ha kiderülne.ahogyan azt korábban megjövendölték kommunista hordák szállták meg. bántódás érné. Ez a könyv azonban nem a kínzásokról szól. Sokat tettem a kommunizmus el­ len. Később kiderült. mit tesz az emberrel a kínzás. Mondják. Szeretett hazámat . Azokat is. „Az emberek teknőcön lovagolnak a tengerben" . K. Ezért a könyvben megváltoztat­ tam a magam és barátaim nevét. írni „próbálgató módszerrel" tanultam. így tapasztalatból tudom. néhány állításom hihetetlen. ahol igyekeztem elles­ ni a nyelvet azoktól az angol és amerikai nőbetegektől.tanulmányozás céljából. ki vagyok valójában. akik szintén hadifoglyok voltak. megkövesedett" halat. Voltam kommunisták és japánok kezeiben. és egy példányát hűtött repülőgépen az Egyesült Államokba szállították . Kevés tibeti jutott el ebbe az idegen nyugati világba. Nekik sem hittek. 9 . igazat írtak és pontosan.írta valaki egy távoli országról. így teszek én is. és hamis szín­ ben tüntetnek fel. hanem egy békeszerető országról. Végül bebizonyosodott. akik láttak „élő. melyet régóta félreértenek. „Angol iskolám" egy japán fogolytábor volt. hogy tényleg van ilyen hal. akik kommunista országokban élnek. a vi­ lág más tájain nem ismerik. Tibet a te országod. én vagyok az egyik. Könyvem szerkezete és nyelve sok kíván­ nivalót hagy maga után. és barátaimat. Lobszang Rámpa íródott a Fa-Juh évében. Kinevették.A SZERZŐ ELŐSZAVA Tibeti vagyok. de sosem tanultam rendszeresen angolul.

hemperegjen és a levegőben rugdalóddzon. a szerzetes-ze­ nészek gyakoroltak a tömegtől távol a mezőn. Mit szól majd nemes apád? .más járt az eszében. Az a komoly feladat várt rám. Öreg Cu kíméletlen és félelmetes mesternek bizonyult.Ezzel az öreg Cu na­ gyot húzott a póni hátsó fertályára és a szerencsétlen lovasra. bömm -. hogy szabadon legelésszen. Kelet-Tibetnek van 11 . Kham-ból. s most. hozzá illő széles termettel. A Potala arany háztetői és kupolái ragyogtak a szikrázó napsü­ tésben. gyakran elvesztette a türelmét. hogy megüljem az igencsak ódzkodó pónilovat.így hívták . vízimadarak jártak arra. Majdnem két méter magas volt. Meg akart szabadulni lovasától.bömm. Közelebb a Kígyó Templom tavának kék vize fodrozódott. de a hatalmas válltömés még nagyobbnak mutatta.Első fejezet A GYEREKKOR . éppen kifelé hajtották őket Lhászából. pásztorok nógatták a lassú mozgású jakokat. az egyik kelet-tibeti tartományból származott. Nakkimnak . őt is testalkata és ereje miatt választották ki. Messzebb. s akárcsak más társát. De nem volt időm az ilyen köznapi és banális dolgokra. . Egész életében szigorú és kemény ember volt. majd köpött egyet a porba. mint egy négyéves fiúcska nevelője és lovaglómestere.Ajjaj! Négyéves és nem tud megmaradni a lovon! Sosem lesz belőled férfi. a köves út mentén kiabálás és kiáltozás hallatszott. A közelben réztrombiták megrázóan mély hangja zúgott.

így állan­ dóan lóháton járt. köz­ tük apámra hagyta. Sokan a két métert is meghaladták. Távollétében a kormányzást a kabinet tagjaira. és a dalai láma Mongóliá­ ba menekült. belőlük lettek a láma­ kolostorok rendőrszerzetesei. 1911-ben. a kínai forradalom idején a kínai csapatokat kivonták Lhászából. A legtöbb tibetinek fekete haja és sötétbarna szeme van.12 HARMADIK SZEM egy része. Ó'ket összeszedték. előzőleg azonban szörnyű bűntetteket követtek el népünkkel szemben. Akkoriban nehéz idők jártak Tibetre. Nyilván azt hitték. befeketítették az arcukat. Erejével volt mit dicsekedni. hogy nagyobb­ nak. Családja úgyszintén az anyámé is . akik hozzá ha­ sonlóan megbirkóztak Kham tartomány embereivel és győztesen kerültek ki a küzdelemből.) Apa termetes férfi volt. nem tudott sokat gyalogolni.Tibet első tíz családja közé tartozott. A dalai láma ismét visszavonult. megostromolták a várost. a legnehezebb napokban apámra és a kabinet töb- . Fiatalkorában fel tudott emelni egy pónit a földről. Távollétének egész ideje alatt. így szüleimnek jelentős befolyása volt országunk ügyeire. Kitömték a vállukat. most meg egy hercegecske szárazdaj­ kája! Nagyon megrokkant. ahol a férfiak általában magasak és erősek.a dalai láma visszatért Lhászába. és alig akadtak. ha lerom­ bolják az épületeinket és legyilkolják az embereket. Apa gesztenyebarna hajával. Gyakran hirtelen haragra gerjedt. (Később részletesebben írok majd a kormányzati formáról. A britek 1904-ben Younghusband ezredes veze­ tésével megszállták Tibetet és rengeteg kárt okoztak. Cu egyike volt a védőknek: a harcok során szétlőtték a bal csípőjét. szürke szemével kivételesnek számított. ezúttal Indiába. Cu rendőrszerzetes volt. Apát nem sokat láttuk.miután Pekingben is járt . akiket felbátorított a brit invázió sikere. vaskos és majdnem száznyolcvan centiméter magas. Hosszú botjukat habozás nélkül használatba vették. 1912-ben a dalai láma újra hazatért Lhászába. a barátságot úgy lehet legkönnyebben fenntartani. A britek 1904-ben megszálltak bennünket. 1910-ben a kínaiak. 1909-ben . ha egy szerencsétlen gonosztevőre akadtak. melynek nem értettük az okát. hogy vadabbnak látsszanak. Apám a tibeti kormány egyik vezető embere volt.

várat­ lan mozdulattal felemelte a fejét. a Hegycsúcs árnyékában. ahol nincs kocsiforgalom. aztán hirtelen megtorpant és lehajtotta a fejét. hogy apa kedve-kedélye sosem lett már olyan. Bölcseink régóta tudták. Általá­ ban a poroszkálás is megteszi. gyerekekre végképp nem maradt ideje. a pónik kicsik és a lovasok nevetségesen néznek ki egy ügető pónilovon. hogy bizonytalan lovasát ledobja. Én meg négyéves koromban alig tud­ tam megmaradni a lovon! A pónim. Anya gyakran mondogatta. mint annak előtte. Lingkhor egyik felkapott negyedé­ ben. amikor még alig tudnak járni. hogy amint az idegenek beteszik a lábukat. A GYEREKKOR 13 bi tagjára hárult Tibet kormányzásának teljes felelőssége. hogy nyeregből nyeregre ugranak. Tibet­ ben a felsőbb osztály fiúgyermekeit már akkor lovagolni tanítják. hosszú farkú jószág volt. hogy rosszul lovagolok. hogy szaladt egy keveset. Akkor odaállt mellém és önelégülten nézett rám. és minden utat gyalo­ gosan vagy lóháton kell megtenni. A lovasmesterség nagyon fontos egy olyan országban. Állni tudnak a vágtató ló keskeny fanyergén. hogy a bölcseknek igazuk volt.I. és azt is. A tibeti nemesemberek nap mint nap. a vágtát pedig csak az edzésen gya­ korolják. majd nyíllal és nyílvesszővel. okos. lovat cserélnek úgy. hogy mielőtt földet értem volna. Otthonom Lhászában volt. bozontos sörényű. úgy. Ránk. én különö­ sen dühítem. Úgy tűnt. bebizonyosodott. Cu személyes sértésnek vette. csak arra. a bé­ kességnek vége. egy óriásit szaltóztam.apa szavaival . és Cu szűkkeblűén osztogatott kegyeire bíztak. Nem vágytunk a külvilági „hala­ dásra".„megneveljen vagy betörjön". Most. és apai szeretetet sosem kaptunk tőle. Ahogy tehetetlenül csúsztam előre a nyakán át a fején. órákon keresztül gyakorolják a lovaglást. hogy a nyugat Tibet gazdagsága után sóvárog. Egyik kedvenc trükkje az volt. Döbbenetesen sokféle módot ismert arra. hogy a kommunisták megérkeztek Tibetbe. annak a körútnak a mentén. hogy . mely . Tibetben teokrácia uralkodott. keskeny pofával. mozgó célra lőnek előbb puskával. A tibetiek sosem lovagolnak ügetésben. Időnként a mesterlovasok alakzatot alkotva száguldanak át a síkságokon. Nakkim. hogy meditálhassunk és legyőzzük a test korláta­ it.

Négyszög alakja volt. az idő­ től megfeketedett.és bocsátotta el . A póznák ugyanis nagyon csúszósak voltak a rájuk kenődött jakvajtól.14 HARMADIK SZEM körbeveszi az egész várost. helyettük tehát a falat döntötték le. Valamennyi főnemes gondoskodott környéke sze­ gényeiről. Minthogy a korlátozás tulajdonképpen csak évente egy körmenetre vonatkozik. az abla­ kához járultak a Ihászai koldusok eleségért. kik vagyunk -. ide. Szerencsések voltunk. mint páriákra. aki bejött a házba. a miénk is kétszintes volt az utcai ol­ dalon. A mi házunkat kőből. Három ilyen útgyűra van. Mindenkit látott. Apa négy emeletesként építtette újjá. mint valamennyi ház Lhászában. mely a középső udvarra vezetett. amelyet csak úgy lehetett használni. Erre nem lehetett panasz. és az elítéltek az utcákon kóborolva élelmet kol­ dultak. és nagy belső udvara. a parasztok­ nál fogazott pózna. A nehéz bejárati kapu. és így a körmenetek alkalmával nem nézhettünk el a dalai láma feje felett. Az állatok a földszinten éltek. ellenőrizte a háztartás gazdaságosságát. mert nálunk a földszintről lépcsősor vezetett az emeletre. hosszú időre építették. Tibetben az elítélteket nem vetik meg és nem úgy tekintenek rájuk. mi pedig fent. hogy az ember a sípcsontja épségét kockáztatta. a kínai megszállás alatt. Kemény fagerendáit a kínai megszállók nem tudták betörni. Gyakran megláncolt elítéltek jöttek. mert Tibetben ke­ vés börtön volt. így belátással bántunk azokkal. mert a ház nem nézett a körútra. sok házon a lapos tetőre könnyen szétszerelhető faszerkezetet emelnek tizenegy hónapra. Tudtuk. vagy valahogy így. hogy az éjszaka sötét­ jét átvészeljék. a külsőt. . a házunkat részben szétlőtték és az épület belső fala romba dőlt. Ó alkalmazta . akik sze­ rencsétlenül jártak.ha felfednék. a legtöbb tibeti házban létra volt. könnyen lezuhant a földre. Mikor nap­ nyugtakor megszólaltak a trombiták a kolostorokban. . így nem épít­ het magasabb épületet. Születésem idején.a sze­ mélyzetet. vagy eltávozott. Senkinek sem szabad lenézni a dalai lámára. Éppen e fölött a bejárat fölött volt az intéző irodája. és aki megfeledkezett erről. 1910-ben. leg­ többünket elítélhetnének. Lingkhort főként zarándokok használják.

A fontosabb események előtt tanácsot kértek tőlük és meg­ kérték őket. Tőlünk balra egy kis szentély volt. hogy nálunk kettő le­ gyen. ugyanazt ették. és vissza­ tért a Sok Templom Földjére. A faragott oltár előtt állandóan égtek a jakvaj mécsesek. Nálunk az a szokás. nálunk ízle­ tes az étel. akik naponta imádkoztak.LA GYEREKKOR 15 Az intézőtől jobbra lévő szobákban két szerzetes lakott. Paldzsör nem sokáig lakozott a testében. a nővérem. apának pedig példát kellett mutatnia a tör­ vények betartásában. és elmondhassák az isteneknek. arra az esetre. Jaszodhara és én az épület új szárnyában laktunk. ha az istenek betérnének hozzánk és megszomjazván. hogy minél magasabb rangú egy fiú. hogy az istenek jó­ váhagyják tetteinket. Négyéves voltam és igen gyenge lovas. hogy jobban tudjanak imádkozni. gyerekek: a bátyám. Apa valóban szigorú ember volt. ezért taníttatásom komolyabbra for­ dult. jobbra meg egy tanterem. Az órák hosszúak és változatosak voltak. ez a négyszögnek az úttól messze eső oldalán épült. hogy fia hozzászokjon a kemény fegyelemhez. Háromévente visszatértek a lámakolostorba. Az intézőtől balra a jogász lakott. alkalmatlan a kemény nevelésre. Ott feküdt üres porhüvelye. Jaszo hatéves volt. A kevésbé előkelő nemeseknél csak egy szerzetes élt. Paldzsör. Most én lettem az örökös. A tibetiek na­ gyon törvénytisztelőek. hogy a háztar­ tást megfelelően és a törvények szerint vezetik-e. és mint egyházi herceg gondoskodott arról. helyükre mások jöttek. Még ma is emlékszem. annál . amit a család. imádkozzanak az istenek kegyéért. Amikor meghalt. szenteltvízzel telt tálat naponta többször kitisztították és újratöltötték. én négy. és neveltetése mások szá­ mára is példaként szolgáljon. Hétéves kora előtt eltávozott. melynek mindkettőnket alávetettek. amikor érte jöttek. A szentelt­ víztartóknak mindig ragyogni kellett. A szer­ zeteseket jól táplálták. inni kívánnának. afféle házi „papok" voltak. és a halál emberei elvitték. ott tanultak a szolgák gyerekei is. de a mi helyzetünk megkívánta. A hét. Mi. Házunk minden szárnyában volt egy kis templom. Gyenge fiúcska volt. hogy feldarabolják és a szokások szerint a dögevő madarakkal megetessék. ő ellenőrizte.

Egyenruhát hordtak. hogy lelepleztek volna. elérem egyikőjüket. és a lova­ sok hozzásiettek. Megjelent apám. Összehurkoltam a kö­ tél két végét és belülről egy kampóra akasztottam. Mármint öten. mindettől elvonultan éljen. Cu a földszinten lakott az egyik szobában. hogy biztos ami biztos. te sem tudsz megma­ radni a lovon. A nemesemberek között voltak már ugyan néhányan. és Cu mindig körülöttük nyüzsgött. a felszerelésük teljesen rendben legyen. és miközben az egyik kísérő a felszerelését babrálta. hogy a gyerekek életén könnyíteni kellene.Szóval. ha kihajo­ lok a raktárablakon. hogy távol. le a lóról. mert a démonok esetleg megjelennek és elragadják az em- . szeressük tehát és figyeljünk rá. A nyüzsgésben és a beszélgetésben nem vettek észre. apa ott tartotta húsz lovát. Később nagy örömömre szolgált. nagyon közel a fő­ kapuhoz. Azt kiabálta. és te­ kintettel legyen másokra.16 HARMADIK SZEM zordabb nevelést kap. hogy gúnyolódhattam vele: . Az öve elszakadt. a huszonnégy órából tizennyolcat ébren töltöttünk. a pónikat és az igavonó állatokat. A hatodikat valami hátrafelé húz­ ta. A magasabb osztályokhoz tartozó fiúnak. A tibetiek szerint nem bölcs dolog világosban el­ aludni. Amikor apa kilovagolt. óvato­ san áthúztam egy kötelet kemény bőrszíján. hogy démonok markában van. A lovászok még látni sem bírták. Néuk. amíg fiatal. és ahogy apám megjelent. Elég kemény életünk volt. Az istállók mellett lakott. én a zűrzavarban visszahúztam a kötelet és elinaltam anélkül.vagy ifjúkorban legyünk hát vele könyörtelenek. Egy nap nem volt dol­ gom. Évekig mint rendőrszerzetes sokféle emberrel találko­ zott. csakhogy apám nem tartozott közéjük. odalovagoltak hozzá. hogy megtapasztalja a nehézségeket. és most nem tudta elviselni. Ebben a rendszerben a gyengék elpusztultak. mert fontoskodott és beavat­ kozott a munkájukba. később is majdnem mindent túléltek. Valamilyen oknál fogva ez a hat lovas mindig a falnál várt. ha felnő. Ez volt az ország hivatalos álláspontja is. de akik élve marad­ tak. Rájöttem. akik azt gondolták. ö a következő­ képp gondolkodott: a szegény gyereknek felnőttkorában nincs re­ ménye a kényelemre. minden gazdagság és kényelem megadatik. gyermek. hat fegyveres kísér­ te.

a tiszteleti (honorifikus). aki valamilyen titokza­ tos ügyben az udvaron kódorgott. a tiszteletre méltó Cic-cic sosem jött.I.Tisz­ teletreméltó Cic-cic. amíg be nem végezte a dolgát. . az arisztokraták nyelvét pe­ dig. hogy a határmezs­ gyén át megleljék a helyes utat a másvilágba. gyerekek. ezért szerzetest hívnak hozzájuk. nehogy a démon megszállja őket. összesen körülbelül hatvanan voltunk. hogyan szólítja. Régebben ebédlőnek használták és a hozzánk látogató szerzetesek étkeztek benne. hogy amíg csak lehet. tudatuknál legyenek. A köznyelvet akkor használtuk. még a haldoklókra is vigyáz­ nak. de mikor az új épüle­ tek elkészültek. az asztal vagy egy hosszú pad előtt. a földön ültünk keresztbe tett lábbal. a tiszteletit. mely úgy negyvenöt centiméter . méltóztatnál idejönni és meginni ezt a hozzád méltatlan tejet? Mindegy volt. Az iskolában nyelveket is tanultunk: tibetit és kínait. a helyiségből tanterem lett. A betegeket szintén ébren tartják.és a köznyelv­ ből. A tanterem elég nagy volt.vagy velünk egyenrangúakkal beszéltünk. ha magasabb . ha a szolgákkal vagy a nálunk alacsonyabb rangúakkal. Mi. Senki sem kivétel. A tibeti két külön nyelvből áll. így hívta az egyik szolga: . Előkelő emberek lovát ez utóbbi nyelven kellett megszólítani! Zsarnoki természetű macskánkat például. A GYEREKKOR 17 bért. A csecsemőket is felébresztik álmukból.

Helyette nagy. felmondatta velünk a Törvényeket. kék és zöld. mekkora tartály szükséges. és minden csésze öt­ nyolcad pint. mikor fi­ gyel bennünket. így túl drága ahhoz. amelyet a tengerszint felett 3600-3700 méternyire emelkedő Culahegyen gyűjtöttünk. hogy a készlet egy hétre elegendő legyen? Jaszo nővéremnek gondolkodnia se kellett.Segíts szomszédaidnak! . Nagyon szerettem. azt hiszem. Mi.) . sosem láttuk. mivel ugyancsak drága volt. a puha mészkőben lévő fémes érctől kapták színüket.A Törvény keményen bánik a gazdagokkal. A következőképpen szóltak: . Ha a fametszés* következett. Amint beléptünk a tanterembe. pi­ ros. A számtan miatt sokat bosszankodtam. Én a pirosas krétákat kerestem. Időnként romlott jaksajtot használtunk! Tanárunk egy dologról sosem felejtkezett el. Ha 753 szerzetes közül mindegyik 52 csésze campát iszik naponta. újra elismételtette őket. a fát sem pazarolhattuk. végre magamra találtam. De akárhogy is volt. A Culán sokféle kréta volt. sárga. * A fametszést vésésnek szokták nevezni. harminc-negyven centiméter hosszú palatáblára írtunk. és elég ügyesen csináltam. a kész nyomtatólapot pedig fadúcnak.A jót jóval viszonozd! . mert a tibeti túl kemény és göcsörtös. Tibetben metszett falapokról nyomtatnak.18 HARMADIK SZEM magas lehetett. a „ceruzánk" pedig kemény kréta volt. Indiából hozták. hogy az ilyen példákat megoldja. (A szaklektor megjegyzése. Ettől állandóan szorgalmasan dolgoztunk. Tibet­ ben a papírt házilag készítik. Háttal voltunk a tanárnak. Puha. Jaszo nővérem a lágyabb.Olvasd és értsd meg a Szent Iratokat! . majd mielőtt eljöt­ tünk az iskolából. ezt éles késsel könnyen lehetett vágni. zsírkőszerű anyaggal dolgoztunk helyette. hogy gyerekekre pazarolják. vékony.Szelíd emberrel ne harcolj! . Én azonban ehhez nem voltam elég okos. lilás árnyalatot kedvelte. hogy megértésre és méltányosságra tanítsa őket. gyere­ kek. ezért a fametszést nagy dolognak tartják. örültünk nekik.

hogy a tibeti. (Nyáron délben például 29 fok meleg van. megvártuk hát a megfelelő al­ kalmat. a falakra rögzítették. tényleg ment az ugrás. A gólyaláb otthon készült. hogy vegyünk egy párat. Az élet azonban nemcsak tanulásból állt. a rúd se­ gítségével ugrottunk egyet. Mint buddhisták.) Az íjászat jó mulatságnak számított. Télen sokszor még ennél is nagyobb a hideg. bár a játék is keményen folyt. hogy a legjobb pillanatban kérhessük. de éjszakára mínusz 4-5 fokra lehűl a levegő. A távolugrás más dolog volt. Minden rábeszélőerőnkre szükség volt. a táblákat pedig körbe. A GYEREKKOR 19 . meg kellett győzni a bolt tulajdonosát. hogy jó fát adjon. Egy kis fadarab felső peremére lyukakat fúrtak. így jutottam át a folyókon. az íjpuskát tibeti fából készítettük. és olyat. hogy a többiek olyan sokat lovagoltak. nem szaladhattunk le a legkö­ zelebbi boltba. Aztán ék alakú fadarabokat kellett szereznünk . sosem lőttünk élő célpontra. nem tudtuk kiszámítani. aki használtam a lábamat. amitől a célpont föl-le ugrált. Ke­ zünkben egy több mint négy és fél méteres rúddal nekifutottunk.A Törvény jóságos a szegényekkel. akik megpróbáltak utánam ugrani. és egy hosszú kötelet rángattak. mikor a társaim. merre. .láb­ tartónak. sorra a vízbe pottyantak. de nekem. rendszerint az intézőt. hogy megedződjünk. Legtöbben a galoppozó póni nyergén állva is eltalálták. és nem volt mindig komor. Azt mondogattam. nem kellett a lóval bajlódni. hogy nem volt erő a lábukban. A lányok és a fiatalasszonyok tollaslabdáztak. és megelégedéssel szemléltem.Ne légy adósa senkinek! Hogy mindig szem előtt legyenek. a Törvényeket táblákra vés­ ték. Az íjat indiai tiszafából. én sosem tudtam ilyen soká a nyeregben marad­ ni. ami nem göbös. majd a gólyalábon állva megverekedtünk egymással: aki leesett.I. és azt a célt szolgálta. aztán. Óriásnak öltöztünk. és az izmokat is erősítette. Ez volt a . az lett a vesztes. szélsőséges hőmérsékleti viszonyok közt is életben maradjunk. A jó fa ritka volt és becses. azokba tollakat szúrtak. hogy érzékeltesse velük a könyörületességet. Nagyon szerettünk gólyalábon járni. ha már elértük a kellő sebességünket és lendületet. A szolgák elrejtőztek. pont a megfelelő erezettel.

20

HARMADIK SZEM

„labda", amelyet lábbal tartottak a levegőben. A lányok olyan ma­ gasra emelték a szoknyájukat, hogy rúgni tudjanak. Csak a lábukat használhatták, ha kézzel a labdához értek, kiestek a játékból. A jobbaknak sokszor tíz percig is sikerült újra és újra felrúgni a faszerkentyűt, mielőtt elvétették volna. A legnagyobb érdeklődés Tibetben, de legalábbis Ü-ben, - ab­ ban a tartományban, ahol Lhásza is feküdt -, a sárkányeregetést övezte - nemzeti sportnak is nevezhetnénk. Csak időnként, bizo­ nyos évszakokban engedhettük meg magunknak ezt a mulatságot. Régebben úgy vélték, ha sárkányokat reptetnek a hegyekben, pata­ kokban ömlik az eső, mert az Esőistenek megharagszanak, ezért csak ősszel, a száraz évszakban lehetett sárkányt eregetni. Az év egyes időszakaiban a férfiak nem kiáltoznak a hegyekben, mert az India felől érkező, párával túltelített felhők a hangvisszaverődéstől túl gyorsan szabadulnak meg a terhüktől, s nem ott, ahol kellene. Szóval, az ősz első napján a Potala tetejéről föleresztettek egy nagy sárkányt. Perceken belül különböző méretű és formájú sárká­ nyok lepték el Lhásza egét, amelyek ugrándoztak-tekergőztek az erős szélben. Lárma verte fel a várost. Imádtam a sárkányröptetést, és adtam arra, hogy az én sárká­ nyom az elsők között emelkedjen az égbe. A sárkányt mindenki maga készítette bambuszból. Legtöbbször finom selyem fedte. Könnyen lehetett jó anyagot szerezni hozzá, hiszen a ház számára becsületbeli kötelesség volt, hogy a sárkány kiváló legyen. A do­ bozformát vad sárkányfejjel díszítettük, szárnyat és farkat illesz­ tettünk rá. Viaskodtunk egymással, megpróbáltuk lehozni ellenfeleink sár­ kányát. Abban a reményben, hogy sikerül elvágni a köteleiket és elfogni lehulló sárkányaikat, a magunk zsinegére törött üvegszi­ lánkokat ragasztottunk, és egy részét bekentük enyvvel. Időnként éjjel kilopództunk, hogy felengedjünk egy sárkányt, a testbe és a fejbe kicsi jakvaj mécsest tettünk. A szem vörösen vilá­ gított, a törzs különböző színekben játszott a mélysötét éjszakai égen. Különösképp akkor élveztük ezt a szórakozást, mikor a nagy jakkaravánokat vártuk Lhodzong-ból. Gyermeki naivitással azt hittük, hogy a távoli helyek tudatlan népe mit sem tud az ilyen „modern" találmányokról, s elhatároztuk, félholtra ijesztjük őket.

I. A GYEREKKOR

21

Egyik módszerünk az volt, hogy három különféle kagylót tettünk a sárkányba, s ezek a széltől különös sivító hangot hallat­ tak, amelyek az éjszakában rikoltó, tűzokádó sárkányokhoz hason­ lítottak. Azt reméltük, ez üdvös hatással lesz ajakhajcsárokra, akik a magasban ugrándozó sárkány láttán rémülten fekszenek tábori ágyneműjükben. Erre a gondolatra kellemes borzongás futott vé­ gig a hátunkon. Még nem is sejtettem, hogy később, sárkányrepülő koromban, milyen nagy hasznát veszem majd e gyerekkori sárkányeregetésnek. Akkoriban egyszerűen játék volt csak, bár izgalmas és időn­ ként elég veszélyes játék: óriási, elálló szárnyú sárkányt építet­ tünk, megvolt két és fél négyzetméter is. Egy szakadék mellett, ahol különösen erős volt a légáramlás, a földre fektettük, kötelét a derekunk köré hurkoltuk, aztán amilyen gyorsan csak tudtunk, vágtázni kezdtünk a pónival. A sárkány hirtelen felemelkedett, majd felszállt, egyre magasabbra az égen, amíg csak bekerült a fel­ szálló légáramba, akkor rántott egyet, és felemelkedtünk a lóról: körülbelül három méter magasan repültünk, majd lassan himbálódzva ereszkedtünk le a földre. Néhány szerencsétlen flótás majd­ nem kettészakadt, ha elfelejtette kivenni lábát a kengyelből, de én, aki rossz lovas voltam, mindig időben leestem a lóról, és a felszál­ lás nagyon jó érzéssel töltött el. Bolondultam a kalandért, és rájöt­ tem, hogy ha az emelkedés pillanatában gyorsan meghúzom a zsi­ neget, magasabbra szállok, egypár ügyes rántással pedig másod­ percekkel meghosszabbíthatom a repülés idejét. Egy alkalommal nagyon lelkesen ráncigáltam a zsinórt, a szél is segített, és egy parasztház lapos tetején landoltam, ahol a téli tü­ zelőt tárolták. A tibeti parasztok lapos tetejű házakban laknak, a tetőn van egy kis párkány. Ebben tartják a száradó jakürüléket, amit azután tüze­ lőnek használnak. A ház, amelyre pottyantam, nem kőből épült, mint a legtöbb ház Tibetben, hanem vályogtéglából. Kéménye sem volt, tetőnyílás vezette el alulról a füstöt. Esésemmel felkavartam az ürüléket, és ahogy a kötél keresztülvonszolt a tetőn, a trágya jó része a lyukon át a lakókra hullott.

22

HARMADIK SZEM Minden voltam, csak kedves vendég nem. Megjelenésemet -

én is a nyíláson keresztül értem földet - dühkitörés fogadta, és mi­ után a házigazda elporolt, apámhoz hurcolt újabb kezelésre. Aznap éjjel hason aludtam. A következő nap azután egy cseppet sem üdvös munkára fog­ tak, végig kellett járnom az istállókat és összeszedni a jakürüléket, azt elvinni a gazda házához, és felhordani a tetőre. Nehéz munka volt, még hatéves sem voltam. De rajtam kívül mindenki elégedett volt, a többi fiú jót nevetett, a gazdának kétszer annyi fűtőanyaga volt, mint korábban, és apa megmutathatta milyen szigorú és igaz­ ságos. Hát nekem mi jutott? A következő éjjelen is a hasamon fe­ küdtem, de nem a lovaglástól! Azt lehetne gondolni, hogy Tibetben a gyerekekkel túl kímélet­ lenül bántak. De hát a gyengék számára sehol sem volt hely. Lhásza a tengerszint felett 3600 méterre fekszik, a hőmérsékletin­ gadozás igen nagy. Más területek még magasabban helyezkednek el, ahol az időjárás még zordabb. A gyengék könnyen veszélybe sodorhatják a többieket. A nevelés emiatt volt szigorú, nem pedig kegyetlenségből. A hegyi lakók az újszülötteket a folyóba mártják, hogy lássák, elég erősek-e az életre. Úgy 5200 méter körüli magasságban elég gyakran láttam kisebb meneteket, amelyek a folyóhoz közeledtek, majd megálltak a parton. A nagymama megfogta a kicsit, a család - az anya, az apa, és a szűkebb rokonság - körégyűlt. A csecsemőt levetkőztették, a nagymama előrehajolt és bemártotta a hideg víz­ be, csak a feje és a szája maradt kint. A fagyos hidegben a kisbaba előbb lila lett, aztán kék, végül tiltakozásul sírni kezdett. Halottnak látszott, de a nagymama, akinek nagy gyakorlata volt, kivette a vízből, megszárítgatta és felöltöztette. Ha aztán a kicsi élve ma­ radt, azt mondták, az isteni gondviselés vette kegyeibe, ha meg­ halt, sok földi szenvedéstől menekült meg. És valóban egy ilyen zord, fagyos országban ez a legkegyesebb módszer, még mindig sokkal jobb, ha egypár újszülött meghal, mintha később gyógyít­ hatatlan beteg lenne: Tibetben nagyon gyér az orvosi ellátás. Bátyám halálával tanulmányaim szükségképpen elmélyültebbé váltak, mert hétéves koromban hozzá kellett látnom ahhoz, amit az asztrológusok ajánlottak. Tibetben mindenről a csillagjósok dönte-

LA GYEREKKOR

23

nek, ajakvásárlástól kezdve az ember életpályájáig. Közeledett az idő, éppen a hetedik születésnapom előtt, mikor anyám nagy ün­ nepséget rendezett, amelyre meghívta az előkelőségeket és más magas rangú személyeket, hogy meghallgassák, miként szól a jós­ lat. Anyám kerek arcával és fekete hajával határozottan kövérkés asszony volt. A tibeti nők egy fakeretfélét hordanak a fejükön, efe­ lett úgy szedik redőbe a hajukat, hogy a lehető legékesebb legyen. A kereteket nagy műgonddal készítik, gyakran karmazsinvörös lakkal vonják be őket, és kirakják féldrágakövekkel és j a d e - meg korállberakással díszítik őket. Az erősen beolajozott hajjal lenyű­ gözően néznek ki. Tibetben a nők vidám színekben járnak, sok a vörös, a zöld és a sárga. Legtöbben egyszínű kötényt viselnek, amelyet élénk, elütő, de az alapszínnel összhangban lévő vízszintes csíkok tarkítanak. Bal fülükben fülbevaló lóg, ennek mérete viselőjének rangjától függ, anyám az egyik legelőkelőbb családhoz tartozott, így fülbe­ valója tizenöt centinél is hosszabb volt. Úgy gondoltuk, a nőknek a férfiakkal tökéletesen egyenlő jo­ gokkal kell rendelkezniük, de a háztartás vezetésében anya to­ vábbment, vitathatatlanul ő parancsolt. Egyeduralkodó volt, aki tudja, mit akar, és azt mindig el is éri. Az ünnepséget megelőző izgatott sürgés-forgásban igazán ele­ mében volt. Szervezkedett, parancsokat osztogatott, kigondolta, hogyan lehetne túltenni a szomszédokon. Anyám jeleskedett mind­ ebben. Korábban sokat utazott apámmal, jártak Indiában, Peking­ ben és Sanghajban, így bővelkedett idegen ötletekben. Miután eldőlt, mikor lesz az ünnepség, a szerzetesek vastag, házilag készült papírra (melyet csak a legfontosabb események al­ kalmával használtak) gondosan megírták a meghívókat. Minden meghívó körülbelül 30 cm széles és 60 cm hosszú volt, apa pecsét­ jével ellátva. De minthogy anya szintén az első tíz legrangosabb család egyikéből származott, kettejük közös pecsétjével együtt az övét is rányomták a meghívókra, amelyekre így összesen három pecsét került. Végül is mindez nagyon impozáns volt. Engem ret­ tenetesen rémített a gondolat, hogy az egész hűhó csupán miattam

Szokássá lett félre­ vezető üzeneteket írni. Az ünnepség pompája nagy tiszteletet ébreszt szüleim iránt mondták -. Még manapság is előfordul. A szolgák rekedtre kiabálták magukat. de számomra ez semmit sem jelentett és nem oldotta fel a szorongásomat. majd az írásos üzenet alapján megtá­ madták például a védtelen házat vagy menetet. a padlót felcsiszolták és felkefélték. nem jöttem rá. abba helyezték a meghívót. mert a súlyos kapuk dübörögve kinyíltak. az udvaron pokoli lárma és zűrzavar uralkodott. veszélyes volt járni rajta. Az írásos és szóbeli üzenet kettősségében a múlt él to­ vább. A nagyobb termekben lévő faragott faol- . a lovak nyerítettek. ame­ lyek színesen lobogtak a szélben. Még egy utolsó korty a tibeti sörből. és a hatalmas fekete szelindekek úgy ugattak. egy írottat és egy szóbelit. Mivel egy időben indultak. a botot a családi címer koronázta. sokszor teljesen különböző üzenetet visznek.24 HARMADIK SZEM van. A meghívókat gyönyörű telivéreken lovasküldöncök vitték szerteszét. A házban mindenütt nyüzsgés és felfordulás volt. kis imazászlók díszítették. amellyekkel gyakran csapdába csalták a banditákat. Tibetben a küldöncök két. aztán nagy csörömpöléssel mindenki letette a csup­ rot. A falakat le­ tisztították és újra festették. Réges-régen útonálló banditák tartóztatták fel a hírnököket. és a csapat vad kiál­ tozással elvágtatott. hogy az üzenetek eltérnek egy­ mástól. de mindig a szóbeli változatot tartották hitelesnek. Mindegyik hírnök villás botot tartott a kezében. akiket külön erre az alkalomra fogadtak fel. hogy a társadalmi esemény fontosabb nálam. mint akik megvesztek.

A félig bimbósakat leszedik. a gabo­ na évszázadokig is eláll. A hús egy évig. Nálunk a kamrák tele voltak ilyen hússal. Rododendronvirágot tettetett el. (Azért olyan óvatosan. a szerencsétleneket anyám elé hívták és megparancsolták nekik. és a ha­ gyományokhoz hű családok egyáltalán nem érintkeztek velük. a szárazság tartósít. de ők az „érinthetetlenek" kasztjába tartoznak. amely felbukott a sziklán. Abban az időben több mint ötvenen szolgáltak nálunk. így csak olyan állat húsát eszik meg. de mind annyira csillogott. A vi­ rág lassan növekszik. azt készült felszol­ gáltatni. de ha melegebbre is fordul. százféle színű és illatú virág nő rajtuk. ahol a legszebb virágok nyíltak. hogy azok is szépen mutassa­ nak. ügyelve arra. A szolgák általában nyomorultul érezték magukat. A buddhisták nem ölhetnek. A réseket színes anyaggal töltötték ki. Anyám eltökélte. majd nagy üvegbe teszik. A szolgák hetekkel az ünnepség előtt kilovagoltak a Hi­ malája lábához. Tibetben a rododendronfák hatalmasak. Még az udvaron is addig kaparták a köveket. ott parancsot osztogattak. hogy a tiszta ruhák közül is csak a legtisztábbat vegyék fel. Tibet természetes hűtőszekrény. néhány ezüstből. míg úgy ragyogtak. hogy az üvegben ne maradjon semmi levegő. A konyhában is óriási sürgölődés folyt.I. és igen óvatosan megmossák. itt kifogásoltak valamit. Azután a virágokat egyenként méz és víz keverékébe mártják. a többieket a jövendő eseményre fogadták fel. hogy a virág minden részét érje a fény. Anyám és a főintéző fel-alá rohangáltak. és sok új mécsest is kiraktak. Akkor az üveget lezárják. Mikor mindez elkészült. Vannak mészárosok is Tibetben. és a víz-méz keveréktől megtelik nektárral. Nagyon-nagyon hideg és száraz az időjárás. Állandóan dolgoztat­ ták őket. Néhány aranyból volt. mint az újak. mert a legkisebb karcolás tönkreteszi az egész virágot). de mind szívvel-lélekkel végezte dolgát. az étel majdnem korlátlan ideig tárolható. hogy ritka és drága csemegékkel kínálja majd a vendégeket. és heteken át minden áldott nap kiteszik a napra. melyik melyik. miközben rendszeres időkö­ zönként megfordítják. A GYEREKKOR 25 tárokat szintén letisztogatták és újra lakkozták. hogy alig lehetett megkülönböztetni. . vagy amelyet véletlen megöltek. rengeteg fogást készí­ tettek.

de nem alkalmasak a campafőzésre. és a szakács csak találgathatott. szintén Kínából hoz­ ták. és sót. az árpát először aranybarnára pörkölik. akik egész életük­ ben .az első étkezéstől az utolsóig . aztán megtörik. sem a pontos keverék elkészítéséhez. hogy kiszáradjanak és ropogósak legyenek. hogy én voltam a tettes. . Sokféleképpen készítették. majd az így kapott lisztet is megpirítják.Tíz jakot és borjút vehettünk volna azon az összegen. A főzetet addig kavarják. Valaki azt mondta. A nők jók a takarításra. Kiváltképp a frissen nyíló sárgászöld végekért ra­ jongtam. sosem tudta bebizo­ nyítani. egyszerűen megromlott. Szerintem borzalmas volt: lenyelni merő megpróbáltatás. én nyersen. különösen azért. mert mire Tibetbe ért. és levest csináltak belőle. hogy havasnak látsszanak. Sok bambuszrügyet még főzés előtt megszabadítottam így a javától. vajas teával. mert túl költségesnek találta ezt a csemegét. de ne veszítsék el se a zamatukat. és persze néhány más dologra is. Nem szépítve a tényeket.négyzet alakúra nyújtják. boraxot meg jakvajat tesznek hozzá íz­ lés szerint. Kis cukrot is hintenek a szirmokra. végül megfűszere­ zik annak reményében. se a szépségüket. Vannak. a szakács is a végeket szerette.26 HARMADIK SZEM Van. A nők nem értenek a campa kavarásához. végül egy tálba rakva felöntik forró. de a háztartáson belül ez egyébként is rám tartozik. lelki­ ismeretesebbek. a fecsegésre. Kedvencemet.csak campán és teán élnek.mondta. amibe ezek a szép kis virágok kerültek . csipetnyi sóval szeret­ tem a legjobban. amíg tésztasűrűségű lesz. hogy a „cápauszonyleves a legnagyobb ínyencség a világon". Kicsit vesznek ebből. Árpából készül. . . Anya válasza jellegzetes női válasz volt. aki fogyasztás előtt szereti kivenni és levegőre tenni őket. még maga a tulajdonos sem ismert volna rá. Szeletelve szállítot­ ták Kínából.a campát . A férfiak alaposabbak. hogy jó lesz. A másik különlegesség a cápauszony volt. aztán beleaprítanak valamennyit abból. A campa a tibetiek legfőbb eledele. de sokak számá­ ra ettől még finomabbnak tűnt. és ezért jobb szakácsok. Apám morgott. Tibetben a szakácsok férfiak. A készítményt . a zamatos bambuszrügyet. Nagy kár.Ne légy bolond! Díszes ünnepséget kell rendeznünk.

Ereje megtette a magáét. Az olyan ügyetlen munkások. de a nyaka Timon kezében. tönkretehették a vajat. a levegőben maradt. az erőlködéstől kidagadtak az erek a nyakán. A félig kész vaj egy része kifröccsent. Ez volt az egyetlen alkalom. Egyszer csak valaki megszólalt: . mindenféle viszonyok között el lehet tengődni rajta. de nagyon tömör. A tejjel telt tömlőt felemelték és ráejtették a kőre.hallatszott. esetleg azért. ha nem elég óvatosan bántak a tömlővel. hogy ne folyjon. a fülébe és a hajába. A campa önmagában unalmas. mert azt hitte. kőcölöpök álltak ki a földből. Aztán az egészet föl-le mozgatták. mint amilyen Timon is volt.I. egyenesen bele az elképedt Timon arcába. Beszívott „huhhhh".tízen lehettek. Kétszer olyan gyorsan dolgozott. Emlékszem az egyik nagydarab emberre. Akár­ milyen magas helyen. Egyhangú dolog volt nézni és hallgatni amint a szolgák . amikor felemel­ ték. és megkötötték. aki az erejét fitogtatta. Lehet. mikor leejtették őket. a szájába. és a szétfolyó vajba esett. a tömlő a cölöpre esett. hogy a méregtől nem jött ki hang a torkán . egyre lassabban megy a munka. A helyiségben.nem mondhatnám. vagy túl régi volt. ez jelentette a „köpülést". és püfölni kezdte szegény Timon fejét. és ernyedtebb „uhhh". de még különböző díszesebb formákat is gyúrnak belőle. hatalmas lapátkezével megragadta nyakánál a tömlőt. Ha nem figyeltek eléggé. A szolgák közül néhányan a campát.vagy kecsketejjel. felfordították.odalett a vaj -. a szőr lejött a belsejéről és a vajba keve- . Timon.órákon át verik a tömlőket. mindenesetre letépte a szakadt kecskebőrdarabót. a szemébe. ötven liternyi aranyló zsira­ dékkal. belül szőrös kecskebőr tömlő volt. Egyszer-egyszer. A GYEREKKOR 27 cipót. a nyakát megtekerték. mint a többiek. Timon megcsúszott. kire­ pedt. amíg csak kész nem lett a vaj. Megtöltötték jak. felemelte és levágta. befedve kb. Végigcsurgott a testén. mikor szótlannak láttam. A köpű nagy. néhányan a vajat készítet­ ték . hogy nagyon higiénikus körülmények kö­ zött. hogyan ütik a tömlőt a kiálló kőhöz.Öregszel. tápláló étel. hogy a szerencsétlen flótás fuldoklik. Anyám beszaladt a zajra. ahol a vajkészítés folyt. Timon dühösen felmordult.

A lámakolos­ torokban és a templomokban számos szerzetes egész életét az ál­ latokért való imádkozásnak szentelte. milyen igényes háztartást vezet. Az adósságot imával egyenlítettük ki. A vajat ilyenkor fél­ retették. Sok szerzetes. de a szőrcsomóktól mindenki idegenkedett. Nálunk az volt a dolguk. Az elégedett. Tibetben úgy hittük. mintha csak azt mondaná: „na. A legtöbb keleti közösségben nem szé­ gyen a koldulás. hogy hosszú utazás előtt a lovakért imádkozzanak. akik felolvasztották és átszűrték egy ruhán. Tibetben a koldusok sosem szűkölködnek. hogy ne fárad­ janak ki túlzottan. mint mondjuk a jótékonysági célú gyűjtést más országokban. egész úton kéreget. kitér az ajándékozó útjából. de azt mondta. de megöltünk egy állatot és megettük a húsát. rossz. Vándorló szerzetest megetetni jócselekedetnek számít. A házunkban tartózkodó két szerzetes szintén kivette részét a jövendő esemény előkészületeiből. ezáltal gondoskodtunk róla. hogy a szom­ szédok megtudják.28 HARMADIK SZEM redett. az csendesen állt egy helyben. nem tartják rosszabbnak. A lovak sosem dolgoztak két napot egymás után. nagyon jól megélnek a „szakmai fogások"-ból. hogy győ- . Odamentek a kamráinkban tárolt állati tetemekhez. amelyekben a kamrabeli testek lakoztak. Ha valamiért olyan mént választottak ki. Nekik tették félre a rosszul sikerült ételeket is. A kéregetés elfogadott dolog. miközben egyik lámakolostorból a másikba megy. mécsesekhez használták. mozdulni sem volt hajlandó. és imádkoztak azoknak az állatoknak a lelkéért. a szomszédok pedig látták. Ugyanez vonatkozott az igavonókra is. és elhíresztelték. Mikor a nyerget végre levették róla. ha egy-két tucat szőrszál került a vajba. örülök. Ha egyik napon lovagoltak rajtuk. milyen finomat ettek. mely az előző nap kilovagolt. kicsit megrázta a fejét és elfordult. hogy milyen finom ételt kaptak. jóllakatott urak azután végigjárták a házakat. mert azt reméltük. a következőn pihentették őket. A koldulásnak is megvannak a szabályai: ha valaki ajándékot kap. jó ételt adott a kéregetőknek. És az állatok tudták ezt. Senkit sem zavart. hogy ha véletlenül is. Ha valaki azt akarta. adósai vagyunk. vagy szétosztották a koldusok közt. és jó ideig távol tartja magát. hogy a következő földi életben magasabb létformában szülessen újjá.

élőlények. Ezután térdre borultak. és mindegyik egyre magasabb létformában születik újjá.I. A mi szolgáink is részt vettek a játékban. minden erejüket beleadták abba.Egyszer közbeszóltam és teljesen megszégyenültem. akik hasznos célt szolgálnak. aztán lefeküdtek és megpróbáltak rágurulni a rakományra. akárcsak az embereknek. A harmadik macska nagyon tekintélyes matróna volt. A buddhista hit szerint minden állatnak. A szamarak még rosszabbak voltak. Legyünk tapintatosak és borítsunk fátylat a fájdalmas jelenetre. míg megrakták őket. . Értelemszerűen Younghusband-nek hívtuk.Szegény ember. Egymás szavába vágva a küldöncök köré gyűltek. hogy a macskanépesség száma ne fogyatkozzon. Nagyszerű ember! . és szigorú fegyelmet tartott az egerek között. hogy a végső vágta előtt pihent egy kicsit. A meghívókra gyorsan megérkezett a válasz. Öregecske volt. ami ezután következett. Megvárták. anyát követte szobáról szobára. A második macska a konyhában lakozott. Az egereknek nagyon óvatosan kellett közle­ kedniük. Egyikük az istállókban lakott. . majd a földre roskadtak páratlan színpadiassággal érzé­ keltetve. Láttam. A tibeti állatok nem dédelgetett kedvencek. és remek étvágya ellenére úgy nézett ki. hogy a Rámpa ház meg­ kapja az üzenetet. de nem is rabszolgák. Anyja 1904-ben megijedt a Younghusband-expedíció fegyvereitől. lengetve a villás botokat. nem így volt. A hírnökök lekapták az írást a botról.Nem. velünk lakott. A GYEREKKOR 29 zött az igazság". amilyen gyorsan ideért! Semmi kétség. és ne legyen belőlük macskaeledel. mint egy négylábon járó csontváz. ezek állandóan szolgálatban voltak. hogy egerek maradhassanak egyáltalán. majd kiugrott a szíve a sietségtől. és zihálva átadták a szóbeli üzenetet. és a kölykök közül csak a mi konyhai macskánk maradt életben. Vágtatva jöttek a lovasok. Az anyai köte­ lességtudás példájaként mindent megtett. Az intéző lejött a szobájából. . Három macskánk volt. valójában minden teremtménynek van lelke. és egy kicsit együgyű. Ha éppen nem volt elfoglalva a kicsinyek szoptatásával. Kicsi volt és fekete. majd idő előtt szült. hogy megtisztelje a főurak küldönceit. a csodával határos. és akiknek. jogaik vannak.

Ennek a napnak kellett kijelölnie szá­ momra az ösvényt. óri­ ásfejű sárkányokat készítek. mint a madár.30 HARMADIK SZEM Végül elérkezett a nagy nap. Még csak az első napsugarak kukucskáltak a távoli hegyek mögül. . sokkal jobb. Kedd Lobszang Rámpa? Szavamra. a szüleim neveztek el így. Hétéves koromban hajós akar­ tam lenni. . vártam. mert favázra feszített jakbőr csónakot használnak. már nem ugorhatok ki az ab­ lakon. hogy megszökjek. amikor az egyik szolga berontott a szobámba. és rengeteg a tennivaló. De várjunk csak! Tényleg így volt? A hajósok alacsonyabb kasztba tartoznak. Sárkányrepülő leszek. amelyen egész életemben járok majd. Én kedden születtem. Mi mást tehettem. Tibetben a gyerekeknek két nevet adnak.Vajon ez vár rám? Csak órák múltán tudhatom meg. mint lefelé sodródni az áradó folyón. A sorsomról döntenek. az igen. De ha egy fiú kolostorba vonul. legyek sárkányrepülő. ragyogó szemű. és csodálatos.) Talán az asztrológusok azt mondják.Micsoda? Még nem vagy fent. annak meg követni kell a hagyományokat. Hajós? Alacsonyabb kaszt? Nem! Hivatásos sárkányrepülő leszek. Kelj fel! Félrelöktem a takarómat és felkeltem. Az jobb. a második Lobszang. (Nem. apa hamar utánam küldené az embereit. végül is egy Rámpa vagyok. . amelytől annyira rettegtem. hétalvó vagy. az elsőt a születés­ napja után. mert az ember szabad. Az asztrológusok ma hallatják hang­ jukat! Talán kicsit későre hagytam. Négy óra van. és nekem nincs választásom. Különben is. Az a nap. ezért első nevem a Kedd lett. akik visszahoznának. kap egy „szerzetesnevet" is. aki a negyven mérföldnyire lévő Cangpo folyón rin­ gatózik és himbálódzik.

Végül ez a szerencsétlen akármi a fejemen olyan merev lett. az utolsó simítások. Azt kívántam. Julgye! Ha nem hagyod abba. Apám. mindenütt jelen volt. lecsavarod fejem.Jaj.megszólalt egy gong.Maradj nyugton. mint egy remete. hogy a gyüleke­ zőhelyre szólítson.De Julgye. mint egy kővé fagyott jak.Második fejezet A GYEREKKOR VÉGE . Anyám úgy rendezte. hogy a Dzsokangba. anya.Oh. és úgy ragyo­ gott. . meg velem együtt még öten. a Ihászai „székes­ egyházba" menjünk: a soron következő eseményeknek nyilvánva­ lóan vallásos hangulatot kellett adnunk. Tíz óra körül . máskülönben tiszteletreméltó anyád megnyúz. elvonulva a felfordulástól. mint egy negyvenéves. én ugyancsak vona31 . ne légy olyan durva. olyan ko­ pasz leszek. . Jaszo.Tibetben rugalmasak az időpontok . Még az utolsó parancsok. Néha már azt hittem. akár a forgószél. Kedd Lobszang! A varkocsodnak egyenes­ nek és fényesnek kell lenni. letéped a fejemet. és mindenütt izgatott hangok! A nálam két év­ vel idősebb Jaszo úgy nyüzsgött. Anyám. Szóval. ott ültem a földön egy makacs férfi szolgával. mint holdfény a tavon. bárcsak vele lehetnék. nem tudok ilyen aprósággal törődni. Valamennyien megnyergeltük a pónilovakat: apa. több anyám van. bezárkózott a szobájába. sietek. aki a varkocsomnál fogva húzott felfelé. jelenést látok. .

Megfordultunk a Lingkhor úton. akikben a sóvárgás netán legyőzné az áhítatot. . apa közéjük tartozott. Joggal mondhatom.hogy látni lehessen. A falak mentén isteneink aranyszobrai álltak. bárki folyamodhatott hozzá.kis házak. A zarándokok áhítatosan vonultak a „belső körön". Egyeduralkodó volt. és fél óra múltán ott álltunk a Dzsokang előtt. az országban . kagylók recsegése hallatszott. . a láma gondoskodott arról. A székesegyház 1300 éve fogadta ezen a helyen a hívő­ ket. fémlemezek védték őket azoktól. saját érdekében sohasem.talán kivétel nélkül . a kommunisták megszállják majd Tibetet és a szabad­ ságnak bealkonyul. gongok hangja szólt. Az állam és az egyház. de kizárólag az ország érdekében használta mind­ ezt. s hogy a papi tudomány ne menjen feledésbe. nagy lyukú -. A legis­ mertebb istenek szobrát majdnem ellepték a drágakövek és gyé­ mántok. néhányan sajátos tanításban részesültünk. aztán a Kjicsu síkság mentén lovagolva magunk mögött hagytuk Sö falvát. és akár könnyű nyári felhő a hegy gerince körül. Az imádkozást befejezve. többes szám!) léteztek Tibetben. tudta előre. Körbejártuk mi is a belső kört. akiknek léptei többcentis csatomaszerű mélyedéseket vájtak a kövezeten. Ha a beadvány vagy a kérés tisztességes volt.mindenki szerette vagy mé­ lyen tisztelte. sötét mélyedésekből csengettyűk. Erős.a zarándokok csalogatására . Csak néhány kiváltságos látogathatott ide. a Potala alatt. és imamalmok százait pörgetve szakadatlanul ismételték a mantrát: „Om mani padme hum!". megfeketedett gerendák tartották a tetőt. Idő marta. Érdekes lehet. amelyeket a kegyükért esdeklő jámbor hívők hordtak oda. A templom kö­ rül .32 HARMADIK SZEM kodtam. felmentünk a templom lapos tetejére. füstölők nehéz szaga ke­ ringett a levegőben. élt a hatalommal és az uralko­ dás eszközeivel. hogy milyen kormányzati formák (igen. hogy a kérést teljesítsék és az igazságtalanságot orvosolják. Kis. elhaladtunk a 120 méter magas és 360 méter hosszú épülethegy. A tömör arany gyertyatartókban 1300 éve nem aludtak ki a gyer­ tyák. Bár sok-sok évvel később történt. a Legfelső Fellebbezési Bíróság feje a dalai láma volt. üzletek és bódék so­ rakoztak. ahogy a hagyomány megkívánta.

akiket miniszterelnököknek is ne­ vezhetnénk. úgy tűnt. az északi Csang. és felelősek voltak az egyház és az állam integrálásáért. A GYEREKKOR VÉGE 33 A dalai láma után két tanács következett. Az első. Északra és délre hegy­ óriások emelkedtek. Ha a királyt leütik. ahogy gyakran nevezték és Sigace úgyszintén -. A nemzetgyűlés.itt található Lhásza. Öt tartomány volt: Ü-Csang . a dalai láma egyre na­ gyobb hatalomra tett szert. nem létezik rajta kívül másik világ. Az alacsonyabb szinteken sok-sok lámako- . Csak válságos helyzetekben találkoz­ tak. amikor az angolok megszállták Lhászát. A templomból csodálatos kilátás nyílt. a legtekintélyesebb Ihászai családok és lámakolostorok képviselői. hogy az or­ szágot összetartsa. Minden egyházi ügy eléjük került. hogy az Ékességes gyá­ ván „megfutamodott". a nyugati Gartok. három világi és egy egyházi személyből. és egyre inkább a tanácsok meg a nem­ zetgyűlés közreműködése nélkül kormányozta az országot. Ezután jött a minisztertanács. nem tudják. a főváros. ezért említettem a „kormányokat". a Ihászai folyók csörgedező vize. A nemzetgyűlés ritkán ült össze. és a véleményeket a dalai láma elé terjesztette. láma státuszú tagja volt. Országügyekkel foglal­ koztak. fák­ kal tarkított Ihászai síkság nyújtózkodott. vagyis az egyházi tanácsnak négy. körbefonták a völgyet. de ezekben az idősza­ kokban igen jelentékeny szerep hárult rá. Víz szikrázott a fákon keresztül. mert valójában azok voltak. és a dalai láma Mongóliába menekült. Akik gyávasággal vádolják. ha a tartományok vezetői is jelen voltak. akik Őszentsége után a láma. Nem futamodott meg. Keletre a bujazöld. miről beszélnek. a játszma elve­ szett. A nemzetgyűlést kö­ rülbelül ötven férfi alkotta. Ezzel kapcsolato­ san sok nyugati furcsamód azt gondolja. ame­ lyet sosem kormányoztak jobban. Nélküle nem lett volna miért harcolni: biztonságos helyre KELLETT mennie. A mi „királyunk" a dalai láma volt. Ahogy múltak az évek. A tibeti háborúk sakkjátszmához hasonlíthatók. amely szintén négy tagból állt.H. meg­ közelítően 400 főre növekedett.és apácakolosto­ rokért feleltek. a keleti Kham és a déli Lhodzong. „összekötő tiszt"-ként működött a két tanács között. Két magasrangú tisztviselő. mint például 1904-ben.

utóbbit a Gyógyítás Templomaként ismerték. Felettünk habkönnyű felhők úsz­ tak az égen.Buddha köpenyének foltjait idézve . Különböző ügyekkel foglalkozó szerzetesek nyüzsögtek min­ denfelé.34 HARMADIK SZEM lostor volt. kissé keletre apácakolostor könyökölt a halotti tetemek szertartásmestereinek a telkeibe. a hóborította. zarán­ dokok mormolása a buddhizmus egyik legszentebb kegyhelyén. ahol majdnem min­ dent meg lehetett kapni. Az 1200 éves Nészár kolostor szerze­ tesei rendesek. Sivítás.az övéket is foltok tarkították. Aztán felhangzott a dobok dörgése-morajlása és a trombiták ara­ nyos hangja. még közelebb a kincstár. Magasabbra. zsoltárokat énekeltek. távoli hegyek tiszta fehérje még jobban kiemelte szépségét. az idősebbek mély basszusa meg a növendékek szopránja.az érzelmek delejes szálai mintha csak behálóztak volna. Mellettünk. Az ég mélybíbor színű volt. akik láttak már tibeti szerzeteseket. akiken sok arany fénylett. magában a városban megbújva a székes­ egyház északi falánál a tanácskozóterem látszott. vagy akik meggyszínű ornátust viseltek. azt remélve. és foltjaik világosabb árnyalatúak! . körötte a kereskedők bódéi és a piac. Mindannyian vagy legalábbis majd­ nem mindannyian hasonlítottak egymásra: lehetett akármilyen új a ruhájuk . Messzi földről érkeztek. Közelebb. Külföldiek. vagy láttak képeket róluk. tompa dobbanások . rikoltozás. Néhányan állatokat vezettek. Azok. néhányan sárga. hogy is­ teni áldásban részesülnek. a meredek lejtőkön kis remetelakok gub­ basztottak. néha megjegyzést tesznek a „foltozott külső­ re". de mindig megújuló látványt. mások vörös csuhában. A két hegy közt a hideg reggeli fényben a nyugati kapu csillogott. a Potalából jöttek. Az életmen­ tés nagy erény . Legtöbben a vö­ rös köpenyesek voltak. szerzetesek hangja szállt felénk. ezeket mészárosoktól mentették meg és ritka pénzért vették. a Potala és a Csakpori de­ rengett. Amint ott álltunk és néztük a régi. A foltok a ruházat részei. ők „egyszerű" szerzetesek.a megmentő becsületére válik. Nyugatra a két testvérhegy. ajándékokat hoztak. a rendőrszerzetesek sötét barnásvörösben sürgölődtek. A székesegyház kertjében szüntelen morajlás hallatszott. A növendékek fehérben.legyen állatról vagy emberrel szó .

sok ilyen aranykabátos figurát láttunk. mint ez is volt. mit csinálnak ép­ pen a szolgák. A személyes kíséretében lévő szerzetesek vagy magasrangú lámák számára megengedett. A csodálatos. Az arany szent szín Tibetben. A sötét barnásvöröst téglavörösre. amint a kopjazászlókat lengető felfegyverzett lo­ vasok személyében megérkeztek az első vendégek. fülsiketítő bőgésével telt: hangoltak a zenészek. olyan alkalmakkor. de ami anyám számára a „nagy nap" volt. . Az udvarban. Sietnünk kell. hogy a gyapjút hogyan festik. Trombitákkal. gongokkal és dobokkal megrakva.min­ dig ragyogó. és a látogatók üdvözlésére mindkét oldalon szolgák sorakoztak. még ez is „vörös"-nek számít. aztán ettünk valamit. A kertbe vezették őket. Később már nem lesz időnk az evésre. mintha egy művész fehér ecsetjével megérintette volna a menny kárpitját. klarinétokkal. Némely. zörögve-csörömpölve megérkeztek a muzsikusszerzetesek. hogy megfelelő hangulatba kerüljenek. a vendégek tele­ eszik magukat és elégedettek. de a szegényháziak gyomra üres marad. selyemsálakat hoztak. bíborszínű égen lehelletfinom bárányfel­ hők fodrozódtak. és a dalai láma hivatalos színe. ne po­ csékoljuk az időt. a Potalában alkalmazott . Tibetben ezzel köszöntik a látoga- . Az intéző mellett két helyet­ tese állt. ha arra gondolok. Ahogy átnéztünk a Dzsokang tetején. Akkor tekin­ tetünket a lobogó imazászlókra és a templom gyönyörű kupoláira emeltük.Türelmes pónilovainkkal végig­ csörtettünk a Lingkhor úton. Anyám megtörte a varázst: . minden lépéssel közelebb ahhoz. óriási zsivaly támadt. amelynek renge­ teg árnyalata van aszerint. hogy erőt gyűjtsünk a soron következő eseményekre. Nya­ kuk körül cintányérok lógtak.Nos. A következő fél óra a trombiták szörnyű harsogásával.hivatalnok-szerzetes a vörös köntös felett ujjatlan aranykabátkában jár. A kapukat szélesre tárták. A GYEREKKOR VÉGE 35 A szerzetesek a rend vörös köpenyét hordják. hogy a szokásos vörös köpeny felett egy aranyat is viseljenek. Reszketek. Otthon anyám még tartott egy utolsó ellenőrzést. ezért mindig tiszta.II. amit magamban „a legnagyobb megpróbáltatásnak" neveztem. Tudtuk jól. Beszélgettek és sört kértek. de a főtisztviselők közül alig valakit. .

Intézőnk. aztán a Potala árnyékában ráfordultak arra az útra. A dalai láma csak elsőrangú sálakat ad és kap. az adományozó. leveszi a csuklójáról. tovább­ adta bal oldali segédjének.36 HARMADIK SZEM tókat vagy egymást. Lovaikkal végigdobogtak a Lingkhor úton. Még na­ gyobb megtiszteltetésnek számított. Az adományozó kicsit meghajol. hogy az ember egész élettörténete a tenyerére van írva. és távolabbi helyekről. Jöttek a szomszédos uradalmakról. jobb és bal oldalán egy-egy emberével a bejáratnál állt. Meghajolt az újonnan érkezők előtt. Éle­ tem későbbi szakaszában kétszer ért ilyen megtiszteltetés. le­ térdel és kiölti a nyelvét (Tibetben ez olyan. mely csak a mi házunkhoz vezetett. hogy megóvják a portól és a széltől. Az intézőnek és embereinek egyre több dolga akadt. A tibetiek szilárdan hisznek abban. máskülönben sértést követnek el. aki az ajándékot kapja. Ha az ajándékozó alacsonyabb rangú. Lhásza váro­ sából. Az ajándé­ kokat mindig a megfelelő khatával együtt adják át. jól hátrahúzódnak és kinyújtják a karjukat. A hölgyek. átvette a sálakat. ha ezenközben a tenyerét is felmutatta. ugyanígy a szerencsekívánatokat tartalmazó leveleket is. így a dalai láma ezzel a gesztussal legbarátságosabb szándékát fejezi ki a másik iránt. Minden khata többször ke­ rült elő. és az is. aztán odaadja egy szolgának. ügyelni kell arra.a nevük „khata" -. akiknek hosszú utat kel­ lett lóháton megtenniük. A dalai láma. Az ajándékozás módszere a kö­ vetkező: ha egyenrangúakról van szó. miközben a jobb oldalitól megkapta azt. bőrből készült maszkkal fedték az arcu­ kat. a nyakra helyezett sálra hármascsomót kötött vörös selyemszállal. ez utóbbi pedig az adományozó nyakára teszi a sajátját. Nyolcféle sálkendőt használnak . A kormányban az egyébként szokásos fehér kendők helyett sárgát használtak. Az álarcra gyakran ráfes- . megfordítja. rengeteg vendég érkezett. mintha az ember megemelné a kalapját) és a megajándékozott lábára rakja a sálat. és a másik csuklójára helyezi a khatát. hogy mindig a megfelelő minőségűt adják ajándékba. ha igen nagy tiszteletben akart részesíteni valakit. amellyel a köszöntést viszonozhatta és a vendég rangjától füg­ gően csuklójára vagy nyakára tehette. Az szintén meghajol.

Ezeket fel kellett vonultatni. hogy tömérdek ruhaneműjük és drága ékszereik legyenek. Rö­ viden. A legváratlanabb helyekről bukkantak elő. majd bevezették egy nagy terembe. a tibetiek általában sokkal kényelmesebbnek tartják a párnát. a haja a legújabb divat szerint fésülve. „csüng" lányt. Néhányukat anyám tartotta szóval. Céljához érkezve. a hölgy levette álarcát és köpenyét. ezen a napon tényleg útban vol­ tak. A legelőkelőbb családokból kb. mint a széket meg a magas ágyat.II. . így vagy úgy. széles­ ségű és korú nők. Elvegyültek a vendégek között. és tulajdon­ képpen segítettek anyának a háziasszonyi teendőkben. úgy viselkedtek. annál szebbnek és fiatalabbnak mutatta a maszkbeli képmás. Úgy tűnt. hogy új ruhát és ékszert vegyenek föl. vas­ tagságuk úgy 22 centiméter. közben a nap folyamán többször. aztán leültek és meg­ ittak jó néhány csésze vajas teát. majd kimentek. A házban nagy volt a nyüzsgés. felfogadtak manökennek néhány ún. Hogy a dolog még bonyolultabb legyen. és egy percet sem haboztak. hogy megkérdezzék az éppen arra haladó szolgától. legalább ötször-hatszor átöltöztek. párnákon ülünk törökülésben. a házat elárasztották a különböző magasságú. Minél öregebb volt a hölgy. Annyi pedig bizonyos. mint a nők bárhol a világon. Alvásra ugyanezeket a párnákat hasz­ náljuk. negyven hölgy jött a kíséreté­ vel. Tibetben nincsenek székek. de mivel a bemutató sok öltözéssel és átöltözéssel járt volna. A GYEREKKOR VÉGE 37 tették viselőjük legjellegzetesebb vonásait. vizsgálgatták a bútorokat és az értéküket találgat­ ták. a többiek körbe-körbe sé­ táltak a házon. Az újonnan érkezőket vajas teával kínálták. a nők egy másik cso­ portja is megjelent: a csüng lányok. mennyibe került ez-meg az. Szerintem borzalmasan nézett ki. a párnák négyzet alakúak: körülbelül 75 cm-esek. csak akkor összerakunk néhányat. Jaszo nővé­ rem új ruhában parádézott. A raktárakból egyre több és több ülőpárna került elő. A lányok anyám ruháiban jártak föl s alá. Mindig elbűvöltek ezek a festett arcok. Itt üdítőket szol­ gáltak fel. melyet ebédlővé alakítottak. de hát én mindig elfogult voltam a nőkkel. vagy hogy mennyit ér. az ünnepség valódi kezdetéig ezekből lehetett választa­ ni. Az előkelő hölgyektől Tibetben elvárták.

semmi bajuk sem esett. Pár kisebb fiú is nézte a mutatványt. lábán pedig vér­ vörös talpú. Szörnyű zuhanással egyenesen a többiekre esett. hogy megnézzék a műsort és meghallgassák a zenét. hogy utánozzák. A kertben jó néhány hölgy kíséretében feltűnt anyám. Rögtön utána valami eldugott helyre ro­ hantak. vörös szegéllyel díszített hosszú szárú hófehér nemez­ csizmát. hozattak egy akrobatacsoportot. egy társuk felmá­ szott rá és a tetején fejenállást csinált. De valamennyi­ üknek kemény feje volt.38 HARMADIK SZEM A férfiakat jobban érdekelte a kerti szórakozás. I . Anya különös gonddal öltözött erre az alkalomra. Hárman feltartottak egy kb. négy és fél méteres póznát. Ez utóbbi nem volt nehéz. ó' meg szaltózott és macska módra talpra esett. Majdnem bo­ káig érő vörösesbarna jakgyapjú szoknyát viselt. Hogy csipetnyi mulatsággal fűszerezzék. Kijöttek. Találtak egy két-három méteres rudat. a legmerészebb felmászott és megpróbált fejre állni. Ekkor kirántották alóla az egészet. és így néhány tojás nagyságú púptól elte­ kintve. fel­ tartották. a zenészek már jól felöntöttek a garatra a sok-sok tibeti sörtől.

ékszert és díszeket vásárol a feleségének. úgy jellemeztem volna. máskülönben el­ szakadt volna. kicsit olyan mint apa egyházi ruhája. A nyakában aranylánc lógott. Egyik fülén hosszú korallánc függött. . nagyon szerencsésnek tartották).II. ahogyan a lugasokra kúszó futórózsa. vagy csoportok­ ban társasági ügyekről beszélgettek. A vendégek sétálgattak. hogy a „jódos kötszer" színéhez hasonlí­ tott. Sok ék­ szer volt rajta. mikor már az orvoslást tanultam. a másikat apa családjától kapta..Igen kedvesem. Olyan nehéz volt.. Szűzanya módra elválasztott haja egy fakeret fejdíszen nyugodott. ezeket min­ dig magán viselte. Bíboros selyemblúzt vett alá. akiknek elég hajuk volt ennyi copf­ hoz. és azokat az asszonyokat.ritka megtiszteltetés . s a színeket úgy válogatta össze. sáfránysárga árnyalatba ment át.? És így tovább. Később. Akkor kapta őket.a dalai láma adta neki. aki Rakása asszonynál lakott. hogy tudja a fejét balra fordítani. (A száznyolc Tibetben szent szám. jádéval és kör alakú aranylapokkal volt kirakva. azon három amulett. hogy füle köré tekert vörös szállal kellett megerősíteni. Megbűvölve figyeltem. A fakeret vörös lakkozott fából készült. s mindez csupán csak bemele- .Hallotta. hogy egymással összhangban legyenek és ugyanakkor különféle egyházi ruhadarabokat jelenítsenek meg. mert a tibeti asszonyok a mindenkori társadalmi helyzetüknek megfelelően ékszerezik magukat.. onnan a szoknya alsó széléig a halvány citromsárgából fo­ kozatosan mély. hogy a fiatal láma. A hölgyek különösen buzgón csevegtek. mint egy kalapot. A jobb vállán átvetett széles selyembrokát övet dereka bal ol­ dalán vastag karika fogta össze. Az egyiket a családjától. ha magasabb státusba kerül. A haj úgy tekeredett rá. A GYEREKKOR VÉGE 39 Bolerószení kabátkája vörösessárga színű volt. De mindenki a nap legfontosabb eseményére várt.. Az előző napokban anyám haját száznyolc varkocsba fonatta. . A fülbevaló majdnem a derekáig ért. a harma­ dikat pedig . látni akartam. amelyet úgy viselt a feje tete­ jén. Az a szokás. Doringék finom. csodálták a kerteket. gyé­ mántokkal. mindegyik korbácsszíj vastagságú volt. fényezett kövecs­ kékből új szintet építettek a házukra. ez válltól a derékcsomóig vérvö­ rös volt. hogy a férj. mikor hozzáment apámhoz.

A fo­ gadott mulattatók elfáradtak. a falkerítéssel körülvett ker­ tekben. Hangjukra száz meg száz vajmécses fénye gyúlt: csüngtek a faága- .a nyár. hogy pihenjenek és még több sört igyanak. messzi földről hozott növények és cserjék pom­ páztak. csattogtatták a cintányérokat és verték a dobokat. beesteledett.és nyírfákról. aztán ahogy telt-múlt az idő. melyen egész életemben járnom kell. de az elcsigázott szolgák egyre újab­ bakat hoztak. Mellettük öregasszonyok kereplő imamalmokat pör­ gettek. Most szerinte mindez úgy nézett ki. a vendégek egyre lassabban mozogtak. kisfiúk cikáztak a gondozott fák közt. A zenészek még pompás formában voltak. borókafenyőkről és ciprusokról . mint apró manók.füzérekben lógtak az imazászlók. Ahogy még jobban besötétedett. ame­ lyekben drága. az egész országban híre ment. egyenként kiszökdöstek a konyhák­ ba. amelyeket fino­ man lengetett a lágy esti szellő. minden fordulattal imádságok ezreit küldték az ég felé. elteltek a frissítőkkel. Kezeit tördelve fel-alá jár­ kált. Ad­ dig etették és etették őket. Az ételhalmok kisebbek lettek. kezükben égő vajmécseseket és füstölőket himbáltak és időnként csintalanul bohóckodva fölugrottak az alacsonyabb ágakra. A zaj és a lárma elriasztotta szokott helyükről a madarakat. Esteledett. és aggódó hangon sopánkodott. Ahogy az első zajos vendégek megérkeztek. mit kell tanulnom. De nemcsak a madara­ kat. Apám mindvégig rettegésben volt! Teraszos kertjeinek. hogy eltelt egy újabb nap. A barack-. a fűzekről. Tőlük függött. ma­ gasabb fákról .és törpe al­ mafák különös veszélynek voltak kitéve. Még a hatalmas fe­ kete szelindekek is hallgattak. amíg nem tudtak már többet enni. A nagyobb koronájú. és megérintett egy rügyet. és kijelölik azt az ösvényt.40 HARMADIK SZEM gítés volt: az asztrológus papok hamarosan megjövendölik sorso­ mat. körte. A föld felől. vidám fesztelenséggel fújták a trombitát. milyen pályára kerülök. A nap leszállt a Himalája távoli csúcsai mögött. A megnyúló árnyak gyorsabban kúsztak a földön. A lámakolostorokból trombiták hirdették. mély csaholásuk elcsendesítve. ha valaki a vendégek közül megállt. arany tömjéntartókból illatos füstoszlopok szálltak a magasba. mint egy rendetlen állatkert. a macskák hanyatt-homlok biztonságos helyre menekültek. azok is elfogytak.

Most egy hétéves fiúcska számára teszik majd ezt. óriási fáklyákat vittek. nagyon öreg ember zárta. aztán tíz percet pihent. kínai brokátból készült sárga palástjuk még jobban kihang­ súlyozta.kiáltot­ ta elbűvölten a közönség. Ó'ket apám és anyám kö­ vette. vagy lebegtek a dísztó áttet­ sző vizén. Mindenki megfordult. A mögöttük lépdelő négy trombitás ezüst hangszerén fanfart fújt. majd mint csónak a homokzátonyon. Fejükön magas papi süveg. mindenki fe­ szülten figyelt. ráncos nya­ kuk majd megroggyant a nagy súly alatt. Egy későbbi fejezetben lesz még szó az asztrológiáról.Lha. Egymás mellett álltak. Felhangzott egy mély gongütés. A terefere abbamaradt. dre. Az emberek körbegyűltek. Aztán még egy órán át folytatta. A kertben felállítottak egy nagy. sípoló hang­ ját. másfél-negyedfényről és en­ nek vagy annak az ellentétes hatásáról. Időről időre beigazolódott. az Állami Jósda lámakolostorából érkeztek. és leültek a párnákra. himbálództak a házak ereszein. Két láma az asztrológusok feljegyzéseit és a táblázatokat vitte. ekliptikáról. egyik oldalán teljesen nyitott sátrat. megmondta előre. A GYEREKKOR VÉGE 41 kon.. mi csonangcsig . (Az istenek az ördögök és az emberek mind ugyanúgy viselkednek). A menetet két öreg. hogy meghallja a főasztrológus éles. A hétéves kisfiúnak a kitartás kemény próbája után be kell lépnie egy lámakolostorba. amit jövendöltek. Hosszan be­ széltek harmadfényről. Két másik előrelépett. kire milyen jövő vár. Még vagy egy órán át egyfolytában be­ szélt. hogy neki jósoljanak. aztán továbbsodródtak a szigetnél menedéket kereső hattyúk felé.II.mondta. Az előző héten a dalai lámához hívták őket.. . mint két elefántcsont faragvány. A menet lassan elérte a díszemelvényt. A két nécsung-i öreg a legtapasztaltabb asztrológus volt az egész országban. Amint az emelvényhez értek. Elöl négy szolga ment. fennakadtak a ví­ zililiomok levelein. fel­ vázolta a jövőt. Pa­ zar.Hále! Hále! (Rendkívüli! Rendkívüli!) . fölléptek rá. . így megmondható előre. és felsegítette a látnokokat az emelvény lép­ csőire. benne baldachinos emelvény négy tibeti üléssel. ott majd . milyen öregek. melyeket a szolgák hordtak ki a kertbe. Megtörtént. hogy lássa a közeledő menetet.

míg teljesen elhalt és mindenre rátelepedett az éjszaka csendje.az udvaron folyt a gyülekező. Nagy nehézségeket kell elszen­ vednie. Patkókopogás.42 HARMADIK SZEM sebészorvos szerzetesnek tanul. hogy megvilá­ gítsák az utat. halkult a lódobogás. egyre halkab­ ban hallatszott a lovasok beszélgetése. nálunk töl­ tötték az éjszakát. és idegenek között fog élni. . A hatalmas kapu még egyszer kitárult. Ahogy távolodtak. elhagyja a hazáját. hangos kiáltozás . de legvégül boldogul. Elveszít mindent és újra kell kezdenie mindent. aztán reggel indultak útnak. Akik messziről jöttek. a társaság kiözönlött rajta. A többiek elutaztak a kíséretükkel együtt. A tömeg lassan szétoszlott. Fáklyákat vittek magukkal.

Lassan elültek a zajok. hogy még utoljára néhány szót válthas­ son mindenkivel. de egy ideig mégsem tudtam elaludni. A vendégek szedelődzködtek. amelyik állva.Na. . a lovakat elő kell állítani.Harmadik fejezet AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON Bent a házban még mindig zajlott az élet. Az istállókban meleg volt. Én is elaludtam. nekem nem jutott hely. a szolgák kimerültek és ingerlékenyek voltak. Akárhányszor elszunyókáltam. a többiek az ol­ dalukon fekve. ami az utamba került. Egyik könyökömre támaszkodva kinéztem. hidegkék fénye visszaverődött a hóföd­ te hegyekről. gyerünk.morogtam magamban . Azt mondta neki. Nyugtalanul járkáltam. Senki sem törő­ dött velem. a vendégek fáradtak és vidámak. Kedd Lobszang. Az utolsó mulatózok erőt gyűjtöt­ tek az éjszakára. vagy felébresztett egy hirtelen hangorkán a házból. útban vagy! Fel­ keltem. Azt mondta: . . a mé­ csesek még pislákoltak. de ez sem hozott megnyugvást.A lovakban több az érzés. Minden szobát elfoglaltak. bementem a házba. Már csak a hold világított. Apa a ház és a kert felújításáról beszélgetett egy régi barátjával. és kezdtek eltünedezni az ételek is. hogy valami ennivalót keressek. oldalba bökött egy ló.inkább velük alszom. Ott továbbra is nyüzsgés volt. az abrak puha. anya cso­ portról csoportra repdesett. Rengeteg tea fogyott. rugdaltam a köveket és mindent. volt. Másnap reggel durva rúgás és egy türelmetlen hang ébresztett. aztán szép sorjában mindegyik ellobbant. üveget akar hozatni Indiából. A lovak aludtak. 43 . dolgom van.

de nem átlátszó viaszos papírt feszítenek. egyál­ talán nem gyártottak üveget. a tartóból. Mikor az utolsó vendég is eltávozott. és vedd meg. mire is lesz szükségem: egy faedényre a campának. Ezek ezüstből lesznek. magából a csészéből és a fedeléből. és nem számított rendkívüli látványnak. Elgondoltam. Egyesek teát hoztak Kínából. A lhászaiak mindig gyanakodva tekintettek a hegycsúcsra. 108 a szent szám. ahova igyekeztünk. Elindultunk. ha egy ló vagy kutya vezette a menekülő­ ket.Menj. és valóban nagyon sokba került a szállítás. a Potala mellett újra jobbra fordultunk. hogy ta­ lán utoljára is. mégpe­ dig nemcsak azért. Az ablakkeretre áttetsző. ahogy elhagytuk a körutat. és attól féltem. ame­ lyekre egy szerzetesnek mindig emlékeznie kell. hogy ne menjen be a por. má­ sok indiai kelméket kínálgattak.44 HARMADIK SZEM hogy a ház ablakait beüvegeztesse. A boltok tele voltak alkudozó kereskedőkkel. Ha az ablak szabadon maradt. azután. Nagyméretűt. a szélkergette. a rózsafüzér fából. melyet az erős szelek felkaptak és ide-oda hordtak. és a jakok is eléggé immúnisak voltak. Az udvarról kilépve jobbra vettük az irányt. Úgy néz­ tem körül. mert még növésben voltam. hosszú köpenyt . ugyanakkor azokra a dolgokra is utal. én a pónimon. és a tülekedésben Cu sokszor hangosan odaköszönt valamelyik régi barátjának. sokszor aprókavics nagyságú porszemek át­ szakították a papírt és még a fedetlen kézen és arcon is mély sebet ütöttek. Tibetben nem volt üveg. A szélviharok idején veszélyes dolog volt utazni. De nemcsak az emberek voltak éberek: figyeltek az állatok is. hasonlóan praktikus okból is. mindenki sürgősen menedéket ke­ resett. akik éppen akkor érkeztek Lhászába. Cu a lován. egy csészére és egy rózsafüzérre. mi kell. és amikor az hirtelen elbújt a fekete ködben. A csésze három rész­ ből áll majd. Átvágtunk a tömegen az üzletek­ hez. A macskáknak sosem esett bajuk a viharban. apám maga elé hívatott és azt mondta: . hanem egy másik. hogy beérjünk a bazárba. inkább. nem annyira a betörők távoltartására. és 108 fényes fagyöngy lesz rajta. Tibetben a férfiak bő. amire szükséged lesz! Cu tudja. Az ablakokat kívülről fatáblák fedték. metsző szél elérné. mielőtt a korbácsoló. mint aki először látja a várost. Venni kellett egy barnásvörös köpenyt.

mert egy „szegény növendékhez" azok illenek. . egy rózsafüzért. Az átlagos szerzetes pl. ékszerekkel és temérdek arannyal. amelyeket aztán mindig magukkal visznek.. egy kis bőrtáskát a pörkölt árpának. csak a legszükségesebb dolgokat engedélyezte. Vet­ tem tehát egy pár jakbőr talpú szandált. Még­ is. egy kést. néhány külön­ böző amulettet.meg egy kést a faragáshoz. amíg tanultam. egy fából készült campatálat. és egy csészét . mint reméltem .. szegény szerzetesként kellett élnem. Cu szigorúan ellenőrizte szánalmas kis bevásárlásomat. a campaedényét.III. szorosan megkötik a derekukon. és nem­ ritkán kis campa-téglákat. egy zacskó pörkölt árpát. ezek képezték majdani vagyonomat. és azokat is csak közepes minőségben. s az kitáskásodik. A felsőrészt felhúzzák.persze nem ezüstöt. a szerzetes egész világi va­ gyonát magánál hordja. a csészéjét. AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 45 viselnek. Apám többszörös milliomos volt. Itt raktározzák el a legszükségesebbnek tartott dolgokat. és amíg apám élt. amit nekem kellett kifényesíteni. óriási birtokokkal szerte az egész országban. Ne felejtsük. Az egyszerű olvasóval.

vagy földbe gyökeredzett talán a lábad? Nem is értem. amint nyájasan bár. ahogy a já­ rókelők között bóklásztak.Na. amikor egy hatalmas és fenye­ gető kéz lesújtott rám. meg azokra a dolgokra. be kellett érnem egy kézzel esztergált facsészével. morogva is­ merkedtek.legalább valami hasznom is származott belőle. de újra látom majd ezeket az utcá­ kat. s a fülem a helyén marad. milyen szerencsések azok. naplopó csavargó miatt. még egészen másként volt. Fel sem merült bennem. a világ minden tájáról való csodás áru cserélt gazdát azokon az erős faajtókon át. Szóval reményem. Kedd Lobszang. csak a „na gyerünk". hogy min­ denki meghallja : . ki­ ugró ereszeket. Az utcát sosem láttam még ennyire von­ zónak. és sajnálatomra. ame­ lyeket szerettem volna megvenni. hogy netán fe­ lülbírálja Cu-t.Úgy tűnt. gyerünk. hogy ezüstcsészém lesz. újra szerte­ foszlott. vagy követem őt. Kóbor kutyák kószáltak mindenfelé. szaglásztak. a sok semmirekellő. Előzőleg reménykedtem. az árakon civódtak. jobb minőségű dolgok kellenének nekem. hogy hátramaradok. Nem volt más választásom. Ahogy ráfordul­ tunk a Lingkhor útra. ha csak ritkán is. meg volt elégedve mindennel. hogy. A korábbi terveimre gondoltam. és mennyi mindent tud­ nának mesélni a nyitott fatáblák. Jakok nyögtek rekedtes-öblös hangon. és azt gondoltam. és azt mondja. Cu-t nemigen érdekli. ha beszélni tudnának! Úgy néztem mindenre. és látni fogják. megragadta a fülem és vadul megtekerte. . Cu előttem haladó ter­ metes alakjával felfogta a szelet .46 HARMADIK SZEM Újra megnéztem az utcát. Micsoda titkok rejtőztek a papír fedte ablakok mögött! Mennyi. Hazafelé Cu egész úton előrelo­ vagolt. igen éles szél támadt. motyogott és morgott a „mai fiatalok". a kétszintes épületeket. . Otthon anyám megnézte. s oda a fülem. aki mind kábulatban él. gazdájuk szerencséjére várva lovak nyihogtak kedve­ sen egymásnak. akik minden nap látják. Még egyszer meghallgat­ tam a kereskedők és a vásárlók vidám évődését. a hosszú. mit gondolnak ezek a fi­ úk manapság! Mikor én voltam fiatal. a cápauszonyt árusító kereskedéseket. Úgy ordított. miközben Cu bömbölő hangját hallottam. mint egy régi barátra. és az ajtók előtt sátrakban kirakott nyeregtakarókat. miket vettem.

A várost fal vette körül. amikor apa szavaival élve „a kellemes séta a napsütötte rónán" vé­ get ért. hogy minden apró-cseprő szeszélyüket kielégítsék. mert számomra mindez valódi megpróbálta­ tást jelentett. mint egy halom rizs. hogyan bánnak a kis novíciák egyikével-másikával. magas templomaival. Határozottan nem abból a fajtából való vagyok. Apa el volt foglalva a rendfó'nökkel és az apátokkal. Boldog voltam. hogy nem Drepungba kell majd mennem. hogy tekintélyesnek érez­ hessem magam. és nem is a Lhászától hárommérföldnyire épült Szera-ba. és mint jó vá­ ros. . önfenntartó volt. A neve rizshalmot jelent.III. a fény­ ben tündöklő kupoláival és tornyaival tényleg úgy nézett ki a tá­ volból. A Rizshalom valójában hét kolos­ tor egy helyen. én meg mint egy elhagyott gyermek vigasztalanul kóboroltam körbe-kör­ be. hanem tizen­ négy apát. kis kőházaival. és elvitt. hanem hogy én tegyem tiszteletemet ismerősei­ nél. De nemcsak anyám okozott annyi sok szívfájdalmat. hogy értékelni tudtam volna az építészeti műremekeket. a társasági életben és az udvari­ as fecsegésben. hogy megnézzem. az íjászatot. Kedvét lelte az utazgatásban. Hét különböző rend és hét különböző iskola alkot­ ta. és határo­ zottan bántott. Apának meg kellett látogatnia a drepungi lámakolostort. és folyto­ nosan a szolgákat hívták. De nem voltam olyan hangulatban. Reszkettem a félelemtől. ezekből állt nap-nap után minden látogatás. Ha­ lálra untam magam. mikor láttam. és még boldogabb. akiknek egész álló nap semmi dolguk sem volt azon kívül. AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 47 Az utolsó héten nem hagytak egyedül. aki könnyen elviseli mások hülyeségét. tízezer szerzetessel. A szabadban akartam lenni. Ehelyett pedig körbehurcoltak mint valami díjnyertes jakot és lompos öreg hölgyeknek mutogattak. Drepung a világ legnagyobb lámakolostora. valamennyien a szigorú fegyelem hívei. gyakorolni a rúdugrást. Olyan nagy volt. Anyám körbehurcolt a tekintélyes Ihászai házakon. hogy nem egy ember irányította. és valóban. szerettem volna jól érezni magam a hátralévő néhány napban: sár­ kányt eregetni. mikor megtudtam. nem azért. hogy ilyesmire kell a drága időmet pazarolnom. és teraszosan egymásra növő épületeivel. hogy selyempárnákon üldögéltek.

de érdekelt is ez bárkit! Napszálltakor apám értem küldött. nem vagyok gyerek többé. Bementem csodálatos díszí­ tésekkel teli szobájába. egy történetet. a szívem is darabokra törik. amelyeket hazánknak és Uralkodónknak tettünk. és a szolga máris hozta neki a vajas teát. Még ma is . megsár­ gult oldalakon a történelmet olvastam. hogy kifejezésre juttassák. és letérdelte­ tett maga elé. Aztán tiszteletteljesen meg­ fordult. Beszélt arról az időről. kb. Úgy éreztem. A régi.ez a szobájában volt -. Itt jegyezték fel azokat a szolgálatokat is. és lepecsételte.48 HARMADIK SZEM Végre-valahára elérkezett a hét vége. mely az Özönvíz előtt is régi volt már. . 90 cm széles és 25 cm hosszú kötet­ be jegyeztek fel minden részletet a családunkról. és kényelmesen elhelyezkedett a párnáján. akárki. A Könyv nagyon nehéz volt. mikor Ti­ bet partjait ősi tenger nyaldosta.) Most nekem is alá kellett írnom a Könyvet. A Könyv felnyitásának szertartása következett. értékes könyvek sorakoztak a falnál. amint felkelt. és hogy az ásatások miként bizo­ nyították ezt. Év­ századok óta ebbe a nagy. Hosszú hallgatás után elmondta Tibet titkos történel­ mét. faragott faborítók lassan visszakerültek a helyükre. még apa is rogyadozott kissé a súlyától. valamint az akkor készített tábláza­ tok. Apa visszapattintotta a borókafából készített vastag papírlapokat összeszorító aranykapcsokat. A főoltár mellett ült. mert másnap. (Először azért. hogy a Könyvet ne zavarhassák. amely ezer meg ezer évre megy vissza. A súlyos. A Könyvet most másodszor nyitották ki miattam. új élet kezdődik számomra. az íjamat és a gyönyörű tollakkal díszített nyílvesszőket eltörték. aki Lhásza közelében . Szerepeltek ben­ ne legrégebbi őseink. melyeken az asztrológusok jóslata alapult. Itt voltak a részletek. és nincs szükségem efféle dolgokra. hogy visszategye a védelméül szolgáló aranyládikába. melyeknek köszönhetően nemességre emelkedtek.mondta -. majd kis rézedény felett viaszt melegített. mi­ kor belépek a lámakolostorba. ahol régi. hogy bejegyezzék fogantatá­ som és születésem időpontjait. és dicső tetteik. Megérintett egy gongot a könyökénél. hogy berakja a ládikát az oltár alatti mély kőfülkébe. A sárkányomat elszedték tőlem és elajándékozták. ráöntötte a fülke fedelére. Hozzám fordult.

AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 49 ás. Jászé­ tól. „Fiam. Fentről a tetőről az imazászlók csattogása hallatszott. Az este. Utoljára bementem a szobámba. fiú . Idegen leszel e ház számá­ ra". A hold las­ san áthaladt az égen. amint a csupasz farudakat csapkodták. Hosszú ideig feküdtem apám szavain gondolkodva.mondta .hét. Ezzel sarkon fordult és elment. Ezzel befejezte. Anyát nem találtam. már lefeküdt. de ahogyan le­ ment a hold és a nap első gyenge sugarai megjelentek az égen. Visszamehetek a lovaimhoz. és elhozzák apámnak. Viselkedj férfi módra.III. Istennek hála ezért. Figyelj rám: Ha nem állód ki a próbát. és emlé­ kezz mindarra. „Komoly megpróbáltatást kell elszenvedned. vissza se térj. hogy aludjak. Lelkemre kötötte. csak intett.Na. A gyerekek iránti erős ellenszenvére gondoltam. Utolsó szavai később sem hagytak nyugodni. egy szolga felébresztett. ez volt a legjobb módszer: az érzelmes búcsúzkodás megnehezítette volna. . hogy kivétel nél­ kül minden kapott parancsnak fenntartás nélkül engedelmesked­ jek. .mondta -. most elválnak útjaink. Gyakran a környékbeli barlangokba járó szerzetesek fedeznek fel ilyeneket. később meg a rettegett másnapra. Bár akkor cseppet sem értékeltem. korábban elbúcsúzkodtam már a nővéremtől. hogy elhagyjam . Cu besietett a szobám­ ba. az ablakpárkányon egy éjjeli madár verdesett. megkövesedett tengeri állatokra és különös kagylókra akadhat. hogy távozhatok. amikor életemben először nem otthon alszom majd. és nem vesznek fel a kolostorba. én pedig . de nem azért. és csak kilencéves volt. és elrendeztem az ágyamul szol­ gáló párnákat. kemény vagyok és szívtelen. Ezután meg­ változott a hangulata.a következő napon . de a család hírnevé­ re vigyázok csupán. Aztán találtak ismeretlen célból készült.mondta. egy szót sem szólt többet. Mutatott néhányat. Miközben a sovány reggelit eszegettem. amire tanítottalak.úgy gondolod. Lefeküdtem. mielőtt beléphetsz a lámakolostorba". Felzaklatta az elválás. mert olyan gyakran játszottunk együtt. nem tudtam elbúcsúzni tőle. „A Törvény értelmében mutattassák rideg keménység az elő­ kelő születésiteknek és könyörület az alacsony származásúaknak . campát és egy csésze vajas teát hozott. Elaludtam. Kint. különös fémtárgyakat is.

hajnalhasa­ dás előtti sötétség. Befejeztem a reggelit. csendesen lépkedjek. az enyém . Magányos voltam. Elhagy­ tam hát az otthonomat. a tekercsbe egy bőrtalpú csizmát tettem. mire egy szolga fi­ gyelmeztetett. Végigmentem a folyosón.bármely mércével mérve . Sok tibeti gyerek­ nek könnyű élete van. hogy a búcsú elmaradt. Azt akarta. hogy idejekorán megtanuljam a fegyelmet és az állhatatosságot. Átmentem a szobán. Ha anya fent lett volna. semmi kétség.először. és ahogyan hittem. megpróbáltam vol­ na rávenni.összetekertem egy másik köpenyt. mint később rájöttem. és az. . . ne ébresszem fel a háziakat... hogy kikísérjen. Pirkadt.ke­ mény volt. engedje meg. de sötét volt még.50 HARMADIK SZEM az otthonomat . és csüggedten szomorú. Végigmentem a lépcsőn és elindultam. hogy otthon maradjak. rémült. bedugtam a campaedényt és a csészét a köpenyembe. apám parancsára történt. mindörökre.

sátánfajzatok? . kezében hatalmas bo­ tot lóbált. aki óvatlanul túl közel lépett hozzá.mit akartok. Egy ideig szelíden kopogtattunk. Megjelent egy szerzetes. ha kész lesz. de semmi sem történt. jobb dolgom sincs. azt hiszem.A kapu bevágódott.válaszolta. Egy ablakból kellemes ételszag áradt. barátságosan fogunk viselkedni. és egy magas. egyikünk sem volt elragadtatva a másiktól. . Emberek jöttek.Szerzetesek szeretnénk lenni . Azt hiszitek. a lábunk elfáradt már az ácsorgástól. Kemény iskola. ijedtünkben fiatal fának néztük. de elhatároztuk.kiáltotta.ordította . nyomorult csirkefogók? 51 . az egyik fiú. Milyen közel az étel. men­ tek. . . a Tibeti Gyógyítás Templomához vezetett. Gyanakodva végig­ mustráltuk egymást. ők is ide igyekeztek.Negyedik fejezet A TEMPLOM KAPUJÁBAN Az út egyenesen a Csakpori Lámakolostorhoz. ha egy­ szer ugyanaz lesz a sorsunk. mint ajtót nyitni nektek? .Várja­ tok ott. . Leültünk a földre. közben világosodott. csontos ember állt előt­ tünk. hogy meghallották. csak fokozva az éhség okozta kínjainkat. az bizony! Róttam a mér­ földeket. . és akkora zajt csapott. a növendékek tanítómestere lejön majd. felszedett egy követ. mégis milyen kimondha­ tatlanul elérhetetlen! Végül kirepült az ajtó. kis híján hanyatt esett.In­ kább majomnak nézne az ember benneteket . Akkor az egyik fiú lehajolt. A bejárathoz vezető kapunál két másik fiúval találkoztam.Mit akartok itt. .mondtam.Na. egy tapodtat se mozduljatok.

Szomorúan összeszedtem a kis cókmókomat. Nem volt nehéz észrevenni. hogy kíváncsian megszaglásszanak. kik vagyunk és még azt is. azután ők is továbbálltak. és visszamentem negyven lépésnyire. de gyorsan. majd nagyot ugorva elmenekült porzott a föld a lába nyomán. Egyikőjük.És te itt? Mi ez ? Ohó! Egy kis hercegecske.kiáltotta. egy követ do­ bott felém. agyon­ kényeztetett hercegecskéknek! Menj vissza negyven lépést.válaszoltuk.Szent ég! . csak úgy. beborította a vállam. A so­ vány szerzetes vad pillantást lövellt felém. nézzük csak miből vagy. hogy a szempillád se rebbenjen}. Egyedül maradtam. mik vagyunk. nem ittam. Először is. egy pásztor fiának. azt mondta: . éhségem egy­ re nőtt.52 . és maradj ott elmélkedő testtartásban. a félelemtől ott a hely­ színen majdnem összezsugorodtam. aki ijedtében teljesen megfeledkezett a fáradtságról. a hetedik születésnapomon éppen.sokan voltak . Megkérdezte. vagy bottal kergetlek végig az úton. Ahogy a nap lefelé haladt az égen. Térden állva lépkedtem.ügyet sem vetettek rám. Fenyegetőn a botja felé nyúlt. fiú ? Mészáros az apád? Húsvagdaló? Aki megszegi Buddha törvényét? És ide meré­ szelsz jönni? Tűnj el. El­ ment mellettem egy csapat fiú. leültem keresztbe tett lábbal. Azzal hirtelen meg­ fordult és elment. A kő felsértette a fejem.Mit mondtál. vérezni kezdett. . HARMADIK SZEM . Az egyik fiúnak. jómadár! Lássuk csak. Hirtelen mozdulattal a szegény szerencsétlen fiú felé lépett. nincs elragadtatva tőlünk. A kóbor kutyák meg-megálltak egy pillanatra. a torkom teljesen kiszáradt a szomjúságtól. Rám szállt a por. mi van benned. . De meg sem . hogy miért vagyunk egyáltalán.Micsoda szemét népség jön manapság a kolostorba! A kolostor területét körös-körül hatalmas fal övezte.A másikhoz így szólt: . és egy szem­ pillantás alatt sarkon fordult. intett. belepte a hajam. . Hajnal óta nem ettem. aki vallásos akar lenni. ülj le. tele ment vele a szemem és kis kupac gyűlt kifelé fordí­ tott tenyeremben. amíg nem mondom hogy elég. marad­ hatsz. aztán. de úgy. milyen tömés: ez a hely nem való puhány.Szerzetesek szeretnénk lenni . ahogy parancsolta. Az arra járó szerzetesek .Gyorsan befelé! Ha megfelelsz a vizsgákon. Egész álló nap ott ültem mozdulatlan. hogy lépjünk be.

hogy megmozduljak. mozdulatlanul. Túlzottan rémült voltam ahhoz. mit hoz a holnap. Most egyedül kellett alud­ nom a hideg ég alatt. Nem volt hova mennem. és egész nap ugyanabban a testtartás­ ban ültem éhesen. Apa mindig szigorúan bánt velem. A renden belül csak azok töre­ kedhetnek magasabb rangra. Féltem. Az első hét évem nem volt könnyű. A lámakolostor ablakában ezernyi vajmécses lángja gyúlt. besötétedett. szomjasan.Megittam a teát. Az öregségtől remegett már a keze. A kavicsos úton egy szerzetes közeledett. A másikban kis tál campát tartott. Egyszerre csak puha csoszogást hallottam. Jeges szél fújt. a félelem tar­ tott fogva. helyezkedj ugyanebbe a testtartásba. aki tapogatódzik a sötétségben. ha kudarcot vallok a kitartás próbáján. amely egykor az ottho­ nom volt. láttam. aztán az oldalamra feküdtem és megettem a campát. Valóban fáradt voltam már. az éjszaka külö­ nös hangjai. körülöttem mindenütt sejtelmes hangok. mit követelnek még tőlem. Még mindig mozdulatlan ültem. de akkor is ez volt az első éjszaka. a fűzfalevelek susogtak és zörögtek. . de először nem nyúltam értük. kinyújtot­ tam a lábam.Azzal összeszedte a csészét és a tálat. rémisztően szigorúan.IV. aminek esetleg most gondolod. egyedül a félelmeimmel. minden porcikám sajgott. egy öregember lépteit. Felálltam. A nap elbújt a hegyek mögött. kemény évek alatt elformátlanodott. semmit se tehettem. kis mélyedést kotortam a földön a csí­ pőmnek. .Fogd. rettegtem a következő napoktól. amit az egyik kezében hoz. de ahogy a nap első sugarait megpillantod. Rettegtem a sötét­ ségtől. Kitalálta a gondolatai­ mat és így szólt: . A TEMPLOM KAPUJÁBAN 53 moccantam. és átöntöttem a campát a saját edényembe. amit nem otthon töltöttem. és nem öncélú kegyetlen­ ség. Aztán azt mondta: Most aludj. s a tartalék köpenyt a fejem alá téve lefeküdtem. Lassan felderengett a hosszú. apám nem engedi. fiam. hajlott alakja is. mert ez próba. Felém nyújtotta őket. Ott kellett ülnöm mozdulatlan. A csillagok fénye­ sen ragyogtak az éjfekete égen. akik kiállják ezt a próbát . a legerősebb ok. Nem tudtam. minden tagom el­ merevedett már. és ráadásul teljesen megmerevedtem. hogy ki-kilöttyen a tea. hogy belépjek abba a házba. a sötétben mozoghatsz. majd elment.

Aztán. mostanra már elgyengültem az éhségtől.54 HARMADIK SZEM Úgy tűnt. A lámakolostor fokozatosan életre kelt. Kisfiúk kószáltak az úton. ha nem fogadnak be a kolostorba. Ez alkalommal több jóindulattal nézett rám és azt mondta: . nem mertem elaludni. Hama­ rosan már csak a csillagok halvány fénye világított az éjszakai sö­ tétségben. majdnem lábra ugrottam. Gyorsan felültem. De mivel nem reagáltam. és egy sötét foltot láttam közeledni. az a mondás jár­ ta. de a próbának nincs vége. és odébbálltak. zokogni tudtam volna. folytatta éjszakai küldetését. Ebben az időszakban a hold későn kelt. és éheznem kell? Egész nap nem moccantam. a kis vajmécsesek lángja is fellobbant a kolostorépületekben. kavicsokat rugdostak felém. emlékeztettem magam rá. nem tud gyorsan járni. mely mormogássá erősödik. olyan. A reményem elszállt. s máris trombita­ hangra ébredek. ahogy napszálltakor megint sötétedni kezdett.Enni. talán megfeledkeztek rólam? Vagy egy újabb próbatételnek vetnek alá. hogy csak a nők és a kislányok olyan ostobák. akár a méhek zsongása egy forró nyári napon! Ahogy múlt az idő. szinte le sem hunytam a szemem. Tudo­ mást sem vett rólam. Aztán. mintha ott sem lennék. ő sem fogad vissza. A különböző épületekből szerzetesek jöttek kifelé. mozdulatlan vá­ ros levegője vette körül. valamit vonszolt maga után az úton. Hirtelen fel­ lángolt bennem a remény. Balsejtelmem támadt. hogy sírjanak. a hegyek mögött a közeledő nappal első fényei ragyogtak az égen.és innivalót hoztam. hamar belefáradtak a meddő próbálkozásba. Szuszogást hallottam. rejtélyes ügyei­ ket intézték. Egy nagy fekete szelindek volt csupán. és vigyázz. fi­ nom sóhajtás. mint mikor valaki ébredezik. mert ha megmocca­ nok és nem állom ki a próbát. egyre jobban megmerevedtem. Hogy ne le­ gyek ilyen gyenge. hogy fiatal még. időnként porzáport zúdítot­ tak rám. de nem mertem megmozdulni. élettelen. Végre meghallottam az öregember lépteit. Felnéztem. fiam. és újra a szemlélődés pozitúrájába merevedtem. még alig pirkadt. ne . nincs hova menjek. hogy együttműködőbb áldozatokat keressenek. Először az alvó. később pedig mély zümmögés lesz belőle. Apám világosan megmondta. Még jön a holnap. vagy piszkos megjegyzése­ ket tettek.

mintha egész életemben ezt gyakoroltam volna. Úgy látszott. mert nagyon sokan elbuknak a huszonnegyedik órában.egyik a má­ sik után . annak még nálam is hosszabb ideig kell egy helyben ül­ nie. nagyon kellemetlen helyen karcoltak. hogy a sok szenvedés után most mindent el­ ronthatok. a ködben épületek. .Gyere ide.Vegyél részt az esti istentiszteleten. sosem jön el az este. fajtájú­ formájú szerzetes nem akartam lenni. vajas tea. semmiféle szektájú. hegyek­ kel és szerzetesekkel tarkított lila foltok tűntek fel.IV. megláttam a tanítómester magas alakját. Megpróbáltam felállni. Miközben töprengtem. de egy szemernyit sem voltam boldogabb. Étel . Ezzel megfordult. ma éjjel meghalok . a harmadik napon. Újra lefeküdtem. micsoda boldogság. . Bent meleg volt. Nem volt több választásom.mondta. Az éh­ ségtől felpedzett érzékeim jelezték. . ennivaló van valahol a közel­ ben. . egyre gyengébb vagyok és szédelgek. néhányan megpróbálták el- . .Épp akkor. ott maradhatsz ma éjjelre is. Az ablakokban . Összeszedtem minden erőmet és sikerült legyőznöm a szédülést. mint az előző éjjel. és füstölők nyugtató szagát éreztem.újra megjelentek az apró fények. Ahogy a lábak között rohantam négykézláb. egyszer csak elszenderedtem. hogy arcra estem. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 55 mozdulj. éreztem. Nem várok tovább. hogy nem vagyok kotlóstyúk. A következő. Bevágtam az első sorba.Ha pihenni akarsz. . színes fények. mint egy teherhordó állat­ nak. és elment. Hely­ zetem igazságtalanságán tűnődtem. és az esti szél játékosan fel-felka­ pott egy-egy elhullajtott madártollat. megittam a teát. Amíg beszélt. . a nap is megállt az égen. az ajtó­ ban messze. nem akartam szerzetes lenni egyáltalán.campa.Gyere be ! .szólított. így követtem a tömeget. fiú! .Gyorsan felkaptam a csomagomat és odatántorogtam. melyet áthajtanak a hegy hágóján. Valódi félelem­ mel gondoltam arra.gondoltam -. de a lábam annyira elgém­ beredett.Remélem. A kövek mintha csak késpengét növesztettek volna alat­ tam. de nagy sokára szürkülni kezdett. Egy világosabb pillana­ tomban ráeszméltem. A láma­ kolostor ködben úszott. amint szemlélődő testtartás­ ban ültem. nem bírom tovább. aztán reggel találkozunk. és is­ mét áttöltöttem a campát a saját edényembe.

az orrából patakokban ömlött a vér. a tanító le­ nyúlt. hogy nem tudom. egy másik elszedte a bőrcsizmá­ mat. kásás campa ömlött az arcomra. széthasadt a fe­ jem . gyertek. én pedig beosontam egy óri­ ási oszlop mögé. leesett a kőre.Úgy látszott. engedelmeskedek-e a tizenhatodik törvény parancsá­ nak: „Viseld a szenvedést és a nyomorúságot türelemmel és alázat­ tal. az ütések sosem érnek véget. az esti szertartásra. verjük el! A körém gyűlt növendékek egyike a köpenyemet lóbálta a feje fö­ lött. Aztán a szerzetesek kitódultak a templomból. és ahogyan Cu-tól tanultam. A többi fiú visszatartotta a lélegzetét.Mulya tökfilkó! Nyápic alak! TE.56 HARMADIK SZEM kapni a varkocsomat. Követtem a töme­ get a belső templomba. Puha. . azt gondoltam. .Ahogy szedegettem a campát a szememből.Új fiú. elnyúltam a kövezeten. amit alólam húzott ki. előkelő származású.Kemény ütések záporát zúdította rám. és semmi sem tartóz­ tathatott fel. és a fájdalomtól elakadó lélegzet­ tel. meg­ állt az élet. képzeletben hallottam az öreg Cu búcsúszavait: „Viselkedj férfi módra. látni akarják. . Fülsiketítő csattanás riasztott fel .Figyelj! A vén Zörgőcsont pré­ dára les. csontos szerzetes hangos üvöltéssel talpra ugrott. hogy rendben van. mikor a feje hangos koppanással egy kőoszlophoz verődött. miként zajlott. de ennivalót kerestem. meg se tudod védeni magad! . emlékezz mindarra. majd harsogó ne- . csúszott egy darabig az or­ rán.minden baj véget ér. egy a majdani vezetők közül? Hah! Nesze neked! .azt hittem. kicsit jobban éreztem magam. és csomagommal a fejem alatt elaludtam. Ütések és rúgások zá­ poroztak rám.Hitvány nyápic. nem védekeztem. Olyan fáradt voltam.és hangok: .Mi folyik itt?! Ijedt suttogás volt a válasz: .Úgy tűnt. Meghalok . Csak akkor állt meg. A magas.gondoltam . átrepült fejem felett. és azt üvöltötte. A mester meghökkent. azt. de senki sem figyelt rám. és a varkocsomnál fogva lábra állított. amire tanítottalakl" Gondolkodás nél­ kül megfordultam. Miután ettem. Akkor hirtelen hangosan ordítani kezdett valaki: . ez is a próba része. amelyről teljesen lehorzsolódott a bőr. . kis nyomást alkal­ maztam.

De még nem volt neki elég. hogy a durva és vad verekedéshez szokott.ahogy szokta mondani . tényleg nagy ügyes­ ségre tettem szert. a füstölő akár egy ki­ lőtt csúzli. Rám rontott. Ngavang. Fiatalabb korában nagyszerű dzsúdó* szakértő volt Khamban. hogy elkapjon és tehetetlenné tegyen. A tibeti változat különbözik a dzsúdótól. amit tu­ dott". jó felépítésű fiú volt. és . Ebben a tudo­ mányban. Az ilyen fegyver lassú. megcsavartam az egyik lábát. nézzük. Meg kellett harcolnom felnőtt férfiakkal is. hogy tudtam. hogy egy jakhajtó fia ügyesebb-e vagy egy hercegé.Na. Először életemben hálát éreztem Cu. majd azt mondta: . akkor felpattant. ujjai. melyekkel a láncot szorította.könnyedén beledöftem az ujjam a nyaka tövébe. mert a tibeti név a nyugati olvasónak nem jelent semmit. ez az. otromba tizennégy éves fiúra bökött. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 57 vetésben tört ki: . könnyű kikerülni. Kicsúszott a lába alól a talaj.„mindenre. Ez alka­ lommal megpördült és a bal vállán ért földet. (Lásd még a 109. Egy pillanatig nyöszö­ rögve feküdt a földön. Megtanított . de a mozgása esetlen. Elléptem hadonászó karja alatt. fejlettebb is nála. megragadott egy ne­ héz füstölőedényt. és rám ugrott. Lát­ tam. végre örültem egy kicsit. majd a fejére esett. előbb leírt egy félkört. te vagy a legnagyobb ve­ rekedő a kolostorban. azért nevezem mégis így.Nézzük csak a fiatal pávakakast! Vagy talán sa­ rokba szorított patkány? Melyik? Aha.) .IV. Most. Óvatosan körözött. Leesett. mint szikla a hegyoldalon. oldalra ugrott. Ahogy Nhavang nekem rohant. elernyedtek.időnként kegyetlen ki­ képzésnek. és könnyedén megcsavartam a karját. és egy magas. a körülöttünk álló fiúk és szerzetesek egy csoportjára zuhant. amit ki kell talál­ nunk! Megfordult. ahol nem számít az erő vagy a kor.ahogyan Cu mutatta . Ngavang erős. oldalon. nehézkes. ahol az ereje előnyt jelent. oldalra léptem. Nem ijedtem meg. a jövőm ettől a küzdelemtől függ. és mikor átugrott. az öreg rendőrszerzetes iránt. ha küzdelemre kerül a sor. Lehajol­ tam. és a láncánál fogva hozzám vágta. és az . hála Cu-nak.

Az öreg szerzetes. Jóra tanítottak. igyál.Hihetetlen sok kérdést tett fel. újabb tekergős folyosókon. most már elégedett.Ezzel a növendékek tanítómestere háromszor meghajolt. Gyere! Követtem a széles folyosókon.és innivalót.Kövess. .Akkor rászolgáltam egy kis ennivaló­ ra. az egyházi hivatalok. de kedvességgel és könyörülettel kell felügyelned rájuk. hogy a lélek kiszabaduljon a testből asztrálutazásokra vagy hasonló célból. Azután fel a lépcsőn. adok neked enni. . Kedd Lobszang Rámpa. A tanmester felállt. mikor belép­ tem a szobájába. hogy majd­ nem hasraestem. hajolj meg. aztán azt mondta. . szó­ ban és írásban is egyaránt. uram. szóval vigyázz! .Ülj le. ragacsosan és lottyadtan. míg végre felértünk a lapos tetőre. Úgy éreztem magam. beviszlek az apát úrhoz. aztán mondd meg az egyik huligán­ nak . Uram. az Istenek Termei és gyógyfűraktárak mellett. Az utóbbi napokban nagyon keveset ettem. Rendkívüli megtiszteltés. A növendékek tanmestere barátságosan üdvözölt. fiú. hogy a tudo­ mányokban is olyan vitéz vagy-e. Beléptünk az aranyozott fatáblákkal díszített ajtón. fiam . megkeresett és így szólt: . aki előzőleg enni hozott nekem. Most gyere ve­ lem.Hajolj meg. amit én.Fiam. elhaladtunk a Buddha-szobor előtt és a Gyógyítás szimbólumát megkerülve beléptünk az apát sa­ ját szobájába. Hat órán át ültünk egymással szemben a párnánkon. hogy jóra használod a tudásod. mely a tetőre épült. megálltad a helyed. miért. a belső templomok és a tantermek mellett. fiú! Merészen így válaszoltam: .a mesterük vagy már . A növendékek tan­ mestere hozzám lépett. . és csináld.kísérjen hozzám.Egyél.Valódi férfi vagy. és odasétáltunk az apát házához. fiú. megveregette a hátamat. Most átveszed a helyét. úgy.58 HARMADIK SZEM Ngavang körülbelül egy fél órán át eszméletlen volt. Újabb lépcsők következtek. látom. Ngavang félelemben tar­ totta a növendékeket. mint a viadalban. ülj csak le! Megnézzük. Nagy buz- . mint egy darab rosszul kikészített jakbőr. majd földre borult. itt van a fiú. amennyit akarsz. de közben azt mondta : . Ezt az „érintést" gyakran használják arra. megtudod majd. nem kerül rossz kezekbe. . Megpróbállak rajtacsípni. fiam.szólt -.

a magasabb szintű fejlődésre alkalmas. Most annyit.A gyógyítás tudomá­ nyát és az asztrológiát fogod tanulni. Aztán így szólt: Kedd Lobszang Rámpa. a „borbélyműhely­ b e " vezettek. ahogyan kell. és hellyel kí­ nált. in­ tenzív képzést. Különleges képzést kapsz. és nemritkán keserves. amelynek szilárdsága a sziklákéval vetekszik. mint férfihoz. olyan bátorságra van szükség. anélkül. ha or­ szágunk majd idegen felhő alatt lesz. Az apát szenvtelen tekintettel ránk nézett. amikor a szobájába értünk. Minden segítséget megkapsz. Fáradt voltam! így folytatta: . ami tőlünk telik. A kitartás próbája kíméletlen volt. de erről egy kicsit később. Fizikai munkások. Az egész túl nehéznek tűnt nekem. mikor a szerzetesnevet kapja. hogy minden ezer szerzetesből egy az. és úgy. amit megjö­ vendöltek neked. Kedd Lobszang Rámpa. akik megőrzik és továbbadják tudásunkat. ha valaki belép egy szerzetesrendbe. mert így lettél ne­ velve.Fiú. és ahhoz. és elindultunk kifelé. és a mester a következőket . és olyan eltökéltségre. és néhány rövid év alatt többet fogsz tudni. hogy kopaszra borotválják a fejedet. . hogy tudni akarnák a miértet. kitartóan kell dolgoznod. Egy ideig az apát úr nem beszélt. párnákon ültünk. Tibetben. hogy megértsem. Kacskaringós utakon keresztül kis szobába. segíteni fogunk. Az Út nehéz lesz. Bólintott. én is leborultam. amit kell. A tisztánlátást kikényszeríteni fájdalmas dolog. de nem ok nél­ kül volt az. amely semmitől sem retten vissza. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 59 galmamban. Az okot később majd megtudod. Én követtem a példáját. Most elvisz­ lek. úgy beszélek hozzád. Ezoterikus tanulmányokat is folytatsz majd. Belőlük nincs hiány. Az Ösvény kirajzolva előtted. Itt leültettek a földre.IV. mint amennyit hosszú élete során egy láma általában megtanul. De amiben csak tudunk. A mester csak akkor tör­ te meg a csendet. a tanítómester felkelt és mélyen meghajolt. mindent. Tibeti módra keresztbe tett lábbal. egy fürt kivéte­ lével leborotválják a haját. Nagyon figyeltem. mikor az előző nevét elveti. Bár csak hét­ éves vagy. Az utolsó tincset akkor távolítják el. hogy azt tegyem. csak figyelt. hi­ ány azokból van. mindent tudok rólad. hogy az asztrálsíkokon utazzhass. aki a magasabb rendű dolgokra. A többiek sodródnak és napi munkájukat végzik. akik forgatják az imamal­ mot.

Na most. a segédje odarohant. fiam! Gyönyörű varkocsod van.üvöltötte. hogy felpattantam a földről kínomban.Ne aggódj. aztán megszólalt: . ami annyira forró volt. . jól gondozott. Fogott egy háromoldalú borotvát. jól vajazott. Tamcsö addig ügyködött a siralmasan tompa olló­ val. minek is nevezzünk? Még egy ideig mo­ tyogott magában. míg levágta a copfomat.60 HARMADIK SZEM mondta: .a szolgák nálunk ilyennel nyír­ ták a növényeket. jobb kezével megra­ gadta a varkocsomat és egyenesen fölemelte. hogy majdnem felemelt a földről. . mire megnyugtatott: . és olyan szorosan tartotta a varkocsomat fel­ felé.Tamcsö.nekem legalább is úgy tűnt. .válaszoltam. mert így egyszerűbb az olvasónak. ez igencsak hasonlított arra a szerszámra. Tamcsö előrelépett.Tise! . mikor a fejemre öntötte. Kész öröm levágni. egy örökkévalóság után . mert azonnal nevet kap.Mi baj? Felforrtál? Igen.Ó. Bevezetett a szobájába és elővett egy nagy könyvet. Kilógó nyelvvel és egyre- másra morogva. . amit otthon padlókaparásra használtunk. Végül.hívott a mester. A segéd ho­ zott egy tál forró vizet. Ebben a könyvben azonban továbbra is a Kedd Lobszang Rámpa nevet használom. nem volt több haj a fejemen. . így könynyebb eltávolítani a hajat. Gyere! . Gyere és tartsd a végét! Tise.Aha! Megvan: mától fogva Zamigmarlálu a neved. De ez csak a kezdet volt. Va­ lahonnan szerzett egy nagy ollót . borotváld meg a fiút! Ne hagyj egy tincset sem. .

Til­ takozásul felemelte mindkét karját. olyan csupasznak éreztem magam. Még egyszer megpró­ báltam az éneklést. Örömöm azonban nem tartott soká. A láma el­ magyarázta. . és őt tartották a legjobb dzsúdószakértőnek egész Tibetben. A dzsúdóoktatók.kiáltotta. miért hívott össze bennünket: . szólt. Akkor a zenemester egyenesen hozzám fordult.IV. és egy osztályba raktak a ti­ zenhét éves növendékekkel. olyanra. ahogy kell. és lássuk. buta fiút kivéve senkivel sem volt bajom. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 61 Mikor bevitt az osztályba. Három zenész várakozott a hangszerénél. éppen hátat fordított nekünk. így maradt vagy háromnegyed óránk az esti istentiszteletig. hogy hamarabb elenge­ dett minket. Odamentem hozzá.Nevetségessé akarsz tenni? A zenészek újrakezdik. . Énekelni kezdtünk. De hamar ész­ revette. Arcán előbb döbbenet. mind jól ismerték Cu-t. miközben azon töprengtem. Befordult egy zeneszobába. hogy fájdalomtól üvöltve békén hagyjon. mert ahogy kifelé jöttünk. majd valódi fájdalom tükröződött. vajon mi­ lyen újabb nehézség vár rám. s koszos kezét az igencsak sajgó koponyámra tette. így egy nagydarab. akinek ezüsttrombitája volt. A zenemester felbőszültén in- . -Tökfilkó! . Csak fel kellett nyúlnom. Vágjunk rá tüstént a két kis „furcsa csont­ ra". hogy megnézzem. akikkel a héten később találkoznom kellett. . A fiúkkal nem gyűlt meg többé a bajom. Ismét leállított. mint egy frissen tojt tojás. Újra kezdtük. mi történik. hogy elbántam Ngavanggal. Mivel otthon jó nevelésben részesültem. és olyan jót nevetett. hogy kövessem. egy dobos. és énekeljetek úgy. Tanárunk. így tettem. A többiek látták. többet tudok az átlagnál.Kezdjétek újra. és hirtelen a könyökére ütnöm. Valósággal törpének éreztem magam az óriások közt. Mögém jött.Állj. A zenészek rázendítettek egy jól ismert dallamra. te pedig egye­ dül énekelsz majd! Újra kezdődött a zene.Ez még az isteneknek is gyötrelmes kínokat okoz. úgy tudtam. A zenemester felhúzta a szemöldö­ két. mi lesz! Cu tényleg jó mester volt.Énekelni fogunk. állj! . ők is újonnan léptek be a rend­ be. Este fél kilenc lehetett. egy láma intett nekem. úgy találták.kiáltotta. milyen a hangotok. amit min­ denki tud. A kórushoz próbálunk. De nem sokáig. ahol kö­ rülbelül húsz fiú volt. mikor a fiú a fejemre tette a kezét. egy kagy­ lókürtös és egy trombitás.

te botfülű bar­ bár! . és teát.Belépett a templomba. hogy pont szemben ültem vele. Szent isten. Talán így volt jól. vagy maradni akartam volna.62 HARMADIK SZEM tett egyet. de ha éneklek . Hamis? Enyhe kifejezés! Fiam. többé nem kell énekebed. fiam. úgy. még mindig a vállán vitt és csak a fiúk ülőhelyének végében foglalt helyet. hogy nézzem meg. Elszunyókálhattam. azután be kell vigyelek Mingyar Don­ dup lámához.maradj csendben! . valamint főtt zöldségeket tett elém.bevitt az ebédlő­ be. A fiúk kifelé mentek.Sietnünk kell reggelizni. amikor az egyik fiú.Kedd Lobszang Rámpa. ha késel. és felrepültem a levegőbe.Mingyar Dondup láma küldött. amint azt fújták. nagy nehezen felébresztett. s ahogy a többiektől láttam. Menj most.Gyerünk. ha minden különösebb hűhó nélkül megtelepszem. mert arra eszméltem. alvajáró vagyok és ismét üres a gyomrom. Valaki megra­ gadta a köpönyegemet. mint egy dob. Engem gondosan letett egy párnára maga előtt. . . felébresztet­ tek-e. . Az énekórák alatt mást tanulhatsz.Elmentem. Ma hajnali ötig aludhatsz. aki az előző nap barátságos volt velem. hol fogsz aludni. az. Egy óriási. aztán gyere be hozzám. . hogy egy nagy szobában vagyok.Felkeltem. és akkor kapsz majd. máskülönben elszundítottam volna. hogy a szertartásnak vége. . felhalmoztam a pár­ nákat a fal mellé. de még ilyen hamis hangot nem hallot­ tam. csak előző este kerültem a kolostorba? Mintha ezer éve lett volna! Úgy éreztem. aki velem volt. Nem mintha megszerettem volna a helyet.Edd meg. Megmutatom. elmulasztod a vacsorát. lekésed az istentiszte­ letet.hahaha . fiacskám.Valóban na­ gyon hálás voltam. fiam. A templomi szertartásokon sem énekelhetsz. Előző este. vagy veréssel tanítottak. barát­ ságos láma a vállára ültetett.Eztán már semmit sem hallottam. . Tudod. . a zenéhez nincs tehetséged. így szólt: . és három párna van alattam. és olyan üres lesz a hasad. akkor teszek jót ma­ gamnak. míg meghallottam a trombitákat. vagy kiabálással. Lát­ tam. mert mindent elrontanál. legalábbis reggel ötig nem. Tétlenül ődöngtem. campát. Csak rájöttem.. és ugyanazt csináld. hogy mivel nincs más választásom. . Ötvenöt év óta vagyok itt. . amit én. és a nagydarab láma . ideje gyülekezni az utolsó istentiszteletre.miközben aludtam .Figyelj. .Kezdtem lehiggadni és megtelepedni.. Eddig olyan kevés ember volt ked­ ves hozzám. aztán feküdj le. hogy segített.

A felolvasó is nevetett . Minden étkezésnél van egy felolvasó. Uram. Csakporiban valóban vasfegyelem volt. Nem zajonghattunk és tilos volt könyökölnünk. rajtacsípem. A mi kolostorunkban nagyon kemény. ismételd csak el. Egyik mondása sze­ rint: „Valamennyi képesség kapuja az olvasás és az írás". én meg megúsztam a leleplezést. a rendet és a képzést esetünkben különösen fontosnak tartották. . mint az apám. ha előre akart jutni. Buddha tanításának ez a lényege" Az apát úr. Mi. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 63 Reggelinél a felolvasó a buddhista Szent Iratok. Szakembereknek készültünk. ahogy tetszett. Nálunk is voltak háziszolgák. A táplálékkal szent tudást kell magukhoz venniük. ne tégy rosszat másokkal. Ezer­ ből talán egy. Csampala láma olyan szigorú volt. az pedig nem alkalmazható kivétel nél­ kül mindenkire.IV. azonnali engedelmességet követelt. negyvenöt centiméter magas asztalról ettünk. A legtöbb lámakolostorban nem volt ilyen rend. belőlük lettek a lámák. A szerzetesek dolgoztak. de ezt most megúsztam. aki az olvasópultnál áll­ va a Szent Könyvekből olvas. ahol párnák voltak. Maga Csakpori „vas­ hegyet" jelent.Te. így hát bőven volt benne részünk. mint a már felavatott szerzeteseknek. Egymást váltva. de ezek szolgálószerzetesek voltak. és elmagyarázta. vörösesbarnában kellett járnunk. akik a ház­ tartást vezették.Mint a villám.Azt. Mindenki nevetett. Látta. s egy kb. mert a lá­ ma jelentése „legkülönb". Nem hordhattuk a növendékek fehér köpenyét. mert rámripakodott: . hogy az írás szövegét szerette volna hallani. gondolkodás nélkül válaszoltam: . a Kangyúr száztizenkét kötetéből mondott fel részeket. ott. hogy az a fiú nem figyel. hogy máshol jár az eszem. esetleg lustálkodtak. mit mondtam utoljára! Gyorsan! . csak jót cselekedj. mindannyian a földön ül­ tünk. vezetőknek. mi is részt vettünk a házimunká­ ban. hogy ne legyenek zaklatott gondolataink.ritka alkalom -. sőt vad fe­ gyelem uralkodott. A szerzetesek az étkezések alatt nem beszélhetnek és nem is gondolhatnak az ételre. Mindig emlékez­ nünk kellett a régi buddhista mondásra: „Lévén tenmagad a példa.

és így tovább. Szerzetesek és fiúk százai ültek törökülésben a földre tett pár­ nákon. mikor dühös az ember". Mind­ annyian meztelenül aludtunk. Végigcsattogtunk a folyosókon. így az első és a má­ sodik sor egymás felé nézett. és a többiekkel együtt le kellett mennem imádkozni. nem volt valami fényes kedvünk ebben az órában. Dünnyögtünk és különleges hangsorokra épülő szent énekeket énekeltünk. álmosan legurultunk a párnákról. A pislogó fényben változtak az árnyékok és az óriási szent alakok megelevenedni látszottak. Sorokban ültünk. Mikor az éjféli trombita­ szó beharsogta a félhomályos folyosókat. hogy a hangoknak ere- 65 . a második és a harmadik pedig háttal ült. mintegy mormolásunkra válaszolva. Aztán felöltöztünk. Az egyik tanítás a következőképpen hangzott: „Jobb megbékélt tudattal pihenni. Keleten tudják. hajolgattak és himbálóz­ tak. a sorok a terem egész hosszát betöltötték. ahol nincs hamis álszemérem. és a sötétben a köpenyek után kotorásztunk. Itt megszámlálhatatlanul sok vajmécses fénye próbált keresztültörni a füstölőkből kerengő füst­ felhőkön. Minden második sor szemben ült az előzővel.Csakporiban éjfélkor kezdődött a „nap". ez így szokás Tibetben. De senkitől sem kaptam kielégítő választ. betömködtük tartozékain­ kat a köpeny elülső bugyrosan felhúzott részébe és elindultunk. Gyakran tiszteletlenül arra gondol­ tam: „Miért nem hagynak békében pihenni? Ez az éjféli kelés fel­ dühít". mint Buddhaként ülni és imád­ kozni.

Kilenckor. campát és vajas teát. és reggel négyig aludtunk. Déli egyig tanultunk. de háromnegyed tízre vissza kellett érnünk a tanterembe. és ilyenkor a pislákoló fényben gyakran úgy tűnt. A Kangyúrból ugyancsak olvastak fel részleteket. hogy nem a születés számít. Előfordult például. más tárgyat. amint vérvörös köpenyben és aranyszín stólában himbálózik és egy hangon mormol. Időnként örültünk a szünetnek. akiknek el kellett vinni vagy össze kellett gyűjteni a kért dolgokat. Engem legalábbis feláldoztak miatta. hogy mozogjunk és hogy alázatra neveljen . azután jö­ hetett csak a campa és vajas tea. egy hangkombináció metafizikus erót hozhat létre. és eszembe sem jutott. A felolvasó még ennél az étkezésnél is egyhangúan mormolt. Ezt követően egy órán át fizikai munkát végeztünk. mint az istentisztelet előtt.66 HARMADIK SZEM jük van. hogy Lhászának szüksége volt valamire. aztán visszatértünk párnáinkhoz. ilyenkor a reggelinél szólították azokat. a fel­ ügyelő mellette ülve figyelt. mért kell betartanunk ezt a törvényt. hogy egyik vagy másik egyenesen ránk tekint. A szertartás körülbelül egy órán át tartott. Ahogy egy zenei hang képes széttörni az üveget. A füstölők kék felhői kavarogtak-gomolyogtak az istenek térde kö­ rül. de megszegik. hanem az ember termé­ szete. először egy félórás szertartás következett. hogy az „előkelő s z á r m a z á s i b a n van valami szégyellnivaló. miköz­ ben az ötödiket („Tiszteld az öregebbeket és az előkelő származásúakat!") állandóan citálják. Reggel hatkor tanulásra készen gyülekeztünk a tanteremben. Az étkezés alatt közölték a napi tudni­ valókat és adták ki a parancsokat. hogy ennyi meg ennyi időre eltávoznak a kolostorból. Ötkor ettünk először. és nem lesznek jelen a szertartásokon. Tibeti törvényeink közül a második így szólt: „Gyakorold a vallási szertartásokat és tanulj!" Hétéves fejjel tudatlanságomban képte­ len voltam megérteni. Tapasztalataim alapján inkább azt hittem. negyven percre újabb szertartáson vettünk részt. Külön felmentést is kaptak. miközben a kis csen­ gettyűk ezüstös csilingelésébe lüktető dobolás hangja vegyül. Hihetetlenül hatásos látvány volt a több száz ember. De akkor még nem ehettünk. Negyed ötkor egy újabb szertartás kezdődött. megszakítva tanulmányainkat kb.

mire való: „el akartam cserélni olyasmire. Kilenc harminckor lefeküdtünk a párnáinkra. hogy szundítsunk egy jót. milyen hosszú a nap. Csak a nagyon szo­ rongattatott helyzetben lévő vagy a nagyon meggondolatlan diá­ kok esedeztek bocsánatért. Én különösképpen szerettem. Tanáraink megle­ hetősen szabadon bántak a kemény pálcával. vagyis az „ágyunkra". Ezalatt nem beszélhettünk. de éhesek voltunk.nagy ritkán . mely ismét campából és vajas teából állt.zöldséget is kaptunk: szeletelt fehérrépát. akkor következett ugyanis az utolsó étkezés. meg a többi új fiú is bebújtunk egy sarokba. nyugodtan kellett feküdnünk. a nyolcadik születésnapomon kaptunk néhány szem sózott-savanyított diót. A lefekvésről senki sem késett el! Azt gondoltam. vagy hogy úgy elalszom. nincs szükségem rá. . mialatt csak a legsúlyosabb büntetés terhe mellett mehettünk ki a teremből. felajánlottam neki a tartalék köpenyemet az ő dióadagjáért. felejthetetlen esemény. CSÉLA-ÉLET 67 minket. Jobbat is el tudtunk képzelni! Négykor. ami nem lényeges". és be kellett vallanom a bűnömet. Nyersen ettük. Három órakor csapatostul egyórás kényszerpihenőre vonul­ tunk. hogy bármely percben meghalhatok. a pihenés után megint tanulni kezdtünk. Egyszer. Kilenckor ütött a szabadulás órája. A csendespihenő nem örvendett népszerű­ ségnek. A legkellemetlenebb munkákból is legtöbbször valaho­ gyan a legkoszosabb jutott rám. A felügyelő meghallotta. kihívott a terem közepébe. Eleinte én is. és egyikük-másikuk valódi lelkesedéssel osztogatta a büntetést. nem mozoghattunk. A köpenyemet elvették. Néha . vagy egy kevés nagyon aprócska babot. Rettegett napszak volt ez! Öt óra tanulás szünet nélkül. de túl hosszú a tétlenséghez. hogy sosem ébredek fel többé.V. otthon gyakran ettünk ilyet. és azt mondták. sem inni. ha a büntetés elkerülhetetlennek lát­ szott. De rövid idő alatt hozzászoktam. öt óra. Megpróbáltam cserélni az egyik fiúval. A „torkosságomért" büntetésül huszonnégy óráig nem kaptam sem enni. hogy aludjunk. a hosszú napok megölnek. és így is csemegének számított. az egy óra túl rövid volt ahhoz. mert nem tudom. és később már észre sem vettem.

Apád ezt nem nevezné ku­ darcnak. Hogyan lehetne nyugal­ mam és kényelmem.válaszolta. könnyű életet. ha nem lenne otthonom. valamint egy nagy életkerék függtek. aranyból és zománcból.Meg kell beszélnünk egy csomó dolgot.tudván.Már elfelejtetted? Nyomon követtük az előző inkarnációdat. hogy igen. . . annak tekinteném. de mindez a következő életben ja­ vadra válik. ha a helyes ösvényt választod. istenek és istennők jade-ból.Te kudarcnak tartanád? . ha kudarcot vallok a kolostorban. a te utad negyven évig nehéz lesz. Most újra akarunk fejleszteni benned néhány képességet és azt az erőt. nem mehetek haza sem. Az alacsony asztalká­ kon kis szobrok álltak.. de nem fogsz fejlődni. Nagyon kellemes szo­ bája volt: a falakon gyönyörű falfestmények és festett selyemké­ pek. ha nagyobb tudásra tennél szert. szólt.Uram! . .arra késztetett.folytatta -. .Megállt.Apám azt mondta. a nyugodt. Bár nem kopogtam. Lobszang!. hogy együtt dolgozzunk.És ki mutatja meg majd az utat? . . mint növésben lévő férfinak: . ahová hazatérhetek? Es ki mutatja meg a helyes ösvényt. . ha azt választom? . mikor annak a fiúnak a segítségével.Ülj ide hozzám.válaszoltam. . Amikor beléptem.A saját ösvény megválasztásához szabad­ nak kell lennünk .ahogyan beszélt .Rám mo­ solygott és azt felelte: . aki felébresztett.Az apát úr megengedte. és néhány éven belül apát leszel. előtte alacsony asztalon sok-sok könyv hevert. Szünetet tartott. de először egy igen fontos kérdést kell felten­ nem neked. kényelmet és gazdagságot hoz neked ebben az életben. aztán hosszasan. mint más lá­ ma egész életében. amivel korábban rendelkeztél. mint élő megtestesülést elhelyeznek egy kolostor­ ban.68 HARMADIK SZEM Majdnem hat óra volt. kemény és át­ ható tekintettel figyelt. hogy menjek be. Valami . könnyű életet.Igen. Néhány év leforgása alatt azt szeretnénk. hogy tovább kér­ dezzek: . Egyedül csak te választhatsz. és az jó volt. A helytelen ösvény nyugodt. a láma lótuszülésben ült a párnáján. rám nézett. Ha a helytelen ösvényt választod.Eleget ettél és ittál? Biztosítottam róla. az egyiket tanulmá­ nyozta éppen. . Nyomon követtük az előző inkarnációdat. amit tudok.mondta. . Mingyar Dondup láma ajtaja előtt találtam magam.

kilenctől egyig.Újra a papírjaiba merült és gyorsan átlapozta őket: . hogy valaki jó vagy sem.V. sok emberrel találkoztam.kissé bánatosan hozzá­ tettem: . eddig is keményen kellett dolgoznom. fekete szeme. Üzensz valamit apádnak és anyádnak? Ma találkozom velük. Igen. Igen.mondtam. és akkor hipnózissal fel­ gyorsítjuk a tanulásodat.Aztán . meglátjuk majd. és a he­ lyes ösvényt járni. roppant . Átadom nekik a varkocsodat! Egészen elérzékenyültem. De először ki kell gondolnunk.De még mindig nem szeretem a kemény munkát. CSÉLA-ÉLET 69 . nehéz életem volt. kinek átható. és meg tudtam ítélni.Lobszang. . miről is fogunk beszélgetni. . ha a helyes ösvényt választod. Úgy tűnt. amit láttam. éles pillantású. egyikünk sem szereti a kemény mun­ kát. ritkán tudtam játszani vagy sárkányt eregetni. . melyet magas homlok koronázott. . . Nevetett.Hamarosan egy kis operációt kell vég­ rehajtanunk a fejeden. és azt egy növen­ dék elvitte a szülőknek . mélyről jövő. Az én varkocsomat Mingyar Dondup láma személye­ sen adja át a szüleimnek! Elfogadott tehát „szellemi gyermeké­ nek". Előttem egy nagydarab ember ült. meleg hangon. Lobszang. A láma nagyon fontos személy volt. nyílt arca volt. . Hétéves korom ellenére. hogy még több munka vár rám. a fejét kopaszra borotválták. és tetszett.Magam leszek a vezetőd.a tanítványod szeretnék lenni.Rá­ néztem.így értesültek róla. ez jó lesz kezdetnek.Nézzük csak. miként ren­ dezzük el legjobban a tanulmányaidat. széles. a varkocsát levágták.Hát igen. . fiatalember. A láma mintha a gondolataimban olvasott volna. sárkányrepülés is.Uram . Az istentisztelet helyett minden reggel kilencre gyere ide. tet­ szett. gyámfiának. senki sem befolyásolhat a döntésben. de csak kevesen merik ezt bevallani . hogy fiukat befogad­ ták a rendbe. Lesz majd nem egy sárkányeregetés. hogy tisztán láss. Holnap kezdjük.Átnézte a papírjait. erősen megnéztem. Ha felvettek valakit a kolostorba. de választani neked kell. Messzire jutsz majd a metafizikában és az orvosi tudományokban is. sőt. Kissé elszomorodtam. amit láttam.azt hiszem . . .nem elég őszinték hoz­ zá.

Szerencsédre istentisztelet­ re kell menni. Azo­ kat. hogy átélje a büntetés végrehajtásakor érzett örömét.a szigorúnál is szigorúbban bántak velük. ma dél­ után rajtunk a sor. Rám speciális kezelés várt.70 HARMADIK SZEM okos ember. és a tanárnak bőven nyílt alkalma arra. majd méltóságteljesen kisétált az osztályból.A konyhai munka nehéz volt. mielőtt munkáját befejezné. mi dolgozunk a konyhán. de mikor öre­ gebbek lettek. Ezért születtem újra. szükség van ugyanis bizonyos jelekre. ha valaki elér a fejlődés egy bizonyos fejlettebb szintjére. .Tökfilkó. valamint az időigényesség. A mellettem ülő fiú megjegyezte: . hogy az eredmény mások javára váljon. s gon­ doskodik arról. mi is az. Fiatalkorukban . és utána nem maradt időnk a pihenésre. Akkor nem tudtam még. amikor bementem az osztályba. Két kemény.úgy hisszük . mint a rabszolgákkal. fárasztó munkával töltött . Tibetben szilárdan hiszünk a reinkarnációban. Csak ke­ vesek esetében sikerült felfedni az előző inkarnációt. ahol tovább tanul és segít az embereken. hogy tanuljak. vá­ laszthat a létezés másik síkja és a között. De aztán meggyőztem magam: hiszen ezért jöttem. Nagyon nehezen viseltem a tanárok szigorúságát. melyeknek feltárását sokszor szinte lehetetlenné teszik a költségek. én voltam a legfigyelmetlenebb. akiknél megvannak ezek a jelek. Lehet. Aznap reggel. .ahogyan velem is . mint ahogyan nálam megvol­ tak. megtölthetjük a campásedényünket.visszatér. óriási tisztelet övezte őket. az ottani felügyelők úgy bántak velünk.Ne feledd. „élő inkarnációk"-nak nevezik.Ezzel a megjegyzéssel a feldühödött tanár még egy utolsó óriási ütést mért rám. hogy teljesítse feladatát. Remélem. bár nem emlékeztem. amit újra kell tanul­ nom. Gondolataim másutt jártak. félkegyelmű. de meghal. mégha csak egy kisfiút is kellett megfenyítenie. hogy visszatér a földre. hogy okkult tudásomat „mesterségesen táplálják". Úgy gondol­ juk. ilyen ember mellett nem bukhatok el. akinek irigylésre méltó híre járt egész Tibetben. A vállamat ért ütészápor erőszakosan visszarángatott az osz­ tályterem valóságába. Tud­ tam. miért. hogy egy bölcsnek valamilyen küldetése van. Ilyenkor . bolond! Démonok vertek tanyát talán a koponyádban? Ez már több a soknál. .

Én voltam a tizedik. . Hamar felvittek egy orvoslámához.Az első tíz jöjjön ide és rakjon a tűzre. és úgy járjon a kezetek. majd sikoltva a földre. bele a forró hamuba. hogy a tüzelőt a kemencébe tegyem. Mindenhonnan rohantak a szerzetesek. a testem többi részét pedig beecsetelte egy . aki arra a fel­ adatra vállalkozott. és a nagy erőlködésben. lusta. Lementünk jó néhány lépcsőt. és égő hús émelyítő szagát éreztem. Táplálja a tüzet. A teste­ men sok helyen voltak égési sérülések. Én csak egy szegény hétéves kisfiú voltam a nagyok között. gyorsan kiemeltek. szorosan betekerte egy gyógyfüvekkel meghintett kö­ téssel. ezzel fűtötték a kemencéket. a rács beleégette magát a húsomba. Szörnyű fájdalom hasított keresztül rajtam. .ordította az ügyeletes szerzetes. Őrjöngő üvöltéssel megra­ gadott a torkomnál fogva. A láma alapo­ san megnézett. és mikor a lábamba ment. A japánok évekkel később pl. majdnem a csípőízületnél. Nagy zűrzavar támadt. hogy megmentse a lábamat. semmirekellő gazfickók! -kiabálta . Hátrafelé re­ pültem. Még mindig őrzöm a nyo­ mát. és vagdalkozni kezdett a pálcájával. A kövezett folyosókon keresztül ódzkodva vonultunk a konyhák felé. Időnként tovább ott tar­ tottak a konyhában. Az ajtónál egy mérges szerzetes fogadott: . a lángoló tüzek fénye. az osztályomban rajtam kí­ vül senki sem volt tizenhét évnél fiatalabb. A kemencéből kiálló egyik rács vörösen izzó végére estem. Alig tudtam megemel­ ni a lapátot. hogy megmagyaráz­ hattuk volna. csak a csont állította meg. Ott feküdtem még a forró hamuban. miért késtünk. lejött róla a rozsda. anélkül. lent elviselhetetlen hőség volt.V. aztán kiszedte a rozsdadarabokat a sebből.Fogjátok azo­ kat a vaslapátokat. és elkéstünk. aztán vissza egyenesen a tanterembe.ugyancsak fü- . A füstölgő tanár már várt ránk. A bal combomon. A konyhában töltött első munkanapom majdnem az utolsó na­ pom lett. mintha az életetekről lenne szó! . de a lábam valóban súlyo­ san megégett.és megbotlott. e sebhely alapján azonosítot­ tak. A vas rozsdás volt. Mindenütt nagy halom­ ban állt a jaktrágya. CSÉLA-ÉLET 71 óra. Előt­ tünk vöröslő fény. egy fehér forradást.Gye­ rünk már. meglóbált . ráborítottam a szerzetes lábára. amely nem egyszer ma is gondot okoz nekem. Miután kitisztította.

72 HARMADIK SZEM vekből készült . aki egy kis szobába vitt és lefektetett a párnaágy­ ra. (A lámakolostorokban a trapák vannak a legtöbben. Esetleg úgy dönt valaki. és gyakran azért voltak szigorúak s igazságtalanok velünk szemben. Gyak­ ran „szerzetesnek küldenek" fiúkat. amelyen a démon ugyanazon a helyen döfködi szerencsétlen áldozatát. amit az átlagem­ ber a szerzetes fogalma alatt ért. Úgy tűnik talán. milyen is.folyadékkal. akik a házimunkát végzik. Nem kell szükségképpen vallásos személynek lennie. a lámához. Eszembe ju­ tott egy korábban látott kép. mert személyesen megtapasztaltam. Azt is elhatároz­ tam. mikor a hő­ mérséklet mínusz nyolc fok alá esik. mi guruknak mondjuk őket. hanem a saját kényelme. ahol én is megégtem. Cséla volt a fiútanuló. egyáltalán nem olyanok. hogy „szerzetes"? Mi mindenkit így hívunk. mint amilyennek az ember hinné. hogy sosem fogok tudni újra járni. hogy . a láma hivatásos tiszt. Szép dolog . a láma behívta az egyik szerzetest. mikor a tűzdémonok megkínoznak valakit. A lámakolostorokban vannak „szerzetesek". Úgy volt. aki férfi és kolostori szolgálatban áll. hogy jó életet élek majd. Mikor a kezelés befejeződött. (Abból ítélve. hogy a legcsekélyebb beleszólásuk lenne a dologba. Nem vallási meggyőződés vezeti. A világ más tájain „szolgának" vagy ha­ sonlónak neveznék őket. De mit is jelent az. hogy a szerzetesek szörnyű emberek voltak. Aztán bejött egy öregember.gondoltam magamban -. mint katona. A trapa állt legközelebb ahhoz. vannak építők. hogy az épségemért imádkozik a baleset után. Legtöbbjüknek nem volt könnyű élete. a novicius vagy a növendék. és imádsá­ gokat mormolt a fejem felett. a kolostorokban több tiszt volt. segéd­ munkások és szemetesek. Tibetben szinte bárkiből lehet szerzetes.) A lámák mesterek. A lá­ bam egyre csak lüktetett s biztos voltam benne. A „szerzetes" kifejezést a „férfi" szinonimájaként használták. anélkül. Ha a trapák nem hivatásos katonák. ahogyan olyan sokan írnak és beszélnek nyugaton. hogy elege van a birkaterelésből. és biztos tetőt akar a feje fölé. mert ezek az emberek egyszerűen csak érzelmekre és gondolatokra vágytak. leült mellém a földre. mely a fájdalmakat enyhítette.) így érkezünk a leggyakrabban rosszul hasz­ nált fogalomhoz. a papság tagjait másként nevezték. hiszen 3600-6000 méter magasságban az élet nehéz.

CSÉLA-ÉLET 73 Mingyar Dondup láma lesz az én gurum. tiszteletre méltó orvosláma . Ám az ember nem ítélheti el a püspököt csak azért. gyakran kegyetlenkedtek.tet­ te hozzá. Egyetlen élmé­ nyem van róla. A „szerzetesekre" további példa a „rendőrszerzetesek". a tetejüket pedig körülbelül három méter széles­ ségben kőrácsozat fedte: egy-egy rács combvastagságú lehetett. mert egy püspök­ nél dolgozik. illetve ne égessem át a vé- . .Nos. Néhány kivételes esetben a láma magasabb státusszal rendel­ kezett. közben tartani a fáklyát. Szomorúan néztem . Ezek a csoportok szigorúak és könyörtelenek voltak. és mindenkor igazsá­ gosak. . majd kezembe nyomott egy lobogó fáklyát. mert segédkertésze rosszul viselkedik.V. csak annyiban. uram . sem tűntek kellemesnek. sokan általánosabb adminisztratív teendőkkel voltak elfoglalva vagy azzal.Vonakodva bár. ez attól függött. vi­ gyázva arra. Egyetlen céljuk a rend fenntartása volt. Ezek erős. Kapaszkodnom kellett a kötélbe. Rosszkedvem gyászosra fordult. én pedig az 6 cséla-ja. Nagyon szigorú vizsgákat kellett letenniük. aki megbetege­ dett.mondta az ember. Az egyik lehajolt és felszedett egy jakszőr kötelet. mit csinál. Nem mindegyikük foglalkozott kolos­ tori ügyekkel. mint az apát. akik „élő megtestesülések" voltak. Azok. akár csak a házimunkások. lépj ide.erre bízzam az életemet? . hogy jelenlétükkel biztosították a rendet. hogy ne gyulladjak meg. A kolostornak volt egy börtöne.én is annak bizonyultam -. de eleget tettem a kérésének. A rendőrszerzetesek. tedd bele a lábadat és leengedlek. Nem valami kellemes hely. Négy rendőrszerzetes megragadta a középsőt és nagy nehezen ol­ dalra húzta. hogy egyik lámakolostorból a másikba utaz­ tak. kocka alakú kö­ vekből épültek. hogy szent legyen csak azért. kör alakú fal. tizennégy éves korukban apátok lehettek. És a segédkertésztől sem lehet elvárni. mely vajjal átitatott vastag fonalból készült. de ez eredményeiken múlt.Valamivel világítania kell. Éppen távozni készültem a kolostorból. Kint a hátsó udvarban volt jó néhány körülbelül kilenc­ ven centiméter magas. Kezelnem kellett az egyik rabot. a templomi szertartásokkal nem foglalkoztak. amikor a börtöncellá­ ba hívtak. a végén gyatra kis hurokkal. de akiket tömlöcbe vetettek. de sosem kegyetlenek. A lámák után jöttek az apátok. .

de a testem elölről is meg­ égett a forró hamuban. Elmondtam egy imát a lelkéért.Kissé erőtlenül vála­ szoltam: . Megkérdeztem.74 HARMADIK SZEM kony kis hurkot. mígnem nem tudtam semmiről. vándorló koldusként élelmet és menedéket kért a kolostorban. és szól­ tam. a lyukat lángoló fáklyával tömték be. Lobszang. ma pihenhetsz! Mereven elfordítottam a fejemet és meglepődve láttam.Mi ez a nagy csodálkozás? Nem úgy van rendjén. Az idő vonszolódott. azt mondta: . néhány ismerős volt. és lázálmomban úgy kép­ zeltem. hogy két barát együtt legyen. most már a testfeldarabolók következtek. az első gondolatom az volt. hogy a láma szobájában vagyok. Ám ne kalandozzunk el a konyhai eseményektől! A hűsítő ecsetelés hatása múlóban volt. és mikor magamhoz tértem. le a mocskos kőre. Elég volt egy pillantás: nem vette kö­ rül aura. Befejeztem a munkát. Te még nem emlékszel erre. mintha csak fel akarna robbanni. de elfogták és visszahozták bűntette színhelyére. és ő mellet­ tem ül. Megpróbáltam felugrani. szánakozó hangot hallottam. de még több ismeretlen. A fájdalom heves rohamokban sö­ pört végig a testemen. Az utolsó in- . ez túl sok. A lábam! Maradj nyug­ ton. hogy elszedje kevés kis vagyo­ nát. mi volt a bűne. hogy valaki belém rúgott. úgy éreztem. A fáklya világánál gonosz képű gazembert láttam. a kolostorból mindenhonnan hangokat hallottam. aki a falnál kuporgott. Megszökött. Észrevette. amely olyan bizonytalanul tartotta a súlyomat. Aztán újra és újra. hogy elaludtam. Sápadt napfény sütött a szemembe.Kis barátom. így élet sem. lezártam vad bámuló szemét. húzzanak fel. hogy csodálkozom és elmosolyodott: . Kedves. az istentiszteletre akartam menni. Halk susogás . amely a léte­ zés síkjai között vándorol. . Aludj csak! . mintha a bőrömet leégették volna a testemről. Mingyar Dondup láma hangja volt. A lábam még erősebben lük­ tetett.valaki mellém ült.Lobszang. ha egyikőjük beteg? . és megtudtam. az­ tán éjszaka megölt egy szerzetest.Finom ujjai­ val végigsimította a gerincemet.De te híres láma vagy. én meg csak egy kisfiú. az előző életeink során hosszú utat tettünk meg együtt. Hunyorogtam. én azonban igen. De leereszkedtem nyolc-tíz méter mélyre a víztől csillogó falak kö­ zött. de kínomban visszaestem. Hason feküdtem.

Nagyon erős vonzerő volt köztünk .Az élet kerekére. Mert a gazdagság forog. aztán a másikhoz. Örömmel vártam. Az ágy-pár­ nákat az asztalra rakták. olyasvalaki. Néhányan sötétbarna köpenyt viseltek. Aki ma koldus. hogy rengeteg mindent tud ró­ lam. Balra a Potála. a Kji. Gyerekes fantáziámban faágon gubbasztó madárhoz hasonlítottam magam. roppant méreteivel maga is kis hegyet formázott. távolabbi kolostorok növendékei.V. Megmentjük a lábad. míg a fösvény nem talál vigasztalót. egyszer az egyikhez jön. . hanem úgy egy méter magasságban. valóban jó ember. a buddhista Szent Iratokban megfogalmazott parancsokra gondoltam: „A lágylelkű ember mindig boldogul. holnap herceg lesz belőle. hogy nem a földön fekszem. mely gondjaira bízott. mint amennyit én magam. ne aggódj. Már akkor nyilvánvaló volt számomra. hogy vele tanuljak. Legyen a hatalmas ember nagylelkű az esdeklőkkel. hogy nem akad majd jobb tanuló nálam. Sok látnivaló tárult elém. akit képességeim legvégső ha­ táráig követni fogok. hogy a láma. Mellettünk nem messze egy aprócska erdő. Alattunk. Voltak ma- . Feltűnt egy kis csoport fehérbe öltözött fiú. Világos volt. melynek partjait a zöldnél is zöldebb fű szegélyezte. a levegőben. ők voltak a munkások. a távolságtól törpényire zsugorodott kis házak! Lent a völgyben kanyargó folyó. a csúcsokat csillogó hósapkák koronázták. Tekintsen le az életek hosszú ösvényére. mint a kocsikerék. Fi­ nom. és eltökéltem. a közelebbi fjflgyoldalakat aranytetejű lámakolostorok pettyezték. De most pihenned kell. hogy kilássak. hogy visszanyerd az erődet. hogy kinézzek az ablakon. Itt lakott a legfőbb tibeti jövendőmondó is. a messzeségben Lhásza terpeszkedett a napsütésben. aki nagyon fontos személy volt. CSÉLA-ÉLET 75 karnációban nagyon közel voltunk egymáshoz. A távolban bíborszín* hegyek. életében egyetlen nagy feladattal: össze kellett kap­ csolnia az anyagi és a szellemi világot. pasztel árnyalatú. Túl az ablak alatti alacsonyabb tetőkön. Furcsa volt. Elfordítottam a fejem.ezt tisztán éreztem és áldottam a sorsot. és a herceg is koldussá vál­ hat". aki a veze­ tőm. az u ^ r b a n kü­ lönböző rangú szerzetesek jöttek-mentek. messze többet. melyből templomok és iskolák kandidáltak ki­ felé.

ezzel ugrabugráltam. Ülni képtelen voltam.76 HARMADIK SZEM gasabb rangú szerzetesek is. mint a lábam. keljek fel és mozogjak egy ki­ csit.emlékszel az előző inkarnációdból. Meg volt elégedve azzal. Mindez kiragadott a közvetlen jelenből. A világiak színes lovakon. hogy a főtisztvise­ lők közé tartoznak. és azt mondta: . amit korábban. Mivel nem tudtam segítség nélkül menni. Mingyar Dondup láma foglalkozott velem. a jobb oldalamon vagy a hasamon feküdtem. Sokan lovakon vagy pónikon ültek. a papok csak fehér paripákon lovagoltak. Jobban foglalkoztatott a gyógyu­ lás és az. önkénte­ lenül . vérvörös meg bíbor ruhában. A lábam merev volt és borzalmasan fájt. így majdnem egész idő alatt vezetőm.De sok mindenre tudattalanul. Teljesen begyulladt és váladékozott a bentmaradt rozsdadaraboktól. hogy újra tudjak mozogni. A testem a forró hamutól még mindig sok helyütt felégett és hólyagos volt. Nem tudtam részt venni a szertartásokon és az osztályba se jártam. készítettek nekem egy mankót. rövid néhány évem alatt meg­ tanultam. és akár egy sebzett madár. Három nap múlva azt ajánlották. de az egész együttvé­ ve sem kínzott annyira. ez utób­ biak gyakran aranyszín stólát viseltek jelezvén. .

két és fél méter átmérőjű tölcsér alakú kőedényt használtunk. nem volt olyan rossz. és engedélyt kaptam arra. ahol megégettem magam . Beleegyeztek. mindannyian körbe-körbe jártuk és énekel77 . Ha már megindult. amelyekben a pörkölendő' árpa volt. A lábam még min­ dig fájt. A visszatérésem elsó' délutánján újra a konyhai munka volt so­ ron. hogy hadd él­ jek a szokott módon. vagy aho­ gyan mi nevezzük. a szerzetesek és a fiúk pedig nekifeszültek a küllők­ nek. hogy megforgassák a soktonnás követ. A pörkölt árpát beöntötték az edénybe. de lagalább javult valamennyit. ahogy tudok. Az árpát kiszórták a gő­ zölgő kó'padlóra . Belső felületén barázdák és vájatok voltak.alatta tátongott a kemence. de a lábsérülésem határozottan megakadályozott ebben. Megkértem. ott a már megpörkölt árpát kellett megőrölni. ebből kisebb gerendák áll­ tak kifelé. Amíg egy adag pörkölődött.egyenletesen szétterítették. Ehhez egy érdes felületű. mert többet akartam mozogni. hogy egy palatáblára felírjam a zsákok szá­ mát. a tetején kb. mi a folyosón át bevonultunk egy kis szobába.Eltelt két hét és sokkal jobban éreztem magam. amely keresztülfúródott rajta. hogy az árpaszemek ne hulljanak le. elöregedett gerenda tartotta. vagy hogy hason feküdjek. Az volt a dolgom. A tibetiek keresztbe tett lábbal ülnek. lótuszülésben. hogy úgy üljek. Az edénybe ugyancsak töl­ csér alakú nagy követ illesztettek lazán. majd az ajtókat becsukták. mint abroncs nélküli küllők.

és nem lesz . A munka legrosszabb része a tűz etetése volt. újabb és újabb frissen pörkölt árpát töltöttek a tar­ tályba. az. egy szerzetes megsózta. hanem azért. Az volt a dolgunk. és mivel egyszerre egy üstöt használtak. Nem azért kellett segítenünk a fizikai munkában. mert nem volt elég munkás. amelyet fa helyett tüzelőnek használ­ tunk. amit egy kis bőrtasakba tettünk. Amikor rárakják a tűzre. ismerd meg. a forró kövön szétszórták és újból megpörkölték. akit nem is­ merünk: dolgozz vele. beszélgess vele. és a campával együtt elég volt ahhoz. most forrt és gőzöl­ gött. és az ujjunkkal addig kavargattuk. Mikor a víz újra forrni kez­ dett. hogy megmozduljon. a másikat addig előkészítették és megtöltötték vízzel. pontosabban a megtört­ megpörkölt árpát. Minden étke­ zéskor örflfttünkJjelőle egy keveset a campás tálba. Aztán vajas teát keveigLik hozzá. hogy egyetlen ellenségünk van. egy másik nagy adag szódát rakott bele. több lapát tisztított vajat tettek hozzá. idehozzuk. úgy csillogott. Ez volt a campa alapja. A teát állandóan forrón tar­ tották. majd felaprítsuk őket. mint új korában. fanyar füstöt áraszt. bűzös. hogy az ember fennmaradjon. Következő nap a teakészítésnél kellett segédkeznünk. Az apróbb darabokat behajították a forró vízbe. hogy elmenjünk a teatéglákért. mert pórusaikba beleivódik a korom. hogy ne legyen túl sok megkülönbözte­ tés. A jaktrágyát. fokozatosan megfeketedik. Majdnerfi kimeríthetetlenek a kész­ letek belőle. és a környékén dolgozók arca megfeketedik. Itt senki sem szidott meg az éneklésemért! Szörnyű nehéz volt beindítani azt az átkozott követ. és az egészet órákon át főzték. Aztán az őrleményt elvitték. a fa olyan lesz. ahol egy hat-hét hektoliteres fémüst álÍTlomokkal tisztították. vigyázni kellett. "akkor megettük. mint az ében. Ami a közelébe kerül. min­ denkinek segíteni kellett. Minden fiú egy hétre való campánakvalót hordott magánál. Valamikor korábban félig megtöltötték vízzel. míg tésztasűrűségtpiem lett. A kony­ hák egy3 |á£ik részébe mentünk. hogy meg ne álljon.78 HARMADIK SZEM tünk. tábla formára szárították. Úgy tartjuk. Ahogy a őrölt szemek kihullottak az edény aljáról. Aztán. ha meg már mozgott. A keverék nagyon tápláló. A hét-nyolc kilós téglákat Kínából és Indiá­ ból a hegyi hágókon keresztül szállították Lhászába.

Jobb az asztrológiai je­ gyek alapján kezelni valakit. . nem tehet semmit a neki alárendelt ember ellen.VI. Sorokban ültünk a földön. Belém sok asztrológiai ismeretet vertek. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 79 ellenség többé. Ha az ember 20-25 méterrel arrébb megy. vagy a falitáblára írt. de már csak akkor. mint a másik. abban a reményben. és megbízhattak bennünk. és nem habozott. ahova ért. mit se számított. mögöttünk sétált. amikor alaposan ismertük a növényeket. megmondják neki. hogy ha más máson is segített. hogy füveket gyűjtsünk és gyógyszert készítsünk belőlük. amikor a ha­ talmasok félreteszik a hatalmat. Nagyon sok tanulnivaló volt. talán megint használni fog. mint vaktában felírni egy gyógyszert. és nagyon kedveltük őket. hát. érzik. Ha az apát durván viselkedett az év során. ritkán élnek vissza vele. oda ütött. A „növénygyűjtő expedíciók" ősszel voltak. kar. Ilyenkor a felföldekre vezettek bennünket. Ez utóbbia­ kat minden héten cserélték. mert változatosságot hoz­ tak a szigorú kolostori életbe. és nagyon figyelmesnek és szorgosnak kellett lennünk egész idő alatt. a hőmérséklet mínusz 4 fokról plusz 15 fokra változik. és ha a bírálat jogos. Később kirándulásokra vittek minket. nem talált" sorsjáték. amit gondol. és nekünk valamennyit fel kellett is­ mernünk. vagy a hagyományosabb testrészek. Tibetben minden évben van egy nap. tudo­ mányos elvekre alapul. mert nem tudtuk. Rengeteg matematikát tanultunk. egy részük a csillagjós­ lással foglalkozott. Néha három hónapig is eltartottak. a tengerszint felett hét­ nyolcezer méter magasságba. mert az orvosi munkához nélkülözhetetlen. Az alacsonyabb ran­ gúak kezében ez az igazság egyik eszköze a hatalmasokkal szem­ ben. és bárki elmondhatja. az egyik testrész épp úgy megfelelt. mert ez a tárgy fontos volt az asztrológiához. A rendszer jól működik. Páratlan élmény. kit fi­ gyel! Jókora pálca volt nála. Váll. Néhány szerzetestől eltekintve nemigen ismerték ezt a vidéket. hogy végül is van valami szavuk. Az asztrológia „talált. A falon nagy táblák lógtak. a többi gyógynövényeket ábrázolt. hogy a megfelelő fajtát szedjük le. a világon talán sehol sincs hozzá hasonló. Ami­ kor a tanár előadott. De amikor dolgoztunk az órán. de a jégtaka­ rókat forró vizű forrásoktól táplált zöld völgyek tarkítják. előttünk állt. ahol jég borít mindent.

még többet morgolódtunk volna. akik odamentünk. Elég sok szerzetes érke­ zett máshonnan. hogy enyhébb körül­ ményeket találjanak. Légy becsületes és őszinte mindenben! 8. Figyelj a barátokra és a rokonokra! 9. mielőtt még veszélybe sodorhatnák a többie­ ket. Megrostálták a növendékeket. A legjobban hasznosítsd az ételt és a vagyont! 10. Tiszteld az öregebbeket és az előkelő származásúakat! 6. amikor fü­ veket gyűjtöttünk. Tiszteld a szülőket! 4. Beszéded és tetteid szelídek legyenek. Gyakorold a vallási szertartásokat és tanulj! 3.. Viseld a szenvedést és a nyomorúságot türelemmel és alá­ zattal! Állandóan azt mondogatták nekünk. ne bánts senkit! 16. Tarts mértéket mindenben! 13. a szerzetesek sötétedéskor lefeküdtek és hajnalig aludtak. A vezetőink bölcsen úgy döntöttek. és mi a többiek szintjére kerülünk. Becsüld az erényeseket! 5. Sok kolostorban nem volt éjjeli szertar­ tás. Segítsd az országot! 7. A törvények a következők voltak: 1. Puhánynak és gyengének tűntek a szemünkben. Ne botránkoztass meg senkit! 15. Kövesd a jók példáját! 11. Úgy tekintettünk rájuk. Mutass háladatosságot és viszonozd a kedvességet! 12. akik egy idő után elmentek. ma­ gunkra meg mint az elitre.80 HARMADIK SZEM A vallásoktatás nagyon intenzíven folyt: minden reggel fel- mondtuk a Törvényeket és a Középút összetevőit. s bár sokat morog­ tunk magunkban. Az első év külö­ nösen nehéz volt. hogy kiselejtezik az alkalmatlanokat. Az első évben nem volt részünk szinte semmi kikapcsoló- . mint bukottakra. nem lesz viszály vagy békétlenség. csakporiak voltunk az egyetlenek. Bízzál az ország és a lámakolostor vezetőiben! 2. hogy ha betartjuk a törvé­ nyeket.. csak a legerőseb­ bek élték túl a jéggéfagyott felföldeken tett utazásokat. ha a napirend megváltozik. és mi. Ne légy féltékeny és irigy! 14. Kolostorunk ismert volt a szigorú és kérlelhetetlen képzésről.

és Szent Könyvek egészét kellett felmondanunk. Kis gyakorlattal bámulatra méltóan könnyű volt . hogy képzeljük el. hogy száz meg száz fiókkal körberakott szobában va­ gyunk. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 81 dásban. és ne a könnyű utat válasszuk. hogyan lehet használni és keverni őket. A legtöbb tibetinek jó emlékezőtehetsége van.belépni egy szobába. Ma is hálás vagyok azért. A kérdéseknek nem sok közük volt egymás­ hoz. hogy ne jöhessünk rá. ahol állunk. A könyveket nem hordhattuk magunkkal. ha egyáltalán nem válaszolunk. A gondolkodásra nagyon rövid időt kaptunk. amint kinyitjuk a megfelelő fiókot. bármilyen apró hibát vétettünk. . A ta­ nár például azt mondta: . nagyon szigorú büntetés járt érte. és azt a feladatot kaptuk. Munkával és tanulással telt minden ébren töltött pillanat. Kérdésekkel bombáztak. Mégis. amely jól lát­ ható és könnyen elolvasható onnan. hogy belénk sulykolják a jó em­ lékezőtehetség iránti igényt. job­ ban tettük. A feledékenység meg­ bocsáthatatlan bűnnek számított. a Kangyúr hetedik kötetének ti­ zennyolcadik oldaláról az ötödik sort kérem. szórakozásban. mert rendszerint kilencven centiméter szé­ lesek és körülbelül negyven centiméter hosszúak voltak. vagy játékban.képzelet­ ben . Azt mondták. aki orvosszerzetesnek tanult. és valóban fejleszti a memóriát. Gyakran Szent Könyvek obskúrus oldalaira vonatkoz­ tak. Na­ gyon tisztán magunk elé kellett vetíteni a „tényt" és a „fiók" pontos helyét. min­ den tényt osztályozni kell. mi van benne? Ha nem tudtunk tíz másodpercen belül válaszolni. a kötés nélküli. a rengeteg gyógynövény neve és pon­ tos leírása mellett azt is ismerni kellett. a jó memória igen felbecsülhetetlen érték. és beletesszük a tényt. ha hibát. komoly verés.VI. majd hirtelen a gyógyfüvekre váltottak. ahogyan memorizálni tanítottak ben­ nünket. Későbbi éle­ tem során úgy találtam. mire irányulnak. Mindegyik fiókon tisztán kivehető címke van.Na fiam. csak azért hogy ellenőrizzenek. A memóriatréning mód­ szereit évszázadokon keresztül fejlesztették ki. és kihúzni a szükséges tényt a hozzá kapcsolódó más tényekkel együtt. de annak. Például azt kellett képzelnünk. jó módszer ez. Sokat kellett tudnunk az asztrológiáról. mert a büntetés még rosszabb volt. Nyisd ki a fiókot. laza papírlapokat két faborító tartotta össze. Tanáraink mindent megtettek. kinyitni a megfelelő fiókot.

Az udvaron páváskodtunk. Ha egy helyben akartunk állni. Kel­ lő gyakorlat után még hosszabb .rendszerint háromméteres . így meg tudtuk tartani az egyensúlyunkat helyváltoztatás nélkül. egyáltalán nem találtam . Mint mondtam már. aztán egy bizonyos jelre megkezdtük a támadást. Ezek után a nehéz hónapok után úgy éreztük. A sportokat és a gyakorlatokat úgy tervezték. Akkor is a gólyalábakat használtuk. A víz már a partnál is mély volt. Olyan bo­ tokkal kezdtük. kétméteres gólyalábon baktat­ tam egyszer.82 HARMADIK SZEM Az első tizenkét hónapban nem engedtek ki bennünket az ud­ varra. Még mindig szerettem gólyalábon járni. A gyengék. sokkal nagyobb és idősebb fiúkkal jártam egy osztályba. harminc méter távolságra egymástól. Ha éberen figyeltünk. most szentelhettem rá egy kevés időt. Akik kimentek. amelyek testmagassággal emelnek a föld felé. egyik lábunkról a másikra billegtünk. hogy leesünk. de mikor a saját erőmre kellett támaszkodnom. mert olyan kemény fegyelemben éltünk. közéjük ugrottam. Az egyensúlyo­ záshoz nem használtunk semmit. Csatákat harcoltunk végig gólyalábon. „uccu. meghúztam az egyik gólyalábat. jól elboldogultam. hogy elriasszuk az ég démonait. meglöktem a másikat. nem jöhettek vissza. nem kockáztattuk. Bevallom. bekukucskálunk az ablakokon. hogy a ta­ náraink attól féltek. ha lett volna ho­ vá. Óvatosan átgázoltunk. mikor átkeltünk a folyó­ kon. hogy megedződjünk. azt sem tudjuk már. Ez sajátos szabály volt Csakporiban. A lo­ vaglásban nem voltam olyan ügyes. ki­ hulltak a rostán. ha egyszer kiszabadul­ tunk. mire a „lovas" megingott vagy leesett. A gólya­ lábcsatában ez előnyt jelentett számomra. mintha csak helyben jár­ nánk. sosem térünk vissza. és valami gyakorlati hasznunk is származzon belőlük további életünkben. Emlékszem. hogy kell játszani. Az első év­ ben nem játszhattunk semmilyen játékot. miközben vadul kiáltoztunk. s hirtelen folyó került az utamba: át akartam hát men­ ni rajta.gó­ lyalábat használtunk. és így megtakarítottuk a hosszú kitérőt a legközelebbi gázlóig. általában tízfőnyi csa­ patban felsorakoztunk kb. egész idő alatt dolgoztat­ tak minket. illetve akik nem bírták a feszültséget. A többiek nehézkesen lépdeltek. faragatlan fickókként viselkedtünk. Két. neki" elszaladtam volna. Az első év után megszoktuk a szigorú szabályokat.

Az udvaron játszottunk például: a játék izgalmában megfeledkeztünk a szélről és kiléptünk a falak nyúj­ totta szélárnyékból. felugrott és fordult egy teljes kört. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 83 sekély részt. Fel­ ment a lába. komoly veszélyt jelent ebben a sportban. A térdemig ért. Hirtelen csobbanás. aztán bukfen­ cet vetett a két gólyaláb között. majd ahogy beljebb mentem a közepére. Siettem a távoli part­ szakasz felé. Velük előfordult időnként. A dzsúdóban meg­ tanultuk. Akkor rohanó lépteket hallottam. azt gondolta: Aha. hatal­ masat estem: a támaszték eltört. hogy a víz nem éri el a derekamat. hogy a „lépcsők" jól legyenek rögzítve. hogy talán soha életemben nem voltam még ilyen gyors a gólyalábakon. összegabalyodtak a kezek. Megkapaszkodott a bot végében. Persze volt néhány esetlen fiú. Leültem és beereszkedtem a vízbe. aki átszeli a folyót. Azután nagy fröccsenés. majd teljesen eltűnt. szépen beletalálva a támasztékba. hogyan kell esni úgy. aki majdnem átesett a saját árnyékán is. Mivel látta. va­ lósággal megfagyasztotta a vért az ereimben. Én ugrálni tudtam a gólyalábon. amely majdnem mindig fúj Tibetben. Röviddel a nyolcadik születésnapom előtt Mingyar Dondup lá­ mától megtudtam. a kisfiúra. A szél. a férfi megmarkolta a partot és kihúzta magát a folyóból. hogy eltörték a karjukat vagy a lábukat. s máris felborultunk. hogy mit fog csinálni velem. egyenesen a feje fölé. hogy elvétett volna egy lépést vagy kijött volna a ritmusból. aztán le. Ez­ után mindig megbizonyosodtam arról. Voltak rajtunk horzsolások vagy lejött a bőr a térdünkről. Egy férfi futott az ösvé­ nyen. Volt közöttünk viszont egy fiú. De ritkán sérültünk meg komolyan. feljött majdnem a dereka­ mig. de mikor először próbáltam. Rettenetesen csúnyán beszélt. és a fenyegetés. és merő pillantást vetett rám. aki a következőt tudta megcsinálni: sétálgatott egy kicsit. hogy az asztrológusok számítása szerint a szü- . és mikor én is kiértem. levette lábát a támasztóról. de nem törődtünk ezekkel az apróságokkal. és én gyorsan földet értem. ez itt egy sekély szakasz. a feje kibukott a víz fölé. mert sosem tanulta meg az esést. hogy az ember ne sértse meg ma­ gát. arra gondoltam. a lábak meg a gó­ lyalábak.VI. Megismételte néhányszor a mutatványt anélkül. Egy szélroham felkapta a köpenyünket.

az ébredés döbbenete eltorzítja az álomemléket. és tökéletesen megbíztam benne. hogy mesterem is ott lesz. Mikor a szellem visszatér a testbe.84 HARMADIK SZEM letésnapomat követő nap megfelelő időpont lenne a „harmadik szem megnyitására". Az alvás alatt visszatér a létezés egy más síkjára. A harmadik szem megnyitásával képessé váltam többek között ennek az aurának a meglátására. . tudtam. Ilyen az emberi aura is. és az álom éber állapotban teljességgel lehetetlennek tűnhet. akik gúnyolódnak az ilyen dolgokon. Az álmok olyan élmé­ nyek. hacsak nincs az ember kiképezve. melyeket az alvás szellemi síkján élünk át. ugyanolyan mint a villám. hogy megfelelő feltételek kö­ zött lássa. Számunkra a test egy héj csupán. A magasabb Én. Hitünk szerint az ember azért van gyenge fizi­ kai testében. elgondol­ kozhatnának ezen és gondolhatnának a nap udvarára is.mindenki megtanítható rá. amely akkor veszi át az irányítást. Nem zaklatott fel. vagy el­ hagyja ezt az életet. hogy ez az erő elektromos. a harmadik szem megnyitása után olyannak fogom látni az embereket. a Legfelsőbb Tudat működteti. Ám később részletesebben is leírom az ezzel kapcsolatos élményeimet. Mint ahogyan korábban többször elmondta nekem. a szellem kiszáll a testből és ellebeg. de teljes napfogyatkozáskor mindenki megnézheti. Az átlagember nem látja a napudvart. A hitetlenség nem tünteti el. A napko­ rongról többmillió kilométerre lövellnek a lángok. amikor az ember alszik. és amikor jön az álom. hogy tanuljon és fejlődjön. Valójában nem számít. A szellemet a halál pillanatá­ ig „ezüst szál" köti össze a fizikai testtel. amilyenek. Lefekszik pihenni. Nyugaton a tudósok mérni tudják az agy elektromos hullámait. hogy az emberek hisznek benne vagy sem. Úgy hisszük. A testet körülvevő aura csupán az emberben égő életerő tükrö­ ződése . azok. akit érdekel. Még mindig ott van.

Ez elég fájdalmas lesz Lobszang. szürkületkor majd jövünk érted. Nem sokkal alattam a Potalát láttam csillogó tetőivel. azaz Ékszer park tavainak kéklő vize. hanem U alakú volt. egyikőjük Mingyar Dondup láma volt. Óvatosan leszedték a borogatást. sem órák­ ra. Lyukfúróra emlékeztetett. és ezen a napon szabad voltam. Este újból bejöttek hozzám. le­ beghetnék délre. és elővett belőle egy fényes fémeszközt. ahogy akarod a napot. hogy sterilizálja. A láma néhány percig nézte az eszközt. bárcsak szerezhetnék egy bőrcsónakot és azzal sodródhatnék a folyón. ahol várakoznom kellett. csak nem kör. Gyógyfüves borogatást tettek a homlokomra és szorosan a fejemre kötözték. Túl gyorsan telt el a nap! Ahogy meghalt a nappal. A második láma kinyitott egy dobozt. ahol kereskedőket láttam. megszületett az este. és a szobába belépett három magas rangú láma.Nagyon kelle­ mes volt heverészni és lustálkodni a napsütésben. aztán áthúzta egy mécses lángján. a homlokomat tisztára és szárazra törölték. Az egyik erőteljes láma leült mögém. de csak 85 . sem istentiszteletre nem kellett mennem. Mingyar Dondup láma megfogta a kezemet és így szólt: . Mögöttem a Norbu Linga. . szóra­ kozzál Lobszang. Kora reggel Mingyar Dondup láma azt mondta: . és a hegye helyett az U élén kis fogak voltak. Puha bőrcsizmák a kinti kövezeten. a Kjicsu révnél.Eljött a születésnapom. fejemet a térde közé fogta. Azt kívántam.Töltsd. Ekkor bemen­ tem abba a kis szobába.

hogy Mingyar Dondup lá­ ma is elém állhasson. Aztán ez is elmúlt. s az eszköz átha­ tolt a csonton. Hirtelen szúrós. ránézett a többiekre. A falemezt az U két szára közé illesztette. hogy pont belement a fejemen lévő lyukba. Nem tart nagyon sokáig. csiklandós érzetem támadt az orrnyer­ gemnél. próbálj mozdulatlan maradni. Megszűnt és én finom illatokat éreztem. amennyire csak tudsz. Aztán. tudtam. Ezután enyhülni kezdett. az helyénvaló. minek az illatát. és ugyanabban a pillanatban megállt az éber opera­ tőr kezében. nagyon tiszta fale­ mezkét. Mingyar Dondup láma figyelt. akinél az eszköz volt. hogy valaki tüskékkel szurkál. ki­ csit rezegtette az eszközt. Mintha megállt volna az idő! Nem éreztem különös fájdalmat. mintsem hogy megmoccan­ jak vagy feljajduljak. aki biztosan tartotta a nyelet. mikor ez utóbbi intett a fejével. Láttam. Egy percre az volt az érzésem. A láma. és helyette színspirálokat és fehé- . ha teljesen tudatodnál vagy. A láma erősebben nyomta.Nos. csak nyomást és tompa fájdalmat éreztem. arrább ment egy kicsit. ahogy az eszköz áthatolt a bőrön és a húson. A homlokom közepére nyomta az eszközt. majd becsúsztatta úgy. de nem tudtam. mint nyugton maradni. égetett. mintha én lök­ nék egy rugalmas fátyolt vagy engem löknének neki. mikor a vége megakadt a csontnál.Minden rendben? Kezdjük. így hát nem mozdultam. hogy a fogazat átfúródjon a homlokcson­ ton.86 HARMADIK SZEM úgy lehet csinálni. és azt gondoltam magamban: . az operatőr végtelen elővigyázatossággal tovább és tovább csúsztatta a lemezkét.Egy percre a fájdalom felfokozódott. nincs mást tenni. a szája sarkában a feszültségtől kis ránc húzódott. Hirtelen va­ kító fény támadt és Mingyar Dondup láma azonmód azt mondta: Állj! . miközben Mingyar Don­ dup láma odaadott neki egy nagyon kemény. mint a tűz. épp most ment le a nap. és körbeforgatta a nye­ lét. A fájdalom egyáltalán nem volt erős. én meg benne. inkább meghaltam volna. amit mond vagy tesz. csak egy tompa ütést. aki operált. melyet előzőleg tűzzel és gyógynövényekkel acélkemény­ ségűre edzettek. Lobszang fiam. elhalt. Bízott bennem. bevégzik veled így vagy úgy. Erősen figyelt. Hirtelen „reccs". hogy különféle eszközöket és gyógyfüves olda­ tokat rakodnak ki. ne mocorogj. A lá­ ma. majd meg­ kérdezte: . és úgy éreztem.

melyek túlterjedtek a legbelső aurán. A kristálynak és használójának illeniük kell egymáshoz: van. Ahogy új érzékem fejlődött a lámák szakavatott segítségével. amilyenek. A kristálynézésben nincs semmi csoda. és használatában nagy gyakorlatra tettem szert. Mingyar Dondup láma hozzám fordult: . Senki sem látogathatott meg. Mindegy melyiket. Amint a kiálló falemezt helyére rögzítették. Lobszang. A HARMADIK SZEM MEGNYITÁSA 87 ren izzó füstgolyókat láttam. mikor mondanak igazat. De nemcsak az emberi testet láttam tisztán. . az el­ vek azonosak. még mindig őrzöm. csak a legszüksége­ sebb enni. Csak később jöttem rá. amellyel az ember bárki tudatalattiján áthatolhat. majdnem sötétben. és megőrizheti az össze­ szedegetett tények emlékét. aki az üveggömbbel. ahogy közeledett a hét vége. ahogyan a színek változtak. hogy kivegye a falemezkét a fejemből. van. mint a mikroszkóp.és innivalót kaptam. a kis szobában kellett maradnom. aki a kőkristállyal tud legjobban dolgoz­ ni. aztán egyre többet és többet. A tizenhetedik na­ pon a szobában teljes világosság volt. Kaptam egy kristály­ gömböt.Külö­ nös élmény volt látni.VII. a kristály­ gömb éppúgy. akik nap mint nap tanítottak. Míg bent volt a falemez a fejemben. A falemezt bent hagyták két-három hétre. hogy voltak más kisugárzások. eszköz csupán. hogy az aurájuk volt arany. és bejött a három láma. hogy ne tudjon mozogni. Ettől fogva olyannak látod majd az embe­ reket. A harmadik szem számára fókuszként szolgál. A fémeszközt óvatosan kiszedték.Most már kö­ zénk tartozol. Az első héten a szobát majdnem teljes sötétségben tartották. kivéve a három lámát. és nem amilyennek mutatják magukat. és mikor nem. A következő héten beengedtek egy kevés gyenge fényt. vagy tiszta fekete korongot használnak. és addig. míg ki nem vet­ ték. Nagyon egyszerű volt. vagy a teleszkóp. amely a természeti törvények által láthatóvá teszi az egyébként lát­ hatatlant. hogy a három lámát arany fény veszi körül. mégpedig a tiszta élettől. Abból. amit éltek és hogy a legtöbb ember valóban nagyon különbözően fest. Idővel meg tudtam határozni egy ember egészsé­ gi állapotát az aura színe és intenzitása alapján. tudtam. megfigyeltem. Megint mások esetleg egy tál vizet. Előző éj- .

és néhány különböző füstölővel együtt rátette. kimehetek már a többiekkel. hanem hogy szemléletem kiegyensúlyozott legyen. csak az evés járt az eszemben. mert a személy nem eléggé fejlett. nem is annyira a tanulás miatt. mint az ében. Reggel jöttek a lámák.. meg kellett tanulnom. a füstön méregvörös szikrák villantak át. Az aurája füstkék színű. Kirohantam az ajtón. . Mingyar Dondup Láma kisietett és mo­ solyogva jött vissza. Később hipnotikus módsze­ rekkel is tanítani fognak. Az operatőr láma egy kis rézedény felé fordult. Az előző tizennyolc napon nagyon keveset kaptam enni. és a vörös szikrák a dühkitöréseket mutatják. Fekete lett. No..Lobszang. A vezetőmmel egy eldugott beugróban ültünk. Időm másik felében az órákra és a szertartá­ sokra kell járnom. hiszen na­ gyon éhes voltál. és megmutatta a fadarabot.88 HARMADIK SZEM jel a homlokomat beecsetelték valamilyen gyógyfüves oldattal. hogy másképpen látok? Anyám. bepótolom. mások meg közömbösek irántam. indulj és egyél. ők milyennek tűnnek majd? De egyelőre nem érkezett válasz az efféle kérdésekre. és ahogyan előzőleg. és alaposan megvizsgáltak. Káprázatos volt újra találkozni a fiúkkal. Azt mondták. Van. most elhatároztam. Egy alak közeledett felém. mit gondolnak valójában. Nyüszítve visszarohan­ tam a szobába. né­ hányan féltékenyek rám. Reggel ismét bejöttek a lámák. de fele időmet Mingyar Dondup lámával kell töltenem. hirtelen rántást éreztem. és mégsem ismertem egyáltalán. apám.Egy égő ember van a folyosón .szóltam. Milyen lesz mostantól Cu. ez csak egy dühös takarító. . A többiek rémült arcomra néztek.. aki tényleg szeret. ami a hom­ lokomon a műtét után maradt. Mingyar Dondup láma egy gyógyfüves párnácskát tett a kis pöttyre. onnan figyeltük azo- . Az operatőr egy eszközzel megfogta a fadarab kiálló részét. A do­ log nem egyszerűen abból állt. Most rájuk néztem és megtudtam. egyikőjük térde közé fogta a fejem. aki gyors és hatékony módszerek­ kel tanít majd engem. befejeződött beavatásom első szakasza. kék füst lengte körül. hogy színeket láttam és már tudtam is mindent. és már kint is volt. Ám abban a pillanatban főként az evés érdekelt. Ahogy a füst a mennyezet felé szállt. hogy melyik szín mit jelent. Az­ nap éjjel zúgó fejjel aludtam. akiket olyan jól is­ mertem.

Büntetésképpen a harmadik szem becsukódott.Később megtanítunk arra. jobban látják az istenek. hogy szent irataink minden szava a szó szoros ér­ telmében hiteles. mikor egy kereskedő közeledett: Nézd csak. olyan. megfelejtkezvén arról. hogyan lehet tetszés szerint be­ csukni a harmadik szemet. És ez így ment nap nap után. ahogy a másik két sze­ med. Mingyar Dondup láma így tanított: Nézd azt az embert. aki hisz abban. a meg-megszakadó szikrázást! Üzletemberünk azt gondolja. Azok esetében. hogy akarattal nyisd és csukd. akik beléptek a főkapun.Fiam. Különleges te­ hetség. ahogyan ez velem is történt. mely a szíve felett vibrál? Az az árnyalat és a vibrálás azt mutatja. amit az ember láthat. A harmadik szem erejét különösen betegeknél használtuk. De az embereknek az a lá­ tomásuk támadt. Észrevetted azokat az elhalványult foltokat á fény koszorú sárgájában? Azt mutatja. Egy este a láma így szólt hoz­ zám: . most becsaphatja majd az ostoba szerzeteseket. emlékszik rá. Lobszang! Látod azt a színes fonalat. . hogy egy­ szer már sikerült neki. Lobszang! Valóban szent ember. hogy önállóan gondolkodjon. mert kibírhatatlanul terhes dolog foly­ ton az emberek gyengélkedését figyelni. Aztán majd azt is megta­ nulod. Abban az időben az istenek a földön jártak és emberekkel keveredtek. azoknál.Alaposan fi­ gyeld meg ezt az embert.Vagy például. Hosszú évszázadokon keresztül csak kevesen szület­ tek a tisztánlátás képességével. hogy az. akik természettől fogva rendelkeznek vele. megfelelő kezeléssel ezerszeresen is meg lehet növelni az erejét. mely a legtöbb embertől megtagadta- . nézd azokat a változó hullámsávokat. hogy még nem jutott el odá­ ig. hogy az istenek helyébe lépnek. óvatosan és tisztelettel kell vele bánni vele. Legendáink szerint sok-sok évvel ezelőtt minden férfi és nő használni tudta a harmadik szemet. te most rendel­ kezel azzal a képességgel. hogy tüdőbeteg.VII. A HARMADIK SZEM MEGNYITÁSA 89 kat. úgy. Egy nap az apát úr értem küldött és magához hívatott: . Most még állandóan használd. akiknek teste vagy lelke beteg volt. hogy lealacsonyítják magukat! Egy hajlott ko­ rú szerzetes érkezésekor a láma ezt magyarázta: . és megpróbálták megölni őket. úgy mint a másik két szemedet. Milyen kis aljasságokra képesek az emberek a pénzért. Lobszang.

de ne mondj olyat a betegnek vagy a szenvedő­ nek. . . De azt mondom. nem hogy ma­ gad gazdagodjál. amelyen egy életen át járnak. Mingyar Dondup lámával együtt látogató leszek néhány hétig a Potalában. ha betegséget. A tehetség arra jogosít. Akármit is látsz a tisztánlátás által .és sokat fogsz! . Mielőtt befejezte volna a be­ szélgetést. ha árt a többieknek vagy ha érintené az ös­ vényt. Mert az embernek magának kell megválasztania az ösvényt. Segíts. bizo­ nyítsd be azt! . mert látni akar.Az apát úr nagyon tanult ember volt. hogy másokon segíts. amit tudsz. ami megváltoztatná az ösvényét. szenvedést látsz. Mikor majd más országokban jársz. és sose saját hasznodra. de attól még a saját útjukat fogják járni. fiam. találkozni fogsz sokakkal.90 HARMADIK SZEM tott.mondják majd. Bizonyítsd be ezt. Mesteremmel. akik azt szeretnék.ne fedd fel. hogy néhány napon belül a dalai láma el­ küld majd értem. és a dalai láma orvosa. úgy viselkedj. Mondd el nekik. sose tégy így. azt mondta. fiam. mint bűvész a vásárban. Csak jóra használd.

benne a dalai láma életnagyságú szobra. Nem örülnénk.Egy figyel­ meztetés akkorra.Egyik nap Mingyar Dondup láma közölte velem. Mielőtt elindulnál hátrafelé. hogy a nyakadra tehessen egy sálat. . és azt játszottuk. Próbálnunk kell. Lobszang! Belépsz a szobába. és be kellene mutatnod a hátraesést. és állj meg úgy másfél méternyire a dalai lámától. aztán harmadszor is. vess egy gyors. amit a láma nagy gyakorlatával könnyedén bemutatott. amelyet nemigen használtak. ha a sarkaddal rálépnél a párnára. Helyezkedj az előző testtartásba. így folytatta: . nehogy fe­ lesleges sietséget mutass.Először nézd. . aztán helyezd a selyemkendőt Őszentsége lábára. A pillanat izgalmában könnyű megbotlani. hajts meg a fejed. Lobszang. a szemed lefelé néz. eképpen. Oda mentünk. Most mutasd meg. észrevétlen pillantást a legközelebbi párnára. még egyszer. hogy bemutatnak neki és a „belé­ pőbe" nem eshetett hiba. hogy a Potalában vagyunk audiencián. hogy épp91 . várhatóan a hét végén kerül rá sor. Most nagyon figyelj! Tedd a kezed így és hajolj előre! Egyszer. aztán állj fel és menj hátrafelé a legköze­ lebbi üres párnához. Térdelj meghaj­ tott fejjel. hogy tökéletes formánkban járuljunk a dalai láma színe elé. amit csinálok. . hogy a tarkódnak ne essen baja. hogy a potalai lá­ togatás időpontját kitűzték. ha már ide értél. Közel a tanteremhez volt egy kis temp­ lom. Dugd ki a nyelved üdvözlésképpen és ereszkedj térdre. Magadban számolj tízig. Gyere ide.Úgy volt.Végigcsináltam mindent.

így bármely fájdalmat vagy rendel­ lenességet orvosi hibának tekintettek. hanem. mint én. mit hogyan kell csi­ nálni. hogy felbuktam volna. A pénteki napon az apát úr elé kellett mennem. Újra kimen­ tem. Ha kellőképp ügyes vagy. Mikor elhelyezkedtél már. hogy teljesítményem „méltó tisztelgés Mingyar Dondup testvér tanítása előtt". mani padme hum". hogy átmen­ jünk a Potalába.92 HARMADIK SZEM olyan jól csinálod. lesétáltunk a hegyről. akkor most jöhet a következő lecke. megállított: Lobszang. tapsolt egyet. Ez alkalommal sokkal nyugodtabban jöttem befelé. Az apát úr mégsem vizsgál­ hatta meg a dalai lámát. de aztán hamarosan kitanultam a fortélyát. és a láma je­ lezvén. és végigcsö­ römpölt a földön. amikor meghajoltam. amikor csak akarta. hogy páciense egészséges legyen. s a tibeti üdvözlésnek megfelelően kinyújtottam a nyelvem. illetve a Gyógyítás Isko­ lájaként ismerték. Lobszang! Hová ügetsz? Most csináld lassabban. Térden állva mentem. ráraktam a szertartásos khata-t a szobor lábára. mint egy vágtató versenyló a Cangpon. mégis a főépületekhez közel ugyan. hogy beléphetek. amikor a páciens már beteg volt! . A rendfőnökünk volt a dalai láma egyetlen or­ vosa. . és a Gyógyítás Templomaként. hogy a láma egy-egy betegségét kikezelje. Besiettem. és nem. Másnap reggel. A három meghajlás maga tökéletesen sikerült. A mi kolostorunk a Potala szervezetének része­ ként működött. megkínálnak teával. Gyakoroljunk a csészével és a selyemkendővel!. A facsészét el kell rejtened a köpe­ nyed bal ujjában. míg küldenek érte. büszke voltam magamra. de külön he­ gyen állt. elég ügyes vagyok-e. és oda­ mentem a szoborhoz. szombaton.Kimentem a szobából. beékelve a köpeny ujja és az alsó kar közé. Először a csésze kiesett. és elölről kezdtem az egészet.Na. Helyzete nem volt túlontúl irigylésre méltó. Jól csináltam. Akkor majd úgy jössz be. mert nem az volt a feladata. mint egy méltóságos fiatal pap. . a helyén marad. hogy automatikusan is tudjam. Azt mondta. és ehhez igazítsd a lépteidet. hogy megmutassam. Hátralépdeltem és végül sikerült leül­ nöm lótuszülésbe anélkül. mondd magadban: „Om.Azon a héten minden reggel próbáltunk. meg kellett várnia. De szent isten! Elfelejtettem a selyemsálat! Kimentem hát megint. A csészét így kell tartani.

felkeltek. nálánál ugyanis senki sem lakhat magasabban. Voltak közöttük földművesek. és egy „szent inkarnáció által megáldott" emléktárgyak. írnokok is jöttek. és mohó városnézők és zarándokok tömegébe ütköztünk. akik abban reménykedtek. Voltak ott talizmánok. Néhányan forró vajas teát árultak. elég volt a magamé. maradjon csak az én titkom. Elárasztották az utat és végigjárták a hatmérföldes kör­ gyűrűt a Potala körül. mások el­ nyúltak a földön. és inkább ha­ sonlítható egy lépcsős utcához. vagy ahogy mi nevezzük. amíg fel­ felé kaptattunk. Mindenfelé árusok kínál­ ták portékáikat. mit éreztem. a Potalába igyekeztünk. hogy megta­ karítsák a lépcsőmászást. pásztorok. Több ilyennel is találkoztunk. Nekünk nem jutott időnk ilyesmire. Odább az úton egy csapat vidám ember potalai ajándékokat. a dalai láma otthonát. kereskedők és bete­ gek. busásan kárpótolva lettek a hosszú utazásért és a viszontagságokért. aztán ismét a földre vetették magukat. hogy a nevezett személy megláto­ gatta Lhászát és valamennyi szent helyet. Nem. a lépcsősor az épületeken kívül fut. mások mindenféle ennivalót. Ha csak egy pillantását elkap­ ták. A dalai láma rezidenciája az épület legtetején volt. hogy lássák a Mindentudó. Nem egy zarándok hónapokig gyalogolt. A POTALA 93 De ezen a szombaton nem törődtem az orvos bajával. akik négykézláb kúsztak. bizonyos összegért írtak néhány sort. Lobszang. és jobb talán. mint egyszerű lépcsősorhoz. amit himbálódzó üstökben melegítettek. barátaik támogatásával vagy két bottal sántikáltak végig az úton. Megint mások. hogy meglátogassa a Szentek szentjét. úgy érezték. Anyám ép­ pen kilovagolt szolgái kíséretében. hogy Lhászában kezeltetni tudják magukat. Mingyar Dondup láma megállt és egy házra mutatott: . tá­ voli tartományok nemesemberei.Vili. Cu is közöttük volt. a betegek és gyengélkedők. Öregem­ berek nyomtatott horoszkópokat kínálgattak a hiszékenyeknek. Hogy mit gondoltam akkor. amely bizonyította. már magasan jártunk. A fő­ tisztviselők közül sokan fellovagoltak a hivatalokhoz. Odanéz­ tem. Tibet minden ré­ széből érkeztek emberek. Egy helyen. ha nem beszélek róla. Tömérdek kőlépcső vezet fel a magasba. Voltak. . kézi imamalmokat árusított. A Csakpori lábánál a Potala felé fordultunk. a szolgák igencsak sürgölődnek az udvarban.Ott az előző otthonod.

Tibetben ez az egyetlen kerék alakú tárgy. és ne­ kem az volt a véleményem. ezen a helyen nagyon kicsinek és jelentéktelennek éreztem magamat. bárcsak kinyithatnám.csupán néhány kiváltságos. kis hegyen fekszik. Hosszú idővel azelőtt egy erődít­ mény volt a hegy tetején. de egy még régebbi palota alapjaira épültek. Közeledtünkre félrehúzták. az egyik végén van egy tó. A falakon belül vannak a kincstárak. tömén­ telen drágakövet őriznek. és a hatalmas termetű őr szélesre tárta a kaput előttünk.nagyon jól ismerték itt. Az egyik függönyös bejárat melletti polcon pihent a Nemesek könyve. ahol a dalai láma előző inkarnációinak sír­ emlékei álltak. Alacsony asztalkákon műgyűjtők szívét gyönyörködtető tárgyak álltak. Tudtam. mert ezen a napon. minden gondolat és minden reménység központja. Végül felértünk a tetőre.úgy látszik . akárcsak mindenütt. . Az utóbbit . kis folyosók ágaznak szét belőle. sárga stólás láma beszélgetett Mingyar Dondup lámával. Tibet minden egyházi és világi ügyét itt intézik. Továbbmentünk. A jelenlegi épületek csak háromszázötven évesek.mivel vulkáni eredetű . miért akar a dalai láma látni engem. míg el­ értük a tető legtetejét.egy óriási barlang húzódik. mikor kerekek jönnek majd az országba. Kint. jakgyapjúból készült gesztenyebarna függöny borította. és megnézhetném benne a ne­ vünket. Csak nagyon kevesen jártak itt. valamint ritkaságokat a régmúlt időkből. mert az egyik régi jövendölés szerint a béke el­ távozik. A bejáratot nagy. hogy ez rendkívüli dolog. mert felismerte Mingyar Dondup lámát. Ez az épület. vagy épületcsoport az ország szíve. valamint mai rezidenciája volt. hogy még több kemény munka vár majd rám: kemény munka vagy nehézség. Egy meggyszínű köpe­ nyes.94 HARMADIK SZEM A Potala önálló városrész. vagy tudnak egyáltalán a barlang a létezéséről . és beléptünk egy nagy előtérbe. ahol aranytömböket. mi­ tológiai istenek és istennők szobrocskái és zománcozott díszek. Nyolcéve­ sen nem voltak már illúzióim. Vallási jeleneteket és ősi legen­ dákat ábrázoló gyönyörű faliszőnyegek lógtak a falakon. a hegy gyomrában . és tudni szerettem voltna. azt kívántam. a reggeli napsütésben felfelé tartottunk a lépcsőn. Mélyen lent. Min­ denütt hallottuk az imamalmok kattogását. melyet zöld porcelán sárkányok védelmeztek. hogy erőt nyerjek belőle.

Nem tudtam. aztán majd elmegyek Kí­ nába. másfél méterre nem kerültem Tőle. így tettem.menj csak be. hogy beszélgethessünk. hogy bemenj. végig­ mentem a szobán. gondold azt. így folytatta: Nos. Átkarolta a vállam és az ajtóhoz vezetett. Előrehajolt. Kezdetben nehéz időket élsz meg. rombolást és olyan kegyetlenséget fogsz látni magad körül. Elfogott a félelem. Jól ismertem a jóslat min­ den szavát és eszerint is éltem hétéves korom óta. Beléptem. ahogyan megjósolták. hogy . fordulj meg és hozz ide egyet. és a hosszú szoba távoli végén megpillantottam a Mindentudót. hanem a csuklómra tette.Vili. Buzdításképpen picit meglökte a hátamat. köz­ ben ezt suttogta: . odavittem egy párnát. Megkaptam a feljegyzéseket az előző inkarnációdról és az asztrológusok jöven­ döléseit is. és háromszor meghajoltam. Megmutatom az ajtót. Mingyar Dondup láma odaadta nekem a selyemsá­ lat. az Ékességest. Azt mondta: . . Most az Ékességes lábára helyeztem.ahogyan az szokás volt -. Sáfrány­ színű selyempárnán ült. a fal mellett. Hallottam néhány figyelemre méltó dolgot rólad. Ezt hallottam: . Tudtam. Megszólalt a dalai láma.Őszentsége érdeklődést tanúsít és egyedül akar vele beszélni. hogy mind eléggé meszsze volt. de végül sikeres le­ szel. olyanokat is. De az Ékességes még min- . Halált.Tedd ide elém és ülj le! . és a sálat nem a nyakamra . a tizenharmadik dalai lámát. de a fején magas sárga süveget hordott. Vezetőm hozzám fordult és így szólt: . Ruhája olyan volt. de eljön a siker. Mielőtt belép­ tem a szobába. Lobszang. Éppen letett egy könyvet.Nincs okod az aggodalomra . ahol folytatom tanulmányaimat.ahogy egész héten tettük . mert ekkor visszafelé kellett indulnom a legközelebbi párnához. A POTALA 95 ahol vele jártam. azután megállt és fi­ gyelt. Sok külföldi országot bejársz majd. amit elképzelni sem tudsz. mint a közönséges lá­ máké. amíg kb.Ideje.Mikor leültem. Megadatott neked a tisztánlátás képessége. amelyekről nem is hallottál. melynek erejét tovább növelték benned a harmadik szem megnyitásával. miért mondja el nekem újra az egészet. és aztán lépj be magad.csak gyakorlunk. Az út hosszú és ne­ héz lesz. hogy sebészetet és orvoslást tanulok Tibetben. melynek füle a vál­ lára ért. Meghajtottam a fejem. és megfigyeltem. fiatalember. az­ tán térdre ereszkedtem. akkor először: Azok a párnák túl messze vannak.

. .96 HARMADIK SZEM dig beszélt. az pedig bizonyos. A dalai láma újra nevetni kezdett.Azt mondtad. . Mondta. aztán hátra­ hajtotta fejét és harsogó nevetésben tört ki. mit gondolsz róla. és hogy a legjobb tanárokat jelöli majd ki a számomra. Belépett Mingyar Dondup láma. . semmiféle rendkívüli erőről ne tegyek bizonyságot. . akivel valaha ta­ lálkoztam. Mingyar Dondup lámánál. en­ gedjétek. amelyeket Indiából importáltak.Szóval. .Kérd meg Mingyar-t.Uram! . hogy azt akarja. sem a lélekről. hogy jöjjön be! . Tudó­ saik így beszélnek: . milyen a molekuláris szerkezete. hogy megragadjuk. és nem törődnek vele. Mingyar! .mondják majd neked. az Ékességes Indiáról és Kínáról mesélt. Mondjátok meg.Mutassátok meg a lelket.De hát senki sem tudhat többet a mesteremnél. bizonyítékra van szüksé­ günk .mondta. Bizonyíték.válaszoltam. hogy amikor a nyugati világban le­ szek. va­ lóban keményen tanuljak. De most teázzunk! Könnyedén megütött egy gongot. Egyszerűen nem tudtam tartóztatni magam. igaz? Mondd el nekem. megmérjük és savakkal megvizsgál­ juk.Hozz egy párnát. hogy bizonyítékokat szerezzenek. Mingyar Dondup láma a legjobb ember. Úgy látszott. és meghajolt a dalai láma előtt.Ezekben az országokban az ember megvitathatja a nagy igazságokat. aztán megütötte a mellette lévő gongot. milyenek a kémiai reakciói. . és én töké­ letesen egyetértek az értékelésével.A dalai láma rám nézett. Talán még senki sem beszélt vele így. Amint ettünk. és ne be­ széljek sem az egóról. hogy a gya­ nakvás negatív hozzáállásával minden esélyüket elveszítik. bizonyíték.hívta mesteremet a dalai láma. és ülj le.Voltam Indiában és Kíná­ ban . hogy Mingyar Dondup láma jó. te kis pávakakas! . aki hamarosan visszajött a teával és különleges ételekkel. a kereskedést és az aranyat istenítik.mondta a hí­ vására megjelenő lámának. . a láma pedig így folyatta: . és parancsot adott a hívására belépő lámának. értékeli.Mingyar Dondup láma mel­ lém ült. de sok nyugatival is találkoztam. hogy kivételesen tisz­ tán látok. kicsú­ szott a számon: . hogy egy nyolcéves kisfiú nem. azt gondolod. milyen vagy.Teljes felelősséget vállaltál . Értékeik nem azonosak a mieinkkel.Ez a fiatalember elmondta. Állítsátok elő. figyelmeztetett. .

hogy látni le­ hetett. hogy mindketten itt. és a lapos tető távoli részére mentünk. Fájt és bi­ cegtem.Jó néhány alacsonyabban lévő folyosót és termet nem nyitottak ki az elmúlt kétszáz esztendő­ ben. hogy úgy jöhettek-mehettek. Aztán derengeni kezdett valami: üveg! So­ sem láttam még síküveget. Itt. Mingyar Dondup láma kivezetett a szo­ bából. . hogy Mingyar Dondup láma titokban na­ gyon elégedett velem. egy másik szobába. előttem terült el Lhasza és az egész síkság. az épület legfelső szint­ jén kapunk szobát. és nem lehetett keresztüllátni rajta. Megdöbbentem. ha szükséges.az egyik odajött hoz­ zánk. de ez itt átlátszó. az ablakokon az olajjal átitatott anyag helyett valami megfoghatatlan volt.Még szólt néhány szót. ahogy bizonyosan megteszed. . és nagyon óvatosan megérintettem a látható semmit. Az színezve volt. Kinyújtottam a karom. Tervezd meg. aztán felkeltünk. Lobszang. meghajoltunk és eltávoztunk. Néha attól féltek. A sárkányzsinórhoz tört üveget hasz­ náltunk.Ideje betöm­ ni a lyukat a gyomrodban. Ezekből a termekből sokat megtudhatsz a tibeti történelem­ ről.a rezidencián senki­ nek sem volt lámánál alacsonyabb rangja .Fiatalember! Jól válasz­ tottál. és úgy gondolja. és akkor vezetőm teát és ennivalót hozott. Láttam.Itt maradunk néhány napra. esetleg nyomorék maradok. Ezen a helyen jól esznek. jó benyomást tettem a da­ lai lámára . legnagyobb meglepetésemre. és hogy egyetlen ajtó se legyen zárva előttetek.VIE A POTALA 97 Lobszang Rámpa képzéséért.mondta. épp csak. Oda vezetett minket. vezetőd régi barátom. ahogy csak akartok. és megborzongtam a lát­ ványtól. de az vastag volt. és felfedezzük az épület kevésbé ismert részeit .őszentsége azt az utasítást adta. majdnem olyan hideg volt. akár a víz.Nem volt szükségem több bátorításra. és az okkult tudományok igazi mes­ tere. Pihentem egy órát. s emellett síkos is. mint a jég. Aztán így folytatta: . . A bal lábamon húzódó seb még mindig sok bajt okozott. . és fordulj hozzám. hogy egyek. és azt mondta. te­ gyünk így mi is. pihenjünk le egy időre. Aztán hozzám fordult: . . A dalai láma szolgálatában állók közül . Mingyar Dondup láma azt ajánlotta. Időről időre én is megnézem őt. Mikor befejeztük.

a másikat odatette az arcához. Sose felejtettem el annak az embernek a látványát. hogy „lehetetlen". Nekem az az élmény volt „lehetetlen"! A dalai láma sok teleszkópot hozott magával. aki a csőben felém lovagolt.egyik a másikából. mikor hazatért Indi­ ából. Egy ideig piszmogott a csővel.Őszentsége azt mondta. de a tükör túl őszinte volt. hanem a szeméhez illesztette. meghúzta. és intett. Azt lehetne gondolni. . Megfogta a csövet. tükrök nélkül. de engedelmeskedtem. Mingyar Dondup lámán kívül senki sem volt a szobában.De miért kell tréfát űznöd a ta­ nítványodból? . és felkapott egy rézcsövet. Gyakran eszembejut. hogy Tibet különleges ország volt. . aztán a cső egyik végét kidugta az ab­ lakon.Még jobban nevetett.Nézz bele. . hogy a rohanó kereskedelmi vi­ lágban nincs idő szellemi dolgokra. De a végét nem a szájához. és egy kétségtelenül tekintélyes méretű orral.gondoltam.98 HARMADIK SZEM Ám ez még nem volt minden. . Belenéztem. és játszani fog rajta. amikor meglátta az arcomat. te­ leszkópok. hogy mást lássak. amely úgy nézett ki. aztán azt mondta: . Nevetett. A csőben egy ember lovagolt felém. azt gondoltam.Aha! . hogy életemben először tükörbe néztem. és nagyon szerette nézegetni a környező vidéket. de az emberek nem is vágytak ilyesmire. A mi fizikai világunk ráérős. és majdnem elájultam a kábulattól. Lobszang! A jobb szemeddel nézz. a balt tartsd csukva. Teleszkóp! Sosem lát­ tam ilyet.magyarázkodtam. és négy darab jött ki . . amikor egy nyugati ember azt mondja valamilyen okkult dologgal kapcsolatos állításra. és körülnéz­ tem.biztos valami hangszer. A kerekek a gyorsaságot és az ún. mintha egy bőrrel borított trombitadarab lett volna. Oldalra ugrottam. őt viszont rázta a nevetés. nézzek bele megint a csőbe. civilizáci­ ót szolgálják. Mingyar Dondup láma kitárta az ablakot. Itt történt az is. Régóta felismertük. A kereket se akarták. Gyanakodva néztem. hogy ezoterikus tudásunk gyarapodhasson és terebélyesedhessen. Azóta sem vesződöm velük. és természetesen nem ismertem fel azt a szörnyű kis teremtést. Tele voltam gyanakvással. Vezetőm kis­ sé elfordította a csövet. hogy az okkult tudományok mestere vagy . akit ott láttam: egy sápadt arcú fiúcskát nagy vörös heggel a homlokán. A vízen találkoztam már halvány tükör­ képemmel. meg­ babonázott. olyankor.

Az ember szellem. hogy a naiv nézőket szórakoztassák. az Ember természetéről elmélkedik. és más metafizikus tudományokat. szellemként vándorolhat a világon és a gondolat útján segíthet. és saját kívánságára befalazzák. A cella általában kis helyi­ ség. Nincs odabent semmi. és ha egyszer kisza­ badul a hús kötelékeiből. A tanárnak teljesen biztosnak kell lennie tanítványa erkölcsi integritásában. máskülönben megvakulna abban a pillanatban. Mindez korántsem olyan ste­ ril. akik közösségben tudnak legjobban fejlődni. hogy a remete szeme fokozatosan hozzászokjék a fényhez. Tibetben a tanár mindig meggyőződik róla. . se semmi. Tartózkodásának utolsó hónapjaiban kis lyukat vágnak a tetőre. hogy ne hatoljon át a hang rajtuk. és gondolati úton megolvassza a havat maga körül. Néhány láma. hogy sok láma képes rá.nem hagyhatja el helyét. Az erők tehát egyáltalán nem mágikusak. A kőfalak vaskosak. a telepátiát. hisz csak a megfelelő embereket tanít­ ják. se fény. mint ahogy az ember esetleg gondolná. másokon a magány segít.akármi legyen az . Sokan közülük néhány hét múltán újra visszamennek a cel­ lába. hogy ilyen erők legyenek rábízva. de az efféle dolgokat nem a szenzációhajhászok örö­ mére mutatja be. az okkult tudományok mesterei testeket tudnak felemelni érintés nélkül. A remete a cellában marad. amikor előjön. ezért a metafizikai erőkkel sosem élnek vissza. Az Életről. A gondosan irányított és részben sűrített gondolat az. de nem azért fejtenek ki erőt. Egyszer egy nap beadnak neki élelmet egy fénybiztos. talán két méter vastagak. Igaz. csak az üres kődoboz. hogy meztelen üljön a hóban. hangbiztos tolóablakon keresztül. Az anyag sűrített energia. A POTALA 99 Négyezer éve ismerjük a tisztánlátás igazságát. hogy tanítványa morálisan alkalmas-e arra. csupán a természeti törvények eredményei. ami képes megmozdítani egy tár- . és visszavonulnak kies lámako­ lostorokba. A rést nap mint nap nagyítják. és remetecellákban laknak.Vili. először három év. energiahullámok. A remete belép.Tibetben jól tudjuk -. hogy beeresszenek egy kevéske halovány fényt. Tibetben vannak olyanok. Fizikai tes­ tében semmi okból . egy másik világ teremtménye. se bútor. három hét és három napra. és egész életükre ott maradnak. amelyet hegyoldalra építenek. A gondolatok. értelmetlen létezés.

de immár másként szabályozva vezet a telepátiához. Aztán elfújta a mécses lángját. hogy alapos ma­ gyarázatot ne kaptam volna a szóban forgó törvényekről. úgymond „gondolatra". de azt is. nincs benne semmi csoda vagy varázs­ lat. A Potalában tett látogatásom eme képzés első szakaszaihoz kapcsolódott. hogy több megvilágosodást éltem át. mint ez. és valamit csinált az ablak fatábláival. olyat.legyen bár nagyon hosszú életű -.más módszerekkel és hipnózissal is. nem kellene gyarló eszközöket használni. egyszerűen köznapi természeti törvények működtetik. Mingyar Dondup láma aprólékos pontossággal elmagyarázta. Lobszang. nem vonultam vissza hosszú időre a teljes sötétségbe. egy átlagos remeténél. So­ sem mondhattam. és minden a helyére került.mondta. de . félretéve a szkepticizmust meg lehetne tenni ugyanezt a te­ lepátia segítségével is. nők. és nem érdemelt további gondolkodást. amelyek nem írhatók le ilyen könyvben. ha mikrofonon keresztül a leszállópályára irányítanak egy repülőgépet. hogy megértsem. Elég annyi. . Tudtam már. de erről majd később. Képzésem a dalai láma közvetlen parancsára sajátos célra irányult. . mind fejjel lefelé jártak! Aztán a kép hirtelen villant egyet. amely kevés ember számára elérhető. Más formát öltött. ahol mindennapos ese­ mény.100 HARMADIK SZEM gyat. hogy elvégezzen egy bizonyos cselekvést. Mindent megmagyarázott. és sokat használtam: azokat a helyeket nézegettem rajta. amely arra késztet vala­ kit a távolban. most állj ide. milyen okok húzódnak a háttérben. A magyarázat a „fénytörés"-ről valóban mindennél jobban zavarba ejtett: hogyan lehet a fényt megtörnP. Férfiak. ez egyszerű volt.Na. A falon azonnal megjelent előttem Lhásza fordított képe. Miért olyan nehéz elhinni ezt abban a világban. mi miért történt. ha a pilóta a sűrű ködben nem lát semmit? Kis tanu­ lással. amelyeket olyan jól ismertem. „hisz ez varázslat!" anélkül. Cso­ dálkozásomban felkiáltottam. milyen elvek alapján működik. hogy lehet hangtalan fütyüléssel kancsót vagy köcsögöt összetör­ ni. és figyeld a fehér falat! . Ugyancsak a gondolat. Nem csupán a teleszkóp működését. aki remete akar lenni. Elbűvölt a teleszkóp. és jakok. Még az első látogatás alkalmával bevitt egyszer egy teljesen sötét szobába. Az én ezoterikus fejlődésem nem járt együtt bezárkózással. Olyan dolgokra tanítottak .

Majdnem valamennyit szobákban raktározzák. szögek­ kel keresztre feszített ember. Az alagutakat . és nagyon él­ veztem. A két meztelen. hihetetlenül elborzasztott. vezetőm egy könyvből felolvasta nekem pontos történetét. a többit majd egy későbbi időpontban. mert egyre többször és többször hallottam: . Ez egy lámpából állt. mikor láttam. amely. nemcsak Tibetből érkeztek ajándékok a Potalába. hogy kiderítsem és pszichometriai benyomást szerezzek róla. méghozzá a javából. és utána már semmi sem lepett meg. Ölelkező férfi és női szellemeket áb­ rázolnak például.számtalan évszázaddal ezelőtt vulkánikus tevékenység hoz­ ta létre. amíg egy speciális szerkezetet nem hoztak a szobámba. Évszázadokon keresztül sokfelől. ölelkező figura azt az eksztázist fejezi ki.VIII. óvato­ san másztunk lefelé a végtelennek tetsző lépcsősoron. mi történt később. szemérmetlennek tartja őket. hogyan törnek meg a fénysugarak. Azt mondták. Az a na­ gyon-nagyon kevés nyugati ember. amelynek fényét különféle lemezek takarták. Lobogó fáklyákat vittünk magunkkal. akit istenükként tisztelnek.Iga­ zad van. De jobban érdekelt a tó. úgy mondták. Nagyon kár. Végre beléptünk .így mondták ne­ kem . A Potala raktárai tömve voltak csodálatos szobrokkal. és azt is. mindig az éppen uralkodó dalai láma részé­ re. csak egyet nézhetek meg. ügyes vagy. és csúszkál­ tunk végig a sziklás átjárókon. és egyetlen tibeti sem tekintené annak. miért éppen ezeket az ajándékokat küldték. Örültem. valóban. Elismerem. megnéztük az egyik föld alatti alagutat. Aztán. Akkor észleltem. több mérföldre nyúlik az egyik folyosó végétől. A motívumok ta­ nulmányozását jelentette ez. de a képeknek messze nem az obszcenitás a cél­ ja. Lobszang. A falakon különös diagramok voltak és ismeretlen jelene­ tekről készült rajzok. hogy valamennyien hajlunk arra. miután beszámoltam a tárgyról szerzett benyomásaimról. A POTALA 101 hogy fényt is lehessen törni?! Egész addig nem értettem meg a dol­ got. amely a Tudás és a Helyes Elet egyesülését követi. Mielőtt eljöttünk a Potalából. hogy saját mércénk szerint ítéljük meg más országok népeit. aki látott néhányat közülük. hogy a keresztények szimbóluma egy megkínzott. régi könyvekkel és gyönyörű vallási témájú festményekkel.

Fekete volt és mozdulat­ lan. Lerepültek a tutajról. darabokban szilárdult meg. kábító üté­ seket. amit mesélt. a sötétség olyan volt. megsemmisítő szorítást éreztek. Nyikorgó-csikorgó hangot hallottak.Ez a tó a folyóhoz megy innen negyven mérföldnyire. és olyan víz szélén álltunk. szél kerekedett. és hozzá evezőket. Még tettünk vagy száz métert. kegyetlen óriás ragadta el őket. Kb. Odamentem. odáig már nem jutott el a fáklyák fénye. Fény támadt. nem tudták. és a fejemtől a térdemig érő magasságban helyezkedett el. nem tudták. hogy már-már láthatatlan. Érezték. körbe­ körbe. Fel­ szerelték fáklyákkal. Sok-sok évvel ezelőtt kalandos kedvű szerzetesek készítettek egy fatutajt. Hallgattam tanítómat. A szikla. annyira fekete. és merre a vissza. és láttam. inkább látszott fene­ ketlen kútnak. A többiek nem voltak ilyen szerencsések. Sehol egy fény. amilyenhez hasonlót a föld felszínén sohasem látni: tömör feketeség. Ahogy finom csapásokkal tovább eveztek. hogy tö­ rékeny tutajuk a vízidémon markába került. Mérföldeken át eveztek. hogy a sziklában van egy aranyréteg. A hirtelen mozdulattól a hullámok felcsaptak a fedél­ zetre. Mingyar Dondup láma törte meg a csendet: . Meddig utaztak. tökéletes sötétség borult rájuk. szörnyű. szintén fekete volt. tétovázva. el­ fújta a fáklyákat. és az emberek csuromvizesek lettek. a víz elsodorta őket. zöldes. amely egyre szélesebb és szélesebb lett. és húzza végze­ tük felé. Az aranyat nagy hő olvasztotta ki egykoron a sziklából. amelyekkel a fagerendákat egymáshoz erősítették. a víz alá merültek. akár egy aranyszínű gyertya viaszcseppjei. A tutaj hirtelen megbillent. és vízre eresztették. A tutaj felgyorsult. merre is menjenek. Úgy érezték. amin álltunk. így folytatta: . merre van az előre. valamennyien elszédültek és rosszul voltak már.Eltévedtek. Egyetlen hullám sem fodrozta a vizet. öt-hat méter hosszú lehetett. amilyet még soha életemben nem láttam. csillogott a fáklyák fényében. Forogtak. de kicsit arrább valami ragyogott a falon. Néhányuknak még sikerült nagy levegőt venni. egyszer csak egy tágasabb helyre értek. és élénken magam elé képzeltem. bi- .102 HARMADIK SZEM egy alagútba. mint tónak. míg hirtelen eltűnt a mennyezet: nem láttuk. amikkel hajthatják. ahol már nem lát­ ták a falakat és a mennyezetet. Beleka­ paszkodtak a kötelekbe. egyetlen hang sem törte meg a csendet. kutattak.

Két ember menekült meg. vagy valaki megtekerte. de minek fecséreljük testi erőnket. Belegondoltam az egészbe. hogy szigetek vannak nem messze amögött a terület mögött. Valami rejtett fal­ mélyedésből fáklyákat húzott elő. No. vérezve vízbe fúlt. órákon át élet-ha­ lál közt vívódva hevertek. hogy ők szerzetesek (a köntösük ugyanis teljesen leszakadt róluk). amelyet fáklyáink fénye be­ világít. bárcsak lenne egy tutajom. hogy együtt fedezzük fel ezt a helyet. és meggyújtotta őket azokról. . egy pásztor né­ zett le rájuk. Végül a két szerzetesnek sikerült meg­ győzni a pásztort arról. Valami.Vili. aztán erősebb fény. Végre is egyikőjük feléledt annyira. hogy nem hoztunk tartalék fák­ lyákat magunkkal. Ahogy elfordultunk a tótól. hogy bejárjam vele a tavat. másként nehéz lenne kita­ lálni innen a sötétben. hogy hamarosan vakon fogunk tapogatódzni az alagutak sötétjében. A fáklyák már alig égtek és úgy tűnt. A szerzetesek több mint fele kékre-zöldre verve. meghaltak és a tibeti mennyországban vannak. el­ hajította. Akkor lépéseket hallottak maguk mögött. nagy mu­ latság lenne átkutatni a tavat. Mindkettőnkért. Hogy mit találtak. De most tanulj fiam. az meg beleegyezett. egyszer csak felnevetett és azt mondta: . körös-körül zöld réteket és legelésző ja­ kokat.Itt tároljuk a tartalékot. Látta az összetört tutaj lebegő roncsait. Vezetőm figyelte az ar­ comat. hogy felfedező útra induljanak a tavon. Majdnem újra összeesett a megdöbbenéstől. Először azt hitték. mikor asztrálsíkon is el tudjuk végezni a kutatást! Igen. és azért jött. képes le­ szel rá. akik megmenekültek. és kotorászni kezdett. és azt kívántam. hogy elmegy a Potalába hordágyért. Hármójuk­ nak nyoma veszett. Lobszang.Igen. Abban a pillanatban Mingyar Dondup láma a távolabbi falhoz fordult. hogy körülnézzen. megtudod ké­ sőbb. majd hirtelen a ragyogó napsütésbe repítette őket. tanulj. Lobszang.A távolban a Potalát látta. Azóta kevesen vállalkoztak rá. amelyek már csak pislákolva égtek. Néhány éven belül eleget tudsz majd ahhoz. Azok. butaság volt. induljunk! . azt gondoltam. hogy kihalássza magának. Egyiket fel is kutatták. ők kiértek a partra. a beavatásodkor. A POTALA 103 zonytalan. de tudott dolog.

Nem értettem őket. még akkor is. mindig megpróbáltam a mélyére hatolni. amelyek meghaladták felfogóképességem határait. otthon van a rajzok között és az alagutakban. A tó kivezetése mélyen a vízszint alatt van.104 HARMADIK SZEM Küszködtünk felfelé a meredek folyosókon. mintha óriásokat ábrázoltak volna. ha van lehetőség arra. hogy megleljem a választ. Mingyar Dondup láma azt mondta. amely úgy negyven mérföldre volt innen. legalábbis olyasvalami. Felmegyünk a tetőre. . meg különös gépezeteket. amit a teleszkópon keresztül ne lámánk. és teleszkóppal megnézzük azt a he­ lyet. Ahogy ránéztem mesteremre. és megint a világosban leszünk. és miért nem nézzük meg. és ha rejtélyről hallot­ tam. hogy kifújjuk magunkat. nincs ott semmi érdekes. . láttam. hogy évekig találgassak és így jussak el a megol­ dásig.Amikor felértünk. Nagyon vártam. ahol az egykori szerzetesek kiértek a felszínre. mint egy öregember. Mingyar Dondup lá­ ma félbeszakította a gondolataimat: . Az egész helyet valami rejtély lengte körül. Még néhány lépés. megkérdeztem. a kis ligetet a dalai láma előző inkarnációjának parancsára ültették. hogy újra eljöjjünk ide. időnként megáll­ tunk.Lobszang! Úgy motyogsz itt. miért nem lovagolunk ki a helyszínre. a helyet egy facsoporton kívül semmi sem jelöli. Nem tudtam elvisel­ ni a gondolatot. vagy megnézzünk egy-egy képet a falon. ha eközben jelentős veszedelem fenyeget.

vissza a Vashegyre. a szerzetesek kopasz fejére. akik rövid látogatásunkat olyan kellemessé tették. Mesterem megállt. mert készített nekem egy búcsúajándékot. De indulni kellett. mert rájöttem. A mellettünk elhaladó szerzetesek hátrafele mutogattak. és időnként apró kavicsokat hajigált le az udvarba. mikor hasonló csínyeken buzgólkodtam. mikor hívó kiáltást és kiabálást hallottunk. Elindultunk lefelé a lépcsőn. Biztos megked­ velt engem. El­ tökéltem. próbálkozásaimat a jövőben az épületeknek azokra a szárnyaira korlátozom. . melyek rejtve vannak a Potala elől. Indulás előtt felrohantam a tetőre. zihálva átadott egy üzenetet Mingyar Dondup lámának. hogy a teleszkópon át még utolsó pillantást vessek a vidékre.Másnap reggel komótosan nekikészülődtünk. hogy visszatérjünk Csakporiba. nemsokára visszajövök. hogy különösen kedvesen elbúcsúzzunk a dalai láma személyes intéző­ jétől. Megálltunk. Igen kényelmetle­ nül éreztem magam. akár egy nyara­ lás. hogy dalai láma kétségkívül engem is rajtakapott. A Potalában tett látogatás olyan volt. ahogy visszahúzta a fejét. . Ideje volt köszönetet mondani a lámáknak. amit gyor­ san meg is ettem. Félúton lehettünk. A lencsén ke­ resztül láttam arcán a manós vigyort. A Csakpori egyik tetején kis nö­ vendék olvasott a hátán heverészve. Az „indiai ételek"-et az ő gondjaira bízták.Várj meg itt. hogy a csodálkozó szerzetesek ne vegyék észre. Ideje volt. mögénk. Lobszang.Ezzel sar- 105 . Lihegő szerzetes rohant felénk.

Hamar a Szera kolostorba értünk. mikor felismert. kimondhatalan fájdalmamra. Néztem távolodó alakját.106 HARMADIK SZEM kon fordult. Tétlenül őgyelegtem.Szállj fel. hogy mindkét nyereghez egy-egy táska van rögzítve. most aztán nyilváno­ san megszégyenülök. mint amennyit feltételeztem magamról: kiegyenesí­ tettem a hátam és mereven átnéztem Lhásza felett. Szerába kell sietnünk. Újabb adag oldatot kent rá. és nyomást gyakorolt az agyra. Amikor az oldat kihűlt. Végigvágtattunk a Lingkhor úton. mindketten megfogtunk egy-egy csomagot. A koldusok és a zarándokok ijedten menekültek utunkból. ahol a letört rész belógott a koponyába. Egy csontdarab behor­ padt. Leugrottunk a lóról. és elkiáltottam magam: . beleszórt néhány gyógyfüvet. lemos­ tuk vele az öregember fejét. amint éppen felém lovagolt.mintha kihunyni készülne alig-alig pislákolt benne. Az arca ólomszínű volt. Azután. Kivett egy éles kést. az életerő . hogy szabaddá tegye a csontot. Nagyon-nagyon óvatosan megvizsgálta. amely már készen is állt. remeg­ ni kezdtem. Ránéztem.Apám! . Lobszang. ahol szerzetesek vártak ránk. gyors mozdulattal U alakú vágást ejtett a bő­ rön. és ismét felment a lépcsőn. az egyik apátot komoly baleset érte. megvizsgálta az öregembert. akinek az esés következtében betört a koponyája. A szemem égett. tudomást se véve rólam. és az egyik apát bevezetett egy öregemberhez. és nézegettem régi otthonomat. gondoltam. berakta a szükséges eszközöket egy fer- . továbblovagolt. Láttam. és megtalálta azt a helyet. el előző otthonom mellett. biztos vezetőm felszerelése. Körülbelül fél óra múlva Mingyar Dondup láma egy másik lo­ vat vezetve lefelé lovagolt a lépcsőn. aki a hátán feküdt. s az ál­ la majd leesett a csodálkozástól. és majdnem hanyatt estem. ő visszanézett. Amikor megkapta. De több ön­ uralmam volt. közönyösen továbblovagolt. Elgondolkodva megfordultam. cso­ dáltam a kilátást. a bőrdarabot visszahajtotta. s mi több pont a Potala lépcsőin. Amíg kavartam. eközben pedig arra gondoltam. Mingyar Dondup láma forró vizet kért. . Még mielőtt hozzá­ kezdett volna a műtéthez. és vezetőm megtisztította saját kezét. A vágás a gyógyfüvek miatt csak kis vérzéssel járt.Vissza se pillantott. mert megláttam apá­ mat.

Mingyar Dondup láma odalépett hoz­ zám: . és a műtét helyét bekente gyógyírral. Az megmozdult. Há­ rom-négy nap múlva már nem lesz okod az aggodalomra. forró fertőtlenítőben. Most körbevezetlek ezen a közös­ ségen. és így szólt: . Különleges óvatossággal behelyezte a legvé­ konyabb élt oda.lassacskán visszatért az életerő. és halványan elmosolyodott. mehetsz a dolgod után. majd lassan. hogy csak te menthetsz meg.Tartsd ide a tálat. Néhány napig rossz lesz a közérzeted. meglátta. hogy a normális szint felé kerüljön. ezért küldtem üzenetet a csúcsra. A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 107 tőtlenítővel telt tálba. egyik végén lapos és fogazott ezüstpálcát. úgy. egy-két napig fáj majd a fejed. milyen egy másik kolostor. Sokban különbözik a miénktől. Hátát megtámasztottuk néhány párnával. . hogy félig ülő helyzetben legyen. Néhány napig legyen melletted valaki. ahol a törés a legszélesebb volt.Összeforr. nem okoz majd problémát. hogy kivehesse belőle. óvatosan megnyomta a csontot. Lobszang. Mikor a kezemet mos­ tam. amelynek egyik oldalát előzőleg érintetlenül hagyta. . azután az egészet bekötözte egy ugyancsak kifőzött vászondarabbal. amit akar. akkor még egy kicsit igazított rajta. A csontdarab helyére került.Ügyes voltál. Egy pálcával kitámasztot­ ta. megint csak nagyon finoman kiemelte a lifegő csondarabot. mivel semleges anyag. hogy Mingyar Dondup láma hajol fölé. hogy ne feküdj laposan. Kifőzött lófa­ rokszállal összeöltötte. és min­ dent gondosan visszapakoltam a két táskába.miután agya megszabadult a nyomástól . Odamentem az ablakhoz és kinéztem.Meggyó­ gyulsz. Mesterem figyelmesen nézett rá és így válaszolt: . Az öreg apátba . megszárítottam őket kifőzött ruhán. Benyomta a koponyacsont és a kissé megemelt csontdarab széle között a résbe. és mereven tartot­ ta. egy kis ezüstpecket. Érdekes dolog volt látni.Beecsetelte gyógyfüves oldattal. és az ezüst. nem hagyhatom el a testemet. de ha elmúlik. . Fino­ man. majd kivett belőle két. Még nem végeztem be a feladatomat. Megtisztítottam az eszközöket friss.Tudtam. . mikor alszol.IX.Úgy fogtam az edényt. az öregember hunyorogva kinyitotta a szemét. míg a másik pálcát vésőként használva a csont alá nyúlt. Lobszang! . pará­ nyi háromszög alakú éket. és gondosan visszahajtotta a bőrleffentyűt.

hogy itt maradj és könnyű életet élj? . Mindegyik városnyi méretű. vágynál rá. A fiúk csapatokban játszottak az udvarokon . ők a járőrök. és mindazokkal az épületetekkel. Nem kevesebb. és egyike a „három székhely­ ként" ismert kolostoroknak. a Vadrózsa-sövény három mérföldnyire fekszik a Potalától.Úgy látom. a három kolostor közül Ganden a legkevésbé jelentős. nincs is szigorú fegyelem. is­ kolákkal. aho­ gyan akartak. akkoriban ez volt az „orvosi tanulmányok székhelye" és a kormány tanácskozó testületében is számottevő képviselethez jutott. . . még a füstölők is keserűbb füstöt árasztottak. . hogy te magad. és úgy tűnt. lustálkodtak és senki sem szólt egy szót sem. és ha a szerzeteseknek lustálkodni támadt kedvük. templomokkal. . melyek a várost várossá teszik. aki a kereket pör­ gette.gon­ dozatlannak tűntek. . de én nem annak nevezném. . Szera. A templomok .Lehet. Jelenleg kétségkívül a kommunista katonák! Csakpori kis közösség volt. Nem volt olyan tisztaság. mint Csakporiban.Hétezren vannak. és kimentünk a fo­ lyosóra. a többi kolostor többsége nagyon laza volt. mindössze hatezren vannak benne. . Tény. Az imamalmok a legtöbb helyen mozdulat­ lanul álltak. utcákkal. Itt-ott ugyan ült egy-egy szerzetes. Szera követi kb. vagy ahogyan hívták. elvállalnád a feladatot. Mint a Gyógyítás Temploma. azt hiszem rengeteg vadember van közöttük.Neve­ tett.Nem. egyedül rendet teremts itt.a mieinkkel összehasonlítva .108 HARMADIK SZEM Egy láma gondjaira bíztuk az öreg apátot.válaszoltam. A csendes többség rossz hírét mindig né­ hány zajongó költi.Rózsasövénynek hívják ezt a helyet. de sehol sem volt nyoma annak a tisztaságnak. Meste­ rem azt kérdezte: . Az utcákon Kham tartománybeliek cirkál­ nak.Nos. Mosolyogva nézett rám. hogy a mi kolostorunkban volt a legnagyobb fegyelem. mint tízezer szerzetes­ sel Drepung a legnagyobb. hétezer ötszáz fővel. de annál fontosabb. A szerzetesek úgy jöttek-mentek. Lobszang.Csakporiban kemé­ nyen dolgoztak volna. amelyet én már megszokottnak tekintettem. rendnek és fegyelemnek.

ezért akárcsak a hipnotizálást. Öreg Cu a „dzsúdó" nagymestere volt.mondjuk úgy . Mivel orvoslámák voltunk. A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 109 Csakporiban tanítottak minket . . befejezi a félbehagyott mondatot. Mi úgy tartjuk. hogy ne élhessen vissza a ráruházott erőkkel. hogy szelíd legyen. a beavatko­ zásnak semmilyen mellékhatása sincs. a tibeti leírását. hogy gyógyí­ tás céljából a beteget öntudatlan állapotba hozzuk. Arra használtuk a dzsúdót. mert örömét lelte abban. Tibetben a lámakolostor nem pusztán a valláshoz vonzódó em­ berek lakóhelye.IX. a „szungtrukjömpa tü depó lelapo"-t nem lehet lefordítani. hogy rövidesen mi történik vele. Az ember öntudatlan állapotba hozható. hogy órák vagy percek múlva nyeri vissza eszméletét. mint aho­ gyan a „technikai" szót. sokat kellett utaznunk. talán a legjobb Tibet­ ben. még mi­ előtt felfoghatná.„dzsúdóra". vallási és hagyományos dara­ bokat is játszottak benne. A hipnotizált embert pedig olyan hatásoknak teszik ki. Nem jár fájdalommal és egyáltalán nem kockázatos. Nem minden kolostorban van ilyen képzés. csak azoknak tanítják. az „amarée"-t sem. amikor felébred. akik a legszigorúbb jellembeli követelmények­ nek is megfelelnek. meg hogy bizonyítsák. amit találtam. A zenészek mindig készen álltak a szóra­ koztatásunkra. és mindenre megtanított. Rendkívül érdekes: ha vala­ ki beszéd közben vesztette el az eszméletét.egyszerűen azért. vagy fogat húznunk. hogy jól végzi a dolgát. olyan esetben. Ez a legközelebbi angol szó. míg a gyenge és bizonytalan ember hetvenkedik és dicsekszik. hogy ezt a tudományt önvé­ delemre és önkontrollra kellene használni. de minket Csakporiban megtanítottak rá. más közösségben nincsenek . Ennek a fejlettebb rendszernek nyil­ vánvaló veszélyei vannak. pl. amit tudott. Csakporiban is volt színház. nem pedig támadásra. A legtöbb férfi s nő is­ merte az elemi fogásokat és dobásokat. veszélyesebb részeiben is biztonságosan közle­ kedhessünk. Az erős ember megengedheti magának. és mindegy. hogy megfosszuk a beteget az öntu­ datától. A dzsúdó a mi mód­ szerünk erősen leegyszerűsített formája. önálló város városi szolgáltatásokkal és kénye­ lemmel. és hogy az or­ szág keményebb. hogy önuralomra tegyünk szert és képesek legyünk arra. de én már négyéves ko­ romban tudtam őket. ha törött csontokat kellett összeilleszte­ nünk.

melyek szerint a tibetiek pl. Úgy gondoltuk.minden kolostorban akár egész éle­ tüket végigaludhatták vagy végigálmodozhatták. . Különféle iskolák szolgálták a különféle észbeli képessége­ ket.mint ami­ lyen Mingyar Dondup láma is volt . Csakporiban másként ment min­ den. A komolyabb eseteket specialista . vásárolhattak a boltokban élelmet. és jelölniük kell az ajkuk helyét.110 HARMADIK SZEM ilyen jó zenészek. Szórakoztattak a „parázna. Volt egy kórház. Mióta eljöttem Tibet­ ből.Csakporit kivéve . vagy megváltoz­ tatják a színét. Nálunk a beteg szerzetesek jó kezelést kaptak. ugyanis volt a kolostoron belül egy afféle banknak megfelelő intézmény. fizettek érte! Nem minden szerzetes fogadott nőtlenséget. ahol kevésbé szigorú fegyelem uralkodott. kereskedők vagy szerzetesek. Legtöbbször a hajukat is fényesítik. Akiknek volt pénzük. ruhaneműt. Nem egy halott testét felnyitottuk. akik festéket tesznek az ar­ cukra. megtehették. A mi modem társadalmunk rom­ lott és szemérmetlen! Vannak nők pl. kiszedik a szemöldöküket és festik a kör­ müket. ahol a készpénzüket tarthat­ ták. nyilván sosem voltak azokon a remek helyeken Angliában vagy Amerikában. Akik ef­ félét állítanak. ahol a helyi polgároknak „ingyenes és bizalmas kezelést" ajánlanak.vagy törvény­ sértők. Az eszes fiúknak segítettek abban. hol van. a kolostori börtönben kellett letölteniük a bünte­ tést. hogy ne lehessen eltévesz­ teni. Nálunk a rendőrszerzetesek tartóztatták le ezeket és állítot­ ták bíróság elé. hogy a férfi szíve a bal. hogy előbbre jussanak. azt hiszik. elég gyakran nevethetnékem támadt a nyugati történetek hal­ latán.. a nőé a jobb oldalon van. Ha bűnös­ nek találták őket. Voltak. Mi több. nemi be­ tegségektől megtizedelt" tibetiekről szóló beszámolók is. Hát nevezhetjük ezután a tibeti nőket „szemérmetleneknek és romlottaknak"? De térjünk vissza a kolostori közösséghez! Gyakran jöttek láto­ gatók. ahol igazságos tárgyalás folyt ellenük. luxuscikkeket vagy könyveket. hagyjuk tehát a dolgot a következő inkarnációra. A világ minden közösségében akadnak szabály. és orvosi illetve elemi sebészi képzésben részesült szerzetesek lát­ ták el a betegeket. és ha valaki nem fejlődött. Akik takaré­ koskodni akartak. hogy megtudjuk az igazságot. de a naplopók . A szállodában kaptak szállást. egyik ember nem befolyásolhatja a másik életét.kezelte. távozásra kényszerült és ott kellett menedéket keresnie.

Csakporiban kb. olyanok. a „boldog legénykor" a szellem számára nem megfelelő keret az elmélkedéshez. ők egy külön szektához. egy adott személy születésének és fogamzásának idején. amelyekre a horoszkópokat állítottuk fel. Ez utóbbi nem volt valami egészséges foglalkozás. és általában a „légkör" nem volt olyan durva. Rendszerint a papírt is maguk készí­ tették. A VADROZSA-SOVENY KOLOSTORBAN 111 akik úgy gondolták. az emberi testet és a különböző szerveket áb­ rázolták. A tibeti oldalak nem olyanok.alkotta az uralkodó osz­ tályt. melyeket még színezni kellett. míg a harmadik egy nehéz hengerrel követte. nemegyszer kilenc­ ven cm széles és negyven-negyvenöt cm hosszúságúakat .a maga kötelező cölibátusával . és végeredményben az égbolt térképét mutatták. hogy könyveiket kinyomtathassák. de gyakorlásra megtartottuk a tanoncoknak. ezeket könyvekhez sosem használtuk fel. Ha a falapra a legkisebb hiba is csúszott. laza íveket faragott faborítók fogták össze. Az egyházi világban a Sárgasüvegesek rendje . és odaadta egy tanoncnak. Egy másik felvett egy papírlapot és gyorsan ráterítette a fadúcra. Asztrológiai tábláink is voltak. száznyolcvan centiméter hosszú és százhúsz centiméter széles vésett fatáblákat használtak. Tibetben nem a fémből ön­ tött betú'mintákat. Falitáblák készültek róluk. már nem nyomtattunk vele. mint pl. egyik fakéreg mérgező anyagot tartal­ mazott. hogy a fes­ ték eloszlása egyenletes legyen. a Vö­ rössüvegesekhez csatlakozhattak. hogy jól rányomja a papírt. ezek úgy hatvanszor hatvan centiméteresek lehettek. Egyes lámakolostorok saját nyomdával rendelkeztek. A különféle. amelyeknek hosszúsága meghaladja szélességüket: széles és rövid lapokat használtunk. hanem fadúcokat használunk. A negyedik leemelte a nyomta­ tott lapot. e könyv lapjai. ár­ tott a vele dolgozó szerzeteseknek.részlete­ zésük bonyolult lenne.IX. Míg ez megóvta a tibeti papírokat a rovarok támadásától. Az egyik szer­ zetes egy festékhengert futtatott végig az egész felületen. és sosem kötöttük be őket. akik komoly fejfájásról vagy még rosszabb tünetekről panaszkodtak. Kisebbségben voltak. mint a tisztán férfiközösségekben. A „házas" kolostorokban nővérek és szerzetesek együtt dol­ goztak egy jól szervezett közösségen belül. aki félretette. ahol a házasság megengedett do­ log. A térkép üres helyeire beil- . mert a papírgyártásban használatos. Nagyon kevés nyomat piszkolódott össze.

Figyelme különösen Mingyar Dondup láma felé fordult. azt még nem láttuk.Leporoszkáltunk és jobbra fordultunk azon az úton. hallgattam a kereskedők éles hangját. és felébredhetnék! . hogy a csoporttal menj. két mérföldre van. nagyon kötődik hozzá. úgy tűnt. hogy vágtassanak. mely átvezetett a Türkiz hídon.Veze­ tőm nyilvánvalóan elértette a gondolataimat. hogy megnézzük az öreg apátot. Szerencsémre Min­ gyar Dondup láma megelégedett a poroszkálással.Szóval. és egymáshoz zsúfolódó házak között jártunk. s amelyeket kiadtunk. A hét végén megkez­ dődik a hegyekben az évi gyógynövénygyűjtés. el­ viszlek majd egy különleges felfedező útra a felföldre. Helyette tanulj velem. holnap új nap jön. mert azt mondta: . majd megjegyezte: .Mennünk kell most.Nahát! gondoltam. meghagyom a használati utasítást az ügyeletesnek. és úgy láttam. Nem kell sietni. még mindig nem akarsz szerzetes lenni. Pedig. már alig várták. Pontosan velük szemben az utcán állt egy csörteti.Legutóbb még szabad emberként voltam itt. mögötte pedig egy csillogó templom. visszatértünk a szobába. Bárcsak az egész álom lenne. elég jó élet ez. Mesterem így szólt: . aki két szánalmasan ficánkoló pónit tartott. hogy elmenjünk régi otthonom mellett. ahogyan az árakon civódtak és alkudoztak. Még néhány perc lovaglás. de hagyok itt néhány por­ rá tört gyógyfüvet. melyeket a nagy gonddal készített ma­ tematikai táblázatokban találtunk. . melybe épp a közeli Séde Gompa papjai áramlottak. Mingyar Dondup láma hoz­ zám fordult. hogy tizenkét éves korodban levizsgázhass és trapa lehessél. Mielőtt elmegyünk. A bejáratnál lévő udvarban egy szerzetesre találtunk.Át­ megyünk az úton a bevásárló utcához. Az idén nem aka­ rom. Én nem. nem veszi fel a versenyt a mienkkel.112 HARMADIK SZEM lesztettük azokat az adatokat. mely az ego halhatatlansá­ gát szimbolizálta. pihen­ tek.Kivett három kis bőrzacskót a táskájából és átadta. ahol igen rit- . Távollétünk két órája alatt jelentősen javult az állapota. Miután vé­ gignéztük a Rózsasövény kolostort. Úgy terveztem. Nem na­ gyon égtem a vágytól. Ettek. melyek mintha csak védelmet keresve bújtak volna a Dzsokang árnyékába . Három kis zacskót. és már jobban érdekelték a környező dolgok. nem mint szerzetesnek tanuló növendék. tudod. mely a halál helyett az életet jelentette egy idős ember számára. Elbűvölten néztem a kínai boltokat. . A Rózsasövény a Lingkhor út legközelebbi részétől kb.

és nem látjuk ezt. ha kemé­ nyen tanulok! A szellemi fejlettségem a tizennyolc évesekével volt azonos szinten. különben meghalok. kérlek ne gyógyíts ki a betegségeimből. hogy némelyikük gazdag. beszéltek a Ihászai koldusokról. Akkor még nem jöttem rá.a kommunisták megszállják Tibe­ tet) a koldusokat dologra fogják. . Lobszang. elhagyja ezt az életet. Sosem untam meg a színes faragott sziklák látványát. Mérhetetlenül elszomorodtam arra a gondolatra. hogy a szere­ tett láma elhagy majd engem. én az Égi Mezőkön. akiket üldöz a balszeren­ cse. és keményen tanulok. Ahogy felfelé lovagoltunk. hogy a földi élet illúzió. elhatároztam. hogy tanulnom kell. talán a Vas Tigris éve. Igen. ezeket megszárították és légmentes zacskókba csoma­ golták. Nos. Éppen kiértünk Sö faluból. Egy koldus gör­ nyedt a falnál: . a növénygyújtőkre gondoltam. . a hegyekben volt a természet orvosságainak egyik nagy raktára. mivel mindig nálamnál sokkal idősebbek közé ke­ veredtem. így nehéz beszélni róluk. nem volt időnk a nézelő­ désre. a Ihászai völgy nyugati kapuja felé. hogy levizsgázom. vizsga. hogy gyógyfüve­ ket szedjen. hogyan kell viselkedni azokkal. Indiában és Kínában. iskola.Vezetőm szo­ morúan nézett. elmentünk a Kundu Ling mellett. Nagyon kevés ember járt a felföldön. mert a jövendölés csak akkor jelenti azt. De a nap igencsak előrehaladt már.Hah! Tiszteletre méltó kegyes orvosláma. nem is sejtették.So­ kan ezek közül a koldusok közül olyan feleslegesek. idén le­ mondok az útról. ahol az Ékességessel jártam. Egy csoport minden évben felment a hegyekbe. Te és én már nem leszünk itt. és ismét balra fordulva rátértünk a Vashegyre vezető útra. mikor úgy gondolja. A hegy egyik oldala telistele volt velük. Az asztrológusok jövendölése szerint első próbálko­ zásra leteszem majd a vizsgát. de tudtam. és közeledtünk Pargo Kaling. akik rossz hírünket keltik külföldön. elég felkészült vagyok már. Ók azok. Itt. Még nem értettem. hogy elkísérhessem Mingyar Dondup lámát a felföldre. istenségek faragott és festett képe­ ivel. .IX. Balra fordultunk a Lingkhor úton. és meg kellett állnom a magam lábán. amint átlovagoltunk a kaput alkotó csörtenen. ahol olyan különös dolgok estek. a jóslat beteljesülése után (1950. Ma már értem. . A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 113 ka füveket szerezhetünk. Te külföldön leszel. Lobszang.

Tizedik fejezet A TIBETI HIT
Talán érdekes, ha részletezem kissé a tibeti életmódot. Vallásunk a buddhizmus egyik formája, de nincs rá olyan szó, mely más nyelv­ re átírható lenne. Úgy hivatkozunk rá, mint a TAN-ra, és akik osz­ toznak hitünkben, azokat „beavatottakénak tekintjük. Más hitek követó'it „kívülállókénak nevezzük. A legközelebbi szó, melyet már ismernek nyugaton, a lámaizmus. Annyiban tér el a buddhiz­ mustól, hogy a mi vallásunk a reménységé és a jövőbe vetett hité. A buddhizmus szerintünk negatív, a reménytelenség vallása. És természetesen nem hisszük, hogy egy mindent látó atya figyel és oltalmaz mindenkit, mindenhol. Vallásunkról számos tanult ember tett tudós megjegyzéseket. Sokan elítéltek bennünket, mert saját hitük elvakítja szemüket, és képtelenek arra, hogy mások szemponjait megértsék. Néhányan még „sátáni"-nak is neveztek, mert életünk idegen számukra. Ezeknek az íróknak többsége hallomásra vagy mások írásaira alapozta véle­ ményét. Az is lehet, hogy jó néhányan tanulmányozták hitünket egypár napig, aztán úgy érezték, eleget tudnak ahhoz, hogy köny­ veket írjanak a témáról és értelmezzék és ismertessék azt, aminek felfedezése még legbölcsebb bölcseinknek is egész életükbe telik. Képzeljünk el egy buddhistát vagy egy hindut, aki egy-két órán át forgatja a Biblia lapjait, és utána a kereszténység finom, apró részleteiről magyaráz. Ezek közül az írók közül egyik sem élt kis­ fiúkorától fogva szerzetesként egy lámakolostorban, és egyik sem 115

116

HARMADIK SZEM

tanulmányozta a Szent Könyveket. Ezek a könyvek titkosak, mert nem hozzáférhető!; azok számára, akik a gyors, könnyű és olcsó megváltást keresik. Azok, akik vigaszt remélnek valamely rítustól, vagy az önhipnózis valamilyen formájára vágynak, megkaphatják, ha ez segít rajtuk. Ez azonban nem a belső realitás, hanem gyere­ kes öncsalás. Néhányuk számára biztosan nagyon megnyugtató, hogy azt gondolják, bűnt bűnre halmoznak, aztán, mikor lelkiis­ meretük már nagyon piszkálja őket, ajándékot adnak a legközeleb­ bi templomnak, amiért is az istenek túláradó hálájukban azonnal, mindent és bizonyosan megbocsátanak, ez pedig feljogosítja őket arra, hogy újabb és újabb bűnökbe vessék magukat. VAN Isten, van egy felsőbb lény. Mit számít, minek nevezzük? Isten tény. A tibetiek, akik tanulmányozták Buddha igaz tanításait, sosem imádkoznak könyörületért, előnyökért, csakis emberi igazságossá­ gért. Egy felsőbb lény, mint az igazság lényege, nem teheti, hogy az egyik emberrel igazságos legyen, a másikkal pedig nem, mert ha így tenne, az igazságot tagadná. Ha könyörületért vagy előnyö­ kért imádkozunk, aranyat vagy tömjént ígérünk, amennyiben imánk meghallgatásra talál, azt fejezzük ki, hogy csak a legtöbbet ígérő üdvözül és hogy az Isten pénzszűkében lévén „megvásárol­ ható". Az ember lehet könyörületes egy másik emberrel, bár nagyon ritkán teszi, a legfelső lény csak igazságosságot tanúsíthat. Halha­ tatlan lelkek vagyunk. Imánkat, „Om, mani padme hum!" - mely alább található - gyakran úgy fordítják, hogy a „a kincs a lótuszban van". Mi, akik kicsit beljebb hatoltunk, tudjuk, hogy a valódi jelentése „üdv a felettes énnek". Nincs halál. Ahogy az ember le­ veti ruháját, ha a nap véget ér, úgy veti le a lélek a testet, mikor az aluszik. Ahogyan az elnyűtt ruhát kiselejtezik, úgy selejtezi ki a lé­ lek az elnyűtt vagy szakadozott testet. A halál születés. Meghalni annyit jelent, mint újjászületni egy másik létformában. Az ember, vagy az emberi szellem végtelen. A test semmi más, mint időleges, átmeneti öltözék, mely felöltözteti a szellemet, és mely a földön el­ végzendő feladat szerint választatik. A külső megjelenés nem szá­ mít, csak a belső. Nagy próféta is kopogtathat koldusnak öltözve -

X. A TIBETI HIT

117

hogyan lehetne jobban megítélni a jótékonyságot?! - míg másvala­ ki, aki előző életében vétkezett, nem él szegénységben, s mégis el­ küldi a kéregetőt.

„ Életkerék" - ez jelenti azt, hogy megszületünk, élünk valahol, meghalunk, majd visszatérünk a szellemi állapotba és idővel kü­ lönböző körülmények és feltételek között újraszületünk. Az ember sokat szenvedhet életében, ez nem jelenti szükségképpen azt, hogy a múltban gonosz volt, bizonyos dolgok megtanulásához sokszor a szenvedésen át vezet a legbiztosabb és leggyorsabb út. A gyakor­ lati tapasztalat jobb tanítómester, mint a szóbeszéd! Az öngyilko­ sok újjászülethetnek, hogy leéljék azokat az éveket, melyekkel megrövidítették az életüket, de ebből nem következik, hogy min­ denki, aki fiatalon vagy csecsemőkorában hal meg, előzőleg ön­ gyilkos volt. Az életkerék mindannyiunkra vonatkozik, koldusokra és királyokra, férfiakra és nőkre, színesbőníekre és fehérekre. Ter­ mészetesen a kerék csak szimbólum, de megvilágosítja a dolgokat azok számára, akiknek nincs idejük alaposabban tanulmányozni a témát. A tibeti hit nem írható le egy-két bekezdésben: a Kangyúr a tibeti szent iratok - több mint száz könyvből áll, és még így sem foglalkozik kimerítően minden kérdéssel. A távoli kolostorok sok könyvet rejtenek, ezeket csak a beavatottak olvashatják. A keletiek évszázadok óta ismerik a különféle okkult erőket és törvényeket, s azt is tudják, mindez természetes. A keleti tudósok és kutatók nem cáfolják létezésüket azon az alapon, hogy nem lehet mérni vagy savakkal vizsgálni őket, inkább arra törekszenek, hogy növeljék uralmukat a szóban forgó természeti törvények felett. Bennünket például nem érdekel, hogyan és miként van tisztánlá­ tás, a tisztánlátás eredménye fontos! Néhányan kétségbe vonják a

118

HARMADIK SZEM

tisztánlátást. Olyanok, mint a vakok, akik azt mondják, hogy a lá­ tás lehetetlen, mert ők nem tapasztalták, mert képtelenek megérte­ ni, hogy miként látható egy távoli tárgy, ha nyilvánvalóan nincs érintkezés közte és a szem között! Az embereket aura veszi körül, színes körvonalak, melyek kö­ rülfogják a testet, és az, aki járatos ebben a tudományban, a színek intenzitásából következtethet a személy egészségére, integritására és fejlődésének általánosabb szintjére. Az aura a belső életerő, az én (ego) vagy a lélek kisugárzása. A fej körül fényudvar vagy dics­ fény van, amely szintén az erő részét képezi. A halálkor a fény el­ halványul, mert az én (ego) elhagyja a testet, hogy megkezdje útját a következő létforma felé. „Szellem" lesz belőle. Sodródik egy ki­ csit, mert a testből való kiszabadulás sokkja elkábította talán. Le­ het, hogy nincs teljesen tudatában annak, hogy mi történik. A lá­ mák ezért keresik fel a haldoklókat, tájékoztatják őket arról, hogy milyen állapotokon mennek majd keresztül. Ha ezt elmulasztanák, a szellemet földhöz bilincselhetnék a testi vágyak. A papok köte­ lessége, hogy e kötelékeket elszakítsák. Gyakorta tartottunk istentiszteletet a szellemek vezetésére. A tibetiek nem félik a halált, de úgy gondolják, hogy bizonyos elővi­ gyázatosság mellett könnyebb az átmenet ebből az életből a követ­ kezőbe. Világosan kijelölt ösvényeket kell követni, és egyes helye­ ken elgondolkodni. A szertartást olyan templomban tartják, ahol legalább háromszáz szerzetes van jelen. A templom közepén öt te­ lepatikus láma ül egymással szemben kör alakban. Ahogy a szer­ zetesek egy apát vezetésével dünnyögnek-mormolnak, a lámák megpróbálnak telepatikus kapcsolatot létesíteni az eltávozott lé­ lekkel. Egyetlen fordítás sem tud teljesen eleget tenni a tibeti imáknak, de íme egy kísérlet: „Halljátok leikeink hangját, ti, mindannyian, akik vezető nélkül bolyongtok a határon. Élő és halott más világban lakozik. Hol lát­ ható az arcuk, hol hallható a hangjuk? Az első füstölőt azért gyújt­ juk, hogy szólítsuk a bolyongó szellemet, vezetésre lelhet". „Halljátok leikeink hangját, ti mindannyian, akik bolyongtok. Ez az illúziók világa. Az élet csak álom. Aki megszületik, annak

A hetedik füstölőt azért gyújtjuk. „Halljátok lelkeink hangját. mint csontváz­ zá. és mind­ hiába koptattátok el a festékező-asztalokat. ti gyönyörű. előkelő szüzek és höl­ gyek mind. hogy szólítsuk a bolyongó szelle­ met. hogy szólítsuk az előkelő szü­ zek és hölgyek bolyongó szellemét. akik bűnt követtek el mások ellen és akik most nem pihenhetnek. mind. művészek és tudósok. Csak Buddha útja vezet az örök élethez. A kilencedik füstölőt azért gyújt­ juk. „Halljátok lelkeink hangját. Az ötödik füs­ tölőt azért gyújtjuk. az éjszaka asszonyai. akiknek fiatalsága akár a friss tavaszi reggel. ti. ti mind. és lelketeknek tovább kell menni. A hatodik füstölőt azért gyújtjuk. Sorsotok a feledés. hogy szólítsuk mindazoknak a szellemét. mint a szépség. hogy vezetésre szólítsuk a művészek és tudósok szellemét". „Halljátok lelkeink hangját. és népetek panasza mindig áradó. akik bűnöztek és most egyedül bolyonganak". és a falevelek az el­ nyomottak sóhajától remegnek. hogy szólítsuk a királyok és diktátorok szellemét. koldusok és tolvajok. Hiába erőltettétek a szemeteket. hegyek és vizek királyai. A földet a vér borítja. és mi mássá válik. és akik most egyedül bolyong­ nak a szellemek birodalmaiban. Lelketek társtalan bolyong és nincs bennetek igazság. . szajhák. és azok. A har­ madik füstölőt azért gyújtjuk. hogy vezetésre lelhetnek". hogy vezeklésre szólítsuk őket. harcosok mind. A nyolcadik füstölőt azért gyújtjuk. és mindazok. „Halljátok lelkeink hangját. „Halljátok lelkeink hangját. A negyedik füstölőt azért gyújtjuk. Hol vannak a hadai­ tok most? A föld nyög és dudva nő a csatamezőkön. így vezetésre lelhet". akik a festettetek és írtatok. A TIBETI HIT III meg is kell halnia.X. Ősz jön és tél. hogy megszabadulhassanak a világ kötelékeitől". elhervadnak a fák és a virágok. sebeket osztogattatok és öltetek. Uralkodástok egy percnyi volt csupán. akik ellen vétkeztetek. „Halljátok lelkeink hangját. akik területeket foglaltatok. hatalmasok. A szerel­ mes ölelés után megszakad a szív. ti. ti mind. hogy elvezethessük őket a vi­ lág kötelékeiből". hogy vezetésre szólítsuk a tábornokok és urak magányos szellemét".

akik eltávoztak a világból. lehet. A halál csendje.legtöbben így hívták őket. Hisszük. hogy az ember a fejlődés csúcsa és legnemesebb formája. Millió és millió világ van. hogy egy lámacsoport telepatikus úton érintkezésbe lépett ezekkel az „istenekkel". Tibetben láttam feljegyzéseket különös égi jármű­ vekről. és tudjuk. Nincs igazán értelme. hogy magasabbrendűek. A le­ vegő feszültséggel telítődött a telepatikus lámák koncentrációjától. a feszültség csök­ kent. figyelik a földet . Azután a csendben megjelenik a tudat. De nem csupán erre a földre. Lakóik . várnak és figyelnek. mint élő szerve­ zetből. gyakran láttam is. ahogy az emberek figyelik a vadál­ latokat az állatkertben. mint az emberek. és a nyugtalan szellemek továbbhaladtak utazásuk következő állomása felé. a belső szervek moraja. Sok láma csinálja. a testhangok ritmusa megváltozott. akik azt mondták. de sok gyakorlást igényel. Rozsdabarna ruhás szerzetesek egymással szemközti sorokban ülve a halotti litániát recitálták. lelassult. A templom más részeiből. akiket ismerünk. hogy más dolgok vannak jelen. és a tüdő­ ben a levegő sóhajtozása hallatszott. Láthatatlan dobok az emberi szív ritmusára dobbantak. Egy utolsó hörgő. hogy időről időre újraszületünk. a testnedvek csobogása. Ahogyan az eltávozottak felé irányuló szertartás folytatódott. míg végül azok a hangok hallatszottak. de akiket a világ kötelékei még mindig fogva tartottak. Fokozatosan.nyilván úgy. melyek nem dobálnak atombombákat. remegő zihálás és beállt a csend. ahogyan a telepatikus útbaigazítás folytatódott.120 HARMADIK SZEM A templom tömjénfüstös homályában a pislákoló vajmécsesek­ től az élő árnyékok táncra keltek az arany képmások mögött. s ez még a legkevésbé okkultak számára is észrevehető. melyek kíséreté­ ben a szellem elhagyja a testet. Mingyar Dondup lámától megtudtam. Mi. hogy többségük lakott. mert van egy sokkal egyszerűbb módszer: az asztrálutazás. hogy másutt sokkal fejlettebb életformák találhatók. akik megpróbáltak kapcsolatot találni azokkal. „Az istenek szekerei" . Szilárdan hiszünk abban. ami könnyebb és biztosabb. Sokat írtak már a levitációról: létezik. tibetiek sosem osztottuk a nézetet.nagyon különböznek azoktól. . és aki elég türelmes. hogy az ember a levitációval foglalkozzon.meglehet . belemerülhet e hasznos és kellemes tudományba.

mikor éppen csak álomba . Talán mindenki álmodott már olyat. csak a fizikai test igényli a pihenést. amíg az ezüstzsinór sér­ tetlen. az „idő" tisztán fizikai fogalom. esetleg az óceán másik oldalán élő személlyel találkozott és beszélt. Az én (ego) elhagyja a fizikai testet. Az ego és a test egy korlátlan kiterjedésre képes „ezüstzsinór" segítsé­ gével tartja a kapcsolatot. de speciálisan képzett emberek esetében ez tudato­ san is megtörténik. A születés a csecsemő számára az anyatesten belüli védelmezett élet halála. hogy beleüljenek az ember evilági hitébe. és tanulás nélkül nem lehet elválasztani tőle. Gyak­ ran arra emlékszik.X. Amikor al­ szunk. Valószínűleg üzenetet kapott. ha rövid időn belül hall is felőle. hogy asztrálutazásra induljon. be­ nyomásokat szerzünk. Tibetben gyakorta utazunk asztrálsíkon . az emlék gyakran eltorzul. mint a gyerek.és az egész folyamat ellenőrzésünk alatt áll. és amikor felébredt. A halál a szellem számára újjászületés a szabadabb szellemi világba. a szellem a szellemvilágon belül új életre születik és a zsinór elszakad. A TIBETI HIT 121 A földön az ébrenlét órái alatt énünk (egónk) a fizikai testhez kötődik. Az ember oda utazik. ahova akar. A szellem vándorlása révén álmokat látunk. A test addig él. az egó szabadon vándorolhat az al­ vás ideje alatt. és azonmód „racionalizálja". a szellem kiszabadítja magát. Amíg az ezüstzsinór sértetlen.nem levitációval .illogikus vagy lidércnyomásos álom. rendszerint az az erőteljes benyomása maradt.nem tartanak tovább egy másodperc tört részénél. és általában visszalátogat a szellemi birodalomba. hogy egy távoli. Valószínűleg mindenki ismeri azt az érzést. amilyen gyorsan csak gondolkodni tud. ahogyan a köldökzsinórt elvágják. és olyan gyorsan. A fizikai tudat felfogja őket. Azoknál. de mert nem voltak kiképezve. bár az ezüstzsinór továbbra is hozzáköti. A szellemi világban nincs idő. A legtöbb ember rendelkezik azzal a képesség­ gel. hogy egy távoli baráttal vagy rokonnal találko­ zott: semmi meglepő nincs benne. ha meghalunk. amelyeket az ezüstzsinór közvetít. akik nem képzettek. amit akkor élünk át. éppen úgy. hogy valamire emlékeznie kell. így vannak olyan esetek. mikor hosszú és bonyolult álmok . és az eredmény .úgy tűnik . olyasféle­ képpen. Sokan meg is kísérelték. aki a tanítás után hazamegy az iskolából. sokkot kaptak. hogy a csecsemő elszakadhasson anyjától.

amíg tökéletesen tudatunknál vagyunk. és ez azzal a szörnyű érzéssel jár. úgy hisszük. mielőtt továbbha­ ladhat a következő szint felé. ha az em­ ber egyedül van és nem kell attól félnie. illetve úgy tér vissza. a telepátia és a levitáció képességével. azt azonban szeretném hangsú­ lyozni. mint mikor egy utazás után térünk vissza. ha valaki belép a szobába és megzavarja a testet vagy a zsinórt. de sokkot vagy érzelmi zavarokat okozhat. hogy a bűnbeesés előtt mindenki rendelkezett az asztrálutazás.akárcsak a lég­ gömb a spárga végén. Ezt az érzést az okozza. Valami. akiknek gyenge a szíve -. így független a . Réges-rég az emberek a telepátia segít­ ségével érintkeztek egymással. és az emberiség fejlődése helyett saját érdekében használta. hogy nagyon zavaró élmény lehet. sose kísérelje meg az asztrálutazást. Mi. hogy az ego túl gyorsan távozik. Az asztrátest több méterre lebeg a fizikai fölött . hogy nincs szinkronban vele. az ezüstzsinór összehúzódik. ha nincs megfelelő taná­ runk. ezért nincs értelme tanácsokat adni az asztrálutazásokra vonatkozóan.122 HARMADIK SZEM merültünk. de azt kizárólag maguk közt használták. a tisztánlátás. Nincs tényleges veszély. és visszarántja az asztráltestet a fizikaiba. erőszakosan felébresztenek. A helyi törzseknek volt saját nyel­ vi változatuk. Ez nem metafizikai kézikönyv. Mindez sokkalta rosszabb annál. Akinek gyenge a szíve. és hirtelen. a fizikai és az asztráltest durván válik el egymástól. és kezdetben magányra van szükség. hogy leélje a kimaradt a életszakaszt. Az asztrálutazás teljes ellenőrzés alatt majdnem mindenki által kivitelezhető. Míg a projekció önmagában nem veszélyes.különösen azok számára. hogy rendkívüli gyorsasággal térjen vissza a testbe. A test hirtelen ébred. Végzetes sokkot eredményezhet. ami való­ ban nagyon kellemetlen lehet. hogy megzavarhatják. tibetiek. A bűnbeesést úgy értelmezzük. esetleg egy külső zaj arra készteti. A telepati­ kus beszéd természetesen gondolati úton történt. komoly veszélyt jelenthet . hogy az ember visszaélt a misztikus erőkkel. Gyakorlást igényel. mert az énnek (egónak) újra kell születnie. Legjobb. felrángatnak minket. ha az asztráltest úgy hagyja el a fizikait. hogy az ember leesett egy szikláról és az utolsó pillanatban ocsúdott fel.

Nagy esemény. Ezek azonban nem olyan jelentősek. hogy e felsorolásban szerepeljenek. amely nagyjából márciusnak felel meg. másképpen a „minden lelkek napja". a szent tőr felvonulásával ér véget. Az éves ünnepek . rész­ ben mitikus eseménnyel. a mi nyelvünkön a Mönlam-cshempo. akik a földhöz kötve vándorolnak. Ekkor füstölőket gyújtottunk. A TIBETI HIT 123 helyi nyelvtől. . Tizenötödi­ ke Buddha halálának évfordulója.így mondták nekem . ez körülbelül februárral esik egybe. job­ bára mentes az ünnepektől. A második hónap. de ne­ künk ez alatt az idő alatt még szigorúbban kellett élni.a nyugati naptár szerint május . az egyházi és világi év csúcspontja a negyedik naptól a tizenötödikig tart: ezek a kö­ nyörgés napjai. vannak kisebbek is. hogy mivel rossz célra használták. A hónap huszonhetedikével fejeződik be. Ugyaneb­ ben a hónapban. hogy megidézzük mindazok szellemét. Ez. Ezeken különleges szertartásokat tar­ tunk és általában nem dolgozunk. A harmadik hónapban. minden hónap 8-án és 15-én. A mi ünnepeink a következők: Az első hónapban. huszonötödikén tartjuk a kinyilatkoztatás napját. amely nem a játékok. 1-3-ig Logszár-t ünnepeljük . Ezek azonban csak a nevezetesebb ünnepek. áprilisban szintén kevés az ünnep. ha jól értem.a nyugati világban újévnek hívnák. mint olyan: „szent napok" vannak. ezért mindenki értette. jó ok. hanem az ünnepélyes hálaadás ideje. Huszonkilencedikén van a gonosz dé­ monok üldözése és kiűzése. hogy különböző játékokat és vallási szertartásokat rendezzünk. vagyis a halottak -. a keresztény nagyböjthöz hasonló. Az egész év legnagyobb ünnepe.nyolcadik napjának érkeztével arra emlékezünk. de ez utóbbiakról nem tudok eleget ahhoz. a telepátia képessége el­ veszett! Nálunk nincs vasárnap. 15-én ünnepeljük Buddha fogantatásának évfor­ dulóját. A negyedik hónap . egy részben vallási. hogy Buddha elvonult a vi­ lágtól.valamennyire megfeleltethetők a keresztény ünnepeknek.X. Bábel kialakulásához az ve­ zetett. amelyekről nem szabad elfeledkezni és istentiszteletekkel kell megemlékezni róluk. hogy megjegyzéseket fűzzek hozzá. egyben minden eltávozotté.

A kilencedik hónap. Kevés eső esett. így az aratás ünnepét összekapcsoltuk egy vízi ünnepséggel. A nyolcadik hónap . amikor ötödikén az „orvoslámák" más kolostorokba különleges ünnepségekre látogatnak. Ekkor kiűzték az óévet és felkészültek az újra. mint más országok. Az év utolsó vallási eseménye a tizenkettedik hónapban 29-30án volt. Az új év februárban kezdődik.az ő elképzelésük szerint . sokkal jobban függ­ tünk a folyóktól. 1927-től számított ciklus évenkénti kalendári­ uma: I . hisz a folyókból nyert víz nélkül a földekről semmit sem arathattunk volna. A következő. amit . amikor Buddha először pré­ dikált a Tanról. Mivel Tibet éghajlata roppant száraz. hogy Buddha alászállt a mennyekből. Akkor történt az. 25-én a lámpák ün­ nepe következett. Ekkor ünnepeltük az a napot is. Naptárunk erősen eltér a nyugatitól. hálaadásra az orvosszerzetesek szolgálataiért.október . a nyugati naptár szerint január-február fordulóján.nyolcadik napján volt az aratás ünnepe. A gyógyítók rendjét Buddha ala­ pította. Példaként álljon itt a jelenlegi. tizedik hónapban. július 4-re esett.124 HARMADIK SZEM Június volt az a hónap. az egyes éveket tizenkét állat és öt elem különféle kombinációival jelöljük. Aznap semmit sem tehettünk helytelenül. november huszonkettedik napja csodálatos esemény évfordulója. másnap mégis behívtak a feletteseinkhez.elkövettünk! Buddha születésének évfordulója a hatodik hónap. és számot kellett adni arról. hatvanéves ciklusokat használunk.

Bárkinek le­ het egy fényképezőgépe. Ortokromatikus. A jövőbelátást mindenképpen pontos és hiteles tudománynak tekintjük. amelyek a testen keresztül tükröződnek a földre. infravörös hatásokat ész­ lelhet. hogy jövőnk valószínű­ sége megjósolható. A TIBETI HIT 125 Részét képezi hitünknek az a nézet is. Számunkra az „asztrológiai hatások" egyszerűen kozmikus sugarakat jelentenek. Az . miközben a test természete szerint „elszínezi" vagy elváltoztatja őket. hogy a rengeteg lehetőség közül csak hármat említsünk. Hiszünk az asztrológiában.X. és egy fehér lámpája. pankromatikus. amelyekkel lefény­ képezhet valamit. hogy a kész képen elváltozásokat ta­ pasztal. felkészülhet rá. Ha a lencse vagy a lámpa elé különböző színű szűrőket tesz.

Sok az ellen­ ség. mely való­ ra vált. a „Fa-Sárkány háborúra".126 HARMADIK SZEM emberekre hasonlóképpen hat a kozmikus sugárzás. A kommunisták 1950. civakodó zsiványok törnek elő. mely így szól: „Az az erő. 1935. érintkezésbe lép vegyi és elektromos személyiségünkkel. A. Buddha azt mondja: A csillagjóslás és az asztrológia. 1911 vé­ ge. használható. De szent könyveinkben szerepel egy későbbi utasítás. Az év végén egy békülést hirdető szónok véget vet a háborúnak". Younghusband ezredes vezette a brit hadakat. és amelyért az egyén fájdalmat és szenvedést áll ki.mindeme dolog tilos. Semmilyen okkult erőt nem lehet személyes nyereségre. szeren­ csés vagy szerencsétlen események megjóslása a jelekből. hogy az asztrológiáról egy kicsivel több szó essék és felidézzük annak a három angol sze­ mélynek az alakját. így szól: „A Fa Sárkány évében. Látta az előrejelzést Lhászában. A kínaiakat kiűzik Tibetből. októberében özönlötték el az országot. Waddel. aki szintén a brit seregben szolgált. A dalai láma új inkarnációja visszatér. itt azonban jó alkalom kínálkozik arra. Kitör a kínai forradalom és megalakul a nacionalista kormány. 1027 óta Tibetben minden nagyobb döntést az asztrológia se­ gítségével hoztak. Ezt 1850 előtt írták. és 1904-re vonatko­ zik. Az év első fele óvja a dalai lá­ mát. A dalai láma eltávozik ebből az életből. Egy későbbi fejezetben visszatérünk még rá. világi törekvésre használni. Itt látható a prófécia másolata tibeti nyelven. csupán azért sem. jó és rossz eljövetelének megjövendölése . mely keveseknek adatott meg. aztán harcoló. Háború Anglia és Németor­ szág között. 1950. 1933. Egy bizonyos L. a fegyverek okozta nyugtalanság-fájdalom megnő és az em­ berek harcolni fognak. Bell. Az 1904-es brit inváziót pontosan megmondták előre. hogy létezését bizonyítsuk. a későbbiekben Sir Charles Bell az összes jóslatot . aki később érkezett Lhászába." Magam is fájdalom útján jutottam a har­ madik szemhez. 1911. úgy­ szintén találkozott vele. Néhány előre pontosan megjövendölt egyéb esemény: 1910. Csak így védhetők a kevésbé tehetségesek. és a beavatkozás megnövelte a velem született képesség hatóerejét. akik tanúi voltak egy próféciának. Charles Bell. Gonosz hadak szállják meg Tibetet". A kínaiak megszállják Tibetet. 1914. a nyomtatott példányt látta 1902-ben.

minden. Értékebi kell a boly- . A föld megdől. azok.nem foglalható össze egy ilyen jellegű könyv néhány oldalán. hogy készítünk egy égi térképet a fogantatás és a születés pillanatá­ ban. amit nekem jövendöl­ tek. bekövetkezett. Az Egyenlítőnél a föld forgási sebessége ezer­ négyszáz mérföld óránként. A TIBETI HIT 127 látta Utászában. és az időpontot át kell for­ dítani „csillagidőre". akik asztrológiai képzés­ ben részesültek. Különösen a rengeteg nehézség. ahogy forog. Amikor a térképek elkészülnek.X. mit jelent. mint a Déli Sark. értelmezni tudják. Anti engem illet. hogy a pontatlanság hatalmas eltérése­ ket eredményezhet. belátható. Mivel a föld másodpercenként tizenkilenc mérföldes sebességgel halad a pályáján.mert az . és ősszel az Északi Sark kb. háromezer-egyszáz mérfölddel előbbre van. A születés pontos óráját tudni kell. de tavasszal a helyzet fordított. Röviden abból áll. A születési hely hosszúsági fokának ismerete ezért döntő fontosságú. A horoszkópkészítés tudománya . amely nagyon különbözik a földi zónaidőktől.

Időbe telik. az utolsó beérkező járat mikor kér leszállási engedélyt. amikor le akarjuk olvasni és össszevetjük a születési ábrával. lehetetlen. így vagyunk a múlttal is. mikor belép egy gyanútlan világba. hogy megtudjuk. mely elszórakoztatja majd a Vé­ nusz és a Mars lakóit.30-as futamot? A vá­ lasz nemi Anélkül. Éppen úgy tesz­ nek. Készítünk egy fogamzási ábrát. hogy ha Amerika és Anglia nem tartja féken a kommunizmust. Fel lehet tárni az előző élete­ ket. Feltéve. A szüle­ tési térkép azokat jelöli. ha a kommunisták ellenőrizetlenül maradnak. a nyugati világot ismételten zavarba ejtő kérdéskör az ember korábbi életeinek feltárásához kapcsolódik. mikor érkezik az utolsó leszállási engedélykérés a toronyba. legalábbis nem. Az ember pl. Néhányan azt kérdezik: . hogy elkészítenénk a versenyben érintett min­ den ember. hogy ki fogja megnyerni a 2. a repülőtéren álldogál és kíváncsi lesz. mikor azt mondja: „Nem hallok hangot. mint a teljesen süket ember. Meg tudjuk mondani. ábrák sokaságát kell kidolgozni. akkor a Fa Sárkány évében. azt állítják. mikor. esetleg ki tudja számítani. hogy milyen területeket fed a tibeti asztrológia. A jövő megismerésére elkészítjük a térké­ pet arra az időpontra. mi­ lyen hatások érvényesültek a létezés legelső pillanatában. Leg­ alább egy kötetet tenne ki. Ilyenkor az a legjobb megoldás. számításokat kell végezni. melyek akkor érik az egyént. de az irányító-toronybeliek. vagyis 1964-ben háború lesz. ezért a hang nem is létezik". és hogy azután boldogan élnek-e. de ez konkrét személyek­ re vonatkozik. A tizenkét házban . Akik nem já­ ratosak ebben a dologban. Érdekes lehet viszont. ha csukott szemmel rábö­ künk a kezdő futam listájára.Tényleg meg tudjátok előre mondani. Azt is megmondhatjuk. Ebben az esetben az évszázad végén jó kis tűzijátékra számíthatunk. A bámészko­ dók találgatnak. hogy az eljárást világosan leírjuk. így nem lenne értelme. a járatszámokat és van egy jó menetrendje is. minden ló. Egy másik. hogy Tom elveszi-e Maryt. hogy egy em­ ber meggyógyul-e a betegségéből vagy sem. sajátos tudásuk alap­ ján meg tudják mondani.128 HARMADIK SZEM gók közötti kapcsolatot és kiszámítani a konkrét térképre gyako­ rolt hatást. Ha egy közönséges turista tudja a repülőgépek nyilvántartási számát. és lótulajdonos horoszkópját. hogy belebonyolódjunk.

mikor és hogyan. munka és kisállatok. Szenvedély. a személy típusa. általában családi vagy üzleti veszekedések. A pszichometria olyan tudomány. Házasság. az elért fejlődési szint. Viszály. Gyermekek. Kapcsolatok. hogy milyen körülmények kö­ zött fognak megtörténni: Szerelem. Megközelítő pontossággal meg tudjuk állapítani a következő események idejét is. a találkozás ideje. a pszichometriát vagy a kristálygömbből való jóslást sokkal gyorsabbnak és legalább olyan pontosnak találom. Könnyebb is. hogyan lehet pénzt szerezni és elveszíteni. Pénzügyek. Halál. Börtön vagy a fogvatartás más formái. házasság. Szerencsétlenség. valamint azt. Örökségek. hogyan következik be. életkörülmények az élet végén. rövid utazások. Az ember belép egy régi templomba. Nehézségek. Partnerkapcsolatok.X. ellenségek. szellemi képességek és íráskész­ ség. akadályok és okkult csapások. mikor és hogyan következik be. kedvtelések és elmélkedések. Bizonyos mértékig mindenkinek megvan hozzá a tehetsé­ ge. Bár magam is sokat foglalkozom asztrológiával. ha bekövetkezik. melyet megszenteltek a . Betegség. Tulajdon. ha az embernek nem túl erős oldala a számtan. Hosszú utazások és lelki dolgok. A TIBETI HIT 129 tizenkilenc szimbólumot használunk. Barátságok és ambíciók. perek. A szimbólumok következő tartalmakat jelölik: Személyiség és önérdek. Végzet. Foglalkozás és érdemek. Szellem. amely elmúlt események halvány nyomait gyűjti egybe egy-egy tárgyról.

Végül. végtelen forgását szimbolizálja. Ezen nyugszik a víz gömbje. melyen egy tűzkúp emelkedik. hogy ha (egy kisebbség tagjaiként) a másvilágba jutnak. és belépünk a szellemi világba. Tibetben mindenütt találhatók csörtenek. de nem a felvilágosultak. Mindegyik elemet a felfelé vezető út lépcsőin keresztül lehet elérni. életünk során felkapaszkodunk vagy legalábbis megpróbáljuk.mint korábban em­ lítettük . melyeknek mérete másfél métertől százötven méter magasságig terjed. hogy haláluk után a Sátán és társasága szorgosan hozzálát a nyársonsütéshez és a kínzáshoz? Hiszik. amelyeket a kerék ábrázol. A csörtenek alakja mindig olyan. a Pargo Kaling a legnagyobb. Az „üveg". Lehet. mi­ kor megszületünk. A kristályjóslás egy kicsit más. A csörtettek. hátborzongató ez a hely. menjünk innen. mint amilyennek az alábbi il­ lusztráció mutatja. békés itt minden!" És mikor egy rémes gyilkosság színhelyére látogat. mindössze a természeti törvényeket használjuk fel.130 HARMADIK SZEM múló évek és felkiált: . hogy megtanuljuk az újabb leckét. úgy. hogy úgy gondolja. felette egy levegőtányér. és még magasabbra a remegő szellem (éter). mi valóban hiszünk azokban a szörnyűséges poklokban.„Milyen nyugodt. A négyzet a szilárd földi alapot jelöli. Az egészben nincs semmi csoda vagy varázslat. A földre érkezünk. Azután. ez az egyik városkapu. Tibetben a természeti törvényeknek emlékműveket állítanak. Az egész a tibeti hitet szimbolizálja. hálóingben ücsörögnek majd egy felhőn és hárfázni tanulnak? Úgy . a feszülettel vagy az ikonnal vet­ hetők egybe. azt mondja: „Ó! Rosszul érzem itt magam. Ta­ lán a keresztények tényleg elhiszik. Sok buzgó diák elköveti azt a ko­ moly hibát. hogy elhagyja az anyagi világot. lélegzetünk elakad. mely arra vár.csupán fókuszálja a harmadik szem sugarait. hogy felkapaszkodjunk a felfelé vezető út lépcsőin. Az Életkerék a születés-élet-halál-szellem-születés-élet stb. szimbólumok. más-más időköz után újraszületünk. aho­ gyan a röntgensugarakat egy képernyőre összpontosítják (és fluo­ reszkáló képet mutatnak). Lhásza váz­ latos térképén öt ilyen szerepel. hogy egynéhány írástudatlan hisz bennük.

és ahol más entitásokkal találkozunk. melyek szintén testetlenek. mert ez diszharmonikus állapot lenne. hogy ezt a tu­ dományt megfelelőképpen megvizsgálják. hogy a földön tanulunk. ahova ak­ kor megyünk. hogy az asztrálsíkon mozogva akár alvás közben vagy a halál után találkozunk szeretteinkkel. . Nem találkozhatunk azokkal. mert velük harmóniá­ ban vagyunk. amelyek aztán évek múltán helyesnek bizonyul­ tak. a repülést meg még sok egye­ bet. Biztosak va­ gyunk benne. akiket nem szeretünk. és hogy a földön vár ránk a „nyár­ sonsütés és a kínzás". és ilyen nem létezhet az aranyfény avagy ősfény birodalmában. mikor elhagyjuk a testet. Mindezt az idő már bizonyította. hogy a nyugati kétkedés és materializmus megakadályozta. Ez nem spritiualizmus. és nagyon nagy kár. a rádiót. A másvilág számunkra az a hely. mely szerint alvás közben vagy a halál után sza­ badon vándorolunk az asztálsíkokon. a televíziót. melyek közül a legmagasabbat „az aranyfény birodalmának" (ősfény) nevezzük.131 tartjuk. A telefont. hanem olyan hit. A múltban túl sok dol­ got kigúnyoltak.

az egyetlen „játék"-ra. majd tiszta köntöst adtak.Nem kell annyit ismétel­ ni. Reggel hatkor tizenöt más jelölttel együtt megjelentem a vizsgateremben. hogy az agyunk megfelelő szellemi állapotba kerüljön. vallásetiká­ val foglalkoztam. Lobszang. a dzsúdóra mégis fordítottunk valamennyit. Ahogy közeledett a tizenkettedik születésnapom.és a matematikával.Ifjúi elszántsággal a tanulásnak szenteltem magam. két és fél­ szer három méteresek voltak.különös tekintettel a szépírásra . mert ebből szigorú vizsga volt. Az elmúlt éveket intenzív tanulással töltöttem. Akkor a legfőbb vizsgáztató a vizsgaterem kis templomából zárt kőfülkékhez vezetett minket. ahol kell. mint amilyen most vagy. Asztrológiával. hogy miből állnak. Légy nyugodt. Körülbelül három hónappal koráb­ ban Mingyar Dondup láma azt mondta: . Odakinn egész idő alatt rendőrszerzetesek őrködtek. és a tudás ott lesz. mert a vizsga a születésnapomat köve­ tő napon kezdődött. anatómiával. Előbb rövid istentiszteleten vet­ tünk részt. gyógyfüves orvoslással. egyre kevesebbet készültem. Ezek kb. hogyan készülnek a füstölők. Mind133 . de még olyasmivel is. le kellett vetkőznünk. hogy meggyőződjenek róla. Kevés idő maradt játékra. senki sem engedett szerzetesek­ hez nem illő kísértésnek. ez csak zűrzavart teremt a fejedben. átkutattak. Elérkezett a nap. a magasságuk pedig úgy két és fél méter. olyan nyugodt. aztán. elsőre le akar­ tam vizsgázni. tibeti és kínai nyelvvel .

Saját tapasztalatból mondom. hogy egy vizsgadolgozat. mikor a dolgozatokat már kijaví­ tották. míg végül. A feltett kérdések gyenge pontjainkra vonatkoztak. a szerzetesek a falon lévő kis csapóajtón keresztül bead­ ták az írószerszámokat. amit pedig akkoriban brutálisnak és igazságtalannak tartottam. megjelent egy szerzetes az ajtónál és elszedte a papírokat. amennyi a vizsga­ terembe bejutott. Akkor lefeküdtünk és reggelig aludtunk. A nap maradék része a miénk volt. úgy kellett elhagynunk. Fokozatosan mindenki kiesett. alaposan próbára teszi a tudást és az idegeket. .innivalót hozta. ahol dzsúdózni tanultunk. Aztán otthagytak. ahányszor csak akarunk. de teát annyiszor kérhetünk. Ez alkalommal azt vizsgálták. azt csináltunk. és felszólítottak. gyengeségeinket pedig feljegyezték. Ahogy sötétedni kezdett. Egyszerre egy növendék vizsgázott. hogy háromszor egy nap ehetünk campát. kulcsolásból. és -tizennégy órába telik. lépjünk be. Egész idő alatt a saját. dobásokból és önuralomból. Az írásbeli vizsga a hatodik nap éjszakájával ért véget. a vizsgáztatók elé hívtak bennünket. aki az enni. Mindegyikünknek három másik jelölttel kellett megküzdenie. milyen tudásra tettünk szert fojtogató fogásokból. melynek egy témája van. külön fülkénkben kellett maradnunk. Leg­ alább dzsúdóból a legjobb eredménnyel vizsgáztam! De csakis gyerekkori képzésem miatt. így annyi fényt kapott.134 HARMADIK SZEM egyikünket egy-egy fülkéhez vittek. a kikérdezés egész nap tartott. Kap­ tunk vajas teát és campát is. és pirkadattól sötétedésig dolgoztunk. esésekből. Az ajtót bezárták. Három nappal később. kizárólag korábbi képzésemnek és Cu-nak köszönhetően én maradtam egyedül. Mikor már bent voltunk. hogy a tétellel foglalkozzunk. A bukottakat hamar kirostál­ ták. A szerzetes. mert reggel ki kellett takarítanunk. Hat napon keresztül minden áldott napra jutott egy tantárgy. ahogyan találtuk a fülkéket. semmilyen okból nem hagyhattuk el a helyünket. míg azt megválaszolja az ember. De még nem mehettünk el. közölte. amit akartunk. A cellának nem volt teteje. lelakatolták és lepecsételték. a papírt és az első vizsgakérdéseket. Másnap reggel mind a tizenhatunknak be kellett menni abba a szobába.

ziháló hírnök érkezett az Ékességes üzenetével. ahogyan csak akar­ tam. hogy tanulmányaimban az osztály ne fogjon vissza. hogy láma lettem. Izgatott örömöt jelentett számomra. mikor eljön az ideje. amit meste­ rem a legjobbnak tartott. Most. kissé túljátssza a „szerepét". Ez tisztességes ajánlatnak tűnt nekem. ha tanulsz és a saját érdemeid alapján leszel lámává. . hogy az én sikerem az övé is. ami a lámastátusszal jár.XI. Az apát úr külön beszámolót küldött a dalai lámának. milyen sebesen is jöttek és mennyi nehézséget kellett elviselniük. nagyobb szabadságra volt szükségem. „mert így rákényszerülsz. Egyetértett vezetőmmel abban.Jól csináltad. Ez azt is jelen­ tette. hogy kiheverjük a nehéz vizs­ gát. A lista élén vagy. Lámaruhát kezdtem hordani és megkaptam minden jogot és privilégiumot. Azt javasolta. Lobszang. sok minden kimarad a tanulmányaidból. A küldöncök mindig éltek színészi ké­ pességeikkel.Fájdalmas te­ kintetem láttán magyarázni kezdett: . Az Ékességes gratulált a vizsgámhoz. elfogadtam. Mingyar Dondup lámát egész idő alatt nem láttam. vagyis orvospapok lettünk. amiért úgy ta­ nított. amit pedig későbbi életedben létfontosságúnak fogsz találni.halálán volt. hogy hangsúlyozzák. és azt mondta. hogy olyan dolgokat tanulj. mosolygó arccal né­ zett rám: . hogy a rájuk bízott üzenete­ ket követítsék. és tudásod gyarapodni fog". Mivel a Potala csak egy mérföldnyire volt. s így olyan gyorsan haladhattam. amelyeket máskülönben elkerülnél. mert le fogsz vizsgázni.Sokkal jobb. A kimerültségtől lógott a nyelve és . . hogy bárki. hogy attól fogva lámának tekintenek engem.látszó­ lag csupán! . hogy tizenhat éves koromban vizsgázzak. Ha már most lámastátusz­ ba kerülsz. TRAPA 135 A következő nap pihenhettünk. most értem kül­ dött és a szobájába hívott. De beköltöz­ hetsz a mellettem lévő szobába. aki valamilyen szaktudással rendelkezett. joggal taníthatott. trapák. Azon a héten valamikor később. de elleneztem. hogy azonnal nyilvánítsanak lámának. hogy minden tárgyból a legjobb lettem. az azutáni napon pedig kihirdették az eredményeket. Ahogy beléptem. Velem együtt öten mentünk át. azt gon­ doltam. hogy elismerésben részesül.

. mert bár ülve. hogy az agyad felfedezze a lábadat. most képzeld azt. amíg abba a helyzetbe ke­ rültem. . biztosan jó csomó kis ember szorgoskodik ott. Képzeld. sehol se maradjon feszesség vagy feszültség. Mondd meg a kis emberkéknek. Szólj az emberkéknek. Addig izegtem-mozogtam. jobb ha először hátán fekve tanulja az ember. Ki vele. Képzeld el. Az öreg Cu-ra gondoltam.Kezdd az ujjaiddal. hagyják a lábfejedet.Miután idáig jutottam. . amit leghamarabb el kellett sajátítanom. nem juthatsz előbbre a csendes elmélkedésben. végtagja­ id az eséstől behajlítva. aztán fel a válladhoz. hogy a földön fekszel. lábad apró emberkékkel van tele. ki vele! . Azt mondta. hogy minden ember­ két elhívsz. egy izom sincs működésben. Induljanak el a fejed felé.Most a karod következik . Hagyd. hogy először is feküdjek le.mondta. Megmutatom. Lobszang. minden izmod elernyedt. most csináld ugyanezt a lábszáraddal. akik úgy mozgatnak téged. amint belülről rángatja a lábujjaimat! De jó lesz megszabadulni tőle! Na.A földön fekve megpróbáltam ma­ gam elé képzelni az emberkéket. elég feszültnek látszol. hogy az izmaidat húzkodják. amit mondott. a rela­ xáció tudománya volt: enélkül nem lehet semmilyen. . hogy leestél egy szikláról . Most hagyd kicsit pihenni őket. hogy induljanak felfelé. összeroskadtál. Nehéz dolguk volt ma reggel. a csuklód mellett a könyöködig. ne legyen benne sem mozgás. Rám nézett és így szólt: . igazi metafi­ zikai tanulmányokat folytatni. Mind ott vannak? Biztos? Tapo­ gasd végig gondolatban. hogy kezed. amikor ugráltál. amíg nem lazítsz. . én hogyan csinálom.Végre meg volt elégedve a lábammal. Szólj az emberkéknek.Lobszang.136 HARMADIK SZEM Az egyik dolog. Egyik nap Mingyar Dondup láma bejött abba a szobába. Lobszang. sehol se erezz semmit. . A lábikrádra figyelj. a szád kicsit nyitva. sőt áll­ va is lehet lazítani.Nézd csak! Valakit a combodban felejtettél.mondta. mert az arcizmok csak akkor lazák. . Az emberke feszesen tartja az egyik combizmodat.Hirtelen megállt és rám mutatott: .Most magához .Na. és megbizonyosodjon róla. folytatta: . sem feszültség. ahol éppen néhány könyvet tanulmányoz­ tam. hogy hagyják ma­ gukra az izmaidat.Képzeld. hogy ne erezzed.

hogy lásd a feketeséget. akik működtet­ nek. . Lobszang. először a tested alsó részéből menjenek el. holott a relaxáció kis gyakorlattal könnyű dolog. mint a lazí­ tást. Szólj nekik. elernyedjen és megtalálja saját helyét. Tanulhatsz abból. Pedig nincs fény.XI. hogy minden megereszkedjen. Vedd úgy. Hunyorogsz. és nehéznek tűn­ het. szóval csak semmi feszültség. és azt. fizikailag ellazultan. távozzanak. hogy a tested lámakolostor. mint ők. sem enni. jól teszik. hogy egy kicsit másképp csináljam. Elég hosszadalmas leírni az egész folyamatot. hogy miután kiengedtek minden izmot. Ez utóbbihoz azt a tanácsot kaptam. minden erőlködés nélkül. Akik idege­ sek a civilizációs gondoktól. Ahogy itt fek­ szel. Látni fogod. kérlek. Mingyar Dondup láma ezeket mondta: . mely zavarhatná a szemed. lazítsd el az izmokat mindkét oldalon! Most nem fogsz beszélni. senki sem tudja jobban csinálni.Kevés haszna van. Gondolj a szerzetesekre. hagyd. de szellemileg feszült vagy.Elfordult és kinézett a nyitott ablakon. erősen nézd. Ez a módszer sosem mond csődöt. Láthatóan elégedett volt a haladásommal. Képzeld el a semmi fekete négyzetét. ahogy a macskák lazítanak. Figyelj. hogy szabadon folyjanak. könnyedén. ha elengedted magad. . és rövid időn belül semmi megerőltetésbe sem kerül. csukd le könnyedén a szemhéjadat. és élvezd a tökéletes szellemi és fizikai relaxációt. Néhány átugrik.A relaxáció leg­ kiválóbb képviselője odalent napozik.A re­ laxáció szempontjából talán a fej a legfontosabb rész. hogy a tudatod egy pillanatra el­ időzzön a gondolataidnál. hogy gondolataid megpróbálnak átugrani egyik oldalról a másikra. Lazíts. ha gyakorolnak eme sorok és az itt következő mentális módszer alapján. Valóban kép­ zeld el. amit csinálnak és távozzanak. Mondd nekik. Akkor állítsd meg a gondolatokat. mit tehetünk vele. . és egy má­ sodperc is elég rá. ne engedd. TRAPA 137 a testhez érkezünk. Kövesd őket lassacskán és nézd meg. Hagyják abba. hozd vissza őket. mert így szólt: . hogy a testedet csak a külső bu­ rok tartsa egybe. Menj utánuk. Nézzük. Akkor már laza a tested. mindkét sarkában van egy feszes izom. milyenek. és ugrasd át őket újra a fekete űrön. Figyelj a szádra. akik feszítik benned az izmokat. valamennyi izmodat. mennyire érdektelenek. hogy lazítsák el az izmaidat.

A kis nyomás megbénítja az agyat.) (A szaklektor megjegy­ . hogy a tuda­ tunkat kiképezzék. olyanok. Tibetben. ha egy bonyolultabb foghúzáshoz készülőd­ tünk vagy csontokat illesztettünk össze. de ár­ talmatlan. Velünk mindent megtettek. mint azok. mely mentes a káprázattól és a haszonleséstől. zése. hogy az asztrálutazáshoz kiszabadítsák az ént a testből. Arra is használják ezt a módszert. Mint már be­ mutattam. Ha valaki néhány napon át pihenés nélkül járkálna. ahol nincsenek altatóorvosok. és mindennapos dolognak számított. Nagyon szerette a dzsúdót. hogy felmondtuk a buddhizmus alappilléreit képező ún. A láma. hamarosan összeesne: az agyat és a tu­ datot mégsem pihentetik. figyelmes és igaz. A képzésnek köszönhetően majdnem érzéketlenné váltunk az esésekkel szemben. Magas szinten tanítottak dzsúdózni. nem szenvedett. * Nemes nyolcrétü útnak szokták n e v e z n i . és igyekezett a lehető legérdekesebben tanítani.138 HARMADIK SZEM Ezt megint csak nehezebb elmagyarázni. aki tanított. mert az az önuralom számára nagyon jó gyakorlat.* Ezek a következők: Helyes szemlélet: olyan nézet és vélekedés. a nyak megérintésével a másodperc törtrésze alatt tudat­ vesztést okozhatunk. Sokan sosem kapcsolják ki a tudatukat és sosem állítják le gondolataikat. akik megpró­ bálják éjjel-nappal működtetni a testüket. Helyes vágy : ami által az embernek magasztos és méltó célja il­ letve érdemleges véleménye van. és valóban nagyon könnyű ügy. Minden másnap azzal kezdtük a dszúdózást. hogy egy három­ négy méteres falról csak úgy mulatságból leugorjunk. hogy tudni kell puhán esni. de ez felettébb helytelen felfogás. Helyes beszéd: amely során az ember kedves. A dzsúdóhoz hozzátartozik. mint csinálni. A beteg semmiről sem tu­ dott. Középút összetevőit. mielőtt a másik ember tudná. A „fojtófogás" vadnak és kegyetlennek tűnhet a nyugati gondolko­ dásmód számára. Mindenkinek szüksége van a lazításra. gyakran alkal­ maztuk ezt a fogást. hogy mindjárt elveszíti az eszméletét. Kevés gyakorlat kell hozzá. tíz támadót tudott pillanatokon belül visszaverni és legyőzni.

és már ez is fé­ lelmetesen soknak tűnt. amit helyesnek tud. átlépjen a testén. az embernek vigyáznia kell. Északra a Nyugati kapu. aki be akar menni a templomba. Ha valamelyikünk vétett a fentiek ellen.XI. Helyes figyelem: abban áll. vagyis az Ékszer Parkba. . és ez utóbbiak­ nak megadja a jogot az életre. mert senkinek sem szabad fentről lenézni a Mindentudóra. nem mozoghatott. Láma lettem. de kelepcét is jelentett. ne sértsen meg más embereket vagy állatokat. de a Vashegy másik oldalán. Lámaként. mely az életrealitásokról és a felettes énről való meditálásból ered. A nagy csörten a Drepungi úton terpeszkedik. A „Linga" parkot jelent. Jól hangzott. szét fog durranni a fejem. a Khati Linga-ra és a Kalingcsu folyón keresztül a Dodpal Linga-ra. De kellemes volt fent üldögélni a tetőn és figyelni. becsületessé és ön­ zetlenné teszi. rejtőzködnöm kellett. Helyes élet: hogy ennek megfeleljen. és a város szívébe vezet. amelyet egyik történelmi hősünk. két gyönyörű parkra láttam. Ott feküdt pirkadattól sötétedésig. amely elhalad Sö falu mellett. Ez nagyon nagy szégyen volt. És Csakporiban egy bölcs láma egyetlenegy előírást sem szegett meg! Mintha a világ csupa tanulnivaló lett volna: azt gondoltam. legnagyobb csalódásomra és ré­ mületemre az előírások száma százötvenháromra emelkedett. majdnem a Csakpori lá­ bánál is állt egy csörten. Kezár ki­ rály emlékére emeltek. és a nyugati írásmódhoz legalábbis ez a szóalak áll legköze­ lebb. Közelebb. Egy a „legkiválóbbak" közül. sem inni. aki azokban a háborús időkben élt. Szintén alattunk. Korábban a szerzetesi viselkedés harminckét szabályának kellett engedelmeskednem. hogy mindenki. hogy az ember helyesen gondolko­ dik és megpróbál aszerint cselekedni. és nem kapott sem enni. hason kellett feküdnie a főtemplom bejárata előtt. a Pargo Kaling látványa tárult elém. Amikor így nézelődtem. amikor a buddhizmus és a béke még nem érkezett el Tibetbe. Egy az elitből. Helyes elragadtatottság: olyan öröm. TRAPA 139 Helyes viselkedés: mely az embert békéssé. hogy a dalai láma megérkezik Norbu Linga-ba. Helyes törekvés : az embernek önuralommal kell rendelkeznie és állandóan képeznie kell magát.

de megérte. melyek át meg átkígyóznak a hegyláncok között a földeken. a szerzetesek durva jócimborasága. amelynek aranyló kupoláira olyan tisztelettel néztem. amilyet érdemes élni. és egy kicsit keletebbre a Csokang fénylő háztetői. Akiknek egyetlen gondolata a „Béke". és hogy másokon segíthessenek. de volt.ezekből állt az életünk. és a füstölők templomok körül kerengő ismerős szaga .140 HARMADIK SZEM Munka? Rengeteget dolgoztunk. sőt jóval többet. a i e s t ő i lá­ makolostorok és a megközelíthetetlen kőszirteken gubbasztó re­ meteodúk. amely olyan volt. Kárpótolt a gyönyörű zöldellő völgy. s benne a gondozott fák. ha olyan emberek mellé társulhattunk. Minden közösségben vannak értetlenek és kishitűek: itt Csakporiban azonban valóban ők alkották a kisebbséget. mint amilyen Mingyar Dondup láma is volt. ami kárpótoljon és örömöt okozzon. . a kéklő folyók. a ragyogó csörtenek. Nehézség? Akadt bőven. Teljes kárpótlást nyújtott. Aztán ott volt még a közeli Potala. A többiek bajtársiassága.

hogy csapatunk kétszáz szerzetesből áll majd. . Né­ hányan minimális felszereléssel előre siettünk. és az állatokat gondosan megvizsgáltuk. a jakok általában nyolc-tízet. a régieket pedig kitisztítottuk. az állatokat jól megrakva. Úgy volt. Augusztus végén nagy kiáltozások és lárma közepette elindultunk. már fehér lovon lovagoltam. és irigyen figyelték a többieket . Most már sokkal jobban belemerülhettem az okkult tanulmányok­ ba és speciális képzésben részesültem. 141 . Új bőrtáskákat készítettünk. hogy kutassák át a környéket gyógyfüvekért. tanulni. A jak-karaván lassabban jött utánunk. Akiknek a kolostorban kellett marad­ niuk. A tábort a régi Trajerpa kolostorban verjük fel. hogy megnézzük. hogy könnyű tér­ nünk legyen csak és gyorsan odaérjünk. és mindennap csapatokat küldtünk ki. A lovak tizenöt­ húsz mérföldet tesznek meg naponta. Természetes lelőhelyükön sok hasznos dolgot megtudhatsz a gyógyfüvekről és bevezetünk a valódi sár­ kányrepülésbe is.Két hétig mindenki rettenetesen elfoglalt volt. Olyan sok tenni-.Röpültek a hetek. Egy napon. mielőtt a csapat megérkezik. Nagyon kevés felszerelést vittünk magunkkal. a falnál gyülekeztek. úgy hetven-nyolcvan kiló körüli terhet cipeltek. hogy legyen néhány napunk Trajerpában. alkalmasak-e a hosszú útra. augusztus ele­ jén vezetőm így szólt hozzám: .és terveznivaló volt.rájuk vakáció és kaland vár. Mint láma. A sátra­ kat rendbe hoztuk.Ebben az évben elmegyünk a gyógynövénygyűjtőkkel.

hogy néhány valóban értékes kéziratot őriz a gyógyfüves gyógymódokról. nem láttam. Az üdvözlő tömeg elsöpörte tőlem. Nem volt egész bizonyos. Volt itt egy érdekes beszámoló is az első expedícióról. teraszos kertekhez vagy talán inkább széles lépcsőkhöz hasonlítottak. és különösen nekem. mint sokan mások. az út végének gondo­ lata mindannyiunkat friss energiával töltött fel. hogy elolvassam és kijegyzeteljem őket. hogy mi is történik.ahogy általában . és még mielőtt felocsúdtam vol­ na. de legalább biztonságos volt. Készültem rá. Fellovagoltunk az udvarba. mintha csak Csakporiban lennénk. A hegylábaknál lapos fennsíkok húzódtak. Trajerpa arról híres.142 HARMADIK SZEM Az előőrsben huszonheten voltunk. campát és zöldséget készítettek. a tömeg szétnyílt és többé-kevésbé elnyelt. valóban nagyon örültünk. az megfordult és így szólt: Szóval ő az? Nos. mert egyáltalán nem kedveltem a lovaglást. Persze ekkorra már nem estem le a vágtató lóról sem. Az út igen nehéz volt. mindenki ismeri. ahonnan feleresztjük majd a sárkányt. de mindkettő a legrégebbi tibeti kolostorok közül való volt. Különös volt a táj erre. Vezetőm egy idős apáttal beszélgetett. és milyen fiatal is! Legnagyobb gondom .Lobszang. Tízen írták. nos. és ez ha kecses nem is. csak ültem és kapaszkodtam. merre vagy? Válaszoltam. A folytonosan emelkedő terepből vég­ telen hegycsúcsok emelkedtek. Mikor néhány nap múltán megérkeztünk a kolostorba. aki elsőként tette meg ezt a különös utat a Csangtang felföldre. de vitézségem ezzel véget ért.az éhség volt. hogy újra csak teljesen egyedül vagyok a világ­ ban. hogy közeledünk felfelé a hegyoldalon. ott leültünk és csendben ettünk. amiket hoztunk. A templomépület lapos tetejéről füstölők sűrű" füstje szállt az ég felé. melyek egyre magasabbra és magasabbra hágnak. Mingyar Dondup lámát. és az ott élő szerzetesek rengeteg vajas teát. Látták. A legtöbb láma ré­ gi barátokkal találkozott. és arra gondoltam. úgy látszott. Lobszang. hogy vajon Csakpori tartozik e Trajerpa-hoz vagy fordítva. Nem csak az önzetlenség hajtotta őket. Sosem tudtam állni a nyeregben. iz­ gatottan várták a Ihászai híreket és a szokásos ajándékokat. de néhány perc múlva kiáltást hallottam: . az a tíz ember. De engem legjobban a közeli fennsík izgatott. Kése­ delem nélkül mindenki az ebédlő felé vette útját. .

és hozzáfogott az istenek munkájához. egy raktárban tárolták. Alattunk a vidék fekete tónak látszott. kivéve itt.XII.hozták. a legbölcsebb megoldás volt: ha most lazí­ tunk. a mögöttem lévő lámakolostori épületekben fenyőlécek hevertek. mint láma.talán Asszam-ból . ahogy körülnéztem. itt is megtartottuk az éjféli istentiszteletet. könnyű és erős. Az öregek úgy mondták. Én. ke- . Sehol semmi fény. a föld zugainak beporozásához. A sárkányépítéshez viszont ideálisnak tartották. mert ilyen fa nem nő Tibetben. Körülöttünk recsegtek-ropogtak a sziklák. és hallani lehetett. Eldugva. A fegyelem Trajerpa-ban sem volt laza. A többi idő egészét a gyógynövénygyűjtésnek és a sárkányeregetésnek szenteltük. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 143 Az alacsonyabb lépcsők közül néhányon sok gyógynövény ter­ mett. majd a sziklák közötti hasadékokon keresztül mederbe terelte. A sárkányeregetés után a fát átvizsgálták. már tudtam irá­ nyítani és felügyelni a munkájukat. mint a tőzegmoha. a sötét éjszakai égen élénk fénnyel ragyogtak a csillagok. fent. mint egy óriási kagylókürt. Az egyik. kemény ütéseket is kibír anélkül. hogy eltörne. az emberépítő sárkányokra. Olyan volt. amikor újra felhasználták. és a legközelebbi alkalo­ mig. és rendszeres időközökben a többit is. Napnyugtával az esti szél felerősödött. hogy az­ után nálunk. össze­ húzódtak a nappali hőség után. sehol egy teremtett lélek. A hegyoldalba kapaszkodó lámakolostorban világos volt. és minket is sötétség vett körül. ha valaki végiggondolja. a hegyoldal csapdába ejtette. kis sárga bogyós növénynek csodálatos fájdalomcsillapító hatása volt. De most. Amint vé­ gigsöpört a lenti völgyön. Amerre a szem ellá­ tott. az itteni zsombékos talaj jóval több nedvességet tudott fel­ szívni. ebben a szent épülete­ gyüttesben. mely istentiszteletre szólít. A fenyőt messzi vidékről . megmozdultak. de számomra ez az út főképp Mingyar Dondup láma és a gyógynövényszakértők gyakorlati út­ mutatását jelentette. A nap elsüllyedt a távoli hegycsúcsok mögött. csak a sárká­ nyokra tudtam gondolni. A szerzetesek és a fiúk összeszedték és kirakták száradni. később nehezebb lett volna betartani a megszokott rendet. oda­ lent a földet bíbor árnyak borították. ahogy a gyér növényzet között zizeg az esti szél. Felettünk. fojtott-tompa nyöszörgő bugással törjön elő. Ez.

De olyan sok mindent nem mondtak el. hogy éjfélig alhatunk. valamennyi dalai láma leghatalmasabb inkarnációjáról. Mégis úgy kellett to­ vább mennem.. hogy a saját életmódunkat élhessük. miért akartak akkor mások meghódítani és leigázni minket? Mi csak annyit akartunk. a dalai lámáról. amikor a jak átér az Áhíta­ tos Földreborulás Hegygerincen. és segítsek a sebesültjeiken egy olyan háborúban. azt gondolja.. mely még el sem kezdődött. A nap végét jelző hangokra lassan szétszóródtak. ez a béke­ szerető ország. csak ami a miénk. amely ismer minden állomást és megállóhelyet. Ezen az éjjelen túl izgatott voltam ahhoz. azt.és ezek a csillagok. Lhásza és a lenti világ dolgairól beszélgettek. mint ahogy egy jak baktat a csapáson. A jóslat Tibetről. hogy azok közé menjek majd. Hirtelen új hang vegyült az erősödő szél zajába. A hátamon feküdtem és ki­ néztem a kis ablakon. amit megjósoltak. hogy megszálljanak bennünket? Mit tettünk mi. Fent a csillagok. A termekben és a templomokban szerzetesek verődtek össze kis csoportokban. Olyan sokat tudtam róla. hogy aludjak vagy hogy aludni akarjak. a mellékes és a főbb mozzanatokat. miért kellett. és először megpillantja a szent várost. Ismertem a jós­ latokat. és minden­ ki elindult lefeküdni. Lassacskán megszűntek az élő hangok. tudja. hol rossz a legelő. Miért sóvárogtak más nemzetek a mi földünkre? Mi nem kívántunk mást. előttem egész életem. a templomi trombiták egy újabb nap végét jelezték. amíg csak az ismert célhoz nem ér. hogy elaludtam! Szerzeteshez nem illő gondolattal . hogy hagyjanak magunkra. melynek nem volt más célja. És tő­ lem azt várják. És szeretett lámánkról. Ahogy felnéztem a tetőre. De talán. a bé­ ke hangulata áradt szét a kolostorban. és melynek mégis fáradhatatlanul tovább kell taposnia az utat. miért. Számunkra a trombitaszó azt jelentette. érdemes volt. akik elfoglalják az országunkat. gyógyítsam a betegeiket. a homályban szerzetesek sziluettjét láttam. a mennyei szoba fényei pedig átragyognak az ég kárpitjának ré­ sein .144 HARMADIK SZEM szár légiói Buddha szavára ledobták lándzsáikat a menny padlójá­ ra. Hirtelen a templomi dobok dobbanására ébredtem. miközben papi hivata­ lukat teljesítették. Pedig észre sem vettem. mint hogy szellemileg fejlődjön. Köpenyüket lobogtatta a szél.

Nehéz. Messze nem. honnan indul és mi a célpontja. nem pedig mást. hogy sóhajtozunk a jó öreg iskola után. nem jelentik azt. Buddhista vagyok. Bár megteheti. miközben az alvástól elgémberedett kezemmel a köntösöm után nyúltam. hogy csatlakozzak a többiekhez. hasztalanok és céltalanok. hogy feltesszük a jelvényt. melyeket meg kell tanulnunk. Jaj. A bölcs autós megnézi a térképet. Vagy olyan büszkék leszünk rá.Ha elkerülhettem volna. hogy tanuljunk. keserű. Tudja. és a leckék. amelyeken átvezet az útja. már az elkerülhető­ ség puszta ténye is azt bizonyította volna. mert utazása esetleg hosszabb vagy költségesebb lesz. hiszek a reinkarnációban. amíg diákok vagyunk. hogy az embernek nincsen szabad akarata. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 145 feltámolyogtam. ha már befejeztük. aznap érkeztek. akik szintén kábultak voltak. a nyakken­ dőt. előkészül és lassabban vezet. A jóslatok valószínűségek. hogy azért jö­ vünk a földre. hogy jól teszi. mert a hirtelen ébredéstől erőszakot tettem a gondolataimon. hogy vannak bizonyos helyek. amit megjósoltak nekem. Kibo­ torkáltam. Aztán később. Hiszek abban.„Ha ismerted az összes kelep­ cét és nehézséget. Nemegyszer kérdezték tőlem: . látja. Az órák . hogy jóslat hamis volt. így tűnik legalábbis. földrajz. lehet. bennünket tesznek próbára. vagy ahol nem tudja elke­ rülni őket. így van ez a jóslatokkal is.unalmasak. amit megjövendöltek neked. Az élettel is ez a helyzet. számtan. minden nehéznek és keserűnek látszik. így elkerülheti a rossz utakat. nem biztos. vagy akármi más .XII. az egyiket már meg is szegtem. ha az ember már láma? Na. hogy kikerüli ezeket. Ha veszi magának a fáradságot.történelem. Ha az ember iskolába jár. Nehezen találtam meg. netán még egy megkülönböztető színt is a szerzetesi ruhára. és szerez egy útikalauzt valamelyik szer­ vezettől. . Éjfél van? Sosem ébredek fel már? Remélem azért nem bukok fel a lépcsőkön. miért nem próbál­ tad elkerülni őket?" A legkézenfekvőbb válasz így hangzik: . Az ember mondjuk el akar menni Dardzsilingből Washingtonba. Bementünk a templomba és bekapcsolód­ tunk az istentiszteletbe. de hideg van itt! Kétszázötvenhárom szabálynak kell engedelmes­ kedni. hogy megnézzen egy térképet. Nem mindig érdemes a kellemes és a könnyű úton járni. Ha­ sonlóképp az ember átautózhat Londonból Invernessbe.

146

HARMADIK SZEM

De mikor elhagyjuk a földi iskolát, meglehet, büszkeséggel hord­ juk a jelvényét. Én természetesen azt remélem, gondtalanul vise­ lem majd fejem fölött a dicsfényt! Félek talán? Egy buddhista sem fél. A halál pusztán abból áll, hogy elhagyjuk a régi, üres héjat és újjászületünk egy jobb világba. Virradatkor mindenki fent volt már és alig várta, hogy elindul­ jon. Az idősebbek találkozni akartak azokkal, akikkel előző este nem találkoztak. Én már borzasztóan szerettem volna látni az em­ berreptető sárkányokat, melyekről olyan sokat hallottam. Körbe­ vittek minket a kolostoron, hogy tudjuk az utat. Fent a magas tetőn megnéztük a felettünk tornyosuló hegycsúcsokat és lepillantottunk a félelmetes szakadékokba. Messzebb megduzzadt, sárga folyamot láttam, vize tele volt agyaghordalékkal. A közelebbi folyók ég­ színkék víztükre lágyan fodrozódott. A csendes pillanatokban hal­ lottam a mögöttünk csordogáló csermely vidám csobogását, ahogy sebesen szalad le a hegyoldalon, hogy mihamarabb leérjen és csatlakozzon a többi folyóhoz, melyek Indiában a hatalmas Brahmaputrába folynak, később a Gangeszbe, majd pedig a Bengáli öbölbe ömlenek. A nap felkelt a hegyek fölött, és a reggeli csípős hideg hamarosan eltűnt a levegőből. A távolban egy magányos ke­ selyű körözött, reggeli eleséget keresett. Mellettem egy tekintélyes láma a vidék főbb jellegzetességeit mutatta. „Tekintélyes"... az voltam, mert a szeretett Mingyar Dondup láma védencének számí­ tottam, de azért is, mert rendelkeztem a „harmadik szemmel", és mert inkarnációnak, vagy ahogy mi mondjuk, trülku-nak bizonyul­ tam. Az inkarnáció felismerésének rövid részletei talán érdekelnek néhány olvasót. A szülők kisfiúk viselkedéséből pl. úgy gondolják, hogy a gyerek többet tud a szokásosnál, vagy olyan „emlékei" vannak, melyek köznapi módon nem magyarázhatók. Felkeresik a helyi lámakolostor apátját, hogy jelöljön ki egy bizottságot, mely megvizsgálja a gyereket. Elkészítik az előző élet horoszkópjait, és megnézik, hogy vannak-e bizonyos különös jelek a fiúcska testén: a kezén, a lapockáján, és a lábán. Ha meglelték a jeleket, azt kutat­ ják, vajon ki lehetett előző életében. Előfordul, hogy néhány láma felismeri (mint ahogy velem történt) és ilyenkor maradt egypár

XII. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK

147

személyes darab utána, mely hozzáférhető". Ezeket megkeresik, hozzátesznek még néhányat, amely ugyanúgy néz ki, és a kisfiú­ nak fel kell ismernie az előző életéből származó összes, talán ki­ lenc tárgyat. Hároméves korában már képesnek kell lennie erre. Egy hároméves gyerek még túl kicsi ahhoz, hogy szülei úgy befolyásolhassák például, hogy előre lefestik a szóban forgó tár­ gyakat. Tulajdonképpen a legkevésbé sem baj, ha elmondják, ho­ gyan viselkedjen. Nincsenek jelen, mikor a választásra sor kerül, és a fiúnak megközelítőleg harminc közül kilenc dolgot kell azo­ nosítania. Ha két hibát ejt, megbukott a próbán. Ha sikerrel jár, élő megtestesülésként nevelik, és tanulásra buzdítják. A gyermek he­ tedik születésnapján felolvassák a jövőjére vonatkozó jóslatokat. Azt gondolják, teljesen felfogja - megérti, amit mondanak neki, és azt is, amit a jövendölés magában rejt. Saját tapasztalatból tudom, nem érti meg. Semmi kétség, a „tiszteletre méltó" lámának mindez megfor­ dult a fejében, amint a vidék sajátosságait mutatta. Odaát, a víze­ séstől jobbra volt egy nagyon jó hely, ahol noilme-tangereí lehetett gyűjteni, amelynek levét tyúkszemek és szemölcsök eltávolítására, illetve a vízkór és a sárgaság enyhítésére használják. Amott, abban a kis tóban Polygonum hydropipert lehet szedni, tövises és rózsa­ szín virágos növényt, amely a víz alatt nő. A leveleket reumatikus fájdalmakra használtuk, és a kolera gyógyítására. Itt a közönséges füveket gyűjtöttük, csak a felföldeken teremtek ritka fajták. Sokan érdeklődnek a gyógyfüvek iránt, ezért részletezek néhány gyakori típust, és leírom, mire használják. Csak latin nevüket ismerem, így inkább ezeket adom meg. Allium sativum: nagyon jó antiszeptikus hatású, asztmára és más mellkasi panaszokra is használják. Egy másik kiváló fertőtle­ nítő gyógyszer, amit azonban csak kis dózisokban adagolnak, a Balsamodendron myrrha. Ez különösen a fogínyre és a száj nyál­ kahártyáira van jótékony hatással. Ha beveszik, hisztériát okozhat. Volt egy magasszárú növény krémszínű virágokkal, amelynek a le­ ve elijesztette a rovarokat a csípéstől. A latin neve Becconia cordaía.Talán a rovarok tudták a nevét, és az riasztotta őket! Volt egy olyan növény is, mely pupillatágításra szolgált. Az Ephedra sinica

148

HARMADIK SZEM

hatása hasonlít az atropinéhoz, és amellett, hogy Tibetben az aszt­ ma kezelésére leginkább ezt alkalmazzák, nagyon hatásos az ala­ csony vérnyomásra is. A szárított, majd porrá tört ágakat és gyöke­ reket használtuk. A kolera a fekélyek szaga miatt gyakran igen kellemetlen volt a betegnek és az orvosnak egyaránt. A Ligusticum levisticum meg­ szüntette a szagot. Külön megjegyzés a hölgyek számára: a kínai­ ak a Hibiscus rosa-sinensis szirmaival feketítik a szemöldöküket, de a cipőiket is! Mi felfőzzük a leveleket, folyékony oldatot készí­ tünk belőlük, melyet lázas betegek testének hűtésére használunk. Újra a hölgyeknek: a Lilium tigrinum valóban gyógyítja a petefészek-neuralgiát, míg a Flacourtia indica levelei segítenek abban, hogy a „sajátos" női panaszok legtöbbjén túljussanak. A Sumach rhus csoportban a verneciferából a kínaiak és a japá­ nok lakkot készítenek. Mi a glabrát cukorbaj, az aromaticál bőr­ betegségek, vizelési panaszok és ciszták esetén használtuk. A hólyagfekélyek kezelésére szolgáló másik igen hatásos összehúzószert az Arctesaphylos uva ursi leveleiből nyertük. A kínaiak job­ ban szeretik a Bignonia grandiflorát, a levelekből általános célra állítanak elő összehúzószert. A későbbiek során, a fogolytáborok­ ban a Polygonum bistortái valóban nagyon hasznosnak találtam a vérhasra, Tibetben is arra használtuk. A hölgyek, akik elővigyázatlanul szerettek, gyakran hasznát vették a Polygonum erectumból előállított adstringensnek: nagyon hatásos módszer, ha valaki el akar vetélni. Azokra, akik megégtek, „új bőrt" illesztünk. A Siegesbeckia orientális kb. 120 centiméter magas növény, sárga virágai vannak. A leve, amit sérülésekre és égési sebekre rakunk, úgy működik, mint a kollodium. Ha beve­ szik, hasonló hatású a kamillához. A sérülések okozta vérzést Piper augustifoliummal csillapítottuk. A szív alakú levelek alsó ré­ sze a legjobb erre a célra. Az előzőekben felsoroltak igen elterjedt gyógynövények, a többieknek nemigen van latin nevük, mert a nyugati világban, ahol ezeket az elnevezéseket adományozzák, nem ismertek. Csupán azért említem őket, hogy jelezzem, tudtunk valamit a gyógyfüves gyógyításról!

XII. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK

149

Nagyon kedvező helyen álltunk, és ahogy a ragyogó, napsüté­ ses reggelen végignéztünk a vidéken, jól láttuk a völgyeket és rej­ tett helyeket, ahol a füvek nőttek. Amint távolabbra tekintettünk, a vidék egyre sivárabb és sivárabb lett. Megtudtam, hogy annak a hegycsúcsnak a másik oldala, amelyre kolostor épült, valóban na­ gyon száraz terület. Mindezt magam is meglátom majd, mikor a hét vége felé magasra szállok a sárkánnyal. Valamivel később Mingyar Dondup láma hivatott, és azt mond­ ta: - Gyere Lobszang, elmegyünk azokkal, akik megszemlélik a sárkány felszállóhelyét. Ez a te nagy napod lesz! - Több se kellett nekem, indulásra készen felugrottam. Lent a főbejáratnál egy cso­ port vörösköpenyes szerzetes várt ránk, együtt mentünk le a lép­ csőn, majd végig a szeles fennsíkon. Itt fent alig volt növényzet, a kemény kőpárkányt föld fedte. Néhány elszórt bokor kapaszkodott a sziklákba, mintha csak félne, hogy lecsúszik a szikla szélén és beesik a szakadékba. Felettünk, a lámakolostor tetején az imazászlók keményen és mereven állták a szelet, a rudak, ahogyan évszázadok óta, minden egyes széllökés­ nél recsegtek-ropogtak és nyöszörögtek, de kitartottak. Mellettünk tétován elcsoszogott egy kis novícius. A szél akár a füstöt, felkap­ ta a port, amit a csizmája felvert. A hosszú fennsík egyik sziklás pereme felé mentünk, ahonnan a hegycsúcs finoman ívelt a magas­ ba. A köpenyünk a hátunkra tapadt, elöl fel-feltornyosult a szél­ ben, mely lökött előre és előre. Nehéz volt nem szaladni... A pe­ remtől úgy hét-nyolcszáz méterre volt egy hasadék a földben, amelyből a szél viharos erővel tört fel, időnként mint sebes nyila­ kat, kis köveket és zuzmódarabokat repített a levegőbe. A lenti völgyön átsöprő szelet a sziklaalakzatok csapdába ejtették, de mi­ vel nem tudott könnyen kijutni, felgyülemlett és a töréseken ke­ resztül nagy nyomással felfelé tódult, míg végül süvöltő erővel ki­ szabadult a fennsíkra. Néha, az orkánok idején - mondták - úgy üvöltött, mint a legmélyebb veremből menekülő és áldozatra leső démonok. A hasadékban áramló viharos szél megváltoztatta a nyo­ mást a sziklarésekben, hol magasabban, hol mélyebben fütyült.. Most azonban, ezen a reggelen a légáramlás egyenletes volt. Mégis jól el tudtam képzelni azokat a történeteket, amelyeket kis-

150

HARMADIK SZEM

fiúkról meséltek, akik erős széllökésbe kerülve lerepültek a lábuk­ ról, egyenesen fel a levegőbe, majd hatszáz méter zuhanás után le­ estek a hasadék alján lévő sziklákra. Sárkányeregetésre azonban kiváló volt ez a hely , mert a szél olyan erősen fújt, hogy egyene­ sen a magasba emelte a sárkányt. Kis modelleken (hasonlítottak azokra, melyeket otthon reptettem gyerekkoromban) megmutatták, hogyan. Meglepő volt, hogy még a legkisebb játéksárkány is fel­ húzza annak az embernek a karját, aki a kötelet tartja. Végigvezettek bennünket a kőpárkány mentén, és egy igen ta­ pasztalt láma megmutatta az elkerülendő veszélyeket, a csúcsokat, amelyeknél csalóka bukószelekre lehet számítani. Megtudtuk, hogy minden sárkánylovas magával visz egy követ, amelyhez egy imádsággal telerótt selyem khata-t erősítettek, hogy a levegő istenei áldják meg a sálat, illetve birodalmuk új látogatóját. Mikor megfelelő magasságba kerül, a követ odadobják a „szélnek". Az­ tán, ahogy a selyem kitekeredik, a szél istenei - ezt remélték - el­ olvassák az imát és minden bajtól megvédelmezik az egekbe merészkedőt. Visszamentünk a kolostorba, ahol nagy sürgés-forgás kezdő­ dött, kihoztuk a sárkány összeszereléséhez szükséges anyagokat. Mindent gondosan átnéztek. A fenyőléceket két-három centiméte­ renként ellenőrizték, hogy megbizonyosodjanak róla, nincsenek elrepedve vagy megsérülve. A selymet, amellyel a sárkányt borí­ tották, kigöngyölték egy tiszta és sima földdarabra. A szerzetesek négykézlábra ereszkedve gondosan átvizsgáltak és megszemléltek minden egyes négyzetmétert. Elégedettek voltak az eredménnyel, így hát a keretet összerakták. Ez a sárkány doboz formájú volt, a négyzetes oldala kb. két és félszer két és fél -, a hosszúsága három méter. A két „vízszintes" oldalból egy-egy kb. két és fél méteres szárny állt ki. A szárnyak alá, hogy csússzanak, és hogy a fel- és leszálláskor védve legyenek, félkör alakúra hajlított bambuszrudakat erősítettek. A sárkány megerősített „padlózatánál" volt egy hosszú bambuszrúd, amely mint a tibeti csizmák, felfelé elvéko­ nyodott. Ez a sajátos rúd olyan vastag volt, mint a csuklóm, és úgy volt kimerevítve, hogy a selyem még akkor se érjen a talajhoz, ha a sárkány a földön áll, mert a talpfa és a szárny védők ezt megaka-

Ismét be­ húzták a kötelet. A sárkánymester kevesellte. A szerzetesek újra keményen megharcoltak azért. hogy ellenőrizze a felhajtóerőt. Sok küszködésbe került. Ez alkalommal könnye­ dén elbírt három felnőttet. hogy egyre magasabbra és ma­ gasabbra emelkedjen. Lejött. A sárkánymester utasítására mindenütt kifeszítettük a selymet.XII. Furcsa dolgok . a szerzetesek tehát behúzták a kötelet. mikor a felszálló áramlat felé kerül. A széláram két felnőttet és egy fiút bírt el. a leve­ gőbe szökellt. Mind el­ jöttünk a felszállópályáról. és a sárkány mint egy hatalmas madár. hogy a sárkány kikerülje a felszálló légáramlatot. a két szerzetes pedig megfogta a szárnyainál. Két szerzetes felszedte a sárkányt és a fennsík végére vitte. és mögöttünk a sárkánnyal olyan gyorsan futottunk. míg végre átemelték a felszálló légáramon. Leszedtük a szárnyakat. akkor úgy helyezkedtek. Egy másik követte. A sár­ kánymester elégedett volt. A szárnyak alá egy V alakzatot erősítet­ tek. Jó néhányan kellettek hozzá. és a sárkány a kővel együtt felugrott a levegőbe. hogy szorosan tart­ sanak.az volt a dolguk. kis faékeket vertünk a rudak hasított végeibe. aztán újra kipróbáltuk a sárkányt. A sárkánymester erősen figyelt. akik a kötélen voltak és még két szerzetest . hogy egy harmadik társuk is elférjen. hogy megtámasszák a sár­ kányt. amely ide-oda dobálta és himbálta az örvényeiben. és azt mondta. és egy kicsit eltérő szögben vissza­ raktuk. most már kipóbálhatjuk egy embernyi súlyú kővel. Először ki kellett próbálni: lovak helyett mi. és majdnem felemelte a kisfiút is. hogy megfog­ ják és keresztülvonszolják rajta. Puhán surrogva megállt. A kötelet kezelő szerzetesek nagyon gyakorlottak voltak. A jakszőr kötél láttán egyáltalán nem voltam valami boldog. hogy a sár­ kány ne szálljon el. felmászott kb. egy csapat szerze­ tes tartottuk és húztuk a kötelet. épp a talpfa elé ért. Jelzésére gyors futásba kezdtünk. három méterre a köté­ len. és az egyik szerzetes a de­ reka köré gyűrve a köpenyét. mikor földet ér. ahogyan csak bírtunk. kivéve azokat. Vékonynak tűnt. bár az égi szabadság után láthatóan vonakodott leszállni. Szorosan fogták. három felnőttre nem volt elegendő ereje. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 151 dályozzák. és hamarosan kieresztették. A sziklahasadékból elő­ törő szél belekapott.

az a legbiztonságosabb. ahogy a sárkányok általában." De aztán igaz. három méter magasságból ugorj le. hogy behúz­ zák. hogyan teszem rá a lábam erre a fára. aztán te jössz. Nagyon fi­ gyelj engem. Mikor már harminc méterrel felet­ tünk. Hatvan méter.és megszólaltam: . és ülj a kö­ tél megvastagított részére. Egyre magasabban szállt. a láma le­ csúsztatta a kötelet a V-hez. megfigyelhetsz. hogy elérkezett az idő. és ekkorát sosem tévednek! A sár­ kány közben visszaért a startpontra. a kötél halálos lassúsággal feszült meg. harminc. hol kieresztették a sárkányt. Őszintén szólva alig álltam a lábamon! A hangom sem volt valami meggyőző. . A kereten halvány remegés futott át.Kész vagyok. hogy csak nagyon kevéssé. szaltózott egyet. Leszállásnál két és fél. nem tartottam sokra a sárkányre­ pülést. Lobszang. a sárkány lágyan előrelendült.épp. Az idő mozdulat­ lannak tűnt. ahogyan néztem és elképzeltem magam benne.Sosem voltam még kevésbé készen.Te jössz. Mutasd meg. Az egyik tapasztalt lá­ ma megszólított: . hogy még jobban felemelkedjen. mégis megnyugtattam magam valamennyire a rám vonatkozó jóslatokkal. a sárkány hirte- . mint ahogy szerettem volna. beért a légáramlatba. hogy átértem .152 HARMADIK SZEM történtek a gyomrommal. Kulcsold át mindkét karoddal a keresztrudat. de korántsem álltam olyan biztosan a lábamon. lépj le a V-be. Lehozták és visszavitték a starthoz. az emberek hozzáláttak. „Bolond egy ötlet . . . a láma a kezével kapaszkodva lógott lefelé a kötélen. A láma jelzéseire. és hat-nyolcszáz méterre a sziklák felett repült. majd talpra állt. Mikor már a levegőben vagy. Fokozatosan lejjebb és lejjebb jött. összekulcsoltam a kezem a keresztrúd mögött . az asztrológusok tévednének. A lovak vágtába kezdtek. a szerzetesek hol meghúzták. Ahogy föl­ det ért. Odamentem.Figyeld meg. így ér véget egy ígéretes pálya! Visszatérek az imádságokhoz és a füvekhez. Most felrepülök. Ez alkalommal a lovakat a kötélhez fogták. Megfordult és azt mond­ ta: . és felemelkedett. Elengedte.Odavezetett az ászokfához: . ahol hintázva ült.Veszélyes. Ha meghalnék. mit tudsz! Most. ahogy ráléptem a talpfára. himbálódzott és tekergő­ zött.Előbb én megyek fel. vágtára ösztökélték őket. Mikor a láma jelzésképpen ke­ ményen belerúgott a kötélbe.gondoltam.

segít megduzzasztani a Bengáli-öböl szent vizét. De a sokktól újra becsuktam. hogy elfelejtkeztem a szorongásról és azóta sem szenvedtem tőle! A sárkány ugrándozott. Hirtelen eszembe öt­ lött. vagy talán még ma­ gasabban. de szállt. amelyből zarándokok isznak. hogy kifeszítsék. a szurdokban a kis patak buborékolva folytatta útját.attól féltem. keresztbe tett kezemet és lábamat a kötél köré fontam és lecsúsztam. Egy hirtelen lökés és billenés. szegény földhözragadt halandóknak keservesen kell küszködni és harcolni. Néhány száz méterrel alacsonyab­ ban. szállt egyre magasabbra. megtanulhassuk a leckét és végül béké­ ben távozhassunk. Akkor azonban a sárkány őrülten imbolyogni kezdett. hogy a gyom­ romat a hegycsúcson hagytam. most először. Én most felemelkedtem szülőhelye fölé.XII. Felettem a sárkány kecsesen ugrándo­ zott és pukedlizett a kóbor szélörvényekben. hogy az istenek a mennyekben játszanak.Jaj! Rosszul szállok fel az asztrálsíkra . mert lefelé húztak engem. Aztán nőni kezd­ tek. sok-sok mérfölddel arrébb.gondoltam. hogy elfelejtettem lecsúszni a V-hez! Egész idő alatt a talpfán álltam. s úgy éreztem ma­ gam. hogy életben maradjunk. Ideföntről a kis patak igen fontosának látszott: tovább­ csörgedezik. majd megnő. a távolban láttam a zöldesbarna. Megújuló tiltakozás a gyomromból . A V- . ezért újra felnéztem. Messze a lemenő nap sugarai megérintették és beara­ nyozták egy távoli tó vizét. Nyitott szemmel olyan cso­ dálatos volt a látvány. . majdnem leestem. Kibogoztam a karom. A hegygerin­ cen túl. hogy rögtön teljesen felkavarodik. mint aki az istenekkel találkozik. az jutott eszembe. Harminc méterre vagy még magasabban repültem a föld fölött. himbálódzott és meg-megbillent. nekünk pedig. becsuktam a szemem: ugyan minek is nézzek bárho­ va? A szörnyű himbálódzásoktól és dobálódzástól gyomrom is vészjósló táncba kezdett. végül. Lenéztem. és óvatosan kinyitottam a szemem. ülő helyzetbe pottyantam. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 153 len megbillent. megrepe­ dezett földet. időemésztette. így a lentiek gyorsabban húzták. Életem­ ben először voltam több száz méter magasan. s arra gondoltam. a szerzetesek kis pirosbama pöttyöknek látszottak. hol is vagyok pontosan. lógva. „Ez az utolsó percem a földön"gondoltam. hogy szükség esetén tudjam.

hat méterre volt csak. hadd próbálkozzanak. Jó. s lebukfencezett . hogy a másik kezével hiába hadonászik. de annyira nem. hogy akkor a kötél megrántásával magasságot nyer­ tem. Ez alkalommal. Akkor a sárkány rándult egy nagyot. hogy elkapjon valamit. meg az. szakoztam. és puhán a földre estem. A föld már kb. lecsúsztam a V-hez.ez szép teljesítmény volt. Felszállt a levegőbe.154 HARMADIK SZEM nek ütköztem. A szegény fickó azonban. máskülönben eltört volna mindkét lábad. elengedtem. és amikor a sárkány úgy két és fél méternyire lehetett a föld­ től. Egyik kezével sikerült megkapaszkodnia a hát­ só keresztmerevítőbe. és másodpercekig így lógott. Felnéztem. jobban csinálta ná­ lam. hogy késlekedés nélkül a V-hez csússzon. majdnem félbevágott. rosszul lépett és kiesett a sárkány farkánál. aki harmadiknak jött a sor­ ban.Ezt meg kell beszélnem a mesteremmel . le a mélységbe. arca zöldes árnyalatúvá vált: alapo­ san megviselte a repülés.mondta a sárkánymester . Láttuk. A köpenye verdesett és lobogott mint egy vérvörös felhő. A következőnek egy fiatal szerzetes repült. Ez az esemény kicsit megzavarta a folytatást. . hogy nem sérült-e meg. nem vesztegethettem tovább az időt. és rájöttem. bemászott a dobozba. megvizsgálták. nem felejtette el. Ahelyett. A szerzetes. ezeröt­ száz méterre alattunk. meglehetősen öntelt volt. Az elmúlt három évben részt vett a túrákon. nem tudott tovább csimpaszkodni. has­ ra esett. Magam alatt láttam.egyik szikláról a másikra. . hogy az ember a dobozban állva vál­ toztatni tud a testhelyzetén. és minden ko­ rok legjobb „pilótájának" tartotta magát. A sárkányt lehúzták. mi­ kor harminc méternyire volt a földtől. hogy eszedbe jutott és elérted a V-t. amely pépes vörös masszaként terült szét a sziklá­ kon. s a földet markolászta. talán százötven méter magasra. Eszembe jutott az incidens a paraszt házával és ajakürülék­ kel. hogy egy kis csapat lefelé mászik a hegyoldalon. bár landoláskor tökéletesen ért földet. . hogy a repülést félbeszakítsák. felegyenesedett. az állandó dicsekvés miatt nem sze­ rették.gondoltam. és ezzel egy kicsit a sárkány emelkedé­ sén is. Most hagyjuk a többieket. aztán megint te kerülsz sorra. megragadtam a kö­ telet.Fiatalem­ ber! . hogy meglelje a testet. és én újból felszálltam. hogy lecsusszant volna a Vhez.

Én . Ott ültem a köves földön. .Igen. Van már egy készen. a többiek azt hitték.Láma vagy saját jogon. mire egy utolsó rántás után rám bo­ rult. a füstfelhőből ki- . abban a raktárban.mondtam. A puffanó dobok az éjféli istentiszteletre hívtak. ezzel pedig egy kicsit szabályoz­ hatnánk az emelkedést. én három méternél kiugrottam. nyakam körül a doboz selyemfene­ ke. . Mozdulatlan ültem. . Az egyik hosszúkás alakú valamelyest egy megnyújtott madárra emlékeztetett.Évekkel ezelőtt egy szikláról indítottuk az eredetijét. Az est közeledtével.válaszoltam. senkit sem kell megkér­ dezned. Itt a merevítő keresztben. A beszélgetés alatt bejött Mingyar Dondup láma is.Egy másik láma mosolyogva felém for­ dult: . megsérültem. ahol különféle kis sárkánymodellek sora­ koztak. Azóta hozzá se nyúltunk eh­ hez a típushoz. óriási figura lopakodott felém. aki kipróbálná. elmerülve a gondolataimban. fia­ talember. . Mingyar Dondup láma tanított mindenre.Megcsináljuk ma a horoszkópodat Lobszang. és ott a tartórúd. A sárkány lejjebb ereszkedett. Körülbelül húsz mérföldet re­ pült. . most is ő tanít. a famunkát befejeztük rajta. mivel legalább 130 kilót nyomott. Ahogy elfog­ laltam a helyem.Ha lenne itt keresztben egy merevítő. az­ tán bevitt a szobájába. Most azt mond­ ta: .hangzott a válaszom. és megnézzük. egy ember volt benne. mint amilyet ki­ gondoltál. én meg kissé túlsúlyos vagyok. A sárkánymester meghallotta: . és a kürtőből felszálló lég­ áram majdnem teljesen megszűnt. de ki próbálná ki? . Mingyar Dondup láma odarohant: . Nem találtam senkit. Lobszang. szóval övé az utolsó szó.XII. Na most. Ha a mesterem megengedné.Ez enyhén szól­ va eufémizmusként hatott. A sárkánymester ott maradt még a sárkány elszállításánál. Lent a szerzetesek szörnyen húzták a kötelet. ráállhatnánk és finoman változtathatnánk a doboz szögét. amit tudok. Az épület végében tartjuk. és a sziklák lehűlé­ sével a völgyben meggyengült a szél. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 155 Abban a percben úgy éreztem. Olyan gyorsan és vá­ ratlanul jött az egész. mit mondanak a csillagok. igazad van. amelyet nem használunk. zuhanok. aztán a hegyoldalnak ütközött. ez itt egy olyan sárkány. hogy majdnem leestem.De igen .

hogy jöjjön. nem gondoltam volna rá. mígnem a tüdejéből ki­ fogyott a levegő. aki elhagyta evilági éle­ tét. .motyogta. . kb. „Ó. a fiatalabbak magas hangun­ kon. mert ma eltávoztál tőlünk. huszonöt-harminc centiméterre lehettünk a földtől. A emelvényen ülő karvezető recitáló hangon elmondott egy részt a Bardo Thödolból. A sárkánymester volt az. A tibeti zenét nyugatiaknak nehéz követni: hajlításokból áll. a kolostori fegyelem mérhető az éneklés tisztaságával és a zene pontosságával. A négyzetes párnák magasan voltak. aki aznap meghalt. ahol a falakra olyan gyönyörű szentké­ peket festettek.feleltem. Mormoltuk a válaszokat.Itt a templomban. Ha nem hivalkodott volna. azért gyújtjuk e füstölőt. mi. Az adott jelre újra összegyűltünk. Kumphela szerzetes vándorló szelleme. . Mikor a szokásos istentisztelet véget ért.156 HARMADIK SZEM sebb hegyként derengett elő. tízperces pihenőt kaptunk.Jól van . Ó! Kumphela szerzetes vándorló szelleme. mindegyikünk olyan volt. a tibeti Halottaskönyvből. Nagyon fi­ gyeltünk az artikulációra. melyet azért a szerzetesért tar­ tottak. miként juss át az Elveszett Birodalmon. ne­ héz volt elképzelni a bolondos szerzetest. Kumpheláé. ki ma elhagyta az evilági életet! Ne vándorolj közöt­ tünk. a pislogó vajmécsesek fényében és körbe-körbe szent alakokkal a falon. hogy megvi­ lágosodást és vezetést nyerjen.Megcsi­ náltad? .Igen . a zenei tudása és mély hangja miatt választott karvezető énekelte az első részeket. a nagyobb hajlítások mellé kisebbeket illesztenek. Akik rögtönözni akarnak." Hívtuk a szellemet. Lerajzoljuk a hang emelkedését és esését. az idősebb szerzetesek pedig nagyon mély basszus hangjukon . akár egy élő Buddha-szobor. és miként juss el a Nagy Realitáshoz. Ez az „alaphajlítás". . egyes részeket dobve­ rés kísért vagy édeshangú csengettyűink csilingelése.Kész lesz. hogy útmutatót kapj. hogy beálljak a sárkánytestbe és bizonyos mértékig megpróbáljam szabá­ lyozni az emelkedést. mindegyik végén alacsonyabb és alacsonyabb lett a hangja. lótuszülésben ültünk. minden két sor egymással szemben.suttogta. Kettes so­ rokban ültünk. ez­ után kezdődött a halotti szertartás.Holnapután repülhetek ve­ le. . . Először a szo­ kásos istentisztelet kezdődött. A templom belsejében. mert úgy véltük. hogy vezessen.

Jer. Fogadd a tanításainkat. Mi. a lélegzet tompa suttogását a tüdőben.. Jer. csak örök élet.mintha vér lenne benne . Amiért halott vagy. és a különféle ropogást. amelyből az élet zenéje születik. a test szokásos.vörös vizet öntöt­ tek. nem felejti el többé. belső „ketyegését". évszázadokon keresztül fejlesztettük a hangok tu­ dományát. a telepaták vezetni fognak. Az élet véget ért. A halál születés. tibetiek. Nincsen halál. hogy érintse meg. körbeadták minden szerzetesnek. nyikorgást. ki most csupán vándorló szellem vagy. hogy vezetésre lelj. Meghallgattad e valaha a szívverésedet vagy a légzésedet. vándorló szellem. jer hozzánk. Younghusband ezredes. „Ó. kagylókürtökből. Szerzetesek és lámák. hogy megszabadulj és vezetésre lelj. nyugatra. vándorló szellem. de meztelenítsd le a tudatod. ó. amiért halott vagy." Rizsszemeket. a testnedvek bugyogását. mormogták a válaszokat. dobokból. korgást. a Lhászát 1904-ben elfoglaló brit . „Véred a földre ömlött. a te­ rem fő részében egymással szemben ülve ősrégi rítus szimbóluma­ it kántálták hol emelt. Loccsanás. hogy vezetésre találj. Megszólaltatták a vér halk áramlását az erekben és az artériákban. megszólalt a fafuvósokból.XII. hogy új életre szabadítsunk. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 157 dörmögték. Egy megfordított emberi koponyába ." A mély basszusdobok az élet ritmusát verték. A test minden hangját ismerjük és híven vissza tudjuk adni. ó szerzetes. nem érzed a füstölőket. és cintányérokból álló zenekar. aki vagy. azért hívunk. északra és délre." Mikor szünetet tartottunk. „Merre vándorol a kóborló szellem? Keletre? Vagy északra? Netán nyugatra? Vagy délre? Az istenek eledelét szórjuk a föld sarkaiba. Aki egyszer hallotta. aki voltál. hol leeresztett hangon. szerzetes. hogy szabad lehess. miközben az álom hatá­ rán fejed a párnára hajtottad? A Jósda kolostorában ezekkel a han­ gokkal transzba ejtették az egyik médiumot. „Ó. aztán hirtelen megszűn­ nek a zajok. és megszállta egy szellem. erőszakosan ért véget. Az emberiség halk zajai. vándorló szellem. hogy megszabadíthassunk.. Ne félj. nem lá­ tod az arcunkat. ezt felváltotta a trombita ijedt sikol­ tása és a gyorsuló szívverés. vándorló szel­ lem. és nem eszel. színezett sáfrányt hintet­ tek keletre. A többi hangszer a test valamennyi hangjával bele-belekapcsolódott. Szokásos tempóban kezdtek. jer.

a boltozatos mennyezeten függött. Végül elhelyezték.Onadöá! (Viszontlátásra!) Hirtelen zökkenés. továbbá ama tény mel­ lett. Legnagyobb meglepeté­ semre a sárkánymester meghúzott egy kötelet. és én. és a sárkány a föld­ re ereszkedett. ame­ lyekre fel lehetett állni. Vezetőmmel a műhelyébe mentünk. mikor transzban volt. maga tesz újat rá. Jó lesz. húzzátok). meg a szokatlan levegőtől már majdnem állva elaludtam. thempa (Kész. és a sárkánymester azt mond­ ta. Lent a sárkánymester izgatottan izgett-mozgott türelmet- . és a falak tele voltak sárkányrajzokkal. de én még egy kis ideig elégedett lennék ez­ zel a testtel. majdnem eltalálta az egyik szerzetest. Kidobtam a követ a szélisteneknek szóló imával. és a derék magasságában egy keresztrúdba lehetett kapaszkodni. A selymet leszedték róla. az erős felszálló légáramon. csészét tartó te­ nyérhez hasonlók: kb. hogy tartsak vele. Később újra fel tudtuk használni az anyagot. hogy dolgozni fog a „szabá­ lyozható" sárkányon. jobban tud­ ják ellenőrizni a mozgását. Megvizsgáltuk a sárkányt centiméterről cen­ timéterre. különben az én vándorló lel­ kem keresik ma éjjel. lefelé fordított. Valamilyen csigaszerkezetre volt felfüggesztve. melyet én készültem kipró­ bálni. mikor átcipelték a hasadékon. és a masina felrepült. megváltozott a külseje. A dobozrész alján több merevítő volt. azt kiáltottam: . mert egy társam lábá­ ra esett. három méter lehetett a hosszuk és az volt a benyomásom.' Másnap kivitték a gépet a fennsíkra. A padlón több halom külföldi fa hevert szanaszét. úgy gondolták. hanem hajlítottak. és hívott. mint egy kilőtt nyílvessző. hogy a jósnak. A szárnyak nem egyenesek voltak. Kérésére beleültem. Reggel a sárkánymester azt üzente. A repülés izgal­ mától. A szerzetesek játszottak a kötéllel. Elégedetten kiszóltam: .gondoltam.Tradri. amint az első remegés átszaladt a ke­ reten. hogy lent tartsák. Most lovak he­ lyett szerzetesek indították a sárkányt. melyet a régi raktárhelységben rendezett be. hogy remek felhajtóerő lesz körülöttük. ügyesen igazgatták és a sárkány egyre magasabbra emelkedett. fontosságom teljes tudatában felkapaszkodtam a dobozrészbe. A szerzetesek ezzel is megküszködtek. Azután. ha alaposan kapaszkodom . mint a többi masinán.158 HARMADIK SZEM erők vezetője tanúskodott a hangok ereje. Az a modell. A szertartás végeztével sietve aludni tértünk.

örültem. Egy pillanatra nem értettem. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 159 lenségében. mikor sikerült az esést megfékezni és a gép újra felemelkedett. és kinéztem. és normális helyzetbe kerültem. aztán hírtelen rájöttem: Hát persze! A növénygyűjtő csapat poroszkál az elhagyott vidé­ ken. mint egy mozgó. égnek állt volna a hajam: kevesebb mint hetven méterre voltam a földtől. jobb. nagy pont.XII. . és a kezemnél fogva nyújtott karral lógtam lefelé. Ha nem lettem volna borotvált fejű láma. . mondták. Túlzottan magabiztos és merész lettem. ponto­ zott vonal. miután leszálltam.gondoltam. tizenöt méternyire lehettem. olyan volt.Férfiak. Annyira lassan mozognak. annyira lehango­ lóan tétován haladnak! Mikor leszálltam. vonal. hogy kipóbáljam a masinát. Sorban mentek. Később. Óvatosan körbemozogva úgy találtam. a sárkány felfelé szállt. fiúk. A zuhanás alábbhagyott. A lábam lecsúszott a rúdról.sikerült felhúzni magam. kutyák . Egy ideig a ritka levegő okozta megerőltetéstől lihegve. alig várta. zihálva kapaszkodtam a keresztrúdba. a csapat egy-két napon belül megérkezik. Nagy erőlködés után . hogy beszámol­ hatok arról. Ahogy elnéztem a vidék felett. ha hozzálátok. hogy nagyon figyelmesen változtathatok a teljesítményen. Hátramentem és a sár­ kány zuhanni kezdett. kb. kis pont. a sárkány „emelkedésén" és „viselkedésén".köpenyem csapkodott és lobogott a fejem körül . akár egy kő. gondoltam hát. a messzeségben láttam valamit. Akkora már kiszabadítottam a fejem a köntösből.

vöröses okkerjét. magam is élveztem a repülést. kivéve a szerzetesek alattam és az alig felismerhető pontok. Senki más nem valósíthatta meg álmát. lássuk csak. megállás nélkül vánszorogtak felénk. A legnagyobb újítás egy szíj volt.fájdalom . Repülés és módosítás. a föld meleg. apának tényleg nagyon nehéz keze volt!. Ezen futott keresztül a kis patak. Minden másodpercét imádtam. De a sárkány rángatni kezdett. mely eltorzítaná a látványt. egyik hegycsúcs után szorosan a másik. hogy lélegzetet ve­ gyen.160 HARMADIK SZEM Valóban lenyűgöző dolog volt körbenézni.. mintája apám dolgozószobájának kárpitjá­ ra emlékeztetett. és ahol meleg volt) moha. a szakadékot (ahova nem ért el az éles-fagyos szél. hogy ne sé­ rüljön meg az értékes kísérleti masina. és sehol sincs meleg pára. Végtelen gondosan úgy hozták vissza a földre. azt a merevítőt meg oda.arra az időre emlékeztetett. Az egész világon Tibet­ ben a legtisztább az ég. zuzmó és nö­ vényszőnyeg borította. de nem tudta kipróbálni őket. Mikor egyáltalán megállt. Lent. az egész óriási területen semmi sem mozgott. hogy biztosra vettem. ameddig csak a hegyek engedik. És azt mondod. A sárkánymester minden egyes repülés után javított. évek óta voltak „elméletei". me­ lyek fáradtan. többször is elismételtem. változtatott rajta valamit. Rajtam kí­ vül senki sem repülhetett vele. Keresztülfutott rajta. mint neki a tervezés. és a szerzetesek le­ húzták. A lámakolostor mögött hegyes volt a vidék. Ameddig én láttam. sőt. No. hogy ki ne essek! . A sárkánymester szeretettel nézett rám és hatalmas karját a vállamra tette. minden cson­ tom eltört.Igen igen. Leszálltam. oldalra csúszott. mely megtartott. mikor felborítottam egy korsó tiszta vizet apa szőnyegén! Igen. mert hatalmas testével nem repülhetett. . ké­ kesszürke sziklákat. mikor így csináltál? És az így ment tovább. de még lábát sem tehette be ebbe a különleges sárkányba. Talán láttak engem itt fent. és a a messze­ ségben a tavak vibráló ragyogását. igen. de úgy. ezt ide rakjuk. mígnem a távoli láthatáron már csak fekete körvonaluk rajzolódott ki a napsütésben. igen így jó lesz. mely éjjel éne­ kelt nekem. addig el lehet látni. Be­ visszük mindjárt és hozzáfogunk.. kí­ sérletezés és megfigyelés. látni a hideg. legalább akkora örömöt okozott nekem. és ez újra . Lobszang. Repülés és módosítás.

Az egyik szerzetes nagyon figyelt en­ gem. Másoknak a gyökereit reszelték le és így tették el. Gyakran. levelek. tövek. hogy értsek a gyógyfüvek gyűjtéséhez és osztályozá­ sához. majd a nyakuk­ nál megtekerték őket. Még egy baleset történt.XII. Bekóborolva a lelőhelyeket. azt gondol- . A legtöbb keleti or­ szágban ismerték ezeket a gyógynövényeket. nincs benne levéltetű és a megfelelő fajta. Az első néhány nap után fele időmet a növénygyűjtéssel. Megint másoknak még azon frissiben kisajtolták a levét. lenéztem az immár ismerős tájra és láttam a növénygyűjtők fekete jakbőr sátrait. mint az. Körülöttük jakok legelésztek. kemény lett. és mikor egy szokásos sárkányon rá került a sor. aztán gyorsan vízbe mártották és kitették száradni a napra. Magok. minden cso­ port hét napig maradt távol. és azt mondta . A füvek ismerete nagy hasznomra vált. így latin nevet sem kaphat­ tak. A zsákokra ráírták. és olyan helyekre küldték őket. Olyan kemény. mi a tartalmuk.valamennyit megtisztították és mikor már eléggé megszáradtak. hogy a jövőmre vonatkozó jós­ latok szempontjából az égi masinák ismerete legalább olyan fon­ tos. szirmok . Egy napon belül a bőr kiszáradt. a nö­ vényeket kiszórták egy óriási raktárterem tiszta padlójára. ha a szorosan betekert nyakrészt leverték. hogy a legrövidebb idő alatt a le­ hető legtöbbet tanulhassak. Gyűjtő és csomagoló csoportokba kellett szervez­ ni az újonnan érkezőket. A kevésbé tapasztalt szerzetesek csak há­ romfajta növényt szedtek. A nyolcadik napon visszatértek. bőrzsákokba csomagolták. hogy megbi­ zonyosodjanak. ahol ezekből rengeteg termett. a többieken egyik csoporttól a másikig lovagoltam. de a nyugati világ jó néhányat nem „fedezett fel" közülük. a repülésé nem kevés­ bé. másik felét a sárkányrepüléssel töltöttem. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 161 Mikor a növénygyűjtő csapat megérkezett. Néhány növényről leszedték a szirmokat és megszárították. Nagytapasztalatú lámák minden egyes darabot átvizsgáltak. hogy vízhatlanok legyenek. hogy csak úgy tudták kinyitni. A hétből három napon sárkányrepültem. magasan fent egy sárkányon. Az öreg sárkánymester befo­ lyásos ember volt. Az így tárolt gyógyfüvek a tibeti száraz éghajlaton évekig eltarthatok. mint a fa. A folyadékot szorosan lezárt agyage­ dényekben tárolták. egy-két napig szü­ netelt a repülés.

Magasan fent az égen a sár­ kány furcsán kezdett viselkedni. ugyancsak Trajerpa kolostorba. Örültünk. Ké­ sőbb hallatszott a becsapódás hangja. Fejjel lefelé zuhant. és különböző amulettek. pörgött és repült. külön nekem készítette. hogy a szerzetes rugdaló­ zik. campaedény. és a hegyek hihetetlen szabadságától. utánam csinálja. szerzetesek. A sárkánymestertől kaptam egy sárkányrepülő modellt. Ez volt az első kellemes út. Pörgött és repült. hogy visszaértünk a Vashegyre. facsésze. Egy különösen erős széllökés. nehéz munkával.162 HARMADIK SZEM ta. a többiek. növendékek és a teherhordó állatok. gyorsan előre men­ tünk. a három hónap mégis túl hamar elszaladt. A napokat munkával töl­ töttük. A fa megrepedt. mint amikor idefelé jöttünk. rózsafüzér. Minden jó dolog túl gyorsan ér véget. Láttuk. amit tőlem látott. . Néhányan. majd végül eltűnt a szakadékban. Másnap elindul­ tunk. köntöse tekergőzött a feje körül. Ódz­ kodva. Többé már nem volt szüksége rájuk. lassú menetben követtek bennünket. de valóban sajnáltuk. Tárgyak potyogtak az égből. és a sárkány alábukott és oldalra billent. később még jó néhány követte a he­ gyekbe és a Lhásza közeli. hogy megkísérelje befolyásolni a gép helyzetét. vonakodva csomagoltunk. szilánkokra hasadt és a szerzetes kibuk­ fencezett. hogy meg kellett válni új baráta­ inktól. rángatózik.

eljött a szórakozás és vidámság ideje. A bábukat nagy. mintha a szem ide-oda mozogna. mely a Dzsokang és a tanácsterem után megkerülte a piacteret. Minket Csakporiból egyáltalán nem érdekeltek ezek a karneválok. és egy nagyon valószerű. A tizen­ ötödik napon a dalai láma számos szertartáson vett részt a székes­ egyházban. A legjobban sikerült alkotásért készí­ tője az év legjobb vajmodellezője címet nyerte. tíz-tizenkét méteres fakeretekre színes vajból „képeket" formáztak. az egészet meg­ lehetősen gyerekesnek és unalmasnak tartottuk. A dalai láma körbesétált és mind­ egyiket alaposan megnézte. átvilágítottak a szemen. hogy végigmenjen a Barkhor-on. Óriási. pont az újévi ünnepségekre. A szertartások után kijött. néhányon a szent könyvek különböző jeleneteit mege­ levenítő domborművek voltak. A többi esemény után sem érdeklődtünk túlzottan. Az isteneket kielégítették. mindent rendbe kellett tenni. A figurát egy erős szerzetes vitte gólyalábon. A fejben vajmécsesek égtek. hatalmas fejet illesztettek rá. majd a nagy üzletházaknál ért véget. közömbösen tekintett kifelé az 163 .Időben érkeztünk vissza Logszárra. A legen­ dáink szereplőit megelevenítő óriás figurákat viszont érdekesnek találtuk. Mindent ki kellett takarítani. puhafából készített keretekre építették. azon a körúton. amikor is nyílt versenyben lovas nélküli lovak száguldoztak a Ihászai síkságon keresztül. Eze­ ken az ünnepeken a méltóságteljes hangulatot felváltotta a jókedv. az volt a test. pislákolá­ suk olyan hatást keltett.

164 HARMADIK SZEM .

Ahogy rángatva hajtottam magam előre az úton. felza­ vart molyrajok és forró vaj. és lesodort a lapos tetőről. szörnyűséges or­ kán. először egy másik . hogy vigyem körbe Buddha. hisz a ruhát sokáig nem használta senki. hogy a forró vaj a mécsesből kicsordulva fájó. de lehet. a Gyógyítás Istene bábuját. Egyszer. A hullámzó köpeny a gólyalábas lábam körül csapkodott. nem maradt más választásom. néhány évvel később. A tüsszentésre a testem rándult egyet. A hőségtől és az erőlködéstől több kilót fogytam! Egy magas rangú láma azt mondta nekem az­ nap éjjel: . és abból. rávettek. Szörnyű hőség volt. felbukok.XIII. talán öt vagy hat hónappal később. Az volt az egyik legszerencsétlenebb dolog. Kötegnyi dohos. borotvált koponyámra csöppent. kiváló komédiás válna be­ lőled! .0. Minthogy azonban a dalai láma nézett. A szegény flótás az egyik gólyalábbal egy gödörbe lépett. A szereplőkkel mindenféle váratlan balesetek történtek. kivéve a kanóc körüli olvadt kis tócsát. de nem engedhettem el a gólyalábakat. Minden egyes prüsszögésnél úgy éreztem. Most a fojtogató hőségben az egész megolvadt. hogy a tetőn át ne folyhasson be a víz. hogyan kell le­ rakni az aranylemezeket. a ráncokból felszállt a por és én csak tüsszögtem. és egy lábon kellett egyensúlyoznia. régi holmi. arra tanítottak. hogy a „bohócko­ dások". száguldó porés szemcsefelhők kíséretében jött egy váratlan. Nem sokkal. Az egyik raktár tetején voltam. melyek annyira szórakoztatták. Lobszang. De eltökéltem. teljesen önkéntelenek vol­ tak. hogy megcsúszott valami síkos anyagon az úton. tüsszögtem. mint tovább menetelni. akárcsak én. ha a mécsesek kilazultak és felgyújtot­ ták az egész alakot. A kis kukucska a bábu kö­ zéprészén nem a szemem magasságában volt. jól játszottál. hogy a szegény flótás odabent nehéz perceket él át. hogy igazítsak rajta. Az orkán felkapott. ahogy ugrált és himbáló­ dzott. vele együtt molyok repkedtek mindenütt.Természetesen nem mondtam meg neki. és a kellemetlenséget csak fokozta. tudtam. fuldokolni a ruhában és félig megsülni a vajzsiradékban. Nyolc méter magas volt. Semmi mást nem láttam. hogy nem viszek többé ilyen bábut. mint az előttem lévő alak hátát. tüsszögtem. HAZALÁTOGATÁS 165 óriás testének közepén lévő lyukon. Normális körülmények közt a mécses­ ben kemény a vaj.

A Potalánál az épületekben és kör­ nyékükön kis fények pislákoltak. hogy megnézzék. minden rendben van. de ahogy megmozdítottam a bal karom és bal vállam. de az éjszaka bíbor árnyai lassacskán beborítot­ ták az alattunk fekvő völgyet. . nem tudtam tisztán gondolkodni. hogy amilyen gyorsan csak lehet. és kiküsz­ ködtem magam a száraz útra. amint helyrerakta a kulcscsontot és bepólyázta. Gyorsan meg­ vizsgált: . Mintha ragyogó. mi történt velem és egy másik fiúval. ezért együtt tanulunk majd. Akkor egy másik szélroham ragadott magával. Sok-sok órával később lehetett. és kö­ rülbelül ötven méterrel mélyebben a Lingkhor út szélén tett le. be mesterem szobájába. Valahonnan fogott egy kis dobozt és letette elém egy polcra. Másnap Mingyar Dondup láma így szólt: . szegény fiúk. aztán az egész véget ért. azután lábra. Helyrerakjuk. hogy ellenőrizze. Átláttam a városon is. és én arccal a vízbe estem. csak az oltár mécseseinek halvány fénye világí­ tott. ezért hipnotikusan eltávolítom belőled a „tanulás iránti ellenszenvet". . Aznap már semmit sem csináltam. a fényesség csendesen szétrobbant. Rám nézett: . benned is van egy kis ellenérzés az új dolgok megtanulá­ sával szemben. amint az esti őrjárat körbe-körbe járt.Becsukta az ablaktáblákat. Mint legtöb­ bünkben. Lobszang. hogy rögzítse. színes fényeket. átröpített a peremen.Nem maradhatsz vissza a tanulmányaiddal. de hamarosan azzal is kész lett. erős fáj­ dalmat éreztem. feljussak a hegyre. és szörnyethalt. Engem az út hátralévő részén felvittek.Ajjé. kárpótol a fájdalomért. itt a szobában. majd a Vashegyen. úgy hat méterrel lejjebb. Félúton találkoztam egy csapat szerze­ tessel. Valahogyan térdre álltam. Valami csattant. Az ablak ismét nyitva állt.gondoltam. nem kellett volna kiküldeni őket ilyen szélben. Kábán megpróbáltam kikászálódni a sár­ ból. Fájni fog. akik rohantak. szinte észre sem vettem. A felsőkar fájdalma­ sabb volt. de a segítség. eltört a karod és a kulcscsontod. és a szoba teljes sötétségbe borult. Eluralkodott rajtam a fájdalom. Lobszang. amit nyújtani tudok. csak feküdtem.Na. akkor sínbe tette. egyetlen gondolatom az volt. amikor felébredtem. Vakon vonszolód­ tam és botladoztam felfelé. A fiú a sziklákra esett.166 HARMADIK SZEM tetőre estem. még egy ág . Amíg beszélt. színfoltokat és sávokat láttam volna. A talaj mocsaras volt.

és így nem beszélhetett veled. hogy élni fogsz azért. HAZALÁTOGATÁS 167 kezdődött az éjszakai élet. olyan kellemesnek találtad az asztrálmezőket. egy kis­ sé sápadt vagy. hogy az iskolát nemigen szeret­ jük. . de még merev voltam. mint általában. . Holnap elviheted. a láma beszélt: . felnézett rám. Két hét múlva összeforrtak. Asztrálutazásaim során nagyon kellemes élményeim voltak. Azt gondoltuk. apád nem lesz otthon holnap. határozottan az vagyok.Biztos vagyok benne. ha nem iskola? Kemény iskola! Azt gon­ doltam: itt vagyok két törött csonttal. mert nem voltam melletted.válaszol­ tam. érez­ tem. Reggel vezetőm végignézett rajtam és így szólt: . Éppen akkor bejött a mesterem: . végre visszatértél hát hozzánk. és otthon töltheted a na­ pot. . hogy különlegesen pártfogol.Dehogynem.Lobszang. Azt mondta. És mi a földi élet. Most. de a csillagok megjövendölték. az pedig sokat számít egy anyá­ nál! Itt egy sál. amikor találkoztunk a Potala lépcsőin.Rám nézett. hogy éppen az Ékességestül jössz. láma vagy már és tartanod kell magad a . Tudomást se vett rólam. Van egy szertartásuk arra az esetre. éppen egy levelet olvasott. de tiszta és rendes. mert sok mindent meg kell tanul­ nunk. Hamarosan behozták az ennivalót. és ráncok gyűltek a szeme sarka körül. mégsem hagyhatjuk abba. ha nem tévedek. ne feledd. hogy elterelje gondolataimat a tö­ rött csontokról. és a vállam meg a karom is fájt.A törvények szerint el kellett volna hagynod a tested.XIII. Amerikában. Azonnal megölték. Egy reggel. hogy az eltávozottaknak szerencséjük volt. De aztán emlékeztettem magam arra. Ahogy beléptem.Ahogy kimondta. ha valaki elment. amikor bementem Min­ gyar Dondup lámához. hogy ott maradsz egy darabig.Hm. Tudta. azért. el kell juttatnunk egy gyógynövénycsomagot tisz­ teletre méltó anyádnak. éhes vagy.Ó. hogy apám nem akar látni . hogy hosszú évek múltán a vörös indiánok földjén halj meg. . Úgy tűnt nekem. mivel az Ékességes parancsára most én vagyok a gyámod.Mindegy. . ahogy nevetett: . és folytatnom kell a tanulást! Két hétig Mingyar Dondup láma még intenzívebben tanított. Gyancebe ment néhány napra. és amíg ettem. mint máskor.

ho­ gyan tudom ezt a szerencsétlen dolgot tisztán tartani. egye­ nesen az udvarba lovagoltam. hogy a Lingkhor-on folytathassuk utunkat. Felfele mentünk. Átadta nekem a gyógynövényzacskót. és sietve kitárták a kaput. szüksége van egy kis mozgásra. mikor közelebb érek. eköz­ ben ügyetlenül matattam. A végén le­ szedtem róla a sálat. a Mindentlátó áldása legyen rajtatok és ad­ jon valamennyiőtöknek egészséget! . . mert vallási okból az ember mindig az óramutató járásával azonos irányban megy végig a Lingkhor úton. .Buddha. Lementünk a meredeken.168 HARMADIK SZEM szabályokhoz. nincsen ne­ mük. Láthatóan nem sokra tartotta. . Kétkedve néztem. hogy majd előveszem. Én . balra magunk mögött hagytuk a Kalingcsu-t. Szerencsére egy szolga megtartotta. nem versenyezhet szépségben a mi Csakporinkkal). és beraktam köpenyem bugyros részébe. Félúton a ló meg­ állt. Az intézővel ünnepélyes szertartásossággal kicseréltük a sála­ kat. Fontoskodva. Egy kicsit odébb. és átmentünk a Drepung-város úton. amíg lecsúsztam a hátáról. A hegy lábá­ nál jobbra fordultunk.Add áldásod e házra és minden lakójára Tiszteletre méltó Or­ vosláma Uram! . amit a tisztelet jeléül egy selyemsálba göngyöltek. Elhaladtunk a Potala mellett (úgy találtam. anyám legszebb szoba- . Gyalog jöttél ide. és rohanni kez­ dett. aztán keresztül mentünk az Indiába vezető úton. hátrafordította a fejét.mondta az intéző. vezesselek hozzá. Elindultunk (mintha én nem találtam volna el hozzá!).gyalogolni szerettem. mert hangosan nyerített egyet. a ház úrnője azt parancsolta. Szóval jobbra fordultunk. A kevésbé szőrszálhasogatók csődörön (ménen) vagy pónin lovagolnak.feleltem. reméltem. kíváncsi voltam. a Tiszta. Együttéreztem vele. hogy visszagöngyöljem a növényzacskót abba a szerencsétlen sálba. Talán. egykori otthonom bejáratánál a szolgák észrevettek. hogy nem esek le a lóról. Ma egyik legjobb fehér lovunkon térsz haza. mert ugyanez volt a véleményem róla! Tibetben a legortodoxabb lámák öszvéren lovagolnak. a fehér ló meg én. és jól megnézett. mint aki nem állhatja tovább a látványomat.Tiszteletre méltó uram. jobbra pedig a Sár­ kány-templomot. mert azt gondolják.ha lehetett . Vidd az enyémet. amit látott.

A fehér ló balra . . hogy elmondjam. A második gondolatom az volt. . Kar. . anyám lépett hozzám. Csak mint küldönc jöttem. mintha szaftos falat lennék. de a le­ hető leggyorsabban távoztam. . és illőképp. hogy meghallgassanak. mikor anyám megjelent az erkélyen és valamit kiáltott. A férfiak az más. amivel átlát a házak falán? . ho­ gyan bánjak velük. Egy fiatal nő lépett hozzám és megkérdezett: . kilovagoltam éppen.Hölgyem!. azt már tudtam. hogy vajon megfordul­ hatok és elrohanhatok-e. sok tenni­ valóm van. megfordultam.Tiszteletre méltó Anyám! . Ezzel meghajoltam előttük.Segíts óvatosan felnyergelni! . .Egyszerű orvosláma vagyok csupán.Nem emlékszel rám? Jaszo vagyok! Igazat szólva. nem kilenc nő túl nagy gondot jelentett nekem. a lovász kihozta a lovat. Nyolc. Meghajolt. hogy van egy üvege.. HAZALÁTOGATÁS 169 jába. aki most tért vissza a hegyekből.Tiszteletre méltó Anyám!.Sosem engedtek ide. annyit fejlődött és milyen mu­ tatós volt! Rossz előérzetem támadt.mondtam.kértem. Az intéző visszament az irodájába. mikor egyszerűen csak a fia voltam gondoltam.XIII. amit az Ékességes mondott nekem. Mingyar Dondup láma utasítására elhoztam ezt a zacskó gyógynövényt. és üdvözlete jeléül e sálat. hogy halljanak az Ékességes házában és magánál az Ékessé­ gesnél történt eseményekről. Nem beszélhetek rendünk fejé­ nek a dolgairól.Tiszteletre méltó Uram és Fiam! A hölgyek messziről utaztak ide. kérünk. A szoba tele volt asszonynéppel! De mielőtt elmenekülhettem volna. eljöttek a barátaim.válaszoltam. nem tudom egyedül felszerelni. . ők meg éhes farkasok! Egy dolgot lehetett csak tenni: visszavonulni. A lovász kinyitotta a kaput.Tiszteletre méltó Uram és Fiam.A rend szabályai megakadályoznak abban. De a nők! Úgy néztek rám. Beteg voltam.feleltem. .és kulcscsonttörésem volt nemrégiben. amely­ ben az Ékességes részesített. számolj be a megtiszteltetésről. Átadtam az üzenetet és vissza kell térnem kötelezettségeimhez. alig ismertem fel. Valóban olvas indiai lapokat? És igaz.

nem csupán. vagy még mindig gondolsz az otthonodra. a hajuk.. de mint igaz embert. mindannyian nagyon szerettük. El a Gyüpo Linga mellett. Azoknak a nőknek a látványa. Tiszteletre méltó Lámamesterem.Vagy: . de én is. mert az volt. a Vashegyen. Lobszang. A kolostori élet felforgatta „társadalmi" értékeimet. . végig a körúton.. Hangulatai sosem tartottak tovább néhány percnél. . hogy elmondjam és távoztam. Rám nézett: Mi történt. miről beszélt velem.ekkor azt hiszem. ők meg mészárosok Sö-ból. Rikácsoló hangok. bementem Mingyar Dondup lámához. a Muru Gompa mellet. egy sereg nő elkergetett! . Lassan. hogy a rend szabályai nem engedik. hogy megtelepedtél-e már itt. .Ó. és ahogyan néztek rám: mintha csak díjazott bárány lennék. Kicsit hirtelen természetű volt. Hogy bámultak mind rám! Vezetőm rázkódott a nevetéstől. az összes kó­ borló szellem téged üldözött a város körül? Felkavartnak látszol! Felkavart? Felkavart? Anyám meghívott egy halom nőt. . hogy elfelejtsem: . Na nem. hogy hazaküldjenek. ki vannak festve.De én otthon vagyok. amikor anyámnál nagy társaság van. aki most a földön él.. mert nem akar­ tam túl gyorsan visszaérni. suttogni kezdtem . és mind az Ékességes felől akart hallani és azt akarta tudni. És minél jobban csodálkoz­ tam. a nőket kü­ lönös teremtményeknek tartottam (még ma is azoknak tartom) és. nem akarok visszatérni apám há­ zába. Lobszang..az asztrálszínük.De egy hét múltán megtudtam. De napokig nem engedte.! Rémes! Kérlek. annál jobban nevetett. .. Soha senki sem mondott ellen az Ékességesnek.. mint istent. amíg még lehetett. hogy a dalai láma nagyon-nagyon érdeklődött utánam.. és. hogy látogasd meg tiszteletre méltó anyádat. ne beszéljünk erről. Lassacskán poroszkáltam. rendezvény van nála és a vendégeket szórakoztatni kell. Közöltem velük. így ismét az óramutató járása szerint haladhattunk végig a Lingkhor úton.Az Ékességes azt akarta tudni.170 HARMADIK SZEM fordult.. és sosem hagyta.Azt akarom. Ó volt az állam és az egyház legfőbb feje. és úgy intézte. Mikor ismét otthon voltam. hogy a személyes elfogultság és az államügyek összekeve­ redjenek.

Lobszang. hogy mesteremmel mehetek. A kutyákat meg lehetett szelídíteni és elzavarni. nem tudtunk továbbmenni.úgy hallottam . Hamar elkészültünk és elindultunk. A szemük kék. míg abba nem hagyta az erős nyávogást és lóbálni nem kezdte a farkát. a macskákat nem: ha egyszer tá­ madtak. ár­ gus szemmel őrizték a csiszolatlan drágakőtömeget a szentek kö­ rül. hogy az ékszert őrizetlen hagyta és nagy sietve visszarohant.Gyere. örültem. Akkor. időnként „sziáminak" nevezik. és azon gondolkod­ tam. a hőmérséklet befo­ lyásolja a szőrszínt. amitől járás közben „másként" néznek ki.) Tibet hideg. nyilván eszébe jutott.fehérek. van egy kis munkám a számodra. A Templomból jövet egy macska határozott vonzalmával tüntetett ki. ünnepélyesen sé­ tált mellettünk. (A fajtát. így majdnem feketék voltak.Egy reggel. Meleg országokban . Felugrottam. óriási szelindekek. A templomi macskák nálunk nem csak díszként szolgáltak. amelyhez tartoztak. akik ké­ pesek felborítani és szétmarcangolni egy embert. halálig harcoltak. Hatalmas cica volt. mivel vonzalma teljes viszonzásra lelt. amíg félig leértünk a hegyen. Mingyar Dondup láma odajött hozzám: . mikor békében voltam a világgal. azaz simi-nek. és a hátsó lábuk hosszú. A farkuk korbácsszerű. A házakat szelindekek vigyázták. Elége­ dett volt. sétáljunk egyet. hogyan töltsem a szertartás előtti üres félórát. na és a 171 . tibeti nyelven természetesen macskának hívjuk.

mint „átlagos" rokonaiknak. milyenek.172 HARMADIK SZEM hangjuk! Egyetlen más macskának sincs ilyen hangja. de akkor egyikőjük felpillan­ tott és észrevett. Vacsora után így szólt: . A hangere­ jük és a hangszínük szinte hihetetlen volt! Szolgálatban éberen és nesztelenül. egy kínai misszió érkezett. Javasolni fogom az Ékességesnek. Az út hátralévő részén Mingyar Dondup láma mélyen elgon­ dolkodott. de gyorsan visszavonultam. hogy hozzám vághassa. Ha nem engedte el azonnal. A földön csendesen egy nyitott ablakhoz kúsztam. A templomi macskáknak kétszer olyan hosszú kar­ maik voltak. Amikor szolgálatban voltak. Az első benyomásom nagyon kedvezőtlen volt. a szitkok komoly kétséget támasztottak őseimmel szemben. Keresett valamit. egy egész hadseregre elegendő fegyver van náluk. . Mikor ismét a Lingkhor úton voltunk. Lent az úton jobbra fordultunk. nézzük meg. az aurájuk milyen vörösre változott! És késekkel ha­ donásznak. egye­ nest a torkára. akik személyesen ismerték őket.Ahogy mondtam neked. Egy ideig ott maradtam és figyeltem. Tovább bandukoltunk. Nem úgy a macskákat.Nahát. A kutyákat el lehetett kergetni. esetleg megfogni vagy megmérgezni. mielőtt eldobhatta volna. mint az éjszaka sötét ár­ nyai. Ha bárki megpróbált az egyébként őrizetlen ékszerekhez nyúlni. csak azok köze­ ledhettek hozzájuk. ők a legtüzesebb szelindeket is megkergették. Kisfiú lévén úgy tudtam „vizsgálódni". Lá­ togassuk meg őket. ahogyan egy idősebb ember nem tudott volna. Azután tovább a Tür­ kiz Hídon és a Doring Háznál újra jobbra. Bent a házban a férfiak hivalkodóan sétálgattak a lezárt dobozok és táskák között. hogy használjuk fel különleges képességeidet. azt mondtam mesterem­ nek: . meg tudod figyelni őket egy spanyolfalon keresztül. Úgy tűnt.és ők aztán nem eresztettek.Elég sokat gondolkodtam a kí­ naiakon. ha ez megoldható? . úgy ólálkodtak a templomokban. de egy fikarcnyit sem hagytak a jövőmet illetően. Káromkodni kezdett. A régi Kínai Misszió ol­ dalához jutottunk. Hogy érzed. egy másik macska is a tolvajra vetette magát mondjuk a szentképről. átmen­ tünk a Pargo Kaling-on és el Sö falu mellett. Menet közben Mingyar Dondup láma beszélt hozzám: . felbukkant egy macska és az illető karjára ugrott.

ahol a dalai láma naponta hosszú órákon át meditált.XIV. Először az apáttal kell találkoz­ nom. és ezért. hogy képes vagyok rá. A dalai láma nagyon kedvelte az Ékszer Parkot. és nem számított újdonságnak. mert ma­ gam legalább harmincszor jártam a kertben. hivatalos és állami célokra használt épületből állt. és ebéd után azt mondta: . A Potala kívülről gyönyörű épü­ let. a tisztánlátá­ sod nélkül is kitalálhatod. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 173 Csak ezt tudtam válaszolni: . Az Ékszer Parkot egy kb. a dalai láma személyes testőreinek szálláshelyei. A kerten belül volt egy gyönyörű mesterséges tó. hogy ilyen kevéssé épületes előadás részese legyen. rálépett egy darab porral fedett vajdarabra és egyik testfelével a kövezethez vágódva meglepett „uuuu-hopp"-pal érke­ zett a rámpa aljára. a Norbu Lingában töltötte idejét. illetve a házakhoz. aztán gyere a szobámba. amely a . Hiva­ talos teendőiket kellett kívül rekeszteniük. Ez határozottan nem igaz. hogy elkészülj. túl sok vajmé­ cses miatt. Itt egy kiváló minőségű sál. áporodott a levegő. mindegyiken egyegy nyárilak. ha csak le­ hetett. Az északnyugati sarokban széles kövezett út vezetett a szigetekhez. négy méter magas kőfal vette körül. Tíz percet kapsz. A parkban volt néhány laktanyaépület: közel ötszáz ember. akinek lejtős rámpán át vezetett az útja. Mingyar Dondup láma ide hozott engem. és három. Másnap egyáltalán nem láttam mesteremet. amelyet szintén magas falak öveztek. de az azután követ­ kező reggelen tanított engem. Maga a park csak százéves. két kis szigettel. majd a díszes kapun. Először jártam itt.Ha gondolod. ha egy állami ügyeket intéző méltóságteljes láma. Dél-Nyugat felé levágtunk. Újra nekivágtunk a meredek lejtőnek a hegyoldalban. hogy a tisztviselők nem léphettek be ide. és rövid gyaloglás után megérkeztünk a Norbu Linga-hoz. hova megyünk. A Potalának belül arany fiatornyai voltak. A dalai láma nem kívánta kockáztatni. Tudom ezt. de belül a rossz szellőzés és a szinte mindig égő. Lobszang. a dalai lá­ ma kedvelt pihenőkertjéül szolgált.Sétálunk egyet délután. akkor képes leszek rá. A Belső Kert. és sza­ bad idejének jó részét itt töltötte. Ke­ resztülmentünk a csodálatos parkon. Néhányan azt írják. Az évek hosszú során rengeteg vaj ömlött mindenfelé a földre.

nem vagyok eléggé képzett idegen aurák olvasásában. Mi a véleményed ezekről az emberekről? Nem örültem a dolognak. és figyeled a kínaiakat. akkor nem is kell tudnia. hogy véleményt nyilvánítsak. üljünk elé.. De hogy lehet ezt megmondani egy államfőnek? Különösképp egy olyan állam­ főnek. mindenféle-fajta madarat láttunk. és mondta. sosem hibádzott. ezért behívták a szolgákat. Az Ékességes ekképp vála­ szolt: . ahol az Ékességes éppen mély meditációba me­ rült.Jó.Csak ennyit szóltam. sok fegyverük van. nem tetszik neked a kínai delegátusok aurájának a színe. Érvelésem szerint. aki nem rendelkezik tisztánlátással? A dalai lámának azt feleltem: . . A tó vize rezzenetlen. melyet azután az ősi tudomány segítségével felerősítettek. Amíg hozták a teát. Titkos vagy más módon vizsgáltuk a tisztánlá­ tásodat.Tiszteletre méltó Páratlan Vé­ delmező. később láthatom őket. megnézzük. hogy teljesen . jól takar-e a spanyolfal. és eltávozott a láma szolga. amikor itt lesznek. nem vagyok méltó arra. Most áruld el. Mingyar azt állítja. Ahogy beléptünk. Közeledtünkre felnézett és elmosolyodott. Mingyar Dondup láma kivételével senkinek sem szerettem elmondani. A paraván nem fedezett eléggé. sá­ lunkat a lábára fektettük. mit láttam a „színekben" és mit jelentettek számomra. ha egy ember maga nem látta. hogy kissé változtassák meg a kínai oroszlánokat. a különböző parkbéli állatokról mesélt nekem. akár egy kifényezett fémtükör. köteles­ séged beszélni. Megkaptál minden lehetséges képzést. A dalai láma elégedettnek látszott. nekünk kellett kitérnünk az útjukból.Mint olyannak. Azt ismételted. Mikor megérkezett a tea. Azt mondja. Vajas teáért csen­ getett. A legtávolabbi szigetre mentünk. Letérdeltünk. Elrejtőzöl holnap a mögé a paraván mögé. amit Mingyar Dondup lámának mondtál.174 HARMADIK SZEM belső kertre nyílott. a dalai lá­ ma rám nézett és így szólt. A kövezetet nemrégiben fehérre mosták. kinek megadatott a különleges képesség. anélkül egyetlen tibeti sem tud beszélgetni. Bújj el.Tiszteletre méltó Páratlan Védelmező! Gonosz szándékkal jöttek. és megígérte. a földön csipegetve ügyet se vetettek ránk. A válasszal nem jutottam túl sokra. Az aurájuk színe árulást mutat. mire utalnak.. .Jó barátunk. Bizo­ nyosnak kell lennünk. . mit láttál! .

Om. és ezért fegyverek után kutatva megmotozták őket. Láttuk. .O-mi-to-fo . De nem kapta meg az előléptetést. hol rej­ tőzöm.mielőtt elrejtőzöm. jöjjünk el másnap is. Miután erőt gyűjtöttem. indiai konzerveket. hogy Hallgass meg minket. Az egyiknek elfogtam a gondolatát: „Hű! Előléptetnek. A dalai láma rám mosolygott és kínált. ahogy a házi test­ őrök a kövesúton keresztül a pavilon verandájára vezetik őket. míg leégett. és elindultunk visszafelé a Vashegyre. mi a nevük. Másnap körülbelül tizenegykor újra leereszkedtünk a sziklás lejtőn és beléptünk a Belső Kertbe. mert a kínai delegáció meglátogatja. hol van". Parancsára nagyon ízletes falatokat hoztak Mingyar Dondup lámának és nekem. vidámabban néztem a többórás mozdulatlanság elé. a kínai formával válaszoltak: . azzal egyensúlyoztam. mert rossz helyen keresett. ahelyett. Ez a gondolat járt a fejünkben. Később rájöttem. En­ gem kisgyerek-. hogy udvariasságból elismételték volna a mantrát.(ami annyit jelent. a campa és a fehérrépa után. Közvetlen előttem a dalai láma ült lótuszülésben a földtől száz­ nyolcvan centiméterre felállított trónusán. ó. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 175 rejtve legyek. Ez tizenkét óráig is eltarthatott. Végül az Ékességes megelégedett a próbával és kihívott. Most beengedték őket a Belső Kertbe. hogy hosszú ideig moccanás nélkül üljek. csak azt tudom.XIV. hogy nagyon üdvös változatosságot jelen­ tettek a tea. Nem tudom. és addig kellett lótuszülésben maradnom. Arra akarják kényszeríteni. sem én nem mozdultunk. Beszélt néhány percig. négy óra tehát semmi nehézséget nem okozott nekem. ami egyébként elég egyszerű dolog volt számomra. pontosabban hétéves koromtól tanítottak arra. de valamennyi láma számára is: a meditációhoz órákig mozdulatlanul kellett maradnunk. mani padme hum! . A falon kívülről rekedt kiáltások és kínai kiabálás hallatszott. mikor eljöttünk a dalai lámától.A kínai­ ak. Sem ő.az evésre mindig készen álltam! . Meggyújtott vajmécsest tettek a fejemre. hogy a kínaiak köpenye gyanúsan ki­ dudorodott. a há­ rom. hogy egyek . Egy magas rangú láma megszólalt: . ha megtalálom. Nagyon igyekeztek kideríteni. Lámák jöttek be próbálni. hogy írjon alá egy szerződést Tibetről. Amida Buddha!). mintha ők alkotnák a láto­ gatóba érkező küldöttséget. és megkért.

176 HARMADIK SZEM Azt gondoltam magamban: . Lobszang. és templomi díszeket készítenek belőle . ezért mi inkább érin­ tetlen hagyjuk. csíkok. a he­ gyekről mossa ki. Ahogyan a rejtekhelyemről figyeltem őket. nyolcszorosa a Brit Szigeteknek. mert a küldöttség cseppet sem barátságos. de a történelem feljegyzi majd. ahogy a homok. A rögöket vagy a „homokot" beolvasztják. tetszett nekem. Még vaj­ mécsesek is készülnek aranyból. hanem azoknak az embereknek a veszedel­ mes. de tisztátalanul gondolkodnak". hogy van arany. Tibet kb. úgy hevert ott. Színes sá­ vok. A módszerekben nemigen válogattak. A dalai lámát is figyeltem. hiábavalónak nevezem. Min­ den. Hitünk szerint az aranybányászat megszentségteleníti a földet. amit az Ékességesből láttam. sőt ellenséges szándékkal érke­ zett. A Csangtang-i területen gyors vizű folyók partján láttam aranyat. észrevettem. hogy a díszek könnyedén megrongálódnak.gyűlölettel telt gondolataik áradó örvénylése. Elég heves természete miatt a színei olykor vörösen villantak. aki iránt a szeretetnél is többet éreztem. Óriási területek még feltáratlanok. Nem a magasabb gondolat áttet­ sző. mikor Kínában járt. De sajnos az anyag annyira puha. akik életerejüket az anyagias dolgokra és a gonoszságra áldozzák. Hasztalannak. Az igazi színüket mutatják.Na.aranyat akartak! Ez utóbbi régóta vonzotta őket. piszkos színképe. kellemetlen színek. ahogy eszébe jutott a múlt. Egyes folyókban lehet aranyrögöket találni. Természetesen nagy szeretettel gondoltam rá.a szent fémet szent célra használják. de Mingyar Dondup lámával tett utazásaimból tu­ dom. hogy ő volt a legjobb dalai láma. a szívemben csak Mingyar Dondup láma előzte meg. aki teljesen az országnak szentelte ma­ gát. Ám a hasztalan beszélgetés lassan vonszolódott. Lázas próbálkozásaik el­ lenére sosem engedélyeztük a nyugatiaknak. csak az érdekelte őket. ezüst és uránium. hogy vibrál az aurájuk. hogy felkutassák a le- . A színei szomorúságról árulkodtak. Tibetben az arany szent fém. Tibetnek sosem volt nálánál jobb uralkodója. tiszta árnyalatai. szomorú lett. sehogysem akart a végéhez érni. hogy elérjék céljukat. könnyű dolgod lesz. területe­ ket és . Irányítani akarták a tibeti politikát. és hordja le a víz. Az effélékről Tibetben általában azt mond­ juk: „Tisztességesen beszélnek. az opálos ragyogást sötétvörös belövellések tar­ kítják . több száz tonna van belőle.

és onnan sokfelé utaztam. mégpedig egy régi mondás miatt nem: „Ahova a nyu­ gati ember betér. mert nem volt nálam aján­ dék sál. ahol a dalai láma egy verandán üldögélt. A testőrök éppen el akartak zavarni. Kicsit feszengtem. ha az emberiség a hatalomért vívott oly sok haszontalan harc helyett békében élne egymással.XIV. „aranyedényekről". az Ékességes minket akar látni először. Leültünk és vártuk. hogy elkészülj. semmi ceremónia. Or­ szágunk a világ egyik legnagyobb raktára lehetne. Egy ideig meditált. fél mérföld volt. Indiába mentem. és láthatatlanná téve ma­ gunkat elemeznünk kell néhány nyugati látogató színeit. Mingyar. hogy Tibetben az arany nem ritka.Ó! Ülj le. és a Ligkhor útra jutottunk. az­ tán felpattantam: . A Vas Kutya évében (1910) a brit megszállást (annak közvetlen következményeként) a kínai követte.az Ékszer Park kapujához érkeztünk. Egy pillanatig szájtátva bámultam rá. A hegy lábá­ nál. Ismét Indiába men- . „arannyal fedett testekről" olvasva sosem szabad el­ felejteni. hogy Min­ gyar Dondup láma is velem van. oda betér a háború!" „Aranytrombitákról". ahol eltörtem a csontjaimat.Nem is olyan régen . hogy megszólaljon. a távolság kb. Az Ékességes felnézett és mosolygott: . A Norbu Linga-ba kell mennünk. ahol a fafaragók számára egy régi kéziratot másoltam. Sietned kell. hanem szent fém.Tiszta köpenyt veszek. és már kész is vagyok. hogyan viselkedjek anélkül. Gyalog mentünk le a hegyen.a Vörös Barbárok hadserege megszállta szent földünket. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 177 lőhelyeket.Lobszang. gyorsan bekísértek a Belső Kertbe. . Rövid idő alatt egész tűrhetően rendbe hoztam magam. Egyik reggel Mingyar Dondup láma bejött hozzám abba a helyi­ ségbe. és nem tudtam. Sem­ mi sál. Lobszang! Biztos siettetek. hagyd ezt a munkát most! Az Ékességes értünk küldött. Tiszteletre méltó Láma Mester. csak siess! Hát így állt a helyzet. mikor észrevették. lát­ hatóan rendbe szedte a gondolatait. átmentünk egy kis hídon. és te is. Az utat átszelve a Norbu Linga vagy ahogyan gyakran fordítják . pont ott. .kezdte . A magatartásuk teljesen megvál­ tozott.

amely az egész kézfejet takarja. Lobszang. mert valami csattant. milyen jó lenne a sárkány hintázását és remegését érezni magam mögött. nagyon szegény lehet. Belefáradtam a madarak és a himbálódzó faágak nézdegélésébe. Most azt akarom tudni. Akkoriban még fogalmam nem volt sem a zsebről. Kísérd a helyére Mingyar.178 HARMADIK SZEM tem. hosszú ujjú köpenyben járnak. majdnem kitört belőlem a nevetés. és a Ház arany ruhás lámái bekísértek egy igen különös kinézetű embert. hogy ki kellett hajtani.. Ne­ ked mondom mindezt. aki annyira dicsér. hogyan kell öltözködni.azt hiszem . Nyilván nagyon rossz szabó varrhatta. jobban hoz­ zád szokott már. sem a kihajtott gallérról. csillogó gombokkal. A nadrágja a lábnál túl szoros és túl hosszú volt. . így nem befolyásolhat. kölcsönad-e neki valaki egy .gondoltam.vagy két­ nyelvű. mélyen ülő szemek. hogy így kellett megjelennie az Ékességes előtt . és arra gondoltam. azt gondoltam. meg a sárkány selymén átfütyü­ lő. Ráadásul a köpenye csak a csípőjéig ér. Egy férfi. de nem tartották be a szavukat. A rácsozott fal mögül te és még valaki úgy tudtok fi­ gyelni. Az an­ golok sok mindent ígértek. Szegény. aki ma meglátogat bennünket. Kiváncsi vagyok. magas. az ujj csak a csuklójáig ért. De az öltözéke! Vala­ miféle kék anyagból volt egy egész sor gombbal az elején. Mégsem lehet munkás . akik nem végeznek fizikai munkát. Áthajtott néhány oldalsó folton is.többre tartja Mingyar Dondup lámát a dalai lámánál! A rácsozat mögött belefáradtam a nézelődésbe. sovány férfi. Egy pillanatra azt hittem. Talán nem tudja. a Belső Kert kapuját tárták szélesre.Túl puhának látszik a keze. Lobszang. hisz Mingyar velem volt. Ez a férfi rövid ujjas öltözéket viselt. amit beszél. ott találkoztam valakivel. mert a gallér akkora volt. Felhők szálltak az égen. Időnként titokban bele-belekóstoltam a nálam lévő campába. te nem értesz a nyelvén. írd le az asztrálszínekről szerzett benyomásaidat. és . Alig tudtam csendben maradni. Elég kemény száj. Biztos szörnyen érzi magát. elaludtam és kiestem! De nem. a sárkányban voltam. ez az ember őszinte-e vagy sem: egy.. a jelenlétetekről nem tudni. mint nálunk. Hirtelen felugrottam. mert hisz az alján felhajtotta. akik Buddha példájára foltozott ruhában járunk. Tibetben azok. Fehér haj. ahogyan Mesterünk tanított. fehér arc. talán a nyugatiaknál is vannak szimbolikus fol­ tok.gondoltam. s a kötelet csapkodó szelet. mint énhozzám. ritkás szemöl­ dök. hogy benneteket nem látni.

Különös. Elképedésemre a szája és az orra elé tartotta és olyan hangot adott ki. nálunk a papír sárgásbar­ na. vastag és durva. mely négy pálcikára támaszkodott. egyszer csak. vékony fehér papírlapokat. talán gerincsérülése van. A férfi időnként tibeti nyel­ ven beszélt. Az üdvözlést befe­ jezve a fehér valamit visszatette a folt mögé. Leült erre a keretre és a lába le­ lógott a peremén.töprengtem magamban.gondoltam. roppant fényes. Szörnyű sértésnek számít. felemelte úgy. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 179 rend megfelelő méretű és alkalmas öltözéket. Azt gondoltam. mintha trombitálna. „Hogy lehet írni rá? . aztán a legfigyelemre­ méltóbb hangegyüttesre váltott.Aztán a lábára pil­ lantottam. ha egy tibeti ilyet tesz. a zse­ béből elővett rongytrombitával parádézik. ahogyan értelmeztem őket. meg kell támasztani a hátát és lóbálja a lábát. hogy korommal írni? Csak ráfújunk és elrepül! Nyilvánvalóan nyomorék volt. mert odanyúlt az egyik oldalán lévő folt­ hoz és egy fehér ruhát vett ki belőle. s mi több. mint a mieink. amilyet mi hordunk. Eléggé automatikusan leírtam az észlelt színe­ ket. idegenségéhez képest elég jól. „Angolra". ülni sem tud rendesen. kígyózó mozdulatokat tett vele. A férfi elkápráztatott. Furcsa. mintha jég lenne a tetején. nem. Még so­ sem láttam ilyeneket. a dolgok csak úgy lecsúsznak róla!" Aztán az egyik foltból vékony. Egé­ szen másmilyenek voltak. nem tud írni.XIV. Azt gondoltam. Nem bőrcsizma. ami a krétát letörölné. szétvette majd keresztbe rakta a lábát. ennél furcsábbat még sosem láttam. Összevissza mozgolódott. mert igazított egyet az ülésmódján. . Kotorászott egy kicsit a többi folt körül is. amit valaha is hallottam. mikor újra találkoztam a dalai lámával. és különféle papírokat húzkodott elő. úgy véltem. így köszönti a dalai lámát . mondták később. De hirtelen neki is eszébe juthatott. festett. hogy a talpa a dalai láma felé mutatott.mert a hátát megtámasztotta a keretből kiálló két másik pálcával. felettébb különös. s azt. elkép­ zelni sem tudtam volna különösebbet. a közepén kormos fapálcikát szedett elő. Nincs semmi. csak tetteti. Valami szokatlan fekete do­ log volt a lábán. a legérdekesebbre. legnagyobb rémületemre. Korom? Ki hallott már olyat. Selymes. Akkorra már valóban megsajnáltam: rosszul van öltözve. Úgy látszik. nem tud ír­ ni. mert egy fakereten kellett ülnie. .

Az angoloknak tehát fejükbe szállt a vér. legfontosabb állomásai.Kelet közti kölcsönös megértést. és nagyon örült az észrevételeimnek. A látogatónak egész sajátos neve volt.180 HARMADIK SZEM Az Ékességes nagy tiszteletet tanúsított iránta. aki a helyszínen tartózkodott. Bhután igen. hogy néhány könyvében említi ezt. a születési ideje. Szikkim. Ma már C. még többet kell dolgoznom! . Bell-ként hivatkoznék rá. - . nagy valószínűséggel azért. arra viszont a kormánya nem volt hajlandó. Ó maga egy dolgot akart. látta. és a jóslatok sosem tévesek. úgy vélte. hogy korábban Tibetben élt. mert azt remélte. akik a múltban csak bajt. nyugaton szülessen újra. köthetett szerződése­ ket. Úgy éreztük. hogy a meg­ szállás bekövetkezik. A jövendölések azonban nem hagytak kétséget afelől. Ezért arra kényszerült. ahogy szerette volna. Segítő szándéka őszin­ tének látszott. és két díszítés állt a neve előtt. kárt és szenvedést hoztak ránk. .és mindegy volt nekik. A. és utol­ só életében azt kívánta. az idő majd igazolja elgondolásait és javaslatait. hogy nem áll szándékunkban egyik nemzet oldalára sem állni. Tibeten kívül bármelyik állam tárgyalhatott. mert maga is lógó lábbal egy olyan furcsa fakereten ült.nyilván a furcsa gallérjaik miatt! . Női Hangszer-nek hívták. ha képes lett volna befolyásolni kormányát úgy. Az utóbbi időben adták értésemre. hogy felbosszantja kormányát. Az asztrológusok kiderítették. mit láttam. tart attól. Ami személyemet illeti. Bell úr távozása után az Ékességes megkérdezte. de a színeiből az is nyilvánvaló volt.kiáltott fel. hogy mondjon valamit és reménykedjen. hogy Tibet más országokkal barátkozzon. Sokat tudtunk Bell úrról. Anglia ugyan nem akart Tibettel szerződni. hogy az egészsége meggyengült. feltételezéseik szerint Tibet Oroszországgal készült egyezségre lépni. megszállnak vagy meg­ fojtanak-e bennünket. Az angol kormány nagyon gyanakodott. és ez befolyásolhatja a kegydíját. mindezek segítségével fel lehetett rajzolni élete főbb eseményeinek menetét. Az aurája színeiből úgy ítél­ tem meg. Minden adatunk megvolt. de azt sem akarta. a saját országunkban a saját életünket akarjuk élni. igen! . pályájának különböző. Bell úr. és tartózkodni kí­ vánunk minden üzleti kapcsolattól a külföldiekkel. a kommunisták nem szállták volna meg Tibetet. elősegítheti a Nyugat . Ez nem tetszett ne­ kik.Igen. mert számára szokatlan éghajlaton él.

Nagyon érdekes volt odamenni egy bódéhoz. különösen a nagy csillagászati távcsövet. Azt akarom. mely nehéz. és fejleszteni is kell. hallgatni. Tégy bármit. országunkra hamarosan rossz idők jár­ nak. ami számukra nem volt titok. Késő éjjel órákon át néztem vele a holdat és a csillagokat. aki össze tudja állítani az „ősi tu­ dományok krónikáját. így nem is sürgette. és „indiai ennivaló­ kat". hogy most azonnal itt legyen . Mingyar. hogy megfigyeljük a látogatókat. Mingyar Dondup láma és én gyakran bementünk Lhászába. Mikor elhelyezkedtünk. esetleg egy messzi tartomány polgári vezetőjének az auráját. hogy az árus miként dicséri portékáját. aki miatt sietne! A dalai láma . Egy szolga tüstént hozott még teát. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 181 Még jobban fejlesztenünk kell téged. A Potalában hasz­ nálhattam a teleszkópokat. és kell.. amilyeneket csak lehet. Jól ismert lá­ togató lettem a Potalában és a Norbu Linga-ban. Előbb azonban egyre újabb és újabb hipnózisban lesz részed. meddig feküd­ tem hipnotikus transzban. amit szükségesnek látsz. amennyit csak bírunk. Bármelyik eszközünket használhatod. ha távoli országokban leszel. amit valóban gondol róla. mert miként gyakorta intenek minket.tudta ezt. Tisztánlátása és hatalmas ember­ ismerete alkalmassá tette rá. Nincs ember. hogy legyen valaki.. Annyi tudást kell beléd gyömöszölnünk. Mingyar. majd összevetni azzal.Igazad volt. hogy ellenőrizze és gazdagítsa állítá­ saimat. az Ékességes elé.paran­ csolta. A memóriámat is fejlesztették: hosszú órákon át bonyolult részleteket hallgattam. Nem tudom. például egy távoli lámakolostorból érkező tanult apát. De még fejleszthető.XIV. nagyon élveztem őket. háromlábú állványon állt." Napjaim ritmusa felgyorsult. hogy olyan gyors és mélyreható tanulmányokat folytasson. azután vissza kellett mondanom őket. . Néhány perccel később komótosan közeledve feltűnt mes­ terem.barátja lévén . . miközben a legrégebbi Iratokból olvas­ tak nekem. Rendkívül hasz­ nosnak találod majd a képességedet. hogy sürgősen menjek és „interpretáljam" különböző emberek szí­ neit.Mingyar Dondupot hívd. a képessége megvan. Lobszang. Kinyúlt a csengőért és becsengette az egyik szolgát. a dalai láma így szólt: . Ez időtől fogva sokszor hívattak. Mesterem leült mellém.

a felföld a Hold felszínére emlékeztetett. és ismét tovább Észak felé. Végül az öszvérek elakadtak. mély kanyo­ nok. Nehéz megmondani mennyi időbe telt. Védve voltak 183 . több kötetre lenne szükség. az energiánkat a későbbi erőfeszítésekre tartogattuk. Átjutottunk a Tangla hegységen. Itt ugyanolyan volt a táj. Ahhoz. amit a Potalában a nagy teleszkópon át láttam. hogy keresztül jussunk a „holdbéli tájon". Küszködtünk.Ebben az időszakban ellátogattunk a Csangtang felföldre. Jelen könyvben nincs idő többre. ahová a lovak már messze nem. aztán tovább a nagy tavakhoz. Végtelen hegyek. Öszvérháton lovagoltunk. Sziling Nor-nál. Óriási hegyláncok. Nem volt okunk a sietségre és a magunk kényelmes tempójában haladtunk. aztán csak mentünk eló're az ismeretlen. ahol egy jakszőr kö­ tél végén himbálództunk szédelegve. mint hogy röviden megemlítsük ezt az utazást. Lassan megtettük az utat a Tengerico mellett. és nem tudtak átmenni a sziklás szurdokokon. feltá­ ratlan terület felé. az erőnket. Ahogy az állandóan emelkedő terepen egyre beljebb és beljebb kerültünk. feneketlennek tű­ nő szakadékok. mert az öszvérek oda is eljutnak. öt legyengült társunk velük maradt. Az öszvéreket a legvédettebb helyen hagytuk. és jókedvűen útnak indultunk. mert az idő nem jelentett semmit a számunkra. a körülmények egyre nehezebbek és nehezebbek lettek. A ritka levegőben hamar kimerültek. hogy az expedícióval méltányosak legyünk. A dalai láma megáldotta a csapat tizenöt tagját.

ezekhez rögzítettük a köteleket. Váltottuk egymást. a torkom kiszáradt. és tapogatódzó ujjakkal a legközelebbi szikla pereme felé nyúltam. a szívem úgy vert. és hitem elnyerte jutalmát. a hangját sem lehetett hallani. a lég­ szomjtól kiszakad a tüdőnk. A jóslatok ellenére is óvatosan lódultam.úgy haji- . mint egy inga. remélve. és úgy éreztük. át a szakadékokon. ahol több ezer métert zuhant. mert nehéz és veszélyes vállalkozás volt. a szurdokokon. A többiek. így a szélre. mikor a vízesés aljára ért. A tábornál volt egy barlang: az idő elemésztette a puhább sziklá­ kat. aztán ledobta magát. Én mentem helyette. hogy a kampó akadt meg a sziklában. szélfútta vidék legrosszabb szélrohamaitól. az esőre és a madarakra hagytuk. mikor már biztosítva volt. Sikerült megkapaszkodnom és felhúznom magam. A szerze­ tes. Mikor mindenki átért a kanyonon. Sok helyütt vaskampókat kellett felhajítanunk.jobb társai senkinek sem lehetnek! . hogy a má­ sik oldalon biztonságosan talajt fognak. A testet visszahúztuk és istentiszteletet tartottunk érte. Elő­ fordult. A fennsíkon csobogó patak futott keresztül. A rám vonatkozó jóslatok fényében biztosra vet­ tem. hogy sikerül. Rosszul mérte fel a távolságot. mintha ki akarna szakadni a mellemből. aztán nagy nehézséggel sikerült felmásznom a hegyol­ dalon. egészen a sziklákig.184 HARMADIK SZEM a sivár. egyáltalán nem látszott boldognak. kicsorbult farkasfogsorhoz hasonlított. A kemény sziklákon nem lehetett eltemetni. Egy ideig kimerülten feküdtem.' ahol a kötél csaknem vízszintes. Egy meredek ösvényen a völgybe juthattak. Két napot pihentünk itt. aztán felmászott. mielőtt magasabbra és magasabbra vergődtünk volna. áthúztuk a kötelet is. és felváltva másztunk át. az arca és az agya a fogazott sziklákon maradt. Tovább mentünk. az öszvérek legelhettek rajta. ami­ lyen magasra csak tudott. Felrepítettük. Eközben a másik oldalról valaki biztosította. ahol álltunk. Azon az oldalon. aki utána került sorra. akkor egyikünk de­ rekára tekerte a kötelet és a legmagasabb pontról (ahova feljutot­ tunk) leereszkedett. felmá­ szott egy magas sziklára. . A hátunk fájt a cipeléstől. Az egyik szerzetes meg is halt. egy sziklanyúl­ vány tornyosodott felettük. Lengett. ahol gyér növény­ zet nőtt. Felváltva lódítottuk el a kampós kötelet. a lélegzetem elakadt. hogy olyan pontra érjen. mert óriási erővel a szemben lévő falnak ütközött.

olyan fehér és olyan makulátlan volt. Nem volt szöges bakancsunk. fejjel lefelé lógva. Ahogy kö­ zeledtünk. hogy ne csússzon annyira. láttuk. Hideg. innen a hideg po­ kol. olyanok. A mi „felszerelé­ sünk" a kötelekből és a szokásos bőrcsizmából állt . Nemsokára egy jégtáblához érkeztünk. aki járt már itt korábban. dideregtünk a maró szélben. Semmi élvezeteset nem láttunk magunk előtt. amely hátráltatott ben­ nünket és a légzésünket sem segítette egyáltalán. köpenyük csapkodott körülöttük a szélben. bárcsak sose láttuk volna meg ezt a he­ lyet. és tovább botladoztunk a szörnyű tájék közepe felé. mint farkasszájban a fogak. lábukkal a kötélbe csimpaszkodva. sem jégbaltánk. A meleg áldás számunkra. Kicsit kevésbé fáradtan újra felszedtük a rakomá­ nyunkat. Éles sziklák. indák váltak ki és lebegtek a levegőben. kezükkel. hogy valóban köd. Egyenként jöttek át. botorkálva és meg-megcsúszva haladtunk az ismeretlen mélység felé. a tekintetünk sűrű tejfehér ködbe ütközött. sem más hegymászó felszerelésünk. egyre lejjebb és lejjebb kerültünk. bús képű alakoknak látszotok! Most azonban rövidesen élvezet vár rátok. Mellesleg a tibeti mitológiában szerepel egy Hideg Pokol. A sziklák tetején pihentünk egy kicsit. hogy erősen húzva próbálják ki a kötelet. ennek ellentéte a hideg. és azt kívántuk. Köd. A felföldön tett úton megtapasztalhattam. elégedetten mosolygott: . az egyetlen közülünk. vagy felhő. sziklák. bár ezen a magasságon alacsony volt a víz forráspontja. A gleccser óriási sziklák közt vezetett... milyen is valójában! Három napon át csúszkáltunk a jégtáblán. hogy a lehető legkönnyebben elkaphas­ sam. És a mesterem azt mondja. A két kötélvéggel a kezemben biztosítottam őket. talán egy gleccserhez. ha­ ladásunk még nehezebbé vált. Néhány mérfölddel arrébb megkerültünk egy hegy­ nyúlványt.a talpára szőr­ mét kötöttünk. Nem tudtuk. és a tea nem mele­ gített fel igazán. amelyeken összeviszsza horzsoltuk magunkat. Mingyar Dondup láma. Befa­ gyott jég a lábunk alatt és fagyos ég a fejünk felett. A TITOKZATOS ÉSZAK -ÉS A JETIK 185 tották el a másik kötelet. hó-e.Bizony mondom. rövidesen „él­ vezet" vár ránk! .XV. és szóltam nekik. teát csináltunk.

A levegő vibrálva remegett. Lehet. Egyenként keresgéltük az utat. A mögöttünk jövők. aki lábával tapogatózva előre a csapatot vezette. Tovább és még tovább! Hirtelen a csodálkozástól és a féle­ lemtől megkövülten megálltunk. ahogy ma­ gamra néztem. akkor jól kinéztem. mint ti.186 HARMADIK SZEM Tovább róttuk az utat a sűrű. nyomorúságosan baktattunk ki tudja. a „Jégis­ tenek tréfát űznek velünk". meghaltam a hidegtől. túl voltunk rajta. ennél zöldebbet még sosem láttam. hideg ködben. akik még nem értek el eddig és nem láttak. hús-vér ember vagyok-e.Ugorjunk át a patakon. meg­ csipkedtem magam és az ujjammal kopogtatni kezdtem egy szik­ lán. a csizmánk talpa alatt kavi­ csok görögtek. aki meghalt a sziklán? És mindannyian méltók vagyunk arra. ami tapasztala­ tainkat meghaladja. Most majd összeestünk a hőségtől. mesterem ismét beszélni kezdett: . hogy mind­ annyian hirtelen a mennybe kerültünk? És ha igen. A lábunk alatt kövek. a talaj gőzölgött. újra nekiindultunk. mert a víz forr. amit magunk előtt látunk? A ködfüggöny másik oldalán a hidegtől vacogva nem több mint harmincat vert a pulzusunk. A földből. Forró kézzel megdörzsöltem a szemem. hogy megnézzem. Még néhány mérföld. valami olyasmi. A melegnek legalább az illúziójáért ma­ gunk köré tekertük a köpenyünket. és a Mennyei Mezőkre kerültem. A köd meleg lett. Olyanok vagytok. Körülpillantottunk. Bódultságunkból Mingyar Dondup láma nevetésére ocsúdtunk. Elkábított és megijesztett ben­ nünket .varázslat van a dologban. mikor először megláttam ezt. hová. és valóban gyönyörű helyre érünk. a jégmező? Egész hirtelen szétoszlott a köd. Akkor Mingyar Dondup láma megszólalt: Ha én is úgy álltam itt. mint akik azt gondolják. a lábunk mellett kis patak bugyogott-bugyborékolt elő. az előttünk menő ember után nyúlva. a talaj egyre forróbb. nos. ahol megpihenhetünk. gőzcseppek hajtot­ ták. . térdnél is magasabb fűtenger. kapaszkodva. hol a tizedik. Ziháltunk és reszkettünk a hi­ degtől. mozogni is alig mertünk. ugorjunk. hogy felbukunk rajtuk. azt gondoltam. De aztán körülnéztem: nyolc társam velem volt. belénk ütköztek. vagy szellem. Köröttünk zöld fű. Kövek? Kavicsok? Hova lett a gleccser. vastag szálú. féltünk. vakon.

Mesterem elmondta. nyávogó hangot adott ki. ma már. a lába hajlott. a keze nagy volt és széles. Vadszőlőindák csipkézték a fatörzseket és lógtak az ágakról.XV. A sűrű köd. Itt láttam jetit is először. Kissé jobbra a kellemes tisztástól. Nem örültem neki. vagy megfog és elvisz a jeti! Azt gondoltam. Megfigyeltem. és kismacskához ha­ sonló.ÉS A JETIK 187 Igaza volt. azt mon­ danám. és talán nem is látok már. A vulkanikus területen meleg források törtek fel a földből. A fején mintha nem lett vol­ na homloklebeny. gyűrűdzött a felszíne. megsülünk. mint mindig. ahol megpihentünk. Olyan fák nőttek itt. hogy tudomása szerint a felföldön csak két ilyen hely van. Még mindig megbabonázva éreztük ma­ gunkat. hogy a lába külső felén jár. sűrű szemöldökétől meredeken hajlott hátra. Körülbelül három mérföld múltán el­ nyúltunk a moha fedte földön. hogy a föld alatti hő és a forró vizű patakok megolvasztották a jeget. trópusi. a karjai a normá­ lisnál jóval hosszabbak. a fogai nagyok és kiállók. Élénk színű" virágok bontottak mindent. amely végtelennek tűnt. amelynek nevét a mai napig nem tudom. miután sokat utaztam. Élt ott egy olyan madárfajta. mindketten megrémültünk. mutat­ ván. Lehajoltam és gyógyfüveket szedtem. és kénes szag áradt. Légy jó. hogy látott óriási állatcsontvázakat. akkorákat. hogy élet van benne. amin áthatoltunk. Az álla beugrott. most megfo­ gott.a hiányzó homlok kivételével . ruha nélkül heverésztünk. amilyeneket még sosem láttam. ame­ lyek legalább nyolc-tíz méter magas állatokhoz tartoztak. Mégis . Fodrozódott. Ott volt. (Az emberszabású majmok és a rend más tagjai járáskor nem a külső felületét használják végtagjaiknak. Később én is láttam ilyen csontokat. Vagy a hideg volt az? Nem tudtuk! A növényzet buja volt. mert úgy éreztük. Elmondta. biztosra vettük.a koponya hasonlított a modern ember koponyájához. hogy felnézzek. A lábfeje. mikor valami arra késztetett. amelyről olyan sokat hallottam. ahogy az emberek. furcsa. a hőség legyőzött és egy más létsíkra vitt minket. kis tavat pillantottunk meg. Rám mutatott. nyolc-tíz mé­ terre se lehetett tőlem a teremtmény.) . a hideg és a meleg találkozásánál keletkezik. Megemlítette. Bámultunk egy ideig. A szülők Tibetben gyakran fenyegetik csintalan gyermekeiket így. A TITOKZATOS ÉSZAK . és a völgy magas sziklafalai miatt a meleg levegő bentrekedt.

Elég gyakran hallottunk történeteket jetikről. . Keringenek történetek magányos asszonyokról is. Nem értek azonban annyira az ilyen dolgokhoz. belehal a lég­ áramlásba. néhány elkódorgótól eltekintve. Csak annyit mondhatok. akiket férfi jetik vittek magukkal. a jeti rikoltott egyet. láttam jetiket. Úgy tűnt. Néhány évvel ezelőtt kinevették Marconit. gyorsan elrejtőztek. óriási léptekkel egy lábon ugrál. A nyugati orvosok ünnepélyesen kijelentették.188 HARMADIK SZEM Ahogy néztem és talán ugráltam félelmemben. Ha a nyugati embernek módja lenne rá. hogy bővebben ír­ jak róluk. kihaltak. s hogy másutt. Úgy tartjuk. az ember nem bírja ki az ötven mérföldnél nagyobb sebességet. Az első találko­ zás a jetikkel rémületet kelt. akik a mai élet feszítettsége miatt kihalásra vannak kárhoztatva. A második során az embert eltölti a szánalom a letűnt korok eme teremtményei iránt. felboncolná és spirituszban tartósítva mutogatná. akik elhagyták a felföldet: lakott területek közelében lát­ ták őket ugrálni és szökdécselni. Mára a tudósok látták. Én is futni kezdtem. Lehet. Később távolabbról láttunk néhány jetit. Néhányan kétségbevonták a jetikről szóló beszámolóim hite­ lességét. és csak a legeldugot­ tabb helyeken képesek élni. Léteztek mendemondák egy halról. bébi jetiket és csontvázakat úgyszintén. megfogták és felboncol­ ták ezeket a halakat. a felföldre űzték. Sokan írnak a jetikkel kapcsolatos feltételezésekről. hogy a jetiket elkergették. hamarosan rádióüzenetet küld az Atlanti-óceán másik partjá­ ra. a sze­ gény jetiket is megfogná. hogy biztos megdön­ töttem a tibeti. mert az állí­ totta. hogy a jetik az emberi faj atavisztikus visszaütései. ahogy ezt valamennyien be is ismerik. Mingyar Dondup láma elmondta. Én láttam. hogy a nőrablás a fajfenntartás egyik módja. megfordult és elmenekült. de egyik szerző sem látott jetit. Ezt később néhány apáca is megerősítette: éjjel egy jeti elragadta egyik rendbéli társnőjüket. vagy más okból. hatezer méteres magassági rövidtávfutás rekordját. de ellenkező" irány­ ba! Később arra a következtetésre jutottam. akik az evolúció egy külön ösvényét járták. Mikor észrevettek. és mi sem provokáltuk őket. melyet „élő kövü­ letnek" mondanak.

Van egy ha­ sonló kínai hit is. érdekes.elvitték. Arany is volt. Vucsangfu-nál vannak má­ solatok. mely a maga­ sabb területeket kivéve egész Kínát elárasztotta. 2278-ban) miután a Vízözön. feljegyzi. melyek mind azt bizonyítják. ami messze túlnő kereskedelmi tapasztalaikon. kész vagyok rá. mikor olyasmivel találkoznak. mely forrt. sosem láttunk másutt hasonlót. Bizonyos. bugyborékolt és gőzölgött. melyeket úgy lehetett szedni. mely majdnem befagyott. A fantasztikus ellentétek földje ez! A levegő forró és párás. Gyümöl­ csök is teremnek.XV.e. mint a kavicsokat. mások kiemelkedtek és hegyekké lettek. A mi hitünk szerint Tibet egykor a tengernél feküdt mélyen lenn. A föld mélyéből fakadó vizek között mindenfé­ le hőmérsékletű előfordult. Éjjel és . és biztos tudásunkon túli okokból. Régi legendáink szerint évszázadokkal ezelőtt Tibet partjait ten­ ger mosta. Az eredeti követ gondolom . Megkóstoltuk. és egyéb dolgot le­ het találni. A Csangtang felföldön rengeteg kövületet. egyedül ezek miatt tettük meg az utat. ha a talaj felszínét megforgatják. nem messze Sao-Hszing-től. ízlett. de Hanku mellett. hogy a Nagy Jü megpi­ hent a helyszínen (Kr. A fényképe­ zőgépek bebizonyítják majd az igazságot. A legritkább füvek nőnek itt. hogy megkövesedett halakat és más tengeri lényeket lehet találni. és teletömtük magunkat. akadt olyan. A TITOKZATOS ÉSZAK . Tibetben az én időmben nem volt semmiféle fotófelszerelés. megkövesedett szivacsok és korallfüzérek mindennaposnak számí­ tottak. de olyan is. Vihetnek magukkal oxigént és teherhordókat. mely kiszívja az ember erejét és amelytől olyan törékeny lesz a teste.ÉS A JETIK 189 Ha a kommunistákat kiűzik Tibetből. sosem tapasztaltunk még hozzá foghatót. Jü táblája. hogy az egész terület va­ lamikor tengerpart volt. én régi. mint az üveg. mely eredetileg Hupej tartományban. aranydarabok. néhány méterrel arrébb pedig. a ködföggöny másik oldalán metsző szél fúj. Az élénk színű óriáskagylók. A büntetés szigorú volt. Egy további kópiát a Ju-lin Templomban őriznek. Csekiangban. Érdekes lesz látni ezeknek a nagy üz­ letembereknek az arcát. szerzetesi ruhámban megyek. hogy el­ kísérjek egy szkeptikusokból álló expedíciót és tagjainak megmu­ tassam a jetiket a felföldön. félelmetes földmozgások következtében sok terület a víz alá süllyedt. a Heng hegy Koa-loa csúcsán állt.

aki a gleccserhasadékban haladt. és bár letáboroztunk. Fájdalmas lépteinket a csillogó ősrégi jégmező felé fordítottuk. kavicsokat görgetett maga előtt. Ezután már nem nyúltunk hozzájuk! Megraktuk magunkat füvekkel és növényekkel. majd elindul­ tunk visszafelé.most szó szerint is vérvörös . A következő napokon pihentünk. de a száraz vidék éles szélrohamai erősebbek vol­ tak. még teánk sem. mikor az egyik tár­ sunk. a finom permetet vitte a szél. az éhség és a megpróbáltatások újabb emberéletet követeltek. hogy segítsenek megtenni az utolsó néhány métert. hogy már csak négyen vártak. hogy pihenhessen. A táborhoz érkezve döbben­ ten láttuk. A másik oldalon szörnyű hideg fo­ gadott. és láttam. Úgy tűnt. erőnket kiszívta a rejtett völgy kellemes melege. megfogták a lá­ bam. egész éjszaka melegítettük (mindkét oldalára oda­ feküdt valaki). legjobb lenne megfordulni és a buja völgyben maradni. A kis patak fel­ színén felkorbácsolódott a víz. Semmink sem maradt. Az egyik láma nem bírta tovább a hideget. Négy.190 HARMADIK SZEM másnap egész nap alig jutottunk a a növénygyűjtéshez. nem le­ hetett segíteni rajta. a legvéksőkig meg vagyunk rakodva. újra át a ködön. több száz méter mélyen fe­ küdt. A terhét megosztottuk egymás között. Talán mind úgy éreztük. összeesett. Nem tudtunk mozogni. képtelenek vagyunk többet cipelni. Lehasaltam. de nem egysze­ rűen a fáradtságtól vagy a kimerültségtől. Az ötödik kimerészkedett egy szélviharban. hogy magunk mögött hagytuk a ködfüg­ gönyt. A szél süvítve vágtázott a sziklák között. A gyom­ runk nem szokta az ilyen gyümölcsöt. Elaludt. hogy le ne csússzak. Az öszvérek­ hez menet az utolsó két napon egy falatot sem ettünk. vérvörös . és éjjel a Mennyei Mezőkre távozott. nem ébredt fel. Néhány órával azután. felbukott és nem állt fel többé. megpróbáltuk valamennyire visszaszerezni az erőnket. és az élelmünk is elfogyott. és az orkán a szikláról a kanyon mélyére söpörte. És még valaki eltávozott. A hideg.köpenye fedte. Mindent megpróbáltunk. és a metsző légrohamök porral teli levegőt fújtak be a barlangba. bár korábban úgy gondoltuk. Négy szerzetes. Már csak néhány mérföldnyire voltunk. akik fel­ ugrottak. Az .

Hallottuk. örömte­ li érzésekkel indultunk. aztán erős ütés. Barátunk így lett eltemetve.gondosan átvizsgáltuk.legalábbis néhányan! Mesterem másodszor volt ott. Elhatároztuk. Öszvéreink cipelték a gyógynövényrakományt. Mindenkinek már csak fél adag ennivaló jutott. men­ tünk.. másnap korán elindu­ lunk. csak mentünk. állandóan éhesek voltunk. és mindent megtettek. aki olyan vidáman eredt neki az útnak. A kereskedők melegen üdvözöltek. Valahonnan a közelből sietség zaja hallatszott. Végre ismét megpillantottuk a tavakat.XV. és nagy örömünkre egy jakcsorda legelt a közelében. szörnyű csattanás és remegés: mintha az előttünk elterülő fennsík­ ba csapódott volna. Nap nap után bandukoltunk. hogy hazafelé tartunk. és ahol felszakadtak a hólyagok. akár a húsra éhes ragadozó démonok. romlik az idő. Másnap reggel.ÉS A JETIK 191 orkán egész éjjel üvöltött. Felszerelésünket . Arra a gondolatra. nehogy akadályoztatva legyünk. megnéztük az öszvérek sebeit és sérüléseit. A tömb leszakadt. amilyen kicsire csak tudtuk. akik egy ilyen utat kétszer is megtett. Dübörgés. Kipróbáltuk a köteleket. míg mi a hegyek pirkadat előtti lumineszkálásában pihentünk. Lassan haladtunk. A hegyláncok újabb hatalmas sziklatömbje megadva magát a szél és a víz pusztító erejének. három-négy méteres része megingott és letört.amilyen volt . fájós lábbal és kimerülten. Úgy látszott. De a Csangtang felföldön jártunk és visszatér­ tünk . amint jön felénk és összebújtunk.. vérzett a lábunk. amit egy földrengető robaj követett. hogy a halálos fáradt­ ságunkat enyhítsék. A TITOKZATOS ÉSZAK . kőzápor. A köpenyünk rongyokban lógott. mintha az ördögök egyenest nekünk hajtanák hintóikat az égről. Rázkódott és remegett a széle. olyan kicsire húztuk magunkat. te­ ával és étellel kínáltak. Másnap hajnalban az idő nyugod­ tabbnak tetszett. majd a perem egy kb. a felet­ tünk lévő csúcsról egy hatalmas sziklatömb szakadt le. mielőtt az első fénysugarak bevilágították volna az alattunk fekvő völgyet. . most tizenegy emberből állt a csapat. Szédelegve a kimerültségtől. Az idő semmit sem jelentett nekünk. talán az egyetlen ember a világon. Toprongyosak voltunk és testünk tele zúzódással. A mélyből jóval később hangzott fel a visszhang és verődött vissza a zuhanó kőtörmelék. A tizenöt fő helyett. összeroskadt és a föld megcsúszott.

minél magasabb ran­ gú. Az öszvérek bölcs állatok.Azt tetté­ tek. Heteken át különböző lámakolostorokba utazgattunk. Sajnáltuk. Erőnk visszatért. hogy mihamarabb saját falujukba. Mindent odaadnék azért. ahogy a fagyos északot nevezzük. és mégis népem foglya. hazafelé mentünk. nem pedig mi! Örömmel másztunk felfelé a köves úton. azért. láttátok. azt kívántuk. hogy lássam. Azt lehetett volna gondolni. Jól tudtam. mint az expedíció vezetője megkapta a Becsület sálját piros hármaskötéssel. és kicsivel a Hegycsúcs felett a mi Csakporinkat.192 HARMADIK SZEM A kereskedők jól bántak velünk. hogy minden ember egyenlő: a faj. előadáso­ kat tartottunk. annál inkább szolga az ember. Sö-be érjenek. hogy alkalmam legyen más területek megismerésére is. mivel én voltam a legfiatalabb. a felekezet nem jelent semmit. „Hatalmas" vagyok. mint mi. aztán végre megláttuk a Potala csillogó aranytetőit. amit láttatok.. de először a dalai lámát kellett meglátogatnunk. Engem. Először a . hogy ők jártak a Csangtang-on. Csambalából. de Mingyar Dondup láma arra tanított. hogy a „két vég­ pont" jutalma mindenkire vonatkozik. Sok szerzetes nem állna szóba kereskedőkkel. De hát nemrég indultak Lhászából. Megkezdődtek a fogadások.. ugyanaz a tisztesség ért. amit szenvedélyesen szeret­ nék látni. amit magam is szeretnék. hogy nehéz volt visszafogni őket. ter­ mékenyebb. aki közbül van. Minél na­ gyobb a hatalom. a szín. Annyira húztak. Örültünk. Mingyar Dondup láma. csak az ember szándéka és tet­ tei számítanak. a mieink sietni kezdtek. szétosztottuk a különleges gyógyfüveket. Az éjszaka sötétjében ajaktrá­ gyából rakott tűz mellé kuporodva csodálkozva ingatták fejüket történeteink hallatán. mi meg oda készültünk visszatérni. fel a Vashegyre. bárcsak ugyanarra jönnének. hogy el kell válnunk tőlük. A vidék zöldebb lett. annál kisebb a szabadság. Szavai megvilágosító erejűek voltak: . Mi meg az Indiáról és a hindukusi kereske­ dőkről szóló történeteiket élveztük. hogy visszajöttünk... így reggel kölcsönös jókívánságokkal búcsút vettünk egymástól.

Tanításom egész idő alatt folytatódott. ha pihentünk. Megkönnyebbüléssel követtük a mi folyónkat. Szera-ba és Ganden-be. és Szamjebe. illő nevet kapott: a Boldogság Folyójá­ nak hívták. a Dü-me és a Jamdok között fekszik háromezer-háromszáz méter magasan a tenger szintje felett. Közeledett a láma-fokozathoz szükséges vizsga ideje. a Cangpo folyónál. mely két tó.É S A JETIK 193 három székhelyre kellett ellátogatnunk. Úgy gondoltuk. Azután tovább mentünk Dordzsetag-ba. hogy teljes fi­ gyelmemet a tanulásnak szentelhessem. a Kjicsu-t. Meglátogattuk a Szamden lámakolostort is. így ismét visszatértünk Csakporiba. ha meg­ álltunk. . ha lovagoltunk. mindkét település negyven mérföldre van.XV. Drepung-ba. A TITOKZATOS ÉSZAK .

keleten a lámák tökéletes tudatossággal művelik. mit csináltak. A seprűnyélre semmi szükség. mint pl. ha nem kell szenvednie a hagyományos altatás hatásai195 . Nyugaton az emberek elvesztették ezt a képességet.ről mondják. kivéve. hogy így utazunk. Mindenki ezt teszi. azt gondolják „álmodtak". melyet könnyű elsajátíta­ ni. Sokan nem nagyon hiszik. amit nem akarnak elhinni. „a boszorkányok repülni tudnak". A tudás . A beteg semmit sem érez. Csak nyugaton majdnem mindig önkéntelenül történik. Számos műtétet hajtottam végre hipno­ tizált betegeken. hogy repülnek. nem szenved. Minden országban ismerik az asztrálutazást. Az Egyesült Államokban „a vörös ember szelle­ mei". De nem akkor.bár eltemetve . Ezért teljes emlékük van arról. ha az emberek racionalizálni akarják. Bárki mást is meg lehet tanítani. Sze­ rencsére ma már ezt a tudást kezdik elismerni. A hipnotizálás me­ gint csak keleti tudomány.Tizenhatodik fejezet LÁMASÁG Jelentős mennyiségű képzésben részesültem az asztrálutazás tudo­ mányából. lábamputálást. mikor alszik. ha színpadi mutatványra akarják használni. Engem tanítottak rá. mit láttak és hol jártak. és jobb állapot­ ban ébred. mindenhol létezik. amikoris a szellem vagy az én (ego) elhagyja a testet és az ezüstzsinór segítségével érintkezik a földi élettel. Angliában azt ál­ lítják.min­ den országban. és mikor visszatérnek az ébrenlétbe. és egyéb hasonlóan súlyo­ sakat is. A telepátia a másik olyan tudomány.

hogy olyan kevés van belőlük. Jó. bárki a közelünk­ ben telepatikusan észlelheti őket (láthat). Nekem volt. Mint ahogy korábban említettem.) Ahhoz. hogy elérjük a láthatatlanság állapotát. hogy csak nagyon keveseknek adatott meg a láthatatlanná válás képessége. és így a láthatatlanság ál­ lapota odavész. hogy a fizikai hullámok működjenek (gondolkodunk). vagy olyat. Hogyhogy. akik láthatatlanná tud­ nak válni.úgy tudom . gyakorlatban nehéz. Minden kertelés nélkül azt tanácsol­ ták. mely valóban a legegyszerűbb dolgok közé tartozik.egy bizonyos határig Angliában is használják ezt a módszert. nem könnyű meglátni. A levitációt meg lehet valósítani. aki „ismerős" típusba. Elvben nagyon egy­ szerű. valóban sen­ ki". pedig hát a levelek megérkeztek.azt gondolván. megjegyzik. Ma már . a zenéhez sem volt tehetségem. Talán szerencse. esetleg egy bizonyos csoportba tartozik. Vannak emberek Tibetben. azonban ez a képesség sajnos megtagadtatott tőlem. a gyors mozdulat ma­ gára irányítja az emberek figyelmét. de le tudják árnyékolni az agyhullámaikat. nem is „érzékelik"? (A rendőrt mindig észreve­ szik. Énekhangom felbőszítette a zene­ mestert. Gondolj arra. inkább az asztrálutazást alkalmazza. A zaj? Egy gyors mozdulat vagy egy rikító szín? A zaj. ezzel aztán bárki tud bánni . de a dühe semmi sem volt ahhoz a felforduláshoz képest. aki a levele­ ket hozza. Pedig nagy áldás lett volna eltűnni. aki olyannyira ismerős. tudtam és (most is tudok) utazni az asztrálsíkokon.196 HARMADIK SZEM tói is. ha van egy jó tanárunk. ami vonz. mikor vala­ mi kellemetlen dolgot követeltek tőlem. fel kell függesszük a cselekvést. ha akarnak. és gyakran csupán csak a technika gyakorlásáért meg is valósítják. Más dolog a láthatatlanság. „senki sem járt itt. amikor . hogy meg sem „látják". és fel kell függesztenünk az agy hullámokat is! Ha hagyjuk. maradjak inkább a tisztánlátásnál és a gyógyításnál! . A postásra. egy láthatatlan ember hozta őket? Vagy valaki más. Aki igazán ért hozzá. Legőszintébb törekvésem ellenére sem tudtam viszont láthatatlanná válni. gyakran azt mondják. Jelentős erőfeszítést igé­ nyel.megpróbáltam cintányérozni és véletlenül egy szerencsét­ len szerzetes fejére csaptam. Egy immobilis személyt. amit akkor okoztam. mert majd mindenkinek rossz a lelkiismerete.

a tartozékait. de valóban úgy hiszem. Személyes véleményem szerint azonban. Ter­ mészetesen a jóga nagyon nagy tudomány. netán középkorúak. vagy ahogyan egyesek nevezik. a „száguldó" viszi a terhét. ha nincs bölcs és tapasztalt tanárunk. és szüntelen ismétli a mantrát. Az előző során az ember a szellemi birodalomban mozog. a légzési gya­ korlatok is okozhatnak bajt! Számos tibeti jelenség legfőbb titka a különleges légzés. és valójában hihetlen mértékben fejleszti az embert. és órákon át rohannak úgy. A célt vizualizálja. Sok gyakorlatot igényel. jelentős módosítások nélkül nem megfelelő a nyugati emberek számára. és a testük me­ leg maradjon: olyan meleg. Órákon és órá­ kon át száguldhat. hogy semmi se zavarja a transzszerű állapotot. Ha el akarjuk kerülni a sérülést. ténylegesen megsérülhetnek.mind a jogázáshoz vannak szoktatva. A nyugatiak. akik szabályozni tudják a testsúlyukat (ez nem levitáció). a csontozatunk és az izmaink . és egészen kis kortól kezdve tanuljuk a testhelyzeteket. nem viheti magával pl. Az így közlekedő ember állapota az alva­ járóéhoz hasonlít. akik kipróbálnak né­ hány testhelyzetet. A helyes légzés képessé teszi a tibetieket arra is. Mi ezt a tudományt évszázadok óta ismerjük. hogy alig érintik a talajt. hogy a jég elolvad. figyelmeztetni kéne az embere­ ket. és a „futónak" félig transzban kell lennie.sokat jógáztunk. hogy ne kísérletezzenek. Ez csupán az én véleményem. . hogy öt-hate­ zer méter magasságban meztelenül üljenek a jégen. nem érez fáradtságot. harmadik szemével folya­ matosan azt nézi. Az asztrálutazáshoz képest egy előnye van ennek a módszernek. így anyagi tárgyakat nem mozdíthat. ezek a gyakor­ latok is károsak. aki alaposan is­ meri a férfi és a női anatómiát. A terepnek egyhangúnak kell lennie. De megint csak. miközben az em­ ber szabadon lélegzik. Az este a legjobb időszak erre. A végtagja­ ink. mert tekintetét a csillagokra függeszt­ heti. újra csak nagyon jó tibeti (keleti) tanárra van szükség.XVI. és mikor célhoz ér. Sokan írtak a „száguldó lámákról". Nemcsak a pozíciók. Az ardzsopa. hogy amíg nincs egy sor módosított gyakorlat kidolgozva. sőt végzetesek lehetnek. LÁMASÁG 197 Ahogy ezt a nyugati világban nevezik .

nyújtott karral meg tudtam érinteni az elülső fal felső peremét. kezemmel a fejem fö­ lött meg tudtam érinteni a másik falat.Jól haladsz. rászolgáltál a bizalomra. amennyit csak tudnak. Előtte meg kellett kapnom a dalai láma áldását. mint én. méghozzá a legrosszabb oldaláról. a vizsgán légy még jobb. vagy a magas rangúakat úgy. és megnyugszanak. hogy a tüdejük­ ben nem volt levegő? Próbálják meg.198 HARMADIK SZEM Egy rövid kitérő: Nemrég elmeséltem valakinek. a római pápa. De nem csoportosan osztja az áldást. aztán tíz másodpercig tartsák vissza a levegőt. fiam. hogy a ten­ gerszint felett hatezer méteres magasságban magam is meg tudtam ezt csinálni. Ha félnek kedves Olvasóim. olyan mélyet. de lehet. . A tizenhatodik születésnapom előtt három nappal tizennégy más jelölttel együtt megjelentünk a vizsgán. Hallgatóm egész komolyan kérdezte: . hogy letegyem az esedékes lá­ ma-vizsgát. Mindkettőt ismerem. meglátják. a kegyeltjeit. Mindannyian bevihettük a saját faedényünket. azokat két kezével áldja meg. de a kezemet be kellett haj­ lítani. amilyen mélyet csak tudnak. esetleg dühösek. majd­ nem lehetetlen. Tető nem lévén. hogy kibírjam a ja­ pán kínzásokat meg még többet. Eljött az idő. és tapasztalni fogják. könnyen fel­ emelik. tartsák vissza a lélegzetüket. Vagy más. és meglátják. A többséget egy pálcához illesztett bojttal érinti meg. hanem egyénenként. A léleg­ zés szabályozásának ismerete segített abban. kétszer olyan magas volt. Akkor szívjanak be annyi levegőt. lábam a falat érte. mint pl. aki minden évben minden szerzetest megáld. hogy vizsgázzak. hogy egyik kezét a fejükre teszi. Aki­ ket még jobban kegyelmébe fogadott. hogy kinyújtsam.Hatezer mé­ ter? Apály vagy dagály idején? Próbáltak-e már nehéz tárgyat felemelni úgy. Ismételjék meg legalább háromszor. vegyenek egy mély lélegzetet. Bizonyítsd be. Ezeket baj nélkül bárki megpróbálhatja. a szívverésük lelassul. A „vizsgafülkék" mintha kisebbek lettek volna. amikor kommunista fogságban voltam. legalább levegő volt bőven! A belépés előtt most is átkutattak. Ha lefeküdtem a földre. mert nem volt annyi hely. hogy csak én nőttem meg. Most először életemben mindkét kezét a fejemre tette és mély hangon azt mondta: . A fülkék négy­ zetesek voltak. de a hátsó fal kb.

vagy ahogy mi nevezzük. LÁMASÁG 199 a rózsafüzért és az írószerszámot. amely csak kívülről nyílt. tisztánlátást és hasonló képességeket. annyit ihattunk. és hangzavar. melynek segítsé­ gével a földi élet elhagyásának pillanatában megragadjuk a maga­ sabb Végső Realitást. És az egészből vizsgáznom kellett.XVI. A kundalini jóga. amely a tisztán fizikai test. és teo­ lógiából. Gyógynövénytanból vizsgáz­ tam. Jóga. azért. Valaki számára véget ért a vizsga. A hatodik nap változást és felfordulást hozott. pl. A nyugati világban a jóga öt ága ismert: a hátha jóga. az „eszköz" (hordozó közeg) fölötti uralmat tanítja. következésképp pl. Akkor az apát és a fővizsgáztató lepecsételte. hogy ne lehessen kinyitni. A laja jóga. A samadhi']óga vég­ ső megvilágosodáshoz vezet. A súlyos faajtó döngött. Metafizika. egyszerűen ki kellett szólni. A jóga többi formáját nem lehet egy ilyen könyvben ismertetni. Beléptünk. mely a tudat fe­ letti uralomra tanít. amennyit csak akar­ tunk. bármi is volt a helyzet. és kikerülünk az újjászületés köréből. hogy segítsünk másoknak. hogy „phödzsa keso" (hozz te­ át). hogy az ember meglássa a célt és a földöntúli életet.. amit egyszer olvasott vagy hallott. A kidolgozott té­ teleket alkonyatkor szedték össze. Számomra most kezdődött csak a második fele. 20-szor 20 cm-es kis ablak. Amikor az őr befejezte a moto­ zást. Regge­ lente ezen keresztül adták be a vizsgapapírokat. hogy valamilyen különleges okból vissszatérünk a Földre. Az egyik közeli fülkéből sikítás hallatszott. Egy órával később hozták a hatodik nap anyagát. majd rátették a keresztrudat. De mivel nem eresztettek ki. egyenként a fülkéhez vezettek minket. Rohanó léptek. amelyből már elég komoly tudásom volt. ahogy le­ szedték róla a keresztrudat. és az an- . Ezek a tárgyak az első napsugártól az utolsóig öt végte­ lennek tűnő napon át teljesen lefoglaltak. Egyszer egy nap campát kap­ tunk. az ajtót bezárták. mely belső erőt ad. anatómiából. Ez az az ág. nem it­ tunk túl sokat! Tíz napot töltöttem a fülkében. az ember mindig emlék­ szik arra.. A rádzsa jóga transz­ cendentális tudatra és bölcsességre készít fel. A vajas tea más volt. ha­ csak úgy nem döntünk. Mind a kilenc ága. Nyugtató mormolás és a sikolyok zo­ kogásba fúltak. képessé tesz arra. Volt az ajtón egy kb.

gyorsabban. a vizsgáztatók kérdései . mint ahogy érkezett . Örömöm forrása kettős volt: egyrészt a vizsgaeredmény bebizonyította.. Ám még egy tíznapos vizsga is véget ér egyszer. nem nyithatom ki. amelyben kipróbáltunk minden fogást és eszméletlenné tettük egymást az „érzéstelenítő fogással". hogy a dalai láma elégedett lesz tanárommal és velem. hogy minden egyes jelöltet két teljes napon át vizsgáztattak. hogy egy ilyen illusztris témáról méltó­ képpen írjak. . Egy hétre a nagy megpróbáltatás után már visszanyertük erőnket. Reggel letörték a pecséteket az ajtókról. Ak­ kor két nap dzsúdó következett. és egy ziháló. mi van benne? Még több tanulás? Még több munka? Nagyon nagynak és hivatalosnak látszott. Aznap éjjel zöldséget is ad­ tak a campa mellé .Az Ékességestől . Néhány nap múlva.200 HARMADIK SZEM goltudásom sem elegendő. Egy percig sem aggódtam amiatt.egy kis változatosság a tíz nap egyhangúsága után. ki kellett takarítanunk a cellát. de mielőtt eljöttünk. a tiszteletre méltó orvoslámának. hogy esetleg ne mennék át a vizsgán. tiszteletre méltó uram. .lihegte. amikor Mingyar Dondup láma a szobájá­ ban tanított. . Kedd Lobszang Rampa-nak. Szóval. A szóbeli vizsga két napig tartott.Ki­ vette köpenyéből az üdvözlet selyemsáljába tekert levelet.. lógó nyelvű. másrészt tudtam. Egy újabb hét következett. mint egy kotlóstyúk. Pedig biztos nekem van cí­ mezve . melyet igen hangosan juttattam kifejezésre.az írás­ beli alapján .de. újra listavezető lettem.A leg­ nagyobb sietséggel rohantam ide. majd kihirdették az eredmé­ nyeket. Hangsú­ lyozni szeretném.hogy árpasör után nézzen! Az üzenet: nem. hogy Mingyar Dondup láma a legjobb tanár.gondoltam . amelyet vérmérsékletünk szerint mind másképpen töltöttünk.csak tudásunk gyenge pontjaira irányultak. Az izgatott. hogy milyen eredménnyel végzek. kivágódott az ajtó.Terhé­ től szabadulva megfordult és elviharzott . örömteli mo­ sollyal üdvözöltük az ügyeletes lámát. kidül­ ledt szemű küldönc esett be rajta. az elrendelés szerint a lista elején kellett len­ nem. felemelték a keresztrudakat. további öt napon át úgy el voltam foglalva. és mi­ kor a tizedik éjjelén összeszedték a dolgozatokat. . Amíg nem . Legnagyobb örömömre. Könnyű szívvel elaludtam.

így szólt: . . fel kellett kaptatni a másik hegyen. . nálatok a levél . a Potalán. Együtt men­ tünk az apáthoz. Nem messze. Ijedtemben végigfutott a hideg a hátamon.de minden szavát élveztem. Minden késedelem nélkül látogatásra kell mennünk a Potalába.. mivel néhány kérdés egyszerűen előhívja az ilyen felele­ tet. Lobszang. Lobszang! . Kinyitotta a borítékot. . hogy nem jó helyen használom a humor­ érzékemet. földre borultam és átadtam a sálat. így átnyújtottam neki a sálat.. és megmondtuk neki.. hogy az Ékességeshez kell indulnunk a Potalába. Ott szolgák vártak ránk. mialatt a legrossszabtól tartottam. mi pedig az Ékességes magán­ lakásába siettünk. hogy a ló majdnem a Hegy­ csúcs tetejéig felvitt a lépcsőn. és így nem hibáztathatnak.ezek voltak az első gondo­ lataim. Egyik gyengém így mondták nekem .. kiterítette és olvas­ ni kezdte. nagyon elégedett vagyok vele is. Két összehajtott ív volt benne. a levelet és az egészet. hogy ugrasson.. már égtem a türelmetlenségtől.Ülj le. . most.Megérintette az ol­ dalánál lévő gongot. Gyorsan átöl­ töztünk. lélegzetet vehetsz. Felszálltunk és ledobogtunk a hegyi ösvényen.abból megtudhatjátok. Ez időnként kiderült a vizsgakérdésekre adott vála­ szokból. LÁMASÁG 201 nyitom ki. rosszkor használod a humorérzékedet. Azt jelenti.Rendben van. mi van benne.Igen. hogy nekem is veled kell mennem.? Tegnap az Ékszer Parkban volt. hogy azonnal nyergeltesse fel a két fehér lovunkat. Mesterem hátul ülve nevetett rajtam.mondta. hogy megtudjam a legrosszabbat. hm. Az udvaron szerzeteslovászok vártak a lovainkkal. az­ tán: . Egyedül mentem be hozzá. .. elvezették a lovainkat. Az áll itt. Egyetlen előnye az volt. de.XVI. valójában alig érte meg a hűhót hogy lovon üljünk.hosszú szünet következett. alig hogy leszálltunk.nagyon hivatalos . Végül. Szándékosan lassan olvasott. Jól van. vagyis a kül­ ső csomagolást. és a belépő szolgának azt az utasítást adta.A Hegycsúcsra. és kiválasztottuk a két legjobb fehér sálat. A dalai láma olvasott a gondolataimban.. nem tudom. .az. Az összes vizsgadolgozatodat elolvastam.Nagyon elégedett vagyok ve­ led. hogy nem csináltam meg ezt vagy azt . mert őszintén felneve­ tett és így szólt: . A sikeredben része volt Mingyarnak.

melyet azért vágnak el. mint egy régi. és a munkájuk ilyen természetű. kaptam egy írást a dalai lámától. van benne egy utalás. A szellemi forma körvonala ugyanaz. és instrukciókkal látta el további képzésemet illetően. A második órában a mesteremért küldött. Szá­ munkra a test csak „héj". így tehát eljött az ideje. A tisztánlátók a ragyogást is észlelik. A ha­ lott test kevesebbet ér. hogy az újszü­ lött önálló létezése megkezdődjék. mi történt a halotti tetemekkel. hasznos le­ het. Ekkor áll be a halál. A halál pillanatában a zsinór. ha előbb a halálról alkotott tibeti nézeteket ismertetem. Ha valaki nor­ mális körülmények közt hal meg (vagyis. a szellem pedig ellebeg. adjanak meg nekem minden segítséget. és a . Nem lévén keresztény. amely összeköti a két testet (a keresztény Biblia „ezüstzsinórja"). Át kell majd esnem a Kis Halál szertartáson. elvékonyodik és leválik. nem ismerem jól a Bibliát.202 HARMADIK SZEM Két órát töltöttem el nála. mint anyagi változatáé. a testnek három napra van szüksége ahhoz. de azt hiszem. A szellem folyamatosan visszavonul és kivetül a fi­ zikai testen kívülre. a halhatatlan szellem anyagi burka. Azt is meghagyta. mint a nyugati emberek. Mingyar Dondup lámá­ val együtt el kell látogatnom más kolostorokba és a halottbonco­ lókkal kell együtt tanulnom. A halál pillanatában az életerő ragyogó fénye kioltódik. De a „zsinór" számára az újjászületés hasonló a köldökzsinórhoz. a következőképp gondoljuk el a folyamatot: a test megbetegszik. s ez a tisztánlátók által jól felismerhető. a Bibliában „arany tálként" hivatkoznak rá. De minthogy ez utóbbiak alacsony kaszthoz tartoztak. bocsássák rendelkezésemre. Felkérte a halottboncolókat. hogy elhagyja. a tanulmányaim­ hoz szükséges testrészt vagy testet. Hát így álltunk! Mielőtt arról írnék. mi szerint „nehogy elszakadjon az ezüstzsinór és darabokra törjön az aranytál". hogy nem tud már több leckét megtanulni. Úgy mondjuk. elhordott ruha. hogy bármely. hogy a test titkait megismerjem és hogy a test elhagyásának fizikai okát felfedhessem. hogy minden fizikai tevékenység megszűnjön. hogy megtarthassam a státusomat. hibás és olyan kényelmetlen a szellem számára. Egész másképp viszonyulunk a halálhoz. hogy meghaljon. ha nem váratlan erőszak okozza a halálát).

hogy létezik egy éteri hasonmás. Lámahitünk nem fel­ tétlen azonos az ortodox buddhista hittel. de a köznapi férfit és nőt. A pénzeszsák sze­ rencsés örököse kissé kényelmetlenül érzi majd magát a csendes éjszakai órákban. . hogy erős fénybe nézett. be a trapák lakónegyedébe. Az értőknek nincs szükségük se­ gítségre. Egy nap a Halál Tiszteletre méltó Mestere értem küldött: . Itt.annyira oda­ van a pénzeszsákjaiért. Kísérj el ma engem. A „hasonmás" lehet szellem. Érdekes lehet. az élet elektromosság. Hisszük. hogy ragaszkodjék az élethez. csúszós lépcsőkön.XVI. A fösvény pl. me­ lyet testi vágyaink. hogyan történik. Úgy tartjuk. mohóságunk és erős szenvedélyeink hoznak létre. mert (szellem) kezével nem tudja megkaparin­ tani a pénzt! Három test létezik: a hús-vér test. LÁMASÁG 203 szellem. és az éteri más. és szellemét rá kell segítenie a Szellemi Birodalomba vezető útra. hasonlít ahhoz a fényhez. Igaza van. a lélek vagy az én (ego) megszabaduljon testi burkától.Ide­ je. a „kórházi szobában" egy öreg szerzetes . vagy a trapát végig kell vezetni az egész úton. A haldoklónak három szakaszon kell keresztülmennie: el kell hagynia a fizikai testet. az éteri vagy „mágneses" test. Amikor meghal. és a szellemtest. éteri másának fel kell oldódnia. és a szellemi világban. még mindig látta. mely a halál után marad. azt érzi. és mikor elfordult. olyan mint egy erős. Ha a testnek erős oka van. Ti­ betben segítünk a haldoklóknak. amely a test élete alatt ölt formát. visszamaradt mágneses mező. hogy az „öreg ez meg az megint a pén­ zére vadászik". a „halhatatlan lélek". így a haldoklás pillanatában felerősíti az éteri formát. erőtér. . amit az ember azután Iát. mely szellemformát öltve bejárja az ismerős helyszíneket. Az ókori egyiptomiak is hittek az éteri másban. hogy megtanuld a lélek megszabadításának gyakorlati módsze­ reit. utolsó gondolata is a pénze sorsáért érzett félelem. hogy erős fényforrásba nézett.. vagy az elektromosság fogalmaival. hogy csak azokra tud figyelni. Lobszang. akkor erős éteri hasonmás jön létre. Hosszú folyosókon mentünk lefelé. az öreg ez meg az szelleme valószínű­ leg nagyon dühös. a halottak vezetőiben. Talán mindenkivel meg­ történt.tegyük fel. amelyben a szellem megta­ nulhatja az élet kemény leckéit.

látásod homályos­ sá lesz. A lábad kihűl. Közeledik az idő. Öreg. Mindenképpen el kellett érni. az­ tán füstszerű formában felvette a test alakját. . A velem lévő láma finoman megfogta mindkét kezét. mert itt a halál. Az élet kiszáll a lábadból. Ereje fogytán volt. lélegzeted zihál. Szedd össze a gon­ dolataidat békében. A hideg felfelé kúszik a hanyatló élet nyomában. Pontosan leírta az utat. hogy teljesen meg­ szabadítsa a küszködő szellemet. Kövesd az utat. Agyvérzést kapott. a lélegzeted megáll. A zsinór fokozatosan elvékonyo- . nincs mitől félni. és a „világ utáni" örömöket élvezi majd. közel a szabadulás. amelyekről bebizo­ nyosodott. megszabadul a torkod. az aurája színei egyre halványabbak. és nagyon elgyengült. hogy egészen addig a tudatánál maradjon. Az örök éj árnyai a szemedre szállnak. kígyózott és tekeredett. Öreg. amíg arra sincs már elég ereje. Az ütögetés folytatódott.A látásod elsötétült. mikor az élet a ma­ gasabb Végső Realitás felé távozik.204 HARMADIK SZEM készült arra az útra. Az élet véget ér. Szedd össze a gondolatai­ dat. Közeledik az idő. így könnyebben megtalálod az utat. A láma az egyik ősrégi rítust követ­ ve hirtelen egy éles. bár az öregember aurája még jobban elhalványodott. megszabadul a szellem. Öreg. Öreg. El­ mondta. egyre közelebb a végső távozás. Szedd össze a gondolataidat. olyan mozdulatokkal. nincs mitől félni. s végül eltűnt. Öreg. amelyet a korábban eltávozott telepatikus lámák térképeztek fel és közöltek telepatikus úton még a másik vi­ lágból is. hogy ezt az állapotot fenntartsa. és eme élet hangjait füleid nem hallják többé. Kihűl a tested.Közeledsz ahhoz. mellyel az ezüstzsi­ nór még mindig összekapcsolta. a torkod elszorul. A láma folyamatosan ütögette az öregembert: a kulcscsontjától a feje tetejéig verdeste. kemény hangot adott ki. hogy meg­ szabadulj a testi küszködéstől. melyet egyszer valamennyien megteszünk. milyen csapdákkal találkozik és hogyan kerülje ki őket. Szedd össze a gondolataidat. Figyeltem. . Öreg. Figyelj a szavaimra. A mozdulatlan test felett az élet­ erő felhőszerű tömegben gyülekezett. hogy fájdalom nélkül szabadítják ki a szellemet. béke és boldogság vár rád.

Itt. . átadta a csonttörőknek. ahol a Lingkhor út elágazik Decsen Dzong felé. A zsinór elvékonyodott. amíg sok-sok erőfeszítés után el nem éri a Buddhaságot. és lépj be a Végső Realitás­ ba. Minden tétovázás nélkül az állat hátára hajította a fehér tö­ meget. Egy másik kőtáblán fele mélységig fúródtak a lyukak. A folyosóról az élet különféle zajait hallottuk. LÁMASÁG 205 dott. majd levált. és elküldtünk azokért. Kint egy jak állt. Lótuszülésbe ültettük a testet. hogy átvezesse a szellemet út­ jának első szakaszán. Négy sarkában lyu­ kak voltak a kőben. a vállára emelte és nagy léptekkel kiment. de az a sorsa. Halál. óriási kősziklák álltak rajta. hogy addig járjon. előre. mi a miénken. A hullaszállító szoro­ san összegöngyölte. a felkavart levegő vibrálása alábbhagyott. A forma lassan. abban oszlopok. ahol össze­ zúzzák a holttestet. Másokat is hívtunk. A Bardo-ban. Ez a „Hely" egy elha­ gyatott területen volt. Halott vagy. Megérkezésekor a lámák abbahagy­ ták a telepatikus vezetést és átadták a testet. Hagyd el az Illúziók Világát. A lámakolostor tetejéről egy mély hangú trombita üzenete hasított át a vidéken. a Köztes Létben vagy. A test kötelékei elszakadtak. talán ta­ nult földi élete leckéiből. . A negyedik nap reggelén egy Ragyab jött a Halál Embereinek kolóniájáról. mint az égen lebegő felhő vagy a tömjénfüst a templomban. Te a te utadon. elszállt. mely a legnagyobb testet is megtartotta. A távolból dobok hömpölygő morajlása hallatszott. Ez három napig tartott. Számodra már ebben a világ­ ban nincs semmi. Könnyedén meglóbálta. Amikor arra a helyre ért. a lá­ mák váltották egymást. és ahogy a köldökzsinór elvágása után megszületik a csecse­ mő. majd fehér ruhába csomagolta. akik a te­ temeket készítik elő. Menjél tovább. eb­ ben a szobában csend volt.Halott vagy.XVI. bőr­ csizmák csosszanását. A tömjénfelhők összecsavarodtak. Egy újabb öregember folytatja hosszú útját a Létezések Körén. hogy folytassák az eltá­ vozott szellem telepatikus irányítását. Kövesd a kije­ lölt utat. és együtt elvonultak. és valahonnan egy jak bömbölését. lehelletnyi lett. A láma telepatikus úton továbbra is utasításokat adott. úgy született új életre az öregember. amely ott van. Csak a láma telepati­ kus utasításai fodrozták a szoba csendjének burkát. és egy lapos kő­ tábla. A halál csendje.

Meglepően rövid idő alatt megették az összes szervet és a húst. olyanok vol­ tak.206 HARMADIK SZEM A tetemet a kőlapra tették és levetkőztették. megfogta. csak a sok-sok csupasz csont. ha egy is vakmerően megkísérelte. Ezek a madarak szigorú társadalmi rendben éltek. Nagy tapasztalatuk alapján könnyen megmond­ ták. akár az aprófát. Akkor feldarabolták a húst. Kezét az üregbe süllyesztve kivette a szívet. A kezet és a lábat levágták és feldarabolták. A csonttörők felaprították. a munkájukra büszkék. Végül levágták a fejet és felnyitották. A hullaszállító láttán az égből azonnal lecsaptak a héják. és be­ tömködték a másik kőlap lyukaiba. a kőlapon nem maradt semmi. és nehéz döngölőkkel finom porrá törték. . hogy a húst csíkok­ ban hántsa le. ki miben halt meg. hogy kikapja a boncoló kinyújtott kezéből. A vesét. A karokat és a lá­ bakat a négy oszlophoz kötözték. Ekkorra a testtörő már felnyitotta a törzset. Természetesen nem volt tényleges okuk rá. könyörtelenül rátámadtak. Hosszú vágást ejtett. Akkor a fejtörő fogta hosszú ké­ sét. Egy madár jött a fél agyért és talán a szemért. melynek látványára a keselyűk vezére súlyos szárnycsapásokkal a földre szállt. mint a szabadtéri színházban a nézők. hogy megállapít­ sák a halál okát. a beleket felvágták és elosztották a „vezérek" kö­ zött. ott ette meg. aztán visszament a sziklához. A keselyűk azt is megeszik! A csonttörők képzett emberek voltak. a másik meg valami egyéb finom falatért. A májért a rangsorban követ­ kező madár jött. és előrelépkedett. és felvágta a testet. Saját érdeklődésből tanulmányozták a szerveket. és odaadták a többieknek. hogy a vezéreket megelőzve érjen földet. azután zsákmányra várva türelmesen üldögéltek a sziklákon.

Nemsokára már elég ügyes voltam a boncolásban. a tény hamar nyilvánvaló lett. megvár­ tak vele. hisz tőlük tanul­ tam. Tibetben nem lehet földbe temetkezni. itt van. azért halt meg. mint az. mert kevés a fa. amitől elzáródott. az Ékességes közvetlen parancsára jöttem tanulni hozzájuk. mert a szív felé áramló vér útjába akadály került. felhasítjuk ezt az artériát itt.Ez az ember. tudták. az élőlények ivóvizét. hogy a nyugati világban a testtel együtt eltemetik a halál okát is. hogy megbizonyosodjanak a betegségről. mint később a tökéletesen felszerelt orvosi egye­ temen. amelynek következ­ tében a „szellem elvált eszközétől". igen.a madarak elfogyasztják a húst és a csontokat.Vagy máskor: . Sokkalta jobb ez a fajta kép­ zés. mert ezzel szennyezték volna a folyókat. ki­ nyitjuk. A főboncmester mellettem állt. A másik különbség. különösen néz ki. míg kiszedett egy jókora darabot. amelyben a diákok kórházi tanbonctermekben egyegy hullán osztoznak. ahol . Gazdasá­ gi okokból az égetés sem lehetséges. ami fontos vagy érdekes: . mert sziklás a talaj és csak nagyon vékony földréteg fedi. és láthatod a vérrögöt. és mutatta. LÁMASÁG 207 hogy ennyire érdeklődjenek ez iránt. egy kemény mag van benne. Én természetesen nagyon hasznosnak találtam eme képességüket. Ha valaki mérget vett be. és a test elé­ getésére a hegyeken keresztül jakháton kellene fát hozni: Indiából. A tibeti két szempontból különbözik a nyugati te­ metkezési módtól: a nyugatiak eltemetik a testet és hagyják. hogy a csonttörőknél többet tanul­ tam anatómiából. .Ez az asszony. Nem marad más módszer számunkra. Felvágjuk és megnézzük. Büszkén mutattak mindent. később se­ bészetből határozottan kiváló lettem. aztán: . Rettenetesen költséges lenne. vagy megmérgezték.Tessék.XVI.lehet a hiba. Végül is több száz holttestet tanulmányoztam. de a hagyomány megkövetel­ te. Ha nem voltam éppen a közelben. tiszteletre méltó láma. És ez így ment. Túl nehéz dolog lenne. mint hogy a holttestet kitegyük a szabadba.miként leírtam . hogy a madarak helyett a férgek tápláléka legyen. hogy a halotti bizonyítványban tényleg a valódi . Vízbe sem dobhatták a tetemet. Nézd. Az egyik mi­ rigyben . Tudom.itt . és egy eset különösen érdekesnek tűnt. Szünetet tar­ tott. tiszteletre méltó láma. és senki sem tudja.

hogy miben halt meg valaki. Most a Rózsasövény­ ben van. de egyes dolgokkal úgy foglalkoztunk. Vörös köpeny volt rajtunk. hogy átvezessék a Bardo-n. Libegő. a főépü­ leten át a templomba mentünk. nem kényszerült rá. és egy kevéssé használt ajtón ke­ resztül az épület alatti titkos folyosókhoz értünk. Hát?! Mi nem gyártottunk tömegcikkeket. akik előző megtestesülések. Nem tudunk előállí­ tani egydolláros órákat. azt állítják. és Szera-ba utaztam. táncoló kontúrral a falakra vetődött a vajmécsesek és a lo­ bogó fáklyák lángjának fényében megnagyobbodott és eltorzult ár­ nyékunk. Azt akarom. Csak aznap éjjel ült a test lótuszülésben. Előttem két láma vitte a holttestet egy hordszékben. Még mindig lótuszülésben ült. A szerzetesek gondosan elhe­ lyezték a tetemet. Tibetben minden halottat így „tesznek ki". Egy este meg kellett jelennem az apát előtt. ez „még egy amerikai képességeit" is meghaladná. és egy óra múlva a testiből a szellemi világba távozott.Egy előző inkarnáció rövidesen elhagyja testét. Beléptünk. Ó'ket bebalzsa­ mozzák és egy üvegfedelű koporsóba rakják. hogy valóban aranyat használunk. Azt mondta: . ami azután valame­ lyik templomban megtekinthető. hogy megfigyelhesd a Szent­ séges Megörökítést. Ez utóbbi eljárás nagyon érdekes. hogy ott légy. Végül. kivéve a legmaga­ sabb rangú lámákat. Aurája színei már alig látszottak. nem hiszik. megint csak szembe kellett néznem a nyereg okozta gyötrelemmel. Szóval. és a szokásos három napot sem kellett kivárni. Lementünk. odabent jéghideg volt. de be tudjuk aranyozni a testet. A kolostorban az öreg apát szobájába kísértek. Mivel apát volt és ta­ nult ember. akik olvasták a témáról írt feljegyzései­ met. majd be a titkos helyekre. A szerzetesek mögöttünk mély hangon kántáltak. Másnap pirkadatkor ünnepélyes menetben levonultunk. aztán három lámát és engem kivéve valamennyi- . ahogyan csak egy mesterember foglalkozhat. azon sárga stóla. vagy bebalzsamozzák és beara­ nyozzák. egy lezárt kőajtóhoz érkeztünk. tizenöt­ húsz méterre a földfelszín alatt. sokszor vettem részt benne. amíg a lámák virrasztottak mellette.208 HARMADIK SZEM ok szerepel-e. Egyes amerikaiak. Nálunk a testtörők megnézik és megbizonyosodnak arról. és a szünetekben ezüstcsengő csilingelt.

az megkeményedjen és szilárd-tömör belsőt képezzen. be lehetett lépni. A szára­ dási idő végén arra mentünk vissza. filmszerű selyemrétegeket . Egy nap és egy éjjel nem nyúltak hozzá. Lassan leé­ gett. Mi­ kor a szoba a padlótól a mennyezetig meg volt rakva. majd egy speciális lak­ kot csurgattak bele. az égő vaj sistergését. edényekbe rakták. a vastag porréteg közepé­ be helyeztük a tetemet. valamint ásványokkal és gyógyfűkeverékkel. jaktrágyát és vajmaradékokat tettek rá. azokat azután alaposan lezárták. A súlyos kőfalak recsegtek-ropogtak a le­ hűléstől. A megszilárdult felületre egy „védőréteget" vittek. Alattunk a szerzetesek már készülődtek a tűzrakásra. az ajtót bezárták. de ügyeltek arra. hogy a végső és tökéletes száradás bekövetkezzen. Ismét különböző lakkokat öntöttek rá. Végre a selyemtömést megfelelőnek találták. Több száz vajmécses égett. hogy az alak ne változzon. Levittük egy még mélyebben lévő szobába. hogy a tömést átitatva. Újabb lakkot öntöttek be­ le. A test belsejét megmosták és megszárították. Az egész szobát megtöltöttük az egyik tibeti területről származó sóval.amelyeket ekkor kentek rá később könnyen lehánthassák. kihunytak a lángok. ami kemény kéreggel vonta be. A holttestet levetkőztették és gondosan megmosdatták. és ezzel készen állt a preparálás következő szakaszára. Lenn egy egész héten át tomboltak a lán­ gok. a testüreget kitöltötték. Úgy építették. A test külső felületét befestették lakkal és száradni hagyták. majd a kolostori pe­ cséttel lepecsételték. A folyosó is újra lehűlt. A szokásos testnyílásokon keresztül kivették a bel­ ső szerveket. A hetedik nap végén nem raktak többé a tűzre. sorban ki­ mentünk a folyosón kívülre. LÁMASÁG 209 en eltávoztak. Kiadták a parancsot a kemence begyújtására. hogy a lángok és a meleg a szoba falán kívül cirkulálva egyenletesen magas hőmér­ sékletet biztosítsanak. élénk sárga fénnyel árasztották el a helyiséget. Mikor a lakk meg­ száradt és megkeményedett. hogy a lótuszülésbe merevedett holttest kemény. Hamarosan hallottuk a fa recsegését és ahogy terjedtek a lángok. mely tulajdonképpen kemence volt. miközben a körvonalak megmaradtak eredeti formájukban. és ide. A földet különleges por fedte. Mikor már jól begyulladt a tűz. forró levegőt árasztva a balzsamozó kamra üreges falán ke­ resztül. hogy a vékony. kitömték. Három napig .XVI.

mindenttudó mosollyal néz rám. mely valamennyi vonásával és ráncával pontosan úgy nézett ki. Mesterembe­ rek voltak. A selyemrétegeket egyenként lehántották. Végül üres lett a szoba. a legvékonyabb és leglágyabb aranyrétegeket fek­ tették egymásra. Az egyik különösen vonzott . A legkorábbi időkből származó személyek voltak itt sorban ültek. A tartósítás tökélete­ sen sikerült. akik be tudták aranyozni a halott testet. Nem használtak szerszámot. Csak sut­ togva beszéltünk. Azt gondoltuk. azután az aranyművesekre került sor. a legkisebb részletre is ügyeltek. az előző inkamációdban. majdnem leestem az ijedtségtől. nyugodtan. Két napon át vakarták. A szer­ zetesek puszta kézzel. Olyanok. mint életében. csak kicsit sötétebb árnyalatú volt. mert meg kellett várni. aranytrónusra ültették. és nem zsugorodott össze. nehogy megsértsék a testet. A szerzetes aranyozok töké­ letes pontossággal dolgoztak. halkan jártunk. hogy a szobában me­ gint normális hőmérsékletet legyen. és bevittük a másik szobába. mint életében. Más országokban az arany vagyonokat ér. és mint az összes többit. aki bármikor fel­ ébredhet. még mindig lótuszülésben ült a kamra közepén.Ez te voltál Lobszang. az ember végső szellemállapotát szimbolizálja. tudásuk bizonyítékaként olyan aranyfigura maradt hátra. A test alvó emberé is lehetett volna. Újra belakkozták a meztelen halotti tetemet.valami furcsa erő által megigéz­ ve álltam előtte. felismered. hogy ne zavarjuk az élő halotta­ kat. A körvonalai olyanok voltak. akik félig csukott szemmel fi­ gyelik a mostani generáció gyarlóságait és gyengeségeit. Óvatosan felemeltük. és az ajtót belökték. A nehéz arany testet bevitték az Inkarnációk Termébe. csak a betekert test volt benne. mint ünnepélyes bírák.210 HARMADIK SZEM minden csendes volt. . Akkor finom érintést éreztem a karomon. . Mi­ kor befejezték a munkájukat. Úgy tűnt. Ezek az emberek páratlan szaktudással rendelkeztek. felváltva kaparták a megkeményedett keve­ rékeket. A lepecsételéstől számított ti­ zenegyedik napon feltörték a pecsétet. Las­ san dolgoztak. ahol a vajmécsesek fényében tisztábban láthat­ tuk. morzsolták az omlós sót. de Ti­ betben csak mint szent fémet értékelik: időtálló fém.

Itt ismertem meg veze­ tőm.XVI. Később gyakorta bemehettem a terembe. jellemét és képességeit. A neki adományozott címeket. és meditálva ültem előttük. LÁMASÁG Mesterem a következő aranyfigurához vezetett és megjegyezte: . Csendesen. távozásának módját. Mindegyiknek volt saját írott története. az ajtó becsukódott mögöttünk. . a legnagyobb érdeklődéssel olvastam őket. Itt találkoztam saját történetemmel is. Mingyar Dondup láma történetét is: múltbeli tetteit.Ez pedig én voltam. Vagy legalábbis úgy gondoltam. A rejtekajtó mögött kilencvennyolc aranyfi­ gura ült a sziklába vájt titkos teremben. és tanulmányozhat­ tam az aranyba burkolt „szobrokat". rangokat és kitünte­ téseket. mindketten megilletődve kivánszorogtunk. Tibet történelme feltárult előttem. A legkorábbi történelmet később ismertették meg velem. Időnként egyedül mentem. szintén teljes figyelem­ mel tanulmányoztam.

Az Ékességes parancsára apáttá fognak avatni.Tizenhetedik fejezet A VÉGSŐ BEAVATÁS Miután . A gondolataim csak „tiszta és szent" dolgo­ kon járhattak. Kérésedre a megszólításod továbbra is . át kell esnem a Kis Halál szertartásán. Az előkészítés nehéz volt és hosszú. hogy nincs halál. amíg át nem léptük a halál kapuját.láma lesz. Napi étrendem szörnyű ízű gyógynövényfo­ gásokkal egészült ki.különböző kolostorokban . fiam. szigorú fegyelem és hosszú-hosszú órás meditációk. s azt mondta.mondta. Valamivel később a szobámba bejött egy nagyon idős láma. Mint felismert inkarnációnak tehát újra ugyanaz volt a státu­ som. . Most még messzebbre eljutsz majd: az élet birodalmán túlra. Én csak az Ékességes üzenetét közvetítem.Mert tudod. hogyan balzsamoznak. mint hatszáz évvel ezelőtt.már vagy féltucatszor láttam. és országunk múltjába.mint Mingyar Dondupnak . egy nap Csakpori apátja magához hívatott. nem tudhatjuk igazán. Az asztrálutazásban tanul­ mányaid során messzire jutottál. és vissza nem tértünk. Az Életkerék egy egész kört fordult. amikor eltávoztam a földről. Huszonnégy órán 213 . Barátom! . Három hónapon át szigorú felügyelet alatt éltem. . Végül három hónap múltán az asztrológusok szerint megfelelő időpont közeledett. Mintha az embernek sok választása lenne egy láma­ kolostorban! Még a campából és a teából is kevesebbet fogyaszt­ hattam. Rideg egyszerűség. az előjelek kedvezőek voltak.

Előttünk egy újabb . keskeny . A ke­ zem sugárzott. és ahogy megyünk.Fogd a bal kezedbe. nyikorogva.figyel­ meztettem magam . parázsló füstölőt tartott. Az egyik apát rövid aranypálcát nyújtott felém. Mikor a folyosó végére értünk. Előrementünk. Mély csend vett körül. Sokat men­ tünk. Készen arra. aki örömmel várta. amíg olyan üres nem lettem. hogy a beavatás utolsó próbatételének alávessen. A száraz levegő köpenyek súrlódásától megtelt elektromossággal. olyanná lettek. mint egy álom szétfoszló emlékei. . Lassan nyílt. hogy visszatérhessen a Mennyei Mezőkre: három aggastyán. Három apát vezetett be. később azonban már nem éreztem fájdalmat. Rémületemre bizsergést és ütéseket éreztem. Az apátok sáfránysárga brokát köpenye halk suhogó han­ got hallatott. Erős hideget éreztem. Nesztelenül lépkedtünk a bőrcsizmában. há­ rom nagyon idős. talán a világ legnagyobb metafizikusai.214 HARMADIK SZEM át böjtöltem. A bal kezében mindegyik vajmécsest. fűszerek és füs­ tölők szaga terjengett. kemény szikla állta utunkat. Láttam. egy titkos templomba jutottunk. és isteneknek gondolták magukat. Állott levegő. kísérőim lobogó fáklyákat vittek. vajmécsesek gyúltak helyet­ tük. a felhal­ mozódott áram első kisülésére majdnem kiugrottam a csizmámból. és azt suttogta: . mint egy dob. melyet régi idők vulkanikus tevékenysége vájt a kemény sziklába. hatalmas. Most apró emberek lépkedtek rajta. mintha új aura venne körül. így tettem. mintha lebegő szellemek lennénk. Néhány méterrel odább egy pillanatra meg­ álltunk. a nyikorgás hangja ide-oda verődött. a halk hangok csak fokozták a sűrű csendet.sötét. A folyosók és az átjárók egykor olvadt lávát szállítottak a kitörő vulkán torká­ ba. a kortól összeaszott apát ment előttem. melyeket korábban bebaran­ goltam már. húzd vé­ gig a falon. A fáklyákat kioltották. hogy az apátok is ragyognak. aranyborítású ajtónak ütköztünk. az én kezemben nem volt semmi. megszünteti a kellemetlenséget. nem evilági hidegséget. Azokon a folyosókon jártunk. különös. De a soron lévő feladatra kell összpontosítani . Akkor a rejtett lépcsőkön és folyosókon a Potala alá vezettek.és íme. mintha egy kongó űrben lennénk.ösvény. A kíséret többi tagjának alakja beleol­ vadt a sötétbe. De közeledtünkre az egész sziklatömb elmozdult. a jobban vastag. itt a Titkos Bölcsesség Temploma.

Nézd meg őket! Istenek vol­ tak réges-régen. akár a csillagok a sötét éjszakai égen. és beléptünk a magas. mintha a föld egész súlyával ránk nehezed­ ne.vele pörögtek az ér­ zékeink is. azon festett.XVII. tekergő ösvény volt. ördögök. A pislákoló fényben úgy tűnt. Egy ösvényre nyílott. olyan óriási volt. jelekkel ellátott kőkoporsót találtunk. mely lefelé ment. nagyon magasan felettünk. Sziklaréteg. Egy falhoz közeledtünk. Nem volt fedelük. Három mez­ telen aranyfigura feküdt előttünk. Úgy éreztem. A vezető apát eltűnt. néha csúszkálva mentünk előre. Magasan. Odamen­ tünk. ötméteres Életkerék. Az aranybur- . Belestem és a lélegzetem is elállt attól. Még egy utolsó kanya­ rulat és mély üreg tárult a szemünk elé. A levegő nehéz és fojtogató volt. Az oldalán furcsa szimbólumok futottak végig és olyan ábrák. ahol az apátok vaj­ mécsesének tompa fényében a sötétség még feketébbnek látszott. nyomban elájulok. a bujaság képviselői. némelyiket félig betemette a drágakő. a világ szívébe hatolunk. mi­ kor egy-egy keményebb szemcsén visszatükröződött a mécsesek gyenge fénye. sziklaüreg. hatalmas aranyfigurá­ kat láttam. és más csillagok ragyogtak az égen. egyre lej­ jebb. Sántikálva. Halványan más alakok is kirajzolódtak. úgy éreztem. A homályból egy Buddha derengett elő. amikor a partjait még tenger mosta. hogy a fény csak a dereká­ ig ért. nagy műgonddal kivésett. Elbűvölten és félelemmel vegyes áhítattal néztem. újra sziklaréteg. Akkor járták az országunkat. Nézd. mert senki emberfia. mintha forogna . aranyrögök. melyeken az embernek keresztül kell mennie az Én megtestesülése előtt. mintha egy láthatatlan kéz gyújtaná meg őket. csak a be­ avatottak látták őket. mint amilyeneket a tóalagút falain láttam. Bent három fekete. A VÉGSŐ BEAVATÁS 215 Vajmécsesek gyúltak. amit láttam. Keskeny. mielőtt a földünkön a hegyek képződtek. egy nő. meredek. Ahogy a vibráló sárga fény erősödött. aranyréteg. és így tovább. széles ajtón. .Fiam! .kiáltott a vezető apát. . mely csillogott az aranytól: telérarany. botladozva. Az üreg belsejében egy fényes fekete ház állt. mintha ébenből készült volna. és azok a próbák. Két férfi. úgy csillogott az arany. Amit sötét árnynak képzeltem. rejtekajtó volt.

majd kialudt. több mint száz méterre a napvilág alatt. A fejük nagy és a tetején kissé kúpos. haldoklóm az ősrégi kriptában. Múlt az idő. szemük egyenes és mélyen ülő. keresztbe­ tett lábbal. mely két koporsó közt állt. Egyik oldalon megláttam egy koporsófedelet: a mennyek térképe volt be­ levésve .de milyen különösnek tűntek a csillagok! Asztrológiai tanulmányaim során elég jól megismertem az éjszakai eget. A megterhelés na­ gyon nagy lesz. Sokan meghalnak. Néhány percig még vörösen parázslott. a magas hegyi hágók felett tündöklő hold fényé­ hez hasonlított. egyet nekem. nehogy felébresszük őket. és mintha va­ lami különös zizegést és ropogást hallottam volna. Az apátok fogtak egy-egy vajmécsest. aztán az is elszállt.216 HARMADIK SZEM kolaton minden vonásuk. Hintáztam. hajlandó vagy rá? . minden jelük pontos hűséggel kirajzoló­ dott. Kész vagy rá. mint amikor kihajtogatják a régi bőrt. A végtagja­ im elzsibbadtak és jéghidegek voltak.olyanok voltak.Rövidesen bea­ vatottá válsz. egyet-egyet a három koporsónak. és sorban el­ vonultak. sokan elbuknak. Az az érzésem támadt. Lefeküdtem. hal­ doklóm. emelkedtem és zuhantam. aki kiállta a próbát. Ott. Az állkapcsuk keskeny.válaszoltam. A csend és a sötétség nyomasztó volt: csak a sír csendje ilyen. Csendesen mozogtunk és halkan beszéltünk.Igen . A nehéz fekete ajtó becsukódott. aki látja a múltat és ismeri a jövőt. Hirtelen megmerevedett a testem. de ez teljesen más volt. Hirtelen rántást éreztem a belsőmben. az égett kanóc szagát éreztem. Egy percre . viaszmerev lett. a szájuk kicsi és vékony. A vajmécsesem sercegett. utasításukra lótuszülésbe helyezkedtem. Egy kőlaphoz vezettek. egyedül maradtam az ősrégi halottak holttestével. a férfiak közül a nagyobb legalább öt méter volt. Meggyújtottak négy füstölőt. vékony. olyan volt. A sírt fokozatosan halványkék fény árasztotta el. és úgy lélegeztem. A legidősebb apát hozzám fordulva így szólt: . de csak az hagyhatja el élve ezt a helyet. A orruk hosszú. ahogyan éveken át tanítottak. ahogy a kőlap tetején me­ ditáltam. egyenes háttal. kifelé fordított tenyérrel ültem. De a méretük! A nőalak fektében három méter hosszú lehe­ tett. Nem halottak . mint akik alszanak.

nem vagyok egyedül többé. és a kötél végén himbálódzok. Gondolkodtam. Hirtelen tudatára ébredtem. mint száraz levél a téli szélben. mint ma. kimon­ datlan gondolattöredékeket hallottam. Valami azonban azt súgta. Asztráltestem hány­ kolódott. Valahonnan a tenger bugását hallottam és a hullámverések alatt a kavics sistergő recsegését. úgy pihent a kőlapon. Nagy civilizációk keletkeztek és az emberek többet tudtak. melyek egyre hangosabbak lettek.XVII. mint te­ tem a halotti tetemek között. lük­ tetett az élettől és sugárzott az életerőtől. hogy valami megzavarja a gondolataimat. végül már úgy tűnt. és vele nem földi nyugalom. és a pálmafákra pillantot­ tam. Egy másik űrből jövő bolygó a . A tudatossággal jött a mozgás. Lassan eloszlott a köd. otthontalannak a mindenségben. Azt érzé­ keltem: végtelen sok évvel ezelőtt történik mindez. Magányosnak éreztem magam. Úgy tűnt. A napok rö­ videbbek és melegebbek voltak. és kíváncsi voltam. Egy közeli ligetből nevetgélő han­ gok hallatszottak. A testem közepéről ezüstkék zsinór lógott. Színes fényeket láttam és ismeretlen árnyalatú villódzásokat. mintha a szél vinne. Beszédfoszlányokat. újra a sárkányban vagyok. a fejemben fog szétrobbanni. A föld köze­ lebb volt a naphoz. és az ellenkező irányban keringett. még csak nem is hallottam a pálmafákról. ami­ kor feltűnt egy vidám napbarnította csoport. Fekete köd ereszkedett rám. és úgy repült. A VÉGSŐ BEAVATÁS 217 azt képzeltem. Hanyatt fekvő testemre néztem. hogy magam is „óriás" vagyok. sosem láttam a tengert. Belső látásomon széttörede­ zett képek villantak át. vajon hogyan magyaráznák a ma­ terialisták eme hatalmas alakok létezését. A messzeségben mintha valaki megkonga­ tott volna egy mély hangú harangot. Lenéztem és láttam. A fejem felett aranytálra emlékeztető fényességet láttam. Lustán a hátamra feküdtem a napsütötte parton. fústgomolyként sod­ ródtam . A helyszín ismerős volt. de akkor hirtelen eszembe ötlött. A vizsgálódás lekötött. Óriások! Mindannyi­ an. hogy valóban a hús-vér testem felett lebegek. Éreztem a sós levegőt és a tengeri moszat szagát. elhagyatottnak. A hang gyorsan közeledett. Lassan azonban láthatóvá váltak a fi­ nom különbségek köztem és a hatalmas alakok teste között. A mai emberiség kicsinyes önelégültségére gondoltam. hangok. A tudato­ mon tűzpiros fájdalom hasított keresztül.

a folyosókra! Elgyengültem az éhségtől. Tibet. amelyek az eltérő gravitációs erők hatá­ sára a föld felé tornyosultak. hideg levegőre. hogy fázom . fel a hideg. világméretű árvizek árasztot­ ták el. mások kiemelkedtek. megszűnt tengerparti üdülőhely lenni. . visszatért hozzánk. mikor lefeküdtem. amit láttam és átéltem. Ki ebből a felejthetetlen kamrából. Később tuda­ tosodott bennem. és négyezer méter magasan a tenger fölé emelkedett.218 HARMADIK SZEM földnek ütközött és hatalmas ütést mért rá. Három napja fekszel itt.fázom. A három öreg apát. Vajmécsesek. Távolabb. Láttad. Támolyogtam a gyen­ geségtől és az éhségtől. Jövünk. furcsa. Meghal­ tál. mert egy kripta fagyos sö­ tétségében fekszem egy kőlapon. ahogy megjövendölték. Valamivel később a látomás elhalványodott és elsötétedett. hatalmas hegyek keletkeztek körülötte.Jól csináltad. A meleg és kellemes ország. Fo­ kozatosan elhagyott az asztrál. furcsábbak voltak és ma is fur­ csábbak. árvizek. Földrengések rázták meg a világot. és aznap éjjel. hogy nyomtatásban megjelenjenek. És éltél. Ettem-ittam. . hogy hamarosan el kell hagynom Tibetet. mint amilyennek képzeltem őket.Percek múltak és halvány fény közeledett. Szelek támadtak. felkorbácsolták a vizeket. tudtam.Igen. Kilendítette a pályájá­ ról és a föld ellenkező irányba kezdett forogni. Füstölgő lávát okádva magukból. egyes földrészek a ten­ gerek alá süllyedtek. és hatalmába kerített mindaz. és asztrális beavatásom egyes részletei túl szentek és túl személyesek ahhoz. fiam. idegen országokba kell mennem.és a fizikai tudatom. ahol a letűnt világ vegetációja és faunája tovább élt. Elmerevedtem. Alig tudtam lábra állni. Agyamban a gondolat puhatolódzó ujjai: . Elmondhatom. . a fel­ földeken hasadékok repesztették szét a felszínt. De ez meghaladja egy könyv ter­ jedelmét.

lehet. visszatérek a Mennyei Mezőkre. felpattant a lovára és elvágtatott. de úgy érzem. . Lobszang. Hozzuk ki a legtöbbet a mai és a még hátralévő néhány napból.és barátom­ nak . Kinyitottam a csomagot. Köpenye bugyrából elővette az üdvözlet selyemsáljába tekert hosszú.Reggel az Ékességeshez kell mennem az Ékszer Parkba.Az ember általában nem találgatja. be a főkapun. ahogyan mondtam neked. Háromszor földre borult előttem. Mingyar Dondup láma velem jött. Reggel végiglépkedtem az Ékszer Parkhoz vezető ismerős úton. szintén hamarosan útnak indulok. ismerős csomagot. rövidesen Kínába utazol. a Potala-beli esemé­ nyek önbizalmat adtak. hogy előbb átadtam volna mesteremnek .Mingyar Dondup lámának. Most már sokkal magabiztosabb voltam. le a hegyről. mit akarhat az Egyetlen és Páratlan Védelmező. ahogy hirte­ len megállította. Mindketten arra gondoltunk. hogy utoljára 219 . .Üzenetet hoztam az Ékességestől. Egy lovas jött vágtatva. hátrált.Néhány nappal később a Boldogság folyója partján üldögéltem mesteremmel. Lobszang Rámpa láma ré­ szére. és én. át az úton. és olvasni kezd­ tem anélkül. Tétován felénk nézett és felismerte Mingyar Dondup lámát. Ne­ ked is jönnöd kell. úgy adta át nekem. . Porzott a ló lába.

egy szót sem váltottunk.„egy életre tönkre tesznek" ezek a csövek. Hazafelé menet. Mint egyszer említettem. Az érzéseim valószínűleg nagyon erősen tükröződtek az arcomon is. hama­ rabb. amit ők csinálnak. de senki számára se könnyű. Hamarosan eltávozik ebből az életből. olyan lesz. A te ösvényed Lobszang.gondoltam . egye­ nes. mint egy levetett köpeny. melyek olyan erősen szorították a lá­ bam.mint tu­ dod . mert amikor egyedül találtam a dalai lámát. azon töprengtem. az az ösvény. az ország mindent magad mögött kell hagynod. melyet viselője nem használ többé. Lobszang! Elküldök egy hír­ nököt. csak azt hiszik. az új utak időszaka mindig nehéz és nyomorúságos. Az idegenek útjai különösek és érthetetlenek. ha maradok vagy ha el­ megyek. Ez a te ösvényed. hogy nem mertem behajlítani. s úgy meghúzták. csak azt.megpróbáltatást. Bizto­ san . mi a helyes. ami kellemetlen. a nyakam köré pedig egy vastag szalagot kötöttek. Az egész fölé egy rövid ruhadarab került. hogy öt nap múlva Kínába utazz. öt hét. Az ösvény előtted . Elintéztem neked.220 HARMADIK SZEM tesszük meg együtt ezt az utat. Nem azért. mint ahogy visszatérek Tibetbe. Ó. így szólt hozzám: . a Felettes Én tudományát érintetlenül hagyják. amelyet az­ előtt választottál. mikor országunkat megszállják. Most már értettem. Mégis a legnagyobb tudományt. A szülőket? Mingyar Dondup láma többet jelentett nekem. miért nem tudnak a nyugatiak lótuszülésben ülni: túl feszes a ruhájuk. A család. mintha meg akarnának fojtani.Az elválás. lyukak és foltok tarkítot- . . hogy erre az életre születtél volna. hogy a többiek láthassák.Meg kell látogatnod a szüléidet. hogyan festek benne. Öt nap! Sűrű napok. ahogy vezetőmmel felfelé kaptattunk a hegyen. az az öltöny! Szoros csövek. Öt nap! Öt nap! Azt gondoltam. hogy próbáljam fel. amíg a Templomba nem értünk. bármelyiket is válasszam. félreértést. és hitetlenséget tartalmaz . Órákat töltöttem meditációval a Pavilonban. A Potala Múzeumból hoztak nekem egy rend új nyugati öltönyt. Csak arannyal borított szob­ rát láthatom majd az Inkarnációk Termében. kínszenvedést. Sokaknak fájdalmat okozna. amit a Tudományok Termeiben megvizsgál­ hatnak. a barátok. mint apám és anyám. hanem. Az­ tán egy fehér leplet raktak rám.mindent. mintha azt hordanám majd Kínában (a szerzetesruhám ott sokkal megfele­ lőbb).

kerek szélű fekete tálat nyomtak a fejembe. ilyen öltözetben senkitől sem lehet elvárni. Apám és anyám vártak. Ekkor azonban láma és apát vol­ tam már. Aztán vissza­ gyalogoltam a lámakolostorba. Mindketten tudtuk. most aztán úgy vagyok öltözve. Vastag és nehéz „kesztyűt" húz­ tak a lábamra. mint a ráérős nyugati úriemberek. Ahogy elértük a magas há­ gót. hogy dolgozzon! A harmadik nap korábbi otthonomba látogattam. és azt mondták. TIBET! 221 ták. Úgy érez­ tem.úgy mondták . De a legrosszabb még hátra volt. Lassan. Nehéz szívvel váltunk el. A Potala tetejéről magányos sárkány szállt az ég felé.akik időnként négykézláb mentek végig a Lingkhor úton . akik a köpenyben tárolunk mindent. de ők a kezükön hordták: volt an­ nyi eszük. búcsút vettem tőle. Egy megfordított. találkozni akartak velem. Nem véletlen. hogy sok a szabad idejük. ahogyan legelőször. Este bementem apám dolgozószobájába és beírtam a nevem.a nyugatiak különböző dolgokat tartanak. idegen helyekre utazom és újra kell tanulnom mindent. nem úgy mint mi. megfordultunk. illetve a rangom a Családi Könyvbe. aztán egy fém végű. fekete zsineggel szorosra fűz­ ték.XVIII. és nem tudok Kínába utazni. Becses vendégként fogadtak. kelletlen vágtam neki az útnak. megnyomorítja a lábam. Megint csak otthontalan lettem. * . már csak halva látha­ tom viszont. hogy egy utolsó. (A koldusok . hogy a lábukon jó tibeti bőrcsizma legyen). amelyekben . ISTEN VELED. Egyedül men­ tem. gondoltam. mely olyan hosszú időre otthonom­ má lett. Utolsó este újra meg­ látogattam a dalai lámát. hosszú pillantást vessünk Lhásza szent városára. ő pedig megáldott. A hátralévő két nap nagyon gyorsan telt.használtak efféléket. Másnap reggel pirkadatkor indultunk. gyalog.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful