Nekik sem hittek. akik kommunista országokban élnek. ha kiderülne. akik szintén hadifoglyok voltak. Szeretett hazámat . ki vagyok valójában. hanem egy békeszerető országról. de sosem tanultam rendszeresen angolul. Kinevették.tanulmányozás céljából. 9 . így tapasztalatból tudom. hogy tényleg van ilyen hal. és barátaimat. Tibet a te országod. bántódás érné. Mondják. Azokat is. és egy példányát hűtött repülőgépen az Egyesült Államokba szállították . Végül bebizonyosodott. Lobszang Rámpa íródott a Fa-Juh évében. megkövesedett" halat. így teszek én is.A SZERZŐ ELŐSZAVA Tibeti vagyok. Ez a könyv azonban nem a kínzásokról szól. Kevés tibeti jutott el ebbe az idegen nyugati világba. Ezért a könyvben megváltoztat­ tam a magam és barátaim nevét.ahogyan azt korábban megjövendölték kommunista hordák szállták meg. a vi­ lág más tájain nem ismerik.írta valaki egy távoli országról. Voltam kommunisták és japánok kezeiben. néhány állításom hihetetlen. ahol igyekeztem elles­ ni a nyelvet azoktól az angol és amerikai nőbetegektől. én vagyok az egyik. akik láttak „élő. írni „próbálgató módszerrel" tanultam. Sokat tettem a kommunizmus el­ len. és hamis szín­ ben tüntetnek fel. „Angol iskolám" egy japán fogolytábor volt. „Az emberek teknőcön lovagolnak a tengerben" . mit tesz az emberrel a kínzás. Könyvem szerkezete és nyelve sok kíván­ nivalót hagy maga után. igazat írtak és pontosan. Később kiderült. melyet régóta félreértenek. K.

a szerzetes-ze­ nészek gyakoroltak a tömegtől távol a mezőn. A közelben réztrombiták megrázóan mély hangja zúgott. Közelebb a Kígyó Templom tavának kék vize fodrozódott. az egyik kelet-tibeti tartományból származott. gyakran elvesztette a türelmét. vízimadarak jártak arra. hemperegjen és a levegőben rugdalóddzon.így hívták . hozzá illő széles termettel. s akárcsak más társát.Ezzel az öreg Cu na­ gyot húzott a póni hátsó fertályára és a szerencsétlen lovasra. Meg akart szabadulni lovasától. bömm -. Az a komoly feladat várt rám. hogy megüljem az igencsak ódzkodó pónilovat.Ajjaj! Négyéves és nem tud megmaradni a lovon! Sosem lesz belőled férfi. Majdnem két méter magas volt.Első fejezet A GYEREKKOR .más járt az eszében. a köves út mentén kiabálás és kiáltozás hallatszott.bömm. A Potala arany háztetői és kupolái ragyogtak a szikrázó napsü­ tésben. Mit szól majd nemes apád? . Nakkimnak . pásztorok nógatták a lassú mozgású jakokat. majd köpött egyet a porba. De nem volt időm az ilyen köznapi és banális dolgokra. mint egy négyéves fiúcska nevelője és lovaglómestere. őt is testalkata és ereje miatt választották ki. s most. Öreg Cu kíméletlen és félelmetes mesternek bizonyult. . Egész életében szigorú és kemény ember volt. éppen kifelé hajtották őket Lhászából. de a hatalmas válltömés még nagyobbnak mutatta. Kelet-Tibetnek van 11 . hogy szabadon legelésszen. Kham-ból. Messzebb.

1911-ben. A legtöbb tibetinek fekete haja és sötétbarna szeme van.) Apa termetes férfi volt. Családja úgyszintén az anyámé is . köz­ tük apámra hagyta. Apát nem sokat láttuk. hogy vadabbnak látsszanak. Távollétében a kormányzást a kabinet tagjaira. Hosszú botjukat habozás nélkül használatba vették. a kínai forradalom idején a kínai csapatokat kivonták Lhászából. Apa gesztenyebarna hajával. Sokan a két métert is meghaladták. akik hozzá ha­ sonlóan megbirkóztak Kham tartomány embereivel és győztesen kerültek ki a küzdelemből. Fiatalkorában fel tudott emelni egy pónit a földről. belőlük lettek a láma­ kolostorok rendőrszerzetesei. (Később részletesebben írok majd a kormányzati formáról. Ó'ket összeszedték. most meg egy hercegecske szárazdaj­ kája! Nagyon megrokkant. befeketítették az arcukat. Távollétének egész ideje alatt. melynek nem értettük az okát. Akkoriban nehéz idők jártak Tibetre. 1909-ben . A dalai láma ismét visszavonult. 1912-ben a dalai láma újra hazatért Lhászába. és alig akadtak. ezúttal Indiába. vaskos és majdnem száznyolcvan centiméter magas. akiket felbátorított a brit invázió sikere.a dalai láma visszatért Lhászába.miután Pekingben is járt . így állan­ dóan lóháton járt. Cu rendőrszerzetes volt. így szüleimnek jelentős befolyása volt országunk ügyeire. A britek 1904-ben Younghusband ezredes veze­ tésével megszállták Tibetet és rengeteg kárt okoztak. előzőleg azonban szörnyű bűntetteket követtek el népünkkel szemben. a legnehezebb napokban apámra és a kabinet töb- . 1910-ben a kínaiak. és a dalai láma Mongóliá­ ba menekült.12 HARMADIK SZEM egy része. Apám a tibeti kormány egyik vezető embere volt. szürke szemével kivételesnek számított. Gyakran hirtelen haragra gerjedt.Tibet első tíz családja közé tartozott. ahol a férfiak általában magasak és erősek. megostromolták a várost. Nyilván azt hitték. Cu egyike volt a védőknek: a harcok során szétlőtték a bal csípőjét. a barátságot úgy lehet legkönnyebben fenntartani. Erejével volt mit dicsekedni. ha lerom­ bolják az épületeinket és legyilkolják az embereket. ha egy szerencsétlen gonosztevőre akadtak. hogy nagyobb­ nak. nem tudott sokat gyalogolni. Kitömték a vállukat. A britek 1904-ben megszálltak bennünket.

hogy bizonytalan lovasát ledobja. hogy meditálhassunk és legyőzzük a test korláta­ it. gyerekekre végképp nem maradt ideje. a bé­ kességnek vége. Úgy tűnt. Döbbenetesen sokféle módot ismert arra. mozgó célra lőnek előbb puskával. A tibetiek sosem lovagolnak ügetésben. hogy szaladt egy keveset. majd nyíllal és nyílvesszővel. hogy mielőtt földet értem volna. Én meg négyéves koromban alig tud­ tam megmaradni a lovon! A pónim. bozontos sörényű. Lingkhor egyik felkapott negyedé­ ben. okos. A GYEREKKOR 13 bi tagjára hárult Tibet kormányzásának teljes felelőssége. Tibet­ ben a felsőbb osztály fiúgyermekeit már akkor lovagolni tanítják. várat­ lan mozdulattal felemelte a fejét. a Hegycsúcs árnyékában.„megneveljen vagy betörjön". hogy a bölcseknek igazuk volt. Állni tudnak a vágtató ló keskeny fanyergén. Általá­ ban a poroszkálás is megteszi. hogy nyeregből nyeregre ugranak. és minden utat gyalo­ gosan vagy lóháton kell megtenni.I. Időnként a mesterlovasok alakzatot alkotva száguldanak át a síkságokon. hosszú farkú jószág volt. hogy a kommunisták megérkeztek Tibetbe. Bölcseink régóta tudták. Cu személyes sértésnek vette. csak arra. Egyik kedvenc trükkje az volt. én különö­ sen dühítem. lovat cserélnek úgy. Ránk. és apai szeretetet sosem kaptunk tőle. hogy rosszul lovagolok. ahol nincs kocsiforgalom. a vágtát pedig csak az edzésen gya­ korolják. Nakkim. órákon keresztül gyakorolják a lovaglást. egy óriásit szaltóztam. hogy a nyugat Tibet gazdagsága után sóvárog. Nem vágytunk a külvilági „hala­ dásra". a pónik kicsik és a lovasok nevetségesen néznek ki egy ügető pónilovon. annak a körútnak a mentén. és azt is. A lovasmesterség nagyon fontos egy olyan országban. Ahogy tehetetlenül csúsztam előre a nyakán át a fején. aztán hirtelen megtorpant és lehajtotta a fejét. Most. Tibetben teokrácia uralkodott. mint annak előtte. és Cu szűkkeblűén osztogatott kegyeire bíztak. Anya gyakran mondogatta. A tibeti nemesemberek nap mint nap. hogy . mely . hogy apa kedve-kedélye sosem lett már olyan. amikor még alig tudnak járni. keskeny pofával. úgy. bebizonyosodott. Akkor odaállt mellém és önelégülten nézett rám.apa szavaival . hogy amint az idegenek beteszik a lábukat. Otthonom Lhászában volt.

leg­ többünket elítélhetnének. vagy valahogy így. hosszú időre építették. Gyakran megláncolt elítéltek jöttek. könnyen lezuhant a földre. mely a középső udvarra vezetett. Senkinek sem szabad lenézni a dalai lámára. a külsőt. vagy eltávozott. A nehéz bejárati kapu. Tudtuk. mert a ház nem nézett a körútra. Szerencsések voltunk. a legtöbb tibeti házban létra volt. A póznák ugyanis nagyon csúszósak voltak a rájuk kenődött jakvajtól. hogy az ember a sípcsontja épségét kockáztatta. Kemény fagerendáit a kínai megszállók nem tudták betörni. Valamennyi főnemes gondoskodott környéke sze­ gényeiről. a kínai megszállás alatt. mint valamennyi ház Lhászában. 1910-ben. Erre nem lehetett panasz. Az állatok a földszinten éltek. . az idő­ től megfeketedett. kik vagyunk -. mert Tibetben ke­ vés börtön volt. mint páriákra. az abla­ kához járultak a Ihászai koldusok eleségért. mi pedig fent. így nem épít­ het magasabb épületet. Három ilyen útgyűra van. ide. Tibetben az elítélteket nem vetik meg és nem úgy tekintenek rájuk. és így a körmenetek alkalmával nem nézhettünk el a dalai láma feje felett. Négyszög alakja volt. helyettük tehát a falat döntötték le.a sze­ mélyzetet. a parasztok­ nál fogazott pózna. Mikor nap­ nyugtakor megszólaltak a trombiták a kolostorokban. és aki megfeledkezett erről. a házunkat részben szétlőtték és az épület belső fala romba dőlt. hogy az éjszaka sötét­ jét átvészeljék. amelyet csak úgy lehetett használni. Mindenkit látott.és bocsátotta el . A mi házunkat kőből. sok házon a lapos tetőre könnyen szétszerelhető faszerkezetet emelnek tizenegy hónapra. és nagy belső udvara. Születésem idején.ha felfednék. és az elítéltek az utcákon kóborolva élelmet kol­ dultak. Apa négy emeletesként építtette újjá. Éppen e fölött a bejárat fölött volt az intéző irodája. Minthogy a korlátozás tulajdonképpen csak évente egy körmenetre vonatkozik. . Ó alkalmazta . Lingkhort főként zarándokok használják. aki bejött a házba. akik sze­ rencsétlenül jártak. mert nálunk a földszintről lépcsősor vezetett az emeletre.14 HARMADIK SZEM körbeveszi az egész várost. így belátással bántunk azokkal. ellenőrizte a háztartás gazdaságosságát. a miénk is kétszintes volt az utcai ol­ dalon.

hogy jobban tudjanak imádkozni. amikor érte jöttek. Tőlünk balra egy kis szentély volt. annál . A szer­ zeteseket jól táplálták. Háromévente visszatértek a lámakolostorba. hogy az istenek jó­ váhagyják tetteinket. és elmondhassák az isteneknek. a nővérem. én négy. Házunk minden szárnyában volt egy kis templom. A faragott oltár előtt állandóan égtek a jakvaj mécsesek. Hétéves kora előtt eltávozott. Jaszodhara és én az épület új szárnyában laktunk. és neveltetése mások szá­ mára is példaként szolgáljon. ő ellenőrizte. és a halál emberei elvitték.LA GYEREKKOR 15 Az intézőtől jobbra lévő szobákban két szerzetes lakott. ezért taníttatásom komolyabbra for­ dult. hogy fia hozzászokjon a kemény fegyelemhez. Ott feküdt üres porhüvelye. Az órák hosszúak és változatosak voltak. hogy nálunk kettő le­ gyen. apának pedig példát kellett mutatnia a tör­ vények betartásában. jobbra meg egy tanterem. Nálunk az a szokás. ez a négyszögnek az úttól messze eső oldalán épült. A fontosabb események előtt tanácsot kértek tőlük és meg­ kérték őket. inni kívánnának. hogy a háztar­ tást megfelelően és a törvények szerint vezetik-e. ott tanultak a szolgák gyerekei is. Az intézőtől balra a jogász lakott. A szentelt­ víztartóknak mindig ragyogni kellett. Paldzsör nem sokáig lakozott a testében. melynek mindkettőnket alávetettek. Amikor meghalt. akik naponta imádkoztak. Mi. Négyéves voltam és igen gyenge lovas. Most én lettem az örökös. afféle házi „papok" voltak. arra az esetre. Jaszo hatéves volt. A kevésbé előkelő nemeseknél csak egy szerzetes élt. A tibetiek na­ gyon törvénytisztelőek. amit a család. imádkozzanak az istenek kegyéért. A hét. alkalmatlan a kemény nevelésre. de a mi helyzetünk megkívánta. nálunk ízle­ tes az étel. Még ma is emlékszem. szenteltvízzel telt tálat naponta többször kitisztították és újratöltötték. ha az istenek betérnének hozzánk és megszomjazván. Apa valóban szigorú ember volt. hogy minél magasabb rangú egy fiú. hogy feldarabolják és a szokások szerint a dögevő madarakkal megetessék. gyerekek: a bátyám. Paldzsör. ugyanazt ették. helyükre mások jöttek. és mint egyházi herceg gondoskodott arról. Gyenge fiúcska volt. és vissza­ tért a Sok Templom Földjére.

A tibetiek szerint nem bölcs dolog világosban el­ aludni. akik azt gondolták. hogy biztos ami biztos. Az öve elszakadt. és Cu mindig körülöttük nyüzsgött. mert a démonok esetleg megjelennek és elragadják az em- . én a zűrzavarban visszahúztam a kötelet és elinaltam anélkül.vagy ifjúkorban legyünk hát vele könyörtelenek. hogy távol. te sem tudsz megma­ radni a lovon. de akik élve marad­ tak. Megjelent apám. Valamilyen oknál fogva ez a hat lovas mindig a falnál várt. odalovagoltak hozzá. Amikor apa kilovagolt. Az istállók mellett lakott. Később nagy örömömre szolgált. Egy nap nem volt dol­ gom. ha felnő. a pónikat és az igavonó állatokat. és te­ kintettel legyen másokra. és a lova­ sok hozzásiettek. hogy démonok markában van. és miközben az egyik kísérő a felszerelését babrálta. A hatodikat valami hátrafelé húz­ ta. hogy lelepleztek volna. Azt kiabálta. Néuk. Ez volt az ország hivatalos álláspontja is. Mármint öten. csakhogy apám nem tartozott közéjük. Ebben a rendszerben a gyengék elpusztultak. A magasabb osztályokhoz tartozó fiúnak.16 HARMADIK SZEM zordabb nevelést kap. hogy gúnyolódhattam vele: . Cu a földszinten lakott az egyik szobában. minden gazdagság és kényelem megadatik. hogy a gyerekek életén könnyíteni kellene. Rájöttem. A nemesemberek között voltak már ugyan néhányan. nagyon közel a fő­ kapuhoz. és most nem tudta elviselni.Szóval. gyermek. később is majdnem mindent túléltek. a felszerelésük teljesen rendben legyen. hat fegyveres kísér­ te. A nyüzsgésben és a beszélgetésben nem vettek észre. és ahogy apám megjelent. hogy megtapasztalja a nehézségeket. óvato­ san áthúztam egy kötelet kemény bőrszíján. le a lóról. Elég kemény életünk volt. ha kihajo­ lok a raktárablakon. mert fontoskodott és beavat­ kozott a munkájukba. mindettől elvonultan éljen. elérem egyikőjüket. amíg fiatal. ö a következő­ képp gondolkodott: a szegény gyereknek felnőttkorában nincs re­ ménye a kényelemre. a huszonnégy órából tizennyolcat ébren töltöttünk. Egyenruhát hordtak. A lovászok még látni sem bírták. apa ott tartotta húsz lovát. Évekig mint rendőrszerzetes sokféle emberrel találko­ zott. szeressük tehát és figyeljünk rá. Összehurkoltam a kö­ tél két végét és belülről egy kampóra akasztottam.

az arisztokraták nyelvét pe­ dig. A tibeti két külön nyelvből áll. ha magasabb . méltóztatnál idejönni és meginni ezt a hozzád méltatlan tejet? Mindegy volt. . a tiszteletit.vagy velünk egyenrangúakkal beszéltünk.I. Előkelő emberek lovát ez utóbbi nyelven kellett megszólítani! Zsarnoki természetű macskánkat például. hogy a határmezs­ gyén át megleljék a helyes utat a másvilágba. gyerekek. a földön ültünk keresztbe tett lábbal. de mikor az új épüle­ tek elkészültek. összesen körülbelül hatvanan voltunk. mely úgy negyvenöt centiméter .és a köznyelv­ ből. aki valamilyen titokza­ tos ügyben az udvaron kódorgott. így hívta az egyik szolga: . A köznyelvet akkor használtuk. tudatuknál legyenek. Senki sem kivétel. a tiszteleti (honorifikus).Tisz­ teletreméltó Cic-cic. ezért szerzetest hívnak hozzájuk. a tiszteletre méltó Cic-cic sosem jött. az asztal vagy egy hosszú pad előtt. Régebben ebédlőnek használták és a hozzánk látogató szerzetesek étkeztek benne. amíg be nem végezte a dolgát. A betegeket szintén ébren tartják. A GYEREKKOR 17 bért. A tanterem elég nagy volt. még a haldoklókra is vigyáz­ nak. a helyiségből tanterem lett. nehogy a démon megszállja őket. Az iskolában nyelveket is tanultunk: tibetit és kínait. A csecsemőket is felébresztik álmukból. hogyan szólítja. Mi. hogy amíg csak lehet. ha a szolgákkal vagy a nálunk alacsonyabb rangúakkal.

Jaszo nővérem a lágyabb. és minden csésze öt­ nyolcad pint. a „ceruzánk" pedig kemény kréta volt. Ha 753 szerzetes közül mindegyik 52 csésze campát iszik naponta. * A fametszést vésésnek szokták nevezni. mekkora tartály szükséges. Mi. hogy a készlet egy hétre elegendő legyen? Jaszo nővéremnek gondolkodnia se kellett. De akárhogy is volt.) . A következőképpen szóltak: . pi­ ros. sosem láttuk. Én a pirosas krétákat kerestem. Háttal voltunk a tanárnak. Amint beléptünk a tanterembe. Nagyon szerettem. felmondatta velünk a Törvényeket. Tibetben metszett falapokról nyomtatnak. Én azonban ehhez nem voltam elég okos.Szelíd emberrel ne harcolj! . végre magamra találtam. Indiából hozták. lilás árnyalatot kedvelte. zsírkőszerű anyaggal dolgoztunk helyette. mikor fi­ gyel bennünket. Puha. a fát sem pazarolhattuk. A számtan miatt sokat bosszankodtam. mivel ugyancsak drága volt. hogy megértésre és méltányosságra tanítsa őket. kék és zöld. A Culán sokféle kréta volt. Időnként romlott jaksajtot használtunk! Tanárunk egy dologról sosem felejtkezett el. Tibet­ ben a papírt házilag készítik. vékony.18 HARMADIK SZEM magas lehetett. ezért a fametszést nagy dolognak tartják. sárga. hogy az ilyen példákat megoldja. újra elismételtette őket. azt hiszem. mert a tibeti túl kemény és göcsörtös. Ha a fametszés* következett. ezt éles késsel könnyen lehetett vágni. örültünk nekik. és elég ügyesen csináltam. Ettől állandóan szorgalmasan dolgoztunk. Helyette nagy. a kész nyomtatólapot pedig fadúcnak. (A szaklektor megjegyzése. majd mielőtt eljöt­ tünk az iskolából. amelyet a tengerszint felett 3600-3700 méternyire emelkedő Culahegyen gyűjtöttünk. gyere­ kek. harminc-negyven centiméter hosszú palatáblára írtunk.A jót jóval viszonozd! .Segíts szomszédaidnak! . így túl drága ahhoz.A Törvény keményen bánik a gazdagokkal. a puha mészkőben lévő fémes érctől kapták színüket. hogy gyerekekre pazarolják.Olvasd és értsd meg a Szent Iratokat! .

bár a játék is keményen folyt. ha már elértük a kellő sebességünket és lendületet. azokba tollakat szúrtak. A gólyaláb otthon készült. hogy érzékeltesse velük a könyörületességet. és egy hosszú kötelet rángattak. Ke­ zünkben egy több mint négy és fél méteres rúddal nekifutottunk. hogy a tibeti. így jutottam át a folyókon. tényleg ment az ugrás. de éjszakára mínusz 4-5 fokra lehűl a levegő. sorra a vízbe pottyantak. a falakra rögzítették. Mint buddhisták.láb­ tartónak. a Törvényeket táblákra vés­ ték. rendszerint az intézőt. a rúd se­ gítségével ugrottunk egyet. és nem volt mindig komor. szélsőséges hőmérsékleti viszonyok közt is életben maradjunk. Azt mondogattam. Egy kis fadarab felső peremére lyukakat fúrtak. az lett a vesztes. ami nem göbös. A távolugrás más dolog volt. A szolgák elrejtőztek. hogy megedződjünk. Minden rábeszélőerőnkre szükség volt. és olyat. majd a gólyalábon állva megverekedtünk egymással: aki leesett. az íjpuskát tibeti fából készítettük. amitől a célpont föl-le ugrált. (Nyáron délben például 29 fok meleg van. A lányok és a fiatalasszonyok tollaslabdáztak. sosem lőttünk élő célpontra. A jó fa ritka volt és becses. nem kellett a lóval bajlódni. Nagyon szerettünk gólyalábon járni. és megelégedéssel szemléltem.) Az íjászat jó mulatságnak számított.A Törvény jóságos a szegényekkel. . a táblákat pedig körbe. meg kellett győzni a bolt tulajdonosát. Az íjat indiai tiszafából. megvártuk hát a megfelelő al­ kalmat.I. aki használtam a lábamat. hogy vegyünk egy párat. Télen sokszor még ennél is nagyobb a hideg. Legtöbben a galoppozó póni nyergén állva is eltalálták. és az izmokat is erősítette. hogy jó fát adjon. Az élet azonban nemcsak tanulásból állt. nem tudtuk kiszámítani. mikor a társaim. nem szaladhattunk le a legkö­ zelebbi boltba. Óriásnak öltöztünk. Aztán ék alakú fadarabokat kellett szereznünk . de nekem. én sosem tudtam ilyen soká a nyeregben marad­ ni. hogy a legjobb pillanatban kérhessük. hogy a többiek olyan sokat lovagoltak. Ez volt a . akik megpróbáltak utánam ugrani. pont a megfelelő erezettel. merre.Ne légy adósa senkinek! Hogy mindig szem előtt legyenek. aztán. és azt a célt szolgálta. hogy nem volt erő a lábukban. A GYEREKKOR 19 .

20

HARMADIK SZEM

„labda", amelyet lábbal tartottak a levegőben. A lányok olyan ma­ gasra emelték a szoknyájukat, hogy rúgni tudjanak. Csak a lábukat használhatták, ha kézzel a labdához értek, kiestek a játékból. A jobbaknak sokszor tíz percig is sikerült újra és újra felrúgni a faszerkentyűt, mielőtt elvétették volna. A legnagyobb érdeklődés Tibetben, de legalábbis Ü-ben, - ab­ ban a tartományban, ahol Lhásza is feküdt -, a sárkányeregetést övezte - nemzeti sportnak is nevezhetnénk. Csak időnként, bizo­ nyos évszakokban engedhettük meg magunknak ezt a mulatságot. Régebben úgy vélték, ha sárkányokat reptetnek a hegyekben, pata­ kokban ömlik az eső, mert az Esőistenek megharagszanak, ezért csak ősszel, a száraz évszakban lehetett sárkányt eregetni. Az év egyes időszakaiban a férfiak nem kiáltoznak a hegyekben, mert az India felől érkező, párával túltelített felhők a hangvisszaverődéstől túl gyorsan szabadulnak meg a terhüktől, s nem ott, ahol kellene. Szóval, az ősz első napján a Potala tetejéről föleresztettek egy nagy sárkányt. Perceken belül különböző méretű és formájú sárká­ nyok lepték el Lhásza egét, amelyek ugrándoztak-tekergőztek az erős szélben. Lárma verte fel a várost. Imádtam a sárkányröptetést, és adtam arra, hogy az én sárká­ nyom az elsők között emelkedjen az égbe. A sárkányt mindenki maga készítette bambuszból. Legtöbbször finom selyem fedte. Könnyen lehetett jó anyagot szerezni hozzá, hiszen a ház számára becsületbeli kötelesség volt, hogy a sárkány kiváló legyen. A do­ bozformát vad sárkányfejjel díszítettük, szárnyat és farkat illesz­ tettünk rá. Viaskodtunk egymással, megpróbáltuk lehozni ellenfeleink sár­ kányát. Abban a reményben, hogy sikerül elvágni a köteleiket és elfogni lehulló sárkányaikat, a magunk zsinegére törött üvegszi­ lánkokat ragasztottunk, és egy részét bekentük enyvvel. Időnként éjjel kilopództunk, hogy felengedjünk egy sárkányt, a testbe és a fejbe kicsi jakvaj mécsest tettünk. A szem vörösen vilá­ gított, a törzs különböző színekben játszott a mélysötét éjszakai égen. Különösképp akkor élveztük ezt a szórakozást, mikor a nagy jakkaravánokat vártuk Lhodzong-ból. Gyermeki naivitással azt hittük, hogy a távoli helyek tudatlan népe mit sem tud az ilyen „modern" találmányokról, s elhatároztuk, félholtra ijesztjük őket.

I. A GYEREKKOR

21

Egyik módszerünk az volt, hogy három különféle kagylót tettünk a sárkányba, s ezek a széltől különös sivító hangot hallat­ tak, amelyek az éjszakában rikoltó, tűzokádó sárkányokhoz hason­ lítottak. Azt reméltük, ez üdvös hatással lesz ajakhajcsárokra, akik a magasban ugrándozó sárkány láttán rémülten fekszenek tábori ágyneműjükben. Erre a gondolatra kellemes borzongás futott vé­ gig a hátunkon. Még nem is sejtettem, hogy később, sárkányrepülő koromban, milyen nagy hasznát veszem majd e gyerekkori sárkányeregetésnek. Akkoriban egyszerűen játék volt csak, bár izgalmas és időn­ ként elég veszélyes játék: óriási, elálló szárnyú sárkányt építet­ tünk, megvolt két és fél négyzetméter is. Egy szakadék mellett, ahol különösen erős volt a légáramlás, a földre fektettük, kötelét a derekunk köré hurkoltuk, aztán amilyen gyorsan csak tudtunk, vágtázni kezdtünk a pónival. A sárkány hirtelen felemelkedett, majd felszállt, egyre magasabbra az égen, amíg csak bekerült a fel­ szálló légáramba, akkor rántott egyet, és felemelkedtünk a lóról: körülbelül három méter magasan repültünk, majd lassan himbálódzva ereszkedtünk le a földre. Néhány szerencsétlen flótás majd­ nem kettészakadt, ha elfelejtette kivenni lábát a kengyelből, de én, aki rossz lovas voltam, mindig időben leestem a lóról, és a felszál­ lás nagyon jó érzéssel töltött el. Bolondultam a kalandért, és rájöt­ tem, hogy ha az emelkedés pillanatában gyorsan meghúzom a zsi­ neget, magasabbra szállok, egypár ügyes rántással pedig másod­ percekkel meghosszabbíthatom a repülés idejét. Egy alkalommal nagyon lelkesen ráncigáltam a zsinórt, a szél is segített, és egy parasztház lapos tetején landoltam, ahol a téli tü­ zelőt tárolták. A tibeti parasztok lapos tetejű házakban laknak, a tetőn van egy kis párkány. Ebben tartják a száradó jakürüléket, amit azután tüze­ lőnek használnak. A ház, amelyre pottyantam, nem kőből épült, mint a legtöbb ház Tibetben, hanem vályogtéglából. Kéménye sem volt, tetőnyílás vezette el alulról a füstöt. Esésemmel felkavartam az ürüléket, és ahogy a kötél keresztülvonszolt a tetőn, a trágya jó része a lyukon át a lakókra hullott.

22

HARMADIK SZEM Minden voltam, csak kedves vendég nem. Megjelenésemet -

én is a nyíláson keresztül értem földet - dühkitörés fogadta, és mi­ után a házigazda elporolt, apámhoz hurcolt újabb kezelésre. Aznap éjjel hason aludtam. A következő nap azután egy cseppet sem üdvös munkára fog­ tak, végig kellett járnom az istállókat és összeszedni a jakürüléket, azt elvinni a gazda házához, és felhordani a tetőre. Nehéz munka volt, még hatéves sem voltam. De rajtam kívül mindenki elégedett volt, a többi fiú jót nevetett, a gazdának kétszer annyi fűtőanyaga volt, mint korábban, és apa megmutathatta milyen szigorú és igaz­ ságos. Hát nekem mi jutott? A következő éjjelen is a hasamon fe­ küdtem, de nem a lovaglástól! Azt lehetne gondolni, hogy Tibetben a gyerekekkel túl kímélet­ lenül bántak. De hát a gyengék számára sehol sem volt hely. Lhásza a tengerszint felett 3600 méterre fekszik, a hőmérsékletin­ gadozás igen nagy. Más területek még magasabban helyezkednek el, ahol az időjárás még zordabb. A gyengék könnyen veszélybe sodorhatják a többieket. A nevelés emiatt volt szigorú, nem pedig kegyetlenségből. A hegyi lakók az újszülötteket a folyóba mártják, hogy lássák, elég erősek-e az életre. Úgy 5200 méter körüli magasságban elég gyakran láttam kisebb meneteket, amelyek a folyóhoz közeledtek, majd megálltak a parton. A nagymama megfogta a kicsit, a család - az anya, az apa, és a szűkebb rokonság - körégyűlt. A csecsemőt levetkőztették, a nagymama előrehajolt és bemártotta a hideg víz­ be, csak a feje és a szája maradt kint. A fagyos hidegben a kisbaba előbb lila lett, aztán kék, végül tiltakozásul sírni kezdett. Halottnak látszott, de a nagymama, akinek nagy gyakorlata volt, kivette a vízből, megszárítgatta és felöltöztette. Ha aztán a kicsi élve ma­ radt, azt mondták, az isteni gondviselés vette kegyeibe, ha meg­ halt, sok földi szenvedéstől menekült meg. És valóban egy ilyen zord, fagyos országban ez a legkegyesebb módszer, még mindig sokkal jobb, ha egypár újszülött meghal, mintha később gyógyít­ hatatlan beteg lenne: Tibetben nagyon gyér az orvosi ellátás. Bátyám halálával tanulmányaim szükségképpen elmélyültebbé váltak, mert hétéves koromban hozzá kellett látnom ahhoz, amit az asztrológusok ajánlottak. Tibetben mindenről a csillagjósok dönte-

LA GYEREKKOR

23

nek, ajakvásárlástól kezdve az ember életpályájáig. Közeledett az idő, éppen a hetedik születésnapom előtt, mikor anyám nagy ün­ nepséget rendezett, amelyre meghívta az előkelőségeket és más magas rangú személyeket, hogy meghallgassák, miként szól a jós­ lat. Anyám kerek arcával és fekete hajával határozottan kövérkés asszony volt. A tibeti nők egy fakeretfélét hordanak a fejükön, efe­ lett úgy szedik redőbe a hajukat, hogy a lehető legékesebb legyen. A kereteket nagy műgonddal készítik, gyakran karmazsinvörös lakkal vonják be őket, és kirakják féldrágakövekkel és j a d e - meg korállberakással díszítik őket. Az erősen beolajozott hajjal lenyű­ gözően néznek ki. Tibetben a nők vidám színekben járnak, sok a vörös, a zöld és a sárga. Legtöbben egyszínű kötényt viselnek, amelyet élénk, elütő, de az alapszínnel összhangban lévő vízszintes csíkok tarkítanak. Bal fülükben fülbevaló lóg, ennek mérete viselőjének rangjától függ, anyám az egyik legelőkelőbb családhoz tartozott, így fülbe­ valója tizenöt centinél is hosszabb volt. Úgy gondoltuk, a nőknek a férfiakkal tökéletesen egyenlő jo­ gokkal kell rendelkezniük, de a háztartás vezetésében anya to­ vábbment, vitathatatlanul ő parancsolt. Egyeduralkodó volt, aki tudja, mit akar, és azt mindig el is éri. Az ünnepséget megelőző izgatott sürgés-forgásban igazán ele­ mében volt. Szervezkedett, parancsokat osztogatott, kigondolta, hogyan lehetne túltenni a szomszédokon. Anyám jeleskedett mind­ ebben. Korábban sokat utazott apámmal, jártak Indiában, Peking­ ben és Sanghajban, így bővelkedett idegen ötletekben. Miután eldőlt, mikor lesz az ünnepség, a szerzetesek vastag, házilag készült papírra (melyet csak a legfontosabb események al­ kalmával használtak) gondosan megírták a meghívókat. Minden meghívó körülbelül 30 cm széles és 60 cm hosszú volt, apa pecsét­ jével ellátva. De minthogy anya szintén az első tíz legrangosabb család egyikéből származott, kettejük közös pecsétjével együtt az övét is rányomták a meghívókra, amelyekre így összesen három pecsét került. Végül is mindez nagyon impozáns volt. Engem ret­ tenetesen rémített a gondolat, hogy az egész hűhó csupán miattam

hogy a társadalmi esemény fontosabb nálam. és a hatalmas fekete szelindekek úgy ugattak. Tibetben a küldöncök két. Még manapság is előfordul. mert a súlyos kapuk dübörögve kinyíltak. Az ünnepség pompája nagy tiszteletet ébreszt szüleim iránt mondták -. Szokássá lett félre­ vezető üzeneteket írni. A falakat le­ tisztították és újra festették. A szolgák rekedtre kiabálták magukat. A meghívókat gyönyörű telivéreken lovasküldöncök vitték szerteszét. abba helyezték a meghívót. nem jöttem rá. Még egy utolsó korty a tibeti sörből. Mivel egy időben indultak. a botot a családi címer koronázta. amellyekkel gyakran csapdába csalták a banditákat. Réges-régen útonálló banditák tartóztatták fel a hírnököket. és a csapat vad kiál­ tozással elvágtatott. A házban mindenütt nyüzsgés és felfordulás volt. veszélyes volt járni rajta. a padlót felcsiszolták és felkefélték. mint akik megvesztek. sokszor teljesen különböző üzenetet visznek. egy írottat és egy szóbelit. aztán nagy csörömpöléssel mindenki letette a csup­ rot. a lovak nyerítettek. majd az írásos üzenet alapján megtá­ madták például a védtelen házat vagy menetet. kis imazászlók díszítették. hogy az üzenetek eltérnek egy­ mástól. de számomra ez semmit sem jelentett és nem oldotta fel a szorongásomat. A nagyobb termekben lévő faragott faol- . Mindegyik hírnök villás botot tartott a kezében. akiket külön erre az alkalomra fogadtak fel. az udvaron pokoli lárma és zűrzavar uralkodott. de mindig a szóbeli változatot tartották hitelesnek. Az írásos és szóbeli üzenet kettősségében a múlt él to­ vább.24 HARMADIK SZEM van. ame­ lyek színesen lobogtak a szélben.

Nálunk a kamrák tele voltak ilyen hússal. néhány ezüstből. Nagyon-nagyon hideg és száraz az időjárás. A hús egy évig. Anyám és a főintéző fel-alá rohangáltak. Anyám eltökélte. Rododendronvirágot tettetett el. ahol a legszebb virágok nyíltak. A vi­ rág lassan növekszik. hogy azok is szépen mutassa­ nak. miközben rendszeres időkö­ zönként megfordítják. hogy alig lehetett megkülönböztetni. mert a legkisebb karcolás tönkreteszi az egész virágot). de ha melegebbre is fordul. vagy amelyet véletlen megöltek. és a ha­ gyományokhoz hű családok egyáltalán nem érintkeztek velük. A szolgák hetekkel az ünnepség előtt kilovagoltak a Hi­ malája lábához. ügyelve arra. Állandóan dolgoztat­ ták őket. hogy a virág minden részét érje a fény. A konyhában is óriási sürgölődés folyt. a gabo­ na évszázadokig is eláll. itt kifogásoltak valamit. de ők az „érinthetetlenek" kasztjába tartoznak. hogy a tiszta ruhák közül is csak a legtisztábbat vegyék fel. így csak olyan állat húsát eszik meg. és sok új mécsest is kiraktak. és heteken át minden áldott nap kiteszik a napra. mint az újak. rengeteg fogást készí­ tettek. a szerencsétleneket anyám elé hívták és megparancsolták nekik. (Azért olyan óvatosan. és igen óvatosan megmossák. Tibet természetes hűtőszekrény. A buddhisták nem ölhetnek. míg úgy ragyogtak. százféle színű és illatú virág nő rajtuk. a többieket a jövendő eseményre fogadták fel. hogy ritka és drága csemegékkel kínálja majd a vendégeket. .I. amely felbukott a sziklán. de mind szívvel-lélekkel végezte dolgát. de mind annyira csillogott. hogy az üvegben ne maradjon semmi levegő. Akkor az üveget lezárják. ott parancsot osztogattak. A szolgák általában nyomorultul érezték magukat. Néhány aranyból volt. a szárazság tartósít. A GYEREKKOR 25 tárokat szintén letisztogatták és újra lakkozták. majd nagy üvegbe teszik. A félig bimbósakat leszedik. Abban az időben több mint ötvenen szolgáltak nálunk. Mikor mindez elkészült. melyik melyik. az étel majdnem korlátlan ideig tárolható. és a víz-méz keveréktől megtelik nektárral. Azután a virágokat egyenként méz és víz keverékébe mártják. azt készült felszol­ gáltatni. A réseket színes anyaggal töltötték ki. Tibetben a rododendronfák hatalmasak. Még az udvaron is addig kaparták a köveket. Vannak mészárosok is Tibetben.

Valaki azt mondta.26 HARMADIK SZEM Van. de sokak számá­ ra ettől még finomabbnak tűnt. de ne veszítsék el se a zamatukat. Szerintem borzalmas volt: lenyelni merő megpróbáltatás. A főzetet addig kavarják. mert túl költségesnek találta ezt a csemegét. A nők jók a takarításra. különösen azért. aki fogyasztás előtt szereti kivenni és levegőre tenni őket. Kicsit vesznek ebből. egyszerűen megromlott. A nők nem értenek a campa kavarásához. sosem tudta bebizo­ nyítani. .Tíz jakot és borjút vehettünk volna azon az összegen. Nem szépítve a tényeket.mondta. az árpát először aranybarnára pörkölik. Kiváltképp a frissen nyíló sárgászöld végekért ra­ jongtam. amibe ezek a szép kis virágok kerültek . vajas teával.az első étkezéstől az utolsóig . de nem alkalmasak a campafőzésre. Vannak. a szakács is a végeket szerette. Sok bambuszrügyet még főzés előtt megszabadítottam így a javától. a fecsegésre. hogy én voltam a tettes. aztán beleaprítanak valamennyit abból.négyzet alakúra nyújtják. hogy a „cápauszonyleves a legnagyobb ínyencség a világon".csak campán és teán élnek. hogy kiszáradjanak és ropogósak legyenek. boraxot meg jakvajat tesznek hozzá íz­ lés szerint. Nagy kár.a campát . Szeletelve szállítot­ ták Kínából. és ezért jobb szakácsok. se a szépségüket. A másik különlegesség a cápauszony volt. és persze néhány más dologra is. Tibetben a szakácsok férfiak. végül megfűszere­ zik annak reményében. Sokféleképpen készítették. de a háztartáson belül ez egyébként is rám tartozik. csipetnyi sóval szeret­ tem a legjobban. szintén Kínából hoz­ ták. amíg tésztasűrűségű lesz.Ne légy bolond! Díszes ünnepséget kell rendeznünk. . hogy jó lesz. majd az így kapott lisztet is megpirítják. . én nyersen. hogy havasnak látsszanak. A férfiak alaposabbak. akik egész életük­ ben . és a szakács csak találgathatott. aztán megtörik. és levest csináltak belőle. lelki­ ismeretesebbek. Kedvencemet. végül egy tálba rakva felöntik forró. Anya válasza jellegzetes női válasz volt. A campa a tibetiek legfőbb eledele. Kis cukrot is hintenek a szirmokra. még maga a tulajdonos sem ismert volna rá. A készítményt . a zamatos bambuszrügyet. Árpából készül. Apám morgott. és sót. mert mire Tibetbe ért. sem a pontos keverék elkészítéséhez.

ahol a vajkészítés folyt. Az olyan ügyetlen munkások. néhányan a vajat készítet­ ték . Akár­ milyen magas helyen. amíg csak kész nem lett a vaj. és püfölni kezdte szegény Timon fejét. A köpű nagy. felfordították. Egyszer-egyszer.hallatszott. hogy ne folyjon. Végigcsurgott a testén.vagy kecsketejjel. és a szétfolyó vajba esett. Egyszer csak valaki megszólalt: . vagy túl régi volt. Kétszer olyan gyorsan dolgozott. Timon. Egyhangú dolog volt nézni és hallgatni amint a szolgák . ez jelentette a „köpülést".órákon át verik a tömlőket. A helyiségben. kőcölöpök álltak ki a földből. a szemébe. mikor leejtették őket. belül szőrös kecskebőr tömlő volt. A GYEREKKOR 27 cipót.tízen lehettek. A félig kész vaj egy része kifröccsent. A szolgák közül néhányan a campát. Megtöltötték jak. A tejjel telt tömlőt felemelték és ráejtették a kőre.Öregszel. hatalmas lapátkezével megragadta nyakánál a tömlőt. de nagyon tömör. a nyakát megtekerték. mert azt hitte. mindenféle viszonyok között el lehet tengődni rajta. kire­ pedt. tönkretehették a vajat. egyenesen bele az elképedt Timon arcába.nem mondhatnám. Timon megcsúszott. hogy a méregtől nem jött ki hang a torkán .odalett a vaj -.I. mint a többiek. mint amilyen Timon is volt. a tömlő a cölöpre esett. Ez volt az egyetlen alkalom. aki az erejét fitogtatta. Anyám beszaladt a zajra. és megkötötték. és ernyedtebb „uhhh". Ereje megtette a magáét. egyre lassabban megy a munka. amikor felemel­ ték. a szőr lejött a belsejéről és a vajba keve- . A campa önmagában unalmas. mindenesetre letépte a szakadt kecskebőrdarabót. Timon dühösen felmordult. ha nem elég óvatosan bántak a tömlővel. Aztán az egészet föl-le mozgatták. Emlékszem az egyik nagydarab emberre. az erőlködéstől kidagadtak az erek a nyakán. Beszívott „huhhhh". ötven liternyi aranyló zsira­ dékkal. a levegőben maradt. Lehet. mikor szótlannak láttam. a szájába. a fülébe és a hajába. de még különböző díszesebb formákat is gyúrnak belőle. tápláló étel. hogyan ütik a tömlőt a kiálló kőhöz. befedve kb. hogy a szerencsétlen flótás fuldoklik. Ha nem figyeltek eléggé. felemelte és levágta. de a nyaka Timon kezében. hogy nagyon higiénikus körülmények kö­ zött. esetleg azért.

Tibetben úgy hittük. hogy hosszú utazás előtt a lovakért imádkozzanak. Ha egyik napon lovagoltak rajtuk. Nálunk az volt a dolguk. Ugyanez vonatkozott az igavonókra is. mint mondjuk a jótékonysági célú gyűjtést más országokban. És az állatok tudták ezt. nagyon jól megélnek a „szakmai fogások"-ból. A legtöbb keleti közösségben nem szé­ gyen a koldulás. Ha valaki azt akarta. A vajat ilyenkor fél­ retették. mely az előző nap kilovagolt. hogy ha véletlenül is. miközben egyik lámakolostorból a másikba megy. hogy milyen finom ételt kaptak. mozdulni sem volt hajlandó. mécsesekhez használták. de a szőrcsomóktól mindenki idegenkedett. A lovak sosem dolgoztak két napot egymás után. hogy a szom­ szédok megtudják. az csendesen állt egy helyben. és jó ideig távol tartja magát. akik felolvasztották és átszűrték egy ruhán. A kéregetés elfogadott dolog. hogy győ- . Senkit sem zavart. a következőn pihentették őket. mert azt reméltük. kicsit megrázta a fejét és elfordult. hogy a következő földi életben magasabb létformában szülessen újjá. és elhíresztelték. Ha valamiért olyan mént választottak ki. nem tartják rosszabbnak. egész úton kéreget. rossz. adósai vagyunk. Az adósságot imával egyenlítettük ki. milyen finomat ettek.28 HARMADIK SZEM redett. örülök. A házunkban tartózkodó két szerzetes szintén kivette részét a jövendő esemény előkészületeiből. jóllakatott urak azután végigjárták a házakat. kitér az ajándékozó útjából. a szomszédok pedig látták. Mikor a nyerget végre levették róla. Odamentek a kamráinkban tárolt állati tetemekhez. Vándorló szerzetest megetetni jócselekedetnek számít. Nekik tették félre a rosszul sikerült ételeket is. milyen igényes háztartást vezet. ezáltal gondoskodtunk róla. vagy szétosztották a koldusok közt. de megöltünk egy állatot és megettük a húsát. Tibetben a koldusok sosem szűkölködnek. jó ételt adott a kéregetőknek. Sok szerzetes. és imádkoztak azoknak az állatoknak a lelkéért. hogy ne fárad­ janak ki túlzottan. amelyekben a kamrabeli testek lakoztak. de azt mondta. ha egy-két tucat szőrszál került a vajba. A koldulásnak is megvannak a szabályai: ha valaki ajándékot kap. mintha csak azt mondaná: „na. A lámakolos­ torokban és a templomokban számos szerzetes egész életét az ál­ latokért való imádkozásnak szentelte. Az elégedett.

I. és szigorú fegyelmet tartott az egerek között. aztán lefeküdtek és megpróbáltak rágurulni a rakományra. a csodával határos. akárcsak az embereknek. A mi szolgáink is részt vettek a játékban. jogaik vannak. Láttam. . hogy a Rámpa ház meg­ kapja az üzenetet. és remek étvágya ellenére úgy nézett ki. A buddhista hit szerint minden állatnak. minden erejüket beleadták abba. Egyikük az istállókban lakott. lengetve a villás botokat. Az anyai köte­ lességtudás példájaként mindent megtett. Anyja 1904-ben megijedt a Younghusband-expedíció fegyvereitől. Legyünk tapintatosak és borítsunk fátylat a fájdalmas jelenetre. hogy egerek maradhassanak egyáltalán.Nem. hogy a macskanépesség száma ne fogyatkozzon. Öregecske volt. míg megrakták őket. és akiknek. majd idő előtt szült. Kicsi volt és fekete. majd kiugrott a szíve a sietségtől. amilyen gyorsan ideért! Semmi kétség.Szegény ember. valójában minden teremtménynek van lelke. és zihálva átadták a szóbeli üzenetet. . . akik hasznos célt szolgálnak. anyát követte szobáról szobára. Az egereknek nagyon óvatosan kellett közle­ kedniük. nem így volt. Az intéző lejött a szobájából. A második macska a konyhában lakozott. majd a földre roskadtak páratlan színpadiassággal érzé­ keltetve. A szamarak még rosszabbak voltak. és mindegyik egyre magasabb létformában születik újjá. Ha éppen nem volt elfoglalva a kicsinyek szoptatásával. A harmadik macska nagyon tekintélyes matróna volt. ami ezután következett. de nem is rabszolgák. és ne legyen belőlük macskaeledel. A hírnökök lekapták az írást a botról. A GYEREKKOR 29 zött az igazság". Nagyszerű ember! . velünk lakott.Egyszer közbeszóltam és teljesen megszégyenültem. Három macskánk volt. és egy kicsit együgyű. ezek állandóan szolgálatban voltak. Értelemszerűen Younghusband-nek hívtuk. Vágtatva jöttek a lovasok. Megvárták. hogy megtisztelje a főurak küldönceit. hogy a végső vágta előtt pihent egy kicsit. élőlények. A meghívókra gyorsan megérkezett a válasz. Ezután térdre borultak. mint egy négylábon járó csontváz. és a kölykök közül csak a mi konyhai macskánk maradt életben. A tibeti állatok nem dédelgetett kedvencek. Egymás szavába vágva a küldöncök köré gyűltek.

és rengeteg a tennivaló. az elsőt a születés­ napja után.Ennek a napnak kellett kijelölnie szá­ momra az ösvényt. annak meg követni kell a hagyományokat. mert az ember szabad. már nem ugorhatok ki az ab­ lakon. az igen. legyek sárkányrepülő. A sorsomról döntenek. a második Lobszang. apa hamar utánam küldené az embereit. Az a nap. ragyogó szemű. Hajós? Alacsonyabb kaszt? Nem! Hivatásos sárkányrepülő leszek.Vajon ez vár rám? Csak órák múltán tudhatom meg. mint a madár. és csodálatos.30 HARMADIK SZEM Végül elérkezett a nagy nap. Kelj fel! Félrelöktem a takarómat és felkeltem. Mi mást tehettem.) Talán az asztrológusok azt mondják. ezért első nevem a Kedd lett. amikor az egyik szolga berontott a szobámba. . sokkal jobb. (Nem. Különben is. akik visszahoznának. Én kedden születtem. hétalvó vagy.Micsoda? Még nem vagy fent. végül is egy Rámpa vagyok. kap egy „szerzetesnevet" is. . Négy óra van. hogy megszökjek. Hétéves koromban hajós akar­ tam lenni. Az asztrológusok ma hallatják hang­ jukat! Talán kicsit későre hagytam. mint lefelé sodródni az áradó folyón. mert favázra feszített jakbőr csónakot használnak. a szüleim neveztek el így. aki a negyven mérföldnyire lévő Cangpo folyón rin­ gatózik és himbálódzik. Sárkányrepülő leszek. Kedd Lobszang Rámpa? Szavamra. De ha egy fiú kolostorba vonul. Tibetben a gyerekeknek két nevet adnak. amelytől annyira rettegtem. . óri­ ásfejű sárkányokat készítek. Az jobb. vártam. Még csak az első napsugarak kukucskáltak a távoli hegyek mögül. amelyen egész életemben járok majd. és nekem nincs választásom. De várjunk csak! Tényleg így volt? A hajósok alacsonyabb kasztba tartoznak.

megszólalt egy gong. és úgy ragyo­ gott.Oh.Tibetben rugalmasak az időpontok . jelenést látok. Kedd Lobszang! A varkocsodnak egyenes­ nek és fényesnek kell lenni. máskülönben tiszteletreméltó anyád megnyúz. ott ültem a földön egy makacs férfi szolgával. a Ihászai „székes­ egyházba" menjünk: a soron következő eseményeknek nyilvánva­ lóan vallásos hangulatot kellett adnunk. mint egy negyvenéves. nem tudok ilyen aprósággal törődni.Jaj. akár a forgószél. hogy a gyüleke­ zőhelyre szólítson. Végül ez a szerencsétlen akármi a fejemen olyan merev lett. . hogy a Dzsokangba. Julgye! Ha nem hagyod abba. bárcsak vele lehetnék.Maradj nyugton. mint egy kővé fagyott jak. . Szóval. Tíz óra körül . ne légy olyan durva. én ugyancsak vona31 . . aki a varkocsomnál fogva húzott felfelé. több anyám van. bezárkózott a szobájába. az utolsó simítások. elvonulva a felfordulástól. mint holdfény a tavon. Valamennyien megnyergeltük a pónilovakat: apa. Azt kívántam. lecsavarod fejem. Anyám. sietek. meg velem együtt még öten. olyan ko­ pasz leszek. és mindenütt izgatott hangok! A nálam két év­ vel idősebb Jaszo úgy nyüzsgött. Apám. anya.De Julgye. mint egy remete. Anyám úgy rendezte. Jaszo. Néha már azt hittem. Még az utolsó parancsok. letéped a fejemet.Második fejezet A GYEREKKOR VÉGE . mindenütt jelen volt.

a láma gondoskodott arról. a Legfelső Fellebbezési Bíróság feje a dalai láma volt.mindenki szerette vagy mé­ lyen tisztelte. A tömör arany gyertyatartókban 1300 éve nem aludtak ki a gyer­ tyák. akikben a sóvárgás netán legyőzné az áhítatot. Erős. hogy a kérést teljesítsék és az igazságtalanságot orvosolják. Bár sok-sok évvel később történt. aztán a Kjicsu síkság mentén lovagolva magunk mögött hagytuk Sö falvát. de kizárólag az ország érdekében használta mind­ ezt.hogy látni lehessen. Kis.kis házak. A templom kö­ rül . ahogy a hagyomány megkívánta. . élt a hatalommal és az uralko­ dás eszközeivel. és fél óra múltán ott álltunk a Dzsokang előtt. Az imádkozást befejezve. akiknek léptei többcentis csatomaszerű mélyedéseket vájtak a kövezeten. és imamalmok százait pörgetve szakadatlanul ismételték a mantrát: „Om mani padme hum!". tudta előre. apa közéjük tartozott. A székesegyház 1300 éve fogadta ezen a helyen a hívő­ ket. felmentünk a templom lapos tetejére. nagy lyukú -. és akár könnyű nyári felhő a hegy gerince körül. fémlemezek védték őket azoktól. Egyeduralkodó volt. Ha a beadvány vagy a kérés tisztességes volt. Körbejártuk mi is a belső kört. . gongok hangja szólt. üzletek és bódék so­ rakoztak. saját érdekében sohasem. hogy milyen kormányzati formák (igen. Érdekes lehet. sötét mélyedésekből csengettyűk. A falak mentén isteneink aranyszobrai álltak. amelyeket a kegyükért esdeklő jámbor hívők hordtak oda. füstölők nehéz szaga ke­ ringett a levegőben.a zarándokok csalogatására . A legis­ mertebb istenek szobrát majdnem ellepték a drágakövek és gyé­ mántok. néhányan sajátos tanításban részesültünk. a kommunisták megszállják majd Tibetet és a szabad­ ságnak bealkonyul.32 HARMADIK SZEM kodtam.talán kivétel nélkül . Idő marta. kagylók recsegése hallatszott. Csak néhány kiváltságos látogathatott ide. Az állam és az egyház. a Potala alatt. A zarándokok áhítatosan vonultak a „belső körön". Megfordultunk a Lingkhor úton. s hogy a papi tudomány ne menjen feledésbe. bárki folyamodhatott hozzá. Joggal mondhatom. elhaladtunk a 120 méter magas és 360 méter hosszú épülethegy. az országban . megfeketedett gerendák tartották a tetőt. többes szám!) léteztek Tibetben.

és felelősek voltak az egyház és az állam integrálásáért. Öt tartomány volt: Ü-Csang . vagyis az egyházi tanácsnak négy. fák­ kal tarkított Ihászai síkság nyújtózkodott. Nem futamodott meg. Keletre a bujazöld. és egyre inkább a tanácsok meg a nem­ zetgyűlés közreműködése nélkül kormányozta az országot. Északra és délre hegy­ óriások emelkedtek. A nemzetgyűlést kö­ rülbelül ötven férfi alkotta. hogy az Ékességes gyá­ ván „megfutamodott". ahogy gyakran nevezték és Sigace úgyszintén -. a játszma elve­ szett. Ha a királyt leütik. ha a tartományok vezetői is jelen voltak. A GYEREKKOR VÉGE 33 A dalai láma után két tanács következett. Országügyekkel foglal­ koztak. Víz szikrázott a fákon keresztül. a nyugati Gartok. meg­ közelítően 400 főre növekedett. „összekötő tiszt"-ként működött a két tanács között.és apácakolosto­ rokért feleltek. a dalai láma egyre na­ gyobb hatalomra tett szert. de ezekben az idősza­ kokban igen jelentékeny szerep hárult rá. A templomból csodálatos kilátás nyílt. a főváros. A nemzetgyűlés. a keleti Kham és a déli Lhodzong. Ahogy múltak az évek. Minden egyházi ügy eléjük került. akik Őszentsége után a láma. amikor az angolok megszállták Lhászát. ezért említettem a „kormányokat". és a véleményeket a dalai láma elé terjesztette. amely szintén négy tagból állt. Két magasrangú tisztviselő.itt található Lhásza. Ezzel kapcsolato­ san sok nyugati furcsamód azt gondolja. A mi „királyunk" a dalai láma volt. A tibeti háborúk sakkjátszmához hasonlíthatók. az északi Csang. és a dalai láma Mongóliába menekült. Akik gyávasággal vádolják. úgy tűnt. mert valójában azok voltak. miről beszélnek. körbefonták a völgyet. a Ihászai folyók csörgedező vize. Ezután jött a minisztertanács. Az alacsonyabb szinteken sok-sok lámako- . nem létezik rajta kívül másik világ. Nélküle nem lett volna miért harcolni: biztonságos helyre KELLETT mennie. ame­ lyet sosem kormányoztak jobban. három világi és egy egyházi személyből. nem tudják. A nemzetgyűlés ritkán ült össze. a legtekintélyesebb Ihászai családok és lámakolostorok képviselői.H. hogy az or­ szágot összetartsa. Csak válságos helyzetekben találkoz­ tak. akiket miniszterelnököknek is ne­ vezhetnénk. mint például 1904-ben. láma státuszú tagja volt. Az első.

Aztán felhangzott a dobok dörgése-morajlása és a trombiták ara­ nyos hangja. a rendőrszerzetesek sötét barnásvörösben sürgölődtek. a Potala és a Csakpori de­ rengett. Az 1200 éves Nészár kolostor szerze­ tesei rendesek. kissé keletre apácakolostor könyökölt a halotti tetemek szertartásmestereinek a telkeibe. Nyugatra a két testvérhegy. de mindig megújuló látványt. tompa dobbanások . magában a városban megbújva a székes­ egyház északi falánál a tanácskozóterem látszott. ezeket mészárosoktól mentették meg és ritka pénzért vették. Mellettünk. mások vörös csuhában. Magasabbra. Közelebb. a Potalából jöttek. a meredek lejtőkön kis remetelakok gub­ basztottak. Legtöbben a vö­ rös köpenyesek voltak. a hóborította.legyen állatról vagy emberrel szó . néha megjegyzést tesznek a „foltozott külső­ re". A foltok a ruházat részei. zarán­ dokok mormolása a buddhizmus egyik legszentebb kegyhelyén. Különböző ügyekkel foglalkozó szerzetesek nyüzsögtek min­ denfelé. ajándékokat hoztak. Külföldiek. Néhányan állatokat vezettek. Amint ott álltunk és néztük a régi. rikoltozás. azt remélve. A székesegyház kertjében szüntelen morajlás hallatszott. Felettünk habkönnyű felhők úsz­ tak az égen. A két hegy közt a hideg reggeli fényben a nyugati kapu csillogott. szerzetesek hangja szállt felénk. akik láttak már tibeti szerzeteseket. A növendékek fehérben.34 HARMADIK SZEM lostor volt.Buddha köpenyének foltjait idézve . Mindannyian vagy legalábbis majd­ nem mindannyian hasonlítottak egymásra: lehetett akármilyen új a ruhájuk . az idősebbek mély basszusa meg a növendékek szopránja.a megmentő becsületére válik. Sivítás. körötte a kereskedők bódéi és a piac. utóbbit a Gyógyítás Templomaként ismerték. vagy akik meggyszínű ornátust viseltek. Azok. és foltjaik világosabb árnyalatúak! . Messzi földről érkeztek. ők „egyszerű" szerzetesek.az érzelmek delejes szálai mintha csak behálóztak volna. néhányan sárga. Az ég mélybíbor színű volt. zsoltárokat énekeltek. hogy is­ teni áldásban részesülnek. vagy láttak képeket róluk. még közelebb a kincstár. akiken sok arany fénylett. Az életmen­ tés nagy erény .az övéket is foltok tarkították. távoli hegyek tiszta fehérje még jobban kiemelte szépségét. ahol majdnem min­ dent meg lehetett kapni.

ezért mindig tiszta. A következő fél óra a trombiták szörnyű harsogásával. Később már nem lesz időnk az evésre. A sötét barnásvöröst téglavörösre. minden lépéssel közelebb ahhoz. A kapukat szélesre tárták.II. hogy erőt gyűjtsünk a soron következő eseményekre. fülsiketítő bőgésével telt: hangoltak a zenészek.Nos. Némely.Türelmes pónilovainkkal végig­ csörtettünk a Lingkhor úton. a Potalában alkalmazott . sok ilyen aranykabátos figurát láttunk. A GYEREKKOR VÉGE 35 A szerzetesek a rend vörös köpenyét hordják. mintha egy művész fehér ecsetjével megérintette volna a menny kárpitját. Nya­ kuk körül cintányérok lógtak. Tudtuk jól. Az udvarban. selyemsálakat hoztak. Anyám megtörte a varázst: . és a látogatók üdvözlésére mindkét oldalon szolgák sorakoztak. . amelynek renge­ teg árnyalata van aszerint. hogy a gyapjút hogyan festik. A kertbe vezették őket. Trombitákkal. gongokkal és dobokkal megrakva. . de a szegényháziak gyomra üres marad. Az intéző mellett két helyet­ tese állt. óriási zsivaly támadt. amit magamban „a legnagyobb megpróbáltatásnak" neveztem. Beszélgettek és sört kértek. hogy megfelelő hangulatba kerüljenek. A személyes kíséretében lévő szerzetesek vagy magasrangú lámák számára megengedett. de ami anyám számára a „nagy nap" volt. Akkor tekin­ tetünket a lobogó imazászlókra és a templom gyönyörű kupoláira emeltük. klarinétokkal. mit csinálnak ép­ pen a szolgák. amint a kopjazászlókat lengető felfegyverzett lo­ vasok személyében megérkeztek az első vendégek.hivatalnok-szerzetes a vörös köntös felett ujjatlan aranykabátkában jár. Tibetben ezzel köszöntik a látoga- . ne po­ csékoljuk az időt. Ahogy átnéztünk a Dzsokang tetején. bíborszínű égen lehelletfinom bárányfel­ hők fodrozódtak. a vendégek tele­ eszik magukat és elégedettek.min­ dig ragyogó. Sietnünk kell. még ez is „vörös"-nek számít. ha arra gondolok. olyan alkalmakkor. Az arany szent szín Tibetben. aztán ettünk valamit. Reszketek. de a főtisztviselők közül alig valakit. A csodálatos. Otthon anyám még tartott egy utolsó ellenőrzést. és a dalai láma hivatalos színe. hogy a szokásos vörös köpeny felett egy aranyat is viseljenek. zörögve-csörömpölve megérkeztek a muzsikusszerzetesek. mint ez is volt.

a nevük „khata" -. leveszi a csuklójáról. Az szintén meghajol. aztán odaadja egy szolgának. jól hátrahúzódnak és kinyújtják a karjukat. Jöttek a szomszédos uradalmakról. jobb és bal oldalán egy-egy emberével a bejáratnál állt. A tibetiek szilárdan hisznek abban. Lovaikkal végigdobogtak a Lingkhor úton. így a dalai láma ezzel a gesztussal legbarátságosabb szándékát fejezi ki a másik iránt. Minden khata többször ke­ rült elő. A dalai láma csak elsőrangú sálakat ad és kap. hogy megóvják a portól és a széltől. A kormányban az egyébként szokásos fehér kendők helyett sárgát használtak. és a másik csuklójára helyezi a khatát. az adományozó. Az álarcra gyakran ráfes- . Intézőnk. Az ajándékozás módszere a kö­ vetkező: ha egyenrangúakról van szó. a nyakra helyezett sálra hármascsomót kötött vörös selyemszállal. Ha az ajándékozó alacsonyabb rangú. hogy az ember egész élettörténete a tenyerére van írva.36 HARMADIK SZEM tókat vagy egymást. megfordítja. mintha az ember megemelné a kalapját) és a megajándékozott lábára rakja a sálat. aztán a Potala árnyékában ráfordultak arra az útra. Az adományozó kicsit meghajol. Meghajolt az újonnan érkezők előtt. és az is. Az intézőnek és embereinek egyre több dolga akadt. Lhásza váro­ sából. miközben a jobb oldalitól megkapta azt. Nyolcféle sálkendőt használnak . bőrből készült maszkkal fedték az arcu­ kat. ha ezenközben a tenyerét is felmutatta. mely csak a mi házunkhoz vezetett. A dalai láma. hogy mindig a megfelelő minőségűt adják ajándékba. Éle­ tem későbbi szakaszában kétszer ért ilyen megtiszteltetés. Az ajándé­ kokat mindig a megfelelő khatával együtt adják át. le­ térdel és kiölti a nyelvét (Tibetben ez olyan. rengeteg vendég érkezett. ez utóbbi pedig az adományozó nyakára teszi a sajátját. akiknek hosszú utat kel­ lett lóháton megtenniük. ha igen nagy tiszteletben akart részesíteni valakit. ugyanígy a szerencsekívánatokat tartalmazó leveleket is. tovább­ adta bal oldali segédjének. A hölgyek. amellyel a köszöntést viszonozhatta és a vendég rangjától füg­ gően csuklójára vagy nyakára tehette. aki az ajándékot kapja. átvette a sálakat. és távolabbi helyekről. Még na­ gyobb megtiszteltetésnek számított. máskülönben sértést követnek el. ügyelni kell arra.

a hölgy levette álarcát és köpenyét. A GYEREKKOR VÉGE 37 tették viselőjük legjellegzetesebb vonásait. . a nők egy másik cso­ portja is megjelent: a csüng lányok. a párnák négyzet alakúak: körülbelül 75 cm-esek. hogy tömérdek ruhaneműjük és drága ékszereik legyenek. és tulajdon­ képpen segítettek anyának a háziasszonyi teendőkben. A lányok anyám ruháiban jártak föl s alá. A legváratlanabb helyekről bukkantak elő. hogy új ruhát és ékszert vegyenek föl. de hát én mindig elfogult voltam a nőkkel. Tibetben nincsenek székek. Szerintem borzalmasan nézett ki. mint a nők bárhol a világon. Itt üdítőket szol­ gáltak fel. vagy hogy mennyit ér. felfogadtak manökennek néhány ún. az ünnepség valódi kezdetéig ezekből lehetett választa­ ni. legalább ötször-hatszor átöltöztek. Ezeket fel kellett vonultatni. Néhányukat anyám tartotta szóval.II. Jaszo nővé­ rem új ruhában parádézott. a tibetiek általában sokkal kényelmesebbnek tartják a párnát. Rö­ viden. majd kimentek. hogy megkérdezzék az éppen arra haladó szolgától. közben a nap folyamán többször. A legelőkelőbb családokból kb. Hogy a dolog még bonyolultabb legyen. aztán leültek és meg­ ittak jó néhány csésze vajas teát. ezen a napon tényleg útban vol­ tak. széles­ ségű és korú nők. melyet ebédlővé alakítottak. Az előkelő hölgyektől Tibetben elvárták. Annyi pedig bizonyos. majd bevezették egy nagy terembe. a többiek körbe-körbe sé­ táltak a házon. vizsgálgatták a bútorokat és az értéküket találgat­ ták. Minél öregebb volt a hölgy. csak akkor összerakunk néhányat. mennyibe került ez-meg az. vas­ tagságuk úgy 22 centiméter. Alvásra ugyanezeket a párnákat hasz­ náljuk. Úgy tűnt. Céljához érkezve. Az újonnan érkezőket vajas teával kínálták. a haja a legújabb divat szerint fésülve. a házat elárasztották a különböző magasságú. A raktárakból egyre több és több ülőpárna került elő. A házban nagy volt a nyüzsgés. negyven hölgy jött a kíséreté­ vel. de mivel a bemutató sok öltözéssel és átöltözéssel járt volna. úgy viselkedtek. így vagy úgy. Mindig elbűvöltek ezek a festett arcok. „csüng" lányt. és egy percet sem haboztak. Elvegyültek a vendégek között. mint a széket meg a magas ágyat. annál szebbnek és fiatalabbnak mutatta a maszkbeli képmás. párnákon ülünk törökülésben.

a legmerészebb felmászott és megpróbált fejre állni. Ez utóbbi nem volt nehéz. ó' meg szaltózott és macska módra talpra esett. hogy utánozzák. Majdnem bo­ káig érő vörösesbarna jakgyapjú szoknyát viselt. Találtak egy két-három méteres rudat. egy társuk felmá­ szott rá és a tetején fejenállást csinált. a zenészek már jól felöntöttek a garatra a sok-sok tibeti sörtől. A kertben jó néhány hölgy kíséretében feltűnt anyám. Hárman feltartottak egy kb. lábán pedig vér­ vörös talpú. Anya különös gonddal öltözött erre az alkalomra. hogy megnézzék a műsort és meghallgassák a zenét. és így néhány tojás nagyságú púptól elte­ kintve. Ekkor kirántották alóla az egészet. Szörnyű zuhanással egyenesen a többiekre esett. Rögtön utána valami eldugott helyre ro­ hantak. fel­ tartották. Pár kisebb fiú is nézte a mutatványt. hozattak egy akrobatacsoportot. semmi bajuk sem esett. Hogy csipetnyi mulatsággal fűszerezzék. Kijöttek.38 HARMADIK SZEM A férfiakat jobban érdekelte a kerti szórakozás. I . De valamennyi­ üknek kemény feje volt. vörös szegéllyel díszített hosszú szárú hófehér nemez­ csizmát. négy és fél méteres póznát.

Sok ék­ szer volt rajta. ahogyan a lugasokra kúszó futórózsa. A fülbevaló majdnem a derekáig ért. máskülönben el­ szakadt volna.Hallotta. Olyan nehéz volt. A hölgyek különösen buzgón csevegtek. csodálták a kerteket. mint egy kalapot. Az a szokás. mindegyik korbácsszíj vastagságú volt. Akkor kapta őket. ékszert és díszeket vásárol a feleségének. hogy egymással összhangban legyenek és ugyanakkor különféle egyházi ruhadarabokat jelenítsenek meg. s a színeket úgy válogatta össze. Az előző napokban anyám haját száznyolc varkocsba fonatta. s mindez csupán csak bemele- .ritka megtiszteltetés . vagy csoportok­ ban társasági ügyekről beszélgettek. fényezett kövecs­ kékből új szintet építettek a házukra. Szűzanya módra elválasztott haja egy fakeret fejdíszen nyugodott. a harma­ dikat pedig . azon három amulett. ha magasabb státusba kerül. De mindenki a nap legfontosabb eseményére várt. A nyakában aranylánc lógott. a másikat apa családjától kapta.. nagyon szerencsésnek tartották). ezeket min­ dig magán viselte.Igen kedvesem. A haj úgy tekeredett rá. hogy a férj. ez válltól a derékcsomóig vérvö­ rös volt. Később. aki Rakása asszonynál lakott..II. mikor hozzáment apámhoz. A vendégek sétálgattak. (A száznyolc Tibetben szent szám. A jobb vállán átvetett széles selyembrokát övet dereka bal ol­ dalán vastag karika fogta össze. Doringék finom. akiknek elég hajuk volt ennyi copf­ hoz. amelyet úgy viselt a feje tete­ jén.a dalai láma adta neki. hogy a „jódos kötszer" színéhez hasonlí­ tott. Az egyiket a családjától. onnan a szoknya alsó széléig a halvány citromsárgából fo­ kozatosan mély. jádéval és kör alakú aranylapokkal volt kirakva. Megbűvölve figyeltem.. Egyik fülén hosszú korallánc függött. .. mert a tibeti asszonyok a mindenkori társadalmi helyzetüknek megfelelően ékszerezik magukat. gyé­ mántokkal. kicsit olyan mint apa egyházi ruhája. hogy füle köré tekert vörös szállal kellett megerősíteni. A GYEREKKOR VÉGE 39 Bolerószení kabátkája vörösessárga színű volt. látni akartam.? És így tovább. sáfránysárga árnyalatba ment át. . hogy a fiatal láma. Bíboros selyemblúzt vett alá. mikor már az orvoslást tanultam. hogy tudja a fejét balra fordítani. úgy jellemeztem volna. és azokat az asszonyokat. A fakeret vörös lakkozott fából készült.

Még a hatalmas fe­ kete szelindekek is hallgattak. Tőlük függött. amelyeket fino­ man lengetett a lágy esti szellő. amíg nem tudtak már többet enni. ma­ gasabb fákról . borókafenyőkről és ciprusokról . azok is elfogytak. mint apró manók. Esteledett.és nyírfákról. A lámakolostorokból trombiták hirdették. A föld felől. és kijelölik azt az ösvényt. hogy pihenjenek és még több sört igyanak. de az elcsigázott szolgák egyre újab­ bakat hoztak. hogy eltelt egy újabb nap. a falkerítéssel körülvett ker­ tekben. A fo­ gadott mulattatók elfáradtak. arany tömjéntartókból illatos füstoszlopok szálltak a magasba. mit kell tanulnom. A nap leszállt a Himalája távoli csúcsai mögött. Hangjukra száz meg száz vajmécses fénye gyúlt: csüngtek a faága- . Ahogy még jobban besötétedett. beesteledett. a vendégek egyre lassabban mozogtak. A zenészek még pompás formában voltak. Ahogy az első zajos vendégek megérkeztek. minden fordulattal imádságok ezreit küldték az ég felé. ha valaki a vendégek közül megállt. A megnyúló árnyak gyorsabban kúsztak a földön. mint egy rendetlen állatkert. milyen pályára kerülök. messzi földről hozott növények és cserjék pom­ páztak. és aggódó hangon sopánkodott. mély csaholásuk elcsendesítve. Apám mindvégig rettegésben volt! Teraszos kertjeinek. vidám fesztelenséggel fújták a trombitát. melyen egész életemben járnom kell. aztán ahogy telt-múlt az idő. ame­ lyekben drága. a fűzekről.a nyár. kisfiúk cikáztak a gondozott fák közt. és megérintett egy rügyet. De nemcsak a madara­ kat. Ad­ dig etették és etették őket.füzérekben lógtak az imazászlók. a macskák hanyatt-homlok biztonságos helyre menekültek. az egész országban híre ment. csattogtatták a cintányérokat és verték a dobokat. Mellettük öregasszonyok kereplő imamalmokat pör­ gettek. A barack-.40 HARMADIK SZEM gítés volt: az asztrológus papok hamarosan megjövendölik sorso­ mat. Kezeit tördelve fel-alá jár­ kált. A zaj és a lárma elriasztotta szokott helyükről a madarakat.és törpe al­ mafák különös veszélynek voltak kitéve. egyenként kiszökdöstek a konyhák­ ba. Az ételhalmok kisebbek lettek. kezükben égő vajmécseseket és füstölőket himbáltak és időnként csintalanul bohóckodva fölugrottak az alacsonyabb ágakra. körte. Most szerinte mindez úgy nézett ki. A nagyobb koronájú. elteltek a frissítőkkel.

hogy neki jósoljanak. Egymás mellett álltak. dre.kiáltot­ ta elbűvölten a közönség. aztán továbbsodródtak a szigetnél menedéket kereső hattyúk felé. A hétéves kisfiúnak a kitartás kemény próbája után be kell lépnie egy lámakolostorba. Két másik előrelépett. A terefere abbamaradt. ekliptikáról. ráncos nya­ kuk majd megroggyant a nagy súly alatt. fel­ vázolta a jövőt. A GYEREKKOR VÉGE 41 kon. (Az istenek az ördögök és az emberek mind ugyanúgy viselkednek). Az emberek körbegyűltek. Ó'ket apám és anyám kö­ vette. A menet lassan elérte a díszemelvényt. Felhangzott egy mély gongütés. Most egy hétéves fiúcska számára teszik majd ezt. Időről időre beigazolódott. ott majd . mindenki fe­ szülten figyelt. Amint az emelvényhez értek. mi csonangcsig . Az előző héten a dalai lámához hívták őket. sípoló hang­ ját. Még vagy egy órán át egyfolytában be­ szélt. megmondta előre.II. Mindenki megfordult. egyik oldalán teljesen nyitott sátrat. másfél-negyedfényről és en­ nek vagy annak az ellentétes hatásáról. kire milyen jövő vár. A mögöttük lépdelő négy trombitás ezüst hangszerén fanfart fújt. vagy lebegtek a dísztó áttet­ sző vizén. Megtörtént. óriási fáklyákat vittek. fennakadtak a ví­ zililiomok levelein. nagyon öreg ember zárta. majd mint csónak a homokzátonyon. és felsegítette a látnokokat az emelvény lép­ csőire. Elöl négy szolga ment.. Hosszan be­ széltek harmadfényről.Lha.. az Állami Jósda lámakolostorából érkeztek. és leültek a párnákra. fölléptek rá. hogy meghallja a főasztrológus éles. milyen öregek. benne baldachinos emelvény négy tibeti üléssel. kínai brokátból készült sárga palástjuk még jobban kihang­ súlyozta. A két nécsung-i öreg a legtapasztaltabb asztrológus volt az egész országban.Hále! Hále! (Rendkívüli! Rendkívüli!) . amit jövendöltek. Aztán még egy órán át folytatta. A kertben felállítottak egy nagy. melyeket a szolgák hordtak ki a kertbe. aztán tíz percet pihent. hogy lássa a közeledő menetet. Pa­ zar. A menetet két öreg.mondta. mint két elefántcsont faragvány. Két láma az asztrológusok feljegyzéseit és a táblázatokat vitte. Egy későbbi fejezetben lesz még szó az asztrológiáról. Fejükön magas papi süveg. himbálództak a házak ereszein. . . így megmondható előre.

A többiek elutaztak a kíséretükkel együtt. a társaság kiözönlött rajta. és idegenek között fog élni.42 HARMADIK SZEM sebészorvos szerzetesnek tanul. A hatalmas kapu még egyszer kitárult. Fáklyákat vittek magukkal.az udvaron folyt a gyülekező. de legvégül boldogul. halkult a lódobogás. aztán reggel indultak útnak. míg teljesen elhalt és mindenre rátelepedett az éjszaka csendje. Ahogy távolodtak. Elveszít mindent és újra kell kezdenie mindent. Nagy nehézségeket kell elszen­ vednie. nálunk töl­ tötték az éjszakát. elhagyja a hazáját. hogy megvilá­ gítsák az utat. Patkókopogás. Akik messziről jöttek. hangos kiáltozás . A tömeg lassan szétoszlott. . egyre halkab­ ban hallatszott a lovasok beszélgetése.

a mé­ csesek még pislákoltak. . Kedd Lobszang. ami az utamba került. Egyik könyökömre támaszkodva kinéztem.Harmadik fejezet AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON Bent a házban még mindig zajlott az élet. Akárhányszor elszunyókáltam. de ez sem hozott megnyugvást. dolgom van. de egy ideig mégsem tudtam elaludni. Én is elaludtam. A lovak aludtak. Minden szobát elfoglaltak. A vendégek szedelődzködtek. Rengeteg tea fogyott. amelyik állva.Na. nekem nem jutott hely. gyerünk. Ott továbbra is nyüzsgés volt. Az utolsó mulatózok erőt gyűjtöt­ tek az éjszakára. hogy még utoljára néhány szót válthas­ son mindenkivel. hogy valami ennivalót keressek. Azt mondta neki. útban vagy! Fel­ keltem. Az istállókban meleg volt. Lassan elültek a zajok. a vendégek fáradtak és vidámak. Senki sem törő­ dött velem. Nyugtalanul járkáltam. a lovakat elő kell állítani. Másnap reggel durva rúgás és egy türelmetlen hang ébresztett. vagy felébresztett egy hirtelen hangorkán a házból. oldalba bökött egy ló. Már csak a hold világított. aztán szép sorjában mindegyik ellobbant. rugdaltam a köveket és mindent. bementem a házba. volt. 43 .A lovakban több az érzés. az abrak puha. a többiek az ol­ dalukon fekve. Azt mondta: . .morogtam magamban . a szolgák kimerültek és ingerlékenyek voltak. anya cso­ portról csoportra repdesett. üveget akar hozatni Indiából. hidegkék fénye visszaverődött a hóföd­ te hegyekről. és kezdtek eltünedezni az ételek is.inkább velük alszom. Apa a ház és a kert felújításáról beszélgetett egy régi barátjával.

hogy ta­ lán utoljára is. mire is lesz szükségem: egy faedényre a campának. Egyesek teát hoztak Kínából.Menj. a Potala mellett újra jobbra fordultunk. Ezek ezüstből lesznek. Ha az ablak szabadon maradt. ahogy elhagytuk a körutat. mielőtt a korbácsoló. A boltok tele voltak alkudozó kereskedőkkel. mert még növésben voltam. azután. ugyanakkor azokra a dolgokra is utal. én a pónimon. Mikor az utolsó vendég is eltávozott. Cu a lován. A csésze három rész­ ből áll majd. egy csészére és egy rózsafüzérre. és nem számított rendkívüli látványnak. Tibetben a férfiak bő. ame­ lyekre egy szerzetesnek mindig emlékeznie kell. mindenki sürgősen menedéket ke­ resett. mint aki először látja a várost. hogy ne menjen be a por. és a tülekedésben Cu sokszor hangosan odaköszönt valamelyik régi barátjának. ahova igyekeztünk. és vedd meg. Átvágtunk a tömegen az üzletek­ hez. és valóban nagyon sokba került a szállítás. és a jakok is eléggé immúnisak voltak. hosszú köpenyt . egyál­ talán nem gyártottak üveget. 108 a szent szám. ha egy ló vagy kutya vezette a menekülő­ ket. nem annyira a betörők távoltartására. A lhászaiak mindig gyanakodva tekintettek a hegycsúcsra. hanem egy másik. amire szükséged lesz! Cu tudja. Elgondoltam. má­ sok indiai kelméket kínálgattak. Az udvarról kilépve jobbra vettük az irányt. sokszor aprókavics nagyságú porszemek át­ szakították a papírt és még a fedetlen kézen és arcon is mély sebet ütöttek. A szélviharok idején veszélyes dolog volt utazni. Elindultunk. apám maga elé hívatott és azt mondta: . hogy beérjünk a bazárba. a rózsafüzér fából. mi kell. Venni kellett egy barnásvörös köpenyt. Tibetben nem volt üveg. de nem átlátszó viaszos papírt feszítenek. a tartóból. Az ablakokat kívülről fatáblák fedték. Nagyméretűt. a szélkergette. Úgy néz­ tem körül. akik éppen akkor érkeztek Lhászába. hasonlóan praktikus okból is. mégpe­ dig nemcsak azért. A macskáknak sosem esett bajuk a viharban. Az ablakkeretre áttetsző. és amikor az hirtelen elbújt a fekete ködben. melyet az erős szelek felkaptak és ide-oda hordtak. metsző szél elérné.44 HARMADIK SZEM hogy a ház ablakait beüvegeztesse. inkább. és attól féltem. és 108 fényes fagyöngy lesz rajta. magából a csészéből és a fedeléből. De nemcsak az emberek voltak éberek: figyeltek az állatok is.

Vet­ tem tehát egy pár jakbőr talpú szandált. a szerzetes egész világi va­ gyonát magánál hordja. Apám többszörös milliomos volt. és egy csészét . egy rózsafüzért. szegény szerzetesként kellett élnem.III. a campaedényét. Az átlagos szerzetes pl. a csészéjét. mert egy „szegény növendékhez" azok illenek. ékszerekkel és temérdek arannyal. egy zacskó pörkölt árpát. Cu szigorúan ellenőrizte szánalmas kis bevásárlásomat. Ne felejtsük. amit nekem kellett kifényesíteni. egy fából készült campatálat.. Itt raktározzák el a legszükségesebbnek tartott dolgokat. óriási birtokokkal szerte az egész országban.persze nem ezüstöt. csak a legszükségesebb dolgokat engedélyezte. és nem­ ritkán kis campa-téglákat. AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 45 viselnek. Az egyszerű olvasóval. egy kést. mint reméltem . amíg tanultam. néhány külön­ böző amulettet. és amíg apám élt. . szorosan megkötik a derekukon. ezek képezték majdani vagyonomat. egy kis bőrtáskát a pörkölt árpának. Még­ is. A felsőrészt felhúzzák. s az kitáskásodik.. amelyeket aztán mindig magukkal visznek.meg egy kést a faragáshoz. és azokat is csak közepes minőségben.

Hazafelé Cu egész úton előrelo­ vagolt. mint egy régi barátra. a hosszú. hogy hátramaradok. vagy követem őt. be kellett érnem egy kézzel esztergált facsészével. és sajnálatomra. meg azokra a dolgokra. s a fülem a helyén marad. Szóval reményem. Ahogy ráfordul­ tunk a Lingkhor útra. ha csak ritkán is. motyogott és morgott a „mai fiatalok".46 HARMADIK SZEM Újra megnéztem az utcát. megragadta a fülem és vadul megtekerte. az árakon civódtak. s oda a fülem. újra szerte­ foszlott. ame­ lyeket szerettem volna megvenni. milyen szerencsések azok. Fel sem merült bennem. a sok semmirekellő. gyerünk. hogy. a világ minden tájáról való csodás áru cserélt gazdát azokon az erős faajtókon át. és azt gondoltam. ki­ ugró ereszeket. ahogy a já­ rókelők között bóklásztak. Otthon anyám megnézte. szaglásztak. amikor egy hatalmas és fenye­ gető kéz lesújtott rám.legalább valami hasznom is származott belőle. a cápauszonyt árusító kereskedéseket. hogy ezüstcsészém lesz. Cu-t nemigen érdekli. és látni fogják. csak a „na gyerünk". aki mind kábulatban él. Előzőleg reménykedtem.Na. amint nyájasan bár. A korábbi terveimre gondoltam. a kétszintes épületeket. Nem volt más választásom. . Az utcát sosem láttam még ennyire von­ zónak. gazdájuk szerencséjére várva lovak nyihogtak kedve­ sen egymásnak. még egészen másként volt. és az ajtók előtt sátrakban kirakott nyeregtakarókat. miközben Cu bömbölő hangját hallottam. Jakok nyögtek rekedtes-öblös hangon. naplopó csavargó miatt. . mit gondolnak ezek a fi­ úk manapság! Mikor én voltam fiatal. akik minden nap látják. Úgy ordított. miket vettem. hogy netán fe­ lülbírálja Cu-t. jobb minőségű dolgok kellenének nekem. Kóbor kutyák kószáltak mindenfelé. Cu előttem haladó ter­ metes alakjával felfogta a szelet . vagy földbe gyökeredzett talán a lábad? Nem is értem. és mennyi mindent tud­ nának mesélni a nyitott fatáblák. Micsoda titkok rejtőztek a papír fedte ablakok mögött! Mennyi. morogva is­ merkedtek. de újra látom majd ezeket az utcá­ kat. hogy min­ denki meghallja : .Úgy tűnt. Kedd Lobszang. meg volt elégedve mindennel. igen éles szél támadt. és azt mondja. ha beszélni tudnának! Úgy néztem mindenre. Még egyszer meghallgat­ tam a kereskedők és a vásárlók vidám évődését.

Határozottan nem abból a fajtából való vagyok. és teraszosan egymásra növő épületeivel. Reszkettem a félelemtől. amikor apa szavaival élve „a kellemes séta a napsütötte rónán" vé­ get ért. és mint jó vá­ ros. AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 47 Az utolsó héten nem hagytak egyedül. De nemcsak anyám okozott annyi sok szívfájdalmat. Boldog voltam. . hanem hogy én tegyem tiszteletemet ismerősei­ nél. hanem tizen­ négy apát. hogy nem Drepungba kell majd mennem. De nem voltam olyan hangulatban. Olyan nagy volt. Anyám körbehurcolt a tekintélyes Ihászai házakon.III. A várost fal vette körül. szerettem volna jól érezni magam a hátralévő néhány napban: sár­ kányt eregetni. és folyto­ nosan a szolgákat hívták. valamennyien a szigorú fegyelem hívei. Hét különböző rend és hét különböző iskola alkot­ ta. nem azért. mint egy halom rizs. önfenntartó volt. Ha­ lálra untam magam. Apának meg kellett látogatnia a drepungi lámakolostort. kis kőházaival. A Rizshalom valójában hét kolos­ tor egy helyen. Ehelyett pedig körbehurcoltak mint valami díjnyertes jakot és lompos öreg hölgyeknek mutogattak. hogy megnézzem. hogy selyempárnákon üldögéltek. Drepung a világ legnagyobb lámakolostora. hogyan bánnak a kis novíciák egyikével-másikával. Apa el volt foglalva a rendfó'nökkel és az apátokkal. aki könnyen elviseli mások hülyeségét. akiknek egész álló nap semmi dolguk sem volt azon kívül. magas templomaival. gyakorolni a rúdugrást. hogy tekintélyesnek érez­ hessem magam. hogy értékelni tudtam volna az építészeti műremekeket. és még boldogabb. Kedvét lelte az utazgatásban. tízezer szerzetessel. és valóban. a társasági életben és az udvari­ as fecsegésben. A szabadban akartam lenni. és nem is a Lhászától hárommérföldnyire épült Szera-ba. és határo­ zottan bántott. én meg mint egy elhagyott gyermek vigasztalanul kóboroltam körbe-kör­ be. és elvitt. hogy ilyesmire kell a drága időmet pazarolnom. mikor megtudtam. ezekből állt nap-nap után minden látogatás. mikor láttam. hogy nem egy ember irányította. hogy minden apró-cseprő szeszélyüket kielégítsék. az íjászatot. mert számomra mindez valódi megpróbálta­ tást jelentett. a fény­ ben tündöklő kupoláival és tornyaival tényleg úgy nézett ki a tá­ volból. A neve rizshalmot jelent.

Itt voltak a részletek. Még ma is . értékes könyvek sorakoztak a falnál. Év­ századok óta ebbe a nagy. új élet kezdődik számomra. aki Lhásza közelében . melyeken az asztrológusok jóslata alapult. a szívem is darabokra törik.) Most nekem is alá kellett írnom a Könyvet.48 HARMADIK SZEM Végre-valahára elérkezett a hét vége. akárki. de érdekelt is ez bárkit! Napszálltakor apám értem küldött.ez a szobájában volt -. kb. hogy a Könyvet ne zavarhassák. és dicső tetteik. ahol régi. és hogy az ásatások miként bizo­ nyították ezt. ráöntötte a fülke fedelére. Apa visszapattintotta a borókafából készített vastag papírlapokat összeszorító aranykapcsokat. Úgy éreztem. mikor Ti­ bet partjait ősi tenger nyaldosta. és nincs szükségem efféle dolgokra. A Könyv felnyitásának szertartása következett. hogy bejegyezzék fogantatá­ som és születésem időpontjait. Megérintett egy gongot a könyökénél. A sárkányomat elszedték tőlem és elajándékozták. amint felkelt. . A Könyv nagyon nehéz volt. faragott faborítók lassan visszakerültek a helyükre. és a szolga máris hozta neki a vajas teát. 90 cm széles és 25 cm hosszú kötet­ be jegyeztek fel minden részletet a családunkról. hogy berakja a ládikát az oltár alatti mély kőfülkébe. Aztán tiszteletteljesen meg­ fordult. mi­ kor belépek a lámakolostorba. A súlyos. Hozzám fordult. még apa is rogyadozott kissé a súlyától. A régi. (Először azért. egy történetet. és lepecsételte. mely az Özönvíz előtt is régi volt már. nem vagyok gyerek többé. és letérdelte­ tett maga elé.mondta -. Beszélt arról az időről. majd kis rézedény felett viaszt melegített. és kényelmesen elhelyezkedett a párnáján. A főoltár mellett ült. amelyeket hazánknak és Uralkodónknak tettünk. mert másnap. A Könyvet most másodszor nyitották ki miattam. melyeknek köszönhetően nemességre emelkedtek. Bementem csodálatos díszí­ tésekkel teli szobájába. megsár­ gult oldalakon a történelmet olvastam. hogy visszategye a védelméül szolgáló aranyládikába. az íjamat és a gyönyörű tollakkal díszített nyílvesszőket eltörték. Hosszú hallgatás után elmondta Tibet titkos történel­ mét. valamint az akkor készített tábláza­ tok. Itt jegyezték fel azokat a szolgálatokat is. hogy kifejezésre juttassák. Szerepeltek ben­ ne legrégebbi őseink. amely ezer meg ezer évre megy vissza.

hét. Felzaklatta az elválás. de ahogyan le­ ment a hold és a nap első gyenge sugarai megjelentek az égen. Lefeküdtem. és emlé­ kezz mindarra. Az este. vissza se térj. én pedig . Jászé­ tól. Bár akkor cseppet sem értékeltem. Mutatott néhányat. hogy kivétel nél­ kül minden kapott parancsnak fenntartás nélkül engedelmesked­ jek. egy szót sem szólt többet. ez volt a legjobb módszer: az érzelmes búcsúzkodás megnehezítette volna.mondta . egy szolga felébresztett. „A Törvény értelmében mutattassák rideg keménység az elő­ kelő születésiteknek és könyörület az alacsony származásúaknak . Utoljára bementem a szobámba. nem tudtam elbúcsúzni tőle. . hogy távozhatok. mielőtt beléphetsz a lámakolostorba". Ezután meg­ változott a hangulata. Gyakran a környékbeli barlangokba járó szerzetesek fedeznek fel ilyeneket. az ablakpárkányon egy éjjeli madár verdesett. de a család hírnevé­ re vigyázok csupán. Istennek hála ezért. Viselkedj férfi módra. később meg a rettegett másnapra. Ezzel sarkon fordult és elment. Hosszú ideig feküdtem apám szavain gondolkodva. hogy elhagyjam . fiú . mert olyan gyakran játszottunk együtt. campát és egy csésze vajas teát hozott. Aztán találtak ismeretlen célból készült. korábban elbúcsúzkodtam már a nővéremtől. most elválnak útjaink. Fentről a tetőről az imazászlók csattogása hallatszott. megkövesedett tengeri állatokra és különös kagylókra akadhat.Na. csak intett. és elhozzák apámnak. Utolsó szavai később sem hagytak nyugodni. már lefeküdt. és nem vesznek fel a kolostorba. A hold las­ san áthaladt az égen. különös fémtárgyakat is. „Fiam. amire tanítottalak. Visszamehetek a lovaimhoz. de nem azért. és csak kilencéves volt. amikor életemben először nem otthon alszom majd.mondta. Miközben a sovány reggelit eszegettem. Anyát nem találtam.úgy gondolod.a következő napon . és elrendeztem az ágyamul szol­ gáló párnákat. hogy aludjak. amint a csupasz farudakat csapkodták. kemény vagyok és szívtelen.mondta -. Figyelj rám: Ha nem állód ki a próbát. Lelkemre kötötte.III. Elaludtam. A gyerekek iránti erős ellenszenvére gondoltam. AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 49 ás. Ezzel befejezte. Kint. . Idegen leszel e ház számá­ ra". „Komoly megpróbáltatást kell elszenvedned. Cu besietett a szobám­ ba.

mire egy szolga fi­ gyelmeztetett. Elhagy­ tam hát az otthonomat. apám parancsára történt. Pirkadt. Azt akarta.. mindörökre. hogy a búcsú elmaradt. engedje meg.50 HARMADIK SZEM az otthonomat .. hogy otthon maradjak. rémült. Végigmentem a lépcsőn és elindultam.összetekertem egy másik köpenyt. csendesen lépkedjek. és csüggedten szomorú. . megpróbáltam vol­ na rávenni. hajnalhasa­ dás előtti sötétség. Átmentem a szobán. de sötét volt még.bármely mércével mérve . hogy idejekorán megtanuljam a fegyelmet és az állhatatosságot. semmi kétség. és az. Végigmentem a folyosón.először. ne ébresszem fel a háziakat. mint később rájöttem. Befejeztem a reggelit. hogy kikísérjen. Ha anya fent lett volna. és ahogyan hittem. Magányos voltam. a tekercsbe egy bőrtalpú csizmát tettem. az enyém . . bedugtam a campaedényt és a csészét a köpenyembe.ke­ mény volt. Sok tibeti gyerek­ nek könnyű élete van.

hogy meghallották.Mit akartok itt. Megjelent egy szerzetes. egyikünk sem volt elragadtatva a másiktól. . mint ajtót nyitni nektek? . azt hiszem. Emberek jöttek. mégis milyen kimondha­ tatlanul elérhetetlen! Végül kirepült az ajtó. nyomorult csirkefogók? 51 . men­ tek. .kiáltotta. ha kész lesz.Na. közben világosodott. Gyanakodva végig­ mustráltuk egymást. kis híján hanyatt esett. a Tibeti Gyógyítás Templomához vezetett. csak fokozva az éhség okozta kínjainkat. a lábunk elfáradt már az ácsorgástól. kezében hatalmas bo­ tot lóbált. az egyik fiú. és akkora zajt csapott. . az bizony! Róttam a mér­ földeket. aki óvatlanul túl közel lépett hozzá.Negyedik fejezet A TEMPLOM KAPUJÁBAN Az út egyenesen a Csakpori Lámakolostorhoz. . Azt hiszitek.válaszolta. sátánfajzatok? . . Akkor az egyik fiú lehajolt. ijedtünkben fiatal fának néztük.ordította .A kapu bevágódott. felszedett egy követ.mondtam. és egy magas. ha egy­ szer ugyanaz lesz a sorsunk. Milyen közel az étel.Szerzetesek szeretnénk lenni . ők is ide igyekeztek. .Várja­ tok ott. barátságosan fogunk viselkedni.mit akartok. jobb dolgom sincs. de semmi sem történt. egy tapodtat se mozduljatok. Egy ideig szelíden kopogtattunk. csontos ember állt előt­ tünk. a növendékek tanítómestere lejön majd. A bejárathoz vezető kapunál két másik fiúval találkoztam. Kemény iskola. Egy ablakból kellemes ételszag áradt. Leültünk a földre. de elhatároztuk.In­ kább majomnak nézne az ember benneteket .

A kóbor kutyák meg-megálltak egy pillanatra. Hajnal óta nem ettem. belepte a hajam.Gyorsan befelé! Ha megfelelsz a vizsgákon. Megkérdezte. aztán. Először is. Egyikőjük. HARMADIK SZEM . éhségem egy­ re nőtt. aki ijedtében teljesen megfeledkezett a fáradtságról. nincs elragadtatva tőlünk. de úgy. csak úgy. azután ők is továbbálltak. . tele ment vele a szemem és kis kupac gyűlt kifelé fordí­ tott tenyeremben. és egy szem­ pillantás alatt sarkon fordult. amíg nem mondom hogy elég. A kő felsértette a fejem. A so­ vány szerzetes vad pillantást lövellt felém.válaszoltuk. a hetedik születésnapomon éppen. hogy lépjünk be. nézzük csak miből vagy. egy pásztor fiának.ügyet sem vetettek rám. majd nagyot ugorva elmenekült porzott a föld a lába nyomán. és maradj ott elmélkedő testtartásban. leültem keresztbe tett lábbal. . jómadár! Lássuk csak.52 . ülj le. Szomorúan összeszedtem a kis cókmókomat. kik vagyunk és még azt is. Nem volt nehéz észrevenni. fiú ? Mészáros az apád? Húsvagdaló? Aki megszegi Buddha törvényét? És ide meré­ szelsz jönni? Tűnj el. Az arra járó szerzetesek .Szent ég! . agyon­ kényeztetett hercegecskéknek! Menj vissza negyven lépést. Azzal hirtelen meg­ fordult és elment. Egész álló nap ott ültem mozdulatlan. intett. azt mondta: . . Térden állva lépkedtem. hogy kíváncsian megszaglásszanak. ahogy parancsolta. mik vagyunk.kiáltotta. hogy a szempillád se rebbenjen}. Ahogy a nap lefelé haladt az égen. egy követ do­ bott felém. Hirtelen mozdulattal a szegény szerencsétlen fiú felé lépett. milyen tömés: ez a hely nem való puhány. mi van benned. aki vallásos akar lenni. hogy miért vagyunk egyáltalán. Rám szállt a por. El­ ment mellettem egy csapat fiú. Az egyik fiúnak. de gyorsan. Fenyegetőn a botja felé nyúlt. Egyedül maradtam.Micsoda szemét népség jön manapság a kolostorba! A kolostor területét körös-körül hatalmas fal övezte. nem ittam. marad­ hatsz. vérezni kezdett. beborította a vállam.Mit mondtál. De meg sem . a torkom teljesen kiszáradt a szomjúságtól. a félelemtől ott a hely­ színen majdnem összezsugorodtam.sokan voltak .A másikhoz így szólt: .Szerzetesek szeretnénk lenni . vagy bottal kergetlek végig az úton.És te itt? Mi ez ? Ohó! Egy kis hercegecske. és visszamentem negyven lépésnyire.

fiam. aztán az oldalamra feküdtem és megettem a campát. és egész nap ugyanabban a testtartás­ ban ültem éhesen. kinyújtot­ tam a lábam. . Apa mindig szigorúan bánt velem. Az öregségtől remegett már a keze. besötétedett. mit követelnek még tőlem. hogy belépjek abba a házba. mert ez próba. A nap elbújt a hegyek mögött. Túlzottan rémült voltam ahhoz. rémisztően szigorúan. amely egykor az ottho­ nom volt. Felálltam.Megittam a teát. Az első hét évem nem volt könnyű. . Még mindig mozdulatlan ültem. Ott kellett ülnöm mozdulatlan. kemény évek alatt elformátlanodott. hajlott alakja is. Jeges szél fújt. Most egyedül kellett alud­ nom a hideg ég alatt. mit hoz a holnap. és nem öncélú kegyetlen­ ség. Egyszerre csak puha csoszogást hallottam. Valóban fáradt voltam már. Nem tudtam. láttam. A lámakolostor ablakában ezernyi vajmécses lángja gyúlt. rettegtem a következő napoktól. helyezkedj ugyanebbe a testtartásba. A csillagok fénye­ sen ragyogtak az éjfekete égen. egyedül a félelmeimmel. a fűzfalevelek susogtak és zörögtek. és ráadásul teljesen megmerevedtem. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 53 moccantam. A másikban kis tál campát tartott. a sötétben mozoghatsz. Lassan felderengett a hosszú. hogy ki-kilöttyen a tea. minden porcikám sajgott. de akkor is ez volt az első éjszaka. szomjasan. és átöntöttem a campát a saját edényembe. apám nem engedi. a legerősebb ok. minden tagom el­ merevedett már. s a tartalék köpenyt a fejem alá téve lefeküdtem.IV. aminek esetleg most gondolod. Felém nyújtotta őket. aki tapogatódzik a sötétségben. Kitalálta a gondolatai­ mat és így szólt: . a félelem tar­ tott fogva. majd elment. ha kudarcot vallok a kitartás próbáján. akik kiállják ezt a próbát . A kavicsos úton egy szerzetes közeledett. kis mélyedést kotortam a földön a csí­ pőmnek. egy öregember lépteit. körülöttem mindenütt sejtelmes hangok. Aztán azt mondta: Most aludj. amit az egyik kezében hoz. Nem volt hova mennem. Féltem. hogy megmozduljak.Fogd. semmit se tehettem. de ahogy a nap első sugarait megpillantod. A renden belül csak azok töre­ kedhetnek magasabb rangra. Rettegtem a sötét­ ségtől. az éjszaka külö­ nös hangjai. amit nem otthon töltöttem. mozdulatlanul. de először nem nyúltam értük.Azzal összeszedte a csészét és a tálat.

Enni. Aztán. valamit vonszolt maga után az úton. folytatta éjszakai küldetését. A különböző épületekből szerzetesek jöttek kifelé. Hama­ rosan már csak a csillagok halvány fénye világított az éjszakai sö­ tétségben. az a mondás jár­ ta. és újra a szemlélődés pozitúrájába merevedtem. mint mikor valaki ébredezik. mozdulatlan vá­ ros levegője vette körül. és éheznem kell? Egész nap nem moccantam. de nem mertem megmozdulni. még alig pirkadt. fiam. zokogni tudtam volna. mintha ott sem lennék. hamar belefáradtak a meddő próbálkozásba. nem mertem elaludni. a hegyek mögött a közeledő nappal első fényei ragyogtak az égen. hogy fiatal még. Kisfiúk kószáltak az úton. ahogy napszálltakor megint sötétedni kezdett. hogy sírjanak. emlékeztettem magam rá. Először az alvó. később pedig mély zümmögés lesz belőle. nem tud gyorsan járni. Tudo­ mást sem vett rólam. s máris trombita­ hangra ébredek.54 HARMADIK SZEM Úgy tűnt. talán megfeledkeztek rólam? Vagy egy újabb próbatételnek vetnek alá. hogy csak a nők és a kislányok olyan ostobák. Ebben az időszakban a hold későn kelt. és odébbálltak. fi­ nom sóhajtás.és innivalót hoztam. A reményem elszállt. majdnem lábra ugrottam. élettelen. Végre meghallottam az öregember lépteit. egyre jobban megmerevedtem. ne . De mivel nem reagáltam. mostanra már elgyengültem az éhségtől. A lámakolostor fokozatosan életre kelt. Egy nagy fekete szelindek volt csupán. a kis vajmécsesek lángja is fellobbant a kolostorépületekben. Szuszogást hallottam. ha nem fogadnak be a kolostorba. Hogy ne le­ gyek ilyen gyenge. ő sem fogad vissza. hogy együttműködőbb áldozatokat keressenek. Gyorsan felültem. mely mormogássá erősödik. Aztán. vagy piszkos megjegyzése­ ket tettek. rejtélyes ügyei­ ket intézték. nincs hova menjek. Ez alkalommal több jóindulattal nézett rám és azt mondta: . és egy sötét foltot láttam közeledni. Felnéztem. kavicsokat rugdostak felém. Hirtelen fel­ lángolt bennem a remény. szinte le sem hunytam a szemem. és vigyázz. Apám világosan megmondta. olyan. Még jön a holnap. de a próbának nincs vége. mert ha megmocca­ nok és nem állom ki a próbát. Balsejtelmem támadt. akár a méhek zsongása egy forró nyári napon! Ahogy múlt az idő. időnként porzáport zúdítot­ tak rám.

a ködben épületek. A láma­ kolostor ködben úszott. megláttam a tanítómester magas alakját. Megpróbáltam felállni. annak még nálam is hosszabb ideig kell egy helyben ül­ nie. . amint szemlélődő testtartás­ ban ültem. . . melyet áthajtanak a hegy hágóján. Valódi félelem­ mel gondoltam arra. ott maradhatsz ma éjjelre is. Ahogy a lábak között rohantam négykézláb.Gyere ide. Nem volt több választásom.Vegyél részt az esti istentiszteleten. mint az előző éjjel.Épp akkor. mert nagyon sokan elbuknak a huszonnegyedik órában. hegyek­ kel és szerzetesekkel tarkított lila foltok tűntek fel. nem akartam szerzetes lenni egyáltalán. néhányan megpróbálták el- . micsoda boldogság. . Nem várok tovább. Bent meleg volt. Hely­ zetem igazságtalanságán tűnődtem. vajas tea. az ajtó­ ban messze. de nagy sokára szürkülni kezdett. és az esti szél játékosan fel-felka­ pott egy-egy elhullajtott madártollat. Amíg beszélt. Az éh­ ségtől felpedzett érzékeim jelezték. ennivaló van valahol a közel­ ben. . semmiféle szektájú. Egy világosabb pillana­ tomban ráeszméltem.újra megjelentek az apró fények. így követtem a tömeget. Étel . A TEMPLOM KAPUJÁBAN 55 mozdulj. hogy a sok szenvedés után most mindent el­ ronthatok.szólított. nem bírom tovább. Összeszedtem minden erőmet és sikerült legyőznöm a szédülést. Miközben töprengtem. sosem jön el az este. megittam a teát. Újra lefeküdtem. . színes fények. fiú! . hogy nem vagyok kotlóstyúk.Gyere be ! . egyszer csak elszenderedtem. de egy szemernyit sem voltam boldogabb.mondta.gondoltam -. . és füstölők nyugtató szagát éreztem. ma éjjel meghalok .Remélem. egyre gyengébb vagyok és szédelgek. éreztem. Az ablakokban . aztán reggel találkozunk. hogy arcra estem. és elment.Ha pihenni akarsz. A következő. A kövek mintha csak késpengét növesztettek volna alat­ tam. Ezzel megfordult.IV.Gyorsan felkaptam a csomagomat és odatántorogtam. mintha egész életemben ezt gyakoroltam volna. Úgy látszott. nagyon kellemetlen helyen karcoltak. és is­ mét áttöltöttem a campát a saját edényembe. a nap is megállt az égen. Bevágtam az első sorba.egyik a má­ sik után . a harmadik napon. fajtájú­ formájú szerzetes nem akartam lenni.campa. de a lábam annyira elgém­ beredett. mint egy teherhordó állat­ nak.

Figyelj! A vén Zörgőcsont pré­ dára les. emlékezz mindarra. miként zajlott. én pedig beosontam egy óri­ ási oszlop mögé. hogy rendben van. csontos szerzetes hangos üvöltéssel talpra ugrott. . széthasadt a fe­ jem . Ütések és rúgások zá­ poroztak rám.Úgy látszott. kásás campa ömlött az arcomra. előkelő származású.minden baj véget ér. egy másik elszedte a bőrcsizmá­ mat. és ahogyan Cu-tól tanultam. Követtem a töme­ get a belső templomba. képzeletben hallottam az öreg Cu búcsúszavait: „Viselkedj férfi módra. engedelmeskedek-e a tizenhatodik törvény parancsá­ nak: „Viseld a szenvedést és a nyomorúságot türelemmel és alázat­ tal. leesett a kőre. de senki sem figyelt rám.Ahogy szedegettem a campát a szememből. a tanító le­ nyúlt. egy a majdani vezetők közül? Hah! Nesze neked! . kicsit jobban éreztem magam.azt hittem. nem védekeztem. Akkor hirtelen hangosan ordítani kezdett valaki: . kis nyomást alkal­ maztam. az esti szertartásra. ez is a próba része. A többi fiú visszatartotta a lélegzetét. gyertek. elnyúltam a kövezeten. Miután ettem. . meg se tudod védeni magad! . amelyről teljesen lehorzsolódott a bőr. majd harsogó ne- . A magas. verjük el! A körém gyűlt növendékek egyike a köpenyemet lóbálta a feje fö­ lött.Mulya tökfilkó! Nyápic alak! TE.gondoltam . meg­ állt az élet. és a varkocsomnál fogva lábra állított. és azt üvöltötte.Új fiú. amire tanítottalakl" Gondolkodás nél­ kül megfordultam.Kemény ütések záporát zúdította rám. Meghalok . de ennivalót kerestem. amit alólam húzott ki.56 HARMADIK SZEM kapni a varkocsomat. Olyan fáradt voltam. azt gondoltam. és csomagommal a fejem alatt elaludtam. azt. hogy nem tudom. az ütések sosem érnek véget. látni akarják. csúszott egy darabig az or­ rán. Puha. Fülsiketítő csattanás riasztott fel . az orrából patakokban ömlött a vér. Csak akkor állt meg. . és semmi sem tartóz­ tathatott fel. átrepült fejem felett. és a fájdalomtól elakadó lélegzet­ tel. Aztán a szerzetesek kitódultak a templomból.Mi folyik itt?! Ijedt suttogás volt a válasz: .Úgy tűnt.Hitvány nyápic. A mester meghökkent. . mikor a feje hangos koppanással egy kőoszlophoz verődött.és hangok: .

nézzük. a füstölő akár egy ki­ lőtt csúzli. hála Cu-nak. Lehajol­ tam. és . Most.ahogyan Cu mutatta . és egy magas. hogy tudtam. Megtanított . A TEMPLOM KAPUJÁBAN 57 vetésben tört ki: .IV. és mikor átugrott. Elléptem hadonászó karja alatt. Óvatosan körözött. és könnyedén megcsavartam a karját.ahogy szokta mondani . fejlettebb is nála. de a mozgása esetlen. amit tu­ dott". A tibeti változat különbözik a dzsúdótól. oldalra léptem. Ngavang. De még nem volt neki elég.„mindenre.könnyedén beledöftem az ujjam a nyaka tövébe. Kicsúszott a lába alól a talaj. megcsavartam az egyik lábát. ha küzdelemre kerül a sor. Meg kellett harcolnom felnőtt férfiakkal is. az öreg rendőrszerzetes iránt. Ez alka­ lommal megpördült és a bal vállán ért földet. hogy elkapjon és tehetetlenné tegyen. azért nevezem mégis így.időnként kegyetlen ki­ képzésnek. a jövőm ettől a küzdelemtől függ. majd a fejére esett. hogy a durva és vad verekedéshez szokott. Az ilyen fegyver lassú. mint szikla a hegyoldalon. és a láncánál fogva hozzám vágta. Ngavang erős. Leesett. te vagy a legnagyobb ve­ rekedő a kolostorban. ujjai. jó felépítésű fiú volt.Nézzük csak a fiatal pávakakast! Vagy talán sa­ rokba szorított patkány? Melyik? Aha. oldalra ugrott. Rám rontott. könnyű kikerülni. a körülöttünk álló fiúk és szerzetesek egy csoportjára zuhant. és az . és rám ugrott. elernyedtek. végre örültem egy kicsit. (Lásd még a 109. Először életemben hálát éreztem Cu. Lát­ tam. tényleg nagy ügyes­ ségre tettem szert. oldalon. hogy egy jakhajtó fia ügyesebb-e vagy egy hercegé. nehézkes. ez az. Fiatalabb korában nagyszerű dzsúdó* szakértő volt Khamban. Egy pillanatig nyöszö­ rögve feküdt a földön. ahol nem számít az erő vagy a kor.Na. Ahogy Nhavang nekem rohant.) . ahol az ereje előnyt jelent. mert a tibeti név a nyugati olvasónak nem jelent semmit. megragadott egy ne­ héz füstölőedényt. majd azt mondta: . akkor felpattant. Ebben a tudo­ mányban. Nem ijedtem meg. előbb leírt egy félkört. otromba tizennégy éves fiúra bökött. melyekkel a láncot szorította. amit ki kell talál­ nunk! Megfordult.

ülj csak le! Megnézzük. de közben azt mondta : . fiú. hogy jóra használod a tudásod. de kedvességgel és könyörülettel kell felügyelned rájuk. uram.kísérjen hozzám. fiam . mint egy darab rosszul kikészített jakbőr.Kövess. . Rendkívüli megtiszteltés. elhaladtunk a Buddha-szobor előtt és a Gyógyítás szimbólumát megkerülve beléptünk az apát sa­ ját szobájába. hogy majd­ nem hasraestem. . az Istenek Termei és gyógyfűraktárak mellett. és csináld. Hat órán át ültünk egymással szemben a párnánkon. megtudod majd. . igyál. Úgy éreztem magam. megveregette a hátamat. amit én. beviszlek az apát úrhoz. A tanmester felállt. hogy a lélek kiszabaduljon a testből asztrálutazásokra vagy hasonló célból. miért. mely a tetőre épült. A növendékek tan­ mestere hozzám lépett.és innivalót. most már elégedett. Most átveszed a helyét. látom. hajolj meg. megkeresett és így szólt: . Ngavang félelemben tar­ totta a növendékeket.Hajolj meg. és odasétáltunk az apát házához. mint a viadalban.Fiam. . fiú! Merészen így válaszoltam: . aztán azt mondta. Nagy buz- . Az utóbbi napokban nagyon keveset ettem. Kedd Lobszang Rámpa. Ezt az „érintést" gyakran használják arra. az egyházi hivatalok.Ezzel a növendékek tanítómestere háromszor meghajolt. míg végre felértünk a lapos tetőre. adok neked enni. nem kerül rossz kezekbe. ragacsosan és lottyadtan. szóval vigyázz! . fiam. aztán mondd meg az egyik huligán­ nak .a mesterük vagy már . úgy.Valódi férfi vagy. majd földre borult. megálltad a helyed. Jóra tanítottak. hogy a tudo­ mányokban is olyan vitéz vagy-e. mikor belép­ tem a szobájába. szó­ ban és írásban is egyaránt. újabb tekergős folyosókon. Beléptünk az aranyozott fatáblákkal díszített ajtón. Újabb lépcsők következtek.Akkor rászolgáltam egy kis ennivaló­ ra. . Gyere! Követtem a széles folyosókon. a belső templomok és a tantermek mellett.58 HARMADIK SZEM Ngavang körülbelül egy fél órán át eszméletlen volt. Uram. A növendékek tanmestere barátságosan üdvözölt. Most gyere ve­ lem.Egyél. amennyit akarsz.Ülj le. Azután fel a lépcsőn. Megpróbállak rajtacsípni.szólt -.Hihetetlen sok kérdést tett fel. Az öreg szerzetes. aki előzőleg enni hozott nekem. fiú. itt van a fiú.

úgy beszélek hozzád. hi­ ány azokból van. ahogyan kell. amelynek szilárdsága a sziklákéval vetekszik. Különleges képzést kapsz.Fiú. és néhány rövid év alatt többet fogsz tudni. amikor a szobájába értünk. és a mester a következőket . hogy kopaszra borotválják a fejedet. aki a magasabb rendű dolgokra. Tibetben. A kitartás próbája kíméletlen volt. anélkül. és ahhoz. amit megjö­ vendöltek neked.A gyógyítás tudomá­ nyát és az asztrológiát fogod tanulni. Az okot később majd megtudod. A többiek sodródnak és napi munkájukat végzik. Fizikai munkások. hogy tudni akarnák a miértet. amit kell. Minden segítséget megkapsz. mint férfihoz. mindent. Kedd Lobszang Rámpa. Az utolsó tincset akkor távolítják el. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 59 galmamban. Kacskaringós utakon keresztül kis szobába. akik megőrzik és továbbadják tudásunkat. mert így lettél ne­ velve. Bólintott. A mester csak akkor tör­ te meg a csendet. párnákon ültünk. mint amennyit hosszú élete során egy láma általában megtanul. a „borbélyműhely­ b e " vezettek. és úgy. ha valaki belép egy szerzetesrendbe. mikor a szerzetesnevet kapja. hogy azt tegyem. én is leborultam. in­ tenzív képzést. és elindultunk kifelé. amely semmitől sem retten vissza. akik forgatják az imamal­ mot. De amiben csak tudunk. mindent tudok rólad. Egy ideig az apát úr nem beszélt. . Ezoterikus tanulmányokat is folytatsz majd. hogy megértsem. Én követtem a példáját. Bár csak hét­ éves vagy. Az egész túl nehéznek tűnt nekem. a magasabb szintű fejlődésre alkalmas. Itt leültettek a földre. de erről egy kicsit később. segíteni fogunk. Most elvisz­ lek. a tanítómester felkelt és mélyen meghajolt. Tibeti módra keresztbe tett lábbal. hogy az asztrálsíkokon utazzhass. ami tőlünk telik. Az apát szenvtelen tekintettel ránk nézett. Fáradt voltam! így folytatta: . hogy minden ezer szerzetesből egy az.IV. kitartóan kell dolgoznod. de nem ok nél­ kül volt az. csak figyelt. Nagyon figyeltem. ha or­ szágunk majd idegen felhő alatt lesz. A tisztánlátást kikényszeríteni fájdalmas dolog. olyan bátorságra van szükség. és hellyel kí­ nált. Belőlük nincs hiány. és nemritkán keserves. Az Út nehéz lesz. Most annyit. mikor az előző nevét elveti. Aztán így szólt: Kedd Lobszang Rámpa. egy fürt kivéte­ lével leborotválják a haját. Az Ösvény kirajzolva előtted. és olyan eltökéltségre.

Gyere! . Bevezetett a szobájába és elővett egy nagy könyvet. ez igencsak hasonlított arra a szerszámra.60 HARMADIK SZEM mondta: . mire megnyugtatott: . De ez csak a kezdet volt. . jobb kezével megra­ gadta a varkocsomat és egyenesen fölemelte. a segédje odarohant. fiam! Gyönyörű varkocsod van. A segéd ho­ zott egy tál forró vizet. minek is nevezzünk? Még egy ideig mo­ tyogott magában.Ó. ami annyira forró volt.Tise! .Na most.Mi baj? Felforrtál? Igen. mikor a fejemre öntötte. Kilógó nyelvvel és egyre- másra morogva. mert így egyszerűbb az olvasónak. jól gondozott. jól vajazott. így könynyebb eltávolítani a hajat. hogy majdnem felemelt a földről. borotváld meg a fiút! Ne hagyj egy tincset sem. amit otthon padlókaparásra használtunk.nekem legalább is úgy tűnt. egy örökkévalóság után . Kész öröm levágni. . míg levágta a copfomat. Tamcsö előrelépett.Aha! Megvan: mától fogva Zamigmarlálu a neved. hogy felpattantam a földről kínomban. Tamcsö addig ügyködött a siralmasan tompa olló­ val.a szolgák nálunk ilyennel nyír­ ták a növényeket. . . . Va­ lahonnan szerzett egy nagy ollót .válaszoltam. Ebben a könyvben azonban továbbra is a Kedd Lobszang Rámpa nevet használom. Végül. Fogott egy háromoldalú borotvát. . Gyere és tartsd a végét! Tise.hívott a mester. nem volt több haj a fejemen. és olyan szorosan tartotta a varkocsomat fel­ felé. aztán megszólalt: .üvöltötte. mert azonnal nevet kap.Tamcsö.Ne aggódj.

. akikkel a héten később találkoznom kellett. A többiek látták. Csak fel kellett nyúlnom.kiáltotta. hogy hamarabb elenge­ dett minket. Még egyszer megpró­ báltam az éneklést. Mivel otthon jó nevelésben részesültem. Odamentem hozzá. Til­ takozásul felemelte mindkét karját. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 61 Mikor bevitt az osztályba. A dzsúdóoktatók. így tettem. Ismét leállított. mint egy frissen tojt tojás. A láma el­ magyarázta. állj! . hogy kövessem. A zenemester felhúzta a szemöldö­ két. mert ahogy kifelé jöttünk. amit min­ denki tud. ahogy kell. Örömöm azonban nem tartott soká. s koszos kezét az igencsak sajgó koponyámra tette. úgy találták. milyen a hangotok. így maradt vagy háromnegyed óránk az esti istentiszteletig. ahol kö­ rülbelül húsz fiú volt.IV. Valósággal törpének éreztem magam az óriások közt. Újra kezdtük. szólt. . mikor a fiú a fejemre tette a kezét. és énekeljetek úgy. és egy osztályba raktak a ti­ zenhét éves növendékekkel. vajon mi­ lyen újabb nehézség vár rám. A kórushoz próbálunk. mi lesz! Cu tényleg jó mester volt. hogy elbántam Ngavanggal. Akkor a zenemester egyenesen hozzám fordult. ők is újonnan léptek be a rend­ be. Három zenész várakozott a hangszerénél. A zenészek rázendítettek egy jól ismert dallamra. Este fél kilenc lehetett. úgy tudtam. és őt tartották a legjobb dzsúdószakértőnek egész Tibetben. hogy fájdalomtól üvöltve békén hagyjon. A zenemester felbőszültén in- . De nem sokáig. miért hívott össze bennünket: . akinek ezüsttrombitája volt. te pedig egye­ dül énekelsz majd! Újra kezdődött a zene. olyanra. mi történik. Tanárunk. egy láma intett nekem. Vágjunk rá tüstént a két kis „furcsa csont­ ra". mind jól ismerték Cu-t. többet tudok az átlagnál. éppen hátat fordított nekünk. buta fiút kivéve senkivel sem volt bajom. Arcán előbb döbbenet. így egy nagydarab. olyan csupasznak éreztem magam.kiáltotta. Mögém jött. miközben azon töprengtem. Befordult egy zeneszobába. és hirtelen a könyökére ütnöm. Énekelni kezdtünk.Ez még az isteneknek is gyötrelmes kínokat okoz.Állj. egy kagy­ lókürtös és egy trombitás. A fiúkkal nem gyűlt meg többé a bajom. egy dobos.Kezdjétek újra. és lássuk. . hogy megnézzem. De hamar ész­ revette. -Tökfilkó! . majd valódi fájdalom tükröződött.Nevetségessé akarsz tenni? A zenészek újrakezdik. és olyan jót nevetett.Énekelni fogunk.

te botfülű bar­ bár! .62 HARMADIK SZEM tett egyet. felébresztet­ tek-e. Talán így volt jól. és felrepültem a levegőbe.Belépett a templomba. . Ötvenöt év óta vagyok itt. Előző este.Figyelj. fiacskám.Gyerünk. akkor teszek jót ma­ gamnak. . Egy óriási. hogy mivel nincs más választásom. és három párna van alattam.. és olyan üres lesz a hasad. amit én.maradj csendben! .Kedd Lobszang Rámpa. még mindig a vállán vitt és csak a fiúk ülőhelyének végében foglalt helyet. mert mindent elrontanál. úgy. fiam. aki velem volt.miközben aludtam . és akkor kapsz majd.Eztán már semmit sem hallottam.Sietnünk kell reggelizni. fiam. Csak rájöttem. legalábbis reggel ötig nem. vagy kiabálással. . Tétlenül ődöngtem. ha minden különösebb hűhó nélkül megtelepszem. de ha éneklek . Menj most. Elszunyókálhattam. nagy nehezen felébresztett. aztán gyere be hozzám. ideje gyülekezni az utolsó istentiszteletre. míg meghallottam a trombitákat. Engem gondosan letett egy párnára maga előtt. hogy egy nagy szobában vagyok. aki az előző nap barátságos volt velem.hahaha .Felkeltem. valamint főtt zöldségeket tett elém. alvajáró vagyok és ismét üres a gyomrom. de még ilyen hamis hangot nem hallot­ tam. Hamis? Enyhe kifejezés! Fiam. hogy pont szemben ültem vele. elmulasztod a vacsorát. aztán feküdj le.Mingyar Dondup láma küldött. azután be kell vigyelek Mingyar Don­ dup lámához.bevitt az ebédlő­ be. . felhalmoztam a pár­ nákat a fal mellé. .. A templomi szertartásokon sem énekelhetsz. Lát­ tam.Elmentem. mert arra eszméltem. Nem mintha megszerettem volna a helyet. amikor az egyik fiú. hol fogsz aludni. Valaki megra­ gadta a köpönyegemet. máskülönben elszundítottam volna. s ahogy a többiektől láttam. ha késel. campát. többé nem kell énekebed. lekésed az istentiszte­ letet. és teát. barát­ ságos láma a vállára ültetett. Megmutatom. hogy nézzem meg. és ugyanazt csináld. Tudod. . Ma hajnali ötig aludhatsz.Valóban na­ gyon hálás voltam. . hogy a szertartásnak vége. . hogy segített. A fiúk kifelé mentek. Szent isten.Kezdtem lehiggadni és megtelepedni. Eddig olyan kevés ember volt ked­ ves hozzám. az. vagy maradni akartam volna. mint egy dob.Edd meg. a zenéhez nincs tehetséged. . . vagy veréssel tanítottak. és a nagydarab láma . Az énekórák alatt mást tanulhatsz. amint azt fújták. így szólt: . csak előző este kerültem a kolostorba? Mintha ezer éve lett volna! Úgy éreztem.

ott. én meg megúsztam a leleplezést. de ezt most megúsztam. sőt vad fe­ gyelem uralkodott. a rendet és a képzést esetünkben különösen fontosnak tartották. Maga Csakpori „vas­ hegyet" jelent. negyvenöt centiméter magas asztalról ettünk. A felolvasó is nevetett . Mindig emlékez­ nünk kellett a régi buddhista mondásra: „Lévén tenmagad a példa. Nem hordhattuk a növendékek fehér köpenyét. vezetőknek. A mi kolostorunkban nagyon kemény.IV. hogy ne legyenek zaklatott gondolataink. mi is részt vettünk a házimunká­ ban.Mint a villám. Egyik mondása sze­ rint: „Valamennyi képesség kapuja az olvasás és az írás".Te. A táplálékkal szent tudást kell magukhoz venniük. mit mondtam utoljára! Gyorsan! . ahogy tetszett. Buddha tanításának ez a lényege" Az apát úr. az pedig nem alkalmazható kivétel nél­ kül mindenkire. mint az apám. Csakporiban valóban vasfegyelem volt. rajtacsípem. Mi. A szerzetesek az étkezések alatt nem beszélhetnek és nem is gondolhatnak az ételre. mint a már felavatott szerzeteseknek. mert a lá­ ma jelentése „legkülönb". de ezek szolgálószerzetesek voltak. Nem zajonghattunk és tilos volt könyökölnünk. Uram. hogy az írás szövegét szerette volna hallani. a Kangyúr száztizenkét kötetéből mondott fel részeket. Nálunk is voltak háziszolgák. Szakembereknek készültünk. Látta. A szerzetesek dolgoztak. s egy kb. esetleg lustálkodtak. hogy máshol jár az eszem. Mindenki nevetett.ritka alkalom -. Csampala láma olyan szigorú volt. ahol párnák voltak. azonnali engedelmességet követelt. csak jót cselekedj. aki az olvasópultnál áll­ va a Szent Könyvekből olvas. ne tégy rosszat másokkal. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 63 Reggelinél a felolvasó a buddhista Szent Iratok. Minden étkezésnél van egy felolvasó. akik a ház­ tartást vezették. hogy az a fiú nem figyel. és elmagyarázta. ha előre akart jutni. így hát bőven volt benne részünk. mindannyian a földön ül­ tünk. Ezer­ ből talán egy. belőlük lettek a lámák. mert rámripakodott: . vörösesbarnában kellett járnunk. ismételd csak el. gondolkodás nélkül válaszoltam: . Egymást váltva.Azt. A legtöbb lámakolostorban nem volt ilyen rend. .

Mind­ annyian meztelenül aludtunk.Csakporiban éjfélkor kezdődött a „nap". betömködtük tartozékain­ kat a köpeny elülső bugyrosan felhúzott részébe és elindultunk. Gyakran tiszteletlenül arra gondol­ tam: „Miért nem hagynak békében pihenni? Ez az éjféli kelés fel­ dühít". Keleten tudják. Szerzetesek és fiúk százai ültek törökülésben a földre tett pár­ nákon. Az egyik tanítás a következőképpen hangzott: „Jobb megbékélt tudattal pihenni. a sorok a terem egész hosszát betöltötték. mint Buddhaként ülni és imád­ kozni. Sorokban ültünk. ez így szokás Tibetben. Dünnyögtünk és különleges hangsorokra épülő szent énekeket énekeltünk. mintegy mormolásunkra válaszolva. hogy a hangoknak ere- 65 . De senkitől sem kaptam kielégítő választ. Aztán felöltöztünk. nem volt valami fényes kedvünk ebben az órában. Itt megszámlálhatatlanul sok vajmécses fénye próbált keresztültörni a füstölőkből kerengő füst­ felhőkön. és a többiekkel együtt le kellett mennem imádkozni. a második és a harmadik pedig háttal ült. Végigcsattogtunk a folyosókon. ahol nincs hamis álszemérem. mikor dühös az ember". és így tovább. így az első és a má­ sodik sor egymás felé nézett. és a sötétben a köpenyek után kotorásztunk. A pislogó fényben változtak az árnyékok és az óriási szent alakok megelevenedni látszottak. álmosan legurultunk a párnákról. Mikor az éjféli trombita­ szó beharsogta a félhomályos folyosókat. Minden második sor szemben ült az előzővel. hajolgattak és himbálóz­ tak.

miköz­ ben az ötödiket („Tiszteld az öregebbeket és az előkelő származásúakat!") állandóan citálják. campát és vajas teát. Kilenckor. Ahogy egy zenei hang képes széttörni az üveget. Időnként örültünk a szünetnek. Tibeti törvényeink közül a második így szólt: „Gyakorold a vallási szertartásokat és tanulj!" Hétéves fejjel tudatlanságomban képte­ len voltam megérteni. ilyenkor a reggelinél szólították azokat. Az étkezés alatt közölték a napi tudni­ valókat és adták ki a parancsokat. megszakítva tanulmányainkat kb. azután jö­ hetett csak a campa és vajas tea. és eszembe sem jutott. Engem legalábbis feláldoztak miatta. Hihetetlenül hatásos látvány volt a több száz ember. Külön felmentést is kaptak. hogy ennyi meg ennyi időre eltávoznak a kolostorból. a fel­ ügyelő mellette ülve figyelt. más tárgyat. hogy az „előkelő s z á r m a z á s i b a n van valami szégyellnivaló. mért kell betartanunk ezt a törvényt. De akkor még nem ehettünk. A Kangyúrból ugyancsak olvastak fel részleteket. hogy mozogjunk és hogy alázatra neveljen . A szertartás körülbelül egy órán át tartott. de háromnegyed tízre vissza kellett érnünk a tanterembe. hogy egyik vagy másik egyenesen ránk tekint. aztán visszatértünk párnáinkhoz.66 HARMADIK SZEM jük van. mint az istentisztelet előtt. Ötkor ettünk először. Előfordult például. hogy Lhászának szüksége volt valamire. Tapasztalataim alapján inkább azt hittem. először egy félórás szertartás következett. Ezt követően egy órán át fizikai munkát végeztünk. de megszegik. amint vérvörös köpenyben és aranyszín stólában himbálózik és egy hangon mormol. A füstölők kék felhői kavarogtak-gomolyogtak az istenek térde kö­ rül. és reggel négyig aludtunk. hogy nem a születés számít. és ilyenkor a pislákoló fényben gyakran úgy tűnt. negyven percre újabb szertartáson vettünk részt. és nem lesznek jelen a szertartásokon. miközben a kis csen­ gettyűk ezüstös csilingelésébe lüktető dobolás hangja vegyül. Reggel hatkor tanulásra készen gyülekeztünk a tanteremben. Negyed ötkor egy újabb szertartás kezdődött. A felolvasó még ennél az étkezésnél is egyhangúan mormolt. hanem az ember termé­ szete. akiknek el kellett vinni vagy össze kellett gyűjteni a kért dolgokat. egy hangkombináció metafizikus erót hozhat létre. Déli egyig tanultunk.

nyugodtan kellett feküdnünk. kihívott a terem közepébe. meg a többi új fiú is bebújtunk egy sarokba. . a nyolcadik születésnapomon kaptunk néhány szem sózott-savanyított diót. mert nem tudom. vagy hogy úgy elalszom. A felügyelő meghallotta.zöldséget is kaptunk: szeletelt fehérrépát. Egyszer. az egy óra túl rövid volt ahhoz. milyen hosszú a nap. Tanáraink megle­ hetősen szabadon bántak a kemény pálcával. és azt mondták. otthon gyakran ettünk ilyet. de túl hosszú a tétlenséghez. a pihenés után megint tanulni kezdtünk. a hosszú napok megölnek. Ezalatt nem beszélhettünk.nagy ritkán . A lefekvésről senki sem késett el! Azt gondoltam. Néha . nincs szükségem rá. A legkellemetlenebb munkákból is legtöbbször valaho­ gyan a legkoszosabb jutott rám. nem mozoghattunk. de éhesek voltunk. és így is csemegének számított. mely ismét campából és vajas teából állt. vagyis az „ágyunkra". Nyersen ettük. mire való: „el akartam cserélni olyasmire. vagy egy kevés nagyon aprócska babot. hogy szundítsunk egy jót. CSÉLA-ÉLET 67 minket. felejthetetlen esemény. hogy sosem ébredek fel többé. felajánlottam neki a tartalék köpenyemet az ő dióadagjáért. és egyikük-másikuk valódi lelkesedéssel osztogatta a büntetést. hogy bármely percben meghalhatok. ami nem lényeges". A csendespihenő nem örvendett népszerű­ ségnek. Kilenckor ütött a szabadulás órája.V. A köpenyemet elvették. Jobbat is el tudtunk képzelni! Négykor. Kilenc harminckor lefeküdtünk a párnáinkra. öt óra. A „torkosságomért" büntetésül huszonnégy óráig nem kaptam sem enni. Három órakor csapatostul egyórás kényszerpihenőre vonul­ tunk. és később már észre sem vettem. Én különösképpen szerettem. és be kellett vallanom a bűnömet. sem inni. Eleinte én is. De rövid idő alatt hozzászoktam. Rettegett napszak volt ez! Öt óra tanulás szünet nélkül. ha a büntetés elkerülhetetlennek lát­ szott. Megpróbáltam cserélni az egyik fiúval. akkor következett ugyanis az utolsó étkezés. hogy aludjunk. mialatt csak a legsúlyosabb büntetés terhe mellett mehettünk ki a teremből. Csak a nagyon szo­ rongattatott helyzetben lévő vagy a nagyon meggondolatlan diá­ kok esedeztek bocsánatért.

nem mehetek haza sem.68 HARMADIK SZEM Majdnem hat óra volt. mint növésben lévő férfinak: . Hogyan lehetne nyugal­ mam és kényelmem. de mindez a következő életben ja­ vadra válik. előtte alacsony asztalon sok-sok könyv hevert. kényelmet és gazdagságot hoz neked ebben az életben.tudván.Eleget ettél és ittál? Biztosítottam róla.válaszoltam. Lobszang!. az egyiket tanulmá­ nyozta éppen.Ülj ide hozzám. rám nézett. . de nem fogsz fejlődni.válaszolta. . hogy menjek be. aztán hosszasan. és néhány éven belül apát leszel. Ha a helytelen ösvényt választod.. ha nagyobb tudásra tennél szert. a nyugodt. ha a helyes ösvényt választod. A helytelen ösvény nyugodt. és az jó volt. Nyomon követtük az előző inkarnációdat. . Most újra akarunk fejleszteni benned néhány képességet és azt az erőt.Rám mo­ solygott és azt felelte: . valamint egy nagy életkerék függtek.Igen. hogy együtt dolgozzunk. Nagyon kellemes szo­ bája volt: a falakon gyönyörű falfestmények és festett selyemké­ pek. .Uram! . aki felébresztett.Apám azt mondta. amit tudok. mint más lá­ ma egész életében. .Meg kell beszélnünk egy csomó dolgot. .arra késztetett.És ki mutatja meg majd az utat? . Amikor beléptem. ha kudarcot vallok a kolostorban. Apád ezt nem nevezné ku­ darcnak. .Az apát úr megengedte. annak tekinteném. de először egy igen fontos kérdést kell felten­ nem neked. Néhány év leforgása alatt azt szeretnénk. mint élő megtestesülést elhelyeznek egy kolostor­ ban. .A saját ösvény megválasztásához szabad­ nak kell lennünk . Valami . Bár nem kopogtam. ha nem lenne otthonom. szólt. könnyű életet.folytatta -. kemény és át­ ható tekintettel figyelt. ha azt választom? . a láma lótuszülésben ült a párnáján. amivel korábban rendelkeztél. Mingyar Dondup láma ajtaja előtt találtam magam. mikor annak a fiúnak a segítségével. . könnyű életet. hogy tovább kér­ dezzek: . Szünetet tartott.ahogyan beszélt . a te utad negyven évig nehéz lesz. istenek és istennők jade-ból.Megállt.mondta. Az alacsony asztalká­ kon kis szobrok álltak.Te kudarcnak tartanád? .Már elfelejtetted? Nyomon követtük az előző inkarnációdat. Egyedül csak te választhatsz. ahová hazatérhetek? Es ki mutatja meg a helyes ösvényt. hogy igen. aranyból és zománcból.

. Nevetett. .mondtam. gyámfiának.kissé bánatosan hozzá­ tettem: . nyílt arca volt.Aztán . mélyről jövő.nem elég őszinték hoz­ zá. . hogy fiukat befogad­ ták a rendbe.Átnézte a papírjait. kilenctől egyig. CSÉLA-ÉLET 69 . . sőt. tet­ szett. ritkán tudtam játszani vagy sárkányt eregetni. Messzire jutsz majd a metafizikában és az orvosi tudományokban is. fekete szeme. és azt egy növen­ dék elvitte a szülőknek . A láma nagyon fontos személy volt. hogy valaki jó vagy sem.De még mindig nem szeretem a kemény munkát.Nézzük csak. .V. ez jó lesz kezdetnek. senki sem befolyásolhat a döntésben. fiatalember. roppant . De először ki kell gondolnunk. meleg hangon. sárkányrepülés is.Lobszang. és a he­ lyes ösvényt járni. Úgy tűnt. Az istentisztelet helyett minden reggel kilencre gyere ide.azt hiszem . eddig is keményen kellett dolgoznom. A láma mintha a gondolataimban olvasott volna. Ha felvettek valakit a kolostorba. Átadom nekik a varkocsodat! Egészen elérzékenyültem. hogy még több munka vár rám. kinek átható. hogy tisztán láss. Igen. Igen. és meg tudtam ítélni. erősen megnéztem.így értesültek róla. de választani neked kell. amit láttam. és tetszett. széles. nehéz életem volt. a varkocsát levágták. . Lobszang. Lesz majd nem egy sárkányeregetés. sok emberrel találkoztam. miről is fogunk beszélgetni. ha a helyes ösvényt választod. és akkor hipnózissal fel­ gyorsítjuk a tanulásodat.Uram .Hamarosan egy kis operációt kell vég­ rehajtanunk a fejeden. .Újra a papírjaiba merült és gyorsan átlapozta őket: . éles pillantású. melyet magas homlok koronázott. Hétéves korom ellenére. Üzensz valamit apádnak és anyádnak? Ma találkozom velük. miként ren­ dezzük el legjobban a tanulmányaidat. Kissé elszomorodtam.Hát igen.a tanítványod szeretnék lenni. Holnap kezdjük. egyikünk sem szereti a kemény mun­ kát. amit láttam. Előttem egy nagydarab ember ült. Az én varkocsomat Mingyar Dondup láma személye­ sen adja át a szüleimnek! Elfogadott tehát „szellemi gyermeké­ nek".Magam leszek a vezetőd. .Rá­ néztem. . de csak kevesen merik ezt bevallani . a fejét kopaszra borotválták. meglátjuk majd.

„élő inkarnációk"-nak nevezik. vá­ laszthat a létezés másik síkja és a között. óriási tisztelet övezte őket. én voltam a legfigyelmetlenebb. amikor bementem az osztályba. Két kemény. mielőtt munkáját befejezné.A konyhai munka nehéz volt.ahogyan velem is . miért. Tibetben szilárdan hiszünk a reinkarnációban. Gondolataim másutt jártak. ha valaki elér a fejlődés egy bizonyos fejlettebb szintjére. mégha csak egy kisfiút is kellett megfenyítenie. félkegyelmű. majd méltóságteljesen kisétált az osztályból.Tökfilkó. Azo­ kat. mi is az. . A mellettem ülő fiú megjegyezte: .visszatér. ahol tovább tanul és segít az embereken. Csak ke­ vesek esetében sikerült felfedni az előző inkarnációt.a szigorúnál is szigorúbban bántak velük. Remélem. hogy okkult tudásomat „mesterségesen táplálják". szükség van ugyanis bizonyos jelekre. Aznap reggel. bár nem emlékeztem. hogy visszatér a földre. akinek irigylésre méltó híre járt egész Tibetben. Fiatalkorukban . de mikor öre­ gebbek lettek. hogy az eredmény mások javára váljon. Úgy gondol­ juk. valamint az időigényesség.70 HARMADIK SZEM okos ember.úgy hisszük .Ne feledd. mint a rabszolgákkal. és a tanárnak bőven nyílt alkalma arra. ma dél­ után rajtunk a sor. Rám speciális kezelés várt. melyeknek feltárását sokszor szinte lehetetlenné teszik a költségek. Nagyon nehezen viseltem a tanárok szigorúságát. .Ezzel a megjegyzéssel a feldühödött tanár még egy utolsó óriási ütést mért rám. hogy egy bölcsnek valamilyen küldetése van. Tud­ tam. ilyen ember mellett nem bukhatok el. akiknél megvannak ezek a jelek. az ottani felügyelők úgy bántak velünk. Ilyenkor . és utána nem maradt időnk a pihenésre. A vállamat ért ütészápor erőszakosan visszarángatott az osz­ tályterem valóságába. Szerencsédre istentisztelet­ re kell menni. mint ahogyan nálam megvol­ tak. fárasztó munkával töltött . amit újra kell tanul­ nom. de meghal. s gon­ doskodik arról. De aztán meggyőztem magam: hiszen ezért jöttem. hogy teljesítse feladatát. Akkor nem tudtam még. bolond! Démonok vertek tanyát talán a koponyádban? Ez már több a soknál. Lehet. Ezért születtem újra. hogy tanuljak. . megtölthetjük a campásedényünket. mi dolgozunk a konyhán. hogy átélje a büntetés végrehajtásakor érzett örömét.

és mikor a lábamba ment. aztán vissza egyenesen a tanterembe.Az első tíz jöjjön ide és rakjon a tűzre. bele a forró hamuba.Én voltam a tizedik. és úgy járjon a kezetek.V. majdnem a csípőízületnél. csak a csont állította meg. hogy megmagyaráz­ hattuk volna. A teste­ men sok helyen voltak égési sérülések. . de a lábam valóban súlyo­ san megégett.ugyancsak fü- . A kemencéből kiálló egyik rács vörösen izzó végére estem. Mindenütt nagy halom­ ban állt a jaktrágya. Mindenhonnan rohantak a szerzetesek. és elkéstünk. lejött róla a rozsda. a lángoló tüzek fénye. semmirekellő gazfickók! -kiabálta . A konyhában töltött első munkanapom majdnem az utolsó na­ pom lett. A japánok évekkel később pl. Alig tudtam megemel­ ni a lapátot.és megbotlott. Nagy zűrzavar támadt. szorosan betekerte egy gyógyfüvekkel meghintett kö­ téssel. miért késtünk. A láma alapo­ san megnézett. Az ajtónál egy mérges szerzetes fogadott: . Miután kitisztította. Én csak egy szegény hétéves kisfiú voltam a nagyok között. mintha az életetekről lenne szó! . A füstölgő tanár már várt ránk. hogy megmentse a lábamat. hogy a tüzelőt a kemencébe tegyem.ordította az ügyeletes szerzetes. és vagdalkozni kezdett a pálcájával. ezzel fűtötték a kemencéket. Időnként tovább ott tar­ tottak a konyhában. gyorsan kiemeltek. Előt­ tünk vöröslő fény. Hátrafelé re­ pültem. és a nagy erőlködésben. aki arra a fel­ adatra vállalkozott. amely nem egyszer ma is gondot okoz nekem. A bal combomon. majd sikoltva a földre. ráborítottam a szerzetes lábára. anélkül. egy fehér forradást. A vas rozsdás volt. . CSÉLA-ÉLET 71 óra.Fogjátok azo­ kat a vaslapátokat. lusta. e sebhely alapján azonosítot­ tak. meglóbált . Hamar felvittek egy orvoslámához. lent elviselhetetlen hőség volt. Táplálja a tüzet. A kövezett folyosókon keresztül ódzkodva vonultunk a konyhák felé. Szörnyű fájdalom hasított keresztül rajtam. Őrjöngő üvöltéssel megra­ gadott a torkomnál fogva. és égő hús émelyítő szagát éreztem. az osztályomban rajtam kí­ vül senki sem volt tizenhét évnél fiatalabb.Gye­ rünk már. a testem többi részét pedig beecsetelte egy . aztán kiszedte a rozsdadarabokat a sebből. a rács beleégette magát a húsomba. Lementünk jó néhány lépcsőt. Még mindig őrzöm a nyo­ mát. Ott feküdtem még a forró hamuban.

folyadékkal. és biztos tetőt akar a feje fölé. mint amilyennek az ember hinné. A világ más tájain „szolgának" vagy ha­ sonlónak neveznék őket. hogy jó életet élek majd. és imádsá­ gokat mormolt a fejem felett. hogy a szerzetesek szörnyű emberek voltak. De mit is jelent az. hogy elege van a birkaterelésből. mikor a tűzdémonok megkínoznak valakit. Úgy volt. ahogyan olyan sokan írnak és beszélnek nyugaton. milyen is. Tibetben szinte bárkiből lehet szerzetes. hogy „szerzetes"? Mi mindenkit így hívunk. mert személyesen megtapasztaltam. hogy sosem fogok tudni újra járni. a lámához. akik a házimunkát végzik. amit az átlagem­ ber a szerzetes fogalma alatt ért. aki férfi és kolostori szolgálatban áll. (Abból ítélve. a papság tagjait másként nevezték. egyáltalán nem olyanok. vannak építők. Nem kell szükségképpen vallásos személynek lennie. aki egy kis szobába vitt és lefektetett a párnaágy­ ra. és gyakran azért voltak szigorúak s igazságtalanok velünk szemben. hogy az épségemért imádkozik a baleset után. mint katona. anélkül. Eszembe ju­ tott egy korábban látott kép. a novicius vagy a növendék.) így érkezünk a leggyakrabban rosszul hasz­ nált fogalomhoz. A „szerzetes" kifejezést a „férfi" szinonimájaként használták. hiszen 3600-6000 méter magasságban az élet nehéz. leült mellém a földre. Aztán bejött egy öregember. A lá­ bam egyre csak lüktetett s biztos voltam benne. Szép dolog . mi guruknak mondjuk őket. segéd­ munkások és szemetesek. Azt is elhatároz­ tam. hogy a legcsekélyebb beleszólásuk lenne a dologba. Mikor a kezelés befejeződött. mikor a hő­ mérséklet mínusz nyolc fok alá esik. a kolostorokban több tiszt volt.72 HARMADIK SZEM vekből készült .) A lámák mesterek. mely a fájdalmakat enyhítette. hogy . ahol én is megégtem.gondoltam magamban -. hanem a saját kényelme. A lámakolostorokban vannak „szerzetesek". Ha a trapák nem hivatásos katonák. a láma behívta az egyik szerzetest. amelyen a démon ugyanazon a helyen döfködi szerencsétlen áldozatát. (A lámakolostorokban a trapák vannak a legtöbben. mert ezek az emberek egyszerűen csak érzelmekre és gondolatokra vágytak. A trapa állt legközelebb ahhoz. Nem vallási meggyőződés vezeti. Legtöbbjüknek nem volt könnyű élete. Esetleg úgy dönt valaki. Úgy tűnik talán. a láma hivatásos tiszt. Gyak­ ran „szerzetesnek küldenek" fiúkat. Cséla volt a fiútanuló.

aki megbetege­ dett. Négy rendőrszerzetes megragadta a középsőt és nagy nehezen ol­ dalra húzta. A lámák után jöttek az apátok. a végén gyatra kis hurokkal. Ezek a csoportok szigorúak és könyörtelenek voltak. Kint a hátsó udvarban volt jó néhány körülbelül kilenc­ ven centiméter magas. de eleget tettem a kérésének. de sosem kegyetlenek. . kocka alakú kö­ vekből épültek. Nagyon szigorú vizsgákat kellett letenniük. CSÉLA-ÉLET 73 Mingyar Dondup láma lesz az én gurum. akár csak a házimunkások. és mindenkor igazsá­ gosak. uram . A kolostornak volt egy börtöne. mert segédkertésze rosszul viselkedik. Kapaszkodnom kellett a kötélbe. vi­ gyázva arra. A rendőrszerzetesek. Ezek erős. Szomorúan néztem .erre bízzam az életemet? . illetve ne égessem át a vé- . akik „élő megtestesülések" voltak. tizennégy éves korukban apátok lehettek. gyakran kegyetlenkedtek. ez attól függött. .én is annak bizonyultam -. Kezelnem kellett az egyik rabot.tet­ te hozzá. Rosszkedvem gyászosra fordult. sokan általánosabb adminisztratív teendőkkel voltak elfoglalva vagy azzal. Nem mindegyikük foglalkozott kolos­ tori ügyekkel. Ám az ember nem ítélheti el a püspököt csak azért. Az egyik lehajolt és felszedett egy jakszőr kötelet. mit csinál. Nem valami kellemes hely. Egyetlen céljuk a rend fenntartása volt. mely vajjal átitatott vastag fonalból készült.mondta az ember. A „szerzetesekre" további példa a „rendőrszerzetesek". de akiket tömlöcbe vetettek. És a segédkertésztől sem lehet elvárni. közben tartani a fáklyát. de ez eredményeiken múlt.Nos. a templomi szertartásokkal nem foglalkoztak. Éppen távozni készültem a kolostorból. Néhány kivételes esetben a láma magasabb státusszal rendel­ kezett. hogy ne gyulladjak meg. . majd kezembe nyomott egy lobogó fáklyát. mint az apát. Egyetlen élmé­ nyem van róla. tedd bele a lábadat és leengedlek. én pedig az 6 cséla-ja. mert egy püspök­ nél dolgozik. sem tűntek kellemesnek. Azok. a tetejüket pedig körülbelül három méter széles­ ségben kőrácsozat fedte: egy-egy rács combvastagságú lehetett. amikor a börtöncellá­ ba hívtak. csak annyiban.V. hogy szent legyen csak azért. tiszteletre méltó orvosláma .Vonakodva bár.Valamivel világítania kell. hogy egyik lámakolostorból a másikba utaz­ tak. hogy jelenlétükkel biztosították a rendet. lépj ide. kör alakú fal.

Elég volt egy pillantás: nem vette kö­ rül aura. néhány ismerős volt. hogy valaki belém rúgott. mi volt a bűne. az­ tán éjszaka megölt egy szerzetest. a kolostorból mindenhonnan hangokat hallottam. de elfogták és visszahozták bűntette színhelyére. és szól­ tam. de a testem elölről is meg­ égett a forró hamuban. A lábam! Maradj nyug­ ton. mintha a bőrömet leégették volna a testemről.Lobszang. Megkérdeztem. Kedves. hogy elszedje kevés kis vagyo­ nát. Ám ne kalandozzunk el a konyhai eseményektől! A hűsítő ecsetelés hatása múlóban volt. Megszökött. Aludj csak! . le a mocskos kőre. de még több ismeretlen.Mi ez a nagy csodálkozás? Nem úgy van rendjén. így élet sem. Te még nem emlékszel erre. most már a testfeldarabolók következtek. és ő mellet­ tem ül. Hason feküdtem. amely a léte­ zés síkjai között vándorol. azt mondta: . én meg csak egy kisfiú. lezártam vad bámuló szemét.Finom ujjai­ val végigsimította a gerincemet. vándorló koldusként élelmet és menedéket kért a kolostorban.valaki mellém ült. ez túl sok. Halk susogás . az istentiszteletre akartam menni. úgy éreztem. és mikor magamhoz tértem. Az utolsó in- . Elmondtam egy imát a lelkéért. ma pihenhetsz! Mereven elfordítottam a fejemet és meglepődve láttam. de kínomban visszaestem. és megtudtam. hogy a láma szobájában vagyok. Aztán újra és újra. ha egyikőjük beteg? . húzzanak fel. A fájdalom heves rohamokban sö­ pört végig a testemen. és lázálmomban úgy kép­ zeltem. A lábam még erősebben lük­ tetett. hogy csodálkozom és elmosolyodott: .Kissé erőtlenül vála­ szoltam: . Az idő vonszolódott. . Befejeztem a munkát. Mingyar Dondup láma hangja volt.74 HARMADIK SZEM kony kis hurkot. az előző életeink során hosszú utat tettünk meg együtt. Észrevette. mintha csak fel akarna robbanni. amely olyan bizonytalanul tartotta a súlyomat. hogy két barát együtt legyen. szánakozó hangot hallottam. A fáklya világánál gonosz képű gazembert láttam. De leereszkedtem nyolc-tíz méter mélyre a víztől csillogó falak kö­ zött. mígnem nem tudtam semmiről. az első gondolatom az volt. a lyukat lángoló fáklyával tömték be. én azonban igen. hogy elaludtam. Megpróbáltam felugrani.Kis barátom. Lobszang.De te híres láma vagy. Hunyorogtam. aki a falnál kuporgott. Sápadt napfény sütött a szemembe.

a csúcsokat csillogó hósapkák koronázták. és a herceg is koldussá vál­ hat". mint amennyit én magam.V. Itt lakott a legfőbb tibeti jövendőmondó is. hogy nem akad majd jobb tanuló nálam. életében egyetlen nagy feladattal: össze kellett kap­ csolnia az anyagi és a szellemi világot. és eltökéltem. míg a fösvény nem talál vigasztalót. Tekintsen le az életek hosszú ösvényére. mint a kocsikerék. pasztel árnyalatú. a buddhista Szent Iratokban megfogalmazott parancsokra gondoltam: „A lágylelkű ember mindig boldogul. Furcsa volt. mely gondjaira bízott. valóban jó ember. hogy vele tanuljak. a levegőben. Aki ma koldus. a közelebbi fjflgyoldalakat aranytetejű lámakolostorok pettyezték. roppant méreteivel maga is kis hegyet formázott. Örömmel vártam. Mellettünk nem messze egy aprócska erdő. a távolságtól törpényire zsugorodott kis házak! Lent a völgyben kanyargó folyó. . egyszer az egyikhez jön. messze többet. Gyerekes fantáziámban faágon gubbasztó madárhoz hasonlítottam magam. Fi­ nom. Balra a Potála. a Kji. Feltűnt egy kis csoport fehérbe öltözött fiú. ne aggódj. aki nagyon fontos személy volt. hogy visszanyerd az erődet.ezt tisztán éreztem és áldottam a sorsot. akit képességeim legvégső ha­ táráig követni fogok. olyasvalaki. hogy rengeteg mindent tud ró­ lam. Sok látnivaló tárult elém. Világos volt. Mert a gazdagság forog. Az ágy-pár­ nákat az asztalra rakták. a messzeségben Lhásza terpeszkedett a napsütésben. holnap herceg lesz belőle. aki a veze­ tőm. Voltak ma- . De most pihenned kell. Néhányan sötétbarna köpenyt viseltek. ők voltak a munkások. Nagyon erős vonzerő volt köztünk .Az élet kerekére. melynek partjait a zöldnél is zöldebb fű szegélyezte. A távolban bíborszín* hegyek. Túl az ablak alatti alacsonyabb tetőkön. Már akkor nyilvánvaló volt számomra. Megmentjük a lábad. hogy nem a földön fekszem. hogy kilássak. Alattunk. hogy kinézzek az ablakon. melyből templomok és iskolák kandidáltak ki­ felé. CSÉLA-ÉLET 75 karnációban nagyon közel voltunk egymáshoz. távolabbi kolostorok növendékei. az u ^ r b a n kü­ lönböző rangú szerzetesek jöttek-mentek. aztán a másikhoz. Legyen a hatalmas ember nagylelkű az esdeklőkkel. hogy a láma. hanem úgy egy méter magasságban. Elfordítottam a fejem.

készítettek nekem egy mankót. Jobban foglalkoztatott a gyógyu­ lás és az. a papok csak fehér paripákon lovagoltak. de az egész együttvé­ ve sem kínzott annyira. Mindez kiragadott a közvetlen jelenből. Teljesen begyulladt és váladékozott a bentmaradt rozsdadaraboktól. a jobb oldalamon vagy a hasamon feküdtem. rövid néhány évem alatt meg­ tanultam. A világiak színes lovakon. . Nem tudtam részt venni a szertartásokon és az osztályba se jártam. és azt mondta: . Mivel nem tudtam segítség nélkül menni. hogy újra tudjak mozogni. így majdnem egész idő alatt vezetőm. ezzel ugrabugráltam. Három nap múlva azt ajánlották. ez utób­ biak gyakran aranyszín stólát viseltek jelezvén. mint a lábam. Sokan lovakon vagy pónikon ültek.De sok mindenre tudattalanul. Mingyar Dondup láma foglalkozott velem.76 HARMADIK SZEM gasabb rangú szerzetesek is. keljek fel és mozogjak egy ki­ csit. Ülni képtelen voltam. A lábam merev volt és borzalmasan fájt. A testem a forró hamutól még mindig sok helyütt felégett és hólyagos volt. vérvörös meg bíbor ruhában. és akár egy sebzett madár.emlékszel az előző inkarnációdból. hogy a főtisztvise­ lők közé tartoznak. amit korábban. Meg volt elégedve azzal. önkénte­ lenül .

alatta tátongott a kemence. Megkértem. ebből kisebb gerendák áll­ tak kifelé. A lábam még min­ dig fájt. majd az ajtókat becsukták. lótuszülésben. hogy egy palatáblára felírjam a zsákok szá­ mát. nem volt olyan rossz. Ha már megindult. elöregedett gerenda tartotta. hogy megforgassák a soktonnás követ. ahol megégettem magam . és engedélyt kaptam arra. hogy az árpaszemek ne hulljanak le.Eltelt két hét és sokkal jobban éreztem magam. A visszatérésem elsó' délutánján újra a konyhai munka volt so­ ron. a szerzetesek és a fiúk pedig nekifeszültek a küllők­ nek. de a lábsérülésem határozottan megakadályozott ebben. amelyekben a pörkölendő' árpa volt. mi a folyosón át bevonultunk egy kis szobába. a tetején kb. mint abroncs nélküli küllők. Belső felületén barázdák és vájatok voltak. ott a már megpörkölt árpát kellett megőrölni. Az volt a dolgom. vagy hogy hason feküdjek. A tibetiek keresztbe tett lábbal ülnek. amely keresztülfúródott rajta. hogy úgy üljek. mindannyian körbe-körbe jártuk és énekel77 . Ehhez egy érdes felületű. vagy aho­ gyan mi nevezzük. Az edénybe ugyancsak töl­ csér alakú nagy követ illesztettek lazán. A pörkölt árpát beöntötték az edénybe. mert többet akartam mozogni. hogy hadd él­ jek a szokott módon. két és fél méter átmérőjű tölcsér alakú kőedényt használtunk. de lagalább javult valamennyit.egyenletesen szétterítették. Beleegyeztek. ahogy tudok. Az árpát kiszórták a gő­ zölgő kó'padlóra . Amíg egy adag pörkölődött.

míg tésztasűrűségtpiem lett. a forró kövön szétszórták és újból megpörkölték. Aztán. Aztán vajas teát keveigLik hozzá. és a campával együtt elég volt ahhoz. a másikat addig előkészítették és megtöltötték vízzel. hanem azért. Valamikor korábban félig megtöltötték vízzel. Az apróbb darabokat behajították a forró vízbe. egy másik nagy adag szódát rakott bele. A teát állandóan forrón tar­ tották. Mikor a víz újra forrni kez­ dett. amelyet fa helyett tüzelőnek használ­ tunk. hogy az ember fennmaradjon. "akkor megettük. vigyázni kellett. beszélgess vele. hogy egyetlen ellenségünk van. mert pórusaikba beleivódik a korom. ahol egy hat-hét hektoliteres fémüst álÍTlomokkal tisztították. akit nem is­ merünk: dolgozz vele. pontosabban a megtört­ megpörkölt árpát. mint új korában. Minden fiú egy hétre való campánakvalót hordott magánál. fokozatosan megfeketedik. Következő nap a teakészítésnél kellett segédkeznünk. A keverék nagyon tápláló. most forrt és gőzöl­ gött. újabb és újabb frissen pörkölt árpát töltöttek a tar­ tályba. tábla formára szárították. mert nem volt elég munkás. idehozzuk. min­ denkinek segíteni kellett. hogy meg ne álljon.78 HARMADIK SZEM tünk. hogy elmenjünk a teatéglákért. úgy csillogott. Aztán az őrleményt elvitték. amit egy kis bőrtasakba tettünk. hogy ne legyen túl sok megkülönbözte­ tés. mint az ében. és az ujjunkkal addig kavargattuk. Ez volt a campa alapja. A hét-nyolc kilós téglákat Kínából és Indiá­ ból a hegyi hágókon keresztül szállították Lhászába. és az egészet órákon át főzték. ismerd meg. Amikor rárakják a tűzre. a fa olyan lesz. Minden étke­ zéskor örflfttünkJjelőle egy keveset a campás tálba. az. Ami a közelébe kerül. Nem azért kellett segítenünk a fizikai munkában. egy szerzetes megsózta. Majdnerfi kimeríthetetlenek a kész­ letek belőle. A munka legrosszabb része a tűz etetése volt. és nem lesz . Úgy tartjuk. bűzös. és mivel egyszerre egy üstöt használtak. Ahogy a őrölt szemek kihullottak az edény aljáról. hogy megmozduljon. majd felaprítsuk őket. ha meg már mozgott. Itt senki sem szidott meg az éneklésemért! Szörnyű nehéz volt beindítani azt az átkozott követ. A kony­ hák egy3 |á£ik részébe mentünk. több lapát tisztított vajat tettek hozzá. fanyar füstöt áraszt. A jaktrágyát. és a környékén dolgozók arca megfeketedik. Az volt a dolgunk.

és ha a bírálat jogos. Váll. mert az orvosi munkához nélkülözhetetlen. és nekünk valamennyit fel kellett is­ mernünk. de a jégtaka­ rókat forró vizű forrásoktól táplált zöld völgyek tarkítják. nem tehet semmit a neki alárendelt ember ellen. mint a másik. egy részük a csillagjós­ lással foglalkozott.VI. ritkán élnek vissza vele. Ami­ kor a tanár előadott. mögöttünk sétált. . Ez utóbbia­ kat minden héten cserélték. ahol jég borít mindent. a hőmérséklet mínusz 4 fokról plusz 15 fokra változik. érzik. mit se számított. A falon nagy táblák lógtak. és nagyon figyelmesnek és szorgosnak kellett lennünk egész idő alatt. Tibetben minden évben van egy nap. hogy végül is van valami szavuk. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 79 ellenség többé. az egyik testrész épp úgy megfelelt. Nagyon sok tanulnivaló volt. hát. Belém sok asztrológiai ismeretet vertek. Az alacsonyabb ran­ gúak kezében ez az igazság egyik eszköze a hatalmasokkal szem­ ben. mert nem tudtuk. oda ütött. a tengerszint felett hét­ nyolcezer méter magasságba. mert változatosságot hoz­ tak a szigorú kolostori életbe. Néha három hónapig is eltartottak. hogy a megfelelő fajtát szedjük le. hogy füveket gyűjtsünk és gyógyszert készítsünk belőlük. mint vaktában felírni egy gyógyszert. de már csak akkor. vagy a falitáblára írt. Ha az apát durván viselkedett az év során. Ha az ember 20-25 méterrel arrébb megy. A „növénygyűjtő expedíciók" ősszel voltak. mert ez a tárgy fontos volt az asztrológiához. De amikor dolgoztunk az órán. ahova ért. Néhány szerzetestől eltekintve nemigen ismerték ezt a vidéket. A rendszer jól működik. és nem habozott. Ilyenkor a felföldekre vezettek bennünket. amit gondol. nem talált" sorsjáték. a többi gyógynövényeket ábrázolt. előttünk állt. talán megint használni fog. tudo­ mányos elvekre alapul. abban a reményben. kar. Rengeteg matematikát tanultunk. és nagyon kedveltük őket. Az asztrológia „talált. hogy ha más máson is segített. Később kirándulásokra vittek minket. Sorokban ültünk a földön. a világon talán sehol sincs hozzá hasonló. kit fi­ gyel! Jókora pálca volt nála. és megbízhattak bennünk. Páratlan élmény. vagy a hagyományosabb testrészek. Jobb az asztrológiai je­ gyek alapján kezelni valakit. megmondják neki. amikor a ha­ talmasok félreteszik a hatalmat. és bárki elmondhatja. amikor alaposan ismertük a növényeket.

. Kövesd a jók példáját! 11. Viseld a szenvedést és a nyomorúságot türelemmel és alá­ zattal! Állandóan azt mondogatták nekünk. Kolostorunk ismert volt a szigorú és kérlelhetetlen képzésről. Figyelj a barátokra és a rokonokra! 9. Gyakorold a vallási szertartásokat és tanulj! 3. amikor fü­ veket gyűjtöttünk. Az első év külö­ nösen nehéz volt. A vezetőink bölcsen úgy döntöttek. Ne légy féltékeny és irigy! 14. Úgy tekintettünk rájuk. Elég sok szerzetes érke­ zett máshonnan. hogy kiselejtezik az alkalmatlanokat.80 HARMADIK SZEM A vallásoktatás nagyon intenzíven folyt: minden reggel fel- mondtuk a Törvényeket és a Középút összetevőit. Mutass háladatosságot és viszonozd a kedvességet! 12. A legjobban hasznosítsd az ételt és a vagyont! 10. Segítsd az országot! 7. A törvények a következők voltak: 1. ma­ gunkra meg mint az elitre. nem lesz viszály vagy békétlenség. Tiszteld az öregebbeket és az előkelő származásúakat! 6. Tiszteld a szülőket! 4. akik odamentünk. hogy ha betartjuk a törvé­ nyeket. mielőtt még veszélybe sodorhatnák a többie­ ket. akik egy idő után elmentek. ha a napirend megváltozik. Beszéded és tetteid szelídek legyenek. Puhánynak és gyengének tűntek a szemünkben. és mi.. csak a legerőseb­ bek élték túl a jéggéfagyott felföldeken tett utazásokat. hogy enyhébb körül­ ményeket találjanak. és mi a többiek szintjére kerülünk. Tarts mértéket mindenben! 13. Az első évben nem volt részünk szinte semmi kikapcsoló- . Becsüld az erényeseket! 5. Bízzál az ország és a lámakolostor vezetőiben! 2. s bár sokat morog­ tunk magunkban. Légy becsületes és őszinte mindenben! 8. Sok kolostorban nem volt éjjeli szertar­ tás. mint bukottakra. csakporiak voltunk az egyetlenek. a szerzetesek sötétedéskor lefeküdtek és hajnalig aludtak. ne bánts senkit! 16. még többet morgolódtunk volna. Ne botránkoztass meg senkit! 15. Megrostálták a növendékeket.

hogyan lehet használni és keverni őket. hogy ne jöhessünk rá. Például azt kellett képzelnünk. csak azért hogy ellenőrizzenek. nagyon szigorú büntetés járt érte. Ma is hálás vagyok azért. ahol állunk. Na­ gyon tisztán magunk elé kellett vetíteni a „tényt" és a „fiók" pontos helyét. Kis gyakorlattal bámulatra méltóan könnyű volt . min­ den tényt osztályozni kell. a jó memória igen felbecsülhetetlen érték. mert a büntetés még rosszabb volt. ha egyáltalán nem válaszolunk.Na fiam. hogy belénk sulykolják a jó em­ lékezőtehetség iránti igényt. a Kangyúr hetedik kötetének ti­ zennyolcadik oldaláról az ötödik sort kérem. hogy képzeljük el. Azt mondták. mi van benne? Ha nem tudtunk tíz másodpercen belül válaszolni. A feledékenység meg­ bocsáthatatlan bűnnek számított. mire irányulnak. Sokat kellett tudnunk az asztrológiáról. jó módszer ez. . vagy játékban. Nyisd ki a fiókot. és kihúzni a szükséges tényt a hozzá kapcsolódó más tényekkel együtt. A legtöbb tibetinek jó emlékezőtehetsége van. de annak. Tanáraink mindent megtettek. bármilyen apró hibát vétettünk. és Szent Könyvek egészét kellett felmondanunk. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 81 dásban. A memóriatréning mód­ szereit évszázadokon keresztül fejlesztették ki. komoly verés. szórakozásban. Mindegyik fiókon tisztán kivehető címke van.belépni egy szobába.képzelet­ ben . Munkával és tanulással telt minden ébren töltött pillanat. kinyitni a megfelelő fiókot. és ne a könnyű utat válasszuk.VI. A ta­ nár például azt mondta: . amely jól lát­ ható és könnyen elolvasható onnan. majd hirtelen a gyógyfüvekre váltottak. aki orvosszerzetesnek tanult. hogy száz meg száz fiókkal körberakott szobában va­ gyunk. A könyveket nem hordhattuk magunkkal. mert rendszerint kilencven centiméter szé­ lesek és körülbelül negyven centiméter hosszúak voltak. A gondolkodásra nagyon rövid időt kaptunk. és azt a feladatot kaptuk. job­ ban tettük. ahogyan memorizálni tanítottak ben­ nünket. a rengeteg gyógynövény neve és pon­ tos leírása mellett azt is ismerni kellett. a kötés nélküli. és valóban fejleszti a memóriát. laza papírlapokat két faborító tartotta össze. Gyakran Szent Könyvek obskúrus oldalaira vonatkoz­ tak. A kérdéseknek nem sok közük volt egymás­ hoz. amint kinyitjuk a megfelelő fiókot. ha hibát. Mégis. Kérdésekkel bombáztak. és beletesszük a tényt. Későbbi éle­ tem során úgy találtam.

ha egyszer kiszabadul­ tunk. hogy kell játszani. mintha csak helyben jár­ nánk. Kel­ lő gyakorlat után még hosszabb . hogy megedződjünk. illetve akik nem bírták a feszültséget. aztán egy bizonyos jelre megkezdtük a támadást. de mikor a saját erőmre kellett támaszkodnom. Ezek után a nehéz hónapok után úgy éreztük. egyáltalán nem találtam . Óvatosan átgázoltunk. most szentelhettem rá egy kevés időt. Az egyensúlyo­ záshoz nem használtunk semmit. kétméteres gólyalábon baktat­ tam egyszer. és valami gyakorlati hasznunk is származzon belőlük további életünkben. miközben vadul kiáltoztunk.gó­ lyalábat használtunk. A lo­ vaglásban nem voltam olyan ügyes. Az első év­ ben nem játszhattunk semmilyen játékot. mire a „lovas" megingott vagy leesett. A gólya­ lábcsatában ez előnyt jelentett számomra. Olyan bo­ tokkal kezdtük. amelyek testmagassággal emelnek a föld felé. Mint mondtam már. Akik kimentek. Bevallom. mikor átkeltünk a folyó­ kon. A gyengék. közéjük ugrottam. Még mindig szerettem gólyalábon járni.rendszerint háromméteres . hogy elriasszuk az ég démonait. s hirtelen folyó került az utamba: át akartam hát men­ ni rajta.82 HARMADIK SZEM Az első tizenkét hónapban nem engedtek ki bennünket az ud­ varra. sokkal nagyobb és idősebb fiúkkal jártam egy osztályba. A sportokat és a gyakorlatokat úgy tervezték. meglöktem a másikat. hogy leesünk. Az első év után megszoktuk a szigorú szabályokat. mert olyan kemény fegyelemben éltünk. és így megtakarítottuk a hosszú kitérőt a legközelebbi gázlóig. meghúztam az egyik gólyalábat. ha lett volna ho­ vá. egész idő alatt dolgoztat­ tak minket. Két. neki" elszaladtam volna. Ha egy helyben akartunk állni. Emlékszem. A víz már a partnál is mély volt. jól elboldogultam. Akkor is a gólyalábakat használtuk. sosem térünk vissza. egyik lábunkról a másikra billegtünk. nem kockáztattuk. bekukucskálunk az ablakokon. „uccu. harminc méter távolságra egymástól. azt sem tudjuk már. így meg tudtuk tartani az egyensúlyunkat helyváltoztatás nélkül. nem jöhettek vissza. Csatákat harcoltunk végig gólyalábon. A többiek nehézkesen lépdeltek. hogy a ta­ náraink attól féltek. Ez sajátos szabály volt Csakporiban. Ha éberen figyeltünk. faragatlan fickókként viselkedtünk. ki­ hulltak a rostán. Az udvaron páváskodtunk. általában tízfőnyi csa­ patban felsorakoztunk kb.

Leültem és beereszkedtem a vízbe. A térdemig ért. a férfi megmarkolta a partot és kihúzta magát a folyóból. hogy az ember ne sértse meg ma­ gát. hatal­ masat estem: a támaszték eltört. a kisfiúra. majd teljesen eltűnt. hogy talán soha életemben nem voltam még ilyen gyors a gólyalábakon. amely majdnem mindig fúj Tibetben.VI. aztán bukfen­ cet vetett a két gólyaláb között. a lábak meg a gó­ lyalábak. Volt közöttünk viszont egy fiú. s máris felborultunk. Siettem a távoli part­ szakasz felé. hogy a víz nem éri el a derekamat. és én gyorsan földet értem. egyenesen a feje fölé. arra gondoltam. majd ahogy beljebb mentem a közepére. Akkor rohanó lépteket hallottam. A dzsúdóban meg­ tanultuk. szépen beletalálva a támasztékba. Hirtelen csobbanás. Megkapaszkodott a bot végében. hogy mit fog csinálni velem. feljött majdnem a dereka­ mig. Rettenetesen csúnyán beszélt. de nem törődtünk ezekkel az apróságokkal. De ritkán sérültünk meg komolyan. összegabalyodtak a kezek. hogy elvétett volna egy lépést vagy kijött volna a ritmusból. Velük előfordult időnként. hogy eltörték a karjukat vagy a lábukat. Ez­ után mindig megbizonyosodtam arról. ez itt egy sekély szakasz. Persze volt néhány esetlen fiú. azt gondolta: Aha. hogy az asztrológusok számítása szerint a szü- . hogyan kell esni úgy. felugrott és fordult egy teljes kört. Az udvaron játszottunk például: a játék izgalmában megfeledkeztünk a szélről és kiléptünk a falak nyúj­ totta szélárnyékból. A szél. aki majdnem átesett a saját árnyékán is. komoly veszélyt jelent ebben a sportban. aki a következőt tudta megcsinálni: sétálgatott egy kicsit. és merő pillantást vetett rám. hogy a „lépcsők" jól legyenek rögzítve. Egy szélroham felkapta a köpenyünket. Én ugrálni tudtam a gólyalábon. va­ lósággal megfagyasztotta a vért az ereimben. aki átszeli a folyót. Egy férfi futott az ösvé­ nyen. Röviddel a nyolcadik születésnapom előtt Mingyar Dondup lá­ mától megtudtam. és a fenyegetés. Mivel látta. mert sosem tanulta meg az esést. a feje kibukott a víz fölé. Azután nagy fröccsenés. és mikor én is kiértem. de mikor először próbáltam. aztán le. levette lábát a támasztóról. Voltak rajtunk horzsolások vagy lejött a bőr a térdünkről. Megismételte néhányszor a mutatványt anélkül. Fel­ ment a lába. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 83 sekély részt.

Mikor a szellem visszatér a testbe. amikor az ember alszik. A magasabb Én.84 HARMADIK SZEM letésnapomat követő nap megfelelő időpont lenne a „harmadik szem megnyitására". Az átlagember nem látja a napudvart. A testet körülvevő aura csupán az emberben égő életerő tükrö­ ződése . elgondol­ kozhatnának ezen és gondolhatnának a nap udvarára is. és az álom éber állapotban teljességgel lehetetlennek tűnhet. akik gúnyolódnak az ilyen dolgokon. a harmadik szem megnyitása után olyannak fogom látni az embereket. Lefekszik pihenni. de teljes napfogyatkozáskor mindenki megnézheti. Úgy hisszük. Az álmok olyan élmé­ nyek. a szellem kiszáll a testből és ellebeg. Mint ahogyan korábban többször elmondta nekem. Még mindig ott van. Hitünk szerint az ember azért van gyenge fizi­ kai testében. és amikor jön az álom. hogy mesterem is ott lesz. . hogy az emberek hisznek benne vagy sem. akit érdekel. Nem zaklatott fel. azok. Számunkra a test egy héj csupán. melyeket az alvás szellemi síkján élünk át. ugyanolyan mint a villám. amely akkor veszi át az irányítást. és tökéletesen megbíztam benne. Nyugaton a tudósok mérni tudják az agy elektromos hullámait. hogy megfelelő feltételek kö­ zött lássa. A harmadik szem megnyitásával képessé váltam többek között ennek az aurának a meglátására. tudtam. az ébredés döbbenete eltorzítja az álomemléket. vagy el­ hagyja ezt az életet. amilyenek. Ilyen az emberi aura is. hacsak nincs az ember kiképezve. A hitetlenség nem tünteti el. Ám később részletesebben is leírom az ezzel kapcsolatos élményeimet.mindenki megtanítható rá. hogy tanuljon és fejlődjön. A szellemet a halál pillanatá­ ig „ezüst szál" köti össze a fizikai testtel. A napko­ rongról többmillió kilométerre lövellnek a lángok. a Legfelsőbb Tudat működteti. hogy ez az erő elektromos. Az alvás alatt visszatér a létezés egy más síkjára. Valójában nem számít.

Nem sokkal alattam a Potalát láttam csillogó tetőivel.Eljött a születésnapom. azaz Ékszer park tavainak kéklő vize. Puha bőrcsizmák a kinti kövezeten. bárcsak szerezhetnék egy bőrcsónakot és azzal sodródhatnék a folyón. sem órák­ ra.Ez elég fájdalmas lesz Lobszang. a Kjicsu révnél. sem istentiszteletre nem kellett mennem. szóra­ kozzál Lobszang. Lyukfúróra emlékeztetett. Azt kívántam. le­ beghetnék délre. és elővett belőle egy fényes fémeszközt. A láma néhány percig nézte az eszközt. Túl gyorsan telt el a nap! Ahogy meghalt a nappal. hanem U alakú volt. megszületett az este. Kora reggel Mingyar Dondup láma azt mondta: . csak nem kör.Nagyon kelle­ mes volt heverészni és lustálkodni a napsütésben. ahol kereskedőket láttam. Ekkor bemen­ tem abba a kis szobába. Mögöttem a Norbu Linga. szürkületkor majd jövünk érted.Töltsd. Mingyar Dondup láma megfogta a kezemet és így szólt: . egyikőjük Mingyar Dondup láma volt. de csak 85 . ahogy akarod a napot. aztán áthúzta egy mécses lángján. Gyógyfüves borogatást tettek a homlokomra és szorosan a fejemre kötözték. ahol várakoznom kellett. . a homlokomat tisztára és szárazra törölték. és a szobába belépett három magas rangú láma. Óvatosan leszedték a borogatást. A második láma kinyitott egy dobozt. és a hegye helyett az U élén kis fogak voltak. és ezen a napon szabad voltam. fejemet a térde közé fogta. Az egyik erőteljes láma leült mögém. hogy sterilizálja. Este újból bejöttek hozzám.

Aztán ez is elmúlt. nincs mást tenni. A falemezt az U két szára közé illesztette. és körbeforgatta a nye­ lét. melyet előzőleg tűzzel és gyógynövényekkel acélkemény­ ségűre edzettek. mintha én lök­ nék egy rugalmas fátyolt vagy engem löknének neki. mint a tűz.86 HARMADIK SZEM úgy lehet csinálni. épp most ment le a nap. Ezután enyhülni kezdett. tudtam.Nos. így hát nem mozdultam. mintsem hogy megmoccan­ jak vagy feljajduljak. amennyire csak tudsz. inkább meghaltam volna. hogy pont belement a fejemen lévő lyukba. Láttam. miközben Mingyar Don­ dup láma odaadott neki egy nagyon kemény. Megszűnt és én finom illatokat éreztem. A homlokom közepére nyomta az eszközt. égetett. Egy percre az volt az érzésem. majd becsúsztatta úgy. de nem tudtam. próbálj mozdulatlan maradni. Nem tart nagyon sokáig. mikor a vége megakadt a csontnál. mikor ez utóbbi intett a fejével. és úgy éreztem.Egy percre a fájdalom felfokozódott. hogy Mingyar Dondup lá­ ma is elém állhasson. A fájdalom egyáltalán nem volt erős. Mingyar Dondup láma figyelt. a szája sarkában a feszültségtől kis ránc húzódott. hogy valaki tüskékkel szurkál. bevégzik veled így vagy úgy. én meg benne. nagyon tiszta fale­ mezkét. hogy különféle eszközöket és gyógyfüves olda­ tokat rakodnak ki. A láma. csak nyomást és tompa fájdalmat éreztem. Lobszang fiam. A lá­ ma. ki­ csit rezegtette az eszközt. és helyette színspirálokat és fehé- . Mintha megállt volna az idő! Nem éreztem különös fájdalmat. és ugyanabban a pillanatban megállt az éber opera­ tőr kezében. s az eszköz átha­ tolt a csonton. az operatőr végtelen elővigyázatossággal tovább és tovább csúsztatta a lemezkét. és azt gondoltam magamban: . Erősen figyelt. Hirtelen va­ kító fény támadt és Mingyar Dondup láma azonmód azt mondta: Állj! . Hirtelen szúrós. az helyénvaló. mint nyugton maradni. A láma erősebben nyomta. ahogy az eszköz áthatolt a bőrön és a húson.Minden rendben? Kezdjük. Aztán. ne mocorogj. ránézett a többiekre. arrább ment egy kicsit. majd meg­ kérdezte: . hogy a fogazat átfúródjon a homlokcson­ ton. csiklandós érzetem támadt az orrnyer­ gemnél. elhalt. aki operált. csak egy tompa ütést. ha teljesen tudatodnál vagy. Hirtelen „reccs". aki biztosan tartotta a nyelet. amit mond vagy tesz. Bízott bennem. minek az illatát. akinél az eszköz volt.

majdnem sötétben. aki a kőkristállyal tud legjobban dolgoz­ ni. melyek túlterjedtek a legbelső aurán. De nemcsak az emberi testet láttam tisztán. A falemezt bent hagyták két-három hétre. a kristály­ gömb éppúgy. eszköz csupán. az el­ vek azonosak. A tizenhetedik na­ pon a szobában teljes világosság volt. amely a természeti törvények által láthatóvá teszi az egyébként lát­ hatatlant. Lobszang. A harmadik szem számára fókuszként szolgál. megfigyeltem. a kis szobában kellett maradnom. Megint mások esetleg egy tál vizet. és mikor nem. hogy ne tudjon mozogni. Az első héten a szobát majdnem teljes sötétségben tartották. míg ki nem vet­ ték. aztán egyre többet és többet. A kristálynézésben nincs semmi csoda. hogy voltak más kisugárzások. és bejött a három láma. és használatában nagy gyakorlatra tettem szert. aki az üveggömbbel. és nem amilyennek mutatják magukat. akik nap mint nap tanítottak. Kaptam egy kristály­ gömböt. ahogy közeledett a hét vége.Külö­ nös élmény volt látni. tudtam. Csak később jöttem rá. Előző éj- . vagy a teleszkóp. Ettől fogva olyannak látod majd az embe­ reket. hogy az aurájuk volt arany. még mindig őrzöm. mint a mikroszkóp. hogy a három lámát arany fény veszi körül. és megőrizheti az össze­ szedegetett tények emlékét. amilyenek. Mingyar Dondup láma hozzám fordult: . ahogyan a színek változtak. Senki sem látogathatott meg. A fémeszközt óvatosan kiszedték. Idővel meg tudtam határozni egy ember egészsé­ gi állapotát az aura színe és intenzitása alapján. Abból. A következő héten beengedtek egy kevés gyenge fényt. amit éltek és hogy a legtöbb ember valóban nagyon különbözően fest. Míg bent volt a falemez a fejemben. hogy kivegye a falemezkét a fejemből. Nagyon egyszerű volt. mikor mondanak igazat. mégpedig a tiszta élettől.Most már kö­ zénk tartozol.VII.és innivalót kaptam. A HARMADIK SZEM MEGNYITÁSA 87 ren izzó füstgolyókat láttam. A kristálynak és használójának illeniük kell egymáshoz: van. Amint a kiálló falemezt helyére rögzítették. csak a legszüksége­ sebb enni. Mindegy melyiket. kivéve a három lámát. és addig. . van. amellyel az ember bárki tudatalattiján áthatolhat. vagy tiszta fekete korongot használnak. Ahogy új érzékem fejlődött a lámák szakavatott segítségével.

Van. Nyüszítve visszarohan­ tam a szobába. akiket olyan jól is­ mertem. indulj és egyél. Az aurája füstkék színű.. Ahogy a füst a mennyezet felé szállt. hirtelen rántást éreztem. kimehetek már a többiekkel. Az operatőr láma egy kis rézedény felé fordult. Kirohantam az ajtón. apám. Időm másik felében az órákra és a szertartá­ sokra kell járnom. mint az ében. és ahogyan előzőleg. Milyen lesz mostantól Cu. Ám abban a pillanatban főként az evés érdekelt. hogy másképpen látok? Anyám. Mingyar Dondup Láma kisietett és mo­ solyogva jött vissza. hiszen na­ gyon éhes voltál. . né­ hányan féltékenyek rám. Mingyar Dondup láma egy gyógyfüves párnácskát tett a kis pöttyre. Az­ nap éjjel zúgó fejjel aludtam.88 HARMADIK SZEM jel a homlokomat beecsetelték valamilyen gyógyfüves oldattal. a füstön méregvörös szikrák villantak át. és már kint is volt. Később hipnotikus módsze­ rekkel is tanítani fognak. Reggel ismét bejöttek a lámák. Azt mondták. Egy alak közeledett felém. és néhány különböző füstölővel együtt rátette. ők milyennek tűnnek majd? De egyelőre nem érkezett válasz az efféle kérdésekre. Reggel jöttek a lámák. . egyikőjük térde közé fogta a fejem. mások meg közömbösek irántam. ez csak egy dühös takarító. meg kellett tanulnom. csak az evés járt az eszemben. A vezetőmmel egy eldugott beugróban ültünk. hanem hogy szemléletem kiegyensúlyozott legyen. aki tényleg szeret. nem is annyira a tanulás miatt. hogy színeket láttam és már tudtam is mindent. mert a személy nem eléggé fejlett.. No. befejeződött beavatásom első szakasza. ami a hom­ lokomon a műtét után maradt. onnan figyeltük azo- .Egy égő ember van a folyosón .. és megmutatta a fadarabot. Az operatőr egy eszközzel megfogta a fadarab kiálló részét. A többiek rémült arcomra néztek. most elhatároztam. aki gyors és hatékony módszerek­ kel tanít majd engem. Az előző tizennyolc napon nagyon keveset kaptam enni. de fele időmet Mingyar Dondup lámával kell töltenem. mit gondolnak valójában. és mégsem ismertem egyáltalán. Káprázatos volt újra találkozni a fiúkkal. hogy melyik szín mit jelent. Most rájuk néztem és megtudtam. kék füst lengte körül. és alaposan megvizsgáltak. bepótolom. és a vörös szikrák a dühkitöréseket mutatják. Fekete lett.szóltam.Lobszang. A do­ log nem egyszerűen abból állt.

akiknek teste vagy lelke beteg volt.VII. Észrevetted azokat az elhalványult foltokat á fény koszorú sárgájában? Azt mutatja. hogy akarattal nyisd és csukd. A harmadik szem erejét különösen betegeknél használtuk. olyan. De az embereknek az a lá­ tomásuk támadt. úgy. ahogy a másik két sze­ med. óvatosan és tisztelettel kell vele bánni vele. Lobszang. Azok esetében. Most még állandóan használd. . hogy egy­ szer már sikerült neki. A HARMADIK SZEM MEGNYITÁSA 89 kat. és megpróbálták megölni őket. akik beléptek a főkapun. Egy nap az apát úr értem küldött és magához hívatott: . Egy este a láma így szólt hoz­ zám: . nézd azokat a változó hullámsávokat. a meg-megszakadó szikrázást! Üzletemberünk azt gondolja. Büntetésképpen a harmadik szem becsukódott. ahogyan ez velem is történt. Abban az időben az istenek a földön jártak és emberekkel keveredtek. azoknál. hogy lealacsonyítják magukat! Egy hajlott ko­ rú szerzetes érkezésekor a láma ezt magyarázta: . mert kibírhatatlanul terhes dolog foly­ ton az emberek gyengélkedését figyelni. hogy az istenek helyébe lépnek. Aztán majd azt is megta­ nulod. most becsaphatja majd az ostoba szerzeteseket. amit az ember láthat. Milyen kis aljasságokra képesek az emberek a pénzért. hogy önállóan gondolkodjon. hogy szent irataink minden szava a szó szoros ér­ telmében hiteles. megfelejtkezvén arról.Vagy például. megfelelő kezeléssel ezerszeresen is meg lehet növelni az erejét. aki hisz abban. hogy az. úgy mint a másik két szemedet. mely a szíve felett vibrál? Az az árnyalat és a vibrálás azt mutatja. hogy tüdőbeteg. Mingyar Dondup láma így tanított: Nézd azt az embert.Alaposan fi­ gyeld meg ezt az embert. mely a legtöbb embertől megtagadta- . jobban látják az istenek. hogyan lehet tetszés szerint be­ csukni a harmadik szemet.Később megtanítunk arra. Lobszang! Valóban szent ember. hogy még nem jutott el odá­ ig. mikor egy kereskedő közeledett: Nézd csak. Legendáink szerint sok-sok évvel ezelőtt minden férfi és nő használni tudta a harmadik szemet. Hosszú évszázadokon keresztül csak kevesen szület­ tek a tisztánlátás képességével. te most rendel­ kezel azzal a képességgel. akik természettől fogva rendelkeznek vele.Fiam. És ez így ment nap nap után. Különleges te­ hetség. emlékszik rá. Lobszang! Látod azt a színes fonalat.

és sose saját hasznodra. és a dalai láma orvosa. Mert az embernek magának kell megválasztania az ösvényt. azt mondta. Mondd el nekik.ne fedd fel.és sokat fogsz! . de attól még a saját útjukat fogják járni. Csak jóra használd. Mesteremmel. . Bizonyítsd be ezt. találkozni fogsz sokakkal. mint bűvész a vásárban. ha betegséget. fiam.Az apát úr nagyon tanult ember volt. Mikor majd más országokban jársz. Mingyar Dondup lámával együtt látogató leszek néhány hétig a Potalában. fiam. ha árt a többieknek vagy ha érintené az ös­ vényt. hogy néhány napon belül a dalai láma el­ küld majd értem. mert látni akar. akik azt szeretnék. sose tégy így. úgy viselkedj. De azt mondom. bizo­ nyítsd be azt! . de ne mondj olyat a betegnek vagy a szenvedő­ nek. Akármit is látsz a tisztánlátás által .mondják majd. ami megváltoztatná az ösvényét.90 HARMADIK SZEM tott. . amelyen egy életen át járnak. nem hogy ma­ gad gazdagodjál. Segíts. A tehetség arra jogosít. amit tudsz. szenvedést látsz. Mielőtt befejezte volna a be­ szélgetést. hogy másokon segíts.

Térdelj meghaj­ tott fejjel. eképpen. aztán harmadszor is. hogy a potalai lá­ togatás időpontját kitűzték. Gyere ide. hogy a Potalában vagyunk audiencián.Először nézd. . észrevétlen pillantást a legközelebbi párnára. hogy a tarkódnak ne essen baja. hajts meg a fejed. Nem örülnénk. várhatóan a hét végén kerül rá sor. Dugd ki a nyelved üdvözlésképpen és ereszkedj térdre. hogy tökéletes formánkban járuljunk a dalai láma színe elé. Most nagyon figyelj! Tedd a kezed így és hajolj előre! Egyszer.Egyik nap Mingyar Dondup láma közölte velem.Egy figyel­ meztetés akkorra. Lobszang. így folytatta: . ha a sarkaddal rálépnél a párnára. . Próbálnunk kell. nehogy fe­ lesleges sietséget mutass. Lobszang! Belépsz a szobába. Most mutasd meg. és be kellene mutatnod a hátraesést.Végigcsináltam mindent. benne a dalai láma életnagyságú szobra. . Közel a tanteremhez volt egy kis temp­ lom. Helyezkedj az előző testtartásba. hogy épp91 . még egyszer. amelyet nemigen használtak. és állj meg úgy másfél méternyire a dalai lámától. A pillanat izgalmában könnyű megbotlani. amit csinálok. Mielőtt elindulnál hátrafelé. aztán állj fel és menj hátrafelé a legköze­ lebbi üres párnához. hogy a nyakadra tehessen egy sálat. ha már ide értél. és azt játszottuk. Oda mentünk. aztán helyezd a selyemkendőt Őszentsége lábára.Úgy volt. vess egy gyors. Magadban számolj tízig. a szemed lefelé néz. amit a láma nagy gyakorlatával könnyedén bemutatott. hogy bemutatnak neki és a „belé­ pőbe" nem eshetett hiba.

és ehhez igazítsd a lépteidet. és végigcsö­ römpölt a földön. Hátralépdeltem és végül sikerült leül­ nöm lótuszülésbe anélkül. hogy teljesítményem „méltó tisztelgés Mingyar Dondup testvér tanítása előtt". és nem. Besiettem. Az apát úr mégsem vizsgál­ hatta meg a dalai lámát. Helyzete nem volt túlontúl irigylésre méltó. és a Gyógyítás Templomaként. hogy átmen­ jünk a Potalába. Jól csináltam. . hogy automatikusan is tudjam. míg küldenek érte. A csészét így kell tartani. A facsészét el kell rejtened a köpe­ nyed bal ujjában. Mikor elhelyezkedtél már. így bármely fájdalmat vagy rendel­ lenességet orvosi hibának tekintettek. Akkor majd úgy jössz be. hogy a láma egy-egy betegségét kikezelje.Kimentem a szobából. Gyakoroljunk a csészével és a selyemkendővel!. megállított: Lobszang. hogy megmutassam. A három meghajlás maga tökéletesen sikerült. Azt mondta. ráraktam a szertartásos khata-t a szobor lábára. s a tibeti üdvözlésnek megfelelően kinyújtottam a nyelvem.Na. és elölről kezdtem az egészet. Újra kimen­ tem.92 HARMADIK SZEM olyan jól csinálod. illetve a Gyógyítás Isko­ lájaként ismerték. mit hogyan kell csi­ nálni. akkor most jöhet a következő lecke. lesétáltunk a hegyről. és a láma je­ lezvén. tapsolt egyet. De szent isten! Elfelejtettem a selyemsálat! Kimentem hát megint. büszke voltam magamra. Ez alkalommal sokkal nyugodtabban jöttem befelé. hogy felbuktam volna. Először a csésze kiesett. A rendfőnökünk volt a dalai láma egyetlen or­ vosa. Másnap reggel. A mi kolostorunk a Potala szervezetének része­ ként működött. . amikor meghajoltam. beékelve a köpeny ujja és az alsó kar közé. és oda­ mentem a szoborhoz. meg kellett várnia. de külön he­ gyen állt. mint egy vágtató versenyló a Cangpon. Lobszang! Hová ügetsz? Most csináld lassabban. elég ügyes vagyok-e. mert nem az volt a feladata. mint én. Térden állva mentem.Azon a héten minden reggel próbáltunk. amikor csak akarta. A pénteki napon az apát úr elé kellett mennem. hogy páciense egészséges legyen. szombaton. Ha kellőképp ügyes vagy. mint egy méltóságos fiatal pap. mondd magadban: „Om. amikor a páciens már beteg volt! . megkínálnak teával. hanem. a helyén marad. de aztán hamarosan kitanultam a fortélyát. mégis a főépületekhez közel ugyan. mani padme hum". hogy beléphetek.

a szolgák igencsak sürgölődnek az udvarban. Nem. maradjon csak az én titkom. A POTALA 93 De ezen a szombaton nem törődtem az orvos bajával. Megint mások. Anyám ép­ pen kilovagolt szolgái kíséretében. a Potalába igyekeztünk. Nem egy zarándok hónapokig gyalogolt. Voltak közöttük földművesek. a lépcsősor az épületeken kívül fut. mint egyszerű lépcsősorhoz. Elárasztották az utat és végigjárták a hatmérföldes kör­ gyűrűt a Potala körül. akik abban reménykedtek. úgy érezték. nálánál ugyanis senki sem lakhat magasabban. a betegek és gyengélkedők. hogy lássák a Mindentudó. mit éreztem. pásztorok. Több ilyennel is találkoztunk. és inkább ha­ sonlítható egy lépcsős utcához. A fő­ tisztviselők közül sokan fellovagoltak a hivatalokhoz.Ott az előző otthonod. Voltak ott talizmánok. tá­ voli tartományok nemesemberei. Hogy mit gondoltam akkor. mások mindenféle ennivalót. A dalai láma rezidenciája az épület legtetején volt. Tömérdek kőlépcső vezet fel a magasba. vagy ahogy mi nevezzük. hogy a nevezett személy megláto­ gatta Lhászát és valamennyi szent helyet. már magasan jártunk. amíg fel­ felé kaptattunk. Voltak. amely bizonyította. Mindenfelé árusok kínál­ ták portékáikat. a dalai láma otthonát. kereskedők és bete­ gek. kézi imamalmokat árusított. bizonyos összegért írtak néhány sort. hogy meglátogassa a Szentek szentjét. ha nem beszélek róla. Nekünk nem jutott időnk ilyesmire. Egy helyen. Mingyar Dondup láma megállt és egy házra mutatott: . és egy „szent inkarnáció által megáldott" emléktárgyak. Tibet minden ré­ széből érkeztek emberek. Ha csak egy pillantását elkap­ ták.Vili. . mások el­ nyúltak a földön. aztán ismét a földre vetették magukat. barátaik támogatásával vagy két bottal sántikáltak végig az úton. busásan kárpótolva lettek a hosszú utazásért és a viszontagságokért. Öregem­ berek nyomtatott horoszkópokat kínálgattak a hiszékenyeknek. elég volt a magamé. felkeltek. amit himbálódzó üstökben melegítettek. A Csakpori lábánál a Potala felé fordultunk. és mohó városnézők és zarándokok tömegébe ütköztünk. Odanéz­ tem. írnokok is jöttek. Cu is közöttük volt. hogy megta­ karítsák a lépcsőmászást. Néhányan forró vajas teát árultak. hogy Lhászában kezeltetni tudják magukat. Lobszang. Odább az úton egy csapat vidám ember potalai ajándékokat. és jobb talán. akik négykézláb kúsztak.

hogy még több kemény munka vár majd rám: kemény munka vagy nehézség. ahol a dalai láma előző inkarnációinak sír­ emlékei álltak. azt kívántam.94 HARMADIK SZEM A Potala önálló városrész. jakgyapjúból készült gesztenyebarna függöny borította. Csak nagyon kevesen jártak itt. ahol aranytömböket.egy óriási barlang húzódik.mivel vulkáni eredetű . minden gondolat és minden reménység központja. Mélyen lent. és megnézhetném benne a ne­ vünket. Kint. miért akar a dalai láma látni engem. akárcsak mindenütt. . és ne­ kem az volt a véleményem.csupán néhány kiváltságos. Egy meggyszínű köpe­ nyes. és beléptünk egy nagy előtérbe. A bejáratot nagy. de egy még régebbi palota alapjaira épültek. A falakon belül vannak a kincstárak. Tibetben ez az egyetlen kerék alakú tárgy. Nyolcéve­ sen nem voltak már illúzióim. Közeledtünkre félrehúzták. az egyik végén van egy tó. Végül felértünk a tetőre. tömén­ telen drágakövet őriznek. kis folyosók ágaznak szét belőle. és tudni szerettem voltna. mikor kerekek jönnek majd az országba. mert ezen a napon. Hosszú idővel azelőtt egy erődít­ mény volt a hegy tetején. a hegy gyomrában . Továbbmentünk. hogy erőt nyerjek belőle. vagy tudnak egyáltalán a barlang a létezéséről . Alacsony asztalkákon műgyűjtők szívét gyönyörködtető tárgyak álltak. Tibet minden egyházi és világi ügyét itt intézik. mert az egyik régi jövendölés szerint a béke el­ távozik. hogy ez rendkívüli dolog. vagy épületcsoport az ország szíve. és a hatalmas termetű őr szélesre tárta a kaput előttünk. Ez az épület. bárcsak kinyithatnám. valamint ritkaságokat a régmúlt időkből. mi­ tológiai istenek és istennők szobrocskái és zománcozott díszek. melyet zöld porcelán sárkányok védelmeztek.nagyon jól ismerték itt. ezen a helyen nagyon kicsinek és jelentéktelennek éreztem magamat. Vallási jeleneteket és ősi legen­ dákat ábrázoló gyönyörű faliszőnyegek lógtak a falakon. valamint mai rezidenciája volt. Tudtam. Az egyik függönyös bejárat melletti polcon pihent a Nemesek könyve. A jelenlegi épületek csak háromszázötven évesek. kis hegyen fekszik. Min­ denütt hallottuk az imamalmok kattogását. Az utóbbit . míg el­ értük a tető legtetejét. sárga stólás láma beszélgetett Mingyar Dondup lámával. mert felismerte Mingyar Dondup lámát.úgy látszik . a reggeli napsütésben felfelé tartottunk a lépcsőn.

de eljön a siker. ahol folytatom tanulmányaimat. hogy mind eléggé meszsze volt. melynek erejét tovább növelték benned a harmadik szem megnyitásával. köz­ ben ezt suttogta: . fiatalember. és a hosszú szoba távoli végén megpillantottam a Mindentudót. Az út hosszú és ne­ héz lesz. hogy bemenj. Hallottam néhány figyelemre méltó dolgot rólad. olyanokat is. másfél méterre nem kerültem Tőle. Buzdításképpen picit meglökte a hátamat.Nem tudtam. . melynek füle a vál­ lára ért. akkor először: Azok a párnák túl messze vannak. Lobszang. amit elképzelni sem tudsz. hogy . Megmutatom az ajtót. Éppen letett egy könyvet. De az Ékességes még min- . a tizenharmadik dalai lámát. Sok külföldi országot bejársz majd. és megfigyeltem. Kezdetben nehéz időket élsz meg. odavittem egy párnát. Megszólalt a dalai láma. A POTALA 95 ahol vele jártam. hanem a csuklómra tette.Tedd ide elém és ülj le! . Jól ismertem a jóslat min­ den szavát és eszerint is éltem hétéves korom óta. amelyekről nem is hallottál. és a sálat nem a nyakamra . Ezt hallottam: .ahogy egész héten tettük . így folytatta: Nos. és háromszor meghajoltam. fordulj meg és hozz ide egyet.Vili. Átkarolta a vállam és az ajtóhoz vezetett. Vezetőm hozzám fordult és így szólt: .csak gyakorlunk. Beléptem. Tudtam. mert ekkor visszafelé kellett indulnom a legközelebbi párnához. aztán majd elmegyek Kí­ nába. az Ékességest. Elfogott a félelem. Halált. az­ tán térdre ereszkedtem. Azt mondta: . Meghajtottam a fejem. hogy beszélgethessünk.Őszentsége érdeklődést tanúsít és egyedül akar vele beszélni. de végül sikeres le­ szel. a fal mellett. mint a közönséges lá­ máké. rombolást és olyan kegyetlenséget fogsz látni magad körül. hogy sebészetet és orvoslást tanulok Tibetben.menj csak be. azután megállt és fi­ gyelt. gondold azt. amíg kb. és aztán lépj be magad.Ideje.Nincs okod az aggodalomra . végig­ mentem a szobán. Ruhája olyan volt. miért mondja el nekem újra az egészet.Mikor leültem. Sáfrány­ színű selyempárnán ült. Mielőtt belép­ tem a szobába. Megadatott neked a tisztánlátás képessége. ahogyan megjósolták. de a fején magas sárga süveget hordott.ahogyan az szokás volt -. így tettem. Mingyar Dondup láma odaadta nekem a selyemsá­ lat. Megkaptam a feljegyzéseket az előző inkarnációdról és az asztrológusok jöven­ döléseit is. Most az Ékességes lábára helyeztem. Előrehajolt.

.Szóval. Amint ettünk. értékeli. Bizonyíték. en­ gedjétek. . hogy bizonyítékokat szerezzenek. Állítsátok elő. Talán még senki sem beszélt vele így. és nem törődnek vele. hogy azt akarja.Voltam Indiában és Kíná­ ban .Ez a fiatalember elmondta. . . kicsú­ szott a számon: .Mutassátok meg a lelket. . igaz? Mondd el nekem.mondta a hí­ vására megjelenő lámának. Mondjátok meg. sem a lélekről. A dalai láma újra nevetni kezdett. aztán megütötte a mellette lévő gongot. milyenek a kémiai reakciói. és meghajolt a dalai láma előtt. te kis pávakakas! . a kereskedést és az aranyat istenítik. Belépett Mingyar Dondup láma.Hozz egy párnát. azt gondolod. milyen vagy. .Teljes felelősséget vállaltál . és én töké­ letesen egyetértek az értékelésével. Mingyar Dondup láma a legjobb ember. De most teázzunk! Könnyedén megütött egy gongot. hogy kivételesen tisz­ tán látok. semmiféle rendkívüli erőről ne tegyek bizonyságot. akivel valaha ta­ lálkoztam.mondta. hogy amikor a nyugati világban le­ szek. hogy egy nyolcéves kisfiú nem.mondják majd neked. Mingyar Dondup lámánál. milyen a molekuláris szerkezete.96 HARMADIK SZEM dig beszélt. Egyszerűen nem tudtam tartóztatni magam.A dalai láma rám nézett. hogy a gya­ nakvás negatív hozzáállásával minden esélyüket elveszítik. Értékeik nem azonosak a mieinkkel. és hogy a legjobb tanárokat jelöli majd ki a számomra. és ülj le. hogy Mingyar Dondup láma jó. . mit gondolsz róla.hívta mesteremet a dalai láma. figyelmeztetett. Tudó­ saik így beszélnek: . és parancsot adott a hívására belépő lámának. az Ékességes Indiáról és Kínáról mesélt. aki hamarosan visszajött a teával és különleges ételekkel.Kérd meg Mingyar-t. bizonyítékra van szüksé­ günk .Azt mondtad. aztán hátra­ hajtotta fejét és harsogó nevetésben tört ki. amelyeket Indiából importáltak. hogy jöjjön be! . Úgy látszott.De hát senki sem tudhat többet a mesteremnél. az pedig bizonyos.Ezekben az országokban az ember megvitathatja a nagy igazságokat.Uram! . .válaszoltam.Mingyar Dondup láma mel­ lém ült. bizonyíték. Mingyar! . Mondta. megmérjük és savakkal megvizsgál­ juk. va­ lóban keményen tanuljak. hogy megragadjuk. és ne be­ széljek sem az egóról. . de sok nyugatival is találkoztam. a láma pedig így folyatta: .

Ezekből a termekből sokat megtudhatsz a tibeti történelem­ ről. legnagyobb meglepetésemre. Mikor befejeztük. Mingyar Dondup láma azt ajánlotta. Tervezd meg. mint a jég. akár a víz.Ideje betöm­ ni a lyukat a gyomrodban.Nem volt szükségem több bátorításra. az ablakokon az olajjal átitatott anyag helyett valami megfoghatatlan volt. majdnem olyan hideg volt. pihenjünk le egy időre. . ha szükséges. aztán felkeltünk. A sárkányzsinórhoz tört üveget hasz­ náltunk. te­ gyünk így mi is. és hogy egyetlen ajtó se legyen zárva előttetek. és akkor vezetőm teát és ennivalót hozott. de az vastag volt. ahogy csak akartok. Időről időre én is megnézem őt. s emellett síkos is.az egyik odajött hoz­ zánk. Láttam. Aztán hozzám fordult: . és az okkult tudományok igazi mes­ tere.őszentsége azt az utasítást adta. és nagyon óvatosan megérintettem a látható semmit.Itt maradunk néhány napra. és úgy gondolja. és azt mondta. Mingyar Dondup láma kivezetett a szo­ bából. ahogy bizonyosan megteszed. Oda vezetett minket.VIE A POTALA 97 Lobszang Rámpa képzéséért. épp csak. az épület legfelső szint­ jén kapunk szobát. hogy látni le­ hetett. . . Lobszang. . és fordulj hozzám. Aztán így folytatta: . Néha attól féltek.Még szólt néhány szót. hogy úgy jöhettek-mehettek. Ezen a helyen jól esznek. és nem lehetett keresztüllátni rajta. hogy Mingyar Dondup láma titokban na­ gyon elégedett velem. Pihentem egy órát.Fiatalember! Jól válasz­ tottál. előttem terült el Lhasza és az egész síkság. Kinyújtottam a karom.mondta. hogy mindketten itt. jó benyomást tettem a da­ lai lámára . meghajoltunk és eltávoztunk. és a lapos tető távoli részére mentünk. esetleg nyomorék maradok. és felfedezzük az épület kevésbé ismert részeit . de ez itt átlátszó. Aztán derengeni kezdett valami: üveg! So­ sem láttam még síküveget. Megdöbbentem. egy másik szobába. .a rezidencián senki­ nek sem volt lámánál alacsonyabb rangja . Az színezve volt. Fájt és bi­ cegtem.Jó néhány alacsonyabban lévő folyosót és termet nem nyitottak ki az elmúlt kétszáz esztendő­ ben. vezetőd régi barátom. A bal lábamon húzódó seb még mindig sok bajt okozott. hogy egyek. és megborzongtam a lát­ ványtól. Itt. A dalai láma szolgálatában állók közül .

Itt történt az is. hogy Tibet különleges ország volt. de engedelmeskedtem. . . aztán a cső egyik végét kidugta az ab­ lakon. te­ leszkópok. A kereket se akarták. Gyanakodva néztem. civilizáci­ ót szolgálják. Mingyar Dondup láma kitárta az ablakot.Még jobban nevetett. aztán azt mondta: . A kerekek a gyorsaságot és az ún. és körülnéz­ tem. Lobszang! A jobb szemeddel nézz. Oldalra ugrottam. és egy kétségtelenül tekintélyes méretű orral.98 HARMADIK SZEM Ám ez még nem volt minden. amikor egy nyugati ember azt mondja valamilyen okkult dologgal kapcsolatos állításra. Mingyar Dondup lámán kívül senki sem volt a szobában. Teleszkóp! Sosem lát­ tam ilyet. Vezetőm kis­ sé elfordította a csövet. amely úgy nézett ki. de az emberek nem is vágytak ilyesmire.biztos valami hangszer. . akit ott láttam: egy sápadt arcú fiúcskát nagy vörös heggel a homlokán. Sose felejtettem el annak az embernek a látványát. Egy ideig piszmogott a csővel.egyik a másikából. de a tükör túl őszinte volt. és majdnem elájultam a kábulattól. Nevetett. és intett. a balt tartsd csukva.De miért kell tréfát űznöd a ta­ nítványodból? . Nekem az az élmény volt „lehetetlen"! A dalai láma sok teleszkópot hozott magával. olyankor. hogy az okkult tudományok mestere vagy .gondoltam. aki a csőben felém lovagolt. . Azt lehetne gondolni. meg­ babonázott. Régóta felismertük. hogy életemben először tükörbe néztem.Őszentsége azt mondta. és játszani fog rajta. tükrök nélkül. hogy „lehetetlen". meghúzta. hogy ezoterikus tudásunk gyarapodhasson és terebélyesedhessen.Aha! . azt gondoltam. hogy a rohanó kereskedelmi vi­ lágban nincs idő szellemi dolgokra. őt viszont rázta a nevetés.magyarázkodtam. mintha egy bőrrel borított trombitadarab lett volna. A mi fizikai világunk ráérős. hanem a szeméhez illesztette. hogy mást lássak. . és természetesen nem ismertem fel azt a szörnyű kis teremtést. Tele voltam gyanakvással. Belenéztem. A vízen találkoztam már halvány tükör­ képemmel. mikor hazatért Indi­ ából. és nagyon szerette nézegetni a környező vidéket. Azóta sem vesződöm velük. a másikat odatette az arcához.Nézz bele. nézzek bele megint a csőbe. Gyakran eszembejut. és felkapott egy rézcsövet. amikor meglátta az arcomat. De a végét nem a szájához. és négy darab jött ki . A csőben egy ember lovagolt felém. Megfogta a csövet.

A gondosan irányított és részben sűrített gondolat az. energiahullámok. ezért a metafizikai erőkkel sosem élnek vissza. és saját kívánságára befalazzák. Tartózkodásának utolsó hónapjaiban kis lyukat vágnak a tetőre. Néhány láma. és egész életükre ott maradnak. A remete belép. és ha egyszer kisza­ badul a hús kötelékeiből. hogy sok láma képes rá. Tibetben vannak olyanok. mint ahogy az ember esetleg gondolná. Az anyag sűrített energia. Az erők tehát egyáltalán nem mágikusak. egy másik világ teremtménye. először három év. Igaz. hogy meztelen üljön a hóban. Mindez korántsem olyan ste­ ril. hogy beeresszenek egy kevéske halovány fényt. és visszavonulnak kies lámako­ lostorokba. talán két méter vastagak. Sokan közülük néhány hét múltán újra visszamennek a cel­ lába. A gondolatok. A rést nap mint nap nagyítják. az Ember természetéről elmélkedik. de nem azért fejtenek ki erőt. csupán a természeti törvények eredményei. hogy tanítványa morálisan alkalmas-e arra. se fény. az okkult tudományok mesterei testeket tudnak felemelni érintés nélkül. a telepátiát. Nincs odabent semmi. se semmi. három hét és három napra. . A remete a cellában marad. de az efféle dolgokat nem a szenzációhajhászok örö­ mére mutatja be.akármi legyen az . csak az üres kődoboz.Vili. hogy a remete szeme fokozatosan hozzászokjék a fényhez. A POTALA 99 Négyezer éve ismerjük a tisztánlátás igazságát. Egyszer egy nap beadnak neki élelmet egy fénybiztos. Fizikai tes­ tében semmi okból . és gondolati úton megolvassza a havat maga körül. hogy ilyen erők legyenek rábízva. A kőfalak vaskosak. A tanárnak teljesen biztosnak kell lennie tanítványa erkölcsi integritásában. szellemként vándorolhat a világon és a gondolat útján segíthet.nem hagyhatja el helyét. Az Életről. A cella általában kis helyi­ ség. máskülönben megvakulna abban a pillanatban. se bútor. amikor előjön. hangbiztos tolóablakon keresztül. amelyet hegyoldalra építenek. hisz csak a megfelelő embereket tanít­ ják. ami képes megmozdítani egy tár- . hogy ne hatoljon át a hang rajtuk. és más metafizikus tudományokat. másokon a magány segít. akik közösségben tudnak legjobban fejlődni. hogy a naiv nézőket szórakoztassák. Tibetben a tanár mindig meggyőződik róla. és remetecellákban laknak.Tibetben jól tudjuk -. Az ember szellem. értelmetlen létezés.

de immár másként szabályozva vezet a telepátiához. milyen elvek alapján működik. hogy megértsem. A Potalában tett látogatásom eme képzés első szakaszaihoz kapcsolódott. hogy több megvilágosodást éltem át. nem kellene gyarló eszközöket használni. és figyeld a fehér falat! . Nem csupán a teleszkóp működését. amelyeket olyan jól ismertem. hogy alapos ma­ gyarázatot ne kaptam volna a szóban forgó törvényekről. Még az első látogatás alkalmával bevitt egyszer egy teljesen sötét szobába. A magyarázat a „fénytörés"-ről valóban mindennél jobban zavarba ejtett: hogyan lehet a fényt megtörnP. . Lobszang. aki remete akar lenni. félretéve a szkepticizmust meg lehetne tenni ugyanezt a te­ lepátia segítségével is. úgymond „gondolatra". A falon azonnal megjelent előttem Lhásza fordított képe. egyszerűen köznapi természeti törvények működtetik.mondta. Tudtam már. ha mikrofonon keresztül a leszállópályára irányítanak egy repülőgépet. Miért olyan nehéz elhinni ezt abban a világban. Cso­ dálkozásomban felkiáltottam. olyat. ha a pilóta a sűrű ködben nem lát semmit? Kis tanu­ lással. Elég annyi. ahol mindennapos ese­ mény.más módszerekkel és hipnózissal is. hogy lehet hangtalan fütyüléssel kancsót vagy köcsögöt összetör­ ni. Képzésem a dalai láma közvetlen parancsára sajátos célra irányult. amelyek nem írhatók le ilyen könyvben. mind fejjel lefelé jártak! Aztán a kép hirtelen villant egyet. ez egyszerű volt. de erről majd később.Na. Más formát öltött. Az én ezoterikus fejlődésem nem járt együtt bezárkózással. mint ez. Ugyancsak a gondolat. Aztán elfújta a mécses lángját. és sokat használtam: azokat a helyeket nézegettem rajta. Férfiak. most állj ide. de . „hisz ez varázslat!" anélkül. So­ sem mondhattam.legyen bár nagyon hosszú életű -. és jakok. Mindent megmagyarázott. . és nem érdemelt további gondolkodást. Elbűvölt a teleszkóp. Mingyar Dondup láma aprólékos pontossággal elmagyarázta.100 HARMADIK SZEM gyat. Olyan dolgokra tanítottak . nem vonultam vissza hosszú időre a teljes sötétségbe. amely arra késztet vala­ kit a távolban. mi miért történt. és minden a helyére került. nők. és valamit csinált az ablak fatábláival. de azt is. amely kevés ember számára elérhető. nincs benne semmi csoda vagy varázs­ lat. egy átlagos remeténél. milyen okok húzódnak a háttérben. hogy elvégezzen egy bizonyos cselekvést.

és azt is. hihetetlenül elborzasztott. és egyetlen tibeti sem tekintené annak. valóban. Nagyon kár. Lobszang. mikor láttam. mindig az éppen uralkodó dalai láma részé­ re. amíg egy speciális szerkezetet nem hoztak a szobámba. amely. hogyan törnek meg a fénysugarak. mert egyre többször és többször hallottam: . több mérföldre nyúlik az egyik folyosó végétől. Örültem. Az alagutakat . hogy a keresztények szimbóluma egy megkínzott. Végre beléptünk . Évszázadokon keresztül sokfelől. hogy kiderítsem és pszichometriai benyomást szerezzek róla. méghozzá a javából. Az a na­ gyon-nagyon kevés nyugati ember. amely a Tudás és a Helyes Elet egyesülését követi.így mondták ne­ kem . Ez egy lámpából állt. szemérmetlennek tartja őket. A Potala raktárai tömve voltak csodálatos szobrokkal. miután beszámoltam a tárgyról szerzett benyomásaimról. szögek­ kel keresztre feszített ember. akit istenükként tisztelnek. vezetőm egy könyvből felolvasta nekem pontos történetét. megnéztük az egyik föld alatti alagutat. A motívumok ta­ nulmányozását jelentette ez. és utána már semmi sem lepett meg. Mielőtt eljöttünk a Potalából. hogy valamennyien hajlunk arra. A POTALA 101 hogy fényt is lehessen törni?! Egész addig nem értettem meg a dol­ got. és nagyon él­ veztem.Iga­ zad van. ölelkező figura azt az eksztázist fejezi ki. Ölelkező férfi és női szellemeket áb­ rázolnak például. Majdnem valamennyit szobákban raktározzák. Azt mondták. Aztán. nemcsak Tibetből érkeztek ajándékok a Potalába. régi könyvekkel és gyönyörű vallási témájú festményekkel. csak egyet nézhetek meg. a többit majd egy későbbi időpontban. óvato­ san másztunk lefelé a végtelennek tetsző lépcsősoron. amelynek fényét különféle lemezek takarták.VIII. miért éppen ezeket az ajándékokat küldték. úgy mondták.számtalan évszázaddal ezelőtt vulkánikus tevékenység hoz­ ta létre. Elismerem. Akkor észleltem. hogy saját mércénk szerint ítéljük meg más országok népeit. és csúszkál­ tunk végig a sziklás átjárókon. de a képeknek messze nem az obszcenitás a cél­ ja. A két meztelen. A falakon különös diagramok voltak és ismeretlen jelene­ tekről készült rajzok. mi történt később. Lobogó fáklyákat vittünk magunkkal. ügyes vagy. De jobban érdekelt a tó. aki látott néhányat közülük.

Sehol egy fény. és a fejemtől a térdemig érő magasságban helyezkedett el. Fekete volt és mozdulat­ lan. A tutaj felgyorsult. A szikla. mint tónak. a sötétség olyan volt. és láttam. csillogott a fáklyák fényében. amin álltunk. Egyetlen hullám sem fodrozta a vizet. Beleka­ paszkodtak a kötelekbe. és olyan víz szélén álltunk. A hirtelen mozdulattól a hullámok felcsaptak a fedél­ zetre. és húzza végze­ tük felé. amely egyre szélesebb és szélesebb lett. nem tudták. Lerepültek a tutajról. Kb. öt-hat méter hosszú lehetett. amit mesélt. így folytatta: . valamennyien elszédültek és rosszul voltak már. és vízre eresztették. ahol már nem lát­ ták a falakat és a mennyezetet. és merre a vissza. Odamentem. inkább látszott fene­ ketlen kútnak. nem tudták. egyszer csak egy tágasabb helyre értek. akár egy aranyszínű gyertya viaszcseppjei. míg hirtelen eltűnt a mennyezet: nem láttuk. Mérföldeken át eveztek. kegyetlen óriás ragadta el őket.Eltévedtek. Még tettünk vagy száz métert. egyetlen hang sem törte meg a csendet. körbe­ körbe. A többiek nem voltak ilyen szerencsések. szörnyű. amilyenhez hasonlót a föld felszínén sohasem látni: tömör feketeség. tétovázva. annyira fekete. megsemmisítő szorítást éreztek. amikkel hajthatják. a víz alá merültek. Néhányuknak még sikerült nagy levegőt venni. kábító üté­ seket. Fény támadt. Nyikorgó-csikorgó hangot hallottak. Fel­ szerelték fáklyákkal. odáig már nem jutott el a fáklyák fénye. szél kerekedett. hogy már-már láthatatlan. kutattak. a víz elsodorta őket. darabokban szilárdult meg. zöldes. és hozzá evezőket. Érezték. Hallgattam tanítómat. bi- .102 HARMADIK SZEM egy alagútba. Sok-sok évvel ezelőtt kalandos kedvű szerzetesek készítettek egy fatutajt. merre van az előre. merre is menjenek. hogy tö­ rékeny tutajuk a vízidémon markába került. amilyet még soha életemben nem láttam. Az aranyat nagy hő olvasztotta ki egykoron a sziklából. el­ fújta a fáklyákat.Ez a tó a folyóhoz megy innen negyven mérföldnyire. és élénken magam elé képzeltem. tökéletes sötétség borult rájuk. Forogtak. de kicsit arrább valami ragyogott a falon. szintén fekete volt. Úgy érezték. A tutaj hirtelen megbillent. Ahogy finom csapásokkal tovább eveztek. és az emberek csuromvizesek lettek. amelyekkel a fagerendákat egymáshoz erősítették. Mingyar Dondup láma törte meg a csendet: . hogy a sziklában van egy aranyréteg. Meddig utaztak.

a beavatásodkor. másként nehéz lenne kita­ lálni innen a sötétben. tanulj. és kotorászni kezdett. majd hirtelen a ragyogó napsütésbe repítette őket. Hogy mit találtak. hogy ők szerzetesek (a köntösük ugyanis teljesen leszakadt róluk). hogy körülnézzen. hogy elmegy a Potalába hordágyért. körös-körül zöld réteket és legelésző ja­ kokat. ők kiértek a partra. Egyiket fel is kutatták. Hármójuk­ nak nyoma veszett. aztán erősebb fény. az meg beleegyezett. Azóta kevesen vállalkoztak rá.Igen. Lobszang. Valami rejtett fal­ mélyedésből fáklyákat húzott elő. megtudod ké­ sőbb. A POTALA 103 zonytalan. hogy bejárjam vele a tavat. amelyet fáklyáink fénye be­ világít. amelyek már csak pislákolva égtek.Vili. A fáklyák már alig égtek és úgy tűnt. Azok. órákon át élet-ha­ lál közt vívódva hevertek. és azért jött. hogy szigetek vannak nem messze amögött a terület mögött. Vezetőm figyelte az ar­ comat. hogy nem hoztunk tartalék fák­ lyákat magunkkal. No. el­ hajította. Először azt hitték. vérezve vízbe fúlt. egyszer csak felnevetett és azt mondta: . akik megmenekültek. . hogy felfedező útra induljanak a tavon. vagy valaki megtekerte. hogy együtt fedezzük fel ezt a helyet.Itt tároljuk a tartalékot. Végre is egyikőjük feléledt annyira. A szerzetesek több mint fele kékre-zöldre verve. Két ember menekült meg. és meggyújtotta őket azokról. Végül a két szerzetesnek sikerült meg­ győzni a pásztort arról. De most tanulj fiam. Akkor lépéseket hallottak maguk mögött. de tudott dolog. Látta az összetört tutaj lebegő roncsait. Valami. képes le­ szel rá. azt gondoltam. meghaltak és a tibeti mennyországban vannak. bárcsak lenne egy tutajom. és azt kívántam. Lobszang. Ahogy elfordultunk a tótól. Mindkettőnkért. hogy hamarosan vakon fogunk tapogatódzni az alagutak sötétjében. Abban a pillanatban Mingyar Dondup láma a távolabbi falhoz fordult. Belegondoltam az egészbe.A távolban a Potalát látta. butaság volt. nagy mu­ latság lenne átkutatni a tavat. Majdnem újra összeesett a megdöbbenéstől. induljunk! . mikor asztrálsíkon is el tudjuk végezni a kutatást! Igen. de minek fecséreljük testi erőnket. Néhány éven belül eleget tudsz majd ahhoz. hogy kihalássza magának. egy pásztor né­ zett le rájuk.

. mintha óriásokat ábrázoltak volna. A tó kivezetése mélyen a vízszint alatt van. mint egy öregember. a helyet egy facsoporton kívül semmi sem jelöli. Nem értettem őket. Ahogy ránéztem mesteremre. hogy megleljem a választ. . Nem tudtam elvisel­ ni a gondolatot. Felmegyünk a tetőre. amely úgy negyven mérföldre volt innen. és ha rejtélyről hallot­ tam. otthon van a rajzok között és az alagutakban. nincs ott semmi érdekes. miért nem lovagolunk ki a helyszínre. ahol az egykori szerzetesek kiértek a felszínre. hogy újra eljöjjünk ide. megkérdeztem. mindig megpróbáltam a mélyére hatolni. Mingyar Dondup láma azt mondta. hogy évekig találgassak és így jussak el a megol­ dásig. meg különös gépezeteket. a kis ligetet a dalai láma előző inkarnációjának parancsára ültették.Amikor felértünk. és miért nem nézzük meg. hogy kifújjuk magunkat. és teleszkóppal megnézzük azt a he­ lyet. még akkor is. Nagyon vártam.Lobszang! Úgy motyogsz itt. láttam. és megint a világosban leszünk. Még néhány lépés. amit a teleszkópon keresztül ne lámánk. időnként megáll­ tunk. amelyek meghaladták felfogóképességem határait. Az egész helyet valami rejtély lengte körül. vagy megnézzünk egy-egy képet a falon. ha van lehetőség arra. Mingyar Dondup lá­ ma félbeszakította a gondolataimat: . ha eközben jelentős veszedelem fenyeget.104 HARMADIK SZEM Küszködtünk felfelé a meredek folyosókon. legalábbis olyasvalami.

A mellettünk elhaladó szerzetesek hátrafele mutogattak. mikor hasonló csínyeken buzgólkodtam.Ezzel sar- 105 . zihálva átadott egy üzenetet Mingyar Dondup lámának. ahogy visszahúzta a fejét. a szerzetesek kopasz fejére. mert rájöttem. vissza a Vashegyre. A Potalában tett látogatás olyan volt. akik rövid látogatásunkat olyan kellemessé tették. mert készített nekem egy búcsúajándékot. hogy dalai láma kétségkívül engem is rajtakapott. A lencsén ke­ resztül láttam arcán a manós vigyort. amit gyor­ san meg is ettem. Lobszang. melyek rejtve vannak a Potala elől. Félúton lehettünk. Lihegő szerzetes rohant felénk. nemsokára visszajövök. Mesterem megállt. hogy a teleszkópon át még utolsó pillantást vessek a vidékre. és időnként apró kavicsokat hajigált le az udvarba. Megálltunk. Biztos megked­ velt engem. akár egy nyara­ lás. Indulás előtt felrohantam a tetőre. hogy visszatérjünk Csakporiba. Az „indiai ételek"-et az ő gondjaira bízták. Igen kényelmetle­ nül éreztem magam. . mikor hívó kiáltást és kiabálást hallottunk. A Csakpori egyik tetején kis nö­ vendék olvasott a hátán heverészve. De indulni kellett. hogy a csodálkozó szerzetesek ne vegyék észre. El­ tökéltem. mögénk. .Másnap reggel komótosan nekikészülődtünk. Ideje volt köszönetet mondani a lámáknak.Várj meg itt. Ideje volt. hogy különösen kedvesen elbúcsúzzunk a dalai láma személyes intéző­ jétől. próbálkozásaimat a jövőben az épületeknek azokra a szárnyaira korlátozom. Elindultunk lefelé a lépcsőn.

s mi több pont a Potala lépcsőin. az életerő . és elkiáltottam magam: . mindketten megfogtunk egy-egy csomagot. Az arca ólomszínű volt. Újabb adag oldatot kent rá. hogy szabaddá tegye a csontot. és az egyik apát bevezetett egy öregemberhez. amint éppen felém lovagolt. Szerába kell sietnünk.mintha kihunyni készülne alig-alig pislákolt benne. Amikor az oldat kihűlt.106 HARMADIK SZEM kon fordult. ahol a letört rész belógott a koponyába. lemos­ tuk vele az öregember fejét. eközben pedig arra gondoltam.Apám! .Vissza se pillantott. Tétlenül őgyelegtem. A szemem égett. megvizsgálta az öregembert. gondoltam. Hamar a Szera kolostorba értünk. beleszórt néhány gyógyfüvet. mint amennyit feltételeztem magamról: kiegyenesí­ tettem a hátam és mereven átnéztem Lhásza felett.Szállj fel. De több ön­ uralmam volt. és nézegettem régi otthonomat. hogy mindkét nyereghez egy-egy táska van rögzítve. . A koldusok és a zarándokok ijedten menekültek utunkból. Körülbelül fél óra múlva Mingyar Dondup láma egy másik lo­ vat vezetve lefelé lovagolt a lépcsőn. Végigvágtattunk a Lingkhor úton. amely már készen is állt. és majdnem hanyatt estem. Amíg kavartam. és nyomást gyakorolt az agyra. ő visszanézett. most aztán nyilváno­ san megszégyenülök. Még mielőtt hozzá­ kezdett volna a műtéthez. mikor felismert. gyors mozdulattal U alakú vágást ejtett a bő­ rön. továbblovagolt. Nagyon-nagyon óvatosan megvizsgálta. mert megláttam apá­ mat. közönyösen továbblovagolt. Azután. Kivett egy éles kést. el előző otthonom mellett. kimondhatalan fájdalmamra. berakta a szükséges eszközöket egy fer- . Amikor megkapta. az egyik apátot komoly baleset érte. Néztem távolodó alakját. a bőrdarabot visszahajtotta. ahol szerzetesek vártak ránk. Elgondolkodva megfordultam. Láttam. és megtalálta azt a helyet. akinek az esés következtében betört a koponyája. Leugrottunk a lóról. Lobszang. tudomást se véve rólam. A vágás a gyógyfüvek miatt csak kis vérzéssel járt. biztos vezetőm felszerelése. Mingyar Dondup láma forró vizet kért. aki a hátán feküdt. és vezetőm megtisztította saját kezét. cso­ dáltam a kilátást. Egy csontdarab behor­ padt. Ránéztem. remeg­ ni kezdtem. és ismét felment a lépcsőn. s az ál­ la majd leesett a csodálkozástól.

óvatosan megnyomta a csontot. . mehetsz a dolgod után. Néhány napig rossz lesz a közérzeted.Úgy fogtam az edényt. az öregember hunyorogva kinyitotta a szemét. egy-két napig fáj majd a fejed. nem okoz majd problémát. Még nem végeztem be a feladatomat. ahol a törés a legszélesebb volt. amelynek egyik oldalát előzőleg érintetlenül hagyta. mivel semleges anyag. ezért küldtem üzenetet a csúcsra. Lobszang! . és mereven tartot­ ta.Beecsetelte gyógyfüves oldattal.miután agya megszabadult a nyomástól . hogy csak te menthetsz meg. Mesterem figyelmesen nézett rá és így válaszolt: . hogy ne feküdj laposan. A csontdarab helyére került. és halványan elmosolyodott. egy kis ezüstpecket. és a műtét helyét bekente gyógyírral. Megtisztítottam az eszközöket friss. és így szólt: . Mikor a kezemet mos­ tam. Néhány napig legyen melletted valaki. Az öreg apátba . Sokban különbözik a miénktől. nem hagyhatom el a testemet.IX. akkor még egy kicsit igazított rajta. Különleges óvatossággal behelyezte a legvé­ konyabb élt oda. hogy a normális szint felé kerüljön. Odamentem az ablakhoz és kinéztem. megint csak nagyon finoman kiemelte a lifegő csondarabot. meglátta. Hátát megtámasztottuk néhány párnával. Benyomta a koponyacsont és a kissé megemelt csontdarab széle között a résbe. Most körbevezetlek ezen a közös­ ségen. megszárítottam őket kifőzött ruhán. forró fertőtlenítőben. úgy.lassacskán visszatért az életerő. míg a másik pálcát vésőként használva a csont alá nyúlt. azután az egészet bekötözte egy ugyancsak kifőzött vászondarabbal. de ha elmúlik. és gondosan visszahajtotta a bőrleffentyűt. Lobszang. hogy félig ülő helyzetben legyen. Fino­ man. pará­ nyi háromszög alakú éket. Há­ rom-négy nap múlva már nem lesz okod az aggodalomra. . amit akar. hogy Mingyar Dondup láma hajol fölé.Ügyes voltál. és min­ dent gondosan visszapakoltam a két táskába.Meggyó­ gyulsz. . Mingyar Dondup láma odalépett hoz­ zám: .Tartsd ide a tálat. Az megmozdult. Kifőzött lófa­ rokszállal összeöltötte. és az ezüst. majd kivett belőle két. Érdekes dolog volt látni. majd lassan. Egy pálcával kitámasztot­ ta. hogy kivehesse belőle. egyik végén lapos és fogazott ezüstpálcát.Tudtam.Összeforr. milyen egy másik kolostor. . A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 107 tőtlenítővel telt tálba. mikor alszol.

Hétezren vannak. Nem kevesebb. Mint a Gyógyítás Temploma. A fiúk csapatokban játszottak az udvarokon . amelyet én már megszokottnak tekintettem. Az utcákon Kham tartománybeliek cirkál­ nak. és úgy tűnt. és kimentünk a fo­ lyosóra. hogy itt maradj és könnyű életet élj? . . ők a járőrök. de annál fontosabb. rendnek és fegyelemnek.Úgy látom.a mieinkkel összehasonlítva . Szera követi kb.Nos. . és ha a szerzeteseknek lustálkodni támadt kedvük. Meste­ rem azt kérdezte: . Szera. Nem volt olyan tisztaság. . még a füstölők is keserűbb füstöt árasztottak. a Vadrózsa-sövény három mérföldnyire fekszik a Potalától. Mosolyogva nézett rám. aki a kereket pör­ gette. lustálkodtak és senki sem szólt egy szót sem.Rózsasövénynek hívják ezt a helyet. . vágynál rá. hogy te magad. a három kolostor közül Ganden a legkevésbé jelentős. Jelenleg kétségkívül a kommunista katonák! Csakpori kis közösség volt. elvállalnád a feladatot. és egyike a „három székhely­ ként" ismert kolostoroknak. Tény.Nem. mint tízezer szerzetes­ sel Drepung a legnagyobb.válaszoltam.108 HARMADIK SZEM Egy láma gondjaira bíztuk az öreg apátot. melyek a várost várossá teszik. de sehol sem volt nyoma annak a tisztaságnak. akkoriban ez volt az „orvosi tanulmányok székhelye" és a kormány tanácskozó testületében is számottevő képviselethez jutott. A csendes többség rossz hírét mindig né­ hány zajongó költi. de én nem annak nevezném.Lehet. templomokkal. a többi kolostor többsége nagyon laza volt. Lobszang. Az imamalmok a legtöbb helyen mozdulat­ lanul álltak. Mindegyik városnyi méretű. .gon­ dozatlannak tűntek. azt hiszem rengeteg vadember van közöttük. hétezer ötszáz fővel.Neve­ tett. mindössze hatezren vannak benne. A templomok . is­ kolákkal. nincs is szigorú fegyelem. utcákkal.Csakporiban kemé­ nyen dolgoztak volna. . vagy ahogyan hívták. A szerzetesek úgy jöttek-mentek. Itt-ott ugyan ült egy-egy szerzetes. egyedül rendet teremts itt. mint Csakporiban. . hogy a mi kolostorunkban volt a legnagyobb fegyelem. és mindazokkal az épületetekkel. aho­ gyan akartak.

és mindenre megtanított. mint aho­ gyan a „technikai" szót. befejezi a félbehagyott mondatot. a tibeti leírását. hogy önuralomra tegyünk szert és képesek legyünk arra. Az ember öntudatlan állapotba hozható. hogy órák vagy percek múlva nyeri vissza eszméletét. amit találtam. a beavatko­ zásnak semmilyen mellékhatása sincs. Csakporiban is volt színház. és hogy az or­ szág keményebb. Az erős ember megengedheti magának. ezért akárcsak a hipnotizálást. Tibetben a lámakolostor nem pusztán a valláshoz vonzódó em­ berek lakóhelye. . vagy fogat húznunk. önálló város városi szolgáltatásokkal és kénye­ lemmel. míg a gyenge és bizonytalan ember hetvenkedik és dicsekszik. még mi­ előtt felfoghatná. hogy ezt a tudományt önvé­ delemre és önkontrollra kellene használni. hogy ne élhessen vissza a ráruházott erőkkel. vallási és hagyományos dara­ bokat is játszottak benne. más közösségben nincsenek . hogy szelíd legyen. hogy rövidesen mi történik vele. hogy jól végzi a dolgát. nem pedig támadásra. A hipnotizált embert pedig olyan hatásoknak teszik ki. a „szungtrukjömpa tü depó lelapo"-t nem lehet lefordítani. A zenészek mindig készen álltak a szóra­ koztatásunkra. Nem minden kolostorban van ilyen képzés. olyan esetben. Nem jár fájdalommal és egyáltalán nem kockázatos.egyszerűen azért. Ez a legközelebbi angol szó. hogy gyógyí­ tás céljából a beteget öntudatlan állapotba hozzuk. meg hogy bizonyítsák. pl. de minket Csakporiban megtanítottak rá. akik a legszigorúbb jellembeli követelmények­ nek is megfelelnek. csak azoknak tanítják. és mindegy. amikor felébred. az „amarée"-t sem. A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 109 Csakporiban tanítottak minket . Ennek a fejlettebb rendszernek nyil­ vánvaló veszélyei vannak. hogy megfosszuk a beteget az öntu­ datától. A dzsúdó a mi mód­ szerünk erősen leegyszerűsített formája. Mivel orvoslámák voltunk. veszélyesebb részeiben is biztonságosan közle­ kedhessünk. de én már négyéves ko­ romban tudtam őket. ha törött csontokat kellett összeilleszte­ nünk. Rendkívül érdekes: ha vala­ ki beszéd közben vesztette el az eszméletét. Öreg Cu a „dzsúdó" nagymestere volt. A legtöbb férfi s nő is­ merte az elemi fogásokat és dobásokat. sokat kellett utaznunk.mondjuk úgy .IX. Mi úgy tartjuk. amit tudott. Arra használtuk a dzsúdót. talán a legjobb Tibet­ ben. mert örömét lelte abban.„dzsúdóra".

Úgy gondoltuk. de a naplopók . ahol a készpénzüket tarthat­ ták. Legtöbbször a hajukat is fényesítik. Akik takaré­ koskodni akartak.110 HARMADIK SZEM ilyen jó zenészek. és ha valaki nem fejlődött. Akiknek volt pénzük. Szórakoztattak a „parázna. ahol a helyi polgároknak „ingyenes és bizalmas kezelést" ajánlanak. melyek szerint a tibetiek pl. hogy a férfi szíve a bal. ahol kevésbé szigorú fegyelem uralkodott. a nőé a jobb oldalon van..kezelte. hogy megtudjuk az igazságot. Az eszes fiúknak segítettek abban. nyilván sosem voltak azokon a remek helyeken Angliában vagy Amerikában. kiszedik a szemöldöküket és festik a kör­ müket.vagy törvény­ sértők. fizettek érte! Nem minden szerzetes fogadott nőtlenséget.minden kolostorban akár egész éle­ tüket végigaludhatták vagy végigálmodozhatták. hogy ne lehessen eltévesz­ teni. hol van. luxuscikkeket vagy könyveket. megtehették. a kolostori börtönben kellett letölteniük a bünte­ tést. Nem egy halott testét felnyitottuk. Volt egy kórház. . ruhaneműt. Ha bűnös­ nek találták őket. Különféle iskolák szolgálták a különféle észbeli képessége­ ket. A mi modem társadalmunk rom­ lott és szemérmetlen! Vannak nők pl. ahol igazságos tárgyalás folyt ellenük. hogy előbbre jussanak. vásárolhattak a boltokban élelmet. Mi több. A szállodában kaptak szállást. Nálunk a beteg szerzetesek jó kezelést kaptak. Voltak. ugyanis volt a kolostoron belül egy afféle banknak megfelelő intézmény. nemi be­ tegségektől megtizedelt" tibetiekről szóló beszámolók is. vagy megváltoz­ tatják a színét. A komolyabb eseteket specialista . egyik ember nem befolyásolhatja a másik életét.Csakporit kivéve . hagyjuk tehát a dolgot a következő inkarnációra. elég gyakran nevethetnékem támadt a nyugati történetek hal­ latán. távozásra kényszerült és ott kellett menedéket keresnie. és orvosi illetve elemi sebészi képzésben részesült szerzetesek lát­ ták el a betegeket. Hát nevezhetjük ezután a tibeti nőket „szemérmetleneknek és romlottaknak"? De térjünk vissza a kolostori közösséghez! Gyakran jöttek láto­ gatók. Csakporiban másként ment min­ den. kereskedők vagy szerzetesek. A világ minden közösségében akadnak szabály. azt hiszik.mint ami­ lyen Mingyar Dondup láma is volt . akik festéket tesznek az ar­ cukra. Akik ef­ félét állítanak. Nálunk a rendőrszerzetesek tartóztatták le ezeket és állítot­ ták bíróság elé. és jelölniük kell az ajkuk helyét. Mióta eljöttem Tibet­ ből.

A negyedik leemelte a nyomta­ tott lapot. Egyes lámakolostorok saját nyomdával rendelkeztek. a Vö­ rössüvegesekhez csatlakozhattak. A térkép üres helyeire beil- . míg a harmadik egy nehéz hengerrel követte. Egy másik felvett egy papírlapot és gyorsan ráterítette a fadúcra. és odaadta egy tanoncnak. hogy könyveiket kinyomtathassák. egy adott személy születésének és fogamzásának idején. Az egyházi világban a Sárgasüvegesek rendje . száznyolcvan centiméter hosszú és százhúsz centiméter széles vésett fatáblákat használtak. de gyakorlásra megtartottuk a tanoncoknak. e könyv lapjai. aki félretette.IX. egyik fakéreg mérgező anyagot tartal­ mazott. ár­ tott a vele dolgozó szerzeteseknek. Kisebbségben voltak. Ez utóbbi nem volt valami egészséges foglalkozás. olyanok. hogy jól rányomja a papírt.részlete­ zésük bonyolult lenne. Rendszerint a papírt is maguk készí­ tették. a „boldog legénykor" a szellem számára nem megfelelő keret az elmélkedéshez. hanem fadúcokat használunk. Ha a falapra a legkisebb hiba is csúszott. A tibeti oldalak nem olyanok. Asztrológiai tábláink is voltak. Nagyon kevés nyomat piszkolódott össze. Tibetben nem a fémből ön­ tött betú'mintákat. Míg ez megóvta a tibeti papírokat a rovarok támadásától. nemegyszer kilenc­ ven cm széles és negyven-negyvenöt cm hosszúságúakat . A különféle. hogy a fes­ ték eloszlása egyenletes legyen.a maga kötelező cölibátusával . A „házas" kolostorokban nővérek és szerzetesek együtt dol­ goztak egy jól szervezett közösségen belül. mint pl. ezeket könyvekhez sosem használtuk fel. az emberi testet és a különböző szerveket áb­ rázolták. és általában a „légkör" nem volt olyan durva. Falitáblák készültek róluk. ezek úgy hatvanszor hatvan centiméteresek lehettek. akik komoly fejfájásról vagy még rosszabb tünetekről panaszkodtak. ahol a házasság megengedett do­ log. és végeredményben az égbolt térképét mutatták. Csakporiban kb. már nem nyomtattunk vele.alkotta az uralkodó osz­ tályt. mert a papírgyártásban használatos. laza íveket faragott faborítók fogták össze. melyeket még színezni kellett. amelyekre a horoszkópokat állítottuk fel. A VADROZSA-SOVENY KOLOSTORBAN 111 akik úgy gondolták. Az egyik szer­ zetes egy festékhengert futtatott végig az egész felületen. és sosem kötöttük be őket. mint a tisztán férfiközösségekben. ők egy külön szektához. amelyeknek hosszúsága meghaladja szélességüket: széles és rövid lapokat használtunk.

Legutóbb még szabad emberként voltam itt. és egymáshoz zsúfolódó házak között jártunk. két mérföldre van. mert azt mondta: . úgy tűnt. melyeket a nagy gonddal készített ma­ tematikai táblázatokban találtunk. s amelyeket kiadtunk. Pontosan velük szemben az utcán állt egy csörteti. mely a halál helyett az életet jelentette egy idős ember számára. Én nem. Elbűvölten néztem a kínai boltokat. pihen­ tek. már alig várták. Szerencsémre Min­ gyar Dondup láma megelégedett a poroszkálással.Kivett három kis bőrzacskót a táskájából és átadta. Ettek. hogy megnézzük az öreg apátot. Helyette tanulj velem. Mesterem így szólt: . . meghagyom a használati utasítást az ügyeletesnek. mely az ego halhatatlansá­ gát szimbolizálta. és már jobban érdekelték a környező dolgok. Nem kell sietni.Mennünk kell most.Veze­ tőm nyilvánvalóan elértette a gondolataimat. és úgy láttam. Miután vé­ gignéztük a Rózsasövény kolostort. . visszatértünk a szobába. Még néhány perc lovaglás. még mindig nem akarsz szerzetes lenni. tudod. nem mint szerzetesnek tanuló növendék. mely átvezetett a Türkiz hídon.Nahát! gondoltam. Úgy terveztem. melybe épp a közeli Séde Gompa papjai áramlottak. Mielőtt elmegyünk. A hét végén megkez­ dődik a hegyekben az évi gyógynövénygyűjtés. A bejáratnál lévő udvarban egy szerzetesre találtunk. hogy tizenkét éves korodban levizsgázhass és trapa lehessél. Az idén nem aka­ rom. elég jó élet ez. mögötte pedig egy csillogó templom. de hagyok itt néhány por­ rá tört gyógyfüvet.Leporoszkáltunk és jobbra fordultunk azon az úton. Nem na­ gyon égtem a vágytól. hogy elmenjünk régi otthonom mellett.Át­ megyünk az úton a bevásárló utcához. hallgattam a kereskedők éles hangját. Bárcsak az egész álom lenne. ahol igen rit- . holnap új nap jön. el­ viszlek majd egy különleges felfedező útra a felföldre. majd megjegyezte: . aki két szánalmasan ficánkoló pónit tartott. Figyelme különösen Mingyar Dondup láma felé fordult. nem veszi fel a versenyt a mienkkel. hogy a csoporttal menj.112 HARMADIK SZEM lesztettük azokat az adatokat. melyek mintha csak védelmet keresve bújtak volna a Dzsokang árnyékába . nagyon kötődik hozzá. ahogyan az árakon civódtak és alkudoztak. és felébredhetnék! .Szóval. A Rózsasövény a Lingkhor út legközelebbi részétől kb. hogy vágtassanak. azt még nem láttuk. Távollétünk két órája alatt jelentősen javult az állapota. Mingyar Dondup láma hoz­ zám fordult. Pedig. Három kis zacskót.

akiket üldöz a balszeren­ cse. elég felkészült vagyok már. hogy levizsgázom. hogy tanulnom kell. hogy némelyikük gazdag.a kommunisták megszállják Tibe­ tet) a koldusokat dologra fogják. a hegyekben volt a természet orvosságainak egyik nagy raktára. De a nap igencsak előrehaladt már. hogy gyógyfüve­ ket szedjen. talán a Vas Tigris éve. hogy a földi élet illúzió. akik rossz hírünket keltik külföldön. A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 113 ka füveket szerezhetünk. elhatároztam. beszéltek a Ihászai koldusokról. és nem látjuk ezt. nem volt időnk a nézelő­ désre. A hegy egyik oldala telistele volt velük. elhagyja ezt az életet. hogy a szere­ tett láma elhagy majd engem. Ahogy felfelé lovagoltunk. és meg kellett állnom a magam lábán. Lobszang. és keményen tanulok. ezeket megszárították és légmentes zacskókba csoma­ golták.Hah! Tiszteletre méltó kegyes orvosláma. ahol olyan különös dolgok estek. Lobszang. mert a jövendölés csak akkor jelenti azt. ha kemé­ nyen tanulok! A szellemi fejlettségem a tizennyolc évesekével volt azonos szinten. Mérhetetlenül elszomorodtam arra a gondolatra. ahol az Ékességessel jártam. Akkor még nem jöttem rá. idén le­ mondok az útról. a növénygyújtőkre gondoltam. Nos. Itt. Még nem értettem. Igen.Vezetőm szo­ morúan nézett. Te külföldön leszel. istenségek faragott és festett képe­ ivel. a Ihászai völgy nyugati kapuja felé. . Ma már értem. Egy csoport minden évben felment a hegyekbe. Egy koldus gör­ nyedt a falnál: . de tudtam. nem is sejtették. . Nagyon kevés ember járt a felföldön.IX. .So­ kan ezek közül a koldusok közül olyan feleslegesek. iskola. Sosem untam meg a színes faragott sziklák látványát. én az Égi Mezőkön. amint átlovagoltunk a kaput alkotó csörtenen. vizsga. Indiában és Kínában. Ók azok. Az asztrológusok jövendölése szerint első próbálko­ zásra leteszem majd a vizsgát. és közeledtünk Pargo Kaling. különben meghalok. hogy elkísérhessem Mingyar Dondup lámát a felföldre. . mikor úgy gondolja. így nehéz beszélni róluk. kérlek ne gyógyíts ki a betegségeimből. Éppen kiértünk Sö faluból. a jóslat beteljesülése után (1950. Balra fordultunk a Lingkhor úton. hogyan kell viselkedni azokkal. és ismét balra fordulva rátértünk a Vashegyre vezető útra. mivel mindig nálamnál sokkal idősebbek közé ke­ veredtem. elmentünk a Kundu Ling mellett. Te és én már nem leszünk itt.

Tizedik fejezet A TIBETI HIT
Talán érdekes, ha részletezem kissé a tibeti életmódot. Vallásunk a buddhizmus egyik formája, de nincs rá olyan szó, mely más nyelv­ re átírható lenne. Úgy hivatkozunk rá, mint a TAN-ra, és akik osz­ toznak hitünkben, azokat „beavatottakénak tekintjük. Más hitek követó'it „kívülállókénak nevezzük. A legközelebbi szó, melyet már ismernek nyugaton, a lámaizmus. Annyiban tér el a buddhiz­ mustól, hogy a mi vallásunk a reménységé és a jövőbe vetett hité. A buddhizmus szerintünk negatív, a reménytelenség vallása. És természetesen nem hisszük, hogy egy mindent látó atya figyel és oltalmaz mindenkit, mindenhol. Vallásunkról számos tanult ember tett tudós megjegyzéseket. Sokan elítéltek bennünket, mert saját hitük elvakítja szemüket, és képtelenek arra, hogy mások szemponjait megértsék. Néhányan még „sátáni"-nak is neveztek, mert életünk idegen számukra. Ezeknek az íróknak többsége hallomásra vagy mások írásaira alapozta véle­ ményét. Az is lehet, hogy jó néhányan tanulmányozták hitünket egypár napig, aztán úgy érezték, eleget tudnak ahhoz, hogy köny­ veket írjanak a témáról és értelmezzék és ismertessék azt, aminek felfedezése még legbölcsebb bölcseinknek is egész életükbe telik. Képzeljünk el egy buddhistát vagy egy hindut, aki egy-két órán át forgatja a Biblia lapjait, és utána a kereszténység finom, apró részleteiről magyaráz. Ezek közül az írók közül egyik sem élt kis­ fiúkorától fogva szerzetesként egy lámakolostorban, és egyik sem 115

116

HARMADIK SZEM

tanulmányozta a Szent Könyveket. Ezek a könyvek titkosak, mert nem hozzáférhető!; azok számára, akik a gyors, könnyű és olcsó megváltást keresik. Azok, akik vigaszt remélnek valamely rítustól, vagy az önhipnózis valamilyen formájára vágynak, megkaphatják, ha ez segít rajtuk. Ez azonban nem a belső realitás, hanem gyere­ kes öncsalás. Néhányuk számára biztosan nagyon megnyugtató, hogy azt gondolják, bűnt bűnre halmoznak, aztán, mikor lelkiis­ meretük már nagyon piszkálja őket, ajándékot adnak a legközeleb­ bi templomnak, amiért is az istenek túláradó hálájukban azonnal, mindent és bizonyosan megbocsátanak, ez pedig feljogosítja őket arra, hogy újabb és újabb bűnökbe vessék magukat. VAN Isten, van egy felsőbb lény. Mit számít, minek nevezzük? Isten tény. A tibetiek, akik tanulmányozták Buddha igaz tanításait, sosem imádkoznak könyörületért, előnyökért, csakis emberi igazságossá­ gért. Egy felsőbb lény, mint az igazság lényege, nem teheti, hogy az egyik emberrel igazságos legyen, a másikkal pedig nem, mert ha így tenne, az igazságot tagadná. Ha könyörületért vagy előnyö­ kért imádkozunk, aranyat vagy tömjént ígérünk, amennyiben imánk meghallgatásra talál, azt fejezzük ki, hogy csak a legtöbbet ígérő üdvözül és hogy az Isten pénzszűkében lévén „megvásárol­ ható". Az ember lehet könyörületes egy másik emberrel, bár nagyon ritkán teszi, a legfelső lény csak igazságosságot tanúsíthat. Halha­ tatlan lelkek vagyunk. Imánkat, „Om, mani padme hum!" - mely alább található - gyakran úgy fordítják, hogy a „a kincs a lótuszban van". Mi, akik kicsit beljebb hatoltunk, tudjuk, hogy a valódi jelentése „üdv a felettes énnek". Nincs halál. Ahogy az ember le­ veti ruháját, ha a nap véget ér, úgy veti le a lélek a testet, mikor az aluszik. Ahogyan az elnyűtt ruhát kiselejtezik, úgy selejtezi ki a lé­ lek az elnyűtt vagy szakadozott testet. A halál születés. Meghalni annyit jelent, mint újjászületni egy másik létformában. Az ember, vagy az emberi szellem végtelen. A test semmi más, mint időleges, átmeneti öltözék, mely felöltözteti a szellemet, és mely a földön el­ végzendő feladat szerint választatik. A külső megjelenés nem szá­ mít, csak a belső. Nagy próféta is kopogtathat koldusnak öltözve -

X. A TIBETI HIT

117

hogyan lehetne jobban megítélni a jótékonyságot?! - míg másvala­ ki, aki előző életében vétkezett, nem él szegénységben, s mégis el­ küldi a kéregetőt.

„ Életkerék" - ez jelenti azt, hogy megszületünk, élünk valahol, meghalunk, majd visszatérünk a szellemi állapotba és idővel kü­ lönböző körülmények és feltételek között újraszületünk. Az ember sokat szenvedhet életében, ez nem jelenti szükségképpen azt, hogy a múltban gonosz volt, bizonyos dolgok megtanulásához sokszor a szenvedésen át vezet a legbiztosabb és leggyorsabb út. A gyakor­ lati tapasztalat jobb tanítómester, mint a szóbeszéd! Az öngyilko­ sok újjászülethetnek, hogy leéljék azokat az éveket, melyekkel megrövidítették az életüket, de ebből nem következik, hogy min­ denki, aki fiatalon vagy csecsemőkorában hal meg, előzőleg ön­ gyilkos volt. Az életkerék mindannyiunkra vonatkozik, koldusokra és királyokra, férfiakra és nőkre, színesbőníekre és fehérekre. Ter­ mészetesen a kerék csak szimbólum, de megvilágosítja a dolgokat azok számára, akiknek nincs idejük alaposabban tanulmányozni a témát. A tibeti hit nem írható le egy-két bekezdésben: a Kangyúr a tibeti szent iratok - több mint száz könyvből áll, és még így sem foglalkozik kimerítően minden kérdéssel. A távoli kolostorok sok könyvet rejtenek, ezeket csak a beavatottak olvashatják. A keletiek évszázadok óta ismerik a különféle okkult erőket és törvényeket, s azt is tudják, mindez természetes. A keleti tudósok és kutatók nem cáfolják létezésüket azon az alapon, hogy nem lehet mérni vagy savakkal vizsgálni őket, inkább arra törekszenek, hogy növeljék uralmukat a szóban forgó természeti törvények felett. Bennünket például nem érdekel, hogyan és miként van tisztánlá­ tás, a tisztánlátás eredménye fontos! Néhányan kétségbe vonják a

118

HARMADIK SZEM

tisztánlátást. Olyanok, mint a vakok, akik azt mondják, hogy a lá­ tás lehetetlen, mert ők nem tapasztalták, mert képtelenek megérte­ ni, hogy miként látható egy távoli tárgy, ha nyilvánvalóan nincs érintkezés közte és a szem között! Az embereket aura veszi körül, színes körvonalak, melyek kö­ rülfogják a testet, és az, aki járatos ebben a tudományban, a színek intenzitásából következtethet a személy egészségére, integritására és fejlődésének általánosabb szintjére. Az aura a belső életerő, az én (ego) vagy a lélek kisugárzása. A fej körül fényudvar vagy dics­ fény van, amely szintén az erő részét képezi. A halálkor a fény el­ halványul, mert az én (ego) elhagyja a testet, hogy megkezdje útját a következő létforma felé. „Szellem" lesz belőle. Sodródik egy ki­ csit, mert a testből való kiszabadulás sokkja elkábította talán. Le­ het, hogy nincs teljesen tudatában annak, hogy mi történik. A lá­ mák ezért keresik fel a haldoklókat, tájékoztatják őket arról, hogy milyen állapotokon mennek majd keresztül. Ha ezt elmulasztanák, a szellemet földhöz bilincselhetnék a testi vágyak. A papok köte­ lessége, hogy e kötelékeket elszakítsák. Gyakorta tartottunk istentiszteletet a szellemek vezetésére. A tibetiek nem félik a halált, de úgy gondolják, hogy bizonyos elővi­ gyázatosság mellett könnyebb az átmenet ebből az életből a követ­ kezőbe. Világosan kijelölt ösvényeket kell követni, és egyes helye­ ken elgondolkodni. A szertartást olyan templomban tartják, ahol legalább háromszáz szerzetes van jelen. A templom közepén öt te­ lepatikus láma ül egymással szemben kör alakban. Ahogy a szer­ zetesek egy apát vezetésével dünnyögnek-mormolnak, a lámák megpróbálnak telepatikus kapcsolatot létesíteni az eltávozott lé­ lekkel. Egyetlen fordítás sem tud teljesen eleget tenni a tibeti imáknak, de íme egy kísérlet: „Halljátok leikeink hangját, ti, mindannyian, akik vezető nélkül bolyongtok a határon. Élő és halott más világban lakozik. Hol lát­ ható az arcuk, hol hallható a hangjuk? Az első füstölőt azért gyújt­ juk, hogy szólítsuk a bolyongó szellemet, vezetésre lelhet". „Halljátok leikeink hangját, ti mindannyian, akik bolyongtok. Ez az illúziók világa. Az élet csak álom. Aki megszületik, annak

és a falevelek az el­ nyomottak sóhajától remegnek. az éjszaka asszonyai. Hiába erőltettétek a szemeteket. és népetek panasza mindig áradó. hogy megszabadulhassanak a világ kötelékeitől". A negyedik füstölőt azért gyújtjuk. Lelketek társtalan bolyong és nincs bennetek igazság.X. Sorsotok a feledés. Az ötödik füs­ tölőt azért gyújtjuk. hegyek és vizek királyai. és akik most egyedül bolyong­ nak a szellemek birodalmaiban. hogy vezetésre szólítsuk a tábornokok és urak magányos szellemét". „Halljátok lelkeink hangját. . hogy szólítsuk az előkelő szü­ zek és hölgyek bolyongó szellemét. A nyolcadik füstölőt azért gyújtjuk. és mi mássá válik. A har­ madik füstölőt azért gyújtjuk. A szerel­ mes ölelés után megszakad a szív. ti. hogy vezetésre lelhetnek". hogy szólítsuk a királyok és diktátorok szellemét. szajhák. ti gyönyörű. és lelketeknek tovább kell menni. hogy vezetésre szólítsuk a művészek és tudósok szellemét". „Halljátok lelkeink hangját. mind. előkelő szüzek és höl­ gyek mind. hogy elvezethessük őket a vi­ lág kötelékeiből". akiknek fiatalsága akár a friss tavaszi reggel. akik ellen vétkeztetek. „Halljátok lelkeink hangját. ti mind. elhervadnak a fák és a virágok. Ősz jön és tél. A kilencedik füstölőt azért gyújt­ juk. A hatodik füstölőt azért gyújtjuk. hogy szólítsuk a bolyongó szelle­ met. ti mind. így vezetésre lelhet". és azok. akik bűnt követtek el mások ellen és akik most nem pihenhetnek. A hetedik füstölőt azért gyújtjuk. mint csontváz­ zá. sebeket osztogattatok és öltetek. hogy vezeklésre szólítsuk őket. művészek és tudósok. „Halljátok lelkeink hangját. koldusok és tolvajok. akik területeket foglaltatok. hatalmasok. és mind­ hiába koptattátok el a festékező-asztalokat. A földet a vér borítja. akik a festettetek és írtatok. akik bűnöztek és most egyedül bolyonganak". Csak Buddha útja vezet az örök élethez. és mindazok. ti. harcosok mind. A TIBETI HIT III meg is kell halnia. mint a szépség. „Halljátok lelkeink hangját. Uralkodástok egy percnyi volt csupán. Hol vannak a hadai­ tok most? A föld nyög és dudva nő a csatamezőkön. hogy szólítsuk mindazoknak a szellemét. „Halljátok lelkeink hangját.

legtöbben így hívták őket. akik megpróbáltak kapcsolatot találni azokkal. A halál csendje. hogy az ember a fejlődés csúcsa és legnemesebb formája. s ez még a legkevésbé okkultak számára is észrevehető. de sok gyakorlást igényel.nyilván úgy. akik eltávoztak a világból. Azután a csendben megjelenik a tudat. melyek kíséreté­ ben a szellem elhagyja a testet. ahogyan a telepatikus útbaigazítás folytatódott. Fokozatosan. a belső szervek moraja.meglehet . De nem csupán erre a földre. Millió és millió világ van. remegő zihálás és beállt a csend. figyelik a földet . lehet. mint élő szerve­ zetből. Mi. Mingyar Dondup lámától megtudtam. hogy egy lámacsoport telepatikus úton érintkezésbe lépett ezekkel az „istenekkel". ami könnyebb és biztosabb. hogy időről időre újraszületünk. hogy többségük lakott. várnak és figyelnek. gyakran láttam is. mint az emberek. „Az istenek szekerei" . akik azt mondták. hogy magasabbrendűek. Hisszük. Ahogyan az eltávozottak felé irányuló szertartás folytatódott. a testnedvek csobogása. ahogy az emberek figyelik a vadál­ latokat az állatkertben. a feszültség csök­ kent. Lakóik . tibetiek sosem osztottuk a nézetet. lelassult. és a nyugtalan szellemek továbbhaladtak utazásuk következő állomása felé. mert van egy sokkal egyszerűbb módszer: az asztrálutazás. Nincs igazán értelme. melyek nem dobálnak atombombákat. Egy utolsó hörgő. Tibetben láttam feljegyzéseket különös égi jármű­ vekről. belemerülhet e hasznos és kellemes tudományba. hogy más dolgok vannak jelen. . és a tüdő­ ben a levegő sóhajtozása hallatszott. hogy az ember a levitációval foglalkozzon. Szilárdan hiszünk abban. és tudjuk. és aki elég türelmes. akiket ismerünk.nagyon különböznek azoktól. Rozsdabarna ruhás szerzetesek egymással szemközti sorokban ülve a halotti litániát recitálták. de akiket a világ kötelékei még mindig fogva tartottak. Láthatatlan dobok az emberi szív ritmusára dobbantak. Sokat írtak már a levitációról: létezik. hogy másutt sokkal fejlettebb életformák találhatók. míg végül azok a hangok hallatszottak.120 HARMADIK SZEM A templom tömjénfüstös homályában a pislákoló vajmécsesek­ től az élő árnyékok táncra keltek az arany képmások mögött. Sok láma csinálja. A le­ vegő feszültséggel telítődött a telepatikus lámák koncentrációjától. a testhangok ritmusa megváltozott. A templom más részeiből.

és az eredmény . Tibetben gyakorta utazunk asztrálsíkon . és azonmód „racionalizálja". esetleg az óceán másik oldalán élő személlyel találkozott és beszélt. A halál a szellem számára újjászületés a szabadabb szellemi világba.nem levitációval . Gyak­ ran arra emlékszik. Valószínűleg üzenetet kapott. mikor éppen csak álomba . hogy valamire emlékeznie kell.úgy tűnik . a szellem kiszabadítja magát. Azoknál. és amikor felébredt. az emlék gyakran eltorzul. aki a tanítás után hazamegy az iskolából. A fizikai tudat felfogja őket. hogy egy távoli. de speciálisan képzett emberek esetében ez tudato­ san is megtörténik. a szellem a szellemvilágon belül új életre születik és a zsinór elszakad. hogy a csecsemő elszakadhasson anyjától. olyasféle­ képpen.illogikus vagy lidércnyomásos álom. akik nem képzettek. amelyeket az ezüstzsinór közvetít. ahogyan a köldökzsinórt elvágják. A születés a csecsemő számára az anyatesten belüli védelmezett élet halála. ha meghalunk. Amíg az ezüstzsinór sértetlen. A legtöbb ember rendelkezik azzal a képesség­ gel. ahova akar. rendszerint az az erőteljes benyomása maradt.nem tartanak tovább egy másodperc tört részénél. Az ember oda utazik. A szellem vándorlása révén álmokat látunk. az „idő" tisztán fizikai fogalom. sokkot kaptak. Talán mindenki álmodott már olyat. Amikor al­ szunk. be­ nyomásokat szerzünk. az egó szabadon vándorolhat az al­ vás ideje alatt. és általában visszalátogat a szellemi birodalomba. hogy beleüljenek az ember evilági hitébe. amit akkor élünk át. mint a gyerek. Valószínűleg mindenki ismeri azt az érzést. éppen úgy. de mert nem voltak kiképezve.X. így vannak olyan esetek. Az én (ego) elhagyja a fizikai testet. és olyan gyorsan. mikor hosszú és bonyolult álmok . Az ego és a test egy korlátlan kiterjedésre képes „ezüstzsinór" segítsé­ gével tartja a kapcsolatot. A test addig él. csak a fizikai test igényli a pihenést. ha rövid időn belül hall is felőle. A TIBETI HIT 121 A földön az ébrenlét órái alatt énünk (egónk) a fizikai testhez kötődik. Sokan meg is kísérelték. amíg az ezüstzsinór sér­ tetlen.és az egész folyamat ellenőrzésünk alatt áll. A szellemi világban nincs idő. amilyen gyorsan csak gondolkodni tud. bár az ezüstzsinór továbbra is hozzáköti. hogy egy távoli baráttal vagy rokonnal találko­ zott: semmi meglepő nincs benne. hogy asztrálutazásra induljon. és tanulás nélkül nem lehet elválasztani tőle.

Míg a projekció önmagában nem veszélyes. Réges-rég az emberek a telepátia segít­ ségével érintkeztek egymással. Mi. A bűnbeesést úgy értelmezzük. azt azonban szeretném hangsú­ lyozni. mert az énnek (egónak) újra kell születnie. hogy nagyon zavaró élmény lehet. komoly veszélyt jelenthet . sose kísérelje meg az asztrálutazást. Nincs tényleges veszély. A test hirtelen ébred. esetleg egy külső zaj arra készteti. a fizikai és az asztráltest durván válik el egymástól. és ez azzal a szörnyű érzéssel jár. Ez nem metafizikai kézikönyv. ha valaki belép a szobába és megzavarja a testet vagy a zsinórt. hogy megzavarhatják. amíg tökéletesen tudatunknál vagyunk. ha nincs megfelelő taná­ runk. akiknek gyenge a szíve -. és az emberiség fejlődése helyett saját érdekében használta. Gyakorlást igényel. de azt kizárólag maguk közt használták. Mindez sokkalta rosszabb annál.különösen azok számára. és kezdetben magányra van szükség. tibetiek. és hirtelen. hogy nincs szinkronban vele.akárcsak a lég­ gömb a spárga végén. A helyi törzseknek volt saját nyel­ vi változatuk. Valami. illetve úgy tér vissza. hogy leélje a kimaradt a életszakaszt. ami való­ ban nagyon kellemetlen lehet. hogy az ember visszaélt a misztikus erőkkel. erőszakosan felébresztenek. hogy az ember leesett egy szikláról és az utolsó pillanatban ocsúdott fel. Végzetes sokkot eredményezhet. az ezüstzsinór összehúzódik. ha az asztráltest úgy hagyja el a fizikait. a tisztánlátás. így független a . Legjobb. mielőtt továbbha­ ladhat a következő szint felé. ezért nincs értelme tanácsokat adni az asztrálutazásokra vonatkozóan. Akinek gyenge a szíve. Az asztrálutazás teljes ellenőrzés alatt majdnem mindenki által kivitelezhető. hogy az ego túl gyorsan távozik. ha az em­ ber egyedül van és nem kell attól félnie. mint mikor egy utazás után térünk vissza. és visszarántja az asztráltestet a fizikaiba. a telepátia és a levitáció képességével. hogy a bűnbeesés előtt mindenki rendelkezett az asztrálutazás. felrángatnak minket. hogy rendkívüli gyorsasággal térjen vissza a testbe. Az asztrátest több méterre lebeg a fizikai fölött . de sokkot vagy érzelmi zavarokat okozhat.122 HARMADIK SZEM merültünk. A telepati­ kus beszéd természetesen gondolati úton történt. úgy hisszük. Ezt az érzést az okozza.

hanem az ünnepélyes hálaadás ideje. Nagy esemény. A TIBETI HIT 123 helyi nyelvtől. akik a földhöz kötve vándorolnak. de ez utóbbiakról nem tudok eleget ahhoz. mint olyan: „szent napok" vannak. huszonötödikén tartjuk a kinyilatkoztatás napját. a szent tőr felvonulásával ér véget. minden hónap 8-án és 15-én. A harmadik hónapban. a telepátia képessége el­ veszett! Nálunk nincs vasárnap. másképpen a „minden lelkek napja". de ne­ künk ez alatt az idő alatt még szigorúbban kellett élni. hogy Buddha elvonult a vi­ lágtól. amely nagyjából márciusnak felel meg. Ekkor füstölőket gyújtottunk. hogy megjegyzéseket fűzzek hozzá. ezért mindenki értette. rész­ ben mitikus eseménnyel. egy részben vallási.X. áprilisban szintén kevés az ünnep. ha jól értem. hogy különböző játékokat és vallási szertartásokat rendezzünk.valamennyire megfeleltethetők a keresztény ünnepeknek. 1-3-ig Logszár-t ünnepeljük . a mi nyelvünkön a Mönlam-cshempo. hogy e felsorolásban szerepeljenek. hogy megidézzük mindazok szellemét. job­ bára mentes az ünnepektől. A második hónap. Ezek azonban nem olyan jelentősek. vagyis a halottak -. Ezek azonban csak a nevezetesebb ünnepek. Ez. hogy mivel rossz célra használták. amelyekről nem szabad elfeledkezni és istentiszteletekkel kell megemlékezni róluk. Tizenötödi­ ke Buddha halálának évfordulója. Az egész év legnagyobb ünnepe.nyolcadik napjának érkeztével arra emlékezünk. egyben minden eltávozotté. Ezeken különleges szertartásokat tar­ tunk és általában nem dolgozunk. a keresztény nagyböjthöz hasonló. ez körülbelül februárral esik egybe. . 15-én ünnepeljük Buddha fogantatásának évfor­ dulóját. Bábel kialakulásához az ve­ zetett. Huszonkilencedikén van a gonosz dé­ monok üldözése és kiűzése.a nyugati naptár szerint május . Ugyaneb­ ben a hónapban. A mi ünnepeink a következők: Az első hónapban. A negyedik hónap . Az éves ünnepek .így mondták nekem . vannak kisebbek is. jó ok. az egyházi és világi év csúcspontja a negyedik naptól a tizenötödikig tart: ezek a kö­ nyörgés napjai. amely nem a játékok. A hónap huszonhetedikével fejeződik be.a nyugati világban újévnek hívnák.

július 4-re esett. 25-én a lámpák ün­ nepe következett. Ekkor ünnepeltük az a napot is. Naptárunk erősen eltér a nyugatitól. Az új év februárban kezdődik. A kilencedik hónap. és számot kellett adni arról. Mivel Tibet éghajlata roppant száraz.124 HARMADIK SZEM Június volt az a hónap. A gyógyítók rendjét Buddha ala­ pította. Aznap semmit sem tehettünk helytelenül. hisz a folyókból nyert víz nélkül a földekről semmit sem arathattunk volna. így az aratás ünnepét összekapcsoltuk egy vízi ünnepséggel. A következő. Akkor történt az. Ekkor kiűzték az óévet és felkészültek az újra. Az év utolsó vallási eseménye a tizenkettedik hónapban 29-30án volt. másnap mégis behívtak a feletteseinkhez. 1927-től számított ciklus évenkénti kalendári­ uma: I . amikor Buddha először pré­ dikált a Tanról. amikor ötödikén az „orvoslámák" más kolostorokba különleges ünnepségekre látogatnak. A nyolcadik hónap . a nyugati naptár szerint január-február fordulóján. sokkal jobban függ­ tünk a folyóktól.nyolcadik napján volt az aratás ünnepe. hálaadásra az orvosszerzetesek szolgálataiért. hatvanéves ciklusokat használunk. hogy Buddha alászállt a mennyekből. amit .az ő elképzelésük szerint . Példaként álljon itt a jelenlegi.október . Kevés eső esett. tizedik hónapban.elkövettünk! Buddha születésének évfordulója a hatodik hónap. az egyes éveket tizenkét állat és öt elem különféle kombinációival jelöljük. mint más országok. november huszonkettedik napja csodálatos esemény évfordulója.

és egy fehér lámpája. hogy a kész képen elváltozásokat ta­ pasztal. Számunkra az „asztrológiai hatások" egyszerűen kozmikus sugarakat jelentenek. Az . Ortokromatikus. amelyekkel lefény­ képezhet valamit. felkészülhet rá. Ha a lencse vagy a lámpa elé különböző színű szűrőket tesz. A jövőbelátást mindenképpen pontos és hiteles tudománynak tekintjük.X. amelyek a testen keresztül tükröződnek a földre. Hiszünk az asztrológiában. Bárkinek le­ het egy fényképezőgépe. infravörös hatásokat ész­ lelhet. pankromatikus. hogy a rengeteg lehetőség közül csak hármat említsünk. A TIBETI HIT 125 Részét képezi hitünknek az a nézet is. miközben a test természete szerint „elszínezi" vagy elváltoztatja őket. hogy jövőnk valószínű­ sége megjósolható.

Ezt 1850 előtt írták. 1933. Kitör a kínai forradalom és megalakul a nacionalista kormány. Sok az ellen­ ség. mely való­ ra vált. a „Fa-Sárkány háborúra". Látta az előrejelzést Lhászában. a nyomtatott példányt látta 1902-ben. A. Egy későbbi fejezetben visszatérünk még rá. és 1904-re vonatko­ zik. 1914. Waddel. aztán harcoló. Gonosz hadak szállják meg Tibetet". itt azonban jó alkalom kínálkozik arra. Younghusband ezredes vezette a brit hadakat. Az 1904-es brit inváziót pontosan megmondták előre. használható. októberében özönlötték el az országot. Egy bizonyos L. civakodó zsiványok törnek elő. A kínaiak megszállják Tibetet. Charles Bell. 1911. mely így szól: „Az az erő. Háború Anglia és Németor­ szág között. a későbbiekben Sir Charles Bell az összes jóslatot . A kommunisták 1950. A dalai láma eltávozik ebből az életből. és a beavatkozás megnövelte a velem született képesség hatóerejét. jó és rossz eljövetelének megjövendölése . hogy létezését bizonyítsuk. Bell. érintkezésbe lép vegyi és elektromos személyiségünkkel. és amelyért az egyén fájdalmat és szenvedést áll ki. aki szintén a brit seregben szolgált. a fegyverek okozta nyugtalanság-fájdalom megnő és az em­ berek harcolni fognak. Semmilyen okkult erőt nem lehet személyes nyereségre. 1027 óta Tibetben minden nagyobb döntést az asztrológia se­ gítségével hoztak. Buddha azt mondja: A csillagjóslás és az asztrológia. aki később érkezett Lhászába. 1950. így szól: „A Fa Sárkány évében. úgy­ szintén találkozott vele. akik tanúi voltak egy próféciának. Csak így védhetők a kevésbé tehetségesek. 1911 vé­ ge. Néhány előre pontosan megjövendölt egyéb esemény: 1910. 1935." Magam is fájdalom útján jutottam a har­ madik szemhez. szeren­ csés vagy szerencsétlen események megjóslása a jelekből. világi törekvésre használni. csupán azért sem. Az év végén egy békülést hirdető szónok véget vet a háborúnak". A dalai láma új inkarnációja visszatér.mindeme dolog tilos. A kínaiakat kiűzik Tibetből. Az év első fele óvja a dalai lá­ mát. mely keveseknek adatott meg.126 HARMADIK SZEM emberekre hasonlóképpen hat a kozmikus sugárzás. hogy az asztrológiáról egy kicsivel több szó essék és felidézzük annak a három angol sze­ mélynek az alakját. De szent könyveinkben szerepel egy későbbi utasítás. Itt látható a prófécia másolata tibeti nyelven.

de tavasszal a helyzet fordított. minden. amely nagyon különbözik a földi zónaidőktől. belátható. Különösen a rengeteg nehézség.X. azok. Az Egyenlítőnél a föld forgási sebessége ezer­ négyszáz mérföld óránként. amit nekem jövendöl­ tek. mit jelent. A TIBETI HIT 127 látta Utászában. Mivel a föld másodpercenként tizenkilenc mérföldes sebességgel halad a pályáján. háromezer-egyszáz mérfölddel előbbre van. ahogy forog. A születési hely hosszúsági fokának ismerete ezért döntő fontosságú. Röviden abból áll. és ősszel az Északi Sark kb. A születés pontos óráját tudni kell. Anti engem illet. és az időpontot át kell for­ dítani „csillagidőre". A horoszkópkészítés tudománya . mint a Déli Sark. Értékebi kell a boly- .mert az .nem foglalható össze egy ilyen jellegű könyv néhány oldalán. A föld megdől. hogy a pontatlanság hatalmas eltérése­ ket eredményezhet. hogy készítünk egy égi térképet a fogantatás és a születés pillanatá­ ban. értelmezni tudják. Amikor a térképek elkészülnek. akik asztrológiai képzés­ ben részesültek. bekövetkezett.

Tényleg meg tudjátok előre mondani. ha csukott szemmel rábö­ künk a kezdő futam listájára. sajátos tudásuk alap­ ján meg tudják mondani. hogy ki fogja megnyerni a 2. hogy egy em­ ber meggyógyul-e a betegségéből vagy sem. az utolsó beérkező járat mikor kér leszállási engedélyt. hogy ha Amerika és Anglia nem tartja féken a kommunizmust. Érdekes lehet viszont.30-as futamot? A vá­ lasz nemi Anélkül. amikor le akarjuk olvasni és össszevetjük a születési ábrával. legalábbis nem. vagyis 1964-ben háború lesz. Az ember pl. mikor. Feltéve. Azt is megmondhatjuk. melyek akkor érik az egyént. Leg­ alább egy kötetet tenne ki. de ez konkrét személyek­ re vonatkozik. hogy elkészítenénk a versenyben érintett min­ den ember. és lótulajdonos horoszkópját. hogy megtudjuk. és hogy azután boldogan élnek-e. A bámészko­ dók találgatnak. hogy milyen területeket fed a tibeti asztrológia. így vagyunk a múlttal is. azt állítják. lehetetlen. mint a teljesen süket ember. A tizenkét házban . mikor azt mondja: „Nem hallok hangot. A szüle­ tési térkép azokat jelöli. ha a kommunisták ellenőrizetlenül maradnak. Akik nem já­ ratosak ebben a dologban. a repülőtéren álldogál és kíváncsi lesz. minden ló. a nyugati világot ismételten zavarba ejtő kérdéskör az ember korábbi életeinek feltárásához kapcsolódik. mi­ lyen hatások érvényesültek a létezés legelső pillanatában. Éppen úgy tesz­ nek. de az irányító-toronybeliek. hogy az eljárást világosan leírjuk. mikor érkezik az utolsó leszállási engedélykérés a toronyba. Egy másik. így nem lenne értelme. a járatszámokat és van egy jó menetrendje is. mely elszórakoztatja majd a Vé­ nusz és a Mars lakóit. Ilyenkor az a legjobb megoldás. Néhányan azt kérdezik: . akkor a Fa Sárkány évében. mikor belép egy gyanútlan világba. Készítünk egy fogamzási ábrát. Fel lehet tárni az előző élete­ ket. ezért a hang nem is létezik". Ebben az esetben az évszázad végén jó kis tűzijátékra számíthatunk. esetleg ki tudja számítani. Időbe telik. Meg tudjuk mondani. ábrák sokaságát kell kidolgozni. számításokat kell végezni. hogy Tom elveszi-e Maryt. A jövő megismerésére elkészítjük a térké­ pet arra az időpontra. hogy belebonyolódjunk.128 HARMADIK SZEM gók közötti kapcsolatot és kiszámítani a konkrét térképre gyako­ rolt hatást. Ha egy közönséges turista tudja a repülőgépek nyilvántartási számát.

Végzet. Házasság. Gyermekek. Halál. Tulajdon. akadályok és okkult csapások. Börtön vagy a fogvatartás más formái. Szerencsétlenség. Nehézségek. Viszály. Pénzügyek. életkörülmények az élet végén. Bár magam is sokat foglalkozom asztrológiával. Bizonyos mértékig mindenkinek megvan hozzá a tehetsé­ ge. mikor és hogyan. Az ember belép egy régi templomba. mikor és hogyan következik be. Megközelítő pontossággal meg tudjuk állapítani a következő események idejét is. ha az embernek nem túl erős oldala a számtan. A pszichometria olyan tudomány. Hosszú utazások és lelki dolgok. kedvtelések és elmélkedések. Partnerkapcsolatok. szellemi képességek és íráskész­ ség. perek. ellenségek. munka és kisállatok. Szellem. Barátságok és ambíciók. Kapcsolatok. házasság. A szimbólumok következő tartalmakat jelölik: Személyiség és önérdek. Foglalkozás és érdemek. a pszichometriát vagy a kristálygömbből való jóslást sokkal gyorsabbnak és legalább olyan pontosnak találom. Szenvedély. Könnyebb is. hogyan lehet pénzt szerezni és elveszíteni. általában családi vagy üzleti veszekedések. az elért fejlődési szint. a személy típusa. a találkozás ideje. valamint azt. hogy milyen körülmények kö­ zött fognak megtörténni: Szerelem. rövid utazások.X. hogyan következik be. A TIBETI HIT 129 tizenkilenc szimbólumot használunk. melyet megszenteltek a . ha bekövetkezik. Betegség. amely elmúlt események halvány nyomait gyűjti egybe egy-egy tárgyról. Örökségek.

életünk során felkapaszkodunk vagy legalábbis megpróbáljuk. amelyeket a kerék ábrázol. ez az egyik városkapu. Mindegyik elemet a felfelé vezető út lépcsőin keresztül lehet elérni. hogy úgy gondolja. és belépünk a szellemi világba. más-más időköz után újraszületünk. Tibetben a természeti törvényeknek emlékműveket állítanak. mindössze a természeti törvényeket használjuk fel.130 HARMADIK SZEM múló évek és felkiált: . menjünk innen. békés itt minden!" És mikor egy rémes gyilkosság színhelyére látogat. hogy haláluk után a Sátán és társasága szorgosan hozzálát a nyársonsütéshez és a kínzáshoz? Hiszik. A földre érkezünk. melyeknek mérete másfél métertől százötven méter magasságig terjed. lélegzetünk elakad. Lehet. aho­ gyan a röntgensugarakat egy képernyőre összpontosítják (és fluo­ reszkáló képet mutatnak). Ezen nyugszik a víz gömbje. Az egészben nincs semmi csoda vagy varázslat. A csörtenek alakja mindig olyan. hogy felkapaszkodjunk a felfelé vezető út lépcsőin. A négyzet a szilárd földi alapot jelöli. Azután. hálóingben ücsörögnek majd egy felhőn és hárfázni tanulnak? Úgy . mi valóban hiszünk azokban a szörnyűséges poklokban. és még magasabbra a remegő szellem (éter). A csörtettek.„Milyen nyugodt. de nem a felvilágosultak. mint amilyennek az alábbi il­ lusztráció mutatja. Lhásza váz­ latos térképén öt ilyen szerepel. A kristályjóslás egy kicsit más. hogy egynéhány írástudatlan hisz bennük. úgy. hogy ha (egy kisebbség tagjaiként) a másvilágba jutnak. mely arra vár. felette egy levegőtányér. Az Életkerék a születés-élet-halál-szellem-születés-élet stb. Az „üveg". végtelen forgását szimbolizálja. Tibetben mindenütt találhatók csörtenek. a feszülettel vagy az ikonnal vet­ hetők egybe. Az egész a tibeti hitet szimbolizálja. szimbólumok. hogy megtanuljuk az újabb leckét. hogy elhagyja az anyagi világot.mint korábban em­ lítettük . mi­ kor megszületünk. Ta­ lán a keresztények tényleg elhiszik. a Pargo Kaling a legnagyobb. Végül. hátborzongató ez a hely.csupán fókuszálja a harmadik szem sugarait. Sok buzgó diák elköveti azt a ko­ moly hibát. melyen egy tűzkúp emelkedik. azt mondja: „Ó! Rosszul érzem itt magam.

A telefont. a televíziót. akiket nem szeretünk. hogy az asztrálsíkon mozogva akár alvás közben vagy a halál után találkozunk szeretteinkkel. és ahol más entitásokkal találkozunk. mely szerint alvás közben vagy a halál után sza­ badon vándorolunk az asztálsíkokon. a rádiót. hogy a földön tanulunk.131 tartjuk. ahova ak­ kor megyünk. hanem olyan hit. A múltban túl sok dol­ got kigúnyoltak. Ez nem spritiualizmus. hogy ezt a tu­ dományt megfelelőképpen megvizsgálják. melyek szintén testetlenek. Biztosak va­ gyunk benne. és nagyon nagy kár. a repülést meg még sok egye­ bet. A másvilág számunkra az a hely. mert ez diszharmonikus állapot lenne. mert velük harmóniá­ ban vagyunk. Nem találkozhatunk azokkal. Mindezt az idő már bizonyította. és hogy a földön vár ránk a „nyár­ sonsütés és a kínzás". amelyek aztán évek múltán helyesnek bizonyul­ tak. melyek közül a legmagasabbat „az aranyfény birodalmának" (ősfény) nevezzük. mikor elhagyjuk a testet. . és ilyen nem létezhet az aranyfény avagy ősfény birodalmában. hogy a nyugati kétkedés és materializmus megakadályozta.

ahol kell. Kevés idő maradt játékra. hogyan készülnek a füstölők. Az elmúlt éveket intenzív tanulással töltöttem. a magasságuk pedig úgy két és fél méter.Ifjúi elszántsággal a tanulásnak szenteltem magam. a dzsúdóra mégis fordítottunk valamennyit. hogy meggyőződjenek róla. ez csak zűrzavart teremt a fejedben. aztán. Reggel hatkor tizenöt más jelölttel együtt megjelentem a vizsgateremben. Akkor a legfőbb vizsgáztató a vizsgaterem kis templomából zárt kőfülkékhez vezetett minket. Elérkezett a nap. Odakinn egész idő alatt rendőrszerzetesek őrködtek. Légy nyugodt. senki sem engedett szerzetesek­ hez nem illő kísértésnek. Ahogy közeledett a tizenkettedik születésnapom. az egyetlen „játék"-ra. hogy az agyunk megfelelő szellemi állapotba kerüljön. Lobszang. tibeti és kínai nyelvvel . és a tudás ott lesz. vallásetiká­ val foglalkoztam. Ezek kb. de még olyasmivel is. hogy miből állnak. majd tiszta köntöst adtak. anatómiával. Mind133 . elsőre le akar­ tam vizsgázni. le kellett vetkőznünk. mert a vizsga a születésnapomat köve­ tő napon kezdődött. Körülbelül három hónappal koráb­ ban Mingyar Dondup láma azt mondta: .különös tekintettel a szépírásra . Előbb rövid istentiszteleten vet­ tünk részt. olyan nyugodt. egyre kevesebbet készültem. gyógyfüves orvoslással. két és fél­ szer három méteresek voltak.és a matematikával. mert ebből szigorú vizsga volt. mint amilyen most vagy. Asztrológiával.Nem kell annyit ismétel­ ni. átkutattak.

amennyi a vizsga­ terembe bejutott. Akkor lefeküdtünk és reggelig aludtunk. kizárólag korábbi képzésemnek és Cu-nak köszönhetően én maradtam egyedül. így annyi fényt kapott. ahol dzsúdózni tanultunk. úgy kellett elhagynunk. A szerzetes. ahogyan találtuk a fülkéket. hogy egy vizsgadolgozat. Saját tapasztalatból mondom. ahányszor csak akarunk. a szerzetesek a falon lévő kis csapóajtón keresztül bead­ ták az írószerszámokat. azt csináltunk. amit pedig akkoriban brutálisnak és igazságtalannak tartottam. a papírt és az első vizsgakérdéseket. semmilyen okból nem hagyhattuk el a helyünket. alaposan próbára teszi a tudást és az idegeket. aki az enni. gyengeségeinket pedig feljegyezték. De még nem mehettünk el. hogy háromszor egy nap ehetünk campát. és pirkadattól sötétedésig dolgoztunk. milyen tudásra tettünk szert fojtogató fogásokból. hogy a tétellel foglalkozzunk. kulcsolásból. külön fülkénkben kellett maradnunk. A feltett kérdések gyenge pontjainkra vonatkoztak. közölte. lépjünk be. Ahogy sötétedni kezdett. Egész idő alatt a saját. Leg­ alább dzsúdóból a legjobb eredménnyel vizsgáztam! De csakis gyerekkori képzésem miatt.134 HARMADIK SZEM egyikünket egy-egy fülkéhez vittek. esésekből. Mikor már bent voltunk. . Az ajtót bezárták. a vizsgáztatók elé hívtak bennünket. amit akartunk. és felszólítottak. Mindegyikünknek három másik jelölttel kellett megküzdenie. de teát annyiszor kérhetünk. megjelent egy szerzetes az ajtónál és elszedte a papírokat. mert reggel ki kellett takarítanunk. dobásokból és önuralomból.innivalót hozta. melynek egy témája van. Egyszerre egy növendék vizsgázott. míg végül. Az írásbeli vizsga a hatodik nap éjszakájával ért véget. mikor a dolgozatokat már kijaví­ tották. a kikérdezés egész nap tartott. Aztán otthagytak. Másnap reggel mind a tizenhatunknak be kellett menni abba a szobába. Hat napon keresztül minden áldott napra jutott egy tantárgy. Ez alkalommal azt vizsgálták. A nap maradék része a miénk volt. Kap­ tunk vajas teát és campát is. míg azt megválaszolja az ember. Fokozatosan mindenki kiesett. lelakatolták és lepecsételték. Három nappal később. A bukottakat hamar kirostál­ ták. és -tizennégy órába telik. A cellának nem volt teteje.

amelyeket máskülönben elkerülnél. A kimerültségtől lógott a nyelve és . hogy azonnal nyilvánítsanak lámának. és tudásod gyarapodni fog". hogy tizenhat éves koromban vizsgázzak. Mingyar Dondup lámát egész idő alatt nem láttam. hogy az én sikerem az övé is. A küldöncök mindig éltek színészi ké­ pességeikkel. . . elfogadtam. Lobszang. aki valamilyen szaktudással rendelkezett. nagyobb szabadságra volt szükségem. vagyis orvospapok lettünk.XI. amit meste­ rem a legjobbnak tartott. hogy tanulmányaimban az osztály ne fogjon vissza. de elleneztem. kissé túljátssza a „szerepét". joggal taníthatott. A lista élén vagy. De beköltöz­ hetsz a mellettem lévő szobába. Ez tisztességes ajánlatnak tűnt nekem. hogy elismerésben részesül. „mert így rákényszerülsz.Jól csináltad. hogy kiheverjük a nehéz vizs­ gát. TRAPA 135 A következő nap pihenhettünk. az azutáni napon pedig kihirdették az eredményeket.Sokkal jobb. mosolygó arccal né­ zett rám: . Ahogy beléptem. trapák. ha tanulsz és a saját érdemeid alapján leszel lámává. amiért úgy ta­ nított. Lámaruhát kezdtem hordani és megkaptam minden jogot és privilégiumot. Azt javasolta. Mivel a Potala csak egy mérföldnyire volt.látszó­ lag csupán! .halálán volt. Azon a héten valamikor később. mikor eljön az ideje. Az apát úr külön beszámolót küldött a dalai lámának. amit pedig későbbi életedben létfontosságúnak fogsz találni. hogy bárki. ziháló hírnök érkezett az Ékességes üzenetével. hogy láma lettem. ami a lámastátusszal jár. és azt mondta.Fájdalmas te­ kintetem láttán magyarázni kezdett: . azt gon­ doltam. Ez azt is jelen­ tette. Izgatott örömöt jelentett számomra. mert le fogsz vizsgázni. Egyetértett vezetőmmel abban. hogy a rájuk bízott üzenete­ ket követítsék. hogy attól fogva lámának tekintenek engem. hogy olyan dolgokat tanulj. sok minden kimarad a tanulmányaidból. milyen sebesen is jöttek és mennyi nehézséget kellett elviselniük. Ha már most lámastátusz­ ba kerülsz. Velem együtt öten mentünk át. Az Ékességes gratulált a vizsgámhoz. most értem kül­ dött és a szobájába hívott. Most. hogy minden tárgyból a legjobb lettem. hogy hangsúlyozzák. s így olyan gyorsan haladhattam. ahogyan csak akar­ tam.

akik úgy mozgatnak téged. Hagyd. Az öreg Cu-ra gondoltam. hogy leestél egy szikláról . most képzeld azt. Induljanak el a fejed felé. Nehéz dolguk volt ma reggel. . hagyják a lábfejedet. aztán fel a válladhoz. egy izom sincs működésben. mert bár ülve. . Mind ott vannak? Biztos? Tapo­ gasd végig gondolatban. . végtagja­ id az eséstől behajlítva. igazi metafi­ zikai tanulmányokat folytatni. amit leghamarabb el kellett sajátítanom. minden izmod elernyedt. jobb ha először hátán fekve tanulja az ember.Most magához . Azt mondta. amint belülről rángatja a lábujjaimat! De jó lesz megszabadulni tőle! Na. A lábikrádra figyelj. Képzeld el. hogy minden ember­ két elhívsz. amíg abba a helyzetbe ke­ rültem. Most hagyd kicsit pihenni őket. ne legyen benne sem mozgás. Az emberke feszesen tartja az egyik combizmodat. amikor ugráltál. hogy induljanak felfelé. elég feszültnek látszol. a rela­ xáció tudománya volt: enélkül nem lehet semmilyen. Lobszang. hogy hagyják ma­ gukra az izmaidat. és megbizonyosodjon róla.Hirtelen megállt és rám mutatott: . Rám nézett és így szólt: . Szólj az emberkéknek. összeroskadtál. Szólj az emberkéknek.Kezdd az ujjaiddal. most csináld ugyanezt a lábszáraddal. hogy a földön fekszel. Képzeld. sehol se maradjon feszesség vagy feszültség.A földön fekve megpróbáltam ma­ gam elé képzelni az emberkéket.Most a karod következik . ki vele! . lábad apró emberkékkel van tele. hogy ne erezzed.Nézd csak! Valakit a combodban felejtettél. sehol se erezz semmit. . én hogyan csinálom. biztosan jó csomó kis ember szorgoskodik ott. Ki vele. .Lobszang. a csuklód mellett a könyöködig. Mondd meg a kis emberkéknek. sem feszültség.Képzeld.Végre meg volt elégedve a lábammal.mondta. a szád kicsit nyitva. amit mondott. Megmutatom. hogy az agyad felfedezze a lábadat.Na. sőt áll­ va is lehet lazítani. Egyik nap Mingyar Dondup láma bejött abba a szobába.mondta.136 HARMADIK SZEM Az egyik dolog. folytatta: . mert az arcizmok csak akkor lazák. amíg nem lazítsz. hogy az izmaidat húzkodják. Lobszang. hogy kezed.Miután idáig jutottam. . . nem juthatsz előbbre a csendes elmélkedésben. Addig izegtem-mozogtam. ahol éppen néhány könyvet tanulmányoz­ tam. hogy először is feküdjek le.

hagyd. hogy egy kicsit másképp csináljam. távozzanak.Elfordult és kinézett a nyitott ablakon. Láthatóan elégedett volt a haladásommal. mely zavarhatná a szemed. Kövesd őket lassacskán és nézd meg. minden erőlködés nélkül.A relaxáció leg­ kiválóbb képviselője odalent napozik. lazítsd el az izmokat mindkét oldalon! Most nem fogsz beszélni. Figyelj a szádra. hogy a testedet csak a külső bu­ rok tartsa egybe. de szellemileg feszült vagy. elernyedjen és megtalálja saját helyét. csukd le könnyedén a szemhéjadat. akik feszítik benned az izmokat. és élvezd a tökéletes szellemi és fizikai relaxációt. valamennyi izmodat. először a tested alsó részéből menjenek el. mint ők. mindkét sarkában van egy feszes izom. és rövid időn belül semmi megerőltetésbe sem kerül. Menj utánuk. Nézzük. és nehéznek tűn­ het. Mingyar Dondup láma ezeket mondta: . Ez a módszer sosem mond csődöt. Hunyorogsz. hogy lazítsák el az izmaidat. Tanulhatsz abból. ha elengedted magad. Képzeld el a semmi fekete négyzetét. TRAPA 137 a testhez érkezünk. ha gyakorolnak eme sorok és az itt következő mentális módszer alapján. Akik idege­ sek a civilizációs gondoktól. Pedig nincs fény. Látni fogod.XI. Néhány átugrik. hogy lásd a feketeséget. . hogy minden megereszkedjen. fizikailag ellazultan. hogy szabadon folyjanak. Elég hosszadalmas leírni az egész folyamatot. mit tehetünk vele. Figyelj. kérlek. és azt. erősen nézd.Kevés haszna van.A re­ laxáció szempontjából talán a fej a legfontosabb rész. Szólj nekik. amit csinálnak és távozzanak. . és egy má­ sodperc is elég rá. Vedd úgy. mennyire érdektelenek. mint a lazí­ tást. Ez utóbbihoz azt a tanácsot kaptam. milyenek. ne engedd. mert így szólt: . sem enni. Ahogy itt fek­ szel. Akkor már laza a tested. hogy gondolataid megpróbálnak átugrani egyik oldalról a másikra. Mondd nekik. hogy a tudatod egy pillanatra el­ időzzön a gondolataidnál. Gondolj a szerzetesekre. . Lobszang. akik működtet­ nek. hozd vissza őket. Lazíts. szóval csak semmi feszültség. Akkor állítsd meg a gondolatokat. Valóban kép­ zeld el. és ugrasd át őket újra a fekete űrön. Hagyják abba. jól teszik. holott a relaxáció kis gyakorlattal könnyű dolog. senki sem tudja jobban csinálni. hogy miután kiengedtek minden izmot. könnyedén. hogy a tested lámakolostor. ahogy a macskák lazítanak.

A képzésnek köszönhetően majdnem érzéketlenné váltunk az esésekkel szemben. Középút összetevőit. de ez felettébb helytelen felfogás. és igyekezett a lehető legérdekesebben tanítani. mert az az önuralom számára nagyon jó gyakorlat. és valóban nagyon könnyű ügy. mint csinálni. gyakran alkal­ maztuk ezt a fogást. tíz támadót tudott pillanatokon belül visszaverni és legyőzni.* Ezek a következők: Helyes szemlélet: olyan nézet és vélekedés. hogy tudni kell puhán esni. ha egy bonyolultabb foghúzáshoz készülőd­ tünk vagy csontokat illesztettünk össze. Helyes beszéd: amely során az ember kedves. A dzsúdóhoz hozzátartozik. Nagyon szerette a dzsúdót. Mint már be­ mutattam. zése. hogy mindjárt elveszíti az eszméletét. Magas szinten tanítottak dzsúdózni. hamarosan összeesne: az agyat és a tu­ datot mégsem pihentetik. Mindenkinek szüksége van a lazításra. A beteg semmiről sem tu­ dott. és mindennapos dolognak számított. A „fojtófogás" vadnak és kegyetlennek tűnhet a nyugati gondolko­ dásmód számára. hogy felmondtuk a buddhizmus alappilléreit képező ún. ahol nincsenek altatóorvosok.138 HARMADIK SZEM Ezt megint csak nehezebb elmagyarázni. Tibetben. * Nemes nyolcrétü útnak szokták n e v e z n i . olyanok. Helyes vágy : ami által az embernek magasztos és méltó célja il­ letve érdemleges véleménye van. mint azok. Velünk mindent megtettek. Sokan sosem kapcsolják ki a tudatukat és sosem állítják le gondolataikat.) (A szaklektor megjegy­ . hogy az asztrálutazáshoz kiszabadítsák az ént a testből. Minden másnap azzal kezdtük a dszúdózást. figyelmes és igaz. Arra is használják ezt a módszert. Kevés gyakorlat kell hozzá. de ár­ talmatlan. mely mentes a káprázattól és a haszonleséstől. nem szenvedett. akik megpró­ bálják éjjel-nappal működtetni a testüket. Ha valaki néhány napon át pihenés nélkül járkálna. a nyak megérintésével a másodperc törtrésze alatt tudat­ vesztést okozhatunk. aki tanított. mielőtt a másik ember tudná. hogy egy három­ négy méteres falról csak úgy mulatságból leugorjunk. A láma. hogy a tuda­ tunkat kiképezzék. A kis nyomás megbénítja az agyat.

És Csakporiban egy bölcs láma egyetlenegy előírást sem szegett meg! Mintha a világ csupa tanulnivaló lett volna: azt gondoltam. Amikor így nézelődtem. mely az életrealitásokról és a felettes énről való meditálásból ered. és ez utóbbiak­ nak megadja a jogot az életre. Jól hangzott. az embernek vigyáznia kell. hogy a dalai láma megérkezik Norbu Linga-ba. sem inni. hogy mindenki. Láma lettem. és már ez is fé­ lelmetesen soknak tűnt. amelyet egyik történelmi hősünk. Helyes elragadtatottság: olyan öröm. legnagyobb csalódásomra és ré­ mületemre az előírások száma százötvenháromra emelkedett. becsületessé és ön­ zetlenné teszi. szét fog durranni a fejem. De kellemes volt fent üldögélni a tetőn és figyelni. A nagy csörten a Drepungi úton terpeszkedik. Egy az elitből. A „Linga" parkot jelent. vagyis az Ékszer Parkba. a Khati Linga-ra és a Kalingcsu folyón keresztül a Dodpal Linga-ra. Kezár ki­ rály emlékére emeltek. Északra a Nyugati kapu. Korábban a szerzetesi viselkedés harminckét szabályának kellett engedelmeskednem. Helyes élet: hogy ennek megfeleljen. amit helyesnek tud. Szintén alattunk. de a Vashegy másik oldalán. mert senkinek sem szabad fentről lenézni a Mindentudóra. aki be akar menni a templomba. és nem kapott sem enni. aki azokban a háborús időkben élt. Ez nagyon nagy szégyen volt. de kelepcét is jelentett.XI. amely elhalad Sö falu mellett. Helyes törekvés : az embernek önuralommal kell rendelkeznie és állandóan képeznie kell magát. rejtőzködnöm kellett. Egy a „legkiválóbbak" közül. . nem mozoghatott. Helyes figyelem: abban áll. átlépjen a testén. két gyönyörű parkra láttam. hogy az ember helyesen gondolko­ dik és megpróbál aszerint cselekedni. majdnem a Csakpori lá­ bánál is állt egy csörten. Közelebb. és a város szívébe vezet. és a nyugati írásmódhoz legalábbis ez a szóalak áll legköze­ lebb. Ha valamelyikünk vétett a fentiek ellen. TRAPA 139 Helyes viselkedés: mely az embert békéssé. amikor a buddhizmus és a béke még nem érkezett el Tibetbe. hason kellett feküdnie a főtemplom bejárata előtt. a Pargo Kaling látványa tárult elém. Ott feküdt pirkadattól sötétedésig. Lámaként. ne sértsen meg más embereket vagy állatokat.

mint amilyen Mingyar Dondup láma is volt. de megérte. amely olyan volt. a ragyogó csörtenek. Teljes kárpótlást nyújtott. és hogy másokon segíthessenek. a szerzetesek durva jócimborasága.140 HARMADIK SZEM Munka? Rengeteget dolgoztunk. Nehézség? Akadt bőven. és a füstölők templomok körül kerengő ismerős szaga . . Minden közösségben vannak értetlenek és kishitűek: itt Csakporiban azonban valóban ők alkották a kisebbséget. Aztán ott volt még a közeli Potala. ha olyan emberek mellé társulhattunk. amilyet érdemes élni.ezekből állt az életünk. A többiek bajtársiassága. Akiknek egyetlen gondolata a „Béke". Kárpótolt a gyönyörű zöldellő völgy. a kéklő folyók. amelynek aranyló kupoláira olyan tisztelettel néztem. és egy kicsit keletebbre a Csokang fénylő háztetői. s benne a gondozott fák. de volt. melyek át meg átkígyóznak a hegyláncok között a földeken. ami kárpótoljon és örömöt okozzon. sőt jóval többet. a i e s t ő i lá­ makolostorok és a megközelíthetetlen kőszirteken gubbasztó re­ meteodúk.

Úgy volt.rájuk vakáció és kaland vár. tanulni. Most már sokkal jobban belemerülhettem az okkult tanulmányok­ ba és speciális képzésben részesültem. augusztus ele­ jén vezetőm így szólt hozzám: . hogy megnézzük.Ebben az évben elmegyünk a gyógynövénygyűjtőkkel. és irigyen figyelték a többieket . a jakok általában nyolc-tízet. úgy hetven-nyolcvan kiló körüli terhet cipeltek. Egy napon. A tábort a régi Trajerpa kolostorban verjük fel.és terveznivaló volt. Természetes lelőhelyükön sok hasznos dolgot megtudhatsz a gyógyfüvekről és bevezetünk a valódi sár­ kányrepülésbe is. Augusztus végén nagy kiáltozások és lárma közepette elindultunk. A sátra­ kat rendbe hoztuk. hogy legyen néhány napunk Trajerpában. Mint láma. 141 . mielőtt a csapat megérkezik. és mindennap csapatokat küldtünk ki.Két hétig mindenki rettenetesen elfoglalt volt. Nagyon kevés felszerelést vittünk magunkkal. Új bőrtáskákat készítettünk. Né­ hányan minimális felszereléssel előre siettünk. a régieket pedig kitisztítottuk. hogy csapatunk kétszáz szerzetesből áll majd. az állatokat jól megrakva. hogy könnyű tér­ nünk legyen csak és gyorsan odaérjünk. már fehér lovon lovagoltam. Olyan sok tenni-. A lovak tizenöt­ húsz mérföldet tesznek meg naponta. és az állatokat gondosan megvizsgáltuk. Akiknek a kolostorban kellett marad­ niuk. a falnál gyülekeztek.Röpültek a hetek. A jak-karaván lassabban jött utánunk. . alkalmasak-e a hosszú útra. hogy kutassák át a környéket gyógyfüvekért.

hogy mi is történik. az megfordult és így szólt: Szóval ő az? Nos. hogy néhány valóban értékes kéziratot őriz a gyógyfüves gyógymódokról. Lobszang. mert egyáltalán nem kedveltem a lovaglást. Persze ekkorra már nem estem le a vágtató lóról sem. és ez ha kecses nem is. Trajerpa arról híres. az út végének gondo­ lata mindannyiunkat friss energiával töltött fel. Készültem rá. A hegylábaknál lapos fennsíkok húzódtak.Lobszang. nem láttam. mindenki ismeri. Volt itt egy érdekes beszámoló is az első expedícióról. és az ott élő szerzetesek rengeteg vajas teát. hogy elolvassam és kijegyzeteljem őket. hogy közeledünk felfelé a hegyoldalon. merre vagy? Válaszoltam. mintha csak Csakporiban lennénk. Különös volt a táj erre. Az út igen nehéz volt.ahogy általában . Sosem tudtam állni a nyeregben. és arra gondoltam. az a tíz ember. aki elsőként tette meg ezt a különös utat a Csangtang felföldre. Az üdvözlő tömeg elsöpörte tőlem. csak ültem és kapaszkodtam. és milyen fiatal is! Legnagyobb gondom . úgy látszott. Nem csak az önzetlenség hajtotta őket. Látták. iz­ gatottan várták a Ihászai híreket és a szokásos ajándékokat. melyek egyre magasabbra és magasabbra hágnak. . nos. Mingyar Dondup lámát. de vitézségem ezzel véget ért. és különösen nekem. A templomépület lapos tetejéről füstölők sűrű" füstje szállt az ég felé. és még mielőtt felocsúdtam vol­ na.az éhség volt. Kése­ delem nélkül mindenki az ebédlő felé vette útját. Vezetőm egy idős apáttal beszélgetett. campát és zöldséget készítettek. ahonnan feleresztjük majd a sárkányt. de legalább biztonságos volt. Fellovagoltunk az udvarba. de mindkettő a legrégebbi tibeti kolostorok közül való volt. A legtöbb láma ré­ gi barátokkal találkozott. teraszos kertekhez vagy talán inkább széles lépcsőkhöz hasonlítottak. a tömeg szétnyílt és többé-kevésbé elnyelt. amiket hoztunk. valóban nagyon örültünk. mint sokan mások. hogy vajon Csakpori tartozik e Trajerpa-hoz vagy fordítva. A folytonosan emelkedő terepből vég­ telen hegycsúcsok emelkedtek. Nem volt egész bizonyos. De engem legjobban a közeli fennsík izgatott. de néhány perc múlva kiáltást hallottam: .142 HARMADIK SZEM Az előőrsben huszonheten voltunk. Tízen írták. Mikor néhány nap múltán megérkeztünk a kolostorba. hogy újra csak teljesen egyedül vagyok a világ­ ban. ott leültünk és csendben ettünk.

hogy az­ után nálunk.talán Asszam-ból . A sárkányépítéshez viszont ideálisnak tartották. a legbölcsebb megoldás volt: ha most lazí­ tunk. Körülöttünk recsegtek-ropogtak a sziklák. A hegyoldalba kapaszkodó lámakolostorban világos volt. később nehezebb lett volna betartani a megszokott rendet. és a legközelebbi alkalo­ mig. A többi idő egészét a gyógynövénygyűjtésnek és a sárkányeregetésnek szenteltük. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 143 Az alacsonyabb lépcsők közül néhányon sok gyógynövény ter­ mett. De most. ke- . Alattunk a vidék fekete tónak látszott.XII. ebben a szent épülete­ gyüttesben. ha valaki végiggondolja. és hozzáfogott az istenek munkájához. egy raktárban tárolták. amikor újra felhasználták. Olyan volt. az itteni zsombékos talaj jóval több nedvességet tudott fel­ szívni. oda­ lent a földet bíbor árnyak borították. fent. Eldugva. Amerre a szem ellá­ tott. ahogy a gyér növényzet között zizeg az esti szél. majd a sziklák közötti hasadékokon keresztül mederbe terelte. Az öregek úgy mondták. A sárkányeregetés után a fát átvizsgálták. megmozdultak. sehol egy teremtett lélek. A nap elsüllyedt a távoli hegycsúcsok mögött. és rendszeres időközökben a többit is. Az egyik. A fenyőt messzi vidékről . Sehol semmi fény. Napnyugtával az esti szél felerősödött. kemény ütéseket is kibír anélkül. a sötét éjszakai égen élénk fénnyel ragyogtak a csillagok. mint láma. mint egy óriási kagylókürt. és hallani lehetett. mely istentiszteletre szólít.hozták. kis sárga bogyós növénynek csodálatos fájdalomcsillapító hatása volt. Én. Amint vé­ gigsöpört a lenti völgyön. már tudtam irá­ nyítani és felügyelni a munkájukat. ahogy körülnéztem. de számomra ez az út főképp Mingyar Dondup láma és a gyógynövényszakértők gyakorlati út­ mutatását jelentette. mint a tőzegmoha. a mögöttem lévő lámakolostori épületekben fenyőlécek hevertek. fojtott-tompa nyöszörgő bugással törjön elő. A szerzetesek és a fiúk összeszedték és kirakták száradni. mert ilyen fa nem nő Tibetben. össze­ húzódtak a nappali hőség után. Ez. hogy eltörne. a föld zugainak beporozásához. kivéve itt. Felettünk. könnyű és erős. csak a sárká­ nyokra tudtam gondolni. az emberépítő sárkányokra. itt is megtartottuk az éjféli istentiszteletet. A fegyelem Trajerpa-ban sem volt laza. a hegyoldal csapdába ejtette. és minket is sötétség vett körül.

A nap végét jelző hangokra lassan szétszóródtak. csak ami a miénk. tudja.és ezek a csillagok. A jóslat Tibetről. mint hogy szellemileg fejlődjön. miért kellett. amit megjósoltak. és segítsek a sebesültjeiken egy olyan háborúban. ez a béke­ szerető ország. a mellékes és a főbb mozzanatokat. Mégis úgy kellett to­ vább mennem. hol rossz a legelő. De olyan sok mindent nem mondtak el. De talán. hogy a saját életmódunkat élhessük. és először megpillantja a szent várost. Pedig észre sem vettem. mely még el sem kezdődött. a dalai lámáról. a homályban szerzetesek sziluettjét láttam. hogy hagyjanak magunkra. Olyan sokat tudtam róla. azt gondolja. melynek nem volt más célja.144 HARMADIK SZEM szár légiói Buddha szavára ledobták lándzsáikat a menny padlójá­ ra. Lhásza és a lenti világ dolgairól beszélgettek. Ismertem a jós­ latokat. valamennyi dalai láma leghatalmasabb inkarnációjáról. amikor a jak átér az Áhíta­ tos Földreborulás Hegygerincen.. és melynek mégis fáradhatatlanul tovább kell taposnia az utat. hogy megszálljanak bennünket? Mit tettünk mi. Lassacskán megszűntek az élő hangok. miért. gyógyítsam a betegeiket. hogy azok közé menjek majd.. Köpenyüket lobogtatta a szél. miért akartak akkor mások meghódítani és leigázni minket? Mi csak annyit akartunk. Hirtelen a templomi dobok dobbanására ébredtem. amely ismer minden állomást és megállóhelyet. miközben papi hivata­ lukat teljesítették. azt. a bé­ ke hangulata áradt szét a kolostorban. Ahogy felnéztem a tetőre. A hátamon feküdtem és ki­ néztem a kis ablakon. És tő­ lem azt várják. hogy elaludtam! Szerzeteshez nem illő gondolattal . és minden­ ki elindult lefeküdni. Fent a csillagok. És szeretett lámánkról. a mennyei szoba fényei pedig átragyognak az ég kárpitjának ré­ sein . Számunkra a trombitaszó azt jelentette. a templomi trombiták egy újabb nap végét jelezték. hogy éjfélig alhatunk. akik elfoglalják az országunkat. A termekben és a templomokban szerzetesek verődtek össze kis csoportokban. hogy aludjak vagy hogy aludni akarjak. érdemes volt. előttem egész életem. amíg csak az ismert célhoz nem ér. Hirtelen új hang vegyült az erősödő szél zajába. mint ahogy egy jak baktat a csapáson. Ezen az éjjelen túl izgatott voltam ahhoz. Miért sóvárogtak más nemzetek a mi földünkre? Mi nem kívántunk mást.

ha már befejeztük. Hiszek abban. A jóslatok valószínűségek. hogy sóhajtozunk a jó öreg iskola után. hasztalanok és céltalanok. Aztán később. Az ember mondjuk el akar menni Dardzsilingből Washingtonba. amíg diákok vagyunk.„Ha ismerted az összes kelep­ cét és nehézséget. Buddhista vagyok. nem pedig mást. Bár megteheti. hogy tanuljunk. hogy jóslat hamis volt. Bementünk a templomba és bekapcsolód­ tunk az istentiszteletbe. mert a hirtelen ébredéstől erőszakot tettem a gondolataimon. így elkerülheti a rossz utakat. látja. Nemegyszer kérdezték tőlem: . melyeket meg kell tanulnunk. miért nem próbál­ tad elkerülni őket?" A legkézenfekvőbb válasz így hangzik: . és a leckék. mert utazása esetleg hosszabb vagy költségesebb lesz. Az órák . ha az ember már láma? Na. hogy vannak bizonyos helyek. Nehéz. amit megjósoltak nekem. vagy akármi más . keserű. előkészül és lassabban vezet. így tűnik legalábbis. így van ez a jóslatokkal is. amit megjövendöltek neked. Nehezen találtam meg. hogy az embernek nincsen szabad akarata. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 145 feltámolyogtam. A bölcs autós megnézi a térképet. hogy csatlakozzak a többiekhez.történelem. honnan indul és mi a célpontja. miközben az alvástól elgémberedett kezemmel a köntösöm után nyúltam. Nem mindig érdemes a kellemes és a könnyű úton járni. Vagy olyan büszkék leszünk rá. számtan. az egyiket már meg is szegtem.Ha elkerülhettem volna. Kibo­ torkáltam. vagy ahol nem tudja elke­ rülni őket. Ha­ sonlóképp az ember átautózhat Londonból Invernessbe. Jaj. minden nehéznek és keserűnek látszik.XII. hogy feltesszük a jelvényt. és szerez egy útikalauzt valamelyik szer­ vezettől. hogy jól teszi. Ha az ember iskolába jár. bennünket tesznek próbára. amelyeken átvezet az útja. nem biztos. Éjfél van? Sosem ébredek fel már? Remélem azért nem bukok fel a lépcsőkön. hogy azért jö­ vünk a földre. . hogy kikerüli ezeket. akik szintén kábultak voltak. Az élettel is ez a helyzet.unalmasak. Tudja. Ha veszi magának a fáradságot. Messze nem. netán még egy megkülönböztető színt is a szerzetesi ruhára. nem jelentik azt. hogy megnézzen egy térképet. hiszek a reinkarnációban. de hideg van itt! Kétszázötvenhárom szabálynak kell engedelmes­ kedni. a nyakken­ dőt. aznap érkeztek. lehet. földrajz. már az elkerülhető­ ség puszta ténye is azt bizonyította volna.

146

HARMADIK SZEM

De mikor elhagyjuk a földi iskolát, meglehet, büszkeséggel hord­ juk a jelvényét. Én természetesen azt remélem, gondtalanul vise­ lem majd fejem fölött a dicsfényt! Félek talán? Egy buddhista sem fél. A halál pusztán abból áll, hogy elhagyjuk a régi, üres héjat és újjászületünk egy jobb világba. Virradatkor mindenki fent volt már és alig várta, hogy elindul­ jon. Az idősebbek találkozni akartak azokkal, akikkel előző este nem találkoztak. Én már borzasztóan szerettem volna látni az em­ berreptető sárkányokat, melyekről olyan sokat hallottam. Körbe­ vittek minket a kolostoron, hogy tudjuk az utat. Fent a magas tetőn megnéztük a felettünk tornyosuló hegycsúcsokat és lepillantottunk a félelmetes szakadékokba. Messzebb megduzzadt, sárga folyamot láttam, vize tele volt agyaghordalékkal. A közelebbi folyók ég­ színkék víztükre lágyan fodrozódott. A csendes pillanatokban hal­ lottam a mögöttünk csordogáló csermely vidám csobogását, ahogy sebesen szalad le a hegyoldalon, hogy mihamarabb leérjen és csatlakozzon a többi folyóhoz, melyek Indiában a hatalmas Brahmaputrába folynak, később a Gangeszbe, majd pedig a Bengáli öbölbe ömlenek. A nap felkelt a hegyek fölött, és a reggeli csípős hideg hamarosan eltűnt a levegőből. A távolban egy magányos ke­ selyű körözött, reggeli eleséget keresett. Mellettem egy tekintélyes láma a vidék főbb jellegzetességeit mutatta. „Tekintélyes"... az voltam, mert a szeretett Mingyar Dondup láma védencének számí­ tottam, de azért is, mert rendelkeztem a „harmadik szemmel", és mert inkarnációnak, vagy ahogy mi mondjuk, trülku-nak bizonyul­ tam. Az inkarnáció felismerésének rövid részletei talán érdekelnek néhány olvasót. A szülők kisfiúk viselkedéséből pl. úgy gondolják, hogy a gyerek többet tud a szokásosnál, vagy olyan „emlékei" vannak, melyek köznapi módon nem magyarázhatók. Felkeresik a helyi lámakolostor apátját, hogy jelöljön ki egy bizottságot, mely megvizsgálja a gyereket. Elkészítik az előző élet horoszkópjait, és megnézik, hogy vannak-e bizonyos különös jelek a fiúcska testén: a kezén, a lapockáján, és a lábán. Ha meglelték a jeleket, azt kutat­ ják, vajon ki lehetett előző életében. Előfordul, hogy néhány láma felismeri (mint ahogy velem történt) és ilyenkor maradt egypár

XII. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK

147

személyes darab utána, mely hozzáférhető". Ezeket megkeresik, hozzátesznek még néhányat, amely ugyanúgy néz ki, és a kisfiú­ nak fel kell ismernie az előző életéből származó összes, talán ki­ lenc tárgyat. Hároméves korában már képesnek kell lennie erre. Egy hároméves gyerek még túl kicsi ahhoz, hogy szülei úgy befolyásolhassák például, hogy előre lefestik a szóban forgó tár­ gyakat. Tulajdonképpen a legkevésbé sem baj, ha elmondják, ho­ gyan viselkedjen. Nincsenek jelen, mikor a választásra sor kerül, és a fiúnak megközelítőleg harminc közül kilenc dolgot kell azo­ nosítania. Ha két hibát ejt, megbukott a próbán. Ha sikerrel jár, élő megtestesülésként nevelik, és tanulásra buzdítják. A gyermek he­ tedik születésnapján felolvassák a jövőjére vonatkozó jóslatokat. Azt gondolják, teljesen felfogja - megérti, amit mondanak neki, és azt is, amit a jövendölés magában rejt. Saját tapasztalatból tudom, nem érti meg. Semmi kétség, a „tiszteletre méltó" lámának mindez megfor­ dult a fejében, amint a vidék sajátosságait mutatta. Odaát, a víze­ séstől jobbra volt egy nagyon jó hely, ahol noilme-tangereí lehetett gyűjteni, amelynek levét tyúkszemek és szemölcsök eltávolítására, illetve a vízkór és a sárgaság enyhítésére használják. Amott, abban a kis tóban Polygonum hydropipert lehet szedni, tövises és rózsa­ szín virágos növényt, amely a víz alatt nő. A leveleket reumatikus fájdalmakra használtuk, és a kolera gyógyítására. Itt a közönséges füveket gyűjtöttük, csak a felföldeken teremtek ritka fajták. Sokan érdeklődnek a gyógyfüvek iránt, ezért részletezek néhány gyakori típust, és leírom, mire használják. Csak latin nevüket ismerem, így inkább ezeket adom meg. Allium sativum: nagyon jó antiszeptikus hatású, asztmára és más mellkasi panaszokra is használják. Egy másik kiváló fertőtle­ nítő gyógyszer, amit azonban csak kis dózisokban adagolnak, a Balsamodendron myrrha. Ez különösen a fogínyre és a száj nyál­ kahártyáira van jótékony hatással. Ha beveszik, hisztériát okozhat. Volt egy magasszárú növény krémszínű virágokkal, amelynek a le­ ve elijesztette a rovarokat a csípéstől. A latin neve Becconia cordaía.Talán a rovarok tudták a nevét, és az riasztotta őket! Volt egy olyan növény is, mely pupillatágításra szolgált. Az Ephedra sinica

148

HARMADIK SZEM

hatása hasonlít az atropinéhoz, és amellett, hogy Tibetben az aszt­ ma kezelésére leginkább ezt alkalmazzák, nagyon hatásos az ala­ csony vérnyomásra is. A szárított, majd porrá tört ágakat és gyöke­ reket használtuk. A kolera a fekélyek szaga miatt gyakran igen kellemetlen volt a betegnek és az orvosnak egyaránt. A Ligusticum levisticum meg­ szüntette a szagot. Külön megjegyzés a hölgyek számára: a kínai­ ak a Hibiscus rosa-sinensis szirmaival feketítik a szemöldöküket, de a cipőiket is! Mi felfőzzük a leveleket, folyékony oldatot készí­ tünk belőlük, melyet lázas betegek testének hűtésére használunk. Újra a hölgyeknek: a Lilium tigrinum valóban gyógyítja a petefészek-neuralgiát, míg a Flacourtia indica levelei segítenek abban, hogy a „sajátos" női panaszok legtöbbjén túljussanak. A Sumach rhus csoportban a verneciferából a kínaiak és a japá­ nok lakkot készítenek. Mi a glabrát cukorbaj, az aromaticál bőr­ betegségek, vizelési panaszok és ciszták esetén használtuk. A hólyagfekélyek kezelésére szolgáló másik igen hatásos összehúzószert az Arctesaphylos uva ursi leveleiből nyertük. A kínaiak job­ ban szeretik a Bignonia grandiflorát, a levelekből általános célra állítanak elő összehúzószert. A későbbiek során, a fogolytáborok­ ban a Polygonum bistortái valóban nagyon hasznosnak találtam a vérhasra, Tibetben is arra használtuk. A hölgyek, akik elővigyázatlanul szerettek, gyakran hasznát vették a Polygonum erectumból előállított adstringensnek: nagyon hatásos módszer, ha valaki el akar vetélni. Azokra, akik megégtek, „új bőrt" illesztünk. A Siegesbeckia orientális kb. 120 centiméter magas növény, sárga virágai vannak. A leve, amit sérülésekre és égési sebekre rakunk, úgy működik, mint a kollodium. Ha beve­ szik, hasonló hatású a kamillához. A sérülések okozta vérzést Piper augustifoliummal csillapítottuk. A szív alakú levelek alsó ré­ sze a legjobb erre a célra. Az előzőekben felsoroltak igen elterjedt gyógynövények, a többieknek nemigen van latin nevük, mert a nyugati világban, ahol ezeket az elnevezéseket adományozzák, nem ismertek. Csupán azért említem őket, hogy jelezzem, tudtunk valamit a gyógyfüves gyógyításról!

XII. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK

149

Nagyon kedvező helyen álltunk, és ahogy a ragyogó, napsüté­ ses reggelen végignéztünk a vidéken, jól láttuk a völgyeket és rej­ tett helyeket, ahol a füvek nőttek. Amint távolabbra tekintettünk, a vidék egyre sivárabb és sivárabb lett. Megtudtam, hogy annak a hegycsúcsnak a másik oldala, amelyre kolostor épült, valóban na­ gyon száraz terület. Mindezt magam is meglátom majd, mikor a hét vége felé magasra szállok a sárkánnyal. Valamivel később Mingyar Dondup láma hivatott, és azt mond­ ta: - Gyere Lobszang, elmegyünk azokkal, akik megszemlélik a sárkány felszállóhelyét. Ez a te nagy napod lesz! - Több se kellett nekem, indulásra készen felugrottam. Lent a főbejáratnál egy cso­ port vörösköpenyes szerzetes várt ránk, együtt mentünk le a lép­ csőn, majd végig a szeles fennsíkon. Itt fent alig volt növényzet, a kemény kőpárkányt föld fedte. Néhány elszórt bokor kapaszkodott a sziklákba, mintha csak félne, hogy lecsúszik a szikla szélén és beesik a szakadékba. Felettünk, a lámakolostor tetején az imazászlók keményen és mereven állták a szelet, a rudak, ahogyan évszázadok óta, minden egyes széllökés­ nél recsegtek-ropogtak és nyöszörögtek, de kitartottak. Mellettünk tétován elcsoszogott egy kis novícius. A szél akár a füstöt, felkap­ ta a port, amit a csizmája felvert. A hosszú fennsík egyik sziklás pereme felé mentünk, ahonnan a hegycsúcs finoman ívelt a magas­ ba. A köpenyünk a hátunkra tapadt, elöl fel-feltornyosult a szél­ ben, mely lökött előre és előre. Nehéz volt nem szaladni... A pe­ remtől úgy hét-nyolcszáz méterre volt egy hasadék a földben, amelyből a szél viharos erővel tört fel, időnként mint sebes nyila­ kat, kis köveket és zuzmódarabokat repített a levegőbe. A lenti völgyön átsöprő szelet a sziklaalakzatok csapdába ejtették, de mi­ vel nem tudott könnyen kijutni, felgyülemlett és a töréseken ke­ resztül nagy nyomással felfelé tódult, míg végül süvöltő erővel ki­ szabadult a fennsíkra. Néha, az orkánok idején - mondták - úgy üvöltött, mint a legmélyebb veremből menekülő és áldozatra leső démonok. A hasadékban áramló viharos szél megváltoztatta a nyo­ mást a sziklarésekben, hol magasabban, hol mélyebben fütyült.. Most azonban, ezen a reggelen a légáramlás egyenletes volt. Mégis jól el tudtam képzelni azokat a történeteket, amelyeket kis-

150

HARMADIK SZEM

fiúkról meséltek, akik erős széllökésbe kerülve lerepültek a lábuk­ ról, egyenesen fel a levegőbe, majd hatszáz méter zuhanás után le­ estek a hasadék alján lévő sziklákra. Sárkányeregetésre azonban kiváló volt ez a hely , mert a szél olyan erősen fújt, hogy egyene­ sen a magasba emelte a sárkányt. Kis modelleken (hasonlítottak azokra, melyeket otthon reptettem gyerekkoromban) megmutatták, hogyan. Meglepő volt, hogy még a legkisebb játéksárkány is fel­ húzza annak az embernek a karját, aki a kötelet tartja. Végigvezettek bennünket a kőpárkány mentén, és egy igen ta­ pasztalt láma megmutatta az elkerülendő veszélyeket, a csúcsokat, amelyeknél csalóka bukószelekre lehet számítani. Megtudtuk, hogy minden sárkánylovas magával visz egy követ, amelyhez egy imádsággal telerótt selyem khata-t erősítettek, hogy a levegő istenei áldják meg a sálat, illetve birodalmuk új látogatóját. Mikor megfelelő magasságba kerül, a követ odadobják a „szélnek". Az­ tán, ahogy a selyem kitekeredik, a szél istenei - ezt remélték - el­ olvassák az imát és minden bajtól megvédelmezik az egekbe merészkedőt. Visszamentünk a kolostorba, ahol nagy sürgés-forgás kezdő­ dött, kihoztuk a sárkány összeszereléséhez szükséges anyagokat. Mindent gondosan átnéztek. A fenyőléceket két-három centiméte­ renként ellenőrizték, hogy megbizonyosodjanak róla, nincsenek elrepedve vagy megsérülve. A selymet, amellyel a sárkányt borí­ tották, kigöngyölték egy tiszta és sima földdarabra. A szerzetesek négykézlábra ereszkedve gondosan átvizsgáltak és megszemléltek minden egyes négyzetmétert. Elégedettek voltak az eredménnyel, így hát a keretet összerakták. Ez a sárkány doboz formájú volt, a négyzetes oldala kb. két és félszer két és fél -, a hosszúsága három méter. A két „vízszintes" oldalból egy-egy kb. két és fél méteres szárny állt ki. A szárnyak alá, hogy csússzanak, és hogy a fel- és leszálláskor védve legyenek, félkör alakúra hajlított bambuszrudakat erősítettek. A sárkány megerősített „padlózatánál" volt egy hosszú bambuszrúd, amely mint a tibeti csizmák, felfelé elvéko­ nyodott. Ez a sajátos rúd olyan vastag volt, mint a csuklóm, és úgy volt kimerevítve, hogy a selyem még akkor se érjen a talajhoz, ha a sárkány a földön áll, mert a talpfa és a szárny védők ezt megaka-

Egy másik követte. aztán újra kipróbáltuk a sárkányt. amely ide-oda dobálta és himbálta az örvényeiben. mikor földet ér. A szárnyak alá egy V alakzatot erősítet­ tek. és a sárkány mint egy hatalmas madár. mikor a felszálló áramlat felé kerül. hogy egy harmadik társuk is elférjen. kis faékeket vertünk a rudak hasított végeibe. három felnőttre nem volt elegendő ereje. most már kipóbálhatjuk egy embernyi súlyú kővel. Szorosan fogták. Jó néhányan kellettek hozzá. Ez alkalommal könnye­ dén elbírt három felnőttet. A sziklahasadékból elő­ törő szél belekapott. A szerzetesek újra keményen megharcoltak azért. és hamarosan kieresztették. Leszedtük a szárnyakat. és egy kicsit eltérő szögben vissza­ raktuk. hogy egyre magasabbra és ma­ gasabbra emelkedjen. és az egyik szerzetes a de­ reka köré gyűrve a köpenyét. Vékonynak tűnt. a leve­ gőbe szökellt. felmászott kb. és majdnem felemelte a kisfiút is. ahogyan csak bírtunk. épp a talpfa elé ért. bár az égi szabadság után láthatóan vonakodott leszállni. három méterre a köté­ len. hogy megtámasszák a sár­ kányt. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 151 dályozzák. és a sárkány a kővel együtt felugrott a levegőbe. A sárkánymester kevesellte. Először ki kellett próbálni: lovak helyett mi. hogy megfog­ ják és keresztülvonszolják rajta. Furcsa dolgok . Jelzésére gyors futásba kezdtünk. Sok küszködésbe került. hogy a sár­ kány ne szálljon el.XII. Ismét be­ húzták a kötelet. Lejött. Mind el­ jöttünk a felszállópályáról. A jakszőr kötél láttán egyáltalán nem voltam valami boldog. A sárkánymester utasítására mindenütt kifeszítettük a selymet. A kötelet kezelő szerzetesek nagyon gyakorlottak voltak. és mögöttünk a sárkánnyal olyan gyorsan futottunk. a szerzetesek tehát behúzták a kötelet. A sárkánymester erősen figyelt. A sár­ kánymester elégedett volt. Két szerzetes felszedte a sárkányt és a fennsík végére vitte. akkor úgy helyezkedtek. akik a kötélen voltak és még két szerzetest . míg végre átemelték a felszálló légáramon. kivéve azokat. hogy ellenőrizze a felhajtóerőt. hogy a sárkány kikerülje a felszálló légáramlatot. Puhán surrogva megállt. hogy szorosan tart­ sanak. egy csapat szerze­ tes tartottuk és húztuk a kötelet. és azt mondta. A széláram két felnőttet és egy fiút bírt el. a két szerzetes pedig megfogta a szárnyainál.az volt a dolguk.

hogy még jobban felemelkedjen. Mikor a láma jelzésképpen ke­ ményen belerúgott a kötélbe. Ahogy föl­ det ért. és hat-nyolcszáz méterre a sziklák felett repült. .Figyeld meg. A kereten halvány remegés futott át. és ekkorát sosem tévednek! A sár­ kány közben visszaért a startpontra. Egyre magasabban szállt. mégis megnyugtattam magam valamennyire a rám vonatkozó jóslatokkal. a láma le­ csúsztatta a kötelet a V-hez. így ér véget egy ígéretes pálya! Visszatérek az imádságokhoz és a füvekhez. Mikor már a levegőben vagy. harminc.Sosem voltam még kevésbé készen. aztán te jössz. hol kieresztették a sárkányt. himbálódzott és tekergő­ zött. beért a légáramlatba. Megfordult és azt mond­ ta: . A láma jelzéseire. összekulcsoltam a kezem a keresztrúd mögött . . hogy elérkezett az idő. az asztrológusok tévednének.Kész vagyok. Ha meghalnék. az a legbiztonságosabb." De aztán igaz. és ülj a kö­ tél megvastagított részére. a szerzetesek hol meghúzták.Te jössz. Lobszang. mit tudsz! Most. de korántsem álltam olyan biztosan a lábamon. Ez alkalommal a lovakat a kötélhez fogták.152 HARMADIK SZEM történtek a gyomrommal. Elengedte. szaltózott egyet. „Bolond egy ötlet . három méter magasságból ugorj le.és megszólaltam: . Most felrepülök. Mikor már harminc méterrel felet­ tünk. nem tartottam sokra a sárkányre­ pülést. hogy behúz­ zák. ahogyan néztem és elképzeltem magam benne.gondoltam. majd talpra állt. Nagyon fi­ gyelj engem. Hatvan méter. az emberek hozzáláttak. Az idő mozdulat­ lannak tűnt. A lovak vágtába kezdtek. Odamentem.épp. és felemelkedett. Az egyik tapasztalt lá­ ma megszólított: . Leszállásnál két és fél. . megfigyelhetsz.Előbb én megyek fel.Veszélyes. a kötél halálos lassúsággal feszült meg. hogyan teszem rá a lábam erre a fára. hogy csak nagyon kevéssé. a sárkány lágyan előrelendült. hogy átértem . mint ahogy szerettem volna. lépj le a V-be. Fokozatosan lejjebb és lejjebb jött. a láma a kezével kapaszkodva lógott lefelé a kötélen. a sárkány hirte- . Őszintén szólva alig álltam a lábamon! A hangom sem volt valami meggyőző. vágtára ösztökélték őket. ahogy ráléptem a talpfára. ahogy a sárkányok általában. Kulcsold át mindkét karoddal a keresztrudat. Lehozták és visszavitték a starthoz. ahol hintázva ült.Odavezetett az ászokfához: . Mutasd meg.

lógva. hogy elfelejtettem lecsúszni a V-hez! Egész idő alatt a talpfán álltam. szegény földhözragadt halandóknak keservesen kell küszködni és harcolni.XII. Megújuló tiltakozás a gyomromból . Messze a lemenő nap sugarai megérintették és beara­ nyozták egy távoli tó vizét. végül. segít megduzzasztani a Bengáli-öböl szent vizét. Hirtelen eszembe öt­ lött. Ideföntről a kis patak igen fontosának látszott: tovább­ csörgedezik. a távolban láttam a zöldesbarna. Én most felemelkedtem szülőhelye fölé. De a sokktól újra becsuktam.attól féltem. ülő helyzetbe pottyantam. Felettem a sárkány kecsesen ugrándo­ zott és pukedlizett a kóbor szélörvényekben. majd megnő. A hegygerin­ cen túl. becsuktam a szemem: ugyan minek is nézzek bárho­ va? A szörnyű himbálódzásoktól és dobálódzástól gyomrom is vészjósló táncba kezdett. hogy a gyom­ romat a hegycsúcson hagytam. időemésztette. és óvatosan kinyitottam a szemem. majdnem leestem. a szerzetesek kis pirosbama pöttyöknek látszottak. a szurdokban a kis patak buborékolva folytatta útját. ezért újra felnéztem. hogy szükség esetén tudjam. nekünk pedig. de szállt. megtanulhassuk a leckét és végül béké­ ben távozhassunk. vagy talán még ma­ gasabban. megrepe­ dezett földet. Néhány száz méterrel alacsonyab­ ban. az jutott eszembe. himbálódzott és meg-megbillent. most először. hogy életben maradjunk. hogy rögtön teljesen felkavarodik. Életem­ ben először voltam több száz méter magasan. hogy elfelejtkeztem a szorongásról és azóta sem szenvedtem tőle! A sárkány ugrándozott. így a lentiek gyorsabban húzták. Akkor azonban a sárkány őrülten imbolyogni kezdett. „Ez az utolsó percem a földön"gondoltam. s úgy éreztem ma­ gam.Jaj! Rosszul szállok fel az asztrálsíkra . sok-sok mérfölddel arrébb.gondoltam. Harminc méterre vagy még magasabban repültem a föld fölött. hogy kifeszítsék. A V- . mint aki az istenekkel találkozik. Lenéztem. amelyből zarándokok isznak. . s arra gondoltam. Aztán nőni kezd­ tek. hol is vagyok pontosan. szállt egyre magasabbra. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 153 len megbillent. Egy hirtelen lökés és billenés. hogy az istenek a mennyekben játszanak. Kibogoztam a karom. Nyitott szemmel olyan cso­ dálatos volt a látvány. keresztbe tett kezemet és lábamat a kötél köré fontam és lecsúsztam. mert lefelé húztak engem.

és amikor a sárkány úgy két és fél méternyire lehetett a föld­ től. Jó. Felszállt a levegőbe.gondoltam. . s lebukfencezett . Most hagyjuk a többieket. s a földet markolászta. ezeröt­ száz méterre alattunk. és minden ko­ rok legjobb „pilótájának" tartotta magát. hogy egy kis csapat lefelé mászik a hegyoldalon. hogy a repülést félbeszakítsák. . hogy az ember a dobozban állva vál­ toztatni tud a testhelyzetén. hogy meglelje a testet. szakoztam. talán százötven méter magasra. has­ ra esett. hogy a másik kezével hiába hadonászik. de annyira nem. hogy eszedbe jutott és elérted a V-t. nem felejtette el. Magam alatt láttam. aki harmadiknak jött a sor­ ban. az állandó dicsekvés miatt nem sze­ rették. máskülönben eltört volna mindkét lábad.Ezt meg kell beszélnem a mesteremmel . meg az. majdnem félbevágott. aztán megint te kerülsz sorra. bár landoláskor tökéletesen ért földet.ez szép teljesítmény volt. hat méterre volt csak. és másodpercekig így lógott. hogy késlekedés nélkül a V-hez csússzon. elengedtem. felegyenesedett. nem vesztegethettem tovább az időt. mi­ kor harminc méternyire volt a földtől.egyik szikláról a másikra. Ez alkalommal. megragadtam a kö­ telet. meglehetősen öntelt volt.mondta a sárkánymester . Felnéztem. jobban csinálta ná­ lam.154 HARMADIK SZEM nek ütköztem. és én újból felszálltam. Az elmúlt három évben részt vett a túrákon. Egyik kezével sikerült megkapaszkodnia a hát­ só keresztmerevítőbe. A szegény fickó azonban. Ahelyett. le a mélységbe. Láttuk. lecsúsztam a V-hez. hadd próbálkozzanak. hogy lecsusszant volna a Vhez. hogy nem sérült-e meg. arca zöldes árnyalatúvá vált: alapo­ san megviselte a repülés. megvizsgálták. A föld már kb. rosszul lépett és kiesett a sárkány farkánál. Ez az esemény kicsit megzavarta a folytatást. A köpenye verdesett és lobogott mint egy vérvörös felhő. és puhán a földre estem. hogy akkor a kötél megrántásával magasságot nyer­ tem. Akkor a sárkány rándult egy nagyot. Eszembe jutott az incidens a paraszt házával és ajakürülék­ kel.Fiatalem­ ber! . A sárkányt lehúzták. A szerzetes. és ezzel egy kicsit a sárkány emelkedé­ sén is. bemászott a dobozba. A következőnek egy fiatal szerzetes repült. amely pépes vörös masszaként terült szét a sziklá­ kon. és rájöttem. hogy elkapjon valamit. . nem tudott tovább csimpaszkodni.

Ha lenne itt keresztben egy merevítő. a famunkát befejeztük rajta. de ki próbálná ki? . elmerülve a gondolataimban. Ott ültem a köves földön. Az est közeledtével.hangzott a válaszom. a füstfelhőből ki- . a többiek azt hitték.XII. Lent a szerzetesek szörnyen húzták a kötelet. most is ő tanít. ráállhatnánk és finoman változtathatnánk a doboz szögét. Körülbelül húsz mérföldet re­ pült. óriási figura lopakodott felém. ahol különféle kis sárkánymodellek sora­ koztak. Most azt mond­ ta: . Mozdulatlan ültem. és a sziklák lehűlé­ sével a völgyben meggyengült a szél.Egy másik láma mosolyogva felém for­ dult: . zuhanok. Olyan gyorsan és vá­ ratlanul jött az egész.Megcsináljuk ma a horoszkópodat Lobszang. hogy majdnem leestem.De igen . mint amilyet ki­ gondoltál. fia­ talember. A puffanó dobok az éjféli istentiszteletre hívtak. én három méternél kiugrottam. igazad van. Ha a mesterem megengedné. egy ember volt benne. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 155 Abban a percben úgy éreztem. és a kürtőből felszálló lég­ áram majdnem teljesen megszűnt. megsérültem. nyakam körül a doboz selyemfene­ ke. én meg kissé túlsúlyos vagyok. Na most. mivel legalább 130 kilót nyomott. és ott a tartórúd. aztán a hegyoldalnak ütközött. az­ tán bevitt a szobájába. és megnézzük. . Mingyar Dondup láma tanított mindenre. A sárkány lejjebb ereszkedett. szóval övé az utolsó szó.Évekkel ezelőtt egy szikláról indítottuk az eredetijét. . mit mondanak a csillagok. Itt a merevítő keresztben.Ez enyhén szól­ va eufémizmusként hatott. abban a raktárban. Van már egy készen. A sárkánymester ott maradt még a sárkány elszállításánál. amit tudok. Azóta hozzá se nyúltunk eh­ hez a típushoz. Ahogy elfog­ laltam a helyem.Láma vagy saját jogon. . Nem találtam senkit. A sárkánymester meghallotta: .Igen. amelyet nem használunk. . senkit sem kell megkér­ dezned. ez itt egy olyan sárkány. Mingyar Dondup láma odarohant: .Én .mondtam. A beszélgetés alatt bejött Mingyar Dondup láma is. . Az egyik hosszúkás alakú valamelyest egy megnyújtott madárra emlékeztetett. Az épület végében tartjuk.válaszoltam. ezzel pedig egy kicsit szabályoz­ hatnánk az emelkedést. Lobszang. aki kipróbálná. mire egy utolsó rántás után rám bo­ rult.

Igen .Kész lesz. „Ó. . .feleltem.Holnapután repülhetek ve­ le. Először a szo­ kásos istentisztelet kezdődött. . Nagyon fi­ gyeltünk az artikulációra. Az adott jelre újra összegyűltünk. . aki aznap meghalt. mert úgy véltük. lótuszülésben ültünk. mígnem a tüdejéből ki­ fogyott a levegő. Ez az „alaphajlítás". Lerajzoljuk a hang emelkedését és esését. . mindegyik végén alacsonyabb és alacsonyabb lett a hangja. hogy megvi­ lágosodást és vezetést nyerjen. Akik rögtönözni akarnak.156 HARMADIK SZEM sebb hegyként derengett elő. az idősebb szerzetesek pedig nagyon mély basszus hangjukon . A emelvényen ülő karvezető recitáló hangon elmondott egy részt a Bardo Thödolból. Kumpheláé. mi. aki elhagyta evilági éle­ tét. a tibeti Halottaskönyvből. a nagyobb hajlítások mellé kisebbeket illesztenek. Ó! Kumphela szerzetes vándorló szelleme.Megcsi­ náltad? . A tibeti zenét nyugatiaknak nehéz követni: hajlításokból áll." Hívtuk a szellemet. minden két sor egymással szemben. egyes részeket dobve­ rés kísért vagy édeshangú csengettyűink csilingelése. A sárkánymester volt az. A templom belsejében. miként juss át az Elveszett Birodalmon. ki ma elhagyta az evilági életet! Ne vándorolj közöt­ tünk. ne­ héz volt elképzelni a bolondos szerzetest.Itt a templomban. mindegyikünk olyan volt.suttogta. akár egy élő Buddha-szobor.Jól van . A négyzetes párnák magasan voltak. mert ma eltávoztál tőlünk. ez­ után kezdődött a halotti szertartás. . nem gondoltam volna rá. a zenei tudása és mély hangja miatt választott karvezető énekelte az első részeket. a kolostori fegyelem mérhető az éneklés tisztaságával és a zene pontosságával. Mikor a szokásos istentisztelet véget ért. melyet azért a szerzetesért tar­ tottak. hogy útmutatót kapj. és miként juss el a Nagy Realitáshoz.motyogta. Ha nem hivalkodott volna. tízperces pihenőt kaptunk. Kettes so­ rokban ültünk. huszonöt-harminc centiméterre lehettünk a földtől. a fiatalabbak magas hangun­ kon. Mormoltuk a válaszokat. kb. ahol a falakra olyan gyönyörű szentké­ peket festettek. hogy vezessen. a pislogó vajmécsesek fényében és körbe-körbe szent alakokkal a falon. azért gyújtjuk e füstölőt. hogy beálljak a sárkánytestbe és bizonyos mértékig megpróbáljam szabá­ lyozni az emelkedést. hogy jöjjön. Kumphela szerzetes vándorló szelleme.

Ne félj. dobokból. északra és délre. évszázadokon keresztül fejlesztettük a hangok tu­ dományát. Az élet véget ért. vándorló szellem. hogy vezetésre lelj. A halál születés. hogy vezetésre találj. de meztelenítsd le a tudatod. a testnedvek bugyogását. nem érzed a füstölőket. megszólalt a fafuvósokból. erőszakosan ért véget. nem felejti el többé. csak örök élet. körbeadták minden szerzetesnek. Mi. Egy megfordított emberi koponyába . hogy megszabadíthassunk. miközben az álom hatá­ rán fejed a párnára hajtottad? A Jósda kolostorában ezekkel a han­ gokkal transzba ejtették az egyik médiumot." Mikor szünetet tartottunk. „Véred a földre ömlött. a test szokásos. azért hívunk. ezt felváltotta a trombita ijedt sikol­ tása és a gyorsuló szívverés." Rizsszemeket. hogy szabad lehess. és cintányérokból álló zenekar. Younghusband ezredes. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 157 dörmögték. a Lhászát 1904-ben elfoglaló brit . nyikorgást. Meghallgattad e valaha a szívverésedet vagy a légzésedet. Fogadd a tanításainkat. és nem eszel. a te­ rem fő részében egymással szemben ülve ősrégi rítus szimbóluma­ it kántálták hol emelt. és a különféle ropogást. Loccsanás.. aztán hirtelen megszűn­ nek a zajok. „Ó. Jer. hogy megszabadulj és vezetésre lelj. „Merre vándorol a kóborló szellem? Keletre? Vagy északra? Netán nyugatra? Vagy délre? Az istenek eledelét szórjuk a föld sarkaiba. vándorló szellem. korgást. nem lá­ tod az arcunkat. Szokásos tempóban kezdtek. színezett sáfrányt hintet­ tek keletre..mintha vér lenne benne . Nincsen halál. ki most csupán vándorló szellem vagy. kagylókürtökből. a telepaták vezetni fognak. aki vagy. jer. A test minden hangját ismerjük és híven vissza tudjuk adni. ó szerzetes. Megszólaltatták a vér halk áramlását az erekben és az artériákban. Amiért halott vagy. tibetiek. nyugatra. belső „ketyegését". Aki egyszer hallotta. hol leeresztett hangon. és megszállta egy szellem. jer hozzánk.vörös vizet öntöt­ tek. amiért halott vagy. ó. mormogták a válaszokat. Az emberiség halk zajai. hogy új életre szabadítsunk." A mély basszusdobok az élet ritmusát verték. „Ó. amelyből az élet zenéje születik. aki voltál. vándorló szel­ lem. Jer. A többi hangszer a test valamennyi hangjával bele-belekapcsolódott. Szerzetesek és lámák. vándorló szellem. szerzetes. hogy érintse meg. a lélegzet tompa suttogását a tüdőben.XII.

Később újra fel tudtuk használni az anyagot. Végül elhelyezték. és én. Kérésére beleültem. hogy lent tartsák. mint a többi masinán. A selymet leszedték róla. thempa (Kész. Vezetőmmel a műhelyébe mentünk.Onadöá! (Viszontlátásra!) Hirtelen zökkenés. melyet én készültem kipró­ bálni. melyet a régi raktárhelységben rendezett be. lefelé fordított. hogy tartsak vele. mert egy társam lábá­ ra esett. és a sárkánymester azt mond­ ta. továbbá ama tény mel­ lett. Legnagyobb meglepeté­ semre a sárkánymester meghúzott egy kötelet. mikor átcipelték a hasadékon. A szárnyak nem egyenesek voltak.158 HARMADIK SZEM erők vezetője tanúskodott a hangok ereje. azt kiáltottam: . A padlón több halom külföldi fa hevert szanaszét. Megvizsgáltuk a sárkányt centiméterről cen­ timéterre. jobban tud­ ják ellenőrizni a mozgását. maga tesz újat rá. Kidobtam a követ a szélisteneknek szóló imával. Lent a sárkánymester izgatottan izgett-mozgott türelmet- . Most lovak he­ lyett szerzetesek indították a sárkányt. majdnem eltalálta az egyik szerzetest. meg a szokatlan levegőtől már majdnem állva elaludtam. A repülés izgal­ mától.Tradri. Reggel a sárkánymester azt üzente. ha alaposan kapaszkodom . Az a modell. de én még egy kis ideig elégedett lennék ez­ zel a testtel. és a falak tele voltak sárkányrajzokkal. mint egy kilőtt nyílvessző. fontosságom teljes tudatában felkapaszkodtam a dobozrészbe. három méter lehetett a hosszuk és az volt a benyomásom. A szerzetesek játszottak a kötéllel. hogy remek felhajtóerő lesz körülöttük. A dobozrész alján több merevítő volt.' Másnap kivitték a gépet a fennsíkra. és a derék magasságában egy keresztrúdba lehetett kapaszkodni. és a sárkány a föld­ re ereszkedett. és a masina felrepült. Jó lesz. hogy a jósnak. Elégedetten kiszóltam: . különben az én vándorló lel­ kem keresik ma éjjel. a boltozatos mennyezeten függött. hanem hajlítottak. Azután. és hívott. húzzátok). az erős felszálló légáramon. hogy dolgozni fog a „szabá­ lyozható" sárkányon.gondoltam. Valamilyen csigaszerkezetre volt felfüggesztve. mikor transzban volt. ame­ lyekre fel lehetett állni. A szertartás végeztével sietve aludni tértünk. ügyesen igazgatták és a sárkány egyre magasabbra emelkedett. csészét tartó te­ nyérhez hasonlók: kb. úgy gondolták. amint az első remegés átszaladt a ke­ reten. megváltozott a külseje. A szerzetesek ezzel is megküszködtek.

mondták. aztán hírtelen rájöttem: Hát persze! A növénygyűjtő csapat poroszkál az elhagyott vidé­ ken. tizenöt méternyire lehettem.sikerült felhúzni magam. Később. Akkora már kiszabadítottam a fejem a köntösből.köpenyem csapkodott és lobogott a fejem körül . hogy beszámol­ hatok arról. a sárkány felfelé szállt. Óvatosan körbemozogva úgy találtam. égnek állt volna a hajam: kevesebb mint hetven méterre voltam a földtől. vonal. hogy nagyon figyelmesen változtathatok a teljesítményen. mikor sikerült az esést megfékezni és a gép újra felemelkedett. akár egy kő. alig várta. mint egy mozgó. Túlzottan magabiztos és merész lettem. zihálva kapaszkodtam a keresztrúdba. Egy pillanatra nem értettem. és kinéztem. és normális helyzetbe kerültem. kis pont. ha hozzálátok. . olyan volt. ponto­ zott vonal. örültem. Sorban mentek. Annyira lassan mozognak. a csapat egy-két napon belül megérkezik.XII. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 159 lenségében. kb. Ha nem lettem volna borotvált fejű láma. a messzeségben láttam valamit. . Ahogy elnéztem a vidék felett. fiúk. jobb.Férfiak. A lábam lecsúszott a rúdról. Egy ideig a ritka levegő okozta megerőltetéstől lihegve. gondoltam hát. és a kezemnél fogva nyújtott karral lógtam lefelé. Nagy erőlködés után . kutyák . A zuhanás alábbhagyott. Hátramentem és a sár­ kány zuhanni kezdett. annyira lehango­ lóan tétován haladnak! Mikor leszálltam.gondoltam. miután leszálltam. hogy kipóbáljam a masinát. nagy pont. a sárkány „emelkedésén" és „viselkedésén".

Lobszang. de még lábát sem tehette be ebbe a különleges sárkányba. Repülés és módosítás. minden cson­ tom eltört. kivéve a szerzetesek alattam és az alig felismerhető pontok. A lámakolostor mögött hegyes volt a vidék. de nem tudta kipróbálni őket. Leszálltam.. de úgy.arra az időre emlékeztetett. igen. addig el lehet látni. oldalra csúszott. . Talán láttak engem itt fent. hogy biztosra vettem. ezt ide rakjuk. látni a hideg. De a sárkány rángatni kezdett. egyik hegycsúcs után szorosan a másik. legalább akkora örömöt okozott nekem. hogy ne sé­ rüljön meg az értékes kísérleti masina. sőt. hogy lélegzetet ve­ gyen. zuzmó és nö­ vényszőnyeg borította. és ez újra . Senki más nem valósíthatta meg álmát. megállás nélkül vánszorogtak felénk. ameddig csak a hegyek engedik.Igen igen. mikor így csináltál? És az így ment tovább. és a a messze­ ségben a tavak vibráló ragyogását. És azt mondod. változtatott rajta valamit. kí­ sérletezés és megfigyelés. Keresztülfutott rajta. Minden másodpercét imádtam. Mikor egyáltalán megállt. hogy ki ne essek! . A sárkánymester szeretettel nézett rám és hatalmas karját a vállamra tette. Rajtam kí­ vül senki sem repülhetett vele. Lent. többször is elismételtem. vöröses okkerjét. A legnagyobb újítás egy szíj volt. és ahol meleg volt) moha. és sehol sincs meleg pára. a szakadékot (ahova nem ért el az éles-fagyos szél. mint neki a tervezés. mintája apám dolgozószobájának kárpitjá­ ra emlékeztetett. mely megtartott.fájdalom . Ameddig én láttam. Végtelen gondosan úgy hozták vissza a földre. mely eltorzítaná a látványt. Ezen futott keresztül a kis patak. mert hatalmas testével nem repülhetett. mikor felborítottam egy korsó tiszta vizet apa szőnyegén! Igen. évek óta voltak „elméletei". Az egész világon Tibet­ ben a legtisztább az ég. mely éjjel éne­ kelt nekem. Be­ visszük mindjárt és hozzáfogunk. azt a merevítőt meg oda. Repülés és módosítás. magam is élveztem a repülést. ké­ kesszürke sziklákat. a föld meleg.. az egész óriási területen semmi sem mozgott. me­ lyek fáradtan. igen így jó lesz. No. és a szerzetesek le­ húzták. apának tényleg nagyon nehéz keze volt!. A sárkánymester minden egyes repülés után javított.160 HARMADIK SZEM Valóban lenyűgöző dolog volt körbenézni. lássuk csak. mígnem a távoli láthatáron már csak fekete körvonaluk rajzolódott ki a napsütésben.

A zsákokra ráírták. mi a tartalmuk. hogy csak úgy tudták kinyitni. és olyan helyekre küldték őket. mint az. Az öreg sárkánymester befo­ lyásos ember volt. minden cso­ port hét napig maradt távol. majd a nyakuk­ nál megtekerték őket. kemény lett. Az első néhány nap után fele időmet a növénygyűjtéssel. és azt mondta .XII. a többieken egyik csoporttól a másikig lovagoltam. tövek. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 161 Mikor a növénygyűjtő csapat megérkezett. egy-két napig szü­ netelt a repülés. aztán gyorsan vízbe mártották és kitették száradni a napra. Még egy baleset történt. bőrzsákokba csomagolták. azt gondol- . a repülésé nem kevés­ bé. A kevésbé tapasztalt szerzetesek csak há­ romfajta növényt szedtek. levelek. ha a szorosan betekert nyakrészt leverték. Egy napon belül a bőr kiszáradt. hogy megbi­ zonyosodjanak. Néhány növényről leszedték a szirmokat és megszárították. A füvek ismerete nagy hasznomra vált. Megint másoknak még azon frissiben kisajtolták a levét. Körülöttük jakok legelésztek. de a nyugati világ jó néhányat nem „fedezett fel" közülük. magasan fent egy sárkányon. hogy a jövőmre vonatkozó jós­ latok szempontjából az égi masinák ismerete legalább olyan fon­ tos. ahol ezekből rengeteg termett. Nagytapasztalatú lámák minden egyes darabot átvizsgáltak. lenéztem az immár ismerős tájra és láttam a növénygyűjtők fekete jakbőr sátrait. Gyakran. hogy vízhatlanok legyenek. Az így tárolt gyógyfüvek a tibeti száraz éghajlaton évekig eltarthatok. mint a fa. Másoknak a gyökereit reszelték le és így tették el. hogy értsek a gyógyfüvek gyűjtéséhez és osztályozá­ sához. A folyadékot szorosan lezárt agyage­ dényekben tárolták. így latin nevet sem kaphat­ tak. Bekóborolva a lelőhelyeket. Magok. A legtöbb keleti or­ szágban ismerték ezeket a gyógynövényeket. A nyolcadik napon visszatértek. Olyan kemény. hogy a legrövidebb idő alatt a le­ hető legtöbbet tanulhassak. és mikor egy szokásos sárkányon rá került a sor. a nö­ vényeket kiszórták egy óriási raktárterem tiszta padlójára. másik felét a sárkányrepüléssel töltöttem.valamennyit megtisztították és mikor már eléggé megszáradtak. nincs benne levéltetű és a megfelelő fajta. A hétből három napon sárkányrepültem. Gyűjtő és csomagoló csoportokba kellett szervez­ ni az újonnan érkezőket. Az egyik szerzetes nagyon figyelt en­ gem. szirmok .

hogy visszaértünk a Vashegyre. és különböző amulettek. Láttuk. gyorsan előre men­ tünk. A napokat munkával töl­ töttük. szerzetesek. facsésze. majd végül eltűnt a szakadékban. Ódz­ kodva. ugyancsak Trajerpa kolostorba. Másnap elindul­ tunk. külön nekem készítette. Örültünk. Ké­ sőbb hallatszott a becsapódás hangja. vonakodva csomagoltunk. és a hegyek hihetetlen szabadságától. Tárgyak potyogtak az égből. és a sárkány alábukott és oldalra billent. növendékek és a teherhordó állatok. Egy különösen erős széllökés. rángatózik. campaedény. amit tőlem látott. Minden jó dolog túl gyorsan ér véget. Néhányan. Magasan fent az égen a sár­ kány furcsán kezdett viselkedni. köntöse tekergőzött a feje körül. később még jó néhány követte a he­ gyekbe és a Lhásza közeli. utánam csinálja. Többé már nem volt szüksége rájuk. lassú menetben követtek bennünket. szilánkokra hasadt és a szerzetes kibuk­ fencezett. hogy meg kellett válni új baráta­ inktól. hogy a szerzetes rugdaló­ zik. Ez volt az első kellemes út. Pörgött és repült. mint amikor idefelé jöttünk.162 HARMADIK SZEM ta. de valóban sajnáltuk. a három hónap mégis túl hamar elszaladt. . nehéz munkával. pörgött és repült. Fejjel lefelé zuhant. rózsafüzér. hogy megkísérelje befolyásolni a gép helyzetét. a többiek. A fa megrepedt. A sárkánymestertől kaptam egy sárkányrepülő modellt.

pislákolá­ suk olyan hatást keltett. A többi esemény után sem érdeklődtünk túlzottan. tíz-tizenkét méteres fakeretekre színes vajból „képeket" formáztak. és egy nagyon valószerű. A fejben vajmécsesek égtek. hogy végigmenjen a Barkhor-on. A legjobban sikerült alkotásért készí­ tője az év legjobb vajmodellezője címet nyerte. közömbösen tekintett kifelé az 163 . mely a Dzsokang és a tanácsterem után megkerülte a piacteret. átvilágítottak a szemen. Óriási. Eze­ ken az ünnepeken a méltóságteljes hangulatot felváltotta a jókedv. néhányon a szent könyvek különböző jeleneteit mege­ levenítő domborművek voltak. hatalmas fejet illesztettek rá. puhafából készített keretekre építették. mintha a szem ide-oda mozogna. A legen­ dáink szereplőit megelevenítő óriás figurákat viszont érdekesnek találtuk. Mindent ki kellett takarítani. Minket Csakporiból egyáltalán nem érdekeltek ezek a karneválok. A bábukat nagy. az egészet meg­ lehetősen gyerekesnek és unalmasnak tartottuk. azon a körúton.Időben érkeztünk vissza Logszárra. amikor is nyílt versenyben lovas nélküli lovak száguldoztak a Ihászai síkságon keresztül. Az isteneket kielégítették. az volt a test. majd a nagy üzletházaknál ért véget. A dalai láma körbesétált és mind­ egyiket alaposan megnézte. pont az újévi ünnepségekre. eljött a szórakozás és vidámság ideje. mindent rendbe kellett tenni. A figurát egy erős szerzetes vitte gólyalábon. A tizen­ ötödik napon a dalai láma számos szertartáson vett részt a székes­ egyházban. A szertartások után kijött.

164 HARMADIK SZEM .

nem maradt más választásom. ha a mécsesek kilazultak és felgyújtot­ ták az egész alakot. arra tanítottak. Minden egyes prüsszögésnél úgy éreztem. A szereplőkkel mindenféle váratlan balesetek történtek. de nem engedhettem el a gólyalábakat. és abból. HAZALÁTOGATÁS 165 óriás testének közepén lévő lyukon. Most a fojtogató hőségben az egész megolvadt.Természetesen nem mondtam meg neki. tudtam. Az volt az egyik legszerencsétlenebb dolog. a ráncokból felszállt a por és én csak tüsszögtem. régi holmi. fuldokolni a ruhában és félig megsülni a vajzsiradékban. mint tovább menetelni. melyek annyira szórakoztatták. rávettek. Minthogy azonban a dalai láma nézett. és lesodort a lapos tetőről. tüsszögtem. hogyan kell le­ rakni az aranylemezeket. és a kellemetlenséget csak fokozta. hogy nem viszek többé ilyen bábut. Nem sokkal. először egy másik . hogy a tetőn át ne folyhasson be a víz. hogy megcsúszott valami síkos anyagon az úton. De eltökéltem. hogy a szegény flótás odabent nehéz perceket él át. Nyolc méter magas volt. hogy igazítsak rajta. Szörnyű hőség volt. Lobszang. Egyszer. Semmi mást nem láttam. akárcsak én. de lehet. borotvált koponyámra csöppent. és egy lábon kellett egyensúlyoznia. felza­ vart molyrajok és forró vaj. Kötegnyi dohos. hisz a ruhát sokáig nem használta senki. Ahogy rángatva hajtottam magam előre az úton. hogy a forró vaj a mécsesből kicsordulva fájó. ahogy ugrált és himbáló­ dzott. talán öt vagy hat hónappal később. Normális körülmények közt a mécses­ ben kemény a vaj. a Gyógyítás Istene bábuját. teljesen önkéntelenek vol­ tak. kiváló komédiás válna be­ lőled! . száguldó porés szemcsefelhők kíséretében jött egy váratlan. hogy vigyem körbe Buddha. jól játszottál. szörnyűséges or­ kán. tüsszögtem.XIII.0. A szegény flótás az egyik gólyalábbal egy gödörbe lépett. mint az előttem lévő alak hátát. A kis kukucska a bábu kö­ zéprészén nem a szemem magasságában volt. Az orkán felkapott. vele együtt molyok repkedtek mindenütt. felbukok. Az egyik raktár tetején voltam. A hullámzó köpeny a gólyalábas lábam körül csapkodott. néhány évvel később. hogy a „bohócko­ dások". A tüsszentésre a testem rándult egyet. A hőségtől és az erőlködéstől több kilót fogytam! Egy magas rangú láma azt mondta nekem az­ nap éjjel: . kivéve a kanóc körüli olvadt kis tócsát.

erős fáj­ dalmat éreztem. amint helyrerakta a kulcscsontot és bepólyázta. a fényesség csendesen szétrobbant. azután lábra. és kiküsz­ ködtem magam a száraz útra. színfoltokat és sávokat láttam volna. Akkor egy másik szélroham ragadott magával. A talaj mocsaras volt. A Potalánál az épületekben és kör­ nyékükön kis fények pislákoltak. Lobszang. kárpótol a fájdalomért. nem kellett volna kiküldeni őket ilyen szélben.166 HARMADIK SZEM tetőre estem. Az ablak ismét nyitva állt. benned is van egy kis ellenérzés az új dolgok megtanulá­ sával szemben. hogy amilyen gyorsan csak lehet. aztán az egész véget ért. hogy ellenőrizze. Mint legtöb­ bünkben. mi történt velem és egy másik fiúval. Vakon vonszolód­ tam és botladoztam felfelé. Amíg beszélt. Engem az út hátralévő részén felvittek. egyetlen gondolatom az volt. A fiú a sziklákra esett. és a szoba teljes sötétségbe borult. amikor felébredtem. Helyrerakjuk. szinte észre sem vettem. szegény fiúk. színes fényeket. még egy ág . akkor sínbe tette. itt a szobában. akik rohantak.Nem maradhatsz vissza a tanulmányaiddal. Valami csattant. minden rendben van. Félúton találkoztam egy csapat szerze­ tessel. Eluralkodott rajtam a fájdalom.Becsukta az ablaktáblákat. amit nyújtani tudok. Kábán megpróbáltam kikászálódni a sár­ ból. A felsőkar fájdalma­ sabb volt. Valahonnan fogott egy kis dobozt és letette elém egy polcra. ezért együtt tanulunk majd. . Lobszang.gondoltam. csak feküdtem. átröpített a peremen. majd a Vashegyen. Sok-sok órával később lehetett. Átláttam a városon is. de hamarosan azzal is kész lett. feljussak a hegyre. hogy megnézzék. Valahogyan térdre álltam. eltört a karod és a kulcscsontod. úgy hat méterrel lejjebb. csak az oltár mécseseinek halvány fénye világí­ tott. és én arccal a vízbe estem. hogy rögzítse. és szörnyethalt. amint az esti őrjárat körbe-körbe járt. . ezért hipnotikusan eltávolítom belőled a „tanulás iránti ellenszenvet".Na. de ahogy megmozdítottam a bal karom és bal vállam. Másnap Mingyar Dondup láma így szólt: . be mesterem szobájába. de a segítség. Aznap már semmit sem csináltam. és kö­ rülbelül ötven méterrel mélyebben a Lingkhor út szélén tett le. nem tudtam tisztán gondolkodni. Fájni fog. Rám nézett: . de az éjszaka bíbor árnyai lassacskán beborítot­ ták az alattunk fekvő völgyet.Ajjé. Gyorsan meg­ vizsgált: . Mintha ragyogó.

mivel az Ékességes parancsára most én vagyok a gyámod. Holnap elviheted. és otthon töltheted a na­ pot. és a vállam meg a karom is fájt. Asztrálutazásaim során nagyon kellemes élményeim voltak. mert nem voltam melletted. Azt mondta. .Lobszang. mégsem hagyhatjuk abba. ne feledd. Azt gondoltuk. Hamarosan behozták az ennivalót. mert sok mindent meg kell tanul­ nunk. és folytatnom kell a tanulást! Két hétig Mingyar Dondup láma még intenzívebben tanított. hogy élni fogsz azért. .válaszol­ tam. Ahogy beléptem.Ahogy kimondta. . . éhes vagy. Éppen akkor bejött a mesterem: . Úgy tűnt nekem. érez­ tem. a láma beszélt: . hogy az iskolát nemigen szeret­ jük. de a csillagok megjövendölték. de még merev voltam. Tudomást se vett rólam. Tudta. Azonnal megölték. ha nem iskola? Kemény iskola! Azt gon­ doltam: itt vagyok két törött csonttal. Két hét múlva összeforrtak. és így nem beszélhetett veled. felnézett rám. az pedig sokat számít egy anyá­ nál! Itt egy sál. és amíg ettem. Van egy szertartásuk arra az esetre. végre visszatértél hát hozzánk. És mi a földi élet.Hm. Reggel vezetőm végignézett rajtam és így szólt: .Mindegy. Amerikában.A törvények szerint el kellett volna hagynod a tested. ha valaki elment. olyan kellemesnek találtad az asztrálmezőket. és ráncok gyűltek a szeme sarka körül.Dehogynem. hogy éppen az Ékességestül jössz.Rám nézett. hogy különlegesen pártfogol.Biztos vagyok benne.Ó. egy kis­ sé sápadt vagy. hogy hosszú évek múltán a vörös indiánok földjén halj meg. ha nem tévedek. láma vagy már és tartanod kell magad a . azért. Gyancebe ment néhány napra. apád nem lesz otthon holnap. éppen egy levelet olvasott. ahogy nevetett: . mint máskor. hogy az eltávozottaknak szerencséjük volt. . HAZALÁTOGATÁS 167 kezdődött az éjszakai élet. Most. amikor találkoztunk a Potala lépcsőin.XIII. de tiszta és rendes. hogy ott maradsz egy darabig. határozottan az vagyok. amikor bementem Min­ gyar Dondup lámához. hogy apám nem akar látni . Egy reggel. hogy elterelje gondolataimat a tö­ rött csontokról. el kell juttatnunk egy gyógynövénycsomagot tisz­ teletre méltó anyádnak. De aztán emlékeztettem magam arra. mint általában.

Fontoskodva. A kevésbé szőrszálhasogatók csődörön (ménen) vagy pónin lovagolnak. amit látott. Lementünk a meredeken. Szerencsére egy szolga megtartotta. Egy kicsit odébb. . egykori otthonom bejáratánál a szolgák észrevettek. nem versenyezhet szépségben a mi Csakporinkkal).168 HARMADIK SZEM szabályokhoz. mint aki nem állhatja tovább a látványomat. és rohanni kez­ dett. Vidd az enyémet. ho­ gyan tudom ezt a szerencsétlen dolgot tisztán tartani. vezesselek hozzá. kíváncsi voltam. és beraktam köpenyem bugyros részébe. reméltem. és jól megnézett. Kétkedve néztem. .gyalogolni szerettem. Szóval jobbra fordultunk. hogy nem esek le a lóról. Félúton a ló meg­ állt. Együttéreztem vele. szüksége van egy kis mozgásra. anyám legszebb szoba- . Elhaladtunk a Potala mellett (úgy találtam. mert ugyanez volt a véleményem róla! Tibetben a legortodoxabb lámák öszvéren lovagolnak. a ház úrnője azt parancsolta. Átadta nekem a gyógynövényzacskót. balra magunk mögött hagytuk a Kalingcsu-t. Talán. és átmentünk a Drepung-város úton.Buddha. A hegy lábá­ nál jobbra fordultunk. és sietve kitárták a kaput. Láthatóan nem sokra tartotta.Add áldásod e házra és minden lakójára Tiszteletre méltó Or­ vosláma Uram! . nincsen ne­ mük. Felfele mentünk. a Mindentlátó áldása legyen rajtatok és ad­ jon valamennyiőtöknek egészséget! .ha lehetett . Az intézővel ünnepélyes szertartásossággal kicseréltük a sála­ kat. hátrafordította a fejét. hogy visszagöngyöljem a növényzacskót abba a szerencsétlen sálba. A végén le­ szedtem róla a sálat. Gyalog jöttél ide. a fehér ló meg én. egye­ nesen az udvarba lovagoltam. amit a tisztelet jeléül egy selyemsálba göngyöltek.Tiszteletre méltó uram. . mert azt gondolják. amíg lecsúsztam a hátáról. Elindultunk (mintha én nem találtam volna el hozzá!). Én . aztán keresztül mentünk az Indiába vezető úton. a Tiszta.feleltem. mikor közelebb érek. mert hangosan nyerített egyet. hogy majd előveszem.mondta az intéző. jobbra pedig a Sár­ kány-templomot. hogy a Lingkhor-on folytathassuk utunkat. mert vallási okból az ember mindig az óramutató járásával azonos irányban megy végig a Lingkhor úton. eköz­ ben ügyetlenül matattam. Ma egyik legjobb fehér lovunkon térsz haza.

Hölgyem!. Egy fiatal nő lépett hozzám és megkérdezett: . kilovagoltam éppen.feleltem. Meghajolt.Sosem engedtek ide.mondtam. és illőképp.válaszoltam. amit az Ékességes mondott nekem. mikor anyám megjelent az erkélyen és valamit kiáltott.kértem. Beteg voltam. .Segíts óvatosan felnyergelni! .XIII. aki most tért vissza a hegyekből.Tiszteletre méltó Anyám!.A rend szabályai megakadályoznak abban.Egyszerű orvosláma vagyok csupán. A második gondolatom az volt. A férfiak az más. . azt már tudtam. . sok tenni­ valóm van. ők meg éhes farkasok! Egy dolgot lehetett csak tenni: visszavonulni. ho­ gyan bánjak velük. mintha szaftos falat lennék.Tiszteletre méltó Uram és Fiam. Ezzel meghajoltam előttük. Átadtam az üzenetet és vissza kell térnem kötelezettségeimhez. Kar. amely­ ben az Ékességes részesített. Az intéző visszament az irodájába. A fehér ló balra . A szoba tele volt asszonynéppel! De mielőtt elmenekülhettem volna. és üdvözlete jeléül e sálat.. mikor egyszerűen csak a fia voltam gondoltam. Nyolc. hogy van egy üvege. hogy halljanak az Ékességes házában és magánál az Ékessé­ gesnél történt eseményekről. nem kilenc nő túl nagy gondot jelentett nekem. eljöttek a barátaim. Csak mint küldönc jöttem. de a le­ hető leggyorsabban távoztam. . hogy meghallgassanak.Nem emlékszel rám? Jaszo vagyok! Igazat szólva. amivel átlát a házak falán? .és kulcscsonttörésem volt nemrégiben. annyit fejlődött és milyen mu­ tatós volt! Rossz előérzetem támadt. a lovász kihozta a lovat. . anyám lépett hozzám. Nem beszélhetek rendünk fejé­ nek a dolgairól. kérünk. alig ismertem fel. De a nők! Úgy néztek rám. . Mingyar Dondup láma utasítására elhoztam ezt a zacskó gyógynövényt. .Tiszteletre méltó Uram és Fiam! A hölgyek messziről utaztak ide. HAZALÁTOGATÁS 169 jába. nem tudom egyedül felszerelni. Valóban olvas indiai lapokat? És igaz. számolj be a megtiszteltetésről. A lovász kinyitotta a kaput. megfordultam.Tiszteletre méltó Anyám! . hogy elmondjam. hogy vajon megfordul­ hatok és elrohanhatok-e.

a nőket kü­ lönös teremtményeknek tartottam (még ma is azoknak tartom) és. de mint igaz embert. hogy hazaküldjenek. ki vannak festve.170 HARMADIK SZEM fordult.De egy hét múltán megtudtam. Kicsit hirtelen természetű volt. egy sereg nő elkergetett! . suttogni kezdtem . végig a körúton. Lobszang. nem akarok visszatérni apám há­ zába. miről beszélt velem. és. annál jobban nevetett. a Muru Gompa mellet..! Rémes! Kérlek... vagy még mindig gondolsz az otthonodra. Na nem.Ó. hogy elmondjam és távoztam. hogy látogasd meg tiszteletre méltó anyádat. nem csupán. amikor anyámnál nagy társaság van. hogy a személyes elfogultság és az államügyek összekeve­ redjenek. Lobszang.. Mikor ismét otthon voltam. az összes kó­ borló szellem téged üldözött a város körül? Felkavartnak látszol! Felkavart? Felkavart? Anyám meghívott egy halom nőt. Azoknak a nőknek a látványa. Soha senki sem mondott ellen az Ékességesnek. rendezvény van nála és a vendégeket szórakoztatni kell. De napokig nem engedte. hogy a rend szabályai nem engedik. bementem Mingyar Dondup lámához. amíg még lehetett.De én otthon vagyok. És minél jobban csodálkoz­ tam. és sosem hagyta. ne beszéljünk erről.az asztrálszínük.Azt akarom. Lassan. Hogy bámultak mind rám! Vezetőm rázkódott a nevetéstől. .. Közöltem velük. Hangulatai sosem tartottak tovább néhány percnél. Ó volt az állam és az egyház legfőbb feje. aki most a földön él. mindannyian nagyon szerettük. a Vashegyen. Tiszteletre méltó Lámamesterem. hogy elfelejtsem: . hogy megtelepedtél-e már itt.Vagy: . Rám nézett: Mi történt.. A kolostori élet felforgatta „társadalmi" értékeimet. és úgy intézte. hogy a dalai láma nagyon-nagyon érdeklődött utánam. így ismét az óramutató járása szerint haladhattunk végig a Lingkhor úton. a hajuk. mert nem akar­ tam túl gyorsan visszaérni. Rikácsoló hangok. de én is. Lassacskán poroszkáltam.. ők meg mészárosok Sö-ból. és ahogyan néztek rám: mintha csak díjazott bárány lennék.ekkor azt hiszem. . és mind az Ékességes felől akart hallani és azt akarta tudni. mert az volt.. El a Gyüpo Linga mellett. mint istent.Az Ékességes azt akarta tudni. . . .

Mingyar Dondup láma odajött hozzám: . Elége­ dett volt. A Templomból jövet egy macska határozott vonzalmával tüntetett ki. a macskákat nem: ha egyszer tá­ madtak. amíg félig leértünk a hegyen.) Tibet hideg. örültem. akik ké­ pesek felborítani és szétmarcangolni egy embert. azaz simi-nek. Felugrottam. sétáljunk egyet. Akkor. hogyan töltsem a szertartás előtti üres félórát. és a hátsó lábuk hosszú. míg abba nem hagyta az erős nyávogást és lóbálni nem kezdte a farkát. (A fajtát. így majdnem feketék voltak. A házakat szelindekek vigyázták. hogy az ékszert őrizetlen hagyta és nagy sietve visszarohant. nyilván eszébe jutott. A templomi macskák nálunk nem csak díszként szolgáltak. A szemük kék. A farkuk korbácsszerű. a hőmérséklet befo­ lyásolja a szőrszínt. amelyhez tartoztak. időnként „sziáminak" nevezik. Meleg országokban . tibeti nyelven természetesen macskának hívjuk. na és a 171 . nem tudtunk továbbmenni.úgy hallottam . Lobszang. ár­ gus szemmel őrizték a csiszolatlan drágakőtömeget a szentek kö­ rül. óriási szelindekek. hogy mesteremmel mehetek. és azon gondolkod­ tam. van egy kis munkám a számodra. amitől járás közben „másként" néznek ki. mivel vonzalma teljes viszonzásra lelt. A kutyákat meg lehetett szelídíteni és elzavarni.fehérek. Hatalmas cica volt.Gyere. halálig harcoltak. mikor békében voltam a világgal. Hamar elkészültünk és elindultunk.Egy reggel. ünnepélyesen sé­ tált mellettünk.

akik személyesen ismerték őket. Az első benyomásom nagyon kedvezőtlen volt. Vacsora után így szólt: . de gyorsan visszavonultam. hogy hozzám vághassa.Ahogy mondtam neked. Menet közben Mingyar Dondup láma beszélt hozzám: . de akkor egyikőjük felpillan­ tott és észrevett. Keresett valamit. a szitkok komoly kétséget támasztottak őseimmel szemben.Nahát. Bent a házban a férfiak hivalkodóan sétálgattak a lezárt dobozok és táskák között. esetleg megfogni vagy megmérgezni. azt mondtam mesterem­ nek: . ők a legtüzesebb szelindeket is megkergették. A földön csendesen egy nyitott ablakhoz kúsztam. Ha bárki megpróbált az egyébként őrizetlen ékszerekhez nyúlni. úgy ólálkodtak a templomokban. mint „átlagos" rokonaiknak. Lent az úton jobbra fordultunk. A kutyákat el lehetett kergetni. Hogy érzed. A templomi macskáknak kétszer olyan hosszú kar­ maik voltak. Nem úgy a macskákat. ha ez megoldható? . Az út hátralévő részén Mingyar Dondup láma mélyen elgon­ dolkodott. Mikor ismét a Lingkhor úton voltunk. Tovább bandukoltunk. Azután tovább a Tür­ kiz Hídon és a Doring Háznál újra jobbra. . A hangere­ jük és a hangszínük szinte hihetetlen volt! Szolgálatban éberen és nesztelenül. az aurájuk milyen vörösre változott! És késekkel ha­ donásznak. ahogyan egy idősebb ember nem tudott volna. egy kínai misszió érkezett. Káromkodni kezdett. milyenek. mielőtt eldobhatta volna. Egy ideig ott maradtam és figyeltem. Amikor szolgálatban voltak. egy egész hadseregre elegendő fegyver van náluk. felbukkant egy macska és az illető karjára ugrott. Javasolni fogom az Ékességesnek. A régi Kínai Misszió ol­ dalához jutottunk. Kisfiú lévén úgy tudtam „vizsgálódni". Ha nem engedte el azonnal. Úgy tűnt.172 HARMADIK SZEM hangjuk! Egyetlen más macskának sincs ilyen hangja. egye­ nest a torkára. csak azok köze­ ledhettek hozzájuk. nézzük meg.és ők aztán nem eresztettek. mint az éjszaka sötét ár­ nyai. de egy fikarcnyit sem hagytak a jövőmet illetően. meg tudod figyelni őket egy spanyolfalon keresztül. Lá­ togassuk meg őket. egy másik macska is a tolvajra vetette magát mondjuk a szentképről.Elég sokat gondolkodtam a kí­ naiakon. hogy használjuk fel különleges képességeidet. átmen­ tünk a Pargo Kaling-on és el Sö falu mellett.

Sétálunk egyet délután. majd a díszes kapun. hova megyünk. Lobszang. Mingyar Dondup láma ide hozott engem. mindegyiken egyegy nyárilak. Ez határozottan nem igaz. Tíz percet kapsz. hogy a tisztviselők nem léphettek be ide. túl sok vajmé­ cses miatt. mert ma­ gam legalább harmincszor jártam a kertben. és ebéd után azt mondta: . illetve a házakhoz. a tisztánlátá­ sod nélkül is kitalálhatod. ha csak le­ hetett. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 173 Csak ezt tudtam válaszolni: . Dél-Nyugat felé levágtunk. Újra nekivágtunk a meredek lejtőnek a hegyoldalban.XIV. hogy ilyen kevéssé épületes előadás részese legyen. hogy képes vagyok rá. Az évek hosszú során rengeteg vaj ömlött mindenfelé a földre. A parkban volt néhány laktanyaépület: közel ötszáz ember. áporodott a levegő. Először jártam itt. akkor képes leszek rá. rálépett egy darab porral fedett vajdarabra és egyik testfelével a kövezethez vágódva meglepett „uuuu-hopp"-pal érke­ zett a rámpa aljára. Ke­ resztülmentünk a csodálatos parkon. és sza­ bad idejének jó részét itt töltötte. A dalai láma nem kívánta kockáztatni. Hiva­ talos teendőiket kellett kívül rekeszteniük. Másnap egyáltalán nem láttam mesteremet. akinek lejtős rámpán át vezetett az útja. és három. Maga a park csak százéves. Az északnyugati sarokban széles kövezett út vezetett a szigetekhez. Itt egy kiváló minőségű sál. amelyet szintén magas falak öveztek. Néhányan azt írják. A Potalának belül arany fiatornyai voltak. hivatalos és állami célokra használt épületből állt. A Potala kívülről gyönyörű épü­ let. Az Ékszer Parkot egy kb.Ha gondolod. és rövid gyaloglás után megérkeztünk a Norbu Linga-hoz. a dalai láma személyes testőreinek szálláshelyei. de belül a rossz szellőzés és a szinte mindig égő. négy méter magas kőfal vette körül. két kis szigettel. hogy elkészülj. ahol a dalai láma naponta hosszú órákon át meditált. a dalai lá­ ma kedvelt pihenőkertjéül szolgált. Tudom ezt. és nem számított újdonságnak. és ezért. aztán gyere a szobámba. Először az apáttal kell találkoz­ nom. A dalai láma nagyon kedvelte az Ékszer Parkot. ha egy állami ügyeket intéző méltóságteljes láma. A Belső Kert. A kerten belül volt egy gyönyörű mesterséges tó. a Norbu Lingában töltötte idejét. de az azután követ­ kező reggelen tanított engem. amely a .

és mondta. amikor itt lesznek. amit Mingyar Dondup lámának mondtál. nem tetszik neked a kínai delegátusok aurájának a színe. Az aurájuk színe árulást mutat. Azt mondja. aki nem rendelkezik tisztánlátással? A dalai lámának azt feleltem: ..Tiszteletre méltó Páratlan Védelmező! Gonosz szándékkal jöttek. A kövezetet nemrégiben fehérre mosták. ha egy ember maga nem látta. Megkaptál minden lehetséges képzést. sosem hibádzott. sok fegyverük van. . akkor nem is kell tudnia.Jó barátunk. A tó vize rezzenetlen. köteles­ séged beszélni. nem vagyok eléggé képzett idegen aurák olvasásában. megnézzük. mit láttál! . hogy teljesen . Amíg hozták a teát. . A legtávolabbi szigetre mentünk. Mingyar azt állítja. jól takar-e a spanyolfal. mit láttam a „színekben" és mit jelentettek számomra. a dalai lá­ ma rám nézett és így szólt.Csak ennyit szóltam. és figyeled a kínaiakat. Titkos vagy más módon vizsgáltuk a tisztánlá­ tásodat.Mint olyannak. mindenféle-fajta madarat láttunk. a különböző parkbéli állatokról mesélt nekem. Ahogy beléptünk. A dalai láma elégedettnek látszott. Mi a véleményed ezekről az emberekről? Nem örültem a dolognak. akár egy kifényezett fémtükör. De hogy lehet ezt megmondani egy államfőnek? Különösképp egy olyan állam­ főnek. mire utalnak. . A válasszal nem jutottam túl sokra. Vajas teáért csen­ getett.Tiszteletre méltó Páratlan Vé­ delmező. hogy kissé változtassák meg a kínai oroszlánokat. Érvelésem szerint. Elrejtőzöl holnap a mögé a paraván mögé. Letérdeltünk. ezért behívták a szolgákat. és eltávozott a láma szolga. Közeledtünkre felnézett és elmosolyodott. a földön csipegetve ügyet se vetettek ránk. ahol az Ékességes éppen mély meditációba me­ rült. később láthatom őket. anélkül egyetlen tibeti sem tud beszélgetni. Most áruld el. A paraván nem fedezett eléggé. üljünk elé. Bizo­ nyosnak kell lennünk. Mingyar Dondup láma kivételével senkinek sem szerettem elmondani. nekünk kellett kitérnünk az útjukból. kinek megadatott a különleges képesség. melyet azután az ősi tudomány segítségével felerősítettek. sá­ lunkat a lábára fektettük. Az Ékességes ekképp vála­ szolt: . nem vagyok méltó arra. és megígérte.Jó. Azt ismételted. hogy véleményt nyilvánítsak. Bújj el.174 HARMADIK SZEM belső kertre nyílott.. Mikor megérkezett a tea.

En­ gem kisgyerek-. Arra akarják kényszeríteni. mi a nevük.XIV. Most beengedték őket a Belső Kertbe. azzal egyensúlyoztam. De nem kapta meg az előléptetést. ha megtalálom. Sem ő. csak azt tudom. A falon kívülről rekedt kiáltások és kínai kiabálás hallatszott. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 175 rejtve legyek. hol rej­ tőzöm. Ez a gondolat járt a fejünkben.Om. a campa és a fehérrépa után. hogy hosszú ideig moccanás nélkül üljek. de valamennyi láma számára is: a meditációhoz órákig mozdulatlanul kellett maradnunk.O-mi-to-fo . Miután erőt gyűjtöttem. és addig kellett lótuszülésben maradnom. indiai konzerveket. pontosabban hétéves koromtól tanítottak arra. hol van". a kínai formával válaszoltak: . és elindultunk visszafelé a Vashegyre. sem én nem mozdultunk. és ezért fegyverek után kutatva megmotozták őket. mert rossz helyen keresett. ó. hogy írjon alá egy szerződést Tibetről. a há­ rom. Az egyiknek elfogtam a gondolatát: „Hű! Előléptetnek.A kínai­ ak.(ami annyit jelent. vidámabban néztem a többórás mozdulatlanság elé. . mert a kínai delegáció meglátogatja. mintha ők alkotnák a láto­ gatóba érkező küldöttséget. Ez tizenkét óráig is eltarthatott.az evésre mindig készen álltam! . mani padme hum! .mielőtt elrejtőzöm. Közvetlen előttem a dalai láma ült lótuszülésben a földtől száz­ nyolcvan centiméterre felállított trónusán. Láttuk. Amida Buddha!). Nagyon igyekeztek kideríteni. hogy egyek . hogy udvariasságból elismételték volna a mantrát. mikor eljöttünk a dalai lámától. Nem tudom. négy óra tehát semmi nehézséget nem okozott nekem. A dalai láma rám mosolygott és kínált. Parancsára nagyon ízletes falatokat hoztak Mingyar Dondup lámának és nekem. ahelyett. és megkért. Másnap körülbelül tizenegykor újra leereszkedtünk a sziklás lejtőn és beléptünk a Belső Kertbe. Lámák jöttek be próbálni. ahogy a házi test­ őrök a kövesúton keresztül a pavilon verandájára vezetik őket. míg leégett. Meggyújtott vajmécsest tettek a fejemre. jöjjünk el másnap is. ami egyébként elég egyszerű dolog volt számomra. hogy nagyon üdvös változatosságot jelen­ tettek a tea. Egy magas rangú láma megszólalt: . hogy a kínaiak köpenye gyanúsan ki­ dudorodott. Végül az Ékességes megelégedett a próbával és kihívott. Később rájöttem. Beszélt néhány percig. hogy Hallgass meg minket.

aki iránt a szeretetnél is többet éreztem. csíkok. akik életerejüket az anyagias dolgokra és a gonoszságra áldozzák. ezért mi inkább érin­ tetlen hagyjuk. és hordja le a víz. piszkos színképe. Természetesen nagy szeretettel gondoltam rá. ezüst és uránium. Tibetben az arany szent fém. az opálos ragyogást sötétvörös belövellések tar­ kítják . sehogysem akart a végéhez érni. Elég heves természete miatt a színei olykor vörösen villantak. aki teljesen az országnak szentelte ma­ gát. észrevettem. szomorú lett. Ám a hasztalan beszélgetés lassan vonszolódott. a he­ gyekről mossa ki. nyolcszorosa a Brit Szigeteknek. hogy van arany. Óriási területek még feltáratlanok. csak az érdekelte őket. területe­ ket és . Egyes folyókban lehet aranyrögöket találni. de Mingyar Dondup lámával tett utazásaimból tu­ dom. Min­ den. Hitünk szerint az aranybányászat megszentségteleníti a földet. de tisztátalanul gondolkodnak". sőt ellenséges szándékkal érke­ zett. úgy hevert ott. A dalai lámát is figyeltem. Az effélékről Tibetben általában azt mond­ juk: „Tisztességesen beszélnek. Irányítani akarták a tibeti politikát. ahogy a homok. Tibetnek sosem volt nálánál jobb uralkodója. Lázas próbálkozásaik el­ lenére sosem engedélyeztük a nyugatiaknak.Na. A rögöket vagy a „homokot" beolvasztják. mert a küldöttség cseppet sem barátságos. hogy a díszek könnyedén megrongálódnak. de a történelem feljegyzi majd. kellemetlen színek. Még vaj­ mécsesek is készülnek aranyból. könnyű dolgod lesz.176 HARMADIK SZEM Azt gondoltam magamban: . Az igazi színüket mutatják. A színei szomorúságról árulkodtak. Tibet kb. Ahogyan a rejtekhelyemről figyeltem őket. Nem a magasabb gondolat áttet­ sző. tiszta árnyalatai. tetszett nekem. hogy ő volt a legjobb dalai láma.gyűlölettel telt gondolataik áradó örvénylése. De sajnos az anyag annyira puha. és templomi díszeket készítenek belőle . mikor Kínában járt. hogy vibrál az aurájuk. A Csangtang-i területen gyors vizű folyók partján láttam aranyat. Hasztalannak. hanem azoknak az embereknek a veszedel­ mes.aranyat akartak! Ez utóbbi régóta vonzotta őket. hogy elérjék céljukat. Lobszang. hiábavalónak nevezem. ahogy eszébe jutott a múlt. A módszerekben nemigen válogattak. amit az Ékességesből láttam. több száz tonna van belőle. hogy felkutassák a le- . a szívemben csak Mingyar Dondup láma előzte meg.a szent fémet szent célra használják. Színes sá­ vok.

átmentünk egy kis hídon. Sem­ mi sál. ahol a dalai láma egy verandán üldögélt. és nem tudtam. A hegy lábá­ nál.Tiszta köpenyt veszek. „aranyedényekről". fél mérföld volt. Egyik reggel Mingyar Dondup láma bejött hozzám abba a helyi­ ségbe. Rövid idő alatt egész tűrhetően rendbe hoztam magam. Sietned kell. semmi ceremónia. és onnan sokfelé utaztam. lát­ hatóan rendbe szedte a gondolatait. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 177 lőhelyeket. Egy ideig meditált. „arannyal fedett testekről" olvasva sosem szabad el­ felejteni. hagyd ezt a munkát most! Az Ékességes értünk küldött. A Norbu Linga-ba kell mennünk. ha az emberiség a hatalomért vívott oly sok haszontalan harc helyett békében élne egymással.kezdte .XIV. ahol eltörtem a csontjaimat. Gyalog mentünk le a hegyen. Egy pillanatig szájtátva bámultam rá. Indiába mentem. Kicsit feszengtem.a Vörös Barbárok hadserege megszállta szent földünket. oda betér a háború!" „Aranytrombitákról".Ó! Ülj le. mikor észrevették. ahol a fafaragók számára egy régi kéziratot másoltam. pont ott.az Ékszer Park kapujához érkeztünk. hanem szent fém. . Az Ékességes felnézett és mosolygott: . A magatartásuk teljesen megvál­ tozott. mert nem volt nálam aján­ dék sál. A Vas Kutya évében (1910) a brit megszállást (annak közvetlen következményeként) a kínai követte. Leültünk és vártuk. az Ékességes minket akar látni először. . gyorsan bekísértek a Belső Kertbe. hogyan viselkedjek anélkül. Az utat átszelve a Norbu Linga vagy ahogyan gyakran fordítják . és láthatatlanná téve ma­ gunkat elemeznünk kell néhány nyugati látogató színeit. és már kész is vagyok. A testőrök éppen el akartak zavarni. az­ tán felpattantam: . a távolság kb. hogy Tibetben az arany nem ritka. csak siess! Hát így állt a helyzet. Ismét Indiába men- . mégpedig egy régi mondás miatt nem: „Ahova a nyu­ gati ember betér.Nem is olyan régen . Tiszteletre méltó Láma Mester. Mingyar. hogy elkészülj.Lobszang. és a Ligkhor útra jutottunk. hogy megszólaljon. hogy Min­ gyar Dondup láma is velem van. Lobszang! Biztos siettetek. Or­ szágunk a világ egyik legnagyobb raktára lehetne. és te is.

. Biztos szörnyen érzi magát. Az an­ golok sok mindent ígértek. mint nálunk. akik Buddha példájára foltozott ruhában járunk. amit beszél. a sárkányban voltam. a Belső Kert kapuját tárták szélesre. így nem befolyásolhat. aki ma meglátogat bennünket. Akkoriban még fogalmam nem volt sem a zsebről.Túl puhának látszik a keze. Áthajtott néhány oldalsó folton is. Elég kemény száj. majdnem kitört belőlem a nevetés. Belefáradtam a madarak és a himbálódzó faágak nézdegélésébe. De az öltözéke! Vala­ miféle kék anyagból volt egy egész sor gombbal az elején. sovány férfi. ez az ember őszinte-e vagy sem: egy. Talán nem tudja. Ne­ ked mondom mindezt. hogy benneteket nem látni. A nadrágja a lábnál túl szoros és túl hosszú volt. ott találkoztam valakivel. Ráadásul a köpenye csak a csípőjéig ér. aki annyira dicsér. mert valami csattant. elaludtam és kiestem! De nem. Fehér haj. a jelenlétetekről nem tudni. Lobszang. talán a nyugatiaknál is vannak szimbolikus fol­ tok. A rácsozott fal mögül te és még valaki úgy tudtok fi­ gyelni. mélyen ülő szemek. Alig tudtam csendben maradni. Ez a férfi rövid ujjas öltözéket viselt. fehér arc. kölcsönad-e neki valaki egy . csillogó gombokkal. Egy pillanatra azt hittem. magas. milyen jó lenne a sárkány hintázását és remegését érezni magam mögött. de nem tartották be a szavukat.vagy két­ nyelvű. sem a kihajtott gallérról. hogy így kellett megjelennie az Ékességes előtt .azt hiszem . és . akik nem végeznek fizikai munkát. Felhők szálltak az égen. jobban hoz­ zád szokott már. hogyan kell öltözködni. nagyon szegény lehet. amely az egész kézfejet takarja. mint énhozzám. meg a sárkány selymén átfütyü­ lő. az ujj csak a csuklójáig ért.gondoltam. Hirtelen felugrottam.többre tartja Mingyar Dondup lámát a dalai lámánál! A rácsozat mögött belefáradtam a nézelődésbe. te nem értesz a nyelvén.178 HARMADIK SZEM tem. ritkás szemöl­ dök. Időnként titokban bele-belekóstoltam a nálam lévő campába. Most azt akarom tudni. . Kiváncsi vagyok. Szegény. és arra gondoltam. Nyilván nagyon rossz szabó varrhatta. hisz Mingyar velem volt. írd le az asztrálszínekről szerzett benyomásaidat. Lobszang. hosszú ujjú köpenyben járnak. s a kötelet csapkodó szelet.. Kísérd a helyére Mingyar. Egy férfi. mert hisz az alján felhajtotta. és a Ház arany ruhás lámái bekísértek egy igen különös kinézetű embert. azt gondoltam. Tibetben azok.gondoltam. mert a gallér akkora volt. ahogyan Mesterünk tanított. hogy ki kellett hajtani. Mégsem lehet munkás .

Szörnyű sértésnek számít. „Hogy lehet írni rá? . idegenségéhez képest elég jól. a legérdekesebbre. . A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 179 rend megfelelő méretű és alkalmas öltözéket. Furcsa. A férfi időnként tibeti nyel­ ven beszélt. így köszönti a dalai lámát . a zse­ béből elővett rongytrombitával parádézik. kígyózó mozdulatokat tett vele. Korom? Ki hallott már olyat. vékony fehér papírlapokat. Egé­ szen másmilyenek voltak. mint a mieink. csak tetteti. a dolgok csak úgy lecsúsznak róla!" Aztán az egyik foltból vékony. festett. amilyet mi hordunk. nem. Eléggé automatikusan leírtam az észlelt színe­ ket. mert igazított egyet az ülésmódján. Valami szokatlan fekete do­ log volt a lábán. . felettébb különös. Akkorra már valóban megsajnáltam: rosszul van öltözve. Úgy látszik. mert egy fakereten kellett ülnie.gondoltam. talán gerincsérülése van. hogy korommal írni? Csak ráfújunk és elrepül! Nyilvánvalóan nyomorék volt. Kotorászott egy kicsit a többi folt körül is. Összevissza mozgolódott. roppant fényes. Azt gondoltam.mert a hátát megtámasztotta a keretből kiálló két másik pálcával. Elképedésemre a szája és az orra elé tartotta és olyan hangot adott ki. Selymes. nálunk a papír sárgásbar­ na. elkép­ zelni sem tudtam volna különösebbet. mikor újra találkoztam a dalai lámával. mondták később. mintha jég lenne a tetején. Nincs semmi. amit valaha is hallottam. nem tud írni.töprengtem magamban. aztán a legfigyelemre­ méltóbb hangegyüttesre váltott. ennél furcsábbat még sosem láttam. A férfi elkápráztatott. Különös. ahogyan értelmeztem őket. s mi több. mert odanyúlt az egyik oldalán lévő folt­ hoz és egy fehér ruhát vett ki belőle. s azt. Az üdvözlést befe­ jezve a fehér valamit visszatette a folt mögé.Aztán a lábára pil­ lantottam. Nem bőrcsizma. mintha trombitálna. ülni sem tud rendesen. egyszer csak. Azt gondoltam. szétvette majd keresztbe rakta a lábát. felemelte úgy. és különféle papírokat húzkodott elő. a közepén kormos fapálcikát szedett elő. De hirtelen neki is eszébe juthatott. mely négy pálcikára támaszkodott. nem tud ír­ ni. vastag és durva. ami a krétát letörölné. meg kell támasztani a hátát és lóbálja a lábát. „Angolra". legnagyobb rémületemre. hogy a talpa a dalai láma felé mutatott. ha egy tibeti ilyet tesz.XIV. Még so­ sem láttam ilyeneket. úgy véltem. Leült erre a keretre és a lába le­ lógott a peremén.

A látogatónak egész sajátos neve volt. de a színeiből az is nyilvánvaló volt. de azt sem akarta. megszállnak vagy meg­ fojtanak-e bennünket. A. és nagyon örült az észrevételeimnek. mert maga is lógó lábbal egy olyan furcsa fakereten ült. Úgy éreztük. Ez nem tetszett ne­ kik. és két díszítés állt a neve előtt. aki a helyszínen tartózkodott. Az aurája színeiből úgy ítél­ tem meg. Az asztrológusok kiderítették. látta. Női Hangszer-nek hívták. mert azt remélte. úgy vélte. Az angol kormány nagyon gyanakodott. hogy az egészsége meggyengült. hogy felbosszantja kormányát. pályájának különböző.és mindegy volt nekik. hogy néhány könyvében említi ezt. Minden adatunk megvolt.nyilván a furcsa gallérjaik miatt! . ha képes lett volna befolyásolni kormányát úgy. Bell úr távozása után az Ékességes megkérdezte. köthetett szerződése­ ket. Ezért arra kényszerült. elősegítheti a Nyugat . . hogy mondjon valamit és reménykedjen. - . és ez befolyásolhatja a kegydíját. a születési ideje. Ami személyemet illeti. legfontosabb állomásai. hogy korábban Tibetben élt. Az angoloknak tehát fejükbe szállt a vér. és a jóslatok sosem tévesek. nyugaton szülessen újra. Az utóbbi időben adták értésemre. A jövendölések azonban nem hagytak kétséget afelől.Kelet közti kölcsönös megértést. igen! . akik a múltban csak bajt. hogy Tibet más országokkal barátkozzon. ahogy szerette volna. kárt és szenvedést hoztak ránk.kiáltott fel. arra viszont a kormánya nem volt hajlandó.180 HARMADIK SZEM Az Ékességes nagy tiszteletet tanúsított iránta. Tibeten kívül bármelyik állam tárgyalhatott. még többet kell dolgoznom! . mert számára szokatlan éghajlaton él. Szikkim. Sokat tudtunk Bell úrról. Ma már C. a kommunisták nem szállták volna meg Tibetet. Anglia ugyan nem akart Tibettel szerződni. nagy valószínűséggel azért. és tartózkodni kí­ vánunk minden üzleti kapcsolattól a külföldiekkel. feltételezéseik szerint Tibet Oroszországgal készült egyezségre lépni. Ó maga egy dolgot akart. hogy nem áll szándékunkban egyik nemzet oldalára sem állni.Igen. és utol­ só életében azt kívánta. az idő majd igazolja elgondolásait és javaslatait. hogy a meg­ szállás bekövetkezik. Segítő szándéka őszin­ tének látszott. tart attól. Bell úr. mindezek segítségével fel lehetett rajzolni élete főbb eseményeinek menetét. a saját országunkban a saját életünket akarjuk élni. mit láttam. Bhután igen. Bell-ként hivatkoznék rá.

hogy ellenőrizze és gazdagítsa állítá­ saimat. Annyi tudást kell beléd gyömöszölnünk. De még fejleszthető. hogy legyen valaki. Nagyon érdekes volt odamenni egy bódéhoz. mert miként gyakorta intenek minket. hallgatni. Ez időtől fogva sokszor hívattak. hogy az árus miként dicséri portékáját. A memóriámat is fejlesztették: hosszú órákon át bonyolult részleteket hallgattam.paran­ csolta. Nem tudom. Tégy bármit. háromlábú állványon állt." Napjaim ritmusa felgyorsult. ami számukra nem volt titok. azután vissza kellett mondanom őket. hogy megfigyeljük a látogatókat. Előbb azonban egyre újabb és újabb hipnózisban lesz részed. Lobszang. Néhány perccel később komótosan közeledve feltűnt mes­ terem. aki össze tudja állítani az „ősi tu­ dományok krónikáját. Késő éjjel órákon át néztem vele a holdat és a csillagokat. . Mingyar. Mingyar Dondup láma és én gyakran bementünk Lhászába.. amilyeneket csak lehet. Egy szolga tüstént hozott még teát.XIV. miközben a legrégebbi Iratokból olvas­ tak nekem. Kinyúlt a csengőért és becsengette az egyik szolgát. A Potalában hasz­ nálhattam a teleszkópokat. a képessége megvan. meddig feküd­ tem hipnotikus transzban. a dalai láma így szólt: . amit valóban gondol róla. majd összevetni azzal. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 181 Még jobban fejlesztenünk kell téged.Mingyar Dondupot hívd. Azt akarom. aki miatt sietne! A dalai láma . hogy sürgősen menjek és „interpretáljam" különböző emberek szí­ neit. országunkra hamarosan rossz idők jár­ nak. ha távoli országokban leszel. Rendkívül hasz­ nosnak találod majd a képességedet. Mikor elhelyezkedtünk. különösen a nagy csillagászati távcsövet. így nem is sürgette. mely nehéz. hogy most azonnal itt legyen . és fejleszteni is kell.. esetleg egy messzi tartomány polgári vezetőjének az auráját.tudta ezt. például egy távoli lámakolostorból érkező tanult apát. amit szükségesnek látsz. Mesterem leült mellém.Igazad volt. hogy olyan gyors és mélyreható tanulmányokat folytasson. amennyit csak bírunk. és kell. Jól ismert lá­ togató lettem a Potalában és a Norbu Linga-ban. nagyon élveztem őket. Tisztánlátása és hatalmas ember­ ismerete alkalmassá tette rá. Mingyar. Bármelyik eszközünket használhatod. és „indiai ennivaló­ kat".barátja lévén . az Ékességes elé. Nincs ember. .

aztán tovább a nagy tavakhoz. ahová a lovak már messze nem. ahol egy jakszőr kö­ tél végén himbálództunk szédelegve. Ahogy az állandóan emelkedő terepen egyre beljebb és beljebb kerültünk. Öszvérháton lovagoltunk. és jókedvűen útnak indultunk. Nehéz megmondani mennyi időbe telt. Küszködtünk. Átjutottunk a Tangla hegységen. Védve voltak 183 . Végtelen hegyek. aztán csak mentünk eló're az ismeretlen. Sziling Nor-nál. amit a Potalában a nagy teleszkópon át láttam. a körülmények egyre nehezebbek és nehezebbek lettek. Óriási hegyláncok. Ahhoz. Lassan megtettük az utat a Tengerico mellett. feltá­ ratlan terület felé. az energiánkat a későbbi erőfeszítésekre tartogattuk. Végül az öszvérek elakadtak. hogy az expedícióval méltányosak legyünk. és ismét tovább Észak felé. mint hogy röviden megemlítsük ezt az utazást.Ebben az időszakban ellátogattunk a Csangtang felföldre. mély kanyo­ nok. A ritka levegőben hamar kimerültek. a felföld a Hold felszínére emlékeztetett. öt legyengült társunk velük maradt. és nem tudtak átmenni a sziklás szurdokokon. Nem volt okunk a sietségre és a magunk kényelmes tempójában haladtunk. feneketlennek tű­ nő szakadékok. Itt ugyanolyan volt a táj. Az öszvéreket a legvédettebb helyen hagytuk. hogy keresztül jussunk a „holdbéli tájon". az erőnket. A dalai láma megáldotta a csapat tizenöt tagját. mert az idő nem jelentett semmit a számunkra. mert az öszvérek oda is eljutnak. Jelen könyvben nincs idő többre. több kötetre lenne szükség.

az öszvérek legelhettek rajta. egyáltalán nem látszott boldognak. a hangját sem lehetett hallani. hogy a má­ sik oldalon biztonságosan talajt fognak. felmá­ szott egy magas sziklára. Egy ideig kimerülten feküdtem.' ahol a kötél csaknem vízszintes. A kemény sziklákon nem lehetett eltemetni. és hitem elnyerte jutalmát. és felváltva másztunk át. az arca és az agya a fogazott sziklákon maradt. Mikor mindenki átért a kanyonon. hogy sikerül. így a szélre.184 HARMADIK SZEM a sivár. a szívem úgy vert. Elő­ fordult. a szurdokokon. mert nehéz és veszélyes vállalkozás volt. Azon az oldalon. egy sziklanyúl­ vány tornyosodott felettük. A tábornál volt egy barlang: az idő elemésztette a puhább sziklá­ kat. át a szakadékokon. az esőre és a madarakra hagytuk. egészen a sziklákig. Váltottuk egymást. Egy meredek ösvényen a völgybe juthattak. és tapogatódzó ujjakkal a legközelebbi szikla pereme felé nyúltam. ami­ lyen magasra csak tudott. A szerze­ tes. a lélegzetem elakadt. Sok helyütt vaskampókat kellett felhajítanunk. hogy olyan pontra érjen. Lengett. remélve. A fennsíkon csobogó patak futott keresztül. akkor egyikünk de­ rekára tekerte a kötelet és a legmagasabb pontról (ahova feljutot­ tunk) leereszkedett. mintha ki akarna szakadni a mellemből. ezekhez rögzítettük a köteleket. Tovább mentünk. A testet visszahúztuk és istentiszteletet tartottunk érte. A jóslatok ellenére is óvatosan lódultam. Rosszul mérte fel a távolságot. aztán nagy nehézséggel sikerült felmásznom a hegyol­ dalon. ahol gyér növény­ zet nőtt. Felváltva lódítottuk el a kampós kötelet. mikor a vízesés aljára ért. mert óriási erővel a szemben lévő falnak ütközött. A rám vonatkozó jóslatok fényében biztosra vet­ tem. mikor már biztosítva volt. . A hátunk fájt a cipeléstől. Eközben a másik oldalról valaki biztosította. ahol több ezer métert zuhant. kicsorbult farkasfogsorhoz hasonlított. mint egy inga. a lég­ szomjtól kiszakad a tüdőnk. aki utána került sorra. Felrepítettük.úgy haji- . és úgy éreztük. ahol álltunk. Két napot pihentünk itt. aztán ledobta magát. áthúztuk a kötelet is. hogy a kampó akadt meg a sziklában. A többiek. mielőtt magasabbra és magasabbra vergődtünk volna. Én mentem helyette. aztán felmászott. a torkom kiszáradt. Az egyik szerzetes meg is halt. Sikerült megkapaszkodnom és felhúznom magam. szélfútta vidék legrosszabb szélrohamaitól.jobb társai senkinek sem lehetnek! .

innen a hideg po­ kol. Nem tudtuk. indák váltak ki és lebegtek a levegőben. Semmi élvezeteset nem láttunk magunk előtt.Bizony mondom. A mi „felszerelé­ sünk" a kötelekből és a szokásos bőrcsizmából állt . dideregtünk a maró szélben. hogy a lehető legkönnyebben elkaphas­ sam. elégedetten mosolygott: . Mellesleg a tibeti mitológiában szerepel egy Hideg Pokol. Néhány mérfölddel arrébb megkerültünk egy hegy­ nyúlványt. olyan fehér és olyan makulátlan volt. hó-e. a tekintetünk sűrű tejfehér ködbe ütközött. egyre lejjebb és lejjebb kerültünk. A felföldön tett úton megtapasztalhattam. és tovább botladoztunk a szörnyű tájék közepe felé. Egyenként jöttek át. És a mesterem azt mondja. teát csináltunk. sem jégbaltánk. talán egy gleccserhez. mint farkasszájban a fogak. A TITOKZATOS ÉSZAK -ÉS A JETIK 185 tották el a másik kötelet. Ahogy kö­ zeledtünk. az egyetlen közülünk. botorkálva és meg-megcsúszva haladtunk az ismeretlen mélység felé. Hideg. Befa­ gyott jég a lábunk alatt és fagyos ég a fejünk felett.a talpára szőr­ mét kötöttünk. hogy erősen húzva próbálják ki a kötelet. hogy valóban köd. vagy felhő. Mingyar Dondup láma.. láttuk.XV. ennek ellentéte a hideg. és azt kívántuk. és a tea nem mele­ gített fel igazán. ha­ ladásunk még nehezebbé vált. A meleg áldás számunkra. köpenyük csapkodott körülöttük a szélben. Éles sziklák. fejjel lefelé lógva. Köd. sem más hegymászó felszerelésünk. aki járt már itt korábban. bárcsak sose láttuk volna meg ezt a he­ lyet. amelyeken összeviszsza horzsoltuk magunkat. Nemsokára egy jégtáblához érkeztünk. A két kötélvéggel a kezemben biztosítottam őket. amely hátráltatott ben­ nünket és a légzésünket sem segítette egyáltalán. bár ezen a magasságon alacsony volt a víz forráspontja. A gleccser óriási sziklák közt vezetett. rövidesen „él­ vezet" vár ránk! . olyanok. lábukkal a kötélbe csimpaszkodva.. A sziklák tetején pihentünk egy kicsit. hogy ne csússzon annyira. Nem volt szöges bakancsunk. és szóltam nekik. Kicsit kevésbé fáradtan újra felszedtük a rakomá­ nyunkat. sziklák. kezükkel. bús képű alakoknak látszotok! Most azonban rövidesen élvezet vár rátok. milyen is valójában! Három napon át csúszkáltunk a jégtáblán.

nyomorúságosan baktattunk ki tudja. Körülpillantottunk. mozogni is alig mertünk. Forró kézzel megdörzsöltem a szemem. térdnél is magasabb fűtenger. A lábunk alatt kövek. féltünk.Ugorjunk át a patakon. A földből.varázslat van a dologban. hová. vagy szellem. a talaj egyre forróbb. belénk ütköztek. és valóban gyönyörű helyre érünk. Bódultságunkból Mingyar Dondup láma nevetésére ocsúdtunk. Még néhány mérföld. hogy felbukunk rajtuk. mikor először megláttam ezt. az előttünk menő ember után nyúlva. a lábunk mellett kis patak bugyogott-bugyborékolt elő. újra nekiindultunk. és a Mennyei Mezőkre kerültem. vastag szálú. kapaszkodva. meghaltam a hidegtől. gőzcseppek hajtot­ ták. a „Jégis­ tenek tréfát űznek velünk". valami olyasmi. De aztán körülnéztem: nyolc társam velem volt. Akkor Mingyar Dondup láma megszólalt: Ha én is úgy álltam itt. meg­ csipkedtem magam és az ujjammal kopogtatni kezdtem egy szik­ lán. amit magunk előtt látunk? A ködfüggöny másik oldalán a hidegtől vacogva nem több mint harmincat vert a pulzusunk. Olyanok vagytok. hogy megnézzem. A levegő vibrálva remegett. mint akik azt gondolják. ugorjunk.186 HARMADIK SZEM Tovább róttuk az utat a sűrű. A melegnek legalább az illúziójáért ma­ gunk köré tekertük a köpenyünket. túl voltunk rajta. ami tapasztala­ tainkat meghaladja. Lehet. hol a tizedik. Kövek? Kavicsok? Hova lett a gleccser. ahol megpihenhetünk. mint ti. aki lábával tapogatózva előre a csapatot vezette. hideg ködben. Tovább és még tovább! Hirtelen a csodálkozástól és a féle­ lemtől megkövülten megálltunk. vakon. a jégmező? Egész hirtelen szétoszlott a köd. hogy mind­ annyian hirtelen a mennybe kerültünk? És ha igen. a talaj gőzölgött. akik még nem értek el eddig és nem láttak. azt gondoltam. Egyenként keresgéltük az utat. nos. mert a víz forr. akkor jól kinéztem. Ziháltunk és reszkettünk a hi­ degtől. A köd meleg lett. Köröttünk zöld fű. Elkábított és megijesztett ben­ nünket . a csizmánk talpa alatt kavi­ csok görögtek. ahogy ma­ gamra néztem. ennél zöldebbet még sosem láttam. . aki meghalt a sziklán? És mindannyian méltók vagyunk arra. Most majd összeestünk a hőségtől. A mögöttünk jövők. hús-vér ember vagyok-e. mesterem ismét beszélni kezdett: .

vagy megfog és elvisz a jeti! Azt gondoltam. hogy tudomása szerint a felföldön csak két ilyen hely van. Elmondta. amelynek nevét a mai napig nem tudom. Légy jó. Vagy a hideg volt az? Nem tudtuk! A növényzet buja volt. ame­ lyek legalább nyolc-tíz méter magas állatokhoz tartoztak. mint mindig. ruha nélkül heverésztünk. ahol megpihentünk. ma már. mert úgy éreztük. Megemlítette. Rám mutatott. trópusi. Megfigyeltem. Még mindig megbabonázva éreztük ma­ gunkat.XV. Később én is láttam ilyen csontokat. most megfo­ gott. Bámultunk egy ideig. a fogai nagyok és kiállók. Az álla beugrott. A szülők Tibetben gyakran fenyegetik csintalan gyermekeiket így. a hőség legyőzött és egy más létsíkra vitt minket.) .ÉS A JETIK 187 Igaza volt. amin áthatoltunk. mikor valami arra késztetett. Olyan fák nőttek itt. A fején mintha nem lett vol­ na homloklebeny. (Az emberszabású majmok és a rend más tagjai járáskor nem a külső felületét használják végtagjaiknak. A vulkanikus területen meleg források törtek fel a földből. amilyeneket még sosem láttam. Vadszőlőindák csipkézték a fatörzseket és lógtak az ágakról. a lába hajlott. mindketten megrémültünk. megsülünk. hogy a föld alatti hő és a forró vizű patakok megolvasztották a jeget. Élénk színű" virágok bontottak mindent. a hideg és a meleg találkozásánál keletkezik. sűrű szemöldökétől meredeken hajlott hátra. hogy látott óriási állatcsontvázakat. Itt láttam jetit is először. kis tavat pillantottunk meg. Mesterem elmondta. Lehajoltam és gyógyfüveket szedtem. nyolc-tíz mé­ terre se lehetett tőlem a teremtmény. ahogy az emberek. Nem örültem neki. hogy a lába külső felén jár. amelyről olyan sokat hallottam. Élt ott egy olyan madárfajta. furcsa. miután sokat utaztam. nyávogó hangot adott ki. Fodrozódott. hogy felnézzek. és kismacskához ha­ sonló.a koponya hasonlított a modern ember koponyájához. Kissé jobbra a kellemes tisztástól. A sűrű köd. A TITOKZATOS ÉSZAK . amely végtelennek tűnt. és a völgy magas sziklafalai miatt a meleg levegő bentrekedt. hogy élet van benne. A lábfeje. a karjai a normá­ lisnál jóval hosszabbak. biztosra vettük. és kénes szag áradt. Mégis . gyűrűdzött a felszíne. azt mon­ danám.a hiányzó homlok kivételével . a keze nagy volt és széles. mutat­ ván. és talán nem is látok már. Körülbelül három mérföld múltán el­ nyúltunk a moha fedte földön. Ott volt. akkorákat.

Ha a nyugati embernek módja lenne rá. akik az evolúció egy külön ösvényét járták. megfordult és elmenekült. A második során az embert eltölti a szánalom a letűnt korok eme teremtményei iránt. mert az állí­ totta. hogy a jetik az emberi faj atavisztikus visszaütései. hogy bővebben ír­ jak róluk. . megfogták és felboncol­ ták ezeket a halakat.188 HARMADIK SZEM Ahogy néztem és talán ugráltam félelmemben. melyet „élő kövü­ letnek" mondanak. néhány elkódorgótól eltekintve. hogy a nőrablás a fajfenntartás egyik módja. Elég gyakran hallottunk történeteket jetikről. a jeti rikoltott egyet. Én láttam. felboncolná és spirituszban tartósítva mutogatná. Én is futni kezdtem. Néhány évvel ezelőtt kinevették Marconit. óriási léptekkel egy lábon ugrál. Keringenek történetek magányos asszonyokról is. akik a mai élet feszítettsége miatt kihalásra vannak kárhoztatva. hogy biztos megdön­ töttem a tibeti. Mára a tudósok látták. belehal a lég­ áramlásba. Lehet. a sze­ gény jetiket is megfogná. bébi jetiket és csontvázakat úgyszintén. hamarosan rádióüzenetet küld az Atlanti-óceán másik partjá­ ra. a felföldre űzték. és mi sem provokáltuk őket. Úgy tartjuk. de ellenkező" irány­ ba! Később arra a következtetésre jutottam. hatezer méteres magassági rövidtávfutás rekordját. gyorsan elrejtőztek. akik elhagyták a felföldet: lakott területek közelében lát­ ták őket ugrálni és szökdécselni. Mingyar Dondup láma elmondta. Úgy tűnt. ahogy ezt valamennyien be is ismerik. és csak a legeldugot­ tabb helyeken képesek élni. s hogy másutt. Mikor észrevettek. az ember nem bírja ki az ötven mérföldnél nagyobb sebességet. láttam jetiket. A nyugati orvosok ünnepélyesen kijelentették. hogy a jetiket elkergették. de egyik szerző sem látott jetit. Néhányan kétségbevonták a jetikről szóló beszámolóim hite­ lességét. Sokan írnak a jetikkel kapcsolatos feltételezésekről. Nem értek azonban annyira az ilyen dolgokhoz. Később távolabbról láttunk néhány jetit. akiket férfi jetik vittek magukkal. vagy más okból. Léteztek mendemondák egy halról. Ezt később néhány apáca is megerősítette: éjjel egy jeti elragadta egyik rendbéli társnőjüket. Az első találko­ zás a jetikkel rémületet kelt. kihaltak. Csak annyit mondhatok.

Régi legendáink szerint évszázadokkal ezelőtt Tibet partjait ten­ ger mosta. érdekes. szerzetesi ruhámban megyek. Az élénk színű óriáskagylók. hogy megkövesedett halakat és más tengeri lényeket lehet találni. mely majdnem befagyott. Csekiangban. Jü táblája.e. Egy további kópiát a Ju-lin Templomban őriznek. félelmetes földmozgások következtében sok terület a víz alá süllyedt. Vihetnek magukkal oxigént és teherhordókat. sosem láttunk másutt hasonlót. 2278-ban) miután a Vízözön. A Csangtang felföldön rengeteg kövületet. mely eredetileg Hupej tartományban. mint a kavicsokat. A föld mélyéből fakadó vizek között mindenfé­ le hőmérsékletű előfordult. és teletömtük magunkat. néhány méterrel arrébb pedig. Tibetben az én időmben nem volt semmiféle fotófelszerelés. A legritkább füvek nőnek itt. melyeket úgy lehetett szedni. a Heng hegy Koa-loa csúcsán állt. Megkóstoltuk.ÉS A JETIK 189 Ha a kommunistákat kiűzik Tibetből. mely forrt. Éjjel és . melyek mind azt bizonyítják. én régi. A mi hitünk szerint Tibet egykor a tengernél feküdt mélyen lenn. de olyan is. hogy az egész terület va­ lamikor tengerpart volt. egyedül ezek miatt tettük meg az utat. de Hanku mellett. sosem tapasztaltunk még hozzá foghatót. nem messze Sao-Hszing-től. ízlett. Érdekes lesz látni ezeknek a nagy üz­ letembereknek az arcát. ami messze túlnő kereskedelmi tapasztalaikon. Bizonyos. Van egy ha­ sonló kínai hit is. A fantasztikus ellentétek földje ez! A levegő forró és párás. mely a maga­ sabb területeket kivéve egész Kínát elárasztotta. bugyborékolt és gőzölgött. Gyümöl­ csök is teremnek. és egyéb dolgot le­ het találni. ha a talaj felszínét megforgatják.elvitték. feljegyzi. és biztos tudásunkon túli okokból. hogy el­ kísérjek egy szkeptikusokból álló expedíciót és tagjainak megmu­ tassam a jetiket a felföldön. Az eredeti követ gondolom . A TITOKZATOS ÉSZAK . Arany is volt.XV. Vucsangfu-nál vannak má­ solatok. akadt olyan. hogy a Nagy Jü megpi­ hent a helyszínen (Kr. mások kiemelkedtek és hegyekké lettek. mint az üveg. a ködföggöny másik oldalán metsző szél fúj. aranydarabok. mely kiszívja az ember erejét és amelytől olyan törékeny lesz a teste. A fényképe­ zőgépek bebizonyítják majd az igazságot. A büntetés szigorú volt. megkövesedett szivacsok és korallfüzérek mindennaposnak számí­ tottak. kész vagyok rá. mikor olyasmivel találkoznak.

Elaludt. bár korábban úgy gondoltuk. A szél süvítve vágtázott a sziklák között. nem le­ hetett segíteni rajta. Négy szerzetes. újra át a ködön. és éjjel a Mennyei Mezőkre távozott. erőnket kiszívta a rejtett völgy kellemes melege. hogy le ne csússzak. a legvéksőkig meg vagyunk rakodva. még teánk sem. Az ötödik kimerészkedett egy szélviharban. és bár letáboroztunk. A terhét megosztottuk egymás között. és az orkán a szikláról a kanyon mélyére söpörte. képtelenek vagyunk többet cipelni. de nem egysze­ rűen a fáradtságtól vagy a kimerültségtől. megfogták a lá­ bam. majd elindul­ tunk visszafelé. aki a gleccserhasadékban haladt. összeesett. több száz méter mélyen fe­ küdt.köpenye fedte. Semmink sem maradt. akik fel­ ugrottak.190 HARMADIK SZEM másnap egész nap alig jutottunk a a növénygyűjtéshez. a finom permetet vitte a szél. hogy magunk mögött hagytuk a ködfüg­ gönyt. A gyom­ runk nem szokta az ilyen gyümölcsöt. kavicsokat görgetett maga előtt. A táborhoz érkezve döbben­ ten láttuk. legjobb lenne megfordulni és a buja völgyben maradni. A következő napokon pihentünk. hogy pihenhessen. hogy segítsenek megtenni az utolsó néhány métert. nem ébredt fel. felbukott és nem állt fel többé. mikor az egyik tár­ sunk. de a száraz vidék éles szélrohamai erősebbek vol­ tak. Az egyik láma nem bírta tovább a hideget. Lehasaltam.most szó szerint is vérvörös . Nem tudtunk mozogni. Az öszvérek­ hez menet az utolsó két napon egy falatot sem ettünk. A hideg. Mindent megpróbáltunk. megpróbáltuk valamennyire visszaszerezni az erőnket. Ezután már nem nyúltunk hozzájuk! Megraktuk magunkat füvekkel és növényekkel. Már csak néhány mérföldnyire voltunk. egész éjszaka melegítettük (mindkét oldalára oda­ feküdt valaki). És még valaki eltávozott. Fájdalmas lépteinket a csillogó ősrégi jégmező felé fordítottuk. A kis patak fel­ színén felkorbácsolódott a víz. hogy már csak négyen vártak. és a metsző légrohamök porral teli levegőt fújtak be a barlangba. A másik oldalon szörnyű hideg fo­ gadott. Úgy tűnt. vérvörös . Néhány órával azután. Az . Talán mind úgy éreztük. Négy. és láttam. és az élelmünk is elfogyott. az éhség és a megpróbáltatások újabb emberéletet követeltek.

akik egy ilyen utat kétszer is megtett. hogy hazafelé tartunk. és mindent megtettek.. De a Csangtang felföldön jártunk és visszatér­ tünk . A tömb leszakadt. összeroskadt és a föld megcsúszott. míg mi a hegyek pirkadat előtti lumineszkálásában pihentünk. Nap nap után bandukoltunk.gondosan átvizsgáltuk. állandóan éhesek voltunk.legalábbis néhányan! Mesterem másodszor volt ott. és nagy örömünkre egy jakcsorda legelt a közelében. Arra a gondolatra. a felet­ tünk lévő csúcsról egy hatalmas sziklatömb szakadt le. aztán erős ütés. nehogy akadályoztatva legyünk. szörnyű csattanás és remegés: mintha az előttünk elterülő fennsík­ ba csapódott volna. olyan kicsire húztuk magunkat. talán az egyetlen ember a világon. Barátunk így lett eltemetve. Az idő semmit sem jelentett nekünk. te­ ával és étellel kínáltak. három-négy méteres része megingott és letört. A kereskedők melegen üdvözöltek. Dübörgés. Mindenkinek már csak fél adag ennivaló jutott. . Lassan haladtunk. hogy a halálos fáradt­ ságunkat enyhítsék. akár a húsra éhes ragadozó démonok. amilyen kicsire csak tudtuk. most tizenegy emberből állt a csapat. A mélyből jóval később hangzott fel a visszhang és verődött vissza a zuhanó kőtörmelék. fájós lábbal és kimerülten. amint jön felénk és összebújtunk. megnéztük az öszvérek sebeit és sérüléseit. romlik az idő. Végre ismét megpillantottuk a tavakat. másnap korán elindu­ lunk. és ahol felszakadtak a hólyagok. Elhatároztuk. aki olyan vidáman eredt neki az útnak. Toprongyosak voltunk és testünk tele zúzódással. amit egy földrengető robaj követett. Kipróbáltuk a köteleket. Rázkódott és remegett a széle. A tizenöt fő helyett. A TITOKZATOS ÉSZAK . Öszvéreink cipelték a gyógynövényrakományt. mielőtt az első fénysugarak bevilágították volna az alattunk fekvő völgyet. Másnap hajnalban az idő nyugod­ tabbnak tetszett. mintha az ördögök egyenest nekünk hajtanák hintóikat az égről. A hegyláncok újabb hatalmas sziklatömbje megadva magát a szél és a víz pusztító erejének. Hallottuk. Úgy látszott. Felszerelésünket . men­ tünk.XV. majd a perem egy kb. örömte­ li érzésekkel indultunk.. A köpenyünk rongyokban lógott. Szédelegve a kimerültségtől. kőzápor. Másnap reggel. csak mentünk. Valahonnan a közelből sietség zaja hallatszott.amilyen volt . vérzett a lábunk.ÉS A JETIK 191 orkán egész éjjel üvöltött.

azt kívántuk. és mégis népem foglya. Sö-be érjenek. Sok szerzetes nem állna szóba kereskedőkkel. ugyanaz a tisztesség ért. hogy el kell válnunk tőlük. hogy alkalmam legyen más területek megismerésére is. De hát nemrég indultak Lhászából. Minél na­ gyobb a hatalom. annál inkább szolga az ember. Erőnk visszatért. A vidék zöldebb lett. minél magasabb ran­ gú. Azt lehetett volna gondolni. Az éjszaka sötétjében ajaktrá­ gyából rakott tűz mellé kuporodva csodálkozva ingatták fejüket történeteink hallatán. és kicsivel a Hegycsúcs felett a mi Csakporinkat. csak az ember szándéka és tet­ tei számítanak.. Csambalából. hogy a „két vég­ pont" jutalma mindenkire vonatkozik. előadáso­ kat tartottunk.. Mingyar Dondup láma. de először a dalai lámát kellett meglátogatnunk. a szín. Annyira húztak. annál kisebb a szabadság..Azt tetté­ tek. Örültünk. Szavai megvilágosító erejűek voltak: . hogy nehéz volt visszafogni őket. Megkezdődtek a fogadások. amit szenvedélyesen szeret­ nék látni. azért. Mindent odaadnék azért. aztán végre megláttuk a Potala csillogó aranytetőit. mi meg oda készültünk visszatérni. Engem. szétosztottuk a különleges gyógyfüveket. bárcsak ugyanarra jönnének. de Mingyar Dondup láma arra tanított. mint az expedíció vezetője megkapta a Becsület sálját piros hármaskötéssel. láttátok. mint mi. hogy minden ember egyenlő: a faj. a felekezet nem jelent semmit. így reggel kölcsönös jókívánságokkal búcsút vettünk egymástól. a mieink sietni kezdtek. nem pedig mi! Örömmel másztunk felfelé a köves úton. amit magam is szeretnék. Az öszvérek bölcs állatok. hogy visszajöttünk. ahogy a fagyos északot nevezzük. Heteken át különböző lámakolostorokba utazgattunk.. amit láttatok. hogy lássam. ter­ mékenyebb. Először a . hazafelé mentünk. hogy ők jártak a Csangtang-on. Jól tudtam. Sajnáltuk. fel a Vashegyre. hogy mihamarabb saját falujukba.192 HARMADIK SZEM A kereskedők jól bántak velünk. aki közbül van. Mi meg az Indiáról és a hindukusi kereske­ dőkről szóló történeteiket élveztük. mivel én voltam a legfiatalabb. „Hatalmas" vagyok.

Közeledett a láma-fokozathoz szükséges vizsga ideje. a Dü-me és a Jamdok között fekszik háromezer-háromszáz méter magasan a tenger szintje felett. Úgy gondoltuk. ha pihentünk. Tanításom egész idő alatt folytatódott. Drepung-ba. a Cangpo folyónál. Szera-ba és Ganden-be. Azután tovább mentünk Dordzsetag-ba. mely két tó. mindkét település negyven mérföldre van.XV. illő nevet kapott: a Boldogság Folyójá­ nak hívták. .É S A JETIK 193 három székhelyre kellett ellátogatnunk. így ismét visszatértünk Csakporiba. a Kjicsu-t. és Szamjebe. Meglátogattuk a Szamden lámakolostort is. Megkönnyebbüléssel követtük a mi folyónkat. ha meg­ álltunk. ha lovagoltunk. A TITOKZATOS ÉSZAK . hogy teljes fi­ gyelmemet a tanulásnak szentelhessem.

mint pl. nem szenved. A hipnotizálás me­ gint csak keleti tudomány. kivéve. Angliában azt ál­ lítják. Számos műtétet hajtottam végre hipno­ tizált betegeken.Tizenhatodik fejezet LÁMASÁG Jelentős mennyiségű képzésben részesültem az asztrálutazás tudo­ mányából. ha színpadi mutatványra akarják használni. amikoris a szellem vagy az én (ego) elhagyja a testet és az ezüstzsinór segítségével érintkezik a földi élettel. és mikor visszatérnek az ébrenlétbe.ről mondják.min­ den országban. Bárki mást is meg lehet tanítani.bár eltemetve . mindenhol létezik. mit láttak és hol jártak. lábamputálást. De nem akkor. hogy repülnek. mikor alszik. A tudás . hogy így utazunk. A beteg semmit sem érez. amit nem akarnak elhinni. ha nem kell szenvednie a hagyományos altatás hatásai195 . keleten a lámák tökéletes tudatossággal művelik. ha az emberek racionalizálni akarják. A telepátia a másik olyan tudomány. Ezért teljes emlékük van arról. Az Egyesült Államokban „a vörös ember szelle­ mei". melyet könnyű elsajátíta­ ni. Csak nyugaton majdnem mindig önkéntelenül történik. Engem tanítottak rá. A seprűnyélre semmi szükség. és egyéb hasonlóan súlyo­ sakat is. Sze­ rencsére ma már ezt a tudást kezdik elismerni. azt gondolják „álmodtak". „a boszorkányok repülni tudnak". Mindenki ezt teszi. és jobb állapot­ ban ébred. Sokan nem nagyon hiszik. Nyugaton az emberek elvesztették ezt a képességet. Minden országban ismerik az asztrálutazást. mit csináltak.

a gyors mozdulat ma­ gára irányítja az emberek figyelmét. gyakran azt mondják. A postásra. hogy csak nagyon keveseknek adatott meg a láthatatlanná válás képessége. A levitációt meg lehet valósítani. fel kell függesszük a cselekvést. mikor vala­ mi kellemetlen dolgot követeltek tőlem.úgy tudom . de le tudják árnyékolni az agyhullámaikat. Aki igazán ért hozzá. aki a levele­ ket hozza. esetleg egy bizonyos csoportba tartozik. amit akkor okoztam. azonban ez a képesség sajnos megtagadtatott tőlem. Legőszintébb törekvésem ellenére sem tudtam viszont láthatatlanná válni. aki „ismerős" típusba. Nekem volt. és gyakran csupán csak a technika gyakorlásáért meg is valósítják. A zaj? Egy gyors mozdulat vagy egy rikító szín? A zaj.megpróbáltam cintányérozni és véletlenül egy szerencsét­ len szerzetes fejére csaptam. maradjak inkább a tisztánlátásnál és a gyógyításnál! . Egy immobilis személyt. hogy a fizikai hullámok működjenek (gondolkodunk). Jó. amikor . egy láthatatlan ember hozta őket? Vagy valaki más. valóban sen­ ki". mely valóban a legegyszerűbb dolgok közé tartozik.) Ahhoz. bárki a közelünk­ ben telepatikusan észlelheti őket (láthat). akik láthatatlanná tud­ nak válni. hogy meg sem „látják". Énekhangom felbőszítette a zene­ mestert. nem is „érzékelik"? (A rendőrt mindig észreve­ szik.azt gondolván. tudtam és (most is tudok) utazni az asztrálsíkokon. gyakorlatban nehéz. Jelentős erőfeszítést igé­ nyel. Hogyhogy.196 HARMADIK SZEM tói is. Talán szerencse. ha akarnak. Ma már . pedig hát a levelek megérkeztek. ezzel aztán bárki tud bánni . hogy olyan kevés van belőlük. és így a láthatatlanság ál­ lapota odavész.egy bizonyos határig Angliában is használják ezt a módszert. inkább az asztrálutazást alkalmazza. és fel kell függesztenünk az agy hullámokat is! Ha hagyjuk. nem könnyű meglátni. Gondolj arra. mert majd mindenkinek rossz a lelkiismerete. de a dühe semmi sem volt ahhoz a felforduláshoz képest. Mint ahogy korábban említettem. Vannak emberek Tibetben. ha van egy jó tanárunk. a zenéhez sem volt tehetségem. vagy olyat. „senki sem járt itt. ami vonz. megjegyzik. hogy elérjük a láthatatlanság állapotát. Más dolog a láthatatlanság. aki olyannyira ismerős. Elvben nagyon egy­ szerű. Pedig nagy áldás lett volna eltűnni. Minden kertelés nélkül azt tanácsol­ ták.

de valóban úgy hiszem. A célt vizualizálja. újra csak nagyon jó tibeti (keleti) tanárra van szükség. sőt végzetesek lehetnek. Ha el akarjuk kerülni a sérülést. A helyes légzés képessé teszi a tibetieket arra is. harmadik szemével folya­ matosan azt nézi. így anyagi tárgyakat nem mozdíthat. De megint csak. ezek a gyakor­ latok is károsak. és a „futónak" félig transzban kell lennie. nem viheti magával pl. Az ardzsopa. figyelmeztetni kéne az embere­ ket. mert tekintetét a csillagokra függeszt­ heti. a légzési gya­ korlatok is okozhatnak bajt! Számos tibeti jelenség legfőbb titka a különleges légzés. és mikor célhoz ér. Ez csupán az én véleményem. és egészen kis kortól kezdve tanuljuk a testhelyzeteket. és valójában hihetlen mértékben fejleszti az embert. hogy alig érintik a talajt. Ter­ mészetesen a jóga nagyon nagy tudomány. a „száguldó" viszi a terhét. Az előző során az ember a szellemi birodalomban mozog. . a tartozékait. LÁMASÁG 197 Ahogy ezt a nyugati világban nevezik . Az asztrálutazáshoz képest egy előnye van ennek a módszernek. jelentős módosítások nélkül nem megfelelő a nyugati emberek számára. ha nincs bölcs és tapasztalt tanárunk. akik szabályozni tudják a testsúlyukat (ez nem levitáció). Sok gyakorlatot igényel. Az este a legjobb időszak erre. A végtagja­ ink.sokat jógáztunk. és órákon át rohannak úgy. Sokan írtak a „száguldó lámákról". hogy a jég elolvad. Nemcsak a pozíciók. miközben az em­ ber szabadon lélegzik. A nyugatiak. hogy öt-hate­ zer méter magasságban meztelenül üljenek a jégen. Személyes véleményem szerint azonban. a csontozatunk és az izmaink . Az így közlekedő ember állapota az alva­ járóéhoz hasonlít. és szüntelen ismétli a mantrát. nem érez fáradtságot. netán középkorúak. és a testük me­ leg maradjon: olyan meleg. ténylegesen megsérülhetnek. Mi ezt a tudományt évszázadok óta ismerjük. hogy amíg nincs egy sor módosított gyakorlat kidolgozva. A terepnek egyhangúnak kell lennie.XVI.mind a jogázáshoz vannak szoktatva. aki alaposan is­ meri a férfi és a női anatómiát. vagy ahogyan egyesek nevezik. hogy ne kísérletezzenek. akik kipróbálnak né­ hány testhelyzetet. hogy semmi se zavarja a transzszerű állapotot. Órákon és órá­ kon át száguldhat.

amikor kommunista fogságban voltam. és tapasztalni fogják. a vizsgán légy még jobb. lábam a falat érte. A léleg­ zés szabályozásának ismerete segített abban. Ha félnek kedves Olvasóim.Hatezer mé­ ter? Apály vagy dagály idején? Próbáltak-e már nehéz tárgyat felemelni úgy. a kegyeltjeit. aki minden évben minden szerzetest megáld. hogy vizsgázzak. vegyenek egy mély lélegzetet. Aki­ ket még jobban kegyelmébe fogadott. mint pl. De nem csoportosan osztja az áldást. nyújtott karral meg tudtam érinteni az elülső fal felső peremét. A fülkék négy­ zetesek voltak. amilyen mélyet csak tudnak. kezemmel a fejem fö­ lött meg tudtam érinteni a másik falat. Előtte meg kellett kapnom a dalai láma áldását. Mindkettőt ismerem. Ezeket baj nélkül bárki megpróbálhatja. de lehet. majd­ nem lehetetlen. esetleg dühösek. olyan mélyet. könnyen fel­ emelik. Ha lefeküdtem a földre. de a kezemet be kellett haj­ lítani. meglátják. . A tizenhatodik születésnapom előtt három nappal tizennégy más jelölttel együtt megjelentünk a vizsgán. Mindannyian bevihettük a saját faedényünket. Hallgatóm egész komolyan kérdezte: . azokat két kezével áldja meg. tartsák vissza a lélegzetüket. aztán tíz másodpercig tartsák vissza a levegőt.198 HARMADIK SZEM Egy rövid kitérő: Nemrég elmeséltem valakinek. legalább levegő volt bőven! A belépés előtt most is átkutattak. hogy kinyújtsam. méghozzá a legrosszabb oldaláról.Jól haladsz. Ismételjék meg legalább háromszor. de a hátsó fal kb. Eljött az idő. Bizonyítsd be. rászolgáltál a bizalomra. a római pápa. A „vizsgafülkék" mintha kisebbek lettek volna. hanem egyénenként. hogy egyik kezét a fejükre teszi. amennyit csak tudnak. Vagy más. mint én. fiam. A többséget egy pálcához illesztett bojttal érinti meg. hogy kibírjam a ja­ pán kínzásokat meg még többet. hogy a tüdejük­ ben nem volt levegő? Próbálják meg. és meglátják. hogy csak én nőttem meg. vagy a magas rangúakat úgy. kétszer olyan magas volt. és megnyugszanak. a szívverésük lelassul. hogy letegyem az esedékes lá­ ma-vizsgát. Tető nem lévén. mert nem volt annyi hely. Akkor szívjanak be annyi levegőt. Most először életemben mindkét kezét a fejemre tette és mély hangon azt mondta: . hogy a ten­ gerszint felett hatezer méteres magasságban magam is meg tudtam ezt csinálni.

annyit ihattunk. hogy valamilyen különleges okból vissszatérünk a Földre. mely a tudat fe­ letti uralomra tanít. Regge­ lente ezen keresztül adták be a vizsgapapírokat. De mivel nem eresztettek ki. A jóga többi formáját nem lehet egy ilyen könyvben ismertetni. A kundalini jóga. és hangzavar. hogy az ember meglássa a célt és a földöntúli életet. Egyszer egy nap campát kap­ tunk. Metafizika. Volt az ajtón egy kb. hogy segítsünk másoknak. A hatodik nap változást és felfordulást hozott. bármi is volt a helyzet. pl. anatómiából. az ajtót bezárták. A kidolgozott té­ teleket alkonyatkor szedték össze. amely a tisztán fizikai test. következésképp pl. És az egészből vizsgáznom kellett. A súlyos faajtó döngött. az „eszköz" (hordozó közeg) fölötti uralmat tanítja. A vajas tea más volt. Rohanó léptek. amennyit csak akar­ tunk. Valaki számára véget ért a vizsga. amelyből már elég komoly tudásom volt. és teo­ lógiából. és kikerülünk az újjászületés köréből.. Ez az az ág.XVI. hogy ne lehessen kinyitni. LÁMASÁG 199 a rózsafüzért és az írószerszámot. Gyógynövénytanból vizsgáz­ tam. Egy órával később hozták a hatodik nap anyagát. Ezek a tárgyak az első napsugártól az utolsóig öt végte­ lennek tűnő napon át teljesen lefoglaltak. vagy ahogy mi nevezzük. egyszerűen ki kellett szólni. képessé tesz arra. majd rátették a keresztrudat. Amikor az őr befejezte a moto­ zást.. és az an- . tisztánlátást és hasonló képességeket. az ember mindig emlék­ szik arra. Számomra most kezdődött csak a második fele. Nyugtató mormolás és a sikolyok zo­ kogásba fúltak. ha­ csak úgy nem döntünk. A nyugati világban a jóga öt ága ismert: a hátha jóga. azért. mely belső erőt ad. A laja jóga. amely csak kívülről nyílt. Az egyik közeli fülkéből sikítás hallatszott. ahogy le­ szedték róla a keresztrudat. melynek segítsé­ gével a földi élet elhagyásának pillanatában megragadjuk a maga­ sabb Végső Realitást. nem it­ tunk túl sokat! Tíz napot töltöttem a fülkében. Beléptünk. egyenként a fülkéhez vezettek minket. 20-szor 20 cm-es kis ablak. Mind a kilenc ága. A rádzsa jóga transz­ cendentális tudatra és bölcsességre készít fel. amit egyszer olvasott vagy hallott. A samadhi']óga vég­ ső megvilágosodáshoz vezet. Akkor az apát és a fővizsgáztató lepecsételte. hogy „phödzsa keso" (hozz te­ át). Jóga.

Pedig biztos nekem van cí­ mezve . további öt napon át úgy el voltam foglalva.. mint ahogy érkezett . . Amíg nem . majd kihirdették az eredmé­ nyeket. Egy percig sem aggódtam amiatt. tiszteletre méltó uram. Aznap éjjel zöldséget is ad­ tak a campa mellé . hogy a dalai láma elégedett lesz tanárommal és velem.. de mielőtt eljöttünk. kidül­ ledt szemű küldönc esett be rajta. mint egy kotlóstyúk.gondoltam . mi van benne? Még több tanulás? Még több munka? Nagyon nagynak és hivatalosnak látszott. A szóbeli vizsga két napig tartott. a tiszteletre méltó orvoslámának. amelyet vérmérsékletünk szerint mind másképpen töltöttünk. Könnyű szívvel elaludtam.de. Ám még egy tíznapos vizsga is véget ér egyszer. Az izgatott. . Szóval. amelyben kipróbáltunk minden fogást és eszméletlenné tettük egymást az „érzéstelenítő fogással". Örömöm forrása kettős volt: egyrészt a vizsgaeredmény bebizonyította. hogy egy ilyen illusztris témáról méltó­ képpen írjak.csak tudásunk gyenge pontjaira irányultak.gyorsabban.az írás­ beli alapján . Egy hétre a nagy megpróbáltatás után már visszanyertük erőnket. ki kellett takarítanunk a cellát. hogy minden egyes jelöltet két teljes napon át vizsgáztattak. és egy ziháló.Ki­ vette köpenyéből az üdvözlet selyemsáljába tekert levelet. újra listavezető lettem. kivágódott az ajtó. hogy Mingyar Dondup láma a legjobb tanár. hogy milyen eredménnyel végzek.egy kis változatosság a tíz nap egyhangúsága után.hogy árpasör után nézzen! Az üzenet: nem. Reggel letörték a pecséteket az ajtókról. Kedd Lobszang Rampa-nak. Egy újabb hét következett. Legnagyobb örömömre.A leg­ nagyobb sietséggel rohantam ide. felemelték a keresztrudakat.200 HARMADIK SZEM goltudásom sem elegendő. hogy esetleg ne mennék át a vizsgán. melyet igen hangosan juttattam kifejezésre. lógó nyelvű.lihegte. az elrendelés szerint a lista elején kellett len­ nem. a vizsgáztatók kérdései . . nem nyithatom ki. amikor Mingyar Dondup láma a szobájá­ ban tanított. Ak­ kor két nap dzsúdó következett. .Terhé­ től szabadulva megfordult és elviharzott . Hangsú­ lyozni szeretném. örömteli mo­ sollyal üdvözöltük az ügyeletes lámát. másrészt tudtam. Néhány nap múlva.Az Ékességestől . és mi­ kor a tizedik éjjelén összeszedték a dolgozatokat.

Jól van. rosszkor használod a humorérzékedet. Minden késedelem nélkül látogatásra kell mennünk a Potalába. Az udvaron szerzeteslovászok vártak a lovainkkal. kiterítette és olvas­ ni kezdte. Ijedtemben végigfutott a hideg a hátamon. így átnyújtottam neki a sálat. .abból megtudhatjátok. Az áll itt. és kiválasztottuk a két legjobb fehér sálat..mondta. lélegzetet vehetsz. Azt jelenti. hm. nem tudom.nagyon hivatalos . .. .A Hegycsúcsra. mi pedig az Ékességes magán­ lakásába siettünk. Nem messze. Lobszang. földre borultam és átadtam a sálat. mialatt a legrossszabtól tartottam. Egyik gyengém így mondták nekem . elvezették a lovainkat. a levelet és az egészet. Lobszang! .az. alig hogy leszálltunk. Egyedül mentem be hozzá. hogy nem jó helyen használom a humor­ érzékemet. mivel néhány kérdés egyszerűen előhívja az ilyen felele­ tet. az­ tán: . most. hogy megtudjam a legrosszabbat. Ott szolgák vártak ránk. . . Az összes vizsgadolgozatodat elolvastam. mi van benne.hosszú szünet következett..ezek voltak az első gondo­ lataim. és a belépő szolgának azt az utasítást adta. hogy a ló majdnem a Hegy­ csúcs tetejéig felvitt a lépcsőn. hogy nem csináltam meg ezt vagy azt . vagyis a kül­ ső csomagolást. A dalai láma olvasott a gondolataimban..XVI. nagyon elégedett vagyok vele is.Ülj le.. valójában alig érte meg a hűhót hogy lovon üljünk.? Tegnap az Ékszer Parkban volt.Nagyon elégedett vagyok ve­ led.de minden szavát élveztem. és megmondtuk neki. nálatok a levél . LÁMASÁG 201 nyitom ki. a Potalán.. hogy az Ékességeshez kell indulnunk a Potalába. Szándékosan lassan olvasott. fel kellett kaptatni a másik hegyen. A sikeredben része volt Mingyarnak. már égtem a türelmetlenségtől. Együtt men­ tünk az apáthoz. hogy nekem is veled kell mennem. és így nem hibáztathatnak.Megérintette az ol­ dalánál lévő gongot. mert őszintén felneve­ tett és így szólt: . Mesterem hátul ülve nevetett rajtam. . Ez időnként kiderült a vizsgakérdésekre adott vála­ szokból. Végül. Két összehajtott ív volt benne.. Kinyitotta a borítékot. így szólt: .Rendben van. Felszálltunk és ledobogtunk a hegyi ösvényen. hogy ugrasson.Igen. Egyetlen előnye az volt. de. hogy azonnal nyergeltesse fel a két fehér lovunkat. Gyorsan átöl­ töztünk.

Mingyar Dondup lámá­ val együtt el kell látogatnom más kolostorokba és a halottbonco­ lókkal kell együtt tanulnom. Át kell majd esnem a Kis Halál szertartáson. hogy az újszü­ lött önálló létezése megkezdődjék. és a munkájuk ilyen természetű. hogy megtarthassam a státusomat. hogy minden fizikai tevékenység megszűnjön. és instrukciókkal látta el további képzésemet illetően. mi történt a halotti tetemekkel. a testnek három napra van szüksége ahhoz.202 HARMADIK SZEM Két órát töltöttem el nála. a szellem pedig ellebeg. hogy nem tud már több leckét megtanulni. De a „zsinór" számára az újjászületés hasonló a köldökzsinórhoz. a halhatatlan szellem anyagi burka. s ez a tisztánlátók által jól felismerhető. A ha­ lott test kevesebbet ér. mint anyagi változatáé. Egész másképp viszonyulunk a halálhoz. Felkérte a halottboncolókat. kaptam egy írást a dalai lámától. amely összeköti a két testet (a keresztény Biblia „ezüstzsinórja"). hogy meghaljon. Szá­ munkra a test csak „héj". hogy elhagyja. de azt hiszem. a tanulmányaim­ hoz szükséges testrészt vagy testet. Nem lévén keresztény. A szellem folyamatosan visszavonul és kivetül a fi­ zikai testen kívülre. elhordott ruha. Ekkor áll be a halál. mint a nyugati emberek. Hát így álltunk! Mielőtt arról írnék. A halál pillanatában a zsinór. és a . A második órában a mesteremért küldött. hogy a test titkait megismerjem és hogy a test elhagyásának fizikai okát felfedhessem. így tehát eljött az ideje. melyet azért vágnak el. Úgy mondjuk. van benne egy utalás. hibás és olyan kényelmetlen a szellem számára. Azt is meghagyta. Ha valaki nor­ mális körülmények közt hal meg (vagyis. nem ismerem jól a Bibliát. ha nem váratlan erőszak okozza a halálát). a Bibliában „arany tálként" hivatkoznak rá. hogy bármely. a következőképp gondoljuk el a folyamatot: a test megbetegszik. A halál pillanatában az életerő ragyogó fénye kioltódik. De minthogy ez utóbbiak alacsony kaszthoz tartoztak. adjanak meg nekem minden segítséget. mi szerint „nehogy elszakadjon az ezüstzsinór és darabokra törjön az aranytál". hasznos le­ het. bocsássák rendelkezésemre. elvékonyodik és leválik. mint egy régi. A tisztánlátók a ragyogást is észlelik. ha előbb a halálról alkotott tibeti nézeteket ismertetem. A szellemi forma körvonala ugyanaz.

és az éteri más. olyan mint egy erős. és a szellemtest. az élet elektromosság. LÁMASÁG 203 szellem. amely a test élete alatt ölt formát. Igaza van.tegyük fel. hogy erős fénybe nézett. Hosszú folyosókon mentünk lefelé. Ha a testnek erős oka van. Talán mindenkivel meg­ történt. vagy az elektromosság fogalmaival. Amikor meghal. visszamaradt mágneses mező. A pénzeszsák sze­ rencsés örököse kissé kényelmetlenül érzi majd magát a csendes éjszakai órákban. hogy ragaszkodjék az élethez. Ti­ betben segítünk a haldoklóknak. hogy megtanuld a lélek megszabadításának gyakorlati módsze­ reit. és szellemét rá kell segítenie a Szellemi Birodalomba vezető útra.XVI. Az értőknek nincs szükségük se­ gítségre.. a halottak vezetőiben. . csúszós lépcsőkön. Egy nap a Halál Tiszteletre méltó Mestere értem küldött: . hasonlít ahhoz a fényhez. amelyben a szellem megta­ nulhatja az élet kemény leckéit. Lobszang. mely szellemformát öltve bejárja az ismerős helyszíneket. és mikor elfordult. Az ókori egyiptomiak is hittek az éteri másban. az éteri vagy „mágneses" test. erőtér. hogy erős fényforrásba nézett. A fösvény pl. be a trapák lakónegyedébe. de a köznapi férfit és nőt. akkor erős éteri hasonmás jön létre.Ide­ je. amit az ember azután Iát. Lámahitünk nem fel­ tétlen azonos az ortodox buddhista hittel. hogy az „öreg ez meg az megint a pén­ zére vadászik". így a haldoklás pillanatában felerősíti az éteri formát. utolsó gondolata is a pénze sorsáért érzett félelem. A haldoklónak három szakaszon kell keresztülmennie: el kell hagynia a fizikai testet. még mindig látta. Itt. vagy a trapát végig kell vezetni az egész úton. mohóságunk és erős szenvedélyeink hoznak létre. Érdekes lehet. hogy csak azokra tud figyelni. a „halhatatlan lélek". a lélek vagy az én (ego) megszabaduljon testi burkától. hogyan történik. éteri másának fel kell oldódnia. mert (szellem) kezével nem tudja megkaparin­ tani a pénzt! Három test létezik: a hús-vér test. Kísérj el ma engem. me­ lyet testi vágyaink.annyira oda­ van a pénzeszsákjaiért. . A „hasonmás" lehet szellem. azt érzi. mely a halál után marad. Úgy tartjuk. Hisszük. az öreg ez meg az szelleme valószínű­ leg nagyon dühös. hogy létezik egy éteri hasonmás. és a szellemi világban. a „kórházi szobában" egy öreg szerzetes .

amelyet a korábban eltávozott telepatikus lámák térképeztek fel és közöltek telepatikus úton még a másik vi­ lágból is. melyet egyszer valamennyien megteszünk. mikor az élet a ma­ gasabb Végső Realitás felé távozik. Az élet véget ér. A hideg felfelé kúszik a hanyatló élet nyomában. Az örök éj árnyai a szemedre szállnak. Az ütögetés folytatódott. Kihűl a tested. Agyvérzést kapott.A látásod elsötétült. és nagyon elgyengült. A zsinór fokozatosan elvékonyo- . Mindenképpen el kellett érni. Közeledik az idő. Szedd össze a gon­ dolataidat békében. El­ mondta. hogy teljesen meg­ szabadítsa a küszködő szellemet. kígyózott és tekeredett. hogy meg­ szabadulj a testi küszködéstől. megszabadul a torkod. mellyel az ezüstzsi­ nór még mindig összekapcsolta. Figyeltem. amelyekről bebizo­ nyosodott. Figyelj a szavaimra. milyen csapdákkal találkozik és hogyan kerülje ki őket. és a „világ utáni" örömöket élvezi majd. A lábad kihűl. . Öreg. bár az öregember aurája még jobban elhalványodott. Öreg. Szedd össze a gondolataidat. megszabadul a szellem. a torkod elszorul. A láma folyamatosan ütögette az öregembert: a kulcscsontjától a feje tetejéig verdeste. nincs mitől félni. Közeledik az idő. béke és boldogság vár rád. Szedd össze a gondolatai­ dat. mert itt a halál. az aurája színei egyre halványabbak. látásod homályos­ sá lesz. így könnyebben megtalálod az utat. közel a szabadulás. Öreg. A láma az egyik ősrégi rítust követ­ ve hirtelen egy éles. hogy egészen addig a tudatánál maradjon. hogy ezt az állapotot fenntartsa. Ereje fogytán volt. A velem lévő láma finoman megfogta mindkét kezét. olyan mozdulatokkal. Öreg. és eme élet hangjait füleid nem hallják többé. nincs mitől félni. Az élet kiszáll a lábadból. .Közeledsz ahhoz. egyre közelebb a végső távozás. Pontosan leírta az utat. amíg arra sincs már elég ereje. kemény hangot adott ki. hogy fájdalom nélkül szabadítják ki a szellemet. Szedd össze a gondolataidat. s végül eltűnt. az­ tán füstszerű formában felvette a test alakját.204 HARMADIK SZEM készült arra az útra. a lélegzeted megáll. A mozdulatlan test felett az élet­ erő felhőszerű tömegben gyülekezett. lélegzeted zihál. Öreg. Öreg. Kövesd az utat.

. Könnyedén meglóbálta. mi a miénken. majd fehér ruhába csomagolta. Számodra már ebben a világ­ ban nincs semmi. Halott vagy. és elküldtünk azokért. elszállt. de az a sorsa. hogy addig járjon. Itt. Menjél tovább. amely ott van. a vállára emelte és nagy léptekkel kiment. A tömjénfelhők összecsavarodtak. akik a te­ temeket készítik elő. Kint egy jak állt. A hullaszállító szoro­ san összegöngyölte. Amikor arra a helyre ért. Négy sarkában lyu­ kak voltak a kőben. Megérkezésekor a lámák abbahagy­ ták a telepatikus vezetést és átadták a testet. mely a legnagyobb testet is megtartotta. a felkavart levegő vibrálása alábbhagyott. Kövesd a kije­ lölt utat. a lá­ mák váltották egymást. bőr­ csizmák csosszanását. hogy átvezesse a szellemet út­ jának első szakaszán. és lépj be a Végső Realitás­ ba. Másokat is hívtunk. . A zsinór elvékonyodott.Halott vagy. Egy másik kőtáblán fele mélységig fúródtak a lyukak. Halál. előre. A távolból dobok hömpölygő morajlása hallatszott. úgy született új életre az öregember. Te a te utadon. A lámakolostor tetejéről egy mély hangú trombita üzenete hasított át a vidéken. A Bardo-ban. és valahonnan egy jak bömbölését. amíg sok-sok erőfeszítés után el nem éri a Buddhaságot. hogy folytassák az eltá­ vozott szellem telepatikus irányítását. talán ta­ nult földi élete leckéiből. Minden tétovázás nélkül az állat hátára hajította a fehér tö­ meget. A negyedik nap reggelén egy Ragyab jött a Halál Embereinek kolóniájáról. LÁMASÁG 205 dott. átadta a csonttörőknek. Egy újabb öregember folytatja hosszú útját a Létezések Körén. A halál csendje. A láma telepatikus úton továbbra is utasításokat adott. eb­ ben a szobában csend volt. Lótuszülésbe ültettük a testet. Hagyd el az Illúziók Világát. A folyosóról az élet különféle zajait hallottuk.XVI. és egy lapos kő­ tábla. Ez a „Hely" egy elha­ gyatott területen volt. ahol a Lingkhor út elágazik Decsen Dzong felé. a Köztes Létben vagy. abban oszlopok. Csak a láma telepati­ kus utasításai fodrozták a szoba csendjének burkát. és ahogy a köldökzsinór elvágása után megszületik a csecse­ mő. lehelletnyi lett. A forma lassan. A test kötelékei elszakadtak. és együtt elvonultak. óriási kősziklák álltak rajta. mint az égen lebegő felhő vagy a tömjénfüst a templomban. Ez három napig tartott. majd levált. ahol össze­ zúzzák a holttestet.

ha egy is vakmerően megkísérelte. azután zsákmányra várva türelmesen üldögéltek a sziklákon. A vesét. A keselyűk azt is megeszik! A csonttörők képzett emberek voltak. hogy a vezéreket megelőzve érjen földet. és előrelépkedett.206 HARMADIK SZEM A tetemet a kőlapra tették és levetkőztették. olyanok vol­ tak. ki miben halt meg. és felvágta a testet. a munkájukra büszkék. Természetesen nem volt tényleges okuk rá. Kezét az üregbe süllyesztve kivette a szívet. hogy megállapít­ sák a halál okát. Meglepően rövid idő alatt megették az összes szervet és a húst. csak a sok-sok csupasz csont. könyörtelenül rátámadtak. hogy kikapja a boncoló kinyújtott kezéből. Hosszú vágást ejtett. A kezet és a lábat levágták és feldarabolták. A májért a rangsorban követ­ kező madár jött. és nehéz döngölőkkel finom porrá törték. a kőlapon nem maradt semmi. aztán visszament a sziklához. és odaadták a többieknek. A csonttörők felaprították. Akkor a fejtörő fogta hosszú ké­ sét. . a másik meg valami egyéb finom falatért. Ekkorra a testtörő már felnyitotta a törzset. Ezek a madarak szigorú társadalmi rendben éltek. Egy madár jött a fél agyért és talán a szemért. hogy a húst csíkok­ ban hántsa le. Végül levágták a fejet és felnyitották. a beleket felvágták és elosztották a „vezérek" kö­ zött. Saját érdeklődésből tanulmányozták a szerveket. A karokat és a lá­ bakat a négy oszlophoz kötözték. ott ette meg. melynek látványára a keselyűk vezére súlyos szárnycsapásokkal a földre szállt. Nagy tapasztalatuk alapján könnyen megmond­ ták. megfogta. mint a szabadtéri színházban a nézők. és be­ tömködték a másik kőlap lyukaiba. akár az aprófát. Akkor feldarabolták a húst. A hullaszállító láttán az égből azonnal lecsaptak a héják.

Tessék. Sokkalta jobb ez a fajta kép­ zés. mint később a tökéletesen felszerelt orvosi egye­ temen.miként leírtam . . amitől elzáródott. de a hagyomány megkövetel­ te. hogy megbizonyosodjanak a betegségről. Nézd. hogy a halotti bizonyítványban tényleg a valódi . amelynek következ­ tében a „szellem elvált eszközétől". LÁMASÁG 207 hogy ennyire érdeklődjenek ez iránt. és egy eset különösen érdekesnek tűnt. és mutatta. hogy a csonttörőknél többet tanul­ tam anatómiából. az élőlények ivóvizét. Szünetet tar­ tott.Vagy máskor: .XVI. amelyben a diákok kórházi tanbonctermekben egyegy hullán osztoznak. A másik különbség. Vízbe sem dobhatták a tetemet. Túl nehéz dolog lenne.a madarak elfogyasztják a húst és a csontokat. Nemsokára már elég ügyes voltam a boncolásban.Ez az ember. Tibetben nem lehet földbe temetkezni. mint hogy a holttestet kitegyük a szabadba. A tibeti két szempontból különbözik a nyugati te­ metkezési módtól: a nyugatiak eltemetik a testet és hagyják. vagy megmérgezték. felhasítjuk ezt az artériát itt. tudták. és láthatod a vérrögöt. tiszteletre méltó láma. míg kiszedett egy jókora darabot. ki­ nyitjuk. Gazdasá­ gi okokból az égetés sem lehetséges. Nem marad más módszer számunkra. Én természetesen nagyon hasznosnak találtam eme képességüket. a tény hamar nyilvánvaló lett. A főboncmester mellettem állt. tiszteletre méltó láma. az Ékességes közvetlen parancsára jöttem tanulni hozzájuk. azért halt meg. és a test elé­ getésére a hegyeken keresztül jakháton kellene fát hozni: Indiából. Végül is több száz holttestet tanulmányoztam. hisz tőlük tanul­ tam. megvár­ tak vele. Büszkén mutattak mindent. itt van. később se­ bészetből határozottan kiváló lettem. mint az. ami fontos vagy érdekes: . igen. különösen néz ki. Ha valaki mérget vett be. hogy a nyugati világban a testtel együtt eltemetik a halál okát is. hogy a madarak helyett a férgek tápláléka legyen. Az egyik mi­ rigyben . És ez így ment. ahol . Ha nem voltam éppen a közelben. Felvágjuk és megnézzük. mert sziklás a talaj és csak nagyon vékony földréteg fedi.Ez az asszony. mert kevés a fa.lehet a hiba. mert a szív felé áramló vér útjába akadály került. Rettenetesen költséges lenne. Tudom. aztán: . mert ezzel szennyezték volna a folyókat.itt . egy kemény mag van benne. és senki sem tudja.

Hát?! Mi nem gyártottunk tömegcikkeket. azt állítják. és Szera-ba utaztam. sokszor vettem részt benne. Nem tudunk előállí­ tani egydolláros órákat. Előttem két láma vitte a holttestet egy hordszékben. A szerzetesek gondosan elhe­ lyezték a tetemet. Másnap pirkadatkor ünnepélyes menetben levonultunk. akik előző megtestesülések. ahogyan csak egy mesterember foglalkozhat. hogy ott légy. nem kényszerült rá. de be tudjuk aranyozni a testet. vagy bebalzsamozzák és beara­ nyozzák. és a szokásos három napot sem kellett kivárni. Egyes amerikaiak. A szerzetesek mögöttünk mély hangon kántáltak. hogy megfigyelhesd a Szent­ séges Megörökítést. akik olvasták a témáról írt feljegyzései­ met. Aurája színei már alig látszottak. és egy kevéssé használt ajtón ke­ resztül az épület alatti titkos folyosókhoz értünk. hogy átvezessék a Bardo-n. azon sárga stóla. Egy este meg kellett jelennem az apát előtt. Libegő. de egyes dolgokkal úgy foglalkoztunk.208 HARMADIK SZEM ok szerepel-e. Mivel apát volt és ta­ nult ember. hogy valóban aranyat használunk. Lementünk. Azt mondta: . Vörös köpeny volt rajtunk. Ó'ket bebalzsa­ mozzák és egy üvegfedelű koporsóba rakják. aztán három lámát és engem kivéve valamennyi- . Most a Rózsasövény­ ben van. Beléptünk.Egy előző inkarnáció rövidesen elhagyja testét. Végül. kivéve a legmaga­ sabb rangú lámákat. A kolostorban az öreg apát szobájába kísértek. megint csak szembe kellett néznem a nyereg okozta gyötrelemmel. nem hiszik. majd be a titkos helyekre. ami azután valame­ lyik templomban megtekinthető. egy lezárt kőajtóhoz érkeztünk. Nálunk a testtörők megnézik és megbizonyosodnak arról. és egy óra múlva a testiből a szellemi világba távozott. Még mindig lótuszülésben ült. Tibetben minden halottat így „tesznek ki". Azt akarom. és a szünetekben ezüstcsengő csilingelt. a főépü­ leten át a templomba mentünk. Csak aznap éjjel ült a test lótuszülésben. hogy miben halt meg valaki. ez „még egy amerikai képességeit" is meghaladná. Ez utóbbi eljárás nagyon érdekes. táncoló kontúrral a falakra vetődött a vajmécsesek és a lo­ bogó fáklyák lángjának fényében megnagyobbodott és eltorzult ár­ nyékunk. tizenöt­ húsz méterre a földfelszín alatt. amíg a lámák virrasztottak mellette. Szóval. odabent jéghideg volt.

Levittük egy még mélyebben lévő szobába. Úgy építették. azokat azután alaposan lezárták. Ismét különböző lakkokat öntöttek rá. A földet különleges por fedte. hogy a végső és tökéletes száradás bekövetkezzen. A súlyos kőfalak recsegtek-ropogtak a le­ hűléstől.XVI. a testüreget kitöltötték. Hamarosan hallottuk a fa recsegését és ahogy terjedtek a lángok. filmszerű selyemrétegeket . valamint ásványokkal és gyógyfűkeverékkel. majd egy speciális lak­ kot csurgattak bele. Alattunk a szerzetesek már készülődtek a tűzrakásra. majd a kolostori pe­ cséttel lepecsételték. és ezzel készen állt a preparálás következő szakaszára. Egy nap és egy éjjel nem nyúltak hozzá. Lassan leé­ gett. Az egész szobát megtöltöttük az egyik tibeti területről származó sóval. élénk sárga fénnyel árasztották el a helyiséget. hogy a tömést átitatva. A folyosó is újra lehűlt. A hetedik nap végén nem raktak többé a tűzre. sorban ki­ mentünk a folyosón kívülre. A megszilárdult felületre egy „védőréteget" vittek. és ide. az megkeményedjen és szilárd-tömör belsőt képezzen. A szára­ dási idő végén arra mentünk vissza. az égő vaj sistergését. hogy az alak ne változzon. Több száz vajmécses égett. forró levegőt árasztva a balzsamozó kamra üreges falán ke­ resztül. hogy a lótuszülésbe merevedett holttest kemény. de ügyeltek arra. A test belsejét megmosták és megszárították. ami kemény kéreggel vonta be. mely tulajdonképpen kemence volt. Lenn egy egész héten át tomboltak a lán­ gok. Újabb lakkot öntöttek be­ le. be lehetett lépni. A test külső felületét befestették lakkal és száradni hagyták. miközben a körvonalak megmaradtak eredeti formájukban. A holttestet levetkőztették és gondosan megmosdatták. LÁMASÁG 209 en eltávoztak. jaktrágyát és vajmaradékokat tettek rá. edényekbe rakták. Mikor a lakk meg­ száradt és megkeményedett. kitömték. Kiadták a parancsot a kemence begyújtására. Végre a selyemtömést megfelelőnek találták. Három napig . hogy a vékony. a vastag porréteg közepé­ be helyeztük a tetemet. kihunytak a lángok. az ajtót bezárták. hogy a lángok és a meleg a szoba falán kívül cirkulálva egyenletesen magas hőmér­ sékletet biztosítsanak. A szokásos testnyílásokon keresztül kivették a bel­ ső szerveket. Mi­ kor a szoba a padlótól a mennyezetig meg volt rakva.amelyeket ekkor kentek rá később könnyen lehánthassák. Mikor már jól begyulladt a tűz.

mindenttudó mosollyal néz rám. Mi­ kor befejezték a munkájukat. Újra belakkozták a meztelen halotti tetemet. aki bármikor fel­ ébredhet. Las­ san dolgoztak. A körvonalai olyanok voltak. hogy ne zavarjuk az élő halotta­ kat. . és nem zsugorodott össze. Óvatosan felemeltük. A selyemrétegeket egyenként lehántották.210 HARMADIK SZEM minden csendes volt. akik be tudták aranyozni a halott testet.Ez te voltál Lobszang. A test alvó emberé is lehetett volna. Ezek az emberek páratlan szaktudással rendelkeztek. mint ünnepélyes bírák. A tartósítás tökélete­ sen sikerült. mint életében. a legkisebb részletre is ügyeltek. aranytrónusra ültették. Olyanok. és mint az összes többit. még mindig lótuszülésben ült a kamra közepén. ahol a vajmécsesek fényében tisztábban láthat­ tuk. Végül üres lett a szoba. mert meg kellett várni. majdnem leestem az ijedtségtől. Úgy tűnt. csak a betekert test volt benne. csak kicsit sötétebb árnyalatú volt. A szerzetes aranyozok töké­ letes pontossággal dolgoztak. Nem használtak szerszámot. felismered. . akik félig csukott szemmel fi­ gyelik a mostani generáció gyarlóságait és gyengeségeit. Azt gondoltuk. és bevittük a másik szobába.valami furcsa erő által megigéz­ ve álltam előtte. Csak sut­ togva beszéltünk. azután az aranyművesekre került sor. hogy a szobában me­ gint normális hőmérsékletet legyen. Az egyik különösen vonzott . morzsolták az omlós sót. mely valamennyi vonásával és ráncával pontosan úgy nézett ki. halkan jártunk. mint életében. A lepecsételéstől számított ti­ zenegyedik napon feltörték a pecsétet. Akkor finom érintést éreztem a karomon. felváltva kaparták a megkeményedett keve­ rékeket. Két napon át vakarták. az előző inkamációdban. A nehéz arany testet bevitték az Inkarnációk Termébe. nehogy megsértsék a testet. az ember végső szellemállapotát szimbolizálja. Mesterembe­ rek voltak. tudásuk bizonyítékaként olyan aranyfigura maradt hátra. de Ti­ betben csak mint szent fémet értékelik: időtálló fém. és az ajtót belökték. nyugodtan. a legvékonyabb és leglágyabb aranyrétegeket fek­ tették egymásra. A legkorábbi időkből származó személyek voltak itt sorban ültek. A szer­ zetesek puszta kézzel. Más országokban az arany vagyonokat ér.

jellemét és képességeit. Időnként egyedül mentem. Csendesen. Mindegyiknek volt saját írott története. és tanulmányozhat­ tam az aranyba burkolt „szobrokat". a legnagyobb érdeklődéssel olvastam őket. Itt találkoztam saját történetemmel is.Ez pedig én voltam. távozásának módját. és meditálva ültem előttük. . rangokat és kitünte­ téseket. A rejtekajtó mögött kilencvennyolc aranyfi­ gura ült a sziklába vájt titkos teremben. A neki adományozott címeket. Később gyakorta bemehettem a terembe. Itt ismertem meg veze­ tőm. A legkorábbi történelmet később ismertették meg velem. Tibet történelme feltárult előttem.XVI. az ajtó becsukódott mögöttünk. Mingyar Dondup láma történetét is: múltbeli tetteit. szintén teljes figyelem­ mel tanulmányoztam. mindketten megilletődve kivánszorogtunk. Vagy legalábbis úgy gondoltam. LÁMASÁG Mesterem a következő aranyfigurához vezetett és megjegyezte: .

amíg át nem léptük a halál kapuját. Mint felismert inkarnációnak tehát újra ugyanaz volt a státu­ som.láma lesz. fiam.már vagy féltucatszor láttam. szigorú fegyelem és hosszú-hosszú órás meditációk. Kérésedre a megszólításod továbbra is . Én csak az Ékességes üzenetét közvetítem. hogy nincs halál. Az Életkerék egy egész kört fordult. Huszonnégy órán 213 . nem tudhatjuk igazán. .különböző kolostorokban . hogyan balzsamoznak. Végül három hónap múltán az asztrológusok szerint megfelelő időpont közeledett. és országunk múltjába. . Valamivel később a szobámba bejött egy nagyon idős láma. Az előkészítés nehéz volt és hosszú. Barátom! .Tizenhetedik fejezet A VÉGSŐ BEAVATÁS Miután . Most még messzebbre eljutsz majd: az élet birodalmán túlra. az előjelek kedvezőek voltak.mondta.Az Ékességes parancsára apáttá fognak avatni. A gondolataim csak „tiszta és szent" dolgo­ kon járhattak. mint hatszáz évvel ezelőtt. Mintha az embernek sok választása lenne egy láma­ kolostorban! Még a campából és a teából is kevesebbet fogyaszt­ hattam. Az asztrálutazásban tanul­ mányaid során messzire jutottál.mint Mingyar Dondupnak . egy nap Csakpori apátja magához hívatott. s azt mondta. Rideg egyszerűség. amikor eltávoztam a földről.Mert tudod. Három hónapon át szigorú felügyelet alatt éltem. át kell esnem a Kis Halál szertartásán. Napi étrendem szörnyű ízű gyógynövényfo­ gásokkal egészült ki. és vissza nem tértünk.

nyikorogva. Néhány méterrel odább egy pillanatra meg­ álltunk. nem evilági hidegséget.214 HARMADIK SZEM át böjtöltem.Fogd a bal kezedbe. és azt suttogta: . a halk hangok csak fokozták a sűrű csendet. Előttünk egy újabb . A bal kezében mindegyik vajmécsest. a nyikorgás hangja ide-oda verődött. A száraz levegő köpenyek súrlódásától megtelt elektromossággal. melyet régi idők vulkanikus tevékenysége vájt a kemény sziklába. húzd vé­ gig a falon. Most apró emberek lépkedtek rajta.ösvény. De közeledtünkre az egész sziklatömb elmozdult. Állott levegő. Mikor a folyosó végére értünk. megszünteti a kellemetlenséget. Három apát vezetett be. itt a Titkos Bölcsesség Temploma. há­ rom nagyon idős. Rémületemre bizsergést és ütéseket éreztem. mint egy dob. melyeket korábban bebaran­ goltam már. hogy visszatérhessen a Mennyei Mezőkre: három aggastyán. különös. De a soron lévő feladatra kell összpontosítani . Előrementünk. egy titkos templomba jutottunk. Nesztelenül lépkedtünk a bőrcsizmában. vajmécsesek gyúltak helyet­ tük. és isteneknek gondolták magukat. kemény szikla állta utunkat. Sokat men­ tünk. . Azokon a folyosókon jártunk. mintha egy kongó űrben lennénk. Mély csend vett körül. amíg olyan üres nem lettem. aki örömmel várta.és íme. Akkor a rejtett lépcsőkön és folyosókon a Potala alá vezettek.figyel­ meztettem magam . keskeny . a felhal­ mozódott áram első kisülésére majdnem kiugrottam a csizmámból. talán a világ legnagyobb metafizikusai. fűszerek és füs­ tölők szaga terjengett. Erős hideget éreztem. Az apátok sáfránysárga brokát köpenye halk suhogó han­ got hallatott. Az egyik apát rövid aranypálcát nyújtott felém.sötét. a jobban vastag. mint egy álom szétfoszló emlékei. hogy az apátok is ragyognak. így tettem. kísérőim lobogó fáklyákat vittek. később azonban már nem éreztem fájdalmat. A ke­ zem sugárzott. hogy a beavatás utolsó próbatételének alávessen. az én kezemben nem volt semmi. mintha új aura venne körül. Lassan nyílt. parázsló füstölőt tartott. Készen arra. a kortól összeaszott apát ment előttem. mintha lebegő szellemek lennénk. Láttam. A fáklyákat kioltották. olyanná lettek. A kíséret többi tagjának alakja beleol­ vadt a sötétbe. A folyosók és az átjárók egykor olvadt lávát szállítottak a kitörő vulkán torká­ ba. aranyborítású ajtónak ütköztünk. hatalmas. és ahogy megyünk.

mintha ébenből készült volna. Odamen­ tünk. Az aranybur- . amit láttam. A homályból egy Buddha derengett elő. Az üreg belsejében egy fényes fekete ház állt. mely csillogott az aranytól: telérarany. A vezető apát eltűnt. . a bujaság képviselői. Sziklaréteg. nagy műgonddal kivésett. és így tovább. mert senki emberfia. Ahogy a vibráló sárga fény erősödött. mely lefelé ment. Két férfi. Még egy utolsó kanya­ rulat és mély üreg tárult a szemünk elé. akár a csillagok a sötét éjszakai égen. Bent három fekete. némelyiket félig betemette a drágakő. Belestem és a lélegzetem is elállt attól. úgy csillogott az arany. hogy a fény csak a dereká­ ig ért. széles ajtón. a világ szívébe hatolunk. tekergő ösvény volt. rejtekajtó volt. mint amilyeneket a tóalagút falain láttam. Az oldalán furcsa szimbólumok futottak végig és olyan ábrák.Nézd meg őket! Istenek vol­ tak réges-régen. egyre lej­ jebb. Három mez­ telen aranyfigura feküdt előttünk. ahol az apátok vaj­ mécsesének tompa fényében a sötétség még feketébbnek látszott. és más csillagok ragyogtak az égen. nagyon magasan felettünk. ötméteres Életkerék.kiáltott a vezető apát. Egy falhoz közeledtünk. mintha a föld egész súlyával ránk nehezed­ ne. csak a be­ avatottak látták őket. azon festett. mintha egy láthatatlan kéz gyújtaná meg őket. ördögök. Úgy éreztem. és azok a próbák. A levegő nehéz és fojtogató volt. hatalmas aranyfigurá­ kat láttam. botladozva. nyomban elájulok. meredek. sziklaüreg. . Akkor járták az országunkat. Magasan. A pislákoló fényben úgy tűnt.vele pörögtek az ér­ zékeink is. A VÉGSŐ BEAVATÁS 215 Vajmécsesek gyúltak. újra sziklaréteg. egy nő. néha csúszkálva mentünk előre.XVII. mintha forogna . olyan óriási volt. Keskeny.Fiam! . mielőtt a földünkön a hegyek képződtek. Halványan más alakok is kirajzolódtak. aranyrögök. úgy éreztem. Nézd. Sántikálva. aranyréteg. Egy ösvényre nyílott. amikor a partjait még tenger mosta. melyeken az embernek keresztül kell mennie az Én megtestesülése előtt. jelekkel ellátott kőkoporsót találtunk. mi­ kor egy-egy keményebb szemcsén visszatükröződött a mécsesek gyenge fénye. Nem volt fedelük. Elbűvölten és félelemmel vegyes áhítattal néztem. Amit sötét árnynak képzeltem. és beléptünk a magas.

mint akik alszanak. Meggyújtottak négy füstölőt. Hirtelen rántást éreztem a belsőmben. Hirtelen megmerevedett a testem. A megterhelés na­ gyon nagy lesz. hajlandó vagy rá? . Egy kőlaphoz vezettek.válaszoltam. de csak az hagyhatja el élve ezt a helyet.216 HARMADIK SZEM kolaton minden vonásuk. Az apátok fogtak egy-egy vajmécsest. mely két koporsó közt állt. Múlt az idő. egyet-egyet a három koporsónak. Egyik oldalon megláttam egy koporsófedelet: a mennyek térképe volt be­ levésve . Kész vagy rá. egyedül maradtam az ősrégi halottak holttestével. De a méretük! A nőalak fektében három méter hosszú lehe­ tett. Sokan meghalnak. haldoklóm az ősrégi kriptában. egyenes háttal. Egy percre . ahogy a kőlap tetején me­ ditáltam. a szájuk kicsi és vékony. olyan volt. minden jelük pontos hűséggel kirajzoló­ dott. utasításukra lótuszülésbe helyezkedtem. de ez teljesen más volt. kifelé fordított tenyérrel ültem. A fejük nagy és a tetején kissé kúpos. több mint száz méterre a napvilág alatt. aztán az is elszállt. emelkedtem és zuhantam.olyanok voltak. Nem halottak . A legidősebb apát hozzám fordulva így szólt: . aki kiállta a próbát. vékony. hal­ doklóm. Ott. a magas hegyi hágók felett tündöklő hold fényé­ hez hasonlított. A vajmécsesem sercegett. A orruk hosszú. és mintha va­ lami különös zizegést és ropogást hallottam volna.Rövidesen bea­ vatottá válsz. nehogy felébresszük őket. mint amikor kihajtogatják a régi bőrt. és úgy lélegeztem. Az állkapcsuk keskeny. ahogyan éveken át tanítottak. A csend és a sötétség nyomasztó volt: csak a sír csendje ilyen. az égett kanóc szagát éreztem. szemük egyenes és mélyen ülő. Lefeküdtem. Néhány percig még vörösen parázslott.de milyen különösnek tűntek a csillagok! Asztrológiai tanulmányaim során elég jól megismertem az éjszakai eget. Hintáztam. A végtagja­ im elzsibbadtak és jéghidegek voltak. keresztbe­ tett lábbal. egyet nekem. viaszmerev lett. A sírt fokozatosan halványkék fény árasztotta el. sokan elbuknak.Igen . és sorban el­ vonultak. a férfiak közül a nagyobb legalább öt méter volt. Az az érzésem támadt. A nehéz fekete ajtó becsukódott. aki látja a múltat és ismeri a jövőt. Csendesen mozogtunk és halkan beszéltünk. majd kialudt.

mintha a szél vinne. és úgy repült. és kíváncsi voltam. nem vagyok egyedül többé. Valahonnan a tenger bugását hallottam és a hullámverések alatt a kavics sistergő recsegését. A mai emberiség kicsinyes önelégültségére gondoltam. hogy magam is „óriás" vagyok. Asztráltestem hány­ kolódott. hangok. a fejemben fog szétrobbanni. Azt érzé­ keltem: végtelen sok évvel ezelőtt történik mindez. fústgomolyként sod­ ródtam .XVII. Nagy civilizációk keletkeztek és az emberek többet tudtak. A VÉGSŐ BEAVATÁS 217 azt képzeltem. Magányosnak éreztem magam. A tudatossággal jött a mozgás. Lustán a hátamra feküdtem a napsütötte parton. és az ellenkező irányban keringett. A hang gyorsan közeledett. Fekete köd ereszkedett rám. hogy valóban a hús-vér testem felett lebegek. Úgy tűnt. de akkor hirtelen eszembe ötlött. és vele nem földi nyugalom. Beszédfoszlányokat. Gondolkodtam. mint te­ tem a halotti tetemek között. Éreztem a sós levegőt és a tengeri moszat szagát. A vizsgálódás lekötött. elhagyatottnak. A helyszín ismerős volt. ami­ kor feltűnt egy vidám napbarnította csoport. vajon hogyan magyaráznák a ma­ terialisták eme hatalmas alakok létezését. sosem láttam a tengert. Belső látásomon széttörede­ zett képek villantak át. melyek egyre hangosabbak lettek. Színes fényeket láttam és ismeretlen árnyalatú villódzásokat. végül már úgy tűnt. hogy valami megzavarja a gondolataimat. A föld köze­ lebb volt a naphoz. mint száraz levél a téli szélben. Egy másik űrből jövő bolygó a . A messzeségben mintha valaki megkonga­ tott volna egy mély hangú harangot. Hanyatt fekvő testemre néztem. otthontalannak a mindenségben. Lassan azonban láthatóvá váltak a fi­ nom különbségek köztem és a hatalmas alakok teste között. és a kötél végén himbálódzok. kimon­ datlan gondolattöredékeket hallottam. Óriások! Mindannyi­ an. mint ma. újra a sárkányban vagyok. Hirtelen tudatára ébredtem. Valami azonban azt súgta. A tudato­ mon tűzpiros fájdalom hasított keresztül. lük­ tetett az élettől és sugárzott az életerőtől. A fejem felett aranytálra emlékeztető fényességet láttam. még csak nem is hallottam a pálmafákról. és a pálmafákra pillantot­ tam. A napok rö­ videbbek és melegebbek voltak. A testem közepéről ezüstkék zsinór lógott. Lenéztem és láttam. Egy közeli ligetből nevetgélő han­ gok hallatszottak. Lassan eloszlott a köd. úgy pihent a kőlapon.

a folyosókra! Elgyengültem az éhségtől. hogy hamarosan el kell hagynom Tibetet. Meghal­ tál. mert egy kripta fagyos sö­ tétségében fekszem egy kőlapon. ahogy megjövendölték. és hatalmába kerített mindaz. amit láttam és átéltem. A meleg és kellemes ország. Támolyogtam a gyen­ geségtől és az éhségtől. Ettem-ittam. . Ki ebből a felejthetetlen kamrából.Jól csináltad. egyes földrészek a ten­ gerek alá süllyedtek. Agyamban a gondolat puhatolódzó ujjai: .Percek múltak és halvány fény közeledett. megszűnt tengerparti üdülőhely lenni. És éltél. Alig tudtam lábra állni. és asztrális beavatásom egyes részletei túl szentek és túl személyesek ahhoz.és a fizikai tudatom. hogy fázom . Később tuda­ tosodott bennem. A három öreg apát. fiam. és aznap éjjel. . mások kiemelkedtek. hatalmas hegyek keletkeztek körülötte. . hideg levegőre. De ez meghaladja egy könyv ter­ jedelmét. mint amilyennek képzeltem őket. Elmondhatom. Füstölgő lávát okádva magukból. árvizek. mikor lefeküdtem. és négyezer méter magasan a tenger fölé emelkedett. Szelek támadtak. világméretű árvizek árasztot­ ták el. Elmerevedtem. furcsa. idegen országokba kell mennem. Jövünk.218 HARMADIK SZEM földnek ütközött és hatalmas ütést mért rá. fel a hideg. a fel­ földeken hasadékok repesztették szét a felszínt. furcsábbak voltak és ma is fur­ csábbak. tudtam.Igen.fázom. amelyek az eltérő gravitációs erők hatá­ sára a föld felé tornyosultak. Fo­ kozatosan elhagyott az asztrál. hogy nyomtatásban megjelenjenek. Három napja fekszel itt. Tibet. visszatért hozzánk. Láttad. ahol a letűnt világ vegetációja és faunája tovább élt. felkorbácsolták a vizeket. Földrengések rázták meg a világot. Kilendítette a pályájá­ ról és a föld ellenkező irányba kezdett forogni. Valamivel később a látomás elhalványodott és elsötétedett. Vajmécsesek. Távolabb.

be a főkapun. ismerős csomagot. mit akarhat az Egyetlen és Páratlan Védelmező. Reggel végiglépkedtem az Ékszer Parkhoz vezető ismerős úton. felpattant a lovára és elvágtatott. Egy lovas jött vágtatva. Mindketten arra gondoltunk. ahogy hirte­ len megállította. Mingyar Dondup láma velem jött. le a hegyről. Hozzuk ki a legtöbbet a mai és a még hátralévő néhány napból. .Mingyar Dondup lámának. Kinyitottam a csomagot. át az úton. a Potala-beli esemé­ nyek önbizalmat adtak. Ne­ ked is jönnöd kell. szintén hamarosan útnak indulok. . úgy adta át nekem.Az ember általában nem találgatja. Háromszor földre borult előttem. lehet. Most már sokkal magabiztosabb voltam. hogy utoljára 219 . Lobszang.és barátom­ nak . rövidesen Kínába utazol. hogy előbb átadtam volna mesteremnek . és én.Üzenetet hoztam az Ékességestől.Reggel az Ékességeshez kell mennem az Ékszer Parkba. Tétován felénk nézett és felismerte Mingyar Dondup lámát. visszatérek a Mennyei Mezőkre. hátrált. és olvasni kezd­ tem anélkül. de úgy érzem. Porzott a ló lába. Köpenye bugyrából elővette az üdvözlet selyemsáljába tekert hosszú. Lobszang Rámpa láma ré­ szére.Néhány nappal később a Boldogság folyója partján üldögéltem mesteremmel. . ahogyan mondtam neked.

öt hét.mint tu­ dod . olyan lesz. A szülőket? Mingyar Dondup láma többet jelentett nekem. hogy öt nap múlva Kínába utazz. mint ahogy visszatérek Tibetbe. így szólt hozzám: .gondoltam . hanem. Órákat töltöttem meditációval a Pavilonban. mint apám és anyám. bármelyiket is válasszam. a barátok. az az ösvény. hogy erre az életre születtél volna. Ez a te ösvényed. félreértést. egye­ nes. Nem azért. kínszenvedést. amit a Tudományok Termeiben megvizsgál­ hatnak. csak azt hiszik. ha maradok vagy ha el­ megyek. hogyan festek benne.Meg kell látogatnod a szüléidet. Mégis a legnagyobb tudományt. az új utak időszaka mindig nehéz és nyomorúságos. s úgy meghúzták. de senki számára se könnyű. Ó. a Felettes Én tudományát érintetlenül hagyják. lyukak és foltok tarkítot- . azon töprengtem. Csak arannyal borított szob­ rát láthatom majd az Inkarnációk Termében. miért nem tudnak a nyugatiak lótuszülésben ülni: túl feszes a ruhájuk. Bizto­ san . hogy a többiek láthassák. egy szót sem váltottunk. az az öltöny! Szoros csövek. Hazafelé menet. mikor országunkat megszállják. Az­ tán egy fehér leplet raktak rám. ami kellemetlen. Az ösvény előtted . Az egész fölé egy rövid ruhadarab került. Az érzéseim valószínűleg nagyon erősen tükröződtek az arcomon is. A család. az ország mindent magad mögött kell hagynod. Most már értettem. Öt nap! Öt nap! Azt gondoltam. mintha meg akarnának fojtani. mi a helyes. csak azt. Öt nap! Sűrű napok. hama­ rabb. mintha azt hordanám majd Kínában (a szerzetesruhám ott sokkal megfele­ lőbb).„egy életre tönkre tesznek" ezek a csövek.220 HARMADIK SZEM tesszük meg együtt ezt az utat. Sokaknak fájdalmat okozna. Mint egyszer említettem. . a nyakam köré pedig egy vastag szalagot kötöttek. melyet viselője nem használ többé. A Potala Múzeumból hoztak nekem egy rend új nyugati öltönyt. Az idegenek útjai különösek és érthetetlenek. és hitetlenséget tartalmaz .megpróbáltatást. amit ők csinálnak. A te ösvényed Lobszang. amíg a Templomba nem értünk. hogy próbáljam fel.mindent. Hamarosan eltávozik ebből az életből. melyek olyan erősen szorították a lá­ bam. amelyet az­ előtt választottál. ahogy vezetőmmel felfelé kaptattunk a hegyen.Az elválás. mint egy levetett köpeny. Elintéztem neked. hogy nem mertem behajlítani. Lobszang! Elküldök egy hír­ nököt. mert amikor egyedül találtam a dalai lámát.

találkozni akartak velem.a nyugatiak különböző dolgokat tartanak. Nehéz szívvel váltunk el.használtak efféléket. A Potala tetejéről magányos sárkány szállt az ég felé. hogy dolgozzon! A harmadik nap korábbi otthonomba látogattam. búcsút vettem tőle. akik a köpenyben tárolunk mindent. De a legrosszabb még hátra volt. és azt mondták. hogy egy utolsó. kerek szélű fekete tálat nyomtak a fejembe. hogy a lábukon jó tibeti bőrcsizma legyen). A hátralévő két nap nagyon gyorsan telt. mint a ráérős nyugati úriemberek. már csak halva látha­ tom viszont. Este bementem apám dolgozószobájába és beírtam a nevem.akik időnként négykézláb mentek végig a Lingkhor úton . mely olyan hosszú időre otthonom­ má lett. Ekkor azonban láma és apát vol­ tam már. gyalog. Aztán vissza­ gyalogoltam a lámakolostorba. * . nem úgy mint mi. fekete zsineggel szorosra fűz­ ték. Megint csak otthontalan lettem. ilyen öltözetben senkitől sem lehet elvárni.XVIII. Másnap reggel pirkadatkor indultunk.úgy mondták . kelletlen vágtam neki az útnak. illetve a rangom a Családi Könyvbe. Lassan. Nem véletlen. de ők a kezükön hordták: volt an­ nyi eszük. gondoltam. ahogyan legelőször. hogy sok a szabad idejük. Apám és anyám vártak. hosszú pillantást vessünk Lhásza szent városára. TIBET! 221 ták. aztán egy fém végű. idegen helyekre utazom és újra kell tanulnom mindent. Úgy érez­ tem. és nem tudok Kínába utazni. Becses vendégként fogadtak. ISTEN VELED. Egy megfordított. amelyekben . megnyomorítja a lábam. Utolsó este újra meg­ látogattam a dalai lámát. Egyedül men­ tem. megfordultunk. ő pedig megáldott. Mindketten tudtuk. (A koldusok . Ahogy elértük a magas há­ gót. Vastag és nehéz „kesztyűt" húz­ tak a lábamra. most aztán úgy vagyok öltözve.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful