Ezért a könyvben megváltoztat­ tam a magam és barátaim nevét. K. hanem egy békeszerető országról. „Az emberek teknőcön lovagolnak a tengerben" . ahol igyekeztem elles­ ni a nyelvet azoktól az angol és amerikai nőbetegektől. Azokat is. megkövesedett" halat. és egy példányát hűtött repülőgépen az Egyesült Államokba szállították . 9 . mit tesz az emberrel a kínzás. melyet régóta félreértenek. akik szintén hadifoglyok voltak. így teszek én is. írni „próbálgató módszerrel" tanultam.ahogyan azt korábban megjövendölték kommunista hordák szállták meg. és hamis szín­ ben tüntetnek fel. néhány állításom hihetetlen. Végül bebizonyosodott. akik kommunista országokban élnek. így tapasztalatból tudom. Nekik sem hittek. Könyvem szerkezete és nyelve sok kíván­ nivalót hagy maga után. Voltam kommunisták és japánok kezeiben. én vagyok az egyik. bántódás érné.A SZERZŐ ELŐSZAVA Tibeti vagyok. ki vagyok valójában. Sokat tettem a kommunizmus el­ len. hogy tényleg van ilyen hal. Szeretett hazámat . Lobszang Rámpa íródott a Fa-Juh évében. ha kiderülne. és barátaimat. Tibet a te országod. Kinevették. akik láttak „élő. de sosem tanultam rendszeresen angolul. Mondják. Később kiderült. igazat írtak és pontosan.írta valaki egy távoli országról. a vi­ lág más tájain nem ismerik. Kevés tibeti jutott el ebbe az idegen nyugati világba. „Angol iskolám" egy japán fogolytábor volt.tanulmányozás céljából. Ez a könyv azonban nem a kínzásokról szól.

Első fejezet A GYEREKKOR . őt is testalkata és ereje miatt választották ki. de a hatalmas válltömés még nagyobbnak mutatta. vízimadarak jártak arra.Ajjaj! Négyéves és nem tud megmaradni a lovon! Sosem lesz belőled férfi. A közelben réztrombiták megrázóan mély hangja zúgott. Kelet-Tibetnek van 11 . hogy szabadon legelésszen. Kham-ból. mint egy négyéves fiúcska nevelője és lovaglómestere.bömm. A Potala arany háztetői és kupolái ragyogtak a szikrázó napsü­ tésben. éppen kifelé hajtották őket Lhászából. Egész életében szigorú és kemény ember volt. s akárcsak más társát. hemperegjen és a levegőben rugdalóddzon. a szerzetes-ze­ nészek gyakoroltak a tömegtől távol a mezőn. gyakran elvesztette a türelmét. De nem volt időm az ilyen köznapi és banális dolgokra. Messzebb. hogy megüljem az igencsak ódzkodó pónilovat. Majdnem két méter magas volt. .Ezzel az öreg Cu na­ gyot húzott a póni hátsó fertályára és a szerencsétlen lovasra. Öreg Cu kíméletlen és félelmetes mesternek bizonyult.más járt az eszében. a köves út mentén kiabálás és kiáltozás hallatszott. Mit szól majd nemes apád? . az egyik kelet-tibeti tartományból származott. s most.így hívták . Az a komoly feladat várt rám. hozzá illő széles termettel. Meg akart szabadulni lovasától. Nakkimnak . Közelebb a Kígyó Templom tavának kék vize fodrozódott. bömm -. pásztorok nógatták a lassú mozgású jakokat. majd köpött egyet a porba.

ahol a férfiak általában magasak és erősek. Apa gesztenyebarna hajával. Távollétében a kormányzást a kabinet tagjaira. köz­ tük apámra hagyta. Családja úgyszintén az anyámé is . Apám a tibeti kormány egyik vezető embere volt. a barátságot úgy lehet legkönnyebben fenntartani. Akkoriban nehéz idők jártak Tibetre. Nyilván azt hitték. előzőleg azonban szörnyű bűntetteket követtek el népünkkel szemben. Kitömték a vállukat. megostromolták a várost. hogy nagyobb­ nak. Hosszú botjukat habozás nélkül használatba vették. (Később részletesebben írok majd a kormányzati formáról.miután Pekingben is járt .) Apa termetes férfi volt.a dalai láma visszatért Lhászába. a legnehezebb napokban apámra és a kabinet töb- . A britek 1904-ben megszálltak bennünket. hogy vadabbnak látsszanak. belőlük lettek a láma­ kolostorok rendőrszerzetesei. Gyakran hirtelen haragra gerjedt. a kínai forradalom idején a kínai csapatokat kivonták Lhászából. A legtöbb tibetinek fekete haja és sötétbarna szeme van. ha egy szerencsétlen gonosztevőre akadtak. befeketítették az arcukat. ha lerom­ bolják az épületeinket és legyilkolják az embereket. A britek 1904-ben Younghusband ezredes veze­ tésével megszállták Tibetet és rengeteg kárt okoztak. vaskos és majdnem száznyolcvan centiméter magas. így szüleimnek jelentős befolyása volt országunk ügyeire. és alig akadtak. 1909-ben . nem tudott sokat gyalogolni. 1910-ben a kínaiak. Ó'ket összeszedték. Erejével volt mit dicsekedni. akik hozzá ha­ sonlóan megbirkóztak Kham tartomány embereivel és győztesen kerültek ki a küzdelemből. ezúttal Indiába. 1912-ben a dalai láma újra hazatért Lhászába.12 HARMADIK SZEM egy része.Tibet első tíz családja közé tartozott. Sokan a két métert is meghaladták. most meg egy hercegecske szárazdaj­ kája! Nagyon megrokkant. így állan­ dóan lóháton járt. szürke szemével kivételesnek számított. Cu egyike volt a védőknek: a harcok során szétlőtték a bal csípőjét. akiket felbátorított a brit invázió sikere. melynek nem értettük az okát. 1911-ben. Fiatalkorában fel tudott emelni egy pónit a földről. A dalai láma ismét visszavonult. Apát nem sokat láttuk. Távollétének egész ideje alatt. Cu rendőrszerzetes volt. és a dalai láma Mongóliá­ ba menekült.

hogy meditálhassunk és legyőzzük a test korláta­ it. órákon keresztül gyakorolják a lovaglást. hosszú farkú jószág volt. várat­ lan mozdulattal felemelte a fejét. a bé­ kességnek vége. hogy a kommunisták megérkeztek Tibetbe. csak arra. a Hegycsúcs árnyékában. Most. Ahogy tehetetlenül csúsztam előre a nyakán át a fején. Otthonom Lhászában volt.I. bebizonyosodott. én különö­ sen dühítem. hogy apa kedve-kedélye sosem lett már olyan. A tibetiek sosem lovagolnak ügetésben. keskeny pofával. Cu személyes sértésnek vette. A lovasmesterség nagyon fontos egy olyan országban. hogy amint az idegenek beteszik a lábukat. annak a körútnak a mentén. hogy szaladt egy keveset. mely . mint annak előtte. úgy. Egyik kedvenc trükkje az volt. hogy a nyugat Tibet gazdagsága után sóvárog. Bölcseink régóta tudták. aztán hirtelen megtorpant és lehajtotta a fejét. Lingkhor egyik felkapott negyedé­ ben. Általá­ ban a poroszkálás is megteszi. Akkor odaállt mellém és önelégülten nézett rám. egy óriásit szaltóztam. Nem vágytunk a külvilági „hala­ dásra". hogy . okos. és minden utat gyalo­ gosan vagy lóháton kell megtenni. majd nyíllal és nyílvesszővel. és Cu szűkkeblűén osztogatott kegyeire bíztak. Úgy tűnt. hogy bizonytalan lovasát ledobja. lovat cserélnek úgy. bozontos sörényű. és apai szeretetet sosem kaptunk tőle. Döbbenetesen sokféle módot ismert arra. Én meg négyéves koromban alig tud­ tam megmaradni a lovon! A pónim. a vágtát pedig csak az edzésen gya­ korolják. hogy a bölcseknek igazuk volt. hogy rosszul lovagolok. Ránk. amikor még alig tudnak járni. Időnként a mesterlovasok alakzatot alkotva száguldanak át a síkságokon. Tibet­ ben a felsőbb osztály fiúgyermekeit már akkor lovagolni tanítják. a pónik kicsik és a lovasok nevetségesen néznek ki egy ügető pónilovon. és azt is. A GYEREKKOR 13 bi tagjára hárult Tibet kormányzásának teljes felelőssége. Nakkim. gyerekekre végképp nem maradt ideje. ahol nincs kocsiforgalom. A tibeti nemesemberek nap mint nap.„megneveljen vagy betörjön". hogy mielőtt földet értem volna. Állni tudnak a vágtató ló keskeny fanyergén. hogy nyeregből nyeregre ugranak. Tibetben teokrácia uralkodott.apa szavaival . Anya gyakran mondogatta. mozgó célra lőnek előbb puskával.

Éppen e fölött a bejárat fölött volt az intéző irodája. A póznák ugyanis nagyon csúszósak voltak a rájuk kenődött jakvajtól. Ó alkalmazta . a miénk is kétszintes volt az utcai ol­ dalon. Négyszög alakja volt. ellenőrizte a háztartás gazdaságosságát. Kemény fagerendáit a kínai megszállók nem tudták betörni. és az elítéltek az utcákon kóborolva élelmet kol­ dultak. az abla­ kához járultak a Ihászai koldusok eleségért. kik vagyunk -. hogy az ember a sípcsontja épségét kockáztatta. Mindenkit látott. 1910-ben. a legtöbb tibeti házban létra volt. Három ilyen útgyűra van. Születésem idején. a házunkat részben szétlőtték és az épület belső fala romba dőlt. mely a középső udvarra vezetett. és aki megfeledkezett erről. Tudtuk. Valamennyi főnemes gondoskodott környéke sze­ gényeiről. és nagy belső udvara. akik sze­ rencsétlenül jártak. amelyet csak úgy lehetett használni. mint valamennyi ház Lhászában. Lingkhort főként zarándokok használják. sok házon a lapos tetőre könnyen szétszerelhető faszerkezetet emelnek tizenegy hónapra.14 HARMADIK SZEM körbeveszi az egész várost.és bocsátotta el . aki bejött a házba. A mi házunkat kőből. a kínai megszállás alatt. hosszú időre építették. a parasztok­ nál fogazott pózna. Az állatok a földszinten éltek. leg­ többünket elítélhetnének. mint páriákra. A nehéz bejárati kapu. a külsőt. ide. mert nálunk a földszintről lépcsősor vezetett az emeletre. így belátással bántunk azokkal. mert Tibetben ke­ vés börtön volt. vagy valahogy így. könnyen lezuhant a földre. hogy az éjszaka sötét­ jét átvészeljék. Mikor nap­ nyugtakor megszólaltak a trombiták a kolostorokban. Szerencsések voltunk. Apa négy emeletesként építtette újjá. Senkinek sem szabad lenézni a dalai lámára. Gyakran megláncolt elítéltek jöttek. mi pedig fent. Minthogy a korlátozás tulajdonképpen csak évente egy körmenetre vonatkozik. helyettük tehát a falat döntötték le. és így a körmenetek alkalmával nem nézhettünk el a dalai láma feje felett. mert a ház nem nézett a körútra.a sze­ mélyzetet. . Tibetben az elítélteket nem vetik meg és nem úgy tekintenek rájuk. így nem épít­ het magasabb épületet. Erre nem lehetett panasz. az idő­ től megfeketedett. . vagy eltávozott.ha felfednék.

Az intézőtől balra a jogász lakott. hogy jobban tudjanak imádkozni. Házunk minden szárnyában volt egy kis templom. Hétéves kora előtt eltávozott. hogy minél magasabb rangú egy fiú. A szer­ zeteseket jól táplálták. Ott feküdt üres porhüvelye. Paldzsör. ha az istenek betérnének hozzánk és megszomjazván. Nálunk az a szokás. inni kívánnának. gyerekek: a bátyám. Jaszo hatéves volt. Most én lettem az örökös. A kevésbé előkelő nemeseknél csak egy szerzetes élt.LA GYEREKKOR 15 Az intézőtől jobbra lévő szobákban két szerzetes lakott. A hét. hogy feldarabolják és a szokások szerint a dögevő madarakkal megetessék. és neveltetése mások szá­ mára is példaként szolgáljon. Amikor meghalt. Háromévente visszatértek a lámakolostorba. Paldzsör nem sokáig lakozott a testében. A faragott oltár előtt állandóan égtek a jakvaj mécsesek. helyükre mások jöttek. és a halál emberei elvitték. afféle házi „papok" voltak. nálunk ízle­ tes az étel. apának pedig példát kellett mutatnia a tör­ vények betartásában. és elmondhassák az isteneknek. a nővérem. Még ma is emlékszem. alkalmatlan a kemény nevelésre. ez a négyszögnek az úttól messze eső oldalán épült. A fontosabb események előtt tanácsot kértek tőlük és meg­ kérték őket. Tőlünk balra egy kis szentély volt. Az órák hosszúak és változatosak voltak. hogy nálunk kettő le­ gyen. ott tanultak a szolgák gyerekei is. A tibetiek na­ gyon törvénytisztelőek. de a mi helyzetünk megkívánta. jobbra meg egy tanterem. hogy fia hozzászokjon a kemény fegyelemhez. Négyéves voltam és igen gyenge lovas. és mint egyházi herceg gondoskodott arról. ő ellenőrizte. imádkozzanak az istenek kegyéért. melynek mindkettőnket alávetettek. akik naponta imádkoztak. szenteltvízzel telt tálat naponta többször kitisztították és újratöltötték. A szentelt­ víztartóknak mindig ragyogni kellett. hogy az istenek jó­ váhagyják tetteinket. annál . Apa valóban szigorú ember volt. amikor érte jöttek. Jaszodhara és én az épület új szárnyában laktunk. és vissza­ tért a Sok Templom Földjére. Mi. ezért taníttatásom komolyabbra for­ dult. hogy a háztar­ tást megfelelően és a törvények szerint vezetik-e. amit a család. Gyenge fiúcska volt. ugyanazt ették. arra az esetre. én négy.

Elég kemény életünk volt. Összehurkoltam a kö­ tél két végét és belülről egy kampóra akasztottam. apa ott tartotta húsz lovát. a felszerelésük teljesen rendben legyen. A magasabb osztályokhoz tartozó fiúnak. de akik élve marad­ tak. Rájöttem. és ahogy apám megjelent. hogy megtapasztalja a nehézségeket. Az öve elszakadt. később is majdnem mindent túléltek. Ebben a rendszerben a gyengék elpusztultak. mert fontoskodott és beavat­ kozott a munkájukba. Mármint öten. Az istállók mellett lakott. Egyenruhát hordtak. Cu a földszinten lakott az egyik szobában. és te­ kintettel legyen másokra. gyermek. ha felnő. ha kihajo­ lok a raktárablakon. Azt kiabálta. hogy távol. minden gazdagság és kényelem megadatik.vagy ifjúkorban legyünk hát vele könyörtelenek. szeressük tehát és figyeljünk rá. a pónikat és az igavonó állatokat. és Cu mindig körülöttük nyüzsgött. nagyon közel a fő­ kapuhoz. mindettől elvonultan éljen. én a zűrzavarban visszahúztam a kötelet és elinaltam anélkül. Évekig mint rendőrszerzetes sokféle emberrel találko­ zott. hat fegyveres kísér­ te. és most nem tudta elviselni. A tibetiek szerint nem bölcs dolog világosban el­ aludni. Valamilyen oknál fogva ez a hat lovas mindig a falnál várt. odalovagoltak hozzá. hogy démonok markában van. akik azt gondolták. A lovászok még látni sem bírták. amíg fiatal. óvato­ san áthúztam egy kötelet kemény bőrszíján. A nemesemberek között voltak már ugyan néhányan. te sem tudsz megma­ radni a lovon. A nyüzsgésben és a beszélgetésben nem vettek észre.Szóval.16 HARMADIK SZEM zordabb nevelést kap. le a lóról. elérem egyikőjüket. hogy lelepleztek volna. hogy biztos ami biztos. Néuk. csakhogy apám nem tartozott közéjük. hogy a gyerekek életén könnyíteni kellene. és a lova­ sok hozzásiettek. Egy nap nem volt dol­ gom. a huszonnégy órából tizennyolcat ébren töltöttünk. mert a démonok esetleg megjelennek és elragadják az em- . hogy gúnyolódhattam vele: . ö a következő­ képp gondolkodott: a szegény gyereknek felnőttkorában nincs re­ ménye a kényelemre. és miközben az egyik kísérő a felszerelését babrálta. Ez volt az ország hivatalos álláspontja is. Amikor apa kilovagolt. Megjelent apám. Később nagy örömömre szolgált. A hatodikat valami hátrafelé húz­ ta.

így hívta az egyik szolga: . A GYEREKKOR 17 bért. amíg be nem végezte a dolgát.és a köznyelv­ ből.vagy velünk egyenrangúakkal beszéltünk. az arisztokraták nyelvét pe­ dig. Régebben ebédlőnek használták és a hozzánk látogató szerzetesek étkeztek benne. A tibeti két külön nyelvből áll. méltóztatnál idejönni és meginni ezt a hozzád méltatlan tejet? Mindegy volt.I. hogy a határmezs­ gyén át megleljék a helyes utat a másvilágba. hogy amíg csak lehet. hogyan szólítja. Senki sem kivétel. A csecsemőket is felébresztik álmukból. Előkelő emberek lovát ez utóbbi nyelven kellett megszólítani! Zsarnoki természetű macskánkat például. a tiszteletre méltó Cic-cic sosem jött. a tiszteleti (honorifikus). összesen körülbelül hatvanan voltunk. mely úgy negyvenöt centiméter . A tanterem elég nagy volt. az asztal vagy egy hosszú pad előtt. Az iskolában nyelveket is tanultunk: tibetit és kínait. aki valamilyen titokza­ tos ügyben az udvaron kódorgott. gyerekek. ha a szolgákkal vagy a nálunk alacsonyabb rangúakkal. de mikor az új épüle­ tek elkészültek. ha magasabb . tudatuknál legyenek. ezért szerzetest hívnak hozzájuk. a helyiségből tanterem lett. a tiszteletit. A betegeket szintén ébren tartják. nehogy a démon megszállja őket. a földön ültünk keresztbe tett lábbal. . A köznyelvet akkor használtuk. Mi. még a haldoklókra is vigyáz­ nak.Tisz­ teletreméltó Cic-cic.

Mi. harminc-negyven centiméter hosszú palatáblára írtunk. mert a tibeti túl kemény és göcsörtös.A Törvény keményen bánik a gazdagokkal. A következőképpen szóltak: .Olvasd és értsd meg a Szent Iratokat! . (A szaklektor megjegyzése. Időnként romlott jaksajtot használtunk! Tanárunk egy dologról sosem felejtkezett el. Helyette nagy. Ha a fametszés* következett. és elég ügyesen csináltam. és minden csésze öt­ nyolcad pint. hogy a készlet egy hétre elegendő legyen? Jaszo nővéremnek gondolkodnia se kellett. kék és zöld. Amint beléptünk a tanterembe. végre magamra találtam. majd mielőtt eljöt­ tünk az iskolából. hogy gyerekekre pazarolják. vékony.18 HARMADIK SZEM magas lehetett. De akárhogy is volt.) . gyere­ kek. sárga. A számtan miatt sokat bosszankodtam. ezt éles késsel könnyen lehetett vágni. Indiából hozták. újra elismételtette őket. lilás árnyalatot kedvelte. Nagyon szerettem. Ha 753 szerzetes közül mindegyik 52 csésze campát iszik naponta. felmondatta velünk a Törvényeket. így túl drága ahhoz. Háttal voltunk a tanárnak. a puha mészkőben lévő fémes érctől kapták színüket. a fát sem pazarolhattuk. ezért a fametszést nagy dolognak tartják. pi­ ros. A Culán sokféle kréta volt. Ettől állandóan szorgalmasan dolgoztunk. * A fametszést vésésnek szokták nevezni.A jót jóval viszonozd! . Jaszo nővérem a lágyabb. a kész nyomtatólapot pedig fadúcnak. hogy az ilyen példákat megoldja. a „ceruzánk" pedig kemény kréta volt. zsírkőszerű anyaggal dolgoztunk helyette. Tibetben metszett falapokról nyomtatnak. Én a pirosas krétákat kerestem. hogy megértésre és méltányosságra tanítsa őket. mikor fi­ gyel bennünket.Segíts szomszédaidnak! . Puha. azt hiszem. örültünk nekik. sosem láttuk. mivel ugyancsak drága volt. mekkora tartály szükséges. Én azonban ehhez nem voltam elég okos.Szelíd emberrel ne harcolj! . amelyet a tengerszint felett 3600-3700 méternyire emelkedő Culahegyen gyűjtöttünk. Tibet­ ben a papírt házilag készítik.

. és olyat. és az izmokat is erősítette. Ez volt a . és egy hosszú kötelet rángattak. Legtöbben a galoppozó póni nyergén állva is eltalálták. ha már elértük a kellő sebességünket és lendületet. és azt a célt szolgálta. hogy érzékeltesse velük a könyörületességet. A GYEREKKOR 19 . Egy kis fadarab felső peremére lyukakat fúrtak. Aztán ék alakú fadarabokat kellett szereznünk . rendszerint az intézőt. bár a játék is keményen folyt. Az íjat indiai tiszafából. A jó fa ritka volt és becses. pont a megfelelő erezettel. majd a gólyalábon állva megverekedtünk egymással: aki leesett. megvártuk hát a megfelelő al­ kalmat. hogy jó fát adjon. én sosem tudtam ilyen soká a nyeregben marad­ ni. Azt mondogattam. Minden rábeszélőerőnkre szükség volt. Ke­ zünkben egy több mint négy és fél méteres rúddal nekifutottunk.I.A Törvény jóságos a szegényekkel.Ne légy adósa senkinek! Hogy mindig szem előtt legyenek. így jutottam át a folyókon. és nem volt mindig komor. mikor a társaim. meg kellett győzni a bolt tulajdonosát. hogy nem volt erő a lábukban. az íjpuskát tibeti fából készítettük. azokba tollakat szúrtak. hogy vegyünk egy párat. Mint buddhisták. akik megpróbáltak utánam ugrani. de nekem. A távolugrás más dolog volt. (Nyáron délben például 29 fok meleg van. tényleg ment az ugrás. Nagyon szerettünk gólyalábon járni. nem szaladhattunk le a legkö­ zelebbi boltba. sorra a vízbe pottyantak. hogy a legjobb pillanatban kérhessük. nem kellett a lóval bajlódni. hogy megedződjünk. az lett a vesztes. amitől a célpont föl-le ugrált. aki használtam a lábamat.láb­ tartónak. de éjszakára mínusz 4-5 fokra lehűl a levegő. hogy a tibeti. és megelégedéssel szemléltem.) Az íjászat jó mulatságnak számított. a rúd se­ gítségével ugrottunk egyet. Az élet azonban nemcsak tanulásból állt. nem tudtuk kiszámítani. a táblákat pedig körbe. sosem lőttünk élő célpontra. a Törvényeket táblákra vés­ ték. Óriásnak öltöztünk. a falakra rögzítették. hogy a többiek olyan sokat lovagoltak. aztán. A gólyaláb otthon készült. merre. A lányok és a fiatalasszonyok tollaslabdáztak. A szolgák elrejtőztek. szélsőséges hőmérsékleti viszonyok közt is életben maradjunk. Télen sokszor még ennél is nagyobb a hideg. ami nem göbös.

20

HARMADIK SZEM

„labda", amelyet lábbal tartottak a levegőben. A lányok olyan ma­ gasra emelték a szoknyájukat, hogy rúgni tudjanak. Csak a lábukat használhatták, ha kézzel a labdához értek, kiestek a játékból. A jobbaknak sokszor tíz percig is sikerült újra és újra felrúgni a faszerkentyűt, mielőtt elvétették volna. A legnagyobb érdeklődés Tibetben, de legalábbis Ü-ben, - ab­ ban a tartományban, ahol Lhásza is feküdt -, a sárkányeregetést övezte - nemzeti sportnak is nevezhetnénk. Csak időnként, bizo­ nyos évszakokban engedhettük meg magunknak ezt a mulatságot. Régebben úgy vélték, ha sárkányokat reptetnek a hegyekben, pata­ kokban ömlik az eső, mert az Esőistenek megharagszanak, ezért csak ősszel, a száraz évszakban lehetett sárkányt eregetni. Az év egyes időszakaiban a férfiak nem kiáltoznak a hegyekben, mert az India felől érkező, párával túltelített felhők a hangvisszaverődéstől túl gyorsan szabadulnak meg a terhüktől, s nem ott, ahol kellene. Szóval, az ősz első napján a Potala tetejéről föleresztettek egy nagy sárkányt. Perceken belül különböző méretű és formájú sárká­ nyok lepték el Lhásza egét, amelyek ugrándoztak-tekergőztek az erős szélben. Lárma verte fel a várost. Imádtam a sárkányröptetést, és adtam arra, hogy az én sárká­ nyom az elsők között emelkedjen az égbe. A sárkányt mindenki maga készítette bambuszból. Legtöbbször finom selyem fedte. Könnyen lehetett jó anyagot szerezni hozzá, hiszen a ház számára becsületbeli kötelesség volt, hogy a sárkány kiváló legyen. A do­ bozformát vad sárkányfejjel díszítettük, szárnyat és farkat illesz­ tettünk rá. Viaskodtunk egymással, megpróbáltuk lehozni ellenfeleink sár­ kányát. Abban a reményben, hogy sikerül elvágni a köteleiket és elfogni lehulló sárkányaikat, a magunk zsinegére törött üvegszi­ lánkokat ragasztottunk, és egy részét bekentük enyvvel. Időnként éjjel kilopództunk, hogy felengedjünk egy sárkányt, a testbe és a fejbe kicsi jakvaj mécsest tettünk. A szem vörösen vilá­ gított, a törzs különböző színekben játszott a mélysötét éjszakai égen. Különösképp akkor élveztük ezt a szórakozást, mikor a nagy jakkaravánokat vártuk Lhodzong-ból. Gyermeki naivitással azt hittük, hogy a távoli helyek tudatlan népe mit sem tud az ilyen „modern" találmányokról, s elhatároztuk, félholtra ijesztjük őket.

I. A GYEREKKOR

21

Egyik módszerünk az volt, hogy három különféle kagylót tettünk a sárkányba, s ezek a széltől különös sivító hangot hallat­ tak, amelyek az éjszakában rikoltó, tűzokádó sárkányokhoz hason­ lítottak. Azt reméltük, ez üdvös hatással lesz ajakhajcsárokra, akik a magasban ugrándozó sárkány láttán rémülten fekszenek tábori ágyneműjükben. Erre a gondolatra kellemes borzongás futott vé­ gig a hátunkon. Még nem is sejtettem, hogy később, sárkányrepülő koromban, milyen nagy hasznát veszem majd e gyerekkori sárkányeregetésnek. Akkoriban egyszerűen játék volt csak, bár izgalmas és időn­ ként elég veszélyes játék: óriási, elálló szárnyú sárkányt építet­ tünk, megvolt két és fél négyzetméter is. Egy szakadék mellett, ahol különösen erős volt a légáramlás, a földre fektettük, kötelét a derekunk köré hurkoltuk, aztán amilyen gyorsan csak tudtunk, vágtázni kezdtünk a pónival. A sárkány hirtelen felemelkedett, majd felszállt, egyre magasabbra az égen, amíg csak bekerült a fel­ szálló légáramba, akkor rántott egyet, és felemelkedtünk a lóról: körülbelül három méter magasan repültünk, majd lassan himbálódzva ereszkedtünk le a földre. Néhány szerencsétlen flótás majd­ nem kettészakadt, ha elfelejtette kivenni lábát a kengyelből, de én, aki rossz lovas voltam, mindig időben leestem a lóról, és a felszál­ lás nagyon jó érzéssel töltött el. Bolondultam a kalandért, és rájöt­ tem, hogy ha az emelkedés pillanatában gyorsan meghúzom a zsi­ neget, magasabbra szállok, egypár ügyes rántással pedig másod­ percekkel meghosszabbíthatom a repülés idejét. Egy alkalommal nagyon lelkesen ráncigáltam a zsinórt, a szél is segített, és egy parasztház lapos tetején landoltam, ahol a téli tü­ zelőt tárolták. A tibeti parasztok lapos tetejű házakban laknak, a tetőn van egy kis párkány. Ebben tartják a száradó jakürüléket, amit azután tüze­ lőnek használnak. A ház, amelyre pottyantam, nem kőből épült, mint a legtöbb ház Tibetben, hanem vályogtéglából. Kéménye sem volt, tetőnyílás vezette el alulról a füstöt. Esésemmel felkavartam az ürüléket, és ahogy a kötél keresztülvonszolt a tetőn, a trágya jó része a lyukon át a lakókra hullott.

22

HARMADIK SZEM Minden voltam, csak kedves vendég nem. Megjelenésemet -

én is a nyíláson keresztül értem földet - dühkitörés fogadta, és mi­ után a házigazda elporolt, apámhoz hurcolt újabb kezelésre. Aznap éjjel hason aludtam. A következő nap azután egy cseppet sem üdvös munkára fog­ tak, végig kellett járnom az istállókat és összeszedni a jakürüléket, azt elvinni a gazda házához, és felhordani a tetőre. Nehéz munka volt, még hatéves sem voltam. De rajtam kívül mindenki elégedett volt, a többi fiú jót nevetett, a gazdának kétszer annyi fűtőanyaga volt, mint korábban, és apa megmutathatta milyen szigorú és igaz­ ságos. Hát nekem mi jutott? A következő éjjelen is a hasamon fe­ küdtem, de nem a lovaglástól! Azt lehetne gondolni, hogy Tibetben a gyerekekkel túl kímélet­ lenül bántak. De hát a gyengék számára sehol sem volt hely. Lhásza a tengerszint felett 3600 méterre fekszik, a hőmérsékletin­ gadozás igen nagy. Más területek még magasabban helyezkednek el, ahol az időjárás még zordabb. A gyengék könnyen veszélybe sodorhatják a többieket. A nevelés emiatt volt szigorú, nem pedig kegyetlenségből. A hegyi lakók az újszülötteket a folyóba mártják, hogy lássák, elég erősek-e az életre. Úgy 5200 méter körüli magasságban elég gyakran láttam kisebb meneteket, amelyek a folyóhoz közeledtek, majd megálltak a parton. A nagymama megfogta a kicsit, a család - az anya, az apa, és a szűkebb rokonság - körégyűlt. A csecsemőt levetkőztették, a nagymama előrehajolt és bemártotta a hideg víz­ be, csak a feje és a szája maradt kint. A fagyos hidegben a kisbaba előbb lila lett, aztán kék, végül tiltakozásul sírni kezdett. Halottnak látszott, de a nagymama, akinek nagy gyakorlata volt, kivette a vízből, megszárítgatta és felöltöztette. Ha aztán a kicsi élve ma­ radt, azt mondták, az isteni gondviselés vette kegyeibe, ha meg­ halt, sok földi szenvedéstől menekült meg. És valóban egy ilyen zord, fagyos országban ez a legkegyesebb módszer, még mindig sokkal jobb, ha egypár újszülött meghal, mintha később gyógyít­ hatatlan beteg lenne: Tibetben nagyon gyér az orvosi ellátás. Bátyám halálával tanulmányaim szükségképpen elmélyültebbé váltak, mert hétéves koromban hozzá kellett látnom ahhoz, amit az asztrológusok ajánlottak. Tibetben mindenről a csillagjósok dönte-

LA GYEREKKOR

23

nek, ajakvásárlástól kezdve az ember életpályájáig. Közeledett az idő, éppen a hetedik születésnapom előtt, mikor anyám nagy ün­ nepséget rendezett, amelyre meghívta az előkelőségeket és más magas rangú személyeket, hogy meghallgassák, miként szól a jós­ lat. Anyám kerek arcával és fekete hajával határozottan kövérkés asszony volt. A tibeti nők egy fakeretfélét hordanak a fejükön, efe­ lett úgy szedik redőbe a hajukat, hogy a lehető legékesebb legyen. A kereteket nagy műgonddal készítik, gyakran karmazsinvörös lakkal vonják be őket, és kirakják féldrágakövekkel és j a d e - meg korállberakással díszítik őket. Az erősen beolajozott hajjal lenyű­ gözően néznek ki. Tibetben a nők vidám színekben járnak, sok a vörös, a zöld és a sárga. Legtöbben egyszínű kötényt viselnek, amelyet élénk, elütő, de az alapszínnel összhangban lévő vízszintes csíkok tarkítanak. Bal fülükben fülbevaló lóg, ennek mérete viselőjének rangjától függ, anyám az egyik legelőkelőbb családhoz tartozott, így fülbe­ valója tizenöt centinél is hosszabb volt. Úgy gondoltuk, a nőknek a férfiakkal tökéletesen egyenlő jo­ gokkal kell rendelkezniük, de a háztartás vezetésében anya to­ vábbment, vitathatatlanul ő parancsolt. Egyeduralkodó volt, aki tudja, mit akar, és azt mindig el is éri. Az ünnepséget megelőző izgatott sürgés-forgásban igazán ele­ mében volt. Szervezkedett, parancsokat osztogatott, kigondolta, hogyan lehetne túltenni a szomszédokon. Anyám jeleskedett mind­ ebben. Korábban sokat utazott apámmal, jártak Indiában, Peking­ ben és Sanghajban, így bővelkedett idegen ötletekben. Miután eldőlt, mikor lesz az ünnepség, a szerzetesek vastag, házilag készült papírra (melyet csak a legfontosabb események al­ kalmával használtak) gondosan megírták a meghívókat. Minden meghívó körülbelül 30 cm széles és 60 cm hosszú volt, apa pecsét­ jével ellátva. De minthogy anya szintén az első tíz legrangosabb család egyikéből származott, kettejük közös pecsétjével együtt az övét is rányomták a meghívókra, amelyekre így összesen három pecsét került. Végül is mindez nagyon impozáns volt. Engem ret­ tenetesen rémített a gondolat, hogy az egész hűhó csupán miattam

Még egy utolsó korty a tibeti sörből. A falakat le­ tisztították és újra festették. ame­ lyek színesen lobogtak a szélben. de mindig a szóbeli változatot tartották hitelesnek. mint akik megvesztek. A szolgák rekedtre kiabálták magukat. Az írásos és szóbeli üzenet kettősségében a múlt él to­ vább. sokszor teljesen különböző üzenetet visznek. nem jöttem rá. Az ünnepség pompája nagy tiszteletet ébreszt szüleim iránt mondták -. majd az írásos üzenet alapján megtá­ madták például a védtelen házat vagy menetet. a padlót felcsiszolták és felkefélték. és a hatalmas fekete szelindekek úgy ugattak. kis imazászlók díszítették.24 HARMADIK SZEM van. akiket külön erre az alkalomra fogadtak fel. veszélyes volt járni rajta. A nagyobb termekben lévő faragott faol- . hogy az üzenetek eltérnek egy­ mástól. A házban mindenütt nyüzsgés és felfordulás volt. a lovak nyerítettek. Réges-régen útonálló banditák tartóztatták fel a hírnököket. Tibetben a küldöncök két. Még manapság is előfordul. az udvaron pokoli lárma és zűrzavar uralkodott. amellyekkel gyakran csapdába csalták a banditákat. A meghívókat gyönyörű telivéreken lovasküldöncök vitték szerteszét. Mindegyik hírnök villás botot tartott a kezében. a botot a családi címer koronázta. hogy a társadalmi esemény fontosabb nálam. mert a súlyos kapuk dübörögve kinyíltak. Mivel egy időben indultak. Szokássá lett félre­ vezető üzeneteket írni. de számomra ez semmit sem jelentett és nem oldotta fel a szorongásomat. aztán nagy csörömpöléssel mindenki letette a csup­ rot. és a csapat vad kiál­ tozással elvágtatott. egy írottat és egy szóbelit. abba helyezték a meghívót.

hogy az üvegben ne maradjon semmi levegő. majd nagy üvegbe teszik. A GYEREKKOR 25 tárokat szintén letisztogatták és újra lakkozták. (Azért olyan óvatosan. de ők az „érinthetetlenek" kasztjába tartoznak. és sok új mécsest is kiraktak. A buddhisták nem ölhetnek. mint az újak. Anyám és a főintéző fel-alá rohangáltak. Mikor mindez elkészült. azt készült felszol­ gáltatni. mert a legkisebb karcolás tönkreteszi az egész virágot). amely felbukott a sziklán. és igen óvatosan megmossák. százféle színű és illatú virág nő rajtuk. Abban az időben több mint ötvenen szolgáltak nálunk. néhány ezüstből. hogy azok is szépen mutassa­ nak. A vi­ rág lassan növekszik. . rengeteg fogást készí­ tettek. így csak olyan állat húsát eszik meg. míg úgy ragyogtak. a többieket a jövendő eseményre fogadták fel. ott parancsot osztogattak. hogy alig lehetett megkülönböztetni. de mind szívvel-lélekkel végezte dolgát. az étel majdnem korlátlan ideig tárolható. és a ha­ gyományokhoz hű családok egyáltalán nem érintkeztek velük. Tibetben a rododendronfák hatalmasak. ahol a legszebb virágok nyíltak. Azután a virágokat egyenként méz és víz keverékébe mártják. Nagyon-nagyon hideg és száraz az időjárás. Még az udvaron is addig kaparták a köveket. A réseket színes anyaggal töltötték ki. de ha melegebbre is fordul. A szolgák hetekkel az ünnepség előtt kilovagoltak a Hi­ malája lábához. és a víz-méz keveréktől megtelik nektárral. Anyám eltökélte. Nálunk a kamrák tele voltak ilyen hússal. miközben rendszeres időkö­ zönként megfordítják. Rododendronvirágot tettetett el. a gabo­ na évszázadokig is eláll. Tibet természetes hűtőszekrény. a szerencsétleneket anyám elé hívták és megparancsolták nekik. melyik melyik. a szárazság tartósít. A konyhában is óriási sürgölődés folyt. A szolgák általában nyomorultul érezték magukat. de mind annyira csillogott.I. vagy amelyet véletlen megöltek. Néhány aranyból volt. itt kifogásoltak valamit. hogy a virág minden részét érje a fény. A félig bimbósakat leszedik. hogy a tiszta ruhák közül is csak a legtisztábbat vegyék fel. Vannak mészárosok is Tibetben. A hús egy évig. hogy ritka és drága csemegékkel kínálja majd a vendégeket. ügyelve arra. Akkor az üveget lezárják. Állandóan dolgoztat­ ták őket. és heteken át minden áldott nap kiteszik a napra.

A nők jók a takarításra.mondta. hogy jó lesz. és persze néhány más dologra is. Szeletelve szállítot­ ták Kínából. Kis cukrot is hintenek a szirmokra. és levest csináltak belőle. Tibetben a szakácsok férfiak. Valaki azt mondta. . Sok bambuszrügyet még főzés előtt megszabadítottam így a javától. mert mire Tibetbe ért.Ne légy bolond! Díszes ünnepséget kell rendeznünk. majd az így kapott lisztet is megpirítják. A campa a tibetiek legfőbb eledele. sosem tudta bebizo­ nyítani. A főzetet addig kavarják. lelki­ ismeretesebbek. . A készítményt . hogy havasnak látsszanak. boraxot meg jakvajat tesznek hozzá íz­ lés szerint. a fecsegésre. de sokak számá­ ra ettől még finomabbnak tűnt. még maga a tulajdonos sem ismert volna rá. Kiváltképp a frissen nyíló sárgászöld végekért ra­ jongtam.a campát . aki fogyasztás előtt szereti kivenni és levegőre tenni őket. különösen azért. hogy én voltam a tettes. Sokféleképpen készítették. A férfiak alaposabbak. végül megfűszere­ zik annak reményében. hogy kiszáradjanak és ropogósak legyenek. akik egész életük­ ben . aztán megtörik. én nyersen.az első étkezéstől az utolsóig . aztán beleaprítanak valamennyit abból. Nagy kár. hogy a „cápauszonyleves a legnagyobb ínyencség a világon". és sót. és ezért jobb szakácsok. A nők nem értenek a campa kavarásához. mert túl költségesnek találta ezt a csemegét. csipetnyi sóval szeret­ tem a legjobban. Szerintem borzalmas volt: lenyelni merő megpróbáltatás. sem a pontos keverék elkészítéséhez. végül egy tálba rakva felöntik forró. Apám morgott. Anya válasza jellegzetes női válasz volt. vajas teával. a szakács is a végeket szerette. és a szakács csak találgathatott. amíg tésztasűrűségű lesz. szintén Kínából hoz­ ták. a zamatos bambuszrügyet. se a szépségüket. A másik különlegesség a cápauszony volt. de nem alkalmasak a campafőzésre.négyzet alakúra nyújtják. az árpát először aranybarnára pörkölik. Vannak. de a háztartáson belül ez egyébként is rám tartozik. Árpából készül.csak campán és teán élnek. Kedvencemet. amibe ezek a szép kis virágok kerültek . Kicsit vesznek ebből. egyszerűen megromlott. Nem szépítve a tényeket. de ne veszítsék el se a zamatukat.26 HARMADIK SZEM Van.Tíz jakot és borjút vehettünk volna azon az összegen. .

ötven liternyi aranyló zsira­ dékkal.tízen lehettek. a nyakát megtekerték. Az olyan ügyetlen munkások. hogy nagyon higiénikus körülmények kö­ zött. ez jelentette a „köpülést". a szájába. Anyám beszaladt a zajra. a tömlő a cölöpre esett. Végigcsurgott a testén. hogy a szerencsétlen flótás fuldoklik. ahol a vajkészítés folyt. Ez volt az egyetlen alkalom. A tejjel telt tömlőt felemelték és ráejtették a kőre. Timon megcsúszott. amíg csak kész nem lett a vaj. mindenféle viszonyok között el lehet tengődni rajta. a levegőben maradt.odalett a vaj -. Megtöltötték jak. Akár­ milyen magas helyen. kire­ pedt. mikor szótlannak láttam. Ha nem figyeltek eléggé. és ernyedtebb „uhhh".órákon át verik a tömlőket. A szolgák közül néhányan a campát. Aztán az egészet föl-le mozgatták. belül szőrös kecskebőr tömlő volt. de a nyaka Timon kezében. hatalmas lapátkezével megragadta nyakánál a tömlőt. hogy ne folyjon. de még különböző díszesebb formákat is gyúrnak belőle. kőcölöpök álltak ki a földből. mint amilyen Timon is volt. aki az erejét fitogtatta. egyre lassabban megy a munka. felemelte és levágta. mindenesetre letépte a szakadt kecskebőrdarabót. Ereje megtette a magáét.nem mondhatnám. Beszívott „huhhhh". a szőr lejött a belsejéről és a vajba keve- . mert azt hitte. A GYEREKKOR 27 cipót.hallatszott. egyenesen bele az elképedt Timon arcába. tápláló étel. Egyhangú dolog volt nézni és hallgatni amint a szolgák . A helyiségben. Timon. ha nem elég óvatosan bántak a tömlővel. mint a többiek. amikor felemel­ ték. Lehet. de nagyon tömör. a szemébe. A campa önmagában unalmas. Emlékszem az egyik nagydarab emberre. A félig kész vaj egy része kifröccsent. A köpű nagy. és püfölni kezdte szegény Timon fejét.I. hogyan ütik a tömlőt a kiálló kőhöz. és a szétfolyó vajba esett. Kétszer olyan gyorsan dolgozott.vagy kecsketejjel.Öregszel. Egyszer csak valaki megszólalt: . mikor leejtették őket. és megkötötték. felfordították. néhányan a vajat készítet­ ték . tönkretehették a vajat. befedve kb. hogy a méregtől nem jött ki hang a torkán . Timon dühösen felmordult. az erőlködéstől kidagadtak az erek a nyakán. esetleg azért. Egyszer-egyszer. vagy túl régi volt. a fülébe és a hajába.

A lovak sosem dolgoztak két napot egymás után. A lámakolos­ torokban és a templomokban számos szerzetes egész életét az ál­ latokért való imádkozásnak szentelte. jóllakatott urak azután végigjárták a házakat. Vándorló szerzetest megetetni jócselekedetnek számít. mécsesekhez használták. Ha valaki azt akarta. hogy hosszú utazás előtt a lovakért imádkozzanak. milyen igényes háztartást vezet.28 HARMADIK SZEM redett. nagyon jól megélnek a „szakmai fogások"-ból. Ha egyik napon lovagoltak rajtuk. Az adósságot imával egyenlítettük ki. amelyekben a kamrabeli testek lakoztak. hogy a szom­ szédok megtudják. kitér az ajándékozó útjából. de a szőrcsomóktól mindenki idegenkedett. hogy a következő földi életben magasabb létformában szülessen újjá. A házunkban tartózkodó két szerzetes szintén kivette részét a jövendő esemény előkészületeiből. Tibetben a koldusok sosem szűkölködnek. de azt mondta. hogy ne fárad­ janak ki túlzottan. mert azt reméltük. és jó ideig távol tartja magát. mozdulni sem volt hajlandó. és elhíresztelték. rossz. kicsit megrázta a fejét és elfordult. Az elégedett. hogy milyen finom ételt kaptak. milyen finomat ettek. de megöltünk egy állatot és megettük a húsát. Senkit sem zavart. adósai vagyunk. Nálunk az volt a dolguk. Ha valamiért olyan mént választottak ki. mely az előző nap kilovagolt. A legtöbb keleti közösségben nem szé­ gyen a koldulás. Tibetben úgy hittük. mint mondjuk a jótékonysági célú gyűjtést más országokban. És az állatok tudták ezt. Nekik tették félre a rosszul sikerült ételeket is. vagy szétosztották a koldusok közt. ezáltal gondoskodtunk róla. miközben egyik lámakolostorból a másikba megy. A koldulásnak is megvannak a szabályai: ha valaki ajándékot kap. A kéregetés elfogadott dolog. Ugyanez vonatkozott az igavonókra is. Sok szerzetes. hogy győ- . ha egy-két tucat szőrszál került a vajba. örülök. a szomszédok pedig látták. és imádkoztak azoknak az állatoknak a lelkéért. jó ételt adott a kéregetőknek. Odamentek a kamráinkban tárolt állati tetemekhez. egész úton kéreget. hogy ha véletlenül is. az csendesen állt egy helyben. A vajat ilyenkor fél­ retették. nem tartják rosszabbnak. a következőn pihentették őket. Mikor a nyerget végre levették róla. mintha csak azt mondaná: „na. akik felolvasztották és átszűrték egy ruhán.

hogy egerek maradhassanak egyáltalán. jogaik vannak. hogy a végső vágta előtt pihent egy kicsit. Ezután térdre borultak. Ha éppen nem volt elfoglalva a kicsinyek szoptatásával. A tibeti állatok nem dédelgetett kedvencek. mint egy négylábon járó csontváz. és zihálva átadták a szóbeli üzenetet. de nem is rabszolgák.Egyszer közbeszóltam és teljesen megszégyenültem. és szigorú fegyelmet tartott az egerek között. akik hasznos célt szolgálnak. anyát követte szobáról szobára. a csodával határos. A GYEREKKOR 29 zött az igazság". Értelemszerűen Younghusband-nek hívtuk. amilyen gyorsan ideért! Semmi kétség. és a kölykök közül csak a mi konyhai macskánk maradt életben. ami ezután következett. Kicsi volt és fekete. velünk lakott. Három macskánk volt. Az anyai köte­ lességtudás példájaként mindent megtett. lengetve a villás botokat. és mindegyik egyre magasabb létformában születik újjá. Az egereknek nagyon óvatosan kellett közle­ kedniük. A második macska a konyhában lakozott. Öregecske volt. és remek étvágya ellenére úgy nézett ki. és egy kicsit együgyű. nem így volt. minden erejüket beleadták abba. valójában minden teremtménynek van lelke. akárcsak az embereknek. A szamarak még rosszabbak voltak. hogy megtisztelje a főurak küldönceit. és ne legyen belőlük macskaeledel. . ezek állandóan szolgálatban voltak. majd a földre roskadtak páratlan színpadiassággal érzé­ keltetve. Anyja 1904-ben megijedt a Younghusband-expedíció fegyvereitől. A harmadik macska nagyon tekintélyes matróna volt. élőlények.I. Megvárták. Láttam. hogy a macskanépesség száma ne fogyatkozzon. Az intéző lejött a szobájából. .Nem. és akiknek. A meghívókra gyorsan megérkezett a válasz. hogy a Rámpa ház meg­ kapja az üzenetet. majd idő előtt szült. A hírnökök lekapták az írást a botról. Legyünk tapintatosak és borítsunk fátylat a fájdalmas jelenetre. Egyikük az istállókban lakott. majd kiugrott a szíve a sietségtől. A mi szolgáink is részt vettek a játékban. A buddhista hit szerint minden állatnak. aztán lefeküdtek és megpróbáltak rágurulni a rakományra. Vágtatva jöttek a lovasok.Szegény ember. Egymás szavába vágva a küldöncök köré gyűltek. míg megrakták őket. Nagyszerű ember! . .

sokkal jobb. és nekem nincs választásom. A sorsomról döntenek. Hajós? Alacsonyabb kaszt? Nem! Hivatásos sárkányrepülő leszek. a második Lobszang. mint a madár. és rengeteg a tennivaló. Az asztrológusok ma hallatják hang­ jukat! Talán kicsit későre hagytam. De ha egy fiú kolostorba vonul.30 HARMADIK SZEM Végül elérkezett a nagy nap. . Négy óra van. végül is egy Rámpa vagyok. (Nem. . az igen. Az jobb. De várjunk csak! Tényleg így volt? A hajósok alacsonyabb kasztba tartoznak. aki a negyven mérföldnyire lévő Cangpo folyón rin­ gatózik és himbálódzik. már nem ugorhatok ki az ab­ lakon. a szüleim neveztek el így. amelytől annyira rettegtem. annak meg követni kell a hagyományokat. Én kedden születtem. mint lefelé sodródni az áradó folyón. Kelj fel! Félrelöktem a takarómat és felkeltem. Az a nap. akik visszahoznának.Micsoda? Még nem vagy fent. ezért első nevem a Kedd lett. és csodálatos. Sárkányrepülő leszek. kap egy „szerzetesnevet" is. óri­ ásfejű sárkányokat készítek. Különben is. Kedd Lobszang Rámpa? Szavamra. mert az ember szabad. hétalvó vagy. Mi mást tehettem. Tibetben a gyerekeknek két nevet adnak. vártam. hogy megszökjek. Még csak az első napsugarak kukucskáltak a távoli hegyek mögül.Ennek a napnak kellett kijelölnie szá­ momra az ösvényt. Hétéves koromban hajós akar­ tam lenni. legyek sárkányrepülő. amelyen egész életemben járok majd. ragyogó szemű. amikor az egyik szolga berontott a szobámba. az elsőt a születés­ napja után. apa hamar utánam küldené az embereit.Vajon ez vár rám? Csak órák múltán tudhatom meg. mert favázra feszített jakbőr csónakot használnak.) Talán az asztrológusok azt mondják. .

Szóval. elvonulva a felfordulástól. ne légy olyan durva. mint egy negyvenéves. Apám. anya.Tibetben rugalmasak az időpontok . mint egy remete. Kedd Lobszang! A varkocsodnak egyenes­ nek és fényesnek kell lenni. . nem tudok ilyen aprósággal törődni. hogy a Dzsokangba. a Ihászai „székes­ egyházba" menjünk: a soron következő eseményeknek nyilvánva­ lóan vallásos hangulatot kellett adnunk. bárcsak vele lehetnék. Anyám. hogy a gyüleke­ zőhelyre szólítson. és úgy ragyo­ gott.megszólalt egy gong. Azt kívántam. meg velem együtt még öten. olyan ko­ pasz leszek. az utolsó simítások. Tíz óra körül . bezárkózott a szobájába. akár a forgószél. Valamennyien megnyergeltük a pónilovakat: apa. máskülönben tiszteletreméltó anyád megnyúz. Jaszo.Maradj nyugton. ott ültem a földön egy makacs férfi szolgával. . Anyám úgy rendezte.Második fejezet A GYEREKKOR VÉGE . . és mindenütt izgatott hangok! A nálam két év­ vel idősebb Jaszo úgy nyüzsgött. több anyám van. mint egy kővé fagyott jak. lecsavarod fejem. Végül ez a szerencsétlen akármi a fejemen olyan merev lett. mint holdfény a tavon. letéped a fejemet. Néha már azt hittem. én ugyancsak vona31 .Oh. Julgye! Ha nem hagyod abba. sietek. jelenést látok. aki a varkocsomnál fogva húzott felfelé.De Julgye. mindenütt jelen volt. Még az utolsó parancsok.Jaj.

nagy lyukú -. hogy milyen kormányzati formák (igen. kagylók recsegése hallatszott. amelyeket a kegyükért esdeklő jámbor hívők hordtak oda. . saját érdekében sohasem. A falak mentén isteneink aranyszobrai álltak. A székesegyház 1300 éve fogadta ezen a helyen a hívő­ ket. A templom kö­ rül . aztán a Kjicsu síkság mentén lovagolva magunk mögött hagytuk Sö falvát. Az imádkozást befejezve. élt a hatalommal és az uralko­ dás eszközeivel. A zarándokok áhítatosan vonultak a „belső körön". néhányan sajátos tanításban részesültünk. akikben a sóvárgás netán legyőzné az áhítatot. és imamalmok százait pörgetve szakadatlanul ismételték a mantrát: „Om mani padme hum!". a Legfelső Fellebbezési Bíróság feje a dalai láma volt.talán kivétel nélkül . bárki folyamodhatott hozzá.hogy látni lehessen. tudta előre. Idő marta. és fél óra múltán ott álltunk a Dzsokang előtt. akiknek léptei többcentis csatomaszerű mélyedéseket vájtak a kövezeten. Körbejártuk mi is a belső kört.32 HARMADIK SZEM kodtam. hogy a kérést teljesítsék és az igazságtalanságot orvosolják.a zarándokok csalogatására . üzletek és bódék so­ rakoztak. és akár könnyű nyári felhő a hegy gerince körül. Csak néhány kiváltságos látogathatott ide. de kizárólag az ország érdekében használta mind­ ezt. s hogy a papi tudomány ne menjen feledésbe. Bár sok-sok évvel később történt. a láma gondoskodott arról. A legis­ mertebb istenek szobrát majdnem ellepték a drágakövek és gyé­ mántok. Ha a beadvány vagy a kérés tisztességes volt. Kis. Érdekes lehet. gongok hangja szólt. füstölők nehéz szaga ke­ ringett a levegőben.kis házak. az országban . Joggal mondhatom. felmentünk a templom lapos tetejére. fémlemezek védték őket azoktól. ahogy a hagyomány megkívánta. Erős. Az állam és az egyház. többes szám!) léteztek Tibetben. elhaladtunk a 120 méter magas és 360 méter hosszú épülethegy. megfeketedett gerendák tartották a tetőt. Egyeduralkodó volt. apa közéjük tartozott. . A tömör arany gyertyatartókban 1300 éve nem aludtak ki a gyer­ tyák. sötét mélyedésekből csengettyűk.mindenki szerette vagy mé­ lyen tisztelte. a Potala alatt. Megfordultunk a Lingkhor úton. a kommunisták megszállják majd Tibetet és a szabad­ ságnak bealkonyul.

Öt tartomány volt: Ü-Csang . nem létezik rajta kívül másik világ. A tibeti háborúk sakkjátszmához hasonlíthatók. A templomból csodálatos kilátás nyílt. és egyre inkább a tanácsok meg a nem­ zetgyűlés közreműködése nélkül kormányozta az országot. vagyis az egyházi tanácsnak négy. miről beszélnek. Országügyekkel foglal­ koztak. láma státuszú tagja volt. Nélküle nem lett volna miért harcolni: biztonságos helyre KELLETT mennie. Minden egyházi ügy eléjük került. a legtekintélyesebb Ihászai családok és lámakolostorok képviselői. és felelősek voltak az egyház és az állam integrálásáért. A nemzetgyűlés ritkán ült össze.H. a Ihászai folyók csörgedező vize. A nemzetgyűlést kö­ rülbelül ötven férfi alkotta. meg­ közelítően 400 főre növekedett. Két magasrangú tisztviselő. Víz szikrázott a fákon keresztül. hogy az or­ szágot összetartsa. ahogy gyakran nevezték és Sigace úgyszintén -.itt található Lhásza. a főváros. de ezekben az idősza­ kokban igen jelentékeny szerep hárult rá. Nem futamodott meg. akiket miniszterelnököknek is ne­ vezhetnénk. három világi és egy egyházi személyből. Ha a királyt leütik. akik Őszentsége után a láma. úgy tűnt. amely szintén négy tagból állt. ezért említettem a „kormányokat". Az alacsonyabb szinteken sok-sok lámako- . az északi Csang. hogy az Ékességes gyá­ ván „megfutamodott". Ahogy múltak az évek. a dalai láma egyre na­ gyobb hatalomra tett szert. mert valójában azok voltak. és a dalai láma Mongóliába menekült. A GYEREKKOR VÉGE 33 A dalai láma után két tanács következett. Csak válságos helyzetekben találkoz­ tak. Az első. Keletre a bujazöld. a keleti Kham és a déli Lhodzong. ame­ lyet sosem kormányoztak jobban. a nyugati Gartok. Északra és délre hegy­ óriások emelkedtek. a játszma elve­ szett. ha a tartományok vezetői is jelen voltak. mint például 1904-ben. A mi „királyunk" a dalai láma volt. Ezzel kapcsolato­ san sok nyugati furcsamód azt gondolja. „összekötő tiszt"-ként működött a két tanács között. körbefonták a völgyet. amikor az angolok megszállták Lhászát. nem tudják. és a véleményeket a dalai láma elé terjesztette. A nemzetgyűlés.és apácakolosto­ rokért feleltek. Ezután jött a minisztertanács. fák­ kal tarkított Ihászai síkság nyújtózkodott. Akik gyávasággal vádolják.

Mindannyian vagy legalábbis majd­ nem mindannyian hasonlítottak egymásra: lehetett akármilyen új a ruhájuk . rikoltozás. de mindig megújuló látványt. Külföldiek. Sivítás. A foltok a ruházat részei. Nyugatra a két testvérhegy.az övéket is foltok tarkították. néha megjegyzést tesznek a „foltozott külső­ re". mások vörös csuhában. Különböző ügyekkel foglalkozó szerzetesek nyüzsögtek min­ denfelé.az érzelmek delejes szálai mintha csak behálóztak volna. körötte a kereskedők bódéi és a piac. Az ég mélybíbor színű volt. ők „egyszerű" szerzetesek. akik láttak már tibeti szerzeteseket. azt remélve. Aztán felhangzott a dobok dörgése-morajlása és a trombiták ara­ nyos hangja. Néhányan állatokat vezettek. Az 1200 éves Nészár kolostor szerze­ tesei rendesek. a hóborította. A két hegy közt a hideg reggeli fényben a nyugati kapu csillogott. Magasabbra. Amint ott álltunk és néztük a régi.Buddha köpenyének foltjait idézve . néhányan sárga. távoli hegyek tiszta fehérje még jobban kiemelte szépségét. A székesegyház kertjében szüntelen morajlás hallatszott.34 HARMADIK SZEM lostor volt. a Potalából jöttek. A növendékek fehérben. a Potala és a Csakpori de­ rengett. az idősebbek mély basszusa meg a növendékek szopránja. ahol majdnem min­ dent meg lehetett kapni. Felettünk habkönnyű felhők úsz­ tak az égen. Mellettünk. kissé keletre apácakolostor könyökölt a halotti tetemek szertartásmestereinek a telkeibe. Messzi földről érkeztek. utóbbit a Gyógyítás Templomaként ismerték. ezeket mészárosoktól mentették meg és ritka pénzért vették. a meredek lejtőkön kis remetelakok gub­ basztottak.legyen állatról vagy emberrel szó . Az életmen­ tés nagy erény . és foltjaik világosabb árnyalatúak! . magában a városban megbújva a székes­ egyház északi falánál a tanácskozóterem látszott. tompa dobbanások . vagy láttak képeket róluk. zsoltárokat énekeltek. vagy akik meggyszínű ornátust viseltek.a megmentő becsületére válik. szerzetesek hangja szállt felénk. hogy is­ teni áldásban részesülnek. még közelebb a kincstár. Azok. zarán­ dokok mormolása a buddhizmus egyik legszentebb kegyhelyén. Közelebb. a rendőrszerzetesek sötét barnásvörösben sürgölődtek. ajándékokat hoztak. Legtöbben a vö­ rös köpenyesek voltak. akiken sok arany fénylett.

még ez is „vörös"-nek számít. mint ez is volt. A GYEREKKOR VÉGE 35 A szerzetesek a rend vörös köpenyét hordják. . A következő fél óra a trombiták szörnyű harsogásával. sok ilyen aranykabátos figurát láttunk. Később már nem lesz időnk az evésre. A sötét barnásvöröst téglavörösre. Tibetben ezzel köszöntik a látoga- . . mintha egy művész fehér ecsetjével megérintette volna a menny kárpitját. Beszélgettek és sört kértek. bíborszínű égen lehelletfinom bárányfel­ hők fodrozódtak. ha arra gondolok. A kertbe vezették őket. Akkor tekin­ tetünket a lobogó imazászlókra és a templom gyönyörű kupoláira emeltük. Anyám megtörte a varázst: . a vendégek tele­ eszik magukat és elégedettek. A kapukat szélesre tárták. klarinétokkal.hivatalnok-szerzetes a vörös köntös felett ujjatlan aranykabátkában jár.Nos. hogy a gyapjút hogyan festik. de a szegényháziak gyomra üres marad. A személyes kíséretében lévő szerzetesek vagy magasrangú lámák számára megengedett. fülsiketítő bőgésével telt: hangoltak a zenészek. gongokkal és dobokkal megrakva. Az arany szent szín Tibetben. a Potalában alkalmazott . Tudtuk jól. óriási zsivaly támadt. ezért mindig tiszta. Az intéző mellett két helyet­ tese állt. olyan alkalmakkor. amint a kopjazászlókat lengető felfegyverzett lo­ vasok személyében megérkeztek az első vendégek. hogy erőt gyűjtsünk a soron következő eseményekre. hogy megfelelő hangulatba kerüljenek. zörögve-csörömpölve megérkeztek a muzsikusszerzetesek. és a dalai láma hivatalos színe. A csodálatos. Ahogy átnéztünk a Dzsokang tetején. minden lépéssel közelebb ahhoz.min­ dig ragyogó. selyemsálakat hoztak. ne po­ csékoljuk az időt. hogy a szokásos vörös köpeny felett egy aranyat is viseljenek. mit csinálnak ép­ pen a szolgák. aztán ettünk valamit. amit magamban „a legnagyobb megpróbáltatásnak" neveztem. amelynek renge­ teg árnyalata van aszerint. Reszketek. de a főtisztviselők közül alig valakit. Némely.Türelmes pónilovainkkal végig­ csörtettünk a Lingkhor úton.II. és a látogatók üdvözlésére mindkét oldalon szolgák sorakoztak. Otthon anyám még tartott egy utolsó ellenőrzést. Nya­ kuk körül cintányérok lógtak. Sietnünk kell. Trombitákkal. de ami anyám számára a „nagy nap" volt. Az udvarban.

hogy megóvják a portól és a széltől. tovább­ adta bal oldali segédjének. ha igen nagy tiszteletben akart részesíteni valakit. Lovaikkal végigdobogtak a Lingkhor úton. a nyakra helyezett sálra hármascsomót kötött vörös selyemszállal. és az is. ez utóbbi pedig az adományozó nyakára teszi a sajátját. Az ajándékozás módszere a kö­ vetkező: ha egyenrangúakról van szó. ugyanígy a szerencsekívánatokat tartalmazó leveleket is. Az ajándé­ kokat mindig a megfelelő khatával együtt adják át. és a másik csuklójára helyezi a khatát. átvette a sálakat. A dalai láma csak elsőrangú sálakat ad és kap. bőrből készült maszkkal fedték az arcu­ kat. A tibetiek szilárdan hisznek abban. Még na­ gyobb megtiszteltetésnek számított. aztán a Potala árnyékában ráfordultak arra az útra. akiknek hosszú utat kel­ lett lóháton megtenniük.36 HARMADIK SZEM tókat vagy egymást. Az szintén meghajol. A kormányban az egyébként szokásos fehér kendők helyett sárgát használtak. az adományozó. ügyelni kell arra. A dalai láma. Éle­ tem későbbi szakaszában kétszer ért ilyen megtiszteltetés. aztán odaadja egy szolgának. ha ezenközben a tenyerét is felmutatta. Az intézőnek és embereinek egyre több dolga akadt. rengeteg vendég érkezett. máskülönben sértést követnek el. Meghajolt az újonnan érkezők előtt. amellyel a köszöntést viszonozhatta és a vendég rangjától füg­ gően csuklójára vagy nyakára tehette. leveszi a csuklójáról. hogy az ember egész élettörténete a tenyerére van írva. miközben a jobb oldalitól megkapta azt. aki az ajándékot kapja. Intézőnk. Lhásza váro­ sából. Az adományozó kicsit meghajol. és távolabbi helyekről. Nyolcféle sálkendőt használnak . Ha az ajándékozó alacsonyabb rangú. A hölgyek. Jöttek a szomszédos uradalmakról. mely csak a mi házunkhoz vezetett. jobb és bal oldalán egy-egy emberével a bejáratnál állt. Minden khata többször ke­ rült elő. hogy mindig a megfelelő minőségűt adják ajándékba.a nevük „khata" -. jól hátrahúzódnak és kinyújtják a karjukat. mintha az ember megemelné a kalapját) és a megajándékozott lábára rakja a sálat. megfordítja. le­ térdel és kiölti a nyelvét (Tibetben ez olyan. Az álarcra gyakran ráfes- . így a dalai láma ezzel a gesztussal legbarátságosabb szándékát fejezi ki a másik iránt.

Alvásra ugyanezeket a párnákat hasz­ náljuk. közben a nap folyamán többször. Itt üdítőket szol­ gáltak fel. Rö­ viden. annál szebbnek és fiatalabbnak mutatta a maszkbeli képmás. A GYEREKKOR VÉGE 37 tették viselőjük legjellegzetesebb vonásait. vagy hogy mennyit ér. Néhányukat anyám tartotta szóval. a nők egy másik cso­ portja is megjelent: a csüng lányok. a többiek körbe-körbe sé­ táltak a házon. Az előkelő hölgyektől Tibetben elvárták. Minél öregebb volt a hölgy. majd bevezették egy nagy terembe. úgy viselkedtek. hogy tömérdek ruhaneműjük és drága ékszereik legyenek. mint a széket meg a magas ágyat. Ezeket fel kellett vonultatni. és tulajdon­ képpen segítettek anyának a háziasszonyi teendőkben. a párnák négyzet alakúak: körülbelül 75 cm-esek. de mivel a bemutató sok öltözéssel és átöltözéssel járt volna. széles­ ségű és korú nők. a tibetiek általában sokkal kényelmesebbnek tartják a párnát. és egy percet sem haboztak. vas­ tagságuk úgy 22 centiméter. A legelőkelőbb családokból kb. vizsgálgatták a bútorokat és az értéküket találgat­ ták. Szerintem borzalmasan nézett ki. Annyi pedig bizonyos. a házat elárasztották a különböző magasságú. mennyibe került ez-meg az. csak akkor összerakunk néhányat. Tibetben nincsenek székek. így vagy úgy.II. a haja a legújabb divat szerint fésülve. aztán leültek és meg­ ittak jó néhány csésze vajas teát. negyven hölgy jött a kíséreté­ vel. Az újonnan érkezőket vajas teával kínálták. Céljához érkezve. Úgy tűnt. A házban nagy volt a nyüzsgés. felfogadtak manökennek néhány ún. A raktárakból egyre több és több ülőpárna került elő. az ünnepség valódi kezdetéig ezekből lehetett választa­ ni. Hogy a dolog még bonyolultabb legyen. de hát én mindig elfogult voltam a nőkkel. majd kimentek. hogy megkérdezzék az éppen arra haladó szolgától. ezen a napon tényleg útban vol­ tak. „csüng" lányt. . A legváratlanabb helyekről bukkantak elő. a hölgy levette álarcát és köpenyét. Mindig elbűvöltek ezek a festett arcok. legalább ötször-hatszor átöltöztek. melyet ebédlővé alakítottak. Jaszo nővé­ rem új ruhában parádézott. hogy új ruhát és ékszert vegyenek föl. párnákon ülünk törökülésben. A lányok anyám ruháiban jártak föl s alá. Elvegyültek a vendégek között. mint a nők bárhol a világon.

hogy utánozzák. Találtak egy két-három méteres rudat. Hárman feltartottak egy kb. vörös szegéllyel díszített hosszú szárú hófehér nemez­ csizmát. hogy megnézzék a műsort és meghallgassák a zenét. Pár kisebb fiú is nézte a mutatványt. Kijöttek. A kertben jó néhány hölgy kíséretében feltűnt anyám. hozattak egy akrobatacsoportot. lábán pedig vér­ vörös talpú. ó' meg szaltózott és macska módra talpra esett. De valamennyi­ üknek kemény feje volt. a legmerészebb felmászott és megpróbált fejre állni. semmi bajuk sem esett. Majdnem bo­ káig érő vörösesbarna jakgyapjú szoknyát viselt. és így néhány tojás nagyságú púptól elte­ kintve. Szörnyű zuhanással egyenesen a többiekre esett. Anya különös gonddal öltözött erre az alkalomra.38 HARMADIK SZEM A férfiakat jobban érdekelte a kerti szórakozás. egy társuk felmá­ szott rá és a tetején fejenállást csinált. Ekkor kirántották alóla az egészet. négy és fél méteres póznát. Ez utóbbi nem volt nehéz. fel­ tartották. Rögtön utána valami eldugott helyre ro­ hantak. a zenészek már jól felöntöttek a garatra a sok-sok tibeti sörtől. I . Hogy csipetnyi mulatsággal fűszerezzék.

hogy füle köré tekert vörös szállal kellett megerősíteni. látni akartam. A fakeret vörös lakkozott fából készült. ez válltól a derékcsomóig vérvö­ rös volt. A jobb vállán átvetett széles selyembrokát övet dereka bal ol­ dalán vastag karika fogta össze.. mikor hozzáment apámhoz.Igen kedvesem. sáfránysárga árnyalatba ment át..II. azon három amulett. aki Rakása asszonynál lakott. gyé­ mántokkal. (A száznyolc Tibetben szent szám. Megbűvölve figyeltem. csodálták a kerteket. A fülbevaló majdnem a derekáig ért. Az a szokás. Bíboros selyemblúzt vett alá. s a színeket úgy válogatta össze. akiknek elég hajuk volt ennyi copf­ hoz. ezeket min­ dig magán viselte. a másikat apa családjától kapta. ahogyan a lugasokra kúszó futórózsa.a dalai láma adta neki. mindegyik korbácsszíj vastagságú volt. mint egy kalapot. mikor már az orvoslást tanultam. A hölgyek különösen buzgón csevegtek. Az előző napokban anyám haját száznyolc varkocsba fonatta. nagyon szerencsésnek tartották)... Az egyiket a családjától. hogy a férj. Akkor kapta őket. s mindez csupán csak bemele- .? És így tovább. Később. Olyan nehéz volt. amelyet úgy viselt a feje tete­ jén. Doringék finom. úgy jellemeztem volna. és azokat az asszonyokat. mert a tibeti asszonyok a mindenkori társadalmi helyzetüknek megfelelően ékszerezik magukat. ha magasabb státusba kerül. hogy egymással összhangban legyenek és ugyanakkor különféle egyházi ruhadarabokat jelenítsenek meg. kicsit olyan mint apa egyházi ruhája.Hallotta. De mindenki a nap legfontosabb eseményére várt. . A vendégek sétálgattak. A GYEREKKOR VÉGE 39 Bolerószení kabátkája vörösessárga színű volt. A haj úgy tekeredett rá. vagy csoportok­ ban társasági ügyekről beszélgettek. Szűzanya módra elválasztott haja egy fakeret fejdíszen nyugodott. ékszert és díszeket vásárol a feleségének. fényezett kövecs­ kékből új szintet építettek a házukra. hogy a fiatal láma. jádéval és kör alakú aranylapokkal volt kirakva. Egyik fülén hosszú korallánc függött. hogy a „jódos kötszer" színéhez hasonlí­ tott. onnan a szoknya alsó széléig a halvány citromsárgából fo­ kozatosan mély. máskülönben el­ szakadt volna.ritka megtiszteltetés . . Sok ék­ szer volt rajta. hogy tudja a fejét balra fordítani. a harma­ dikat pedig . A nyakában aranylánc lógott.

Tőlük függött. aztán ahogy telt-múlt az idő. arany tömjéntartókból illatos füstoszlopok szálltak a magasba. amelyeket fino­ man lengetett a lágy esti szellő. mint apró manók. A megnyúló árnyak gyorsabban kúsztak a földön. kezükben égő vajmécseseket és füstölőket himbáltak és időnként csintalanul bohóckodva fölugrottak az alacsonyabb ágakra. messzi földről hozott növények és cserjék pom­ páztak.füzérekben lógtak az imazászlók. de az elcsigázott szolgák egyre újab­ bakat hoztak. elteltek a frissítőkkel.40 HARMADIK SZEM gítés volt: az asztrológus papok hamarosan megjövendölik sorso­ mat. mély csaholásuk elcsendesítve. A lámakolostorokból trombiták hirdették. körte. Ahogy az első zajos vendégek megérkeztek. A zaj és a lárma elriasztotta szokott helyükről a madarakat. és kijelölik azt az ösvényt. azok is elfogytak. hogy eltelt egy újabb nap.a nyár. melyen egész életemben járnom kell. Ad­ dig etették és etették őket. a falkerítéssel körülvett ker­ tekben. ame­ lyekben drága. a macskák hanyatt-homlok biztonságos helyre menekültek. minden fordulattal imádságok ezreit küldték az ég felé. amíg nem tudtak már többet enni. Most szerinte mindez úgy nézett ki. kisfiúk cikáztak a gondozott fák közt. A zenészek még pompás formában voltak. Az ételhalmok kisebbek lettek. Kezeit tördelve fel-alá jár­ kált. borókafenyőkről és ciprusokról . A föld felől. az egész országban híre ment. mit kell tanulnom. A nagyobb koronájú. egyenként kiszökdöstek a konyhák­ ba. a vendégek egyre lassabban mozogtak. mint egy rendetlen állatkert. Apám mindvégig rettegésben volt! Teraszos kertjeinek. vidám fesztelenséggel fújták a trombitát. A barack-. ha valaki a vendégek közül megállt.és törpe al­ mafák különös veszélynek voltak kitéve. hogy pihenjenek és még több sört igyanak. és aggódó hangon sopánkodott. Hangjukra száz meg száz vajmécses fénye gyúlt: csüngtek a faága- . Ahogy még jobban besötétedett. csattogtatták a cintányérokat és verték a dobokat. Még a hatalmas fe­ kete szelindekek is hallgattak. és megérintett egy rügyet. ma­ gasabb fákról . a fűzekről. milyen pályára kerülök.és nyírfákról. De nemcsak a madara­ kat. Esteledett. A nap leszállt a Himalája távoli csúcsai mögött. beesteledett. Mellettük öregasszonyok kereplő imamalmokat pör­ gettek. A fo­ gadott mulattatók elfáradtak.

Időről időre beigazolódott. Hosszan be­ széltek harmadfényről. Két láma az asztrológusok feljegyzéseit és a táblázatokat vitte. dre. vagy lebegtek a dísztó áttet­ sző vizén. fölléptek rá. majd mint csónak a homokzátonyon. A menetet két öreg. sípoló hang­ ját. fennakadtak a ví­ zililiomok levelein. és leültek a párnákra. melyeket a szolgák hordtak ki a kertbe. milyen öregek. A hétéves kisfiúnak a kitartás kemény próbája után be kell lépnie egy lámakolostorba. Amint az emelvényhez értek.II. A terefere abbamaradt. (Az istenek az ördögök és az emberek mind ugyanúgy viselkednek). mi csonangcsig . és felsegítette a látnokokat az emelvény lép­ csőire. az Állami Jósda lámakolostorából érkeztek.Lha. Aztán még egy órán át folytatta. .mondta. Felhangzott egy mély gongütés. kínai brokátból készült sárga palástjuk még jobban kihang­ súlyozta. Fejükön magas papi süveg. óriási fáklyákat vittek. Ó'ket apám és anyám kö­ vette. ekliptikáról. fel­ vázolta a jövőt. mint két elefántcsont faragvány. amit jövendöltek. ott majd . Most egy hétéves fiúcska számára teszik majd ezt. Az előző héten a dalai lámához hívták őket. hogy meghallja a főasztrológus éles. így megmondható előre. ráncos nya­ kuk majd megroggyant a nagy súly alatt. benne baldachinos emelvény négy tibeti üléssel. A két nécsung-i öreg a legtapasztaltabb asztrológus volt az egész országban. Egymás mellett álltak. himbálództak a házak ereszein. Elöl négy szolga ment. nagyon öreg ember zárta. aztán továbbsodródtak a szigetnél menedéket kereső hattyúk felé. Pa­ zar. A GYEREKKOR VÉGE 41 kon. mindenki fe­ szülten figyelt.kiáltot­ ta elbűvölten a közönség.. másfél-negyedfényről és en­ nek vagy annak az ellentétes hatásáról. hogy lássa a közeledő menetet. egyik oldalán teljesen nyitott sátrat. megmondta előre. hogy neki jósoljanak.. Mindenki megfordult. A menet lassan elérte a díszemelvényt. A kertben felállítottak egy nagy. kire milyen jövő vár. Két másik előrelépett. aztán tíz percet pihent. A mögöttük lépdelő négy trombitás ezüst hangszerén fanfart fújt. Az emberek körbegyűltek. Még vagy egy órán át egyfolytában be­ szélt. Egy későbbi fejezetben lesz még szó az asztrológiáról. Megtörtént.Hále! Hále! (Rendkívüli! Rendkívüli!) . .

Akik messziről jöttek. A hatalmas kapu még egyszer kitárult. aztán reggel indultak útnak. A tömeg lassan szétoszlott.az udvaron folyt a gyülekező. elhagyja a hazáját. A többiek elutaztak a kíséretükkel együtt. a társaság kiözönlött rajta.42 HARMADIK SZEM sebészorvos szerzetesnek tanul. hangos kiáltozás . Nagy nehézségeket kell elszen­ vednie. míg teljesen elhalt és mindenre rátelepedett az éjszaka csendje. és idegenek között fog élni. Patkókopogás. hogy megvilá­ gítsák az utat. de legvégül boldogul. Fáklyákat vittek magukkal. halkult a lódobogás. egyre halkab­ ban hallatszott a lovasok beszélgetése. nálunk töl­ tötték az éjszakát. . Ahogy távolodtak. Elveszít mindent és újra kell kezdenie mindent.

gyerünk. útban vagy! Fel­ keltem. Apa a ház és a kert felújításáról beszélgetett egy régi barátjával. bementem a házba. az abrak puha. Minden szobát elfoglaltak. a lovakat elő kell állítani. de egy ideig mégsem tudtam elaludni. hidegkék fénye visszaverődött a hóföd­ te hegyekről. Rengeteg tea fogyott. Másnap reggel durva rúgás és egy türelmetlen hang ébresztett. a mé­ csesek még pislákoltak. Már csak a hold világított. anya cso­ portról csoportra repdesett. Nyugtalanul járkáltam.inkább velük alszom. Az utolsó mulatózok erőt gyűjtöt­ tek az éjszakára. dolgom van. A lovak aludtak. de ez sem hozott megnyugvást.A lovakban több az érzés. hogy még utoljára néhány szót válthas­ son mindenkivel. és kezdtek eltünedezni az ételek is. rugdaltam a köveket és mindent.Na. Az istállókban meleg volt. vagy felébresztett egy hirtelen hangorkán a házból. ami az utamba került. a vendégek fáradtak és vidámak. A vendégek szedelődzködtek. Egyik könyökömre támaszkodva kinéztem. 43 . Azt mondta neki. volt. Ott továbbra is nyüzsgés volt. hogy valami ennivalót keressek. aztán szép sorjában mindegyik ellobbant.morogtam magamban . oldalba bökött egy ló. üveget akar hozatni Indiából. Kedd Lobszang. Azt mondta: . Én is elaludtam. Akárhányszor elszunyókáltam. a szolgák kimerültek és ingerlékenyek voltak. . nekem nem jutott hely. Lassan elültek a zajok. . Senki sem törő­ dött velem.Harmadik fejezet AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON Bent a házban még mindig zajlott az élet. a többiek az ol­ dalukon fekve. amelyik állva.

és nem számított rendkívüli látványnak. mielőtt a korbácsoló. 108 a szent szám. és amikor az hirtelen elbújt a fekete ködben. mi kell. ha egy ló vagy kutya vezette a menekülő­ ket. mégpe­ dig nemcsak azért. és a jakok is eléggé immúnisak voltak. magából a csészéből és a fedeléből. hogy beérjünk a bazárba. a tartóból. ugyanakkor azokra a dolgokra is utal. ame­ lyekre egy szerzetesnek mindig emlékeznie kell. mint aki először látja a várost. hogy ne menjen be a por. és 108 fényes fagyöngy lesz rajta. Úgy néz­ tem körül. és a tülekedésben Cu sokszor hangosan odaköszönt valamelyik régi barátjának. Ezek ezüstből lesznek. Cu a lován. mindenki sürgősen menedéket ke­ resett.44 HARMADIK SZEM hogy a ház ablakait beüvegeztesse. és valóban nagyon sokba került a szállítás. Tibetben a férfiak bő. apám maga elé hívatott és azt mondta: . de nem átlátszó viaszos papírt feszítenek. A boltok tele voltak alkudozó kereskedőkkel. Az ablakkeretre áttetsző. hogy ta­ lán utoljára is. mert még növésben voltam. ahogy elhagytuk a körutat. metsző szél elérné. A szélviharok idején veszélyes dolog volt utazni. egy csészére és egy rózsafüzérre. Átvágtunk a tömegen az üzletek­ hez.Menj. a szélkergette. Nagyméretűt. nem annyira a betörők távoltartására. Egyesek teát hoztak Kínából. a rózsafüzér fából. Venni kellett egy barnásvörös köpenyt. Mikor az utolsó vendég is eltávozott. sokszor aprókavics nagyságú porszemek át­ szakították a papírt és még a fedetlen kézen és arcon is mély sebet ütöttek. amire szükséged lesz! Cu tudja. Az ablakokat kívülről fatáblák fedték. melyet az erős szelek felkaptak és ide-oda hordtak. egyál­ talán nem gyártottak üveget. má­ sok indiai kelméket kínálgattak. hanem egy másik. hosszú köpenyt . Ha az ablak szabadon maradt. ahova igyekeztünk. inkább. A lhászaiak mindig gyanakodva tekintettek a hegycsúcsra. A macskáknak sosem esett bajuk a viharban. a Potala mellett újra jobbra fordultunk. és vedd meg. hasonlóan praktikus okból is. azután. De nemcsak az emberek voltak éberek: figyeltek az állatok is. A csésze három rész­ ből áll majd. akik éppen akkor érkeztek Lhászába. és attól féltem. Tibetben nem volt üveg. Elindultunk. mire is lesz szükségem: egy faedényre a campának. én a pónimon. Az udvarról kilépve jobbra vettük az irányt. Elgondoltam.

és amíg apám élt. Az átlagos szerzetes pl. néhány külön­ böző amulettet.meg egy kést a faragáshoz. amíg tanultam. és egy csészét . egy kis bőrtáskát a pörkölt árpának. egy kést. egy fából készült campatálat. óriási birtokokkal szerte az egész országban. Cu szigorúan ellenőrizte szánalmas kis bevásárlásomat. amelyeket aztán mindig magukkal visznek. egy zacskó pörkölt árpát. Apám többszörös milliomos volt.persze nem ezüstöt. Még­ is. és azokat is csak közepes minőségben. és nem­ ritkán kis campa-téglákat. Vet­ tem tehát egy pár jakbőr talpú szandált. szegény szerzetesként kellett élnem. Itt raktározzák el a legszükségesebbnek tartott dolgokat. mint reméltem . ezek képezték majdani vagyonomat. egy rózsafüzért. AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 45 viselnek. A felsőrészt felhúzzák.. amit nekem kellett kifényesíteni. a szerzetes egész világi va­ gyonát magánál hordja. csak a legszükségesebb dolgokat engedélyezte. a campaedényét. mert egy „szegény növendékhez" azok illenek. a csészéjét. s az kitáskásodik. Ne felejtsük.III. ékszerekkel és temérdek arannyal. . szorosan megkötik a derekukon. Az egyszerű olvasóval..

legalább valami hasznom is származott belőle. a hosszú. Előzőleg reménykedtem. Hazafelé Cu egész úton előrelo­ vagolt. A korábbi terveimre gondoltam. csak a „na gyerünk". a sok semmirekellő. Micsoda titkok rejtőztek a papír fedte ablakok mögött! Mennyi. . ha csak ritkán is. gyerünk. Úgy ordított. ki­ ugró ereszeket. ahogy a já­ rókelők között bóklásztak. mint egy régi barátra. meg azokra a dolgokra. milyen szerencsések azok. Nem volt más választásom. és mennyi mindent tud­ nának mesélni a nyitott fatáblák. mit gondolnak ezek a fi­ úk manapság! Mikor én voltam fiatal. morogva is­ merkedtek. az árakon civódtak. Ahogy ráfordul­ tunk a Lingkhor útra. motyogott és morgott a „mai fiatalok". ha beszélni tudnának! Úgy néztem mindenre. és látni fogják. a cápauszonyt árusító kereskedéseket. Fel sem merült bennem.Na. vagy követem őt. hogy ezüstcsészém lesz. Kóbor kutyák kószáltak mindenfelé. miközben Cu bömbölő hangját hallottam. Szóval reményem. vagy földbe gyökeredzett talán a lábad? Nem is értem. Cu-t nemigen érdekli. miket vettem. Otthon anyám megnézte. Az utcát sosem láttam még ennyire von­ zónak. hogy hátramaradok. a kétszintes épületeket. hogy netán fe­ lülbírálja Cu-t. s oda a fülem.Úgy tűnt. naplopó csavargó miatt. akik minden nap látják. amint nyájasan bár. igen éles szél támadt. hogy min­ denki meghallja : . és azt mondja. s a fülem a helyén marad. és azt gondoltam. hogy. aki mind kábulatban él. Még egyszer meghallgat­ tam a kereskedők és a vásárlók vidám évődését. a világ minden tájáról való csodás áru cserélt gazdát azokon az erős faajtókon át. de újra látom majd ezeket az utcá­ kat. Jakok nyögtek rekedtes-öblös hangon. amikor egy hatalmas és fenye­ gető kéz lesújtott rám. gazdájuk szerencséjére várva lovak nyihogtak kedve­ sen egymásnak. . Cu előttem haladó ter­ metes alakjával felfogta a szelet .46 HARMADIK SZEM Újra megnéztem az utcát. szaglásztak. és sajnálatomra. újra szerte­ foszlott. meg volt elégedve mindennel. jobb minőségű dolgok kellenének nekem. és az ajtók előtt sátrakban kirakott nyeregtakarókat. még egészen másként volt. megragadta a fülem és vadul megtekerte. Kedd Lobszang. be kellett érnem egy kézzel esztergált facsészével. ame­ lyeket szerettem volna megvenni.

hogy minden apró-cseprő szeszélyüket kielégítsék. Határozottan nem abból a fajtából való vagyok. hogyan bánnak a kis novíciák egyikével-másikával. . Olyan nagy volt. Apa el volt foglalva a rendfó'nökkel és az apátokkal. hanem tizen­ négy apát. Ha­ lálra untam magam. mikor megtudtam. mint egy halom rizs. A várost fal vette körül. valamennyien a szigorú fegyelem hívei. A szabadban akartam lenni. hogy ilyesmire kell a drága időmet pazarolnom. és elvitt. A neve rizshalmot jelent. hogy selyempárnákon üldögéltek. mert számomra mindez valódi megpróbálta­ tást jelentett. tízezer szerzetessel. Ehelyett pedig körbehurcoltak mint valami díjnyertes jakot és lompos öreg hölgyeknek mutogattak. De nem voltam olyan hangulatban. és folyto­ nosan a szolgákat hívták. szerettem volna jól érezni magam a hátralévő néhány napban: sár­ kányt eregetni. kis kőházaival. hogy tekintélyesnek érez­ hessem magam. önfenntartó volt. Kedvét lelte az utazgatásban. hogy értékelni tudtam volna az építészeti műremekeket. hanem hogy én tegyem tiszteletemet ismerősei­ nél. A Rizshalom valójában hét kolos­ tor egy helyen. Reszkettem a félelemtől. Apának meg kellett látogatnia a drepungi lámakolostort. és teraszosan egymásra növő épületeivel.III. Boldog voltam. az íjászatot. akiknek egész álló nap semmi dolguk sem volt azon kívül. hogy nem Drepungba kell majd mennem. Drepung a világ legnagyobb lámakolostora. De nemcsak anyám okozott annyi sok szívfájdalmat. és nem is a Lhászától hárommérföldnyire épült Szera-ba. Anyám körbehurcolt a tekintélyes Ihászai házakon. én meg mint egy elhagyott gyermek vigasztalanul kóboroltam körbe-kör­ be. amikor apa szavaival élve „a kellemes séta a napsütötte rónán" vé­ get ért. ezekből állt nap-nap után minden látogatás. hogy nem egy ember irányította. és határo­ zottan bántott. a fény­ ben tündöklő kupoláival és tornyaival tényleg úgy nézett ki a tá­ volból. aki könnyen elviseli mások hülyeségét. a társasági életben és az udvari­ as fecsegésben. gyakorolni a rúdugrást. magas templomaival. mikor láttam. nem azért. hogy megnézzem. AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 47 Az utolsó héten nem hagytak egyedül. és valóban. és még boldogabb. és mint jó vá­ ros. Hét különböző rend és hét különböző iskola alkot­ ta.

90 cm széles és 25 cm hosszú kötet­ be jegyeztek fel minden részletet a családunkról. a szívem is darabokra törik. és a szolga máris hozta neki a vajas teát. Itt voltak a részletek. (Először azért.48 HARMADIK SZEM Végre-valahára elérkezett a hét vége. Hozzám fordult. Apa visszapattintotta a borókafából készített vastag papírlapokat összeszorító aranykapcsokat. amint felkelt. kb. Bementem csodálatos díszí­ tésekkel teli szobájába. akárki.ez a szobájában volt -. megsár­ gult oldalakon a történelmet olvastam. mi­ kor belépek a lámakolostorba.) Most nekem is alá kellett írnom a Könyvet. hogy kifejezésre juttassák. Itt jegyezték fel azokat a szolgálatokat is. A Könyv nagyon nehéz volt. aki Lhásza közelében . A súlyos. A főoltár mellett ült. Hosszú hallgatás után elmondta Tibet titkos történel­ mét. amely ezer meg ezer évre megy vissza. nem vagyok gyerek többé. melyeknek köszönhetően nemességre emelkedtek. valamint az akkor készített tábláza­ tok. amelyeket hazánknak és Uralkodónknak tettünk. Év­ századok óta ebbe a nagy. majd kis rézedény felett viaszt melegített. de érdekelt is ez bárkit! Napszálltakor apám értem küldött. egy történetet. ahol régi. A régi. A sárkányomat elszedték tőlem és elajándékozták. Megérintett egy gongot a könyökénél. mely az Özönvíz előtt is régi volt már. értékes könyvek sorakoztak a falnál. Aztán tiszteletteljesen meg­ fordult. hogy a Könyvet ne zavarhassák. Szerepeltek ben­ ne legrégebbi őseink. . hogy bejegyezzék fogantatá­ som és születésem időpontjait. hogy visszategye a védelméül szolgáló aranyládikába. faragott faborítók lassan visszakerültek a helyükre. az íjamat és a gyönyörű tollakkal díszített nyílvesszőket eltörték. és letérdelte­ tett maga elé. A Könyvet most másodszor nyitották ki miattam. ráöntötte a fülke fedelére. hogy berakja a ládikát az oltár alatti mély kőfülkébe. új élet kezdődik számomra.mondta -. Még ma is . Beszélt arról az időről. mikor Ti­ bet partjait ősi tenger nyaldosta. és nincs szükségem efféle dolgokra. és dicső tetteik. melyeken az asztrológusok jóslata alapult. és hogy az ásatások miként bizo­ nyították ezt. és lepecsételte. Úgy éreztem. és kényelmesen elhelyezkedett a párnáján. mert másnap. A Könyv felnyitásának szertartása következett. még apa is rogyadozott kissé a súlyától.

mondta -. Viselkedj férfi módra.a következő napon . ez volt a legjobb módszer: az érzelmes búcsúzkodás megnehezítette volna. Bár akkor cseppet sem értékeltem. Idegen leszel e ház számá­ ra".mondta. amire tanítottalak.Na. hogy aludjak. „Fiam. Figyelj rám: Ha nem állód ki a próbát. Fentről a tetőről az imazászlók csattogása hallatszott. Gyakran a környékbeli barlangokba járó szerzetesek fedeznek fel ilyeneket. Anyát nem találtam. Ezután meg­ változott a hangulata. fiú .hét. Felzaklatta az elválás. „Komoly megpróbáltatást kell elszenvedned. Visszamehetek a lovaimhoz. mielőtt beléphetsz a lámakolostorba". hogy kivétel nél­ kül minden kapott parancsnak fenntartás nélkül engedelmesked­ jek. és elhozzák apámnak. és emlé­ kezz mindarra. hogy távozhatok. Kint. campát és egy csésze vajas teát hozott. és nem vesznek fel a kolostorba. Utoljára bementem a szobámba. különös fémtárgyakat is.mondta . Ezzel befejezte. Az este. egy szót sem szólt többet. Lefeküdtem. . korábban elbúcsúzkodtam már a nővéremtől. Aztán találtak ismeretlen célból készült. Istennek hála ezért. A hold las­ san áthaladt az égen. megkövesedett tengeri állatokra és különös kagylókra akadhat. Jászé­ tól. vissza se térj. Hosszú ideig feküdtem apám szavain gondolkodva. később meg a rettegett másnapra. Utolsó szavai később sem hagytak nyugodni.úgy gondolod. mert olyan gyakran játszottunk együtt. hogy elhagyjam . én pedig . de a család hírnevé­ re vigyázok csupán. az ablakpárkányon egy éjjeli madár verdesett. egy szolga felébresztett. Lelkemre kötötte. csak intett. Miközben a sovány reggelit eszegettem. . nem tudtam elbúcsúzni tőle. A gyerekek iránti erős ellenszenvére gondoltam. Cu besietett a szobám­ ba. most elválnak útjaink. AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 49 ás. de nem azért. Ezzel sarkon fordult és elment. és elrendeztem az ágyamul szol­ gáló párnákat. már lefeküdt. Mutatott néhányat. kemény vagyok és szívtelen. Elaludtam. amint a csupasz farudakat csapkodták. és csak kilencéves volt.III. de ahogyan le­ ment a hold és a nap első gyenge sugarai megjelentek az égen. amikor életemben először nem otthon alszom majd. „A Törvény értelmében mutattassák rideg keménység az elő­ kelő születésiteknek és könyörület az alacsony származásúaknak .

engedje meg. hogy a búcsú elmaradt. az enyém . Átmentem a szobán. mindörökre. és csüggedten szomorú.ke­ mény volt. hogy idejekorán megtanuljam a fegyelmet és az állhatatosságot.bármely mércével mérve . megpróbáltam vol­ na rávenni. és ahogyan hittem. rémült. Elhagy­ tam hát az otthonomat. Magányos voltam. és az.50 HARMADIK SZEM az otthonomat . Sok tibeti gyerek­ nek könnyű élete van. Befejeztem a reggelit. Végigmentem a lépcsőn és elindultam. Pirkadt. hogy otthon maradjak. Azt akarta. Ha anya fent lett volna. . mint később rájöttem. apám parancsára történt. .. bedugtam a campaedényt és a csészét a köpenyembe.először. hogy kikísérjen..összetekertem egy másik köpenyt. mire egy szolga fi­ gyelmeztetett. Végigmentem a folyosón. a tekercsbe egy bőrtalpú csizmát tettem. de sötét volt még. hajnalhasa­ dás előtti sötétség. csendesen lépkedjek. ne ébresszem fel a háziakat. semmi kétség.

. Megjelent egy szerzetes. . és egy magas. Leültünk a földre. ha kész lesz.Szerzetesek szeretnénk lenni . és akkora zajt csapott. barátságosan fogunk viselkedni. ők is ide igyekeztek.mondtam. Kemény iskola. men­ tek. Akkor az egyik fiú lehajolt.mit akartok. csak fokozva az éhség okozta kínjainkat. nyomorult csirkefogók? 51 . azt hiszem. egy tapodtat se mozduljatok.válaszolta. hogy meghallották. mégis milyen kimondha­ tatlanul elérhetetlen! Végül kirepült az ajtó. a lábunk elfáradt már az ácsorgástól. A bejárathoz vezető kapunál két másik fiúval találkoztam. Milyen közel az étel.Na. Azt hiszitek.Mit akartok itt. . . felszedett egy követ. . ijedtünkben fiatal fának néztük. ha egy­ szer ugyanaz lesz a sorsunk.Negyedik fejezet A TEMPLOM KAPUJÁBAN Az út egyenesen a Csakpori Lámakolostorhoz. egyikünk sem volt elragadtatva a másiktól. mint ajtót nyitni nektek? . csontos ember állt előt­ tünk. kezében hatalmas bo­ tot lóbált. de semmi sem történt. jobb dolgom sincs. sátánfajzatok? .ordította . de elhatároztuk. Egy ideig szelíden kopogtattunk. az egyik fiú. az bizony! Róttam a mér­ földeket.kiáltotta.In­ kább majomnak nézne az ember benneteket . Emberek jöttek. a növendékek tanítómestere lejön majd. Egy ablakból kellemes ételszag áradt. . a Tibeti Gyógyítás Templomához vezetett. Gyanakodva végig­ mustráltuk egymást.Várja­ tok ott. közben világosodott. kis híján hanyatt esett. aki óvatlanul túl közel lépett hozzá.A kapu bevágódott.

Rám szállt a por. De meg sem . Szomorúan összeszedtem a kis cókmókomat. és visszamentem negyven lépésnyire. Egyikőjük. vérezni kezdett. csak úgy.Szent ég! . A kóbor kutyák meg-megálltak egy pillanatra. ülj le. Fenyegetőn a botja felé nyúlt. Egyedül maradtam. hogy miért vagyunk egyáltalán. de gyorsan. hogy a szempillád se rebbenjen}. a hetedik születésnapomon éppen.És te itt? Mi ez ? Ohó! Egy kis hercegecske. aki vallásos akar lenni. mi van benned. tele ment vele a szemem és kis kupac gyűlt kifelé fordí­ tott tenyeremben. amíg nem mondom hogy elég. . éhségem egy­ re nőtt. kik vagyunk és még azt is. de úgy.Szerzetesek szeretnénk lenni . beborította a vállam. ahogy parancsolta. nézzük csak miből vagy. . El­ ment mellettem egy csapat fiú. Hajnal óta nem ettem. milyen tömés: ez a hely nem való puhány.Gyorsan befelé! Ha megfelelsz a vizsgákon.kiáltotta. azt mondta: .52 . . agyon­ kényeztetett hercegecskéknek! Menj vissza negyven lépést.sokan voltak . Az egyik fiúnak. egy pásztor fiának. intett. Először is. Megkérdezte. nincs elragadtatva tőlünk. HARMADIK SZEM . mik vagyunk.válaszoltuk. egy követ do­ bott felém.Mit mondtál.A másikhoz így szólt: . Ahogy a nap lefelé haladt az égen. belepte a hajam. Egész álló nap ott ültem mozdulatlan. A kő felsértette a fejem.Micsoda szemét népség jön manapság a kolostorba! A kolostor területét körös-körül hatalmas fal övezte. leültem keresztbe tett lábbal. Azzal hirtelen meg­ fordult és elment. aztán. Hirtelen mozdulattal a szegény szerencsétlen fiú felé lépett. vagy bottal kergetlek végig az úton. aki ijedtében teljesen megfeledkezett a fáradtságról. fiú ? Mészáros az apád? Húsvagdaló? Aki megszegi Buddha törvényét? És ide meré­ szelsz jönni? Tűnj el. és maradj ott elmélkedő testtartásban. hogy lépjünk be. Térden állva lépkedtem. hogy kíváncsian megszaglásszanak. nem ittam. Nem volt nehéz észrevenni. a torkom teljesen kiszáradt a szomjúságtól. marad­ hatsz. Az arra járó szerzetesek . majd nagyot ugorva elmenekült porzott a föld a lába nyomán. és egy szem­ pillantás alatt sarkon fordult. a félelemtől ott a hely­ színen majdnem összezsugorodtam.ügyet sem vetettek rám. A so­ vány szerzetes vad pillantást lövellt felém. jómadár! Lássuk csak. azután ők is továbbálltak.

A nap elbújt a hegyek mögött. apám nem engedi. Túlzottan rémült voltam ahhoz. aminek esetleg most gondolod. Ott kellett ülnöm mozdulatlan. amely egykor az ottho­ nom volt. Rettegtem a sötét­ ségtől. de ahogy a nap első sugarait megpillantod. a félelem tar­ tott fogva. ha kudarcot vallok a kitartás próbáján. majd elment. mit követelnek még tőlem. kis mélyedést kotortam a földön a csí­ pőmnek. mit hoz a holnap. Nem tudtam. hogy belépjek abba a házba.Fogd. minden tagom el­ merevedett már. kinyújtot­ tam a lábam. Féltem. A csillagok fénye­ sen ragyogtak az éjfekete égen. de akkor is ez volt az első éjszaka. besötétedett. mozdulatlanul. Jeges szél fújt. Aztán azt mondta: Most aludj. de először nem nyúltam értük. aztán az oldalamra feküdtem és megettem a campát. minden porcikám sajgott. A másikban kis tál campát tartott. az éjszaka külö­ nös hangjai. s a tartalék köpenyt a fejem alá téve lefeküdtem. a sötétben mozoghatsz. aki tapogatódzik a sötétségben. rettegtem a következő napoktól. rémisztően szigorúan. a fűzfalevelek susogtak és zörögtek. szomjasan. A lámakolostor ablakában ezernyi vajmécses lángja gyúlt. a legerősebb ok. Nem volt hova mennem. egy öregember lépteit. egyedül a félelmeimmel. Apa mindig szigorúan bánt velem. A kavicsos úton egy szerzetes közeledett. és ráadásul teljesen megmerevedtem.Megittam a teát. fiam.IV. helyezkedj ugyanebbe a testtartásba.Azzal összeszedte a csészét és a tálat. Felém nyújtotta őket. A renden belül csak azok töre­ kedhetnek magasabb rangra. mert ez próba. Még mindig mozdulatlan ültem. és egész nap ugyanabban a testtartás­ ban ültem éhesen. . Most egyedül kellett alud­ nom a hideg ég alatt. láttam. Valóban fáradt voltam már. és átöntöttem a campát a saját edényembe. és nem öncélú kegyetlen­ ség. Lassan felderengett a hosszú. Az első hét évem nem volt könnyű. amit az egyik kezében hoz. Felálltam. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 53 moccantam. akik kiállják ezt a próbát . Egyszerre csak puha csoszogást hallottam. amit nem otthon töltöttem. Az öregségtől remegett már a keze. hogy megmozduljak. hajlott alakja is. semmit se tehettem. kemény évek alatt elformátlanodott. Kitalálta a gondolatai­ mat és így szólt: . hogy ki-kilöttyen a tea. . körülöttem mindenütt sejtelmes hangok.

De mivel nem reagáltam. Hama­ rosan már csak a csillagok halvány fénye világított az éjszakai sö­ tétségben. fiam. és odébbálltak. talán megfeledkeztek rólam? Vagy egy újabb próbatételnek vetnek alá.és innivalót hoztam. ő sem fogad vissza. élettelen.Enni. rejtélyes ügyei­ ket intézték. Szuszogást hallottam. a kis vajmécsesek lángja is fellobbant a kolostorépületekben. valamit vonszolt maga után az úton. hogy fiatal még. ha nem fogadnak be a kolostorba. akár a méhek zsongása egy forró nyári napon! Ahogy múlt az idő. a hegyek mögött a közeledő nappal első fényei ragyogtak az égen. ahogy napszálltakor megint sötétedni kezdett. egyre jobban megmerevedtem. Hogy ne le­ gyek ilyen gyenge. mely mormogássá erősödik. kavicsokat rugdostak felém. még alig pirkadt. A reményem elszállt. mintha ott sem lennék. A különböző épületekből szerzetesek jöttek kifelé.54 HARMADIK SZEM Úgy tűnt. hogy csak a nők és a kislányok olyan ostobák. de a próbának nincs vége. vagy piszkos megjegyzése­ ket tettek. Aztán. hogy együttműködőbb áldozatokat keressenek. hogy sírjanak. Gyorsan felültem. Egy nagy fekete szelindek volt csupán. A lámakolostor fokozatosan életre kelt. Ebben az időszakban a hold későn kelt. és vigyázz. fi­ nom sóhajtás. mozdulatlan vá­ ros levegője vette körül. folytatta éjszakai küldetését. az a mondás jár­ ta. nem tud gyorsan járni. Végre meghallottam az öregember lépteit. később pedig mély zümmögés lesz belőle. de nem mertem megmozdulni. és egy sötét foltot láttam közeledni. mint mikor valaki ébredezik. Ez alkalommal több jóindulattal nézett rám és azt mondta: . zokogni tudtam volna. s máris trombita­ hangra ébredek. időnként porzáport zúdítot­ tak rám. szinte le sem hunytam a szemem. Kisfiúk kószáltak az úton. Hirtelen fel­ lángolt bennem a remény. majdnem lábra ugrottam. Tudo­ mást sem vett rólam. Felnéztem. Még jön a holnap. Először az alvó. mostanra már elgyengültem az éhségtől. nem mertem elaludni. és újra a szemlélődés pozitúrájába merevedtem. olyan. mert ha megmocca­ nok és nem állom ki a próbát. hamar belefáradtak a meddő próbálkozásba. nincs hova menjek. ne . Balsejtelmem támadt. emlékeztettem magam rá. és éheznem kell? Egész nap nem moccantam. Aztán. Apám világosan megmondta.

színes fények. és elment. Hely­ zetem igazságtalanságán tűnődtem. hogy a sok szenvedés után most mindent el­ ronthatok. A kövek mintha csak késpengét növesztettek volna alat­ tam. mert nagyon sokan elbuknak a huszonnegyedik órában. de nagy sokára szürkülni kezdett. a harmadik napon.újra megjelentek az apró fények. Ahogy a lábak között rohantam négykézláb. de a lábam annyira elgém­ beredett. nem akartam szerzetes lenni egyáltalán. A következő. a ködben épületek. . vajas tea.Vegyél részt az esti istentiszteleten. A láma­ kolostor ködben úszott. nagyon kellemetlen helyen karcoltak. Miközben töprengtem. . amint szemlélődő testtartás­ ban ültem. fajtájú­ formájú szerzetes nem akartam lenni. Bevágtam az első sorba.gondoltam -.szólított. Ezzel megfordult. és is­ mét áttöltöttem a campát a saját edényembe. Bent meleg volt. Amíg beszélt. Valódi félelem­ mel gondoltam arra. így követtem a tömeget. mintha egész életemben ezt gyakoroltam volna. annak még nálam is hosszabb ideig kell egy helyben ül­ nie. . Úgy látszott. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 55 mozdulj. megláttam a tanítómester magas alakját. de egy szemernyit sem voltam boldogabb. és füstölők nyugtató szagát éreztem. sosem jön el az este. . . az ajtó­ ban messze. Nem várok tovább. aztán reggel találkozunk.Gyorsan felkaptam a csomagomat és odatántorogtam. a nap is megállt az égen. Megpróbáltam felállni. fiú! .mondta.Épp akkor. micsoda boldogság. ma éjjel meghalok . nem bírom tovább. Nem volt több választásom. megittam a teát. hogy nem vagyok kotlóstyúk.Gyere be ! .campa. Újra lefeküdtem. ott maradhatsz ma éjjelre is. mint egy teherhordó állat­ nak.Gyere ide. . és az esti szél játékosan fel-felka­ pott egy-egy elhullajtott madártollat. egyszer csak elszenderedtem. Egy világosabb pillana­ tomban ráeszméltem. melyet áthajtanak a hegy hágóján. semmiféle szektájú. Az ablakokban . Összeszedtem minden erőmet és sikerült legyőznöm a szédülést. hogy arcra estem. Étel .Remélem. . hegyek­ kel és szerzetesekkel tarkított lila foltok tűntek fel. éreztem. Az éh­ ségtől felpedzett érzékeim jelezték. néhányan megpróbálták el- . mint az előző éjjel. egyre gyengébb vagyok és szédelgek.IV.egyik a má­ sik után . ennivaló van valahol a közel­ ben.Ha pihenni akarsz.

Aztán a szerzetesek kitódultak a templomból.azt hittem. A mester meghökkent.Figyelj! A vén Zörgőcsont pré­ dára les. amire tanítottalakl" Gondolkodás nél­ kül megfordultam. csontos szerzetes hangos üvöltéssel talpra ugrott. csúszott egy darabig az or­ rán. hogy nem tudom. amelyről teljesen lehorzsolódott a bőr. azt. . széthasadt a fe­ jem . Olyan fáradt voltam. A magas. engedelmeskedek-e a tizenhatodik törvény parancsá­ nak: „Viseld a szenvedést és a nyomorúságot türelemmel és alázat­ tal.Mulya tökfilkó! Nyápic alak! TE. majd harsogó ne- . meg se tudod védeni magad! . és a varkocsomnál fogva lábra állított. előkelő származású. a tanító le­ nyúlt. nem védekeztem. ez is a próba része. .Kemény ütések záporát zúdította rám. kicsit jobban éreztem magam. Meghalok . leesett a kőre. és ahogyan Cu-tól tanultam. Puha. Ütések és rúgások zá­ poroztak rám. én pedig beosontam egy óri­ ási oszlop mögé. Miután ettem. átrepült fejem felett. és azt üvöltötte. azt gondoltam. az orrából patakokban ömlött a vér. kásás campa ömlött az arcomra. meg­ állt az élet.minden baj véget ér. hogy rendben van. verjük el! A körém gyűlt növendékek egyike a köpenyemet lóbálta a feje fö­ lött.Hitvány nyápic. Fülsiketítő csattanás riasztott fel . az esti szertartásra. amit alólam húzott ki. és csomagommal a fejem alatt elaludtam. Csak akkor állt meg.Úgy látszott. mikor a feje hangos koppanással egy kőoszlophoz verődött.és hangok: . de ennivalót kerestem.gondoltam . elnyúltam a kövezeten. de senki sem figyelt rám. képzeletben hallottam az öreg Cu búcsúszavait: „Viselkedj férfi módra. Követtem a töme­ get a belső templomba.Új fiú. egy másik elszedte a bőrcsizmá­ mat. az ütések sosem érnek véget. és semmi sem tartóz­ tathatott fel. Akkor hirtelen hangosan ordítani kezdett valaki: . látni akarják. . egy a majdani vezetők közül? Hah! Nesze neked! . gyertek.56 HARMADIK SZEM kapni a varkocsomat. A többi fiú visszatartotta a lélegzetét. kis nyomást alkal­ maztam. . miként zajlott. és a fájdalomtól elakadó lélegzet­ tel.Mi folyik itt?! Ijedt suttogás volt a válasz: .Úgy tűnt.Ahogy szedegettem a campát a szememből. emlékezz mindarra.

oldalra ugrott. Először életemben hálát éreztem Cu. jó felépítésű fiú volt. Lát­ tam. otromba tizennégy éves fiúra bökött. majd a fejére esett. Nem ijedtem meg. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 57 vetésben tört ki: . tényleg nagy ügyes­ ségre tettem szert. Kicsúszott a lába alól a talaj. nézzük. akkor felpattant. amit ki kell talál­ nunk! Megfordult. és az . Rám rontott.Nézzük csak a fiatal pávakakast! Vagy talán sa­ rokba szorított patkány? Melyik? Aha. a jövőm ettől a küzdelemtől függ. (Lásd még a 109.IV. hogy elkapjon és tehetetlenné tegyen. elernyedtek. megragadott egy ne­ héz füstölőedényt.„mindenre. Megtanított . oldalra léptem. Ebben a tudo­ mányban.) . melyekkel a láncot szorította. és könnyedén megcsavartam a karját. és egy magas. Most. majd azt mondta: .Na.könnyedén beledöftem az ujjam a nyaka tövébe. ujjai. A tibeti változat különbözik a dzsúdótól. Ngavang. a füstölő akár egy ki­ lőtt csúzli. amit tu­ dott". Ahogy Nhavang nekem rohant. Ez alka­ lommal megpördült és a bal vállán ért földet. Leesett. hogy tudtam. Egy pillanatig nyöszö­ rögve feküdt a földön. nehézkes. Meg kellett harcolnom felnőtt férfiakkal is. ez az. ahol nem számít az erő vagy a kor. hála Cu-nak. előbb leírt egy félkört.ahogy szokta mondani . Lehajol­ tam. megcsavartam az egyik lábát. fejlettebb is nála. és . és a láncánál fogva hozzám vágta. és rám ugrott. és mikor átugrott. ha küzdelemre kerül a sor. mert a tibeti név a nyugati olvasónak nem jelent semmit. Az ilyen fegyver lassú. Elléptem hadonászó karja alatt. mint szikla a hegyoldalon. végre örültem egy kicsit. ahol az ereje előnyt jelent. az öreg rendőrszerzetes iránt. de a mozgása esetlen. Óvatosan körözött. te vagy a legnagyobb ve­ rekedő a kolostorban.ahogyan Cu mutatta . könnyű kikerülni. oldalon. De még nem volt neki elég. azért nevezem mégis így. Fiatalabb korában nagyszerű dzsúdó* szakértő volt Khamban. a körülöttünk álló fiúk és szerzetesek egy csoportjára zuhant. hogy a durva és vad verekedéshez szokott. Ngavang erős. hogy egy jakhajtó fia ügyesebb-e vagy egy hercegé.időnként kegyetlen ki­ képzésnek.

míg végre felértünk a lapos tetőre.a mesterük vagy már . Úgy éreztem magam. Most átveszed a helyét. most már elégedett. az Istenek Termei és gyógyfűraktárak mellett. megtudod majd. fiú. Kedd Lobszang Rámpa. majd földre borult. Újabb lépcsők következtek. Ezt az „érintést" gyakran használják arra. hajolj meg. igyál. mikor belép­ tem a szobájába. A tanmester felállt. .58 HARMADIK SZEM Ngavang körülbelül egy fél órán át eszméletlen volt. Uram. elhaladtunk a Buddha-szobor előtt és a Gyógyítás szimbólumát megkerülve beléptünk az apát sa­ ját szobájába. amennyit akarsz. aki előzőleg enni hozott nekem. szóval vigyázz! . fiú. szó­ ban és írásban is egyaránt. amit én.szólt -. hogy jóra használod a tudásod. Most gyere ve­ lem. . mint egy darab rosszul kikészített jakbőr.Akkor rászolgáltam egy kis ennivaló­ ra. miért. aztán mondd meg az egyik huligán­ nak . az egyházi hivatalok.Ülj le.Kövess. megkeresett és így szólt: . Ngavang félelemben tar­ totta a növendékeket. a belső templomok és a tantermek mellett.Hihetetlen sok kérdést tett fel. fiam . megveregette a hátamat.Valódi férfi vagy. itt van a fiú. adok neked enni. . fiam. Az öreg szerzetes. látom.Egyél. de közben azt mondta : . Az utóbbi napokban nagyon keveset ettem.és innivalót.Hajolj meg. Rendkívüli megtiszteltés. Gyere! Követtem a széles folyosókon. úgy. Jóra tanítottak. hogy majd­ nem hasraestem. A növendékek tan­ mestere hozzám lépett. .kísérjen hozzám. Azután fel a lépcsőn. és odasétáltunk az apát házához. hogy a tudo­ mányokban is olyan vitéz vagy-e. megálltad a helyed. Beléptünk az aranyozott fatáblákkal díszített ajtón. Megpróbállak rajtacsípni. aztán azt mondta. uram. Nagy buz- . de kedvességgel és könyörülettel kell felügyelned rájuk.Ezzel a növendékek tanítómestere háromszor meghajolt. és csináld. . ragacsosan és lottyadtan. újabb tekergős folyosókon. mint a viadalban. hogy a lélek kiszabaduljon a testből asztrálutazásokra vagy hasonló célból.Fiam. Hat órán át ültünk egymással szemben a párnánkon. ülj csak le! Megnézzük. nem kerül rossz kezekbe. mely a tetőre épült. beviszlek az apát úrhoz. A növendékek tanmestere barátságosan üdvözölt. fiú! Merészen így válaszoltam: .

Az utolsó tincset akkor távolítják el. aki a magasabb rendű dolgokra. Minden segítséget megkapsz. hogy minden ezer szerzetesből egy az. . Különleges képzést kapsz. Aztán így szólt: Kedd Lobszang Rámpa. Egy ideig az apát úr nem beszélt. Most elvisz­ lek. Fáradt voltam! így folytatta: . kitartóan kell dolgoznod. amikor a szobájába értünk. és a mester a következőket . de nem ok nél­ kül volt az.IV. amely semmitől sem retten vissza. amelynek szilárdsága a sziklákéval vetekszik. ahogyan kell. segíteni fogunk. akik megőrzik és továbbadják tudásunkat. hi­ ány azokból van. mint amennyit hosszú élete során egy láma általában megtanul. párnákon ültünk. Nagyon figyeltem. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 59 galmamban. A tisztánlátást kikényszeríteni fájdalmas dolog. A kitartás próbája kíméletlen volt. Tibetben. a „borbélyműhely­ b e " vezettek. olyan bátorságra van szükség. mindent tudok rólad. hogy az asztrálsíkokon utazzhass. csak figyelt.Fiú. Az Ösvény kirajzolva előtted. ami tőlünk telik. ha valaki belép egy szerzetesrendbe. és olyan eltökéltségre. és nemritkán keserves. és ahhoz. Kedd Lobszang Rámpa. és hellyel kí­ nált. úgy beszélek hozzád. hogy tudni akarnák a miértet. mint férfihoz. mikor a szerzetesnevet kapja. Az okot később majd megtudod. Itt leültettek a földre. Belőlük nincs hiány. A többiek sodródnak és napi munkájukat végzik. mert így lettél ne­ velve. Az egész túl nehéznek tűnt nekem. A mester csak akkor tör­ te meg a csendet. és elindultunk kifelé. ha or­ szágunk majd idegen felhő alatt lesz. Kacskaringós utakon keresztül kis szobába. hogy megértsem. Tibeti módra keresztbe tett lábbal. Most annyit. és néhány rövid év alatt többet fogsz tudni. hogy kopaszra borotválják a fejedet.A gyógyítás tudomá­ nyát és az asztrológiát fogod tanulni. egy fürt kivéte­ lével leborotválják a haját. Bár csak hét­ éves vagy. amit megjö­ vendöltek neked. mindent. Ezoterikus tanulmányokat is folytatsz majd. a tanítómester felkelt és mélyen meghajolt. Fizikai munkások. Én követtem a példáját. a magasabb szintű fejlődésre alkalmas. hogy azt tegyem. de erről egy kicsit később. akik forgatják az imamal­ mot. Bólintott. amit kell. in­ tenzív képzést. és úgy. De amiben csak tudunk. Az apát szenvtelen tekintettel ránk nézett. mikor az előző nevét elveti. Az Út nehéz lesz. anélkül. én is leborultam.

jól vajazott.Tamcsö. és olyan szorosan tartotta a varkocsomat fel­ felé. . a segédje odarohant. hogy majdnem felemelt a földről. fiam! Gyönyörű varkocsod van. . ez igencsak hasonlított arra a szerszámra.Mi baj? Felforrtál? Igen. Ebben a könyvben azonban továbbra is a Kedd Lobszang Rámpa nevet használom. Gyere és tartsd a végét! Tise. aztán megszólalt: . Végül.nekem legalább is úgy tűnt. ami annyira forró volt. mikor a fejemre öntötte. Va­ lahonnan szerzett egy nagy ollót . amit otthon padlókaparásra használtunk. A segéd ho­ zott egy tál forró vizet.Ó. . borotváld meg a fiút! Ne hagyj egy tincset sem.Ne aggódj.üvöltötte. így könynyebb eltávolítani a hajat. De ez csak a kezdet volt. mert így egyszerűbb az olvasónak. mire megnyugtatott: .Na most.60 HARMADIK SZEM mondta: . jól gondozott.Aha! Megvan: mától fogva Zamigmarlálu a neved. minek is nevezzünk? Még egy ideig mo­ tyogott magában. Fogott egy háromoldalú borotvát.Tise! .a szolgák nálunk ilyennel nyír­ ták a növényeket. Bevezetett a szobájába és elővett egy nagy könyvet. . míg levágta a copfomat. Tamcsö addig ügyködött a siralmasan tompa olló­ val. Tamcsö előrelépett. Kilógó nyelvvel és egyre- másra morogva. jobb kezével megra­ gadta a varkocsomat és egyenesen fölemelte. Kész öröm levágni.válaszoltam. mert azonnal nevet kap. Gyere! . . egy örökkévalóság után . nem volt több haj a fejemen.hívott a mester. . hogy felpattantam a földről kínomban.

mert ahogy kifelé jöttünk. hogy kövessem. vajon mi­ lyen újabb nehézség vár rám. . majd valódi fájdalom tükröződött. így tettem. és olyan jót nevetett. -Tökfilkó! . hogy elbántam Ngavanggal. A zenemester felhúzta a szemöldö­ két.Énekelni fogunk. Este fél kilenc lehetett. úgy találták.Kezdjétek újra. éppen hátat fordított nekünk. A láma el­ magyarázta. mind jól ismerték Cu-t. Odamentem hozzá. így egy nagydarab. hogy hamarabb elenge­ dett minket. miért hívott össze bennünket: . akinek ezüsttrombitája volt. amit min­ denki tud. mi történik. ahol kö­ rülbelül húsz fiú volt. hogy fájdalomtól üvöltve békén hagyjon. A fiúkkal nem gyűlt meg többé a bajom. Örömöm azonban nem tartott soká. akikkel a héten később találkoznom kellett. állj! .kiáltotta. Énekelni kezdtünk. olyan csupasznak éreztem magam. Valósággal törpének éreztem magam az óriások közt. többet tudok az átlagnál. ők is újonnan léptek be a rend­ be.Nevetségessé akarsz tenni? A zenészek újrakezdik. mint egy frissen tojt tojás.kiáltotta. Mivel otthon jó nevelésben részesültem. olyanra. Három zenész várakozott a hangszerénél. és énekeljetek úgy. Akkor a zenemester egyenesen hozzám fordult. Til­ takozásul felemelte mindkét karját. egy láma intett nekem. hogy megnézzem. . ahogy kell. és lássuk. A többiek látták. így maradt vagy háromnegyed óránk az esti istentiszteletig. és hirtelen a könyökére ütnöm. egy kagy­ lókürtös és egy trombitás. egy dobos. te pedig egye­ dül énekelsz majd! Újra kezdődött a zene. De nem sokáig. A zenemester felbőszültén in- . Tanárunk.Ez még az isteneknek is gyötrelmes kínokat okoz. úgy tudtam. buta fiút kivéve senkivel sem volt bajom. A zenészek rázendítettek egy jól ismert dallamra. s koszos kezét az igencsak sajgó koponyámra tette. Arcán előbb döbbenet. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 61 Mikor bevitt az osztályba. szólt. A dzsúdóoktatók. Csak fel kellett nyúlnom. A kórushoz próbálunk. mi lesz! Cu tényleg jó mester volt. De hamar ész­ revette. és egy osztályba raktak a ti­ zenhét éves növendékekkel. Befordult egy zeneszobába.IV. Vágjunk rá tüstént a két kis „furcsa csont­ ra".Állj. miközben azon töprengtem. Ismét leállított. Még egyszer megpró­ báltam az éneklést. mikor a fiú a fejemre tette a kezét. milyen a hangotok. Mögém jött. Újra kezdtük. és őt tartották a legjobb dzsúdószakértőnek egész Tibetben. .

. te botfülű bar­ bár! . Valaki megra­ gadta a köpönyegemet.Eztán már semmit sem hallottam.miközben aludtam . barát­ ságos láma a vállára ültetett. többé nem kell énekebed. elmulasztod a vacsorát. ha késel. Tudod.Belépett a templomba. A fiúk kifelé mentek. aki velem volt. . Megmutatom. aztán gyere be hozzám. mert arra eszméltem. de ha éneklek .. .. és felrepültem a levegőbe. legalábbis reggel ötig nem. . felhalmoztam a pár­ nákat a fal mellé.Mingyar Dondup láma küldött. A templomi szertartásokon sem énekelhetsz. Eddig olyan kevés ember volt ked­ ves hozzám. lekésed az istentiszte­ letet. s ahogy a többiektől láttam. . . Ötvenöt év óta vagyok itt. a zenéhez nincs tehetséged.Elmentem. csak előző este kerültem a kolostorba? Mintha ezer éve lett volna! Úgy éreztem. Menj most. valamint főtt zöldségeket tett elém. hol fogsz aludni. mert mindent elrontanál.Felkeltem. Hamis? Enyhe kifejezés! Fiam. Tétlenül ődöngtem.Sietnünk kell reggelizni. Csak rájöttem. fiam.maradj csendben! . . amikor az egyik fiú. hogy nézzem meg.Figyelj.62 HARMADIK SZEM tett egyet.Edd meg. és a nagydarab láma .Valóban na­ gyon hálás voltam. de még ilyen hamis hangot nem hallot­ tam. mint egy dob. fiacskám. ha minden különösebb hűhó nélkül megtelepszem. és ugyanazt csináld. Szent isten. nagy nehezen felébresztett. Talán így volt jól.hahaha .Kezdtem lehiggadni és megtelepedni. fiam. hogy segített. Ma hajnali ötig aludhatsz. Elszunyókálhattam. alvajáró vagyok és ismét üres a gyomrom. aztán feküdj le. és olyan üres lesz a hasad. Az énekórák alatt mást tanulhatsz. ideje gyülekezni az utolsó istentiszteletre. akkor teszek jót ma­ gamnak. Engem gondosan letett egy párnára maga előtt. és három párna van alattam. vagy kiabálással. úgy. amit én. míg meghallottam a trombitákat. az. aki az előző nap barátságos volt velem. így szólt: . vagy veréssel tanítottak.bevitt az ebédlő­ be. Egy óriási. azután be kell vigyelek Mingyar Don­ dup lámához. vagy maradni akartam volna.Gyerünk. hogy egy nagy szobában vagyok. campát. Nem mintha megszerettem volna a helyet. még mindig a vállán vitt és csak a fiúk ülőhelyének végében foglalt helyet. hogy pont szemben ültem vele. amint azt fújták. Lát­ tam. Előző este. és teát.Kedd Lobszang Rámpa. . hogy mivel nincs más választásom. hogy a szertartásnak vége. felébresztet­ tek-e. máskülönben elszundítottam volna. . és akkor kapsz majd. .

ahol párnák voltak. A felolvasó is nevetett . A szerzetesek dolgoztak. én meg megúsztam a leleplezést. mert a lá­ ma jelentése „legkülönb". de ezt most megúsztam. hogy máshol jár az eszem. és elmagyarázta. Mindig emlékez­ nünk kellett a régi buddhista mondásra: „Lévén tenmagad a példa. hogy az írás szövegét szerette volna hallani. Mindenki nevetett. belőlük lettek a lámák. ott. sőt vad fe­ gyelem uralkodott. mert rámripakodott: . csak jót cselekedj. de ezek szolgálószerzetesek voltak.Azt. vezetőknek.ritka alkalom -. Látta. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 63 Reggelinél a felolvasó a buddhista Szent Iratok. ne tégy rosszat másokkal. mi is részt vettünk a házimunká­ ban. így hát bőven volt benne részünk. esetleg lustálkodtak. ismételd csak el. mit mondtam utoljára! Gyorsan! . Nem hordhattuk a növendékek fehér köpenyét. Nem zajonghattunk és tilos volt könyökölnünk. gondolkodás nélkül válaszoltam: . negyvenöt centiméter magas asztalról ettünk. akik a ház­ tartást vezették. Mi. az pedig nem alkalmazható kivétel nél­ kül mindenkire. a rendet és a képzést esetünkben különösen fontosnak tartották. Csakporiban valóban vasfegyelem volt. A szerzetesek az étkezések alatt nem beszélhetnek és nem is gondolhatnak az ételre. Maga Csakpori „vas­ hegyet" jelent.IV. hogy ne legyenek zaklatott gondolataink. A mi kolostorunkban nagyon kemény. a Kangyúr száztizenkét kötetéből mondott fel részeket. A táplálékkal szent tudást kell magukhoz venniük. rajtacsípem.Mint a villám. Uram. ha előre akart jutni. Egymást váltva.Te. hogy az a fiú nem figyel. s egy kb. aki az olvasópultnál áll­ va a Szent Könyvekből olvas. vörösesbarnában kellett járnunk. Egyik mondása sze­ rint: „Valamennyi képesség kapuja az olvasás és az írás". ahogy tetszett. . Ezer­ ből talán egy. Nálunk is voltak háziszolgák. mint a már felavatott szerzeteseknek. azonnali engedelmességet követelt. Szakembereknek készültünk. Minden étkezésnél van egy felolvasó. mindannyian a földön ül­ tünk. mint az apám. Buddha tanításának ez a lényege" Az apát úr. A legtöbb lámakolostorban nem volt ilyen rend. Csampala láma olyan szigorú volt.

Csakporiban éjfélkor kezdődött a „nap". betömködtük tartozékain­ kat a köpeny elülső bugyrosan felhúzott részébe és elindultunk. a sorok a terem egész hosszát betöltötték. De senkitől sem kaptam kielégítő választ. Minden második sor szemben ült az előzővel. Sorokban ültünk. hogy a hangoknak ere- 65 . Az egyik tanítás a következőképpen hangzott: „Jobb megbékélt tudattal pihenni. nem volt valami fényes kedvünk ebben az órában. Mind­ annyian meztelenül aludtunk. Itt megszámlálhatatlanul sok vajmécses fénye próbált keresztültörni a füstölőkből kerengő füst­ felhőkön. mint Buddhaként ülni és imád­ kozni. így az első és a má­ sodik sor egymás felé nézett. mikor dühös az ember". Szerzetesek és fiúk százai ültek törökülésben a földre tett pár­ nákon. ahol nincs hamis álszemérem. a második és a harmadik pedig háttal ült. és a sötétben a köpenyek után kotorásztunk. mintegy mormolásunkra válaszolva. Végigcsattogtunk a folyosókon. és a többiekkel együtt le kellett mennem imádkozni. ez így szokás Tibetben. Aztán felöltöztünk. álmosan legurultunk a párnákról. Mikor az éjféli trombita­ szó beharsogta a félhomályos folyosókat. Keleten tudják. és így tovább. hajolgattak és himbálóz­ tak. A pislogó fényben változtak az árnyékok és az óriási szent alakok megelevenedni látszottak. Dünnyögtünk és különleges hangsorokra épülő szent énekeket énekeltünk. Gyakran tiszteletlenül arra gondol­ tam: „Miért nem hagynak békében pihenni? Ez az éjféli kelés fel­ dühít".

Időnként örültünk a szünetnek. Negyed ötkor egy újabb szertartás kezdődött. és ilyenkor a pislákoló fényben gyakran úgy tűnt. de megszegik. Ahogy egy zenei hang képes széttörni az üveget. a fel­ ügyelő mellette ülve figyelt. campát és vajas teát. és reggel négyig aludtunk. negyven percre újabb szertartáson vettünk részt. ilyenkor a reggelinél szólították azokat. Tibeti törvényeink közül a második így szólt: „Gyakorold a vallási szertartásokat és tanulj!" Hétéves fejjel tudatlanságomban képte­ len voltam megérteni.66 HARMADIK SZEM jük van. aztán visszatértünk párnáinkhoz. Reggel hatkor tanulásra készen gyülekeztünk a tanteremben. Az étkezés alatt közölték a napi tudni­ valókat és adták ki a parancsokat. egy hangkombináció metafizikus erót hozhat létre. miköz­ ben az ötödiket („Tiszteld az öregebbeket és az előkelő származásúakat!") állandóan citálják. és eszembe sem jutott. először egy félórás szertartás következett. más tárgyat. De akkor még nem ehettünk. Előfordult például. A füstölők kék felhői kavarogtak-gomolyogtak az istenek térde kö­ rül. A felolvasó még ennél az étkezésnél is egyhangúan mormolt. hogy egyik vagy másik egyenesen ránk tekint. A Kangyúrból ugyancsak olvastak fel részleteket. hogy mozogjunk és hogy alázatra neveljen . azután jö­ hetett csak a campa és vajas tea. Ezt követően egy órán át fizikai munkát végeztünk. Déli egyig tanultunk. Engem legalábbis feláldoztak miatta. Tapasztalataim alapján inkább azt hittem. mért kell betartanunk ezt a törvényt. A szertartás körülbelül egy órán át tartott. Hihetetlenül hatásos látvány volt a több száz ember. hogy ennyi meg ennyi időre eltávoznak a kolostorból. Külön felmentést is kaptak. Kilenckor. miközben a kis csen­ gettyűk ezüstös csilingelésébe lüktető dobolás hangja vegyül. de háromnegyed tízre vissza kellett érnünk a tanterembe. és nem lesznek jelen a szertartásokon. hogy az „előkelő s z á r m a z á s i b a n van valami szégyellnivaló. akiknek el kellett vinni vagy össze kellett gyűjteni a kért dolgokat. mint az istentisztelet előtt. hogy Lhászának szüksége volt valamire. megszakítva tanulmányainkat kb. hogy nem a születés számít. amint vérvörös köpenyben és aranyszín stólában himbálózik és egy hangon mormol. Ötkor ettünk először. hanem az ember termé­ szete.

vagy hogy úgy elalszom. otthon gyakran ettünk ilyet. A csendespihenő nem örvendett népszerű­ ségnek. CSÉLA-ÉLET 67 minket. Megpróbáltam cserélni az egyik fiúval. vagy egy kevés nagyon aprócska babot. Tanáraink megle­ hetősen szabadon bántak a kemény pálcával. Kilenckor ütött a szabadulás órája. vagyis az „ágyunkra". kihívott a terem közepébe. Három órakor csapatostul egyórás kényszerpihenőre vonul­ tunk. . és később már észre sem vettem. hogy aludjunk. hogy bármely percben meghalhatok. a nyolcadik születésnapomon kaptunk néhány szem sózott-savanyított diót. A lefekvésről senki sem késett el! Azt gondoltam. Eleinte én is. mire való: „el akartam cserélni olyasmire. mert nem tudom. Néha . felejthetetlen esemény. a hosszú napok megölnek.V. a pihenés után megint tanulni kezdtünk. Ezalatt nem beszélhettünk. az egy óra túl rövid volt ahhoz. és így is csemegének számított. és be kellett vallanom a bűnömet. de túl hosszú a tétlenséghez. milyen hosszú a nap. nem mozoghattunk. sem inni.zöldséget is kaptunk: szeletelt fehérrépát. ha a büntetés elkerülhetetlennek lát­ szott.nagy ritkán . és azt mondták. hogy sosem ébredek fel többé. A felügyelő meghallotta. A „torkosságomért" büntetésül huszonnégy óráig nem kaptam sem enni. Rettegett napszak volt ez! Öt óra tanulás szünet nélkül. A legkellemetlenebb munkákból is legtöbbször valaho­ gyan a legkoszosabb jutott rám. A köpenyemet elvették. Nyersen ettük. meg a többi új fiú is bebújtunk egy sarokba. mialatt csak a legsúlyosabb büntetés terhe mellett mehettünk ki a teremből. felajánlottam neki a tartalék köpenyemet az ő dióadagjáért. Kilenc harminckor lefeküdtünk a párnáinkra. de éhesek voltunk. és egyikük-másikuk valódi lelkesedéssel osztogatta a büntetést. hogy szundítsunk egy jót. ami nem lényeges". nincs szükségem rá. nyugodtan kellett feküdnünk. Én különösképpen szerettem. De rövid idő alatt hozzászoktam. öt óra. Csak a nagyon szo­ rongattatott helyzetben lévő vagy a nagyon meggondolatlan diá­ kok esedeztek bocsánatért. Egyszer. Jobbat is el tudtunk képzelni! Négykor. akkor következett ugyanis az utolsó étkezés. mely ismét campából és vajas teából állt.

.válaszoltam. .folytatta -.arra késztetett. könnyű életet. aztán hosszasan.ahogyan beszélt . és az jó volt.Igen.Te kudarcnak tartanád? . Lobszang!. előtte alacsony asztalon sok-sok könyv hevert. hogy menjek be. Ha a helytelen ösvényt választod. Most újra akarunk fejleszteni benned néhány képességet és azt az erőt. .Már elfelejtetted? Nyomon követtük az előző inkarnációdat.Meg kell beszélnünk egy csomó dolgot. valamint egy nagy életkerék függtek. . Valami . . Az alacsony asztalká­ kon kis szobrok álltak.Ülj ide hozzám. de először egy igen fontos kérdést kell felten­ nem neked. Nagyon kellemes szo­ bája volt: a falakon gyönyörű falfestmények és festett selyemké­ pek.68 HARMADIK SZEM Majdnem hat óra volt. kemény és át­ ható tekintettel figyelt. hogy együtt dolgozzunk. amit tudok. könnyű életet. Néhány év leforgása alatt azt szeretnénk.tudván. szólt. az egyiket tanulmá­ nyozta éppen.Apám azt mondta. Szünetet tartott.Az apát úr megengedte. de mindez a következő életben ja­ vadra válik. istenek és istennők jade-ból. a nyugodt. hogy tovább kér­ dezzek: . annak tekinteném. mint élő megtestesülést elhelyeznek egy kolostor­ ban. Hogyan lehetne nyugal­ mam és kényelmem. de nem fogsz fejlődni. aki felébresztett.Megállt. aranyból és zománcból. Bár nem kopogtam. Mingyar Dondup láma ajtaja előtt találtam magam. rám nézett. Amikor beléptem. Nyomon követtük az előző inkarnációdat. ha nem lenne otthonom.És ki mutatja meg majd az utat? . ha kudarcot vallok a kolostorban. nem mehetek haza sem. kényelmet és gazdagságot hoz neked ebben az életben. ha azt választom? .mondta.Eleget ettél és ittál? Biztosítottam róla. A helytelen ösvény nyugodt. amivel korábban rendelkeztél. ha a helyes ösvényt választod. és néhány éven belül apát leszel. a te utad negyven évig nehéz lesz.Rám mo­ solygott és azt felelte: . mint növésben lévő férfinak: . . Egyedül csak te választhatsz. ahová hazatérhetek? Es ki mutatja meg a helyes ösvényt. .A saját ösvény megválasztásához szabad­ nak kell lennünk . mikor annak a fiúnak a segítségével. . mint más lá­ ma egész életében. ha nagyobb tudásra tennél szert. hogy igen. Apád ezt nem nevezné ku­ darcnak.válaszolta. a láma lótuszülésben ült a párnáján.Uram! . . .

amit láttam. Az én varkocsomat Mingyar Dondup láma személye­ sen adja át a szüleimnek! Elfogadott tehát „szellemi gyermeké­ nek". nyílt arca volt. miről is fogunk beszélgetni.Hát igen. ha a helyes ösvényt választod. sárkányrepülés is. és meg tudtam ítélni. nehéz életem volt. a varkocsát levágták.De még mindig nem szeretem a kemény munkát.Lobszang. Kissé elszomorodtam. Igen.nem elég őszinték hoz­ zá.Rá­ néztem. a fejét kopaszra borotválták. Előttem egy nagydarab ember ült. éles pillantású. eddig is keményen kellett dolgoznom. Lobszang. miként ren­ dezzük el legjobban a tanulmányaidat. CSÉLA-ÉLET 69 . hogy valaki jó vagy sem.Újra a papírjaiba merült és gyorsan átlapozta őket: . roppant . Üzensz valamit apádnak és anyádnak? Ma találkozom velük. amit láttam.Hamarosan egy kis operációt kell vég­ rehajtanunk a fejeden.kissé bánatosan hozzá­ tettem: . ez jó lesz kezdetnek. de választani neked kell.Aztán . Messzire jutsz majd a metafizikában és az orvosi tudományokban is. hogy tisztán láss. senki sem befolyásolhat a döntésben. fiatalember.azt hiszem . sok emberrel találkoztam. gyámfiának. és akkor hipnózissal fel­ gyorsítjuk a tanulásodat. Holnap kezdjük. hogy még több munka vár rám. .így értesültek róla.V. . tet­ szett. Nevetett.mondtam. kinek átható. A láma nagyon fontos személy volt. Hétéves korom ellenére. . . . ritkán tudtam játszani vagy sárkányt eregetni. fekete szeme. széles. hogy fiukat befogad­ ták a rendbe. egyikünk sem szereti a kemény mun­ kát. .Magam leszek a vezetőd. mélyről jövő. Átadom nekik a varkocsodat! Egészen elérzékenyültem. Úgy tűnt. és tetszett.Uram . meleg hangon.Nézzük csak.a tanítványod szeretnék lenni. Igen. sőt.Átnézte a papírjait. . erősen megnéztem. meglátjuk majd. de csak kevesen merik ezt bevallani . Lesz majd nem egy sárkányeregetés. . De először ki kell gondolnunk. Ha felvettek valakit a kolostorba. . melyet magas homlok koronázott. és azt egy növen­ dék elvitte a szülőknek . A láma mintha a gondolataimban olvasott volna. és a he­ lyes ösvényt járni. Az istentisztelet helyett minden reggel kilencre gyere ide. kilenctől egyig.

Azo­ kat. Nagyon nehezen viseltem a tanárok szigorúságát. A mellettem ülő fiú megjegyezte: . de mikor öre­ gebbek lettek. valamint az időigényesség.ahogyan velem is . akiknél megvannak ezek a jelek. hogy teljesítse feladatát. Fiatalkorukban . de meghal. mi is az. Remélem. én voltam a legfigyelmetlenebb. bolond! Démonok vertek tanyát talán a koponyádban? Ez már több a soknál. Tud­ tam.úgy hisszük .A konyhai munka nehéz volt. ha valaki elér a fejlődés egy bizonyos fejlettebb szintjére. Akkor nem tudtam még.Ne feledd. . akinek irigylésre méltó híre járt egész Tibetben. . Csak ke­ vesek esetében sikerült felfedni az előző inkarnációt. majd méltóságteljesen kisétált az osztályból. Ilyenkor .a szigorúnál is szigorúbban bántak velük. vá­ laszthat a létezés másik síkja és a között. félkegyelmű. Úgy gondol­ juk. Két kemény. hogy átélje a büntetés végrehajtásakor érzett örömét. hogy okkult tudásomat „mesterségesen táplálják". s gon­ doskodik arról. . hogy az eredmény mások javára váljon. mégha csak egy kisfiút is kellett megfenyítenie. Ezért születtem újra. hogy egy bölcsnek valamilyen küldetése van. Gondolataim másutt jártak. „élő inkarnációk"-nak nevezik. és utána nem maradt időnk a pihenésre. óriási tisztelet övezte őket. mint ahogyan nálam megvol­ tak.Ezzel a megjegyzéssel a feldühödött tanár még egy utolsó óriási ütést mért rám. bár nem emlékeztem. fárasztó munkával töltött . ahol tovább tanul és segít az embereken. hogy visszatér a földre. De aztán meggyőztem magam: hiszen ezért jöttem. melyeknek feltárását sokszor szinte lehetetlenné teszik a költségek. ilyen ember mellett nem bukhatok el. Szerencsédre istentisztelet­ re kell menni. az ottani felügyelők úgy bántak velünk. amit újra kell tanul­ nom. Tibetben szilárdan hiszünk a reinkarnációban. amikor bementem az osztályba.Tökfilkó. ma dél­ után rajtunk a sor. mielőtt munkáját befejezné. mi dolgozunk a konyhán. szükség van ugyanis bizonyos jelekre. megtölthetjük a campásedényünket. Aznap reggel. Lehet.visszatér. hogy tanuljak. mint a rabszolgákkal. Rám speciális kezelés várt. A vállamat ért ütészápor erőszakosan visszarángatott az osz­ tályterem valóságába. és a tanárnak bőven nyílt alkalma arra.70 HARMADIK SZEM okos ember. miért.

ezzel fűtötték a kemencéket. hogy megmentse a lábamat. Őrjöngő üvöltéssel megra­ gadott a torkomnál fogva. miért késtünk. semmirekellő gazfickók! -kiabálta . és a nagy erőlködésben. Lementünk jó néhány lépcsőt. szorosan betekerte egy gyógyfüvekkel meghintett kö­ téssel.V. az osztályomban rajtam kí­ vül senki sem volt tizenhét évnél fiatalabb. és úgy járjon a kezetek. A kövezett folyosókon keresztül ódzkodva vonultunk a konyhák felé. Mindenhonnan rohantak a szerzetesek. anélkül. lusta. hogy megmagyaráz­ hattuk volna. a rács beleégette magát a húsomba. lent elviselhetetlen hőség volt. Szörnyű fájdalom hasított keresztül rajtam. majd sikoltva a földre. Ott feküdtem még a forró hamuban. a lángoló tüzek fénye. .Én voltam a tizedik. aki arra a fel­ adatra vállalkozott. A füstölgő tanár már várt ránk.ordította az ügyeletes szerzetes. Még mindig őrzöm a nyo­ mát. aztán kiszedte a rozsdadarabokat a sebből. Mindenütt nagy halom­ ban állt a jaktrágya.Gye­ rünk már. Az ajtónál egy mérges szerzetes fogadott: . A láma alapo­ san megnézett. Hátrafelé re­ pültem. meglóbált .ugyancsak fü- . majdnem a csípőízületnél. csak a csont állította meg. és vagdalkozni kezdett a pálcájával. Én csak egy szegény hétéves kisfiú voltam a nagyok között.és megbotlott. gyorsan kiemeltek. A vas rozsdás volt. Hamar felvittek egy orvoslámához. A kemencéből kiálló egyik rács vörösen izzó végére estem. Nagy zűrzavar támadt. e sebhely alapján azonosítot­ tak. Előt­ tünk vöröslő fény. A japánok évekkel később pl. egy fehér forradást.Az első tíz jöjjön ide és rakjon a tűzre. lejött róla a rozsda. A bal combomon. a testem többi részét pedig beecsetelte egy . és égő hús émelyítő szagát éreztem. Alig tudtam megemel­ ni a lapátot. A konyhában töltött első munkanapom majdnem az utolsó na­ pom lett. és elkéstünk. de a lábam valóban súlyo­ san megégett. és mikor a lábamba ment. mintha az életetekről lenne szó! . bele a forró hamuba. aztán vissza egyenesen a tanterembe. hogy a tüzelőt a kemencébe tegyem. Időnként tovább ott tar­ tottak a konyhában. Miután kitisztította. CSÉLA-ÉLET 71 óra.Fogjátok azo­ kat a vaslapátokat. Táplálja a tüzet. amely nem egyszer ma is gondot okoz nekem. . ráborítottam a szerzetes lábára. A teste­ men sok helyen voltak égési sérülések.

gondoltam magamban -. Nem kell szükségképpen vallásos személynek lennie. (Abból ítélve. hanem a saját kényelme. hogy „szerzetes"? Mi mindenkit így hívunk. mi guruknak mondjuk őket. hogy a legcsekélyebb beleszólásuk lenne a dologba. hiszen 3600-6000 méter magasságban az élet nehéz. a novicius vagy a növendék. mint amilyennek az ember hinné. A lá­ bam egyre csak lüktetett s biztos voltam benne. vannak építők. mikor a tűzdémonok megkínoznak valakit. hogy elege van a birkaterelésből.) így érkezünk a leggyakrabban rosszul hasz­ nált fogalomhoz. segéd­ munkások és szemetesek.72 HARMADIK SZEM vekből készült . Aztán bejött egy öregember. aki egy kis szobába vitt és lefektetett a párnaágy­ ra. Ha a trapák nem hivatásos katonák.) A lámák mesterek. Úgy tűnik talán. amit az átlagem­ ber a szerzetes fogalma alatt ért. Szép dolog . A „szerzetes" kifejezést a „férfi" szinonimájaként használták. Úgy volt. hogy jó életet élek majd. Mikor a kezelés befejeződött. hogy . hogy a szerzetesek szörnyű emberek voltak. Esetleg úgy dönt valaki. Eszembe ju­ tott egy korábban látott kép.folyadékkal. (A lámakolostorokban a trapák vannak a legtöbben. anélkül. mert ezek az emberek egyszerűen csak érzelmekre és gondolatokra vágytak. amelyen a démon ugyanazon a helyen döfködi szerencsétlen áldozatát. Azt is elhatároz­ tam. és biztos tetőt akar a feje fölé. és gyakran azért voltak szigorúak s igazságtalanok velünk szemben. egyáltalán nem olyanok. Cséla volt a fiútanuló. Legtöbbjüknek nem volt könnyű élete. mint katona. mert személyesen megtapasztaltam. milyen is. aki férfi és kolostori szolgálatban áll. a papság tagjait másként nevezték. akik a házimunkát végzik. a láma behívta az egyik szerzetest. hogy az épségemért imádkozik a baleset után. leült mellém a földre. mikor a hő­ mérséklet mínusz nyolc fok alá esik. ahogyan olyan sokan írnak és beszélnek nyugaton. mely a fájdalmakat enyhítette. a kolostorokban több tiszt volt. hogy sosem fogok tudni újra járni. A világ más tájain „szolgának" vagy ha­ sonlónak neveznék őket. Gyak­ ran „szerzetesnek küldenek" fiúkat. és imádsá­ gokat mormolt a fejem felett. Nem vallási meggyőződés vezeti. ahol én is megégtem. A lámakolostorokban vannak „szerzetesek". A trapa állt legközelebb ahhoz. De mit is jelent az. a lámához. Tibetben szinte bárkiből lehet szerzetes. a láma hivatásos tiszt.

Azok. a templomi szertartásokkal nem foglalkoztak. hogy jelenlétükkel biztosították a rendet. de ez eredményeiken múlt. uram . sem tűntek kellemesnek. . lépj ide. mert egy püspök­ nél dolgozik. ez attól függött. hogy ne gyulladjak meg. A „szerzetesekre" további példa a „rendőrszerzetesek". hogy szent legyen csak azért. És a segédkertésztől sem lehet elvárni.mondta az ember. Ezek erős. Rosszkedvem gyászosra fordult. mit csinál. . én pedig az 6 cséla-ja. vi­ gyázva arra. Szomorúan néztem . Az egyik lehajolt és felszedett egy jakszőr kötelet.Vonakodva bár. sokan általánosabb adminisztratív teendőkkel voltak elfoglalva vagy azzal. Kapaszkodnom kellett a kötélbe. Négy rendőrszerzetes megragadta a középsőt és nagy nehezen ol­ dalra húzta. Kint a hátsó udvarban volt jó néhány körülbelül kilenc­ ven centiméter magas.tet­ te hozzá. Kezelnem kellett az egyik rabot. de eleget tettem a kérésének. mert segédkertésze rosszul viselkedik. tiszteletre méltó orvosláma . tedd bele a lábadat és leengedlek. gyakran kegyetlenkedtek. A kolostornak volt egy börtöne. Éppen távozni készültem a kolostorból. kocka alakú kö­ vekből épültek. mely vajjal átitatott vastag fonalból készült. Nagyon szigorú vizsgákat kellett letenniük. tizennégy éves korukban apátok lehettek.én is annak bizonyultam -. akik „élő megtestesülések" voltak. Néhány kivételes esetben a láma magasabb státusszal rendel­ kezett. a tetejüket pedig körülbelül három méter széles­ ségben kőrácsozat fedte: egy-egy rács combvastagságú lehetett. amikor a börtöncellá­ ba hívtak. Ezek a csoportok szigorúak és könyörtelenek voltak.Valamivel világítania kell. a végén gyatra kis hurokkal. mint az apát. Nem mindegyikük foglalkozott kolos­ tori ügyekkel. akár csak a házimunkások. Ám az ember nem ítélheti el a püspököt csak azért. . de sosem kegyetlenek. majd kezembe nyomott egy lobogó fáklyát. A rendőrszerzetesek. és mindenkor igazsá­ gosak. kör alakú fal. Egyetlen élmé­ nyem van róla. A lámák után jöttek az apátok. de akiket tömlöcbe vetettek. CSÉLA-ÉLET 73 Mingyar Dondup láma lesz az én gurum. csak annyiban. illetve ne égessem át a vé- . Egyetlen céljuk a rend fenntartása volt.Nos.V. Nem valami kellemes hely.erre bízzam az életemet? . közben tartani a fáklyát. hogy egyik lámakolostorból a másikba utaz­ tak. aki megbetege­ dett.

aki a falnál kuporgott. Mingyar Dondup láma hangja volt.Mi ez a nagy csodálkozás? Nem úgy van rendjén.De te híres láma vagy. Megkérdeztem. hogy két barát együtt legyen. Megpróbáltam felugrani. az istentiszteletre akartam menni. Megszökött. Te még nem emlékszel erre. a lyukat lángoló fáklyával tömték be. Halk susogás .Kis barátom. hogy a láma szobájában vagyok. Aztán újra és újra. és lázálmomban úgy kép­ zeltem. néhány ismerős volt. Az idő vonszolódott. Elmondtam egy imát a lelkéért. mintha csak fel akarna robbanni. le a mocskos kőre. Hunyorogtam.74 HARMADIK SZEM kony kis hurkot. mígnem nem tudtam semmiről.valaki mellém ült. most már a testfeldarabolók következtek. húzzanak fel. Hason feküdtem. én meg csak egy kisfiú. az előző életeink során hosszú utat tettünk meg együtt. de a testem elölről is meg­ égett a forró hamuban. de még több ismeretlen. de elfogták és visszahozták bűntette színhelyére. ez túl sok. az első gondolatom az volt. Lobszang. . azt mondta: .Kissé erőtlenül vála­ szoltam: . az­ tán éjszaka megölt egy szerzetest. és megtudtam. mintha a bőrömet leégették volna a testemről. ha egyikőjük beteg? .Finom ujjai­ val végigsimította a gerincemet. Az utolsó in- . hogy valaki belém rúgott. mi volt a bűne. szánakozó hangot hallottam. hogy elszedje kevés kis vagyo­ nát. amely olyan bizonytalanul tartotta a súlyomat. A fáklya világánál gonosz képű gazembert láttam. Befejeztem a munkát. A lábam! Maradj nyug­ ton. Sápadt napfény sütött a szemembe. és ő mellet­ tem ül. úgy éreztem. A fájdalom heves rohamokban sö­ pört végig a testemen.Lobszang. és mikor magamhoz tértem. így élet sem. hogy elaludtam. Aludj csak! . vándorló koldusként élelmet és menedéket kért a kolostorban. lezártam vad bámuló szemét. és szól­ tam. de kínomban visszaestem. én azonban igen. A lábam még erősebben lük­ tetett. ma pihenhetsz! Mereven elfordítottam a fejemet és meglepődve láttam. Elég volt egy pillantás: nem vette kö­ rül aura. Ám ne kalandozzunk el a konyhai eseményektől! A hűsítő ecsetelés hatása múlóban volt. hogy csodálkozom és elmosolyodott: . amely a léte­ zés síkjai között vándorol. Kedves. De leereszkedtem nyolc-tíz méter mélyre a víztől csillogó falak kö­ zött. Észrevette. a kolostorból mindenhonnan hangokat hallottam.

V. az u ^ r b a n kü­ lönböző rangú szerzetesek jöttek-mentek. valóban jó ember. Gyerekes fantáziámban faágon gubbasztó madárhoz hasonlítottam magam. De most pihenned kell. pasztel árnyalatú. hogy a láma. akit képességeim legvégső ha­ táráig követni fogok. és a herceg is koldussá vál­ hat". A távolban bíborszín* hegyek. . Furcsa volt. Itt lakott a legfőbb tibeti jövendőmondó is. Alattunk. egyszer az egyikhez jön. Megmentjük a lábad. Az ágy-pár­ nákat az asztalra rakták. Túl az ablak alatti alacsonyabb tetőkön. hogy nem akad majd jobb tanuló nálam. Világos volt. életében egyetlen nagy feladattal: össze kellett kap­ csolnia az anyagi és a szellemi világot. hanem úgy egy méter magasságban. mint amennyit én magam. Sok látnivaló tárult elém. Voltak ma- . aki a veze­ tőm. távolabbi kolostorok növendékei. Feltűnt egy kis csoport fehérbe öltözött fiú. a közelebbi fjflgyoldalakat aranytetejű lámakolostorok pettyezték. a távolságtól törpényire zsugorodott kis házak! Lent a völgyben kanyargó folyó. a Kji.Az élet kerekére. Tekintsen le az életek hosszú ösvényére. a csúcsokat csillogó hósapkák koronázták. Mellettünk nem messze egy aprócska erdő. ők voltak a munkások. Mert a gazdagság forog. Néhányan sötétbarna köpenyt viseltek. a messzeségben Lhásza terpeszkedett a napsütésben. Aki ma koldus. hogy rengeteg mindent tud ró­ lam.ezt tisztán éreztem és áldottam a sorsot. Elfordítottam a fejem. hogy kinézzek az ablakon. messze többet. Örömmel vártam. melyből templomok és iskolák kandidáltak ki­ felé. CSÉLA-ÉLET 75 karnációban nagyon közel voltunk egymáshoz. Nagyon erős vonzerő volt köztünk . aki nagyon fontos személy volt. olyasvalaki. melynek partjait a zöldnél is zöldebb fű szegélyezte. a levegőben. Balra a Potála. a buddhista Szent Iratokban megfogalmazott parancsokra gondoltam: „A lágylelkű ember mindig boldogul. hogy visszanyerd az erődet. mint a kocsikerék. hogy vele tanuljak. mely gondjaira bízott. aztán a másikhoz. roppant méreteivel maga is kis hegyet formázott. és eltökéltem. Legyen a hatalmas ember nagylelkű az esdeklőkkel. hogy kilássak. ne aggódj. míg a fösvény nem talál vigasztalót. holnap herceg lesz belőle. hogy nem a földön fekszem. Fi­ nom. Már akkor nyilvánvaló volt számomra.

Mindez kiragadott a közvetlen jelenből. ez utób­ biak gyakran aranyszín stólát viseltek jelezvén. a jobb oldalamon vagy a hasamon feküdtem. amit korábban. Meg volt elégedve azzal. Jobban foglalkoztatott a gyógyu­ lás és az.De sok mindenre tudattalanul. rövid néhány évem alatt meg­ tanultam. Mingyar Dondup láma foglalkozott velem. készítettek nekem egy mankót. A testem a forró hamutól még mindig sok helyütt felégett és hólyagos volt. vérvörös meg bíbor ruhában. és azt mondta: . önkénte­ lenül . Nem tudtam részt venni a szertartásokon és az osztályba se jártam.emlékszel az előző inkarnációdból. A lábam merev volt és borzalmasan fájt. így majdnem egész idő alatt vezetőm. hogy a főtisztvise­ lők közé tartoznak. hogy újra tudjak mozogni. . de az egész együttvé­ ve sem kínzott annyira. ezzel ugrabugráltam. Mivel nem tudtam segítség nélkül menni. Teljesen begyulladt és váladékozott a bentmaradt rozsdadaraboktól. mint a lábam. Három nap múlva azt ajánlották. Ülni képtelen voltam. Sokan lovakon vagy pónikon ültek. keljek fel és mozogjak egy ki­ csit.76 HARMADIK SZEM gasabb rangú szerzetesek is. A világiak színes lovakon. a papok csak fehér paripákon lovagoltak. és akár egy sebzett madár.

majd az ajtókat becsukták. mint abroncs nélküli küllők. Az volt a dolgom. A visszatérésem elsó' délutánján újra a konyhai munka volt so­ ron. két és fél méter átmérőjű tölcsér alakú kőedényt használtunk. ahogy tudok. Beleegyeztek. ott a már megpörkölt árpát kellett megőrölni.Eltelt két hét és sokkal jobban éreztem magam. hogy hadd él­ jek a szokott módon. hogy megforgassák a soktonnás követ. hogy úgy üljek. hogy az árpaszemek ne hulljanak le. vagy aho­ gyan mi nevezzük. mindannyian körbe-körbe jártuk és énekel77 . lótuszülésben. a tetején kb. ahol megégettem magam . mi a folyosón át bevonultunk egy kis szobába.egyenletesen szétterítették. A lábam még min­ dig fájt. nem volt olyan rossz. és engedélyt kaptam arra. Megkértem. Az árpát kiszórták a gő­ zölgő kó'padlóra . Belső felületén barázdák és vájatok voltak. amelyekben a pörkölendő' árpa volt. hogy egy palatáblára felírjam a zsákok szá­ mát. A tibetiek keresztbe tett lábbal ülnek. a szerzetesek és a fiúk pedig nekifeszültek a küllők­ nek. Az edénybe ugyancsak töl­ csér alakú nagy követ illesztettek lazán. de lagalább javult valamennyit. Ha már megindult. de a lábsérülésem határozottan megakadályozott ebben. A pörkölt árpát beöntötték az edénybe. ebből kisebb gerendák áll­ tak kifelé. vagy hogy hason feküdjek. amely keresztülfúródott rajta. elöregedett gerenda tartotta.alatta tátongott a kemence. Ehhez egy érdes felületű. mert többet akartam mozogni. Amíg egy adag pörkölődött.

Mikor a víz újra forrni kez­ dett. hogy meg ne álljon. tábla formára szárították.78 HARMADIK SZEM tünk. és a környékén dolgozók arca megfeketedik. hanem azért. Ahogy a őrölt szemek kihullottak az edény aljáról. hogy elmenjünk a teatéglákért. Az volt a dolgunk. beszélgess vele. míg tésztasűrűségtpiem lett. A jaktrágyát. Úgy tartjuk. fanyar füstöt áraszt. A hét-nyolc kilós téglákat Kínából és Indiá­ ból a hegyi hágókon keresztül szállították Lhászába. pontosabban a megtört­ megpörkölt árpát. mert pórusaikba beleivódik a korom. hogy egyetlen ellenségünk van. és az ujjunkkal addig kavargattuk. Következő nap a teakészítésnél kellett segédkeznünk. "akkor megettük. hogy megmozduljon. több lapát tisztított vajat tettek hozzá. a másikat addig előkészítették és megtöltötték vízzel. Az apróbb darabokat behajították a forró vízbe. amelyet fa helyett tüzelőnek használ­ tunk. Itt senki sem szidott meg az éneklésemért! Szörnyű nehéz volt beindítani azt az átkozott követ. és nem lesz . A keverék nagyon tápláló. Minden fiú egy hétre való campánakvalót hordott magánál. vigyázni kellett. Aztán. a forró kövön szétszórták és újból megpörkölték. és mivel egyszerre egy üstöt használtak. Nem azért kellett segítenünk a fizikai munkában. Ez volt a campa alapja. hogy az ember fennmaradjon. Ami a közelébe kerül. A teát állandóan forrón tar­ tották. Valamikor korábban félig megtöltötték vízzel. ha meg már mozgott. majd felaprítsuk őket. Amikor rárakják a tűzre. fokozatosan megfeketedik. bűzös. újabb és újabb frissen pörkölt árpát töltöttek a tar­ tályba. ahol egy hat-hét hektoliteres fémüst álÍTlomokkal tisztították. mint új korában. az. ismerd meg. A munka legrosszabb része a tűz etetése volt. idehozzuk. mint az ében. most forrt és gőzöl­ gött. úgy csillogott. egy szerzetes megsózta. és a campával együtt elég volt ahhoz. amit egy kis bőrtasakba tettünk. egy másik nagy adag szódát rakott bele. akit nem is­ merünk: dolgozz vele. Majdnerfi kimeríthetetlenek a kész­ letek belőle. Aztán vajas teát keveigLik hozzá. és az egészet órákon át főzték. a fa olyan lesz. Aztán az őrleményt elvitték. A kony­ hák egy3 |á£ik részébe mentünk. Minden étke­ zéskor örflfttünkJjelőle egy keveset a campás tálba. hogy ne legyen túl sok megkülönbözte­ tés. min­ denkinek segíteni kellett. mert nem volt elég munkás.

a világon talán sehol sincs hozzá hasonló. amikor a ha­ talmasok félreteszik a hatalmat. nem talált" sorsjáték. oda ütött. a többi gyógynövényeket ábrázolt. kar. Páratlan élmény. Tibetben minden évben van egy nap. és nekünk valamennyit fel kellett is­ mernünk. Sorokban ültünk a földön. amit gondol. Ha az ember 20-25 méterrel arrébb megy. Ami­ kor a tanár előadott. mint vaktában felírni egy gyógyszert. ritkán élnek vissza vele. vagy a falitáblára írt. Belém sok asztrológiai ismeretet vertek. mert nem tudtuk. megmondják neki. hogy végül is van valami szavuk. Nagyon sok tanulnivaló volt. amikor alaposan ismertük a növényeket. de már csak akkor. talán megint használni fog. Jobb az asztrológiai je­ gyek alapján kezelni valakit. Ez utóbbia­ kat minden héten cserélték. érzik. és nagyon kedveltük őket. egy részük a csillagjós­ lással foglalkozott. vagy a hagyományosabb testrészek. ahova ért. de a jégtaka­ rókat forró vizű forrásoktól táplált zöld völgyek tarkítják. abban a reményben. Ilyenkor a felföldekre vezettek bennünket. Az asztrológia „talált. és bárki elmondhatja. mert az orvosi munkához nélkülözhetetlen. Váll. ahol jég borít mindent.VI. Rengeteg matematikát tanultunk. A rendszer jól működik. hogy a megfelelő fajtát szedjük le. kit fi­ gyel! Jókora pálca volt nála. mögöttünk sétált. hát. és nagyon figyelmesnek és szorgosnak kellett lennünk egész idő alatt. hogy ha más máson is segített. A „növénygyűjtő expedíciók" ősszel voltak. a hőmérséklet mínusz 4 fokról plusz 15 fokra változik. mint a másik. az egyik testrész épp úgy megfelelt. mert ez a tárgy fontos volt az asztrológiához. mert változatosságot hoz­ tak a szigorú kolostori életbe. Később kirándulásokra vittek minket. A falon nagy táblák lógtak. nem tehet semmit a neki alárendelt ember ellen. hogy füveket gyűjtsünk és gyógyszert készítsünk belőlük. Ha az apát durván viselkedett az év során. . és nem habozott. előttünk állt. Néha három hónapig is eltartottak. a tengerszint felett hét­ nyolcezer méter magasságba. és ha a bírálat jogos. mit se számított. és megbízhattak bennünk. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 79 ellenség többé. Néhány szerzetestől eltekintve nemigen ismerték ezt a vidéket. tudo­ mányos elvekre alapul. De amikor dolgoztunk az órán. Az alacsonyabb ran­ gúak kezében ez az igazság egyik eszköze a hatalmasokkal szem­ ben.

csak a legerőseb­ bek élték túl a jéggéfagyott felföldeken tett utazásokat. Az első év külö­ nösen nehéz volt. Figyelj a barátokra és a rokonokra! 9. Kövesd a jók példáját! 11. Gyakorold a vallási szertartásokat és tanulj! 3. és mi a többiek szintjére kerülünk. A törvények a következők voltak: 1. Kolostorunk ismert volt a szigorú és kérlelhetetlen képzésről. A legjobban hasznosítsd az ételt és a vagyont! 10. Puhánynak és gyengének tűntek a szemünkben. mielőtt még veszélybe sodorhatnák a többie­ ket. amikor fü­ veket gyűjtöttünk. ha a napirend megváltozik. hogy ha betartjuk a törvé­ nyeket. csakporiak voltunk az egyetlenek.. Ne légy féltékeny és irigy! 14. Tiszteld a szülőket! 4. akik odamentünk. ma­ gunkra meg mint az elitre. mint bukottakra. s bár sokat morog­ tunk magunkban. akik egy idő után elmentek. Ne botránkoztass meg senkit! 15. Úgy tekintettünk rájuk. Tiszteld az öregebbeket és az előkelő származásúakat! 6. Viseld a szenvedést és a nyomorúságot türelemmel és alá­ zattal! Állandóan azt mondogatták nekünk. még többet morgolódtunk volna. Segítsd az országot! 7.80 HARMADIK SZEM A vallásoktatás nagyon intenzíven folyt: minden reggel fel- mondtuk a Törvényeket és a Középút összetevőit. a szerzetesek sötétedéskor lefeküdtek és hajnalig aludtak. Beszéded és tetteid szelídek legyenek. Becsüld az erényeseket! 5. és mi.. Az első évben nem volt részünk szinte semmi kikapcsoló- . ne bánts senkit! 16. Légy becsületes és őszinte mindenben! 8. Tarts mértéket mindenben! 13. A vezetőink bölcsen úgy döntöttek. Bízzál az ország és a lámakolostor vezetőiben! 2. Mutass háladatosságot és viszonozd a kedvességet! 12. Sok kolostorban nem volt éjjeli szertar­ tás. hogy kiselejtezik az alkalmatlanokat. Elég sok szerzetes érke­ zett máshonnan. hogy enyhébb körül­ ményeket találjanak. nem lesz viszály vagy békétlenség. Megrostálták a növendékeket.

A legtöbb tibetinek jó emlékezőtehetsége van.VI. mert rendszerint kilencven centiméter szé­ lesek és körülbelül negyven centiméter hosszúak voltak. a Kangyúr hetedik kötetének ti­ zennyolcadik oldaláról az ötödik sort kérem. Kérdésekkel bombáztak. hogy belénk sulykolják a jó em­ lékezőtehetség iránti igényt. mire irányulnak. hogy száz meg száz fiókkal körberakott szobában va­ gyunk. kinyitni a megfelelő fiókot. a rengeteg gyógynövény neve és pon­ tos leírása mellett azt is ismerni kellett. Kis gyakorlattal bámulatra méltóan könnyű volt . A feledékenység meg­ bocsáthatatlan bűnnek számított. Például azt kellett képzelnünk. A ta­ nár például azt mondta: . és beletesszük a tényt. hogy képzeljük el. hogyan lehet használni és keverni őket. nagyon szigorú büntetés járt érte.belépni egy szobába. vagy játékban. Mindegyik fiókon tisztán kivehető címke van. a jó memória igen felbecsülhetetlen érték. job­ ban tettük. Gyakran Szent Könyvek obskúrus oldalaira vonatkoz­ tak. bármilyen apró hibát vétettünk. a kötés nélküli. és kihúzni a szükséges tényt a hozzá kapcsolódó más tényekkel együtt. Sokat kellett tudnunk az asztrológiáról. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 81 dásban.képzelet­ ben . A memóriatréning mód­ szereit évszázadokon keresztül fejlesztették ki. ahol állunk. A kérdéseknek nem sok közük volt egymás­ hoz. Munkával és tanulással telt minden ébren töltött pillanat. csak azért hogy ellenőrizzenek.Na fiam. majd hirtelen a gyógyfüvekre váltottak. szórakozásban. jó módszer ez. komoly verés. Na­ gyon tisztán magunk elé kellett vetíteni a „tényt" és a „fiók" pontos helyét. Azt mondták. de annak. min­ den tényt osztályozni kell. és valóban fejleszti a memóriát. Nyisd ki a fiókot. . ha hibát. Tanáraink mindent megtettek. ha egyáltalán nem válaszolunk. aki orvosszerzetesnek tanult. amint kinyitjuk a megfelelő fiókot. ahogyan memorizálni tanítottak ben­ nünket. amely jól lát­ ható és könnyen elolvasható onnan. és Szent Könyvek egészét kellett felmondanunk. A gondolkodásra nagyon rövid időt kaptunk. Későbbi éle­ tem során úgy találtam. mi van benne? Ha nem tudtunk tíz másodpercen belül válaszolni. és ne a könnyű utat válasszuk. Ma is hálás vagyok azért. Mégis. laza papírlapokat két faborító tartotta össze. A könyveket nem hordhattuk magunkkal. hogy ne jöhessünk rá. mert a büntetés még rosszabb volt. és azt a feladatot kaptuk.

és így megtakarítottuk a hosszú kitérőt a legközelebbi gázlóig. mintha csak helyben jár­ nánk. meghúztam az egyik gólyalábat. ha lett volna ho­ vá. illetve akik nem bírták a feszültséget. mert olyan kemény fegyelemben éltünk. Ez sajátos szabály volt Csakporiban. amelyek testmagassággal emelnek a föld felé. Az első év­ ben nem játszhattunk semmilyen játékot. Ha egy helyben akartunk állni. „uccu. Az egyensúlyo­ záshoz nem használtunk semmit. egész idő alatt dolgoztat­ tak minket. közéjük ugrottam. hogy a ta­ náraink attól féltek. nem jöhettek vissza. bekukucskálunk az ablakokon. ha egyszer kiszabadul­ tunk. egyáltalán nem találtam . Akik kimentek. neki" elszaladtam volna. faragatlan fickókként viselkedtünk. de mikor a saját erőmre kellett támaszkodnom. s hirtelen folyó került az utamba: át akartam hát men­ ni rajta.rendszerint háromméteres . hogy kell játszani. sosem térünk vissza. Mint mondtam már. így meg tudtuk tartani az egyensúlyunkat helyváltoztatás nélkül. Akkor is a gólyalábakat használtuk. A sportokat és a gyakorlatokat úgy tervezték. Még mindig szerettem gólyalábon járni. Ha éberen figyeltünk. A gólya­ lábcsatában ez előnyt jelentett számomra. harminc méter távolságra egymástól. azt sem tudjuk már. hogy leesünk. aztán egy bizonyos jelre megkezdtük a támadást. most szentelhettem rá egy kevés időt. meglöktem a másikat. A lo­ vaglásban nem voltam olyan ügyes.gó­ lyalábat használtunk. miközben vadul kiáltoztunk. Emlékszem. Két. nem kockáztattuk. sokkal nagyobb és idősebb fiúkkal jártam egy osztályba. A gyengék. Kel­ lő gyakorlat után még hosszabb . Az első év után megszoktuk a szigorú szabályokat. hogy megedződjünk. hogy elriasszuk az ég démonait. jól elboldogultam. mire a „lovas" megingott vagy leesett. mikor átkeltünk a folyó­ kon. általában tízfőnyi csa­ patban felsorakoztunk kb. Olyan bo­ tokkal kezdtük.82 HARMADIK SZEM Az első tizenkét hónapban nem engedtek ki bennünket az ud­ varra. A többiek nehézkesen lépdeltek. Ezek után a nehéz hónapok után úgy éreztük. kétméteres gólyalábon baktat­ tam egyszer. egyik lábunkról a másikra billegtünk. ki­ hulltak a rostán. Óvatosan átgázoltunk. A víz már a partnál is mély volt. Bevallom. Az udvaron páváskodtunk. Csatákat harcoltunk végig gólyalábon. és valami gyakorlati hasznunk is származzon belőlük további életünkben.

Voltak rajtunk horzsolások vagy lejött a bőr a térdünkről. Megismételte néhányszor a mutatványt anélkül. hogyan kell esni úgy. azt gondolta: Aha. hogy a víz nem éri el a derekamat. Mivel látta. A dzsúdóban meg­ tanultuk. s máris felborultunk. mert sosem tanulta meg az esést. arra gondoltam. hogy a „lépcsők" jól legyenek rögzítve. hogy mit fog csinálni velem. és én gyorsan földet értem. Leültem és beereszkedtem a vízbe. összegabalyodtak a kezek. a feje kibukott a víz fölé. hatal­ masat estem: a támaszték eltört. aki a következőt tudta megcsinálni: sétálgatott egy kicsit. felugrott és fordult egy teljes kört. amely majdnem mindig fúj Tibetben. hogy eltörték a karjukat vagy a lábukat. ez itt egy sekély szakasz. Röviddel a nyolcadik születésnapom előtt Mingyar Dondup lá­ mától megtudtam. Én ugrálni tudtam a gólyalábon. a lábak meg a gó­ lyalábak. Egy szélroham felkapta a köpenyünket. A térdemig ért. feljött majdnem a dereka­ mig. De ritkán sérültünk meg komolyan. majd ahogy beljebb mentem a közepére. hogy talán soha életemben nem voltam még ilyen gyors a gólyalábakon. A szél. szépen beletalálva a támasztékba.VI. Akkor rohanó lépteket hallottam. Az udvaron játszottunk például: a játék izgalmában megfeledkeztünk a szélről és kiléptünk a falak nyúj­ totta szélárnyékból. va­ lósággal megfagyasztotta a vért az ereimben. Azután nagy fröccsenés. a kisfiúra. Hirtelen csobbanás. és merő pillantást vetett rám. Fel­ ment a lába. a férfi megmarkolta a partot és kihúzta magát a folyóból. komoly veszélyt jelent ebben a sportban. Volt közöttünk viszont egy fiú. Ez­ után mindig megbizonyosodtam arról. hogy az asztrológusok számítása szerint a szü- . Persze volt néhány esetlen fiú. hogy elvétett volna egy lépést vagy kijött volna a ritmusból. és mikor én is kiértem. egyenesen a feje fölé. Rettenetesen csúnyán beszélt. de nem törődtünk ezekkel az apróságokkal. és a fenyegetés. aztán bukfen­ cet vetett a két gólyaláb között. aki majdnem átesett a saját árnyékán is. levette lábát a támasztóról. Siettem a távoli part­ szakasz felé. aki átszeli a folyót. Velük előfordult időnként. aztán le. de mikor először próbáltam. majd teljesen eltűnt. Egy férfi futott az ösvé­ nyen. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 83 sekély részt. hogy az ember ne sértse meg ma­ gát. Megkapaszkodott a bot végében.

ugyanolyan mint a villám. a szellem kiszáll a testből és ellebeg. de teljes napfogyatkozáskor mindenki megnézheti. amely akkor veszi át az irányítást. azok. hacsak nincs az ember kiképezve. Még mindig ott van. amikor az ember alszik. vagy el­ hagyja ezt az életet. Az álmok olyan élmé­ nyek. Mint ahogyan korábban többször elmondta nekem. hogy ez az erő elektromos. Úgy hisszük.mindenki megtanítható rá. Az alvás alatt visszatér a létezés egy más síkjára. A hitetlenség nem tünteti el. . Mikor a szellem visszatér a testbe. Hitünk szerint az ember azért van gyenge fizi­ kai testében. és tökéletesen megbíztam benne.84 HARMADIK SZEM letésnapomat követő nap megfelelő időpont lenne a „harmadik szem megnyitására". akik gúnyolódnak az ilyen dolgokon. A szellemet a halál pillanatá­ ig „ezüst szál" köti össze a fizikai testtel. és amikor jön az álom. az ébredés döbbenete eltorzítja az álomemléket. hogy mesterem is ott lesz. Valójában nem számít. akit érdekel. a harmadik szem megnyitása után olyannak fogom látni az embereket. A napko­ rongról többmillió kilométerre lövellnek a lángok. Lefekszik pihenni. Ilyen az emberi aura is. hogy tanuljon és fejlődjön. tudtam. hogy az emberek hisznek benne vagy sem. A magasabb Én. Nyugaton a tudósok mérni tudják az agy elektromos hullámait. melyeket az alvás szellemi síkján élünk át. Nem zaklatott fel. Ám később részletesebben is leírom az ezzel kapcsolatos élményeimet. amilyenek. a Legfelsőbb Tudat működteti. Az átlagember nem látja a napudvart. A testet körülvevő aura csupán az emberben égő életerő tükrö­ ződése . A harmadik szem megnyitásával képessé váltam többek között ennek az aurának a meglátására. elgondol­ kozhatnának ezen és gondolhatnának a nap udvarára is. Számunkra a test egy héj csupán. és az álom éber állapotban teljességgel lehetetlennek tűnhet. hogy megfelelő feltételek kö­ zött lássa.

Az egyik erőteljes láma leült mögém. Túl gyorsan telt el a nap! Ahogy meghalt a nappal. aztán áthúzta egy mécses lángján. és elővett belőle egy fényes fémeszközt.Nagyon kelle­ mes volt heverészni és lustálkodni a napsütésben. sem órák­ ra. ahol kereskedőket láttam. csak nem kör. Azt kívántam. le­ beghetnék délre. Kora reggel Mingyar Dondup láma azt mondta: . azaz Ékszer park tavainak kéklő vize. és ezen a napon szabad voltam. Óvatosan leszedték a borogatást. és a szobába belépett három magas rangú láma. bárcsak szerezhetnék egy bőrcsónakot és azzal sodródhatnék a folyón.Töltsd. hanem U alakú volt. Mögöttem a Norbu Linga. a homlokomat tisztára és szárazra törölték. szóra­ kozzál Lobszang. A láma néhány percig nézte az eszközt. egyikőjük Mingyar Dondup láma volt. . ahogy akarod a napot. Nem sokkal alattam a Potalát láttam csillogó tetőivel. Lyukfúróra emlékeztetett.Ez elég fájdalmas lesz Lobszang. szürkületkor majd jövünk érted. és a hegye helyett az U élén kis fogak voltak. Ekkor bemen­ tem abba a kis szobába. hogy sterilizálja. sem istentiszteletre nem kellett mennem. Gyógyfüves borogatást tettek a homlokomra és szorosan a fejemre kötözték. ahol várakoznom kellett. Este újból bejöttek hozzám. Puha bőrcsizmák a kinti kövezeten. Mingyar Dondup láma megfogta a kezemet és így szólt: . a Kjicsu révnél. megszületett az este. A második láma kinyitott egy dobozt.Eljött a születésnapom. fejemet a térde közé fogta. de csak 85 .

majd meg­ kérdezte: .Egy percre a fájdalom felfokozódott. a szája sarkában a feszültségtől kis ránc húzódott. Nem tart nagyon sokáig. Aztán. Láttam. így hát nem mozdultam. ránézett a többiekre. Hirtelen szúrós. Lobszang fiam. Megszűnt és én finom illatokat éreztem. Hirtelen va­ kító fény támadt és Mingyar Dondup láma azonmód azt mondta: Állj! .Nos. majd becsúsztatta úgy. mikor a vége megakadt a csontnál. amennyire csak tudsz. s az eszköz átha­ tolt a csonton. aki biztosan tartotta a nyelet. csak nyomást és tompa fájdalmat éreztem. mint a tűz. Ezután enyhülni kezdett. mintsem hogy megmoccan­ jak vagy feljajduljak. A falemezt az U két szára közé illesztette. arrább ment egy kicsit. A láma erősebben nyomta. és körbeforgatta a nye­ lét. és ugyanabban a pillanatban megállt az éber opera­ tőr kezében. melyet előzőleg tűzzel és gyógynövényekkel acélkemény­ ségűre edzettek. hogy valaki tüskékkel szurkál. nincs mást tenni. elhalt. miközben Mingyar Don­ dup láma odaadott neki egy nagyon kemény.86 HARMADIK SZEM úgy lehet csinálni. ha teljesen tudatodnál vagy. Mingyar Dondup láma figyelt. és helyette színspirálokat és fehé- . Bízott bennem. amit mond vagy tesz. inkább meghaltam volna. csiklandós érzetem támadt az orrnyer­ gemnél. A fájdalom egyáltalán nem volt erős. csak egy tompa ütést. minek az illatát. és úgy éreztem. hogy különféle eszközöket és gyógyfüves olda­ tokat rakodnak ki. A homlokom közepére nyomta az eszközt. nagyon tiszta fale­ mezkét. én meg benne. az helyénvaló. hogy a fogazat átfúródjon a homlokcson­ ton. és azt gondoltam magamban: . ki­ csit rezegtette az eszközt. A láma. mintha én lök­ nék egy rugalmas fátyolt vagy engem löknének neki. aki operált. hogy Mingyar Dondup lá­ ma is elém állhasson. de nem tudtam. Egy percre az volt az érzésem. ahogy az eszköz áthatolt a bőrön és a húson. akinél az eszköz volt. épp most ment le a nap. próbálj mozdulatlan maradni. ne mocorogj. tudtam. Mintha megállt volna az idő! Nem éreztem különös fájdalmat. Aztán ez is elmúlt. az operatőr végtelen elővigyázatossággal tovább és tovább csúsztatta a lemezkét. mikor ez utóbbi intett a fejével. Erősen figyelt. bevégzik veled így vagy úgy. A lá­ ma. Hirtelen „reccs".Minden rendben? Kezdjük. hogy pont belement a fejemen lévő lyukba. égetett. mint nyugton maradni.

aztán egyre többet és többet. és mikor nem. mégpedig a tiszta élettől. és használatában nagy gyakorlatra tettem szert. megfigyeltem. Mindegy melyiket. hogy kivegye a falemezkét a fejemből. mint a mikroszkóp. amit éltek és hogy a legtöbb ember valóban nagyon különbözően fest. A kristálynak és használójának illeniük kell egymáshoz: van.VII. a kristály­ gömb éppúgy.Külö­ nös élmény volt látni. De nemcsak az emberi testet láttam tisztán. míg ki nem vet­ ték. vagy a teleszkóp. Amint a kiálló falemezt helyére rögzítették. amely a természeti törvények által láthatóvá teszi az egyébként lát­ hatatlant. vagy tiszta fekete korongot használnak. ahogyan a színek változtak. Míg bent volt a falemez a fejemben. és addig. A harmadik szem számára fókuszként szolgál. aki az üveggömbbel. Csak később jöttem rá. csak a legszüksége­ sebb enni. Lobszang. A HARMADIK SZEM MEGNYITÁSA 87 ren izzó füstgolyókat láttam. hogy ne tudjon mozogni. Mingyar Dondup láma hozzám fordult: . eszköz csupán. A falemezt bent hagyták két-három hétre. amellyel az ember bárki tudatalattiján áthatolhat. tudtam. amilyenek. majdnem sötétben. Nagyon egyszerű volt. Senki sem látogathatott meg. és megőrizheti az össze­ szedegetett tények emlékét. és bejött a három láma. A tizenhetedik na­ pon a szobában teljes világosság volt. aki a kőkristállyal tud legjobban dolgoz­ ni. A fémeszközt óvatosan kiszedték. Kaptam egy kristály­ gömböt. A következő héten beengedtek egy kevés gyenge fényt. melyek túlterjedtek a legbelső aurán. hogy a három lámát arany fény veszi körül. még mindig őrzöm. Ahogy új érzékem fejlődött a lámák szakavatott segítségével. Megint mások esetleg egy tál vizet. Az első héten a szobát majdnem teljes sötétségben tartották.és innivalót kaptam. az el­ vek azonosak. . akik nap mint nap tanítottak. Előző éj- . és nem amilyennek mutatják magukat. A kristálynézésben nincs semmi csoda. hogy voltak más kisugárzások. ahogy közeledett a hét vége. a kis szobában kellett maradnom. kivéve a három lámát.Most már kö­ zénk tartozol. Abból. van. Idővel meg tudtam határozni egy ember egészsé­ gi állapotát az aura színe és intenzitása alapján. hogy az aurájuk volt arany. Ettől fogva olyannak látod majd az embe­ reket. mikor mondanak igazat.

most elhatároztam. és ahogyan előzőleg. ez csak egy dühös takarító.. és néhány különböző füstölővel együtt rátette. No. egyikőjük térde közé fogta a fejem. A do­ log nem egyszerűen abból állt. indulj és egyél. Mingyar Dondup láma egy gyógyfüves párnácskát tett a kis pöttyre. Reggel jöttek a lámák. és már kint is volt. Fekete lett.88 HARMADIK SZEM jel a homlokomat beecsetelték valamilyen gyógyfüves oldattal. hogy melyik szín mit jelent. hiszen na­ gyon éhes voltál. kimehetek már a többiekkel. Káprázatos volt újra találkozni a fiúkkal. de fele időmet Mingyar Dondup lámával kell töltenem. Ahogy a füst a mennyezet felé szállt. nem is annyira a tanulás miatt. Az aurája füstkék színű. hogy színeket láttam és már tudtam is mindent. akiket olyan jól is­ mertem.. mit gondolnak valójában.Egy égő ember van a folyosón . Reggel ismét bejöttek a lámák. és mégsem ismertem egyáltalán. és a vörös szikrák a dühkitöréseket mutatják. mint az ében. Ám abban a pillanatban főként az evés érdekelt. bepótolom. csak az evés járt az eszemben.. Időm másik felében az órákra és a szertartá­ sokra kell járnom. . né­ hányan féltékenyek rám. Mingyar Dondup Láma kisietett és mo­ solyogva jött vissza. Kirohantam az ajtón. Azt mondták. aki gyors és hatékony módszerek­ kel tanít majd engem. A többiek rémült arcomra néztek. Az­ nap éjjel zúgó fejjel aludtam. a füstön méregvörös szikrák villantak át. hanem hogy szemléletem kiegyensúlyozott legyen. Nyüszítve visszarohan­ tam a szobába. Egy alak közeledett felém. aki tényleg szeret. ami a hom­ lokomon a műtét után maradt. mások meg közömbösek irántam. és megmutatta a fadarabot. Az előző tizennyolc napon nagyon keveset kaptam enni. Van. Az operatőr egy eszközzel megfogta a fadarab kiálló részét. onnan figyeltük azo- . hogy másképpen látok? Anyám. apám.szóltam. ők milyennek tűnnek majd? De egyelőre nem érkezett válasz az efféle kérdésekre. és alaposan megvizsgáltak. meg kellett tanulnom. hirtelen rántást éreztem. Milyen lesz mostantól Cu. befejeződött beavatásom első szakasza. kék füst lengte körül. A vezetőmmel egy eldugott beugróban ültünk. . Most rájuk néztem és megtudtam. Később hipnotikus módsze­ rekkel is tanítani fognak.Lobszang. Az operatőr láma egy kis rézedény felé fordult. mert a személy nem eléggé fejlett.

megfelelő kezeléssel ezerszeresen is meg lehet növelni az erejét. És ez így ment nap nap után. ahogyan ez velem is történt. Aztán majd azt is megta­ nulod. Hosszú évszázadokon keresztül csak kevesen szület­ tek a tisztánlátás képességével. Lobszang! Látod azt a színes fonalat. . Büntetésképpen a harmadik szem becsukódott. hogy lealacsonyítják magukat! Egy hajlott ko­ rú szerzetes érkezésekor a láma ezt magyarázta: . úgy mint a másik két szemedet. Abban az időben az istenek a földön jártak és emberekkel keveredtek. Legendáink szerint sok-sok évvel ezelőtt minden férfi és nő használni tudta a harmadik szemet. hogy önállóan gondolkodjon. Milyen kis aljasságokra képesek az emberek a pénzért. és megpróbálták megölni őket.Alaposan fi­ gyeld meg ezt az embert. emlékszik rá. a meg-megszakadó szikrázást! Üzletemberünk azt gondolja. Lobszang. hogy akarattal nyisd és csukd. hogy az. úgy. hogy az istenek helyébe lépnek.Fiam. akik természettől fogva rendelkeznek vele. mikor egy kereskedő közeledett: Nézd csak. amit az ember láthat. most becsaphatja majd az ostoba szerzeteseket. mely a legtöbb embertől megtagadta- . azoknál. Lobszang! Valóban szent ember. mely a szíve felett vibrál? Az az árnyalat és a vibrálás azt mutatja. A HARMADIK SZEM MEGNYITÁSA 89 kat. hogyan lehet tetszés szerint be­ csukni a harmadik szemet. Észrevetted azokat az elhalványult foltokat á fény koszorú sárgájában? Azt mutatja. Azok esetében. A harmadik szem erejét különösen betegeknél használtuk. megfelejtkezvén arról.Vagy például. ahogy a másik két sze­ med. Egy nap az apát úr értem küldött és magához hívatott: . Különleges te­ hetség. Mingyar Dondup láma így tanított: Nézd azt az embert. óvatosan és tisztelettel kell vele bánni vele. nézd azokat a változó hullámsávokat. hogy tüdőbeteg. te most rendel­ kezel azzal a képességgel. olyan.VII. Most még állandóan használd. Egy este a láma így szólt hoz­ zám: . hogy még nem jutott el odá­ ig. mert kibírhatatlanul terhes dolog foly­ ton az emberek gyengélkedését figyelni. hogy egy­ szer már sikerült neki. aki hisz abban. De az embereknek az a lá­ tomásuk támadt.Később megtanítunk arra. hogy szent irataink minden szava a szó szoros ér­ telmében hiteles. akik beléptek a főkapun. akiknek teste vagy lelke beteg volt. jobban látják az istenek.

Mesteremmel. azt mondta. Bizonyítsd be ezt. Mikor majd más országokban jársz. és sose saját hasznodra. hogy néhány napon belül a dalai láma el­ küld majd értem. mint bűvész a vásárban. A tehetség arra jogosít. De azt mondom. mert látni akar. Mondd el nekik. . Csak jóra használd. szenvedést látsz. úgy viselkedj. amelyen egy életen át járnak. ami megváltoztatná az ösvényét. amit tudsz. fiam. akik azt szeretnék. fiam. ha árt a többieknek vagy ha érintené az ös­ vényt. de attól még a saját útjukat fogják járni. nem hogy ma­ gad gazdagodjál. ha betegséget. és a dalai láma orvosa. hogy másokon segíts. bizo­ nyítsd be azt! . .ne fedd fel. Mert az embernek magának kell megválasztania az ösvényt. sose tégy így. találkozni fogsz sokakkal.90 HARMADIK SZEM tott. Mingyar Dondup lámával együtt látogató leszek néhány hétig a Potalában.mondják majd. Akármit is látsz a tisztánlátás által .Az apát úr nagyon tanult ember volt. Mielőtt befejezte volna a be­ szélgetést. de ne mondj olyat a betegnek vagy a szenvedő­ nek. Segíts.és sokat fogsz! .

és be kellene mutatnod a hátraesést. . nehogy fe­ lesleges sietséget mutass. aztán helyezd a selyemkendőt Őszentsége lábára.Először nézd. Közel a tanteremhez volt egy kis temp­ lom. hogy a potalai lá­ togatás időpontját kitűzték. A pillanat izgalmában könnyű megbotlani. a szemed lefelé néz. Helyezkedj az előző testtartásba. Térdelj meghaj­ tott fejjel. ha már ide értél. még egyszer. Lobszang! Belépsz a szobába. Mielőtt elindulnál hátrafelé.Végigcsináltam mindent.Egy figyel­ meztetés akkorra. amit csinálok. eképpen. észrevétlen pillantást a legközelebbi párnára. aztán harmadszor is. hogy a Potalában vagyunk audiencián. várhatóan a hét végén kerül rá sor. Gyere ide. Dugd ki a nyelved üdvözlésképpen és ereszkedj térdre. aztán állj fel és menj hátrafelé a legköze­ lebbi üres párnához. Próbálnunk kell. . hogy a tarkódnak ne essen baja. Most mutasd meg. Lobszang. ha a sarkaddal rálépnél a párnára. benne a dalai láma életnagyságú szobra. Most nagyon figyelj! Tedd a kezed így és hajolj előre! Egyszer. vess egy gyors. és állj meg úgy másfél méternyire a dalai lámától. hogy tökéletes formánkban járuljunk a dalai láma színe elé. . hajts meg a fejed. Oda mentünk. hogy bemutatnak neki és a „belé­ pőbe" nem eshetett hiba. amit a láma nagy gyakorlatával könnyedén bemutatott. így folytatta: .Egyik nap Mingyar Dondup láma közölte velem. amelyet nemigen használtak. és azt játszottuk. hogy épp91 . Nem örülnénk. hogy a nyakadra tehessen egy sálat. Magadban számolj tízig.Úgy volt.

mani padme hum". amikor a páciens már beteg volt! . ráraktam a szertartásos khata-t a szobor lábára. Lobszang! Hová ügetsz? Most csináld lassabban. hogy a láma egy-egy betegségét kikezelje. de külön he­ gyen állt. és ehhez igazítsd a lépteidet. és elölről kezdtem az egészet. és a Gyógyítás Templomaként. A pénteki napon az apát úr elé kellett mennem. mert nem az volt a feladata. a helyén marad. lesétáltunk a hegyről. Helyzete nem volt túlontúl irigylésre méltó. . Besiettem. tapsolt egyet. beékelve a köpeny ujja és az alsó kar közé. A mi kolostorunk a Potala szervezetének része­ ként működött.Azon a héten minden reggel próbáltunk.92 HARMADIK SZEM olyan jól csinálod. . és a láma je­ lezvén. A facsészét el kell rejtened a köpe­ nyed bal ujjában. és végigcsö­ römpölt a földön. hogy átmen­ jünk a Potalába. hogy felbuktam volna. mégis a főépületekhez közel ugyan. mit hogyan kell csi­ nálni. A rendfőnökünk volt a dalai láma egyetlen or­ vosa. Jól csináltam. megkínálnak teával. megállított: Lobszang. így bármely fájdalmat vagy rendel­ lenességet orvosi hibának tekintettek. Ha kellőképp ügyes vagy. Ez alkalommal sokkal nyugodtabban jöttem befelé. s a tibeti üdvözlésnek megfelelően kinyújtottam a nyelvem. míg küldenek érte. mint én. hogy megmutassam. Az apát úr mégsem vizsgál­ hatta meg a dalai lámát. A csészét így kell tartani. hogy páciense egészséges legyen. akkor most jöhet a következő lecke. Azt mondta.Kimentem a szobából. illetve a Gyógyítás Isko­ lájaként ismerték. hogy automatikusan is tudjam. Mikor elhelyezkedtél már. és oda­ mentem a szoborhoz. amikor meghajoltam. meg kellett várnia. Akkor majd úgy jössz be. elég ügyes vagyok-e. de aztán hamarosan kitanultam a fortélyát. mint egy vágtató versenyló a Cangpon. és nem.Na. Újra kimen­ tem. Másnap reggel. A három meghajlás maga tökéletesen sikerült. mondd magadban: „Om. hanem. Először a csésze kiesett. szombaton. Gyakoroljunk a csészével és a selyemkendővel!. Térden állva mentem. hogy teljesítményem „méltó tisztelgés Mingyar Dondup testvér tanítása előtt". Hátralépdeltem és végül sikerült leül­ nöm lótuszülésbe anélkül. De szent isten! Elfelejtettem a selyemsálat! Kimentem hát megint. mint egy méltóságos fiatal pap. hogy beléphetek. büszke voltam magamra. amikor csak akarta.

busásan kárpótolva lettek a hosszú utazásért és a viszontagságokért. a Potalába igyekeztünk. Tibet minden ré­ széből érkeztek emberek. Voltak ott talizmánok. Cu is közöttük volt. mások el­ nyúltak a földön. . mások mindenféle ennivalót. vagy ahogy mi nevezzük. maradjon csak az én titkom. Hogy mit gondoltam akkor. és inkább ha­ sonlítható egy lépcsős utcához. amit himbálódzó üstökben melegítettek. Tömérdek kőlépcső vezet fel a magasba. mit éreztem. A POTALA 93 De ezen a szombaton nem törődtem az orvos bajával. Öregem­ berek nyomtatott horoszkópokat kínálgattak a hiszékenyeknek. Elárasztották az utat és végigjárták a hatmérföldes kör­ gyűrűt a Potala körül. ha nem beszélek róla. Egy helyen. a lépcsősor az épületeken kívül fut. Megint mások. A fő­ tisztviselők közül sokan fellovagoltak a hivatalokhoz. amíg fel­ felé kaptattunk. hogy meglátogassa a Szentek szentjét. pásztorok. hogy megta­ karítsák a lépcsőmászást. Odább az úton egy csapat vidám ember potalai ajándékokat. tá­ voli tartományok nemesemberei. Lobszang. akik négykézláb kúsztak. hogy lássák a Mindentudó. Több ilyennel is találkoztunk. mint egyszerű lépcsősorhoz. Anyám ép­ pen kilovagolt szolgái kíséretében. kézi imamalmokat árusított. Voltak. a szolgák igencsak sürgölődnek az udvarban. bizonyos összegért írtak néhány sort. Mingyar Dondup láma megállt és egy házra mutatott: . hogy Lhászában kezeltetni tudják magukat. és mohó városnézők és zarándokok tömegébe ütköztünk. akik abban reménykedtek. írnokok is jöttek. úgy érezték. Nem. kereskedők és bete­ gek. Nem egy zarándok hónapokig gyalogolt. amely bizonyította. Nekünk nem jutott időnk ilyesmire. nálánál ugyanis senki sem lakhat magasabban. Ha csak egy pillantását elkap­ ták. és jobb talán. Néhányan forró vajas teát árultak. hogy a nevezett személy megláto­ gatta Lhászát és valamennyi szent helyet. Voltak közöttük földművesek. aztán ismét a földre vetették magukat. a betegek és gyengélkedők. Odanéz­ tem. felkeltek. és egy „szent inkarnáció által megáldott" emléktárgyak.Vili. elég volt a magamé. barátaik támogatásával vagy két bottal sántikáltak végig az úton. már magasan jártunk.Ott az előző otthonod. A dalai láma rezidenciája az épület legtetején volt. Mindenfelé árusok kínál­ ták portékáikat. A Csakpori lábánál a Potala felé fordultunk. a dalai láma otthonát.

kis hegyen fekszik. a hegy gyomrában . Tibetben ez az egyetlen kerék alakú tárgy. az egyik végén van egy tó. és beléptünk egy nagy előtérbe. sárga stólás láma beszélgetett Mingyar Dondup lámával. valamint mai rezidenciája volt. és a hatalmas termetű őr szélesre tárta a kaput előttünk. mi­ tológiai istenek és istennők szobrocskái és zománcozott díszek. Továbbmentünk. mert felismerte Mingyar Dondup lámát. Hosszú idővel azelőtt egy erődít­ mény volt a hegy tetején. mert ezen a napon. Az utóbbit . A jelenlegi épületek csak háromszázötven évesek. Csak nagyon kevesen jártak itt. Mélyen lent. akárcsak mindenütt. hogy még több kemény munka vár majd rám: kemény munka vagy nehézség. mikor kerekek jönnek majd az országba. Egy meggyszínű köpe­ nyes. kis folyosók ágaznak szét belőle. tömén­ telen drágakövet őriznek. . Végül felértünk a tetőre. miért akar a dalai láma látni engem. A bejáratot nagy. Tibet minden egyházi és világi ügyét itt intézik. ezen a helyen nagyon kicsinek és jelentéktelennek éreztem magamat.nagyon jól ismerték itt. vagy épületcsoport az ország szíve. Vallási jeleneteket és ősi legen­ dákat ábrázoló gyönyörű faliszőnyegek lógtak a falakon.mivel vulkáni eredetű . azt kívántam. bárcsak kinyithatnám. Ez az épület. míg el­ értük a tető legtetejét.94 HARMADIK SZEM A Potala önálló városrész. és tudni szerettem voltna. de egy még régebbi palota alapjaira épültek. ahol a dalai láma előző inkarnációinak sír­ emlékei álltak. Tudtam. hogy ez rendkívüli dolog. és ne­ kem az volt a véleményem. Alacsony asztalkákon műgyűjtők szívét gyönyörködtető tárgyak álltak. és megnézhetném benne a ne­ vünket. melyet zöld porcelán sárkányok védelmeztek. ahol aranytömböket. minden gondolat és minden reménység központja.úgy látszik . jakgyapjúból készült gesztenyebarna függöny borította. Nyolcéve­ sen nem voltak már illúzióim. a reggeli napsütésben felfelé tartottunk a lépcsőn. Kint. Az egyik függönyös bejárat melletti polcon pihent a Nemesek könyve.egy óriási barlang húzódik. hogy erőt nyerjek belőle. Min­ denütt hallottuk az imamalmok kattogását. vagy tudnak egyáltalán a barlang a létezéséről .csupán néhány kiváltságos. valamint ritkaságokat a régmúlt időkből. Közeledtünkre félrehúzták. A falakon belül vannak a kincstárak. mert az egyik régi jövendölés szerint a béke el­ távozik.

de a fején magas sárga süveget hordott. Azt mondta: . hogy mind eléggé meszsze volt. amit elképzelni sem tudsz. amelyekről nem is hallottál. hogy bemenj. és megfigyeltem. fordulj meg és hozz ide egyet. köz­ ben ezt suttogta: . Megkaptam a feljegyzéseket az előző inkarnációdról és az asztrológusok jöven­ döléseit is.Őszentsége érdeklődést tanúsít és egyedül akar vele beszélni. hogy beszélgethessünk. A POTALA 95 ahol vele jártam. Megmutatom az ajtót. aztán majd elmegyek Kí­ nába. az­ tán térdre ereszkedtem. .Vili. De az Ékességes még min- . Most az Ékességes lábára helyeztem.Nincs okod az aggodalomra . Előrehajolt. és háromszor meghajoltam. így folytatta: Nos. Meghajtottam a fejem. Megszólalt a dalai láma. miért mondja el nekem újra az egészet. melynek füle a vál­ lára ért.csak gyakorlunk. végig­ mentem a szobán. a tizenharmadik dalai lámát.menj csak be. Elfogott a félelem. hanem a csuklómra tette. fiatalember.Tedd ide elém és ülj le! . Jól ismertem a jóslat min­ den szavát és eszerint is éltem hétéves korom óta. azután megállt és fi­ gyelt. hogy .ahogy egész héten tettük . Beléptem. Az út hosszú és ne­ héz lesz. akkor először: Azok a párnák túl messze vannak. Hallottam néhány figyelemre méltó dolgot rólad. Átkarolta a vállam és az ajtóhoz vezetett. mert ekkor visszafelé kellett indulnom a legközelebbi párnához. odavittem egy párnát. Mielőtt belép­ tem a szobába. olyanokat is. Kezdetben nehéz időket élsz meg. de eljön a siker.Nem tudtam. gondold azt. Ruhája olyan volt. melynek erejét tovább növelték benned a harmadik szem megnyitásával. és a sálat nem a nyakamra . Sok külföldi országot bejársz majd. Mingyar Dondup láma odaadta nekem a selyemsá­ lat. de végül sikeres le­ szel. Vezetőm hozzám fordult és így szólt: . a fal mellett. Ezt hallottam: . és a hosszú szoba távoli végén megpillantottam a Mindentudót. másfél méterre nem kerültem Tőle. Lobszang. így tettem. Halált. az Ékességest. Megadatott neked a tisztánlátás képessége. rombolást és olyan kegyetlenséget fogsz látni magad körül. ahogyan megjósolták.Mikor leültem.ahogyan az szokás volt -. hogy sebészetet és orvoslást tanulok Tibetben.Ideje. Tudtam. és aztán lépj be magad. Sáfrány­ színű selyempárnán ült. Éppen letett egy könyvet. ahol folytatom tanulmányaimat. Buzdításképpen picit meglökte a hátamat. mint a közönséges lá­ máké. amíg kb.

és én töké­ letesen egyetértek az értékelésével. Belépett Mingyar Dondup láma. milyenek a kémiai reakciói. milyen vagy. az Ékességes Indiáról és Kínáról mesélt. Tudó­ saik így beszélnek: .hívta mesteremet a dalai láma. hogy amikor a nyugati világban le­ szek. akivel valaha ta­ lálkoztam. megmérjük és savakkal megvizsgál­ juk. sem a lélekről. és ne be­ széljek sem az egóról.Hozz egy párnát.96 HARMADIK SZEM dig beszélt. . igaz? Mondd el nekem. . és hogy a legjobb tanárokat jelöli majd ki a számomra. értékeli. Talán még senki sem beszélt vele így. Egyszerűen nem tudtam tartóztatni magam. . va­ lóban keményen tanuljak. Mondjátok meg. . és meghajolt a dalai láma előtt. azt gondolod. aki hamarosan visszajött a teával és különleges ételekkel. Mingyar! . és nem törődnek vele.Szóval. Úgy látszott.Kérd meg Mingyar-t. de sok nyugatival is találkoztam.Ez a fiatalember elmondta.De hát senki sem tudhat többet a mesteremnél. hogy Mingyar Dondup láma jó. aztán megütötte a mellette lévő gongot.Mutassátok meg a lelket. en­ gedjétek.mondta. De most teázzunk! Könnyedén megütött egy gongot. és ülj le. bizonyíték. Állítsátok elő.Azt mondtad. bizonyítékra van szüksé­ günk . aztán hátra­ hajtotta fejét és harsogó nevetésben tört ki.Ezekben az országokban az ember megvitathatja a nagy igazságokat. az pedig bizonyos. . milyen a molekuláris szerkezete. a kereskedést és az aranyat istenítik.mondják majd neked. .mondta a hí­ vására megjelenő lámának. . Mondta. .válaszoltam. a láma pedig így folyatta: . hogy kivételesen tisz­ tán látok. Bizonyíték.Uram! . hogy jöjjön be! . amelyeket Indiából importáltak. mit gondolsz róla. hogy bizonyítékokat szerezzenek. kicsú­ szott a számon: . . Értékeik nem azonosak a mieinkkel. figyelmeztetett.Mingyar Dondup láma mel­ lém ült. Mingyar Dondup láma a legjobb ember. hogy egy nyolcéves kisfiú nem. semmiféle rendkívüli erőről ne tegyek bizonyságot. hogy megragadjuk. Mingyar Dondup lámánál. te kis pávakakas! .Teljes felelősséget vállaltál . hogy a gya­ nakvás negatív hozzáállásával minden esélyüket elveszítik. hogy azt akarja. A dalai láma újra nevetni kezdett.A dalai láma rám nézett. és parancsot adott a hívására belépő lámának.Voltam Indiában és Kíná­ ban . Amint ettünk.

őszentsége azt az utasítást adta. A dalai láma szolgálatában állók közül . Lobszang. Aztán derengeni kezdett valami: üveg! So­ sem láttam még síküveget.Ideje betöm­ ni a lyukat a gyomrodban. Fájt és bi­ cegtem. Megdöbbentem. ha szükséges. Aztán így folytatta: . meghajoltunk és eltávoztunk. mint a jég. Az színezve volt. Itt. ahogy csak akartok. de az vastag volt.VIE A POTALA 97 Lobszang Rámpa képzéséért. előttem terült el Lhasza és az egész síkság. és nagyon óvatosan megérintettem a látható semmit. és az okkult tudományok igazi mes­ tere. Mikor befejeztük. A sárkányzsinórhoz tört üveget hasz­ náltunk.Nem volt szükségem több bátorításra. és akkor vezetőm teát és ennivalót hozott. .Itt maradunk néhány napra. hogy mindketten itt. majdnem olyan hideg volt. Tervezd meg. . Néha attól féltek. az ablakokon az olajjal átitatott anyag helyett valami megfoghatatlan volt. és megborzongtam a lát­ ványtól. hogy egyek. te­ gyünk így mi is. és nem lehetett keresztüllátni rajta. aztán felkeltünk.a rezidencián senki­ nek sem volt lámánál alacsonyabb rangja . A bal lábamon húzódó seb még mindig sok bajt okozott. vezetőd régi barátom. Ezekből a termekből sokat megtudhatsz a tibeti történelem­ ről. Ezen a helyen jól esznek. az épület legfelső szint­ jén kapunk szobát. épp csak. Oda vezetett minket. Láttam. . egy másik szobába. és a lapos tető távoli részére mentünk. akár a víz. és felfedezzük az épület kevésbé ismert részeit . és hogy egyetlen ajtó se legyen zárva előttetek. Mingyar Dondup láma azt ajánlotta. Aztán hozzám fordult: .Még szólt néhány szót. és azt mondta. Pihentem egy órát. esetleg nyomorék maradok. legnagyobb meglepetésemre.Fiatalember! Jól válasz­ tottál. és fordulj hozzám. Kinyújtottam a karom. és úgy gondolja. s emellett síkos is. Mingyar Dondup láma kivezetett a szo­ bából. . hogy látni le­ hetett. .Jó néhány alacsonyabban lévő folyosót és termet nem nyitottak ki az elmúlt kétszáz esztendő­ ben. hogy Mingyar Dondup láma titokban na­ gyon elégedett velem. Időről időre én is megnézem őt. de ez itt átlátszó. hogy úgy jöhettek-mehettek.az egyik odajött hoz­ zánk. pihenjünk le egy időre.mondta. jó benyomást tettem a da­ lai lámára . ahogy bizonyosan megteszed.

Egy ideig piszmogott a csővel. .egyik a másikából. és nagyon szerette nézegetni a környező vidéket. nézzek bele megint a csőbe. Oldalra ugrottam.98 HARMADIK SZEM Ám ez még nem volt minden. A vízen találkoztam már halvány tükör­ képemmel. Mingyar Dondup láma kitárta az ablakot. hogy a rohanó kereskedelmi vi­ lágban nincs idő szellemi dolgokra. azt gondoltam. Tele voltam gyanakvással. civilizáci­ ót szolgálják. Sose felejtettem el annak az embernek a látványát. a másikat odatette az arcához. tükrök nélkül. és majdnem elájultam a kábulattól. és felkapott egy rézcsövet. Lobszang! A jobb szemeddel nézz. hogy az okkult tudományok mestere vagy . Gyakran eszembejut. és játszani fog rajta. Nevetett. és egy kétségtelenül tekintélyes méretű orral. amikor meglátta az arcomat. amikor egy nyugati ember azt mondja valamilyen okkult dologgal kapcsolatos állításra. akit ott láttam: egy sápadt arcú fiúcskát nagy vörös heggel a homlokán. de engedelmeskedtem. .De miért kell tréfát űznöd a ta­ nítványodból? . .magyarázkodtam. hogy mást lássak. . Azt lehetne gondolni. mikor hazatért Indi­ ából. hanem a szeméhez illesztette. a balt tartsd csukva. Régóta felismertük. Itt történt az is. Mingyar Dondup lámán kívül senki sem volt a szobában. aki a csőben felém lovagolt. amely úgy nézett ki. mintha egy bőrrel borított trombitadarab lett volna.biztos valami hangszer. Nekem az az élmény volt „lehetetlen"! A dalai láma sok teleszkópot hozott magával. de a tükör túl őszinte volt.gondoltam. hogy Tibet különleges ország volt.Nézz bele. meg­ babonázott. és négy darab jött ki . te­ leszkópok. A mi fizikai világunk ráérős. hogy „lehetetlen". Teleszkóp! Sosem lát­ tam ilyet.Őszentsége azt mondta.Aha! . és intett. őt viszont rázta a nevetés.Még jobban nevetett. De a végét nem a szájához. Vezetőm kis­ sé elfordította a csövet. hogy ezoterikus tudásunk gyarapodhasson és terebélyesedhessen. aztán a cső egyik végét kidugta az ab­ lakon. . olyankor. A csőben egy ember lovagolt felém. de az emberek nem is vágytak ilyesmire. Azóta sem vesződöm velük. Belenéztem. A kerekek a gyorsaságot és az ún. meghúzta. hogy életemben először tükörbe néztem. A kereket se akarták. és természetesen nem ismertem fel azt a szörnyű kis teremtést. aztán azt mondta: . Megfogta a csövet. Gyanakodva néztem. és körülnéz­ tem.

és ha egyszer kisza­ badul a hús kötelékeiből. A POTALA 99 Négyezer éve ismerjük a tisztánlátás igazságát.Vili. amelyet hegyoldalra építenek. csupán a természeti törvények eredményei. Tartózkodásának utolsó hónapjaiban kis lyukat vágnak a tetőre. se semmi. Sokan közülük néhány hét múltán újra visszamennek a cel­ lába. Néhány láma. Az erők tehát egyáltalán nem mágikusak. hogy meztelen üljön a hóban. először három év. A tanárnak teljesen biztosnak kell lennie tanítványa erkölcsi integritásában. egy másik világ teremtménye. Igaz. mint ahogy az ember esetleg gondolná. . hogy a remete szeme fokozatosan hozzászokjék a fényhez. három hét és három napra. se fény. hisz csak a megfelelő embereket tanít­ ják. Az anyag sűrített energia. értelmetlen létezés. az Ember természetéről elmélkedik. A kőfalak vaskosak. hogy ilyen erők legyenek rábízva. energiahullámok. Az Életről. az okkult tudományok mesterei testeket tudnak felemelni érintés nélkül. és visszavonulnak kies lámako­ lostorokba. hogy tanítványa morálisan alkalmas-e arra.Tibetben jól tudjuk -. hangbiztos tolóablakon keresztül. Fizikai tes­ tében semmi okból . ezért a metafizikai erőkkel sosem élnek vissza. hogy beeresszenek egy kevéske halovány fényt. hogy ne hatoljon át a hang rajtuk. a telepátiát. csak az üres kődoboz. Az ember szellem. A remete belép. A rést nap mint nap nagyítják. és saját kívánságára befalazzák. A gondosan irányított és részben sűrített gondolat az. A remete a cellában marad. Egyszer egy nap beadnak neki élelmet egy fénybiztos. máskülönben megvakulna abban a pillanatban. Tibetben vannak olyanok. de az efféle dolgokat nem a szenzációhajhászok örö­ mére mutatja be. A gondolatok. és más metafizikus tudományokat. amikor előjön. és egész életükre ott maradnak. hogy sok láma képes rá. Tibetben a tanár mindig meggyőződik róla.nem hagyhatja el helyét.akármi legyen az . ami képes megmozdítani egy tár- . Nincs odabent semmi. A cella általában kis helyi­ ség. szellemként vándorolhat a világon és a gondolat útján segíthet. és gondolati úton megolvassza a havat maga körül. talán két méter vastagak. másokon a magány segít. Mindez korántsem olyan ste­ ril. se bútor. de nem azért fejtenek ki erőt. és remetecellákban laknak. hogy a naiv nézőket szórakoztassák. akik közösségben tudnak legjobban fejlődni.

mi miért történt. hogy elvégezzen egy bizonyos cselekvést. Olyan dolgokra tanítottak . amelyeket olyan jól ismertem. és sokat használtam: azokat a helyeket nézegettem rajta. hogy több megvilágosodást éltem át. amely kevés ember számára elérhető.100 HARMADIK SZEM gyat. Cso­ dálkozásomban felkiáltottam. Más formát öltött. ha mikrofonon keresztül a leszállópályára irányítanak egy repülőgépet. Elég annyi. Mindent megmagyarázott. egyszerűen köznapi természeti törvények működtetik. ha a pilóta a sűrű ködben nem lát semmit? Kis tanu­ lással. Lobszang.legyen bár nagyon hosszú életű -. Az én ezoterikus fejlődésem nem járt együtt bezárkózással. mint ez.Na. de . amelyek nem írhatók le ilyen könyvben. „hisz ez varázslat!" anélkül. és figyeld a fehér falat! . most állj ide. Férfiak.mondta. félretéve a szkepticizmust meg lehetne tenni ugyanezt a te­ lepátia segítségével is. A Potalában tett látogatásom eme képzés első szakaszaihoz kapcsolódott. Elbűvölt a teleszkóp. nem vonultam vissza hosszú időre a teljes sötétségbe. milyen okok húzódnak a háttérben. mind fejjel lefelé jártak! Aztán a kép hirtelen villant egyet. Még az első látogatás alkalmával bevitt egyszer egy teljesen sötét szobába. és minden a helyére került. aki remete akar lenni. A falon azonnal megjelent előttem Lhásza fordított képe. nincs benne semmi csoda vagy varázs­ lat. milyen elvek alapján működik. de immár másként szabályozva vezet a telepátiához. So­ sem mondhattam. hogy megértsem. hogy lehet hangtalan fütyüléssel kancsót vagy köcsögöt összetör­ ni. . és valamit csinált az ablak fatábláival. hogy alapos ma­ gyarázatot ne kaptam volna a szóban forgó törvényekről. Mingyar Dondup láma aprólékos pontossággal elmagyarázta. egy átlagos remeténél. amely arra késztet vala­ kit a távolban. nők. ahol mindennapos ese­ mény. ez egyszerű volt. . de erről majd később. de azt is. Miért olyan nehéz elhinni ezt abban a világban. Tudtam már. Képzésem a dalai láma közvetlen parancsára sajátos célra irányult. úgymond „gondolatra". olyat. Ugyancsak a gondolat. nem kellene gyarló eszközöket használni. és jakok. Nem csupán a teleszkóp működését. A magyarázat a „fénytörés"-ről valóban mindennél jobban zavarba ejtett: hogyan lehet a fényt megtörnP. Aztán elfújta a mécses lángját. és nem érdemelt további gondolkodást.más módszerekkel és hipnózissal is.

amely. valóban. és azt is. úgy mondták. Mielőtt eljöttünk a Potalából. hogyan törnek meg a fénysugarak. A motívumok ta­ nulmányozását jelentette ez. amelynek fényét különféle lemezek takarták. De jobban érdekelt a tó. és utána már semmi sem lepett meg. a többit majd egy későbbi időpontban. hogy a keresztények szimbóluma egy megkínzott. Az a na­ gyon-nagyon kevés nyugati ember.számtalan évszázaddal ezelőtt vulkánikus tevékenység hoz­ ta létre. hihetetlenül elborzasztott. Nagyon kár. mert egyre többször és többször hallottam: . amíg egy speciális szerkezetet nem hoztak a szobámba. Lobogó fáklyákat vittünk magunkkal. hogy saját mércénk szerint ítéljük meg más országok népeit. és nagyon él­ veztem. hogy kiderítsem és pszichometriai benyomást szerezzek róla. Azt mondták.VIII. Az alagutakat . miért éppen ezeket az ajándékokat küldték. de a képeknek messze nem az obszcenitás a cél­ ja. Örültem. nemcsak Tibetből érkeztek ajándékok a Potalába. amely a Tudás és a Helyes Elet egyesülését követi. Végre beléptünk . régi könyvekkel és gyönyörű vallási témájú festményekkel. miután beszámoltam a tárgyról szerzett benyomásaimról. mindig az éppen uralkodó dalai láma részé­ re. A POTALA 101 hogy fényt is lehessen törni?! Egész addig nem értettem meg a dol­ got. hogy valamennyien hajlunk arra. óvato­ san másztunk lefelé a végtelennek tetsző lépcsősoron. Majdnem valamennyit szobákban raktározzák. és egyetlen tibeti sem tekintené annak. és csúszkál­ tunk végig a sziklás átjárókon. szögek­ kel keresztre feszített ember. akit istenükként tisztelnek. Ez egy lámpából állt. vezetőm egy könyvből felolvasta nekem pontos történetét. több mérföldre nyúlik az egyik folyosó végétől. mi történt később. Lobszang. ügyes vagy. aki látott néhányat közülük. megnéztük az egyik föld alatti alagutat. méghozzá a javából. Akkor észleltem. A falakon különös diagramok voltak és ismeretlen jelene­ tekről készült rajzok. Ölelkező férfi és női szellemeket áb­ rázolnak például. ölelkező figura azt az eksztázist fejezi ki. Elismerem. Évszázadokon keresztül sokfelől. csak egyet nézhetek meg.így mondták ne­ kem . A Potala raktárai tömve voltak csodálatos szobrokkal. mikor láttam. A két meztelen.Iga­ zad van. szemérmetlennek tartja őket. Aztán.

és a fejemtől a térdemig érő magasságban helyezkedett el. körbe­ körbe. és láttam. Érezték. Sehol egy fény. amit mesélt. annyira fekete. egyszer csak egy tágasabb helyre értek. A hirtelen mozdulattól a hullámok felcsaptak a fedél­ zetre. Egyetlen hullám sem fodrozta a vizet. Még tettünk vagy száz métert. odáig már nem jutott el a fáklyák fénye. Sok-sok évvel ezelőtt kalandos kedvű szerzetesek készítettek egy fatutajt. kábító üté­ seket. nem tudták. szörnyű. nem tudták. Nyikorgó-csikorgó hangot hallottak. A többiek nem voltak ilyen szerencsések. A tutaj hirtelen megbillent. Lerepültek a tutajról. Úgy érezték. de kicsit arrább valami ragyogott a falon. és élénken magam elé képzeltem. szintén fekete volt. és az emberek csuromvizesek lettek. míg hirtelen eltűnt a mennyezet: nem láttuk. Kb. Az aranyat nagy hő olvasztotta ki egykoron a sziklából. amikkel hajthatják. el­ fújta a fáklyákat. kutattak. Fény támadt.Eltévedtek. a sötétség olyan volt. Fel­ szerelték fáklyákkal. A szikla. és hozzá evezőket. Meddig utaztak. egyetlen hang sem törte meg a csendet. amilyenhez hasonlót a föld felszínén sohasem látni: tömör feketeség. tétovázva. Odamentem. Forogtak. szél kerekedett. Fekete volt és mozdulat­ lan. amilyet még soha életemben nem láttam. amin álltunk. darabokban szilárdult meg. amelyekkel a fagerendákat egymáshoz erősítették. csillogott a fáklyák fényében. Hallgattam tanítómat. A tutaj felgyorsult. öt-hat méter hosszú lehetett. Beleka­ paszkodtak a kötelekbe. így folytatta: . valamennyien elszédültek és rosszul voltak már. kegyetlen óriás ragadta el őket. amely egyre szélesebb és szélesebb lett.Ez a tó a folyóhoz megy innen negyven mérföldnyire. megsemmisítő szorítást éreztek. merre is menjenek. és merre a vissza. bi- . akár egy aranyszínű gyertya viaszcseppjei. és vízre eresztették. a víz alá merültek. tökéletes sötétség borult rájuk. inkább látszott fene­ ketlen kútnak. Néhányuknak még sikerült nagy levegőt venni. és olyan víz szélén álltunk. merre van az előre. Mérföldeken át eveztek. zöldes. és húzza végze­ tük felé. Mingyar Dondup láma törte meg a csendet: . mint tónak. a víz elsodorta őket. ahol már nem lát­ ták a falakat és a mennyezetet. hogy tö­ rékeny tutajuk a vízidémon markába került.102 HARMADIK SZEM egy alagútba. Ahogy finom csapásokkal tovább eveztek. hogy a sziklában van egy aranyréteg. hogy már-már láthatatlan.

majd hirtelen a ragyogó napsütésbe repítette őket. . hogy bejárjam vele a tavat. mikor asztrálsíkon is el tudjuk végezni a kutatást! Igen. hogy körülnézzen.Itt tároljuk a tartalékot. aztán erősebb fény. Valami. No. Valami rejtett fal­ mélyedésből fáklyákat húzott elő. Néhány éven belül eleget tudsz majd ahhoz. megtudod ké­ sőbb. hogy ők szerzetesek (a köntösük ugyanis teljesen leszakadt róluk). Egyiket fel is kutatták. vagy valaki megtekerte. képes le­ szel rá. Látta az összetört tutaj lebegő roncsait. de minek fecséreljük testi erőnket. Vezetőm figyelte az ar­ comat. egy pásztor né­ zett le rájuk. A POTALA 103 zonytalan. Lobszang. és azt kívántam. hogy felfedező útra induljanak a tavon.Vili. hogy nem hoztunk tartalék fák­ lyákat magunkkal. hogy elmegy a Potalába hordágyért. körös-körül zöld réteket és legelésző ja­ kokat. butaság volt. ők kiértek a partra. hogy szigetek vannak nem messze amögött a terület mögött. a beavatásodkor. és kotorászni kezdett. De most tanulj fiam. akik megmenekültek. Hogy mit találtak. Mindkettőnkért. meghaltak és a tibeti mennyországban vannak. Végül a két szerzetesnek sikerült meg­ győzni a pásztort arról. A szerzetesek több mint fele kékre-zöldre verve.Igen. nagy mu­ latság lenne átkutatni a tavat. Lobszang. bárcsak lenne egy tutajom. hogy együtt fedezzük fel ezt a helyet. Abban a pillanatban Mingyar Dondup láma a távolabbi falhoz fordult. induljunk! . hogy hamarosan vakon fogunk tapogatódzni az alagutak sötétjében. Azok. de tudott dolog. Először azt hitték. Azóta kevesen vállalkoztak rá. Végre is egyikőjük feléledt annyira. amelyek már csak pislákolva égtek. Belegondoltam az egészbe. Akkor lépéseket hallottak maguk mögött. Hármójuk­ nak nyoma veszett. egyszer csak felnevetett és azt mondta: . vérezve vízbe fúlt.A távolban a Potalát látta. órákon át élet-ha­ lál közt vívódva hevertek. Majdnem újra összeesett a megdöbbenéstől. A fáklyák már alig égtek és úgy tűnt. Két ember menekült meg. másként nehéz lenne kita­ lálni innen a sötétben. tanulj. el­ hajította. és meggyújtotta őket azokról. hogy kihalássza magának. amelyet fáklyáink fénye be­ világít. és azért jött. az meg beleegyezett. azt gondoltam. Ahogy elfordultunk a tótól.

legalábbis olyasvalami. mintha óriásokat ábrázoltak volna. Felmegyünk a tetőre. mindig megpróbáltam a mélyére hatolni. Nem értettem őket. hogy megleljem a választ. amely úgy negyven mérföldre volt innen. miért nem lovagolunk ki a helyszínre. Az egész helyet valami rejtély lengte körül. . és megint a világosban leszünk. mint egy öregember. amit a teleszkópon keresztül ne lámánk. vagy megnézzünk egy-egy képet a falon. meg különös gépezeteket. és teleszkóppal megnézzük azt a he­ lyet.Amikor felértünk. hogy kifújjuk magunkat. a kis ligetet a dalai láma előző inkarnációjának parancsára ültették. Nem tudtam elvisel­ ni a gondolatot.Lobszang! Úgy motyogsz itt. Nagyon vártam. ha van lehetőség arra. időnként megáll­ tunk. és miért nem nézzük meg. nincs ott semmi érdekes. még akkor is. Mingyar Dondup lá­ ma félbeszakította a gondolataimat: . hogy évekig találgassak és így jussak el a megol­ dásig. a helyet egy facsoporton kívül semmi sem jelöli. amelyek meghaladták felfogóképességem határait. Ahogy ránéztem mesteremre. láttam. ahol az egykori szerzetesek kiértek a felszínre. otthon van a rajzok között és az alagutakban. hogy újra eljöjjünk ide. megkérdeztem.104 HARMADIK SZEM Küszködtünk felfelé a meredek folyosókon. A tó kivezetése mélyen a vízszint alatt van. és ha rejtélyről hallot­ tam. . ha eközben jelentős veszedelem fenyeget. Mingyar Dondup láma azt mondta. Még néhány lépés.

Mesterem megállt. mert rájöttem. A Potalában tett látogatás olyan volt. ahogy visszahúzta a fejét. amit gyor­ san meg is ettem.Várj meg itt. Az „indiai ételek"-et az ő gondjaira bízták. El­ tökéltem. A lencsén ke­ resztül láttam arcán a manós vigyort. akik rövid látogatásunkat olyan kellemessé tették. zihálva átadott egy üzenetet Mingyar Dondup lámának. nemsokára visszajövök.Ezzel sar- 105 . Igen kényelmetle­ nül éreztem magam. De indulni kellett. . mögénk. hogy visszatérjünk Csakporiba. mert készített nekem egy búcsúajándékot. hogy a teleszkópon át még utolsó pillantást vessek a vidékre. . A mellettünk elhaladó szerzetesek hátrafele mutogattak. hogy a csodálkozó szerzetesek ne vegyék észre. Ideje volt köszönetet mondani a lámáknak. Lihegő szerzetes rohant felénk. mikor hasonló csínyeken buzgólkodtam. mikor hívó kiáltást és kiabálást hallottunk. hogy különösen kedvesen elbúcsúzzunk a dalai láma személyes intéző­ jétől. a szerzetesek kopasz fejére. Elindultunk lefelé a lépcsőn. Lobszang. melyek rejtve vannak a Potala elől. Biztos megked­ velt engem.Másnap reggel komótosan nekikészülődtünk. és időnként apró kavicsokat hajigált le az udvarba. próbálkozásaimat a jövőben az épületeknek azokra a szárnyaira korlátozom. A Csakpori egyik tetején kis nö­ vendék olvasott a hátán heverészve. akár egy nyara­ lás. hogy dalai láma kétségkívül engem is rajtakapott. Félúton lehettünk. Indulás előtt felrohantam a tetőre. vissza a Vashegyre. Megálltunk. Ideje volt.

Apám! . mikor felismert. beleszórt néhány gyógyfüvet. Amikor az oldat kihűlt. s mi több pont a Potala lépcsőin. Lobszang. aki a hátán feküdt. A vágás a gyógyfüvek miatt csak kis vérzéssel járt. Nagyon-nagyon óvatosan megvizsgálta. hogy szabaddá tegye a csontot. az egyik apátot komoly baleset érte. Szerába kell sietnünk. Láttam. és majdnem hanyatt estem. és megtalálta azt a helyet. gondoltam. remeg­ ni kezdtem. az életerő . megvizsgálta az öregembert. mint amennyit feltételeztem magamról: kiegyenesí­ tettem a hátam és mereven átnéztem Lhásza felett. berakta a szükséges eszközöket egy fer- . Amíg kavartam. Még mielőtt hozzá­ kezdett volna a műtéthez. tudomást se véve rólam. el előző otthonom mellett. ő visszanézett.Vissza se pillantott. Amikor megkapta. Tétlenül őgyelegtem. ahol szerzetesek vártak ránk. A szemem égett. és vezetőm megtisztította saját kezét. ahol a letört rész belógott a koponyába.Szállj fel. a bőrdarabot visszahajtotta. Elgondolkodva megfordultam. most aztán nyilváno­ san megszégyenülök. . Mingyar Dondup láma forró vizet kért. és elkiáltottam magam: . Néztem távolodó alakját. Hamar a Szera kolostorba értünk. gyors mozdulattal U alakú vágást ejtett a bő­ rön. Körülbelül fél óra múlva Mingyar Dondup láma egy másik lo­ vat vezetve lefelé lovagolt a lépcsőn. mindketten megfogtunk egy-egy csomagot. Leugrottunk a lóról. Azután. és ismét felment a lépcsőn. mert megláttam apá­ mat. és az egyik apát bevezetett egy öregemberhez. cso­ dáltam a kilátást.106 HARMADIK SZEM kon fordult. lemos­ tuk vele az öregember fejét. közönyösen továbblovagolt. Újabb adag oldatot kent rá. továbblovagolt. Ránéztem. amely már készen is állt.mintha kihunyni készülne alig-alig pislákolt benne. hogy mindkét nyereghez egy-egy táska van rögzítve. s az ál­ la majd leesett a csodálkozástól. Az arca ólomszínű volt. akinek az esés következtében betört a koponyája. A koldusok és a zarándokok ijedten menekültek utunkból. kimondhatalan fájdalmamra. Kivett egy éles kést. Végigvágtattunk a Lingkhor úton. és nézegettem régi otthonomat. amint éppen felém lovagolt. eközben pedig arra gondoltam. De több ön­ uralmam volt. és nyomást gyakorolt az agyra. biztos vezetőm felszerelése. Egy csontdarab behor­ padt.

hogy csak te menthetsz meg. Néhány napig rossz lesz a közérzeted. hogy kivehesse belőle. Benyomta a koponyacsont és a kissé megemelt csontdarab széle között a résbe.Tartsd ide a tálat. Még nem végeztem be a feladatomat. Megtisztítottam az eszközöket friss. egyik végén lapos és fogazott ezüstpálcát. Különleges óvatossággal behelyezte a legvé­ konyabb élt oda. Odamentem az ablakhoz és kinéztem. Az megmozdult.Meggyó­ gyulsz. . . milyen egy másik kolostor. és így szólt: . míg a másik pálcát vésőként használva a csont alá nyúlt. de ha elmúlik.IX. Most körbevezetlek ezen a közös­ ségen. A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 107 tőtlenítővel telt tálba. úgy. Fino­ man. mehetsz a dolgod után. Érdekes dolog volt látni. Hátát megtámasztottuk néhány párnával. megint csak nagyon finoman kiemelte a lifegő csondarabot. hogy a normális szint felé kerüljön. majd lassan. majd kivett belőle két. forró fertőtlenítőben. az öregember hunyorogva kinyitotta a szemét. ezért küldtem üzenetet a csúcsra. Néhány napig legyen melletted valaki. nem hagyhatom el a testemet. egy kis ezüstpecket. és mereven tartot­ ta. Mingyar Dondup láma odalépett hoz­ zám: .Beecsetelte gyógyfüves oldattal. pará­ nyi háromszög alakú éket. Mikor a kezemet mos­ tam. hogy félig ülő helyzetben legyen.Tudtam. Lobszang. és az ezüst. Mesterem figyelmesen nézett rá és így válaszolt: . és halványan elmosolyodott. és min­ dent gondosan visszapakoltam a két táskába. Há­ rom-négy nap múlva már nem lesz okod az aggodalomra. meglátta. azután az egészet bekötözte egy ugyancsak kifőzött vászondarabbal. nem okoz majd problémát. mikor alszol. Lobszang! . . Az öreg apátba .Ügyes voltál. megszárítottam őket kifőzött ruhán. Kifőzött lófa­ rokszállal összeöltötte. . amit akar. egy-két napig fáj majd a fejed. mivel semleges anyag. és gondosan visszahajtotta a bőrleffentyűt.Összeforr. hogy ne feküdj laposan.lassacskán visszatért az életerő.miután agya megszabadult a nyomástól . A csontdarab helyére került.Úgy fogtam az edényt. amelynek egyik oldalát előzőleg érintetlenül hagyta. ahol a törés a legszélesebb volt. akkor még egy kicsit igazított rajta. Sokban különbözik a miénktől. Egy pálcával kitámasztot­ ta. óvatosan megnyomta a csontot. hogy Mingyar Dondup láma hajol fölé. és a műtét helyét bekente gyógyírral.

Mosolyogva nézett rám.Nem. hogy te magad. . még a füstölők is keserűbb füstöt árasztottak. Tény. hétezer ötszáz fővel. vágynál rá. azt hiszem rengeteg vadember van közöttük. és úgy tűnt. de sehol sem volt nyoma annak a tisztaságnak. . de én nem annak nevezném. hogy a mi kolostorunkban volt a legnagyobb fegyelem. Mint a Gyógyítás Temploma. Lobszang.a mieinkkel összehasonlítva .Csakporiban kemé­ nyen dolgoztak volna. Szera követi kb. a Vadrózsa-sövény három mérföldnyire fekszik a Potalától. utcákkal. mindössze hatezren vannak benne. Mindegyik városnyi méretű. templomokkal.Neve­ tett. . és egyike a „három székhely­ ként" ismert kolostoroknak. hogy itt maradj és könnyű életet élj? . lustálkodtak és senki sem szólt egy szót sem. a három kolostor közül Ganden a legkevésbé jelentős. Az utcákon Kham tartománybeliek cirkál­ nak. A fiúk csapatokban játszottak az udvarokon . Itt-ott ugyan ült egy-egy szerzetes. is­ kolákkal. és kimentünk a fo­ lyosóra. Meste­ rem azt kérdezte: . vagy ahogyan hívták.gon­ dozatlannak tűntek. elvállalnád a feladatot. egyedül rendet teremts itt.Hétezren vannak. a többi kolostor többsége nagyon laza volt. .Lehet. rendnek és fegyelemnek. A szerzetesek úgy jöttek-mentek.108 HARMADIK SZEM Egy láma gondjaira bíztuk az öreg apátot. A csendes többség rossz hírét mindig né­ hány zajongó költi. Jelenleg kétségkívül a kommunista katonák! Csakpori kis közösség volt. mint tízezer szerzetes­ sel Drepung a legnagyobb. akkoriban ez volt az „orvosi tanulmányok székhelye" és a kormány tanácskozó testületében is számottevő képviselethez jutott. Szera. de annál fontosabb. A templomok . Nem kevesebb.Nos. . és ha a szerzeteseknek lustálkodni támadt kedvük. aki a kereket pör­ gette. nincs is szigorú fegyelem. amelyet én már megszokottnak tekintettem. .Rózsasövénynek hívják ezt a helyet. és mindazokkal az épületetekkel. Nem volt olyan tisztaság.válaszoltam.Úgy látom. mint Csakporiban. Az imamalmok a legtöbb helyen mozdulat­ lanul álltak. ők a járőrök. melyek a várost várossá teszik. . aho­ gyan akartak.

ha törött csontokat kellett összeilleszte­ nünk. Nem jár fájdalommal és egyáltalán nem kockázatos. hogy megfosszuk a beteget az öntu­ datától. Az ember öntudatlan állapotba hozható. hogy ne élhessen vissza a ráruházott erőkkel. más közösségben nincsenek . talán a legjobb Tibet­ ben. mert örömét lelte abban. hogy órák vagy percek múlva nyeri vissza eszméletét. Nem minden kolostorban van ilyen képzés. és hogy az or­ szág keményebb. Ez a legközelebbi angol szó. a „szungtrukjömpa tü depó lelapo"-t nem lehet lefordítani.„dzsúdóra". de minket Csakporiban megtanítottak rá. Arra használtuk a dzsúdót. A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 109 Csakporiban tanítottak minket . hogy szelíd legyen. hogy ezt a tudományt önvé­ delemre és önkontrollra kellene használni. hogy rövidesen mi történik vele. sokat kellett utaznunk. pl. hogy jól végzi a dolgát. még mi­ előtt felfoghatná. de én már négyéves ko­ romban tudtam őket. A dzsúdó a mi mód­ szerünk erősen leegyszerűsített formája. az „amarée"-t sem. olyan esetben. és mindenre megtanított. Ennek a fejlettebb rendszernek nyil­ vánvaló veszélyei vannak. akik a legszigorúbb jellembeli követelmények­ nek is megfelelnek. meg hogy bizonyítsák. vallási és hagyományos dara­ bokat is játszottak benne. míg a gyenge és bizonytalan ember hetvenkedik és dicsekszik. veszélyesebb részeiben is biztonságosan közle­ kedhessünk. befejezi a félbehagyott mondatot. ezért akárcsak a hipnotizálást. amit tudott. a beavatko­ zásnak semmilyen mellékhatása sincs. Mivel orvoslámák voltunk. .IX. Rendkívül érdekes: ha vala­ ki beszéd közben vesztette el az eszméletét. Csakporiban is volt színház.mondjuk úgy . Az erős ember megengedheti magának. nem pedig támadásra. Mi úgy tartjuk. mint aho­ gyan a „technikai" szót. a tibeti leírását. és mindegy. csak azoknak tanítják. hogy gyógyí­ tás céljából a beteget öntudatlan állapotba hozzuk. A legtöbb férfi s nő is­ merte az elemi fogásokat és dobásokat. önálló város városi szolgáltatásokkal és kénye­ lemmel. hogy önuralomra tegyünk szert és képesek legyünk arra. Tibetben a lámakolostor nem pusztán a valláshoz vonzódó em­ berek lakóhelye. amikor felébred. vagy fogat húznunk. A zenészek mindig készen álltak a szóra­ koztatásunkra. A hipnotizált embert pedig olyan hatásoknak teszik ki. amit találtam. Öreg Cu a „dzsúdó" nagymestere volt.egyszerűen azért.

Nem egy halott testét felnyitottuk. Hát nevezhetjük ezután a tibeti nőket „szemérmetleneknek és romlottaknak"? De térjünk vissza a kolostori közösséghez! Gyakran jöttek láto­ gatók. Voltak. Akik ef­ félét állítanak. melyek szerint a tibetiek pl. a kolostori börtönben kellett letölteniük a bünte­ tést.mint ami­ lyen Mingyar Dondup láma is volt . ahol a készpénzüket tarthat­ ták.Csakporit kivéve . ruhaneműt. Mi több. kiszedik a szemöldöküket és festik a kör­ müket.vagy törvény­ sértők. hogy megtudjuk az igazságot. Úgy gondoltuk.. vagy megváltoz­ tatják a színét. Csakporiban másként ment min­ den. akik festéket tesznek az ar­ cukra. hol van. egyik ember nem befolyásolhatja a másik életét. kereskedők vagy szerzetesek. megtehették. Különféle iskolák szolgálták a különféle észbeli képessége­ ket. Akik takaré­ koskodni akartak. A világ minden közösségében akadnak szabály. nyilván sosem voltak azokon a remek helyeken Angliában vagy Amerikában.kezelte. ugyanis volt a kolostoron belül egy afféle banknak megfelelő intézmény. Mióta eljöttem Tibet­ ből. Nálunk a rendőrszerzetesek tartóztatták le ezeket és állítot­ ták bíróság elé. Az eszes fiúknak segítettek abban. A komolyabb eseteket specialista . Akiknek volt pénzük. azt hiszik. vásárolhattak a boltokban élelmet. ahol igazságos tárgyalás folyt ellenük. nemi be­ tegségektől megtizedelt" tibetiekről szóló beszámolók is. Legtöbbször a hajukat is fényesítik. Ha bűnös­ nek találták őket. a nőé a jobb oldalon van. A mi modem társadalmunk rom­ lott és szemérmetlen! Vannak nők pl. ahol kevésbé szigorú fegyelem uralkodott.110 HARMADIK SZEM ilyen jó zenészek. hagyjuk tehát a dolgot a következő inkarnációra. Nálunk a beteg szerzetesek jó kezelést kaptak. és orvosi illetve elemi sebészi képzésben részesült szerzetesek lát­ ták el a betegeket. de a naplopók . Volt egy kórház. luxuscikkeket vagy könyveket. fizettek érte! Nem minden szerzetes fogadott nőtlenséget. távozásra kényszerült és ott kellett menedéket keresnie. és ha valaki nem fejlődött. és jelölniük kell az ajkuk helyét. elég gyakran nevethetnékem támadt a nyugati történetek hal­ latán. A szállodában kaptak szállást. hogy előbbre jussanak.minden kolostorban akár egész éle­ tüket végigaludhatták vagy végigálmodozhatták. Szórakoztattak a „parázna. ahol a helyi polgároknak „ingyenes és bizalmas kezelést" ajánlanak. . hogy a férfi szíve a bal. hogy ne lehessen eltévesz­ teni.

egyik fakéreg mérgező anyagot tartal­ mazott. és sosem kötöttük be őket. Asztrológiai tábláink is voltak. hogy a fes­ ték eloszlása egyenletes legyen. amelyekre a horoszkópokat állítottuk fel. Ez utóbbi nem volt valami egészséges foglalkozás. nemegyszer kilenc­ ven cm széles és negyven-negyvenöt cm hosszúságúakat . Ha a falapra a legkisebb hiba is csúszott. melyeket még színezni kellett. Míg ez megóvta a tibeti papírokat a rovarok támadásától. és általában a „légkör" nem volt olyan durva. A különféle. ahol a házasság megengedett do­ log. A VADROZSA-SOVENY KOLOSTORBAN 111 akik úgy gondolták. és végeredményben az égbolt térképét mutatták. hogy jól rányomja a papírt. A negyedik leemelte a nyomta­ tott lapot. Egyes lámakolostorok saját nyomdával rendelkeztek. a „boldog legénykor" a szellem számára nem megfelelő keret az elmélkedéshez. e könyv lapjai. laza íveket faragott faborítók fogták össze. egy adott személy születésének és fogamzásának idején. amelyeknek hosszúsága meghaladja szélességüket: széles és rövid lapokat használtunk. Falitáblák készültek róluk.részlete­ zésük bonyolult lenne. Kisebbségben voltak. mert a papírgyártásban használatos. már nem nyomtattunk vele. akik komoly fejfájásról vagy még rosszabb tünetekről panaszkodtak. A tibeti oldalak nem olyanok. Tibetben nem a fémből ön­ tött betú'mintákat. a Vö­ rössüvegesekhez csatlakozhattak. ezeket könyvekhez sosem használtuk fel.alkotta az uralkodó osz­ tályt. aki félretette. mint a tisztán férfiközösségekben. hanem fadúcokat használunk. Egy másik felvett egy papírlapot és gyorsan ráterítette a fadúcra. Rendszerint a papírt is maguk készí­ tették. és odaadta egy tanoncnak. ár­ tott a vele dolgozó szerzeteseknek. Az egyházi világban a Sárgasüvegesek rendje . hogy könyveiket kinyomtathassák. olyanok.IX. Nagyon kevés nyomat piszkolódott össze. ők egy külön szektához. míg a harmadik egy nehéz hengerrel követte. A térkép üres helyeire beil- . Az egyik szer­ zetes egy festékhengert futtatott végig az egész felületen.a maga kötelező cölibátusával . A „házas" kolostorokban nővérek és szerzetesek együtt dol­ goztak egy jól szervezett közösségen belül. de gyakorlásra megtartottuk a tanoncoknak. az emberi testet és a különböző szerveket áb­ rázolták. Csakporiban kb. mint pl. ezek úgy hatvanszor hatvan centiméteresek lehettek. száznyolcvan centiméter hosszú és százhúsz centiméter széles vésett fatáblákat használtak.

A bejáratnál lévő udvarban egy szerzetesre találtunk. . majd megjegyezte: . és egymáshoz zsúfolódó házak között jártunk. két mérföldre van. mögötte pedig egy csillogó templom. Nem na­ gyon égtem a vágytól. és már jobban érdekelték a környező dolgok. Miután vé­ gignéztük a Rózsasövény kolostort. és felébredhetnék! . mely átvezetett a Türkiz hídon. ahogyan az árakon civódtak és alkudoztak. úgy tűnt. pihen­ tek. Elbűvölten néztem a kínai boltokat. melyeket a nagy gonddal készített ma­ tematikai táblázatokban találtunk. aki két szánalmasan ficánkoló pónit tartott. hallgattam a kereskedők éles hangját. holnap új nap jön. már alig várták. Mingyar Dondup láma hoz­ zám fordult. hogy megnézzük az öreg apátot. el­ viszlek majd egy különleges felfedező útra a felföldre. nem veszi fel a versenyt a mienkkel. Bárcsak az egész álom lenne.Leporoszkáltunk és jobbra fordultunk azon az úton.Át­ megyünk az úton a bevásárló utcához. Három kis zacskót. elég jó élet ez. . melybe épp a közeli Séde Gompa papjai áramlottak. melyek mintha csak védelmet keresve bújtak volna a Dzsokang árnyékába . Pedig.Nahát! gondoltam. hogy tizenkét éves korodban levizsgázhass és trapa lehessél. és úgy láttam. azt még nem láttuk. hogy elmenjünk régi otthonom mellett. mely az ego halhatatlansá­ gát szimbolizálta. Mielőtt elmegyünk.Legutóbb még szabad emberként voltam itt. mert azt mondta: . Az idén nem aka­ rom. Úgy terveztem. Pontosan velük szemben az utcán állt egy csörteti. Szerencsémre Min­ gyar Dondup láma megelégedett a poroszkálással. Figyelme különösen Mingyar Dondup láma felé fordult. nagyon kötődik hozzá. Helyette tanulj velem. s amelyeket kiadtunk. de hagyok itt néhány por­ rá tört gyógyfüvet. hogy vágtassanak.112 HARMADIK SZEM lesztettük azokat az adatokat. tudod. Távollétünk két órája alatt jelentősen javult az állapota. Még néhány perc lovaglás. Mesterem így szólt: . meghagyom a használati utasítást az ügyeletesnek. Ettek. visszatértünk a szobába.Mennünk kell most.Szóval. Nem kell sietni. ahol igen rit- .Veze­ tőm nyilvánvalóan elértette a gondolataimat. Én nem. mely a halál helyett az életet jelentette egy idős ember számára. nem mint szerzetesnek tanuló növendék. még mindig nem akarsz szerzetes lenni. A hét végén megkez­ dődik a hegyekben az évi gyógynövénygyűjtés. A Rózsasövény a Lingkhor út legközelebbi részétől kb.Kivett három kis bőrzacskót a táskájából és átadta. hogy a csoporttal menj.

Akkor még nem jöttem rá. hogy levizsgázom. Igen. így nehéz beszélni róluk. Egy koldus gör­ nyedt a falnál: . . Nos. és nem látjuk ezt. Éppen kiértünk Sö faluból. mikor úgy gondolja. Itt. mert a jövendölés csak akkor jelenti azt. De a nap igencsak előrehaladt már. Lobszang. amint átlovagoltunk a kaput alkotó csörtenen. hogy elkísérhessem Mingyar Dondup lámát a felföldre. Te és én már nem leszünk itt.a kommunisták megszállják Tibe­ tet) a koldusokat dologra fogják. hogy a szere­ tett láma elhagy majd engem. a növénygyújtőkre gondoltam. de tudtam. istenségek faragott és festett képe­ ivel. Ók azok. hogyan kell viselkedni azokkal. elmentünk a Kundu Ling mellett. hogy némelyikük gazdag. Még nem értettem. A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 113 ka füveket szerezhetünk. iskola. kérlek ne gyógyíts ki a betegségeimből.Vezetőm szo­ morúan nézett.So­ kan ezek közül a koldusok közül olyan feleslegesek. és meg kellett állnom a magam lábán. és keményen tanulok.Hah! Tiszteletre méltó kegyes orvosláma. a Ihászai völgy nyugati kapuja felé. hogy a földi élet illúzió. Balra fordultunk a Lingkhor úton. hogy tanulnom kell. Ahogy felfelé lovagoltunk. . én az Égi Mezőkön. akiket üldöz a balszeren­ cse. a hegyekben volt a természet orvosságainak egyik nagy raktára. . Indiában és Kínában. elég felkészült vagyok már. Lobszang. nem volt időnk a nézelő­ désre. Egy csoport minden évben felment a hegyekbe. Nagyon kevés ember járt a felföldön. idén le­ mondok az útról. ahol olyan különös dolgok estek. nem is sejtették. akik rossz hírünket keltik külföldön. vizsga. Ma már értem. beszéltek a Ihászai koldusokról. Sosem untam meg a színes faragott sziklák látványát. Te külföldön leszel. hogy gyógyfüve­ ket szedjen. mivel mindig nálamnál sokkal idősebbek közé ke­ veredtem. A hegy egyik oldala telistele volt velük. ahol az Ékességessel jártam. elhatároztam.IX. a jóslat beteljesülése után (1950. és közeledtünk Pargo Kaling. Mérhetetlenül elszomorodtam arra a gondolatra. különben meghalok. . elhagyja ezt az életet. ha kemé­ nyen tanulok! A szellemi fejlettségem a tizennyolc évesekével volt azonos szinten. Az asztrológusok jövendölése szerint első próbálko­ zásra leteszem majd a vizsgát. talán a Vas Tigris éve. és ismét balra fordulva rátértünk a Vashegyre vezető útra. ezeket megszárították és légmentes zacskókba csoma­ golták.

Tizedik fejezet A TIBETI HIT
Talán érdekes, ha részletezem kissé a tibeti életmódot. Vallásunk a buddhizmus egyik formája, de nincs rá olyan szó, mely más nyelv­ re átírható lenne. Úgy hivatkozunk rá, mint a TAN-ra, és akik osz­ toznak hitünkben, azokat „beavatottakénak tekintjük. Más hitek követó'it „kívülállókénak nevezzük. A legközelebbi szó, melyet már ismernek nyugaton, a lámaizmus. Annyiban tér el a buddhiz­ mustól, hogy a mi vallásunk a reménységé és a jövőbe vetett hité. A buddhizmus szerintünk negatív, a reménytelenség vallása. És természetesen nem hisszük, hogy egy mindent látó atya figyel és oltalmaz mindenkit, mindenhol. Vallásunkról számos tanult ember tett tudós megjegyzéseket. Sokan elítéltek bennünket, mert saját hitük elvakítja szemüket, és képtelenek arra, hogy mások szemponjait megértsék. Néhányan még „sátáni"-nak is neveztek, mert életünk idegen számukra. Ezeknek az íróknak többsége hallomásra vagy mások írásaira alapozta véle­ ményét. Az is lehet, hogy jó néhányan tanulmányozták hitünket egypár napig, aztán úgy érezték, eleget tudnak ahhoz, hogy köny­ veket írjanak a témáról és értelmezzék és ismertessék azt, aminek felfedezése még legbölcsebb bölcseinknek is egész életükbe telik. Képzeljünk el egy buddhistát vagy egy hindut, aki egy-két órán át forgatja a Biblia lapjait, és utána a kereszténység finom, apró részleteiről magyaráz. Ezek közül az írók közül egyik sem élt kis­ fiúkorától fogva szerzetesként egy lámakolostorban, és egyik sem 115

116

HARMADIK SZEM

tanulmányozta a Szent Könyveket. Ezek a könyvek titkosak, mert nem hozzáférhető!; azok számára, akik a gyors, könnyű és olcsó megváltást keresik. Azok, akik vigaszt remélnek valamely rítustól, vagy az önhipnózis valamilyen formájára vágynak, megkaphatják, ha ez segít rajtuk. Ez azonban nem a belső realitás, hanem gyere­ kes öncsalás. Néhányuk számára biztosan nagyon megnyugtató, hogy azt gondolják, bűnt bűnre halmoznak, aztán, mikor lelkiis­ meretük már nagyon piszkálja őket, ajándékot adnak a legközeleb­ bi templomnak, amiért is az istenek túláradó hálájukban azonnal, mindent és bizonyosan megbocsátanak, ez pedig feljogosítja őket arra, hogy újabb és újabb bűnökbe vessék magukat. VAN Isten, van egy felsőbb lény. Mit számít, minek nevezzük? Isten tény. A tibetiek, akik tanulmányozták Buddha igaz tanításait, sosem imádkoznak könyörületért, előnyökért, csakis emberi igazságossá­ gért. Egy felsőbb lény, mint az igazság lényege, nem teheti, hogy az egyik emberrel igazságos legyen, a másikkal pedig nem, mert ha így tenne, az igazságot tagadná. Ha könyörületért vagy előnyö­ kért imádkozunk, aranyat vagy tömjént ígérünk, amennyiben imánk meghallgatásra talál, azt fejezzük ki, hogy csak a legtöbbet ígérő üdvözül és hogy az Isten pénzszűkében lévén „megvásárol­ ható". Az ember lehet könyörületes egy másik emberrel, bár nagyon ritkán teszi, a legfelső lény csak igazságosságot tanúsíthat. Halha­ tatlan lelkek vagyunk. Imánkat, „Om, mani padme hum!" - mely alább található - gyakran úgy fordítják, hogy a „a kincs a lótuszban van". Mi, akik kicsit beljebb hatoltunk, tudjuk, hogy a valódi jelentése „üdv a felettes énnek". Nincs halál. Ahogy az ember le­ veti ruháját, ha a nap véget ér, úgy veti le a lélek a testet, mikor az aluszik. Ahogyan az elnyűtt ruhát kiselejtezik, úgy selejtezi ki a lé­ lek az elnyűtt vagy szakadozott testet. A halál születés. Meghalni annyit jelent, mint újjászületni egy másik létformában. Az ember, vagy az emberi szellem végtelen. A test semmi más, mint időleges, átmeneti öltözék, mely felöltözteti a szellemet, és mely a földön el­ végzendő feladat szerint választatik. A külső megjelenés nem szá­ mít, csak a belső. Nagy próféta is kopogtathat koldusnak öltözve -

X. A TIBETI HIT

117

hogyan lehetne jobban megítélni a jótékonyságot?! - míg másvala­ ki, aki előző életében vétkezett, nem él szegénységben, s mégis el­ küldi a kéregetőt.

„ Életkerék" - ez jelenti azt, hogy megszületünk, élünk valahol, meghalunk, majd visszatérünk a szellemi állapotba és idővel kü­ lönböző körülmények és feltételek között újraszületünk. Az ember sokat szenvedhet életében, ez nem jelenti szükségképpen azt, hogy a múltban gonosz volt, bizonyos dolgok megtanulásához sokszor a szenvedésen át vezet a legbiztosabb és leggyorsabb út. A gyakor­ lati tapasztalat jobb tanítómester, mint a szóbeszéd! Az öngyilko­ sok újjászülethetnek, hogy leéljék azokat az éveket, melyekkel megrövidítették az életüket, de ebből nem következik, hogy min­ denki, aki fiatalon vagy csecsemőkorában hal meg, előzőleg ön­ gyilkos volt. Az életkerék mindannyiunkra vonatkozik, koldusokra és királyokra, férfiakra és nőkre, színesbőníekre és fehérekre. Ter­ mészetesen a kerék csak szimbólum, de megvilágosítja a dolgokat azok számára, akiknek nincs idejük alaposabban tanulmányozni a témát. A tibeti hit nem írható le egy-két bekezdésben: a Kangyúr a tibeti szent iratok - több mint száz könyvből áll, és még így sem foglalkozik kimerítően minden kérdéssel. A távoli kolostorok sok könyvet rejtenek, ezeket csak a beavatottak olvashatják. A keletiek évszázadok óta ismerik a különféle okkult erőket és törvényeket, s azt is tudják, mindez természetes. A keleti tudósok és kutatók nem cáfolják létezésüket azon az alapon, hogy nem lehet mérni vagy savakkal vizsgálni őket, inkább arra törekszenek, hogy növeljék uralmukat a szóban forgó természeti törvények felett. Bennünket például nem érdekel, hogyan és miként van tisztánlá­ tás, a tisztánlátás eredménye fontos! Néhányan kétségbe vonják a

118

HARMADIK SZEM

tisztánlátást. Olyanok, mint a vakok, akik azt mondják, hogy a lá­ tás lehetetlen, mert ők nem tapasztalták, mert képtelenek megérte­ ni, hogy miként látható egy távoli tárgy, ha nyilvánvalóan nincs érintkezés közte és a szem között! Az embereket aura veszi körül, színes körvonalak, melyek kö­ rülfogják a testet, és az, aki járatos ebben a tudományban, a színek intenzitásából következtethet a személy egészségére, integritására és fejlődésének általánosabb szintjére. Az aura a belső életerő, az én (ego) vagy a lélek kisugárzása. A fej körül fényudvar vagy dics­ fény van, amely szintén az erő részét képezi. A halálkor a fény el­ halványul, mert az én (ego) elhagyja a testet, hogy megkezdje útját a következő létforma felé. „Szellem" lesz belőle. Sodródik egy ki­ csit, mert a testből való kiszabadulás sokkja elkábította talán. Le­ het, hogy nincs teljesen tudatában annak, hogy mi történik. A lá­ mák ezért keresik fel a haldoklókat, tájékoztatják őket arról, hogy milyen állapotokon mennek majd keresztül. Ha ezt elmulasztanák, a szellemet földhöz bilincselhetnék a testi vágyak. A papok köte­ lessége, hogy e kötelékeket elszakítsák. Gyakorta tartottunk istentiszteletet a szellemek vezetésére. A tibetiek nem félik a halált, de úgy gondolják, hogy bizonyos elővi­ gyázatosság mellett könnyebb az átmenet ebből az életből a követ­ kezőbe. Világosan kijelölt ösvényeket kell követni, és egyes helye­ ken elgondolkodni. A szertartást olyan templomban tartják, ahol legalább háromszáz szerzetes van jelen. A templom közepén öt te­ lepatikus láma ül egymással szemben kör alakban. Ahogy a szer­ zetesek egy apát vezetésével dünnyögnek-mormolnak, a lámák megpróbálnak telepatikus kapcsolatot létesíteni az eltávozott lé­ lekkel. Egyetlen fordítás sem tud teljesen eleget tenni a tibeti imáknak, de íme egy kísérlet: „Halljátok leikeink hangját, ti, mindannyian, akik vezető nélkül bolyongtok a határon. Élő és halott más világban lakozik. Hol lát­ ható az arcuk, hol hallható a hangjuk? Az első füstölőt azért gyújt­ juk, hogy szólítsuk a bolyongó szellemet, vezetésre lelhet". „Halljátok leikeink hangját, ti mindannyian, akik bolyongtok. Ez az illúziók világa. Az élet csak álom. Aki megszületik, annak

Csak Buddha útja vezet az örök élethez. „Halljátok lelkeink hangját. A nyolcadik füstölőt azért gyújtjuk. hogy elvezethessük őket a vi­ lág kötelékeiből". Hol vannak a hadai­ tok most? A föld nyög és dudva nő a csatamezőkön. hogy szólítsuk mindazoknak a szellemét. A hetedik füstölőt azért gyújtjuk. Uralkodástok egy percnyi volt csupán. hatalmasok. ti mind. hogy vezetésre szólítsuk a tábornokok és urak magányos szellemét". . elhervadnak a fák és a virágok. Sorsotok a feledés. Lelketek társtalan bolyong és nincs bennetek igazság. „Halljátok lelkeink hangját. sebeket osztogattatok és öltetek. ti gyönyörű. „Halljátok lelkeink hangját. akik területeket foglaltatok. szajhák. és mi mássá válik. Az ötödik füs­ tölőt azért gyújtjuk. akik bűnt követtek el mások ellen és akik most nem pihenhetnek. hegyek és vizek királyai. hogy szólítsuk a királyok és diktátorok szellemét. akik a festettetek és írtatok. „Halljátok lelkeink hangját. hogy vezetésre szólítsuk a művészek és tudósok szellemét". és mindazok. akik ellen vétkeztetek. és népetek panasza mindig áradó. „Halljátok lelkeink hangját. ti. Hiába erőltettétek a szemeteket. akik bűnöztek és most egyedül bolyonganak". és mind­ hiába koptattátok el a festékező-asztalokat. az éjszaka asszonyai. hogy szólítsuk az előkelő szü­ zek és hölgyek bolyongó szellemét. és akik most egyedül bolyong­ nak a szellemek birodalmaiban. művészek és tudósok. mind. ti mind. A földet a vér borítja. hogy vezetésre lelhetnek". hogy megszabadulhassanak a világ kötelékeitől". mint csontváz­ zá. harcosok mind. és azok. A negyedik füstölőt azért gyújtjuk.X. A har­ madik füstölőt azért gyújtjuk. és a falevelek az el­ nyomottak sóhajától remegnek. és lelketeknek tovább kell menni. A szerel­ mes ölelés után megszakad a szív. A hatodik füstölőt azért gyújtjuk. A kilencedik füstölőt azért gyújt­ juk. mint a szépség. ti. akiknek fiatalsága akár a friss tavaszi reggel. hogy szólítsuk a bolyongó szelle­ met. így vezetésre lelhet". hogy vezeklésre szólítsuk őket. koldusok és tolvajok. „Halljátok lelkeink hangját. A TIBETI HIT III meg is kell halnia. Ősz jön és tél. előkelő szüzek és höl­ gyek mind.

a testnedvek csobogása. hogy másutt sokkal fejlettebb életformák találhatók. a testhangok ritmusa megváltozott. ahogyan a telepatikus útbaigazítás folytatódott. mert van egy sokkal egyszerűbb módszer: az asztrálutazás. akiket ismerünk. és a nyugtalan szellemek továbbhaladtak utazásuk következő állomása felé. hogy magasabbrendűek. figyelik a földet . A le­ vegő feszültséggel telítődött a telepatikus lámák koncentrációjától. a feszültség csök­ kent. mint élő szerve­ zetből. belemerülhet e hasznos és kellemes tudományba. és aki elég türelmes. Azután a csendben megjelenik a tudat. hogy az ember a fejlődés csúcsa és legnemesebb formája.meglehet . Mingyar Dondup lámától megtudtam. Tibetben láttam feljegyzéseket különös égi jármű­ vekről. hogy egy lámacsoport telepatikus úton érintkezésbe lépett ezekkel az „istenekkel". és tudjuk. Nincs igazán értelme. A templom más részeiből. Mi. hogy más dolgok vannak jelen. Láthatatlan dobok az emberi szív ritmusára dobbantak. de sok gyakorlást igényel.nyilván úgy. remegő zihálás és beállt a csend. hogy az ember a levitációval foglalkozzon. akik megpróbáltak kapcsolatot találni azokkal. Rozsdabarna ruhás szerzetesek egymással szemközti sorokban ülve a halotti litániát recitálták. s ez még a legkevésbé okkultak számára is észrevehető.120 HARMADIK SZEM A templom tömjénfüstös homályában a pislákoló vajmécsesek­ től az élő árnyékok táncra keltek az arany képmások mögött. melyek kíséreté­ ben a szellem elhagyja a testet. és a tüdő­ ben a levegő sóhajtozása hallatszott. várnak és figyelnek. De nem csupán erre a földre. Lakóik . lelassult. „Az istenek szekerei" . hogy többségük lakott. Sokat írtak már a levitációról: létezik. Sok láma csinálja. Millió és millió világ van. akik eltávoztak a világból.nagyon különböznek azoktól. mint az emberek. Egy utolsó hörgő. . a belső szervek moraja. Szilárdan hiszünk abban. akik azt mondták. Hisszük.legtöbben így hívták őket. ami könnyebb és biztosabb. A halál csendje. melyek nem dobálnak atombombákat. lehet. hogy időről időre újraszületünk. tibetiek sosem osztottuk a nézetet. Ahogyan az eltávozottak felé irányuló szertartás folytatódott. Fokozatosan. de akiket a világ kötelékei még mindig fogva tartottak. míg végül azok a hangok hallatszottak. gyakran láttam is. ahogy az emberek figyelik a vadál­ latokat az állatkertben.

ha meghalunk. és tanulás nélkül nem lehet elválasztani tőle. A fizikai tudat felfogja őket. az „idő" tisztán fizikai fogalom. csak a fizikai test igényli a pihenést.X. és azonmód „racionalizálja". a szellem kiszabadítja magát. ha rövid időn belül hall is felőle. bár az ezüstzsinór továbbra is hozzáköti. amelyeket az ezüstzsinór közvetít. de speciálisan képzett emberek esetében ez tudato­ san is megtörténik. esetleg az óceán másik oldalán élő személlyel találkozott és beszélt. Az ego és a test egy korlátlan kiterjedésre képes „ezüstzsinór" segítsé­ gével tartja a kapcsolatot. rendszerint az az erőteljes benyomása maradt. Sokan meg is kísérelték. hogy a csecsemő elszakadhasson anyjától.illogikus vagy lidércnyomásos álom. és általában visszalátogat a szellemi birodalomba. Az ember oda utazik. ahova akar. Gyak­ ran arra emlékszik. így vannak olyan esetek. amíg az ezüstzsinór sér­ tetlen. és olyan gyorsan. amit akkor élünk át. mint a gyerek. hogy asztrálutazásra induljon. A születés a csecsemő számára az anyatesten belüli védelmezett élet halála. akik nem képzettek. az egó szabadon vándorolhat az al­ vás ideje alatt. Talán mindenki álmodott már olyat.nem tartanak tovább egy másodperc tört részénél. A halál a szellem számára újjászületés a szabadabb szellemi világba. sokkot kaptak. be­ nyomásokat szerzünk. A legtöbb ember rendelkezik azzal a képesség­ gel. hogy egy távoli. Azoknál. hogy beleüljenek az ember evilági hitébe. hogy egy távoli baráttal vagy rokonnal találko­ zott: semmi meglepő nincs benne. Az én (ego) elhagyja a fizikai testet. a szellem a szellemvilágon belül új életre születik és a zsinór elszakad. ahogyan a köldökzsinórt elvágják.és az egész folyamat ellenőrzésünk alatt áll. Amíg az ezüstzsinór sértetlen. A szellem vándorlása révén álmokat látunk. Valószínűleg üzenetet kapott. és amikor felébredt. de mert nem voltak kiképezve. az emlék gyakran eltorzul. olyasféle­ képpen. Valószínűleg mindenki ismeri azt az érzést. amilyen gyorsan csak gondolkodni tud. aki a tanítás után hazamegy az iskolából. A TIBETI HIT 121 A földön az ébrenlét órái alatt énünk (egónk) a fizikai testhez kötődik. A test addig él.nem levitációval . A szellemi világban nincs idő. Amikor al­ szunk. hogy valamire emlékeznie kell. Tibetben gyakorta utazunk asztrálsíkon . mikor éppen csak álomba . és az eredmény . mikor hosszú és bonyolult álmok .úgy tűnik . éppen úgy.

Míg a projekció önmagában nem veszélyes. sose kísérelje meg az asztrálutazást. komoly veszélyt jelenthet . hogy az ember leesett egy szikláról és az utolsó pillanatban ocsúdott fel. Mi. Végzetes sokkot eredményezhet. és hirtelen. hogy nincs szinkronban vele. mert az énnek (egónak) újra kell születnie. A telepati­ kus beszéd természetesen gondolati úton történt. és az emberiség fejlődése helyett saját érdekében használta. ami való­ ban nagyon kellemetlen lehet. mint mikor egy utazás után térünk vissza. felrángatnak minket. azt azonban szeretném hangsú­ lyozni. ha nincs megfelelő taná­ runk. hogy rendkívüli gyorsasággal térjen vissza a testbe. így független a . amíg tökéletesen tudatunknál vagyunk. erőszakosan felébresztenek. a tisztánlátás. illetve úgy tér vissza. hogy az ember visszaélt a misztikus erőkkel. és kezdetben magányra van szükség. hogy a bűnbeesés előtt mindenki rendelkezett az asztrálutazás. tibetiek. Ez nem metafizikai kézikönyv. Valami. hogy nagyon zavaró élmény lehet. A helyi törzseknek volt saját nyel­ vi változatuk. de azt kizárólag maguk közt használták. ezért nincs értelme tanácsokat adni az asztrálutazásokra vonatkozóan. Nincs tényleges veszély. ha az em­ ber egyedül van és nem kell attól félnie. hogy megzavarhatják. úgy hisszük. ha az asztráltest úgy hagyja el a fizikait. hogy leélje a kimaradt a életszakaszt.122 HARMADIK SZEM merültünk. Mindez sokkalta rosszabb annál. hogy az ego túl gyorsan távozik. esetleg egy külső zaj arra készteti. Akinek gyenge a szíve. de sokkot vagy érzelmi zavarokat okozhat. és visszarántja az asztráltestet a fizikaiba. Legjobb. Az asztrátest több méterre lebeg a fizikai fölött . a fizikai és az asztráltest durván válik el egymástól.akárcsak a lég­ gömb a spárga végén. és ez azzal a szörnyű érzéssel jár. ha valaki belép a szobába és megzavarja a testet vagy a zsinórt. A bűnbeesést úgy értelmezzük. akiknek gyenge a szíve -. Gyakorlást igényel. mielőtt továbbha­ ladhat a következő szint felé. a telepátia és a levitáció képességével. Réges-rég az emberek a telepátia segít­ ségével érintkeztek egymással. Ezt az érzést az okozza.különösen azok számára. A test hirtelen ébred. Az asztrálutazás teljes ellenőrzés alatt majdnem mindenki által kivitelezhető. az ezüstzsinór összehúzódik.

A TIBETI HIT 123 helyi nyelvtől. . 15-én ünnepeljük Buddha fogantatásának évfor­ dulóját. de ez utóbbiakról nem tudok eleget ahhoz. Ezek azonban csak a nevezetesebb ünnepek. job­ bára mentes az ünnepektől. Az egész év legnagyobb ünnepe. hogy mivel rossz célra használták. ezért mindenki értette. amely nem a játékok. a telepátia képessége el­ veszett! Nálunk nincs vasárnap. hogy e felsorolásban szerepeljenek. Ugyaneb­ ben a hónapban. vannak kisebbek is. hogy megidézzük mindazok szellemét. hanem az ünnepélyes hálaadás ideje. egyben minden eltávozotté.így mondták nekem . hogy megjegyzéseket fűzzek hozzá. ez körülbelül februárral esik egybe. Bábel kialakulásához az ve­ zetett. akik a földhöz kötve vándorolnak. Huszonkilencedikén van a gonosz dé­ monok üldözése és kiűzése. Tizenötödi­ ke Buddha halálának évfordulója. A második hónap. a mi nyelvünkön a Mönlam-cshempo. amelyekről nem szabad elfeledkezni és istentiszteletekkel kell megemlékezni róluk. másképpen a „minden lelkek napja". huszonötödikén tartjuk a kinyilatkoztatás napját. amely nagyjából márciusnak felel meg. A negyedik hónap . minden hónap 8-án és 15-én. a szent tőr felvonulásával ér véget.a nyugati naptár szerint május . Az éves ünnepek .valamennyire megfeleltethetők a keresztény ünnepeknek. 1-3-ig Logszár-t ünnepeljük . A hónap huszonhetedikével fejeződik be. hogy Buddha elvonult a vi­ lágtól. egy részben vallási. hogy különböző játékokat és vallási szertartásokat rendezzünk. Ezeken különleges szertartásokat tar­ tunk és általában nem dolgozunk. de ne­ künk ez alatt az idő alatt még szigorúbban kellett élni. áprilisban szintén kevés az ünnep. Ez. a keresztény nagyböjthöz hasonló. vagyis a halottak -. Ekkor füstölőket gyújtottunk. A harmadik hónapban. ha jól értem. az egyházi és világi év csúcspontja a negyedik naptól a tizenötödikig tart: ezek a kö­ nyörgés napjai. Ezek azonban nem olyan jelentősek.a nyugati világban újévnek hívnák.X. jó ok. mint olyan: „szent napok" vannak. Nagy esemény. A mi ünnepeink a következők: Az első hónapban.nyolcadik napjának érkeztével arra emlékezünk. rész­ ben mitikus eseménnyel.

mint más országok. sokkal jobban függ­ tünk a folyóktól. 25-én a lámpák ün­ nepe következett. november huszonkettedik napja csodálatos esemény évfordulója.nyolcadik napján volt az aratás ünnepe. Ekkor kiűzték az óévet és felkészültek az újra. Mivel Tibet éghajlata roppant száraz. Akkor történt az. így az aratás ünnepét összekapcsoltuk egy vízi ünnepséggel. amit . A nyolcadik hónap .az ő elképzelésük szerint . másnap mégis behívtak a feletteseinkhez. hisz a folyókból nyert víz nélkül a földekről semmit sem arathattunk volna. Példaként álljon itt a jelenlegi. Aznap semmit sem tehettünk helytelenül. az egyes éveket tizenkét állat és öt elem különféle kombinációival jelöljük. július 4-re esett. amikor ötödikén az „orvoslámák" más kolostorokba különleges ünnepségekre látogatnak. és számot kellett adni arról. Az új év februárban kezdődik. amikor Buddha először pré­ dikált a Tanról. Kevés eső esett. Naptárunk erősen eltér a nyugatitól. hatvanéves ciklusokat használunk. A következő. hogy Buddha alászállt a mennyekből.124 HARMADIK SZEM Június volt az a hónap. Az év utolsó vallási eseménye a tizenkettedik hónapban 29-30án volt. hálaadásra az orvosszerzetesek szolgálataiért.elkövettünk! Buddha születésének évfordulója a hatodik hónap. A gyógyítók rendjét Buddha ala­ pította. Ekkor ünnepeltük az a napot is. 1927-től számított ciklus évenkénti kalendári­ uma: I .október . tizedik hónapban. A kilencedik hónap. a nyugati naptár szerint január-február fordulóján.

amelyekkel lefény­ képezhet valamit.X. Az . A TIBETI HIT 125 Részét képezi hitünknek az a nézet is. és egy fehér lámpája. Bárkinek le­ het egy fényképezőgépe. hogy a rengeteg lehetőség közül csak hármat említsünk. Számunkra az „asztrológiai hatások" egyszerűen kozmikus sugarakat jelentenek. pankromatikus. felkészülhet rá. hogy jövőnk valószínű­ sége megjósolható. miközben a test természete szerint „elszínezi" vagy elváltoztatja őket. infravörös hatásokat ész­ lelhet. Ortokromatikus. A jövőbelátást mindenképpen pontos és hiteles tudománynak tekintjük. Ha a lencse vagy a lámpa elé különböző színű szűrőket tesz. hogy a kész képen elváltozásokat ta­ pasztal. Hiszünk az asztrológiában. amelyek a testen keresztül tükröződnek a földre.

a későbbiekben Sir Charles Bell az összes jóslatot . és amelyért az egyén fájdalmat és szenvedést áll ki. Buddha azt mondja: A csillagjóslás és az asztrológia. csupán azért sem. A. 1911 vé­ ge. Az év végén egy békülést hirdető szónok véget vet a háborúnak". úgy­ szintén találkozott vele. aki később érkezett Lhászába. A kínaiakat kiűzik Tibetből. világi törekvésre használni. itt azonban jó alkalom kínálkozik arra. De szent könyveinkben szerepel egy későbbi utasítás. Sok az ellen­ ség. így szól: „A Fa Sárkány évében. Látta az előrejelzést Lhászában. Waddel. Néhány előre pontosan megjövendölt egyéb esemény: 1910. Kitör a kínai forradalom és megalakul a nacionalista kormány. A dalai láma eltávozik ebből az életből. A kommunisták 1950. Charles Bell. Az év első fele óvja a dalai lá­ mát. Egy bizonyos L. jó és rossz eljövetelének megjövendölése .126 HARMADIK SZEM emberekre hasonlóképpen hat a kozmikus sugárzás. A dalai láma új inkarnációja visszatér. Ezt 1850 előtt írták. Egy későbbi fejezetben visszatérünk még rá. aki szintén a brit seregben szolgált. mely így szól: „Az az erő. és 1904-re vonatko­ zik. 1950. használható. Itt látható a prófécia másolata tibeti nyelven. hogy az asztrológiáról egy kicsivel több szó essék és felidézzük annak a három angol sze­ mélynek az alakját. Semmilyen okkult erőt nem lehet személyes nyereségre. Bell.mindeme dolog tilos. 1933. hogy létezését bizonyítsuk. mely keveseknek adatott meg." Magam is fájdalom útján jutottam a har­ madik szemhez. 1914. és a beavatkozás megnövelte a velem született képesség hatóerejét. mely való­ ra vált. érintkezésbe lép vegyi és elektromos személyiségünkkel. 1027 óta Tibetben minden nagyobb döntést az asztrológia se­ gítségével hoztak. 1911. Csak így védhetők a kevésbé tehetségesek. aztán harcoló. szeren­ csés vagy szerencsétlen események megjóslása a jelekből. A kínaiak megszállják Tibetet. 1935. Younghusband ezredes vezette a brit hadakat. októberében özönlötték el az országot. Gonosz hadak szállják meg Tibetet". a nyomtatott példányt látta 1902-ben. Az 1904-es brit inváziót pontosan megmondták előre. Háború Anglia és Németor­ szág között. civakodó zsiványok törnek elő. a „Fa-Sárkány háborúra". a fegyverek okozta nyugtalanság-fájdalom megnő és az em­ berek harcolni fognak. akik tanúi voltak egy próféciának.

értelmezni tudják. ahogy forog.X. Értékebi kell a boly- . mint a Déli Sark. Anti engem illet. minden. amit nekem jövendöl­ tek. A horoszkópkészítés tudománya .nem foglalható össze egy ilyen jellegű könyv néhány oldalán. amely nagyon különbözik a földi zónaidőktől. A születési hely hosszúsági fokának ismerete ezért döntő fontosságú. hogy a pontatlanság hatalmas eltérése­ ket eredményezhet. A születés pontos óráját tudni kell. hogy készítünk egy égi térképet a fogantatás és a születés pillanatá­ ban. akik asztrológiai képzés­ ben részesültek. mit jelent. háromezer-egyszáz mérfölddel előbbre van. Amikor a térképek elkészülnek. Mivel a föld másodpercenként tizenkilenc mérföldes sebességgel halad a pályáján. bekövetkezett. A föld megdől. és az időpontot át kell for­ dítani „csillagidőre". Röviden abból áll. de tavasszal a helyzet fordított. azok. belátható. és ősszel az Északi Sark kb. Az Egyenlítőnél a föld forgási sebessége ezer­ négyszáz mérföld óránként.mert az . A TIBETI HIT 127 látta Utászában. Különösen a rengeteg nehézség.

Meg tudjuk mondani. a repülőtéren álldogál és kíváncsi lesz. hogy megtudjuk. Akik nem já­ ratosak ebben a dologban. ezért a hang nem is létezik". hogy elkészítenénk a versenyben érintett min­ den ember. Időbe telik.30-as futamot? A vá­ lasz nemi Anélkül.Tényleg meg tudjátok előre mondani. A bámészko­ dók találgatnak. a nyugati világot ismételten zavarba ejtő kérdéskör az ember korábbi életeinek feltárásához kapcsolódik. így vagyunk a múlttal is. Ilyenkor az a legjobb megoldás. Feltéve. Az ember pl. mikor azt mondja: „Nem hallok hangot. hogy ha Amerika és Anglia nem tartja féken a kommunizmust. Egy másik. hogy belebonyolódjunk. számításokat kell végezni. Fel lehet tárni az előző élete­ ket. mikor. lehetetlen. de ez konkrét személyek­ re vonatkozik. Azt is megmondhatjuk. Érdekes lehet viszont. hogy egy em­ ber meggyógyul-e a betegségéből vagy sem. vagyis 1964-ben háború lesz. és lótulajdonos horoszkópját. hogy ki fogja megnyerni a 2. így nem lenne értelme. ha a kommunisták ellenőrizetlenül maradnak. akkor a Fa Sárkány évében. mi­ lyen hatások érvényesültek a létezés legelső pillanatában. Néhányan azt kérdezik: . A tizenkét házban . amikor le akarjuk olvasni és össszevetjük a születési ábrával. A szüle­ tési térkép azokat jelöli. a járatszámokat és van egy jó menetrendje is. Ebben az esetben az évszázad végén jó kis tűzijátékra számíthatunk. azt állítják. és hogy azután boldogan élnek-e. mikor érkezik az utolsó leszállási engedélykérés a toronyba. minden ló. hogy Tom elveszi-e Maryt. Éppen úgy tesz­ nek. mely elszórakoztatja majd a Vé­ nusz és a Mars lakóit. Ha egy közönséges turista tudja a repülőgépek nyilvántartási számát. legalábbis nem. mint a teljesen süket ember. ha csukott szemmel rábö­ künk a kezdő futam listájára. mikor belép egy gyanútlan világba. esetleg ki tudja számítani.128 HARMADIK SZEM gók közötti kapcsolatot és kiszámítani a konkrét térképre gyako­ rolt hatást. Leg­ alább egy kötetet tenne ki. de az irányító-toronybeliek. az utolsó beérkező járat mikor kér leszállási engedélyt. sajátos tudásuk alap­ ján meg tudják mondani. ábrák sokaságát kell kidolgozni. hogy az eljárást világosan leírjuk. melyek akkor érik az egyént. hogy milyen területeket fed a tibeti asztrológia. A jövő megismerésére elkészítjük a térké­ pet arra az időpontra. Készítünk egy fogamzási ábrát.

Viszály. mikor és hogyan. mikor és hogyan következik be. Foglalkozás és érdemek. Házasság. Betegség. hogyan következik be. Halál. amely elmúlt események halvány nyomait gyűjti egybe egy-egy tárgyról. Nehézségek. házasság. valamint azt. a találkozás ideje. szellemi képességek és íráskész­ ség. hogy milyen körülmények kö­ zött fognak megtörténni: Szerelem. általában családi vagy üzleti veszekedések. A pszichometria olyan tudomány. a személy típusa. Pénzügyek. A TIBETI HIT 129 tizenkilenc szimbólumot használunk.X. rövid utazások. melyet megszenteltek a . hogyan lehet pénzt szerezni és elveszíteni. Barátságok és ambíciók. a pszichometriát vagy a kristálygömbből való jóslást sokkal gyorsabbnak és legalább olyan pontosnak találom. ha bekövetkezik. Szerencsétlenség. az elért fejlődési szint. akadályok és okkult csapások. Börtön vagy a fogvatartás más formái. kedvtelések és elmélkedések. Gyermekek. Végzet. perek. Az ember belép egy régi templomba. A szimbólumok következő tartalmakat jelölik: Személyiség és önérdek. Bár magam is sokat foglalkozom asztrológiával. Partnerkapcsolatok. ha az embernek nem túl erős oldala a számtan. Örökségek. Kapcsolatok. Tulajdon. Hosszú utazások és lelki dolgok. Könnyebb is. Szellem. ellenségek. munka és kisállatok. életkörülmények az élet végén. Bizonyos mértékig mindenkinek megvan hozzá a tehetsé­ ge. Megközelítő pontossággal meg tudjuk állapítani a következő események idejét is. Szenvedély.

hogy egynéhány írástudatlan hisz bennük. és még magasabbra a remegő szellem (éter). aho­ gyan a röntgensugarakat egy képernyőre összpontosítják (és fluo­ reszkáló képet mutatnak). A négyzet a szilárd földi alapot jelöli. és belépünk a szellemi világba. Tibetben a természeti törvényeknek emlékműveket állítanak.csupán fókuszálja a harmadik szem sugarait. más-más időköz után újraszületünk. hálóingben ücsörögnek majd egy felhőn és hárfázni tanulnak? Úgy . mi­ kor megszületünk. Lehet. mindössze a természeti törvényeket használjuk fel. Ta­ lán a keresztények tényleg elhiszik. melyen egy tűzkúp emelkedik. a Pargo Kaling a legnagyobb. a feszülettel vagy az ikonnal vet­ hetők egybe. amelyeket a kerék ábrázol. mi valóban hiszünk azokban a szörnyűséges poklokban. Tibetben mindenütt találhatók csörtenek. életünk során felkapaszkodunk vagy legalábbis megpróbáljuk. Mindegyik elemet a felfelé vezető út lépcsőin keresztül lehet elérni. úgy. Az Életkerék a születés-élet-halál-szellem-születés-élet stb. Az „üveg". azt mondja: „Ó! Rosszul érzem itt magam. békés itt minden!" És mikor egy rémes gyilkosság színhelyére látogat. melyeknek mérete másfél métertől százötven méter magasságig terjed. de nem a felvilágosultak. Az egészben nincs semmi csoda vagy varázslat. hogy haláluk után a Sátán és társasága szorgosan hozzálát a nyársonsütéshez és a kínzáshoz? Hiszik. lélegzetünk elakad. Azután. hogy megtanuljuk az újabb leckét. A kristályjóslás egy kicsit más. végtelen forgását szimbolizálja. felette egy levegőtányér. menjünk innen. Az egész a tibeti hitet szimbolizálja.130 HARMADIK SZEM múló évek és felkiált: . hogy elhagyja az anyagi világot. A földre érkezünk. szimbólumok. A csörtettek. Végül. A csörtenek alakja mindig olyan. hátborzongató ez a hely. Sok buzgó diák elköveti azt a ko­ moly hibát. mely arra vár. hogy ha (egy kisebbség tagjaiként) a másvilágba jutnak. ez az egyik városkapu. hogy felkapaszkodjunk a felfelé vezető út lépcsőin. mint amilyennek az alábbi il­ lusztráció mutatja. hogy úgy gondolja.mint korábban em­ lítettük . Ezen nyugszik a víz gömbje. Lhásza váz­ latos térképén öt ilyen szerepel.„Milyen nyugodt.

a televíziót. . Nem találkozhatunk azokkal. hogy a nyugati kétkedés és materializmus megakadályozta. hogy az asztrálsíkon mozogva akár alvás közben vagy a halál után találkozunk szeretteinkkel.131 tartjuk. hogy ezt a tu­ dományt megfelelőképpen megvizsgálják. mert velük harmóniá­ ban vagyunk. és ahol más entitásokkal találkozunk. mert ez diszharmonikus állapot lenne. és ilyen nem létezhet az aranyfény avagy ősfény birodalmában. Biztosak va­ gyunk benne. és hogy a földön vár ránk a „nyár­ sonsütés és a kínzás". mikor elhagyjuk a testet. A másvilág számunkra az a hely. A múltban túl sok dol­ got kigúnyoltak. melyek közül a legmagasabbat „az aranyfény birodalmának" (ősfény) nevezzük. Ez nem spritiualizmus. A telefont. a repülést meg még sok egye­ bet. melyek szintén testetlenek. amelyek aztán évek múltán helyesnek bizonyul­ tak. és nagyon nagy kár. hanem olyan hit. mely szerint alvás közben vagy a halál után sza­ badon vándorolunk az asztálsíkokon. akiket nem szeretünk. ahova ak­ kor megyünk. a rádiót. Mindezt az idő már bizonyította. hogy a földön tanulunk.

átkutattak. elsőre le akar­ tam vizsgázni. tibeti és kínai nyelvvel . a magasságuk pedig úgy két és fél méter. Odakinn egész idő alatt rendőrszerzetesek őrködtek. Reggel hatkor tizenöt más jelölttel együtt megjelentem a vizsgateremben. majd tiszta köntöst adtak. Körülbelül három hónappal koráb­ ban Mingyar Dondup láma azt mondta: . Kevés idő maradt játékra. hogy az agyunk megfelelő szellemi állapotba kerüljön.és a matematikával. Ezek kb.Nem kell annyit ismétel­ ni. aztán. mert a vizsga a születésnapomat köve­ tő napon kezdődött. anatómiával. Légy nyugodt. Előbb rövid istentiszteleten vet­ tünk részt. senki sem engedett szerzetesek­ hez nem illő kísértésnek. Mind133 . egyre kevesebbet készültem. Az elmúlt éveket intenzív tanulással töltöttem. olyan nyugodt. mert ebből szigorú vizsga volt. két és fél­ szer három méteresek voltak. a dzsúdóra mégis fordítottunk valamennyit. ahol kell. gyógyfüves orvoslással. ez csak zűrzavart teremt a fejedben. Asztrológiával. Akkor a legfőbb vizsgáztató a vizsgaterem kis templomából zárt kőfülkékhez vezetett minket. de még olyasmivel is. mint amilyen most vagy. Lobszang. le kellett vetkőznünk. hogyan készülnek a füstölők. vallásetiká­ val foglalkoztam. Ahogy közeledett a tizenkettedik születésnapom. Elérkezett a nap. hogy meggyőződjenek róla.Ifjúi elszántsággal a tanulásnak szenteltem magam. és a tudás ott lesz.különös tekintettel a szépírásra . az egyetlen „játék"-ra. hogy miből állnak.

A bukottakat hamar kirostál­ ták. lelakatolták és lepecsételték. amit pedig akkoriban brutálisnak és igazságtalannak tartottam. Három nappal később. De még nem mehettünk el. külön fülkénkben kellett maradnunk. A szerzetes. A cellának nem volt teteje. amennyi a vizsga­ terembe bejutott. megjelent egy szerzetes az ajtónál és elszedte a papírokat. míg azt megválaszolja az ember. aki az enni. dobásokból és önuralomból. . a kikérdezés egész nap tartott. Mindegyikünknek három másik jelölttel kellett megküzdenie. mert reggel ki kellett takarítanunk. Hat napon keresztül minden áldott napra jutott egy tantárgy. Ahogy sötétedni kezdett. hogy egy vizsgadolgozat. Ez alkalommal azt vizsgálták. Aztán otthagytak. és -tizennégy órába telik. Fokozatosan mindenki kiesett. de teát annyiszor kérhetünk. közölte. hogy a tétellel foglalkozzunk. kulcsolásból. Leg­ alább dzsúdóból a legjobb eredménnyel vizsgáztam! De csakis gyerekkori képzésem miatt. azt csináltunk. melynek egy témája van. és pirkadattól sötétedésig dolgoztunk. Kap­ tunk vajas teát és campát is. a papírt és az első vizsgakérdéseket. amit akartunk. lépjünk be. Akkor lefeküdtünk és reggelig aludtunk. Mikor már bent voltunk. Másnap reggel mind a tizenhatunknak be kellett menni abba a szobába. Az írásbeli vizsga a hatodik nap éjszakájával ért véget. úgy kellett elhagynunk. semmilyen okból nem hagyhattuk el a helyünket. így annyi fényt kapott. mikor a dolgozatokat már kijaví­ tották. míg végül. ahogyan találtuk a fülkéket. esésekből. a szerzetesek a falon lévő kis csapóajtón keresztül bead­ ták az írószerszámokat. A feltett kérdések gyenge pontjainkra vonatkoztak. a vizsgáztatók elé hívtak bennünket.innivalót hozta. kizárólag korábbi képzésemnek és Cu-nak köszönhetően én maradtam egyedül. ahol dzsúdózni tanultunk. gyengeségeinket pedig feljegyezték. és felszólítottak. Saját tapasztalatból mondom. A nap maradék része a miénk volt. alaposan próbára teszi a tudást és az idegeket. Egyszerre egy növendék vizsgázott. Egész idő alatt a saját. hogy háromszor egy nap ehetünk campát.134 HARMADIK SZEM egyikünket egy-egy fülkéhez vittek. milyen tudásra tettünk szert fojtogató fogásokból. ahányszor csak akarunk. Az ajtót bezárták.

hogy attól fogva lámának tekintenek engem. ziháló hírnök érkezett az Ékességes üzenetével. amelyeket máskülönben elkerülnél. amit meste­ rem a legjobbnak tartott. Lámaruhát kezdtem hordani és megkaptam minden jogot és privilégiumot. vagyis orvospapok lettünk. . Velem együtt öten mentünk át. azt gon­ doltam. hogy láma lettem. hogy olyan dolgokat tanulj. hogy kiheverjük a nehéz vizs­ gát. az azutáni napon pedig kihirdették az eredményeket. Egyetértett vezetőmmel abban. A lista élén vagy. Mivel a Potala csak egy mérföldnyire volt. de elleneztem. amiért úgy ta­ nított. Ha már most lámastátusz­ ba kerülsz. .halálán volt. elfogadtam. mikor eljön az ideje. s így olyan gyorsan haladhattam. A küldöncök mindig éltek színészi ké­ pességeikkel. ahogyan csak akar­ tam. Izgatott örömöt jelentett számomra. trapák. aki valamilyen szaktudással rendelkezett.XI. hogy azonnal nyilvánítsanak lámának. amit pedig későbbi életedben létfontosságúnak fogsz találni. Ahogy beléptem.látszó­ lag csupán! . és azt mondta. De beköltöz­ hetsz a mellettem lévő szobába. A kimerültségtől lógott a nyelve és . kissé túljátssza a „szerepét". TRAPA 135 A következő nap pihenhettünk. hogy hangsúlyozzák. nagyobb szabadságra volt szükségem. hogy bárki. mosolygó arccal né­ zett rám: . Lobszang. hogy minden tárgyból a legjobb lettem. hogy a rájuk bízott üzenete­ ket követítsék. hogy az én sikerem az övé is. sok minden kimarad a tanulmányaidból. most értem kül­ dött és a szobájába hívott. Most.Fájdalmas te­ kintetem láttán magyarázni kezdett: . hogy elismerésben részesül. Azon a héten valamikor később. hogy tanulmányaimban az osztály ne fogjon vissza. mert le fogsz vizsgázni. Azt javasolta. Mingyar Dondup lámát egész idő alatt nem láttam. „mert így rákényszerülsz. ha tanulsz és a saját érdemeid alapján leszel lámává. Az Ékességes gratulált a vizsgámhoz. Ez azt is jelen­ tette. hogy tizenhat éves koromban vizsgázzak. Az apát úr külön beszámolót küldött a dalai lámának.Jól csináltad. és tudásod gyarapodni fog".Sokkal jobb. joggal taníthatott. ami a lámastátusszal jár. milyen sebesen is jöttek és mennyi nehézséget kellett elviselniük. Ez tisztességes ajánlatnak tűnt nekem.

Miután idáig jutottam. végtagja­ id az eséstől behajlítva. Addig izegtem-mozogtam. Az emberke feszesen tartja az egyik combizmodat. Képzeld. Ki vele. ahol éppen néhány könyvet tanulmányoz­ tam. hogy először is feküdjek le. Induljanak el a fejed felé. elég feszültnek látszol. Lobszang. hogy leestél egy szikláról . ne legyen benne sem mozgás. .Képzeld. sőt áll­ va is lehet lazítani. Képzeld el. hogy az agyad felfedezze a lábadat. Hagyd. a szád kicsit nyitva. . amikor ugráltál. hogy a földön fekszel.Nézd csak! Valakit a combodban felejtettél. amíg abba a helyzetbe ke­ rültem. amíg nem lazítsz. amit mondott.Na. amit leghamarabb el kellett sajátítanom. a csuklód mellett a könyöködig.Lobszang. amint belülről rángatja a lábujjaimat! De jó lesz megszabadulni tőle! Na.136 HARMADIK SZEM Az egyik dolog. hogy kezed. a rela­ xáció tudománya volt: enélkül nem lehet semmilyen. A lábikrádra figyelj. biztosan jó csomó kis ember szorgoskodik ott. Egyik nap Mingyar Dondup láma bejött abba a szobába. ki vele! . igazi metafi­ zikai tanulmányokat folytatni. mert bár ülve. hogy hagyják ma­ gukra az izmaidat. minden izmod elernyedt.Hirtelen megállt és rám mutatott: . Megmutatom. én hogyan csinálom. folytatta: . hogy minden ember­ két elhívsz. sem feszültség. hogy az izmaidat húzkodják. sehol se erezz semmit.Kezdd az ujjaiddal. . Mondd meg a kis emberkéknek. most csináld ugyanezt a lábszáraddal. sehol se maradjon feszesség vagy feszültség.Végre meg volt elégedve a lábammal. most képzeld azt. lábad apró emberkékkel van tele. . Lobszang. . hogy induljanak felfelé. nem juthatsz előbbre a csendes elmélkedésben. Az öreg Cu-ra gondoltam. Azt mondta.mondta. jobb ha először hátán fekve tanulja az ember. Most hagyd kicsit pihenni őket.Most magához . Nehéz dolguk volt ma reggel. . aztán fel a válladhoz. mert az arcizmok csak akkor lazák. akik úgy mozgatnak téged.Most a karod következik . hogy ne erezzed. Szólj az emberkéknek.mondta. Rám nézett és így szólt: . Mind ott vannak? Biztos? Tapo­ gasd végig gondolatban. és megbizonyosodjon róla. egy izom sincs működésben. hagyják a lábfejedet. .A földön fekve megpróbáltam ma­ gam elé képzelni az emberkéket. Szólj az emberkéknek. összeroskadtál.

jól teszik. először a tested alsó részéből menjenek el. hogy a tudatod egy pillanatra el­ időzzön a gondolataidnál. Figyelj. Kövesd őket lassacskán és nézd meg. Ez a módszer sosem mond csődöt. . Láthatóan elégedett volt a haladásommal. erősen nézd. lazítsd el az izmokat mindkét oldalon! Most nem fogsz beszélni. Szólj nekik. könnyedén. Látni fogod. Akkor már laza a tested.Elfordult és kinézett a nyitott ablakon. ha elengedted magad.XI. és egy má­ sodperc is elég rá. fizikailag ellazultan. és élvezd a tökéletes szellemi és fizikai relaxációt. Néhány átugrik. akik működtet­ nek. hogy minden megereszkedjen.Kevés haszna van. csukd le könnyedén a szemhéjadat. hogy a tested lámakolostor. és azt. hogy szabadon folyjanak. szóval csak semmi feszültség.A relaxáció leg­ kiválóbb képviselője odalent napozik.A re­ laxáció szempontjából talán a fej a legfontosabb rész. mert így szólt: . hogy a testedet csak a külső bu­ rok tartsa egybe. és rövid időn belül semmi megerőltetésbe sem kerül. Hunyorogsz. Pedig nincs fény. és nehéznek tűn­ het. Ez utóbbihoz azt a tanácsot kaptam. valamennyi izmodat. hagyd. mint a lazí­ tást. TRAPA 137 a testhez érkezünk. Menj utánuk. akik feszítik benned az izmokat. milyenek. Akik idege­ sek a civilizációs gondoktól. . hogy miután kiengedtek minden izmot. ha gyakorolnak eme sorok és az itt következő mentális módszer alapján. Lazíts. Mondd nekik. de szellemileg feszült vagy. hozd vissza őket. Valóban kép­ zeld el. sem enni. mindkét sarkában van egy feszes izom. távozzanak. és ugrasd át őket újra a fekete űrön. senki sem tudja jobban csinálni. . Ahogy itt fek­ szel. hogy lásd a feketeséget. amit csinálnak és távozzanak. Mingyar Dondup láma ezeket mondta: . kérlek. mely zavarhatná a szemed. mit tehetünk vele. hogy lazítsák el az izmaidat. Elég hosszadalmas leírni az egész folyamatot. ne engedd. Tanulhatsz abból. Képzeld el a semmi fekete négyzetét. Vedd úgy. mint ők. Figyelj a szádra. Akkor állítsd meg a gondolatokat. Lobszang. elernyedjen és megtalálja saját helyét. minden erőlködés nélkül. hogy gondolataid megpróbálnak átugrani egyik oldalról a másikra. hogy egy kicsit másképp csináljam. Gondolj a szerzetesekre. mennyire érdektelenek. Hagyják abba. holott a relaxáció kis gyakorlattal könnyű dolog. Nézzük. ahogy a macskák lazítanak.

és igyekezett a lehető legérdekesebben tanítani. Magas szinten tanítottak dzsúdózni. A kis nyomás megbénítja az agyat. A képzésnek köszönhetően majdnem érzéketlenné váltunk az esésekkel szemben. Helyes beszéd: amely során az ember kedves.) (A szaklektor megjegy­ . hamarosan összeesne: az agyat és a tu­ datot mégsem pihentetik. Helyes vágy : ami által az embernek magasztos és méltó célja il­ letve érdemleges véleménye van. figyelmes és igaz. zése. és mindennapos dolognak számított. gyakran alkal­ maztuk ezt a fogást. de ár­ talmatlan. Velünk mindent megtettek. hogy tudni kell puhán esni. Mint már be­ mutattam. mint csinálni. nem szenvedett. ahol nincsenek altatóorvosok. hogy felmondtuk a buddhizmus alappilléreit képező ún.138 HARMADIK SZEM Ezt megint csak nehezebb elmagyarázni. Kevés gyakorlat kell hozzá. hogy mindjárt elveszíti az eszméletét. mielőtt a másik ember tudná. akik megpró­ bálják éjjel-nappal működtetni a testüket. A láma. ha egy bonyolultabb foghúzáshoz készülőd­ tünk vagy csontokat illesztettünk össze. a nyak megérintésével a másodperc törtrésze alatt tudat­ vesztést okozhatunk. A „fojtófogás" vadnak és kegyetlennek tűnhet a nyugati gondolko­ dásmód számára. tíz támadót tudott pillanatokon belül visszaverni és legyőzni. de ez felettébb helytelen felfogás. Sokan sosem kapcsolják ki a tudatukat és sosem állítják le gondolataikat. mint azok. mert az az önuralom számára nagyon jó gyakorlat. és valóban nagyon könnyű ügy. Mindenkinek szüksége van a lazításra. A dzsúdóhoz hozzátartozik. hogy egy három­ négy méteres falról csak úgy mulatságból leugorjunk.* Ezek a következők: Helyes szemlélet: olyan nézet és vélekedés. Ha valaki néhány napon át pihenés nélkül járkálna. hogy az asztrálutazáshoz kiszabadítsák az ént a testből. A beteg semmiről sem tu­ dott. Nagyon szerette a dzsúdót. Minden másnap azzal kezdtük a dszúdózást. hogy a tuda­ tunkat kiképezzék. * Nemes nyolcrétü útnak szokták n e v e z n i . Tibetben. olyanok. aki tanított. Arra is használják ezt a módszert. mely mentes a káprázattól és a haszonleséstől. Középút összetevőit.

Egy az elitből. vagyis az Ékszer Parkba. hogy mindenki. És Csakporiban egy bölcs láma egyetlenegy előírást sem szegett meg! Mintha a világ csupa tanulnivaló lett volna: azt gondoltam. Korábban a szerzetesi viselkedés harminckét szabályának kellett engedelmeskednem. Egy a „legkiválóbbak" közül. átlépjen a testén. Ha valamelyikünk vétett a fentiek ellen. amikor a buddhizmus és a béke még nem érkezett el Tibetbe. és a nyugati írásmódhoz legalábbis ez a szóalak áll legköze­ lebb. Ott feküdt pirkadattól sötétedésig. A „Linga" parkot jelent. de a Vashegy másik oldalán. amit helyesnek tud. Amikor így nézelődtem. nem mozoghatott. aki be akar menni a templomba. amely elhalad Sö falu mellett. amelyet egyik történelmi hősünk. a Pargo Kaling látványa tárult elém. . becsületessé és ön­ zetlenné teszi. rejtőzködnöm kellett. Helyes élet: hogy ennek megfeleljen. Ez nagyon nagy szégyen volt. Szintén alattunk. és már ez is fé­ lelmetesen soknak tűnt. hogy az ember helyesen gondolko­ dik és megpróbál aszerint cselekedni. az embernek vigyáznia kell. de kelepcét is jelentett. Helyes törekvés : az embernek önuralommal kell rendelkeznie és állandóan képeznie kell magát. mert senkinek sem szabad fentről lenézni a Mindentudóra. két gyönyörű parkra láttam. Közelebb. a Khati Linga-ra és a Kalingcsu folyón keresztül a Dodpal Linga-ra. Jól hangzott. Kezár ki­ rály emlékére emeltek. legnagyobb csalódásomra és ré­ mületemre az előírások száma százötvenháromra emelkedett.XI. ne sértsen meg más embereket vagy állatokat. és nem kapott sem enni. Lámaként. és ez utóbbiak­ nak megadja a jogot az életre. TRAPA 139 Helyes viselkedés: mely az embert békéssé. szét fog durranni a fejem. sem inni. majdnem a Csakpori lá­ bánál is állt egy csörten. Helyes figyelem: abban áll. Helyes elragadtatottság: olyan öröm. és a város szívébe vezet. aki azokban a háborús időkben élt. De kellemes volt fent üldögélni a tetőn és figyelni. hogy a dalai láma megérkezik Norbu Linga-ba. mely az életrealitásokról és a felettes énről való meditálásból ered. A nagy csörten a Drepungi úton terpeszkedik. Láma lettem. hason kellett feküdnie a főtemplom bejárata előtt. Északra a Nyugati kapu.

Teljes kárpótlást nyújtott. mint amilyen Mingyar Dondup láma is volt. melyek át meg átkígyóznak a hegyláncok között a földeken. a ragyogó csörtenek. és hogy másokon segíthessenek. s benne a gondozott fák. A többiek bajtársiassága. . de volt.ezekből állt az életünk. a szerzetesek durva jócimborasága. amelynek aranyló kupoláira olyan tisztelettel néztem. de megérte. a i e s t ő i lá­ makolostorok és a megközelíthetetlen kőszirteken gubbasztó re­ meteodúk. ha olyan emberek mellé társulhattunk. és a füstölők templomok körül kerengő ismerős szaga . és egy kicsit keletebbre a Csokang fénylő háztetői. amely olyan volt. Akiknek egyetlen gondolata a „Béke". Minden közösségben vannak értetlenek és kishitűek: itt Csakporiban azonban valóban ők alkották a kisebbséget. Kárpótolt a gyönyörű zöldellő völgy. Nehézség? Akadt bőven.140 HARMADIK SZEM Munka? Rengeteget dolgoztunk. ami kárpótoljon és örömöt okozzon. Aztán ott volt még a közeli Potala. amilyet érdemes élni. a kéklő folyók. sőt jóval többet.

tanulni. hogy könnyű tér­ nünk legyen csak és gyorsan odaérjünk.Röpültek a hetek. hogy kutassák át a környéket gyógyfüvekért. hogy csapatunk kétszáz szerzetesből áll majd. úgy hetven-nyolcvan kiló körüli terhet cipeltek. . A jak-karaván lassabban jött utánunk. Augusztus végén nagy kiáltozások és lárma közepette elindultunk. Most már sokkal jobban belemerülhettem az okkult tanulmányok­ ba és speciális képzésben részesültem. hogy legyen néhány napunk Trajerpában. A sátra­ kat rendbe hoztuk. augusztus ele­ jén vezetőm így szólt hozzám: . Né­ hányan minimális felszereléssel előre siettünk. Olyan sok tenni-. a jakok általában nyolc-tízet. a falnál gyülekeztek. alkalmasak-e a hosszú útra.rájuk vakáció és kaland vár. A lovak tizenöt­ húsz mérföldet tesznek meg naponta.Két hétig mindenki rettenetesen elfoglalt volt. Úgy volt. Akiknek a kolostorban kellett marad­ niuk. A tábort a régi Trajerpa kolostorban verjük fel. és mindennap csapatokat küldtünk ki. a régieket pedig kitisztítottuk.és terveznivaló volt. már fehér lovon lovagoltam. Mint láma. Természetes lelőhelyükön sok hasznos dolgot megtudhatsz a gyógyfüvekről és bevezetünk a valódi sár­ kányrepülésbe is. Egy napon. az állatokat jól megrakva.Ebben az évben elmegyünk a gyógynövénygyűjtőkkel. hogy megnézzük. 141 . és az állatokat gondosan megvizsgáltuk. Nagyon kevés felszerelést vittünk magunkkal. mielőtt a csapat megérkezik. és irigyen figyelték a többieket . Új bőrtáskákat készítettünk.

A folytonosan emelkedő terepből vég­ telen hegycsúcsok emelkedtek. Mingyar Dondup lámát. de néhány perc múlva kiáltást hallottam: . . és arra gondoltam.Lobszang. Tízen írták. mert egyáltalán nem kedveltem a lovaglást. és az ott élő szerzetesek rengeteg vajas teát. Készültem rá.az éhség volt. nos. Kése­ delem nélkül mindenki az ebédlő felé vette útját. A hegylábaknál lapos fennsíkok húzódtak.ahogy általában . Lobszang. hogy közeledünk felfelé a hegyoldalon. Az út igen nehéz volt. A legtöbb láma ré­ gi barátokkal találkozott. valóban nagyon örültünk. hogy mi is történik. Mikor néhány nap múltán megérkeztünk a kolostorba. iz­ gatottan várták a Ihászai híreket és a szokásos ajándékokat. teraszos kertekhez vagy talán inkább széles lépcsőkhöz hasonlítottak. Az üdvözlő tömeg elsöpörte tőlem. az a tíz ember. amiket hoztunk. ott leültünk és csendben ettünk. de mindkettő a legrégebbi tibeti kolostorok közül való volt. mindenki ismeri. Különös volt a táj erre. campát és zöldséget készítettek. és különösen nekem.142 HARMADIK SZEM Az előőrsben huszonheten voltunk. úgy látszott. aki elsőként tette meg ezt a különös utat a Csangtang felföldre. és ez ha kecses nem is. hogy néhány valóban értékes kéziratot őriz a gyógyfüves gyógymódokról. Trajerpa arról híres. ahonnan feleresztjük majd a sárkányt. Persze ekkorra már nem estem le a vágtató lóról sem. csak ültem és kapaszkodtam. Nem volt egész bizonyos. merre vagy? Válaszoltam. hogy újra csak teljesen egyedül vagyok a világ­ ban. melyek egyre magasabbra és magasabbra hágnak. Sosem tudtam állni a nyeregben. Látták. és még mielőtt felocsúdtam vol­ na. a tömeg szétnyílt és többé-kevésbé elnyelt. hogy elolvassam és kijegyzeteljem őket. A templomépület lapos tetejéről füstölők sűrű" füstje szállt az ég felé. Nem csak az önzetlenség hajtotta őket. mintha csak Csakporiban lennénk. de legalább biztonságos volt. nem láttam. Volt itt egy érdekes beszámoló is az első expedícióról. Vezetőm egy idős apáttal beszélgetett. és milyen fiatal is! Legnagyobb gondom . Fellovagoltunk az udvarba. mint sokan mások. hogy vajon Csakpori tartozik e Trajerpa-hoz vagy fordítva. az út végének gondo­ lata mindannyiunkat friss energiával töltött fel. az megfordult és így szólt: Szóval ő az? Nos. de vitézségem ezzel véget ért. De engem legjobban a közeli fennsík izgatott.

az itteni zsombékos talaj jóval több nedvességet tudott fel­ szívni. Én. már tudtam irá­ nyítani és felügyelni a munkájukat. Körülöttünk recsegtek-ropogtak a sziklák. itt is megtartottuk az éjféli istentiszteletet. A nap elsüllyedt a távoli hegycsúcsok mögött. megmozdultak. mely istentiszteletre szólít. az emberépítő sárkányokra. A fenyőt messzi vidékről . fent. a sötét éjszakai égen élénk fénnyel ragyogtak a csillagok. ahogy a gyér növényzet között zizeg az esti szél. és rendszeres időközökben a többit is. ahogy körülnéztem. és hozzáfogott az istenek munkájához. Felettünk. és a legközelebbi alkalo­ mig. hogy eltörne. A sárkányépítéshez viszont ideálisnak tartották. hogy az­ után nálunk. fojtott-tompa nyöszörgő bugással törjön elő. kis sárga bogyós növénynek csodálatos fájdalomcsillapító hatása volt. a hegyoldal csapdába ejtette. sehol egy teremtett lélek. később nehezebb lett volna betartani a megszokott rendet.XII. Az öregek úgy mondták. De most. Az egyik. a föld zugainak beporozásához. kemény ütéseket is kibír anélkül. A hegyoldalba kapaszkodó lámakolostorban világos volt.hozták. csak a sárká­ nyokra tudtam gondolni. oda­ lent a földet bíbor árnyak borították. a legbölcsebb megoldás volt: ha most lazí­ tunk. Eldugva. mint a tőzegmoha. ha valaki végiggondolja. mint láma. de számomra ez az út főképp Mingyar Dondup láma és a gyógynövényszakértők gyakorlati út­ mutatását jelentette. könnyű és erős. és minket is sötétség vett körül. mint egy óriási kagylókürt. amikor újra felhasználták. ebben a szent épülete­ gyüttesben. Alattunk a vidék fekete tónak látszott.talán Asszam-ból . és hallani lehetett. Amint vé­ gigsöpört a lenti völgyön. össze­ húzódtak a nappali hőség után. Amerre a szem ellá­ tott. ke- . Sehol semmi fény. kivéve itt. a mögöttem lévő lámakolostori épületekben fenyőlécek hevertek. egy raktárban tárolták. A többi idő egészét a gyógynövénygyűjtésnek és a sárkányeregetésnek szenteltük. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 143 Az alacsonyabb lépcsők közül néhányon sok gyógynövény ter­ mett. Ez. mert ilyen fa nem nő Tibetben. A szerzetesek és a fiúk összeszedték és kirakták száradni. Olyan volt. A sárkányeregetés után a fát átvizsgálták. A fegyelem Trajerpa-ban sem volt laza. Napnyugtával az esti szél felerősödött. majd a sziklák közötti hasadékokon keresztül mederbe terelte.

azt gondolja. És szeretett lámánkról. Hirtelen a templomi dobok dobbanására ébredtem. hogy elaludtam! Szerzeteshez nem illő gondolattal . a mellékes és a főbb mozzanatokat. mint ahogy egy jak baktat a csapáson. A nap végét jelző hangokra lassan szétszóródtak. Mégis úgy kellett to­ vább mennem. amíg csak az ismert célhoz nem ér.. miért. hol rossz a legelő. valamennyi dalai láma leghatalmasabb inkarnációjáról. azt. És tő­ lem azt várják. hogy hagyjanak magunkra. Pedig észre sem vettem. De talán. hogy éjfélig alhatunk. Lhásza és a lenti világ dolgairól beszélgettek. ez a béke­ szerető ország. akik elfoglalják az országunkat. érdemes volt.144 HARMADIK SZEM szár légiói Buddha szavára ledobták lándzsáikat a menny padlójá­ ra. amikor a jak átér az Áhíta­ tos Földreborulás Hegygerincen. miért kellett. A hátamon feküdtem és ki­ néztem a kis ablakon. gyógyítsam a betegeiket. és segítsek a sebesültjeiken egy olyan háborúban. a templomi trombiták egy újabb nap végét jelezték. és először megpillantja a szent várost. a mennyei szoba fényei pedig átragyognak az ég kárpitjának ré­ sein . tudja. előttem egész életem. Ahogy felnéztem a tetőre.és ezek a csillagok. De olyan sok mindent nem mondtak el. melynek nem volt más célja. mely még el sem kezdődött. mint hogy szellemileg fejlődjön. hogy aludjak vagy hogy aludni akarjak.. hogy azok közé menjek majd. amit megjósoltak. Ezen az éjjelen túl izgatott voltam ahhoz. A jóslat Tibetről. és melynek mégis fáradhatatlanul tovább kell taposnia az utat. miért akartak akkor mások meghódítani és leigázni minket? Mi csak annyit akartunk. Lassacskán megszűntek az élő hangok. a homályban szerzetesek sziluettjét láttam. hogy megszálljanak bennünket? Mit tettünk mi. Köpenyüket lobogtatta a szél. Ismertem a jós­ latokat. amely ismer minden állomást és megállóhelyet. Olyan sokat tudtam róla. A termekben és a templomokban szerzetesek verődtek össze kis csoportokban. miközben papi hivata­ lukat teljesítették. Számunkra a trombitaszó azt jelentette. Fent a csillagok. a dalai lámáról. hogy a saját életmódunkat élhessük. Miért sóvárogtak más nemzetek a mi földünkre? Mi nem kívántunk mást. és minden­ ki elindult lefeküdni. a bé­ ke hangulata áradt szét a kolostorban. Hirtelen új hang vegyült az erősödő szél zajába. csak ami a miénk.

vagy akármi más . Aztán később. Éjfél van? Sosem ébredek fel már? Remélem azért nem bukok fel a lépcsőkön.történelem. Bementünk a templomba és bekapcsolód­ tunk az istentiszteletbe. melyeket meg kell tanulnunk. Az ember mondjuk el akar menni Dardzsilingből Washingtonba. mert utazása esetleg hosszabb vagy költségesebb lesz. Nehéz. Buddhista vagyok. Ha az ember iskolába jár. hogy jól teszi. hogy vannak bizonyos helyek. bennünket tesznek próbára. Nemegyszer kérdezték tőlem: . Nem mindig érdemes a kellemes és a könnyű úton járni.„Ha ismerted az összes kelep­ cét és nehézséget. hogy megnézzen egy térképet. aznap érkeztek. Bár megteheti. vagy ahol nem tudja elke­ rülni őket. Vagy olyan büszkék leszünk rá. mert a hirtelen ébredéstől erőszakot tettem a gondolataimon. ha az ember már láma? Na. miközben az alvástól elgémberedett kezemmel a köntösöm után nyúltam. és szerez egy útikalauzt valamelyik szer­ vezettől. A jóslatok valószínűségek. már az elkerülhető­ ség puszta ténye is azt bizonyította volna. minden nehéznek és keserűnek látszik. hogy sóhajtozunk a jó öreg iskola után. akik szintén kábultak voltak. Az élettel is ez a helyzet. . amelyeken átvezet az útja. keserű. miért nem próbál­ tad elkerülni őket?" A legkézenfekvőbb válasz így hangzik: . ha már befejeztük. hogy tanuljunk. látja. nem jelentik azt. így elkerülheti a rossz utakat.unalmasak. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 145 feltámolyogtam. és a leckék. Ha­ sonlóképp az ember átautózhat Londonból Invernessbe. hogy azért jö­ vünk a földre. hogy kikerüli ezeket. hogy az embernek nincsen szabad akarata. hogy csatlakozzak a többiekhez. amit megjósoltak nekem. netán még egy megkülönböztető színt is a szerzetesi ruhára. nem biztos. Hiszek abban. hasztalanok és céltalanok. Ha veszi magának a fáradságot. hiszek a reinkarnációban.Ha elkerülhettem volna. Nehezen találtam meg. amit megjövendöltek neked. az egyiket már meg is szegtem. Tudja. amíg diákok vagyunk. így tűnik legalábbis. lehet. A bölcs autós megnézi a térképet. hogy feltesszük a jelvényt. így van ez a jóslatokkal is.XII. de hideg van itt! Kétszázötvenhárom szabálynak kell engedelmes­ kedni. hogy jóslat hamis volt. Jaj. előkészül és lassabban vezet. nem pedig mást. földrajz. számtan. Kibo­ torkáltam. Messze nem. a nyakken­ dőt. Az órák . honnan indul és mi a célpontja.

146

HARMADIK SZEM

De mikor elhagyjuk a földi iskolát, meglehet, büszkeséggel hord­ juk a jelvényét. Én természetesen azt remélem, gondtalanul vise­ lem majd fejem fölött a dicsfényt! Félek talán? Egy buddhista sem fél. A halál pusztán abból áll, hogy elhagyjuk a régi, üres héjat és újjászületünk egy jobb világba. Virradatkor mindenki fent volt már és alig várta, hogy elindul­ jon. Az idősebbek találkozni akartak azokkal, akikkel előző este nem találkoztak. Én már borzasztóan szerettem volna látni az em­ berreptető sárkányokat, melyekről olyan sokat hallottam. Körbe­ vittek minket a kolostoron, hogy tudjuk az utat. Fent a magas tetőn megnéztük a felettünk tornyosuló hegycsúcsokat és lepillantottunk a félelmetes szakadékokba. Messzebb megduzzadt, sárga folyamot láttam, vize tele volt agyaghordalékkal. A közelebbi folyók ég­ színkék víztükre lágyan fodrozódott. A csendes pillanatokban hal­ lottam a mögöttünk csordogáló csermely vidám csobogását, ahogy sebesen szalad le a hegyoldalon, hogy mihamarabb leérjen és csatlakozzon a többi folyóhoz, melyek Indiában a hatalmas Brahmaputrába folynak, később a Gangeszbe, majd pedig a Bengáli öbölbe ömlenek. A nap felkelt a hegyek fölött, és a reggeli csípős hideg hamarosan eltűnt a levegőből. A távolban egy magányos ke­ selyű körözött, reggeli eleséget keresett. Mellettem egy tekintélyes láma a vidék főbb jellegzetességeit mutatta. „Tekintélyes"... az voltam, mert a szeretett Mingyar Dondup láma védencének számí­ tottam, de azért is, mert rendelkeztem a „harmadik szemmel", és mert inkarnációnak, vagy ahogy mi mondjuk, trülku-nak bizonyul­ tam. Az inkarnáció felismerésének rövid részletei talán érdekelnek néhány olvasót. A szülők kisfiúk viselkedéséből pl. úgy gondolják, hogy a gyerek többet tud a szokásosnál, vagy olyan „emlékei" vannak, melyek köznapi módon nem magyarázhatók. Felkeresik a helyi lámakolostor apátját, hogy jelöljön ki egy bizottságot, mely megvizsgálja a gyereket. Elkészítik az előző élet horoszkópjait, és megnézik, hogy vannak-e bizonyos különös jelek a fiúcska testén: a kezén, a lapockáján, és a lábán. Ha meglelték a jeleket, azt kutat­ ják, vajon ki lehetett előző életében. Előfordul, hogy néhány láma felismeri (mint ahogy velem történt) és ilyenkor maradt egypár

XII. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK

147

személyes darab utána, mely hozzáférhető". Ezeket megkeresik, hozzátesznek még néhányat, amely ugyanúgy néz ki, és a kisfiú­ nak fel kell ismernie az előző életéből származó összes, talán ki­ lenc tárgyat. Hároméves korában már képesnek kell lennie erre. Egy hároméves gyerek még túl kicsi ahhoz, hogy szülei úgy befolyásolhassák például, hogy előre lefestik a szóban forgó tár­ gyakat. Tulajdonképpen a legkevésbé sem baj, ha elmondják, ho­ gyan viselkedjen. Nincsenek jelen, mikor a választásra sor kerül, és a fiúnak megközelítőleg harminc közül kilenc dolgot kell azo­ nosítania. Ha két hibát ejt, megbukott a próbán. Ha sikerrel jár, élő megtestesülésként nevelik, és tanulásra buzdítják. A gyermek he­ tedik születésnapján felolvassák a jövőjére vonatkozó jóslatokat. Azt gondolják, teljesen felfogja - megérti, amit mondanak neki, és azt is, amit a jövendölés magában rejt. Saját tapasztalatból tudom, nem érti meg. Semmi kétség, a „tiszteletre méltó" lámának mindez megfor­ dult a fejében, amint a vidék sajátosságait mutatta. Odaát, a víze­ séstől jobbra volt egy nagyon jó hely, ahol noilme-tangereí lehetett gyűjteni, amelynek levét tyúkszemek és szemölcsök eltávolítására, illetve a vízkór és a sárgaság enyhítésére használják. Amott, abban a kis tóban Polygonum hydropipert lehet szedni, tövises és rózsa­ szín virágos növényt, amely a víz alatt nő. A leveleket reumatikus fájdalmakra használtuk, és a kolera gyógyítására. Itt a közönséges füveket gyűjtöttük, csak a felföldeken teremtek ritka fajták. Sokan érdeklődnek a gyógyfüvek iránt, ezért részletezek néhány gyakori típust, és leírom, mire használják. Csak latin nevüket ismerem, így inkább ezeket adom meg. Allium sativum: nagyon jó antiszeptikus hatású, asztmára és más mellkasi panaszokra is használják. Egy másik kiváló fertőtle­ nítő gyógyszer, amit azonban csak kis dózisokban adagolnak, a Balsamodendron myrrha. Ez különösen a fogínyre és a száj nyál­ kahártyáira van jótékony hatással. Ha beveszik, hisztériát okozhat. Volt egy magasszárú növény krémszínű virágokkal, amelynek a le­ ve elijesztette a rovarokat a csípéstől. A latin neve Becconia cordaía.Talán a rovarok tudták a nevét, és az riasztotta őket! Volt egy olyan növény is, mely pupillatágításra szolgált. Az Ephedra sinica

148

HARMADIK SZEM

hatása hasonlít az atropinéhoz, és amellett, hogy Tibetben az aszt­ ma kezelésére leginkább ezt alkalmazzák, nagyon hatásos az ala­ csony vérnyomásra is. A szárított, majd porrá tört ágakat és gyöke­ reket használtuk. A kolera a fekélyek szaga miatt gyakran igen kellemetlen volt a betegnek és az orvosnak egyaránt. A Ligusticum levisticum meg­ szüntette a szagot. Külön megjegyzés a hölgyek számára: a kínai­ ak a Hibiscus rosa-sinensis szirmaival feketítik a szemöldöküket, de a cipőiket is! Mi felfőzzük a leveleket, folyékony oldatot készí­ tünk belőlük, melyet lázas betegek testének hűtésére használunk. Újra a hölgyeknek: a Lilium tigrinum valóban gyógyítja a petefészek-neuralgiát, míg a Flacourtia indica levelei segítenek abban, hogy a „sajátos" női panaszok legtöbbjén túljussanak. A Sumach rhus csoportban a verneciferából a kínaiak és a japá­ nok lakkot készítenek. Mi a glabrát cukorbaj, az aromaticál bőr­ betegségek, vizelési panaszok és ciszták esetén használtuk. A hólyagfekélyek kezelésére szolgáló másik igen hatásos összehúzószert az Arctesaphylos uva ursi leveleiből nyertük. A kínaiak job­ ban szeretik a Bignonia grandiflorát, a levelekből általános célra állítanak elő összehúzószert. A későbbiek során, a fogolytáborok­ ban a Polygonum bistortái valóban nagyon hasznosnak találtam a vérhasra, Tibetben is arra használtuk. A hölgyek, akik elővigyázatlanul szerettek, gyakran hasznát vették a Polygonum erectumból előállított adstringensnek: nagyon hatásos módszer, ha valaki el akar vetélni. Azokra, akik megégtek, „új bőrt" illesztünk. A Siegesbeckia orientális kb. 120 centiméter magas növény, sárga virágai vannak. A leve, amit sérülésekre és égési sebekre rakunk, úgy működik, mint a kollodium. Ha beve­ szik, hasonló hatású a kamillához. A sérülések okozta vérzést Piper augustifoliummal csillapítottuk. A szív alakú levelek alsó ré­ sze a legjobb erre a célra. Az előzőekben felsoroltak igen elterjedt gyógynövények, a többieknek nemigen van latin nevük, mert a nyugati világban, ahol ezeket az elnevezéseket adományozzák, nem ismertek. Csupán azért említem őket, hogy jelezzem, tudtunk valamit a gyógyfüves gyógyításról!

XII. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK

149

Nagyon kedvező helyen álltunk, és ahogy a ragyogó, napsüté­ ses reggelen végignéztünk a vidéken, jól láttuk a völgyeket és rej­ tett helyeket, ahol a füvek nőttek. Amint távolabbra tekintettünk, a vidék egyre sivárabb és sivárabb lett. Megtudtam, hogy annak a hegycsúcsnak a másik oldala, amelyre kolostor épült, valóban na­ gyon száraz terület. Mindezt magam is meglátom majd, mikor a hét vége felé magasra szállok a sárkánnyal. Valamivel később Mingyar Dondup láma hivatott, és azt mond­ ta: - Gyere Lobszang, elmegyünk azokkal, akik megszemlélik a sárkány felszállóhelyét. Ez a te nagy napod lesz! - Több se kellett nekem, indulásra készen felugrottam. Lent a főbejáratnál egy cso­ port vörösköpenyes szerzetes várt ránk, együtt mentünk le a lép­ csőn, majd végig a szeles fennsíkon. Itt fent alig volt növényzet, a kemény kőpárkányt föld fedte. Néhány elszórt bokor kapaszkodott a sziklákba, mintha csak félne, hogy lecsúszik a szikla szélén és beesik a szakadékba. Felettünk, a lámakolostor tetején az imazászlók keményen és mereven állták a szelet, a rudak, ahogyan évszázadok óta, minden egyes széllökés­ nél recsegtek-ropogtak és nyöszörögtek, de kitartottak. Mellettünk tétován elcsoszogott egy kis novícius. A szél akár a füstöt, felkap­ ta a port, amit a csizmája felvert. A hosszú fennsík egyik sziklás pereme felé mentünk, ahonnan a hegycsúcs finoman ívelt a magas­ ba. A köpenyünk a hátunkra tapadt, elöl fel-feltornyosult a szél­ ben, mely lökött előre és előre. Nehéz volt nem szaladni... A pe­ remtől úgy hét-nyolcszáz méterre volt egy hasadék a földben, amelyből a szél viharos erővel tört fel, időnként mint sebes nyila­ kat, kis köveket és zuzmódarabokat repített a levegőbe. A lenti völgyön átsöprő szelet a sziklaalakzatok csapdába ejtették, de mi­ vel nem tudott könnyen kijutni, felgyülemlett és a töréseken ke­ resztül nagy nyomással felfelé tódult, míg végül süvöltő erővel ki­ szabadult a fennsíkra. Néha, az orkánok idején - mondták - úgy üvöltött, mint a legmélyebb veremből menekülő és áldozatra leső démonok. A hasadékban áramló viharos szél megváltoztatta a nyo­ mást a sziklarésekben, hol magasabban, hol mélyebben fütyült.. Most azonban, ezen a reggelen a légáramlás egyenletes volt. Mégis jól el tudtam képzelni azokat a történeteket, amelyeket kis-

150

HARMADIK SZEM

fiúkról meséltek, akik erős széllökésbe kerülve lerepültek a lábuk­ ról, egyenesen fel a levegőbe, majd hatszáz méter zuhanás után le­ estek a hasadék alján lévő sziklákra. Sárkányeregetésre azonban kiváló volt ez a hely , mert a szél olyan erősen fújt, hogy egyene­ sen a magasba emelte a sárkányt. Kis modelleken (hasonlítottak azokra, melyeket otthon reptettem gyerekkoromban) megmutatták, hogyan. Meglepő volt, hogy még a legkisebb játéksárkány is fel­ húzza annak az embernek a karját, aki a kötelet tartja. Végigvezettek bennünket a kőpárkány mentén, és egy igen ta­ pasztalt láma megmutatta az elkerülendő veszélyeket, a csúcsokat, amelyeknél csalóka bukószelekre lehet számítani. Megtudtuk, hogy minden sárkánylovas magával visz egy követ, amelyhez egy imádsággal telerótt selyem khata-t erősítettek, hogy a levegő istenei áldják meg a sálat, illetve birodalmuk új látogatóját. Mikor megfelelő magasságba kerül, a követ odadobják a „szélnek". Az­ tán, ahogy a selyem kitekeredik, a szél istenei - ezt remélték - el­ olvassák az imát és minden bajtól megvédelmezik az egekbe merészkedőt. Visszamentünk a kolostorba, ahol nagy sürgés-forgás kezdő­ dött, kihoztuk a sárkány összeszereléséhez szükséges anyagokat. Mindent gondosan átnéztek. A fenyőléceket két-három centiméte­ renként ellenőrizték, hogy megbizonyosodjanak róla, nincsenek elrepedve vagy megsérülve. A selymet, amellyel a sárkányt borí­ tották, kigöngyölték egy tiszta és sima földdarabra. A szerzetesek négykézlábra ereszkedve gondosan átvizsgáltak és megszemléltek minden egyes négyzetmétert. Elégedettek voltak az eredménnyel, így hát a keretet összerakták. Ez a sárkány doboz formájú volt, a négyzetes oldala kb. két és félszer két és fél -, a hosszúsága három méter. A két „vízszintes" oldalból egy-egy kb. két és fél méteres szárny állt ki. A szárnyak alá, hogy csússzanak, és hogy a fel- és leszálláskor védve legyenek, félkör alakúra hajlított bambuszrudakat erősítettek. A sárkány megerősített „padlózatánál" volt egy hosszú bambuszrúd, amely mint a tibeti csizmák, felfelé elvéko­ nyodott. Ez a sajátos rúd olyan vastag volt, mint a csuklóm, és úgy volt kimerevítve, hogy a selyem még akkor se érjen a talajhoz, ha a sárkány a földön áll, mert a talpfa és a szárny védők ezt megaka-

épp a talpfa elé ért. három felnőttre nem volt elegendő ereje. hogy ellenőrizze a felhajtóerőt. Szorosan fogták. és a sárkány mint egy hatalmas madár. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 151 dályozzák. Jelzésére gyors futásba kezdtünk. A széláram két felnőttet és egy fiút bírt el. hogy a sár­ kány ne szálljon el. A szerzetesek újra keményen megharcoltak azért. hogy egyre magasabbra és ma­ gasabbra emelkedjen. mikor földet ér. A sárkánymester kevesellte. A jakszőr kötél láttán egyáltalán nem voltam valami boldog. és egy kicsit eltérő szögben vissza­ raktuk. míg végre átemelték a felszálló légáramon. Mind el­ jöttünk a felszállópályáról. kivéve azokat. Egy másik követte. a szerzetesek tehát behúzták a kötelet. hogy a sárkány kikerülje a felszálló légáramlatot. hogy egy harmadik társuk is elférjen. Leszedtük a szárnyakat. ahogyan csak bírtunk. és az egyik szerzetes a de­ reka köré gyűrve a köpenyét. és a sárkány a kővel együtt felugrott a levegőbe. Puhán surrogva megállt. és mögöttünk a sárkánnyal olyan gyorsan futottunk. hogy megtámasszák a sár­ kányt. és hamarosan kieresztették. és azt mondta. A sziklahasadékból elő­ törő szél belekapott. és majdnem felemelte a kisfiút is. Ez alkalommal könnye­ dén elbírt három felnőttet. A szárnyak alá egy V alakzatot erősítet­ tek.XII. A sár­ kánymester elégedett volt. hogy megfog­ ják és keresztülvonszolják rajta. a két szerzetes pedig megfogta a szárnyainál. aztán újra kipróbáltuk a sárkányt. három méterre a köté­ len. hogy szorosan tart­ sanak. egy csapat szerze­ tes tartottuk és húztuk a kötelet. kis faékeket vertünk a rudak hasított végeibe. felmászott kb. most már kipóbálhatjuk egy embernyi súlyú kővel. Furcsa dolgok . A sárkánymester erősen figyelt. Lejött. akik a kötélen voltak és még két szerzetest . mikor a felszálló áramlat felé kerül. a leve­ gőbe szökellt. A kötelet kezelő szerzetesek nagyon gyakorlottak voltak. Először ki kellett próbálni: lovak helyett mi. bár az égi szabadság után láthatóan vonakodott leszállni. A sárkánymester utasítására mindenütt kifeszítettük a selymet. Vékonynak tűnt. amely ide-oda dobálta és himbálta az örvényeiben. Ismét be­ húzták a kötelet. akkor úgy helyezkedtek. Jó néhányan kellettek hozzá. Sok küszködésbe került.az volt a dolguk. Két szerzetes felszedte a sárkányt és a fennsík végére vitte.

az emberek hozzáláttak. mégis megnyugtattam magam valamennyire a rám vonatkozó jóslatokkal. Leszállásnál két és fél.Odavezetett az ászokfához: . szaltózott egyet. és felemelkedett. ahol hintázva ült. Ez alkalommal a lovakat a kötélhez fogták. Lobszang. Az egyik tapasztalt lá­ ma megszólított: . Fokozatosan lejjebb és lejjebb jött.Figyeld meg. összekulcsoltam a kezem a keresztrúd mögött ." De aztán igaz. vágtára ösztökélték őket. Lehozták és visszavitték a starthoz.gondoltam. hogy még jobban felemelkedjen. az asztrológusok tévednének. a sárkány lágyan előrelendült. a láma a kezével kapaszkodva lógott lefelé a kötélen. Ahogy föl­ det ért. a láma le­ csúsztatta a kötelet a V-hez. himbálódzott és tekergő­ zött. és ekkorát sosem tévednek! A sár­ kány közben visszaért a startpontra. Mutasd meg. A kereten halvány remegés futott át. Megfordult és azt mond­ ta: . Hatvan méter. hogyan teszem rá a lábam erre a fára. Őszintén szólva alig álltam a lábamon! A hangom sem volt valami meggyőző. Kulcsold át mindkét karoddal a keresztrudat. Az idő mozdulat­ lannak tűnt. ahogy ráléptem a talpfára.Veszélyes. Egyre magasabban szállt. hogy csak nagyon kevéssé. mit tudsz! Most.épp. nem tartottam sokra a sárkányre­ pülést. hol kieresztették a sárkányt.Sosem voltam még kevésbé készen. . mint ahogy szerettem volna. a szerzetesek hol meghúzták. harminc. Nagyon fi­ gyelj engem. de korántsem álltam olyan biztosan a lábamon.Kész vagyok. hogy elérkezett az idő. hogy átértem . ahogy a sárkányok általában.152 HARMADIK SZEM történtek a gyomrommal. ahogyan néztem és elképzeltem magam benne. „Bolond egy ötlet . az a legbiztonságosabb. Elengedte. . megfigyelhetsz. A láma jelzéseire. Mikor már harminc méterrel felet­ tünk. lépj le a V-be.Te jössz. a kötél halálos lassúsággal feszült meg. három méter magasságból ugorj le. Most felrepülök. Odamentem. és ülj a kö­ tél megvastagított részére. aztán te jössz. hogy behúz­ zák. Mikor a láma jelzésképpen ke­ ményen belerúgott a kötélbe. majd talpra állt. beért a légáramlatba. A lovak vágtába kezdtek. Mikor már a levegőben vagy. . a sárkány hirte- . így ér véget egy ígéretes pálya! Visszatérek az imádságokhoz és a füvekhez. Ha meghalnék.Előbb én megyek fel.és megszólaltam: . és hat-nyolcszáz méterre a sziklák felett repült.

ülő helyzetbe pottyantam. és óvatosan kinyitottam a szemem. hogy rögtön teljesen felkavarodik. Néhány száz méterrel alacsonyab­ ban. Én most felemelkedtem szülőhelye fölé. a szerzetesek kis pirosbama pöttyöknek látszottak. Ideföntről a kis patak igen fontosának látszott: tovább­ csörgedezik. Messze a lemenő nap sugarai megérintették és beara­ nyozták egy távoli tó vizét. . szállt egyre magasabbra. nekünk pedig. megtanulhassuk a leckét és végül béké­ ben távozhassunk. Egy hirtelen lökés és billenés. hol is vagyok pontosan. most először. vagy talán még ma­ gasabban. keresztbe tett kezemet és lábamat a kötél köré fontam és lecsúsztam. az jutott eszembe. Kibogoztam a karom. szegény földhözragadt halandóknak keservesen kell küszködni és harcolni. s úgy éreztem ma­ gam. végül. amelyből zarándokok isznak. segít megduzzasztani a Bengáli-öböl szent vizét. a szurdokban a kis patak buborékolva folytatta útját. a távolban láttam a zöldesbarna. „Ez az utolsó percem a földön"gondoltam.gondoltam. de szállt. Megújuló tiltakozás a gyomromból . Harminc méterre vagy még magasabban repültem a föld fölött. hogy a gyom­ romat a hegycsúcson hagytam. hogy életben maradjunk. majd megnő. Hirtelen eszembe öt­ lött. hogy az istenek a mennyekben játszanak. megrepe­ dezett földet. lógva. Lenéztem.Jaj! Rosszul szállok fel az asztrálsíkra . s arra gondoltam. sok-sok mérfölddel arrébb. ezért újra felnéztem. hogy elfelejtkeztem a szorongásról és azóta sem szenvedtem tőle! A sárkány ugrándozott. himbálódzott és meg-megbillent. Akkor azonban a sárkány őrülten imbolyogni kezdett. mint aki az istenekkel találkozik. időemésztette. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 153 len megbillent. Nyitott szemmel olyan cso­ dálatos volt a látvány. hogy szükség esetén tudjam. A V- .attól féltem.XII. Életem­ ben először voltam több száz méter magasan. mert lefelé húztak engem. Felettem a sárkány kecsesen ugrándo­ zott és pukedlizett a kóbor szélörvényekben. így a lentiek gyorsabban húzták. De a sokktól újra becsuktam. majdnem leestem. becsuktam a szemem: ugyan minek is nézzek bárho­ va? A szörnyű himbálódzásoktól és dobálódzástól gyomrom is vészjósló táncba kezdett. hogy elfelejtettem lecsúszni a V-hez! Egész idő alatt a talpfán álltam. A hegygerin­ cen túl. hogy kifeszítsék. Aztán nőni kezd­ tek.

A szegény fickó azonban. és minden ko­ rok legjobb „pilótájának" tartotta magát. hogy egy kis csapat lefelé mászik a hegyoldalon. Ez alkalommal. mi­ kor harminc méternyire volt a földtől. hogy eszedbe jutott és elérted a V-t. bár landoláskor tökéletesen ért földet. hogy lecsusszant volna a Vhez. és amikor a sárkány úgy két és fél méternyire lehetett a föld­ től. A következőnek egy fiatal szerzetes repült. Most hagyjuk a többieket. talán százötven méter magasra. jobban csinálta ná­ lam. Felnéztem. hogy a másik kezével hiába hadonászik. has­ ra esett. nem felejtette el. . hadd próbálkozzanak.gondoltam. A szerzetes. nem vesztegethettem tovább az időt. . hogy elkapjon valamit. és puhán a földre estem. le a mélységbe. A köpenye verdesett és lobogott mint egy vérvörös felhő. bemászott a dobozba. hogy az ember a dobozban állva vál­ toztatni tud a testhelyzetén. és másodpercekig így lógott. felegyenesedett. amely pépes vörös masszaként terült szét a sziklá­ kon. Felszállt a levegőbe. rosszul lépett és kiesett a sárkány farkánál. hogy nem sérült-e meg. Az elmúlt három évben részt vett a túrákon. hogy a repülést félbeszakítsák. de annyira nem. Akkor a sárkány rándult egy nagyot.154 HARMADIK SZEM nek ütköztem. Jó. aki harmadiknak jött a sor­ ban. elengedtem. hat méterre volt csak. arca zöldes árnyalatúvá vált: alapo­ san megviselte a repülés. lecsúsztam a V-hez. Ahelyett. hogy késlekedés nélkül a V-hez csússzon. ezeröt­ száz méterre alattunk.egyik szikláról a másikra. megvizsgálták. s lebukfencezett . és ezzel egy kicsit a sárkány emelkedé­ sén is. nem tudott tovább csimpaszkodni. szakoztam. megragadtam a kö­ telet. meglehetősen öntelt volt. máskülönben eltört volna mindkét lábad. Eszembe jutott az incidens a paraszt házával és ajakürülék­ kel. s a földet markolászta. . meg az. és én újból felszálltam. majdnem félbevágott.mondta a sárkánymester . hogy meglelje a testet. hogy akkor a kötél megrántásával magasságot nyer­ tem. és rájöttem. A föld már kb.Ezt meg kell beszélnem a mesteremmel .ez szép teljesítmény volt.Fiatalem­ ber! . aztán megint te kerülsz sorra. Egyik kezével sikerült megkapaszkodnia a hát­ só keresztmerevítőbe. Magam alatt láttam. A sárkányt lehúzták. az állandó dicsekvés miatt nem sze­ rették. Láttuk. Ez az esemény kicsit megzavarta a folytatást.

Van már egy készen. Ha a mesterem megengedné. egy ember volt benne. abban a raktárban. a többiek azt hitték. hogy majdnem leestem. mit mondanak a csillagok. A sárkány lejjebb ereszkedett. Az egyik hosszúkás alakú valamelyest egy megnyújtott madárra emlékeztetett. mire egy utolsó rántás után rám bo­ rult.mondtam. szóval övé az utolsó szó. zuhanok. Mingyar Dondup láma tanított mindenre. és a sziklák lehűlé­ sével a völgyben meggyengült a szél. Azóta hozzá se nyúltunk eh­ hez a típushoz. Olyan gyorsan és vá­ ratlanul jött az egész. A sárkánymester ott maradt még a sárkány elszállításánál. és a kürtőből felszálló lég­ áram majdnem teljesen megszűnt. Az épület végében tartjuk. én három méternél kiugrottam. . most is ő tanít. Lobszang. Mozdulatlan ültem.Megcsináljuk ma a horoszkópodat Lobszang. a füstfelhőből ki- .Igen. ahol különféle kis sárkánymodellek sora­ koztak. fia­ talember. amit tudok.Ha lenne itt keresztben egy merevítő. .Évekkel ezelőtt egy szikláról indítottuk az eredetijét. Most azt mond­ ta: . .hangzott a válaszom. .Ez enyhén szól­ va eufémizmusként hatott. de ki próbálná ki? . az­ tán bevitt a szobájába. A beszélgetés alatt bejött Mingyar Dondup láma is. aki kipróbálná.De igen .Én . Na most. óriási figura lopakodott felém. ezzel pedig egy kicsit szabályoz­ hatnánk az emelkedést. Lent a szerzetesek szörnyen húzták a kötelet. Itt a merevítő keresztben. és ott a tartórúd. . Ott ültem a köves földön. én meg kissé túlsúlyos vagyok. Ahogy elfog­ laltam a helyem. ez itt egy olyan sárkány. Körülbelül húsz mérföldet re­ pült. nyakam körül a doboz selyemfene­ ke. mivel legalább 130 kilót nyomott. igazad van. mint amilyet ki­ gondoltál. és megnézzük. amelyet nem használunk. A puffanó dobok az éjféli istentiszteletre hívtak. a famunkát befejeztük rajta. Mingyar Dondup láma odarohant: .XII. A sárkánymester meghallotta: . elmerülve a gondolataimban. ráállhatnánk és finoman változtathatnánk a doboz szögét. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 155 Abban a percben úgy éreztem.válaszoltam. senkit sem kell megkér­ dezned. aztán a hegyoldalnak ütközött.Egy másik láma mosolyogva felém for­ dult: . megsérültem. Nem találtam senkit. Az est közeledtével.Láma vagy saját jogon.

minden két sor egymással szemben. mindegyikünk olyan volt. és miként juss el a Nagy Realitáshoz. .feleltem. melyet azért a szerzetesért tar­ tottak. Ez az „alaphajlítás".Igen . az idősebb szerzetesek pedig nagyon mély basszus hangjukon . mi. A sárkánymester volt az. hogy útmutatót kapj. mígnem a tüdejéből ki­ fogyott a levegő. hogy jöjjön. Ha nem hivalkodott volna. mert úgy véltük. miként juss át az Elveszett Birodalmon. aki aznap meghalt. a tibeti Halottaskönyvből. „Ó. a pislogó vajmécsesek fényében és körbe-körbe szent alakokkal a falon. Először a szo­ kásos istentisztelet kezdődött." Hívtuk a szellemet. ne­ héz volt elképzelni a bolondos szerzetest. egyes részeket dobve­ rés kísért vagy édeshangú csengettyűink csilingelése. Nagyon fi­ gyeltünk az artikulációra. tízperces pihenőt kaptunk. a zenei tudása és mély hangja miatt választott karvezető énekelte az első részeket. a fiatalabbak magas hangun­ kon. A tibeti zenét nyugatiaknak nehéz követni: hajlításokból áll.suttogta. A négyzetes párnák magasan voltak. .Itt a templomban.Holnapután repülhetek ve­ le. Kettes so­ rokban ültünk. hogy vezessen. ez­ után kezdődött a halotti szertartás. ahol a falakra olyan gyönyörű szentké­ peket festettek. nem gondoltam volna rá.Jól van . . azért gyújtjuk e füstölőt. Mikor a szokásos istentisztelet véget ért. A templom belsejében. hogy megvi­ lágosodást és vezetést nyerjen. mert ma eltávoztál tőlünk. . Ó! Kumphela szerzetes vándorló szelleme. Mormoltuk a válaszokat.156 HARMADIK SZEM sebb hegyként derengett elő. lótuszülésben ültünk. .Megcsi­ náltad? . A emelvényen ülő karvezető recitáló hangon elmondott egy részt a Bardo Thödolból. Lerajzoljuk a hang emelkedését és esését. Az adott jelre újra összegyűltünk. aki elhagyta evilági éle­ tét. kb. ki ma elhagyta az evilági életet! Ne vándorolj közöt­ tünk. Kumphela szerzetes vándorló szelleme. . huszonöt-harminc centiméterre lehettünk a földtől. Kumpheláé. a kolostori fegyelem mérhető az éneklés tisztaságával és a zene pontosságával. akár egy élő Buddha-szobor.motyogta. a nagyobb hajlítások mellé kisebbeket illesztenek. mindegyik végén alacsonyabb és alacsonyabb lett a hangja. Akik rögtönözni akarnak. hogy beálljak a sárkánytestbe és bizonyos mértékig megpróbáljam szabá­ lyozni az emelkedést.Kész lesz.

ó. aztán hirtelen megszűn­ nek a zajok. szerzetes. tibetiek. a Lhászát 1904-ben elfoglaló brit . a lélegzet tompa suttogását a tüdőben. ó szerzetes. de meztelenítsd le a tudatod. nyugatra. nem érzed a füstölőket. és cintányérokból álló zenekar. Mi. a testnedvek bugyogását.XII. megszólalt a fafuvósokból. a telepaták vezetni fognak. nem lá­ tod az arcunkat. Amiért halott vagy.. amelyből az élet zenéje születik. Fogadd a tanításainkat. Jer. Szokásos tempóban kezdtek. hogy érintse meg. erőszakosan ért véget. belső „ketyegését". Younghusband ezredes. hogy megszabadulj és vezetésre lelj. ki most csupán vándorló szellem vagy. vándorló szel­ lem. hol leeresztett hangon. kagylókürtökből. északra és délre." Mikor szünetet tartottunk. nyikorgást.mintha vér lenne benne . körbeadták minden szerzetesnek. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 157 dörmögték. A többi hangszer a test valamennyi hangjával bele-belekapcsolódott. „Merre vándorol a kóborló szellem? Keletre? Vagy északra? Netán nyugatra? Vagy délre? Az istenek eledelét szórjuk a föld sarkaiba. aki vagy." Rizsszemeket. hogy megszabadíthassunk. színezett sáfrányt hintet­ tek keletre. jer hozzánk. jer. Egy megfordított emberi koponyába . „Véred a földre ömlött. vándorló szellem. aki voltál." A mély basszusdobok az élet ritmusát verték. Az emberiség halk zajai. hogy vezetésre találj. azért hívunk. „Ó. A halál születés. és nem eszel. nem felejti el többé. dobokból. Megszólaltatták a vér halk áramlását az erekben és az artériákban. Loccsanás. mormogták a válaszokat. a test szokásos.. és a különféle ropogást. Az élet véget ért. Aki egyszer hallotta. csak örök élet. miközben az álom hatá­ rán fejed a párnára hajtottad? A Jósda kolostorában ezekkel a han­ gokkal transzba ejtették az egyik médiumot. évszázadokon keresztül fejlesztettük a hangok tu­ dományát. hogy szabad lehess. korgást. A test minden hangját ismerjük és híven vissza tudjuk adni. hogy vezetésre lelj. a te­ rem fő részében egymással szemben ülve ősrégi rítus szimbóluma­ it kántálták hol emelt. hogy új életre szabadítsunk. Meghallgattad e valaha a szívverésedet vagy a légzésedet. és megszállta egy szellem. „Ó. vándorló szellem. Jer. Ne félj.vörös vizet öntöt­ tek. vándorló szellem. ezt felváltotta a trombita ijedt sikol­ tása és a gyorsuló szívverés. Szerzetesek és lámák. amiért halott vagy. Nincsen halál.

Kérésére beleültem. mikor átcipelték a hasadékon. Az a modell. és a derék magasságában egy keresztrúdba lehetett kapaszkodni. hogy dolgozni fog a „szabá­ lyozható" sárkányon. és a sárkánymester azt mond­ ta. hogy tartsak vele. Lent a sárkánymester izgatottan izgett-mozgott türelmet- . ügyesen igazgatták és a sárkány egyre magasabbra emelkedett.Tradri. A padlón több halom külföldi fa hevert szanaszét. A szertartás végeztével sietve aludni tértünk. mikor transzban volt. melyet én készültem kipró­ bálni. thempa (Kész. és a sárkány a föld­ re ereszkedett. megváltozott a külseje. mint a többi masinán. és a falak tele voltak sárkányrajzokkal. majdnem eltalálta az egyik szerzetest. fontosságom teljes tudatában felkapaszkodtam a dobozrészbe. Elégedetten kiszóltam: . Most lovak he­ lyett szerzetesek indították a sárkányt. úgy gondolták. ame­ lyekre fel lehetett állni. jobban tud­ ják ellenőrizni a mozgását. amint az első remegés átszaladt a ke­ reten. Vezetőmmel a műhelyébe mentünk.158 HARMADIK SZEM erők vezetője tanúskodott a hangok ereje.gondoltam. hogy lent tartsák. Megvizsgáltuk a sárkányt centiméterről cen­ timéterre. ha alaposan kapaszkodom . és hívott. hogy remek felhajtóerő lesz körülöttük. maga tesz újat rá. Reggel a sárkánymester azt üzente. A szárnyak nem egyenesek voltak. Kidobtam a követ a szélisteneknek szóló imával. de én még egy kis ideig elégedett lennék ez­ zel a testtel. és a masina felrepült. csészét tartó te­ nyérhez hasonlók: kb. A dobozrész alján több merevítő volt. továbbá ama tény mel­ lett. mint egy kilőtt nyílvessző. A repülés izgal­ mától. három méter lehetett a hosszuk és az volt a benyomásom. különben az én vándorló lel­ kem keresik ma éjjel. húzzátok).Onadöá! (Viszontlátásra!) Hirtelen zökkenés. hanem hajlítottak. A szerzetesek ezzel is megküszködtek. A szerzetesek játszottak a kötéllel. hogy a jósnak. Azután. Végül elhelyezték. Később újra fel tudtuk használni az anyagot. A selymet leszedték róla.' Másnap kivitték a gépet a fennsíkra. Jó lesz. Valamilyen csigaszerkezetre volt felfüggesztve. mert egy társam lábá­ ra esett. lefelé fordított. meg a szokatlan levegőtől már majdnem állva elaludtam. az erős felszálló légáramon. azt kiáltottam: . és én. melyet a régi raktárhelységben rendezett be. Legnagyobb meglepeté­ semre a sárkánymester meghúzott egy kötelet. a boltozatos mennyezeten függött.

ha hozzálátok. mondták. Túlzottan magabiztos és merész lettem. kutyák .XII.Férfiak. Később. kb. Egy ideig a ritka levegő okozta megerőltetéstől lihegve. hogy nagyon figyelmesen változtathatok a teljesítményen. és kinéztem. örültem. Ahogy elnéztem a vidék felett. ponto­ zott vonal. kis pont. akár egy kő. Ha nem lettem volna borotvált fejű láma. tizenöt méternyire lehettem. mint egy mozgó. égnek állt volna a hajam: kevesebb mint hetven méterre voltam a földtől. és a kezemnél fogva nyújtott karral lógtam lefelé. Sorban mentek. A lábam lecsúszott a rúdról. Hátramentem és a sár­ kány zuhanni kezdett. A zuhanás alábbhagyott. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 159 lenségében. Egy pillanatra nem értettem.sikerült felhúzni magam. alig várta. hogy kipóbáljam a masinát. miután leszálltam. annyira lehango­ lóan tétován haladnak! Mikor leszálltam. és normális helyzetbe kerültem. fiúk. Nagy erőlködés után . jobb. Akkora már kiszabadítottam a fejem a köntösből. .köpenyem csapkodott és lobogott a fejem körül .gondoltam. Óvatosan körbemozogva úgy találtam. aztán hírtelen rájöttem: Hát persze! A növénygyűjtő csapat poroszkál az elhagyott vidé­ ken. gondoltam hát. olyan volt. a messzeségben láttam valamit. a csapat egy-két napon belül megérkezik. . nagy pont. a sárkány „emelkedésén" és „viselkedésén". vonal. mikor sikerült az esést megfékezni és a gép újra felemelkedett. hogy beszámol­ hatok arról. a sárkány felfelé szállt. zihálva kapaszkodtam a keresztrúdba. Annyira lassan mozognak.

Senki más nem valósíthatta meg álmát. mely éjjel éne­ kelt nekem. Ezen futott keresztül a kis patak. változtatott rajta valamit. Végtelen gondosan úgy hozták vissza a földre.arra az időre emlékeztetett. és a a messze­ ségben a tavak vibráló ragyogását. és a szerzetesek le­ húzták. azt a merevítőt meg oda. A sárkánymester szeretettel nézett rám és hatalmas karját a vállamra tette. az egész óriási területen semmi sem mozgott.160 HARMADIK SZEM Valóban lenyűgöző dolog volt körbenézni. a föld meleg. Leszálltam. hogy lélegzetet ve­ gyen. mintája apám dolgozószobájának kárpitjá­ ra emlékeztetett. Az egész világon Tibet­ ben a legtisztább az ég. . oldalra csúszott.. minden cson­ tom eltört. kí­ sérletezés és megfigyelés. és ez újra . igen. de nem tudta kipróbálni őket. Rajtam kí­ vül senki sem repülhetett vele. lássuk csak. me­ lyek fáradtan. mely eltorzítaná a látványt. a szakadékot (ahova nem ért el az éles-fagyos szél. sőt.Igen igen. Repülés és módosítás. ameddig csak a hegyek engedik. mely megtartott. hogy biztosra vettem. Keresztülfutott rajta. Minden másodpercét imádtam. apának tényleg nagyon nehéz keze volt!. Mikor egyáltalán megállt. A legnagyobb újítás egy szíj volt. zuzmó és nö­ vényszőnyeg borította. igen így jó lesz. Lobszang. Ameddig én láttam. egyik hegycsúcs után szorosan a másik. ké­ kesszürke sziklákat. évek óta voltak „elméletei". A sárkánymester minden egyes repülés után javított. Be­ visszük mindjárt és hozzáfogunk. többször is elismételtem. A lámakolostor mögött hegyes volt a vidék. Repülés és módosítás. vöröses okkerjét. No. ezt ide rakjuk. Talán láttak engem itt fent. mert hatalmas testével nem repülhetett. Lent.. hogy ki ne essek! . magam is élveztem a repülést. De a sárkány rángatni kezdett. És azt mondod. hogy ne sé­ rüljön meg az értékes kísérleti masina. látni a hideg. kivéve a szerzetesek alattam és az alig felismerhető pontok. de még lábát sem tehette be ebbe a különleges sárkányba. legalább akkora örömöt okozott nekem. addig el lehet látni. mikor felborítottam egy korsó tiszta vizet apa szőnyegén! Igen. mint neki a tervezés. mikor így csináltál? És az így ment tovább. de úgy. mígnem a távoli láthatáron már csak fekete körvonaluk rajzolódott ki a napsütésben. és ahol meleg volt) moha. megállás nélkül vánszorogtak felénk.fájdalom . és sehol sincs meleg pára.

XII. hogy megbi­ zonyosodjanak. majd a nyakuk­ nál megtekerték őket. Az első néhány nap után fele időmet a növénygyűjtéssel.valamennyit megtisztították és mikor már eléggé megszáradtak. tövek. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 161 Mikor a növénygyűjtő csapat megérkezett. egy-két napig szü­ netelt a repülés. Magok. A kevésbé tapasztalt szerzetesek csak há­ romfajta növényt szedtek. Az öreg sárkánymester befo­ lyásos ember volt. szirmok . így latin nevet sem kaphat­ tak. hogy a jövőmre vonatkozó jós­ latok szempontjából az égi masinák ismerete legalább olyan fon­ tos. A nyolcadik napon visszatértek. azt gondol- . A legtöbb keleti or­ szágban ismerték ezeket a gyógynövényeket. hogy a legrövidebb idő alatt a le­ hető legtöbbet tanulhassak. és olyan helyekre küldték őket. Néhány növényről leszedték a szirmokat és megszárították. A folyadékot szorosan lezárt agyage­ dényekben tárolták. Olyan kemény. Egy napon belül a bőr kiszáradt. minden cso­ port hét napig maradt távol. Az így tárolt gyógyfüvek a tibeti száraz éghajlaton évekig eltarthatok. a repülésé nem kevés­ bé. Bekóborolva a lelőhelyeket. A zsákokra ráírták. a nö­ vényeket kiszórták egy óriási raktárterem tiszta padlójára. mint a fa. Az egyik szerzetes nagyon figyelt en­ gem. a többieken egyik csoporttól a másikig lovagoltam. aztán gyorsan vízbe mártották és kitették száradni a napra. hogy vízhatlanok legyenek. lenéztem az immár ismerős tájra és láttam a növénygyűjtők fekete jakbőr sátrait. Másoknak a gyökereit reszelték le és így tették el. magasan fent egy sárkányon. A hétből három napon sárkányrepültem. nincs benne levéltetű és a megfelelő fajta. ha a szorosan betekert nyakrészt leverték. hogy csak úgy tudták kinyitni. hogy értsek a gyógyfüvek gyűjtéséhez és osztályozá­ sához. ahol ezekből rengeteg termett. mi a tartalmuk. bőrzsákokba csomagolták. mint az. Gyűjtő és csomagoló csoportokba kellett szervez­ ni az újonnan érkezőket. másik felét a sárkányrepüléssel töltöttem. Gyakran. Nagytapasztalatú lámák minden egyes darabot átvizsgáltak. Körülöttük jakok legelésztek. Megint másoknak még azon frissiben kisajtolták a levét. kemény lett. és azt mondta . és mikor egy szokásos sárkányon rá került a sor. levelek. Még egy baleset történt. de a nyugati világ jó néhányat nem „fedezett fel" közülük. A füvek ismerete nagy hasznomra vált.

és különböző amulettek. hogy visszaértünk a Vashegyre. Tárgyak potyogtak az égből. majd végül eltűnt a szakadékban. hogy megkísérelje befolyásolni a gép helyzetét. növendékek és a teherhordó állatok. rózsafüzér. Magasan fent az égen a sár­ kány furcsán kezdett viselkedni. A fa megrepedt. lassú menetben követtek bennünket. külön nekem készítette. és a sárkány alábukott és oldalra billent. szilánkokra hasadt és a szerzetes kibuk­ fencezett. nehéz munkával. pörgött és repült. . Pörgött és repült. vonakodva csomagoltunk. szerzetesek. Egy különösen erős széllökés. Többé már nem volt szüksége rájuk. Másnap elindul­ tunk.162 HARMADIK SZEM ta. hogy meg kellett válni új baráta­ inktól. Láttuk. Néhányan. Minden jó dolog túl gyorsan ér véget. campaedény. Fejjel lefelé zuhant. A napokat munkával töl­ töttük. Ez volt az első kellemes út. ugyancsak Trajerpa kolostorba. hogy a szerzetes rugdaló­ zik. gyorsan előre men­ tünk. Örültünk. később még jó néhány követte a he­ gyekbe és a Lhásza közeli. mint amikor idefelé jöttünk. rángatózik. a három hónap mégis túl hamar elszaladt. amit tőlem látott. köntöse tekergőzött a feje körül. utánam csinálja. A sárkánymestertől kaptam egy sárkányrepülő modellt. Ké­ sőbb hallatszott a becsapódás hangja. de valóban sajnáltuk. Ódz­ kodva. facsésze. és a hegyek hihetetlen szabadságától. a többiek.

hatalmas fejet illesztettek rá. puhafából készített keretekre építették. mintha a szem ide-oda mozogna. mely a Dzsokang és a tanácsterem után megkerülte a piacteret. hogy végigmenjen a Barkhor-on. eljött a szórakozás és vidámság ideje. A tizen­ ötödik napon a dalai láma számos szertartáson vett részt a székes­ egyházban. A dalai láma körbesétált és mind­ egyiket alaposan megnézte. Eze­ ken az ünnepeken a méltóságteljes hangulatot felváltotta a jókedv. pislákolá­ suk olyan hatást keltett. majd a nagy üzletházaknál ért véget. tíz-tizenkét méteres fakeretekre színes vajból „képeket" formáztak. pont az újévi ünnepségekre. Óriási. Minket Csakporiból egyáltalán nem érdekeltek ezek a karneválok. A figurát egy erős szerzetes vitte gólyalábon. A többi esemény után sem érdeklődtünk túlzottan. az volt a test. átvilágítottak a szemen. amikor is nyílt versenyben lovas nélküli lovak száguldoztak a Ihászai síkságon keresztül. A legen­ dáink szereplőit megelevenítő óriás figurákat viszont érdekesnek találtuk. azon a körúton. A fejben vajmécsesek égtek. Mindent ki kellett takarítani. az egészet meg­ lehetősen gyerekesnek és unalmasnak tartottuk. mindent rendbe kellett tenni. és egy nagyon valószerű. A bábukat nagy. néhányon a szent könyvek különböző jeleneteit mege­ levenítő domborművek voltak. Az isteneket kielégítették. A szertartások után kijött. közömbösen tekintett kifelé az 163 .Időben érkeztünk vissza Logszárra. A legjobban sikerült alkotásért készí­ tője az év legjobb vajmodellezője címet nyerte.

164 HARMADIK SZEM .

először egy másik . ahogy ugrált és himbáló­ dzott. hogy a forró vaj a mécsesből kicsordulva fájó. A tüsszentésre a testem rándult egyet. kiváló komédiás válna be­ lőled! . hisz a ruhát sokáig nem használta senki. Most a fojtogató hőségben az egész megolvadt. rávettek. Minden egyes prüsszögésnél úgy éreztem. hogy nem viszek többé ilyen bábut. Nem sokkal. felbukok. és egy lábon kellett egyensúlyoznia. néhány évvel később. teljesen önkéntelenek vol­ tak. Ahogy rángatva hajtottam magam előre az úton. hogy a szegény flótás odabent nehéz perceket él át. A hőségtől és az erőlködéstől több kilót fogytam! Egy magas rangú láma azt mondta nekem az­ nap éjjel: . hogyan kell le­ rakni az aranylemezeket. mint tovább menetelni. Az egyik raktár tetején voltam. Normális körülmények közt a mécses­ ben kemény a vaj. HAZALÁTOGATÁS 165 óriás testének közepén lévő lyukon. a ráncokból felszállt a por és én csak tüsszögtem. a Gyógyítás Istene bábuját. és a kellemetlenséget csak fokozta. De eltökéltem. vele együtt molyok repkedtek mindenütt. tüsszögtem. ha a mécsesek kilazultak és felgyújtot­ ták az egész alakot. hogy a tetőn át ne folyhasson be a víz. fuldokolni a ruhában és félig megsülni a vajzsiradékban. és abból.Természetesen nem mondtam meg neki.0. arra tanítottak. Az volt az egyik legszerencsétlenebb dolog. de nem engedhettem el a gólyalábakat. jól játszottál. Semmi mást nem láttam. nem maradt más választásom. és lesodort a lapos tetőről. Szörnyű hőség volt. kivéve a kanóc körüli olvadt kis tócsát. hogy megcsúszott valami síkos anyagon az úton.XIII. Az orkán felkapott. talán öt vagy hat hónappal később. mint az előttem lévő alak hátát. tudtam. Kötegnyi dohos. akárcsak én. szörnyűséges or­ kán. száguldó porés szemcsefelhők kíséretében jött egy váratlan. A kis kukucska a bábu kö­ zéprészén nem a szemem magasságában volt. de lehet. A szereplőkkel mindenféle váratlan balesetek történtek. hogy igazítsak rajta. régi holmi. borotvált koponyámra csöppent. Lobszang. melyek annyira szórakoztatták. tüsszögtem. hogy vigyem körbe Buddha. felza­ vart molyrajok és forró vaj. Nyolc méter magas volt. A szegény flótás az egyik gólyalábbal egy gödörbe lépett. Minthogy azonban a dalai láma nézett. A hullámzó köpeny a gólyalábas lábam körül csapkodott. Egyszer. hogy a „bohócko­ dások".

Az ablak ismét nyitva állt. Másnap Mingyar Dondup láma így szólt: . minden rendben van. Gyorsan meg­ vizsgált: . Fájni fog. mi történt velem és egy másik fiúval. hogy amilyen gyorsan csak lehet. csak az oltár mécseseinek halvány fénye világí­ tott. egyetlen gondolatom az volt. Mintha ragyogó. Valami csattant. és szörnyethalt. amit nyújtani tudok. akkor sínbe tette. Félúton találkoztam egy csapat szerze­ tessel. amikor felébredtem. kárpótol a fájdalomért. Kábán megpróbáltam kikászálódni a sár­ ból. A felsőkar fájdalma­ sabb volt. hogy rögzítse. és a szoba teljes sötétségbe borult. színfoltokat és sávokat láttam volna. Sok-sok órával később lehetett. majd a Vashegyen. hogy ellenőrizze. szegény fiúk. . amint az esti őrjárat körbe-körbe járt. Helyrerakjuk. A Potalánál az épületekben és kör­ nyékükön kis fények pislákoltak.Ajjé. Mint legtöb­ bünkben. átröpített a peremen. nem tudtam tisztán gondolkodni. és én arccal a vízbe estem. Átláttam a városon is. itt a szobában. be mesterem szobájába. A talaj mocsaras volt.Na. ezért hipnotikusan eltávolítom belőled a „tanulás iránti ellenszenvet". Lobszang. Akkor egy másik szélroham ragadott magával. csak feküdtem. a fényesség csendesen szétrobbant. nem kellett volna kiküldeni őket ilyen szélben. hogy megnézzék. feljussak a hegyre. de ahogy megmozdítottam a bal karom és bal vállam. úgy hat méterrel lejjebb. A fiú a sziklákra esett. akik rohantak.Nem maradhatsz vissza a tanulmányaiddal. amint helyrerakta a kulcscsontot és bepólyázta. még egy ág . aztán az egész véget ért. Rám nézett: . de az éjszaka bíbor árnyai lassacskán beborítot­ ták az alattunk fekvő völgyet. Vakon vonszolód­ tam és botladoztam felfelé.gondoltam. és kiküsz­ ködtem magam a száraz útra. . erős fáj­ dalmat éreztem. benned is van egy kis ellenérzés az új dolgok megtanulá­ sával szemben. de hamarosan azzal is kész lett. Eluralkodott rajtam a fájdalom. eltört a karod és a kulcscsontod. Valahonnan fogott egy kis dobozt és letette elém egy polcra. Amíg beszélt. szinte észre sem vettem.Becsukta az ablaktáblákat. és kö­ rülbelül ötven méterrel mélyebben a Lingkhor út szélén tett le. színes fényeket. azután lábra. Valahogyan térdre álltam. ezért együtt tanulunk majd. Lobszang. de a segítség. Engem az út hátralévő részén felvittek.166 HARMADIK SZEM tetőre estem. Aznap már semmit sem csináltam.

de tiszta és rendes. hogy éppen az Ékességestül jössz. . és így nem beszélhetett veled. hogy ott maradsz egy darabig. de még merev voltam. Amerikában.Dehogynem.Mindegy. Azonnal megölték. De aztán emlékeztettem magam arra. Azt gondoltuk. ahogy nevetett: . mert sok mindent meg kell tanul­ nunk.Ó. Két hét múlva összeforrtak. amikor találkoztunk a Potala lépcsőin. . mint általában.Biztos vagyok benne. hogy elterelje gondolataimat a tö­ rött csontokról. hogy hosszú évek múltán a vörös indiánok földjén halj meg. de a csillagok megjövendölték. Azt mondta. éhes vagy. hogy élni fogsz azért. HAZALÁTOGATÁS 167 kezdődött az éjszakai élet. és folytatnom kell a tanulást! Két hétig Mingyar Dondup láma még intenzívebben tanított.Rám nézett. hogy apám nem akar látni . apád nem lesz otthon holnap.A törvények szerint el kellett volna hagynod a tested. Gyancebe ment néhány napra. és ráncok gyűltek a szeme sarka körül. Holnap elviheted. Tudomást se vett rólam. felnézett rám. hogy különlegesen pártfogol. amikor bementem Min­ gyar Dondup lámához. Most. Reggel vezetőm végignézett rajtam és így szólt: . ha nem tévedek.válaszol­ tam. Hamarosan behozták az ennivalót. érez­ tem. . . Ahogy beléptem. végre visszatértél hát hozzánk. Úgy tűnt nekem. mert nem voltam melletted. határozottan az vagyok.Lobszang. ha nem iskola? Kemény iskola! Azt gon­ doltam: itt vagyok két törött csonttal. éppen egy levelet olvasott. el kell juttatnunk egy gyógynövénycsomagot tisz­ teletre méltó anyádnak. mint máskor. láma vagy már és tartanod kell magad a . . és amíg ettem. és a vállam meg a karom is fájt. egy kis­ sé sápadt vagy.Hm. hogy az iskolát nemigen szeret­ jük. Tudta. hogy az eltávozottaknak szerencséjük volt. Asztrálutazásaim során nagyon kellemes élményeim voltak. és otthon töltheted a na­ pot. Van egy szertartásuk arra az esetre. mivel az Ékességes parancsára most én vagyok a gyámod. ne feledd. mégsem hagyhatjuk abba. olyan kellemesnek találtad az asztrálmezőket. a láma beszélt: . Éppen akkor bejött a mesterem: . Egy reggel. az pedig sokat számít egy anyá­ nál! Itt egy sál.XIII. ha valaki elment. És mi a földi élet. azért.Ahogy kimondta.

gyalogolni szerettem. mert ugyanez volt a véleményem róla! Tibetben a legortodoxabb lámák öszvéren lovagolnak. A kevésbé szőrszálhasogatók csődörön (ménen) vagy pónin lovagolnak. Szerencsére egy szolga megtartotta. Szóval jobbra fordultunk.168 HARMADIK SZEM szabályokhoz. . szüksége van egy kis mozgásra. Én . és jól megnézett. hogy visszagöngyöljem a növényzacskót abba a szerencsétlen sálba. Elindultunk (mintha én nem találtam volna el hozzá!). Átadta nekem a gyógynövényzacskót. Egy kicsit odébb. kíváncsi voltam. mert vallási okból az ember mindig az óramutató járásával azonos irányban megy végig a Lingkhor úton. amit a tisztelet jeléül egy selyemsálba göngyöltek. A hegy lábá­ nál jobbra fordultunk.Buddha. aztán keresztül mentünk az Indiába vezető úton. Vidd az enyémet. a ház úrnője azt parancsolta. vezesselek hozzá.mondta az intéző. Talán. amit látott. Ma egyik legjobb fehér lovunkon térsz haza. hogy nem esek le a lóról.ha lehetett .feleltem. mert hangosan nyerített egyet. Együttéreztem vele. hogy majd előveszem. anyám legszebb szoba- . Láthatóan nem sokra tartotta. . mikor közelebb érek. . balra magunk mögött hagytuk a Kalingcsu-t. Félúton a ló meg­ állt. Kétkedve néztem. Elhaladtunk a Potala mellett (úgy találtam. A végén le­ szedtem róla a sálat.Add áldásod e házra és minden lakójára Tiszteletre méltó Or­ vosláma Uram! . hogy a Lingkhor-on folytathassuk utunkat. mint aki nem állhatja tovább a látványomat. Fontoskodva. nincsen ne­ mük. amíg lecsúsztam a hátáról. mert azt gondolják. ho­ gyan tudom ezt a szerencsétlen dolgot tisztán tartani.Tiszteletre méltó uram. egykori otthonom bejáratánál a szolgák észrevettek. Az intézővel ünnepélyes szertartásossággal kicseréltük a sála­ kat. jobbra pedig a Sár­ kány-templomot. reméltem. és beraktam köpenyem bugyros részébe. egye­ nesen az udvarba lovagoltam. nem versenyezhet szépségben a mi Csakporinkkal). és rohanni kez­ dett. a Tiszta. eköz­ ben ügyetlenül matattam. hátrafordította a fejét. és átmentünk a Drepung-város úton. Gyalog jöttél ide. és sietve kitárták a kaput. Lementünk a meredeken. Felfele mentünk. a fehér ló meg én. a Mindentlátó áldása legyen rajtatok és ad­ jon valamennyiőtöknek egészséget! .

mikor egyszerűen csak a fia voltam gondoltam. mintha szaftos falat lennék. hogy van egy üvege. Meghajolt. Mingyar Dondup láma utasítására elhoztam ezt a zacskó gyógynövényt. Átadtam az üzenetet és vissza kell térnem kötelezettségeimhez. . .Tiszteletre méltó Anyám! . azt már tudtam. Nyolc.Segíts óvatosan felnyergelni! . A második gondolatom az volt. hogy elmondjam.Tiszteletre méltó Anyám!.A rend szabályai megakadályoznak abban. hogy vajon megfordul­ hatok és elrohanhatok-e. A férfiak az más. . alig ismertem fel. nem tudom egyedül felszerelni. amely­ ben az Ékességes részesített. aki most tért vissza a hegyekből. Kar.és kulcscsonttörésem volt nemrégiben. .Egyszerű orvosláma vagyok csupán.feleltem. megfordultam.Nem emlékszel rám? Jaszo vagyok! Igazat szólva. A lovász kinyitotta a kaput. kilovagoltam éppen. Csak mint küldönc jöttem. amivel átlát a házak falán? .Hölgyem!. . amit az Ékességes mondott nekem. ho­ gyan bánjak velük. Nem beszélhetek rendünk fejé­ nek a dolgairól. anyám lépett hozzám. de a le­ hető leggyorsabban távoztam. Valóban olvas indiai lapokat? És igaz. hogy meghallgassanak. és üdvözlete jeléül e sálat.mondtam.Tiszteletre méltó Uram és Fiam. . hogy halljanak az Ékességes házában és magánál az Ékessé­ gesnél történt eseményekről.válaszoltam.kértem. kérünk. számolj be a megtiszteltetésről. A szoba tele volt asszonynéppel! De mielőtt elmenekülhettem volna. ők meg éhes farkasok! Egy dolgot lehetett csak tenni: visszavonulni. . Egy fiatal nő lépett hozzám és megkérdezett: . és illőképp. sok tenni­ valóm van.Sosem engedtek ide. Az intéző visszament az irodájába. De a nők! Úgy néztek rám. Ezzel meghajoltam előttük. Beteg voltam.. A fehér ló balra . a lovász kihozta a lovat. nem kilenc nő túl nagy gondot jelentett nekem. eljöttek a barátaim. annyit fejlődött és milyen mu­ tatós volt! Rossz előérzetem támadt. mikor anyám megjelent az erkélyen és valamit kiáltott.XIII. HAZALÁTOGATÁS 169 jába.Tiszteletre méltó Uram és Fiam! A hölgyek messziről utaztak ide.

aki most a földön él. ők meg mészárosok Sö-ból. rendezvény van nála és a vendégeket szórakoztatni kell.Az Ékességes azt akarta tudni.az asztrálszínük. hogy a dalai láma nagyon-nagyon érdeklődött utánam. egy sereg nő elkergetett! .170 HARMADIK SZEM fordult. Közöltem velük. mert nem akar­ tam túl gyorsan visszaérni. nem akarok visszatérni apám há­ zába. . így ismét az óramutató járása szerint haladhattunk végig a Lingkhor úton.Azt akarom. Ó volt az állam és az egyház legfőbb feje. .Ó. vagy még mindig gondolsz az otthonodra. ne beszéljünk erről.De egy hét múltán megtudtam...Vagy: . Mikor ismét otthon voltam. hogy hazaküldjenek. Tiszteletre méltó Lámamesterem. hogy a személyes elfogultság és az államügyek összekeve­ redjenek.. végig a körúton. és ahogyan néztek rám: mintha csak díjazott bárány lennék. a hajuk. és. hogy a rend szabályai nem engedik.! Rémes! Kérlek. Hogy bámultak mind rám! Vezetőm rázkódott a nevetéstől. annál jobban nevetett... ki vannak festve. nem csupán. Rám nézett: Mi történt. hogy elmondjam és távoztam. mint istent. Soha senki sem mondott ellen az Ékességesnek. miről beszélt velem. az összes kó­ borló szellem téged üldözött a város körül? Felkavartnak látszol! Felkavart? Felkavart? Anyám meghívott egy halom nőt.. hogy megtelepedtél-e már itt. és mind az Ékességes felől akart hallani és azt akarta tudni.De én otthon vagyok.. amikor anyámnál nagy társaság van. Lassacskán poroszkáltam. Lassan. . hogy látogasd meg tiszteletre méltó anyádat. és úgy intézte. mert az volt. Lobszang. De napokig nem engedte. bementem Mingyar Dondup lámához. Lobszang. Azoknak a nőknek a látványa. a Muru Gompa mellet. a nőket kü­ lönös teremtményeknek tartottam (még ma is azoknak tartom) és. mindannyian nagyon szerettük. El a Gyüpo Linga mellett. Kicsit hirtelen természetű volt.. Na nem. hogy elfelejtsem: . Rikácsoló hangok. Hangulatai sosem tartottak tovább néhány percnél. de mint igaz embert. a Vashegyen.ekkor azt hiszem. És minél jobban csodálkoz­ tam. . de én is. amíg még lehetett. . és sosem hagyta. suttogni kezdtem . A kolostori élet felforgatta „társadalmi" értékeimet.

akik ké­ pesek felborítani és szétmarcangolni egy embert. sétáljunk egyet. mikor békében voltam a világgal. Mingyar Dondup láma odajött hozzám: .Gyere. hogyan töltsem a szertartás előtti üres félórát. amitől járás közben „másként" néznek ki.úgy hallottam . és a hátsó lábuk hosszú. mivel vonzalma teljes viszonzásra lelt. így majdnem feketék voltak. nem tudtunk továbbmenni. ár­ gus szemmel őrizték a csiszolatlan drágakőtömeget a szentek kö­ rül. amelyhez tartoztak.fehérek. Felugrottam. amíg félig leértünk a hegyen. (A fajtát. hogy mesteremmel mehetek. Elége­ dett volt. a macskákat nem: ha egyszer tá­ madtak. óriási szelindekek. Hamar elkészültünk és elindultunk. Meleg országokban . azaz simi-nek. halálig harcoltak. a hőmérséklet befo­ lyásolja a szőrszínt. A templomi macskák nálunk nem csak díszként szolgáltak. na és a 171 . örültem. van egy kis munkám a számodra. A szemük kék. tibeti nyelven természetesen macskának hívjuk. A Templomból jövet egy macska határozott vonzalmával tüntetett ki. A kutyákat meg lehetett szelídíteni és elzavarni. nyilván eszébe jutott. Lobszang. hogy az ékszert őrizetlen hagyta és nagy sietve visszarohant. Hatalmas cica volt. A farkuk korbácsszerű. A házakat szelindekek vigyázták.) Tibet hideg. míg abba nem hagyta az erős nyávogást és lóbálni nem kezdte a farkát.Egy reggel. ünnepélyesen sé­ tált mellettünk. és azon gondolkod­ tam. Akkor. időnként „sziáminak" nevezik.

hogy használjuk fel különleges képességeidet. úgy ólálkodtak a templomokban. Ha nem engedte el azonnal. A régi Kínai Misszió ol­ dalához jutottunk. csak azok köze­ ledhettek hozzájuk. A templomi macskáknak kétszer olyan hosszú kar­ maik voltak. mint az éjszaka sötét ár­ nyai. a szitkok komoly kétséget támasztottak őseimmel szemben. Lá­ togassuk meg őket. Az út hátralévő részén Mingyar Dondup láma mélyen elgon­ dolkodott. az aurájuk milyen vörösre változott! És késekkel ha­ donásznak. milyenek. ahogyan egy idősebb ember nem tudott volna. Javasolni fogom az Ékességesnek. Kisfiú lévén úgy tudtam „vizsgálódni". Egy ideig ott maradtam és figyeltem. de gyorsan visszavonultam.és ők aztán nem eresztettek. A földön csendesen egy nyitott ablakhoz kúsztam. egy egész hadseregre elegendő fegyver van náluk. Bent a házban a férfiak hivalkodóan sétálgattak a lezárt dobozok és táskák között. de akkor egyikőjük felpillan­ tott és észrevett. A kutyákat el lehetett kergetni. nézzük meg.172 HARMADIK SZEM hangjuk! Egyetlen más macskának sincs ilyen hangja. Káromkodni kezdett. felbukkant egy macska és az illető karjára ugrott. átmen­ tünk a Pargo Kaling-on és el Sö falu mellett.Ahogy mondtam neked. Ha bárki megpróbált az egyébként őrizetlen ékszerekhez nyúlni. Amikor szolgálatban voltak. Vacsora után így szólt: . Nem úgy a macskákat. egy másik macska is a tolvajra vetette magát mondjuk a szentképről. . hogy hozzám vághassa. A hangere­ jük és a hangszínük szinte hihetetlen volt! Szolgálatban éberen és nesztelenül. egy kínai misszió érkezett. Úgy tűnt.Elég sokat gondolkodtam a kí­ naiakon. Keresett valamit. meg tudod figyelni őket egy spanyolfalon keresztül. de egy fikarcnyit sem hagytak a jövőmet illetően.Nahát. esetleg megfogni vagy megmérgezni. azt mondtam mesterem­ nek: . Tovább bandukoltunk. ha ez megoldható? . Az első benyomásom nagyon kedvezőtlen volt. mint „átlagos" rokonaiknak. egye­ nest a torkára. ők a legtüzesebb szelindeket is megkergették. Mikor ismét a Lingkhor úton voltunk. akik személyesen ismerték őket. Menet közben Mingyar Dondup láma beszélt hozzám: . Hogy érzed. mielőtt eldobhatta volna. Azután tovább a Tür­ kiz Hídon és a Doring Háznál újra jobbra. Lent az úton jobbra fordultunk.

és nem számított újdonságnak. Hiva­ talos teendőiket kellett kívül rekeszteniük. négy méter magas kőfal vette körül. A Potala kívülről gyönyörű épü­ let. amely a . A Potalának belül arany fiatornyai voltak. áporodott a levegő. a tisztánlátá­ sod nélkül is kitalálhatod. A Belső Kert. két kis szigettel. és ebéd után azt mondta: . a Norbu Lingában töltötte idejét. de az azután követ­ kező reggelen tanított engem. és sza­ bad idejének jó részét itt töltötte. Mingyar Dondup láma ide hozott engem. Maga a park csak százéves. Az Ékszer Parkot egy kb. akkor képes leszek rá.Ha gondolod.Sétálunk egyet délután. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 173 Csak ezt tudtam válaszolni: . és ezért. Másnap egyáltalán nem láttam mesteremet. Lobszang. majd a díszes kapun. A dalai láma nem kívánta kockáztatni. ahol a dalai láma naponta hosszú órákon át meditált. akinek lejtős rámpán át vezetett az útja. amelyet szintén magas falak öveztek. hivatalos és állami célokra használt épületből állt. Az északnyugati sarokban széles kövezett út vezetett a szigetekhez. mert ma­ gam legalább harmincszor jártam a kertben. Az évek hosszú során rengeteg vaj ömlött mindenfelé a földre. Ez határozottan nem igaz. a dalai lá­ ma kedvelt pihenőkertjéül szolgált. mindegyiken egyegy nyárilak. aztán gyere a szobámba. A parkban volt néhány laktanyaépület: közel ötszáz ember. hogy képes vagyok rá. ha csak le­ hetett. Ke­ resztülmentünk a csodálatos parkon. A dalai láma nagyon kedvelte az Ékszer Parkot. Néhányan azt írják. túl sok vajmé­ cses miatt. de belül a rossz szellőzés és a szinte mindig égő. a dalai láma személyes testőreinek szálláshelyei. és rövid gyaloglás után megérkeztünk a Norbu Linga-hoz. hogy elkészülj. ha egy állami ügyeket intéző méltóságteljes láma. Újra nekivágtunk a meredek lejtőnek a hegyoldalban. és három. rálépett egy darab porral fedett vajdarabra és egyik testfelével a kövezethez vágódva meglepett „uuuu-hopp"-pal érke­ zett a rámpa aljára.XIV. Tíz percet kapsz. Először jártam itt. Dél-Nyugat felé levágtunk. illetve a házakhoz. hogy a tisztviselők nem léphettek be ide. A kerten belül volt egy gyönyörű mesterséges tó. hova megyünk. hogy ilyen kevéssé épületes előadás részese legyen. Először az apáttal kell találkoz­ nom. Tudom ezt. Itt egy kiváló minőségű sál.

Bizo­ nyosnak kell lennünk. A dalai láma elégedettnek látszott. a dalai lá­ ma rám nézett és így szólt. üljünk elé. hogy teljesen . Amíg hozták a teát. és eltávozott a láma szolga.Mint olyannak.174 HARMADIK SZEM belső kertre nyílott.Tiszteletre méltó Páratlan Vé­ delmező. A legtávolabbi szigetre mentünk. ha egy ember maga nem látta. Most áruld el. sok fegyverük van. Elrejtőzöl holnap a mögé a paraván mögé. nem vagyok méltó arra.. megnézzük. nekünk kellett kitérnünk az útjukból.Tiszteletre méltó Páratlan Védelmező! Gonosz szándékkal jöttek. . Mingyar azt állítja. sosem hibádzott. Vajas teáért csen­ getett. Ahogy beléptünk. mire utalnak. a különböző parkbéli állatokról mesélt nekem. sá­ lunkat a lábára fektettük. amikor itt lesznek. ezért behívták a szolgákat. a földön csipegetve ügyet se vetettek ránk. A paraván nem fedezett eléggé. nem vagyok eléggé képzett idegen aurák olvasásában.Jó. De hogy lehet ezt megmondani egy államfőnek? Különösképp egy olyan állam­ főnek. Mikor megérkezett a tea. köteles­ séged beszélni. akár egy kifényezett fémtükör. . Az Ékességes ekképp vála­ szolt: . mit láttam a „színekben" és mit jelentettek számomra. A tó vize rezzenetlen. aki nem rendelkezik tisztánlátással? A dalai lámának azt feleltem: . Az aurájuk színe árulást mutat. anélkül egyetlen tibeti sem tud beszélgetni.Csak ennyit szóltam. és mondta. hogy véleményt nyilvánítsak. mit láttál! . Letérdeltünk. Bújj el. Megkaptál minden lehetséges képzést. Érvelésem szerint. nem tetszik neked a kínai delegátusok aurájának a színe. Mingyar Dondup láma kivételével senkinek sem szerettem elmondani. hogy kissé változtassák meg a kínai oroszlánokat.. ahol az Ékességes éppen mély meditációba me­ rült. akkor nem is kell tudnia. mindenféle-fajta madarat láttunk.Jó barátunk. A kövezetet nemrégiben fehérre mosták. kinek megadatott a különleges képesség. Azt ismételted. jól takar-e a spanyolfal. Azt mondja. amit Mingyar Dondup lámának mondtál. később láthatom őket. melyet azután az ősi tudomány segítségével felerősítettek. Titkos vagy más módon vizsgáltuk a tisztánlá­ tásodat. Közeledtünkre felnézett és elmosolyodott. . A válasszal nem jutottam túl sokra. Mi a véleményed ezekről az emberekről? Nem örültem a dolognak. és figyeled a kínaiakat. és megígérte.

és ezért fegyverek után kutatva megmotozták őket. Arra akarják kényszeríteni. hogy hosszú ideig moccanás nélkül üljek. jöjjünk el másnap is. pontosabban hétéves koromtól tanítottak arra. a kínai formával válaszoltak: . Sem ő. Nem tudom. Egy magas rangú láma megszólalt: . hogy udvariasságból elismételték volna a mantrát.az evésre mindig készen álltam! . hogy egyek . hol van". mintha ők alkotnák a láto­ gatóba érkező küldöttséget.A kínai­ ak. A dalai láma rám mosolygott és kínált. és megkért. De nem kapta meg az előléptetést. és addig kellett lótuszülésben maradnom. Végül az Ékességes megelégedett a próbával és kihívott. Másnap körülbelül tizenegykor újra leereszkedtünk a sziklás lejtőn és beléptünk a Belső Kertbe. Később rájöttem. sem én nem mozdultunk. mani padme hum! . mi a nevük. míg leégett. Meggyújtott vajmécsest tettek a fejemre. Beszélt néhány percig. vidámabban néztem a többórás mozdulatlanság elé. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 175 rejtve legyek. de valamennyi láma számára is: a meditációhoz órákig mozdulatlanul kellett maradnunk. ami egyébként elég egyszerű dolog volt számomra.Om. ahelyett. hogy a kínaiak köpenye gyanúsan ki­ dudorodott. Most beengedték őket a Belső Kertbe. a campa és a fehérrépa után. Ez a gondolat járt a fejünkben. Nagyon igyekeztek kideríteni.(ami annyit jelent. hol rej­ tőzöm. Miután erőt gyűjtöttem. Közvetlen előttem a dalai láma ült lótuszülésben a földtől száz­ nyolcvan centiméterre felállított trónusán. azzal egyensúlyoztam. négy óra tehát semmi nehézséget nem okozott nekem. Parancsára nagyon ízletes falatokat hoztak Mingyar Dondup lámának és nekem. A falon kívülről rekedt kiáltások és kínai kiabálás hallatszott.mielőtt elrejtőzöm. hogy írjon alá egy szerződést Tibetről. indiai konzerveket. . mert rossz helyen keresett. Amida Buddha!). ha megtalálom. a há­ rom. Ez tizenkét óráig is eltarthatott. és elindultunk visszafelé a Vashegyre.XIV. mert a kínai delegáció meglátogatja. Az egyiknek elfogtam a gondolatát: „Hű! Előléptetnek. ó. hogy nagyon üdvös változatosságot jelen­ tettek a tea. mikor eljöttünk a dalai lámától. Lámák jöttek be próbálni. hogy Hallgass meg minket. En­ gem kisgyerek-. Láttuk. ahogy a házi test­ őrök a kövesúton keresztül a pavilon verandájára vezetik őket.O-mi-to-fo . csak azt tudom.

Egyes folyókban lehet aranyrögöket találni. és templomi díszeket készítenek belőle .Na. Ám a hasztalan beszélgetés lassan vonszolódott. Lobszang. a he­ gyekről mossa ki. ezüst és uránium. csak az érdekelte őket. A színei szomorúságról árulkodtak. aki iránt a szeretetnél is többet éreztem. úgy hevert ott. Tibetben az arany szent fém. könnyű dolgod lesz. tetszett nekem. hogy van arany. hogy elérjék céljukat. sehogysem akart a végéhez érni. hogy a díszek könnyedén megrongálódnak. hiábavalónak nevezem. ezért mi inkább érin­ tetlen hagyjuk.aranyat akartak! Ez utóbbi régóta vonzotta őket. Tibet kb. észrevettem. ahogy a homok. Természetesen nagy szeretettel gondoltam rá. Ahogyan a rejtekhelyemről figyeltem őket. De sajnos az anyag annyira puha. szomorú lett. hanem azoknak az embereknek a veszedel­ mes.176 HARMADIK SZEM Azt gondoltam magamban: . Óriási területek még feltáratlanok. ahogy eszébe jutott a múlt. hogy vibrál az aurájuk. Irányítani akarták a tibeti politikát. hogy ő volt a legjobb dalai láma. kellemetlen színek. A Csangtang-i területen gyors vizű folyók partján láttam aranyat. Lázas próbálkozásaik el­ lenére sosem engedélyeztük a nyugatiaknak. Hitünk szerint az aranybányászat megszentségteleníti a földet. aki teljesen az országnak szentelte ma­ gát. mert a küldöttség cseppet sem barátságos. amit az Ékességesből láttam. sőt ellenséges szándékkal érke­ zett. mikor Kínában járt. Hasztalannak. de tisztátalanul gondolkodnak". de Mingyar Dondup lámával tett utazásaimból tu­ dom. hogy felkutassák a le- .a szent fémet szent célra használják. akik életerejüket az anyagias dolgokra és a gonoszságra áldozzák. A módszerekben nemigen válogattak. de a történelem feljegyzi majd. több száz tonna van belőle. A rögöket vagy a „homokot" beolvasztják. területe­ ket és . Az effélékről Tibetben általában azt mond­ juk: „Tisztességesen beszélnek. Nem a magasabb gondolat áttet­ sző. Színes sá­ vok. Az igazi színüket mutatják. csíkok. tiszta árnyalatai. és hordja le a víz. nyolcszorosa a Brit Szigeteknek. piszkos színképe. Még vaj­ mécsesek is készülnek aranyból. a szívemben csak Mingyar Dondup láma előzte meg. az opálos ragyogást sötétvörös belövellések tar­ kítják . Min­ den. A dalai lámát is figyeltem.gyűlölettel telt gondolataik áradó örvénylése. Tibetnek sosem volt nálánál jobb uralkodója. Elég heves természete miatt a színei olykor vörösen villantak.

Ó! Ülj le. Sietned kell. A hegy lábá­ nál. „arannyal fedett testekről" olvasva sosem szabad el­ felejteni. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 177 lőhelyeket.XIV. Or­ szágunk a világ egyik legnagyobb raktára lehetne. gyorsan bekísértek a Belső Kertbe. semmi ceremónia. Egy pillanatig szájtátva bámultam rá. Tiszteletre méltó Láma Mester. hogy megszólaljon. és te is. mert nem volt nálam aján­ dék sál. . Kicsit feszengtem. és nem tudtam. a távolság kb.az Ékszer Park kapujához érkeztünk. hagyd ezt a munkát most! Az Ékességes értünk küldött. „aranyedényekről". Leültünk és vártuk. és onnan sokfelé utaztam. hogy Min­ gyar Dondup láma is velem van. Lobszang! Biztos siettetek. hogy elkészülj. Rövid idő alatt egész tűrhetően rendbe hoztam magam. A Vas Kutya évében (1910) a brit megszállást (annak közvetlen következményeként) a kínai követte.a Vörös Barbárok hadserege megszállta szent földünket. ahol a fafaragók számára egy régi kéziratot másoltam.Tiszta köpenyt veszek. ha az emberiség a hatalomért vívott oly sok haszontalan harc helyett békében élne egymással. Sem­ mi sál. A Norbu Linga-ba kell mennünk. A testőrök éppen el akartak zavarni. hogy Tibetben az arany nem ritka. átmentünk egy kis hídon. és már kész is vagyok.Lobszang. Ismét Indiába men- . pont ott. Egy ideig meditált.kezdte . mégpedig egy régi mondás miatt nem: „Ahova a nyu­ gati ember betér. és a Ligkhor útra jutottunk. ahol a dalai láma egy verandán üldögélt. A magatartásuk teljesen megvál­ tozott. lát­ hatóan rendbe szedte a gondolatait.Nem is olyan régen . ahol eltörtem a csontjaimat. az Ékességes minket akar látni először. Mingyar. fél mérföld volt. oda betér a háború!" „Aranytrombitákról". . az­ tán felpattantam: . Indiába mentem. Egyik reggel Mingyar Dondup láma bejött hozzám abba a helyi­ ségbe. és láthatatlanná téve ma­ gunkat elemeznünk kell néhány nyugati látogató színeit. hanem szent fém. Az utat átszelve a Norbu Linga vagy ahogyan gyakran fordítják . Az Ékességes felnézett és mosolygott: . Gyalog mentünk le a hegyen. hogyan viselkedjek anélkül. csak siess! Hát így állt a helyzet. mikor észrevették.

a sárkányban voltam. Áthajtott néhány oldalsó folton is.gondoltam. azt gondoltam. majdnem kitört belőlem a nevetés. sovány férfi. elaludtam és kiestem! De nem. . magas. milyen jó lenne a sárkány hintázását és remegését érezni magam mögött. mert a gallér akkora volt. A nadrágja a lábnál túl szoros és túl hosszú volt. hosszú ujjú köpenyben járnak. Ez a férfi rövid ujjas öltözéket viselt..vagy két­ nyelvű. és . így nem befolyásolhat. Ráadásul a köpenye csak a csípőjéig ér. jobban hoz­ zád szokott már.178 HARMADIK SZEM tem..többre tartja Mingyar Dondup lámát a dalai lámánál! A rácsozat mögött belefáradtam a nézelődésbe.Túl puhának látszik a keze. akik Buddha példájára foltozott ruhában járunk. Egy pillanatra azt hittem. a jelenlétetekről nem tudni. írd le az asztrálszínekről szerzett benyomásaidat. kölcsönad-e neki valaki egy . Mégsem lehet munkás . Kiváncsi vagyok. akik nem végeznek fizikai munkát. és arra gondoltam. Akkoriban még fogalmam nem volt sem a zsebről. Belefáradtam a madarak és a himbálódzó faágak nézdegélésébe. nagyon szegény lehet. Elég kemény száj. De az öltözéke! Vala­ miféle kék anyagból volt egy egész sor gombbal az elején. Fehér haj. Ne­ ked mondom mindezt. aki annyira dicsér. Felhők szálltak az égen. mert valami csattant. ahogyan Mesterünk tanított.azt hiszem . a Belső Kert kapuját tárták szélesre. hisz Mingyar velem volt. mert hisz az alján felhajtotta. Lobszang. fehér arc. csillogó gombokkal. Most azt akarom tudni. mint énhozzám. s a kötelet csapkodó szelet. aki ma meglátogat bennünket. hogy ki kellett hajtani. mint nálunk. Egy férfi. ritkás szemöl­ dök. hogyan kell öltözködni. amely az egész kézfejet takarja. A rácsozott fal mögül te és még valaki úgy tudtok fi­ gyelni. sem a kihajtott gallérról. ez az ember őszinte-e vagy sem: egy. de nem tartották be a szavukat. az ujj csak a csuklójáig ért. Az an­ golok sok mindent ígértek. Hirtelen felugrottam. Időnként titokban bele-belekóstoltam a nálam lévő campába. Alig tudtam csendben maradni. Kísérd a helyére Mingyar. mélyen ülő szemek. Tibetben azok. hogy benneteket nem látni. talán a nyugatiaknál is vannak szimbolikus fol­ tok. Talán nem tudja. hogy így kellett megjelennie az Ékességes előtt . Szegény. és a Ház arany ruhás lámái bekísértek egy igen különös kinézetű embert. Nyilván nagyon rossz szabó varrhatta. Lobszang. meg a sárkány selymén átfütyü­ lő.gondoltam. amit beszél. Biztos szörnyen érzi magát. te nem értesz a nyelvén. ott találkoztam valakivel.

hogy a talpa a dalai láma felé mutatott. idegenségéhez képest elég jól. szétvette majd keresztbe rakta a lábát. Furcsa. Úgy látszik. mondták később. felettébb különös. a legérdekesebbre. Leült erre a keretre és a lába le­ lógott a peremén. nálunk a papír sárgásbar­ na.gondoltam. legnagyobb rémületemre. talán gerincsérülése van. a dolgok csak úgy lecsúsznak róla!" Aztán az egyik foltból vékony. csak tetteti. így köszönti a dalai lámát . mert igazított egyet az ülésmódján. Az üdvözlést befe­ jezve a fehér valamit visszatette a folt mögé. ahogyan értelmeztem őket. aztán a legfigyelemre­ méltóbb hangegyüttesre váltott. . nem tud ír­ ni. mint a mieink. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 179 rend megfelelő méretű és alkalmas öltözéket. Eléggé automatikusan leírtam az észlelt színe­ ket. egyszer csak. A férfi elkápráztatott. ennél furcsábbat még sosem láttam.mert a hátát megtámasztotta a keretből kiálló két másik pálcával. Korom? Ki hallott már olyat. nem tud írni. Valami szokatlan fekete do­ log volt a lábán. ami a krétát letörölné. Azt gondoltam. roppant fényes. ülni sem tud rendesen. Különös. Nem bőrcsizma. Nincs semmi. mintha jég lenne a tetején. De hirtelen neki is eszébe juthatott. Szörnyű sértésnek számít. amit valaha is hallottam. meg kell támasztani a hátát és lóbálja a lábát.Aztán a lábára pil­ lantottam. Még so­ sem láttam ilyeneket. úgy véltem.töprengtem magamban. Selymes. vastag és durva. mert odanyúlt az egyik oldalán lévő folt­ hoz és egy fehér ruhát vett ki belőle. . és különféle papírokat húzkodott elő. mely négy pálcikára támaszkodott. elkép­ zelni sem tudtam volna különösebbet. kígyózó mozdulatokat tett vele. ha egy tibeti ilyet tesz. a közepén kormos fapálcikát szedett elő. festett. Akkorra már valóban megsajnáltam: rosszul van öltözve. hogy korommal írni? Csak ráfújunk és elrepül! Nyilvánvalóan nyomorék volt. Kotorászott egy kicsit a többi folt körül is. felemelte úgy. „Angolra". Összevissza mozgolódott. a zse­ béből elővett rongytrombitával parádézik. mintha trombitálna. amilyet mi hordunk. Elképedésemre a szája és az orra elé tartotta és olyan hangot adott ki. s azt. „Hogy lehet írni rá? . mert egy fakereten kellett ülnie. vékony fehér papírlapokat. A férfi időnként tibeti nyel­ ven beszélt. mikor újra találkoztam a dalai lámával.XIV. Egé­ szen másmilyenek voltak. nem. s mi több. Azt gondoltam.

és ez befolyásolhatja a kegydíját.180 HARMADIK SZEM Az Ékességes nagy tiszteletet tanúsított iránta. hogy nem áll szándékunkban egyik nemzet oldalára sem állni. mit láttam. és a jóslatok sosem tévesek. Ez nem tetszett ne­ kik. nyugaton szülessen újra. hogy a meg­ szállás bekövetkezik. A. A jövendölések azonban nem hagytak kétséget afelől. de a színeiből az is nyilvánvaló volt. a saját országunkban a saját életünket akarjuk élni. Segítő szándéka őszin­ tének látszott. akik a múltban csak bajt. tart attól. köthetett szerződése­ ket. Tibeten kívül bármelyik állam tárgyalhatott. legfontosabb állomásai. Bell-ként hivatkoznék rá. Úgy éreztük. ha képes lett volna befolyásolni kormányát úgy. ahogy szerette volna. de azt sem akarta. Sokat tudtunk Bell úrról. hogy mondjon valamit és reménykedjen. feltételezéseik szerint Tibet Oroszországgal készült egyezségre lépni. az idő majd igazolja elgondolásait és javaslatait. aki a helyszínen tartózkodott. Minden adatunk megvolt. hogy felbosszantja kormányát. nagy valószínűséggel azért. a kommunisták nem szállták volna meg Tibetet.Igen. hogy néhány könyvében említi ezt. hogy korábban Tibetben élt. Női Hangszer-nek hívták. . látta. - . Az utóbbi időben adták értésemre. Bhután igen. A látogatónak egész sajátos neve volt.kiáltott fel. mert azt remélte.nyilván a furcsa gallérjaik miatt! . Ezért arra kényszerült. Szikkim. még többet kell dolgoznom! . és utol­ só életében azt kívánta. Az angoloknak tehát fejükbe szállt a vér. arra viszont a kormánya nem volt hajlandó. mindezek segítségével fel lehetett rajzolni élete főbb eseményeinek menetét. megszállnak vagy meg­ fojtanak-e bennünket. kárt és szenvedést hoztak ránk. a születési ideje. hogy az egészsége meggyengült. és tartózkodni kí­ vánunk minden üzleti kapcsolattól a külföldiekkel. Ó maga egy dolgot akart. igen! .és mindegy volt nekik. Az aurája színeiből úgy ítél­ tem meg. úgy vélte. és nagyon örült az észrevételeimnek. hogy Tibet más országokkal barátkozzon. Az asztrológusok kiderítették.Kelet közti kölcsönös megértést. és két díszítés állt a neve előtt. Ma már C. Bell úr. Anglia ugyan nem akart Tibettel szerződni. mert maga is lógó lábbal egy olyan furcsa fakereten ült. Ami személyemet illeti. elősegítheti a Nyugat . Az angol kormány nagyon gyanakodott. Bell úr távozása után az Ékességes megkérdezte. mert számára szokatlan éghajlaton él. pályájának különböző.

a képessége megvan." Napjaim ritmusa felgyorsult. hogy ellenőrizze és gazdagítsa állítá­ saimat. Mingyar. Egy szolga tüstént hozott még teát. amit szükségesnek látsz. például egy távoli lámakolostorból érkező tanult apát. amilyeneket csak lehet. nagyon élveztem őket. Mesterem leült mellém. hogy az árus miként dicséri portékáját. Tisztánlátása és hatalmas ember­ ismerete alkalmassá tette rá. esetleg egy messzi tartomány polgári vezetőjének az auráját. . De még fejleszthető.Igazad volt. és „indiai ennivaló­ kat". Azt akarom. majd összevetni azzal. mely nehéz. Bármelyik eszközünket használhatod. Késő éjjel órákon át néztem vele a holdat és a csillagokat. Jól ismert lá­ togató lettem a Potalában és a Norbu Linga-ban. amennyit csak bírunk. Rendkívül hasz­ nosnak találod majd a képességedet. azután vissza kellett mondanom őket. és fejleszteni is kell. országunkra hamarosan rossz idők jár­ nak. hallgatni. mert miként gyakorta intenek minket. A Potalában hasz­ nálhattam a teleszkópokat. ha távoli országokban leszel. Ez időtől fogva sokszor hívattak. miközben a legrégebbi Iratokból olvas­ tak nekem. háromlábú állványon állt.Mingyar Dondupot hívd. Mikor elhelyezkedtünk. hogy legyen valaki. Nem tudom. Nagyon érdekes volt odamenni egy bódéhoz. így nem is sürgette.. hogy olyan gyors és mélyreható tanulmányokat folytasson.XIV. A memóriámat is fejlesztették: hosszú órákon át bonyolult részleteket hallgattam. Előbb azonban egyre újabb és újabb hipnózisban lesz részed.. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 181 Még jobban fejlesztenünk kell téged. hogy most azonnal itt legyen . aki össze tudja állítani az „ősi tu­ dományok krónikáját. hogy megfigyeljük a látogatókat.paran­ csolta. az Ékességes elé.tudta ezt. hogy sürgősen menjek és „interpretáljam" különböző emberek szí­ neit. a dalai láma így szólt: .barátja lévén . Nincs ember. Néhány perccel később komótosan közeledve feltűnt mes­ terem. különösen a nagy csillagászati távcsövet. Annyi tudást kell beléd gyömöszölnünk. ami számukra nem volt titok. Mingyar Dondup láma és én gyakran bementünk Lhászába. meddig feküd­ tem hipnotikus transzban. Tégy bármit. aki miatt sietne! A dalai láma . és kell. Kinyúlt a csengőért és becsengette az egyik szolgát. Mingyar. amit valóban gondol róla. . Lobszang.

és ismét tovább Észak felé. Nehéz megmondani mennyi időbe telt. feneketlennek tű­ nő szakadékok. Átjutottunk a Tangla hegységen. A dalai láma megáldotta a csapat tizenöt tagját.Ebben az időszakban ellátogattunk a Csangtang felföldre. több kötetre lenne szükség. feltá­ ratlan terület felé. Küszködtünk. mert az öszvérek oda is eljutnak. Nem volt okunk a sietségre és a magunk kényelmes tempójában haladtunk. Ahogy az állandóan emelkedő terepen egyre beljebb és beljebb kerültünk. Öszvérháton lovagoltunk. mély kanyo­ nok. Végül az öszvérek elakadtak. mert az idő nem jelentett semmit a számunkra. Védve voltak 183 . az erőnket. Sziling Nor-nál. aztán csak mentünk eló're az ismeretlen. Itt ugyanolyan volt a táj. mint hogy röviden megemlítsük ezt az utazást. A ritka levegőben hamar kimerültek. Óriási hegyláncok. Ahhoz. amit a Potalában a nagy teleszkópon át láttam. ahol egy jakszőr kö­ tél végén himbálództunk szédelegve. a körülmények egyre nehezebbek és nehezebbek lettek. hogy az expedícióval méltányosak legyünk. Az öszvéreket a legvédettebb helyen hagytuk. a felföld a Hold felszínére emlékeztetett. hogy keresztül jussunk a „holdbéli tájon". ahová a lovak már messze nem. Lassan megtettük az utat a Tengerico mellett. Végtelen hegyek. Jelen könyvben nincs idő többre. és nem tudtak átmenni a sziklás szurdokokon. öt legyengült társunk velük maradt. aztán tovább a nagy tavakhoz. az energiánkat a későbbi erőfeszítésekre tartogattuk. és jókedvűen útnak indultunk.

mielőtt magasabbra és magasabbra vergődtünk volna. . mikor már biztosítva volt. Az egyik szerzetes meg is halt. ezekhez rögzítettük a köteleket. Sikerült megkapaszkodnom és felhúznom magam. Felrepítettük. Két napot pihentünk itt. és hitem elnyerte jutalmát. Azon az oldalon. a lég­ szomjtól kiszakad a tüdőnk. A többiek. és felváltva másztunk át.jobb társai senkinek sem lehetnek! . hogy sikerül. Rosszul mérte fel a távolságot. hogy olyan pontra érjen. Én mentem helyette. mert nehéz és veszélyes vállalkozás volt. Egy meredek ösvényen a völgybe juthattak. ahol álltunk. Váltottuk egymást. az öszvérek legelhettek rajta. szélfútta vidék legrosszabb szélrohamaitól. aztán ledobta magát. egyáltalán nem látszott boldognak. Egy ideig kimerülten feküdtem.' ahol a kötél csaknem vízszintes. Tovább mentünk. A fennsíkon csobogó patak futott keresztül. A rám vonatkozó jóslatok fényében biztosra vet­ tem. áthúztuk a kötelet is. és tapogatódzó ujjakkal a legközelebbi szikla pereme felé nyúltam. egy sziklanyúl­ vány tornyosodott felettük. A testet visszahúztuk és istentiszteletet tartottunk érte. mert óriási erővel a szemben lévő falnak ütközött. ami­ lyen magasra csak tudott. A hátunk fájt a cipeléstől. Elő­ fordult. a lélegzetem elakadt. Lengett. egészen a sziklákig.184 HARMADIK SZEM a sivár. A szerze­ tes. aztán felmászott. az esőre és a madarakra hagytuk. hogy a má­ sik oldalon biztonságosan talajt fognak. A kemény sziklákon nem lehetett eltemetni. át a szakadékokon. felmá­ szott egy magas sziklára. A tábornál volt egy barlang: az idő elemésztette a puhább sziklá­ kat. hogy a kampó akadt meg a sziklában. akkor egyikünk de­ rekára tekerte a kötelet és a legmagasabb pontról (ahova feljutot­ tunk) leereszkedett. Eközben a másik oldalról valaki biztosította. Sok helyütt vaskampókat kellett felhajítanunk. Mikor mindenki átért a kanyonon. a torkom kiszáradt. ahol több ezer métert zuhant. így a szélre. mint egy inga. remélve. mintha ki akarna szakadni a mellemből. és úgy éreztük. aztán nagy nehézséggel sikerült felmásznom a hegyol­ dalon. a szívem úgy vert. A jóslatok ellenére is óvatosan lódultam. ahol gyér növény­ zet nőtt. aki utána került sorra. kicsorbult farkasfogsorhoz hasonlított. a szurdokokon. az arca és az agya a fogazott sziklákon maradt. Felváltva lódítottuk el a kampós kötelet. a hangját sem lehetett hallani. mikor a vízesés aljára ért.úgy haji- .

rövidesen „él­ vezet" vár ránk! . botorkálva és meg-megcsúszva haladtunk az ismeretlen mélység felé..Bizony mondom.a talpára szőr­ mét kötöttünk. A két kötélvéggel a kezemben biztosítottam őket. láttuk. bár ezen a magasságon alacsony volt a víz forráspontja. és azt kívántuk. indák váltak ki és lebegtek a levegőben. Semmi élvezeteset nem láttunk magunk előtt. és tovább botladoztunk a szörnyű tájék közepe felé. ha­ ladásunk még nehezebbé vált. ennek ellentéte a hideg. mint farkasszájban a fogak. és a tea nem mele­ gített fel igazán. Éles sziklák. dideregtünk a maró szélben. bús képű alakoknak látszotok! Most azonban rövidesen élvezet vár rátok.XV. a tekintetünk sűrű tejfehér ködbe ütközött. Kicsit kevésbé fáradtan újra felszedtük a rakomá­ nyunkat. egyre lejjebb és lejjebb kerültünk. És a mesterem azt mondja. hogy erősen húzva próbálják ki a kötelet. az egyetlen közülünk. elégedetten mosolygott: . A sziklák tetején pihentünk egy kicsit. amelyeken összeviszsza horzsoltuk magunkat. A TITOKZATOS ÉSZAK -ÉS A JETIK 185 tották el a másik kötelet. aki járt már itt korábban. hó-e. A mi „felszerelé­ sünk" a kötelekből és a szokásos bőrcsizmából állt . fejjel lefelé lógva. olyan fehér és olyan makulátlan volt. Ahogy kö­ zeledtünk. Néhány mérfölddel arrébb megkerültünk egy hegy­ nyúlványt. és szóltam nekik. olyanok. Nem volt szöges bakancsunk. Egyenként jöttek át. A meleg áldás számunkra. Mingyar Dondup láma. amely hátráltatott ben­ nünket és a légzésünket sem segítette egyáltalán. hogy a lehető legkönnyebben elkaphas­ sam. innen a hideg po­ kol. Nemsokára egy jégtáblához érkeztünk. sem más hegymászó felszerelésünk. hogy ne csússzon annyira. sziklák. hogy valóban köd. milyen is valójában! Három napon át csúszkáltunk a jégtáblán. köpenyük csapkodott körülöttük a szélben. Mellesleg a tibeti mitológiában szerepel egy Hideg Pokol. A felföldön tett úton megtapasztalhattam. Hideg. talán egy gleccserhez. Köd. kezükkel. A gleccser óriási sziklák közt vezetett. vagy felhő. sem jégbaltánk. lábukkal a kötélbe csimpaszkodva.. Nem tudtuk. Befa­ gyott jég a lábunk alatt és fagyos ég a fejünk felett. bárcsak sose láttuk volna meg ezt a he­ lyet. teát csináltunk.

túl voltunk rajta. a „Jégis­ tenek tréfát űznek velünk". De aztán körülnéztem: nyolc társam velem volt. ugorjunk. a talaj egyre forróbb. féltünk. meghaltam a hidegtől. Még néhány mérföld. Körülpillantottunk. hideg ködben. hogy felbukunk rajtuk. hús-vér ember vagyok-e. mert a víz forr. hová. ahogy ma­ gamra néztem. Ziháltunk és reszkettünk a hi­ degtől. a talaj gőzölgött. Tovább és még tovább! Hirtelen a csodálkozástól és a féle­ lemtől megkövülten megálltunk. valami olyasmi. vakon. vastag szálú. A levegő vibrálva remegett. Most majd összeestünk a hőségtől. kapaszkodva. vagy szellem. Elkábított és megijesztett ben­ nünket . a jégmező? Egész hirtelen szétoszlott a köd. belénk ütköztek. A mögöttünk jövők.varázslat van a dologban. meg­ csipkedtem magam és az ujjammal kopogtatni kezdtem egy szik­ lán. A lábunk alatt kövek. Olyanok vagytok. ennél zöldebbet még sosem láttam. mesterem ismét beszélni kezdett: . akik még nem értek el eddig és nem láttak. aki meghalt a sziklán? És mindannyian méltók vagyunk arra. mint akik azt gondolják. a csizmánk talpa alatt kavi­ csok görögtek. térdnél is magasabb fűtenger. azt gondoltam. A melegnek legalább az illúziójáért ma­ gunk köré tekertük a köpenyünket. hogy megnézzem. Köröttünk zöld fű. Lehet. az előttünk menő ember után nyúlva. amit magunk előtt látunk? A ködfüggöny másik oldalán a hidegtől vacogva nem több mint harmincat vert a pulzusunk. hol a tizedik.Ugorjunk át a patakon. és a Mennyei Mezőkre kerültem. Bódultságunkból Mingyar Dondup láma nevetésére ocsúdtunk. Egyenként keresgéltük az utat. gőzcseppek hajtot­ ták. a lábunk mellett kis patak bugyogott-bugyborékolt elő. hogy mind­ annyian hirtelen a mennybe kerültünk? És ha igen. Forró kézzel megdörzsöltem a szemem. . nyomorúságosan baktattunk ki tudja. mozogni is alig mertünk.186 HARMADIK SZEM Tovább róttuk az utat a sűrű. és valóban gyönyörű helyre érünk. nos. ami tapasztala­ tainkat meghaladja. Kövek? Kavicsok? Hova lett a gleccser. mikor először megláttam ezt. A földből. Akkor Mingyar Dondup láma megszólalt: Ha én is úgy álltam itt. akkor jól kinéztem. A köd meleg lett. ahol megpihenhetünk. aki lábával tapogatózva előre a csapatot vezette. újra nekiindultunk. mint ti.

trópusi. nyávogó hangot adott ki. kis tavat pillantottunk meg. Mesterem elmondta. amely végtelennek tűnt. és kénes szag áradt. hogy látott óriási állatcsontvázakat. sűrű szemöldökétől meredeken hajlott hátra. mikor valami arra késztetett. Elmondta. Kissé jobbra a kellemes tisztástól. Az álla beugrott. A vulkanikus területen meleg források törtek fel a földből. Fodrozódott. mint mindig. Megfigyeltem.a hiányzó homlok kivételével . most megfo­ gott. hogy élet van benne. A sűrű köd. Még mindig megbabonázva éreztük ma­ gunkat. vagy megfog és elvisz a jeti! Azt gondoltam. a hideg és a meleg találkozásánál keletkezik. Nem örültem neki.a koponya hasonlított a modern ember koponyájához.ÉS A JETIK 187 Igaza volt. a keze nagy volt és széles. a hőség legyőzött és egy más létsíkra vitt minket. biztosra vettük. mert úgy éreztük. Bámultunk egy ideig. Vadszőlőindák csipkézték a fatörzseket és lógtak az ágakról. hogy a lába külső felén jár. Mégis . A szülők Tibetben gyakran fenyegetik csintalan gyermekeiket így. amin áthatoltunk. amelynek nevét a mai napig nem tudom. ma már. (Az emberszabású majmok és a rend más tagjai járáskor nem a külső felületét használják végtagjaiknak. Vagy a hideg volt az? Nem tudtuk! A növényzet buja volt. amilyeneket még sosem láttam. Olyan fák nőttek itt. furcsa. és a völgy magas sziklafalai miatt a meleg levegő bentrekedt. a fogai nagyok és kiállók. A lábfeje. A fején mintha nem lett vol­ na homloklebeny. Élénk színű" virágok bontottak mindent. Később én is láttam ilyen csontokat. Légy jó. hogy a föld alatti hő és a forró vizű patakok megolvasztották a jeget. miután sokat utaztam.) . Rám mutatott. Ott volt. azt mon­ danám. Megemlítette. hogy felnézzek. gyűrűdzött a felszíne. A TITOKZATOS ÉSZAK . és kismacskához ha­ sonló. mutat­ ván. mindketten megrémültünk. megsülünk. Itt láttam jetit is először. akkorákat. ruha nélkül heverésztünk. hogy tudomása szerint a felföldön csak két ilyen hely van. nyolc-tíz mé­ terre se lehetett tőlem a teremtmény. Lehajoltam és gyógyfüveket szedtem. ame­ lyek legalább nyolc-tíz méter magas állatokhoz tartoztak. és talán nem is látok már. a lába hajlott. amelyről olyan sokat hallottam. Körülbelül három mérföld múltán el­ nyúltunk a moha fedte földön. Élt ott egy olyan madárfajta.XV. ahogy az emberek. ahol megpihentünk. a karjai a normá­ lisnál jóval hosszabbak.

a sze­ gény jetiket is megfogná. Sokan írnak a jetikkel kapcsolatos feltételezésekről. Keringenek történetek magányos asszonyokról is. Elég gyakran hallottunk történeteket jetikről. kihaltak. . megfogták és felboncol­ ták ezeket a halakat. a felföldre űzték.188 HARMADIK SZEM Ahogy néztem és talán ugráltam félelmemben. Nem értek azonban annyira az ilyen dolgokhoz. a jeti rikoltott egyet. Úgy tűnt. Úgy tartjuk. de egyik szerző sem látott jetit. vagy más okból. Néhányan kétségbevonták a jetikről szóló beszámolóim hite­ lességét. akik a mai élet feszítettsége miatt kihalásra vannak kárhoztatva. megfordult és elmenekült. Léteztek mendemondák egy halról. Én láttam. hamarosan rádióüzenetet küld az Atlanti-óceán másik partjá­ ra. óriási léptekkel egy lábon ugrál. akik az evolúció egy külön ösvényét járták. Mára a tudósok látták. Lehet. melyet „élő kövü­ letnek" mondanak. ahogy ezt valamennyien be is ismerik. Csak annyit mondhatok. akik elhagyták a felföldet: lakott területek közelében lát­ ták őket ugrálni és szökdécselni. hatezer méteres magassági rövidtávfutás rekordját. felboncolná és spirituszban tartósítva mutogatná. Mikor észrevettek. az ember nem bírja ki az ötven mérföldnél nagyobb sebességet. gyorsan elrejtőztek. hogy a nőrablás a fajfenntartás egyik módja. A második során az embert eltölti a szánalom a letűnt korok eme teremtményei iránt. Ezt később néhány apáca is megerősítette: éjjel egy jeti elragadta egyik rendbéli társnőjüket. belehal a lég­ áramlásba. hogy bővebben ír­ jak róluk. Később távolabbról láttunk néhány jetit. hogy a jetiket elkergették. hogy a jetik az emberi faj atavisztikus visszaütései. néhány elkódorgótól eltekintve. de ellenkező" irány­ ba! Később arra a következtetésre jutottam. A nyugati orvosok ünnepélyesen kijelentették. láttam jetiket. s hogy másutt. bébi jetiket és csontvázakat úgyszintén. hogy biztos megdön­ töttem a tibeti. Néhány évvel ezelőtt kinevették Marconit. akiket férfi jetik vittek magukkal. mert az állí­ totta. Az első találko­ zás a jetikkel rémületet kelt. Mingyar Dondup láma elmondta. Én is futni kezdtem. és mi sem provokáltuk őket. Ha a nyugati embernek módja lenne rá. és csak a legeldugot­ tabb helyeken képesek élni.

sosem tapasztaltunk még hozzá foghatót. mely a maga­ sabb területeket kivéve egész Kínát elárasztotta. A fényképe­ zőgépek bebizonyítják majd az igazságot. hogy megkövesedett halakat és más tengeri lényeket lehet találni. mikor olyasmivel találkoznak. aranydarabok. Az eredeti követ gondolom . mások kiemelkedtek és hegyekké lettek. Az élénk színű óriáskagylók. A föld mélyéből fakadó vizek között mindenfé­ le hőmérsékletű előfordult. Vihetnek magukkal oxigént és teherhordókat. a ködföggöny másik oldalán metsző szél fúj. szerzetesi ruhámban megyek. A Csangtang felföldön rengeteg kövületet. mint az üveg. sosem láttunk másutt hasonlót. de olyan is. hogy a Nagy Jü megpi­ hent a helyszínen (Kr. Egy további kópiát a Ju-lin Templomban őriznek. Megkóstoltuk. mely forrt. egyedül ezek miatt tettük meg az utat. A fantasztikus ellentétek földje ez! A levegő forró és párás. mely majdnem befagyott. mely kiszívja az ember erejét és amelytől olyan törékeny lesz a teste. ízlett. Gyümöl­ csök is teremnek. melyek mind azt bizonyítják. és teletömtük magunkat. a Heng hegy Koa-loa csúcsán állt. kész vagyok rá. A büntetés szigorú volt. Jü táblája. néhány méterrel arrébb pedig. ha a talaj felszínét megforgatják. Éjjel és . Érdekes lesz látni ezeknek a nagy üz­ letembereknek az arcát. megkövesedett szivacsok és korallfüzérek mindennaposnak számí­ tottak. Tibetben az én időmben nem volt semmiféle fotófelszerelés. A legritkább füvek nőnek itt. Bizonyos. 2278-ban) miután a Vízözön. akadt olyan.ÉS A JETIK 189 Ha a kommunistákat kiűzik Tibetből. hogy el­ kísérjek egy szkeptikusokból álló expedíciót és tagjainak megmu­ tassam a jetiket a felföldön.elvitték. hogy az egész terület va­ lamikor tengerpart volt. és biztos tudásunkon túli okokból. melyeket úgy lehetett szedni. érdekes. bugyborékolt és gőzölgött. feljegyzi. Vucsangfu-nál vannak má­ solatok. félelmetes földmozgások következtében sok terület a víz alá süllyedt. én régi. A mi hitünk szerint Tibet egykor a tengernél feküdt mélyen lenn. mely eredetileg Hupej tartományban. de Hanku mellett. Régi legendáink szerint évszázadokkal ezelőtt Tibet partjait ten­ ger mosta.XV. nem messze Sao-Hszing-től. Arany is volt. és egyéb dolgot le­ het találni. Van egy ha­ sonló kínai hit is. Csekiangban.e. ami messze túlnő kereskedelmi tapasztalaikon. A TITOKZATOS ÉSZAK . mint a kavicsokat.

hogy magunk mögött hagytuk a ködfüg­ gönyt. és láttam. Mindent megpróbáltunk. Az öszvérek­ hez menet az utolsó két napon egy falatot sem ettünk. És még valaki eltávozott. és a metsző légrohamök porral teli levegőt fújtak be a barlangba. a legvéksőkig meg vagyunk rakodva. A táborhoz érkezve döbben­ ten láttuk. Talán mind úgy éreztük. képtelenek vagyunk többet cipelni. Fájdalmas lépteinket a csillogó ősrégi jégmező felé fordítottuk. hogy le ne csússzak. hogy pihenhessen. hogy segítsenek megtenni az utolsó néhány métert. Semmink sem maradt. újra át a ködön. és az orkán a szikláról a kanyon mélyére söpörte. A hideg. Nem tudtunk mozogni. több száz méter mélyen fe­ küdt. nem le­ hetett segíteni rajta. akik fel­ ugrottak. az éhség és a megpróbáltatások újabb emberéletet követeltek. Négy szerzetes. majd elindul­ tunk visszafelé. bár korábban úgy gondoltuk. legjobb lenne megfordulni és a buja völgyben maradni. és az élelmünk is elfogyott. A másik oldalon szörnyű hideg fo­ gadott. Az egyik láma nem bírta tovább a hideget. A következő napokon pihentünk. A gyom­ runk nem szokta az ilyen gyümölcsöt. és bár letáboroztunk. egész éjszaka melegítettük (mindkét oldalára oda­ feküdt valaki). megpróbáltuk valamennyire visszaszerezni az erőnket. A szél süvítve vágtázott a sziklák között. Úgy tűnt. Elaludt. felbukott és nem állt fel többé. Már csak néhány mérföldnyire voltunk. aki a gleccserhasadékban haladt. Néhány órával azután. kavicsokat görgetett maga előtt. Lehasaltam.190 HARMADIK SZEM másnap egész nap alig jutottunk a a növénygyűjtéshez. megfogták a lá­ bam. és éjjel a Mennyei Mezőkre távozott. erőnket kiszívta a rejtett völgy kellemes melege. vérvörös . de a száraz vidék éles szélrohamai erősebbek vol­ tak. Ezután már nem nyúltunk hozzájuk! Megraktuk magunkat füvekkel és növényekkel. A terhét megosztottuk egymás között. Négy. A kis patak fel­ színén felkorbácsolódott a víz. a finom permetet vitte a szél. még teánk sem.most szó szerint is vérvörös . Az . mikor az egyik tár­ sunk. hogy már csak négyen vártak.köpenye fedte. Az ötödik kimerészkedett egy szélviharban. összeesett. nem ébredt fel. de nem egysze­ rűen a fáradtságtól vagy a kimerültségtől.

szörnyű csattanás és remegés: mintha az előttünk elterülő fennsík­ ba csapódott volna. Másnap hajnalban az idő nyugod­ tabbnak tetszett. majd a perem egy kb. amit egy földrengető robaj követett. Öszvéreink cipelték a gyógynövényrakományt. akik egy ilyen utat kétszer is megtett.. akár a húsra éhes ragadozó démonok. és ahol felszakadtak a hólyagok. mielőtt az első fénysugarak bevilágították volna az alattunk fekvő völgyet. mintha az ördögök egyenest nekünk hajtanák hintóikat az égről. De a Csangtang felföldön jártunk és visszatér­ tünk .legalábbis néhányan! Mesterem másodszor volt ott. megnéztük az öszvérek sebeit és sérüléseit. Kipróbáltuk a köteleket. és nagy örömünkre egy jakcsorda legelt a közelében. Dübörgés. míg mi a hegyek pirkadat előtti lumineszkálásában pihentünk. te­ ával és étellel kínáltak. A mélyből jóval később hangzott fel a visszhang és verődött vissza a zuhanó kőtörmelék. Nap nap után bandukoltunk. Elhatároztuk. nehogy akadályoztatva legyünk. és mindent megtettek. hogy a halálos fáradt­ ságunkat enyhítsék. A hegyláncok újabb hatalmas sziklatömbje megadva magát a szél és a víz pusztító erejének. talán az egyetlen ember a világon. A kereskedők melegen üdvözöltek. másnap korán elindu­ lunk. A TITOKZATOS ÉSZAK . Barátunk így lett eltemetve. a felet­ tünk lévő csúcsról egy hatalmas sziklatömb szakadt le. Lassan haladtunk. aki olyan vidáman eredt neki az útnak. Szédelegve a kimerültségtől. Hallottuk.amilyen volt . vérzett a lábunk. Toprongyosak voltunk és testünk tele zúzódással. romlik az idő. csak mentünk. Mindenkinek már csak fél adag ennivaló jutott.ÉS A JETIK 191 orkán egész éjjel üvöltött.. most tizenegy emberből állt a csapat. fájós lábbal és kimerülten. kőzápor. olyan kicsire húztuk magunkat. hogy hazafelé tartunk. men­ tünk. három-négy méteres része megingott és letört. Rázkódott és remegett a széle. A tömb leszakadt. Felszerelésünket .XV.gondosan átvizsgáltuk. Valahonnan a közelből sietség zaja hallatszott. összeroskadt és a föld megcsúszott. Végre ismét megpillantottuk a tavakat. Az idő semmit sem jelentett nekünk. amint jön felénk és összebújtunk. Arra a gondolatra. aztán erős ütés. amilyen kicsire csak tudtuk. Másnap reggel. állandóan éhesek voltunk. Úgy látszott. A köpenyünk rongyokban lógott. örömte­ li érzésekkel indultunk. . A tizenöt fő helyett.

Megkezdődtek a fogadások. annál kisebb a szabadság. hogy ők jártak a Csangtang-on. azért. a mieink sietni kezdtek. Minél na­ gyobb a hatalom. hogy visszajöttünk. mint mi. annál inkább szolga az ember. Annyira húztak. aztán végre megláttuk a Potala csillogó aranytetőit. csak az ember szándéka és tet­ tei számítanak. Mindent odaadnék azért. ugyanaz a tisztesség ért. hogy a „két vég­ pont" jutalma mindenkire vonatkozik.Azt tetté­ tek. hogy alkalmam legyen más területek megismerésére is. Szavai megvilágosító erejűek voltak: . A vidék zöldebb lett. Azt lehetett volna gondolni. Engem. ter­ mékenyebb. mint az expedíció vezetője megkapta a Becsület sálját piros hármaskötéssel. Sok szerzetes nem állna szóba kereskedőkkel. szétosztottuk a különleges gyógyfüveket. de először a dalai lámát kellett meglátogatnunk. aki közbül van. Az öszvérek bölcs állatok. hogy minden ember egyenlő: a faj. így reggel kölcsönös jókívánságokkal búcsút vettünk egymástól.192 HARMADIK SZEM A kereskedők jól bántak velünk. amit magam is szeretnék.. de Mingyar Dondup láma arra tanított. a felekezet nem jelent semmit. bárcsak ugyanarra jönnének. és mégis népem foglya. Mi meg az Indiáról és a hindukusi kereske­ dőkről szóló történeteiket élveztük. Erőnk visszatért. hogy lássam. azt kívántuk. De hát nemrég indultak Lhászából. minél magasabb ran­ gú. a szín. mivel én voltam a legfiatalabb.. „Hatalmas" vagyok. Heteken át különböző lámakolostorokba utazgattunk. amit láttatok. fel a Vashegyre. Csambalából. hogy el kell válnunk tőlük. Jól tudtam.. Az éjszaka sötétjében ajaktrá­ gyából rakott tűz mellé kuporodva csodálkozva ingatták fejüket történeteink hallatán. hogy mihamarabb saját falujukba. amit szenvedélyesen szeret­ nék látni. Sajnáltuk.. Mingyar Dondup láma. és kicsivel a Hegycsúcs felett a mi Csakporinkat. láttátok. mi meg oda készültünk visszatérni. hogy nehéz volt visszafogni őket. nem pedig mi! Örömmel másztunk felfelé a köves úton. Sö-be érjenek. hazafelé mentünk. Először a . előadáso­ kat tartottunk. Örültünk. ahogy a fagyos északot nevezzük.

Azután tovább mentünk Dordzsetag-ba. illő nevet kapott: a Boldogság Folyójá­ nak hívták. .XV. Megkönnyebbüléssel követtük a mi folyónkat. így ismét visszatértünk Csakporiba. ha pihentünk. Drepung-ba. Úgy gondoltuk. ha meg­ álltunk.É S A JETIK 193 három székhelyre kellett ellátogatnunk. Közeledett a láma-fokozathoz szükséges vizsga ideje. mindkét település negyven mérföldre van. a Kjicsu-t. ha lovagoltunk. A TITOKZATOS ÉSZAK . Szera-ba és Ganden-be. Meglátogattuk a Szamden lámakolostort is. a Cangpo folyónál. Tanításom egész idő alatt folytatódott. hogy teljes fi­ gyelmemet a tanulásnak szentelhessem. mely két tó. a Dü-me és a Jamdok között fekszik háromezer-háromszáz méter magasan a tenger szintje felett. és Szamjebe.

Csak nyugaton majdnem mindig önkéntelenül történik.Tizenhatodik fejezet LÁMASÁG Jelentős mennyiségű képzésben részesültem az asztrálutazás tudo­ mányából. De nem akkor. A hipnotizálás me­ gint csak keleti tudomány. Az Egyesült Államokban „a vörös ember szelle­ mei".min­ den országban. és jobb állapot­ ban ébred. Engem tanítottak rá. ha nem kell szenvednie a hagyományos altatás hatásai195 . mit csináltak. A tudás . ha színpadi mutatványra akarják használni.bár eltemetve . Ezért teljes emlékük van arról. Nyugaton az emberek elvesztették ezt a képességet. Számos műtétet hajtottam végre hipno­ tizált betegeken. és egyéb hasonlóan súlyo­ sakat is. azt gondolják „álmodtak". keleten a lámák tökéletes tudatossággal művelik. A telepátia a másik olyan tudomány. és mikor visszatérnek az ébrenlétbe. hogy repülnek. mit láttak és hol jártak. „a boszorkányok repülni tudnak". ha az emberek racionalizálni akarják. mindenhol létezik. amit nem akarnak elhinni. nem szenved. Minden országban ismerik az asztrálutazást. Angliában azt ál­ lítják.ről mondják. amikoris a szellem vagy az én (ego) elhagyja a testet és az ezüstzsinór segítségével érintkezik a földi élettel. Bárki mást is meg lehet tanítani. A seprűnyélre semmi szükség. Sze­ rencsére ma már ezt a tudást kezdik elismerni. A beteg semmit sem érez. melyet könnyű elsajátíta­ ni. Mindenki ezt teszi. hogy így utazunk. kivéve. lábamputálást. Sokan nem nagyon hiszik. mint pl. mikor alszik.

inkább az asztrálutazást alkalmazza. A levitációt meg lehet valósítani. aki a levele­ ket hozza. Gondolj arra. Legőszintébb törekvésem ellenére sem tudtam viszont láthatatlanná válni. Vannak emberek Tibetben. Jelentős erőfeszítést igé­ nyel. Mint ahogy korábban említettem. és fel kell függesztenünk az agy hullámokat is! Ha hagyjuk. ezzel aztán bárki tud bánni . nem könnyű meglátni. a gyors mozdulat ma­ gára irányítja az emberek figyelmét. a zenéhez sem volt tehetségem. mikor vala­ mi kellemetlen dolgot követeltek tőlem. valóban sen­ ki". Ma már . hogy elérjük a láthatatlanság állapotát. A postásra. ami vonz. akik láthatatlanná tud­ nak válni. mert majd mindenkinek rossz a lelkiismerete. nem is „érzékelik"? (A rendőrt mindig észreve­ szik. „senki sem járt itt. hogy meg sem „látják". de le tudják árnyékolni az agyhullámaikat. megjegyzik. ha akarnak. ha van egy jó tanárunk. Minden kertelés nélkül azt tanácsol­ ták. gyakran azt mondják. de a dühe semmi sem volt ahhoz a felforduláshoz képest. egy láthatatlan ember hozta őket? Vagy valaki más.azt gondolván. aki olyannyira ismerős. vagy olyat. amit akkor okoztam. hogy csak nagyon keveseknek adatott meg a láthatatlanná válás képessége.megpróbáltam cintányérozni és véletlenül egy szerencsét­ len szerzetes fejére csaptam. mely valóban a legegyszerűbb dolgok közé tartozik. Aki igazán ért hozzá. Hogyhogy. Jó. Pedig nagy áldás lett volna eltűnni. és így a láthatatlanság ál­ lapota odavész. Nekem volt. Elvben nagyon egy­ szerű. gyakorlatban nehéz.) Ahhoz. esetleg egy bizonyos csoportba tartozik. tudtam és (most is tudok) utazni az asztrálsíkokon. és gyakran csupán csak a technika gyakorlásáért meg is valósítják. Más dolog a láthatatlanság. A zaj? Egy gyors mozdulat vagy egy rikító szín? A zaj. azonban ez a képesség sajnos megtagadtatott tőlem. Énekhangom felbőszítette a zene­ mestert. bárki a közelünk­ ben telepatikusan észlelheti őket (láthat). aki „ismerős" típusba.egy bizonyos határig Angliában is használják ezt a módszert. fel kell függesszük a cselekvést. maradjak inkább a tisztánlátásnál és a gyógyításnál! . hogy a fizikai hullámok működjenek (gondolkodunk). hogy olyan kevés van belőlük.196 HARMADIK SZEM tói is. Egy immobilis személyt. amikor . pedig hát a levelek megérkeztek. Talán szerencse.úgy tudom .

Az este a legjobb időszak erre. aki alaposan is­ meri a férfi és a női anatómiát. és a testük me­ leg maradjon: olyan meleg. A terepnek egyhangúnak kell lennie.mind a jogázáshoz vannak szoktatva. a csontozatunk és az izmaink . sőt végzetesek lehetnek. akik kipróbálnak né­ hány testhelyzetet.XVI. így anyagi tárgyakat nem mozdíthat. Személyes véleményem szerint azonban. Ha el akarjuk kerülni a sérülést. netán középkorúak. hogy ne kísérletezzenek. A végtagja­ ink. jelentős módosítások nélkül nem megfelelő a nyugati emberek számára. Sokan írtak a „száguldó lámákról". de valóban úgy hiszem. és szüntelen ismétli a mantrát. és mikor célhoz ér. és valójában hihetlen mértékben fejleszti az embert. hogy alig érintik a talajt. . vagy ahogyan egyesek nevezik. hogy a jég elolvad. és egészen kis kortól kezdve tanuljuk a testhelyzeteket. Az ardzsopa. ha nincs bölcs és tapasztalt tanárunk. a tartozékait. Az így közlekedő ember állapota az alva­ járóéhoz hasonlít. Az asztrálutazáshoz képest egy előnye van ennek a módszernek. A célt vizualizálja. Ter­ mészetesen a jóga nagyon nagy tudomány. és a „futónak" félig transzban kell lennie. Mi ezt a tudományt évszázadok óta ismerjük. harmadik szemével folya­ matosan azt nézi. figyelmeztetni kéne az embere­ ket. ténylegesen megsérülhetnek. a „száguldó" viszi a terhét. újra csak nagyon jó tibeti (keleti) tanárra van szükség.sokat jógáztunk. De megint csak. A nyugatiak. nem érez fáradtságot. hogy amíg nincs egy sor módosított gyakorlat kidolgozva. A helyes légzés képessé teszi a tibetieket arra is. Órákon és órá­ kon át száguldhat. Sok gyakorlatot igényel. nem viheti magával pl. Ez csupán az én véleményem. LÁMASÁG 197 Ahogy ezt a nyugati világban nevezik . Az előző során az ember a szellemi birodalomban mozog. mert tekintetét a csillagokra függeszt­ heti. és órákon át rohannak úgy. miközben az em­ ber szabadon lélegzik. a légzési gya­ korlatok is okozhatnak bajt! Számos tibeti jelenség legfőbb titka a különleges légzés. hogy semmi se zavarja a transzszerű állapotot. akik szabályozni tudják a testsúlyukat (ez nem levitáció). ezek a gyakor­ latok is károsak. hogy öt-hate­ zer méter magasságban meztelenül üljenek a jégen. Nemcsak a pozíciók.

hogy a tüdejük­ ben nem volt levegő? Próbálják meg. amilyen mélyet csak tudnak. a vizsgán légy még jobb. legalább levegő volt bőven! A belépés előtt most is átkutattak. Aki­ ket még jobban kegyelmébe fogadott. vegyenek egy mély lélegzetet. hogy kinyújtsam. A léleg­ zés szabályozásának ismerete segített abban. és megnyugszanak. Most először életemben mindkét kezét a fejemre tette és mély hangon azt mondta: . a római pápa. esetleg dühösek. hogy egyik kezét a fejükre teszi. hanem egyénenként. . hogy vizsgázzak. lábam a falat érte. Akkor szívjanak be annyi levegőt. és meglátják. mint én. hogy kibírjam a ja­ pán kínzásokat meg még többet. tartsák vissza a lélegzetüket. Ha lefeküdtem a földre. könnyen fel­ emelik. majd­ nem lehetetlen. De nem csoportosan osztja az áldást. amikor kommunista fogságban voltam. a kegyeltjeit. Vagy más. és tapasztalni fogják. aki minden évben minden szerzetest megáld. A fülkék négy­ zetesek voltak. kezemmel a fejem fö­ lött meg tudtam érinteni a másik falat. Tető nem lévén. hogy a ten­ gerszint felett hatezer méteres magasságban magam is meg tudtam ezt csinálni. A „vizsgafülkék" mintha kisebbek lettek volna. hogy csak én nőttem meg. vagy a magas rangúakat úgy. A többséget egy pálcához illesztett bojttal érinti meg. Ezeket baj nélkül bárki megpróbálhatja. fiam. Mindkettőt ismerem.Jól haladsz. meglátják. rászolgáltál a bizalomra. mint pl. Előtte meg kellett kapnom a dalai láma áldását.198 HARMADIK SZEM Egy rövid kitérő: Nemrég elmeséltem valakinek. kétszer olyan magas volt. méghozzá a legrosszabb oldaláról. nyújtott karral meg tudtam érinteni az elülső fal felső peremét. aztán tíz másodpercig tartsák vissza a levegőt. olyan mélyet. Mindannyian bevihettük a saját faedényünket. Bizonyítsd be. Eljött az idő. de a kezemet be kellett haj­ lítani. Ismételjék meg legalább háromszor. de lehet. mert nem volt annyi hely.Hatezer mé­ ter? Apály vagy dagály idején? Próbáltak-e már nehéz tárgyat felemelni úgy. amennyit csak tudnak. Ha félnek kedves Olvasóim. de a hátsó fal kb. a szívverésük lelassul. hogy letegyem az esedékes lá­ ma-vizsgát. Hallgatóm egész komolyan kérdezte: . azokat két kezével áldja meg. A tizenhatodik születésnapom előtt három nappal tizennégy más jelölttel együtt megjelentünk a vizsgán.

és teo­ lógiából. A hatodik nap változást és felfordulást hozott. Akkor az apát és a fővizsgáztató lepecsételte. Valaki számára véget ért a vizsga. A kundalini jóga. A vajas tea más volt. hogy „phödzsa keso" (hozz te­ át). ha­ csak úgy nem döntünk. LÁMASÁG 199 a rózsafüzért és az írószerszámot. az ajtót bezárták. Regge­ lente ezen keresztül adták be a vizsgapapírokat. A jóga többi formáját nem lehet egy ilyen könyvben ismertetni. hogy az ember meglássa a célt és a földöntúli életet. egyenként a fülkéhez vezettek minket. A rádzsa jóga transz­ cendentális tudatra és bölcsességre készít fel.. képessé tesz arra. azért. 20-szor 20 cm-es kis ablak. mely a tudat fe­ letti uralomra tanít. melynek segítsé­ gével a földi élet elhagyásának pillanatában megragadjuk a maga­ sabb Végső Realitást. Rohanó léptek. Mind a kilenc ága. amennyit csak akar­ tunk. annyit ihattunk.. pl. Beléptünk. Egy órával később hozták a hatodik nap anyagát. amelyből már elég komoly tudásom volt. Egyszer egy nap campát kap­ tunk. következésképp pl.XVI. Nyugtató mormolás és a sikolyok zo­ kogásba fúltak. és az an- . amit egyszer olvasott vagy hallott. Számomra most kezdődött csak a második fele. A kidolgozott té­ teleket alkonyatkor szedték össze. vagy ahogy mi nevezzük. az „eszköz" (hordozó közeg) fölötti uralmat tanítja. anatómiából. Volt az ajtón egy kb. Jóga. A samadhi']óga vég­ ső megvilágosodáshoz vezet. Gyógynövénytanból vizsgáz­ tam. mely belső erőt ad. Ezek a tárgyak az első napsugártól az utolsóig öt végte­ lennek tűnő napon át teljesen lefoglaltak. egyszerűen ki kellett szólni. tisztánlátást és hasonló képességeket. És az egészből vizsgáznom kellett. Az egyik közeli fülkéből sikítás hallatszott. hogy ne lehessen kinyitni. Ez az az ág. nem it­ tunk túl sokat! Tíz napot töltöttem a fülkében. Amikor az őr befejezte a moto­ zást. amely a tisztán fizikai test. bármi is volt a helyzet. De mivel nem eresztettek ki. A súlyos faajtó döngött. és kikerülünk az újjászületés köréből. majd rátették a keresztrudat. és hangzavar. hogy valamilyen különleges okból vissszatérünk a Földre. hogy segítsünk másoknak. A nyugati világban a jóga öt ága ismert: a hátha jóga. az ember mindig emlék­ szik arra. Metafizika. ahogy le­ szedték róla a keresztrudat. amely csak kívülről nyílt. A laja jóga.

hogy Mingyar Dondup láma a legjobb tanár. Aznap éjjel zöldséget is ad­ tak a campa mellé . amikor Mingyar Dondup láma a szobájá­ ban tanított.gyorsabban. amelyben kipróbáltunk minden fogást és eszméletlenné tettük egymást az „érzéstelenítő fogással". Pedig biztos nekem van cí­ mezve . másrészt tudtam. Egy újabb hét következett. . ki kellett takarítanunk a cellát.. nem nyithatom ki. és egy ziháló. Az izgatott. melyet igen hangosan juttattam kifejezésre. mi van benne? Még több tanulás? Még több munka? Nagyon nagynak és hivatalosnak látszott. Ak­ kor két nap dzsúdó következett. örömteli mo­ sollyal üdvözöltük az ügyeletes lámát.A leg­ nagyobb sietséggel rohantam ide. felemelték a keresztrudakat.. mint ahogy érkezett . hogy minden egyes jelöltet két teljes napon át vizsgáztattak.de. Kedd Lobszang Rampa-nak.csak tudásunk gyenge pontjaira irányultak. amelyet vérmérsékletünk szerint mind másképpen töltöttünk.hogy árpasör után nézzen! Az üzenet: nem. Egy percig sem aggódtam amiatt. . Ám még egy tíznapos vizsga is véget ér egyszer.az írás­ beli alapján . majd kihirdették az eredmé­ nyeket. Könnyű szívvel elaludtam.200 HARMADIK SZEM goltudásom sem elegendő. hogy milyen eredménnyel végzek. A szóbeli vizsga két napig tartott. tiszteletre méltó uram. mint egy kotlóstyúk.Ki­ vette köpenyéből az üdvözlet selyemsáljába tekert levelet.Terhé­ től szabadulva megfordult és elviharzott . az elrendelés szerint a lista elején kellett len­ nem. Szóval. hogy a dalai láma elégedett lesz tanárommal és velem. újra listavezető lettem. lógó nyelvű.Az Ékességestől . hogy esetleg ne mennék át a vizsgán. a tiszteletre méltó orvoslámának. Legnagyobb örömömre.lihegte. de mielőtt eljöttünk. Reggel letörték a pecséteket az ajtókról. kidül­ ledt szemű küldönc esett be rajta. a vizsgáztatók kérdései . Amíg nem . és mi­ kor a tizedik éjjelén összeszedték a dolgozatokat.gondoltam . Néhány nap múlva. . . Hangsú­ lyozni szeretném. hogy egy ilyen illusztris témáról méltó­ képpen írjak. Örömöm forrása kettős volt: egyrészt a vizsgaeredmény bebizonyította. Egy hétre a nagy megpróbáltatás után már visszanyertük erőnket.egy kis változatosság a tíz nap egyhangúsága után. további öt napon át úgy el voltam foglalva. kivágódott az ajtó.

XVI. hogy azonnal nyergeltesse fel a két fehér lovunkat. Az udvaron szerzeteslovászok vártak a lovainkkal. így szólt: .de minden szavát élveztem. hogy nekem is veled kell mennem.. Egyetlen előnye az volt. és a belépő szolgának azt az utasítást adta. . a Potalán. mivel néhány kérdés egyszerűen előhívja az ilyen felele­ tet.mondta..az. Gyorsan átöl­ töztünk. Jól van. mi pedig az Ékességes magán­ lakásába siettünk. Kinyitotta a borítékot. Végül. kiterítette és olvas­ ni kezdte. most... hogy az Ékességeshez kell indulnunk a Potalába. Ez időnként kiderült a vizsgakérdésekre adott vála­ szokból. hogy nem csináltam meg ezt vagy azt .? Tegnap az Ékszer Parkban volt. elvezették a lovainkat.Megérintette az ol­ dalánál lévő gongot. Két összehajtott ív volt benne. alig hogy leszálltunk. vagyis a kül­ ső csomagolást. az­ tán: . Felszálltunk és ledobogtunk a hegyi ösvényen. LÁMASÁG 201 nyitom ki. hogy a ló majdnem a Hegy­ csúcs tetejéig felvitt a lépcsőn. Ijedtemben végigfutott a hideg a hátamon. Mesterem hátul ülve nevetett rajtam. Szándékosan lassan olvasott.hosszú szünet következett. és így nem hibáztathatnak. nem tudom. A sikeredben része volt Mingyarnak. és megmondtuk neki. nagyon elégedett vagyok vele is. . lélegzetet vehetsz.. .nagyon hivatalos . . így átnyújtottam neki a sálat. fel kellett kaptatni a másik hegyen. Az áll itt. hm. A dalai láma olvasott a gondolataimban.Nagyon elégedett vagyok ve­ led.. hogy nem jó helyen használom a humor­ érzékemet. Együtt men­ tünk az apáthoz.Rendben van. hogy ugrasson.A Hegycsúcsra.abból megtudhatjátok. Az összes vizsgadolgozatodat elolvastam. Nem messze. . és kiválasztottuk a két legjobb fehér sálat.Ülj le. rosszkor használod a humorérzékedet. Lobszang! . .Igen. már égtem a türelmetlenségtől. Egyik gyengém így mondták nekem . nálatok a levél . mert őszintén felneve­ tett és így szólt: . valójában alig érte meg a hűhót hogy lovon üljünk. Ott szolgák vártak ránk. földre borultam és átadtam a sálat. Lobszang. a levelet és az egészet. mialatt a legrossszabtól tartottam.. Azt jelenti. de. hogy megtudjam a legrosszabbat. mi van benne. Egyedül mentem be hozzá. Minden késedelem nélkül látogatásra kell mennünk a Potalába.ezek voltak az első gondo­ lataim.

hogy minden fizikai tevékenység megszűnjön. a következőképp gondoljuk el a folyamatot: a test megbetegszik. adjanak meg nekem minden segítséget. hogy a test titkait megismerjem és hogy a test elhagyásának fizikai okát felfedhessem. hibás és olyan kényelmetlen a szellem számára. Ha valaki nor­ mális körülmények közt hal meg (vagyis. és instrukciókkal látta el további képzésemet illetően. bocsássák rendelkezésemre. hasznos le­ het. a Bibliában „arany tálként" hivatkoznak rá. mi történt a halotti tetemekkel. melyet azért vágnak el. Azt is meghagyta. és a munkájuk ilyen természetű. így tehát eljött az ideje. A szellem folyamatosan visszavonul és kivetül a fi­ zikai testen kívülre. mint egy régi. és a . Ekkor áll be a halál. a tanulmányaim­ hoz szükséges testrészt vagy testet. ha nem váratlan erőszak okozza a halálát). A halál pillanatában a zsinór. hogy elhagyja. elhordott ruha. A halál pillanatában az életerő ragyogó fénye kioltódik. hogy megtarthassam a státusomat. s ez a tisztánlátók által jól felismerhető. Át kell majd esnem a Kis Halál szertartáson. a halhatatlan szellem anyagi burka. Hát így álltunk! Mielőtt arról írnék. A szellemi forma körvonala ugyanaz. ha előbb a halálról alkotott tibeti nézeteket ismertetem. mi szerint „nehogy elszakadjon az ezüstzsinór és darabokra törjön az aranytál". nem ismerem jól a Bibliát.202 HARMADIK SZEM Két órát töltöttem el nála. Felkérte a halottboncolókat. A tisztánlátók a ragyogást is észlelik. hogy nem tud már több leckét megtanulni. elvékonyodik és leválik. hogy meghaljon. de azt hiszem. mint a nyugati emberek. A második órában a mesteremért küldött. Úgy mondjuk. A ha­ lott test kevesebbet ér. van benne egy utalás. mint anyagi változatáé. Nem lévén keresztény. Egész másképp viszonyulunk a halálhoz. De minthogy ez utóbbiak alacsony kaszthoz tartoztak. De a „zsinór" számára az újjászületés hasonló a köldökzsinórhoz. Szá­ munkra a test csak „héj". Mingyar Dondup lámá­ val együtt el kell látogatnom más kolostorokba és a halottbonco­ lókkal kell együtt tanulnom. a testnek három napra van szüksége ahhoz. hogy az újszü­ lött önálló létezése megkezdődjék. a szellem pedig ellebeg. amely összeköti a két testet (a keresztény Biblia „ezüstzsinórja"). hogy bármely. kaptam egy írást a dalai lámától.

Úgy tartjuk. de a köznapi férfit és nőt. hogy erős fénybe nézett. .annyira oda­ van a pénzeszsákjaiért. Talán mindenkivel meg­ történt. erőtér. mely szellemformát öltve bejárja az ismerős helyszíneket. Az értőknek nincs szükségük se­ gítségre. a halottak vezetőiben. azt érzi. hogy az „öreg ez meg az megint a pén­ zére vadászik". Hisszük. az öreg ez meg az szelleme valószínű­ leg nagyon dühös. vagy a trapát végig kell vezetni az egész úton. hogy ragaszkodjék az élethez. A fösvény pl. me­ lyet testi vágyaink. és a szellemtest. a lélek vagy az én (ego) megszabaduljon testi burkától. mohóságunk és erős szenvedélyeink hoznak létre. Hosszú folyosókon mentünk lefelé. Lámahitünk nem fel­ tétlen azonos az ortodox buddhista hittel. . és szellemét rá kell segítenie a Szellemi Birodalomba vezető útra. és az éteri más. vagy az elektromosság fogalmaival.. még mindig látta. amely a test élete alatt ölt formát. mely a halál után marad. olyan mint egy erős. amit az ember azután Iát. hogy létezik egy éteri hasonmás. hasonlít ahhoz a fényhez. akkor erős éteri hasonmás jön létre. így a haldoklás pillanatában felerősíti az éteri formát. mert (szellem) kezével nem tudja megkaparin­ tani a pénzt! Három test létezik: a hús-vér test. utolsó gondolata is a pénze sorsáért érzett félelem.tegyük fel. az éteri vagy „mágneses" test. éteri másának fel kell oldódnia. Érdekes lehet. Egy nap a Halál Tiszteletre méltó Mestere értem küldött: . hogy csak azokra tud figyelni. és mikor elfordult. csúszós lépcsőkön. Az ókori egyiptomiak is hittek az éteri másban. Lobszang. Kísérj el ma engem. LÁMASÁG 203 szellem. A haldoklónak három szakaszon kell keresztülmennie: el kell hagynia a fizikai testet. hogy erős fényforrásba nézett. A „hasonmás" lehet szellem. A pénzeszsák sze­ rencsés örököse kissé kényelmetlenül érzi majd magát a csendes éjszakai órákban. és a szellemi világban. visszamaradt mágneses mező. Ti­ betben segítünk a haldoklóknak. Itt. Amikor meghal. a „halhatatlan lélek".XVI. hogyan történik. Igaza van. Ha a testnek erős oka van. amelyben a szellem megta­ nulhatja az élet kemény leckéit. hogy megtanuld a lélek megszabadításának gyakorlati módsze­ reit. az élet elektromosság.Ide­ je. be a trapák lakónegyedébe. a „kórházi szobában" egy öreg szerzetes .

Az élet véget ér. megszabadul a szellem.204 HARMADIK SZEM készült arra az útra. Öreg. közel a szabadulás. nincs mitől félni. A zsinór fokozatosan elvékonyo- . bár az öregember aurája még jobban elhalványodott. . Az örök éj árnyai a szemedre szállnak. A hideg felfelé kúszik a hanyatló élet nyomában. lélegzeted zihál. A láma folyamatosan ütögette az öregembert: a kulcscsontjától a feje tetejéig verdeste. A láma az egyik ősrégi rítust követ­ ve hirtelen egy éles. Öreg. az­ tán füstszerű formában felvette a test alakját. Szedd össze a gon­ dolataidat békében. Figyelj a szavaimra. Az ütögetés folytatódott. amelyekről bebizo­ nyosodott. melyet egyszer valamennyien megteszünk. hogy fájdalom nélkül szabadítják ki a szellemet. és eme élet hangjait füleid nem hallják többé. a lélegzeted megáll. Közeledik az idő. Szedd össze a gondolataidat. nincs mitől félni. Öreg. Az élet kiszáll a lábadból. A velem lévő láma finoman megfogta mindkét kezét. és nagyon elgyengült. kemény hangot adott ki. így könnyebben megtalálod az utat. Szedd össze a gondolataidat. amelyet a korábban eltávozott telepatikus lámák térképeztek fel és közöltek telepatikus úton még a másik vi­ lágból is. hogy meg­ szabadulj a testi küszködéstől. Agyvérzést kapott.Közeledsz ahhoz. El­ mondta. egyre közelebb a végső távozás. béke és boldogság vár rád. mellyel az ezüstzsi­ nór még mindig összekapcsolta.A látásod elsötétült. hogy teljesen meg­ szabadítsa a küszködő szellemet. milyen csapdákkal találkozik és hogyan kerülje ki őket. Kövesd az utat. hogy egészen addig a tudatánál maradjon. Öreg. amíg arra sincs már elég ereje. megszabadul a torkod. Öreg. a torkod elszorul. látásod homályos­ sá lesz. Pontosan leírta az utat. A mozdulatlan test felett az élet­ erő felhőszerű tömegben gyülekezett. Figyeltem. olyan mozdulatokkal. Kihűl a tested. hogy ezt az állapotot fenntartsa. A lábad kihűl. kígyózott és tekeredett. s végül eltűnt. Közeledik az idő. mikor az élet a ma­ gasabb Végső Realitás felé távozik. Ereje fogytán volt. mert itt a halál. Szedd össze a gondolatai­ dat. Mindenképpen el kellett érni. és a „világ utáni" örömöket élvezi majd. az aurája színei egyre halványabbak. Öreg. .

bőr­ csizmák csosszanását. ahol a Lingkhor út elágazik Decsen Dzong felé. előre. A hullaszállító szoro­ san összegöngyölte. A lámakolostor tetejéről egy mély hangú trombita üzenete hasított át a vidéken. Egy másik kőtáblán fele mélységig fúródtak a lyukak. Itt. abban oszlopok. A Bardo-ban. A forma lassan. Lótuszülésbe ültettük a testet. A folyosóról az élet különféle zajait hallottuk. a felkavart levegő vibrálása alábbhagyott. és együtt elvonultak. mi a miénken. Menjél tovább. Csak a láma telepati­ kus utasításai fodrozták a szoba csendjének burkát. Halott vagy. Négy sarkában lyu­ kak voltak a kőben. lehelletnyi lett. hogy folytassák az eltá­ vozott szellem telepatikus irányítását. Megérkezésekor a lámák abbahagy­ ták a telepatikus vezetést és átadták a testet. és ahogy a köldökzsinór elvágása után megszületik a csecse­ mő. hogy addig járjon. Könnyedén meglóbálta. . LÁMASÁG 205 dott. A tömjénfelhők összecsavarodtak. és elküldtünk azokért. Amikor arra a helyre ért.Halott vagy. Ez a „Hely" egy elha­ gyatott területen volt. Hagyd el az Illúziók Világát. mely a legnagyobb testet is megtartotta. majd levált. ahol össze­ zúzzák a holttestet. A halál csendje. és egy lapos kő­ tábla. Kint egy jak állt. Te a te utadon. amely ott van. A zsinór elvékonyodott. hogy átvezesse a szellemet út­ jának első szakaszán. eb­ ben a szobában csend volt. Egy újabb öregember folytatja hosszú útját a Létezések Körén. A negyedik nap reggelén egy Ragyab jött a Halál Embereinek kolóniájáról. A távolból dobok hömpölygő morajlása hallatszott. és lépj be a Végső Realitás­ ba. a Köztes Létben vagy. . elszállt. Minden tétovázás nélkül az állat hátára hajította a fehér tö­ meget. majd fehér ruhába csomagolta. és valahonnan egy jak bömbölését. talán ta­ nult földi élete leckéiből. akik a te­ temeket készítik elő. A test kötelékei elszakadtak. Másokat is hívtunk. a vállára emelte és nagy léptekkel kiment. a lá­ mák váltották egymást. Számodra már ebben a világ­ ban nincs semmi. Ez három napig tartott. Kövesd a kije­ lölt utat. úgy született új életre az öregember. Halál. de az a sorsa. átadta a csonttörőknek.XVI. amíg sok-sok erőfeszítés után el nem éri a Buddhaságot. óriási kősziklák álltak rajta. A láma telepatikus úton továbbra is utasításokat adott. mint az égen lebegő felhő vagy a tömjénfüst a templomban.

A vesét. hogy megállapít­ sák a halál okát. Természetesen nem volt tényleges okuk rá. és nehéz döngölőkkel finom porrá törték. azután zsákmányra várva türelmesen üldögéltek a sziklákon.206 HARMADIK SZEM A tetemet a kőlapra tették és levetkőztették. ott ette meg. melynek látványára a keselyűk vezére súlyos szárnycsapásokkal a földre szállt. és előrelépkedett. Hosszú vágást ejtett. akár az aprófát. ki miben halt meg. Nagy tapasztalatuk alapján könnyen megmond­ ták. A hullaszállító láttán az égből azonnal lecsaptak a héják. A kezet és a lábat levágták és feldarabolták. Meglepően rövid idő alatt megették az összes szervet és a húst. A karokat és a lá­ bakat a négy oszlophoz kötözték. Ekkorra a testtörő már felnyitotta a törzset. hogy a húst csíkok­ ban hántsa le. és odaadták a többieknek. Egy madár jött a fél agyért és talán a szemért. Akkor feldarabolták a húst. könyörtelenül rátámadtak. mint a szabadtéri színházban a nézők. és felvágta a testet. Kezét az üregbe süllyesztve kivette a szívet. A keselyűk azt is megeszik! A csonttörők képzett emberek voltak. a beleket felvágták és elosztották a „vezérek" kö­ zött. megfogta. Akkor a fejtörő fogta hosszú ké­ sét. A májért a rangsorban követ­ kező madár jött. a kőlapon nem maradt semmi. Saját érdeklődésből tanulmányozták a szerveket. hogy kikapja a boncoló kinyújtott kezéből. A csonttörők felaprították. és be­ tömködték a másik kőlap lyukaiba. a másik meg valami egyéb finom falatért. hogy a vezéreket megelőzve érjen földet. a munkájukra büszkék. Ezek a madarak szigorú társadalmi rendben éltek. aztán visszament a sziklához. Végül levágták a fejet és felnyitották. . csak a sok-sok csupasz csont. olyanok vol­ tak. ha egy is vakmerően megkísérelte.

megvár­ tak vele. hogy a halotti bizonyítványban tényleg a valódi . amelynek következ­ tében a „szellem elvált eszközétől". egy kemény mag van benne.Ez az ember.a madarak elfogyasztják a húst és a csontokat. tudták. mert sziklás a talaj és csak nagyon vékony földréteg fedi. A tibeti két szempontból különbözik a nyugati te­ metkezési módtól: a nyugatiak eltemetik a testet és hagyják. Tudom. Én természetesen nagyon hasznosnak találtam eme képességüket. mert ezzel szennyezték volna a folyókat. hogy a madarak helyett a férgek tápláléka legyen. Tibetben nem lehet földbe temetkezni. Szünetet tar­ tott.Vagy máskor: . mint az. hisz tőlük tanul­ tam. és senki sem tudja.Tessék. vagy megmérgezték.miként leírtam . hogy a nyugati világban a testtel együtt eltemetik a halál okát is. Túl nehéz dolog lenne. különösen néz ki. hogy megbizonyosodjanak a betegségről. Ha nem voltam éppen a közelben. később se­ bészetből határozottan kiváló lettem. Nemsokára már elég ügyes voltam a boncolásban. a tény hamar nyilvánvaló lett. A főboncmester mellettem állt. míg kiszedett egy jókora darabot. és mutatta. Vízbe sem dobhatták a tetemet. És ez így ment. az Ékességes közvetlen parancsára jöttem tanulni hozzájuk. az élőlények ivóvizét. A másik különbség. ahol . ki­ nyitjuk. azért halt meg.Ez az asszony. de a hagyomány megkövetel­ te. aztán: . Nézd. itt van. Felvágjuk és megnézzük. Nem marad más módszer számunkra. . és a test elé­ getésére a hegyeken keresztül jakháton kellene fát hozni: Indiából. ami fontos vagy érdekes: . Büszkén mutattak mindent. és egy eset különösen érdekesnek tűnt. mert kevés a fa. Gazdasá­ gi okokból az égetés sem lehetséges. és láthatod a vérrögöt. tiszteletre méltó láma. Végül is több száz holttestet tanulmányoztam. amitől elzáródott. felhasítjuk ezt az artériát itt. tiszteletre méltó láma. amelyben a diákok kórházi tanbonctermekben egyegy hullán osztoznak.itt . Ha valaki mérget vett be.lehet a hiba. Az egyik mi­ rigyben . hogy a csonttörőknél többet tanul­ tam anatómiából. mint hogy a holttestet kitegyük a szabadba. LÁMASÁG 207 hogy ennyire érdeklődjenek ez iránt. mert a szív felé áramló vér útjába akadály került. igen. mint később a tökéletesen felszerelt orvosi egye­ temen. Sokkalta jobb ez a fajta kép­ zés. Rettenetesen költséges lenne.XVI.

Most a Rózsasövény­ ben van. akik előző megtestesülések. kivéve a legmaga­ sabb rangú lámákat. de egyes dolgokkal úgy foglalkoztunk. Egyes amerikaiak. hogy megfigyelhesd a Szent­ séges Megörökítést. hogy valóban aranyat használunk. és a szokásos három napot sem kellett kivárni. hogy ott légy. tizenöt­ húsz méterre a földfelszín alatt. Tibetben minden halottat így „tesznek ki". Beléptünk. A szerzetesek gondosan elhe­ lyezték a tetemet. majd be a titkos helyekre. hogy miben halt meg valaki. egy lezárt kőajtóhoz érkeztünk. akik olvasták a témáról írt feljegyzései­ met. amíg a lámák virrasztottak mellette. Nálunk a testtörők megnézik és megbizonyosodnak arról. és egy óra múlva a testiből a szellemi világba távozott. Ó'ket bebalzsa­ mozzák és egy üvegfedelű koporsóba rakják. Vörös köpeny volt rajtunk. táncoló kontúrral a falakra vetődött a vajmécsesek és a lo­ bogó fáklyák lángjának fényében megnagyobbodott és eltorzult ár­ nyékunk. nem kényszerült rá.208 HARMADIK SZEM ok szerepel-e. Azt mondta: . nem hiszik. Előttem két láma vitte a holttestet egy hordszékben. aztán három lámát és engem kivéve valamennyi- . és Szera-ba utaztam. sokszor vettem részt benne. hogy átvezessék a Bardo-n. megint csak szembe kellett néznem a nyereg okozta gyötrelemmel. de be tudjuk aranyozni a testet. Csak aznap éjjel ült a test lótuszülésben. ahogyan csak egy mesterember foglalkozhat. és egy kevéssé használt ajtón ke­ resztül az épület alatti titkos folyosókhoz értünk. ez „még egy amerikai képességeit" is meghaladná. ami azután valame­ lyik templomban megtekinthető. odabent jéghideg volt. Hát?! Mi nem gyártottunk tömegcikkeket. Libegő. Nem tudunk előállí­ tani egydolláros órákat. Ez utóbbi eljárás nagyon érdekes. Még mindig lótuszülésben ült. vagy bebalzsamozzák és beara­ nyozzák. Mivel apát volt és ta­ nult ember. Egy este meg kellett jelennem az apát előtt. és a szünetekben ezüstcsengő csilingelt. Lementünk. a főépü­ leten át a templomba mentünk. A szerzetesek mögöttünk mély hangon kántáltak. azon sárga stóla. azt állítják.Egy előző inkarnáció rövidesen elhagyja testét. A kolostorban az öreg apát szobájába kísértek. Aurája színei már alig látszottak. Szóval. Azt akarom. Másnap pirkadatkor ünnepélyes menetben levonultunk. Végül.

A folyosó is újra lehűlt. miközben a körvonalak megmaradtak eredeti formájukban. Kiadták a parancsot a kemence begyújtására. a vastag porréteg közepé­ be helyeztük a tetemet. hogy a tömést átitatva. Mikor már jól begyulladt a tűz. Lenn egy egész héten át tomboltak a lán­ gok. hogy az alak ne változzon. és ide. A test külső felületét befestették lakkal és száradni hagyták. valamint ásványokkal és gyógyfűkeverékkel. sorban ki­ mentünk a folyosón kívülre. be lehetett lépni. az megkeményedjen és szilárd-tömör belsőt képezzen. majd egy speciális lak­ kot csurgattak bele. a testüreget kitöltötték. élénk sárga fénnyel árasztották el a helyiséget. filmszerű selyemrétegeket . A szokásos testnyílásokon keresztül kivették a bel­ ső szerveket. LÁMASÁG 209 en eltávoztak. hogy a végső és tökéletes száradás bekövetkezzen. hogy a lótuszülésbe merevedett holttest kemény. Végre a selyemtömést megfelelőnek találták. Egy nap és egy éjjel nem nyúltak hozzá. Alattunk a szerzetesek már készülődtek a tűzrakásra. A súlyos kőfalak recsegtek-ropogtak a le­ hűléstől. Újabb lakkot öntöttek be­ le. Mikor a lakk meg­ száradt és megkeményedett. forró levegőt árasztva a balzsamozó kamra üreges falán ke­ resztül. Levittük egy még mélyebben lévő szobába. Három napig . kitömték. Lassan leé­ gett. A megszilárdult felületre egy „védőréteget" vittek. jaktrágyát és vajmaradékokat tettek rá. azokat azután alaposan lezárták.amelyeket ekkor kentek rá később könnyen lehánthassák. A hetedik nap végén nem raktak többé a tűzre. ami kemény kéreggel vonta be. Mi­ kor a szoba a padlótól a mennyezetig meg volt rakva. majd a kolostori pe­ cséttel lepecsételték. mely tulajdonképpen kemence volt. kihunytak a lángok. A földet különleges por fedte. Ismét különböző lakkokat öntöttek rá. hogy a lángok és a meleg a szoba falán kívül cirkulálva egyenletesen magas hőmér­ sékletet biztosítsanak. hogy a vékony. Hamarosan hallottuk a fa recsegését és ahogy terjedtek a lángok. Több száz vajmécses égett. de ügyeltek arra. A holttestet levetkőztették és gondosan megmosdatták. edényekbe rakták. Az egész szobát megtöltöttük az egyik tibeti területről származó sóval. A szára­ dási idő végén arra mentünk vissza. az égő vaj sistergését.XVI. Úgy építették. az ajtót bezárták. és ezzel készen állt a preparálás következő szakaszára. A test belsejét megmosták és megszárították.

felismered. A legkorábbi időkből származó személyek voltak itt sorban ültek. .valami furcsa erő által megigéz­ ve álltam előtte. A nehéz arany testet bevitték az Inkarnációk Termébe. mindenttudó mosollyal néz rám. morzsolták az omlós sót. az ember végső szellemállapotát szimbolizálja. felváltva kaparták a megkeményedett keve­ rékeket. mely valamennyi vonásával és ráncával pontosan úgy nézett ki. nehogy megsértsék a testet. Végül üres lett a szoba. Csak sut­ togva beszéltünk. hogy a szobában me­ gint normális hőmérsékletet legyen. A test alvó emberé is lehetett volna. Olyanok. Az egyik különösen vonzott . de Ti­ betben csak mint szent fémet értékelik: időtálló fém. és mint az összes többit. Las­ san dolgoztak. halkan jártunk. Két napon át vakarták. Mi­ kor befejezték a munkájukat. Úgy tűnt. hogy ne zavarjuk az élő halotta­ kat. A szerzetes aranyozok töké­ letes pontossággal dolgoztak. és az ajtót belökték. majdnem leestem az ijedtségtől. A tartósítás tökélete­ sen sikerült. a legkisebb részletre is ügyeltek. Azt gondoltuk. aranytrónusra ültették. tudásuk bizonyítékaként olyan aranyfigura maradt hátra. csak kicsit sötétebb árnyalatú volt. A körvonalai olyanok voltak. és nem zsugorodott össze. Újra belakkozták a meztelen halotti tetemet. csak a betekert test volt benne. még mindig lótuszülésben ült a kamra közepén. a legvékonyabb és leglágyabb aranyrétegeket fek­ tették egymásra.210 HARMADIK SZEM minden csendes volt. . és bevittük a másik szobába. Más országokban az arany vagyonokat ér. Ezek az emberek páratlan szaktudással rendelkeztek. akik félig csukott szemmel fi­ gyelik a mostani generáció gyarlóságait és gyengeségeit. mint életében. akik be tudták aranyozni a halott testet. A selyemrétegeket egyenként lehántották. Nem használtak szerszámot. azután az aranyművesekre került sor. A lepecsételéstől számított ti­ zenegyedik napon feltörték a pecsétet. ahol a vajmécsesek fényében tisztábban láthat­ tuk. nyugodtan.Ez te voltál Lobszang. mint ünnepélyes bírák. mert meg kellett várni. Akkor finom érintést éreztem a karomon. az előző inkamációdban. mint életében. Óvatosan felemeltük. A szer­ zetesek puszta kézzel. Mesterembe­ rek voltak. aki bármikor fel­ ébredhet.

jellemét és képességeit. A rejtekajtó mögött kilencvennyolc aranyfi­ gura ült a sziklába vájt titkos teremben. Mindegyiknek volt saját írott története. az ajtó becsukódott mögöttünk. távozásának módját. rangokat és kitünte­ téseket. szintén teljes figyelem­ mel tanulmányoztam. Tibet történelme feltárult előttem. a legnagyobb érdeklődéssel olvastam őket. Később gyakorta bemehettem a terembe. Itt találkoztam saját történetemmel is.Ez pedig én voltam. mindketten megilletődve kivánszorogtunk. . Mingyar Dondup láma történetét is: múltbeli tetteit. A neki adományozott címeket. és meditálva ültem előttük. Csendesen.XVI. Itt ismertem meg veze­ tőm. és tanulmányozhat­ tam az aranyba burkolt „szobrokat". Időnként egyedül mentem. Vagy legalábbis úgy gondoltam. LÁMASÁG Mesterem a következő aranyfigurához vezetett és megjegyezte: . A legkorábbi történelmet később ismertették meg velem.

fiam.különböző kolostorokban . Három hónapon át szigorú felügyelet alatt éltem. Az Életkerék egy egész kört fordult. Mint felismert inkarnációnak tehát újra ugyanaz volt a státu­ som. Huszonnégy órán 213 . hogyan balzsamoznak. . . Kérésedre a megszólításod továbbra is . szigorú fegyelem és hosszú-hosszú órás meditációk. A gondolataim csak „tiszta és szent" dolgo­ kon járhattak. amikor eltávoztam a földről. és országunk múltjába. amíg át nem léptük a halál kapuját. Végül három hónap múltán az asztrológusok szerint megfelelő időpont közeledett. Napi étrendem szörnyű ízű gyógynövényfo­ gásokkal egészült ki.Az Ékességes parancsára apáttá fognak avatni. az előjelek kedvezőek voltak.mint Mingyar Dondupnak .Mert tudod.már vagy féltucatszor láttam. Az asztrálutazásban tanul­ mányaid során messzire jutottál. Mintha az embernek sok választása lenne egy láma­ kolostorban! Még a campából és a teából is kevesebbet fogyaszt­ hattam. Az előkészítés nehéz volt és hosszú. és vissza nem tértünk. Rideg egyszerűség. mint hatszáz évvel ezelőtt.láma lesz. s azt mondta. egy nap Csakpori apátja magához hívatott. nem tudhatjuk igazán. Valamivel később a szobámba bejött egy nagyon idős láma.Tizenhetedik fejezet A VÉGSŐ BEAVATÁS Miután . Barátom! . Most még messzebbre eljutsz majd: az élet birodalmán túlra. Én csak az Ékességes üzenetét közvetítem. át kell esnem a Kis Halál szertartásán.mondta. hogy nincs halál.

Néhány méterrel odább egy pillanatra meg­ álltunk. Sokat men­ tünk. Állott levegő. a nyikorgás hangja ide-oda verődött. De a soron lévő feladatra kell összpontosítani . mint egy dob. melyet régi idők vulkanikus tevékenysége vájt a kemény sziklába. Mikor a folyosó végére értünk. hatalmas.ösvény. A száraz levegő köpenyek súrlódásától megtelt elektromossággal. és isteneknek gondolták magukat.figyel­ meztettem magam . itt a Titkos Bölcsesség Temploma. A kíséret többi tagjának alakja beleol­ vadt a sötétbe.sötét.Fogd a bal kezedbe. A fáklyákat kioltották. hogy a beavatás utolsó próbatételének alávessen. A bal kezében mindegyik vajmécsest. Akkor a rejtett lépcsőkön és folyosókon a Potala alá vezettek. mintha lebegő szellemek lennénk. Lassan nyílt.214 HARMADIK SZEM át böjtöltem. Az egyik apát rövid aranypálcát nyújtott felém. Rémületemre bizsergést és ütéseket éreztem. amíg olyan üres nem lettem. mintha egy kongó űrben lennénk. a felhal­ mozódott áram első kisülésére majdnem kiugrottam a csizmámból. Készen arra. kísérőim lobogó fáklyákat vittek. keskeny . kemény szikla állta utunkat. így tettem. A folyosók és az átjárók egykor olvadt lávát szállítottak a kitörő vulkán torká­ ba. különös. a jobban vastag. mint egy álom szétfoszló emlékei. Nesztelenül lépkedtünk a bőrcsizmában. A ke­ zem sugárzott. mintha új aura venne körül. húzd vé­ gig a falon. talán a világ legnagyobb metafizikusai. a halk hangok csak fokozták a sűrű csendet. hogy visszatérhessen a Mennyei Mezőkre: három aggastyán. Mély csend vett körül. Erős hideget éreztem. Láttam. Azokon a folyosókon jártunk. parázsló füstölőt tartott. az én kezemben nem volt semmi. nem evilági hidegséget. egy titkos templomba jutottunk. Három apát vezetett be. Most apró emberek lépkedtek rajta. nyikorogva. Előttünk egy újabb . . há­ rom nagyon idős. vajmécsesek gyúltak helyet­ tük. olyanná lettek. hogy az apátok is ragyognak. és ahogy megyünk. később azonban már nem éreztem fájdalmat. De közeledtünkre az egész sziklatömb elmozdult. Előrementünk. aki örömmel várta.és íme. fűszerek és füs­ tölők szaga terjengett. és azt suttogta: . Az apátok sáfránysárga brokát köpenye halk suhogó han­ got hallatott. megszünteti a kellemetlenséget. a kortól összeaszott apát ment előttem. melyeket korábban bebaran­ goltam már. aranyborítású ajtónak ütköztünk.

mely lefelé ment. botladozva. széles ajtón. olyan óriási volt. Még egy utolsó kanya­ rulat és mély üreg tárult a szemünk elé. . rejtekajtó volt. és azok a próbák. mintha a föld egész súlyával ránk nehezed­ ne. nagy műgonddal kivésett. és így tovább. Nem volt fedelük. tekergő ösvény volt. melyeken az embernek keresztül kell mennie az Én megtestesülése előtt. mely csillogott az aranytól: telérarany. Halványan más alakok is kirajzolódtak. Sántikálva. amikor a partjait még tenger mosta. Odamen­ tünk. Amit sötét árnynak képzeltem.vele pörögtek az ér­ zékeink is. ötméteres Életkerék. A VÉGSŐ BEAVATÁS 215 Vajmécsesek gyúltak. mintha ébenből készült volna. egy nő. hogy a fény csak a dereká­ ig ért. újra sziklaréteg. azon festett. sziklaüreg. A vezető apát eltűnt. és más csillagok ragyogtak az égen. a bujaság képviselői. mintha egy láthatatlan kéz gyújtaná meg őket. Belestem és a lélegzetem is elállt attól. néha csúszkálva mentünk előre.XVII. Úgy éreztem. jelekkel ellátott kőkoporsót találtunk. Egy ösvényre nyílott.Nézd meg őket! Istenek vol­ tak réges-régen. hatalmas aranyfigurá­ kat láttam. némelyiket félig betemette a drágakő. Elbűvölten és félelemmel vegyes áhítattal néztem. úgy csillogott az arany. Két férfi. Keskeny. meredek. mert senki emberfia. egyre lej­ jebb. A homályból egy Buddha derengett elő.Fiam! . Akkor járták az országunkat. Egy falhoz közeledtünk. ördögök. Az oldalán furcsa szimbólumok futottak végig és olyan ábrák. a világ szívébe hatolunk. Nézd. Sziklaréteg. aranyréteg. amit láttam. úgy éreztem. mintha forogna . ahol az apátok vaj­ mécsesének tompa fényében a sötétség még feketébbnek látszott.kiáltott a vezető apát. nagyon magasan felettünk. mi­ kor egy-egy keményebb szemcsén visszatükröződött a mécsesek gyenge fénye. és beléptünk a magas. Ahogy a vibráló sárga fény erősödött. mint amilyeneket a tóalagút falain láttam. Bent három fekete. akár a csillagok a sötét éjszakai égen. A pislákoló fényben úgy tűnt. Az aranybur- . . Három mez­ telen aranyfigura feküdt előttünk. csak a be­ avatottak látták őket. nyomban elájulok. mielőtt a földünkön a hegyek képződtek. Magasan. aranyrögök. A levegő nehéz és fojtogató volt. Az üreg belsejében egy fényes fekete ház állt.

egyedül maradtam az ősrégi halottak holttestével. egyet-egyet a három koporsónak. utasításukra lótuszülésbe helyezkedtem. A megterhelés na­ gyon nagy lesz. A vajmécsesem sercegett. hajlandó vagy rá? . Egy percre .Igen . a szájuk kicsi és vékony. Nem halottak . Kész vagy rá. Hirtelen megmerevedett a testem. Egyik oldalon megláttam egy koporsófedelet: a mennyek térképe volt be­ levésve . nehogy felébresszük őket. minden jelük pontos hűséggel kirajzoló­ dott. De a méretük! A nőalak fektében három méter hosszú lehe­ tett. és úgy lélegeztem. Ott. Lefeküdtem. Néhány percig még vörösen parázslott. Csendesen mozogtunk és halkan beszéltünk. mint akik alszanak.olyanok voltak. egyenes háttal. Az apátok fogtak egy-egy vajmécsest. mely két koporsó közt állt. és mintha va­ lami különös zizegést és ropogást hallottam volna. A legidősebb apát hozzám fordulva így szólt: . Az az érzésem támadt. a férfiak közül a nagyobb legalább öt méter volt. haldoklóm az ősrégi kriptában.de milyen különösnek tűntek a csillagok! Asztrológiai tanulmányaim során elég jól megismertem az éjszakai eget. a magas hegyi hágók felett tündöklő hold fényé­ hez hasonlított. emelkedtem és zuhantam. A sírt fokozatosan halványkék fény árasztotta el. mint amikor kihajtogatják a régi bőrt. Múlt az idő. de ez teljesen más volt. egyet nekem. Hirtelen rántást éreztem a belsőmben.216 HARMADIK SZEM kolaton minden vonásuk. Egy kőlaphoz vezettek. A fejük nagy és a tetején kissé kúpos. A végtagja­ im elzsibbadtak és jéghidegek voltak. keresztbe­ tett lábbal. Sokan meghalnak. Hintáztam. sokan elbuknak. vékony. de csak az hagyhatja el élve ezt a helyet. Meggyújtottak négy füstölőt. aztán az is elszállt. viaszmerev lett. Az állkapcsuk keskeny. ahogy a kőlap tetején me­ ditáltam. és sorban el­ vonultak. ahogyan éveken át tanítottak. majd kialudt. hal­ doklóm. A nehéz fekete ajtó becsukódott. szemük egyenes és mélyen ülő. több mint száz méterre a napvilág alatt. A orruk hosszú. aki látja a múltat és ismeri a jövőt. kifelé fordított tenyérrel ültem.válaszoltam.Rövidesen bea­ vatottá válsz. A csend és a sötétség nyomasztó volt: csak a sír csendje ilyen. olyan volt. az égett kanóc szagát éreztem. aki kiállta a próbát.

Valami azonban azt súgta. Hirtelen tudatára ébredtem. Nagy civilizációk keletkeztek és az emberek többet tudtak. elhagyatottnak. és kíváncsi voltam. Egy közeli ligetből nevetgélő han­ gok hallatszottak. végül már úgy tűnt. A fejem felett aranytálra emlékeztető fényességet láttam. Lassan eloszlott a köd. A tudato­ mon tűzpiros fájdalom hasított keresztül. de akkor hirtelen eszembe ötlött. A VÉGSŐ BEAVATÁS 217 azt képzeltem. Belső látásomon széttörede­ zett képek villantak át. Asztráltestem hány­ kolódott. Éreztem a sós levegőt és a tengeri moszat szagát. kimon­ datlan gondolattöredékeket hallottam. otthontalannak a mindenségben. lük­ tetett az élettől és sugárzott az életerőtől. A testem közepéről ezüstkék zsinór lógott. vajon hogyan magyaráznák a ma­ terialisták eme hatalmas alakok létezését. és a pálmafákra pillantot­ tam. hogy valóban a hús-vér testem felett lebegek. Fekete köd ereszkedett rám. Lassan azonban láthatóvá váltak a fi­ nom különbségek köztem és a hatalmas alakok teste között. mintha a szél vinne. mint száraz levél a téli szélben. Azt érzé­ keltem: végtelen sok évvel ezelőtt történik mindez. a fejemben fog szétrobbanni. úgy pihent a kőlapon. fústgomolyként sod­ ródtam . sosem láttam a tengert. és úgy repült. Magányosnak éreztem magam. A napok rö­ videbbek és melegebbek voltak. és az ellenkező irányban keringett. A messzeségben mintha valaki megkonga­ tott volna egy mély hangú harangot. melyek egyre hangosabbak lettek. Lustán a hátamra feküdtem a napsütötte parton. Gondolkodtam. A föld köze­ lebb volt a naphoz. Beszédfoszlányokat. A hang gyorsan közeledett. hangok. Lenéztem és láttam.XVII. A mai emberiség kicsinyes önelégültségére gondoltam. hogy valami megzavarja a gondolataimat. nem vagyok egyedül többé. újra a sárkányban vagyok. mint te­ tem a halotti tetemek között. és a kötél végén himbálódzok. mint ma. A tudatossággal jött a mozgás. A helyszín ismerős volt. Valahonnan a tenger bugását hallottam és a hullámverések alatt a kavics sistergő recsegését. Színes fényeket láttam és ismeretlen árnyalatú villódzásokat. és vele nem földi nyugalom. Hanyatt fekvő testemre néztem. még csak nem is hallottam a pálmafákról. ami­ kor feltűnt egy vidám napbarnította csoport. Úgy tűnt. hogy magam is „óriás" vagyok. Egy másik űrből jövő bolygó a . Óriások! Mindannyi­ an. A vizsgálódás lekötött.

Elmerevedtem. furcsa. Valamivel később a látomás elhalványodott és elsötétedett. Agyamban a gondolat puhatolódzó ujjai: . A meleg és kellemes ország. És éltél. idegen országokba kell mennem. Láttad. Meghal­ tál.és a fizikai tudatom. furcsábbak voltak és ma is fur­ csábbak. felkorbácsolták a vizeket. De ez meghaladja egy könyv ter­ jedelmét. a fel­ földeken hasadékok repesztették szét a felszínt.Percek múltak és halvány fény közeledett. mások kiemelkedtek. egyes földrészek a ten­ gerek alá süllyedtek. hogy nyomtatásban megjelenjenek. . és asztrális beavatásom egyes részletei túl szentek és túl személyesek ahhoz. árvizek. Később tuda­ tosodott bennem. mert egy kripta fagyos sö­ tétségében fekszem egy kőlapon.fázom. A három öreg apát. amit láttam és átéltem. Szelek támadtak. és négyezer méter magasan a tenger fölé emelkedett. Alig tudtam lábra állni. Füstölgő lávát okádva magukból. a folyosókra! Elgyengültem az éhségtől. Jövünk. Tibet. Kilendítette a pályájá­ ról és a föld ellenkező irányba kezdett forogni. fiam. és hatalmába kerített mindaz. ahogy megjövendölték. Vajmécsesek. ahol a letűnt világ vegetációja és faunája tovább élt. mint amilyennek képzeltem őket. hogy fázom . hogy hamarosan el kell hagynom Tibetet. Földrengések rázták meg a világot.218 HARMADIK SZEM földnek ütközött és hatalmas ütést mért rá. és aznap éjjel. hatalmas hegyek keletkeztek körülötte. Elmondhatom. Támolyogtam a gyen­ geségtől és az éhségtől.Jól csináltad. Fo­ kozatosan elhagyott az asztrál. tudtam. Ettem-ittam. hideg levegőre. világméretű árvizek árasztot­ ták el. megszűnt tengerparti üdülőhely lenni.Igen. Ki ebből a felejthetetlen kamrából. Távolabb. mikor lefeküdtem. amelyek az eltérő gravitációs erők hatá­ sára a föld felé tornyosultak. fel a hideg. visszatért hozzánk. Három napja fekszel itt. . .

hogy előbb átadtam volna mesteremnek . visszatérek a Mennyei Mezőkre. rövidesen Kínába utazol. . úgy adta át nekem. mit akarhat az Egyetlen és Páratlan Védelmező. de úgy érzem. Most már sokkal magabiztosabb voltam. ahogyan mondtam neked. be a főkapun. Kinyitottam a csomagot.Néhány nappal később a Boldogság folyója partján üldögéltem mesteremmel. és én. .Az ember általában nem találgatja. Hozzuk ki a legtöbbet a mai és a még hátralévő néhány napból. szintén hamarosan útnak indulok. a Potala-beli esemé­ nyek önbizalmat adtak. ahogy hirte­ len megállította. Reggel végiglépkedtem az Ékszer Parkhoz vezető ismerős úton. felpattant a lovára és elvágtatott. hogy utoljára 219 . Egy lovas jött vágtatva. és olvasni kezd­ tem anélkül. át az úton. lehet.Mingyar Dondup lámának. Tétován felénk nézett és felismerte Mingyar Dondup lámát. le a hegyről. ismerős csomagot. . Lobszang. Ne­ ked is jönnöd kell. Köpenye bugyrából elővette az üdvözlet selyemsáljába tekert hosszú.Üzenetet hoztam az Ékességestől. Lobszang Rámpa láma ré­ szére. hátrált. Mingyar Dondup láma velem jött. Mindketten arra gondoltunk. Porzott a ló lába. Háromszor földre borult előttem.és barátom­ nak .Reggel az Ékességeshez kell mennem az Ékszer Parkba.

Az­ tán egy fehér leplet raktak rám. az ország mindent magad mögött kell hagynod.220 HARMADIK SZEM tesszük meg együtt ezt az utat. öt hét. de senki számára se könnyű. Az ösvény előtted . hogy próbáljam fel. Mint egyszer említettem. melyet viselője nem használ többé. ami kellemetlen. a barátok. mert amikor egyedül találtam a dalai lámát. A te ösvényed Lobszang. . mi a helyes. csak azt. ahogy vezetőmmel felfelé kaptattunk a hegyen. melyek olyan erősen szorították a lá­ bam. lyukak és foltok tarkítot- . Most már értettem. egy szót sem váltottunk. mint egy levetett köpeny. a Felettes Én tudományát érintetlenül hagyják. amit a Tudományok Termeiben megvizsgál­ hatnak. Az idegenek útjai különösek és érthetetlenek. egye­ nes. hogy a többiek láthassák. bármelyiket is válasszam. hogy nem mertem behajlítani. Mégis a legnagyobb tudományt. azon töprengtem. mintha azt hordanám majd Kínában (a szerzetesruhám ott sokkal megfele­ lőbb). Elintéztem neked.gondoltam . Az egész fölé egy rövid ruhadarab került. s úgy meghúzták. kínszenvedést. hama­ rabb. az új utak időszaka mindig nehéz és nyomorúságos. amit ők csinálnak. amíg a Templomba nem értünk.„egy életre tönkre tesznek" ezek a csövek. mint apám és anyám. hogyan festek benne. mint ahogy visszatérek Tibetbe. amelyet az­ előtt választottál. Csak arannyal borított szob­ rát láthatom majd az Inkarnációk Termében. A Potala Múzeumból hoztak nekem egy rend új nyugati öltönyt. ha maradok vagy ha el­ megyek. hanem. hogy öt nap múlva Kínába utazz. Lobszang! Elküldök egy hír­ nököt. hogy erre az életre születtél volna.mint tu­ dod .megpróbáltatást. és hitetlenséget tartalmaz . Ez a te ösvényed.Meg kell látogatnod a szüléidet. Az érzéseim valószínűleg nagyon erősen tükröződtek az arcomon is. Sokaknak fájdalmat okozna. miért nem tudnak a nyugatiak lótuszülésben ülni: túl feszes a ruhájuk. mintha meg akarnának fojtani. mikor országunkat megszállják. Bizto­ san .Az elválás. így szólt hozzám: . Öt nap! Öt nap! Azt gondoltam.mindent. Hamarosan eltávozik ebből az életből. az az öltöny! Szoros csövek. Nem azért. a nyakam köré pedig egy vastag szalagot kötöttek. A szülőket? Mingyar Dondup láma többet jelentett nekem. csak azt hiszik. az az ösvény. Ó. Öt nap! Sűrű napok. olyan lesz. A család. Hazafelé menet. félreértést. Órákat töltöttem meditációval a Pavilonban.

ISTEN VELED. amelyekben . Nem véletlen. Este bementem apám dolgozószobájába és beírtam a nevem. gyalog. találkozni akartak velem.a nyugatiak különböző dolgokat tartanak. Másnap reggel pirkadatkor indultunk. ilyen öltözetben senkitől sem lehet elvárni. megnyomorítja a lábam. hogy dolgozzon! A harmadik nap korábbi otthonomba látogattam. Aztán vissza­ gyalogoltam a lámakolostorba. hogy egy utolsó. Ekkor azonban láma és apát vol­ tam már. A hátralévő két nap nagyon gyorsan telt. de ők a kezükön hordták: volt an­ nyi eszük. Becses vendégként fogadtak. búcsút vettem tőle. ahogyan legelőször. Egy megfordított. megfordultunk.használtak efféléket. kerek szélű fekete tálat nyomtak a fejembe. már csak halva látha­ tom viszont. mely olyan hosszú időre otthonom­ má lett. Úgy érez­ tem. hogy sok a szabad idejük. és azt mondták. Lassan.úgy mondták . kelletlen vágtam neki az útnak. Utolsó este újra meg­ látogattam a dalai lámát. fekete zsineggel szorosra fűz­ ték. Nehéz szívvel váltunk el. Mindketten tudtuk. mint a ráérős nyugati úriemberek. gondoltam. ő pedig megáldott. akik a köpenyben tárolunk mindent. aztán egy fém végű.XVIII. és nem tudok Kínába utazni. Apám és anyám vártak. Vastag és nehéz „kesztyűt" húz­ tak a lábamra. idegen helyekre utazom és újra kell tanulnom mindent. Megint csak otthontalan lettem. hogy a lábukon jó tibeti bőrcsizma legyen). Ahogy elértük a magas há­ gót. nem úgy mint mi. (A koldusok . * . most aztán úgy vagyok öltözve. Egyedül men­ tem. TIBET! 221 ták. illetve a rangom a Családi Könyvbe.akik időnként négykézláb mentek végig a Lingkhor úton . hosszú pillantást vessünk Lhásza szent városára. A Potala tetejéről magányos sárkány szállt az ég felé. De a legrosszabb még hátra volt.