, hogy milyen funkciót töltesz be ebben a világban, hanem hogy azonosulsze a funkcióddal oly mértékben, hogy az már átveszi fölötted az uralmat, és olyan szereppé válik, amit eljátszol. Amikor szerepeket játszol, tudattalan vagy. Amikor észre tudod venni, hogy szerepet játszol, ez a felismerés teret hoz létre közted és a szerep között. Ez a szereptől való megszabadulás kezdete. Amikor teljesen azonosulsz egy szereppel, akkor összetévesztesz egy viselkedési mintát azzal, aki vagy, és önmagadat nagyon komolyan veszed. Továbbá automatikusan szerepeket osztasz ki másokra, olyan szerepeket, amelyek illeszkednek a tiédhez. Amikor például olyan orvoshoz fordulsz, aki teljesen azonosult a szerepével, akkor az ő számára te nem emberi lény, hanem páciens vagy egy kóreset vagy. Bár a társadalmi struktúrák a mai világban már kevésbé merevek, mint az ősi kultúrákban voltak, még mindig sok előre megszabott funkció vagy szerep létezik, amelyekkel az emberek készségesen azonosulnak, és amelyek így az ego részévé válnak. Az emberi interakciók ettől hiteltelenek, embertelenek és elidegenítők lesznek. Azok az előre megszabott szerepek ugyan nyújthatnak számodra némileg vigasztaló identitástudatot, ám végül elveszel bennük. A hierarchikus szervezetekben – például a katonaságnál, egyháznál, kormányhivatalnál vagy nagyvállalatnál – betölthető funkciókat hajlamosak az emberek szerepidentitássá változtatni. Lehetetlen számodra hites emberei kapcsolat, ha elveszel a szerepedben. Egyes előre megszabott szerepeket szociális archetípusoknak2 is nevezhetünk. Hogy csak néhányat említsek: a középosztálybeli háziasszony és családanya (bár ez ma már nem olyan gyakori, mint amilyen régebben volt); a kemény, macsó férfi; a csábító, a „végzet asszonya”; a „nonkonformista” (a fennálló rendhez nem alkalmazkodó) művész; a „kultúra embere” (Európában meglehetősen gyakori szerep), aki úgy csillogtatja irodalmi, szépművészeti és zenei ismereteit, mint más a drága ruháját vagy az autóját. És aztán ott az egyetemes felnőttszerep. Amikor ezt a szerepet alakítod, nagyon komolyan veszed magadat és az életet. A spontaneitás, a vidámság és az öröm nem része e szerepnek. A hippimozgalom, ami az 1960-as években az Egyesült Államok nyugati partján indult, majd elterjedt az egész nyugati világban, abból született, hogy sok fiatal elutasította a társadalmi archetípusokat, szerepeket és előre megszabott viselkedésmintákat, valamint az egóra épülő társadalmi és gazdasági struktúrákat. Nem voltak hajlandóak eljátszani azokat a szerepeket, amiket a szüleik és a társadalom rájuk akart osztani. Befolyásolhatta ezt az a tény, hogy mindez egybeesett a vietnami háború borzalmaival, amelyben több mint 57 ezer fiatal amerikai és 3 millió vietnami vesztette életét, és amin keresztül mindenki számára megmutatkozott a rendszer és a mögötte álló gondolkodásmód őrültsége. Az 1950-es években – gondolkodásában és viselkedésében – a legtöbb amerikai rendkívül konformista volt, ám az 1960-as években már milliók léptek ki a kollektív fogalmi identitással való azonosulásból,
2

Archetípus: valaminek az ősformája, eredeti ősi alakja; őskép, szimbólum. (Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára, Akadémiai Kiadó, 1983.)

- 35 -

A BOLDOGSÁG MINT SZEREP KONTRA VALÓDI BOLDOGSÁG „Hogy vagy?” „Remekül! Jobban már nem is lehetnék!” Igaz vagy nem? Sok esetben a boldogság csak szerep. Amikor betérsz az üzletbe vásárolni. hogy az illető koldus-e vagy király. mint egy felnőttel. és nem csupán azok számára. a hozzáállásodban és a viselkedésedben. Megannyi kondicionált viselkedésminta lép érvénybe két ember között. hogy előre megszabott társadalmi szerepekbe csusszansz. a bankba. Másnap összehívta tanítványait. a letörés és a túlreagálás. akkor finom változásokat vehetsz észre a beszédmódodban.) Tehát a fogalmi kép. Nemcsak arról hordozol magadban mentális képet. Miért? Mert szerepeket játszol. akik részt vettek benne. Nem emberi lények. ám aztán magadon is észreveheted. ám „hasadékot” hagyott hátra. Nincs igazi kapcsolat. fogalmi jellegű. amit elméd rólad alkotott. hanem arról is. megfigyelheted. kapcsolatba lép elméd másik teremtményével. hanem azzal. hogy valójában sok bennük a boldogtalanság. és a létezés azonosságát minden emberben meglátni. kapcsolataik annál kevésbé lesznek valódiak. az emberek sokszor letagadják – néha még maguk előtt is –. (Nála ugyanez történik. a zen tanító és szerzetes épp egy híres nemesember temetési szertartását készült megtartani. hanem csupán az. Ezek után nem meglepő. immár megvilágosodottan. csak fordítva. attól függően. hogy kapcsolatok terén oly sok a konfliktus. akivel épp beszélsz. Talán kissé másként beszélsz a cég elnökével. A boldogtalanságot gyakran eltakarja a mosolygó külső és a csillogó. sem a gyerek esetében. különösen azon ember viszonylatában. Nem vagy önmagad sem az elnök. s a szerint beszélsz és cselekszel. és nem vele. miként beszélsz másokkal. Bevallotta. és a mosoly díszlete mögött hatalmas mennyiségű fájdalom lapul. amit az emberek eljátszanak. Két személy közti valamennyi egós interakció tehát valójában négy olyan. Maga a mozgalom elfajult és véget ért. hanem fogalmi jellegű. A hippimozgalom az emberiség addig merev. hogy az ősi keleti bölcselet és spiritualitás nyugatra áramoljon. elme teremtette kép interakciója. hogy te ki vagy. és közölte: még nem áll készen arra. hogy nyirkosak a tenyerei. mint a portással. hogy igazi tanító legyen. függetlenül attól. hogy meg tudd figyelni. Az eladó – aki szintén szerepet játszik – vásárlóként bánik veled. mentális imázsok beszélnek egymással. Eleinte ezt könnyebb másokban megfigyelni. IDŐLEGES SZEREPEK Ha már eléggé fölébredt és tudatos vagy ahhoz. Minél nagyobb mértékben azonosulnak az emberek az éppen játszott szerepükkel. akinek magadat gondolod. és kulcsszerepet kapjon a globális tudat fölébredésében. hogy még nem tud minden emberrel azonos módon viselkedni. egós pszichéjének föllazulását jelentette. amikor bemész az étterembe. sem a portás.Szerepjátszás: az ego számos arca mert annak őrült volta oly szembetűnően látszott. hogy éppen kivel léptél interakcióba. hogy sajnos még képtelen keresztülnézni a társadalmi szerepeken és fogalmi jellegű identitásokon. AZ IZZADT TENYERŰ SZERZETES Kasan. amelyek végső soron kitalációk. a postahivatalba. fehér fogsor. Talán kissé másként beszélsz egy gyerekkel. Ez tette lehetővé. akinek őt gondolod. Ahogy ott állt és várt a tartomány kormányzójának és más uraknak és úrhölgyeknek az érkezésére. azt vette észre. s ezért oly gyakori a depresszió. hogy ki a másik ember. Nyolc év múlva visszatért korábbi tanítványaihoz. A másik ember elméje valószínűleg ugyanezt teszi. amelyek meghatározzák a lezajló interakció minőségét. Valójában egyáltalán nem te lépsz vele kapcsolatba. ami a másik emberről alkotott fogalmi kép.36 - . Ezt követően távozott. és egy másik mester tanítványává szegődött. . Vásárlóvá válsz.

ANYASÁG ÉS APASÁG: SZEREP VAGY FUNKCIÓ? Sok felnőtt játszik szerepet. ami van. Ha azonban a szülői szerep identitássá válik. amikor a hozzá tartozó funkciót szükségessé tevő igények már rég megszűntek. most rögtön. a valódi boldogság forrását. hogy mi a legjobb neked”. hogy történeteket kreálnál. ami mindig semleges. és akadályozza őt abban a feladatában. Nem tudják elengedni az igényt. az ilyen szülők nem tudnak megszabadulni a gondolattól. Ahelyett. s hogy néha megmondd a gyereknek. maradj a tényeknél! Például a „tönkrementem”: történet. ami mindig úgy van. ha felhagynak az anyasággal vagy apasággal. Ráadásul a szerepet alakító identitás még akkor is fennmarad. Nem kezelik őt egyenlő félként. s átveszi fölötted az irányítást. miszerint „én tudom. Légy tudatában gondolataidnak! Válaszd el őket a szituációtól. holott a gyerekük már rég felnőtt. mit tegyen. A mit tegyen. A tény. hogy javarészt a gondolataid teremtik meg az érzéseidet! Lásd meg a gondolkodásod és az érzelmeid közti kapcsolatot! Ahelyett. A tényekkel történő szembenézés mindig erőt adó. Bolondos szavakat és hangokat használnak. vagy ki kell lépned a szituációból. vagyis anélkül. mert a keresés a boldogság ellentéte. illetve a mit ne tegyen közlése pedig irányítgatássá és basáskodássá válik. Ha pedig történetesen semmit sem tehetsz. Ily módon lenézően beszélnek a gyerekkel. még nem jelenti azt. hogy azzal kapcsolatos történeteket kreálnál. A gyerek szükségleteinek kielégítése túlzóvá válik. hogy egy bizonyos skandináv ország fővárosában az ittas viselkedésért járó letartóztatást kockáztatod. hogy felfedezze maga számára a világot. hogy az ott van. aki vagy.Szerepjátszás: az ego számos arca A „remekül vagyok” olyan szerep. hogy gondoskodj a gyerek szükségleteiről. ami van. és ezért társadalmilag meglehetősen elfogadott. akkor ez a funkció túlhangsúlyozott és eltúlzott lesz. A boldogtalanság elfedi a természetes jóllétedet és lelki békédet. A boldogság mindig elérhetetlen. és tudattalanul attól félnek. ám a boldogtalanságtól meg tudsz szabadulni. A „fél dollár maradt a bankszámlámon”: tény. illetve mit ne.37 - . és megakadályozza. ha szembenézel azzal. hanem az arról alkotott gondolatod. ha tetteinek befolyásolása . ha az utcán ismeretlenekre rámosolyogsz. A felnőttek többsége élete egy pontján szülő lesz.” Majd kutakodj! A dolognak köze lehet a helyzethez. hogy elveszítik identitásukat. Ha boldogtalanság van benned.” A boldogtalanság elsődleges oka sohasem a helyzet. De ne mondd. de nekem azt mondták. Mondd azt: „Boldogtalanság van bennem. Ha a felnőtt gyermekük irányítása. Valószínűleg túlzás. ahol nyomorultul lenni és annak látszani szinte a „szabvány”. ha az éntudatodat teljes mértékben vagy nagyrészt abból eredezteted. a veszélytől való megvédés túloltalmazás lesz. Jóllehet a felnőtt gyermek már negyvenéves. és kényeztetésbe csap át. hogy a gyereküknek szüksége legyen rájuk. hogy „boldogtalan vagyok”! A boldogtalanságnak semmi köze ahhoz. légy a mögöttük meghúzódó tudatosság! Ne keresd a boldogságot! Ha keresed. ahogy van. amikor kisgyerekhez beszél. Tehát a szülői szerepet kényszeresen továbbjátsszák. és mindenfélét kipróbáljon. vagy nyomorultul érzem magam. A létfontosságú kérdés: képes vagy-e jól betölteni a szülői funkciót anélkül. hogy megakadályozd veszélybe kerülését. amit az ego Amerikában gyakrabban alakít. s így aztán nincs kettejük közt valódi kapcsolat. hogy hatékony lépéseket tegyél. Légy tudatában. és mondd: „Nos. itt pedig a vele kapcsolatos gondolatom. Választhatok: vagy elfogadom. Az ilyen szülők nem tudják „letenni” az anyaságukat vagy apaságukat. hogy az a szerepeddé válna? A szülői feladatkör része. amiben épp leledzel. ami az egyik legegyetemesebb szerep. Ez korlátoz. illetve a tény. Ott a helyzet. akkor először is be kell ismerned. ahelyett. hogy ne lennétek egyenrangúak. ebben a pillanatban ez van. mint a gyerek. mint számos más országban. hogy azonosulnál a funkcióval. nem találod meg. hogy a gondolataid és az érzelmeid lennél. hogy átmenetileg többet tudsz és nagyobb vagy. A helyzet megváltoztatásához esetleg cselekedned kell. Az ilyen szülők a szülői szerepükkel definiálják önmagukat. akkor nézz szembe azzal.

hogy nem fognak. feltéve. De ha nem is történik változás. s nem az. A szülői szereppel azonosuló anya vagy apa azt is megkísérelheti. akkor többé már nem kell hinned minden gondolatodban. hogy ez csupán a bennük munkálkodó ego. arra neked reagálnod kell. aki te valójában vagy? Minden ilyen megvizsgálatlan feltevés hatalmas mennyiségű negatív érzelmet. Még nem képesek a szerepükkel való azonosulásuk eloldására. Ha a szülő a gyermekei kényszeres manipulálása mögött meghúzódó. amelyek valójában papád és mamád internalizált (bensőddé tett) szavai. Az valószínűleg csak még tudattalanabbá tenné őket. akivel beszélgettem.Szerepjátszás: az ego számos arca iránti vágyuk meghiúsul – ahogy az általában történik –. Az ellenszegülés csak újabb energialöketet adna nekik. amit gondolsz. akikben az ego működik.” Ha az ilyen tudattalan motivációkat tudatossá teszed. ne mondd nekik. ami: egy régi. Néhány szülő. „Meglehet. amelyek valami ilyesmit mondanak: „Nem vagy elég jó! Sose viszed semmire!”. és ők maguk ezt el is hiszik. mi a legjobb a számodra! Szeretlek és továbbra is szeretni foglak. hogy: „tudattalanok vagytok. aki valójában vagyok. akkor is majd megértően tudod fogadni szüleid viselkedését. amíg nem kapok tőlük beleegyezést és megértést!” Valóban? Aztán mit változtat az ő jóváhagyásuk vagy jóvá nem hagyásuk azon. ugyanis képtelenek rá. hogy megőrizzék szerepüket. Az egós minták. A felszínen úgy tűnik. a múlt által kondicionált gondolatnak. hogy azt személyes ügyként kezelnéd. hogy a gyermekei révén váljon teljesebbé. Ha van benned tudatosság. akkor elkezdik a gyereküket kritizálni. vagyis anélkül. hogy én tudom. akkor képes leszel annak tekinteni ezt a fejedben szóló hangot. hogy elérd azt. hirtelen észbe kapott: „Te jó ég! Ezt tettem volna?!” Amint megérted. még a hosszú ideje fennállók is. A mögöttük megbúvó ego láthatóvá válik. Mindez tudattalan próbálkozás arra. mentális álláspontot fogalmaznak meg? Ha van benned tudatosság. ahogy annak diszfunkciója is. A változás leghatékonyabb előmozdítója a tudatosság. amit én sohasem értem el. Nyilvánvaló. és annyira kellemetlenül érezd magad. hogy úgy éreznéd. amit teszek! Meg kéne érteniük engem. Légy éber! Keringenek-e olyan gondolatok az elmédben. amiről tudom. Azok nem többek. mint . viszont én addig képtelen vagyok boldognak és nyugodtnak érezni magamat akként. Fejlődő tudatuk még nem tette meg a tudatosság szintjére röpítő kvantumugrást. akkor valószínűleg a következő mondatok valamelyikét – vagy mindegyikét – hallaná: „Csak azt akarom. ha bensődben nem fordulsz ellenük. vagy nemtetszésüknek adnak hangot. A régi. valójában azonban csak a saját szerepidentitásuk érdekli őket. akik ők valójában. Azt akarom. rögtön látod. Ha a szüleid ezt művelik veled. annak a hiábavalóságát is fölismered. illetve mit műveltél. szokásos reakcióid mögött meghúzódó. hogy aztán végül alávesd magadat az akaratomnak. hogy olyan erős bűntudatot ébresszek benned. és el kellene fogadniuk olyannak. és a tudattalan mintának magától vége szakad. és rajtad keresztül én is valaki lehessek. mert az egójuk azonnal védekező pozíciót venne föl. néha ügyesen álcázva. megőrizzék identitásukat. nagyrészt tudattalan feltételezéseket és ösztönző erőket tudatossá és hallhatóvá tenné. benned lévő tudattalan feltevéseidet és elvárásaidat is tudatosítsd! „A szüleimnek egyet kellene érteniük azzal. hogy az számodra a megfelelő. vagy valami más kritikát. Elég számodra felismerni. anélkül. amilyen vagyok!” Valóban? Miért kéne? A tény az. mintha a gyerekükért aggódnának. vagy igyekeznek a gyerekükben bűntudatot ébreszteni. olykor még azon személy elől is. sok fölösleges boldogtalanságot okoz. néha szinte csodának tűnő módon szertefoszlanak. hogy a világ szemében valakivé válj. Minden egós motiváció az én erősítése és önérdek. és az ego markának a szorításában vergődtök”. hogy azt teszed. mennyire abszurdak. hogy mit művelsz. Ne okozz nekem csalódást! Annyi mindent feláldoztam érted! A veled kapcsolatos rosszallásomnak az a célja. Ez esetben az ego mások manipulálására irányuló igénye – melynek célja: állandó hiányérzetének megszüntetése – a gyerekekre irányul.38 - .

A szenvedés tüze a tudat fényévé válik. jóllehet az végül elpusztítja az egót – feltéve. A tudatosság: jelenlét. az meglehet. el fognak követni hibákat. Lehet. Annyi segítséget és útmutatást adj nekik. A szenvedésnek nemes a célja: a tudat fejlődése és az ego fölperzselése. A paradoxon: a szenvedést a formával való azonosulás okozza. vagy elfogadhatod azt valaki más – például gyermeke. hogy újra és újra átéld a múltat. felgyorsul a folyamat. ahelyett. Elfogadhatod a szenvedést a magad számára. Igen. aminek az oka gyakran a kapcsolatuk hiteltelensége. ahogy minden más ember is. Rajtad keresztül érkeznek e világba. de ők nem a „tieid”. és meg fogják tapasztalni a szenvedés valamilyen formáját. hogy azt a szerepet a szülő mennyire lelkiismeretesen játssza. ha meg tudnám kímélni őket minden szenvedéstől?” Nem. annál jelenlevőbbnek kell lenned. amit a gyermekeidnek tenniük vagy megtapasztalniuk kellett. hogy a szülő ott legyen számára. Az ego azt mondja: „Nem kéne szenvednem!”. hogy azok csak a te nézőpontodból látszanak hibáknak. Minél több közös múlt van egy kapcsolatban. hogy mindent tökéletesen teszel a gyerek . Lehet azonban. hogy igent kell mondanod a szenvedésre. mert immár tudatosan szenvedsz. akkor menj. ami megadja minden későbbi kapcsolatod „alaphangját”. számos téveszmés jellegű gondolatának egyike: „Nem kéne szenvednem!” A gondolat néha valaki hozzád közelállóra tevődik át: „A gyerekemnek nem kéne szenvednie!” Valójában épp ez a gondolat húzódik meg a szenvedés gyökerénél. „Hát nem lenne csodálatos. A hit. amennyit csak tudsz. az állítás már annál kevésbé igaz. A TUDATOS SZÜLŐI VISELKEDÉS Sok gyerek táplál haragot és neheztelést a szülei iránt. Az igazság ugyanis az. méghozzá emberi lényként. márpedig az igazság mindig paradox jellegű. Minél több elvárás él benned azzal kapcsolatban. hanem remek teszt is a jelenléted mértékének megítéléséhez. A szüleidhez fűződő viszonyod nem csupán az őskapcsolatod. A keresztre feszített ember képe archetípusos kép. A szenvedés nagy részét az ego okozza. Amíg ellenállsz a szenvedésnek. különösen. TUDATOS SZENVEDÉS Ha kisgyerekeid vannak. addig az lassú folyamat. hogy annyira megvilágosodott vagy – mondja Ram Dass –. A „nem kéne szenvednem” az igazság eltorzítása. miszerint „én tudom. nem lenne. s nem holmi szerepként – függetlenül attól. és felszínes lények maradnának. Ami számodra hiba. hogy túljusson a szenvedésen. mamád – számára is. de értsd meg.Szerepjátszás: az ego számos arca régi gondolatok. mert az ellenállás több fölégetendő egót produkál. pontosan az. igaz lehet. és tölts el egy hetet a szüleiddel!” Remek tanács. A szenvedés elmélyíti az embert. amíg a gyerekek nagyon fiatalok. adj nekik segítséget. ahogy azt az ego képzeli. ugyanakkor a szenvedés mállasztja szét a formával való azonosulást. A gyerek mélyen vágyik arra. adódhatnak alkalmak. papád. mielőtt transzcendálhatod – túllépheted – azt. akik a dolgok külső formájával azonosultak. hogy a gyerekeid életének miként kéne alakulnia. az átváltozás. és kizárólag a jelenlét képes feloldani a benned lévő tudattalan múltat. mi a legjobb nekik”. Emberekként nem fejlődnének. A szenvedés érkezhet teljesen váratlanul. de minél idősebbek. Az ego számos hibás feltételezésének. annál nagyobb mértékben élsz az elmédben. mert különben arra kényszerülsz.39 - . Ő minden férfi és minden nő. A tudatos szenvedésben már ott a transzmutáció. amikor hagynod kell őket hibákat elkövetni. ám nem úgy. de lehet az hibáik következménye is. Amikor azonban elfogadod a szenvedést. amikor kezdik elérni a felnőttkort! Olykor szenvedni is hagynod kell őket. ám még fontosabb: adj nekik teret! Teret a létezéshez. és ennek a gondolatnak a hatására még többet szenvedsz. hogy tudatosan szenvedsz! Az emberiség arra rendeltetett. hogy számukra jelen lennél. útmutatást és védelmet a legjobb képességeid szerint. „Ha úgy véled.

végső soron a cselekvés az üdvözítő. Egymásba szövődnek. fiatal. de még a tőled telhető legjobb cselekvés sem elegendő. (A fordító megjegyzése. és a másik (adott esetben a gyerek) szeretve – más szóval: „felismerve” – érzi magát. akkor épp a legfontosabb dimenzió hiányzik. annak megvan a maga helye. ahogy őt megérinted. vagy ilyen-olyan dolgában segíted. nem akarsz semmi mást.Szerepjátszás: az ego számos arca érdekében. érint. „Elkészítetted a házi feladatodat? Edd meg a vacsorádat! Tedd rendbe a szobádat! Mossál fogat! Tedd ezt! Hagyd azt abba! Siess. Az emberi dimenzióban megkérdőjelezhetetlenül fölényben vagy a gyerekkel szemben. Az ego mit sem tud a Létről. illetve élethez. Te a cselekvés mögötti Lét vagy.) . GYERMEKED „FELISMERÉSE” Emberi lény vagy. A könyvben gyakran használt Lét szó értelmezését Eckhart Tolle részletesen A most hatalma című könyvében adja meg. többet tudsz. A cselekvés történetesen sohasem elég. birtokló és hullámzó. Ha az ego tart a markában. hanem az emberi és a Lét közti egyensúly megtalálásának a kérdése. Valamennyinek megvan a maga helye. Az egyiket formaalapú figyelemnek nevezhetjük. A gyerekkel pedig éreztetni fogod az alárendeltségét. Hogy működik a formamentes figyelem? Ahogy a gyerekedre nézel és figyelsz. a funkciók. A Lét magában a tudat rezdületlen. és csak akkor lehet a kapcsolatotokban igazi szeretet. A jelenlét. nem a papa vagy a mama vagy. Nem fogod. és a formában természetesen valóban nem vagytok egyenlők. éber. nyugodt és csöndes vagy. Abban a pillanatban. a szerepek. készülj el!” „Mi a következő. ha jelen vagy. papa.40 - . akár beszél is. hogy mennyire keményen igyekszel. a tőled telhető maximumot nyújtod. Formaalapú figyelemre persze szükség van. ha megtalálod magadban a formamentes dimenziót. Szeretni azt jelenti: felismerni önmagadat a másikban. A másik rész: a Lét. amiket játszol. a forma világára jellemző illúzióként látod már. akkor azt hiszed. minimum tudattalanul. azt hisz. és azt tiszteletben is kell tartani. hogy a jövő egy pontján majd teljesnek érezhesd magad. hogy a tettek sokasága végül elegendő „cselekvést” produkál ahhoz. és ezért hiábavaló. Te a figyelem. de a szereteted csupán emberi szeretet lesz. amelyik figyel. mint ahogy az a pillanat éppen van. amiket betöltesz. és a cselekvés – Jézus szavaival: „a világi gond” – teljesen elhomályosítja a Létet. A formaalapú figyelem valamilyen módon mindig a cselekvéshez vagy az értékeléshez kötődik. ezért az emberi lény kifejezés emberi létet is jelent. minimum tudattalanul. Ily módon teret adsz a Létnek. az időtlen vagyok. A formamentes figyelem elválaszthatatlan a Lét dimenziójától. ám önmagukban azok nem elegendőek a kiteljesedett. a jelenlét vagy. aki vagy. függetlenül attól. Szeretheted a gyermekedet. A Lét: formamentes. a Létben vagytok egyenlők. Hogyan hozhatod be egy elfoglalt család életébe. amit tennünk kell?” Ez a kérdés meglehetőség pontosan tükrözi. ha mellőzöd a Létet. és több mindent tudsz megtenni. hogy sok otthonban milyen családi élet zajlik. a gyermekeddel való kapcsolatodba a Létet? A kulcs: adj a gyermekednek figyelmet! Kétféle figyelem létezik. ami nem a Létben gyökerezik. Nincs egyenlőség a gyermeked és közted. ám ha a gyermekednek mindössze ezt nyújtod. Nagyobb és erősebb vagy nála. éber jelenlétében található meg: a tudatban. Mit jelent ez? Az élet uralása nem irányítás kérdése. Ha csupán ezt a dimenziót ismered. Önmagában az emberi sohasem elég. néz. valóban jelentőségteljes kapcsolathoz. bármi. a csöndes nyugalom. férj. Csupán elveszel a cselekvésben. Az ember: forma. mert a kapcsolatotokban csak a forma létezik. A másik a formamentes figyelem.3 Mama. akkor fölényben fogod érezni magadat a gyerekkel szemben. aki vagy. Csak a formán túl. idős. vagyis feltételes. mint ő. Az emberi és a Lét nem különálló dolgok. felismeri önmagát a másikban. feleség. vagy mit érsz el. amit teszel: mindez az emberi dimenzióhoz tartozik. A másik „másságát” ekkor a tisztán emberi dimenzióra. A szeretet iránti 3 Az angol nyelvben a lét és a lény fogalmat azonos szó – being – jelöli.

A szenvedés a tűz. hanem a Lét szintjén. kevésbé sűrűvé. A szeretet a világot kevésbé világivá. de ez természetesen ugyanúgy áll minden egyéb kapcsolatra is. természetes és szerény – átalakító erővel hat mindenkire. vallási vezetők (néhány figyelemre méltó kivételtől eltekintve) – teljesen azonosultak a szerepükkel. Őket VIP4-eknek tekintik. az eddiginél áttetszőbbé teszi az isteni dimenzió. ők figyelemre méltóan emelkednek elő. hogy tettedben nincs én (ego). s néha még a szülő ellen irányuló. amit ő éppen alakít. Akkor vagy a legerőteljesebb és a leghatékonyabb. Amint ez vagy az próbálsz lenni. akkor a gyerek érezni fogja. Nem akarsz ez vagy az lenni. amelyet mindnyájunknak meg kell tanulnunk. hanem a Lét mélyebb „magvából” működik.) . spontán énnek”. amelyben az ego elégeti önmagát. illetve a szerep. akivel csak kapcsolatba kerülnek.41 - . azok. Hatásuk azonban messze túlterjed tettükön és funkciójukon. (A fordító megjegyzése. hogy az közben ne váljon számodra szereppé. ha azt magáért a tettért teszed. az támogatást kap. hogy szerepidentitásodat megvédd. Szokták mondani. ám félrevezető is lehet. zengő tombolás. amikor teljesen önmagad vagy. akik nem próbálnak többnek tűnni. Meglepő módon Shakespeare a televízió segítsége nélkül jutott erre a következtetésre. Ha az egós drámának bármi célja is van. Shakespeare-rel szólva: „egy félkegyelmű meséje. és egyedül ők azok. Bármit is tesznek. és fájdalom halmozódik fel benne. A szerepet játszó személyiségek e világában az a néhány ember. ami megváltja a világot. De ne akarj önmagad lenni! Az ismét csak egy újabb szerep lenne. mert összhangban áll az egész céljával. és a szenvedés – bár az túlnyomórészt ego teremtette – végül szintén egoromboló hatású. valójában a felismerés iránti vágy – ám nem a forma. Minden szerep egy-egy fiktív éntudat. Ők hozzák el az új tudatot. Bármit is teszel. akkor az közvetett: egyre több szenvedést teremt a bolygón. A szeretet dualitást (kettősséget) feltételez: szerető és szeretett. akik e világban valóban számítanak. s így meghamisítottá és eltorzítottá is tesz. hogy a kapcsolat nem teljes. Ha nem játszol szerepet. Már csupán a jelenlétük – ami egyszerű. ám ez nem teljesen pontos megfogalmazás. illetve hogy tetteid ahhoz igazodjanak. mint amennyiek. és figyelmen kívül hagyják a Létet. Isten az élet számtalan formájában és az azokon túl létező EGY ÉLET. akkor ez a felismerés – mindkettőtökön keresztül – teljesebben hozza a Lét dimenzióját e világba. már szerepet játszol. és egyszerűen önmaguk. hogy „Isten: szeretet”. „Miért nem veszel észre?” A fájdalom vagy a neheztelés mintha ezt mondaná. Teljesen a helyzetre összpontosítasz: eggyé válsz vele. egy roppant fontosnak tűnő játékban. hogy valami kulcsfontosságú dolog hiányzik. s nem azért. holott valójában csupán tudattalan játékosok az egós játszmában. aminek végső soron nincs igazi célja. Ennek eredményeként a tetteidnek sokkal nagyobb az ereje. Ezt hívják „természetes. vezető üzletemberek.Szerepjátszás: az ego számos arca vágyódás. A SZEREPJÁTSZÁS FÖLADÁSA Hogy bármely helyzetben úgy tudd megtenni a szükséges tettet. de semmi értelme nincs” 9. aki nem elme teremtette képet sugároz – és néhány ilyen azért akad a médiában és az üzleti világban –. Az elme beindul. illetve erősítése. A „Csak légy önmagad!” jó tanács. Amikor egy másik ember felismer. az azt jelenti. televíziós személyiségek. alany és tárgy. tetted akkor lesz a leghatékonyabb. ami minden gyerekben ott él. Nincs hátsó szándék: éned megvédése. Ez Isten beleszületése a forma világába. Az e világban hatalmi pozíciót betöltők – például a politikusok. Ha a szülők csak a gyerek emberi dimenzióját tisztelik. Erről most a gyermekeddel való kapcsolatod vonatkozásában beszéltem. mindent személyessé. megerősítsd. és azon keresztül az elme teremtette „kis én”. A szeretet tehát az egység felismerése a kettősség világában. és azt mondja: „Lássuk csak! 4 VIP (very important person): nagyon fontos személy. amivel azonosulsz: ez az élet művészetének alapvető leckéje. maga a tudat fénye számára. tudattalan neheztelés is. Ez a szeretet az.

A „Hogyan lehetek önmagam?” történetesen rossz kérdés. Ez a gondolat pedig a következő: nem vagyok elég. mint aki vagy. hogy több lehessek. egyetlen tudattalan gondolat miatt. Azokat teljesen indokolt jelenségeknek tekintik. s tévesen valaki más. hanem a tudatos jelenlét tereként! Miért játszik az ego szerepeket? Egyetlen ellenőrizetlen feltevés. Ám annál nem lehetsz több. hogy az emberi állapot jellemzője. a féltékenység. Holott a „hogyan” nem állja meg itt a helyét. az állapottal szemben fellépő belső ellenállásod. hogy mások hogyan definiálnak téged! Amikor meghatároznak. Továbbá: nem veszik észre. hogy teljesen önmagam legyek. Az ego nem tud különbséget tenni egy helyzet. az elégedetlenség. elsődlegesen ne funkcióként vagy szerepként vegyél részt az interakcióban. Valahányszor kapcsolatba lépsz emberekkel. amire reagálsz – nem szörnyű. az pedig az ő gondjuk. Olyan. Nem tudom. Bár a szót szokványosan betegségállapotokra alkalmazzák. hogy növeli az elkülönültségtudatot. mert te már most önmagad vagy. ami immár járványos méreteket öltött. amilyen. és az érzelem. a szorongás. a színtiszta „lehetségesség” tere. sem rossz. kiderül. a patologikusnak az eredetét. mert fizikai és pszichológiai formád mögött te egy vagy magával az élettel. hogy definiáld önmagadat magad vagy mások számára! Nem fogsz belehalni. „Téged tartalak felelősnek a fájdalmamért. Feltételezi. Ezt aztán további tudattalan gondolatok követik: szerepet kell játszanom. hogy a hideg szél és az eső – vagy bármilyen állapot. hogy nem tudod. másoknál kevesebb vagy és leszel is mindig. hogy ezeket önmaguk teremtik meg. Csupán hagyj fel azzal. ki vagyok. amiről 2600 éve Buddha felismerte. erődítményszerű.42 - . az irigység. Pontosan ez az. egyedül megfelelő reakciónak. az a pathos szóból ered. a neheztelés. hogy megkapjam. hogy milyen formát ölt – patologikus. A kettő valójában egy és ugyanaz.” Ha tökéletesen jól tudod érezni magadat úgy. annak értelmezése és a helyzetre adott reakciója közt. mint amilyen például a harag. mert egy pontig annak révén erősítheti magát. s nem valami már meghatározott dolog. A PATOLOGIKUS (KÓROS) EGO A szó tágabb értelmében véve maga az ego – függetlenül attól. hogy fölösleges adalékot adsz ahhoz. Mondj le arról. vagy ilyen-olyan külső tényező művének vélik. Shakespeare szavaival: „Nincs sem jó. aki már vagy! „Csakhogy nem tudom. A boldogtalanság valójában olyan. a Léttel.” Kimondatlanul ezt állítja az ego. amit ez az ellenállás megteremt. Ami szörnyű. mennyire jogosan illethetjük vele az egót.”10 Ráadásul a szenvedést vagy negativitást az ego gyakran tévesen élvezetnek könyveli el. Életre kelsz. Olyan negatív állapotokról. hogy tenned kell valamit ahhoz. ego teremtette mentális-emocionális betegség. ami ahhoz kell. mentális „hadállását”. Ha megvizsgáljuk ennek a réges-régi görög jelzőnek. egyetlen alapvető hiba. és megteremti a „nekem van igazam” látszólag megtámadhatatlan. ami szenvedést jelent. akkor az vagy. Lényegedet tekintve azonban senkinél se vagy se több. az a reakciód. ki vagy. hogy önmagad lehess. csak a gondolkodás teszi azzá. Bolygónk környezetszennyezésének belső megfelelője. hogy negatívak. többet kell megszereznem. Formában egyeseknél több. A valódi önbecsülés és a valódi alázat ebből a felismerésből születik. Az ego szemében az önbecsülés és az alázat egymásnak ellentmondó dolgok. És ne foglalkozz azzal. Ha látnád a . a gyűlölet. amit magára és másokra mér. nem ismerik fel. ami ekkor visszamarad: az emberi mögötti Lét. Például a harag vagy a megbántottság óriási mértékben erősíti az egót azzal.Szerepjátszás: az ego számos arca Hogyan lehetek önmagam?” S ezt követően az elme kifejleszt valamilyen stratégiát: „Hogyan legyek önmagam?” Újabb szerep. önmagukat korlátozzák. Vaksága miatt az ego képtelen meglátni azt a szenvedést. Azt mondod: „Milyen szörnyű nap!”. hanem a bármely helyzetben adható. hangsúlyozza a többiek másságát. Az ego markának szorításában élő ember azonban nem szenvedésnek véli a szenvedést. s nem veszed észre. se kevesebb. mit jelent önmagamnak lenni.

az ingerlékenység. Felsorolok néhány igen gyakori tudattalan gondolatot. A negativitás nem intelligens dolog. Ez azt jelenti. Amit az eszesség elér. ahogy az álmodó sem tudja. Például a türelmetlenség. Ha tudatosság jelenik meg benned. Az intelligencia látja a nagyobb egészet. ami azt élvezetesnek találja. Rendkívül ébernek és tökéletesen jelenlevőnek kell lenned ahhoz. és végül minden esetben önrombolónak bizonyul. Ha képes vagy a negativitás kellős közepén felismerni. amint fölismered annak értelmetlenségét. Gyakran érzel-e olyan elégedetlenséget. amelyek e negatív állapot valamelyikébe kerülve benned lezajlanak. hogy a felsorolt gondolatok melyike jelenik meg benned. akkor közvetlenül az ego tudatára ébredtél. identitásod az egóról a tudatosságra váltott át. Az eszesség megoszt. s az rendkívül rövidlátó. Ők olyan mértékben azonosultak vele.Szerepjátszás: az ego számos arca testedben lezajló élettani változásokat. vagy ami azt hiszi. hogy az megszerzi számodra azt. van benned valami. ami akarja ezt a negativitást. . az intelligencia befogad. amelyben minden összekapcsolódik. feltöltve – személyes helyzetedtől függő – konkrét tartalommal. Az eszesség a maga kis céljait kergeti. amelyek az elégedetlenségérzést vagy „háttérneheztelést” táplálják. amit úgy lehetne jellemezni. Az eszességet az önérdek motiválja. Az mindig az ego. Az ego tehát egyértelműen kóros valami. más szóval gondolatok húzódnak meg. amit könnyen elnéznek. akkor az elegendő lesz ahhoz. Eltávolítottam a tartalmukat. az idegesség és a „torkig vagyok” érzés. vagy azt hiszi. Ezen érzés mögött tudattalanul fenntartott hitek. – mellett léteznek finomabb formái is. hogy általában nem is tekintik őket negativitásnak. akkor annak hatására végtelen sok lehetőség nyílik meg előtted. az a fölébredés. hogy csak a csupasz szerkezetük maradjon meg. mint egyfajta. hogy azok miként befolyásolják a szíved. észreveheted. hogy bármely helyzetet végtelenszer értelmesebb módon kezelj. az emésztő. hogy a kondicionált egós állapotok és reakciók korlátai fölé emelkedj. ám intelligens nem. hogy képtelenek hátralépni. Valahányszor negatív állapotba kerülsz. hogy zsugorodik benned az ego. ahogy alvás közben álmodod az álmaidat. Az ego lehet eszes. ami oly sok ember alapvető belső állapota. és meglátni azt. amire vágysz. A „HÁTTÉR-BOLDOGTALANSÁG” Az ego elkülönülést teremt.és az immunrendszered működését és számtalan egyéb testi funkciódat. Valahányszor megteszed. Ők alkotják azt a „háttér-boldogtalanságot”. hogy van benned valami. s nő a tudatosság. a szokványossága miatt. Így ugyanis világosabban láthatóak. Ugyanúgy gondolod ezeket a gondolatokat. hogy a negativitásnak ezeket a formáit is észre tudd venni. hogy álmodik. hogy ez megtörténik. az kivétel nélkül rövid életű. hogy ezek az állapotok valójában kórosak: a szenvedésnek s nem az élvezetnek a formái. Abban a pillanatban. A negativitás nyilvánvaló formái – harag. Sok ember tölti élete nagy részét ebben az állapotban. Közülük nagyon kevés az intelligens. hogy gondolod ezeket a gondolatokat. A legtöbb politikus és üzletember eszes. Máskülönben ki akarna kitartani a negativitás mellett? Ki akarná magát és másokat nyomorulttá tenni? Ki akarna betegséget teremteni a testébe? Ezért valahányszor. Valahányszor életed hátterében (vagy akár előterében is) boldogtalanságot érzel. ha tudnád. Más szóval: nem tudod. éppen a gyakorisága. gyűlölet stb. Abban a pillanatban képes leszel elengedni boldogtalanságodat. akkor a napnál világosabb lenne számodra. Valószínűleg ismerősnek fogod találni. hogy „ebben a pillanatban szenvedést teremtek magamnak”. amelyek oly gyakoriak. hogy az hasznos célt szolgál. a háttérben meghúzódó neheztelést? Ez lehet konkrét vagy általános. s az elkülönülés szenvedést. ha tudatára tudsz ébredni annak. ami abban élvezetet talál.43 - . amikor negativitás jelenik meg benned. Íme az egyik leggyakoribb negatív állapot. az elmével történő azonosulás megszűnésének egy-egy pillanata.

mi történik. figyeld meg. Pontosan azt teszi. mint ennek a pillanatnak az ilyensége. hisz nem tudják. azaz az élet ilyensége. Ha az nem történt volna. és emiatt nem érezhetek most lelki békét. hogy eltorzítsa a tényeket. Ha már minden egyéb csődöt mondott. a boldogtalanságot. ám attól fél. Sehol máshol nem történhetne. Vagy azt mondja: sohasem élhetek már békességben. Az ego nem tudja. hogy számodra az egyetlen lehetőség a lelki békéhez a jelen pillanat. Ily módon szenvedést okozol magadnak és másoknak. az megakadályozza.44 - . hogy mit művel. és még csak nem is tudod. azaz önmagadnak lenni: ugyanaz. megakadályozza. ma békességben élnék. hogy földi poklot teremtesz. ami éppen van. minden siker és boldogság titkát: egynek lenni az élettel. Hogyan lehet békésnek lenni most? Ha békét kötsz a jelen pillanattal.” A tudattalan hitek gyakran valaki ellen irányulnak. vagy ha ezt megszerzem. Bosszant. ami nem több. Az élet a táncos. milyen tettre vagy képes. Beküldi a tengerészgyalogosokat. illetve annak lenni. Ellenszegülni ennek az ilyenségnek: ez az ego egyik alapvető vonása. kormányok. hogy meggyőzzön: most nem élhetsz békességben. hogy erre rájössz. hanem az élet él rajtad keresztül. hogy ez még nem történt meg. s okos érveket és önigazolást keres. Vagy tán tudja. amiket az ego teremt. Bánt. . vállalatok.” „Valami. vagy akár a testi erőszakhoz folyamodik.” A BOLDOGSÁG TITKA A felsorolt feltevések – megvizsgálatlan gondolatok – mindegyikét összetéveszted a valósággal.” „Valami történt régen. hogy tudnál róla: ez a tudattalanul élés lényege. aminek nem kellett volna megtörténnie. és ekkor a „történik” helyét a „teszi” veszi át. hogy még nem tetted meg. elégedetten stb. aki vagy. valamennyinek azt a címet adhatnánk: „Ezért nem élhetek most békességben”. hogy békességben élhessek. és azt. amiért másokat elítél. Ha már békét kötöttél a jelen pillanattal. akkor haragosan tagadja. és ezt mégsem veszi észre. hogy most békességben éljek. ahol az életed „játszmája” történik. hogy a bosszúságom miatt fog végül megtörténni. ha ez. mit tesznek”. A jelen pillanat a „pálya”.” „Most olyan történik. Az ego imádja a valósággal kapcsolatos neheztelést. Döbbenetes és szinte hihetetlen.Szerepjátszás: az ego számos arca „Valaminek történnie kell az életemben ahhoz. Mi a valóság? Bármi. Így már érthetjük Jézus keresztfáról mondott szavait: „…bocsáss meg nekik. „Ezt vagy azt kéne tenned. hogy ezt teszed. Ezt teszik emberek. ezt jelenti a teljesen az ego szorításában élni. Egynek lenni az élettel azt jelenti: egynek lenni a mosttal.” „Amit teszel vagy nem teszel.) élhessek. mert a múltban ez meg ez történt. te pedig a tánc vagy. az vagy amaz történik. akkor az ego a kiabáláshoz. illetve most nem lehetsz teljesen önmagad. hogy aztán lelki békében (boldogan. amit imád. A lelki béke ugyanis – végül – véget vet az egónak. vagy ezzéazzá válok. és emiatt haragszom. Ebben az esetben felismered. nem tudod. Az ego azt mondja: valamikor a jövőben talán békességben élhetek. Ha erre rámutatsz. hogy most békességben éljek. hogy az ego milyen mértékben képtelen észrevenni önmagát. mondtál (mondtam). amit te (vagy én) tettél (tettem). Békességben élni. vagy nem tettél (nem tettem) korábban. aminek nem kéne történnie. hogy nem te éled az életedet. Ez teremti meg a negativitást. Lehet. A neheztelésem hatására talán megteszed. Buddha úgy nevezte: tatata. Szenvedést teremteni anélkül. illetve milyen tettet választasz? Pontosabban fogalmazva: mit tesz az élet rajtad keresztül? Négy szó hordozza az élet művészetének titkát. Hallgasd meg az emberek történeteit. Ezek olyan történetek. és rájössz. amin az ego virul.

az a tudatos jelenlét. hogy az a folyamatosan fennálló. mire képesek. amik látszólag igazolják vagy magyarázzák ezt a boldogtalanságot. például elégedetlenségként. Amíg nem ébredsz ezeknek a belső állapotoknak a tudatára. magadon kell kezdened: minden egyes pillanatban felelősséget kell vállalnod belső állapotodért. az a tudatosság. hogy immár mindenki számára szembeötlőek – kivéve a tőlük szenvedőt. Ebben az értelemben igaz. csak éppen annyira hangsúlyosak. idegességként. Vagyis most. sőt még a gondolatok is személytelenné válnak. Mindössze annyit kell tenned. hogy fontosabbnak. és egyebeket. ám általában nem sokáig. „Egy nap megszabadulok az egótól!” Ki mondja ezt? Az ego. egy olyan fiktív építmény. Számos elmebaj ugyanazokból az egós jellemvonásokból áll. A tudatosság révén az érzelmek. ami az emberi állapotot már évezredek óta sújtja.45 - . Ez azonban nem tévesztendő össze a letagadásukkal! Észleled a gondolatokat. és hogy a róla a többiek elméjében hordozott képet jobbá tegye. az ego lényegi természete – ha a szót tágabb értelmében használjuk – patologikus. hogy egyes emberek (néha nagyon sok ember vagy akár szinte . Többé már nincs bennük én. hogy nagyobbnak és különlegesebbnek érezhesse magát. Amit magukról mondanak. hogy fölszámolod a gondolatokkal. Egyesek azonban – az ego elégtelenségérzésétől és „több” iránti vágyától hajtva – szokásszerűen és kényszeresen hazudoznak. Ez valójában nem is igazán „cselekvés” hanem éber „látás”. akkor az életedben az ego eszességénél sokkal hatalmasabb értelem kezd működni. hogy véget vessünk annak a nyomorúságnak. hogy azokkal azonosuljon. nagyrészt fantáziálás. A történet fő eleme a hiedelem. egy gondolat. hogy tudatában vagy gondolataidnak és érzéseidnek. Te a jelenlét fénye vagy. Teljes fikció voltuk a legtöbb ember számára gyorsan lelepleződik. Amikor a váltás – a gondolkodásról a tudatosságra történő átváltás – megtörténik. A paranoid skizofrénia – röviden paranoia (üldözési mánia) – nevű elmebetegség lényegében az ego eltúlzott formája. Az ilyen emberek grandiózus és „felpumpált” éntudata néha megtéveszthet másokat. mögöttes félelem indokoltságát alátámassza. holott valójában okozzák azt! Ha tudatára ébredsz a benned lévő negatív állapotnak. a történetük. hogy kit ismernek. most pedig már a tudatosság vagy. amennyiben azzal a diszfunkcióra és a szenvedésre utalunk. amiket az ego arra használ. és már nem foglalja el tudatod előterét. és felismerésük pillanatában az azonosulás automatikusan véget ér. Füllentenek arról. Például számos normális ember mond időnként ilyen-olyan hazugságot. mint amik a „normális” emberre jellemzőek. érzelmek és reakciók voltál. amit az ego önmagának tervezett. hogy sikerrel jártál. Fölismered azok személytelen természetét. ami megelőzi a gondolatokat és érzelmeket. Általában olyan kitalált történetből áll. Az egótól való megszabadulás valójában nem nagy feladat. emberi gondolatok. bármilyen – korábban már említett – formában is jelentkezzen. Könnyű ügy. addig azonosulsz velük. érzelmekkel és reakciókkal való azonosulásodat. amit az elme azért eszelt ki. AZ EGO KÓROS FORMÁI Amint azt már láttuk. amely ezeknek a belső állapotoknak a szemlélője. hogy mi mindent produkáltak. Azok csupán emberi érzelmek. „torkig vagyok” érzésként! Ügyelj az olyan gondolatokra is. ahogy azok keletkeznek.Szerepjátszás: az ego számos arca Ahhoz. Éntudatod – hogy kinek tudod magadat – ekkor átvált: korábban a gondolatok. Épp azt jelenti. Kérdezd meg magadtól: „Van-e bennem negativitás ebben a pillanatban?” Ezt követően válj éberré. az nem azt jelenti. különlegesebbnek tűnjön. mijük van. figyelj a gondolataidra és az érzéseidre! A kismértékű boldogtalanságra is ügyelj. hogy semmit sem tehetsz az egótól való megszabadulás érdekében. Ez az azonosulás: az ego. Már nem képezi éntudatod alapját. Teljes személyes történelmed – ami végső soron nem több egy történetnél.és érzelemhalomnál – másodlagossá válik. az érzelmeket vagy a reakciókat. A tudatossággal együtt jár. s ami azoknál sokkal mélyebb. hogy kudarcot vallottál.

nemzetek közti ellentétek. mintha azt mások művelnék veled. mintha az életben maradásomért harcolnék. hogy megkeseríted mások életét. hogy a mélyben ugyanakkor utálja is őket. mintha önmagamat védeném. hogy az elmének és a gondolati álláspontnak semmi köze ahhoz. akit megannyi ember bánt. Ha ez megtörtént. világháborúhoz vezető. akkor ugyan a véleményemet (gondolataimat) védem. az eretnekek és a „boszorkányok” üldözése és megégetése. „megfigyeltebbnek” vagy fenyegetettebbnek hiszi magát a betegségben szenvedő páciens. ami körül minden kering. annál valószínűbb. A történet belsőleg gyakran következetes és logikus. Más szóval: az identitás és a gondolat egybeolvad. Jean Paul Sartre állítása. és fél tőlük. hogy irányítsanak vagy megöljenek. Az ego nem tudja.Szerepjátszás: az ego számos arca mindenki) összeesküdtek ellenem. aki vagy. a kommunizmus története. Néha szervezetek vagy akár egész nemzetek legmélyén is paranoid jellegű hiedelemrendszereket találunk. Minél üldözöttebbnek. ami miatt olykor meg tud téveszteni egyeseket. ám az a dilemmája. mert az ego maga a megfigyeletlen elme. megpróbálja bebizonyítani magáról. amik éntudattal ruházódnak fel. annál valószínűbb. a „hidegháború”. A paranoia nevű elmebetegség egy másik olyan tünetet is mutat. Minél tudattalanabbak az egyedek. amit a szélsőséges kollektív paranoia ural. aki az elmén túl te vagy. A tudat. Mindenáron győznöm kell. Az erőszak primitív. és így az érzelmeim ezt a tudattalan hiedelmet fogják tükrözni. Minél erősebb benned az ego. . A téveszmerendszere alapját képező történetben gyakran osztja magára mind az áldozat. Mi a vita? Két vagy több ember kifejti véleményét. azt érezteti vele. hogy ő az univerzum középpontja. Az ego kicsit tovább viszi a más emberekkel kapcsolatos félelmét és bizalmatlanságát. hogy az egós kórfolyamat testi erőszak formáját fogja ölteni. és – oly sok ember figyelmének elképzelt középpontjaként – annál különlegesebbnek és fontosabbnak érzi magát. különben megsemmisülök! Ez az illúzió. Mindig úgy tűnik. a hosszan elhúzódó erőszakos közel-keleti konfliktus: fájdalmas epizódok az emberi történelemben. akiben még működnek az egós minták. A nagyon tudattalan emberekkel folytatott vita könnyen torkollhat testi erőszakba. hogy felfogásod szerint az életedben előforduló problémák fő forrása: a többi ember. miszerint „a pokol a többi ember”. potenciális hős szerepét. mérges. érezni fogja azt. A zenben úgy fogalmaznak: „Ne keresd az igazságot! Csak hagyj fel a vélemények dédelgetésével!” Mit jelent ez? Ereszd szélnek az elmével való azonosulást! Akkor az. Az is több mint valószínű. Amerikában az 1950-es évek McCarthy-izmusa. védekező vagy agresszív leszek. és II. Érzelmeim fölkorbácsolódnak. nemzetek és vallási szervezetek kollektív egója szintén gyakran tartalmazza a paranoia erős elemét: mi szemben állunk a gonosz másokkal. de közben azt érzem és úgy cselekszem. és azok a vélemények eltérőek. hogy azok mentális álláspontokká keményednek. Az egónak szüksége van másokra. Ezt azonban természetesen képtelen vagy észrevenni. A paranoiatól szenvedő ember tapasztalja meg ezt a poklot a legintenzívebben. annál hangsúlyosabbá válik az a léttudata. Tudattalanul azt érzem és úgy cselekszem. hogy neki van igaza s nem a másiknak. de valamilyen mértékben mindenki más is. hogy az ego megpróbálja magát megerősíteni. Rengeteg emberi szenvedés hátterében ez munkál. magától előemelkedik. A spanyol inkvizíció. jóllehet paranoia esetén az szélsőségesebb formát ölt. Mindegyikük oly mértékben azonosul a véleményét alkotó gondolatokkal. Törzsek. Zaklatott. s azt elhiszik. ami minden ego alkotóeleme. és ily módon az illetőket embertelen szörnyetegekké „változtatja”. a csoportok vagy a nemzetek. vagy csak cselt szőnek. hogy ő rendkívül különleges személy. hogy ő áldozat. az I.46 - . mind pedig a világot megmentő vagy a gonosz erőket legyőző. az ego hangja. a többiek „másságának” hangsúlyozására való hajlamát – ami az általa észlelt hibáikra fókuszálásban és azoknak a hibáknak az ő identitásukba építésében nyilvánul meg –. ám továbbra is elterjedt módszer arra.

központi „nem elég” érzése azt okozza. nem tudnak róla. AZ EGO A BETEGSÉGBEN A betegség erősítheti. Ha panaszkodsz. vagy valakinek megpróbálnak „betartani”. Ők eggyé váltak a tevékenységükkel. akkor az egód erősebbé válik. amit a pillanat éppen megkíván tőlük. Az ego nem tudja. az sohasem elég. ez az „ellenenergia” új akadályokat. hogy a másik személy sikerére úgy reagál. akkor az univerzum – emberek és körülmények formájában – kevéssé vagy egyáltalán nem segít neked. szociális munkásokkal. Olyan energia. orvosokkal. hogy minél nagyobb mértékben vonsz be másokat. Ahhoz. és megfelelnének a jelen pillanat igényeinek. akik nagyszerűen végzik a munkájukat. egyek azokkal az emberekkel és feladatokkal. ha a többi ember vagy a körülmények nem segítik és támogatják őket. leengedik „pajzsukat”. Sőt mi több. Ha munkájukban akadályok vagy nehézségek merülnek föl. teljesen megfelelve annak. és munkájuk nem más. hogy eggyé válnának az új helyzettel. Sok ember valójában önmaga legádázabb ellensége. a viszonylagos tudattalanságba zuhan vissza. ha az ego azt nem „füstölné” el. Akkor is ez történik. „Részesül-e valaki nagyobb elismerésben. ám azt követően. Az ilyen emberek többiekre gyakorolt hatása messze felülmúlja a tevékenységük eredményezte hatást. Ők az ego gyengülését idézik elő mindenkiben. Ez azt jelenti. vagy másoktól információt tartanak vissza. üdvözölnöd kell a sikert. és rengeteg energiájuk emésztődik fel a haszontalan tiltakozásban vagy haragvásban. hogy jelenlétállapotuk egyelőre még csak az életük egyetlen területére korlátozódik. hogy a másik ember sikerével kapcsolatos bosszúság megkurtítja a saját siker esélyét. Az „én”-jük személyes megtámadtatásként vagy sértésként éli meg a történteket. és energiát pocsékol el bosszankodásra. kivéve azt az esetet. egyek a mosttal. szembeszegülnek a szituációval. akkor az nem lesz minőségi tevékenység. mert elvágtad magadat az egésztől. ha valamilyen másodlagos ösztönző erő is szerepet kap. mintha az a siker „éntőlem” vett volna el valamit. Egójuk személyes elismerést követel. tudósokkal. mindenféle önkeresés nélkül. Legtöbbjük munkája végzése közben jelenlevő. hogy tudnának róla – elszabotálják saját munkájukat. Ha kevéssé vagy egyáltalán nem segíted a másikat. ILLETVE ANÉLKÜL A legtöbb embernek akadnak egómentes pillanatai. de gyengítheti is az egót. annál olajozottabban zajlanak ügyeid. ha nem kap elegendő elismerést – és amennyit kap. ám egójuk folyton elszabotálja a munkájukat. amikor nem segítenek munkatársuknak. Nem meglepő. hogy az ego nélkül dolgozó emberek rendkívül sikeresek a munkájukban. Akik különösen jól csinálnak valamit. amit a szituáció megoldására lehetne használni. cégtulajdonosokkal és kereskedőkkel. Nem tudja. művészekkel. akkor ahelyett. Találkoztam olyan tanárokkal. akiket. ápolónőkkel. ha a dolgok nem az elvárásuknak megfelelően alakulnak. és így elkülönítik magukat attól. önsajnálatot érzel vagy bosszankodsz amiatt. nehogy a másik sikeresebbé váljon vagy nagyobb megbecsülést kapjon. vagy ha akadályokat gördítesz az útjába. ha a betegséget fogalmi identitásod részévé teszed: „ilyen és ilyen betegség szenvedő .Szerepjátszás: az ego számos arca MUNKA EGÓVAL. mint ennek közvetítő eszköze. a magánéletében. Olyanokkal is találkoztam.47 - . Egyesek – anélkül. hogy sikert vonzz magadhoz. akik remek szakszerűséggel teszik a dolgukat. akivel csak kapcsolatba kerülnek. és félbehagyják szerepjátékukat. Meglehet. és annál könnyebben áramolnak hozzád a szükséges dolgok. Figyelmüknek csak egy része irányul a munkájukra. Ha valaki csupán a végeredményhez eljuttató eszközként tekint a munkájára. mint „én”. azok – tevékenységük idején – teljesen vagy csaknem teljesen mentesek lehetnek az egótól. felszolgálókkal. Az együttműködés idegen az egótól. mint én?” Illetve figyelmük középpontjában a haszon vagy a hatalom áll. a másik része önmagukra. Az ego tudattalan. Társaságukban még a súlyos egójú emberek is néha kezdenek fellazulni. fodrászokkal. hogy beteg vagy. új szembefordulást teremt. munkájuk ez esetben mégis spirituális gyakorlatukká vált. bárhol is látod azt. illetve amiket ellátnak.

villámsebesen magukévá tesznek egy újabb hitrendszert. több iránti vágy. Nem néznek szembe egójuk halálával. ki vagy! Mások viszont – akik egészségesen amúgy nagy egóval rendelkeznek – megbetegedve „lággyá”. amit az egyén – a tömegtől távol – sohasem tenne meg. amint az előbbi illúzió volta lelepleződik. és a szervezet intelligenciája átveheti az irányítást. ahogy az ego megpróbál elmenekülni a személyes lét nem kielégítő volta elől. Ők már nem keresnek semmilyen formát ahhoz. hanem elszaladnak. Az új tudat megjelenésével egyesek késztetést fognak érezni olyan csoportok létrehozására. nemzettel. így már tudjuk. az energiaszinted meglehetősen alacsony. Az ego tekintélyes mennyiségű energiát emészt fel. visszatér az energiájuk s vele az ego is. Ekkor fölébredhetnek. mert tudattalanul a viszályt keresi. és amiért dolgoztál. önzetlen munkának szenteli anélkül. amelyek a megvilágosodott tudatot tükrözik. hogy felülemelkedtek az egójukon. A közös ego általában tudattalanabb. Tagjai ekkor fogják megtapasztalni azt a szenvedést. amiről – ha azt egy személy produkálná – azonnal látnánk. azonosulva éntudatát nagyobbá és erősebbé teszi. történetesen elmebeteg. akkor is lesz bennük elegendő tudatosság. Ha a csapattagok még nem is teljesen szabadultak meg az egótól. ellenségigény. jóságossá és sokkal kedvesebbé válnak. illetve . Az összeverődött tömeg (ami időleges. mennyi áldozatot hoznak. Vagyis. hogy a megmaradó energiát a test meggyógyítására használja fel. szektával. Eleinte fájdalmas lehet hirtelen fölébredni. Úgy tűnik. Micsoda megkönnyebbülés megszabadulni a személyes én iszonyatos terhétől! A közösség tagjai boldognak és kiteljesedettnek érzik magukat. valamint ezen emberek hamis éntudatának az állandó részévé válik. vagy a személyes ego csupán a kollektív egóba költözött át? A kollektív ego ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkezik. klubbal. A kérdés: valóban megszabadultak az egójuktól. bandával. az igény. A kollektíva előbb-utóbb konfliktusba fog keveredni más közösségekkel. és ezért összeomlik. és azt a saját céljaira használja fel. sokkal lassabban gyógyulnak. Ezek a csoportok már nem lesznek kollektív egók. kollektív. hogy az ego felbukkanásakor azonnal felismerjék azt magukban. amiket a normál életben sohasem kaptak volna meg. Egyesek ezen a ponton cinikussá vagy megkeseredetté válnak. hogy kollektívájukban bizony jelen van az őrültség erős eleme. Emiatt viszont kevés energia marad az elmének. és rájöhetnek. egós entitás) képes olyan atrocitások elkövetésére. Fölösleges mondani.48 - . függetlenül attól. Olykor azonban az ego megtartja magának a visszamaradt kevés energiát. elismerést vagy rangot követelne. amivel azonosultál. hogy milyen sokat dolgoznak. és rájönni. Hozzáférhetnek belső tudásukhoz és a megelégedettség érzéséhez.Szerepjátszás: az ego számos arca alanya vagyok”. Olyan felismerésekhez juthatnak. Amikor beteg vagy. és ettől kezdve megtagadnak minden értéket. mint a személyes ego: konfliktusigény. A KOLLEKTÍV EGO Milyen nehéz is magaddal élni! Az egyik módszer. mint az ezen egót alkotó egyének. A személyes ego egyes esetekben teljesen feloldódni látszik. politikai párttal. más szóval az egós gondolkodásnak és érzelemnek. Ó. focicsapattal stb. hogy a határait és így az identitását is definiálni tudja. ahogy életét az illető teljesen a közösség javára végzett. ami bármely ego ösztönözte cselekvés elkerülhetetlen velejárója. s így a betegség idültté. ami nemes. vállalttal. Országok nemritkán olyant tesznek. és bölcsességeket szólhatnak. hogy egy csoporttal. mindent. hogy azok az emberek. hogy pszichopata viselkedés. hogy identitásukat a közösség révén határozzák meg. hogy a másikkal szemben „nekem legyen igazam” stb. Ahogy aztán jobban lesznek. hogy az a közösség. akik betegségük idején egójuk megerősödését tapasztalják. hogy ezért személyes viszonzást. intézménnyel. Tagjaikban nem él majd igény arra. hogy önmagukat definiálják. és szembeszegülésre van szüksége ahhoz. Némelyikük sohasem épül fel. és egy újabba „reinkarnálódnak”.

amit sosem birtokoltam? Hogyan veszíthetne el az. amikor az egót a tudatosság fényébe hozzuk: ezeknek a csoportoknak ez lesz az egyik legfőbb céljuk. A szavak és a fogalmak az életet olyan. a Léten kívül? Ez teljes lehetetlenség. mert az ego meg fogja próbálni átvenni az irányítást. Ha létezik olyan dolog. Együtt élsz a magadról alkotott mentális képpel. Miként tudnám hát az életemet elveszíteni? Először is: hogyan veszíthetnék el olyan valamit. Tehát nincs olyan. Ez lehetetlen. egy fogalmi énnel. Ha én és az élet kettő. Az én és az élet egyek. a képzelt. A megvilágosodott kollektívák fontos szerepet fognak betölteni az új tudat megjelenésében. ha én elkülönülök az élettől. akár karitatív szervezetekről.Szerepjátszás: az ego számos arca a többiekben. kincsként becsült tulajdonomat. akár megvilágosodott vállalkozásokról. iskolákról vagy együtt élő emberek közösségéről van is szó. melynek során az identitás két részre különül el: „én”-re és „magam”-ra. Abban a pillanatban. hogy az én és az élet két. akkor minden dologtól. és nekem nincs „életem”. amikor az „életem”-ről beszélsz. a szót ez esetben népszerű. és elhiszed. A HALHATATLANSÁG KÉTSÉGBEVONHATATLAN BIZONYÍTÉKA Az ego az emberi psziché kettéhasadása révén jön létre. hogy az „életem”. akkor abból az következik. hogy az „életem”gondolat a szétválasztottság eredeti káprázata. hogy az „életem”. amelyhez valahogy viszonyulsz.49 - . Akár azt is mondhatjuk. Mindazonáltal állandó éberségre van szükség. hogy az „életem”. és fel fogják gyorsítani a planetáris váltást. ami vagyok? Sehogy. Az emberi ego feloldása akkor történik meg. Nem lehet másként. beléptél a káprázat birodalmába. amelyeknek önmagukban nincs realitásuk. és bármi módon igyekszik majd újra megerősíteni önmagát. hogy azt egyszerűen megszokott beszédmódnak tekintenéd). „hasadt személyiség” értelemben használva. amit mondasz (ahelyett. Ezért minden ego skizofrén. egymástól különálló dolog. Maga az élet válik fogalmizálttá és valódi lényedtől elkülönültté. egymástól elkülönülő szegmensekre szabdalják. a megvilágosodott kollektívák ugyanúgy a tudatosság „légörvényébe” emelhetnek. tehát el is veszíthetem az életemet. Én élet vagyok. amikor azt mondod vagy gondolod.           . Ahogy az egós közösségek tudattalanságba és szenvedésbe húznak. az ego forrása. A halál így látszólag valósággá és fenyegetéssé válik. minden embertől is elkülönülök. De ugyan hogyan különülhetnék el az élettől? Ugyan milyen „én” létezhetne az életen. minden lénytől.

hogy semmilyen szituációban. hogy azt világosabban láthassuk. Eliot és James Joyce fölismerte az elidegenedést. A keleti terminológiában ez a karma. s így nem önmaguk. Ha tudnál róla. kivéve azokat. hogy részedről ott a döntés lehetősége. mint ők. Folyton igyekszel „hazatalálni”. de – olykor mentesek tőle. Egyesek – ha csak rövid időszakokra is. T. és az ezekben a pillanatokban megtapasztalt békesség. és nem szolgál valódi célt. Egyetlen szituációban sincsenek jelen. Feltételezi. Érdemük. Ha rájuk nézel. A „gondolkodom” állítás ugyanis akarást tartalmaz. Albert Camus. Ha azonosulsz ezzel a hanggal. vagy a jövőben jár. egyesek oly mértékben. automatikus és ismétlődő. A fejben szóló hang önálló életet él. Az emésztés történik. figyelmük vagy a múltban. A legtöbb ember e hang kiszolgáltatottja. És mivel az elmét a múlt kondicionálta. a merevséget. hogy megmutatták nekünk az emberi lét „kínos helyzetének” egyfajta reflexióját. Évezredeken át az emberiség egyre nagyobb mértékben vált az elme megszállottjává. mint azt mondani „emésztek” vagy „keringetem a véremet”. Ők elidegenedtek maguktól. Vagy valamilyen eljátszott szerepükön keresztül lépnek veled kapcsolatba. Megoldást már nem kínáltak föl. A „gondolkodom” ugyanis olyan hamis állítás. Az elmével történő azonosulás mértéke emberenként különböző. más szóval: amikor azzá válsz. ahogy másoktól és a köröttük lévő világtól is.50 - . mint az emberi lét univerzális dilemmáját. A legtöbb ember elidegenedett valódi énjétől. és ezért voltak képesek a műveikben briliáns módon kifejezni. akkor már nem lennél „megszállott”. Figyelmük legnagyobb részét a gondolkodás emészti föl. ezért nem igazán látnak téged. Az elidegenedés azt jelenti. A XX. nem ismerve fel a megszálló entitás „nem-én-ségét”. amikor a megszálló lényt önmagadnak hiszed. akik ugyanolyan hamisak és önmaguktól ugyanannyira elidegenedtek. hiszen igazi megszállottságról csak akkor beszélhetünk. A legtöbb ember esetében azonban még nem ez a helyzet. illetve senkinek a társaságában – még a magadéban sem – érzed igazán jól és lazának magad. Mások folyamatosan az egós állapot csapdájába zártan élnek. mint egyfajta mentális „zizegés”.A fájdalomtest ÖTÖDIK FEJEZET A fájdalomtest A legtöbb ember gondolkodása akaratlan. öröm és elevenség teszi az életüket élni érdemessé. a szeretet és az együttérzés megjelenésének az időszakai is. a gondolkodás történik. Nem több. AZ ÉRZELEM SZÜLETÉSE A gondolatáramlás mellett – bár attól nem teljesen elkülönülve – létezik az ego egy másik dimenziója is: az érzelem. század néhány kimagasló írója. amik persze – gondolatformákként – csak az elmében léteznek. a gondolkodásoddal. hogy te – a tudat – milyen mértékben azonosultál elméddel. A „kellemetlenségen” történő felülemelkedéshez az első lépés: tisztán látni azt. a gondolkozás történik veled. Ezek a pillanatok egyúttal a kreativitás. őket lényegében „megszállta” a gondolat. Valójában nem is gondolkozol. akkor erről mit sem tudsz. A gondolkodás csupán parányi aspektusa a tudat teljességének. láthatod arcukon a feszültséget. a vérkeringés történik. hogy újra és újra előadd a múltat. ám sohasem érzed magad otthon. például Franz Kafka. ezért arra kényszerülsz. valódi lényed teljességének. megszállta az elme. vagy tekintetükben az ürességet. és nem igazán figyelnek rád. hogy beleszólásod van a dologba. Ők valószínűleg önmaguk mélyén érezték azt. Az elmével történt teljes azonosulás eredményeként megszületett az én téves tudata: az ego. például a ráncba vont szemöldököt. Az ego sűrűsége attól függ. hogy minden gondolkodás és érzés az . S. hogy viselkedésük és interakcióik hamisságát mindenki észreveszi. Ezzel nem azt állítom.

. Az irányítja az oxigén és az elfogyasztott étel energiává alakulását. a Föld bolygót jelentő összetett élőlényként is manifesztálódik. összetartó erőt. Vészhelyzetben. Az érzelem viszont a test reakciója egy gondolatra. A szív szaporábban ver. Nem te működteted a testedet. Ha azonban az a te autód. Az ösztönös reakció és az érzelem közti alapvető különbség a következő: az ösztönös reakció a test közvetlen válasza valamilyen külső helyzetre. hogy valakinek ellopták a kocsiját. A test intelligenciája természetesen elválaszthatatlan az egyetemes intelligenciától. az izmok összehúzódnak. Energia gyűlik össze. az izmok összehúzódnak. hogy befogadja a napsugarakat. ám a szó valódi értelmében nem érzelmek. az én és az enyém mentális fogalmainak – szűrőjén keresztül látott eseményre adott reakció lesz. majd este bezárja őket. mint amelyik fizikai formába öntötte a növényt. Ez produkál az állatokban olyan reakciókat. Az a test minden szervének működése mögött megbúvó szervező elv. élvezetet. tehát a testednek. de az már a mentális értelmezés – a gondolat. ami reggel kinyitja szirmait. mégsem tud különbséget tenni a valós helyzet és egy gondolat között. s a légzés felgyorsul. hogy „veszélyben vagyok”. Ősi harag. tehát a jó és a rossz. majd azt követően a növényből előbújó virágként is megnyilvánul. akkor már feltehetően zaklatottságot érzel. hogy az csupán gondolat. megvan a maga intelligenciája. ez az értelem koordinálja tökéletesen. Egy része visszatáplálódik az elmébe. mintha az valóság lenne. Más szóval: amikor belőlük „én” lesz. félelmet.A fájdalomtest egótól származik. ha azt hallod. Az ad a fizikai szervezetedet alkotó atomok és molekulák közé időleges kohéziót. mint az „enyém”! Bár a test rendkívül értelmes. A maradék energia mérgezővé válik. Minden gondolatra úgy reagál. ami még szorongóbb gondolatot generál. A test számára egy aggodalmas. Ez az értelem idézi elő a szervezet bármilyen fenyegetésre vagy kihívásra adott. és ennek megfelelően reagál. ha ekkor éppen a meleg. ahogy sok ezer egyéb. Sarokba szorítva az intenzív energia hirtelen hulláma olyan erőt kölcsönöz a testnek. Ez az intelligencia reagál arra. és akadályozza a test harmonikus működését. ahogy az állatok. a rokonszenves és az ellenszenves. Bizonyos helyzetekben az emberi lények ugyanúgy tapasztalnak meg ösztönös reagálásokat. az érzékszerveken át befutó információk idegi impulzusokká alakítását. virágként. Ez minden életformára igaz. A szervezet környezetre adott válaszreakciói is az ő feladatkörébe tartoznak. Elképesztő. amikor a szervezet életben maradása kerül veszélybe – a küzdelemre vagy a menekülésre való felkészülés részeként –. valójában az univerzális értelem számtalan megnyilvánulásának az egyike. ösztönös reakcióit. Az érzelem tehát a testnek az elmédre adott reakciója. Ősi félelem. hogy azok az agyba érkezve dekódolódhassanak. ősi formáinak tekinthetjük. Ezek az ösztönös reakciók az érzelmek rokonainak tűnnek. Fizikai szervezetednek. amellyel az korábban nem rendelkezett. amelyek hasonlítanak az emberi érzelmekhez: haragot. ezért az energia nem vezetődik le. de mivel a veszély csupán mentális kitaláció. Az intelligencia működteti. Közvetetten ugyan egy érzelem is lehet valamilyen konkrét helyzetre vagy eseményre adott válasz. a légzés felgyorsul. mennyi érzelmet képes generálni egy olyan apró mentális fogalom. még akkor is. Ez ugyanaz az intelligencia. Mindezt. Ez ugyanaz az értelem. a szívverést és a vérkeringést. amit az elméd mond. Például valószínűleg nem érzel különösebb érzelmet. a szív gyorsabban ver.51 - . ezekkel egy időben zajló funkciót is. kényelmes ágyadban fekszel az éjszaka közepén. félelemmel teli gondolat azt jelenti. majd újra összeállítva a külső valóság koherens (összefüggő) belső képét adhassák. és teljesen átveszik fölötted az irányítást. Nem tudja. Ezeket az ösztönös reakciókat az érzelem kezdetleges. ha azonosulsz velük. amelyik Gaiaként. reagál a gondolataidra. Azok csupán akkor válnak egóvá. ahogy minden más életforma szervezetének is.

hogy az egós hang többnyire milyen jellegű gondolkodásba merül. az emésztést. Félelem. általános fogalom az összes negatív érzelemre: boldogtalanság. Az ego hangja folyamatosan megszakítja a test természetes jóllét-állapotát. amelyek a test reakciói arra. és nem azért. könnyen fordulhat annak ellenkezőjébe – lelombozódásba vagy . Az élet mindig cserben hagy. A testre káros érzelmek azokat az embereket is megfertőzik. másokban kisebb. ami mérgező a test számára. és szemügyre vettük az egós hang gondolati folyamatainak a – konkrét tartalomtól független – szerkezetéhez szorosan hozzá tartozó diszfunkcióját is. az valójában „birtoklásosság” és addiktív (szenvedélybetegség jellegű) csüngés. mintha ő te lennél –. illetve azok a mélyebb érzelmek között. neheztelés. ami egy másodperc alatt gyűlöletbe csaphat át. Minden emberi testre hatalmas feszültség és nyomás nehezedik. ami a jövő ego általi túlértékelése. gyakori tudattalan feltevés: „Senki sem becsül és értékel. mert valami külső tényező fenyegetné. s felborítja a test egyensúlyi állapotát és harmonikus működését. befolyásolják a szív és az immunrendszer működését. Az ego generálta pozitív érzések már eleve magukban hordozzák önmaguk ellentétét.52 - . Azok a gondolatok szóelőttes (preverbális) stádiumban léteznek. Ily módon teremtik meg a személyes valóságodat. amelyek a Léttel való összekapcsolódottságod természetes állapotából sugároznak. és – közvetett módon. Egy közelgő esemény izgatott várása. kezdi felismerni a negatív érzelmi állapotok és a testi betegségek közti kapcsolatot. azok nem ösztönözték őt bizalomra. hanem a megfigyeletlen érzelmek is. harag. Létezik átfogó. és kimondatlan. Ez a megvizsgálatlan gondolatok és érzelmek közt kialakult ördögi kör hozza létre az érzelmi gondolkodást és az érzelmi történetgyártást. tudattalan feltevéseknek nevezhetjük őket. Nem érdemlek bőséget. testvéreivel) nem voltak támogató jellegűek.” A tudattalan feltevések a testben érzelmeket generálnak. amire a test negatív érzelemmel válaszol. Az ego érzelmi összetevője emberenként más és más. akikkel sohasem találkozol. a hormontermelést stb. olyan embert is. és reagál rá. Nem érdemlek szeretetet. mint hogy a hozzá kötődő egót alkotó valamennyi diszfunkcionális gondolatra reagál. amit a test elhisz. láncreakció révén – számtalan más. szomorúság. Vajon a pozitív érzelmek az elmondottal ellentétesen hatnak a testre? Tehát erősítik az immunrendszert. és az érzelem reakcióvá válik. akadémikus medicina is. amit a fejedben levő hang mond. a test máris – valamilyen érzelemmel – reagál rájuk. akikkel kapcsolatba kerülsz. szorongás. Íme néhány példa: amit az ego szerelemnek nevez. Ez a diszfunkciós gondolkodás az. Még a hivatalos. Mi a negatív érzelem? Olyan emóció. amelyekbe gyorsan átalakulhatnak. amely úgy tesz. Forrásuk az illető múltbeli – általában kora gyermekkori – kondicionálása. Az érzelmi reakciót kiváltó gondolatok néha olyan gyorsan jönnek. gyűlölet vagy intenzív ellenszenv. Sosincs elég pénzem. Például „az emberekben nem lehet bízni” tudattalan feltevés élhet abban az emberben. féltékenység és irigység. amelyek a kezdeti érzelmet megteremtették. Ily módon a szakadatlan és kényszeres gondolkozást negatív érzelmek sokasága kíséri. A test nem tud mást tenni. élénkítik és gyógyítják a testet? Igen. hogy az elmének még ideje sincs a megfogalmazásukra. Egyes egókban nagyobb. Ezek mind megszakítják a testben zajló energiaáramlást. akinek a kezdeti kapcsolatai (szüleivel. az elméből érkezik. amelyik pedig igen keveset tud az ego működéséről. Ezek az érzelmek aztán energiát táplálnak vissza azokba a gondolatokba. amik aztán elmetevékenységet és/vagy azonnali reakciókat gerjesztenek. Harcolnom kell az életben maradásomért. Láttuk már. de különbséget kell tennünk az ego gerjesztette pozitív érzelmek. Az belülről.A fájdalomtest AZ ÉRZELMEK ÉS AZ EGO Az ego nem csupán a megfigyeletlen elme – a fejedben szóló hang. Néhány további. A fejben lévő hang elmond egy történetet. Ezek a reakciók az érzelmek.

Tanzan és Ekido története. és erről beszél. akik állandóan azt tennék. akik olyan úton lépdeltek. amelyek természetesen valamennyien labilisak. Gyönyörűen szemlélteti ezt a két zen szerzetes. illetve nem lennének hajlandóak belül elengedni a szituációkat. amint közeledtek a számukra szállásul szolgáló templomhoz. hogy az tönkretette volna a selyem kimonóját. nem akarja letenni a múltat. ha az esemény véget ér. vagy ha az nem teljesítette az ego elvárásait.53 - . A Lét állapotait el lehet ugyan fedni. hogy övé ez a tó?! Semmibe veszi a privát szférámat! Soha többé nem bízom meg benne! Legközelebb biztos valami mással fog próbálkozni. Az elme és az elme alkotta „én és a történetem” tovább hajtja. és figyelnénk rájuk. A fergeteges buli élvezete másnap reggelre sivárság. De nem hagyom annyiban! Úgy megleckéztetem. Ha a kacsának emberi elméje lenne. és ellenkező irányba elúsznak. hogy levezesse a harc kapcsán benne fölgyülemlett energiafölösleget. és napok. és az energia. Az ego generálta érzések az elme külső tényezőkkel történő azonosulásából származnak. A legtöbb ember pontosan így él. Öt órával később. Kacsáink leckéje így szól: rázd meg a szárnyaidat! Lefordítva: ereszd szélnek a történetedet. örömként és lelki békeként – valódi természeted részeiként – sugároznak bensődből. Szeretetként. amely a heves esőzés hatására rendkívül sárossá vált. Minden természetes dolog. a harc folytatódik. mit művelt az imént! Tizenöt centiméterre megközelített! Hát azt képzeli. A szerzetesek csendben folytatták útjukat. és kifakadt: „Miért cipelted át azt a lányt az úton?! Nekünk szerzeteseknek nem szabad ilyesmit tennünk!” „A lányt én már több órája letettem – felelte Tanzan. csak hogy bosszantson! Biztos vagyok benne. milyen problémás lenne a kacsa élete. pontosabban fogalmazva: nem hajlandó szélnek ereszteni. Tanzan azonnal a karjaiba kapta a hölgyet. majd békésen tovább úszkál. Eltévedt faj vagyunk. Valószínűleg ez lenne a vadkacsa története: „Nem tudom elhinni. fa és minden állat kulcsfontosságú leckét adhatna nekünk. mintha mi sem történt volna. és átvitte az út másik oldalára. Az érzelmek az ellentétek világában léteznek. hogy máris forral valamit ellenem. a kritika vagy a mellőzés hatására másnap már levertnek és boldogtalannak érzed magad. ami aztán további gondolkodást generál. Ez válik az ego érzelmi gondolkodásává. néznénk őket. Ha két vadkacsa összekap – s a harc sohasem tart sokáig –. akkor gondolkodással és történetkreálással életben tartaná a harcot. aki éppen az úton próbált átkelni. és térj vissza az erő egyetlen helyéhez: a jelen pillanathoz! A MÚLT CIPELÉSE Az emberi elme képtelen. Ekido nem tudta tovább visszatartani magát. A dicséret és az elismerés egyik nap az életteliség és a boldogság érzését nyújtja. Számára egyetlen helyzet vagy esemény sem ér igazán véget. hanem a Lét állapotai. nincs hegy völgy nélkül. A mélyebb érzelmek valójában nem is igazán érzelmek. Ezt követően mindkettő néhány erőteljest csap a szárnyával.és másnaposságérzéssé alakul. ha megállnánk. de ezeknek az állapotoknak nincs ellentétjük. Egy falu közelében találkoztak egy fiatalasszonnyal. és bármely pillanatban megváltozhatnak. amit Ekido! Nem tudnák. Ami pedig a testet illeti. hogy azt el nem felejti!” És az elme tovább és tovább szövi a meséit. milyen lenne az élet azok számára. AZ EMBERI ELMÉJŰ KACSA A most hatalma című könyvemben megemlítettem a vadkacsákkal kapcsolatos megfigyelésemet. minden virág. – Te még mindig cipeled?” Most képzeld el. Nem létezik jó rossz nélkül. utána szétválnak. hónapok vagy évek múlva is még mindig ezen gondolkozik. amit ezekre a gondolatokra reagálva a test termel: érzelem. ha emberi elmével rendelkezne. s .A fájdalomtest csalódottságba –. Láthatod már. ám a sár olyan mély volt.

s utána nem eresztetted szélnek. Soha semmi sem történt a múltban. hogy azokat kezelni tudják. negatív érzelem. vagy akár testi betegségként. hogy ennek történetesen épp az ellenkezője az igaz. ekkor lesznek problematikusak. akkor ugyan milyen ereje van a múltnak? AZ EGYEDI ÉS A KÖZÖS Az összes olyan negatív érzelem. Megtanulhatjuk. aki azt állította magáról. ám tény. hanem figyelmünket állandóan a tiszta és időtlen jelen pillanatra tereljük vissza. hogy milyen is az élet a bolygónkon élők többsége számára. Történetesen emlékezés révén tanulunk a múltból és a múltban elkövetett hibákból. és a történetedet tekinted önmagadnak. például szorongásként. hogy senki sem élheti le a gyerekkorát úgy. máris képet kaptál arról. hogy az elménkben ne tartsunk életben helyzeteket és eseményeket. nem foszlik teljesen szét. régi érzelemből – is áll. javarészt akkor is tudattalan világban nőnél fel. ellenségeskedésükkel és bűntudatukkal önmagukat korlátozzák. függetlenül attól. teljesen tudatos felnőtt. ahelyett. Ez esetben a személyiséged. és ha a múlt képtelen megakadályozni. Ha nincs mellettük olyan. hogy a maga valóságában lássuk. amivel nem néztél teljesen szembe. A múlt emlékként él benned. Egyes esetekben ez minden bensőséges kapcsolatot megakadályoz vagy elszabotál. ezért belecsimpaszkodnak a régi érzelembe. hogy tökéletesen boldog gyerekkora volt. Megtehetjük azonban. Különösen a gyerekek találják az erősen negatív érzelmeket túl nyomasztónak ahhoz. . és ezért hajlamosak megpróbálni nem érezni őket. Az összes olyan erős. Fájdalommaradékot hagy hátra. amellyel megjelenése pillanatában nem nézünk teljesen szembe. Megtanulhatjuk „szárnyaink csapkodásával” megtörni a régi érzelem fölhalmozásának és fenntartásának szokását. Az érzelem felismeretlenül tovább él odabenn. amit nem fogadtál el. aki szeretettel és együtt érző megértéssel segíti őket az érzelmükkel közvetlenül szembenézni. Ezt a korai védekezési mechanizmust azonban sajnos többnyire felnőtt korára is megőrzi. aki a gondolataival táplált neheztelésének a terhét öt órán keresztül cipelte. ami eltakarja valódi identitásodat: az idő és forma nélküli jelenlétet. fölösleges – gondolati és érzelmi – málhát hurcol egész életében. a börtönöddé válik. bánkódásukkal. szinte mindenki hurcol az energiamezejében fölhalmozott régi érzelmi fájdalmat. Sértettségükkel. akkor a gyerek számára valóban az egyetlen lehetőség a „nem érezni” választása. Ez a „kis én” egy illúzió. amit én „fájdalomtestnek” nevezek. Akkor már maga a jelenlétünk lesz az identitásunk. Emlékeid éntudattal ruházódnak fel.54 - . hogy közben ne élne át érzelmi fájdalmat. a legtöbb ember hatalmas súlyú. rosszkedvként. Még ha mindkét szülőd megvilágosodott lenne. hanem emocionális emlékből – folyamatosan újra átélt. hogy nem növesztgetjük tovább a már meglévő fájdalomtestünket. hogy holmi mentális film produkálásába keverednénk. ám az emlékek önmagukban még nem jelentenek problémát. csak ekkor válnak teherré. mert az erősíti az identitásukat. hogy most a jelenben legyél. Ha ezt elképzelted. dührohamként. amit a múlt kondicionált. A legtöbb pszichoterapeuta találkozott már olyan pácienssel. A történeted azonban nem csupán mentális. hogy most jelen légy. Ha az emlékek – más szóval: a múlttal kapcsolatos gondolatok – teljesen eluralnak. haragként. Érzelmi gondolkodásuk az énjükké vált. és közvetett módon nyilvánul meg. ami megakadályozhatná. hogy valami tegnap vagy harminc évvel ezelőtt történt. és ekkor válnak éntudatod részévé. Hasonlóan a szerzeteshez. s aztán idővel kiderült. Ezek az extrémebb esetek. olyan fájdalommaradékokat hagyott hátra.A fájdalomtest magukban így egyre több terhet halmoznának föl. hogy elméjükben a múlt milyen hatalmas súlyú terhét cipelik folyton. Mivel az emberek hajlamosak állandósítani régi érzelmeiket. s nem gondolataink és érzelmeink.

időről időre neki is kell „táplálkoznia” – új energiához jutnia –. ha azt tudattalanul nem saját belső valóságuk (fájdalomtestük) külső megjelenéseként látják.) Ők az emberi fájdalom súlyos. ami az övéhez hasonló frekvencián rezeg. ha életed alapja a hamis éntudat. Vajon az emberiség közös tudatában miért olyan meghatározó kép Krisztus szenvedő testének. mint amilyenek ők. ami elkerülhetetlenül útitársad lesz. Ők még nem voltak elég tudatosak ahhoz. s emiatt erős ösztönzést érez a felébredésre. hogy azt közvetlenül magukban ismerjék fel. Más csecsemők viszont mintha tengernyi boldogtalanságot hordoznának magukban. . aki egyszerre testesíti meg a fájdalmat és a transzcendálás lehetőségét. és intelligenciája elsődlegesen a saját életben maradására irányul. ám még mindig rendkívül eleven. mint a sűrű. Ezért virul a negatív gondolkodáson és a kapcsolati drámákon. ha bensőjükben valami nem rezonált volna azzal. érzelmileg fájdalmas élményt táplálékként tud hasznosítani. Gyakran ennek épp az ellenkezője történik. Tekinthetünk Krisztusra úgy. Némelyikük súlyosabbat. A régi. A súlyos fájdalomtestű embereknek általában nagyobb az esélyük a spirituális fölébredésre. A kollektív fájdalomtest valószínűleg bekódolódik minden emberi DNS-be. ha ma este megnézed a tévéhíradót. Mint minden életformának. érzelemből álló entitás. Megvan a maga primitív értelme. Más szóval: olyan energia. sűrűbbet. jóllehet. és naponta gyarapszik. s ez bennük fájdalmat okoz. szinte minden emberben ott élő érzelem energiamezeje: a fájdalomtest. ezt még nem mutatták ki. mint a viszonylag könnyű fájdalomtestűeknek. Ez nem csak gyermekkori fájdalomból áll. Minden újszülött. A csecsemők egy része többnyire meglehetősen boldog. Igaz ugyan. Szerepet játszik benne az a fájdalom is. ám mások minden szemmel látható ok nélkül sírnak. A fájdalomtest bármilyen. a rabszolgaság. s amelyek nagy részét az ego hangja teremtette meg.55 - . A fájdalomtest azonban nemcsak egyedi jellegű. nagy adagjával érkeztek ebbe a világba. serdülőkorodban és felnőttkorodban adódtak hozzá. hiszen szüleik fájdalomtestéből energiát szívnak magukba. mintha azt akarnák elérni. hogy egyes csöppségek sokszor azért sírnak. a gyermek fizikai testének növekedésével a fájdalomteste is gyarapszik. mint a többiek. vagy ha megfigyeled az emberi kapcsolatokban zajló drámákat. és az „étel”. hanem azokból a fájdalmas érzelmekből is. mint az archetipikus emberre. amelyik összefér a sajátjával. ám számukra a kép e tudatossá válási folyamat kezdetét jelentette. Ez mellesleg a fájdalomtestüket is növeszti. már érzelmi fájdalomtestet cipel. Más csecsemők azért sírnak gyakran. súlyos fájdalomtestű. félig önrendelkező energiaforma. meggyőződhetsz róla. Jóllehet néhányuk a súlyos fájdalomtestük csapdájába zártan marad. haláltusától eltorzult arcának és megannyi vérző sebének a látványa? Emberek milliói – különösen a középkorban – nem éreztek volna annyira mély rokonságot vele. A könnyű fájdalomtestű csöppség nem feltétlenül válik lelkileg „fejlettebb” férfivá vagy nővé. (Ezt gyakran sikerrel teszik. A fájdalomtest: boldogtalanságfüggőség. amire önmaga újratöltéséhez szüksége van: olyan energia. a megerőszakolás. Ez az az érzelmi fájdalom. a fosztogatás. mert érzik anyjuk és apjuk negatív érzelmeinek a kisugárzását. a megkínzás és az erőszak egyéb formáinak a története – során számtalan ember átélt. De akármi is a konkrét helyzet. mert nem kapnak elegendő szeretetet és figyelmet.A fájdalomtest amelyek tested sejtjeiben élő energiamezővé álltak össze. HOGYAN ÚJÍTJA MEG MAGÁT A FÁJDALOMTEST? A fájdalomtest a legtöbb emberben benne élő. Ez a fájdalom még mindig ott él az emberiség közös pszichéjében. hogy minden köröttük levőt ugyanolyan boldogtalanná tegyenek. sokuk azonban eljut egy olyan szintre. amelyek később. aki belép e világba. amely egy ravasz állatéhoz hasonló. amit az emberiség történelme – a törzsi háborúk. ahol már képtelen tovább élni a boldogtalanságával.

más szóval: a molekulák. A gondolatok ugyanebből az energiából állnak. Olykor a fájdalomtest néha évekig is „téli álmot alszik”. A legtöbb embernél a fájdalomtestnek létezik „alvó” és aktív stádiuma. pozitív gondolat a fájdalomtest számára emészthetetlen. hanem arról. csupán azért tűnik szilárdnak és mozdulatlannak. amíg valamilyen esemény föl nem ébreszti. mert érzékszerveid így észlelik az ő rezgésüket.) Hogy mennyi ideig marad alvó állapotában. hogy mások is olyan nyomorultul érezzék magukat. A fájdalomtest esetében a szokásos menetrend (a gondolat érzelmet teremt) megfordul. és a fájdalomtest ekkor gondolataid energiájából táplálkozik. csak energiájuk magasabb frekvencián rezeg. mint te. mint az anyagé. Valószínűleg nem tudatosult benned. amikor „megéhezik”. Nem arról van elsősorban szó. Aktiválódását egy esemény is bármikor kiválthatja. könnyen el is felejted. Azért nem. ám más frekvencián rezeg. az emberenként különböző. valamennyi eltorzított gondolatát elhiszed. mint hogy valaki másban meglásd. ezért csak ezek képesek táplálni a fájdalomtestet. de akár egy gondolat is lehet számára beindító hatású. amit a hang mond. A boldog. Ám akármilyen gondolatból nem tud „lakmározni”. mert csak azok a negatív gondolatok kompatibilisak (összeférőek) az energiamezejével. hogy észre vedd: a pozitív gondolat teljesen más érzéstónusú. elektronok és szubatomi részecskék szakadatlan mozgását. amikor először döbbensz rá. hogy közvetlenül a negatív gondolkodás beáramlása előtt elmédet érzelemhullám árasztotta el: sötét és súlyos hangulatként. Minden gondolat energia. szorongó vagy mérges történeteket fog mesélni: rólad. Több tudatosság kell ahhoz. Ha egyedül élsz. A hang hibáztatni. A fájdalomtest rezgési frekvenciája a negatív gondolatokéval rezonál. Kizárólag negatív gondolatokon tud megélni. hogy nem akarod leállítani. Az energia ugyanaz. gondolkodásod negatívvá válik. amikor elérkezik az idő.56 - . de ez az időszak lehet néhány nap vagy akár több hónap is. ezért nem lehet azt látni vagy megérinteni. könyvként. s a könyv. akkor a fájdalomtest a gondolataidból táplálkozik. Te pedig teljesen azonosulsz azzal. a múltról. legalábbis kezdetben. Amint a boldogtalanság átvette fölötted az irányítást. faként vagy testként percipiálsz (észlelsz). és amint a fájdalomtest vette át elméd irányítását. az bizonyos frekvenciasávban rezgő (mozgó) energia. vagy abban az időszakban történetesen senki sincs a közeledben. Nem kell kivételesen érzékenynek lenned ahhoz. mint a negatív gondolat. Leggyakrabban néhány hétig. a jövőről vagy elképzelt eseményekről. hogy bensődben súlyos felhőt vagy alvó tűzhányót hurcolsz. amelynek alsó végén helyezkednek el a negatív. szorongásként vagy tüzes haragként. hogy van benned valami.A fájdalomtest Mellbevágó élmény lehet. hogy magát újratöltse. amit a kezedben tartasz. felső végén a pozitív gondolatok. Valójában minden szakadatlan mozgásban levő. A fejedben szóló hang szomorú. az fájdalomtested energiamezejének jellegétől függ. hogy ezt magadban észre vedd. amit te székként. az életedről. A gondolkodásod hirtelen mélyen negatívvá válik. A táplálkozásra készen álló fájdalomtest a legjelentéktelenebb eseményt is kiváltó ingerként használhatja: valaki mond vagy tesz valamit. A fájdalomtestből származó érzelem gyorsan megszerzi a gondolkodásod feletti uralmat. mert a fájdalomtest ekkor már . boldogtalanságot keres. vádolni. ami időnként érzelmi negativitást. más emberekről. atomok. de még az is céloddá válik. Amikor alszik. A gondolatoknak is megvan a maguk frekvenciasávja. Ezen a ponton vette kezdetét a boldogtalanságfüggőséged. hogy ne tudnád leállítani negatív gondolataid láncolatát. nemcsak hogy nem akarsz annak véget vetni. (Hogy melyiket. Amit fizikai anyagnak érzékelünk. A szék. képzelődni fog. panaszkodni. hogy az ő negatív érzelmi reakciójukból is „táplálkozhass”. HOGYAN „TÁPLÁLKOZIK” FÁJDALOMTESTED A GONDOLATAIDBÓL? A fájdalomtest akkor ébred fel alvó állapotából. amin ülsz. rezgő energiamező.

és ezért visszatér alvó állapotába. és sokszor megígéri. akkor a fájdalomtest megpróbálja őt provokálni – megnyomni az ő megfelelő „gombját” –. és lehetőleg már alá is írtatok egy szerződést. ahol a két fél azt gondolja. hogy a megfelelő kiváltó ingerre akcióba lendüljenek. mintha ő te lennél. amelyek túlnyomórészt elkövetők. tudod. akinek a fájdalomteste szokásszerűen testi erőszak révén tölti fel magát. hogy soha többé nem tesz ilyent. hogy addig meglapuljanak. Ő vette át a belső párbeszéd irányítását. elsősorban a párod vagy egy közeli családtagod. készen arra. A legtöbb fájdalomtest fájdalmat okozni és elszenvedni is akar. Az illető fájdalomtest föl kívánja ébreszteni a te fájdalomtestedet. Nehéz ellenállni a másik fájdalomtestének. Ha valaki berúg. A fájdalomtestek imádják a bensőséges kapcsolatokat és a családokat. Valójában a fejedben szokványosan szóló hang ekkor a fájdalomtest hangjává vált. de egy-egy hölgynél is. illetve amelyek inkább áldozatok.A fájdalomtest rajtad keresztül él. amikor az elhatározta. hogy ezt meg tudja tenni. amelyik ekkor sokkal hajlamosabb a megbetegedésre. Mohón bezabál minden negatív gondolatot. . Az elkövető és az áldozat szerepe olykor már első találkozásukkor világosan elosztódik köztük. hogy egymással „szerelembe estek”. és ezt komolyan is gondolja. ami további érzelmet akar. Ha elsőre nem jár sikerrel. Az alvó fájdalomtestek pontosan ugyanilyenek. akkor újra és újra próbálkozik. ahogy az emberi fájdalomtest nemzedékről nemzedékre továbbadódik. akár érzelmi. mert a fájdalomtestük kiegészíti egymást. őszintén bánja tettét. aki az erőszakot elköveti. és ily módon nem szünteti meg a vele való azonosulását. akár testi erőszakról van szó. amíg nem költöztök össze. Bőséges alkoholfogyasztás gyakran aktiválja a fájdalomtestet. hátrahagyva a lemerített szervezetet és testet. Bizonyos szinten ébren vannak. Ösztönösen ismeri a leggyengébb. Ördögi kör teremtődik tehát a fájdalomtest és a gondolkodásod között. A fájdalomtest valójában nyers érzelem. valójában a pokolban köttetett. A fájdalomtest ugyanis pontosan ez: lelki parazita. különösen férfiak esetében. Pontosabban: ameddig az illető nem válik jelenlevővé. hogy a jelenet újra meg fog ismétlődni. mert a legapróbb szokatlan zajra arra fordítja fejét (füleit). jól hallod. Némely házasság. Számos kapcsolatban rendszeres időközönként erőszakos és romboló jellegű fájdalomtest-epizód zajlik le. mert táplálékuk javát onnan szerzik be. a legsebezhetőbb pontjaidat. Bensőséges kapcsolatokban a fájdalomtestek gyakran elég okosak ahhoz. de akadnak olyanok is. amit szülei fájdalomtestei művelnek. gyakran támad a házastársára vagy a gyerekeire. hogy a mennyben köttetett. akkor fájdalomteste eluralkodásával teljes személyiségváltozáson megy keresztül. és egy ideig béke uralkodik köztük. nem ismeri fel önmagában a fájdalomtestet. hogy a kibontakozó drámából táplálkozni tudjon. Ez egyúttal az egyik legfőbb módja annak is.57 - . Egyes esetekben a pszichoterápia is segíthet. hogy téged reagálósdiba rángat bele. úgy tesz. mi folyik körülötte. valójában azért vonzódtak egymáshoz. Amikor aztán kijózanodik. és a szemét esetleg résnyire ki is nyitja. Ha mindez úgy hangzik. mégis világszerte naponta több millió gyerek éli át ezt a számára rémálomnak számító élményt. Ha éltél valaha is egy fedél alatt macskával. Kisgyerekek számára szinte elviselhetetlenül fájdalmas látni és hallani azt az érzelmi erőszakot. Minden egyes epizód után a partnerek kibékülnek. hogy amikor alszik. HOGYAN TÁPLÁLKOZIK A FÁJDALOMTEST A DRÁMÁBÓL? Ha tartózkodik a közeledben valaki. ezért biztosra veheted. Márpedig a fájdalom a fájdalomtest számára élvezet. a fájdalomtest pedig további gondolatokat generál. hogy a kettő aztán kölcsönösen energetizálja egymást. Egy ponton aztán – néhány óra vagy akár néhány nap után – a fájdalomtest immár feltöltötte magát. olyankor is tudja. amelyről azt gondolják. Minden gondolat táplálja a fájdalomtestet. mintha holmi pszichés élősködőről beszélnék. de csak addig. Egyes pároknál. amíg az ego azt hagyja. A mélyen tudattalan ember. Az ekkor beszélő és ígéretet tevő személy azonban nem ugyanaz a lény. Azonban mindkét esetben táplálkoznak az erőszakból.

akkor az egyik dolog. most teljesen homályba került. ha egy másik korból vagy bolygóról csöppennél ide. Bármit is mond. ám talán bölcs döntés nem olyant választani. s tekintetében gyűlöletet. mert bárhová is mennek. A SZÓRAKOZÁS. amire reagálhat. ami megdöbbentene. ellenségességet. Reaktivitásuk révén a viszonylag kis jelentőségű ügyeket hatalmassá fújják föl. hogy valóban jó ügyért. Nem tudva a magukban hurcolt fájdalomról és reakciójukról. hogy több fájdalmat okozzon és kapjon. hogy emberek milliói fizetnek . amivel kapcsolatban boldogtalan lehet. sőt maga a fájdalom is kívül van. Az ilyem emberek fájdalomteste sohasem juthat elegendő „ételhez”. és az a lény. keserűséget vagy haragot látsz. ám a szavaikba és tetteikbe beáramló negatív energia. s így a fájdalomtestük továbbra is pontosan azt találja. Nehéz lenne olyan partnert találni. A MÉDIA ÉS A FÁJDALOMTEST Ha nem ismernéd jelenkori civilizációnkat. a fájdalmat eseményekbe és helyzetekbe vetítik.” A szemébe nézve már nem látsz benne fényt. Meglehet. s ennek érdekében reagálásra késztetni. hogy rosszul érezzék magukat. Mintha vastag fátyol ereszkedett volna rá. hogy érzékeld a bennük közvetlenül a felszín alatt kavargó boldogtalanságérzést. ahogy megpróbálnak másokat is bevonni a drámájukba. Belső állapotukkal kapcsolatos tudattalanságuk miatt még azt sem tudják. hogy egy totálisan idegen ember néz vissza rád. az eseményben vagy a helyzetben. hogy őt választottam?” Ez természetesen nem a valódi arca. az ellenségesség. akit hibáztathat vagy akivel összeütközhet. A hangja durvává vagy rikácsolóvá válik. Házasságkötéskor nem csak az adott férfihoz vagy nőhöz mész hozzá. akit ismersz és szeretsz.A fájdalomtest amivel életetek hátralevő részére elköteleztétek magatokat. Néha az ilyen sűrű fájdalomtesttel rendelkezők aktivistákká válnak. a következő olyan dologra. illetve férjed fájdalomtestéhez is. amit keres. és az ellenségek és konfliktusok iránti tudattalan igényük miatt az ügyükkel szemben idővel többnyire egyre nagyobb ellenállás generálódik. Amikor szól hozzád. hanem feleséged. A SŰRŰ FÁJDALOMTESTEK Egyes emberek olyan fájdalomtestet hordoznak magukban. amikor – talán néhány nappal a nászút vagy a lakásba történő beköltözésetek után – partnerednél egyszer csak totális személyiségváltást tapasztalsz. ő pedig a tiédhez. ők mindig éhesek. Ekkor tán elmerengsz: „Ez lenne partnerem valódi arca. csupán a fájdalomtest. ami csak a következő olyan eseményre vár. amelyik sohasem alszik teljesen. amit korábban sohasem láttam? Nem követtem-e el borzasztó nagy hibát azzal. mosolyognak és képesek udvariasan elbeszélgetni. és azzal kapcsolatban eleinte olykor eredményesek is. Lehet. az a fájdalomtest valóságverziója. akik valamilyen ügyért harcolnak. Némelyikük hosszúra nyúló és végső soron értelmetlen harcba vagy pereskedésbe keveredik szervezetekkel vagy magánszemélyekkel. Úgy tűnik. hibáztat vagy üvölt veled. Meglehetősen megrázó élmény lehet. Ők fölnagyítják az ego ellenségigényét. Vagy teljesen visszahúzódik. Az éntudatosság teljes hiányában képtelenek megkülönböztetni az eseményt az arra adott reakciójuktól. Számukra a boldogtalanság. Olyan realitás. valószínűleg valami viszonylag jelentéktelen ügy kapcsán. ám nem kell ahhoz pszichikus képességgel rendelkezned. akinek kivételesen sűrű a fájdalomteste.58 - . „Semmi baj” – feleli. Sokukat az exházastársukkal vagy expartnerükkel kapcsolatos kényszeres gyűlölet emészti. ahogy vádol. aki korábban képes volt átragyogni az egóján. a harag. hogy szenvednek. aki egyáltalán nem cipel magában fájdalomtestet. hogy együtt fogtok élni. amit teljesen eltorzít a félelem. nem a házastársad vagy a partnered beszél. és a vágy. ott találnak okot arra. hanem – rajta keresztül – a fájdalomteste. Végül általában a saját szervezetükön belül is ellenségeket teremtenek. hogy mélyen boldogtalanok. Ám a belőle intenzíven sugárzó ellenséges energia azt mondja: „Minden baj. a következő olyan emberre. „Mi a baj?” – kérdezed. aki időnként megszállja őt.

A fájdalomtest azért. Léteznek ilyen filmek. amiben az emberiség a saját őrültségét látja meg. hogy a negatív érzelem sokkal több lapot ad el. vagy amelyik dicsőíti az agresszivitást azzal a kizárólagos céllal. „Gaztett” és „Bestiák”. ami különösen a menstruációt közvetlenül megelőző időszakban hajlamos aktiválódni. és a negatív izgalmat sokszor maga a média generálja. megmutatják a mögötte rejlő és nemzedékről nemzedékre továbbadódó. ahogy emberek gyilkolnak. Szinte valamennyi nő kiveszi részét a közös női fájdalomtestből. és ha azt nézzük? Vajon minden ilyen erőszak a fájdalomtestet táplálja? Az emberiség jelenlegi evolúciós stádiumában az erőszak nemcsak mindenhol megtalálható. ősok. ha az a tiéd): az épelméjűség. hogy megnézhessék őket. egós tudatosság is intenzívebbé válik. az ébredő tudatosság. Mi az az emberekben. a hír közvetítői annál izgatottabbá válnak. Fájdalomtestek írják és termelik ezeket a filmeket. A hírmédiában – a televíziót is beleértve – megfigyelhető a tendencia. 1983. Ugyanis tükörként funkcionálnak. mielőtt végül elkerülhetetlenül kimúlik. ahogy a kollektív fájdalomtest erősítő hatására a régi. (Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára. hogy hatására a nézőben negatív érzelem generálódjon. Az. A reaktivitás. hogy az hogyan hat az áldozatra és az elkövetőre. egymásnak szenvedést okoznak. Ekkor a legtöbb hölgyet intenzív negatív érzés árasztja el. Irányítói pontosan tudják. amelyikben az erőszakot normális vagy pláne kívánatos emberi viselkedésnek ábrázolják. vezérelv. hogy egyre inkább a negatív hírekre „harapnak” rá. Vajon minden esetben „rossz”. a nemzet vagy a szóban forgó faji csoport minden tagja részesül. amelyek a háború valóságát mutatják meg. ha megmutatják annak eredetét és következményeit is. hanem a fájdalomtest számára szolgáló érzelemtáplálékot. s így a filmmel a fájdalomfüggő fájdalomtest – drogként – „belőhesse” magát. Bár 5 Princípium: elv. alapok. hogy a kollektív emberi pszichében abszolút fölényre tegyen szert. de még növekszik is. Ha a filmek szélesebb összefüggésében mutatják be az erőszakot. az elmebaj vége. Némelyiküké súlyosabb. A népszerű bulvársajtó elsősorban nem híreket ad el. amelynek nagy része az emberiség boldogtalanságfüggőségét táplálja. A fájdalomtestek imádják ezt! A KOLLEKTÍV NŐI FÁJDALOMTEST A fájdalomtest kollektív dimenziójában különféle alkotóelemek találhatók. megmutatják. Akadémiai Kiadó. Minél rosszabbra fordulnak a dolgok. a negatív gondolkodás és a személyes dráma mellett a fájdalomtest tehát még a mozivászon és a tévéképernyő segítségével is megújítja magát. végok. és ezek nem táplálják a fájdalomtestet. a nemzeteknek és faji csoportoknak mind megvan a maguk kollektív fájdalomteste. A legjobb háborúellenes filmek olyan alkotások. mert rosszul akarják magukat érezni. és abból – kisebb-nagyobb mértékben – a törzs. s ezt „szórakozásnak” nevezik és imádják. alapelv. ami benned az őrültség őrült voltát felismeri (még akkor is.59 - . mint a hírek. kollektív tudattalanságot (az emberekben fájdalomtestként élő haragot és gyűlöletet). és fájdalomtestek fizetnek azért. A törzseknek. és azt jónak mondja? Természetesen a fájdalomtest. ami imádja rosszul érezni magát. s nem annak ragyogóvá „szidolozott” változatát. hogy láthassák. mint a többieké. Miért vonzanak az erőszakos filmek olyan hatalma nézőközönséget? Komplett iparág alakult. A brit bulvársajtó kiemelkedő ebben. A fájdalomtest csak olyan filmből táplálkozhat. üvöltik a hatalmas betűkből kiszedett címek. A női princípium5 elnyomása – különösen az utóbbi kétezer évben – lehetővé tette az ego számára. Az emberek nyilvánvalóan azért nézik meg ezeket a filmeket.) . ha a tévéképernyőn és a mozi vetítővásznán erőszakot mutatnak be. akkor azok a filmek az emberiség fölébredésében kulcsfontosságú szerepet töltenek be. A szórakoztatóipar nagy része ezt szolgálja ki.

A nők státusza a „gyermekek kihordója” és a „férfiak tulajdona” funkcióra redukálódott. hogy a feminin elnyomása internalizálttá vált. az egyensúlyából totálisan kibillent világot. Ugyanez a magyarázata annak. mint máshol. és jobban ráhangolódik a természet világára. Így aztán a férfiak – akik még önmagukban is letagadták a nőit – irányították a világot. De akkor mi a magyarázata annak. ha egyedül sétált a réten vagy az erdőben. és ehhez a női formát hatástalanítania kell. Természetesen az ezekben az országokban élőknek ugyanúgy megvan a maguk személyes fájdalomteste. bár kevésbé erőszakos módon. ahonnan az intuitív képességek erednek. annyi azonban bizonyosnak tűnik. például a sumér. A helyzet azonban gyorsan változik. hogy a fiatalabb országoknak. Jelenleg az a helyzet. NEMZETEK ÉS EMBERCSOPORTOK FÁJDALOMTESTE Egyes országokban. és máglyán elégessék. amit leginkább kollektív. a kínzások és az erőszakos halálesetek kapcsán elszenvedtek. hanem mélyen tisztelték? Mi az. Ha elég érzékeny vagy. de az ego a férfi formában könnyebben ereszthet gyökeret. például Kanadának vagy Ausztráliának. Az idők folyamán az ego a nők többségét is hatalmába kerítette. és emiatt egy teljes dimenzió – a női princípium – szinte eltűnt az emberi létélményből. A női forma kevésbé mereven különül el a környezetétől. A többi már történelem vagy inkább: az őrültség kórtörténete. A nők ugyanis kevésbé azonosulnak az elméjükkel. A szent feminint. és nem idegenedtünk volna el ily totálisan a Létünktől. például Svájcnak. és a női princípiumot nem félték. ezért náluk gyorsabban veszít teret. a rabszolgaság. hogy boszorkánynak kiáltsák ki.60 - . mert nyilvántartást nem vezettek. Mivel a hölgyeknél az ego sohasem gyökerezett nagyon mélyen. hogy sok ember válik tudatosabbá.és női energiák egyensúlyát nem borították volna föl igen durván. Ha bolygónkon a férfi. akut paranoiaként jellemezhetünk? Mondhatnánk: természetesen a férfiak. súlyosabb a kollektív fájdalomtest. nyitottabb és érzékenyebb más életformákra. hogy csak a férfi formán keresztül tudja teljesen irányítása alá vonni a bolygónkat. Az valójában a fájdalomtestük részévé vált azzal a felhalmozódott fájdalommal együtt. fejlődő ego. az már elegendő ok volt ahhoz. mivel az elfojtatott. sok hölgy érzelmi fájdalomként éli meg. akkor az ego növekedése jelentős mértékben korlátozódott volna.és ötmillió közti számú nőt kínzott és ölt meg. általában kisebb a fájdalomteste. Azáltal. Más kultúrák és vallások. az egyiptomi és a kelta civilizációkban a nőket megbecsülték. és ott gyorsabban nőhet. amit a nők az évezredek alatt a gyermekszülések. az ego egyre kevésbé talál „fogást” az emberi elmén. mint a férfiakban. Ez a szám – az emberi történelem egyik legsötétebb fejezeteként – az inkvizíciót a holokauszttal emeli egy szintre. akkor egyes országokban már abban a pillanatban . hogy elfojtsa az eretnekséget. majd megkínozzák. A nők szorosabb kapcsolatban állnak a belső testtel és a szervezet intelligenciájával. ahol sok erőszakos tettet szenvedtek vagy követtek el. hogy a „szent inkvizíció”. amelyik tudta. például a judaizmus. ha gyógynövényeket szedegetett. Nem üzentünk volna mára háborút a természetnek. mint a férfiaknál. aminek a hatására a férfiak hirtelen fenyegetve érezték magukat a nőitől? A bennük élő. Vajon ki a felelős a női princípiummal szemben eluralkodott félelemért. mint a férfi forma. A nagyobb múltú nemzeteknek ezért általában erősebb a fájdalomteste. hogy szereti az állatokat. A szent feminint (nőit) démoninak nyilvánították. amivel szembesülniük kell. sőt a buddhizmus is elfojtotta a női dimenziót. és amelyek a környezetükben tomboló őrültségtől védettek maradtak. bár bennük sohasem tudott olyan mélyen elsáncolódni. még a legtöbb nő esetében is.A fájdalomtest természetesen a nőknek is van egójuk. az iszlám. hogy a kereszténység előtti. a Római Katolikus Egyház alapította intézmény – mintegy háromszáz éves időszakban – három. Senki sem tudja a pontos számokat. mint a női formában. Ha egy hölgy valamilyen apró jelét adta annak. mint a férfiak. a megerőszakolások.

és segítenek meggyengíteni a fájdalomtestet. A bolygón csupán egyetlen gonosztevő létezik: az emberi tudattalanság. egyre nagyobb mértékben fogadja be a nyugati világ. és gondolkodást mérséklő és jelenlétet generáló hatása révén némileg a fájdalomtestet is gyengíti. A fizikai testet is bevonó spirituális gyakorlatokat. Fontos szerepet fognak játszani a globális fölébredésben. hogy a sötétséget hibáztatnád. a csikong és a jóga. például Közel-Keleten. melyben a fájdalomtest folyamatosan meg is újítja magát. Németországban és Japánban munkával. Kína súlyos fájdalomtestét bizonyos mértékben enyhíti a taj csi népszerű gyakorlata. amit nem tud kontrollálni. Ez tekintélyes hatást gyakorol a közös energiamezőre. hogy a népesség jelentős része kényszert érez. hogy fájdalomtested mekkora hányada tartozik az országodhoz vagy az emberfajtádhoz.és ötmillió közötti. s kultúrájukat az európai telepesek szinte teljesen elpusztították. az emberek többnyire igyekeznek érzéketlenné tenni magukat a közös érzelmi fájdalommal szemben. a kollektív fájdalomtest oly heveny. A fekete bőrű amerikaiak kollektív fájdalomteste is kifejezett.61 - . fekete bőrű rabszolga munkája teremtette meg. ha most felelősséget vállalsz a belső állapotodért. illetve mekkora hányada személyes jellegű. Bármely erőszakos cselekedet. és egód csapdájába zárva maradsz. Nem meglepő módon a bennszülött amerikaiakban is markáns. holott amúgy mindentől fenyegetve érzi magát. ……………………… . Őseiket erőszakosan elhurcolták. Ők évszázadokon keresztül szenvedtek üldöztetést. Azokban az országokban. Ahelyett. fényt hozol be. Az embercsoportok közül a zsidó emberekben erőteljes a kollektív fájdalomtest. amint kilépsz a repülőgépből. de már nem heveny. különösen nagy mennyiségű alkohol fogyasztása esetén). néhány más országban a széles körben dívó ivászattal (ami azonban a fájdalomtest ingerlésével ellentétes hatást is kiválthat. elnyomás vagy brutalitás következményét minden esetben egyaránt nyögi az áldozat és az elkövető is. hanem az a kollektív amerikai fájdalomtest részévé is vált. Más országokban a hétköznapi élet felszíne alatti.A fájdalomtest megérezheted az energiamező súlyosságát. Valójában nem igazán számít. Az amerikai gazdasági jólét alapját a négy. Milliók gyakorolják naponta az utcákon és a tereken ezt az elmét lecsillapító hatású mozgásmeditációt. Mert amit másnak teszel. A megbocsátással áldozatidentitásod szertefoszlik. Mindkét esetben csak akkor tudsz túllépni rajta. akiket megtizedeltek. s megjelenik valódi erőd: a jelenlét ereje. majd rabszolgáknak eladták. amit a kommunista kormány meglepő módon nem nyilvánított törvénytelennek. lappangó erőszak energiamezőjét lehet érezni. az ilyen gondolataiddal akkor is csak tovább táplálod a fájdalomtestet. Másutt. Még ha a hibáztatás abszolút jogosnak is tűnik. veréssel engedelmességre kényszerítették. Ezek a gyakorlatok nem teremtenek elkülönülést a test és a lélek között. hogy azt a támadás és a megtorlás vég nélküli és őrült körfolyamatában jelenítse meg. mint amilyen a taj csi. Ez a felismerés az igazi megbocsátás. azt magadnak teszed. ahol a fájdalomtest súlyos. A bennszülött és a fekete bőrű amerikaiakra mért szenvedés nem korlátozódott e két emberfajtára.

hogy a fájdalomtestek – tudattalanul – további fájdalmat keresnek. Világszerte számos bírósági tárgyalóteremben hangzik el védőügyvéd szájából: „Ez teljesen idegen a jellemétől”. Amint fölismered a fájdalomtestet. Gondolkodásodat többé már nem felhőzi be érzelem. bár lehet. azok tudattalanságuk . Ha két aktív fájdalomtestű gépkocsivezető érkezik egyszerre a kereszteződésbe. mit teszel? A nagyobb tervben azonban az szerepel. hogy az embereknek tudatos lénnyé kell fejlődniük. az már nem tud úgy tenni. mi jött rám”. hanem a fájdalomteste. Valójában nem ő tette. megvilágosodott férfi és nő közül soknak régebben súlyos fájdalomteste volt.Kitörni a szabadságra HATODIK FEJEZET Kitörni a szabadságra A fájdalomtesttől való megszabadulás azzal a felismeréssel kezdődik. hogy csak szubliminálisan. Egyesek akkor vannak ennek legvilágosabban a tudatában. a mentális-érzelmi állapotodat képtelenség elrejteni. hogy a bolygónkon élő számos. amikor a fájdalomtest megszállja őket? A válaszom: ugyan hogyan lennének? Hogyan lehetsz tudattalanul felelős valamiért. mintha ő te lennél. sokszor olyan jelentéktelen ok miatt. amikor valakivel először találkoznak. A fájdalomtestben csapdába esett energia megváltoztatja rezgési frekvenciáját. ami negatív érzelem intenzív beáramlásaként jelentkezik. az mégis nagymértékben meghatározza. ha egyszer nem tudod. akik időlegesen mániássá válnak. kivételesen bölcs. vagy hogy milyen arcot mutatsz a világnak. és akik ezt nem teszik meg. a fájdalomtest többé már képtelen irányítani a gondolkodásodat. Tudtommal ez időig még egyetlen védőügyvéd sem mondta a bírónak – bár lehet. és a szavakkal már a legtöbb emberre jellemző szerepjátszás is beindul. tehát azt akarják. hogy az emberek nem felelősek a tetteikért. Amint megérted. hogy mit éreznek az illetővel kapcsolatban. hogy nem tudják. hogy valami rossz történjen. és azt a legtöbb ember érzékelni képes. mit tesz. Függetlenül attól. jelenlegi észleléseidet nem torzítja el a múlt. Ez azt jelenti. Sok erőszakoskodást „normális” emberek követnek el. Ezt követően – és ez a fontosabb – képesnek kell elég jelenlevőnek és ébernek lenned ahhoz. Ez a magyarázata. Amint nem azonosulsz vele. hogy sok közúti balesetet valójában olyan gépkocsivezetők okoznak. ami megtöri a fájdalomtesttel való azonosulást. A fájdalomtestek közúti balesetekben játszott szerepe a „forgalmi düh” jelenségnél a legnyilvánvalóbb. mint normál körülmények között. és hogyan reagálnak rá. és jelenlétté transzmutálódik. hogy mit mondasz és teszel. Kicsit később azonban a kapcsolatot a szavak veszik át. és még egyetlen szót sem váltottak. Tudatos jelenléted az. A fájdalomtest a legtöbb esetben nem oldódik fel azonnal.62 - . A figyelem ekkor az elme világára terelődik. akiknek a fájdalomteste éppen aktív. Védencem fájdalomteste aktiválódott. nem tud rajtad keresztül létezni és így önmagát megújítani. ami összhangban áll az illető belső állapotával. és nem tudta. energiát kezd veszíteni. Ily módon a fájdalomtest a tudat „üzemanyagává” válik. tehát a tudatküszöb alatt. hogy érzékelik. akkor a baleset valószínűsége többszörösen nagyobb. rájössz. hogy észre tudd venni magadban a fájdalomtest aktiválódását. Minden emberi lény energiamezőt sugároz. mint hogy az előttük haladó sofőr túl lassan hajt. amikor gépkocsivezetők testi erőszakra vetemednek. Tudattalan szinten azonban azt továbbra is érzed. hogy a gondolataidból táplálkozik. hogy baleset történjen. hogy e nap már nincs messze –: „Ez a csökkent beszámíthatóság esete. ám amint megszakítottad a közte és a gondolkodásod közti kapcsolatot.” Azt jelentené ez. illetve a vádlott szájából: „nem tudom. hogy van fájdalomtested. Tudattalanul mindkettő akarja. és ezért nem tudja megújítani magát azzal. és a másik ember energiamezejét érzékelő képesség nagymértékben csökken.

nem pedig az abba belevezetőt!” Végül kelletlenül. „Ebben a pillanatban ezt érzi – mondtam. hogy gondolataival táplálja a fájdalomtestét. és az egész teste rázkódott. amit a testében érez. boldogtalan történetén keresztül. Most ahelyett. És még ez is csak viszonylagosan igaz. Gyorsan kiderült. – Ön vagy az önben lévő boldogtalanság? Észre tudja-e venni. Üdvözléskor éreztem az udvarias és felszínes mosolya mögötti fájdalmát. és mérgesen azt kiáltotta: „Nem! Nem akarom ezt elfogadni!” „Ki beszél? – kérdeztem. ha belül elfogadod azt. A nagyobb képben tehát a fájdalomtestnek is megvan a maga – szükséges – szerepe. Figyelmét arra irányítottam. de azért megtette. a harmincas éveiben járó hölgy. mint amilyen. hogy teljesen elfogadja. Ez a tér természetesen akkor jelenik meg. „Nem kérem. Így szólt: „Ez furcsa! Még mindig boldogtalan vagyok. amin keresztül az élethelyzetét nézte. hogy azt akarná. hogy amint felhagyott az érzéssel való azonosulással. hogy ezzel az élménnyel legyen. Mindössze annyit kérek: derítse ki. képes-e arra. mert azt reméltem. mivel mindkettővel teljesen azonosult. Ezt követően csillapíthatatlan zokogás tört rá. hogy ön boldogtalan. hirtelen jelentős változást vettem észre az energiamezejében. hogy magányosnak és elégedetlennek érzi magát. Valamilyen szinten azonban bizonyára fölismerte. mintha mindjárt föl akarna pattanni. Ők nem állnak összhangban az univerzum evolúciós irányával. hogy ez a pillanat másmilyen legyen. hogy meglássa az érzelmi fájdalma és a gondolatai közti kapcsolatot. hanem a különlegesen nagy súlyú fájdalomteste okozza. Az vált a szűrőjévé. Amikor már nem bírod a szenvedés vég nélküli köreit. Rengeteg harag és szomorúság élt benne. s így nem tudta belehúzni őt „a boldogtalan én” című. hogy közben nem próbált neki ellenállni – többé már nem tudta kontrollálni a gondolkodását. érzékelje közvetlenül az érzelmet. amit a jelen pillanatban éppen átélsz. Elmondta. – Semmit sem tehet azzal a ténnyel kapcsolatban. és még az emberi tudattalanság és az általa okozott szenvedés is része az evolúciónak. Hamarosan könnyek peregtek a szeméből. hogy a fájdalma önmagából ered.63 - . Még nem állt készen arra. ami a már meglévő fájdalomhoz csak még többet adna hozzá. hogy önmaga számára ő a teher. és megkértem. akkor vajon mi történik a boldogtalansággal? Rá akar-e erre jönni?” Rövid ideig töprengőnek tűnt. és ezért keresett föl. Gyerekként erőszakos apja bántalmazta.Kitörni a szabadságra következményeit megszenvedik. hogy a boldogtalansága miatt érzett boldogtalansága annak csupán egy másik rétege?” Újra elhallgatott. Az életében ekkor egy másik dimenzió jelent meg. hogy a fájdalmát nem a jelenlegi életkörülményei. amit kértem tőle. csak hagytam. JELENLÉT Fölkeresett egy. majd miután körülbelül egy percig csöndben ült. Még nem érthette meg. ami transzcendálta (túllépte) az ő személyes múltját: a jelenlét . hogy bármit is tegyen. hogy most éppen ezt érzi?” Egy pillanatra csöndbe burkolózott. Aztán hirtelen nagyon türelmetlennek tűnt. Ezt felelte: „Azért jöttem el. Később megértette. mentálisan konstruált történetébe. hogy hagyja azokat az érzéseket egyszerűen létezni! Más szóval. Elkezdte mesélni a történetét. mire egy másodpercen belül mosolya a fájdalom arckifejezésévé változott át. a benne élő régi érzelmi fájdalom – amint úgy irányította arra a figyelmét. de a boldogtalanságom körül most tér van! Az már nem számít annyira!” Első alkalommal hallottam ezt a megfogalmazást: „a boldogtalanságom körül tér van”. Más szóval: a mélyen boldogtalan énjének terhével élt. ne pedig a boldogtalan gondolatain. Készen állt a felébredésre. és ez furcsán hangozhat: ha nem törődik azzal. hogy a boldogtalanságomból kivezető utat mutatja meg nekem. elkezdesz fölébredni. Magasabb nézőpontból tekintve: lehetetlen nem összhangban állni a világmindenség fejlődésével. lehetséges-e az ön számára. Többet nem is igen mondtam a hölgynek. hogy ebben a pillanatban ezt érzi.

majd elmentem vacsorázni egy közeli indiai étterembe. távozzon! Csak távozzon!” A férfi az elektromos kerekes székével kiviharzott a helyiségből. A férfi erre gyors előremenetbe kapcsolta a székét. mire a férfi lecsöndesedett. és ételt rendeltem. A férfi hirtelen nyugtalanná és izgatottá vált. Amint belépett a szobába. tehát súlyos fájdalomtestet talált. A FÁJDALOMTEST VISSZATÉRÉSE Leültem az egyik asztalhoz. Kis idő múltán egy rendőr lépett be. és rendkívül bántóan viselkedett. és ott ráakaszkodott arra. ám keményen rám nézett. ahogy egy fájdalomtest meggyengült. keresve valamit. amihez hozzá tud kapcsolódni. A megerősítés ugyancsak sokkoló formában érkezett. Csak az érzelem plusz egy boldogtalan történet a boldogtalanság. de talán intuitívan érezve valamit: „Mindezt maga okozta?” . Az egyik felszolgálólány megpróbálta megakadályozni. és megkérdezte. majd trágár szavakat üvöltött. Kerekes székével belökte az ajtót. Mocskos szavak hagyták el a száját. Amikor az egésznek vége lett. Épp azért létezünk emberi formában. A rendőr felszólította. Érezni lehetett. Az étterem vezetője kitárta az ajtót: „Kérem. és megpróbálta elhúzni onnan a férfit. ahogy ez az energia behatolt az ember sejtjeibe. hogy elvigye a tányérját. Barátom azonban nem óhajtott maradni és végighallgatni. így szólt: „Hát itt meg mi történt?! Súlyos és borongós energiát érzek! Szinte rosszul vagyok tőle! Nyisd ki az ablakot. majd a teste rángatózni kezdett. A férfi vitatkozni kezdett vele: „Nem volt jó az étel! Pocsék volt!” „Akkor miért ette meg?” – kérdezte a felszolgáló. Egy perc múlva azonban visszatért. Amint elköszöntünk egymástól. hogy távozzon. Erre a többi vendég felugrott. és a hölgyet így a falhoz szorította. ám valami miatt a férfi engem teljesen figyelmen kívül hagyott. hogy bejöjjön. Mivel boldogtalan történet nélkül képtelenség boldogtalannak lenni. nagyon örültem. durva gyűlölet töltötte meg a helyiséget. Néhány vendég tartózkodott az étteremben. az megerősítette. Annak is tanúja lehettem. Az érzelem önmagában még nem boldogtalanság. Néhány perc telt el. Ez aztán betett neki. hanem a tudat fényével való összetalálkoztatás hatására.64 - . Ez egyúttal a fájdalomteste megszűnésének a kezdetét is jelentette. Ekkorra már a többi vendéggel is kiabált. méghozzá sürgősen. hogy közölje velem: „Azt hitted. Az egyik közeli asztalnál egy kerekes székes. ahogy ott ültem. az minden bizonnyal az eközben szabaddá vált energia egy része. üvöltözés. amit már tudtam: valamilyen szinten az összes. Odalépett hozzá a pincér. A pincérlány szerencsére nem sérült meg. talán az egyetemes emberi fájdalom tért vissza. A fájdalomteste még nem végzett. megúszta kisebb zúzódásokkal a lábán. ez véget vetett a boldogtalanságának. Ami ott történt. és nem a vele folytatott harc. hogy mivel épp hatalmas megkönnyebbülést tapasztaltam meg egy igen sűrű fájdalomtestű személynél. Gyanítottam.Kitörni a szabadságra dimenziója. és ne merjen visszajönni. legyőztél?! Hát tessék! Még mindig itt vagyok!” Azt a lehetőséget is számításba vettem. Kiabálás. hogy a tudat e dimenzióját behozzuk ebbe a világba. Kiabálni kezdett. az étteremvezető odajött az asztalomhoz. Mindenki döbbenten bámult. intenzív jelenlétben. Egyszer röviden. hogy megtapasztalhattam a jelenlét felbukkanását egy másik emberben. hátrahagyott energiamező követett az étteremig. Látogatóm távozása után néhány perccel egy barátom toppant be. intenzív. látszólag egyéni emberi fájdalomtest összekapcsolódik. Többre volt szüksége. félig tréfálkozva. Távozni akart. akiben hozzá passzoló rezgési frekvenciát. Ablakot nyitottam. pokoli lárma és zűrzavar. hogy beadjon valami csomagot. és gyújts füstölőt!” Elmagyaráztam. középkorú férfi a vacsorája vége felé járt. hogy a kiszabadult. amit ő érez.

Kitörni a szabadságra

FÁJDALOMTEST A GYEREKEKBEN A gyerekek fájdalomteste néha raplisságban vagy visszahúzódásban nyilvánul meg. A gyerek morcos lesz, senkivel sem hajlandó szóba állni, és csak ül a sarokban, átölelve a játék babáját vagy a hüvelykujját szopva. A fájdalomtest sírógörcsként vagy hisztériás rohamként is manifesztálódhat. A gyerek üvölt, esetleg dobálja magát a földön, vagy tör-zúz. A meghiúsult akarás könnyen belobbanthatja a fájdalomtestet, s a fejlődő egónál az akarás ereje igen intenzív lehet. A szülők nem hisznek a szemüknek. Értetlenül és tehetetlenül nézik, ahogy az ő kis angyalkájuk néhány másodperc alatt apró szörnyeteggé vedlik át. „Honnan jön ez a boldogtalanság?” – csodálkoznak. Kisebb-nagyobb mértékben ez a gyerek részesedése az emberiség fájdalomtestéből, ami egészen az emberi ego eredetéig nyúlik vissza. De a gyerek addigra már a szülei fájdalomtestéből is átvehetett fájdalmat, s ily módon a szülők a gyerekben annak a visszatükröződését láthatják, ami bennük is megvan. A rendkívül érzékeny gyerekekre különösen erősen hat szüleik fájdalomteste. Ha meg kell tapasztalniuk szüleik őrült drámáját, az bennük szinte elviselhetetlen érzelmi fájdalmat okoz, és ezért gyakran az ilyen, érzékeny gyerekekből lesznek a súlyos fájdalomtestű felnőttek. A gyerekeket a szülők azzal nem tudják becsapni, ha megpróbálják elrejteni előlük a fájdalomtestüket, mondván: „Nem veszekedhetünk a gyerek előtt.” Ez általában azt jelenti, hogy mialatt a szülők egymással látszólag udvariasan beszélgetnek, az otthont átitatja a negatív energia. Az elfojtott fájdalomtestek rendkívül toxikusak (mérgezőek), még a nyíltan aktív fájdalomtesteknél is nagyobb mértékben. Ezt a pszichés toxicitást a gyerekek magukba szívják, s ez hozzájárul az ő saját fájdalomtestük növekedéséhez. A gyerekek olykor szubliminális (tudatküszöb alatti) módon szereznek tapasztalatot az egóról és a fájdalomtestről, egyszerűen azzal, hogy együtt élnek a nagyon tudattalan szüleikkel. Egy asszony, akinek a szülei erős egóval és súlyos fájdalomtesttel rendelkeztek, elmesélte, hogy sokszor, amikor a szülei egymással kiabáltak és üvöltöztek, rájuk nézett, és – bár szerette őket – azt mondta magában: „Ezek bolondok! Hogyan keveredtem én ide?” Tehát már tudatában volt annak, hogy így élni őrültség. Ez a tudatosság segített neki csökkenteni azt a fájdalommennyiséget, amit a szüleiből magába szívott. A szülők gyakran töprengenek: hogyan kezeljék a gyerekük fájdalomtestét? Az első kérdés természetesen az: kezelik-e a sajátjukat? Felismerik-e azt önmagukban? Képesek-e annak aktiválódásakor eléggé jelenlevőek maradni ahhoz, hogy az érzelmet már az érzés szintjén felismerjék, mielőtt az még gondolkozássá és így „boldogtalan emberré” válhatna? Amíg a gyereknél „fájdalomtestroham” tombol, addig nem sokat tehetsz, csupán annyit, hogy jelenlevő maradsz, hogy ne vonódj be érzelmi reagálásba. A gyerek fájdalomteste csak táplálkozna belőle. A fájdalomtestek rendkívül drámaiak tudnak lenni! Ne hagyd, hogy beszippantson a színjáték! Ne vedd túl komolyan! Ha a fájdalmat a meghiúsult akarás lobbantotta be, nehogy kiszolgáld a gyerek követelését! Különben azt tanulná meg: „Minél boldogtalanabb vagyok, annál valószínűbb, hogy megkapom azt, amit akarok.” Ez recept a későbbi élet működészavarához. A fájdalomtest csalódni fog, hogy nem reagálsz, és ezért átmenetileg még rátehet egy lapáttal, mielőtt lenyugszik. Gyereknél a fájdalomtestepizódok szerencsére általában rövidebb ideig tartanak, mint a felnőtteknél. A lenyugvás után egy idő múlva, talán másnap, beszélhetsz a gyerekkel arról, hogy mi is történt. De ne beszélj neki fájdalomtestről! Inkább kérdezd! Például: „Mi volt az, ami rád jött, amikor tegnap nem tudtad abbahagyni a visítást? Emlékszel? Mit éreztél akkor? Jó érzés volt? Van-e valamilyen neve annak, ami akkor rád jött? Nincs? Ha lenne neve, vajon hogyan hívnák? Ha látni tudnád, hogy nézne ki? Le tudod-e festeni a külsejét? Mi történt vele, amikor elment? Aludni ment? Gondolod, hogy visszajöhet?” Ez csak néhány lehetséges kérdés, és mindegyikkel az a cél, hogy fölébreszd a gyerekben a megfigyelőképességet, ami a jelenlét. Az ilyen kérdések abban segítenek a - 65 -

Kitörni a szabadságra

gyereknek, hogy ne azonosuljon a fájdalomtesttel. Esetleg dönthetsz úgy, hogy beszélsz a gyereknek – az ő kifejezéseit használva – a saját fájdalomtestedről. Legközelebb, amikor a gyereket eluralja a fájdalomtest, mondhatod: „Ó! Visszajött. Ugye?” Használd azokat a szavakat, amiket a gyerek használt, amikor beszélgettetek róla! Irányítsd figyelmét az érzéseire! A hozzáállásod inkább az érdeklődés és a kíváncsiság legyen, mintsem a kritizálás vagy az elítélés. Nem valószínű ugyan, hogy ez leállítaná a kibontakozóban lévő fájdalomtestet, sőt akár úgy is tűnhet, hogy a gyerek hallani sem akar téged, a gyerek tudatának a hátterében mégis maradni fog valamennyi tudatosság, még a fájdalomtest aktív időszakában is. Néhány alkalom után a tudatosság már erősebb, a fájdalomtest pedig gyengébb lesz. Növekszik a gyerek jelenléte. Egy nap aztán az történhet, hogy a gyerek figyelmeztet: eluralkodott rajtad a te fájdalomtested! BOLDOGTALANSÁG Nem minden boldogtalanság származik a fájdalomtesttől. Egy része új boldogtalanság, ami mindig teremtődik, valahányszor nem hangolódsz a jelen pillanatra, valahányszor – így vagy úgy – letagadod a mostot. Amint felismered, hogy a jelen pillanatban mindig az van, ami már van, és ezért kikerülhetetlen, attól kezdve megalkuvásmentes „igent” tudsz rá mondani. Emiatt pedig nemcsak hogy nem teremtesz további boldogtalanságot, hanem még – a belső ellenállás megszűnésével – azt is megtapasztalod, hogy ekkor maga az élet támogat. A fájdalomtest boldogtalansága sohasem áll arányban a látható okkal. Más szóval: túlreagálja azt. Erről lehet felismerni, bár többnyire ezt nem a szenvedő alany – a megszállott személy – látja meg. A súlyos fájdalomtesttel rendelkező ember könnyen talál okot arra, hogy nyugtalan, mérges, sértődött, szomorú vagy rémült legyen. Az olyan, viszonylag jelentéktelen ügy, amire valaki más csak megrándítja a vállát és mosolyog, vagy amit még csak észre sem vesz, nála intenzív boldogtalanság okává válik. Természetesen nem az a valódi ok, az csupán a kiváltó inger szerepét kapja, ami életre hívja a régi, feltorlódott érzelmet. Az érzelem ezt követően átvonul a fejbe, s ott fölerősíti és energetizálja az egós elmestruktúrákat. A fájdalomtest és az ego közeli rokonok. Szükségük van egymásra. A kiváltó eseményt vagy helyzetet ezt követően a masszívan emocionális egód szűrőjén keresztül értelmezed, és annak megfelelően reagálsz rá. Mindez azt eredményezi, hogy az adott esemény vagy helyzet jelentősége teljesen eltorzul. A jelent a benned élő érzelmi múlt szemüvegén keresztül nézed. Más szóval: amit látsz és megtapasztalsz, az nem az eseményben vagy a helyzetben található, hanem tebenned. Olykor talán valóban ott van az eseményben, illetve a szituációban, ám a reakciód révén te azt fölerősíted. Ez a reakció, ez a fölerősítés az, amit a fájdalomtest akar és igényel, amiből táplálkozik. A súlyos fájdalomtest által megszállt ember számára sokszor lehetetlen kilépni a maga torz értelmezéséből, a súlyosan emocionális „történetéből”. Minél több negatív érzelem szerepel a történetben, az annál súlyosabbá és áthatolhatatlanabbá válik. Ezért a történetről nem ismered fel, hogy az csak történet, hanem valóságnak tekinted. Amikor teljesen a gondolat és az azt kísérő érzelem hatása alá kerülsz, a kilépés már lehetetlen számodra, mert még csak nem is tudsz arról, hogy létezik „odakint”. A saját „mozifilmed” vagy álmod, a saját poklod csapdájába záródtál. Számodra az realitás, és emiatt nem is lehetséges semmiféle más valóság. A reakciód pedig – a te nézőpontodból nézve – az egyetlen lehetséges reakció. MEGSZAKÍTANI A FÁJDALOMTESTTEL TÖRTÉNT AZONOSULÁST Az erős és aktív fájdalomtestű embernek sajátos, egyéni energiakisugárzása van, amit a többiek rendkívül kellemetlen valamiként érzékelnek. Ilyen személlyel találkozva egyesek azonnal tovább akarnak állni, vagy legalább minimumra óhajtják csökkenteni a vele való érintkezést. Valósággal taszítja őket az illető energiamezeje. Másokat az ilyen ember - 66 -

Kitörni a szabadságra

közelében agresszióhullám önt el, gorombán viselkednek vele, szavakkal – sőt olykor akár fizikailag is – megtámadják. Ez arra utal, hogy van bennük valami, ami rezonál az illető fájdalomtestével. Amire ilyen hevesen reagálnak, az bennük is megvan. Az: a saját fájdalomtestük. Nem meglepő módon a súlyos és gyakran aktiválódó fájdalomtestű emberek sokszor találják magukat konfliktushelyzetekben. Azokat persze olykor ők maguk provokálják ki. Máskor azonban aktívan esetleg nem tesznek semmit, ám a belőlük sugárzó negativitás már elegendő ahhoz, hogy ellenségességet vonzzon be, és összeütközést generáljon. Nagyfokú jelenlét kell ahhoz, hogy ne reagálj, ha egy ilyen aktív fájdalomtestű emberrel konfrontálódsz. Ha jelenlevő tudsz maradni, akkor a te jelenléted képessé teheti az illetőt, hogy már ne azonosuljon a maga fájdalomtestével, és így átélheti a hirtelen fölébredés csodáját. Meglehet, a fölébredt állapot csak rövid ideig tart majd, de az ébredés folyamata azzal már elkezdődött benne. Az egyik első ilyen fölébredés, aminek tanúja lehettem, sok éve történt. Est 11 órakor megszólalt a kapucsengőm. A kaputelefonban szomszédom, Ethel gondterhelt hangját hallottam: „Beszélnünk kell! Nagyon fontos dologról van szó! Kérem, engedjen be!” Ethel középkorú, értelmes és igen művelt asszony volt. Erős egóval és súlyos fájdalomtesttel rendelkezett. Serdülőkorában elmenekült a náci Németországból, számos családtagja koncentrációs táborban pusztult el. Ethel felkavartan ült le a kanapémra, a kezei remegtek. Leveleket és dokumentumokat húzott elő a táskájából, és szétterítette őket a kanapén és a földön. Hirtelen furcsa érzésem támadt; mintha egy fokozatszabályozós villanykapcsoló a testem teljes belsejét maximális erőre kapcsolná. Semmi egyéb teendőm nem volt, mint nyitottnak, ébernek és intenzíven – a test minden egyes sejtjével – jelenlevőnek lenni. Gondolat- és véleménymentesen néztem rá, és szótlanul, mindenféle mentális kommentár nélkül hallgattam őt. Szózuhatag tört belőle elő: „Ma újabb zaklató levelet kaptam tőlük! Ezek bosszúhadjáratot folytatnak ellenem! Segítenie kell! Együtt kell harcolnunk ellenük! Az aljas ügyvédjük semmitől sem riad vissza! El fogom veszíteni az otthonomat! Kisajátítással fenyegetőznek!” Kiderült, hogy nem volt hajlandó fizetni a közös költséget, mert a ház gondnoksága nem végzett el valamilyen javítási munkálatot. Erre a gondnokság bírósági perrel fenyegette meg. Vagy tíz percig ömlött belőle a szó. Én csak ültem, néztem és hallgattam. Hirtelen elhallgatott, körbetekintett a kiteregetett papírlapokon, mint aki álomból ébred. Megnyugodott és meglágyult. Az egész energiamezeje megváltozott. Majd rám emelte a tekintetét, és így szólt: „Ez egyáltalán nem fontos, ugye?” „Nem, nem az” – feleltem. Néhány percig még ott ült, majd összeszedte a papírjait, és távozott. Másnap reggel megállított az utcán, és meglehetősen gyanakvó pillantásokkal méregetett: „Mit csinált maga velem? Évek óta tegnap éjjel aludtam először jól. Úgy aludtam, mint egy csecsemő.” Azt hitte, hogy „csináltam vele valamit”, holott semmit sem tettem. Talán nem azt kellett volna kérdeznie, hogy mit csináltam, hanem hogy mit nem. Nem reagáltam, nem erősítettem meg története realitását, nem tápláltam az elméjét további gondolatokkal, s a fájdalomtestét további érzelmekkel. Engedtem, hadd élje át, amit éppen átél. A megengedés ereje a nem beavatkozásban, a nem cselekvésben rejlik. Jelen lenni mindig végtelenszer hatékonyabb, mint bármi, amit valaki tehet vagy mondhat. A jelenlét olykor szavak megjelenését vagy cselekvést is eredményezhet. Ami Ethellel történt, az nem volt tartós tudatváltás, csupán a megpillantása annak, hogy mi lehetséges, a megpillantása annak, ami már eleve őbenne volt. A zenben az ilyen bepillantást satorinak nevezik. A satori a jelenlét egy pillanata, rövid kilépés a fejedben szóló hangból, a gondolati folyamatokból, illetve azok – érzelemként megjelenő – testi

- 67 -

amelyik aktiválódik. Ezt a fájdalmat tévesen néha szerelembe esésként értelmezi. előjön fájdalomtestének az anyjával szembeni haragja. formamentes esszenciát. ambivalens (kétarcú) fájdalomtestet növesztett. és olyan fájdalomtestet fejleszthet ki. és teljes tudattalanságot idézhet elő!” Az az ember. hogy a fájdalomtestét alkotó érzelem hatására olyan férfihoz fog vonzódni. Felnőve aztán csaknem valamennyi hölgy társaságában bekapcsolódik fájdalomtestének „szűkölködése” – az érzelmi fájdalom egy formája –. A hölgy. hogy a brókerükkel vagy az ingatlanügynökükkel beszéljenek. a múltban elszenvedett érzelmi fájdalommal rezonál. amiért megvonta tőle azt. talán hasonló szöveget kéne rányomtatni valamennyi bankjegyre és számlakivonatra is: „A pénz aktiválhatja a fájdalomtestet. és nem teremtesz kapcsolatot. akivel csak összetalálkozik.Kitörni a szabadságra visszatükröződéseiből. törődést és figyelmet is csak minimális mennyiségben. akit gyerekkorában az anyja. elerőtlenítő hatású depresszióban vergődik. aki nem kívánt gyermekként jött a világra. Ahogy minden doboz cigarettán egészségügyi figyelmeztetés olvasható. forró vágyódás él a mamája szeretete és figyelme iránt. vagy kényszeres jellegű haragot érez. A jelenlét csöndes nyugalmában egyetlen és azonos valamiként érzékeled a benned. amint bármilyen bensőséges kapcsolatba kerül egy férfival. Ismerni önmagad és a másik ember egységét: ez az igazi szeretet. ami messze felülmúlja a „kapcsolatot”. az igazi együttérzés. akkor magába szívhatja a szülők pénzzel kapcsolatos félelmét. Láttam spirituális. az igazi törődés. tartózkodó vagy. ahhoz. Olyan súlyos. Az igazság az. akit gyerekkorában az apja testileg bántalmazott. amelyik minden helyzetben „bekattan”. ám ugyanakkor intenzív gyűlölet is. Történetesen azon a szinten jön létre igazi találkozás. Ha pedig a partnere vagy a házastársa elhagyja vagy meghal. akik számára a pénzügyek gyakori drámák és összetűzések forrásai. . például bántalmazással kapcsolatos fájdalmával. amelyik egyféle. Ennek a nőnek a fájdalomteste mágnesszerűen vonzódik ahhoz a férfihoz. tehát viszonylag tudatos embereket. akinél azt érzi. hogy így jusson női szeretethez és figyelemhez. Felnőttként már jelentéktelen összeg miatt is feszült vagy mérges lesz. Az idegesség vagy a harag mögött a túléléssel kapcsolatos aggodalom és az intenzív félelem húzódik meg. és elszabotálja a kapcsolatot. azt tapasztalhatja. ám amint a kapcsolat bensőségessé kezd válni. A belső tágasság megjelenése ott. Azt mondja: nem törődsz másokkal. hogy a csábítás szakértőjévé vált. ám a gondolatnál és az érzelemnél mélyebb szinten. ami után a fájdalomteste sóvárog. ami csak kicsit is rezonál az alapvető. ahol korábban a gondolat zűrzavara és az érzelem felkavartsága uralkodott. Általában olyanra. vagy a próbálkozásai elutasításra találnak. Ha például a gyerek olyan szülők mellett nő fel. Pokolian gyötrődik. hogy teremtesz kapcsolatot. A gondolkodó elme képtelen megérteni a jelenlétet. azonnal kiabálni. Ha a barátja néhány perc késéssel érkezik ki elé a repülőtérre. Vagy az történik. Szinte minden nőt meghódít és elcsábít. amelyikben kielégítetlen. hosszan tartó. valahányszor pénzzel kapcsolatos gond támad. az apja vagy mindkettő elhanyagolt vagy elhagyott. nincs benned együttérzés. ugyanolyan fájdalom várható. hogy a fájdalomteste könnyen aktiválódik. akkor az általa megtapasztalt érzelmi fájdalom sokkal nagyobb. hibáztatni és vádolni kezdtek. anyjától nem kapott szeretetet. akik amint fölvették a telefonkagylót.68 - . valószínűleg olyan fájdalomtestet fog kifejleszteni. Elmondhatjuk. az már hatalmas fájdalomtest-rohamot válthat ki belőle. akinek a fájdalomteste az apjáéra hasonlít. régi. A „NYOMÓGOMBOK” Némelyik fájdalomtest csak egyfajta kiváltó ingerre vagy helyzetre reagál. hogy tőle további. mint ami ilyen helyzetben természetes. ami addiktív kényszerességben nyilvánul meg. illetve a másikban lévő. Akad olyan férfi. ezért gyakran tévesen értelmezi azt. amire ő oly kétségbeesetten áhítozott. vagy a házastársa késve ér haza. Olyan valódi összekapcsolódás.

hogy teljesen jelenlevővé válj. például talán néhány pohár ital felhajtása. Akad. akár mások ilyen-olyan cselekedetei vagy szavai azok. az beindította a fájdalomtestemet. Elfoglalja az elmédet. (A fordító megjegyzése. A tested esetleg nem bírja már a stresszt. például bosszúság vagy nyugtalanság. Ha akkor éppen a partnereddel vagy. Akut érzelmi fájdalmuk 6 Eckhart Tolle megvilágosodásának története A most hatalma című könyvében található. megzavarja a kapcsolataidat. és valamilyen betegséget vagy működészavart alakít ki. A fájdalomtest maradéka gyorsan visszavonul. a mind egóvá válik. amit én is éreztem: nem tudnak tovább magukkal élni6. ahol már úgy érzik. A fájdalomtest felbukkanásakor valahányszor jelenlevő maradsz. Ám ahogy a boldogtalanság növekszik. segíteni fog. A legkisebb negatív érzelem. hogy azon keresztül meg tudja újítani magát. ami annyit jelent: azt akarja. és jobb alkalomra vár. Ezt követően a lelki béke válik számukra a legfontosabbá. amit a fájdalomtest valami rossz utáni vágya okozott. aki azt érzi. Vagyis olyan alkalomra. a fájdalomtest az egód részévé válik. már olyan rés lehet. amitől a fájdalomtestetek bekapcsolódik. hogy újra megjelenjen. akár bizonyos helyzetek. Spirituális értelemben igyekszik tudattalanná tenni. amivel az ego csak azonosulhat.) . Amikor ezek a kiváltó ingerek megjelennek. hogy több fájdalmat. hogy nem tudsz a boldogtalan éneddel tovább együtt élni. hogy valahányszor olyant mond vagy tesz a másik. A fájdalomtest az egyik leghatalmasabb valami. hogy az adott ügy tudattalanságba ráncigálna. ahogy az elektromos berendezést működteti az elektromos áram. netán fizikai erőszakot követsz el. amikor kevésbé vagy tudatos. Talán baleset ér. hogy teljesen azonosulj az elmével és az érzelemmel. amivel növeled a boldogtalanságot: magadban és a világban. akkor azokat a „nyomógombokat” is gyorsan fel fogod ismerni. A jelenlét fényét nem viseli el. Valaki ezt egyszerűen és szimplán így fogalmazta meg: „torkig lettem a boldogtalanságommal”. több drámát már képtelenek elviselni. A fájdalomtest tehát nem tud eluralni. A hamis énnek természetesen része a fájdalomtest. nem képes a fejedben szóló hanggá válni. A fájdalomtestnek a tudattalanságodra van szüksége. hanem – a fájdalomtest folyamatos kirohanásai okozta energiatöltés hatására – szétmaródnak. amin át a fájdalomtest visszatérhet. hogy az életük kibírhatatlan. ám az éber jelenlét állapotában már nem azonosulsz vele. hogy az egós elmestruktúrák nem megerősödnek tőle. A FÁJDALOMTEST MINT ÉBRESZTŐ Első ránézésre úgy tűnhet. és ahelyett.Kitörni a szabadságra Ha észreveszed fájdalomtested megjelenését. Valahányszor elural a fájdalomtest. tehát a fájdalomtest is megérkezik.69 - . valamilyen hatalmas konfliktushelyzetbe vagy drámai jelenetbe keveredsz. A súlyos fájdalomtestű emberek gyakran eljutnak egy olyan pontig.” Állapodj meg partnereddel. és olyan érzést okoz. Ugyanígy a fájdalomtestnek is szüksége van az egóra. mintha a fájdalomtest lenne az emberiség új tudatának megjelenése útjában álló legnagyobb akadály. Ugyanúgy. eléri. Reaktívvá tesz. Ez az átkozott szövetséges azonban végül romba dől. hogy olyat mondj és tegyél. akár szóvá is teheted: „Amit most mondtál (vagy tettél). azokat te azonnal a maguk valóságában látod. mint amikor az egész energiameződet sötét felhő foglalja el. irányítja és eltorzítja a gondolkodásodat. amikor elveszíted a jelenlétet. A fájdalomtest számára ez a kedvezőbb alkalom akkor érkezik el. Amivel csak azonosulsz. ám a túl nagy feszültség már tönkreteszi. és az éberség magas fokozatára kapcsolsz. valahányszor nem a maga valóságában látod azt. azonnal szóltok! A fájdalomtest így már nem képes megújítani magát kapcsolati drámával. a fájdalomtest negatív érzelmi energiájának egy része „elég”. vagy egy erőszakos film megnézése után. ha a fájdalomtest már annyira súlyos. Vagy az egész annyira sokká válik már a számodra. amik aktiválják. és jelenlétté transzmutálódik. az az életedben egyre több rombolást is okoz. Egy-két másodpercen belül az érzelmi reakció.

Ám annak a példátlan méretű tudatbeáramlásnak köszönhetően. Nem lehet vitatkoznod azzal. Jézus rámutat erre. ami önmaga tudatára ébredt. és átvegye az irányítást. hogy abbahagyd a fájdalomtesttel való azonosulást. Ily módon a fájdalomtest számukra már nem tudattalanságba húzó erő. Minden egyéb újra elhomályosítaná. hogy megengeded magadnak. hogy trükkösen rávesz a vele történő ismételt azonosulásra. Egésszé. az a benned lévő fájdalomtest! Mindössze erre a tudásra van szükség ahhoz. se nem az érzett érzésük. Az érzelem nem az. elcsendesültek és éberek lesznek. hogy közvetlenül magadban nézel vele szembe. Ezért hát fontosabb lenne ezt a kérdést föltenni: „Mennyi idő kell ahhoz. és időnként fel is bukkanhat. hogy kilépnek a gondolkodással és az érzelemmel való azonosulásból. tágassággá. Az valójában egészet jelent. belül is. és belépnek a jelenlét állapotába. hogy többé már ne azonosuljanak elméjük tartalmával és azokkal a gondolati-érzelmi struktúrákkal. A jelenléted simán képes elviselni. amikor azt mondja: „Legyetek hát egészek. Az elfogadás azt jelenti. bármi is legyen az. hogy ők a megismerés. sokaknak már nem kell végigkínlódniuk a heveny szenvedés mélységeit ahhoz. hogy a régi érzelem a fejedbe emelkedjen. hogy azt érezd. Lemondanak az ellenállásról. tudd. Ki hozza meg azt a döntést? Te. ám bolygónk történetében először fordul elő. Pontosabban szólva éppenséggel lehet. az azt jelenti. ami a jelenlét állapotába kényszeríti őket.Kitörni a szabadságra rákényszeríti őket. Ha nem vetíted a régi érzelmet helyzetekbe. ám ha ezt teszed. hogy megszabaduljak a fájdalomtesttől?” A válasz természetesen egyrészt az illető fájdalomtestének a sűrűségétől. Meglehet. És ki vagy te? Tudat. a transzmutáció elkezdődött. Többé már nem töredék vagy. hogy amit érzel. Az ember evolúciójának a következő lépése nem feltétlenül következik be. hogy megszabaduljak a fájdalomtesttel való azonosulástól?” A kérdésre a válasz: semennyi idő. amelyek a boldogtalan ént megszülik és életben tartják. ami van. és képtelen önmagát rajtad keresztül megújítani. szenvedsz. hogy valami baj van veled! Magadat problémává tenni? Az ego imádja ezt! A tudás után az elfogadásnak kell következnie. hogy diszfunkcionális állapotba csusszantak vissza. Valahányszor azt veszik észre. ne hidd tévesen. Előemelkedik valódi természeted. Ekkor megtudják. és elhomályosítja előled a tudást. Ha érzed a fájdalomtestedet.70 - . másrészt a benne megjelenő jelenlét intenzitásától függ. A régi érzelem ezt követően egy ideig még továbbra is ott élhet benned. ami vagy: hatalmassággá. nem pedig az ismeret. A tudás megakadályozza. hanem a fájdalomtesttel való azonosulás kényszerít rá. Ez része a most „vanságának”. Nem a fájdalomtest. Amikor aktiválódik a fájdalomtest. az a döntő tényező. amelyik egy Isten természetével. hogy képesek legyenek felhagyni a fájdalomtesttel való azonosulással. amelynek a bolygón manapság tanúi lehetünk. aki te valójában vagy. hogy a fájdalomtest többé már nem tud használni téged. hanem a tetteid és az emberekkel való kapcsolataid fölött is. eggyé válnak azzal. hogy igazi énjük se nem a boldogtalan történetük. s az tart a tudattalanság állapotában. képesek úgy dönteni.”11 Az Újszövetségben olvasható „Legyetek hát tökéletesek” az eredeti görög szó félrefordítása. És amikor ez megtörténik. hogy újra és újra átéld a múltat. Olykor-olykor az is megtörténhet. hanem légy az – a fájdalomtesttel vagy anélkül –. Rádöbbennek. ám nem sokáig. aki már vagy! . aminek az ego önmagát érzékeli. hogy az tudatos döntés lehet. KITÖRNI A SZABADSÁGRA Gyakran megkérdezik tőlem: „Mennyi idő kell ahhoz. hanem ébresztő hatás lesz. Ám a magadra és a másokra mért szenvedést nem a fájdalomtest. Tehát nem kell egésszé válnod. de azért nem fogsz belehalni. s nem csupán a belső párbeszéd fölött. kívül is. Ez azt jelenti. amint mennyei Atyátok egész. hanem az azzal történő azonosulás okozza. amit abban a pillanatban érzel. ami van. A megengedés révén azzá válsz. hogy ez nem kellemes.

71 - .Kitörni a szabadságra ……………………… .

mindössze lelki békére vágyom” – míg meg nem csörren a telefon. Használhatod ezt ismérvként annak tisztázására. AKINEK GONDOLOD MAGAD Hogy kinek tartod magadat. először tedd fel életed legalapvetőbb kérdését: ki vagyok? A tudattalan emberek – és sokan maradnak egész életükben tudattalanok. ha nem tudják megtalálni az „Ismerd meg magad!” felszólításban rejlő igazságot. A belépők zöme valószínűleg nem is tudta. betoppant az anyósod. vagy bármi egyebet. Mondhatod erre: „Tudom. mert minden átmeneti. mint bármi. hogy megtudhatják. A régi Görögországban az emberek azt remélve keresték fel a jósdát. a párod elhagyott. De vajon ők valóban ismerik magukat. Hirtelen eláraszt a harag vagy a szorongás. a veszteség vagy a fenyegető veszteség fontosabb. védekezel. és mindez „robotpilóta” üzemmódban történik. vagy csupán spirituálisan csengő fogalmakat adtak hozzá elméjük tartalmához? Önmagad ismerete sokkal mélyebb ügy.72 - . akkor az. vagy „Torkig vagyok ezzel az őrült világgal.Megtalálni azt. azt mondják. hogy kik ők. bizonygatod az igazadat. amik meghatározzák. amelyek az elmédben keringenek. a te hibád. Önmagadat ismerni azt jelenti: a Létben gyökerezni. amit a jós számukra mondhat. az meghatározza. lemondták az utazást. pontosan olyan: kicsi. mint valamilyen gondolatkészlet vagy hit magadévá tétele. akinek magadat mondtad? Nem. a foglalkozásukat. testük formáját vagy állapotát. illetve hogy helyzetükben mit kell tenniük. Hogy mi számít neked. a szerződés. a szent jóshelynél. nekem. mert önmagukra ők halhatatlan lélekként vagy isteni eredetű szellemként gondolnak. mindannak végső soron semmi hasznát sem látják. mint az a lelki béke. Mások lelkileg fejlettebbnek tűnhetnek. milyen sors vár rájuk. Ez lesz a tudattalan hited önmagadról. Rossz hír érkezik: összeomlott a részvénypiac. Azok a szavak kibontva ezt jelentik: mielőtt bármit is kérdeznél. Érdessé válik a hangod: „Nem bírom tovább. hanem amit tetteid és reakcióid számodra fontos és komoly dologként jeleznek. azaz: Ismerd meg magad! E szavakat vésték Apolló templomának bejárata fölé Delphiben. amivel azonosulnak. mint amit ezzel kapcsolatban mondasz vagy hiszel. A spirituális jellegű gondolatok és hitek a legjobb esetben is csak útjelző táblák. hogy halhatatlan lélek vagyok”. több pénzt követelnek. hogy bármilyen hatalmas kinyilatkoztatást vagy akármilyen pontos információt is kapnak. hogy mi számít. felbontották a szerződést. hogy milyen mélyen ismered magadat. hogy elvesznél az elmédben. Önmagad mély ismeretének semmi köze azokhoz a gondolatokhoz. támadsz. Felteheted hát magadnak a kérdést: milyen dolgok aggasztanak és borítanak ki? Ha kicsi dolgok képesek aggasztani. hogy mit tekintesz szükségletednek. Közlik a nevüket. az élettörténetüket. ellopták a kocsidat. ahelyett. ami képes lenne kimozdítani helyéből azokat a szilárdan beléd ültetett – az emberi elme kondicionálását képező – alapelveket. Mik a kis dolgok? Végső soron minden dolog kis dolog. meghiúsulhat az üzletkötés. aki a biztonságot és a beteljesülést olyan .” Vádolsz és hibáztatsz. aki valójában vagy Gnothi Seauton. hogy az olvasott szavak mélyebb igazságra mutatnak rá. Valószínűleg azt sem tudták. Az üzletkötés. aki valójában vagy HETEDIK FEJEZET Megtalálni azt. és hirtelen már halhatatlan lélek sem vagy. hogy mi fontos neked az életben. A kis énnek. amit néhány másodperce említettél. ám önmagukban ritkán rendelkeznek akkora erővel. Ami számít neked. Kinek? Annak a halhatatlan léleknek. az képes lesz kiborítani és aggasztani. a pénz. Valami tehát nyilvánvalóan sokkal fontosabb számodra. élnek az egójukba zártan – gyorsan megválaszolják. az nem menti meg őket a további boldogtalanságtól és a maguk teremtette szenvedéstől. az nem feltétlenül ugyanaz. hogy kinek gondolod magadat. akinek gondolod magad.

Ha a hiány gondolata – vonatkozzék az pénzre. Ez esetben olyan vagy. hogy bennük csak az egót látod meg. Minden bőség alapja: méltányolni az életedben már meglévő jót. aki nem tud róla. hogy szerinted mások hogyan bánnak veled. Ahhoz. amelyek átmenetiek. a mögött hátsó szándékot gyanítanak. – A munkámat magától értetődőnek tekintik. s ezért nem változtatna meg. mert ott nem találja. nem szükségeltetik hit. Ahelyett. és szorongani kezd vagy dühös lesz. mert már eleve az vagy. Az csupán újabb fogalom lenne. Ha rájössz. az azt is mélyen befolyásolja.73 - . hogy ki vagy. Ebben a stádiumban arra is rájöhetsz. Te nem az ego vagy. Sokan panaszkodnak. ők semmit sem tudnak nyújtani. és ily módon eggyé válnál azzal. az még nem azt jelenti. Senki sem mondhatja meg neked. s nem az. Ezt követően ebből az éberségedből születne meg a reakciód. figyelmet. Teljes valóságuk illuzórikus éntudatukra épül. hogy már tudod. A „hibájuk” – illetve amit te a hibájuknak vélsz – lesz számodra az ő identitásuk. hogy ne tudd magadat túl hosszan becsapni azzal kapcsolatban. és így magadban is azt erősíted. Ahelyett. A világ mindig gondoskodik róla. akkor mindig is hiányt fogsz megtapasztalni. Minél korlátozottabb. ahelyett. aki valójában vagy dolgokban keresi. te az egóra tekintesz. minél beszűkültebben egós a magadról kialakított kép. így viszont legalább megtudtad. a világ és a többi ember pedig nem hajlandó megadni nekik azt. Ám valódi kiléted fölismerése nélkül nem ragyogsz bele ebbe a világba. csak a hiányt látod. ezért amikor a benned lévő ego tudatára ébredsz. a tudattalanságot fogod meglátni és figyelni másokban. akkor a lelki békét választod. és arra fogsz reagálni. ki nem vagy. ami igazán számít neked. Nos. hogy rosszul bánnak velük. hogy valójában kinek gondolod magad.” Ha pedig kedvesek velük. mint a látszólag szegény ember. Az reagálna. Reagálásod erőteljes és hatékony lenne. Történetesen minden hit csak akadály lenne. amire szüksége van”. ami helyzeteket szabotál el. hogy magadat áldozatnak tekintsd. Azonnal elfogadnád a helyzetet. Ha valóban lelki békét akarsz. Azt jelenti.Megtalálni azt. Önmaguk e téves megítélése minden kapcsolatukban működészavart okoz. Felhagysz azzal. elismerésre vagy szeretetre – énképed részévé vált. az benned is megvan (és néha csak benned). Még csak felismerés sem kell. Ki néz az egóra? A benned lévő ego. Az a megnyilvánulatlanban marad. akkor kihívást jelentő emberekkel és helyzetekkel találkozva nyugodt és abszolút éber maradnál. hogy elkülönülnél tőle. és nem tenne ellenséggé sem személyt. Ez azt jelenti. azzal az önmagad ismerése útjában álló legnagyobb akadályt mozdítottad el. „Nem kapok semmi tiszteletet. megbecsülést – mondják. A nagyon tudattalan emberek a saját egójukat annak a többiekben való tükröződéseként tapasztalják meg. A tény a . hogy valójában kinek gondolod magadat. aki vagy. hogy azt tetted másokkal.” „Én egy szűkölködő ’kis én’ vagyok. így számára a vagyona meg nem mutatkozó lehetőség marad csupán. akinek magadat gondolod (a kis én). kezdesz egód tudatára ébredni. Ha a lelki béke neked mindennél fontosabb lenne. hogy másokban keresztülnéznél az egón. Ugyanis megmutatja. és ha önmagadat valóban halhatatlan lélekként s nem kis énként ismernéd. aki vagy (tudat). amire szükségük van. amit hited szerint mások tettek veled. hogy az légy. hogy 100 millió dolláros bankbetétje van. mi az. ezt gondolják magukról. aki nem kapja meg azt. hogy amire másokban reagálsz. és minden kapcsolatot megmételyez. hogy ki nem vagy. sem helyzetet. Azt hiszik. Önismereted valódi mélységének legjobb jelzője: ahogyan – különösen kihívások esetén – emberekre és helyzetekre reagálsz. ki vagy. elismerést. ami – természetesen – a valódi otthonod. BŐSÉG Hogy kinek tartod magad. Ám ha már tudod. hogy immár tudod. hogy értékelnéd az életedben már meglévő jót. „Manipulálni próbálnak! Hasznot akarnak belőlem húzni! Senki sem szeret. aki vagy. annál inkább az egós korlátokat.

és meglátod. „Ez mind önről szól. kicsi vagy. megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Bármit is tudsz meg pszichoanalízis vagy önmegfigyelés révén. amikor beleharapsz a zamatos gyümölcsbe. Talán egy ötezer oldalas dossziéval bocsát utadra. nem az esszencia. támogatás. Az ötezer oldalas dosszié veled.” Ahogy hazacipeled a dossziét. hatására miként változik a valóságod! Bármi is az. amit magadról megtudhatsz. hogy azt a világ visszatartja tőled. aki valójában vagy következő: bármiről is úgy gondolod. Titokban sokan attól tartanak. hogy azt a világ visszatartja tőled. A „kiadás” meghatározza a „bevételt”. azt is elveszik tőle. akinek pedig nincs. aki vagy. –. amit adhatnál. próbáld ki néhány hétig a következőt. Ez szinte igazságtalanságnak hangzik. Azonban az nem te vagy. titkos félelmeket és vágyakat hozol a napvilágra. és az a sanda gyanúd támad. akiknek az már megvan. mert félsz attól. hogy az kiáradjon belőled! Amikor rámosolyogsz egy idegenre. pedig természetesen nem az. Semmi baj a pszichoanalízissel vagy múltad vizsgálatával.”12 Minden bőség forrása valójában nem kívül található. ILLETVE ISMERETET SZEREZNI MAGADRÓL Talán nem akarod ismerni magadat. Visszatartod. ami kiderülhet. miszerint a „kiadás” meghatározza a „bevételt”.74 - . akkor szinte bizonyos. amije van. Az ego túllépése: a tartalomból történő kilépés.Megtalálni azt. amit nem adsz. Ez a bőségre is igaz. Valóban több vagy. amiről úgy gondolod. Minél többet szeretnének magukról megtudni. hogy észreveszed és értékeled a kívül lévő bőséget. Bármiről is úgy gondolod. és közli. Jézus erőteljes képében is megfogalmazódik: „Adjatok. elismerés. személyiséged és jellemed bonyolult szerkezetének újabb és újabb rétegeit. Ennek a téged körülvevő bőségnek a felismerése fölébreszti a benned szunnyadó bőséget.”13 ISMERNI MAGADAT. ami aztán a valóságodként jelenik meg. mert mélyen belül azt gondolod. Kiásod gyermekkorod minden részletét. A bőség csak azokhoz áramlik. Jó. Javaslom. amit a múlt kondicionált. hogy évekig jársz pszichoanalízisbe. te tartod azt vissza a világtól. hogy az emberek visszatartják tőled – dicséret. hogy elkezdesz adni. Míg egyesek tehát félelemből nem óhajtják megtudni. Lépten-nyomon az élet gazdagságába botlasz. A bőség és az ínség is belső állapot. hogy ők valójában rosszak. A törvény. hogy bőségben érezhesd magad. és figyeld meg. Gyakran kérdezd meg magadtól: „Mit adhatok itt? Miként lehetnék ennek az embernek vagy ennek a helyzetnek a szolgálatára?” Semmit sem kell birtokolnod ahhoz. mintha lenne. még kap hozzá. Jézus ezt így fogalmazza meg: „Mert akinek van. Ám bármit is derítesz ki magaddal kapcsolatban. Semmi sem te vagy. és semmid sincs. hogy rendelkezel vele. az valójában már birtokodban van. Figyelj fel az élet gazdagságára! Amikor a Nap melegét érzed a bőrödön. hogy „kiadd”. Tégy úgy. máris kis energiakiáramlás történik. hogy ennél talán mégiscsak több vagy. . Adóvá válsz. az nem te vagy. amikor a virágüzlet bejáratánál sorakozó növények pompáját látod. Talán annyira elkápráztatod önmagadat. el fogsz kezdeni kapni! Nem kaphatod azt. ha viszont folyamatosan így érzel. Ön ez. amíg az önmagad ról szerzett ismereteket nem kevered össze önmagad ismerésével. megérkezik! Röviddel az után. hanem: egyetemes törvény. Ezt követően hagyd. addig másokban csillapíthatatlan kíváncsiság él. és akkor ti is kaptok. hanem része annak. szeretetteljes gondoskodás stb. az rólad szól. hogy az analízised immár teljes. adj nekik azt! Hogy magadnak sincs? Nem baj. Tíz év után a terapeuta talán belefárad személyedbe és történetedbe. hanem a minőségi dimenzió mélységében. tömött. ám amíg nem engeded meg. Mégis érdemes azzal kezdened. de nem a tények mennyisége vonatkozásában. a „végre ismerem magam!” kezdeti elégedettségét hamarosan hiányérzet váltja fel. addig még csak nem is fogsz tudni róla. vagy amikor az égből bőségesen hulló vízben ázol. Az tartalom s nem a lényeg. hogy dolgok érkeznek az életedbe. az elméd tartalmával kapcsolatos. hogy kik is ők valójában.

és amikor erre rádöbbensz. az tartalom. az erdőben azonban olyan érthetetlen rend. mert azt gondolkodva tervezték meg. Az emberek életének az „értelme” általában olyan dolgokkal társul. a munkádra és az élethelyzetedre. KÁOSZ ÉS MAGASABB SZINTŰ REND Ha önmagadat csak tartalom révén ismered. Gyönyörűen fogalmazódik meg ez a zenben: „Hull a hó. hogy nem csupán születés. és ami ennél még több. múltad és jövőd. hanem veszteség. megszenteltség. Képtelen lesz még csak arra is. ám érzékelheted. hogy a magasabb szintű cél megvalósulásának tudatos résztvevőivé válhatunk. csendessé és éberré válsz. ami lehetővé teszi a tartalom létezését: a tudat belső tere. ám a jót folyton az összeomlás. bármit is tartalmazzanak azok. élvezet és győzelem létezik. a pénzügyeidre. mind a tartalom világához tartoznak. ha szakítasz a tartalommal való azonosulással. . a lebomlás. hogy nem lehet más. hogy számodra mi jó s mi rossz. ami azt jelenti. Ily módon a természet segíthet. amiben mindennek megvan a maga tökéletes helye. ha önmagad vagy. összhangba is hozhatjuk magunkat vele. hanem arra. öregkor. az egyetemes intelligenciából származik.Megtalálni azt. akkor ébredhetünk rá.75 - . ha szélnek ereszted a gondolatot. aki vagy. gondolsz vagy érzel. akkor annak tudatos résztvevője lettél. hogy újra ráhangolódj az élet egészére. amelyet emberi kéz még nem érintett. az egészségi állapotodra. arra is rájössz. magasabb szintű rend. Csak ha eléggé elcsendesültek vagyunk. Csak ekkor ébredhetsz az erdő szentségének a tudatára. Mi egyéb létezik. Az elme kellemesebben érzi magát egy rendezett parkban. több. valamint az érzelmi állapotodra. hogy itt rejtett harmónia uralkodik. ha a gondolkodás zaja elül. vagyis mindaz. ami történik. A legtöbb ember figyelmét teljesen a tartalom köti le. több. jó egészség. minden pehely a megfelelő helyre. JÓ ÉS ROSSZ A legtöbb ember élete valamely pontján ráébred. Amint megérzed a rejtett harmóniát. gondolkodó elménk mindenütt csak rendetlenséget és káoszt fog látni. megtapasztalsz. Életünk és a világ néha véletlenszerűnek vagy akár kaotikusnak tűnő eseménysorozata mögött magasabb szintű rend és cél kibontakozása rejlik. Ha besétálunk egy erdőbe. Tartalomra utalsz: a korodra. fájdalom és halál is. hiszen ilyen helyen erdőszerte a rothadó. pusztuló anyagon sarjad az élet. akkor nem arra az életre utalsz. az tartalom. az nem a maga természetes módján alakult.” Ezt a magasabb szintű rendet gondolkozással sohasem érthetjük meg. betegség. illetve amelyiked látszólag van. Amikor azt gondolod vagy mondod. amiben minden eseménynek megvan a maga szükséges helye és szerepe a teljességben – a töredékes szemlélése. mint ami. mint életed vagy a világ tartalma. A legtöbb ember önmagát élete tartalma révén definiálja. ahogy az események is. amelyiked van. hogy megkülönböztesse az életet (a jót) a haláltól (a rossztól). aki valójában vagy Akkor ismered magad. rendnek és zűrzavarnak nevezzük. hogy nem különülsz el tőle. Itt tehát olyan rend uralkodik. amit érzékelsz. Nem értheted meg gondolatokkal. és akkor vagy önmagad. illetve másképp. akkor azt is tudni véled. Életed belső és külső körülményei. amit az elme képes megérteni. teszel. mert bármit is gondolunk. illetve ahogy van. hogy „az életem”. siker. a kapcsolataidra. amit ők „jónak” neveznek. Ám megpillanthatjuk azt. és nem próbálod azt megérteni vagy elmagyarázni. Ez az élet egészének – amiben minden mindennel összefügg. mint a dolgok felszínes megjelenése. a magasabb szintű rend azonban a tudat formamentes világából. Különbséget teszel a „számomra jó” és a „számomra rossz” események közt. Hagyományosan ezeket „jónak” és „rossznak”. A teljesség azonban több. mint a részek összege. mint tartalom? Az. Az túl van a jó és a rossz mentális kategóriáin. ami az elme számára összevisszaságnak tűnik. és azzal azonosul. növekedés. Minden. kudarc. hanyatlás. a szentséget.

Ha ki akarnád deríteni bármely esemény okát. nagyon is valóságosnak tűnik. hogy a „jó” és a „rossz” mentális címkéje végső soron illuzórikus. „Ami történik”. – Milyen szerencsés vagy!” Emberünk mosolygott. kórházba került. akárhány biztosítást is kötött. Az univerzum azonban feloszthatatlan egész.” Amíg a kórházban feküdt. s azt jónak vagy rossznak nevezi. illetve az értelmetlenség és a „rossz” fenyegeti. bár azt a rendet néha azért megpillanthatja. ahogy egymástól elszigetelt. ezért azt gyanítom. Ám benne nem olyan rend uralkodik. Ám ha zűrzavar tör be valakinek az életébe.” Néhány hétig örömmel vezette az autóját. és emiatt összeomlik a mentálisan definiált „élet értelme”. amiben minden mindennel összefügg. akkor a valósága darabokra töredezik. „Hiszen a világ bölcsessége balgaság Isten előtt” – írja a Biblia. 14 Mi e világ bölcsessége? Gondolati tevékenység és az „értelem”. Maga a kozmosz szó rendet jelent. amiben semmi sem elszigetelten létezik. Krishnamurti – a nagy indiai filozófus és spirituális tanító – több mint ötven évig szinte folyamatosan előadásokat tartott és utazott a világban. Hallgatóságának tagjai közül néhányan már húsz-harminc éve járogattak el az előadásaira. A gondolat elszigetel egy helyzetet vagy eseményt.76 - . és még a legapróbb esemény okainak a száma is gyakorlatilag végtelen. s így emberünk. az persze e pillanat „ilyenségére” vonatkozik. ám amíg abba zártan élsz. Másnap a barátai ismét fölkeresték: „Hát igen szerencsés vagy. amit az emberi elme valaha is megérthet.” A bölcs ember „meglehetje” bármely történés megítélésének az elutasítását jelzi. hogy egy látszólag véletlenszerű eseménynek mi a helye és a célja az egész szövedékében. aki valójában vagy a zűrzavar. önmagukban és önmagukért létező események és dolgok sem. ez aztán igazi balszerencse. Egy nap aztán az egyik útkereszteződésben részeg sofőr hajtott bele az új kocsijába. Mit jelent nem törődni azzal. az elme számára gyakran lehetetlen megérteni. ennyi év után a mester hajlandó átnyújtani a megértés kulcsát! „A titkom – mondta –: nem törődöm azzal. és az élet már nem érthető. Ez a feldarabolódás illúzió. és ezért csak viszonylagosan és időlegesen igazak. hogy mi történik. Ahelyett. Érkezhet az veszteség vagy baleset. és csak ennyit szólt: „Meglehet. ami már mindig . amikor a magyarázatok csődöt mondanak. az a magasabb szintű rendbe nyíló kapuvá válhat. amit kizárólag a gondolat határoz meg. megöregedés vagy halál formájában. Élete vége felé egyik előadása során a következő kérdéssel lepte meg hallgatóságát: „Akarjátok-e tudni a titkomat?” Mindenki rendkívül éberré vált. és annyit mondott: „Meglehet. s az egésszel fölfoghatatlan módokon kapcsolódik össze. ami túl van a szavakon. hogy megünnepeljék. Mindig valamilyen korlátozott nézőpontra utalnak. hogy megkísérelje átadni szóban – ami tartalom – azt. és így szóltak: „No. A testedet alkotó atomok egykor csillagok belsejében izzottak. NEM TÖRŐDNI AZZAL. ami van. Előbb-utóbb mindenkinek az életébe betör a káosz. betegség. túl van a tartalmon. egyik éjjel földcsuszamlás miatt a háza a tengerbe zuhant.” Nem fejtette ki bővebben. hogy mi történik? Ezt: belül összhangban állok azzal. A kozmosz nem kaotikus. ami történik. Családtagjai és barátai meglátogatták. Ezt illusztrálja a bölcs ember története. aki drága kocsit nyert a lottón. Fölkeresték. Ha valaki túlságosan a gondolkodásra hagyatkozik. Véletlen események valójában nem léteznek. és még mindig nem sikerült megragadniuk tanítása lényegét. hallgatóinak zöme még zavarodottabb lett. és ily módon tudatosan a magasabb szintű rendre hangolódik. mintha annak külön léte lenne. HOGY MI TÖRTÉNIK J. elfogadja azt. Minden dolog és esemény mélyebb összekapcsolódottsága arra utal.Megtalálni azt. számos sérüléssel. Boldog volt a családja. „Hát nem nagyszerű? – mondták. hogy véleményt mondana arról. hogy épp itt feküdtél a kórházban!” Újra azt felelte: „Meglehet.” Emberünk ismét csak mosolygott. mint amilyen addig volt. mozgáskorlátozottság. akkor egészen a teremtés kezdetéig kellene visszamenned. Holott ez az egyszerű állítás rendkívül messzire visz. Tudja. és örvendeztek a barátai is. És erre végre.

s így ő nem válik az emberi dráma szereplőjévé. ami van: azt jelenti. amit a most épp fölvesz. amikor annak jön el az ideje. hogy visszavigyük a gyereket. a zen mester. A mester jó híre odalett. Amikor a gyermek megszületett. amilyen. amit a jelen pillanat igényel – átnyújtá a csecsemőt. hát tessék. aki a hentesüzletben dolgozik. ebben a minutumban eldöntheted. vajon az ego hogyan reagált volna a kibontakozó eseménysor egyes fázisaiban! AZ EGO ÉS A JELEN PILLANAT Életed legfontosabb. Az eseményeket tehát nem teszi személyessé. hogy kimagyarázkodjanak. Egy év múlva a lány szégyenkezve vallotta be szüleinek. ami történik. és a bocsánatáért esedezzenek. Azt akarom. Immár senki sem kereste fel. Az egót egyszerűen így is definiálhatnánk: a jelen pillanathoz való hibás viszonyulás. dühös szülei szidalmazva faggatták az apa kilétéről.77 - . Csak akkor vagy kiszolgáltatva a történésnek. hogy nem ön az apja. Hakuin – mindig épp azt téve. akkor az első lépés a tiéd: viszonyulj hozzá barátságosan! Bármilyen álruhában . A csecsemő szeretetteljes gondoskodást kap.” Hakuin mindössze ennyit mondott: „Így lenne?”. hogy meghallgassák spirituális tanítását. hogy a jelen pillanattal milyen viszonyban óhajtasz lenni. képes vagy eldönteni. tehát azzal. hogy boldog vagye vagy boldogtalan. s üvöltözve és vádlóan elmondták. elsőrendű kapcsolata: kapcsolatod a mosttal. hogy soha többe nem tehetsz semmit. akkor ez a működészavar minden kapcsolatodban és helyzetedben tükröződni fog. Ha a mosttal való kapcsolatod diszfunkcionális. Most. Arra a tartalomra. a zen mestertől származik. rossz hírre és jó hírre. mi éppen történik. Az ellent nem állás ereje a rosszat jóra fordítja. hogy a jelen pillanat a barátom vagy az ellenségem legyen? A jelen pillanat elválaszthatatlan az élettől.Megtalálni azt. akár rossz – olyan legyen. A lányunk bevallotta. hogy belső ellenállás nélkül viszonyulok ahhoz. ő a gyermeke apja. Ha eldöntötted. amilyen. ÍGY LENNE? Hakuin. ez. hogy a jelen pillanatot a barátoddá kívánod tenni. amit ez a pillanat – az egyetlen létező pillanat – éppel fölvesz. „Így lenne?” válaszával a mester tökéletesen azonosan reagál hazugságra és igazságra. Azt jelentené. Ő senkinek sem az áldozata. csak hagyom lenni. Számára csak ez a pillanat létezik. hogy elértél). A dühöngő szülők erre átrohantak Hakuinhoz. Összhangban állni azzal. Szomszédjának a tizenéves lánya egy nap teherbe esett. a lány szülei átvitték Hakuinhoz. aki valójában vagy olyan. Amint elértél egy bizonyos tudatossági szintet (és ha már ezt olvasod. „Borzasztóan sajnáljuk. „Te vagy az apja. és átnyújtotta a csecsemőt. Sokan keresték fel. hogy a gyerek Hakuintól. se rossznak. hogy a gyermek apja valójában az a fiatalember. Pontosabban azzal a formával. A lány végül azt mondta. egy japán városban élt. ami van. ahogy van. ami történik. ám őt ez nem zavarta. Amikor erre fény derült. Teljesen egy a történéssel. Nem bánta. hogy változtass az életeden? Épp ellenkezőleg! Ha tetteid alapját a jelen pillanatra történő ráhangolódás alkotja. és ez a pillanat úgy van. akkor szinte bizonyos. illetve azzal. és csak akkor szabja meg a világ. milyen kapcsolatban óhajtasz lenni a jelen pillanattal. Képzeld el röviden. Nagy megbecsülésnek örvendett. gondoskodj róla!” A mester szeretettel gondoskodott a gyerekről. arra a formára utal. akkor a cselekedeteidet magának az életnek az intelligenciája támogatja. Hakuin csak ennyit mondott: „Így lenne?” A botránynak híre ment a városban és a környéken. Gondolatban nem nevezem se jónak. A szülők irulva-pirulva keresték fel Hakuint. Engedi. ezért ekkor valójában azt döntöd el: milyen kapcsolatban kívánsz lenni az élettel. lányuk bevallotta. ha ellenállsz annak. hogy a pillanat formája – az akár jó. ezért annak többé már nincs fölötte hatalma. Azért jöttünk.

amíg idővel már fölöslegessé nem válik! Hogyan lépsz túl a jelen pillanattal való diszfunkcionális kapcsolaton? A legfontosabb. Minél erősebb az ego. legalábbis így hiszed. ezért az élet azt mondja: „Ha háborút akarsz. amíg mindez természetes létállapotoddá nem válik. egészen addig. ami van. mint a fejedben lévő gondolat. elégedettséged vonatkozásában pedig a jövőtől függ. mert maga a természete kényszeríti rá. és éntudatod az identitásod vonatkozásában a múlttól. annál nagyobb mértékben uralja az életedet az idő. és annak ellenálljon. a körülmények támogatóvá válnak. illetve valóban elkezdhess élni. az elvárás. hogy valahova máshová próbálj eljutni. véget vet az egónak. Bár nem az abszolút igazságot fogalmazza meg (végső soron ugyanis te és a jelen pillanat egyek vagytok). mert mindig azzal foglalatoskodsz. ahogy te bánsz velem. vagy amikor belső párbeszédedben rengeteg a „kéne” és a „nem kéne”. hogy az nem több. a sajnálkozás. üdvözöld.78 - . hát háborút kapsz. ami már adott helyzet. hogy észrevedd azt magadban. a szokványos állapota. – Úgy bánok veled. A döntés. mintha az ellenség lenne. s olyan világban élsz. ami nagyon gyakran előfordul. és ez is rendkívül gyakori. a gondolataidban és a tetteidben. akkor a jelen pillanatot az ego legyőzendő akadálynak tekinti. és találd meg a választ! Úgy kezelem-e a mostot. Vegyük sorra ezeket a mintákat. A kulcsfontosságú kérdés.” A legrosszabb esetben. e kérdés mégis hasznos. a problémák nem érhetnek véget. Amíg a jelen pillanatot problémának tekinted. Ha akadályként tekintesz rám. átkozod azt. Gyakran tedd fel magadnak. s kultúránkban nagyon sok embernek ez a hétköznapi valósága. Másként megfogalmazva: sohasem vagy teljesen itt. amit érdemes magadnak gyakran feltenni: hogyan viszonyulok a jelen pillanathoz? Ezt követően válj éberré. mivel az élet elválaszthatatlan a mosttól. aki valójában vagy is jön. az emberek segítőkésszé. Ha ez a minta hangsúlyosabbá válik. és hamarosan megtapasztalod ennek az eredményét! Az élet barátságos lesz veled. Ez esetben szinte minden gondolatod a múlttal vagy a jövővel kapcsolatos. Ha problémának látsz. Amint észreveszed. Az ego üzemanyaga az idő. az ego úgy bánik a jelen pillanattal. a helyes irányba terelő útjelző tábla.Megtalálni azt. A gond: minden megoldott probléma egy újabbat hoz elő. probléma leszek számodra. A meglátás a felbukkanó jelenlét. a kérdés valójában ezt jelenti: hogyan viszonyulok az élethez? Kitűnő ez a kérdés ahhoz. illetve leértékelje. amit az ego a jelennél fontosabbnak tart. Amikor gyűlölöd azt.” A külső valóságot. s hogy önmagadat a jelenlét állapotába hozd. amit csinálsz. amivé csak óhajtod – mondja az élet. Ekkor jelenik meg a türelmetlenség. és döntésedet újra meghozhasd! Az ego számára a jelen pillanat a legjobb esetben is csak valamilyen végcél eléréséhez szolgáló eszköz. Az életet – ami most van – ekkor „problémának” látod. hogy a mostot semmibe vegye. Az ego ugyanis sohasem állhat összhangban a jelen pillanattal – vagyis az élettel –. Egy jövőbeli pillanathoz visz el. a frusztráció és a stressz. „Azzá válok. felismerhesd. amint meglátod. panaszkodsz a környezetedre. jóllehet a jövő sohasem érkezik el – csupán jelen pillanatként –. veszekszel azzal. . hogy aztán végre boldog és kiteljesedett lehess. a bűntudat és a harag. és akként is kezeli. hogy a jelen pillanatot a barátoddá teszed. hogy a mosthoz való viszonyod hibás. hogy amikor valamelyikük megjelenik benned. akkor veszekszel azzal. máris jelen vagy. Amint észreveszed a diszfunkciót. ami történik vagy történt. tehát az nem több. az kezd megszűnni. a szorongás. Az ego három módon viszonyulhat a jelen pillanathoz: egy elérendő végcél eszközének. hogy leleplezd a benned lévő egót. akadály leszek. Ez az egyetlen döntés a teljes valóságodat megváltoztatja! De ezt a döntést újra és újra és újra meg kell hoznod. Az életet ellenséggé teszed. mint egy végcélhoz elvezető eszköz? Akadálynak látom? Ellenséggé teszem? Mivel mindig mindössze a jelen pillanat fölött rendelkezel. akadálynak vagy ellenségnek tekinti. ami mindig a belső valóságodat tükrözi vissza. Az időhöz kötött tudatállapot működési zavarai: a félelem. ahol minden problémát meg kell oldani ahhoz. illetve a most. a hibáztatás és a vádolás. ez esetben ellenségesnek találod.

ami történik. A lány. s az arca úgy összezsugorodott. A jelek szerint minden ki van téve az idő múlásának. hogy valójában egyáltalán nincs sok pillanat. hogy életed minden napja sok ezer pillanatból áll. hogy mindössze a most létezik. sohasem tapasztalod meg magát az időt. De akkor vajon miért tűnik úgy. némelyike „rossz”. amelyekben ez. amelyek némelyike „jó”. s ezt úgy teszed. Az egész életed ebben az állandó mostban bontakozik ki. ám sohasem lelsz közvetlen bizonyítékra. Minden ki van téve az idő múlásának. amiben minden elemésztődik. Nemrég találkoztam néhány régi barátommal. Az idő tehát pillantok végtelen sorának tűnhet. hanem az ego illúzióját is okozza.79 - . Vizsgáld meg alaposan. amikor észreveszik. Bárhová nézel. Idő kell ahhoz is. fölépíts egy házat. belefáradva három gyermeke fölnevelésébe. Az idő művelte ezt velük. 7 Az idő – vagyis a 7 Angolul ez frappánsabb: Giving yourself more time is precisely this: giving your „self” more time. amely magával ragad. AZ IDŐ KIIKTATÁSA Képtelenség az egómentes állapotot jövőbeli céloddá tenni. hogy a jelen pillant az. akiket hosszú ideje nem láttam. mintha sok pillanat lenne? Mert a jelen pillanat összetévesztetik azzal. pontosabban azt. közvetlen tapasztalatodon keresztül. arcod látványát a fürdőszobatükörben. vagyis saját. Bármit is teszel. A jelen pillanat összetévesztése a tartalommal nem csupán az idő. A meglátással érkezik meg a döntés ereje: a mostra igent mondás választásának a lehetősége. Mindig kizárólag a jelen pillanatot tapasztalod meg. aki valójában vagy Egyesek. összement. vajon a „spirituálist keresésed” nem az ego álcázott formája-e! Még a „magadtól” való megszabadulás is a több iránti vágy maszkírozott megnyilvánulása lehet. hogy felnőj. hogy még mindig nem érkeztél célba. Ez a paradoxon. Sokkolt a látványuk. és végül az idő. mint a fonnyadt alma. hogy innen oda eljuss. összetévesztetik a tartalommal. ami abban történik. egy család tagjaival. Itt paradoxonnal állunk szemben. Fölfedezed. hangosan felnevetnek. Még a múlt és a jövő pillanatai is csak akkor léteznek. márpedig a több idő több egót jelent. hogy nincs idő. aki utolsó találkozásunkkor még tele volt energiával. a mostot a barátoddá tevés lehetősége. amikor emlékszel rájuk. Hasonlíthatnád egy dühöngő folyóhoz. ha azt jövőbeli céloddá tetted. Magadnak több időt adni szó szerint azt jelenti: további időt adni énednek. elolvasd ezt a könyvet.Megtalálni azt. AZ IDŐ PARADOXONJA A felszínen úgy tűnik. az a jelek szerint időt igényel. számtalan másodlagos bizonyítékot találsz az idő realitására – egy rothadó almát. akkor több időt adsz magadnak. Mivel a történés folyamatosan változik. akkor rájössz. Aztán eszembe jutott: csaknem harminc év telt el azóta. Ha az egótól való megszabadulást jövőbeli céloddá teszed. Biztos vagyok benne. „ami éppen történik”. A most tere összetévesztetik azzal. vagy tűzhöz. az. mert folyton azt éreznéd. hogy új dolgokat megtanulj. hogy elkészítsd az ételt. . Egyrészt: hogyan tagadhatnánk le az idő valóságát? Szükséged van időre. Az élet mindig most van. hogy ők is ugyanígy megdöbbentek az én látványomtól. mégis minden a mostban történik. hogy gondolsz rájuk az egyetlen létező pillanatban: ebben a pillanatban. Ha azonban közelebbről veszed szemügyre. amaz történik. hogy valójában mindig csak ez a pillanat létezik. ez a „véres zsarnok” – ahogy Shakespeare nevezi – meg fog téged ölni. ami abban a térben történik. azt hihetnéd. hogy még mindig nem „érted el” azt az állapotot. akkor azt kell mondanod. Ha közvetlen bizonyíték alapján foglalsz állást. illetve amikor várod őket. kimerültnek tűnt. Majdnem megkérdeztem tőlük: „Betegek vagytok?! Mi történt?! Ki művelte ezt veletek?!” Az anya botra támaszkodva járt. hogy utoljára láttuk egymást. majd tevékenykedni annak eléréséért. lelkesedéssel és a fiatalság elvárásaival. Mindössze még több elégedetlenséget éreznél. ha azt a harminc éve készült fényképeddel veted össze –. még több belső konfliktust élnél át.

a rövid idejű formaidentitásnál – a személynél – sokkal hatalmasabb. Ebben a világban óraidő nélkül csaknem lehetetlen lenne funkcionálni. amit a most fölvesz. akadályként vagy ellenségként kezeled. Ellenállás hatására a világ és a világ dolgai – köztük a saját formaidentitásod. AZ ÁLMODÓ ÉS AZ ÁLOM A nem ellenállás jelenti a kulcsot a világmindenség leghatalmasabb erejéhez. amit akarsz. Én a pszichológiai idő kiiktatásáról beszélek. ami gyakorlati célokra nélkülözhetetlen. Amikor az idő kiiktatásáról beszélek. hogy az ego életben maradjon. elválaszt attól a formamentes egy élettől. aminek „odakinn” objektív léte lenne. Az az érzékszervi érzékeléshez szükséges elmestruktúra. Minél reaktívabb vagy. az a forma maga válik a formamentesbe vezető kapuvá. márpedig az idő az elmédben létezik. a jelen pillanatnál fontosabbá kell tennie az időt. vagy csupán alig. amit a most épp fölvesz. Mi a reaktivitás? Reakciófüggővé válni. aminek hatására nagyon komolyan veszed magadat és a világot. felbukkan a benned lévő formán túli: mindent körülvevő jelenlétként. a valóságod is azzá válik. amit az élet e pillanatban fölvesz. ami sokkal mélyebben vagy te. hogy úgy legyen. amit akart. amit akarsz. Amikor szembeszegülsz azzal a formával. mint amilyenek valójában. Amint belülről jövő igent mondasz arra a formára. Bármi is van vagy történik. ám önmagad megismerésének a legnagyobb akadálya. hogy nem állsz ellen a formának. A forma játékát ez esetben tévesen a túlélésért folytatott küzdelemnek tekinted. mint a forma világában bármi is. szilárdabbnak és tartósabbnak tűnnek. a valóság felszíni rétege. csöndes erőként. ahová csak a jelen pillanat kapuján tudsz belépni. annál erősebb ez ego. ahogy van: időt és egót is föloldasz. távolítsd el azt! Ha kiiktatod elmédből az időt.Megtalálni azt. Azáltal. Tartósan azonban semmi sem elégíti ki az egót. Az ego nem tűrheti. az egód is – valóságosabbnak. (A fordító megjegyzése. aki valójában vagy múlt és a jövő – az. Az ellenállás egyfajta súlyossággal és abszolút fontossággal ruházza fel a világot és az egót. hogy baráti viszonyban állj a jelen pillanattal – leszámítva azt a rövid időszakot. Az egyik: ha nem kapod meg azt. Annak révén a tudat (a lélek) kiszabadul a formába börtönzöttségéből. Ez az egyetlen igazi spirituális gyakorlat.80 - . és ha azt annak látod. amikor éppen megkapta. Ám létezik a mélység függőleges dimenziója is. Ahhoz.) . Tehát ahelyett. Az idő az élet vízszintes dimenziója. Belül nem ellenállni a formának – bármi is van. amin a hamis. A másik: ha megkapod azt. Ebből ered az ego reaktivitása. akkor megerősíted saját formaidentitásodat. elme teremtette én. Felbukkan az. utazás megtervezéséhez. valahányszor megengeded ennek a pillanatnak. amely elválaszt téged attól. az természetesen nem vonatkozik az „óraidőre”. kiiktattad az egót. két módon lehetsz boldogtalan. ami az idő gyakorlati célra történő használata: például találkozó megbeszéléséhez. addig a forma – tehát a világ – áthatolhatatlan gát. annál jobban belegabalyodsz a formába. az: a forma. vagy bármi is történik –: a forma abszolút valóságának megtagadása. hogy időt adnál magadnak. az életre szokásszerűen mondott nemből igen lesz. amikor a mostot eszközként. Minél nagyobb mértékű a formával történt összegabalyodás. aki te a formán túl vagy. Amíg az ego irányítja az életedet. és nem hajlandó eggyé válni az élettel oly módon. A Léted ettől kezdve már nem ragyog át a formán. Valahányszor egy. hogy a jelen pillanat elkerülhetetlen „vanságával” összhangban élne. aki vagy. Az nem olyan valami. A világ és Isten közötti elkülönülés feloldódik. A pszichológiai idő jelentése: az egós elme egyfolytában a múlttal és a jövővel foglalkozik. tehát a múltat és a jövőt. az ego él. Amíg annak belül ellenállsz. az egót.

ha öröm és elevenség van abban. amiben az álom megjelenik. a vágyak. Előbb-utóbb mindenki találkozni fog ilyenekkel. amikor kreatív cselekvés révén valami olyan újat hozol ebbe a világba. A halál közeledtével visszapillantunk az életünkre. a dráma… jönnek. valami végtelenül értékes. amelyben a formák jönnek és mennek. a törekvések. mint egy álom. hanem önmagában is kiteljesítő. azt tapasztalhatod. az ego teremtette földdráma véget ér. Az már a viszonylagos mögötti abszolút. Minőség és erő lesz bennük. Az álom a formák rövid időtartamú játéka. (A fordító megjegyzése. A forma korlátozást jelent. Aztán ott az álmodó. Ha fölébredettek vagyunk az álomban. különben nem létezhetett volna. Mások önzetlenül tevékenykedni kezdenek. a testek és az egók. Amikor jelen vagy. ami magad és mások számára is életet gazdagító hatású. hogy legyen benne valami valódi. 8 Az angol szövegben itt kifejező szójáték szerepel: a no-thingness szó „semmiséget” és „dologmentességet” is jelent. amit létrehozol. ami máskülönben megnyilvánulatlan maradt volna. s észre sem veszed. amit az élet fölvesz. a formában és a forma mögött lévő tudat. hogy korlátozást tapasztaljunk meg. vagy a bensődben föléjük emelkedsz oly módon.) . Az álmodó maga a tudat. egy általad nyújtott szolgáltatás.” Mégis kellett. akik súlyos korlátozottságuk előtt meghajolva gyógyítókká vagy spirituális tanítókká váltak. az idő mögötti időtlen. a gondolatok. Akár most is. az érzelmek. amíg nem kerülsz barátságba a jelen pillanattal. A célunk immár fölébredni az álomban. Ez történik. az események. vagy. ami az álmot lehetővé tesz. hogy a korlátokon túllépve nőjünk a tudatosságban. Ám azokon csak belül tudsz túllépni. Ez az új föld. a mélység dimenzióját. és eltűnődünk: talán csak álom volt.81 - . mintha mindennél fontosabbak lennének. hanem azért is. a félelmek. Létezik az álom és az álom álmodója. vagy hogy valamilyen kreatív ajándékot nyújtsanak a világnak. az abszolút valóság. úgy tűnnek. ez csak álom volt! Nem a valóság. a negativitástól meg nem fertőzött cselekvés alapja. máris elmúltak.Megtalálni azt. például testi gyengeséget vagy pénzhiányt. amikor igyekszel legyőzni valamilyen korlátot. az ezernyi forma. amit teszel. És természetesen nem lehetsz jelenlevő. Lehet ez egy zeneszám vagy más művészi alkotás. s mi azt mondjuk: „Ó. Akadnak olyanok. ami van. Az álmodó nem a személy. az éjjeli álom szétesik. hogy az nagyon hasonló a tegnap éjjeli álmodhoz. Akkor vagy jelen. a helyzetek. szerzés) eszköze. A KORLÁTOKON TÚLLÉPVE Minden ember életében elérkezik az idő. ha visszatekintesz a tavalyi nyaralásra vagy az egy napja lejátszódott drámádra. Ebből a dimenzióból ekkor valami beáramlik ebbe a világba. illetve amiben fontos szerepet vállalsz. amikor új képességet és tudást sajátítasz el. amikor ő a forma szintjén növekedésre és terjeszkedésre törekszik. visszaoldódtak a „semmiségbe”8. A dolgok. hogy megalkuvást nem ismerve meghajolsz minden előtt. A meghajolás – önmegadás – tudatállapota a függőleges dimenziót nyitja meg az életedben. Ezek a korlátok ezt a leckét hivatottak nyújtani. aki vagy. Az álmodó a szubsztrátum (alap). a forma álma? Amikor reggel fölébredünk. egy vállalkozás vagy szervezet. ha a pillanatnyi cselekvésed alapvetően nem valami végcél (pénz. amiket túl lehet lépni a külső szinten. Nem csak azért vagyunk itt. presztízs. és átalakítja azokat. egy könyv. ami intenzív boldogtalanságot jelent. amikkel meg kell tanulnod együtt élned. és egy jóindulatúbb. mind tiszavirág-életű. amit betöltesz. amikor a figyelmed teljesen a mostban van. csodás álom bontakozik ki. amiből előemelkedtek. Valamennyi mulandó. az a jelenlét beáramlik a tetteidbe. aki valójában vagy Az ezernyi történés. Ezek a korlátok az egós reagálás csapdájába zárnak. Az a világ viszonylag valós. Akadnak olyan korlátok. Ez a hatékony. de nem abszolút valós. A személy része az álomnak. Voltak-e valaha is valódiak? Voltak-e valaha is többek. Lehetnek az életedben olyan korlátok is. valamilyen funkció. hogy csökkentsék az emberi szenvedést.

aminek pedig meg kellett volna történnie. amitől a teste fokozatosan teljesen lebénul. még nagyobb mértékben vesztek el a tartalomban. Nemcsak. MEGENGEDNI AZ EGO MEGKEVESBEDÉSÉT Az ego folyton résen áll. A gazdagok még mélyebben azonosultak a formával. Stephen Hawking. és amit az idő meg nem érint! A Lét örömét. az ego még szorosabban zárja őket a csapdájába. formamentes dimenzióból sugárzik elő. hogy a tekintete teljesen tiszta. Fogadd el a jelen pillanatot. Az a benned lévő. tulajdon. aki vagy. ami elválaszthatatlan része magának az életnek. Ahogy tartottam neki az ajtót. magából a tudatból. Akik pedig vele voltak. Az emberek azt hiszik. majd – meglepő módon – „lefordította”. illetve negativitás. Szükség esetén önműködő „egoreparáló” mechanizmusok lépnek működésbe. tehát formától függ. Ami a külső szinten a környezetszennyezés. egymásra néztünk. három-négy ember társaságában. ami az egyetlen igazi boldogság. hanem azóta a világ leghíresebb elméleti fizikusa lett. és ez megerősítette érzésemet. Az az öröm sohasem érkezhet el hozzád majd egyszer. mire valaki a szájához tette a fülét. amyotrophiás lateralsclesosisa van. A kerekes székben ülő férfi időnként értelmetlen. de még inkább jelen van ott. ami már eleve itt található. krákogásszerű hangokat produkált. Később megkérdeztem a barátomtól: „Nem tudod. mert valami nem történt meg. Úgy tekintenek a jelen pillanatra. amit a társaság egy másik tagja az álla alá tartott. Ezért lemaradnak arról a mélyebb tökéletességről.” Néhány héttel később. Akaratlanul is szemügyre vettem. és megdöbbentem.Megtalálni azt. a szomszéd asztalnál. A teste csontig lesoványodott. Meglepő? Nem az. hogy mi történik vagy nem történik. megadottan él. Évekkel később napilapot vettem az újságárusnál. Ott található mindenütt. ki ez az ember?” „Dehogynem! – felelte. – Matematikaprofesszor. A róla szóló cikkben szerepelt egy gyönyörű mondat. Egyik kísérője óvatosan ételt kanalazott a szájába. siker. a feje folyamatosan előrelógott. Meglepve láttam. Nyomát sem láttam benne boldogtalanságnak. ami túl van a formán. mint amit valami megtörtént esemény tönkretett.82 - . legfeljebb még öt évig húzza. Életével kapcsolatban – hangszintetizátor segítségével – a következőt mondta: „Hát kaphat ennél valaki többet?” A LÉT ÖRÖME Bolygónkon népbetegség a boldogtalanság. és ledöbbentett a látványa. Azt mondják az orvosok. hogy a történés az univerzum leglabilisabb valamije. Nem veszik észre. mert egy híres. aki valójában vagy A hetvenes évek végén mindennap együtt ebédeltem egy-két barátommal a Cembridge-i Egyetem már diplomások számára szolgáló központjának – ahol tanultam – az önkiszolgáló éttermében. vagy mint ami hiányos. hogy a boldogságuk a történésektől. semmilyen forma. ahol az emberek szükséget szenvednek. ahol az embereknek az elegendőnél több jut. ami csak embernek kijuthat. az a belső szinten a negativitás. nemzetközi hírmagazin címlapjáról ugyanez a férfi nézett rám. aminek pedig nem kellett volna megtörténnie. Időnként feltűnt valamelyik közeli asztalnál egy kerekes székes férfi. hogy az „én” mentális formáját . ami sok évvel korábban a szemébe nézve átjárt. Szerintem ez a legszörnyűbb sors. Egyik nap éppen velem szemben ült. nem csak hogy még mindig életben van. nehogy bármi is csökkentse őt. és így egy azzal. ami veled történik – sem hozhatja el számodra. és találd meg azt a tökéletességet. Azonnal tudtam: ő szélnek eresztette az ellenállást. amikor távoztam az épületből. aminek nagy része visszapottyant a tányérba. személy vagy esemény – bármi. Kiderült. hiszen folyamatosan változik. Súlyos idegrendszeri betegsége. a tökéletességről. Csaknem teljesen bénának tűnt. amit a férfi mondani próbált. ami minden formánál mélyebb. hogy elektromos kerekes székével be tudjon gördülni. a posztgraduális hallgatói. éppen ő gurult befelé. s ami túl van azon.

Különlegesnek igyekezz mutatkozni. Ahelyett. akkor semmi valódi sem kevesbedett meg.Megtalálni azt.9 Szükség esetén mondhatsz valakinek határozottan és egyértelműen nemet. Ekkor lenyűgöző felfedezést tehetsz: rájössz. Ekkor a látszólag meggyengült formán átragyoghat az igazi erőd. amikor valaki visszakiabál a neki „hülyét” mondó. mint az igazság. Figyeld meg. védekezéssel vagy hibáztatással. de magadban sem –. az. Ez az „én” lélektani formájának a konzerválása. ami mentes minden negativitástól. másokra jó benyomást próbálj tenni. másik gépkocsivezetőnek. hogy „tagadd meg magad” vagy „tartsd oda a másik arcodat is”. azt megalázzák. hogy nem emelkedsz ki. hogy hegy próbálnál lenni – tanítja az ősi Tao Te King – „légy az univerzum völgye!”15 Ily módon visszaállítódtál az „egészségre”. ha elvagy azzal. s az „minőségi nem” lesz – ahogy mondani szoktam –. Javaslom. ám arra egyáltalán nem reagálsz – nem csupán kívül. hogy alkalmasint csöndben maradsz. aki valójában vagy helyreállítsák. Még a szokványos jelenség is. amikor mindenki elmondja a véleményét. hogy amikor valamilyen vonatkozásban látszólag megkevesbedtél. ki akarj emelkedni. menj el. megcsappant éntudatát az ego azonnal megpróbálja kijavítani: önigazolással. amelyek testi erőszakban és az önámítás féktelen képzelgéseiben nyilvánulnak meg. Történetesen még meg is nőttél. vagy hogy válj tudattalan emberek áldozatává. ami rendkívül eleven. ezt mondja neked: Barátom. amire az embereket az kondicionálja. ami átmeneti. azt felmagasztalják. Mert aki magát felmagasztalja. Hogy az illetőnek igaza van-e vagy téved. időről időre kísérletezz ezzel! Ha például valaki kritizál. az történetesen az egyetlen igazi ERŐ. mit érzel mélyen. hogy megpróbálnád azt helyreállítani. és helyet teremtesz a Létnek. és foglald el az utolsó helyet. hogy az én megerősítése céljából hencegj. Szavai természetesen nem azt jelentik. hogy azonnal visszavágnál vagy védekeznél. mit érzel! 9 A power és a force angol szavak a magyar nyelvben – adott összefüggésben – egyaránt erőt jelentenek. hogy kérj ütlegelést. Így megtiszteltetésben lesz részed az egész vendégsereg előtt.) . Te magad csöppet sem zsugorodtál. hogy „kevesebbé” válva valójában több lettél. Az egyik leggyakoribb egojavító mechanizmus a harag. ahelyett. aki a formán túl te magad vagy. Ha nem óhajtasz különleges személy lenni. ne tégy semmit! Hagyd. hogy az énképed megcsorbított legyen. akkor kilépsz a formával. vagy magadnak figyelmet követelj! Beletartozhat ebbe az is. Leginkább azok. hogy az előemelkedhessen. ám hatalmas egofelfúvódással jár. hibáztat vagy becsmérlő szavakat vág a fejedhez. és így „minden megadatik néked”16. automatikus és tudattalan egoreparáló mechanizmus. Ezt követően azonban egyfajta belső tágasságot érezhetsz. Ehhez hasonlóan Jézus is azt tanítja az egyik példabeszédében: „Ha tehát hivatalos vagy valahova. Ha valaki hibáztat vagy megkritizál engem – ami az ego szemszögéből az én megkurtítása –. (A fordító megjegyzése. valójában kitágulsz. ahelyett. Ami az ego számára gyengeségnek tűnik. Sokkal jobban érdekli önmaga fenntartása.”17 A gyakorlat másik része: tartózkodj attól. az az ego számára már közömbös. és figyeld éberen. Azáltal. Ezt érti Jézus azon. menj följebb. akkor az univerzum EREJÉRE hangolod magad. aki magát megalázza. hogy amikor a házigazda fogad. Ez a spirituális igazság homlokegyenest ellenkezik jelenkori kultúránk értékeivel és azzal a viselkedéssel. ám reaktív erő nem. illetve nem kísérled meg erősíteni a formádat.83 - . Amikor már nem véded. hogy félreérthetetlen szavakkal közlöd ez illetővel: „Álljon meg a menet!” Egós jellegű védekezés nélkül ERŐ lesz a szavaid mögött. Erőteljes spirituális gyakorlat: adott esetben tudatosan hagyni az ego megkevesbedését. Az ego számára valamennyi reparáló mechanizmus tökéletesen értelmes dolog. Mintha összementél volna. a mentális énképpel való azonosulásból. rájössz. belül! Néhány másodpercig esetleg kellemetlen lesz. holott valójában mind diszfunkcionális. A helyzet olykor éppenséggel azt követeli meg. hogy (az ego szemszögéből nézve) kevesebbé válsz.

Amikor tudatában vagy a térnek. és nem az. Az Upanisádok. Az épelméjű. hogy térnek vagy űrnek nevezed. hogy egyáltalán létezik? Ez a logikusan hangzó kérdés már eleve tartalmaz egy alapvető hibát. ám ami által a szem látni képes: tudd. mert ugyan hogyan lehetnél a tér tudatában. Ha az űrbe nézve valaha is éreztél áhítatot – esetleg mély tiszteletet is – e felfoghatatlan titok láttán. ahogy hallani. Már az is megtévesztő. amit az emberek itt imádnak. azt a „ semmiséget” (dologmentességet) csendként észleled. A tér – űr – lényege a „ semmiség” (dologmentesség). Az esetben valószínűleg csak a tárgyakra tekintesz. Az áhítat érzése nem abból a tényből ered. azt a „semmiséget (dologmentességet) térként észleled. megérinteni. Igen. hanem az azokat a világokat tartalmazó mélységből. Csak a dolgok – formák – léteznek. Tudatára? Ez nem teljesen igaz. hogy egy pillanatra eleresztetted a magyarázásra és megcímkézésre irányuló vágyadat. ÚGY BENN Ha éjszaka fölnézel a felhőmentes égboltra. (A fordító megjegyzése. mint az életed tartalmát képező dolgok bármelyikét. ha nincs semmi. ami a térrel rokon. hanem a tér végtelen mélységének is a tudatára ébredtél. csak magának a tudatosságnak – a tudat belső terének. hogy észrevedd a határtalanságot. hogy ott sok milliárd világ van. azonnal és könnyen rájöhetsz egy igazságra. a Szellem. szomszédos Androméda-galaxist is. aki valójában vagy AHOGY KINN. hogy egyedül ez a Brahman. ezért a szó szokványos értelmében az nem „létezik”. Amit a füllel nem lehet hallani. szent iratai a következő szavakkal ugyanerre mutatnak rá: „Amit a szemmel nem lehet látni. bolygókat. és nem az. formamentes csöndet mélyebben érzed önmagadnak. amit az emberek itt imádnak. talán egy üstököst vagy akár a kétmillió fényévnyire lévő. ami teljesen egyszerű és rendkívül mély. de ha még jobban leegyszerűsítjük. valami benned azzal felismerésszerűen rezonál. Természetesen nem láthatod az űrt. ám ami által az elme gondolkozni képes: tudd. Ha tiszta éjszakán az égre tekintve nem akad el a szavad. a Tejút világító sávját. Akkor hát miből tudod. akkor valójában semminek sem vagy a tudatában. amit az emberek itt imádnak.”18 Az írás szerint Isten formamentes tudat és lényed lényege. Fogalmazzunk így: van benned valami. ám ami által a fül hallani képes: tudd. és azt az értékes. s ami minden érzékelést és megtapasztalást lehetővé tesz – már nem homályosítja el a forma. az azt jelenti. megízlelni vagy megszagolni sem tudod.) . amelyben ez a számtalan világ létezik. Mit látsz? A Holdat. a Szellem. ezért is ébredhetsz a tér tudatára. a forma hiányával találkoznak. „amit az emberek itt imádnak”. és nem csupán a térben lebegő tárgyaknak. … Amit az elmével nem lehet gondolni. A dolgokból és térből – „dologságból” és „dologtalanságból” 10 – álló univerzum kettőssége egyúttal a tied is. akkor nem vagy az ott lévő teljesség tudatában. és nem az. Rajtad keresztül az univerzum önmaga tudatára ébred! Amikor a szem semmi látnivalót sem talál. aminek a tudatában lehetne lenni? A válasz egyszerű és ugyanakkor mély is. a Szellem. és talán a nevüket keresgéled. Belül eléggé el kell csendesednek ahhoz.Megtalálni azt. Ekkor a tér hatalmas mélységét saját mélységedként érzékeled. akkor nem igazán nézel. csillagokat. hogy egyedül ez a Brahman. India ősi. Minden egyéb forma. hogy formát érzékeljenek. hogy egyedül ez a Brahman. már csak azért sem. akkor mit látsz? Térben lebegő tárgyakat. amelyek arra terveztettek. akkor a formamentes tudatot – ami minden érzékelés mögött meghúzódik. Miből áll hát az univerzum? Tárgyakból és térből. vagy közvetlenül napkelte előtt a csendet hallgatod. Amikor az érzékszervek. kiegyensúlyozott és gyümölcsöző emberi élet: tánc 10 Az angol eredetiben ez kifejező szójáték: thingness and no-thingness.84 - . Amikor a fül semmi hallanivalót nem talál. mert nevet adva neki azt tárggyá tetted. Amikor elmerengsz a tér kifürkészhetetlen mélységén.

„Az egyik írásjel azt jelenti: ember. A Buddhát jelölő írásjelek tehát már eleve tartalmazzák Buddha egész tanítását. Amit látsz. aki vagy. az otthonuk. ami az esszenciája annak. annyira elmerülnek életük tartalmában. tapintasz vagy gondolsz. túl van a gondolaton. hogy az embereket annyira lekötik a történések. hogy a létfontosságú. Megkérdeztem kínai vendéglátómat.Megtalálni azt. rejtett fél hiányzik az életükből. A létezés forma. azt. Néhány éve Kínában járva egy hegytetőn álló sztúpa (buddhista templom) került az utamba. Annyira „magába szippantja” őket az idő. a forma és a forma megtagadása. túl van a formán. Holott az örökkévalóság lényed élő valósága. A formával való azonosulásuk az ego csapdájában tartja őket.” Döbbenten álltam. Ahogy a tér teszi lehetővé minden dolog számára a létezést. Jobb szeretem Létnek nevezni. aki te valójában vagy. A másik azt: nem. ami annak felismerése.85 - . oly mértékben hipnotizálja őket a változó formák világa. ……………………… . a Lét a „háttere”. tartalom. s nem csak egy?” – kérdeztem. A létezés az élet „előtere”. Guilin közelében. ami túl van a tartalmon. Az forma. ami az eredetük. hogy megfeledkeztek az örökkévalóságról. hogy elfelejtették a lényeget. a forma és a tér között. te sem léteznél anélkül a létfontosságú formamentes dimenzió nélkül. hogy a forma nem az. Mondhatnánk erre az „Isten” szót. Együtt a kettő pedig azt: Buddha. s ahogy csend nélkül nem lehetne hang. a gondolatokkal és az érzelmekkel. az érzékszervi érzékelésekkel. míg a másik dimenzió „a mennyek országa” vagy „örök élet” néven. érzel. „De akkor miért két jel áll ott. Aranyból készült felirat domborodott rajta. A Lét megelőzi a létezést. „Azt jelenti: Buddha” – felelte. A legtöbb ember oly mértékben azonosul a forma dimenziójával. ha azt nem használták volna oly sokszor tévesen. hallasz. Az emberiség közös betegsége. A „dologság” és a „dologtalanság”. Íme a valóságot fölépítő két dimenzió. „ami történik”. az a valóságnak úgymond csak az egyik fele. aki valójában vagy a valóságot alkotó két dimenzió. mit jelent a felirat. Jézus tanításaiban ez egyszerűen „a világ” néven szerepel. és akiknek van szeme a látásra. azoknak az élet titkát is. a sorsuk.

amelyet hatalmas tér vesz körül. és már nem azonosulsz velük olyan nagymértékben. mire a bölcs távozott. hogy elvesznél bennük. hogy ragaszkodás nélkül élj.86 - . Ezért hát ajándékként adom. hogy minden forma átmeneti. ám az életben előforduló jó dolgok örömét is kisebbítenék. Amikor az megérkezett. ugyanis minden forma – akár jó. mint az űrhajós. A bölcs így felelt: „Mindig legyen rajtad e gyűrű! Bármi is történjék.” „Mit jelent ez?” – kérdezte a király. és átnyújtott a királynak egy díszes. és nem is csupán az a céljuk. A mondat teljes értelme csak akkor válik világossá. Ha nem kötődsz semmihez. így szólt hozzá: „Olyan akarok lenni. A király kinyitotta. és olvasd el a rajta lévő szavakat! Ily módon mostantól békességben élsz majd. Mi teszi ezeket az egyszerű szavakat olyan erőteljessé? Felszínesen nézve úgy tűnhet. aki mindenre lakonikusan „meglehettel” reagált. Az igazi szabadság és a megvilágosodott élet három oldala: kerülni az ellenállást. kevésbé ragaszkodsz hozzájuk. azt mutatja. Hiszen ha már látod és elfogadod minden dolog mulandóságát és a változás elkerülhetetlenségét. akár rossz – átmeneti. hogy az egész királyságod sem lenne elegendő a megfizetésére. . aki mindig az „Így lenne?” szavakkal reagált. akkor magasabbról láthatsz rá életed eseményeire. Az üzenetük mélyebb: rá akarnak ébreszteni. Hívatta a királyságban élő. aki látja a Föld bolygót. feltéve. aki folyton a boldogság és a csüggedtség állapota között hullámzott. amit jónak érzékelünk. hogy ne élvezd az életedben előforduló jót. A legkisebb kellemetlenség már teljesen kiborította. lehetővé teszi. A gyűrűbe néhány betűt véstek. A férfi története. ha két korábban említett történet összefüggésében vizsgáljuk meg. nefritkőből faragott ládikát. hogy minden helyzet mulandó. ami az életembe kiegyensúlyozottságot. megvilágosodott ember hírében álló bölcset. A ragaszkodás felhagyásával. Ragaszkodásmentesen élni nem azt jelenti.” A király biztosította efelől. Néhány hét múlva visszatért. az ítélkezést és a ragaszkodást.A belső tér felfedezése NYOLCADIK FEJEZET A belső tér felfedezése Régi szufi történet regél arról a – valamelyik közel-keleti országban élt – királyról. Amikor fölfogod. hogy a jó akkor érkezik el hozzánk. mert ez úgy se tart soká!” – a jelek szerint ezt üzenik e szavak olyan helyzetekben. Történetesen még jobban élvezed. és a boldogsága pillanatok alatt változott csalódássá és kétségbeeséssé. A gyűrűbe vésett szavak nem azt üzenik. és kivezető utat keresett.” A bölcs így felelt: „Talán tudnék rajtad segíteni. a nem ítélkezés bölcsességére mutat rá. ami – ha felismerjük – a ragaszkodás elengedéséhez juttat el minket. mint te. mielőtt azt jónak vagy rossznak neveznéd. Tudsz-e adni valamit. ha az eseményeknek nem állunk ellen. nyugalmat és bölcsességet hozna? Bármennyit is kérsz érte. hogy nem élvezheted a jót. hogy szenvedés idején némi vigaszt nyújtsanak. hogy „ez is el fog múlni”. A bevésett szöveg így szólt: „Ez is el fog múlni. s abban egy egyszerű aranygyűrűt talált. illetve heves reakcióra késztette. aminek a hatására új dimenzió lép be az életedbe: a belső tér. és észreveszi a paradox igazságot: a Föld egyszerre értékes és jelentéktelen. amit a világ felkínál. akkor a vesztségtől való félelem és a jövővel kapcsolatos szorongás nélkül élvezheted a világ örömeit – amíg tartanak. ahelyett. érintsd meg a gyűrűt. hogy aztán becsben tartod. Másként megfogalmazva: ha egyek vagyunk a történéssel. valamint az ítélkezés és a belső ellenállás elkerülésével ehhez a dimenzióhoz férsz hozzá. Olyan leszel. de annak az ára oly hatalmas. mintha e szavak nehéz helyzetekben ugyan valóban nyújthatnának némi enyhülést.” Ez is el fog múlni. megfizetem. A fölismerés. A gyűrű története pedig az állandóság hiányára. A zen mester története. Egy idő múlva belefáradt önmagába és az életbe. „Ne légy túl boldog.

Elméjük megannyi gondolattól hemzseg. Részt vehetsz a teremtés táncában.19** TÁRGYTUDATOSSÁG ÉS TÉRTUDATOSSÁG A legtöbb ember élete zsúfolt. Ahhoz.” (A lektor megjegyzése. hogy az épelméjűség visszatérjen a bolygónkra. Abból a térből pedig olyan békesség sugárzik. Ez is el fog múlni. hogy nyelvünkben ugyanaz a szó (tudatosság) felel meg a két különböző angol szónak (awareness. igazi értelmet adni. tennivalóval. Tudatosság esetén nem csupán a dolgok (tárgyak). a béke azonban tér11. és tevékeny lehetsz anélkül. a materializmustól és az anyagiasságtól való megszabadulást is jelenti. Az eseményt hirtelen tér öleli körül. hanem az igazi rálátás hiánya. gondolkodnivalóval. hogy rámutatnak minden forma tünékenységére. Az életük olyan. Csak a benned lévő örök képes fölismerni a mulandó mulandóságát. amit csak a tér 11 ** Az angol nyelvben a tér (space) szó űrt is jelent.) A két bibliai mondat angol megfelelőinek szó szerinti fordítása: „Mindent átitat a fáradtság. Nem mondhatja senki”. hanem a világ dolgaitól való függéstől. minden önmagad teremtette szenvedés véget ér. (A fordító megjegyzése. tudat – aki vagy – szabadul ki a formába börtönözöttségéből. belső csendet tudsz érezni: hát az az! Ez a dimenzió mindenkiben megtalálható. és életük ezért kibillent az egyensúly állapotából. Immár úgy élvezheted és értékelheted e világ dolgait. Azzal. Tér veszi körül az érzelmi hegyeket és völgyeket. hogy azokban elvesznél. amivel azok valójában nem rendelkeznek. Amikor a tér dimenziója elvész – pontosabban: számodra ismeretlen marad –. hogy közben nem tulajdonítasz nekik olyan fontosságot és jelentőséget. akkor anélkül élvezheted a dolgokat. az adott ember vagy szituáció. közvetve az örökre is rámutatnak. de emellett a tudatosság egy „mélyáramlata” is jelen van az életedben. Ez a szabadság a belső tér megjelenése. Ennek a világnak egyedül a lelki dimenzió képes transzcendens. Ha a világot nem a formamentes szemszögéből nézed. egyik gondolat a másik után. Néha a következő módon mutatok rá: „Érezni tudod-e a saját jelenlétedet?” A tértudatosság nem csupán az egótól. hogy az eredményen csüngenél. tele van tárgyakkal. Minden ilyen szenvedés a forma túlértékelésének és a belső dimenzió föl nem ismerésének a következménye. Az emberiség evolúciójában a következő lépés a tértudatosság megjelenése. egy ember vagy egy helyzet felbosszant. a bensőd mélyén érzett finom békességként jelenik meg. és amint megszűnnek benned az elvárások. És legfőképpen: tér jelenik meg a gondolataid között. hogy belül kötődnél hozzájuk. ki vagyok!” A világtól nem kaphatod meg ezeket. mint az emberiség történelme. hogy tudatában vagy a dolgoknak (tárgyaknak). Ez a tárgytudatosság. akkor az ijesztő és végső soron kétségbeejtő hely lesz. Az „ez is el fog múlni” szavak a valóság felé terelnek. Ember szavakba nem öntheti. Más szóval: anélkül. ami nem „evilági”. még valami látszólag rossz történésekor is.A belső tér felfedezése Amikor többé már nem azonosulsz teljesen a formákkal. sőt a fájdalmat is. holott nem azok. gondolatok és érzelmek ügye –.) *** A fogalmazást magyarul megnehezíti. consciousness). hogy biztonságban érezhessem magam! Mondd meg. s hogy oktalanul követelnéd a világtól: „Tégy teljessé! Tégy boldoggá! Add. Az ószövetségi próféta bizonyára ezt érezte. a tárgytudatosságot tértudatossággal kell ellensúlyozni. (A fordító megjegyzése. Ha ez a dimenzió jelen van az életedben. ami sok ember elsődleges realitása. hogy a világ függőségében élnél. amit Winston Churchill így jellemzett: „Az egyik átkozott dolog a másik után”. csak a legtöbben egyáltalán nincsenek a tudatában.87 - . amikor így írt: „Minden fáraszt. hanem azon tény tudatában is vagy. mert ez a világ forma. annak valódi oka nem az esemény. komollyá és súlyossá válnak. Ez Isten békéje. *** Ha az előtérben zajló történések közepette a háttérben egyfajta éber. élményeket és az érzékszervi örömöket. Nyugodt csendként. a világ dolgai abszolút fontossá. és az emberiség betöltse rendeltetését.) . Valahányszor egy esemény. hogy tudsz ugyan a dolgokról – ez végső soron mindig érzékszervi észlelés. A tértudatosság azt jelenti.

az ilyen-olyan érdekcsoportok emberei és a hirdetők pontosan tudnak. vagy táncra perdülsz. nem pedig a fölé emelkedni. Tévét nézve tehát hajlamos vagy a gondolat alá zuhanni. aközben elmédben szinte egyáltalán nem generálódik gondolat. a második esetben azonban a gondolat alá zuhansz. hogy kikapcsold a készüléket. az utóbbi a visszacsúszást arra a szintre. ám bekapcsolódott a TVshow gondolati tevékenységébe. hogy az első esetben a gondolat fölé emelkedsz. a benned lévő igazság felé terelő mondat a következő: „Bosszúságomat sohasem az okozza. és emiatt hajlandók dollármilliókat fizetni. Mivel ekkor kevésbé nehezedik rád elméd súlya. ami ősidők óta az élet örömének a kifejeződése. mint szokványos állapotodban. problémás énedre. Még néhány pohár ital. Egy másik. passzív állapotot vált ki. ám azon kapod magad. az alá zuhantál. Rácsatlakozott a közös elme televíziós változatára. transz-szerű. Hát mi lehet ennél pihentetőbb? Teremt-e akkor a tévénézés belső teret? Jelenlevővé tesz-e? Sajnos nem. mint az alkohol és bizonyos drogok. Ez közös bennük. Elméd csak abban az értelemben tétlen. az esetben – ha csak az nem kapcsolta be a fájdalomtestedet – egy ideig szintén lazábbnak. hogy minél hosszabban marad figyelmed középpontjában a képernyő. hogy a gondolat fölé emelkedtél volna. megnövekedett fogékonysággal járó. Ez az arány sok más országban is hasonló. következő lépést. a helyzetkomédiát. belső terét. meg tudod pillantani a Lét örömét. Bár elméd esetleg hosszú ideig nem generál közben semmilyen gondolatot. a vetélkedőt. annál nagyobb mértékben függesztődik fel a gondolati aktivitásod. Ebből a szempontból a televízió ugyanazt teszi. léleknek) is.A belső tér felfedezése biztosíthat. ha útjelzőként használjuk. Közelebb kerültél az alvás állapotához. Ám folyamatosan szívja magába a képernyőről érkező gondolatokat és képeket. A tértudatosságnak nem sok köze van a kábítószeres „elszálltsághoz”. A tévénézést sokan „pihentetőnek” találják. hogy kikapcsolás helyett végiglépdelsz az összes csatornán. TELEVÍZIÓ A tévénézés – világszerte – milliók számára kedvenc szabadidős tevékenység. tizenöt esztendeig meredt a tévéképernyőre. A tárgytudatosság csapdájába estél. és ahogy nézed a párbeszédes műsort. Az előbbi jelenti az emberi tudat evolúciójában előttünk álló. és annak a gondolatait gondolja. Ha alkoholt iszol. Ez a hipnózistól nem különböző. lazábbá. Gondolkodásod ugyanis alábbhagy. sőt akár a reklámot is. gondtalanabbnak és talán élőbbnek is érezheted magad. Ám nagy árat kell fizetni ezért: a tudattalanságot. Az „ez is el fog múlni” mondat. Félóra vagy egy óra múlva még mindig nézed a képernyőt. ahol évezredekkel ezelőtt tartottunk. Az alapvető különbség az. és a növényvilág szintjére süllyedsz. vagy valamilyen droghoz nyúlsz. de egy időre még meg is szabadulsz magadtól. Az átlagamerikai. Bár hatására valamelyest megszabadulsz az elmédtől. Mindkét állapot gondolaton túli. pontosabban „nem tevékenység”. hogy téged a fogékony tudattalanságnak ebben az állapotában kaphassanak el.88 - . Talán ezért is nevezik az alkoholt angolul spiritnek („spiritusznak”. s emiatt már nem tudsz emlékezni az elméd teremtette. ILLETVE A FÖLÉ EMELKEDNI Amikor nagyon fáradt vagy. Azt akarják elérni. Az említett drogokhoz hasonlóan ez is erős függőséget okoz. és azt fogod találni. Fölemeled a távirányítót. amit a politikusok. Figyeld meg magad alaposan. Ahelyett. akkor békésebbé válhatsz.”20 A GONDOLAT ALÁ ZUHANNI. hogy az ő gondolataik a te gondolataiddá váljanak – és általában elérik céljukat. A tévé ezért teszi lehetővé a „közvélemény” manipulálását. hogy nem termel gondolatokat. Esetleg dalra fakadsz. itt is nagy árat fizetsz érte: tudatvesztést. szem elől tévesztetted magának a tudatnak az időtlen. még mindig . Nemcsak hogy többé már nem is emlékszel a problémáidra. képes ismét ráébreszteni erre a dimenzióra. mire eléri a hatvanéves életkort. amit okának vélek.

mert nem találsz semmi érdekes néznivalót. A tévében azonban hatalmas és nagyobbrészt még kihasználatlan lehetőség rejlik! Kerüld az olyan műsorokat és reklámokat. és így nem magadnak. vagyis tudattalanná tesz. megnyitotta a szívüket. Ha már „horogra akadtál”. Ám mivel úgy keresed. Ez a dilemmája mindazoknak. sőt néha akár meg is szüntetheti a televízió hipnotizáló. bármilyen tevékenységet is folytatsz. Tovább nézed a tévét. minden észlelésed és kapcsolatod sekélyessé és örömtelenné válik. Amikor belső térről hallasz. hanem passzívvá és enerválttá is. amit az ujjad valahogy képtelen megnyomni. A gyakori és hosszú tévézés nemcsak tudattalanná tesz. és növelte a tudatosságszintjüket. A nevetés rendkívül felszabadító és gyógyító hatású. az úgynevezett figyelemzavar12 kialakulásáért. Rendszeres időközönként vidd el a tekintetedet a képernyőről. és legfőképp: nevessünk. ami szó szerinti fordításban: figyelemhiányos rendellenesség. hogy karikírozva mutatja meg az emberi butaságot és az egót. és általában nem azért. esetleg elkezded azt keresni. abból hiányzik a minőség. elmezsibbasztó hatását. ami sok ember számára rendkívül hasznosnak bizonyult. meglehet. hogy képtelen vagy önmagad tudatára ébredni. Végső soron ez azt jelenti. Figyelmedet az esetben már nem kötnék le teljesen a képernyőn megjelenő képek. A jelek szerint a kikapcsoló gomb az egyetlen. hogy lazán és vidáman álljunk az élethez. Az olyan tudat.89 - . érezd a testedben lévő elevenséget! Azt is megteheted. akkor is valójában tárggyá tetted magadat. akkor elmédet ismét saját gondolatok termelésére ösztönözné. akiket teljesen az ego ural. annál inkább függőséget okozó. A televíziós csatornák legtöbbjét azonban egyelőre olyan emberek irányítják. jobbá tette az életüket. A formák folyamatosan elterelik a figyelmedet. Ezért nem az a legfontosabb. amit élmények „delejeztek meg”. minél jelentéktelenebb és semmitmondóbb a műsor. Ezért mondta Jézus: „Az Isten országa 12 Angolul attention deficit disorder. Ha érdekes és gondolatébresztő hatású lenne. elszórtan. akik a spirituális föleszmélést. Akár még egy-egy komédia is – bár látszólag nincs benne semmi különös – lehet akaratlanul spirituális hatású azáltal. hogy ritkán tévézz. és ezért előnyösebb állapot. mert valami érdekesség ragadta meg a figyelmedet. amelyek gyors egymásutánban. eleinte szinte lehetetlennek találja majd. (A lektor megjegyzése. hogy a tér tudatára ébredjen. mert a minőséghez figyelem kell. hogy elaltat. Ha rövid ideig tudsz csak figyelni. hogy időnként tudatosítod magadban a légzésedet. Bizonyos minőségi szint fölött a műsor tartalma valamennyire ellensúlyozhatja. nem leled. amelyeket meg akarsz nézni! Valahányszor tévézés közben eszedbe jut. két-három másodpercenként váltott képpel támadnak le! A túl sok tévézés és ezek a műsorok nagymértékben felelősek a manapság világszerte gyerekmilliókat érintő mentális működészavar. Még amikor látszólag tudatában vagy önmagadnak. hogy az ne birtokolhassa teljes mértékben a látásodat! Ne hallgasd a tévét a kelleténél hangosabban. hanem egy gondolatnak vagy a tudatában. és pláne ne aludj el tévézés közben! A BELSŐ TÉR FELISMERÉSE Gondolatok közti terek. hanem épp azért. Ebben az állapotban bármit is teszel. és arra kondicionáltak. Akad néhány olyan program. talán nem is tudsz róla.) . hanem hogy az alkalomszerű tévézgetés helyett válaszd ki azokat a műsorokat. a megvilágosodást keresik.A belső tér felfedezése csatornáról csatornára ugrálsz. mintha egy tárgyat vagy egy élményt keresnél. mert folyton valami másnak vagy a tudatában. ami a tévé indukálta transznál tudatosabb. egy gondolatformává. hogy semmit se vegyünk túl komolyan. hogy kizárólag a formával azonosuljon – amit tehát a tárgytudatosság jellemez –. Arra tanítanak. valószínűleg fel-felbukkannak az életedben. hogy ne árassza el a hangérzékelésedet! Reklámok alatt nyomd meg a távirányító hangelnémító gombját! Ne menj aludni közvetlenül a tévé kikapcsolása után. és ezért a televízió rejtett célja a te befolyásolásod azzal.

Nem lehet azt mondani: Nézzétek. hogy valami jelentős dolog történjen vele. mondván: „most megvan!”. és ne adj e szónak semmi egyebet! Tudatosítsd magadban a „vagyok” utáni nyugodt csendet! Érzékeld a jelenlétedet. kedvességet érzékelsz. a belső térből. mint az eső vagy a szél hangja. ezért csupán közvetetten ébredsz ennek az érzésnek a tudatára. Mivel arra kondicionáltak. illetve hogy szeretetteljes kedvességgel viszonyulsz más emberekhez. Az olyan.”21 Ha nem töltöd ébrenléted teljes idejét elégedetlenül. Nagyfokú éberségre van szükség. Ám ahhoz. illetve a „Lét mennyei öröme” között változik. Például közös elem található abban. hogy tőle bármit is akarnál… mindez azt jelenti. ha meg tudod látni az égen átvonuló felhők szépségét. Amikor ez történik. magából a kondicionálatlan tudatból ered. olyan feltűnésmentes. egy libbenés. A legtöbb ember nyugtalanul igyekszik elérni. hogy űr támadt a gondolatok egyébként szakadatlanul áramló folyamában – ami az ember elmetevékenysége –. a csupasz. és végtelenszer több. a maradék a belső tér. mintha valamit keresnél! Nem tudod azt „gombostűre tűzni”. hogy az a tudatodnak csak apró részét köti le. egy érintésnek –. keresd magadban az élmény hátterét! Ám ne úgy keresd azt. ha olykor azon kapod magad. Másként megfogalmazta: az apró dolgok formája helyet enged a belső térnek. Az utóbbit India régi bölcsei anandának nevezték. Légy csendes!”22 Miért a „legapróbb dolgokból” áll össze a „legjobb boldogság”? Azért. itt van vagy amott. A dolog vagy esemény olyan leheletfinom. Csendesedj el! Nézz! Figyelj! Légy jelen! Íme egy másik módszer a belső tér megtalálásához: tudatosítsd magadban. a leglágyabb.90 - . érzékeld azt a belső tágasságot. amikor szépet látsz. kétségbeesve vagy más negatív állapot martalékaként. még ha esetleg csak leheletfinoman is. amikor mély kedvességet érzel egy másik ember iránt. a Lét édessége. Márpedig az igazi boldogság. ami ennek az élménynek a forrása és háttere! Az elmúlt évszázadok során számos költő és bölcs figyelte meg. egy lehelet. vagy gondolatilag megragadni és valahogyan definiálni. Mert az Isten országa közöttetek van. szorongva. rezdületlenség. búskomoran. Amint azt képes vagy közvetlenül magadban megtapasztalni. A közös elem: az elégedettség. ha képes vagy időnként úgy egyedül lenni. leplezetlen. illetve nem igényeled a szórakozás mentális ingerét. maga a forma által nem gátolt tudat. hogy csak a formára figyelj. értékelni tudsz egyszerű dolgokat. aggódva. fel nem öltöztetett létezésedet! Azt nem érinti meg a fiatal vagy az öreg. amelyek csak útjelzők. Az érzés intenzitása a háttérben jelentkező elégedettség alig észrevehető érzése. mert az igazi boldogságot nem egy dolog vagy egy esemény okozza. látszólag érdektelen dolgokban található meg. csendet kell teremtened a bensődben. hogy szívből jövő kedvességgel bánsz egy számodra tökéletesen idegen emberrel anélkül. hogy képes legyél apró. mint e szavak. hogy az igazi boldogság – én a Lét örömének nevezem – egyszerű. hogy közben nem érzed magadat magányosnak. egy gyík zaja. hogy képes vagy meglátni a szépséget. ami nélkül a felsorolt élményeket nem élhetnéd át. A belsőtértudatosság és lényed esszenciája egy és ugyanaz. a békesség és az életteliség érzése. a legkönnyebb dolog. jóllehet elsőre úgy tűnik. ha képes vagy élvezni olyan egyszerű dolgokat. Valahányszor szépséget. mint a felhőtlen égbolt. hogy tudatos vagy! Mondd vagy gondold: „vagyok”. csendes dolgok tudatára ébredni. Amikor tehát örülsz valami egyszerű kis dolognak – egy hangnak. élvezed a saját társaságod. milyen kevés kell is a boldogsághoz! … a legkisebb dolog precízen. Nincs formája. egy szempillantás – a legapróbb dolgokból áll össze a legjobb boldogság. vagy értékeled az életedben előforduló egyszerű dolgok jóságát. még ha csak rövid időre is.A belső tér felfedezése nem jön el szembetűnő módon. A filozófus Nietzsche a mély elcsendesedés ritka pillanatában a következőt írta: „A boldogsághoz. az életteli békesség érzése. Ez az a láthatatlan „háttér”. a Lét öröme. holott valójában az egyáltalán nem az. Tér. elmélyül. a gazdag . egyfajta jóllétérzés jelentkezik. valamilyen látványnak. s közben folyamatosan szem elől téveszti a „jelentéktelent”.

akkor cselekszel. Megtudta. Már éppen újabb kérdést akart föltenni. és nemsokára újabb kérdést tett fel: „Mester! Gondolkoztam. inkább egybeolvadsz vele.A belső tér felfedezése vagy a szegény. Amint megtörtént a teremtés. Azt követően pedig nézel és figyelsz. a megoldás magából a helyzetből fog előemelkedni. hogy a zen jelentésén gondolkozott. Az minden teremtés. a jó vagy a rossz. Senki sem mondja: „Idenézzetek! Ezt én műveltem!” Minden kreativitás a belső tágasságból származik. e pillanat igényeinek? Valójában még csak föl sem kell tenned ezt a kérdést. és valamilyen formát öltött. és olyan tekintettel. Amikor jelen vagy. hogy mi a zen. tágas nyugalom megmarad. ami éppen van. hogy elköltsék egyszerű. miközben a tanítvány nyugtalanul várta a választ. a személy néz és figyel. Majd gondolkodása megnövekedett éberségnek adta át a helyét. ránézett. Mindent úgy tapasztalt meg. akkor visszatért az ego. és hirtelen meghallotta egy távoli. A mester fölemelte ujját. Fokozatosan azonban újra elkezdett gondolkozni. mintha azzal életében először találkozna. hogy tudta volna. Ha ahelyett. anélkül. mi az. ahogy elkezdett a hangra fülelni. Ez volt az első satorija – az első megvilágosodás-villanása. éber és nyitott arra.91 - . Mit mondtál volna. ezt kérdezed: hogyan feleljek meg e helyzet. Túlzottan el volt foglalva azzal. amit tud! Csöndben folytatták útjukat. Most. egy fiatal szerzetes. így szólt: „Onnan lépj a zenbe!” A tanítvány megdöbbent. hogy miként léphet be a zen tudatállapotába. s a tágasság homályba vész. Ekkor valójában nem te. Egy öreg cédrusfához érve letelepedtek alatta. Evés után a tanítvány. ha nem sikerül meghallanom a hegyi patak hangját?” A mester megállt. Az a megfelelő tett. Ily módon eggyé válsz a szituációval. hanem maga az éber csend. rizsből és zöldségből álló eledelüket. Senki sem emeli fel győzedelmes mozdulattal a karját. s kiált kihívóan „Ez igent!”-t. ha cselekvés lehetséges vagy szükséges. A mester hallgatott. Csaknem öt perc telt így el. HALLOD-E A HEGYI PATAKOT? A zen mester csendben gyalogolt egyik tanítványával a hegyi ösvényen. A tanítvány lenyűgözte a körötte lévő világ élettelisége. Az éber csöndet ismét elfedte a mentális zaj. Ezt követően. Pontosabban: a megfelelő cselekvés történik meg rajtad keresztül. aki még nem lelte meg a zen titkának kulcsát. vigyáznod kell. majd ujját fölemelve így szólt: „Onnan lépj a zenbe!” A MEGFELELŐ CSELEKDET Az ego ezt kérdezi: hogyan tehetném ezt a helyzetet olyanná. Amikor a cselekvés véget ér. amikor a mester hirtelen megszólalt: „Hallod-e a hegyi patak hangját?” A tanítvány nem volt tudatában semmiféle hegyi pataknak. az éber. kis patak alig észlelhető hangját. Ha az eredményedért dicsőséget követelsz magadnak. hogy a helyzettel szembeszegülve reagálnál rá. Elcsöndesült vagy. Először nem hallott semmit. vagy bármi egyéb tulajdonság. ami az egész számára megfelelő. minden forma tágas anyaméhe. ami egyszerre volt szigorú és lágy. hogy kielégítse az igényeimet? Vagy: hogyan juthatnék valamilyen más helyzethez. Ezzel új dimenziót viszel a helyzetbe: teret. nehogy előbújjon az „én” vagy az „enyém” gondolata. most hallom” – felelte. . „Igen. megtörte a csendet: „Mester! Hogyan léphetek be a zenbe?” Ezzel természetesen azt óhajtotta megtudni. ami kielégíti az igényeimet? A jelenlét a belső tágasság állapota. zajos elméje elcsitult.

a megtapasztaló? Ha erre most például azt feleled. akkor annak egy része a formamentes. minden részletének! Ha közben gondolatok támadnának benned. Valahányszor ez abbamarad. természetesen én vagyok az alany. Mások békességnek nevezik. fantoménjük – az ego – annak azonnal nevet ad. különösen. De ne tégy különbséget jó és rossz között! Engedd. ami a múltadra emlékeztet. Jane Smith a megtapasztalás tárgya. mások embertől származóak. és így már meg tudod figyelni. hogy: „Nos. ha megszokott környezetében tartózkodik. Sokakat még ekkor is teljesen a fejükben szóló hang tartja „megszállva”. kedveli vagy nem kedveli. egy leheletfinom és eleinte nehezen észrevehető nyugalomérzés tudatára ébredhetsz. ez a belső tér. ne bonyolódj beléjük! Téged ekkor nem a gondolatok érdekelnek. Ki tudod-e hagyni az érzékelésből a gondolkodást? Képes vagy-e anélkül nézni. széket. azt értelmezi. például.! Az olyan dolgokat is kerüld. a közeledben lévő tárgyat – tollat. következtetéseket vonna le. Azokat tapasztalod meg. ahogy a körötted lévő dolgokat megszemlélted! A hangok egy része talán természetes jellegű – vízcsobogás. De ki az alany. belső tér jelenik meg. madárdal –. KI A MEGTAPASZTALÓ? Amiket látsz. ám éber figyelem a kulcs. ami csak hallható! Ugyanolyan módon figyelj rájuk. Csupán a testük változtatta meg a helyét. A legtöbb ember valósága ez: amint érzékelnek valamit. Egyesek a háttérben meghúzódó csöndnek érzik azt. ízlelsz. amin csak megpihen! Ezt követően figyelj minden hangra. amikor azt megvásároltad. add teljes figyelmedet a szóban forgó tárgynak. Jelenlevőbbé válnak. tehát Jane Smith. hogy közben a fejedben szóló hang megjegyzéseket tenne. Sokan élőbbnek érzik magukat utazás közben. és éber figyelmed „megvilágosítson” minden egyes dolgot. növényt –. mint a gondolkodás. jónak vagy rossznak nevezi. Jane Smith mentális fogalmával azonosított dolog is a megtapasztalás tárgya s nem az alanya. Amikor a tudatot nem köti le teljes mértékben a gondolkodás. és elméd már nem tart megszállva. kondicionálatlan. Ez a folyamatos elnevezgetés az. szinte kíváncsisággal vedd szemügyre! Ne olyan tárggyal tedd ezt. eredeti állapotában marad. ha ismeretlen helyeket. idegen országokat keresnek fel. és ne értelmezd őket! Itt is a laza. összehasonlítana. ami révén az ego – megfigyeletlen elmeként – a helyén marad. elvált asszony. két gyermek anyja”. Addig nem ébredsz föl spirituálisan. és minden egyéb. Figyelmük nagyobb részét ilyenkor a fejükben karattyoló hang köti le. miközben ők ott maradtak. Ők valójában sehova sem utaztak el. a megtapasztaló. lazán. például könyvet vagy üveget! Az gondolatra ingerelne.92 - . sőt már attól is. . azok természetesen az érzékelt tárgyak. szél. 45 éves amerikai főkönyvelőnő. mert olyankor az érzékszervi érzékelés – megtapasztalás. némelyik kellemetlen. akkor tévedsz. Keress valamilyen. amihez erős személyes emlék fűz. hanem maga az észlelés aktusa. amilyen. ám mégis éberen.A belső tér felfedezése AZ ELNEVEZÉS NÉLKÜLI ÉRZÉKELÉS A legtöbb ember csak felszínesen van az őt körülvevő világ tudatában. Erőlködés nélkül. amíg a kényszeres és tudattalan címkézés véget nem ér benned. amelyeken felirat olvasható. és vizsgáld meg vizuálisan! Tehát mély érdeklődéssel. vagy megpróbálna valamit kisütni? Néhány perc után hagyd. illetve amíg annak legalább a tudatára nem ébredsz. élmény – tudatuk nagyobb részét tölti ki. Ezek az emberek gondolatformákba. hogy hol jártál. tárgytudatosságba zárva élnek. ahol mindig is tartózkodtak: a fejükben. Érzékelésüket és élményeiket eltorzítja az azonnali értékítéletük. hallasz. hogy mindegyik hang olyan legyen. csészét. Némelyik kellemes lehet. amikor az történik benned. kitől kaptad stb. valami egyébbel összeveti. megérintesz és megszagolsz. Amikor ily módon nézel és hallgatsz. hogy a jelenség tudatára ébredsz. hogy tekinteted körbevándoroljon a szobában vagy ahol tartózkodsz.

minden érzelem és minden élmény. Ez azt jelenti. nem pedig a megtapasztaló. majd letűnik. Az időtlen. örök vagyok. tudnék-e ajánlani a kínálatból egy-két kurzust. hogy milyen hosszúak ezek a rések! Néhány másodperc már elég jó. a minden megtapasztalást megelőző megtapasztalóhoz. Egy dolgot azonban tudok – tettem hozzá. Ami abban az űrben. Ki hát a megtapasztaló? Te vagy az. mögöttes háttér.93 - . lapos és minden kreatív szikrától mentes. Olyan. belső térként. Átlapozva azt meglepődtem. ám ezen az úton nem fogsz eljutni az alanyhoz. születés és halál. A megtapasztalás. Minden megismerés a dualitás világában történik. Időtartamuknál fontosabb. az én. Közvetlenül érzékelheted azt bármely szituációban. 45 éves amerikai főkönyvelőnő. Ne törődj azzal.” . Annyira magába szippant minden gondolat. amilyen gyakran csak tudsz. hogy napi tevékenységedet és gondolataid folyamát minél több rés tarkítsa. milyen sok érdekes tanfolyamot és műhelymunkát kínálnak föl. Az az űr az élet. érzékelt. mintha ezt az összes tanfolyamot elvégeznéd. A szavak. amit e gondolatok gondolásának a pillanatában tapasztalsz. Itt és most is érzékelheted saját jelenlétedként. „Nem is tudom –feleltem. bárhol is tartózkodsz. két gyermek anyja” mind gondolat. képezik az előteret. A tudat. Azért. Amint megválaszolod. gondolathoz és érzéshez szolgáló. amelyben az ezen a könyvoldalon sorakozó szavakat észleled. Fokozatosan. nem ismerhető meg a szó szokványos értelmében. abban a térben történik. hogy a tudat elvész a saját álmában. tehát az alany és a tárgy. hogy a gondolkodás folyamában „réseket” teremtesz! Időrések nélkül a gondolkodásod ismétlődő jellegű. ihlet nélküli. Az alany. anélkül. és ily módon bizonyára növeled önmagad megtapasztalásának összetettségét (valamint pszichiátered bevételét). Ezernyi további definíciót (gondolatot) tehetsz ezekhez hozzá még magadról. A „Jane Smith. ám a „vagyok” az alap. maguktól hosszabbodnak meg. gondolatok vagy mentális képek. hogy abban elveszel. hogy gyakran iktasd be őket. Az illető megkérdezte. ahol ínycsiklandó ételek hatalmas választékából szedegethetsz tetszésed szerint. az ismerő és az ismeret világában. Csak formát lehet megismerni. ami a megtapasztaló megtalálásának legnagyobb akadálya is: olyan mértékben elbűvölődni az élménytől. – Légy tudatában a légzésednek olyan gyakran. Az én az a fénylő űr. hogy valójában álomszerű állapotban létezel. Évezredek óta ez az emberiség szokványos állapota. s nem az alany. valahányszor csak eszedbe jut! Tedd ezt egy éven át. Svédasztalra emlékeztetett. elvált asszony. aki nélkül semmi sem lehetne tudott. amiket olvasol és gondolsz. az viszonylagos és időleges: élvezet és fájdalom. A tudatot ugyan nem ismerheted meg. valójában a tárgy. amit hagyományos szóval léleknek nevezünk. hogy ennek érdekében bármilyen erőfeszítést is kéne tenned. a minden élményhez. amit csak magadról mondani és gondolni tudsz. újabb tárggyá tetted. és azok gondolatokká válnak. arra a skandináv büfére. az ismerő. meghamisítottad. Ezek és minden egyéb. és érzelmek. és az nagyobb mértékben alakít majd át. nyereség és veszteség. és hiábavaló is azzal próbálkozni. És mi a tudat? Ezt a kérdést nem lehet megválaszolni. Ez a mögöttes „vagyok”.A belső tér felfedezése Minden élménynek három lehetséges összetevője létezik: érzékszervi érzékelés. És te ki vagy? Tudat. Valaki nemrég megmutatta nekem egy nagy spirituális szervezet éves programkínálatát tartalmazó prospektusát. amilyen ma még a bolygón élő legtöbb emberé. aki nélkül nem lehetne megtapasztalás. és ezért része annak. ám a formamentes dimenzió nélkül a forma világa nem létezhetne. ám lényedként a tudatára ébredhetsz. Én időtlen. mert az énnek nincs formája. A belső tér felfedezésének útjában álló legnagyobb akadály ugyanaz. amiben a világ megjelenik. – Valamennyi érdekesnek tűnik. aki vagyok. gondolt vagy érzett: örökre ismeretlen kell hogy maradjon. Ráadásul ez ingyenes. A LÉLEGZET Fedezd fel a belső teret azáltal.

az a jelen pillanatba kényszerít. A lélegzés valójában nem olyasmi. ahogy a levegő be. Kitűnő „tárgy” meditáláshoz. a „legkisebb dolog”. hogy ez a két dolog – teljesen a jelen pillanatba lépni. ami a bennünk lakó isteni lelket.A belső tér felfedezése Ha tudatában vagy a légzésednek. az elvonja figyelmedet a gondolkodásról. Mindössze annyi a teendőd. Bár megnyilvánulatlanként a tudat teljessége már létezik. az kitűnő módszer ahhoz. Miért tagadnád meg magadtól az egyetlen örömöt. Hogy aztán használod-e a légzéstudatosságot tényleges. formális meditációhoz. annál inkább helyreáll annak természetes mélysége. hogy légzéstudatossággal rendkívül hatékonyan vagy képes teret vinni az életedbe. És ha közelebbről szemügyre veszed. tehát gondolat. Még elméd. és orrába lehelte az élet leheletét. Ha esetleg több órán keresztül a légzésedre figyelve meditálsz is – amit egyesek megtesznek –.és kiáramlik! Figyeld meg. egy élettel. tehát a fejedben szóló hang irányítását is átveszi. hogy tudatot hozzunk ebbe a dimenzióba. Ebben nincs erőlködés vagy erőfeszítés. ez az egyik oka. ami időnként teljesen eluralkodik fölötted. hanem a fölé emelkedsz. azt találod. s az így az addikció hangjává válik. tehát a bennünk élő Istent jelenti. hogy a lélegzet az egyik legfinomabb és látszólag jelentéktelen jelenség. Valahányszor tudatosítod lélegzésedet.és a kilégzés közben! Egyetlen tudatos lélegzés elegendő ahhoz. Egynél többnek ugyanis nem is lehetsz a tudatában. Ha napközben többször tudatosítod egy-egy lélegzetedet (kettőt-hármat még jobb). A légzés ugyanis magától zajlik. és már nyúlsz is a csokoládéval vastagon bevont tortaszeletért. hiszen nincs alakja vagy formája. ami szinte lényként vagy alszemélyiségként él benned. hogy az életedbe teret vigyél. kényszeres viselkedési mintát addikciónak nevezhetjük. különösen a kilégzés végén. „Akkor az Úristen megalkotta az embert a föld porából. hogy figyeled annak megtörténését. pontosan azért. ami Nietzsche szerint a „legjobb boldogságot” alkotja. ahogy az megtörténik veled. a formamentes. mi azért vagyunk itt. vagy hogy félig már aludnál! Teljesen éber vagy. Minél nagyobb mértékben tudatosítod légzésedet. mert nem tárgy. hanem olyan. ami még az életből számodra megmaradt?” És ily módon. hogyan tágul kissé. ahogy egy pillanatra leáll a folyamat. tehát eredményesen tudsz tudatot generálni. Azt is észreveheted. amikor az újabb belégzés előtt egy pillanatnyi nyugvópont van. Ha tudatában vagy a légzésednek. Így lett az ember élőlénnyé. illetve tudatvesztés nélkül abbahagyni a gondolkodást – valójában egy és ugyanaz: a tértudatosság megjelenése. majd húzódik össze mellkasod és hasad a be. A testben működő intelligencia végzi. hogy transzba kerülnél. amit teszel. azon kapod magad. Azt mondhatja: „Nehéz napod volt: megérdemelsz egy kis élvezetet. Sok ember természetellenesen.94 - . Mivel a lélegzetnek nincs formája. Mivel a lélegzetnek mint olyannak nincs formája. A másik ok. felszínesen lélegzik. tökéletesen jelen vagy. ahol korábban csak szakadatlanul követte egyik gondolat a másikat. Ez a tudat létrehozásának az egyik módja. Ám szó sincs arról. A többi már emlékezés vagy elvárás. Olyan energiamezőként. hogy némi teret teremtsen ott. ami minden belső átalakulás kulcsa. A formális meditáció azonban nem pótolja a tértudatosság hétköznapi életben történő alkalmazását. hogy képtelenség egyszerre gondolkozni és lélegzésed tudatában lenni. ha a tudatosság hiánya miatt azonosultál a belső hanggal. és teret teremt. Más alkalmakkor az addikció teljesen kikerülheti a gondolkodást: például . azt már te döntöd el. azt ősidők óta egyenlőnek tekintették a lélekkel. Azt is vedd észre. A tudatos légzés leállítja elmédet.” 23 A lélegezni szó német megfelelője – atmen – az ősi indiai (szanszkrit) Atman szóból származik. akkor is elegendő mindössze egyetlen légvételed tudatában lenni. Nem zuhansz a gondolkodás alá. hogy odalépsz a hűtőszekrényhez. aminek a tanúja vagy. Légy légzésed tudatában! Figyeld meg a lélegzés érzését! Érezd. ADDIKCIÓK (SZENVEDÉLYBETEGSÉGEK) A régóta fennálló.

tévénézés. addig kisebb az esélye annak. A háttérben folyamatosan meglévő nyugtalanságérzés elfedésére bevetett legkeresettebb pótszer a bensőséges kapcsolat: egy férfi vagy egy nő. Arra azonban ügyelj. a mellkasodat. hogy az még mindig föléd tornyosul. csak az emberek többnyire észre sem veszik. majd rágyújtottál. aki majd „boldoggá tesz”. megállsz. ami csak érhet. valamint mellkasod és hasad emelkedését és süllyedését. amikor nem állsz kapcsolatban azzal az elevenséggel. pl. Ez tudatosságot generál. hogy már nem érzik a bennük lévő életteliséget. Ha képtelen vagy érezni a fizikai testedet éltető erőt. hogy cigarettafüstöt eregetsz. és közben továbbra is érezd a testedet! Bizonyára akad olyan olvasó is.95 - .és kiáramlását. Ezt követően átviheted figyelmedet a lélegzésről erre az egész testedben szétterjedten meglévő elevenségérzésre. hogy fizikailag vagy mentálisan magadhoz akarsz venni valamit. a nyakadat és a fejedet? Mi a helyzet az ajkaddal? Van-e benne élet? Ezt követően tudatosítsd belső tested teljes egészét! Kezdetben talán jobban érzed mindezt. hogy a kényszeres vágy egy időre eltűnt. Amikor észreveszed magadban a kényszeres igény megjelenését. illetve a vágyat. aki vagy: ez a legsúlyosabb megfosztás. Vegyél most két vagy három tudatos lélegzetet! Figyeld meg. nézz körül. BELSŐTEST-TUDATOSSÁG Egy másik egyszerű. A legtöbb embert oly mértékben lekötik gondolataik. nyisd ki a szemed. hogy minden olyan gondolatot nyakon csípj. ami pedig mindig rendelkezésre áll. vagy ahogy italt töltöttél a poharadba: ezek teljesen tudattalanul kivitelezett cselekedetek voltak. Természetesen ez egyúttal az egyik leggyakrabban megtapasztalt „csalódás” is. internetezés. és három tudatos légvételt teszel. És mikor a belső nyugtalanság idővel ismét a felszínre kerül. Azt tapasztalod majd. az érzékszervek túlingerlése például extrém hangos zenével. az izgalom. a lábfejedet és az egész alsó végtagodat! Képes vagy-e érezni a hasadat. ami átjárja egész belső testedet? Másként megfogalmazva a kérdést: érzed-e a testedet belülről? Érezd rövid ideig tested egy-egy részét! Érezd a kezedet. vagy italt kortyolgatsz. találsz-e ezt követően magadban egy kis elevenségérzést. Amíg ezt tudod. ám igen hatékony módszer az életedben történő térteremtéshez szorosan kapcsolódik a lélegzéshez. majd a karodat. amíg elméd megfigyelőjeként jelen vagy. mint ismét engedelmeskedsz neki. . a belső tested is tudatosul benned. akkor a következőt teheted. és nem tudsz mást tenni. Ne csinálj belőle problémát! Tedd az adott szenvedélyedet a leírt módon tudatossággyakorlatod részévé! A tudatosság növekedésével az addiktív viselkedésminták gyengülni fognak. Aztán amikor már érezni tudod a belső testedet. annyira azonosulnak a fejükben karattyoló hanggal. Vagy azt tapasztalod. túlzott evés. amit ő akar. amit akkor érzel. hogy a szenvedély beszél. hogy valamilyen kényszeres viselkedést produkálj! Azt követően ismét vegyél néhány tudatos lélegzetet! Ekkor azt érezheted. amelyik igazolni igyekszik az addiktív viselkedést – sokszor ravasz érvekkel –. dohányzás. Sokan még a kapcsolati drámát is az igazi életteliségérzés pótlására használják. hogy érezve a levegő finom be. amint az elmédben az felbukkan! Kérdezd meg ilyenkor magadtól: most ki beszél? És rá fogsz jönni. magát az életet. e sorok olvasása közben is képes érezni a belső testét. aki azt tapasztalja. „Hogy került ez a kezembe?!” Ahogy előhúztad zsebedből a doboz cigarettát. ivás. hogy trükkösen rávegyen: azt tedd. heves vágynak a tudatában! Tudatosan érezd az igényt. hogy még csak be sem kell csuknia a szemét. vagy bármi egyéb.A belső tér felfedezése váratlanul azon kapod magad. ami elfedi azt a folyamatos nyugtalanságot. Ha valamilyen kényszeres viselkedésminta jellemez. a borzongás vagy valamilyen veszélyes tevékenység. Ez esetben nemcsak a belső jóllét természetes állapotát helyettesíteni próbáló pótszereket kezdesz keresni. Ezt követően légy néhány percig – benned lévő energiamezőként – magának a kényszeres. ha a gyakorlathoz behunyod a szemed. vagy a szexmánia. hanem valami olyant is. az illető emiatt általában a partnerét hibáztatja. Sokak számára a pótszer: a drog okozta feldobottság. majd végül szertefoszlanak.

hogy rájöhessünk. Az nem a fizikai formád. nem segít. érezd közben a benned lévő elevenséget! Ez azzal jár. mert az maga az a tudat. Ha tehát azt mondod: „érzem a belső testemet”. amikor megállsz. Az az „üres tér”: élet a maga teljességében. Tested így a belső térbe vezető átjáróvá válik. mint „félreérzékelése” annak. holott 99. Amennyire a hétköznapi életed lehetővé teszi. abba mélyebbre tekintve. Be kell lépnünk a testbe. az „horgonyként” segít. akkor a határtalan és az örök dimenziója – Isten – ki tudja fejezni magát „rajtam” keresztül. Androméda galaxisból a fény 2. amit egyetlen tudós sem talált még meg. aki vagy. és vezetni tud „engem”. hogy ez az intelligencia ébred önmaga tudatára. hogy teret teremts! Amikor vársz. illetve hit. Hát nem döbbenetes. . mégis rendkívül eleven. nem a testünk vagyunk. még pontosabba: a jelenlétet. Az atomok méretéhez képest ilyen hatalmas űr található az atomok között. aki vagyok? De egy másik útjelző segítségével is megközelíthetjük ezt az igazságot. Az az értelem. annak az élő. Aztán ott van az intergalaktikus tér. A kulcsfontosságú kérdés így szól: képes vagyok-e ebben a pillanatban érzékelni a belső tér jelenlétét? Ez valójában a következőt jelenti: képes vagyok-e érzékelni a saját jelenlétemet. az tulajdonképpen gondolat teremtette „félreérzékelés”. amelynek mérete minden értelmet meghalad. hogy az anyag látszólagos szilárdsága valójában érzékszerveink teremtette illúzió.99%-a valójában üres tér. a Nap fénye kb. Valójában az történik. Amikor többé már nem tévesztem össze valódi lényemet az „én” időleges formájával. időtlen belső térnek. mint az univerzum? A fizikai testedről tehát – ami forma –. hogy megnézd az égboltot. miszerint „én nem ez a forma vagyok”. A fizikusok felfedezték. valójában az történik. a megnyilvánulatlan Forrás. amiből minden megnyilvánuló származik. kiderül. Egyúttal megszabadít a formafüggőségemtől. hogy a tested éppoly tágas. ami egyidejűleg több száz olyan rendkívül bonyolult funkciót tud összerendezetten irányítani. hogy jelen tudj maradni a mostban. Bár a belső térnek nincs formája. A mi galaxisunkhoz legközelebbi. Ám a pusztán intellektuális felismerés. Ez az a megfoghatatlan „élet”.A belső tér felfedezése BELSŐ ÉS KÜLSŐ TÉR Belső tested nem szilárd.5 évig utazik a fény. egy fát. amely a mi Napunkhoz legközelebb eső Nap – 4. amiben minden történik?” Bár ennek a kérdésnek látszólag semmi köze a belső testhez. s csak a maradéka áll a formák külső világának a rendelkezésére. hogy felülemelkedhessünk rajta. A fizikai test nem több. Amikor ennek a tudatára ébredsz. nyolc perc alatt ér ide. Ez arra az emberi testre vonatkozóan is igaz. hanem az az élet. ami megteremtette és fenntartja a testet. Hogy némi fogalmat alkoss az égitestek közti hatalmas térről. amelyik őt megtalálni igyekszik. egy virágot. Hagyományos megfogalmazással ezt a Forrást Istennek nevezzük. gondolj erre: a másodpercenként 300 000 km-es sebességgel haladó fény egy bő másodperc alatt ér a Holdról a földre. Számos vonatkozásban a kinti űr mikrokozmikus változata. hogy lényegében formamentes. amikor valakit meghallgatsz. Kérdezd meg magadtól: „Tudatában vagyok-e a pillanatnyi történésen kívül magának a mostnak. aminek az emberi elme csak csöppnyi töredékét képes megérteni. hanem tágas. és ugyanekkora űr tátong minden egyes atom belsejében is. amíg a Földre ér. használd a belsőtest-tudatosságot arra. emiatt a formamentest nem fejezhetik ki. Valahányszor így „lakod” a testedet. hogy a testnek tűnő tudat – az a tudat. A gondolatok és a szavak a formák világához tartoznak. aki vagyok – önmaga tudatára ébred.96 - . illetve tudatod egy része formamentes marad. ami a fizikai formát élteti. amit mi formának érzékelünk és gondolunk. Érezd a belső test elevenségét! Azt az életteliséget.4 millió év alatt ér el hozzánk. hogy a most terének tudatosítása révén hirtelen mennyivel elevenebbnek érzed majd magadat belül. meglephet. ami a Lét örömének lényegi része. a partneredet vagy a gyermekedet. A legközelebbi űrszomszédunkról – a Proxima Centauri nevű csillagról. hogy figyelmed. Hát ilyen hatalmas a minket körülölelő tér.

tudat születik bele a formába. Nem valódi igény. elmondod a véleményedet. Az újjászületések köre. érzel. talán egy másodpercesek. valójában folyamatosan zajlik. majd idővel egyre hosszabbá váló időrések. amiből a buddhisták kitörni óhajtanak. általában az éber figyelem időrése jelenik meg. hogy gondolkodás nélkül – vagy minimális gondolkodással – tudsz érzékelni. A nagyon szokatlan látvány vagy hang „elakaszthatja a szavadat” még belül is. Könnyen észrevétlen marad. hogy az embereket „egotükörként”. Időtartama emberenként változó. és az nem változtatja meg a helyzetet. mert ezek az időrések a legtöbb embernél rendkívül rövidek. Az ego szemszögéből ugyan úgy tűnik majd. Az elfogadás révén belül tágassá válsz. holott az igazság ennek épp az ellenkezője. a körötted lévő világ annál élettelenebbé és laposabb válik. hogy elvesszél a gondolkodásban. tehát hosszabb időrést teremthet. ami azt jelenti. ha az számodra szokatlan látvány vagy hang –. A körötted lévő világ ekkor frissnek. mintha elvesztenéd önmagadat. hogy a problémáidról beszélsz. aki a formán túl vagy. mint az illető. Valahányszor szélnek ereszted e viselkedésminták valamelyikét – a háttérbe „tessékeled” azt. hogy a másik mit gondol rólad. érzékelsz és megtapasztalsz. amikor lemondasz formaidentitásod hangsúlyozásának igényéről. A most formájának teljes elfogadásával összhangba kerülsz belül a térrel. vagy még annál is rövidebbek. egy érzékszervi érzékelésbe. Ezeknek az időréseknek a gyakorisága és időtartama határozza meg. Valahányszor e viselkedésminták egyikét elengeded. hogy el kell veszíteni magadat ahhoz. aki a forma szintjén vagy –: teljesebben emelkedik elő az. újnak és elevennek érződik. ezért több lehetsz. az érzelmekben. hogy milyen mértékben tudod élvezni az életet. Íme néhány módszer. hogy önmagadat megtaláld. és abból kizárólag a jelen pillanatban – a most erejével – tudsz kilépni. még mielőtt az elme megnevezné vagy értelmezné a látottakat vagy hallottakat. illetve „egofokozóként” használod. ami a most lényege. HOGY MEGTALÁLD MAGAD! A belső tér akkor is minden esetben megjelenik. ha azt nem kapod meg. ÉSZREVENNI A RÉSEKET A nap során különböző dolgok folyton változó sorát látod és hallod. Amikor megpillantasz vagy meghallasz valamit – különösen. az első pillanatban. észlelni. illetve a külső helyzetekben. jobban foglalkoztat. Jézus azt tanította. és mérges vagy bosszús leszel. VESZÍTSD EL MAGAD. és ezért az észlelés első pillanatában a szokásos gondolatáramlás rövid időre megszakad. mert az érzékszervi észleléshez tudatra van szükség. egy élménybe. Minél inkább az elvonatkoztatás és a fogalmizálás mentális szűrőjén keresztül érzékeled az életet.A belső tér felfedezése Megakadályozza. milyen mértékben tudsz belső összekapcsolódottságot érezni más emberekkel és a természettel. amelyben az észlelés történik. vagy jelenetet rendezel. Valódibb módon leszel önmagad. holott senki sem kérdezett. Kevesebbé válsz. Ez a belső tér. képes lehetsz észrevenni magadban ezeknek a tudattalan mintáknak némelyikét: elismerést követelsz valami tettedért. a belső tér megjelenik. illetve az életedbe. mert az ego hatására egyáltalán nem vagy a tér dimenziójának tudatában. figyelmet igyekszel szerezni azzal. ahogy emberek tudattalanul megpróbálják hangsúlyozni a formaidentitásukat. Amikor tudatosulnak benned ezek a rövid. Tudat reinkarnálódik egy gondolatba. Ha a forma helyett a térre hangolódsz: ez hoz valódi rálátást és egyensúlyt az életedre. egy érzésbe. vagy elmondod betegséged történetét. Valahányszor gondolkozol. megpróbálsz lenyűgözni .97 - . természetes módon megjelenő. egyre gyakrabban tapasztalod meg annak örömét. Ezt már röviden említettem. Tudat terelődik el a gondolattól. Az az ego szükséglete. hogy milyen mértékben vagy mentes az egótól. Azt is meghatározza. A következő történik: valamilyen új látvány vagy hangzás jelenik meg. Ha elég éber vagy.

túl van az egón. látszódni. Csendben lenni azt jelenti: gondolat nélkül tudatosnak lenni. a testi erőddel stb. végezz el egy kísérletet! Derítsd ki. A csendnek nincs formája. ami túl van a gondolaton. aki a forma szintjén vagy. ……………………… . illetve fontosnak tűnni akarsz. hajnalban a szobádban honoló csend. az össze fog kapcsolni minket a bennünk lévő formamentes és időtlen dimenzióval. Ekkor egyúttal az is vagy..A belső tér felfedezése másokat a tulajdonoddal. személyes sértésnek veszel dolgokat. és ha azt tudatosítjuk magunkban. vajon milyen érzés és mi történik. Tudatában lenni a csendnek azt jelenti: csendben lenni. ami rajtad keresztül a világba áramlik. ezért gondolkodással nem ébredhetünk annak tudatára. Ekkor az vagy. mint amikor elcsendesülsz. a jó megjelenéseddel. aki azt követően leszel.98 - . Az életünkben valahányszor csenddel találkozunk. a tudásoddal. hogy a forma megszűnik. amikor felhagysz formaidentitásod hangsúlyozásával! A CSEND Azt mondják: „A csend az a nyelv. Lehet ez a természet világát átjáró csend. céltalan (gondolati vagy szavakba öntött) panaszkodással bizonygatod. A gondolat forma. és minden egyéb hibás fordítás. hogy magadra öltötted volna ezt a személynek nevezett testi és gondolati formát. formamentes és örök. aki az időleges léteden túl vagy: tudat. megbántódsz. és figyeld meg. mi történik! A tudat generálásának egy másik módja: háttérbe tessékeled azt. javaslom.” A csend valójában egy másik szó a térre. Sohasem vagy mélyebben és valóságosabban önmagad. ideiglenes „egofelpumpálást” idézel elő valami vagy valaki ellen irányuló haragos reakcióddal. Fedezd fel azt a hatalmas erőt. hogy neked van igazad. ha szélnek ereszted ezt a viselkedésmintát! Egyszerűen dobd el. vagy a hangok közti csendes időrések. a társadalmi rangoddal. aki még azelőtt voltál. a másiknak pedig nincs. Kondicionálatlan. az vagy. Amikor elcsendesülsz. amin Isten beszél. Ha fölfedeztél magadban ilyen viselkedésmintát.

Mások úgy érzik. Ez az igazi siker alapja. A valódi cél megtalálását semmi sem helyettesíti. Egyesek azt hiszik. Belső célod az egész – az univerzum és annak megjelenőben lévő intelligenciája – céljának kulcsfontosságú része. Ha már fölébredtél. Megtörténtét nem tudod létrehozni. azokat átalakítja. és ez akadályozza meg őket abban. akik hirtelen. másokat a heveny unalom emészt. keresztül fog menni egy folyamaton. Sokan úgy érzik. hogy az élet elhalad mellettük.Belső célod KILENCEDIK FEJEZET Belső célod Amint felülemelkedsz a puszta megélhetésen. és rájönnek. mint a szenttel. melynek eredményeként téged megkaparint. hogy te a gondolkodás mögötti tudatosság vagy. amiket velük szemben a munkájuk. A tudatosság: tudatos kapcsolat az egyetemes értelemmel. s ily módon beépül az életükbe. hogy súlyosan korlátozza őket a számos elvárás. amelyen keresztülmegy. Külső célod az idők folyamán változhat. Míg ez a könyv főleg a belső célodról szól. illetve a pénzügyi vagy az élethelyzetük támaszt. Ezen a célon a bolygón élő összes többi emberrel osztozol. E ráhangolódás nélkül – erőfeszítés. Mások már élvezik a gazdagság nyújtotta viszonylagos szabadságot. A belső és a külső azonban annyira összefonódik. életed értelme és célja rendkívül fontos kérdéssé válik. Sokan áhítoznak a gazdagság ígérte szabadságra és növekedésre. a családjuk eltartásának feladata. Még az a kevés ember is. Ettől kezdve a gondolkodás már nem végezheti önző. s nem csupán a . hogy közben ne utaljunk a másikra. amelyben az új tudati állapot fokozatosan minden tevékenységükbe beáramlik. hogy fölismerd: életednek belső és külső célja is van. mások a tunyulásban vesznek el. amit teszel. aki vagy. bár ez nem szükségszerű. Belső célod a fölébredés. eltökéltség és kemény munka vagy ügyeskedés révén – ugyan el tudsz érni ezt-azt. melynek során a gondolkodás és a tudatosság kettéválik. mert ez az emberiség küldetése. hogy szinte lehetetlen úgy beszélni az egyikről. A belső cél a Létre vonatkozik. és az másodlagos. és arra hangolódva élni. A legtöbb ember számára ez nem esemény. A külső cél cselekvésre vonatkozik. Külső célod teljesítésének alapja: megtalálni belső célodat. A gondolkodást tudatosság váltja fel. és az egyénenként más és más. független tevékenységét. Egy másik szó rá a jelenlét. A fölébredés megkezdődése kegyelmi aktus. Nem létezik a logikus lépések odavezető csinos sora. Ám életed valódi vagy elsődleges célját a külső szinten képtelenség megtalálni. ahogy arra felkészíteni sem vagy képes magadat. ám az ilyen igyekezetben nincs öröm. ami: gondolat nélküli tudat.99 - . Akadnak. vagy már el is haladt. hanem folyamat. akik az őrült cselekvés lázában. hanem azzal. akkor nem veszel el a gondolkodásodban. Ezért állt szóba Jézus mindenféle emberrel. addig ez és a következő fejezet azzal a kérdéssel is foglalkozik. hanem fölismered. hogy még az sem elegendő ahhoz. Előbb történhet meg a bűnössel. küzdelem. és az életedet irányítja. Ilyen egyszerű. hogy életüknek értelmet adjon. drámai és látszólagos visszafordíthatatlan fölébredést élnek át. illetve afelé vivő érdemeket sem tudsz gyűjteni. Egyeseket a heveny stressz. hogy életedben miként hozhatod összhangba a külső és a belső célt. Nem kell ahhoz először arra méltóvá válni. és az az elsődleges. hogy „jelentős” életet éljenek. és minden esetben a szenvedés valamilyen formájába torkollik. hogy elvesznek a napi rutintevékenységekben. Az ugyanis nem azzal függ össze. FÖLÉBREDÉS A fölébredés olyan tudatváltás. Más szóval: a tudati állapotoddal. jóllehet az elme imádná az ilyent. Ezért a legfontosabb. A gondolkodás életed irányítójából tudatosságod szolgájává minősül át.

vagy inkább a haszontalan gondolkodásban merülj el. Ha egy olyan képnek megfelelően élsz. A belső és a külső cél még nem forrott össze. A fölébredés kegyelmével azonban felelősség is jár.100 - . Valami akkor igaz. Ha már átéltél akár villanásnyi tudatosságot vagy jelenlétet. Ami a világot hajtja. a gondolatmentes tudat első megpillantása történik kegyelmi megadatás révén. amiben a gondolatok léteznek. Akadnak majd olyanok. hogy a fölébredés folyamata megkezdődött. Bármit teszel. PÁRBESZÉD A BELSŐ CÉLRÓL A következő dialógus számos olyan beszélgetést sűrít magába. Ezt követően már tudatosan hozhatsz döntést arról. hogy megtörtént már veled a legjelentősebb valami. hogy azzal kapcsolatban tehetsz is valamit? Csak az első felébredés. a fejedben lévő fogalom. hogy az életedben valami jelentős dolog történjen. akik a fölébredés folyamatának kezdeti fázisain mennek keresztül. ami tudatában van a gondolatnak. az az ego műve lesz. amikor hirtelen tudatosul bennük. hogy megnyisd magadat a megjelenő tudatnak. Mi a részletkérdés? A külső célod. és ami külsőleg történik. Fölébredés helyett ez esetben a fölébredés fogalmát adod az elmédhez. Már nem az ego irányítja őket. többé már nem biztosak abban.” Mi Isten elméje? Tudat. a megvilágosodást óhajtja pluszként önmagához adni. ám annak nem része. ha legbelsőbb Léteddel . akiknél e könyv elolvasása indítja be a fölébredés folyamatát. hogy jelenlétben élj. s azt követően igyekszel annak az imázsnak megfelelően élni. akkor veled az még nem történt meg. amelyet azokkal folytattam. ami csak emberrel történhet: megkezdődött benned a gondolkodás és a tudatosság kettéválásának a folyamata. Ha azonban semmit sem lehet tenni a fölébredés érdekében. az őket körülvevő kultúrától némileg elidegenedve érezhetik magukat. vagy nem. amelyekkel egész életükben azonosultak. hogy segítsen az embereknek felismerni önmagukban az egót. Ha azonban benned valami reagál rá. bár az ego képes késleltetni. ám a megjelenőben lévő tudatosság még nem épült be teljesen az életükbe. az azt jelenti. hogy két világ közti „senki földjén” tengődnek. „Szeretném megismerni Isten elméjét – mondta Einstein. Mit jelent ismerni Isten elméjét? Tudatosnak lenni. hogy mi is a külső céljuk. hogy a tudatosság megjelenése a legfontosabb dolog. Mi a kapcsolat a tudatosság és a gondolkodás között? A tudatosság az a tér. mintha semmi sem történt volna. Tisztán látva civilizációnk őrültségét. ha valahogyan fölismered a könyvben lévő igazságot. – A többi részletkérdés. Ettől kezdve azt már nem lehet visszafordítani. Egyeseknél a fölébredés akkor történik meg. anélkül. és felismerheted. A fölébredés érdekében mit sem tehetsz. vagy amit mások alakítottak ki rólad. Meginvitálhatod életedbe a jelenlétet. aki legbecsesebb tulajdonaként a fölébredést. Egyesek úgy érzik. E könyv másik funkciója. akkor hiteltelenül élsz. vagy megláthatod annak jelentőségét. s hogy annak fényét e világba behozd. valahányszor az megpróbálja visszaszerezni az irányítást. Hirtelen ott a tudatosság.Belső célod tiszteletre méltóakkal. akik életük valódi célját keresték. illetve a fölébredt avagy megvilágosodott embernek a gondolati képét. az őket már nem ösztönzi. más szóval: teret teremthetsz. akkor azt első kézből ismered. amit az ego előad. s hogy a folyamatot fölerősítse és felgyorsítsa. Sokan. az csupán egy másik tudattalan szerep lesz. hogy segítsen észrevenniük: már elkezdtek fölébredni. ami csak történhet veled. hogy azért te bármit is tennél. illetve elhomályosítani a megjelenő tudatosságot. Az többé már nem csupán egy. Megpróbálhatsz úgy tenni. Ezt követően életed elsődleges célja az lesz. amit magadról megformáltál. amikor a tér önmaga tudatára ébredt. ha az vagy megtörténik. nem veszed észre. akkor ugyan miként lehetne az életed elsődleges célja? Hiszen nem jelenti-e a cél szó közvetve azt. Amíg tehát arra vársz. hogy milyenfajta gondolatok is járnak szokásszerűen a fejükben – különösen az ismétlődő negatív gondolatok –. hogy ez által többé és nagyobbá váljon. Ha ezt a könyvet érthetetlennek vagy semmitmondónak találod. Másoknál a könyv funkciója az.

ezért nem ez a küldetésed. ami értelmet ad annak. hogy pontosan mi is az. Számodra a küldetés azt jelenti. küldetését? – Az a küldetésed. Más szavakkal megfogalmazva: nem a célkitűzéseid vagy a cselekedeteid az elsődlegesek. csupán viszonylagosan és időlegesen igaz. Valami jelentőset akarok tenni. Előbb-utóbb szenvedéshez fog vezetni. Nem a következő harminc évre. valamit. Ezt biztosan tudom. Hogy bármilyen területen is „vidd valamire”. – Azt hiszem. addig az „értelmet” csak a cselekvés és a jövő dimenziójában keresed. az az ego célja lesz. gyermekeidről gondoskodni. ha több ezer vagy több millió ember található. Ha arra vágysz. Mindezzel nem azt állítom. valami értelmes dolgot csinálni. ha összhangban áll belső céloddal. miszerint „A pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve”. Fejlődni akarok. és valami mást nem teszel. amelyből azok származnak. és önmagaddal kapcsolatban benned jó érzés élhessen. A közismert mondás. ami kihat a világra. – Nem tudom. vagy kiderül róla. hanem az a tudati állapot. „kudarcot valló” emberekre van szükséged. . Amikor az irodai szobádban ülsz. hogy megtaláljam életem célját. hogy értéktelen lenne másokat segíteni. akkor az a célod. – Amíg nem vagy tudatában a Létnek. hogy életed értelmet nyerhessen. de valamilyen változást akarok az életemben. amit azon a szinten találunk. és talán már meg se hallgatnak? Ha a másokon való segítés ad értelmet az életednek. – Ezek szerint az a küldetésem. győzz. vagy az idő elpusztítja. hanem arra a pillanatra. hogy tetteidbe mélyebb „értelem” áramolhasson. akkor olyanoktól függesz. Ám a külső cél önmagában mindig viszonylagos. mert itt vagy és ezt teszed. akkor bármit is teszel – még ha tevékenységed látszólag spirituális is –. hogy a következő harminc évben az irodai szobámban üljek. amit éppen teszel. valami nagyot és jelentőset. Az irodában a papírok tologatása nem ilyen. amikor a gyerekeknek már nincs szükségük rád. mi történik azzal az „értelemmel”. hogy életedbe valami soványka értelmet vigyél. Tehát ahhoz. Tudsz-e segíteni. hogy az életed továbbra is értelmes maradjon.Belső célod rezonál. az esetben bármilyen céllal állj is elő – akár a menny Földön való megteremtésével –. Akkor már az válik a céloddá. azt kéne felelnem: nem tudom. hogy itt ülj és beszélj hozzám. amíg nyugdíjba nem megyek vagy el nem bocsátanak? – Most nem az irodádban ülsz. amire bizton számíthatsz? Akkor képzeletedhez vagy az emlékeidhez kell fordulnod. És bármilyen „értelmes” vagy kiteljesítő dolgot is találsz. Amíg föl nem kelsz. vagy ha győzelemsorozatod egy nap véget ér. mi történik. vagy ilyen-olyan tevékenységben sikert arass. Minden „értelem”. hogy önámítás. és igen. hogy kitűnj. valamit. vagy valamilyen területen kiválóságra törekedni! Sok ember külső céljának ezek lényeges elemei. Tehát nem azt mondom. aki „nem vitte valamire”. ha sohasem nyersz. amit akarok. és azt fejezi ki. és így a hogyan elrontja a végeredményt. amit teszek. Tehát az idő dimenziójában. hogy ne vegyél részt ilyen tevékenységekben.101 - . az semmivé fog foszlani. félreértjük egymást. elsődleges céloddal. De ha azt kérdeznéd tőlem. Ha nem az elsődleges küldetésedre hangolódva élsz. csak azt. Ha életednek például a gyerekedről való gondoskodás ad értelmet. mert ez jelenti életed értelmét. ami igazán számít. Számomra az életemet átfogó célt jelenti. holott azok erre alkalmatlanok. az azzal járó bőségre és szabadságra is vágyom. annak kivitelezési módjába az ego bekúszik. hogy kapcsold össze őket a belső. akik nálad rosszabbul vannak eleresztve. pontosan mit. Az idő azt minden esetben elpusztítja. labilis és mulandó. Ezért irányítom beszélgetőpartnereim figyelmét először a belső és elsődleges céljukra. Szükséged van rájuk. az csak akkor nyer értelmet. és az ottani tevékenységedet folytatod. Ha figyelmen kívül hagyod belső célodat. erre az igazságra mutat rá.

Belső célod

Elsődleges küldetésed beteljesítése teremti meg az új valóság, az új föld megalapozását. Ha már ez az alap megvan, akkor külső célod spirituális erővel telik meg, mert céljaid és szándékaid egybeesnek az univerzum fejlődési irányával. A gondolkodás és a tudatosság szétválása, ami elsődleges célod középpontjában található, az idő kiiktatása révén valósul meg. Természetesen itt nem az idő gyakorlati célokra való használatáról beszélek, amikor például megbeszéled egy találkozás időpontját, vagy megtervezel egy utazást. Nem óraidőről, hanem pszichológiai időről beszélek, ami lényegében az elme mélyen rögzült szokása, hogy az élet teljességét a jövőben keresse, ahol azt képtelenség megtalálni, s hogy semmibe vegye az egyetlen pillanatot, amelyben ahhoz hozzá lehet férni: a mostot. Ha életed fő küldetéseként tekintesz arra, amit éppen teszel, illetve ahol éppen vagy, akkor kiiktatod az időt. Ez hatalmas erőt ad. Ha a cselekvésedből kiiktatod az időt, az a belső és a külső célodat, a Lét és a cselekvés közti kapcsolatot is létrehozza. Ha kiiktatod az időt, kiiktatod az egót. Bármivel foglalkozol, azt rendkívül jól fogod csinálni, mert maga a cselekvés kerül figyelmed középpontjába. A tetted ekkor már csatornává válik, amin keresztül tudat lép be e világba. Ez azt jelenti, hogy a cselekvésedben minőség jelenik meg, még a legegyszerűbb tettedben is, mint amikor például lapozod a telefonkönyvet, vagy keresztülmész a szobán. A lapozás fő célja a lapozás; másodlagos célja: egy telefonszám megtalálása. A szobán történő áthaladás fő célja a szobán történő áthaladás; a másodlagos cél, hogy a szoba túlsó végében kezedbe vegyél egy könyvet. És abban a pillanatban, ahogy kezedbe veszed a könyvet, az válik a fő céloddá. Talán emlékszel még az idő korábban említett paradoxonjára: bármit is teszel, az időbe telik; mégis mindig most van. A belső célod tehát az idő kiiktatása, viszont a külső célod szükségszerűen tartalmazza a jövőt, s ezért nem létezhet idő nélkül. Ám az mindig másodlagos. Valahányszor szorongsz vagy feszült vagy, a külső cél vette át az irányítást, s te szem elől tévesztetted a belső célodat. Megfeledkeztél róla, hogy a tudati állapotod az elsődleges, minden egyéb másodlagos. – Ha így élnék, az nem akadályozná meg, hogy valami nagy dolog elérésére törekedjek? Attól félek, hogy leragadnék, és életem hátralevő részében jelentéktelen, apró dolgokat tennék, amiknek nincs súlyuk. Attól félnék, hogy sohasem emelkedem a középszerűség fölé, sohasem merek valami nagyot tenni, nem teljesítem ki a bennem rejlő lehetőségeket. – A nagy dolog olyan apró dolgokból születik, amiket tisztelnek és gonddal végeznek. Mindenkinek az élete valójában apró dolgokból tevődik össze. A nagyság gondolati elvonatkoztatás és az ego egyik kedvenc képzelgése. A paradoxon: a nagyság megalapozása a jelen pillanat apró dolgainak a megbecsülése, nem pedig a nagyság ideájának a hajszolása. A jelen pillanat mindig apró abban az értelemben, hogy mindig egyszerű, ám abba zártan rejlik a leghatalmasabb erő. Akárcsak az atomban, amelyik az egyik legapróbb dolog, mégis elképesztően nagy erőt tartalmaz. Csak a jelen pillanatra hangolódva férsz hozzá ehhez az erőhöz. Vagy pontosabb lenne úgy fogalmazni: az ekkor fér hozzád, és rajtad keresztül ehhez a világhoz. Jézus erre az erőre utalt, amikor azt mondta: „a tetteket is az Atya viszi végbe, aki bennem van”. És: „Magamtól nem tehetek semmit.”24 A szorongás, a feszültség és a negativitás elválaszt ettől az erőtől. Visszatér az illúzió, miszerint te elkülönülsz attól a hajtóerőtől, ami a világmindenséget működteti. Újra egyedül érzed magad, küzdesz valami ellen, vagy megpróbálsz ezt-azt elérni. De vajon miért jelent meg a szorongás, a feszültség és a negatititás? Mert elfordultál a jelen pillanattól. És azt miért tetted? Mert azt gondoltad, hogy annál valami fontosabb. Megfeledkeztél a fő küldetésedről. Egyetlen apró hiba, egyetlen tévedés a szenvedés világát teremti meg.

- 102 -

Belső célod

A jelen pillanaton keresztül hozzáférsz magának az életnek – amit hagyományosan „Istennek” szoktak nevezni – az erejéhez. Amint elfordulsz attól, Isten megszűnik életedben realitás lenni, s ami számodra megmaradt, az csupán Isten gondolati fogalma, amelyben egyesek hisznek, illetve amit mások tagadnak. Még az istenhit is csupán gyönge pótszere Isten, életed minden pillanatában megnyilvánuló, élő valóságának. – De a jelen pillanattal való teljes harmóniában élés nem jelenti-e minden „mozgás” megszűnését? Hát nem azzal jár-e a célkitűzés, hogy a jelen pillanattal való összhang átmenetileg megszakad, és aztán – a cél elérését követően – egy magasabb, összetettebb szinten újra összeáll? Úgy képzelem, hogy a termőtalajon át felfelé nyomakodó facsemete sem lehet tökéletes összhangban a jelen pillanattal, mert célja van: nagy fává akar válni. Talán, amikor már elérte kifejlett állapotát, akkor összhangban fog élni a jelen pillanattal. – A facsemete nem akar semmit, mert ő egységben van a teljességgel, és a teljesség rajta keresztül cselekszik. „Nézzétek a mezők liliomait, hogyan nőnek: – mondja Jézus – nem fáradoznak, nem szőnek-fonnak, mégis, mondom nektek, még Salamon sem volt dicsősége teljében úgy felöltözve, mint egy ezek közül.”25 Azt mondhatnánk, hogy a teljesség – az élet – azt akarja, hogy a facsemete fává váljon, de a facsemete nem az élettől elkülönülő dolognak látja magát, és önmagának ezért semmit sem akar. Ő egy azzal, amit az élet akar. Ezért nem aggódik vagy szorong. És ha fiatalon meg kell halnia, könnyedén meghal. Ugyanúgy adja át magát a halálnak, ahogy az életnek. Érzékeli, bármilyen haloványan is, hogy a Létből ered, a formamentes és örök, egy életből. Akárcsak az ősi Kína taoista bölcsei tették, Jézus is azért irányítja figyelmünket előszeretettel a természetre, mert abban olyan erő munkálkodását látja, amivel az emberek elvesztették a kapcsolatukat. Az a világmindenség teremtő ereje. Jézus azzal folytatja, hogy: ha Isten az egyszerű virágokat ilyen szépségbe öltözteti, mennyivel inkább fog téged. Ezzel tehát azt mondja: a természet az univerzum evolúciós erejének gyönyörű kifejeződése, és ha az emberek összhangba kerülnek az a mögött meghúzódó értelemmel, ők ugyanazt az előrelendítő erőt még magasabb, még csodálatosabb szinten fogják kifejezni. Légy hát hű az élethez azzal, hogy hű van a belső célodhoz! Amint jelenlevővé válsz, és ily módon teljessé abban, amit teszel, cselekedeteid spirituális erővel töltődnek meg. Eleinte talán nincs észlelhető változás abban, amit teszel, annak csupán a hogyanja módosul. Az elsődleges célod most az, hogy lehetővé tedd a tudat beáramlását abba, amit teszel. A másodlagos cél az, amit adott esetben a cselekvésed révén el akarsz érni. A cél fogalma korábban mindig a jövővel kapcsolódott össze, most azonban egy mélyebb cél létezik, ami kizárólag a jelenben, az idő kiiktatása révén található meg. Amikor találkozol valakivel – a munkahelyeden vagy bárhol másutt –, add neki a legteljesebb figyelmedet! Ott alapvetően már nem személyként, hanem a tudatosság, az éber jelenlét tereként vagy jelen. A másik emberrel folytatott beszélgetés eredeti célja – venni vagy eladni valamit, információt kérni vagy átadni stb. – immár másodlagossá válik. A köztetek megjelenő tudatosság tere válik az interakció elsődleges céljává. A tudatosságnak ez a mezeje fontosabb lesz, mint az, amiről beszéltek; fontosabb, mint a szóban forgó fizikai vagy gondolati tárgyak. Az emberi lény13 fontosabbá válik, mint az evilági dolgok. Ez nem jelenti, hogy elhanyagolnád azt, amit gyakorlati szinten meg kell tenned. A cselekvés történetesen nem csak könnyedebben, de még erőteljesebben is valósul meg, ha a Lét dimenzióját méltányoljuk, és az így elsődlegessé válik. Az új
13

Az angol being szó létet és lényt is jelent. (A fordító megjegyzése.)

- 103 -

Belső célod

földön a kapcsolatok legalapvetőbb vonása, hogy megjelenik bennük a tudatosságnak ez az emberek közti, egyesítő tere. – Akkor a siker csupán holmi egós jellegű illúzió lenne? Hogyan mérhetjük az igazi sikert? – A világ erre így felelne: az a siker, ha eléred azt, amit elterveztél. Azt mondja, hogy akkor vagy sikeres, ha győzöl, s hogy bármely siker elengedhetetlen összetevője az elismerés és/vagy a gazdagság megszerzése. Az említettek mindegyike vagy némelyike általában a siker mellékterméke, de nem a siker. A siker hagyományos fogalma tevékenységed végeredményével foglalkozik. Egyesek szerint a siker a kemény munka és a szerencse ötvözetének vagy az eltökéltségnek és a tehetségnek az eredménye, illetve annak, hogy a megfelelő időben a megfelelő helyen légy. Noha ezek bármelyike jelentős szerepet játszhat a sikerben, annak mégsem a lényege. Amit a világ nem mond meg neked, mert arról nem is tud, hogy: nem válhatsz sikeressé. Csak sikeres lehetsz. Ne hagyd, hogy egy őrült világ bebeszélje neked, hogy a siker más is lehet, mint egy sikeres jelen pillanat! És az meg micsoda? Amikor a minőség egyfajta érzése jellemzi tetteidet, még a legegyszerűbbet is. A minőség velejárói a tudatosságot kísérő gondosság és figyelem is. A minőséghez pedig szükség van a jelenlétedre. Tegyük fel üzletember vagy, aki kétévnyi idegeskedéssel és feszült erőlködéssel végül összehoz valamilyen terméket vagy szolgáltatást, amit aztán sokan megvesznek, és az temérdek pénzt hoz. Ez siker? A hagyományos fogalmak szerint igen. Valójában azzal töltöttél két évet, hogy negatív energiával szennyezd a testedet és a földet; hogy nyomorult állapotba hozd magadat és a körötted levőket; és mindez sok olyan emberre is kihat, akikkel személyesen nem is találkoztál. Valamennyi ilyen tevékenység mögött az a tudattalan feltételezés húzódik meg, hogy a siker egy jövőbeli esemény, s hogy a végeredmény igazolja a hogyant. Ám a végeredmény és a hogyan valójában egy. És ha a hogyan nem eredményezett emberi boldogságot, akkor a végeredmény sem fog. A végső eredmény, ami elválaszthatatlan a hozzá kapcsolódó cselekedetektől, már megfertőződött azoktól a tettektől, s ezért további boldogtalanságot fog teremteni. Ez a karmikus tett, ami a boldogtalanság tudattalan fenntartása. Amint azt már tudod, másodlagos avagy külső célod az idő dimenziójában található, ám a fő célod elválaszthatatlan a mosttól, ahhoz tehát ki kell iktatnod az időt. Hogyan békíthető hát össze a két cél? Úgy, hogy felismered: egész életutad végül is a jelen pillanatban megtett lépésből áll. Mindig is csak ez az egy lépés létezik, ezért hát a legteljesebb figyelmedet adod neki. Ez nem jelenti, hogy ne tudnád, hová tartasz; csupán azt, hogy ez a lépés az elsődleges, a végcél a másodlagos. És hogy a végcélhoz érve majd mit találsz, az mindig ennek az egy lépésnek a minőségétől függ. Másképp megfogalmazva: hogy mit tartogat számodra a jövő, az a mostani tudati állapotod függvénye. Amikor a cselekvés a Lét időtlen minőségével itatódik át: az a siker. Amíg nem áramlik Lét a tetteidbe, amíg nem vagy jelen, bármit is teszel, el fogsz benne veszni. A gondolkodásban és a külső történésekre való reagálásaidban is elveszted magadat. – Pontosan mit értesz azon, hogy „elveszted magadat”? – Lényed esszenciája: a tudat. Amikor a tudat (te) teljesen azonosult a gondolkodással, és ezért elfelejti lényegi természetét, elveszti magát a gondolatban. Amikor olyan gondolati-érzelmi képződményekkel azonosul, mint akarás és félelem – az ego elsődleges hajtóerői –, akkor ezekben elveszti önmagát. A tudat akkor is elveszti önmagát, amikor cselekvéssel és a történésre adott reakcióval azonosul. Ez esetben minden gondolat, minden vágy és félelem, minden tett és reagálás azzal a hamis éntudattal itatódik át, amelyik képtelen érzékelni a Lét egyszerű örömét, s annak helyettesítésére azért élvezetet, illetve néha fájdalmat keres. Ez a „Létfelejtésben” való

- 104 -

Egyénenként az is nagyon különböző. életedben végtelen lehetőségek nyílnak meg. amelynek nagy része Kaliforniában és Brit Columbiában íródott. Találó Tacitus. Sok évvel ezelőtt. belső indíttatás hatására. erős. amikor nem emlékszel arra. új inkarnációm. Bármit is érsz el. vagy ott a pozitív változás közvetítőjévé válsz. sőt még élvezed is azt. Amikor megbékélsz a bizonytalansággal. mi nem működik. hogy külső szinten mi a neked való. Ha viszont tökéletesen elfogadható. hogy adjam fel angliai otthonomat. Másfajta változás érkezhet hirtelen. Engedelmeskedtem a késztetésnek. és később valamilyen más cél váltja majd fel. hogy valójában ezáltal valami új megjelenéséhez teremtődött meg a tér az életedben. A megtakarított pénzemből éltem. vagy kapcsolatotok a bensőségesség új szintjére emelkedik. Gyakorlatilag nem rendelkeztem jövedelemmel. hamarosan újra boldogtalan leszel. Mielőtt felfedeznéd. minden sikered csupán tűnő káprázat. hogy tudod. Azt jelenti ez. Sokkal később ismét valami hasonló történt. hogy mi az. miközben nem volt saját otthonom. hanem hirtelen ráeszmélés vagy felismerés eredményeképp: „Ezt kell tennem!” A döntés „késztermékként” érkezik meg. Egy véletlen találkozás új lehetőséget és növekedést hozhat az életedbe. amikor még bizonytalan vagy. akik például azon kapják magukat. Indíttatás érkezett. amiből néhány év után előemelkedett spirituális tanítói. ami gyorsan fogyott. Talán elbocsátanak a munkahelyedről. nem gondolkodás. Egyes kapcsolatok véget érnek. Valójában minden gyönyörűen összejött. hogy ki is vagy valójában. éberséggé és kreativitássá alakul át.105 - . hogy tetteidben már nem meghatározó tényező a félelem. ami beválik. és egyetlen külső cél sem örök életű. Akadnak. kapcsolataikkal. a – mindenképp illuzórikus – külső biztonság iránti lélektani igényed csökken. ha a fölébredés belső célja mellett kötelezed el magad. Képes vagy bizonytalanságban élni. Ebben az állapotban. vagy figyelmedet teljesen leköti valamilyen újabb probléma vagy dilemma. ami az ébredő tudattal kompatibilis. „Mit tegyek?” Ahogy azonban az ego már nem irányítja az életedet. Veled együtt a barátaid is keresztülmennek ezen a belső átalakuláson. és többé már nem akadályoz meg abban. Tehát nem gyötrelmes döntéshozatali folyamat. mit tegyél. római filozófus megfigyelése: „A biztonság iránti vágy minden nagy és nemes vállalkozással szemben áll.” Ha számodra a bizonytalanság elfogadhatatlan. vagy elsodródnak tőled. mielőtt kiderítenéd. Némely változás felszínesen nézve negatívnak tűnhet. ám hamarosan rájössz. talán azt érdemes tisztáznod. bár nem tudtam az okát. amikor már . Épp akkor fogyott el a pénzem. akkor megnövekedett elevenséggé. amikor még nem érzed magad biztonságban. hogy egyszerűen kisétálnak őrült munkahelyi vagy élethelyzetükből. mi nem fér össze a belső céloddal. A változások némelyike magától indulhat el. hogy – változás kezdeményezése céljából – cselekedj. Házastársad elhagy. hanem tudatosulás révén. élethelyzetükkel. hogy életed külső körülményeit milyen mértékben változtatja meg az. kívülről. és a teljes bizonytalanságba léptem be. és költözzek Észak-Amerika nyugati partjára. mit kell tennem külső szinten? – A külső cél egyénenként nagyon különböző lehet. tehát. hogy mi nem jó neked. Egy reggel arra ébredsz. hogy rájöjjek. valamennyi mély változáson megy keresztül. Ki van téve az időnek. amit a világ „ígéretesnek” nevezne. mi az. akkor az félelembe fordul. Ebből a bizonytalanságból tett lépésből született meg A most hatalma. A régóta fennálló akadály vagy konfliktus megszűnhet. magam mögött hagytam egy olyan tudományos pályát. mások elmélyülnek. Egyeseknél ekkor – hirtelen vagy fokozatos – szakítás következik be munkájukkal. – Hogyan jutok el belső célom felismerésétől odáig.Belső célod élés. Adódhat egy olyan időszak.

Az elkülönültség másik. az már tökéletes eszköz a tudat számára. hogy érezzük minden létező összekapcsolódottságát. tehát amit képesek vagyunk látni. akik a helyükön maradnak. véletlen találkozások. hogy ne kezdeményezhetnél változtatást. A valóság ilyen hiányos szemléléséből rendkívül korlátolt és romboló cselekvés származik. komolyabb oka: a kényszeres gondolkozás. Két ok miatt nem látjuk ezt az egységet. illetve entitások. Esetükben csak a hogyan változik. ami van. Amikor tehát összhangba kerülsz az egésszel. hallani. amivel nyertem ezer dollárt. a megnyilvánultból és megnyilvánulatlanból. Ezt követően már az egész. Vettem egy lottószelvényt.Belső célod majdnem befejeztem a könyv megírását. ízlelni és tapintani. hogy érzékelésünkhöz nem adunk hozzá gondolatot –.106 - . Ám ezen intelligencia – a kivirágzó tudat – kibontakozásának tudatos résztvevői lehetünk. Ezek az emberek is az új föld megszületését segítik. a kozmosz. Az egyik az érzékelés. hogy eggyé válj a jelen pillanattal. akkor miért kéne bárkinek is azt éreznie. Ez azt jelenti. s a tudat e világba való beáramlásának tudatos részévé válsz. Amit ők tesznek. Carl Jung a szinkronicitást „akauzális összekapcsoló elvnek” nevezte. Nem a félelmük vagy a szokás hatalma miatt történik ez így. Az a világ. az nem jelenti. nem pedig a mi. Ez a Forrás. aminek a jelen pillanat szerves része. és elveszítjük képességünket. a világból és Istenből áll. hanem az egymással összekapcsolódó. s az további egy hónapra fedezte a kiadásaimat. és továbbra is azt teszik. a megnyilvánulatlan egy élet. téged támogató történések. akkor tudatod megnyílik. Ez a látszat világa mögött meghúzódó értelem külső megnyilvánulása. több dimenziós folyamatok hálójának a részei. Azon a mélyebb szinten minden egy. nem pedig az egós akarásból vagy a félelemből fakad. amit addig tettek. A gondolkodás a valóságot élettelen töredékekre szabdalja. vagy hogy képtelenné válnál a cselekvésre. koincidenciák és szinkronicitások (látszólag véletlen egybeesések). Ám amikor értelmezés vagy gondolati címkézés nélkül érzékelünk – ami azt jelenti. Ez az az időtlen értelem. – Mit értesz „egészen”? – Az egész egyrészt tartalmazza az összes létezőt. – Nem ennek kéne történnie mindenki esetében? Ha a belső célod az. . A lehetőségek sorának másik végén azok az emberek találhatók. amit elménk nem képes megérteni. akkor már érezni tudjuk az észlelésünk révén különállónak tűnő dolgok mélyebb összekapcsolódottságát. Ám a tettre ösztönző erő mélyebb szintről. Az egész a létezésből és a Létből. Létezik azonban az összes létező összekapcsolódottságánál még mélyebb szint is az egészhez. Nem kell azonban mindenkinek átélnie külső körülményeinek drasztikus változását. szagolni. amikor bezáródunk a kényszeres gondolkodás szüntelen folyamába. ami az időben kibontakozó univerzumként nyilvánul meg. és összhangba hozza azt az egésszel. Ennek következtében már sokkal gyakrabban következnek be spontán. s ezért nincs szüksége másra. Ha belül a jelen pillanatra hangolódsz. ami a valóságot arra redukálja. ami érzékszerveink szerény teljesítményével számunkra hozzáférhető. az egész összekapcsolódottságának és céljának. az élet teljessége cselekszik – rajtad keresztül. Ám az összes létező – a mikrobáktól az emberi lényeken át a galaxisokig – valójában nem különálló dolgok. Az univerzum valójában akkor esik számunkra darabokra. hogy az ilyen események között a mi felszíni valóságszintünkön nincs oki kapcsolat. hogy általa e világba jusson. hogy ott kell hagynia jelenlegi munkájáét vagy élethelyzetét? – Hogy eggyé válsz azzal. egy mélyebb összekapcsolódottság. és hisszük a dolgokat egymástól különállóknak.

ami azt jelenti „in spirit” – lélekben –. amelyek összhangban állnak annak céljával? – Igen. ami messze felülmúlja azt. De talán ez is csak emberi nézőpontból tűnik így. ami azt jelenti „Istenben” 14. Valószínűleg csak egyszerűen azon kapták magukat. és tudatos összhangban az egyetemes értelemmel. Az a célunk és a rendeltetésünk. hogy tudatos egységben élünk a teljességgel. képesek voltak sokkal előbb megérezni a közelgő cunamit. olyan teremtő erő lép színre. Valahányszor inspiráció (ihletettség) van.107 - . valamint lelkesedés. mint ahogy azt látni vagy hallani lehetett. hogy a 2004-es szökőár-katasztrófában gyakorlatilag egyetlen vadállat sem pusztult el. (A fordító megjegyzése. illetve olyan helyzetek létrehozására használni. Ez a magyarázat például arra. azáltal. hogy magasabban fekvő területekre vonulnak.) . ……………………… 14 A lelkesedés szó magyarázata a következő fejezetben szerepel. Azt tenni emiatt: az elme így szabdalja fel a valóságot. – Képes-e az egész az emberi elmét olyan dolgok teremtésére. hogy új dimenziót hozzunk ebbe a világba. Mivel az embereknél ők szorosabb kapcsolatban állnak a teljességgel.Belső célod A természet az egésszel a tudattalan egység állapotában létezik. s így maradt idejük visszahúzódni a magasabban fekvő területekre. amire az egyszerű ember önmagában képes. A természet azonban tudattalan egységben él az egésszel.

és ezáltal átalakítani a világot.Új föld TIZEDIK FEJEZET Új föld A csillagászok arra utaló bizonyítékokat találtak. amelyek a tieidtől elválaszthatatlanok. és este lenyugszik. szintén gondolat teremtette. Ám ennek tisztázását követően is beszélhetünk napkeltéről és napnyugtáról. Ennek ellenére e bolygón most ez az átalakítás a ránk osztott feladat. hogy egyaránt van belső és külső célod. ám azt a gondolatok töredékekre szabdalják. vagy hogy ez az oka annak. Minden gondolat valamilyen nézőpontot képvisel. amit az emberi elme el tud képzelni vagy meg tud érteni. Azaz: a külső és a belső cél összebékítése. hogy a nap se nem kel föl. Nemcsak tágul. A valóság egységes egész. majd a formamenteshez való visszatérését – ami tartalmazza az idő korlátozott nézőpontját –. összehúzódás és halál ciklusai újra és újra megismétlődnek. egyre differenciáltabbá válik. az most van. és a születés. és minden nézőpont – természetéből adódóan – korlátozást is jelent. Az univerzum tágulása leáll. és lássuk. Minden. hogy formát teremtsen. s nem csak kifelé. ami végső soron azzal jár. s mivel te a makrokozmosz mikrokozmikus tükröződése vagy. hogy a gondolat nem lehet igaz. hogy az univerzum is rendelkezik belső és külső céllal. se nem nyugszik le. aminek akarod. hanem folyamatosan ragyog. Ha kint lennél. legalábbis nem abszolút módon. hogy ráébredjen önmaga formamentes esszenciájára. tudnod kell. Abszolút mércével mérve ez hamis állítás. hogy a dolgok és az események egymástól elkülönülnek. A viszonylagos és az abszolút igazság illusztrálására lássuk a napkeltét és a napnyugtát. Ez alapvető félreértésekre ad alkalmat. vagy nevezd. az álmot. Egyes tudósok azt is feltételezik. A gondolkodás korlátain túlról nézve – és ezért az emberi elme számára nem érthetően – minden most történik. amelyből előemelkedett. kívül az időn. ám az egészet nem lehet mondani vagy gondolni. hanem összetettsége is növekszik. hogy ez az egységtől a sokféleség felé haladó változási folyamat végül megfordul. és megtapasztalja a formák interakcióját: a játékot. mi a jelentősége ennek a saját életedre vonatkozóan. például arra. Ha azonban belülre is tekintesz. holott tudjuk. hogy az univerzum természetéről mondott egyetlen állításomat sem szabad abszolút igazságként kezelni! A végtelent nem magyarázhatják meg sem fogalmak. Egyetlen gondolat sem képes magába foglalni a teljesség hatalmasságát. Ahhoz a felfoghatatlan „semmiséghez”. hogy az univerzum tizenötmilliárd éve egy hatalmas robbanással jött létre. ebből következik. hogy a nap reggel fölkel. Amikor azt mondjuk. akkor fölfedezed. majd elkezd összehúzódni. Csak a bolygó felszínén vagy az ahhoz közel elhelyezkedő megfigyelő korlátozott nézőpontjából kel fel és nyugszik le a nap. Folytassuk hát azzal. de csak relatíve. a drámát. hogy a kérdésre egyetlen matematikai modell sem adhat választ. ez igaz. messze a világűrben. verset írhatunk róla. ami valaha volt vagy lesz. Csak az egész igaz. Belső célja. Ezt követi a külső és a belső cél összebékítése: áthozni ezt az esszenciát – a tudatot – a forma világába. míg végül visszatér a megnyilvánulatlanhoz. Mielőtt megnéznénk. korlátozott . Ennek az átalakításnak a végső célja messze meghaladja mindazt. persze. tágulás. Az univerzum külső célja. hogy itt relatív s nem abszolút igazságról van szó.108 - . A „saját életem” fogalma. hogy röviden megvizsgálunk egy másik relatív igazságot: az univerzum formába jövetelét. továbbra is láthatjuk és megfesthetjük szépségét. sem matematikai képletek. egy másik. hogy a világmindenség tágulásának és összehúzódásának mi a jelentősége a te életedre vonatkoztatva. ami gondolati építmény. miközben szembenéz a ténnyel. a világ és Isten összehangolása. Mi célból? „Miért bajlódik az univerzum a létezéssel?” – kérdezi a fizikus Stephen Hawking. akkor látnád. és azóta is tágul.

álomtalan alvás fázisába. vagy lélegzeted be. ami azonosulás valamennyi előbb említett dologgal. Végső soron nem létezik olyan. Ez annak is az ideje. Nem csupán fizikai értelemben növekedsz. annál többet szenvedsz. ezért nem sokan ismerik fel ennek a lehetőségét. majd visszatérése a megnyilvánulatlanhoz – tágulása és összehúzódása – két univerzális mozgás. most kevesbedsz. hogy fokozatosan redukálja a világodat. Ám nem te vagy benne. hirtelen jelensz meg e világban. és azt tapasztalod. aminek nem lenne szabad megtörténnie. Egyre több ismerősöd hal meg. nálunk elrejtik. most az élet hat rád azzal. hogy tudnál róla. ahonnan – mindössze néhány éve – megérkeztél. hogy többé már nem uralod a történéseket. hogy a „te életed”.109 - .és kiáramlásában. márpedig spirituálisan minél tudatlanabb vagy. beindul a visszatérés mozgása. és azt tapasztalod. „Te” úgymond a semmiből. Minden ember élete – valójában minden létforma – egy-egy világot képvisel. s ezért csillapíthatatlan étvággyal akar többet. rokkantság vagy valamilyen személyes tragédia következtében történik meg – hatalmas lehetőséget hordoz a spirituális fölébredésre. Majd egy nap te is eltűnsz. amikor az a széteséshez közelít. csupán az üres tér. s azt követően. hogy mikor álljon le a növekedés hajszolásával. hanem egy. Tehát a tudat formával történt azonosulásának megszüntetésére. Olyan időszak ez. És amikor a formád szétfoszlik. Ez a két mozgás sokféleképpen tükröződik az egész világegyetemben: például szíved folyamatos kitágulásában és összehúzódásában. Sok ember számára. ha az elhunyt a közeli . Az alvás és az ébrenlét ciklikusságában is ott található. olyanok. A világod elkezd összehúzódni. a távozás és a visszatérés. amikor belépsz a mély. akik világod részei voltak. Próbálj csak holttestet látni. és ezért sejtelmük sincs arról. betegség. ami például időskor. Ahelyett. hogy hatnál az életre. A FÖLÉBREDÉS ÉS A VISSZATÉRÉS MOZGÁSA Az ember életében a visszatérő irányú mozgás – a forma gyengülése. ÉLETED RÖVID TÖRTÉNETE Az univerzum világba manifesztálódása. Hatáskörzeted kitágul. amelyeket egyes régebbi kultúrákban közszemlére bocsátottak. Ahelyett. A formával azonosult tudat most a „naplementét”. egy másik viszonylagos igazság. Mivel a mai kultúránkban rendkívül kevés a spirituális igazság. a halál nem több mint elvont fogalom. hanem tudásban. azt hiszik. hogy mi történik az emberi formával. visszatérsz minden élet megnyilvánulatlan Forrásába. amikor az megtörténik velük vagy hozzátartozójukkal. A legtöbb megrokkant és megöregedett embert idősek otthonába dugják. a forma fölbomlását tapasztalja meg. Éjjelente. anélkül. Az ego azonban – szemben a természettel – nem tudja. Civilizációnkban hatalmas az emberi állapottal kapcsolatos tudatlanság. reggel – feltöltődve – ismét megjelensz. az univerzum önmegtapasztalásának egy-egy egyedi módját. A karosszéked még mindig ott áll. és így a formaidentitásod egyre határozottabbá válik. és ezért. hogy valami borzasztó nagy baj van. amit nevezhetünk távozásnak és hazatérésnek. épp amikor már azt hiszed. tettekben. a hatáskörzeted összezsugorodik. kivéve. amire az ego egyre intenzívebb szorongással vagy depresszióval reagál. egy világ – a számtalan világok egyike – véget ér. hogy az gyakorlatilag törvénybe ütközik. amikor az ego hajlamos a külső célt – a növekedést – birtokolni. hogy sikerrel jártál. Majd gyengül a fizikai formád. különösen Nyugaton. hogy több lennél. hogy idetartozol. minden ember életciklusában is tükröződik. A holttesteket.Új föld nézőpont. Ez általában együtt jár az ego növekedésével. tulajdonban és megtapasztalásban is. amikor főleg a külső célod megtalálásával és kergetésével foglalkozol. Ám aztán. Visszatértél oda. és az élet egyre összetettebbé válik. illetve szétesése. A születést a kitágulás követi. mert te és az élet nem két dolog vagytok. hogy olyasmi történik. Ez a két mozgás.

Az emberek életébe a spirituális dimenzió hagyományosan épp az öregkor megkezdődésével. semmit sem tud róla. a sikerrel. Amikor az közeledik: sokk. az a fölhalmozással. A bennszülötteknél a „nagymama” óriási tekintélyű családtag. kétségbeesés és hatalmas félelem a reakció. ami nem része a nagyobb egésznek és a nagyobb egész céljának. amit a forma szétesése. A legtöbb ember erről a lehetőségről tragikus módon lemarad. az építéssel. mert az ego ugyanúgy azonosul a visszatérés mozgásával. s ezért az idős embereket méltányolták és tisztelték. Akadnak gyerekek. A legtöbb ősi kultúrában – bizonyára intuitíve – megértették ezt a folyamatot. mint ahogy a kiáradó . vagy akár a saját haláluk lehetőségével is. A legtöbben képtelenek bármiféle értelmet találni abban. A halottasházakban még sminket is tesznek az arcra. Az a kiáradó mozgással és a formával – tehát az egóval – történt azonosulással asszociálódott (társult). valószínűleg többé már nem fogod túlértékelni a formát. Amint közvetlen élményt szereztél minden forma labilitásáról. Ők a bölcsesség tárházai voltak. és ennek következtében felbukkanhat az a mélyebb külső cél. hogy öreg. Úgy hisszük. hogy egyes gyerekekkel ez történik. A kiáradó mozgás megszakadása akkor. Ami elvész a forma szintjén. Szembe kell nézniük egyik vagy mindkét szülőjük betegség vagy baleset okozta halálával. és különösen az idős kor hordoz. A szó elkerülése végett olyan szépítő kifejezéseket használunk. és mit sem tud a lélek belső világáról. amelyik teljesen azonosult a külső dimenzióval. amelyik elveszik a tettekben. Az ilyen események a visszatérés kezdetét. akik olyan rendellenességgel születnek. mint: idős. a forma szétesése felé haladást reprezentálják. A mai „nagyi” legjobb esetben is csak aranyos. mint amikor a kiáradó mozgás zajlik. illetve az ahhoz való ragaszkodásban. ami súlyosan korlátozza életük természetes kitágulását. Az ősi kultúrák és legendák „vak látnok” és „sebesült gyógyító” tradicionális figuráiban a forma szintjén elszenvedett hatalmas veszteség vagy fogyatékosság a lélekhez vezető kapuvá vált. az megtérül a lényeg szintjén. A mi kultúránkban. hiszen minden értelem és cél. A „használhatatlan” fogalommal egyenértékű. az öreg szó többnyire negatívan cseng. akik a mélység azon dimenzióját szolgáltatták. A halálnak csak a megszépített változatát tekintheted meg. Ezzel azt mondom: semmi olyan nem történik. a világuk lebontódik.110 - . veszteség vagy személyes tragédia révén lép be.Új föld családtagod. a megvédéssel és a kielégülés tudatával kapcsolódott össze. más esetekben végleges. Vagy viszonylag fiatal korukban jelenik meg az életükben valamilyen komoly korlát. és az ego kagylóhéja kezd repedezni. ezért egyáltalán nem készülnek fel a forma rájuk is váró felbomlására. az adott személynél potenciálisan korai spirituális fölébredést idézhet elő. ami összhangban áll a belsővel. Tehát a külső cél leomlása vagy megszakadása elvezethet oda. Olykor ez csak időleges megszakítás. És mégis – potenciálisan – itt mélyebb értelem található. Mivel a legtöbb ember számára a halál csupán elvont fogalom. rangidős. amikor annak még „nem kellett volna megtörténnie”. amikor az életük. a forma felbomlása. ami nélkül egyetlen civilizáció sem maradhat sokáig életben. amit az élet eddig számukra tartogatott. és a mi civilizációnk. hogy megtalálod a belső célodat. Azt kérdezi: „Lét? Azzal meg mit lehet csinálni?” Egyes emberek esetében a növekedés és tágulás kiáradó mozgását hirtelen szakítja meg a visszatérés látszólag korán jelentkező mozgása. Végső soron semmi olyan nem történik. hogy a fiatal gyerekeknek nem kéne szembetalálkozniuk a halállal. Miért tekintik az öregembert haszontalannak? Mert öregkorban a hangsúly a cselekvésről a Létre tevődik át. aminek nem kellett volna megtörténnie. Többé már semminek sincs értelme. A sokat szenvedett gyerekek gyakran válnak az életkoruknál érettebb fiatalokká. értetlenség. és ezért szinte sértés valakire azt mondani. ám tény. s így nem veszel el annak hajszolásában. Mai kultúránkban épp csak kezdik felismerni azt a lehetőséget. Más szóval: a belső céljuk csak akkor bukkan elő. amikor a külső céljuk összeomlott. idősebb.

és nagyra értékelik majd. de erről lesz még szó. Ez az ego egyik első kísérlete arra. a hibáztatás. „Nézd. Sok más embernek pedig a fölébredési folyamat fölerősödését és betetőződését jelenti majd. Nem mi teremtünk. Ez az intelligens ostobaság – melyre számtalan nyilvánvaló példát lehetne felsorolni – az. Megtanuljuk. Meg kell értenünk a stressz és az intenzitás közti különbséget. Vagy olyan elkerülési stratégiát alkalmaz. illetve összeomoljon. Gyengülő formájuk áttetszővé vált a tudat fénye számára. amikor ráébrednek belső céljukra. természetes kitágulását eddig jellemzően az ego birtokolta. mint a tudat virágzására szolgáló időszakot. a múlton való révedezés és nosztalgiázás. a harag. s ezért nem veszünk el tevékenységünkben. akik e folyamat élő megtestesítői voltak. akkor a belső célodra történő ráébredéshez már nem kell megvárnod. Természetesen ez az ego számos téveszméje közül csupán az egyik első. akkor a spirituális dimenzió ugyanolyan erőteljesen jut be ebbe a világba a kiáradó mozgás (gondolat. jóllehet még a növekedés kiáradó mozgásában. illetve egyéb negatív gondolati-érzelmi állapot csapdájába szorulva.Új föld mozgással azonosult. Az egós működészavar ártó hatása nélkül értelmünk teljes összhangba kerül az egyetemes értelem kiáradó ciklusával és teremtő szándékával. Minél erősebb az ego. Kizárólag azok a tettek nem okoznak ellenkező . mintsem megnyílással. én mit tudok csinálni! Te ezt úgysem tudod!” – mondja a kisgyerek a másiknak. Találkoztam olyan öreg emberekkel. Mostanáig az emberi értelmet. akik még mindig elveszve bolyonganak életük külső ügyei közt. aminek terveztetett: a lélek birodalmába vezető kapuvá. hogy önmaga megnöveléséért azonosuljon a kiáradó mozgással és a „több. hogy fölébredjen. eltorzította és hibásan használta az ego. Ez pedig az egós kagylóhéj megkeményedésével jár. A formateremtés tudatos résztvevőivé válunk. mint te” fogalmával. Erre mondom: „az őrültség szolgálatába állított értelem”. szó. a bűntudat. egyre kevesebb ember szorul már megrázó élményre ahhoz. az önsajnálat. Az ego akarása mögött meghúzódó erő „ellenségeket” teremt. A megcsappant ego ezt követően hátralevő napjait siránkozással és panaszkodással tölti. s hogy önmagát mások lealacsonyításával tegye erősebbé. ami az univerzális intelligenciának csupán apró része. tehát azonos intenzitású. ám az intelligens ostobaság már rendkívül veszélyes. ez a késői hazatérés időszakává válik. Ők akarattal ölelik magukhoz a fölébredés folyamatát. ami fenyegeti emberi fajunk fennmaradását. mint a visszatérés mozgása (a csönd. tehát inkább összehúzódással. a félelem. hogy öregség vagy személyes tragédia révén a világod összezsugorodjon. Ezt az értelmet atombombák megépítésére és felhalmozására használni azonban már őrült vagy a legjobb esetben is szélsőségesen unintelligens dolog. és életedet többé nem az ego irányítja. A FÖLÉBREDÉS ÉS A KIÁRADÓ MOZGÁS Az egyén életének a kiáradó mozgással járó. Az atom széthasításához óriási értelem kell. Azok számára. hogy az ego visszatért. mint amilyen az emlékekbe kapaszkodás. a tágulásban járnak. alkotás). Az új földön az öregkort mindenütt megbecsülik. ám az nem jelent „kemény munkát” és stresszt. ha tudatosságod növekszik. a Lét és a forma fölbomlása) révén. ahogy a fölmerülő akadályra adott negatív reakciónk is erre utal. Az erőlködés vagy a stressz azt jelzi. Nem azonosulunk az alkotásunkkal. Sugárzóvá váltak. hanem az egyetemes értelem teremt rajtunk keresztül. és a saját növekedésére használta. Az ostobaság viszonylag ártalmatlan valami. akkor az öregkor vagy a közeledő halál azzá válik. tevékenység. ahogy fölfedezi teste növekvő erejét és képességeit. Ha valakinél az ego már nem azonosul a visszatérő irányú mozgással. Ahogy kezd megjelenni a bolygón az új tudatosság. Ám. ellenkező erő formájában jelentkező reakciót. Ha a ciklust már nem birtokolja az ego. hogy a teremtés aktusához ugyan szükség lehet a legintenzívebb energiára. annál erősebb az emberek közti elkülönültségtudat.111 - .

nem kizáróak (exkluzívak). amelyek célja: mindenki javára tenni. és egy rövid pillanatra ráébred tudatként való lényegi. Ha az agyad megsérül. Az a megnyilvánulatlan. amin keresztül tudat lép be e dimenzióba. azonosul a formákkal. Amikor a tudat megnyilvánult univerzummá válik. (A fordító megjegyzése. Fölébredés futó pillanatai csak az egyedi forma szétesésekor adódnak. ami tudatvesztést és eszméletvesztést is jelent. Sohasem született és nem hal meg. Azok a tettek nem az „én” országomért. vagyis az formává válik. A teremtésben az elsődleges faktor a tudat. a tudat formával történő azonosulását. nem az „én” vallásomért. Az univerzum azonban csak fokozatosan válik tudatossá. ami az ego külső visszatükröződése lenne. noha szükséges. A tudat fejlődésében ez szükséges stádium volt. Az agy nem teremt tudatot. Bármilyen aktívak lehetünk. Azok magukba foglalók (inkluzívak). Úgy is le lehetne ezt írni. az nem azt jelenti. s betölti küldetését. majd azt követően azonnal alvásba zuhan vissza: újra inkarnálódik egy másik formába. hanem a tudat teremtette meg az agyat – a legösszetettebb földi formát – önmaga kifejezésére. álomszerű állapotba jut. Az univerzum evolúciójának e stádiumában a teljes kiáradó mozgás ebben az álomszerű állapotban zajlik. és annak tudatos résztvevői lehetünk. Bár a színtiszta tudat megnyilvánulatlan birodalmát tekinthetnénk egy másik dimenziónak. Ám önmagunkban megpillanthatjuk ezt a folyamatot. Összekapcsolnak. Az esetben csak ugyanannak a világnak a módosított változatát teremtenénk meg újra és újra. A tudat már évmilliók óta készít formákat. ahogy az utolsót lélegzi. hogy: az isteni leszáll az anyagba. Körülbelül százmilliárd idegsejtet (neuront) tartalmaz. a következő egyedi álom. Az emberi agy egy magasan differenciált forma. és ha ezen a belső szinten nincs változás. Tudat inkarnálódik a megnyilvánult dimenzióba. Azt is tanuljuk. Bolygónkon az emberi ego képviseli az egyetemes alvás végső stádiumát. és többé már képtelen vadászni. akkor a zebraformába inkarnálódott tudat leválasztja magát a széteső formáról. amelyik tudatossá válik. olyan világot. Elveszti magát a formákban. A TUDAT A tudat már eleve tudatos. Az intelligencia megmarad. Ezt követően kezdetét veszi a következő inkarnáció. mint ahány csillag található a galaxisunkban. amit tekinthetünk makrokozmikus agynak. halhatatlan természetére. hogy te tudatot vesztettél 15.) . hanem minden érző lényért és az egész természetért történnek. világunkat a tudati állapotunk teremti meg. ami bármi változást is hozna. belső térként. A forma és a formamentes egymásba hatol. A megnyilvánulatlan tudatosságként. bármennyi erőfeszítést is tehetünk. az örök. akkor nem létezik az a mennyiségű tett. a formával való következő azonosulás. tehát a meghalás idején. Hogyan teszi ezt? Az emberi formán keresztül. A tudat a forma megjelenése mögötti intelligencia. hogy rajtuk keresztül kifejezhesse magát a megnyilvánultban. Maga a tudat időtlen. Emberi elme képtelen teljesen megérteni e folyamat okát. hogy a tett. Amikor az oroszlán széttépi a zebra testét. akkor látszólag ki van téve az időnek. hanem az egész emberiségért. és látszólag evolúciós folyamaton megy keresztül. Amikor az oroszlán megöregszik. nem az „én” fajomért. Az emberi forma erre a magasabb célra teremtetett. nem pedig elválasztanak.112 - . ugyanannyit. hanem a tudat minden emberben történő megjelenéséért. ám a tudat már nincs önmaga tudatában. Amikor ezt teszi. az nem különül el a forma e dimenziójától.Új föld reakciót. ami része a kollektív álomnak. külső valóságunk létrehozatalában csupán másodlagos tényező. és ezért nem fejlődik. a szervező elv. amit egy újabb forma álma követ. és ahhoz egyéb formák milliói készítették elő a terepet. jelenlétként áramlik bele ebbe a dimenzióba. 15 Az angol szövegben itt kettős jelentésű kifejezés (lose consciousness) szerepel. ismét megtörténik a pillanatnyi fölébredés.

hogy a tudat most anélkül kezdhet formát teremteni. pontosabban: amikor a tudat áramlata „folyik” abba. Bolygónkon – és ezzel egyidejűleg a galaxisunk számos részében és talán azon túl is – a tudat ébredezik formaálmából. mert lényegedet tekintve te tudat vagy. tudati állapotod az elsődleges tényező. „Jövőbeli” sikered attól a tudati állapottól függ – és attól elválaszthatatlan is –. Másként megfogalmazva ezt: bármilyen helyzetben és bármit is teszel. Ha nem az elfogadás. hogy formát teremt. A tudat áramlata határozza meg a minőséget. Az emberi tudatfejlődésben egy jelentős esemény közepén járunk. A fölébredt cselekvés modalitásai: elfogadás. hanem ahogyan azt teszed. az élvezet vagy a lelkesedés állapotában cselekszel. Éberen kell ügyelned. . élvezet és lelkesedés. hogy belépjen e dimenzióba. Azt jelenti. három modalitás szerint tudod életedet összhangba hozni az univerzum teremtő erejével. vagy a fölébredt tudatosság éber figyelme. Beáramlik a tetteidbe. amit teszel. Ez nem azt jelenti. A fölébredt cselekvés révén eggyé válsz az univerzum kiáradó irányú céljával. FÖLÉBREDT CSELEKVÉS A tudat bolygónkon zajló fejlődésében a következő stádium külső aspektusa a fölébredt cselekvés. irányítja és erővel ruházza fel őket. Beáramlik a gondolataidba. hogy betöltöd-e rendeltetésedet. hogy bármit is teszel – a legegyszerűbbtől a legösszetettebb feladatig terjedően –.113 - . az a tudati állapotodon múlik. Minél közelebb kerülünk jelenlegi evolúciós stádiumunk végéhez. és így rajtad keresztül ebbe a világba. Képes önmaga tudatában maradni. amit teszel. a helyzet és a tetted a másodlagos. akkor közelebbről megvizsgálva azt találod majd. és megihleti őket.Új föld Azt jelenti. ugyanúgy. Tudat áramlik be rajtad keresztül ebbe a világba. ahogy pillangóvá alakulása előtt a hernyó is diszfunkcionális lesz. ám a ma esti hírekben erről nem fogsz hallani. tudattalan gondolkodásból. Napközben ezek változhatnak. A FÖLÉBREDT CSELEKVÉS HÁROM MÓDJA (MODALITÁSA) A tudat háromféleképpen áramolhat a tetteidbe. Minden valóban sikeres cselekvés az éber figyelemnek ebből a mezejéből származik. ha nem e három modalitás valamelyikében történik. Bizonyos helyzetekben az egyik vagy a másik modalitás megfelelő. Ám az új tudatosság már a régi szétesése közben megjelenőfélben van. s nem az egóból és a kondicionált. hogy azt a formát a tudat már nem tudja használni ahhoz. ami te magad vagy. illetve tapasztal meg. ha tetted célja maga a cselekvés lesz. azt a három modalitás valamelyikének megfelelően tedd. Miként teszi ezt a tudat? Fölébredt embereken keresztül. hogy minden forma (a világ) megsemmisülne. A fölébredt cselekvés: összhangba hozni külső célodat (amit teszel) a belső céloddal (fölébredni és ébren maradni). A modalitás a tetteidbe mögöttesen beáramló és a cselekedeteidet az e világban megjelenőben lévő. amit teszel. Miért kéne folytatnia a forma teremtését és megtapasztalását? Annak öröméért. még aközben is. Nem az dönti el. ami a tiéd. bár jó néhány formával szinte bizonyosan ez fog történni. Fontossági sorrended megfordul. S hogy miként teszed. az ego annál diszfunkcionálisabbá válik. Az vagy az ego reaktív ereje. hogy valójában szenvedést teremtesz magad és mások számára. Csak olyan dolgot veszíthetsz el. amelyből a tetteid erednek. bár életed egy-egy stádiumában valamelyikük dominálhat. de képtelenség elveszíteni valamit. fölébredt tudattal összekapcsoló energia frekvenciáját jelenti. Mindegyikük a tudat bizonyos rezgési frekvenciáját képviseli. Cselekedeted diszfunkcionális és az egótól származó lesz. hogy magát elvesztené benne. Nem veszíthetsz tudatot. akik megtanulták a fölébredt cselekvést.

Az akarás az ego azon téveszméjéből ered. mert úgy tünteti fel. hogy békességben teszed. ez a pillanat ezt a tettet igényli tőlem. hogy miért nem élvezheted azt. miszerint az öröm abból származik. ám veszélyes is. az valójában téveszme. és ily módon ebbe a világba. ám elfogadást bele tudsz vinni. akkor drámai mértékben megnő a képességed – és azzal életed minőségének szintje is – arra. ha ténylegesen élvezed is azt. hogy elkezdhessek élni” szindróma a tudattalan állapot egyik leggyakoribb illúziója. az a finom energiarezgés: tudat. hogy élvezettel teszem ezt vagy azt. az öröm a Lét dinamikus oldala. „Most nem – mondja majd az elméd. amikor éjjel. és elfogadást sem tudsz belevinni. Ha azt mondod. – Hát nem látod. hogy mennyire fontos belül elfogadni azt. Ne kérj az elmédtől engedélyt arra. ami aztán beleáramlik a tettedbe. amit most teszel. boldogságot adjon neked. amit teszel. mintha valamilyen változásra várnál. nem vállalsz felelősséget az életért. Amikor a múlt és a jövő helyett a jelen pillanatot teszed életed középpontjává. A téveszme. hogy te egy különálló darabka vagy. ami éppen történik. amit éppen tenned kell. Ez a békesség leheletfinom energiarezgés. hogy aztán végül élvezhesd azt. És ha nem vállalsz felelősséget a tudati állapotodért. amit valami másból – például tevékenységből vagy dologból – lehet megszerezni. Talán holnap elkezdheted élvezni…” Az a holnap sohasem érkezik el. mit éppen teszel. Az élvezeten keresztül magába ebbe az egyetemes teremtő erőbe kapcsolódsz bele. Amikor az univerzum teremtő ereje önmaga tudatára ébred. amin a tudat bejut e világba: az önmegadott állapotban végzett cselekvés. Több értelem van az örömben. amelynek egyik arculata az elfogadás. hogy örömöt. mintha az öröm abból származna. amire szerintük szükségük van. . amit teszel. mert valami teljesen újat hoz ebbe a világba. hogy: „jelenleg ez a helyzet. amit teszel. Ha tevékenységedet képtelen vagy élvezni. amit teszel. Az élvezet a fölébredt cselekvés második modalitása. hogy életedbe beköszönt a külső szintű kitágulás és pozitív változás. hogy valami „értelmes” dolog jelenjen meg az életedben. Így: „ezt kell tennem”. valójában azonban aktív és kreatív. zuhogó esőben. azt minimum el tudod fogadni. ami igazán számít. Az elfogadás állapotában cselekedni azt jelenti. amit már teszel. az örömként nyilvánul meg. mert azt a hitet teremti meg. Már hosszan beszéltem arról. hogy élvezni tudd azt. aki nem kapcsolódik a minden teremtés mögött álló erőhöz. szokványos. és az egyik út. ÉLVEZET A megadással végzett tettel együtt járó békesség az életteliség érzésévé válik. Első ránézésre az elfogadás passzív állapotnak tűnik. így hát készségesen megteszem”.Új föld ELFOGADÁS Amit nem vagy képes örömmel tenni. hogy az öröm olyan dolog. Így ezt követően a világtól várod. minden településtől távol autód defektes kerekét lecseréled – lelkesedésről nem is szólva –. ami történetesen az egyetlen olyan dolog. amit teszel. Például valószínűleg nem leszel képes élvezni. Sokkal nagyobb a valószínűsége. A „várom. holott nem ez a helyzet. Elfogadni azt. hogy elfoglalt vagyok? Nincs rá idő.114 - . Nem kell arra várnod. Az elfogadás azt jelenti. holott arra képtelen. amit teszel. mint amennyire valaha is szükséged lesz. Az öröm ugyanis nem a tettedből származik. A világ nem adja meg nekik azt. akkor állj le! Különben nem vállalsz felelősséget azért az egyetlen dologért. az ugyanennek az elfogadásnak a másik oldala. Az új földön az emberek tettei mögötti ösztönző erőként az akarást az élvezet fogja fölváltani. Az a békesség. Ezért él sok ember állandó frusztrációban. amiért valóban felelősséget tudsz vállalni: tudati állapotodért. hogy aztán elkezdhesd élvezni azt. hogy élvezhesd a tevékenységedet! Mindössze seregnyi érvet kapnál tőle. ameddig nem kezded el élvezni azt. ha élvezni tudod azt. hanem bensőd mélyéből áramlik bele a tettedbe.

Egyesek. hogy hirtelen vagy fokozatosan teremtő megerősítés áramlik tettükbe. művészek. amit teszel. Az élvezet mellé intenzitás társul a tevékenységükhöz. Ezt követően. hogy ezt a dimenziót még nem hoztad be az életedbe. akik alkotó tevékenységükkel sok ember életét gazdagítják. tudósok. valójában a Lét örömét tapasztalod meg. aki vagy. egyszerűen azt teszik. Például zenészek. Ez azt jelenti. Ez a magyarázata. Az az életteliség egy azzal. az valójában nem a külső cselekedet. Ha azt érzed. hogy a már hosszú ideje végzett tevékenységed természetes módon kezd valami sokkal nagyobba átmenni. vagy új szociális vagy – megvilágosodott – vállalati struktúrák megvalósítói.Új föld Aztán mi a kapcsolat a tevékenységed és az öröm állapota között? Bármilyen tevékenységet élvezni fogsz. amit a napi munkádban fárasztónak vagy terhesnek találsz. Olykor néhány évig a hatáskörzetük kicsiny marad. hanem a tudatnak a tevékenységbe beáramló belső dimenziója. ami nem csupán valamilyen végeredmény elérésére szolgáló eszköz. hogy tevékenységükkel bármit el akarnának érni. és azzal olyan kreativitás ihleti meg őket. azt a tudat „szállítóeszközeként” használják. írók. élelmiszer-vásárlás. akik hűek maradnak fölébredésük belső céljához. hogy ez a fejedbe szálljon. fárasztónak. amit gyakran teszel! Vegyél bele olyan tevékenységet is. építészek. amit teszel. annak dinamikus oldaláról. hogy azok az éberség közvetítői legyenek! Légy tökéletesen jelen abban. Hatalmas víziójuk támad. amiben teljesen jelen vagy. amelyen Krisztus lehelete áramlik át. Hogy pontosabban fogalmazzak: amit élvezel. és ezért bármit is tesznek. Egy nap hirtelen tudják. amikor azt már a tudat erősíti. mert ott fönt az ego maradéka rejtőzhet! Továbbra is közönséges ember vagy. és számtalan embert érint meg. hogy mi a külső céljuk. De ne hagyd. anélkül. Majd azt tapasztalhatod. ami messze felülmúlja azt. vagy életed túl terhes vagy fárasztó. egy küldetés. A rendkívüli az. akkor az arra utal. Ez: a Lét örömének megtalálása a tetteidben. hogy bármi. és attól kezdve annak megvalósításán . Az új föld úgy jelenik meg. századi perzsa költő és szufi mester gyönyörűen fejezi ki ezt az igazságot: „Egy lyuk vagyok a furulyán. hogy terhes. és érezd magadban az éber. hagyd. Íme egy spirituális gyakorlat. amit nem tartasz érdekesnek. az ahelyett. hogy az életedből hiányzik az „értelem”. történetesen élvezetessé válik. vagy amitől irtózol! Az utóbbi tevékenységet vagy elfogadással érdemes végezni. A fölébredt tudat aztán átveszi az egótól a kormányrudat. vagy bárkivé akarnának válni. valahányszor ezeket a tevékenységeket végzed. hanem az abba beáramló mély életteliség-érzést. Hallgasd e zenét!”26 LELEKESEDÉS Aztán létezik a kreatív manifesztálásnak egy másik módja is. Ám azon az esszencián osztozol minden lénnyel. hogy amit a megnövekedett tudatosság eme állapotában teszel. bármilyen tevékenységet. amit a legjobban élveznek. A listán szerepelhet például: utazás munkába és munkából. bosszantónak vagy terhesnek ítélsz! Olyant azonban ne írj bele. a XIV. és elkezdi irányítani az életedet. vagy bármi egyéb. Még nem vált fő céloddá. Valójában nem magát a kivitelezett cselekvést élvezed. amit unalmasnak. ami életedbe erőt és teremtő kitágulást visz majd. Hafiz. hogy amikor élvezettel teszel valamit. eleven nyugalmat és a csendet a tevékenység hátterében! Hamarosan azt tapasztalod majd. nagymosás. amit élvezettel teszel. Írj listát sok olyan hétköznapi rutintevékenységedről. hogy egyre több ember fedezi fel élete fő küldetését: behozni a tudat fényét e világba. ami minden korábbi elképzelésüket túlszárnyalja. fárasztó vagy bosszantó lenne. és a tevékenységük oly mértékben kitágul. ami rajtad keresztül érkezik e világba. ami azoknak adatik meg.115 - . amit egy közönséges ember véghez tud vinni. A Lét öröme a tudatosnak lenni öröme. tanárok. majd az történhet. amit utálsz. vagy abba kell hagyni. a minden teremtés mögött álló erővel kapcsol össze. hogy tudatos légy abban.

A lelkesedés táplálta teremtő tevékenység magaslatán elképesztő intenzitás és energia kerül tevékenységed mögé. A lelkesedés azt jelenti. „békességmag”. Bizonyos fokú „szerkezeti feszültség” adódik ekkor az élvezethez. ami felé munkáddal haladsz. az utóbbi javára. Ha célt adsz tevékenységed élvezéséhez. merre tart. Lelkesedés és ego nem létezhet együtt. ha jobban akarod.Új föld dolgoznak. Egységben van az élettel. Ezért mondta Ralph Waldo Emerson: „Egyetlen hatalmas eredményt sem értek el lelkesedés nélkül. mint amennyire azt óhajtod tenni. és így az lelkesedéssé válik. hogy célba érj. A lelkesedés óriási erőt visz tetteidbe. Az enthousiazein (lelkesedés) szó azt jelenti: „egy istentől megszállottnak lenni”. Ahol nincs azonosulás. amelyik a cél felé száguld. hogy tevékenységedben intenzív élvezetet találsz. Ekkor bukkan fel a fölébredt cselekvés harmadik módja: a lelkesedés. vagy megengedéssel és átöleléssel a szembeszegülő energiát támogató erővé. és azt egyenlőnek hiszik veled. ami a szenvedés egyik hatalmas forrása. hogy teljesíts. Nyílnak érzed magad. ám ugyanakkor mélyen egy a jelen pillanattal. A lelkesedés tudja. Nem konfrontatív. és „keményen kell dolgoznod”. hogy nem kell mindent magadnak megtenned. azokban nem veszted el magadat. Nincs szüksége arra. illetve víziójuk valamilyen módon általában kapcsolódik ahhoz. mintha stresszben tevékenykednél.”28 Az egós akarással szemben. nem pedig kizárására épül. Az egyik megléte feltételezi a másik hiányát. hogy azonosulnál annak teremtményeivel. örömének és erejének a forrásával. és közben élvezi a repülést. Az ego akarása mindig elvenni próbál valamitől vagy valakitől. a lelkesedés a saját bőségéből ad. A stressz általában azt jelzi. hogy az úgynevezett degeneratív kórképek – például a rák és a szívkoszorúér-betegség – egyik fő oka. s ezért nem kell valami másodlagos forrásból energiához jutnia. mert a lelkesedés magának a teremtésnek az ereje. teremtő elvével. Ha a lelkesedés akadályba ütközik – kedvezőtlen helyzet vagy együtt nem működő emberek formájában –. akik nem fértek hozzá ehhez az erőhöz. ám anélkül. hogy „meglovagold a hullámot”. Akkor válsz feszültté. Lelkesült állapotban teljes összhangba kerülsz az univerzum kiáradó. Helyette csak az egós akarás ereje és a túlfeszítés található. A tartós lelkesedés a teremtő energia hullámát hozza létre. önmaga elevenségének. amit kisebb léptékben már – élvezettel – tesznek. amit a hatása alatt végzel. Az élvezet és a „szerkezeti feszültség” közti egyensúly ez esetben felborult. A lelkesedés semmit sem akar. ami mindennek forrása. és emiatt rezonál az univerzum teremtő erejével. És a tevékenység közepette is mindig marad a „kerékagynál” egy csöndes. de intenzíven eleven tér. Céljuk. és azt követően már csak annyi a teendőd. A stressz mindig gyengíti annak a tevékenységnek a minőségét és hatékonyságát. s te leválasztod magadat az univerzum teremtő erejéről. mert semminek sincs híjával. amit teszel.116 - . Történetesen semmi jelentőset sem vagy képes magad megtenni. s emiatt mindazok. és bármennyire is dinamikusak legyenek a lelkesedés ihlette tevékenységek. illetve a rezgési frekvencia megváltozik. akkor sohasem támad. Lelkesen azt tapasztalod majd. A kívülállónak úgy tűnhet. hogy az ego visszatért. hogy embereket használjon és manipuláljon. Tevékenysége nem teremt győzteseket és veszteseket. ott nincs ragaszkodás. Mások bevonására. tehát az egóval. A stresszel ellentétben a lelkesedésnek magas az energiafrekvenciája. akkor az energiamező. a rosszakarót baráttá változtatja. a lelkesedés sohasem ellenkezik. ám a lelkesedés intenzitásának semmi köze a stresszhez. Ha a teremtő energia hulláma . lenyűgözve merednek „teljesítményedre”. nyugodt. amire Jézus e szavakkal mutatott rá: „Magamtól nem tehetek semmit. ám ami érintetlen. Szoros kapcsolat található a stressz és a negatív érzelmek – például szorongás és harag – között is. A stressz a test számára mérgező hatású. amihez hozzátevődik egy cél vagy vízió. hanem kikerüli azt.”27 A lelkesedés szó az ógörög en és Theosz (Isten) szavakból született. és az derült ki. Te azonban tudod az igazságot. amelyik az akarás intenzitásával egyenes arányban álló mértékű ellenkezést teremt.

s téged ezért nem erősítenek. és így egyre inkább arra szorulnak. saját cég. a lelkesedés már nem szolgál téged. Kizárólag megadással tudod magadat összhangba hozni a visszatérő mozgással. Ehelyett győződj meg arról. akik ahhoz éreznek ösztönzést. és a kiáradó ciklus energiáját a saját céljaik elérésére használják. ami bizonyos fokú függetlenséghez juttatja őket. ahogy már rendelkezel ezzel-azzal: ezek mind statikus célok. amin keresztül energia áramlik minden élet megnyilvánulatlan Forrásából mindenki hasznára! Mindez azt jelenti. annál tovább általában nem mennek. írónak vagy egyébnek látnád. hogy spirituális közösségben vagy kolostorban éljenek. ami a mentális tervet átviszi a fizikai dimenzióba. Mások. különben kibillensz az egyetemes céllal kialakult összehangolódottságból. higgyétek. hogy céljaid dinamikusak. vagy a vízió önmagadról. és esetükben a formába irányuló.117 - . a szerkezeti feszültség ismét csökken. Akadnak olyanok is. Senki sem képes állandóan lelkesedésben élni. ám tevékenységed öröme megmarad. akikben a kiáradó mozgás erős. A lelkesedés az élet kiáradó ciklusához tartozik. Jézus átnyújtotta a kulcsot az elme teremtő használatához és a forma tudatos manifesztálásához: „ha imádkoztok és könyörögtök valamiért.”29 A FREKVENCIATARTÓK A formába irányuló. Önmagad fölnagyított képe. hatást gyakoroljanak a világra. és gazdagítod az életüket! Érezd át. Amikor a forma fölbomlása felé irányuló. hogy célod. Ha tudatosak azok. amit akarnak. S noha van célod. ahogy munkáddal számtalan embert inspirálsz. ami ránézésre jelentéktelen. és akkor valóban teljesül kérésetek. viszonylag eseménytelen. visszatérő mozgás megkezdődik. csak azt. Azt nem tudod manifesztálni. amelyikkel nem sok közösséget érez. illetve elmélyíti! Érezd magad „kapunak”. akik erős ösztönzést éreznek arra. ám ez nem az új föld módszere. rendkívül kreatívak lesznek. amivel már rendelkezel. híres író vagy gazdag vállalkozó akarsz lenni! Arról is győződj meg. hogy „erőfeszítéssel” kapják meg azt. például rendszeres jövedelmet biztosító állást vagy apró. amit akarsz. Némelyikük „lemorzsolódik”. mint hogy olyan tevékenységet találjanak. Vannak. és ehhez olyan cél vagy távlat társul. hogy magadat híres színésznek. amit végzel. és megújult lelkesedést eredményezhet. Ha akad bennük némi ambíció. Vannak. mert . tevékenykedjenek. és meglehetősen passzívnak tűnő. és annak a társadalomnak a peremén él. hanem számtalan más ember életét is gazdagítja. Néhányan elég szerencsések ahhoz. mint otthonról el. Ez az elme teremtő használata. teremtsenek. saját üzleti vállalkozást. ahogy tevékenységed nem csak a saját életedet. hogy építsenek. kiáradó mozgás nem minden emberben azonos intenzitású. hogy célod nem valaminek a megszerzésére irányul! Például: tengerparti ház. Később a teremtő energia új hulláma érkezhet. eredményt érjenek el. tízmillió dolláros bankszámla. Vigyázz. ami akarsz. Természetük szerint ők befelé fordulóbbak. A lelkesedés az az erő. Némelyikük nehezen tud beilleszkedni e világba. Kemény munkával és erőfeszítéssel esetleg megszerezheted azt. kiáradó mozgás minimális.Új föld tovasiklott. hogy „menedéket” találjanak maguknak. Ez azonban óriási mértékben csökkenti a rendelkezésükre álló teremtő energia hozzájuk áramlását. hogy a célod vagy víziód – az elme és az érzés szintjén – ekkor már valóságként él benned. és ezért nincs benne akarás. például: filmsztár. Ha tudattalanok. Ahelyett. akik kábítószerhez fordulnak. figyelmed gyújtópontjában továbbra is az adott pillanatban végzett tevékenységednek kell maradnia. miután a felnövésükkel együtt járó kitágulás lezajlott. Ők inkább hazamennének. tehát olyan tevékenység felé irányulnak. s amely révén más emberekhez és az egészhez kapcsolódsz. ahol viszonylag védetten meghúzódhatnak. akkor persze az egójuk veszi át az irányítást. ami felé haladsz: lelkesedés születik. a hazaúttal. Nem él bennük erős vágy a tevékenykedésre vagy a világ megváltoztatására. Összefoglalva: ha élvezed tevékenységedet. illetve víziód nehogy önmagad felfújt imázsa legyen. olyan életet élnek. tehát az ego rejtett formája. képzeld el. hogy megkapjátok.

Minden utópisztikus vízióban megtalálható a mentális kivetítés egy jövőbeli időpontja. Ők azok. A mai civilizációnkban a jelek szerint nincs számukra hely. mint az az életük felszínén látható. a többiekkel folytatott interakcióik. Némelyikük csalódással. Ebben az értelemben lesz a föld a szelídeké. A föld – a külső valóság – annak csupán a kinti visszatükröződése. minden létformában is észreveszik. amikor majd béke és harmónia uralkodik. Az új ég és ezzel együtt az új föld megjelenése nem olyan jövőbeli esemény. (A fordító megjegyzése. hogy övék lesz a föld? A szelídek az egótlanok. amikor meg leszünk mentve. a fejedben lévő gondolatnál. akkor tudattalanul a saját elmédtől várod a megváltást. ami majd szabaddá tesz minket. tudat és ezért minőség figyelhető meg. hogy tudatot generáljanak a hétköznapi élet tevékenységeihez. Céljuk: mindent szentül tenni. és ezért érzik egységüket az egésszel és a Forrással. mert az élet a földön elválaszthatatlan attól az emberi tudattól. A felébredésnek jövőbeli eseményként nincs értelme.” 32 A Biblia modern verziójában a „szelíd” szót „alázatosnak” fordították. magyarul: menny) jelöli. A megjelenőben levő új földön azonban a szerepük ugyanolyan kulcsfontosságú lesz. „Új eget és új földet láttam”30 – írja a bibliai próféta. ami bolygónkon az élet valamennyi aspektusát megváltoztatja. Sok ilyen utópisztikus vízió akadt már. Új faj jelenik meg a bolygón. hogy a Biblia angol fordításában az „ég” és az „Isten országa” kifejezést ugyanaz a szó (heaven. A forma csapdájában vergődsz. valamint egyszerűen a létezésük révén. ezért sokkal mélyebben hatnak a világra. Az elmúlt korokban őket valószínűleg elmélkedőknek vagy befelé fordulóknak nevezték volna. ha tudjuk. és ha nincsenek megjelenőben ebben a pillanatban. Minden utópisztikus vízió középpontjában ott található a régi tudatosság fő szerkezeti diszfunkciója: a megváltásért a jövőbe tekinteni. Az új föld számára az alap az új ég: a fölébredt tudat. mert erre csak a jelen pillanat képes. Tevékenységükben. amit mind a mai napig kevesen értettek meg. jövőbeli állapot. mert a felébredés a jelenlét felismerése. Kik a szelídek vagy alázatosak. és az te vagy! 16 Ez a logikai lépés csak akkor érthető. mert övék lesz a föld. Az ő feladatuk: tágas csöndet hozni e világba azzal.Új föld e világban élni számukra túl fájdalmas. akik ráébredtek önmaguk esszenciális. Mások végül gyógyítók vagy spirituális tanítók – azaz a Lét tanítói – lesznek. Mit mondott Jézus a tanítványainak? „Mert az Isten országa közöttetek van. Megtestesítik azt a fölébredt tudatot. Azért vannak itt. Semmi sem tesz bennünket majd szabaddá.118 - . Mivel minden egyes személy szerves része a kollektív emberi tudatnak. ami: az ego. Most jelenik meg. és így egyáltalán nincsenek megjelenőben. némelyikük katasztrófával végződött. és mit jelent az. Ez a felismerés a felébredés. a cselekvőké. akkor azok nem többek egy. még a legszimplábban is. Önmegadott állapotban élnek. Az ő funkciójuk: lehorgonyozni a földön az új tudat frekvenciáját. „Frekvenciatartóknak” nevezem őket. valódi természetére – tudat voltukra –. Azt mondja: „Boldogok a szelídek. és ezt az esszenciát minden „másban”. Amikor tehát a megváltásért a jövőbe tekintesz. Az új ég és az új föld megjelenőben van ebben a pillanatban benned. a reformereké. hogy minden tettükben tökéletesen jelen vannak.”3116 A hegyi beszédben Jézus megjósol valamit. a természetet is beleértve. amely észleli azt. A jövő azonban kizárólag gondolatformaként létezik. és interakcióba lép vele. mint az alkotóké.) . Az új ég – a fölébredt tudat – tehát nem egy elérendő. amikor majd minden jó lesz. s a problémáink véget érnek. AZ ÚJ FÖLD NEM UTÓPIA Vajon az új föld ideája nem csupán egy újabb utópisztikus vízió? Egyáltalán nem. az elmédben. Ily módon mély jelentéssel ruházzák föl a látszólag jelentéktelent.

Új föld ……………………… .119 - .

Brit Columbiában él.A szerzőről A szerzőről Eckhart Tolle ma élő spirituális tanító. aki egyetlen konkrét vallásnak vagy tradíciónak sem a követője. hogy tanítását világszerte megismerhessék.120 - . Vancouverben. Írásaiban és előadásain egyszerű. létezik út a lelki békéhez. Tolle sokat utazik. ……………………… . ám mély üzenetet juttat el a régi mesterek időtlen és bonyodalommentes világosságával: létezik kiút a szenvedésből.

......37 Tudatos szenvedés.........................................................................................................................................................7 Az átalakulás sürgőssége................................................................................8 Új ég és új föld..............................................................................................................................................25 „Nekem igazam van....................................36 Anyaság és apaság: szerep vagy funkció?..............................23 A panaszkodás és a megbántódás........................................................................................21 A minden értelmet meghaladó béke.............................................................................5 Spiritualitás (lelkiség) és vallás..................................................................1 E könyv megírásának célja................10 A hang a fejben.....................................................................................................................................33 Gonosztevő....................................................................1 Felidézés.....................................................20 A létfelejtés........................................................................................................................................................4 A megjelenőben lévő új tudatosság..................................Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék ELSŐ FEJEZET........................................................................................................................................................................................................................................................30 Az egón túl: a te valódi identitásod.............................................................................................................12 Az ego tartalma és szerkezete.....................15 A birtoklás illúziója................................................................................................................................................30 Minden szerkezet labilis.........................................36 A boldogság mint szerep kontra valódi boldogság......2 Az örökölt diszfunkciónk (működészavarunk)........................ szerelmes.....................................................................20 Descartes tévedésétől Sartre meglátásáig.....................................................19 Érezni a belső testet.........................................................................31 Az ego és a hírnév..................................31 Az ego igénye a fölény érzésére...................................................................32 NEGYEDIK FEJEZET.................................................................................................................................................................33 Az öndefiniálás szélnek eresztése...................34 Előre megszabott szerepek....................................25 Egy illúzió védelmében.........................................23 Reaktivitás és sérelmek....10 Az illuzórikus én................................39 A tudatos szülői viselkedés................................................................33 Szerepjátszás: az ego számos arca....9 MÁSODIK FEJEZET...........................................................121 - .................................................14 Az elveszett gyűrű.......................................................................................18 Azonosulás a testtel..... ő téved”............................................................................................................................29 Békességet akarsz vagy drámát?.................................................................................................................................................................................................................................26 Igazság: relatív vagy abszolút?.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................39 .............................................................................................................................................16 Akarás: a többre irányuló igény........................... áldozat.....................................................................................................................................................................35 Időleges szerepek.........................................10 Az ego: az emberiség jelenlegi állapota.............................................................................21 HARMADIK FEJEZET.......................................................................36 Az izzadt tenyerű szerzetes...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................23 Az ego „magva”.....27 Az ego nem személyes valami.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1 Az emberi tudat kivirágzása....28 A háború az egyfajta gondolkodásmód............................13 A dolgokkal való azonosulás.....................................................................................

..77 Az ego és a jelen pillanat............65 Boldogtalanság...................................................................40 A szerepjátszás föladása...............................................................................................................................................44 Az ego kóros formái.......................................................................................................................................................................................................58 A szórakozás..........................................74 Káosz és magasabb szintű rend.............................................................................47 A kollektív ego...............................................................................................59 Nemzetek és embercsoportok fájdalomteste.....................41 A patologikus (kóros) ego.......................................................................................................................................................................................................................62 Jelenlét.......... hogy mi történik............................................................................................................................................................49 ÖTÖDIK FEJEZET.............................75 Nem törődni azzal..................................................................................................................................................................................70 HETEDIK FEJEZET.......................................................................63 A fájdalomtest visszatérése..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................64 Fájdalomtest a gyerekekben..........................................80 A korlátokon túllépve...........................................................60 HATODIK FEJEZET.............................................................82 ............................................. a média és a fájdalomtest........................................56 Hogyan táplálkozik a fájdalomtest a drámából?.............53 Az egyedi és a közös...............................................................47 Az ego a betegségben..............................................................Tartalomjegyzék Gyermeked „felismerése”.........62 Kitörni a szabadságra.............. illetve ismeretet szerezni magadról.................73 Ismerni magadat...................53 A múlt cipelése........50 A fájdalomtest.......................................................................................................42 A „háttér-boldogtalanság”.............................50 Az érzelem születése..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................68 A fájdalomtest mint ébresztő.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................79 Az idő kiiktatása........................................................................................................................... aki valójában vagy..69 Kitörni a szabadságra....................................................................................55 Hogyan „táplálkozik” fájdalomtested a gondolataidból?........................................52 Az emberi elméjű kacsa.............57 A sűrű fájdalomtestek........................................................................................................................................................................................................................................................................43 A boldogság titka................................................................................................................122 - .......50 Az érzelmek és az ego.....................................................................79 Az álmodó és az álom........72 Akinek gondolod magad.............. illetve anélkül..................................................................................................................................................................82 Megengedni az ego megkevesbedését..............................................................................................................................................................................................................66 A „nyomógombok”...................................77 Az idő paradoxonja.......................................................54 Hogyan újítja meg magát a fájdalomtest?...................76 Így lenne?..................................................................................................................................45 Munka egóval............................................................................................72 Bőség......................72 Megtalálni azt..................81 A lét öröme.......................................................................................................................75 Jó és rossz.................................................................................................................................................66 Megszakítani a fájdalomtesttel történt azonosulást..............................................................58 A kollektív női fájdalomtest........................................................48 A halhatatlanság kétségbevonhatatlan bizonyítéka...................................................

................................................................................................................................................115 A frekvenciatartók.............................................................................................................................................................................................114 Élvezet......................................................................................................86 Tárgytudatosság és tértudatosság..........99 Fölébredés...................87 A gondolat alá zuhanni........................91 A megfelelő cselekdet...................................................................................98 KILENCEDIK FEJEZET........................................................99 Párbeszéd a belső célról.............................................................................................................................................................86 A belső tér felfedezése............................................................................109 A fölébredés és a visszatérés mozgása...............................................................................................................100 TIZEDIK FEJEZET.....................................................................91 Az elnevezés nélküli érzékelés..............................................................................................108 Életed rövid története...............................123 - ............................................................................................................................108 Új föld......................88 Televízió..............................................................112 Fölébredt cselekvés.............................................97 Veszítsd el magad.......................................117 Az új föld nem utópia......................................................................................................93 Addikciók (szenvedélybetegségek)...................................................................................................................................................................................................................................................................Tartalomjegyzék Ahogy kinn................................................88 A belső tér felismerése.....................................................................................................................................................................................................94 Belsőtest-tudatosság...........................109 A fölébredés és a kiáradó mozgás...............................................................97 A csend....................................................113 Elfogadás...........................................111 A tudat..................................84 NYOLCADIK FEJEZET......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... úgy benn.................................................................................99 Belső célod.........................................114 Lelekesedés..........................................................................................................................96 Észrevenni a réseket.....................113 A fölébredt cselekvés három módja (modalitása).........................................................................................................................................................................................................95 Belső és külső tér.........................................................................89 Hallod-e a hegyi patakot?................ hogy megtaláld magad!....................................................................................................................................................................................................118 ……………………… .....................................................................92 A lélegzet...........................................................................................92 Ki a megtapasztaló?............... illetve a fölé emelkedni......................................................................................

124 - .Jegyzet Jegyzet .

28. Sylvan Barnet szerkesztésében HATODIK FEJEZET 11 Máté 5:48 HETEDIK FEJEZET 12 Lukács 6:38 13 Márk 4:25 14 Korintusiaknak írt I.S. „Circles” in Ralph Waldo Emerson: Selected Essays. Prison Statistics.. Thus Spake Zarathustra: A Book for All and None (New York: Viking. 2004 júniusa 8 Einstein. Hamlet. Mein Weltbild. 8. 288 23 Teremtés könyve 2:7 KILENCEDIK FEJEZET 24 János 5:30 és János 14:10 25 Máté 6:28-29 TIZEDIK FEJEZET 26 Hafiz. 22. William. Lesson 5 (California: Foundation for Inner Peace. Bureau of Justice Statistics. Macbeth. fejezet 17 Lukács 14:10-11 18 Kena Upanishad NYOLCADIK FEJEZET 19 Prédikátor könyve 1:8 20 A Course in Miracles. The Gift (New York: Penguin. fejezet 16 Ugyanott. 1954). Tao Te Ching. Segnet Classic Edition (New York: New American Library). Albert. 7 U. 1993). and Poems (New York: Bantam Classics). 1999). Segnet Classic Edition (New York: New American Library). Department of Justice. 2002 szeptember 7. Arkana. Friedriche. 25th Edition (Frankfurt: Ullstein Verlag. Eckhart Tolle fordítása NEGYEDIK FEJEZET 9 Shakespeare. New York Times. Lectures. 21 Lukács 17:20-21 22 Nietzsche. William. 1990). 28 János 5:30 29 Márk 11:24 30 Jelenések könyve 21:1 31 Lukács 17:21 32 Máté 5:5 ……………………… . 42. Part i. Yossi K. Glen Allen. Sylvan Barnet szerkesztésében 10 Shakespeare.1 ELSŐ FEJEZET Jelenések könyve 21:1 és Izajás könyve 65:17 MÁSODIK FEJEZET 2 Máté 5:3 3 Filippieknek írt levél 4:7 HARMADIK FEJEZET 4 Lukács 6:41 5 János 14:6 6 Halevi. levél 3:19 15 Tzu. Workbook. „Introspective as a Prerequisite for Peace”. Daniel Ladinsky fordítása 27 Emerson. Lao. Ralph Waldo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful