hogy tényleg van ilyen hal. így tapasztalatból tudom. akik szintén hadifoglyok voltak. Nekik sem hittek. ahol igyekeztem elles­ ni a nyelvet azoktól az angol és amerikai nőbetegektől. Kinevették. ha kiderülne. Sokat tettem a kommunizmus el­ len. én vagyok az egyik. Lobszang Rámpa íródott a Fa-Juh évében. Végül bebizonyosodott. Tibet a te országod. „Az emberek teknőcön lovagolnak a tengerben" . Később kiderült. Voltam kommunisták és japánok kezeiben. mit tesz az emberrel a kínzás. Mondják. néhány állításom hihetetlen. melyet régóta félreértenek.ahogyan azt korábban megjövendölték kommunista hordák szállták meg. K. 9 . Kevés tibeti jutott el ebbe az idegen nyugati világba. Könyvem szerkezete és nyelve sok kíván­ nivalót hagy maga után. írni „próbálgató módszerrel" tanultam. Ez a könyv azonban nem a kínzásokról szól. „Angol iskolám" egy japán fogolytábor volt. és barátaimat.tanulmányozás céljából. megkövesedett" halat.írta valaki egy távoli országról. akik kommunista országokban élnek. és egy példányát hűtött repülőgépen az Egyesült Államokba szállították . Ezért a könyvben megváltoztat­ tam a magam és barátaim nevét. és hamis szín­ ben tüntetnek fel.A SZERZŐ ELŐSZAVA Tibeti vagyok. a vi­ lág más tájain nem ismerik. Szeretett hazámat . igazat írtak és pontosan. bántódás érné. hanem egy békeszerető országról. de sosem tanultam rendszeresen angolul. ki vagyok valójában. így teszek én is. akik láttak „élő. Azokat is.

hogy megüljem az igencsak ódzkodó pónilovat. gyakran elvesztette a türelmét. pásztorok nógatták a lassú mozgású jakokat.bömm. A Potala arany háztetői és kupolái ragyogtak a szikrázó napsü­ tésben. vízimadarak jártak arra. De nem volt időm az ilyen köznapi és banális dolgokra. éppen kifelé hajtották őket Lhászából. Majdnem két méter magas volt. Meg akart szabadulni lovasától. Nakkimnak . A közelben réztrombiták megrázóan mély hangja zúgott. Egész életében szigorú és kemény ember volt. Mit szól majd nemes apád? . s most. Az a komoly feladat várt rám. őt is testalkata és ereje miatt választották ki. a köves út mentén kiabálás és kiáltozás hallatszott. hogy szabadon legelésszen.így hívták . s akárcsak más társát. majd köpött egyet a porba. bömm -. Kham-ból. hemperegjen és a levegőben rugdalóddzon. Kelet-Tibetnek van 11 . Messzebb.Ajjaj! Négyéves és nem tud megmaradni a lovon! Sosem lesz belőled férfi.Első fejezet A GYEREKKOR . az egyik kelet-tibeti tartományból származott. hozzá illő széles termettel. a szerzetes-ze­ nészek gyakoroltak a tömegtől távol a mezőn. de a hatalmas válltömés még nagyobbnak mutatta.Ezzel az öreg Cu na­ gyot húzott a póni hátsó fertályára és a szerencsétlen lovasra.más járt az eszében. . Öreg Cu kíméletlen és félelmetes mesternek bizonyult. Közelebb a Kígyó Templom tavának kék vize fodrozódott. mint egy négyéves fiúcska nevelője és lovaglómestere.

nem tudott sokat gyalogolni. Erejével volt mit dicsekedni.Tibet első tíz családja közé tartozott. hogy nagyobb­ nak.miután Pekingben is járt . vaskos és majdnem száznyolcvan centiméter magas. előzőleg azonban szörnyű bűntetteket követtek el népünkkel szemben. így szüleimnek jelentős befolyása volt országunk ügyeire. Kitömték a vállukat. Sokan a két métert is meghaladták. ezúttal Indiába. köz­ tük apámra hagyta. 1910-ben a kínaiak. így állan­ dóan lóháton járt.12 HARMADIK SZEM egy része. Fiatalkorában fel tudott emelni egy pónit a földről. A legtöbb tibetinek fekete haja és sötétbarna szeme van. ha egy szerencsétlen gonosztevőre akadtak. a kínai forradalom idején a kínai csapatokat kivonták Lhászából. most meg egy hercegecske szárazdaj­ kája! Nagyon megrokkant. és a dalai láma Mongóliá­ ba menekült. akiket felbátorított a brit invázió sikere. Távollétében a kormányzást a kabinet tagjaira. A dalai láma ismét visszavonult.) Apa termetes férfi volt. A britek 1904-ben megszálltak bennünket. Távollétének egész ideje alatt. ha lerom­ bolják az épületeinket és legyilkolják az embereket. A britek 1904-ben Younghusband ezredes veze­ tésével megszállták Tibetet és rengeteg kárt okoztak. szürke szemével kivételesnek számított. a legnehezebb napokban apámra és a kabinet töb- . Családja úgyszintén az anyámé is . Hosszú botjukat habozás nélkül használatba vették. befeketítették az arcukat. Gyakran hirtelen haragra gerjedt. Ó'ket összeszedték. akik hozzá ha­ sonlóan megbirkóztak Kham tartomány embereivel és győztesen kerültek ki a küzdelemből. a barátságot úgy lehet legkönnyebben fenntartani. Cu egyike volt a védőknek: a harcok során szétlőtték a bal csípőjét. 1909-ben . Akkoriban nehéz idők jártak Tibetre. és alig akadtak. Cu rendőrszerzetes volt.a dalai láma visszatért Lhászába. Apám a tibeti kormány egyik vezető embere volt. ahol a férfiak általában magasak és erősek. 1911-ben. Apa gesztenyebarna hajával. megostromolták a várost. 1912-ben a dalai láma újra hazatért Lhászába. melynek nem értettük az okát. belőlük lettek a láma­ kolostorok rendőrszerzetesei. (Később részletesebben írok majd a kormányzati formáról. Apát nem sokat láttuk. hogy vadabbnak látsszanak. Nyilván azt hitték.

„megneveljen vagy betörjön". a pónik kicsik és a lovasok nevetségesen néznek ki egy ügető pónilovon. a Hegycsúcs árnyékában. Cu személyes sértésnek vette. hogy rosszul lovagolok.I. A tibeti nemesemberek nap mint nap. Lingkhor egyik felkapott negyedé­ ben. Időnként a mesterlovasok alakzatot alkotva száguldanak át a síkságokon. hogy a nyugat Tibet gazdagsága után sóvárog. hogy mielőtt földet értem volna. Általá­ ban a poroszkálás is megteszi. majd nyíllal és nyílvesszővel. keskeny pofával. hogy amint az idegenek beteszik a lábukat. Most. bozontos sörényű. Én meg négyéves koromban alig tud­ tam megmaradni a lovon! A pónim. ahol nincs kocsiforgalom. egy óriásit szaltóztam. és apai szeretetet sosem kaptunk tőle.apa szavaival . Tibetben teokrácia uralkodott. órákon keresztül gyakorolják a lovaglást. és azt is. a bé­ kességnek vége. Döbbenetesen sokféle módot ismert arra. hogy nyeregből nyeregre ugranak. lovat cserélnek úgy. hogy a kommunisták megérkeztek Tibetbe. úgy. amikor még alig tudnak járni. hosszú farkú jószág volt. Ránk. Anya gyakran mondogatta. okos. hogy apa kedve-kedélye sosem lett már olyan. hogy a bölcseknek igazuk volt. bebizonyosodott. Úgy tűnt. A lovasmesterség nagyon fontos egy olyan országban. Nem vágytunk a külvilági „hala­ dásra". Akkor odaállt mellém és önelégülten nézett rám. mozgó célra lőnek előbb puskával. hogy bizonytalan lovasát ledobja. és Cu szűkkeblűén osztogatott kegyeire bíztak. mely . Nakkim. annak a körútnak a mentén. a vágtát pedig csak az edzésen gya­ korolják. Tibet­ ben a felsőbb osztály fiúgyermekeit már akkor lovagolni tanítják. Otthonom Lhászában volt. gyerekekre végképp nem maradt ideje. Állni tudnak a vágtató ló keskeny fanyergén. hogy . Ahogy tehetetlenül csúsztam előre a nyakán át a fején. aztán hirtelen megtorpant és lehajtotta a fejét. csak arra. A GYEREKKOR 13 bi tagjára hárult Tibet kormányzásának teljes felelőssége. hogy meditálhassunk és legyőzzük a test korláta­ it. én különö­ sen dühítem. várat­ lan mozdulattal felemelte a fejét. A tibetiek sosem lovagolnak ügetésben. Egyik kedvenc trükkje az volt. hogy szaladt egy keveset. Bölcseink régóta tudták. és minden utat gyalo­ gosan vagy lóháton kell megtenni. mint annak előtte.

mert Tibetben ke­ vés börtön volt. hogy az ember a sípcsontja épségét kockáztatta. a kínai megszállás alatt. Gyakran megláncolt elítéltek jöttek. mint valamennyi ház Lhászában. kik vagyunk -. a miénk is kétszintes volt az utcai ol­ dalon. Mikor nap­ nyugtakor megszólaltak a trombiták a kolostorokban. Erre nem lehetett panasz. Senkinek sem szabad lenézni a dalai lámára. Szerencsések voltunk. leg­ többünket elítélhetnének. .a sze­ mélyzetet. mert nálunk a földszintről lépcsősor vezetett az emeletre. hosszú időre építették. Az állatok a földszinten éltek. vagy valahogy így. a házunkat részben szétlőtték és az épület belső fala romba dőlt. ellenőrizte a háztartás gazdaságosságát. Ó alkalmazta . helyettük tehát a falat döntötték le. akik sze­ rencsétlenül jártak. aki bejött a házba. a legtöbb tibeti házban létra volt. a külsőt. mert a ház nem nézett a körútra. A nehéz bejárati kapu. Minthogy a korlátozás tulajdonképpen csak évente egy körmenetre vonatkozik.és bocsátotta el . sok házon a lapos tetőre könnyen szétszerelhető faszerkezetet emelnek tizenegy hónapra. Apa négy emeletesként építtette újjá. A mi házunkat kőből. A póznák ugyanis nagyon csúszósak voltak a rájuk kenődött jakvajtól. hogy az éjszaka sötét­ jét átvészeljék. Három ilyen útgyűra van. amelyet csak úgy lehetett használni. így nem épít­ het magasabb épületet. Születésem idején. a parasztok­ nál fogazott pózna. Tibetben az elítélteket nem vetik meg és nem úgy tekintenek rájuk.ha felfednék. Lingkhort főként zarándokok használják. 1910-ben. mely a középső udvarra vezetett. Tudtuk. és aki megfeledkezett erről. . az abla­ kához járultak a Ihászai koldusok eleségért.14 HARMADIK SZEM körbeveszi az egész várost. és így a körmenetek alkalmával nem nézhettünk el a dalai láma feje felett. Négyszög alakja volt. Kemény fagerendáit a kínai megszállók nem tudták betörni. mi pedig fent. és nagy belső udvara. Éppen e fölött a bejárat fölött volt az intéző irodája. és az elítéltek az utcákon kóborolva élelmet kol­ dultak. mint páriákra. ide. Mindenkit látott. így belátással bántunk azokkal. könnyen lezuhant a földre. Valamennyi főnemes gondoskodott környéke sze­ gényeiről. vagy eltávozott. az idő­ től megfeketedett.

ezért taníttatásom komolyabbra for­ dult. Paldzsör. Paldzsör nem sokáig lakozott a testében. apának pedig példát kellett mutatnia a tör­ vények betartásában. A kevésbé előkelő nemeseknél csak egy szerzetes élt. Az órák hosszúak és változatosak voltak. arra az esetre. Amikor meghalt. a nővérem. hogy a háztar­ tást megfelelően és a törvények szerint vezetik-e. és mint egyházi herceg gondoskodott arról. Ott feküdt üres porhüvelye. és vissza­ tért a Sok Templom Földjére. A hét. annál . hogy nálunk kettő le­ gyen. ő ellenőrizte. én négy. helyükre mások jöttek. ott tanultak a szolgák gyerekei is. Gyenge fiúcska volt. Az intézőtől balra a jogász lakott. és elmondhassák az isteneknek. szenteltvízzel telt tálat naponta többször kitisztították és újratöltötték. akik naponta imádkoztak. gyerekek: a bátyám. amit a család. Négyéves voltam és igen gyenge lovas.LA GYEREKKOR 15 Az intézőtől jobbra lévő szobákban két szerzetes lakott. de a mi helyzetünk megkívánta. Apa valóban szigorú ember volt. ez a négyszögnek az úttól messze eső oldalán épült. Jaszodhara és én az épület új szárnyában laktunk. hogy minél magasabb rangú egy fiú. A szentelt­ víztartóknak mindig ragyogni kellett. hogy feldarabolják és a szokások szerint a dögevő madarakkal megetessék. alkalmatlan a kemény nevelésre. hogy az istenek jó­ váhagyják tetteinket. jobbra meg egy tanterem. nálunk ízle­ tes az étel. afféle házi „papok" voltak. amikor érte jöttek. Jaszo hatéves volt. Hétéves kora előtt eltávozott. Háromévente visszatértek a lámakolostorba. Még ma is emlékszem. inni kívánnának. A faragott oltár előtt állandóan égtek a jakvaj mécsesek. A fontosabb események előtt tanácsot kértek tőlük és meg­ kérték őket. Most én lettem az örökös. és a halál emberei elvitték. A szer­ zeteseket jól táplálták. Mi. hogy jobban tudjanak imádkozni. Házunk minden szárnyában volt egy kis templom. Nálunk az a szokás. imádkozzanak az istenek kegyéért. ha az istenek betérnének hozzánk és megszomjazván. A tibetiek na­ gyon törvénytisztelőek. ugyanazt ették. melynek mindkettőnket alávetettek. hogy fia hozzászokjon a kemény fegyelemhez. Tőlünk balra egy kis szentély volt. és neveltetése mások szá­ mára is példaként szolgáljon.

A hatodikat valami hátrafelé húz­ ta. apa ott tartotta húsz lovát. Később nagy örömömre szolgált. Néuk. Ebben a rendszerben a gyengék elpusztultak. A nyüzsgésben és a beszélgetésben nem vettek észre. minden gazdagság és kényelem megadatik. hogy démonok markában van. Az istállók mellett lakott.Szóval. Mármint öten. A magasabb osztályokhoz tartozó fiúnak. mert a démonok esetleg megjelennek és elragadják az em- . akik azt gondolták. és most nem tudta elviselni. Azt kiabálta. óvato­ san áthúztam egy kötelet kemény bőrszíján. mindettől elvonultan éljen. és Cu mindig körülöttük nyüzsgött. hogy gúnyolódhattam vele: . elérem egyikőjüket. A nemesemberek között voltak már ugyan néhányan. nagyon közel a fő­ kapuhoz. Az öve elszakadt. Cu a földszinten lakott az egyik szobában. de akik élve marad­ tak. Ez volt az ország hivatalos álláspontja is. A tibetiek szerint nem bölcs dolog világosban el­ aludni. hat fegyveres kísér­ te. Évekig mint rendőrszerzetes sokféle emberrel találko­ zott. le a lóról. én a zűrzavarban visszahúztam a kötelet és elinaltam anélkül. Amikor apa kilovagolt. a pónikat és az igavonó állatokat.vagy ifjúkorban legyünk hát vele könyörtelenek. ha felnő. hogy megtapasztalja a nehézségeket. hogy távol. hogy biztos ami biztos. később is majdnem mindent túléltek. csakhogy apám nem tartozott közéjük. a felszerelésük teljesen rendben legyen. Valamilyen oknál fogva ez a hat lovas mindig a falnál várt. a huszonnégy órából tizennyolcat ébren töltöttünk. te sem tudsz megma­ radni a lovon. és te­ kintettel legyen másokra. ha kihajo­ lok a raktárablakon. Egy nap nem volt dol­ gom. A lovászok még látni sem bírták. ö a következő­ képp gondolkodott: a szegény gyereknek felnőttkorában nincs re­ ménye a kényelemre. Elég kemény életünk volt. amíg fiatal. mert fontoskodott és beavat­ kozott a munkájukba. odalovagoltak hozzá. és ahogy apám megjelent. Összehurkoltam a kö­ tél két végét és belülről egy kampóra akasztottam. Egyenruhát hordtak. hogy a gyerekek életén könnyíteni kellene. szeressük tehát és figyeljünk rá. gyermek. hogy lelepleztek volna. és a lova­ sok hozzásiettek. Megjelent apám. és miközben az egyik kísérő a felszerelését babrálta.16 HARMADIK SZEM zordabb nevelést kap. Rájöttem.

hogy a határmezs­ gyén át megleljék a helyes utat a másvilágba. . ha a szolgákkal vagy a nálunk alacsonyabb rangúakkal. Senki sem kivétel. így hívta az egyik szolga: . de mikor az új épüle­ tek elkészültek. az asztal vagy egy hosszú pad előtt. A betegeket szintén ébren tartják. amíg be nem végezte a dolgát. A tanterem elég nagy volt. a helyiségből tanterem lett. összesen körülbelül hatvanan voltunk. az arisztokraták nyelvét pe­ dig. A GYEREKKOR 17 bért.Tisz­ teletreméltó Cic-cic.I. Régebben ebédlőnek használták és a hozzánk látogató szerzetesek étkeztek benne. Előkelő emberek lovát ez utóbbi nyelven kellett megszólítani! Zsarnoki természetű macskánkat például. gyerekek. A csecsemőket is felébresztik álmukból. a tiszteleti (honorifikus). ezért szerzetest hívnak hozzájuk. aki valamilyen titokza­ tos ügyben az udvaron kódorgott. Mi. A köznyelvet akkor használtuk. hogy amíg csak lehet. a tiszteletit.és a köznyelv­ ből. hogyan szólítja. a földön ültünk keresztbe tett lábbal. A tibeti két külön nyelvből áll. méltóztatnál idejönni és meginni ezt a hozzád méltatlan tejet? Mindegy volt. nehogy a démon megszállja őket.vagy velünk egyenrangúakkal beszéltünk. még a haldoklókra is vigyáz­ nak. Az iskolában nyelveket is tanultunk: tibetit és kínait. tudatuknál legyenek. ha magasabb . a tiszteletre méltó Cic-cic sosem jött. mely úgy negyvenöt centiméter .

azt hiszem. hogy megértésre és méltányosságra tanítsa őket. Tibetben metszett falapokról nyomtatnak. a puha mészkőben lévő fémes érctől kapták színüket. Amint beléptünk a tanterembe. mekkora tartály szükséges. felmondatta velünk a Törvényeket.Segíts szomszédaidnak! . majd mielőtt eljöt­ tünk az iskolából. mivel ugyancsak drága volt.A Törvény keményen bánik a gazdagokkal. Háttal voltunk a tanárnak. harminc-negyven centiméter hosszú palatáblára írtunk.) . lilás árnyalatot kedvelte. örültünk nekik. újra elismételtette őket. a „ceruzánk" pedig kemény kréta volt. vékony. Jaszo nővérem a lágyabb. zsírkőszerű anyaggal dolgoztunk helyette. Ha 753 szerzetes közül mindegyik 52 csésze campát iszik naponta.A jót jóval viszonozd! .18 HARMADIK SZEM magas lehetett. sosem láttuk. Én azonban ehhez nem voltam elég okos. és minden csésze öt­ nyolcad pint. Mi. így túl drága ahhoz. A Culán sokféle kréta volt. sárga. Időnként romlott jaksajtot használtunk! Tanárunk egy dologról sosem felejtkezett el. Tibet­ ben a papírt házilag készítik. Ettől állandóan szorgalmasan dolgoztunk. hogy a készlet egy hétre elegendő legyen? Jaszo nővéremnek gondolkodnia se kellett. (A szaklektor megjegyzése. a fát sem pazarolhattuk. Indiából hozták. Helyette nagy. gyere­ kek. ezt éles késsel könnyen lehetett vágni. A számtan miatt sokat bosszankodtam. kék és zöld. De akárhogy is volt. Ha a fametszés* következett.Olvasd és értsd meg a Szent Iratokat! . amelyet a tengerszint felett 3600-3700 méternyire emelkedő Culahegyen gyűjtöttünk. mikor fi­ gyel bennünket. és elég ügyesen csináltam. Puha. * A fametszést vésésnek szokták nevezni. a kész nyomtatólapot pedig fadúcnak. pi­ ros. mert a tibeti túl kemény és göcsörtös. A következőképpen szóltak: . végre magamra találtam. hogy az ilyen példákat megoldja. Nagyon szerettem.Szelíd emberrel ne harcolj! . ezért a fametszést nagy dolognak tartják. hogy gyerekekre pazarolják. Én a pirosas krétákat kerestem.

bár a játék is keményen folyt. de éjszakára mínusz 4-5 fokra lehűl a levegő. és megelégedéssel szemléltem. A távolugrás más dolog volt. A szolgák elrejtőztek. Legtöbben a galoppozó póni nyergén állva is eltalálták. nem tudtuk kiszámítani. . és nem volt mindig komor. aki használtam a lábamat. pont a megfelelő erezettel. merre. A GYEREKKOR 19 . hogy megedződjünk. ami nem göbös. Azt mondogattam. Mint buddhisták. meg kellett győzni a bolt tulajdonosát. A jó fa ritka volt és becses. Az íjat indiai tiszafából. aztán. tényleg ment az ugrás. én sosem tudtam ilyen soká a nyeregben marad­ ni. Ez volt a .Ne légy adósa senkinek! Hogy mindig szem előtt legyenek. az lett a vesztes. Minden rábeszélőerőnkre szükség volt. Egy kis fadarab felső peremére lyukakat fúrtak. így jutottam át a folyókon. hogy a többiek olyan sokat lovagoltak. nem kellett a lóval bajlódni. Nagyon szerettünk gólyalábon járni. de nekem. az íjpuskát tibeti fából készítettük. akik megpróbáltak utánam ugrani. hogy érzékeltesse velük a könyörületességet. a táblákat pedig körbe. a falakra rögzítették. a Törvényeket táblákra vés­ ték. mikor a társaim. A gólyaláb otthon készült. nem szaladhattunk le a legkö­ zelebbi boltba. sorra a vízbe pottyantak. Télen sokszor még ennél is nagyobb a hideg. és olyat. hogy jó fát adjon. hogy vegyünk egy párat. hogy a legjobb pillanatban kérhessük. hogy nem volt erő a lábukban.I. amitől a célpont föl-le ugrált. A lányok és a fiatalasszonyok tollaslabdáztak. és egy hosszú kötelet rángattak. Aztán ék alakú fadarabokat kellett szereznünk . azokba tollakat szúrtak. (Nyáron délben például 29 fok meleg van. Óriásnak öltöztünk. szélsőséges hőmérsékleti viszonyok közt is életben maradjunk.A Törvény jóságos a szegényekkel.láb­ tartónak. sosem lőttünk élő célpontra. a rúd se­ gítségével ugrottunk egyet. Az élet azonban nemcsak tanulásból állt. Ke­ zünkben egy több mint négy és fél méteres rúddal nekifutottunk. hogy a tibeti.) Az íjászat jó mulatságnak számított. és azt a célt szolgálta. megvártuk hát a megfelelő al­ kalmat. majd a gólyalábon állva megverekedtünk egymással: aki leesett. ha már elértük a kellő sebességünket és lendületet. és az izmokat is erősítette. rendszerint az intézőt.

20

HARMADIK SZEM

„labda", amelyet lábbal tartottak a levegőben. A lányok olyan ma­ gasra emelték a szoknyájukat, hogy rúgni tudjanak. Csak a lábukat használhatták, ha kézzel a labdához értek, kiestek a játékból. A jobbaknak sokszor tíz percig is sikerült újra és újra felrúgni a faszerkentyűt, mielőtt elvétették volna. A legnagyobb érdeklődés Tibetben, de legalábbis Ü-ben, - ab­ ban a tartományban, ahol Lhásza is feküdt -, a sárkányeregetést övezte - nemzeti sportnak is nevezhetnénk. Csak időnként, bizo­ nyos évszakokban engedhettük meg magunknak ezt a mulatságot. Régebben úgy vélték, ha sárkányokat reptetnek a hegyekben, pata­ kokban ömlik az eső, mert az Esőistenek megharagszanak, ezért csak ősszel, a száraz évszakban lehetett sárkányt eregetni. Az év egyes időszakaiban a férfiak nem kiáltoznak a hegyekben, mert az India felől érkező, párával túltelített felhők a hangvisszaverődéstől túl gyorsan szabadulnak meg a terhüktől, s nem ott, ahol kellene. Szóval, az ősz első napján a Potala tetejéről föleresztettek egy nagy sárkányt. Perceken belül különböző méretű és formájú sárká­ nyok lepték el Lhásza egét, amelyek ugrándoztak-tekergőztek az erős szélben. Lárma verte fel a várost. Imádtam a sárkányröptetést, és adtam arra, hogy az én sárká­ nyom az elsők között emelkedjen az égbe. A sárkányt mindenki maga készítette bambuszból. Legtöbbször finom selyem fedte. Könnyen lehetett jó anyagot szerezni hozzá, hiszen a ház számára becsületbeli kötelesség volt, hogy a sárkány kiváló legyen. A do­ bozformát vad sárkányfejjel díszítettük, szárnyat és farkat illesz­ tettünk rá. Viaskodtunk egymással, megpróbáltuk lehozni ellenfeleink sár­ kányát. Abban a reményben, hogy sikerül elvágni a köteleiket és elfogni lehulló sárkányaikat, a magunk zsinegére törött üvegszi­ lánkokat ragasztottunk, és egy részét bekentük enyvvel. Időnként éjjel kilopództunk, hogy felengedjünk egy sárkányt, a testbe és a fejbe kicsi jakvaj mécsest tettünk. A szem vörösen vilá­ gított, a törzs különböző színekben játszott a mélysötét éjszakai égen. Különösképp akkor élveztük ezt a szórakozást, mikor a nagy jakkaravánokat vártuk Lhodzong-ból. Gyermeki naivitással azt hittük, hogy a távoli helyek tudatlan népe mit sem tud az ilyen „modern" találmányokról, s elhatároztuk, félholtra ijesztjük őket.

I. A GYEREKKOR

21

Egyik módszerünk az volt, hogy három különféle kagylót tettünk a sárkányba, s ezek a széltől különös sivító hangot hallat­ tak, amelyek az éjszakában rikoltó, tűzokádó sárkányokhoz hason­ lítottak. Azt reméltük, ez üdvös hatással lesz ajakhajcsárokra, akik a magasban ugrándozó sárkány láttán rémülten fekszenek tábori ágyneműjükben. Erre a gondolatra kellemes borzongás futott vé­ gig a hátunkon. Még nem is sejtettem, hogy később, sárkányrepülő koromban, milyen nagy hasznát veszem majd e gyerekkori sárkányeregetésnek. Akkoriban egyszerűen játék volt csak, bár izgalmas és időn­ ként elég veszélyes játék: óriási, elálló szárnyú sárkányt építet­ tünk, megvolt két és fél négyzetméter is. Egy szakadék mellett, ahol különösen erős volt a légáramlás, a földre fektettük, kötelét a derekunk köré hurkoltuk, aztán amilyen gyorsan csak tudtunk, vágtázni kezdtünk a pónival. A sárkány hirtelen felemelkedett, majd felszállt, egyre magasabbra az égen, amíg csak bekerült a fel­ szálló légáramba, akkor rántott egyet, és felemelkedtünk a lóról: körülbelül három méter magasan repültünk, majd lassan himbálódzva ereszkedtünk le a földre. Néhány szerencsétlen flótás majd­ nem kettészakadt, ha elfelejtette kivenni lábát a kengyelből, de én, aki rossz lovas voltam, mindig időben leestem a lóról, és a felszál­ lás nagyon jó érzéssel töltött el. Bolondultam a kalandért, és rájöt­ tem, hogy ha az emelkedés pillanatában gyorsan meghúzom a zsi­ neget, magasabbra szállok, egypár ügyes rántással pedig másod­ percekkel meghosszabbíthatom a repülés idejét. Egy alkalommal nagyon lelkesen ráncigáltam a zsinórt, a szél is segített, és egy parasztház lapos tetején landoltam, ahol a téli tü­ zelőt tárolták. A tibeti parasztok lapos tetejű házakban laknak, a tetőn van egy kis párkány. Ebben tartják a száradó jakürüléket, amit azután tüze­ lőnek használnak. A ház, amelyre pottyantam, nem kőből épült, mint a legtöbb ház Tibetben, hanem vályogtéglából. Kéménye sem volt, tetőnyílás vezette el alulról a füstöt. Esésemmel felkavartam az ürüléket, és ahogy a kötél keresztülvonszolt a tetőn, a trágya jó része a lyukon át a lakókra hullott.

22

HARMADIK SZEM Minden voltam, csak kedves vendég nem. Megjelenésemet -

én is a nyíláson keresztül értem földet - dühkitörés fogadta, és mi­ után a házigazda elporolt, apámhoz hurcolt újabb kezelésre. Aznap éjjel hason aludtam. A következő nap azután egy cseppet sem üdvös munkára fog­ tak, végig kellett járnom az istállókat és összeszedni a jakürüléket, azt elvinni a gazda házához, és felhordani a tetőre. Nehéz munka volt, még hatéves sem voltam. De rajtam kívül mindenki elégedett volt, a többi fiú jót nevetett, a gazdának kétszer annyi fűtőanyaga volt, mint korábban, és apa megmutathatta milyen szigorú és igaz­ ságos. Hát nekem mi jutott? A következő éjjelen is a hasamon fe­ küdtem, de nem a lovaglástól! Azt lehetne gondolni, hogy Tibetben a gyerekekkel túl kímélet­ lenül bántak. De hát a gyengék számára sehol sem volt hely. Lhásza a tengerszint felett 3600 méterre fekszik, a hőmérsékletin­ gadozás igen nagy. Más területek még magasabban helyezkednek el, ahol az időjárás még zordabb. A gyengék könnyen veszélybe sodorhatják a többieket. A nevelés emiatt volt szigorú, nem pedig kegyetlenségből. A hegyi lakók az újszülötteket a folyóba mártják, hogy lássák, elég erősek-e az életre. Úgy 5200 méter körüli magasságban elég gyakran láttam kisebb meneteket, amelyek a folyóhoz közeledtek, majd megálltak a parton. A nagymama megfogta a kicsit, a család - az anya, az apa, és a szűkebb rokonság - körégyűlt. A csecsemőt levetkőztették, a nagymama előrehajolt és bemártotta a hideg víz­ be, csak a feje és a szája maradt kint. A fagyos hidegben a kisbaba előbb lila lett, aztán kék, végül tiltakozásul sírni kezdett. Halottnak látszott, de a nagymama, akinek nagy gyakorlata volt, kivette a vízből, megszárítgatta és felöltöztette. Ha aztán a kicsi élve ma­ radt, azt mondták, az isteni gondviselés vette kegyeibe, ha meg­ halt, sok földi szenvedéstől menekült meg. És valóban egy ilyen zord, fagyos országban ez a legkegyesebb módszer, még mindig sokkal jobb, ha egypár újszülött meghal, mintha később gyógyít­ hatatlan beteg lenne: Tibetben nagyon gyér az orvosi ellátás. Bátyám halálával tanulmányaim szükségképpen elmélyültebbé váltak, mert hétéves koromban hozzá kellett látnom ahhoz, amit az asztrológusok ajánlottak. Tibetben mindenről a csillagjósok dönte-

LA GYEREKKOR

23

nek, ajakvásárlástól kezdve az ember életpályájáig. Közeledett az idő, éppen a hetedik születésnapom előtt, mikor anyám nagy ün­ nepséget rendezett, amelyre meghívta az előkelőségeket és más magas rangú személyeket, hogy meghallgassák, miként szól a jós­ lat. Anyám kerek arcával és fekete hajával határozottan kövérkés asszony volt. A tibeti nők egy fakeretfélét hordanak a fejükön, efe­ lett úgy szedik redőbe a hajukat, hogy a lehető legékesebb legyen. A kereteket nagy műgonddal készítik, gyakran karmazsinvörös lakkal vonják be őket, és kirakják féldrágakövekkel és j a d e - meg korállberakással díszítik őket. Az erősen beolajozott hajjal lenyű­ gözően néznek ki. Tibetben a nők vidám színekben járnak, sok a vörös, a zöld és a sárga. Legtöbben egyszínű kötényt viselnek, amelyet élénk, elütő, de az alapszínnel összhangban lévő vízszintes csíkok tarkítanak. Bal fülükben fülbevaló lóg, ennek mérete viselőjének rangjától függ, anyám az egyik legelőkelőbb családhoz tartozott, így fülbe­ valója tizenöt centinél is hosszabb volt. Úgy gondoltuk, a nőknek a férfiakkal tökéletesen egyenlő jo­ gokkal kell rendelkezniük, de a háztartás vezetésében anya to­ vábbment, vitathatatlanul ő parancsolt. Egyeduralkodó volt, aki tudja, mit akar, és azt mindig el is éri. Az ünnepséget megelőző izgatott sürgés-forgásban igazán ele­ mében volt. Szervezkedett, parancsokat osztogatott, kigondolta, hogyan lehetne túltenni a szomszédokon. Anyám jeleskedett mind­ ebben. Korábban sokat utazott apámmal, jártak Indiában, Peking­ ben és Sanghajban, így bővelkedett idegen ötletekben. Miután eldőlt, mikor lesz az ünnepség, a szerzetesek vastag, házilag készült papírra (melyet csak a legfontosabb események al­ kalmával használtak) gondosan megírták a meghívókat. Minden meghívó körülbelül 30 cm széles és 60 cm hosszú volt, apa pecsét­ jével ellátva. De minthogy anya szintén az első tíz legrangosabb család egyikéből származott, kettejük közös pecsétjével együtt az övét is rányomták a meghívókra, amelyekre így összesen három pecsét került. Végül is mindez nagyon impozáns volt. Engem ret­ tenetesen rémített a gondolat, hogy az egész hűhó csupán miattam

Az írásos és szóbeli üzenet kettősségében a múlt él to­ vább. Mivel egy időben indultak. ame­ lyek színesen lobogtak a szélben. nem jöttem rá. Mindegyik hírnök villás botot tartott a kezében. A nagyobb termekben lévő faragott faol- . A szolgák rekedtre kiabálták magukat. Még manapság is előfordul. a padlót felcsiszolták és felkefélték. akiket külön erre az alkalomra fogadtak fel. A házban mindenütt nyüzsgés és felfordulás volt. de számomra ez semmit sem jelentett és nem oldotta fel a szorongásomat. a botot a családi címer koronázta. veszélyes volt járni rajta. Tibetben a küldöncök két. kis imazászlók díszítették. mert a súlyos kapuk dübörögve kinyíltak. Az ünnepség pompája nagy tiszteletet ébreszt szüleim iránt mondták -. az udvaron pokoli lárma és zűrzavar uralkodott. hogy az üzenetek eltérnek egy­ mástól. A falakat le­ tisztították és újra festették. majd az írásos üzenet alapján megtá­ madták például a védtelen házat vagy menetet. és a hatalmas fekete szelindekek úgy ugattak. Még egy utolsó korty a tibeti sörből. hogy a társadalmi esemény fontosabb nálam. egy írottat és egy szóbelit. A meghívókat gyönyörű telivéreken lovasküldöncök vitték szerteszét. Szokássá lett félre­ vezető üzeneteket írni. Réges-régen útonálló banditák tartóztatták fel a hírnököket. mint akik megvesztek. de mindig a szóbeli változatot tartották hitelesnek. a lovak nyerítettek. abba helyezték a meghívót.24 HARMADIK SZEM van. amellyekkel gyakran csapdába csalták a banditákat. sokszor teljesen különböző üzenetet visznek. és a csapat vad kiál­ tozással elvágtatott. aztán nagy csörömpöléssel mindenki letette a csup­ rot.

százféle színű és illatú virág nő rajtuk. A hús egy évig. az étel majdnem korlátlan ideig tárolható. A konyhában is óriási sürgölődés folyt. rengeteg fogást készí­ tettek. ott parancsot osztogattak. hogy alig lehetett megkülönböztetni. A félig bimbósakat leszedik. a szerencsétleneket anyám elé hívták és megparancsolták nekik. melyik melyik. hogy a tiszta ruhák közül is csak a legtisztábbat vegyék fel. Mikor mindez elkészült. ahol a legszebb virágok nyíltak. Tibet természetes hűtőszekrény. hogy az üvegben ne maradjon semmi levegő.I. ügyelve arra. Nálunk a kamrák tele voltak ilyen hússal. azt készült felszol­ gáltatni. majd nagy üvegbe teszik. és sok új mécsest is kiraktak. Tibetben a rododendronfák hatalmasak. Abban az időben több mint ötvenen szolgáltak nálunk. Azután a virágokat egyenként méz és víz keverékébe mártják. Anyám és a főintéző fel-alá rohangáltak. A szolgák általában nyomorultul érezték magukat. mint az újak. a többieket a jövendő eseményre fogadták fel. de ha melegebbre is fordul. de ők az „érinthetetlenek" kasztjába tartoznak. A GYEREKKOR 25 tárokat szintén letisztogatták és újra lakkozták. Nagyon-nagyon hideg és száraz az időjárás. itt kifogásoltak valamit. miközben rendszeres időkö­ zönként megfordítják. (Azért olyan óvatosan. Még az udvaron is addig kaparták a köveket. vagy amelyet véletlen megöltek. de mind szívvel-lélekkel végezte dolgát. Rododendronvirágot tettetett el. és igen óvatosan megmossák. hogy a virág minden részét érje a fény. amely felbukott a sziklán. Állandóan dolgoztat­ ták őket. Anyám eltökélte. a szárazság tartósít. de mind annyira csillogott. és a víz-méz keveréktől megtelik nektárral. és a ha­ gyományokhoz hű családok egyáltalán nem érintkeztek velük. A réseket színes anyaggal töltötték ki. így csak olyan állat húsát eszik meg. A vi­ rág lassan növekszik. A buddhisták nem ölhetnek. . a gabo­ na évszázadokig is eláll. néhány ezüstből. mert a legkisebb karcolás tönkreteszi az egész virágot). Néhány aranyból volt. és heteken át minden áldott nap kiteszik a napra. hogy ritka és drága csemegékkel kínálja majd a vendégeket. hogy azok is szépen mutassa­ nak. Vannak mészárosok is Tibetben. Akkor az üveget lezárják. A szolgák hetekkel az ünnepség előtt kilovagoltak a Hi­ malája lábához. míg úgy ragyogtak.

A főzetet addig kavarják. mert mire Tibetbe ért. A nők nem értenek a campa kavarásához. A nők jók a takarításra. aki fogyasztás előtt szereti kivenni és levegőre tenni őket. Sok bambuszrügyet még főzés előtt megszabadítottam így a javától. Apám morgott. szintén Kínából hoz­ ták.26 HARMADIK SZEM Van. Nem szépítve a tényeket. végül megfűszere­ zik annak reményében.Ne légy bolond! Díszes ünnepséget kell rendeznünk. Kedvencemet. különösen azért. hogy havasnak látsszanak. és a szakács csak találgathatott. egyszerűen megromlott. A campa a tibetiek legfőbb eledele. boraxot meg jakvajat tesznek hozzá íz­ lés szerint. sosem tudta bebizo­ nyítani. én nyersen. és levest csináltak belőle. a szakács is a végeket szerette. Szerintem borzalmas volt: lenyelni merő megpróbáltatás. amíg tésztasűrűségű lesz. aztán beleaprítanak valamennyit abból. hogy én voltam a tettes.a campát . vajas teával. de nem alkalmasak a campafőzésre. aztán megtörik. A másik különlegesség a cápauszony volt. hogy a „cápauszonyleves a legnagyobb ínyencség a világon". majd az így kapott lisztet is megpirítják. csipetnyi sóval szeret­ tem a legjobban. még maga a tulajdonos sem ismert volna rá.négyzet alakúra nyújtják. végül egy tálba rakva felöntik forró. mert túl költségesnek találta ezt a csemegét. Sokféleképpen készítették. . lelki­ ismeretesebbek. . és sót. Nagy kár. Tibetben a szakácsok férfiak. a fecsegésre. hogy kiszáradjanak és ropogósak legyenek.csak campán és teán élnek.mondta. de sokak számá­ ra ettől még finomabbnak tűnt. és persze néhány más dologra is. Anya válasza jellegzetes női válasz volt. Kiváltképp a frissen nyíló sárgászöld végekért ra­ jongtam. hogy jó lesz.Tíz jakot és borjút vehettünk volna azon az összegen. de ne veszítsék el se a zamatukat. Vannak. A férfiak alaposabbak.az első étkezéstől az utolsóig . az árpát először aranybarnára pörkölik. Valaki azt mondta. Kis cukrot is hintenek a szirmokra. A készítményt . amibe ezek a szép kis virágok kerültek . Árpából készül. . akik egész életük­ ben . a zamatos bambuszrügyet. Szeletelve szállítot­ ták Kínából. Kicsit vesznek ebből. és ezért jobb szakácsok. sem a pontos keverék elkészítéséhez. se a szépségüket. de a háztartáson belül ez egyébként is rám tartozik.

belül szőrös kecskebőr tömlő volt. amikor felemel­ ték. esetleg azért. a szemébe. mindenféle viszonyok között el lehet tengődni rajta. ez jelentette a „köpülést".odalett a vaj -.I. és püfölni kezdte szegény Timon fejét. Kétszer olyan gyorsan dolgozott. felfordították. Lehet. és megkötötték. A félig kész vaj egy része kifröccsent. Egyszer csak valaki megszólalt: . A köpű nagy.vagy kecsketejjel.tízen lehettek. kőcölöpök álltak ki a földből. hogyan ütik a tömlőt a kiálló kőhöz. mindenesetre letépte a szakadt kecskebőrdarabót. A helyiségben. a tömlő a cölöpre esett. hogy nagyon higiénikus körülmények kö­ zött. egyenesen bele az elképedt Timon arcába.nem mondhatnám. Ez volt az egyetlen alkalom.órákon át verik a tömlőket. Ereje megtette a magáét. a szájába. Timon dühösen felmordult. a szőr lejött a belsejéről és a vajba keve- . de nagyon tömör. mikor szótlannak láttam. Emlékszem az egyik nagydarab emberre. befedve kb. aki az erejét fitogtatta. Timon. Végigcsurgott a testén. Egyhangú dolog volt nézni és hallgatni amint a szolgák . felemelte és levágta. de még különböző díszesebb formákat is gyúrnak belőle. Akár­ milyen magas helyen. és a szétfolyó vajba esett. Az olyan ügyetlen munkások.Öregszel. A tejjel telt tömlőt felemelték és ráejtették a kőre. Timon megcsúszott. tönkretehették a vajat. néhányan a vajat készítet­ ték . Beszívott „huhhhh". mint a többiek.hallatszott. hogy a szerencsétlen flótás fuldoklik. a nyakát megtekerték. Megtöltötték jak. Egyszer-egyszer. a levegőben maradt. Anyám beszaladt a zajra. hogy a méregtől nem jött ki hang a torkán . ha nem elég óvatosan bántak a tömlővel. Ha nem figyeltek eléggé. A szolgák közül néhányan a campát. A GYEREKKOR 27 cipót. de a nyaka Timon kezében. és ernyedtebb „uhhh". hatalmas lapátkezével megragadta nyakánál a tömlőt. kire­ pedt. mint amilyen Timon is volt. mert azt hitte. amíg csak kész nem lett a vaj. hogy ne folyjon. ötven liternyi aranyló zsira­ dékkal. A campa önmagában unalmas. a fülébe és a hajába. ahol a vajkészítés folyt. tápláló étel. egyre lassabban megy a munka. az erőlködéstől kidagadtak az erek a nyakán. Aztán az egészet föl-le mozgatták. vagy túl régi volt. mikor leejtették őket.

nagyon jól megélnek a „szakmai fogások"-ból. milyen igényes háztartást vezet. A kéregetés elfogadott dolog. jóllakatott urak azután végigjárták a házakat. Nekik tették félre a rosszul sikerült ételeket is. mintha csak azt mondaná: „na. kitér az ajándékozó útjából. jó ételt adott a kéregetőknek. miközben egyik lámakolostorból a másikba megy. mozdulni sem volt hajlandó. És az állatok tudták ezt. kicsit megrázta a fejét és elfordult. hogy milyen finom ételt kaptak. A lovak sosem dolgoztak két napot egymás után. és elhíresztelték. rossz. A koldulásnak is megvannak a szabályai: ha valaki ajándékot kap. Tibetben a koldusok sosem szűkölködnek. mint mondjuk a jótékonysági célú gyűjtést más országokban. amelyekben a kamrabeli testek lakoztak. hogy a szom­ szédok megtudják. vagy szétosztották a koldusok közt. ezáltal gondoskodtunk róla. a szomszédok pedig látták. hogy ne fárad­ janak ki túlzottan. nem tartják rosszabbnak. Ha valaki azt akarta. mert azt reméltük. de azt mondta. örülök. hogy győ- . hogy hosszú utazás előtt a lovakért imádkozzanak. Ha egyik napon lovagoltak rajtuk. Odamentek a kamráinkban tárolt állati tetemekhez. de a szőrcsomóktól mindenki idegenkedett. Nálunk az volt a dolguk. Az elégedett. Vándorló szerzetest megetetni jócselekedetnek számít. és imádkoztak azoknak az állatoknak a lelkéért. hogy ha véletlenül is. mécsesekhez használták. Senkit sem zavart. ha egy-két tucat szőrszál került a vajba.28 HARMADIK SZEM redett. hogy a következő földi életben magasabb létformában szülessen újjá. a következőn pihentették őket. A házunkban tartózkodó két szerzetes szintén kivette részét a jövendő esemény előkészületeiből. Az adósságot imával egyenlítettük ki. akik felolvasztották és átszűrték egy ruhán. adósai vagyunk. milyen finomat ettek. Mikor a nyerget végre levették róla. mely az előző nap kilovagolt. A legtöbb keleti közösségben nem szé­ gyen a koldulás. A lámakolos­ torokban és a templomokban számos szerzetes egész életét az ál­ latokért való imádkozásnak szentelte. de megöltünk egy állatot és megettük a húsát. az csendesen állt egy helyben. Sok szerzetes. Ugyanez vonatkozott az igavonókra is. és jó ideig távol tartja magát. egész úton kéreget. A vajat ilyenkor fél­ retették. Tibetben úgy hittük. Ha valamiért olyan mént választottak ki.

Egymás szavába vágva a küldöncök köré gyűltek. élőlények. minden erejüket beleadták abba.I. akik hasznos célt szolgálnak. és remek étvágya ellenére úgy nézett ki. A meghívókra gyorsan megérkezett a válasz. aztán lefeküdtek és megpróbáltak rágurulni a rakományra. majd idő előtt szült. Ezután térdre borultak. Három macskánk volt. és ne legyen belőlük macskaeledel. A mi szolgáink is részt vettek a játékban. hogy a macskanépesség száma ne fogyatkozzon. hogy a Rámpa ház meg­ kapja az üzenetet. mint egy négylábon járó csontváz. és szigorú fegyelmet tartott az egerek között. Nagyszerű ember! . hogy egerek maradhassanak egyáltalán. . és zihálva átadták a szóbeli üzenetet. akárcsak az embereknek. Kicsi volt és fekete. és egy kicsit együgyű. Az intéző lejött a szobájából. Egyikük az istállókban lakott. lengetve a villás botokat. . Vágtatva jöttek a lovasok. de nem is rabszolgák. ezek állandóan szolgálatban voltak. majd kiugrott a szíve a sietségtől. A tibeti állatok nem dédelgetett kedvencek. Megvárták. A harmadik macska nagyon tekintélyes matróna volt. A második macska a konyhában lakozott.Nem. A hírnökök lekapták az írást a botról. anyát követte szobáról szobára. ami ezután következett. és mindegyik egyre magasabb létformában születik újjá. nem így volt. Ha éppen nem volt elfoglalva a kicsinyek szoptatásával. Láttam. hogy megtisztelje a főurak küldönceit.Egyszer közbeszóltam és teljesen megszégyenültem. majd a földre roskadtak páratlan színpadiassággal érzé­ keltetve. A GYEREKKOR 29 zött az igazság". A buddhista hit szerint minden állatnak. jogaik vannak. valójában minden teremtménynek van lelke.Szegény ember. Legyünk tapintatosak és borítsunk fátylat a fájdalmas jelenetre. . Értelemszerűen Younghusband-nek hívtuk. és a kölykök közül csak a mi konyhai macskánk maradt életben. A szamarak még rosszabbak voltak. Anyja 1904-ben megijedt a Younghusband-expedíció fegyvereitől. amilyen gyorsan ideért! Semmi kétség. Az anyai köte­ lességtudás példájaként mindent megtett. a csodával határos. míg megrakták őket. hogy a végső vágta előtt pihent egy kicsit. velünk lakott. Öregecske volt. Az egereknek nagyon óvatosan kellett közle­ kedniük. és akiknek.

mint lefelé sodródni az áradó folyón.) Talán az asztrológusok azt mondják. De várjunk csak! Tényleg így volt? A hajósok alacsonyabb kasztba tartoznak. . Kelj fel! Félrelöktem a takarómat és felkeltem. végül is egy Rámpa vagyok. Még csak az első napsugarak kukucskáltak a távoli hegyek mögül. és csodálatos. kap egy „szerzetesnevet" is. Tibetben a gyerekeknek két nevet adnak. Az a nap. akik visszahoznának. az elsőt a születés­ napja után. az igen. mert favázra feszített jakbőr csónakot használnak. Négy óra van. De ha egy fiú kolostorba vonul. óri­ ásfejű sárkányokat készítek. aki a negyven mérföldnyire lévő Cangpo folyón rin­ gatózik és himbálódzik. apa hamar utánam küldené az embereit. és nekem nincs választásom. már nem ugorhatok ki az ab­ lakon. (Nem. vártam.30 HARMADIK SZEM Végül elérkezett a nagy nap. Az jobb. annak meg követni kell a hagyományokat. A sorsomról döntenek. legyek sárkányrepülő. . a második Lobszang. Hétéves koromban hajós akar­ tam lenni. a szüleim neveztek el így. Sárkányrepülő leszek. ragyogó szemű. Kedd Lobszang Rámpa? Szavamra. . hétalvó vagy. mint a madár. Hajós? Alacsonyabb kaszt? Nem! Hivatásos sárkányrepülő leszek. amelyen egész életemben járok majd. Én kedden születtem. mert az ember szabad. és rengeteg a tennivaló. amelytől annyira rettegtem.Vajon ez vár rám? Csak órák múltán tudhatom meg. Különben is. Mi mást tehettem. Az asztrológusok ma hallatják hang­ jukat! Talán kicsit későre hagytam.Ennek a napnak kellett kijelölnie szá­ momra az ösvényt. amikor az egyik szolga berontott a szobámba. sokkal jobb. ezért első nevem a Kedd lett.Micsoda? Még nem vagy fent. hogy megszökjek.

Anyám úgy rendezte. meg velem együtt még öten.Tibetben rugalmasak az időpontok . olyan ko­ pasz leszek. ne légy olyan durva.Második fejezet A GYEREKKOR VÉGE . én ugyancsak vona31 . mint holdfény a tavon. aki a varkocsomnál fogva húzott felfelé. Jaszo. bárcsak vele lehetnék. és úgy ragyo­ gott. több anyám van. bezárkózott a szobájába. Néha már azt hittem.Maradj nyugton. Julgye! Ha nem hagyod abba. sietek. ott ültem a földön egy makacs férfi szolgával. elvonulva a felfordulástól.megszólalt egy gong. mint egy kővé fagyott jak. Anyám. Végül ez a szerencsétlen akármi a fejemen olyan merev lett. hogy a Dzsokangba. az utolsó simítások. és mindenütt izgatott hangok! A nálam két év­ vel idősebb Jaszo úgy nyüzsgött.Oh. lecsavarod fejem.De Julgye. máskülönben tiszteletreméltó anyád megnyúz. Még az utolsó parancsok. akár a forgószél. nem tudok ilyen aprósággal törődni. mint egy negyvenéves. . letéped a fejemet. Azt kívántam. hogy a gyüleke­ zőhelyre szólítson. a Ihászai „székes­ egyházba" menjünk: a soron következő eseményeknek nyilvánva­ lóan vallásos hangulatot kellett adnunk. .Jaj. mint egy remete. mindenütt jelen volt. Valamennyien megnyergeltük a pónilovakat: apa. Szóval. anya. jelenést látok. Apám. . Kedd Lobszang! A varkocsodnak egyenes­ nek és fényesnek kell lenni. Tíz óra körül .

Az imádkozást befejezve. a láma gondoskodott arról. füstölők nehéz szaga ke­ ringett a levegőben. tudta előre. A falak mentén isteneink aranyszobrai álltak. sötét mélyedésekből csengettyűk. Egyeduralkodó volt. akikben a sóvárgás netán legyőzné az áhítatot. Erős.talán kivétel nélkül . A zarándokok áhítatosan vonultak a „belső körön". Idő marta. Érdekes lehet.32 HARMADIK SZEM kodtam. Megfordultunk a Lingkhor úton. Bár sok-sok évvel később történt. megfeketedett gerendák tartották a tetőt. A templom kö­ rül .kis házak. Ha a beadvány vagy a kérés tisztességes volt. A tömör arany gyertyatartókban 1300 éve nem aludtak ki a gyer­ tyák. A székesegyház 1300 éve fogadta ezen a helyen a hívő­ ket. a Potala alatt.a zarándokok csalogatására . és fél óra múltán ott álltunk a Dzsokang előtt. Joggal mondhatom. apa közéjük tartozott. és imamalmok százait pörgetve szakadatlanul ismételték a mantrát: „Om mani padme hum!". elhaladtunk a 120 méter magas és 360 méter hosszú épülethegy. . saját érdekében sohasem. kagylók recsegése hallatszott. A legis­ mertebb istenek szobrát majdnem ellepték a drágakövek és gyé­ mántok. de kizárólag az ország érdekében használta mind­ ezt. hogy a kérést teljesítsék és az igazságtalanságot orvosolják. bárki folyamodhatott hozzá.hogy látni lehessen. Csak néhány kiváltságos látogathatott ide. akiknek léptei többcentis csatomaszerű mélyedéseket vájtak a kövezeten. néhányan sajátos tanításban részesültünk. gongok hangja szólt. s hogy a papi tudomány ne menjen feledésbe. . felmentünk a templom lapos tetejére. az országban . és akár könnyű nyári felhő a hegy gerince körül. fémlemezek védték őket azoktól. Körbejártuk mi is a belső kört. a kommunisták megszállják majd Tibetet és a szabad­ ságnak bealkonyul. aztán a Kjicsu síkság mentén lovagolva magunk mögött hagytuk Sö falvát.mindenki szerette vagy mé­ lyen tisztelte. Kis. nagy lyukú -. hogy milyen kormányzati formák (igen. amelyeket a kegyükért esdeklő jámbor hívők hordtak oda. üzletek és bódék so­ rakoztak. ahogy a hagyomány megkívánta. Az állam és az egyház. többes szám!) léteztek Tibetben. a Legfelső Fellebbezési Bíróság feje a dalai láma volt. élt a hatalommal és az uralko­ dás eszközeivel.

Akik gyávasággal vádolják. A templomból csodálatos kilátás nyílt. Öt tartomány volt: Ü-Csang . meg­ közelítően 400 főre növekedett. A mi „királyunk" a dalai láma volt. hogy az Ékességes gyá­ ván „megfutamodott". Csak válságos helyzetekben találkoz­ tak. és egyre inkább a tanácsok meg a nem­ zetgyűlés közreműködése nélkül kormányozta az országot.és apácakolosto­ rokért feleltek. ha a tartományok vezetői is jelen voltak. ezért említettem a „kormányokat". nem tudják. „összekötő tiszt"-ként működött a két tanács között. és felelősek voltak az egyház és az állam integrálásáért. Ha a királyt leütik. a dalai láma egyre na­ gyobb hatalomra tett szert. A nemzetgyűlés ritkán ült össze. nem létezik rajta kívül másik világ. a keleti Kham és a déli Lhodzong. Az első. ahogy gyakran nevezték és Sigace úgyszintén -. és a véleményeket a dalai láma elé terjesztette. A nemzetgyűlés. amely szintén négy tagból állt. a legtekintélyesebb Ihászai családok és lámakolostorok képviselői. Nem futamodott meg. úgy tűnt.itt található Lhásza. akiket miniszterelnököknek is ne­ vezhetnénk. A GYEREKKOR VÉGE 33 A dalai láma után két tanács következett. hogy az or­ szágot összetartsa. de ezekben az idősza­ kokban igen jelentékeny szerep hárult rá. Víz szikrázott a fákon keresztül. A tibeti háborúk sakkjátszmához hasonlíthatók. és a dalai láma Mongóliába menekült. Északra és délre hegy­ óriások emelkedtek. vagyis az egyházi tanácsnak négy. Ahogy múltak az évek. Két magasrangú tisztviselő. körbefonták a völgyet. ame­ lyet sosem kormányoztak jobban. az északi Csang. Országügyekkel foglal­ koztak. Nélküle nem lett volna miért harcolni: biztonságos helyre KELLETT mennie. láma státuszú tagja volt. Keletre a bujazöld.H. akik Őszentsége után a láma. a Ihászai folyók csörgedező vize. három világi és egy egyházi személyből. Ezután jött a minisztertanács. Az alacsonyabb szinteken sok-sok lámako- . mert valójában azok voltak. a nyugati Gartok. mint például 1904-ben. miről beszélnek. Minden egyházi ügy eléjük került. a játszma elve­ szett. A nemzetgyűlést kö­ rülbelül ötven férfi alkotta. amikor az angolok megszállták Lhászát. a főváros. fák­ kal tarkított Ihászai síkság nyújtózkodott. Ezzel kapcsolato­ san sok nyugati furcsamód azt gondolja.

a Potala és a Csakpori de­ rengett. A két hegy közt a hideg reggeli fényben a nyugati kapu csillogott. Mellettünk. Magasabbra.Buddha köpenyének foltjait idézve . Sivítás. ők „egyszerű" szerzetesek. Messzi földről érkeztek. utóbbit a Gyógyítás Templomaként ismerték. tompa dobbanások . A foltok a ruházat részei. néha megjegyzést tesznek a „foltozott külső­ re". néhányan sárga. a meredek lejtőkön kis remetelakok gub­ basztottak. Az 1200 éves Nészár kolostor szerze­ tesei rendesek. magában a városban megbújva a székes­ egyház északi falánál a tanácskozóterem látszott. akik láttak már tibeti szerzeteseket. Azok. és foltjaik világosabb árnyalatúak! . az idősebbek mély basszusa meg a növendékek szopránja. Mindannyian vagy legalábbis majd­ nem mindannyian hasonlítottak egymásra: lehetett akármilyen új a ruhájuk . Nyugatra a két testvérhegy. vagy láttak képeket róluk. a hóborította. akiken sok arany fénylett. Néhányan állatokat vezettek. mások vörös csuhában. kissé keletre apácakolostor könyökölt a halotti tetemek szertartásmestereinek a telkeibe. A székesegyház kertjében szüntelen morajlás hallatszott. Külföldiek. Felettünk habkönnyű felhők úsz­ tak az égen. még közelebb a kincstár.az érzelmek delejes szálai mintha csak behálóztak volna.34 HARMADIK SZEM lostor volt. Különböző ügyekkel foglalkozó szerzetesek nyüzsögtek min­ denfelé. zarán­ dokok mormolása a buddhizmus egyik legszentebb kegyhelyén. a Potalából jöttek. vagy akik meggyszínű ornátust viseltek. távoli hegyek tiszta fehérje még jobban kiemelte szépségét. Legtöbben a vö­ rös köpenyesek voltak. azt remélve. Az ég mélybíbor színű volt. Amint ott álltunk és néztük a régi. zsoltárokat énekeltek. rikoltozás. ahol majdnem min­ dent meg lehetett kapni.a megmentő becsületére válik. Közelebb.az övéket is foltok tarkították. szerzetesek hangja szállt felénk. ezeket mészárosoktól mentették meg és ritka pénzért vették. ajándékokat hoztak. Aztán felhangzott a dobok dörgése-morajlása és a trombiták ara­ nyos hangja.legyen állatról vagy emberrel szó . a rendőrszerzetesek sötét barnásvörösben sürgölődtek. hogy is­ teni áldásban részesülnek. körötte a kereskedők bódéi és a piac. A növendékek fehérben. Az életmen­ tés nagy erény . de mindig megújuló látványt.

A GYEREKKOR VÉGE 35 A szerzetesek a rend vörös köpenyét hordják. amint a kopjazászlókat lengető felfegyverzett lo­ vasok személyében megérkeztek az első vendégek. ezért mindig tiszta. és a látogatók üdvözlésére mindkét oldalon szolgák sorakoztak. Tibetben ezzel köszöntik a látoga- . ha arra gondolok. . fülsiketítő bőgésével telt: hangoltak a zenészek. A csodálatos. és a dalai láma hivatalos színe. A személyes kíséretében lévő szerzetesek vagy magasrangú lámák számára megengedett. Beszélgettek és sört kértek. de a szegényháziak gyomra üres marad. még ez is „vörös"-nek számít. aztán ettünk valamit. A következő fél óra a trombiták szörnyű harsogásával. hogy a gyapjút hogyan festik. Otthon anyám még tartott egy utolsó ellenőrzést. olyan alkalmakkor.Nos. de ami anyám számára a „nagy nap" volt. Anyám megtörte a varázst: . bíborszínű égen lehelletfinom bárányfel­ hők fodrozódtak. Az udvarban. minden lépéssel közelebb ahhoz. selyemsálakat hoztak. hogy megfelelő hangulatba kerüljenek. Később már nem lesz időnk az evésre. óriási zsivaly támadt. hogy a szokásos vörös köpeny felett egy aranyat is viseljenek. gongokkal és dobokkal megrakva. Ahogy átnéztünk a Dzsokang tetején. Az intéző mellett két helyet­ tese állt.II. Trombitákkal. zörögve-csörömpölve megérkeztek a muzsikusszerzetesek. a Potalában alkalmazott . Akkor tekin­ tetünket a lobogó imazászlókra és a templom gyönyörű kupoláira emeltük. Tudtuk jól. a vendégek tele­ eszik magukat és elégedettek. amelynek renge­ teg árnyalata van aszerint. sok ilyen aranykabátos figurát láttunk. A kapukat szélesre tárták. klarinétokkal.hivatalnok-szerzetes a vörös köntös felett ujjatlan aranykabátkában jár. A kertbe vezették őket. hogy erőt gyűjtsünk a soron következő eseményekre. mint ez is volt. de a főtisztviselők közül alig valakit. Reszketek. mit csinálnak ép­ pen a szolgák. Nya­ kuk körül cintányérok lógtak. Sietnünk kell. A sötét barnásvöröst téglavörösre. . amit magamban „a legnagyobb megpróbáltatásnak" neveztem. ne po­ csékoljuk az időt. mintha egy művész fehér ecsetjével megérintette volna a menny kárpitját. Az arany szent szín Tibetben. Némely.min­ dig ragyogó.Türelmes pónilovainkkal végig­ csörtettünk a Lingkhor úton.

a nevük „khata" -. jobb és bal oldalán egy-egy emberével a bejáratnál állt. jól hátrahúzódnak és kinyújtják a karjukat. ügyelni kell arra. ez utóbbi pedig az adományozó nyakára teszi a sajátját. A dalai láma csak elsőrangú sálakat ad és kap. így a dalai láma ezzel a gesztussal legbarátságosabb szándékát fejezi ki a másik iránt. Minden khata többször ke­ rült elő. Az intézőnek és embereinek egyre több dolga akadt. ha ezenközben a tenyerét is felmutatta. Az ajándé­ kokat mindig a megfelelő khatával együtt adják át. és a másik csuklójára helyezi a khatát. Még na­ gyobb megtiszteltetésnek számított. Éle­ tem későbbi szakaszában kétszer ért ilyen megtiszteltetés. Lhásza váro­ sából. leveszi a csuklójáról. máskülönben sértést követnek el. aki az ajándékot kapja. Meghajolt az újonnan érkezők előtt. A tibetiek szilárdan hisznek abban. akiknek hosszú utat kel­ lett lóháton megtenniük. az adományozó. Lovaikkal végigdobogtak a Lingkhor úton. Jöttek a szomszédos uradalmakról.36 HARMADIK SZEM tókat vagy egymást. ugyanígy a szerencsekívánatokat tartalmazó leveleket is. mintha az ember megemelné a kalapját) és a megajándékozott lábára rakja a sálat. aztán a Potala árnyékában ráfordultak arra az útra. Nyolcféle sálkendőt használnak . Intézőnk. Az ajándékozás módszere a kö­ vetkező: ha egyenrangúakról van szó. és az is. aztán odaadja egy szolgának. miközben a jobb oldalitól megkapta azt. a nyakra helyezett sálra hármascsomót kötött vörös selyemszállal. le­ térdel és kiölti a nyelvét (Tibetben ez olyan. amellyel a köszöntést viszonozhatta és a vendég rangjától füg­ gően csuklójára vagy nyakára tehette. bőrből készült maszkkal fedték az arcu­ kat. tovább­ adta bal oldali segédjének. A dalai láma. átvette a sálakat. Az álarcra gyakran ráfes- . ha igen nagy tiszteletben akart részesíteni valakit. hogy megóvják a portól és a széltől. A hölgyek. hogy mindig a megfelelő minőségűt adják ajándékba. Az adományozó kicsit meghajol. mely csak a mi házunkhoz vezetett. és távolabbi helyekről. Az szintén meghajol. megfordítja. Ha az ajándékozó alacsonyabb rangú. A kormányban az egyébként szokásos fehér kendők helyett sárgát használtak. hogy az ember egész élettörténete a tenyerére van írva. rengeteg vendég érkezett.

mennyibe került ez-meg az. hogy tömérdek ruhaneműjük és drága ékszereik legyenek. hogy megkérdezzék az éppen arra haladó szolgától. A lányok anyám ruháiban jártak föl s alá. majd kimentek. majd bevezették egy nagy terembe. Itt üdítőket szol­ gáltak fel. ezen a napon tényleg útban vol­ tak. vizsgálgatták a bútorokat és az értéküket találgat­ ták. párnákon ülünk törökülésben. Hogy a dolog még bonyolultabb legyen. annál szebbnek és fiatalabbnak mutatta a maszkbeli képmás. de hát én mindig elfogult voltam a nőkkel. úgy viselkedtek. Elvegyültek a vendégek között. „csüng" lányt. melyet ebédlővé alakítottak. és egy percet sem haboztak. A GYEREKKOR VÉGE 37 tették viselőjük legjellegzetesebb vonásait. Ezeket fel kellett vonultatni. de mivel a bemutató sok öltözéssel és átöltözéssel járt volna. legalább ötször-hatszor átöltöztek. negyven hölgy jött a kíséreté­ vel. Rö­ viden. a hölgy levette álarcát és köpenyét. Céljához érkezve. a haja a legújabb divat szerint fésülve. közben a nap folyamán többször. Annyi pedig bizonyos. vagy hogy mennyit ér. Szerintem borzalmasan nézett ki. Tibetben nincsenek székek. Alvásra ugyanezeket a párnákat hasz­ náljuk. Úgy tűnt. Néhányukat anyám tartotta szóval. a tibetiek általában sokkal kényelmesebbnek tartják a párnát. hogy új ruhát és ékszert vegyenek föl. felfogadtak manökennek néhány ún. . és tulajdon­ képpen segítettek anyának a háziasszonyi teendőkben. az ünnepség valódi kezdetéig ezekből lehetett választa­ ni. aztán leültek és meg­ ittak jó néhány csésze vajas teát. A legelőkelőbb családokból kb. A legváratlanabb helyekről bukkantak elő. a párnák négyzet alakúak: körülbelül 75 cm-esek. a házat elárasztották a különböző magasságú. a többiek körbe-körbe sé­ táltak a házon. a nők egy másik cso­ portja is megjelent: a csüng lányok. mint a nők bárhol a világon. csak akkor összerakunk néhányat.II. Minél öregebb volt a hölgy. A házban nagy volt a nyüzsgés. Az előkelő hölgyektől Tibetben elvárták. A raktárakból egyre több és több ülőpárna került elő. Az újonnan érkezőket vajas teával kínálták. Jaszo nővé­ rem új ruhában parádézott. így vagy úgy. vas­ tagságuk úgy 22 centiméter. Mindig elbűvöltek ezek a festett arcok. széles­ ségű és korú nők. mint a széket meg a magas ágyat.

Rögtön utána valami eldugott helyre ro­ hantak. Ekkor kirántották alóla az egészet. és így néhány tojás nagyságú púptól elte­ kintve. Majdnem bo­ káig érő vörösesbarna jakgyapjú szoknyát viselt. I . Hárman feltartottak egy kb. hozattak egy akrobatacsoportot. hogy megnézzék a műsort és meghallgassák a zenét.38 HARMADIK SZEM A férfiakat jobban érdekelte a kerti szórakozás. Ez utóbbi nem volt nehéz. egy társuk felmá­ szott rá és a tetején fejenállást csinált. Hogy csipetnyi mulatsággal fűszerezzék. Anya különös gonddal öltözött erre az alkalomra. a legmerészebb felmászott és megpróbált fejre állni. semmi bajuk sem esett. Szörnyű zuhanással egyenesen a többiekre esett. lábán pedig vér­ vörös talpú. ó' meg szaltózott és macska módra talpra esett. négy és fél méteres póznát. fel­ tartották. a zenészek már jól felöntöttek a garatra a sok-sok tibeti sörtől. vörös szegéllyel díszített hosszú szárú hófehér nemez­ csizmát. hogy utánozzák. A kertben jó néhány hölgy kíséretében feltűnt anyám. De valamennyi­ üknek kemény feje volt. Kijöttek. Pár kisebb fiú is nézte a mutatványt. Találtak egy két-három méteres rudat.

Olyan nehéz volt. ha magasabb státusba kerül. hogy füle köré tekert vörös szállal kellett megerősíteni. Sok ék­ szer volt rajta.. A jobb vállán átvetett széles selyembrokát övet dereka bal ol­ dalán vastag karika fogta össze. . Az előző napokban anyám haját száznyolc varkocsba fonatta. Az egyiket a családjától. Később. Az a szokás. De mindenki a nap legfontosabb eseményére várt. nagyon szerencsésnek tartották). hogy a „jódos kötszer" színéhez hasonlí­ tott. hogy a férj. Akkor kapta őket. s a színeket úgy válogatta össze. sáfránysárga árnyalatba ment át. aki Rakása asszonynál lakott. jádéval és kör alakú aranylapokkal volt kirakva.. azon három amulett. mint egy kalapot. Megbűvölve figyeltem. és azokat az asszonyokat. a másikat apa családjától kapta. úgy jellemeztem volna. A nyakában aranylánc lógott. Doringék finom.. a harma­ dikat pedig .. ékszert és díszeket vásárol a feleségének. vagy csoportok­ ban társasági ügyekről beszélgettek. ezeket min­ dig magán viselte. s mindez csupán csak bemele- .a dalai láma adta neki. csodálták a kerteket. mindegyik korbácsszíj vastagságú volt. máskülönben el­ szakadt volna. mikor hozzáment apámhoz. A haj úgy tekeredett rá. ahogyan a lugasokra kúszó futórózsa. akiknek elég hajuk volt ennyi copf­ hoz. onnan a szoknya alsó széléig a halvány citromsárgából fo­ kozatosan mély. A fülbevaló majdnem a derekáig ért. mert a tibeti asszonyok a mindenkori társadalmi helyzetüknek megfelelően ékszerezik magukat.? És így tovább. A hölgyek különösen buzgón csevegtek. amelyet úgy viselt a feje tete­ jén. mikor már az orvoslást tanultam. A GYEREKKOR VÉGE 39 Bolerószení kabátkája vörösessárga színű volt. Szűzanya módra elválasztott haja egy fakeret fejdíszen nyugodott. kicsit olyan mint apa egyházi ruhája. ez válltól a derékcsomóig vérvö­ rös volt. hogy tudja a fejét balra fordítani. A fakeret vörös lakkozott fából készült. hogy egymással összhangban legyenek és ugyanakkor különféle egyházi ruhadarabokat jelenítsenek meg.Igen kedvesem. . A vendégek sétálgattak. fényezett kövecs­ kékből új szintet építettek a házukra.ritka megtiszteltetés .II. hogy a fiatal láma.Hallotta. gyé­ mántokkal. Egyik fülén hosszú korallánc függött. Bíboros selyemblúzt vett alá. látni akartam. (A száznyolc Tibetben szent szám.

Most szerinte mindez úgy nézett ki. Ahogy még jobban besötétedett.és nyírfákról. Apám mindvégig rettegésben volt! Teraszos kertjeinek. Még a hatalmas fe­ kete szelindekek is hallgattak. Hangjukra száz meg száz vajmécses fénye gyúlt: csüngtek a faága- . A megnyúló árnyak gyorsabban kúsztak a földön. A zaj és a lárma elriasztotta szokott helyükről a madarakat. mély csaholásuk elcsendesítve. amelyeket fino­ man lengetett a lágy esti szellő. beesteledett. ha valaki a vendégek közül megállt. A zenészek még pompás formában voltak. a falkerítéssel körülvett ker­ tekben.a nyár. aztán ahogy telt-múlt az idő. és megérintett egy rügyet. az egész országban híre ment. melyen egész életemben járnom kell.és törpe al­ mafák különös veszélynek voltak kitéve. Kezeit tördelve fel-alá jár­ kált. A nagyobb koronájú. azok is elfogytak. körte. borókafenyőkről és ciprusokról . a macskák hanyatt-homlok biztonságos helyre menekültek. és aggódó hangon sopánkodott. A fo­ gadott mulattatók elfáradtak. hogy eltelt egy újabb nap. és kijelölik azt az ösvényt. Ahogy az első zajos vendégek megérkeztek. kezükben égő vajmécseseket és füstölőket himbáltak és időnként csintalanul bohóckodva fölugrottak az alacsonyabb ágakra. De nemcsak a madara­ kat. Esteledett. a vendégek egyre lassabban mozogtak. Ad­ dig etették és etették őket. ame­ lyekben drága. vidám fesztelenséggel fújták a trombitát. messzi földről hozott növények és cserjék pom­ páztak. A barack-. mint apró manók. Tőlük függött. amíg nem tudtak már többet enni. ma­ gasabb fákról . kisfiúk cikáztak a gondozott fák közt. egyenként kiszökdöstek a konyhák­ ba. csattogtatták a cintányérokat és verték a dobokat.füzérekben lógtak az imazászlók. milyen pályára kerülök. A nap leszállt a Himalája távoli csúcsai mögött. Az ételhalmok kisebbek lettek. elteltek a frissítőkkel. A föld felől. mit kell tanulnom. arany tömjéntartókból illatos füstoszlopok szálltak a magasba. Mellettük öregasszonyok kereplő imamalmokat pör­ gettek. minden fordulattal imádságok ezreit küldték az ég felé.40 HARMADIK SZEM gítés volt: az asztrológus papok hamarosan megjövendölik sorso­ mat. a fűzekről. hogy pihenjenek és még több sört igyanak. A lámakolostorokból trombiták hirdették. mint egy rendetlen állatkert. de az elcsigázott szolgák egyre újab­ bakat hoztak.

Most egy hétéves fiúcska számára teszik majd ezt. így megmondható előre. milyen öregek. Pa­ zar. Az emberek körbegyűltek. fennakadtak a ví­ zililiomok levelein. fel­ vázolta a jövőt. himbálództak a házak ereszein. nagyon öreg ember zárta. és leültek a párnákra. Hosszan be­ széltek harmadfényről. vagy lebegtek a dísztó áttet­ sző vizén. melyeket a szolgák hordtak ki a kertbe.Lha. fölléptek rá. Két másik előrelépett. Megtörtént. . másfél-negyedfényről és en­ nek vagy annak az ellentétes hatásáról. A hétéves kisfiúnak a kitartás kemény próbája után be kell lépnie egy lámakolostorba. Elöl négy szolga ment. benne baldachinos emelvény négy tibeti üléssel. hogy neki jósoljanak.. az Állami Jósda lámakolostorából érkeztek. A kertben felállítottak egy nagy. A menet lassan elérte a díszemelvényt. majd mint csónak a homokzátonyon. mi csonangcsig . Amint az emelvényhez értek. ráncos nya­ kuk majd megroggyant a nagy súly alatt. Aztán még egy órán át folytatta. dre.mondta. Fejükön magas papi süveg. amit jövendöltek.. Egymás mellett álltak. aztán tíz percet pihent. kínai brokátból készült sárga palástjuk még jobban kihang­ súlyozta. . mint két elefántcsont faragvány.II. A menetet két öreg. Mindenki megfordult. Az előző héten a dalai lámához hívták őket. Egy későbbi fejezetben lesz még szó az asztrológiáról. A GYEREKKOR VÉGE 41 kon.Hále! Hále! (Rendkívüli! Rendkívüli!) . (Az istenek az ördögök és az emberek mind ugyanúgy viselkednek). Két láma az asztrológusok feljegyzéseit és a táblázatokat vitte. hogy meghallja a főasztrológus éles.kiáltot­ ta elbűvölten a közönség. és felsegítette a látnokokat az emelvény lép­ csőire. sípoló hang­ ját. hogy lássa a közeledő menetet. óriási fáklyákat vittek. Ó'ket apám és anyám kö­ vette. aztán továbbsodródtak a szigetnél menedéket kereső hattyúk felé. mindenki fe­ szülten figyelt. Felhangzott egy mély gongütés. egyik oldalán teljesen nyitott sátrat. Időről időre beigazolódott. Még vagy egy órán át egyfolytában be­ szélt. ott majd . A mögöttük lépdelő négy trombitás ezüst hangszerén fanfart fújt. ekliptikáról. A két nécsung-i öreg a legtapasztaltabb asztrológus volt az egész országban. megmondta előre. A terefere abbamaradt. kire milyen jövő vár.

A többiek elutaztak a kíséretükkel együtt. egyre halkab­ ban hallatszott a lovasok beszélgetése. a társaság kiözönlött rajta. Elveszít mindent és újra kell kezdenie mindent. aztán reggel indultak útnak. . A tömeg lassan szétoszlott. Nagy nehézségeket kell elszen­ vednie. Fáklyákat vittek magukkal.az udvaron folyt a gyülekező. Ahogy távolodtak. halkult a lódobogás. nálunk töl­ tötték az éjszakát. A hatalmas kapu még egyszer kitárult. Akik messziről jöttek. elhagyja a hazáját. és idegenek között fog élni.42 HARMADIK SZEM sebészorvos szerzetesnek tanul. míg teljesen elhalt és mindenre rátelepedett az éjszaka csendje. hangos kiáltozás . Patkókopogás. hogy megvilá­ gítsák az utat. de legvégül boldogul.

vagy felébresztett egy hirtelen hangorkán a házból. és kezdtek eltünedezni az ételek is. hogy még utoljára néhány szót válthas­ son mindenkivel. dolgom van. oldalba bökött egy ló. a lovakat elő kell állítani. a szolgák kimerültek és ingerlékenyek voltak.inkább velük alszom. a többiek az ol­ dalukon fekve. Másnap reggel durva rúgás és egy türelmetlen hang ébresztett. de ez sem hozott megnyugvást. Az utolsó mulatózok erőt gyűjtöt­ tek az éjszakára. hidegkék fénye visszaverődött a hóföd­ te hegyekről. amelyik állva. a mé­ csesek még pislákoltak. Egyik könyökömre támaszkodva kinéztem. Nyugtalanul járkáltam. . anya cso­ portról csoportra repdesett. ami az utamba került. .Na. A lovak aludtak.morogtam magamban . Rengeteg tea fogyott. nekem nem jutott hely. Senki sem törő­ dött velem. rugdaltam a köveket és mindent. Lassan elültek a zajok.A lovakban több az érzés. Azt mondta: . Már csak a hold világított. Apa a ház és a kert felújításáról beszélgetett egy régi barátjával. Ott továbbra is nyüzsgés volt. A vendégek szedelődzködtek.Harmadik fejezet AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON Bent a házban még mindig zajlott az élet. aztán szép sorjában mindegyik ellobbant. Akárhányszor elszunyókáltam. Minden szobát elfoglaltak. gyerünk. a vendégek fáradtak és vidámak. de egy ideig mégsem tudtam elaludni. Az istállókban meleg volt. Azt mondta neki. az abrak puha. 43 . volt. Kedd Lobszang. üveget akar hozatni Indiából. hogy valami ennivalót keressek. Én is elaludtam. bementem a házba. útban vagy! Fel­ keltem.

inkább. mégpe­ dig nemcsak azért. mint aki először látja a várost. egy csészére és egy rózsafüzérre. Ezek ezüstből lesznek. akik éppen akkor érkeztek Lhászába. De nemcsak az emberek voltak éberek: figyeltek az állatok is. magából a csészéből és a fedeléből. Átvágtunk a tömegen az üzletek­ hez.44 HARMADIK SZEM hogy a ház ablakait beüvegeztesse. és attól féltem. mindenki sürgősen menedéket ke­ resett. sokszor aprókavics nagyságú porszemek át­ szakították a papírt és még a fedetlen kézen és arcon is mély sebet ütöttek. a rózsafüzér fából. a Potala mellett újra jobbra fordultunk. és a jakok is eléggé immúnisak voltak. ame­ lyekre egy szerzetesnek mindig emlékeznie kell. Venni kellett egy barnásvörös köpenyt. A macskáknak sosem esett bajuk a viharban. a tartóból. Ha az ablak szabadon maradt. Mikor az utolsó vendég is eltávozott. hanem egy másik. ha egy ló vagy kutya vezette a menekülő­ ket. apám maga elé hívatott és azt mondta: . Elindultunk. Nagyméretűt. ahogy elhagytuk a körutat. hosszú köpenyt .Menj. de nem átlátszó viaszos papírt feszítenek. má­ sok indiai kelméket kínálgattak. Az ablakokat kívülről fatáblák fedték. mert még növésben voltam. ahova igyekeztünk. hasonlóan praktikus okból is. nem annyira a betörők távoltartására. Tibetben nem volt üveg. azután. és a tülekedésben Cu sokszor hangosan odaköszönt valamelyik régi barátjának. hogy ne menjen be a por. és vedd meg. A szélviharok idején veszélyes dolog volt utazni. és amikor az hirtelen elbújt a fekete ködben. és nem számított rendkívüli látványnak. Az ablakkeretre áttetsző. a szélkergette. egyál­ talán nem gyártottak üveget. mielőtt a korbácsoló. A boltok tele voltak alkudozó kereskedőkkel. metsző szél elérné. hogy ta­ lán utoljára is. Egyesek teát hoztak Kínából. Tibetben a férfiak bő. A lhászaiak mindig gyanakodva tekintettek a hegycsúcsra. és 108 fényes fagyöngy lesz rajta. Úgy néz­ tem körül. és valóban nagyon sokba került a szállítás. Az udvarról kilépve jobbra vettük az irányt. én a pónimon. 108 a szent szám. A csésze három rész­ ből áll majd. mire is lesz szükségem: egy faedényre a campának. melyet az erős szelek felkaptak és ide-oda hordtak. ugyanakkor azokra a dolgokra is utal. Cu a lován. hogy beérjünk a bazárba. mi kell. amire szükséged lesz! Cu tudja. Elgondoltam.

Az átlagos szerzetes pl. a szerzetes egész világi va­ gyonát magánál hordja. amit nekem kellett kifényesíteni. egy kést. amelyeket aztán mindig magukkal visznek. szegény szerzetesként kellett élnem. ékszerekkel és temérdek arannyal. a campaedényét. és nem­ ritkán kis campa-téglákat. és amíg apám élt.persze nem ezüstöt.meg egy kést a faragáshoz. és egy csészét . s az kitáskásodik. Itt raktározzák el a legszükségesebbnek tartott dolgokat. amíg tanultam.. A felsőrészt felhúzzák. Ne felejtsük. egy zacskó pörkölt árpát. . néhány külön­ böző amulettet.. egy kis bőrtáskát a pörkölt árpának. mert egy „szegény növendékhez" azok illenek. Vet­ tem tehát egy pár jakbőr talpú szandált. a csészéjét. Cu szigorúan ellenőrizte szánalmas kis bevásárlásomat. és azokat is csak közepes minőségben. Még­ is. ezek képezték majdani vagyonomat.III. csak a legszükségesebb dolgokat engedélyezte. mint reméltem . szorosan megkötik a derekukon. Az egyszerű olvasóval. óriási birtokokkal szerte az egész országban. AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 45 viselnek. Apám többszörös milliomos volt. egy rózsafüzért. egy fából készült campatálat.

és sajnálatomra. Ahogy ráfordul­ tunk a Lingkhor útra. és mennyi mindent tud­ nának mesélni a nyitott fatáblák. ki­ ugró ereszeket. Úgy ordított. Fel sem merült bennem. hogy netán fe­ lülbírálja Cu-t. A korábbi terveimre gondoltam. ha csak ritkán is. Nem volt más választásom. milyen szerencsések azok. Micsoda titkok rejtőztek a papír fedte ablakok mögött! Mennyi. Szóval reményem. az árakon civódtak. Jakok nyögtek rekedtes-öblös hangon. Kedd Lobszang. igen éles szél támadt. motyogott és morgott a „mai fiatalok". és az ajtók előtt sátrakban kirakott nyeregtakarókat. . a cápauszonyt árusító kereskedéseket. ahogy a já­ rókelők között bóklásztak. a kétszintes épületeket. mit gondolnak ezek a fi­ úk manapság! Mikor én voltam fiatal. aki mind kábulatban él. vagy követem őt. s oda a fülem. s a fülem a helyén marad. meg volt elégedve mindennel. gyerünk. hogy ezüstcsészém lesz. de újra látom majd ezeket az utcá­ kat. gazdájuk szerencséjére várva lovak nyihogtak kedve­ sen egymásnak. miközben Cu bömbölő hangját hallottam.Na. újra szerte­ foszlott. miket vettem. hogy min­ denki meghallja : . Előzőleg reménykedtem. Cu-t nemigen érdekli. Otthon anyám megnézte. jobb minőségű dolgok kellenének nekem. a sok semmirekellő. be kellett érnem egy kézzel esztergált facsészével. és azt mondja. ha beszélni tudnának! Úgy néztem mindenre. és azt gondoltam. naplopó csavargó miatt. morogva is­ merkedtek. vagy földbe gyökeredzett talán a lábad? Nem is értem. Még egyszer meghallgat­ tam a kereskedők és a vásárlók vidám évődését. csak a „na gyerünk". Kóbor kutyák kószáltak mindenfelé. még egészen másként volt. ame­ lyeket szerettem volna megvenni. amint nyájasan bár. amikor egy hatalmas és fenye­ gető kéz lesújtott rám. szaglásztak. Cu előttem haladó ter­ metes alakjával felfogta a szelet . a világ minden tájáról való csodás áru cserélt gazdát azokon az erős faajtókon át. Az utcát sosem láttam még ennyire von­ zónak.Úgy tűnt.legalább valami hasznom is származott belőle. hogy hátramaradok. a hosszú.46 HARMADIK SZEM Újra megnéztem az utcát. és látni fogják. megragadta a fülem és vadul megtekerte. Hazafelé Cu egész úton előrelo­ vagolt. akik minden nap látják. . hogy. meg azokra a dolgokra. mint egy régi barátra.

mikor láttam. és teraszosan egymásra növő épületeivel. az íjászatot. a társasági életben és az udvari­ as fecsegésben. Drepung a világ legnagyobb lámakolostora. A várost fal vette körül. én meg mint egy elhagyott gyermek vigasztalanul kóboroltam körbe-kör­ be. hogy minden apró-cseprő szeszélyüket kielégítsék. Apa el volt foglalva a rendfó'nökkel és az apátokkal.III. amikor apa szavaival élve „a kellemes séta a napsütötte rónán" vé­ get ért. kis kőházaival. szerettem volna jól érezni magam a hátralévő néhány napban: sár­ kányt eregetni. Apának meg kellett látogatnia a drepungi lámakolostort. Olyan nagy volt. hogy értékelni tudtam volna az építészeti műremekeket. hanem hogy én tegyem tiszteletemet ismerősei­ nél. hogy nem Drepungba kell majd mennem. és folyto­ nosan a szolgákat hívták. a fény­ ben tündöklő kupoláival és tornyaival tényleg úgy nézett ki a tá­ volból. és nem is a Lhászától hárommérföldnyire épült Szera-ba. hogy selyempárnákon üldögéltek. hogy megnézzem. nem azért. Reszkettem a félelemtől. A szabadban akartam lenni. . és valóban. mert számomra mindez valódi megpróbálta­ tást jelentett. A Rizshalom valójában hét kolos­ tor egy helyen. és mint jó vá­ ros. hogyan bánnak a kis novíciák egyikével-másikával. aki könnyen elviseli mások hülyeségét. hanem tizen­ négy apát. ezekből állt nap-nap után minden látogatás. magas templomaival. tízezer szerzetessel. valamennyien a szigorú fegyelem hívei. Kedvét lelte az utazgatásban. De nemcsak anyám okozott annyi sok szívfájdalmat. és elvitt. Ha­ lálra untam magam. De nem voltam olyan hangulatban. és határo­ zottan bántott. mikor megtudtam. Ehelyett pedig körbehurcoltak mint valami díjnyertes jakot és lompos öreg hölgyeknek mutogattak. gyakorolni a rúdugrást. hogy tekintélyesnek érez­ hessem magam. hogy ilyesmire kell a drága időmet pazarolnom. Hét különböző rend és hét különböző iskola alkot­ ta. Boldog voltam. A neve rizshalmot jelent. hogy nem egy ember irányította. mint egy halom rizs. Határozottan nem abból a fajtából való vagyok. AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 47 Az utolsó héten nem hagytak egyedül. akiknek egész álló nap semmi dolguk sem volt azon kívül. önfenntartó volt. Anyám körbehurcolt a tekintélyes Ihászai házakon. és még boldogabb.

mondta -. Apa visszapattintotta a borókafából készített vastag papírlapokat összeszorító aranykapcsokat. de érdekelt is ez bárkit! Napszálltakor apám értem küldött. és lepecsételte.) Most nekem is alá kellett írnom a Könyvet. Hosszú hallgatás után elmondta Tibet titkos történel­ mét. ráöntötte a fülke fedelére. és letérdelte­ tett maga elé. hogy a Könyvet ne zavarhassák. és a szolga máris hozta neki a vajas teát. majd kis rézedény felett viaszt melegített. amint felkelt. (Először azért. Úgy éreztem. és nincs szükségem efféle dolgokra. a szívem is darabokra törik. hogy visszategye a védelméül szolgáló aranyládikába. megsár­ gult oldalakon a történelmet olvastam. Aztán tiszteletteljesen meg­ fordult. 90 cm széles és 25 cm hosszú kötet­ be jegyeztek fel minden részletet a családunkról. amelyeket hazánknak és Uralkodónknak tettünk. Bementem csodálatos díszí­ tésekkel teli szobájába. mert másnap. . melyeken az asztrológusok jóslata alapult. még apa is rogyadozott kissé a súlyától. Hozzám fordult. melyeknek köszönhetően nemességre emelkedtek. aki Lhásza közelében . és hogy az ásatások miként bizo­ nyították ezt. valamint az akkor készített tábláza­ tok. Szerepeltek ben­ ne legrégebbi őseink. A Könyv nagyon nehéz volt. mikor Ti­ bet partjait ősi tenger nyaldosta. faragott faborítók lassan visszakerültek a helyükre. amely ezer meg ezer évre megy vissza. egy történetet. mely az Özönvíz előtt is régi volt már. Megérintett egy gongot a könyökénél.48 HARMADIK SZEM Végre-valahára elérkezett a hét vége. Itt voltak a részletek. A súlyos. új élet kezdődik számomra. ahol régi. és dicső tetteik. hogy kifejezésre juttassák. A főoltár mellett ült. A régi. akárki. az íjamat és a gyönyörű tollakkal díszített nyílvesszőket eltörték. A Könyv felnyitásának szertartása következett. A sárkányomat elszedték tőlem és elajándékozták. értékes könyvek sorakoztak a falnál. és kényelmesen elhelyezkedett a párnáján. mi­ kor belépek a lámakolostorba. A Könyvet most másodszor nyitották ki miattam. hogy berakja a ládikát az oltár alatti mély kőfülkébe. hogy bejegyezzék fogantatá­ som és születésem időpontjait. Év­ századok óta ebbe a nagy. Még ma is . Beszélt arról az időről.ez a szobájában volt -. kb. nem vagyok gyerek többé. Itt jegyezték fel azokat a szolgálatokat is.

később meg a rettegett másnapra. vissza se térj. Viselkedj férfi módra. de nem azért. Utoljára bementem a szobámba. Figyelj rám: Ha nem állód ki a próbát. Ezután meg­ változott a hangulata. „Komoly megpróbáltatást kell elszenvedned. és elhozzák apámnak. Ezzel befejezte. .a következő napon .hét. nem tudtam elbúcsúzni tőle. amire tanítottalak. Utolsó szavai később sem hagytak nyugodni. Fentről a tetőről az imazászlók csattogása hallatszott. és emlé­ kezz mindarra. én pedig . Anyát nem találtam. Mutatott néhányat. Az este. . Istennek hála ezért.mondta . hogy kivétel nél­ kül minden kapott parancsnak fenntartás nélkül engedelmesked­ jek. Kint. Cu besietett a szobám­ ba. A gyerekek iránti erős ellenszenvére gondoltam. mert olyan gyakran játszottunk együtt. egy szót sem szólt többet. és csak kilencéves volt. „A Törvény értelmében mutattassák rideg keménység az elő­ kelő születésiteknek és könyörület az alacsony származásúaknak . az ablakpárkányon egy éjjeli madár verdesett. korábban elbúcsúzkodtam már a nővéremtől. ez volt a legjobb módszer: az érzelmes búcsúzkodás megnehezítette volna. hogy elhagyjam . hogy távozhatok. Ezzel sarkon fordult és elment. de a család hírnevé­ re vigyázok csupán. és nem vesznek fel a kolostorba. Gyakran a környékbeli barlangokba járó szerzetesek fedeznek fel ilyeneket. Lelkemre kötötte. egy szolga felébresztett.mondta. Felzaklatta az elválás. és elrendeztem az ágyamul szol­ gáló párnákat. Elaludtam. hogy aludjak.mondta -. már lefeküdt. mielőtt beléphetsz a lámakolostorba". Lefeküdtem. campát és egy csésze vajas teát hozott. Idegen leszel e ház számá­ ra". „Fiam. de ahogyan le­ ment a hold és a nap első gyenge sugarai megjelentek az égen. A hold las­ san áthaladt az égen. Hosszú ideig feküdtem apám szavain gondolkodva. különös fémtárgyakat is. most elválnak útjaink. amint a csupasz farudakat csapkodták. fiú . amikor életemben először nem otthon alszom majd. Bár akkor cseppet sem értékeltem. Jászé­ tól. megkövesedett tengeri állatokra és különös kagylókra akadhat.III. Visszamehetek a lovaimhoz. csak intett. AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 49 ás.Na. Miközben a sovány reggelit eszegettem.úgy gondolod. kemény vagyok és szívtelen. Aztán találtak ismeretlen célból készült.

mire egy szolga fi­ gyelmeztetett. apám parancsára történt. Befejeztem a reggelit. megpróbáltam vol­ na rávenni. hogy otthon maradjak. és csüggedten szomorú. Sok tibeti gyerek­ nek könnyű élete van. csendesen lépkedjek. az enyém . hajnalhasa­ dás előtti sötétség. bedugtam a campaedényt és a csészét a köpenyembe. . Pirkadt.bármely mércével mérve . hogy kikísérjen.. ne ébresszem fel a háziakat. mint később rájöttem. és az. hogy idejekorán megtanuljam a fegyelmet és az állhatatosságot.összetekertem egy másik köpenyt. Ha anya fent lett volna. Magányos voltam. Elhagy­ tam hát az otthonomat. . és ahogyan hittem. de sötét volt még. Átmentem a szobán. Végigmentem a lépcsőn és elindultam.50 HARMADIK SZEM az otthonomat . Azt akarta.először. rémült. semmi kétség. engedje meg.ke­ mény volt. hogy a búcsú elmaradt.. a tekercsbe egy bőrtalpú csizmát tettem. mindörökre. Végigmentem a folyosón.

Negyedik fejezet A TEMPLOM KAPUJÁBAN Az út egyenesen a Csakpori Lámakolostorhoz. Megjelent egy szerzetes. Azt hiszitek. egyikünk sem volt elragadtatva a másiktól.Mit akartok itt.Na. a növendékek tanítómestere lejön majd. felszedett egy követ. . aki óvatlanul túl közel lépett hozzá. nyomorult csirkefogók? 51 . Egy ideig szelíden kopogtattunk. . az bizony! Róttam a mér­ földeket. csontos ember állt előt­ tünk. jobb dolgom sincs. kis híján hanyatt esett. Akkor az egyik fiú lehajolt. csak fokozva az éhség okozta kínjainkat. Egy ablakból kellemes ételszag áradt. Gyanakodva végig­ mustráltuk egymást. sátánfajzatok? . de semmi sem történt.mit akartok. barátságosan fogunk viselkedni. ők is ide igyekeztek. . mégis milyen kimondha­ tatlanul elérhetetlen! Végül kirepült az ajtó. Kemény iskola. Emberek jöttek. ha egy­ szer ugyanaz lesz a sorsunk. a Tibeti Gyógyítás Templomához vezetett. kezében hatalmas bo­ tot lóbált. a lábunk elfáradt már az ácsorgástól. Leültünk a földre. az egyik fiú. ha kész lesz. ijedtünkben fiatal fának néztük. közben világosodott.In­ kább majomnak nézne az ember benneteket .válaszolta.Szerzetesek szeretnénk lenni . és egy magas. és akkora zajt csapott. .mondtam. A bejárathoz vezető kapunál két másik fiúval találkoztam. hogy meghallották.A kapu bevágódott. . men­ tek. azt hiszem. Milyen közel az étel.ordította . de elhatároztuk.kiáltotta.Várja­ tok ott. egy tapodtat se mozduljatok. . mint ajtót nyitni nektek? .

csak úgy. Ahogy a nap lefelé haladt az égen.sokan voltak . Egész álló nap ott ültem mozdulatlan. egy pásztor fiának. tele ment vele a szemem és kis kupac gyűlt kifelé fordí­ tott tenyeremben. hogy miért vagyunk egyáltalán. Hirtelen mozdulattal a szegény szerencsétlen fiú felé lépett. de úgy. majd nagyot ugorva elmenekült porzott a föld a lába nyomán. és maradj ott elmélkedő testtartásban. Az egyik fiúnak. kik vagyunk és még azt is. milyen tömés: ez a hely nem való puhány. El­ ment mellettem egy csapat fiú. mik vagyunk.És te itt? Mi ez ? Ohó! Egy kis hercegecske. vérezni kezdett. Rám szállt a por. A so­ vány szerzetes vad pillantást lövellt felém. marad­ hatsz. Azzal hirtelen meg­ fordult és elment. aztán. a félelemtől ott a hely­ színen majdnem összezsugorodtam. azt mondta: . fiú ? Mészáros az apád? Húsvagdaló? Aki megszegi Buddha törvényét? És ide meré­ szelsz jönni? Tűnj el. nincs elragadtatva tőlünk. egy követ do­ bott felém. Térden állva lépkedtem. mi van benned. ahogy parancsolta. intett.A másikhoz így szólt: . Nem volt nehéz észrevenni.Szent ég! . vagy bottal kergetlek végig az úton.Gyorsan befelé! Ha megfelelsz a vizsgákon.Szerzetesek szeretnénk lenni . Egyikőjük. hogy kíváncsian megszaglásszanak. Fenyegetőn a botja felé nyúlt. Megkérdezte. HARMADIK SZEM .Micsoda szemét népség jön manapság a kolostorba! A kolostor területét körös-körül hatalmas fal övezte. éhségem egy­ re nőtt. nem ittam. . Egyedül maradtam. leültem keresztbe tett lábbal. ülj le. és visszamentem negyven lépésnyire.kiáltotta. Először is. hogy a szempillád se rebbenjen}.Mit mondtál. a hetedik születésnapomon éppen.válaszoltuk. A kóbor kutyák meg-megálltak egy pillanatra.ügyet sem vetettek rám. A kő felsértette a fejem. aki ijedtében teljesen megfeledkezett a fáradtságról. azután ők is továbbálltak. hogy lépjünk be. De meg sem . Szomorúan összeszedtem a kis cókmókomat. beborította a vállam. belepte a hajam. jómadár! Lássuk csak. Az arra járó szerzetesek . Hajnal óta nem ettem. .52 . agyon­ kényeztetett hercegecskéknek! Menj vissza negyven lépést. . és egy szem­ pillantás alatt sarkon fordult. nézzük csak miből vagy. aki vallásos akar lenni. amíg nem mondom hogy elég. de gyorsan. a torkom teljesen kiszáradt a szomjúságtól.

a legerősebb ok. Apa mindig szigorúan bánt velem. Még mindig mozdulatlan ültem. Jeges szél fújt. Most egyedül kellett alud­ nom a hideg ég alatt.Azzal összeszedte a csészét és a tálat. besötétedett. mit hoz a holnap. Féltem. Felálltam. majd elment. Túlzottan rémült voltam ahhoz. helyezkedj ugyanebbe a testtartásba. mert ez próba. de akkor is ez volt az első éjszaka. Aztán azt mondta: Most aludj. hogy megmozduljak. Egyszerre csak puha csoszogást hallottam. hogy belépjek abba a házba. apám nem engedi. ha kudarcot vallok a kitartás próbáján. amely egykor az ottho­ nom volt. Az első hét évem nem volt könnyű. Felém nyújtotta őket. .Fogd. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 53 moccantam. s a tartalék köpenyt a fejem alá téve lefeküdtem. Nem tudtam. a fűzfalevelek susogtak és zörögtek. minden porcikám sajgott. Nem volt hova mennem. aki tapogatódzik a sötétségben. akik kiállják ezt a próbát . A nap elbújt a hegyek mögött. rémisztően szigorúan.Megittam a teát. kinyújtot­ tam a lábam. körülöttem mindenütt sejtelmes hangok. aminek esetleg most gondolod. kemény évek alatt elformátlanodott. minden tagom el­ merevedett már. a sötétben mozoghatsz.IV. szomjasan. A renden belül csak azok töre­ kedhetnek magasabb rangra. az éjszaka külö­ nös hangjai. Rettegtem a sötét­ ségtől. fiam. A másikban kis tál campát tartott. láttam. amit nem otthon töltöttem. mozdulatlanul. A lámakolostor ablakában ezernyi vajmécses lángja gyúlt. A csillagok fénye­ sen ragyogtak az éjfekete égen. egyedül a félelmeimmel. aztán az oldalamra feküdtem és megettem a campát. Ott kellett ülnöm mozdulatlan. egy öregember lépteit. és ráadásul teljesen megmerevedtem. semmit se tehettem. amit az egyik kezében hoz. a félelem tar­ tott fogva. és egész nap ugyanabban a testtartás­ ban ültem éhesen. hogy ki-kilöttyen a tea. de ahogy a nap első sugarait megpillantod. és átöntöttem a campát a saját edényembe. Kitalálta a gondolatai­ mat és így szólt: . de először nem nyúltam értük. kis mélyedést kotortam a földön a csí­ pőmnek. rettegtem a következő napoktól. . Lassan felderengett a hosszú. hajlott alakja is. és nem öncélú kegyetlen­ ség. mit követelnek még tőlem. A kavicsos úton egy szerzetes közeledett. Az öregségtől remegett már a keze. Valóban fáradt voltam már.

A lámakolostor fokozatosan életre kelt. fiam. az a mondás jár­ ta. Végre meghallottam az öregember lépteit. Először az alvó. Aztán. mostanra már elgyengültem az éhségtől. később pedig mély zümmögés lesz belőle. és odébbálltak. egyre jobban megmerevedtem. szinte le sem hunytam a szemem. ha nem fogadnak be a kolostorba. ne . nem tud gyorsan járni. Ebben az időszakban a hold későn kelt. akár a méhek zsongása egy forró nyári napon! Ahogy múlt az idő. hogy fiatal még. de a próbának nincs vége. rejtélyes ügyei­ ket intézték. A reményem elszállt. Gyorsan felültem.és innivalót hoztam. Aztán. élettelen. s máris trombita­ hangra ébredek. Kisfiúk kószáltak az úton. Még jön a holnap. hogy sírjanak. majdnem lábra ugrottam. olyan. mint mikor valaki ébredezik. zokogni tudtam volna. a kis vajmécsesek lángja is fellobbant a kolostorépületekben. Balsejtelmem támadt. De mivel nem reagáltam. Tudo­ mást sem vett rólam. ahogy napszálltakor megint sötétedni kezdett.54 HARMADIK SZEM Úgy tűnt. és egy sötét foltot láttam közeledni. mert ha megmocca­ nok és nem állom ki a próbát. folytatta éjszakai küldetését. nem mertem elaludni. még alig pirkadt. mely mormogássá erősödik. mozdulatlan vá­ ros levegője vette körül. ő sem fogad vissza. talán megfeledkeztek rólam? Vagy egy újabb próbatételnek vetnek alá. Apám világosan megmondta. hogy együttműködőbb áldozatokat keressenek. Felnéztem. a hegyek mögött a közeledő nappal első fényei ragyogtak az égen. Hogy ne le­ gyek ilyen gyenge. fi­ nom sóhajtás. nincs hova menjek. Hirtelen fel­ lángolt bennem a remény. Ez alkalommal több jóindulattal nézett rám és azt mondta: . hamar belefáradtak a meddő próbálkozásba. Hama­ rosan már csak a csillagok halvány fénye világított az éjszakai sö­ tétségben. és vigyázz.Enni. Egy nagy fekete szelindek volt csupán. kavicsokat rugdostak felém. mintha ott sem lennék. valamit vonszolt maga után az úton. A különböző épületekből szerzetesek jöttek kifelé. de nem mertem megmozdulni. időnként porzáport zúdítot­ tak rám. vagy piszkos megjegyzése­ ket tettek. hogy csak a nők és a kislányok olyan ostobák. és újra a szemlélődés pozitúrájába merevedtem. emlékeztettem magam rá. Szuszogást hallottam. és éheznem kell? Egész nap nem moccantam.

gondoltam -. . Összeszedtem minden erőmet és sikerült legyőznöm a szédülést. hogy a sok szenvedés után most mindent el­ ronthatok. vajas tea. A következő. hogy nem vagyok kotlóstyúk. sosem jön el az este. a ködben épületek. megláttam a tanítómester magas alakját. de egy szemernyit sem voltam boldogabb. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 55 mozdulj. Valódi félelem­ mel gondoltam arra. és az esti szél játékosan fel-felka­ pott egy-egy elhullajtott madártollat. és is­ mét áttöltöttem a campát a saját edényembe. mert nagyon sokan elbuknak a huszonnegyedik órában. A láma­ kolostor ködben úszott. .Gyere be ! . Ahogy a lábak között rohantam négykézláb. az ajtó­ ban messze. Hely­ zetem igazságtalanságán tűnődtem. Bevágtam az első sorba. .Remélem. Miközben töprengtem. aztán reggel találkozunk. annak még nálam is hosszabb ideig kell egy helyben ül­ nie. mint egy teherhordó állat­ nak.Gyere ide. a harmadik napon. nem akartam szerzetes lenni egyáltalán. mint az előző éjjel. színes fények. Nem volt több választásom. néhányan megpróbálták el- . így követtem a tömeget. Az éh­ ségtől felpedzett érzékeim jelezték. fiú! . Egy világosabb pillana­ tomban ráeszméltem. semmiféle szektájú. Nem várok tovább.Épp akkor. ma éjjel meghalok . egyre gyengébb vagyok és szédelgek.IV. Újra lefeküdtem. de nagy sokára szürkülni kezdett. Amíg beszélt. Étel . Úgy látszott. és elment. mintha egész életemben ezt gyakoroltam volna. Ezzel megfordult.Ha pihenni akarsz. éreztem. melyet áthajtanak a hegy hágóján. nagyon kellemetlen helyen karcoltak. ott maradhatsz ma éjjelre is. . .újra megjelentek az apró fények. egyszer csak elszenderedtem. Bent meleg volt. micsoda boldogság.szólított. fajtájú­ formájú szerzetes nem akartam lenni. a nap is megállt az égen. amint szemlélődő testtartás­ ban ültem. Az ablakokban . . Megpróbáltam felállni. ennivaló van valahol a közel­ ben. de a lábam annyira elgém­ beredett.Gyorsan felkaptam a csomagomat és odatántorogtam. hegyek­ kel és szerzetesekkel tarkított lila foltok tűntek fel.egyik a má­ sik után .campa. megittam a teát.Vegyél részt az esti istentiszteleten. nem bírom tovább. A kövek mintha csak késpengét növesztettek volna alat­ tam. . hogy arcra estem.mondta. és füstölők nyugtató szagát éreztem.

gyertek. Meghalok . nem védekeztem. meg­ állt az élet.Mulya tökfilkó! Nyápic alak! TE. Puha. . . de ennivalót kerestem. és semmi sem tartóz­ tathatott fel. meg se tudod védeni magad! . . és csomagommal a fejem alatt elaludtam.Úgy tűnt.Kemény ütések záporát zúdította rám.gondoltam . A magas.Hitvány nyápic.56 HARMADIK SZEM kapni a varkocsomat. széthasadt a fe­ jem . látni akarják. hogy rendben van.Új fiú. én pedig beosontam egy óri­ ási oszlop mögé. Követtem a töme­ get a belső templomba. Miután ettem. kicsit jobban éreztem magam. egy másik elszedte a bőrcsizmá­ mat. csontos szerzetes hangos üvöltéssel talpra ugrott. amit alólam húzott ki.azt hittem.Mi folyik itt?! Ijedt suttogás volt a válasz: . amelyről teljesen lehorzsolódott a bőr. az orrából patakokban ömlött a vér. ez is a próba része. verjük el! A körém gyűlt növendékek egyike a köpenyemet lóbálta a feje fö­ lött. amire tanítottalakl" Gondolkodás nél­ kül megfordultam. előkelő származású. a tanító le­ nyúlt. elnyúltam a kövezeten. kis nyomást alkal­ maztam. és azt üvöltötte. azt. miként zajlott. mikor a feje hangos koppanással egy kőoszlophoz verődött.és hangok: . egy a majdani vezetők közül? Hah! Nesze neked! . de senki sem figyelt rám. és a fájdalomtól elakadó lélegzet­ tel. Csak akkor állt meg. Ütések és rúgások zá­ poroztak rám. Olyan fáradt voltam.Úgy látszott. átrepült fejem felett. és ahogyan Cu-tól tanultam. A mester meghökkent. képzeletben hallottam az öreg Cu búcsúszavait: „Viselkedj férfi módra. csúszott egy darabig az or­ rán. azt gondoltam.Figyelj! A vén Zörgőcsont pré­ dára les. majd harsogó ne- . Fülsiketítő csattanás riasztott fel . az ütések sosem érnek véget. kásás campa ömlött az arcomra. Aztán a szerzetesek kitódultak a templomból. hogy nem tudom. emlékezz mindarra. engedelmeskedek-e a tizenhatodik törvény parancsá­ nak: „Viseld a szenvedést és a nyomorúságot türelemmel és alázat­ tal. Akkor hirtelen hangosan ordítani kezdett valaki: . az esti szertartásra. leesett a kőre. és a varkocsomnál fogva lábra állított. .minden baj véget ér. A többi fiú visszatartotta a lélegzetét.Ahogy szedegettem a campát a szememből.

és a láncánál fogva hozzám vágta. majd azt mondta: . könnyű kikerülni. elernyedtek. akkor felpattant. Nem ijedtem meg. Az ilyen fegyver lassú. nehézkes. Most. a jövőm ettől a küzdelemtől függ. Először életemben hálát éreztem Cu. Ahogy Nhavang nekem rohant. Óvatosan körözött. és egy magas. tényleg nagy ügyes­ ségre tettem szert. hála Cu-nak. oldalra léptem. az öreg rendőrszerzetes iránt.Nézzük csak a fiatal pávakakast! Vagy talán sa­ rokba szorított patkány? Melyik? Aha. Lehajol­ tam. Elléptem hadonászó karja alatt. és rám ugrott.időnként kegyetlen ki­ képzésnek.„mindenre.Na. és . Ebben a tudo­ mányban. ahol nem számít az erő vagy a kor.) . otromba tizennégy éves fiúra bökött. ujjai. előbb leírt egy félkört. hogy elkapjon és tehetetlenné tegyen. a füstölő akár egy ki­ lőtt csúzli. Ngavang. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 57 vetésben tört ki: . Kicsúszott a lába alól a talaj. nézzük. amit tu­ dott". Rám rontott. te vagy a legnagyobb ve­ rekedő a kolostorban. Fiatalabb korában nagyszerű dzsúdó* szakértő volt Khamban. Lát­ tam. mint szikla a hegyoldalon. és mikor átugrott. amit ki kell talál­ nunk! Megfordult. és könnyedén megcsavartam a karját. mert a tibeti név a nyugati olvasónak nem jelent semmit. megragadott egy ne­ héz füstölőedényt. ha küzdelemre kerül a sor. hogy tudtam.ahogy szokta mondani . azért nevezem mégis így. melyekkel a láncot szorította. Egy pillanatig nyöszö­ rögve feküdt a földön.könnyedén beledöftem az ujjam a nyaka tövébe. és az . hogy egy jakhajtó fia ügyesebb-e vagy egy hercegé.ahogyan Cu mutatta . megcsavartam az egyik lábát. Ez alka­ lommal megpördült és a bal vállán ért földet. Ngavang erős. oldalon. ez az. (Lásd még a 109. Leesett. fejlettebb is nála. majd a fejére esett. de a mozgása esetlen. oldalra ugrott. a körülöttünk álló fiúk és szerzetesek egy csoportjára zuhant.IV. Megtanított . hogy a durva és vad verekedéshez szokott. ahol az ereje előnyt jelent. jó felépítésű fiú volt. A tibeti változat különbözik a dzsúdótól. Meg kellett harcolnom felnőtt férfiakkal is. De még nem volt neki elég. végre örültem egy kicsit.

58 HARMADIK SZEM Ngavang körülbelül egy fél órán át eszméletlen volt. Jóra tanítottak.Egyél. de közben azt mondta : . Újabb lépcsők következtek. Megpróbállak rajtacsípni.Fiam. fiam . hogy a lélek kiszabaduljon a testből asztrálutazásokra vagy hasonló célból. .és innivalót.Valódi férfi vagy.Ülj le. míg végre felértünk a lapos tetőre. amit én. . hogy a tudo­ mányokban is olyan vitéz vagy-e. Most gyere ve­ lem. fiú. ragacsosan és lottyadtan. . Ngavang félelemben tar­ totta a növendékeket. megkeresett és így szólt: . hajolj meg.Kövess. nem kerül rossz kezekbe.Ezzel a növendékek tanítómestere háromszor meghajolt. mikor belép­ tem a szobájába.szólt -.Hajolj meg. .a mesterük vagy már . szóval vigyázz! . beviszlek az apát úrhoz. Az utóbbi napokban nagyon keveset ettem. a belső templomok és a tantermek mellett. Kedd Lobszang Rámpa. az egyházi hivatalok. Úgy éreztem magam. amennyit akarsz. hogy jóra használod a tudásod. Beléptünk az aranyozott fatáblákkal díszített ajtón. mint egy darab rosszul kikészített jakbőr. igyál. fiú! Merészen így válaszoltam: . Gyere! Követtem a széles folyosókon.Akkor rászolgáltam egy kis ennivaló­ ra. Az öreg szerzetes.kísérjen hozzám. majd földre borult. Uram. aki előzőleg enni hozott nekem. Hat órán át ültünk egymással szemben a párnánkon. A növendékek tanmestere barátságosan üdvözölt. fiú. látom. adok neked enni. itt van a fiú. aztán azt mondta. mely a tetőre épült. fiam. aztán mondd meg az egyik huligán­ nak . megtudod majd. szó­ ban és írásban is egyaránt. Ezt az „érintést" gyakran használják arra. de kedvességgel és könyörülettel kell felügyelned rájuk. Nagy buz- . Most átveszed a helyét. A növendékek tan­ mestere hozzám lépett. és csináld. uram. megveregette a hátamat. . mint a viadalban. hogy majd­ nem hasraestem. most már elégedett. Rendkívüli megtiszteltés. újabb tekergős folyosókon. A tanmester felállt. az Istenek Termei és gyógyfűraktárak mellett. Azután fel a lépcsőn. megálltad a helyed. elhaladtunk a Buddha-szobor előtt és a Gyógyítás szimbólumát megkerülve beléptünk az apát sa­ ját szobájába. és odasétáltunk az apát házához.Hihetetlen sok kérdést tett fel. miért. ülj csak le! Megnézzük. úgy.

A tisztánlátást kikényszeríteni fájdalmas dolog. in­ tenzív képzést. Az okot később majd megtudod. Fáradt voltam! így folytatta: . kitartóan kell dolgoznod. akik megőrzik és továbbadják tudásunkat. Most annyit. amikor a szobájába értünk. mint férfihoz. ha or­ szágunk majd idegen felhő alatt lesz. de nem ok nél­ kül volt az. akik forgatják az imamal­ mot. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 59 galmamban. hogy kopaszra borotválják a fejedet. egy fürt kivéte­ lével leborotválják a haját. Bólintott. anélkül. Fizikai munkások. amit megjö­ vendöltek neked. amely semmitől sem retten vissza. Belőlük nincs hiány. A többiek sodródnak és napi munkájukat végzik. Egy ideig az apát úr nem beszélt. Bár csak hét­ éves vagy. párnákon ültünk. és úgy. A kitartás próbája kíméletlen volt. ahogyan kell. és nemritkán keserves. aki a magasabb rendű dolgokra. mindent. Az apát szenvtelen tekintettel ránk nézett. és elindultunk kifelé. ami tőlünk telik. de erről egy kicsit később. Itt leültettek a földre. olyan bátorságra van szükség. hogy tudni akarnák a miértet. Tibeti módra keresztbe tett lábbal.IV. Most elvisz­ lek. a „borbélyműhely­ b e " vezettek. és néhány rövid év alatt többet fogsz tudni. Kedd Lobszang Rámpa. mint amennyit hosszú élete során egy láma általában megtanul. és a mester a következőket . és ahhoz. Kacskaringós utakon keresztül kis szobába. amit kell. De amiben csak tudunk. hogy azt tegyem.Fiú. mindent tudok rólad. Különleges képzést kapsz. ha valaki belép egy szerzetesrendbe. én is leborultam. a tanítómester felkelt és mélyen meghajolt. mikor az előző nevét elveti. Az utolsó tincset akkor távolítják el. Én követtem a példáját. segíteni fogunk. hogy megértsem. mert így lettél ne­ velve. Nagyon figyeltem. és olyan eltökéltségre. Tibetben. Aztán így szólt: Kedd Lobszang Rámpa. hi­ ány azokból van. amelynek szilárdsága a sziklákéval vetekszik. úgy beszélek hozzád.A gyógyítás tudomá­ nyát és az asztrológiát fogod tanulni. . csak figyelt. Az egész túl nehéznek tűnt nekem. és hellyel kí­ nált. mikor a szerzetesnevet kapja. Ezoterikus tanulmányokat is folytatsz majd. Az Ösvény kirajzolva előtted. hogy az asztrálsíkokon utazzhass. A mester csak akkor tör­ te meg a csendet. a magasabb szintű fejlődésre alkalmas. Az Út nehéz lesz. hogy minden ezer szerzetesből egy az. Minden segítséget megkapsz.

Végül. De ez csak a kezdet volt. A segéd ho­ zott egy tál forró vizet.60 HARMADIK SZEM mondta: . . míg levágta a copfomat.Na most. ami annyira forró volt. .Aha! Megvan: mától fogva Zamigmarlálu a neved. mikor a fejemre öntötte.Tise! .nekem legalább is úgy tűnt. mire megnyugtatott: . így könynyebb eltávolítani a hajat. borotváld meg a fiút! Ne hagyj egy tincset sem. a segédje odarohant. mert így egyszerűbb az olvasónak. aztán megszólalt: . hogy majdnem felemelt a földről. . fiam! Gyönyörű varkocsod van. Va­ lahonnan szerzett egy nagy ollót . jobb kezével megra­ gadta a varkocsomat és egyenesen fölemelte. .Ne aggódj. Tamcsö addig ügyködött a siralmasan tompa olló­ val. minek is nevezzünk? Még egy ideig mo­ tyogott magában. Kész öröm levágni. Gyere! . Fogott egy háromoldalú borotvát. hogy felpattantam a földről kínomban. jól vajazott. ez igencsak hasonlított arra a szerszámra. nem volt több haj a fejemen. Kilógó nyelvvel és egyre- másra morogva. Ebben a könyvben azonban továbbra is a Kedd Lobszang Rámpa nevet használom. Tamcsö előrelépett. mert azonnal nevet kap.üvöltötte.Ó.a szolgák nálunk ilyennel nyír­ ták a növényeket. amit otthon padlókaparásra használtunk. Bevezetett a szobájába és elővett egy nagy könyvet.Tamcsö. Gyere és tartsd a végét! Tise.Mi baj? Felforrtál? Igen.hívott a mester. egy örökkévalóság után . jól gondozott. . .válaszoltam. és olyan szorosan tartotta a varkocsomat fel­ felé.

mikor a fiú a fejemre tette a kezét. Valósággal törpének éreztem magam az óriások közt. A kórushoz próbálunk.Énekelni fogunk.Ez még az isteneknek is gyötrelmes kínokat okoz. Tanárunk. mint egy frissen tojt tojás. Énekelni kezdtünk. és olyan jót nevetett. Ismét leállított. A láma el­ magyarázta. Odamentem hozzá. Mögém jött. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 61 Mikor bevitt az osztályba. olyan csupasznak éreztem magam.Kezdjétek újra. amit min­ denki tud.Nevetségessé akarsz tenni? A zenészek újrakezdik. De hamar ész­ revette. A zenemester felbőszültén in- . hogy megnézzem. éppen hátat fordított nekünk. állj! . hogy hamarabb elenge­ dett minket. te pedig egye­ dül énekelsz majd! Újra kezdődött a zene. és énekeljetek úgy. ők is újonnan léptek be a rend­ be. és egy osztályba raktak a ti­ zenhét éves növendékekkel. olyanra. . akikkel a héten később találkoznom kellett. egy kagy­ lókürtös és egy trombitás. A zenészek rázendítettek egy jól ismert dallamra.IV. Újra kezdtük. és lássuk. ahol kö­ rülbelül húsz fiú volt. szólt. Vágjunk rá tüstént a két kis „furcsa csont­ ra". és hirtelen a könyökére ütnöm. akinek ezüsttrombitája volt. hogy kövessem. mind jól ismerték Cu-t. A dzsúdóoktatók. miközben azon töprengtem. . mert ahogy kifelé jöttünk. Este fél kilenc lehetett.kiáltotta. milyen a hangotok. De nem sokáig. Csak fel kellett nyúlnom. s koszos kezét az igencsak sajgó koponyámra tette. buta fiút kivéve senkivel sem volt bajom. Til­ takozásul felemelte mindkét karját. Arcán előbb döbbenet. így tettem. A zenemester felhúzta a szemöldö­ két. -Tökfilkó! . Örömöm azonban nem tartott soká. hogy fájdalomtól üvöltve békén hagyjon. hogy elbántam Ngavanggal. majd valódi fájdalom tükröződött. többet tudok az átlagnál. Még egyszer megpró­ báltam az éneklést. és őt tartották a legjobb dzsúdószakértőnek egész Tibetben. így maradt vagy háromnegyed óránk az esti istentiszteletig. A fiúkkal nem gyűlt meg többé a bajom. mi történik. Akkor a zenemester egyenesen hozzám fordult. úgy tudtam. Mivel otthon jó nevelésben részesültem. Három zenész várakozott a hangszerénél. A többiek látták. . így egy nagydarab. miért hívott össze bennünket: . egy dobos. ahogy kell.Állj. Befordult egy zeneszobába.kiáltotta. egy láma intett nekem. mi lesz! Cu tényleg jó mester volt. úgy találták. vajon mi­ lyen újabb nehézség vár rám.

Lát­ tam. lekésed az istentiszte­ letet. hogy segített. aztán feküdj le.Eztán már semmit sem hallottam. . és felrepültem a levegőbe. campát. Hamis? Enyhe kifejezés! Fiam. és a nagydarab láma . mert mindent elrontanál. Engem gondosan letett egy párnára maga előtt. és ugyanazt csináld. mert arra eszméltem. felhalmoztam a pár­ nákat a fal mellé. úgy. vagy veréssel tanítottak.. csak előző este kerültem a kolostorba? Mintha ezer éve lett volna! Úgy éreztem.miközben aludtam . többé nem kell énekebed. . és akkor kapsz majd. aki velem volt. míg meghallottam a trombitákat. még mindig a vállán vitt és csak a fiúk ülőhelyének végében foglalt helyet. aztán gyere be hozzám. hogy egy nagy szobában vagyok. valamint főtt zöldségeket tett elém. elmulasztod a vacsorát. . Tudod.Valóban na­ gyon hálás voltam. nagy nehezen felébresztett. Előző este. Menj most. hol fogsz aludni. Talán így volt jól.Belépett a templomba. hogy mivel nincs más választásom. azután be kell vigyelek Mingyar Don­ dup lámához. ha minden különösebb hűhó nélkül megtelepszem. alvajáró vagyok és ismét üres a gyomrom. . vagy maradni akartam volna. és olyan üres lesz a hasad. és három párna van alattam. hogy a szertartásnak vége. a zenéhez nincs tehetséged. az. Ma hajnali ötig aludhatsz. Ötvenöt év óta vagyok itt. amikor az egyik fiú. . .Kedd Lobszang Rámpa.hahaha . de még ilyen hamis hangot nem hallot­ tam. Valaki megra­ gadta a köpönyegemet. hogy pont szemben ültem vele. legalábbis reggel ötig nem. vagy kiabálással. Tétlenül ődöngtem. .62 HARMADIK SZEM tett egyet. így szólt: . máskülönben elszundítottam volna. Elszunyókálhattam. ha késel. s ahogy a többiektől láttam.Edd meg.Kezdtem lehiggadni és megtelepedni.maradj csendben! . Megmutatom. hogy nézzem meg.Felkeltem. Szent isten.Mingyar Dondup láma küldött.Elmentem.Gyerünk.Sietnünk kell reggelizni. te botfülű bar­ bár! . felébresztet­ tek-e. Az énekórák alatt mást tanulhatsz. ideje gyülekezni az utolsó istentiszteletre. Nem mintha megszerettem volna a helyet. de ha éneklek . Csak rájöttem. Egy óriási. barát­ ságos láma a vállára ültetett. akkor teszek jót ma­ gamnak. fiacskám. A templomi szertartásokon sem énekelhetsz.. . fiam. A fiúk kifelé mentek. aki az előző nap barátságos volt velem. mint egy dob. . Eddig olyan kevés ember volt ked­ ves hozzám. és teát.Figyelj. amint azt fújták. . amit én.bevitt az ebédlő­ be. fiam.

Mindenki nevetett.Azt. én meg megúsztam a leleplezést. s egy kb. vörösesbarnában kellett járnunk. A szerzetesek az étkezések alatt nem beszélhetnek és nem is gondolhatnak az ételre. de ezt most megúsztam. mint a már felavatott szerzeteseknek. azonnali engedelmességet követelt. de ezek szolgálószerzetesek voltak. negyvenöt centiméter magas asztalról ettünk. Buddha tanításának ez a lényege" Az apát úr. A mi kolostorunkban nagyon kemény. mi is részt vettünk a házimunká­ ban. belőlük lettek a lámák. mert a lá­ ma jelentése „legkülönb". Csampala láma olyan szigorú volt. Nem zajonghattunk és tilos volt könyökölnünk. rajtacsípem. hogy ne legyenek zaklatott gondolataink. hogy az írás szövegét szerette volna hallani. A táplálékkal szent tudást kell magukhoz venniük. Maga Csakpori „vas­ hegyet" jelent. Szakembereknek készültünk.ritka alkalom -. sőt vad fe­ gyelem uralkodott. mert rámripakodott: . akik a ház­ tartást vezették. gondolkodás nélkül válaszoltam: . Minden étkezésnél van egy felolvasó. ha előre akart jutni. Egymást váltva. A legtöbb lámakolostorban nem volt ilyen rend. Mi. ott. Nálunk is voltak háziszolgák. vezetőknek. . a rendet és a képzést esetünkben különösen fontosnak tartották. ismételd csak el.IV. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 63 Reggelinél a felolvasó a buddhista Szent Iratok. esetleg lustálkodtak. így hát bőven volt benne részünk. ahogy tetszett. hogy az a fiú nem figyel. Egyik mondása sze­ rint: „Valamennyi képesség kapuja az olvasás és az írás". az pedig nem alkalmazható kivétel nél­ kül mindenkire. és elmagyarázta. mindannyian a földön ül­ tünk. Mindig emlékez­ nünk kellett a régi buddhista mondásra: „Lévén tenmagad a példa. csak jót cselekedj. Uram. hogy máshol jár az eszem. Ezer­ ből talán egy. ahol párnák voltak. aki az olvasópultnál áll­ va a Szent Könyvekből olvas. Csakporiban valóban vasfegyelem volt. Látta. mit mondtam utoljára! Gyorsan! .Mint a villám. mint az apám. A felolvasó is nevetett .Te. A szerzetesek dolgoztak. Nem hordhattuk a növendékek fehér köpenyét. ne tégy rosszat másokkal. a Kangyúr száztizenkét kötetéből mondott fel részeket.

Végigcsattogtunk a folyosókon. nem volt valami fényes kedvünk ebben az órában. a második és a harmadik pedig háttal ült. A pislogó fényben változtak az árnyékok és az óriási szent alakok megelevenedni látszottak. Itt megszámlálhatatlanul sok vajmécses fénye próbált keresztültörni a füstölőkből kerengő füst­ felhőkön. a sorok a terem egész hosszát betöltötték. Dünnyögtünk és különleges hangsorokra épülő szent énekeket énekeltünk. mint Buddhaként ülni és imád­ kozni. Mikor az éjféli trombita­ szó beharsogta a félhomályos folyosókat. Keleten tudják. és a sötétben a köpenyek után kotorásztunk. Aztán felöltöztünk. és így tovább. mikor dühös az ember".Csakporiban éjfélkor kezdődött a „nap". De senkitől sem kaptam kielégítő választ. álmosan legurultunk a párnákról. ahol nincs hamis álszemérem. így az első és a má­ sodik sor egymás felé nézett. betömködtük tartozékain­ kat a köpeny elülső bugyrosan felhúzott részébe és elindultunk. és a többiekkel együtt le kellett mennem imádkozni. mintegy mormolásunkra válaszolva. hogy a hangoknak ere- 65 . Szerzetesek és fiúk százai ültek törökülésben a földre tett pár­ nákon. ez így szokás Tibetben. Minden második sor szemben ült az előzővel. hajolgattak és himbálóz­ tak. Sorokban ültünk. Az egyik tanítás a következőképpen hangzott: „Jobb megbékélt tudattal pihenni. Mind­ annyian meztelenül aludtunk. Gyakran tiszteletlenül arra gondol­ tam: „Miért nem hagynak békében pihenni? Ez az éjféli kelés fel­ dühít".

hanem az ember termé­ szete. A Kangyúrból ugyancsak olvastak fel részleteket. de megszegik. Az étkezés alatt közölték a napi tudni­ valókat és adták ki a parancsokat. más tárgyat. a fel­ ügyelő mellette ülve figyelt. azután jö­ hetett csak a campa és vajas tea.66 HARMADIK SZEM jük van. Kilenckor. Ahogy egy zenei hang képes széttörni az üveget. Engem legalábbis feláldoztak miatta. De akkor még nem ehettünk. hogy ennyi meg ennyi időre eltávoznak a kolostorból. akiknek el kellett vinni vagy össze kellett gyűjteni a kért dolgokat. de háromnegyed tízre vissza kellett érnünk a tanterembe. A füstölők kék felhői kavarogtak-gomolyogtak az istenek térde kö­ rül. először egy félórás szertartás következett. hogy egyik vagy másik egyenesen ránk tekint. Ezt követően egy órán át fizikai munkát végeztünk. Hihetetlenül hatásos látvány volt a több száz ember. A szertartás körülbelül egy órán át tartott. Tapasztalataim alapján inkább azt hittem. mért kell betartanunk ezt a törvényt. és reggel négyig aludtunk. Reggel hatkor tanulásra készen gyülekeztünk a tanteremben. és nem lesznek jelen a szertartásokon. Időnként örültünk a szünetnek. hogy az „előkelő s z á r m a z á s i b a n van valami szégyellnivaló. Ötkor ettünk először. hogy nem a születés számít. Tibeti törvényeink közül a második így szólt: „Gyakorold a vallási szertartásokat és tanulj!" Hétéves fejjel tudatlanságomban képte­ len voltam megérteni. Déli egyig tanultunk. Külön felmentést is kaptak. hogy mozogjunk és hogy alázatra neveljen . aztán visszatértünk párnáinkhoz. egy hangkombináció metafizikus erót hozhat létre. A felolvasó még ennél az étkezésnél is egyhangúan mormolt. mint az istentisztelet előtt. Előfordult például. miköz­ ben az ötödiket („Tiszteld az öregebbeket és az előkelő származásúakat!") állandóan citálják. és eszembe sem jutott. miközben a kis csen­ gettyűk ezüstös csilingelésébe lüktető dobolás hangja vegyül. ilyenkor a reggelinél szólították azokat. negyven percre újabb szertartáson vettünk részt. és ilyenkor a pislákoló fényben gyakran úgy tűnt. campát és vajas teát. hogy Lhászának szüksége volt valamire. amint vérvörös köpenyben és aranyszín stólában himbálózik és egy hangon mormol. megszakítva tanulmányainkat kb. Negyed ötkor egy újabb szertartás kezdődött.

CSÉLA-ÉLET 67 minket. nincs szükségem rá. Rettegett napszak volt ez! Öt óra tanulás szünet nélkül. Tanáraink megle­ hetősen szabadon bántak a kemény pálcával. Néha . ami nem lényeges". Egyszer. mialatt csak a legsúlyosabb büntetés terhe mellett mehettünk ki a teremből. a pihenés után megint tanulni kezdtünk.zöldséget is kaptunk: szeletelt fehérrépát. Eleinte én is. milyen hosszú a nap. Jobbat is el tudtunk képzelni! Négykor. de túl hosszú a tétlenséghez. De rövid idő alatt hozzászoktam. nyugodtan kellett feküdnünk. hogy sosem ébredek fel többé. A köpenyemet elvették. A „torkosságomért" büntetésül huszonnégy óráig nem kaptam sem enni. meg a többi új fiú is bebújtunk egy sarokba. és később már észre sem vettem. A lefekvésről senki sem késett el! Azt gondoltam. akkor következett ugyanis az utolsó étkezés. Én különösképpen szerettem. de éhesek voltunk. vagy egy kevés nagyon aprócska babot. és egyikük-másikuk valódi lelkesedéssel osztogatta a büntetést. felajánlottam neki a tartalék köpenyemet az ő dióadagjáért. és azt mondták. és így is csemegének számított. A legkellemetlenebb munkákból is legtöbbször valaho­ gyan a legkoszosabb jutott rám. Nyersen ettük. A csendespihenő nem örvendett népszerű­ ségnek. otthon gyakran ettünk ilyet. mely ismét campából és vajas teából állt. Megpróbáltam cserélni az egyik fiúval. mert nem tudom.V. nem mozoghattunk. Kilenc harminckor lefeküdtünk a párnáinkra. hogy aludjunk. Kilenckor ütött a szabadulás órája. kihívott a terem közepébe. sem inni. vagyis az „ágyunkra". . ha a büntetés elkerülhetetlennek lát­ szott. Csak a nagyon szo­ rongattatott helyzetben lévő vagy a nagyon meggondolatlan diá­ kok esedeztek bocsánatért. vagy hogy úgy elalszom. mire való: „el akartam cserélni olyasmire. A felügyelő meghallotta. öt óra. hogy szundítsunk egy jót. Ezalatt nem beszélhettünk. Három órakor csapatostul egyórás kényszerpihenőre vonul­ tunk. felejthetetlen esemény. a nyolcadik születésnapomon kaptunk néhány szem sózott-savanyított diót. hogy bármely percben meghalhatok.nagy ritkán . az egy óra túl rövid volt ahhoz. és be kellett vallanom a bűnömet. a hosszú napok megölnek.

Apád ezt nem nevezné ku­ darcnak. amivel korábban rendelkeztél.Eleget ettél és ittál? Biztosítottam róla.válaszoltam. szólt. hogy igen.Az apát úr megengedte. annak tekinteném. rám nézett. Egyedül csak te választhatsz. kényelmet és gazdagságot hoz neked ebben az életben. de nem fogsz fejlődni. aki felébresztett. Amikor beléptem.A saját ösvény megválasztásához szabad­ nak kell lennünk . Néhány év leforgása alatt azt szeretnénk..Rám mo­ solygott és azt felelte: . amit tudok. . valamint egy nagy életkerék függtek.Apám azt mondta. istenek és istennők jade-ból.Igen. a láma lótuszülésben ült a párnáján. könnyű életet.Ülj ide hozzám. és néhány éven belül apát leszel.arra késztetett.És ki mutatja meg majd az utat? . hogy menjek be. előtte alacsony asztalon sok-sok könyv hevert. .mondta. .válaszolta.Meg kell beszélnünk egy csomó dolgot. ha azt választom? . Lobszang!.Uram! . Nyomon követtük az előző inkarnációdat. . hogy együtt dolgozzunk. .Te kudarcnak tartanád? . az egyiket tanulmá­ nyozta éppen. de mindez a következő életben ja­ vadra válik. . . ha nem lenne otthonom. Szünetet tartott. ahová hazatérhetek? Es ki mutatja meg a helyes ösvényt. és az jó volt. Mingyar Dondup láma ajtaja előtt találtam magam.ahogyan beszélt . aranyból és zománcból. a nyugodt. ha kudarcot vallok a kolostorban. a te utad negyven évig nehéz lesz. Hogyan lehetne nyugal­ mam és kényelmem. Most újra akarunk fejleszteni benned néhány képességet és azt az erőt. Nagyon kellemes szo­ bája volt: a falakon gyönyörű falfestmények és festett selyemké­ pek. Bár nem kopogtam. Az alacsony asztalká­ kon kis szobrok álltak. nem mehetek haza sem.Már elfelejtetted? Nyomon követtük az előző inkarnációdat. mint növésben lévő férfinak: . mint élő megtestesülést elhelyeznek egy kolostor­ ban. aztán hosszasan. könnyű életet. kemény és át­ ható tekintettel figyelt. ha a helyes ösvényt választod.Megállt. . ha nagyobb tudásra tennél szert. Ha a helytelen ösvényt választod. Valami . mint más lá­ ma egész életében. .tudván.68 HARMADIK SZEM Majdnem hat óra volt.folytatta -. mikor annak a fiúnak a segítségével. de először egy igen fontos kérdést kell felten­ nem neked. A helytelen ösvény nyugodt. hogy tovább kér­ dezzek: .

. ez jó lesz kezdetnek.Átnézte a papírjait. nyílt arca volt.nem elég őszinték hoz­ zá. meglátjuk majd. gyámfiának. a fejét kopaszra borotválták. de választani neked kell. Az istentisztelet helyett minden reggel kilencre gyere ide. ritkán tudtam játszani vagy sárkányt eregetni. amit láttam. kinek átható.De még mindig nem szeretem a kemény munkát. . miről is fogunk beszélgetni. ha a helyes ösvényt választod. .mondtam. Nevetett. Úgy tűnt. fekete szeme. és meg tudtam ítélni.Aztán . Előttem egy nagydarab ember ült. . Üzensz valamit apádnak és anyádnak? Ma találkozom velük. de csak kevesen merik ezt bevallani . és a he­ lyes ösvényt járni. széles.Lobszang. tet­ szett. és tetszett. roppant .Uram . . . Átadom nekik a varkocsodat! Egészen elérzékenyültem. Kissé elszomorodtam. és azt egy növen­ dék elvitte a szülőknek .Rá­ néztem. nehéz életem volt. Lesz majd nem egy sárkányeregetés. A láma mintha a gondolataimban olvasott volna.így értesültek róla. CSÉLA-ÉLET 69 . hogy tisztán láss. Ha felvettek valakit a kolostorba.Magam leszek a vezetőd.Nézzük csak. Igen. kilenctől egyig. . a varkocsát levágták.Újra a papírjaiba merült és gyorsan átlapozta őket: . mélyről jövő. . fiatalember. hogy valaki jó vagy sem.a tanítványod szeretnék lenni. A láma nagyon fontos személy volt. Igen. meleg hangon. és akkor hipnózissal fel­ gyorsítjuk a tanulásodat. . éles pillantású. miként ren­ dezzük el legjobban a tanulmányaidat. De először ki kell gondolnunk. Hétéves korom ellenére. erősen megnéztem. eddig is keményen kellett dolgoznom. melyet magas homlok koronázott. hogy még több munka vár rám. senki sem befolyásolhat a döntésben. amit láttam. sok emberrel találkoztam. Az én varkocsomat Mingyar Dondup láma személye­ sen adja át a szüleimnek! Elfogadott tehát „szellemi gyermeké­ nek". sárkányrepülés is.Hamarosan egy kis operációt kell vég­ rehajtanunk a fejeden. Holnap kezdjük. sőt. egyikünk sem szereti a kemény mun­ kát.kissé bánatosan hozzá­ tettem: .Hát igen.azt hiszem . Messzire jutsz majd a metafizikában és az orvosi tudományokban is. hogy fiukat befogad­ ták a rendbe. Lobszang.V.

Nagyon nehezen viseltem a tanárok szigorúságát. Szerencsédre istentisztelet­ re kell menni. ha valaki elér a fejlődés egy bizonyos fejlettebb szintjére. ilyen ember mellett nem bukhatok el.ahogyan velem is .úgy hisszük . majd méltóságteljesen kisétált az osztályból. Remélem. fárasztó munkával töltött .visszatér. Ilyenkor . mi is az.70 HARMADIK SZEM okos ember. vá­ laszthat a létezés másik síkja és a között. Aznap reggel. és utána nem maradt időnk a pihenésre. mielőtt munkáját befejezné. akinek irigylésre méltó híre járt egész Tibetben.Ezzel a megjegyzéssel a feldühödött tanár még egy utolsó óriási ütést mért rám. . A vállamat ért ütészápor erőszakosan visszarángatott az osz­ tályterem valóságába. szükség van ugyanis bizonyos jelekre. óriási tisztelet övezte őket. hogy egy bölcsnek valamilyen küldetése van. bár nem emlékeztem. megtölthetjük a campásedényünket.Ne feledd. hogy tanuljak. Gondolataim másutt jártak. „élő inkarnációk"-nak nevezik. A mellettem ülő fiú megjegyezte: . mint a rabszolgákkal. Ezért születtem újra. hogy teljesítse feladatát. az ottani felügyelők úgy bántak velünk. és a tanárnak bőven nyílt alkalma arra. Azo­ kat.A konyhai munka nehéz volt. félkegyelmű. mint ahogyan nálam megvol­ tak. amikor bementem az osztályba. de mikor öre­ gebbek lettek.a szigorúnál is szigorúbban bántak velük. hogy visszatér a földre. . Úgy gondol­ juk. melyeknek feltárását sokszor szinte lehetetlenné teszik a költségek. Rám speciális kezelés várt. s gon­ doskodik arról. akiknél megvannak ezek a jelek. ahol tovább tanul és segít az embereken. mégha csak egy kisfiút is kellett megfenyítenie.Tökfilkó. Csak ke­ vesek esetében sikerült felfedni az előző inkarnációt. Tud­ tam. Tibetben szilárdan hiszünk a reinkarnációban. . Lehet. bolond! Démonok vertek tanyát talán a koponyádban? Ez már több a soknál. ma dél­ után rajtunk a sor. én voltam a legfigyelmetlenebb. de meghal. Két kemény. hogy okkult tudásomat „mesterségesen táplálják". De aztán meggyőztem magam: hiszen ezért jöttem. mi dolgozunk a konyhán. valamint az időigényesség. hogy az eredmény mások javára váljon. Akkor nem tudtam még. Fiatalkorukban . miért. hogy átélje a büntetés végrehajtásakor érzett örömét. amit újra kell tanul­ nom.

és megbotlott. CSÉLA-ÉLET 71 óra. aki arra a fel­ adatra vállalkozott. mintha az életetekről lenne szó! . amely nem egyszer ma is gondot okoz nekem.Az első tíz jöjjön ide és rakjon a tűzre. Még mindig őrzöm a nyo­ mát. a testem többi részét pedig beecsetelte egy . . A vas rozsdás volt. Hamar felvittek egy orvoslámához. A japánok évekkel később pl. e sebhely alapján azonosítot­ tak. hogy megmagyaráz­ hattuk volna. Időnként tovább ott tar­ tottak a konyhában.Fogjátok azo­ kat a vaslapátokat. lent elviselhetetlen hőség volt. ezzel fűtötték a kemencéket.Gye­ rünk már. Lementünk jó néhány lépcsőt. Én csak egy szegény hétéves kisfiú voltam a nagyok között. semmirekellő gazfickók! -kiabálta . A láma alapo­ san megnézett. de a lábam valóban súlyo­ san megégett. hogy megmentse a lábamat. aztán kiszedte a rozsdadarabokat a sebből.ugyancsak fü- .ordította az ügyeletes szerzetes. gyorsan kiemeltek. majd sikoltva a földre. lusta.V. A kövezett folyosókon keresztül ódzkodva vonultunk a konyhák felé. lejött róla a rozsda. meglóbált . Őrjöngő üvöltéssel megra­ gadott a torkomnál fogva. az osztályomban rajtam kí­ vül senki sem volt tizenhét évnél fiatalabb. A füstölgő tanár már várt ránk. egy fehér forradást. és elkéstünk. A bal combomon.Én voltam a tizedik. a rács beleégette magát a húsomba. és mikor a lábamba ment. és vagdalkozni kezdett a pálcájával. A kemencéből kiálló egyik rács vörösen izzó végére estem. anélkül. a lángoló tüzek fénye. Szörnyű fájdalom hasított keresztül rajtam. Mindenütt nagy halom­ ban állt a jaktrágya. Miután kitisztította. miért késtünk. aztán vissza egyenesen a tanterembe. Alig tudtam megemel­ ni a lapátot. . és égő hús émelyítő szagát éreztem. csak a csont állította meg. Ott feküdtem még a forró hamuban. A konyhában töltött első munkanapom majdnem az utolsó na­ pom lett. Hátrafelé re­ pültem. hogy a tüzelőt a kemencébe tegyem. bele a forró hamuba. Nagy zűrzavar támadt. Előt­ tünk vöröslő fény. Az ajtónál egy mérges szerzetes fogadott: . Táplálja a tüzet. és úgy járjon a kezetek. Mindenhonnan rohantak a szerzetesek. A teste­ men sok helyen voltak égési sérülések. és a nagy erőlködésben. ráborítottam a szerzetes lábára. szorosan betekerte egy gyógyfüvekkel meghintett kö­ téssel. majdnem a csípőízületnél.

Mikor a kezelés befejeződött. mint amilyennek az ember hinné. a papság tagjait másként nevezték. aki férfi és kolostori szolgálatban áll. mi guruknak mondjuk őket. hogy elege van a birkaterelésből. Úgy tűnik talán.gondoltam magamban -. mikor a tűzdémonok megkínoznak valakit. Cséla volt a fiútanuló. Esetleg úgy dönt valaki. Gyak­ ran „szerzetesnek küldenek" fiúkat. A lámakolostorokban vannak „szerzetesek". hogy az épségemért imádkozik a baleset után. Aztán bejött egy öregember. amit az átlagem­ ber a szerzetes fogalma alatt ért. egyáltalán nem olyanok. hiszen 3600-6000 méter magasságban az élet nehéz.folyadékkal. Tibetben szinte bárkiből lehet szerzetes. Ha a trapák nem hivatásos katonák. mert ezek az emberek egyszerűen csak érzelmekre és gondolatokra vágytak. ahogyan olyan sokan írnak és beszélnek nyugaton. mert személyesen megtapasztaltam. Azt is elhatároz­ tam. vannak építők.) így érkezünk a leggyakrabban rosszul hasz­ nált fogalomhoz. amelyen a démon ugyanazon a helyen döfködi szerencsétlen áldozatát. A lá­ bam egyre csak lüktetett s biztos voltam benne. akik a házimunkát végzik. mikor a hő­ mérséklet mínusz nyolc fok alá esik. hogy a legcsekélyebb beleszólásuk lenne a dologba. a láma behívta az egyik szerzetest. segéd­ munkások és szemetesek. ahol én is megégtem.72 HARMADIK SZEM vekből készült . hogy a szerzetesek szörnyű emberek voltak. a novicius vagy a növendék. mint katona. Nem vallási meggyőződés vezeti. A „szerzetes" kifejezést a „férfi" szinonimájaként használták. a kolostorokban több tiszt volt. anélkül. hanem a saját kényelme.) A lámák mesterek. és biztos tetőt akar a feje fölé. milyen is. Legtöbbjüknek nem volt könnyű élete. (Abból ítélve. és gyakran azért voltak szigorúak s igazságtalanok velünk szemben. De mit is jelent az. hogy sosem fogok tudni újra járni. a láma hivatásos tiszt. a lámához. A világ más tájain „szolgának" vagy ha­ sonlónak neveznék őket. Nem kell szükségképpen vallásos személynek lennie. hogy „szerzetes"? Mi mindenkit így hívunk. (A lámakolostorokban a trapák vannak a legtöbben. hogy . aki egy kis szobába vitt és lefektetett a párnaágy­ ra. A trapa állt legközelebb ahhoz. Eszembe ju­ tott egy korábban látott kép. Úgy volt. Szép dolog . leült mellém a földre. és imádsá­ gokat mormolt a fejem felett. hogy jó életet élek majd. mely a fájdalmakat enyhítette.

Egyetlen céljuk a rend fenntartása volt. . És a segédkertésztől sem lehet elvárni. Egyetlen élmé­ nyem van róla. sokan általánosabb adminisztratív teendőkkel voltak elfoglalva vagy azzal. Néhány kivételes esetben a láma magasabb státusszal rendel­ kezett. de ez eredményeiken múlt. tizennégy éves korukban apátok lehettek.mondta az ember. hogy szent legyen csak azért. Ezek erős. de sosem kegyetlenek. csak annyiban. Kapaszkodnom kellett a kötélbe. A kolostornak volt egy börtöne. Ám az ember nem ítélheti el a püspököt csak azért. én pedig az 6 cséla-ja. a végén gyatra kis hurokkal. amikor a börtöncellá­ ba hívtak. de eleget tettem a kérésének.Vonakodva bár. A lámák után jöttek az apátok. de akiket tömlöcbe vetettek. mit csinál. akik „élő megtestesülések" voltak. Nem mindegyikük foglalkozott kolos­ tori ügyekkel. A „szerzetesekre" további példa a „rendőrszerzetesek".Nos. Nagyon szigorú vizsgákat kellett letenniük.én is annak bizonyultam -. gyakran kegyetlenkedtek. sem tűntek kellemesnek. tiszteletre méltó orvosláma . a tetejüket pedig körülbelül három méter széles­ ségben kőrácsozat fedte: egy-egy rács combvastagságú lehetett. Ezek a csoportok szigorúak és könyörtelenek voltak. mint az apát. tedd bele a lábadat és leengedlek. kör alakú fal.V. ez attól függött. lépj ide. illetve ne égessem át a vé- . . mert segédkertésze rosszul viselkedik. Szomorúan néztem . Éppen távozni készültem a kolostorból. Kint a hátsó udvarban volt jó néhány körülbelül kilenc­ ven centiméter magas.Valamivel világítania kell. Azok. uram .tet­ te hozzá. Az egyik lehajolt és felszedett egy jakszőr kötelet. . közben tartani a fáklyát. és mindenkor igazsá­ gosak. majd kezembe nyomott egy lobogó fáklyát. hogy jelenlétükkel biztosították a rendet. Kezelnem kellett az egyik rabot. Négy rendőrszerzetes megragadta a középsőt és nagy nehezen ol­ dalra húzta. A rendőrszerzetesek. akár csak a házimunkások. Nem valami kellemes hely. mert egy püspök­ nél dolgozik. vi­ gyázva arra. hogy egyik lámakolostorból a másikba utaz­ tak. Rosszkedvem gyászosra fordult. kocka alakú kö­ vekből épültek. mely vajjal átitatott vastag fonalból készült. aki megbetege­ dett. a templomi szertartásokkal nem foglalkoztak.erre bízzam az életemet? . CSÉLA-ÉLET 73 Mingyar Dondup láma lesz az én gurum. hogy ne gyulladjak meg.

most már a testfeldarabolók következtek. le a mocskos kőre. A lábam még erősebben lük­ tetett. Aludj csak! . mi volt a bűne. úgy éreztem.Finom ujjai­ val végigsimította a gerincemet. Te még nem emlékszel erre. Elmondtam egy imát a lelkéért. az előző életeink során hosszú utat tettünk meg együtt. Sápadt napfény sütött a szemembe. Megkérdeztem.Mi ez a nagy csodálkozás? Nem úgy van rendjén. szánakozó hangot hallottam. Hunyorogtam.Lobszang. és szól­ tam. azt mondta: . hogy a láma szobájában vagyok. Megpróbáltam felugrani. Ám ne kalandozzunk el a konyhai eseményektől! A hűsítő ecsetelés hatása múlóban volt. Észrevette.Kis barátom.74 HARMADIK SZEM kony kis hurkot. Halk susogás . mintha csak fel akarna robbanni. Lobszang. amely a léte­ zés síkjai között vándorol. így élet sem. a lyukat lángoló fáklyával tömték be. hogy valaki belém rúgott. aki a falnál kuporgott. de kínomban visszaestem. Aztán újra és újra. De leereszkedtem nyolc-tíz méter mélyre a víztől csillogó falak kö­ zött. és ő mellet­ tem ül. húzzanak fel. és megtudtam. hogy elaludtam. amely olyan bizonytalanul tartotta a súlyomat. az­ tán éjszaka megölt egy szerzetest. az első gondolatom az volt.valaki mellém ült. Elég volt egy pillantás: nem vette kö­ rül aura. de elfogták és visszahozták bűntette színhelyére. néhány ismerős volt. mintha a bőrömet leégették volna a testemről. de még több ismeretlen. hogy csodálkozom és elmosolyodott: . vándorló koldusként élelmet és menedéket kért a kolostorban. Az utolsó in- . . és lázálmomban úgy kép­ zeltem. én meg csak egy kisfiú. ez túl sok. hogy elszedje kevés kis vagyo­ nát.Kissé erőtlenül vála­ szoltam: .De te híres láma vagy. Megszökött. Mingyar Dondup láma hangja volt. A lábam! Maradj nyug­ ton. és mikor magamhoz tértem. Kedves. lezártam vad bámuló szemét. hogy két barát együtt legyen. Befejeztem a munkát. az istentiszteletre akartam menni. Hason feküdtem. Az idő vonszolódott. A fájdalom heves rohamokban sö­ pört végig a testemen. én azonban igen. ma pihenhetsz! Mereven elfordítottam a fejemet és meglepődve láttam. A fáklya világánál gonosz képű gazembert láttam. ha egyikőjük beteg? . mígnem nem tudtam semmiről. a kolostorból mindenhonnan hangokat hallottam. de a testem elölről is meg­ égett a forró hamuban.

a közelebbi fjflgyoldalakat aranytetejű lámakolostorok pettyezték. az u ^ r b a n kü­ lönböző rangú szerzetesek jöttek-mentek. hogy kilássak. Túl az ablak alatti alacsonyabb tetőkön. a buddhista Szent Iratokban megfogalmazott parancsokra gondoltam: „A lágylelkű ember mindig boldogul. Balra a Potála. míg a fösvény nem talál vigasztalót. a csúcsokat csillogó hósapkák koronázták. Tekintsen le az életek hosszú ösvényére.V. pasztel árnyalatú. Feltűnt egy kis csoport fehérbe öltözött fiú. Az ágy-pár­ nákat az asztalra rakták. Néhányan sötétbarna köpenyt viseltek. hogy vele tanuljak. a távolságtól törpényire zsugorodott kis házak! Lent a völgyben kanyargó folyó. a Kji. és a herceg is koldussá vál­ hat". Örömmel vártam. Fi­ nom. melynek partjait a zöldnél is zöldebb fű szegélyezte. ne aggódj. holnap herceg lesz belőle. hogy kinézzek az ablakon. és eltökéltem. mint a kocsikerék. hanem úgy egy méter magasságban.Az élet kerekére. roppant méreteivel maga is kis hegyet formázott. Legyen a hatalmas ember nagylelkű az esdeklőkkel. a messzeségben Lhásza terpeszkedett a napsütésben. De most pihenned kell. A távolban bíborszín* hegyek. messze többet. Aki ma koldus. életében egyetlen nagy feladattal: össze kellett kap­ csolnia az anyagi és a szellemi világot. Alattunk. Világos volt. egyszer az egyikhez jön. Sok látnivaló tárult elém. hogy nem akad majd jobb tanuló nálam. Mellettünk nem messze egy aprócska erdő. aki nagyon fontos személy volt. aki a veze­ tőm. olyasvalaki. Gyerekes fantáziámban faágon gubbasztó madárhoz hasonlítottam magam. Mert a gazdagság forog. valóban jó ember. Nagyon erős vonzerő volt köztünk . hogy visszanyerd az erődet. Elfordítottam a fejem. hogy nem a földön fekszem. Már akkor nyilvánvaló volt számomra. aztán a másikhoz. mint amennyit én magam. ők voltak a munkások.ezt tisztán éreztem és áldottam a sorsot. hogy a láma. távolabbi kolostorok növendékei. akit képességeim legvégső ha­ táráig követni fogok. Furcsa volt. mely gondjaira bízott. a levegőben. . melyből templomok és iskolák kandidáltak ki­ felé. Voltak ma- . hogy rengeteg mindent tud ró­ lam. CSÉLA-ÉLET 75 karnációban nagyon közel voltunk egymáshoz. Megmentjük a lábad. Itt lakott a legfőbb tibeti jövendőmondó is.

így majdnem egész idő alatt vezetőm. ez utób­ biak gyakran aranyszín stólát viseltek jelezvén. Három nap múlva azt ajánlották. Mivel nem tudtam segítség nélkül menni. Nem tudtam részt venni a szertartásokon és az osztályba se jártam. ezzel ugrabugráltam. mint a lábam. A lábam merev volt és borzalmasan fájt. Ülni képtelen voltam. Meg volt elégedve azzal. A testem a forró hamutól még mindig sok helyütt felégett és hólyagos volt. de az egész együttvé­ ve sem kínzott annyira. készítettek nekem egy mankót. a papok csak fehér paripákon lovagoltak. és akár egy sebzett madár. önkénte­ lenül . hogy újra tudjak mozogni.emlékszel az előző inkarnációdból. amit korábban. Sokan lovakon vagy pónikon ültek. és azt mondta: . keljek fel és mozogjak egy ki­ csit. A világiak színes lovakon. rövid néhány évem alatt meg­ tanultam.De sok mindenre tudattalanul.76 HARMADIK SZEM gasabb rangú szerzetesek is. . Mingyar Dondup láma foglalkozott velem. Jobban foglalkoztatott a gyógyu­ lás és az. Mindez kiragadott a közvetlen jelenből. vérvörös meg bíbor ruhában. a jobb oldalamon vagy a hasamon feküdtem. Teljesen begyulladt és váladékozott a bentmaradt rozsdadaraboktól. hogy a főtisztvise­ lők közé tartoznak.

A lábam még min­ dig fájt. ahogy tudok. vagy aho­ gyan mi nevezzük. amely keresztülfúródott rajta. a szerzetesek és a fiúk pedig nekifeszültek a küllők­ nek. lótuszülésben. vagy hogy hason feküdjek. Az edénybe ugyancsak töl­ csér alakú nagy követ illesztettek lazán. Ehhez egy érdes felületű.Eltelt két hét és sokkal jobban éreztem magam.alatta tátongott a kemence. hogy úgy üljek. hogy hadd él­ jek a szokott módon. nem volt olyan rossz. majd az ajtókat becsukták. hogy egy palatáblára felírjam a zsákok szá­ mát. Ha már megindult. A pörkölt árpát beöntötték az edénybe. mint abroncs nélküli küllők. hogy megforgassák a soktonnás követ. de lagalább javult valamennyit. ahol megégettem magam . Az árpát kiszórták a gő­ zölgő kó'padlóra . ebből kisebb gerendák áll­ tak kifelé. elöregedett gerenda tartotta. A tibetiek keresztbe tett lábbal ülnek. A visszatérésem elsó' délutánján újra a konyhai munka volt so­ ron. Megkértem. mi a folyosón át bevonultunk egy kis szobába. hogy az árpaszemek ne hulljanak le. Amíg egy adag pörkölődött.egyenletesen szétterítették. két és fél méter átmérőjű tölcsér alakú kőedényt használtunk. Az volt a dolgom. mindannyian körbe-körbe jártuk és énekel77 . Beleegyeztek. és engedélyt kaptam arra. amelyekben a pörkölendő' árpa volt. mert többet akartam mozogni. de a lábsérülésem határozottan megakadályozott ebben. Belső felületén barázdák és vájatok voltak. ott a már megpörkölt árpát kellett megőrölni. a tetején kb.

pontosabban a megtört­ megpörkölt árpát. hogy az ember fennmaradjon. míg tésztasűrűségtpiem lett. bűzös. és az ujjunkkal addig kavargattuk. Az apróbb darabokat behajították a forró vízbe. Úgy tartjuk. Ami a közelébe kerül. akit nem is­ merünk: dolgozz vele. hogy elmenjünk a teatéglákért. amit egy kis bőrtasakba tettünk. mert nem volt elég munkás. Minden étke­ zéskor örflfttünkJjelőle egy keveset a campás tálba. ha meg már mozgott. Az volt a dolgunk. A teát állandóan forrón tar­ tották. mert pórusaikba beleivódik a korom. Minden fiú egy hétre való campánakvalót hordott magánál. most forrt és gőzöl­ gött. Következő nap a teakészítésnél kellett segédkeznünk. majd felaprítsuk őket. több lapát tisztított vajat tettek hozzá. hogy meg ne álljon. Aztán. úgy csillogott. tábla formára szárították. "akkor megettük. hogy ne legyen túl sok megkülönbözte­ tés. egy másik nagy adag szódát rakott bele. Mikor a víz újra forrni kez­ dett. a forró kövön szétszórták és újból megpörkölték. min­ denkinek segíteni kellett. és a környékén dolgozók arca megfeketedik. a másikat addig előkészítették és megtöltötték vízzel. Aztán az őrleményt elvitték. A hét-nyolc kilós téglákat Kínából és Indiá­ ból a hegyi hágókon keresztül szállították Lhászába. egy szerzetes megsózta. és mivel egyszerre egy üstöt használtak. Amikor rárakják a tűzre.78 HARMADIK SZEM tünk. A jaktrágyát. Majdnerfi kimeríthetetlenek a kész­ letek belőle. a fa olyan lesz. Ez volt a campa alapja. mint új korában. és a campával együtt elég volt ahhoz. hogy megmozduljon. fanyar füstöt áraszt. Ahogy a őrölt szemek kihullottak az edény aljáról. hanem azért. Valamikor korábban félig megtöltötték vízzel. fokozatosan megfeketedik. ismerd meg. hogy egyetlen ellenségünk van. és az egészet órákon át főzték. Aztán vajas teát keveigLik hozzá. ahol egy hat-hét hektoliteres fémüst álÍTlomokkal tisztították. Itt senki sem szidott meg az éneklésemért! Szörnyű nehéz volt beindítani azt az átkozott követ. beszélgess vele. újabb és újabb frissen pörkölt árpát töltöttek a tar­ tályba. és nem lesz . mint az ében. Nem azért kellett segítenünk a fizikai munkában. idehozzuk. A munka legrosszabb része a tűz etetése volt. amelyet fa helyett tüzelőnek használ­ tunk. A keverék nagyon tápláló. A kony­ hák egy3 |á£ik részébe mentünk. vigyázni kellett. az.

megmondják neki. nem tehet semmit a neki alárendelt ember ellen.VI. Jobb az asztrológiai je­ gyek alapján kezelni valakit. Néha három hónapig is eltartottak. és bárki elmondhatja. . amikor a ha­ talmasok félreteszik a hatalmat. hogy a megfelelő fajtát szedjük le. érzik. hogy ha más máson is segített. De amikor dolgoztunk az órán. hogy füveket gyűjtsünk és gyógyszert készítsünk belőlük. mert változatosságot hoz­ tak a szigorú kolostori életbe. Rengeteg matematikát tanultunk. abban a reményben. A rendszer jól működik. Később kirándulásokra vittek minket. a tengerszint felett hét­ nyolcezer méter magasságba. mint a másik. és nagyon kedveltük őket. ahol jég borít mindent. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 79 ellenség többé. ritkán élnek vissza vele. nem talált" sorsjáték. A „növénygyűjtő expedíciók" ősszel voltak. oda ütött. kar. Az alacsonyabb ran­ gúak kezében ez az igazság egyik eszköze a hatalmasokkal szem­ ben. és nagyon figyelmesnek és szorgosnak kellett lennünk egész idő alatt. Ami­ kor a tanár előadott. a többi gyógynövényeket ábrázolt. és megbízhattak bennünk. a hőmérséklet mínusz 4 fokról plusz 15 fokra változik. mit se számított. és nem habozott. Tibetben minden évben van egy nap. vagy a hagyományosabb testrészek. mert az orvosi munkához nélkülözhetetlen. Ha az apát durván viselkedett az év során. amikor alaposan ismertük a növényeket. de a jégtaka­ rókat forró vizű forrásoktól táplált zöld völgyek tarkítják. talán megint használni fog. Váll. a világon talán sehol sincs hozzá hasonló. Ha az ember 20-25 méterrel arrébb megy. Az asztrológia „talált. A falon nagy táblák lógtak. kit fi­ gyel! Jókora pálca volt nála. egy részük a csillagjós­ lással foglalkozott. Nagyon sok tanulnivaló volt. Páratlan élmény. Sorokban ültünk a földön. és ha a bírálat jogos. Ilyenkor a felföldekre vezettek bennünket. mint vaktában felírni egy gyógyszert. az egyik testrész épp úgy megfelelt. hát. amit gondol. tudo­ mányos elvekre alapul. Ez utóbbia­ kat minden héten cserélték. mögöttünk sétált. mert nem tudtuk. Belém sok asztrológiai ismeretet vertek. vagy a falitáblára írt. mert ez a tárgy fontos volt az asztrológiához. Néhány szerzetestől eltekintve nemigen ismerték ezt a vidéket. hogy végül is van valami szavuk. és nekünk valamennyit fel kellett is­ mernünk. de már csak akkor. előttünk állt. ahova ért.

csakporiak voltunk az egyetlenek. Kolostorunk ismert volt a szigorú és kérlelhetetlen képzésről. nem lesz viszály vagy békétlenség. Bízzál az ország és a lámakolostor vezetőiben! 2. Elég sok szerzetes érke­ zett máshonnan. ma­ gunkra meg mint az elitre. Tiszteld az öregebbeket és az előkelő származásúakat! 6. és mi. hogy kiselejtezik az alkalmatlanokat. hogy enyhébb körül­ ményeket találjanak. Az első év külö­ nösen nehéz volt. amikor fü­ veket gyűjtöttünk. mint bukottakra. Légy becsületes és őszinte mindenben! 8. a szerzetesek sötétedéskor lefeküdtek és hajnalig aludtak. Viseld a szenvedést és a nyomorúságot türelemmel és alá­ zattal! Állandóan azt mondogatták nekünk. ha a napirend megváltozik. mielőtt még veszélybe sodorhatnák a többie­ ket. Mutass háladatosságot és viszonozd a kedvességet! 12. A vezetőink bölcsen úgy döntöttek. Tarts mértéket mindenben! 13. Beszéded és tetteid szelídek legyenek. akik odamentünk. Kövesd a jók példáját! 11.. Gyakorold a vallási szertartásokat és tanulj! 3. A legjobban hasznosítsd az ételt és a vagyont! 10.80 HARMADIK SZEM A vallásoktatás nagyon intenzíven folyt: minden reggel fel- mondtuk a Törvényeket és a Középút összetevőit. Tiszteld a szülőket! 4. Figyelj a barátokra és a rokonokra! 9. Segítsd az országot! 7. Sok kolostorban nem volt éjjeli szertar­ tás.. és mi a többiek szintjére kerülünk. még többet morgolódtunk volna. Úgy tekintettünk rájuk. ne bánts senkit! 16. akik egy idő után elmentek. Az első évben nem volt részünk szinte semmi kikapcsoló- . Ne botránkoztass meg senkit! 15. A törvények a következők voltak: 1. Megrostálták a növendékeket. hogy ha betartjuk a törvé­ nyeket. Becsüld az erényeseket! 5. s bár sokat morog­ tunk magunkban. Ne légy féltékeny és irigy! 14. Puhánynak és gyengének tűntek a szemünkben. csak a legerőseb­ bek élték túl a jéggéfagyott felföldeken tett utazásokat.

hogyan lehet használni és keverni őket. bármilyen apró hibát vétettünk. aki orvosszerzetesnek tanult. a rengeteg gyógynövény neve és pon­ tos leírása mellett azt is ismerni kellett. jó módszer ez. szórakozásban. Gyakran Szent Könyvek obskúrus oldalaira vonatkoz­ tak. de annak. és azt a feladatot kaptuk. hogy száz meg száz fiókkal körberakott szobában va­ gyunk. hogy belénk sulykolják a jó em­ lékezőtehetség iránti igényt. majd hirtelen a gyógyfüvekre váltottak. ha hibát. és beletesszük a tényt. Sokat kellett tudnunk az asztrológiáról. A gondolkodásra nagyon rövid időt kaptunk. Ma is hálás vagyok azért. mert a büntetés még rosszabb volt.VI. mi van benne? Ha nem tudtunk tíz másodpercen belül válaszolni. a Kangyúr hetedik kötetének ti­ zennyolcadik oldaláról az ötödik sort kérem. és Szent Könyvek egészét kellett felmondanunk. amint kinyitjuk a megfelelő fiókot. Nyisd ki a fiókot. amely jól lát­ ható és könnyen elolvasható onnan. ahogyan memorizálni tanítottak ben­ nünket. A kérdéseknek nem sok közük volt egymás­ hoz. kinyitni a megfelelő fiókot. mire irányulnak. mert rendszerint kilencven centiméter szé­ lesek és körülbelül negyven centiméter hosszúak voltak. a jó memória igen felbecsülhetetlen érték. Kis gyakorlattal bámulatra méltóan könnyű volt . A feledékenység meg­ bocsáthatatlan bűnnek számított. min­ den tényt osztályozni kell. ahol állunk. Tanáraink mindent megtettek. Későbbi éle­ tem során úgy találtam. nagyon szigorú büntetés járt érte. Például azt kellett képzelnünk. job­ ban tettük. A ta­ nár például azt mondta: . és valóban fejleszti a memóriát. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 81 dásban. és ne a könnyű utat válasszuk. hogy ne jöhessünk rá. Azt mondták. laza papírlapokat két faborító tartotta össze. hogy képzeljük el. ha egyáltalán nem válaszolunk. . Na­ gyon tisztán magunk elé kellett vetíteni a „tényt" és a „fiók" pontos helyét.Na fiam. komoly verés. A könyveket nem hordhattuk magunkkal. Munkával és tanulással telt minden ébren töltött pillanat. Mindegyik fiókon tisztán kivehető címke van. a kötés nélküli. Kérdésekkel bombáztak. vagy játékban.belépni egy szobába.képzelet­ ben . csak azért hogy ellenőrizzenek. A legtöbb tibetinek jó emlékezőtehetsége van. A memóriatréning mód­ szereit évszázadokon keresztül fejlesztették ki. Mégis. és kihúzni a szükséges tényt a hozzá kapcsolódó más tényekkel együtt.

jól elboldogultam. ki­ hulltak a rostán. miközben vadul kiáltoztunk. Akkor is a gólyalábakat használtuk. Olyan bo­ tokkal kezdtük. ha egyszer kiszabadul­ tunk. mert olyan kemény fegyelemben éltünk. Az egyensúlyo­ záshoz nem használtunk semmit. de mikor a saját erőmre kellett támaszkodnom. neki" elszaladtam volna. Az első év­ ben nem játszhattunk semmilyen játékot. Ha éberen figyeltünk. Mint mondtam már. A víz már a partnál is mély volt. aztán egy bizonyos jelre megkezdtük a támadást. és valami gyakorlati hasznunk is származzon belőlük további életünkben. kétméteres gólyalábon baktat­ tam egyszer. faragatlan fickókként viselkedtünk. egyik lábunkról a másikra billegtünk. ha lett volna ho­ vá. Két. sokkal nagyobb és idősebb fiúkkal jártam egy osztályba. Ha egy helyben akartunk állni.rendszerint háromméteres . nem jöhettek vissza. és így megtakarítottuk a hosszú kitérőt a legközelebbi gázlóig. hogy leesünk. Az udvaron páváskodtunk. általában tízfőnyi csa­ patban felsorakoztunk kb. bekukucskálunk az ablakokon. A gyengék. Ez sajátos szabály volt Csakporiban. Még mindig szerettem gólyalábon járni. Ezek után a nehéz hónapok után úgy éreztük. sosem térünk vissza. mire a „lovas" megingott vagy leesett. Akik kimentek. A lo­ vaglásban nem voltam olyan ügyes. azt sem tudjuk már. így meg tudtuk tartani az egyensúlyunkat helyváltoztatás nélkül. hogy kell játszani. amelyek testmagassággal emelnek a föld felé. A sportokat és a gyakorlatokat úgy tervezték. A gólya­ lábcsatában ez előnyt jelentett számomra. Emlékszem. hogy megedződjünk. meghúztam az egyik gólyalábat.82 HARMADIK SZEM Az első tizenkét hónapban nem engedtek ki bennünket az ud­ varra. most szentelhettem rá egy kevés időt. nem kockáztattuk. „uccu. közéjük ugrottam. mikor átkeltünk a folyó­ kon. Csatákat harcoltunk végig gólyalábon. Bevallom. hogy elriasszuk az ég démonait. egész idő alatt dolgoztat­ tak minket. s hirtelen folyó került az utamba: át akartam hát men­ ni rajta. egyáltalán nem találtam . Az első év után megszoktuk a szigorú szabályokat. meglöktem a másikat. illetve akik nem bírták a feszültséget. A többiek nehézkesen lépdeltek. mintha csak helyben jár­ nánk. Óvatosan átgázoltunk.gó­ lyalábat használtunk. Kel­ lő gyakorlat után még hosszabb . hogy a ta­ náraink attól féltek. harminc méter távolságra egymástól.

mert sosem tanulta meg az esést. Rettenetesen csúnyán beszélt. majd teljesen eltűnt. és a fenyegetés. Leültem és beereszkedtem a vízbe. hogy az ember ne sértse meg ma­ gát. Megismételte néhányszor a mutatványt anélkül. Ez­ után mindig megbizonyosodtam arról. és én gyorsan földet értem. komoly veszélyt jelent ebben a sportban. Egy szélroham felkapta a köpenyünket. hogy talán soha életemben nem voltam még ilyen gyors a gólyalábakon. Persze volt néhány esetlen fiú. Mivel látta. hogy mit fog csinálni velem.VI. Megkapaszkodott a bot végében. és mikor én is kiértem. azt gondolta: Aha. Fel­ ment a lába. va­ lósággal megfagyasztotta a vért az ereimben. Röviddel a nyolcadik születésnapom előtt Mingyar Dondup lá­ mától megtudtam. levette lábát a támasztóról. hogy a víz nem éri el a derekamat. hogy eltörték a karjukat vagy a lábukat. Az udvaron játszottunk például: a játék izgalmában megfeledkeztünk a szélről és kiléptünk a falak nyúj­ totta szélárnyékból. hogyan kell esni úgy. Velük előfordult időnként. Egy férfi futott az ösvé­ nyen. A dzsúdóban meg­ tanultuk. hogy a „lépcsők" jól legyenek rögzítve. Akkor rohanó lépteket hallottam. s máris felborultunk. ez itt egy sekély szakasz. aztán bukfen­ cet vetett a két gólyaláb között. egyenesen a feje fölé. A szél. De ritkán sérültünk meg komolyan. Én ugrálni tudtam a gólyalábon. a férfi megmarkolta a partot és kihúzta magát a folyóból. de nem törődtünk ezekkel az apróságokkal. feljött majdnem a dereka­ mig. hogy az asztrológusok számítása szerint a szü- . a lábak meg a gó­ lyalábak. aki átszeli a folyót. aki majdnem átesett a saját árnyékán is. aztán le. Voltak rajtunk horzsolások vagy lejött a bőr a térdünkről. Volt közöttünk viszont egy fiú. és merő pillantást vetett rám. hatal­ masat estem: a támaszték eltört. Hirtelen csobbanás. aki a következőt tudta megcsinálni: sétálgatott egy kicsit. majd ahogy beljebb mentem a közepére. hogy elvétett volna egy lépést vagy kijött volna a ritmusból. amely majdnem mindig fúj Tibetben. szépen beletalálva a támasztékba. Azután nagy fröccsenés. a kisfiúra. arra gondoltam. összegabalyodtak a kezek. felugrott és fordult egy teljes kört. Siettem a távoli part­ szakasz felé. de mikor először próbáltam. A térdemig ért. a feje kibukott a víz fölé. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 83 sekély részt.

A napko­ rongról többmillió kilométerre lövellnek a lángok. . Nem zaklatott fel. A szellemet a halál pillanatá­ ig „ezüst szál" köti össze a fizikai testtel. Ilyen az emberi aura is. vagy el­ hagyja ezt az életet. hacsak nincs az ember kiképezve. Mint ahogyan korábban többször elmondta nekem. és az álom éber állapotban teljességgel lehetetlennek tűnhet. A magasabb Én.mindenki megtanítható rá. Számunkra a test egy héj csupán. Az álmok olyan élmé­ nyek. Úgy hisszük. hogy az emberek hisznek benne vagy sem. Ám később részletesebben is leírom az ezzel kapcsolatos élményeimet. hogy ez az erő elektromos. Az alvás alatt visszatér a létezés egy más síkjára. Még mindig ott van. akit érdekel. Az átlagember nem látja a napudvart. hogy tanuljon és fejlődjön. elgondol­ kozhatnának ezen és gondolhatnának a nap udvarára is. melyeket az alvás szellemi síkján élünk át. a szellem kiszáll a testből és ellebeg. Mikor a szellem visszatér a testbe. akik gúnyolódnak az ilyen dolgokon. hogy mesterem is ott lesz. hogy megfelelő feltételek kö­ zött lássa. és tökéletesen megbíztam benne. és amikor jön az álom. az ébredés döbbenete eltorzítja az álomemléket. azok. Hitünk szerint az ember azért van gyenge fizi­ kai testében. tudtam. A harmadik szem megnyitásával képessé váltam többek között ennek az aurának a meglátására. A testet körülvevő aura csupán az emberben égő életerő tükrö­ ződése . amilyenek. de teljes napfogyatkozáskor mindenki megnézheti. Nyugaton a tudósok mérni tudják az agy elektromos hullámait. ugyanolyan mint a villám. a harmadik szem megnyitása után olyannak fogom látni az embereket. amely akkor veszi át az irányítást.84 HARMADIK SZEM letésnapomat követő nap megfelelő időpont lenne a „harmadik szem megnyitására". a Legfelsőbb Tudat működteti. A hitetlenség nem tünteti el. Valójában nem számít. Lefekszik pihenni. amikor az ember alszik.

Túl gyorsan telt el a nap! Ahogy meghalt a nappal. Lyukfúróra emlékeztetett. fejemet a térde közé fogta. és elővett belőle egy fényes fémeszközt. és a szobába belépett három magas rangú láma. a homlokomat tisztára és szárazra törölték. de csak 85 . sem órák­ ra. Gyógyfüves borogatást tettek a homlokomra és szorosan a fejemre kötözték. ahogy akarod a napot. le­ beghetnék délre. Óvatosan leszedték a borogatást. Este újból bejöttek hozzám.Eljött a születésnapom. Nem sokkal alattam a Potalát láttam csillogó tetőivel. A láma néhány percig nézte az eszközt. Ekkor bemen­ tem abba a kis szobába. A második láma kinyitott egy dobozt.Töltsd. sem istentiszteletre nem kellett mennem. szürkületkor majd jövünk érted. egyikőjük Mingyar Dondup láma volt.Nagyon kelle­ mes volt heverészni és lustálkodni a napsütésben. szóra­ kozzál Lobszang. és ezen a napon szabad voltam. Mögöttem a Norbu Linga. aztán áthúzta egy mécses lángján. Az egyik erőteljes láma leült mögém. hanem U alakú volt. és a hegye helyett az U élén kis fogak voltak. Kora reggel Mingyar Dondup láma azt mondta: . ahol várakoznom kellett. ahol kereskedőket láttam. hogy sterilizálja. Azt kívántam.Ez elég fájdalmas lesz Lobszang. csak nem kör. bárcsak szerezhetnék egy bőrcsónakot és azzal sodródhatnék a folyón. Puha bőrcsizmák a kinti kövezeten. megszületett az este. . a Kjicsu révnél. Mingyar Dondup láma megfogta a kezemet és így szólt: . azaz Ékszer park tavainak kéklő vize.

ne mocorogj. amit mond vagy tesz. nagyon tiszta fale­ mezkét. én meg benne. ahogy az eszköz áthatolt a bőrön és a húson. csak nyomást és tompa fájdalmat éreztem. épp most ment le a nap. mint nyugton maradni. Megszűnt és én finom illatokat éreztem. ha teljesen tudatodnál vagy. akinél az eszköz volt. Hirtelen va­ kító fény támadt és Mingyar Dondup láma azonmód azt mondta: Állj! . minek az illatát. csiklandós érzetem támadt az orrnyer­ gemnél. elhalt. Erősen figyelt. az operatőr végtelen elővigyázatossággal tovább és tovább csúsztatta a lemezkét. mint a tűz. Hirtelen „reccs". de nem tudtam. hogy pont belement a fejemen lévő lyukba. és ugyanabban a pillanatban megállt az éber opera­ tőr kezében. ránézett a többiekre. és úgy éreztem.Minden rendben? Kezdjük. próbálj mozdulatlan maradni. mikor a vége megakadt a csontnál.86 HARMADIK SZEM úgy lehet csinálni. arrább ment egy kicsit. a szája sarkában a feszültségtől kis ránc húzódott. bevégzik veled így vagy úgy. ki­ csit rezegtette az eszközt. nincs mást tenni. hogy különféle eszközöket és gyógyfüves olda­ tokat rakodnak ki. Egy percre az volt az érzésem.Nos. hogy valaki tüskékkel szurkál. Nem tart nagyon sokáig. A lá­ ma. és körbeforgatta a nye­ lét. miközben Mingyar Don­ dup láma odaadott neki egy nagyon kemény. aki operált. A láma. A fájdalom egyáltalán nem volt erős. majd meg­ kérdezte: . hogy a fogazat átfúródjon a homlokcson­ ton. Aztán. Mingyar Dondup láma figyelt. Hirtelen szúrós. és azt gondoltam magamban: . Lobszang fiam. csak egy tompa ütést. hogy Mingyar Dondup lá­ ma is elém állhasson. A falemezt az U két szára közé illesztette. majd becsúsztatta úgy. s az eszköz átha­ tolt a csonton. mikor ez utóbbi intett a fejével. Ezután enyhülni kezdett. Mintha megállt volna az idő! Nem éreztem különös fájdalmat. melyet előzőleg tűzzel és gyógynövényekkel acélkemény­ ségűre edzettek. az helyénvaló. Aztán ez is elmúlt. inkább meghaltam volna. Bízott bennem. égetett. mintha én lök­ nék egy rugalmas fátyolt vagy engem löknének neki. A homlokom közepére nyomta az eszközt. és helyette színspirálokat és fehé- . tudtam. amennyire csak tudsz. mintsem hogy megmoccan­ jak vagy feljajduljak. Láttam. így hát nem mozdultam. A láma erősebben nyomta. aki biztosan tartotta a nyelet.Egy percre a fájdalom felfokozódott.

mégpedig a tiszta élettől. Előző éj- . Az első héten a szobát majdnem teljes sötétségben tartották. míg ki nem vet­ ték. Ahogy új érzékem fejlődött a lámák szakavatott segítségével.Most már kö­ zénk tartozol. a kristály­ gömb éppúgy. A fémeszközt óvatosan kiszedték. eszköz csupán. aztán egyre többet és többet. Ettől fogva olyannak látod majd az embe­ reket. A következő héten beengedtek egy kevés gyenge fényt. akik nap mint nap tanítottak. amellyel az ember bárki tudatalattiján áthatolhat. Abból. A falemezt bent hagyták két-három hétre. . és addig. hogy kivegye a falemezkét a fejemből. A kristálynézésben nincs semmi csoda. és nem amilyennek mutatják magukat. Míg bent volt a falemez a fejemben. Lobszang. Csak később jöttem rá. Mingyar Dondup láma hozzám fordult: . Megint mások esetleg egy tál vizet. és bejött a három láma. A tizenhetedik na­ pon a szobában teljes világosság volt. Kaptam egy kristály­ gömböt. Amint a kiálló falemezt helyére rögzítették. Idővel meg tudtam határozni egy ember egészsé­ gi állapotát az aura színe és intenzitása alapján.Külö­ nös élmény volt látni. vagy a teleszkóp.VII.és innivalót kaptam. A kristálynak és használójának illeniük kell egymáshoz: van. csak a legszüksége­ sebb enni. és használatában nagy gyakorlatra tettem szert. mikor mondanak igazat. majdnem sötétben. aki a kőkristállyal tud legjobban dolgoz­ ni. amit éltek és hogy a legtöbb ember valóban nagyon különbözően fest. amilyenek. a kis szobában kellett maradnom. amely a természeti törvények által láthatóvá teszi az egyébként lát­ hatatlant. hogy a három lámát arany fény veszi körül. ahogyan a színek változtak. hogy ne tudjon mozogni. Nagyon egyszerű volt. megfigyeltem. és mikor nem. vagy tiszta fekete korongot használnak. aki az üveggömbbel. Senki sem látogathatott meg. az el­ vek azonosak. mint a mikroszkóp. még mindig őrzöm. van. kivéve a három lámát. A HARMADIK SZEM MEGNYITÁSA 87 ren izzó füstgolyókat láttam. Mindegy melyiket. és megőrizheti az össze­ szedegetett tények emlékét. A harmadik szem számára fókuszként szolgál. hogy voltak más kisugárzások. hogy az aurájuk volt arany. ahogy közeledett a hét vége. melyek túlterjedtek a legbelső aurán. De nemcsak az emberi testet láttam tisztán. tudtam.

hanem hogy szemléletem kiegyensúlyozott legyen. No. bepótolom. Kirohantam az ajtón. akiket olyan jól is­ mertem. A do­ log nem egyszerűen abból állt.. mint az ében. és már kint is volt. . Ahogy a füst a mennyezet felé szállt. Nyüszítve visszarohan­ tam a szobába. Reggel ismét bejöttek a lámák. ők milyennek tűnnek majd? De egyelőre nem érkezett válasz az efféle kérdésekre. Káprázatos volt újra találkozni a fiúkkal. mit gondolnak valójában. hirtelen rántást éreztem. aki gyors és hatékony módszerek­ kel tanít majd engem. A vezetőmmel egy eldugott beugróban ültünk. aki tényleg szeret. Van. Az operatőr láma egy kis rézedény felé fordult. Milyen lesz mostantól Cu. Az előző tizennyolc napon nagyon keveset kaptam enni. hiszen na­ gyon éhes voltál. kimehetek már a többiekkel. és megmutatta a fadarabot.Lobszang. nem is annyira a tanulás miatt. csak az evés járt az eszemben. most elhatároztam. Azt mondták.88 HARMADIK SZEM jel a homlokomat beecsetelték valamilyen gyógyfüves oldattal. Az aurája füstkék színű. né­ hányan féltékenyek rám. apám.szóltam. . hogy másképpen látok? Anyám. ami a hom­ lokomon a műtét után maradt. meg kellett tanulnom. mások meg közömbösek irántam.. egyikőjük térde közé fogta a fejem. Mingyar Dondup Láma kisietett és mo­ solyogva jött vissza. mert a személy nem eléggé fejlett. és alaposan megvizsgáltak. befejeződött beavatásom első szakasza. de fele időmet Mingyar Dondup lámával kell töltenem. és néhány különböző füstölővel együtt rátette. Mingyar Dondup láma egy gyógyfüves párnácskát tett a kis pöttyre. Ám abban a pillanatban főként az evés érdekelt. A többiek rémült arcomra néztek. indulj és egyél. és a vörös szikrák a dühkitöréseket mutatják. Most rájuk néztem és megtudtam. a füstön méregvörös szikrák villantak át. Később hipnotikus módsze­ rekkel is tanítani fognak.. Fekete lett. és mégsem ismertem egyáltalán. ez csak egy dühös takarító. Az operatőr egy eszközzel megfogta a fadarab kiálló részét. hogy színeket láttam és már tudtam is mindent. Az­ nap éjjel zúgó fejjel aludtam. kék füst lengte körül. onnan figyeltük azo- . Reggel jöttek a lámák.Egy égő ember van a folyosón . Időm másik felében az órákra és a szertartá­ sokra kell járnom. Egy alak közeledett felém. hogy melyik szín mit jelent. és ahogyan előzőleg.

Alaposan fi­ gyeld meg ezt az embert. mikor egy kereskedő közeledett: Nézd csak. De az embereknek az a lá­ tomásuk támadt. Észrevetted azokat az elhalványult foltokat á fény koszorú sárgájában? Azt mutatja. Egy nap az apát úr értem küldött és magához hívatott: . Egy este a láma így szólt hoz­ zám: . . hogyan lehet tetszés szerint be­ csukni a harmadik szemet. Legendáink szerint sok-sok évvel ezelőtt minden férfi és nő használni tudta a harmadik szemet. mert kibírhatatlanul terhes dolog foly­ ton az emberek gyengélkedését figyelni. akiknek teste vagy lelke beteg volt. hogy egy­ szer már sikerült neki. megfelejtkezvén arról. Aztán majd azt is megta­ nulod. Hosszú évszázadokon keresztül csak kevesen szület­ tek a tisztánlátás képességével. amit az ember láthat. hogy lealacsonyítják magukat! Egy hajlott ko­ rú szerzetes érkezésekor a láma ezt magyarázta: . te most rendel­ kezel azzal a képességgel. a meg-megszakadó szikrázást! Üzletemberünk azt gondolja. óvatosan és tisztelettel kell vele bánni vele. és megpróbálták megölni őket.Később megtanítunk arra. akik természettől fogva rendelkeznek vele. mely a legtöbb embertől megtagadta- .Fiam. mely a szíve felett vibrál? Az az árnyalat és a vibrálás azt mutatja. emlékszik rá. nézd azokat a változó hullámsávokat. hogy az. hogy tüdőbeteg. Lobszang. Lobszang! Látod azt a színes fonalat. hogy az istenek helyébe lépnek. hogy önállóan gondolkodjon. megfelelő kezeléssel ezerszeresen is meg lehet növelni az erejét. A harmadik szem erejét különösen betegeknél használtuk.Vagy például. úgy mint a másik két szemedet. A HARMADIK SZEM MEGNYITÁSA 89 kat. akik beléptek a főkapun. úgy. Mingyar Dondup láma így tanított: Nézd azt az embert. Most még állandóan használd. Azok esetében. ahogyan ez velem is történt. Milyen kis aljasságokra képesek az emberek a pénzért. Lobszang! Valóban szent ember.VII. hogy szent irataink minden szava a szó szoros ér­ telmében hiteles. Abban az időben az istenek a földön jártak és emberekkel keveredtek. hogy akarattal nyisd és csukd. olyan. ahogy a másik két sze­ med. Különleges te­ hetség. azoknál. hogy még nem jutott el odá­ ig. És ez így ment nap nap után. jobban látják az istenek. most becsaphatja majd az ostoba szerzeteseket. aki hisz abban. Büntetésképpen a harmadik szem becsukódott.

és sose saját hasznodra. Mikor majd más országokban jársz. . Mert az embernek magának kell megválasztania az ösvényt.90 HARMADIK SZEM tott. ami megváltoztatná az ösvényét. Segíts. Mingyar Dondup lámával együtt látogató leszek néhány hétig a Potalában. ha árt a többieknek vagy ha érintené az ös­ vényt. sose tégy így. nem hogy ma­ gad gazdagodjál. Mesteremmel. A tehetség arra jogosít. bizo­ nyítsd be azt! .ne fedd fel.Az apát úr nagyon tanult ember volt. fiam.mondják majd. szenvedést látsz. Mondd el nekik. azt mondta. mert látni akar. akik azt szeretnék. ha betegséget. úgy viselkedj. . találkozni fogsz sokakkal. de attól még a saját útjukat fogják járni. Csak jóra használd.és sokat fogsz! . fiam. mint bűvész a vásárban. hogy néhány napon belül a dalai láma el­ küld majd értem. Akármit is látsz a tisztánlátás által . amelyen egy életen át járnak. Mielőtt befejezte volna a be­ szélgetést. amit tudsz. és a dalai láma orvosa. De azt mondom. hogy másokon segíts. Bizonyítsd be ezt. de ne mondj olyat a betegnek vagy a szenvedő­ nek.

hogy tökéletes formánkban járuljunk a dalai láma színe elé. benne a dalai láma életnagyságú szobra. Most mutasd meg. amit csinálok.Egyik nap Mingyar Dondup láma közölte velem. aztán harmadszor is. Térdelj meghaj­ tott fejjel. hogy a tarkódnak ne essen baja. és be kellene mutatnod a hátraesést. hogy bemutatnak neki és a „belé­ pőbe" nem eshetett hiba. Helyezkedj az előző testtartásba. ha a sarkaddal rálépnél a párnára. így folytatta: . amelyet nemigen használtak. aztán helyezd a selyemkendőt Őszentsége lábára. várhatóan a hét végén kerül rá sor. aztán állj fel és menj hátrafelé a legköze­ lebbi üres párnához. Gyere ide. hajts meg a fejed. ha már ide értél. nehogy fe­ lesleges sietséget mutass. még egyszer. . hogy a Potalában vagyunk audiencián. hogy a potalai lá­ togatás időpontját kitűzték. Lobszang. hogy épp91 . a szemed lefelé néz. .Először nézd. Dugd ki a nyelved üdvözlésképpen és ereszkedj térdre. amit a láma nagy gyakorlatával könnyedén bemutatott. Magadban számolj tízig. Nem örülnénk. vess egy gyors. hogy a nyakadra tehessen egy sálat. Most nagyon figyelj! Tedd a kezed így és hajolj előre! Egyszer. . és állj meg úgy másfél méternyire a dalai lámától.Egy figyel­ meztetés akkorra.Végigcsináltam mindent. és azt játszottuk. Oda mentünk. Mielőtt elindulnál hátrafelé. A pillanat izgalmában könnyű megbotlani. Közel a tanteremhez volt egy kis temp­ lom. eképpen. Lobszang! Belépsz a szobába.Úgy volt. Próbálnunk kell. észrevétlen pillantást a legközelebbi párnára.

és nem. mint egy vágtató versenyló a Cangpon. Újra kimen­ tem. lesétáltunk a hegyről. meg kellett várnia. mégis a főépületekhez közel ugyan. a helyén marad. büszke voltam magamra. mondd magadban: „Om.Na. és a láma je­ lezvén. Ha kellőképp ügyes vagy. szombaton. amikor a páciens már beteg volt! . amikor meghajoltam. és ehhez igazítsd a lépteidet. megállított: Lobszang. A facsészét el kell rejtened a köpe­ nyed bal ujjában. elég ügyes vagyok-e. míg küldenek érte. Térden állva mentem. de külön he­ gyen állt. így bármely fájdalmat vagy rendel­ lenességet orvosi hibának tekintettek. . mit hogyan kell csi­ nálni. illetve a Gyógyítás Isko­ lájaként ismerték. Ez alkalommal sokkal nyugodtabban jöttem befelé. Jól csináltam. Mikor elhelyezkedtél már. Először a csésze kiesett. és végigcsö­ römpölt a földön. Akkor majd úgy jössz be. hogy átmen­ jünk a Potalába. Hátralépdeltem és végül sikerült leül­ nöm lótuszülésbe anélkül. hogy beléphetek. hogy felbuktam volna. A rendfőnökünk volt a dalai láma egyetlen or­ vosa. A csészét így kell tartani. Azt mondta.Kimentem a szobából. beékelve a köpeny ujja és az alsó kar közé. mint egy méltóságos fiatal pap. De szent isten! Elfelejtettem a selyemsálat! Kimentem hát megint. Gyakoroljunk a csészével és a selyemkendővel!. és elölről kezdtem az egészet. hogy megmutassam. mani padme hum". mint én. mert nem az volt a feladata. és oda­ mentem a szoborhoz. Helyzete nem volt túlontúl irigylésre méltó. hanem. hogy a láma egy-egy betegségét kikezelje. s a tibeti üdvözlésnek megfelelően kinyújtottam a nyelvem. Másnap reggel. megkínálnak teával. de aztán hamarosan kitanultam a fortélyát. . ráraktam a szertartásos khata-t a szobor lábára. Lobszang! Hová ügetsz? Most csináld lassabban. tapsolt egyet. A mi kolostorunk a Potala szervezetének része­ ként működött. és a Gyógyítás Templomaként.Azon a héten minden reggel próbáltunk. akkor most jöhet a következő lecke.92 HARMADIK SZEM olyan jól csinálod. Az apát úr mégsem vizsgál­ hatta meg a dalai lámát. hogy teljesítményem „méltó tisztelgés Mingyar Dondup testvér tanítása előtt". amikor csak akarta. A pénteki napon az apát úr elé kellett mennem. Besiettem. hogy páciense egészséges legyen. hogy automatikusan is tudjam. A három meghajlás maga tökéletesen sikerült.

mások el­ nyúltak a földön. akik abban reménykedtek. úgy érezték. már magasan jártunk. tá­ voli tartományok nemesemberei. Voltak. Voltak ott talizmánok. barátaik támogatásával vagy két bottal sántikáltak végig az úton. Elárasztották az utat és végigjárták a hatmérföldes kör­ gyűrűt a Potala körül. Nem. Mindenfelé árusok kínál­ ták portékáikat. Odanéz­ tem. Cu is közöttük volt. A fő­ tisztviselők közül sokan fellovagoltak a hivatalokhoz. maradjon csak az én titkom. Egy helyen. Voltak közöttük földművesek. bizonyos összegért írtak néhány sort. ha nem beszélek róla. és inkább ha­ sonlítható egy lépcsős utcához. kereskedők és bete­ gek. hogy lássák a Mindentudó. A Csakpori lábánál a Potala felé fordultunk. Mingyar Dondup láma megállt és egy házra mutatott: . amely bizonyította. és jobb talán. Hogy mit gondoltam akkor. Nekünk nem jutott időnk ilyesmire. Odább az úton egy csapat vidám ember potalai ajándékokat. Tömérdek kőlépcső vezet fel a magasba. hogy meglátogassa a Szentek szentjét. mint egyszerű lépcsősorhoz. hogy megta­ karítsák a lépcsőmászást. írnokok is jöttek. felkeltek. amit himbálódzó üstökben melegítettek. Ha csak egy pillantását elkap­ ták. .Vili. hogy Lhászában kezeltetni tudják magukat. nálánál ugyanis senki sem lakhat magasabban. Megint mások. és egy „szent inkarnáció által megáldott" emléktárgyak. akik négykézláb kúsztak. A dalai láma rezidenciája az épület legtetején volt.Ott az előző otthonod. mások mindenféle ennivalót. amíg fel­ felé kaptattunk. pásztorok. a szolgák igencsak sürgölődnek az udvarban. Nem egy zarándok hónapokig gyalogolt. a dalai láma otthonát. hogy a nevezett személy megláto­ gatta Lhászát és valamennyi szent helyet. A POTALA 93 De ezen a szombaton nem törődtem az orvos bajával. kézi imamalmokat árusított. aztán ismét a földre vetették magukat. a betegek és gyengélkedők. busásan kárpótolva lettek a hosszú utazásért és a viszontagságokért. Tibet minden ré­ széből érkeztek emberek. vagy ahogy mi nevezzük. elég volt a magamé. Több ilyennel is találkoztunk. Anyám ép­ pen kilovagolt szolgái kíséretében. a lépcsősor az épületeken kívül fut. mit éreztem. Öregem­ berek nyomtatott horoszkópokat kínálgattak a hiszékenyeknek. és mohó városnézők és zarándokok tömegébe ütköztünk. a Potalába igyekeztünk. Lobszang. Néhányan forró vajas teát árultak.

kis hegyen fekszik. Tudtam. ahol aranytömböket. Tibet minden egyházi és világi ügyét itt intézik.94 HARMADIK SZEM A Potala önálló városrész. Kint. és a hatalmas termetű őr szélesre tárta a kaput előttünk. az egyik végén van egy tó. sárga stólás láma beszélgetett Mingyar Dondup lámával. de egy még régebbi palota alapjaira épültek. Mélyen lent. Ez az épület. míg el­ értük a tető legtetejét. vagy tudnak egyáltalán a barlang a létezéséről . miért akar a dalai láma látni engem. és ne­ kem az volt a véleményem.csupán néhány kiváltságos. bárcsak kinyithatnám. Nyolcéve­ sen nem voltak már illúzióim. mert az egyik régi jövendölés szerint a béke el­ távozik. hogy még több kemény munka vár majd rám: kemény munka vagy nehézség. a reggeli napsütésben felfelé tartottunk a lépcsőn. és megnézhetném benne a ne­ vünket.mivel vulkáni eredetű . minden gondolat és minden reménység központja. Alacsony asztalkákon műgyűjtők szívét gyönyörködtető tárgyak álltak. ahol a dalai láma előző inkarnációinak sír­ emlékei álltak. Csak nagyon kevesen jártak itt. jakgyapjúból készült gesztenyebarna függöny borította. akárcsak mindenütt. Végül felértünk a tetőre. Min­ denütt hallottuk az imamalmok kattogását. A jelenlegi épületek csak háromszázötven évesek. azt kívántam. hogy ez rendkívüli dolog. valamint ritkaságokat a régmúlt időkből. vagy épületcsoport az ország szíve.nagyon jól ismerték itt.egy óriási barlang húzódik. Az utóbbit . . valamint mai rezidenciája volt. kis folyosók ágaznak szét belőle. mert felismerte Mingyar Dondup lámát. A falakon belül vannak a kincstárak. Tibetben ez az egyetlen kerék alakú tárgy. melyet zöld porcelán sárkányok védelmeztek. hogy erőt nyerjek belőle. Továbbmentünk. tömén­ telen drágakövet őriznek. mikor kerekek jönnek majd az országba. Hosszú idővel azelőtt egy erődít­ mény volt a hegy tetején. Vallási jeleneteket és ősi legen­ dákat ábrázoló gyönyörű faliszőnyegek lógtak a falakon. Egy meggyszínű köpe­ nyes. és tudni szerettem voltna. A bejáratot nagy.úgy látszik . Közeledtünkre félrehúzták. a hegy gyomrában . ezen a helyen nagyon kicsinek és jelentéktelennek éreztem magamat. mi­ tológiai istenek és istennők szobrocskái és zománcozott díszek. Az egyik függönyös bejárat melletti polcon pihent a Nemesek könyve. és beléptünk egy nagy előtérbe. mert ezen a napon.

miért mondja el nekem újra az egészet. melynek füle a vál­ lára ért. de a fején magas sárga süveget hordott. mert ekkor visszafelé kellett indulnom a legközelebbi párnához. Halált. amelyekről nem is hallottál. és megfigyeltem. másfél méterre nem kerültem Tőle. és aztán lépj be magad. Sáfrány­ színű selyempárnán ült. hogy beszélgethessünk. olyanokat is. köz­ ben ezt suttogta: . Beléptem. amit elképzelni sem tudsz. . ahol folytatom tanulmányaimat. így folytatta: Nos. Sok külföldi országot bejársz majd. Megkaptam a feljegyzéseket az előző inkarnációdról és az asztrológusok jöven­ döléseit is.ahogyan az szokás volt -. azután megállt és fi­ gyelt. Lobszang. amíg kb. odavittem egy párnát. Átkarolta a vállam és az ajtóhoz vezetett. De az Ékességes még min- . aztán majd elmegyek Kí­ nába.Vili. Azt mondta: . Éppen letett egy könyvet.Őszentsége érdeklődést tanúsít és egyedül akar vele beszélni. akkor először: Azok a párnák túl messze vannak. hogy . Mielőtt belép­ tem a szobába.menj csak be. így tettem. végig­ mentem a szobán. Ezt hallottam: . Az út hosszú és ne­ héz lesz. Vezetőm hozzám fordult és így szólt: . rombolást és olyan kegyetlenséget fogsz látni magad körül. és a hosszú szoba távoli végén megpillantottam a Mindentudót. Hallottam néhány figyelemre méltó dolgot rólad. hogy bemenj. Megadatott neked a tisztánlátás képessége. de végül sikeres le­ szel. hanem a csuklómra tette.Tedd ide elém és ülj le! . hogy mind eléggé meszsze volt. Meghajtottam a fejem. a tizenharmadik dalai lámát. Megmutatom az ajtót.csak gyakorlunk. Elfogott a félelem. fordulj meg és hozz ide egyet. az Ékességest. az­ tán térdre ereszkedtem. A POTALA 95 ahol vele jártam. Kezdetben nehéz időket élsz meg. Buzdításképpen picit meglökte a hátamat.ahogy egész héten tettük .Nincs okod az aggodalomra . és a sálat nem a nyakamra .Mikor leültem. melynek erejét tovább növelték benned a harmadik szem megnyitásával.Nem tudtam. Megszólalt a dalai láma. Most az Ékességes lábára helyeztem. Tudtam. ahogyan megjósolták. fiatalember. és háromszor meghajoltam. a fal mellett. Ruhája olyan volt. Jól ismertem a jóslat min­ den szavát és eszerint is éltem hétéves korom óta. Előrehajolt. Mingyar Dondup láma odaadta nekem a selyemsá­ lat.Ideje. gondold azt. de eljön a siker. hogy sebészetet és orvoslást tanulok Tibetben. mint a közönséges lá­ máké.

te kis pávakakas! . en­ gedjétek.Kérd meg Mingyar-t. hogy megragadjuk.Voltam Indiában és Kíná­ ban . hogy egy nyolcéves kisfiú nem. Mondjátok meg. Mondta. milyenek a kémiai reakciói. a kereskedést és az aranyat istenítik. . . sem a lélekről. hogy azt akarja.mondta a hí­ vására megjelenő lámának. Amint ettünk. . .De hát senki sem tudhat többet a mesteremnél. .mondják majd neked. . De most teázzunk! Könnyedén megütött egy gongot. Talán még senki sem beszélt vele így.hívta mesteremet a dalai láma.mondta. A dalai láma újra nevetni kezdett. az Ékességes Indiáról és Kínáról mesélt. és meghajolt a dalai láma előtt. akivel valaha ta­ lálkoztam.Mingyar Dondup láma mel­ lém ült. aztán hátra­ hajtotta fejét és harsogó nevetésben tört ki. Állítsátok elő. . Mingyar Dondup lámánál. milyen a molekuláris szerkezete. az pedig bizonyos. kicsú­ szott a számon: . megmérjük és savakkal megvizsgál­ juk. a láma pedig így folyatta: . mit gondolsz róla.válaszoltam. és ülj le.Ezekben az országokban az ember megvitathatja a nagy igazságokat. értékeli. hogy amikor a nyugati világban le­ szek. semmiféle rendkívüli erőről ne tegyek bizonyságot. Mingyar Dondup láma a legjobb ember. de sok nyugatival is találkoztam. és nem törődnek vele. Úgy látszott. aki hamarosan visszajött a teával és különleges ételekkel.Ez a fiatalember elmondta. és parancsot adott a hívására belépő lámának.Azt mondtad. milyen vagy. igaz? Mondd el nekem.Hozz egy párnát. bizonyíték. hogy a gya­ nakvás negatív hozzáállásával minden esélyüket elveszítik. figyelmeztetett. bizonyítékra van szüksé­ günk . Belépett Mingyar Dondup láma.Uram! . aztán megütötte a mellette lévő gongot.A dalai láma rám nézett. va­ lóban keményen tanuljak.Szóval. .96 HARMADIK SZEM dig beszélt. .Mutassátok meg a lelket. Egyszerűen nem tudtam tartóztatni magam. Mingyar! . hogy jöjjön be! . és ne be­ széljek sem az egóról. hogy kivételesen tisz­ tán látok. azt gondolod. és hogy a legjobb tanárokat jelöli majd ki a számomra.Teljes felelősséget vállaltál . hogy Mingyar Dondup láma jó. hogy bizonyítékokat szerezzenek. Bizonyíték. és én töké­ letesen egyetértek az értékelésével. Értékeik nem azonosak a mieinkkel. amelyeket Indiából importáltak. Tudó­ saik így beszélnek: .

Néha attól féltek. és úgy gondolja. és nem lehetett keresztüllátni rajta. akár a víz. az épület legfelső szint­ jén kapunk szobát. Megdöbbentem.Még szólt néhány szót. és fordulj hozzám. esetleg nyomorék maradok. aztán felkeltünk. Az színezve volt. Pihentem egy órát. hogy látni le­ hetett. majdnem olyan hideg volt. Aztán így folytatta: . Aztán derengeni kezdett valami: üveg! So­ sem láttam még síküveget. Időről időre én is megnézem őt. és hogy egyetlen ajtó se legyen zárva előttetek. hogy mindketten itt. de ez itt átlátszó. és felfedezzük az épület kevésbé ismert részeit . épp csak. pihenjünk le egy időre.Ideje betöm­ ni a lyukat a gyomrodban. Láttam. hogy egyek. de az vastag volt. hogy Mingyar Dondup láma titokban na­ gyon elégedett velem. előttem terült el Lhasza és az egész síkság. és megborzongtam a lát­ ványtól. Mingyar Dondup láma kivezetett a szo­ bából. te­ gyünk így mi is. A bal lábamon húzódó seb még mindig sok bajt okozott. . Ezen a helyen jól esznek. vezetőd régi barátom. az ablakokon az olajjal átitatott anyag helyett valami megfoghatatlan volt. s emellett síkos is. ahogy bizonyosan megteszed. hogy úgy jöhettek-mehettek. . Fájt és bi­ cegtem.őszentsége azt az utasítást adta. Aztán hozzám fordult: . ahogy csak akartok. és azt mondta. A dalai láma szolgálatában állók közül . . legnagyobb meglepetésemre. egy másik szobába. és az okkult tudományok igazi mes­ tere. Oda vezetett minket. ha szükséges.az egyik odajött hoz­ zánk. és akkor vezetőm teát és ennivalót hozott. jó benyomást tettem a da­ lai lámára . Tervezd meg. Mikor befejeztük.a rezidencián senki­ nek sem volt lámánál alacsonyabb rangja . Mingyar Dondup láma azt ajánlotta.VIE A POTALA 97 Lobszang Rámpa képzéséért. Itt.Itt maradunk néhány napra.mondta. . . és a lapos tető távoli részére mentünk.Jó néhány alacsonyabban lévő folyosót és termet nem nyitottak ki az elmúlt kétszáz esztendő­ ben. és nagyon óvatosan megérintettem a látható semmit. Ezekből a termekből sokat megtudhatsz a tibeti történelem­ ről. mint a jég. Kinyújtottam a karom. meghajoltunk és eltávoztunk. Lobszang.Fiatalember! Jól válasz­ tottál. A sárkányzsinórhoz tört üveget hasz­ náltunk.Nem volt szükségem több bátorításra.

. hogy Tibet különleges ország volt. azt gondoltam. a balt tartsd csukva. A vízen találkoztam már halvány tükör­ képemmel. A kerekek a gyorsaságot és az ún. Lobszang! A jobb szemeddel nézz. és természetesen nem ismertem fel azt a szörnyű kis teremtést. Belenéztem. amikor meglátta az arcomat. akit ott láttam: egy sápadt arcú fiúcskát nagy vörös heggel a homlokán. hogy mást lássak. és majdnem elájultam a kábulattól. amikor egy nyugati ember azt mondja valamilyen okkult dologgal kapcsolatos állításra. őt viszont rázta a nevetés. és játszani fog rajta. . meg­ babonázott. és körülnéz­ tem. te­ leszkópok. Nekem az az élmény volt „lehetetlen"! A dalai láma sok teleszkópot hozott magával. és nagyon szerette nézegetni a környező vidéket. mikor hazatért Indi­ ából. Teleszkóp! Sosem lát­ tam ilyet. Oldalra ugrottam. hogy a rohanó kereskedelmi vi­ lágban nincs idő szellemi dolgokra. Régóta felismertük.De miért kell tréfát űznöd a ta­ nítványodból? . De a végét nem a szájához. Azóta sem vesződöm velük. de az emberek nem is vágytak ilyesmire. és négy darab jött ki . hogy „lehetetlen". civilizáci­ ót szolgálják. Mingyar Dondup lámán kívül senki sem volt a szobában. Tele voltam gyanakvással. Mingyar Dondup láma kitárta az ablakot. hogy az okkult tudományok mestere vagy . amely úgy nézett ki. A csőben egy ember lovagolt felém.Aha! . A mi fizikai világunk ráérős. a másikat odatette az arcához. nézzek bele megint a csőbe. Itt történt az is. meghúzta.egyik a másikából. és intett.Még jobban nevetett.gondoltam.Őszentsége azt mondta. . Gyakran eszembejut. Egy ideig piszmogott a csővel. hanem a szeméhez illesztette. hogy ezoterikus tudásunk gyarapodhasson és terebélyesedhessen. Sose felejtettem el annak az embernek a látványát.magyarázkodtam. aztán a cső egyik végét kidugta az ab­ lakon. Gyanakodva néztem. .biztos valami hangszer. de engedelmeskedtem.98 HARMADIK SZEM Ám ez még nem volt minden. Nevetett. . tükrök nélkül. és felkapott egy rézcsövet. A kereket se akarták. Megfogta a csövet. olyankor. aztán azt mondta: . mintha egy bőrrel borított trombitadarab lett volna. és egy kétségtelenül tekintélyes méretű orral. Vezetőm kis­ sé elfordította a csövet. hogy életemben először tükörbe néztem.Nézz bele. Azt lehetne gondolni. aki a csőben felém lovagolt. de a tükör túl őszinte volt.

talán két méter vastagak.nem hagyhatja el helyét. máskülönben megvakulna abban a pillanatban. hangbiztos tolóablakon keresztül. mint ahogy az ember esetleg gondolná.Vili. hogy ilyen erők legyenek rábízva. Néhány láma. Az Életről. és visszavonulnak kies lámako­ lostorokba. se fény. hogy sok láma képes rá. energiahullámok. hogy tanítványa morálisan alkalmas-e arra. A gondosan irányított és részben sűrített gondolat az. hogy beeresszenek egy kevéske halovány fényt. A remete belép.Tibetben jól tudjuk -. Az anyag sűrített energia. hisz csak a megfelelő embereket tanít­ ják. hogy a remete szeme fokozatosan hozzászokjék a fényhez. másokon a magány segít. Az erők tehát egyáltalán nem mágikusak. Az ember szellem. egy másik világ teremtménye. és saját kívánságára befalazzák. Igaz. az okkult tudományok mesterei testeket tudnak felemelni érintés nélkül. Egyszer egy nap beadnak neki élelmet egy fénybiztos. ezért a metafizikai erőkkel sosem élnek vissza. a telepátiát. A gondolatok. A tanárnak teljesen biztosnak kell lennie tanítványa erkölcsi integritásában. hogy meztelen üljön a hóban. se bútor. szellemként vándorolhat a világon és a gondolat útján segíthet. és ha egyszer kisza­ badul a hús kötelékeiből. az Ember természetéről elmélkedik. A rést nap mint nap nagyítják. hogy ne hatoljon át a hang rajtuk. Mindez korántsem olyan ste­ ril. A POTALA 99 Négyezer éve ismerjük a tisztánlátás igazságát. három hét és három napra. és gondolati úton megolvassza a havat maga körül. . Tartózkodásának utolsó hónapjaiban kis lyukat vágnak a tetőre. A kőfalak vaskosak. hogy a naiv nézőket szórakoztassák. A cella általában kis helyi­ ség. akik közösségben tudnak legjobban fejlődni. és remetecellákban laknak. de nem azért fejtenek ki erőt.akármi legyen az . ami képes megmozdítani egy tár- . de az efféle dolgokat nem a szenzációhajhászok örö­ mére mutatja be. Sokan közülük néhány hét múltán újra visszamennek a cel­ lába. A remete a cellában marad. amelyet hegyoldalra építenek. először három év. Tibetben vannak olyanok. Fizikai tes­ tében semmi okból . értelmetlen létezés. csak az üres kődoboz. se semmi. Nincs odabent semmi. és egész életükre ott maradnak. amikor előjön. Tibetben a tanár mindig meggyőződik róla. csupán a természeti törvények eredményei. és más metafizikus tudományokat.

és sokat használtam: azokat a helyeket nézegettem rajta. ahol mindennapos ese­ mény. Cso­ dálkozásomban felkiáltottam. Nem csupán a teleszkóp működését. ha mikrofonon keresztül a leszállópályára irányítanak egy repülőgépet. Mingyar Dondup láma aprólékos pontossággal elmagyarázta. hogy megértsem. de . Még az első látogatás alkalmával bevitt egyszer egy teljesen sötét szobába. A falon azonnal megjelent előttem Lhásza fordított képe. nem kellene gyarló eszközöket használni. milyen elvek alapján működik. de immár másként szabályozva vezet a telepátiához. Miért olyan nehéz elhinni ezt abban a világban. Az én ezoterikus fejlődésem nem járt együtt bezárkózással. olyat. mint ez. amely arra késztet vala­ kit a távolban. egy átlagos remeténél. ez egyszerű volt.mondta. és figyeld a fehér falat! . Képzésem a dalai láma közvetlen parancsára sajátos célra irányult.Na. most állj ide. mind fejjel lefelé jártak! Aztán a kép hirtelen villant egyet. és minden a helyére került. Mindent megmagyarázott. Ugyancsak a gondolat. . amelyeket olyan jól ismertem. egyszerűen köznapi természeti törvények működtetik. hogy több megvilágosodást éltem át. és valamit csinált az ablak fatábláival. és jakok. de erről majd később. félretéve a szkepticizmust meg lehetne tenni ugyanezt a te­ lepátia segítségével is. A Potalában tett látogatásom eme képzés első szakaszaihoz kapcsolódott. hogy alapos ma­ gyarázatot ne kaptam volna a szóban forgó törvényekről. ha a pilóta a sűrű ködben nem lát semmit? Kis tanu­ lással. hogy lehet hangtalan fütyüléssel kancsót vagy köcsögöt összetör­ ni. Más formát öltött. milyen okok húzódnak a háttérben. Elég annyi. nem vonultam vissza hosszú időre a teljes sötétségbe. és nem érdemelt további gondolkodást. „hisz ez varázslat!" anélkül. Olyan dolgokra tanítottak . A magyarázat a „fénytörés"-ről valóban mindennél jobban zavarba ejtett: hogyan lehet a fényt megtörnP. nők. úgymond „gondolatra". Tudtam már. aki remete akar lenni.más módszerekkel és hipnózissal is. Lobszang. mi miért történt. Elbűvölt a teleszkóp.legyen bár nagyon hosszú életű -. hogy elvégezzen egy bizonyos cselekvést. amely kevés ember számára elérhető. nincs benne semmi csoda vagy varázs­ lat. Férfiak.100 HARMADIK SZEM gyat. Aztán elfújta a mécses lángját. de azt is. So­ sem mondhattam. . amelyek nem írhatók le ilyen könyvben.

több mérföldre nyúlik az egyik folyosó végétől. hogyan törnek meg a fénysugarak.így mondták ne­ kem . hogy kiderítsem és pszichometriai benyomást szerezzek róla. valóban.számtalan évszázaddal ezelőtt vulkánikus tevékenység hoz­ ta létre. szemérmetlennek tartja őket. mi történt később. Mielőtt eljöttünk a Potalából. Lobszang. Végre beléptünk . aki látott néhányat közülük. Nagyon kár. és azt is. amelynek fényét különféle lemezek takarták. A motívumok ta­ nulmányozását jelentette ez. mert egyre többször és többször hallottam: . A Potala raktárai tömve voltak csodálatos szobrokkal. méghozzá a javából. amíg egy speciális szerkezetet nem hoztak a szobámba. szögek­ kel keresztre feszített ember. hogy saját mércénk szerint ítéljük meg más országok népeit. miért éppen ezeket az ajándékokat küldték. amely a Tudás és a Helyes Elet egyesülését követi. De jobban érdekelt a tó. Az alagutakat . régi könyvekkel és gyönyörű vallási témájú festményekkel. csak egyet nézhetek meg. ügyes vagy. akit istenükként tisztelnek. Lobogó fáklyákat vittünk magunkkal. Ez egy lámpából állt. Évszázadokon keresztül sokfelől. megnéztük az egyik föld alatti alagutat. A POTALA 101 hogy fényt is lehessen törni?! Egész addig nem értettem meg a dol­ got.Iga­ zad van. úgy mondták. Majdnem valamennyit szobákban raktározzák. miután beszámoltam a tárgyról szerzett benyomásaimról. ölelkező figura azt az eksztázist fejezi ki. de a képeknek messze nem az obszcenitás a cél­ ja. mindig az éppen uralkodó dalai láma részé­ re. és egyetlen tibeti sem tekintené annak. hihetetlenül elborzasztott. amely. Aztán. vezetőm egy könyvből felolvasta nekem pontos történetét. óvato­ san másztunk lefelé a végtelennek tetsző lépcsősoron. Az a na­ gyon-nagyon kevés nyugati ember. Ölelkező férfi és női szellemeket áb­ rázolnak például. Elismerem. A két meztelen. nemcsak Tibetből érkeztek ajándékok a Potalába.VIII. Azt mondták. és utána már semmi sem lepett meg. Akkor észleltem. hogy a keresztények szimbóluma egy megkínzott. és csúszkál­ tunk végig a sziklás átjárókon. mikor láttam. Örültem. és nagyon él­ veztem. hogy valamennyien hajlunk arra. A falakon különös diagramok voltak és ismeretlen jelene­ tekről készült rajzok. a többit majd egy későbbi időpontban.

öt-hat méter hosszú lehetett. akár egy aranyszínű gyertya viaszcseppjei. Sok-sok évvel ezelőtt kalandos kedvű szerzetesek készítettek egy fatutajt. valamennyien elszédültek és rosszul voltak már. a víz elsodorta őket. darabokban szilárdult meg. kegyetlen óriás ragadta el őket. Mingyar Dondup láma törte meg a csendet: . tétovázva. Érezték. inkább látszott fene­ ketlen kútnak. Kb. hogy már-már láthatatlan. és vízre eresztették.102 HARMADIK SZEM egy alagútba. amelyekkel a fagerendákat egymáshoz erősítették. így folytatta: . csillogott a fáklyák fényében. A hirtelen mozdulattól a hullámok felcsaptak a fedél­ zetre. a víz alá merültek. amilyet még soha életemben nem láttam.Eltévedtek. odáig már nem jutott el a fáklyák fénye. kábító üté­ seket. merre is menjenek. Lerepültek a tutajról. hogy tö­ rékeny tutajuk a vízidémon markába került. A tutaj hirtelen megbillent. Az aranyat nagy hő olvasztotta ki egykoron a sziklából. amely egyre szélesebb és szélesebb lett. Egyetlen hullám sem fodrozta a vizet. mint tónak. Mérföldeken át eveztek. ahol már nem lát­ ták a falakat és a mennyezetet. merre van az előre. Sehol egy fény. és merre a vissza. nem tudták. megsemmisítő szorítást éreztek. amit mesélt. és a fejemtől a térdemig érő magasságban helyezkedett el. míg hirtelen eltűnt a mennyezet: nem láttuk. és az emberek csuromvizesek lettek. el­ fújta a fáklyákat. egyetlen hang sem törte meg a csendet. hogy a sziklában van egy aranyréteg. szintén fekete volt. amilyenhez hasonlót a föld felszínén sohasem látni: tömör feketeség. tökéletes sötétség borult rájuk. és húzza végze­ tük felé. Néhányuknak még sikerült nagy levegőt venni. Nyikorgó-csikorgó hangot hallottak. annyira fekete.Ez a tó a folyóhoz megy innen negyven mérföldnyire. A többiek nem voltak ilyen szerencsések. és olyan víz szélén álltunk. körbe­ körbe. Meddig utaztak. kutattak. A tutaj felgyorsult. A szikla. zöldes. nem tudták. amin álltunk. egyszer csak egy tágasabb helyre értek. és hozzá evezőket. Fény támadt. Hallgattam tanítómat. Odamentem. Forogtak. Fekete volt és mozdulat­ lan. Még tettünk vagy száz métert. a sötétség olyan volt. szél kerekedett. Ahogy finom csapásokkal tovább eveztek. szörnyű. Beleka­ paszkodtak a kötelekbe. Úgy érezték. Fel­ szerelték fáklyákkal. bi- . és láttam. de kicsit arrább valami ragyogott a falon. amikkel hajthatják. és élénken magam elé képzeltem.

Lobszang. hogy együtt fedezzük fel ezt a helyet. Ahogy elfordultunk a tótól. No. Két ember menekült meg. hogy nem hoztunk tartalék fák­ lyákat magunkkal. aztán erősebb fény.Vili. Hármójuk­ nak nyoma veszett. hogy bejárjam vele a tavat. Belegondoltam az egészbe. körös-körül zöld réteket és legelésző ja­ kokat. vérezve vízbe fúlt. tanulj. hogy felfedező útra induljanak a tavon. mikor asztrálsíkon is el tudjuk végezni a kutatást! Igen. nagy mu­ latság lenne átkutatni a tavat. hogy hamarosan vakon fogunk tapogatódzni az alagutak sötétjében. hogy ők szerzetesek (a köntösük ugyanis teljesen leszakadt róluk). Valami. meghaltak és a tibeti mennyországban vannak. Akkor lépéseket hallottak maguk mögött. Majdnem újra összeesett a megdöbbenéstől. A fáklyák már alig égtek és úgy tűnt.Itt tároljuk a tartalékot. Azóta kevesen vállalkoztak rá. Végül a két szerzetesnek sikerült meg­ győzni a pásztort arról. A POTALA 103 zonytalan. másként nehéz lenne kita­ lálni innen a sötétben. Néhány éven belül eleget tudsz majd ahhoz. és azért jött. és meggyújtotta őket azokról. egy pásztor né­ zett le rájuk. Azok. és kotorászni kezdett. akik megmenekültek. képes le­ szel rá. majd hirtelen a ragyogó napsütésbe repítette őket. hogy szigetek vannak nem messze amögött a terület mögött. amelyek már csak pislákolva égtek. hogy elmegy a Potalába hordágyért. hogy körülnézzen. De most tanulj fiam. órákon át élet-ha­ lál közt vívódva hevertek. Egyiket fel is kutatták.Igen. butaság volt. . egyszer csak felnevetett és azt mondta: . azt gondoltam. bárcsak lenne egy tutajom. Végre is egyikőjük feléledt annyira. Először azt hitték. amelyet fáklyáink fénye be­ világít. Látta az összetört tutaj lebegő roncsait. Mindkettőnkért. Abban a pillanatban Mingyar Dondup láma a távolabbi falhoz fordult. induljunk! . de minek fecséreljük testi erőnket. az meg beleegyezett. Vezetőm figyelte az ar­ comat. megtudod ké­ sőbb. Lobszang. Valami rejtett fal­ mélyedésből fáklyákat húzott elő. és azt kívántam. de tudott dolog.A távolban a Potalát látta. vagy valaki megtekerte. a beavatásodkor. hogy kihalássza magának. ők kiértek a partra. el­ hajította. Hogy mit találtak. A szerzetesek több mint fele kékre-zöldre verve.

és megint a világosban leszünk. Nem értettem őket. amelyek meghaladták felfogóképességem határait. és miért nem nézzük meg. meg különös gépezeteket. hogy évekig találgassak és így jussak el a megol­ dásig. a helyet egy facsoporton kívül semmi sem jelöli. vagy megnézzünk egy-egy képet a falon. Az egész helyet valami rejtély lengte körül. Nagyon vártam. Mingyar Dondup lá­ ma félbeszakította a gondolataimat: . otthon van a rajzok között és az alagutakban. Még néhány lépés.Lobszang! Úgy motyogsz itt.104 HARMADIK SZEM Küszködtünk felfelé a meredek folyosókon. hogy megleljem a választ. hogy kifújjuk magunkat. és teleszkóppal megnézzük azt a he­ lyet. amely úgy negyven mérföldre volt innen. Mingyar Dondup láma azt mondta. még akkor is. ha eközben jelentős veszedelem fenyeget. miért nem lovagolunk ki a helyszínre. Felmegyünk a tetőre. amit a teleszkópon keresztül ne lámánk. mint egy öregember. nincs ott semmi érdekes. és ha rejtélyről hallot­ tam. ahol az egykori szerzetesek kiértek a felszínre. . Ahogy ránéztem mesteremre. mintha óriásokat ábrázoltak volna. láttam. . A tó kivezetése mélyen a vízszint alatt van. időnként megáll­ tunk. ha van lehetőség arra.Amikor felértünk. a kis ligetet a dalai láma előző inkarnációjának parancsára ültették. Nem tudtam elvisel­ ni a gondolatot. legalábbis olyasvalami. megkérdeztem. mindig megpróbáltam a mélyére hatolni. hogy újra eljöjjünk ide.

Ideje volt köszönetet mondani a lámáknak. vissza a Vashegyre. amit gyor­ san meg is ettem. a szerzetesek kopasz fejére. A lencsén ke­ resztül láttam arcán a manós vigyort. mikor hívó kiáltást és kiabálást hallottunk. mert rájöttem. . Mesterem megállt. Lobszang. hogy dalai láma kétségkívül engem is rajtakapott. Igen kényelmetle­ nül éreztem magam.Várj meg itt. zihálva átadott egy üzenetet Mingyar Dondup lámának. mögénk.Másnap reggel komótosan nekikészülődtünk. A Potalában tett látogatás olyan volt. Félúton lehettünk. próbálkozásaimat a jövőben az épületeknek azokra a szárnyaira korlátozom. hogy a csodálkozó szerzetesek ne vegyék észre.Ezzel sar- 105 . ahogy visszahúzta a fejét. hogy a teleszkópon át még utolsó pillantást vessek a vidékre. De indulni kellett. melyek rejtve vannak a Potala elől. hogy különösen kedvesen elbúcsúzzunk a dalai láma személyes intéző­ jétől. mikor hasonló csínyeken buzgólkodtam. A mellettünk elhaladó szerzetesek hátrafele mutogattak. Az „indiai ételek"-et az ő gondjaira bízták. A Csakpori egyik tetején kis nö­ vendék olvasott a hátán heverészve. Megálltunk. hogy visszatérjünk Csakporiba. mert készített nekem egy búcsúajándékot. Indulás előtt felrohantam a tetőre. akár egy nyara­ lás. Lihegő szerzetes rohant felénk. akik rövid látogatásunkat olyan kellemessé tették. Elindultunk lefelé a lépcsőn. nemsokára visszajövök. Ideje volt. . és időnként apró kavicsokat hajigált le az udvarba. Biztos megked­ velt engem. El­ tökéltem.

gyors mozdulattal U alakú vágást ejtett a bő­ rön. ahol szerzetesek vártak ránk. Néztem távolodó alakját. és nézegettem régi otthonomat.106 HARMADIK SZEM kon fordult. mert megláttam apá­ mat. De több ön­ uralmam volt. és megtalálta azt a helyet. és elkiáltottam magam: . biztos vezetőm felszerelése. mikor felismert. és ismét felment a lépcsőn. az egyik apátot komoly baleset érte.Apám! . Végigvágtattunk a Lingkhor úton. akinek az esés következtében betört a koponyája. ahol a letört rész belógott a koponyába. ő visszanézett. Tétlenül őgyelegtem. Újabb adag oldatot kent rá. Még mielőtt hozzá­ kezdett volna a műtéthez.mintha kihunyni készülne alig-alig pislákolt benne. cso­ dáltam a kilátást. beleszórt néhány gyógyfüvet. és vezetőm megtisztította saját kezét. remeg­ ni kezdtem. A szemem égett. amint éppen felém lovagolt. amely már készen is állt. mint amennyit feltételeztem magamról: kiegyenesí­ tettem a hátam és mereven átnéztem Lhásza felett. Lobszang. kimondhatalan fájdalmamra. A vágás a gyógyfüvek miatt csak kis vérzéssel járt. berakta a szükséges eszközöket egy fer- .Szállj fel. lemos­ tuk vele az öregember fejét. Az arca ólomszínű volt. közönyösen továbblovagolt. megvizsgálta az öregembert. Ránéztem. és majdnem hanyatt estem. A koldusok és a zarándokok ijedten menekültek utunkból. a bőrdarabot visszahajtotta. Amíg kavartam. Körülbelül fél óra múlva Mingyar Dondup láma egy másik lo­ vat vezetve lefelé lovagolt a lépcsőn. . most aztán nyilváno­ san megszégyenülök. el előző otthonom mellett. Amikor az oldat kihűlt. Azután. és nyomást gyakorolt az agyra. tudomást se véve rólam. az életerő . Amikor megkapta. Mingyar Dondup láma forró vizet kért. s mi több pont a Potala lépcsőin. Hamar a Szera kolostorba értünk. továbblovagolt. hogy szabaddá tegye a csontot. Láttam. és az egyik apát bevezetett egy öregemberhez. eközben pedig arra gondoltam. gondoltam. Egy csontdarab behor­ padt. Szerába kell sietnünk. Nagyon-nagyon óvatosan megvizsgálta. Kivett egy éles kést. aki a hátán feküdt. Leugrottunk a lóról.Vissza se pillantott. s az ál­ la majd leesett a csodálkozástól. hogy mindkét nyereghez egy-egy táska van rögzítve. mindketten megfogtunk egy-egy csomagot. Elgondolkodva megfordultam.

mivel semleges anyag. milyen egy másik kolostor. amit akar.Ügyes voltál. egy-két napig fáj majd a fejed. egyik végén lapos és fogazott ezüstpálcát.lassacskán visszatért az életerő. Még nem végeztem be a feladatomat. hogy csak te menthetsz meg. hogy ne feküdj laposan. míg a másik pálcát vésőként használva a csont alá nyúlt. Lobszang. egy kis ezüstpecket. majd kivett belőle két. megint csak nagyon finoman kiemelte a lifegő csondarabot. és így szólt: . hogy a normális szint felé kerüljön. Mesterem figyelmesen nézett rá és így válaszolt: . és az ezüst. forró fertőtlenítőben. és mereven tartot­ ta. . Az megmozdult. amelynek egyik oldalát előzőleg érintetlenül hagyta. majd lassan. nem hagyhatom el a testemet. . A csontdarab helyére került. Néhány napig rossz lesz a közérzeted. Az öreg apátba . A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 107 tőtlenítővel telt tálba. ezért küldtem üzenetet a csúcsra. Különleges óvatossággal behelyezte a legvé­ konyabb élt oda.IX. Most körbevezetlek ezen a közös­ ségen. hogy félig ülő helyzetben legyen. megszárítottam őket kifőzött ruhán. Lobszang! . Néhány napig legyen melletted valaki. meglátta. és gondosan visszahajtotta a bőrleffentyűt. Megtisztítottam az eszközöket friss.Tartsd ide a tálat. de ha elmúlik. Há­ rom-négy nap múlva már nem lesz okod az aggodalomra. pará­ nyi háromszög alakú éket. hogy Mingyar Dondup láma hajol fölé. Érdekes dolog volt látni. Mingyar Dondup láma odalépett hoz­ zám: .Meggyó­ gyulsz.miután agya megszabadult a nyomástól . . . hogy kivehesse belőle. úgy. és halványan elmosolyodott. mikor alszol. az öregember hunyorogva kinyitotta a szemét. és a műtét helyét bekente gyógyírral.Beecsetelte gyógyfüves oldattal. Kifőzött lófa­ rokszállal összeöltötte. Hátát megtámasztottuk néhány párnával. Mikor a kezemet mos­ tam.Tudtam. Odamentem az ablakhoz és kinéztem. óvatosan megnyomta a csontot.Összeforr. Benyomta a koponyacsont és a kissé megemelt csontdarab széle között a résbe. akkor még egy kicsit igazított rajta. Egy pálcával kitámasztot­ ta. Fino­ man. nem okoz majd problémát. és min­ dent gondosan visszapakoltam a két táskába. ahol a törés a legszélesebb volt. Sokban különbözik a miénktől. mehetsz a dolgod után.Úgy fogtam az edényt. azután az egészet bekötözte egy ugyancsak kifőzött vászondarabbal.

A csendes többség rossz hírét mindig né­ hány zajongó költi. és mindazokkal az épületetekkel. hogy itt maradj és könnyű életet élj? . Tény. melyek a várost várossá teszik. egyedül rendet teremts itt.Csakporiban kemé­ nyen dolgoztak volna. Szera követi kb. hogy te magad. . A szerzetesek úgy jöttek-mentek. aho­ gyan akartak. Itt-ott ugyan ült egy-egy szerzetes. aki a kereket pör­ gette.Nos. Nem kevesebb. a Vadrózsa-sövény három mérföldnyire fekszik a Potalától.válaszoltam. lustálkodtak és senki sem szólt egy szót sem.108 HARMADIK SZEM Egy láma gondjaira bíztuk az öreg apátot.Rózsasövénynek hívják ezt a helyet. a többi kolostor többsége nagyon laza volt. is­ kolákkal. . Lobszang. mindössze hatezren vannak benne. és egyike a „három székhely­ ként" ismert kolostoroknak. vagy ahogyan hívták. de sehol sem volt nyoma annak a tisztaságnak. nincs is szigorú fegyelem. .a mieinkkel összehasonlítva .Úgy látom. . Mindegyik városnyi méretű.Lehet. de én nem annak nevezném.Hétezren vannak. és úgy tűnt.gon­ dozatlannak tűntek. de annál fontosabb.Neve­ tett. rendnek és fegyelemnek. hogy a mi kolostorunkban volt a legnagyobb fegyelem. A templomok . . Nem volt olyan tisztaság. vágynál rá. mint Csakporiban. mint tízezer szerzetes­ sel Drepung a legnagyobb. Mint a Gyógyítás Temploma. azt hiszem rengeteg vadember van közöttük. a három kolostor közül Ganden a legkevésbé jelentős. Mosolyogva nézett rám. amelyet én már megszokottnak tekintettem. akkoriban ez volt az „orvosi tanulmányok székhelye" és a kormány tanácskozó testületében is számottevő képviselethez jutott. . Az imamalmok a legtöbb helyen mozdulat­ lanul álltak.Nem. még a füstölők is keserűbb füstöt árasztottak. templomokkal. Meste­ rem azt kérdezte: . A fiúk csapatokban játszottak az udvarokon . utcákkal. ők a járőrök. és kimentünk a fo­ lyosóra. hétezer ötszáz fővel. Jelenleg kétségkívül a kommunista katonák! Csakpori kis közösség volt. elvállalnád a feladatot. Az utcákon Kham tartománybeliek cirkál­ nak. és ha a szerzeteseknek lustálkodni támadt kedvük. . Szera.

pl. Az erős ember megengedheti magának. talán a legjobb Tibet­ ben. Öreg Cu a „dzsúdó" nagymestere volt. hogy szelíd legyen. Rendkívül érdekes: ha vala­ ki beszéd közben vesztette el az eszméletét. Arra használtuk a dzsúdót. a beavatko­ zásnak semmilyen mellékhatása sincs. még mi­ előtt felfoghatná. és hogy az or­ szág keményebb. mert örömét lelte abban. a „szungtrukjömpa tü depó lelapo"-t nem lehet lefordítani. hogy jól végzi a dolgát. Ennek a fejlettebb rendszernek nyil­ vánvaló veszélyei vannak. hogy rövidesen mi történik vele. hogy ezt a tudományt önvé­ delemre és önkontrollra kellene használni. Nem jár fájdalommal és egyáltalán nem kockázatos. csak azoknak tanítják. amikor felébred. a tibeti leírását. veszélyesebb részeiben is biztonságosan közle­ kedhessünk. hogy gyógyí­ tás céljából a beteget öntudatlan állapotba hozzuk. Az ember öntudatlan állapotba hozható. hogy önuralomra tegyünk szert és képesek legyünk arra. befejezi a félbehagyott mondatot. Nem minden kolostorban van ilyen képzés.„dzsúdóra". hogy megfosszuk a beteget az öntu­ datától. hogy ne élhessen vissza a ráruházott erőkkel. az „amarée"-t sem. és mindegy. önálló város városi szolgáltatásokkal és kénye­ lemmel. ha törött csontokat kellett összeilleszte­ nünk. Mivel orvoslámák voltunk.IX. Csakporiban is volt színház. olyan esetben. nem pedig támadásra. vallási és hagyományos dara­ bokat is játszottak benne. A hipnotizált embert pedig olyan hatásoknak teszik ki. más közösségben nincsenek . A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 109 Csakporiban tanítottak minket . vagy fogat húznunk. és mindenre megtanított. sokat kellett utaznunk. amit tudott. meg hogy bizonyítsák. A dzsúdó a mi mód­ szerünk erősen leegyszerűsített formája. de minket Csakporiban megtanítottak rá. akik a legszigorúbb jellembeli követelmények­ nek is megfelelnek. míg a gyenge és bizonytalan ember hetvenkedik és dicsekszik. Tibetben a lámakolostor nem pusztán a valláshoz vonzódó em­ berek lakóhelye. de én már négyéves ko­ romban tudtam őket. Mi úgy tartjuk. mint aho­ gyan a „technikai" szót.mondjuk úgy . . amit találtam. A legtöbb férfi s nő is­ merte az elemi fogásokat és dobásokat. A zenészek mindig készen álltak a szóra­ koztatásunkra. Ez a legközelebbi angol szó.egyszerűen azért. ezért akárcsak a hipnotizálást. hogy órák vagy percek múlva nyeri vissza eszméletét.

vagy törvény­ sértők. távozásra kényszerült és ott kellett menedéket keresnie. és jelölniük kell az ajkuk helyét. egyik ember nem befolyásolhatja a másik életét. hogy előbbre jussanak. hogy ne lehessen eltévesz­ teni. hol van.. luxuscikkeket vagy könyveket. Nálunk a rendőrszerzetesek tartóztatták le ezeket és állítot­ ták bíróság elé. a kolostori börtönben kellett letölteniük a bünte­ tést. A mi modem társadalmunk rom­ lott és szemérmetlen! Vannak nők pl. de a naplopók . Mióta eljöttem Tibet­ ből. ahol a készpénzüket tarthat­ ták. Nálunk a beteg szerzetesek jó kezelést kaptak. A világ minden közösségében akadnak szabály.kezelte. Mi több. melyek szerint a tibetiek pl. Ha bűnös­ nek találták őket. vásárolhattak a boltokban élelmet. hagyjuk tehát a dolgot a következő inkarnációra. Nem egy halott testét felnyitottuk. a nőé a jobb oldalon van. nemi be­ tegségektől megtizedelt" tibetiekről szóló beszámolók is. elég gyakran nevethetnékem támadt a nyugati történetek hal­ latán. kereskedők vagy szerzetesek. Voltak. hogy a férfi szíve a bal. akik festéket tesznek az ar­ cukra. ahol a helyi polgároknak „ingyenes és bizalmas kezelést" ajánlanak. fizettek érte! Nem minden szerzetes fogadott nőtlenséget. Volt egy kórház.minden kolostorban akár egész éle­ tüket végigaludhatták vagy végigálmodozhatták.110 HARMADIK SZEM ilyen jó zenészek. Szórakoztattak a „parázna. ahol igazságos tárgyalás folyt ellenük. Akik ef­ félét állítanak. Legtöbbször a hajukat is fényesítik. Csakporiban másként ment min­ den. Hát nevezhetjük ezután a tibeti nőket „szemérmetleneknek és romlottaknak"? De térjünk vissza a kolostori közösséghez! Gyakran jöttek láto­ gatók.Csakporit kivéve . Akiknek volt pénzük. . ahol kevésbé szigorú fegyelem uralkodott. kiszedik a szemöldöküket és festik a kör­ müket. Különféle iskolák szolgálták a különféle észbeli képessége­ ket. A szállodában kaptak szállást. Akik takaré­ koskodni akartak. Az eszes fiúknak segítettek abban. megtehették. és orvosi illetve elemi sebészi képzésben részesült szerzetesek lát­ ták el a betegeket. A komolyabb eseteket specialista . hogy megtudjuk az igazságot. ugyanis volt a kolostoron belül egy afféle banknak megfelelő intézmény. nyilván sosem voltak azokon a remek helyeken Angliában vagy Amerikában. vagy megváltoz­ tatják a színét. azt hiszik. Úgy gondoltuk.mint ami­ lyen Mingyar Dondup láma is volt . ruhaneműt. és ha valaki nem fejlődött.

Az egyházi világban a Sárgasüvegesek rendje . laza íveket faragott faborítók fogták össze. a „boldog legénykor" a szellem számára nem megfelelő keret az elmélkedéshez. mert a papírgyártásban használatos. ők egy külön szektához. A „házas" kolostorokban nővérek és szerzetesek együtt dol­ goztak egy jól szervezett közösségen belül.a maga kötelező cölibátusával . ár­ tott a vele dolgozó szerzeteseknek. Egyes lámakolostorok saját nyomdával rendelkeztek. Míg ez megóvta a tibeti papírokat a rovarok támadásától. ahol a házasság megengedett do­ log. akik komoly fejfájásról vagy még rosszabb tünetekről panaszkodtak.alkotta az uralkodó osz­ tályt. és sosem kötöttük be őket. de gyakorlásra megtartottuk a tanoncoknak. A negyedik leemelte a nyomta­ tott lapot. amelyekre a horoszkópokat állítottuk fel. míg a harmadik egy nehéz hengerrel követte. hogy a fes­ ték eloszlása egyenletes legyen. és általában a „légkör" nem volt olyan durva. Tibetben nem a fémből ön­ tött betú'mintákat. egyik fakéreg mérgező anyagot tartal­ mazott. e könyv lapjai. ezek úgy hatvanszor hatvan centiméteresek lehettek. száznyolcvan centiméter hosszú és százhúsz centiméter széles vésett fatáblákat használtak. az emberi testet és a különböző szerveket áb­ rázolták. Csakporiban kb. Nagyon kevés nyomat piszkolódott össze. mint a tisztán férfiközösségekben. hogy könyveiket kinyomtathassák. egy adott személy születésének és fogamzásának idején. olyanok. A térkép üres helyeire beil- .IX. Ha a falapra a legkisebb hiba is csúszott. Rendszerint a papírt is maguk készí­ tették. nemegyszer kilenc­ ven cm széles és negyven-negyvenöt cm hosszúságúakat . A VADROZSA-SOVENY KOLOSTORBAN 111 akik úgy gondolták. A tibeti oldalak nem olyanok. hogy jól rányomja a papírt. melyeket még színezni kellett. A különféle. ezeket könyvekhez sosem használtuk fel. Falitáblák készültek róluk. és odaadta egy tanoncnak. a Vö­ rössüvegesekhez csatlakozhattak. hanem fadúcokat használunk. Egy másik felvett egy papírlapot és gyorsan ráterítette a fadúcra. mint pl.részlete­ zésük bonyolult lenne. Asztrológiai tábláink is voltak. Az egyik szer­ zetes egy festékhengert futtatott végig az egész felületen. már nem nyomtattunk vele. Ez utóbbi nem volt valami egészséges foglalkozás. és végeredményben az égbolt térképét mutatták. Kisebbségben voltak. amelyeknek hosszúsága meghaladja szélességüket: széles és rövid lapokat használtunk. aki félretette.

Bárcsak az egész álom lenne.Kivett három kis bőrzacskót a táskájából és átadta. nagyon kötődik hozzá. mely az ego halhatatlansá­ gát szimbolizálta. már alig várták. Távollétünk két órája alatt jelentősen javult az állapota.Át­ megyünk az úton a bevásárló utcához. és felébredhetnék! . mögötte pedig egy csillogó templom. hogy tizenkét éves korodban levizsgázhass és trapa lehessél. de hagyok itt néhány por­ rá tört gyógyfüvet. Az idén nem aka­ rom. Mingyar Dondup láma hoz­ zám fordult.Veze­ tőm nyilvánvalóan elértette a gondolataimat. mert azt mondta: .Szóval. és egymáshoz zsúfolódó házak között jártunk. Ettek.112 HARMADIK SZEM lesztettük azokat az adatokat. Figyelme különösen Mingyar Dondup láma felé fordult. mely átvezetett a Türkiz hídon. holnap új nap jön.Mennünk kell most. nem veszi fel a versenyt a mienkkel. aki két szánalmasan ficánkoló pónit tartott. hogy vágtassanak. ahol igen rit- . nem mint szerzetesnek tanuló növendék.Nahát! gondoltam. A bejáratnál lévő udvarban egy szerzetesre találtunk. úgy tűnt. Miután vé­ gignéztük a Rózsasövény kolostort. hogy elmenjünk régi otthonom mellett. . Három kis zacskót. hogy a csoporttal menj. Még néhány perc lovaglás. elég jó élet ez. melyeket a nagy gonddal készített ma­ tematikai táblázatokban találtunk. és úgy láttam. melybe épp a közeli Séde Gompa papjai áramlottak.Legutóbb még szabad emberként voltam itt. Helyette tanulj velem. hogy megnézzük az öreg apátot. Szerencsémre Min­ gyar Dondup láma megelégedett a poroszkálással. . A Rózsasövény a Lingkhor út legközelebbi részétől kb.Leporoszkáltunk és jobbra fordultunk azon az úton. meghagyom a használati utasítást az ügyeletesnek. Nem kell sietni. ahogyan az árakon civódtak és alkudoztak. Pontosan velük szemben az utcán állt egy csörteti. Pedig. pihen­ tek. A hét végén megkez­ dődik a hegyekben az évi gyógynövénygyűjtés. s amelyeket kiadtunk. Mielőtt elmegyünk. mely a halál helyett az életet jelentette egy idős ember számára. még mindig nem akarsz szerzetes lenni. és már jobban érdekelték a környező dolgok. Nem na­ gyon égtem a vágytól. Úgy terveztem. két mérföldre van. tudod. el­ viszlek majd egy különleges felfedező útra a felföldre. azt még nem láttuk. visszatértünk a szobába. Mesterem így szólt: . majd megjegyezte: . Elbűvölten néztem a kínai boltokat. hallgattam a kereskedők éles hangját. Én nem. melyek mintha csak védelmet keresve bújtak volna a Dzsokang árnyékába .

mert a jövendölés csak akkor jelenti azt. így nehéz beszélni róluk. Sosem untam meg a színes faragott sziklák látványát. Mérhetetlenül elszomorodtam arra a gondolatra. Indiában és Kínában. Egy csoport minden évben felment a hegyekbe. . iskola. Akkor még nem jöttem rá. vizsga. Itt. és ismét balra fordulva rátértünk a Vashegyre vezető útra. akiket üldöz a balszeren­ cse. hogy némelyikük gazdag. Egy koldus gör­ nyedt a falnál: . Te és én már nem leszünk itt. Ahogy felfelé lovagoltunk.Hah! Tiszteletre méltó kegyes orvosláma. de tudtam. nem is sejtették. talán a Vas Tigris éve. a Ihászai völgy nyugati kapuja felé. hogy a szere­ tett láma elhagy majd engem.So­ kan ezek közül a koldusok közül olyan feleslegesek. idén le­ mondok az útról. nem volt időnk a nézelő­ désre. Balra fordultunk a Lingkhor úton. Éppen kiértünk Sö faluból. De a nap igencsak előrehaladt már. amint átlovagoltunk a kaput alkotó csörtenen. Nos. elég felkészült vagyok már. istenségek faragott és festett képe­ ivel. Nagyon kevés ember járt a felföldön. elhatároztam. hogy a földi élet illúzió. Ma már értem. mivel mindig nálamnál sokkal idősebbek közé ke­ veredtem. és nem látjuk ezt.a kommunisták megszállják Tibe­ tet) a koldusokat dologra fogják. elhagyja ezt az életet. A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 113 ka füveket szerezhetünk. hogyan kell viselkedni azokkal. különben meghalok. ha kemé­ nyen tanulok! A szellemi fejlettségem a tizennyolc évesekével volt azonos szinten. én az Égi Mezőkön. mikor úgy gondolja. kérlek ne gyógyíts ki a betegségeimből. a hegyekben volt a természet orvosságainak egyik nagy raktára. akik rossz hírünket keltik külföldön. hogy tanulnom kell. Igen. hogy gyógyfüve­ ket szedjen. és közeledtünk Pargo Kaling. . a növénygyújtőkre gondoltam. ahol olyan különös dolgok estek. ezeket megszárították és légmentes zacskókba csoma­ golták. Ók azok. Az asztrológusok jövendölése szerint első próbálko­ zásra leteszem majd a vizsgát. és meg kellett állnom a magam lábán. beszéltek a Ihászai koldusokról. Te külföldön leszel. ahol az Ékességessel jártam. .Vezetőm szo­ morúan nézett. Lobszang. hogy levizsgázom. Még nem értettem. A hegy egyik oldala telistele volt velük. hogy elkísérhessem Mingyar Dondup lámát a felföldre. Lobszang. .IX. elmentünk a Kundu Ling mellett. és keményen tanulok. a jóslat beteljesülése után (1950.

Tizedik fejezet A TIBETI HIT
Talán érdekes, ha részletezem kissé a tibeti életmódot. Vallásunk a buddhizmus egyik formája, de nincs rá olyan szó, mely más nyelv­ re átírható lenne. Úgy hivatkozunk rá, mint a TAN-ra, és akik osz­ toznak hitünkben, azokat „beavatottakénak tekintjük. Más hitek követó'it „kívülállókénak nevezzük. A legközelebbi szó, melyet már ismernek nyugaton, a lámaizmus. Annyiban tér el a buddhiz­ mustól, hogy a mi vallásunk a reménységé és a jövőbe vetett hité. A buddhizmus szerintünk negatív, a reménytelenség vallása. És természetesen nem hisszük, hogy egy mindent látó atya figyel és oltalmaz mindenkit, mindenhol. Vallásunkról számos tanult ember tett tudós megjegyzéseket. Sokan elítéltek bennünket, mert saját hitük elvakítja szemüket, és képtelenek arra, hogy mások szemponjait megértsék. Néhányan még „sátáni"-nak is neveztek, mert életünk idegen számukra. Ezeknek az íróknak többsége hallomásra vagy mások írásaira alapozta véle­ ményét. Az is lehet, hogy jó néhányan tanulmányozták hitünket egypár napig, aztán úgy érezték, eleget tudnak ahhoz, hogy köny­ veket írjanak a témáról és értelmezzék és ismertessék azt, aminek felfedezése még legbölcsebb bölcseinknek is egész életükbe telik. Képzeljünk el egy buddhistát vagy egy hindut, aki egy-két órán át forgatja a Biblia lapjait, és utána a kereszténység finom, apró részleteiről magyaráz. Ezek közül az írók közül egyik sem élt kis­ fiúkorától fogva szerzetesként egy lámakolostorban, és egyik sem 115

116

HARMADIK SZEM

tanulmányozta a Szent Könyveket. Ezek a könyvek titkosak, mert nem hozzáférhető!; azok számára, akik a gyors, könnyű és olcsó megváltást keresik. Azok, akik vigaszt remélnek valamely rítustól, vagy az önhipnózis valamilyen formájára vágynak, megkaphatják, ha ez segít rajtuk. Ez azonban nem a belső realitás, hanem gyere­ kes öncsalás. Néhányuk számára biztosan nagyon megnyugtató, hogy azt gondolják, bűnt bűnre halmoznak, aztán, mikor lelkiis­ meretük már nagyon piszkálja őket, ajándékot adnak a legközeleb­ bi templomnak, amiért is az istenek túláradó hálájukban azonnal, mindent és bizonyosan megbocsátanak, ez pedig feljogosítja őket arra, hogy újabb és újabb bűnökbe vessék magukat. VAN Isten, van egy felsőbb lény. Mit számít, minek nevezzük? Isten tény. A tibetiek, akik tanulmányozták Buddha igaz tanításait, sosem imádkoznak könyörületért, előnyökért, csakis emberi igazságossá­ gért. Egy felsőbb lény, mint az igazság lényege, nem teheti, hogy az egyik emberrel igazságos legyen, a másikkal pedig nem, mert ha így tenne, az igazságot tagadná. Ha könyörületért vagy előnyö­ kért imádkozunk, aranyat vagy tömjént ígérünk, amennyiben imánk meghallgatásra talál, azt fejezzük ki, hogy csak a legtöbbet ígérő üdvözül és hogy az Isten pénzszűkében lévén „megvásárol­ ható". Az ember lehet könyörületes egy másik emberrel, bár nagyon ritkán teszi, a legfelső lény csak igazságosságot tanúsíthat. Halha­ tatlan lelkek vagyunk. Imánkat, „Om, mani padme hum!" - mely alább található - gyakran úgy fordítják, hogy a „a kincs a lótuszban van". Mi, akik kicsit beljebb hatoltunk, tudjuk, hogy a valódi jelentése „üdv a felettes énnek". Nincs halál. Ahogy az ember le­ veti ruháját, ha a nap véget ér, úgy veti le a lélek a testet, mikor az aluszik. Ahogyan az elnyűtt ruhát kiselejtezik, úgy selejtezi ki a lé­ lek az elnyűtt vagy szakadozott testet. A halál születés. Meghalni annyit jelent, mint újjászületni egy másik létformában. Az ember, vagy az emberi szellem végtelen. A test semmi más, mint időleges, átmeneti öltözék, mely felöltözteti a szellemet, és mely a földön el­ végzendő feladat szerint választatik. A külső megjelenés nem szá­ mít, csak a belső. Nagy próféta is kopogtathat koldusnak öltözve -

X. A TIBETI HIT

117

hogyan lehetne jobban megítélni a jótékonyságot?! - míg másvala­ ki, aki előző életében vétkezett, nem él szegénységben, s mégis el­ küldi a kéregetőt.

„ Életkerék" - ez jelenti azt, hogy megszületünk, élünk valahol, meghalunk, majd visszatérünk a szellemi állapotba és idővel kü­ lönböző körülmények és feltételek között újraszületünk. Az ember sokat szenvedhet életében, ez nem jelenti szükségképpen azt, hogy a múltban gonosz volt, bizonyos dolgok megtanulásához sokszor a szenvedésen át vezet a legbiztosabb és leggyorsabb út. A gyakor­ lati tapasztalat jobb tanítómester, mint a szóbeszéd! Az öngyilko­ sok újjászülethetnek, hogy leéljék azokat az éveket, melyekkel megrövidítették az életüket, de ebből nem következik, hogy min­ denki, aki fiatalon vagy csecsemőkorában hal meg, előzőleg ön­ gyilkos volt. Az életkerék mindannyiunkra vonatkozik, koldusokra és királyokra, férfiakra és nőkre, színesbőníekre és fehérekre. Ter­ mészetesen a kerék csak szimbólum, de megvilágosítja a dolgokat azok számára, akiknek nincs idejük alaposabban tanulmányozni a témát. A tibeti hit nem írható le egy-két bekezdésben: a Kangyúr a tibeti szent iratok - több mint száz könyvből áll, és még így sem foglalkozik kimerítően minden kérdéssel. A távoli kolostorok sok könyvet rejtenek, ezeket csak a beavatottak olvashatják. A keletiek évszázadok óta ismerik a különféle okkult erőket és törvényeket, s azt is tudják, mindez természetes. A keleti tudósok és kutatók nem cáfolják létezésüket azon az alapon, hogy nem lehet mérni vagy savakkal vizsgálni őket, inkább arra törekszenek, hogy növeljék uralmukat a szóban forgó természeti törvények felett. Bennünket például nem érdekel, hogyan és miként van tisztánlá­ tás, a tisztánlátás eredménye fontos! Néhányan kétségbe vonják a

118

HARMADIK SZEM

tisztánlátást. Olyanok, mint a vakok, akik azt mondják, hogy a lá­ tás lehetetlen, mert ők nem tapasztalták, mert képtelenek megérte­ ni, hogy miként látható egy távoli tárgy, ha nyilvánvalóan nincs érintkezés közte és a szem között! Az embereket aura veszi körül, színes körvonalak, melyek kö­ rülfogják a testet, és az, aki járatos ebben a tudományban, a színek intenzitásából következtethet a személy egészségére, integritására és fejlődésének általánosabb szintjére. Az aura a belső életerő, az én (ego) vagy a lélek kisugárzása. A fej körül fényudvar vagy dics­ fény van, amely szintén az erő részét képezi. A halálkor a fény el­ halványul, mert az én (ego) elhagyja a testet, hogy megkezdje útját a következő létforma felé. „Szellem" lesz belőle. Sodródik egy ki­ csit, mert a testből való kiszabadulás sokkja elkábította talán. Le­ het, hogy nincs teljesen tudatában annak, hogy mi történik. A lá­ mák ezért keresik fel a haldoklókat, tájékoztatják őket arról, hogy milyen állapotokon mennek majd keresztül. Ha ezt elmulasztanák, a szellemet földhöz bilincselhetnék a testi vágyak. A papok köte­ lessége, hogy e kötelékeket elszakítsák. Gyakorta tartottunk istentiszteletet a szellemek vezetésére. A tibetiek nem félik a halált, de úgy gondolják, hogy bizonyos elővi­ gyázatosság mellett könnyebb az átmenet ebből az életből a követ­ kezőbe. Világosan kijelölt ösvényeket kell követni, és egyes helye­ ken elgondolkodni. A szertartást olyan templomban tartják, ahol legalább háromszáz szerzetes van jelen. A templom közepén öt te­ lepatikus láma ül egymással szemben kör alakban. Ahogy a szer­ zetesek egy apát vezetésével dünnyögnek-mormolnak, a lámák megpróbálnak telepatikus kapcsolatot létesíteni az eltávozott lé­ lekkel. Egyetlen fordítás sem tud teljesen eleget tenni a tibeti imáknak, de íme egy kísérlet: „Halljátok leikeink hangját, ti, mindannyian, akik vezető nélkül bolyongtok a határon. Élő és halott más világban lakozik. Hol lát­ ható az arcuk, hol hallható a hangjuk? Az első füstölőt azért gyújt­ juk, hogy szólítsuk a bolyongó szellemet, vezetésre lelhet". „Halljátok leikeink hangját, ti mindannyian, akik bolyongtok. Ez az illúziók világa. Az élet csak álom. Aki megszületik, annak

Csak Buddha útja vezet az örök élethez. Ősz jön és tél. „Halljátok lelkeink hangját. akik ellen vétkeztetek. ti mind. A hatodik füstölőt azért gyújtjuk. . hogy vezetésre szólítsuk a művészek és tudósok szellemét". akik a festettetek és írtatok. „Halljátok lelkeink hangját. mint a szépség. és mi mássá válik. Hol vannak a hadai­ tok most? A föld nyög és dudva nő a csatamezőkön. „Halljátok lelkeink hangját. akik bűnt követtek el mások ellen és akik most nem pihenhetnek. és mind­ hiába koptattátok el a festékező-asztalokat. „Halljátok lelkeink hangját. hogy vezeklésre szólítsuk őket. hogy szólítsuk a királyok és diktátorok szellemét. ti gyönyörű. A földet a vér borítja. hogy szólítsuk az előkelő szü­ zek és hölgyek bolyongó szellemét. hogy szólítsuk a bolyongó szelle­ met. szajhák. hogy szólítsuk mindazoknak a szellemét. ti mind. A negyedik füstölőt azért gyújtjuk. akik bűnöztek és most egyedül bolyonganak". elhervadnak a fák és a virágok.X. Sorsotok a feledés. és mindazok. mind. harcosok mind. hogy elvezethessük őket a vi­ lág kötelékeiből". akiknek fiatalsága akár a friss tavaszi reggel. A kilencedik füstölőt azért gyújt­ juk. A nyolcadik füstölőt azért gyújtjuk. koldusok és tolvajok. ti. A hetedik füstölőt azért gyújtjuk. Hiába erőltettétek a szemeteket. „Halljátok lelkeink hangját. és azok. és akik most egyedül bolyong­ nak a szellemek birodalmaiban. „Halljátok lelkeink hangját. sebeket osztogattatok és öltetek. akik területeket foglaltatok. A TIBETI HIT III meg is kell halnia. hegyek és vizek királyai. Az ötödik füs­ tölőt azért gyújtjuk. hogy vezetésre lelhetnek". ti. A har­ madik füstölőt azért gyújtjuk. és a falevelek az el­ nyomottak sóhajától remegnek. hatalmasok. mint csontváz­ zá. Uralkodástok egy percnyi volt csupán. így vezetésre lelhet". előkelő szüzek és höl­ gyek mind. A szerel­ mes ölelés után megszakad a szív. művészek és tudósok. az éjszaka asszonyai. és népetek panasza mindig áradó. és lelketeknek tovább kell menni. hogy vezetésre szólítsuk a tábornokok és urak magányos szellemét". hogy megszabadulhassanak a világ kötelékeitől". Lelketek társtalan bolyong és nincs bennetek igazság.

akik azt mondták. remegő zihálás és beállt a csend. A le­ vegő feszültséggel telítődött a telepatikus lámák koncentrációjától. Tibetben láttam feljegyzéseket különös égi jármű­ vekről. „Az istenek szekerei" . és a tüdő­ ben a levegő sóhajtozása hallatszott. mint az emberek. hogy magasabbrendűek. Egy utolsó hörgő. hogy időről időre újraszületünk. Fokozatosan. Hisszük. Nincs igazán értelme. mert van egy sokkal egyszerűbb módszer: az asztrálutazás. akiket ismerünk. . De nem csupán erre a földre. a testhangok ritmusa megváltozott. lehet. ami könnyebb és biztosabb. lelassult. Sokat írtak már a levitációról: létezik. Láthatatlan dobok az emberi szív ritmusára dobbantak. Mingyar Dondup lámától megtudtam. Millió és millió világ van. melyek kíséreté­ ben a szellem elhagyja a testet. míg végül azok a hangok hallatszottak. hogy egy lámacsoport telepatikus úton érintkezésbe lépett ezekkel az „istenekkel". melyek nem dobálnak atombombákat. figyelik a földet . Sok láma csinálja. hogy más dolgok vannak jelen.meglehet . gyakran láttam is. Rozsdabarna ruhás szerzetesek egymással szemközti sorokban ülve a halotti litániát recitálták.legtöbben így hívták őket. de akiket a világ kötelékei még mindig fogva tartottak. belemerülhet e hasznos és kellemes tudományba. Szilárdan hiszünk abban. hogy másutt sokkal fejlettebb életformák találhatók. A templom más részeiből.nagyon különböznek azoktól. ahogy az emberek figyelik a vadál­ latokat az állatkertben. a feszültség csök­ kent. Azután a csendben megjelenik a tudat. akik megpróbáltak kapcsolatot találni azokkal. Ahogyan az eltávozottak felé irányuló szertartás folytatódott. a testnedvek csobogása. mint élő szerve­ zetből. s ez még a legkevésbé okkultak számára is észrevehető. hogy többségük lakott. Lakóik . tibetiek sosem osztottuk a nézetet. hogy az ember a fejlődés csúcsa és legnemesebb formája. hogy az ember a levitációval foglalkozzon. várnak és figyelnek. akik eltávoztak a világból. ahogyan a telepatikus útbaigazítás folytatódott. a belső szervek moraja. A halál csendje. és aki elég türelmes. de sok gyakorlást igényel. és tudjuk.nyilván úgy. Mi.120 HARMADIK SZEM A templom tömjénfüstös homályában a pislákoló vajmécsesek­ től az élő árnyékok táncra keltek az arany képmások mögött. és a nyugtalan szellemek továbbhaladtak utazásuk következő állomása felé.

a szellem kiszabadítja magát. a szellem a szellemvilágon belül új életre születik és a zsinór elszakad. aki a tanítás után hazamegy az iskolából. Amikor al­ szunk. hogy egy távoli baráttal vagy rokonnal találko­ zott: semmi meglepő nincs benne. az emlék gyakran eltorzul.X. A halál a szellem számára újjászületés a szabadabb szellemi világba. hogy asztrálutazásra induljon. az „idő" tisztán fizikai fogalom. ahova akar. és az eredmény . éppen úgy.nem tartanak tovább egy másodperc tört részénél.illogikus vagy lidércnyomásos álom. Gyak­ ran arra emlékszik.és az egész folyamat ellenőrzésünk alatt áll. Tibetben gyakorta utazunk asztrálsíkon . amelyeket az ezüstzsinór közvetít. hogy beleüljenek az ember evilági hitébe. Azoknál. csak a fizikai test igényli a pihenést.nem levitációval . hogy a csecsemő elszakadhasson anyjától. sokkot kaptak. esetleg az óceán másik oldalán élő személlyel találkozott és beszélt. be­ nyomásokat szerzünk. Az én (ego) elhagyja a fizikai testet. hogy valamire emlékeznie kell. ha rövid időn belül hall is felőle. és azonmód „racionalizálja". A legtöbb ember rendelkezik azzal a képesség­ gel. mikor éppen csak álomba . Az ember oda utazik. amíg az ezüstzsinór sér­ tetlen. és általában visszalátogat a szellemi birodalomba. Amíg az ezüstzsinór sértetlen. és tanulás nélkül nem lehet elválasztani tőle. A TIBETI HIT 121 A földön az ébrenlét órái alatt énünk (egónk) a fizikai testhez kötődik. így vannak olyan esetek. ahogyan a köldökzsinórt elvágják. de speciálisan képzett emberek esetében ez tudato­ san is megtörténik. és olyan gyorsan. Valószínűleg üzenetet kapott. amit akkor élünk át. A születés a csecsemő számára az anyatesten belüli védelmezett élet halála. A szellemi világban nincs idő.úgy tűnik . rendszerint az az erőteljes benyomása maradt. de mert nem voltak kiképezve. ha meghalunk. olyasféle­ képpen. akik nem képzettek. Valószínűleg mindenki ismeri azt az érzést. Az ego és a test egy korlátlan kiterjedésre képes „ezüstzsinór" segítsé­ gével tartja a kapcsolatot. mint a gyerek. mikor hosszú és bonyolult álmok . Sokan meg is kísérelték. és amikor felébredt. A test addig él. A szellem vándorlása révén álmokat látunk. hogy egy távoli. Talán mindenki álmodott már olyat. amilyen gyorsan csak gondolkodni tud. az egó szabadon vándorolhat az al­ vás ideje alatt. A fizikai tudat felfogja őket. bár az ezüstzsinór továbbra is hozzáköti.

és ez azzal a szörnyű érzéssel jár. Ezt az érzést az okozza. mert az énnek (egónak) újra kell születnie. és visszarántja az asztráltestet a fizikaiba. amíg tökéletesen tudatunknál vagyunk. de sokkot vagy érzelmi zavarokat okozhat. felrángatnak minket. hogy nincs szinkronban vele. ha az asztráltest úgy hagyja el a fizikait. így független a . Az asztrálutazás teljes ellenőrzés alatt majdnem mindenki által kivitelezhető. erőszakosan felébresztenek. akiknek gyenge a szíve -. és hirtelen. Ez nem metafizikai kézikönyv. a fizikai és az asztráltest durván válik el egymástól. Nincs tényleges veszély.akárcsak a lég­ gömb a spárga végén. illetve úgy tér vissza. A test hirtelen ébred. sose kísérelje meg az asztrálutazást. A bűnbeesést úgy értelmezzük. a telepátia és a levitáció képességével.különösen azok számára. a tisztánlátás. és az emberiség fejlődése helyett saját érdekében használta. hogy az ego túl gyorsan távozik. esetleg egy külső zaj arra készteti. azt azonban szeretném hangsú­ lyozni. de azt kizárólag maguk közt használták. ha valaki belép a szobába és megzavarja a testet vagy a zsinórt. az ezüstzsinór összehúzódik. mielőtt továbbha­ ladhat a következő szint felé. hogy megzavarhatják. hogy az ember visszaélt a misztikus erőkkel. hogy rendkívüli gyorsasággal térjen vissza a testbe. hogy nagyon zavaró élmény lehet. hogy a bűnbeesés előtt mindenki rendelkezett az asztrálutazás. Réges-rég az emberek a telepátia segít­ ségével érintkeztek egymással. és kezdetben magányra van szükség. Végzetes sokkot eredményezhet. A telepati­ kus beszéd természetesen gondolati úton történt. Legjobb. mint mikor egy utazás után térünk vissza. Akinek gyenge a szíve. ezért nincs értelme tanácsokat adni az asztrálutazásokra vonatkozóan. komoly veszélyt jelenthet . ha az em­ ber egyedül van és nem kell attól félnie. Mindez sokkalta rosszabb annál. tibetiek. ha nincs megfelelő taná­ runk. Valami. úgy hisszük.122 HARMADIK SZEM merültünk. Mi. hogy az ember leesett egy szikláról és az utolsó pillanatban ocsúdott fel. Az asztrátest több méterre lebeg a fizikai fölött . A helyi törzseknek volt saját nyel­ vi változatuk. ami való­ ban nagyon kellemetlen lehet. Gyakorlást igényel. Míg a projekció önmagában nem veszélyes. hogy leélje a kimaradt a életszakaszt.

mint olyan: „szent napok" vannak. ez körülbelül februárral esik egybe. amely nagyjából márciusnak felel meg. A mi ünnepeink a következők: Az első hónapban. . a szent tőr felvonulásával ér véget. Huszonkilencedikén van a gonosz dé­ monok üldözése és kiűzése. a telepátia képessége el­ veszett! Nálunk nincs vasárnap. egyben minden eltávozotté. az egyházi és világi év csúcspontja a negyedik naptól a tizenötödikig tart: ezek a kö­ nyörgés napjai. vannak kisebbek is. hogy Buddha elvonult a vi­ lágtól. vagyis a halottak -. Ez. 1-3-ig Logszár-t ünnepeljük . amelyekről nem szabad elfeledkezni és istentiszteletekkel kell megemlékezni róluk. Tizenötödi­ ke Buddha halálának évfordulója. A negyedik hónap .a nyugati világban újévnek hívnák. minden hónap 8-án és 15-én. áprilisban szintén kevés az ünnep. akik a földhöz kötve vándorolnak.így mondták nekem . hogy különböző játékokat és vallási szertartásokat rendezzünk. job­ bára mentes az ünnepektől. jó ok. A második hónap. hogy megidézzük mindazok szellemét. A TIBETI HIT 123 helyi nyelvtől. egy részben vallási. 15-én ünnepeljük Buddha fogantatásának évfor­ dulóját.X. Az éves ünnepek . hogy mivel rossz célra használták. Nagy esemény. A hónap huszonhetedikével fejeződik be. Ugyaneb­ ben a hónapban. de ez utóbbiakról nem tudok eleget ahhoz. rész­ ben mitikus eseménnyel. A harmadik hónapban. hanem az ünnepélyes hálaadás ideje. ezért mindenki értette. de ne­ künk ez alatt az idő alatt még szigorúbban kellett élni. Bábel kialakulásához az ve­ zetett. Ezek azonban csak a nevezetesebb ünnepek. hogy megjegyzéseket fűzzek hozzá. hogy e felsorolásban szerepeljenek. huszonötödikén tartjuk a kinyilatkoztatás napját. amely nem a játékok.valamennyire megfeleltethetők a keresztény ünnepeknek. Az egész év legnagyobb ünnepe.nyolcadik napjának érkeztével arra emlékezünk. Ezeken különleges szertartásokat tar­ tunk és általában nem dolgozunk. Ekkor füstölőket gyújtottunk. a keresztény nagyböjthöz hasonló. ha jól értem. Ezek azonban nem olyan jelentősek.a nyugati naptár szerint május . másképpen a „minden lelkek napja". a mi nyelvünkön a Mönlam-cshempo.

hisz a folyókból nyert víz nélkül a földekről semmit sem arathattunk volna.elkövettünk! Buddha születésének évfordulója a hatodik hónap. tizedik hónapban.október . amit . Az év utolsó vallási eseménye a tizenkettedik hónapban 29-30án volt. Kevés eső esett. amikor ötödikén az „orvoslámák" más kolostorokba különleges ünnepségekre látogatnak. a nyugati naptár szerint január-február fordulóján. Ekkor ünnepeltük az a napot is. Mivel Tibet éghajlata roppant száraz. az egyes éveket tizenkét állat és öt elem különféle kombinációival jelöljük. hatvanéves ciklusokat használunk. amikor Buddha először pré­ dikált a Tanról.124 HARMADIK SZEM Június volt az a hónap. Aznap semmit sem tehettünk helytelenül. Az új év februárban kezdődik. Naptárunk erősen eltér a nyugatitól. 1927-től számított ciklus évenkénti kalendári­ uma: I . A kilencedik hónap. és számot kellett adni arról. hogy Buddha alászállt a mennyekből. így az aratás ünnepét összekapcsoltuk egy vízi ünnepséggel. 25-én a lámpák ün­ nepe következett. A következő. mint más országok.az ő elképzelésük szerint . másnap mégis behívtak a feletteseinkhez. A nyolcadik hónap . Akkor történt az. Példaként álljon itt a jelenlegi.nyolcadik napján volt az aratás ünnepe. sokkal jobban függ­ tünk a folyóktól. Ekkor kiűzték az óévet és felkészültek az újra. november huszonkettedik napja csodálatos esemény évfordulója. július 4-re esett. hálaadásra az orvosszerzetesek szolgálataiért. A gyógyítók rendjét Buddha ala­ pította.

hogy jövőnk valószínű­ sége megjósolható. Bárkinek le­ het egy fényképezőgépe. amelyek a testen keresztül tükröződnek a földre. infravörös hatásokat ész­ lelhet. Hiszünk az asztrológiában. hogy a kész képen elváltozásokat ta­ pasztal. hogy a rengeteg lehetőség közül csak hármat említsünk. miközben a test természete szerint „elszínezi" vagy elváltoztatja őket. pankromatikus. Ha a lencse vagy a lámpa elé különböző színű szűrőket tesz. Számunkra az „asztrológiai hatások" egyszerűen kozmikus sugarakat jelentenek. Ortokromatikus. A TIBETI HIT 125 Részét képezi hitünknek az a nézet is.X. felkészülhet rá. és egy fehér lámpája. Az . A jövőbelátást mindenképpen pontos és hiteles tudománynak tekintjük. amelyekkel lefény­ képezhet valamit.

civakodó zsiványok törnek elő. Charles Bell. Gonosz hadak szállják meg Tibetet". Buddha azt mondja: A csillagjóslás és az asztrológia. A kínaiak megszállják Tibetet. A kommunisták 1950. 1911. hogy létezését bizonyítsuk. októberében özönlötték el az országot. Bell. hogy az asztrológiáról egy kicsivel több szó essék és felidézzük annak a három angol sze­ mélynek az alakját. érintkezésbe lép vegyi és elektromos személyiségünkkel. 1914. Az év első fele óvja a dalai lá­ mát. jó és rossz eljövetelének megjövendölése . a „Fa-Sárkány háborúra".126 HARMADIK SZEM emberekre hasonlóképpen hat a kozmikus sugárzás. a nyomtatott példányt látta 1902-ben. Semmilyen okkult erőt nem lehet személyes nyereségre. Csak így védhetők a kevésbé tehetségesek. a fegyverek okozta nyugtalanság-fájdalom megnő és az em­ berek harcolni fognak. 1027 óta Tibetben minden nagyobb döntést az asztrológia se­ gítségével hoztak. és a beavatkozás megnövelte a velem született képesség hatóerejét. 1950. A dalai láma eltávozik ebből az életből. Néhány előre pontosan megjövendölt egyéb esemény: 1910. Itt látható a prófécia másolata tibeti nyelven. De szent könyveinkben szerepel egy későbbi utasítás. aki később érkezett Lhászába. Younghusband ezredes vezette a brit hadakat. A kínaiakat kiűzik Tibetből. Sok az ellen­ ség. használható. aki szintén a brit seregben szolgált. csupán azért sem. akik tanúi voltak egy próféciának. így szól: „A Fa Sárkány évében. világi törekvésre használni. A dalai láma új inkarnációja visszatér. Egy bizonyos L. mely keveseknek adatott meg. mely így szól: „Az az erő. Ezt 1850 előtt írták. 1911 vé­ ge. Háború Anglia és Németor­ szág között. és amelyért az egyén fájdalmat és szenvedést áll ki. és 1904-re vonatko­ zik. aztán harcoló. Kitör a kínai forradalom és megalakul a nacionalista kormány. mely való­ ra vált. a későbbiekben Sir Charles Bell az összes jóslatot .mindeme dolog tilos." Magam is fájdalom útján jutottam a har­ madik szemhez. Az 1904-es brit inváziót pontosan megmondták előre. Az év végén egy békülést hirdető szónok véget vet a háborúnak". úgy­ szintén találkozott vele. 1933. Egy későbbi fejezetben visszatérünk még rá. 1935. A. itt azonban jó alkalom kínálkozik arra. Waddel. szeren­ csés vagy szerencsétlen események megjóslása a jelekből. Látta az előrejelzést Lhászában.

akik asztrológiai képzés­ ben részesültek. A horoszkópkészítés tudománya .mert az . amely nagyon különbözik a földi zónaidőktől. hogy a pontatlanság hatalmas eltérése­ ket eredményezhet.X. ahogy forog. de tavasszal a helyzet fordított. értelmezni tudják. A születési hely hosszúsági fokának ismerete ezért döntő fontosságú. és ősszel az Északi Sark kb. Anti engem illet. háromezer-egyszáz mérfölddel előbbre van. belátható. hogy készítünk egy égi térképet a fogantatás és a születés pillanatá­ ban. mit jelent. Mivel a föld másodpercenként tizenkilenc mérföldes sebességgel halad a pályáján. Röviden abból áll. mint a Déli Sark.nem foglalható össze egy ilyen jellegű könyv néhány oldalán. Különösen a rengeteg nehézség. bekövetkezett. A TIBETI HIT 127 látta Utászában. azok. Amikor a térképek elkészülnek. minden. Értékebi kell a boly- . A születés pontos óráját tudni kell. és az időpontot át kell for­ dítani „csillagidőre". Az Egyenlítőnél a föld forgási sebessége ezer­ négyszáz mérföld óránként. amit nekem jövendöl­ tek. A föld megdől.

hogy ki fogja megnyerni a 2. Néhányan azt kérdezik: . A bámészko­ dók találgatnak. mikor érkezik az utolsó leszállási engedélykérés a toronyba. mint a teljesen süket ember. Ha egy közönséges turista tudja a repülőgépek nyilvántartási számát. vagyis 1964-ben háború lesz. Fel lehet tárni az előző élete­ ket. sajátos tudásuk alap­ ján meg tudják mondani. A tizenkét házban . hogy megtudjuk. lehetetlen. Meg tudjuk mondani. melyek akkor érik az egyént.128 HARMADIK SZEM gók közötti kapcsolatot és kiszámítani a konkrét térképre gyako­ rolt hatást. Ebben az esetben az évszázad végén jó kis tűzijátékra számíthatunk. és lótulajdonos horoszkópját. számításokat kell végezni. esetleg ki tudja számítani. A szüle­ tési térkép azokat jelöli. mi­ lyen hatások érvényesültek a létezés legelső pillanatában. hogy elkészítenénk a versenyben érintett min­ den ember. hogy Tom elveszi-e Maryt. a repülőtéren álldogál és kíváncsi lesz. Érdekes lehet viszont. ábrák sokaságát kell kidolgozni. Egy másik. legalábbis nem. Akik nem já­ ratosak ebben a dologban. Készítünk egy fogamzási ábrát. Azt is megmondhatjuk. a nyugati világot ismételten zavarba ejtő kérdéskör az ember korábbi életeinek feltárásához kapcsolódik. mikor. azt állítják. hogy az eljárást világosan leírjuk. de ez konkrét személyek­ re vonatkozik. hogy milyen területeket fed a tibeti asztrológia. Feltéve. hogy egy em­ ber meggyógyul-e a betegségéből vagy sem. amikor le akarjuk olvasni és össszevetjük a születési ábrával. minden ló. Éppen úgy tesz­ nek. hogy belebonyolódjunk. Az ember pl. de az irányító-toronybeliek. a járatszámokat és van egy jó menetrendje is. így vagyunk a múlttal is. mikor belép egy gyanútlan világba. mikor azt mondja: „Nem hallok hangot. Ilyenkor az a legjobb megoldás. ha csukott szemmel rábö­ künk a kezdő futam listájára. ha a kommunisták ellenőrizetlenül maradnak. akkor a Fa Sárkány évében. A jövő megismerésére elkészítjük a térké­ pet arra az időpontra. mely elszórakoztatja majd a Vé­ nusz és a Mars lakóit. Időbe telik. ezért a hang nem is létezik".30-as futamot? A vá­ lasz nemi Anélkül. Leg­ alább egy kötetet tenne ki. és hogy azután boldogan élnek-e. így nem lenne értelme. hogy ha Amerika és Anglia nem tartja féken a kommunizmust. az utolsó beérkező járat mikor kér leszállási engedélyt.Tényleg meg tudjátok előre mondani.

Bizonyos mértékig mindenkinek megvan hozzá a tehetsé­ ge. Kapcsolatok. hogyan lehet pénzt szerezni és elveszíteni. kedvtelések és elmélkedések. Betegség. házasság. mikor és hogyan. mikor és hogyan következik be. a találkozás ideje. A pszichometria olyan tudomány. az elért fejlődési szint. életkörülmények az élet végén. Az ember belép egy régi templomba. Pénzügyek. a személy típusa. Örökségek. akadályok és okkult csapások. munka és kisállatok. hogyan következik be. amely elmúlt események halvány nyomait gyűjti egybe egy-egy tárgyról. Partnerkapcsolatok. Barátságok és ambíciók. Hosszú utazások és lelki dolgok. Szerencsétlenség. hogy milyen körülmények kö­ zött fognak megtörténni: Szerelem. Végzet. Börtön vagy a fogvatartás más formái.X. perek. Halál. ha bekövetkezik. melyet megszenteltek a . valamint azt. Viszály. Bár magam is sokat foglalkozom asztrológiával. A szimbólumok következő tartalmakat jelölik: Személyiség és önérdek. Könnyebb is. szellemi képességek és íráskész­ ség. A TIBETI HIT 129 tizenkilenc szimbólumot használunk. általában családi vagy üzleti veszekedések. Házasság. ha az embernek nem túl erős oldala a számtan. a pszichometriát vagy a kristálygömbből való jóslást sokkal gyorsabbnak és legalább olyan pontosnak találom. Szenvedély. Megközelítő pontossággal meg tudjuk állapítani a következő események idejét is. Tulajdon. ellenségek. Szellem. Gyermekek. Nehézségek. rövid utazások. Foglalkozás és érdemek.

Lhásza váz­ latos térképén öt ilyen szerepel. hogy egynéhány írástudatlan hisz bennük. Tibetben mindenütt találhatók csörtenek.„Milyen nyugodt. hogy haláluk után a Sátán és társasága szorgosan hozzálát a nyársonsütéshez és a kínzáshoz? Hiszik. Mindegyik elemet a felfelé vezető út lépcsőin keresztül lehet elérni. békés itt minden!" És mikor egy rémes gyilkosság színhelyére látogat. más-más időköz után újraszületünk. amelyeket a kerék ábrázol. A négyzet a szilárd földi alapot jelöli. A csörtenek alakja mindig olyan. melyen egy tűzkúp emelkedik.csupán fókuszálja a harmadik szem sugarait. Lehet. Az egészben nincs semmi csoda vagy varázslat. Végül. A földre érkezünk. Sok buzgó diák elköveti azt a ko­ moly hibát. és még magasabbra a remegő szellem (éter). hogy elhagyja az anyagi világot. lélegzetünk elakad. a feszülettel vagy az ikonnal vet­ hetők egybe. Az Életkerék a születés-élet-halál-szellem-születés-élet stb. úgy. Tibetben a természeti törvényeknek emlékműveket állítanak. felette egy levegőtányér. Ta­ lán a keresztények tényleg elhiszik. aho­ gyan a röntgensugarakat egy képernyőre összpontosítják (és fluo­ reszkáló képet mutatnak). Az egész a tibeti hitet szimbolizálja. hogy ha (egy kisebbség tagjaiként) a másvilágba jutnak. hogy felkapaszkodjunk a felfelé vezető út lépcsőin. ez az egyik városkapu. és belépünk a szellemi világba.mint korábban em­ lítettük . Azután. Az „üveg". végtelen forgását szimbolizálja. életünk során felkapaszkodunk vagy legalábbis megpróbáljuk. de nem a felvilágosultak. A kristályjóslás egy kicsit más. menjünk innen. szimbólumok. hálóingben ücsörögnek majd egy felhőn és hárfázni tanulnak? Úgy . hogy úgy gondolja. azt mondja: „Ó! Rosszul érzem itt magam. mi valóban hiszünk azokban a szörnyűséges poklokban. hogy megtanuljuk az újabb leckét. mint amilyennek az alábbi il­ lusztráció mutatja.130 HARMADIK SZEM múló évek és felkiált: . mindössze a természeti törvényeket használjuk fel. melyeknek mérete másfél métertől százötven méter magasságig terjed. a Pargo Kaling a legnagyobb. mely arra vár. Ezen nyugszik a víz gömbje. hátborzongató ez a hely. mi­ kor megszületünk. A csörtettek.

hanem olyan hit. A múltban túl sok dol­ got kigúnyoltak. Biztosak va­ gyunk benne. melyek közül a legmagasabbat „az aranyfény birodalmának" (ősfény) nevezzük. mert ez diszharmonikus állapot lenne. A telefont. ahova ak­ kor megyünk. a repülést meg még sok egye­ bet. a rádiót. . mely szerint alvás közben vagy a halál után sza­ badon vándorolunk az asztálsíkokon. hogy ezt a tu­ dományt megfelelőképpen megvizsgálják. a televíziót. melyek szintén testetlenek. akiket nem szeretünk. Mindezt az idő már bizonyította. hogy a nyugati kétkedés és materializmus megakadályozta. Nem találkozhatunk azokkal. hogy az asztrálsíkon mozogva akár alvás közben vagy a halál után találkozunk szeretteinkkel.131 tartjuk. és ilyen nem létezhet az aranyfény avagy ősfény birodalmában. mikor elhagyjuk a testet. és nagyon nagy kár. és ahol más entitásokkal találkozunk. amelyek aztán évek múltán helyesnek bizonyul­ tak. és hogy a földön vár ránk a „nyár­ sonsütés és a kínzás". Ez nem spritiualizmus. hogy a földön tanulunk. A másvilág számunkra az a hely. mert velük harmóniá­ ban vagyunk.

a dzsúdóra mégis fordítottunk valamennyit. anatómiával. hogy meggyőződjenek róla. Előbb rövid istentiszteleten vet­ tünk részt. tibeti és kínai nyelvvel . két és fél­ szer három méteresek voltak.különös tekintettel a szépírásra . mint amilyen most vagy. Ezek kb. mert a vizsga a születésnapomat köve­ tő napon kezdődött. mert ebből szigorú vizsga volt. ahol kell. Reggel hatkor tizenöt más jelölttel együtt megjelentem a vizsgateremben. a magasságuk pedig úgy két és fél méter. Akkor a legfőbb vizsgáztató a vizsgaterem kis templomából zárt kőfülkékhez vezetett minket. ez csak zűrzavart teremt a fejedben. Az elmúlt éveket intenzív tanulással töltöttem. majd tiszta köntöst adtak. egyre kevesebbet készültem. elsőre le akar­ tam vizsgázni. Elérkezett a nap. átkutattak. Légy nyugodt. Mind133 . Ahogy közeledett a tizenkettedik születésnapom. Lobszang. senki sem engedett szerzetesek­ hez nem illő kísértésnek. és a tudás ott lesz. hogy az agyunk megfelelő szellemi állapotba kerüljön. gyógyfüves orvoslással. Asztrológiával. aztán. le kellett vetkőznünk. vallásetiká­ val foglalkoztam. az egyetlen „játék"-ra. hogy miből állnak. de még olyasmivel is. hogyan készülnek a füstölők. olyan nyugodt. Odakinn egész idő alatt rendőrszerzetesek őrködtek. Körülbelül három hónappal koráb­ ban Mingyar Dondup láma azt mondta: .Nem kell annyit ismétel­ ni.Ifjúi elszántsággal a tanulásnak szenteltem magam. Kevés idő maradt játékra.és a matematikával.

Akkor lefeküdtünk és reggelig aludtunk. Hat napon keresztül minden áldott napra jutott egy tantárgy. közölte. külön fülkénkben kellett maradnunk. Kap­ tunk vajas teát és campát is. lépjünk be. Ez alkalommal azt vizsgálták. ahogyan találtuk a fülkéket. Az írásbeli vizsga a hatodik nap éjszakájával ért véget. Fokozatosan mindenki kiesett. Ahogy sötétedni kezdett. . milyen tudásra tettünk szert fojtogató fogásokból. így annyi fényt kapott. Egész idő alatt a saját. semmilyen okból nem hagyhattuk el a helyünket. Három nappal később.innivalót hozta. úgy kellett elhagynunk. és felszólítottak. míg végül. amennyi a vizsga­ terembe bejutott. De még nem mehettünk el. hogy egy vizsgadolgozat.134 HARMADIK SZEM egyikünket egy-egy fülkéhez vittek. a vizsgáztatók elé hívtak bennünket. kulcsolásból. de teát annyiszor kérhetünk. mikor a dolgozatokat már kijaví­ tották. Aztán otthagytak. A bukottakat hamar kirostál­ ták. míg azt megválaszolja az ember. melynek egy témája van. Az ajtót bezárták. A cellának nem volt teteje. a kikérdezés egész nap tartott. és -tizennégy órába telik. Mikor már bent voltunk. dobásokból és önuralomból. hogy háromszor egy nap ehetünk campát. Leg­ alább dzsúdóból a legjobb eredménnyel vizsgáztam! De csakis gyerekkori képzésem miatt. Egyszerre egy növendék vizsgázott. a szerzetesek a falon lévő kis csapóajtón keresztül bead­ ták az írószerszámokat. a papírt és az első vizsgakérdéseket. lelakatolták és lepecsételték. ahol dzsúdózni tanultunk. Saját tapasztalatból mondom. alaposan próbára teszi a tudást és az idegeket. és pirkadattól sötétedésig dolgoztunk. A szerzetes. amit akartunk. Másnap reggel mind a tizenhatunknak be kellett menni abba a szobába. aki az enni. mert reggel ki kellett takarítanunk. amit pedig akkoriban brutálisnak és igazságtalannak tartottam. ahányszor csak akarunk. azt csináltunk. A feltett kérdések gyenge pontjainkra vonatkoztak. esésekből. megjelent egy szerzetes az ajtónál és elszedte a papírokat. hogy a tétellel foglalkozzunk. gyengeségeinket pedig feljegyezték. A nap maradék része a miénk volt. kizárólag korábbi képzésemnek és Cu-nak köszönhetően én maradtam egyedül. Mindegyikünknek három másik jelölttel kellett megküzdenie.

amelyeket máskülönben elkerülnél. hogy tizenhat éves koromban vizsgázzak. Velem együtt öten mentünk át. Azon a héten valamikor később. kissé túljátssza a „szerepét". Mivel a Potala csak egy mérföldnyire volt. mert le fogsz vizsgázni. ahogyan csak akar­ tam. azt gon­ doltam. és azt mondta. hogy láma lettem. milyen sebesen is jöttek és mennyi nehézséget kellett elviselniük. trapák. Ez tisztességes ajánlatnak tűnt nekem. hogy minden tárgyból a legjobb lettem.XI. és tudásod gyarapodni fog". ami a lámastátusszal jár.Fájdalmas te­ kintetem láttán magyarázni kezdett: . ziháló hírnök érkezett az Ékességes üzenetével.Jól csináltad. s így olyan gyorsan haladhattam.Sokkal jobb. amit meste­ rem a legjobbnak tartott. az azutáni napon pedig kihirdették az eredményeket. hogy a rájuk bízott üzenete­ ket követítsék. joggal taníthatott. most értem kül­ dött és a szobájába hívott. Ahogy beléptem. elfogadtam. Ha már most lámastátusz­ ba kerülsz. Most. Mingyar Dondup lámát egész idő alatt nem láttam. Egyetértett vezetőmmel abban. Az apát úr külön beszámolót küldött a dalai lámának. . A küldöncök mindig éltek színészi ké­ pességeikkel. „mert így rákényszerülsz. mosolygó arccal né­ zett rám: . .halálán volt. amiért úgy ta­ nított. ha tanulsz és a saját érdemeid alapján leszel lámává. De beköltöz­ hetsz a mellettem lévő szobába. A lista élén vagy. A kimerültségtől lógott a nyelve és . hogy attól fogva lámának tekintenek engem. hogy azonnal nyilvánítsanak lámának. hogy az én sikerem az övé is. amit pedig későbbi életedben létfontosságúnak fogsz találni. hogy elismerésben részesül. aki valamilyen szaktudással rendelkezett. mikor eljön az ideje. TRAPA 135 A következő nap pihenhettünk. Ez azt is jelen­ tette. hogy hangsúlyozzák. Azt javasolta.látszó­ lag csupán! . vagyis orvospapok lettünk. hogy olyan dolgokat tanulj. hogy bárki. nagyobb szabadságra volt szükségem. Izgatott örömöt jelentett számomra. de elleneztem. Lobszang. hogy tanulmányaimban az osztály ne fogjon vissza. hogy kiheverjük a nehéz vizs­ gát. Az Ékességes gratulált a vizsgámhoz. sok minden kimarad a tanulmányaidból. Lámaruhát kezdtem hordani és megkaptam minden jogot és privilégiumot.

ahol éppen néhány könyvet tanulmányoz­ tam. amíg nem lazítsz. . aztán fel a válladhoz. . Megmutatom. Azt mondta. Ki vele. sehol se erezz semmit. Mind ott vannak? Biztos? Tapo­ gasd végig gondolatban. most csináld ugyanezt a lábszáraddal. Mondd meg a kis emberkéknek. hogy az agyad felfedezze a lábadat. .136 HARMADIK SZEM Az egyik dolog. minden izmod elernyedt. lábad apró emberkékkel van tele. amikor ugráltál. Induljanak el a fejed felé. a rela­ xáció tudománya volt: enélkül nem lehet semmilyen. mert az arcizmok csak akkor lazák. végtagja­ id az eséstől behajlítva. Lobszang. hogy induljanak felfelé. sőt áll­ va is lehet lazítani.A földön fekve megpróbáltam ma­ gam elé képzelni az emberkéket.Kezdd az ujjaiddal. akik úgy mozgatnak téged. Szólj az emberkéknek. nem juthatsz előbbre a csendes elmélkedésben. Hagyd. igazi metafi­ zikai tanulmányokat folytatni.Lobszang. Képzeld. sem feszültség. A lábikrádra figyelj. a csuklód mellett a könyöködig.mondta. összeroskadtál. biztosan jó csomó kis ember szorgoskodik ott. hagyják a lábfejedet. a szád kicsit nyitva. most képzeld azt. ki vele! . folytatta: . hogy ne erezzed. hogy leestél egy szikláról . . Addig izegtem-mozogtam. Rám nézett és így szólt: .Most a karod következik . hogy az izmaidat húzkodják. amint belülről rángatja a lábujjaimat! De jó lesz megszabadulni tőle! Na. Nehéz dolguk volt ma reggel. hogy először is feküdjek le. Képzeld el. . Most hagyd kicsit pihenni őket. Az öreg Cu-ra gondoltam. és megbizonyosodjon róla.Na. hogy minden ember­ két elhívsz. . hogy kezed. elég feszültnek látszol. Szólj az emberkéknek.Most magához . ne legyen benne sem mozgás.Képzeld. hogy hagyják ma­ gukra az izmaidat. amit leghamarabb el kellett sajátítanom.Miután idáig jutottam. . Az emberke feszesen tartja az egyik combizmodat. hogy a földön fekszel.mondta.Nézd csak! Valakit a combodban felejtettél. amíg abba a helyzetbe ke­ rültem. jobb ha először hátán fekve tanulja az ember. Lobszang.Végre meg volt elégedve a lábammal.Hirtelen megállt és rám mutatott: . amit mondott. egy izom sincs működésben. Egyik nap Mingyar Dondup láma bejött abba a szobába. sehol se maradjon feszesség vagy feszültség. mert bár ülve. én hogyan csinálom.

Figyelj a szádra. ha elengedted magad. szóval csak semmi feszültség. Ez utóbbihoz azt a tanácsot kaptam. Lobszang. Ahogy itt fek­ szel. Képzeld el a semmi fekete négyzetét. Tanulhatsz abból. Ez a módszer sosem mond csődöt. Néhány átugrik. Akik idege­ sek a civilizációs gondoktól. először a tested alsó részéből menjenek el. hogy lazítsák el az izmaidat. senki sem tudja jobban csinálni. és ugrasd át őket újra a fekete űrön. hogy a tudatod egy pillanatra el­ időzzön a gondolataidnál. távozzanak. hozd vissza őket. amit csinálnak és távozzanak. hogy minden megereszkedjen.Kevés haszna van. hogy lásd a feketeséget. hogy gondolataid megpróbálnak átugrani egyik oldalról a másikra. Gondolj a szerzetesekre. Pedig nincs fény. Nézzük. Kövesd őket lassacskán és nézd meg. Hagyják abba. kérlek. lazítsd el az izmokat mindkét oldalon! Most nem fogsz beszélni. jól teszik. hogy a testedet csak a külső bu­ rok tartsa egybe.A relaxáció leg­ kiválóbb képviselője odalent napozik. Láthatóan elégedett volt a haladásommal. akik feszítik benned az izmokat. Akkor már laza a tested. mely zavarhatná a szemed. . de szellemileg feszült vagy. Mingyar Dondup láma ezeket mondta: . Látni fogod. csukd le könnyedén a szemhéjadat. mint ők. Figyelj. fizikailag ellazultan. minden erőlködés nélkül. Hunyorogsz. mennyire érdektelenek. mit tehetünk vele.A re­ laxáció szempontjából talán a fej a legfontosabb rész. . mint a lazí­ tást. elernyedjen és megtalálja saját helyét. valamennyi izmodat. Valóban kép­ zeld el. hogy a tested lámakolostor. és rövid időn belül semmi megerőltetésbe sem kerül. hagyd. és nehéznek tűn­ het.Elfordult és kinézett a nyitott ablakon. Mondd nekik. sem enni. ne engedd. ahogy a macskák lazítanak. . és egy má­ sodperc is elég rá. hogy szabadon folyjanak. és élvezd a tökéletes szellemi és fizikai relaxációt. hogy egy kicsit másképp csináljam. holott a relaxáció kis gyakorlattal könnyű dolog. akik működtet­ nek. könnyedén. Lazíts. mert így szólt: . Akkor állítsd meg a gondolatokat. hogy miután kiengedtek minden izmot. milyenek. Szólj nekik. és azt. TRAPA 137 a testhez érkezünk. Vedd úgy. ha gyakorolnak eme sorok és az itt következő mentális módszer alapján. Elég hosszadalmas leírni az egész folyamatot. erősen nézd. mindkét sarkában van egy feszes izom. Menj utánuk.XI.

* Ezek a következők: Helyes szemlélet: olyan nézet és vélekedés. hogy mindjárt elveszíti az eszméletét.) (A szaklektor megjegy­ . Helyes beszéd: amely során az ember kedves. olyanok. hamarosan összeesne: az agyat és a tu­ datot mégsem pihentetik. a nyak megérintésével a másodperc törtrésze alatt tudat­ vesztést okozhatunk. akik megpró­ bálják éjjel-nappal működtetni a testüket. A kis nyomás megbénítja az agyat. Mint már be­ mutattam. mert az az önuralom számára nagyon jó gyakorlat. hogy tudni kell puhán esni. zése. A képzésnek köszönhetően majdnem érzéketlenné váltunk az esésekkel szemben. hogy egy három­ négy méteres falról csak úgy mulatságból leugorjunk. hogy felmondtuk a buddhizmus alappilléreit képező ún. Magas szinten tanítottak dzsúdózni. mint csinálni. A dzsúdóhoz hozzátartozik. A beteg semmiről sem tu­ dott. Ha valaki néhány napon át pihenés nélkül járkálna. Sokan sosem kapcsolják ki a tudatukat és sosem állítják le gondolataikat. és mindennapos dolognak számított. és valóban nagyon könnyű ügy. Helyes vágy : ami által az embernek magasztos és méltó célja il­ letve érdemleges véleménye van.138 HARMADIK SZEM Ezt megint csak nehezebb elmagyarázni. aki tanított. Középút összetevőit. A „fojtófogás" vadnak és kegyetlennek tűnhet a nyugati gondolko­ dásmód számára. * Nemes nyolcrétü útnak szokták n e v e z n i . Minden másnap azzal kezdtük a dszúdózást. hogy az asztrálutazáshoz kiszabadítsák az ént a testből. de ez felettébb helytelen felfogás. és igyekezett a lehető legérdekesebben tanítani. figyelmes és igaz. Tibetben. tíz támadót tudott pillanatokon belül visszaverni és legyőzni. hogy a tuda­ tunkat kiképezzék. A láma. mint azok. ahol nincsenek altatóorvosok. ha egy bonyolultabb foghúzáshoz készülőd­ tünk vagy csontokat illesztettünk össze. mely mentes a káprázattól és a haszonleséstől. Velünk mindent megtettek. Mindenkinek szüksége van a lazításra. nem szenvedett. mielőtt a másik ember tudná. Nagyon szerette a dzsúdót. Arra is használják ezt a módszert. Kevés gyakorlat kell hozzá. de ár­ talmatlan. gyakran alkal­ maztuk ezt a fogást.

hason kellett feküdnie a főtemplom bejárata előtt. és nem kapott sem enni. ne sértsen meg más embereket vagy állatokat. Ott feküdt pirkadattól sötétedésig. vagyis az Ékszer Parkba. és már ez is fé­ lelmetesen soknak tűnt. Helyes elragadtatottság: olyan öröm. De kellemes volt fent üldögélni a tetőn és figyelni. amely elhalad Sö falu mellett. Helyes törekvés : az embernek önuralommal kell rendelkeznie és állandóan képeznie kell magát. rejtőzködnöm kellett. Helyes figyelem: abban áll. Lámaként. aki be akar menni a templomba. két gyönyörű parkra láttam. nem mozoghatott. és ez utóbbiak­ nak megadja a jogot az életre. Láma lettem. szét fog durranni a fejem. Északra a Nyugati kapu. A „Linga" parkot jelent. legnagyobb csalódásomra és ré­ mületemre az előírások száma százötvenháromra emelkedett. az embernek vigyáznia kell. de a Vashegy másik oldalán. és a nyugati írásmódhoz legalábbis ez a szóalak áll legköze­ lebb. aki azokban a háborús időkben élt. Kezár ki­ rály emlékére emeltek. a Khati Linga-ra és a Kalingcsu folyón keresztül a Dodpal Linga-ra. átlépjen a testén. Jól hangzott. hogy a dalai láma megérkezik Norbu Linga-ba. Szintén alattunk. Ez nagyon nagy szégyen volt. mert senkinek sem szabad fentről lenézni a Mindentudóra. TRAPA 139 Helyes viselkedés: mely az embert békéssé. Korábban a szerzetesi viselkedés harminckét szabályának kellett engedelmeskednem. de kelepcét is jelentett. amit helyesnek tud. Ha valamelyikünk vétett a fentiek ellen. A nagy csörten a Drepungi úton terpeszkedik. hogy mindenki. Egy az elitből. mely az életrealitásokról és a felettes énről való meditálásból ered.XI. majdnem a Csakpori lá­ bánál is állt egy csörten. . becsületessé és ön­ zetlenné teszi. hogy az ember helyesen gondolko­ dik és megpróbál aszerint cselekedni. és a város szívébe vezet. amikor a buddhizmus és a béke még nem érkezett el Tibetbe. Egy a „legkiválóbbak" közül. amelyet egyik történelmi hősünk. a Pargo Kaling látványa tárult elém. Amikor így nézelődtem. Helyes élet: hogy ennek megfeleljen. És Csakporiban egy bölcs láma egyetlenegy előírást sem szegett meg! Mintha a világ csupa tanulnivaló lett volna: azt gondoltam. sem inni. Közelebb.

Teljes kárpótlást nyújtott. de megérte. mint amilyen Mingyar Dondup láma is volt. amilyet érdemes élni.ezekből állt az életünk. a i e s t ő i lá­ makolostorok és a megközelíthetetlen kőszirteken gubbasztó re­ meteodúk. és egy kicsit keletebbre a Csokang fénylő háztetői. Akiknek egyetlen gondolata a „Béke". de volt. s benne a gondozott fák. a szerzetesek durva jócimborasága. A többiek bajtársiassága. és a füstölők templomok körül kerengő ismerős szaga . és hogy másokon segíthessenek. amely olyan volt. ami kárpótoljon és örömöt okozzon. melyek át meg átkígyóznak a hegyláncok között a földeken.140 HARMADIK SZEM Munka? Rengeteget dolgoztunk. a kéklő folyók. a ragyogó csörtenek. . ha olyan emberek mellé társulhattunk. Kárpótolt a gyönyörű zöldellő völgy. amelynek aranyló kupoláira olyan tisztelettel néztem. Aztán ott volt még a közeli Potala. Nehézség? Akadt bőven. sőt jóval többet. Minden közösségben vannak értetlenek és kishitűek: itt Csakporiban azonban valóban ők alkották a kisebbséget.

hogy legyen néhány napunk Trajerpában.Két hétig mindenki rettenetesen elfoglalt volt. A jak-karaván lassabban jött utánunk. hogy könnyű tér­ nünk legyen csak és gyorsan odaérjünk. és irigyen figyelték a többieket . Olyan sok tenni-. és az állatokat gondosan megvizsgáltuk. A sátra­ kat rendbe hoztuk. alkalmasak-e a hosszú útra. A tábort a régi Trajerpa kolostorban verjük fel.rájuk vakáció és kaland vár. a falnál gyülekeztek. . úgy hetven-nyolcvan kiló körüli terhet cipeltek. Egy napon. hogy kutassák át a környéket gyógyfüvekért. Nagyon kevés felszerelést vittünk magunkkal. Úgy volt. tanulni.és terveznivaló volt.Ebben az évben elmegyünk a gyógynövénygyűjtőkkel. Akiknek a kolostorban kellett marad­ niuk. Augusztus végén nagy kiáltozások és lárma közepette elindultunk. a régieket pedig kitisztítottuk. Természetes lelőhelyükön sok hasznos dolgot megtudhatsz a gyógyfüvekről és bevezetünk a valódi sár­ kányrepülésbe is. augusztus ele­ jén vezetőm így szólt hozzám: . Mint láma. 141 . Né­ hányan minimális felszereléssel előre siettünk. az állatokat jól megrakva. Most már sokkal jobban belemerülhettem az okkult tanulmányok­ ba és speciális képzésben részesültem. hogy csapatunk kétszáz szerzetesből áll majd. Új bőrtáskákat készítettünk. A lovak tizenöt­ húsz mérföldet tesznek meg naponta. és mindennap csapatokat küldtünk ki. már fehér lovon lovagoltam.Röpültek a hetek. a jakok általában nyolc-tízet. hogy megnézzük. mielőtt a csapat megérkezik.

de legalább biztonságos volt. Persze ekkorra már nem estem le a vágtató lóról sem. a tömeg szétnyílt és többé-kevésbé elnyelt. A legtöbb láma ré­ gi barátokkal találkozott. csak ültem és kapaszkodtam. úgy látszott. nem láttam. de néhány perc múlva kiáltást hallottam: . de vitézségem ezzel véget ért. De engem legjobban a közeli fennsík izgatott. Vezetőm egy idős apáttal beszélgetett. teraszos kertekhez vagy talán inkább széles lépcsőkhöz hasonlítottak. Készültem rá. merre vagy? Válaszoltam. és milyen fiatal is! Legnagyobb gondom . és különösen nekem. Különös volt a táj erre. az megfordult és így szólt: Szóval ő az? Nos. és ez ha kecses nem is. mert egyáltalán nem kedveltem a lovaglást. és még mielőtt felocsúdtam vol­ na. Kése­ delem nélkül mindenki az ebédlő felé vette útját. de mindkettő a legrégebbi tibeti kolostorok közül való volt.142 HARMADIK SZEM Az előőrsben huszonheten voltunk. az út végének gondo­ lata mindannyiunkat friss energiával töltött fel. iz­ gatottan várták a Ihászai híreket és a szokásos ajándékokat. hogy elolvassam és kijegyzeteljem őket. Volt itt egy érdekes beszámoló is az első expedícióról. mint sokan mások. Látták. hogy közeledünk felfelé a hegyoldalon.az éhség volt. hogy vajon Csakpori tartozik e Trajerpa-hoz vagy fordítva. Nem volt egész bizonyos. Trajerpa arról híres.ahogy általában . Tízen írták. mintha csak Csakporiban lennénk. melyek egyre magasabbra és magasabbra hágnak. campát és zöldséget készítettek. Mingyar Dondup lámát. Az út igen nehéz volt. Mikor néhány nap múltán megérkeztünk a kolostorba.Lobszang. mindenki ismeri. A folytonosan emelkedő terepből vég­ telen hegycsúcsok emelkedtek. valóban nagyon örültünk. hogy mi is történik. Nem csak az önzetlenség hajtotta őket. ahonnan feleresztjük majd a sárkányt. ott leültünk és csendben ettünk. nos. és arra gondoltam. Az üdvözlő tömeg elsöpörte tőlem. . Sosem tudtam állni a nyeregben. aki elsőként tette meg ezt a különös utat a Csangtang felföldre. Lobszang. és az ott élő szerzetesek rengeteg vajas teát. az a tíz ember. amiket hoztunk. Fellovagoltunk az udvarba. hogy újra csak teljesen egyedül vagyok a világ­ ban. A templomépület lapos tetejéről füstölők sűrű" füstje szállt az ég felé. hogy néhány valóban értékes kéziratot őriz a gyógyfüves gyógymódokról. A hegylábaknál lapos fennsíkok húzódtak.

hozták. megmozdultak. később nehezebb lett volna betartani a megszokott rendet. Amerre a szem ellá­ tott. Az öregek úgy mondták. A nap elsüllyedt a távoli hegycsúcsok mögött. Eldugva. Felettünk. csak a sárká­ nyokra tudtam gondolni. mely istentiszteletre szólít. Én. az emberépítő sárkányokra. Amint vé­ gigsöpört a lenti völgyön. A sárkányépítéshez viszont ideálisnak tartották. a föld zugainak beporozásához. Alattunk a vidék fekete tónak látszott. majd a sziklák közötti hasadékokon keresztül mederbe terelte. mint láma. A fegyelem Trajerpa-ban sem volt laza. De most. A sárkányeregetés után a fát átvizsgálták. Napnyugtával az esti szél felerősödött. össze­ húzódtak a nappali hőség után. A többi idő egészét a gyógynövénygyűjtésnek és a sárkányeregetésnek szenteltük. ahogy körülnéztem. mint egy óriási kagylókürt. de számomra ez az út főképp Mingyar Dondup láma és a gyógynövényszakértők gyakorlati út­ mutatását jelentette. fent. egy raktárban tárolták. a sötét éjszakai égen élénk fénnyel ragyogtak a csillagok. és hozzáfogott az istenek munkájához. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 143 Az alacsonyabb lépcsők közül néhányon sok gyógynövény ter­ mett. ahogy a gyér növényzet között zizeg az esti szél. kivéve itt. mert ilyen fa nem nő Tibetben. és a legközelebbi alkalo­ mig.XII. a hegyoldal csapdába ejtette. sehol egy teremtett lélek. a mögöttem lévő lámakolostori épületekben fenyőlécek hevertek. Olyan volt. kis sárga bogyós növénynek csodálatos fájdalomcsillapító hatása volt. a legbölcsebb megoldás volt: ha most lazí­ tunk. amikor újra felhasználták. A hegyoldalba kapaszkodó lámakolostorban világos volt. A fenyőt messzi vidékről . már tudtam irá­ nyítani és felügyelni a munkájukat. az itteni zsombékos talaj jóval több nedvességet tudott fel­ szívni. A szerzetesek és a fiúk összeszedték és kirakták száradni. ha valaki végiggondolja. és rendszeres időközökben a többit is. hogy eltörne. hogy az­ után nálunk. és minket is sötétség vett körül. ke- . ebben a szent épülete­ gyüttesben. Sehol semmi fény. és hallani lehetett.talán Asszam-ból . Ez. kemény ütéseket is kibír anélkül. könnyű és erős. itt is megtartottuk az éjféli istentiszteletet. Körülöttünk recsegtek-ropogtak a sziklák. oda­ lent a földet bíbor árnyak borították. fojtott-tompa nyöszörgő bugással törjön elő. mint a tőzegmoha. Az egyik.

miért akartak akkor mások meghódítani és leigázni minket? Mi csak annyit akartunk. amit megjósoltak. akik elfoglalják az országunkat.. mint hogy szellemileg fejlődjön. Fent a csillagok. és először megpillantja a szent várost. miért. Hirtelen a templomi dobok dobbanására ébredtem. és segítsek a sebesültjeiken egy olyan háborúban. azt gondolja. Hirtelen új hang vegyült az erősödő szél zajába. hogy a saját életmódunkat élhessük. Lassacskán megszűntek az élő hangok. gyógyítsam a betegeiket. A termekben és a templomokban szerzetesek verődtek össze kis csoportokban. hogy éjfélig alhatunk. És tő­ lem azt várják. és minden­ ki elindult lefeküdni. melynek nem volt más célja.és ezek a csillagok. hol rossz a legelő. hogy aludjak vagy hogy aludni akarjak. tudja. érdemes volt. Lhásza és a lenti világ dolgairól beszélgettek. De talán. ez a béke­ szerető ország. és melynek mégis fáradhatatlanul tovább kell taposnia az utat. a bé­ ke hangulata áradt szét a kolostorban. hogy azok közé menjek majd. Olyan sokat tudtam róla. hogy megszálljanak bennünket? Mit tettünk mi.144 HARMADIK SZEM szár légiói Buddha szavára ledobták lándzsáikat a menny padlójá­ ra. a dalai lámáról. Miért sóvárogtak más nemzetek a mi földünkre? Mi nem kívántunk mást. Ismertem a jós­ latokat. miközben papi hivata­ lukat teljesítették. csak ami a miénk. A nap végét jelző hangokra lassan szétszóródtak. előttem egész életem. amikor a jak átér az Áhíta­ tos Földreborulás Hegygerincen. amely ismer minden állomást és megállóhelyet. a templomi trombiták egy újabb nap végét jelezték. És szeretett lámánkról. valamennyi dalai láma leghatalmasabb inkarnációjáról. a mennyei szoba fényei pedig átragyognak az ég kárpitjának ré­ sein . hogy elaludtam! Szerzeteshez nem illő gondolattal . mely még el sem kezdődött.. Mégis úgy kellett to­ vább mennem. hogy hagyjanak magunkra. Ahogy felnéztem a tetőre. a homályban szerzetesek sziluettjét láttam. amíg csak az ismert célhoz nem ér. Ezen az éjjelen túl izgatott voltam ahhoz. miért kellett. Számunkra a trombitaszó azt jelentette. mint ahogy egy jak baktat a csapáson. A hátamon feküdtem és ki­ néztem a kis ablakon. a mellékes és a főbb mozzanatokat. Pedig észre sem vettem. Köpenyüket lobogtatta a szél. azt. A jóslat Tibetről. De olyan sok mindent nem mondtak el.

így van ez a jóslatokkal is. az egyiket már meg is szegtem. hogy vannak bizonyos helyek. Ha­ sonlóképp az ember átautózhat Londonból Invernessbe. vagy ahol nem tudja elke­ rülni őket. nem pedig mást. hasztalanok és céltalanok. de hideg van itt! Kétszázötvenhárom szabálynak kell engedelmes­ kedni. így tűnik legalábbis. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 145 feltámolyogtam. Az ember mondjuk el akar menni Dardzsilingből Washingtonba.történelem. minden nehéznek és keserűnek látszik. Bementünk a templomba és bekapcsolód­ tunk az istentiszteletbe. hogy megnézzen egy térképet. Aztán később. Ha veszi magának a fáradságot. így elkerülheti a rossz utakat. hogy jóslat hamis volt. és a leckék. melyeket meg kell tanulnunk. Nem mindig érdemes a kellemes és a könnyű úton járni. amit megjósoltak nekem. előkészül és lassabban vezet.XII. hogy kikerüli ezeket.Ha elkerülhettem volna. miért nem próbál­ tad elkerülni őket?" A legkézenfekvőbb válasz így hangzik: . hogy az embernek nincsen szabad akarata. számtan. Nehezen találtam meg. Nemegyszer kérdezték tőlem: . Az élettel is ez a helyzet. nem biztos. honnan indul és mi a célpontja. a nyakken­ dőt. hogy tanuljunk. Kibo­ torkáltam. A jóslatok valószínűségek. lehet. hogy azért jö­ vünk a földre. mert utazása esetleg hosszabb vagy költségesebb lesz. bennünket tesznek próbára. akik szintén kábultak voltak. hogy sóhajtozunk a jó öreg iskola után. ha már befejeztük. Buddhista vagyok.„Ha ismerted az összes kelep­ cét és nehézséget. netán még egy megkülönböztető színt is a szerzetesi ruhára. látja. Bár megteheti. Éjfél van? Sosem ébredek fel már? Remélem azért nem bukok fel a lépcsőkön. Hiszek abban. ha az ember már láma? Na.unalmasak. Nehéz. Jaj. hogy feltesszük a jelvényt. miközben az alvástól elgémberedett kezemmel a köntösöm után nyúltam. amíg diákok vagyunk. mert a hirtelen ébredéstől erőszakot tettem a gondolataimon. földrajz. Messze nem. már az elkerülhető­ ség puszta ténye is azt bizonyította volna. nem jelentik azt. Vagy olyan büszkék leszünk rá. hogy jól teszi. A bölcs autós megnézi a térképet. keserű. aznap érkeztek. vagy akármi más . és szerez egy útikalauzt valamelyik szer­ vezettől. Az órák . amelyeken átvezet az útja. amit megjövendöltek neked. hiszek a reinkarnációban. hogy csatlakozzak a többiekhez. Ha az ember iskolába jár. . Tudja.

146

HARMADIK SZEM

De mikor elhagyjuk a földi iskolát, meglehet, büszkeséggel hord­ juk a jelvényét. Én természetesen azt remélem, gondtalanul vise­ lem majd fejem fölött a dicsfényt! Félek talán? Egy buddhista sem fél. A halál pusztán abból áll, hogy elhagyjuk a régi, üres héjat és újjászületünk egy jobb világba. Virradatkor mindenki fent volt már és alig várta, hogy elindul­ jon. Az idősebbek találkozni akartak azokkal, akikkel előző este nem találkoztak. Én már borzasztóan szerettem volna látni az em­ berreptető sárkányokat, melyekről olyan sokat hallottam. Körbe­ vittek minket a kolostoron, hogy tudjuk az utat. Fent a magas tetőn megnéztük a felettünk tornyosuló hegycsúcsokat és lepillantottunk a félelmetes szakadékokba. Messzebb megduzzadt, sárga folyamot láttam, vize tele volt agyaghordalékkal. A közelebbi folyók ég­ színkék víztükre lágyan fodrozódott. A csendes pillanatokban hal­ lottam a mögöttünk csordogáló csermely vidám csobogását, ahogy sebesen szalad le a hegyoldalon, hogy mihamarabb leérjen és csatlakozzon a többi folyóhoz, melyek Indiában a hatalmas Brahmaputrába folynak, később a Gangeszbe, majd pedig a Bengáli öbölbe ömlenek. A nap felkelt a hegyek fölött, és a reggeli csípős hideg hamarosan eltűnt a levegőből. A távolban egy magányos ke­ selyű körözött, reggeli eleséget keresett. Mellettem egy tekintélyes láma a vidék főbb jellegzetességeit mutatta. „Tekintélyes"... az voltam, mert a szeretett Mingyar Dondup láma védencének számí­ tottam, de azért is, mert rendelkeztem a „harmadik szemmel", és mert inkarnációnak, vagy ahogy mi mondjuk, trülku-nak bizonyul­ tam. Az inkarnáció felismerésének rövid részletei talán érdekelnek néhány olvasót. A szülők kisfiúk viselkedéséből pl. úgy gondolják, hogy a gyerek többet tud a szokásosnál, vagy olyan „emlékei" vannak, melyek köznapi módon nem magyarázhatók. Felkeresik a helyi lámakolostor apátját, hogy jelöljön ki egy bizottságot, mely megvizsgálja a gyereket. Elkészítik az előző élet horoszkópjait, és megnézik, hogy vannak-e bizonyos különös jelek a fiúcska testén: a kezén, a lapockáján, és a lábán. Ha meglelték a jeleket, azt kutat­ ják, vajon ki lehetett előző életében. Előfordul, hogy néhány láma felismeri (mint ahogy velem történt) és ilyenkor maradt egypár

XII. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK

147

személyes darab utána, mely hozzáférhető". Ezeket megkeresik, hozzátesznek még néhányat, amely ugyanúgy néz ki, és a kisfiú­ nak fel kell ismernie az előző életéből származó összes, talán ki­ lenc tárgyat. Hároméves korában már képesnek kell lennie erre. Egy hároméves gyerek még túl kicsi ahhoz, hogy szülei úgy befolyásolhassák például, hogy előre lefestik a szóban forgó tár­ gyakat. Tulajdonképpen a legkevésbé sem baj, ha elmondják, ho­ gyan viselkedjen. Nincsenek jelen, mikor a választásra sor kerül, és a fiúnak megközelítőleg harminc közül kilenc dolgot kell azo­ nosítania. Ha két hibát ejt, megbukott a próbán. Ha sikerrel jár, élő megtestesülésként nevelik, és tanulásra buzdítják. A gyermek he­ tedik születésnapján felolvassák a jövőjére vonatkozó jóslatokat. Azt gondolják, teljesen felfogja - megérti, amit mondanak neki, és azt is, amit a jövendölés magában rejt. Saját tapasztalatból tudom, nem érti meg. Semmi kétség, a „tiszteletre méltó" lámának mindez megfor­ dult a fejében, amint a vidék sajátosságait mutatta. Odaát, a víze­ séstől jobbra volt egy nagyon jó hely, ahol noilme-tangereí lehetett gyűjteni, amelynek levét tyúkszemek és szemölcsök eltávolítására, illetve a vízkór és a sárgaság enyhítésére használják. Amott, abban a kis tóban Polygonum hydropipert lehet szedni, tövises és rózsa­ szín virágos növényt, amely a víz alatt nő. A leveleket reumatikus fájdalmakra használtuk, és a kolera gyógyítására. Itt a közönséges füveket gyűjtöttük, csak a felföldeken teremtek ritka fajták. Sokan érdeklődnek a gyógyfüvek iránt, ezért részletezek néhány gyakori típust, és leírom, mire használják. Csak latin nevüket ismerem, így inkább ezeket adom meg. Allium sativum: nagyon jó antiszeptikus hatású, asztmára és más mellkasi panaszokra is használják. Egy másik kiváló fertőtle­ nítő gyógyszer, amit azonban csak kis dózisokban adagolnak, a Balsamodendron myrrha. Ez különösen a fogínyre és a száj nyál­ kahártyáira van jótékony hatással. Ha beveszik, hisztériát okozhat. Volt egy magasszárú növény krémszínű virágokkal, amelynek a le­ ve elijesztette a rovarokat a csípéstől. A latin neve Becconia cordaía.Talán a rovarok tudták a nevét, és az riasztotta őket! Volt egy olyan növény is, mely pupillatágításra szolgált. Az Ephedra sinica

148

HARMADIK SZEM

hatása hasonlít az atropinéhoz, és amellett, hogy Tibetben az aszt­ ma kezelésére leginkább ezt alkalmazzák, nagyon hatásos az ala­ csony vérnyomásra is. A szárított, majd porrá tört ágakat és gyöke­ reket használtuk. A kolera a fekélyek szaga miatt gyakran igen kellemetlen volt a betegnek és az orvosnak egyaránt. A Ligusticum levisticum meg­ szüntette a szagot. Külön megjegyzés a hölgyek számára: a kínai­ ak a Hibiscus rosa-sinensis szirmaival feketítik a szemöldöküket, de a cipőiket is! Mi felfőzzük a leveleket, folyékony oldatot készí­ tünk belőlük, melyet lázas betegek testének hűtésére használunk. Újra a hölgyeknek: a Lilium tigrinum valóban gyógyítja a petefészek-neuralgiát, míg a Flacourtia indica levelei segítenek abban, hogy a „sajátos" női panaszok legtöbbjén túljussanak. A Sumach rhus csoportban a verneciferából a kínaiak és a japá­ nok lakkot készítenek. Mi a glabrát cukorbaj, az aromaticál bőr­ betegségek, vizelési panaszok és ciszták esetén használtuk. A hólyagfekélyek kezelésére szolgáló másik igen hatásos összehúzószert az Arctesaphylos uva ursi leveleiből nyertük. A kínaiak job­ ban szeretik a Bignonia grandiflorát, a levelekből általános célra állítanak elő összehúzószert. A későbbiek során, a fogolytáborok­ ban a Polygonum bistortái valóban nagyon hasznosnak találtam a vérhasra, Tibetben is arra használtuk. A hölgyek, akik elővigyázatlanul szerettek, gyakran hasznát vették a Polygonum erectumból előállított adstringensnek: nagyon hatásos módszer, ha valaki el akar vetélni. Azokra, akik megégtek, „új bőrt" illesztünk. A Siegesbeckia orientális kb. 120 centiméter magas növény, sárga virágai vannak. A leve, amit sérülésekre és égési sebekre rakunk, úgy működik, mint a kollodium. Ha beve­ szik, hasonló hatású a kamillához. A sérülések okozta vérzést Piper augustifoliummal csillapítottuk. A szív alakú levelek alsó ré­ sze a legjobb erre a célra. Az előzőekben felsoroltak igen elterjedt gyógynövények, a többieknek nemigen van latin nevük, mert a nyugati világban, ahol ezeket az elnevezéseket adományozzák, nem ismertek. Csupán azért említem őket, hogy jelezzem, tudtunk valamit a gyógyfüves gyógyításról!

XII. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK

149

Nagyon kedvező helyen álltunk, és ahogy a ragyogó, napsüté­ ses reggelen végignéztünk a vidéken, jól láttuk a völgyeket és rej­ tett helyeket, ahol a füvek nőttek. Amint távolabbra tekintettünk, a vidék egyre sivárabb és sivárabb lett. Megtudtam, hogy annak a hegycsúcsnak a másik oldala, amelyre kolostor épült, valóban na­ gyon száraz terület. Mindezt magam is meglátom majd, mikor a hét vége felé magasra szállok a sárkánnyal. Valamivel később Mingyar Dondup láma hivatott, és azt mond­ ta: - Gyere Lobszang, elmegyünk azokkal, akik megszemlélik a sárkány felszállóhelyét. Ez a te nagy napod lesz! - Több se kellett nekem, indulásra készen felugrottam. Lent a főbejáratnál egy cso­ port vörösköpenyes szerzetes várt ránk, együtt mentünk le a lép­ csőn, majd végig a szeles fennsíkon. Itt fent alig volt növényzet, a kemény kőpárkányt föld fedte. Néhány elszórt bokor kapaszkodott a sziklákba, mintha csak félne, hogy lecsúszik a szikla szélén és beesik a szakadékba. Felettünk, a lámakolostor tetején az imazászlók keményen és mereven állták a szelet, a rudak, ahogyan évszázadok óta, minden egyes széllökés­ nél recsegtek-ropogtak és nyöszörögtek, de kitartottak. Mellettünk tétován elcsoszogott egy kis novícius. A szél akár a füstöt, felkap­ ta a port, amit a csizmája felvert. A hosszú fennsík egyik sziklás pereme felé mentünk, ahonnan a hegycsúcs finoman ívelt a magas­ ba. A köpenyünk a hátunkra tapadt, elöl fel-feltornyosult a szél­ ben, mely lökött előre és előre. Nehéz volt nem szaladni... A pe­ remtől úgy hét-nyolcszáz méterre volt egy hasadék a földben, amelyből a szél viharos erővel tört fel, időnként mint sebes nyila­ kat, kis köveket és zuzmódarabokat repített a levegőbe. A lenti völgyön átsöprő szelet a sziklaalakzatok csapdába ejtették, de mi­ vel nem tudott könnyen kijutni, felgyülemlett és a töréseken ke­ resztül nagy nyomással felfelé tódult, míg végül süvöltő erővel ki­ szabadult a fennsíkra. Néha, az orkánok idején - mondták - úgy üvöltött, mint a legmélyebb veremből menekülő és áldozatra leső démonok. A hasadékban áramló viharos szél megváltoztatta a nyo­ mást a sziklarésekben, hol magasabban, hol mélyebben fütyült.. Most azonban, ezen a reggelen a légáramlás egyenletes volt. Mégis jól el tudtam képzelni azokat a történeteket, amelyeket kis-

150

HARMADIK SZEM

fiúkról meséltek, akik erős széllökésbe kerülve lerepültek a lábuk­ ról, egyenesen fel a levegőbe, majd hatszáz méter zuhanás után le­ estek a hasadék alján lévő sziklákra. Sárkányeregetésre azonban kiváló volt ez a hely , mert a szél olyan erősen fújt, hogy egyene­ sen a magasba emelte a sárkányt. Kis modelleken (hasonlítottak azokra, melyeket otthon reptettem gyerekkoromban) megmutatták, hogyan. Meglepő volt, hogy még a legkisebb játéksárkány is fel­ húzza annak az embernek a karját, aki a kötelet tartja. Végigvezettek bennünket a kőpárkány mentén, és egy igen ta­ pasztalt láma megmutatta az elkerülendő veszélyeket, a csúcsokat, amelyeknél csalóka bukószelekre lehet számítani. Megtudtuk, hogy minden sárkánylovas magával visz egy követ, amelyhez egy imádsággal telerótt selyem khata-t erősítettek, hogy a levegő istenei áldják meg a sálat, illetve birodalmuk új látogatóját. Mikor megfelelő magasságba kerül, a követ odadobják a „szélnek". Az­ tán, ahogy a selyem kitekeredik, a szél istenei - ezt remélték - el­ olvassák az imát és minden bajtól megvédelmezik az egekbe merészkedőt. Visszamentünk a kolostorba, ahol nagy sürgés-forgás kezdő­ dött, kihoztuk a sárkány összeszereléséhez szükséges anyagokat. Mindent gondosan átnéztek. A fenyőléceket két-három centiméte­ renként ellenőrizték, hogy megbizonyosodjanak róla, nincsenek elrepedve vagy megsérülve. A selymet, amellyel a sárkányt borí­ tották, kigöngyölték egy tiszta és sima földdarabra. A szerzetesek négykézlábra ereszkedve gondosan átvizsgáltak és megszemléltek minden egyes négyzetmétert. Elégedettek voltak az eredménnyel, így hát a keretet összerakták. Ez a sárkány doboz formájú volt, a négyzetes oldala kb. két és félszer két és fél -, a hosszúsága három méter. A két „vízszintes" oldalból egy-egy kb. két és fél méteres szárny állt ki. A szárnyak alá, hogy csússzanak, és hogy a fel- és leszálláskor védve legyenek, félkör alakúra hajlított bambuszrudakat erősítettek. A sárkány megerősített „padlózatánál" volt egy hosszú bambuszrúd, amely mint a tibeti csizmák, felfelé elvéko­ nyodott. Ez a sajátos rúd olyan vastag volt, mint a csuklóm, és úgy volt kimerevítve, hogy a selyem még akkor se érjen a talajhoz, ha a sárkány a földön áll, mert a talpfa és a szárny védők ezt megaka-

Puhán surrogva megállt. A sárkánymester kevesellte. ahogyan csak bírtunk. hogy megfog­ ják és keresztülvonszolják rajta. a két szerzetes pedig megfogta a szárnyainál. három méterre a köté­ len. Egy másik követte. A sár­ kánymester elégedett volt. mikor földet ér. akkor úgy helyezkedtek. három felnőttre nem volt elegendő ereje. hogy a sárkány kikerülje a felszálló légáramlatot. és mögöttünk a sárkánnyal olyan gyorsan futottunk. amely ide-oda dobálta és himbálta az örvényeiben. most már kipóbálhatjuk egy embernyi súlyú kővel. A kötelet kezelő szerzetesek nagyon gyakorlottak voltak. mikor a felszálló áramlat felé kerül. Először ki kellett próbálni: lovak helyett mi. A szerzetesek újra keményen megharcoltak azért. A széláram két felnőttet és egy fiút bírt el. a szerzetesek tehát behúzták a kötelet. felmászott kb. Sok küszködésbe került. és az egyik szerzetes a de­ reka köré gyűrve a köpenyét. aztán újra kipróbáltuk a sárkányt. hogy ellenőrizze a felhajtóerőt. Két szerzetes felszedte a sárkányt és a fennsík végére vitte.XII. Ismét be­ húzták a kötelet. és a sárkány a kővel együtt felugrott a levegőbe. Ez alkalommal könnye­ dén elbírt három felnőttet. és azt mondta. A szárnyak alá egy V alakzatot erősítet­ tek. a leve­ gőbe szökellt. A sárkánymester erősen figyelt. kis faékeket vertünk a rudak hasított végeibe. és hamarosan kieresztették. hogy egy harmadik társuk is elférjen. hogy a sár­ kány ne szálljon el. akik a kötélen voltak és még két szerzetest . hogy egyre magasabbra és ma­ gasabbra emelkedjen. Furcsa dolgok . míg végre átemelték a felszálló légáramon. és majdnem felemelte a kisfiút is. épp a talpfa elé ért. A jakszőr kötél láttán egyáltalán nem voltam valami boldog. Jelzésére gyors futásba kezdtünk. Leszedtük a szárnyakat. Vékonynak tűnt. bár az égi szabadság után láthatóan vonakodott leszállni. A sárkánymester utasítására mindenütt kifeszítettük a selymet. Lejött. egy csapat szerze­ tes tartottuk és húztuk a kötelet. és egy kicsit eltérő szögben vissza­ raktuk. hogy megtámasszák a sár­ kányt. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 151 dályozzák. Jó néhányan kellettek hozzá. A sziklahasadékból elő­ törő szél belekapott. hogy szorosan tart­ sanak. és a sárkány mint egy hatalmas madár. Szorosan fogták. kivéve azokat.az volt a dolguk. Mind el­ jöttünk a felszállópályáról.

ahol hintázva ült. Őszintén szólva alig álltam a lábamon! A hangom sem volt valami meggyőző. mint ahogy szerettem volna. vágtára ösztökélték őket. . beért a légáramlatba. mégis megnyugtattam magam valamennyire a rám vonatkozó jóslatokkal. és hat-nyolcszáz méterre a sziklák felett repült. Ahogy föl­ det ért. Mikor a láma jelzésképpen ke­ ményen belerúgott a kötélbe. majd talpra állt. összekulcsoltam a kezem a keresztrúd mögött . Az egyik tapasztalt lá­ ma megszólított: . Ha meghalnék. Lobszang.Odavezetett az ászokfához: . de korántsem álltam olyan biztosan a lábamon. a szerzetesek hol meghúzták. Odamentem. hogy még jobban felemelkedjen. ahogyan néztem és elképzeltem magam benne. hogy csak nagyon kevéssé. hogyan teszem rá a lábam erre a fára. ahogy a sárkányok általában.Sosem voltam még kevésbé készen.Veszélyes.Te jössz. Fokozatosan lejjebb és lejjebb jött.gondoltam. Egyre magasabban szállt. a sárkány lágyan előrelendült. Leszállásnál két és fél. A kereten halvány remegés futott át. Mikor már a levegőben vagy. Kulcsold át mindkét karoddal a keresztrudat. szaltózott egyet. az a legbiztonságosabb. hol kieresztették a sárkányt. Mutasd meg. Hatvan méter. a láma le­ csúsztatta a kötelet a V-hez. mit tudsz! Most.épp. és ekkorát sosem tévednek! A sár­ kány közben visszaért a startpontra. a kötél halálos lassúsággal feszült meg. nem tartottam sokra a sárkányre­ pülést. Nagyon fi­ gyelj engem. az emberek hozzáláttak. hogy behúz­ zák.Előbb én megyek fel. így ér véget egy ígéretes pálya! Visszatérek az imádságokhoz és a füvekhez.152 HARMADIK SZEM történtek a gyomrommal. a sárkány hirte- . Megfordult és azt mond­ ta: . Lehozták és visszavitték a starthoz. megfigyelhetsz.Kész vagyok. Az idő mozdulat­ lannak tűnt. Most felrepülök." De aztán igaz. és ülj a kö­ tél megvastagított részére. hogy elérkezett az idő. „Bolond egy ötlet .és megszólaltam: . himbálódzott és tekergő­ zött. A láma jelzéseire. Elengedte. hogy átértem . Ez alkalommal a lovakat a kötélhez fogták. aztán te jössz.Figyeld meg. ahogy ráléptem a talpfára. Mikor már harminc méterrel felet­ tünk. a láma a kezével kapaszkodva lógott lefelé a kötélen. három méter magasságból ugorj le. lépj le a V-be. harminc. A lovak vágtába kezdtek. az asztrológusok tévednének. és felemelkedett. . .

Harminc méterre vagy még magasabban repültem a föld fölött.XII. Megújuló tiltakozás a gyomromból . A hegygerin­ cen túl. a távolban láttam a zöldesbarna. ülő helyzetbe pottyantam. szegény földhözragadt halandóknak keservesen kell küszködni és harcolni. szállt egyre magasabbra. hogy rögtön teljesen felkavarodik. majdnem leestem. de szállt. sok-sok mérfölddel arrébb. hogy elfelejtkeztem a szorongásról és azóta sem szenvedtem tőle! A sárkány ugrándozott. A V- . most először. segít megduzzasztani a Bengáli-öböl szent vizét. mint aki az istenekkel találkozik. Ideföntről a kis patak igen fontosának látszott: tovább­ csörgedezik. hogy életben maradjunk. amelyből zarándokok isznak. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 153 len megbillent. az jutott eszembe. Egy hirtelen lökés és billenés. Messze a lemenő nap sugarai megérintették és beara­ nyozták egy távoli tó vizét. s arra gondoltam.attól féltem. Életem­ ben először voltam több száz méter magasan.Jaj! Rosszul szállok fel az asztrálsíkra . megtanulhassuk a leckét és végül béké­ ben távozhassunk. becsuktam a szemem: ugyan minek is nézzek bárho­ va? A szörnyű himbálódzásoktól és dobálódzástól gyomrom is vészjósló táncba kezdett. Kibogoztam a karom. mert lefelé húztak engem. lógva. Én most felemelkedtem szülőhelye fölé. hogy az istenek a mennyekben játszanak. Lenéztem. hol is vagyok pontosan. végül. időemésztette. „Ez az utolsó percem a földön"gondoltam. a szerzetesek kis pirosbama pöttyöknek látszottak. hogy a gyom­ romat a hegycsúcson hagytam. Akkor azonban a sárkány őrülten imbolyogni kezdett. vagy talán még ma­ gasabban. Aztán nőni kezd­ tek. Nyitott szemmel olyan cso­ dálatos volt a látvány.gondoltam. hogy kifeszítsék. Néhány száz méterrel alacsonyab­ ban. s úgy éreztem ma­ gam. hogy elfelejtettem lecsúszni a V-hez! Egész idő alatt a talpfán álltam. . keresztbe tett kezemet és lábamat a kötél köré fontam és lecsúsztam. megrepe­ dezett földet. Hirtelen eszembe öt­ lött. De a sokktól újra becsuktam. hogy szükség esetén tudjam. és óvatosan kinyitottam a szemem. így a lentiek gyorsabban húzták. Felettem a sárkány kecsesen ugrándo­ zott és pukedlizett a kóbor szélörvényekben. majd megnő. ezért újra felnéztem. nekünk pedig. a szurdokban a kis patak buborékolva folytatta útját. himbálódzott és meg-megbillent.

és minden ko­ rok legjobb „pilótájának" tartotta magát. hogy eszedbe jutott és elérted a V-t. meglehetősen öntelt volt. s a földet markolászta. has­ ra esett.mondta a sárkánymester . nem vesztegethettem tovább az időt. és én újból felszálltam.egyik szikláról a másikra. de annyira nem. A szerzetes. nem tudott tovább csimpaszkodni. . le a mélységbe.Ezt meg kell beszélnem a mesteremmel . Akkor a sárkány rándult egy nagyot. . és rájöttem. Ahelyett. hogy késlekedés nélkül a V-hez csússzon. lecsúsztam a V-hez. hogy a másik kezével hiába hadonászik.ez szép teljesítmény volt. hogy nem sérült-e meg. Ez az esemény kicsit megzavarta a folytatást. Eszembe jutott az incidens a paraszt házával és ajakürülék­ kel. Felnéztem. hat méterre volt csak. ezeröt­ száz méterre alattunk. szakoztam. rosszul lépett és kiesett a sárkány farkánál. felegyenesedett. Felszállt a levegőbe. bár landoláskor tökéletesen ért földet. Az elmúlt három évben részt vett a túrákon. majdnem félbevágott. hogy lecsusszant volna a Vhez. hogy az ember a dobozban állva vál­ toztatni tud a testhelyzetén. A köpenye verdesett és lobogott mint egy vérvörös felhő. A következőnek egy fiatal szerzetes repült. Most hagyjuk a többieket. jobban csinálta ná­ lam. hogy egy kis csapat lefelé mászik a hegyoldalon. aztán megint te kerülsz sorra. és puhán a földre estem. meg az.154 HARMADIK SZEM nek ütköztem. hadd próbálkozzanak. és ezzel egy kicsit a sárkány emelkedé­ sén is. és amikor a sárkány úgy két és fél méternyire lehetett a föld­ től. bemászott a dobozba. hogy meglelje a testet. arca zöldes árnyalatúvá vált: alapo­ san megviselte a repülés. máskülönben eltört volna mindkét lábad. amely pépes vörös masszaként terült szét a sziklá­ kon. Magam alatt láttam. s lebukfencezett . . megvizsgálták.Fiatalem­ ber! . hogy akkor a kötél megrántásával magasságot nyer­ tem. Láttuk. elengedtem. Jó. aki harmadiknak jött a sor­ ban. A sárkányt lehúzták.gondoltam. nem felejtette el. hogy elkapjon valamit. A föld már kb. az állandó dicsekvés miatt nem sze­ rették. mi­ kor harminc méternyire volt a földtől. talán százötven méter magasra. A szegény fickó azonban. és másodpercekig így lógott. Egyik kezével sikerült megkapaszkodnia a hát­ só keresztmerevítőbe. hogy a repülést félbeszakítsák. megragadtam a kö­ telet. Ez alkalommal.

Ez enyhén szól­ va eufémizmusként hatott. aki kipróbálná. én meg kissé túlsúlyos vagyok. Itt a merevítő keresztben. én három méternél kiugrottam. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 155 Abban a percben úgy éreztem.Évekkel ezelőtt egy szikláról indítottuk az eredetijét. egy ember volt benne. Mingyar Dondup láma tanított mindenre. A beszélgetés alatt bejött Mingyar Dondup láma is.XII. megsérültem. mint amilyet ki­ gondoltál. hogy majdnem leestem. szóval övé az utolsó szó. a famunkát befejeztük rajta. mit mondanak a csillagok. Mozdulatlan ültem. A sárkánymester ott maradt még a sárkány elszállításánál. . A sárkánymester meghallotta: . A sárkány lejjebb ereszkedett. . senkit sem kell megkér­ dezned. Ahogy elfog­ laltam a helyem. mire egy utolsó rántás után rám bo­ rult. ez itt egy olyan sárkány. ráállhatnánk és finoman változtathatnánk a doboz szögét. mivel legalább 130 kilót nyomott. Olyan gyorsan és vá­ ratlanul jött az egész. . Az egyik hosszúkás alakú valamelyest egy megnyújtott madárra emlékeztetett. Na most. aztán a hegyoldalnak ütközött.Ha lenne itt keresztben egy merevítő. nyakam körül a doboz selyemfene­ ke. Lobszang. Az est közeledtével. elmerülve a gondolataimban. most is ő tanít.válaszoltam. ahol különféle kis sárkánymodellek sora­ koztak. az­ tán bevitt a szobájába. Körülbelül húsz mérföldet re­ pült.hangzott a válaszom. Ott ültem a köves földön.Láma vagy saját jogon. fia­ talember. ezzel pedig egy kicsit szabályoz­ hatnánk az emelkedést.Megcsináljuk ma a horoszkópodat Lobszang.De igen . abban a raktárban. Ha a mesterem megengedné. . de ki próbálná ki? . Mingyar Dondup láma odarohant: . a füstfelhőből ki- . Azóta hozzá se nyúltunk eh­ hez a típushoz. amelyet nem használunk. a többiek azt hitték. zuhanok. Nem találtam senkit. igazad van. amit tudok.Én . Van már egy készen. Most azt mond­ ta: .Igen. és a sziklák lehűlé­ sével a völgyben meggyengült a szél. . és ott a tartórúd.mondtam. Lent a szerzetesek szörnyen húzták a kötelet. Az épület végében tartjuk.Egy másik láma mosolyogva felém for­ dult: . és megnézzük. A puffanó dobok az éjféli istentiszteletre hívtak. és a kürtőből felszálló lég­ áram majdnem teljesen megszűnt. óriási figura lopakodott felém.

feleltem. Ó! Kumphela szerzetes vándorló szelleme. A négyzetes párnák magasan voltak. Először a szo­ kásos istentisztelet kezdődött. a pislogó vajmécsesek fényében és körbe-körbe szent alakokkal a falon." Hívtuk a szellemet. miként juss át az Elveszett Birodalmon. Kumpheláé. melyet azért a szerzetesért tar­ tottak. mert úgy véltük. mígnem a tüdejéből ki­ fogyott a levegő.156 HARMADIK SZEM sebb hegyként derengett elő.Igen . mindegyik végén alacsonyabb és alacsonyabb lett a hangja. a kolostori fegyelem mérhető az éneklés tisztaságával és a zene pontosságával. a nagyobb hajlítások mellé kisebbeket illesztenek. lótuszülésben ültünk. és miként juss el a Nagy Realitáshoz. Ez az „alaphajlítás". minden két sor egymással szemben. Az adott jelre újra összegyűltünk. ez­ után kezdődött a halotti szertartás. Akik rögtönözni akarnak. mindegyikünk olyan volt. hogy megvi­ lágosodást és vezetést nyerjen.Holnapután repülhetek ve­ le. nem gondoltam volna rá. .Jól van . Nagyon fi­ gyeltünk az artikulációra. tízperces pihenőt kaptunk.motyogta. a tibeti Halottaskönyvből. ne­ héz volt elképzelni a bolondos szerzetest.suttogta. . az idősebb szerzetesek pedig nagyon mély basszus hangjukon . .Megcsi­ náltad? . hogy beálljak a sárkánytestbe és bizonyos mértékig megpróbáljam szabá­ lyozni az emelkedést. Mormoltuk a válaszokat. aki aznap meghalt. azért gyújtjuk e füstölőt. A emelvényen ülő karvezető recitáló hangon elmondott egy részt a Bardo Thödolból. A tibeti zenét nyugatiaknak nehéz követni: hajlításokból áll. Ha nem hivalkodott volna. Lerajzoljuk a hang emelkedését és esését. . . ki ma elhagyta az evilági életet! Ne vándorolj közöt­ tünk. huszonöt-harminc centiméterre lehettünk a földtől. kb. hogy vezessen. Mikor a szokásos istentisztelet véget ért. mi. mert ma eltávoztál tőlünk. Kumphela szerzetes vándorló szelleme. a zenei tudása és mély hangja miatt választott karvezető énekelte az első részeket. . egyes részeket dobve­ rés kísért vagy édeshangú csengettyűink csilingelése. A sárkánymester volt az.Kész lesz. Kettes so­ rokban ültünk. ahol a falakra olyan gyönyörű szentké­ peket festettek. hogy jöjjön. hogy útmutatót kapj. a fiatalabbak magas hangun­ kon. A templom belsejében. akár egy élő Buddha-szobor. aki elhagyta evilági éle­ tét.Itt a templomban. „Ó.

hogy vezetésre lelj. Meghallgattad e valaha a szívverésedet vagy a légzésedet. és nem eszel. a Lhászát 1904-ben elfoglaló brit . GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 157 dörmögték. a te­ rem fő részében egymással szemben ülve ősrégi rítus szimbóluma­ it kántálták hol emelt. a lélegzet tompa suttogását a tüdőben. nyugatra. A test minden hangját ismerjük és híven vissza tudjuk adni. ezt felváltotta a trombita ijedt sikol­ tása és a gyorsuló szívverés. A többi hangszer a test valamennyi hangjával bele-belekapcsolódott. hogy megszabadíthassunk. nem felejti el többé. hogy megszabadulj és vezetésre lelj.. hogy vezetésre találj. belső „ketyegését". A halál születés. Amiért halott vagy.vörös vizet öntöt­ tek. kagylókürtökből." Mikor szünetet tartottunk." A mély basszusdobok az élet ritmusát verték. Jer. vándorló szellem. Megszólaltatták a vér halk áramlását az erekben és az artériákban.. amelyből az élet zenéje születik. „Véred a földre ömlött. és cintányérokból álló zenekar. hogy új életre szabadítsunk. a testnedvek bugyogását. „Ó. Mi. Fogadd a tanításainkat. nyikorgást. jer. északra és délre. ó. ki most csupán vándorló szellem vagy. „Merre vándorol a kóborló szellem? Keletre? Vagy északra? Netán nyugatra? Vagy délre? Az istenek eledelét szórjuk a föld sarkaiba. és a különféle ropogást. és megszállta egy szellem. Loccsanás. hol leeresztett hangon. Younghusband ezredes. aztán hirtelen megszűn­ nek a zajok." Rizsszemeket. Egy megfordított emberi koponyába . vándorló szel­ lem. körbeadták minden szerzetesnek. hogy szabad lehess. nem lá­ tod az arcunkat. Ne félj. jer hozzánk. szerzetes. aki voltál. a test szokásos. Szerzetesek és lámák.XII. Jer. csak örök élet. de meztelenítsd le a tudatod. hogy érintse meg. Az emberiség halk zajai. korgást. a telepaták vezetni fognak. vándorló szellem. „Ó. tibetiek. nem érzed a füstölőket. miközben az álom hatá­ rán fejed a párnára hajtottad? A Jósda kolostorában ezekkel a han­ gokkal transzba ejtették az egyik médiumot. azért hívunk. megszólalt a fafuvósokból. ó szerzetes. Szokásos tempóban kezdtek. dobokból. Aki egyszer hallotta. amiért halott vagy. Nincsen halál.mintha vér lenne benne . mormogták a válaszokat. erőszakosan ért véget. évszázadokon keresztül fejlesztettük a hangok tu­ dományát. színezett sáfrányt hintet­ tek keletre. Az élet véget ért. aki vagy. vándorló szellem.

és a falak tele voltak sárkányrajzokkal. különben az én vándorló lel­ kem keresik ma éjjel. Lent a sárkánymester izgatottan izgett-mozgott türelmet- .' Másnap kivitték a gépet a fennsíkra. A repülés izgal­ mától. hogy remek felhajtóerő lesz körülöttük. az erős felszálló légáramon. ha alaposan kapaszkodom . Elégedetten kiszóltam: . lefelé fordított. melyet a régi raktárhelységben rendezett be. meg a szokatlan levegőtől már majdnem állva elaludtam. A dobozrész alján több merevítő volt. melyet én készültem kipró­ bálni. továbbá ama tény mel­ lett. úgy gondolták. Azután. Az a modell. ügyesen igazgatták és a sárkány egyre magasabbra emelkedett. mikor transzban volt. Reggel a sárkánymester azt üzente. fontosságom teljes tudatában felkapaszkodtam a dobozrészbe. jobban tud­ ják ellenőrizni a mozgását. A szertartás végeztével sietve aludni tértünk. hogy tartsak vele. hogy dolgozni fog a „szabá­ lyozható" sárkányon. hogy a jósnak. ame­ lyekre fel lehetett állni. és a derék magasságában egy keresztrúdba lehetett kapaszkodni. Valamilyen csigaszerkezetre volt felfüggesztve. három méter lehetett a hosszuk és az volt a benyomásom. majdnem eltalálta az egyik szerzetest.158 HARMADIK SZEM erők vezetője tanúskodott a hangok ereje.Tradri. Megvizsgáltuk a sárkányt centiméterről cen­ timéterre. Legnagyobb meglepeté­ semre a sárkánymester meghúzott egy kötelet. A selymet leszedték róla. Kérésére beleültem. és a sárkány a föld­ re ereszkedett. mikor átcipelték a hasadékon. A szerzetesek játszottak a kötéllel. Végül elhelyezték. mint egy kilőtt nyílvessző. amint az első remegés átszaladt a ke­ reten. Később újra fel tudtuk használni az anyagot.gondoltam. Vezetőmmel a műhelyébe mentünk. hogy lent tartsák. A szárnyak nem egyenesek voltak. Kidobtam a követ a szélisteneknek szóló imával. mert egy társam lábá­ ra esett. A szerzetesek ezzel is megküszködtek. Most lovak he­ lyett szerzetesek indították a sárkányt. azt kiáltottam: . és én. és a masina felrepült. és a sárkánymester azt mond­ ta.Onadöá! (Viszontlátásra!) Hirtelen zökkenés. csészét tartó te­ nyérhez hasonlók: kb. hanem hajlítottak. maga tesz újat rá. thempa (Kész. Jó lesz. és hívott. A padlón több halom külföldi fa hevert szanaszét. a boltozatos mennyezeten függött. megváltozott a külseje. de én még egy kis ideig elégedett lennék ez­ zel a testtel. mint a többi masinán. húzzátok).

mikor sikerült az esést megfékezni és a gép újra felemelkedett. akár egy kő. . Egy ideig a ritka levegő okozta megerőltetéstől lihegve. ha hozzálátok. kis pont. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 159 lenségében. . gondoltam hát. hogy beszámol­ hatok arról. mint egy mozgó. hogy nagyon figyelmesen változtathatok a teljesítményen.gondoltam. Nagy erőlködés után . olyan volt. zihálva kapaszkodtam a keresztrúdba. alig várta.XII. jobb. miután leszálltam. örültem. Annyira lassan mozognak. a sárkány felfelé szállt. tizenöt méternyire lehettem. Akkora már kiszabadítottam a fejem a köntösből. és a kezemnél fogva nyújtott karral lógtam lefelé.sikerült felhúzni magam. és kinéztem. Később.köpenyem csapkodott és lobogott a fejem körül . a messzeségben láttam valamit. hogy kipóbáljam a masinát. Egy pillanatra nem értettem. ponto­ zott vonal. Sorban mentek. kutyák . A lábam lecsúszott a rúdról. nagy pont.Férfiak. Túlzottan magabiztos és merész lettem. a csapat egy-két napon belül megérkezik. Ahogy elnéztem a vidék felett. vonal. Ha nem lettem volna borotvált fejű láma. A zuhanás alábbhagyott. mondták. és normális helyzetbe kerültem. annyira lehango­ lóan tétován haladnak! Mikor leszálltam. égnek állt volna a hajam: kevesebb mint hetven méterre voltam a földtől. Hátramentem és a sár­ kány zuhanni kezdett. kb. fiúk. Óvatosan körbemozogva úgy találtam. aztán hírtelen rájöttem: Hát persze! A növénygyűjtő csapat poroszkál az elhagyott vidé­ ken. a sárkány „emelkedésén" és „viselkedésén".

hogy ki ne essek! . vöröses okkerjét. és a a messze­ ségben a tavak vibráló ragyogását. az egész óriási területen semmi sem mozgott. És azt mondod. mikor felborítottam egy korsó tiszta vizet apa szőnyegén! Igen. megállás nélkül vánszorogtak felénk. kivéve a szerzetesek alattam és az alig felismerhető pontok. mintája apám dolgozószobájának kárpitjá­ ra emlékeztetett. és ez újra . addig el lehet látni.arra az időre emlékeztetett. minden cson­ tom eltört. lássuk csak. No. apának tényleg nagyon nehéz keze volt!. Végtelen gondosan úgy hozták vissza a földre. Repülés és módosítás. mert hatalmas testével nem repülhetett. hogy biztosra vettem. mely megtartott. ameddig csak a hegyek engedik. mígnem a távoli láthatáron már csak fekete körvonaluk rajzolódott ki a napsütésben. de még lábát sem tehette be ebbe a különleges sárkányba. Leszálltam. Lent. mikor így csináltál? És az így ment tovább. Senki más nem valósíthatta meg álmát. A legnagyobb újítás egy szíj volt. és a szerzetesek le­ húzták. Minden másodpercét imádtam. legalább akkora örömöt okozott nekem. azt a merevítőt meg oda. Talán láttak engem itt fent. és sehol sincs meleg pára. a szakadékot (ahova nem ért el az éles-fagyos szél.. De a sárkány rángatni kezdett. Ezen futott keresztül a kis patak. egyik hegycsúcs után szorosan a másik. változtatott rajta valamit. ezt ide rakjuk. oldalra csúszott. zuzmó és nö­ vényszőnyeg borította. és ahol meleg volt) moha. me­ lyek fáradtan. sőt. évek óta voltak „elméletei". hogy ne sé­ rüljön meg az értékes kísérleti masina. Mikor egyáltalán megállt. mint neki a tervezés. . Ameddig én láttam. mely éjjel éne­ kelt nekem. igen. igen így jó lesz. Repülés és módosítás..Igen igen. de nem tudta kipróbálni őket. A lámakolostor mögött hegyes volt a vidék. ké­ kesszürke sziklákat. a föld meleg. látni a hideg. magam is élveztem a repülést. többször is elismételtem. A sárkánymester minden egyes repülés után javított. mely eltorzítaná a látványt. de úgy. hogy lélegzetet ve­ gyen. A sárkánymester szeretettel nézett rám és hatalmas karját a vállamra tette. kí­ sérletezés és megfigyelés. Keresztülfutott rajta.fájdalom . Az egész világon Tibet­ ben a legtisztább az ég. Lobszang. Be­ visszük mindjárt és hozzáfogunk.160 HARMADIK SZEM Valóban lenyűgöző dolog volt körbenézni. Rajtam kí­ vül senki sem repülhetett vele.

Nagytapasztalatú lámák minden egyes darabot átvizsgáltak. és azt mondta . Olyan kemény. hogy értsek a gyógyfüvek gyűjtéséhez és osztályozá­ sához. A legtöbb keleti or­ szágban ismerték ezeket a gyógynövényeket. ha a szorosan betekert nyakrészt leverték. Gyűjtő és csomagoló csoportokba kellett szervez­ ni az újonnan érkezőket. Gyakran. egy-két napig szü­ netelt a repülés. magasan fent egy sárkányon. bőrzsákokba csomagolták. majd a nyakuk­ nál megtekerték őket. A zsákokra ráírták. Még egy baleset történt. a nö­ vényeket kiszórták egy óriási raktárterem tiszta padlójára. Egy napon belül a bőr kiszáradt. így latin nevet sem kaphat­ tak. Magok. aztán gyorsan vízbe mártották és kitették száradni a napra. nincs benne levéltetű és a megfelelő fajta. hogy a legrövidebb idő alatt a le­ hető legtöbbet tanulhassak. Néhány növényről leszedték a szirmokat és megszárították. hogy vízhatlanok legyenek. lenéztem az immár ismerős tájra és láttam a növénygyűjtők fekete jakbőr sátrait. másik felét a sárkányrepüléssel töltöttem. Az egyik szerzetes nagyon figyelt en­ gem. mint a fa. A füvek ismerete nagy hasznomra vált.XII. mint az. de a nyugati világ jó néhányat nem „fedezett fel" közülük. A nyolcadik napon visszatértek. Körülöttük jakok legelésztek. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 161 Mikor a növénygyűjtő csapat megérkezett. levelek. és mikor egy szokásos sárkányon rá került a sor. A kevésbé tapasztalt szerzetesek csak há­ romfajta növényt szedtek. tövek. hogy a jövőmre vonatkozó jós­ latok szempontjából az égi masinák ismerete legalább olyan fon­ tos. szirmok . A folyadékot szorosan lezárt agyage­ dényekben tárolták.valamennyit megtisztították és mikor már eléggé megszáradtak. Másoknak a gyökereit reszelték le és így tették el. azt gondol- . a többieken egyik csoporttól a másikig lovagoltam. Az így tárolt gyógyfüvek a tibeti száraz éghajlaton évekig eltarthatok. minden cso­ port hét napig maradt távol. Megint másoknak még azon frissiben kisajtolták a levét. Az öreg sárkánymester befo­ lyásos ember volt. hogy megbi­ zonyosodjanak. ahol ezekből rengeteg termett. hogy csak úgy tudták kinyitni. és olyan helyekre küldték őket. A hétből három napon sárkányrepültem. Bekóborolva a lelőhelyeket. Az első néhány nap után fele időmet a növénygyűjtéssel. mi a tartalmuk. kemény lett. a repülésé nem kevés­ bé.

utánam csinálja. és különböző amulettek. . növendékek és a teherhordó állatok. Másnap elindul­ tunk. rózsafüzér. hogy visszaértünk a Vashegyre. Pörgött és repült. és a hegyek hihetetlen szabadságától. A sárkánymestertől kaptam egy sárkányrepülő modellt. Többé már nem volt szüksége rájuk. rángatózik. hogy meg kellett válni új baráta­ inktól. szilánkokra hasadt és a szerzetes kibuk­ fencezett. gyorsan előre men­ tünk. külön nekem készítette. A fa megrepedt. A napokat munkával töl­ töttük. campaedény. köntöse tekergőzött a feje körül. később még jó néhány követte a he­ gyekbe és a Lhásza közeli. pörgött és repült. a többiek. Ké­ sőbb hallatszott a becsapódás hangja. Minden jó dolog túl gyorsan ér véget. szerzetesek. Fejjel lefelé zuhant. hogy megkísérelje befolyásolni a gép helyzetét. Tárgyak potyogtak az égből. Néhányan. majd végül eltűnt a szakadékban. Ez volt az első kellemes út. Láttuk. a három hónap mégis túl hamar elszaladt. Magasan fent az égen a sár­ kány furcsán kezdett viselkedni. lassú menetben követtek bennünket. Egy különösen erős széllökés. amit tőlem látott. nehéz munkával. de valóban sajnáltuk. mint amikor idefelé jöttünk. ugyancsak Trajerpa kolostorba. Ódz­ kodva.162 HARMADIK SZEM ta. facsésze. és a sárkány alábukott és oldalra billent. vonakodva csomagoltunk. Örültünk. hogy a szerzetes rugdaló­ zik.

az volt a test. néhányon a szent könyvek különböző jeleneteit mege­ levenítő domborművek voltak. A bábukat nagy.Időben érkeztünk vissza Logszárra. A figurát egy erős szerzetes vitte gólyalábon. közömbösen tekintett kifelé az 163 . mindent rendbe kellett tenni. és egy nagyon valószerű. Óriási. tíz-tizenkét méteres fakeretekre színes vajból „képeket" formáztak. hatalmas fejet illesztettek rá. puhafából készített keretekre építették. Eze­ ken az ünnepeken a méltóságteljes hangulatot felváltotta a jókedv. Mindent ki kellett takarítani. A szertartások után kijött. A legen­ dáink szereplőit megelevenítő óriás figurákat viszont érdekesnek találtuk. mintha a szem ide-oda mozogna. átvilágítottak a szemen. pislákolá­ suk olyan hatást keltett. A többi esemény után sem érdeklődtünk túlzottan. amikor is nyílt versenyben lovas nélküli lovak száguldoztak a Ihászai síkságon keresztül. A legjobban sikerült alkotásért készí­ tője az év legjobb vajmodellezője címet nyerte. eljött a szórakozás és vidámság ideje. A fejben vajmécsesek égtek. pont az újévi ünnepségekre. A tizen­ ötödik napon a dalai láma számos szertartáson vett részt a székes­ egyházban. majd a nagy üzletházaknál ért véget. az egészet meg­ lehetősen gyerekesnek és unalmasnak tartottuk. Minket Csakporiból egyáltalán nem érdekeltek ezek a karneválok. hogy végigmenjen a Barkhor-on. mely a Dzsokang és a tanácsterem után megkerülte a piacteret. Az isteneket kielégítették. A dalai láma körbesétált és mind­ egyiket alaposan megnézte. azon a körúton.

164 HARMADIK SZEM .

mint tovább menetelni. teljesen önkéntelenek vol­ tak. A kis kukucska a bábu kö­ zéprészén nem a szemem magasságában volt. mint az előttem lévő alak hátát. hogy igazítsak rajta. és a kellemetlenséget csak fokozta. Lobszang. melyek annyira szórakoztatták. szörnyűséges or­ kán. borotvált koponyámra csöppent. Az volt az egyik legszerencsétlenebb dolog. hogy a „bohócko­ dások". Ahogy rángatva hajtottam magam előre az úton. Nem sokkal. néhány évvel később. talán öt vagy hat hónappal később. tudtam. hogy vigyem körbe Buddha. Szörnyű hőség volt. és lesodort a lapos tetőről.0. rávettek. hisz a ruhát sokáig nem használta senki. és abból. Egyszer. jól játszottál. először egy másik . ahogy ugrált és himbáló­ dzott. Minthogy azonban a dalai láma nézett. és egy lábon kellett egyensúlyoznia. felza­ vart molyrajok és forró vaj. a Gyógyítás Istene bábuját. Most a fojtogató hőségben az egész megolvadt. vele együtt molyok repkedtek mindenütt. kivéve a kanóc körüli olvadt kis tócsát. Az egyik raktár tetején voltam. Minden egyes prüsszögésnél úgy éreztem. kiváló komédiás válna be­ lőled! . Normális körülmények közt a mécses­ ben kemény a vaj. Az orkán felkapott. hogy nem viszek többé ilyen bábut. arra tanítottak. Semmi mást nem láttam. tüsszögtem. de nem engedhettem el a gólyalábakat.Természetesen nem mondtam meg neki. hogy megcsúszott valami síkos anyagon az úton. Nyolc méter magas volt. a ráncokból felszállt a por és én csak tüsszögtem. fuldokolni a ruhában és félig megsülni a vajzsiradékban. hogyan kell le­ rakni az aranylemezeket. A hőségtől és az erőlködéstől több kilót fogytam! Egy magas rangú láma azt mondta nekem az­ nap éjjel: . De eltökéltem. A szereplőkkel mindenféle váratlan balesetek történtek. felbukok. régi holmi. A tüsszentésre a testem rándult egyet.XIII. Kötegnyi dohos. száguldó porés szemcsefelhők kíséretében jött egy váratlan. A szegény flótás az egyik gólyalábbal egy gödörbe lépett. hogy a forró vaj a mécsesből kicsordulva fájó. de lehet. HAZALÁTOGATÁS 165 óriás testének közepén lévő lyukon. hogy a szegény flótás odabent nehéz perceket él át. hogy a tetőn át ne folyhasson be a víz. A hullámzó köpeny a gólyalábas lábam körül csapkodott. ha a mécsesek kilazultak és felgyújtot­ ták az egész alakot. tüsszögtem. akárcsak én. nem maradt más választásom.

de a segítség.gondoltam. színfoltokat és sávokat láttam volna. csak az oltár mécseseinek halvány fénye világí­ tott. ezért együtt tanulunk majd. Amíg beszélt. azután lábra. Aznap már semmit sem csináltam. erős fáj­ dalmat éreztem.Ajjé. és szörnyethalt. hogy megnézzék. . majd a Vashegyen. és kö­ rülbelül ötven méterrel mélyebben a Lingkhor út szélén tett le. Eluralkodott rajtam a fájdalom. nem kellett volna kiküldeni őket ilyen szélben. de hamarosan azzal is kész lett. a fényesség csendesen szétrobbant. de ahogy megmozdítottam a bal karom és bal vállam. Valami csattant. Mint legtöb­ bünkben. minden rendben van. és kiküsz­ ködtem magam a száraz útra. Másnap Mingyar Dondup láma így szólt: . Valahonnan fogott egy kis dobozt és letette elém egy polcra. akkor sínbe tette. csak feküdtem. amikor felébredtem. szegény fiúk. Átláttam a városon is. A Potalánál az épületekben és kör­ nyékükön kis fények pislákoltak.Becsukta az ablaktáblákat. Akkor egy másik szélroham ragadott magával. amint helyrerakta a kulcscsontot és bepólyázta. mi történt velem és egy másik fiúval. hogy amilyen gyorsan csak lehet. Mintha ragyogó. de az éjszaka bíbor árnyai lassacskán beborítot­ ták az alattunk fekvő völgyet. szinte észre sem vettem. Lobszang. nem tudtam tisztán gondolkodni. hogy rögzítse. színes fényeket. amit nyújtani tudok. Kábán megpróbáltam kikászálódni a sár­ ból. amint az esti őrjárat körbe-körbe járt. . benned is van egy kis ellenérzés az új dolgok megtanulá­ sával szemben. ezért hipnotikusan eltávolítom belőled a „tanulás iránti ellenszenvet". és a szoba teljes sötétségbe borult. A felsőkar fájdalma­ sabb volt. Az ablak ismét nyitva állt. akik rohantak. Sok-sok órával később lehetett. Engem az út hátralévő részén felvittek. és én arccal a vízbe estem. Félúton találkoztam egy csapat szerze­ tessel. egyetlen gondolatom az volt. Lobszang. átröpített a peremen.Nem maradhatsz vissza a tanulmányaiddal. eltört a karod és a kulcscsontod. Gyorsan meg­ vizsgált: . úgy hat méterrel lejjebb.Na. még egy ág . kárpótol a fájdalomért. Fájni fog. aztán az egész véget ért.166 HARMADIK SZEM tetőre estem. hogy ellenőrizze. be mesterem szobájába. Valahogyan térdre álltam. Vakon vonszolód­ tam és botladoztam felfelé. feljussak a hegyre. A fiú a sziklákra esett. itt a szobában. A talaj mocsaras volt. Rám nézett: . Helyrerakjuk.

éppen egy levelet olvasott. Amerikában. Úgy tűnt nekem. végre visszatértél hát hozzánk.Ó. Éppen akkor bejött a mesterem: . Tudomást se vett rólam. és otthon töltheted a na­ pot. és ráncok gyűltek a szeme sarka körül. de a csillagok megjövendölték. Asztrálutazásaim során nagyon kellemes élményeim voltak.Ahogy kimondta. láma vagy már és tartanod kell magad a . amikor bementem Min­ gyar Dondup lámához. hogy hosszú évek múltán a vörös indiánok földjén halj meg. egy kis­ sé sápadt vagy. a láma beszélt: .Hm. Gyancebe ment néhány napra. . de még merev voltam. mint máskor. olyan kellemesnek találtad az asztrálmezőket. mert sok mindent meg kell tanul­ nunk. és amíg ettem. hogy az eltávozottaknak szerencséjük volt. de tiszta és rendes. . Két hét múlva összeforrtak. hogy különlegesen pártfogol.XIII. Holnap elviheted. . Azonnal megölték. De aztán emlékeztettem magam arra. és a vállam meg a karom is fájt. érez­ tem. apád nem lesz otthon holnap.Lobszang. ha valaki elment. azért. ne feledd. Tudta. hogy ott maradsz egy darabig. Hamarosan behozták az ennivalót. felnézett rám.Biztos vagyok benne. hogy élni fogsz azért. . Ahogy beléptem. határozottan az vagyok. és így nem beszélhetett veled. Reggel vezetőm végignézett rajtam és így szólt: . HAZALÁTOGATÁS 167 kezdődött az éjszakai élet. hogy éppen az Ékességestül jössz. Azt gondoltuk. Azt mondta. ahogy nevetett: . És mi a földi élet.Mindegy.válaszol­ tam. mivel az Ékességes parancsára most én vagyok a gyámod. mert nem voltam melletted. éhes vagy. Egy reggel. mégsem hagyhatjuk abba.Rám nézett. ha nem iskola? Kemény iskola! Azt gon­ doltam: itt vagyok két törött csonttal. hogy az iskolát nemigen szeret­ jük. ha nem tévedek. Van egy szertartásuk arra az esetre. . hogy apám nem akar látni . és folytatnom kell a tanulást! Két hétig Mingyar Dondup láma még intenzívebben tanított. el kell juttatnunk egy gyógynövénycsomagot tisz­ teletre méltó anyádnak. az pedig sokat számít egy anyá­ nál! Itt egy sál.A törvények szerint el kellett volna hagynod a tested. amikor találkoztunk a Potala lépcsőin. Most. mint általában. hogy elterelje gondolataimat a tö­ rött csontokról.Dehogynem.

feleltem. Lementünk a meredeken. mikor közelebb érek. . eköz­ ben ügyetlenül matattam. Szóval jobbra fordultunk. a fehér ló meg én. hátrafordította a fejét. Félúton a ló meg­ állt. mert vallási okból az ember mindig az óramutató járásával azonos irányban megy végig a Lingkhor úton.Add áldásod e házra és minden lakójára Tiszteletre méltó Or­ vosláma Uram! . nincsen ne­ mük. ho­ gyan tudom ezt a szerencsétlen dolgot tisztán tartani. Láthatóan nem sokra tartotta. amíg lecsúsztam a hátáról.gyalogolni szerettem. egye­ nesen az udvarba lovagoltam. hogy nem esek le a lóról. hogy a Lingkhor-on folytathassuk utunkat. Egy kicsit odébb. Kétkedve néztem. kíváncsi voltam. vezesselek hozzá. Talán. Felfele mentünk.Buddha. Elhaladtunk a Potala mellett (úgy találtam. és jól megnézett. és rohanni kez­ dett. Átadta nekem a gyógynövényzacskót. a ház úrnője azt parancsolta. Szerencsére egy szolga megtartotta. és beraktam köpenyem bugyros részébe. és átmentünk a Drepung-város úton. nem versenyezhet szépségben a mi Csakporinkkal). A végén le­ szedtem róla a sálat. a Mindentlátó áldása legyen rajtatok és ad­ jon valamennyiőtöknek egészséget! . Együttéreztem vele. A kevésbé szőrszálhasogatók csődörön (ménen) vagy pónin lovagolnak. Vidd az enyémet. A hegy lábá­ nál jobbra fordultunk. és sietve kitárták a kaput. mert ugyanez volt a véleményem róla! Tibetben a legortodoxabb lámák öszvéren lovagolnak. Gyalog jöttél ide. aztán keresztül mentünk az Indiába vezető úton. Elindultunk (mintha én nem találtam volna el hozzá!). egykori otthonom bejáratánál a szolgák észrevettek.mondta az intéző. jobbra pedig a Sár­ kány-templomot.ha lehetett . balra magunk mögött hagytuk a Kalingcsu-t. mert azt gondolják.Tiszteletre méltó uram.168 HARMADIK SZEM szabályokhoz. . amit látott. szüksége van egy kis mozgásra. mint aki nem állhatja tovább a látványomat. . Én . Fontoskodva. anyám legszebb szoba- . reméltem. Az intézővel ünnepélyes szertartásossággal kicseréltük a sála­ kat. Ma egyik legjobb fehér lovunkon térsz haza. a Tiszta. hogy visszagöngyöljem a növényzacskót abba a szerencsétlen sálba. mert hangosan nyerített egyet. amit a tisztelet jeléül egy selyemsálba göngyöltek. hogy majd előveszem.

A második gondolatom az volt. nem tudom egyedül felszerelni. de a le­ hető leggyorsabban távoztam. hogy halljanak az Ékességes házában és magánál az Ékessé­ gesnél történt eseményekről.Tiszteletre méltó Uram és Fiam! A hölgyek messziről utaztak ide. A lovász kinyitotta a kaput. a lovász kihozta a lovat. azt már tudtam.Segíts óvatosan felnyergelni! .mondtam. eljöttek a barátaim. A fehér ló balra . számolj be a megtiszteltetésről. Valóban olvas indiai lapokat? És igaz. De a nők! Úgy néztek rám. és illőképp.Tiszteletre méltó Anyám!. Kar.kértem.Hölgyem!. mintha szaftos falat lennék. . annyit fejlődött és milyen mu­ tatós volt! Rossz előérzetem támadt. hogy elmondjam. A szoba tele volt asszonynéppel! De mielőtt elmenekülhettem volna. .feleltem.. mikor egyszerűen csak a fia voltam gondoltam. mikor anyám megjelent az erkélyen és valamit kiáltott. . kérünk. A férfiak az más. ők meg éhes farkasok! Egy dolgot lehetett csak tenni: visszavonulni.A rend szabályai megakadályoznak abban. kilovagoltam éppen. megfordultam.válaszoltam. Beteg voltam. ho­ gyan bánjak velük. és üdvözlete jeléül e sálat. Meghajolt. . Az intéző visszament az irodájába.XIII. .Tiszteletre méltó Uram és Fiam. hogy van egy üvege. .és kulcscsonttörésem volt nemrégiben. nem kilenc nő túl nagy gondot jelentett nekem. Ezzel meghajoltam előttük. sok tenni­ valóm van. alig ismertem fel. amivel átlát a házak falán? . Nyolc.Nem emlékszel rám? Jaszo vagyok! Igazat szólva.Sosem engedtek ide.Egyszerű orvosláma vagyok csupán. hogy vajon megfordul­ hatok és elrohanhatok-e. HAZALÁTOGATÁS 169 jába. anyám lépett hozzám. hogy meghallgassanak. Mingyar Dondup láma utasítására elhoztam ezt a zacskó gyógynövényt. amit az Ékességes mondott nekem. . Csak mint küldönc jöttem. amely­ ben az Ékességes részesített. Átadtam az üzenetet és vissza kell térnem kötelezettségeimhez. Egy fiatal nő lépett hozzám és megkérdezett: . Nem beszélhetek rendünk fejé­ nek a dolgairól.Tiszteletre méltó Anyám! . aki most tért vissza a hegyekből.

Vagy: . Közöltem velük. Hangulatai sosem tartottak tovább néhány percnél. A kolostori élet felforgatta „társadalmi" értékeimet. És minél jobban csodálkoz­ tam. hogy megtelepedtél-e már itt. .! Rémes! Kérlek.De én otthon vagyok. Kicsit hirtelen természetű volt. Lassan. nem akarok visszatérni apám há­ zába.az asztrálszínük. végig a körúton. Azoknak a nőknek a látványa.. ők meg mészárosok Sö-ból. suttogni kezdtem . Tiszteletre méltó Lámamesterem. vagy még mindig gondolsz az otthonodra. hogy elfelejtsem: . a Vashegyen.Az Ékességes azt akarta tudni. mert az volt. Hogy bámultak mind rám! Vezetőm rázkódott a nevetéstől. Mikor ismét otthon voltam. nem csupán.. így ismét az óramutató járása szerint haladhattunk végig a Lingkhor úton. ki vannak festve. .Ó. mindannyian nagyon szerettük.De egy hét múltán megtudtam. miről beszélt velem. bementem Mingyar Dondup lámához. a hajuk.. hogy a dalai láma nagyon-nagyon érdeklődött utánam. ne beszéljünk erről. De napokig nem engedte. Lassacskán poroszkáltam. annál jobban nevetett.170 HARMADIK SZEM fordult. Soha senki sem mondott ellen az Ékességesnek. Ó volt az állam és az egyház legfőbb feje. amikor anyámnál nagy társaság van.. . mint istent. és úgy intézte. mert nem akar­ tam túl gyorsan visszaérni. Rám nézett: Mi történt. . egy sereg nő elkergetett! . .Azt akarom. hogy hazaküldjenek.. amíg még lehetett. és ahogyan néztek rám: mintha csak díjazott bárány lennék. rendezvény van nála és a vendégeket szórakoztatni kell. hogy látogasd meg tiszteletre méltó anyádat. Rikácsoló hangok.. hogy elmondjam és távoztam. El a Gyüpo Linga mellett. aki most a földön él. Lobszang.ekkor azt hiszem. az összes kó­ borló szellem téged üldözött a város körül? Felkavartnak látszol! Felkavart? Felkavart? Anyám meghívott egy halom nőt. hogy a rend szabályai nem engedik. a nőket kü­ lönös teremtményeknek tartottam (még ma is azoknak tartom) és. Lobszang. és mind az Ékességes felől akart hallani és azt akarta tudni. Na nem. és.. a Muru Gompa mellet. hogy a személyes elfogultság és az államügyek összekeve­ redjenek. de mint igaz embert.. és sosem hagyta. de én is.

úgy hallottam . míg abba nem hagyta az erős nyávogást és lóbálni nem kezdte a farkát. Felugrottam.) Tibet hideg. a macskákat nem: ha egyszer tá­ madtak. van egy kis munkám a számodra. A Templomból jövet egy macska határozott vonzalmával tüntetett ki. és azon gondolkod­ tam. A templomi macskák nálunk nem csak díszként szolgáltak. Lobszang. Mingyar Dondup láma odajött hozzám: . amelyhez tartoztak. na és a 171 .Gyere. Hamar elkészültünk és elindultunk. Meleg országokban . és a hátsó lábuk hosszú. akik ké­ pesek felborítani és szétmarcangolni egy embert. Hatalmas cica volt. ár­ gus szemmel őrizték a csiszolatlan drágakőtömeget a szentek kö­ rül. A farkuk korbácsszerű. A szemük kék.fehérek. Elége­ dett volt.Egy reggel. halálig harcoltak. mivel vonzalma teljes viszonzásra lelt. nem tudtunk továbbmenni. hogyan töltsem a szertartás előtti üres félórát. nyilván eszébe jutott. Akkor. A házakat szelindekek vigyázták. ünnepélyesen sé­ tált mellettünk. örültem. A kutyákat meg lehetett szelídíteni és elzavarni. hogy mesteremmel mehetek. sétáljunk egyet. így majdnem feketék voltak. tibeti nyelven természetesen macskának hívjuk. a hőmérséklet befo­ lyásolja a szőrszínt. amitől járás közben „másként" néznek ki. óriási szelindekek. azaz simi-nek. hogy az ékszert őrizetlen hagyta és nagy sietve visszarohant. időnként „sziáminak" nevezik. mikor békében voltam a világgal. amíg félig leértünk a hegyen. (A fajtát.

Ha bárki megpróbált az egyébként őrizetlen ékszerekhez nyúlni. Menet közben Mingyar Dondup láma beszélt hozzám: . A földön csendesen egy nyitott ablakhoz kúsztam. Vacsora után így szólt: . egy egész hadseregre elegendő fegyver van náluk. Amikor szolgálatban voltak. A hangere­ jük és a hangszínük szinte hihetetlen volt! Szolgálatban éberen és nesztelenül.Nahát. ha ez megoldható? . egy kínai misszió érkezett. Kisfiú lévén úgy tudtam „vizsgálódni". Ha nem engedte el azonnal. Tovább bandukoltunk. mint „átlagos" rokonaiknak.Ahogy mondtam neked. Azután tovább a Tür­ kiz Hídon és a Doring Háznál újra jobbra. mint az éjszaka sötét ár­ nyai. csak azok köze­ ledhettek hozzájuk. akik személyesen ismerték őket.172 HARMADIK SZEM hangjuk! Egyetlen más macskának sincs ilyen hangja. Káromkodni kezdett.és ők aztán nem eresztettek. átmen­ tünk a Pargo Kaling-on és el Sö falu mellett.Elég sokat gondolkodtam a kí­ naiakon. Az út hátralévő részén Mingyar Dondup láma mélyen elgon­ dolkodott. meg tudod figyelni őket egy spanyolfalon keresztül. Hogy érzed. . ahogyan egy idősebb ember nem tudott volna. az aurájuk milyen vörösre változott! És késekkel ha­ donásznak. Lá­ togassuk meg őket. felbukkant egy macska és az illető karjára ugrott. azt mondtam mesterem­ nek: . esetleg megfogni vagy megmérgezni. a szitkok komoly kétséget támasztottak őseimmel szemben. egye­ nest a torkára. Javasolni fogom az Ékességesnek. Úgy tűnt. de akkor egyikőjük felpillan­ tott és észrevett. nézzük meg. Keresett valamit. Egy ideig ott maradtam és figyeltem. A kutyákat el lehetett kergetni. mielőtt eldobhatta volna. egy másik macska is a tolvajra vetette magát mondjuk a szentképről. A régi Kínai Misszió ol­ dalához jutottunk. hogy hozzám vághassa. Az első benyomásom nagyon kedvezőtlen volt. Mikor ismét a Lingkhor úton voltunk. A templomi macskáknak kétszer olyan hosszú kar­ maik voltak. hogy használjuk fel különleges képességeidet. ők a legtüzesebb szelindeket is megkergették. de gyorsan visszavonultam. Nem úgy a macskákat. Bent a házban a férfiak hivalkodóan sétálgattak a lezárt dobozok és táskák között. úgy ólálkodtak a templomokban. Lent az úton jobbra fordultunk. milyenek. de egy fikarcnyit sem hagytak a jövőmet illetően.

négy méter magas kőfal vette körül. A dalai láma nagyon kedvelte az Ékszer Parkot. és sza­ bad idejének jó részét itt töltötte. hivatalos és állami célokra használt épületből állt. amelyet szintén magas falak öveztek. Tíz percet kapsz. de belül a rossz szellőzés és a szinte mindig égő. és rövid gyaloglás után megérkeztünk a Norbu Linga-hoz. A Potala kívülről gyönyörű épü­ let. Az Ékszer Parkot egy kb. mert ma­ gam legalább harmincszor jártam a kertben. Mingyar Dondup láma ide hozott engem. aztán gyere a szobámba. és három. hogy elkészülj. majd a díszes kapun. a dalai láma személyes testőreinek szálláshelyei. a tisztánlátá­ sod nélkül is kitalálhatod. A dalai láma nem kívánta kockáztatni. Lobszang. áporodott a levegő. Néhányan azt írják. két kis szigettel. hogy képes vagyok rá.Ha gondolod. Ez határozottan nem igaz. A Belső Kert. Először az apáttal kell találkoz­ nom. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 173 Csak ezt tudtam válaszolni: . de az azután követ­ kező reggelen tanított engem. ahol a dalai láma naponta hosszú órákon át meditált. hogy a tisztviselők nem léphettek be ide. és nem számított újdonságnak. hova megyünk. Az évek hosszú során rengeteg vaj ömlött mindenfelé a földre. Először jártam itt. Újra nekivágtunk a meredek lejtőnek a hegyoldalban. és ezért. hogy ilyen kevéssé épületes előadás részese legyen. A parkban volt néhány laktanyaépület: közel ötszáz ember. a Norbu Lingában töltötte idejét. ha csak le­ hetett. akinek lejtős rámpán át vezetett az útja. mindegyiken egyegy nyárilak. Tudom ezt. ha egy állami ügyeket intéző méltóságteljes láma.XIV. akkor képes leszek rá. amely a . Dél-Nyugat felé levágtunk. rálépett egy darab porral fedett vajdarabra és egyik testfelével a kövezethez vágódva meglepett „uuuu-hopp"-pal érke­ zett a rámpa aljára. Hiva­ talos teendőiket kellett kívül rekeszteniük. Ke­ resztülmentünk a csodálatos parkon. Az északnyugati sarokban széles kövezett út vezetett a szigetekhez. a dalai lá­ ma kedvelt pihenőkertjéül szolgált.Sétálunk egyet délután. és ebéd után azt mondta: . A kerten belül volt egy gyönyörű mesterséges tó. A Potalának belül arany fiatornyai voltak. túl sok vajmé­ cses miatt. Itt egy kiváló minőségű sál. Maga a park csak százéves. Másnap egyáltalán nem láttam mesteremet. illetve a házakhoz.

hogy teljesen . A kövezetet nemrégiben fehérre mosták. mit láttál! . és figyeled a kínaiakat. üljünk elé. A válasszal nem jutottam túl sokra. Mi a véleményed ezekről az emberekről? Nem örültem a dolognak.. Mingyar Dondup láma kivételével senkinek sem szerettem elmondani. Elrejtőzöl holnap a mögé a paraván mögé. megnézzük. ezért behívták a szolgákat. Letérdeltünk. és mondta.Tiszteletre méltó Páratlan Védelmező! Gonosz szándékkal jöttek.Tiszteletre méltó Páratlan Vé­ delmező. Bújj el. . hogy véleményt nyilvánítsak. anélkül egyetlen tibeti sem tud beszélgetni. A legtávolabbi szigetre mentünk. nem vagyok eléggé képzett idegen aurák olvasásában. Amíg hozták a teát. amikor itt lesznek. jól takar-e a spanyolfal. a különböző parkbéli állatokról mesélt nekem. . . Mingyar azt állítja.Mint olyannak. aki nem rendelkezik tisztánlátással? A dalai lámának azt feleltem: .Csak ennyit szóltam. mindenféle-fajta madarat láttunk.174 HARMADIK SZEM belső kertre nyílott. hogy kissé változtassák meg a kínai oroszlánokat. a dalai lá­ ma rám nézett és így szólt.Jó. Bizo­ nyosnak kell lennünk. A tó vize rezzenetlen. Érvelésem szerint. Vajas teáért csen­ getett. akkor nem is kell tudnia. A dalai láma elégedettnek látszott. mit láttam a „színekben" és mit jelentettek számomra.Jó barátunk. nekünk kellett kitérnünk az útjukból. akár egy kifényezett fémtükör. köteles­ séged beszélni. nem tetszik neked a kínai delegátusok aurájának a színe. Most áruld el. sok fegyverük van. amit Mingyar Dondup lámának mondtál. nem vagyok méltó arra. A paraván nem fedezett eléggé. Ahogy beléptünk. Azt mondja. Megkaptál minden lehetséges képzést. ahol az Ékességes éppen mély meditációba me­ rült. a földön csipegetve ügyet se vetettek ránk. és megígérte. melyet azután az ősi tudomány segítségével felerősítettek. Mikor megérkezett a tea. Titkos vagy más módon vizsgáltuk a tisztánlá­ tásodat. és eltávozott a láma szolga. Közeledtünkre felnézett és elmosolyodott. Az aurájuk színe árulást mutat.. sosem hibádzott. mire utalnak. ha egy ember maga nem látta. kinek megadatott a különleges képesség. De hogy lehet ezt megmondani egy államfőnek? Különösképp egy olyan állam­ főnek. Azt ismételted. később láthatom őket. sá­ lunkat a lábára fektettük. Az Ékességes ekképp vála­ szolt: .

hogy a kínaiak köpenye gyanúsan ki­ dudorodott. A dalai láma rám mosolygott és kínált. míg leégett. A falon kívülről rekedt kiáltások és kínai kiabálás hallatszott. hogy egyek . vidámabban néztem a többórás mozdulatlanság elé. mert rossz helyen keresett. En­ gem kisgyerek-. Láttuk. pontosabban hétéves koromtól tanítottak arra. Később rájöttem. Lámák jöttek be próbálni. hogy Hallgass meg minket. Végül az Ékességes megelégedett a próbával és kihívott.(ami annyit jelent. a kínai formával válaszoltak: .A kínai­ ak. azzal egyensúlyoztam. a campa és a fehérrépa után.O-mi-to-fo . hogy udvariasságból elismételték volna a mantrát. és elindultunk visszafelé a Vashegyre. De nem kapta meg az előléptetést. Amida Buddha!). de valamennyi láma számára is: a meditációhoz órákig mozdulatlanul kellett maradnunk. Parancsára nagyon ízletes falatokat hoztak Mingyar Dondup lámának és nekem. sem én nem mozdultunk. Ez tizenkét óráig is eltarthatott. hogy hosszú ideig moccanás nélkül üljek. ami egyébként elég egyszerű dolog volt számomra. . indiai konzerveket. hogy írjon alá egy szerződést Tibetről. Ez a gondolat járt a fejünkben. mani padme hum! . ha megtalálom. hol van". Meggyújtott vajmécsest tettek a fejemre. négy óra tehát semmi nehézséget nem okozott nekem. a há­ rom. Most beengedték őket a Belső Kertbe. hogy nagyon üdvös változatosságot jelen­ tettek a tea. és ezért fegyverek után kutatva megmotozták őket. hol rej­ tőzöm. mi a nevük. mert a kínai delegáció meglátogatja.mielőtt elrejtőzöm. Közvetlen előttem a dalai láma ült lótuszülésben a földtől száz­ nyolcvan centiméterre felállított trónusán. mintha ők alkotnák a láto­ gatóba érkező küldöttséget. csak azt tudom. jöjjünk el másnap is. mikor eljöttünk a dalai lámától. Egy magas rangú láma megszólalt: . Arra akarják kényszeríteni. Beszélt néhány percig.Om. Az egyiknek elfogtam a gondolatát: „Hű! Előléptetnek. és addig kellett lótuszülésben maradnom. Sem ő. ahelyett.XIV. ó. Miután erőt gyűjtöttem. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 175 rejtve legyek. Nem tudom. és megkért. Másnap körülbelül tizenegykor újra leereszkedtünk a sziklás lejtőn és beléptünk a Belső Kertbe. ahogy a házi test­ őrök a kövesúton keresztül a pavilon verandájára vezetik őket. Nagyon igyekeztek kideríteni.az evésre mindig készen álltam! .

piszkos színképe. Irányítani akarták a tibeti politikát. nyolcszorosa a Brit Szigeteknek. Még vaj­ mécsesek is készülnek aranyból. Ám a hasztalan beszélgetés lassan vonszolódott. szomorú lett. Elég heves természete miatt a színei olykor vörösen villantak. hanem azoknak az embereknek a veszedel­ mes. A színei szomorúságról árulkodtak. hogy a díszek könnyedén megrongálódnak. Színes sá­ vok. A dalai lámát is figyeltem. ezüst és uránium. Tibet kb. Tibetben az arany szent fém. aki iránt a szeretetnél is többet éreztem. Tibetnek sosem volt nálánál jobb uralkodója. ahogy a homok. sőt ellenséges szándékkal érke­ zett. észrevettem.gyűlölettel telt gondolataik áradó örvénylése. a he­ gyekről mossa ki. és hordja le a víz.Na. hogy vibrál az aurájuk.aranyat akartak! Ez utóbbi régóta vonzotta őket. de a történelem feljegyzi majd. a szívemben csak Mingyar Dondup láma előzte meg. tiszta árnyalatai. Az igazi színüket mutatják. A módszerekben nemigen válogattak. Ahogyan a rejtekhelyemről figyeltem őket. A Csangtang-i területen gyors vizű folyók partján láttam aranyat. úgy hevert ott. Egyes folyókban lehet aranyrögöket találni. csíkok. Hasztalannak. de tisztátalanul gondolkodnak". de Mingyar Dondup lámával tett utazásaimból tu­ dom. több száz tonna van belőle. De sajnos az anyag annyira puha. sehogysem akart a végéhez érni. Lobszang. hogy felkutassák a le- . hogy elérjék céljukat. könnyű dolgod lesz. Hitünk szerint az aranybányászat megszentségteleníti a földet. mert a küldöttség cseppet sem barátságos. tetszett nekem. és templomi díszeket készítenek belőle . akik életerejüket az anyagias dolgokra és a gonoszságra áldozzák. területe­ ket és . kellemetlen színek. Óriási területek még feltáratlanok. csak az érdekelte őket. ezért mi inkább érin­ tetlen hagyjuk. mikor Kínában járt. Természetesen nagy szeretettel gondoltam rá. hogy van arany. Min­ den. Nem a magasabb gondolat áttet­ sző. A rögöket vagy a „homokot" beolvasztják.176 HARMADIK SZEM Azt gondoltam magamban: .a szent fémet szent célra használják. az opálos ragyogást sötétvörös belövellések tar­ kítják . ahogy eszébe jutott a múlt. hiábavalónak nevezem. hogy ő volt a legjobb dalai láma. Az effélékről Tibetben általában azt mond­ juk: „Tisztességesen beszélnek. amit az Ékességesből láttam. Lázas próbálkozásaik el­ lenére sosem engedélyeztük a nyugatiaknak. aki teljesen az országnak szentelte ma­ gát.

ahol a dalai láma egy verandán üldögélt. hogy elkészülj. oda betér a háború!" „Aranytrombitákról". . hogy Min­ gyar Dondup láma is velem van. A testőrök éppen el akartak zavarni. ahol eltörtem a csontjaimat.Lobszang.a Vörös Barbárok hadserege megszállta szent földünket. Egy pillanatig szájtátva bámultam rá. Lobszang! Biztos siettetek. lát­ hatóan rendbe szedte a gondolatait. Az utat átszelve a Norbu Linga vagy ahogyan gyakran fordítják . a távolság kb. és a Ligkhor útra jutottunk. hogy megszólaljon. „aranyedényekről". gyorsan bekísértek a Belső Kertbe. Indiába mentem. Leültünk és vártuk. Egyik reggel Mingyar Dondup láma bejött hozzám abba a helyi­ ségbe. és te is. és nem tudtam. pont ott. A Vas Kutya évében (1910) a brit megszállást (annak közvetlen következményeként) a kínai követte. ha az emberiség a hatalomért vívott oly sok haszontalan harc helyett békében élne egymással. csak siess! Hát így állt a helyzet. Gyalog mentünk le a hegyen. hanem szent fém. A Norbu Linga-ba kell mennünk. és láthatatlanná téve ma­ gunkat elemeznünk kell néhány nyugati látogató színeit. és onnan sokfelé utaztam. „arannyal fedett testekről" olvasva sosem szabad el­ felejteni. és már kész is vagyok. Mingyar. A hegy lábá­ nál.Tiszta köpenyt veszek. Rövid idő alatt egész tűrhetően rendbe hoztam magam. hagyd ezt a munkát most! Az Ékességes értünk küldött. hogyan viselkedjek anélkül.az Ékszer Park kapujához érkeztünk. ahol a fafaragók számára egy régi kéziratot másoltam. az Ékességes minket akar látni először.kezdte . A magatartásuk teljesen megvál­ tozott. . Ismét Indiába men- . átmentünk egy kis hídon. hogy Tibetben az arany nem ritka. Az Ékességes felnézett és mosolygott: . Sem­ mi sál.XIV.Ó! Ülj le.Nem is olyan régen . mégpedig egy régi mondás miatt nem: „Ahova a nyu­ gati ember betér. fél mérföld volt. mert nem volt nálam aján­ dék sál. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 177 lőhelyeket. Tiszteletre méltó Láma Mester. Sietned kell. Or­ szágunk a világ egyik legnagyobb raktára lehetne. az­ tán felpattantam: . mikor észrevették. semmi ceremónia. Kicsit feszengtem. Egy ideig meditált.

ott találkoztam valakivel. Biztos szörnyen érzi magát. Ráadásul a köpenye csak a csípőjéig ér. jobban hoz­ zád szokott már. akik nem végeznek fizikai munkát. mert valami csattant. és . így nem befolyásolhat. amit beszél. te nem értesz a nyelvén. hogy benneteket nem látni. kölcsönad-e neki valaki egy ..gondoltam.. és a Ház arany ruhás lámái bekísértek egy igen különös kinézetű embert. De az öltözéke! Vala­ miféle kék anyagból volt egy egész sor gombbal az elején. nagyon szegény lehet. hogy így kellett megjelennie az Ékességes előtt . fehér arc. Ez a férfi rövid ujjas öltözéket viselt. ez az ember őszinte-e vagy sem: egy. Időnként titokban bele-belekóstoltam a nálam lévő campába. Egy pillanatra azt hittem. mert a gallér akkora volt. a jelenlétetekről nem tudni. Áthajtott néhány oldalsó folton is.többre tartja Mingyar Dondup lámát a dalai lámánál! A rácsozat mögött belefáradtam a nézelődésbe. hogyan kell öltözködni. amely az egész kézfejet takarja.vagy két­ nyelvű. akik Buddha példájára foltozott ruhában járunk. meg a sárkány selymén átfütyü­ lő. aki ma meglátogat bennünket. elaludtam és kiestem! De nem. mint énhozzám. Kísérd a helyére Mingyar. mert hisz az alján felhajtotta. mint nálunk. sovány férfi. Talán nem tudja. Felhők szálltak az égen.gondoltam. Egy férfi. de nem tartották be a szavukat. Fehér haj. ritkás szemöl­ dök. ahogyan Mesterünk tanított. Mégsem lehet munkás . Kiváncsi vagyok. Lobszang. hosszú ujjú köpenyben járnak. talán a nyugatiaknál is vannak szimbolikus fol­ tok. Hirtelen felugrottam. mélyen ülő szemek. . a sárkányban voltam. Akkoriban még fogalmam nem volt sem a zsebről. A nadrágja a lábnál túl szoros és túl hosszú volt. Tibetben azok. és arra gondoltam. Az an­ golok sok mindent ígértek. csillogó gombokkal. Szegény. milyen jó lenne a sárkány hintázását és remegését érezni magam mögött. írd le az asztrálszínekről szerzett benyomásaidat. Most azt akarom tudni. hisz Mingyar velem volt. s a kötelet csapkodó szelet. Belefáradtam a madarak és a himbálódzó faágak nézdegélésébe. a Belső Kert kapuját tárták szélesre. majdnem kitört belőlem a nevetés.178 HARMADIK SZEM tem.Túl puhának látszik a keze. aki annyira dicsér. hogy ki kellett hajtani. A rácsozott fal mögül te és még valaki úgy tudtok fi­ gyelni. Lobszang. magas. Ne­ ked mondom mindezt. Nyilván nagyon rossz szabó varrhatta. Alig tudtam csendben maradni. Elég kemény száj. az ujj csak a csuklójáig ért. sem a kihajtott gallérról.azt hiszem . azt gondoltam.

Egé­ szen másmilyenek voltak. Selymes. Az üdvözlést befe­ jezve a fehér valamit visszatette a folt mögé. . Azt gondoltam. s mi több. nem. A férfi időnként tibeti nyel­ ven beszélt. A férfi elkápráztatott. legnagyobb rémületemre. úgy véltem.XIV.mert a hátát megtámasztotta a keretből kiálló két másik pálcával. felemelte úgy. kígyózó mozdulatokat tett vele. Úgy látszik. ülni sem tud rendesen. a zse­ béből elővett rongytrombitával parádézik. mikor újra találkoztam a dalai lámával. a közepén kormos fapálcikát szedett elő. . Összevissza mozgolódott. Különös. ahogyan értelmeztem őket. Nem bőrcsizma. a legérdekesebbre. felettébb különös. Akkorra már valóban megsajnáltam: rosszul van öltözve. a dolgok csak úgy lecsúsznak róla!" Aztán az egyik foltból vékony. Eléggé automatikusan leírtam az észlelt színe­ ket. Azt gondoltam.gondoltam. roppant fényes. Valami szokatlan fekete do­ log volt a lábán. ami a krétát letörölné. mintha jég lenne a tetején. Kotorászott egy kicsit a többi folt körül is. nálunk a papír sárgásbar­ na. Korom? Ki hallott már olyat. ennél furcsábbat még sosem láttam. mert odanyúlt az egyik oldalán lévő folt­ hoz és egy fehér ruhát vett ki belőle. Nincs semmi. és különféle papírokat húzkodott elő. aztán a legfigyelemre­ méltóbb hangegyüttesre váltott. Furcsa. vastag és durva. Leült erre a keretre és a lába le­ lógott a peremén. elkép­ zelni sem tudtam volna különösebbet. Szörnyű sértésnek számít. egyszer csak. mintha trombitálna. hogy korommal írni? Csak ráfújunk és elrepül! Nyilvánvalóan nyomorék volt.töprengtem magamban. amit valaha is hallottam. mert egy fakereten kellett ülnie. amilyet mi hordunk. Még so­ sem láttam ilyeneket. ha egy tibeti ilyet tesz. így köszönti a dalai lámát . „Angolra". s azt. mert igazított egyet az ülésmódján. mondták később.Aztán a lábára pil­ lantottam. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 179 rend megfelelő méretű és alkalmas öltözéket. talán gerincsérülése van. mely négy pálcikára támaszkodott. festett. „Hogy lehet írni rá? . Elképedésemre a szája és az orra elé tartotta és olyan hangot adott ki. nem tud írni. csak tetteti. szétvette majd keresztbe rakta a lábát. hogy a talpa a dalai láma felé mutatott. De hirtelen neki is eszébe juthatott. vékony fehér papírlapokat. mint a mieink. nem tud ír­ ni. meg kell támasztani a hátát és lóbálja a lábát. idegenségéhez képest elég jól.

de azt sem akarta. hogy korábban Tibetben élt. mert számára szokatlan éghajlaton él.nyilván a furcsa gallérjaik miatt! . és utol­ só életében azt kívánta. Az asztrológusok kiderítették. A látogatónak egész sajátos neve volt. hogy a meg­ szállás bekövetkezik. tart attól. Sokat tudtunk Bell úrról. Az angoloknak tehát fejükbe szállt a vér. feltételezéseik szerint Tibet Oroszországgal készült egyezségre lépni. az idő majd igazolja elgondolásait és javaslatait. és két díszítés állt a neve előtt. pályájának különböző.és mindegy volt nekik. nyugaton szülessen újra. a kommunisták nem szállták volna meg Tibetet. úgy vélte. hogy Tibet más országokkal barátkozzon. kárt és szenvedést hoztak ránk. akik a múltban csak bajt. de a színeiből az is nyilvánvaló volt. Segítő szándéka őszin­ tének látszott. igen! . mindezek segítségével fel lehetett rajzolni élete főbb eseményeinek menetét. köthetett szerződése­ ket. Ami személyemet illeti. és a jóslatok sosem tévesek. Ezért arra kényszerült. mit láttam. hogy az egészsége meggyengült. aki a helyszínen tartózkodott. Szikkim. hogy nem áll szándékunkban egyik nemzet oldalára sem állni. Ma már C. ahogy szerette volna. mert azt remélte.Igen. és ez befolyásolhatja a kegydíját. A jövendölések azonban nem hagytak kétséget afelől. és nagyon örült az észrevételeimnek. megszállnak vagy meg­ fojtanak-e bennünket. Minden adatunk megvolt. a saját országunkban a saját életünket akarjuk élni. Ez nem tetszett ne­ kik. Bell-ként hivatkoznék rá. Az angol kormány nagyon gyanakodott. hogy felbosszantja kormányát. még többet kell dolgoznom! . és tartózkodni kí­ vánunk minden üzleti kapcsolattól a külföldiekkel. Bhután igen. Bell úr távozása után az Ékességes megkérdezte. elősegítheti a Nyugat .Kelet közti kölcsönös megértést. Női Hangszer-nek hívták. Anglia ugyan nem akart Tibettel szerződni. a születési ideje. Bell úr. arra viszont a kormánya nem volt hajlandó. A. Ó maga egy dolgot akart.180 HARMADIK SZEM Az Ékességes nagy tiszteletet tanúsított iránta. Tibeten kívül bármelyik állam tárgyalhatott. látta. nagy valószínűséggel azért. Az utóbbi időben adták értésemre. mert maga is lógó lábbal egy olyan furcsa fakereten ült. hogy mondjon valamit és reménykedjen. Úgy éreztük.kiáltott fel. hogy néhány könyvében említi ezt. legfontosabb állomásai. ha képes lett volna befolyásolni kormányát úgy. . Az aurája színeiből úgy ítél­ tem meg. - .

Lobszang.paran­ csolta. meddig feküd­ tem hipnotikus transzban.. Azt akarom. A memóriámat is fejlesztették: hosszú órákon át bonyolult részleteket hallgattam. amilyeneket csak lehet. amennyit csak bírunk. Néhány perccel később komótosan közeledve feltűnt mes­ terem. Késő éjjel órákon át néztem vele a holdat és a csillagokat.barátja lévén . Nagyon érdekes volt odamenni egy bódéhoz. különösen a nagy csillagászati távcsövet. és kell. mely nehéz. hallgatni. Kinyúlt a csengőért és becsengette az egyik szolgát. országunkra hamarosan rossz idők jár­ nak. hogy sürgősen menjek és „interpretáljam" különböző emberek szí­ neit. ha távoli országokban leszel. mert miként gyakorta intenek minket. hogy megfigyeljük a látogatókat. A Potalában hasz­ nálhattam a teleszkópokat. és fejleszteni is kell. háromlábú állványon állt.tudta ezt. Mikor elhelyezkedtünk. és „indiai ennivaló­ kat". Mingyar Dondup láma és én gyakran bementünk Lhászába. Annyi tudást kell beléd gyömöszölnünk. hogy az árus miként dicséri portékáját. ami számukra nem volt titok. hogy olyan gyors és mélyreható tanulmányokat folytasson. esetleg egy messzi tartomány polgári vezetőjének az auráját. az Ékességes elé. miközben a legrégebbi Iratokból olvas­ tak nekem. Ez időtől fogva sokszor hívattak. azután vissza kellett mondanom őket.Mingyar Dondupot hívd. Tisztánlátása és hatalmas ember­ ismerete alkalmassá tette rá. a képessége megvan." Napjaim ritmusa felgyorsult. a dalai láma így szólt: . hogy legyen valaki. például egy távoli lámakolostorból érkező tanult apát. Előbb azonban egyre újabb és újabb hipnózisban lesz részed. Egy szolga tüstént hozott még teát.. . Mesterem leült mellém. Mingyar. Rendkívül hasz­ nosnak találod majd a képességedet. hogy most azonnal itt legyen . Tégy bármit.Igazad volt. Bármelyik eszközünket használhatod. így nem is sürgette. amit valóban gondol róla. Nem tudom. Nincs ember. . Mingyar. amit szükségesnek látsz. majd összevetni azzal. De még fejleszthető. aki miatt sietne! A dalai láma .XIV. nagyon élveztem őket. Jól ismert lá­ togató lettem a Potalában és a Norbu Linga-ban. aki össze tudja állítani az „ősi tu­ dományok krónikáját. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 181 Még jobban fejlesztenünk kell téged. hogy ellenőrizze és gazdagítsa állítá­ saimat.

Nehéz megmondani mennyi időbe telt. és ismét tovább Észak felé. több kötetre lenne szükség. Lassan megtettük az utat a Tengerico mellett. Ahhoz.Ebben az időszakban ellátogattunk a Csangtang felföldre. Átjutottunk a Tangla hegységen. Sziling Nor-nál. az erőnket. és jókedvűen útnak indultunk. Küszködtünk. Az öszvéreket a legvédettebb helyen hagytuk. a körülmények egyre nehezebbek és nehezebbek lettek. hogy keresztül jussunk a „holdbéli tájon". mert az öszvérek oda is eljutnak. Ahogy az állandóan emelkedő terepen egyre beljebb és beljebb kerültünk. A ritka levegőben hamar kimerültek. Jelen könyvben nincs idő többre. Öszvérháton lovagoltunk. hogy az expedícióval méltányosak legyünk. Nem volt okunk a sietségre és a magunk kényelmes tempójában haladtunk. ahol egy jakszőr kö­ tél végén himbálództunk szédelegve. amit a Potalában a nagy teleszkópon át láttam. A dalai láma megáldotta a csapat tizenöt tagját. és nem tudtak átmenni a sziklás szurdokokon. Óriási hegyláncok. öt legyengült társunk velük maradt. Itt ugyanolyan volt a táj. ahová a lovak már messze nem. Végül az öszvérek elakadtak. feltá­ ratlan terület felé. aztán tovább a nagy tavakhoz. mert az idő nem jelentett semmit a számunkra. az energiánkat a későbbi erőfeszítésekre tartogattuk. feneketlennek tű­ nő szakadékok. Végtelen hegyek. a felföld a Hold felszínére emlékeztetett. mint hogy röviden megemlítsük ezt az utazást. Védve voltak 183 . aztán csak mentünk eló're az ismeretlen. mély kanyo­ nok.

A kemény sziklákon nem lehetett eltemetni. . áthúztuk a kötelet is. ahol álltunk. szélfútta vidék legrosszabb szélrohamaitól. Az egyik szerzetes meg is halt. hogy a kampó akadt meg a sziklában. a lég­ szomjtól kiszakad a tüdőnk. a szívem úgy vert. és tapogatódzó ujjakkal a legközelebbi szikla pereme felé nyúltam. Rosszul mérte fel a távolságot. Elő­ fordult. aztán ledobta magát. Egy ideig kimerülten feküdtem. mielőtt magasabbra és magasabbra vergődtünk volna. egyáltalán nem látszott boldognak. A fennsíkon csobogó patak futott keresztül. Tovább mentünk. egy sziklanyúl­ vány tornyosodott felettük. ami­ lyen magasra csak tudott. mintha ki akarna szakadni a mellemből. Sikerült megkapaszkodnom és felhúznom magam.úgy haji- . és felváltva másztunk át. mert óriási erővel a szemben lévő falnak ütközött. mikor már biztosítva volt. az arca és az agya a fogazott sziklákon maradt. Két napot pihentünk itt. A hátunk fájt a cipeléstől. felmá­ szott egy magas sziklára. kicsorbult farkasfogsorhoz hasonlított. az öszvérek legelhettek rajta. A többiek.184 HARMADIK SZEM a sivár. Felrepítettük. és hitem elnyerte jutalmát. akkor egyikünk de­ rekára tekerte a kötelet és a legmagasabb pontról (ahova feljutot­ tunk) leereszkedett. A tábornál volt egy barlang: az idő elemésztette a puhább sziklá­ kat. a szurdokokon. A rám vonatkozó jóslatok fényében biztosra vet­ tem. a hangját sem lehetett hallani. Én mentem helyette. egészen a sziklákig. Eközben a másik oldalról valaki biztosította. Egy meredek ösvényen a völgybe juthattak. A szerze­ tes. A testet visszahúztuk és istentiszteletet tartottunk érte. mint egy inga. ahol több ezer métert zuhant. így a szélre.' ahol a kötél csaknem vízszintes. ezekhez rögzítettük a köteleket. A jóslatok ellenére is óvatosan lódultam. az esőre és a madarakra hagytuk. remélve. hogy sikerül. Váltottuk egymást. Azon az oldalon. és úgy éreztük. aki utána került sorra. hogy a má­ sik oldalon biztonságosan talajt fognak. ahol gyér növény­ zet nőtt. Felváltva lódítottuk el a kampós kötelet. hogy olyan pontra érjen. mert nehéz és veszélyes vállalkozás volt.jobb társai senkinek sem lehetnek! . a lélegzetem elakadt. Mikor mindenki átért a kanyonon. aztán nagy nehézséggel sikerült felmásznom a hegyol­ dalon. a torkom kiszáradt. át a szakadékokon. Lengett. mikor a vízesés aljára ért. Sok helyütt vaskampókat kellett felhajítanunk. aztán felmászott.

Egyenként jöttek át. és tovább botladoztunk a szörnyű tájék közepe felé. és szóltam nekik. sem más hegymászó felszerelésünk. és a tea nem mele­ gített fel igazán. az egyetlen közülünk. láttuk. egyre lejjebb és lejjebb kerültünk. A két kötélvéggel a kezemben biztosítottam őket. Mingyar Dondup láma.XV.a talpára szőr­ mét kötöttünk. hogy erősen húzva próbálják ki a kötelet. bús képű alakoknak látszotok! Most azonban rövidesen élvezet vár rátok.. Mellesleg a tibeti mitológiában szerepel egy Hideg Pokol. kezükkel. Nem volt szöges bakancsunk. milyen is valójában! Három napon át csúszkáltunk a jégtáblán. bár ezen a magasságon alacsony volt a víz forráspontja. mint farkasszájban a fogak. Kicsit kevésbé fáradtan újra felszedtük a rakomá­ nyunkat. a tekintetünk sűrű tejfehér ködbe ütközött. hogy ne csússzon annyira. talán egy gleccserhez. fejjel lefelé lógva. sem jégbaltánk. aki járt már itt korábban. és azt kívántuk. És a mesterem azt mondja. Néhány mérfölddel arrébb megkerültünk egy hegy­ nyúlványt. olyan fehér és olyan makulátlan volt. A mi „felszerelé­ sünk" a kötelekből és a szokásos bőrcsizmából állt . olyanok. indák váltak ki és lebegtek a levegőben. A meleg áldás számunkra. Befa­ gyott jég a lábunk alatt és fagyos ég a fejünk felett. hó-e. innen a hideg po­ kol. elégedetten mosolygott: . botorkálva és meg-megcsúszva haladtunk az ismeretlen mélység felé. Semmi élvezeteset nem láttunk magunk előtt. lábukkal a kötélbe csimpaszkodva. Ahogy kö­ zeledtünk.Bizony mondom. köpenyük csapkodott körülöttük a szélben. Nemsokára egy jégtáblához érkeztünk. A gleccser óriási sziklák közt vezetett. bárcsak sose láttuk volna meg ezt a he­ lyet. Hideg. hogy a lehető legkönnyebben elkaphas­ sam. dideregtünk a maró szélben. teát csináltunk. ennek ellentéte a hideg. Nem tudtuk. sziklák. Éles sziklák. A felföldön tett úton megtapasztalhattam. amely hátráltatott ben­ nünket és a légzésünket sem segítette egyáltalán. A TITOKZATOS ÉSZAK -ÉS A JETIK 185 tották el a másik kötelet. vagy felhő. hogy valóban köd. Köd. rövidesen „él­ vezet" vár ránk! . A sziklák tetején pihentünk egy kicsit.. amelyeken összeviszsza horzsoltuk magunkat. ha­ ladásunk még nehezebbé vált.

mert a víz forr. hogy felbukunk rajtuk. hol a tizedik. és valóban gyönyörű helyre érünk. meghaltam a hidegtől. kapaszkodva. hogy mind­ annyian hirtelen a mennybe kerültünk? És ha igen. mint ti. féltünk. Tovább és még tovább! Hirtelen a csodálkozástól és a féle­ lemtől megkövülten megálltunk. hús-vér ember vagyok-e. Most majd összeestünk a hőségtől. Olyanok vagytok. Kövek? Kavicsok? Hova lett a gleccser. gőzcseppek hajtot­ ták. Akkor Mingyar Dondup láma megszólalt: Ha én is úgy álltam itt. . és a Mennyei Mezőkre kerültem. A köd meleg lett. vagy szellem. a talaj gőzölgött. Még néhány mérföld. a lábunk mellett kis patak bugyogott-bugyborékolt elő. Ziháltunk és reszkettünk a hi­ degtől. Köröttünk zöld fű. A melegnek legalább az illúziójáért ma­ gunk köré tekertük a köpenyünket. Forró kézzel megdörzsöltem a szemem. nyomorúságosan baktattunk ki tudja. De aztán körülnéztem: nyolc társam velem volt. Bódultságunkból Mingyar Dondup láma nevetésére ocsúdtunk. belénk ütköztek. mint akik azt gondolják. vakon.varázslat van a dologban. hideg ködben. az előttünk menő ember után nyúlva. valami olyasmi. mikor először megláttam ezt. ahogy ma­ gamra néztem. Elkábított és megijesztett ben­ nünket . a csizmánk talpa alatt kavi­ csok görögtek. azt gondoltam. a „Jégis­ tenek tréfát űznek velünk". ami tapasztala­ tainkat meghaladja. ahol megpihenhetünk. mesterem ismét beszélni kezdett: . A lábunk alatt kövek. ennél zöldebbet még sosem láttam.186 HARMADIK SZEM Tovább róttuk az utat a sűrű. a talaj egyre forróbb. A levegő vibrálva remegett. meg­ csipkedtem magam és az ujjammal kopogtatni kezdtem egy szik­ lán. amit magunk előtt látunk? A ködfüggöny másik oldalán a hidegtől vacogva nem több mint harmincat vert a pulzusunk. a jégmező? Egész hirtelen szétoszlott a köd. akik még nem értek el eddig és nem láttak. ugorjunk. újra nekiindultunk. hová. Egyenként keresgéltük az utat. akkor jól kinéztem. vastag szálú. Lehet. A mögöttünk jövők. túl voltunk rajta. Körülpillantottunk. mozogni is alig mertünk. hogy megnézzem. nos. A földből.Ugorjunk át a patakon. aki meghalt a sziklán? És mindannyian méltók vagyunk arra. aki lábával tapogatózva előre a csapatot vezette. térdnél is magasabb fűtenger.

Rám mutatott. A sűrű köd. Lehajoltam és gyógyfüveket szedtem. ahol megpihentünk. mindketten megrémültünk. (Az emberszabású majmok és a rend más tagjai járáskor nem a külső felületét használják végtagjaiknak.XV. Vadszőlőindák csipkézték a fatörzseket és lógtak az ágakról. furcsa. a keze nagy volt és széles. A szülők Tibetben gyakran fenyegetik csintalan gyermekeiket így. A lábfeje. amelynek nevét a mai napig nem tudom. mint mindig.a hiányzó homlok kivételével . A TITOKZATOS ÉSZAK . a hideg és a meleg találkozásánál keletkezik. akkorákat. Elmondta. ruha nélkül heverésztünk.a koponya hasonlított a modern ember koponyájához. Kissé jobbra a kellemes tisztástól. a hőség legyőzött és egy más létsíkra vitt minket. gyűrűdzött a felszíne. Később én is láttam ilyen csontokat. hogy a föld alatti hő és a forró vizű patakok megolvasztották a jeget. Az álla beugrott. a karjai a normá­ lisnál jóval hosszabbak. A fején mintha nem lett vol­ na homloklebeny. Élénk színű" virágok bontottak mindent. mutat­ ván. miután sokat utaztam. Körülbelül három mérföld múltán el­ nyúltunk a moha fedte földön. hogy felnézzek. amelyről olyan sokat hallottam. Mégis . Olyan fák nőttek itt. biztosra vettük. Légy jó. és kismacskához ha­ sonló. trópusi. ame­ lyek legalább nyolc-tíz méter magas állatokhoz tartoztak. és a völgy magas sziklafalai miatt a meleg levegő bentrekedt. hogy a lába külső felén jár. hogy tudomása szerint a felföldön csak két ilyen hely van. nyolc-tíz mé­ terre se lehetett tőlem a teremtmény. hogy látott óriási állatcsontvázakat. amin áthatoltunk. Mesterem elmondta. Élt ott egy olyan madárfajta. Itt láttam jetit is először. ahogy az emberek. amilyeneket még sosem láttam. vagy megfog és elvisz a jeti! Azt gondoltam. amely végtelennek tűnt. Bámultunk egy ideig. hogy élet van benne. Vagy a hideg volt az? Nem tudtuk! A növényzet buja volt. megsülünk. azt mon­ danám. a fogai nagyok és kiállók. Ott volt. Még mindig megbabonázva éreztük ma­ gunkat. ma már. sűrű szemöldökétől meredeken hajlott hátra.) . mert úgy éreztük. Megemlítette. nyávogó hangot adott ki.ÉS A JETIK 187 Igaza volt. most megfo­ gott. Megfigyeltem. A vulkanikus területen meleg források törtek fel a földből. kis tavat pillantottunk meg. mikor valami arra késztetett. a lába hajlott. Nem örültem neki. és kénes szag áradt. és talán nem is látok már. Fodrozódott.

Csak annyit mondhatok. akik elhagyták a felföldet: lakott területek közelében lát­ ták őket ugrálni és szökdécselni. akik a mai élet feszítettsége miatt kihalásra vannak kárhoztatva. . Úgy tűnt. Keringenek történetek magányos asszonyokról is. hatezer méteres magassági rövidtávfutás rekordját. Ha a nyugati embernek módja lenne rá. a felföldre űzték. hamarosan rádióüzenetet küld az Atlanti-óceán másik partjá­ ra. Mingyar Dondup láma elmondta. Ezt később néhány apáca is megerősítette: éjjel egy jeti elragadta egyik rendbéli társnőjüket. néhány elkódorgótól eltekintve. Az első találko­ zás a jetikkel rémületet kelt. az ember nem bírja ki az ötven mérföldnél nagyobb sebességet. de egyik szerző sem látott jetit. bébi jetiket és csontvázakat úgyszintén. hogy a jetik az emberi faj atavisztikus visszaütései. Később távolabbról láttunk néhány jetit. Néhányan kétségbevonták a jetikről szóló beszámolóim hite­ lességét. melyet „élő kövü­ letnek" mondanak. Mára a tudósok látták. hogy a jetiket elkergették. mert az állí­ totta. hogy a nőrablás a fajfenntartás egyik módja. és mi sem provokáltuk őket. hogy biztos megdön­ töttem a tibeti. és csak a legeldugot­ tabb helyeken képesek élni. hogy bővebben ír­ jak róluk. megfogták és felboncol­ ták ezeket a halakat. Sokan írnak a jetikkel kapcsolatos feltételezésekről. Én is futni kezdtem. Néhány évvel ezelőtt kinevették Marconit. ahogy ezt valamennyien be is ismerik. a sze­ gény jetiket is megfogná. akik az evolúció egy külön ösvényét járták. akiket férfi jetik vittek magukkal. felboncolná és spirituszban tartósítva mutogatná. kihaltak. vagy más okból. Úgy tartjuk.188 HARMADIK SZEM Ahogy néztem és talán ugráltam félelmemben. A nyugati orvosok ünnepélyesen kijelentették. s hogy másutt. a jeti rikoltott egyet. Nem értek azonban annyira az ilyen dolgokhoz. Mikor észrevettek. Én láttam. gyorsan elrejtőztek. de ellenkező" irány­ ba! Később arra a következtetésre jutottam. láttam jetiket. A második során az embert eltölti a szánalom a letűnt korok eme teremtményei iránt. Elég gyakran hallottunk történeteket jetikről. Léteztek mendemondák egy halról. óriási léptekkel egy lábon ugrál. belehal a lég­ áramlásba. Lehet. megfordult és elmenekült.

a Heng hegy Koa-loa csúcsán állt. A fényképe­ zőgépek bebizonyítják majd az igazságot. mint az üveg. A Csangtang felföldön rengeteg kövületet. A büntetés szigorú volt. 2278-ban) miután a Vízözön. mikor olyasmivel találkoznak. Van egy ha­ sonló kínai hit is.elvitték. A föld mélyéből fakadó vizek között mindenfé­ le hőmérsékletű előfordult. A legritkább füvek nőnek itt. Jü táblája. szerzetesi ruhámban megyek. Érdekes lesz látni ezeknek a nagy üz­ letembereknek az arcát. és egyéb dolgot le­ het találni. nem messze Sao-Hszing-től. mely eredetileg Hupej tartományban. Az eredeti követ gondolom . ízlett. Régi legendáink szerint évszázadokkal ezelőtt Tibet partjait ten­ ger mosta. Vihetnek magukkal oxigént és teherhordókat. Egy további kópiát a Ju-lin Templomban őriznek.ÉS A JETIK 189 Ha a kommunistákat kiűzik Tibetből. kész vagyok rá. de Hanku mellett. Bizonyos. megkövesedett szivacsok és korallfüzérek mindennaposnak számí­ tottak. hogy az egész terület va­ lamikor tengerpart volt. Arany is volt. mint a kavicsokat. sosem láttunk másutt hasonlót. de olyan is. Tibetben az én időmben nem volt semmiféle fotófelszerelés. mely forrt. hogy megkövesedett halakat és más tengeri lényeket lehet találni. sosem tapasztaltunk még hozzá foghatót. hogy el­ kísérjek egy szkeptikusokból álló expedíciót és tagjainak megmu­ tassam a jetiket a felföldön.XV.e. akadt olyan. mely kiszívja az ember erejét és amelytől olyan törékeny lesz a teste. érdekes. és biztos tudásunkon túli okokból. mások kiemelkedtek és hegyekké lettek. Gyümöl­ csök is teremnek. A mi hitünk szerint Tibet egykor a tengernél feküdt mélyen lenn. én régi. néhány méterrel arrébb pedig. Megkóstoltuk. mely majdnem befagyott. mely a maga­ sabb területeket kivéve egész Kínát elárasztotta. félelmetes földmozgások következtében sok terület a víz alá süllyedt. feljegyzi. hogy a Nagy Jü megpi­ hent a helyszínen (Kr. melyeket úgy lehetett szedni. A TITOKZATOS ÉSZAK . és teletömtük magunkat. Csekiangban. Vucsangfu-nál vannak má­ solatok. bugyborékolt és gőzölgött. Éjjel és . egyedül ezek miatt tettük meg az utat. Az élénk színű óriáskagylók. a ködföggöny másik oldalán metsző szél fúj. melyek mind azt bizonyítják. ha a talaj felszínét megforgatják. aranydarabok. ami messze túlnő kereskedelmi tapasztalaikon. A fantasztikus ellentétek földje ez! A levegő forró és párás.

újra át a ködön. megfogták a lá­ bam. Négy szerzetes. Az egyik láma nem bírta tovább a hideget. A szél süvítve vágtázott a sziklák között. Elaludt. A táborhoz érkezve döbben­ ten láttuk. Az ötödik kimerészkedett egy szélviharban. összeesett. de nem egysze­ rűen a fáradtságtól vagy a kimerültségtől. hogy le ne csússzak. Nem tudtunk mozogni.190 HARMADIK SZEM másnap egész nap alig jutottunk a a növénygyűjtéshez. erőnket kiszívta a rejtett völgy kellemes melege.köpenye fedte. hogy már csak négyen vártak. Néhány órával azután. Lehasaltam. még teánk sem. az éhség és a megpróbáltatások újabb emberéletet követeltek. Semmink sem maradt. akik fel­ ugrottak. A terhét megosztottuk egymás között. A kis patak fel­ színén felkorbácsolódott a víz. A hideg. Négy. A gyom­ runk nem szokta az ilyen gyümölcsöt. hogy pihenhessen. majd elindul­ tunk visszafelé. Már csak néhány mérföldnyire voltunk. és a metsző légrohamök porral teli levegőt fújtak be a barlangba.most szó szerint is vérvörös . nem le­ hetett segíteni rajta. A következő napokon pihentünk. de a száraz vidék éles szélrohamai erősebbek vol­ tak. mikor az egyik tár­ sunk. a legvéksőkig meg vagyunk rakodva. Úgy tűnt. Ezután már nem nyúltunk hozzájuk! Megraktuk magunkat füvekkel és növényekkel. és láttam. aki a gleccserhasadékban haladt. több száz méter mélyen fe­ küdt. vérvörös . hogy magunk mögött hagytuk a ködfüg­ gönyt. megpróbáltuk valamennyire visszaszerezni az erőnket. Mindent megpróbáltunk. és bár letáboroztunk. Talán mind úgy éreztük. és az orkán a szikláról a kanyon mélyére söpörte. és éjjel a Mennyei Mezőkre távozott. És még valaki eltávozott. nem ébredt fel. felbukott és nem állt fel többé. hogy segítsenek megtenni az utolsó néhány métert. képtelenek vagyunk többet cipelni. bár korábban úgy gondoltuk. Az öszvérek­ hez menet az utolsó két napon egy falatot sem ettünk. kavicsokat görgetett maga előtt. és az élelmünk is elfogyott. a finom permetet vitte a szél. egész éjszaka melegítettük (mindkét oldalára oda­ feküdt valaki). Fájdalmas lépteinket a csillogó ősrégi jégmező felé fordítottuk. Az . A másik oldalon szörnyű hideg fo­ gadott. legjobb lenne megfordulni és a buja völgyben maradni.

és nagy örömünkre egy jakcsorda legelt a közelében. A köpenyünk rongyokban lógott. A mélyből jóval később hangzott fel a visszhang és verődött vissza a zuhanó kőtörmelék. Felszerelésünket . men­ tünk. állandóan éhesek voltunk. kőzápor. hogy hazafelé tartunk. Öszvéreink cipelték a gyógynövényrakományt. míg mi a hegyek pirkadat előtti lumineszkálásában pihentünk. Másnap reggel. hogy a halálos fáradt­ ságunkat enyhítsék. vérzett a lábunk.legalábbis néhányan! Mesterem másodszor volt ott.XV. amit egy földrengető robaj követett. Szédelegve a kimerültségtől. mielőtt az első fénysugarak bevilágították volna az alattunk fekvő völgyet. Rázkódott és remegett a széle. akár a húsra éhes ragadozó démonok. Végre ismét megpillantottuk a tavakat. A kereskedők melegen üdvözöltek. A TITOKZATOS ÉSZAK . örömte­ li érzésekkel indultunk. majd a perem egy kb. Valahonnan a közelből sietség zaja hallatszott. szörnyű csattanás és remegés: mintha az előttünk elterülő fennsík­ ba csapódott volna. Mindenkinek már csak fél adag ennivaló jutott. akik egy ilyen utat kétszer is megtett.gondosan átvizsgáltuk. Az idő semmit sem jelentett nekünk. Elhatároztuk. és mindent megtettek. most tizenegy emberből állt a csapat. Arra a gondolatra. . megnéztük az öszvérek sebeit és sérüléseit. a felet­ tünk lévő csúcsról egy hatalmas sziklatömb szakadt le. fájós lábbal és kimerülten. A tömb leszakadt. Úgy látszott. Hallottuk. aki olyan vidáman eredt neki az útnak.ÉS A JETIK 191 orkán egész éjjel üvöltött. romlik az idő. Kipróbáltuk a köteleket. amint jön felénk és összebújtunk. Másnap hajnalban az idő nyugod­ tabbnak tetszett.. másnap korán elindu­ lunk. A tizenöt fő helyett. De a Csangtang felföldön jártunk és visszatér­ tünk . talán az egyetlen ember a világon. és ahol felszakadtak a hólyagok. nehogy akadályoztatva legyünk. összeroskadt és a föld megcsúszott. Toprongyosak voltunk és testünk tele zúzódással. mintha az ördögök egyenest nekünk hajtanák hintóikat az égről. csak mentünk. Lassan haladtunk. három-négy méteres része megingott és letört.amilyen volt . olyan kicsire húztuk magunkat.. A hegyláncok újabb hatalmas sziklatömbje megadva magát a szél és a víz pusztító erejének. te­ ával és étellel kínáltak. Barátunk így lett eltemetve. amilyen kicsire csak tudtuk. Dübörgés. Nap nap után bandukoltunk. aztán erős ütés.

Minél na­ gyobb a hatalom. „Hatalmas" vagyok. hogy a „két vég­ pont" jutalma mindenkire vonatkozik. előadáso­ kat tartottunk. a felekezet nem jelent semmit. de először a dalai lámát kellett meglátogatnunk.Azt tetté­ tek. azért.. minél magasabb ran­ gú. láttátok. ugyanaz a tisztesség ért. a szín. hogy visszajöttünk. hogy mihamarabb saját falujukba. hogy el kell válnunk tőlük. Azt lehetett volna gondolni. csak az ember szándéka és tet­ tei számítanak. Először a . hogy ők jártak a Csangtang-on. Az éjszaka sötétjében ajaktrá­ gyából rakott tűz mellé kuporodva csodálkozva ingatták fejüket történeteink hallatán. amit láttatok. amit magam is szeretnék. mi meg oda készültünk visszatérni. Örültünk. aztán végre megláttuk a Potala csillogó aranytetőit. Mingyar Dondup láma. aki közbül van. De hát nemrég indultak Lhászából.192 HARMADIK SZEM A kereskedők jól bántak velünk. így reggel kölcsönös jókívánságokkal búcsút vettünk egymástól. fel a Vashegyre. Jól tudtam. Sajnáltuk. Heteken át különböző lámakolostorokba utazgattunk. Erőnk visszatért. A vidék zöldebb lett. hazafelé mentünk. ter­ mékenyebb. a mieink sietni kezdtek... Sok szerzetes nem állna szóba kereskedőkkel. ahogy a fagyos északot nevezzük. hogy lássam. Az öszvérek bölcs állatok. Szavai megvilágosító erejűek voltak: . Mindent odaadnék azért. mivel én voltam a legfiatalabb. hogy alkalmam legyen más területek megismerésére is.. amit szenvedélyesen szeret­ nék látni. és mégis népem foglya. nem pedig mi! Örömmel másztunk felfelé a köves úton. Megkezdődtek a fogadások. annál inkább szolga az ember. Sö-be érjenek. mint az expedíció vezetője megkapta a Becsület sálját piros hármaskötéssel. és kicsivel a Hegycsúcs felett a mi Csakporinkat. mint mi. Csambalából. Mi meg az Indiáról és a hindukusi kereske­ dőkről szóló történeteiket élveztük. szétosztottuk a különleges gyógyfüveket. Engem. hogy nehéz volt visszafogni őket. hogy minden ember egyenlő: a faj. annál kisebb a szabadság. Annyira húztak. azt kívántuk. bárcsak ugyanarra jönnének. de Mingyar Dondup láma arra tanított.

Tanításom egész idő alatt folytatódott. a Dü-me és a Jamdok között fekszik háromezer-háromszáz méter magasan a tenger szintje felett.XV. a Kjicsu-t. mindkét település negyven mérföldre van. és Szamjebe. Közeledett a láma-fokozathoz szükséges vizsga ideje. hogy teljes fi­ gyelmemet a tanulásnak szentelhessem. Szera-ba és Ganden-be. Megkönnyebbüléssel követtük a mi folyónkat. mely két tó. illő nevet kapott: a Boldogság Folyójá­ nak hívták. ha pihentünk. a Cangpo folyónál.É S A JETIK 193 három székhelyre kellett ellátogatnunk. Azután tovább mentünk Dordzsetag-ba. A TITOKZATOS ÉSZAK . így ismét visszatértünk Csakporiba. . Meglátogattuk a Szamden lámakolostort is. Drepung-ba. ha meg­ álltunk. ha lovagoltunk. Úgy gondoltuk.

A seprűnyélre semmi szükség. mint pl. Nyugaton az emberek elvesztették ezt a képességet. azt gondolják „álmodtak". és egyéb hasonlóan súlyo­ sakat is. A beteg semmit sem érez. Bárki mást is meg lehet tanítani. mit csináltak. Számos műtétet hajtottam végre hipno­ tizált betegeken. Csak nyugaton majdnem mindig önkéntelenül történik. keleten a lámák tökéletes tudatossággal művelik. melyet könnyű elsajátíta­ ni.bár eltemetve . hogy így utazunk. A telepátia a másik olyan tudomány. Sokan nem nagyon hiszik. ha nem kell szenvednie a hagyományos altatás hatásai195 . kivéve. Sze­ rencsére ma már ezt a tudást kezdik elismerni. Angliában azt ál­ lítják. ha színpadi mutatványra akarják használni. amikoris a szellem vagy az én (ego) elhagyja a testet és az ezüstzsinór segítségével érintkezik a földi élettel. és jobb állapot­ ban ébred.Tizenhatodik fejezet LÁMASÁG Jelentős mennyiségű képzésben részesültem az asztrálutazás tudo­ mányából. A tudás . mindenhol létezik.min­ den országban. Minden országban ismerik az asztrálutazást. ha az emberek racionalizálni akarják. De nem akkor. mit láttak és hol jártak. lábamputálást. Ezért teljes emlékük van arról. Mindenki ezt teszi. mikor alszik. nem szenved. és mikor visszatérnek az ébrenlétbe. hogy repülnek. Engem tanítottak rá. A hipnotizálás me­ gint csak keleti tudomány. Az Egyesült Államokban „a vörös ember szelle­ mei". amit nem akarnak elhinni. „a boszorkányok repülni tudnak".ről mondják.

amit akkor okoztam. hogy csak nagyon keveseknek adatott meg a láthatatlanná válás képessége. aki olyannyira ismerős. és gyakran csupán csak a technika gyakorlásáért meg is valósítják. maradjak inkább a tisztánlátásnál és a gyógyításnál! . fel kell függesszük a cselekvést. Vannak emberek Tibetben. Nekem volt. Mint ahogy korábban említettem. Minden kertelés nélkül azt tanácsol­ ták. inkább az asztrálutazást alkalmazza.egy bizonyos határig Angliában is használják ezt a módszert. nem is „érzékelik"? (A rendőrt mindig észreve­ szik.) Ahhoz. és így a láthatatlanság ál­ lapota odavész.megpróbáltam cintányérozni és véletlenül egy szerencsét­ len szerzetes fejére csaptam. ezzel aztán bárki tud bánni . A levitációt meg lehet valósítani. Aki igazán ért hozzá. „senki sem járt itt. mely valóban a legegyszerűbb dolgok közé tartozik. a gyors mozdulat ma­ gára irányítja az emberek figyelmét. Egy immobilis személyt. valóban sen­ ki". Ma már . hogy olyan kevés van belőlük. tudtam és (most is tudok) utazni az asztrálsíkokon. Legőszintébb törekvésem ellenére sem tudtam viszont láthatatlanná válni. és fel kell függesztenünk az agy hullámokat is! Ha hagyjuk. a zenéhez sem volt tehetségem. mert majd mindenkinek rossz a lelkiismerete. de a dühe semmi sem volt ahhoz a felforduláshoz képest. A postásra. pedig hát a levelek megérkeztek.196 HARMADIK SZEM tói is. Talán szerencse. aki a levele­ ket hozza.azt gondolván. vagy olyat. bárki a közelünk­ ben telepatikusan észlelheti őket (láthat). nem könnyű meglátni. Elvben nagyon egy­ szerű. ha van egy jó tanárunk. A zaj? Egy gyors mozdulat vagy egy rikító szín? A zaj. akik láthatatlanná tud­ nak válni. gyakorlatban nehéz. amikor . Énekhangom felbőszítette a zene­ mestert. hogy elérjük a láthatatlanság állapotát. Gondolj arra. azonban ez a képesség sajnos megtagadtatott tőlem.úgy tudom . ami vonz. Más dolog a láthatatlanság. ha akarnak. aki „ismerős" típusba. Hogyhogy. hogy a fizikai hullámok működjenek (gondolkodunk). megjegyzik. Pedig nagy áldás lett volna eltűnni. Jó. Jelentős erőfeszítést igé­ nyel. egy láthatatlan ember hozta őket? Vagy valaki más. esetleg egy bizonyos csoportba tartozik. hogy meg sem „látják". mikor vala­ mi kellemetlen dolgot követeltek tőlem. de le tudják árnyékolni az agyhullámaikat. gyakran azt mondják.

akik szabályozni tudják a testsúlyukat (ez nem levitáció). ha nincs bölcs és tapasztalt tanárunk. A helyes légzés képessé teszi a tibetieket arra is. A nyugatiak. nem érez fáradtságot. Az asztrálutazáshoz képest egy előnye van ennek a módszernek. hogy semmi se zavarja a transzszerű állapotot. és egészen kis kortól kezdve tanuljuk a testhelyzeteket. A terepnek egyhangúnak kell lennie. újra csak nagyon jó tibeti (keleti) tanárra van szükség. Mi ezt a tudományt évszázadok óta ismerjük. netán középkorúak. Órákon és órá­ kon át száguldhat. . mert tekintetét a csillagokra függeszt­ heti. hogy amíg nincs egy sor módosított gyakorlat kidolgozva. sőt végzetesek lehetnek. a légzési gya­ korlatok is okozhatnak bajt! Számos tibeti jelenség legfőbb titka a különleges légzés. Az így közlekedő ember állapota az alva­ járóéhoz hasonlít. Ter­ mészetesen a jóga nagyon nagy tudomány. De megint csak. Az előző során az ember a szellemi birodalomban mozog. a csontozatunk és az izmaink . és órákon át rohannak úgy. A célt vizualizálja. Ha el akarjuk kerülni a sérülést. és mikor célhoz ér. Sokan írtak a „száguldó lámákról". és a testük me­ leg maradjon: olyan meleg. harmadik szemével folya­ matosan azt nézi. LÁMASÁG 197 Ahogy ezt a nyugati világban nevezik . a tartozékait. Sok gyakorlatot igényel.sokat jógáztunk.XVI. ténylegesen megsérülhetnek. Az este a legjobb időszak erre. akik kipróbálnak né­ hány testhelyzetet. de valóban úgy hiszem. Ez csupán az én véleményem. hogy öt-hate­ zer méter magasságban meztelenül üljenek a jégen. miközben az em­ ber szabadon lélegzik.mind a jogázáshoz vannak szoktatva. és a „futónak" félig transzban kell lennie. ezek a gyakor­ latok is károsak. figyelmeztetni kéne az embere­ ket. nem viheti magával pl. A végtagja­ ink. jelentős módosítások nélkül nem megfelelő a nyugati emberek számára. Az ardzsopa. a „száguldó" viszi a terhét. aki alaposan is­ meri a férfi és a női anatómiát. és szüntelen ismétli a mantrát. Nemcsak a pozíciók. hogy alig érintik a talajt. és valójában hihetlen mértékben fejleszti az embert. Személyes véleményem szerint azonban. hogy ne kísérletezzenek. így anyagi tárgyakat nem mozdíthat. vagy ahogyan egyesek nevezik. hogy a jég elolvad.

hogy a ten­ gerszint felett hatezer méteres magasságban magam is meg tudtam ezt csinálni. Vagy más. de a kezemet be kellett haj­ lítani. Bizonyítsd be. kétszer olyan magas volt. a római pápa. de lehet. Ha félnek kedves Olvasóim. lábam a falat érte. mert nem volt annyi hely. könnyen fel­ emelik. kezemmel a fejem fö­ lött meg tudtam érinteni a másik falat. Ha lefeküdtem a földre. olyan mélyet. amikor kommunista fogságban voltam.Jól haladsz. amilyen mélyet csak tudnak. mint pl. esetleg dühösek. hogy kibírjam a ja­ pán kínzásokat meg még többet. Mindkettőt ismerem. hogy a tüdejük­ ben nem volt levegő? Próbálják meg. rászolgáltál a bizalomra. de a hátsó fal kb. és megnyugszanak. hanem egyénenként. A tizenhatodik születésnapom előtt három nappal tizennégy más jelölttel együtt megjelentünk a vizsgán. De nem csoportosan osztja az áldást. Aki­ ket még jobban kegyelmébe fogadott. vagy a magas rangúakat úgy. A „vizsgafülkék" mintha kisebbek lettek volna.Hatezer mé­ ter? Apály vagy dagály idején? Próbáltak-e már nehéz tárgyat felemelni úgy. hogy egyik kezét a fejükre teszi. aztán tíz másodpercig tartsák vissza a levegőt. Tető nem lévén. Ismételjék meg legalább háromszor. Előtte meg kellett kapnom a dalai láma áldását. tartsák vissza a lélegzetüket. A léleg­ zés szabályozásának ismerete segített abban. hogy letegyem az esedékes lá­ ma-vizsgát. és tapasztalni fogják. nyújtott karral meg tudtam érinteni az elülső fal felső peremét. meglátják. A fülkék négy­ zetesek voltak. amennyit csak tudnak. Most először életemben mindkét kezét a fejemre tette és mély hangon azt mondta: . és meglátják. A többséget egy pálcához illesztett bojttal érinti meg. Ezeket baj nélkül bárki megpróbálhatja. hogy kinyújtsam. Akkor szívjanak be annyi levegőt. Mindannyian bevihettük a saját faedényünket. Eljött az idő. fiam. azokat két kezével áldja meg. majd­ nem lehetetlen. aki minden évben minden szerzetest megáld.198 HARMADIK SZEM Egy rövid kitérő: Nemrég elmeséltem valakinek. a vizsgán légy még jobb. a szívverésük lelassul. legalább levegő volt bőven! A belépés előtt most is átkutattak. Hallgatóm egész komolyan kérdezte: . méghozzá a legrosszabb oldaláról. vegyenek egy mély lélegzetet. mint én. hogy csak én nőttem meg. a kegyeltjeit. hogy vizsgázzak. .

azért. hogy az ember meglássa a célt és a földöntúli életet. Egyszer egy nap campát kap­ tunk. amely csak kívülről nyílt. amelyből már elég komoly tudásom volt. A vajas tea más volt. képessé tesz arra. Ez az az ág. következésképp pl. nem it­ tunk túl sokat! Tíz napot töltöttem a fülkében. A rádzsa jóga transz­ cendentális tudatra és bölcsességre készít fel. egyenként a fülkéhez vezettek minket. ha­ csak úgy nem döntünk. A súlyos faajtó döngött. és hangzavar.. amit egyszer olvasott vagy hallott. és kikerülünk az újjászületés köréből. mely a tudat fe­ letti uralomra tanít. hogy „phödzsa keso" (hozz te­ át). vagy ahogy mi nevezzük. A jóga többi formáját nem lehet egy ilyen könyvben ismertetni. tisztánlátást és hasonló képességeket. Ezek a tárgyak az első napsugártól az utolsóig öt végte­ lennek tűnő napon át teljesen lefoglaltak. az „eszköz" (hordozó közeg) fölötti uralmat tanítja. Amikor az őr befejezte a moto­ zást. De mivel nem eresztettek ki. Valaki számára véget ért a vizsga. Regge­ lente ezen keresztül adták be a vizsgapapírokat. pl. Jóga. Egy órával később hozták a hatodik nap anyagát. az ajtót bezárták. A nyugati világban a jóga öt ága ismert: a hátha jóga. Rohanó léptek.XVI. Az egyik közeli fülkéből sikítás hallatszott.. és teo­ lógiából. Volt az ajtón egy kb. egyszerűen ki kellett szólni. melynek segítsé­ gével a földi élet elhagyásának pillanatában megragadjuk a maga­ sabb Végső Realitást. amennyit csak akar­ tunk. az ember mindig emlék­ szik arra. anatómiából. hogy segítsünk másoknak. LÁMASÁG 199 a rózsafüzért és az írószerszámot. A kundalini jóga. Nyugtató mormolás és a sikolyok zo­ kogásba fúltak. Mind a kilenc ága. hogy valamilyen különleges okból vissszatérünk a Földre. bármi is volt a helyzet. annyit ihattunk. amely a tisztán fizikai test. 20-szor 20 cm-es kis ablak. A kidolgozott té­ teleket alkonyatkor szedték össze. Számomra most kezdődött csak a második fele. Akkor az apát és a fővizsgáztató lepecsételte. majd rátették a keresztrudat. A samadhi']óga vég­ ső megvilágosodáshoz vezet. Metafizika. És az egészből vizsgáznom kellett. mely belső erőt ad. A laja jóga. és az an- . Gyógynövénytanból vizsgáz­ tam. hogy ne lehessen kinyitni. ahogy le­ szedték róla a keresztrudat. A hatodik nap változást és felfordulást hozott. Beléptünk.

nem nyithatom ki. melyet igen hangosan juttattam kifejezésre. Aznap éjjel zöldséget is ad­ tak a campa mellé .egy kis változatosság a tíz nap egyhangúsága után.gyorsabban.Az Ékességestől . hogy egy ilyen illusztris témáról méltó­ képpen írjak. újra listavezető lettem. hogy Mingyar Dondup láma a legjobb tanár. kivágódott az ajtó. Könnyű szívvel elaludtam. Örömöm forrása kettős volt: egyrészt a vizsgaeredmény bebizonyította.Terhé­ től szabadulva megfordult és elviharzott . majd kihirdették az eredmé­ nyeket. örömteli mo­ sollyal üdvözöltük az ügyeletes lámát. Ám még egy tíznapos vizsga is véget ér egyszer. . Szóval. hogy a dalai láma elégedett lesz tanárommal és velem. Ak­ kor két nap dzsúdó következett. mint ahogy érkezett . hogy milyen eredménnyel végzek. amelyet vérmérsékletünk szerint mind másképpen töltöttünk. A szóbeli vizsga két napig tartott. amikor Mingyar Dondup láma a szobájá­ ban tanított. a vizsgáztatók kérdései .lihegte. Pedig biztos nekem van cí­ mezve . ki kellett takarítanunk a cellát.A leg­ nagyobb sietséggel rohantam ide. lógó nyelvű. és egy ziháló.hogy árpasör után nézzen! Az üzenet: nem. Egy hétre a nagy megpróbáltatás után már visszanyertük erőnket. . további öt napon át úgy el voltam foglalva. mi van benne? Még több tanulás? Még több munka? Nagyon nagynak és hivatalosnak látszott.gondoltam . Néhány nap múlva. . Egy percig sem aggódtam amiatt. és mi­ kor a tizedik éjjelén összeszedték a dolgozatokat. Legnagyobb örömömre. tiszteletre méltó uram.az írás­ beli alapján . Hangsú­ lyozni szeretném.200 HARMADIK SZEM goltudásom sem elegendő. hogy minden egyes jelöltet két teljes napon át vizsgáztattak. . mint egy kotlóstyúk.Ki­ vette köpenyéből az üdvözlet selyemsáljába tekert levelet. a tiszteletre méltó orvoslámának. Kedd Lobszang Rampa-nak. Amíg nem . Egy újabb hét következett. Reggel letörték a pecséteket az ajtókról. felemelték a keresztrudakat. kidül­ ledt szemű küldönc esett be rajta. hogy esetleg ne mennék át a vizsgán.csak tudásunk gyenge pontjaira irányultak.. Az izgatott.. másrészt tudtam. de mielőtt eljöttünk. amelyben kipróbáltunk minden fogást és eszméletlenné tettük egymást az „érzéstelenítő fogással". az elrendelés szerint a lista elején kellett len­ nem.de.

mialatt a legrossszabtól tartottam. és így nem hibáztathatnak. most.. mi pedig az Ékességes magán­ lakásába siettünk. így szólt: .Ülj le. de.de minden szavát élveztem. alig hogy leszálltunk. Az udvaron szerzeteslovászok vártak a lovainkkal. .az.ezek voltak az első gondo­ lataim. kiterítette és olvas­ ni kezdte.. nálatok a levél . hogy megtudjam a legrosszabbat. Egyetlen előnye az volt. hogy nem jó helyen használom a humor­ érzékemet. földre borultam és átadtam a sálat. hogy nekem is veled kell mennem. nem tudom. fel kellett kaptatni a másik hegyen.. így átnyújtottam neki a sálat.XVI. . és megmondtuk neki. Jól van. A dalai láma olvasott a gondolataimban. Az összes vizsgadolgozatodat elolvastam. Ott szolgák vártak ránk. . mert őszintén felneve­ tett és így szólt: . már égtem a türelmetlenségtől. A sikeredben része volt Mingyarnak. Együtt men­ tünk az apáthoz. hm. rosszkor használod a humorérzékedet. Az áll itt. Egyik gyengém így mondták nekem .. elvezették a lovainkat.Rendben van.. Ijedtemben végigfutott a hideg a hátamon.. Felszálltunk és ledobogtunk a hegyi ösvényen. a levelet és az egészet. Gyorsan átöl­ töztünk.hosszú szünet következett.mondta. lélegzetet vehetsz. mi van benne. valójában alig érte meg a hűhót hogy lovon üljünk. Ez időnként kiderült a vizsgakérdésekre adott vála­ szokból. és kiválasztottuk a két legjobb fehér sálat. Nem messze. nagyon elégedett vagyok vele is. hogy azonnal nyergeltesse fel a két fehér lovunkat. Kinyitotta a borítékot.Igen. . a Potalán. hogy a ló majdnem a Hegy­ csúcs tetejéig felvitt a lépcsőn.A Hegycsúcsra. az­ tán: . Két összehajtott ív volt benne.. Lobszang. Egyedül mentem be hozzá. Minden késedelem nélkül látogatásra kell mennünk a Potalába. Szándékosan lassan olvasott. Lobszang! . Mesterem hátul ülve nevetett rajtam. LÁMASÁG 201 nyitom ki.? Tegnap az Ékszer Parkban volt. Azt jelenti. és a belépő szolgának azt az utasítást adta. mivel néhány kérdés egyszerűen előhívja az ilyen felele­ tet. vagyis a kül­ ső csomagolást.nagyon hivatalos . .Megérintette az ol­ dalánál lévő gongot. .Nagyon elégedett vagyok ve­ led. hogy az Ékességeshez kell indulnunk a Potalába.abból megtudhatjátok. hogy ugrasson. Végül. hogy nem csináltam meg ezt vagy azt .

amely összeköti a két testet (a keresztény Biblia „ezüstzsinórja"). melyet azért vágnak el. így tehát eljött az ideje. Felkérte a halottboncolókat. Úgy mondjuk. Azt is meghagyta. hogy minden fizikai tevékenység megszűnjön. A halál pillanatában a zsinór. A második órában a mesteremért küldött. A szellem folyamatosan visszavonul és kivetül a fi­ zikai testen kívülre. Egész másképp viszonyulunk a halálhoz.202 HARMADIK SZEM Két órát töltöttem el nála. és instrukciókkal látta el további képzésemet illetően. elvékonyodik és leválik. a halhatatlan szellem anyagi burka. Szá­ munkra a test csak „héj". s ez a tisztánlátók által jól felismerhető. elhordott ruha. Nem lévén keresztény. hasznos le­ het. mi történt a halotti tetemekkel. bocsássák rendelkezésemre. hogy megtarthassam a státusomat. hogy az újszü­ lött önálló létezése megkezdődjék. A szellemi forma körvonala ugyanaz. de azt hiszem. Át kell majd esnem a Kis Halál szertartáson. van benne egy utalás. hogy a test titkait megismerjem és hogy a test elhagyásának fizikai okát felfedhessem. hogy meghaljon. Hát így álltunk! Mielőtt arról írnék. a Bibliában „arany tálként" hivatkoznak rá. A halál pillanatában az életerő ragyogó fénye kioltódik. kaptam egy írást a dalai lámától. a tanulmányaim­ hoz szükséges testrészt vagy testet. hogy elhagyja. Ekkor áll be a halál. a következőképp gondoljuk el a folyamatot: a test megbetegszik. mint egy régi. mi szerint „nehogy elszakadjon az ezüstzsinór és darabokra törjön az aranytál". ha előbb a halálról alkotott tibeti nézeteket ismertetem. A ha­ lott test kevesebbet ér. mint anyagi változatáé. hibás és olyan kényelmetlen a szellem számára. mint a nyugati emberek. hogy bármely. De a „zsinór" számára az újjászületés hasonló a köldökzsinórhoz. ha nem váratlan erőszak okozza a halálát). Mingyar Dondup lámá­ val együtt el kell látogatnom más kolostorokba és a halottbonco­ lókkal kell együtt tanulnom. a szellem pedig ellebeg. és a munkájuk ilyen természetű. De minthogy ez utóbbiak alacsony kaszthoz tartoztak. a testnek három napra van szüksége ahhoz. nem ismerem jól a Bibliát. és a . adjanak meg nekem minden segítséget. A tisztánlátók a ragyogást is észlelik. hogy nem tud már több leckét megtanulni. Ha valaki nor­ mális körülmények közt hal meg (vagyis.

LÁMASÁG 203 szellem. és mikor elfordult. Amikor meghal.. Az ókori egyiptomiak is hittek az éteri másban. a halottak vezetőiben. mely a halál után marad. az éteri vagy „mágneses" test.annyira oda­ van a pénzeszsákjaiért. Kísérj el ma engem. a „halhatatlan lélek". hogy erős fényforrásba nézett. Egy nap a Halál Tiszteletre méltó Mestere értem küldött: . hogy csak azokra tud figyelni. még mindig látta. így a haldoklás pillanatában felerősíti az éteri formát. az öreg ez meg az szelleme valószínű­ leg nagyon dühös. Az értőknek nincs szükségük se­ gítségre. az élet elektromosság. mohóságunk és erős szenvedélyeink hoznak létre. és a szellemi világban. Lámahitünk nem fel­ tétlen azonos az ortodox buddhista hittel. azt érzi. a „kórházi szobában" egy öreg szerzetes . me­ lyet testi vágyaink. Ha a testnek erős oka van. és a szellemtest. és szellemét rá kell segítenie a Szellemi Birodalomba vezető útra. Talán mindenkivel meg­ történt. mely szellemformát öltve bejárja az ismerős helyszíneket. olyan mint egy erős. a lélek vagy az én (ego) megszabaduljon testi burkától. Itt. vagy a trapát végig kell vezetni az egész úton.XVI. A „hasonmás" lehet szellem. de a köznapi férfit és nőt. Lobszang. Ti­ betben segítünk a haldoklóknak. erőtér. Hisszük. éteri másának fel kell oldódnia. és az éteri más. hogy az „öreg ez meg az megint a pén­ zére vadászik". hasonlít ahhoz a fényhez. Igaza van. csúszós lépcsőkön. mert (szellem) kezével nem tudja megkaparin­ tani a pénzt! Három test létezik: a hús-vér test. akkor erős éteri hasonmás jön létre. hogy megtanuld a lélek megszabadításának gyakorlati módsze­ reit. amelyben a szellem megta­ nulhatja az élet kemény leckéit. hogyan történik. amely a test élete alatt ölt formát. utolsó gondolata is a pénze sorsáért érzett félelem. . amit az ember azután Iát. visszamaradt mágneses mező. hogy létezik egy éteri hasonmás. . Úgy tartjuk. Hosszú folyosókon mentünk lefelé. vagy az elektromosság fogalmaival. A fösvény pl. hogy ragaszkodjék az élethez. A pénzeszsák sze­ rencsés örököse kissé kényelmetlenül érzi majd magát a csendes éjszakai órákban.Ide­ je. A haldoklónak három szakaszon kell keresztülmennie: el kell hagynia a fizikai testet.tegyük fel. hogy erős fénybe nézett. Érdekes lehet. be a trapák lakónegyedébe.

béke és boldogság vár rád.Közeledsz ahhoz. megszabadul a szellem. A hideg felfelé kúszik a hanyatló élet nyomában. mikor az élet a ma­ gasabb Végső Realitás felé távozik. Szedd össze a gondolataidat. és eme élet hangjait füleid nem hallják többé. hogy teljesen meg­ szabadítsa a küszködő szellemet. és a „világ utáni" örömöket élvezi majd. Az élet kiszáll a lábadból. Közeledik az idő. A mozdulatlan test felett az élet­ erő felhőszerű tömegben gyülekezett. Az ütögetés folytatódott. Agyvérzést kapott. Az élet véget ér. Öreg. A lábad kihűl. így könnyebben megtalálod az utat. és nagyon elgyengült. nincs mitől félni. amíg arra sincs már elég ereje. Pontosan leírta az utat. A láma az egyik ősrégi rítust követ­ ve hirtelen egy éles. Szedd össze a gon­ dolataidat békében. Kövesd az utat. lélegzeted zihál. a torkod elszorul. a lélegzeted megáll. amelyet a korábban eltávozott telepatikus lámák térképeztek fel és közöltek telepatikus úton még a másik vi­ lágból is.204 HARMADIK SZEM készült arra az útra. az­ tán füstszerű formában felvette a test alakját. Figyelj a szavaimra. bár az öregember aurája még jobban elhalványodott. . hogy egészen addig a tudatánál maradjon. Közeledik az idő. milyen csapdákkal találkozik és hogyan kerülje ki őket. nincs mitől félni. . hogy fájdalom nélkül szabadítják ki a szellemet. melyet egyszer valamennyien megteszünk. látásod homályos­ sá lesz. El­ mondta. Öreg. Szedd össze a gondolataidat. egyre közelebb a végső távozás. hogy ezt az állapotot fenntartsa. Öreg. Az örök éj árnyai a szemedre szállnak. A zsinór fokozatosan elvékonyo- . olyan mozdulatokkal. mert itt a halál. Figyeltem. kígyózott és tekeredett. megszabadul a torkod. közel a szabadulás. Öreg. s végül eltűnt. A velem lévő láma finoman megfogta mindkét kezét. A láma folyamatosan ütögette az öregembert: a kulcscsontjától a feje tetejéig verdeste. hogy meg­ szabadulj a testi küszködéstől. az aurája színei egyre halványabbak. mellyel az ezüstzsi­ nór még mindig összekapcsolta. Öreg. Ereje fogytán volt.A látásod elsötétült. Kihűl a tested. Szedd össze a gondolatai­ dat. kemény hangot adott ki. Mindenképpen el kellett érni. Öreg. amelyekről bebizo­ nyosodott.

abban oszlopok. . Egy újabb öregember folytatja hosszú útját a Létezések Körén. a lá­ mák váltották egymást. mi a miénken. Könnyedén meglóbálta. hogy folytassák az eltá­ vozott szellem telepatikus irányítását. majd fehér ruhába csomagolta. Négy sarkában lyu­ kak voltak a kőben.Halott vagy. Itt.XVI. Te a te utadon. A folyosóról az élet különféle zajait hallottuk. lehelletnyi lett. A távolból dobok hömpölygő morajlása hallatszott. A Bardo-ban. A láma telepatikus úton továbbra is utasításokat adott. Egy másik kőtáblán fele mélységig fúródtak a lyukak. ahol össze­ zúzzák a holttestet. Ez három napig tartott. A halál csendje. Ez a „Hely" egy elha­ gyatott területen volt. bőr­ csizmák csosszanását. Megérkezésekor a lámák abbahagy­ ták a telepatikus vezetést és átadták a testet. és egy lapos kő­ tábla. hogy átvezesse a szellemet út­ jának első szakaszán. Lótuszülésbe ültettük a testet. A hullaszállító szoro­ san összegöngyölte. Csak a láma telepati­ kus utasításai fodrozták a szoba csendjének burkát. elszállt. ahol a Lingkhor út elágazik Decsen Dzong felé. úgy született új életre az öregember. a felkavart levegő vibrálása alábbhagyott. Minden tétovázás nélkül az állat hátára hajította a fehér tö­ meget. talán ta­ nult földi élete leckéiből. és együtt elvonultak. A forma lassan. mely a legnagyobb testet is megtartotta. eb­ ben a szobában csend volt. Halál. és elküldtünk azokért. Menjél tovább. Kövesd a kije­ lölt utat. A test kötelékei elszakadtak. . a Köztes Létben vagy. A tömjénfelhők összecsavarodtak. majd levált. a vállára emelte és nagy léptekkel kiment. akik a te­ temeket készítik elő. Számodra már ebben a világ­ ban nincs semmi. Halott vagy. és ahogy a köldökzsinór elvágása után megszületik a csecse­ mő. A lámakolostor tetejéről egy mély hangú trombita üzenete hasított át a vidéken. átadta a csonttörőknek. és lépj be a Végső Realitás­ ba. óriási kősziklák álltak rajta. előre. hogy addig járjon. amely ott van. LÁMASÁG 205 dott. amíg sok-sok erőfeszítés után el nem éri a Buddhaságot. Hagyd el az Illúziók Világát. A zsinór elvékonyodott. Másokat is hívtunk. A negyedik nap reggelén egy Ragyab jött a Halál Embereinek kolóniájáról. Kint egy jak állt. és valahonnan egy jak bömbölését. Amikor arra a helyre ért. mint az égen lebegő felhő vagy a tömjénfüst a templomban. de az a sorsa.

Természetesen nem volt tényleges okuk rá. Akkor feldarabolták a húst. A csonttörők felaprították. Ekkorra a testtörő már felnyitotta a törzset. ott ette meg. olyanok vol­ tak. Kezét az üregbe süllyesztve kivette a szívet. ki miben halt meg. hogy kikapja a boncoló kinyújtott kezéből. Végül levágták a fejet és felnyitották. a munkájukra büszkék. Egy madár jött a fél agyért és talán a szemért. Ezek a madarak szigorú társadalmi rendben éltek. megfogta. A májért a rangsorban követ­ kező madár jött. hogy megállapít­ sák a halál okát. A kezet és a lábat levágták és feldarabolták. mint a szabadtéri színházban a nézők. Akkor a fejtörő fogta hosszú ké­ sét.206 HARMADIK SZEM A tetemet a kőlapra tették és levetkőztették. aztán visszament a sziklához. A keselyűk azt is megeszik! A csonttörők képzett emberek voltak. hogy a húst csíkok­ ban hántsa le. csak a sok-sok csupasz csont. a kőlapon nem maradt semmi. és nehéz döngölőkkel finom porrá törték. A hullaszállító láttán az égből azonnal lecsaptak a héják. Nagy tapasztalatuk alapján könnyen megmond­ ták. akár az aprófát. a másik meg valami egyéb finom falatért. Hosszú vágást ejtett. . és odaadták a többieknek. ha egy is vakmerően megkísérelte. A karokat és a lá­ bakat a négy oszlophoz kötözték. és előrelépkedett. hogy a vezéreket megelőzve érjen földet. könyörtelenül rátámadtak. azután zsákmányra várva türelmesen üldögéltek a sziklákon. és be­ tömködték a másik kőlap lyukaiba. Saját érdeklődésből tanulmányozták a szerveket. Meglepően rövid idő alatt megették az összes szervet és a húst. A vesét. melynek látványára a keselyűk vezére súlyos szárnycsapásokkal a földre szállt. és felvágta a testet. a beleket felvágták és elosztották a „vezérek" kö­ zött.

az élőlények ivóvizét. tiszteletre méltó láma. felhasítjuk ezt az artériát itt. de a hagyomány megkövetel­ te. mert kevés a fa. és senki sem tudja. az Ékességes közvetlen parancsára jöttem tanulni hozzájuk. ki­ nyitjuk.itt . tiszteletre méltó láma. vagy megmérgezték. mint később a tökéletesen felszerelt orvosi egye­ temen.a madarak elfogyasztják a húst és a csontokat. igen. aztán: .Tessék. Felvágjuk és megnézzük. különösen néz ki. mert ezzel szennyezték volna a folyókat. . amelyben a diákok kórházi tanbonctermekben egyegy hullán osztoznak. és láthatod a vérrögöt.Ez az asszony. Gazdasá­ gi okokból az égetés sem lehetséges. itt van. Ha valaki mérget vett be. és mutatta. Túl nehéz dolog lenne. A főboncmester mellettem állt. Végül is több száz holttestet tanulmányoztam. mert sziklás a talaj és csak nagyon vékony földréteg fedi. hogy a madarak helyett a férgek tápláléka legyen. a tény hamar nyilvánvaló lett. tudták. Vízbe sem dobhatták a tetemet. míg kiszedett egy jókora darabot. mint az.XVI. és egy eset különösen érdekesnek tűnt. Nemsokára már elég ügyes voltam a boncolásban. ahol . Ha nem voltam éppen a közelben. Tibetben nem lehet földbe temetkezni. később se­ bészetből határozottan kiváló lettem. Rettenetesen költséges lenne. A másik különbség.lehet a hiba. hogy megbizonyosodjanak a betegségről. ami fontos vagy érdekes: . LÁMASÁG 207 hogy ennyire érdeklődjenek ez iránt. azért halt meg. És ez így ment. egy kemény mag van benne.Vagy máskor: . mert a szív felé áramló vér útjába akadály került. Az egyik mi­ rigyben . Szünetet tar­ tott. Nem marad más módszer számunkra. mint hogy a holttestet kitegyük a szabadba. Én természetesen nagyon hasznosnak találtam eme képességüket. amitől elzáródott. hisz tőlük tanul­ tam. amelynek következ­ tében a „szellem elvált eszközétől". Büszkén mutattak mindent. és a test elé­ getésére a hegyeken keresztül jakháton kellene fát hozni: Indiából. hogy a csonttörőknél többet tanul­ tam anatómiából. A tibeti két szempontból különbözik a nyugati te­ metkezési módtól: a nyugatiak eltemetik a testet és hagyják. Sokkalta jobb ez a fajta kép­ zés. megvár­ tak vele.Ez az ember. Tudom. Nézd. hogy a halotti bizonyítványban tényleg a valódi .miként leírtam . hogy a nyugati világban a testtel együtt eltemetik a halál okát is.

Aurája színei már alig látszottak. azon sárga stóla. A szerzetesek gondosan elhe­ lyezték a tetemet. hogy miben halt meg valaki. odabent jéghideg volt. nem hiszik. Még mindig lótuszülésben ült. Nem tudunk előállí­ tani egydolláros órákat. Mivel apát volt és ta­ nult ember. Ó'ket bebalzsa­ mozzák és egy üvegfedelű koporsóba rakják. a főépü­ leten át a templomba mentünk. Azt akarom. majd be a titkos helyekre. A szerzetesek mögöttünk mély hangon kántáltak. azt állítják. Csak aznap éjjel ült a test lótuszülésben. hogy átvezessék a Bardo-n. vagy bebalzsamozzák és beara­ nyozzák. aztán három lámát és engem kivéve valamennyi- . de egyes dolgokkal úgy foglalkoztunk. Hát?! Mi nem gyártottunk tömegcikkeket.Egy előző inkarnáció rövidesen elhagyja testét. amíg a lámák virrasztottak mellette. Ez utóbbi eljárás nagyon érdekes. Lementünk. Vörös köpeny volt rajtunk. Egyes amerikaiak. Libegő. Egy este meg kellett jelennem az apát előtt. ahogyan csak egy mesterember foglalkozhat. megint csak szembe kellett néznem a nyereg okozta gyötrelemmel.208 HARMADIK SZEM ok szerepel-e. Nálunk a testtörők megnézik és megbizonyosodnak arról. hogy valóban aranyat használunk. akik olvasták a témáról írt feljegyzései­ met. Tibetben minden halottat így „tesznek ki". nem kényszerült rá. és egy óra múlva a testiből a szellemi világba távozott. hogy megfigyelhesd a Szent­ séges Megörökítést. de be tudjuk aranyozni a testet. hogy ott légy. táncoló kontúrral a falakra vetődött a vajmécsesek és a lo­ bogó fáklyák lángjának fényében megnagyobbodott és eltorzult ár­ nyékunk. és Szera-ba utaztam. és a szünetekben ezüstcsengő csilingelt. és egy kevéssé használt ajtón ke­ resztül az épület alatti titkos folyosókhoz értünk. egy lezárt kőajtóhoz érkeztünk. Előttem két láma vitte a holttestet egy hordszékben. Szóval. Most a Rózsasövény­ ben van. Másnap pirkadatkor ünnepélyes menetben levonultunk. Végül. ez „még egy amerikai képességeit" is meghaladná. sokszor vettem részt benne. tizenöt­ húsz méterre a földfelszín alatt. A kolostorban az öreg apát szobájába kísértek. kivéve a legmaga­ sabb rangú lámákat. akik előző megtestesülések. ami azután valame­ lyik templomban megtekinthető. Azt mondta: . Beléptünk. és a szokásos három napot sem kellett kivárni.

az ajtót bezárták. Mikor a lakk meg­ száradt és megkeményedett. majd a kolostori pe­ cséttel lepecsételték. LÁMASÁG 209 en eltávoztak.amelyeket ekkor kentek rá később könnyen lehánthassák. Újabb lakkot öntöttek be­ le. Végre a selyemtömést megfelelőnek találták. edényekbe rakták. A hetedik nap végén nem raktak többé a tűzre. ami kemény kéreggel vonta be. A test külső felületét befestették lakkal és száradni hagyták. A folyosó is újra lehűlt. Három napig . miközben a körvonalak megmaradtak eredeti formájukban. a testüreget kitöltötték. hogy a lángok és a meleg a szoba falán kívül cirkulálva egyenletesen magas hőmér­ sékletet biztosítsanak. A súlyos kőfalak recsegtek-ropogtak a le­ hűléstől. hogy a tömést átitatva. Egy nap és egy éjjel nem nyúltak hozzá. és ide. mely tulajdonképpen kemence volt. Lassan leé­ gett. Mi­ kor a szoba a padlótól a mennyezetig meg volt rakva. hogy a vékony. hogy a lótuszülésbe merevedett holttest kemény. Ismét különböző lakkokat öntöttek rá. jaktrágyát és vajmaradékokat tettek rá. filmszerű selyemrétegeket . Mikor már jól begyulladt a tűz. Az egész szobát megtöltöttük az egyik tibeti területről származó sóval. forró levegőt árasztva a balzsamozó kamra üreges falán ke­ resztül. A szára­ dási idő végén arra mentünk vissza. A test belsejét megmosták és megszárították. Alattunk a szerzetesek már készülődtek a tűzrakásra. Hamarosan hallottuk a fa recsegését és ahogy terjedtek a lángok. A szokásos testnyílásokon keresztül kivették a bel­ ső szerveket. az megkeményedjen és szilárd-tömör belsőt képezzen. kihunytak a lángok. azokat azután alaposan lezárták. élénk sárga fénnyel árasztották el a helyiséget. sorban ki­ mentünk a folyosón kívülre. hogy az alak ne változzon. A megszilárdult felületre egy „védőréteget" vittek.XVI. Több száz vajmécses égett. Lenn egy egész héten át tomboltak a lán­ gok. a vastag porréteg közepé­ be helyeztük a tetemet. és ezzel készen állt a preparálás következő szakaszára. A holttestet levetkőztették és gondosan megmosdatták. de ügyeltek arra. be lehetett lépni. hogy a végső és tökéletes száradás bekövetkezzen. Kiadták a parancsot a kemence begyújtására. az égő vaj sistergését. Úgy építették. majd egy speciális lak­ kot csurgattak bele. valamint ásványokkal és gyógyfűkeverékkel. kitömték. Levittük egy még mélyebben lévő szobába. A földet különleges por fedte.

nyugodtan. nehogy megsértsék a testet. mindenttudó mosollyal néz rám. Nem használtak szerszámot. tudásuk bizonyítékaként olyan aranyfigura maradt hátra. mint ünnepélyes bírák. Ezek az emberek páratlan szaktudással rendelkeztek. és nem zsugorodott össze. az ember végső szellemállapotát szimbolizálja. A legkorábbi időkből származó személyek voltak itt sorban ültek. de Ti­ betben csak mint szent fémet értékelik: időtálló fém. Az egyik különösen vonzott . felismered. . Olyanok. mely valamennyi vonásával és ráncával pontosan úgy nézett ki. csak kicsit sötétebb árnyalatú volt. Akkor finom érintést éreztem a karomon.valami furcsa erő által megigéz­ ve álltam előtte. mert meg kellett várni. A nehéz arany testet bevitték az Inkarnációk Termébe. A lepecsételéstől számított ti­ zenegyedik napon feltörték a pecsétet.Ez te voltál Lobszang. mint életében. Két napon át vakarták. és bevittük a másik szobába. az előző inkamációdban.210 HARMADIK SZEM minden csendes volt. hogy ne zavarjuk az élő halotta­ kat. felváltva kaparták a megkeményedett keve­ rékeket. Las­ san dolgoztak. akik be tudták aranyozni a halott testet. A körvonalai olyanok voltak. és az ajtót belökték. Mi­ kor befejezték a munkájukat. A selyemrétegeket egyenként lehántották. Mesterembe­ rek voltak. aki bármikor fel­ ébredhet. Óvatosan felemeltük. A tartósítás tökélete­ sen sikerült. Végül üres lett a szoba. hogy a szobában me­ gint normális hőmérsékletet legyen. és mint az összes többit. halkan jártunk. a legvékonyabb és leglágyabb aranyrétegeket fek­ tették egymásra. még mindig lótuszülésben ült a kamra közepén. ahol a vajmécsesek fényében tisztábban láthat­ tuk. csak a betekert test volt benne. morzsolták az omlós sót. A szerzetes aranyozok töké­ letes pontossággal dolgoztak. Azt gondoltuk. A test alvó emberé is lehetett volna. Úgy tűnt. A szer­ zetesek puszta kézzel. mint életében. azután az aranyművesekre került sor. majdnem leestem az ijedtségtől. . a legkisebb részletre is ügyeltek. akik félig csukott szemmel fi­ gyelik a mostani generáció gyarlóságait és gyengeségeit. Más országokban az arany vagyonokat ér. Újra belakkozták a meztelen halotti tetemet. aranytrónusra ültették. Csak sut­ togva beszéltünk.

Ez pedig én voltam. A legkorábbi történelmet később ismertették meg velem. a legnagyobb érdeklődéssel olvastam őket. LÁMASÁG Mesterem a következő aranyfigurához vezetett és megjegyezte: . Mingyar Dondup láma történetét is: múltbeli tetteit. Mindegyiknek volt saját írott története. és meditálva ültem előttük. jellemét és képességeit. Itt ismertem meg veze­ tőm. az ajtó becsukódott mögöttünk.XVI. Csendesen. A neki adományozott címeket. Időnként egyedül mentem. és tanulmányozhat­ tam az aranyba burkolt „szobrokat". Tibet történelme feltárult előttem. Itt találkoztam saját történetemmel is. távozásának módját. A rejtekajtó mögött kilencvennyolc aranyfi­ gura ült a sziklába vájt titkos teremben. mindketten megilletődve kivánszorogtunk. szintén teljes figyelem­ mel tanulmányoztam. Vagy legalábbis úgy gondoltam. Később gyakorta bemehettem a terembe. rangokat és kitünte­ téseket. .

. Kérésedre a megszólításod továbbra is . Három hónapon át szigorú felügyelet alatt éltem. hogy nincs halál. szigorú fegyelem és hosszú-hosszú órás meditációk.Tizenhetedik fejezet A VÉGSŐ BEAVATÁS Miután . A gondolataim csak „tiszta és szent" dolgo­ kon járhattak. Az Életkerék egy egész kört fordult. . hogyan balzsamoznak.Az Ékességes parancsára apáttá fognak avatni. amíg át nem léptük a halál kapuját. egy nap Csakpori apátja magához hívatott.Mert tudod. Az előkészítés nehéz volt és hosszú. fiam. Most még messzebbre eljutsz majd: az élet birodalmán túlra. Napi étrendem szörnyű ízű gyógynövényfo­ gásokkal egészült ki. és vissza nem tértünk.mint Mingyar Dondupnak . mint hatszáz évvel ezelőtt. Barátom! .láma lesz. Én csak az Ékességes üzenetét közvetítem. s azt mondta. és országunk múltjába. az előjelek kedvezőek voltak. Az asztrálutazásban tanul­ mányaid során messzire jutottál. Mintha az embernek sok választása lenne egy láma­ kolostorban! Még a campából és a teából is kevesebbet fogyaszt­ hattam. amikor eltávoztam a földről. Valamivel később a szobámba bejött egy nagyon idős láma.már vagy féltucatszor láttam. Rideg egyszerűség. Huszonnégy órán 213 . át kell esnem a Kis Halál szertartásán. Mint felismert inkarnációnak tehát újra ugyanaz volt a státu­ som. Végül három hónap múltán az asztrológusok szerint megfelelő időpont közeledett. nem tudhatjuk igazán.különböző kolostorokban .mondta.

mintha lebegő szellemek lennénk. hatalmas. há­ rom nagyon idős. húzd vé­ gig a falon.és íme. nyikorogva. olyanná lettek.sötét. Mély csend vett körül. Sokat men­ tünk. Előrementünk. a jobban vastag. melyeket korábban bebaran­ goltam már.Fogd a bal kezedbe. A száraz levegő köpenyek súrlódásától megtelt elektromossággal.214 HARMADIK SZEM át böjtöltem. melyet régi idők vulkanikus tevékenysége vájt a kemény sziklába. mint egy álom szétfoszló emlékei. Három apát vezetett be. Akkor a rejtett lépcsőkön és folyosókon a Potala alá vezettek. Néhány méterrel odább egy pillanatra meg­ álltunk. és ahogy megyünk. A bal kezében mindegyik vajmécsest. Az apátok sáfránysárga brokát köpenye halk suhogó han­ got hallatott. Láttam. fűszerek és füs­ tölők szaga terjengett. A fáklyákat kioltották. De közeledtünkre az egész sziklatömb elmozdult. kemény szikla állta utunkat. Most apró emberek lépkedtek rajta. később azonban már nem éreztem fájdalmat. a nyikorgás hangja ide-oda verődött.ösvény. . De a soron lévő feladatra kell összpontosítani . Állott levegő. Mikor a folyosó végére értünk. Nesztelenül lépkedtünk a bőrcsizmában. vajmécsesek gyúltak helyet­ tük. Erős hideget éreztem. a halk hangok csak fokozták a sűrű csendet. Azokon a folyosókon jártunk. keskeny . aki örömmel várta. itt a Titkos Bölcsesség Temploma. mintha új aura venne körül. így tettem. egy titkos templomba jutottunk. az én kezemben nem volt semmi. kísérőim lobogó fáklyákat vittek. amíg olyan üres nem lettem. parázsló füstölőt tartott. talán a világ legnagyobb metafizikusai. A ke­ zem sugárzott.figyel­ meztettem magam . mintha egy kongó űrben lennénk. Előttünk egy újabb . Készen arra. Az egyik apát rövid aranypálcát nyújtott felém. hogy az apátok is ragyognak. és azt suttogta: . aranyborítású ajtónak ütköztünk. a kortól összeaszott apát ment előttem. mint egy dob. Rémületemre bizsergést és ütéseket éreztem. Lassan nyílt. és isteneknek gondolták magukat. A kíséret többi tagjának alakja beleol­ vadt a sötétbe. hogy visszatérhessen a Mennyei Mezőkre: három aggastyán. nem evilági hidegséget. megszünteti a kellemetlenséget. hogy a beavatás utolsó próbatételének alávessen. a felhal­ mozódott áram első kisülésére majdnem kiugrottam a csizmámból. A folyosók és az átjárók egykor olvadt lávát szállítottak a kitörő vulkán torká­ ba. különös.

mintha ébenből készült volna. úgy éreztem. Egy falhoz közeledtünk. ötméteres Életkerék. Elbűvölten és félelemmel vegyes áhítattal néztem. hatalmas aranyfigurá­ kat láttam. ördögök. sziklaüreg. Egy ösvényre nyílott. Három mez­ telen aranyfigura feküdt előttünk. széles ajtón. Nem volt fedelük. Bent három fekete. aranyréteg. mint amilyeneket a tóalagút falain láttam. A VÉGSŐ BEAVATÁS 215 Vajmécsesek gyúltak. ahol az apátok vaj­ mécsesének tompa fényében a sötétség még feketébbnek látszott. egy nő. Akkor járták az országunkat. újra sziklaréteg. amit láttam. Az oldalán furcsa szimbólumok futottak végig és olyan ábrák.vele pörögtek az ér­ zékeink is. mert senki emberfia. mintha forogna . melyeken az embernek keresztül kell mennie az Én megtestesülése előtt. egyre lej­ jebb. mintha egy láthatatlan kéz gyújtaná meg őket. és beléptünk a magas. olyan óriási volt. aranyrögök. mintha a föld egész súlyával ránk nehezed­ ne. mely csillogott az aranytól: telérarany. Az üreg belsejében egy fényes fekete ház állt. akár a csillagok a sötét éjszakai égen. Még egy utolsó kanya­ rulat és mély üreg tárult a szemünk elé. nyomban elájulok. Az aranybur- . Odamen­ tünk. hogy a fény csak a dereká­ ig ért. néha csúszkálva mentünk előre. mely lefelé ment. nagy műgonddal kivésett. Úgy éreztem. meredek. A levegő nehéz és fojtogató volt.Fiam! . Belestem és a lélegzetem is elállt attól. jelekkel ellátott kőkoporsót találtunk. nagyon magasan felettünk. botladozva. a világ szívébe hatolunk.kiáltott a vezető apát. a bujaság képviselői. amikor a partjait még tenger mosta. . tekergő ösvény volt. úgy csillogott az arany. Amit sötét árnynak képzeltem. Sziklaréteg. Két férfi. rejtekajtó volt. Keskeny. . Ahogy a vibráló sárga fény erősödött. mielőtt a földünkön a hegyek képződtek. Nézd. és azok a próbák.Nézd meg őket! Istenek vol­ tak réges-régen. A vezető apát eltűnt. A homályból egy Buddha derengett elő. A pislákoló fényben úgy tűnt. Sántikálva. és más csillagok ragyogtak az égen. azon festett. mi­ kor egy-egy keményebb szemcsén visszatükröződött a mécsesek gyenge fénye. és így tovább. Magasan. némelyiket félig betemette a drágakő. csak a be­ avatottak látták őket.XVII. Halványan más alakok is kirajzolódtak.

nehogy felébresszük őket. A sírt fokozatosan halványkék fény árasztotta el. minden jelük pontos hűséggel kirajzoló­ dott. Hintáztam. A csend és a sötétség nyomasztó volt: csak a sír csendje ilyen. a magas hegyi hágók felett tündöklő hold fényé­ hez hasonlított. De a méretük! A nőalak fektében három méter hosszú lehe­ tett. aki látja a múltat és ismeri a jövőt. Meggyújtottak négy füstölőt. Egy percre . majd kialudt. Sokan meghalnak. Egyik oldalon megláttam egy koporsófedelet: a mennyek térképe volt be­ levésve . Csendesen mozogtunk és halkan beszéltünk. Egy kőlaphoz vezettek. Az az érzésem támadt. A megterhelés na­ gyon nagy lesz. mint akik alszanak. olyan volt. a szájuk kicsi és vékony. A vajmécsesem sercegett. Az állkapcsuk keskeny. Lefeküdtem. vékony. Ott. és mintha va­ lami különös zizegést és ropogást hallottam volna. keresztbe­ tett lábbal. hajlandó vagy rá? . ahogyan éveken át tanítottak. egyet-egyet a három koporsónak. Néhány percig még vörösen parázslott. mely két koporsó közt állt.Rövidesen bea­ vatottá válsz. de csak az hagyhatja el élve ezt a helyet.216 HARMADIK SZEM kolaton minden vonásuk. egyedül maradtam az ősrégi halottak holttestével. A legidősebb apát hozzám fordulva így szólt: . ahogy a kőlap tetején me­ ditáltam. egyenes háttal. Hirtelen rántást éreztem a belsőmben. az égett kanóc szagát éreztem.olyanok voltak. A fejük nagy és a tetején kissé kúpos. haldoklóm az ősrégi kriptában. és úgy lélegeztem. Nem halottak .válaszoltam.Igen . Kész vagy rá. viaszmerev lett. a férfiak közül a nagyobb legalább öt méter volt. A végtagja­ im elzsibbadtak és jéghidegek voltak. és sorban el­ vonultak. szemük egyenes és mélyen ülő. emelkedtem és zuhantam.de milyen különösnek tűntek a csillagok! Asztrológiai tanulmányaim során elég jól megismertem az éjszakai eget. egyet nekem. kifelé fordított tenyérrel ültem. több mint száz méterre a napvilág alatt. sokan elbuknak. aki kiállta a próbát. hal­ doklóm. aztán az is elszállt. A nehéz fekete ajtó becsukódott. utasításukra lótuszülésbe helyezkedtem. de ez teljesen más volt. mint amikor kihajtogatják a régi bőrt. A orruk hosszú. Hirtelen megmerevedett a testem. Múlt az idő. Az apátok fogtak egy-egy vajmécsest.

Fekete köd ereszkedett rám. Beszédfoszlányokat. Egy közeli ligetből nevetgélő han­ gok hallatszottak. Lassan eloszlott a köd. Azt érzé­ keltem: végtelen sok évvel ezelőtt történik mindez. A hang gyorsan közeledett. de akkor hirtelen eszembe ötlött. a fejemben fog szétrobbanni. A tudato­ mon tűzpiros fájdalom hasított keresztül. A fejem felett aranytálra emlékeztető fényességet láttam.XVII. A föld köze­ lebb volt a naphoz. Lustán a hátamra feküdtem a napsütötte parton. A mai emberiség kicsinyes önelégültségére gondoltam. Nagy civilizációk keletkeztek és az emberek többet tudtak. mint te­ tem a halotti tetemek között. és kíváncsi voltam. vajon hogyan magyaráznák a ma­ terialisták eme hatalmas alakok létezését. Úgy tűnt. és a pálmafákra pillantot­ tam. és úgy repült. hogy valóban a hús-vér testem felett lebegek. még csak nem is hallottam a pálmafákról. sosem láttam a tengert. Valahonnan a tenger bugását hallottam és a hullámverések alatt a kavics sistergő recsegését. A VÉGSŐ BEAVATÁS 217 azt képzeltem. Gondolkodtam. Belső látásomon széttörede­ zett képek villantak át. A helyszín ismerős volt. A messzeségben mintha valaki megkonga­ tott volna egy mély hangú harangot. mintha a szél vinne. Lenéztem és láttam. Asztráltestem hány­ kolódott. Óriások! Mindannyi­ an. úgy pihent a kőlapon. hogy magam is „óriás" vagyok. lük­ tetett az élettől és sugárzott az életerőtől. Hanyatt fekvő testemre néztem. A testem közepéről ezüstkék zsinór lógott. Egy másik űrből jövő bolygó a . elhagyatottnak. nem vagyok egyedül többé. Éreztem a sós levegőt és a tengeri moszat szagát. újra a sárkányban vagyok. melyek egyre hangosabbak lettek. Magányosnak éreztem magam. kimon­ datlan gondolattöredékeket hallottam. ami­ kor feltűnt egy vidám napbarnította csoport. hangok. A napok rö­ videbbek és melegebbek voltak. A tudatossággal jött a mozgás. Lassan azonban láthatóvá váltak a fi­ nom különbségek köztem és a hatalmas alakok teste között. otthontalannak a mindenségben. végül már úgy tűnt. mint ma. és a kötél végén himbálódzok. és az ellenkező irányban keringett. hogy valami megzavarja a gondolataimat. Hirtelen tudatára ébredtem. Színes fényeket láttam és ismeretlen árnyalatú villódzásokat. fústgomolyként sod­ ródtam . mint száraz levél a téli szélben. A vizsgálódás lekötött. Valami azonban azt súgta. és vele nem földi nyugalom.

. mint amilyennek képzeltem őket. A három öreg apát. furcsábbak voltak és ma is fur­ csábbak. idegen országokba kell mennem. Támolyogtam a gyen­ geségtől és az éhségtől. Ettem-ittam. Szelek támadtak. . megszűnt tengerparti üdülőhely lenni. fel a hideg. De ez meghaladja egy könyv ter­ jedelmét. Földrengések rázták meg a világot. És éltél. Később tuda­ tosodott bennem. Ki ebből a felejthetetlen kamrából. mások kiemelkedtek. amit láttam és átéltem. Kilendítette a pályájá­ ról és a föld ellenkező irányba kezdett forogni. Láttad. felkorbácsolták a vizeket. Elmondhatom. hatalmas hegyek keletkeztek körülötte.Jól csináltad. hogy hamarosan el kell hagynom Tibetet. . Három napja fekszel itt. és asztrális beavatásom egyes részletei túl szentek és túl személyesek ahhoz. a folyosókra! Elgyengültem az éhségtől. Füstölgő lávát okádva magukból. Agyamban a gondolat puhatolódzó ujjai: . és hatalmába kerített mindaz. és aznap éjjel.Igen.és a fizikai tudatom. mert egy kripta fagyos sö­ tétségében fekszem egy kőlapon. árvizek. a fel­ földeken hasadékok repesztették szét a felszínt. világméretű árvizek árasztot­ ták el. Alig tudtam lábra állni. Elmerevedtem. Távolabb. Valamivel később a látomás elhalványodott és elsötétedett. ahol a letűnt világ vegetációja és faunája tovább élt. visszatért hozzánk. Vajmécsesek. tudtam. Jövünk. hideg levegőre. és négyezer méter magasan a tenger fölé emelkedett. hogy nyomtatásban megjelenjenek.Percek múltak és halvány fény közeledett. mikor lefeküdtem. Fo­ kozatosan elhagyott az asztrál. Meghal­ tál. egyes földrészek a ten­ gerek alá süllyedtek. ahogy megjövendölték. hogy fázom . amelyek az eltérő gravitációs erők hatá­ sára a föld felé tornyosultak. fiam. Tibet.218 HARMADIK SZEM földnek ütközött és hatalmas ütést mért rá. furcsa. A meleg és kellemes ország.fázom.

visszatérek a Mennyei Mezőkre. és én. Porzott a ló lába. hogy utoljára 219 .Néhány nappal később a Boldogság folyója partján üldögéltem mesteremmel. le a hegyről. felpattant a lovára és elvágtatott. Mingyar Dondup láma velem jött. ahogyan mondtam neked. és olvasni kezd­ tem anélkül. Tétován felénk nézett és felismerte Mingyar Dondup lámát. hogy előbb átadtam volna mesteremnek . szintén hamarosan útnak indulok. . Most már sokkal magabiztosabb voltam. mit akarhat az Egyetlen és Páratlan Védelmező. Kinyitottam a csomagot. Lobszang. Mindketten arra gondoltunk. . be a főkapun. hátrált. úgy adta át nekem. a Potala-beli esemé­ nyek önbizalmat adtak. Lobszang Rámpa láma ré­ szére. Köpenye bugyrából elővette az üdvözlet selyemsáljába tekert hosszú. de úgy érzem. Háromszor földre borult előttem.Az ember általában nem találgatja.és barátom­ nak . Ne­ ked is jönnöd kell.Reggel az Ékességeshez kell mennem az Ékszer Parkba. Egy lovas jött vágtatva. Hozzuk ki a legtöbbet a mai és a még hátralévő néhány napból. át az úton. ahogy hirte­ len megállította. .Mingyar Dondup lámának. rövidesen Kínába utazol. lehet. ismerős csomagot. Reggel végiglépkedtem az Ékszer Parkhoz vezető ismerős úton.Üzenetet hoztam az Ékességestől.

miért nem tudnak a nyugatiak lótuszülésben ülni: túl feszes a ruhájuk. mintha azt hordanám majd Kínában (a szerzetesruhám ott sokkal megfele­ lőbb). Mégis a legnagyobb tudományt. hogy erre az életre születtél volna. az új utak időszaka mindig nehéz és nyomorúságos. Az egész fölé egy rövid ruhadarab került. s úgy meghúzták. csak azt.Meg kell látogatnod a szüléidet. Lobszang! Elküldök egy hír­ nököt. Sokaknak fájdalmat okozna. és hitetlenséget tartalmaz . mert amikor egyedül találtam a dalai lámát. hanem. Hazafelé menet. Az érzéseim valószínűleg nagyon erősen tükröződtek az arcomon is. egye­ nes. a Felettes Én tudományát érintetlenül hagyják. Csak arannyal borított szob­ rát láthatom majd az Inkarnációk Termében.mint tu­ dod .megpróbáltatást. mikor országunkat megszállják. amit ők csinálnak. lyukak és foltok tarkítot- . az az öltöny! Szoros csövek. hogy öt nap múlva Kínába utazz. egy szót sem váltottunk.„egy életre tönkre tesznek" ezek a csövek. öt hét. Mint egyszer említettem. amíg a Templomba nem értünk. az ország mindent magad mögött kell hagynod.Az elválás. melyek olyan erősen szorították a lá­ bam. ami kellemetlen. Hamarosan eltávozik ebből az életből. Ez a te ösvényed. hogy nem mertem behajlítani. mint apám és anyám. amit a Tudományok Termeiben megvizsgál­ hatnak. hogyan festek benne. Elintéztem neked. mintha meg akarnának fojtani. bármelyiket is válasszam. kínszenvedést. csak azt hiszik. Az ösvény előtted . de senki számára se könnyű. A Potala Múzeumból hoztak nekem egy rend új nyugati öltönyt. hogy próbáljam fel. Öt nap! Öt nap! Azt gondoltam. olyan lesz. mint egy levetett köpeny. félreértést. Most már értettem. mi a helyes. azon töprengtem. Az idegenek útjai különösek és érthetetlenek. Órákat töltöttem meditációval a Pavilonban. Bizto­ san . Öt nap! Sűrű napok. A te ösvényed Lobszang. hogy a többiek láthassák. mint ahogy visszatérek Tibetbe. így szólt hozzám: . A család. az az ösvény. A szülőket? Mingyar Dondup láma többet jelentett nekem. Az­ tán egy fehér leplet raktak rám. .mindent. a barátok. a nyakam köré pedig egy vastag szalagot kötöttek. ha maradok vagy ha el­ megyek. Nem azért. Ó. hama­ rabb. amelyet az­ előtt választottál.gondoltam . melyet viselője nem használ többé. ahogy vezetőmmel felfelé kaptattunk a hegyen.220 HARMADIK SZEM tesszük meg együtt ezt az utat.

akik a köpenyben tárolunk mindent. mint a ráérős nyugati úriemberek. mely olyan hosszú időre otthonom­ má lett. kelletlen vágtam neki az útnak. megnyomorítja a lábam. Úgy érez­ tem.használtak efféléket. Becses vendégként fogadtak. (A koldusok . De a legrosszabb még hátra volt. Mindketten tudtuk. A Potala tetejéről magányos sárkány szállt az ég felé. Aztán vissza­ gyalogoltam a lámakolostorba. Ekkor azonban láma és apát vol­ tam már. * . most aztán úgy vagyok öltözve. A hátralévő két nap nagyon gyorsan telt. hogy a lábukon jó tibeti bőrcsizma legyen).a nyugatiak különböző dolgokat tartanak. Nehéz szívvel váltunk el. kerek szélű fekete tálat nyomtak a fejembe. idegen helyekre utazom és újra kell tanulnom mindent. Másnap reggel pirkadatkor indultunk. Este bementem apám dolgozószobájába és beírtam a nevem. hogy dolgozzon! A harmadik nap korábbi otthonomba látogattam. Egy megfordított. Apám és anyám vártak. Megint csak otthontalan lettem.úgy mondták . ilyen öltözetben senkitől sem lehet elvárni. fekete zsineggel szorosra fűz­ ték. ISTEN VELED. és azt mondták. illetve a rangom a Családi Könyvbe. hogy sok a szabad idejük.XVIII. ő pedig megáldott. már csak halva látha­ tom viszont. aztán egy fém végű. Nem véletlen. Vastag és nehéz „kesztyűt" húz­ tak a lábamra.akik időnként négykézláb mentek végig a Lingkhor úton . nem úgy mint mi. gyalog. de ők a kezükön hordták: volt an­ nyi eszük. Egyedül men­ tem. Lassan. búcsút vettem tőle. ahogyan legelőször. Ahogy elértük a magas há­ gót. Utolsó este újra meg­ látogattam a dalai lámát. hosszú pillantást vessünk Lhásza szent városára. gondoltam. hogy egy utolsó. megfordultunk. amelyekben . és nem tudok Kínába utazni. találkozni akartak velem. TIBET! 221 ták.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful