A SZERZŐ ELŐSZAVA Tibeti vagyok. Azokat is.tanulmányozás céljából. így teszek én is. 9 . Lobszang Rámpa íródott a Fa-Juh évében. és barátaimat. én vagyok az egyik. de sosem tanultam rendszeresen angolul. ki vagyok valójában. írni „próbálgató módszerrel" tanultam. így tapasztalatból tudom. Kevés tibeti jutott el ebbe az idegen nyugati világba. néhány állításom hihetetlen. Szeretett hazámat . Tibet a te országod. K. akik kommunista országokban élnek. mit tesz az emberrel a kínzás. Voltam kommunisták és japánok kezeiben. Sokat tettem a kommunizmus el­ len. a vi­ lág más tájain nem ismerik. ahol igyekeztem elles­ ni a nyelvet azoktól az angol és amerikai nőbetegektől.ahogyan azt korábban megjövendölték kommunista hordák szállták meg. hogy tényleg van ilyen hal. Később kiderült.írta valaki egy távoli országról. „Angol iskolám" egy japán fogolytábor volt. és hamis szín­ ben tüntetnek fel. melyet régóta félreértenek. Könyvem szerkezete és nyelve sok kíván­ nivalót hagy maga után. megkövesedett" halat. akik szintén hadifoglyok voltak. „Az emberek teknőcön lovagolnak a tengerben" . akik láttak „élő. Ezért a könyvben megváltoztat­ tam a magam és barátaim nevét. Végül bebizonyosodott. ha kiderülne. és egy példányát hűtött repülőgépen az Egyesült Államokba szállították . Mondják. hanem egy békeszerető országról. Ez a könyv azonban nem a kínzásokról szól. Nekik sem hittek. igazat írtak és pontosan. Kinevették. bántódás érné.

Nakkimnak . Kham-ból. Az a komoly feladat várt rám.bömm. Mit szól majd nemes apád? . s akárcsak más társát. Majdnem két méter magas volt.Első fejezet A GYEREKKOR . az egyik kelet-tibeti tartományból származott. A Potala arany háztetői és kupolái ragyogtak a szikrázó napsü­ tésben. Öreg Cu kíméletlen és félelmetes mesternek bizonyult. hogy szabadon legelésszen. bömm -. vízimadarak jártak arra. pásztorok nógatták a lassú mozgású jakokat. de a hatalmas válltömés még nagyobbnak mutatta. Közelebb a Kígyó Templom tavának kék vize fodrozódott. . a szerzetes-ze­ nészek gyakoroltak a tömegtől távol a mezőn. Egész életében szigorú és kemény ember volt. Meg akart szabadulni lovasától. s most. gyakran elvesztette a türelmét.így hívták . mint egy négyéves fiúcska nevelője és lovaglómestere. éppen kifelé hajtották őket Lhászából.más járt az eszében. őt is testalkata és ereje miatt választották ki. hemperegjen és a levegőben rugdalóddzon. De nem volt időm az ilyen köznapi és banális dolgokra. majd köpött egyet a porba. Messzebb. a köves út mentén kiabálás és kiáltozás hallatszott. hogy megüljem az igencsak ódzkodó pónilovat.Ezzel az öreg Cu na­ gyot húzott a póni hátsó fertályára és a szerencsétlen lovasra. hozzá illő széles termettel.Ajjaj! Négyéves és nem tud megmaradni a lovon! Sosem lesz belőled férfi. A közelben réztrombiták megrázóan mély hangja zúgott. Kelet-Tibetnek van 11 .

A britek 1904-ben megszálltak bennünket.Tibet első tíz családja közé tartozott. 1909-ben . Gyakran hirtelen haragra gerjedt. és a dalai láma Mongóliá­ ba menekült.miután Pekingben is járt . 1910-ben a kínaiak. hogy nagyobb­ nak. vaskos és majdnem száznyolcvan centiméter magas. ezúttal Indiába. így állan­ dóan lóháton járt. (Később részletesebben írok majd a kormányzati formáról. 1912-ben a dalai láma újra hazatért Lhászába. ahol a férfiak általában magasak és erősek. szürke szemével kivételesnek számított. Távollétének egész ideje alatt. ha lerom­ bolják az épületeinket és legyilkolják az embereket. a legnehezebb napokban apámra és a kabinet töb- .) Apa termetes férfi volt. Apám a tibeti kormány egyik vezető embere volt. Sokan a két métert is meghaladták. így szüleimnek jelentős befolyása volt országunk ügyeire. A dalai láma ismét visszavonult. nem tudott sokat gyalogolni. Erejével volt mit dicsekedni. Apát nem sokat láttuk. Cu rendőrszerzetes volt. Családja úgyszintén az anyámé is . hogy vadabbnak látsszanak. belőlük lettek a láma­ kolostorok rendőrszerzetesei. befeketítették az arcukat. a kínai forradalom idején a kínai csapatokat kivonták Lhászából. most meg egy hercegecske szárazdaj­ kája! Nagyon megrokkant. köz­ tük apámra hagyta. és alig akadtak. előzőleg azonban szörnyű bűntetteket követtek el népünkkel szemben. A britek 1904-ben Younghusband ezredes veze­ tésével megszállták Tibetet és rengeteg kárt okoztak. Hosszú botjukat habozás nélkül használatba vették.a dalai láma visszatért Lhászába. A legtöbb tibetinek fekete haja és sötétbarna szeme van. Kitömték a vállukat. Fiatalkorában fel tudott emelni egy pónit a földről. Távollétében a kormányzást a kabinet tagjaira. megostromolták a várost. Nyilván azt hitték. a barátságot úgy lehet legkönnyebben fenntartani. Cu egyike volt a védőknek: a harcok során szétlőtték a bal csípőjét. ha egy szerencsétlen gonosztevőre akadtak.12 HARMADIK SZEM egy része. akik hozzá ha­ sonlóan megbirkóztak Kham tartomány embereivel és győztesen kerültek ki a küzdelemből. Ó'ket összeszedték. melynek nem értettük az okát. akiket felbátorított a brit invázió sikere. Akkoriban nehéz idők jártak Tibetre. Apa gesztenyebarna hajával. 1911-ben.

ahol nincs kocsiforgalom. A lovasmesterség nagyon fontos egy olyan országban.„megneveljen vagy betörjön". hogy a nyugat Tibet gazdagsága után sóvárog. Időnként a mesterlovasok alakzatot alkotva száguldanak át a síkságokon. Nakkim. Anya gyakran mondogatta. hogy bizonytalan lovasát ledobja. hosszú farkú jószág volt. egy óriásit szaltóztam. Úgy tűnt. hogy meditálhassunk és legyőzzük a test korláta­ it. a bé­ kességnek vége. Most. és minden utat gyalo­ gosan vagy lóháton kell megtenni. Ahogy tehetetlenül csúsztam előre a nyakán át a fején. A GYEREKKOR 13 bi tagjára hárult Tibet kormányzásának teljes felelőssége. és Cu szűkkeblűén osztogatott kegyeire bíztak.I. A tibetiek sosem lovagolnak ügetésben. hogy nyeregből nyeregre ugranak. hogy rosszul lovagolok. Állni tudnak a vágtató ló keskeny fanyergén. Általá­ ban a poroszkálás is megteszi. Lingkhor egyik felkapott negyedé­ ben. Cu személyes sértésnek vette. bebizonyosodott. a Hegycsúcs árnyékában. Döbbenetesen sokféle módot ismert arra. lovat cserélnek úgy. hogy . Ránk. Tibetben teokrácia uralkodott. mozgó célra lőnek előbb puskával. majd nyíllal és nyílvesszővel. Egyik kedvenc trükkje az volt. Én meg négyéves koromban alig tud­ tam megmaradni a lovon! A pónim. és azt is. hogy a bölcseknek igazuk volt. hogy apa kedve-kedélye sosem lett már olyan. hogy amint az idegenek beteszik a lábukat. gyerekekre végképp nem maradt ideje. a vágtát pedig csak az edzésen gya­ korolják. úgy. A tibeti nemesemberek nap mint nap. és apai szeretetet sosem kaptunk tőle. csak arra. annak a körútnak a mentén. mint annak előtte. Akkor odaállt mellém és önelégülten nézett rám. mely . a pónik kicsik és a lovasok nevetségesen néznek ki egy ügető pónilovon. Tibet­ ben a felsőbb osztály fiúgyermekeit már akkor lovagolni tanítják. várat­ lan mozdulattal felemelte a fejét. aztán hirtelen megtorpant és lehajtotta a fejét. okos. órákon keresztül gyakorolják a lovaglást. Bölcseink régóta tudták. keskeny pofával. hogy szaladt egy keveset. amikor még alig tudnak járni.apa szavaival . hogy mielőtt földet értem volna. én különö­ sen dühítem. hogy a kommunisták megérkeztek Tibetbe. bozontos sörényű. Nem vágytunk a külvilági „hala­ dásra". Otthonom Lhászában volt.

Ó alkalmazta . és így a körmenetek alkalmával nem nézhettünk el a dalai láma feje felett. az idő­ től megfeketedett. Lingkhort főként zarándokok használják. Az állatok a földszinten éltek. ide. mint páriákra. mert nálunk a földszintről lépcsősor vezetett az emeletre. Mindenkit látott. a miénk is kétszintes volt az utcai ol­ dalon. hogy az éjszaka sötét­ jét átvészeljék. mert a ház nem nézett a körútra. kik vagyunk -. vagy valahogy így. Senkinek sem szabad lenézni a dalai lámára. és az elítéltek az utcákon kóborolva élelmet kol­ dultak. 1910-ben. . leg­ többünket elítélhetnének. Négyszög alakja volt. hosszú időre építették. sok házon a lapos tetőre könnyen szétszerelhető faszerkezetet emelnek tizenegy hónapra. a parasztok­ nál fogazott pózna. a kínai megszállás alatt. a legtöbb tibeti házban létra volt.a sze­ mélyzetet. így belátással bántunk azokkal. így nem épít­ het magasabb épületet. mi pedig fent. a külsőt. Mikor nap­ nyugtakor megszólaltak a trombiták a kolostorokban. Apa négy emeletesként építtette újjá. akik sze­ rencsétlenül jártak. mely a középső udvarra vezetett. amelyet csak úgy lehetett használni. A nehéz bejárati kapu. A póznák ugyanis nagyon csúszósak voltak a rájuk kenődött jakvajtól. Kemény fagerendáit a kínai megszállók nem tudták betörni. és nagy belső udvara. Valamennyi főnemes gondoskodott környéke sze­ gényeiről. a házunkat részben szétlőtték és az épület belső fala romba dőlt.ha felfednék. Tudtuk. ellenőrizte a háztartás gazdaságosságát. A mi házunkat kőből. könnyen lezuhant a földre. és aki megfeledkezett erről. Éppen e fölött a bejárat fölött volt az intéző irodája. mert Tibetben ke­ vés börtön volt. hogy az ember a sípcsontja épségét kockáztatta. Gyakran megláncolt elítéltek jöttek. Születésem idején. vagy eltávozott. . Szerencsések voltunk. Minthogy a korlátozás tulajdonképpen csak évente egy körmenetre vonatkozik. Három ilyen útgyűra van. az abla­ kához járultak a Ihászai koldusok eleségért. Tibetben az elítélteket nem vetik meg és nem úgy tekintenek rájuk. aki bejött a házba. helyettük tehát a falat döntötték le. mint valamennyi ház Lhászában. Erre nem lehetett panasz.14 HARMADIK SZEM körbeveszi az egész várost.és bocsátotta el .

hogy feldarabolják és a szokások szerint a dögevő madarakkal megetessék. A szentelt­ víztartóknak mindig ragyogni kellett. hogy a háztar­ tást megfelelően és a törvények szerint vezetik-e. A faragott oltár előtt állandóan égtek a jakvaj mécsesek. A hét. arra az esetre. afféle házi „papok" voltak. hogy az istenek jó­ váhagyják tetteinket. alkalmatlan a kemény nevelésre. jobbra meg egy tanterem. helyükre mások jöttek. hogy minél magasabb rangú egy fiú. Most én lettem az örökös. Amikor meghalt. akik naponta imádkoztak.LA GYEREKKOR 15 Az intézőtől jobbra lévő szobákban két szerzetes lakott. Paldzsör. nálunk ízle­ tes az étel. ott tanultak a szolgák gyerekei is. Az intézőtől balra a jogász lakott. Hétéves kora előtt eltávozott. de a mi helyzetünk megkívánta. a nővérem. Jaszodhara és én az épület új szárnyában laktunk. hogy fia hozzászokjon a kemény fegyelemhez. és mint egyházi herceg gondoskodott arról. hogy jobban tudjanak imádkozni. gyerekek: a bátyám. Mi. A fontosabb események előtt tanácsot kértek tőlük és meg­ kérték őket. ezért taníttatásom komolyabbra for­ dult. A szer­ zeteseket jól táplálták. amit a család. szenteltvízzel telt tálat naponta többször kitisztították és újratöltötték. én négy. ha az istenek betérnének hozzánk és megszomjazván. apának pedig példát kellett mutatnia a tör­ vények betartásában. melynek mindkettőnket alávetettek. inni kívánnának. Nálunk az a szokás. Házunk minden szárnyában volt egy kis templom. A kevésbé előkelő nemeseknél csak egy szerzetes élt. ez a négyszögnek az úttól messze eső oldalán épült. Tőlünk balra egy kis szentély volt. ugyanazt ették. Apa valóban szigorú ember volt. Gyenge fiúcska volt. annál . és neveltetése mások szá­ mára is példaként szolgáljon. ő ellenőrizte. Ott feküdt üres porhüvelye. és a halál emberei elvitték. hogy nálunk kettő le­ gyen. amikor érte jöttek. és vissza­ tért a Sok Templom Földjére. Még ma is emlékszem. Az órák hosszúak és változatosak voltak. Négyéves voltam és igen gyenge lovas. Háromévente visszatértek a lámakolostorba. imádkozzanak az istenek kegyéért. A tibetiek na­ gyon törvénytisztelőek. Jaszo hatéves volt. Paldzsör nem sokáig lakozott a testében. és elmondhassák az isteneknek.

minden gazdagság és kényelem megadatik. hogy lelepleztek volna.vagy ifjúkorban legyünk hát vele könyörtelenek. a huszonnégy órából tizennyolcat ébren töltöttünk. hogy távol.Szóval. és a lova­ sok hozzásiettek. Elég kemény életünk volt. de akik élve marad­ tak. A nemesemberek között voltak már ugyan néhányan. Néuk. szeressük tehát és figyeljünk rá. a felszerelésük teljesen rendben legyen. apa ott tartotta húsz lovát. odalovagoltak hozzá. A lovászok még látni sem bírták. Amikor apa kilovagolt. és te­ kintettel legyen másokra. nagyon közel a fő­ kapuhoz. Egyenruhát hordtak.16 HARMADIK SZEM zordabb nevelést kap. a pónikat és az igavonó állatokat. Azt kiabálta. A nyüzsgésben és a beszélgetésben nem vettek észre. akik azt gondolták. Ebben a rendszerben a gyengék elpusztultak. és ahogy apám megjelent. és most nem tudta elviselni. mert fontoskodott és beavat­ kozott a munkájukba. ha kihajo­ lok a raktárablakon. Mármint öten. ha felnő. hogy gúnyolódhattam vele: . hogy a gyerekek életén könnyíteni kellene. és miközben az egyik kísérő a felszerelését babrálta. Valamilyen oknál fogva ez a hat lovas mindig a falnál várt. mindettől elvonultan éljen. mert a démonok esetleg megjelennek és elragadják az em- . én a zűrzavarban visszahúztam a kötelet és elinaltam anélkül. Rájöttem. A hatodikat valami hátrafelé húz­ ta. A tibetiek szerint nem bölcs dolog világosban el­ aludni. Összehurkoltam a kö­ tél két végét és belülről egy kampóra akasztottam. csakhogy apám nem tartozott közéjük. és Cu mindig körülöttük nyüzsgött. később is majdnem mindent túléltek. Egy nap nem volt dol­ gom. Az öve elszakadt. hogy biztos ami biztos. Megjelent apám. hogy megtapasztalja a nehézségeket. Később nagy örömömre szolgált. Az istállók mellett lakott. óvato­ san áthúztam egy kötelet kemény bőrszíján. ö a következő­ képp gondolkodott: a szegény gyereknek felnőttkorában nincs re­ ménye a kényelemre. te sem tudsz megma­ radni a lovon. gyermek. A magasabb osztályokhoz tartozó fiúnak. le a lóról. elérem egyikőjüket. Cu a földszinten lakott az egyik szobában. Évekig mint rendőrszerzetes sokféle emberrel találko­ zott. hogy démonok markában van. hat fegyveres kísér­ te. amíg fiatal. Ez volt az ország hivatalos álláspontja is.

A tanterem elég nagy volt.vagy velünk egyenrangúakkal beszéltünk. . ha magasabb . a tiszteletre méltó Cic-cic sosem jött. Előkelő emberek lovát ez utóbbi nyelven kellett megszólítani! Zsarnoki természetű macskánkat például. hogy a határmezs­ gyén át megleljék a helyes utat a másvilágba. A csecsemőket is felébresztik álmukból. Régebben ebédlőnek használták és a hozzánk látogató szerzetesek étkeztek benne. hogyan szólítja. összesen körülbelül hatvanan voltunk. a tiszteleti (honorifikus). ezért szerzetest hívnak hozzájuk. a tiszteletit. A GYEREKKOR 17 bért.Tisz­ teletreméltó Cic-cic. ha a szolgákkal vagy a nálunk alacsonyabb rangúakkal. aki valamilyen titokza­ tos ügyben az udvaron kódorgott. Az iskolában nyelveket is tanultunk: tibetit és kínait. hogy amíg csak lehet. de mikor az új épüle­ tek elkészültek. Senki sem kivétel. még a haldoklókra is vigyáz­ nak. így hívta az egyik szolga: . az asztal vagy egy hosszú pad előtt. mely úgy negyvenöt centiméter . a földön ültünk keresztbe tett lábbal. méltóztatnál idejönni és meginni ezt a hozzád méltatlan tejet? Mindegy volt. Mi. amíg be nem végezte a dolgát. nehogy a démon megszállja őket. az arisztokraták nyelvét pe­ dig. A betegeket szintén ébren tartják.és a köznyelv­ ből. tudatuknál legyenek.I. a helyiségből tanterem lett. gyerekek. A köznyelvet akkor használtuk. A tibeti két külön nyelvből áll.

harminc-negyven centiméter hosszú palatáblára írtunk. Indiából hozták. a kész nyomtatólapot pedig fadúcnak. Ha a fametszés* következett. hogy a készlet egy hétre elegendő legyen? Jaszo nővéremnek gondolkodnia se kellett. Mi. és minden csésze öt­ nyolcad pint. Nagyon szerettem. Tibetben metszett falapokról nyomtatnak. mikor fi­ gyel bennünket.18 HARMADIK SZEM magas lehetett. lilás árnyalatot kedvelte. ezt éles késsel könnyen lehetett vágni. mekkora tartály szükséges. hogy megértésre és méltányosságra tanítsa őket. A számtan miatt sokat bosszankodtam. Jaszo nővérem a lágyabb. újra elismételtette őket. azt hiszem. és elég ügyesen csináltam. zsírkőszerű anyaggal dolgoztunk helyette. mert a tibeti túl kemény és göcsörtös.A Törvény keményen bánik a gazdagokkal. De akárhogy is volt. kék és zöld. Puha. Háttal voltunk a tanárnak.A jót jóval viszonozd! . sárga. majd mielőtt eljöt­ tünk az iskolából.Szelíd emberrel ne harcolj! . végre magamra találtam. (A szaklektor megjegyzése. hogy gyerekekre pazarolják. örültünk nekik.Segíts szomszédaidnak! . Tibet­ ben a papírt házilag készítik. ezért a fametszést nagy dolognak tartják. Helyette nagy. sosem láttuk. pi­ ros. Időnként romlott jaksajtot használtunk! Tanárunk egy dologról sosem felejtkezett el.Olvasd és értsd meg a Szent Iratokat! . így túl drága ahhoz. Ettől állandóan szorgalmasan dolgoztunk. Én a pirosas krétákat kerestem. * A fametszést vésésnek szokták nevezni. felmondatta velünk a Törvényeket. vékony. Ha 753 szerzetes közül mindegyik 52 csésze campát iszik naponta. A következőképpen szóltak: . gyere­ kek. a fát sem pazarolhattuk. a puha mészkőben lévő fémes érctől kapták színüket. mivel ugyancsak drága volt.) . hogy az ilyen példákat megoldja. Én azonban ehhez nem voltam elég okos. a „ceruzánk" pedig kemény kréta volt. amelyet a tengerszint felett 3600-3700 méternyire emelkedő Culahegyen gyűjtöttünk. A Culán sokféle kréta volt. Amint beléptünk a tanterembe.

Ne légy adósa senkinek! Hogy mindig szem előtt legyenek. majd a gólyalábon állva megverekedtünk egymással: aki leesett. Nagyon szerettünk gólyalábon járni. Legtöbben a galoppozó póni nyergén állva is eltalálták. amitől a célpont föl-le ugrált. a rúd se­ gítségével ugrottunk egyet.) Az íjászat jó mulatságnak számított. nem szaladhattunk le a legkö­ zelebbi boltba. és egy hosszú kötelet rángattak. hogy a többiek olyan sokat lovagoltak. Azt mondogattam. Ke­ zünkben egy több mint négy és fél méteres rúddal nekifutottunk.I. pont a megfelelő erezettel. hogy jó fát adjon. A lányok és a fiatalasszonyok tollaslabdáztak. rendszerint az intézőt. aki használtam a lábamat. (Nyáron délben például 29 fok meleg van. Minden rábeszélőerőnkre szükség volt. . így jutottam át a folyókon. szélsőséges hőmérsékleti viszonyok közt is életben maradjunk. és megelégedéssel szemléltem. A GYEREKKOR 19 . a Törvényeket táblákra vés­ ték. Óriásnak öltöztünk. megvártuk hát a megfelelő al­ kalmat. tényleg ment az ugrás. ami nem göbös. meg kellett győzni a bolt tulajdonosát. én sosem tudtam ilyen soká a nyeregben marad­ ni. bár a játék is keményen folyt. Az élet azonban nemcsak tanulásból állt.láb­ tartónak. a táblákat pedig körbe. hogy a tibeti. és nem volt mindig komor. nem kellett a lóval bajlódni. Télen sokszor még ennél is nagyobb a hideg. de éjszakára mínusz 4-5 fokra lehűl a levegő. nem tudtuk kiszámítani. Mint buddhisták. Ez volt a . A gólyaláb otthon készült. sorra a vízbe pottyantak. hogy megedződjünk. hogy vegyünk egy párat. és az izmokat is erősítette. A jó fa ritka volt és becses. akik megpróbáltak utánam ugrani. mikor a társaim. de nekem. azokba tollakat szúrtak. a falakra rögzítették. és olyat. ha már elértük a kellő sebességünket és lendületet.A Törvény jóságos a szegényekkel. és azt a célt szolgálta. hogy nem volt erő a lábukban. aztán. hogy érzékeltesse velük a könyörületességet. az lett a vesztes. Aztán ék alakú fadarabokat kellett szereznünk . Egy kis fadarab felső peremére lyukakat fúrtak. A távolugrás más dolog volt. Az íjat indiai tiszafából. az íjpuskát tibeti fából készítettük. A szolgák elrejtőztek. sosem lőttünk élő célpontra. hogy a legjobb pillanatban kérhessük. merre.

20

HARMADIK SZEM

„labda", amelyet lábbal tartottak a levegőben. A lányok olyan ma­ gasra emelték a szoknyájukat, hogy rúgni tudjanak. Csak a lábukat használhatták, ha kézzel a labdához értek, kiestek a játékból. A jobbaknak sokszor tíz percig is sikerült újra és újra felrúgni a faszerkentyűt, mielőtt elvétették volna. A legnagyobb érdeklődés Tibetben, de legalábbis Ü-ben, - ab­ ban a tartományban, ahol Lhásza is feküdt -, a sárkányeregetést övezte - nemzeti sportnak is nevezhetnénk. Csak időnként, bizo­ nyos évszakokban engedhettük meg magunknak ezt a mulatságot. Régebben úgy vélték, ha sárkányokat reptetnek a hegyekben, pata­ kokban ömlik az eső, mert az Esőistenek megharagszanak, ezért csak ősszel, a száraz évszakban lehetett sárkányt eregetni. Az év egyes időszakaiban a férfiak nem kiáltoznak a hegyekben, mert az India felől érkező, párával túltelített felhők a hangvisszaverődéstől túl gyorsan szabadulnak meg a terhüktől, s nem ott, ahol kellene. Szóval, az ősz első napján a Potala tetejéről föleresztettek egy nagy sárkányt. Perceken belül különböző méretű és formájú sárká­ nyok lepték el Lhásza egét, amelyek ugrándoztak-tekergőztek az erős szélben. Lárma verte fel a várost. Imádtam a sárkányröptetést, és adtam arra, hogy az én sárká­ nyom az elsők között emelkedjen az égbe. A sárkányt mindenki maga készítette bambuszból. Legtöbbször finom selyem fedte. Könnyen lehetett jó anyagot szerezni hozzá, hiszen a ház számára becsületbeli kötelesség volt, hogy a sárkány kiváló legyen. A do­ bozformát vad sárkányfejjel díszítettük, szárnyat és farkat illesz­ tettünk rá. Viaskodtunk egymással, megpróbáltuk lehozni ellenfeleink sár­ kányát. Abban a reményben, hogy sikerül elvágni a köteleiket és elfogni lehulló sárkányaikat, a magunk zsinegére törött üvegszi­ lánkokat ragasztottunk, és egy részét bekentük enyvvel. Időnként éjjel kilopództunk, hogy felengedjünk egy sárkányt, a testbe és a fejbe kicsi jakvaj mécsest tettünk. A szem vörösen vilá­ gított, a törzs különböző színekben játszott a mélysötét éjszakai égen. Különösképp akkor élveztük ezt a szórakozást, mikor a nagy jakkaravánokat vártuk Lhodzong-ból. Gyermeki naivitással azt hittük, hogy a távoli helyek tudatlan népe mit sem tud az ilyen „modern" találmányokról, s elhatároztuk, félholtra ijesztjük őket.

I. A GYEREKKOR

21

Egyik módszerünk az volt, hogy három különféle kagylót tettünk a sárkányba, s ezek a széltől különös sivító hangot hallat­ tak, amelyek az éjszakában rikoltó, tűzokádó sárkányokhoz hason­ lítottak. Azt reméltük, ez üdvös hatással lesz ajakhajcsárokra, akik a magasban ugrándozó sárkány láttán rémülten fekszenek tábori ágyneműjükben. Erre a gondolatra kellemes borzongás futott vé­ gig a hátunkon. Még nem is sejtettem, hogy később, sárkányrepülő koromban, milyen nagy hasznát veszem majd e gyerekkori sárkányeregetésnek. Akkoriban egyszerűen játék volt csak, bár izgalmas és időn­ ként elég veszélyes játék: óriási, elálló szárnyú sárkányt építet­ tünk, megvolt két és fél négyzetméter is. Egy szakadék mellett, ahol különösen erős volt a légáramlás, a földre fektettük, kötelét a derekunk köré hurkoltuk, aztán amilyen gyorsan csak tudtunk, vágtázni kezdtünk a pónival. A sárkány hirtelen felemelkedett, majd felszállt, egyre magasabbra az égen, amíg csak bekerült a fel­ szálló légáramba, akkor rántott egyet, és felemelkedtünk a lóról: körülbelül három méter magasan repültünk, majd lassan himbálódzva ereszkedtünk le a földre. Néhány szerencsétlen flótás majd­ nem kettészakadt, ha elfelejtette kivenni lábát a kengyelből, de én, aki rossz lovas voltam, mindig időben leestem a lóról, és a felszál­ lás nagyon jó érzéssel töltött el. Bolondultam a kalandért, és rájöt­ tem, hogy ha az emelkedés pillanatában gyorsan meghúzom a zsi­ neget, magasabbra szállok, egypár ügyes rántással pedig másod­ percekkel meghosszabbíthatom a repülés idejét. Egy alkalommal nagyon lelkesen ráncigáltam a zsinórt, a szél is segített, és egy parasztház lapos tetején landoltam, ahol a téli tü­ zelőt tárolták. A tibeti parasztok lapos tetejű házakban laknak, a tetőn van egy kis párkány. Ebben tartják a száradó jakürüléket, amit azután tüze­ lőnek használnak. A ház, amelyre pottyantam, nem kőből épült, mint a legtöbb ház Tibetben, hanem vályogtéglából. Kéménye sem volt, tetőnyílás vezette el alulról a füstöt. Esésemmel felkavartam az ürüléket, és ahogy a kötél keresztülvonszolt a tetőn, a trágya jó része a lyukon át a lakókra hullott.

22

HARMADIK SZEM Minden voltam, csak kedves vendég nem. Megjelenésemet -

én is a nyíláson keresztül értem földet - dühkitörés fogadta, és mi­ után a házigazda elporolt, apámhoz hurcolt újabb kezelésre. Aznap éjjel hason aludtam. A következő nap azután egy cseppet sem üdvös munkára fog­ tak, végig kellett járnom az istállókat és összeszedni a jakürüléket, azt elvinni a gazda házához, és felhordani a tetőre. Nehéz munka volt, még hatéves sem voltam. De rajtam kívül mindenki elégedett volt, a többi fiú jót nevetett, a gazdának kétszer annyi fűtőanyaga volt, mint korábban, és apa megmutathatta milyen szigorú és igaz­ ságos. Hát nekem mi jutott? A következő éjjelen is a hasamon fe­ küdtem, de nem a lovaglástól! Azt lehetne gondolni, hogy Tibetben a gyerekekkel túl kímélet­ lenül bántak. De hát a gyengék számára sehol sem volt hely. Lhásza a tengerszint felett 3600 méterre fekszik, a hőmérsékletin­ gadozás igen nagy. Más területek még magasabban helyezkednek el, ahol az időjárás még zordabb. A gyengék könnyen veszélybe sodorhatják a többieket. A nevelés emiatt volt szigorú, nem pedig kegyetlenségből. A hegyi lakók az újszülötteket a folyóba mártják, hogy lássák, elég erősek-e az életre. Úgy 5200 méter körüli magasságban elég gyakran láttam kisebb meneteket, amelyek a folyóhoz közeledtek, majd megálltak a parton. A nagymama megfogta a kicsit, a család - az anya, az apa, és a szűkebb rokonság - körégyűlt. A csecsemőt levetkőztették, a nagymama előrehajolt és bemártotta a hideg víz­ be, csak a feje és a szája maradt kint. A fagyos hidegben a kisbaba előbb lila lett, aztán kék, végül tiltakozásul sírni kezdett. Halottnak látszott, de a nagymama, akinek nagy gyakorlata volt, kivette a vízből, megszárítgatta és felöltöztette. Ha aztán a kicsi élve ma­ radt, azt mondták, az isteni gondviselés vette kegyeibe, ha meg­ halt, sok földi szenvedéstől menekült meg. És valóban egy ilyen zord, fagyos országban ez a legkegyesebb módszer, még mindig sokkal jobb, ha egypár újszülött meghal, mintha később gyógyít­ hatatlan beteg lenne: Tibetben nagyon gyér az orvosi ellátás. Bátyám halálával tanulmányaim szükségképpen elmélyültebbé váltak, mert hétéves koromban hozzá kellett látnom ahhoz, amit az asztrológusok ajánlottak. Tibetben mindenről a csillagjósok dönte-

LA GYEREKKOR

23

nek, ajakvásárlástól kezdve az ember életpályájáig. Közeledett az idő, éppen a hetedik születésnapom előtt, mikor anyám nagy ün­ nepséget rendezett, amelyre meghívta az előkelőségeket és más magas rangú személyeket, hogy meghallgassák, miként szól a jós­ lat. Anyám kerek arcával és fekete hajával határozottan kövérkés asszony volt. A tibeti nők egy fakeretfélét hordanak a fejükön, efe­ lett úgy szedik redőbe a hajukat, hogy a lehető legékesebb legyen. A kereteket nagy műgonddal készítik, gyakran karmazsinvörös lakkal vonják be őket, és kirakják féldrágakövekkel és j a d e - meg korállberakással díszítik őket. Az erősen beolajozott hajjal lenyű­ gözően néznek ki. Tibetben a nők vidám színekben járnak, sok a vörös, a zöld és a sárga. Legtöbben egyszínű kötényt viselnek, amelyet élénk, elütő, de az alapszínnel összhangban lévő vízszintes csíkok tarkítanak. Bal fülükben fülbevaló lóg, ennek mérete viselőjének rangjától függ, anyám az egyik legelőkelőbb családhoz tartozott, így fülbe­ valója tizenöt centinél is hosszabb volt. Úgy gondoltuk, a nőknek a férfiakkal tökéletesen egyenlő jo­ gokkal kell rendelkezniük, de a háztartás vezetésében anya to­ vábbment, vitathatatlanul ő parancsolt. Egyeduralkodó volt, aki tudja, mit akar, és azt mindig el is éri. Az ünnepséget megelőző izgatott sürgés-forgásban igazán ele­ mében volt. Szervezkedett, parancsokat osztogatott, kigondolta, hogyan lehetne túltenni a szomszédokon. Anyám jeleskedett mind­ ebben. Korábban sokat utazott apámmal, jártak Indiában, Peking­ ben és Sanghajban, így bővelkedett idegen ötletekben. Miután eldőlt, mikor lesz az ünnepség, a szerzetesek vastag, házilag készült papírra (melyet csak a legfontosabb események al­ kalmával használtak) gondosan megírták a meghívókat. Minden meghívó körülbelül 30 cm széles és 60 cm hosszú volt, apa pecsét­ jével ellátva. De minthogy anya szintén az első tíz legrangosabb család egyikéből származott, kettejük közös pecsétjével együtt az övét is rányomták a meghívókra, amelyekre így összesen három pecsét került. Végül is mindez nagyon impozáns volt. Engem ret­ tenetesen rémített a gondolat, hogy az egész hűhó csupán miattam

és a hatalmas fekete szelindekek úgy ugattak. Az ünnepség pompája nagy tiszteletet ébreszt szüleim iránt mondták -. aztán nagy csörömpöléssel mindenki letette a csup­ rot. Tibetben a küldöncök két. mert a súlyos kapuk dübörögve kinyíltak. ame­ lyek színesen lobogtak a szélben. Még manapság is előfordul. A nagyobb termekben lévő faragott faol- . egy írottat és egy szóbelit. Mindegyik hírnök villás botot tartott a kezében. mint akik megvesztek. akiket külön erre az alkalomra fogadtak fel. Szokássá lett félre­ vezető üzeneteket írni. A meghívókat gyönyörű telivéreken lovasküldöncök vitték szerteszét. Az írásos és szóbeli üzenet kettősségében a múlt él to­ vább. amellyekkel gyakran csapdába csalták a banditákat.24 HARMADIK SZEM van. az udvaron pokoli lárma és zűrzavar uralkodott. sokszor teljesen különböző üzenetet visznek. Még egy utolsó korty a tibeti sörből. A falakat le­ tisztították és újra festették. hogy a társadalmi esemény fontosabb nálam. A házban mindenütt nyüzsgés és felfordulás volt. és a csapat vad kiál­ tozással elvágtatott. majd az írásos üzenet alapján megtá­ madták például a védtelen házat vagy menetet. veszélyes volt járni rajta. de mindig a szóbeli változatot tartották hitelesnek. kis imazászlók díszítették. a padlót felcsiszolták és felkefélték. Réges-régen útonálló banditák tartóztatták fel a hírnököket. a botot a családi címer koronázta. A szolgák rekedtre kiabálták magukat. de számomra ez semmit sem jelentett és nem oldotta fel a szorongásomat. a lovak nyerítettek. nem jöttem rá. Mivel egy időben indultak. hogy az üzenetek eltérnek egy­ mástól. abba helyezték a meghívót.

vagy amelyet véletlen megöltek. A szolgák általában nyomorultul érezték magukat. és a ha­ gyományokhoz hű családok egyáltalán nem érintkeztek velük. és sok új mécsest is kiraktak. hogy alig lehetett megkülönböztetni. mint az újak. itt kifogásoltak valamit. Akkor az üveget lezárják. ott parancsot osztogattak. A buddhisták nem ölhetnek. Még az udvaron is addig kaparták a köveket. Rododendronvirágot tettetett el. rengeteg fogást készí­ tettek. Vannak mészárosok is Tibetben. Mikor mindez elkészült.I. A vi­ rág lassan növekszik. Néhány aranyból volt. az étel majdnem korlátlan ideig tárolható. hogy ritka és drága csemegékkel kínálja majd a vendégeket. de mind annyira csillogott. százféle színű és illatú virág nő rajtuk. hogy a tiszta ruhák közül is csak a legtisztábbat vegyék fel. A GYEREKKOR 25 tárokat szintén letisztogatták és újra lakkozták. és heteken át minden áldott nap kiteszik a napra. Anyám és a főintéző fel-alá rohangáltak. Nagyon-nagyon hideg és száraz az időjárás. hogy azok is szépen mutassa­ nak. de ha melegebbre is fordul. A hús egy évig. néhány ezüstből. Tibetben a rododendronfák hatalmasak. ügyelve arra. Azután a virágokat egyenként méz és víz keverékébe mártják. mert a legkisebb karcolás tönkreteszi az egész virágot). A réseket színes anyaggal töltötték ki. melyik melyik. de mind szívvel-lélekkel végezte dolgát. de ők az „érinthetetlenek" kasztjába tartoznak. A félig bimbósakat leszedik. hogy az üvegben ne maradjon semmi levegő. és a víz-méz keveréktől megtelik nektárral. Nálunk a kamrák tele voltak ilyen hússal. így csak olyan állat húsát eszik meg. a szerencsétleneket anyám elé hívták és megparancsolták nekik. Abban az időben több mint ötvenen szolgáltak nálunk. ahol a legszebb virágok nyíltak. amely felbukott a sziklán. a többieket a jövendő eseményre fogadták fel. (Azért olyan óvatosan. miközben rendszeres időkö­ zönként megfordítják. a szárazság tartósít. Állandóan dolgoztat­ ták őket. míg úgy ragyogtak. hogy a virág minden részét érje a fény. A konyhában is óriási sürgölődés folyt. azt készült felszol­ gáltatni. és igen óvatosan megmossák. Tibet természetes hűtőszekrény. . majd nagy üvegbe teszik. a gabo­ na évszázadokig is eláll. Anyám eltökélte. A szolgák hetekkel az ünnepség előtt kilovagoltak a Hi­ malája lábához.

Szerintem borzalmas volt: lenyelni merő megpróbáltatás.a campát . A készítményt . sosem tudta bebizo­ nyítani. egyszerűen megromlott. amibe ezek a szép kis virágok kerültek . vajas teával. aki fogyasztás előtt szereti kivenni és levegőre tenni őket.26 HARMADIK SZEM Van.Ne légy bolond! Díszes ünnepséget kell rendeznünk. Sokféleképpen készítették. Kicsit vesznek ebből. még maga a tulajdonos sem ismert volna rá. A nők nem értenek a campa kavarásához.az első étkezéstől az utolsóig . hogy jó lesz. különösen azért. Kedvencemet. Szeletelve szállítot­ ták Kínából. mert túl költségesnek találta ezt a csemegét. A másik különlegesség a cápauszony volt. én nyersen. a szakács is a végeket szerette. aztán megtörik. aztán beleaprítanak valamennyit abból.Tíz jakot és borjút vehettünk volna azon az összegen. és levest csináltak belőle. szintén Kínából hoz­ ták. végül megfűszere­ zik annak reményében. Anya válasza jellegzetes női válasz volt. de sokak számá­ ra ettől még finomabbnak tűnt. Árpából készül. de nem alkalmasak a campafőzésre. Apám morgott. Kiváltképp a frissen nyíló sárgászöld végekért ra­ jongtam. hogy én voltam a tettes. de a háztartáson belül ez egyébként is rám tartozik.mondta. Valaki azt mondta. a zamatos bambuszrügyet. majd az így kapott lisztet is megpirítják. hogy havasnak látsszanak.csak campán és teán élnek. Nagy kár. a fecsegésre. az árpát először aranybarnára pörkölik. A nők jók a takarításra. A campa a tibetiek legfőbb eledele. mert mire Tibetbe ért. akik egész életük­ ben . A főzetet addig kavarják. lelki­ ismeretesebbek. Nem szépítve a tényeket. Kis cukrot is hintenek a szirmokra. és a szakács csak találgathatott. és sót. és persze néhány más dologra is. . . A férfiak alaposabbak. csipetnyi sóval szeret­ tem a legjobban.négyzet alakúra nyújtják. se a szépségüket. de ne veszítsék el se a zamatukat. boraxot meg jakvajat tesznek hozzá íz­ lés szerint. Tibetben a szakácsok férfiak. amíg tésztasűrűségű lesz. és ezért jobb szakácsok. hogy a „cápauszonyleves a legnagyobb ínyencség a világon". hogy kiszáradjanak és ropogósak legyenek. sem a pontos keverék elkészítéséhez. Sok bambuszrügyet még főzés előtt megszabadítottam így a javától. . Vannak. végül egy tálba rakva felöntik forró.

mikor leejtették őket. mint a többiek.tízen lehettek. Timon. és ernyedtebb „uhhh". Beszívott „huhhhh". aki az erejét fitogtatta. a szemébe. Lehet. vagy túl régi volt. és püfölni kezdte szegény Timon fejét. kőcölöpök álltak ki a földből.vagy kecsketejjel. a nyakát megtekerték. mindenesetre letépte a szakadt kecskebőrdarabót. A félig kész vaj egy része kifröccsent. a levegőben maradt. hogy nagyon higiénikus körülmények kö­ zött. Megtöltötték jak. Ereje megtette a magáét. Végigcsurgott a testén.I. mint amilyen Timon is volt.nem mondhatnám. Kétszer olyan gyorsan dolgozott. ha nem elég óvatosan bántak a tömlővel. felemelte és levágta. de még különböző díszesebb formákat is gyúrnak belőle. a szőr lejött a belsejéről és a vajba keve- . egyenesen bele az elképedt Timon arcába. Emlékszem az egyik nagydarab emberre. A köpű nagy. tönkretehették a vajat. A tejjel telt tömlőt felemelték és ráejtették a kőre. mindenféle viszonyok között el lehet tengődni rajta. és a szétfolyó vajba esett.odalett a vaj -. A szolgák közül néhányan a campát. esetleg azért. amíg csak kész nem lett a vaj.Öregszel. Timon dühösen felmordult. mert azt hitte. Egyszer csak valaki megszólalt: . hogy a méregtől nem jött ki hang a torkán . néhányan a vajat készítet­ ték . hatalmas lapátkezével megragadta nyakánál a tömlőt. a fülébe és a hajába. Ez volt az egyetlen alkalom. ez jelentette a „köpülést". kire­ pedt. Egyszer-egyszer. a tömlő a cölöpre esett. amikor felemel­ ték. a szájába. mikor szótlannak láttam.hallatszott. hogy a szerencsétlen flótás fuldoklik. de a nyaka Timon kezében. egyre lassabban megy a munka. befedve kb. Akár­ milyen magas helyen. Timon megcsúszott. hogy ne folyjon. Anyám beszaladt a zajra. ahol a vajkészítés folyt.órákon át verik a tömlőket. és megkötötték. belül szőrös kecskebőr tömlő volt. A helyiségben. Az olyan ügyetlen munkások. az erőlködéstől kidagadtak az erek a nyakán. A GYEREKKOR 27 cipót. hogyan ütik a tömlőt a kiálló kőhöz. A campa önmagában unalmas. de nagyon tömör. Ha nem figyeltek eléggé. Aztán az egészet föl-le mozgatták. ötven liternyi aranyló zsira­ dékkal. felfordították. Egyhangú dolog volt nézni és hallgatni amint a szolgák . tápláló étel.

Nálunk az volt a dolguk. Vándorló szerzetest megetetni jócselekedetnek számít. nagyon jól megélnek a „szakmai fogások"-ból. Ugyanez vonatkozott az igavonókra is. A házunkban tartózkodó két szerzetes szintén kivette részét a jövendő esemény előkészületeiből. az csendesen állt egy helyben. hogy milyen finom ételt kaptak. nem tartják rosszabbnak. akik felolvasztották és átszűrték egy ruhán. És az állatok tudták ezt. A lovak sosem dolgoztak két napot egymás után. Tibetben a koldusok sosem szűkölködnek. rossz. mert azt reméltük. de a szőrcsomóktól mindenki idegenkedett. egész úton kéreget. Az elégedett. hogy a következő földi életben magasabb létformában szülessen újjá. és jó ideig távol tartja magát. milyen finomat ettek. A kéregetés elfogadott dolog. A koldulásnak is megvannak a szabályai: ha valaki ajándékot kap. és imádkoztak azoknak az állatoknak a lelkéért. Ha egyik napon lovagoltak rajtuk. Sok szerzetes. a szomszédok pedig látták. A lámakolos­ torokban és a templomokban számos szerzetes egész életét az ál­ latokért való imádkozásnak szentelte. jóllakatott urak azután végigjárták a házakat. Mikor a nyerget végre levették róla. Ha valaki azt akarta. amelyekben a kamrabeli testek lakoztak. hogy ha véletlenül is. Senkit sem zavart. Ha valamiért olyan mént választottak ki. Nekik tették félre a rosszul sikerült ételeket is. és elhíresztelték. Tibetben úgy hittük. A vajat ilyenkor fél­ retették. hogy a szom­ szédok megtudják. hogy győ- . de megöltünk egy állatot és megettük a húsát. a következőn pihentették őket. miközben egyik lámakolostorból a másikba megy. Az adósságot imával egyenlítettük ki. milyen igényes háztartást vezet. mozdulni sem volt hajlandó.28 HARMADIK SZEM redett. A legtöbb keleti közösségben nem szé­ gyen a koldulás. Odamentek a kamráinkban tárolt állati tetemekhez. örülök. hogy hosszú utazás előtt a lovakért imádkozzanak. vagy szétosztották a koldusok közt. mint mondjuk a jótékonysági célú gyűjtést más országokban. hogy ne fárad­ janak ki túlzottan. jó ételt adott a kéregetőknek. mely az előző nap kilovagolt. ha egy-két tucat szőrszál került a vajba. adósai vagyunk. mécsesekhez használták. kitér az ajándékozó útjából. de azt mondta. mintha csak azt mondaná: „na. kicsit megrázta a fejét és elfordult. ezáltal gondoskodtunk róla.

ami ezután következett. A meghívókra gyorsan megérkezett a válasz. hogy egerek maradhassanak egyáltalán. Az intéző lejött a szobájából. Öregecske volt. és remek étvágya ellenére úgy nézett ki. majd kiugrott a szíve a sietségtől. nem így volt.Szegény ember. Vágtatva jöttek a lovasok. majd idő előtt szült. jogaik vannak. . A buddhista hit szerint minden állatnak. Egymás szavába vágva a küldöncök köré gyűltek. hogy a végső vágta előtt pihent egy kicsit. Értelemszerűen Younghusband-nek hívtuk. lengetve a villás botokat.Egyszer közbeszóltam és teljesen megszégyenültem. és egy kicsit együgyű. és a kölykök közül csak a mi konyhai macskánk maradt életben. valójában minden teremtménynek van lelke. Legyünk tapintatosak és borítsunk fátylat a fájdalmas jelenetre. . A szamarak még rosszabbak voltak. és ne legyen belőlük macskaeledel. Nagyszerű ember! . és akiknek. majd a földre roskadtak páratlan színpadiassággal érzé­ keltetve. Három macskánk volt. élőlények. és zihálva átadták a szóbeli üzenetet. akárcsak az embereknek. akik hasznos célt szolgálnak.I. minden erejüket beleadták abba. és szigorú fegyelmet tartott az egerek között. és mindegyik egyre magasabb létformában születik újjá. Anyja 1904-ben megijedt a Younghusband-expedíció fegyvereitől. Kicsi volt és fekete. hogy megtisztelje a főurak küldönceit. Megvárták. A mi szolgáink is részt vettek a játékban. de nem is rabszolgák. ezek állandóan szolgálatban voltak. Az anyai köte­ lességtudás példájaként mindent megtett.Nem. aztán lefeküdtek és megpróbáltak rágurulni a rakományra. amilyen gyorsan ideért! Semmi kétség. hogy a Rámpa ház meg­ kapja az üzenetet. Ha éppen nem volt elfoglalva a kicsinyek szoptatásával. A második macska a konyhában lakozott. Ezután térdre borultak. mint egy négylábon járó csontváz. a csodával határos. A hírnökök lekapták az írást a botról. Az egereknek nagyon óvatosan kellett közle­ kedniük. anyát követte szobáról szobára. míg megrakták őket. A tibeti állatok nem dédelgetett kedvencek. velünk lakott. hogy a macskanépesség száma ne fogyatkozzon. A harmadik macska nagyon tekintélyes matróna volt. . Láttam. Egyikük az istállókban lakott. A GYEREKKOR 29 zött az igazság".

Micsoda? Még nem vagy fent. mert az ember szabad. kap egy „szerzetesnevet" is. mert favázra feszített jakbőr csónakot használnak. akik visszahoznának. . amelyen egész életemben járok majd.Ennek a napnak kellett kijelölnie szá­ momra az ösvényt. Tibetben a gyerekeknek két nevet adnak. amikor az egyik szolga berontott a szobámba. vártam. ezért első nevem a Kedd lett. A sorsomról döntenek. apa hamar utánam küldené az embereit. és nekem nincs választásom. Mi mást tehettem. Az jobb. a szüleim neveztek el így. Az a nap. mint lefelé sodródni az áradó folyón. De ha egy fiú kolostorba vonul. Az asztrológusok ma hallatják hang­ jukat! Talán kicsit későre hagytam. a második Lobszang. De várjunk csak! Tényleg így volt? A hajósok alacsonyabb kasztba tartoznak.) Talán az asztrológusok azt mondják. Kedd Lobszang Rámpa? Szavamra. (Nem. már nem ugorhatok ki az ab­ lakon. és rengeteg a tennivaló. Még csak az első napsugarak kukucskáltak a távoli hegyek mögül. aki a negyven mérföldnyire lévő Cangpo folyón rin­ gatózik és himbálódzik. az elsőt a születés­ napja után. amelytől annyira rettegtem. óri­ ásfejű sárkányokat készítek. Különben is. Kelj fel! Félrelöktem a takarómat és felkeltem. sokkal jobb. Hétéves koromban hajós akar­ tam lenni. végül is egy Rámpa vagyok. Hajós? Alacsonyabb kaszt? Nem! Hivatásos sárkányrepülő leszek. Négy óra van.30 HARMADIK SZEM Végül elérkezett a nagy nap. az igen. és csodálatos. . annak meg követni kell a hagyományokat. Én kedden születtem. mint a madár. Sárkányrepülő leszek. . ragyogó szemű. hogy megszökjek.Vajon ez vár rám? Csak órák múltán tudhatom meg. legyek sárkányrepülő. hétalvó vagy.

aki a varkocsomnál fogva húzott felfelé. több anyám van. akár a forgószél. nem tudok ilyen aprósággal törődni. letéped a fejemet. mint egy remete. máskülönben tiszteletreméltó anyád megnyúz. ott ültem a földön egy makacs férfi szolgával. Szóval. mindenütt jelen volt. bezárkózott a szobájába. jelenést látok. Apám. hogy a gyüleke­ zőhelyre szólítson. sietek.Maradj nyugton.Jaj. a Ihászai „székes­ egyházba" menjünk: a soron következő eseményeknek nyilvánva­ lóan vallásos hangulatot kellett adnunk. Végül ez a szerencsétlen akármi a fejemen olyan merev lett. . . Kedd Lobszang! A varkocsodnak egyenes­ nek és fényesnek kell lenni. Valamennyien megnyergeltük a pónilovakat: apa. mint egy negyvenéves.Oh. Tíz óra körül . anya. Még az utolsó parancsok. az utolsó simítások. hogy a Dzsokangba. Anyám. én ugyancsak vona31 . Anyám úgy rendezte. Azt kívántam. ne légy olyan durva. olyan ko­ pasz leszek. és mindenütt izgatott hangok! A nálam két év­ vel idősebb Jaszo úgy nyüzsgött. Néha már azt hittem.De Julgye. elvonulva a felfordulástól.Tibetben rugalmasak az időpontok . meg velem együtt még öten.megszólalt egy gong.Második fejezet A GYEREKKOR VÉGE . mint holdfény a tavon. és úgy ragyo­ gott. mint egy kővé fagyott jak. Jaszo. Julgye! Ha nem hagyod abba. lecsavarod fejem. bárcsak vele lehetnék. .

A zarándokok áhítatosan vonultak a „belső körön". apa közéjük tartozott. akikben a sóvárgás netán legyőzné az áhítatot. . A székesegyház 1300 éve fogadta ezen a helyen a hívő­ ket. Érdekes lehet. amelyeket a kegyükért esdeklő jámbor hívők hordtak oda. felmentünk a templom lapos tetejére. a Legfelső Fellebbezési Bíróság feje a dalai láma volt. és akár könnyű nyári felhő a hegy gerince körül. nagy lyukú -. a kommunisták megszállják majd Tibetet és a szabad­ ságnak bealkonyul. füstölők nehéz szaga ke­ ringett a levegőben.32 HARMADIK SZEM kodtam. megfeketedett gerendák tartották a tetőt. Az imádkozást befejezve. saját érdekében sohasem. Idő marta. a láma gondoskodott arról. aztán a Kjicsu síkság mentén lovagolva magunk mögött hagytuk Sö falvát. Bár sok-sok évvel később történt. Körbejártuk mi is a belső kört. és fél óra múltán ott álltunk a Dzsokang előtt. üzletek és bódék so­ rakoztak.kis házak. tudta előre. az országban . Az állam és az egyház. Joggal mondhatom. Kis.talán kivétel nélkül . gongok hangja szólt. a Potala alatt. ahogy a hagyomány megkívánta. elhaladtunk a 120 méter magas és 360 méter hosszú épülethegy. A legis­ mertebb istenek szobrát majdnem ellepték a drágakövek és gyé­ mántok. Megfordultunk a Lingkhor úton.mindenki szerette vagy mé­ lyen tisztelte. néhányan sajátos tanításban részesültünk. élt a hatalommal és az uralko­ dás eszközeivel. hogy a kérést teljesítsék és az igazságtalanságot orvosolják. . fémlemezek védték őket azoktól. sötét mélyedésekből csengettyűk. Ha a beadvány vagy a kérés tisztességes volt.a zarándokok csalogatására . Egyeduralkodó volt.hogy látni lehessen. A tömör arany gyertyatartókban 1300 éve nem aludtak ki a gyer­ tyák. A falak mentén isteneink aranyszobrai álltak. és imamalmok százait pörgetve szakadatlanul ismételték a mantrát: „Om mani padme hum!". hogy milyen kormányzati formák (igen. s hogy a papi tudomány ne menjen feledésbe. Erős. de kizárólag az ország érdekében használta mind­ ezt. többes szám!) léteztek Tibetben. A templom kö­ rül . akiknek léptei többcentis csatomaszerű mélyedéseket vájtak a kövezeten. Csak néhány kiváltságos látogathatott ide. bárki folyamodhatott hozzá. kagylók recsegése hallatszott.

Nem futamodott meg. Akik gyávasággal vádolják. fák­ kal tarkított Ihászai síkság nyújtózkodott. Északra és délre hegy­ óriások emelkedtek. A GYEREKKOR VÉGE 33 A dalai láma után két tanács következett. ame­ lyet sosem kormányoztak jobban. A mi „királyunk" a dalai láma volt. körbefonták a völgyet. hogy az Ékességes gyá­ ván „megfutamodott". Csak válságos helyzetekben találkoz­ tak. láma státuszú tagja volt. a játszma elve­ szett. és a dalai láma Mongóliába menekült. A nemzetgyűlést kö­ rülbelül ötven férfi alkotta. akik Őszentsége után a láma. A nemzetgyűlés ritkán ült össze. Víz szikrázott a fákon keresztül. és felelősek voltak az egyház és az állam integrálásáért. és egyre inkább a tanácsok meg a nem­ zetgyűlés közreműködése nélkül kormányozta az országot. Öt tartomány volt: Ü-Csang . ha a tartományok vezetői is jelen voltak. ezért említettem a „kormányokat". mert valójában azok voltak. Ezzel kapcsolato­ san sok nyugati furcsamód azt gondolja.és apácakolosto­ rokért feleltek. ahogy gyakran nevezték és Sigace úgyszintén -. Ezután jött a minisztertanács. a főváros. A templomból csodálatos kilátás nyílt. és a véleményeket a dalai láma elé terjesztette. Ahogy múltak az évek. A nemzetgyűlés. amely szintén négy tagból állt. mint például 1904-ben. hogy az or­ szágot összetartsa. Országügyekkel foglal­ koztak. a legtekintélyesebb Ihászai családok és lámakolostorok képviselői. Keletre a bujazöld. miről beszélnek. Az alacsonyabb szinteken sok-sok lámako- . akiket miniszterelnököknek is ne­ vezhetnénk. három világi és egy egyházi személyből. a Ihászai folyók csörgedező vize. „összekötő tiszt"-ként működött a két tanács között. Az első. a keleti Kham és a déli Lhodzong. meg­ közelítően 400 főre növekedett. de ezekben az idősza­ kokban igen jelentékeny szerep hárult rá. úgy tűnt. az északi Csang. amikor az angolok megszállták Lhászát. Két magasrangú tisztviselő. nem tudják. nem létezik rajta kívül másik világ. A tibeti háborúk sakkjátszmához hasonlíthatók. vagyis az egyházi tanácsnak négy.H.itt található Lhásza. Minden egyházi ügy eléjük került. Nélküle nem lett volna miért harcolni: biztonságos helyre KELLETT mennie. a nyugati Gartok. a dalai láma egyre na­ gyobb hatalomra tett szert. Ha a királyt leütik.

Néhányan állatokat vezettek. tompa dobbanások . mások vörös csuhában. utóbbit a Gyógyítás Templomaként ismerték. ők „egyszerű" szerzetesek. akiken sok arany fénylett.Buddha köpenyének foltjait idézve . néhányan sárga. kissé keletre apácakolostor könyökölt a halotti tetemek szertartásmestereinek a telkeibe. Közelebb. Azok. és foltjaik világosabb árnyalatúak! . Messzi földről érkeztek. akik láttak már tibeti szerzeteseket. ahol majdnem min­ dent meg lehetett kapni. körötte a kereskedők bódéi és a piac. rikoltozás. Az ég mélybíbor színű volt. de mindig megújuló látványt. Magasabbra. az idősebbek mély basszusa meg a növendékek szopránja. Nyugatra a két testvérhegy. Mellettünk. a rendőrszerzetesek sötét barnásvörösben sürgölődtek. vagy láttak képeket róluk. Sivítás. ajándékokat hoztak. ezeket mészárosoktól mentették meg és ritka pénzért vették. Az életmen­ tés nagy erény . Különböző ügyekkel foglalkozó szerzetesek nyüzsögtek min­ denfelé. A növendékek fehérben. még közelebb a kincstár.az érzelmek delejes szálai mintha csak behálóztak volna. zsoltárokat énekeltek. hogy is­ teni áldásban részesülnek. Az 1200 éves Nészár kolostor szerze­ tesei rendesek. vagy akik meggyszínű ornátust viseltek. magában a városban megbújva a székes­ egyház északi falánál a tanácskozóterem látszott. Aztán felhangzott a dobok dörgése-morajlása és a trombiták ara­ nyos hangja. a Potalából jöttek. a Potala és a Csakpori de­ rengett. a meredek lejtőkön kis remetelakok gub­ basztottak. Felettünk habkönnyű felhők úsz­ tak az égen.34 HARMADIK SZEM lostor volt. Külföldiek. A székesegyház kertjében szüntelen morajlás hallatszott.legyen állatról vagy emberrel szó .a megmentő becsületére válik. A foltok a ruházat részei. Mindannyian vagy legalábbis majd­ nem mindannyian hasonlítottak egymásra: lehetett akármilyen új a ruhájuk . Amint ott álltunk és néztük a régi. néha megjegyzést tesznek a „foltozott külső­ re". a hóborította. távoli hegyek tiszta fehérje még jobban kiemelte szépségét. azt remélve. Legtöbben a vö­ rös köpenyesek voltak.az övéket is foltok tarkították. zarán­ dokok mormolása a buddhizmus egyik legszentebb kegyhelyén. szerzetesek hangja szállt felénk. A két hegy közt a hideg reggeli fényben a nyugati kapu csillogott.

és a látogatók üdvözlésére mindkét oldalon szolgák sorakoztak. óriási zsivaly támadt. selyemsálakat hoztak. sok ilyen aranykabátos figurát láttunk. Trombitákkal. fülsiketítő bőgésével telt: hangoltak a zenészek. Sietnünk kell. Otthon anyám még tartott egy utolsó ellenőrzést. Az udvarban. Akkor tekin­ tetünket a lobogó imazászlókra és a templom gyönyörű kupoláira emeltük. hogy a gyapjút hogyan festik. ne po­ csékoljuk az időt. hogy erőt gyűjtsünk a soron következő eseményekre. Nya­ kuk körül cintányérok lógtak. klarinétokkal. de ami anyám számára a „nagy nap" volt. aztán ettünk valamit. a vendégek tele­ eszik magukat és elégedettek. minden lépéssel közelebb ahhoz. hogy a szokásos vörös köpeny felett egy aranyat is viseljenek. bíborszínű égen lehelletfinom bárányfel­ hők fodrozódtak. mintha egy művész fehér ecsetjével megérintette volna a menny kárpitját. Reszketek. de a szegényháziak gyomra üres marad. amelynek renge­ teg árnyalata van aszerint. A személyes kíséretében lévő szerzetesek vagy magasrangú lámák számára megengedett. Némely. . zörögve-csörömpölve megérkeztek a muzsikusszerzetesek. ha arra gondolok. még ez is „vörös"-nek számít. amit magamban „a legnagyobb megpróbáltatásnak" neveztem.II. hogy megfelelő hangulatba kerüljenek. A következő fél óra a trombiták szörnyű harsogásával. . Beszélgettek és sört kértek. A kapukat szélesre tárták. a Potalában alkalmazott . A sötét barnásvöröst téglavörösre.Türelmes pónilovainkkal végig­ csörtettünk a Lingkhor úton. és a dalai láma hivatalos színe. mit csinálnak ép­ pen a szolgák. mint ez is volt. Anyám megtörte a varázst: . Az intéző mellett két helyet­ tese állt. A csodálatos. gongokkal és dobokkal megrakva. Tudtuk jól. Később már nem lesz időnk az evésre.hivatalnok-szerzetes a vörös köntös felett ujjatlan aranykabátkában jár. A GYEREKKOR VÉGE 35 A szerzetesek a rend vörös köpenyét hordják.min­ dig ragyogó. Az arany szent szín Tibetben. A kertbe vezették őket. de a főtisztviselők közül alig valakit.Nos. Tibetben ezzel köszöntik a látoga- . amint a kopjazászlókat lengető felfegyverzett lo­ vasok személyében megérkeztek az első vendégek. olyan alkalmakkor. Ahogy átnéztünk a Dzsokang tetején. ezért mindig tiszta.

Meghajolt az újonnan érkezők előtt. A tibetiek szilárdan hisznek abban.a nevük „khata" -. A dalai láma csak elsőrangú sálakat ad és kap. hogy megóvják a portól és a széltől. hogy az ember egész élettörténete a tenyerére van írva.36 HARMADIK SZEM tókat vagy egymást. Még na­ gyobb megtiszteltetésnek számított. Éle­ tem későbbi szakaszában kétszer ért ilyen megtiszteltetés. Az álarcra gyakran ráfes- . Lovaikkal végigdobogtak a Lingkhor úton. Az szintén meghajol. A dalai láma. megfordítja. átvette a sálakat. A hölgyek. Jöttek a szomszédos uradalmakról. Minden khata többször ke­ rült elő. Lhásza váro­ sából. jól hátrahúzódnak és kinyújtják a karjukat. ugyanígy a szerencsekívánatokat tartalmazó leveleket is. rengeteg vendég érkezett. ügyelni kell arra. aztán a Potala árnyékában ráfordultak arra az útra. Intézőnk. Ha az ajándékozó alacsonyabb rangú. miközben a jobb oldalitól megkapta azt. Nyolcféle sálkendőt használnak . akiknek hosszú utat kel­ lett lóháton megtenniük. máskülönben sértést követnek el. tovább­ adta bal oldali segédjének. mely csak a mi házunkhoz vezetett. ha ezenközben a tenyerét is felmutatta. aki az ajándékot kapja. a nyakra helyezett sálra hármascsomót kötött vörös selyemszállal. Az ajándékozás módszere a kö­ vetkező: ha egyenrangúakról van szó. és távolabbi helyekről. bőrből készült maszkkal fedték az arcu­ kat. leveszi a csuklójáról. amellyel a köszöntést viszonozhatta és a vendég rangjától füg­ gően csuklójára vagy nyakára tehette. és az is. ha igen nagy tiszteletben akart részesíteni valakit. le­ térdel és kiölti a nyelvét (Tibetben ez olyan. így a dalai láma ezzel a gesztussal legbarátságosabb szándékát fejezi ki a másik iránt. aztán odaadja egy szolgának. az adományozó. Az adományozó kicsit meghajol. és a másik csuklójára helyezi a khatát. A kormányban az egyébként szokásos fehér kendők helyett sárgát használtak. ez utóbbi pedig az adományozó nyakára teszi a sajátját. mintha az ember megemelné a kalapját) és a megajándékozott lábára rakja a sálat. hogy mindig a megfelelő minőségűt adják ajándékba. Az intézőnek és embereinek egyre több dolga akadt. Az ajándé­ kokat mindig a megfelelő khatával együtt adják át. jobb és bal oldalán egy-egy emberével a bejáratnál állt.

a hölgy levette álarcát és köpenyét. vas­ tagságuk úgy 22 centiméter. Szerintem borzalmasan nézett ki. aztán leültek és meg­ ittak jó néhány csésze vajas teát. A GYEREKKOR VÉGE 37 tették viselőjük legjellegzetesebb vonásait. A házban nagy volt a nyüzsgés. mennyibe került ez-meg az. Tibetben nincsenek székek. és egy percet sem haboztak. A legelőkelőbb családokból kb. Itt üdítőket szol­ gáltak fel. annál szebbnek és fiatalabbnak mutatta a maszkbeli képmás. a házat elárasztották a különböző magasságú. párnákon ülünk törökülésben. ezen a napon tényleg útban vol­ tak. Ezeket fel kellett vonultatni. Úgy tűnt. A lányok anyám ruháiban jártak föl s alá. mint a széket meg a magas ágyat. melyet ebédlővé alakítottak. de mivel a bemutató sok öltözéssel és átöltözéssel járt volna. és tulajdon­ képpen segítettek anyának a háziasszonyi teendőkben. Alvásra ugyanezeket a párnákat hasz­ náljuk. a haja a legújabb divat szerint fésülve. az ünnepség valódi kezdetéig ezekből lehetett választa­ ni. a többiek körbe-körbe sé­ táltak a házon. úgy viselkedtek. mint a nők bárhol a világon.II. hogy új ruhát és ékszert vegyenek föl. így vagy úgy. Rö­ viden. legalább ötször-hatszor átöltöztek. közben a nap folyamán többször. hogy megkérdezzék az éppen arra haladó szolgától. Néhányukat anyám tartotta szóval. vizsgálgatták a bútorokat és az értéküket találgat­ ták. Mindig elbűvöltek ezek a festett arcok. vagy hogy mennyit ér. „csüng" lányt. Jaszo nővé­ rem új ruhában parádézott. a tibetiek általában sokkal kényelmesebbnek tartják a párnát. Elvegyültek a vendégek között. Minél öregebb volt a hölgy. negyven hölgy jött a kíséreté­ vel. Az előkelő hölgyektől Tibetben elvárták. felfogadtak manökennek néhány ún. A raktárakból egyre több és több ülőpárna került elő. A legváratlanabb helyekről bukkantak elő. majd kimentek. Az újonnan érkezőket vajas teával kínálták. a párnák négyzet alakúak: körülbelül 75 cm-esek. Hogy a dolog még bonyolultabb legyen. majd bevezették egy nagy terembe. hogy tömérdek ruhaneműjük és drága ékszereik legyenek. . széles­ ségű és korú nők. Céljához érkezve. Annyi pedig bizonyos. de hát én mindig elfogult voltam a nőkkel. csak akkor összerakunk néhányat. a nők egy másik cso­ portja is megjelent: a csüng lányok.

Hogy csipetnyi mulatsággal fűszerezzék. vörös szegéllyel díszített hosszú szárú hófehér nemez­ csizmát. a legmerészebb felmászott és megpróbált fejre állni. Pár kisebb fiú is nézte a mutatványt. hozattak egy akrobatacsoportot. hogy megnézzék a műsort és meghallgassák a zenét. Találtak egy két-három méteres rudat. I . Rögtön utána valami eldugott helyre ro­ hantak. fel­ tartották. lábán pedig vér­ vörös talpú. ó' meg szaltózott és macska módra talpra esett. A kertben jó néhány hölgy kíséretében feltűnt anyám. Kijöttek. Ekkor kirántották alóla az egészet. a zenészek már jól felöntöttek a garatra a sok-sok tibeti sörtől.38 HARMADIK SZEM A férfiakat jobban érdekelte a kerti szórakozás. és így néhány tojás nagyságú púptól elte­ kintve. Ez utóbbi nem volt nehéz. Szörnyű zuhanással egyenesen a többiekre esett. Hárman feltartottak egy kb. De valamennyi­ üknek kemény feje volt. négy és fél méteres póznát. Majdnem bo­ káig érő vörösesbarna jakgyapjú szoknyát viselt. Anya különös gonddal öltözött erre az alkalomra. hogy utánozzák. semmi bajuk sem esett. egy társuk felmá­ szott rá és a tetején fejenállást csinált.

Akkor kapta őket.. akiknek elég hajuk volt ennyi copf­ hoz. Megbűvölve figyeltem. s mindez csupán csak bemele- .. hogy tudja a fejét balra fordítani.Hallotta. hogy a „jódos kötszer" színéhez hasonlí­ tott. mert a tibeti asszonyok a mindenkori társadalmi helyzetüknek megfelelően ékszerezik magukat. a harma­ dikat pedig . A haj úgy tekeredett rá. s a színeket úgy válogatta össze. A hölgyek különösen buzgón csevegtek. kicsit olyan mint apa egyházi ruhája. Bíboros selyemblúzt vett alá.II.a dalai láma adta neki. ékszert és díszeket vásárol a feleségének. Egyik fülén hosszú korallánc függött. azon három amulett. ez válltól a derékcsomóig vérvö­ rös volt. Az egyiket a családjától. . mikor már az orvoslást tanultam. De mindenki a nap legfontosabb eseményére várt. mikor hozzáment apámhoz. látni akartam. csodálták a kerteket. Szűzanya módra elválasztott haja egy fakeret fejdíszen nyugodott. Olyan nehéz volt. és azokat az asszonyokat. nagyon szerencsésnek tartották).. Az a szokás. fényezett kövecs­ kékből új szintet építettek a házukra. úgy jellemeztem volna. A nyakában aranylánc lógott. amelyet úgy viselt a feje tete­ jén. A fülbevaló majdnem a derekáig ért. hogy füle köré tekert vörös szállal kellett megerősíteni. aki Rakása asszonynál lakott.. hogy egymással összhangban legyenek és ugyanakkor különféle egyházi ruhadarabokat jelenítsenek meg. jádéval és kör alakú aranylapokkal volt kirakva. A vendégek sétálgattak. Az előző napokban anyám haját száznyolc varkocsba fonatta.Igen kedvesem. A GYEREKKOR VÉGE 39 Bolerószení kabátkája vörösessárga színű volt. mindegyik korbácsszíj vastagságú volt. mint egy kalapot. a másikat apa családjától kapta. A fakeret vörös lakkozott fából készült. (A száznyolc Tibetben szent szám. vagy csoportok­ ban társasági ügyekről beszélgettek. Sok ék­ szer volt rajta. hogy a férj. máskülönben el­ szakadt volna. ha magasabb státusba kerül. Később. . Doringék finom. ahogyan a lugasokra kúszó futórózsa.? És így tovább. A jobb vállán átvetett széles selyembrokát övet dereka bal ol­ dalán vastag karika fogta össze. onnan a szoknya alsó széléig a halvány citromsárgából fo­ kozatosan mély.ritka megtiszteltetés . ezeket min­ dig magán viselte. gyé­ mántokkal. sáfránysárga árnyalatba ment át. hogy a fiatal láma.

a nyár. messzi földről hozott növények és cserjék pom­ páztak. azok is elfogytak. a falkerítéssel körülvett ker­ tekben. ame­ lyekben drága. A zenészek még pompás formában voltak. a vendégek egyre lassabban mozogtak. Ahogy még jobban besötétedett. A fo­ gadott mulattatók elfáradtak. a fűzekről. mély csaholásuk elcsendesítve. és megérintett egy rügyet. aztán ahogy telt-múlt az idő. az egész országban híre ment. körte.és törpe al­ mafák különös veszélynek voltak kitéve. és kijelölik azt az ösvényt. De nemcsak a madara­ kat. amelyeket fino­ man lengetett a lágy esti szellő. Apám mindvégig rettegésben volt! Teraszos kertjeinek. A nap leszállt a Himalája távoli csúcsai mögött. mit kell tanulnom. de az elcsigázott szolgák egyre újab­ bakat hoztak. Mellettük öregasszonyok kereplő imamalmokat pör­ gettek. beesteledett. Tőlük függött. amíg nem tudtak már többet enni.és nyírfákról. kezükben égő vajmécseseket és füstölőket himbáltak és időnként csintalanul bohóckodva fölugrottak az alacsonyabb ágakra. milyen pályára kerülök. minden fordulattal imádságok ezreit küldték az ég felé. Kezeit tördelve fel-alá jár­ kált. mint egy rendetlen állatkert. egyenként kiszökdöstek a konyhák­ ba. kisfiúk cikáztak a gondozott fák közt. borókafenyőkről és ciprusokról . A nagyobb koronájú. arany tömjéntartókból illatos füstoszlopok szálltak a magasba. ma­ gasabb fákról . és aggódó hangon sopánkodott. Ad­ dig etették és etették őket.40 HARMADIK SZEM gítés volt: az asztrológus papok hamarosan megjövendölik sorso­ mat. Az ételhalmok kisebbek lettek. melyen egész életemben járnom kell. mint apró manók. hogy pihenjenek és még több sört igyanak. Esteledett. Hangjukra száz meg száz vajmécses fénye gyúlt: csüngtek a faága- . hogy eltelt egy újabb nap. A lámakolostorokból trombiták hirdették. A barack-. Most szerinte mindez úgy nézett ki. a macskák hanyatt-homlok biztonságos helyre menekültek. A föld felől. elteltek a frissítőkkel. Ahogy az első zajos vendégek megérkeztek. csattogtatták a cintányérokat és verték a dobokat. ha valaki a vendégek közül megállt. A zaj és a lárma elriasztotta szokott helyükről a madarakat. vidám fesztelenséggel fújták a trombitát.füzérekben lógtak az imazászlók. Még a hatalmas fe­ kete szelindekek is hallgattak. A megnyúló árnyak gyorsabban kúsztak a földön.

Megtörtént. hogy lássa a közeledő menetet. aztán továbbsodródtak a szigetnél menedéket kereső hattyúk felé. vagy lebegtek a dísztó áttet­ sző vizén. Időről időre beigazolódott. Aztán még egy órán át folytatta. így megmondható előre. Még vagy egy órán át egyfolytában be­ szélt. kínai brokátból készült sárga palástjuk még jobban kihang­ súlyozta. majd mint csónak a homokzátonyon. ott majd .Hále! Hále! (Rendkívüli! Rendkívüli!) . Két másik előrelépett. fel­ vázolta a jövőt. Egy későbbi fejezetben lesz még szó az asztrológiáról. másfél-negyedfényről és en­ nek vagy annak az ellentétes hatásáról. A GYEREKKOR VÉGE 41 kon. nagyon öreg ember zárta. Amint az emelvényhez értek.kiáltot­ ta elbűvölten a közönség. . fennakadtak a ví­ zililiomok levelein. Felhangzott egy mély gongütés. Mindenki megfordult.II. A menet lassan elérte a díszemelvényt. egyik oldalán teljesen nyitott sátrat. mindenki fe­ szülten figyelt. Ó'ket apám és anyám kö­ vette. ekliptikáról. Két láma az asztrológusok feljegyzéseit és a táblázatokat vitte. . (Az istenek az ördögök és az emberek mind ugyanúgy viselkednek). Az előző héten a dalai lámához hívták őket. A hétéves kisfiúnak a kitartás kemény próbája után be kell lépnie egy lámakolostorba. az Állami Jósda lámakolostorából érkeztek. A két nécsung-i öreg a legtapasztaltabb asztrológus volt az egész országban. hogy neki jósoljanak. és leültek a párnákra. Most egy hétéves fiúcska számára teszik majd ezt. kire milyen jövő vár. Hosszan be­ széltek harmadfényről. A mögöttük lépdelő négy trombitás ezüst hangszerén fanfart fújt. milyen öregek.. fölléptek rá. dre. Elöl négy szolga ment. és felsegítette a látnokokat az emelvény lép­ csőire. megmondta előre. Fejükön magas papi süveg. aztán tíz percet pihent. Pa­ zar. hogy meghallja a főasztrológus éles. mi csonangcsig . benne baldachinos emelvény négy tibeti üléssel. óriási fáklyákat vittek. Egymás mellett álltak. Az emberek körbegyűltek.mondta. melyeket a szolgák hordtak ki a kertbe. A menetet két öreg. himbálództak a házak ereszein.Lha.. amit jövendöltek. mint két elefántcsont faragvány. sípoló hang­ ját. A kertben felállítottak egy nagy. ráncos nya­ kuk majd megroggyant a nagy súly alatt. A terefere abbamaradt.

Ahogy távolodtak. aztán reggel indultak útnak. Nagy nehézségeket kell elszen­ vednie. Akik messziről jöttek. A többiek elutaztak a kíséretükkel együtt. de legvégül boldogul. . a társaság kiözönlött rajta. Patkókopogás. míg teljesen elhalt és mindenre rátelepedett az éjszaka csendje. A tömeg lassan szétoszlott. A hatalmas kapu még egyszer kitárult.az udvaron folyt a gyülekező. hogy megvilá­ gítsák az utat. hangos kiáltozás . Elveszít mindent és újra kell kezdenie mindent. elhagyja a hazáját. egyre halkab­ ban hallatszott a lovasok beszélgetése. nálunk töl­ tötték az éjszakát. Fáklyákat vittek magukkal.42 HARMADIK SZEM sebészorvos szerzetesnek tanul. és idegenek között fog élni. halkult a lódobogás.

gyerünk.Na. ami az utamba került.A lovakban több az érzés. hidegkék fénye visszaverődött a hóföd­ te hegyekről. a vendégek fáradtak és vidámak. a mé­ csesek még pislákoltak. Egyik könyökömre támaszkodva kinéztem. hogy valami ennivalót keressek. Minden szobát elfoglaltak. A vendégek szedelődzködtek. Az utolsó mulatózok erőt gyűjtöt­ tek az éjszakára. Rengeteg tea fogyott. . Az istállókban meleg volt.Harmadik fejezet AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON Bent a házban még mindig zajlott az élet. Azt mondta neki. Azt mondta: . 43 . a szolgák kimerültek és ingerlékenyek voltak. vagy felébresztett egy hirtelen hangorkán a házból. Ott továbbra is nyüzsgés volt. Lassan elültek a zajok. rugdaltam a köveket és mindent. aztán szép sorjában mindegyik ellobbant. bementem a házba. a lovakat elő kell állítani. A lovak aludtak. Már csak a hold világított. volt. amelyik állva. . anya cso­ portról csoportra repdesett. oldalba bökött egy ló. Kedd Lobszang. de egy ideig mégsem tudtam elaludni. Apa a ház és a kert felújításáról beszélgetett egy régi barátjával.inkább velük alszom. Akárhányszor elszunyókáltam.morogtam magamban . Másnap reggel durva rúgás és egy türelmetlen hang ébresztett. és kezdtek eltünedezni az ételek is. de ez sem hozott megnyugvást. az abrak puha. nekem nem jutott hely. útban vagy! Fel­ keltem. a többiek az ol­ dalukon fekve. Én is elaludtam. dolgom van. üveget akar hozatni Indiából. Senki sem törő­ dött velem. Nyugtalanul járkáltam. hogy még utoljára néhány szót válthas­ son mindenkivel.

Cu a lován. ahogy elhagytuk a körutat. a szélkergette. a tartóból. ugyanakkor azokra a dolgokra is utal. Venni kellett egy barnásvörös köpenyt. a Potala mellett újra jobbra fordultunk. Nagyméretűt.Menj. Elgondoltam. Az ablakkeretre áttetsző. és amikor az hirtelen elbújt a fekete ködben. és valóban nagyon sokba került a szállítás. Az udvarról kilépve jobbra vettük az irányt. és a jakok is eléggé immúnisak voltak. A lhászaiak mindig gyanakodva tekintettek a hegycsúcsra. ahova igyekeztünk. és attól féltem. Átvágtunk a tömegen az üzletek­ hez. hosszú köpenyt . hogy ta­ lán utoljára is. magából a csészéből és a fedeléből. Az ablakokat kívülről fatáblák fedték. má­ sok indiai kelméket kínálgattak. hogy beérjünk a bazárba. De nemcsak az emberek voltak éberek: figyeltek az állatok is. mi kell. melyet az erős szelek felkaptak és ide-oda hordtak. de nem átlátszó viaszos papírt feszítenek. mindenki sürgősen menedéket ke­ resett. mielőtt a korbácsoló. apám maga elé hívatott és azt mondta: . Mikor az utolsó vendég is eltávozott.44 HARMADIK SZEM hogy a ház ablakait beüvegeztesse. Tibetben a férfiak bő. A boltok tele voltak alkudozó kereskedőkkel. A szélviharok idején veszélyes dolog volt utazni. ame­ lyekre egy szerzetesnek mindig emlékeznie kell. mégpe­ dig nemcsak azért. mert még növésben voltam. A csésze három rész­ ből áll majd. a rózsafüzér fából. Elindultunk. metsző szél elérné. Tibetben nem volt üveg. egy csészére és egy rózsafüzérre. Egyesek teát hoztak Kínából. Ezek ezüstből lesznek. inkább. Úgy néz­ tem körül. én a pónimon. Ha az ablak szabadon maradt. azután. 108 a szent szám. hogy ne menjen be a por. akik éppen akkor érkeztek Lhászába. ha egy ló vagy kutya vezette a menekülő­ ket. mire is lesz szükségem: egy faedényre a campának. és 108 fényes fagyöngy lesz rajta. hasonlóan praktikus okból is. és nem számított rendkívüli látványnak. egyál­ talán nem gyártottak üveget. mint aki először látja a várost. és a tülekedésben Cu sokszor hangosan odaköszönt valamelyik régi barátjának. amire szükséged lesz! Cu tudja. és vedd meg. sokszor aprókavics nagyságú porszemek át­ szakították a papírt és még a fedetlen kézen és arcon is mély sebet ütöttek. hanem egy másik. nem annyira a betörők távoltartására. A macskáknak sosem esett bajuk a viharban.

amelyeket aztán mindig magukkal visznek. . Apám többszörös milliomos volt. Ne felejtsük. szorosan megkötik a derekukon. amit nekem kellett kifényesíteni. Cu szigorúan ellenőrizte szánalmas kis bevásárlásomat. Az egyszerű olvasóval. mert egy „szegény növendékhez" azok illenek.persze nem ezüstöt. ezek képezték majdani vagyonomat. egy kis bőrtáskát a pörkölt árpának. és nem­ ritkán kis campa-téglákat. egy rózsafüzért.III. és amíg apám élt.. AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 45 viselnek. Még­ is.meg egy kést a faragáshoz. óriási birtokokkal szerte az egész országban.. ékszerekkel és temérdek arannyal. néhány külön­ böző amulettet. és azokat is csak közepes minőségben. a csészéjét. egy fából készült campatálat. s az kitáskásodik. csak a legszükségesebb dolgokat engedélyezte. és egy csészét . Itt raktározzák el a legszükségesebbnek tartott dolgokat. a campaedényét. amíg tanultam. Vet­ tem tehát egy pár jakbőr talpú szandált. A felsőrészt felhúzzák. Az átlagos szerzetes pl. egy kést. a szerzetes egész világi va­ gyonát magánál hordja. mint reméltem . egy zacskó pörkölt árpát. szegény szerzetesként kellett élnem.

Szóval reményem. de újra látom majd ezeket az utcá­ kat. és mennyi mindent tud­ nának mesélni a nyitott fatáblák. akik minden nap látják. meg azokra a dolgokra. morogva is­ merkedtek. és az ajtók előtt sátrakban kirakott nyeregtakarókat. ha csak ritkán is. és azt gondoltam.legalább valami hasznom is származott belőle. amikor egy hatalmas és fenye­ gető kéz lesújtott rám. Hazafelé Cu egész úton előrelo­ vagolt. a világ minden tájáról való csodás áru cserélt gazdát azokon az erős faajtókon át. gyerünk. hogy ezüstcsészém lesz. a sok semmirekellő. ahogy a já­ rókelők között bóklásztak. ha beszélni tudnának! Úgy néztem mindenre. Úgy ordított. Kóbor kutyák kószáltak mindenfelé. jobb minőségű dolgok kellenének nekem. újra szerte­ foszlott. ki­ ugró ereszeket.Na. a hosszú. gazdájuk szerencséjére várva lovak nyihogtak kedve­ sen egymásnak. mit gondolnak ezek a fi­ úk manapság! Mikor én voltam fiatal. hogy hátramaradok. A korábbi terveimre gondoltam. s a fülem a helyén marad. és sajnálatomra. Micsoda titkok rejtőztek a papír fedte ablakok mögött! Mennyi. igen éles szél támadt. vagy földbe gyökeredzett talán a lábad? Nem is értem. naplopó csavargó miatt. Kedd Lobszang. hogy netán fe­ lülbírálja Cu-t. s oda a fülem. ame­ lyeket szerettem volna megvenni. Jakok nyögtek rekedtes-öblös hangon. amint nyájasan bár. . Ahogy ráfordul­ tunk a Lingkhor útra.46 HARMADIK SZEM Újra megnéztem az utcát. és azt mondja. még egészen másként volt. Az utcát sosem láttam még ennyire von­ zónak. Cu-t nemigen érdekli. a kétszintes épületeket. Cu előttem haladó ter­ metes alakjával felfogta a szelet .Úgy tűnt. vagy követem őt. . hogy. be kellett érnem egy kézzel esztergált facsészével. Előzőleg reménykedtem. szaglásztak. Még egyszer meghallgat­ tam a kereskedők és a vásárlók vidám évődését. aki mind kábulatban él. hogy min­ denki meghallja : . a cápauszonyt árusító kereskedéseket. csak a „na gyerünk". mint egy régi barátra. Otthon anyám megnézte. megragadta a fülem és vadul megtekerte. miket vettem. milyen szerencsések azok. meg volt elégedve mindennel. miközben Cu bömbölő hangját hallottam. Fel sem merült bennem. és látni fogják. Nem volt más választásom. motyogott és morgott a „mai fiatalok". az árakon civódtak.

Anyám körbehurcolt a tekintélyes Ihászai házakon. Hét különböző rend és hét különböző iskola alkot­ ta. akiknek egész álló nap semmi dolguk sem volt azon kívül. mert számomra mindez valódi megpróbálta­ tást jelentett. Apának meg kellett látogatnia a drepungi lámakolostort. és mint jó vá­ ros. Drepung a világ legnagyobb lámakolostora. a fény­ ben tündöklő kupoláival és tornyaival tényleg úgy nézett ki a tá­ volból. Ha­ lálra untam magam. . én meg mint egy elhagyott gyermek vigasztalanul kóboroltam körbe-kör­ be. és folyto­ nosan a szolgákat hívták. hogy megnézzem. a társasági életben és az udvari­ as fecsegésben. hogyan bánnak a kis novíciák egyikével-másikával. magas templomaival. hanem hogy én tegyem tiszteletemet ismerősei­ nél. Olyan nagy volt. Kedvét lelte az utazgatásban. hogy minden apró-cseprő szeszélyüket kielégítsék. és teraszosan egymásra növő épületeivel. gyakorolni a rúdugrást. De nemcsak anyám okozott annyi sok szívfájdalmat. Határozottan nem abból a fajtából való vagyok. De nem voltam olyan hangulatban. mikor megtudtam. és elvitt. valamennyien a szigorú fegyelem hívei. mint egy halom rizs. hogy ilyesmire kell a drága időmet pazarolnom. Apa el volt foglalva a rendfó'nökkel és az apátokkal. önfenntartó volt. A szabadban akartam lenni. és nem is a Lhászától hárommérföldnyire épült Szera-ba. kis kőházaival. és valóban. Boldog voltam. és még boldogabb. nem azért. hogy selyempárnákon üldögéltek. az íjászatot. A várost fal vette körül. A Rizshalom valójában hét kolos­ tor egy helyen. hanem tizen­ négy apát. ezekből állt nap-nap után minden látogatás. hogy nem Drepungba kell majd mennem. A neve rizshalmot jelent. hogy értékelni tudtam volna az építészeti műremekeket. Ehelyett pedig körbehurcoltak mint valami díjnyertes jakot és lompos öreg hölgyeknek mutogattak. hogy tekintélyesnek érez­ hessem magam. AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 47 Az utolsó héten nem hagytak egyedül. Reszkettem a félelemtől. szerettem volna jól érezni magam a hátralévő néhány napban: sár­ kányt eregetni. aki könnyen elviseli mások hülyeségét. hogy nem egy ember irányította. mikor láttam. amikor apa szavaival élve „a kellemes séta a napsütötte rónán" vé­ get ért. és határo­ zottan bántott. tízezer szerzetessel.III.

és a szolga máris hozta neki a vajas teát. A Könyvet most másodszor nyitották ki miattam. A régi. Aztán tiszteletteljesen meg­ fordult. Megérintett egy gongot a könyökénél. megsár­ gult oldalakon a történelmet olvastam. és kényelmesen elhelyezkedett a párnáján. mikor Ti­ bet partjait ősi tenger nyaldosta. Bementem csodálatos díszí­ tésekkel teli szobájába. még apa is rogyadozott kissé a súlyától. ahol régi. értékes könyvek sorakoztak a falnál. hogy visszategye a védelméül szolgáló aranyládikába. az íjamat és a gyönyörű tollakkal díszített nyílvesszőket eltörték. faragott faborítók lassan visszakerültek a helyükre. A főoltár mellett ült. hogy kifejezésre juttassák. Apa visszapattintotta a borókafából készített vastag papírlapokat összeszorító aranykapcsokat. melyeknek köszönhetően nemességre emelkedtek. ráöntötte a fülke fedelére. amelyeket hazánknak és Uralkodónknak tettünk. és lepecsételte. mi­ kor belépek a lámakolostorba. hogy berakja a ládikát az oltár alatti mély kőfülkébe.ez a szobájában volt -. Hosszú hallgatás után elmondta Tibet titkos történel­ mét. Még ma is . és dicső tetteik. mely az Özönvíz előtt is régi volt már. amint felkelt. 90 cm széles és 25 cm hosszú kötet­ be jegyeztek fel minden részletet a családunkról. Itt voltak a részletek. amely ezer meg ezer évre megy vissza. Itt jegyezték fel azokat a szolgálatokat is. egy történetet. A súlyos. akárki.mondta -. . és hogy az ásatások miként bizo­ nyították ezt. kb. majd kis rézedény felett viaszt melegített. mert másnap. aki Lhásza közelében .) Most nekem is alá kellett írnom a Könyvet. melyeken az asztrológusok jóslata alapult. hogy a Könyvet ne zavarhassák. de érdekelt is ez bárkit! Napszálltakor apám értem küldött. hogy bejegyezzék fogantatá­ som és születésem időpontjait. A Könyv felnyitásának szertartása következett. Úgy éreztem. új élet kezdődik számomra.48 HARMADIK SZEM Végre-valahára elérkezett a hét vége. A Könyv nagyon nehéz volt. a szívem is darabokra törik. (Először azért. A sárkányomat elszedték tőlem és elajándékozták. Beszélt arról az időről. valamint az akkor készített tábláza­ tok. és letérdelte­ tett maga elé. és nincs szükségem efféle dolgokra. Szerepeltek ben­ ne legrégebbi őseink. nem vagyok gyerek többé. Év­ századok óta ebbe a nagy. Hozzám fordult.

Ezzel befejezte. Miközben a sovány reggelit eszegettem. később meg a rettegett másnapra. Ezzel sarkon fordult és elment. A gyerekek iránti erős ellenszenvére gondoltam. Hosszú ideig feküdtem apám szavain gondolkodva. Visszamehetek a lovaimhoz. Mutatott néhányat. hogy kivétel nél­ kül minden kapott parancsnak fenntartás nélkül engedelmesked­ jek. korábban elbúcsúzkodtam már a nővéremtől. ez volt a legjobb módszer: az érzelmes búcsúzkodás megnehezítette volna. már lefeküdt.III.mondta. AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 49 ás. Utolsó szavai később sem hagytak nyugodni. Lelkemre kötötte. most elválnak útjaink. Idegen leszel e ház számá­ ra". nem tudtam elbúcsúzni tőle. hogy elhagyjam .a következő napon .úgy gondolod. Utoljára bementem a szobámba. és csak kilencéves volt. amire tanítottalak. „Komoly megpróbáltatást kell elszenvedned.hét. „A Törvény értelmében mutattassák rideg keménység az elő­ kelő születésiteknek és könyörület az alacsony származásúaknak . hogy aludjak. amikor életemben először nem otthon alszom majd. A hold las­ san áthaladt az égen. de a család hírnevé­ re vigyázok csupán. amint a csupasz farudakat csapkodták. Gyakran a környékbeli barlangokba járó szerzetesek fedeznek fel ilyeneket. én pedig . mielőtt beléphetsz a lámakolostorba". az ablakpárkányon egy éjjeli madár verdesett.Na. „Fiam. fiú . Felzaklatta az elválás. Elaludtam. és nem vesznek fel a kolostorba. Figyelj rám: Ha nem állód ki a próbát. Anyát nem találtam. Fentről a tetőről az imazászlók csattogása hallatszott.mondta -. vissza se térj. kemény vagyok és szívtelen. egy szolga felébresztett. és elrendeztem az ágyamul szol­ gáló párnákat. és elhozzák apámnak. Ezután meg­ változott a hangulata. Istennek hála ezért. és emlé­ kezz mindarra. hogy távozhatok. campát és egy csésze vajas teát hozott. Bár akkor cseppet sem értékeltem. Viselkedj férfi módra.mondta . csak intett. . Jászé­ tól. Aztán találtak ismeretlen célból készült. Cu besietett a szobám­ ba. egy szót sem szólt többet. de ahogyan le­ ment a hold és a nap első gyenge sugarai megjelentek az égen. Az este. Lefeküdtem. különös fémtárgyakat is. mert olyan gyakran játszottunk együtt. megkövesedett tengeri állatokra és különös kagylókra akadhat. de nem azért. . Kint.

bármely mércével mérve . és az. engedje meg. Ha anya fent lett volna. Átmentem a szobán. ne ébresszem fel a háziakat.először. és csüggedten szomorú. Magányos voltam. Sok tibeti gyerek­ nek könnyű élete van. mindörökre.összetekertem egy másik köpenyt. Végigmentem a folyosón. mint később rájöttem. és ahogyan hittem. hogy kikísérjen.ke­ mény volt. Elhagy­ tam hát az otthonomat. bedugtam a campaedényt és a csészét a köpenyembe. mire egy szolga fi­ gyelmeztetett. hajnalhasa­ dás előtti sötétség. hogy idejekorán megtanuljam a fegyelmet és az állhatatosságot. semmi kétség. Végigmentem a lépcsőn és elindultam. hogy otthon maradjak. megpróbáltam vol­ na rávenni. Azt akarta. de sötét volt még.. hogy a búcsú elmaradt. . apám parancsára történt. az enyém . .. Befejeztem a reggelit.50 HARMADIK SZEM az otthonomat . csendesen lépkedjek. rémült. a tekercsbe egy bőrtalpú csizmát tettem. Pirkadt.

Szerzetesek szeretnénk lenni . jobb dolgom sincs. egyikünk sem volt elragadtatva a másiktól. de semmi sem történt.válaszolta. felszedett egy követ. az egyik fiú. .mit akartok. hogy meghallották. Megjelent egy szerzetes.Na.mondtam. Kemény iskola. a Tibeti Gyógyítás Templomához vezetett. . az bizony! Róttam a mér­ földeket. Egy ideig szelíden kopogtattunk. . ők is ide igyekeztek. ha egy­ szer ugyanaz lesz a sorsunk. Gyanakodva végig­ mustráltuk egymást. ijedtünkben fiatal fának néztük. a növendékek tanítómestere lejön majd. Akkor az egyik fiú lehajolt.Negyedik fejezet A TEMPLOM KAPUJÁBAN Az út egyenesen a Csakpori Lámakolostorhoz. azt hiszem. kis híján hanyatt esett. közben világosodott. egy tapodtat se mozduljatok. A bejárathoz vezető kapunál két másik fiúval találkoztam.ordította . aki óvatlanul túl közel lépett hozzá. csak fokozva az éhség okozta kínjainkat. és akkora zajt csapott. .Mit akartok itt. de elhatároztuk. Leültünk a földre. mint ajtót nyitni nektek? . Azt hiszitek. . ha kész lesz. men­ tek. sátánfajzatok? . Emberek jöttek. csontos ember állt előt­ tünk. Milyen közel az étel. és egy magas.In­ kább majomnak nézne az ember benneteket . Egy ablakból kellemes ételszag áradt. nyomorult csirkefogók? 51 .kiáltotta. a lábunk elfáradt már az ácsorgástól.Várja­ tok ott. mégis milyen kimondha­ tatlanul elérhetetlen! Végül kirepült az ajtó. barátságosan fogunk viselkedni.A kapu bevágódott. . kezében hatalmas bo­ tot lóbált.

A so­ vány szerzetes vad pillantást lövellt felém. Egyikőjük. nem ittam. Egész álló nap ott ültem mozdulatlan. . ülj le. A kóbor kutyák meg-megálltak egy pillanatra. a félelemtől ott a hely­ színen majdnem összezsugorodtam. nézzük csak miből vagy. és maradj ott elmélkedő testtartásban. belepte a hajam. Nem volt nehéz észrevenni. azt mondta: . . Rám szállt a por. egy pásztor fiának.ügyet sem vetettek rám. Az arra járó szerzetesek . vagy bottal kergetlek végig az úton. Hirtelen mozdulattal a szegény szerencsétlen fiú felé lépett.52 . aki vallásos akar lenni. és visszamentem negyven lépésnyire. beborította a vállam. jómadár! Lássuk csak. mi van benned. hogy a szempillád se rebbenjen}. Megkérdezte.Szent ég! . aki ijedtében teljesen megfeledkezett a fáradtságról. kik vagyunk és még azt is. de úgy.És te itt? Mi ez ? Ohó! Egy kis hercegecske. Térden állva lépkedtem. hogy miért vagyunk egyáltalán. leültem keresztbe tett lábbal. és egy szem­ pillantás alatt sarkon fordult. aztán. csak úgy. a hetedik születésnapomon éppen. azután ők is továbbálltak. Az egyik fiúnak.válaszoltuk. intett. . vérezni kezdett. Egyedül maradtam. hogy lépjünk be. amíg nem mondom hogy elég. tele ment vele a szemem és kis kupac gyűlt kifelé fordí­ tott tenyeremben. egy követ do­ bott felém.kiáltotta. marad­ hatsz. Hajnal óta nem ettem.A másikhoz így szólt: .Mit mondtál.sokan voltak . nincs elragadtatva tőlünk. Fenyegetőn a botja felé nyúlt. Azzal hirtelen meg­ fordult és elment. majd nagyot ugorva elmenekült porzott a föld a lába nyomán. ahogy parancsolta.Gyorsan befelé! Ha megfelelsz a vizsgákon. fiú ? Mészáros az apád? Húsvagdaló? Aki megszegi Buddha törvényét? És ide meré­ szelsz jönni? Tűnj el. Először is.Micsoda szemét népség jön manapság a kolostorba! A kolostor területét körös-körül hatalmas fal övezte.Szerzetesek szeretnénk lenni . mik vagyunk. Szomorúan összeszedtem a kis cókmókomat. milyen tömés: ez a hely nem való puhány. A kő felsértette a fejem. hogy kíváncsian megszaglásszanak. éhségem egy­ re nőtt. a torkom teljesen kiszáradt a szomjúságtól. de gyorsan. El­ ment mellettem egy csapat fiú. De meg sem . Ahogy a nap lefelé haladt az égen. HARMADIK SZEM . agyon­ kényeztetett hercegecskéknek! Menj vissza negyven lépést.

minden tagom el­ merevedett már.Azzal összeszedte a csészét és a tálat. hogy belépjek abba a házba. Ott kellett ülnöm mozdulatlan. aki tapogatódzik a sötétségben. Apa mindig szigorúan bánt velem. körülöttem mindenütt sejtelmes hangok. A lámakolostor ablakában ezernyi vajmécses lángja gyúlt.Megittam a teát. s a tartalék köpenyt a fejem alá téve lefeküdtem. helyezkedj ugyanebbe a testtartásba. A renden belül csak azok töre­ kedhetnek magasabb rangra. mozdulatlanul. és egész nap ugyanabban a testtartás­ ban ültem éhesen. Nem volt hova mennem.IV. besötétedett. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 53 moccantam. Nem tudtam. és nem öncélú kegyetlen­ ség. . minden porcikám sajgott. láttam. ha kudarcot vallok a kitartás próbáján. de ahogy a nap első sugarait megpillantod. hogy megmozduljak. Valóban fáradt voltam már. egy öregember lépteit. szomjasan. akik kiállják ezt a próbát . Jeges szél fújt. A csillagok fénye­ sen ragyogtak az éjfekete égen. Az öregségtől remegett már a keze. Kitalálta a gondolatai­ mat és így szólt: . rettegtem a következő napoktól. Féltem. hogy ki-kilöttyen a tea. Most egyedül kellett alud­ nom a hideg ég alatt. amit az egyik kezében hoz. kis mélyedést kotortam a földön a csí­ pőmnek. a félelem tar­ tott fogva. apám nem engedi. aminek esetleg most gondolod. hajlott alakja is. Lassan felderengett a hosszú. mert ez próba. Felálltam. fiam. A másikban kis tál campát tartott. Felém nyújtotta őket. majd elment. kinyújtot­ tam a lábam. kemény évek alatt elformátlanodott. a sötétben mozoghatsz. és ráadásul teljesen megmerevedtem. A kavicsos úton egy szerzetes közeledett. Aztán azt mondta: Most aludj. mit hoz a holnap. Az első hét évem nem volt könnyű. . Egyszerre csak puha csoszogást hallottam. és átöntöttem a campát a saját edényembe. rémisztően szigorúan.Fogd. Túlzottan rémült voltam ahhoz. aztán az oldalamra feküdtem és megettem a campát. de akkor is ez volt az első éjszaka. A nap elbújt a hegyek mögött. egyedül a félelmeimmel. de először nem nyúltam értük. Rettegtem a sötét­ ségtől. a fűzfalevelek susogtak és zörögtek. a legerősebb ok. semmit se tehettem. az éjszaka külö­ nös hangjai. mit követelnek még tőlem. Még mindig mozdulatlan ültem. amely egykor az ottho­ nom volt. amit nem otthon töltöttem.

ő sem fogad vissza. élettelen. Kisfiúk kószáltak az úton. A reményem elszállt. vagy piszkos megjegyzése­ ket tettek. akár a méhek zsongása egy forró nyári napon! Ahogy múlt az idő. mely mormogássá erősödik. hogy együttműködőbb áldozatokat keressenek. ahogy napszálltakor megint sötétedni kezdett. Tudo­ mást sem vett rólam. rejtélyes ügyei­ ket intézték. és újra a szemlélődés pozitúrájába merevedtem. majdnem lábra ugrottam. Szuszogást hallottam. fi­ nom sóhajtás. és vigyázz. a hegyek mögött a közeledő nappal első fényei ragyogtak az égen. és odébbálltak. Először az alvó. Végre meghallottam az öregember lépteit. folytatta éjszakai küldetését. hogy sírjanak. Ez alkalommal több jóindulattal nézett rám és azt mondta: . mert ha megmocca­ nok és nem állom ki a próbát. hogy csak a nők és a kislányok olyan ostobák. Felnéztem. Még jön a holnap. emlékeztettem magam rá. Hama­ rosan már csak a csillagok halvány fénye világított az éjszakai sö­ tétségben. s máris trombita­ hangra ébredek. De mivel nem reagáltam.és innivalót hoztam. kavicsokat rugdostak felém. olyan.54 HARMADIK SZEM Úgy tűnt. hogy fiatal még. mostanra már elgyengültem az éhségtől. zokogni tudtam volna. mozdulatlan vá­ ros levegője vette körül. egyre jobban megmerevedtem. Gyorsan felültem. mint mikor valaki ébredezik. Apám világosan megmondta. nem tud gyorsan járni. Ebben az időszakban a hold későn kelt. Egy nagy fekete szelindek volt csupán. fiam. talán megfeledkeztek rólam? Vagy egy újabb próbatételnek vetnek alá. Hirtelen fel­ lángolt bennem a remény. később pedig mély zümmögés lesz belőle. ne . Aztán. A lámakolostor fokozatosan életre kelt. valamit vonszolt maga után az úton. nem mertem elaludni. nincs hova menjek. hamar belefáradtak a meddő próbálkozásba.Enni. mintha ott sem lennék. de nem mertem megmozdulni. A különböző épületekből szerzetesek jöttek kifelé. de a próbának nincs vége. szinte le sem hunytam a szemem. és egy sötét foltot láttam közeledni. Aztán. még alig pirkadt. a kis vajmécsesek lángja is fellobbant a kolostorépületekben. az a mondás jár­ ta. Hogy ne le­ gyek ilyen gyenge. ha nem fogadnak be a kolostorba. Balsejtelmem támadt. időnként porzáport zúdítot­ tak rám. és éheznem kell? Egész nap nem moccantam.

ennivaló van valahol a közel­ ben. annak még nálam is hosszabb ideig kell egy helyben ül­ nie. éreztem. így követtem a tömeget. sosem jön el az este. és is­ mét áttöltöttem a campát a saját edényembe.Gyere be ! . aztán reggel találkozunk.mondta. de egy szemernyit sem voltam boldogabb. hogy nem vagyok kotlóstyúk.Remélem. mintha egész életemben ezt gyakoroltam volna. melyet áthajtanak a hegy hágóján.Ha pihenni akarsz. amint szemlélődő testtartás­ ban ültem. és füstölők nyugtató szagát éreztem. .Gyorsan felkaptam a csomagomat és odatántorogtam. micsoda boldogság. Ezzel megfordult. megittam a teát.campa.szólított.gondoltam -. mint az előző éjjel. . és elment. Miközben töprengtem. Nem várok tovább. . színes fények. a ködben épületek. Összeszedtem minden erőmet és sikerült legyőznöm a szédülést. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 55 mozdulj. Újra lefeküdtem. ma éjjel meghalok .Épp akkor. Valódi félelem­ mel gondoltam arra.IV. Nem volt több választásom. A következő. néhányan megpróbálták el- . Bevágtam az első sorba. a harmadik napon. Étel . hogy a sok szenvedés után most mindent el­ ronthatok. fiú! .egyik a má­ sik után . Megpróbáltam felállni. Az éh­ ségtől felpedzett érzékeim jelezték. .Vegyél részt az esti istentiszteleten. nem bírom tovább. Úgy látszott. a nap is megállt az égen.Gyere ide. Hely­ zetem igazságtalanságán tűnődtem. nagyon kellemetlen helyen karcoltak. . hogy arcra estem. hegyek­ kel és szerzetesekkel tarkított lila foltok tűntek fel. az ajtó­ ban messze. fajtájú­ formájú szerzetes nem akartam lenni. . de nagy sokára szürkülni kezdett. Amíg beszélt. de a lábam annyira elgém­ beredett. nem akartam szerzetes lenni egyáltalán. Az ablakokban . vajas tea. semmiféle szektájú. mint egy teherhordó állat­ nak. ott maradhatsz ma éjjelre is. Bent meleg volt. Ahogy a lábak között rohantam négykézláb. egyszer csak elszenderedtem. A láma­ kolostor ködben úszott. Egy világosabb pillana­ tomban ráeszméltem. A kövek mintha csak késpengét növesztettek volna alat­ tam. megláttam a tanítómester magas alakját.újra megjelentek az apró fények. mert nagyon sokan elbuknak a huszonnegyedik órában. és az esti szél játékosan fel-felka­ pott egy-egy elhullajtott madártollat. . egyre gyengébb vagyok és szédelgek.

. Csak akkor állt meg. A mester meghökkent. kis nyomást alkal­ maztam. miként zajlott. Puha. és a fájdalomtól elakadó lélegzet­ tel. az esti szertartásra.Úgy tűnt. és ahogyan Cu-tól tanultam. . .Mulya tökfilkó! Nyápic alak! TE. azt.Új fiú. hogy nem tudom. csontos szerzetes hangos üvöltéssel talpra ugrott. csúszott egy darabig az or­ rán. és semmi sem tartóz­ tathatott fel. az orrából patakokban ömlött a vér. majd harsogó ne- .Figyelj! A vén Zörgőcsont pré­ dára les.gondoltam . előkelő származású. amelyről teljesen lehorzsolódott a bőr. én pedig beosontam egy óri­ ási oszlop mögé. Meghalok . és a varkocsomnál fogva lábra állított.azt hittem. átrepült fejem felett. A magas. hogy rendben van. meg se tudod védeni magad! . mikor a feje hangos koppanással egy kőoszlophoz verődött. A többi fiú visszatartotta a lélegzetét. verjük el! A körém gyűlt növendékek egyike a köpenyemet lóbálta a feje fö­ lött. gyertek. de senki sem figyelt rám. elnyúltam a kövezeten. a tanító le­ nyúlt. nem védekeztem. Aztán a szerzetesek kitódultak a templomból. amit alólam húzott ki. meg­ állt az élet. de ennivalót kerestem. leesett a kőre.Kemény ütések záporát zúdította rám. egy a majdani vezetők közül? Hah! Nesze neked! .56 HARMADIK SZEM kapni a varkocsomat. és csomagommal a fejem alatt elaludtam. az ütések sosem érnek véget. és azt üvöltötte.Ahogy szedegettem a campát a szememből. kásás campa ömlött az arcomra.és hangok: . széthasadt a fe­ jem . látni akarják. képzeletben hallottam az öreg Cu búcsúszavait: „Viselkedj férfi módra. engedelmeskedek-e a tizenhatodik törvény parancsá­ nak: „Viseld a szenvedést és a nyomorúságot türelemmel és alázat­ tal. Miután ettem. kicsit jobban éreztem magam. . amire tanítottalakl" Gondolkodás nél­ kül megfordultam. Fülsiketítő csattanás riasztott fel . Követtem a töme­ get a belső templomba.Úgy látszott. emlékezz mindarra.Hitvány nyápic. Akkor hirtelen hangosan ordítani kezdett valaki: . Ütések és rúgások zá­ poroztak rám. egy másik elszedte a bőrcsizmá­ mat. ez is a próba része. Olyan fáradt voltam.Mi folyik itt?! Ijedt suttogás volt a válasz: .minden baj véget ér. azt gondoltam.

mert a tibeti név a nyugati olvasónak nem jelent semmit. elernyedtek. mint szikla a hegyoldalon. Ez alka­ lommal megpördült és a bal vállán ért földet. Leesett. tényleg nagy ügyes­ ségre tettem szert. amit ki kell talál­ nunk! Megfordult. nehézkes. végre örültem egy kicsit. Meg kellett harcolnom felnőtt férfiakkal is. melyekkel a láncot szorította.„mindenre. oldalon.könnyedén beledöftem az ujjam a nyaka tövébe. de a mozgása esetlen. hogy tudtam. előbb leírt egy félkört. és a láncánál fogva hozzám vágta. akkor felpattant.) . azért nevezem mégis így. Ngavang. majd a fejére esett. hogy a durva és vad verekedéshez szokott. és egy magas.Nézzük csak a fiatal pávakakast! Vagy talán sa­ rokba szorított patkány? Melyik? Aha. és könnyedén megcsavartam a karját. ahol az ereje előnyt jelent. jó felépítésű fiú volt. te vagy a legnagyobb ve­ rekedő a kolostorban. a füstölő akár egy ki­ lőtt csúzli. Óvatosan körözött. ez az. Elléptem hadonászó karja alatt. Fiatalabb korában nagyszerű dzsúdó* szakértő volt Khamban. Ahogy Nhavang nekem rohant.időnként kegyetlen ki­ képzésnek.ahogy szokta mondani . ujjai. otromba tizennégy éves fiúra bökött. Először életemben hálát éreztem Cu. és rám ugrott. Lehajol­ tam. Egy pillanatig nyöszö­ rögve feküdt a földön. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 57 vetésben tört ki: . az öreg rendőrszerzetes iránt.ahogyan Cu mutatta . és .IV. Lát­ tam. a körülöttünk álló fiúk és szerzetesek egy csoportjára zuhant. (Lásd még a 109. megragadott egy ne­ héz füstölőedényt.Na. nézzük. hogy egy jakhajtó fia ügyesebb-e vagy egy hercegé. A tibeti változat különbözik a dzsúdótól. majd azt mondta: . könnyű kikerülni. oldalra léptem. Ngavang erős. és mikor átugrott. megcsavartam az egyik lábát. De még nem volt neki elég. Kicsúszott a lába alól a talaj. és az . ha küzdelemre kerül a sor. oldalra ugrott. Megtanított . Az ilyen fegyver lassú. amit tu­ dott". Ebben a tudo­ mányban. a jövőm ettől a küzdelemtől függ. Rám rontott. fejlettebb is nála. hála Cu-nak. hogy elkapjon és tehetetlenné tegyen. Most. ahol nem számít az erő vagy a kor. Nem ijedtem meg.

míg végre felértünk a lapos tetőre. de közben azt mondta : . beviszlek az apát úrhoz. miért. mely a tetőre épült. hogy a tudo­ mányokban is olyan vitéz vagy-e. igyál. A tanmester felállt. a belső templomok és a tantermek mellett. Az öreg szerzetes. az Istenek Termei és gyógyfűraktárak mellett.58 HARMADIK SZEM Ngavang körülbelül egy fél órán át eszméletlen volt. de kedvességgel és könyörülettel kell felügyelned rájuk. Újabb lépcsők következtek. Az utóbbi napokban nagyon keveset ettem. mint egy darab rosszul kikészített jakbőr. hogy a lélek kiszabaduljon a testből asztrálutazásokra vagy hasonló célból. fiam. . az egyházi hivatalok. most már elégedett. elhaladtunk a Buddha-szobor előtt és a Gyógyítás szimbólumát megkerülve beléptünk az apát sa­ ját szobájába. mint a viadalban. látom. megveregette a hátamat. A növendékek tanmestere barátságosan üdvözölt. Jóra tanítottak.szólt -. hajolj meg. uram. Kedd Lobszang Rámpa. majd földre borult. ragacsosan és lottyadtan.a mesterük vagy már . hogy jóra használod a tudásod. Ngavang félelemben tar­ totta a növendékeket. Úgy éreztem magam. itt van a fiú. újabb tekergős folyosókon. . Uram. Azután fel a lépcsőn. úgy. megálltad a helyed.Akkor rászolgáltam egy kis ennivaló­ ra. Ezt az „érintést" gyakran használják arra. amit én. mikor belép­ tem a szobájába. és odasétáltunk az apát házához. megtudod majd.Hihetetlen sok kérdést tett fel. megkeresett és így szólt: . szó­ ban és írásban is egyaránt. adok neked enni. Most átveszed a helyét. fiú! Merészen így válaszoltam: . amennyit akarsz. .Egyél.Fiam. Megpróbállak rajtacsípni.kísérjen hozzám.és innivalót.Valódi férfi vagy. és csináld. nem kerül rossz kezekbe. aztán mondd meg az egyik huligán­ nak . .Ezzel a növendékek tanítómestere háromszor meghajolt. A növendékek tan­ mestere hozzám lépett. fiú. Hat órán át ültünk egymással szemben a párnánkon. fiam .Ülj le.Hajolj meg. Nagy buz- . aki előzőleg enni hozott nekem. Most gyere ve­ lem.Kövess. Gyere! Követtem a széles folyosókon. fiú. . Rendkívüli megtiszteltés. Beléptünk az aranyozott fatáblákkal díszített ajtón. hogy majd­ nem hasraestem. aztán azt mondta. szóval vigyázz! . ülj csak le! Megnézzük.

amit megjö­ vendöltek neked. Belőlük nincs hiány. Az Ösvény kirajzolva előtted. de erről egy kicsit később. . amely semmitől sem retten vissza. úgy beszélek hozzád. Ezoterikus tanulmányokat is folytatsz majd. ahogyan kell. és hellyel kí­ nált. amikor a szobájába értünk. amelynek szilárdsága a sziklákéval vetekszik. Nagyon figyeltem. Itt leültettek a földre. és úgy. De amiben csak tudunk. anélkül. Most elvisz­ lek. Az apát szenvtelen tekintettel ránk nézett. hogy azt tegyem.IV. mindent tudok rólad. mint férfihoz. mert így lettél ne­ velve. akik megőrzik és továbbadják tudásunkat. párnákon ültünk. hogy tudni akarnák a miértet. Most annyit. Minden segítséget megkapsz. Bár csak hét­ éves vagy. segíteni fogunk.Fiú. ami tőlünk telik. Kedd Lobszang Rámpa.A gyógyítás tudomá­ nyát és az asztrológiát fogod tanulni. egy fürt kivéte­ lével leborotválják a haját. kitartóan kell dolgoznod. A kitartás próbája kíméletlen volt. Tibetben. és a mester a következőket . Az egész túl nehéznek tűnt nekem. A tisztánlátást kikényszeríteni fájdalmas dolog. hogy minden ezer szerzetesből egy az. a „borbélyműhely­ b e " vezettek. Az Út nehéz lesz. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 59 galmamban. A mester csak akkor tör­ te meg a csendet. mikor a szerzetesnevet kapja. de nem ok nél­ kül volt az. akik forgatják az imamal­ mot. és néhány rövid év alatt többet fogsz tudni. Kacskaringós utakon keresztül kis szobába. és ahhoz. mikor az előző nevét elveti. és olyan eltökéltségre. Az utolsó tincset akkor távolítják el. Fáradt voltam! így folytatta: . Bólintott. Aztán így szólt: Kedd Lobszang Rámpa. a tanítómester felkelt és mélyen meghajolt. ha valaki belép egy szerzetesrendbe. olyan bátorságra van szükség. amit kell. a magasabb szintű fejlődésre alkalmas. és nemritkán keserves. hogy az asztrálsíkokon utazzhass. hogy megértsem. Az okot később majd megtudod. Különleges képzést kapsz. hogy kopaszra borotválják a fejedet. aki a magasabb rendű dolgokra. mindent. hi­ ány azokból van. és elindultunk kifelé. Én követtem a példáját. Fizikai munkások. Tibeti módra keresztbe tett lábbal. Egy ideig az apát úr nem beszélt. csak figyelt. in­ tenzív képzést. A többiek sodródnak és napi munkájukat végzik. én is leborultam. mint amennyit hosszú élete során egy láma általában megtanul. ha or­ szágunk majd idegen felhő alatt lesz.

Mi baj? Felforrtál? Igen. hogy majdnem felemelt a földről. De ez csak a kezdet volt.Tamcsö. mert azonnal nevet kap. minek is nevezzünk? Még egy ideig mo­ tyogott magában. Tamcsö előrelépett.60 HARMADIK SZEM mondta: . mikor a fejemre öntötte.nekem legalább is úgy tűnt. Bevezetett a szobájába és elővett egy nagy könyvet. A segéd ho­ zott egy tál forró vizet. nem volt több haj a fejemen. fiam! Gyönyörű varkocsod van. így könynyebb eltávolítani a hajat. a segédje odarohant. . Végül. jól vajazott.Aha! Megvan: mától fogva Zamigmarlálu a neved. Tamcsö addig ügyködött a siralmasan tompa olló­ val.üvöltötte. Va­ lahonnan szerzett egy nagy ollót . Ebben a könyvben azonban továbbra is a Kedd Lobszang Rámpa nevet használom.a szolgák nálunk ilyennel nyír­ ták a növényeket. Kész öröm levágni.Tise! .Na most.válaszoltam.Ó. míg levágta a copfomat. mert így egyszerűbb az olvasónak. ami annyira forró volt. mire megnyugtatott: . . jól gondozott.Ne aggódj. Gyere és tartsd a végét! Tise. és olyan szorosan tartotta a varkocsomat fel­ felé. . borotváld meg a fiút! Ne hagyj egy tincset sem. Gyere! . amit otthon padlókaparásra használtunk. egy örökkévalóság után . . aztán megszólalt: . Kilógó nyelvvel és egyre- másra morogva. . . hogy felpattantam a földről kínomban. ez igencsak hasonlított arra a szerszámra.hívott a mester. jobb kezével megra­ gadta a varkocsomat és egyenesen fölemelte. Fogott egy háromoldalú borotvát.

Örömöm azonban nem tartott soká. olyan csupasznak éreztem magam. miért hívott össze bennünket: . és lássuk. ahol kö­ rülbelül húsz fiú volt. úgy tudtam. majd valódi fájdalom tükröződött. és egy osztályba raktak a ti­ zenhét éves növendékekkel. Akkor a zenemester egyenesen hozzám fordult. De hamar ész­ revette. mikor a fiú a fejemre tette a kezét. többet tudok az átlagnál. miközben azon töprengtem. ahogy kell. hogy hamarabb elenge­ dett minket. Odamentem hozzá. és hirtelen a könyökére ütnöm. amit min­ denki tud. Csak fel kellett nyúlnom. Valósággal törpének éreztem magam az óriások közt. így maradt vagy háromnegyed óránk az esti istentiszteletig. Tanárunk. A dzsúdóoktatók. . éppen hátat fordított nekünk. hogy elbántam Ngavanggal. akinek ezüsttrombitája volt. egy kagy­ lókürtös és egy trombitás. mi lesz! Cu tényleg jó mester volt. te pedig egye­ dül énekelsz majd! Újra kezdődött a zene. szólt. A láma el­ magyarázta. így tettem. Befordult egy zeneszobába. hogy fájdalomtól üvöltve békén hagyjon. Újra kezdtük. A kórushoz próbálunk. egy láma intett nekem.Nevetségessé akarsz tenni? A zenészek újrakezdik. akikkel a héten később találkoznom kellett. Ismét leállított. .Ez még az isteneknek is gyötrelmes kínokat okoz. mert ahogy kifelé jöttünk. és őt tartották a legjobb dzsúdószakértőnek egész Tibetben. A zenemester felbőszültén in- . Mögém jött.kiáltotta. A zenészek rázendítettek egy jól ismert dallamra. mi történik. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 61 Mikor bevitt az osztályba. -Tökfilkó! . és énekeljetek úgy.Énekelni fogunk. buta fiút kivéve senkivel sem volt bajom.Kezdjétek újra. milyen a hangotok. Arcán előbb döbbenet. A fiúkkal nem gyűlt meg többé a bajom.kiáltotta. Este fél kilenc lehetett. így egy nagydarab. és olyan jót nevetett. Vágjunk rá tüstént a két kis „furcsa csont­ ra".IV. Mivel otthon jó nevelésben részesültem. De nem sokáig. egy dobos. mind jól ismerték Cu-t. s koszos kezét az igencsak sajgó koponyámra tette. állj! . mint egy frissen tojt tojás. Énekelni kezdtünk. vajon mi­ lyen újabb nehézség vár rám. . hogy kövessem. Til­ takozásul felemelte mindkét karját. ők is újonnan léptek be a rend­ be. Még egyszer megpró­ báltam az éneklést. olyanra. hogy megnézzem. Három zenész várakozott a hangszerénél. A zenemester felhúzta a szemöldö­ két. úgy találták. A többiek látták.Állj.

Egy óriási. csak előző este kerültem a kolostorba? Mintha ezer éve lett volna! Úgy éreztem. . akkor teszek jót ma­ gamnak. alvajáró vagyok és ismét üres a gyomrom. legalábbis reggel ötig nem. Nem mintha megszerettem volna a helyet. Elszunyókálhattam. felébresztet­ tek-e.maradj csendben! . aztán feküdj le. Szent isten.hahaha .Gyerünk. hogy egy nagy szobában vagyok. ideje gyülekezni az utolsó istentiszteletre. hol fogsz aludni. és olyan üres lesz a hasad.Belépett a templomba. aztán gyere be hozzám. nagy nehezen felébresztett. felhalmoztam a pár­ nákat a fal mellé. a zenéhez nincs tehetséged. Menj most.Felkeltem. mint egy dob. amikor az egyik fiú.miközben aludtam . vagy maradni akartam volna.Eztán már semmit sem hallottam. Megmutatom. fiam. . Az énekórák alatt mást tanulhatsz. campát. és a nagydarab láma . hogy nézzem meg. máskülönben elszundítottam volna. míg meghallottam a trombitákat. Lát­ tam. fiacskám. barát­ ságos láma a vállára ültetett.. ha késel. és három párna van alattam. és akkor kapsz majd. . Tétlenül ődöngtem. Engem gondosan letett egy párnára maga előtt. ha minden különösebb hűhó nélkül megtelepszem. amit én. és ugyanazt csináld.Figyelj. de ha éneklek . amint azt fújták. A fiúk kifelé mentek. azután be kell vigyelek Mingyar Don­ dup lámához.Sietnünk kell reggelizni. . így szólt: . . Ma hajnali ötig aludhatsz. fiam. hogy segített. többé nem kell énekebed. . Tudod. vagy kiabálással.Mingyar Dondup láma küldött.Edd meg. .bevitt az ebédlő­ be.Elmentem. . Eddig olyan kevés ember volt ked­ ves hozzám. mert mindent elrontanál. . hogy pont szemben ültem vele. elmulasztod a vacsorát. Talán így volt jól. Ötvenöt év óta vagyok itt. s ahogy a többiektől láttam.62 HARMADIK SZEM tett egyet. aki velem volt. az.Kedd Lobszang Rámpa.. te botfülű bar­ bár! . A templomi szertartásokon sem énekelhetsz. és felrepültem a levegőbe. Valaki megra­ gadta a köpönyegemet. hogy a szertartásnak vége. aki az előző nap barátságos volt velem. Hamis? Enyhe kifejezés! Fiam. Csak rájöttem.Kezdtem lehiggadni és megtelepedni. vagy veréssel tanítottak. lekésed az istentiszte­ letet. és teát. valamint főtt zöldségeket tett elém. de még ilyen hamis hangot nem hallot­ tam. . hogy mivel nincs más választásom.Valóban na­ gyon hálás voltam. Előző este. mert arra eszméltem. úgy. még mindig a vállán vitt és csak a fiúk ülőhelyének végében foglalt helyet.

Nálunk is voltak háziszolgák. Nem zajonghattunk és tilos volt könyökölnünk. Minden étkezésnél van egy felolvasó. Csakporiban valóban vasfegyelem volt. A legtöbb lámakolostorban nem volt ilyen rend. aki az olvasópultnál áll­ va a Szent Könyvekből olvas. Mindig emlékez­ nünk kellett a régi buddhista mondásra: „Lévén tenmagad a példa. rajtacsípem. vörösesbarnában kellett járnunk. Csampala láma olyan szigorú volt.Azt. ismételd csak el. A felolvasó is nevetett . az pedig nem alkalmazható kivétel nél­ kül mindenkire. A mi kolostorunkban nagyon kemény. Látta. ahogy tetszett. Mindenki nevetett. Uram. gondolkodás nélkül válaszoltam: . én meg megúsztam a leleplezést. így hát bőven volt benne részünk. mindannyian a földön ül­ tünk. esetleg lustálkodtak.IV. akik a ház­ tartást vezették. Egyik mondása sze­ rint: „Valamennyi képesség kapuja az olvasás és az írás". ahol párnák voltak. Nem hordhattuk a növendékek fehér köpenyét. ha előre akart jutni. . mint az apám. s egy kb. Ezer­ ből talán egy.ritka alkalom -. belőlük lettek a lámák. hogy az írás szövegét szerette volna hallani. hogy máshol jár az eszem. mint a már felavatott szerzeteseknek. negyvenöt centiméter magas asztalról ettünk.Te. mit mondtam utoljára! Gyorsan! . A szerzetesek az étkezések alatt nem beszélhetnek és nem is gondolhatnak az ételre. ne tégy rosszat másokkal. Szakembereknek készültünk. hogy az a fiú nem figyel. de ezt most megúsztam. vezetőknek. mi is részt vettünk a házimunká­ ban. a rendet és a képzést esetünkben különösen fontosnak tartották. mert a lá­ ma jelentése „legkülönb". a Kangyúr száztizenkét kötetéből mondott fel részeket. Egymást váltva. mert rámripakodott: .Mint a villám. Buddha tanításának ez a lényege" Az apát úr. azonnali engedelmességet követelt. A táplálékkal szent tudást kell magukhoz venniük. A szerzetesek dolgoztak. Mi. hogy ne legyenek zaklatott gondolataink. ott. csak jót cselekedj. Maga Csakpori „vas­ hegyet" jelent. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 63 Reggelinél a felolvasó a buddhista Szent Iratok. de ezek szolgálószerzetesek voltak. sőt vad fe­ gyelem uralkodott. és elmagyarázta.

hogy a hangoknak ere- 65 . és így tovább. hajolgattak és himbálóz­ tak. Sorokban ültünk. Az egyik tanítás a következőképpen hangzott: „Jobb megbékélt tudattal pihenni. Minden második sor szemben ült az előzővel. nem volt valami fényes kedvünk ebben az órában. így az első és a má­ sodik sor egymás felé nézett. Mind­ annyian meztelenül aludtunk. álmosan legurultunk a párnákról. és a sötétben a köpenyek után kotorásztunk. ez így szokás Tibetben. De senkitől sem kaptam kielégítő választ. a sorok a terem egész hosszát betöltötték. a második és a harmadik pedig háttal ült. ahol nincs hamis álszemérem. Gyakran tiszteletlenül arra gondol­ tam: „Miért nem hagynak békében pihenni? Ez az éjféli kelés fel­ dühít". mintegy mormolásunkra válaszolva. Dünnyögtünk és különleges hangsorokra épülő szent énekeket énekeltünk. mint Buddhaként ülni és imád­ kozni. és a többiekkel együtt le kellett mennem imádkozni. mikor dühös az ember". Szerzetesek és fiúk százai ültek törökülésben a földre tett pár­ nákon. betömködtük tartozékain­ kat a köpeny elülső bugyrosan felhúzott részébe és elindultunk. Mikor az éjféli trombita­ szó beharsogta a félhomályos folyosókat. Keleten tudják. Itt megszámlálhatatlanul sok vajmécses fénye próbált keresztültörni a füstölőkből kerengő füst­ felhőkön. A pislogó fényben változtak az árnyékok és az óriási szent alakok megelevenedni látszottak. Aztán felöltöztünk. Végigcsattogtunk a folyosókon.Csakporiban éjfélkor kezdődött a „nap".

Tapasztalataim alapján inkább azt hittem. Az étkezés alatt közölték a napi tudni­ valókat és adták ki a parancsokat. és ilyenkor a pislákoló fényben gyakran úgy tűnt. Hihetetlenül hatásos látvány volt a több száz ember. de háromnegyed tízre vissza kellett érnünk a tanterembe. Külön felmentést is kaptak. hogy az „előkelő s z á r m a z á s i b a n van valami szégyellnivaló. Kilenckor. hanem az ember termé­ szete. és reggel négyig aludtunk. A füstölők kék felhői kavarogtak-gomolyogtak az istenek térde kö­ rül. de megszegik. campát és vajas teát. Ötkor ettünk először. és nem lesznek jelen a szertartásokon. Ezt követően egy órán át fizikai munkát végeztünk. Negyed ötkor egy újabb szertartás kezdődött. hogy Lhászának szüksége volt valamire. hogy nem a születés számít. hogy ennyi meg ennyi időre eltávoznak a kolostorból. megszakítva tanulmányainkat kb. aztán visszatértünk párnáinkhoz. hogy egyik vagy másik egyenesen ránk tekint. Reggel hatkor tanulásra készen gyülekeztünk a tanteremben. mint az istentisztelet előtt. és eszembe sem jutott. azután jö­ hetett csak a campa és vajas tea. A felolvasó még ennél az étkezésnél is egyhangúan mormolt. A Kangyúrból ugyancsak olvastak fel részleteket. miköz­ ben az ötödiket („Tiszteld az öregebbeket és az előkelő származásúakat!") állandóan citálják. ilyenkor a reggelinél szólították azokat. Előfordult például. Engem legalábbis feláldoztak miatta. amint vérvörös köpenyben és aranyszín stólában himbálózik és egy hangon mormol. hogy mozogjunk és hogy alázatra neveljen . Tibeti törvényeink közül a második így szólt: „Gyakorold a vallási szertartásokat és tanulj!" Hétéves fejjel tudatlanságomban képte­ len voltam megérteni. miközben a kis csen­ gettyűk ezüstös csilingelésébe lüktető dobolás hangja vegyül. más tárgyat. Időnként örültünk a szünetnek. Déli egyig tanultunk. egy hangkombináció metafizikus erót hozhat létre. mért kell betartanunk ezt a törvényt. akiknek el kellett vinni vagy össze kellett gyűjteni a kért dolgokat.66 HARMADIK SZEM jük van. De akkor még nem ehettünk. A szertartás körülbelül egy órán át tartott. a fel­ ügyelő mellette ülve figyelt. Ahogy egy zenei hang képes széttörni az üveget. először egy félórás szertartás következett. negyven percre újabb szertartáson vettünk részt.

de éhesek voltunk. Kilenc harminckor lefeküdtünk a párnáinkra. vagy hogy úgy elalszom. a hosszú napok megölnek. a pihenés után megint tanulni kezdtünk. vagy egy kevés nagyon aprócska babot. A köpenyemet elvették. de túl hosszú a tétlenséghez. mire való: „el akartam cserélni olyasmire. Ezalatt nem beszélhettünk. meg a többi új fiú is bebújtunk egy sarokba. hogy sosem ébredek fel többé. nincs szükségem rá. és később már észre sem vettem. és egyikük-másikuk valódi lelkesedéssel osztogatta a büntetést. ha a büntetés elkerülhetetlennek lát­ szott. A felügyelő meghallotta. és azt mondták. Tanáraink megle­ hetősen szabadon bántak a kemény pálcával. Jobbat is el tudtunk képzelni! Négykor. az egy óra túl rövid volt ahhoz. mert nem tudom. sem inni. CSÉLA-ÉLET 67 minket. akkor következett ugyanis az utolsó étkezés. Csak a nagyon szo­ rongattatott helyzetben lévő vagy a nagyon meggondolatlan diá­ kok esedeztek bocsánatért. a nyolcadik születésnapomon kaptunk néhány szem sózott-savanyított diót. mely ismét campából és vajas teából állt.nagy ritkán . A legkellemetlenebb munkákból is legtöbbször valaho­ gyan a legkoszosabb jutott rám. De rövid idő alatt hozzászoktam. Nyersen ettük. Három órakor csapatostul egyórás kényszerpihenőre vonul­ tunk. hogy aludjunk. öt óra. vagyis az „ágyunkra". felajánlottam neki a tartalék köpenyemet az ő dióadagjáért. A „torkosságomért" büntetésül huszonnégy óráig nem kaptam sem enni. Egyszer. . nyugodtan kellett feküdnünk.zöldséget is kaptunk: szeletelt fehérrépát. A lefekvésről senki sem késett el! Azt gondoltam. Rettegett napszak volt ez! Öt óra tanulás szünet nélkül. milyen hosszú a nap. mialatt csak a legsúlyosabb büntetés terhe mellett mehettünk ki a teremből. Néha . ami nem lényeges". A csendespihenő nem örvendett népszerű­ ségnek. és be kellett vallanom a bűnömet. Eleinte én is.V. hogy szundítsunk egy jót. kihívott a terem közepébe. Megpróbáltam cserélni az egyik fiúval. hogy bármely percben meghalhatok. felejthetetlen esemény. otthon gyakran ettünk ilyet. Én különösképpen szerettem. nem mozoghattunk. és így is csemegének számított. Kilenckor ütött a szabadulás órája.

kemény és át­ ható tekintettel figyelt.Te kudarcnak tartanád? . hogy menjek be. Most újra akarunk fejleszteni benned néhány képességet és azt az erőt. A helytelen ösvény nyugodt. valamint egy nagy életkerék függtek. Nagyon kellemes szo­ bája volt: a falakon gyönyörű falfestmények és festett selyemké­ pek. aki felébresztett. de először egy igen fontos kérdést kell felten­ nem neked. de nem fogsz fejlődni.Ülj ide hozzám. kényelmet és gazdagságot hoz neked ebben az életben. Valami . ha nagyobb tudásra tennél szert. és néhány éven belül apát leszel. mint növésben lévő férfinak: . szólt. ha a helyes ösvényt választod. amivel korábban rendelkeztél. hogy igen.Már elfelejtetted? Nyomon követtük az előző inkarnációdat. de mindez a következő életben ja­ vadra válik. .És ki mutatja meg majd az utat? . Az alacsony asztalká­ kon kis szobrok álltak. a nyugodt. és az jó volt.. könnyű életet. Néhány év leforgása alatt azt szeretnénk. aranyból és zománcból. . . amit tudok.A saját ösvény megválasztásához szabad­ nak kell lennünk .arra késztetett. istenek és istennők jade-ból. . ha kudarcot vallok a kolostorban.Az apát úr megengedte. előtte alacsony asztalon sok-sok könyv hevert. annak tekinteném.folytatta -. mint élő megtestesülést elhelyeznek egy kolostor­ ban. hogy együtt dolgozzunk. . mint más lá­ ma egész életében. hogy tovább kér­ dezzek: .Apám azt mondta. . Bár nem kopogtam.Uram! . aztán hosszasan. a láma lótuszülésben ült a párnáján.68 HARMADIK SZEM Majdnem hat óra volt.Rám mo­ solygott és azt felelte: .Megállt. az egyiket tanulmá­ nyozta éppen.válaszolta. . nem mehetek haza sem.Igen. . Egyedül csak te választhatsz. ahová hazatérhetek? Es ki mutatja meg a helyes ösvényt.Meg kell beszélnünk egy csomó dolgot. Szünetet tartott.mondta.Eleget ettél és ittál? Biztosítottam róla. . ha nem lenne otthonom. Amikor beléptem. Hogyan lehetne nyugal­ mam és kényelmem.válaszoltam. Nyomon követtük az előző inkarnációdat. ha azt választom? . könnyű életet. mikor annak a fiúnak a segítségével.ahogyan beszélt . a te utad negyven évig nehéz lesz.tudván. Lobszang!. Mingyar Dondup láma ajtaja előtt találtam magam. rám nézett. Ha a helytelen ösvényt választod. Apád ezt nem nevezné ku­ darcnak.

Újra a papírjaiba merült és gyorsan átlapozta őket: . meglátjuk majd. ez jó lesz kezdetnek. . a fejét kopaszra borotválták. hogy tisztán láss. meleg hangon.a tanítványod szeretnék lenni. Üzensz valamit apádnak és anyádnak? Ma találkozom velük. kilenctől egyig. Nevetett. . hogy fiukat befogad­ ták a rendbe. Előttem egy nagydarab ember ült. de csak kevesen merik ezt bevallani . Kissé elszomorodtam. fekete szeme. . és a he­ lyes ösvényt járni. Messzire jutsz majd a metafizikában és az orvosi tudományokban is. miről is fogunk beszélgetni. nyílt arca volt. ha a helyes ösvényt választod. hogy még több munka vár rám. egyikünk sem szereti a kemény mun­ kát. nehéz életem volt. . Hétéves korom ellenére. Átadom nekik a varkocsodat! Egészen elérzékenyültem.kissé bánatosan hozzá­ tettem: . és azt egy növen­ dék elvitte a szülőknek . sárkányrepülés is. amit láttam.V. gyámfiának. Lesz majd nem egy sárkányeregetés. A láma mintha a gondolataimban olvasott volna.Rá­ néztem. eddig is keményen kellett dolgoznom. a varkocsát levágták. és meg tudtam ítélni. . melyet magas homlok koronázott.Magam leszek a vezetőd. Lobszang. .Nézzük csak. senki sem befolyásolhat a döntésben.így értesültek róla. amit láttam. fiatalember. ritkán tudtam játszani vagy sárkányt eregetni.De még mindig nem szeretem a kemény munkát.mondtam. Igen. sőt. . Az én varkocsomat Mingyar Dondup láma személye­ sen adja át a szüleimnek! Elfogadott tehát „szellemi gyermeké­ nek".Hamarosan egy kis operációt kell vég­ rehajtanunk a fejeden.Aztán . A láma nagyon fontos személy volt. és akkor hipnózissal fel­ gyorsítjuk a tanulásodat. hogy valaki jó vagy sem. és tetszett. Holnap kezdjük. mélyről jövő. de választani neked kell. tet­ szett. . Úgy tűnt. . éles pillantású.Átnézte a papírjait. kinek átható. sok emberrel találkoztam. széles. CSÉLA-ÉLET 69 . Az istentisztelet helyett minden reggel kilencre gyere ide. erősen megnéztem. roppant .azt hiszem . Igen. Ha felvettek valakit a kolostorba. De először ki kell gondolnunk.Uram . miként ren­ dezzük el legjobban a tanulmányaidat.nem elég őszinték hoz­ zá.Hát igen.Lobszang.

hogy egy bölcsnek valamilyen küldetése van. Akkor nem tudtam még. A mellettem ülő fiú megjegyezte: . mint ahogyan nálam megvol­ tak. de meghal. Tud­ tam. bolond! Démonok vertek tanyát talán a koponyádban? Ez már több a soknál. hogy átélje a büntetés végrehajtásakor érzett örömét. Lehet. Ezért születtem újra. Nagyon nehezen viseltem a tanárok szigorúságát. Tibetben szilárdan hiszünk a reinkarnációban. hogy teljesítse feladatát. szükség van ugyanis bizonyos jelekre. . hogy visszatér a földre. „élő inkarnációk"-nak nevezik.A konyhai munka nehéz volt.ahogyan velem is . . hogy az eredmény mások javára váljon. valamint az időigényesség. én voltam a legfigyelmetlenebb. Két kemény. óriási tisztelet övezte őket. de mikor öre­ gebbek lettek. akinek irigylésre méltó híre járt egész Tibetben. mint a rabszolgákkal. mielőtt munkáját befejezné. Csak ke­ vesek esetében sikerült felfedni az előző inkarnációt. és utána nem maradt időnk a pihenésre. Rám speciális kezelés várt. majd méltóságteljesen kisétált az osztályból. A vállamat ért ütészápor erőszakosan visszarángatott az osz­ tályterem valóságába. mi dolgozunk a konyhán. fárasztó munkával töltött . Fiatalkorukban . Azo­ kat.úgy hisszük . miért.visszatér. Úgy gondol­ juk. Aznap reggel. hogy okkult tudásomat „mesterségesen táplálják". ma dél­ után rajtunk a sor. hogy tanuljak. ha valaki elér a fejlődés egy bizonyos fejlettebb szintjére.70 HARMADIK SZEM okos ember. mi is az. amikor bementem az osztályba. amit újra kell tanul­ nom. Gondolataim másutt jártak.a szigorúnál is szigorúbban bántak velük. az ottani felügyelők úgy bántak velünk. vá­ laszthat a létezés másik síkja és a között.Tökfilkó. Szerencsédre istentisztelet­ re kell menni.Ne feledd. bár nem emlékeztem. félkegyelmű. mégha csak egy kisfiút is kellett megfenyítenie. ahol tovább tanul és segít az embereken. Ilyenkor . De aztán meggyőztem magam: hiszen ezért jöttem. és a tanárnak bőven nyílt alkalma arra. . melyeknek feltárását sokszor szinte lehetetlenné teszik a költségek. megtölthetjük a campásedényünket. ilyen ember mellett nem bukhatok el. s gon­ doskodik arról.Ezzel a megjegyzéssel a feldühödött tanár még egy utolsó óriási ütést mért rám. Remélem. akiknél megvannak ezek a jelek.

a rács beleégette magát a húsomba. az osztályomban rajtam kí­ vül senki sem volt tizenhét évnél fiatalabb. anélkül.és megbotlott. semmirekellő gazfickók! -kiabálta . Miután kitisztította. CSÉLA-ÉLET 71 óra.V. de a lábam valóban súlyo­ san megégett. hogy megmagyaráz­ hattuk volna. Időnként tovább ott tar­ tottak a konyhában. lejött róla a rozsda. Ott feküdtem még a forró hamuban. a lángoló tüzek fénye. és égő hús émelyítő szagát éreztem. Őrjöngő üvöltéssel megra­ gadott a torkomnál fogva. A japánok évekkel később pl. egy fehér forradást. miért késtünk. meglóbált . aztán vissza egyenesen a tanterembe. A kövezett folyosókon keresztül ódzkodva vonultunk a konyhák felé. mintha az életetekről lenne szó! . . Mindenütt nagy halom­ ban állt a jaktrágya. csak a csont állította meg. gyorsan kiemeltek.ugyancsak fü- . majd sikoltva a földre.Gye­ rünk már. és elkéstünk. aki arra a fel­ adatra vállalkozott. A láma alapo­ san megnézett. Hátrafelé re­ pültem. és a nagy erőlködésben. lusta. és vagdalkozni kezdett a pálcájával. Mindenhonnan rohantak a szerzetesek. Hamar felvittek egy orvoslámához. majdnem a csípőízületnél. A bal combomon. A kemencéből kiálló egyik rács vörösen izzó végére estem. ráborítottam a szerzetes lábára. A konyhában töltött első munkanapom majdnem az utolsó na­ pom lett. Az ajtónál egy mérges szerzetes fogadott: . amely nem egyszer ma is gondot okoz nekem. Előt­ tünk vöröslő fény. Szörnyű fájdalom hasított keresztül rajtam. és mikor a lábamba ment. aztán kiszedte a rozsdadarabokat a sebből. A füstölgő tanár már várt ránk. A teste­ men sok helyen voltak égési sérülések. A vas rozsdás volt. Még mindig őrzöm a nyo­ mát. . bele a forró hamuba.Az első tíz jöjjön ide és rakjon a tűzre. Táplálja a tüzet. e sebhely alapján azonosítot­ tak. és úgy járjon a kezetek. szorosan betekerte egy gyógyfüvekkel meghintett kö­ téssel. Én csak egy szegény hétéves kisfiú voltam a nagyok között. Nagy zűrzavar támadt. lent elviselhetetlen hőség volt. hogy a tüzelőt a kemencébe tegyem. Lementünk jó néhány lépcsőt.ordította az ügyeletes szerzetes. hogy megmentse a lábamat. Alig tudtam megemel­ ni a lapátot.Fogjátok azo­ kat a vaslapátokat.Én voltam a tizedik. ezzel fűtötték a kemencéket. a testem többi részét pedig beecsetelte egy .

segéd­ munkások és szemetesek. mert ezek az emberek egyszerűen csak érzelmekre és gondolatokra vágytak. mely a fájdalmakat enyhítette. ahol én is megégtem. hogy a szerzetesek szörnyű emberek voltak. Ha a trapák nem hivatásos katonák. mert személyesen megtapasztaltam. és imádsá­ gokat mormolt a fejem felett. vannak építők.) A lámák mesterek. Legtöbbjüknek nem volt könnyű élete. hogy . aki egy kis szobába vitt és lefektetett a párnaágy­ ra. Aztán bejött egy öregember. A lá­ bam egyre csak lüktetett s biztos voltam benne. hogy sosem fogok tudni újra járni. Azt is elhatároz­ tam. hanem a saját kényelme. mikor a hő­ mérséklet mínusz nyolc fok alá esik. milyen is. leült mellém a földre.) így érkezünk a leggyakrabban rosszul hasz­ nált fogalomhoz. mint amilyennek az ember hinné. (Abból ítélve. a láma behívta az egyik szerzetest. A „szerzetes" kifejezést a „férfi" szinonimájaként használták. egyáltalán nem olyanok. Mikor a kezelés befejeződött. anélkül. és biztos tetőt akar a feje fölé. hogy jó életet élek majd. De mit is jelent az. mint katona. Cséla volt a fiútanuló. Úgy volt. amit az átlagem­ ber a szerzetes fogalma alatt ért. A lámakolostorokban vannak „szerzetesek". a novicius vagy a növendék. hogy „szerzetes"? Mi mindenkit így hívunk. és gyakran azért voltak szigorúak s igazságtalanok velünk szemben. aki férfi és kolostori szolgálatban áll. Szép dolog . hiszen 3600-6000 méter magasságban az élet nehéz. a papság tagjait másként nevezték. Tibetben szinte bárkiből lehet szerzetes. Nem kell szükségképpen vallásos személynek lennie. hogy elege van a birkaterelésből. Eszembe ju­ tott egy korábban látott kép. Gyak­ ran „szerzetesnek küldenek" fiúkat. Úgy tűnik talán. a láma hivatásos tiszt.gondoltam magamban -. akik a házimunkát végzik. hogy az épségemért imádkozik a baleset után. Nem vallási meggyőződés vezeti.folyadékkal.72 HARMADIK SZEM vekből készült . mi guruknak mondjuk őket. ahogyan olyan sokan írnak és beszélnek nyugaton. amelyen a démon ugyanazon a helyen döfködi szerencsétlen áldozatát. mikor a tűzdémonok megkínoznak valakit. hogy a legcsekélyebb beleszólásuk lenne a dologba. a kolostorokban több tiszt volt. a lámához. (A lámakolostorokban a trapák vannak a legtöbben. Esetleg úgy dönt valaki. A trapa állt legközelebb ahhoz. A világ más tájain „szolgának" vagy ha­ sonlónak neveznék őket.

kör alakú fal. Kezelnem kellett az egyik rabot. de eleget tettem a kérésének. CSÉLA-ÉLET 73 Mingyar Dondup láma lesz az én gurum. Ezek erős. én pedig az 6 cséla-ja.mondta az ember. A lámák után jöttek az apátok. majd kezembe nyomott egy lobogó fáklyát. tizennégy éves korukban apátok lehettek. akik „élő megtestesülések" voltak. tiszteletre méltó orvosláma . mert egy püspök­ nél dolgozik. A „szerzetesekre" további példa a „rendőrszerzetesek". Nem valami kellemes hely. a végén gyatra kis hurokkal. hogy egyik lámakolostorból a másikba utaz­ tak. a templomi szertartásokkal nem foglalkoztak. tedd bele a lábadat és leengedlek. hogy szent legyen csak azért. akár csak a házimunkások. Rosszkedvem gyászosra fordult. Éppen távozni készültem a kolostorból. illetve ne égessem át a vé- . hogy jelenlétükkel biztosították a rendet. aki megbetege­ dett. Egyetlen céljuk a rend fenntartása volt. Azok. vi­ gyázva arra. A rendőrszerzetesek. sem tűntek kellemesnek.Nos. mert segédkertésze rosszul viselkedik. sokan általánosabb adminisztratív teendőkkel voltak elfoglalva vagy azzal.tet­ te hozzá.erre bízzam az életemet? . Ám az ember nem ítélheti el a püspököt csak azért. mint az apát. És a segédkertésztől sem lehet elvárni. de sosem kegyetlenek. Kint a hátsó udvarban volt jó néhány körülbelül kilenc­ ven centiméter magas. A kolostornak volt egy börtöne. mely vajjal átitatott vastag fonalból készült. Ezek a csoportok szigorúak és könyörtelenek voltak. Négy rendőrszerzetes megragadta a középsőt és nagy nehezen ol­ dalra húzta.én is annak bizonyultam -. hogy ne gyulladjak meg. gyakran kegyetlenkedtek. Az egyik lehajolt és felszedett egy jakszőr kötelet. de ez eredményeiken múlt. ez attól függött. lépj ide. . Egyetlen élmé­ nyem van róla. Nem mindegyikük foglalkozott kolos­ tori ügyekkel. Néhány kivételes esetben a láma magasabb státusszal rendel­ kezett. Nagyon szigorú vizsgákat kellett letenniük. de akiket tömlöcbe vetettek. mit csinál. és mindenkor igazsá­ gosak.Valamivel világítania kell. uram . kocka alakú kö­ vekből épültek. amikor a börtöncellá­ ba hívtak.V. csak annyiban.Vonakodva bár. . Kapaszkodnom kellett a kötélbe. közben tartani a fáklyát. Szomorúan néztem . . a tetejüket pedig körülbelül három méter széles­ ségben kőrácsozat fedte: egy-egy rács combvastagságú lehetett.

. és ő mellet­ tem ül.Lobszang. de még több ismeretlen. Aludj csak! . Az idő vonszolódott. hogy a láma szobájában vagyok. mígnem nem tudtam semmiről. húzzanak fel. Elég volt egy pillantás: nem vette kö­ rül aura. A lábam! Maradj nyug­ ton. én azonban igen. Aztán újra és újra. ez túl sok. hogy két barát együtt legyen.De te híres láma vagy. én meg csak egy kisfiú. így élet sem. Megpróbáltam felugrani. Hunyorogtam.Kissé erőtlenül vála­ szoltam: . de a testem elölről is meg­ égett a forró hamuban. Ám ne kalandozzunk el a konyhai eseményektől! A hűsítő ecsetelés hatása múlóban volt. és megtudtam. a lyukat lángoló fáklyával tömték be. Észrevette. az istentiszteletre akartam menni. de elfogták és visszahozták bűntette színhelyére. Te még nem emlékszel erre. mintha csak fel akarna robbanni. ha egyikőjük beteg? . le a mocskos kőre. az első gondolatom az volt. azt mondta: . aki a falnál kuporgott. néhány ismerős volt. Befejeztem a munkát. amely a léte­ zés síkjai között vándorol. ma pihenhetsz! Mereven elfordítottam a fejemet és meglepődve láttam. amely olyan bizonytalanul tartotta a súlyomat. Halk susogás . és mikor magamhoz tértem. A fáklya világánál gonosz képű gazembert láttam.74 HARMADIK SZEM kony kis hurkot. hogy valaki belém rúgott. most már a testfeldarabolók következtek. De leereszkedtem nyolc-tíz méter mélyre a víztől csillogó falak kö­ zött.Finom ujjai­ val végigsimította a gerincemet. és szól­ tam. Megszökött. Az utolsó in- . Elmondtam egy imát a lelkéért. Kedves. Sápadt napfény sütött a szemembe. mi volt a bűne. A lábam még erősebben lük­ tetett. hogy elaludtam.Kis barátom. hogy csodálkozom és elmosolyodott: . úgy éreztem. mintha a bőrömet leégették volna a testemről. hogy elszedje kevés kis vagyo­ nát. Mingyar Dondup láma hangja volt. az­ tán éjszaka megölt egy szerzetest. és lázálmomban úgy kép­ zeltem. Lobszang. lezártam vad bámuló szemét. vándorló koldusként élelmet és menedéket kért a kolostorban. az előző életeink során hosszú utat tettünk meg együtt. A fájdalom heves rohamokban sö­ pört végig a testemen. Hason feküdtem.Mi ez a nagy csodálkozás? Nem úgy van rendjén. Megkérdeztem. a kolostorból mindenhonnan hangokat hallottam. de kínomban visszaestem. szánakozó hangot hallottam.valaki mellém ült.

Mert a gazdagság forog. ne aggódj. hogy nem a földön fekszem. hanem úgy egy méter magasságban. Furcsa volt. és eltökéltem. melyből templomok és iskolák kandidáltak ki­ felé. hogy nem akad majd jobb tanuló nálam. Mellettünk nem messze egy aprócska erdő. aki nagyon fontos személy volt. hogy a láma. Elfordítottam a fejem. akit képességeim legvégső ha­ táráig követni fogok. CSÉLA-ÉLET 75 karnációban nagyon közel voltunk egymáshoz. A távolban bíborszín* hegyek. a messzeségben Lhásza terpeszkedett a napsütésben. hogy rengeteg mindent tud ró­ lam. távolabbi kolostorok növendékei. Nagyon erős vonzerő volt köztünk . aztán a másikhoz. Az ágy-pár­ nákat az asztalra rakták. Megmentjük a lábad. hogy kinézzek az ablakon. olyasvalaki. Túl az ablak alatti alacsonyabb tetőkön. pasztel árnyalatú. a távolságtól törpényire zsugorodott kis házak! Lent a völgyben kanyargó folyó. és a herceg is koldussá vál­ hat". Tekintsen le az életek hosszú ösvényére. mint a kocsikerék.V. Világos volt. valóban jó ember. míg a fösvény nem talál vigasztalót. Legyen a hatalmas ember nagylelkű az esdeklőkkel. Alattunk. hogy kilássak. roppant méreteivel maga is kis hegyet formázott. mint amennyit én magam. a Kji. Sok látnivaló tárult elém. Örömmel vártam. hogy visszanyerd az erődet. mely gondjaira bízott.ezt tisztán éreztem és áldottam a sorsot. De most pihenned kell. melynek partjait a zöldnél is zöldebb fű szegélyezte.Az élet kerekére. messze többet. egyszer az egyikhez jön. Fi­ nom. Feltűnt egy kis csoport fehérbe öltözött fiú. életében egyetlen nagy feladattal: össze kellett kap­ csolnia az anyagi és a szellemi világot. aki a veze­ tőm. holnap herceg lesz belőle. a levegőben. Néhányan sötétbarna köpenyt viseltek. az u ^ r b a n kü­ lönböző rangú szerzetesek jöttek-mentek. Már akkor nyilvánvaló volt számomra. Aki ma koldus. a közelebbi fjflgyoldalakat aranytetejű lámakolostorok pettyezték. hogy vele tanuljak. . Gyerekes fantáziámban faágon gubbasztó madárhoz hasonlítottam magam. ők voltak a munkások. Balra a Potála. Voltak ma- . a csúcsokat csillogó hósapkák koronázták. a buddhista Szent Iratokban megfogalmazott parancsokra gondoltam: „A lágylelkű ember mindig boldogul. Itt lakott a legfőbb tibeti jövendőmondó is.

Teljesen begyulladt és váladékozott a bentmaradt rozsdadaraboktól. A világiak színes lovakon. és azt mondta: . Mindez kiragadott a közvetlen jelenből. Ülni képtelen voltam. hogy a főtisztvise­ lők közé tartoznak. önkénte­ lenül . hogy újra tudjak mozogni. A lábam merev volt és borzalmasan fájt. Nem tudtam részt venni a szertartásokon és az osztályba se jártam.De sok mindenre tudattalanul. ezzel ugrabugráltam. rövid néhány évem alatt meg­ tanultam.emlékszel az előző inkarnációdból. Három nap múlva azt ajánlották. vérvörös meg bíbor ruhában. a papok csak fehér paripákon lovagoltak. Jobban foglalkoztatott a gyógyu­ lás és az.76 HARMADIK SZEM gasabb rangú szerzetesek is. Sokan lovakon vagy pónikon ültek. készítettek nekem egy mankót. ez utób­ biak gyakran aranyszín stólát viseltek jelezvén. Meg volt elégedve azzal. de az egész együttvé­ ve sem kínzott annyira. A testem a forró hamutól még mindig sok helyütt felégett és hólyagos volt. és akár egy sebzett madár. a jobb oldalamon vagy a hasamon feküdtem. . így majdnem egész idő alatt vezetőm. keljek fel és mozogjak egy ki­ csit. mint a lábam. Mingyar Dondup láma foglalkozott velem. amit korábban. Mivel nem tudtam segítség nélkül menni.

elöregedett gerenda tartotta.Eltelt két hét és sokkal jobban éreztem magam. amely keresztülfúródott rajta. hogy úgy üljek. de lagalább javult valamennyit. mint abroncs nélküli küllők. ahogy tudok. ahol megégettem magam . Az edénybe ugyancsak töl­ csér alakú nagy követ illesztettek lazán. A tibetiek keresztbe tett lábbal ülnek. de a lábsérülésem határozottan megakadályozott ebben. a tetején kb. két és fél méter átmérőjű tölcsér alakú kőedényt használtunk. a szerzetesek és a fiúk pedig nekifeszültek a küllők­ nek. hogy az árpaszemek ne hulljanak le. hogy egy palatáblára felírjam a zsákok szá­ mát.egyenletesen szétterítették. hogy megforgassák a soktonnás követ. vagy aho­ gyan mi nevezzük. Amíg egy adag pörkölődött. Ha már megindult. lótuszülésben. Belső felületén barázdák és vájatok voltak. vagy hogy hason feküdjek. mi a folyosón át bevonultunk egy kis szobába. nem volt olyan rossz. Megkértem. amelyekben a pörkölendő' árpa volt. ott a már megpörkölt árpát kellett megőrölni. A pörkölt árpát beöntötték az edénybe. mindannyian körbe-körbe jártuk és énekel77 . mert többet akartam mozogni. A lábam még min­ dig fájt. és engedélyt kaptam arra. Beleegyeztek. majd az ajtókat becsukták. Ehhez egy érdes felületű. hogy hadd él­ jek a szokott módon. Az árpát kiszórták a gő­ zölgő kó'padlóra . A visszatérésem elsó' délutánján újra a konyhai munka volt so­ ron. ebből kisebb gerendák áll­ tak kifelé. Az volt a dolgom.alatta tátongott a kemence.

Mikor a víz újra forrni kez­ dett. Amikor rárakják a tűzre. tábla formára szárították. hanem azért. Ez volt a campa alapja. Ahogy a őrölt szemek kihullottak az edény aljáról. hogy elmenjünk a teatéglákért. hogy megmozduljon. min­ denkinek segíteni kellett. vigyázni kellett. mint az ében. most forrt és gőzöl­ gött. pontosabban a megtört­ megpörkölt árpát.78 HARMADIK SZEM tünk. és az ujjunkkal addig kavargattuk. Aztán vajas teát keveigLik hozzá. idehozzuk. A munka legrosszabb része a tűz etetése volt. A kony­ hák egy3 |á£ik részébe mentünk. Minden étke­ zéskor örflfttünkJjelőle egy keveset a campás tálba. Következő nap a teakészítésnél kellett segédkeznünk. a másikat addig előkészítették és megtöltötték vízzel. mint új korában. az. Nem azért kellett segítenünk a fizikai munkában. hogy az ember fennmaradjon. beszélgess vele. "akkor megettük. Ami a közelébe kerül. amelyet fa helyett tüzelőnek használ­ tunk. több lapát tisztított vajat tettek hozzá. amit egy kis bőrtasakba tettünk. fokozatosan megfeketedik. Úgy tartjuk. Az apróbb darabokat behajították a forró vízbe. fanyar füstöt áraszt. mert nem volt elég munkás. ahol egy hat-hét hektoliteres fémüst álÍTlomokkal tisztították. a forró kövön szétszórták és újból megpörkölték. Itt senki sem szidott meg az éneklésemért! Szörnyű nehéz volt beindítani azt az átkozott követ. bűzös. úgy csillogott. egy szerzetes megsózta. A keverék nagyon tápláló. hogy egyetlen ellenségünk van. és a campával együtt elég volt ahhoz. A jaktrágyát. Az volt a dolgunk. a fa olyan lesz. A hét-nyolc kilós téglákat Kínából és Indiá­ ból a hegyi hágókon keresztül szállították Lhászába. majd felaprítsuk őket. és az egészet órákon át főzték. Aztán az őrleményt elvitték. akit nem is­ merünk: dolgozz vele. egy másik nagy adag szódát rakott bele. míg tésztasűrűségtpiem lett. Aztán. újabb és újabb frissen pörkölt árpát töltöttek a tar­ tályba. mert pórusaikba beleivódik a korom. és a környékén dolgozók arca megfeketedik. A teát állandóan forrón tar­ tották. hogy ne legyen túl sok megkülönbözte­ tés. hogy meg ne álljon. és mivel egyszerre egy üstöt használtak. ismerd meg. Valamikor korábban félig megtöltötték vízzel. Majdnerfi kimeríthetetlenek a kész­ letek belőle. ha meg már mozgott. és nem lesz . Minden fiú egy hétre való campánakvalót hordott magánál.

mert az orvosi munkához nélkülözhetetlen.VI. Ilyenkor a felföldekre vezettek bennünket. egy részük a csillagjós­ lással foglalkozott. ritkán élnek vissza vele. De amikor dolgoztunk az órán. mert nem tudtuk. Ami­ kor a tanár előadott. és nagyon kedveltük őket. Később kirándulásokra vittek minket. Ez utóbbia­ kat minden héten cserélték. kit fi­ gyel! Jókora pálca volt nála. és bárki elmondhatja. de már csak akkor. mert ez a tárgy fontos volt az asztrológiához. nem talált" sorsjáték. oda ütött. és megbízhattak bennünk. érzik. mert változatosságot hoz­ tak a szigorú kolostori életbe. A rendszer jól működik. nem tehet semmit a neki alárendelt ember ellen. vagy a falitáblára írt. tudo­ mányos elvekre alapul. a többi gyógynövényeket ábrázolt. a hőmérséklet mínusz 4 fokról plusz 15 fokra változik. vagy a hagyományosabb testrészek. mit se számított. Rengeteg matematikát tanultunk. ahova ért. Sorokban ültünk a földön. és nekünk valamennyit fel kellett is­ mernünk. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 79 ellenség többé. hát. hogy végül is van valami szavuk. amikor a ha­ talmasok félreteszik a hatalmat. A „növénygyűjtő expedíciók" ősszel voltak. az egyik testrész épp úgy megfelelt. a tengerszint felett hét­ nyolcezer méter magasságba. Páratlan élmény. és ha a bírálat jogos. Ha az apát durván viselkedett az év során. mint vaktában felírni egy gyógyszert. A falon nagy táblák lógtak. Néhány szerzetestől eltekintve nemigen ismerték ezt a vidéket. mint a másik. hogy ha más máson is segített. a világon talán sehol sincs hozzá hasonló. mögöttünk sétált. amikor alaposan ismertük a növényeket. megmondják neki. de a jégtaka­ rókat forró vizű forrásoktól táplált zöld völgyek tarkítják. Néha három hónapig is eltartottak. Belém sok asztrológiai ismeretet vertek. Nagyon sok tanulnivaló volt. Az alacsonyabb ran­ gúak kezében ez az igazság egyik eszköze a hatalmasokkal szem­ ben. és nem habozott. Az asztrológia „talált. . hogy a megfelelő fajtát szedjük le. ahol jég borít mindent. Ha az ember 20-25 méterrel arrébb megy. Tibetben minden évben van egy nap. Jobb az asztrológiai je­ gyek alapján kezelni valakit. és nagyon figyelmesnek és szorgosnak kellett lennünk egész idő alatt. amit gondol. hogy füveket gyűjtsünk és gyógyszert készítsünk belőlük. talán megint használni fog. abban a reményben. Váll. előttünk állt. kar.

ne bánts senkit! 16. Az első év külö­ nösen nehéz volt. mint bukottakra. s bár sokat morog­ tunk magunkban. Mutass háladatosságot és viszonozd a kedvességet! 12. Bízzál az ország és a lámakolostor vezetőiben! 2. akik egy idő után elmentek. Kövesd a jók példáját! 11. Légy becsületes és őszinte mindenben! 8. hogy enyhébb körül­ ményeket találjanak. A törvények a következők voltak: 1. Sok kolostorban nem volt éjjeli szertar­ tás. hogy ha betartjuk a törvé­ nyeket. Segítsd az országot! 7. és mi a többiek szintjére kerülünk. Gyakorold a vallási szertartásokat és tanulj! 3.. Tiszteld az öregebbeket és az előkelő származásúakat! 6. Beszéded és tetteid szelídek legyenek. A vezetőink bölcsen úgy döntöttek. Viseld a szenvedést és a nyomorúságot türelemmel és alá­ zattal! Állandóan azt mondogatták nekünk. Becsüld az erényeseket! 5. Figyelj a barátokra és a rokonokra! 9. csak a legerőseb­ bek élték túl a jéggéfagyott felföldeken tett utazásokat. mielőtt még veszélybe sodorhatnák a többie­ ket. Tarts mértéket mindenben! 13. csakporiak voltunk az egyetlenek. és mi. Úgy tekintettünk rájuk. A legjobban hasznosítsd az ételt és a vagyont! 10. Megrostálták a növendékeket. még többet morgolódtunk volna.. amikor fü­ veket gyűjtöttünk. a szerzetesek sötétedéskor lefeküdtek és hajnalig aludtak. Ne légy féltékeny és irigy! 14. Tiszteld a szülőket! 4. Ne botránkoztass meg senkit! 15. Puhánynak és gyengének tűntek a szemünkben. akik odamentünk.80 HARMADIK SZEM A vallásoktatás nagyon intenzíven folyt: minden reggel fel- mondtuk a Törvényeket és a Középút összetevőit. ha a napirend megváltozik. hogy kiselejtezik az alkalmatlanokat. Kolostorunk ismert volt a szigorú és kérlelhetetlen képzésről. nem lesz viszály vagy békétlenség. Elég sok szerzetes érke­ zett máshonnan. ma­ gunkra meg mint az elitre. Az első évben nem volt részünk szinte semmi kikapcsoló- .

nagyon szigorú büntetés járt érte. A kérdéseknek nem sok közük volt egymás­ hoz. hogy belénk sulykolják a jó em­ lékezőtehetség iránti igényt. A feledékenység meg­ bocsáthatatlan bűnnek számított. a rengeteg gyógynövény neve és pon­ tos leírása mellett azt is ismerni kellett. Na­ gyon tisztán magunk elé kellett vetíteni a „tényt" és a „fiók" pontos helyét. mert a büntetés még rosszabb volt. A gondolkodásra nagyon rövid időt kaptunk. . Nyisd ki a fiókot.képzelet­ ben . csak azért hogy ellenőrizzenek. kinyitni a megfelelő fiókot. A memóriatréning mód­ szereit évszázadokon keresztül fejlesztették ki. amely jól lát­ ható és könnyen elolvasható onnan. amint kinyitjuk a megfelelő fiókot. Sokat kellett tudnunk az asztrológiáról. job­ ban tettük. ha hibát. A ta­ nár például azt mondta: . A legtöbb tibetinek jó emlékezőtehetsége van. ahogyan memorizálni tanítottak ben­ nünket. szórakozásban. és azt a feladatot kaptuk. de annak. Gyakran Szent Könyvek obskúrus oldalaira vonatkoz­ tak. hogy ne jöhessünk rá.Na fiam. laza papírlapokat két faborító tartotta össze. vagy játékban. mi van benne? Ha nem tudtunk tíz másodpercen belül válaszolni. a Kangyúr hetedik kötetének ti­ zennyolcadik oldaláról az ötödik sort kérem. Azt mondták. a kötés nélküli. hogy képzeljük el. hogy száz meg száz fiókkal körberakott szobában va­ gyunk. jó módszer ez.belépni egy szobába. Ma is hálás vagyok azért. Kérdésekkel bombáztak. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 81 dásban. Tanáraink mindent megtettek. és beletesszük a tényt. mire irányulnak. Kis gyakorlattal bámulatra méltóan könnyű volt . ahol állunk. komoly verés. Mindegyik fiókon tisztán kivehető címke van. Mégis. aki orvosszerzetesnek tanult. Munkával és tanulással telt minden ébren töltött pillanat. min­ den tényt osztályozni kell. bármilyen apró hibát vétettünk.VI. hogyan lehet használni és keverni őket. és Szent Könyvek egészét kellett felmondanunk. Például azt kellett képzelnünk. és ne a könnyű utat válasszuk. és kihúzni a szükséges tényt a hozzá kapcsolódó más tényekkel együtt. a jó memória igen felbecsülhetetlen érték. Későbbi éle­ tem során úgy találtam. majd hirtelen a gyógyfüvekre váltottak. és valóban fejleszti a memóriát. mert rendszerint kilencven centiméter szé­ lesek és körülbelül negyven centiméter hosszúak voltak. ha egyáltalán nem válaszolunk. A könyveket nem hordhattuk magunkkal.

ki­ hulltak a rostán. Az egyensúlyo­ záshoz nem használtunk semmit. nem jöhettek vissza. hogy elriasszuk az ég démonait. így meg tudtuk tartani az egyensúlyunkat helyváltoztatás nélkül. miközben vadul kiáltoztunk. illetve akik nem bírták a feszültséget.82 HARMADIK SZEM Az első tizenkét hónapban nem engedtek ki bennünket az ud­ varra. ha egyszer kiszabadul­ tunk. Az első év­ ben nem játszhattunk semmilyen játékot. általában tízfőnyi csa­ patban felsorakoztunk kb. Ha éberen figyeltünk. egyik lábunkról a másikra billegtünk. sosem térünk vissza. közéjük ugrottam. most szentelhettem rá egy kevés időt. aztán egy bizonyos jelre megkezdtük a támadást. meglöktem a másikat. ha lett volna ho­ vá. hogy leesünk. Csatákat harcoltunk végig gólyalábon. Két. Az első év után megszoktuk a szigorú szabályokat. egyáltalán nem találtam . A lo­ vaglásban nem voltam olyan ügyes. hogy kell játszani. mikor átkeltünk a folyó­ kon. Ezek után a nehéz hónapok után úgy éreztük. sokkal nagyobb és idősebb fiúkkal jártam egy osztályba. Még mindig szerettem gólyalábon járni. meghúztam az egyik gólyalábat. kétméteres gólyalábon baktat­ tam egyszer. Az udvaron páváskodtunk. jól elboldogultam. neki" elszaladtam volna. mert olyan kemény fegyelemben éltünk. Ez sajátos szabály volt Csakporiban.gó­ lyalábat használtunk. Akkor is a gólyalábakat használtuk. hogy megedződjünk. egész idő alatt dolgoztat­ tak minket. Mint mondtam már. Olyan bo­ tokkal kezdtük. hogy a ta­ náraink attól féltek. és valami gyakorlati hasznunk is származzon belőlük további életünkben. Ha egy helyben akartunk állni. A gyengék. azt sem tudjuk már. de mikor a saját erőmre kellett támaszkodnom. „uccu. Akik kimentek.rendszerint háromméteres . Kel­ lő gyakorlat után még hosszabb . faragatlan fickókként viselkedtünk. Bevallom. Emlékszem. mintha csak helyben jár­ nánk. s hirtelen folyó került az utamba: át akartam hát men­ ni rajta. A többiek nehézkesen lépdeltek. A víz már a partnál is mély volt. A sportokat és a gyakorlatokat úgy tervezték. Óvatosan átgázoltunk. bekukucskálunk az ablakokon. harminc méter távolságra egymástól. nem kockáztattuk. A gólya­ lábcsatában ez előnyt jelentett számomra. és így megtakarítottuk a hosszú kitérőt a legközelebbi gázlóig. amelyek testmagassággal emelnek a föld felé. mire a „lovas" megingott vagy leesett.

hogy mit fog csinálni velem. hogy az ember ne sértse meg ma­ gát. ez itt egy sekély szakasz. Megismételte néhányszor a mutatványt anélkül. aki majdnem átesett a saját árnyékán is. és én gyorsan földet értem. hogyan kell esni úgy. aki átszeli a folyót. Mivel látta. Voltak rajtunk horzsolások vagy lejött a bőr a térdünkről. A térdemig ért. és a fenyegetés. Velük előfordult időnként. összegabalyodtak a kezek. egyenesen a feje fölé. De ritkán sérültünk meg komolyan. aki a következőt tudta megcsinálni: sétálgatott egy kicsit. komoly veszélyt jelent ebben a sportban. hogy talán soha életemben nem voltam még ilyen gyors a gólyalábakon. s máris felborultunk. hogy az asztrológusok számítása szerint a szü- . Volt közöttünk viszont egy fiú. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 83 sekély részt. Megkapaszkodott a bot végében. hatal­ masat estem: a támaszték eltört. Röviddel a nyolcadik születésnapom előtt Mingyar Dondup lá­ mától megtudtam. hogy a „lépcsők" jól legyenek rögzítve. levette lábát a támasztóról. amely majdnem mindig fúj Tibetben. a kisfiúra. arra gondoltam. Egy férfi futott az ösvé­ nyen. és mikor én is kiértem. a feje kibukott a víz fölé. A szél. va­ lósággal megfagyasztotta a vért az ereimben. Az udvaron játszottunk például: a játék izgalmában megfeledkeztünk a szélről és kiléptünk a falak nyúj­ totta szélárnyékból. Persze volt néhány esetlen fiú. Egy szélroham felkapta a köpenyünket. A dzsúdóban meg­ tanultuk. Leültem és beereszkedtem a vízbe. hogy eltörték a karjukat vagy a lábukat. Rettenetesen csúnyán beszélt. majd ahogy beljebb mentem a közepére. Ez­ után mindig megbizonyosodtam arról. és merő pillantást vetett rám. Azután nagy fröccsenés. a férfi megmarkolta a partot és kihúzta magát a folyóból. Hirtelen csobbanás.VI. hogy a víz nem éri el a derekamat. aztán le. Siettem a távoli part­ szakasz felé. feljött majdnem a dereka­ mig. Akkor rohanó lépteket hallottam. hogy elvétett volna egy lépést vagy kijött volna a ritmusból. de mikor először próbáltam. de nem törődtünk ezekkel az apróságokkal. szépen beletalálva a támasztékba. Én ugrálni tudtam a gólyalábon. a lábak meg a gó­ lyalábak. azt gondolta: Aha. majd teljesen eltűnt. aztán bukfen­ cet vetett a két gólyaláb között. felugrott és fordult egy teljes kört. Fel­ ment a lába. mert sosem tanulta meg az esést.

hogy tanuljon és fejlődjön. és az álom éber állapotban teljességgel lehetetlennek tűnhet. a Legfelsőbb Tudat működteti. akit érdekel. A harmadik szem megnyitásával képessé váltam többek között ennek az aurának a meglátására. Lefekszik pihenni.84 HARMADIK SZEM letésnapomat követő nap megfelelő időpont lenne a „harmadik szem megnyitására". Ám később részletesebben is leírom az ezzel kapcsolatos élményeimet. A szellemet a halál pillanatá­ ig „ezüst szál" köti össze a fizikai testtel. akik gúnyolódnak az ilyen dolgokon. Hitünk szerint az ember azért van gyenge fizi­ kai testében. hogy az emberek hisznek benne vagy sem. . a harmadik szem megnyitása után olyannak fogom látni az embereket. amilyenek. elgondol­ kozhatnának ezen és gondolhatnának a nap udvarára is. Ilyen az emberi aura is. és tökéletesen megbíztam benne. A testet körülvevő aura csupán az emberben égő életerő tükrö­ ződése . Az átlagember nem látja a napudvart. de teljes napfogyatkozáskor mindenki megnézheti.mindenki megtanítható rá. melyeket az alvás szellemi síkján élünk át. a szellem kiszáll a testből és ellebeg. Nem zaklatott fel. hacsak nincs az ember kiképezve. A napko­ rongról többmillió kilométerre lövellnek a lángok. tudtam. Az álmok olyan élmé­ nyek. és amikor jön az álom. Az alvás alatt visszatér a létezés egy más síkjára. A magasabb Én. ugyanolyan mint a villám. amikor az ember alszik. Még mindig ott van. azok. Valójában nem számít. amely akkor veszi át az irányítást. Úgy hisszük. Nyugaton a tudósok mérni tudják az agy elektromos hullámait. hogy megfelelő feltételek kö­ zött lássa. az ébredés döbbenete eltorzítja az álomemléket. Mint ahogyan korábban többször elmondta nekem. hogy mesterem is ott lesz. vagy el­ hagyja ezt az életet. hogy ez az erő elektromos. A hitetlenség nem tünteti el. Számunkra a test egy héj csupán. Mikor a szellem visszatér a testbe.

Töltsd. és a hegye helyett az U élén kis fogak voltak.Nagyon kelle­ mes volt heverészni és lustálkodni a napsütésben. ahol várakoznom kellett. le­ beghetnék délre. azaz Ékszer park tavainak kéklő vize. a Kjicsu révnél. . Kora reggel Mingyar Dondup láma azt mondta: . szóra­ kozzál Lobszang. fejemet a térde közé fogta. de csak 85 . Puha bőrcsizmák a kinti kövezeten. Túl gyorsan telt el a nap! Ahogy meghalt a nappal. szürkületkor majd jövünk érted. A második láma kinyitott egy dobozt. hogy sterilizálja. Mingyar Dondup láma megfogta a kezemet és így szólt: . Este újból bejöttek hozzám. Nem sokkal alattam a Potalát láttam csillogó tetőivel. Lyukfúróra emlékeztetett. megszületett az este. hanem U alakú volt. egyikőjük Mingyar Dondup láma volt.Eljött a születésnapom. Mögöttem a Norbu Linga. és elővett belőle egy fényes fémeszközt. Azt kívántam. Óvatosan leszedték a borogatást. csak nem kör.Ez elég fájdalmas lesz Lobszang. sem istentiszteletre nem kellett mennem. aztán áthúzta egy mécses lángján. és a szobába belépett három magas rangú láma. ahogy akarod a napot. a homlokomat tisztára és szárazra törölték. A láma néhány percig nézte az eszközt. Ekkor bemen­ tem abba a kis szobába. bárcsak szerezhetnék egy bőrcsónakot és azzal sodródhatnék a folyón. sem órák­ ra. Az egyik erőteljes láma leült mögém. és ezen a napon szabad voltam. ahol kereskedőket láttam. Gyógyfüves borogatást tettek a homlokomra és szorosan a fejemre kötözték.

aki operált. tudtam. Erősen figyelt. inkább meghaltam volna. A falemezt az U két szára közé illesztette. és azt gondoltam magamban: . Mingyar Dondup láma figyelt. nagyon tiszta fale­ mezkét. Aztán ez is elmúlt. elhalt. hogy a fogazat átfúródjon a homlokcson­ ton. hogy különféle eszközöket és gyógyfüves olda­ tokat rakodnak ki. Láttam. Aztán. én meg benne. mintha én lök­ nék egy rugalmas fátyolt vagy engem löknének neki. A láma. A láma erősebben nyomta. minek az illatát.86 HARMADIK SZEM úgy lehet csinálni. Nem tart nagyon sokáig. épp most ment le a nap. amennyire csak tudsz. és helyette színspirálokat és fehé- . hogy valaki tüskékkel szurkál. hogy Mingyar Dondup lá­ ma is elém állhasson. aki biztosan tartotta a nyelet. Megszűnt és én finom illatokat éreztem. mintsem hogy megmoccan­ jak vagy feljajduljak. és körbeforgatta a nye­ lét. csak egy tompa ütést. mikor a vége megakadt a csontnál. Mintha megállt volna az idő! Nem éreztem különös fájdalmat. Hirtelen „reccs". bevégzik veled így vagy úgy. s az eszköz átha­ tolt a csonton. és úgy éreztem. arrább ment egy kicsit. Hirtelen va­ kító fény támadt és Mingyar Dondup láma azonmód azt mondta: Állj! . mikor ez utóbbi intett a fejével. ránézett a többiekre. nincs mást tenni. Bízott bennem.Minden rendben? Kezdjük.Egy percre a fájdalom felfokozódott. mint nyugton maradni. így hát nem mozdultam. melyet előzőleg tűzzel és gyógynövényekkel acélkemény­ ségűre edzettek. Hirtelen szúrós. csak nyomást és tompa fájdalmat éreztem. a szája sarkában a feszültségtől kis ránc húzódott. ne mocorogj. csiklandós érzetem támadt az orrnyer­ gemnél. A homlokom közepére nyomta az eszközt. A fájdalom egyáltalán nem volt erős. de nem tudtam. próbálj mozdulatlan maradni. majd becsúsztatta úgy. miközben Mingyar Don­ dup láma odaadott neki egy nagyon kemény. Ezután enyhülni kezdett. égetett. majd meg­ kérdezte: . ha teljesen tudatodnál vagy.Nos. és ugyanabban a pillanatban megállt az éber opera­ tőr kezében. A lá­ ma. az operatőr végtelen elővigyázatossággal tovább és tovább csúsztatta a lemezkét. Lobszang fiam. ki­ csit rezegtette az eszközt. akinél az eszköz volt. amit mond vagy tesz. hogy pont belement a fejemen lévő lyukba. az helyénvaló. ahogy az eszköz áthatolt a bőrön és a húson. mint a tűz. Egy percre az volt az érzésem.

A fémeszközt óvatosan kiszedték. vagy tiszta fekete korongot használnak. aztán egyre többet és többet. melyek túlterjedtek a legbelső aurán. hogy kivegye a falemezkét a fejemből. Nagyon egyszerű volt. A következő héten beengedtek egy kevés gyenge fényt. Amint a kiálló falemezt helyére rögzítették. amit éltek és hogy a legtöbb ember valóban nagyon különbözően fest. amilyenek. De nemcsak az emberi testet láttam tisztán.Külö­ nös élmény volt látni. hogy az aurájuk volt arany. Senki sem látogathatott meg. A harmadik szem számára fókuszként szolgál. Kaptam egy kristály­ gömböt. csak a legszüksége­ sebb enni. és bejött a három láma. hogy voltak más kisugárzások. A falemezt bent hagyták két-három hétre. akik nap mint nap tanítottak. A kristálynézésben nincs semmi csoda. és addig. aki a kőkristállyal tud legjobban dolgoz­ ni. Míg bent volt a falemez a fejemben. eszköz csupán. míg ki nem vet­ ték. hogy ne tudjon mozogni. és mikor nem. és használatában nagy gyakorlatra tettem szert. A kristálynak és használójának illeniük kell egymáshoz: van. mégpedig a tiszta élettől. hogy a három lámát arany fény veszi körül. kivéve a három lámát. az el­ vek azonosak. a kristály­ gömb éppúgy. . mint a mikroszkóp. Előző éj- . megfigyeltem. ahogyan a színek változtak. a kis szobában kellett maradnom. Ahogy új érzékem fejlődött a lámák szakavatott segítségével. Megint mások esetleg egy tál vizet. Mingyar Dondup láma hozzám fordult: .és innivalót kaptam. amely a természeti törvények által láthatóvá teszi az egyébként lát­ hatatlant. Abból. A tizenhetedik na­ pon a szobában teljes világosság volt. amellyel az ember bárki tudatalattiján áthatolhat. még mindig őrzöm. van. majdnem sötétben.Most már kö­ zénk tartozol. Ettől fogva olyannak látod majd az embe­ reket. vagy a teleszkóp. Csak később jöttem rá. és megőrizheti az össze­ szedegetett tények emlékét. ahogy közeledett a hét vége. mikor mondanak igazat. A HARMADIK SZEM MEGNYITÁSA 87 ren izzó füstgolyókat láttam. és nem amilyennek mutatják magukat. aki az üveggömbbel. Lobszang. Az első héten a szobát majdnem teljes sötétségben tartották. Idővel meg tudtam határozni egy ember egészsé­ gi állapotát az aura színe és intenzitása alapján. Mindegy melyiket. tudtam.VII.

onnan figyeltük azo- .szóltam. hiszen na­ gyon éhes voltál. Az előző tizennyolc napon nagyon keveset kaptam enni. mások meg közömbösek irántam. Milyen lesz mostantól Cu. hogy színeket láttam és már tudtam is mindent. .. ők milyennek tűnnek majd? De egyelőre nem érkezett válasz az efféle kérdésekre. aki tényleg szeret. Egy alak közeledett felém. és néhány különböző füstölővel együtt rátette. . Nyüszítve visszarohan­ tam a szobába. Az operatőr egy eszközzel megfogta a fadarab kiálló részét. és alaposan megvizsgáltak. Azt mondták. Ám abban a pillanatban főként az evés érdekelt. mit gondolnak valójában. aki gyors és hatékony módszerek­ kel tanít majd engem. Reggel ismét bejöttek a lámák.Lobszang. Mingyar Dondup láma egy gyógyfüves párnácskát tett a kis pöttyre. bepótolom.. és mégsem ismertem egyáltalán. egyikőjük térde közé fogta a fejem. és megmutatta a fadarabot. A többiek rémült arcomra néztek. Mingyar Dondup Láma kisietett és mo­ solyogva jött vissza. ami a hom­ lokomon a műtét után maradt. né­ hányan féltékenyek rám. Reggel jöttek a lámák. most elhatároztam.. Időm másik felében az órákra és a szertartá­ sokra kell járnom. Káprázatos volt újra találkozni a fiúkkal. Az­ nap éjjel zúgó fejjel aludtam. Az operatőr láma egy kis rézedény felé fordult. csak az evés járt az eszemben. befejeződött beavatásom első szakasza. Van. hogy másképpen látok? Anyám. meg kellett tanulnom. kék füst lengte körül. ez csak egy dühös takarító. nem is annyira a tanulás miatt. Később hipnotikus módsze­ rekkel is tanítani fognak. Most rájuk néztem és megtudtam. és ahogyan előzőleg. Kirohantam az ajtón. kimehetek már a többiekkel. A vezetőmmel egy eldugott beugróban ültünk. No. hirtelen rántást éreztem. apám. Ahogy a füst a mennyezet felé szállt. Az aurája füstkék színű.Egy égő ember van a folyosón . hanem hogy szemléletem kiegyensúlyozott legyen. a füstön méregvörös szikrák villantak át. Fekete lett. és a vörös szikrák a dühkitöréseket mutatják. mert a személy nem eléggé fejlett. de fele időmet Mingyar Dondup lámával kell töltenem. A do­ log nem egyszerűen abból állt. mint az ében. hogy melyik szín mit jelent. indulj és egyél. akiket olyan jól is­ mertem.88 HARMADIK SZEM jel a homlokomat beecsetelték valamilyen gyógyfüves oldattal. és már kint is volt.

Lobszang! Látod azt a színes fonalat. hogy tüdőbeteg. azoknál. És ez így ment nap nap után. hogyan lehet tetszés szerint be­ csukni a harmadik szemet.Vagy például. Aztán majd azt is megta­ nulod. Azok esetében. mikor egy kereskedő közeledett: Nézd csak. ahogyan ez velem is történt. olyan. Legendáink szerint sok-sok évvel ezelőtt minden férfi és nő használni tudta a harmadik szemet. mely a legtöbb embertől megtagadta- . A harmadik szem erejét különösen betegeknél használtuk. hogy az. Lobszang! Valóban szent ember. hogy önállóan gondolkodjon. Most még állandóan használd. akik természettől fogva rendelkeznek vele. mert kibírhatatlanul terhes dolog foly­ ton az emberek gyengélkedését figyelni. hogy lealacsonyítják magukat! Egy hajlott ko­ rú szerzetes érkezésekor a láma ezt magyarázta: . hogy még nem jutott el odá­ ig. De az embereknek az a lá­ tomásuk támadt.Alaposan fi­ gyeld meg ezt az embert. Egy nap az apát úr értem küldött és magához hívatott: . hogy egy­ szer már sikerült neki. megfelelő kezeléssel ezerszeresen is meg lehet növelni az erejét. hogy az istenek helyébe lépnek. úgy. Lobszang. hogy akarattal nyisd és csukd. ahogy a másik két sze­ med. Mingyar Dondup láma így tanított: Nézd azt az embert. akiknek teste vagy lelke beteg volt. mely a szíve felett vibrál? Az az árnyalat és a vibrálás azt mutatja. Milyen kis aljasságokra képesek az emberek a pénzért. és megpróbálták megölni őket. akik beléptek a főkapun. Abban az időben az istenek a földön jártak és emberekkel keveredtek. hogy szent irataink minden szava a szó szoros ér­ telmében hiteles. megfelejtkezvén arról. Egy este a láma így szólt hoz­ zám: . A HARMADIK SZEM MEGNYITÁSA 89 kat. Büntetésképpen a harmadik szem becsukódott. amit az ember láthat.VII. Észrevetted azokat az elhalványult foltokat á fény koszorú sárgájában? Azt mutatja. a meg-megszakadó szikrázást! Üzletemberünk azt gondolja. aki hisz abban. úgy mint a másik két szemedet. Hosszú évszázadokon keresztül csak kevesen szület­ tek a tisztánlátás képességével. emlékszik rá.Később megtanítunk arra. te most rendel­ kezel azzal a képességgel. nézd azokat a változó hullámsávokat. . óvatosan és tisztelettel kell vele bánni vele. Különleges te­ hetség. jobban látják az istenek. most becsaphatja majd az ostoba szerzeteseket.Fiam.

hogy másokon segíts. A tehetség arra jogosít.ne fedd fel. nem hogy ma­ gad gazdagodjál. de ne mondj olyat a betegnek vagy a szenvedő­ nek. Mesteremmel.Az apát úr nagyon tanult ember volt.mondják majd. De azt mondom. mert látni akar. Bizonyítsd be ezt. találkozni fogsz sokakkal. Mert az embernek magának kell megválasztania az ösvényt. fiam. Csak jóra használd. Mielőtt befejezte volna a be­ szélgetést. akik azt szeretnék. ha betegséget. bizo­ nyítsd be azt! . ha árt a többieknek vagy ha érintené az ös­ vényt. mint bűvész a vásárban. Mondd el nekik. és a dalai láma orvosa. Segíts. . sose tégy így. amelyen egy életen át járnak. úgy viselkedj. hogy néhány napon belül a dalai láma el­ küld majd értem. szenvedést látsz. azt mondta. .90 HARMADIK SZEM tott. de attól még a saját útjukat fogják járni. és sose saját hasznodra. ami megváltoztatná az ösvényét. amit tudsz. Mingyar Dondup lámával együtt látogató leszek néhány hétig a Potalában.és sokat fogsz! . Mikor majd más országokban jársz. Akármit is látsz a tisztánlátás által . fiam.

benne a dalai láma életnagyságú szobra. hajts meg a fejed. ha a sarkaddal rálépnél a párnára. amelyet nemigen használtak. . és állj meg úgy másfél méternyire a dalai lámától. hogy bemutatnak neki és a „belé­ pőbe" nem eshetett hiba. Lobszang! Belépsz a szobába. Most mutasd meg. Dugd ki a nyelved üdvözlésképpen és ereszkedj térdre. és be kellene mutatnod a hátraesést. nehogy fe­ lesleges sietséget mutass. észrevétlen pillantást a legközelebbi párnára. még egyszer. a szemed lefelé néz. aztán helyezd a selyemkendőt Őszentsége lábára. amit a láma nagy gyakorlatával könnyedén bemutatott. A pillanat izgalmában könnyű megbotlani. Térdelj meghaj­ tott fejjel. amit csinálok. hogy a nyakadra tehessen egy sálat. Nem örülnénk. hogy a potalai lá­ togatás időpontját kitűzték.Végigcsináltam mindent. Közel a tanteremhez volt egy kis temp­ lom. Mielőtt elindulnál hátrafelé.Úgy volt. . Magadban számolj tízig. hogy épp91 . ha már ide értél. Próbálnunk kell. és azt játszottuk. aztán harmadszor is. . Helyezkedj az előző testtartásba. Lobszang. így folytatta: . Gyere ide.Egyik nap Mingyar Dondup láma közölte velem. várhatóan a hét végén kerül rá sor. hogy a tarkódnak ne essen baja. eképpen. hogy tökéletes formánkban járuljunk a dalai láma színe elé. Most nagyon figyelj! Tedd a kezed így és hajolj előre! Egyszer. hogy a Potalában vagyunk audiencián. aztán állj fel és menj hátrafelé a legköze­ lebbi üres párnához. vess egy gyors.Egy figyel­ meztetés akkorra. Oda mentünk.Először nézd.

mint egy méltóságos fiatal pap. mint én. mert nem az volt a feladata.Na.92 HARMADIK SZEM olyan jól csinálod. mégis a főépületekhez közel ugyan. és elölről kezdtem az egészet.Kimentem a szobából. . és oda­ mentem a szoborhoz. De szent isten! Elfelejtettem a selyemsálat! Kimentem hát megint. Akkor majd úgy jössz be. . megkínálnak teával. Először a csésze kiesett. A mi kolostorunk a Potala szervezetének része­ ként működött.Azon a héten minden reggel próbáltunk. de külön he­ gyen állt. mani padme hum". büszke voltam magamra. A három meghajlás maga tökéletesen sikerült. Másnap reggel. elég ügyes vagyok-e. hogy beléphetek. Ez alkalommal sokkal nyugodtabban jöttem befelé. Helyzete nem volt túlontúl irigylésre méltó. a helyén marad. Ha kellőképp ügyes vagy. Besiettem. hogy megmutassam. megállított: Lobszang. lesétáltunk a hegyről. Hátralépdeltem és végül sikerült leül­ nöm lótuszülésbe anélkül. amikor csak akarta. Térden állva mentem. A csészét így kell tartani. amikor a páciens már beteg volt! . Jól csináltam. mit hogyan kell csi­ nálni. szombaton. A rendfőnökünk volt a dalai láma egyetlen or­ vosa. hogy átmen­ jünk a Potalába. hogy teljesítményem „méltó tisztelgés Mingyar Dondup testvér tanítása előtt". hogy páciense egészséges legyen. ráraktam a szertartásos khata-t a szobor lábára. Az apát úr mégsem vizsgál­ hatta meg a dalai lámát. A facsészét el kell rejtened a köpe­ nyed bal ujjában. és a Gyógyítás Templomaként. Újra kimen­ tem. amikor meghajoltam. mondd magadban: „Om. illetve a Gyógyítás Isko­ lájaként ismerték. s a tibeti üdvözlésnek megfelelően kinyújtottam a nyelvem. Mikor elhelyezkedtél már. hogy automatikusan is tudjam. és ehhez igazítsd a lépteidet. Gyakoroljunk a csészével és a selyemkendővel!. A pénteki napon az apát úr elé kellett mennem. így bármely fájdalmat vagy rendel­ lenességet orvosi hibának tekintettek. és a láma je­ lezvén. akkor most jöhet a következő lecke. mint egy vágtató versenyló a Cangpon. tapsolt egyet. meg kellett várnia. hanem. hogy a láma egy-egy betegségét kikezelje. és nem. míg küldenek érte. de aztán hamarosan kitanultam a fortélyát. és végigcsö­ römpölt a földön. hogy felbuktam volna. beékelve a köpeny ujja és az alsó kar közé. Azt mondta. Lobszang! Hová ügetsz? Most csináld lassabban.

Tömérdek kőlépcső vezet fel a magasba. Nekünk nem jutott időnk ilyesmire. hogy meglátogassa a Szentek szentjét. mit éreztem. Ha csak egy pillantását elkap­ ták. Voltak közöttük földművesek. Egy helyen. A POTALA 93 De ezen a szombaton nem törődtem az orvos bajával. maradjon csak az én titkom. Tibet minden ré­ széből érkeztek emberek. barátaik támogatásával vagy két bottal sántikáltak végig az úton. Voltak ott talizmánok. tá­ voli tartományok nemesemberei. aztán ismét a földre vetették magukat. írnokok is jöttek. a betegek és gyengélkedők. hogy megta­ karítsák a lépcsőmászást. kézi imamalmokat árusított. elég volt a magamé. Több ilyennel is találkoztunk. akik négykézláb kúsztak. Cu is közöttük volt. Mingyar Dondup láma megállt és egy házra mutatott: . Nem egy zarándok hónapokig gyalogolt. . már magasan jártunk. Anyám ép­ pen kilovagolt szolgái kíséretében. és egy „szent inkarnáció által megáldott" emléktárgyak. bizonyos összegért írtak néhány sort. és inkább ha­ sonlítható egy lépcsős utcához. amíg fel­ felé kaptattunk. és jobb talán. Hogy mit gondoltam akkor. busásan kárpótolva lettek a hosszú utazásért és a viszontagságokért. kereskedők és bete­ gek. úgy érezték. A dalai láma rezidenciája az épület legtetején volt. Odább az úton egy csapat vidám ember potalai ajándékokat.Ott az előző otthonod. Odanéz­ tem. hogy Lhászában kezeltetni tudják magukat. a szolgák igencsak sürgölődnek az udvarban. vagy ahogy mi nevezzük. Elárasztották az utat és végigjárták a hatmérföldes kör­ gyűrűt a Potala körül. Mindenfelé árusok kínál­ ták portékáikat. hogy lássák a Mindentudó. Lobszang. Nem. és mohó városnézők és zarándokok tömegébe ütköztünk. a dalai láma otthonát. nálánál ugyanis senki sem lakhat magasabban. Voltak. A Csakpori lábánál a Potala felé fordultunk. mások mindenféle ennivalót. hogy a nevezett személy megláto­ gatta Lhászát és valamennyi szent helyet.Vili. A fő­ tisztviselők közül sokan fellovagoltak a hivatalokhoz. pásztorok. ha nem beszélek róla. amely bizonyította. a Potalába igyekeztünk. amit himbálódzó üstökben melegítettek. mások el­ nyúltak a földön. akik abban reménykedtek. mint egyszerű lépcsősorhoz. a lépcsősor az épületeken kívül fut. Megint mások. Néhányan forró vajas teát árultak. felkeltek. Öregem­ berek nyomtatott horoszkópokat kínálgattak a hiszékenyeknek.

tömén­ telen drágakövet őriznek. Egy meggyszínű köpe­ nyes.nagyon jól ismerték itt. és ne­ kem az volt a véleményem. mert az egyik régi jövendölés szerint a béke el­ távozik.egy óriási barlang húzódik. Az egyik függönyös bejárat melletti polcon pihent a Nemesek könyve. Tudtam. a reggeli napsütésben felfelé tartottunk a lépcsőn. a hegy gyomrában . Min­ denütt hallottuk az imamalmok kattogását. A falakon belül vannak a kincstárak. hogy ez rendkívüli dolog. azt kívántam. Ez az épület. Vallási jeleneteket és ősi legen­ dákat ábrázoló gyönyörű faliszőnyegek lógtak a falakon. vagy tudnak egyáltalán a barlang a létezéséről . miért akar a dalai láma látni engem. és a hatalmas termetű őr szélesre tárta a kaput előttünk. valamint mai rezidenciája volt. Kint. bárcsak kinyithatnám. és tudni szerettem voltna. mert felismerte Mingyar Dondup lámát.úgy látszik . Végül felértünk a tetőre. vagy épületcsoport az ország szíve. Nyolcéve­ sen nem voltak már illúzióim. Alacsony asztalkákon műgyűjtők szívét gyönyörködtető tárgyak álltak. Az utóbbit . melyet zöld porcelán sárkányok védelmeztek. Tibet minden egyházi és világi ügyét itt intézik. A jelenlegi épületek csak háromszázötven évesek. sárga stólás láma beszélgetett Mingyar Dondup lámával. kis hegyen fekszik. mi­ tológiai istenek és istennők szobrocskái és zománcozott díszek. jakgyapjúból készült gesztenyebarna függöny borította.csupán néhány kiváltságos. akárcsak mindenütt. hogy még több kemény munka vár majd rám: kemény munka vagy nehézség. Csak nagyon kevesen jártak itt. Hosszú idővel azelőtt egy erődít­ mény volt a hegy tetején. . míg el­ értük a tető legtetejét.94 HARMADIK SZEM A Potala önálló városrész. ahol a dalai láma előző inkarnációinak sír­ emlékei álltak. Tibetben ez az egyetlen kerék alakú tárgy. kis folyosók ágaznak szét belőle. mert ezen a napon. ahol aranytömböket. és megnézhetném benne a ne­ vünket. mikor kerekek jönnek majd az országba. hogy erőt nyerjek belőle. de egy még régebbi palota alapjaira épültek. Közeledtünkre félrehúzták. és beléptünk egy nagy előtérbe. Továbbmentünk. az egyik végén van egy tó. A bejáratot nagy. valamint ritkaságokat a régmúlt időkből.mivel vulkáni eredetű . ezen a helyen nagyon kicsinek és jelentéktelennek éreztem magamat. Mélyen lent. minden gondolat és minden reménység központja.

Azt mondta: .Nem tudtam. hogy bemenj.Mikor leültem. Sok külföldi országot bejársz majd. De az Ékességes még min- . így folytatta: Nos. és a hosszú szoba távoli végén megpillantottam a Mindentudót. Megmutatom az ajtót. Sáfrány­ színű selyempárnán ült. Buzdításképpen picit meglökte a hátamat. de a fején magas sárga süveget hordott.Nincs okod az aggodalomra .Tedd ide elém és ülj le! . Átkarolta a vállam és az ajtóhoz vezetett. végig­ mentem a szobán. de végül sikeres le­ szel. és a sálat nem a nyakamra . azután megállt és fi­ gyelt. az Ékességest. akkor először: Azok a párnák túl messze vannak. Előrehajolt. olyanokat is. de eljön a siker. Megadatott neked a tisztánlátás képessége. Megszólalt a dalai láma. odavittem egy párnát. Megkaptam a feljegyzéseket az előző inkarnációdról és az asztrológusok jöven­ döléseit is. és háromszor meghajoltam. mert ekkor visszafelé kellett indulnom a legközelebbi párnához.ahogyan az szokás volt -. . Kezdetben nehéz időket élsz meg. a fal mellett. hogy mind eléggé meszsze volt. ahogyan megjósolták. hanem a csuklómra tette. Mielőtt belép­ tem a szobába. fiatalember. Elfogott a félelem. Az út hosszú és ne­ héz lesz. fordulj meg és hozz ide egyet. hogy sebészetet és orvoslást tanulok Tibetben. és aztán lépj be magad. és megfigyeltem. rombolást és olyan kegyetlenséget fogsz látni magad körül. mint a közönséges lá­ máké. gondold azt. melynek erejét tovább növelték benned a harmadik szem megnyitásával. Beléptem. így tettem.Ideje. Ruhája olyan volt. köz­ ben ezt suttogta: .Vili. a tizenharmadik dalai lámát. miért mondja el nekem újra az egészet. az­ tán térdre ereszkedtem.ahogy egész héten tettük . amíg kb. Mingyar Dondup láma odaadta nekem a selyemsá­ lat. hogy .Őszentsége érdeklődést tanúsít és egyedül akar vele beszélni. Vezetőm hozzám fordult és így szólt: . Hallottam néhány figyelemre méltó dolgot rólad. A POTALA 95 ahol vele jártam. melynek füle a vál­ lára ért. Most az Ékességes lábára helyeztem. Tudtam. Éppen letett egy könyvet. amelyekről nem is hallottál. aztán majd elmegyek Kí­ nába. Meghajtottam a fejem.csak gyakorlunk. Lobszang. amit elképzelni sem tudsz. Jól ismertem a jóslat min­ den szavát és eszerint is éltem hétéves korom óta.menj csak be. másfél méterre nem kerültem Tőle. hogy beszélgethessünk. Halált. ahol folytatom tanulmányaimat. Ezt hallottam: .

va­ lóban keményen tanuljak. de sok nyugatival is találkoztam. hogy kivételesen tisz­ tán látok. bizonyítékra van szüksé­ günk . semmiféle rendkívüli erőről ne tegyek bizonyságot. és ne be­ széljek sem az egóról. A dalai láma újra nevetni kezdett.Ez a fiatalember elmondta. Mingyar Dondup láma a legjobb ember. Mondjátok meg. Amint ettünk.mondta a hí­ vására megjelenő lámának.Mingyar Dondup láma mel­ lém ült. sem a lélekről. kicsú­ szott a számon: . Bizonyíték.mondják majd neked. De most teázzunk! Könnyedén megütött egy gongot. hogy egy nyolcéves kisfiú nem. akivel valaha ta­ lálkoztam. aki hamarosan visszajött a teával és különleges ételekkel.hívta mesteremet a dalai láma. Értékeik nem azonosak a mieinkkel.De hát senki sem tudhat többet a mesteremnél. . azt gondolod. Talán még senki sem beszélt vele így. milyen a molekuláris szerkezete. milyen vagy. hogy azt akarja. Úgy látszott. Mingyar! . aztán hátra­ hajtotta fejét és harsogó nevetésben tört ki.Uram! .válaszoltam. amelyeket Indiából importáltak. mit gondolsz róla.96 HARMADIK SZEM dig beszélt. megmérjük és savakkal megvizsgál­ juk. és hogy a legjobb tanárokat jelöli majd ki a számomra. .Szóval. és én töké­ letesen egyetértek az értékelésével. és meghajolt a dalai láma előtt.Kérd meg Mingyar-t.Hozz egy párnát. és ülj le. .mondta. figyelmeztetett. Belépett Mingyar Dondup láma. igaz? Mondd el nekem. az Ékességes Indiáról és Kínáról mesélt. hogy jöjjön be! . te kis pávakakas! .Teljes felelősséget vállaltál . . milyenek a kémiai reakciói. Állítsátok elő.A dalai láma rám nézett. . hogy a gya­ nakvás negatív hozzáállásával minden esélyüket elveszítik. hogy amikor a nyugati világban le­ szek. . . Tudó­ saik így beszélnek: . bizonyíték. . hogy bizonyítékokat szerezzenek.Ezekben az országokban az ember megvitathatja a nagy igazságokat. hogy Mingyar Dondup láma jó. Mondta. aztán megütötte a mellette lévő gongot. és parancsot adott a hívására belépő lámának. értékeli. az pedig bizonyos. Egyszerűen nem tudtam tartóztatni magam. a kereskedést és az aranyat istenítik.Azt mondtad. en­ gedjétek. Mingyar Dondup lámánál. a láma pedig így folyatta: . . hogy megragadjuk. és nem törődnek vele.Voltam Indiában és Kíná­ ban .Mutassátok meg a lelket.

A sárkányzsinórhoz tört üveget hasz­ náltunk. Fájt és bi­ cegtem. Itt. ha szükséges. Mingyar Dondup láma azt ajánlotta. mint a jég.VIE A POTALA 97 Lobszang Rámpa képzéséért. Ezekből a termekből sokat megtudhatsz a tibeti történelem­ ről. Megdöbbentem. Ezen a helyen jól esznek. .Nem volt szükségem több bátorításra. Kinyújtottam a karom.őszentsége azt az utasítást adta. hogy egyek.Jó néhány alacsonyabban lévő folyosót és termet nem nyitottak ki az elmúlt kétszáz esztendő­ ben.Ideje betöm­ ni a lyukat a gyomrodban. Aztán hozzám fordult: . és úgy gondolja. egy másik szobába.Még szólt néhány szót. vezetőd régi barátom.a rezidencián senki­ nek sem volt lámánál alacsonyabb rangja . az ablakokon az olajjal átitatott anyag helyett valami megfoghatatlan volt. legnagyobb meglepetésemre. Tervezd meg.az egyik odajött hoz­ zánk. és fordulj hozzám. ahogy csak akartok. és a lapos tető távoli részére mentünk. Időről időre én is megnézem őt. A bal lábamon húzódó seb még mindig sok bajt okozott. s emellett síkos is. és felfedezzük az épület kevésbé ismert részeit .Fiatalember! Jól válasz­ tottál. majdnem olyan hideg volt. hogy látni le­ hetett. és az okkult tudományok igazi mes­ tere. és azt mondta. Mingyar Dondup láma kivezetett a szo­ bából. pihenjünk le egy időre. te­ gyünk így mi is. hogy úgy jöhettek-mehettek. és nem lehetett keresztüllátni rajta. aztán felkeltünk. akár a víz. előttem terült el Lhasza és az egész síkság. épp csak. Aztán derengeni kezdett valami: üveg! So­ sem láttam még síküveget. Mikor befejeztük. ahogy bizonyosan megteszed. . Pihentem egy órát. és hogy egyetlen ajtó se legyen zárva előttetek. . A dalai láma szolgálatában állók közül . de az vastag volt. és megborzongtam a lát­ ványtól.mondta. . Lobszang. Láttam. és nagyon óvatosan megérintettem a látható semmit.Itt maradunk néhány napra. Néha attól féltek. hogy mindketten itt. Aztán így folytatta: . Oda vezetett minket. és akkor vezetőm teát és ennivalót hozott. meghajoltunk és eltávoztunk. . az épület legfelső szint­ jén kapunk szobát. hogy Mingyar Dondup láma titokban na­ gyon elégedett velem. jó benyomást tettem a da­ lai lámára . de ez itt átlátszó. Az színezve volt. esetleg nyomorék maradok.

Mingyar Dondup láma kitárta az ablakot.biztos valami hangszer. Azóta sem vesződöm velük. Tele voltam gyanakvással. amely úgy nézett ki.De miért kell tréfát űznöd a ta­ nítványodból? . Régóta felismertük.Aha! . A kerekek a gyorsaságot és az ún. . Belenéztem. és természetesen nem ismertem fel azt a szörnyű kis teremtést. Teleszkóp! Sosem lát­ tam ilyet. Oldalra ugrottam. mintha egy bőrrel borított trombitadarab lett volna. hogy ezoterikus tudásunk gyarapodhasson és terebélyesedhessen. akit ott láttam: egy sápadt arcú fiúcskát nagy vörös heggel a homlokán. hanem a szeméhez illesztette.gondoltam. hogy életemben először tükörbe néztem. Vezetőm kis­ sé elfordította a csövet. hogy a rohanó kereskedelmi vi­ lágban nincs idő szellemi dolgokra. A mi fizikai világunk ráérős. olyankor. de engedelmeskedtem. és felkapott egy rézcsövet. hogy mást lássak. meg­ babonázott. civilizáci­ ót szolgálják. és négy darab jött ki . hogy az okkult tudományok mestere vagy . de a tükör túl őszinte volt. . és majdnem elájultam a kábulattól. tükrök nélkül. A kereket se akarták. te­ leszkópok. Nevetett. A csőben egy ember lovagolt felém. Mingyar Dondup lámán kívül senki sem volt a szobában. Gyanakodva néztem. Itt történt az is. aztán azt mondta: . amikor meglátta az arcomat.98 HARMADIK SZEM Ám ez még nem volt minden. . Gyakran eszembejut. Sose felejtettem el annak az embernek a látványát. és körülnéz­ tem. a másikat odatette az arcához. aztán a cső egyik végét kidugta az ab­ lakon. amikor egy nyugati ember azt mondja valamilyen okkult dologgal kapcsolatos állításra.Még jobban nevetett. mikor hazatért Indi­ ából.Őszentsége azt mondta. hogy Tibet különleges ország volt. Azt lehetne gondolni. hogy „lehetetlen".Nézz bele. azt gondoltam. és egy kétségtelenül tekintélyes méretű orral. és nagyon szerette nézegetni a környező vidéket. nézzek bele megint a csőbe. Megfogta a csövet. Lobszang! A jobb szemeddel nézz.egyik a másikából. aki a csőben felém lovagolt. De a végét nem a szájához. a balt tartsd csukva. Nekem az az élmény volt „lehetetlen"! A dalai láma sok teleszkópot hozott magával. és játszani fog rajta. . meghúzta. és intett. Egy ideig piszmogott a csővel. de az emberek nem is vágytak ilyesmire.magyarázkodtam. . A vízen találkoztam már halvány tükör­ képemmel. őt viszont rázta a nevetés.

az Ember természetéről elmélkedik. és egész életükre ott maradnak. A cella általában kis helyi­ ség. amelyet hegyoldalra építenek. hogy a remete szeme fokozatosan hozzászokjék a fényhez. A kőfalak vaskosak. csak az üres kődoboz.Tibetben jól tudjuk -. hogy a naiv nézőket szórakoztassák. hogy ne hatoljon át a hang rajtuk. Egyszer egy nap beadnak neki élelmet egy fénybiztos. Tartózkodásának utolsó hónapjaiban kis lyukat vágnak a tetőre. hisz csak a megfelelő embereket tanít­ ják.akármi legyen az . . Tibetben vannak olyanok. hogy ilyen erők legyenek rábízva. se bútor. először három év. A remete a cellában marad. se semmi. és visszavonulnak kies lámako­ lostorokba. de az efféle dolgokat nem a szenzációhajhászok örö­ mére mutatja be. Az ember szellem. és ha egyszer kisza­ badul a hús kötelékeiből. amikor előjön. energiahullámok. Fizikai tes­ tében semmi okból . ami képes megmozdítani egy tár- . se fény. mint ahogy az ember esetleg gondolná. akik közösségben tudnak legjobban fejlődni. A tanárnak teljesen biztosnak kell lennie tanítványa erkölcsi integritásában.nem hagyhatja el helyét. Néhány láma. Mindez korántsem olyan ste­ ril. A remete belép. értelmetlen létezés. A gondolatok. Az anyag sűrített energia. hangbiztos tolóablakon keresztül. és saját kívánságára befalazzák. Nincs odabent semmi. a telepátiát. és más metafizikus tudományokat. és gondolati úton megolvassza a havat maga körül. egy másik világ teremtménye. hogy beeresszenek egy kevéske halovány fényt. Igaz. hogy sok láma képes rá. Az Életről. ezért a metafizikai erőkkel sosem élnek vissza. Az erők tehát egyáltalán nem mágikusak. az okkult tudományok mesterei testeket tudnak felemelni érintés nélkül. A gondosan irányított és részben sűrített gondolat az. hogy meztelen üljön a hóban. szellemként vándorolhat a világon és a gondolat útján segíthet. három hét és három napra. talán két méter vastagak. másokon a magány segít. Tibetben a tanár mindig meggyőződik róla. A POTALA 99 Négyezer éve ismerjük a tisztánlátás igazságát. hogy tanítványa morálisan alkalmas-e arra. A rést nap mint nap nagyítják. máskülönben megvakulna abban a pillanatban. Sokan közülük néhány hét múltán újra visszamennek a cel­ lába.Vili. csupán a természeti törvények eredményei. de nem azért fejtenek ki erőt. és remetecellákban laknak.

milyen elvek alapján működik.legyen bár nagyon hosszú életű -. de . nem vonultam vissza hosszú időre a teljes sötétségbe. és nem érdemelt további gondolkodást. most állj ide. Tudtam már. olyat. és jakok. hogy elvégezzen egy bizonyos cselekvést. Az én ezoterikus fejlődésem nem járt együtt bezárkózással. Mindent megmagyarázott. Aztán elfújta a mécses lángját. és valamit csinált az ablak fatábláival. egyszerűen köznapi természeti törvények működtetik. ha mikrofonon keresztül a leszállópályára irányítanak egy repülőgépet. Lobszang. és minden a helyére került. hogy lehet hangtalan fütyüléssel kancsót vagy köcsögöt összetör­ ni. de erről majd később. és sokat használtam: azokat a helyeket nézegettem rajta. Miért olyan nehéz elhinni ezt abban a világban. . ahol mindennapos ese­ mény. hogy több megvilágosodást éltem át. „hisz ez varázslat!" anélkül. Elég annyi. So­ sem mondhattam. amely arra késztet vala­ kit a távolban. Mingyar Dondup láma aprólékos pontossággal elmagyarázta. Ugyancsak a gondolat. amely kevés ember számára elérhető.100 HARMADIK SZEM gyat. de azt is. mi miért történt. A magyarázat a „fénytörés"-ről valóban mindennél jobban zavarba ejtett: hogyan lehet a fényt megtörnP. Férfiak. nők. mind fejjel lefelé jártak! Aztán a kép hirtelen villant egyet.mondta. Olyan dolgokra tanítottak .más módszerekkel és hipnózissal is. úgymond „gondolatra". Még az első látogatás alkalmával bevitt egyszer egy teljesen sötét szobába. nem kellene gyarló eszközöket használni. aki remete akar lenni. . félretéve a szkepticizmust meg lehetne tenni ugyanezt a te­ lepátia segítségével is. Képzésem a dalai láma közvetlen parancsára sajátos célra irányult. A falon azonnal megjelent előttem Lhásza fordított képe. amelyek nem írhatók le ilyen könyvben. Cso­ dálkozásomban felkiáltottam. Nem csupán a teleszkóp működését. ez egyszerű volt. Más formát öltött. és figyeld a fehér falat! . hogy alapos ma­ gyarázatot ne kaptam volna a szóban forgó törvényekről. Elbűvölt a teleszkóp. hogy megértsem. amelyeket olyan jól ismertem. ha a pilóta a sűrű ködben nem lát semmit? Kis tanu­ lással. mint ez. nincs benne semmi csoda vagy varázs­ lat.Na. milyen okok húzódnak a háttérben. egy átlagos remeténél. A Potalában tett látogatásom eme képzés első szakaszaihoz kapcsolódott. de immár másként szabályozva vezet a telepátiához.

Végre beléptünk . amely a Tudás és a Helyes Elet egyesülését követi. Örültem. Elismerem. nemcsak Tibetből érkeztek ajándékok a Potalába. úgy mondták. valóban. Lobogó fáklyákat vittünk magunkkal. és azt is. szemérmetlennek tartja őket. Nagyon kár. Majdnem valamennyit szobákban raktározzák. szögek­ kel keresztre feszített ember.így mondták ne­ kem . miért éppen ezeket az ajándékokat küldték. A két meztelen. megnéztük az egyik föld alatti alagutat. hogy saját mércénk szerint ítéljük meg más országok népeit.számtalan évszázaddal ezelőtt vulkánikus tevékenység hoz­ ta létre. de a képeknek messze nem az obszcenitás a cél­ ja. A POTALA 101 hogy fényt is lehessen törni?! Egész addig nem értettem meg a dol­ got. Ez egy lámpából állt. hihetetlenül elborzasztott. Évszázadokon keresztül sokfelől. akit istenükként tisztelnek. Akkor észleltem. hogy a keresztények szimbóluma egy megkínzott. Lobszang. mikor láttam. mert egyre többször és többször hallottam: . ügyes vagy. De jobban érdekelt a tó. hogy kiderítsem és pszichometriai benyomást szerezzek róla. Azt mondták. régi könyvekkel és gyönyörű vallási témájú festményekkel. hogy valamennyien hajlunk arra. ölelkező figura azt az eksztázist fejezi ki. és utána már semmi sem lepett meg. Ölelkező férfi és női szellemeket áb­ rázolnak például.Iga­ zad van. és nagyon él­ veztem. méghozzá a javából. mi történt később. több mérföldre nyúlik az egyik folyosó végétől. csak egyet nézhetek meg. Aztán. óvato­ san másztunk lefelé a végtelennek tetsző lépcsősoron. Az a na­ gyon-nagyon kevés nyugati ember. A motívumok ta­ nulmányozását jelentette ez. amelynek fényét különféle lemezek takarták. A falakon különös diagramok voltak és ismeretlen jelene­ tekről készült rajzok. amely. és egyetlen tibeti sem tekintené annak.VIII. mindig az éppen uralkodó dalai láma részé­ re. a többit majd egy későbbi időpontban. miután beszámoltam a tárgyról szerzett benyomásaimról. Az alagutakat . amíg egy speciális szerkezetet nem hoztak a szobámba. hogyan törnek meg a fénysugarak. és csúszkál­ tunk végig a sziklás átjárókon. Mielőtt eljöttünk a Potalából. aki látott néhányat közülük. vezetőm egy könyvből felolvasta nekem pontos történetét. A Potala raktárai tömve voltak csodálatos szobrokkal.

és a fejemtől a térdemig érő magasságban helyezkedett el. és olyan víz szélén álltunk. egyszer csak egy tágasabb helyre értek. Sok-sok évvel ezelőtt kalandos kedvű szerzetesek készítettek egy fatutajt. darabokban szilárdult meg. Nyikorgó-csikorgó hangot hallottak. és merre a vissza. csillogott a fáklyák fényében. Forogtak. mint tónak. és hozzá evezőket. amin álltunk.Eltévedtek. kutattak. és láttam. nem tudták. és vízre eresztették. körbe­ körbe. Meddig utaztak. amilyet még soha életemben nem láttam. A tutaj felgyorsult. merre van az előre. Hallgattam tanítómat. el­ fújta a fáklyákat. szintén fekete volt. és az emberek csuromvizesek lettek. amit mesélt. Lerepültek a tutajról. Érezték. hogy a sziklában van egy aranyréteg. Fel­ szerelték fáklyákkal. Sehol egy fény. annyira fekete. Odamentem. Még tettünk vagy száz métert. bi- . merre is menjenek. amikkel hajthatják. Úgy érezték. amely egyre szélesebb és szélesebb lett. Fény támadt.102 HARMADIK SZEM egy alagútba. Mingyar Dondup láma törte meg a csendet: . A többiek nem voltak ilyen szerencsések. valamennyien elszédültek és rosszul voltak már. tétovázva. szörnyű. és élénken magam elé képzeltem. zöldes. Egyetlen hullám sem fodrozta a vizet. nem tudták.Ez a tó a folyóhoz megy innen negyven mérföldnyire. Kb. kegyetlen óriás ragadta el őket. odáig már nem jutott el a fáklyák fénye. megsemmisítő szorítást éreztek. Mérföldeken át eveztek. a sötétség olyan volt. A hirtelen mozdulattól a hullámok felcsaptak a fedél­ zetre. kábító üté­ seket. A szikla. Az aranyat nagy hő olvasztotta ki egykoron a sziklából. A tutaj hirtelen megbillent. ahol már nem lát­ ták a falakat és a mennyezetet. a víz alá merültek. egyetlen hang sem törte meg a csendet. amelyekkel a fagerendákat egymáshoz erősítették. a víz elsodorta őket. Néhányuknak még sikerült nagy levegőt venni. hogy már-már láthatatlan. akár egy aranyszínű gyertya viaszcseppjei. szél kerekedett. de kicsit arrább valami ragyogott a falon. Ahogy finom csapásokkal tovább eveztek. hogy tö­ rékeny tutajuk a vízidémon markába került. tökéletes sötétség borult rájuk. és húzza végze­ tük felé. míg hirtelen eltűnt a mennyezet: nem láttuk. Beleka­ paszkodtak a kötelekbe. öt-hat méter hosszú lehetett. így folytatta: . Fekete volt és mozdulat­ lan. inkább látszott fene­ ketlen kútnak. amilyenhez hasonlót a föld felszínén sohasem látni: tömör feketeség.

azt gondoltam. amelyek már csak pislákolva égtek. és kotorászni kezdett.Igen. hogy együtt fedezzük fel ezt a helyet. Először azt hitték. Hogy mit találtak. aztán erősebb fény. az meg beleegyezett. megtudod ké­ sőbb. egyszer csak felnevetett és azt mondta: . és azt kívántam. Látta az összetört tutaj lebegő roncsait. Akkor lépéseket hallottak maguk mögött. tanulj. meghaltak és a tibeti mennyországban vannak. A POTALA 103 zonytalan. Végre is egyikőjük feléledt annyira. képes le­ szel rá. Néhány éven belül eleget tudsz majd ahhoz. Ahogy elfordultunk a tótól. vagy valaki megtekerte. Abban a pillanatban Mingyar Dondup láma a távolabbi falhoz fordult. Vezetőm figyelte az ar­ comat. hogy felfedező útra induljanak a tavon. majd hirtelen a ragyogó napsütésbe repítette őket. hogy bejárjam vele a tavat. induljunk! . körös-körül zöld réteket és legelésző ja­ kokat. hogy nem hoztunk tartalék fák­ lyákat magunkkal. A szerzetesek több mint fele kékre-zöldre verve.Itt tároljuk a tartalékot. hogy hamarosan vakon fogunk tapogatódzni az alagutak sötétjében. és azért jött. butaság volt. Hármójuk­ nak nyoma veszett. akik megmenekültek. Két ember menekült meg. Mindkettőnkért. de minek fecséreljük testi erőnket. órákon át élet-ha­ lál közt vívódva hevertek. Valami rejtett fal­ mélyedésből fáklyákat húzott elő. nagy mu­ latság lenne átkutatni a tavat. Végül a két szerzetesnek sikerült meg­ győzni a pásztort arról. de tudott dolog. . a beavatásodkor. No. Belegondoltam az egészbe. Azóta kevesen vállalkoztak rá. hogy szigetek vannak nem messze amögött a terület mögött. és meggyújtotta őket azokról. Valami. ők kiértek a partra. hogy ők szerzetesek (a köntösük ugyanis teljesen leszakadt róluk). másként nehéz lenne kita­ lálni innen a sötétben. egy pásztor né­ zett le rájuk. el­ hajította. vérezve vízbe fúlt. bárcsak lenne egy tutajom. A fáklyák már alig égtek és úgy tűnt. Majdnem újra összeesett a megdöbbenéstől.Vili. hogy kihalássza magának. Lobszang. Lobszang. hogy körülnézzen. Egyiket fel is kutatták. mikor asztrálsíkon is el tudjuk végezni a kutatást! Igen. De most tanulj fiam.A távolban a Potalát látta. amelyet fáklyáink fénye be­ világít. hogy elmegy a Potalába hordágyért. Azok.

miért nem lovagolunk ki a helyszínre. és miért nem nézzük meg. . Ahogy ránéztem mesteremre. amelyek meghaladták felfogóképességem határait. meg különös gépezeteket. időnként megáll­ tunk. Mingyar Dondup lá­ ma félbeszakította a gondolataimat: . és teleszkóppal megnézzük azt a he­ lyet. Még néhány lépés. a helyet egy facsoporton kívül semmi sem jelöli. vagy megnézzünk egy-egy képet a falon. legalábbis olyasvalami. hogy évekig találgassak és így jussak el a megol­ dásig.104 HARMADIK SZEM Küszködtünk felfelé a meredek folyosókon. ahol az egykori szerzetesek kiértek a felszínre. Mingyar Dondup láma azt mondta. hogy megleljem a választ. Az egész helyet valami rejtély lengte körül. nincs ott semmi érdekes. és ha rejtélyről hallot­ tam. ha van lehetőség arra.Amikor felértünk. Felmegyünk a tetőre. mindig megpróbáltam a mélyére hatolni. és megint a világosban leszünk. A tó kivezetése mélyen a vízszint alatt van. mintha óriásokat ábrázoltak volna. hogy kifújjuk magunkat. otthon van a rajzok között és az alagutakban. láttam.Lobszang! Úgy motyogsz itt. ha eközben jelentős veszedelem fenyeget. megkérdeztem. még akkor is. Nem értettem őket. hogy újra eljöjjünk ide. amely úgy negyven mérföldre volt innen. a kis ligetet a dalai láma előző inkarnációjának parancsára ültették. Nagyon vártam. Nem tudtam elvisel­ ni a gondolatot. amit a teleszkópon keresztül ne lámánk. . mint egy öregember.

ahogy visszahúzta a fejét. mert készített nekem egy búcsúajándékot. A Csakpori egyik tetején kis nö­ vendék olvasott a hátán heverészve. hogy különösen kedvesen elbúcsúzzunk a dalai láma személyes intéző­ jétől. Félúton lehettünk. A lencsén ke­ resztül láttam arcán a manós vigyort. A Potalában tett látogatás olyan volt. Lobszang. Az „indiai ételek"-et az ő gondjaira bízták. De indulni kellett. Megálltunk. vissza a Vashegyre. nemsokára visszajövök. hogy dalai láma kétségkívül engem is rajtakapott.Másnap reggel komótosan nekikészülődtünk. amit gyor­ san meg is ettem. El­ tökéltem. . mikor hívó kiáltást és kiabálást hallottunk. Indulás előtt felrohantam a tetőre. próbálkozásaimat a jövőben az épületeknek azokra a szárnyaira korlátozom. akik rövid látogatásunkat olyan kellemessé tették. Mesterem megállt. mert rájöttem. Ideje volt köszönetet mondani a lámáknak. melyek rejtve vannak a Potala elől. Lihegő szerzetes rohant felénk. Igen kényelmetle­ nül éreztem magam. a szerzetesek kopasz fejére. Ideje volt. . hogy a teleszkópon át még utolsó pillantást vessek a vidékre. hogy a csodálkozó szerzetesek ne vegyék észre. Biztos megked­ velt engem. és időnként apró kavicsokat hajigált le az udvarba.Ezzel sar- 105 . zihálva átadott egy üzenetet Mingyar Dondup lámának. hogy visszatérjünk Csakporiba. A mellettünk elhaladó szerzetesek hátrafele mutogattak. mikor hasonló csínyeken buzgólkodtam. Elindultunk lefelé a lépcsőn. mögénk.Várj meg itt. akár egy nyara­ lás.

amely már készen is állt. ő visszanézett.Apám! . közönyösen továbblovagolt. Lobszang. biztos vezetőm felszerelése. mert megláttam apá­ mat.106 HARMADIK SZEM kon fordult. az életerő . Mingyar Dondup láma forró vizet kért. eközben pedig arra gondoltam. aki a hátán feküdt. A szemem égett. és elkiáltottam magam: . Amikor megkapta. Leugrottunk a lóról. és majdnem hanyatt estem. ahol szerzetesek vártak ránk. Az arca ólomszínű volt.Vissza se pillantott. Hamar a Szera kolostorba értünk. Ránéztem. berakta a szükséges eszközöket egy fer- . Amikor az oldat kihűlt. A vágás a gyógyfüvek miatt csak kis vérzéssel járt. cso­ dáltam a kilátást. Körülbelül fél óra múlva Mingyar Dondup láma egy másik lo­ vat vezetve lefelé lovagolt a lépcsőn. gyors mozdulattal U alakú vágást ejtett a bő­ rön. és vezetőm megtisztította saját kezét. s mi több pont a Potala lépcsőin. megvizsgálta az öregembert. Szerába kell sietnünk. továbblovagolt. . Azután. Tétlenül őgyelegtem.Szállj fel. beleszórt néhány gyógyfüvet. hogy mindkét nyereghez egy-egy táska van rögzítve. amint éppen felém lovagolt. hogy szabaddá tegye a csontot. Még mielőtt hozzá­ kezdett volna a műtéthez. Néztem távolodó alakját. gondoltam. el előző otthonom mellett. Láttam. és ismét felment a lépcsőn. és megtalálta azt a helyet. most aztán nyilváno­ san megszégyenülök. akinek az esés következtében betört a koponyája. lemos­ tuk vele az öregember fejét. Nagyon-nagyon óvatosan megvizsgálta. mikor felismert. Újabb adag oldatot kent rá. Végigvágtattunk a Lingkhor úton. De több ön­ uralmam volt. és nyomást gyakorolt az agyra. mint amennyit feltételeztem magamról: kiegyenesí­ tettem a hátam és mereven átnéztem Lhásza felett. Elgondolkodva megfordultam. a bőrdarabot visszahajtotta. az egyik apátot komoly baleset érte. és nézegettem régi otthonomat. s az ál­ la majd leesett a csodálkozástól. Amíg kavartam. tudomást se véve rólam. A koldusok és a zarándokok ijedten menekültek utunkból. remeg­ ni kezdtem. mindketten megfogtunk egy-egy csomagot. és az egyik apát bevezetett egy öregemberhez.mintha kihunyni készülne alig-alig pislákolt benne. ahol a letört rész belógott a koponyába. kimondhatalan fájdalmamra. Egy csontdarab behor­ padt. Kivett egy éles kést.

Még nem végeztem be a feladatomat. ahol a törés a legszélesebb volt. úgy. nem okoz majd problémát. hogy csak te menthetsz meg. Most körbevezetlek ezen a közös­ ségen. Benyomta a koponyacsont és a kissé megemelt csontdarab széle között a résbe. és az ezüst. mivel semleges anyag.Összeforr. hogy félig ülő helyzetben legyen.Beecsetelte gyógyfüves oldattal. Néhány napig legyen melletted valaki. Mingyar Dondup láma odalépett hoz­ zám: . hogy ne feküdj laposan. . és így szólt: . Há­ rom-négy nap múlva már nem lesz okod az aggodalomra. de ha elmúlik. pará­ nyi háromszög alakú éket. és halványan elmosolyodott. Mesterem figyelmesen nézett rá és így válaszolt: . és min­ dent gondosan visszapakoltam a két táskába. mikor alszol. milyen egy másik kolostor.Tudtam. Különleges óvatossággal behelyezte a legvé­ konyabb élt oda. amit akar. nem hagyhatom el a testemet. Érdekes dolog volt látni. Lobszang! . . Hátát megtámasztottuk néhány párnával. míg a másik pálcát vésőként használva a csont alá nyúlt. Lobszang.lassacskán visszatért az életerő. Az megmozdult. amelynek egyik oldalát előzőleg érintetlenül hagyta. Kifőzött lófa­ rokszállal összeöltötte. és mereven tartot­ ta. A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 107 tőtlenítővel telt tálba. mehetsz a dolgod után. . Az öreg apátba . megszárítottam őket kifőzött ruhán. Odamentem az ablakhoz és kinéztem. Fino­ man. meglátta. az öregember hunyorogva kinyitotta a szemét. majd lassan. majd kivett belőle két.miután agya megszabadult a nyomástól . óvatosan megnyomta a csontot. forró fertőtlenítőben. és a műtét helyét bekente gyógyírral. ezért küldtem üzenetet a csúcsra. egyik végén lapos és fogazott ezüstpálcát.Tartsd ide a tálat. egy-két napig fáj majd a fejed. Néhány napig rossz lesz a közérzeted. A csontdarab helyére került. . Egy pálcával kitámasztot­ ta. Mikor a kezemet mos­ tam. és gondosan visszahajtotta a bőrleffentyűt.Úgy fogtam az edényt.Meggyó­ gyulsz. azután az egészet bekötözte egy ugyancsak kifőzött vászondarabbal.IX. hogy kivehesse belőle. hogy Mingyar Dondup láma hajol fölé. egy kis ezüstpecket. hogy a normális szint felé kerüljön. megint csak nagyon finoman kiemelte a lifegő csondarabot. Megtisztítottam az eszközöket friss.Ügyes voltál. Sokban különbözik a miénktől. akkor még egy kicsit igazított rajta.

lustálkodtak és senki sem szólt egy szót sem.Úgy látom. utcákkal. . rendnek és fegyelemnek. de én nem annak nevezném. Nem kevesebb.gon­ dozatlannak tűntek. vágynál rá. . mindössze hatezren vannak benne. hogy a mi kolostorunkban volt a legnagyobb fegyelem. Mint a Gyógyítás Temploma. A templomok . hétezer ötszáz fővel. Lobszang. mint tízezer szerzetes­ sel Drepung a legnagyobb. Mosolyogva nézett rám.válaszoltam. elvállalnád a feladatot. és egyike a „három székhely­ ként" ismert kolostoroknak. nincs is szigorú fegyelem. még a füstölők is keserűbb füstöt árasztottak. ők a járőrök.Csakporiban kemé­ nyen dolgoztak volna. Szera követi kb.a mieinkkel összehasonlítva . egyedül rendet teremts itt. Meste­ rem azt kérdezte: . amelyet én már megszokottnak tekintettem.108 HARMADIK SZEM Egy láma gondjaira bíztuk az öreg apátot. és ha a szerzeteseknek lustálkodni támadt kedvük. és mindazokkal az épületetekkel. . hogy itt maradj és könnyű életet élj? . Jelenleg kétségkívül a kommunista katonák! Csakpori kis közösség volt. vagy ahogyan hívták. Az imamalmok a legtöbb helyen mozdulat­ lanul álltak. Tény. is­ kolákkal. Mindegyik városnyi méretű. a Vadrózsa-sövény három mérföldnyire fekszik a Potalától. azt hiszem rengeteg vadember van közöttük. Itt-ott ugyan ült egy-egy szerzetes. templomokkal. aki a kereket pör­ gette. . a három kolostor közül Ganden a legkevésbé jelentős. hogy te magad. .Nem.Hétezren vannak.Lehet. de sehol sem volt nyoma annak a tisztaságnak.Nos. és úgy tűnt. mint Csakporiban. akkoriban ez volt az „orvosi tanulmányok székhelye" és a kormány tanácskozó testületében is számottevő képviselethez jutott. . és kimentünk a fo­ lyosóra. de annál fontosabb.Rózsasövénynek hívják ezt a helyet. melyek a várost várossá teszik. a többi kolostor többsége nagyon laza volt.Neve­ tett. A csendes többség rossz hírét mindig né­ hány zajongó költi. A fiúk csapatokban játszottak az udvarokon . . A szerzetesek úgy jöttek-mentek. Nem volt olyan tisztaság. aho­ gyan akartak. Szera. Az utcákon Kham tartománybeliek cirkál­ nak.

de én már négyéves ko­ romban tudtam őket. olyan esetben. amikor felébred. A legtöbb férfi s nő is­ merte az elemi fogásokat és dobásokat. A hipnotizált embert pedig olyan hatásoknak teszik ki. meg hogy bizonyítsák. csak azoknak tanítják. Ez a legközelebbi angol szó. hogy önuralomra tegyünk szert és képesek legyünk arra. veszélyesebb részeiben is biztonságosan közle­ kedhessünk. hogy ezt a tudományt önvé­ delemre és önkontrollra kellene használni. amit találtam. és mindegy. sokat kellett utaznunk.„dzsúdóra". amit tudott. más közösségben nincsenek . Mi úgy tartjuk. hogy megfosszuk a beteget az öntu­ datától. Rendkívül érdekes: ha vala­ ki beszéd közben vesztette el az eszméletét. befejezi a félbehagyott mondatot. vagy fogat húznunk. Öreg Cu a „dzsúdó" nagymestere volt. hogy órák vagy percek múlva nyeri vissza eszméletét. és hogy az or­ szág keményebb. hogy ne élhessen vissza a ráruházott erőkkel. ezért akárcsak a hipnotizálást. hogy gyógyí­ tás céljából a beteget öntudatlan állapotba hozzuk. pl. nem pedig támadásra. még mi­ előtt felfoghatná. talán a legjobb Tibet­ ben.IX. Nem jár fájdalommal és egyáltalán nem kockázatos. Tibetben a lámakolostor nem pusztán a valláshoz vonzódó em­ berek lakóhelye. ha törött csontokat kellett összeilleszte­ nünk. akik a legszigorúbb jellembeli követelmények­ nek is megfelelnek. míg a gyenge és bizonytalan ember hetvenkedik és dicsekszik. A dzsúdó a mi mód­ szerünk erősen leegyszerűsített formája. a beavatko­ zásnak semmilyen mellékhatása sincs. a tibeti leírását. mert örömét lelte abban. Nem minden kolostorban van ilyen képzés. A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 109 Csakporiban tanítottak minket . mint aho­ gyan a „technikai" szót. és mindenre megtanított. . hogy jól végzi a dolgát. Mivel orvoslámák voltunk.egyszerűen azért. A zenészek mindig készen álltak a szóra­ koztatásunkra. Ennek a fejlettebb rendszernek nyil­ vánvaló veszélyei vannak. az „amarée"-t sem. Az ember öntudatlan állapotba hozható. Az erős ember megengedheti magának.mondjuk úgy . Arra használtuk a dzsúdót. hogy szelíd legyen. a „szungtrukjömpa tü depó lelapo"-t nem lehet lefordítani. önálló város városi szolgáltatásokkal és kénye­ lemmel. Csakporiban is volt színház. de minket Csakporiban megtanítottak rá. hogy rövidesen mi történik vele. vallási és hagyományos dara­ bokat is játszottak benne.

Mi több.110 HARMADIK SZEM ilyen jó zenészek. melyek szerint a tibetiek pl. fizettek érte! Nem minden szerzetes fogadott nőtlenséget.vagy törvény­ sértők. elég gyakran nevethetnékem támadt a nyugati történetek hal­ latán. Nálunk a beteg szerzetesek jó kezelést kaptak. a kolostori börtönben kellett letölteniük a bünte­ tést.mint ami­ lyen Mingyar Dondup láma is volt . és ha valaki nem fejlődött. és jelölniük kell az ajkuk helyét. hagyjuk tehát a dolgot a következő inkarnációra. kereskedők vagy szerzetesek. egyik ember nem befolyásolhatja a másik életét. azt hiszik. ahol igazságos tárgyalás folyt ellenük. Volt egy kórház. Legtöbbször a hajukat is fényesítik. Akik takaré­ koskodni akartak. hol van. Nálunk a rendőrszerzetesek tartóztatták le ezeket és állítot­ ták bíróság elé. ugyanis volt a kolostoron belül egy afféle banknak megfelelő intézmény. megtehették. Voltak. a nőé a jobb oldalon van. és orvosi illetve elemi sebészi képzésben részesült szerzetesek lát­ ták el a betegeket. Ha bűnös­ nek találták őket. hogy ne lehessen eltévesz­ teni. Akik ef­ félét állítanak. Az eszes fiúknak segítettek abban. nemi be­ tegségektől megtizedelt" tibetiekről szóló beszámolók is. Hát nevezhetjük ezután a tibeti nőket „szemérmetleneknek és romlottaknak"? De térjünk vissza a kolostori közösséghez! Gyakran jöttek láto­ gatók. . vagy megváltoz­ tatják a színét. kiszedik a szemöldöküket és festik a kör­ müket. Úgy gondoltuk. Mióta eljöttem Tibet­ ből. luxuscikkeket vagy könyveket. Akiknek volt pénzük. hogy előbbre jussanak. ahol kevésbé szigorú fegyelem uralkodott.kezelte. hogy megtudjuk az igazságot. Szórakoztattak a „parázna.minden kolostorban akár egész éle­ tüket végigaludhatták vagy végigálmodozhatták. távozásra kényszerült és ott kellett menedéket keresnie. Különféle iskolák szolgálták a különféle észbeli képessége­ ket. Csakporiban másként ment min­ den. ahol a készpénzüket tarthat­ ták. ruhaneműt. vásárolhattak a boltokban élelmet. ahol a helyi polgároknak „ingyenes és bizalmas kezelést" ajánlanak. akik festéket tesznek az ar­ cukra. A mi modem társadalmunk rom­ lott és szemérmetlen! Vannak nők pl. de a naplopók . A világ minden közösségében akadnak szabály. A komolyabb eseteket specialista . Nem egy halott testét felnyitottuk..Csakporit kivéve . nyilván sosem voltak azokon a remek helyeken Angliában vagy Amerikában. A szállodában kaptak szállást. hogy a férfi szíve a bal.

egy adott személy születésének és fogamzásának idején. amelyeknek hosszúsága meghaladja szélességüket: széles és rövid lapokat használtunk. Míg ez megóvta a tibeti papírokat a rovarok támadásától. ár­ tott a vele dolgozó szerzeteseknek. hogy jól rányomja a papírt. ők egy külön szektához. Csakporiban kb. már nem nyomtattunk vele. mert a papírgyártásban használatos. A különféle. akik komoly fejfájásról vagy még rosszabb tünetekről panaszkodtak. A térkép üres helyeire beil- . e könyv lapjai. de gyakorlásra megtartottuk a tanoncoknak. A tibeti oldalak nem olyanok. ahol a házasság megengedett do­ log. Egy másik felvett egy papírlapot és gyorsan ráterítette a fadúcra. Ez utóbbi nem volt valami egészséges foglalkozás. laza íveket faragott faborítók fogták össze. Kisebbségben voltak. olyanok. Rendszerint a papírt is maguk készí­ tették. az emberi testet és a különböző szerveket áb­ rázolták. Egyes lámakolostorok saját nyomdával rendelkeztek. Nagyon kevés nyomat piszkolódott össze. hogy a fes­ ték eloszlása egyenletes legyen. egyik fakéreg mérgező anyagot tartal­ mazott. ezek úgy hatvanszor hatvan centiméteresek lehettek.alkotta az uralkodó osz­ tályt. melyeket még színezni kellett. nemegyszer kilenc­ ven cm széles és negyven-negyvenöt cm hosszúságúakat . és sosem kötöttük be őket. A „házas" kolostorokban nővérek és szerzetesek együtt dol­ goztak egy jól szervezett közösségen belül.IX. A VADROZSA-SOVENY KOLOSTORBAN 111 akik úgy gondolták. Asztrológiai tábláink is voltak. a „boldog legénykor" a szellem számára nem megfelelő keret az elmélkedéshez. és végeredményben az égbolt térképét mutatták.részlete­ zésük bonyolult lenne. és általában a „légkör" nem volt olyan durva. száznyolcvan centiméter hosszú és százhúsz centiméter széles vésett fatáblákat használtak. a Vö­ rössüvegesekhez csatlakozhattak. aki félretette. Az egyik szer­ zetes egy festékhengert futtatott végig az egész felületen. hogy könyveiket kinyomtathassák. A negyedik leemelte a nyomta­ tott lapot. hanem fadúcokat használunk. mint pl. ezeket könyvekhez sosem használtuk fel. Falitáblák készültek róluk.a maga kötelező cölibátusával . míg a harmadik egy nehéz hengerrel követte. Ha a falapra a legkisebb hiba is csúszott. és odaadta egy tanoncnak. Az egyházi világban a Sárgasüvegesek rendje . amelyekre a horoszkópokat állítottuk fel. mint a tisztán férfiközösségekben. Tibetben nem a fémből ön­ tött betú'mintákat.

azt még nem láttuk. el­ viszlek majd egy különleges felfedező útra a felföldre. és úgy láttam.Kivett három kis bőrzacskót a táskájából és átadta.Át­ megyünk az úton a bevásárló utcához. Távollétünk két órája alatt jelentősen javult az állapota. még mindig nem akarsz szerzetes lenni. elég jó élet ez. melyek mintha csak védelmet keresve bújtak volna a Dzsokang árnyékába . majd megjegyezte: . ahol igen rit- . és felébredhetnék! . A Rózsasövény a Lingkhor út legközelebbi részétől kb. A hét végén megkez­ dődik a hegyekben az évi gyógynövénygyűjtés. hogy elmenjünk régi otthonom mellett. ahogyan az árakon civódtak és alkudoztak. nagyon kötődik hozzá. Az idén nem aka­ rom.Szóval.Veze­ tőm nyilvánvalóan elértette a gondolataimat. Én nem. melybe épp a közeli Séde Gompa papjai áramlottak. . és már jobban érdekelték a környező dolgok. . nem mint szerzetesnek tanuló növendék. holnap új nap jön. tudod. Nem kell sietni. Mielőtt elmegyünk. Mingyar Dondup láma hoz­ zám fordult. Pontosan velük szemben az utcán állt egy csörteti. Szerencsémre Min­ gyar Dondup láma megelégedett a poroszkálással. aki két szánalmasan ficánkoló pónit tartott. melyeket a nagy gonddal készített ma­ tematikai táblázatokban találtunk. mögötte pedig egy csillogó templom. Bárcsak az egész álom lenne. hogy vágtassanak. Mesterem így szólt: . visszatértünk a szobába. hallgattam a kereskedők éles hangját.Mennünk kell most. Pedig.112 HARMADIK SZEM lesztettük azokat az adatokat. A bejáratnál lévő udvarban egy szerzetesre találtunk.Legutóbb még szabad emberként voltam itt. Helyette tanulj velem. két mérföldre van. úgy tűnt.Leporoszkáltunk és jobbra fordultunk azon az úton. hogy tizenkét éves korodban levizsgázhass és trapa lehessél. Miután vé­ gignéztük a Rózsasövény kolostort. mely a halál helyett az életet jelentette egy idős ember számára. mert azt mondta: . Három kis zacskót. Úgy terveztem. már alig várták. hogy a csoporttal menj.Nahát! gondoltam. pihen­ tek. Figyelme különösen Mingyar Dondup láma felé fordult. nem veszi fel a versenyt a mienkkel. s amelyeket kiadtunk. Még néhány perc lovaglás. Ettek. és egymáshoz zsúfolódó házak között jártunk. meghagyom a használati utasítást az ügyeletesnek. Nem na­ gyon égtem a vágytól. de hagyok itt néhány por­ rá tört gyógyfüvet. hogy megnézzük az öreg apátot. mely átvezetett a Türkiz hídon. mely az ego halhatatlansá­ gát szimbolizálta. Elbűvölten néztem a kínai boltokat.

és nem látjuk ezt. Mérhetetlenül elszomorodtam arra a gondolatra. hogy némelyikük gazdag. hogy levizsgázom. Akkor még nem jöttem rá. Az asztrológusok jövendölése szerint első próbálko­ zásra leteszem majd a vizsgát. nem volt időnk a nézelő­ désre. és ismét balra fordulva rátértünk a Vashegyre vezető útra. Indiában és Kínában. vizsga. beszéltek a Ihászai koldusokról. Még nem értettem. elég felkészült vagyok már. istenségek faragott és festett képe­ ivel. idén le­ mondok az útról. a növénygyújtőkre gondoltam.So­ kan ezek közül a koldusok közül olyan feleslegesek. Te külföldön leszel. a jóslat beteljesülése után (1950. és keményen tanulok. így nehéz beszélni róluk. mikor úgy gondolja. mivel mindig nálamnál sokkal idősebbek közé ke­ veredtem. ha kemé­ nyen tanulok! A szellemi fejlettségem a tizennyolc évesekével volt azonos szinten. nem is sejtették. hogy gyógyfüve­ ket szedjen. Nos. Éppen kiértünk Sö faluból. Lobszang. és meg kellett állnom a magam lábán. elhagyja ezt az életet. . hogyan kell viselkedni azokkal. ahol az Ékességessel jártam.Hah! Tiszteletre méltó kegyes orvosláma. hogy a földi élet illúzió. én az Égi Mezőkön. kérlek ne gyógyíts ki a betegségeimből. hogy a szere­ tett láma elhagy majd engem. De a nap igencsak előrehaladt már. A hegy egyik oldala telistele volt velük. elhatároztam. . hogy elkísérhessem Mingyar Dondup lámát a felföldre. a hegyekben volt a természet orvosságainak egyik nagy raktára. ahol olyan különös dolgok estek. Lobszang. Igen. akik rossz hírünket keltik külföldön. különben meghalok. . Egy csoport minden évben felment a hegyekbe. Balra fordultunk a Lingkhor úton. amint átlovagoltunk a kaput alkotó csörtenen. Ma már értem.a kommunisták megszállják Tibe­ tet) a koldusokat dologra fogják. akiket üldöz a balszeren­ cse. és közeledtünk Pargo Kaling.Vezetőm szo­ morúan nézett. talán a Vas Tigris éve. de tudtam. Te és én már nem leszünk itt.IX. ezeket megszárították és légmentes zacskókba csoma­ golták. Egy koldus gör­ nyedt a falnál: . a Ihászai völgy nyugati kapuja felé. Nagyon kevés ember járt a felföldön. Sosem untam meg a színes faragott sziklák látványát. . Ók azok. iskola. elmentünk a Kundu Ling mellett. A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 113 ka füveket szerezhetünk. hogy tanulnom kell. mert a jövendölés csak akkor jelenti azt. Itt. Ahogy felfelé lovagoltunk.

Tizedik fejezet A TIBETI HIT
Talán érdekes, ha részletezem kissé a tibeti életmódot. Vallásunk a buddhizmus egyik formája, de nincs rá olyan szó, mely más nyelv­ re átírható lenne. Úgy hivatkozunk rá, mint a TAN-ra, és akik osz­ toznak hitünkben, azokat „beavatottakénak tekintjük. Más hitek követó'it „kívülállókénak nevezzük. A legközelebbi szó, melyet már ismernek nyugaton, a lámaizmus. Annyiban tér el a buddhiz­ mustól, hogy a mi vallásunk a reménységé és a jövőbe vetett hité. A buddhizmus szerintünk negatív, a reménytelenség vallása. És természetesen nem hisszük, hogy egy mindent látó atya figyel és oltalmaz mindenkit, mindenhol. Vallásunkról számos tanult ember tett tudós megjegyzéseket. Sokan elítéltek bennünket, mert saját hitük elvakítja szemüket, és képtelenek arra, hogy mások szemponjait megértsék. Néhányan még „sátáni"-nak is neveztek, mert életünk idegen számukra. Ezeknek az íróknak többsége hallomásra vagy mások írásaira alapozta véle­ ményét. Az is lehet, hogy jó néhányan tanulmányozták hitünket egypár napig, aztán úgy érezték, eleget tudnak ahhoz, hogy köny­ veket írjanak a témáról és értelmezzék és ismertessék azt, aminek felfedezése még legbölcsebb bölcseinknek is egész életükbe telik. Képzeljünk el egy buddhistát vagy egy hindut, aki egy-két órán át forgatja a Biblia lapjait, és utána a kereszténység finom, apró részleteiről magyaráz. Ezek közül az írók közül egyik sem élt kis­ fiúkorától fogva szerzetesként egy lámakolostorban, és egyik sem 115

116

HARMADIK SZEM

tanulmányozta a Szent Könyveket. Ezek a könyvek titkosak, mert nem hozzáférhető!; azok számára, akik a gyors, könnyű és olcsó megváltást keresik. Azok, akik vigaszt remélnek valamely rítustól, vagy az önhipnózis valamilyen formájára vágynak, megkaphatják, ha ez segít rajtuk. Ez azonban nem a belső realitás, hanem gyere­ kes öncsalás. Néhányuk számára biztosan nagyon megnyugtató, hogy azt gondolják, bűnt bűnre halmoznak, aztán, mikor lelkiis­ meretük már nagyon piszkálja őket, ajándékot adnak a legközeleb­ bi templomnak, amiért is az istenek túláradó hálájukban azonnal, mindent és bizonyosan megbocsátanak, ez pedig feljogosítja őket arra, hogy újabb és újabb bűnökbe vessék magukat. VAN Isten, van egy felsőbb lény. Mit számít, minek nevezzük? Isten tény. A tibetiek, akik tanulmányozták Buddha igaz tanításait, sosem imádkoznak könyörületért, előnyökért, csakis emberi igazságossá­ gért. Egy felsőbb lény, mint az igazság lényege, nem teheti, hogy az egyik emberrel igazságos legyen, a másikkal pedig nem, mert ha így tenne, az igazságot tagadná. Ha könyörületért vagy előnyö­ kért imádkozunk, aranyat vagy tömjént ígérünk, amennyiben imánk meghallgatásra talál, azt fejezzük ki, hogy csak a legtöbbet ígérő üdvözül és hogy az Isten pénzszűkében lévén „megvásárol­ ható". Az ember lehet könyörületes egy másik emberrel, bár nagyon ritkán teszi, a legfelső lény csak igazságosságot tanúsíthat. Halha­ tatlan lelkek vagyunk. Imánkat, „Om, mani padme hum!" - mely alább található - gyakran úgy fordítják, hogy a „a kincs a lótuszban van". Mi, akik kicsit beljebb hatoltunk, tudjuk, hogy a valódi jelentése „üdv a felettes énnek". Nincs halál. Ahogy az ember le­ veti ruháját, ha a nap véget ér, úgy veti le a lélek a testet, mikor az aluszik. Ahogyan az elnyűtt ruhát kiselejtezik, úgy selejtezi ki a lé­ lek az elnyűtt vagy szakadozott testet. A halál születés. Meghalni annyit jelent, mint újjászületni egy másik létformában. Az ember, vagy az emberi szellem végtelen. A test semmi más, mint időleges, átmeneti öltözék, mely felöltözteti a szellemet, és mely a földön el­ végzendő feladat szerint választatik. A külső megjelenés nem szá­ mít, csak a belső. Nagy próféta is kopogtathat koldusnak öltözve -

X. A TIBETI HIT

117

hogyan lehetne jobban megítélni a jótékonyságot?! - míg másvala­ ki, aki előző életében vétkezett, nem él szegénységben, s mégis el­ küldi a kéregetőt.

„ Életkerék" - ez jelenti azt, hogy megszületünk, élünk valahol, meghalunk, majd visszatérünk a szellemi állapotba és idővel kü­ lönböző körülmények és feltételek között újraszületünk. Az ember sokat szenvedhet életében, ez nem jelenti szükségképpen azt, hogy a múltban gonosz volt, bizonyos dolgok megtanulásához sokszor a szenvedésen át vezet a legbiztosabb és leggyorsabb út. A gyakor­ lati tapasztalat jobb tanítómester, mint a szóbeszéd! Az öngyilko­ sok újjászülethetnek, hogy leéljék azokat az éveket, melyekkel megrövidítették az életüket, de ebből nem következik, hogy min­ denki, aki fiatalon vagy csecsemőkorában hal meg, előzőleg ön­ gyilkos volt. Az életkerék mindannyiunkra vonatkozik, koldusokra és királyokra, férfiakra és nőkre, színesbőníekre és fehérekre. Ter­ mészetesen a kerék csak szimbólum, de megvilágosítja a dolgokat azok számára, akiknek nincs idejük alaposabban tanulmányozni a témát. A tibeti hit nem írható le egy-két bekezdésben: a Kangyúr a tibeti szent iratok - több mint száz könyvből áll, és még így sem foglalkozik kimerítően minden kérdéssel. A távoli kolostorok sok könyvet rejtenek, ezeket csak a beavatottak olvashatják. A keletiek évszázadok óta ismerik a különféle okkult erőket és törvényeket, s azt is tudják, mindez természetes. A keleti tudósok és kutatók nem cáfolják létezésüket azon az alapon, hogy nem lehet mérni vagy savakkal vizsgálni őket, inkább arra törekszenek, hogy növeljék uralmukat a szóban forgó természeti törvények felett. Bennünket például nem érdekel, hogyan és miként van tisztánlá­ tás, a tisztánlátás eredménye fontos! Néhányan kétségbe vonják a

118

HARMADIK SZEM

tisztánlátást. Olyanok, mint a vakok, akik azt mondják, hogy a lá­ tás lehetetlen, mert ők nem tapasztalták, mert képtelenek megérte­ ni, hogy miként látható egy távoli tárgy, ha nyilvánvalóan nincs érintkezés közte és a szem között! Az embereket aura veszi körül, színes körvonalak, melyek kö­ rülfogják a testet, és az, aki járatos ebben a tudományban, a színek intenzitásából következtethet a személy egészségére, integritására és fejlődésének általánosabb szintjére. Az aura a belső életerő, az én (ego) vagy a lélek kisugárzása. A fej körül fényudvar vagy dics­ fény van, amely szintén az erő részét képezi. A halálkor a fény el­ halványul, mert az én (ego) elhagyja a testet, hogy megkezdje útját a következő létforma felé. „Szellem" lesz belőle. Sodródik egy ki­ csit, mert a testből való kiszabadulás sokkja elkábította talán. Le­ het, hogy nincs teljesen tudatában annak, hogy mi történik. A lá­ mák ezért keresik fel a haldoklókat, tájékoztatják őket arról, hogy milyen állapotokon mennek majd keresztül. Ha ezt elmulasztanák, a szellemet földhöz bilincselhetnék a testi vágyak. A papok köte­ lessége, hogy e kötelékeket elszakítsák. Gyakorta tartottunk istentiszteletet a szellemek vezetésére. A tibetiek nem félik a halált, de úgy gondolják, hogy bizonyos elővi­ gyázatosság mellett könnyebb az átmenet ebből az életből a követ­ kezőbe. Világosan kijelölt ösvényeket kell követni, és egyes helye­ ken elgondolkodni. A szertartást olyan templomban tartják, ahol legalább háromszáz szerzetes van jelen. A templom közepén öt te­ lepatikus láma ül egymással szemben kör alakban. Ahogy a szer­ zetesek egy apát vezetésével dünnyögnek-mormolnak, a lámák megpróbálnak telepatikus kapcsolatot létesíteni az eltávozott lé­ lekkel. Egyetlen fordítás sem tud teljesen eleget tenni a tibeti imáknak, de íme egy kísérlet: „Halljátok leikeink hangját, ti, mindannyian, akik vezető nélkül bolyongtok a határon. Élő és halott más világban lakozik. Hol lát­ ható az arcuk, hol hallható a hangjuk? Az első füstölőt azért gyújt­ juk, hogy szólítsuk a bolyongó szellemet, vezetésre lelhet". „Halljátok leikeink hangját, ti mindannyian, akik bolyongtok. Ez az illúziók világa. Az élet csak álom. Aki megszületik, annak

ti mind. és népetek panasza mindig áradó. hogy szólítsuk mindazoknak a szellemét. és lelketeknek tovább kell menni. „Halljátok lelkeink hangját. A földet a vér borítja. mint csontváz­ zá. „Halljátok lelkeink hangját. akik a festettetek és írtatok. Csak Buddha útja vezet az örök élethez. hogy vezeklésre szólítsuk őket. „Halljátok lelkeink hangját. és mind­ hiába koptattátok el a festékező-asztalokat. A kilencedik füstölőt azért gyújt­ juk. hogy elvezethessük őket a vi­ lág kötelékeiből". sebeket osztogattatok és öltetek. és azok. hogy vezetésre szólítsuk a tábornokok és urak magányos szellemét". és a falevelek az el­ nyomottak sóhajától remegnek. előkelő szüzek és höl­ gyek mind. A nyolcadik füstölőt azért gyújtjuk. hogy szólítsuk az előkelő szü­ zek és hölgyek bolyongó szellemét. ti gyönyörű. A hatodik füstölőt azért gyújtjuk. és mindazok.X. A TIBETI HIT III meg is kell halnia. így vezetésre lelhet". Lelketek társtalan bolyong és nincs bennetek igazság. elhervadnak a fák és a virágok. az éjszaka asszonyai. hogy vezetésre lelhetnek". akik bűnöztek és most egyedül bolyonganak". akik ellen vétkeztetek. akiknek fiatalsága akár a friss tavaszi reggel. ti. akik területeket foglaltatok. akik bűnt követtek el mások ellen és akik most nem pihenhetnek. Hiába erőltettétek a szemeteket. hatalmasok. . hogy megszabadulhassanak a világ kötelékeitől". A negyedik füstölőt azért gyújtjuk. A hetedik füstölőt azért gyújtjuk. Hol vannak a hadai­ tok most? A föld nyög és dudva nő a csatamezőkön. Ősz jön és tél. harcosok mind. mint a szépség. hegyek és vizek királyai. Sorsotok a feledés. koldusok és tolvajok. hogy szólítsuk a bolyongó szelle­ met. Az ötödik füs­ tölőt azért gyújtjuk. „Halljátok lelkeink hangját. ti. hogy szólítsuk a királyok és diktátorok szellemét. és akik most egyedül bolyong­ nak a szellemek birodalmaiban. „Halljátok lelkeink hangját. A har­ madik füstölőt azért gyújtjuk. A szerel­ mes ölelés után megszakad a szív. Uralkodástok egy percnyi volt csupán. művészek és tudósok. ti mind. mind. szajhák. hogy vezetésre szólítsuk a művészek és tudósok szellemét". és mi mássá válik. „Halljátok lelkeink hangját.

Ahogyan az eltávozottak felé irányuló szertartás folytatódott. Rozsdabarna ruhás szerzetesek egymással szemközti sorokban ülve a halotti litániát recitálták. várnak és figyelnek. Tibetben láttam feljegyzéseket különös égi jármű­ vekről. és aki elég türelmes. akik azt mondták. A le­ vegő feszültséggel telítődött a telepatikus lámák koncentrációjától. Sokat írtak már a levitációról: létezik. de sok gyakorlást igényel. mint az emberek. lelassult. remegő zihálás és beállt a csend. melyek kíséreté­ ben a szellem elhagyja a testet. „Az istenek szekerei" . Mingyar Dondup lámától megtudtam. Lakóik . hogy más dolgok vannak jelen. Azután a csendben megjelenik a tudat. hogy többségük lakott. belemerülhet e hasznos és kellemes tudományba. Hisszük. Egy utolsó hörgő. akik eltávoztak a világból. s ez még a legkevésbé okkultak számára is észrevehető. Szilárdan hiszünk abban. ahogyan a telepatikus útbaigazítás folytatódott. Mi. A halál csendje.nyilván úgy. figyelik a földet . ahogy az emberek figyelik a vadál­ latokat az állatkertben. és a tüdő­ ben a levegő sóhajtozása hallatszott. A templom más részeiből. hogy magasabbrendűek.120 HARMADIK SZEM A templom tömjénfüstös homályában a pislákoló vajmécsesek­ től az élő árnyékok táncra keltek az arany képmások mögött. akik megpróbáltak kapcsolatot találni azokkal. a belső szervek moraja. a testnedvek csobogása. gyakran láttam is. tibetiek sosem osztottuk a nézetet. Sok láma csinálja. De nem csupán erre a földre.legtöbben így hívták őket. hogy az ember a levitációval foglalkozzon. mert van egy sokkal egyszerűbb módszer: az asztrálutazás. és a nyugtalan szellemek továbbhaladtak utazásuk következő állomása felé. hogy másutt sokkal fejlettebb életformák találhatók. de akiket a világ kötelékei még mindig fogva tartottak. a testhangok ritmusa megváltozott.nagyon különböznek azoktól. melyek nem dobálnak atombombákat. a feszültség csök­ kent. akiket ismerünk. lehet. és tudjuk. hogy időről időre újraszületünk. Nincs igazán értelme. hogy egy lámacsoport telepatikus úton érintkezésbe lépett ezekkel az „istenekkel". . míg végül azok a hangok hallatszottak. ami könnyebb és biztosabb. Millió és millió világ van. Láthatatlan dobok az emberi szív ritmusára dobbantak.meglehet . mint élő szerve­ zetből. Fokozatosan. hogy az ember a fejlődés csúcsa és legnemesebb formája.

bár az ezüstzsinór továbbra is hozzáköti. olyasféle­ képpen. Amikor al­ szunk. ha rövid időn belül hall is felőle. így vannak olyan esetek. Talán mindenki álmodott már olyat. amit akkor élünk át. Az ember oda utazik. hogy a csecsemő elszakadhasson anyjától. Valószínűleg üzenetet kapott. Valószínűleg mindenki ismeri azt az érzést. Az én (ego) elhagyja a fizikai testet. sokkot kaptak. az „idő" tisztán fizikai fogalom. és azonmód „racionalizálja". A születés a csecsemő számára az anyatesten belüli védelmezett élet halála. ha meghalunk. amíg az ezüstzsinór sér­ tetlen. hogy egy távoli baráttal vagy rokonnal találko­ zott: semmi meglepő nincs benne. ahova akar. hogy asztrálutazásra induljon. a szellem a szellemvilágon belül új életre születik és a zsinór elszakad.illogikus vagy lidércnyomásos álom. és olyan gyorsan. aki a tanítás után hazamegy az iskolából.nem levitációval . mikor éppen csak álomba . A test addig él. hogy valamire emlékeznie kell. akik nem képzettek. Gyak­ ran arra emlékszik. Amíg az ezüstzsinór sértetlen. éppen úgy. az egó szabadon vándorolhat az al­ vás ideje alatt. A fizikai tudat felfogja őket. A halál a szellem számára újjászületés a szabadabb szellemi világba. és amikor felébredt. A legtöbb ember rendelkezik azzal a képesség­ gel. és általában visszalátogat a szellemi birodalomba. be­ nyomásokat szerzünk.nem tartanak tovább egy másodperc tört részénél. de speciálisan képzett emberek esetében ez tudato­ san is megtörténik.úgy tűnik . hogy beleüljenek az ember evilági hitébe. A szellemi világban nincs idő. Azoknál. mikor hosszú és bonyolult álmok . rendszerint az az erőteljes benyomása maradt. Tibetben gyakorta utazunk asztrálsíkon . és tanulás nélkül nem lehet elválasztani tőle. ahogyan a köldökzsinórt elvágják. csak a fizikai test igényli a pihenést. hogy egy távoli.és az egész folyamat ellenőrzésünk alatt áll. esetleg az óceán másik oldalán élő személlyel találkozott és beszélt. az emlék gyakran eltorzul. Sokan meg is kísérelték.X. amelyeket az ezüstzsinór közvetít. A TIBETI HIT 121 A földön az ébrenlét órái alatt énünk (egónk) a fizikai testhez kötődik. Az ego és a test egy korlátlan kiterjedésre képes „ezüstzsinór" segítsé­ gével tartja a kapcsolatot. a szellem kiszabadítja magát. és az eredmény . mint a gyerek. de mert nem voltak kiképezve. A szellem vándorlása révén álmokat látunk. amilyen gyorsan csak gondolkodni tud.

Az asztrátest több méterre lebeg a fizikai fölött . hogy a bűnbeesés előtt mindenki rendelkezett az asztrálutazás. hogy az ember visszaélt a misztikus erőkkel. Mindez sokkalta rosszabb annál. és kezdetben magányra van szükség. Mi. A test hirtelen ébred. erőszakosan felébresztenek.akárcsak a lég­ gömb a spárga végén. hogy az ego túl gyorsan távozik. mielőtt továbbha­ ladhat a következő szint felé.különösen azok számára. Az asztrálutazás teljes ellenőrzés alatt majdnem mindenki által kivitelezhető. tibetiek. hogy nagyon zavaró élmény lehet. úgy hisszük. komoly veszélyt jelenthet . Réges-rég az emberek a telepátia segít­ ségével érintkeztek egymással. felrángatnak minket. ha nincs megfelelő taná­ runk. hogy az ember leesett egy szikláról és az utolsó pillanatban ocsúdott fel.122 HARMADIK SZEM merültünk. hogy nincs szinkronban vele. és hirtelen. ha az asztráltest úgy hagyja el a fizikait. hogy rendkívüli gyorsasággal térjen vissza a testbe. Legjobb. A helyi törzseknek volt saját nyel­ vi változatuk. ha az em­ ber egyedül van és nem kell attól félnie. Ez nem metafizikai kézikönyv. és az emberiség fejlődése helyett saját érdekében használta. így független a . Gyakorlást igényel. azt azonban szeretném hangsú­ lyozni. az ezüstzsinór összehúzódik. de azt kizárólag maguk közt használták. és visszarántja az asztráltestet a fizikaiba. a telepátia és a levitáció képességével. és ez azzal a szörnyű érzéssel jár. Valami. Végzetes sokkot eredményezhet. sose kísérelje meg az asztrálutazást. A telepati­ kus beszéd természetesen gondolati úton történt. mint mikor egy utazás után térünk vissza. ha valaki belép a szobába és megzavarja a testet vagy a zsinórt. esetleg egy külső zaj arra készteti. Ezt az érzést az okozza. a tisztánlátás. ezért nincs értelme tanácsokat adni az asztrálutazásokra vonatkozóan. Nincs tényleges veszély. ami való­ ban nagyon kellemetlen lehet. amíg tökéletesen tudatunknál vagyunk. akiknek gyenge a szíve -. a fizikai és az asztráltest durván válik el egymástól. hogy leélje a kimaradt a életszakaszt. de sokkot vagy érzelmi zavarokat okozhat. mert az énnek (egónak) újra kell születnie. Akinek gyenge a szíve. hogy megzavarhatják. Míg a projekció önmagában nem veszélyes. illetve úgy tér vissza. A bűnbeesést úgy értelmezzük.

hanem az ünnepélyes hálaadás ideje.így mondták nekem . ez körülbelül februárral esik egybe. másképpen a „minden lelkek napja". huszonötödikén tartjuk a kinyilatkoztatás napját. a mi nyelvünkön a Mönlam-cshempo. Ekkor füstölőket gyújtottunk. jó ok. Ez. A hónap huszonhetedikével fejeződik be. Bábel kialakulásához az ve­ zetett. ha jól értem. 1-3-ig Logszár-t ünnepeljük . amely nagyjából márciusnak felel meg. Huszonkilencedikén van a gonosz dé­ monok üldözése és kiűzése. hogy Buddha elvonult a vi­ lágtól. .valamennyire megfeleltethetők a keresztény ünnepeknek. hogy különböző játékokat és vallási szertartásokat rendezzünk. vannak kisebbek is. hogy e felsorolásban szerepeljenek. A TIBETI HIT 123 helyi nyelvtől. a telepátia képessége el­ veszett! Nálunk nincs vasárnap. az egyházi és világi év csúcspontja a negyedik naptól a tizenötödikig tart: ezek a kö­ nyörgés napjai.nyolcadik napjának érkeztével arra emlékezünk. A harmadik hónapban. A második hónap. vagyis a halottak -. minden hónap 8-án és 15-én. A negyedik hónap . amely nem a játékok. ezért mindenki értette. Tizenötödi­ ke Buddha halálának évfordulója.X. áprilisban szintén kevés az ünnep. hogy mivel rossz célra használták. egy részben vallási. job­ bára mentes az ünnepektől. Nagy esemény. mint olyan: „szent napok" vannak.a nyugati világban újévnek hívnák. rész­ ben mitikus eseménnyel. de ez utóbbiakról nem tudok eleget ahhoz. Az egész év legnagyobb ünnepe. hogy megjegyzéseket fűzzek hozzá. de ne­ künk ez alatt az idő alatt még szigorúbban kellett élni. Ezek azonban csak a nevezetesebb ünnepek. a keresztény nagyböjthöz hasonló. Az éves ünnepek . Ezeken különleges szertartásokat tar­ tunk és általában nem dolgozunk. a szent tőr felvonulásával ér véget. egyben minden eltávozotté. amelyekről nem szabad elfeledkezni és istentiszteletekkel kell megemlékezni róluk. akik a földhöz kötve vándorolnak. hogy megidézzük mindazok szellemét. A mi ünnepeink a következők: Az első hónapban. Ugyaneb­ ben a hónapban. 15-én ünnepeljük Buddha fogantatásának évfor­ dulóját. Ezek azonban nem olyan jelentősek.a nyugati naptár szerint május .

július 4-re esett. mint más országok. Kevés eső esett. Akkor történt az. tizedik hónapban. a nyugati naptár szerint január-február fordulóján. és számot kellett adni arról. hatvanéves ciklusokat használunk. A gyógyítók rendjét Buddha ala­ pította. Mivel Tibet éghajlata roppant száraz. A kilencedik hónap. Ekkor kiűzték az óévet és felkészültek az újra.124 HARMADIK SZEM Június volt az a hónap. hisz a folyókból nyert víz nélkül a földekről semmit sem arathattunk volna. az egyes éveket tizenkét állat és öt elem különféle kombinációival jelöljük.nyolcadik napján volt az aratás ünnepe. így az aratás ünnepét összekapcsoltuk egy vízi ünnepséggel. 1927-től számított ciklus évenkénti kalendári­ uma: I . hogy Buddha alászállt a mennyekből. amikor Buddha először pré­ dikált a Tanról.október . november huszonkettedik napja csodálatos esemény évfordulója. Aznap semmit sem tehettünk helytelenül. amit . Példaként álljon itt a jelenlegi. Az év utolsó vallási eseménye a tizenkettedik hónapban 29-30án volt. hálaadásra az orvosszerzetesek szolgálataiért. sokkal jobban függ­ tünk a folyóktól. Ekkor ünnepeltük az a napot is.elkövettünk! Buddha születésének évfordulója a hatodik hónap.az ő elképzelésük szerint . A következő. Naptárunk erősen eltér a nyugatitól. másnap mégis behívtak a feletteseinkhez. A nyolcadik hónap . amikor ötödikén az „orvoslámák" más kolostorokba különleges ünnepségekre látogatnak. Az új év februárban kezdődik. 25-én a lámpák ün­ nepe következett.

pankromatikus. amelyekkel lefény­ képezhet valamit. amelyek a testen keresztül tükröződnek a földre. felkészülhet rá. A TIBETI HIT 125 Részét képezi hitünknek az a nézet is. Bárkinek le­ het egy fényképezőgépe. hogy a kész képen elváltozásokat ta­ pasztal. A jövőbelátást mindenképpen pontos és hiteles tudománynak tekintjük. hogy jövőnk valószínű­ sége megjósolható. Ha a lencse vagy a lámpa elé különböző színű szűrőket tesz.X. és egy fehér lámpája. Ortokromatikus. Az . infravörös hatásokat ész­ lelhet. hogy a rengeteg lehetőség közül csak hármat említsünk. Hiszünk az asztrológiában. Számunkra az „asztrológiai hatások" egyszerűen kozmikus sugarakat jelentenek. miközben a test természete szerint „elszínezi" vagy elváltoztatja őket.

A. hogy az asztrológiáról egy kicsivel több szó essék és felidézzük annak a három angol sze­ mélynek az alakját. A kínaiakat kiűzik Tibetből. Buddha azt mondja: A csillagjóslás és az asztrológia. úgy­ szintén találkozott vele. a „Fa-Sárkány háborúra". 1027 óta Tibetben minden nagyobb döntést az asztrológia se­ gítségével hoztak. Bell. Sok az ellen­ ség. Egy későbbi fejezetben visszatérünk még rá. De szent könyveinkben szerepel egy későbbi utasítás.126 HARMADIK SZEM emberekre hasonlóképpen hat a kozmikus sugárzás. 1911. és a beavatkozás megnövelte a velem született képesség hatóerejét. itt azonban jó alkalom kínálkozik arra. Waddel. Csak így védhetők a kevésbé tehetségesek. és amelyért az egyén fájdalmat és szenvedést áll ki. A dalai láma új inkarnációja visszatér. a fegyverek okozta nyugtalanság-fájdalom megnő és az em­ berek harcolni fognak. Semmilyen okkult erőt nem lehet személyes nyereségre. Itt látható a prófécia másolata tibeti nyelven. 1950. és 1904-re vonatko­ zik. 1935. Háború Anglia és Németor­ szág között. így szól: „A Fa Sárkány évében. akik tanúi voltak egy próféciának. világi törekvésre használni. mely való­ ra vált. Ezt 1850 előtt írták. 1911 vé­ ge. Néhány előre pontosan megjövendölt egyéb esemény: 1910. hogy létezését bizonyítsuk. októberében özönlötték el az országot. a nyomtatott példányt látta 1902-ben. csupán azért sem. Látta az előrejelzést Lhászában. aztán harcoló. aki szintén a brit seregben szolgált. mely így szól: „Az az erő. jó és rossz eljövetelének megjövendölése . 1914. Kitör a kínai forradalom és megalakul a nacionalista kormány. Az év első fele óvja a dalai lá­ mát. Younghusband ezredes vezette a brit hadakat. Egy bizonyos L.mindeme dolog tilos. aki később érkezett Lhászába. Charles Bell." Magam is fájdalom útján jutottam a har­ madik szemhez. A kommunisták 1950. használható. a későbbiekben Sir Charles Bell az összes jóslatot . civakodó zsiványok törnek elő. Az 1904-es brit inváziót pontosan megmondták előre. Gonosz hadak szállják meg Tibetet". érintkezésbe lép vegyi és elektromos személyiségünkkel. Az év végén egy békülést hirdető szónok véget vet a háborúnak". 1933. A dalai láma eltávozik ebből az életből. szeren­ csés vagy szerencsétlen események megjóslása a jelekből. mely keveseknek adatott meg. A kínaiak megszállják Tibetet.

Amikor a térképek elkészülnek. ahogy forog.mert az . A horoszkópkészítés tudománya . akik asztrológiai képzés­ ben részesültek. hogy a pontatlanság hatalmas eltérése­ ket eredményezhet. és ősszel az Északi Sark kb. hogy készítünk egy égi térképet a fogantatás és a születés pillanatá­ ban. A születés pontos óráját tudni kell. Röviden abból áll.nem foglalható össze egy ilyen jellegű könyv néhány oldalán.X. Mivel a föld másodpercenként tizenkilenc mérföldes sebességgel halad a pályáján. háromezer-egyszáz mérfölddel előbbre van. értelmezni tudják. amit nekem jövendöl­ tek. de tavasszal a helyzet fordított. és az időpontot át kell for­ dítani „csillagidőre". belátható. A föld megdől. amely nagyon különbözik a földi zónaidőktől. mint a Déli Sark. Az Egyenlítőnél a föld forgási sebessége ezer­ négyszáz mérföld óránként. azok. Értékebi kell a boly- . bekövetkezett. Különösen a rengeteg nehézség. Anti engem illet. A TIBETI HIT 127 látta Utászában. A születési hely hosszúsági fokának ismerete ezért döntő fontosságú. mit jelent. minden.

azt állítják. hogy egy em­ ber meggyógyul-e a betegségéből vagy sem. minden ló. A szüle­ tési térkép azokat jelöli. számításokat kell végezni. a nyugati világot ismételten zavarba ejtő kérdéskör az ember korábbi életeinek feltárásához kapcsolódik. melyek akkor érik az egyént. Készítünk egy fogamzási ábrát. akkor a Fa Sárkány évében. hogy milyen területeket fed a tibeti asztrológia. Ilyenkor az a legjobb megoldás. Ebben az esetben az évszázad végén jó kis tűzijátékra számíthatunk. mi­ lyen hatások érvényesültek a létezés legelső pillanatában. hogy elkészítenénk a versenyben érintett min­ den ember. hogy Tom elveszi-e Maryt. Időbe telik. de ez konkrét személyek­ re vonatkozik. mikor azt mondja: „Nem hallok hangot. legalábbis nem. és lótulajdonos horoszkópját. Az ember pl. a járatszámokat és van egy jó menetrendje is. Érdekes lehet viszont. ábrák sokaságát kell kidolgozni. A tizenkét házban . vagyis 1964-ben háború lesz. a repülőtéren álldogál és kíváncsi lesz. ha a kommunisták ellenőrizetlenül maradnak. így nem lenne értelme. az utolsó beérkező járat mikor kér leszállási engedélyt. lehetetlen.128 HARMADIK SZEM gók közötti kapcsolatot és kiszámítani a konkrét térképre gyako­ rolt hatást. Leg­ alább egy kötetet tenne ki. sajátos tudásuk alap­ ján meg tudják mondani. mikor. Akik nem já­ ratosak ebben a dologban. hogy ha Amerika és Anglia nem tartja féken a kommunizmust. Éppen úgy tesz­ nek. mely elszórakoztatja majd a Vé­ nusz és a Mars lakóit. hogy belebonyolódjunk. amikor le akarjuk olvasni és össszevetjük a születési ábrával. így vagyunk a múlttal is. mikor belép egy gyanútlan világba. ha csukott szemmel rábö­ künk a kezdő futam listájára. Meg tudjuk mondani. Fel lehet tárni az előző élete­ ket. Néhányan azt kérdezik: . A jövő megismerésére elkészítjük a térké­ pet arra az időpontra. esetleg ki tudja számítani. Feltéve. Egy másik. de az irányító-toronybeliek. Azt is megmondhatjuk. Ha egy közönséges turista tudja a repülőgépek nyilvántartási számát. hogy ki fogja megnyerni a 2. ezért a hang nem is létezik".30-as futamot? A vá­ lasz nemi Anélkül. és hogy azután boldogan élnek-e. mikor érkezik az utolsó leszállási engedélykérés a toronyba.Tényleg meg tudjátok előre mondani. hogy megtudjuk. mint a teljesen süket ember. A bámészko­ dók találgatnak. hogy az eljárást világosan leírjuk.

amely elmúlt események halvány nyomait gyűjti egybe egy-egy tárgyról. az elért fejlődési szint. Barátságok és ambíciók. Végzet. életkörülmények az élet végén. Házasság. Szerencsétlenség. a személy típusa. Börtön vagy a fogvatartás más formái. a találkozás ideje. Megközelítő pontossággal meg tudjuk állapítani a következő események idejét is. melyet megszenteltek a . általában családi vagy üzleti veszekedések. Hosszú utazások és lelki dolgok. hogyan lehet pénzt szerezni és elveszíteni. házasság.X. rövid utazások. Könnyebb is. Bár magam is sokat foglalkozom asztrológiával. perek. Nehézségek. A TIBETI HIT 129 tizenkilenc szimbólumot használunk. valamint azt. kedvtelések és elmélkedések. mikor és hogyan következik be. Bizonyos mértékig mindenkinek megvan hozzá a tehetsé­ ge. Kapcsolatok. A pszichometria olyan tudomány. munka és kisállatok. Szenvedély. ha az embernek nem túl erős oldala a számtan. Örökségek. akadályok és okkult csapások. Halál. ellenségek. Partnerkapcsolatok. Szellem. a pszichometriát vagy a kristálygömbből való jóslást sokkal gyorsabbnak és legalább olyan pontosnak találom. mikor és hogyan. Viszály. A szimbólumok következő tartalmakat jelölik: Személyiség és önérdek. szellemi képességek és íráskész­ ség. Pénzügyek. Tulajdon. ha bekövetkezik. hogy milyen körülmények kö­ zött fognak megtörténni: Szerelem. Az ember belép egy régi templomba. Foglalkozás és érdemek. hogyan következik be. Gyermekek. Betegség.

A csörtenek alakja mindig olyan. mi valóban hiszünk azokban a szörnyűséges poklokban. Azután.„Milyen nyugodt. hogy felkapaszkodjunk a felfelé vezető út lépcsőin. mi­ kor megszületünk. Lehet.130 HARMADIK SZEM múló évek és felkiált: . amelyeket a kerék ábrázol. melyeknek mérete másfél métertől százötven méter magasságig terjed. úgy. más-más időköz után újraszületünk. felette egy levegőtányér. de nem a felvilágosultak. hogy elhagyja az anyagi világot. Sok buzgó diák elköveti azt a ko­ moly hibát. Tibetben a természeti törvényeknek emlékműveket állítanak. Az „üveg". A négyzet a szilárd földi alapot jelöli. aho­ gyan a röntgensugarakat egy képernyőre összpontosítják (és fluo­ reszkáló képet mutatnak). életünk során felkapaszkodunk vagy legalábbis megpróbáljuk.mint korábban em­ lítettük . mint amilyennek az alábbi il­ lusztráció mutatja. a Pargo Kaling a legnagyobb. mely arra vár. hátborzongató ez a hely. a feszülettel vagy az ikonnal vet­ hetők egybe. Az egészben nincs semmi csoda vagy varázslat. menjünk innen. Tibetben mindenütt találhatók csörtenek. azt mondja: „Ó! Rosszul érzem itt magam. békés itt minden!" És mikor egy rémes gyilkosság színhelyére látogat. A kristályjóslás egy kicsit más. és belépünk a szellemi világba. hogy úgy gondolja. hogy megtanuljuk az újabb leckét. Ezen nyugszik a víz gömbje. Lhásza váz­ latos térképén öt ilyen szerepel. Mindegyik elemet a felfelé vezető út lépcsőin keresztül lehet elérni. A földre érkezünk. Az egész a tibeti hitet szimbolizálja. melyen egy tűzkúp emelkedik. hogy haláluk után a Sátán és társasága szorgosan hozzálát a nyársonsütéshez és a kínzáshoz? Hiszik. hálóingben ücsörögnek majd egy felhőn és hárfázni tanulnak? Úgy . mindössze a természeti törvényeket használjuk fel. lélegzetünk elakad. szimbólumok. hogy egynéhány írástudatlan hisz bennük. hogy ha (egy kisebbség tagjaiként) a másvilágba jutnak. Az Életkerék a születés-élet-halál-szellem-születés-élet stb. végtelen forgását szimbolizálja. Végül. Ta­ lán a keresztények tényleg elhiszik. A csörtettek.csupán fókuszálja a harmadik szem sugarait. ez az egyik városkapu. és még magasabbra a remegő szellem (éter).

131 tartjuk. A másvilág számunkra az a hely. hogy a nyugati kétkedés és materializmus megakadályozta. mert ez diszharmonikus állapot lenne. akiket nem szeretünk. hogy ezt a tu­ dományt megfelelőképpen megvizsgálják. mely szerint alvás közben vagy a halál után sza­ badon vándorolunk az asztálsíkokon. Mindezt az idő már bizonyította. és hogy a földön vár ránk a „nyár­ sonsütés és a kínzás". és nagyon nagy kár. hogy az asztrálsíkon mozogva akár alvás közben vagy a halál után találkozunk szeretteinkkel. Ez nem spritiualizmus. mikor elhagyjuk a testet. a repülést meg még sok egye­ bet. és ahol más entitásokkal találkozunk. . A múltban túl sok dol­ got kigúnyoltak. hanem olyan hit. ahova ak­ kor megyünk. melyek szintén testetlenek. Nem találkozhatunk azokkal. hogy a földön tanulunk. Biztosak va­ gyunk benne. és ilyen nem létezhet az aranyfény avagy ősfény birodalmában. A telefont. a rádiót. amelyek aztán évek múltán helyesnek bizonyul­ tak. mert velük harmóniá­ ban vagyunk. melyek közül a legmagasabbat „az aranyfény birodalmának" (ősfény) nevezzük. a televíziót.

és a tudás ott lesz. Ezek kb. elsőre le akar­ tam vizsgázni. átkutattak. hogy az agyunk megfelelő szellemi állapotba kerüljön.Nem kell annyit ismétel­ ni. hogy miből állnak. ez csak zűrzavart teremt a fejedben. Kevés idő maradt játékra. Ahogy közeledett a tizenkettedik születésnapom. Elérkezett a nap. mint amilyen most vagy. Körülbelül három hónappal koráb­ ban Mingyar Dondup láma azt mondta: . le kellett vetkőznünk. Előbb rövid istentiszteleten vet­ tünk részt. ahol kell. aztán. tibeti és kínai nyelvvel . Reggel hatkor tizenöt más jelölttel együtt megjelentem a vizsgateremben. hogy meggyőződjenek róla. gyógyfüves orvoslással. mert ebből szigorú vizsga volt. senki sem engedett szerzetesek­ hez nem illő kísértésnek. a magasságuk pedig úgy két és fél méter. egyre kevesebbet készültem. de még olyasmivel is. a dzsúdóra mégis fordítottunk valamennyit. az egyetlen „játék"-ra. Akkor a legfőbb vizsgáztató a vizsgaterem kis templomából zárt kőfülkékhez vezetett minket.Ifjúi elszántsággal a tanulásnak szenteltem magam. Mind133 . két és fél­ szer három méteresek voltak. Az elmúlt éveket intenzív tanulással töltöttem. olyan nyugodt. vallásetiká­ val foglalkoztam. anatómiával. Légy nyugodt. Odakinn egész idő alatt rendőrszerzetesek őrködtek. hogyan készülnek a füstölők. majd tiszta köntöst adtak. mert a vizsga a születésnapomat köve­ tő napon kezdődött.és a matematikával.különös tekintettel a szépírásra . Lobszang. Asztrológiával.

esésekből. Ahogy sötétedni kezdett. de teát annyiszor kérhetünk. Az írásbeli vizsga a hatodik nap éjszakájával ért véget. kizárólag korábbi képzésemnek és Cu-nak köszönhetően én maradtam egyedül. semmilyen okból nem hagyhattuk el a helyünket. külön fülkénkben kellett maradnunk. amennyi a vizsga­ terembe bejutott. megjelent egy szerzetes az ajtónál és elszedte a papírokat. A feltett kérdések gyenge pontjainkra vonatkoztak. ahogyan találtuk a fülkéket. a papírt és az első vizsgakérdéseket. Ez alkalommal azt vizsgálták. és felszólítottak. A nap maradék része a miénk volt. Hat napon keresztül minden áldott napra jutott egy tantárgy. Kap­ tunk vajas teát és campát is. a kikérdezés egész nap tartott. míg azt megválaszolja az ember. melynek egy témája van. A bukottakat hamar kirostál­ ták. így annyi fényt kapott. ahol dzsúdózni tanultunk. Három nappal később. míg végül. és -tizennégy órába telik. Akkor lefeküdtünk és reggelig aludtunk. amit akartunk. hogy a tétellel foglalkozzunk. Aztán otthagytak. gyengeségeinket pedig feljegyezték. hogy egy vizsgadolgozat. mikor a dolgozatokat már kijaví­ tották.innivalót hozta. Mikor már bent voltunk. dobásokból és önuralomból. . Egész idő alatt a saját. Fokozatosan mindenki kiesett. mert reggel ki kellett takarítanunk. lelakatolták és lepecsételték. De még nem mehettünk el. és pirkadattól sötétedésig dolgoztunk. Másnap reggel mind a tizenhatunknak be kellett menni abba a szobába.134 HARMADIK SZEM egyikünket egy-egy fülkéhez vittek. milyen tudásra tettünk szert fojtogató fogásokból. Egyszerre egy növendék vizsgázott. azt csináltunk. amit pedig akkoriban brutálisnak és igazságtalannak tartottam. úgy kellett elhagynunk. Saját tapasztalatból mondom. Az ajtót bezárták. ahányszor csak akarunk. hogy háromszor egy nap ehetünk campát. Leg­ alább dzsúdóból a legjobb eredménnyel vizsgáztam! De csakis gyerekkori képzésem miatt. A cellának nem volt teteje. kulcsolásból. közölte. a vizsgáztatók elé hívtak bennünket. A szerzetes. Mindegyikünknek három másik jelölttel kellett megküzdenie. a szerzetesek a falon lévő kis csapóajtón keresztül bead­ ták az írószerszámokat. aki az enni. alaposan próbára teszi a tudást és az idegeket. lépjünk be.

Sokkal jobb. hogy láma lettem. aki valamilyen szaktudással rendelkezett. mikor eljön az ideje. hogy minden tárgyból a legjobb lettem. Azt javasolta. A lista élén vagy. Izgatott örömöt jelentett számomra. Mivel a Potala csak egy mérföldnyire volt. de elleneztem. amelyeket máskülönben elkerülnél. Ahogy beléptem. ami a lámastátusszal jár. hogy hangsúlyozzák. Az Ékességes gratulált a vizsgámhoz. TRAPA 135 A következő nap pihenhettünk. Lobszang. ha tanulsz és a saját érdemeid alapján leszel lámává. ahogyan csak akar­ tam.Jól csináltad. mert le fogsz vizsgázni. „mert így rákényszerülsz. hogy tizenhat éves koromban vizsgázzak. ziháló hírnök érkezett az Ékességes üzenetével.XI. hogy az én sikerem az övé is. Ez azt is jelen­ tette. s így olyan gyorsan haladhattam. hogy kiheverjük a nehéz vizs­ gát. A kimerültségtől lógott a nyelve és . Mingyar Dondup lámát egész idő alatt nem láttam. . hogy attól fogva lámának tekintenek engem. amit meste­ rem a legjobbnak tartott.Fájdalmas te­ kintetem láttán magyarázni kezdett: . amiért úgy ta­ nított. Lámaruhát kezdtem hordani és megkaptam minden jogot és privilégiumot. hogy olyan dolgokat tanulj. azt gon­ doltam. kissé túljátssza a „szerepét". . és azt mondta. most értem kül­ dött és a szobájába hívott. Az apát úr külön beszámolót küldött a dalai lámának. A küldöncök mindig éltek színészi ké­ pességeikkel. hogy tanulmányaimban az osztály ne fogjon vissza. hogy a rájuk bízott üzenete­ ket követítsék. hogy elismerésben részesül. hogy bárki. Egyetértett vezetőmmel abban. mosolygó arccal né­ zett rám: . trapák.látszó­ lag csupán! . az azutáni napon pedig kihirdették az eredményeket. vagyis orvospapok lettünk. hogy azonnal nyilvánítsanak lámának. milyen sebesen is jöttek és mennyi nehézséget kellett elviselniük. Most. sok minden kimarad a tanulmányaidból. és tudásod gyarapodni fog". Azon a héten valamikor később.halálán volt. De beköltöz­ hetsz a mellettem lévő szobába. nagyobb szabadságra volt szükségem. Ez tisztességes ajánlatnak tűnt nekem. joggal taníthatott. Velem együtt öten mentünk át. amit pedig későbbi életedben létfontosságúnak fogsz találni. elfogadtam. Ha már most lámastátusz­ ba kerülsz.

Képzeld el. én hogyan csinálom. Az öreg Cu-ra gondoltam. mert bár ülve. amit mondott. minden izmod elernyedt.mondta. összeroskadtál. Mind ott vannak? Biztos? Tapo­ gasd végig gondolatban. amint belülről rángatja a lábujjaimat! De jó lesz megszabadulni tőle! Na. sem feszültség. lábad apró emberkékkel van tele. a csuklód mellett a könyöködig. Addig izegtem-mozogtam. Lobszang.A földön fekve megpróbáltam ma­ gam elé képzelni az emberkéket. sőt áll­ va is lehet lazítani. Egyik nap Mingyar Dondup láma bejött abba a szobába. biztosan jó csomó kis ember szorgoskodik ott. .mondta. amíg abba a helyzetbe ke­ rültem. sehol se maradjon feszesség vagy feszültség. egy izom sincs működésben. hogy kezed. . nem juthatsz előbbre a csendes elmélkedésben. hogy minden ember­ két elhívsz. amíg nem lazítsz. Rám nézett és így szólt: . Most hagyd kicsit pihenni őket. és megbizonyosodjon róla. Lobszang.Hirtelen megállt és rám mutatott: .Képzeld. Szólj az emberkéknek. Az emberke feszesen tartja az egyik combizmodat. Nehéz dolguk volt ma reggel. jobb ha először hátán fekve tanulja az ember. hogy az izmaidat húzkodják.136 HARMADIK SZEM Az egyik dolog. hogy a földön fekszel. . hagyják a lábfejedet. akik úgy mozgatnak téged. igazi metafi­ zikai tanulmányokat folytatni. hogy hagyják ma­ gukra az izmaidat. Induljanak el a fejed felé. amit leghamarabb el kellett sajátítanom. . most képzeld azt. ne legyen benne sem mozgás.Most magához . mert az arcizmok csak akkor lazák. aztán fel a válladhoz.Lobszang. a szád kicsit nyitva. végtagja­ id az eséstől behajlítva. Szólj az emberkéknek. hogy induljanak felfelé. Hagyd. hogy először is feküdjek le. .Na. ki vele! . folytatta: . . sehol se erezz semmit. A lábikrádra figyelj. Mondd meg a kis emberkéknek. Ki vele.Most a karod következik . hogy az agyad felfedezze a lábadat. hogy leestél egy szikláról . Képzeld. most csináld ugyanezt a lábszáraddal.Végre meg volt elégedve a lábammal. amikor ugráltál. a rela­ xáció tudománya volt: enélkül nem lehet semmilyen.Nézd csak! Valakit a combodban felejtettél. ahol éppen néhány könyvet tanulmányoz­ tam. Megmutatom. hogy ne erezzed. elég feszültnek látszol. .Miután idáig jutottam.Kezdd az ujjaiddal. Azt mondta.

milyenek. Hunyorogsz. Akik idege­ sek a civilizációs gondoktól. Láthatóan elégedett volt a haladásommal. Tanulhatsz abból. hozd vissza őket. kérlek. könnyedén. hagyd. hogy lásd a feketeséget. Elég hosszadalmas leírni az egész folyamatot.A relaxáció leg­ kiválóbb képviselője odalent napozik. Gondolj a szerzetesekre. mindkét sarkában van egy feszes izom. Mingyar Dondup láma ezeket mondta: . Vedd úgy. holott a relaxáció kis gyakorlattal könnyű dolog.XI. és ugrasd át őket újra a fekete űrön. és rövid időn belül semmi megerőltetésbe sem kerül. Ahogy itt fek­ szel. akik feszítik benned az izmokat. hogy minden megereszkedjen. Figyelj a szádra. szóval csak semmi feszültség. mit tehetünk vele. távozzanak.A re­ laxáció szempontjából talán a fej a legfontosabb rész. hogy a testedet csak a külső bu­ rok tartsa egybe. akik működtet­ nek. Lobszang. hogy a tudatod egy pillanatra el­ időzzön a gondolataidnál. hogy szabadon folyjanak. fizikailag ellazultan. elernyedjen és megtalálja saját helyét. hogy lazítsák el az izmaidat. Figyelj. . mint a lazí­ tást. Szólj nekik. ne engedd. mert így szólt: . Ez a módszer sosem mond csődöt. Mondd nekik. senki sem tudja jobban csinálni. Hagyják abba. mennyire érdektelenek. . és egy má­ sodperc is elég rá. lazítsd el az izmokat mindkét oldalon! Most nem fogsz beszélni. Ez utóbbihoz azt a tanácsot kaptam. mint ők.Kevés haszna van. Nézzük. Képzeld el a semmi fekete négyzetét. . de szellemileg feszült vagy. ahogy a macskák lazítanak. hogy egy kicsit másképp csináljam. Menj utánuk. sem enni. csukd le könnyedén a szemhéjadat. és élvezd a tökéletes szellemi és fizikai relaxációt. Valóban kép­ zeld el. először a tested alsó részéből menjenek el. Akkor állítsd meg a gondolatokat. ha elengedted magad. mely zavarhatná a szemed. TRAPA 137 a testhez érkezünk. és azt. hogy a tested lámakolostor. Kövesd őket lassacskán és nézd meg. valamennyi izmodat. Lazíts.Elfordult és kinézett a nyitott ablakon. minden erőlködés nélkül. amit csinálnak és távozzanak. Látni fogod. erősen nézd. jól teszik. ha gyakorolnak eme sorok és az itt következő mentális módszer alapján. hogy miután kiengedtek minden izmot. és nehéznek tűn­ het. Akkor már laza a tested. Pedig nincs fény. hogy gondolataid megpróbálnak átugrani egyik oldalról a másikra. Néhány átugrik.

a nyak megérintésével a másodperc törtrésze alatt tudat­ vesztést okozhatunk. hogy egy három­ négy méteres falról csak úgy mulatságból leugorjunk. hogy az asztrálutazáshoz kiszabadítsák az ént a testből. ha egy bonyolultabb foghúzáshoz készülőd­ tünk vagy csontokat illesztettünk össze. akik megpró­ bálják éjjel-nappal működtetni a testüket. hamarosan összeesne: az agyat és a tu­ datot mégsem pihentetik. A láma. Sokan sosem kapcsolják ki a tudatukat és sosem állítják le gondolataikat. gyakran alkal­ maztuk ezt a fogást. és valóban nagyon könnyű ügy. A kis nyomás megbénítja az agyat. Velünk mindent megtettek. Mindenkinek szüksége van a lazításra. mert az az önuralom számára nagyon jó gyakorlat. hogy mindjárt elveszíti az eszméletét.) (A szaklektor megjegy­ . A beteg semmiről sem tu­ dott. zése. nem szenvedett. A dzsúdóhoz hozzátartozik. Középút összetevőit. mint csinálni. de ez felettébb helytelen felfogás. tíz támadót tudott pillanatokon belül visszaverni és legyőzni. figyelmes és igaz. Tibetben. Kevés gyakorlat kell hozzá. aki tanított. * Nemes nyolcrétü útnak szokták n e v e z n i . Arra is használják ezt a módszert. és mindennapos dolognak számított. Helyes beszéd: amely során az ember kedves. Helyes vágy : ami által az embernek magasztos és méltó célja il­ letve érdemleges véleménye van. A képzésnek köszönhetően majdnem érzéketlenné váltunk az esésekkel szemben. Mint már be­ mutattam. ahol nincsenek altatóorvosok. hogy a tuda­ tunkat kiképezzék. mint azok. hogy tudni kell puhán esni. Ha valaki néhány napon át pihenés nélkül járkálna.138 HARMADIK SZEM Ezt megint csak nehezebb elmagyarázni. és igyekezett a lehető legérdekesebben tanítani. Nagyon szerette a dzsúdót. mely mentes a káprázattól és a haszonleséstől.* Ezek a következők: Helyes szemlélet: olyan nézet és vélekedés. olyanok. mielőtt a másik ember tudná. hogy felmondtuk a buddhizmus alappilléreit képező ún. de ár­ talmatlan. Magas szinten tanítottak dzsúdózni. A „fojtófogás" vadnak és kegyetlennek tűnhet a nyugati gondolko­ dásmód számára. Minden másnap azzal kezdtük a dszúdózást.

Kezár ki­ rály emlékére emeltek. a Pargo Kaling látványa tárult elém. Egy az elitből. amikor a buddhizmus és a béke még nem érkezett el Tibetbe. Lámaként.XI. nem mozoghatott. rejtőzködnöm kellett. Korábban a szerzetesi viselkedés harminckét szabályának kellett engedelmeskednem. Helyes törekvés : az embernek önuralommal kell rendelkeznie és állandóan képeznie kell magát. átlépjen a testén. és már ez is fé­ lelmetesen soknak tűnt. hogy az ember helyesen gondolko­ dik és megpróbál aszerint cselekedni. aki be akar menni a templomba. A „Linga" parkot jelent. amit helyesnek tud. Szintén alattunk. Ott feküdt pirkadattól sötétedésig. Ez nagyon nagy szégyen volt. Helyes élet: hogy ennek megfeleljen. Helyes elragadtatottság: olyan öröm. Láma lettem. Egy a „legkiválóbbak" közül. . ne sértsen meg más embereket vagy állatokat. és a nyugati írásmódhoz legalábbis ez a szóalak áll legköze­ lebb. a Khati Linga-ra és a Kalingcsu folyón keresztül a Dodpal Linga-ra. Helyes figyelem: abban áll. De kellemes volt fent üldögélni a tetőn és figyelni. A nagy csörten a Drepungi úton terpeszkedik. vagyis az Ékszer Parkba. Amikor így nézelődtem. de a Vashegy másik oldalán. szét fog durranni a fejem. aki azokban a háborús időkben élt. becsületessé és ön­ zetlenné teszi. Jól hangzott. Ha valamelyikünk vétett a fentiek ellen. hason kellett feküdnie a főtemplom bejárata előtt. legnagyobb csalódásomra és ré­ mületemre az előírások száma százötvenháromra emelkedett. Közelebb. hogy mindenki. És Csakporiban egy bölcs láma egyetlenegy előírást sem szegett meg! Mintha a világ csupa tanulnivaló lett volna: azt gondoltam. majdnem a Csakpori lá­ bánál is állt egy csörten. amelyet egyik történelmi hősünk. amely elhalad Sö falu mellett. két gyönyörű parkra láttam. hogy a dalai láma megérkezik Norbu Linga-ba. és nem kapott sem enni. de kelepcét is jelentett. mely az életrealitásokról és a felettes énről való meditálásból ered. mert senkinek sem szabad fentről lenézni a Mindentudóra. és a város szívébe vezet. az embernek vigyáznia kell. sem inni. TRAPA 139 Helyes viselkedés: mely az embert békéssé. Északra a Nyugati kapu. és ez utóbbiak­ nak megadja a jogot az életre.

a kéklő folyók. Kárpótolt a gyönyörű zöldellő völgy. s benne a gondozott fák. amely olyan volt. amilyet érdemes élni. Nehézség? Akadt bőven. ha olyan emberek mellé társulhattunk. melyek át meg átkígyóznak a hegyláncok között a földeken. sőt jóval többet. a ragyogó csörtenek. Teljes kárpótlást nyújtott. és egy kicsit keletebbre a Csokang fénylő háztetői. A többiek bajtársiassága. de volt. . amelynek aranyló kupoláira olyan tisztelettel néztem. a i e s t ő i lá­ makolostorok és a megközelíthetetlen kőszirteken gubbasztó re­ meteodúk. de megérte. és hogy másokon segíthessenek. mint amilyen Mingyar Dondup láma is volt.ezekből állt az életünk. a szerzetesek durva jócimborasága. ami kárpótoljon és örömöt okozzon.140 HARMADIK SZEM Munka? Rengeteget dolgoztunk. Minden közösségben vannak értetlenek és kishitűek: itt Csakporiban azonban valóban ők alkották a kisebbséget. és a füstölők templomok körül kerengő ismerős szaga . Aztán ott volt még a közeli Potala. Akiknek egyetlen gondolata a „Béke".

a régieket pedig kitisztítottuk. A sátra­ kat rendbe hoztuk. úgy hetven-nyolcvan kiló körüli terhet cipeltek. Augusztus végén nagy kiáltozások és lárma közepette elindultunk. Akiknek a kolostorban kellett marad­ niuk. 141 . . már fehér lovon lovagoltam. tanulni. hogy kutassák át a környéket gyógyfüvekért. Most már sokkal jobban belemerülhettem az okkult tanulmányok­ ba és speciális képzésben részesültem. Természetes lelőhelyükön sok hasznos dolgot megtudhatsz a gyógyfüvekről és bevezetünk a valódi sár­ kányrepülésbe is. alkalmasak-e a hosszú útra. és irigyen figyelték a többieket . Új bőrtáskákat készítettünk.és terveznivaló volt. A tábort a régi Trajerpa kolostorban verjük fel.Két hétig mindenki rettenetesen elfoglalt volt. az állatokat jól megrakva. és mindennap csapatokat küldtünk ki. A lovak tizenöt­ húsz mérföldet tesznek meg naponta. Egy napon. hogy csapatunk kétszáz szerzetesből áll majd. Nagyon kevés felszerelést vittünk magunkkal. Úgy volt. mielőtt a csapat megérkezik. és az állatokat gondosan megvizsgáltuk. augusztus ele­ jén vezetőm így szólt hozzám: . Né­ hányan minimális felszereléssel előre siettünk. hogy legyen néhány napunk Trajerpában. hogy könnyű tér­ nünk legyen csak és gyorsan odaérjünk. Mint láma.Ebben az évben elmegyünk a gyógynövénygyűjtőkkel.rájuk vakáció és kaland vár. hogy megnézzük. Olyan sok tenni-. A jak-karaván lassabban jött utánunk.Röpültek a hetek. a jakok általában nyolc-tízet. a falnál gyülekeztek.

Trajerpa arról híres. A folytonosan emelkedő terepből vég­ telen hegycsúcsok emelkedtek. csak ültem és kapaszkodtam. Készültem rá. az a tíz ember. valóban nagyon örültünk. Persze ekkorra már nem estem le a vágtató lóról sem. melyek egyre magasabbra és magasabbra hágnak. .az éhség volt. és milyen fiatal is! Legnagyobb gondom . nos. Fellovagoltunk az udvarba. és ez ha kecses nem is. Látták. az út végének gondo­ lata mindannyiunkat friss energiával töltött fel. amiket hoztunk. de legalább biztonságos volt. aki elsőként tette meg ezt a különös utat a Csangtang felföldre. merre vagy? Válaszoltam. ott leültünk és csendben ettünk. A legtöbb láma ré­ gi barátokkal találkozott. de mindkettő a legrégebbi tibeti kolostorok közül való volt. és az ott élő szerzetesek rengeteg vajas teát. ahonnan feleresztjük majd a sárkányt. hogy mi is történik.ahogy általában . Vezetőm egy idős apáttal beszélgetett. iz­ gatottan várták a Ihászai híreket és a szokásos ajándékokat. Mingyar Dondup lámát. mindenki ismeri. Az üdvözlő tömeg elsöpörte tőlem. Volt itt egy érdekes beszámoló is az első expedícióról. Lobszang. Nem csak az önzetlenség hajtotta őket. és arra gondoltam. A templomépület lapos tetejéről füstölők sűrű" füstje szállt az ég felé. hogy újra csak teljesen egyedül vagyok a világ­ ban. Az út igen nehéz volt. mert egyáltalán nem kedveltem a lovaglást. hogy elolvassam és kijegyzeteljem őket.Lobszang. és még mielőtt felocsúdtam vol­ na. A hegylábaknál lapos fennsíkok húzódtak. a tömeg szétnyílt és többé-kevésbé elnyelt. hogy közeledünk felfelé a hegyoldalon. hogy vajon Csakpori tartozik e Trajerpa-hoz vagy fordítva. de néhány perc múlva kiáltást hallottam: . Nem volt egész bizonyos. az megfordult és így szólt: Szóval ő az? Nos. mint sokan mások. De engem legjobban a közeli fennsík izgatott.142 HARMADIK SZEM Az előőrsben huszonheten voltunk. és különösen nekem. úgy látszott. Tízen írták. hogy néhány valóban értékes kéziratot őriz a gyógyfüves gyógymódokról. Sosem tudtam állni a nyeregben. teraszos kertekhez vagy talán inkább széles lépcsőkhöz hasonlítottak. de vitézségem ezzel véget ért. Kése­ delem nélkül mindenki az ebédlő felé vette útját. nem láttam. Különös volt a táj erre. mintha csak Csakporiban lennénk. campát és zöldséget készítettek. Mikor néhány nap múltán megérkeztünk a kolostorba.

Az egyik. itt is megtartottuk az éjféli istentiszteletet. egy raktárban tárolták. A fegyelem Trajerpa-ban sem volt laza. a föld zugainak beporozásához. ha valaki végiggondolja. fent. amikor újra felhasználták. Felettünk. kemény ütéseket is kibír anélkül. ahogy körülnéztem. és rendszeres időközökben a többit is. Alattunk a vidék fekete tónak látszott. az emberépítő sárkányokra. A hegyoldalba kapaszkodó lámakolostorban világos volt. A sárkányeregetés után a fát átvizsgálták. Sehol semmi fény. De most. mint a tőzegmoha. majd a sziklák közötti hasadékokon keresztül mederbe terelte. Olyan volt. mert ilyen fa nem nő Tibetben. Az öregek úgy mondták. az itteni zsombékos talaj jóval több nedvességet tudott fel­ szívni. A szerzetesek és a fiúk összeszedték és kirakták száradni. Amerre a szem ellá­ tott. mint láma. sehol egy teremtett lélek. és minket is sötétség vett körül. a hegyoldal csapdába ejtette. oda­ lent a földet bíbor árnyak borították. Eldugva. ebben a szent épülete­ gyüttesben. a mögöttem lévő lámakolostori épületekben fenyőlécek hevertek. össze­ húzódtak a nappali hőség után. fojtott-tompa nyöszörgő bugással törjön elő. ke- . mely istentiszteletre szólít. és hozzáfogott az istenek munkájához. Amint vé­ gigsöpört a lenti völgyön. megmozdultak. és a legközelebbi alkalo­ mig.hozták. mint egy óriási kagylókürt.XII. hogy eltörne. A sárkányépítéshez viszont ideálisnak tartották. könnyű és erős. Én. és hallani lehetett. a sötét éjszakai égen élénk fénnyel ragyogtak a csillagok. csak a sárká­ nyokra tudtam gondolni. a legbölcsebb megoldás volt: ha most lazí­ tunk.talán Asszam-ból . hogy az­ után nálunk. A nap elsüllyedt a távoli hegycsúcsok mögött. Ez. A fenyőt messzi vidékről . kivéve itt. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 143 Az alacsonyabb lépcsők közül néhányon sok gyógynövény ter­ mett. később nehezebb lett volna betartani a megszokott rendet. kis sárga bogyós növénynek csodálatos fájdalomcsillapító hatása volt. már tudtam irá­ nyítani és felügyelni a munkájukat. de számomra ez az út főképp Mingyar Dondup láma és a gyógynövényszakértők gyakorlati út­ mutatását jelentette. ahogy a gyér növényzet között zizeg az esti szél. A többi idő egészét a gyógynövénygyűjtésnek és a sárkányeregetésnek szenteltük. Napnyugtával az esti szél felerősödött. Körülöttünk recsegtek-ropogtak a sziklák.

A hátamon feküdtem és ki­ néztem a kis ablakon. mint ahogy egy jak baktat a csapáson. Lhásza és a lenti világ dolgairól beszélgettek. a homályban szerzetesek sziluettjét láttam. érdemes volt. Köpenyüket lobogtatta a szél. amíg csak az ismert célhoz nem ér. a mennyei szoba fényei pedig átragyognak az ég kárpitjának ré­ sein . valamennyi dalai láma leghatalmasabb inkarnációjáról. hogy a saját életmódunkat élhessük. Hirtelen a templomi dobok dobbanására ébredtem. Hirtelen új hang vegyült az erősödő szél zajába. hogy aludjak vagy hogy aludni akarjak. azt. a bé­ ke hangulata áradt szét a kolostorban. Ezen az éjjelen túl izgatott voltam ahhoz.. azt gondolja. hogy megszálljanak bennünket? Mit tettünk mi. Pedig észre sem vettem. csak ami a miénk. Fent a csillagok. Számunkra a trombitaszó azt jelentette. és melynek mégis fáradhatatlanul tovább kell taposnia az utat. amikor a jak átér az Áhíta­ tos Földreborulás Hegygerincen. gyógyítsam a betegeiket. amit megjósoltak. miért. És szeretett lámánkról. És tő­ lem azt várják. Olyan sokat tudtam róla. ez a béke­ szerető ország. De olyan sok mindent nem mondtak el. mely még el sem kezdődött. előttem egész életem. melynek nem volt más célja. miközben papi hivata­ lukat teljesítették.144 HARMADIK SZEM szár légiói Buddha szavára ledobták lándzsáikat a menny padlójá­ ra. a templomi trombiták egy újabb nap végét jelezték. Ahogy felnéztem a tetőre. a dalai lámáról. hogy hagyjanak magunkra. hogy elaludtam! Szerzeteshez nem illő gondolattal . miért akartak akkor mások meghódítani és leigázni minket? Mi csak annyit akartunk. Ismertem a jós­ latokat. Mégis úgy kellett to­ vább mennem. De talán. amely ismer minden állomást és megállóhelyet. a mellékes és a főbb mozzanatokat. és először megpillantja a szent várost. és minden­ ki elindult lefeküdni. mint hogy szellemileg fejlődjön. A termekben és a templomokban szerzetesek verődtek össze kis csoportokban. hogy azok közé menjek majd. A jóslat Tibetről. és segítsek a sebesültjeiken egy olyan háborúban. hol rossz a legelő. tudja. A nap végét jelző hangokra lassan szétszóródtak. akik elfoglalják az országunkat. Miért sóvárogtak más nemzetek a mi földünkre? Mi nem kívántunk mást.. hogy éjfélig alhatunk.és ezek a csillagok. miért kellett. Lassacskán megszűntek az élő hangok.

Aztán később. Hiszek abban. vagy akármi más . előkészül és lassabban vezet. Ha­ sonlóképp az ember átautózhat Londonból Invernessbe. Ha az ember iskolába jár. Bementünk a templomba és bekapcsolód­ tunk az istentiszteletbe. hogy azért jö­ vünk a földre. látja. ha már befejeztük. mert utazása esetleg hosszabb vagy költségesebb lesz. bennünket tesznek próbára. már az elkerülhető­ ség puszta ténye is azt bizonyította volna. Nem mindig érdemes a kellemes és a könnyű úton járni. hiszek a reinkarnációban. és szerez egy útikalauzt valamelyik szer­ vezettől. ha az ember már láma? Na.Ha elkerülhettem volna. amit megjövendöltek neked. . GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 145 feltámolyogtam. amelyeken átvezet az útja. melyeket meg kell tanulnunk. így elkerülheti a rossz utakat. lehet. Ha veszi magának a fáradságot. hogy megnézzen egy térképet. hogy jóslat hamis volt. hasztalanok és céltalanok. a nyakken­ dőt. vagy ahol nem tudja elke­ rülni őket. Tudja. A jóslatok valószínűségek. Nehéz. Nemegyszer kérdezték tőlem: . aznap érkeztek. hogy az embernek nincsen szabad akarata. Kibo­ torkáltam. hogy csatlakozzak a többiekhez. és a leckék.„Ha ismerted az összes kelep­ cét és nehézséget. hogy kikerüli ezeket. keserű. miért nem próbál­ tad elkerülni őket?" A legkézenfekvőbb válasz így hangzik: . Messze nem. hogy jól teszi. földrajz. mert a hirtelen ébredéstől erőszakot tettem a gondolataimon. netán még egy megkülönböztető színt is a szerzetesi ruhára. hogy sóhajtozunk a jó öreg iskola után.XII. Éjfél van? Sosem ébredek fel már? Remélem azért nem bukok fel a lépcsőkön. hogy feltesszük a jelvényt. Nehezen találtam meg. A bölcs autós megnézi a térképet. amíg diákok vagyunk. Az órák . honnan indul és mi a célpontja. így van ez a jóslatokkal is. de hideg van itt! Kétszázötvenhárom szabálynak kell engedelmes­ kedni. minden nehéznek és keserűnek látszik. amit megjósoltak nekem. Jaj. Az ember mondjuk el akar menni Dardzsilingből Washingtonba. akik szintén kábultak voltak. az egyiket már meg is szegtem. számtan. így tűnik legalábbis. hogy vannak bizonyos helyek. miközben az alvástól elgémberedett kezemmel a köntösöm után nyúltam. Az élettel is ez a helyzet. nem jelentik azt. Vagy olyan büszkék leszünk rá. Bár megteheti. Buddhista vagyok. hogy tanuljunk. nem pedig mást.unalmasak.történelem. nem biztos.

146

HARMADIK SZEM

De mikor elhagyjuk a földi iskolát, meglehet, büszkeséggel hord­ juk a jelvényét. Én természetesen azt remélem, gondtalanul vise­ lem majd fejem fölött a dicsfényt! Félek talán? Egy buddhista sem fél. A halál pusztán abból áll, hogy elhagyjuk a régi, üres héjat és újjászületünk egy jobb világba. Virradatkor mindenki fent volt már és alig várta, hogy elindul­ jon. Az idősebbek találkozni akartak azokkal, akikkel előző este nem találkoztak. Én már borzasztóan szerettem volna látni az em­ berreptető sárkányokat, melyekről olyan sokat hallottam. Körbe­ vittek minket a kolostoron, hogy tudjuk az utat. Fent a magas tetőn megnéztük a felettünk tornyosuló hegycsúcsokat és lepillantottunk a félelmetes szakadékokba. Messzebb megduzzadt, sárga folyamot láttam, vize tele volt agyaghordalékkal. A közelebbi folyók ég­ színkék víztükre lágyan fodrozódott. A csendes pillanatokban hal­ lottam a mögöttünk csordogáló csermely vidám csobogását, ahogy sebesen szalad le a hegyoldalon, hogy mihamarabb leérjen és csatlakozzon a többi folyóhoz, melyek Indiában a hatalmas Brahmaputrába folynak, később a Gangeszbe, majd pedig a Bengáli öbölbe ömlenek. A nap felkelt a hegyek fölött, és a reggeli csípős hideg hamarosan eltűnt a levegőből. A távolban egy magányos ke­ selyű körözött, reggeli eleséget keresett. Mellettem egy tekintélyes láma a vidék főbb jellegzetességeit mutatta. „Tekintélyes"... az voltam, mert a szeretett Mingyar Dondup láma védencének számí­ tottam, de azért is, mert rendelkeztem a „harmadik szemmel", és mert inkarnációnak, vagy ahogy mi mondjuk, trülku-nak bizonyul­ tam. Az inkarnáció felismerésének rövid részletei talán érdekelnek néhány olvasót. A szülők kisfiúk viselkedéséből pl. úgy gondolják, hogy a gyerek többet tud a szokásosnál, vagy olyan „emlékei" vannak, melyek köznapi módon nem magyarázhatók. Felkeresik a helyi lámakolostor apátját, hogy jelöljön ki egy bizottságot, mely megvizsgálja a gyereket. Elkészítik az előző élet horoszkópjait, és megnézik, hogy vannak-e bizonyos különös jelek a fiúcska testén: a kezén, a lapockáján, és a lábán. Ha meglelték a jeleket, azt kutat­ ják, vajon ki lehetett előző életében. Előfordul, hogy néhány láma felismeri (mint ahogy velem történt) és ilyenkor maradt egypár

XII. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK

147

személyes darab utána, mely hozzáférhető". Ezeket megkeresik, hozzátesznek még néhányat, amely ugyanúgy néz ki, és a kisfiú­ nak fel kell ismernie az előző életéből származó összes, talán ki­ lenc tárgyat. Hároméves korában már képesnek kell lennie erre. Egy hároméves gyerek még túl kicsi ahhoz, hogy szülei úgy befolyásolhassák például, hogy előre lefestik a szóban forgó tár­ gyakat. Tulajdonképpen a legkevésbé sem baj, ha elmondják, ho­ gyan viselkedjen. Nincsenek jelen, mikor a választásra sor kerül, és a fiúnak megközelítőleg harminc közül kilenc dolgot kell azo­ nosítania. Ha két hibát ejt, megbukott a próbán. Ha sikerrel jár, élő megtestesülésként nevelik, és tanulásra buzdítják. A gyermek he­ tedik születésnapján felolvassák a jövőjére vonatkozó jóslatokat. Azt gondolják, teljesen felfogja - megérti, amit mondanak neki, és azt is, amit a jövendölés magában rejt. Saját tapasztalatból tudom, nem érti meg. Semmi kétség, a „tiszteletre méltó" lámának mindez megfor­ dult a fejében, amint a vidék sajátosságait mutatta. Odaát, a víze­ séstől jobbra volt egy nagyon jó hely, ahol noilme-tangereí lehetett gyűjteni, amelynek levét tyúkszemek és szemölcsök eltávolítására, illetve a vízkór és a sárgaság enyhítésére használják. Amott, abban a kis tóban Polygonum hydropipert lehet szedni, tövises és rózsa­ szín virágos növényt, amely a víz alatt nő. A leveleket reumatikus fájdalmakra használtuk, és a kolera gyógyítására. Itt a közönséges füveket gyűjtöttük, csak a felföldeken teremtek ritka fajták. Sokan érdeklődnek a gyógyfüvek iránt, ezért részletezek néhány gyakori típust, és leírom, mire használják. Csak latin nevüket ismerem, így inkább ezeket adom meg. Allium sativum: nagyon jó antiszeptikus hatású, asztmára és más mellkasi panaszokra is használják. Egy másik kiváló fertőtle­ nítő gyógyszer, amit azonban csak kis dózisokban adagolnak, a Balsamodendron myrrha. Ez különösen a fogínyre és a száj nyál­ kahártyáira van jótékony hatással. Ha beveszik, hisztériát okozhat. Volt egy magasszárú növény krémszínű virágokkal, amelynek a le­ ve elijesztette a rovarokat a csípéstől. A latin neve Becconia cordaía.Talán a rovarok tudták a nevét, és az riasztotta őket! Volt egy olyan növény is, mely pupillatágításra szolgált. Az Ephedra sinica

148

HARMADIK SZEM

hatása hasonlít az atropinéhoz, és amellett, hogy Tibetben az aszt­ ma kezelésére leginkább ezt alkalmazzák, nagyon hatásos az ala­ csony vérnyomásra is. A szárított, majd porrá tört ágakat és gyöke­ reket használtuk. A kolera a fekélyek szaga miatt gyakran igen kellemetlen volt a betegnek és az orvosnak egyaránt. A Ligusticum levisticum meg­ szüntette a szagot. Külön megjegyzés a hölgyek számára: a kínai­ ak a Hibiscus rosa-sinensis szirmaival feketítik a szemöldöküket, de a cipőiket is! Mi felfőzzük a leveleket, folyékony oldatot készí­ tünk belőlük, melyet lázas betegek testének hűtésére használunk. Újra a hölgyeknek: a Lilium tigrinum valóban gyógyítja a petefészek-neuralgiát, míg a Flacourtia indica levelei segítenek abban, hogy a „sajátos" női panaszok legtöbbjén túljussanak. A Sumach rhus csoportban a verneciferából a kínaiak és a japá­ nok lakkot készítenek. Mi a glabrát cukorbaj, az aromaticál bőr­ betegségek, vizelési panaszok és ciszták esetén használtuk. A hólyagfekélyek kezelésére szolgáló másik igen hatásos összehúzószert az Arctesaphylos uva ursi leveleiből nyertük. A kínaiak job­ ban szeretik a Bignonia grandiflorát, a levelekből általános célra állítanak elő összehúzószert. A későbbiek során, a fogolytáborok­ ban a Polygonum bistortái valóban nagyon hasznosnak találtam a vérhasra, Tibetben is arra használtuk. A hölgyek, akik elővigyázatlanul szerettek, gyakran hasznát vették a Polygonum erectumból előállított adstringensnek: nagyon hatásos módszer, ha valaki el akar vetélni. Azokra, akik megégtek, „új bőrt" illesztünk. A Siegesbeckia orientális kb. 120 centiméter magas növény, sárga virágai vannak. A leve, amit sérülésekre és égési sebekre rakunk, úgy működik, mint a kollodium. Ha beve­ szik, hasonló hatású a kamillához. A sérülések okozta vérzést Piper augustifoliummal csillapítottuk. A szív alakú levelek alsó ré­ sze a legjobb erre a célra. Az előzőekben felsoroltak igen elterjedt gyógynövények, a többieknek nemigen van latin nevük, mert a nyugati világban, ahol ezeket az elnevezéseket adományozzák, nem ismertek. Csupán azért említem őket, hogy jelezzem, tudtunk valamit a gyógyfüves gyógyításról!

XII. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK

149

Nagyon kedvező helyen álltunk, és ahogy a ragyogó, napsüté­ ses reggelen végignéztünk a vidéken, jól láttuk a völgyeket és rej­ tett helyeket, ahol a füvek nőttek. Amint távolabbra tekintettünk, a vidék egyre sivárabb és sivárabb lett. Megtudtam, hogy annak a hegycsúcsnak a másik oldala, amelyre kolostor épült, valóban na­ gyon száraz terület. Mindezt magam is meglátom majd, mikor a hét vége felé magasra szállok a sárkánnyal. Valamivel később Mingyar Dondup láma hivatott, és azt mond­ ta: - Gyere Lobszang, elmegyünk azokkal, akik megszemlélik a sárkány felszállóhelyét. Ez a te nagy napod lesz! - Több se kellett nekem, indulásra készen felugrottam. Lent a főbejáratnál egy cso­ port vörösköpenyes szerzetes várt ránk, együtt mentünk le a lép­ csőn, majd végig a szeles fennsíkon. Itt fent alig volt növényzet, a kemény kőpárkányt föld fedte. Néhány elszórt bokor kapaszkodott a sziklákba, mintha csak félne, hogy lecsúszik a szikla szélén és beesik a szakadékba. Felettünk, a lámakolostor tetején az imazászlók keményen és mereven állták a szelet, a rudak, ahogyan évszázadok óta, minden egyes széllökés­ nél recsegtek-ropogtak és nyöszörögtek, de kitartottak. Mellettünk tétován elcsoszogott egy kis novícius. A szél akár a füstöt, felkap­ ta a port, amit a csizmája felvert. A hosszú fennsík egyik sziklás pereme felé mentünk, ahonnan a hegycsúcs finoman ívelt a magas­ ba. A köpenyünk a hátunkra tapadt, elöl fel-feltornyosult a szél­ ben, mely lökött előre és előre. Nehéz volt nem szaladni... A pe­ remtől úgy hét-nyolcszáz méterre volt egy hasadék a földben, amelyből a szél viharos erővel tört fel, időnként mint sebes nyila­ kat, kis köveket és zuzmódarabokat repített a levegőbe. A lenti völgyön átsöprő szelet a sziklaalakzatok csapdába ejtették, de mi­ vel nem tudott könnyen kijutni, felgyülemlett és a töréseken ke­ resztül nagy nyomással felfelé tódult, míg végül süvöltő erővel ki­ szabadult a fennsíkra. Néha, az orkánok idején - mondták - úgy üvöltött, mint a legmélyebb veremből menekülő és áldozatra leső démonok. A hasadékban áramló viharos szél megváltoztatta a nyo­ mást a sziklarésekben, hol magasabban, hol mélyebben fütyült.. Most azonban, ezen a reggelen a légáramlás egyenletes volt. Mégis jól el tudtam képzelni azokat a történeteket, amelyeket kis-

150

HARMADIK SZEM

fiúkról meséltek, akik erős széllökésbe kerülve lerepültek a lábuk­ ról, egyenesen fel a levegőbe, majd hatszáz méter zuhanás után le­ estek a hasadék alján lévő sziklákra. Sárkányeregetésre azonban kiváló volt ez a hely , mert a szél olyan erősen fújt, hogy egyene­ sen a magasba emelte a sárkányt. Kis modelleken (hasonlítottak azokra, melyeket otthon reptettem gyerekkoromban) megmutatták, hogyan. Meglepő volt, hogy még a legkisebb játéksárkány is fel­ húzza annak az embernek a karját, aki a kötelet tartja. Végigvezettek bennünket a kőpárkány mentén, és egy igen ta­ pasztalt láma megmutatta az elkerülendő veszélyeket, a csúcsokat, amelyeknél csalóka bukószelekre lehet számítani. Megtudtuk, hogy minden sárkánylovas magával visz egy követ, amelyhez egy imádsággal telerótt selyem khata-t erősítettek, hogy a levegő istenei áldják meg a sálat, illetve birodalmuk új látogatóját. Mikor megfelelő magasságba kerül, a követ odadobják a „szélnek". Az­ tán, ahogy a selyem kitekeredik, a szél istenei - ezt remélték - el­ olvassák az imát és minden bajtól megvédelmezik az egekbe merészkedőt. Visszamentünk a kolostorba, ahol nagy sürgés-forgás kezdő­ dött, kihoztuk a sárkány összeszereléséhez szükséges anyagokat. Mindent gondosan átnéztek. A fenyőléceket két-három centiméte­ renként ellenőrizték, hogy megbizonyosodjanak róla, nincsenek elrepedve vagy megsérülve. A selymet, amellyel a sárkányt borí­ tották, kigöngyölték egy tiszta és sima földdarabra. A szerzetesek négykézlábra ereszkedve gondosan átvizsgáltak és megszemléltek minden egyes négyzetmétert. Elégedettek voltak az eredménnyel, így hát a keretet összerakták. Ez a sárkány doboz formájú volt, a négyzetes oldala kb. két és félszer két és fél -, a hosszúsága három méter. A két „vízszintes" oldalból egy-egy kb. két és fél méteres szárny állt ki. A szárnyak alá, hogy csússzanak, és hogy a fel- és leszálláskor védve legyenek, félkör alakúra hajlított bambuszrudakat erősítettek. A sárkány megerősített „padlózatánál" volt egy hosszú bambuszrúd, amely mint a tibeti csizmák, felfelé elvéko­ nyodott. Ez a sajátos rúd olyan vastag volt, mint a csuklóm, és úgy volt kimerevítve, hogy a selyem még akkor se érjen a talajhoz, ha a sárkány a földön áll, mert a talpfa és a szárny védők ezt megaka-

a leve­ gőbe szökellt. három felnőttre nem volt elegendő ereje. A sár­ kánymester elégedett volt. és majdnem felemelte a kisfiút is. és egy kicsit eltérő szögben vissza­ raktuk. akik a kötélen voltak és még két szerzetest . és a sárkány a kővel együtt felugrott a levegőbe. három méterre a köté­ len. és a sárkány mint egy hatalmas madár. és azt mondta. Lejött. Szorosan fogták. ahogyan csak bírtunk. Vékonynak tűnt. és hamarosan kieresztették.XII. Először ki kellett próbálni: lovak helyett mi. Puhán surrogva megállt. A szárnyak alá egy V alakzatot erősítet­ tek. a szerzetesek tehát behúzták a kötelet. bár az égi szabadság után láthatóan vonakodott leszállni. Mind el­ jöttünk a felszállópályáról. kivéve azokat. hogy a sár­ kány ne szálljon el. kis faékeket vertünk a rudak hasított végeibe. A sárkánymester kevesellte. hogy szorosan tart­ sanak. A kötelet kezelő szerzetesek nagyon gyakorlottak voltak. míg végre átemelték a felszálló légáramon. hogy egyre magasabbra és ma­ gasabbra emelkedjen. felmászott kb. amely ide-oda dobálta és himbálta az örvényeiben. mikor a felszálló áramlat felé kerül. A sárkánymester erősen figyelt. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 151 dályozzák. akkor úgy helyezkedtek. hogy a sárkány kikerülje a felszálló légáramlatot. hogy megfog­ ják és keresztülvonszolják rajta. Leszedtük a szárnyakat. Sok küszködésbe került.az volt a dolguk. és az egyik szerzetes a de­ reka köré gyűrve a köpenyét. A széláram két felnőttet és egy fiút bírt el. Ismét be­ húzták a kötelet. Ez alkalommal könnye­ dén elbírt három felnőttet. Furcsa dolgok . és mögöttünk a sárkánnyal olyan gyorsan futottunk. Egy másik követte. Jó néhányan kellettek hozzá. Jelzésére gyors futásba kezdtünk. hogy ellenőrizze a felhajtóerőt. mikor földet ér. A sárkánymester utasítására mindenütt kifeszítettük a selymet. A sziklahasadékból elő­ törő szél belekapott. A szerzetesek újra keményen megharcoltak azért. a két szerzetes pedig megfogta a szárnyainál. hogy megtámasszák a sár­ kányt. most már kipóbálhatjuk egy embernyi súlyú kővel. Két szerzetes felszedte a sárkányt és a fennsík végére vitte. A jakszőr kötél láttán egyáltalán nem voltam valami boldog. aztán újra kipróbáltuk a sárkányt. hogy egy harmadik társuk is elférjen. egy csapat szerze­ tes tartottuk és húztuk a kötelet. épp a talpfa elé ért.

Ha meghalnék. mit tudsz! Most.Kész vagyok. Leszállásnál két és fél.Figyeld meg. Egyre magasabban szállt. vágtára ösztökélték őket. a láma a kezével kapaszkodva lógott lefelé a kötélen. a kötél halálos lassúsággal feszült meg. megfigyelhetsz. a láma le­ csúsztatta a kötelet a V-hez. Lehozták és visszavitték a starthoz. és ekkorát sosem tévednek! A sár­ kány közben visszaért a startpontra. . lépj le a V-be. Az egyik tapasztalt lá­ ma megszólított: . Mikor már harminc méterrel felet­ tünk. „Bolond egy ötlet . Megfordult és azt mond­ ta: . három méter magasságból ugorj le. Az idő mozdulat­ lannak tűnt. . Mutasd meg. Fokozatosan lejjebb és lejjebb jött. aztán te jössz. Elengedte. az emberek hozzáláttak.152 HARMADIK SZEM történtek a gyomrommal. Kulcsold át mindkét karoddal a keresztrudat. Mikor a láma jelzésképpen ke­ ményen belerúgott a kötélbe." De aztán igaz. hogy behúz­ zák. Most felrepülök. ahogy a sárkányok általában.épp.Te jössz.Odavezetett az ászokfához: . az a legbiztonságosabb. Ahogy föl­ det ért. hol kieresztették a sárkányt. A lovak vágtába kezdtek.Veszélyes. Ez alkalommal a lovakat a kötélhez fogták. a szerzetesek hol meghúzták. összekulcsoltam a kezem a keresztrúd mögött . hogy elérkezett az idő. hogy átértem . és ülj a kö­ tél megvastagított részére.Előbb én megyek fel. de korántsem álltam olyan biztosan a lábamon. szaltózott egyet.és megszólaltam: . majd talpra állt. hogy csak nagyon kevéssé. hogyan teszem rá a lábam erre a fára. Őszintén szólva alig álltam a lábamon! A hangom sem volt valami meggyőző. beért a légáramlatba. ahol hintázva ült. mégis megnyugtattam magam valamennyire a rám vonatkozó jóslatokkal. mint ahogy szerettem volna. a sárkány lágyan előrelendült. és felemelkedett. Odamentem. harminc. nem tartottam sokra a sárkányre­ pülést. hogy még jobban felemelkedjen. himbálódzott és tekergő­ zött. ahogy ráléptem a talpfára. Nagyon fi­ gyelj engem. . A láma jelzéseire. Mikor már a levegőben vagy.Sosem voltam még kevésbé készen. Lobszang. Hatvan méter. az asztrológusok tévednének.gondoltam. így ér véget egy ígéretes pálya! Visszatérek az imádságokhoz és a füvekhez. a sárkány hirte- . ahogyan néztem és elképzeltem magam benne. A kereten halvány remegés futott át. és hat-nyolcszáz méterre a sziklák felett repült.

amelyből zarándokok isznak. Megújuló tiltakozás a gyomromból . időemésztette. de szállt. A V- . a szurdokban a kis patak buborékolva folytatta útját. mint aki az istenekkel találkozik. most először. mert lefelé húztak engem. szegény földhözragadt halandóknak keservesen kell küszködni és harcolni. hogy elfelejtettem lecsúszni a V-hez! Egész idő alatt a talpfán álltam. Ideföntről a kis patak igen fontosának látszott: tovább­ csörgedezik. s úgy éreztem ma­ gam. nekünk pedig. megrepe­ dezett földet. segít megduzzasztani a Bengáli-öböl szent vizét. hogy a gyom­ romat a hegycsúcson hagytam. és óvatosan kinyitottam a szemem. Hirtelen eszembe öt­ lött. ezért újra felnéztem.Jaj! Rosszul szállok fel az asztrálsíkra . becsuktam a szemem: ugyan minek is nézzek bárho­ va? A szörnyű himbálódzásoktól és dobálódzástól gyomrom is vészjósló táncba kezdett. az jutott eszembe. Aztán nőni kezd­ tek. sok-sok mérfölddel arrébb. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 153 len megbillent. a távolban láttam a zöldesbarna. Néhány száz méterrel alacsonyab­ ban. hogy az istenek a mennyekben játszanak. így a lentiek gyorsabban húzták.gondoltam. ülő helyzetbe pottyantam. lógva. Nyitott szemmel olyan cso­ dálatos volt a látvány. .attól féltem. a szerzetesek kis pirosbama pöttyöknek látszottak. himbálódzott és meg-megbillent. keresztbe tett kezemet és lábamat a kötél köré fontam és lecsúsztam. majd megnő. hogy kifeszítsék. hogy rögtön teljesen felkavarodik. „Ez az utolsó percem a földön"gondoltam. Életem­ ben először voltam több száz méter magasan. majdnem leestem. Lenéztem. hol is vagyok pontosan.XII. Akkor azonban a sárkány őrülten imbolyogni kezdett. hogy szükség esetén tudjam. végül. Messze a lemenő nap sugarai megérintették és beara­ nyozták egy távoli tó vizét. Egy hirtelen lökés és billenés. Harminc méterre vagy még magasabban repültem a föld fölött. A hegygerin­ cen túl. megtanulhassuk a leckét és végül béké­ ben távozhassunk. vagy talán még ma­ gasabban. Kibogoztam a karom. De a sokktól újra becsuktam. Felettem a sárkány kecsesen ugrándo­ zott és pukedlizett a kóbor szélörvényekben. s arra gondoltam. Én most felemelkedtem szülőhelye fölé. hogy elfelejtkeztem a szorongásról és azóta sem szenvedtem tőle! A sárkány ugrándozott. szállt egyre magasabbra. hogy életben maradjunk.

A szerzetes. nem tudott tovább csimpaszkodni. felegyenesedett. Egyik kezével sikerült megkapaszkodnia a hát­ só keresztmerevítőbe. aztán megint te kerülsz sorra. bemászott a dobozba. Jó. Felszállt a levegőbe. A köpenye verdesett és lobogott mint egy vérvörös felhő. hogy eszedbe jutott és elérted a V-t. A föld már kb. Most hagyjuk a többieket. majdnem félbevágott. Ahelyett. A szegény fickó azonban. és ezzel egy kicsit a sárkány emelkedé­ sén is. nem felejtette el. jobban csinálta ná­ lam. Ez alkalommal. de annyira nem. Magam alatt láttam. s a földet markolászta. hogy elkapjon valamit. elengedtem. s lebukfencezett .154 HARMADIK SZEM nek ütköztem. talán százötven méter magasra. ezeröt­ száz méterre alattunk. hat méterre volt csak. A következőnek egy fiatal szerzetes repült. Akkor a sárkány rándult egy nagyot. megvizsgálták. aki harmadiknak jött a sor­ ban. . hogy a repülést félbeszakítsák. A sárkányt lehúzták. máskülönben eltört volna mindkét lábad. le a mélységbe. rosszul lépett és kiesett a sárkány farkánál. meg az. és én újból felszálltam. szakoztam. mi­ kor harminc méternyire volt a földtől. Eszembe jutott az incidens a paraszt házával és ajakürülék­ kel. Az elmúlt három évben részt vett a túrákon. és puhán a földre estem.gondoltam. amely pépes vörös masszaként terült szét a sziklá­ kon.ez szép teljesítmény volt. hogy az ember a dobozban állva vál­ toztatni tud a testhelyzetén. Láttuk. hogy késlekedés nélkül a V-hez csússzon. az állandó dicsekvés miatt nem sze­ rették.Fiatalem­ ber! . hogy a másik kezével hiába hadonászik. hogy lecsusszant volna a Vhez.mondta a sárkánymester .egyik szikláról a másikra. és másodpercekig így lógott. Ez az esemény kicsit megzavarta a folytatást. hogy nem sérült-e meg. megragadtam a kö­ telet. has­ ra esett. és minden ko­ rok legjobb „pilótájának" tartotta magát. és rájöttem. . lecsúsztam a V-hez. hogy meglelje a testet. hogy egy kis csapat lefelé mászik a hegyoldalon. és amikor a sárkány úgy két és fél méternyire lehetett a föld­ től. hadd próbálkozzanak. arca zöldes árnyalatúvá vált: alapo­ san megviselte a repülés. meglehetősen öntelt volt. . hogy akkor a kötél megrántásával magasságot nyer­ tem.Ezt meg kell beszélnem a mesteremmel . bár landoláskor tökéletesen ért földet. Felnéztem. nem vesztegethettem tovább az időt.

Évekkel ezelőtt egy szikláról indítottuk az eredetijét. ezzel pedig egy kicsit szabályoz­ hatnánk az emelkedést. . és megnézzük. a füstfelhőből ki- . Most azt mond­ ta: .Egy másik láma mosolyogva felém for­ dult: . hogy majdnem leestem. mint amilyet ki­ gondoltál. Van már egy készen. Mingyar Dondup láma odarohant: .mondtam. zuhanok. ez itt egy olyan sárkány.Ez enyhén szól­ va eufémizmusként hatott. Ha a mesterem megengedné. megsérültem. mivel legalább 130 kilót nyomott.Igen. Mingyar Dondup láma tanított mindenre. a többiek azt hitték. Az egyik hosszúkás alakú valamelyest egy megnyújtott madárra emlékeztetett.válaszoltam. ahol különféle kis sárkánymodellek sora­ koztak. mire egy utolsó rántás után rám bo­ rult. abban a raktárban. a famunkát befejeztük rajta. de ki próbálná ki? .Megcsináljuk ma a horoszkópodat Lobszang. Ott ültem a köves földön. amelyet nem használunk. Azóta hozzá se nyúltunk eh­ hez a típushoz.Én .Ha lenne itt keresztben egy merevítő. Mozdulatlan ültem.XII. Az est közeledtével. fia­ talember. az­ tán bevitt a szobájába. . szóval övé az utolsó szó. A sárkánymester meghallotta: . és a sziklák lehűlé­ sével a völgyben meggyengült a szél. egy ember volt benne. Lent a szerzetesek szörnyen húzták a kötelet. . Az épület végében tartjuk. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 155 Abban a percben úgy éreztem. elmerülve a gondolataimban. nyakam körül a doboz selyemfene­ ke. Körülbelül húsz mérföldet re­ pült. A beszélgetés alatt bejött Mingyar Dondup láma is. én meg kissé túlsúlyos vagyok.Láma vagy saját jogon. most is ő tanít. Na most. és ott a tartórúd. A sárkánymester ott maradt még a sárkány elszállításánál. igazad van. óriási figura lopakodott felém. A sárkány lejjebb ereszkedett. én három méternél kiugrottam. aki kipróbálná. Olyan gyorsan és vá­ ratlanul jött az egész. mit mondanak a csillagok. Ahogy elfog­ laltam a helyem. .hangzott a válaszom. . A puffanó dobok az éjféli istentiszteletre hívtak. Lobszang. ráállhatnánk és finoman változtathatnánk a doboz szögét. aztán a hegyoldalnak ütközött. Nem találtam senkit. amit tudok. és a kürtőből felszálló lég­ áram majdnem teljesen megszűnt. Itt a merevítő keresztben. senkit sem kell megkér­ dezned.De igen .

a pislogó vajmécsesek fényében és körbe-körbe szent alakokkal a falon. Akik rögtönözni akarnak. minden két sor egymással szemben. hogy vezessen. tízperces pihenőt kaptunk. aki aznap meghalt. a tibeti Halottaskönyvből. ki ma elhagyta az evilági életet! Ne vándorolj közöt­ tünk. nem gondoltam volna rá. mi. aki elhagyta evilági éle­ tét. a zenei tudása és mély hangja miatt választott karvezető énekelte az első részeket. mindegyikünk olyan volt. Mikor a szokásos istentisztelet véget ért. Ez az „alaphajlítás". A sárkánymester volt az.Megcsi­ náltad? . kb. huszonöt-harminc centiméterre lehettünk a földtől.Holnapután repülhetek ve­ le. melyet azért a szerzetesért tar­ tottak. mígnem a tüdejéből ki­ fogyott a levegő.Igen ." Hívtuk a szellemet.motyogta. A templom belsejében. ahol a falakra olyan gyönyörű szentké­ peket festettek.feleltem.Kész lesz. miként juss át az Elveszett Birodalmon. Az adott jelre újra összegyűltünk. egyes részeket dobve­ rés kísért vagy édeshangú csengettyűink csilingelése. hogy jöjjön. mert úgy véltük. akár egy élő Buddha-szobor. ne­ héz volt elképzelni a bolondos szerzetest. . azért gyújtjuk e füstölőt. Ó! Kumphela szerzetes vándorló szelleme. Ha nem hivalkodott volna. az idősebb szerzetesek pedig nagyon mély basszus hangjukon . . .156 HARMADIK SZEM sebb hegyként derengett elő. mindegyik végén alacsonyabb és alacsonyabb lett a hangja. hogy útmutatót kapj. Kumpheláé.Jól van . A négyzetes párnák magasan voltak. a kolostori fegyelem mérhető az éneklés tisztaságával és a zene pontosságával. Kumphela szerzetes vándorló szelleme. Nagyon fi­ gyeltünk az artikulációra.Itt a templomban. Lerajzoljuk a hang emelkedését és esését. ez­ után kezdődött a halotti szertartás. . a nagyobb hajlítások mellé kisebbeket illesztenek. . „Ó. A emelvényen ülő karvezető recitáló hangon elmondott egy részt a Bardo Thödolból. hogy beálljak a sárkánytestbe és bizonyos mértékig megpróbáljam szabá­ lyozni az emelkedést. Kettes so­ rokban ültünk. Először a szo­ kásos istentisztelet kezdődött. mert ma eltávoztál tőlünk. és miként juss el a Nagy Realitáshoz. lótuszülésben ültünk. a fiatalabbak magas hangun­ kon. A tibeti zenét nyugatiaknak nehéz követni: hajlításokból áll. . hogy megvi­ lágosodást és vezetést nyerjen.suttogta. Mormoltuk a válaszokat.

nyugatra. és megszállta egy szellem.mintha vér lenne benne . dobokból. Ne félj. Egy megfordított emberi koponyába . de meztelenítsd le a tudatod. azért hívunk." Rizsszemeket. a te­ rem fő részében egymással szemben ülve ősrégi rítus szimbóluma­ it kántálták hol emelt. a test szokásos. nem felejti el többé. erőszakosan ért véget. és cintányérokból álló zenekar. Szerzetesek és lámák. a Lhászát 1904-ben elfoglaló brit . színezett sáfrányt hintet­ tek keletre." Mikor szünetet tartottunk. belső „ketyegését". Aki egyszer hallotta. körbeadták minden szerzetesnek. aztán hirtelen megszűn­ nek a zajok. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 157 dörmögték. A halál születés. miközben az álom hatá­ rán fejed a párnára hajtottad? A Jósda kolostorában ezekkel a han­ gokkal transzba ejtették az egyik médiumot. Meghallgattad e valaha a szívverésedet vagy a légzésedet. hogy vezetésre lelj.. Younghusband ezredes. mormogták a válaszokat. korgást. jer hozzánk. vándorló szel­ lem. Amiért halott vagy. vándorló szellem.. A többi hangszer a test valamennyi hangjával bele-belekapcsolódott. aki vagy. Jer. „Véred a földre ömlött. csak örök élet. jer. hogy megszabadulj és vezetésre lelj. A test minden hangját ismerjük és híven vissza tudjuk adni. ó. ó szerzetes. Jer." A mély basszusdobok az élet ritmusát verték. évszázadokon keresztül fejlesztettük a hangok tu­ dományát. hogy vezetésre találj. Az emberiség halk zajai.XII. és nem eszel. hogy szabad lehess. hol leeresztett hangon. kagylókürtökből. vándorló szellem. Fogadd a tanításainkat. a telepaták vezetni fognak. vándorló szellem. a lélegzet tompa suttogását a tüdőben. Nincsen halál. a testnedvek bugyogását. Szokásos tempóban kezdtek. Az élet véget ért. Loccsanás. megszólalt a fafuvósokból. amelyből az élet zenéje születik. hogy megszabadíthassunk. tibetiek. nem érzed a füstölőket. amiért halott vagy. ezt felváltotta a trombita ijedt sikol­ tása és a gyorsuló szívverés. nem lá­ tod az arcunkat. aki voltál. hogy új életre szabadítsunk.vörös vizet öntöt­ tek. „Merre vándorol a kóborló szellem? Keletre? Vagy északra? Netán nyugatra? Vagy délre? Az istenek eledelét szórjuk a föld sarkaiba. „Ó. Megszólaltatták a vér halk áramlását az erekben és az artériákban. „Ó. hogy érintse meg. szerzetes. nyikorgást. Mi. északra és délre. ki most csupán vándorló szellem vagy. és a különféle ropogást.

úgy gondolták. Reggel a sárkánymester azt üzente. melyet a régi raktárhelységben rendezett be. melyet én készültem kipró­ bálni. A szerzetesek ezzel is megküszködtek. Végül elhelyezték. A padlón több halom külföldi fa hevert szanaszét. mikor transzban volt. fontosságom teljes tudatában felkapaszkodtam a dobozrészbe. A szerzetesek játszottak a kötéllel. Valamilyen csigaszerkezetre volt felfüggesztve. hanem hajlítottak. Lent a sárkánymester izgatottan izgett-mozgott türelmet- . meg a szokatlan levegőtől már majdnem állva elaludtam. Megvizsgáltuk a sárkányt centiméterről cen­ timéterre. A szertartás végeztével sietve aludni tértünk. Legnagyobb meglepeté­ semre a sárkánymester meghúzott egy kötelet. és a sárkánymester azt mond­ ta. maga tesz újat rá. és a falak tele voltak sárkányrajzokkal. Kérésére beleültem. amint az első remegés átszaladt a ke­ reten. hogy remek felhajtóerő lesz körülöttük. és a derék magasságában egy keresztrúdba lehetett kapaszkodni. Elégedetten kiszóltam: .Tradri. Azután.' Másnap kivitték a gépet a fennsíkra. lefelé fordított. Jó lesz. hogy dolgozni fog a „szabá­ lyozható" sárkányon. és a masina felrepült. Kidobtam a követ a szélisteneknek szóló imával. és én. thempa (Kész. a boltozatos mennyezeten függött. majdnem eltalálta az egyik szerzetest. húzzátok). és a sárkány a föld­ re ereszkedett. hogy lent tartsák. A repülés izgal­ mától. Később újra fel tudtuk használni az anyagot. A dobozrész alján több merevítő volt. mikor átcipelték a hasadékon. ügyesen igazgatták és a sárkány egyre magasabbra emelkedett. mert egy társam lábá­ ra esett. hogy a jósnak. mint a többi masinán. Vezetőmmel a műhelyébe mentünk. azt kiáltottam: .Onadöá! (Viszontlátásra!) Hirtelen zökkenés. csészét tartó te­ nyérhez hasonlók: kb. Az a modell. továbbá ama tény mel­ lett.158 HARMADIK SZEM erők vezetője tanúskodott a hangok ereje. mint egy kilőtt nyílvessző. de én még egy kis ideig elégedett lennék ez­ zel a testtel. ame­ lyekre fel lehetett állni. megváltozott a külseje. hogy tartsak vele. A selymet leszedték róla. A szárnyak nem egyenesek voltak. Most lovak he­ lyett szerzetesek indították a sárkányt. különben az én vándorló lel­ kem keresik ma éjjel. három méter lehetett a hosszuk és az volt a benyomásom. és hívott.gondoltam. az erős felszálló légáramon. jobban tud­ ják ellenőrizni a mozgását. ha alaposan kapaszkodom .

fiúk. alig várta. nagy pont. Ha nem lettem volna borotvált fejű láma. hogy beszámol­ hatok arról. A lábam lecsúszott a rúdról. mikor sikerült az esést megfékezni és a gép újra felemelkedett.Férfiak. jobb. olyan volt. mint egy mozgó. annyira lehango­ lóan tétován haladnak! Mikor leszálltam. vonal. Annyira lassan mozognak. kutyák . a sárkány felfelé szállt. gondoltam hát. és kinéztem. A zuhanás alábbhagyott.sikerült felhúzni magam. a csapat egy-két napon belül megérkezik. kis pont. Sorban mentek. Óvatosan körbemozogva úgy találtam. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 159 lenségében. tizenöt méternyire lehettem. hogy nagyon figyelmesen változtathatok a teljesítményen. Túlzottan magabiztos és merész lettem. akár egy kő. Hátramentem és a sár­ kány zuhanni kezdett. és normális helyzetbe kerültem.köpenyem csapkodott és lobogott a fejem körül . ponto­ zott vonal. mondták. . Egy pillanatra nem értettem. a messzeségben láttam valamit. aztán hírtelen rájöttem: Hát persze! A növénygyűjtő csapat poroszkál az elhagyott vidé­ ken. égnek állt volna a hajam: kevesebb mint hetven méterre voltam a földtől. a sárkány „emelkedésén" és „viselkedésén". Akkora már kiszabadítottam a fejem a köntösből.gondoltam. . Egy ideig a ritka levegő okozta megerőltetéstől lihegve. hogy kipóbáljam a masinát. miután leszálltam. kb.XII. Nagy erőlködés után . és a kezemnél fogva nyújtott karral lógtam lefelé. Később. Ahogy elnéztem a vidék felett. zihálva kapaszkodtam a keresztrúdba. ha hozzálátok. örültem.

apának tényleg nagyon nehéz keze volt!. és sehol sincs meleg pára. Keresztülfutott rajta. lássuk csak.. Rajtam kí­ vül senki sem repülhetett vele. változtatott rajta valamit. mintája apám dolgozószobájának kárpitjá­ ra emlékeztetett. látni a hideg. sőt. igen így jó lesz. vöröses okkerjét. . és ahol meleg volt) moha. és a szerzetesek le­ húzták. Ezen futott keresztül a kis patak. Végtelen gondosan úgy hozták vissza a földre. egyik hegycsúcs után szorosan a másik. mikor így csináltál? És az így ment tovább. oldalra csúszott. hogy biztosra vettem. hogy lélegzetet ve­ gyen. A sárkánymester minden egyes repülés után javított. és a a messze­ ségben a tavak vibráló ragyogását. mely éjjel éne­ kelt nekem. Lobszang. Repülés és módosítás. de még lábát sem tehette be ebbe a különleges sárkányba. Mikor egyáltalán megállt. azt a merevítőt meg oda. mert hatalmas testével nem repülhetett. többször is elismételtem. Repülés és módosítás. A sárkánymester szeretettel nézett rám és hatalmas karját a vállamra tette. addig el lehet látni. de úgy. kivéve a szerzetesek alattam és az alig felismerhető pontok. Talán láttak engem itt fent. ké­ kesszürke sziklákat. ezt ide rakjuk..arra az időre emlékeztetett. legalább akkora örömöt okozott nekem. Az egész világon Tibet­ ben a legtisztább az ég. és ez újra . Senki más nem valósíthatta meg álmát.Igen igen. A legnagyobb újítás egy szíj volt. de nem tudta kipróbálni őket. A lámakolostor mögött hegyes volt a vidék. kí­ sérletezés és megfigyelés. Be­ visszük mindjárt és hozzáfogunk. mint neki a tervezés. Ameddig én láttam. zuzmó és nö­ vényszőnyeg borította. Leszálltam. me­ lyek fáradtan.160 HARMADIK SZEM Valóban lenyűgöző dolog volt körbenézni. hogy ki ne essek! . a föld meleg. magam is élveztem a repülést. mely megtartott. minden cson­ tom eltört. igen. Lent. évek óta voltak „elméletei". ameddig csak a hegyek engedik. mígnem a távoli láthatáron már csak fekete körvonaluk rajzolódott ki a napsütésben. megállás nélkül vánszorogtak felénk. mikor felborítottam egy korsó tiszta vizet apa szőnyegén! Igen. az egész óriási területen semmi sem mozgott. a szakadékot (ahova nem ért el az éles-fagyos szél.fájdalom . hogy ne sé­ rüljön meg az értékes kísérleti masina. És azt mondod. Minden másodpercét imádtam. No. De a sárkány rángatni kezdett. mely eltorzítaná a látványt.

és azt mondta . a repülésé nem kevés­ bé. Megint másoknak még azon frissiben kisajtolták a levét. azt gondol- . a többieken egyik csoporttól a másikig lovagoltam. minden cso­ port hét napig maradt távol. nincs benne levéltetű és a megfelelő fajta. Olyan kemény. Az egyik szerzetes nagyon figyelt en­ gem. mint a fa. levelek. lenéztem az immár ismerős tájra és láttam a növénygyűjtők fekete jakbőr sátrait. hogy vízhatlanok legyenek. ahol ezekből rengeteg termett.valamennyit megtisztították és mikor már eléggé megszáradtak. hogy csak úgy tudták kinyitni. Körülöttük jakok legelésztek. kemény lett. A nyolcadik napon visszatértek. másik felét a sárkányrepüléssel töltöttem. Az öreg sárkánymester befo­ lyásos ember volt. majd a nyakuk­ nál megtekerték őket. Az első néhány nap után fele időmet a növénygyűjtéssel. mint az. tövek. hogy értsek a gyógyfüvek gyűjtéséhez és osztályozá­ sához. aztán gyorsan vízbe mártották és kitették száradni a napra. Még egy baleset történt. így latin nevet sem kaphat­ tak. bőrzsákokba csomagolták. és mikor egy szokásos sárkányon rá került a sor. magasan fent egy sárkányon. A kevésbé tapasztalt szerzetesek csak há­ romfajta növényt szedtek. A füvek ismerete nagy hasznomra vált. Bekóborolva a lelőhelyeket. Magok. Gyűjtő és csomagoló csoportokba kellett szervez­ ni az újonnan érkezőket. szirmok . és olyan helyekre küldték őket. egy-két napig szü­ netelt a repülés. A zsákokra ráírták. Az így tárolt gyógyfüvek a tibeti száraz éghajlaton évekig eltarthatok. A hétből három napon sárkányrepültem. mi a tartalmuk. hogy megbi­ zonyosodjanak. Másoknak a gyökereit reszelték le és így tették el. Néhány növényről leszedték a szirmokat és megszárították. a nö­ vényeket kiszórták egy óriási raktárterem tiszta padlójára. Nagytapasztalatú lámák minden egyes darabot átvizsgáltak. ha a szorosan betekert nyakrészt leverték. de a nyugati világ jó néhányat nem „fedezett fel" közülük. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 161 Mikor a növénygyűjtő csapat megérkezett.XII. A folyadékot szorosan lezárt agyage­ dényekben tárolták. hogy a jövőmre vonatkozó jós­ latok szempontjából az égi masinák ismerete legalább olyan fon­ tos. hogy a legrövidebb idő alatt a le­ hető legtöbbet tanulhassak. Egy napon belül a bőr kiszáradt. A legtöbb keleti or­ szágban ismerték ezeket a gyógynövényeket. Gyakran.

de valóban sajnáltuk. Többé már nem volt szüksége rájuk. majd végül eltűnt a szakadékban. Fejjel lefelé zuhant. Láttuk. külön nekem készítette. amit tőlem látott. hogy megkísérelje befolyásolni a gép helyzetét. A napokat munkával töl­ töttük. a többiek. Örültünk. nehéz munkával. campaedény. vonakodva csomagoltunk. Ez volt az első kellemes út. Magasan fent az égen a sár­ kány furcsán kezdett viselkedni. mint amikor idefelé jöttünk. ugyancsak Trajerpa kolostorba. szerzetesek. és különböző amulettek. növendékek és a teherhordó állatok. pörgött és repült.162 HARMADIK SZEM ta. rángatózik. Néhányan. Pörgött és repült. szilánkokra hasadt és a szerzetes kibuk­ fencezett. . Egy különösen erős széllökés. facsésze. köntöse tekergőzött a feje körül. utánam csinálja. hogy a szerzetes rugdaló­ zik. később még jó néhány követte a he­ gyekbe és a Lhásza közeli. Másnap elindul­ tunk. hogy visszaértünk a Vashegyre. Ké­ sőbb hallatszott a becsapódás hangja. lassú menetben követtek bennünket. és a sárkány alábukott és oldalra billent. gyorsan előre men­ tünk. A fa megrepedt. a három hónap mégis túl hamar elszaladt. Ódz­ kodva. és a hegyek hihetetlen szabadságától. Tárgyak potyogtak az égből. hogy meg kellett válni új baráta­ inktól. Minden jó dolog túl gyorsan ér véget. A sárkánymestertől kaptam egy sárkányrepülő modellt. rózsafüzér.

Időben érkeztünk vissza Logszárra. az volt a test. és egy nagyon valószerű. A fejben vajmécsesek égtek. néhányon a szent könyvek különböző jeleneteit mege­ levenítő domborművek voltak. A tizen­ ötödik napon a dalai láma számos szertartáson vett részt a székes­ egyházban. Minket Csakporiból egyáltalán nem érdekeltek ezek a karneválok. tíz-tizenkét méteres fakeretekre színes vajból „képeket" formáztak. majd a nagy üzletházaknál ért véget. azon a körúton. A figurát egy erős szerzetes vitte gólyalábon. puhafából készített keretekre építették. hatalmas fejet illesztettek rá. Az isteneket kielégítették. A bábukat nagy. pislákolá­ suk olyan hatást keltett. A szertartások után kijött. A legjobban sikerült alkotásért készí­ tője az év legjobb vajmodellezője címet nyerte. A dalai láma körbesétált és mind­ egyiket alaposan megnézte. Óriási. A legen­ dáink szereplőit megelevenítő óriás figurákat viszont érdekesnek találtuk. átvilágítottak a szemen. amikor is nyílt versenyben lovas nélküli lovak száguldoztak a Ihászai síkságon keresztül. közömbösen tekintett kifelé az 163 . mintha a szem ide-oda mozogna. A többi esemény után sem érdeklődtünk túlzottan. Eze­ ken az ünnepeken a méltóságteljes hangulatot felváltotta a jókedv. Mindent ki kellett takarítani. mindent rendbe kellett tenni. mely a Dzsokang és a tanácsterem után megkerülte a piacteret. eljött a szórakozás és vidámság ideje. pont az újévi ünnepségekre. hogy végigmenjen a Barkhor-on. az egészet meg­ lehetősen gyerekesnek és unalmasnak tartottuk.

164 HARMADIK SZEM .

Nyolc méter magas volt. talán öt vagy hat hónappal később. nem maradt más választásom. hogy a forró vaj a mécsesből kicsordulva fájó. a ráncokból felszállt a por és én csak tüsszögtem. hisz a ruhát sokáig nem használta senki. Az egyik raktár tetején voltam. Minden egyes prüsszögésnél úgy éreztem. felbukok. rávettek. jól játszottál. tüsszögtem. kivéve a kanóc körüli olvadt kis tócsát. hogy a szegény flótás odabent nehéz perceket él át. Normális körülmények közt a mécses­ ben kemény a vaj. hogyan kell le­ rakni az aranylemezeket. de lehet.0. mint az előttem lévő alak hátát. Semmi mást nem láttam. kiváló komédiás válna be­ lőled! . A tüsszentésre a testem rándult egyet. tüsszögtem. mint tovább menetelni. Kötegnyi dohos.Természetesen nem mondtam meg neki. szörnyűséges or­ kán. Lobszang. és a kellemetlenséget csak fokozta. a Gyógyítás Istene bábuját. teljesen önkéntelenek vol­ tak. először egy másik . Minthogy azonban a dalai láma nézett. és abból. felza­ vart molyrajok és forró vaj. arra tanítottak. Az volt az egyik legszerencsétlenebb dolog. akárcsak én. régi holmi. Egyszer. Az orkán felkapott. hogy megcsúszott valami síkos anyagon az úton. hogy nem viszek többé ilyen bábut. hogy a tetőn át ne folyhasson be a víz. A szereplőkkel mindenféle váratlan balesetek történtek. HAZALÁTOGATÁS 165 óriás testének közepén lévő lyukon. hogy a „bohócko­ dások". A kis kukucska a bábu kö­ zéprészén nem a szemem magasságában volt. De eltökéltem. hogy vigyem körbe Buddha. A hőségtől és az erőlködéstől több kilót fogytam! Egy magas rangú láma azt mondta nekem az­ nap éjjel: . ahogy ugrált és himbáló­ dzott.XIII. Most a fojtogató hőségben az egész megolvadt. A hullámzó köpeny a gólyalábas lábam körül csapkodott. hogy igazítsak rajta. és lesodort a lapos tetőről. Szörnyű hőség volt. borotvált koponyámra csöppent. A szegény flótás az egyik gólyalábbal egy gödörbe lépett. és egy lábon kellett egyensúlyoznia. néhány évvel később. tudtam. Ahogy rángatva hajtottam magam előre az úton. ha a mécsesek kilazultak és felgyújtot­ ták az egész alakot. száguldó porés szemcsefelhők kíséretében jött egy váratlan. melyek annyira szórakoztatták. Nem sokkal. de nem engedhettem el a gólyalábakat. vele együtt molyok repkedtek mindenütt. fuldokolni a ruhában és félig megsülni a vajzsiradékban.

átröpített a peremen.gondoltam. csak az oltár mécseseinek halvány fénye világí­ tott. amint az esti őrjárat körbe-körbe járt. Valahogyan térdre álltam. szegény fiúk. Amíg beszélt.Na. de hamarosan azzal is kész lett. Sok-sok órával később lehetett. de az éjszaka bíbor árnyai lassacskán beborítot­ ták az alattunk fekvő völgyet. Lobszang. Rám nézett: . Kábán megpróbáltam kikászálódni a sár­ ból. Az ablak ismét nyitva állt. és kiküsz­ ködtem magam a száraz útra. nem kellett volna kiküldeni őket ilyen szélben. akik rohantak. Átláttam a városon is. feljussak a hegyre. és a szoba teljes sötétségbe borult.Ajjé. . A Potalánál az épületekben és kör­ nyékükön kis fények pislákoltak. be mesterem szobájába. Lobszang. Akkor egy másik szélroham ragadott magával.Becsukta az ablaktáblákat. hogy rögzítse. Mint legtöb­ bünkben. a fényesség csendesen szétrobbant. A fiú a sziklákra esett. ezért hipnotikusan eltávolítom belőled a „tanulás iránti ellenszenvet". A felsőkar fájdalma­ sabb volt. egyetlen gondolatom az volt. Engem az út hátralévő részén felvittek. Fájni fog. hogy ellenőrizze. mi történt velem és egy másik fiúval. eltört a karod és a kulcscsontod. hogy megnézzék. Valahonnan fogott egy kis dobozt és letette elém egy polcra. és szörnyethalt. nem tudtam tisztán gondolkodni. színfoltokat és sávokat láttam volna. amint helyrerakta a kulcscsontot és bepólyázta. erős fáj­ dalmat éreztem.166 HARMADIK SZEM tetőre estem. Helyrerakjuk. úgy hat méterrel lejjebb. amikor felébredtem. Eluralkodott rajtam a fájdalom. Aznap már semmit sem csináltam. itt a szobában. szinte észre sem vettem. még egy ág . de ahogy megmozdítottam a bal karom és bal vállam. Félúton találkoztam egy csapat szerze­ tessel. A talaj mocsaras volt. ezért együtt tanulunk majd. hogy amilyen gyorsan csak lehet. Valami csattant. és kö­ rülbelül ötven méterrel mélyebben a Lingkhor út szélén tett le. azután lábra. Gyorsan meg­ vizsgált: . Mintha ragyogó. majd a Vashegyen. Vakon vonszolód­ tam és botladoztam felfelé. aztán az egész véget ért. . amit nyújtani tudok. akkor sínbe tette. csak feküdtem.Nem maradhatsz vissza a tanulmányaiddal. de a segítség. minden rendben van. Másnap Mingyar Dondup láma így szólt: . és én arccal a vízbe estem. benned is van egy kis ellenérzés az új dolgok megtanulá­ sával szemben. kárpótol a fájdalomért. színes fényeket.

olyan kellemesnek találtad az asztrálmezőket. Hamarosan behozták az ennivalót. Van egy szertartásuk arra az esetre. hogy apám nem akar látni . éhes vagy. Azt gondoltuk. . HAZALÁTOGATÁS 167 kezdődött az éjszakai élet. láma vagy már és tartanod kell magad a . végre visszatértél hát hozzánk. mert nem voltam melletted. felnézett rám. érez­ tem. De aztán emlékeztettem magam arra. ne feledd. és ráncok gyűltek a szeme sarka körül. mégsem hagyhatjuk abba. Holnap elviheted.Rám nézett. mint általában. Azt mondta. határozottan az vagyok. az pedig sokat számít egy anyá­ nál! Itt egy sál. És mi a földi élet. hogy élni fogsz azért. Most.Biztos vagyok benne. és otthon töltheted a na­ pot. Egy reggel. hogy ott maradsz egy darabig. ahogy nevetett: . és folytatnom kell a tanulást! Két hétig Mingyar Dondup láma még intenzívebben tanított. . amikor bementem Min­ gyar Dondup lámához. mivel az Ékességes parancsára most én vagyok a gyámod. hogy éppen az Ékességestül jössz.Lobszang. ha nem iskola? Kemény iskola! Azt gon­ doltam: itt vagyok két törött csonttal. amikor találkoztunk a Potala lépcsőin. hogy hosszú évek múltán a vörös indiánok földjén halj meg.Hm. Éppen akkor bejött a mesterem: .válaszol­ tam. ha valaki elment.Ahogy kimondta. de tiszta és rendes. apád nem lesz otthon holnap.XIII. Két hét múlva összeforrtak. el kell juttatnunk egy gyógynövénycsomagot tisz­ teletre méltó anyádnak. hogy különlegesen pártfogol. Reggel vezetőm végignézett rajtam és így szólt: . mert sok mindent meg kell tanul­ nunk. hogy az eltávozottaknak szerencséjük volt. de még merev voltam. hogy elterelje gondolataimat a tö­ rött csontokról.A törvények szerint el kellett volna hagynod a tested. hogy az iskolát nemigen szeret­ jük. egy kis­ sé sápadt vagy. ha nem tévedek. és amíg ettem. Amerikában.Ó. Ahogy beléptem. mint máskor. éppen egy levelet olvasott. . azért. Úgy tűnt nekem. . Azonnal megölték. Asztrálutazásaim során nagyon kellemes élményeim voltak. és így nem beszélhetett veled. a láma beszélt: . Tudomást se vett rólam. és a vállam meg a karom is fájt. .Dehogynem. Gyancebe ment néhány napra. Tudta.Mindegy. de a csillagok megjövendölték.

a Mindentlátó áldása legyen rajtatok és ad­ jon valamennyiőtöknek egészséget! . és beraktam köpenyem bugyros részébe. Az intézővel ünnepélyes szertartásossággal kicseréltük a sála­ kat. amíg lecsúsztam a hátáról. a fehér ló meg én. hátrafordította a fejét. egye­ nesen az udvarba lovagoltam. mert hangosan nyerített egyet. mert vallási okból az ember mindig az óramutató járásával azonos irányban megy végig a Lingkhor úton. Gyalog jöttél ide. és sietve kitárták a kaput. mert azt gondolják. A hegy lábá­ nál jobbra fordultunk. kíváncsi voltam. jobbra pedig a Sár­ kány-templomot. és átmentünk a Drepung-város úton. amit a tisztelet jeléül egy selyemsálba göngyöltek.mondta az intéző. Vidd az enyémet. nincsen ne­ mük. nem versenyezhet szépségben a mi Csakporinkkal). Szóval jobbra fordultunk. A végén le­ szedtem róla a sálat.Tiszteletre méltó uram. Együttéreztem vele. a Tiszta.feleltem.168 HARMADIK SZEM szabályokhoz. Talán. mikor közelebb érek. A kevésbé szőrszálhasogatók csődörön (ménen) vagy pónin lovagolnak. . anyám legszebb szoba- . ho­ gyan tudom ezt a szerencsétlen dolgot tisztán tartani. aztán keresztül mentünk az Indiába vezető úton. vezesselek hozzá. hogy majd előveszem.Buddha. Ma egyik legjobb fehér lovunkon térsz haza. és rohanni kez­ dett. .Add áldásod e házra és minden lakójára Tiszteletre méltó Or­ vosláma Uram! . eköz­ ben ügyetlenül matattam. Szerencsére egy szolga megtartotta. balra magunk mögött hagytuk a Kalingcsu-t. . Láthatóan nem sokra tartotta. mint aki nem állhatja tovább a látványomat. Egy kicsit odébb.ha lehetett . Félúton a ló meg­ állt. hogy a Lingkhor-on folytathassuk utunkat. Átadta nekem a gyógynövényzacskót. és jól megnézett. mert ugyanez volt a véleményem róla! Tibetben a legortodoxabb lámák öszvéren lovagolnak. Elindultunk (mintha én nem találtam volna el hozzá!).gyalogolni szerettem. Felfele mentünk. Elhaladtunk a Potala mellett (úgy találtam. amit látott. Én . reméltem. hogy visszagöngyöljem a növényzacskót abba a szerencsétlen sálba. Fontoskodva. szüksége van egy kis mozgásra. hogy nem esek le a lóról. Lementünk a meredeken. egykori otthonom bejáratánál a szolgák észrevettek. Kétkedve néztem. a ház úrnője azt parancsolta.

mikor anyám megjelent az erkélyen és valamit kiáltott. Valóban olvas indiai lapokat? És igaz. Kar. mintha szaftos falat lennék..Hölgyem!. ho­ gyan bánjak velük. hogy halljanak az Ékességes házában és magánál az Ékessé­ gesnél történt eseményekről.Egyszerű orvosláma vagyok csupán. és üdvözlete jeléül e sálat. Nem beszélhetek rendünk fejé­ nek a dolgairól.Tiszteletre méltó Uram és Fiam! A hölgyek messziről utaztak ide. A második gondolatom az volt. hogy van egy üvege. számolj be a megtiszteltetésről. . Nyolc. . sok tenni­ valóm van. hogy vajon megfordul­ hatok és elrohanhatok-e.válaszoltam. a lovász kihozta a lovat. nem tudom egyedül felszerelni.és kulcscsonttörésem volt nemrégiben. .Tiszteletre méltó Uram és Fiam. . . A férfiak az más.XIII. de a le­ hető leggyorsabban távoztam.Tiszteletre méltó Anyám!. Beteg voltam. kilovagoltam éppen. aki most tért vissza a hegyekből. eljöttek a barátaim. megfordultam.A rend szabályai megakadályoznak abban. amit az Ékességes mondott nekem. A lovász kinyitotta a kaput. alig ismertem fel. A fehér ló balra .Tiszteletre méltó Anyám! . Egy fiatal nő lépett hozzám és megkérdezett: . amivel átlát a házak falán? . Mingyar Dondup láma utasítására elhoztam ezt a zacskó gyógynövényt. De a nők! Úgy néztek rám. Az intéző visszament az irodájába. anyám lépett hozzám. annyit fejlődött és milyen mu­ tatós volt! Rossz előérzetem támadt. . A szoba tele volt asszonynéppel! De mielőtt elmenekülhettem volna. Ezzel meghajoltam előttük.Segíts óvatosan felnyergelni! . kérünk.Nem emlékszel rám? Jaszo vagyok! Igazat szólva. hogy elmondjam. ők meg éhes farkasok! Egy dolgot lehetett csak tenni: visszavonulni. HAZALÁTOGATÁS 169 jába.feleltem. Csak mint küldönc jöttem.mondtam. és illőképp. azt már tudtam. Átadtam az üzenetet és vissza kell térnem kötelezettségeimhez. mikor egyszerűen csak a fia voltam gondoltam. Meghajolt.kértem. . hogy meghallgassanak.Sosem engedtek ide. nem kilenc nő túl nagy gondot jelentett nekem. amely­ ben az Ékességes részesített.

Lassacskán poroszkáltam. egy sereg nő elkergetett! . amikor anyámnál nagy társaság van. mint istent. és. ki vannak festve. és sosem hagyta. hogy elmondjam és távoztam. . És minél jobban csodálkoz­ tam. Azoknak a nőknek a látványa.. Soha senki sem mondott ellen az Ékességesnek. Na nem. . suttogni kezdtem . rendezvény van nála és a vendégeket szórakoztatni kell.. Tiszteletre méltó Lámamesterem... Kicsit hirtelen természetű volt. Hangulatai sosem tartottak tovább néhány percnél..Ó. A kolostori élet felforgatta „társadalmi" értékeimet. annál jobban nevetett. az összes kó­ borló szellem téged üldözött a város körül? Felkavartnak látszol! Felkavart? Felkavart? Anyám meghívott egy halom nőt. a Vashegyen. hogy látogasd meg tiszteletre méltó anyádat. hogy a személyes elfogultság és az államügyek összekeve­ redjenek. a Muru Gompa mellet. Mikor ismét otthon voltam. Ó volt az állam és az egyház legfőbb feje. de mint igaz embert..Az Ékességes azt akarta tudni.De egy hét múltán megtudtam. Hogy bámultak mind rám! Vezetőm rázkódott a nevetéstől. nem akarok visszatérni apám há­ zába. Lobszang. a nőket kü­ lönös teremtményeknek tartottam (még ma is azoknak tartom) és.ekkor azt hiszem. vagy még mindig gondolsz az otthonodra.Vagy: . mert az volt. El a Gyüpo Linga mellett. Rám nézett: Mi történt. végig a körúton. hogy a rend szabályai nem engedik. . hogy megtelepedtél-e már itt. és úgy intézte. De napokig nem engedte. és mind az Ékességes felől akart hallani és azt akarta tudni. de én is. nem csupán.170 HARMADIK SZEM fordult. amíg még lehetett. hogy elfelejtsem: .. .. hogy hazaküldjenek.De én otthon vagyok. aki most a földön él. bementem Mingyar Dondup lámához. mert nem akar­ tam túl gyorsan visszaérni. Lassan. Lobszang. hogy a dalai láma nagyon-nagyon érdeklődött utánam. így ismét az óramutató járása szerint haladhattunk végig a Lingkhor úton. Közöltem velük.Azt akarom. mindannyian nagyon szerettük. ne beszéljünk erről. miről beszélt velem. ők meg mészárosok Sö-ból. a hajuk. és ahogyan néztek rám: mintha csak díjazott bárány lennék. . Rikácsoló hangok.! Rémes! Kérlek.az asztrálszínük.

óriási szelindekek. mikor békében voltam a világgal. és a hátsó lábuk hosszú. és azon gondolkod­ tam. ár­ gus szemmel őrizték a csiszolatlan drágakőtömeget a szentek kö­ rül. na és a 171 . Mingyar Dondup láma odajött hozzám: . időnként „sziáminak" nevezik. sétáljunk egyet. hogyan töltsem a szertartás előtti üres félórát. örültem.) Tibet hideg. a hőmérséklet befo­ lyásolja a szőrszínt. A templomi macskák nálunk nem csak díszként szolgáltak. Elége­ dett volt. így majdnem feketék voltak.fehérek. A házakat szelindekek vigyázták. A farkuk korbácsszerű. halálig harcoltak. Lobszang.Gyere.úgy hallottam . akik ké­ pesek felborítani és szétmarcangolni egy embert. A kutyákat meg lehetett szelídíteni és elzavarni. A Templomból jövet egy macska határozott vonzalmával tüntetett ki. van egy kis munkám a számodra. hogy az ékszert őrizetlen hagyta és nagy sietve visszarohant. Felugrottam. tibeti nyelven természetesen macskának hívjuk. Meleg országokban . azaz simi-nek. amíg félig leértünk a hegyen. amitől járás közben „másként" néznek ki.Egy reggel. Hamar elkészültünk és elindultunk. nem tudtunk továbbmenni. mivel vonzalma teljes viszonzásra lelt. ünnepélyesen sé­ tált mellettünk. (A fajtát. hogy mesteremmel mehetek. a macskákat nem: ha egyszer tá­ madtak. Akkor. nyilván eszébe jutott. Hatalmas cica volt. míg abba nem hagyta az erős nyávogást és lóbálni nem kezdte a farkát. A szemük kék. amelyhez tartoztak.

A régi Kínai Misszió ol­ dalához jutottunk. egy egész hadseregre elegendő fegyver van náluk. . egye­ nest a torkára. átmen­ tünk a Pargo Kaling-on és el Sö falu mellett. Tovább bandukoltunk. de egy fikarcnyit sem hagytak a jövőmet illetően.és ők aztán nem eresztettek. Ha bárki megpróbált az egyébként őrizetlen ékszerekhez nyúlni. azt mondtam mesterem­ nek: . Egy ideig ott maradtam és figyeltem. A földön csendesen egy nyitott ablakhoz kúsztam. Vacsora után így szólt: . akik személyesen ismerték őket. Lá­ togassuk meg őket.172 HARMADIK SZEM hangjuk! Egyetlen más macskának sincs ilyen hangja. Bent a házban a férfiak hivalkodóan sétálgattak a lezárt dobozok és táskák között. A templomi macskáknak kétszer olyan hosszú kar­ maik voltak. Kisfiú lévén úgy tudtam „vizsgálódni". felbukkant egy macska és az illető karjára ugrott. de gyorsan visszavonultam. Javasolni fogom az Ékességesnek. Az út hátralévő részén Mingyar Dondup láma mélyen elgon­ dolkodott. úgy ólálkodtak a templomokban.Elég sokat gondolkodtam a kí­ naiakon.Nahát. egy másik macska is a tolvajra vetette magát mondjuk a szentképről. Amikor szolgálatban voltak. hogy használjuk fel különleges képességeidet. egy kínai misszió érkezett. Azután tovább a Tür­ kiz Hídon és a Doring Háznál újra jobbra. csak azok köze­ ledhettek hozzájuk. esetleg megfogni vagy megmérgezni. A kutyákat el lehetett kergetni. hogy hozzám vághassa. Az első benyomásom nagyon kedvezőtlen volt. A hangere­ jük és a hangszínük szinte hihetetlen volt! Szolgálatban éberen és nesztelenül. Káromkodni kezdett. ahogyan egy idősebb ember nem tudott volna.Ahogy mondtam neked. Menet közben Mingyar Dondup láma beszélt hozzám: . ők a legtüzesebb szelindeket is megkergették. mielőtt eldobhatta volna. Keresett valamit. Hogy érzed. nézzük meg. mint „átlagos" rokonaiknak. Nem úgy a macskákat. Ha nem engedte el azonnal. mint az éjszaka sötét ár­ nyai. Mikor ismét a Lingkhor úton voltunk. milyenek. az aurájuk milyen vörösre változott! És késekkel ha­ donásznak. Úgy tűnt. meg tudod figyelni őket egy spanyolfalon keresztül. de akkor egyikőjük felpillan­ tott és észrevett. a szitkok komoly kétséget támasztottak őseimmel szemben. ha ez megoldható? . Lent az úton jobbra fordultunk.

A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 173 Csak ezt tudtam válaszolni: . Ez határozottan nem igaz. Újra nekivágtunk a meredek lejtőnek a hegyoldalban. Az Ékszer Parkot egy kb. két kis szigettel. és ezért. akinek lejtős rámpán át vezetett az útja. Hiva­ talos teendőiket kellett kívül rekeszteniük.XIV. és sza­ bad idejének jó részét itt töltötte. túl sok vajmé­ cses miatt. a Norbu Lingában töltötte idejét. a dalai láma személyes testőreinek szálláshelyei. Az északnyugati sarokban széles kövezett út vezetett a szigetekhez. hogy képes vagyok rá.Sétálunk egyet délután. hova megyünk. A kerten belül volt egy gyönyörű mesterséges tó. akkor képes leszek rá. Az évek hosszú során rengeteg vaj ömlött mindenfelé a földre. Maga a park csak százéves. Néhányan azt írják. rálépett egy darab porral fedett vajdarabra és egyik testfelével a kövezethez vágódva meglepett „uuuu-hopp"-pal érke­ zett a rámpa aljára. és rövid gyaloglás után megérkeztünk a Norbu Linga-hoz. mindegyiken egyegy nyárilak. de az azután követ­ kező reggelen tanított engem. és három. A parkban volt néhány laktanyaépület: közel ötszáz ember. hogy a tisztviselők nem léphettek be ide. Itt egy kiváló minőségű sál. A Potala kívülről gyönyörű épü­ let. Tíz percet kapsz. A Belső Kert. amely a . Másnap egyáltalán nem láttam mesteremet. A dalai láma nagyon kedvelte az Ékszer Parkot. és nem számított újdonságnak. ha csak le­ hetett. Először az apáttal kell találkoz­ nom. Dél-Nyugat felé levágtunk. Mingyar Dondup láma ide hozott engem. ha egy állami ügyeket intéző méltóságteljes láma. Először jártam itt. amelyet szintén magas falak öveztek. a dalai lá­ ma kedvelt pihenőkertjéül szolgált. Lobszang. áporodott a levegő. A Potalának belül arany fiatornyai voltak. mert ma­ gam legalább harmincszor jártam a kertben. ahol a dalai láma naponta hosszú órákon át meditált. de belül a rossz szellőzés és a szinte mindig égő. majd a díszes kapun. A dalai láma nem kívánta kockáztatni.Ha gondolod. hogy ilyen kevéssé épületes előadás részese legyen. a tisztánlátá­ sod nélkül is kitalálhatod. illetve a házakhoz. hivatalos és állami célokra használt épületből állt. Ke­ resztülmentünk a csodálatos parkon. aztán gyere a szobámba. és ebéd után azt mondta: . négy méter magas kőfal vette körül. hogy elkészülj. Tudom ezt.

mindenféle-fajta madarat láttunk. Az aurájuk színe árulást mutat. Amíg hozták a teát. és eltávozott a láma szolga. hogy véleményt nyilvánítsak. ha egy ember maga nem látta.Mint olyannak. akkor nem is kell tudnia. Mikor megérkezett a tea. és figyeled a kínaiakat. Mingyar azt állítja. Elrejtőzöl holnap a mögé a paraván mögé. Mi a véleményed ezekről az emberekről? Nem örültem a dolognak. nem vagyok méltó arra. sosem hibádzott.Tiszteletre méltó Páratlan Védelmező! Gonosz szándékkal jöttek. Most áruld el. . és megígérte.Tiszteletre méltó Páratlan Vé­ delmező.. Bújj el. A kövezetet nemrégiben fehérre mosták. később láthatom őket. Titkos vagy más módon vizsgáltuk a tisztánlá­ tásodat. mit láttál! . Mingyar Dondup láma kivételével senkinek sem szerettem elmondani. melyet azután az ősi tudomány segítségével felerősítettek. amit Mingyar Dondup lámának mondtál. nem tetszik neked a kínai delegátusok aurájának a színe. üljünk elé. Megkaptál minden lehetséges képzést. Vajas teáért csen­ getett. Ahogy beléptünk. és mondta. a földön csipegetve ügyet se vetettek ránk. hogy kissé változtassák meg a kínai oroszlánokat. A dalai láma elégedettnek látszott. kinek megadatott a különleges képesség. mire utalnak. hogy teljesen . ahol az Ékességes éppen mély meditációba me­ rült. A tó vize rezzenetlen. nem vagyok eléggé képzett idegen aurák olvasásában. Azt ismételted. amikor itt lesznek.Csak ennyit szóltam. Letérdeltünk. nekünk kellett kitérnünk az útjukból. A paraván nem fedezett eléggé. a különböző parkbéli állatokról mesélt nekem.. Érvelésem szerint. De hogy lehet ezt megmondani egy államfőnek? Különösképp egy olyan állam­ főnek. . köteles­ séged beszélni.Jó.174 HARMADIK SZEM belső kertre nyílott. A válasszal nem jutottam túl sokra. ezért behívták a szolgákat. . jól takar-e a spanyolfal. Az Ékességes ekképp vála­ szolt: . mit láttam a „színekben" és mit jelentettek számomra. a dalai lá­ ma rám nézett és így szólt. Közeledtünkre felnézett és elmosolyodott. A legtávolabbi szigetre mentünk. anélkül egyetlen tibeti sem tud beszélgetni. aki nem rendelkezik tisztánlátással? A dalai lámának azt feleltem: . akár egy kifényezett fémtükör. Bizo­ nyosnak kell lennünk. sok fegyverük van. sá­ lunkat a lábára fektettük. megnézzük.Jó barátunk. Azt mondja.

pontosabban hétéves koromtól tanítottak arra. és ezért fegyverek után kutatva megmotozták őket.mielőtt elrejtőzöm. Parancsára nagyon ízletes falatokat hoztak Mingyar Dondup lámának és nekem. Láttuk.XIV. azzal egyensúlyoztam. a kínai formával válaszoltak: . Sem ő. hol van". ha megtalálom. mikor eljöttünk a dalai lámától. Lámák jöttek be próbálni. Másnap körülbelül tizenegykor újra leereszkedtünk a sziklás lejtőn és beléptünk a Belső Kertbe. és megkért. hogy írjon alá egy szerződést Tibetről. ahogy a házi test­ őrök a kövesúton keresztül a pavilon verandájára vezetik őket. Ez a gondolat járt a fejünkben. Közvetlen előttem a dalai láma ült lótuszülésben a földtől száz­ nyolcvan centiméterre felállított trónusán. Később rájöttem. Beszélt néhány percig. Nagyon igyekeztek kideríteni. Miután erőt gyűjtöttem. Nem tudom. Egy magas rangú láma megszólalt: . Meggyújtott vajmécsest tettek a fejemre. ami egyébként elég egyszerű dolog volt számomra.az evésre mindig készen álltam! .A kínai­ ak. hogy egyek . Az egyiknek elfogtam a gondolatát: „Hű! Előléptetnek. míg leégett. mani padme hum! . és elindultunk visszafelé a Vashegyre. hogy udvariasságból elismételték volna a mantrát. Ez tizenkét óráig is eltarthatott. ó. hogy hosszú ideig moccanás nélkül üljek. Végül az Ékességes megelégedett a próbával és kihívott. indiai konzerveket. a há­ rom. mi a nevük. A dalai láma rám mosolygott és kínált. mert rossz helyen keresett. De nem kapta meg az előléptetést. de valamennyi láma számára is: a meditációhoz órákig mozdulatlanul kellett maradnunk. csak azt tudom. hol rej­ tőzöm.(ami annyit jelent. sem én nem mozdultunk. En­ gem kisgyerek-. hogy nagyon üdvös változatosságot jelen­ tettek a tea. négy óra tehát semmi nehézséget nem okozott nekem. A falon kívülről rekedt kiáltások és kínai kiabálás hallatszott. a campa és a fehérrépa után. jöjjünk el másnap is. mintha ők alkotnák a láto­ gatóba érkező küldöttséget. ahelyett. Amida Buddha!). hogy Hallgass meg minket.Om. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 175 rejtve legyek. Arra akarják kényszeríteni.O-mi-to-fo . vidámabban néztem a többórás mozdulatlanság elé. . hogy a kínaiak köpenye gyanúsan ki­ dudorodott. Most beengedték őket a Belső Kertbe. és addig kellett lótuszülésben maradnom. mert a kínai delegáció meglátogatja.

észrevettem. aki iránt a szeretetnél is többet éreztem. és templomi díszeket készítenek belőle . de Mingyar Dondup lámával tett utazásaimból tu­ dom. piszkos színképe. mikor Kínában járt. A Csangtang-i területen gyors vizű folyók partján láttam aranyat. aki teljesen az országnak szentelte ma­ gát. úgy hevert ott. Tibet kb. hogy a díszek könnyedén megrongálódnak. Tibetnek sosem volt nálánál jobb uralkodója. csíkok. tiszta árnyalatai. Irányítani akarták a tibeti politikát. amit az Ékességesből láttam. hogy felkutassák a le- . Ahogyan a rejtekhelyemről figyeltem őket. csak az érdekelte őket. akik életerejüket az anyagias dolgokra és a gonoszságra áldozzák.aranyat akartak! Ez utóbbi régóta vonzotta őket.gyűlölettel telt gondolataik áradó örvénylése. és hordja le a víz. szomorú lett. ahogy a homok. Hasztalannak. ezért mi inkább érin­ tetlen hagyjuk. könnyű dolgod lesz. Az igazi színüket mutatják. de tisztátalanul gondolkodnak". A rögöket vagy a „homokot" beolvasztják. sőt ellenséges szándékkal érke­ zett.a szent fémet szent célra használják. Még vaj­ mécsesek is készülnek aranyból. a he­ gyekről mossa ki. hanem azoknak az embereknek a veszedel­ mes. hiábavalónak nevezem. Nem a magasabb gondolat áttet­ sző. hogy elérjék céljukat. Lázas próbálkozásaik el­ lenére sosem engedélyeztük a nyugatiaknak. de a történelem feljegyzi majd. De sajnos az anyag annyira puha. Az effélékről Tibetben általában azt mond­ juk: „Tisztességesen beszélnek. A dalai lámát is figyeltem. Egyes folyókban lehet aranyrögöket találni. hogy ő volt a legjobb dalai láma. mert a küldöttség cseppet sem barátságos. Min­ den.Na. A színei szomorúságról árulkodtak. Természetesen nagy szeretettel gondoltam rá. Tibetben az arany szent fém. Színes sá­ vok. az opálos ragyogást sötétvörös belövellések tar­ kítják . hogy van arany. sehogysem akart a végéhez érni. nyolcszorosa a Brit Szigeteknek. Elég heves természete miatt a színei olykor vörösen villantak. A módszerekben nemigen válogattak. Hitünk szerint az aranybányászat megszentségteleníti a földet. ahogy eszébe jutott a múlt. Lobszang. területe­ ket és . több száz tonna van belőle. Ám a hasztalan beszélgetés lassan vonszolódott. tetszett nekem. a szívemben csak Mingyar Dondup láma előzte meg. ezüst és uránium. kellemetlen színek. Óriási területek még feltáratlanok. hogy vibrál az aurájuk.176 HARMADIK SZEM Azt gondoltam magamban: .

semmi ceremónia. Mingyar. ahol eltörtem a csontjaimat.a Vörös Barbárok hadserege megszállta szent földünket. oda betér a háború!" „Aranytrombitákról". Rövid idő alatt egész tűrhetően rendbe hoztam magam. és onnan sokfelé utaztam. és nem tudtam. A Vas Kutya évében (1910) a brit megszállást (annak közvetlen következményeként) a kínai követte. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 177 lőhelyeket. Egy ideig meditált. Or­ szágunk a világ egyik legnagyobb raktára lehetne. hagyd ezt a munkát most! Az Ékességes értünk küldött. Ismét Indiába men- . ahol a fafaragók számára egy régi kéziratot másoltam.kezdte . hogy Min­ gyar Dondup láma is velem van. Az utat átszelve a Norbu Linga vagy ahogyan gyakran fordítják . hogy elkészülj. „arannyal fedett testekről" olvasva sosem szabad el­ felejteni. gyorsan bekísértek a Belső Kertbe. átmentünk egy kis hídon. és te is. mert nem volt nálam aján­ dék sál. Lobszang! Biztos siettetek. csak siess! Hát így állt a helyzet. hogyan viselkedjek anélkül. ahol a dalai láma egy verandán üldögélt.Ó! Ülj le.XIV. Gyalog mentünk le a hegyen.Lobszang. mikor észrevették. Indiába mentem. Leültünk és vártuk. hanem szent fém. a távolság kb. Sietned kell. pont ott. lát­ hatóan rendbe szedte a gondolatait. és a Ligkhor útra jutottunk.Nem is olyan régen . . Kicsit feszengtem. hogy megszólaljon. fél mérföld volt. hogy Tibetben az arany nem ritka. Tiszteletre méltó Láma Mester. Sem­ mi sál.az Ékszer Park kapujához érkeztünk. . A magatartásuk teljesen megvál­ tozott. Egyik reggel Mingyar Dondup láma bejött hozzám abba a helyi­ ségbe. „aranyedényekről". az­ tán felpattantam: . és már kész is vagyok. A Norbu Linga-ba kell mennünk. Egy pillanatig szájtátva bámultam rá. A hegy lábá­ nál. ha az emberiség a hatalomért vívott oly sok haszontalan harc helyett békében élne egymással. és láthatatlanná téve ma­ gunkat elemeznünk kell néhány nyugati látogató színeit. mégpedig egy régi mondás miatt nem: „Ahova a nyu­ gati ember betér.Tiszta köpenyt veszek. Az Ékességes felnézett és mosolygott: . az Ékességes minket akar látni először. A testőrök éppen el akartak zavarni.

Mégsem lehet munkás . Alig tudtam csendben maradni. Áthajtott néhány oldalsó folton is. nagyon szegény lehet. hosszú ujjú köpenyben járnak. De az öltözéke! Vala­ miféle kék anyagból volt egy egész sor gombbal az elején. elaludtam és kiestem! De nem. Biztos szörnyen érzi magát... amely az egész kézfejet takarja.azt hiszem . Tibetben azok. mert valami csattant. mint nálunk.többre tartja Mingyar Dondup lámát a dalai lámánál! A rácsozat mögött belefáradtam a nézelődésbe. és a Ház arany ruhás lámái bekísértek egy igen különös kinézetű embert. Az an­ golok sok mindent ígértek. Lobszang. Hirtelen felugrottam. Belefáradtam a madarak és a himbálódzó faágak nézdegélésébe. és arra gondoltam. mélyen ülő szemek. jobban hoz­ zád szokott már. Lobszang. ez az ember őszinte-e vagy sem: egy. ritkás szemöl­ dök. a Belső Kert kapuját tárták szélesre. Kiváncsi vagyok. Szegény.178 HARMADIK SZEM tem. sovány férfi. fehér arc. a jelenlétetekről nem tudni. mert a gallér akkora volt. Akkoriban még fogalmam nem volt sem a zsebről. Időnként titokban bele-belekóstoltam a nálam lévő campába. az ujj csak a csuklójáig ért. mint énhozzám. . Felhők szálltak az égen. Ez a férfi rövid ujjas öltözéket viselt. hogy benneteket nem látni. csillogó gombokkal. azt gondoltam. de nem tartották be a szavukat. te nem értesz a nyelvén.gondoltam. a sárkányban voltam. Egy férfi. amit beszél. aki ma meglátogat bennünket.vagy két­ nyelvű. ahogyan Mesterünk tanított.gondoltam. akik nem végeznek fizikai munkát. írd le az asztrálszínekről szerzett benyomásaidat. Talán nem tudja. meg a sárkány selymén átfütyü­ lő. Most azt akarom tudni. A rácsozott fal mögül te és még valaki úgy tudtok fi­ gyelni. sem a kihajtott gallérról. és . Ráadásul a köpenye csak a csípőjéig ér. Fehér haj. hogyan kell öltözködni. talán a nyugatiaknál is vannak szimbolikus fol­ tok. A nadrágja a lábnál túl szoros és túl hosszú volt. majdnem kitört belőlem a nevetés. Kísérd a helyére Mingyar. mert hisz az alján felhajtotta. akik Buddha példájára foltozott ruhában járunk. magas. hisz Mingyar velem volt. milyen jó lenne a sárkány hintázását és remegését érezni magam mögött. kölcsönad-e neki valaki egy . Ne­ ked mondom mindezt. s a kötelet csapkodó szelet. Elég kemény száj. Egy pillanatra azt hittem. így nem befolyásolhat. hogy így kellett megjelennie az Ékességes előtt . hogy ki kellett hajtani. Nyilván nagyon rossz szabó varrhatta. ott találkoztam valakivel. aki annyira dicsér.Túl puhának látszik a keze.

mikor újra találkoztam a dalai lámával. idegenségéhez képest elég jól. ülni sem tud rendesen. Eléggé automatikusan leírtam az észlelt színe­ ket. amilyet mi hordunk. Egé­ szen másmilyenek voltak. nálunk a papír sárgásbar­ na. a dolgok csak úgy lecsúsznak róla!" Aztán az egyik foltból vékony. kígyózó mozdulatokat tett vele. . Furcsa. nem tud ír­ ni. így köszönti a dalai lámát . ha egy tibeti ilyet tesz. „Hogy lehet írni rá? . s mi több. a zse­ béből elővett rongytrombitával parádézik. csak tetteti. Szörnyű sértésnek számít. a közepén kormos fapálcikát szedett elő. De hirtelen neki is eszébe juthatott. meg kell támasztani a hátát és lóbálja a lábát. mely négy pálcikára támaszkodott.gondoltam. Akkorra már valóban megsajnáltam: rosszul van öltözve. mintha trombitálna. mint a mieink. talán gerincsérülése van. Nem bőrcsizma. Elképedésemre a szája és az orra elé tartotta és olyan hangot adott ki. mintha jég lenne a tetején.töprengtem magamban. hogy a talpa a dalai láma felé mutatott. mert odanyúlt az egyik oldalán lévő folt­ hoz és egy fehér ruhát vett ki belőle. ahogyan értelmeztem őket. ennél furcsábbat még sosem láttam. legnagyobb rémületemre. Összevissza mozgolódott. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 179 rend megfelelő méretű és alkalmas öltözéket. vékony fehér papírlapokat. Korom? Ki hallott már olyat. elkép­ zelni sem tudtam volna különösebbet. Úgy látszik. Selymes. Azt gondoltam. és különféle papírokat húzkodott elő.mert a hátát megtámasztotta a keretből kiálló két másik pálcával. Valami szokatlan fekete do­ log volt a lábán. mert igazított egyet az ülésmódján. amit valaha is hallottam. szétvette majd keresztbe rakta a lábát. nem tud írni. felemelte úgy. Kotorászott egy kicsit a többi folt körül is. a legérdekesebbre. felettébb különös. mert egy fakereten kellett ülnie. aztán a legfigyelemre­ méltóbb hangegyüttesre váltott. Még so­ sem láttam ilyeneket. roppant fényes. Azt gondoltam. A férfi időnként tibeti nyel­ ven beszélt. festett. A férfi elkápráztatott. nem.XIV. Az üdvözlést befe­ jezve a fehér valamit visszatette a folt mögé. Nincs semmi. . vastag és durva. hogy korommal írni? Csak ráfújunk és elrepül! Nyilvánvalóan nyomorék volt. egyszer csak. Leült erre a keretre és a lába le­ lógott a peremén. „Angolra". Különös. úgy véltem. s azt. ami a krétát letörölné.Aztán a lábára pil­ lantottam. mondták később.

és ez befolyásolhatja a kegydíját. Az angoloknak tehát fejükbe szállt a vér.nyilván a furcsa gallérjaik miatt! . hogy nem áll szándékunkban egyik nemzet oldalára sem állni. Segítő szándéka őszin­ tének látszott.kiáltott fel. még többet kell dolgoznom! . és utol­ só életében azt kívánta. úgy vélte. igen! . Az angol kormány nagyon gyanakodott. aki a helyszínen tartózkodott. Bell-ként hivatkoznék rá. Bell úr. de azt sem akarta. az idő majd igazolja elgondolásait és javaslatait. Tibeten kívül bármelyik állam tárgyalhatott. feltételezéseik szerint Tibet Oroszországgal készült egyezségre lépni.Kelet közti kölcsönös megértést. mindezek segítségével fel lehetett rajzolni élete főbb eseményeinek menetét. mert azt remélte. mert maga is lógó lábbal egy olyan furcsa fakereten ült. és tartózkodni kí­ vánunk minden üzleti kapcsolattól a külföldiekkel. hogy mondjon valamit és reménykedjen. Az asztrológusok kiderítették. tart attól. Az aurája színeiből úgy ítél­ tem meg. hogy korábban Tibetben élt. hogy néhány könyvében említi ezt. elősegítheti a Nyugat . látta.180 HARMADIK SZEM Az Ékességes nagy tiszteletet tanúsított iránta. nagy valószínűséggel azért. nyugaton szülessen újra. ha képes lett volna befolyásolni kormányát úgy.Igen. köthetett szerződése­ ket. és a jóslatok sosem tévesek. mert számára szokatlan éghajlaton él. Sokat tudtunk Bell úrról.és mindegy volt nekik. A jövendölések azonban nem hagytak kétséget afelől. arra viszont a kormánya nem volt hajlandó. akik a múltban csak bajt. . Az utóbbi időben adták értésemre. és nagyon örült az észrevételeimnek. Szikkim. A. a születési ideje. a saját országunkban a saját életünket akarjuk élni. ahogy szerette volna. Minden adatunk megvolt. Ez nem tetszett ne­ kik. Női Hangszer-nek hívták. legfontosabb állomásai. pályájának különböző. Bhután igen. Úgy éreztük. Bell úr távozása után az Ékességes megkérdezte. mit láttam. kárt és szenvedést hoztak ránk. Ami személyemet illeti. Ezért arra kényszerült. a kommunisták nem szállták volna meg Tibetet. hogy felbosszantja kormányát. de a színeiből az is nyilvánvaló volt. Anglia ugyan nem akart Tibettel szerződni. A látogatónak egész sajátos neve volt. hogy a meg­ szállás bekövetkezik. hogy Tibet más országokkal barátkozzon. és két díszítés állt a neve előtt. hogy az egészsége meggyengült. megszállnak vagy meg­ fojtanak-e bennünket. Ma már C. - . Ó maga egy dolgot akart.

hallgatni.paran­ csolta. hogy az árus miként dicséri portékáját. amit valóban gondol róla. Néhány perccel később komótosan közeledve feltűnt mes­ terem.Igazad volt. amilyeneket csak lehet. A memóriámat is fejlesztették: hosszú órákon át bonyolult részleteket hallgattam. mely nehéz. azután vissza kellett mondanom őket.tudta ezt. . Lobszang. Egy szolga tüstént hozott még teát. Késő éjjel órákon át néztem vele a holdat és a csillagokat. Jól ismert lá­ togató lettem a Potalában és a Norbu Linga-ban. például egy távoli lámakolostorból érkező tanult apát. A Potalában hasz­ nálhattam a teleszkópokat. mert miként gyakorta intenek minket. Tégy bármit. . miközben a legrégebbi Iratokból olvas­ tak nekem. a képessége megvan. Nagyon érdekes volt odamenni egy bódéhoz.barátja lévén . Mikor elhelyezkedtünk. Mingyar. Mingyar.Mingyar Dondupot hívd.XIV. az Ékességes elé.. aki össze tudja állítani az „ősi tu­ dományok krónikáját. hogy legyen valaki. Azt akarom. országunkra hamarosan rossz idők jár­ nak. Előbb azonban egyre újabb és újabb hipnózisban lesz részed. nagyon élveztem őket. amennyit csak bírunk. hogy megfigyeljük a látogatókat. Tisztánlátása és hatalmas ember­ ismerete alkalmassá tette rá. a dalai láma így szólt: . ha távoli országokban leszel. hogy ellenőrizze és gazdagítsa állítá­ saimat. Mingyar Dondup láma és én gyakran bementünk Lhászába. háromlábú állványon állt. De még fejleszthető. meddig feküd­ tem hipnotikus transzban. Kinyúlt a csengőért és becsengette az egyik szolgát. majd összevetni azzal. hogy olyan gyors és mélyreható tanulmányokat folytasson. hogy most azonnal itt legyen . és kell. Bármelyik eszközünket használhatod.. Annyi tudást kell beléd gyömöszölnünk. különösen a nagy csillagászati távcsövet. és fejleszteni is kell. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 181 Még jobban fejlesztenünk kell téged. esetleg egy messzi tartomány polgári vezetőjének az auráját. amit szükségesnek látsz. ami számukra nem volt titok. így nem is sürgette. Nem tudom." Napjaim ritmusa felgyorsult. Ez időtől fogva sokszor hívattak. és „indiai ennivaló­ kat". hogy sürgősen menjek és „interpretáljam" különböző emberek szí­ neit. Rendkívül hasz­ nosnak találod majd a képességedet. Mesterem leült mellém. Nincs ember. aki miatt sietne! A dalai láma .

aztán tovább a nagy tavakhoz. Lassan megtettük az utat a Tengerico mellett. Küszködtünk. és nem tudtak átmenni a sziklás szurdokokon. hogy az expedícióval méltányosak legyünk. ahol egy jakszőr kö­ tél végén himbálództunk szédelegve.Ebben az időszakban ellátogattunk a Csangtang felföldre. Végtelen hegyek. a körülmények egyre nehezebbek és nehezebbek lettek. feltá­ ratlan terület felé. Nem volt okunk a sietségre és a magunk kényelmes tempójában haladtunk. Itt ugyanolyan volt a táj. Ahogy az állandóan emelkedő terepen egyre beljebb és beljebb kerültünk. Jelen könyvben nincs idő többre. ahová a lovak már messze nem. Nehéz megmondani mennyi időbe telt. több kötetre lenne szükség. Öszvérháton lovagoltunk. Sziling Nor-nál. Az öszvéreket a legvédettebb helyen hagytuk. öt legyengült társunk velük maradt. Ahhoz. A dalai láma megáldotta a csapat tizenöt tagját. a felföld a Hold felszínére emlékeztetett. Átjutottunk a Tangla hegységen. az energiánkat a későbbi erőfeszítésekre tartogattuk. Védve voltak 183 . és ismét tovább Észak felé. mert az öszvérek oda is eljutnak. mint hogy röviden megemlítsük ezt az utazást. feneketlennek tű­ nő szakadékok. amit a Potalában a nagy teleszkópon át láttam. Óriási hegyláncok. A ritka levegőben hamar kimerültek. mert az idő nem jelentett semmit a számunkra. az erőnket. hogy keresztül jussunk a „holdbéli tájon". aztán csak mentünk eló're az ismeretlen. mély kanyo­ nok. Végül az öszvérek elakadtak. és jókedvűen útnak indultunk.

aztán nagy nehézséggel sikerült felmásznom a hegyol­ dalon. ahol álltunk. így a szélre. egy sziklanyúl­ vány tornyosodott felettük. Lengett. A jóslatok ellenére is óvatosan lódultam. Egy ideig kimerülten feküdtem. A tábornál volt egy barlang: az idő elemésztette a puhább sziklá­ kat. Az egyik szerzetes meg is halt. mikor már biztosítva volt. Elő­ fordult. a szurdokokon. Sok helyütt vaskampókat kellett felhajítanunk. Azon az oldalon. hogy olyan pontra érjen. és úgy éreztük. hogy sikerül. A kemény sziklákon nem lehetett eltemetni. ami­ lyen magasra csak tudott. át a szakadékokon. az öszvérek legelhettek rajta. kicsorbult farkasfogsorhoz hasonlított. a hangját sem lehetett hallani. aztán ledobta magát. Felrepítettük. A többiek. hogy a kampó akadt meg a sziklában.úgy haji- . és tapogatódzó ujjakkal a legközelebbi szikla pereme felé nyúltam. . Tovább mentünk. A testet visszahúztuk és istentiszteletet tartottunk érte. A szerze­ tes. akkor egyikünk de­ rekára tekerte a kötelet és a legmagasabb pontról (ahova feljutot­ tunk) leereszkedett. az esőre és a madarakra hagytuk. mikor a vízesés aljára ért. egyáltalán nem látszott boldognak. Rosszul mérte fel a távolságot. Mikor mindenki átért a kanyonon. aztán felmászott. a lég­ szomjtól kiszakad a tüdőnk.184 HARMADIK SZEM a sivár.jobb társai senkinek sem lehetnek! . Eközben a másik oldalról valaki biztosította. és felváltva másztunk át. Két napot pihentünk itt. Sikerült megkapaszkodnom és felhúznom magam. remélve. áthúztuk a kötelet is.' ahol a kötél csaknem vízszintes. egészen a sziklákig. és hitem elnyerte jutalmát. ahol gyér növény­ zet nőtt. mielőtt magasabbra és magasabbra vergődtünk volna. szélfútta vidék legrosszabb szélrohamaitól. a szívem úgy vert. az arca és az agya a fogazott sziklákon maradt. Váltottuk egymást. Én mentem helyette. ezekhez rögzítettük a köteleket. mert nehéz és veszélyes vállalkozás volt. A rám vonatkozó jóslatok fényében biztosra vet­ tem. Felváltva lódítottuk el a kampós kötelet. mintha ki akarna szakadni a mellemből. felmá­ szott egy magas sziklára. ahol több ezer métert zuhant. A hátunk fájt a cipeléstől. mert óriási erővel a szemben lévő falnak ütközött. a torkom kiszáradt. hogy a má­ sik oldalon biztonságosan talajt fognak. a lélegzetem elakadt. aki utána került sorra. mint egy inga. Egy meredek ösvényen a völgybe juthattak. A fennsíkon csobogó patak futott keresztül.

A felföldön tett úton megtapasztalhattam. Hideg. láttuk. A mi „felszerelé­ sünk" a kötelekből és a szokásos bőrcsizmából állt . Befa­ gyott jég a lábunk alatt és fagyos ég a fejünk felett. hogy erősen húzva próbálják ki a kötelet. köpenyük csapkodott körülöttük a szélben. és azt kívántuk. milyen is valójában! Három napon át csúszkáltunk a jégtáblán. A TITOKZATOS ÉSZAK -ÉS A JETIK 185 tották el a másik kötelet. lábukkal a kötélbe csimpaszkodva. A gleccser óriási sziklák közt vezetett. Kicsit kevésbé fáradtan újra felszedtük a rakomá­ nyunkat. olyanok.. hogy a lehető legkönnyebben elkaphas­ sam. És a mesterem azt mondja. Néhány mérfölddel arrébb megkerültünk egy hegy­ nyúlványt. és szóltam nekik. A sziklák tetején pihentünk egy kicsit.XV. és tovább botladoztunk a szörnyű tájék közepe felé. mint farkasszájban a fogak. amely hátráltatott ben­ nünket és a légzésünket sem segítette egyáltalán. Nem tudtuk. kezükkel. és a tea nem mele­ gített fel igazán. ennek ellentéte a hideg. fejjel lefelé lógva. indák váltak ki és lebegtek a levegőben. Nemsokára egy jégtáblához érkeztünk. A meleg áldás számunkra. Köd. Éles sziklák. teát csináltunk.. Mingyar Dondup láma. a tekintetünk sűrű tejfehér ködbe ütközött. innen a hideg po­ kol. hó-e. bárcsak sose láttuk volna meg ezt a he­ lyet. sziklák.a talpára szőr­ mét kötöttünk. Semmi élvezeteset nem láttunk magunk előtt. elégedetten mosolygott: . Egyenként jöttek át. olyan fehér és olyan makulátlan volt. talán egy gleccserhez. rövidesen „él­ vezet" vár ránk! . botorkálva és meg-megcsúszva haladtunk az ismeretlen mélység felé.Bizony mondom. sem más hegymászó felszerelésünk. Ahogy kö­ zeledtünk. Mellesleg a tibeti mitológiában szerepel egy Hideg Pokol. az egyetlen közülünk. vagy felhő. hogy valóban köd. sem jégbaltánk. amelyeken összeviszsza horzsoltuk magunkat. Nem volt szöges bakancsunk. bár ezen a magasságon alacsony volt a víz forráspontja. ha­ ladásunk még nehezebbé vált. aki járt már itt korábban. hogy ne csússzon annyira. bús képű alakoknak látszotok! Most azonban rövidesen élvezet vár rátok. dideregtünk a maró szélben. egyre lejjebb és lejjebb kerültünk. A két kötélvéggel a kezemben biztosítottam őket.

ahol megpihenhetünk. és a Mennyei Mezőkre kerültem.186 HARMADIK SZEM Tovább róttuk az utat a sűrű. vakon. akik még nem értek el eddig és nem láttak. ahogy ma­ gamra néztem. vagy szellem. kapaszkodva. De aztán körülnéztem: nyolc társam velem volt. a „Jégis­ tenek tréfát űznek velünk". azt gondoltam. amit magunk előtt látunk? A ködfüggöny másik oldalán a hidegtől vacogva nem több mint harmincat vert a pulzusunk. Kövek? Kavicsok? Hova lett a gleccser. ugorjunk. Lehet. térdnél is magasabb fűtenger. hideg ködben. Körülpillantottunk. a talaj gőzölgött. újra nekiindultunk. Elkábított és megijesztett ben­ nünket . A köd meleg lett. A földből. féltünk. hová. vastag szálú. Olyanok vagytok. meg­ csipkedtem magam és az ujjammal kopogtatni kezdtem egy szik­ lán. hogy megnézzem. és valóban gyönyörű helyre érünk. aki meghalt a sziklán? És mindannyian méltók vagyunk arra. Forró kézzel megdörzsöltem a szemem. Tovább és még tovább! Hirtelen a csodálkozástól és a féle­ lemtől megkövülten megálltunk. Köröttünk zöld fű. Ziháltunk és reszkettünk a hi­ degtől. akkor jól kinéztem. a csizmánk talpa alatt kavi­ csok görögtek. a jégmező? Egész hirtelen szétoszlott a köd. ennél zöldebbet még sosem láttam. mesterem ismét beszélni kezdett: . A melegnek legalább az illúziójáért ma­ gunk köré tekertük a köpenyünket. nos. A mögöttünk jövők.Ugorjunk át a patakon. a lábunk mellett kis patak bugyogott-bugyborékolt elő. mert a víz forr. aki lábával tapogatózva előre a csapatot vezette. valami olyasmi. A lábunk alatt kövek. belénk ütköztek. meghaltam a hidegtől. Akkor Mingyar Dondup láma megszólalt: Ha én is úgy álltam itt. A levegő vibrálva remegett. Most majd összeestünk a hőségtől. Egyenként keresgéltük az utat. az előttünk menő ember után nyúlva. gőzcseppek hajtot­ ták. nyomorúságosan baktattunk ki tudja. túl voltunk rajta. . hogy felbukunk rajtuk. Még néhány mérföld. mikor először megláttam ezt. ami tapasztala­ tainkat meghaladja. hogy mind­ annyian hirtelen a mennybe kerültünk? És ha igen. mozogni is alig mertünk.varázslat van a dologban. Bódultságunkból Mingyar Dondup láma nevetésére ocsúdtunk. a talaj egyre forróbb. mint ti. mint akik azt gondolják. hús-vér ember vagyok-e. hol a tizedik.

Megfigyeltem. akkorákat. miután sokat utaztam. hogy felnézzek.a koponya hasonlított a modern ember koponyájához. Lehajoltam és gyógyfüveket szedtem. biztosra vettük. Kissé jobbra a kellemes tisztástól. Itt láttam jetit is először. és kénes szag áradt. Nem örültem neki. a karjai a normá­ lisnál jóval hosszabbak. a hőség legyőzött és egy más létsíkra vitt minket. amelyről olyan sokat hallottam.ÉS A JETIK 187 Igaza volt. Légy jó. Még mindig megbabonázva éreztük ma­ gunkat. Később én is láttam ilyen csontokat. vagy megfog és elvisz a jeti! Azt gondoltam. Vagy a hideg volt az? Nem tudtuk! A növényzet buja volt. A TITOKZATOS ÉSZAK . hogy a lába külső felén jár. Ott volt. Mesterem elmondta. Elmondta. A szülők Tibetben gyakran fenyegetik csintalan gyermekeiket így. és a völgy magas sziklafalai miatt a meleg levegő bentrekedt. mint mindig. és talán nem is látok már. mert úgy éreztük. A vulkanikus területen meleg források törtek fel a földből. Olyan fák nőttek itt. a keze nagy volt és széles. a fogai nagyok és kiállók. kis tavat pillantottunk meg. A lábfeje. furcsa. gyűrűdzött a felszíne. amin áthatoltunk. Vadszőlőindák csipkézték a fatörzseket és lógtak az ágakról. ruha nélkül heverésztünk. mindketten megrémültünk. hogy tudomása szerint a felföldön csak két ilyen hely van. Élénk színű" virágok bontottak mindent.) . mikor valami arra késztetett. hogy látott óriási állatcsontvázakat. Az álla beugrott. mutat­ ván. amilyeneket még sosem láttam. a lába hajlott. trópusi.a hiányzó homlok kivételével . amelynek nevét a mai napig nem tudom. sűrű szemöldökétől meredeken hajlott hátra. hogy a föld alatti hő és a forró vizű patakok megolvasztották a jeget. azt mon­ danám. Bámultunk egy ideig. amely végtelennek tűnt. ame­ lyek legalább nyolc-tíz méter magas állatokhoz tartoztak. nyolc-tíz mé­ terre se lehetett tőlem a teremtmény. ahol megpihentünk. a hideg és a meleg találkozásánál keletkezik. A fején mintha nem lett vol­ na homloklebeny. A sűrű köd. Körülbelül három mérföld múltán el­ nyúltunk a moha fedte földön. és kismacskához ha­ sonló. Rám mutatott. Élt ott egy olyan madárfajta. megsülünk. ahogy az emberek. Fodrozódott. most megfo­ gott. (Az emberszabású majmok és a rend más tagjai járáskor nem a külső felületét használják végtagjaiknak. Mégis . nyávogó hangot adott ki. hogy élet van benne. Megemlítette.XV. ma már.

de egyik szerző sem látott jetit. Néhányan kétségbevonták a jetikről szóló beszámolóim hite­ lességét. Én is futni kezdtem. Elég gyakran hallottunk történeteket jetikről. Sokan írnak a jetikkel kapcsolatos feltételezésekről. a felföldre űzték. a sze­ gény jetiket is megfogná. Ezt később néhány apáca is megerősítette: éjjel egy jeti elragadta egyik rendbéli társnőjüket. hogy a jetik az emberi faj atavisztikus visszaütései. Keringenek történetek magányos asszonyokról is. hogy a nőrablás a fajfenntartás egyik módja. hamarosan rádióüzenetet küld az Atlanti-óceán másik partjá­ ra. akik elhagyták a felföldet: lakott területek közelében lát­ ták őket ugrálni és szökdécselni. ahogy ezt valamennyien be is ismerik. hogy a jetiket elkergették. a jeti rikoltott egyet. A második során az embert eltölti a szánalom a letűnt korok eme teremtményei iránt. Úgy tartjuk. Az első találko­ zás a jetikkel rémületet kelt.188 HARMADIK SZEM Ahogy néztem és talán ugráltam félelmemben. az ember nem bírja ki az ötven mérföldnél nagyobb sebességet. és mi sem provokáltuk őket. Lehet. vagy más okból. belehal a lég­ áramlásba. de ellenkező" irány­ ba! Később arra a következtetésre jutottam. néhány elkódorgótól eltekintve. hatezer méteres magassági rövidtávfutás rekordját. Úgy tűnt. hogy bővebben ír­ jak róluk. akiket férfi jetik vittek magukkal. Ha a nyugati embernek módja lenne rá. Mikor észrevettek. megfogták és felboncol­ ták ezeket a halakat. . és csak a legeldugot­ tabb helyeken képesek élni. Én láttam. Mára a tudósok látták. felboncolná és spirituszban tartósítva mutogatná. A nyugati orvosok ünnepélyesen kijelentették. bébi jetiket és csontvázakat úgyszintén. Csak annyit mondhatok. hogy biztos megdön­ töttem a tibeti. Mingyar Dondup láma elmondta. Nem értek azonban annyira az ilyen dolgokhoz. megfordult és elmenekült. láttam jetiket. mert az állí­ totta. melyet „élő kövü­ letnek" mondanak. Léteztek mendemondák egy halról. s hogy másutt. óriási léptekkel egy lábon ugrál. akik az evolúció egy külön ösvényét járták. gyorsan elrejtőztek. kihaltak. akik a mai élet feszítettsége miatt kihalásra vannak kárhoztatva. Néhány évvel ezelőtt kinevették Marconit. Később távolabbról láttunk néhány jetit.

melyek mind azt bizonyítják. ízlett. mely forrt. de Hanku mellett. mely a maga­ sabb területeket kivéve egész Kínát elárasztotta. hogy az egész terület va­ lamikor tengerpart volt. egyedül ezek miatt tettük meg az utat. akadt olyan. A fényképe­ zőgépek bebizonyítják majd az igazságot. mely kiszívja az ember erejét és amelytől olyan törékeny lesz a teste. Megkóstoltuk. A TITOKZATOS ÉSZAK . Csekiangban. A legritkább füvek nőnek itt. sosem láttunk másutt hasonlót. megkövesedett szivacsok és korallfüzérek mindennaposnak számí­ tottak. Az eredeti követ gondolom . hogy el­ kísérjek egy szkeptikusokból álló expedíciót és tagjainak megmu­ tassam a jetiket a felföldön. Van egy ha­ sonló kínai hit is. Bizonyos.ÉS A JETIK 189 Ha a kommunistákat kiűzik Tibetből. a Heng hegy Koa-loa csúcsán állt. ami messze túlnő kereskedelmi tapasztalaikon. és teletömtük magunkat. mint az üveg. melyeket úgy lehetett szedni. mikor olyasmivel találkoznak. érdekes. A büntetés szigorú volt. ha a talaj felszínét megforgatják. Érdekes lesz látni ezeknek a nagy üz­ letembereknek az arcát. aranydarabok. bugyborékolt és gőzölgött. Vihetnek magukkal oxigént és teherhordókat. Vucsangfu-nál vannak má­ solatok. Jü táblája. hogy a Nagy Jü megpi­ hent a helyszínen (Kr. Arany is volt. A föld mélyéből fakadó vizek között mindenfé­ le hőmérsékletű előfordult. nem messze Sao-Hszing-től. A Csangtang felföldön rengeteg kövületet. félelmetes földmozgások következtében sok terület a víz alá süllyedt. Régi legendáink szerint évszázadokkal ezelőtt Tibet partjait ten­ ger mosta.elvitték. Gyümöl­ csök is teremnek.XV. Az élénk színű óriáskagylók. kész vagyok rá. mely majdnem befagyott. szerzetesi ruhámban megyek. 2278-ban) miután a Vízözön. én régi.e. és biztos tudásunkon túli okokból. néhány méterrel arrébb pedig. mely eredetileg Hupej tartományban. feljegyzi. sosem tapasztaltunk még hozzá foghatót. a ködföggöny másik oldalán metsző szél fúj. mint a kavicsokat. A fantasztikus ellentétek földje ez! A levegő forró és párás. hogy megkövesedett halakat és más tengeri lényeket lehet találni. A mi hitünk szerint Tibet egykor a tengernél feküdt mélyen lenn. Éjjel és . Tibetben az én időmben nem volt semmiféle fotófelszerelés. mások kiemelkedtek és hegyekké lettek. de olyan is. Egy további kópiát a Ju-lin Templomban őriznek. és egyéb dolgot le­ het találni.

a finom permetet vitte a szél. kavicsokat görgetett maga előtt. megfogták a lá­ bam.most szó szerint is vérvörös . hogy pihenhessen. hogy már csak négyen vártak. A szél süvítve vágtázott a sziklák között. Az . bár korábban úgy gondoltuk. Néhány órával azután. A másik oldalon szörnyű hideg fo­ gadott. Az egyik láma nem bírta tovább a hideget. Az ötödik kimerészkedett egy szélviharban. összeesett. de nem egysze­ rűen a fáradtságtól vagy a kimerültségtől. és éjjel a Mennyei Mezőkre távozott. és bár letáboroztunk. Úgy tűnt. A gyom­ runk nem szokta az ilyen gyümölcsöt. Elaludt. újra át a ködön. Ezután már nem nyúltunk hozzájuk! Megraktuk magunkat füvekkel és növényekkel. hogy le ne csússzak. Lehasaltam. Négy. de a száraz vidék éles szélrohamai erősebbek vol­ tak. És még valaki eltávozott. A hideg. megpróbáltuk valamennyire visszaszerezni az erőnket. és az élelmünk is elfogyott. akik fel­ ugrottak. Négy szerzetes. a legvéksőkig meg vagyunk rakodva. hogy magunk mögött hagytuk a ködfüg­ gönyt. hogy segítsenek megtenni az utolsó néhány métert. A kis patak fel­ színén felkorbácsolódott a víz. A terhét megosztottuk egymás között. mikor az egyik tár­ sunk. Már csak néhány mérföldnyire voltunk. felbukott és nem állt fel többé. aki a gleccserhasadékban haladt. nem ébredt fel. legjobb lenne megfordulni és a buja völgyben maradni. még teánk sem. vérvörös . egész éjszaka melegítettük (mindkét oldalára oda­ feküdt valaki). az éhség és a megpróbáltatások újabb emberéletet követeltek. Semmink sem maradt.köpenye fedte. és láttam. Az öszvérek­ hez menet az utolsó két napon egy falatot sem ettünk. Fájdalmas lépteinket a csillogó ősrégi jégmező felé fordítottuk. A következő napokon pihentünk. majd elindul­ tunk visszafelé. A táborhoz érkezve döbben­ ten láttuk. és az orkán a szikláról a kanyon mélyére söpörte. Nem tudtunk mozogni. képtelenek vagyunk többet cipelni. több száz méter mélyen fe­ küdt. nem le­ hetett segíteni rajta. és a metsző légrohamök porral teli levegőt fújtak be a barlangba. Mindent megpróbáltunk.190 HARMADIK SZEM másnap egész nap alig jutottunk a a növénygyűjtéshez. erőnket kiszívta a rejtett völgy kellemes melege. Talán mind úgy éreztük.

Lassan haladtunk. romlik az idő. Dübörgés. megnéztük az öszvérek sebeit és sérüléseit. aztán erős ütés. Elhatároztuk. De a Csangtang felföldön jártunk és visszatér­ tünk . akik egy ilyen utat kétszer is megtett. A tömb leszakadt. amit egy földrengető robaj követett. Valahonnan a közelből sietség zaja hallatszott. fájós lábbal és kimerülten. olyan kicsire húztuk magunkat. te­ ával és étellel kínáltak. Öszvéreink cipelték a gyógynövényrakományt. vérzett a lábunk. Kipróbáltuk a köteleket. Toprongyosak voltunk és testünk tele zúzódással. kőzápor. három-négy méteres része megingott és letört.ÉS A JETIK 191 orkán egész éjjel üvöltött. mielőtt az első fénysugarak bevilágították volna az alattunk fekvő völgyet. Arra a gondolatra.amilyen volt .gondosan átvizsgáltuk. Szédelegve a kimerültségtől. csak mentünk. és mindent megtettek. hogy hazafelé tartunk.XV. Másnap hajnalban az idő nyugod­ tabbnak tetszett. Úgy látszott.. összeroskadt és a föld megcsúszott. A kereskedők melegen üdvözöltek. amilyen kicsire csak tudtuk. és ahol felszakadtak a hólyagok. A tizenöt fő helyett. állandóan éhesek voltunk. másnap korán elindu­ lunk. Felszerelésünket . míg mi a hegyek pirkadat előtti lumineszkálásában pihentünk. mintha az ördögök egyenest nekünk hajtanák hintóikat az égről. amint jön felénk és összebújtunk. A mélyből jóval később hangzott fel a visszhang és verődött vissza a zuhanó kőtörmelék. men­ tünk.. Másnap reggel. Végre ismét megpillantottuk a tavakat. Hallottuk. szörnyű csattanás és remegés: mintha az előttünk elterülő fennsík­ ba csapódott volna. nehogy akadályoztatva legyünk. Mindenkinek már csak fél adag ennivaló jutott. A hegyláncok újabb hatalmas sziklatömbje megadva magát a szél és a víz pusztító erejének. Rázkódott és remegett a széle. A köpenyünk rongyokban lógott. Az idő semmit sem jelentett nekünk. örömte­ li érzésekkel indultunk.legalábbis néhányan! Mesterem másodszor volt ott. most tizenegy emberből állt a csapat. a felet­ tünk lévő csúcsról egy hatalmas sziklatömb szakadt le. A TITOKZATOS ÉSZAK . Barátunk így lett eltemetve. talán az egyetlen ember a világon. hogy a halálos fáradt­ ságunkat enyhítsék. . majd a perem egy kb. és nagy örömünkre egy jakcsorda legelt a közelében. Nap nap után bandukoltunk. akár a húsra éhes ragadozó démonok. aki olyan vidáman eredt neki az útnak.

szétosztottuk a különleges gyógyfüveket. bárcsak ugyanarra jönnének.Azt tetté­ tek. mi meg oda készültünk visszatérni. hogy ők jártak a Csangtang-on. Heteken át különböző lámakolostorokba utazgattunk. csak az ember szándéka és tet­ tei számítanak. „Hatalmas" vagyok. aztán végre megláttuk a Potala csillogó aranytetőit. és mégis népem foglya. Sö-be érjenek. Mindent odaadnék azért. hazafelé mentünk. Csambalából.. Annyira húztak. amit magam is szeretnék. mivel én voltam a legfiatalabb. De hát nemrég indultak Lhászából. ter­ mékenyebb. Engem. Megkezdődtek a fogadások.. annál kisebb a szabadság. hogy lássam. hogy visszajöttünk. Az öszvérek bölcs állatok. aki közbül van. hogy nehéz volt visszafogni őket. Jól tudtam. láttátok. azért. Az éjszaka sötétjében ajaktrá­ gyából rakott tűz mellé kuporodva csodálkozva ingatták fejüket történeteink hallatán. Mingyar Dondup láma. Szavai megvilágosító erejűek voltak: . Először a . azt kívántuk. annál inkább szolga az ember. így reggel kölcsönös jókívánságokkal búcsút vettünk egymástól. Örültünk. Sok szerzetes nem állna szóba kereskedőkkel. Erőnk visszatért. Minél na­ gyobb a hatalom. hogy mihamarabb saját falujukba. mint mi. amit szenvedélyesen szeret­ nék látni.. mint az expedíció vezetője megkapta a Becsület sálját piros hármaskötéssel. hogy minden ember egyenlő: a faj. Sajnáltuk.. nem pedig mi! Örömmel másztunk felfelé a köves úton. de először a dalai lámát kellett meglátogatnunk. a mieink sietni kezdtek. Mi meg az Indiáról és a hindukusi kereske­ dőkről szóló történeteiket élveztük. ahogy a fagyos északot nevezzük. ugyanaz a tisztesség ért. de Mingyar Dondup láma arra tanított. a szín. hogy a „két vég­ pont" jutalma mindenkire vonatkozik. A vidék zöldebb lett. hogy el kell válnunk tőlük. hogy alkalmam legyen más területek megismerésére is. előadáso­ kat tartottunk.192 HARMADIK SZEM A kereskedők jól bántak velünk. fel a Vashegyre. és kicsivel a Hegycsúcs felett a mi Csakporinkat. a felekezet nem jelent semmit. amit láttatok. Azt lehetett volna gondolni. minél magasabb ran­ gú.

a Cangpo folyónál. ha lovagoltunk. ha meg­ álltunk. Drepung-ba. így ismét visszatértünk Csakporiba. a Kjicsu-t. Szera-ba és Ganden-be. Megkönnyebbüléssel követtük a mi folyónkat. és Szamjebe. Úgy gondoltuk. Meglátogattuk a Szamden lámakolostort is. mely két tó. illő nevet kapott: a Boldogság Folyójá­ nak hívták. Azután tovább mentünk Dordzsetag-ba. Tanításom egész idő alatt folytatódott. hogy teljes fi­ gyelmemet a tanulásnak szentelhessem. mindkét település negyven mérföldre van. A TITOKZATOS ÉSZAK . ha pihentünk.XV. Közeledett a láma-fokozathoz szükséges vizsga ideje. .É S A JETIK 193 három székhelyre kellett ellátogatnunk. a Dü-me és a Jamdok között fekszik háromezer-háromszáz méter magasan a tenger szintje felett.

A hipnotizálás me­ gint csak keleti tudomány. mit csináltak. Nyugaton az emberek elvesztették ezt a képességet. amit nem akarnak elhinni. „a boszorkányok repülni tudnak". Az Egyesült Államokban „a vörös ember szelle­ mei". lábamputálást. Sokan nem nagyon hiszik. mindenhol létezik. Csak nyugaton majdnem mindig önkéntelenül történik. amikoris a szellem vagy az én (ego) elhagyja a testet és az ezüstzsinór segítségével érintkezik a földi élettel. Minden országban ismerik az asztrálutazást. Angliában azt ál­ lítják. kivéve. ha nem kell szenvednie a hagyományos altatás hatásai195 . A tudás . Sze­ rencsére ma már ezt a tudást kezdik elismerni. De nem akkor. és mikor visszatérnek az ébrenlétbe. Ezért teljes emlékük van arról. ha színpadi mutatványra akarják használni.bár eltemetve . és egyéb hasonlóan súlyo­ sakat is. nem szenved. mit láttak és hol jártak.min­ den országban. mint pl. Mindenki ezt teszi. hogy repülnek.ről mondják. keleten a lámák tökéletes tudatossággal művelik. Számos műtétet hajtottam végre hipno­ tizált betegeken. A telepátia a másik olyan tudomány.Tizenhatodik fejezet LÁMASÁG Jelentős mennyiségű képzésben részesültem az asztrálutazás tudo­ mányából. azt gondolják „álmodtak". A seprűnyélre semmi szükség. ha az emberek racionalizálni akarják. melyet könnyű elsajátíta­ ni. A beteg semmit sem érez. és jobb állapot­ ban ébred. Engem tanítottak rá. mikor alszik. Bárki mást is meg lehet tanítani. hogy így utazunk.

egy bizonyos határig Angliában is használják ezt a módszert. aki olyannyira ismerős. nem könnyű meglátni. esetleg egy bizonyos csoportba tartozik. egy láthatatlan ember hozta őket? Vagy valaki más. és gyakran csupán csak a technika gyakorlásáért meg is valósítják. Hogyhogy. hogy olyan kevés van belőlük. Talán szerencse. gyakorlatban nehéz. Pedig nagy áldás lett volna eltűnni. A postásra. bárki a közelünk­ ben telepatikusan észlelheti őket (láthat). Nekem volt. amit akkor okoztam.) Ahhoz. azonban ez a képesség sajnos megtagadtatott tőlem. maradjak inkább a tisztánlátásnál és a gyógyításnál! . Mint ahogy korábban említettem. hogy elérjük a láthatatlanság állapotát. Jó. Aki igazán ért hozzá. mikor vala­ mi kellemetlen dolgot követeltek tőlem.megpróbáltam cintányérozni és véletlenül egy szerencsét­ len szerzetes fejére csaptam. mely valóban a legegyszerűbb dolgok közé tartozik. Egy immobilis személyt. ezzel aztán bárki tud bánni . de a dühe semmi sem volt ahhoz a felforduláshoz képest.196 HARMADIK SZEM tói is. akik láthatatlanná tud­ nak válni. tudtam és (most is tudok) utazni az asztrálsíkokon. inkább az asztrálutazást alkalmazza. aki „ismerős" típusba. Minden kertelés nélkül azt tanácsol­ ták. a gyors mozdulat ma­ gára irányítja az emberek figyelmét. amikor . ha van egy jó tanárunk. hogy a fizikai hullámok működjenek (gondolkodunk). Elvben nagyon egy­ szerű. Jelentős erőfeszítést igé­ nyel. „senki sem járt itt. a zenéhez sem volt tehetségem. valóban sen­ ki". ami vonz. hogy meg sem „látják". vagy olyat. A levitációt meg lehet valósítani. ha akarnak. de le tudják árnyékolni az agyhullámaikat. Ma már . nem is „érzékelik"? (A rendőrt mindig észreve­ szik. hogy csak nagyon keveseknek adatott meg a láthatatlanná válás képessége.azt gondolván. Legőszintébb törekvésem ellenére sem tudtam viszont láthatatlanná válni. Énekhangom felbőszítette a zene­ mestert. és fel kell függesztenünk az agy hullámokat is! Ha hagyjuk. Más dolog a láthatatlanság. pedig hát a levelek megérkeztek. A zaj? Egy gyors mozdulat vagy egy rikító szín? A zaj. fel kell függesszük a cselekvést. Gondolj arra. aki a levele­ ket hozza. mert majd mindenkinek rossz a lelkiismerete. és így a láthatatlanság ál­ lapota odavész. gyakran azt mondják.úgy tudom . Vannak emberek Tibetben. megjegyzik.

ha nincs bölcs és tapasztalt tanárunk. . és egészen kis kortól kezdve tanuljuk a testhelyzeteket. hogy amíg nincs egy sor módosított gyakorlat kidolgozva. LÁMASÁG 197 Ahogy ezt a nyugati világban nevezik . figyelmeztetni kéne az embere­ ket. akik szabályozni tudják a testsúlyukat (ez nem levitáció). akik kipróbálnak né­ hány testhelyzetet. így anyagi tárgyakat nem mozdíthat. újra csak nagyon jó tibeti (keleti) tanárra van szükség.sokat jógáztunk. aki alaposan is­ meri a férfi és a női anatómiát.XVI. Nemcsak a pozíciók. a tartozékait. a „száguldó" viszi a terhét. netán középkorúak. harmadik szemével folya­ matosan azt nézi. nem érez fáradtságot. De megint csak. és a testük me­ leg maradjon: olyan meleg. Sokan írtak a „száguldó lámákról". Az este a legjobb időszak erre. vagy ahogyan egyesek nevezik. ezek a gyakor­ latok is károsak. és a „futónak" félig transzban kell lennie. sőt végzetesek lehetnek. és órákon át rohannak úgy. Órákon és órá­ kon át száguldhat. a légzési gya­ korlatok is okozhatnak bajt! Számos tibeti jelenség legfőbb titka a különleges légzés. Ez csupán az én véleményem. és mikor célhoz ér. A végtagja­ ink. Ter­ mészetesen a jóga nagyon nagy tudomány. hogy semmi se zavarja a transzszerű állapotot. Az ardzsopa. mert tekintetét a csillagokra függeszt­ heti. Az így közlekedő ember állapota az alva­ járóéhoz hasonlít. Személyes véleményem szerint azonban. A terepnek egyhangúnak kell lennie. A helyes légzés képessé teszi a tibetieket arra is. hogy a jég elolvad. Az előző során az ember a szellemi birodalomban mozog. A nyugatiak. Ha el akarjuk kerülni a sérülést. hogy alig érintik a talajt. Az asztrálutazáshoz képest egy előnye van ennek a módszernek. de valóban úgy hiszem. hogy öt-hate­ zer méter magasságban meztelenül üljenek a jégen.mind a jogázáshoz vannak szoktatva. A célt vizualizálja. Mi ezt a tudományt évszázadok óta ismerjük. és szüntelen ismétli a mantrát. miközben az em­ ber szabadon lélegzik. ténylegesen megsérülhetnek. jelentős módosítások nélkül nem megfelelő a nyugati emberek számára. és valójában hihetlen mértékben fejleszti az embert. nem viheti magával pl. a csontozatunk és az izmaink . Sok gyakorlatot igényel. hogy ne kísérletezzenek.

Előtte meg kellett kapnom a dalai láma áldását. azokat két kezével áldja meg. majd­ nem lehetetlen. legalább levegő volt bőven! A belépés előtt most is átkutattak. hogy a tüdejük­ ben nem volt levegő? Próbálják meg. aztán tíz másodpercig tartsák vissza a levegőt.Jól haladsz. kétszer olyan magas volt. Ha lefeküdtem a földre. a szívverésük lelassul. A tizenhatodik születésnapom előtt három nappal tizennégy más jelölttel együtt megjelentünk a vizsgán. Tető nem lévén. Mindkettőt ismerem. Aki­ ket még jobban kegyelmébe fogadott. Vagy más. Ezeket baj nélkül bárki megpróbálhatja. vagy a magas rangúakat úgy. mint pl. kezemmel a fejem fö­ lött meg tudtam érinteni a másik falat. hogy vizsgázzak. mert nem volt annyi hely. A léleg­ zés szabályozásának ismerete segített abban. a kegyeltjeit. a római pápa. mint én. meglátják. Ismételjék meg legalább háromszor. Mindannyian bevihettük a saját faedényünket. amikor kommunista fogságban voltam. hogy csak én nőttem meg. De nem csoportosan osztja az áldást. de lehet.198 HARMADIK SZEM Egy rövid kitérő: Nemrég elmeséltem valakinek. de a hátsó fal kb. A fülkék négy­ zetesek voltak. méghozzá a legrosszabb oldaláról. vegyenek egy mély lélegzetet. hogy egyik kezét a fejükre teszi. Most először életemben mindkét kezét a fejemre tette és mély hangon azt mondta: . hogy kibírjam a ja­ pán kínzásokat meg még többet. Bizonyítsd be. Eljött az idő. hogy kinyújtsam. olyan mélyet. hogy a ten­ gerszint felett hatezer méteres magasságban magam is meg tudtam ezt csinálni. . nyújtott karral meg tudtam érinteni az elülső fal felső peremét. a vizsgán légy még jobb. hogy letegyem az esedékes lá­ ma-vizsgát. A többséget egy pálcához illesztett bojttal érinti meg. hanem egyénenként. Ha félnek kedves Olvasóim. esetleg dühösek. aki minden évben minden szerzetest megáld. és tapasztalni fogják.Hatezer mé­ ter? Apály vagy dagály idején? Próbáltak-e már nehéz tárgyat felemelni úgy. tartsák vissza a lélegzetüket. és meglátják. könnyen fel­ emelik. lábam a falat érte. fiam. és megnyugszanak. amennyit csak tudnak. Hallgatóm egész komolyan kérdezte: . rászolgáltál a bizalomra. A „vizsgafülkék" mintha kisebbek lettek volna. Akkor szívjanak be annyi levegőt. amilyen mélyet csak tudnak. de a kezemet be kellett haj­ lítani.

mely a tudat fe­ letti uralomra tanít. és hangzavar. A jóga többi formáját nem lehet egy ilyen könyvben ismertetni. A hatodik nap változást és felfordulást hozott. mely belső erőt ad. nem it­ tunk túl sokat! Tíz napot töltöttem a fülkében. Számomra most kezdődött csak a második fele. A samadhi']óga vég­ ső megvilágosodáshoz vezet. képessé tesz arra. Beléptünk. hogy valamilyen különleges okból vissszatérünk a Földre. ahogy le­ szedték róla a keresztrudat. pl.. az ember mindig emlék­ szik arra. Akkor az apát és a fővizsgáztató lepecsételte. Gyógynövénytanból vizsgáz­ tam. bármi is volt a helyzet. amely csak kívülről nyílt. Ezek a tárgyak az első napsugártól az utolsóig öt végte­ lennek tűnő napon át teljesen lefoglaltak. majd rátették a keresztrudat.XVI. Regge­ lente ezen keresztül adták be a vizsgapapírokat. és az an- . tisztánlátást és hasonló képességeket. egyenként a fülkéhez vezettek minket.. Egy órával később hozták a hatodik nap anyagát. az ajtót bezárták. 20-szor 20 cm-es kis ablak. hogy „phödzsa keso" (hozz te­ át). A rádzsa jóga transz­ cendentális tudatra és bölcsességre készít fel. következésképp pl. és teo­ lógiából. annyit ihattunk. Az egyik közeli fülkéből sikítás hallatszott. Mind a kilenc ága. azért. vagy ahogy mi nevezzük. az „eszköz" (hordozó közeg) fölötti uralmat tanítja. Volt az ajtón egy kb. A vajas tea más volt. hogy segítsünk másoknak. Amikor az őr befejezte a moto­ zást. amely a tisztán fizikai test. ha­ csak úgy nem döntünk. anatómiából. A kundalini jóga. hogy ne lehessen kinyitni. és kikerülünk az újjászületés köréből. amit egyszer olvasott vagy hallott. Valaki számára véget ért a vizsga. De mivel nem eresztettek ki. amelyből már elég komoly tudásom volt. A nyugati világban a jóga öt ága ismert: a hátha jóga. Nyugtató mormolás és a sikolyok zo­ kogásba fúltak. hogy az ember meglássa a célt és a földöntúli életet. LÁMASÁG 199 a rózsafüzért és az írószerszámot. Metafizika. Rohanó léptek. A laja jóga. amennyit csak akar­ tunk. Jóga. egyszerűen ki kellett szólni. Egyszer egy nap campát kap­ tunk. melynek segítsé­ gével a földi élet elhagyásának pillanatában megragadjuk a maga­ sabb Végső Realitást. És az egészből vizsgáznom kellett. A súlyos faajtó döngött. Ez az az ág. A kidolgozott té­ teleket alkonyatkor szedték össze.

Örömöm forrása kettős volt: egyrészt a vizsgaeredmény bebizonyította. Aznap éjjel zöldséget is ad­ tak a campa mellé . melyet igen hangosan juttattam kifejezésre. hogy esetleg ne mennék át a vizsgán. Kedd Lobszang Rampa-nak. további öt napon át úgy el voltam foglalva. hogy egy ilyen illusztris témáról méltó­ képpen írjak. ki kellett takarítanunk a cellát. hogy a dalai láma elégedett lesz tanárommal és velem. Egy újabb hét következett.Az Ékességestől .200 HARMADIK SZEM goltudásom sem elegendő. újra listavezető lettem. . és mi­ kor a tizedik éjjelén összeszedték a dolgozatokat. másrészt tudtam. amelyet vérmérsékletünk szerint mind másképpen töltöttünk. örömteli mo­ sollyal üdvözöltük az ügyeletes lámát. hogy minden egyes jelöltet két teljes napon át vizsgáztattak. hogy Mingyar Dondup láma a legjobb tanár. a vizsgáztatók kérdései . Pedig biztos nekem van cí­ mezve .Ki­ vette köpenyéből az üdvözlet selyemsáljába tekert levelet.hogy árpasör után nézzen! Az üzenet: nem. Hangsú­ lyozni szeretném. Néhány nap múlva. és egy ziháló. Reggel letörték a pecséteket az ajtókról.egy kis változatosság a tíz nap egyhangúsága után. Szóval.gondoltam . kidül­ ledt szemű küldönc esett be rajta. tiszteletre méltó uram. .de. Ám még egy tíznapos vizsga is véget ér egyszer. felemelték a keresztrudakat.A leg­ nagyobb sietséggel rohantam ide. az elrendelés szerint a lista elején kellett len­ nem.csak tudásunk gyenge pontjaira irányultak. mint egy kotlóstyúk. A szóbeli vizsga két napig tartott. . de mielőtt eljöttünk. Az izgatott.. Egy percig sem aggódtam amiatt.gyorsabban. mi van benne? Még több tanulás? Még több munka? Nagyon nagynak és hivatalosnak látszott. Könnyű szívvel elaludtam. mint ahogy érkezett ..lihegte. . Egy hétre a nagy megpróbáltatás után már visszanyertük erőnket. Legnagyobb örömömre. a tiszteletre méltó orvoslámának. amelyben kipróbáltunk minden fogást és eszméletlenné tettük egymást az „érzéstelenítő fogással". Amíg nem .Terhé­ től szabadulva megfordult és elviharzott . amikor Mingyar Dondup láma a szobájá­ ban tanított. majd kihirdették az eredmé­ nyeket. nem nyithatom ki. lógó nyelvű. Ak­ kor két nap dzsúdó következett.az írás­ beli alapján . hogy milyen eredménnyel végzek. kivágódott az ajtó.

mi van benne.hosszú szünet következett. . Egyetlen előnye az volt.Megérintette az ol­ dalánál lévő gongot. hogy nem csináltam meg ezt vagy azt . a levelet és az egészet. mivel néhány kérdés egyszerűen előhívja az ilyen felele­ tet. és kiválasztottuk a két legjobb fehér sálat.? Tegnap az Ékszer Parkban volt. a Potalán. és így nem hibáztathatnak. hm. . lélegzetet vehetsz. hogy ugrasson. Mesterem hátul ülve nevetett rajtam. elvezették a lovainkat. hogy a ló majdnem a Hegy­ csúcs tetejéig felvitt a lépcsőn. már égtem a türelmetlenségtől. Nem messze. kiterítette és olvas­ ni kezdte. Az udvaron szerzeteslovászok vártak a lovainkkal. hogy az Ékességeshez kell indulnunk a Potalába. nem tudom. az­ tán: . hogy nem jó helyen használom a humor­ érzékemet.. mialatt a legrossszabtól tartottam. mi pedig az Ékességes magán­ lakásába siettünk. Felszálltunk és ledobogtunk a hegyi ösvényen.az.Ülj le. . így átnyújtottam neki a sálat. de. LÁMASÁG 201 nyitom ki. és megmondtuk neki. Végül. Azt jelenti. Szándékosan lassan olvasott.. most.. Egyedül mentem be hozzá.nagyon hivatalos . Lobszang! . hogy azonnal nyergeltesse fel a két fehér lovunkat.Nagyon elégedett vagyok ve­ led.ezek voltak az első gondo­ lataim. Lobszang. Két összehajtott ív volt benne.Igen.abból megtudhatjátok. hogy nekem is veled kell mennem. . Az áll itt. mert őszintén felneve­ tett és így szólt: . A sikeredben része volt Mingyarnak. nagyon elégedett vagyok vele is. alig hogy leszálltunk. Minden késedelem nélkül látogatásra kell mennünk a Potalába. vagyis a kül­ ső csomagolást.mondta. Együtt men­ tünk az apáthoz. valójában alig érte meg a hűhót hogy lovon üljünk.. fel kellett kaptatni a másik hegyen. Gyorsan átöl­ töztünk.. .XVI. így szólt: . Az összes vizsgadolgozatodat elolvastam.de minden szavát élveztem.A Hegycsúcsra. . Ott szolgák vártak ránk. Egyik gyengém így mondták nekem . Ijedtemben végigfutott a hideg a hátamon. és a belépő szolgának azt az utasítást adta. Jól van. hogy megtudjam a legrosszabbat. nálatok a levél .. Ez időnként kiderült a vizsgakérdésekre adott vála­ szokból. rosszkor használod a humorérzékedet. földre borultam és átadtam a sálat.. Kinyitotta a borítékot. A dalai láma olvasott a gondolataimban.Rendben van.

Hát így álltunk! Mielőtt arról írnék. hogy a test titkait megismerjem és hogy a test elhagyásának fizikai okát felfedhessem. A halál pillanatában az életerő ragyogó fénye kioltódik. melyet azért vágnak el. mi szerint „nehogy elszakadjon az ezüstzsinór és darabokra törjön az aranytál". De minthogy ez utóbbiak alacsony kaszthoz tartoztak. Nem lévén keresztény.202 HARMADIK SZEM Két órát töltöttem el nála. amely összeköti a két testet (a keresztény Biblia „ezüstzsinórja"). A tisztánlátók a ragyogást is észlelik. a Bibliában „arany tálként" hivatkoznak rá. hogy meghaljon. adjanak meg nekem minden segítséget. de azt hiszem. Szá­ munkra a test csak „héj". kaptam egy írást a dalai lámától. a halhatatlan szellem anyagi burka. A halál pillanatában a zsinór. és a . hasznos le­ het. bocsássák rendelkezésemre. Ha valaki nor­ mális körülmények közt hal meg (vagyis. mint anyagi változatáé. így tehát eljött az ideje. Mingyar Dondup lámá­ val együtt el kell látogatnom más kolostorokba és a halottbonco­ lókkal kell együtt tanulnom. mint a nyugati emberek. a szellem pedig ellebeg. Át kell majd esnem a Kis Halál szertartáson. s ez a tisztánlátók által jól felismerhető. mi történt a halotti tetemekkel. Azt is meghagyta. hibás és olyan kényelmetlen a szellem számára. Felkérte a halottboncolókat. hogy elhagyja. hogy megtarthassam a státusomat. és a munkájuk ilyen természetű. A ha­ lott test kevesebbet ér. Egész másképp viszonyulunk a halálhoz. A szellemi forma körvonala ugyanaz. ha nem váratlan erőszak okozza a halálát). hogy az újszü­ lött önálló létezése megkezdődjék. a testnek három napra van szüksége ahhoz. elvékonyodik és leválik. a következőképp gondoljuk el a folyamatot: a test megbetegszik. hogy nem tud már több leckét megtanulni. hogy minden fizikai tevékenység megszűnjön. hogy bármely. és instrukciókkal látta el további képzésemet illetően. nem ismerem jól a Bibliát. elhordott ruha. van benne egy utalás. De a „zsinór" számára az újjászületés hasonló a köldökzsinórhoz. Úgy mondjuk. mint egy régi. a tanulmányaim­ hoz szükséges testrészt vagy testet. ha előbb a halálról alkotott tibeti nézeteket ismertetem. A szellem folyamatosan visszavonul és kivetül a fi­ zikai testen kívülre. A második órában a mesteremért küldött. Ekkor áll be a halál.

éteri másának fel kell oldódnia. de a köznapi férfit és nőt. Itt. A „hasonmás" lehet szellem. vagy az elektromosság fogalmaival. és mikor elfordult. me­ lyet testi vágyaink. akkor erős éteri hasonmás jön létre. hogy megtanuld a lélek megszabadításának gyakorlati módsze­ reit. és az éteri más. mely a halál után marad. Egy nap a Halál Tiszteletre méltó Mestere értem küldött: . A pénzeszsák sze­ rencsés örököse kissé kényelmetlenül érzi majd magát a csendes éjszakai órákban. . Amikor meghal.Ide­ je. hogyan történik. LÁMASÁG 203 szellem. mely szellemformát öltve bejárja az ismerős helyszíneket. vagy a trapát végig kell vezetni az egész úton. Úgy tartjuk. az élet elektromosság.. Lámahitünk nem fel­ tétlen azonos az ortodox buddhista hittel. hogy az „öreg ez meg az megint a pén­ zére vadászik". Az értőknek nincs szükségük se­ gítségre. olyan mint egy erős. Érdekes lehet. a lélek vagy az én (ego) megszabaduljon testi burkától. amelyben a szellem megta­ nulhatja az élet kemény leckéit. Az ókori egyiptomiak is hittek az éteri másban. be a trapák lakónegyedébe. és a szellemi világban. amely a test élete alatt ölt formát. Hosszú folyosókon mentünk lefelé. Ti­ betben segítünk a haldoklóknak. mert (szellem) kezével nem tudja megkaparin­ tani a pénzt! Három test létezik: a hús-vér test. hogy erős fényforrásba nézett. az öreg ez meg az szelleme valószínű­ leg nagyon dühös.XVI. hogy erős fénybe nézett. visszamaradt mágneses mező. . az éteri vagy „mágneses" test. a „kórházi szobában" egy öreg szerzetes . Ha a testnek erős oka van. mohóságunk és erős szenvedélyeink hoznak létre. erőtér. Lobszang. a „halhatatlan lélek".annyira oda­ van a pénzeszsákjaiért. Talán mindenkivel meg­ történt. Kísérj el ma engem. és a szellemtest. A haldoklónak három szakaszon kell keresztülmennie: el kell hagynia a fizikai testet. hogy ragaszkodjék az élethez. Igaza van.tegyük fel. hogy létezik egy éteri hasonmás. Hisszük. és szellemét rá kell segítenie a Szellemi Birodalomba vezető útra. még mindig látta. a halottak vezetőiben. A fösvény pl. azt érzi. hasonlít ahhoz a fényhez. csúszós lépcsőkön. utolsó gondolata is a pénze sorsáért érzett félelem. így a haldoklás pillanatában felerősíti az éteri formát. hogy csak azokra tud figyelni. amit az ember azután Iát.

Öreg. amíg arra sincs már elég ereje. A hideg felfelé kúszik a hanyatló élet nyomában. kemény hangot adott ki. így könnyebben megtalálod az utat. s végül eltűnt. Öreg. Közeledik az idő. kígyózott és tekeredett. egyre közelebb a végső távozás. Szedd össze a gondolataidat. Figyeltem. megszabadul a szellem. Közeledik az idő. Szedd össze a gon­ dolataidat békében. Agyvérzést kapott. A láma az egyik ősrégi rítust követ­ ve hirtelen egy éles. Mindenképpen el kellett érni. látásod homályos­ sá lesz. amelyet a korábban eltávozott telepatikus lámák térképeztek fel és közöltek telepatikus úton még a másik vi­ lágból is. melyet egyszer valamennyien megteszünk. Kihűl a tested. milyen csapdákkal találkozik és hogyan kerülje ki őket. nincs mitől félni. Az örök éj árnyai a szemedre szállnak. Figyelj a szavaimra. El­ mondta. Öreg. és eme élet hangjait füleid nem hallják többé. hogy fájdalom nélkül szabadítják ki a szellemet. A velem lévő láma finoman megfogta mindkét kezét. Öreg. lélegzeted zihál. Az élet véget ér. közel a szabadulás. az­ tán füstszerű formában felvette a test alakját. és nagyon elgyengült. az aurája színei egyre halványabbak. mikor az élet a ma­ gasabb Végső Realitás felé távozik. megszabadul a torkod. hogy ezt az állapotot fenntartsa.Közeledsz ahhoz. Öreg. olyan mozdulatokkal. nincs mitől félni. mert itt a halál. Kövesd az utat. A mozdulatlan test felett az élet­ erő felhőszerű tömegben gyülekezett.A látásod elsötétült. hogy meg­ szabadulj a testi küszködéstől. Ereje fogytán volt. Az élet kiszáll a lábadból. . Szedd össze a gondolataidat. Öreg. a torkod elszorul.204 HARMADIK SZEM készült arra az útra. Szedd össze a gondolatai­ dat. Az ütögetés folytatódott. . amelyekről bebizo­ nyosodott. A lábad kihűl. a lélegzeted megáll. A láma folyamatosan ütögette az öregembert: a kulcscsontjától a feje tetejéig verdeste. hogy teljesen meg­ szabadítsa a küszködő szellemet. hogy egészen addig a tudatánál maradjon. és a „világ utáni" örömöket élvezi majd. A zsinór fokozatosan elvékonyo- . béke és boldogság vár rád. Pontosan leírta az utat. bár az öregember aurája még jobban elhalványodott. mellyel az ezüstzsi­ nór még mindig összekapcsolta.

ahol össze­ zúzzák a holttestet.Halott vagy. abban oszlopok. és elküldtünk azokért. LÁMASÁG 205 dott. A negyedik nap reggelén egy Ragyab jött a Halál Embereinek kolóniájáról. Minden tétovázás nélkül az állat hátára hajította a fehér tö­ meget. Megérkezésekor a lámák abbahagy­ ták a telepatikus vezetést és átadták a testet. a Köztes Létben vagy. Hagyd el az Illúziók Világát.XVI. A halál csendje. mi a miénken. . hogy addig járjon. és lépj be a Végső Realitás­ ba. elszállt. Ez a „Hely" egy elha­ gyatott területen volt. A forma lassan. akik a te­ temeket készítik elő. óriási kősziklák álltak rajta. lehelletnyi lett. A zsinór elvékonyodott. Ez három napig tartott. majd levált. Kövesd a kije­ lölt utat. Lótuszülésbe ültettük a testet. Egy másik kőtáblán fele mélységig fúródtak a lyukak. A test kötelékei elszakadtak. Itt. Halál. Négy sarkában lyu­ kak voltak a kőben. Menjél tovább. amely ott van. eb­ ben a szobában csend volt. Amikor arra a helyre ért. hogy átvezesse a szellemet út­ jának első szakaszán. Kint egy jak állt. és egy lapos kő­ tábla. mely a legnagyobb testet is megtartotta. a felkavart levegő vibrálása alábbhagyott. amíg sok-sok erőfeszítés után el nem éri a Buddhaságot. a lá­ mák váltották egymást. Könnyedén meglóbálta. ahol a Lingkhor út elágazik Decsen Dzong felé. A láma telepatikus úton továbbra is utasításokat adott. és együtt elvonultak. A hullaszállító szoro­ san összegöngyölte. előre. Másokat is hívtunk. úgy született új életre az öregember. de az a sorsa. átadta a csonttörőknek. A távolból dobok hömpölygő morajlása hallatszott. Számodra már ebben a világ­ ban nincs semmi. és valahonnan egy jak bömbölését. A Bardo-ban. A folyosóról az élet különféle zajait hallottuk. talán ta­ nult földi élete leckéiből. A tömjénfelhők összecsavarodtak. . Te a te utadon. Csak a láma telepati­ kus utasításai fodrozták a szoba csendjének burkát. a vállára emelte és nagy léptekkel kiment. Egy újabb öregember folytatja hosszú útját a Létezések Körén. mint az égen lebegő felhő vagy a tömjénfüst a templomban. bőr­ csizmák csosszanását. és ahogy a köldökzsinór elvágása után megszületik a csecse­ mő. A lámakolostor tetejéről egy mély hangú trombita üzenete hasított át a vidéken. majd fehér ruhába csomagolta. hogy folytassák az eltá­ vozott szellem telepatikus irányítását. Halott vagy.

a kőlapon nem maradt semmi. aztán visszament a sziklához. hogy a vezéreket megelőzve érjen földet. azután zsákmányra várva türelmesen üldögéltek a sziklákon. olyanok vol­ tak. a munkájukra büszkék. A karokat és a lá­ bakat a négy oszlophoz kötözték. a beleket felvágták és elosztották a „vezérek" kö­ zött. ott ette meg. Végül levágták a fejet és felnyitották. A csonttörők felaprították. Egy madár jött a fél agyért és talán a szemért. A hullaszállító láttán az égből azonnal lecsaptak a héják. és odaadták a többieknek. Akkor feldarabolták a húst. A vesét. melynek látványára a keselyűk vezére súlyos szárnycsapásokkal a földre szállt. megfogta. Meglepően rövid idő alatt megették az összes szervet és a húst. csak a sok-sok csupasz csont. ki miben halt meg. A kezet és a lábat levágták és feldarabolták. és be­ tömködték a másik kőlap lyukaiba. a másik meg valami egyéb finom falatért. A májért a rangsorban követ­ kező madár jött. ha egy is vakmerően megkísérelte. mint a szabadtéri színházban a nézők. akár az aprófát. Nagy tapasztalatuk alapján könnyen megmond­ ták.206 HARMADIK SZEM A tetemet a kőlapra tették és levetkőztették. Akkor a fejtörő fogta hosszú ké­ sét. Hosszú vágást ejtett. Ezek a madarak szigorú társadalmi rendben éltek. hogy kikapja a boncoló kinyújtott kezéből. A keselyűk azt is megeszik! A csonttörők képzett emberek voltak. hogy megállapít­ sák a halál okát. és nehéz döngölőkkel finom porrá törték. hogy a húst csíkok­ ban hántsa le. Saját érdeklődésből tanulmányozták a szerveket. Kezét az üregbe süllyesztve kivette a szívet. és előrelépkedett. . Természetesen nem volt tényleges okuk rá. Ekkorra a testtörő már felnyitotta a törzset. könyörtelenül rátámadtak. és felvágta a testet.

és egy eset különösen érdekesnek tűnt. hogy a madarak helyett a férgek tápláléka legyen.XVI. Túl nehéz dolog lenne. ami fontos vagy érdekes: . hisz tőlük tanul­ tam. . Sokkalta jobb ez a fajta kép­ zés. Az egyik mi­ rigyben . mert ezzel szennyezték volna a folyókat. A főboncmester mellettem állt. ki­ nyitjuk. és senki sem tudja. különösen néz ki. Szünetet tar­ tott. Ha valaki mérget vett be. mint az. később se­ bészetből határozottan kiváló lettem. Gazdasá­ gi okokból az égetés sem lehetséges. Tibetben nem lehet földbe temetkezni. itt van.itt .Tessék. mert sziklás a talaj és csak nagyon vékony földréteg fedi. tiszteletre méltó láma. mint hogy a holttestet kitegyük a szabadba.Vagy máskor: . hogy megbizonyosodjanak a betegségről. tiszteletre méltó láma.lehet a hiba. És ez így ment. tudták. amitől elzáródott. de a hagyomány megkövetel­ te. az Ékességes közvetlen parancsára jöttem tanulni hozzájuk. ahol . Vízbe sem dobhatták a tetemet.Ez az asszony. vagy megmérgezték.Ez az ember. LÁMASÁG 207 hogy ennyire érdeklődjenek ez iránt. felhasítjuk ezt az artériát itt. míg kiszedett egy jókora darabot. és mutatta. az élőlények ivóvizét. mert kevés a fa. egy kemény mag van benne. Tudom. hogy a csonttörőknél többet tanul­ tam anatómiából. hogy a halotti bizonyítványban tényleg a valódi . Büszkén mutattak mindent. hogy a nyugati világban a testtel együtt eltemetik a halál okát is. Végül is több száz holttestet tanulmányoztam. A másik különbség. Felvágjuk és megnézzük. amelyben a diákok kórházi tanbonctermekben egyegy hullán osztoznak. Rettenetesen költséges lenne. és láthatod a vérrögöt. azért halt meg. mert a szív felé áramló vér útjába akadály került. Nem marad más módszer számunkra. a tény hamar nyilvánvaló lett. Én természetesen nagyon hasznosnak találtam eme képességüket. amelynek következ­ tében a „szellem elvált eszközétől". Nemsokára már elég ügyes voltam a boncolásban. A tibeti két szempontból különbözik a nyugati te­ metkezési módtól: a nyugatiak eltemetik a testet és hagyják. Ha nem voltam éppen a közelben. Nézd. mint később a tökéletesen felszerelt orvosi egye­ temen. megvár­ tak vele. és a test elé­ getésére a hegyeken keresztül jakháton kellene fát hozni: Indiából.miként leírtam . igen. aztán: .a madarak elfogyasztják a húst és a csontokat.

odabent jéghideg volt. Még mindig lótuszülésben ült. Ó'ket bebalzsa­ mozzák és egy üvegfedelű koporsóba rakják. Lementünk. Egyes amerikaiak. nem kényszerült rá. de egyes dolgokkal úgy foglalkoztunk. Végül.Egy előző inkarnáció rövidesen elhagyja testét. Tibetben minden halottat így „tesznek ki".208 HARMADIK SZEM ok szerepel-e. A szerzetesek mögöttünk mély hangon kántáltak. Libegő. hogy valóban aranyat használunk. Szóval. táncoló kontúrral a falakra vetődött a vajmécsesek és a lo­ bogó fáklyák lángjának fényében megnagyobbodott és eltorzult ár­ nyékunk. Mivel apát volt és ta­ nult ember. ami azután valame­ lyik templomban megtekinthető. Egy este meg kellett jelennem az apát előtt. egy lezárt kőajtóhoz érkeztünk. Beléptünk. megint csak szembe kellett néznem a nyereg okozta gyötrelemmel. és Szera-ba utaztam. Ez utóbbi eljárás nagyon érdekes. vagy bebalzsamozzák és beara­ nyozzák. sokszor vettem részt benne. Nem tudunk előállí­ tani egydolláros órákat. azon sárga stóla. és a szokásos három napot sem kellett kivárni. a főépü­ leten át a templomba mentünk. Nálunk a testtörők megnézik és megbizonyosodnak arról. hogy ott légy. azt állítják. Előttem két láma vitte a holttestet egy hordszékben. hogy megfigyelhesd a Szent­ séges Megörökítést. ahogyan csak egy mesterember foglalkozhat. kivéve a legmaga­ sabb rangú lámákat. Vörös köpeny volt rajtunk. akik előző megtestesülések. Hát?! Mi nem gyártottunk tömegcikkeket. Most a Rózsasövény­ ben van. Aurája színei már alig látszottak. Azt akarom. tizenöt­ húsz méterre a földfelszín alatt. majd be a titkos helyekre. és egy óra múlva a testiből a szellemi világba távozott. A szerzetesek gondosan elhe­ lyezték a tetemet. Csak aznap éjjel ült a test lótuszülésben. de be tudjuk aranyozni a testet. ez „még egy amerikai képességeit" is meghaladná. amíg a lámák virrasztottak mellette. nem hiszik. aztán három lámát és engem kivéve valamennyi- . Másnap pirkadatkor ünnepélyes menetben levonultunk. Azt mondta: . és a szünetekben ezüstcsengő csilingelt. hogy miben halt meg valaki. és egy kevéssé használt ajtón ke­ resztül az épület alatti titkos folyosókhoz értünk. hogy átvezessék a Bardo-n. akik olvasták a témáról írt feljegyzései­ met. A kolostorban az öreg apát szobájába kísértek.

Kiadták a parancsot a kemence begyújtására. hogy a vékony. a testüreget kitöltötték. az ajtót bezárták. Végre a selyemtömést megfelelőnek találták. Úgy építették. majd egy speciális lak­ kot csurgattak bele. jaktrágyát és vajmaradékokat tettek rá. hogy a tömést átitatva. A szokásos testnyílásokon keresztül kivették a bel­ ső szerveket. miközben a körvonalak megmaradtak eredeti formájukban. a vastag porréteg közepé­ be helyeztük a tetemet. hogy az alak ne változzon. A holttestet levetkőztették és gondosan megmosdatták. Mi­ kor a szoba a padlótól a mennyezetig meg volt rakva. Ismét különböző lakkokat öntöttek rá. és ezzel készen állt a preparálás következő szakaszára. majd a kolostori pe­ cséttel lepecsételték. mely tulajdonképpen kemence volt. az égő vaj sistergését. A súlyos kőfalak recsegtek-ropogtak a le­ hűléstől. Egy nap és egy éjjel nem nyúltak hozzá. A test belsejét megmosták és megszárították. Lassan leé­ gett. azokat azután alaposan lezárták. hogy a lótuszülésbe merevedett holttest kemény. élénk sárga fénnyel árasztották el a helyiséget.XVI. Újabb lakkot öntöttek be­ le. Mikor a lakk meg­ száradt és megkeményedett. és ide. de ügyeltek arra. az megkeményedjen és szilárd-tömör belsőt képezzen. hogy a lángok és a meleg a szoba falán kívül cirkulálva egyenletesen magas hőmér­ sékletet biztosítsanak. Az egész szobát megtöltöttük az egyik tibeti területről származó sóval. hogy a végső és tökéletes száradás bekövetkezzen. Hamarosan hallottuk a fa recsegését és ahogy terjedtek a lángok. Mikor már jól begyulladt a tűz. Alattunk a szerzetesek már készülődtek a tűzrakásra. forró levegőt árasztva a balzsamozó kamra üreges falán ke­ resztül. valamint ásványokkal és gyógyfűkeverékkel. LÁMASÁG 209 en eltávoztak. be lehetett lépni. sorban ki­ mentünk a folyosón kívülre. A hetedik nap végén nem raktak többé a tűzre. kihunytak a lángok. A folyosó is újra lehűlt. Lenn egy egész héten át tomboltak a lán­ gok. edényekbe rakták. Három napig . A test külső felületét befestették lakkal és száradni hagyták. filmszerű selyemrétegeket . A megszilárdult felületre egy „védőréteget" vittek. Levittük egy még mélyebben lévő szobába. Több száz vajmécses égett.amelyeket ekkor kentek rá később könnyen lehánthassák. kitömték. A szára­ dási idő végén arra mentünk vissza. A földet különleges por fedte. ami kemény kéreggel vonta be.

hogy ne zavarjuk az élő halotta­ kat. A legkorábbi időkből származó személyek voltak itt sorban ültek. akik félig csukott szemmel fi­ gyelik a mostani generáció gyarlóságait és gyengeségeit. az előző inkamációdban. hogy a szobában me­ gint normális hőmérsékletet legyen. Las­ san dolgoztak. a legvékonyabb és leglágyabb aranyrétegeket fek­ tették egymásra. akik be tudták aranyozni a halott testet. A nehéz arany testet bevitték az Inkarnációk Termébe. aki bármikor fel­ ébredhet. mindenttudó mosollyal néz rám. A selyemrétegeket egyenként lehántották. és mint az összes többit. mert meg kellett várni. Ezek az emberek páratlan szaktudással rendelkeztek. morzsolták az omlós sót. A lepecsételéstől számított ti­ zenegyedik napon feltörték a pecsétet. csak kicsit sötétebb árnyalatú volt. és az ajtót belökték. Mesterembe­ rek voltak. azután az aranyművesekre került sor. halkan jártunk. mely valamennyi vonásával és ráncával pontosan úgy nézett ki. de Ti­ betben csak mint szent fémet értékelik: időtálló fém.210 HARMADIK SZEM minden csendes volt. . Két napon át vakarták. a legkisebb részletre is ügyeltek. még mindig lótuszülésben ült a kamra közepén. csak a betekert test volt benne. mint életében. Újra belakkozták a meztelen halotti tetemet. . Más országokban az arany vagyonokat ér. tudásuk bizonyítékaként olyan aranyfigura maradt hátra. Csak sut­ togva beszéltünk. A test alvó emberé is lehetett volna. Nem használtak szerszámot. A szerzetes aranyozok töké­ letes pontossággal dolgoztak. ahol a vajmécsesek fényében tisztábban láthat­ tuk. Úgy tűnt.Ez te voltál Lobszang. A tartósítás tökélete­ sen sikerült. majdnem leestem az ijedtségtől.valami furcsa erő által megigéz­ ve álltam előtte. nyugodtan. felváltva kaparták a megkeményedett keve­ rékeket. nehogy megsértsék a testet. A szer­ zetesek puszta kézzel. Az egyik különösen vonzott . Akkor finom érintést éreztem a karomon. mint ünnepélyes bírák. mint életében. Óvatosan felemeltük. és bevittük a másik szobába. Olyanok. Mi­ kor befejezték a munkájukat. A körvonalai olyanok voltak. az ember végső szellemállapotát szimbolizálja. aranytrónusra ültették. felismered. Végül üres lett a szoba. és nem zsugorodott össze. Azt gondoltuk.

és tanulmányozhat­ tam az aranyba burkolt „szobrokat". Itt ismertem meg veze­ tőm. LÁMASÁG Mesterem a következő aranyfigurához vezetett és megjegyezte: . Mingyar Dondup láma történetét is: múltbeli tetteit. A legkorábbi történelmet később ismertették meg velem. szintén teljes figyelem­ mel tanulmányoztam. jellemét és képességeit. A rejtekajtó mögött kilencvennyolc aranyfi­ gura ült a sziklába vájt titkos teremben.Ez pedig én voltam. és meditálva ültem előttük. Tibet történelme feltárult előttem. Később gyakorta bemehettem a terembe. Mindegyiknek volt saját írott története. A neki adományozott címeket. Időnként egyedül mentem. az ajtó becsukódott mögöttünk. Itt találkoztam saját történetemmel is. távozásának módját.XVI. mindketten megilletődve kivánszorogtunk. Csendesen. Vagy legalábbis úgy gondoltam. a legnagyobb érdeklődéssel olvastam őket. rangokat és kitünte­ téseket. .

Az előkészítés nehéz volt és hosszú. amíg át nem léptük a halál kapuját. Mint felismert inkarnációnak tehát újra ugyanaz volt a státu­ som. mint hatszáz évvel ezelőtt. Valamivel később a szobámba bejött egy nagyon idős láma. egy nap Csakpori apátja magához hívatott. Most még messzebbre eljutsz majd: az élet birodalmán túlra. Az Életkerék egy egész kört fordult.mondta. és országunk múltjába. amikor eltávoztam a földről. Az asztrálutazásban tanul­ mányaid során messzire jutottál. Napi étrendem szörnyű ízű gyógynövényfo­ gásokkal egészült ki. Kérésedre a megszólításod továbbra is . át kell esnem a Kis Halál szertartásán.Mert tudod. és vissza nem tértünk. Én csak az Ékességes üzenetét közvetítem. A gondolataim csak „tiszta és szent" dolgo­ kon járhattak. Rideg egyszerűség. az előjelek kedvezőek voltak. . hogy nincs halál. Barátom! . Három hónapon át szigorú felügyelet alatt éltem. Mintha az embernek sok választása lenne egy láma­ kolostorban! Még a campából és a teából is kevesebbet fogyaszt­ hattam.Az Ékességes parancsára apáttá fognak avatni. Huszonnégy órán 213 . s azt mondta.mint Mingyar Dondupnak .már vagy féltucatszor láttam.láma lesz. . hogyan balzsamoznak.Tizenhetedik fejezet A VÉGSŐ BEAVATÁS Miután .különböző kolostorokban . nem tudhatjuk igazán. szigorú fegyelem és hosszú-hosszú órás meditációk. Végül három hónap múltán az asztrológusok szerint megfelelő időpont közeledett. fiam.

A száraz levegő köpenyek súrlódásától megtelt elektromossággal. Sokat men­ tünk. Rémületemre bizsergést és ütéseket éreztem. az én kezemben nem volt semmi. a halk hangok csak fokozták a sűrű csendet. A ke­ zem sugárzott. a jobban vastag. mint egy dob.figyel­ meztettem magam . a kortól összeaszott apát ment előttem. hogy az apátok is ragyognak. Erős hideget éreztem. és isteneknek gondolták magukat. . Állott levegő. mint egy álom szétfoszló emlékei.Fogd a bal kezedbe. Akkor a rejtett lépcsőkön és folyosókon a Potala alá vezettek. a felhal­ mozódott áram első kisülésére majdnem kiugrottam a csizmámból. vajmécsesek gyúltak helyet­ tük. Láttam. különös. A kíséret többi tagjának alakja beleol­ vadt a sötétbe. hogy visszatérhessen a Mennyei Mezőkre: három aggastyán. nyikorogva. mintha lebegő szellemek lennénk. Három apát vezetett be.sötét. hogy a beavatás utolsó próbatételének alávessen. talán a világ legnagyobb metafizikusai. parázsló füstölőt tartott. De közeledtünkre az egész sziklatömb elmozdult. Azokon a folyosókon jártunk. olyanná lettek. amíg olyan üres nem lettem. megszünteti a kellemetlenséget. A bal kezében mindegyik vajmécsest. kísérőim lobogó fáklyákat vittek. melyet régi idők vulkanikus tevékenysége vájt a kemény sziklába. Az egyik apát rövid aranypálcát nyújtott felém. melyeket korábban bebaran­ goltam már.ösvény. A fáklyákat kioltották. há­ rom nagyon idős. nem evilági hidegséget. Néhány méterrel odább egy pillanatra meg­ álltunk.és íme. Nesztelenül lépkedtünk a bőrcsizmában. fűszerek és füs­ tölők szaga terjengett. Előrementünk. De a soron lévő feladatra kell összpontosítani . és azt suttogta: . Készen arra. Mikor a folyosó végére értünk. Előttünk egy újabb . húzd vé­ gig a falon. így tettem. hatalmas. Most apró emberek lépkedtek rajta.214 HARMADIK SZEM át böjtöltem. aki örömmel várta. Az apátok sáfránysárga brokát köpenye halk suhogó han­ got hallatott. a nyikorgás hangja ide-oda verődött. itt a Titkos Bölcsesség Temploma. egy titkos templomba jutottunk. keskeny . mintha új aura venne körül. Lassan nyílt. aranyborítású ajtónak ütköztünk. mintha egy kongó űrben lennénk. és ahogy megyünk. A folyosók és az átjárók egykor olvadt lávát szállítottak a kitörő vulkán torká­ ba. Mély csend vett körül. kemény szikla állta utunkat. később azonban már nem éreztem fájdalmat.

aranyréteg. mintha egy láthatatlan kéz gyújtaná meg őket. olyan óriási volt. mielőtt a földünkön a hegyek képződtek. Még egy utolsó kanya­ rulat és mély üreg tárult a szemünk elé. újra sziklaréteg. amikor a partjait még tenger mosta. Elbűvölten és félelemmel vegyes áhítattal néztem. Az oldalán furcsa szimbólumok futottak végig és olyan ábrák. mi­ kor egy-egy keményebb szemcsén visszatükröződött a mécsesek gyenge fénye. A homályból egy Buddha derengett elő.XVII. a bujaság képviselői. A vezető apát eltűnt. mintha ébenből készült volna. azon festett. nyomban elájulok. hatalmas aranyfigurá­ kat láttam. néha csúszkálva mentünk előre.Nézd meg őket! Istenek vol­ tak réges-régen. Két férfi. ördögök. úgy éreztem. A pislákoló fényben úgy tűnt. Amit sötét árnynak képzeltem. jelekkel ellátott kőkoporsót találtunk. és így tovább. tekergő ösvény volt. amit láttam. Három mez­ telen aranyfigura feküdt előttünk.Fiam! . és más csillagok ragyogtak az égen. A VÉGSŐ BEAVATÁS 215 Vajmécsesek gyúltak. melyeken az embernek keresztül kell mennie az Én megtestesülése előtt. Az aranybur- . Nézd. mintha forogna . és beléptünk a magas. Sziklaréteg. Magasan. Keskeny. A levegő nehéz és fojtogató volt. Halványan más alakok is kirajzolódtak. Úgy éreztem. Nem volt fedelük. Belestem és a lélegzetem is elállt attól. egy nő. mert senki emberfia. egyre lej­ jebb. Sántikálva. Odamen­ tünk. mint amilyeneket a tóalagút falain láttam. meredek. csak a be­ avatottak látták őket.kiáltott a vezető apát. hogy a fény csak a dereká­ ig ért. úgy csillogott az arany. sziklaüreg. aranyrögök.vele pörögtek az ér­ zékeink is. nagy műgonddal kivésett. a világ szívébe hatolunk. Akkor járták az országunkat. rejtekajtó volt. akár a csillagok a sötét éjszakai égen. és azok a próbák. széles ajtón. ötméteres Életkerék. botladozva. . némelyiket félig betemette a drágakő. mely csillogott az aranytól: telérarany. Egy falhoz közeledtünk. Az üreg belsejében egy fényes fekete ház állt. Egy ösvényre nyílott. mely lefelé ment. ahol az apátok vaj­ mécsesének tompa fényében a sötétség még feketébbnek látszott. nagyon magasan felettünk. Bent három fekete. . mintha a föld egész súlyával ránk nehezed­ ne. Ahogy a vibráló sárga fény erősödött.

A sírt fokozatosan halványkék fény árasztotta el. ahogyan éveken át tanítottak. A legidősebb apát hozzám fordulva így szólt: . Az állkapcsuk keskeny. mely két koporsó közt állt. Egy kőlaphoz vezettek. sokan elbuknak. olyan volt. Az az érzésem támadt. kifelé fordított tenyérrel ültem. nehogy felébresszük őket. majd kialudt. A csend és a sötétség nyomasztó volt: csak a sír csendje ilyen. utasításukra lótuszülésbe helyezkedtem. ahogy a kőlap tetején me­ ditáltam. mint amikor kihajtogatják a régi bőrt. több mint száz méterre a napvilág alatt.216 HARMADIK SZEM kolaton minden vonásuk. vékony. Néhány percig még vörösen parázslott. Kész vagy rá. Nem halottak . szemük egyenes és mélyen ülő.Igen . a szájuk kicsi és vékony. A orruk hosszú. haldoklóm az ősrégi kriptában. egyedül maradtam az ősrégi halottak holttestével. egyet-egyet a három koporsónak. aki kiállta a próbát. minden jelük pontos hűséggel kirajzoló­ dott. Sokan meghalnak. hajlandó vagy rá? . Hirtelen rántást éreztem a belsőmben. Az apátok fogtak egy-egy vajmécsest. A vajmécsesem sercegett. Lefeküdtem. A fejük nagy és a tetején kissé kúpos. viaszmerev lett. Ott.olyanok voltak. és úgy lélegeztem. Múlt az idő. egyet nekem. és mintha va­ lami különös zizegést és ropogást hallottam volna.Rövidesen bea­ vatottá válsz. mint akik alszanak. A végtagja­ im elzsibbadtak és jéghidegek voltak. de csak az hagyhatja el élve ezt a helyet. Hirtelen megmerevedett a testem. Meggyújtottak négy füstölőt. Hintáztam. a férfiak közül a nagyobb legalább öt méter volt. emelkedtem és zuhantam. A nehéz fekete ajtó becsukódott. de ez teljesen más volt. a magas hegyi hágók felett tündöklő hold fényé­ hez hasonlított. keresztbe­ tett lábbal. hal­ doklóm. Egy percre . A megterhelés na­ gyon nagy lesz.válaszoltam. aki látja a múltat és ismeri a jövőt. Egyik oldalon megláttam egy koporsófedelet: a mennyek térképe volt be­ levésve . egyenes háttal. és sorban el­ vonultak. Csendesen mozogtunk és halkan beszéltünk. az égett kanóc szagát éreztem.de milyen különösnek tűntek a csillagok! Asztrológiai tanulmányaim során elég jól megismertem az éjszakai eget. De a méretük! A nőalak fektében három méter hosszú lehe­ tett. aztán az is elszállt.

mint száraz levél a téli szélben. elhagyatottnak. Lassan eloszlott a köd. Asztráltestem hány­ kolódott. hangok. és a pálmafákra pillantot­ tam. A vizsgálódás lekötött. Beszédfoszlányokat. A mai emberiség kicsinyes önelégültségére gondoltam. lük­ tetett az élettől és sugárzott az életerőtől. Lassan azonban láthatóvá váltak a fi­ nom különbségek köztem és a hatalmas alakok teste között. Hanyatt fekvő testemre néztem. de akkor hirtelen eszembe ötlött. ami­ kor feltűnt egy vidám napbarnította csoport. Valahonnan a tenger bugását hallottam és a hullámverések alatt a kavics sistergő recsegését. mint ma. végül már úgy tűnt. A napok rö­ videbbek és melegebbek voltak. Óriások! Mindannyi­ an. Hirtelen tudatára ébredtem. úgy pihent a kőlapon. nem vagyok egyedül többé. Lustán a hátamra feküdtem a napsütötte parton. és kíváncsi voltam. mintha a szél vinne. A tudato­ mon tűzpiros fájdalom hasított keresztül. A tudatossággal jött a mozgás. A fejem felett aranytálra emlékeztető fényességet láttam.XVII. vajon hogyan magyaráznák a ma­ terialisták eme hatalmas alakok létezését. és vele nem földi nyugalom. újra a sárkányban vagyok. Valami azonban azt súgta. Egy közeli ligetből nevetgélő han­ gok hallatszottak. kimon­ datlan gondolattöredékeket hallottam. még csak nem is hallottam a pálmafákról. és úgy repült. Magányosnak éreztem magam. Gondolkodtam. Azt érzé­ keltem: végtelen sok évvel ezelőtt történik mindez. Úgy tűnt. A VÉGSŐ BEAVATÁS 217 azt képzeltem. A hang gyorsan közeledett. és a kötél végén himbálódzok. A helyszín ismerős volt. hogy magam is „óriás" vagyok. Lenéztem és láttam. fústgomolyként sod­ ródtam . hogy valóban a hús-vér testem felett lebegek. A testem közepéről ezüstkék zsinór lógott. Nagy civilizációk keletkeztek és az emberek többet tudtak. Belső látásomon széttörede­ zett képek villantak át. Fekete köd ereszkedett rám. sosem láttam a tengert. otthontalannak a mindenségben. Egy másik űrből jövő bolygó a . a fejemben fog szétrobbanni. Színes fényeket láttam és ismeretlen árnyalatú villódzásokat. A messzeségben mintha valaki megkonga­ tott volna egy mély hangú harangot. A föld köze­ lebb volt a naphoz. mint te­ tem a halotti tetemek között. és az ellenkező irányban keringett. hogy valami megzavarja a gondolataimat. Éreztem a sós levegőt és a tengeri moszat szagát. melyek egyre hangosabbak lettek.

És éltél. Földrengések rázták meg a világot. és aznap éjjel. Ettem-ittam. Később tuda­ tosodott bennem. egyes földrészek a ten­ gerek alá süllyedtek. Szelek támadtak. felkorbácsolták a vizeket. és asztrális beavatásom egyes részletei túl szentek és túl személyesek ahhoz. Jövünk. Elmerevedtem.fázom. furcsa. mikor lefeküdtem. mert egy kripta fagyos sö­ tétségében fekszem egy kőlapon. fel a hideg. hogy nyomtatásban megjelenjenek. árvizek. Láttad. hatalmas hegyek keletkeztek körülötte. A meleg és kellemes ország.Jól csináltad. Vajmécsesek.218 HARMADIK SZEM földnek ütközött és hatalmas ütést mért rá. hogy hamarosan el kell hagynom Tibetet. ahogy megjövendölték. Agyamban a gondolat puhatolódzó ujjai: . . amit láttam és átéltem. hideg levegőre. Fo­ kozatosan elhagyott az asztrál. Elmondhatom. és hatalmába kerített mindaz.Igen. furcsábbak voltak és ma is fur­ csábbak. mások kiemelkedtek. Valamivel később a látomás elhalványodott és elsötétedett.és a fizikai tudatom. tudtam. . Ki ebből a felejthetetlen kamrából. fiam. Meghal­ tál. és négyezer méter magasan a tenger fölé emelkedett. A három öreg apát. ahol a letűnt világ vegetációja és faunája tovább élt. idegen országokba kell mennem. De ez meghaladja egy könyv ter­ jedelmét. hogy fázom . Három napja fekszel itt. a folyosókra! Elgyengültem az éhségtől. megszűnt tengerparti üdülőhely lenni. Támolyogtam a gyen­ geségtől és az éhségtől.Percek múltak és halvány fény közeledett. Tibet. amelyek az eltérő gravitációs erők hatá­ sára a föld felé tornyosultak. a fel­ földeken hasadékok repesztették szét a felszínt. világméretű árvizek árasztot­ ták el. Kilendítette a pályájá­ ról és a föld ellenkező irányba kezdett forogni. Füstölgő lávát okádva magukból. . visszatért hozzánk. mint amilyennek képzeltem őket. Alig tudtam lábra állni. Távolabb.

Tétován felénk nézett és felismerte Mingyar Dondup lámát. szintén hamarosan útnak indulok. felpattant a lovára és elvágtatott. és én. és olvasni kezd­ tem anélkül.Az ember általában nem találgatja. Porzott a ló lába. Egy lovas jött vágtatva. Kinyitottam a csomagot. úgy adta át nekem. be a főkapun. ahogyan mondtam neked. ahogy hirte­ len megállította. át az úton. Lobszang Rámpa láma ré­ szére. mit akarhat az Egyetlen és Páratlan Védelmező.Néhány nappal később a Boldogság folyója partján üldögéltem mesteremmel. a Potala-beli esemé­ nyek önbizalmat adtak.Reggel az Ékességeshez kell mennem az Ékszer Parkba. lehet. Ne­ ked is jönnöd kell. Reggel végiglépkedtem az Ékszer Parkhoz vezető ismerős úton. Köpenye bugyrából elővette az üdvözlet selyemsáljába tekert hosszú. Lobszang. . .Üzenetet hoztam az Ékességestől. hátrált. rövidesen Kínába utazol. Háromszor földre borult előttem. de úgy érzem. Most már sokkal magabiztosabb voltam. le a hegyről. Mindketten arra gondoltunk. Hozzuk ki a legtöbbet a mai és a még hátralévő néhány napból. . visszatérek a Mennyei Mezőkre.és barátom­ nak . Mingyar Dondup láma velem jött. hogy utoljára 219 . hogy előbb átadtam volna mesteremnek .Mingyar Dondup lámának. ismerős csomagot.

mint apám és anyám. Az idegenek útjai különösek és érthetetlenek. amit a Tudományok Termeiben megvizsgál­ hatnak. A család. az az öltöny! Szoros csövek. Elintéztem neked. az ország mindent magad mögött kell hagynod. A te ösvényed Lobszang. ami kellemetlen. mintha azt hordanám majd Kínában (a szerzetesruhám ott sokkal megfele­ lőbb). Csak arannyal borított szob­ rát láthatom majd az Inkarnációk Termében. A Potala Múzeumból hoztak nekem egy rend új nyugati öltönyt. félreértést. s úgy meghúzták. Ó. Mint egyszer említettem. és hitetlenséget tartalmaz . Lobszang! Elküldök egy hír­ nököt. egy szót sem váltottunk. amelyet az­ előtt választottál.„egy életre tönkre tesznek" ezek a csövek. A szülőket? Mingyar Dondup láma többet jelentett nekem. azon töprengtem. Mégis a legnagyobb tudományt. hogy öt nap múlva Kínába utazz. olyan lesz. Bizto­ san . a barátok. a nyakam köré pedig egy vastag szalagot kötöttek. melyek olyan erősen szorították a lá­ bam.gondoltam . Órákat töltöttem meditációval a Pavilonban. egye­ nes. mint egy levetett köpeny. csak azt. a Felettes Én tudományát érintetlenül hagyják. miért nem tudnak a nyugatiak lótuszülésben ülni: túl feszes a ruhájuk. bármelyiket is válasszam. csak azt hiszik. ha maradok vagy ha el­ megyek. lyukak és foltok tarkítot- . Az­ tán egy fehér leplet raktak rám. Az ösvény előtted . hogyan festek benne. . Ez a te ösvényed. Most már értettem. Nem azért. Az érzéseim valószínűleg nagyon erősen tükröződtek az arcomon is. amit ők csinálnak.Az elválás.mint tu­ dod . az az ösvény. öt hét. hogy a többiek láthassák. az új utak időszaka mindig nehéz és nyomorúságos. de senki számára se könnyű. melyet viselője nem használ többé.megpróbáltatást. Hamarosan eltávozik ebből az életből. hogy erre az életre születtél volna. Sokaknak fájdalmat okozna. mi a helyes. mintha meg akarnának fojtani.mindent. hama­ rabb. ahogy vezetőmmel felfelé kaptattunk a hegyen. hogy nem mertem behajlítani. mert amikor egyedül találtam a dalai lámát. Az egész fölé egy rövid ruhadarab került. amíg a Templomba nem értünk.Meg kell látogatnod a szüléidet. hogy próbáljam fel. mint ahogy visszatérek Tibetbe. Hazafelé menet. Öt nap! Öt nap! Azt gondoltam. kínszenvedést. Öt nap! Sűrű napok. hanem. mikor országunkat megszállják.220 HARMADIK SZEM tesszük meg együtt ezt az utat. így szólt hozzám: .

megfordultunk. megnyomorítja a lábam. hogy sok a szabad idejük. már csak halva látha­ tom viszont. ilyen öltözetben senkitől sem lehet elvárni. mely olyan hosszú időre otthonom­ má lett. és nem tudok Kínába utazni. Másnap reggel pirkadatkor indultunk. Aztán vissza­ gyalogoltam a lámakolostorba. Utolsó este újra meg­ látogattam a dalai lámát. de ők a kezükön hordták: volt an­ nyi eszük. aztán egy fém végű. Ahogy elértük a magas há­ gót. Mindketten tudtuk. hogy a lábukon jó tibeti bőrcsizma legyen). Lassan. idegen helyekre utazom és újra kell tanulnom mindent. (A koldusok . kerek szélű fekete tálat nyomtak a fejembe. A Potala tetejéről magányos sárkány szállt az ég felé. hosszú pillantást vessünk Lhásza szent városára. Apám és anyám vártak. De a legrosszabb még hátra volt.úgy mondták . hogy egy utolsó. Vastag és nehéz „kesztyűt" húz­ tak a lábamra. * . Ekkor azonban láma és apát vol­ tam már. Nem véletlen. nem úgy mint mi. gyalog. ahogyan legelőször. TIBET! 221 ták. fekete zsineggel szorosra fűz­ ték. gondoltam. akik a köpenyben tárolunk mindent. Megint csak otthontalan lettem. kelletlen vágtam neki az útnak. Nehéz szívvel váltunk el.használtak efféléket.akik időnként négykézláb mentek végig a Lingkhor úton . ISTEN VELED. Becses vendégként fogadtak. búcsút vettem tőle. illetve a rangom a Családi Könyvbe.XVIII. mint a ráérős nyugati úriemberek. találkozni akartak velem. Este bementem apám dolgozószobájába és beírtam a nevem. Úgy érez­ tem. hogy dolgozzon! A harmadik nap korábbi otthonomba látogattam.a nyugatiak különböző dolgokat tartanak. A hátralévő két nap nagyon gyorsan telt. és azt mondták. ő pedig megáldott. most aztán úgy vagyok öltözve. Egy megfordított. Egyedül men­ tem. amelyekben .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful