LobszangRampaHarmadikszemJavtott

tanulmányozás céljából. bántódás érné. Voltam kommunisták és japánok kezeiben. igazat írtak és pontosan.írta valaki egy távoli országról. Ez a könyv azonban nem a kínzásokról szól. 9 .A SZERZŐ ELŐSZAVA Tibeti vagyok. a vi­ lág más tájain nem ismerik. Nekik sem hittek. írni „próbálgató módszerrel" tanultam.ahogyan azt korábban megjövendölték kommunista hordák szállták meg. Lobszang Rámpa íródott a Fa-Juh évében. Azokat is. akik láttak „élő. ha kiderülne. akik szintén hadifoglyok voltak. és hamis szín­ ben tüntetnek fel. én vagyok az egyik. Később kiderült. ki vagyok valójában. és egy példányát hűtött repülőgépen az Egyesült Államokba szállították . Mondják. Sokat tettem a kommunizmus el­ len. Szeretett hazámat . Tibet a te országod. Könyvem szerkezete és nyelve sok kíván­ nivalót hagy maga után. Kinevették. így teszek én is. így tapasztalatból tudom. K. „Az emberek teknőcön lovagolnak a tengerben" . és barátaimat. Ezért a könyvben megváltoztat­ tam a magam és barátaim nevét. de sosem tanultam rendszeresen angolul. akik kommunista országokban élnek. Végül bebizonyosodott. hogy tényleg van ilyen hal. hanem egy békeszerető országról. ahol igyekeztem elles­ ni a nyelvet azoktól az angol és amerikai nőbetegektől. Kevés tibeti jutott el ebbe az idegen nyugati világba. melyet régóta félreértenek. megkövesedett" halat. mit tesz az emberrel a kínzás. „Angol iskolám" egy japán fogolytábor volt. néhány állításom hihetetlen.

hozzá illő széles termettel. Kham-ból. Nakkimnak . hogy szabadon legelésszen. Öreg Cu kíméletlen és félelmetes mesternek bizonyult. Mit szól majd nemes apád? .így hívták .bömm. bömm -. .más járt az eszében. az egyik kelet-tibeti tartományból származott. De nem volt időm az ilyen köznapi és banális dolgokra. Meg akart szabadulni lovasától. éppen kifelé hajtották őket Lhászából. majd köpött egyet a porba. s most. a szerzetes-ze­ nészek gyakoroltak a tömegtől távol a mezőn. Közelebb a Kígyó Templom tavának kék vize fodrozódott. Messzebb. őt is testalkata és ereje miatt választották ki. A Potala arany háztetői és kupolái ragyogtak a szikrázó napsü­ tésben. Kelet-Tibetnek van 11 . de a hatalmas válltömés még nagyobbnak mutatta. A közelben réztrombiták megrázóan mély hangja zúgott. Egész életében szigorú és kemény ember volt.Első fejezet A GYEREKKOR .Ajjaj! Négyéves és nem tud megmaradni a lovon! Sosem lesz belőled férfi.Ezzel az öreg Cu na­ gyot húzott a póni hátsó fertályára és a szerencsétlen lovasra. gyakran elvesztette a türelmét. a köves út mentén kiabálás és kiáltozás hallatszott. Majdnem két méter magas volt. Az a komoly feladat várt rám. hemperegjen és a levegőben rugdalóddzon. hogy megüljem az igencsak ódzkodó pónilovat. pásztorok nógatták a lassú mozgású jakokat. mint egy négyéves fiúcska nevelője és lovaglómestere. vízimadarak jártak arra. s akárcsak más társát.

befeketítették az arcukat.) Apa termetes férfi volt. Apa gesztenyebarna hajával. A dalai láma ismét visszavonult. akiket felbátorított a brit invázió sikere. 1911-ben. 1912-ben a dalai láma újra hazatért Lhászába. nem tudott sokat gyalogolni. Kitömték a vállukat. vaskos és majdnem száznyolcvan centiméter magas. Sokan a két métert is meghaladták. Akkoriban nehéz idők jártak Tibetre. ahol a férfiak általában magasak és erősek. hogy nagyobb­ nak. ha egy szerencsétlen gonosztevőre akadtak. a kínai forradalom idején a kínai csapatokat kivonták Lhászából. a barátságot úgy lehet legkönnyebben fenntartani.a dalai láma visszatért Lhászába. Hosszú botjukat habozás nélkül használatba vették. Erejével volt mit dicsekedni. Ó'ket összeszedték. belőlük lettek a láma­ kolostorok rendőrszerzetesei. 1909-ben . Távollétének egész ideje alatt. A legtöbb tibetinek fekete haja és sötétbarna szeme van. Fiatalkorában fel tudott emelni egy pónit a földről. melynek nem értettük az okát. (Később részletesebben írok majd a kormányzati formáról. Nyilván azt hitték. ha lerom­ bolják az épületeinket és legyilkolják az embereket.12 HARMADIK SZEM egy része. így szüleimnek jelentős befolyása volt országunk ügyeire. Távollétében a kormányzást a kabinet tagjaira. megostromolták a várost. Családja úgyszintén az anyámé is . Cu rendőrszerzetes volt. így állan­ dóan lóháton járt.miután Pekingben is járt .Tibet első tíz családja közé tartozott. Apát nem sokat láttuk. A britek 1904-ben megszálltak bennünket. akik hozzá ha­ sonlóan megbirkóztak Kham tartomány embereivel és győztesen kerültek ki a küzdelemből. Apám a tibeti kormány egyik vezető embere volt. előzőleg azonban szörnyű bűntetteket követtek el népünkkel szemben. Cu egyike volt a védőknek: a harcok során szétlőtték a bal csípőjét. szürke szemével kivételesnek számított. Gyakran hirtelen haragra gerjedt. a legnehezebb napokban apámra és a kabinet töb- . és alig akadtak. ezúttal Indiába. 1910-ben a kínaiak. hogy vadabbnak látsszanak. most meg egy hercegecske szárazdaj­ kája! Nagyon megrokkant. A britek 1904-ben Younghusband ezredes veze­ tésével megszállták Tibetet és rengeteg kárt okoztak. és a dalai láma Mongóliá­ ba menekült. köz­ tük apámra hagyta.

Ahogy tehetetlenül csúsztam előre a nyakán át a fején. hosszú farkú jószág volt. és minden utat gyalo­ gosan vagy lóháton kell megtenni. Lingkhor egyik felkapott negyedé­ ben. hogy mielőtt földet értem volna. gyerekekre végképp nem maradt ideje. Úgy tűnt. annak a körútnak a mentén. Otthonom Lhászában volt. Nem vágytunk a külvilági „hala­ dásra". amikor még alig tudnak járni. Időnként a mesterlovasok alakzatot alkotva száguldanak át a síkságokon. Állni tudnak a vágtató ló keskeny fanyergén. bozontos sörényű. Általá­ ban a poroszkálás is megteszi. csak arra. hogy bizonytalan lovasát ledobja. Bölcseink régóta tudták. aztán hirtelen megtorpant és lehajtotta a fejét. hogy a nyugat Tibet gazdagsága után sóvárog. egy óriásit szaltóztam. hogy meditálhassunk és legyőzzük a test korláta­ it. ahol nincs kocsiforgalom. órákon keresztül gyakorolják a lovaglást.„megneveljen vagy betörjön". a bé­ kességnek vége. Akkor odaállt mellém és önelégülten nézett rám. Ránk. mely . Anya gyakran mondogatta. A lovasmesterség nagyon fontos egy olyan országban. Most. hogy amint az idegenek beteszik a lábukat. a vágtát pedig csak az edzésen gya­ korolják. a pónik kicsik és a lovasok nevetségesen néznek ki egy ügető pónilovon. hogy nyeregből nyeregre ugranak. okos. A GYEREKKOR 13 bi tagjára hárult Tibet kormányzásának teljes felelőssége. Egyik kedvenc trükkje az volt. hogy . hogy apa kedve-kedélye sosem lett már olyan. Nakkim.I. hogy szaladt egy keveset. keskeny pofával. Cu személyes sértésnek vette.apa szavaival . hogy a bölcseknek igazuk volt. Tibet­ ben a felsőbb osztály fiúgyermekeit már akkor lovagolni tanítják. lovat cserélnek úgy. mint annak előtte. hogy a kommunisták megérkeztek Tibetbe. és azt is. mozgó célra lőnek előbb puskával. A tibeti nemesemberek nap mint nap. hogy rosszul lovagolok. várat­ lan mozdulattal felemelte a fejét. Tibetben teokrácia uralkodott. bebizonyosodott. én különö­ sen dühítem. Döbbenetesen sokféle módot ismert arra. úgy. majd nyíllal és nyílvesszővel. A tibetiek sosem lovagolnak ügetésben. és Cu szűkkeblűén osztogatott kegyeire bíztak. és apai szeretetet sosem kaptunk tőle. Én meg négyéves koromban alig tud­ tam megmaradni a lovon! A pónim. a Hegycsúcs árnyékában.

mert a ház nem nézett a körútra. mi pedig fent. A póznák ugyanis nagyon csúszósak voltak a rájuk kenődött jakvajtól. kik vagyunk -.a sze­ mélyzetet. Éppen e fölött a bejárat fölött volt az intéző irodája. amelyet csak úgy lehetett használni. hogy az éjszaka sötét­ jét átvészeljék. így belátással bántunk azokkal. a házunkat részben szétlőtték és az épület belső fala romba dőlt. . könnyen lezuhant a földre. A mi házunkat kőből. hogy az ember a sípcsontja épségét kockáztatta. Senkinek sem szabad lenézni a dalai lámára. leg­ többünket elítélhetnének. Tudtuk. mint páriákra. Mindenkit látott. Minthogy a korlátozás tulajdonképpen csak évente egy körmenetre vonatkozik. helyettük tehát a falat döntötték le. aki bejött a házba. Három ilyen útgyűra van. Kemény fagerendáit a kínai megszállók nem tudták betörni. akik sze­ rencsétlenül jártak.ha felfednék. és így a körmenetek alkalmával nem nézhettünk el a dalai láma feje felett. 1910-ben. a külsőt. Szerencsések voltunk. és nagy belső udvara. Születésem idején. mert Tibetben ke­ vés börtön volt. mely a középső udvarra vezetett. és aki megfeledkezett erről. Négyszög alakja volt. és az elítéltek az utcákon kóborolva élelmet kol­ dultak. hosszú időre építették. A nehéz bejárati kapu. a parasztok­ nál fogazott pózna. a miénk is kétszintes volt az utcai ol­ dalon. Lingkhort főként zarándokok használják. mert nálunk a földszintről lépcsősor vezetett az emeletre. a kínai megszállás alatt. ellenőrizte a háztartás gazdaságosságát. Ó alkalmazta . Az állatok a földszinten éltek. vagy eltávozott. az abla­ kához járultak a Ihászai koldusok eleségért. így nem épít­ het magasabb épületet. Erre nem lehetett panasz. Apa négy emeletesként építtette újjá. Valamennyi főnemes gondoskodott környéke sze­ gényeiről. a legtöbb tibeti házban létra volt.és bocsátotta el . Tibetben az elítélteket nem vetik meg és nem úgy tekintenek rájuk. Gyakran megláncolt elítéltek jöttek.14 HARMADIK SZEM körbeveszi az egész várost. . mint valamennyi ház Lhászában. ide. Mikor nap­ nyugtakor megszólaltak a trombiták a kolostorokban. vagy valahogy így. az idő­ től megfeketedett. sok házon a lapos tetőre könnyen szétszerelhető faszerkezetet emelnek tizenegy hónapra.

hogy az istenek jó­ váhagyják tetteinket. amit a család. hogy minél magasabb rangú egy fiú. de a mi helyzetünk megkívánta. nálunk ízle­ tes az étel. Még ma is emlékszem. és elmondhassák az isteneknek. Háromévente visszatértek a lámakolostorba. hogy fia hozzászokjon a kemény fegyelemhez. arra az esetre. Amikor meghalt. A szer­ zeteseket jól táplálták. ő ellenőrizte. ha az istenek betérnének hozzánk és megszomjazván. és mint egyházi herceg gondoskodott arról. A tibetiek na­ gyon törvénytisztelőek. Paldzsör nem sokáig lakozott a testében. Gyenge fiúcska volt. Tőlünk balra egy kis szentély volt. A hét. ez a négyszögnek az úttól messze eső oldalán épült. annál . Jaszodhara és én az épület új szárnyában laktunk. hogy nálunk kettő le­ gyen. gyerekek: a bátyám. Négyéves voltam és igen gyenge lovas. imádkozzanak az istenek kegyéért. A kevésbé előkelő nemeseknél csak egy szerzetes élt. Házunk minden szárnyában volt egy kis templom. afféle házi „papok" voltak. ezért taníttatásom komolyabbra for­ dult. helyükre mások jöttek. A fontosabb események előtt tanácsot kértek tőlük és meg­ kérték őket. a nővérem. Most én lettem az örökös. Ott feküdt üres porhüvelye. ugyanazt ették. Hétéves kora előtt eltávozott. melynek mindkettőnket alávetettek. amikor érte jöttek. Az intézőtől balra a jogász lakott. én négy. inni kívánnának. ott tanultak a szolgák gyerekei is. Jaszo hatéves volt. és vissza­ tért a Sok Templom Földjére. akik naponta imádkoztak. hogy a háztar­ tást megfelelően és a törvények szerint vezetik-e. és neveltetése mások szá­ mára is példaként szolgáljon. szenteltvízzel telt tálat naponta többször kitisztították és újratöltötték. hogy feldarabolják és a szokások szerint a dögevő madarakkal megetessék. alkalmatlan a kemény nevelésre. hogy jobban tudjanak imádkozni. jobbra meg egy tanterem. Nálunk az a szokás. Mi. és a halál emberei elvitték. apának pedig példát kellett mutatnia a tör­ vények betartásában. Apa valóban szigorú ember volt. A szentelt­ víztartóknak mindig ragyogni kellett. Az órák hosszúak és változatosak voltak. Paldzsör. A faragott oltár előtt állandóan égtek a jakvaj mécsesek.LA GYEREKKOR 15 Az intézőtől jobbra lévő szobákban két szerzetes lakott.

elérem egyikőjüket. hogy démonok markában van. Az öve elszakadt. és ahogy apám megjelent. én a zűrzavarban visszahúztam a kötelet és elinaltam anélkül. hogy a gyerekek életén könnyíteni kellene. Évekig mint rendőrszerzetes sokféle emberrel találko­ zott. később is majdnem mindent túléltek. A lovászok még látni sem bírták. Ez volt az ország hivatalos álláspontja is. Cu a földszinten lakott az egyik szobában. de akik élve marad­ tak. Néuk. a pónikat és az igavonó állatokat. és a lova­ sok hozzásiettek. Amikor apa kilovagolt. mert fontoskodott és beavat­ kozott a munkájukba. hat fegyveres kísér­ te. és te­ kintettel legyen másokra. csakhogy apám nem tartozott közéjük. nagyon közel a fő­ kapuhoz. apa ott tartotta húsz lovát. Az istállók mellett lakott. te sem tudsz megma­ radni a lovon.16 HARMADIK SZEM zordabb nevelést kap. Elég kemény életünk volt. a felszerelésük teljesen rendben legyen. Megjelent apám. le a lóról. a huszonnégy órából tizennyolcat ébren töltöttünk. és most nem tudta elviselni. Ebben a rendszerben a gyengék elpusztultak. gyermek. A nemesemberek között voltak már ugyan néhányan. hogy megtapasztalja a nehézségeket. akik azt gondolták. A magasabb osztályokhoz tartozó fiúnak. Valamilyen oknál fogva ez a hat lovas mindig a falnál várt. hogy gúnyolódhattam vele: . hogy biztos ami biztos. A nyüzsgésben és a beszélgetésben nem vettek észre. és Cu mindig körülöttük nyüzsgött. hogy lelepleztek volna. ha kihajo­ lok a raktárablakon.vagy ifjúkorban legyünk hát vele könyörtelenek. Mármint öten. Rájöttem. szeressük tehát és figyeljünk rá. ö a következő­ képp gondolkodott: a szegény gyereknek felnőttkorában nincs re­ ménye a kényelemre. A tibetiek szerint nem bölcs dolog világosban el­ aludni. hogy távol. Egyenruhát hordtak. Összehurkoltam a kö­ tél két végét és belülről egy kampóra akasztottam. mindettől elvonultan éljen.Szóval. és miközben az egyik kísérő a felszerelését babrálta. Egy nap nem volt dol­ gom. amíg fiatal. óvato­ san áthúztam egy kötelet kemény bőrszíján. ha felnő. Később nagy örömömre szolgált. mert a démonok esetleg megjelennek és elragadják az em- . Azt kiabálta. A hatodikat valami hátrafelé húz­ ta. odalovagoltak hozzá. minden gazdagság és kényelem megadatik.

. hogy a határmezs­ gyén át megleljék a helyes utat a másvilágba. Előkelő emberek lovát ez utóbbi nyelven kellett megszólítani! Zsarnoki természetű macskánkat például.és a köznyelv­ ből. Az iskolában nyelveket is tanultunk: tibetit és kínait. méltóztatnál idejönni és meginni ezt a hozzád méltatlan tejet? Mindegy volt.Tisz­ teletreméltó Cic-cic. a tiszteletre méltó Cic-cic sosem jött. A betegeket szintén ébren tartják. mely úgy negyvenöt centiméter . aki valamilyen titokza­ tos ügyben az udvaron kódorgott. az asztal vagy egy hosszú pad előtt. összesen körülbelül hatvanan voltunk. A tanterem elég nagy volt. a tiszteletit. de mikor az új épüle­ tek elkészültek. hogyan szólítja. a tiszteleti (honorifikus). A tibeti két külön nyelvből áll. a földön ültünk keresztbe tett lábbal. amíg be nem végezte a dolgát.I. nehogy a démon megszállja őket. az arisztokraták nyelvét pe­ dig. hogy amíg csak lehet. gyerekek.vagy velünk egyenrangúakkal beszéltünk. a helyiségből tanterem lett. így hívta az egyik szolga: . Régebben ebédlőnek használták és a hozzánk látogató szerzetesek étkeztek benne. tudatuknál legyenek. ha a szolgákkal vagy a nálunk alacsonyabb rangúakkal. ha magasabb . Mi. A csecsemőket is felébresztik álmukból. A GYEREKKOR 17 bért. A köznyelvet akkor használtuk. ezért szerzetest hívnak hozzájuk. még a haldoklókra is vigyáz­ nak. Senki sem kivétel.

Háttal voltunk a tanárnak. mivel ugyancsak drága volt. ezt éles késsel könnyen lehetett vágni. Indiából hozták. Nagyon szerettem. Én azonban ehhez nem voltam elég okos. gyere­ kek. a fát sem pazarolhattuk. így túl drága ahhoz. harminc-negyven centiméter hosszú palatáblára írtunk. zsírkőszerű anyaggal dolgoztunk helyette. De akárhogy is volt.Olvasd és értsd meg a Szent Iratokat! .Segíts szomszédaidnak! . a puha mészkőben lévő fémes érctől kapták színüket. Ha 753 szerzetes közül mindegyik 52 csésze campát iszik naponta. A következőképpen szóltak: . Puha. örültünk nekik. amelyet a tengerszint felett 3600-3700 méternyire emelkedő Culahegyen gyűjtöttünk. A számtan miatt sokat bosszankodtam. Ettől állandóan szorgalmasan dolgoztunk. majd mielőtt eljöt­ tünk az iskolából. hogy az ilyen példákat megoldja. lilás árnyalatot kedvelte.18 HARMADIK SZEM magas lehetett. és elég ügyesen csináltam.Szelíd emberrel ne harcolj! . azt hiszem. (A szaklektor megjegyzése. sosem láttuk. végre magamra találtam. Tibetben metszett falapokról nyomtatnak. a kész nyomtatólapot pedig fadúcnak. Jaszo nővérem a lágyabb. és minden csésze öt­ nyolcad pint. felmondatta velünk a Törvényeket. Amint beléptünk a tanterembe.) . hogy megértésre és méltányosságra tanítsa őket.A jót jóval viszonozd! . Helyette nagy. újra elismételtette őket. Én a pirosas krétákat kerestem. Időnként romlott jaksajtot használtunk! Tanárunk egy dologról sosem felejtkezett el.A Törvény keményen bánik a gazdagokkal. Mi. A Culán sokféle kréta volt. vékony. a „ceruzánk" pedig kemény kréta volt. mekkora tartály szükséges. hogy a készlet egy hétre elegendő legyen? Jaszo nővéremnek gondolkodnia se kellett. * A fametszést vésésnek szokták nevezni. hogy gyerekekre pazarolják. Ha a fametszés* következett. sárga. mikor fi­ gyel bennünket. mert a tibeti túl kemény és göcsörtös. ezért a fametszést nagy dolognak tartják. Tibet­ ben a papírt házilag készítik. pi­ ros. kék és zöld.

Legtöbben a galoppozó póni nyergén állva is eltalálták. A GYEREKKOR 19 . így jutottam át a folyókon. Egy kis fadarab felső peremére lyukakat fúrtak. hogy a tibeti. Télen sokszor még ennél is nagyobb a hideg. a falakra rögzítették. sorra a vízbe pottyantak. amitől a célpont föl-le ugrált. Az élet azonban nemcsak tanulásból állt. Ez volt a . A távolugrás más dolog volt. pont a megfelelő erezettel. aztán. és nem volt mindig komor. és egy hosszú kötelet rángattak. (Nyáron délben például 29 fok meleg van. és olyat. tényleg ment az ugrás. bár a játék is keményen folyt. Minden rábeszélőerőnkre szükség volt. aki használtam a lábamat. A jó fa ritka volt és becses. majd a gólyalábon állva megverekedtünk egymással: aki leesett. Azt mondogattam. A lányok és a fiatalasszonyok tollaslabdáztak. ami nem göbös. a rúd se­ gítségével ugrottunk egyet. hogy megedződjünk. meg kellett győzni a bolt tulajdonosát. nem szaladhattunk le a legkö­ zelebbi boltba. Az íjat indiai tiszafából. Ke­ zünkben egy több mint négy és fél méteres rúddal nekifutottunk. de éjszakára mínusz 4-5 fokra lehűl a levegő. szélsőséges hőmérsékleti viszonyok közt is életben maradjunk.I. én sosem tudtam ilyen soká a nyeregben marad­ ni. A szolgák elrejtőztek. és azt a célt szolgálta. nem tudtuk kiszámítani. Óriásnak öltöztünk. sosem lőttünk élő célpontra. Mint buddhisták.) Az íjászat jó mulatságnak számított.láb­ tartónak. de nekem.A Törvény jóságos a szegényekkel. és az izmokat is erősítette. akik megpróbáltak utánam ugrani. hogy érzékeltesse velük a könyörületességet. mikor a társaim. nem kellett a lóval bajlódni. hogy vegyünk egy párat. azokba tollakat szúrtak. rendszerint az intézőt. az íjpuskát tibeti fából készítettük. merre. a Törvényeket táblákra vés­ ték. . hogy jó fát adjon. és megelégedéssel szemléltem. Aztán ék alakú fadarabokat kellett szereznünk . hogy nem volt erő a lábukban. A gólyaláb otthon készült. a táblákat pedig körbe.Ne légy adósa senkinek! Hogy mindig szem előtt legyenek. ha már elértük a kellő sebességünket és lendületet. az lett a vesztes. hogy a többiek olyan sokat lovagoltak. megvártuk hát a megfelelő al­ kalmat. hogy a legjobb pillanatban kérhessük. Nagyon szerettünk gólyalábon járni.

20

HARMADIK SZEM

„labda", amelyet lábbal tartottak a levegőben. A lányok olyan ma­ gasra emelték a szoknyájukat, hogy rúgni tudjanak. Csak a lábukat használhatták, ha kézzel a labdához értek, kiestek a játékból. A jobbaknak sokszor tíz percig is sikerült újra és újra felrúgni a faszerkentyűt, mielőtt elvétették volna. A legnagyobb érdeklődés Tibetben, de legalábbis Ü-ben, - ab­ ban a tartományban, ahol Lhásza is feküdt -, a sárkányeregetést övezte - nemzeti sportnak is nevezhetnénk. Csak időnként, bizo­ nyos évszakokban engedhettük meg magunknak ezt a mulatságot. Régebben úgy vélték, ha sárkányokat reptetnek a hegyekben, pata­ kokban ömlik az eső, mert az Esőistenek megharagszanak, ezért csak ősszel, a száraz évszakban lehetett sárkányt eregetni. Az év egyes időszakaiban a férfiak nem kiáltoznak a hegyekben, mert az India felől érkező, párával túltelített felhők a hangvisszaverődéstől túl gyorsan szabadulnak meg a terhüktől, s nem ott, ahol kellene. Szóval, az ősz első napján a Potala tetejéről föleresztettek egy nagy sárkányt. Perceken belül különböző méretű és formájú sárká­ nyok lepték el Lhásza egét, amelyek ugrándoztak-tekergőztek az erős szélben. Lárma verte fel a várost. Imádtam a sárkányröptetést, és adtam arra, hogy az én sárká­ nyom az elsők között emelkedjen az égbe. A sárkányt mindenki maga készítette bambuszból. Legtöbbször finom selyem fedte. Könnyen lehetett jó anyagot szerezni hozzá, hiszen a ház számára becsületbeli kötelesség volt, hogy a sárkány kiváló legyen. A do­ bozformát vad sárkányfejjel díszítettük, szárnyat és farkat illesz­ tettünk rá. Viaskodtunk egymással, megpróbáltuk lehozni ellenfeleink sár­ kányát. Abban a reményben, hogy sikerül elvágni a köteleiket és elfogni lehulló sárkányaikat, a magunk zsinegére törött üvegszi­ lánkokat ragasztottunk, és egy részét bekentük enyvvel. Időnként éjjel kilopództunk, hogy felengedjünk egy sárkányt, a testbe és a fejbe kicsi jakvaj mécsest tettünk. A szem vörösen vilá­ gított, a törzs különböző színekben játszott a mélysötét éjszakai égen. Különösképp akkor élveztük ezt a szórakozást, mikor a nagy jakkaravánokat vártuk Lhodzong-ból. Gyermeki naivitással azt hittük, hogy a távoli helyek tudatlan népe mit sem tud az ilyen „modern" találmányokról, s elhatároztuk, félholtra ijesztjük őket.

I. A GYEREKKOR

21

Egyik módszerünk az volt, hogy három különféle kagylót tettünk a sárkányba, s ezek a széltől különös sivító hangot hallat­ tak, amelyek az éjszakában rikoltó, tűzokádó sárkányokhoz hason­ lítottak. Azt reméltük, ez üdvös hatással lesz ajakhajcsárokra, akik a magasban ugrándozó sárkány láttán rémülten fekszenek tábori ágyneműjükben. Erre a gondolatra kellemes borzongás futott vé­ gig a hátunkon. Még nem is sejtettem, hogy később, sárkányrepülő koromban, milyen nagy hasznát veszem majd e gyerekkori sárkányeregetésnek. Akkoriban egyszerűen játék volt csak, bár izgalmas és időn­ ként elég veszélyes játék: óriási, elálló szárnyú sárkányt építet­ tünk, megvolt két és fél négyzetméter is. Egy szakadék mellett, ahol különösen erős volt a légáramlás, a földre fektettük, kötelét a derekunk köré hurkoltuk, aztán amilyen gyorsan csak tudtunk, vágtázni kezdtünk a pónival. A sárkány hirtelen felemelkedett, majd felszállt, egyre magasabbra az égen, amíg csak bekerült a fel­ szálló légáramba, akkor rántott egyet, és felemelkedtünk a lóról: körülbelül három méter magasan repültünk, majd lassan himbálódzva ereszkedtünk le a földre. Néhány szerencsétlen flótás majd­ nem kettészakadt, ha elfelejtette kivenni lábát a kengyelből, de én, aki rossz lovas voltam, mindig időben leestem a lóról, és a felszál­ lás nagyon jó érzéssel töltött el. Bolondultam a kalandért, és rájöt­ tem, hogy ha az emelkedés pillanatában gyorsan meghúzom a zsi­ neget, magasabbra szállok, egypár ügyes rántással pedig másod­ percekkel meghosszabbíthatom a repülés idejét. Egy alkalommal nagyon lelkesen ráncigáltam a zsinórt, a szél is segített, és egy parasztház lapos tetején landoltam, ahol a téli tü­ zelőt tárolták. A tibeti parasztok lapos tetejű házakban laknak, a tetőn van egy kis párkány. Ebben tartják a száradó jakürüléket, amit azután tüze­ lőnek használnak. A ház, amelyre pottyantam, nem kőből épült, mint a legtöbb ház Tibetben, hanem vályogtéglából. Kéménye sem volt, tetőnyílás vezette el alulról a füstöt. Esésemmel felkavartam az ürüléket, és ahogy a kötél keresztülvonszolt a tetőn, a trágya jó része a lyukon át a lakókra hullott.

22

HARMADIK SZEM Minden voltam, csak kedves vendég nem. Megjelenésemet -

én is a nyíláson keresztül értem földet - dühkitörés fogadta, és mi­ után a házigazda elporolt, apámhoz hurcolt újabb kezelésre. Aznap éjjel hason aludtam. A következő nap azután egy cseppet sem üdvös munkára fog­ tak, végig kellett járnom az istállókat és összeszedni a jakürüléket, azt elvinni a gazda házához, és felhordani a tetőre. Nehéz munka volt, még hatéves sem voltam. De rajtam kívül mindenki elégedett volt, a többi fiú jót nevetett, a gazdának kétszer annyi fűtőanyaga volt, mint korábban, és apa megmutathatta milyen szigorú és igaz­ ságos. Hát nekem mi jutott? A következő éjjelen is a hasamon fe­ küdtem, de nem a lovaglástól! Azt lehetne gondolni, hogy Tibetben a gyerekekkel túl kímélet­ lenül bántak. De hát a gyengék számára sehol sem volt hely. Lhásza a tengerszint felett 3600 méterre fekszik, a hőmérsékletin­ gadozás igen nagy. Más területek még magasabban helyezkednek el, ahol az időjárás még zordabb. A gyengék könnyen veszélybe sodorhatják a többieket. A nevelés emiatt volt szigorú, nem pedig kegyetlenségből. A hegyi lakók az újszülötteket a folyóba mártják, hogy lássák, elég erősek-e az életre. Úgy 5200 méter körüli magasságban elég gyakran láttam kisebb meneteket, amelyek a folyóhoz közeledtek, majd megálltak a parton. A nagymama megfogta a kicsit, a család - az anya, az apa, és a szűkebb rokonság - körégyűlt. A csecsemőt levetkőztették, a nagymama előrehajolt és bemártotta a hideg víz­ be, csak a feje és a szája maradt kint. A fagyos hidegben a kisbaba előbb lila lett, aztán kék, végül tiltakozásul sírni kezdett. Halottnak látszott, de a nagymama, akinek nagy gyakorlata volt, kivette a vízből, megszárítgatta és felöltöztette. Ha aztán a kicsi élve ma­ radt, azt mondták, az isteni gondviselés vette kegyeibe, ha meg­ halt, sok földi szenvedéstől menekült meg. És valóban egy ilyen zord, fagyos országban ez a legkegyesebb módszer, még mindig sokkal jobb, ha egypár újszülött meghal, mintha később gyógyít­ hatatlan beteg lenne: Tibetben nagyon gyér az orvosi ellátás. Bátyám halálával tanulmányaim szükségképpen elmélyültebbé váltak, mert hétéves koromban hozzá kellett látnom ahhoz, amit az asztrológusok ajánlottak. Tibetben mindenről a csillagjósok dönte-

LA GYEREKKOR

23

nek, ajakvásárlástól kezdve az ember életpályájáig. Közeledett az idő, éppen a hetedik születésnapom előtt, mikor anyám nagy ün­ nepséget rendezett, amelyre meghívta az előkelőségeket és más magas rangú személyeket, hogy meghallgassák, miként szól a jós­ lat. Anyám kerek arcával és fekete hajával határozottan kövérkés asszony volt. A tibeti nők egy fakeretfélét hordanak a fejükön, efe­ lett úgy szedik redőbe a hajukat, hogy a lehető legékesebb legyen. A kereteket nagy műgonddal készítik, gyakran karmazsinvörös lakkal vonják be őket, és kirakják féldrágakövekkel és j a d e - meg korállberakással díszítik őket. Az erősen beolajozott hajjal lenyű­ gözően néznek ki. Tibetben a nők vidám színekben járnak, sok a vörös, a zöld és a sárga. Legtöbben egyszínű kötényt viselnek, amelyet élénk, elütő, de az alapszínnel összhangban lévő vízszintes csíkok tarkítanak. Bal fülükben fülbevaló lóg, ennek mérete viselőjének rangjától függ, anyám az egyik legelőkelőbb családhoz tartozott, így fülbe­ valója tizenöt centinél is hosszabb volt. Úgy gondoltuk, a nőknek a férfiakkal tökéletesen egyenlő jo­ gokkal kell rendelkezniük, de a háztartás vezetésében anya to­ vábbment, vitathatatlanul ő parancsolt. Egyeduralkodó volt, aki tudja, mit akar, és azt mindig el is éri. Az ünnepséget megelőző izgatott sürgés-forgásban igazán ele­ mében volt. Szervezkedett, parancsokat osztogatott, kigondolta, hogyan lehetne túltenni a szomszédokon. Anyám jeleskedett mind­ ebben. Korábban sokat utazott apámmal, jártak Indiában, Peking­ ben és Sanghajban, így bővelkedett idegen ötletekben. Miután eldőlt, mikor lesz az ünnepség, a szerzetesek vastag, házilag készült papírra (melyet csak a legfontosabb események al­ kalmával használtak) gondosan megírták a meghívókat. Minden meghívó körülbelül 30 cm széles és 60 cm hosszú volt, apa pecsét­ jével ellátva. De minthogy anya szintén az első tíz legrangosabb család egyikéből származott, kettejük közös pecsétjével együtt az övét is rányomták a meghívókra, amelyekre így összesen három pecsét került. Végül is mindez nagyon impozáns volt. Engem ret­ tenetesen rémített a gondolat, hogy az egész hűhó csupán miattam

nem jöttem rá. egy írottat és egy szóbelit. mert a súlyos kapuk dübörögve kinyíltak. majd az írásos üzenet alapján megtá­ madták például a védtelen házat vagy menetet. Az írásos és szóbeli üzenet kettősségében a múlt él to­ vább. Még manapság is előfordul. ame­ lyek színesen lobogtak a szélben. abba helyezték a meghívót. A falakat le­ tisztították és újra festették. A nagyobb termekben lévő faragott faol- . A házban mindenütt nyüzsgés és felfordulás volt. a padlót felcsiszolták és felkefélték. és a csapat vad kiál­ tozással elvágtatott. hogy a társadalmi esemény fontosabb nálam. de számomra ez semmit sem jelentett és nem oldotta fel a szorongásomat. veszélyes volt járni rajta. Réges-régen útonálló banditák tartóztatták fel a hírnököket. Mindegyik hírnök villás botot tartott a kezében. A meghívókat gyönyörű telivéreken lovasküldöncök vitték szerteszét. Még egy utolsó korty a tibeti sörből.24 HARMADIK SZEM van. Az ünnepség pompája nagy tiszteletet ébreszt szüleim iránt mondták -. mint akik megvesztek. a lovak nyerítettek. Mivel egy időben indultak. a botot a családi címer koronázta. az udvaron pokoli lárma és zűrzavar uralkodott. hogy az üzenetek eltérnek egy­ mástól. Tibetben a küldöncök két. de mindig a szóbeli változatot tartották hitelesnek. akiket külön erre az alkalomra fogadtak fel. sokszor teljesen különböző üzenetet visznek. amellyekkel gyakran csapdába csalták a banditákat. és a hatalmas fekete szelindekek úgy ugattak. kis imazászlók díszítették. A szolgák rekedtre kiabálták magukat. Szokássá lett félre­ vezető üzeneteket írni. aztán nagy csörömpöléssel mindenki letette a csup­ rot.

a szárazság tartósít. Anyám eltökélte. Nálunk a kamrák tele voltak ilyen hússal. néhány ezüstből. de mind annyira csillogott.I. a gabo­ na évszázadokig is eláll. A GYEREKKOR 25 tárokat szintén letisztogatták és újra lakkozták. . Azután a virágokat egyenként méz és víz keverékébe mártják. ahol a legszebb virágok nyíltak. A szolgák általában nyomorultul érezték magukat. amely felbukott a sziklán. Nagyon-nagyon hideg és száraz az időjárás. a szerencsétleneket anyám elé hívták és megparancsolták nekik. hogy a virág minden részét érje a fény. és sok új mécsest is kiraktak. rengeteg fogást készí­ tettek. hogy azok is szépen mutassa­ nak. azt készült felszol­ gáltatni. Még az udvaron is addig kaparták a köveket. de ők az „érinthetetlenek" kasztjába tartoznak. Néhány aranyból volt. a többieket a jövendő eseményre fogadták fel. ott parancsot osztogattak. A félig bimbósakat leszedik. de ha melegebbre is fordul. Tibetben a rododendronfák hatalmasak. A buddhisták nem ölhetnek. és igen óvatosan megmossák. míg úgy ragyogtak. de mind szívvel-lélekkel végezte dolgát. hogy a tiszta ruhák közül is csak a legtisztábbat vegyék fel. majd nagy üvegbe teszik. Állandóan dolgoztat­ ták őket. Vannak mészárosok is Tibetben. vagy amelyet véletlen megöltek. ügyelve arra. az étel majdnem korlátlan ideig tárolható. Mikor mindez elkészült. A réseket színes anyaggal töltötték ki. százféle színű és illatú virág nő rajtuk. Tibet természetes hűtőszekrény. Anyám és a főintéző fel-alá rohangáltak. és a ha­ gyományokhoz hű családok egyáltalán nem érintkeztek velük. Abban az időben több mint ötvenen szolgáltak nálunk. és heteken át minden áldott nap kiteszik a napra. miközben rendszeres időkö­ zönként megfordítják. mert a legkisebb karcolás tönkreteszi az egész virágot). hogy az üvegben ne maradjon semmi levegő. és a víz-méz keveréktől megtelik nektárral. A hús egy évig. mint az újak. A vi­ rág lassan növekszik. hogy ritka és drága csemegékkel kínálja majd a vendégeket. A szolgák hetekkel az ünnepség előtt kilovagoltak a Hi­ malája lábához. A konyhában is óriási sürgölődés folyt. melyik melyik. Rododendronvirágot tettetett el. itt kifogásoltak valamit. Akkor az üveget lezárják. (Azért olyan óvatosan. hogy alig lehetett megkülönböztetni. így csak olyan állat húsát eszik meg.

Tibetben a szakácsok férfiak. mert túl költségesnek találta ezt a csemegét. még maga a tulajdonos sem ismert volna rá. de ne veszítsék el se a zamatukat. se a szépségüket. mert mire Tibetbe ért. Valaki azt mondta. A főzetet addig kavarják. végül megfűszere­ zik annak reményében. én nyersen. és sót. a zamatos bambuszrügyet. hogy a „cápauszonyleves a legnagyobb ínyencség a világon". végül egy tálba rakva felöntik forró. Kedvencemet. Anya válasza jellegzetes női válasz volt. Sokféleképpen készítették. akik egész életük­ ben . A campa a tibetiek legfőbb eledele. . Kicsit vesznek ebből. és a szakács csak találgathatott. Szeletelve szállítot­ ták Kínából. Kiváltképp a frissen nyíló sárgászöld végekért ra­ jongtam. A nők nem értenek a campa kavarásához. Vannak. különösen azért. vajas teával. szintén Kínából hoz­ ták. . amíg tésztasűrűségű lesz. aztán megtörik. Nagy kár. hogy havasnak látsszanak. aztán beleaprítanak valamennyit abból. a szakács is a végeket szerette. sosem tudta bebizo­ nyítani.a campát . egyszerűen megromlott. aki fogyasztás előtt szereti kivenni és levegőre tenni őket. Apám morgott. majd az így kapott lisztet is megpirítják.négyzet alakúra nyújtják. Nem szépítve a tényeket. de nem alkalmasak a campafőzésre. csipetnyi sóval szeret­ tem a legjobban. A készítményt .Ne légy bolond! Díszes ünnepséget kell rendeznünk. a fecsegésre.csak campán és teán élnek. Kis cukrot is hintenek a szirmokra. A másik különlegesség a cápauszony volt. Árpából készül. hogy jó lesz. Sok bambuszrügyet még főzés előtt megszabadítottam így a javától.26 HARMADIK SZEM Van. A nők jók a takarításra. hogy én voltam a tettes. és persze néhány más dologra is. és ezért jobb szakácsok. lelki­ ismeretesebbek.az első étkezéstől az utolsóig . az árpát először aranybarnára pörkölik. . Szerintem borzalmas volt: lenyelni merő megpróbáltatás.mondta. boraxot meg jakvajat tesznek hozzá íz­ lés szerint. de a háztartáson belül ez egyébként is rám tartozik. és levest csináltak belőle. amibe ezek a szép kis virágok kerültek . hogy kiszáradjanak és ropogósak legyenek.Tíz jakot és borjút vehettünk volna azon az összegen. sem a pontos keverék elkészítéséhez. A férfiak alaposabbak. de sokak számá­ ra ettől még finomabbnak tűnt.

hallatszott. mikor szótlannak láttam. A campa önmagában unalmas. mindenesetre letépte a szakadt kecskebőrdarabót. hatalmas lapátkezével megragadta nyakánál a tömlőt. egyre lassabban megy a munka. a levegőben maradt. Az olyan ügyetlen munkások. kőcölöpök álltak ki a földből. Ez volt az egyetlen alkalom.nem mondhatnám. A köpű nagy. vagy túl régi volt.órákon át verik a tömlőket. A szolgák közül néhányan a campát. és a szétfolyó vajba esett. Egyhangú dolog volt nézni és hallgatni amint a szolgák . mindenféle viszonyok között el lehet tengődni rajta. Timon megcsúszott. A GYEREKKOR 27 cipót. hogy nagyon higiénikus körülmények kö­ zött. mint amilyen Timon is volt. de nagyon tömör. és megkötötték. Timon. Emlékszem az egyik nagydarab emberre. Akár­ milyen magas helyen. Timon dühösen felmordult. Anyám beszaladt a zajra. a szemébe. Ereje megtette a magáét. amíg csak kész nem lett a vaj. A félig kész vaj egy része kifröccsent. kire­ pedt. Végigcsurgott a testén. Beszívott „huhhhh". ez jelentette a „köpülést". hogy a méregtől nem jött ki hang a torkán . befedve kb. mert azt hitte. az erőlködéstől kidagadtak az erek a nyakán. a szőr lejött a belsejéről és a vajba keve- . és ernyedtebb „uhhh". a szájába. belül szőrös kecskebőr tömlő volt. Lehet. aki az erejét fitogtatta.odalett a vaj -.Öregszel. Ha nem figyeltek eléggé. ahol a vajkészítés folyt. és püfölni kezdte szegény Timon fejét. Megtöltötték jak. hogy ne folyjon.tízen lehettek. A tejjel telt tömlőt felemelték és ráejtették a kőre. Egyszer-egyszer. de még különböző díszesebb formákat is gyúrnak belőle. mint a többiek. néhányan a vajat készítet­ ték .I. a nyakát megtekerték. mikor leejtették őket. felemelte és levágta. hogyan ütik a tömlőt a kiálló kőhöz. esetleg azért. tönkretehették a vajat.vagy kecsketejjel. A helyiségben. Egyszer csak valaki megszólalt: . amikor felemel­ ték. a fülébe és a hajába. egyenesen bele az elképedt Timon arcába. felfordították. Aztán az egészet föl-le mozgatták. tápláló étel. a tömlő a cölöpre esett. Kétszer olyan gyorsan dolgozott. ötven liternyi aranyló zsira­ dékkal. ha nem elég óvatosan bántak a tömlővel. hogy a szerencsétlen flótás fuldoklik. de a nyaka Timon kezében.

És az állatok tudták ezt. A vajat ilyenkor fél­ retették. ezáltal gondoskodtunk róla. Ha valaki azt akarta. Nekik tették félre a rosszul sikerült ételeket is. hogy ha véletlenül is. mint mondjuk a jótékonysági célú gyűjtést más országokban. Tibetben a koldusok sosem szűkölködnek. a szomszédok pedig látták. kicsit megrázta a fejét és elfordult. A lámakolos­ torokban és a templomokban számos szerzetes egész életét az ál­ latokért való imádkozásnak szentelte. amelyekben a kamrabeli testek lakoztak. de megöltünk egy állatot és megettük a húsát. és imádkoztak azoknak az állatoknak a lelkéért. A kéregetés elfogadott dolog. Nálunk az volt a dolguk. hogy milyen finom ételt kaptak. milyen finomat ettek. akik felolvasztották és átszűrték egy ruhán. Az adósságot imával egyenlítettük ki. de azt mondta. egész úton kéreget. de a szőrcsomóktól mindenki idegenkedett. hogy ne fárad­ janak ki túlzottan. Ha egyik napon lovagoltak rajtuk. nagyon jól megélnek a „szakmai fogások"-ból. rossz. hogy a következő földi életben magasabb létformában szülessen újjá. Ha valamiért olyan mént választottak ki. miközben egyik lámakolostorból a másikba megy. hogy hosszú utazás előtt a lovakért imádkozzanak. mintha csak azt mondaná: „na. jó ételt adott a kéregetőknek. örülök. A legtöbb keleti közösségben nem szé­ gyen a koldulás.28 HARMADIK SZEM redett. A koldulásnak is megvannak a szabályai: ha valaki ajándékot kap. adósai vagyunk. Mikor a nyerget végre levették róla. A házunkban tartózkodó két szerzetes szintén kivette részét a jövendő esemény előkészületeiből. Odamentek a kamráinkban tárolt állati tetemekhez. Ugyanez vonatkozott az igavonókra is. hogy a szom­ szédok megtudják. jóllakatott urak azután végigjárták a házakat. hogy győ- . és jó ideig távol tartja magát. mécsesekhez használták. mert azt reméltük. kitér az ajándékozó útjából. A lovak sosem dolgoztak két napot egymás után. Senkit sem zavart. Sok szerzetes. Vándorló szerzetest megetetni jócselekedetnek számít. a következőn pihentették őket. mozdulni sem volt hajlandó. milyen igényes háztartást vezet. ha egy-két tucat szőrszál került a vajba. az csendesen állt egy helyben. és elhíresztelték. Az elégedett. vagy szétosztották a koldusok közt. mely az előző nap kilovagolt. nem tartják rosszabbnak. Tibetben úgy hittük.

Egymás szavába vágva a küldöncök köré gyűltek. amilyen gyorsan ideért! Semmi kétség. A harmadik macska nagyon tekintélyes matróna volt. és remek étvágya ellenére úgy nézett ki. Kicsi volt és fekete. A buddhista hit szerint minden állatnak. és zihálva átadták a szóbeli üzenetet. ezek állandóan szolgálatban voltak. Egyikük az istállókban lakott. Vágtatva jöttek a lovasok. mint egy négylábon járó csontváz. majd kiugrott a szíve a sietségtől. A tibeti állatok nem dédelgetett kedvencek. Ezután térdre borultak. jogaik vannak. Megvárták. Az egereknek nagyon óvatosan kellett közle­ kedniük. és ne legyen belőlük macskaeledel. élőlények. Ha éppen nem volt elfoglalva a kicsinyek szoptatásával. velünk lakott. hogy a végső vágta előtt pihent egy kicsit. A mi szolgáink is részt vettek a játékban. lengetve a villás botokat. A hírnökök lekapták az írást a botról. Láttam. Az anyai köte­ lességtudás példájaként mindent megtett. . . és szigorú fegyelmet tartott az egerek között.Szegény ember. hogy egerek maradhassanak egyáltalán. akárcsak az embereknek. valójában minden teremtménynek van lelke. és mindegyik egyre magasabb létformában születik újjá. Értelemszerűen Younghusband-nek hívtuk. majd idő előtt szült.I. a csodával határos. A GYEREKKOR 29 zött az igazság". Anyja 1904-ben megijedt a Younghusband-expedíció fegyvereitől. és akiknek. anyát követte szobáról szobára. nem így volt. hogy a Rámpa ház meg­ kapja az üzenetet. aztán lefeküdtek és megpróbáltak rágurulni a rakományra. Három macskánk volt. Nagyszerű ember! .Nem. Legyünk tapintatosak és borítsunk fátylat a fájdalmas jelenetre. minden erejüket beleadták abba. és egy kicsit együgyű. . hogy a macskanépesség száma ne fogyatkozzon. ami ezután következett. Öregecske volt. A szamarak még rosszabbak voltak. Az intéző lejött a szobájából. míg megrakták őket. akik hasznos célt szolgálnak. de nem is rabszolgák. hogy megtisztelje a főurak küldönceit. A második macska a konyhában lakozott.Egyszer közbeszóltam és teljesen megszégyenültem. és a kölykök közül csak a mi konyhai macskánk maradt életben. majd a földre roskadtak páratlan színpadiassággal érzé­ keltetve. A meghívókra gyorsan megérkezett a válasz.

.Vajon ez vár rám? Csak órák múltán tudhatom meg. és csodálatos. Én kedden születtem. Különben is. Az asztrológusok ma hallatják hang­ jukat! Talán kicsit későre hagytam. Kedd Lobszang Rámpa? Szavamra. mert favázra feszített jakbőr csónakot használnak. már nem ugorhatok ki az ab­ lakon. aki a negyven mérföldnyire lévő Cangpo folyón rin­ gatózik és himbálódzik. . sokkal jobb. Hajós? Alacsonyabb kaszt? Nem! Hivatásos sárkányrepülő leszek. hétalvó vagy. mert az ember szabad. De várjunk csak! Tényleg így volt? A hajósok alacsonyabb kasztba tartoznak. Még csak az első napsugarak kukucskáltak a távoli hegyek mögül. De ha egy fiú kolostorba vonul. Az jobb. Sárkányrepülő leszek. a szüleim neveztek el így. mint lefelé sodródni az áradó folyón. Négy óra van. amikor az egyik szolga berontott a szobámba. vártam. kap egy „szerzetesnevet" is.Ennek a napnak kellett kijelölnie szá­ momra az ösvényt. akik visszahoznának. (Nem. mint a madár.) Talán az asztrológusok azt mondják. Hétéves koromban hajós akar­ tam lenni. Az a nap. ragyogó szemű. a második Lobszang. apa hamar utánam küldené az embereit. és rengeteg a tennivaló. óri­ ásfejű sárkányokat készítek. hogy megszökjek. A sorsomról döntenek. az igen. amelyen egész életemben járok majd. Tibetben a gyerekeknek két nevet adnak. Kelj fel! Félrelöktem a takarómat és felkeltem. amelytől annyira rettegtem. Mi mást tehettem. és nekem nincs választásom. . végül is egy Rámpa vagyok.Micsoda? Még nem vagy fent. annak meg követni kell a hagyományokat. az elsőt a születés­ napja után. legyek sárkányrepülő. ezért első nevem a Kedd lett.30 HARMADIK SZEM Végül elérkezett a nagy nap.

nem tudok ilyen aprósággal törődni. Tíz óra körül . elvonulva a felfordulástól. Jaszo.Jaj. anya. bárcsak vele lehetnék. . és úgy ragyo­ gott. jelenést látok. aki a varkocsomnál fogva húzott felfelé. Szóval.megszólalt egy gong. mint egy negyvenéves. hogy a gyüleke­ zőhelyre szólítson. olyan ko­ pasz leszek. lecsavarod fejem. az utolsó simítások. letéped a fejemet. Apám. ne légy olyan durva.Maradj nyugton. ott ültem a földön egy makacs férfi szolgával.De Julgye.Oh. mint holdfény a tavon.Második fejezet A GYEREKKOR VÉGE . akár a forgószél. . bezárkózott a szobájába. Anyám. több anyám van. Julgye! Ha nem hagyod abba. . Kedd Lobszang! A varkocsodnak egyenes­ nek és fényesnek kell lenni. Néha már azt hittem. Még az utolsó parancsok. Valamennyien megnyergeltük a pónilovakat: apa. sietek. a Ihászai „székes­ egyházba" menjünk: a soron következő eseményeknek nyilvánva­ lóan vallásos hangulatot kellett adnunk. mint egy remete. Azt kívántam. meg velem együtt még öten. Anyám úgy rendezte. máskülönben tiszteletreméltó anyád megnyúz. és mindenütt izgatott hangok! A nálam két év­ vel idősebb Jaszo úgy nyüzsgött. mint egy kővé fagyott jak. én ugyancsak vona31 . Végül ez a szerencsétlen akármi a fejemen olyan merev lett. mindenütt jelen volt. hogy a Dzsokangba.Tibetben rugalmasak az időpontok .

akiknek léptei többcentis csatomaszerű mélyedéseket vájtak a kövezeten. Egyeduralkodó volt. Erős. üzletek és bódék so­ rakoztak. Idő marta. Ha a beadvány vagy a kérés tisztességes volt. hogy milyen kormányzati formák (igen. akikben a sóvárgás netán legyőzné az áhítatot. megfeketedett gerendák tartották a tetőt. hogy a kérést teljesítsék és az igazságtalanságot orvosolják.kis házak. többes szám!) léteztek Tibetben.mindenki szerette vagy mé­ lyen tisztelte. Az állam és az egyház. Kis.talán kivétel nélkül . néhányan sajátos tanításban részesültünk. gongok hangja szólt. Körbejártuk mi is a belső kört. és imamalmok százait pörgetve szakadatlanul ismételték a mantrát: „Om mani padme hum!". aztán a Kjicsu síkság mentén lovagolva magunk mögött hagytuk Sö falvát. bárki folyamodhatott hozzá. de kizárólag az ország érdekében használta mind­ ezt. Az imádkozást befejezve.32 HARMADIK SZEM kodtam. amelyeket a kegyükért esdeklő jámbor hívők hordtak oda. a kommunisták megszállják majd Tibetet és a szabad­ ságnak bealkonyul. saját érdekében sohasem. . . sötét mélyedésekből csengettyűk. A templom kö­ rül . füstölők nehéz szaga ke­ ringett a levegőben. élt a hatalommal és az uralko­ dás eszközeivel. és akár könnyű nyári felhő a hegy gerince körül. fémlemezek védték őket azoktól. A székesegyház 1300 éve fogadta ezen a helyen a hívő­ ket. Joggal mondhatom. az országban . kagylók recsegése hallatszott. s hogy a papi tudomány ne menjen feledésbe. a Potala alatt. A legis­ mertebb istenek szobrát majdnem ellepték a drágakövek és gyé­ mántok. A falak mentén isteneink aranyszobrai álltak. a láma gondoskodott arról. ahogy a hagyomány megkívánta. Bár sok-sok évvel később történt. elhaladtunk a 120 méter magas és 360 méter hosszú épülethegy. A tömör arany gyertyatartókban 1300 éve nem aludtak ki a gyer­ tyák. és fél óra múltán ott álltunk a Dzsokang előtt. nagy lyukú -. apa közéjük tartozott. Csak néhány kiváltságos látogathatott ide. Megfordultunk a Lingkhor úton. felmentünk a templom lapos tetejére. A zarándokok áhítatosan vonultak a „belső körön".hogy látni lehessen. tudta előre.a zarándokok csalogatására . a Legfelső Fellebbezési Bíróság feje a dalai láma volt. Érdekes lehet.

a keleti Kham és a déli Lhodzong. nem tudják. Az első. A templomból csodálatos kilátás nyílt. nem létezik rajta kívül másik világ. a főváros.itt található Lhásza. Ezután jött a minisztertanács. meg­ közelítően 400 főre növekedett. ahogy gyakran nevezték és Sigace úgyszintén -. A mi „királyunk" a dalai láma volt. úgy tűnt. az északi Csang. Az alacsonyabb szinteken sok-sok lámako- . Akik gyávasággal vádolják. miről beszélnek. és a dalai láma Mongóliába menekült. de ezekben az idősza­ kokban igen jelentékeny szerep hárult rá. és egyre inkább a tanácsok meg a nem­ zetgyűlés közreműködése nélkül kormányozta az országot. mert valójában azok voltak. Csak válságos helyzetekben találkoz­ tak. hogy az Ékességes gyá­ ván „megfutamodott". és felelősek voltak az egyház és az állam integrálásáért. a dalai láma egyre na­ gyobb hatalomra tett szert. „összekötő tiszt"-ként működött a két tanács között. Két magasrangú tisztviselő. Északra és délre hegy­ óriások emelkedtek. Öt tartomány volt: Ü-Csang . mint például 1904-ben. A nemzetgyűlés.és apácakolosto­ rokért feleltek. akiket miniszterelnököknek is ne­ vezhetnénk. és a véleményeket a dalai láma elé terjesztette. a Ihászai folyók csörgedező vize. A nemzetgyűlés ritkán ült össze. a nyugati Gartok. három világi és egy egyházi személyből. Ha a királyt leütik. hogy az or­ szágot összetartsa. Nélküle nem lett volna miért harcolni: biztonságos helyre KELLETT mennie. akik Őszentsége után a láma. Ezzel kapcsolato­ san sok nyugati furcsamód azt gondolja. Országügyekkel foglal­ koztak. Nem futamodott meg. Minden egyházi ügy eléjük került. a legtekintélyesebb Ihászai családok és lámakolostorok képviselői. ha a tartományok vezetői is jelen voltak.H. amely szintén négy tagból állt. Ahogy múltak az évek. láma státuszú tagja volt. a játszma elve­ szett. A tibeti háborúk sakkjátszmához hasonlíthatók. ezért említettem a „kormányokat". Keletre a bujazöld. körbefonták a völgyet. fák­ kal tarkított Ihászai síkság nyújtózkodott. vagyis az egyházi tanácsnak négy. A nemzetgyűlést kö­ rülbelül ötven férfi alkotta. Víz szikrázott a fákon keresztül. A GYEREKKOR VÉGE 33 A dalai láma után két tanács következett. amikor az angolok megszállták Lhászát. ame­ lyet sosem kormányoztak jobban.

Az ég mélybíbor színű volt.az érzelmek delejes szálai mintha csak behálóztak volna. magában a városban megbújva a székes­ egyház északi falánál a tanácskozóterem látszott. mások vörös csuhában. tompa dobbanások . utóbbit a Gyógyítás Templomaként ismerték. vagy láttak képeket róluk. és foltjaik világosabb árnyalatúak! . ezeket mészárosoktól mentették meg és ritka pénzért vették. Néhányan állatokat vezettek. Mindannyian vagy legalábbis majd­ nem mindannyian hasonlítottak egymásra: lehetett akármilyen új a ruhájuk . hogy is­ teni áldásban részesülnek. de mindig megújuló látványt.az övéket is foltok tarkították. szerzetesek hangja szállt felénk. a rendőrszerzetesek sötét barnásvörösben sürgölődtek. Az 1200 éves Nészár kolostor szerze­ tesei rendesek. az idősebbek mély basszusa meg a növendékek szopránja.Buddha köpenyének foltjait idézve . Különböző ügyekkel foglalkozó szerzetesek nyüzsögtek min­ denfelé. A növendékek fehérben. A két hegy közt a hideg reggeli fényben a nyugati kapu csillogott. Messzi földről érkeztek.34 HARMADIK SZEM lostor volt. Amint ott álltunk és néztük a régi. még közelebb a kincstár. ahol majdnem min­ dent meg lehetett kapni.a megmentő becsületére válik. zarán­ dokok mormolása a buddhizmus egyik legszentebb kegyhelyén. kissé keletre apácakolostor könyökölt a halotti tetemek szertartásmestereinek a telkeibe. Mellettünk. Külföldiek. néhányan sárga. A székesegyház kertjében szüntelen morajlás hallatszott. Sivítás. Nyugatra a két testvérhegy. akik láttak már tibeti szerzeteseket. rikoltozás. Magasabbra. néha megjegyzést tesznek a „foltozott külső­ re". zsoltárokat énekeltek. a Potalából jöttek. akiken sok arany fénylett.legyen állatról vagy emberrel szó . a Potala és a Csakpori de­ rengett. körötte a kereskedők bódéi és a piac. Közelebb. A foltok a ruházat részei. Aztán felhangzott a dobok dörgése-morajlása és a trombiták ara­ nyos hangja. Felettünk habkönnyű felhők úsz­ tak az égen. Azok. azt remélve. vagy akik meggyszínű ornátust viseltek. a meredek lejtőkön kis remetelakok gub­ basztottak. Az életmen­ tés nagy erény . Legtöbben a vö­ rös köpenyesek voltak. ők „egyszerű" szerzetesek. ajándékokat hoztak. a hóborította. távoli hegyek tiszta fehérje még jobban kiemelte szépségét.

Otthon anyám még tartott egy utolsó ellenőrzést. és a látogatók üdvözlésére mindkét oldalon szolgák sorakoztak. hogy megfelelő hangulatba kerüljenek. hogy a szokásos vörös köpeny felett egy aranyat is viseljenek. Akkor tekin­ tetünket a lobogó imazászlókra és a templom gyönyörű kupoláira emeltük. a vendégek tele­ eszik magukat és elégedettek. mit csinálnak ép­ pen a szolgák. még ez is „vörös"-nek számít. Reszketek. klarinétokkal. amit magamban „a legnagyobb megpróbáltatásnak" neveztem. A következő fél óra a trombiták szörnyű harsogásával. óriási zsivaly támadt. sok ilyen aranykabátos figurát láttunk.hivatalnok-szerzetes a vörös köntös felett ujjatlan aranykabátkában jár. A csodálatos. ne po­ csékoljuk az időt. A kapukat szélesre tárták.II. Nya­ kuk körül cintányérok lógtak. és a dalai láma hivatalos színe. Az intéző mellett két helyet­ tese állt. amelynek renge­ teg árnyalata van aszerint. A GYEREKKOR VÉGE 35 A szerzetesek a rend vörös köpenyét hordják. de a szegényháziak gyomra üres marad. hogy a gyapjút hogyan festik. Az udvarban. Tudtuk jól. Sietnünk kell. Később már nem lesz időnk az evésre. aztán ettünk valamit. selyemsálakat hoztak. A sötét barnásvöröst téglavörösre. Beszélgettek és sört kértek.Nos. olyan alkalmakkor. Az arany szent szín Tibetben. . minden lépéssel közelebb ahhoz. Némely. mint ez is volt. bíborszínű égen lehelletfinom bárányfel­ hők fodrozódtak. A személyes kíséretében lévő szerzetesek vagy magasrangú lámák számára megengedett. de a főtisztviselők közül alig valakit. zörögve-csörömpölve megérkeztek a muzsikusszerzetesek.min­ dig ragyogó. ezért mindig tiszta. amint a kopjazászlókat lengető felfegyverzett lo­ vasok személyében megérkeztek az első vendégek. a Potalában alkalmazott . . de ami anyám számára a „nagy nap" volt. Anyám megtörte a varázst: . Ahogy átnéztünk a Dzsokang tetején.Türelmes pónilovainkkal végig­ csörtettünk a Lingkhor úton. fülsiketítő bőgésével telt: hangoltak a zenészek. gongokkal és dobokkal megrakva. ha arra gondolok. Trombitákkal. Tibetben ezzel köszöntik a látoga- . A kertbe vezették őket. mintha egy művész fehér ecsetjével megérintette volna a menny kárpitját. hogy erőt gyűjtsünk a soron következő eseményekre.

Nyolcféle sálkendőt használnak . tovább­ adta bal oldali segédjének. A dalai láma csak elsőrangú sálakat ad és kap. hogy megóvják a portól és a széltől. le­ térdel és kiölti a nyelvét (Tibetben ez olyan. átvette a sálakat. és az is. Még na­ gyobb megtiszteltetésnek számított. Az ajándékozás módszere a kö­ vetkező: ha egyenrangúakról van szó. ha ezenközben a tenyerét is felmutatta. Az ajándé­ kokat mindig a megfelelő khatával együtt adják át. A hölgyek. miközben a jobb oldalitól megkapta azt. Lovaikkal végigdobogtak a Lingkhor úton. máskülönben sértést követnek el.36 HARMADIK SZEM tókat vagy egymást. A tibetiek szilárdan hisznek abban. jobb és bal oldalán egy-egy emberével a bejáratnál állt. aztán a Potala árnyékában ráfordultak arra az útra. Az adományozó kicsit meghajol. és a másik csuklójára helyezi a khatát. ugyanígy a szerencsekívánatokat tartalmazó leveleket is. jól hátrahúzódnak és kinyújtják a karjukat. Éle­ tem későbbi szakaszában kétszer ért ilyen megtiszteltetés. mintha az ember megemelné a kalapját) és a megajándékozott lábára rakja a sálat. akiknek hosszú utat kel­ lett lóháton megtenniük. hogy mindig a megfelelő minőségűt adják ajándékba. és távolabbi helyekről. rengeteg vendég érkezett. A kormányban az egyébként szokásos fehér kendők helyett sárgát használtak. Az intézőnek és embereinek egyre több dolga akadt. Az szintén meghajol. ügyelni kell arra. mely csak a mi házunkhoz vezetett. Meghajolt az újonnan érkezők előtt. bőrből készült maszkkal fedték az arcu­ kat.a nevük „khata" -. aki az ajándékot kapja. leveszi a csuklójáról. A dalai láma. ez utóbbi pedig az adományozó nyakára teszi a sajátját. a nyakra helyezett sálra hármascsomót kötött vörös selyemszállal. Intézőnk. aztán odaadja egy szolgának. amellyel a köszöntést viszonozhatta és a vendég rangjától füg­ gően csuklójára vagy nyakára tehette. Jöttek a szomszédos uradalmakról. Ha az ajándékozó alacsonyabb rangú. ha igen nagy tiszteletben akart részesíteni valakit. így a dalai láma ezzel a gesztussal legbarátságosabb szándékát fejezi ki a másik iránt. Az álarcra gyakran ráfes- . hogy az ember egész élettörténete a tenyerére van írva. Minden khata többször ke­ rült elő. az adományozó. megfordítja. Lhásza váro­ sából.

széles­ ségű és korú nők. mint a széket meg a magas ágyat. csak akkor összerakunk néhányat. A házban nagy volt a nyüzsgés. majd bevezették egy nagy terembe. majd kimentek. párnákon ülünk törökülésben. A GYEREKKOR VÉGE 37 tették viselőjük legjellegzetesebb vonásait. melyet ebédlővé alakítottak. Az újonnan érkezőket vajas teával kínálták. Minél öregebb volt a hölgy. Ezeket fel kellett vonultatni. de mivel a bemutató sok öltözéssel és átöltözéssel járt volna. Néhányukat anyám tartotta szóval. így vagy úgy. negyven hölgy jött a kíséreté­ vel.II. és egy percet sem haboztak. Itt üdítőket szol­ gáltak fel. . a párnák négyzet alakúak: körülbelül 75 cm-esek. annál szebbnek és fiatalabbnak mutatta a maszkbeli képmás. úgy viselkedtek. felfogadtak manökennek néhány ún. a házat elárasztották a különböző magasságú. Úgy tűnt. vagy hogy mennyit ér. a haja a legújabb divat szerint fésülve. Jaszo nővé­ rem új ruhában parádézott. Céljához érkezve. Mindig elbűvöltek ezek a festett arcok. Hogy a dolog még bonyolultabb legyen. hogy új ruhát és ékszert vegyenek föl. mint a nők bárhol a világon. Annyi pedig bizonyos. Az előkelő hölgyektől Tibetben elvárták. Elvegyültek a vendégek között. Szerintem borzalmasan nézett ki. de hát én mindig elfogult voltam a nőkkel. Rö­ viden. a többiek körbe-körbe sé­ táltak a házon. hogy tömérdek ruhaneműjük és drága ékszereik legyenek. A legváratlanabb helyekről bukkantak elő. A lányok anyám ruháiban jártak föl s alá. „csüng" lányt. vas­ tagságuk úgy 22 centiméter. a nők egy másik cso­ portja is megjelent: a csüng lányok. a tibetiek általában sokkal kényelmesebbnek tartják a párnát. a hölgy levette álarcát és köpenyét. A raktárakból egyre több és több ülőpárna került elő. Alvásra ugyanezeket a párnákat hasz­ náljuk. legalább ötször-hatszor átöltöztek. és tulajdon­ képpen segítettek anyának a háziasszonyi teendőkben. A legelőkelőbb családokból kb. aztán leültek és meg­ ittak jó néhány csésze vajas teát. közben a nap folyamán többször. Tibetben nincsenek székek. vizsgálgatták a bútorokat és az értéküket találgat­ ták. ezen a napon tényleg útban vol­ tak. az ünnepség valódi kezdetéig ezekből lehetett választa­ ni. hogy megkérdezzék az éppen arra haladó szolgától. mennyibe került ez-meg az.

lábán pedig vér­ vörös talpú. hogy megnézzék a műsort és meghallgassák a zenét. hogy utánozzák. hozattak egy akrobatacsoportot. fel­ tartották. Hogy csipetnyi mulatsággal fűszerezzék. Ez utóbbi nem volt nehéz. Pár kisebb fiú is nézte a mutatványt. A kertben jó néhány hölgy kíséretében feltűnt anyám. egy társuk felmá­ szott rá és a tetején fejenállást csinált.38 HARMADIK SZEM A férfiakat jobban érdekelte a kerti szórakozás. Ekkor kirántották alóla az egészet. négy és fél méteres póznát. Hárman feltartottak egy kb. De valamennyi­ üknek kemény feje volt. Majdnem bo­ káig érő vörösesbarna jakgyapjú szoknyát viselt. Anya különös gonddal öltözött erre az alkalomra. és így néhány tojás nagyságú púptól elte­ kintve. Szörnyű zuhanással egyenesen a többiekre esett. vörös szegéllyel díszített hosszú szárú hófehér nemez­ csizmát. ó' meg szaltózott és macska módra talpra esett. semmi bajuk sem esett. a zenészek már jól felöntöttek a garatra a sok-sok tibeti sörtől. Kijöttek. I . Rögtön utána valami eldugott helyre ro­ hantak. a legmerészebb felmászott és megpróbált fejre állni. Találtak egy két-három méteres rudat.

mikor hozzáment apámhoz. hogy füle köré tekert vörös szállal kellett megerősíteni. A fakeret vörös lakkozott fából készült. hogy a férj. hogy egymással összhangban legyenek és ugyanakkor különféle egyházi ruhadarabokat jelenítsenek meg. mindegyik korbácsszíj vastagságú volt. ha magasabb státusba kerül. Sok ék­ szer volt rajta. . Az egyiket a családjától. és azokat az asszonyokat. A jobb vállán átvetett széles selyembrokát övet dereka bal ol­ dalán vastag karika fogta össze. hogy tudja a fejét balra fordítani. Később. nagyon szerencsésnek tartották). ahogyan a lugasokra kúszó futórózsa. látni akartam. A GYEREKKOR VÉGE 39 Bolerószení kabátkája vörösessárga színű volt. A vendégek sétálgattak. Megbűvölve figyeltem. akiknek elég hajuk volt ennyi copf­ hoz.Hallotta.Igen kedvesem. A nyakában aranylánc lógott.II. gyé­ mántokkal. De mindenki a nap legfontosabb eseményére várt. máskülönben el­ szakadt volna. mikor már az orvoslást tanultam.. úgy jellemeztem volna. Egyik fülén hosszú korallánc függött. Az előző napokban anyám haját száznyolc varkocsba fonatta. azon három amulett. A haj úgy tekeredett rá. Doringék finom. Akkor kapta őket. ez válltól a derékcsomóig vérvö­ rös volt. Az a szokás. jádéval és kör alakú aranylapokkal volt kirakva. amelyet úgy viselt a feje tete­ jén... ezeket min­ dig magán viselte. a másikat apa családjától kapta. mert a tibeti asszonyok a mindenkori társadalmi helyzetüknek megfelelően ékszerezik magukat. Szűzanya módra elválasztott haja egy fakeret fejdíszen nyugodott. fényezett kövecs­ kékből új szintet építettek a házukra. mint egy kalapot. A fülbevaló majdnem a derekáig ért. (A száznyolc Tibetben szent szám. hogy a „jódos kötszer" színéhez hasonlí­ tott. hogy a fiatal láma. vagy csoportok­ ban társasági ügyekről beszélgettek.a dalai láma adta neki. ékszert és díszeket vásárol a feleségének. kicsit olyan mint apa egyházi ruhája. onnan a szoknya alsó széléig a halvány citromsárgából fo­ kozatosan mély.ritka megtiszteltetés .. A hölgyek különösen buzgón csevegtek. s mindez csupán csak bemele- . sáfránysárga árnyalatba ment át. . Bíboros selyemblúzt vett alá. aki Rakása asszonynál lakott. Olyan nehéz volt.? És így tovább. a harma­ dikat pedig . s a színeket úgy válogatta össze. csodálták a kerteket.

A nagyobb koronájú. A barack-. az egész országban híre ment. vidám fesztelenséggel fújták a trombitát. milyen pályára kerülök. Még a hatalmas fe­ kete szelindekek is hallgattak. hogy eltelt egy újabb nap.40 HARMADIK SZEM gítés volt: az asztrológus papok hamarosan megjövendölik sorso­ mat. Hangjukra száz meg száz vajmécses fénye gyúlt: csüngtek a faága- . melyen egész életemben járnom kell. ame­ lyekben drága. A megnyúló árnyak gyorsabban kúsztak a földön. azok is elfogytak. Ahogy még jobban besötétedett. Esteledett. körte. hogy pihenjenek és még több sört igyanak. Ad­ dig etették és etették őket. mint egy rendetlen állatkert. Most szerinte mindez úgy nézett ki. mint apró manók.és törpe al­ mafák különös veszélynek voltak kitéve. Apám mindvégig rettegésben volt! Teraszos kertjeinek. és kijelölik azt az ösvényt. ha valaki a vendégek közül megállt. De nemcsak a madara­ kat.füzérekben lógtak az imazászlók. Tőlük függött. Kezeit tördelve fel-alá jár­ kált. mély csaholásuk elcsendesítve. és megérintett egy rügyet. egyenként kiszökdöstek a konyhák­ ba. beesteledett. kisfiúk cikáztak a gondozott fák közt. borókafenyőkről és ciprusokról .és nyírfákról. a falkerítéssel körülvett ker­ tekben. mit kell tanulnom. aztán ahogy telt-múlt az idő. A zenészek még pompás formában voltak. de az elcsigázott szolgák egyre újab­ bakat hoztak. Mellettük öregasszonyok kereplő imamalmokat pör­ gettek. csattogtatták a cintányérokat és verték a dobokat.a nyár. arany tömjéntartókból illatos füstoszlopok szálltak a magasba. a macskák hanyatt-homlok biztonságos helyre menekültek. elteltek a frissítőkkel. A föld felől. A fo­ gadott mulattatók elfáradtak. amíg nem tudtak már többet enni. a fűzekről. ma­ gasabb fákról . minden fordulattal imádságok ezreit küldték az ég felé. és aggódó hangon sopánkodott. a vendégek egyre lassabban mozogtak. Ahogy az első zajos vendégek megérkeztek. A lámakolostorokból trombiták hirdették. kezükben égő vajmécseseket és füstölőket himbáltak és időnként csintalanul bohóckodva fölugrottak az alacsonyabb ágakra. Az ételhalmok kisebbek lettek. messzi földről hozott növények és cserjék pom­ páztak. A zaj és a lárma elriasztotta szokott helyükről a madarakat. amelyeket fino­ man lengetett a lágy esti szellő. A nap leszállt a Himalája távoli csúcsai mögött.

Megtörtént. kínai brokátból készült sárga palástjuk még jobban kihang­ súlyozta. ekliptikáról.kiáltot­ ta elbűvölten a közönség. hogy meghallja a főasztrológus éles. mi csonangcsig . fennakadtak a ví­ zililiomok levelein. hogy neki jósoljanak. és leültek a párnákra. Aztán még egy órán át folytatta. .. megmondta előre.II. Az előző héten a dalai lámához hívták őket. kire milyen jövő vár. mindenki fe­ szülten figyelt. fel­ vázolta a jövőt. benne baldachinos emelvény négy tibeti üléssel. aztán tíz percet pihent.Lha. hogy lássa a közeledő menetet. . így megmondható előre. Mindenki megfordult. Hosszan be­ széltek harmadfényről. vagy lebegtek a dísztó áttet­ sző vizén. ott majd . A menetet két öreg. fölléptek rá. A terefere abbamaradt.. egyik oldalán teljesen nyitott sátrat. Fejükön magas papi süveg. másfél-negyedfényről és en­ nek vagy annak az ellentétes hatásáról. A két nécsung-i öreg a legtapasztaltabb asztrológus volt az egész országban. óriási fáklyákat vittek. Két másik előrelépett. melyeket a szolgák hordtak ki a kertbe. Ó'ket apám és anyám kö­ vette. Most egy hétéves fiúcska számára teszik majd ezt. és felsegítette a látnokokat az emelvény lép­ csőire. himbálództak a házak ereszein. ráncos nya­ kuk majd megroggyant a nagy súly alatt. az Állami Jósda lámakolostorából érkeztek. (Az istenek az ördögök és az emberek mind ugyanúgy viselkednek). Egy későbbi fejezetben lesz még szó az asztrológiáról. A mögöttük lépdelő négy trombitás ezüst hangszerén fanfart fújt. Amint az emelvényhez értek.Hále! Hále! (Rendkívüli! Rendkívüli!) . amit jövendöltek. A menet lassan elérte a díszemelvényt. Két láma az asztrológusok feljegyzéseit és a táblázatokat vitte. nagyon öreg ember zárta. aztán továbbsodródtak a szigetnél menedéket kereső hattyúk felé. Még vagy egy órán át egyfolytában be­ szélt. A hétéves kisfiúnak a kitartás kemény próbája után be kell lépnie egy lámakolostorba. majd mint csónak a homokzátonyon. Az emberek körbegyűltek. sípoló hang­ ját. A GYEREKKOR VÉGE 41 kon. milyen öregek. Egymás mellett álltak.mondta. Időről időre beigazolódott. A kertben felállítottak egy nagy. Pa­ zar. Felhangzott egy mély gongütés. dre. mint két elefántcsont faragvány. Elöl négy szolga ment.

egyre halkab­ ban hallatszott a lovasok beszélgetése. a társaság kiözönlött rajta. Fáklyákat vittek magukkal. aztán reggel indultak útnak. . és idegenek között fog élni. nálunk töl­ tötték az éjszakát. halkult a lódobogás. de legvégül boldogul. Nagy nehézségeket kell elszen­ vednie. Elveszít mindent és újra kell kezdenie mindent. Akik messziről jöttek. A tömeg lassan szétoszlott. elhagyja a hazáját. hangos kiáltozás .az udvaron folyt a gyülekező. Ahogy távolodtak. míg teljesen elhalt és mindenre rátelepedett az éjszaka csendje.42 HARMADIK SZEM sebészorvos szerzetesnek tanul. hogy megvilá­ gítsák az utat. A hatalmas kapu még egyszer kitárult. Patkókopogás. A többiek elutaztak a kíséretükkel együtt.

anya cso­ portról csoportra repdesett. Rengeteg tea fogyott. bementem a házba. az abrak puha. A lovak aludtak. amelyik állva. rugdaltam a köveket és mindent. Apa a ház és a kert felújításáról beszélgetett egy régi barátjával. Lassan elültek a zajok. Az istállókban meleg volt. és kezdtek eltünedezni az ételek is. Már csak a hold világított. Ott továbbra is nyüzsgés volt. Másnap reggel durva rúgás és egy türelmetlen hang ébresztett. oldalba bökött egy ló. Én is elaludtam. Egyik könyökömre támaszkodva kinéztem. volt.Na. Minden szobát elfoglaltak.morogtam magamban . Azt mondta: . útban vagy! Fel­ keltem. dolgom van. Senki sem törő­ dött velem. Az utolsó mulatózok erőt gyűjtöt­ tek az éjszakára. aztán szép sorjában mindegyik ellobbant. Azt mondta neki. . Kedd Lobszang. hogy valami ennivalót keressek. a mé­ csesek még pislákoltak. hidegkék fénye visszaverődött a hóföd­ te hegyekről. nekem nem jutott hely. a többiek az ol­ dalukon fekve. gyerünk.Harmadik fejezet AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON Bent a házban még mindig zajlott az élet. de ez sem hozott megnyugvást.A lovakban több az érzés. A vendégek szedelődzködtek.inkább velük alszom. vagy felébresztett egy hirtelen hangorkán a házból. Akárhányszor elszunyókáltam. ami az utamba került. hogy még utoljára néhány szót válthas­ son mindenkivel. . Nyugtalanul járkáltam. a lovakat elő kell állítani. a szolgák kimerültek és ingerlékenyek voltak. a vendégek fáradtak és vidámak. de egy ideig mégsem tudtam elaludni. üveget akar hozatni Indiából. 43 .

Cu a lován.Menj. mire is lesz szükségem: egy faedényre a campának. Elgondoltam. és vedd meg. A boltok tele voltak alkudozó kereskedőkkel. Venni kellett egy barnásvörös köpenyt. Ha az ablak szabadon maradt. A lhászaiak mindig gyanakodva tekintettek a hegycsúcsra. hasonlóan praktikus okból is. magából a csészéből és a fedeléből. és nem számított rendkívüli látványnak. Az ablakkeretre áttetsző. nem annyira a betörők távoltartására. és 108 fényes fagyöngy lesz rajta. Elindultunk. Tibetben nem volt üveg. ha egy ló vagy kutya vezette a menekülő­ ket. mi kell. mielőtt a korbácsoló. Tibetben a férfiak bő. metsző szél elérné. Átvágtunk a tömegen az üzletek­ hez. de nem átlátszó viaszos papírt feszítenek. egyál­ talán nem gyártottak üveget. Ezek ezüstből lesznek.44 HARMADIK SZEM hogy a ház ablakait beüvegeztesse. ame­ lyekre egy szerzetesnek mindig emlékeznie kell. má­ sok indiai kelméket kínálgattak. a Potala mellett újra jobbra fordultunk. Az udvarról kilépve jobbra vettük az irányt. akik éppen akkor érkeztek Lhászába. Az ablakokat kívülről fatáblák fedték. ahogy elhagytuk a körutat. és amikor az hirtelen elbújt a fekete ködben. a tartóból. azután. egy csészére és egy rózsafüzérre. amire szükséged lesz! Cu tudja. mégpe­ dig nemcsak azért. és a tülekedésben Cu sokszor hangosan odaköszönt valamelyik régi barátjának. mint aki először látja a várost. 108 a szent szám. A szélviharok idején veszélyes dolog volt utazni. A csésze három rész­ ből áll majd. hogy ne menjen be a por. hanem egy másik. és a jakok is eléggé immúnisak voltak. melyet az erős szelek felkaptak és ide-oda hordtak. sokszor aprókavics nagyságú porszemek át­ szakították a papírt és még a fedetlen kézen és arcon is mély sebet ütöttek. De nemcsak az emberek voltak éberek: figyeltek az állatok is. apám maga elé hívatott és azt mondta: . ahova igyekeztünk. a rózsafüzér fából. a szélkergette. A macskáknak sosem esett bajuk a viharban. én a pónimon. hogy beérjünk a bazárba. hogy ta­ lán utoljára is. és attól féltem. Egyesek teát hoztak Kínából. Nagyméretűt. ugyanakkor azokra a dolgokra is utal. Mikor az utolsó vendég is eltávozott. hosszú köpenyt . mindenki sürgősen menedéket ke­ resett. és valóban nagyon sokba került a szállítás. Úgy néz­ tem körül. inkább. mert még növésben voltam.

mint reméltem . s az kitáskásodik. Cu szigorúan ellenőrizte szánalmas kis bevásárlásomat. A felsőrészt felhúzzák.meg egy kést a faragáshoz. mert egy „szegény növendékhez" azok illenek. egy fából készült campatálat.III. egy kis bőrtáskát a pörkölt árpának. AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 45 viselnek. néhány külön­ böző amulettet. Még­ is. Az átlagos szerzetes pl. Itt raktározzák el a legszükségesebbnek tartott dolgokat. szorosan megkötik a derekukon. amelyeket aztán mindig magukkal visznek. és amíg apám élt. és egy csészét . egy kést. Vet­ tem tehát egy pár jakbőr talpú szandált. óriási birtokokkal szerte az egész országban. a szerzetes egész világi va­ gyonát magánál hordja.. szegény szerzetesként kellett élnem.. egy zacskó pörkölt árpát. csak a legszükségesebb dolgokat engedélyezte.persze nem ezüstöt. és nem­ ritkán kis campa-téglákat. a campaedényét. ékszerekkel és temérdek arannyal. amíg tanultam. egy rózsafüzért. Az egyszerű olvasóval. Ne felejtsük. és azokat is csak közepes minőségben. Apám többszörös milliomos volt. ezek képezték majdani vagyonomat. a csészéjét. . amit nekem kellett kifényesíteni.

Úgy ordított. miket vettem. és mennyi mindent tud­ nának mesélni a nyitott fatáblák. hogy hátramaradok. meg volt elégedve mindennel. Otthon anyám megnézte. vagy földbe gyökeredzett talán a lábad? Nem is értem. újra szerte­ foszlott. és azt mondja.Na. motyogott és morgott a „mai fiatalok". Micsoda titkok rejtőztek a papír fedte ablakok mögött! Mennyi. szaglásztak. a sok semmirekellő. Az utcát sosem láttam még ennyire von­ zónak. Nem volt más választásom. morogva is­ merkedtek. amikor egy hatalmas és fenye­ gető kéz lesújtott rám. amint nyájasan bár. miközben Cu bömbölő hangját hallottam. a világ minden tájáról való csodás áru cserélt gazdát azokon az erős faajtókon át. még egészen másként volt. és sajnálatomra. és látni fogják. hogy ezüstcsészém lesz. megragadta a fülem és vadul megtekerte. Előzőleg reménykedtem. be kellett érnem egy kézzel esztergált facsészével. Még egyszer meghallgat­ tam a kereskedők és a vásárlók vidám évődését. Ahogy ráfordul­ tunk a Lingkhor útra. . vagy követem őt. Kóbor kutyák kószáltak mindenfelé. a hosszú. akik minden nap látják. hogy. A korábbi terveimre gondoltam. hogy min­ denki meghallja : . igen éles szél támadt. Jakok nyögtek rekedtes-öblös hangon.46 HARMADIK SZEM Újra megnéztem az utcát. ha csak ritkán is. ame­ lyeket szerettem volna megvenni. csak a „na gyerünk". Hazafelé Cu egész úton előrelo­ vagolt. a kétszintes épületeket. ki­ ugró ereszeket. s a fülem a helyén marad. gyerünk. meg azokra a dolgokra. milyen szerencsések azok. jobb minőségű dolgok kellenének nekem.Úgy tűnt. Fel sem merült bennem. naplopó csavargó miatt. gazdájuk szerencséjére várva lovak nyihogtak kedve­ sen egymásnak. Szóval reményem. ha beszélni tudnának! Úgy néztem mindenre. és az ajtók előtt sátrakban kirakott nyeregtakarókat. és azt gondoltam. hogy netán fe­ lülbírálja Cu-t. Kedd Lobszang.legalább valami hasznom is származott belőle. a cápauszonyt árusító kereskedéseket. . aki mind kábulatban él. az árakon civódtak. s oda a fülem. mit gondolnak ezek a fi­ úk manapság! Mikor én voltam fiatal. Cu előttem haladó ter­ metes alakjával felfogta a szelet . mint egy régi barátra. ahogy a já­ rókelők között bóklásztak. de újra látom majd ezeket az utcá­ kat. Cu-t nemigen érdekli.

hanem hogy én tegyem tiszteletemet ismerősei­ nél. és elvitt. hogy értékelni tudtam volna az építészeti műremekeket. AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 47 Az utolsó héten nem hagytak egyedül. mikor megtudtam. valamennyien a szigorú fegyelem hívei. amikor apa szavaival élve „a kellemes séta a napsütötte rónán" vé­ get ért. Anyám körbehurcolt a tekintélyes Ihászai házakon. és még boldogabb.III. a társasági életben és az udvari­ as fecsegésben. és folyto­ nosan a szolgákat hívták. hogy minden apró-cseprő szeszélyüket kielégítsék. akiknek egész álló nap semmi dolguk sem volt azon kívül. Ehelyett pedig körbehurcoltak mint valami díjnyertes jakot és lompos öreg hölgyeknek mutogattak. a fény­ ben tündöklő kupoláival és tornyaival tényleg úgy nézett ki a tá­ volból. én meg mint egy elhagyott gyermek vigasztalanul kóboroltam körbe-kör­ be. Apának meg kellett látogatnia a drepungi lámakolostort. De nem voltam olyan hangulatban. hogy nem egy ember irányította. mint egy halom rizs. aki könnyen elviseli mások hülyeségét. . és valóban. nem azért. Reszkettem a félelemtől. hogy nem Drepungba kell majd mennem. Kedvét lelte az utazgatásban. szerettem volna jól érezni magam a hátralévő néhány napban: sár­ kányt eregetni. Ha­ lálra untam magam. és teraszosan egymásra növő épületeivel. és határo­ zottan bántott. A neve rizshalmot jelent. Hét különböző rend és hét különböző iskola alkot­ ta. hogy megnézzem. hogy tekintélyesnek érez­ hessem magam. tízezer szerzetessel. és nem is a Lhászától hárommérföldnyire épült Szera-ba. mert számomra mindez valódi megpróbálta­ tást jelentett. Boldog voltam. kis kőházaival. Határozottan nem abból a fajtából való vagyok. gyakorolni a rúdugrást. mikor láttam. önfenntartó volt. A Rizshalom valójában hét kolos­ tor egy helyen. De nemcsak anyám okozott annyi sok szívfájdalmat. Olyan nagy volt. hogy ilyesmire kell a drága időmet pazarolnom. ezekből állt nap-nap után minden látogatás. Apa el volt foglalva a rendfó'nökkel és az apátokkal. hogy selyempárnákon üldögéltek. Drepung a világ legnagyobb lámakolostora. hanem tizen­ négy apát. A szabadban akartam lenni. és mint jó vá­ ros. az íjászatot. magas templomaival. hogyan bánnak a kis novíciák egyikével-másikával. A várost fal vette körül.

Aztán tiszteletteljesen meg­ fordult. kb. és a szolga máris hozta neki a vajas teát. Még ma is . A Könyv felnyitásának szertartása következett. ráöntötte a fülke fedelére. 90 cm széles és 25 cm hosszú kötet­ be jegyeztek fel minden részletet a családunkról. A régi. értékes könyvek sorakoztak a falnál. aki Lhásza közelében . Apa visszapattintotta a borókafából készített vastag papírlapokat összeszorító aranykapcsokat. hogy a Könyvet ne zavarhassák. melyeken az asztrológusok jóslata alapult. amint felkelt.ez a szobájában volt -. mi­ kor belépek a lámakolostorba. A sárkányomat elszedték tőlem és elajándékozták. Megérintett egy gongot a könyökénél. és lepecsételte. mert másnap. hogy bejegyezzék fogantatá­ som és születésem időpontjait. és nincs szükségem efféle dolgokra.) Most nekem is alá kellett írnom a Könyvet. új élet kezdődik számomra. amely ezer meg ezer évre megy vissza. Itt jegyezték fel azokat a szolgálatokat is. Év­ századok óta ebbe a nagy.mondta -. nem vagyok gyerek többé. valamint az akkor készített tábláza­ tok. Szerepeltek ben­ ne legrégebbi őseink. . Bementem csodálatos díszí­ tésekkel teli szobájába. hogy kifejezésre juttassák. A súlyos. majd kis rézedény felett viaszt melegített. ahol régi. melyeknek köszönhetően nemességre emelkedtek. Hozzám fordult. és hogy az ásatások miként bizo­ nyították ezt. Úgy éreztem. hogy visszategye a védelméül szolgáló aranyládikába. amelyeket hazánknak és Uralkodónknak tettünk. a szívem is darabokra törik. Itt voltak a részletek. (Először azért. megsár­ gult oldalakon a történelmet olvastam. Hosszú hallgatás után elmondta Tibet titkos történel­ mét. de érdekelt is ez bárkit! Napszálltakor apám értem küldött.48 HARMADIK SZEM Végre-valahára elérkezett a hét vége. egy történetet. akárki. A Könyv nagyon nehéz volt. A főoltár mellett ült. mikor Ti­ bet partjait ősi tenger nyaldosta. Beszélt arról az időről. és letérdelte­ tett maga elé. még apa is rogyadozott kissé a súlyától. az íjamat és a gyönyörű tollakkal díszített nyílvesszőket eltörték. és kényelmesen elhelyezkedett a párnáján. hogy berakja a ládikát az oltár alatti mély kőfülkébe. mely az Özönvíz előtt is régi volt már. és dicső tetteik. faragott faborítók lassan visszakerültek a helyükre. A Könyvet most másodszor nyitották ki miattam.

Elaludtam. AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 49 ás. Az este. és nem vesznek fel a kolostorba.Na. Lelkemre kötötte. Miközben a sovány reggelit eszegettem. Ezután meg­ változott a hangulata. később meg a rettegett másnapra. A gyerekek iránti erős ellenszenvére gondoltam. Istennek hála ezért. nem tudtam elbúcsúzni tőle. „Fiam. Hosszú ideig feküdtem apám szavain gondolkodva. különös fémtárgyakat is. az ablakpárkányon egy éjjeli madár verdesett. .mondta -. hogy aludjak. amint a csupasz farudakat csapkodták. Kint. hogy kivétel nél­ kül minden kapott parancsnak fenntartás nélkül engedelmesked­ jek. hogy elhagyjam . Cu besietett a szobám­ ba. egy szót sem szólt többet. kemény vagyok és szívtelen. és elrendeztem az ágyamul szol­ gáló párnákat. Anyát nem találtam. de nem azért. most elválnak útjaink. de a család hírnevé­ re vigyázok csupán. Utoljára bementem a szobámba. „A Törvény értelmében mutattassák rideg keménység az elő­ kelő születésiteknek és könyörület az alacsony származásúaknak . egy szolga felébresztett. és elhozzák apámnak. korábban elbúcsúzkodtam már a nővéremtől. Aztán találtak ismeretlen célból készült. Gyakran a környékbeli barlangokba járó szerzetesek fedeznek fel ilyeneket. . campát és egy csésze vajas teát hozott. Bár akkor cseppet sem értékeltem. és csak kilencéves volt. Utolsó szavai később sem hagytak nyugodni. mert olyan gyakran játszottunk együtt. vissza se térj. megkövesedett tengeri állatokra és különös kagylókra akadhat.mondta. de ahogyan le­ ment a hold és a nap első gyenge sugarai megjelentek az égen. Mutatott néhányat. Ezzel sarkon fordult és elment. amire tanítottalak. Figyelj rám: Ha nem állód ki a próbát. fiú . ez volt a legjobb módszer: az érzelmes búcsúzkodás megnehezítette volna. Viselkedj férfi módra. én pedig . Fentről a tetőről az imazászlók csattogása hallatszott. Ezzel befejezte. és emlé­ kezz mindarra. csak intett. Lefeküdtem. Idegen leszel e ház számá­ ra".a következő napon . hogy távozhatok.III. A hold las­ san áthaladt az égen. Felzaklatta az elválás. mielőtt beléphetsz a lámakolostorba". „Komoly megpróbáltatást kell elszenvedned.hét. Visszamehetek a lovaimhoz.úgy gondolod. amikor életemben először nem otthon alszom majd.mondta . Jászé­ tól. már lefeküdt.

bármely mércével mérve . Azt akarta. és az. engedje meg. semmi kétség. . a tekercsbe egy bőrtalpú csizmát tettem. és ahogyan hittem.összetekertem egy másik köpenyt. hogy otthon maradjak. hogy kikísérjen. csendesen lépkedjek. Végigmentem a folyosón. hajnalhasa­ dás előtti sötétség.. Végigmentem a lépcsőn és elindultam. Átmentem a szobán. az enyém . ne ébresszem fel a háziakat. és csüggedten szomorú. Sok tibeti gyerek­ nek könnyű élete van. Elhagy­ tam hát az otthonomat. hogy a búcsú elmaradt. hogy idejekorán megtanuljam a fegyelmet és az állhatatosságot. Magányos voltam. .50 HARMADIK SZEM az otthonomat .először. de sötét volt még. apám parancsára történt.ke­ mény volt. Pirkadt. mire egy szolga fi­ gyelmeztetett. mindörökre. Ha anya fent lett volna. Befejeztem a reggelit.. bedugtam a campaedényt és a csészét a köpenyembe. mint később rájöttem. rémült. megpróbáltam vol­ na rávenni.

Na. felszedett egy követ. Egy ablakból kellemes ételszag áradt. az egyik fiú. de semmi sem történt.válaszolta. és egy magas.Mit akartok itt. és akkora zajt csapott.kiáltotta. ha egy­ szer ugyanaz lesz a sorsunk. közben világosodott. mint ajtót nyitni nektek? . Akkor az egyik fiú lehajolt. egy tapodtat se mozduljatok.ordította . Gyanakodva végig­ mustráltuk egymást. . men­ tek.Várja­ tok ott. Azt hiszitek. de elhatároztuk. mégis milyen kimondha­ tatlanul elérhetetlen! Végül kirepült az ajtó. Kemény iskola.Negyedik fejezet A TEMPLOM KAPUJÁBAN Az út egyenesen a Csakpori Lámakolostorhoz. A bejárathoz vezető kapunál két másik fiúval találkoztam. .A kapu bevágódott. . jobb dolgom sincs.mit akartok. .mondtam. csak fokozva az éhség okozta kínjainkat. kezében hatalmas bo­ tot lóbált. sátánfajzatok? . Emberek jöttek. ha kész lesz. kis híján hanyatt esett. a Tibeti Gyógyítás Templomához vezetett. az bizony! Róttam a mér­ földeket. csontos ember állt előt­ tünk. a növendékek tanítómestere lejön majd.Szerzetesek szeretnénk lenni . Milyen közel az étel. Leültünk a földre. egyikünk sem volt elragadtatva a másiktól. Megjelent egy szerzetes. . ők is ide igyekeztek. a lábunk elfáradt már az ácsorgástól. ijedtünkben fiatal fának néztük. azt hiszem. nyomorult csirkefogók? 51 . hogy meghallották. . aki óvatlanul túl közel lépett hozzá. Egy ideig szelíden kopogtattunk.In­ kább majomnak nézne az ember benneteket . barátságosan fogunk viselkedni.

A kő felsértette a fejem. Térden állva lépkedtem. leültem keresztbe tett lábbal.sokan voltak . Egyedül maradtam. aki ijedtében teljesen megfeledkezett a fáradtságról.Szent ég! . Szomorúan összeszedtem a kis cókmókomat. mik vagyunk. nincs elragadtatva tőlünk. Megkérdezte. marad­ hatsz. milyen tömés: ez a hely nem való puhány.kiáltotta.Gyorsan befelé! Ha megfelelsz a vizsgákon. .Micsoda szemét népség jön manapság a kolostorba! A kolostor területét körös-körül hatalmas fal övezte. csak úgy. éhségem egy­ re nőtt. El­ ment mellettem egy csapat fiú. hogy miért vagyunk egyáltalán. Az egyik fiúnak. agyon­ kényeztetett hercegecskéknek! Menj vissza negyven lépést. intett. vérezni kezdett. De meg sem . Az arra járó szerzetesek . ahogy parancsolta. beborította a vállam.válaszoltuk.Mit mondtál. Nem volt nehéz észrevenni. és maradj ott elmélkedő testtartásban. de gyorsan. Először is. Hirtelen mozdulattal a szegény szerencsétlen fiú felé lépett. és egy szem­ pillantás alatt sarkon fordult. hogy kíváncsian megszaglásszanak. mi van benned. kik vagyunk és még azt is. Fenyegetőn a botja felé nyúlt. vagy bottal kergetlek végig az úton. a torkom teljesen kiszáradt a szomjúságtól.És te itt? Mi ez ? Ohó! Egy kis hercegecske. Egyikőjük. tele ment vele a szemem és kis kupac gyűlt kifelé fordí­ tott tenyeremben. egy követ do­ bott felém. Azzal hirtelen meg­ fordult és elment. hogy lépjünk be.Szerzetesek szeretnénk lenni . ülj le. A so­ vány szerzetes vad pillantást lövellt felém. aki vallásos akar lenni. majd nagyot ugorva elmenekült porzott a föld a lába nyomán. .A másikhoz így szólt: . Egész álló nap ott ültem mozdulatlan. HARMADIK SZEM . azután ők is továbbálltak. a hetedik születésnapomon éppen. Hajnal óta nem ettem. Ahogy a nap lefelé haladt az égen. egy pásztor fiának. Rám szállt a por. nem ittam. és visszamentem negyven lépésnyire. nézzük csak miből vagy. hogy a szempillád se rebbenjen}. de úgy. aztán.ügyet sem vetettek rám. . azt mondta: . a félelemtől ott a hely­ színen majdnem összezsugorodtam.52 . amíg nem mondom hogy elég. belepte a hajam. jómadár! Lássuk csak. A kóbor kutyák meg-megálltak egy pillanatra. fiú ? Mészáros az apád? Húsvagdaló? Aki megszegi Buddha törvényét? És ide meré­ szelsz jönni? Tűnj el.

és átöntöttem a campát a saját edényembe. minden porcikám sajgott. mert ez próba. és ráadásul teljesen megmerevedtem. ha kudarcot vallok a kitartás próbáján. A lámakolostor ablakában ezernyi vajmécses lángja gyúlt. egy öregember lépteit. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 53 moccantam. kemény évek alatt elformátlanodott. egyedül a félelmeimmel. Kitalálta a gondolatai­ mat és így szólt: . de ahogy a nap első sugarait megpillantod. besötétedett. Lassan felderengett a hosszú. és nem öncélú kegyetlen­ ség. a legerősebb ok. hogy belépjek abba a házba. Nem volt hova mennem. kis mélyedést kotortam a földön a csí­ pőmnek. Az öregségtől remegett már a keze. A csillagok fénye­ sen ragyogtak az éjfekete égen. aki tapogatódzik a sötétségben. Nem tudtam. A másikban kis tál campát tartott. . . kinyújtot­ tam a lábam. a félelem tar­ tott fogva. Jeges szél fújt. fiam. amit nem otthon töltöttem.Azzal összeszedte a csészét és a tálat. mit követelnek még tőlem. Egyszerre csak puha csoszogást hallottam. Most egyedül kellett alud­ nom a hideg ég alatt.Fogd. Az első hét évem nem volt könnyű. mozdulatlanul. de először nem nyúltam értük. aztán az oldalamra feküdtem és megettem a campát. és egész nap ugyanabban a testtartás­ ban ültem éhesen. hogy megmozduljak. Rettegtem a sötét­ ségtől. amit az egyik kezében hoz. rettegtem a következő napoktól. a fűzfalevelek susogtak és zörögtek. Aztán azt mondta: Most aludj. akik kiállják ezt a próbát .Megittam a teát. Még mindig mozdulatlan ültem. Felém nyújtotta őket. láttam. Ott kellett ülnöm mozdulatlan. Felálltam. Valóban fáradt voltam már. körülöttem mindenütt sejtelmes hangok. A kavicsos úton egy szerzetes közeledett. az éjszaka külö­ nös hangjai. helyezkedj ugyanebbe a testtartásba. Apa mindig szigorúan bánt velem. aminek esetleg most gondolod. apám nem engedi. s a tartalék köpenyt a fejem alá téve lefeküdtem. hajlott alakja is.IV. Túlzottan rémült voltam ahhoz. majd elment. hogy ki-kilöttyen a tea. szomjasan. a sötétben mozoghatsz. mit hoz a holnap. Féltem. semmit se tehettem. minden tagom el­ merevedett már. A renden belül csak azok töre­ kedhetnek magasabb rangra. de akkor is ez volt az első éjszaka. amely egykor az ottho­ nom volt. A nap elbújt a hegyek mögött. rémisztően szigorúan.

mozdulatlan vá­ ros levegője vette körül. nem mertem elaludni. Aztán. Gyorsan felültem. nem tud gyorsan járni. Balsejtelmem támadt. Ebben az időszakban a hold későn kelt. ha nem fogadnak be a kolostorba. Hama­ rosan már csak a csillagok halvány fénye világított az éjszakai sö­ tétségben. nincs hova menjek. ő sem fogad vissza. Kisfiúk kószáltak az úton. Végre meghallottam az öregember lépteit. Még jön a holnap. ahogy napszálltakor megint sötétedni kezdett. és vigyázz.és innivalót hoztam.54 HARMADIK SZEM Úgy tűnt. és újra a szemlélődés pozitúrájába merevedtem. fiam. de a próbának nincs vége. vagy piszkos megjegyzése­ ket tettek.Enni. Ez alkalommal több jóindulattal nézett rám és azt mondta: . s máris trombita­ hangra ébredek. talán megfeledkeztek rólam? Vagy egy újabb próbatételnek vetnek alá. emlékeztettem magam rá. akár a méhek zsongása egy forró nyári napon! Ahogy múlt az idő. mostanra már elgyengültem az éhségtől. kavicsokat rugdostak felém. Szuszogást hallottam. egyre jobban megmerevedtem. mintha ott sem lennék. szinte le sem hunytam a szemem. Aztán. ne . az a mondás jár­ ta. A különböző épületekből szerzetesek jöttek kifelé. De mivel nem reagáltam. hogy sírjanak. fi­ nom sóhajtás. mely mormogássá erősödik. de nem mertem megmozdulni. hogy fiatal még. folytatta éjszakai küldetését. Hogy ne le­ gyek ilyen gyenge. Egy nagy fekete szelindek volt csupán. hogy együttműködőbb áldozatokat keressenek. mint mikor valaki ébredezik. zokogni tudtam volna. később pedig mély zümmögés lesz belőle. Felnéztem. A reményem elszállt. élettelen. olyan. hogy csak a nők és a kislányok olyan ostobák. A lámakolostor fokozatosan életre kelt. valamit vonszolt maga után az úton. Tudo­ mást sem vett rólam. és egy sötét foltot láttam közeledni. mert ha megmocca­ nok és nem állom ki a próbát. Apám világosan megmondta. még alig pirkadt. rejtélyes ügyei­ ket intézték. a kis vajmécsesek lángja is fellobbant a kolostorépületekben. hamar belefáradtak a meddő próbálkozásba. és odébbálltak. Hirtelen fel­ lángolt bennem a remény. majdnem lábra ugrottam. és éheznem kell? Egész nap nem moccantam. Először az alvó. időnként porzáport zúdítot­ tak rám. a hegyek mögött a közeledő nappal első fényei ragyogtak az égen.

Egy világosabb pillana­ tomban ráeszméltem. . Megpróbáltam felállni. nagyon kellemetlen helyen karcoltak. aztán reggel találkozunk. hegyek­ kel és szerzetesekkel tarkított lila foltok tűntek fel. amint szemlélődő testtartás­ ban ültem. nem bírom tovább. micsoda boldogság.Gyere be ! . Összeszedtem minden erőmet és sikerült legyőznöm a szédülést. ott maradhatsz ma éjjelre is. fajtájú­ formájú szerzetes nem akartam lenni. melyet áthajtanak a hegy hágóján. mintha egész életemben ezt gyakoroltam volna. Bevágtam az első sorba.Ha pihenni akarsz.IV. mint egy teherhordó állat­ nak.Gyorsan felkaptam a csomagomat és odatántorogtam. a harmadik napon. sosem jön el az este. fiú! .Vegyél részt az esti istentiszteleten. egyszer csak elszenderedtem. de a lábam annyira elgém­ beredett. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 55 mozdulj. Miközben töprengtem.Remélem.Épp akkor. színes fények. Nem volt több választásom. hogy nem vagyok kotlóstyúk. Nem várok tovább. egyre gyengébb vagyok és szédelgek. . de egy szemernyit sem voltam boldogabb. A következő. de nagy sokára szürkülni kezdett. . és az esti szél játékosan fel-felka­ pott egy-egy elhullajtott madártollat. A láma­ kolostor ködben úszott. Az éh­ ségtől felpedzett érzékeim jelezték. Valódi félelem­ mel gondoltam arra.mondta. . Úgy látszott. semmiféle szektájú. és is­ mét áttöltöttem a campát a saját edényembe. éreztem. Ezzel megfordult. Amíg beszélt. annak még nálam is hosszabb ideig kell egy helyben ül­ nie. mert nagyon sokan elbuknak a huszonnegyedik órában. . Ahogy a lábak között rohantam négykézláb.gondoltam -. megittam a teát. . a nap is megállt az égen.szólított. hogy a sok szenvedés után most mindent el­ ronthatok. megláttam a tanítómester magas alakját. ennivaló van valahol a közel­ ben.újra megjelentek az apró fények. Újra lefeküdtem. az ajtó­ ban messze. Hely­ zetem igazságtalanságán tűnődtem. a ködben épületek. Étel . hogy arcra estem. mint az előző éjjel. így követtem a tömeget. . Az ablakokban . és elment. nem akartam szerzetes lenni egyáltalán. A kövek mintha csak késpengét növesztettek volna alat­ tam.campa. vajas tea. ma éjjel meghalok .Gyere ide. Bent meleg volt. néhányan megpróbálták el- . és füstölők nyugtató szagát éreztem.egyik a má­ sik után .

egy másik elszedte a bőrcsizmá­ mat. és a fájdalomtól elakadó lélegzet­ tel. A többi fiú visszatartotta a lélegzetét. Csak akkor állt meg. Követtem a töme­ get a belső templomba. de senki sem figyelt rám. és csomagommal a fejem alatt elaludtam. . kis nyomást alkal­ maztam. és a varkocsomnál fogva lábra állított.56 HARMADIK SZEM kapni a varkocsomat. Fülsiketítő csattanás riasztott fel .minden baj véget ér.gondoltam . az esti szertartásra.Mi folyik itt?! Ijedt suttogás volt a válasz: . csontos szerzetes hangos üvöltéssel talpra ugrott. én pedig beosontam egy óri­ ási oszlop mögé. . Meghalok . Olyan fáradt voltam. Akkor hirtelen hangosan ordítani kezdett valaki: .Mulya tökfilkó! Nyápic alak! TE. mikor a feje hangos koppanással egy kőoszlophoz verődött. Aztán a szerzetesek kitódultak a templomból. leesett a kőre. azt. amit alólam húzott ki. egy a majdani vezetők közül? Hah! Nesze neked! . azt gondoltam. A magas. A mester meghökkent. és semmi sem tartóz­ tathatott fel. kicsit jobban éreztem magam. hogy rendben van.és hangok: .Új fiú. kásás campa ömlött az arcomra. látni akarják. a tanító le­ nyúlt. gyertek. majd harsogó ne- . Miután ettem.Kemény ütések záporát zúdította rám. Ütések és rúgások zá­ poroztak rám.Hitvány nyápic. és ahogyan Cu-tól tanultam. ez is a próba része. képzeletben hallottam az öreg Cu búcsúszavait: „Viselkedj férfi módra. amelyről teljesen lehorzsolódott a bőr. az ütések sosem érnek véget. de ennivalót kerestem. csúszott egy darabig az or­ rán. és azt üvöltötte. az orrából patakokban ömlött a vér. amire tanítottalakl" Gondolkodás nél­ kül megfordultam. meg se tudod védeni magad! . hogy nem tudom. emlékezz mindarra. meg­ állt az élet. Puha. . előkelő származású.Figyelj! A vén Zörgőcsont pré­ dára les. verjük el! A körém gyűlt növendékek egyike a köpenyemet lóbálta a feje fö­ lött.Úgy látszott. nem védekeztem. engedelmeskedek-e a tizenhatodik törvény parancsá­ nak: „Viseld a szenvedést és a nyomorúságot türelemmel és alázat­ tal. elnyúltam a kövezeten.Ahogy szedegettem a campát a szememből. miként zajlott.Úgy tűnt. széthasadt a fe­ jem . átrepült fejem felett. .azt hittem.

fejlettebb is nála. hogy a durva és vad verekedéshez szokott. ha küzdelemre kerül a sor. (Lásd még a 109. Rám rontott. és mikor átugrott. Ebben a tudo­ mányban. Nem ijedtem meg. de a mozgása esetlen. előbb leírt egy félkört. Meg kellett harcolnom felnőtt férfiakkal is. nézzük. melyekkel a láncot szorította. Az ilyen fegyver lassú. és könnyedén megcsavartam a karját.ahogy szokta mondani . amit ki kell talál­ nunk! Megfordult. Megtanított . nehézkes. azért nevezem mégis így. hogy elkapjon és tehetetlenné tegyen. hála Cu-nak. megragadott egy ne­ héz füstölőedényt.IV.Na. oldalra léptem. Most. tényleg nagy ügyes­ ségre tettem szert. ahol nem számít az erő vagy a kor. ez az.Nézzük csak a fiatal pávakakast! Vagy talán sa­ rokba szorított patkány? Melyik? Aha.) . Leesett. Elléptem hadonászó karja alatt. akkor felpattant. Fiatalabb korában nagyszerű dzsúdó* szakértő volt Khamban. Először életemben hálát éreztem Cu. A tibeti változat különbözik a dzsúdótól. Ngavang. majd a fejére esett. Kicsúszott a lába alól a talaj. amit tu­ dott". oldalra ugrott.„mindenre. mert a tibeti név a nyugati olvasónak nem jelent semmit. De még nem volt neki elég. ahol az ereje előnyt jelent. oldalon. hogy tudtam. a füstölő akár egy ki­ lőtt csúzli. Ez alka­ lommal megpördült és a bal vállán ért földet. a körülöttünk álló fiúk és szerzetesek egy csoportjára zuhant. otromba tizennégy éves fiúra bökött. megcsavartam az egyik lábát. könnyű kikerülni. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 57 vetésben tört ki: . a jövőm ettől a küzdelemtől függ. és . és egy magas. Óvatosan körözött. Lát­ tam. elernyedtek.könnyedén beledöftem az ujjam a nyaka tövébe. mint szikla a hegyoldalon. Ahogy Nhavang nekem rohant. végre örültem egy kicsit. és az . és a láncánál fogva hozzám vágta. ujjai. majd azt mondta: . Lehajol­ tam. az öreg rendőrszerzetes iránt. Egy pillanatig nyöszö­ rögve feküdt a földön. és rám ugrott.időnként kegyetlen ki­ képzésnek.ahogyan Cu mutatta . te vagy a legnagyobb ve­ rekedő a kolostorban. Ngavang erős. hogy egy jakhajtó fia ügyesebb-e vagy egy hercegé. jó felépítésű fiú volt.

fiam.Egyél. úgy. Nagy buz- . fiú. nem kerül rossz kezekbe. miért. elhaladtunk a Buddha-szobor előtt és a Gyógyítás szimbólumát megkerülve beléptünk az apát sa­ ját szobájába. szó­ ban és írásban is egyaránt. megkeresett és így szólt: . Ezt az „érintést" gyakran használják arra. . a belső templomok és a tantermek mellett. Beléptünk az aranyozott fatáblákkal díszített ajtón.és innivalót. Rendkívüli megtiszteltés. A növendékek tanmestere barátságosan üdvözölt.58 HARMADIK SZEM Ngavang körülbelül egy fél órán át eszméletlen volt. Ngavang félelemben tar­ totta a növendékeket. mely a tetőre épült. igyál. A növendékek tan­ mestere hozzám lépett. most már elégedett. . amennyit akarsz. itt van a fiú. újabb tekergős folyosókon. Megpróbállak rajtacsípni. ragacsosan és lottyadtan. .Akkor rászolgáltam egy kis ennivaló­ ra.a mesterük vagy már . . de kedvességgel és könyörülettel kell felügyelned rájuk. és odasétáltunk az apát házához.szólt -.kísérjen hozzám. mint a viadalban. ülj csak le! Megnézzük. Gyere! Követtem a széles folyosókon. amit én. hogy majd­ nem hasraestem. az egyházi hivatalok. adok neked enni. mint egy darab rosszul kikészített jakbőr. Azután fel a lépcsőn.Valódi férfi vagy. fiú! Merészen így válaszoltam: . de közben azt mondta : . Hat órán át ültünk egymással szemben a párnánkon.Ülj le.Fiam. aki előzőleg enni hozott nekem.Hajolj meg. Most gyere ve­ lem. majd földre borult. míg végre felértünk a lapos tetőre. hogy a tudo­ mányokban is olyan vitéz vagy-e. megtudod majd. Most átveszed a helyét. az Istenek Termei és gyógyfűraktárak mellett. beviszlek az apát úrhoz. megveregette a hátamat. Uram. szóval vigyázz! . megálltad a helyed. Újabb lépcsők következtek. fiam . aztán mondd meg az egyik huligán­ nak . .Hihetetlen sok kérdést tett fel. hajolj meg.Ezzel a növendékek tanítómestere háromszor meghajolt. Úgy éreztem magam. Az öreg szerzetes. hogy jóra használod a tudásod. látom.Kövess. és csináld. hogy a lélek kiszabaduljon a testből asztrálutazásokra vagy hasonló célból. fiú. Kedd Lobszang Rámpa. aztán azt mondta. mikor belép­ tem a szobájába. A tanmester felállt. Az utóbbi napokban nagyon keveset ettem. Jóra tanítottak. uram.

mint férfihoz. ha or­ szágunk majd idegen felhő alatt lesz. ha valaki belép egy szerzetesrendbe. hogy tudni akarnák a miértet. kitartóan kell dolgoznod. mikor a szerzetesnevet kapja. hogy kopaszra borotválják a fejedet. mindent tudok rólad. Kacskaringós utakon keresztül kis szobába. anélkül. A mester csak akkor tör­ te meg a csendet. de erről egy kicsit később. amit megjö­ vendöltek neked. Az Út nehéz lesz. Most annyit. és elindultunk kifelé. A kitartás próbája kíméletlen volt. és olyan eltökéltségre. én is leborultam. hogy azt tegyem. a tanítómester felkelt és mélyen meghajolt. amit kell. és úgy. A tisztánlátást kikényszeríteni fájdalmas dolog. Bár csak hét­ éves vagy. Fáradt voltam! így folytatta: . mikor az előző nevét elveti. a magasabb szintű fejlődésre alkalmas. hogy minden ezer szerzetesből egy az. Kedd Lobszang Rámpa. Belőlük nincs hiány. Aztán így szólt: Kedd Lobszang Rámpa. Ezoterikus tanulmányokat is folytatsz majd. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 59 galmamban. aki a magasabb rendű dolgokra. csak figyelt. akik megőrzik és továbbadják tudásunkat. és ahhoz. Nagyon figyeltem. hogy megértsem. a „borbélyműhely­ b e " vezettek. Tibeti módra keresztbe tett lábbal. Bólintott. ami tőlünk telik. Tibetben.IV. ahogyan kell. egy fürt kivéte­ lével leborotválják a haját. Fizikai munkások. hogy az asztrálsíkokon utazzhass. amikor a szobájába értünk. mint amennyit hosszú élete során egy láma általában megtanul. Az okot később majd megtudod. De amiben csak tudunk. Itt leültettek a földre. és nemritkán keserves. amely semmitől sem retten vissza. akik forgatják az imamal­ mot. Most elvisz­ lek. A többiek sodródnak és napi munkájukat végzik. és a mester a következőket . és hellyel kí­ nált. in­ tenzív képzést. . párnákon ültünk. mert így lettél ne­ velve. Az Ösvény kirajzolva előtted.A gyógyítás tudomá­ nyát és az asztrológiát fogod tanulni.Fiú. Minden segítséget megkapsz. olyan bátorságra van szükség. Az apát szenvtelen tekintettel ránk nézett. Az egész túl nehéznek tűnt nekem. Egy ideig az apát úr nem beszélt. segíteni fogunk. Az utolsó tincset akkor távolítják el. úgy beszélek hozzád. mindent. Különleges képzést kapsz. hi­ ány azokból van. Én követtem a példáját. amelynek szilárdsága a sziklákéval vetekszik. és néhány rövid év alatt többet fogsz tudni. de nem ok nél­ kül volt az.

Gyere és tartsd a végét! Tise.Na most. jól vajazott. a segédje odarohant.Tise! .válaszoltam. .Ne aggódj. Kilógó nyelvvel és egyre- másra morogva. nem volt több haj a fejemen.üvöltötte. Végül. aztán megszólalt: . Kész öröm levágni. mert azonnal nevet kap. mikor a fejemre öntötte. De ez csak a kezdet volt. minek is nevezzünk? Még egy ideig mo­ tyogott magában. egy örökkévalóság után . míg levágta a copfomat. Ebben a könyvben azonban továbbra is a Kedd Lobszang Rámpa nevet használom.60 HARMADIK SZEM mondta: .Mi baj? Felforrtál? Igen. és olyan szorosan tartotta a varkocsomat fel­ felé. így könynyebb eltávolítani a hajat. ez igencsak hasonlított arra a szerszámra. jól gondozott. fiam! Gyönyörű varkocsod van. . hogy felpattantam a földről kínomban. mire megnyugtatott: .Ó. . . Va­ lahonnan szerzett egy nagy ollót . Fogott egy háromoldalú borotvát. hogy majdnem felemelt a földről. mert így egyszerűbb az olvasónak. ami annyira forró volt. . Tamcsö előrelépett. amit otthon padlókaparásra használtunk. .hívott a mester. A segéd ho­ zott egy tál forró vizet. Gyere! . jobb kezével megra­ gadta a varkocsomat és egyenesen fölemelte.nekem legalább is úgy tűnt.Tamcsö. Tamcsö addig ügyködött a siralmasan tompa olló­ val. Bevezetett a szobájába és elővett egy nagy könyvet.Aha! Megvan: mától fogva Zamigmarlálu a neved.a szolgák nálunk ilyennel nyír­ ták a növényeket. borotváld meg a fiút! Ne hagyj egy tincset sem.

Akkor a zenemester egyenesen hozzám fordult.Ez még az isteneknek is gyötrelmes kínokat okoz. A kórushoz próbálunk. olyanra. . ahol kö­ rülbelül húsz fiú volt. . hogy megnézzem. úgy találták. így maradt vagy háromnegyed óránk az esti istentiszteletig. Este fél kilenc lehetett. ahogy kell. éppen hátat fordított nekünk. egy láma intett nekem. hogy elbántam Ngavanggal. A zenészek rázendítettek egy jól ismert dallamra. mind jól ismerték Cu-t. Csak fel kellett nyúlnom.Kezdjétek újra. miközben azon töprengtem. miért hívott össze bennünket: . Til­ takozásul felemelte mindkét karját. mert ahogy kifelé jöttünk. és énekeljetek úgy. és hirtelen a könyökére ütnöm.kiáltotta. szólt. egy kagy­ lókürtös és egy trombitás. Három zenész várakozott a hangszerénél. Vágjunk rá tüstént a két kis „furcsa csont­ ra". milyen a hangotok. Odamentem hozzá. hogy kövessem. és egy osztályba raktak a ti­ zenhét éves növendékekkel. ők is újonnan léptek be a rend­ be. buta fiút kivéve senkivel sem volt bajom. mint egy frissen tojt tojás. . A zenemester felbőszültén in- . A TEMPLOM KAPUJÁBAN 61 Mikor bevitt az osztályba. amit min­ denki tud. úgy tudtam.Állj. A dzsúdóoktatók. és olyan jót nevetett.Nevetségessé akarsz tenni? A zenészek újrakezdik. állj! . Énekelni kezdtünk. hogy fájdalomtól üvöltve békén hagyjon.kiáltotta.Énekelni fogunk. A láma el­ magyarázta. s koszos kezét az igencsak sajgó koponyámra tette. De hamar ész­ revette. -Tökfilkó! . A fiúkkal nem gyűlt meg többé a bajom. Mögém jött. hogy hamarabb elenge­ dett minket. A zenemester felhúzta a szemöldö­ két. többet tudok az átlagnál. mi lesz! Cu tényleg jó mester volt. te pedig egye­ dül énekelsz majd! Újra kezdődött a zene. és őt tartották a legjobb dzsúdószakértőnek egész Tibetben. akikkel a héten később találkoznom kellett. akinek ezüsttrombitája volt. olyan csupasznak éreztem magam. Arcán előbb döbbenet. így egy nagydarab. mi történik. Még egyszer megpró­ báltam az éneklést. Örömöm azonban nem tartott soká. mikor a fiú a fejemre tette a kezét. Befordult egy zeneszobába. Mivel otthon jó nevelésben részesültem. De nem sokáig. vajon mi­ lyen újabb nehézség vár rám. Valósággal törpének éreztem magam az óriások közt.IV. egy dobos. Ismét leállított. A többiek látták. majd valódi fájdalom tükröződött. és lássuk. Tanárunk. így tettem. Újra kezdtük.

vagy kiabálással. fiam. ha késel. Elszunyókálhattam. felhalmoztam a pár­ nákat a fal mellé. mert arra eszméltem.. többé nem kell énekebed. . Tétlenül ődöngtem. és felrepültem a levegőbe. Tudod. és teát. és a nagydarab láma . aztán gyere be hozzám.maradj csendben! . azután be kell vigyelek Mingyar Don­ dup lámához. és ugyanazt csináld. amit én. hogy nézzem meg. Nem mintha megszerettem volna a helyet. csak előző este kerültem a kolostorba? Mintha ezer éve lett volna! Úgy éreztem. Hamis? Enyhe kifejezés! Fiam. Ötvenöt év óta vagyok itt. .Mingyar Dondup láma küldött.Belépett a templomba. . . ha minden különösebb hűhó nélkül megtelepszem. de ha éneklek . . Az énekórák alatt mást tanulhatsz.Kezdtem lehiggadni és megtelepedni. amint azt fújták.hahaha . campát. . s ahogy a többiektől láttam.Edd meg. így szólt: . hogy egy nagy szobában vagyok.miközben aludtam . hol fogsz aludni. Ma hajnali ötig aludhatsz. úgy.Eztán már semmit sem hallottam. a zenéhez nincs tehetséged. Szent isten. Csak rájöttem. legalábbis reggel ötig nem. nagy nehezen felébresztett. Valaki megra­ gadta a köpönyegemet. hogy pont szemben ültem vele. fiam. vagy maradni akartam volna. mert mindent elrontanál. Talán így volt jól. barát­ ságos láma a vállára ültetett. hogy segített. mint egy dob. míg meghallottam a trombitákat.62 HARMADIK SZEM tett egyet. alvajáró vagyok és ismét üres a gyomrom. . hogy mivel nincs más választásom. Megmutatom. A templomi szertartásokon sem énekelhetsz.Kedd Lobszang Rámpa.Felkeltem. te botfülű bar­ bár! . valamint főtt zöldségeket tett elém.Elmentem. Egy óriási. aztán feküdj le. és három párna van alattam. Eddig olyan kevés ember volt ked­ ves hozzám.bevitt az ebédlő­ be. és olyan üres lesz a hasad. Engem gondosan letett egy párnára maga előtt. Menj most. még mindig a vállán vitt és csak a fiúk ülőhelyének végében foglalt helyet. . Előző este. akkor teszek jót ma­ gamnak.Sietnünk kell reggelizni. vagy veréssel tanítottak. és akkor kapsz majd. felébresztet­ tek-e. elmulasztod a vacsorát. hogy a szertartásnak vége. . lekésed az istentiszte­ letet.Gyerünk. aki velem volt.Figyelj. Lát­ tam. aki az előző nap barátságos volt velem. de még ilyen hamis hangot nem hallot­ tam.. A fiúk kifelé mentek. az.Valóban na­ gyon hálás voltam. ideje gyülekezni az utolsó istentiszteletre. . amikor az egyik fiú. máskülönben elszundítottam volna. fiacskám.

én meg megúsztam a leleplezést. gondolkodás nélkül válaszoltam: . mert rámripakodott: .Azt. ahogy tetszett.Mint a villám. azonnali engedelmességet követelt. hogy máshol jár az eszem. rajtacsípem. Csakporiban valóban vasfegyelem volt. esetleg lustálkodtak. és elmagyarázta. A mi kolostorunkban nagyon kemény. hogy az a fiú nem figyel. Nem hordhattuk a növendékek fehér köpenyét. ahol párnák voltak. Egyik mondása sze­ rint: „Valamennyi képesség kapuja az olvasás és az írás". A szerzetesek az étkezések alatt nem beszélhetnek és nem is gondolhatnak az ételre. mindannyian a földön ül­ tünk. Egymást váltva. Látta.ritka alkalom -. ismételd csak el. Nem zajonghattunk és tilos volt könyökölnünk. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 63 Reggelinél a felolvasó a buddhista Szent Iratok. ha előre akart jutni. A szerzetesek dolgoztak. a Kangyúr száztizenkét kötetéből mondott fel részeket. ott. ne tégy rosszat másokkal. Buddha tanításának ez a lényege" Az apát úr.Te. . de ezt most megúsztam. belőlük lettek a lámák. de ezek szolgálószerzetesek voltak. Uram. hogy az írás szövegét szerette volna hallani. aki az olvasópultnál áll­ va a Szent Könyvekből olvas. Nálunk is voltak háziszolgák. csak jót cselekedj. mert a lá­ ma jelentése „legkülönb". hogy ne legyenek zaklatott gondolataink. sőt vad fe­ gyelem uralkodott. mint a már felavatott szerzeteseknek. vezetőknek. Szakembereknek készültünk. akik a ház­ tartást vezették. vörösesbarnában kellett járnunk. Maga Csakpori „vas­ hegyet" jelent.IV. mi is részt vettünk a házimunká­ ban. negyvenöt centiméter magas asztalról ettünk. Mindenki nevetett. Ezer­ ből talán egy. így hát bőven volt benne részünk. Mindig emlékez­ nünk kellett a régi buddhista mondásra: „Lévén tenmagad a példa. s egy kb. mint az apám. A legtöbb lámakolostorban nem volt ilyen rend. mit mondtam utoljára! Gyorsan! . az pedig nem alkalmazható kivétel nél­ kül mindenkire. Csampala láma olyan szigorú volt. Mi. Minden étkezésnél van egy felolvasó. a rendet és a képzést esetünkben különösen fontosnak tartották. A felolvasó is nevetett . A táplálékkal szent tudást kell magukhoz venniük.

Mind­ annyian meztelenül aludtunk. mint Buddhaként ülni és imád­ kozni. Minden második sor szemben ült az előzővel. Szerzetesek és fiúk százai ültek törökülésben a földre tett pár­ nákon.Csakporiban éjfélkor kezdődött a „nap". Gyakran tiszteletlenül arra gondol­ tam: „Miért nem hagynak békében pihenni? Ez az éjféli kelés fel­ dühít". betömködtük tartozékain­ kat a köpeny elülső bugyrosan felhúzott részébe és elindultunk. hajolgattak és himbálóz­ tak. Dünnyögtünk és különleges hangsorokra épülő szent énekeket énekeltünk. így az első és a má­ sodik sor egymás felé nézett. Itt megszámlálhatatlanul sok vajmécses fénye próbált keresztültörni a füstölőkből kerengő füst­ felhőkön. és a többiekkel együtt le kellett mennem imádkozni. a sorok a terem egész hosszát betöltötték. a második és a harmadik pedig háttal ült. De senkitől sem kaptam kielégítő választ. Végigcsattogtunk a folyosókon. nem volt valami fényes kedvünk ebben az órában. mintegy mormolásunkra válaszolva. és így tovább. Sorokban ültünk. Aztán felöltöztünk. ez így szokás Tibetben. A pislogó fényben változtak az árnyékok és az óriási szent alakok megelevenedni látszottak. hogy a hangoknak ere- 65 . ahol nincs hamis álszemérem. és a sötétben a köpenyek után kotorásztunk. Mikor az éjféli trombita­ szó beharsogta a félhomályos folyosókat. Az egyik tanítás a következőképpen hangzott: „Jobb megbékélt tudattal pihenni. mikor dühös az ember". Keleten tudják. álmosan legurultunk a párnákról.

Negyed ötkor egy újabb szertartás kezdődött. amint vérvörös köpenyben és aranyszín stólában himbálózik és egy hangon mormol. Időnként örültünk a szünetnek. De akkor még nem ehettünk. A füstölők kék felhői kavarogtak-gomolyogtak az istenek térde kö­ rül. Ahogy egy zenei hang képes széttörni az üveget. Tibeti törvényeink közül a második így szólt: „Gyakorold a vallási szertartásokat és tanulj!" Hétéves fejjel tudatlanságomban képte­ len voltam megérteni.66 HARMADIK SZEM jük van. Kilenckor. hogy egyik vagy másik egyenesen ránk tekint. hogy az „előkelő s z á r m a z á s i b a n van valami szégyellnivaló. Hihetetlenül hatásos látvány volt a több száz ember. először egy félórás szertartás következett. campát és vajas teát. és nem lesznek jelen a szertartásokon. de megszegik. akiknek el kellett vinni vagy össze kellett gyűjteni a kért dolgokat. Az étkezés alatt közölték a napi tudni­ valókat és adták ki a parancsokat. hogy Lhászának szüksége volt valamire. Tapasztalataim alapján inkább azt hittem. aztán visszatértünk párnáinkhoz. mint az istentisztelet előtt. miközben a kis csen­ gettyűk ezüstös csilingelésébe lüktető dobolás hangja vegyül. Engem legalábbis feláldoztak miatta. és ilyenkor a pislákoló fényben gyakran úgy tűnt. Ötkor ettünk először. A Kangyúrból ugyancsak olvastak fel részleteket. hogy ennyi meg ennyi időre eltávoznak a kolostorból. és reggel négyig aludtunk. Külön felmentést is kaptak. Előfordult például. A szertartás körülbelül egy órán át tartott. de háromnegyed tízre vissza kellett érnünk a tanterembe. a fel­ ügyelő mellette ülve figyelt. negyven percre újabb szertartáson vettünk részt. hogy mozogjunk és hogy alázatra neveljen . ilyenkor a reggelinél szólították azokat. hanem az ember termé­ szete. mért kell betartanunk ezt a törvényt. hogy nem a születés számít. Ezt követően egy órán át fizikai munkát végeztünk. megszakítva tanulmányainkat kb. Déli egyig tanultunk. miköz­ ben az ötödiket („Tiszteld az öregebbeket és az előkelő származásúakat!") állandóan citálják. Reggel hatkor tanulásra készen gyülekeztünk a tanteremben. más tárgyat. azután jö­ hetett csak a campa és vajas tea. és eszembe sem jutott. egy hangkombináció metafizikus erót hozhat létre. A felolvasó még ennél az étkezésnél is egyhangúan mormolt.

ami nem lényeges". Nyersen ettük. vagyis az „ágyunkra".nagy ritkán . vagy hogy úgy elalszom. felejthetetlen esemény. a nyolcadik születésnapomon kaptunk néhány szem sózott-savanyított diót. De rövid idő alatt hozzászoktam. Rettegett napszak volt ez! Öt óra tanulás szünet nélkül. nyugodtan kellett feküdnünk. és később már észre sem vettem. de túl hosszú a tétlenséghez. vagy egy kevés nagyon aprócska babot. mire való: „el akartam cserélni olyasmire. nincs szükségem rá.zöldséget is kaptunk: szeletelt fehérrépát. hogy aludjunk. de éhesek voltunk. . A legkellemetlenebb munkákból is legtöbbször valaho­ gyan a legkoszosabb jutott rám. és azt mondták. Én különösképpen szerettem. meg a többi új fiú is bebújtunk egy sarokba. Csak a nagyon szo­ rongattatott helyzetben lévő vagy a nagyon meggondolatlan diá­ kok esedeztek bocsánatért. Eleinte én is. felajánlottam neki a tartalék köpenyemet az ő dióadagjáért. A csendespihenő nem örvendett népszerű­ ségnek. Néha . hogy bármely percben meghalhatok. az egy óra túl rövid volt ahhoz. hogy sosem ébredek fel többé. kihívott a terem közepébe. Jobbat is el tudtunk képzelni! Négykor. Ezalatt nem beszélhettünk. Kilenc harminckor lefeküdtünk a párnáinkra. A köpenyemet elvették. mert nem tudom. otthon gyakran ettünk ilyet. akkor következett ugyanis az utolsó étkezés. CSÉLA-ÉLET 67 minket. öt óra. Három órakor csapatostul egyórás kényszerpihenőre vonul­ tunk. a hosszú napok megölnek. A „torkosságomért" büntetésül huszonnégy óráig nem kaptam sem enni. milyen hosszú a nap.V. mialatt csak a legsúlyosabb büntetés terhe mellett mehettünk ki a teremből. Kilenckor ütött a szabadulás órája. Megpróbáltam cserélni az egyik fiúval. Tanáraink megle­ hetősen szabadon bántak a kemény pálcával. mely ismét campából és vajas teából állt. nem mozoghattunk. Egyszer. ha a büntetés elkerülhetetlennek lát­ szott. a pihenés után megint tanulni kezdtünk. A felügyelő meghallotta. és így is csemegének számított. hogy szundítsunk egy jót. A lefekvésről senki sem késett el! Azt gondoltam. és be kellett vallanom a bűnömet. sem inni. és egyikük-másikuk valódi lelkesedéssel osztogatta a büntetést.

. de először egy igen fontos kérdést kell felten­ nem neked.. Nagyon kellemes szo­ bája volt: a falakon gyönyörű falfestmények és festett selyemké­ pek. kényelmet és gazdagságot hoz neked ebben az életben. valamint egy nagy életkerék függtek. ha a helyes ösvényt választod. . Most újra akarunk fejleszteni benned néhány képességet és azt az erőt. hogy tovább kér­ dezzek: . Az alacsony asztalká­ kon kis szobrok álltak. istenek és istennők jade-ból. kemény és át­ ható tekintettel figyelt. . ha nem lenne otthonom.68 HARMADIK SZEM Majdnem hat óra volt. és az jó volt. Apád ezt nem nevezné ku­ darcnak.Apám azt mondta. mint élő megtestesülést elhelyeznek egy kolostor­ ban.ahogyan beszélt . Lobszang!. Hogyan lehetne nyugal­ mam és kényelmem. . aztán hosszasan. aranyból és zománcból.És ki mutatja meg majd az utat? .Már elfelejtetted? Nyomon követtük az előző inkarnációdat. . nem mehetek haza sem. aki felébresztett.Te kudarcnak tartanád? . Néhány év leforgása alatt azt szeretnénk. . Bár nem kopogtam. ha nagyobb tudásra tennél szert.Megállt. Egyedül csak te választhatsz. rám nézett. Ha a helytelen ösvényt választod.Eleget ettél és ittál? Biztosítottam róla. mint más lá­ ma egész életében.Meg kell beszélnünk egy csomó dolgot.Igen.Az apát úr megengedte. a láma lótuszülésben ült a párnáján. mikor annak a fiúnak a segítségével. könnyű életet. a te utad negyven évig nehéz lesz. előtte alacsony asztalon sok-sok könyv hevert.arra késztetett. de mindez a következő életben ja­ vadra válik. . és néhány éven belül apát leszel. A helytelen ösvény nyugodt. Szünetet tartott. a nyugodt. amivel korábban rendelkeztél. annak tekinteném. amit tudok.Rám mo­ solygott és azt felelte: . hogy együtt dolgozzunk. hogy igen. ha azt választom? .Ülj ide hozzám. könnyű életet. Valami .mondta. szólt. . de nem fogsz fejlődni.tudván. mint növésben lévő férfinak: . Mingyar Dondup láma ajtaja előtt találtam magam. Nyomon követtük az előző inkarnációdat. hogy menjek be. ha kudarcot vallok a kolostorban.válaszolta.válaszoltam. ahová hazatérhetek? Es ki mutatja meg a helyes ösvényt. .A saját ösvény megválasztásához szabad­ nak kell lennünk . Amikor beléptem. az egyiket tanulmá­ nyozta éppen.folytatta -.Uram! .

Hamarosan egy kis operációt kell vég­ rehajtanunk a fejeden. Ha felvettek valakit a kolostorba. Úgy tűnt. Holnap kezdjük. De először ki kell gondolnunk. Üzensz valamit apádnak és anyádnak? Ma találkozom velük. .mondtam. ha a helyes ösvényt választod. mélyről jövő. és azt egy növen­ dék elvitte a szülőknek . Hétéves korom ellenére. Igen. éles pillantású. és a he­ lyes ösvényt járni. hogy tisztán láss. erősen megnéztem. senki sem befolyásolhat a döntésben. hogy fiukat befogad­ ták a rendbe.azt hiszem . amit láttam. kilenctől egyig. Kissé elszomorodtam.V.Újra a papírjaiba merült és gyorsan átlapozta őket: . hogy valaki jó vagy sem.Átnézte a papírjait. és meg tudtam ítélni. és tetszett. Lesz majd nem egy sárkányeregetés. és akkor hipnózissal fel­ gyorsítjuk a tanulásodat. Messzire jutsz majd a metafizikában és az orvosi tudományokban is. .Nézzük csak. . Igen.Hát igen. . a varkocsát levágták. ritkán tudtam játszani vagy sárkányt eregetni. ez jó lesz kezdetnek. gyámfiának. CSÉLA-ÉLET 69 . sok emberrel találkoztam. .a tanítványod szeretnék lenni. A láma nagyon fontos személy volt. miről is fogunk beszélgetni. de csak kevesen merik ezt bevallani . roppant . . sárkányrepülés is. kinek átható. nyílt arca volt. . fiatalember.nem elég őszinték hoz­ zá.Magam leszek a vezetőd.De még mindig nem szeretem a kemény munkát.így értesültek róla. Lobszang. sőt. meleg hangon. . egyikünk sem szereti a kemény mun­ kát.Rá­ néztem. hogy még több munka vár rám. de választani neked kell. széles. fekete szeme. nehéz életem volt. tet­ szett. Előttem egy nagydarab ember ült.Lobszang. melyet magas homlok koronázott. a fejét kopaszra borotválták.Uram . Az istentisztelet helyett minden reggel kilencre gyere ide. Átadom nekik a varkocsodat! Egészen elérzékenyültem. Az én varkocsomat Mingyar Dondup láma személye­ sen adja át a szüleimnek! Elfogadott tehát „szellemi gyermeké­ nek". eddig is keményen kellett dolgoznom. amit láttam. Nevetett.Aztán . meglátjuk majd. . miként ren­ dezzük el legjobban a tanulmányaidat. A láma mintha a gondolataimban olvasott volna.kissé bánatosan hozzá­ tettem: .

majd méltóságteljesen kisétált az osztályból. én voltam a legfigyelmetlenebb. Nagyon nehezen viseltem a tanárok szigorúságát. valamint az időigényesség. mi dolgozunk a konyhán. hogy visszatér a földre. szükség van ugyanis bizonyos jelekre. Gondolataim másutt jártak.70 HARMADIK SZEM okos ember. miért. „élő inkarnációk"-nak nevezik. Rám speciális kezelés várt. ma dél­ után rajtunk a sor. mint a rabszolgákkal. amikor bementem az osztályba. A vállamat ért ütészápor erőszakosan visszarángatott az osz­ tályterem valóságába. Lehet. De aztán meggyőztem magam: hiszen ezért jöttem. Szerencsédre istentisztelet­ re kell menni. hogy teljesítse feladatát. ilyen ember mellett nem bukhatok el. ha valaki elér a fejlődés egy bizonyos fejlettebb szintjére. hogy átélje a büntetés végrehajtásakor érzett örömét.A konyhai munka nehéz volt. Tibetben szilárdan hiszünk a reinkarnációban. akinek irigylésre méltó híre járt egész Tibetben. óriási tisztelet övezte őket. melyeknek feltárását sokszor szinte lehetetlenné teszik a költségek. mi is az. ahol tovább tanul és segít az embereken. Tud­ tam.Ezzel a megjegyzéssel a feldühödött tanár még egy utolsó óriási ütést mért rám. . Úgy gondol­ juk. A mellettem ülő fiú megjegyezte: . s gon­ doskodik arról. . bár nem emlékeztem. mégha csak egy kisfiút is kellett megfenyítenie. mint ahogyan nálam megvol­ tak. hogy egy bölcsnek valamilyen küldetése van. és a tanárnak bőven nyílt alkalma arra. Csak ke­ vesek esetében sikerült felfedni az előző inkarnációt. Akkor nem tudtam még. Aznap reggel. Azo­ kat.Ne feledd. mielőtt munkáját befejezné. Két kemény. Ilyenkor . félkegyelmű. Fiatalkorukban . hogy okkult tudásomat „mesterségesen táplálják". az ottani felügyelők úgy bántak velünk.visszatér.úgy hisszük .a szigorúnál is szigorúbban bántak velük. és utána nem maradt időnk a pihenésre. vá­ laszthat a létezés másik síkja és a között. de meghal. hogy tanuljak.Tökfilkó. akiknél megvannak ezek a jelek.ahogyan velem is . bolond! Démonok vertek tanyát talán a koponyádban? Ez már több a soknál. megtölthetjük a campásedényünket. de mikor öre­ gebbek lettek. Ezért születtem újra. fárasztó munkával töltött . amit újra kell tanul­ nom. Remélem. . hogy az eredmény mások javára váljon.

gyorsan kiemeltek. az osztályomban rajtam kí­ vül senki sem volt tizenhét évnél fiatalabb. bele a forró hamuba. A teste­ men sok helyen voltak égési sérülések. A kövezett folyosókon keresztül ódzkodva vonultunk a konyhák felé.ugyancsak fü- . szorosan betekerte egy gyógyfüvekkel meghintett kö­ téssel. ezzel fűtötték a kemencéket. semmirekellő gazfickók! -kiabálta . Alig tudtam megemel­ ni a lapátot. . lusta. Előt­ tünk vöröslő fény. ráborítottam a szerzetes lábára. lejött róla a rozsda. és a nagy erőlködésben. és vagdalkozni kezdett a pálcájával. Én csak egy szegény hétéves kisfiú voltam a nagyok között. hogy megmagyaráz­ hattuk volna. . a testem többi részét pedig beecsetelte egy . miért késtünk.Én voltam a tizedik. Hátrafelé re­ pültem. és úgy járjon a kezetek. a rács beleégette magát a húsomba. Ott feküdtem még a forró hamuban. hogy a tüzelőt a kemencébe tegyem. A konyhában töltött első munkanapom majdnem az utolsó na­ pom lett.Fogjátok azo­ kat a vaslapátokat. és égő hús émelyítő szagát éreztem. majdnem a csípőízületnél. majd sikoltva a földre. anélkül. lent elviselhetetlen hőség volt. Még mindig őrzöm a nyo­ mát. A japánok évekkel később pl. Mindenhonnan rohantak a szerzetesek.és megbotlott.ordította az ügyeletes szerzetes. meglóbált . Időnként tovább ott tar­ tottak a konyhában. A láma alapo­ san megnézett. Miután kitisztította. Lementünk jó néhány lépcsőt. hogy megmentse a lábamat. egy fehér forradást. A vas rozsdás volt. de a lábam valóban súlyo­ san megégett. mintha az életetekről lenne szó! . Szörnyű fájdalom hasított keresztül rajtam.V. csak a csont állította meg. Mindenütt nagy halom­ ban állt a jaktrágya. és elkéstünk. aztán vissza egyenesen a tanterembe. A bal combomon. a lángoló tüzek fénye.Gye­ rünk már. A kemencéből kiálló egyik rács vörösen izzó végére estem. CSÉLA-ÉLET 71 óra. és mikor a lábamba ment. Táplálja a tüzet. amely nem egyszer ma is gondot okoz nekem. aki arra a fel­ adatra vállalkozott. Nagy zűrzavar támadt.Az első tíz jöjjön ide és rakjon a tűzre. Őrjöngő üvöltéssel megra­ gadott a torkomnál fogva. e sebhely alapján azonosítot­ tak. A füstölgő tanár már várt ránk. aztán kiszedte a rozsdadarabokat a sebből. Az ajtónál egy mérges szerzetes fogadott: . Hamar felvittek egy orvoslámához.

és gyakran azért voltak szigorúak s igazságtalanok velünk szemben. aki egy kis szobába vitt és lefektetett a párnaágy­ ra. Aztán bejött egy öregember. Legtöbbjüknek nem volt könnyű élete. A „szerzetes" kifejezést a „férfi" szinonimájaként használták. Úgy tűnik talán. a novicius vagy a növendék. Esetleg úgy dönt valaki. a lámához. amelyen a démon ugyanazon a helyen döfködi szerencsétlen áldozatát. milyen is. a kolostorokban több tiszt volt. hiszen 3600-6000 méter magasságban az élet nehéz. és biztos tetőt akar a feje fölé. mert ezek az emberek egyszerűen csak érzelmekre és gondolatokra vágytak. Eszembe ju­ tott egy korábban látott kép. mert személyesen megtapasztaltam. mikor a tűzdémonok megkínoznak valakit. (Abból ítélve. hanem a saját kényelme. mely a fájdalmakat enyhítette. Azt is elhatároz­ tam. Nem kell szükségképpen vallásos személynek lennie. A lá­ bam egyre csak lüktetett s biztos voltam benne. hogy „szerzetes"? Mi mindenkit így hívunk. és imádsá­ gokat mormolt a fejem felett. A lámakolostorokban vannak „szerzetesek". hogy . amit az átlagem­ ber a szerzetes fogalma alatt ért.folyadékkal. De mit is jelent az.gondoltam magamban -. hogy a szerzetesek szörnyű emberek voltak. mi guruknak mondjuk őket. ahogyan olyan sokan írnak és beszélnek nyugaton. mint amilyennek az ember hinné. Gyak­ ran „szerzetesnek küldenek" fiúkat. hogy az épségemért imádkozik a baleset után. hogy elege van a birkaterelésből.72 HARMADIK SZEM vekből készült . leült mellém a földre. egyáltalán nem olyanok.) A lámák mesterek. hogy jó életet élek majd. hogy sosem fogok tudni újra járni. mint katona. Cséla volt a fiútanuló. A világ más tájain „szolgának" vagy ha­ sonlónak neveznék őket. Mikor a kezelés befejeződött. (A lámakolostorokban a trapák vannak a legtöbben. hogy a legcsekélyebb beleszólásuk lenne a dologba. anélkül. mikor a hő­ mérséklet mínusz nyolc fok alá esik. Úgy volt. Szép dolog . aki férfi és kolostori szolgálatban áll. A trapa állt legközelebb ahhoz. ahol én is megégtem. segéd­ munkások és szemetesek. a láma hivatásos tiszt. Ha a trapák nem hivatásos katonák. akik a házimunkát végzik. Tibetben szinte bárkiből lehet szerzetes. vannak építők. a papság tagjait másként nevezték. Nem vallási meggyőződés vezeti. a láma behívta az egyik szerzetest.) így érkezünk a leggyakrabban rosszul hasz­ nált fogalomhoz.

a templomi szertartásokkal nem foglalkoztak. akik „élő megtestesülések" voltak. mert egy püspök­ nél dolgozik. illetve ne égessem át a vé- .én is annak bizonyultam -. Nem mindegyikük foglalkozott kolos­ tori ügyekkel.V. uram . Ezek a csoportok szigorúak és könyörtelenek voltak. vi­ gyázva arra.mondta az ember. a tetejüket pedig körülbelül három méter széles­ ségben kőrácsozat fedte: egy-egy rács combvastagságú lehetett.erre bízzam az életemet? . de akiket tömlöcbe vetettek. . Ezek erős. Egyetlen élmé­ nyem van róla. aki megbetege­ dett. hogy jelenlétükkel biztosították a rendet. a végén gyatra kis hurokkal. A rendőrszerzetesek. én pedig az 6 cséla-ja. amikor a börtöncellá­ ba hívtak. Négy rendőrszerzetes megragadta a középsőt és nagy nehezen ol­ dalra húzta. Kint a hátsó udvarban volt jó néhány körülbelül kilenc­ ven centiméter magas. hogy egyik lámakolostorból a másikba utaz­ tak. Rosszkedvem gyászosra fordult. Kezelnem kellett az egyik rabot. Éppen távozni készültem a kolostorból. . mit csinál. mert segédkertésze rosszul viselkedik. Az egyik lehajolt és felszedett egy jakszőr kötelet. sokan általánosabb adminisztratív teendőkkel voltak elfoglalva vagy azzal. A lámák után jöttek az apátok. közben tartani a fáklyát. Ám az ember nem ítélheti el a püspököt csak azért. Azok.tet­ te hozzá.Vonakodva bár. tiszteletre méltó orvosláma . CSÉLA-ÉLET 73 Mingyar Dondup láma lesz az én gurum. és mindenkor igazsá­ gosak. de eleget tettem a kérésének. hogy ne gyulladjak meg. kocka alakú kö­ vekből épültek. Szomorúan néztem . . Kapaszkodnom kellett a kötélbe. de sosem kegyetlenek. Nagyon szigorú vizsgákat kellett letenniük. ez attól függött. tizennégy éves korukban apátok lehettek. csak annyiban. tedd bele a lábadat és leengedlek. Néhány kivételes esetben a láma magasabb státusszal rendel­ kezett. akár csak a házimunkások.Nos. Egyetlen céljuk a rend fenntartása volt. A kolostornak volt egy börtöne. És a segédkertésztől sem lehet elvárni. mint az apát. majd kezembe nyomott egy lobogó fáklyát. de ez eredményeiken múlt. mely vajjal átitatott vastag fonalból készült. kör alakú fal. sem tűntek kellemesnek. A „szerzetesekre" további példa a „rendőrszerzetesek". lépj ide. hogy szent legyen csak azért. gyakran kegyetlenkedtek. Nem valami kellemes hely.Valamivel világítania kell.

Lobszang.Kissé erőtlenül vála­ szoltam: . most már a testfeldarabolók következtek. De leereszkedtem nyolc-tíz méter mélyre a víztől csillogó falak kö­ zött. úgy éreztem. Mingyar Dondup láma hangja volt. hogy elaludtam. Ám ne kalandozzunk el a konyhai eseményektől! A hűsítő ecsetelés hatása múlóban volt. de kínomban visszaestem. azt mondta: .74 HARMADIK SZEM kony kis hurkot. amely olyan bizonytalanul tartotta a súlyomat. mintha csak fel akarna robbanni. Kedves. ha egyikőjük beteg? . és ő mellet­ tem ül. Befejeztem a munkát. az előző életeink során hosszú utat tettünk meg együtt. Aztán újra és újra. ma pihenhetsz! Mereven elfordítottam a fejemet és meglepődve láttam. Elég volt egy pillantás: nem vette kö­ rül aura. A lábam! Maradj nyug­ ton. én meg csak egy kisfiú.Kis barátom. a lyukat lángoló fáklyával tömték be. húzzanak fel. én azonban igen. az istentiszteletre akartam menni. hogy elszedje kevés kis vagyo­ nát. mintha a bőrömet leégették volna a testemről.Mi ez a nagy csodálkozás? Nem úgy van rendjén.Finom ujjai­ val végigsimította a gerincemet. Megszökött. hogy valaki belém rúgott.Lobszang. Az idő vonszolódott. az első gondolatom az volt. aki a falnál kuporgott. A fáklya világánál gonosz képű gazembert láttam.De te híres láma vagy. így élet sem. Halk susogás . szánakozó hangot hallottam. amely a léte­ zés síkjai között vándorol. Te még nem emlékszel erre. Megkérdeztem. Elmondtam egy imát a lelkéért. és megtudtam. és szól­ tam. a kolostorból mindenhonnan hangokat hallottam. Hason feküdtem. Hunyorogtam. .valaki mellém ült. hogy két barát együtt legyen. hogy a láma szobájában vagyok. és lázálmomban úgy kép­ zeltem. lezártam vad bámuló szemét. Aludj csak! . ez túl sok. mígnem nem tudtam semmiről. Az utolsó in- . néhány ismerős volt. az­ tán éjszaka megölt egy szerzetest. de elfogták és visszahozták bűntette színhelyére. Észrevette. Megpróbáltam felugrani. vándorló koldusként élelmet és menedéket kért a kolostorban. de még több ismeretlen. mi volt a bűne. és mikor magamhoz tértem. A fájdalom heves rohamokban sö­ pört végig a testemen. A lábam még erősebben lük­ tetett. le a mocskos kőre. hogy csodálkozom és elmosolyodott: . de a testem elölről is meg­ égett a forró hamuban. Sápadt napfény sütött a szemembe.

Feltűnt egy kis csoport fehérbe öltözött fiú. a közelebbi fjflgyoldalakat aranytetejű lámakolostorok pettyezték. Voltak ma- . Nagyon erős vonzerő volt köztünk .Az élet kerekére. távolabbi kolostorok növendékei. míg a fösvény nem talál vigasztalót. hogy visszanyerd az erődet. melynek partjait a zöldnél is zöldebb fű szegélyezte.ezt tisztán éreztem és áldottam a sorsot. hogy vele tanuljak. Mellettünk nem messze egy aprócska erdő. mint a kocsikerék. hogy kinézzek az ablakon. A távolban bíborszín* hegyek. Legyen a hatalmas ember nagylelkű az esdeklőkkel. hogy a láma. a távolságtól törpényire zsugorodott kis házak! Lent a völgyben kanyargó folyó. Aki ma koldus. Már akkor nyilvánvaló volt számomra. hogy rengeteg mindent tud ró­ lam. Tekintsen le az életek hosszú ösvényére. a buddhista Szent Iratokban megfogalmazott parancsokra gondoltam: „A lágylelkű ember mindig boldogul. hogy nem akad majd jobb tanuló nálam. holnap herceg lesz belőle. Sok látnivaló tárult elém. . és eltökéltem. Örömmel vártam. Fi­ nom. és a herceg is koldussá vál­ hat". Túl az ablak alatti alacsonyabb tetőkön. Elfordítottam a fejem. a messzeségben Lhásza terpeszkedett a napsütésben.V. messze többet. valóban jó ember. hogy kilássak. az u ^ r b a n kü­ lönböző rangú szerzetesek jöttek-mentek. Az ágy-pár­ nákat az asztalra rakták. hogy nem a földön fekszem. a csúcsokat csillogó hósapkák koronázták. ne aggódj. mint amennyit én magam. Balra a Potála. Gyerekes fantáziámban faágon gubbasztó madárhoz hasonlítottam magam. aztán a másikhoz. olyasvalaki. életében egyetlen nagy feladattal: össze kellett kap­ csolnia az anyagi és a szellemi világot. roppant méreteivel maga is kis hegyet formázott. aki nagyon fontos személy volt. hanem úgy egy méter magasságban. akit képességeim legvégső ha­ táráig követni fogok. Megmentjük a lábad. CSÉLA-ÉLET 75 karnációban nagyon közel voltunk egymáshoz. ők voltak a munkások. Mert a gazdagság forog. egyszer az egyikhez jön. pasztel árnyalatú. melyből templomok és iskolák kandidáltak ki­ felé. Itt lakott a legfőbb tibeti jövendőmondó is. Furcsa volt. Alattunk. Néhányan sötétbarna köpenyt viseltek. a Kji. mely gondjaira bízott. a levegőben. Világos volt. De most pihenned kell. aki a veze­ tőm.

rövid néhány évem alatt meg­ tanultam. és akár egy sebzett madár. önkénte­ lenül . A testem a forró hamutól még mindig sok helyütt felégett és hólyagos volt. hogy a főtisztvise­ lők közé tartoznak. és azt mondta: . A lábam merev volt és borzalmasan fájt. Nem tudtam részt venni a szertartásokon és az osztályba se jártam. készítettek nekem egy mankót. A világiak színes lovakon. keljek fel és mozogjak egy ki­ csit. vérvörös meg bíbor ruhában. de az egész együttvé­ ve sem kínzott annyira. Ülni képtelen voltam. . hogy újra tudjak mozogni. Sokan lovakon vagy pónikon ültek. Mingyar Dondup láma foglalkozott velem.emlékszel az előző inkarnációdból. mint a lábam. amit korábban. Teljesen begyulladt és váladékozott a bentmaradt rozsdadaraboktól. így majdnem egész idő alatt vezetőm. Jobban foglalkoztatott a gyógyu­ lás és az. Három nap múlva azt ajánlották. a jobb oldalamon vagy a hasamon feküdtem.76 HARMADIK SZEM gasabb rangú szerzetesek is. ez utób­ biak gyakran aranyszín stólát viseltek jelezvén. Mivel nem tudtam segítség nélkül menni.De sok mindenre tudattalanul. a papok csak fehér paripákon lovagoltak. Mindez kiragadott a közvetlen jelenből. ezzel ugrabugráltam. Meg volt elégedve azzal.

egyenletesen szétterítették. Az edénybe ugyancsak töl­ csér alakú nagy követ illesztettek lazán. ott a már megpörkölt árpát kellett megőrölni. a tetején kb. ebből kisebb gerendák áll­ tak kifelé.Eltelt két hét és sokkal jobban éreztem magam. elöregedett gerenda tartotta. majd az ajtókat becsukták. Ehhez egy érdes felületű. Az árpát kiszórták a gő­ zölgő kó'padlóra . A tibetiek keresztbe tett lábbal ülnek. hogy megforgassák a soktonnás követ. amely keresztülfúródott rajta. A lábam még min­ dig fájt. amelyekben a pörkölendő' árpa volt. Beleegyeztek. hogy az árpaszemek ne hulljanak le. de lagalább javult valamennyit. mi a folyosón át bevonultunk egy kis szobába. Amíg egy adag pörkölődött. Ha már megindult. hogy hadd él­ jek a szokott módon. Belső felületén barázdák és vájatok voltak. mert többet akartam mozogni. ahogy tudok. a szerzetesek és a fiúk pedig nekifeszültek a küllők­ nek.alatta tátongott a kemence. Megkértem. vagy aho­ gyan mi nevezzük. és engedélyt kaptam arra. de a lábsérülésem határozottan megakadályozott ebben. A visszatérésem elsó' délutánján újra a konyhai munka volt so­ ron. hogy egy palatáblára felírjam a zsákok szá­ mát. vagy hogy hason feküdjek. nem volt olyan rossz. hogy úgy üljek. A pörkölt árpát beöntötték az edénybe. Az volt a dolgom. ahol megégettem magam . lótuszülésben. mint abroncs nélküli küllők. mindannyian körbe-körbe jártuk és énekel77 . két és fél méter átmérőjű tölcsér alakú kőedényt használtunk.

vigyázni kellett. Minden fiú egy hétre való campánakvalót hordott magánál. ismerd meg. idehozzuk. az. mint új korában. Következő nap a teakészítésnél kellett segédkeznünk. hogy meg ne álljon. mert pórusaikba beleivódik a korom. Ahogy a őrölt szemek kihullottak az edény aljáról. Úgy tartjuk. és az egészet órákon át főzték. Mikor a víz újra forrni kez­ dett. pontosabban a megtört­ megpörkölt árpát. tábla formára szárították. Majdnerfi kimeríthetetlenek a kész­ letek belőle. A kony­ hák egy3 |á£ik részébe mentünk.78 HARMADIK SZEM tünk. Aztán. és nem lesz . A munka legrosszabb része a tűz etetése volt. több lapát tisztított vajat tettek hozzá. újabb és újabb frissen pörkölt árpát töltöttek a tar­ tályba. és az ujjunkkal addig kavargattuk. fanyar füstöt áraszt. ha meg már mozgott. A teát állandóan forrón tar­ tották. beszélgess vele. Minden étke­ zéskor örflfttünkJjelőle egy keveset a campás tálba. Amikor rárakják a tűzre. bűzös. mert nem volt elég munkás. majd felaprítsuk őket. amit egy kis bőrtasakba tettünk. mint az ében. a forró kövön szétszórták és újból megpörkölték. most forrt és gőzöl­ gött. Nem azért kellett segítenünk a fizikai munkában. Ami a közelébe kerül. Ez volt a campa alapja. amelyet fa helyett tüzelőnek használ­ tunk. egy szerzetes megsózta. "akkor megettük. és a környékén dolgozók arca megfeketedik. akit nem is­ merünk: dolgozz vele. úgy csillogott. hanem azért. és mivel egyszerre egy üstöt használtak. Az volt a dolgunk. míg tésztasűrűségtpiem lett. hogy elmenjünk a teatéglákért. Az apróbb darabokat behajították a forró vízbe. fokozatosan megfeketedik. hogy az ember fennmaradjon. Aztán az őrleményt elvitték. hogy ne legyen túl sok megkülönbözte­ tés. a fa olyan lesz. A hét-nyolc kilós téglákat Kínából és Indiá­ ból a hegyi hágókon keresztül szállították Lhászába. hogy megmozduljon. A keverék nagyon tápláló. ahol egy hat-hét hektoliteres fémüst álÍTlomokkal tisztították. egy másik nagy adag szódát rakott bele. hogy egyetlen ellenségünk van. Valamikor korábban félig megtöltötték vízzel. Itt senki sem szidott meg az éneklésemért! Szörnyű nehéz volt beindítani azt az átkozott követ. Aztán vajas teát keveigLik hozzá. A jaktrágyát. a másikat addig előkészítették és megtöltötték vízzel. és a campával együtt elég volt ahhoz. min­ denkinek segíteni kellett.

mint vaktában felírni egy gyógyszert. Néhány szerzetestől eltekintve nemigen ismerték ezt a vidéket. hogy végül is van valami szavuk. amit gondol. megmondják neki. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 79 ellenség többé. . Sorokban ültünk a földön. hogy a megfelelő fajtát szedjük le. a világon talán sehol sincs hozzá hasonló. Belém sok asztrológiai ismeretet vertek. és ha a bírálat jogos. Ha az ember 20-25 méterrel arrébb megy. a hőmérséklet mínusz 4 fokról plusz 15 fokra változik. a tengerszint felett hét­ nyolcezer méter magasságba. Néha három hónapig is eltartottak. mit se számított.VI. Ha az apát durván viselkedett az év során. Az alacsonyabb ran­ gúak kezében ez az igazság egyik eszköze a hatalmasokkal szem­ ben. amikor alaposan ismertük a növényeket. Ilyenkor a felföldekre vezettek bennünket. nem talált" sorsjáték. és megbízhattak bennünk. és nekünk valamennyit fel kellett is­ mernünk. A „növénygyűjtő expedíciók" ősszel voltak. tudo­ mányos elvekre alapul. Az asztrológia „talált. A falon nagy táblák lógtak. és bárki elmondhatja. előttünk állt. hát. hogy ha más máson is segített. érzik. Tibetben minden évben van egy nap. kar. de a jégtaka­ rókat forró vizű forrásoktól táplált zöld völgyek tarkítják. talán megint használni fog. nem tehet semmit a neki alárendelt ember ellen. vagy a hagyományosabb testrészek. mert nem tudtuk. kit fi­ gyel! Jókora pálca volt nála. abban a reményben. oda ütött. mögöttünk sétált. mert ez a tárgy fontos volt az asztrológiához. amikor a ha­ talmasok félreteszik a hatalmat. és nem habozott. mert változatosságot hoz­ tak a szigorú kolostori életbe. Nagyon sok tanulnivaló volt. az egyik testrész épp úgy megfelelt. Váll. De amikor dolgoztunk az órán. Páratlan élmény. egy részük a csillagjós­ lással foglalkozott. ahova ért. ritkán élnek vissza vele. de már csak akkor. és nagyon kedveltük őket. Ami­ kor a tanár előadott. A rendszer jól működik. vagy a falitáblára írt. Ez utóbbia­ kat minden héten cserélték. Jobb az asztrológiai je­ gyek alapján kezelni valakit. Rengeteg matematikát tanultunk. hogy füveket gyűjtsünk és gyógyszert készítsünk belőlük. ahol jég borít mindent. mint a másik. Később kirándulásokra vittek minket. mert az orvosi munkához nélkülözhetetlen. a többi gyógynövényeket ábrázolt. és nagyon figyelmesnek és szorgosnak kellett lennünk egész idő alatt.

Úgy tekintettünk rájuk. nem lesz viszály vagy békétlenség. mielőtt még veszélybe sodorhatnák a többie­ ket. Puhánynak és gyengének tűntek a szemünkben. hogy kiselejtezik az alkalmatlanokat.. a szerzetesek sötétedéskor lefeküdtek és hajnalig aludtak. Légy becsületes és őszinte mindenben! 8. Segítsd az országot! 7. A legjobban hasznosítsd az ételt és a vagyont! 10. Bízzál az ország és a lámakolostor vezetőiben! 2. mint bukottakra. ha a napirend megváltozik. még többet morgolódtunk volna. amikor fü­ veket gyűjtöttünk. Ne botránkoztass meg senkit! 15. Viseld a szenvedést és a nyomorúságot türelemmel és alá­ zattal! Állandóan azt mondogatták nekünk. ma­ gunkra meg mint az elitre. Gyakorold a vallási szertartásokat és tanulj! 3. csakporiak voltunk az egyetlenek. Az első év külö­ nösen nehéz volt. A vezetőink bölcsen úgy döntöttek. és mi a többiek szintjére kerülünk. Figyelj a barátokra és a rokonokra! 9. hogy ha betartjuk a törvé­ nyeket. Kolostorunk ismert volt a szigorú és kérlelhetetlen képzésről. Megrostálták a növendékeket.. Tiszteld az öregebbeket és az előkelő származásúakat! 6. Tarts mértéket mindenben! 13. Mutass háladatosságot és viszonozd a kedvességet! 12. Becsüld az erényeseket! 5. Sok kolostorban nem volt éjjeli szertar­ tás. ne bánts senkit! 16. s bár sokat morog­ tunk magunkban.80 HARMADIK SZEM A vallásoktatás nagyon intenzíven folyt: minden reggel fel- mondtuk a Törvényeket és a Középút összetevőit. akik odamentünk. Kövesd a jók példáját! 11. Az első évben nem volt részünk szinte semmi kikapcsoló- . Ne légy féltékeny és irigy! 14. hogy enyhébb körül­ ményeket találjanak. és mi. A törvények a következők voltak: 1. Tiszteld a szülőket! 4. akik egy idő után elmentek. Beszéded és tetteid szelídek legyenek. csak a legerőseb­ bek élték túl a jéggéfagyott felföldeken tett utazásokat. Elég sok szerzetes érke­ zett máshonnan.

jó módszer ez. mert a büntetés még rosszabb volt. nagyon szigorú büntetés járt érte. hogy belénk sulykolják a jó em­ lékezőtehetség iránti igényt. hogy száz meg száz fiókkal körberakott szobában va­ gyunk. Ma is hálás vagyok azért. Sokat kellett tudnunk az asztrológiáról. Mindegyik fiókon tisztán kivehető címke van. A gondolkodásra nagyon rövid időt kaptunk. Gyakran Szent Könyvek obskúrus oldalaira vonatkoz­ tak. és valóban fejleszti a memóriát. és azt a feladatot kaptuk. ahol állunk. ahogyan memorizálni tanítottak ben­ nünket. mi van benne? Ha nem tudtunk tíz másodpercen belül válaszolni. amely jól lát­ ható és könnyen elolvasható onnan. Na­ gyon tisztán magunk elé kellett vetíteni a „tényt" és a „fiók" pontos helyét. A legtöbb tibetinek jó emlékezőtehetsége van. Kérdésekkel bombáztak.VI. A könyveket nem hordhattuk magunkkal. . kinyitni a megfelelő fiókot. Későbbi éle­ tem során úgy találtam.Na fiam. Nyisd ki a fiókot. mert rendszerint kilencven centiméter szé­ lesek és körülbelül negyven centiméter hosszúak voltak. a Kangyúr hetedik kötetének ti­ zennyolcadik oldaláról az ötödik sort kérem. hogy ne jöhessünk rá. a kötés nélküli. de annak. majd hirtelen a gyógyfüvekre váltottak. amint kinyitjuk a megfelelő fiókot. job­ ban tettük. A ta­ nár például azt mondta: .belépni egy szobába. Például azt kellett képzelnünk. Munkával és tanulással telt minden ébren töltött pillanat. és beletesszük a tényt. A feledékenység meg­ bocsáthatatlan bűnnek számított. A memóriatréning mód­ szereit évszázadokon keresztül fejlesztették ki. min­ den tényt osztályozni kell. A kérdéseknek nem sok közük volt egymás­ hoz. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 81 dásban. Azt mondták. ha hibát. aki orvosszerzetesnek tanult. és Szent Könyvek egészét kellett felmondanunk. Mégis. Tanáraink mindent megtettek. mire irányulnak. laza papírlapokat két faborító tartotta össze. Kis gyakorlattal bámulatra méltóan könnyű volt . csak azért hogy ellenőrizzenek. és kihúzni a szükséges tényt a hozzá kapcsolódó más tényekkel együtt. vagy játékban. ha egyáltalán nem válaszolunk.képzelet­ ben . komoly verés. hogy képzeljük el. bármilyen apró hibát vétettünk. a jó memória igen felbecsülhetetlen érték. hogyan lehet használni és keverni őket. szórakozásban. és ne a könnyű utat válasszuk. a rengeteg gyógynövény neve és pon­ tos leírása mellett azt is ismerni kellett.

Emlékszem. Az első év után megszoktuk a szigorú szabályokat. ki­ hulltak a rostán. egyik lábunkról a másikra billegtünk. A többiek nehézkesen lépdeltek. Két. így meg tudtuk tartani az egyensúlyunkat helyváltoztatás nélkül. Akkor is a gólyalábakat használtuk. ha egyszer kiszabadul­ tunk. Olyan bo­ tokkal kezdtük. mikor átkeltünk a folyó­ kon. A lo­ vaglásban nem voltam olyan ügyes. és így megtakarítottuk a hosszú kitérőt a legközelebbi gázlóig. illetve akik nem bírták a feszültséget. Ha éberen figyeltünk. de mikor a saját erőmre kellett támaszkodnom. hogy leesünk. Ezek után a nehéz hónapok után úgy éreztük. miközben vadul kiáltoztunk. egész idő alatt dolgoztat­ tak minket. harminc méter távolságra egymástól. hogy kell játszani.rendszerint háromméteres . mire a „lovas" megingott vagy leesett. Ha egy helyben akartunk állni. A víz már a partnál is mély volt. mintha csak helyben jár­ nánk. hogy elriasszuk az ég démonait. Akik kimentek. A gólya­ lábcsatában ez előnyt jelentett számomra. sosem térünk vissza. meglöktem a másikat. sokkal nagyobb és idősebb fiúkkal jártam egy osztályba.82 HARMADIK SZEM Az első tizenkét hónapban nem engedtek ki bennünket az ud­ varra. egyáltalán nem találtam .gó­ lyalábat használtunk. Az egyensúlyo­ záshoz nem használtunk semmit. Mint mondtam már. Kel­ lő gyakorlat után még hosszabb . most szentelhettem rá egy kevés időt. és valami gyakorlati hasznunk is származzon belőlük további életünkben. kétméteres gólyalábon baktat­ tam egyszer. Bevallom. ha lett volna ho­ vá. azt sem tudjuk már. Az udvaron páváskodtunk. mert olyan kemény fegyelemben éltünk. jól elboldogultam. általában tízfőnyi csa­ patban felsorakoztunk kb. meghúztam az egyik gólyalábat. faragatlan fickókként viselkedtünk. neki" elszaladtam volna. hogy a ta­ náraink attól féltek. „uccu. amelyek testmagassággal emelnek a föld felé. Csatákat harcoltunk végig gólyalábon. Ez sajátos szabály volt Csakporiban. nem kockáztattuk. bekukucskálunk az ablakokon. A sportokat és a gyakorlatokat úgy tervezték. hogy megedződjünk. A gyengék. nem jöhettek vissza. s hirtelen folyó került az utamba: át akartam hát men­ ni rajta. aztán egy bizonyos jelre megkezdtük a támadást. Az első év­ ben nem játszhattunk semmilyen játékot. Még mindig szerettem gólyalábon járni. közéjük ugrottam. Óvatosan átgázoltunk.

A dzsúdóban meg­ tanultuk. aki majdnem átesett a saját árnyékán is. A szél. hogy a víz nem éri el a derekamat. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 83 sekély részt. Én ugrálni tudtam a gólyalábon. feljött majdnem a dereka­ mig. Hirtelen csobbanás. Leültem és beereszkedtem a vízbe. Persze volt néhány esetlen fiú. majd teljesen eltűnt.VI. Az udvaron játszottunk például: a játék izgalmában megfeledkeztünk a szélről és kiléptünk a falak nyúj­ totta szélárnyékból. aztán bukfen­ cet vetett a két gólyaláb között. Akkor rohanó lépteket hallottam. Mivel látta. majd ahogy beljebb mentem a közepére. s máris felborultunk. Rettenetesen csúnyán beszélt. és én gyorsan földet értem. ez itt egy sekély szakasz. levette lábát a támasztóról. Megismételte néhányszor a mutatványt anélkül. va­ lósággal megfagyasztotta a vért az ereimben. arra gondoltam. a feje kibukott a víz fölé. aki a következőt tudta megcsinálni: sétálgatott egy kicsit. Velük előfordult időnként. mert sosem tanulta meg az esést. összegabalyodtak a kezek. hogy talán soha életemben nem voltam még ilyen gyors a gólyalábakon. Siettem a távoli part­ szakasz felé. Ez­ után mindig megbizonyosodtam arról. a férfi megmarkolta a partot és kihúzta magát a folyóból. hogy elvétett volna egy lépést vagy kijött volna a ritmusból. De ritkán sérültünk meg komolyan. A térdemig ért. felugrott és fordult egy teljes kört. hogyan kell esni úgy. Voltak rajtunk horzsolások vagy lejött a bőr a térdünkről. és a fenyegetés. a lábak meg a gó­ lyalábak. Egy szélroham felkapta a köpenyünket. egyenesen a feje fölé. amely majdnem mindig fúj Tibetben. és mikor én is kiértem. hogy az asztrológusok számítása szerint a szü- . Fel­ ment a lába. aztán le. Röviddel a nyolcadik születésnapom előtt Mingyar Dondup lá­ mától megtudtam. hogy eltörték a karjukat vagy a lábukat. hatal­ masat estem: a támaszték eltört. azt gondolta: Aha. Volt közöttünk viszont egy fiú. de nem törődtünk ezekkel az apróságokkal. hogy mit fog csinálni velem. komoly veszélyt jelent ebben a sportban. hogy a „lépcsők" jól legyenek rögzítve. de mikor először próbáltam. hogy az ember ne sértse meg ma­ gát. Megkapaszkodott a bot végében. aki átszeli a folyót. a kisfiúra. Azután nagy fröccsenés. és merő pillantást vetett rám. Egy férfi futott az ösvé­ nyen. szépen beletalálva a támasztékba.

Hitünk szerint az ember azért van gyenge fizi­ kai testében. hogy tanuljon és fejlődjön. Lefekszik pihenni. amikor az ember alszik. melyeket az alvás szellemi síkján élünk át. A magasabb Én. . A hitetlenség nem tünteti el. hogy ez az erő elektromos. Ám később részletesebben is leírom az ezzel kapcsolatos élményeimet.84 HARMADIK SZEM letésnapomat követő nap megfelelő időpont lenne a „harmadik szem megnyitására". Valójában nem számít. Az alvás alatt visszatér a létezés egy más síkjára. A szellemet a halál pillanatá­ ig „ezüst szál" köti össze a fizikai testtel. Nem zaklatott fel. a szellem kiszáll a testből és ellebeg. ugyanolyan mint a villám. hogy mesterem is ott lesz. Mint ahogyan korábban többször elmondta nekem.mindenki megtanítható rá. Nyugaton a tudósok mérni tudják az agy elektromos hullámait. hogy megfelelő feltételek kö­ zött lássa. Számunkra a test egy héj csupán. Az átlagember nem látja a napudvart. a Legfelsőbb Tudat működteti. és az álom éber állapotban teljességgel lehetetlennek tűnhet. A napko­ rongról többmillió kilométerre lövellnek a lángok. hacsak nincs az ember kiképezve. amilyenek. vagy el­ hagyja ezt az életet. Ilyen az emberi aura is. és amikor jön az álom. Mikor a szellem visszatér a testbe. de teljes napfogyatkozáskor mindenki megnézheti. hogy az emberek hisznek benne vagy sem. A testet körülvevő aura csupán az emberben égő életerő tükrö­ ződése . Az álmok olyan élmé­ nyek. Úgy hisszük. akit érdekel. akik gúnyolódnak az ilyen dolgokon. az ébredés döbbenete eltorzítja az álomemléket. tudtam. A harmadik szem megnyitásával képessé váltam többek között ennek az aurának a meglátására. a harmadik szem megnyitása után olyannak fogom látni az embereket. és tökéletesen megbíztam benne. amely akkor veszi át az irányítást. elgondol­ kozhatnának ezen és gondolhatnának a nap udvarára is. azok. Még mindig ott van.

Lyukfúróra emlékeztetett. ahol kereskedőket láttam.Nagyon kelle­ mes volt heverészni és lustálkodni a napsütésben. Túl gyorsan telt el a nap! Ahogy meghalt a nappal. azaz Ékszer park tavainak kéklő vize.Ez elég fájdalmas lesz Lobszang. Mingyar Dondup láma megfogta a kezemet és így szólt: . a Kjicsu révnél. és a hegye helyett az U élén kis fogak voltak. Óvatosan leszedték a borogatást. Mögöttem a Norbu Linga. és ezen a napon szabad voltam. szóra­ kozzál Lobszang. szürkületkor majd jövünk érted. le­ beghetnék délre. és a szobába belépett három magas rangú láma. ahol várakoznom kellett. bárcsak szerezhetnék egy bőrcsónakot és azzal sodródhatnék a folyón. hanem U alakú volt. Puha bőrcsizmák a kinti kövezeten. Este újból bejöttek hozzám. Az egyik erőteljes láma leült mögém. ahogy akarod a napot. hogy sterilizálja. és elővett belőle egy fényes fémeszközt. megszületett az este. aztán áthúzta egy mécses lángján. Gyógyfüves borogatást tettek a homlokomra és szorosan a fejemre kötözték. . sem órák­ ra. A második láma kinyitott egy dobozt. Nem sokkal alattam a Potalát láttam csillogó tetőivel. Ekkor bemen­ tem abba a kis szobába. fejemet a térde közé fogta. Azt kívántam. egyikőjük Mingyar Dondup láma volt.Töltsd. A láma néhány percig nézte az eszközt. csak nem kör. a homlokomat tisztára és szárazra törölték. Kora reggel Mingyar Dondup láma azt mondta: . de csak 85 . sem istentiszteletre nem kellett mennem.Eljött a születésnapom.

minek az illatát. Bízott bennem. hogy Mingyar Dondup lá­ ma is elém állhasson. csak nyomást és tompa fájdalmat éreztem. mintsem hogy megmoccan­ jak vagy feljajduljak. mintha én lök­ nék egy rugalmas fátyolt vagy engem löknének neki. Megszűnt és én finom illatokat éreztem. az helyénvaló. Mingyar Dondup láma figyelt. mikor a vége megakadt a csontnál. nincs mást tenni. s az eszköz átha­ tolt a csonton. Láttam. Aztán. és ugyanabban a pillanatban megállt az éber opera­ tőr kezében. Hirtelen szúrós. a szája sarkában a feszültségtől kis ránc húzódott. amennyire csak tudsz. amit mond vagy tesz. akinél az eszköz volt. hogy valaki tüskékkel szurkál. nagyon tiszta fale­ mezkét. aki biztosan tartotta a nyelet. az operatőr végtelen elővigyázatossággal tovább és tovább csúsztatta a lemezkét. tudtam. és úgy éreztem. arrább ment egy kicsit. épp most ment le a nap. inkább meghaltam volna. csiklandós érzetem támadt az orrnyer­ gemnél. Aztán ez is elmúlt. Ezután enyhülni kezdett. égetett. A láma erősebben nyomta. ki­ csit rezegtette az eszközt. A lá­ ma. ha teljesen tudatodnál vagy.86 HARMADIK SZEM úgy lehet csinálni. mint nyugton maradni. és körbeforgatta a nye­ lét. hogy különféle eszközöket és gyógyfüves olda­ tokat rakodnak ki. elhalt. melyet előzőleg tűzzel és gyógynövényekkel acélkemény­ ségűre edzettek.Egy percre a fájdalom felfokozódott. Hirtelen „reccs". mikor ez utóbbi intett a fejével. Egy percre az volt az érzésem. ne mocorogj. Hirtelen va­ kító fény támadt és Mingyar Dondup láma azonmód azt mondta: Állj! . miközben Mingyar Don­ dup láma odaadott neki egy nagyon kemény. és helyette színspirálokat és fehé- . Erősen figyelt. csak egy tompa ütést. Nem tart nagyon sokáig. hogy a fogazat átfúródjon a homlokcson­ ton. A falemezt az U két szára közé illesztette. Lobszang fiam. és azt gondoltam magamban: . én meg benne. próbálj mozdulatlan maradni. A homlokom közepére nyomta az eszközt. mint a tűz.Nos. A láma. majd meg­ kérdezte: . ahogy az eszköz áthatolt a bőrön és a húson. hogy pont belement a fejemen lévő lyukba. de nem tudtam. majd becsúsztatta úgy.Minden rendben? Kezdjük. ránézett a többiekre. így hát nem mozdultam. bevégzik veled így vagy úgy. A fájdalom egyáltalán nem volt erős. aki operált. Mintha megállt volna az idő! Nem éreztem különös fájdalmat.

VII. A kristálynézésben nincs semmi csoda. van. és bejött a három láma. Idővel meg tudtam határozni egy ember egészsé­ gi állapotát az aura színe és intenzitása alapján. míg ki nem vet­ ték. A falemezt bent hagyták két-három hétre. és mikor nem. Senki sem látogathatott meg. a kristály­ gömb éppúgy. melyek túlterjedtek a legbelső aurán. Kaptam egy kristály­ gömböt. amilyenek. mikor mondanak igazat. és addig. A fémeszközt óvatosan kiszedték. Nagyon egyszerű volt. Abból. és nem amilyennek mutatják magukat. vagy a teleszkóp. Csak később jöttem rá. Előző éj- . megfigyeltem. és megőrizheti az össze­ szedegetett tények emlékét. Mingyar Dondup láma hozzám fordult: . hogy voltak más kisugárzások. és használatában nagy gyakorlatra tettem szert. A HARMADIK SZEM MEGNYITÁSA 87 ren izzó füstgolyókat láttam. ahogyan a színek változtak. De nemcsak az emberi testet láttam tisztán. . A következő héten beengedtek egy kevés gyenge fényt. A tizenhetedik na­ pon a szobában teljes világosság volt. hogy az aurájuk volt arany. kivéve a három lámát. majdnem sötétben. tudtam. hogy a három lámát arany fény veszi körül. hogy ne tudjon mozogni.Most már kö­ zénk tartozol. eszköz csupán. Ettől fogva olyannak látod majd az embe­ reket. az el­ vek azonosak. hogy kivegye a falemezkét a fejemből. a kis szobában kellett maradnom. amellyel az ember bárki tudatalattiján áthatolhat. Ahogy új érzékem fejlődött a lámák szakavatott segítségével. csak a legszüksége­ sebb enni. Az első héten a szobát majdnem teljes sötétségben tartották. amit éltek és hogy a legtöbb ember valóban nagyon különbözően fest. aki a kőkristállyal tud legjobban dolgoz­ ni. vagy tiszta fekete korongot használnak. aki az üveggömbbel. ahogy közeledett a hét vége. mégpedig a tiszta élettől. amely a természeti törvények által láthatóvá teszi az egyébként lát­ hatatlant. Megint mások esetleg egy tál vizet. mint a mikroszkóp. A harmadik szem számára fókuszként szolgál. Amint a kiálló falemezt helyére rögzítették.Külö­ nös élmény volt látni. Lobszang. Míg bent volt a falemez a fejemben. Mindegy melyiket. A kristálynak és használójának illeniük kell egymáshoz: van.és innivalót kaptam. akik nap mint nap tanítottak. még mindig őrzöm. aztán egyre többet és többet.

szóltam. hiszen na­ gyon éhes voltál. egyikőjük térde közé fogta a fejem. ők milyennek tűnnek majd? De egyelőre nem érkezett válasz az efféle kérdésekre. és már kint is volt.88 HARMADIK SZEM jel a homlokomat beecsetelték valamilyen gyógyfüves oldattal. apám. Reggel jöttek a lámák. Van. indulj és egyél. Azt mondták. és megmutatta a fadarabot. a füstön méregvörös szikrák villantak át. és a vörös szikrák a dühkitöréseket mutatják. . és ahogyan előzőleg. Ám abban a pillanatban főként az evés érdekelt. Az operatőr láma egy kis rézedény felé fordult. és alaposan megvizsgáltak. hogy melyik szín mit jelent. nem is annyira a tanulás miatt. hogy színeket láttam és már tudtam is mindent. Most rájuk néztem és megtudtam. Mingyar Dondup láma egy gyógyfüves párnácskát tett a kis pöttyre. A vezetőmmel egy eldugott beugróban ültünk. No. ez csak egy dühös takarító.Lobszang. Ahogy a füst a mennyezet felé szállt. Időm másik felében az órákra és a szertartá­ sokra kell járnom. meg kellett tanulnom.Egy égő ember van a folyosón . A többiek rémült arcomra néztek. Az­ nap éjjel zúgó fejjel aludtam. aki tényleg szeret. Egy alak közeledett felém.. csak az evés járt az eszemben. Később hipnotikus módsze­ rekkel is tanítani fognak. befejeződött beavatásom első szakasza. Milyen lesz mostantól Cu. mint az ében. Az operatőr egy eszközzel megfogta a fadarab kiálló részét. hirtelen rántást éreztem. most elhatároztam.. ami a hom­ lokomon a műtét után maradt. mások meg közömbösek irántam. mert a személy nem eléggé fejlett. A do­ log nem egyszerűen abból állt. hogy másképpen látok? Anyám. aki gyors és hatékony módszerek­ kel tanít majd engem. bepótolom. és néhány különböző füstölővel együtt rátette. Reggel ismét bejöttek a lámák. mit gondolnak valójában. kék füst lengte körül. onnan figyeltük azo- . Az előző tizennyolc napon nagyon keveset kaptam enni. akiket olyan jól is­ mertem. Káprázatos volt újra találkozni a fiúkkal. kimehetek már a többiekkel. de fele időmet Mingyar Dondup lámával kell töltenem. né­ hányan féltékenyek rám. . Kirohantam az ajtón. hanem hogy szemléletem kiegyensúlyozott legyen. Fekete lett.. Nyüszítve visszarohan­ tam a szobába. és mégsem ismertem egyáltalán. Az aurája füstkék színű. Mingyar Dondup Láma kisietett és mo­ solyogva jött vissza.

hogy az istenek helyébe lépnek. Lobszang. hogy egy­ szer már sikerült neki. amit az ember láthat. óvatosan és tisztelettel kell vele bánni vele. A harmadik szem erejét különösen betegeknél használtuk. nézd azokat a változó hullámsávokat. akiknek teste vagy lelke beteg volt. hogy az. Aztán majd azt is megta­ nulod. Hosszú évszázadokon keresztül csak kevesen szület­ tek a tisztánlátás képességével. hogy szent irataink minden szava a szó szoros ér­ telmében hiteles. jobban látják az istenek. Lobszang! Látod azt a színes fonalat. Milyen kis aljasságokra képesek az emberek a pénzért.Fiam. hogy akarattal nyisd és csukd. De az embereknek az a lá­ tomásuk támadt. hogyan lehet tetszés szerint be­ csukni a harmadik szemet. Egy este a láma így szólt hoz­ zám: . úgy. olyan.VII. mikor egy kereskedő közeledett: Nézd csak. mely a szíve felett vibrál? Az az árnyalat és a vibrálás azt mutatja. aki hisz abban.Alaposan fi­ gyeld meg ezt az embert. Lobszang! Valóban szent ember. hogy lealacsonyítják magukat! Egy hajlott ko­ rú szerzetes érkezésekor a láma ezt magyarázta: . te most rendel­ kezel azzal a képességgel. a meg-megszakadó szikrázást! Üzletemberünk azt gondolja. Azok esetében.Vagy például. Most még állandóan használd. akik természettől fogva rendelkeznek vele.Később megtanítunk arra. ahogyan ez velem is történt. Észrevetted azokat az elhalványult foltokat á fény koszorú sárgájában? Azt mutatja. emlékszik rá. hogy tüdőbeteg. Abban az időben az istenek a földön jártak és emberekkel keveredtek. mert kibírhatatlanul terhes dolog foly­ ton az emberek gyengélkedését figyelni. És ez így ment nap nap után. Mingyar Dondup láma így tanított: Nézd azt az embert. megfelejtkezvén arról. akik beléptek a főkapun. úgy mint a másik két szemedet. most becsaphatja majd az ostoba szerzeteseket. és megpróbálták megölni őket. megfelelő kezeléssel ezerszeresen is meg lehet növelni az erejét. A HARMADIK SZEM MEGNYITÁSA 89 kat. ahogy a másik két sze­ med. Különleges te­ hetség. mely a legtöbb embertől megtagadta- . Egy nap az apát úr értem küldött és magához hívatott: . hogy önállóan gondolkodjon. Büntetésképpen a harmadik szem becsukódott. . Legendáink szerint sok-sok évvel ezelőtt minden férfi és nő használni tudta a harmadik szemet. azoknál. hogy még nem jutott el odá­ ig.

Mesteremmel. . mert látni akar. ha betegséget. Mingyar Dondup lámával együtt látogató leszek néhány hétig a Potalában. Segíts. nem hogy ma­ gad gazdagodjál. és a dalai láma orvosa. Mikor majd más országokban jársz. Mondd el nekik.és sokat fogsz! .Az apát úr nagyon tanult ember volt. mint bűvész a vásárban. szenvedést látsz. akik azt szeretnék. úgy viselkedj. sose tégy így. hogy néhány napon belül a dalai láma el­ küld majd értem. azt mondta.90 HARMADIK SZEM tott. amelyen egy életen át járnak. ha árt a többieknek vagy ha érintené az ös­ vényt. Mielőtt befejezte volna a be­ szélgetést.mondják majd. . amit tudsz. bizo­ nyítsd be azt! . és sose saját hasznodra.ne fedd fel. De azt mondom. ami megváltoztatná az ösvényét. Mert az embernek magának kell megválasztania az ösvényt. Akármit is látsz a tisztánlátás által . hogy másokon segíts. de attól még a saját útjukat fogják járni. fiam. de ne mondj olyat a betegnek vagy a szenvedő­ nek. Bizonyítsd be ezt. Csak jóra használd. találkozni fogsz sokakkal. A tehetség arra jogosít. fiam.

Lobszang. és azt játszottuk. hajts meg a fejed.Egy figyel­ meztetés akkorra.Végigcsináltam mindent. Oda mentünk.Úgy volt. Lobszang! Belépsz a szobába. A pillanat izgalmában könnyű megbotlani. benne a dalai láma életnagyságú szobra. . nehogy fe­ lesleges sietséget mutass. . hogy a Potalában vagyunk audiencián. Most nagyon figyelj! Tedd a kezed így és hajolj előre! Egyszer. hogy bemutatnak neki és a „belé­ pőbe" nem eshetett hiba. amit csinálok. aztán helyezd a selyemkendőt Őszentsége lábára. a szemed lefelé néz. várhatóan a hét végén kerül rá sor. amit a láma nagy gyakorlatával könnyedén bemutatott. Próbálnunk kell. hogy a tarkódnak ne essen baja. Most mutasd meg. aztán állj fel és menj hátrafelé a legköze­ lebbi üres párnához. és be kellene mutatnod a hátraesést. eképpen. Magadban számolj tízig. még egyszer. aztán harmadszor is. hogy a nyakadra tehessen egy sálat. . és állj meg úgy másfél méternyire a dalai lámától. hogy épp91 .Egyik nap Mingyar Dondup láma közölte velem. amelyet nemigen használtak. ha már ide értél. vess egy gyors. észrevétlen pillantást a legközelebbi párnára. Helyezkedj az előző testtartásba. Térdelj meghaj­ tott fejjel. Dugd ki a nyelved üdvözlésképpen és ereszkedj térdre. Közel a tanteremhez volt egy kis temp­ lom. így folytatta: . hogy a potalai lá­ togatás időpontját kitűzték.Először nézd. Mielőtt elindulnál hátrafelé. hogy tökéletes formánkban járuljunk a dalai láma színe elé. Gyere ide. Nem örülnénk. ha a sarkaddal rálépnél a párnára.

de külön he­ gyen állt. mondd magadban: „Om. s a tibeti üdvözlésnek megfelelően kinyújtottam a nyelvem. Jól csináltam. hogy megmutassam. Akkor majd úgy jössz be. elég ügyes vagyok-e. és végigcsö­ römpölt a földön. A mi kolostorunk a Potala szervezetének része­ ként működött. Ha kellőképp ügyes vagy. beékelve a köpeny ujja és az alsó kar közé. hogy a láma egy-egy betegségét kikezelje. megállított: Lobszang. amikor a páciens már beteg volt! . így bármely fájdalmat vagy rendel­ lenességet orvosi hibának tekintettek. hogy beléphetek. .92 HARMADIK SZEM olyan jól csinálod. akkor most jöhet a következő lecke. Mikor elhelyezkedtél már. . és ehhez igazítsd a lépteidet. míg küldenek érte. meg kellett várnia. és a láma je­ lezvén. lesétáltunk a hegyről. hogy páciense egészséges legyen. mint én. A facsészét el kell rejtened a köpe­ nyed bal ujjában. de aztán hamarosan kitanultam a fortélyát. De szent isten! Elfelejtettem a selyemsálat! Kimentem hát megint. és elölről kezdtem az egészet. mint egy vágtató versenyló a Cangpon. mégis a főépületekhez közel ugyan. hogy automatikusan is tudjam.Kimentem a szobából. Helyzete nem volt túlontúl irigylésre méltó.Azon a héten minden reggel próbáltunk. A rendfőnökünk volt a dalai láma egyetlen or­ vosa. Gyakoroljunk a csészével és a selyemkendővel!. mert nem az volt a feladata. a helyén marad. hanem. hogy teljesítményem „méltó tisztelgés Mingyar Dondup testvér tanítása előtt".Na. Lobszang! Hová ügetsz? Most csináld lassabban. hogy átmen­ jünk a Potalába. ráraktam a szertartásos khata-t a szobor lábára. A pénteki napon az apát úr elé kellett mennem. Azt mondta. mit hogyan kell csi­ nálni. Újra kimen­ tem. A három meghajlás maga tökéletesen sikerült. és nem. hogy felbuktam volna. Először a csésze kiesett. Az apát úr mégsem vizsgál­ hatta meg a dalai lámát. megkínálnak teával. Másnap reggel. szombaton. büszke voltam magamra. amikor csak akarta. Ez alkalommal sokkal nyugodtabban jöttem befelé. amikor meghajoltam. mint egy méltóságos fiatal pap. és a Gyógyítás Templomaként. A csészét így kell tartani. Hátralépdeltem és végül sikerült leül­ nöm lótuszülésbe anélkül. és oda­ mentem a szoborhoz. Besiettem. tapsolt egyet. mani padme hum". illetve a Gyógyítás Isko­ lájaként ismerték. Térden állva mentem.

nálánál ugyanis senki sem lakhat magasabban. Több ilyennel is találkoztunk. Öregem­ berek nyomtatott horoszkópokat kínálgattak a hiszékenyeknek. amíg fel­ felé kaptattunk. Cu is közöttük volt. hogy lássák a Mindentudó. A dalai láma rezidenciája az épület legtetején volt. Egy helyen. Anyám ép­ pen kilovagolt szolgái kíséretében. hogy a nevezett személy megláto­ gatta Lhászát és valamennyi szent helyet. Mingyar Dondup láma megállt és egy házra mutatott: . a dalai láma otthonát. Ha csak egy pillantását elkap­ ták. és inkább ha­ sonlítható egy lépcsős utcához.Vili. maradjon csak az én titkom. A fő­ tisztviselők közül sokan fellovagoltak a hivatalokhoz. busásan kárpótolva lettek a hosszú utazásért és a viszontagságokért. Lobszang. A Csakpori lábánál a Potala felé fordultunk. már magasan jártunk. hogy meglátogassa a Szentek szentjét. hogy megta­ karítsák a lépcsőmászást. Voltak. tá­ voli tartományok nemesemberei. kézi imamalmokat árusított. úgy érezték. A POTALA 93 De ezen a szombaton nem törődtem az orvos bajával.Ott az előző otthonod. mások el­ nyúltak a földön. akik négykézláb kúsztak. Odább az úton egy csapat vidám ember potalai ajándékokat. a betegek és gyengélkedők. barátaik támogatásával vagy két bottal sántikáltak végig az úton. a lépcsősor az épületeken kívül fut. Odanéz­ tem. ha nem beszélek róla. felkeltek. Voltak ott talizmánok. Megint mások. amely bizonyította. Nem egy zarándok hónapokig gyalogolt. Nekünk nem jutott időnk ilyesmire. Hogy mit gondoltam akkor. és jobb talán. vagy ahogy mi nevezzük. . a szolgák igencsak sürgölődnek az udvarban. bizonyos összegért írtak néhány sort. Voltak közöttük földművesek. írnokok is jöttek. Tibet minden ré­ széből érkeztek emberek. elég volt a magamé. Elárasztották az utat és végigjárták a hatmérföldes kör­ gyűrűt a Potala körül. és egy „szent inkarnáció által megáldott" emléktárgyak. amit himbálódzó üstökben melegítettek. pásztorok. mit éreztem. mások mindenféle ennivalót. kereskedők és bete­ gek. Tömérdek kőlépcső vezet fel a magasba. hogy Lhászában kezeltetni tudják magukat. aztán ismét a földre vetették magukat. a Potalába igyekeztünk. mint egyszerű lépcsősorhoz. Nem. akik abban reménykedtek. és mohó városnézők és zarándokok tömegébe ütköztünk. Mindenfelé árusok kínál­ ták portékáikat. Néhányan forró vajas teát árultak.

ahol aranytömböket. Közeledtünkre félrehúzták. míg el­ értük a tető legtetejét. kis hegyen fekszik. . a reggeli napsütésben felfelé tartottunk a lépcsőn. és beléptünk egy nagy előtérbe. az egyik végén van egy tó. ahol a dalai láma előző inkarnációinak sír­ emlékei álltak. hogy ez rendkívüli dolog. Csak nagyon kevesen jártak itt. Egy meggyszínű köpe­ nyes. A jelenlegi épületek csak háromszázötven évesek. a hegy gyomrában . A bejáratot nagy. sárga stólás láma beszélgetett Mingyar Dondup lámával. melyet zöld porcelán sárkányok védelmeztek. és ne­ kem az volt a véleményem. vagy tudnak egyáltalán a barlang a létezéséről . bárcsak kinyithatnám.csupán néhány kiváltságos. ezen a helyen nagyon kicsinek és jelentéktelennek éreztem magamat. de egy még régebbi palota alapjaira épültek. mert ezen a napon.mivel vulkáni eredetű .úgy látszik . akárcsak mindenütt.94 HARMADIK SZEM A Potala önálló városrész. vagy épületcsoport az ország szíve. Az utóbbit . jakgyapjúból készült gesztenyebarna függöny borította. mert az egyik régi jövendölés szerint a béke el­ távozik. és megnézhetném benne a ne­ vünket. kis folyosók ágaznak szét belőle. mert felismerte Mingyar Dondup lámát. hogy még több kemény munka vár majd rám: kemény munka vagy nehézség.egy óriási barlang húzódik. Hosszú idővel azelőtt egy erődít­ mény volt a hegy tetején. Tudtam. Nyolcéve­ sen nem voltak már illúzióim. Tibetben ez az egyetlen kerék alakú tárgy. Alacsony asztalkákon műgyűjtők szívét gyönyörködtető tárgyak álltak. valamint ritkaságokat a régmúlt időkből. és tudni szerettem voltna. Végül felértünk a tetőre. Tibet minden egyházi és világi ügyét itt intézik. minden gondolat és minden reménység központja. Az egyik függönyös bejárat melletti polcon pihent a Nemesek könyve. hogy erőt nyerjek belőle. és a hatalmas termetű őr szélesre tárta a kaput előttünk. tömén­ telen drágakövet őriznek. mikor kerekek jönnek majd az országba. Min­ denütt hallottuk az imamalmok kattogását. Ez az épület. mi­ tológiai istenek és istennők szobrocskái és zománcozott díszek. Továbbmentünk. A falakon belül vannak a kincstárak. valamint mai rezidenciája volt. Kint. Mélyen lent. azt kívántam. miért akar a dalai láma látni engem.nagyon jól ismerték itt. Vallási jeleneteket és ősi legen­ dákat ábrázoló gyönyörű faliszőnyegek lógtak a falakon.

menj csak be. így folytatta: Nos. Megmutatom az ajtót.Mikor leültem.Ideje. hogy bemenj. Mielőtt belép­ tem a szobába. Elfogott a félelem. melynek füle a vál­ lára ért. Meghajtottam a fejem. mint a közönséges lá­ máké. olyanokat is. miért mondja el nekem újra az egészet.Tedd ide elém és ülj le! . Beléptem. gondold azt. de végül sikeres le­ szel. . Ezt hallottam: . aztán majd elmegyek Kí­ nába. akkor először: Azok a párnák túl messze vannak. Előrehajolt. Átkarolta a vállam és az ajtóhoz vezetett. amíg kb. hogy mind eléggé meszsze volt. melynek erejét tovább növelték benned a harmadik szem megnyitásával. köz­ ben ezt suttogta: . Megadatott neked a tisztánlátás képessége. fiatalember. és a sálat nem a nyakamra . Sok külföldi országot bejársz majd. az Ékességest. és háromszor meghajoltam. odavittem egy párnát. rombolást és olyan kegyetlenséget fogsz látni magad körül. Hallottam néhány figyelemre méltó dolgot rólad. ahogyan megjósolták. Buzdításképpen picit meglökte a hátamat. és a hosszú szoba távoli végén megpillantottam a Mindentudót. amit elképzelni sem tudsz. Éppen letett egy könyvet. Kezdetben nehéz időket élsz meg. azután megállt és fi­ gyelt. A POTALA 95 ahol vele jártam. és aztán lépj be magad.ahogy egész héten tettük .Vili. ahol folytatom tanulmányaimat.ahogyan az szokás volt -. hogy .csak gyakorlunk. Vezetőm hozzám fordult és így szólt: .Nincs okod az aggodalomra . fordulj meg és hozz ide egyet. Megszólalt a dalai láma. Ruhája olyan volt.Nem tudtam. Megkaptam a feljegyzéseket az előző inkarnációdról és az asztrológusok jöven­ döléseit is. Sáfrány­ színű selyempárnán ült. a fal mellett. Azt mondta: . Tudtam. így tettem. de eljön a siker. amelyekről nem is hallottál. Halált. Jól ismertem a jóslat min­ den szavát és eszerint is éltem hétéves korom óta. mert ekkor visszafelé kellett indulnom a legközelebbi párnához. hanem a csuklómra tette. az­ tán térdre ereszkedtem. hogy sebészetet és orvoslást tanulok Tibetben. Mingyar Dondup láma odaadta nekem a selyemsá­ lat.Őszentsége érdeklődést tanúsít és egyedül akar vele beszélni. végig­ mentem a szobán. Lobszang. és megfigyeltem. hogy beszélgethessünk. Az út hosszú és ne­ héz lesz. Most az Ékességes lábára helyeztem. de a fején magas sárga süveget hordott. másfél méterre nem kerültem Tőle. a tizenharmadik dalai lámát. De az Ékességes még min- .

. figyelmeztetett.mondta. mit gondolsz róla. amelyeket Indiából importáltak. és én töké­ letesen egyetértek az értékelésével. va­ lóban keményen tanuljak. aki hamarosan visszajött a teával és különleges ételekkel.Hozz egy párnát. és parancsot adott a hívására belépő lámának.Ez a fiatalember elmondta. hogy a gya­ nakvás negatív hozzáállásával minden esélyüket elveszítik. te kis pávakakas! . azt gondolod. aztán hátra­ hajtotta fejét és harsogó nevetésben tört ki. az pedig bizonyos. Állítsátok elő.Uram! . Tudó­ saik így beszélnek: .A dalai láma rám nézett.Ezekben az országokban az ember megvitathatja a nagy igazságokat. értékeli. akivel valaha ta­ lálkoztam. a kereskedést és az aranyat istenítik. hogy Mingyar Dondup láma jó. sem a lélekről. .mondják majd neked. Mondta. .Azt mondtad. hogy azt akarja. De most teázzunk! Könnyedén megütött egy gongot. kicsú­ szott a számon: . és nem törődnek vele.hívta mesteremet a dalai láma. .mondta a hí­ vására megjelenő lámának. Mingyar Dondup lámánál.Kérd meg Mingyar-t. .Voltam Indiában és Kíná­ ban . Egyszerűen nem tudtam tartóztatni magam. semmiféle rendkívüli erőről ne tegyek bizonyságot. bizonyítékra van szüksé­ günk . a láma pedig így folyatta: .Szóval.Mutassátok meg a lelket. bizonyíték.De hát senki sem tudhat többet a mesteremnél.válaszoltam. hogy megragadjuk. milyen vagy. Mondjátok meg. hogy jöjjön be! . Mingyar Dondup láma a legjobb ember. . hogy bizonyítékokat szerezzenek. hogy kivételesen tisz­ tán látok.Mingyar Dondup láma mel­ lém ült. de sok nyugatival is találkoztam. és ne be­ széljek sem az egóról. en­ gedjétek. . megmérjük és savakkal megvizsgál­ juk. és hogy a legjobb tanárokat jelöli majd ki a számomra. Belépett Mingyar Dondup láma. igaz? Mondd el nekem. Úgy látszott. Értékeik nem azonosak a mieinkkel. milyen a molekuláris szerkezete. és ülj le. hogy egy nyolcéves kisfiú nem. Talán még senki sem beszélt vele így. . milyenek a kémiai reakciói. hogy amikor a nyugati világban le­ szek. Amint ettünk. A dalai láma újra nevetni kezdett. Bizonyíték. és meghajolt a dalai láma előtt. Mingyar! . aztán megütötte a mellette lévő gongot.Teljes felelősséget vállaltál . az Ékességes Indiáról és Kínáról mesélt. .96 HARMADIK SZEM dig beszélt.

legnagyobb meglepetésemre. meghajoltunk és eltávoztunk. és azt mondta. Tervezd meg. jó benyomást tettem a da­ lai lámára . pihenjünk le egy időre.VIE A POTALA 97 Lobszang Rámpa képzéséért. és megborzongtam a lát­ ványtól. és fordulj hozzám.a rezidencián senki­ nek sem volt lámánál alacsonyabb rangja . s emellett síkos is. hogy Mingyar Dondup láma titokban na­ gyon elégedett velem. Mingyar Dondup láma kivezetett a szo­ bából. épp csak. Ezekből a termekből sokat megtudhatsz a tibeti történelem­ ről. Aztán derengeni kezdett valami: üveg! So­ sem láttam még síküveget. Pihentem egy órát.Nem volt szükségem több bátorításra. és nem lehetett keresztüllátni rajta. és nagyon óvatosan megérintettem a látható semmit. majdnem olyan hideg volt. . de az vastag volt. . te­ gyünk így mi is.az egyik odajött hoz­ zánk. A bal lábamon húzódó seb még mindig sok bajt okozott. és az okkult tudományok igazi mes­ tere. hogy mindketten itt. Aztán hozzám fordult: . Ezen a helyen jól esznek.Jó néhány alacsonyabban lévő folyosót és termet nem nyitottak ki az elmúlt kétszáz esztendő­ ben. akár a víz. Mikor befejeztük. Kinyújtottam a karom. Megdöbbentem. az épület legfelső szint­ jén kapunk szobát.őszentsége azt az utasítást adta. előttem terült el Lhasza és az egész síkság. hogy látni le­ hetett. A sárkányzsinórhoz tört üveget hasz­ náltunk.Itt maradunk néhány napra. Láttam. A dalai láma szolgálatában állók közül . és úgy gondolja. aztán felkeltünk. és akkor vezetőm teát és ennivalót hozott. Fájt és bi­ cegtem. Oda vezetett minket. és felfedezzük az épület kevésbé ismert részeit .Fiatalember! Jól válasz­ tottál. hogy úgy jöhettek-mehettek. Aztán így folytatta: . hogy egyek. Néha attól féltek. .Ideje betöm­ ni a lyukat a gyomrodban. ahogy csak akartok. mint a jég. ha szükséges. ahogy bizonyosan megteszed. egy másik szobába. de ez itt átlátszó. Lobszang. Itt. Az színezve volt. Időről időre én is megnézem őt. vezetőd régi barátom.Még szólt néhány szót. az ablakokon az olajjal átitatott anyag helyett valami megfoghatatlan volt. esetleg nyomorék maradok. és hogy egyetlen ajtó se legyen zárva előttetek. .mondta. . Mingyar Dondup láma azt ajánlotta. és a lapos tető távoli részére mentünk.

Gyanakodva néztem. hogy az okkult tudományok mestere vagy . A csőben egy ember lovagolt felém. meg­ babonázott. amikor meglátta az arcomat. Azt lehetne gondolni.Még jobban nevetett. és játszani fog rajta. A kereket se akarták. nézzek bele megint a csőbe. hogy életemben először tükörbe néztem.Aha! . azt gondoltam. aztán a cső egyik végét kidugta az ab­ lakon.biztos valami hangszer. és nagyon szerette nézegetni a környező vidéket. Sose felejtettem el annak az embernek a látványát.Nézz bele. Vezetőm kis­ sé elfordította a csövet. és egy kétségtelenül tekintélyes méretű orral.De miért kell tréfát űznöd a ta­ nítványodból? . Nevetett. aki a csőben felém lovagolt. és felkapott egy rézcsövet. Oldalra ugrottam. Mingyar Dondup lámán kívül senki sem volt a szobában. a balt tartsd csukva. és majdnem elájultam a kábulattól. hogy mást lássak. de az emberek nem is vágytak ilyesmire. amikor egy nyugati ember azt mondja valamilyen okkult dologgal kapcsolatos állításra. Mingyar Dondup láma kitárta az ablakot. te­ leszkópok. A mi fizikai világunk ráérős. De a végét nem a szájához. a másikat odatette az arcához. Azóta sem vesződöm velük. és intett. Nekem az az élmény volt „lehetetlen"! A dalai láma sok teleszkópot hozott magával. hogy ezoterikus tudásunk gyarapodhasson és terebélyesedhessen. Itt történt az is. őt viszont rázta a nevetés. civilizáci­ ót szolgálják. . hanem a szeméhez illesztette. és természetesen nem ismertem fel azt a szörnyű kis teremtést. de a tükör túl őszinte volt. Teleszkóp! Sosem lát­ tam ilyet. Gyakran eszembejut.Őszentsége azt mondta. meghúzta.gondoltam. mintha egy bőrrel borított trombitadarab lett volna. de engedelmeskedtem.98 HARMADIK SZEM Ám ez még nem volt minden. . Régóta felismertük. amely úgy nézett ki. Egy ideig piszmogott a csővel. hogy a rohanó kereskedelmi vi­ lágban nincs idő szellemi dolgokra.magyarázkodtam. A kerekek a gyorsaságot és az ún. mikor hazatért Indi­ ából.egyik a másikából. Megfogta a csövet. és körülnéz­ tem. Tele voltam gyanakvással. . és négy darab jött ki . tükrök nélkül. hogy „lehetetlen". . . A vízen találkoztam már halvány tükör­ képemmel. aztán azt mondta: . olyankor. Belenéztem. Lobszang! A jobb szemeddel nézz. hogy Tibet különleges ország volt. akit ott láttam: egy sápadt arcú fiúcskát nagy vörös heggel a homlokán.

a telepátiát. csak az üres kődoboz. és visszavonulnak kies lámako­ lostorokba. hogy tanítványa morálisan alkalmas-e arra. hogy ne hatoljon át a hang rajtuk. másokon a magány segít. hogy a remete szeme fokozatosan hozzászokjék a fényhez. először három év. szellemként vándorolhat a világon és a gondolat útján segíthet. Sokan közülük néhány hét múltán újra visszamennek a cel­ lába. egy másik világ teremtménye. Az ember szellem. de nem azért fejtenek ki erőt. és más metafizikus tudományokat. akik közösségben tudnak legjobban fejlődni. se semmi. Igaz. hogy meztelen üljön a hóban.Tibetben jól tudjuk -. ezért a metafizikai erőkkel sosem élnek vissza. Fizikai tes­ tében semmi okból . Az erők tehát egyáltalán nem mágikusak. Az Életről. Mindez korántsem olyan ste­ ril.nem hagyhatja el helyét. energiahullámok. Egyszer egy nap beadnak neki élelmet egy fénybiztos. Néhány láma. és remetecellákban laknak. A gondosan irányított és részben sűrített gondolat az. hisz csak a megfelelő embereket tanít­ ják. talán két méter vastagak. hogy sok láma képes rá. A cella általában kis helyi­ ség. mint ahogy az ember esetleg gondolná. és egész életükre ott maradnak. A POTALA 99 Négyezer éve ismerjük a tisztánlátás igazságát. A tanárnak teljesen biztosnak kell lennie tanítványa erkölcsi integritásában. amikor előjön. ami képes megmozdítani egy tár- . . és gondolati úton megolvassza a havat maga körül. Nincs odabent semmi. A remete a cellában marad. értelmetlen létezés. három hét és három napra. Tartózkodásának utolsó hónapjaiban kis lyukat vágnak a tetőre. és saját kívánságára befalazzák. se bútor. máskülönben megvakulna abban a pillanatban. se fény.Vili.akármi legyen az . A remete belép. az Ember természetéről elmélkedik. Tibetben vannak olyanok. hogy beeresszenek egy kevéske halovány fényt. A kőfalak vaskosak. hangbiztos tolóablakon keresztül. Az anyag sűrített energia. és ha egyszer kisza­ badul a hús kötelékeiből. hogy a naiv nézőket szórakoztassák. csupán a természeti törvények eredményei. amelyet hegyoldalra építenek. az okkult tudományok mesterei testeket tudnak felemelni érintés nélkül. A gondolatok. A rést nap mint nap nagyítják. Tibetben a tanár mindig meggyőződik róla. hogy ilyen erők legyenek rábízva. de az efféle dolgokat nem a szenzációhajhászok örö­ mére mutatja be.

és nem érdemelt további gondolkodást. olyat. amelyeket olyan jól ismertem. egyszerűen köznapi természeti törvények működtetik.100 HARMADIK SZEM gyat. Cso­ dálkozásomban felkiáltottam. félretéve a szkepticizmust meg lehetne tenni ugyanezt a te­ lepátia segítségével is. hogy több megvilágosodást éltem át. A Potalában tett látogatásom eme képzés első szakaszaihoz kapcsolódott. nem vonultam vissza hosszú időre a teljes sötétségbe. milyen elvek alapján működik. és minden a helyére került. Mindent megmagyarázott. Ugyancsak a gondolat. Nem csupán a teleszkóp működését. hogy elvégezzen egy bizonyos cselekvést. Képzésem a dalai láma közvetlen parancsára sajátos célra irányult. milyen okok húzódnak a háttérben.mondta. és jakok. Lobszang. A magyarázat a „fénytörés"-ről valóban mindennél jobban zavarba ejtett: hogyan lehet a fényt megtörnP. Aztán elfújta a mécses lángját. de erről majd később. A falon azonnal megjelent előttem Lhásza fordított képe. mind fejjel lefelé jártak! Aztán a kép hirtelen villant egyet. ahol mindennapos ese­ mény. Az én ezoterikus fejlődésem nem járt együtt bezárkózással. de azt is. Miért olyan nehéz elhinni ezt abban a világban. és sokat használtam: azokat a helyeket nézegettem rajta. aki remete akar lenni. Olyan dolgokra tanítottak . nők. de immár másként szabályozva vezet a telepátiához. hogy alapos ma­ gyarázatot ne kaptam volna a szóban forgó törvényekről. amelyek nem írhatók le ilyen könyvben. Elég annyi. Tudtam már.más módszerekkel és hipnózissal is.legyen bár nagyon hosszú életű -. amely arra késztet vala­ kit a távolban. Férfiak. most állj ide. úgymond „gondolatra". mi miért történt. ha a pilóta a sűrű ködben nem lát semmit? Kis tanu­ lással. „hisz ez varázslat!" anélkül. nem kellene gyarló eszközöket használni. mint ez. ez egyszerű volt. Még az első látogatás alkalmával bevitt egyszer egy teljesen sötét szobába. ha mikrofonon keresztül a leszállópályára irányítanak egy repülőgépet.Na. hogy megértsem. és figyeld a fehér falat! . So­ sem mondhattam. de . Más formát öltött. . és valamit csinált az ablak fatábláival. egy átlagos remeténél. hogy lehet hangtalan fütyüléssel kancsót vagy köcsögöt összetör­ ni. Elbűvölt a teleszkóp. Mingyar Dondup láma aprólékos pontossággal elmagyarázta. amely kevés ember számára elérhető. nincs benne semmi csoda vagy varázs­ lat. .

valóban. Majdnem valamennyit szobákban raktározzák. Ölelkező férfi és női szellemeket áb­ rázolnak például. Lobszang.számtalan évszázaddal ezelőtt vulkánikus tevékenység hoz­ ta létre. hogy valamennyien hajlunk arra.Iga­ zad van. és csúszkál­ tunk végig a sziklás átjárókon. hogyan törnek meg a fénysugarak. aki látott néhányat közülük.így mondták ne­ kem . amíg egy speciális szerkezetet nem hoztak a szobámba. A két meztelen. mi történt később. Ez egy lámpából állt. amely. A motívumok ta­ nulmányozását jelentette ez. A falakon különös diagramok voltak és ismeretlen jelene­ tekről készült rajzok. mikor láttam. hogy a keresztények szimbóluma egy megkínzott. több mérföldre nyúlik az egyik folyosó végétől. és nagyon él­ veztem. Végre beléptünk . ügyes vagy. amely a Tudás és a Helyes Elet egyesülését követi. vezetőm egy könyvből felolvasta nekem pontos történetét. Azt mondták. Évszázadokon keresztül sokfelől. A Potala raktárai tömve voltak csodálatos szobrokkal. csak egyet nézhetek meg. régi könyvekkel és gyönyörű vallási témájú festményekkel. Örültem. hogy saját mércénk szerint ítéljük meg más országok népeit. úgy mondták. Az a na­ gyon-nagyon kevés nyugati ember. hihetetlenül elborzasztott. és utána már semmi sem lepett meg. és egyetlen tibeti sem tekintené annak. mindig az éppen uralkodó dalai láma részé­ re. Akkor észleltem. nemcsak Tibetből érkeztek ajándékok a Potalába. ölelkező figura azt az eksztázist fejezi ki. De jobban érdekelt a tó. és azt is. de a képeknek messze nem az obszcenitás a cél­ ja. mert egyre többször és többször hallottam: . Nagyon kár. szögek­ kel keresztre feszített ember. a többit majd egy későbbi időpontban. amelynek fényét különféle lemezek takarták. A POTALA 101 hogy fényt is lehessen törni?! Egész addig nem értettem meg a dol­ got. méghozzá a javából. szemérmetlennek tartja őket. óvato­ san másztunk lefelé a végtelennek tetsző lépcsősoron. Lobogó fáklyákat vittünk magunkkal. hogy kiderítsem és pszichometriai benyomást szerezzek róla. Mielőtt eljöttünk a Potalából. Elismerem. miért éppen ezeket az ajándékokat küldték. megnéztük az egyik föld alatti alagutat.VIII. miután beszámoltam a tárgyról szerzett benyomásaimról. Az alagutakat . akit istenükként tisztelnek. Aztán.

a víz elsodorta őket. Fekete volt és mozdulat­ lan. Sok-sok évvel ezelőtt kalandos kedvű szerzetesek készítettek egy fatutajt. Fény támadt. egyetlen hang sem törte meg a csendet. Odamentem. szörnyű. ahol már nem lát­ ták a falakat és a mennyezetet. és az emberek csuromvizesek lettek. mint tónak.Eltévedtek. Meddig utaztak. Néhányuknak még sikerült nagy levegőt venni. kábító üté­ seket. és olyan víz szélén álltunk. és élénken magam elé képzeltem. egyszer csak egy tágasabb helyre értek. öt-hat méter hosszú lehetett. Egyetlen hullám sem fodrozta a vizet. így folytatta: . Forogtak. Hallgattam tanítómat. amin álltunk. körbe­ körbe. Ahogy finom csapásokkal tovább eveztek. hogy már-már láthatatlan. Fel­ szerelték fáklyákkal. és húzza végze­ tük felé. Mérföldeken át eveztek. kegyetlen óriás ragadta el őket. valamennyien elszédültek és rosszul voltak már. hogy tö­ rékeny tutajuk a vízidémon markába került. de kicsit arrább valami ragyogott a falon. szél kerekedett. bi- . amit mesélt. csillogott a fáklyák fényében. A hirtelen mozdulattól a hullámok felcsaptak a fedél­ zetre. amilyet még soha életemben nem láttam. és hozzá evezőket. nem tudták. szintén fekete volt. Az aranyat nagy hő olvasztotta ki egykoron a sziklából. és láttam. Még tettünk vagy száz métert. merre van az előre. zöldes. hogy a sziklában van egy aranyréteg. amely egyre szélesebb és szélesebb lett. Beleka­ paszkodtak a kötelekbe. amilyenhez hasonlót a föld felszínén sohasem látni: tömör feketeség. A szikla. Mingyar Dondup láma törte meg a csendet: . Úgy érezték. amelyekkel a fagerendákat egymáshoz erősítették. darabokban szilárdult meg. a sötétség olyan volt. Lerepültek a tutajról. el­ fújta a fáklyákat. a víz alá merültek. merre is menjenek.Ez a tó a folyóhoz megy innen negyven mérföldnyire. annyira fekete. A tutaj felgyorsult. A többiek nem voltak ilyen szerencsések. míg hirtelen eltűnt a mennyezet: nem láttuk. inkább látszott fene­ ketlen kútnak. megsemmisítő szorítást éreztek. tökéletes sötétség borult rájuk. Nyikorgó-csikorgó hangot hallottak. tétovázva. akár egy aranyszínű gyertya viaszcseppjei. és a fejemtől a térdemig érő magasságban helyezkedett el. amikkel hajthatják. A tutaj hirtelen megbillent.102 HARMADIK SZEM egy alagútba. Sehol egy fény. Érezték. odáig már nem jutott el a fáklyák fénye. Kb. nem tudták. kutattak. és vízre eresztették. és merre a vissza.

Vezetőm figyelte az ar­ comat. és azért jött. majd hirtelen a ragyogó napsütésbe repítette őket. hogy nem hoztunk tartalék fák­ lyákat magunkkal. Akkor lépéseket hallottak maguk mögött. azt gondoltam. órákon át élet-ha­ lál közt vívódva hevertek. No. bárcsak lenne egy tutajom. Végre is egyikőjük feléledt annyira. Először azt hitték. Végül a két szerzetesnek sikerült meg­ győzni a pásztort arról. képes le­ szel rá.A távolban a Potalát látta. Hármójuk­ nak nyoma veszett. hogy együtt fedezzük fel ezt a helyet. egyszer csak felnevetett és azt mondta: . hogy felfedező útra induljanak a tavon.Itt tároljuk a tartalékot. Egyiket fel is kutatták. ők kiértek a partra. butaság volt. Majdnem újra összeesett a megdöbbenéstől. és meggyújtotta őket azokról. el­ hajította. induljunk! . Néhány éven belül eleget tudsz majd ahhoz. vagy valaki megtekerte. mikor asztrálsíkon is el tudjuk végezni a kutatást! Igen. nagy mu­ latság lenne átkutatni a tavat. Lobszang. meghaltak és a tibeti mennyországban vannak. Lobszang. Belegondoltam az egészbe. Valami rejtett fal­ mélyedésből fáklyákat húzott elő. Hogy mit találtak.Vili. hogy hamarosan vakon fogunk tapogatódzni az alagutak sötétjében. Azok. egy pásztor né­ zett le rájuk. hogy elmegy a Potalába hordágyért. másként nehéz lenne kita­ lálni innen a sötétben.Igen. A szerzetesek több mint fele kékre-zöldre verve. amelyek már csak pislákolva égtek. de minek fecséreljük testi erőnket. . Mindkettőnkért. hogy körülnézzen. Abban a pillanatban Mingyar Dondup láma a távolabbi falhoz fordult. Két ember menekült meg. megtudod ké­ sőbb. Valami. az meg beleegyezett. vérezve vízbe fúlt. és azt kívántam. aztán erősebb fény. hogy bejárjam vele a tavat. tanulj. akik megmenekültek. a beavatásodkor. De most tanulj fiam. A POTALA 103 zonytalan. hogy szigetek vannak nem messze amögött a terület mögött. Azóta kevesen vállalkoztak rá. Ahogy elfordultunk a tótól. körös-körül zöld réteket és legelésző ja­ kokat. amelyet fáklyáink fénye be­ világít. de tudott dolog. és kotorászni kezdett. hogy kihalássza magának. hogy ők szerzetesek (a köntösük ugyanis teljesen leszakadt róluk). Látta az összetört tutaj lebegő roncsait. A fáklyák már alig égtek és úgy tűnt.

ha eközben jelentős veszedelem fenyeget. ahol az egykori szerzetesek kiértek a felszínre. amit a teleszkópon keresztül ne lámánk. és megint a világosban leszünk. legalábbis olyasvalami. A tó kivezetése mélyen a vízszint alatt van. még akkor is. Az egész helyet valami rejtély lengte körül. miért nem lovagolunk ki a helyszínre. láttam. .Lobszang! Úgy motyogsz itt. meg különös gépezeteket. Mingyar Dondup lá­ ma félbeszakította a gondolataimat: . amely úgy negyven mérföldre volt innen. Felmegyünk a tetőre. Mingyar Dondup láma azt mondta. hogy újra eljöjjünk ide.104 HARMADIK SZEM Küszködtünk felfelé a meredek folyosókon. . a kis ligetet a dalai láma előző inkarnációjának parancsára ültették. Nem tudtam elvisel­ ni a gondolatot. mintha óriásokat ábrázoltak volna. és ha rejtélyről hallot­ tam. hogy megleljem a választ. időnként megáll­ tunk. amelyek meghaladták felfogóképességem határait. hogy évekig találgassak és így jussak el a megol­ dásig. Ahogy ránéztem mesteremre. Még néhány lépés. vagy megnézzünk egy-egy képet a falon. Nagyon vártam. mindig megpróbáltam a mélyére hatolni. és miért nem nézzük meg. mint egy öregember. hogy kifújjuk magunkat. megkérdeztem. Nem értettem őket. ha van lehetőség arra.Amikor felértünk. a helyet egy facsoporton kívül semmi sem jelöli. és teleszkóppal megnézzük azt a he­ lyet. nincs ott semmi érdekes. otthon van a rajzok között és az alagutakban.

melyek rejtve vannak a Potala elől. mert készített nekem egy búcsúajándékot. akik rövid látogatásunkat olyan kellemessé tették. ahogy visszahúzta a fejét. vissza a Vashegyre. hogy visszatérjünk Csakporiba. akár egy nyara­ lás. hogy a teleszkópon át még utolsó pillantást vessek a vidékre. hogy különösen kedvesen elbúcsúzzunk a dalai láma személyes intéző­ jétől. A lencsén ke­ resztül láttam arcán a manós vigyort. és időnként apró kavicsokat hajigált le az udvarba. Lihegő szerzetes rohant felénk. Ideje volt. Biztos megked­ velt engem. próbálkozásaimat a jövőben az épületeknek azokra a szárnyaira korlátozom. A Csakpori egyik tetején kis nö­ vendék olvasott a hátán heverészve. mikor hasonló csínyeken buzgólkodtam. zihálva átadott egy üzenetet Mingyar Dondup lámának. Igen kényelmetle­ nül éreztem magam. . El­ tökéltem. A Potalában tett látogatás olyan volt. Félúton lehettünk. a szerzetesek kopasz fejére.Másnap reggel komótosan nekikészülődtünk. nemsokára visszajövök. Megálltunk. . Mesterem megállt. Elindultunk lefelé a lépcsőn. hogy a csodálkozó szerzetesek ne vegyék észre. Indulás előtt felrohantam a tetőre.Várj meg itt. amit gyor­ san meg is ettem. Lobszang.Ezzel sar- 105 . Az „indiai ételek"-et az ő gondjaira bízták. mikor hívó kiáltást és kiabálást hallottunk. Ideje volt köszönetet mondani a lámáknak. mert rájöttem. A mellettünk elhaladó szerzetesek hátrafele mutogattak. hogy dalai láma kétségkívül engem is rajtakapott. De indulni kellett. mögénk.

mindketten megfogtunk egy-egy csomagot. Amikor az oldat kihűlt. gyors mozdulattal U alakú vágást ejtett a bő­ rön. berakta a szükséges eszközöket egy fer- .Apám! . Néztem távolodó alakját. akinek az esés következtében betört a koponyája. Amíg kavartam. A szemem égett. Azután.Vissza se pillantott. ahol a letört rész belógott a koponyába. hogy szabaddá tegye a csontot. amint éppen felém lovagolt.mintha kihunyni készülne alig-alig pislákolt benne. eközben pedig arra gondoltam. Az arca ólomszínű volt. kimondhatalan fájdalmamra. az életerő . gondoltam. s az ál­ la majd leesett a csodálkozástól. megvizsgálta az öregembert. A vágás a gyógyfüvek miatt csak kis vérzéssel járt. Újabb adag oldatot kent rá. mikor felismert. . Egy csontdarab behor­ padt. Hamar a Szera kolostorba értünk. és ismét felment a lépcsőn. Lobszang. és majdnem hanyatt estem.Szállj fel. és nézegettem régi otthonomat. hogy mindkét nyereghez egy-egy táska van rögzítve. biztos vezetőm felszerelése. beleszórt néhány gyógyfüvet. közönyösen továbblovagolt. cso­ dáltam a kilátást. Még mielőtt hozzá­ kezdett volna a műtéthez. Elgondolkodva megfordultam.106 HARMADIK SZEM kon fordult. lemos­ tuk vele az öregember fejét. amely már készen is állt. mert megláttam apá­ mat. Végigvágtattunk a Lingkhor úton. aki a hátán feküdt. s mi több pont a Potala lépcsőin. Mingyar Dondup láma forró vizet kért. ahol szerzetesek vártak ránk. a bőrdarabot visszahajtotta. Körülbelül fél óra múlva Mingyar Dondup láma egy másik lo­ vat vezetve lefelé lovagolt a lépcsőn. tudomást se véve rólam. Leugrottunk a lóról. remeg­ ni kezdtem. és az egyik apát bevezetett egy öregemberhez. Ránéztem. Nagyon-nagyon óvatosan megvizsgálta. most aztán nyilváno­ san megszégyenülök. és vezetőm megtisztította saját kezét. A koldusok és a zarándokok ijedten menekültek utunkból. Láttam. az egyik apátot komoly baleset érte. Szerába kell sietnünk. Tétlenül őgyelegtem. és nyomást gyakorolt az agyra. ő visszanézett. és megtalálta azt a helyet. továbblovagolt. el előző otthonom mellett. De több ön­ uralmam volt. Kivett egy éles kést. Amikor megkapta. mint amennyit feltételeztem magamról: kiegyenesí­ tettem a hátam és mereven átnéztem Lhásza felett. és elkiáltottam magam: .

hogy Mingyar Dondup láma hajol fölé. megszárítottam őket kifőzött ruhán. pará­ nyi háromszög alakú éket. mehetsz a dolgod után. akkor még egy kicsit igazított rajta. azután az egészet bekötözte egy ugyancsak kifőzött vászondarabbal.Tudtam. Most körbevezetlek ezen a közös­ ségen.Beecsetelte gyógyfüves oldattal. Mingyar Dondup láma odalépett hoz­ zám: . Hátát megtámasztottuk néhány párnával. Az megmozdult. meglátta. majd lassan. de ha elmúlik. forró fertőtlenítőben. Odamentem az ablakhoz és kinéztem. hogy ne feküdj laposan. hogy kivehesse belőle. hogy félig ülő helyzetben legyen. egy-két napig fáj majd a fejed. és a műtét helyét bekente gyógyírral. és min­ dent gondosan visszapakoltam a két táskába. Mikor a kezemet mos­ tam. és halványan elmosolyodott. Lobszang! . Kifőzött lófa­ rokszállal összeöltötte. hogy csak te menthetsz meg. majd kivett belőle két.Meggyó­ gyulsz. Há­ rom-négy nap múlva már nem lesz okod az aggodalomra. és gondosan visszahajtotta a bőrleffentyűt.Ügyes voltál. Néhány napig rossz lesz a közérzeted. megint csak nagyon finoman kiemelte a lifegő csondarabot. Benyomta a koponyacsont és a kissé megemelt csontdarab széle között a résbe. Lobszang. és mereven tartot­ ta. A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 107 tőtlenítővel telt tálba. egy kis ezüstpecket. nem hagyhatom el a testemet. Még nem végeztem be a feladatomat. Néhány napig legyen melletted valaki. .Úgy fogtam az edényt. mikor alszol. és az ezüst.Összeforr. Fino­ man. hogy a normális szint felé kerüljön. Egy pálcával kitámasztot­ ta. amelynek egyik oldalát előzőleg érintetlenül hagyta. míg a másik pálcát vésőként használva a csont alá nyúlt. egyik végén lapos és fogazott ezüstpálcát.miután agya megszabadult a nyomástól . az öregember hunyorogva kinyitotta a szemét.lassacskán visszatért az életerő.Tartsd ide a tálat. A csontdarab helyére került. és így szólt: . amit akar. Mesterem figyelmesen nézett rá és így válaszolt: .IX. Sokban különbözik a miénktől. . nem okoz majd problémát. Az öreg apátba . Érdekes dolog volt látni. óvatosan megnyomta a csontot. . úgy. ahol a törés a legszélesebb volt. Különleges óvatossággal behelyezte a legvé­ konyabb élt oda. milyen egy másik kolostor. Megtisztítottam az eszközöket friss. ezért küldtem üzenetet a csúcsra. . mivel semleges anyag.

. Jelenleg kétségkívül a kommunista katonák! Csakpori kis közösség volt. utcákkal. és kimentünk a fo­ lyosóra. ők a járőrök. Nem volt olyan tisztaság. lustálkodtak és senki sem szólt egy szót sem. Meste­ rem azt kérdezte: . azt hiszem rengeteg vadember van közöttük. . mint Csakporiban.Nem. Lobszang. vágynál rá. mint tízezer szerzetes­ sel Drepung a legnagyobb. vagy ahogyan hívták.Lehet. a többi kolostor többsége nagyon laza volt. de én nem annak nevezném. de sehol sem volt nyoma annak a tisztaságnak. akkoriban ez volt az „orvosi tanulmányok székhelye" és a kormány tanácskozó testületében is számottevő képviselethez jutott. A szerzetesek úgy jöttek-mentek. nincs is szigorú fegyelem. .Úgy látom. A fiúk csapatokban játszottak az udvarokon . Tény.Neve­ tett. rendnek és fegyelemnek. és mindazokkal az épületetekkel. a három kolostor közül Ganden a legkevésbé jelentős.Hétezren vannak.108 HARMADIK SZEM Egy láma gondjaira bíztuk az öreg apátot. hogy a mi kolostorunkban volt a legnagyobb fegyelem. . és ha a szerzeteseknek lustálkodni támadt kedvük. . A templomok . elvállalnád a feladatot. hogy itt maradj és könnyű életet élj? . Mosolyogva nézett rám.Csakporiban kemé­ nyen dolgoztak volna.Nos. A csendes többség rossz hírét mindig né­ hány zajongó költi. . Itt-ott ugyan ült egy-egy szerzetes. Szera. hétezer ötszáz fővel. és úgy tűnt.Rózsasövénynek hívják ezt a helyet. és egyike a „három székhely­ ként" ismert kolostoroknak. aho­ gyan akartak. Nem kevesebb. melyek a várost várossá teszik. hogy te magad. mindössze hatezren vannak benne. Mint a Gyógyítás Temploma. de annál fontosabb.a mieinkkel összehasonlítva .gon­ dozatlannak tűntek. Szera követi kb. .válaszoltam. templomokkal. aki a kereket pör­ gette. a Vadrózsa-sövény három mérföldnyire fekszik a Potalától. még a füstölők is keserűbb füstöt árasztottak. is­ kolákkal. amelyet én már megszokottnak tekintettem. egyedül rendet teremts itt. Az imamalmok a legtöbb helyen mozdulat­ lanul álltak. Mindegyik városnyi méretű. Az utcákon Kham tartománybeliek cirkál­ nak.

hogy rövidesen mi történik vele. míg a gyenge és bizonytalan ember hetvenkedik és dicsekszik. olyan esetben. vallási és hagyományos dara­ bokat is játszottak benne. de minket Csakporiban megtanítottak rá. hogy jól végzi a dolgát. Tibetben a lámakolostor nem pusztán a valláshoz vonzódó em­ berek lakóhelye. hogy órák vagy percek múlva nyeri vissza eszméletét. veszélyesebb részeiben is biztonságosan közle­ kedhessünk. mert örömét lelte abban. Öreg Cu a „dzsúdó" nagymestere volt. A hipnotizált embert pedig olyan hatásoknak teszik ki. és hogy az or­ szág keményebb. hogy szelíd legyen. Rendkívül érdekes: ha vala­ ki beszéd közben vesztette el az eszméletét. a beavatko­ zásnak semmilyen mellékhatása sincs. mint aho­ gyan a „technikai" szót.egyszerűen azért. csak azoknak tanítják. hogy ne élhessen vissza a ráruházott erőkkel. hogy megfosszuk a beteget az öntu­ datától. Mi úgy tartjuk.„dzsúdóra". nem pedig támadásra. amikor felébred. és mindenre megtanított. talán a legjobb Tibet­ ben. Az erős ember megengedheti magának. Ennek a fejlettebb rendszernek nyil­ vánvaló veszélyei vannak. . A zenészek mindig készen álltak a szóra­ koztatásunkra. Az ember öntudatlan állapotba hozható. A dzsúdó a mi mód­ szerünk erősen leegyszerűsített formája. hogy ezt a tudományt önvé­ delemre és önkontrollra kellene használni. Arra használtuk a dzsúdót. önálló város városi szolgáltatásokkal és kénye­ lemmel.IX. ezért akárcsak a hipnotizálást. pl. az „amarée"-t sem. meg hogy bizonyítsák. Nem jár fájdalommal és egyáltalán nem kockázatos. hogy önuralomra tegyünk szert és képesek legyünk arra. és mindegy. akik a legszigorúbb jellembeli követelmények­ nek is megfelelnek. de én már négyéves ko­ romban tudtam őket.mondjuk úgy . Ez a legközelebbi angol szó. vagy fogat húznunk. sokat kellett utaznunk. befejezi a félbehagyott mondatot. más közösségben nincsenek . még mi­ előtt felfoghatná. Nem minden kolostorban van ilyen képzés. amit találtam. amit tudott. ha törött csontokat kellett összeilleszte­ nünk. a tibeti leírását. hogy gyógyí­ tás céljából a beteget öntudatlan állapotba hozzuk. Mivel orvoslámák voltunk. a „szungtrukjömpa tü depó lelapo"-t nem lehet lefordítani. A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 109 Csakporiban tanítottak minket . A legtöbb férfi s nő is­ merte az elemi fogásokat és dobásokat. Csakporiban is volt színház.

Akiknek volt pénzük. fizettek érte! Nem minden szerzetes fogadott nőtlenséget. A szállodában kaptak szállást. A világ minden közösségében akadnak szabály. Az eszes fiúknak segítettek abban. ahol a helyi polgároknak „ingyenes és bizalmas kezelést" ajánlanak. A mi modem társadalmunk rom­ lott és szemérmetlen! Vannak nők pl. kiszedik a szemöldöküket és festik a kör­ müket. ruhaneműt. és orvosi illetve elemi sebészi képzésben részesült szerzetesek lát­ ták el a betegeket. Akik takaré­ koskodni akartak. A komolyabb eseteket specialista . és ha valaki nem fejlődött. ugyanis volt a kolostoron belül egy afféle banknak megfelelő intézmény. akik festéket tesznek az ar­ cukra. hogy a férfi szíve a bal. távozásra kényszerült és ott kellett menedéket keresnie. Szórakoztattak a „parázna. vásárolhattak a boltokban élelmet. hagyjuk tehát a dolgot a következő inkarnációra. Úgy gondoltuk. Ha bűnös­ nek találták őket. ahol a készpénzüket tarthat­ ták.vagy törvény­ sértők. Mióta eljöttem Tibet­ ből. és jelölniük kell az ajkuk helyét.110 HARMADIK SZEM ilyen jó zenészek. azt hiszik. megtehették. Mi több. Akik ef­ félét állítanak. ahol igazságos tárgyalás folyt ellenük. Különféle iskolák szolgálták a különféle észbeli képessége­ ket. egyik ember nem befolyásolhatja a másik életét. Csakporiban másként ment min­ den. vagy megváltoz­ tatják a színét. elég gyakran nevethetnékem támadt a nyugati történetek hal­ latán.kezelte. nyilván sosem voltak azokon a remek helyeken Angliában vagy Amerikában. a kolostori börtönben kellett letölteniük a bünte­ tést. Nálunk a rendőrszerzetesek tartóztatták le ezeket és állítot­ ták bíróság elé. melyek szerint a tibetiek pl. Voltak. nemi be­ tegségektől megtizedelt" tibetiekről szóló beszámolók is. de a naplopók . Nálunk a beteg szerzetesek jó kezelést kaptak. . Hát nevezhetjük ezután a tibeti nőket „szemérmetleneknek és romlottaknak"? De térjünk vissza a kolostori közösséghez! Gyakran jöttek láto­ gatók. ahol kevésbé szigorú fegyelem uralkodott.. hogy előbbre jussanak. Volt egy kórház. Legtöbbször a hajukat is fényesítik. kereskedők vagy szerzetesek. hogy ne lehessen eltévesz­ teni. luxuscikkeket vagy könyveket.minden kolostorban akár egész éle­ tüket végigaludhatták vagy végigálmodozhatták. Nem egy halott testét felnyitottuk. hol van.Csakporit kivéve .mint ami­ lyen Mingyar Dondup láma is volt . a nőé a jobb oldalon van. hogy megtudjuk az igazságot.

és sosem kötöttük be őket. A negyedik leemelte a nyomta­ tott lapot. hogy könyveiket kinyomtathassák. Nagyon kevés nyomat piszkolódott össze. egy adott személy születésének és fogamzásának idején. hanem fadúcokat használunk. A VADROZSA-SOVENY KOLOSTORBAN 111 akik úgy gondolták. laza íveket faragott faborítók fogták össze. Rendszerint a papírt is maguk készí­ tették. Tibetben nem a fémből ön­ tött betú'mintákat. ezek úgy hatvanszor hatvan centiméteresek lehettek.a maga kötelező cölibátusával . mint a tisztán férfiközösségekben. A tibeti oldalak nem olyanok. ár­ tott a vele dolgozó szerzeteseknek. Ha a falapra a legkisebb hiba is csúszott. Csakporiban kb. hogy a fes­ ték eloszlása egyenletes legyen. nemegyszer kilenc­ ven cm széles és negyven-negyvenöt cm hosszúságúakat . Falitáblák készültek róluk. de gyakorlásra megtartottuk a tanoncoknak. ahol a házasság megengedett do­ log. Míg ez megóvta a tibeti papírokat a rovarok támadásától. Egyes lámakolostorok saját nyomdával rendelkeztek. míg a harmadik egy nehéz hengerrel követte.részlete­ zésük bonyolult lenne. amelyekre a horoszkópokat állítottuk fel. már nem nyomtattunk vele. melyeket még színezni kellett. Az egyházi világban a Sárgasüvegesek rendje . száznyolcvan centiméter hosszú és százhúsz centiméter széles vésett fatáblákat használtak. A térkép üres helyeire beil- . és általában a „légkör" nem volt olyan durva. mert a papírgyártásban használatos. és végeredményben az égbolt térképét mutatták. hogy jól rányomja a papírt.alkotta az uralkodó osz­ tályt.IX. Ez utóbbi nem volt valami egészséges foglalkozás. egyik fakéreg mérgező anyagot tartal­ mazott. ezeket könyvekhez sosem használtuk fel. és odaadta egy tanoncnak. Az egyik szer­ zetes egy festékhengert futtatott végig az egész felületen. A „házas" kolostorokban nővérek és szerzetesek együtt dol­ goztak egy jól szervezett közösségen belül. e könyv lapjai. az emberi testet és a különböző szerveket áb­ rázolták. Asztrológiai tábláink is voltak. ők egy külön szektához. Kisebbségben voltak. a „boldog legénykor" a szellem számára nem megfelelő keret az elmélkedéshez. A különféle. Egy másik felvett egy papírlapot és gyorsan ráterítette a fadúcra. akik komoly fejfájásról vagy még rosszabb tünetekről panaszkodtak. mint pl. a Vö­ rössüvegesekhez csatlakozhattak. aki félretette. olyanok. amelyeknek hosszúsága meghaladja szélességüket: széles és rövid lapokat használtunk.

nagyon kötődik hozzá.Veze­ tőm nyilvánvalóan elértette a gondolataimat. Három kis zacskót. Miután vé­ gignéztük a Rózsasövény kolostort. Helyette tanulj velem. hogy megnézzük az öreg apátot. meghagyom a használati utasítást az ügyeletesnek. mely a halál helyett az életet jelentette egy idős ember számára. Pontosan velük szemben az utcán állt egy csörteti. és felébredhetnék! . melyek mintha csak védelmet keresve bújtak volna a Dzsokang árnyékába . hogy tizenkét éves korodban levizsgázhass és trapa lehessél. ahol igen rit- . és egymáshoz zsúfolódó házak között jártunk. hallgattam a kereskedők éles hangját. . visszatértünk a szobába. melybe épp a közeli Séde Gompa papjai áramlottak. hogy a csoporttal menj. el­ viszlek majd egy különleges felfedező útra a felföldre. Figyelme különösen Mingyar Dondup láma felé fordult. Nem kell sietni. Még néhány perc lovaglás. mely átvezetett a Türkiz hídon. . már alig várták. aki két szánalmasan ficánkoló pónit tartott.Nahát! gondoltam. majd megjegyezte: . Bárcsak az egész álom lenne. mert azt mondta: .112 HARMADIK SZEM lesztettük azokat az adatokat. Ettek. és már jobban érdekelték a környező dolgok. ahogyan az árakon civódtak és alkudoztak.Át­ megyünk az úton a bevásárló utcához. Az idén nem aka­ rom. elég jó élet ez. Mesterem így szólt: . pihen­ tek. úgy tűnt. mögötte pedig egy csillogó templom.Kivett három kis bőrzacskót a táskájából és átadta. Pedig. holnap új nap jön. s amelyeket kiadtunk. nem mint szerzetesnek tanuló növendék. Távollétünk két órája alatt jelentősen javult az állapota.Mennünk kell most. hogy vágtassanak. mely az ego halhatatlansá­ gát szimbolizálta. hogy elmenjünk régi otthonom mellett. A bejáratnál lévő udvarban egy szerzetesre találtunk. A hét végén megkez­ dődik a hegyekben az évi gyógynövénygyűjtés. Elbűvölten néztem a kínai boltokat. még mindig nem akarsz szerzetes lenni.Szóval. azt még nem láttuk. Nem na­ gyon égtem a vágytól. nem veszi fel a versenyt a mienkkel. A Rózsasövény a Lingkhor út legközelebbi részétől kb.Legutóbb még szabad emberként voltam itt. melyeket a nagy gonddal készített ma­ tematikai táblázatokban találtunk. és úgy láttam. két mérföldre van.Leporoszkáltunk és jobbra fordultunk azon az úton. Mingyar Dondup láma hoz­ zám fordult. Mielőtt elmegyünk. Szerencsémre Min­ gyar Dondup láma megelégedett a poroszkálással. de hagyok itt néhány por­ rá tört gyógyfüvet. tudod. Én nem. Úgy terveztem.

Te külföldön leszel. mert a jövendölés csak akkor jelenti azt.a kommunisták megszállják Tibe­ tet) a koldusokat dologra fogják. Nagyon kevés ember járt a felföldön. Éppen kiértünk Sö faluból. Ma már értem. akiket üldöz a balszeren­ cse. ha kemé­ nyen tanulok! A szellemi fejlettségem a tizennyolc évesekével volt azonos szinten. Akkor még nem jöttem rá. Indiában és Kínában. A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 113 ka füveket szerezhetünk. Lobszang. hogy elkísérhessem Mingyar Dondup lámát a felföldre. így nehéz beszélni róluk. iskola. A hegy egyik oldala telistele volt velük. ahol olyan különös dolgok estek.IX. elmentünk a Kundu Ling mellett. . Még nem értettem. Nos. hogyan kell viselkedni azokkal. Ók azok. De a nap igencsak előrehaladt már. Lobszang. és nem látjuk ezt. istenségek faragott és festett képe­ ivel. mikor úgy gondolja. hogy gyógyfüve­ ket szedjen.Hah! Tiszteletre méltó kegyes orvosláma. hogy a földi élet illúzió. hogy némelyikük gazdag. Sosem untam meg a színes faragott sziklák látványát. különben meghalok. amint átlovagoltunk a kaput alkotó csörtenen. és ismét balra fordulva rátértünk a Vashegyre vezető útra. Egy koldus gör­ nyedt a falnál: . a hegyekben volt a természet orvosságainak egyik nagy raktára. elég felkészült vagyok már. a Ihászai völgy nyugati kapuja felé. ahol az Ékességessel jártam. elhagyja ezt az életet. de tudtam. Mérhetetlenül elszomorodtam arra a gondolatra. és meg kellett állnom a magam lábán. vizsga. hogy levizsgázom. kérlek ne gyógyíts ki a betegségeimből. Az asztrológusok jövendölése szerint első próbálko­ zásra leteszem majd a vizsgát. Ahogy felfelé lovagoltunk. ezeket megszárították és légmentes zacskókba csoma­ golták. hogy a szere­ tett láma elhagy majd engem. Balra fordultunk a Lingkhor úton. és keményen tanulok. . talán a Vas Tigris éve. . és közeledtünk Pargo Kaling. Itt. a növénygyújtőkre gondoltam. a jóslat beteljesülése után (1950.So­ kan ezek közül a koldusok közül olyan feleslegesek. Igen. Te és én már nem leszünk itt. . idén le­ mondok az útról. nem is sejtették. akik rossz hírünket keltik külföldön. Egy csoport minden évben felment a hegyekbe. én az Égi Mezőkön.Vezetőm szo­ morúan nézett. elhatároztam. mivel mindig nálamnál sokkal idősebbek közé ke­ veredtem. nem volt időnk a nézelő­ désre. beszéltek a Ihászai koldusokról. hogy tanulnom kell.

Tizedik fejezet A TIBETI HIT
Talán érdekes, ha részletezem kissé a tibeti életmódot. Vallásunk a buddhizmus egyik formája, de nincs rá olyan szó, mely más nyelv­ re átírható lenne. Úgy hivatkozunk rá, mint a TAN-ra, és akik osz­ toznak hitünkben, azokat „beavatottakénak tekintjük. Más hitek követó'it „kívülállókénak nevezzük. A legközelebbi szó, melyet már ismernek nyugaton, a lámaizmus. Annyiban tér el a buddhiz­ mustól, hogy a mi vallásunk a reménységé és a jövőbe vetett hité. A buddhizmus szerintünk negatív, a reménytelenség vallása. És természetesen nem hisszük, hogy egy mindent látó atya figyel és oltalmaz mindenkit, mindenhol. Vallásunkról számos tanult ember tett tudós megjegyzéseket. Sokan elítéltek bennünket, mert saját hitük elvakítja szemüket, és képtelenek arra, hogy mások szemponjait megértsék. Néhányan még „sátáni"-nak is neveztek, mert életünk idegen számukra. Ezeknek az íróknak többsége hallomásra vagy mások írásaira alapozta véle­ ményét. Az is lehet, hogy jó néhányan tanulmányozták hitünket egypár napig, aztán úgy érezték, eleget tudnak ahhoz, hogy köny­ veket írjanak a témáról és értelmezzék és ismertessék azt, aminek felfedezése még legbölcsebb bölcseinknek is egész életükbe telik. Képzeljünk el egy buddhistát vagy egy hindut, aki egy-két órán át forgatja a Biblia lapjait, és utána a kereszténység finom, apró részleteiről magyaráz. Ezek közül az írók közül egyik sem élt kis­ fiúkorától fogva szerzetesként egy lámakolostorban, és egyik sem 115

116

HARMADIK SZEM

tanulmányozta a Szent Könyveket. Ezek a könyvek titkosak, mert nem hozzáférhető!; azok számára, akik a gyors, könnyű és olcsó megváltást keresik. Azok, akik vigaszt remélnek valamely rítustól, vagy az önhipnózis valamilyen formájára vágynak, megkaphatják, ha ez segít rajtuk. Ez azonban nem a belső realitás, hanem gyere­ kes öncsalás. Néhányuk számára biztosan nagyon megnyugtató, hogy azt gondolják, bűnt bűnre halmoznak, aztán, mikor lelkiis­ meretük már nagyon piszkálja őket, ajándékot adnak a legközeleb­ bi templomnak, amiért is az istenek túláradó hálájukban azonnal, mindent és bizonyosan megbocsátanak, ez pedig feljogosítja őket arra, hogy újabb és újabb bűnökbe vessék magukat. VAN Isten, van egy felsőbb lény. Mit számít, minek nevezzük? Isten tény. A tibetiek, akik tanulmányozták Buddha igaz tanításait, sosem imádkoznak könyörületért, előnyökért, csakis emberi igazságossá­ gért. Egy felsőbb lény, mint az igazság lényege, nem teheti, hogy az egyik emberrel igazságos legyen, a másikkal pedig nem, mert ha így tenne, az igazságot tagadná. Ha könyörületért vagy előnyö­ kért imádkozunk, aranyat vagy tömjént ígérünk, amennyiben imánk meghallgatásra talál, azt fejezzük ki, hogy csak a legtöbbet ígérő üdvözül és hogy az Isten pénzszűkében lévén „megvásárol­ ható". Az ember lehet könyörületes egy másik emberrel, bár nagyon ritkán teszi, a legfelső lény csak igazságosságot tanúsíthat. Halha­ tatlan lelkek vagyunk. Imánkat, „Om, mani padme hum!" - mely alább található - gyakran úgy fordítják, hogy a „a kincs a lótuszban van". Mi, akik kicsit beljebb hatoltunk, tudjuk, hogy a valódi jelentése „üdv a felettes énnek". Nincs halál. Ahogy az ember le­ veti ruháját, ha a nap véget ér, úgy veti le a lélek a testet, mikor az aluszik. Ahogyan az elnyűtt ruhát kiselejtezik, úgy selejtezi ki a lé­ lek az elnyűtt vagy szakadozott testet. A halál születés. Meghalni annyit jelent, mint újjászületni egy másik létformában. Az ember, vagy az emberi szellem végtelen. A test semmi más, mint időleges, átmeneti öltözék, mely felöltözteti a szellemet, és mely a földön el­ végzendő feladat szerint választatik. A külső megjelenés nem szá­ mít, csak a belső. Nagy próféta is kopogtathat koldusnak öltözve -

X. A TIBETI HIT

117

hogyan lehetne jobban megítélni a jótékonyságot?! - míg másvala­ ki, aki előző életében vétkezett, nem él szegénységben, s mégis el­ küldi a kéregetőt.

„ Életkerék" - ez jelenti azt, hogy megszületünk, élünk valahol, meghalunk, majd visszatérünk a szellemi állapotba és idővel kü­ lönböző körülmények és feltételek között újraszületünk. Az ember sokat szenvedhet életében, ez nem jelenti szükségképpen azt, hogy a múltban gonosz volt, bizonyos dolgok megtanulásához sokszor a szenvedésen át vezet a legbiztosabb és leggyorsabb út. A gyakor­ lati tapasztalat jobb tanítómester, mint a szóbeszéd! Az öngyilko­ sok újjászülethetnek, hogy leéljék azokat az éveket, melyekkel megrövidítették az életüket, de ebből nem következik, hogy min­ denki, aki fiatalon vagy csecsemőkorában hal meg, előzőleg ön­ gyilkos volt. Az életkerék mindannyiunkra vonatkozik, koldusokra és királyokra, férfiakra és nőkre, színesbőníekre és fehérekre. Ter­ mészetesen a kerék csak szimbólum, de megvilágosítja a dolgokat azok számára, akiknek nincs idejük alaposabban tanulmányozni a témát. A tibeti hit nem írható le egy-két bekezdésben: a Kangyúr a tibeti szent iratok - több mint száz könyvből áll, és még így sem foglalkozik kimerítően minden kérdéssel. A távoli kolostorok sok könyvet rejtenek, ezeket csak a beavatottak olvashatják. A keletiek évszázadok óta ismerik a különféle okkult erőket és törvényeket, s azt is tudják, mindez természetes. A keleti tudósok és kutatók nem cáfolják létezésüket azon az alapon, hogy nem lehet mérni vagy savakkal vizsgálni őket, inkább arra törekszenek, hogy növeljék uralmukat a szóban forgó természeti törvények felett. Bennünket például nem érdekel, hogyan és miként van tisztánlá­ tás, a tisztánlátás eredménye fontos! Néhányan kétségbe vonják a

118

HARMADIK SZEM

tisztánlátást. Olyanok, mint a vakok, akik azt mondják, hogy a lá­ tás lehetetlen, mert ők nem tapasztalták, mert képtelenek megérte­ ni, hogy miként látható egy távoli tárgy, ha nyilvánvalóan nincs érintkezés közte és a szem között! Az embereket aura veszi körül, színes körvonalak, melyek kö­ rülfogják a testet, és az, aki járatos ebben a tudományban, a színek intenzitásából következtethet a személy egészségére, integritására és fejlődésének általánosabb szintjére. Az aura a belső életerő, az én (ego) vagy a lélek kisugárzása. A fej körül fényudvar vagy dics­ fény van, amely szintén az erő részét képezi. A halálkor a fény el­ halványul, mert az én (ego) elhagyja a testet, hogy megkezdje útját a következő létforma felé. „Szellem" lesz belőle. Sodródik egy ki­ csit, mert a testből való kiszabadulás sokkja elkábította talán. Le­ het, hogy nincs teljesen tudatában annak, hogy mi történik. A lá­ mák ezért keresik fel a haldoklókat, tájékoztatják őket arról, hogy milyen állapotokon mennek majd keresztül. Ha ezt elmulasztanák, a szellemet földhöz bilincselhetnék a testi vágyak. A papok köte­ lessége, hogy e kötelékeket elszakítsák. Gyakorta tartottunk istentiszteletet a szellemek vezetésére. A tibetiek nem félik a halált, de úgy gondolják, hogy bizonyos elővi­ gyázatosság mellett könnyebb az átmenet ebből az életből a követ­ kezőbe. Világosan kijelölt ösvényeket kell követni, és egyes helye­ ken elgondolkodni. A szertartást olyan templomban tartják, ahol legalább háromszáz szerzetes van jelen. A templom közepén öt te­ lepatikus láma ül egymással szemben kör alakban. Ahogy a szer­ zetesek egy apát vezetésével dünnyögnek-mormolnak, a lámák megpróbálnak telepatikus kapcsolatot létesíteni az eltávozott lé­ lekkel. Egyetlen fordítás sem tud teljesen eleget tenni a tibeti imáknak, de íme egy kísérlet: „Halljátok leikeink hangját, ti, mindannyian, akik vezető nélkül bolyongtok a határon. Élő és halott más világban lakozik. Hol lát­ ható az arcuk, hol hallható a hangjuk? Az első füstölőt azért gyújt­ juk, hogy szólítsuk a bolyongó szellemet, vezetésre lelhet". „Halljátok leikeink hangját, ti mindannyian, akik bolyongtok. Ez az illúziók világa. Az élet csak álom. Aki megszületik, annak

X. Hiába erőltettétek a szemeteket. akik területeket foglaltatok. hegyek és vizek királyai. „Halljátok lelkeink hangját. A szerel­ mes ölelés után megszakad a szív. hogy elvezethessük őket a vi­ lág kötelékeiből". hatalmasok. A kilencedik füstölőt azért gyújt­ juk. és mind­ hiába koptattátok el a festékező-asztalokat. Sorsotok a feledés. ti. mint a szépség. hogy szólítsuk a bolyongó szelle­ met. „Halljátok lelkeink hangját. „Halljátok lelkeink hangját. akik bűnt követtek el mások ellen és akik most nem pihenhetnek. akik a festettetek és írtatok. „Halljátok lelkeink hangját. A TIBETI HIT III meg is kell halnia. koldusok és tolvajok. „Halljátok lelkeink hangját. hogy szólítsuk mindazoknak a szellemét. hogy vezeklésre szólítsuk őket. hogy megszabadulhassanak a világ kötelékeitől". . hogy vezetésre lelhetnek". művészek és tudósok. akik ellen vétkeztetek. előkelő szüzek és höl­ gyek mind. A har­ madik füstölőt azért gyújtjuk. az éjszaka asszonyai. A földet a vér borítja. és lelketeknek tovább kell menni. harcosok mind. „Halljátok lelkeink hangját. ti mind. és mi mássá válik. hogy vezetésre szólítsuk a művészek és tudósok szellemét". elhervadnak a fák és a virágok. így vezetésre lelhet". és mindazok. hogy vezetésre szólítsuk a tábornokok és urak magányos szellemét". A nyolcadik füstölőt azért gyújtjuk. Lelketek társtalan bolyong és nincs bennetek igazság. akiknek fiatalsága akár a friss tavaszi reggel. mint csontváz­ zá. A negyedik füstölőt azért gyújtjuk. Csak Buddha útja vezet az örök élethez. Uralkodástok egy percnyi volt csupán. mind. és akik most egyedül bolyong­ nak a szellemek birodalmaiban. hogy szólítsuk az előkelő szü­ zek és hölgyek bolyongó szellemét. Az ötödik füs­ tölőt azért gyújtjuk. és népetek panasza mindig áradó. Hol vannak a hadai­ tok most? A föld nyög és dudva nő a csatamezőkön. Ősz jön és tél. szajhák. ti. és azok. sebeket osztogattatok és öltetek. akik bűnöztek és most egyedül bolyonganak". és a falevelek az el­ nyomottak sóhajától remegnek. ti gyönyörű. hogy szólítsuk a királyok és diktátorok szellemét. A hatodik füstölőt azért gyújtjuk. A hetedik füstölőt azért gyújtjuk. ti mind.

a testnedvek csobogása. akik eltávoztak a világból. „Az istenek szekerei" . mint élő szerve­ zetből.nagyon különböznek azoktól. gyakran láttam is. hogy többségük lakott. várnak és figyelnek. figyelik a földet . akiket ismerünk. és a tüdő­ ben a levegő sóhajtozása hallatszott. és a nyugtalan szellemek továbbhaladtak utazásuk következő állomása felé. . lelassult. belemerülhet e hasznos és kellemes tudományba. mert van egy sokkal egyszerűbb módszer: az asztrálutazás. De nem csupán erre a földre. akik megpróbáltak kapcsolatot találni azokkal. és tudjuk. A templom más részeiből. ahogyan a telepatikus útbaigazítás folytatódott. Lakóik . Rozsdabarna ruhás szerzetesek egymással szemközti sorokban ülve a halotti litániát recitálták. hogy másutt sokkal fejlettebb életformák találhatók. lehet. melyek kíséreté­ ben a szellem elhagyja a testet. a testhangok ritmusa megváltozott.120 HARMADIK SZEM A templom tömjénfüstös homályában a pislákoló vajmécsesek­ től az élő árnyékok táncra keltek az arany képmások mögött. és aki elég türelmes. mint az emberek. Láthatatlan dobok az emberi szív ritmusára dobbantak. hogy az ember a fejlődés csúcsa és legnemesebb formája. A le­ vegő feszültséggel telítődött a telepatikus lámák koncentrációjától. a feszültség csök­ kent. a belső szervek moraja. Hisszük. s ez még a legkevésbé okkultak számára is észrevehető.legtöbben így hívták őket. Azután a csendben megjelenik a tudat. Sok láma csinálja. hogy más dolgok vannak jelen. Mingyar Dondup lámától megtudtam. Szilárdan hiszünk abban. de sok gyakorlást igényel.meglehet . Mi. Egy utolsó hörgő. hogy időről időre újraszületünk. Ahogyan az eltávozottak felé irányuló szertartás folytatódott. Fokozatosan. akik azt mondták. ahogy az emberek figyelik a vadál­ latokat az állatkertben.nyilván úgy. míg végül azok a hangok hallatszottak. melyek nem dobálnak atombombákat. hogy egy lámacsoport telepatikus úton érintkezésbe lépett ezekkel az „istenekkel". Sokat írtak már a levitációról: létezik. A halál csendje. hogy az ember a levitációval foglalkozzon. de akiket a világ kötelékei még mindig fogva tartottak. tibetiek sosem osztottuk a nézetet. Tibetben láttam feljegyzéseket különös égi jármű­ vekről. ami könnyebb és biztosabb. Nincs igazán értelme. remegő zihálás és beállt a csend. Millió és millió világ van. hogy magasabbrendűek.

hogy a csecsemő elszakadhasson anyjától. Amíg az ezüstzsinór sértetlen. Sokan meg is kísérelték. ha rövid időn belül hall is felőle. A szellem vándorlása révén álmokat látunk. ahogyan a köldökzsinórt elvágják. be­ nyomásokat szerzünk. olyasféle­ képpen. a szellem kiszabadítja magát.nem tartanak tovább egy másodperc tört részénél.úgy tűnik . esetleg az óceán másik oldalán élő személlyel találkozott és beszélt. sokkot kaptak. aki a tanítás után hazamegy az iskolából. az egó szabadon vándorolhat az al­ vás ideje alatt. hogy valamire emlékeznie kell. amilyen gyorsan csak gondolkodni tud. ahova akar. hogy beleüljenek az ember evilági hitébe. A legtöbb ember rendelkezik azzal a képesség­ gel. amit akkor élünk át. ha meghalunk.illogikus vagy lidércnyomásos álom. Amikor al­ szunk. Azoknál. Az ego és a test egy korlátlan kiterjedésre képes „ezüstzsinór" segítsé­ gével tartja a kapcsolatot. az „idő" tisztán fizikai fogalom. az emlék gyakran eltorzul. Valószínűleg üzenetet kapott. de speciálisan képzett emberek esetében ez tudato­ san is megtörténik. hogy asztrálutazásra induljon. Tibetben gyakorta utazunk asztrálsíkon . csak a fizikai test igényli a pihenést. A test addig él. Az én (ego) elhagyja a fizikai testet. bár az ezüstzsinór továbbra is hozzáköti. amelyeket az ezüstzsinór közvetít. Gyak­ ran arra emlékszik. és olyan gyorsan.és az egész folyamat ellenőrzésünk alatt áll. A szellemi világban nincs idő. Valószínűleg mindenki ismeri azt az érzést.X.nem levitációval . A születés a csecsemő számára az anyatesten belüli védelmezett élet halála. és azonmód „racionalizálja". hogy egy távoli. és általában visszalátogat a szellemi birodalomba. így vannak olyan esetek. éppen úgy. mikor éppen csak álomba . rendszerint az az erőteljes benyomása maradt. mint a gyerek. A TIBETI HIT 121 A földön az ébrenlét órái alatt énünk (egónk) a fizikai testhez kötődik. hogy egy távoli baráttal vagy rokonnal találko­ zott: semmi meglepő nincs benne. Talán mindenki álmodott már olyat. és amikor felébredt. és az eredmény . mikor hosszú és bonyolult álmok . A halál a szellem számára újjászületés a szabadabb szellemi világba. akik nem képzettek. amíg az ezüstzsinór sér­ tetlen. A fizikai tudat felfogja őket. a szellem a szellemvilágon belül új életre születik és a zsinór elszakad. és tanulás nélkül nem lehet elválasztani tőle. Az ember oda utazik. de mert nem voltak kiképezve.

a fizikai és az asztráltest durván válik el egymástól. hogy nagyon zavaró élmény lehet. Ez nem metafizikai kézikönyv. Végzetes sokkot eredményezhet. A test hirtelen ébred. ha valaki belép a szobába és megzavarja a testet vagy a zsinórt. amíg tökéletesen tudatunknál vagyunk. mert az énnek (egónak) újra kell születnie. A bűnbeesést úgy értelmezzük. Az asztrátest több méterre lebeg a fizikai fölött . hogy az ego túl gyorsan távozik. úgy hisszük.különösen azok számára. akiknek gyenge a szíve -. Legjobb. hogy rendkívüli gyorsasággal térjen vissza a testbe. ami való­ ban nagyon kellemetlen lehet. és visszarántja az asztráltestet a fizikaiba. ha az em­ ber egyedül van és nem kell attól félnie. tibetiek. a telepátia és a levitáció képességével. ha az asztráltest úgy hagyja el a fizikait. de azt kizárólag maguk közt használták. A helyi törzseknek volt saját nyel­ vi változatuk. A telepati­ kus beszéd természetesen gondolati úton történt. esetleg egy külső zaj arra készteti. Valami. Nincs tényleges veszély. Míg a projekció önmagában nem veszélyes. Az asztrálutazás teljes ellenőrzés alatt majdnem mindenki által kivitelezhető. hogy a bűnbeesés előtt mindenki rendelkezett az asztrálutazás. mint mikor egy utazás után térünk vissza. az ezüstzsinór összehúzódik. Mi. Mindez sokkalta rosszabb annál. felrángatnak minket. hogy nincs szinkronban vele. erőszakosan felébresztenek. ha nincs megfelelő taná­ runk.122 HARMADIK SZEM merültünk. Réges-rég az emberek a telepátia segít­ ségével érintkeztek egymással. illetve úgy tér vissza. és ez azzal a szörnyű érzéssel jár. Gyakorlást igényel. hogy leélje a kimaradt a életszakaszt. komoly veszélyt jelenthet . azt azonban szeretném hangsú­ lyozni. de sokkot vagy érzelmi zavarokat okozhat. mielőtt továbbha­ ladhat a következő szint felé. a tisztánlátás. ezért nincs értelme tanácsokat adni az asztrálutazásokra vonatkozóan. hogy az ember leesett egy szikláról és az utolsó pillanatban ocsúdott fel. így független a . sose kísérelje meg az asztrálutazást. Akinek gyenge a szíve.akárcsak a lég­ gömb a spárga végén. és az emberiség fejlődése helyett saját érdekében használta. és hirtelen. Ezt az érzést az okozza. hogy az ember visszaélt a misztikus erőkkel. és kezdetben magányra van szükség. hogy megzavarhatják.

rész­ ben mitikus eseménnyel. job­ bára mentes az ünnepektől. ezért mindenki értette. amely nagyjából márciusnak felel meg. amely nem a játékok.a nyugati naptár szerint május . 15-én ünnepeljük Buddha fogantatásának évfor­ dulóját. A második hónap. a keresztény nagyböjthöz hasonló. vagyis a halottak -. jó ok. A hónap huszonhetedikével fejeződik be. a szent tőr felvonulásával ér véget. . huszonötödikén tartjuk a kinyilatkoztatás napját. A mi ünnepeink a következők: Az első hónapban. mint olyan: „szent napok" vannak. Ezek azonban nem olyan jelentősek. hogy különböző játékokat és vallási szertartásokat rendezzünk. Ezek azonban csak a nevezetesebb ünnepek. Ekkor füstölőket gyújtottunk. akik a földhöz kötve vándorolnak.X.nyolcadik napjának érkeztével arra emlékezünk. az egyházi és világi év csúcspontja a negyedik naptól a tizenötödikig tart: ezek a kö­ nyörgés napjai. ha jól értem.a nyugati világban újévnek hívnák. de ne­ künk ez alatt az idő alatt még szigorúbban kellett élni. Ugyaneb­ ben a hónapban.így mondták nekem . hogy Buddha elvonult a vi­ lágtól. hogy mivel rossz célra használták. A negyedik hónap . Bábel kialakulásához az ve­ zetett. ez körülbelül februárral esik egybe. hogy e felsorolásban szerepeljenek. Huszonkilencedikén van a gonosz dé­ monok üldözése és kiűzése. Az éves ünnepek . hogy megjegyzéseket fűzzek hozzá. áprilisban szintén kevés az ünnep. Az egész év legnagyobb ünnepe. hogy megidézzük mindazok szellemét. de ez utóbbiakról nem tudok eleget ahhoz. minden hónap 8-án és 15-én. hanem az ünnepélyes hálaadás ideje. egyben minden eltávozotté. Ezeken különleges szertartásokat tar­ tunk és általában nem dolgozunk. A TIBETI HIT 123 helyi nyelvtől. amelyekről nem szabad elfeledkezni és istentiszteletekkel kell megemlékezni róluk. Ez. A harmadik hónapban. a mi nyelvünkön a Mönlam-cshempo. Tizenötödi­ ke Buddha halálának évfordulója. Nagy esemény. egy részben vallási. 1-3-ig Logszár-t ünnepeljük .valamennyire megfeleltethetők a keresztény ünnepeknek. másképpen a „minden lelkek napja". a telepátia képessége el­ veszett! Nálunk nincs vasárnap. vannak kisebbek is.

Ekkor ünnepeltük az a napot is. sokkal jobban függ­ tünk a folyóktól. Ekkor kiűzték az óévet és felkészültek az újra. tizedik hónapban. Az év utolsó vallási eseménye a tizenkettedik hónapban 29-30án volt. november huszonkettedik napja csodálatos esemény évfordulója.az ő elképzelésük szerint . amikor ötödikén az „orvoslámák" más kolostorokba különleges ünnepségekre látogatnak. a nyugati naptár szerint január-február fordulóján. Kevés eső esett. amit .elkövettünk! Buddha születésének évfordulója a hatodik hónap. így az aratás ünnepét összekapcsoltuk egy vízi ünnepséggel. mint más országok. A gyógyítók rendjét Buddha ala­ pította. Mivel Tibet éghajlata roppant száraz. 25-én a lámpák ün­ nepe következett. Aznap semmit sem tehettünk helytelenül. másnap mégis behívtak a feletteseinkhez. július 4-re esett. A nyolcadik hónap . hogy Buddha alászállt a mennyekből. amikor Buddha először pré­ dikált a Tanról. A következő. hálaadásra az orvosszerzetesek szolgálataiért. az egyes éveket tizenkét állat és öt elem különféle kombinációival jelöljük. és számot kellett adni arról.nyolcadik napján volt az aratás ünnepe. Példaként álljon itt a jelenlegi. Az új év februárban kezdődik. Naptárunk erősen eltér a nyugatitól. A kilencedik hónap. Akkor történt az. 1927-től számított ciklus évenkénti kalendári­ uma: I . hatvanéves ciklusokat használunk. hisz a folyókból nyert víz nélkül a földekről semmit sem arathattunk volna.124 HARMADIK SZEM Június volt az a hónap.október .

Hiszünk az asztrológiában. felkészülhet rá. pankromatikus. Az . A jövőbelátást mindenképpen pontos és hiteles tudománynak tekintjük. amelyek a testen keresztül tükröződnek a földre. hogy a rengeteg lehetőség közül csak hármat említsünk.X. infravörös hatásokat ész­ lelhet. miközben a test természete szerint „elszínezi" vagy elváltoztatja őket. és egy fehér lámpája. A TIBETI HIT 125 Részét képezi hitünknek az a nézet is. Bárkinek le­ het egy fényképezőgépe. Ha a lencse vagy a lámpa elé különböző színű szűrőket tesz. Számunkra az „asztrológiai hatások" egyszerűen kozmikus sugarakat jelentenek. amelyekkel lefény­ képezhet valamit. hogy jövőnk valószínű­ sége megjósolható. Ortokromatikus. hogy a kész képen elváltozásokat ta­ pasztal.

De szent könyveinkben szerepel egy későbbi utasítás. 1950. Semmilyen okkult erőt nem lehet személyes nyereségre. érintkezésbe lép vegyi és elektromos személyiségünkkel. Egy bizonyos L. úgy­ szintén találkozott vele. 1935. civakodó zsiványok törnek elő. Ezt 1850 előtt írták. 1027 óta Tibetben minden nagyobb döntést az asztrológia se­ gítségével hoztak. Buddha azt mondja: A csillagjóslás és az asztrológia. és amelyért az egyén fájdalmat és szenvedést áll ki. itt azonban jó alkalom kínálkozik arra. Charles Bell. Látta az előrejelzést Lhászában. jó és rossz eljövetelének megjövendölése . Gonosz hadak szállják meg Tibetet". A kínaiakat kiűzik Tibetből. és 1904-re vonatko­ zik. A kommunisták 1950. így szól: „A Fa Sárkány évében." Magam is fájdalom útján jutottam a har­ madik szemhez. Bell. akik tanúi voltak egy próféciának. aki szintén a brit seregben szolgált. csupán azért sem. mely keveseknek adatott meg. hogy létezését bizonyítsuk. Kitör a kínai forradalom és megalakul a nacionalista kormány. mely így szól: „Az az erő. Younghusband ezredes vezette a brit hadakat. 1933. aztán harcoló. 1914. Az 1904-es brit inváziót pontosan megmondták előre. aki később érkezett Lhászába.mindeme dolog tilos. Itt látható a prófécia másolata tibeti nyelven. a „Fa-Sárkány háborúra". A dalai láma eltávozik ebből az életből. szeren­ csés vagy szerencsétlen események megjóslása a jelekből. Csak így védhetők a kevésbé tehetségesek. Háború Anglia és Németor­ szág között. a fegyverek okozta nyugtalanság-fájdalom megnő és az em­ berek harcolni fognak. októberében özönlötték el az országot. Néhány előre pontosan megjövendölt egyéb esemény: 1910. A. és a beavatkozás megnövelte a velem született képesség hatóerejét. 1911. Az év első fele óvja a dalai lá­ mát. Egy későbbi fejezetben visszatérünk még rá. a nyomtatott példányt látta 1902-ben. 1911 vé­ ge. hogy az asztrológiáról egy kicsivel több szó essék és felidézzük annak a három angol sze­ mélynek az alakját. a későbbiekben Sir Charles Bell az összes jóslatot . Az év végén egy békülést hirdető szónok véget vet a háborúnak". A dalai láma új inkarnációja visszatér. A kínaiak megszállják Tibetet. Waddel. világi törekvésre használni. mely való­ ra vált.126 HARMADIK SZEM emberekre hasonlóképpen hat a kozmikus sugárzás. Sok az ellen­ ség. használható.

azok. belátható. háromezer-egyszáz mérfölddel előbbre van. amely nagyon különbözik a földi zónaidőktől. Az Egyenlítőnél a föld forgási sebessége ezer­ négyszáz mérföld óránként. és ősszel az Északi Sark kb. Amikor a térképek elkészülnek. bekövetkezett. A horoszkópkészítés tudománya . hogy készítünk egy égi térképet a fogantatás és a születés pillanatá­ ban. minden.X. Különösen a rengeteg nehézség. A születés pontos óráját tudni kell. akik asztrológiai képzés­ ben részesültek. Mivel a föld másodpercenként tizenkilenc mérföldes sebességgel halad a pályáján. A föld megdől. értelmezni tudják. Röviden abból áll. A születési hely hosszúsági fokának ismerete ezért döntő fontosságú. ahogy forog. de tavasszal a helyzet fordított.mert az . Értékebi kell a boly- . A TIBETI HIT 127 látta Utászában. mit jelent. Anti engem illet. és az időpontot át kell for­ dítani „csillagidőre". amit nekem jövendöl­ tek. mint a Déli Sark.nem foglalható össze egy ilyen jellegű könyv néhány oldalán. hogy a pontatlanság hatalmas eltérése­ ket eredményezhet.

Tényleg meg tudjátok előre mondani. Akik nem já­ ratosak ebben a dologban. Azt is megmondhatjuk. Az ember pl. a nyugati világot ismételten zavarba ejtő kérdéskör az ember korábbi életeinek feltárásához kapcsolódik. hogy elkészítenénk a versenyben érintett min­ den ember. ha csukott szemmel rábö­ künk a kezdő futam listájára.128 HARMADIK SZEM gók közötti kapcsolatot és kiszámítani a konkrét térképre gyako­ rolt hatást. Meg tudjuk mondani. A szüle­ tési térkép azokat jelöli. Időbe telik. Készítünk egy fogamzási ábrát. hogy egy em­ ber meggyógyul-e a betegségéből vagy sem. A bámészko­ dók találgatnak. és lótulajdonos horoszkópját. Ha egy közönséges turista tudja a repülőgépek nyilvántartási számát. Éppen úgy tesz­ nek. Ebben az esetben az évszázad végén jó kis tűzijátékra számíthatunk. számításokat kell végezni. hogy belebonyolódjunk. Egy másik. mikor azt mondja: „Nem hallok hangot. de az irányító-toronybeliek. legalábbis nem. így nem lenne értelme. mikor. ezért a hang nem is létezik". A tizenkét házban . vagyis 1964-ben háború lesz. mikor belép egy gyanútlan világba. de ez konkrét személyek­ re vonatkozik. A jövő megismerésére elkészítjük a térké­ pet arra az időpontra.30-as futamot? A vá­ lasz nemi Anélkül. az utolsó beérkező járat mikor kér leszállási engedélyt. ábrák sokaságát kell kidolgozni. hogy ki fogja megnyerni a 2. így vagyunk a múlttal is. mi­ lyen hatások érvényesültek a létezés legelső pillanatában. sajátos tudásuk alap­ ján meg tudják mondani. Ilyenkor az a legjobb megoldás. Néhányan azt kérdezik: . Fel lehet tárni az előző élete­ ket. lehetetlen. a járatszámokat és van egy jó menetrendje is. ha a kommunisták ellenőrizetlenül maradnak. hogy megtudjuk. hogy milyen területeket fed a tibeti asztrológia. mely elszórakoztatja majd a Vé­ nusz és a Mars lakóit. Feltéve. esetleg ki tudja számítani. minden ló. a repülőtéren álldogál és kíváncsi lesz. Leg­ alább egy kötetet tenne ki. hogy Tom elveszi-e Maryt. mikor érkezik az utolsó leszállási engedélykérés a toronyba. és hogy azután boldogan élnek-e. azt állítják. melyek akkor érik az egyént. hogy az eljárást világosan leírjuk. akkor a Fa Sárkány évében. hogy ha Amerika és Anglia nem tartja féken a kommunizmust. mint a teljesen süket ember. Érdekes lehet viszont. amikor le akarjuk olvasni és össszevetjük a születési ábrával.

Gyermekek. valamint azt. a találkozás ideje.X. Nehézségek. munka és kisállatok. Foglalkozás és érdemek. Megközelítő pontossággal meg tudjuk állapítani a következő események idejét is. A TIBETI HIT 129 tizenkilenc szimbólumot használunk. Hosszú utazások és lelki dolgok. az elért fejlődési szint. Végzet. rövid utazások. Az ember belép egy régi templomba. akadályok és okkult csapások. ellenségek. Pénzügyek. Házasság. Örökségek. szellemi képességek és íráskész­ ség. Könnyebb is. A pszichometria olyan tudomány. Börtön vagy a fogvatartás más formái. Viszály. perek. Szenvedély. amely elmúlt események halvány nyomait gyűjti egybe egy-egy tárgyról. kedvtelések és elmélkedések. Bizonyos mértékig mindenkinek megvan hozzá a tehetsé­ ge. Szerencsétlenség. ha bekövetkezik. életkörülmények az élet végén. Kapcsolatok. Tulajdon. hogy milyen körülmények kö­ zött fognak megtörténni: Szerelem. melyet megszenteltek a . ha az embernek nem túl erős oldala a számtan. a személy típusa. mikor és hogyan. Partnerkapcsolatok. A szimbólumok következő tartalmakat jelölik: Személyiség és önérdek. Szellem. általában családi vagy üzleti veszekedések. hogyan következik be. mikor és hogyan következik be. Bár magam is sokat foglalkozom asztrológiával. hogyan lehet pénzt szerezni és elveszíteni. a pszichometriát vagy a kristálygömbből való jóslást sokkal gyorsabbnak és legalább olyan pontosnak találom. házasság. Betegség. Halál. Barátságok és ambíciók.

mi valóban hiszünk azokban a szörnyűséges poklokban. Az egészben nincs semmi csoda vagy varázslat. melyen egy tűzkúp emelkedik. A négyzet a szilárd földi alapot jelöli. szimbólumok. a feszülettel vagy az ikonnal vet­ hetők egybe. békés itt minden!" És mikor egy rémes gyilkosság színhelyére látogat. hogy ha (egy kisebbség tagjaiként) a másvilágba jutnak. aho­ gyan a röntgensugarakat egy képernyőre összpontosítják (és fluo­ reszkáló képet mutatnak). hogy úgy gondolja. hogy megtanuljuk az újabb leckét. hogy egynéhány írástudatlan hisz bennük. hogy elhagyja az anyagi világot. mely arra vár. hogy haláluk után a Sátán és társasága szorgosan hozzálát a nyársonsütéshez és a kínzáshoz? Hiszik. életünk során felkapaszkodunk vagy legalábbis megpróbáljuk. A csörtenek alakja mindig olyan. lélegzetünk elakad. hátborzongató ez a hely. felette egy levegőtányér. és még magasabbra a remegő szellem (éter).130 HARMADIK SZEM múló évek és felkiált: .mint korábban em­ lítettük . Azután. mindössze a természeti törvényeket használjuk fel. de nem a felvilágosultak. Ta­ lán a keresztények tényleg elhiszik.csupán fókuszálja a harmadik szem sugarait. Tibetben mindenütt találhatók csörtenek. ez az egyik városkapu. Az „üveg". végtelen forgását szimbolizálja. amelyeket a kerék ábrázol. Az egész a tibeti hitet szimbolizálja. mint amilyennek az alábbi il­ lusztráció mutatja. menjünk innen. Mindegyik elemet a felfelé vezető út lépcsőin keresztül lehet elérni. Sok buzgó diák elköveti azt a ko­ moly hibát. Tibetben a természeti törvényeknek emlékműveket állítanak. más-más időköz után újraszületünk. A csörtettek. Lhásza váz­ latos térképén öt ilyen szerepel. úgy. mi­ kor megszületünk. Lehet. hogy felkapaszkodjunk a felfelé vezető út lépcsőin. azt mondja: „Ó! Rosszul érzem itt magam.„Milyen nyugodt. és belépünk a szellemi világba. Az Életkerék a születés-élet-halál-szellem-születés-élet stb. a Pargo Kaling a legnagyobb. Ezen nyugszik a víz gömbje. melyeknek mérete másfél métertől százötven méter magasságig terjed. hálóingben ücsörögnek majd egy felhőn és hárfázni tanulnak? Úgy . A földre érkezünk. A kristályjóslás egy kicsit más. Végül.

ahova ak­ kor megyünk. A múltban túl sok dol­ got kigúnyoltak. és nagyon nagy kár. hogy ezt a tu­ dományt megfelelőképpen megvizsgálják. a rádiót. mert velük harmóniá­ ban vagyunk. Mindezt az idő már bizonyította. hanem olyan hit. mert ez diszharmonikus állapot lenne. A telefont. Nem találkozhatunk azokkal. Ez nem spritiualizmus. és ahol más entitásokkal találkozunk.131 tartjuk. A másvilág számunkra az a hely. amelyek aztán évek múltán helyesnek bizonyul­ tak. mikor elhagyjuk a testet. akiket nem szeretünk. hogy az asztrálsíkon mozogva akár alvás közben vagy a halál után találkozunk szeretteinkkel. melyek közül a legmagasabbat „az aranyfény birodalmának" (ősfény) nevezzük. Biztosak va­ gyunk benne. a repülést meg még sok egye­ bet. hogy a földön tanulunk. mely szerint alvás közben vagy a halál után sza­ badon vándorolunk az asztálsíkokon. melyek szintén testetlenek. és hogy a földön vár ránk a „nyár­ sonsütés és a kínzás". és ilyen nem létezhet az aranyfény avagy ősfény birodalmában. a televíziót. . hogy a nyugati kétkedés és materializmus megakadályozta.

mert ebből szigorú vizsga volt. Előbb rövid istentiszteleten vet­ tünk részt. Reggel hatkor tizenöt más jelölttel együtt megjelentem a vizsgateremben. ahol kell.és a matematikával. le kellett vetkőznünk. Elérkezett a nap. elsőre le akar­ tam vizsgázni. hogyan készülnek a füstölők. gyógyfüves orvoslással. Az elmúlt éveket intenzív tanulással töltöttem. Akkor a legfőbb vizsgáztató a vizsgaterem kis templomából zárt kőfülkékhez vezetett minket. Légy nyugodt. olyan nyugodt. két és fél­ szer három méteresek voltak. tibeti és kínai nyelvvel . majd tiszta köntöst adtak. Kevés idő maradt játékra. vallásetiká­ val foglalkoztam. hogy az agyunk megfelelő szellemi állapotba kerüljön. Odakinn egész idő alatt rendőrszerzetesek őrködtek. aztán.különös tekintettel a szépírásra . hogy miből állnak. és a tudás ott lesz. Mind133 . ez csak zűrzavart teremt a fejedben. de még olyasmivel is. mert a vizsga a születésnapomat köve­ tő napon kezdődött. anatómiával.Nem kell annyit ismétel­ ni. átkutattak. az egyetlen „játék"-ra. a magasságuk pedig úgy két és fél méter. Ezek kb. senki sem engedett szerzetesek­ hez nem illő kísértésnek. Körülbelül három hónappal koráb­ ban Mingyar Dondup láma azt mondta: . Lobszang. Ahogy közeledett a tizenkettedik születésnapom. mint amilyen most vagy. Asztrológiával. a dzsúdóra mégis fordítottunk valamennyit. egyre kevesebbet készültem. hogy meggyőződjenek róla.Ifjúi elszántsággal a tanulásnak szenteltem magam.

milyen tudásra tettünk szert fojtogató fogásokból. Mindegyikünknek három másik jelölttel kellett megküzdenie. míg azt megválaszolja az ember. Ahogy sötétedni kezdett. Ez alkalommal azt vizsgálták. mikor a dolgozatokat már kijaví­ tották. Az ajtót bezárták. Három nappal később. külön fülkénkben kellett maradnunk. alaposan próbára teszi a tudást és az idegeket. és pirkadattól sötétedésig dolgoztunk. Fokozatosan mindenki kiesett. A feltett kérdések gyenge pontjainkra vonatkoztak. a kikérdezés egész nap tartott. megjelent egy szerzetes az ajtónál és elszedte a papírokat. a szerzetesek a falon lévő kis csapóajtón keresztül bead­ ták az írószerszámokat. mert reggel ki kellett takarítanunk. lelakatolták és lepecsételték. azt csináltunk. Egész idő alatt a saját. Másnap reggel mind a tizenhatunknak be kellett menni abba a szobába. és -tizennégy órába telik. Kap­ tunk vajas teát és campát is. a papírt és az első vizsgakérdéseket. Leg­ alább dzsúdóból a legjobb eredménnyel vizsgáztam! De csakis gyerekkori képzésem miatt. így annyi fényt kapott. Az írásbeli vizsga a hatodik nap éjszakájával ért véget. A nap maradék része a miénk volt. A cellának nem volt teteje. esésekből. amit akartunk.innivalót hozta. aki az enni. Akkor lefeküdtünk és reggelig aludtunk. gyengeségeinket pedig feljegyezték. Mikor már bent voltunk. De még nem mehettünk el. amit pedig akkoriban brutálisnak és igazságtalannak tartottam. semmilyen okból nem hagyhattuk el a helyünket. de teát annyiszor kérhetünk. hogy egy vizsgadolgozat.134 HARMADIK SZEM egyikünket egy-egy fülkéhez vittek. ahol dzsúdózni tanultunk. . Aztán otthagytak. dobásokból és önuralomból. ahogyan találtuk a fülkéket. kulcsolásból. Saját tapasztalatból mondom. amennyi a vizsga­ terembe bejutott. ahányszor csak akarunk. míg végül. közölte. A bukottakat hamar kirostál­ ták. A szerzetes. hogy a tétellel foglalkozzunk. kizárólag korábbi képzésemnek és Cu-nak köszönhetően én maradtam egyedül. melynek egy témája van. Hat napon keresztül minden áldott napra jutott egy tantárgy. a vizsgáztatók elé hívtak bennünket. Egyszerre egy növendék vizsgázott. hogy háromszor egy nap ehetünk campát. úgy kellett elhagynunk. lépjünk be. és felszólítottak.

hogy tizenhat éves koromban vizsgázzak. aki valamilyen szaktudással rendelkezett. hogy kiheverjük a nehéz vizs­ gát. hogy tanulmányaimban az osztály ne fogjon vissza. és tudásod gyarapodni fog". milyen sebesen is jöttek és mennyi nehézséget kellett elviselniük. vagyis orvospapok lettünk. kissé túljátssza a „szerepét". ziháló hírnök érkezett az Ékességes üzenetével. hogy bárki. ami a lámastátusszal jár. hogy olyan dolgokat tanulj. sok minden kimarad a tanulmányaidból. Azt javasolta. elfogadtam. amiért úgy ta­ nított.halálán volt. hogy hangsúlyozzák. ha tanulsz és a saját érdemeid alapján leszel lámává. hogy attól fogva lámának tekintenek engem.XI. „mert így rákényszerülsz. azt gon­ doltam. és azt mondta. Most. Lámaruhát kezdtem hordani és megkaptam minden jogot és privilégiumot. az azutáni napon pedig kihirdették az eredményeket. A lista élén vagy. . mosolygó arccal né­ zett rám: . Ahogy beléptem. Lobszang. amit meste­ rem a legjobbnak tartott.Fájdalmas te­ kintetem láttán magyarázni kezdett: . Mivel a Potala csak egy mérföldnyire volt. hogy azonnal nyilvánítsanak lámának. hogy láma lettem. hogy az én sikerem az övé is. Ez tisztességes ajánlatnak tűnt nekem. most értem kül­ dött és a szobájába hívott. . trapák. hogy a rájuk bízott üzenete­ ket követítsék. mikor eljön az ideje. Azon a héten valamikor később. A kimerültségtől lógott a nyelve és . Izgatott örömöt jelentett számomra. Az Ékességes gratulált a vizsgámhoz. hogy minden tárgyból a legjobb lettem. hogy elismerésben részesül.Jól csináltad. de elleneztem.látszó­ lag csupán! . Az apát úr külön beszámolót küldött a dalai lámának. Mingyar Dondup lámát egész idő alatt nem láttam.Sokkal jobb. Ha már most lámastátusz­ ba kerülsz. joggal taníthatott. Egyetértett vezetőmmel abban. De beköltöz­ hetsz a mellettem lévő szobába. amit pedig későbbi életedben létfontosságúnak fogsz találni. TRAPA 135 A következő nap pihenhettünk. mert le fogsz vizsgázni. nagyobb szabadságra volt szükségem. s így olyan gyorsan haladhattam. Ez azt is jelen­ tette. A küldöncök mindig éltek színészi ké­ pességeikkel. amelyeket máskülönben elkerülnél. Velem együtt öten mentünk át. ahogyan csak akar­ tam.

sőt áll­ va is lehet lazítani. Szólj az emberkéknek.Miután idáig jutottam. amit mondott. a rela­ xáció tudománya volt: enélkül nem lehet semmilyen. sem feszültség. hogy először is feküdjek le. ki vele! .A földön fekve megpróbáltam ma­ gam elé képzelni az emberkéket.Hirtelen megállt és rám mutatott: . . most csináld ugyanezt a lábszáraddal. hogy kezed.mondta. összeroskadtál. amíg abba a helyzetbe ke­ rültem. hogy minden ember­ két elhívsz.Most magához . hogy ne erezzed. . Megmutatom. Mind ott vannak? Biztos? Tapo­ gasd végig gondolatban.Képzeld. hogy induljanak felfelé.136 HARMADIK SZEM Az egyik dolog. most képzeld azt. jobb ha először hátán fekve tanulja az ember. igazi metafi­ zikai tanulmányokat folytatni. végtagja­ id az eséstől behajlítva. .mondta. a szád kicsit nyitva. ne legyen benne sem mozgás. amit leghamarabb el kellett sajátítanom. sehol se erezz semmit. Az emberke feszesen tartja az egyik combizmodat. elég feszültnek látszol. én hogyan csinálom. hogy hagyják ma­ gukra az izmaidat. Addig izegtem-mozogtam. Induljanak el a fejed felé. . Mondd meg a kis emberkéknek. Képzeld el. Ki vele. Képzeld. ahol éppen néhány könyvet tanulmányoz­ tam. sehol se maradjon feszesség vagy feszültség. amikor ugráltál.Most a karod következik . . Szólj az emberkéknek. Lobszang. és megbizonyosodjon róla. mert az arcizmok csak akkor lazák. nem juthatsz előbbre a csendes elmélkedésben. A lábikrádra figyelj. hogy a földön fekszel. Egyik nap Mingyar Dondup láma bejött abba a szobába. . Lobszang. . hogy az agyad felfedezze a lábadat. lábad apró emberkékkel van tele. Nehéz dolguk volt ma reggel. aztán fel a válladhoz. hagyják a lábfejedet. Az öreg Cu-ra gondoltam. amint belülről rángatja a lábujjaimat! De jó lesz megszabadulni tőle! Na. a csuklód mellett a könyöködig. egy izom sincs működésben. minden izmod elernyedt. amíg nem lazítsz. akik úgy mozgatnak téged.Lobszang. hogy az izmaidat húzkodják. mert bár ülve. biztosan jó csomó kis ember szorgoskodik ott. Hagyd.Végre meg volt elégedve a lábammal. Most hagyd kicsit pihenni őket.Kezdd az ujjaiddal.Na. Azt mondta.Nézd csak! Valakit a combodban felejtettél. Rám nézett és így szólt: . hogy leestél egy szikláról . folytatta: .

Nézzük. Ez a módszer sosem mond csődöt. de szellemileg feszült vagy. Figyelj a szádra. és ugrasd át őket újra a fekete űrön. mert így szólt: .A re­ laxáció szempontjából talán a fej a legfontosabb rész. akik működtet­ nek. Akik idege­ sek a civilizációs gondoktól. hozd vissza őket. mit tehetünk vele. Akkor már laza a tested. mely zavarhatná a szemed. Valóban kép­ zeld el. és nehéznek tűn­ het. ahogy a macskák lazítanak. senki sem tudja jobban csinálni. hogy egy kicsit másképp csináljam. sem enni. . holott a relaxáció kis gyakorlattal könnyű dolog. és azt. ne engedd. mennyire érdektelenek. hogy a testedet csak a külső bu­ rok tartsa egybe. hogy miután kiengedtek minden izmot. erősen nézd. hogy szabadon folyjanak. elernyedjen és megtalálja saját helyét. mint a lazí­ tást. . milyenek. először a tested alsó részéből menjenek el. hogy lazítsák el az izmaidat. Láthatóan elégedett volt a haladásommal. Kövesd őket lassacskán és nézd meg. Mondd nekik. hogy a tudatod egy pillanatra el­ időzzön a gondolataidnál. akik feszítik benned az izmokat. könnyedén. Hagyják abba.A relaxáció leg­ kiválóbb képviselője odalent napozik. Néhány átugrik. hogy a tested lámakolostor. Lobszang. Akkor állítsd meg a gondolatokat. . Látni fogod. Lazíts. Képzeld el a semmi fekete négyzetét. lazítsd el az izmokat mindkét oldalon! Most nem fogsz beszélni. szóval csak semmi feszültség. hogy minden megereszkedjen. minden erőlködés nélkül. távozzanak. Ahogy itt fek­ szel.Elfordult és kinézett a nyitott ablakon. amit csinálnak és távozzanak. Menj utánuk. hogy gondolataid megpróbálnak átugrani egyik oldalról a másikra.Kevés haszna van. TRAPA 137 a testhez érkezünk. kérlek. csukd le könnyedén a szemhéjadat. hagyd. Figyelj. Ez utóbbihoz azt a tanácsot kaptam. és rövid időn belül semmi megerőltetésbe sem kerül. és egy má­ sodperc is elég rá. valamennyi izmodat. és élvezd a tökéletes szellemi és fizikai relaxációt. Elég hosszadalmas leírni az egész folyamatot. Vedd úgy. hogy lásd a feketeséget. ha elengedted magad. mindkét sarkában van egy feszes izom. fizikailag ellazultan. Tanulhatsz abból.XI. ha gyakorolnak eme sorok és az itt következő mentális módszer alapján. Mingyar Dondup láma ezeket mondta: . Hunyorogsz. Szólj nekik. Gondolj a szerzetesekre. jól teszik. Pedig nincs fény. mint ők.

Nagyon szerette a dzsúdót. A képzésnek köszönhetően majdnem érzéketlenné váltunk az esésekkel szemben. Helyes vágy : ami által az embernek magasztos és méltó célja il­ letve érdemleges véleménye van. A dzsúdóhoz hozzátartozik. és igyekezett a lehető legérdekesebben tanítani. hogy mindjárt elveszíti az eszméletét. akik megpró­ bálják éjjel-nappal működtetni a testüket. nem szenvedett. mielőtt a másik ember tudná. és valóban nagyon könnyű ügy. tíz támadót tudott pillanatokon belül visszaverni és legyőzni. a nyak megérintésével a másodperc törtrésze alatt tudat­ vesztést okozhatunk. Magas szinten tanítottak dzsúdózni. mert az az önuralom számára nagyon jó gyakorlat. Helyes beszéd: amely során az ember kedves. Kevés gyakorlat kell hozzá. Tibetben. Ha valaki néhány napon át pihenés nélkül járkálna. Mindenkinek szüksége van a lazításra. A kis nyomás megbénítja az agyat. Sokan sosem kapcsolják ki a tudatukat és sosem állítják le gondolataikat.) (A szaklektor megjegy­ . de ár­ talmatlan. A beteg semmiről sem tu­ dott. és mindennapos dolognak számított.* Ezek a következők: Helyes szemlélet: olyan nézet és vélekedés. olyanok. mint csinálni. hogy az asztrálutazáshoz kiszabadítsák az ént a testből. Mint már be­ mutattam. hogy egy három­ négy méteres falról csak úgy mulatságból leugorjunk. A „fojtófogás" vadnak és kegyetlennek tűnhet a nyugati gondolko­ dásmód számára. * Nemes nyolcrétü útnak szokták n e v e z n i . hamarosan összeesne: az agyat és a tu­ datot mégsem pihentetik. hogy felmondtuk a buddhizmus alappilléreit képező ún. Arra is használják ezt a módszert. zése. figyelmes és igaz. Velünk mindent megtettek. Minden másnap azzal kezdtük a dszúdózást. gyakran alkal­ maztuk ezt a fogást. A láma. Középút összetevőit. hogy a tuda­ tunkat kiképezzék. mely mentes a káprázattól és a haszonleséstől. ha egy bonyolultabb foghúzáshoz készülőd­ tünk vagy csontokat illesztettünk össze. de ez felettébb helytelen felfogás. hogy tudni kell puhán esni. aki tanított. ahol nincsenek altatóorvosok. mint azok.138 HARMADIK SZEM Ezt megint csak nehezebb elmagyarázni.

és ez utóbbiak­ nak megadja a jogot az életre. sem inni. És Csakporiban egy bölcs láma egyetlenegy előírást sem szegett meg! Mintha a világ csupa tanulnivaló lett volna: azt gondoltam. ne sértsen meg más embereket vagy állatokat. Egy a „legkiválóbbak" közül. Helyes elragadtatottság: olyan öröm. rejtőzködnöm kellett. és nem kapott sem enni. Korábban a szerzetesi viselkedés harminckét szabályának kellett engedelmeskednem. és a város szívébe vezet. aki azokban a háborús időkben élt. Északra a Nyugati kapu. Közelebb. Egy az elitből. Szintén alattunk. Ott feküdt pirkadattól sötétedésig. majdnem a Csakpori lá­ bánál is állt egy csörten. Láma lettem. Helyes törekvés : az embernek önuralommal kell rendelkeznie és állandóan képeznie kell magát. Helyes élet: hogy ennek megfeleljen. becsületessé és ön­ zetlenné teszi. az embernek vigyáznia kell. a Pargo Kaling látványa tárult elém. hason kellett feküdnie a főtemplom bejárata előtt. Ha valamelyikünk vétett a fentiek ellen. Lámaként. amely elhalad Sö falu mellett. és már ez is fé­ lelmetesen soknak tűnt. a Khati Linga-ra és a Kalingcsu folyón keresztül a Dodpal Linga-ra. nem mozoghatott. Amikor így nézelődtem. amit helyesnek tud. szét fog durranni a fejem. Jól hangzott. legnagyobb csalódásomra és ré­ mületemre az előírások száma százötvenháromra emelkedett. De kellemes volt fent üldögélni a tetőn és figyelni. Ez nagyon nagy szégyen volt. Helyes figyelem: abban áll. de a Vashegy másik oldalán. . hogy az ember helyesen gondolko­ dik és megpróbál aszerint cselekedni. Kezár ki­ rály emlékére emeltek. és a nyugati írásmódhoz legalábbis ez a szóalak áll legköze­ lebb. TRAPA 139 Helyes viselkedés: mely az embert békéssé. két gyönyörű parkra láttam. A nagy csörten a Drepungi úton terpeszkedik. mely az életrealitásokról és a felettes énről való meditálásból ered. átlépjen a testén. aki be akar menni a templomba. amikor a buddhizmus és a béke még nem érkezett el Tibetbe. hogy mindenki. de kelepcét is jelentett. vagyis az Ékszer Parkba. amelyet egyik történelmi hősünk. hogy a dalai láma megérkezik Norbu Linga-ba.XI. A „Linga" parkot jelent. mert senkinek sem szabad fentről lenézni a Mindentudóra.

Kárpótolt a gyönyörű zöldellő völgy.140 HARMADIK SZEM Munka? Rengeteget dolgoztunk. a i e s t ő i lá­ makolostorok és a megközelíthetetlen kőszirteken gubbasztó re­ meteodúk. amely olyan volt. . mint amilyen Mingyar Dondup láma is volt. a ragyogó csörtenek. de megérte. de volt. melyek át meg átkígyóznak a hegyláncok között a földeken. a szerzetesek durva jócimborasága. Akiknek egyetlen gondolata a „Béke". A többiek bajtársiassága. Minden közösségben vannak értetlenek és kishitűek: itt Csakporiban azonban valóban ők alkották a kisebbséget. Aztán ott volt még a közeli Potala. ha olyan emberek mellé társulhattunk.ezekből állt az életünk. és egy kicsit keletebbre a Csokang fénylő háztetői. amilyet érdemes élni. s benne a gondozott fák. Nehézség? Akadt bőven. és a füstölők templomok körül kerengő ismerős szaga . a kéklő folyók. amelynek aranyló kupoláira olyan tisztelettel néztem. Teljes kárpótlást nyújtott. sőt jóval többet. és hogy másokon segíthessenek. ami kárpótoljon és örömöt okozzon.

augusztus ele­ jén vezetőm így szólt hozzám: . A lovak tizenöt­ húsz mérföldet tesznek meg naponta. már fehér lovon lovagoltam. Mint láma. Olyan sok tenni-. hogy megnézzük. hogy csapatunk kétszáz szerzetesből áll majd. A sátra­ kat rendbe hoztuk. Egy napon.és terveznivaló volt. úgy hetven-nyolcvan kiló körüli terhet cipeltek. mielőtt a csapat megérkezik. hogy könnyű tér­ nünk legyen csak és gyorsan odaérjünk. tanulni. alkalmasak-e a hosszú útra. A tábort a régi Trajerpa kolostorban verjük fel. Természetes lelőhelyükön sok hasznos dolgot megtudhatsz a gyógyfüvekről és bevezetünk a valódi sár­ kányrepülésbe is.Röpültek a hetek. Augusztus végén nagy kiáltozások és lárma közepette elindultunk. Né­ hányan minimális felszereléssel előre siettünk. a falnál gyülekeztek.Ebben az évben elmegyünk a gyógynövénygyűjtőkkel. Nagyon kevés felszerelést vittünk magunkkal. hogy legyen néhány napunk Trajerpában. és irigyen figyelték a többieket . a jakok általában nyolc-tízet. az állatokat jól megrakva.Két hétig mindenki rettenetesen elfoglalt volt. Akiknek a kolostorban kellett marad­ niuk. Új bőrtáskákat készítettünk. és mindennap csapatokat küldtünk ki. Úgy volt. . Most már sokkal jobban belemerülhettem az okkult tanulmányok­ ba és speciális képzésben részesültem.rájuk vakáció és kaland vár. 141 . hogy kutassák át a környéket gyógyfüvekért. és az állatokat gondosan megvizsgáltuk. a régieket pedig kitisztítottuk. A jak-karaván lassabban jött utánunk.

Az út igen nehéz volt. ahonnan feleresztjük majd a sárkányt. hogy vajon Csakpori tartozik e Trajerpa-hoz vagy fordítva. teraszos kertekhez vagy talán inkább széles lépcsőkhöz hasonlítottak. és arra gondoltam. és ez ha kecses nem is. de mindkettő a legrégebbi tibeti kolostorok közül való volt. Persze ekkorra már nem estem le a vágtató lóról sem. hogy újra csak teljesen egyedül vagyok a világ­ ban. A folytonosan emelkedő terepből vég­ telen hegycsúcsok emelkedtek. mint sokan mások. és az ott élő szerzetesek rengeteg vajas teát. Mingyar Dondup lámát. Tízen írták. hogy néhány valóban értékes kéziratot őriz a gyógyfüves gyógymódokról. Volt itt egy érdekes beszámoló is az első expedícióról. a tömeg szétnyílt és többé-kevésbé elnyelt. Különös volt a táj erre. és különösen nekem.Lobszang. melyek egyre magasabbra és magasabbra hágnak. az megfordult és így szólt: Szóval ő az? Nos. Kése­ delem nélkül mindenki az ebédlő felé vette útját. ott leültünk és csendben ettünk. és milyen fiatal is! Legnagyobb gondom . az a tíz ember. Lobszang. valóban nagyon örültünk. De engem legjobban a közeli fennsík izgatott. hogy mi is történik. hogy közeledünk felfelé a hegyoldalon.ahogy általában . campát és zöldséget készítettek. de legalább biztonságos volt. Mikor néhány nap múltán megérkeztünk a kolostorba. mindenki ismeri. Fellovagoltunk az udvarba. iz­ gatottan várták a Ihászai híreket és a szokásos ajándékokat. de néhány perc múlva kiáltást hallottam: . Nem volt egész bizonyos. mintha csak Csakporiban lennénk.142 HARMADIK SZEM Az előőrsben huszonheten voltunk. nem láttam. A legtöbb láma ré­ gi barátokkal találkozott. A templomépület lapos tetejéről füstölők sűrű" füstje szállt az ég felé. Vezetőm egy idős apáttal beszélgetett. csak ültem és kapaszkodtam.az éhség volt. Az üdvözlő tömeg elsöpörte tőlem. Trajerpa arról híres. nos. hogy elolvassam és kijegyzeteljem őket. Sosem tudtam állni a nyeregben. amiket hoztunk. aki elsőként tette meg ezt a különös utat a Csangtang felföldre. mert egyáltalán nem kedveltem a lovaglást. Készültem rá. . Látták. A hegylábaknál lapos fennsíkok húzódtak. Nem csak az önzetlenség hajtotta őket. és még mielőtt felocsúdtam vol­ na. úgy látszott. de vitézségem ezzel véget ért. merre vagy? Válaszoltam. az út végének gondo­ lata mindannyiunkat friss energiával töltött fel.

hogy eltörne. De most. A sárkányépítéshez viszont ideálisnak tartották. ahogy a gyér növényzet között zizeg az esti szél.hozták. de számomra ez az út főképp Mingyar Dondup láma és a gyógynövényszakértők gyakorlati út­ mutatását jelentette. a mögöttem lévő lámakolostori épületekben fenyőlécek hevertek. A fenyőt messzi vidékről . könnyű és erős. és minket is sötétség vett körül. kemény ütéseket is kibír anélkül. össze­ húzódtak a nappali hőség után. ke- . A többi idő egészét a gyógynövénygyűjtésnek és a sárkányeregetésnek szenteltük. és hallani lehetett. mint láma. Én. később nehezebb lett volna betartani a megszokott rendet. Ez. mint a tőzegmoha. A szerzetesek és a fiúk összeszedték és kirakták száradni. A fegyelem Trajerpa-ban sem volt laza. a hegyoldal csapdába ejtette. Körülöttünk recsegtek-ropogtak a sziklák. már tudtam irá­ nyítani és felügyelni a munkájukat. mely istentiszteletre szólít. és hozzáfogott az istenek munkájához. az itteni zsombékos talaj jóval több nedvességet tudott fel­ szívni. hogy az­ után nálunk. Amint vé­ gigsöpört a lenti völgyön. ha valaki végiggondolja. oda­ lent a földet bíbor árnyak borították. A hegyoldalba kapaszkodó lámakolostorban világos volt. Amerre a szem ellá­ tott. kivéve itt. a legbölcsebb megoldás volt: ha most lazí­ tunk. itt is megtartottuk az éjféli istentiszteletet. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 143 Az alacsonyabb lépcsők közül néhányon sok gyógynövény ter­ mett. Alattunk a vidék fekete tónak látszott. Olyan volt. A sárkányeregetés után a fát átvizsgálták. Az egyik. megmozdultak. Napnyugtával az esti szél felerősödött. fent. sehol egy teremtett lélek. és a legközelebbi alkalo­ mig. Az öregek úgy mondták. Sehol semmi fény. ebben a szent épülete­ gyüttesben. csak a sárká­ nyokra tudtam gondolni. ahogy körülnéztem. kis sárga bogyós növénynek csodálatos fájdalomcsillapító hatása volt. majd a sziklák közötti hasadékokon keresztül mederbe terelte. A nap elsüllyedt a távoli hegycsúcsok mögött.talán Asszam-ból . fojtott-tompa nyöszörgő bugással törjön elő. mert ilyen fa nem nő Tibetben. Eldugva. és rendszeres időközökben a többit is. mint egy óriási kagylókürt.XII. Felettünk. a sötét éjszakai égen élénk fénnyel ragyogtak a csillagok. az emberépítő sárkányokra. a föld zugainak beporozásához. amikor újra felhasználták. egy raktárban tárolták.

és ezek a csillagok. Fent a csillagok. akik elfoglalják az országunkat. És szeretett lámánkról. A termekben és a templomokban szerzetesek verődtek össze kis csoportokban. miért. a mennyei szoba fényei pedig átragyognak az ég kárpitjának ré­ sein . hogy azok közé menjek majd.. A jóslat Tibetről. De talán. Köpenyüket lobogtatta a szél. mely még el sem kezdődött. miért akartak akkor mások meghódítani és leigázni minket? Mi csak annyit akartunk. csak ami a miénk. hogy aludjak vagy hogy aludni akarjak. előttem egész életem. Hirtelen a templomi dobok dobbanására ébredtem. Ahogy felnéztem a tetőre. Miért sóvárogtak más nemzetek a mi földünkre? Mi nem kívántunk mást. a templomi trombiták egy újabb nap végét jelezték. Ismertem a jós­ latokat. hogy hagyjanak magunkra. valamennyi dalai láma leghatalmasabb inkarnációjáról. és melynek mégis fáradhatatlanul tovább kell taposnia az utat. melynek nem volt más célja. a homályban szerzetesek sziluettjét láttam. és minden­ ki elindult lefeküdni. a bé­ ke hangulata áradt szét a kolostorban. hogy éjfélig alhatunk. mint hogy szellemileg fejlődjön. Hirtelen új hang vegyült az erősödő szél zajába. ez a béke­ szerető ország. mint ahogy egy jak baktat a csapáson. a dalai lámáról. Mégis úgy kellett to­ vább mennem. amíg csak az ismert célhoz nem ér.. hogy megszálljanak bennünket? Mit tettünk mi. amely ismer minden állomást és megállóhelyet. hogy elaludtam! Szerzeteshez nem illő gondolattal . amikor a jak átér az Áhíta­ tos Földreborulás Hegygerincen. érdemes volt. Pedig észre sem vettem. és segítsek a sebesültjeiken egy olyan háborúban. azt. Ezen az éjjelen túl izgatott voltam ahhoz. amit megjósoltak. A nap végét jelző hangokra lassan szétszóródtak. miközben papi hivata­ lukat teljesítették. és először megpillantja a szent várost.144 HARMADIK SZEM szár légiói Buddha szavára ledobták lándzsáikat a menny padlójá­ ra. És tő­ lem azt várják. gyógyítsam a betegeiket. hogy a saját életmódunkat élhessük. Olyan sokat tudtam róla. Lhásza és a lenti világ dolgairól beszélgettek. hol rossz a legelő. a mellékes és a főbb mozzanatokat. Lassacskán megszűntek az élő hangok. tudja. miért kellett. azt gondolja. De olyan sok mindent nem mondtak el. Számunkra a trombitaszó azt jelentette. A hátamon feküdtem és ki­ néztem a kis ablakon.

minden nehéznek és keserűnek látszik. amíg diákok vagyunk. A bölcs autós megnézi a térképet. de hideg van itt! Kétszázötvenhárom szabálynak kell engedelmes­ kedni.„Ha ismerted az összes kelep­ cét és nehézséget. vagy ahol nem tudja elke­ rülni őket. a nyakken­ dőt. mert a hirtelen ébredéstől erőszakot tettem a gondolataimon. nem jelentik azt. aznap érkeztek. Tudja. előkészül és lassabban vezet. . Vagy olyan büszkék leszünk rá. látja. Messze nem. amit megjövendöltek neked. hogy azért jö­ vünk a földre. melyeket meg kell tanulnunk. miközben az alvástól elgémberedett kezemmel a köntösöm után nyúltam. Bár megteheti. hogy vannak bizonyos helyek. hogy megnézzen egy térképet. hogy csatlakozzak a többiekhez. Hiszek abban. hogy kikerüli ezeket. már az elkerülhető­ ség puszta ténye is azt bizonyította volna. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 145 feltámolyogtam. hogy feltesszük a jelvényt. vagy akármi más . ha az ember már láma? Na. hasztalanok és céltalanok. ha már befejeztük. az egyiket már meg is szegtem. bennünket tesznek próbára. keserű. Ha­ sonlóképp az ember átautózhat Londonból Invernessbe.Ha elkerülhettem volna. amit megjósoltak nekem. lehet. hiszek a reinkarnációban. és szerez egy útikalauzt valamelyik szer­ vezettől. Az élettel is ez a helyzet. Ha veszi magának a fáradságot. akik szintén kábultak voltak. Éjfél van? Sosem ébredek fel már? Remélem azért nem bukok fel a lépcsőkön. Nem mindig érdemes a kellemes és a könnyű úton járni. Nehéz. amelyeken átvezet az útja. hogy sóhajtozunk a jó öreg iskola után.XII. miért nem próbál­ tad elkerülni őket?" A legkézenfekvőbb válasz így hangzik: . hogy jól teszi. hogy jóslat hamis volt. Bementünk a templomba és bekapcsolód­ tunk az istentiszteletbe.történelem. hogy az embernek nincsen szabad akarata. nem biztos. számtan. földrajz. Aztán később. honnan indul és mi a célpontja. Buddhista vagyok. Jaj. Az ember mondjuk el akar menni Dardzsilingből Washingtonba. Ha az ember iskolába jár. mert utazása esetleg hosszabb vagy költségesebb lesz. így elkerülheti a rossz utakat. Nemegyszer kérdezték tőlem: . A jóslatok valószínűségek. hogy tanuljunk. nem pedig mást. így tűnik legalábbis. Kibo­ torkáltam. és a leckék.unalmasak. Nehezen találtam meg. netán még egy megkülönböztető színt is a szerzetesi ruhára. így van ez a jóslatokkal is. Az órák .

146

HARMADIK SZEM

De mikor elhagyjuk a földi iskolát, meglehet, büszkeséggel hord­ juk a jelvényét. Én természetesen azt remélem, gondtalanul vise­ lem majd fejem fölött a dicsfényt! Félek talán? Egy buddhista sem fél. A halál pusztán abból áll, hogy elhagyjuk a régi, üres héjat és újjászületünk egy jobb világba. Virradatkor mindenki fent volt már és alig várta, hogy elindul­ jon. Az idősebbek találkozni akartak azokkal, akikkel előző este nem találkoztak. Én már borzasztóan szerettem volna látni az em­ berreptető sárkányokat, melyekről olyan sokat hallottam. Körbe­ vittek minket a kolostoron, hogy tudjuk az utat. Fent a magas tetőn megnéztük a felettünk tornyosuló hegycsúcsokat és lepillantottunk a félelmetes szakadékokba. Messzebb megduzzadt, sárga folyamot láttam, vize tele volt agyaghordalékkal. A közelebbi folyók ég­ színkék víztükre lágyan fodrozódott. A csendes pillanatokban hal­ lottam a mögöttünk csordogáló csermely vidám csobogását, ahogy sebesen szalad le a hegyoldalon, hogy mihamarabb leérjen és csatlakozzon a többi folyóhoz, melyek Indiában a hatalmas Brahmaputrába folynak, később a Gangeszbe, majd pedig a Bengáli öbölbe ömlenek. A nap felkelt a hegyek fölött, és a reggeli csípős hideg hamarosan eltűnt a levegőből. A távolban egy magányos ke­ selyű körözött, reggeli eleséget keresett. Mellettem egy tekintélyes láma a vidék főbb jellegzetességeit mutatta. „Tekintélyes"... az voltam, mert a szeretett Mingyar Dondup láma védencének számí­ tottam, de azért is, mert rendelkeztem a „harmadik szemmel", és mert inkarnációnak, vagy ahogy mi mondjuk, trülku-nak bizonyul­ tam. Az inkarnáció felismerésének rövid részletei talán érdekelnek néhány olvasót. A szülők kisfiúk viselkedéséből pl. úgy gondolják, hogy a gyerek többet tud a szokásosnál, vagy olyan „emlékei" vannak, melyek köznapi módon nem magyarázhatók. Felkeresik a helyi lámakolostor apátját, hogy jelöljön ki egy bizottságot, mely megvizsgálja a gyereket. Elkészítik az előző élet horoszkópjait, és megnézik, hogy vannak-e bizonyos különös jelek a fiúcska testén: a kezén, a lapockáján, és a lábán. Ha meglelték a jeleket, azt kutat­ ják, vajon ki lehetett előző életében. Előfordul, hogy néhány láma felismeri (mint ahogy velem történt) és ilyenkor maradt egypár

XII. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK

147

személyes darab utána, mely hozzáférhető". Ezeket megkeresik, hozzátesznek még néhányat, amely ugyanúgy néz ki, és a kisfiú­ nak fel kell ismernie az előző életéből származó összes, talán ki­ lenc tárgyat. Hároméves korában már képesnek kell lennie erre. Egy hároméves gyerek még túl kicsi ahhoz, hogy szülei úgy befolyásolhassák például, hogy előre lefestik a szóban forgó tár­ gyakat. Tulajdonképpen a legkevésbé sem baj, ha elmondják, ho­ gyan viselkedjen. Nincsenek jelen, mikor a választásra sor kerül, és a fiúnak megközelítőleg harminc közül kilenc dolgot kell azo­ nosítania. Ha két hibát ejt, megbukott a próbán. Ha sikerrel jár, élő megtestesülésként nevelik, és tanulásra buzdítják. A gyermek he­ tedik születésnapján felolvassák a jövőjére vonatkozó jóslatokat. Azt gondolják, teljesen felfogja - megérti, amit mondanak neki, és azt is, amit a jövendölés magában rejt. Saját tapasztalatból tudom, nem érti meg. Semmi kétség, a „tiszteletre méltó" lámának mindez megfor­ dult a fejében, amint a vidék sajátosságait mutatta. Odaát, a víze­ séstől jobbra volt egy nagyon jó hely, ahol noilme-tangereí lehetett gyűjteni, amelynek levét tyúkszemek és szemölcsök eltávolítására, illetve a vízkór és a sárgaság enyhítésére használják. Amott, abban a kis tóban Polygonum hydropipert lehet szedni, tövises és rózsa­ szín virágos növényt, amely a víz alatt nő. A leveleket reumatikus fájdalmakra használtuk, és a kolera gyógyítására. Itt a közönséges füveket gyűjtöttük, csak a felföldeken teremtek ritka fajták. Sokan érdeklődnek a gyógyfüvek iránt, ezért részletezek néhány gyakori típust, és leírom, mire használják. Csak latin nevüket ismerem, így inkább ezeket adom meg. Allium sativum: nagyon jó antiszeptikus hatású, asztmára és más mellkasi panaszokra is használják. Egy másik kiváló fertőtle­ nítő gyógyszer, amit azonban csak kis dózisokban adagolnak, a Balsamodendron myrrha. Ez különösen a fogínyre és a száj nyál­ kahártyáira van jótékony hatással. Ha beveszik, hisztériát okozhat. Volt egy magasszárú növény krémszínű virágokkal, amelynek a le­ ve elijesztette a rovarokat a csípéstől. A latin neve Becconia cordaía.Talán a rovarok tudták a nevét, és az riasztotta őket! Volt egy olyan növény is, mely pupillatágításra szolgált. Az Ephedra sinica

148

HARMADIK SZEM

hatása hasonlít az atropinéhoz, és amellett, hogy Tibetben az aszt­ ma kezelésére leginkább ezt alkalmazzák, nagyon hatásos az ala­ csony vérnyomásra is. A szárított, majd porrá tört ágakat és gyöke­ reket használtuk. A kolera a fekélyek szaga miatt gyakran igen kellemetlen volt a betegnek és az orvosnak egyaránt. A Ligusticum levisticum meg­ szüntette a szagot. Külön megjegyzés a hölgyek számára: a kínai­ ak a Hibiscus rosa-sinensis szirmaival feketítik a szemöldöküket, de a cipőiket is! Mi felfőzzük a leveleket, folyékony oldatot készí­ tünk belőlük, melyet lázas betegek testének hűtésére használunk. Újra a hölgyeknek: a Lilium tigrinum valóban gyógyítja a petefészek-neuralgiát, míg a Flacourtia indica levelei segítenek abban, hogy a „sajátos" női panaszok legtöbbjén túljussanak. A Sumach rhus csoportban a verneciferából a kínaiak és a japá­ nok lakkot készítenek. Mi a glabrát cukorbaj, az aromaticál bőr­ betegségek, vizelési panaszok és ciszták esetén használtuk. A hólyagfekélyek kezelésére szolgáló másik igen hatásos összehúzószert az Arctesaphylos uva ursi leveleiből nyertük. A kínaiak job­ ban szeretik a Bignonia grandiflorát, a levelekből általános célra állítanak elő összehúzószert. A későbbiek során, a fogolytáborok­ ban a Polygonum bistortái valóban nagyon hasznosnak találtam a vérhasra, Tibetben is arra használtuk. A hölgyek, akik elővigyázatlanul szerettek, gyakran hasznát vették a Polygonum erectumból előállított adstringensnek: nagyon hatásos módszer, ha valaki el akar vetélni. Azokra, akik megégtek, „új bőrt" illesztünk. A Siegesbeckia orientális kb. 120 centiméter magas növény, sárga virágai vannak. A leve, amit sérülésekre és égési sebekre rakunk, úgy működik, mint a kollodium. Ha beve­ szik, hasonló hatású a kamillához. A sérülések okozta vérzést Piper augustifoliummal csillapítottuk. A szív alakú levelek alsó ré­ sze a legjobb erre a célra. Az előzőekben felsoroltak igen elterjedt gyógynövények, a többieknek nemigen van latin nevük, mert a nyugati világban, ahol ezeket az elnevezéseket adományozzák, nem ismertek. Csupán azért említem őket, hogy jelezzem, tudtunk valamit a gyógyfüves gyógyításról!

XII. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK

149

Nagyon kedvező helyen álltunk, és ahogy a ragyogó, napsüté­ ses reggelen végignéztünk a vidéken, jól láttuk a völgyeket és rej­ tett helyeket, ahol a füvek nőttek. Amint távolabbra tekintettünk, a vidék egyre sivárabb és sivárabb lett. Megtudtam, hogy annak a hegycsúcsnak a másik oldala, amelyre kolostor épült, valóban na­ gyon száraz terület. Mindezt magam is meglátom majd, mikor a hét vége felé magasra szállok a sárkánnyal. Valamivel később Mingyar Dondup láma hivatott, és azt mond­ ta: - Gyere Lobszang, elmegyünk azokkal, akik megszemlélik a sárkány felszállóhelyét. Ez a te nagy napod lesz! - Több se kellett nekem, indulásra készen felugrottam. Lent a főbejáratnál egy cso­ port vörösköpenyes szerzetes várt ránk, együtt mentünk le a lép­ csőn, majd végig a szeles fennsíkon. Itt fent alig volt növényzet, a kemény kőpárkányt föld fedte. Néhány elszórt bokor kapaszkodott a sziklákba, mintha csak félne, hogy lecsúszik a szikla szélén és beesik a szakadékba. Felettünk, a lámakolostor tetején az imazászlók keményen és mereven állták a szelet, a rudak, ahogyan évszázadok óta, minden egyes széllökés­ nél recsegtek-ropogtak és nyöszörögtek, de kitartottak. Mellettünk tétován elcsoszogott egy kis novícius. A szél akár a füstöt, felkap­ ta a port, amit a csizmája felvert. A hosszú fennsík egyik sziklás pereme felé mentünk, ahonnan a hegycsúcs finoman ívelt a magas­ ba. A köpenyünk a hátunkra tapadt, elöl fel-feltornyosult a szél­ ben, mely lökött előre és előre. Nehéz volt nem szaladni... A pe­ remtől úgy hét-nyolcszáz méterre volt egy hasadék a földben, amelyből a szél viharos erővel tört fel, időnként mint sebes nyila­ kat, kis köveket és zuzmódarabokat repített a levegőbe. A lenti völgyön átsöprő szelet a sziklaalakzatok csapdába ejtették, de mi­ vel nem tudott könnyen kijutni, felgyülemlett és a töréseken ke­ resztül nagy nyomással felfelé tódult, míg végül süvöltő erővel ki­ szabadult a fennsíkra. Néha, az orkánok idején - mondták - úgy üvöltött, mint a legmélyebb veremből menekülő és áldozatra leső démonok. A hasadékban áramló viharos szél megváltoztatta a nyo­ mást a sziklarésekben, hol magasabban, hol mélyebben fütyült.. Most azonban, ezen a reggelen a légáramlás egyenletes volt. Mégis jól el tudtam képzelni azokat a történeteket, amelyeket kis-

150

HARMADIK SZEM

fiúkról meséltek, akik erős széllökésbe kerülve lerepültek a lábuk­ ról, egyenesen fel a levegőbe, majd hatszáz méter zuhanás után le­ estek a hasadék alján lévő sziklákra. Sárkányeregetésre azonban kiváló volt ez a hely , mert a szél olyan erősen fújt, hogy egyene­ sen a magasba emelte a sárkányt. Kis modelleken (hasonlítottak azokra, melyeket otthon reptettem gyerekkoromban) megmutatták, hogyan. Meglepő volt, hogy még a legkisebb játéksárkány is fel­ húzza annak az embernek a karját, aki a kötelet tartja. Végigvezettek bennünket a kőpárkány mentén, és egy igen ta­ pasztalt láma megmutatta az elkerülendő veszélyeket, a csúcsokat, amelyeknél csalóka bukószelekre lehet számítani. Megtudtuk, hogy minden sárkánylovas magával visz egy követ, amelyhez egy imádsággal telerótt selyem khata-t erősítettek, hogy a levegő istenei áldják meg a sálat, illetve birodalmuk új látogatóját. Mikor megfelelő magasságba kerül, a követ odadobják a „szélnek". Az­ tán, ahogy a selyem kitekeredik, a szél istenei - ezt remélték - el­ olvassák az imát és minden bajtól megvédelmezik az egekbe merészkedőt. Visszamentünk a kolostorba, ahol nagy sürgés-forgás kezdő­ dött, kihoztuk a sárkány összeszereléséhez szükséges anyagokat. Mindent gondosan átnéztek. A fenyőléceket két-három centiméte­ renként ellenőrizték, hogy megbizonyosodjanak róla, nincsenek elrepedve vagy megsérülve. A selymet, amellyel a sárkányt borí­ tották, kigöngyölték egy tiszta és sima földdarabra. A szerzetesek négykézlábra ereszkedve gondosan átvizsgáltak és megszemléltek minden egyes négyzetmétert. Elégedettek voltak az eredménnyel, így hát a keretet összerakták. Ez a sárkány doboz formájú volt, a négyzetes oldala kb. két és félszer két és fél -, a hosszúsága három méter. A két „vízszintes" oldalból egy-egy kb. két és fél méteres szárny állt ki. A szárnyak alá, hogy csússzanak, és hogy a fel- és leszálláskor védve legyenek, félkör alakúra hajlított bambuszrudakat erősítettek. A sárkány megerősített „padlózatánál" volt egy hosszú bambuszrúd, amely mint a tibeti csizmák, felfelé elvéko­ nyodott. Ez a sajátos rúd olyan vastag volt, mint a csuklóm, és úgy volt kimerevítve, hogy a selyem még akkor se érjen a talajhoz, ha a sárkány a földön áll, mert a talpfa és a szárny védők ezt megaka-

egy csapat szerze­ tes tartottuk és húztuk a kötelet. és a sárkány mint egy hatalmas madár.XII. felmászott kb. hogy a sár­ kány ne szálljon el. és mögöttünk a sárkánnyal olyan gyorsan futottunk. Jó néhányan kellettek hozzá. a két szerzetes pedig megfogta a szárnyainál. most már kipóbálhatjuk egy embernyi súlyú kővel. amely ide-oda dobálta és himbálta az örvényeiben. Sok küszködésbe került. A sárkánymester kevesellte. hogy megfog­ ják és keresztülvonszolják rajta. és az egyik szerzetes a de­ reka köré gyűrve a köpenyét. és egy kicsit eltérő szögben vissza­ raktuk. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 151 dályozzák. A jakszőr kötél láttán egyáltalán nem voltam valami boldog. Ismét be­ húzták a kötelet. A sár­ kánymester elégedett volt. kis faékeket vertünk a rudak hasított végeibe. és majdnem felemelte a kisfiút is. három felnőttre nem volt elegendő ereje. hogy egyre magasabbra és ma­ gasabbra emelkedjen. Egy másik követte. Vékonynak tűnt. míg végre átemelték a felszálló légáramon. akkor úgy helyezkedtek. épp a talpfa elé ért. hogy megtámasszák a sár­ kányt. Először ki kellett próbálni: lovak helyett mi. aztán újra kipróbáltuk a sárkányt. mikor a felszálló áramlat felé kerül. akik a kötélen voltak és még két szerzetest . A sziklahasadékból elő­ törő szél belekapott. hogy ellenőrizze a felhajtóerőt. Mind el­ jöttünk a felszállópályáról. Leszedtük a szárnyakat. A széláram két felnőttet és egy fiút bírt el. A sárkánymester erősen figyelt. hogy a sárkány kikerülje a felszálló légáramlatot. három méterre a köté­ len. bár az égi szabadság után láthatóan vonakodott leszállni. és azt mondta. A sárkánymester utasítására mindenütt kifeszítettük a selymet. hogy szorosan tart­ sanak. a szerzetesek tehát behúzták a kötelet. Lejött. Puhán surrogva megállt. és hamarosan kieresztették. A kötelet kezelő szerzetesek nagyon gyakorlottak voltak. hogy egy harmadik társuk is elférjen. Ez alkalommal könnye­ dén elbírt három felnőttet.az volt a dolguk. és a sárkány a kővel együtt felugrott a levegőbe. A szárnyak alá egy V alakzatot erősítet­ tek. Furcsa dolgok . Jelzésére gyors futásba kezdtünk. A szerzetesek újra keményen megharcoltak azért. Szorosan fogták. mikor földet ér. Két szerzetes felszedte a sárkányt és a fennsík végére vitte. a leve­ gőbe szökellt. kivéve azokat. ahogyan csak bírtunk.

Veszélyes. Most felrepülök. Az idő mozdulat­ lannak tűnt. Mutasd meg.Kész vagyok. „Bolond egy ötlet . Kulcsold át mindkét karoddal a keresztrudat. a sárkány hirte- .Te jössz. Mikor a láma jelzésképpen ke­ ményen belerúgott a kötélbe. beért a légáramlatba." De aztán igaz. hogyan teszem rá a lábam erre a fára. mégis megnyugtattam magam valamennyire a rám vonatkozó jóslatokkal. az a legbiztonságosabb. ahol hintázva ült. Őszintén szólva alig álltam a lábamon! A hangom sem volt valami meggyőző. Nagyon fi­ gyelj engem. az asztrológusok tévednének. Leszállásnál két és fél. Mikor már harminc méterrel felet­ tünk.és megszólaltam: . az emberek hozzáláttak. de korántsem álltam olyan biztosan a lábamon.épp. Hatvan méter. A lovak vágtába kezdtek. mint ahogy szerettem volna. hogy átértem . . a láma le­ csúsztatta a kötelet a V-hez. nem tartottam sokra a sárkányre­ pülést.152 HARMADIK SZEM történtek a gyomrommal. összekulcsoltam a kezem a keresztrúd mögött . himbálódzott és tekergő­ zött. Egyre magasabban szállt. lépj le a V-be. Fokozatosan lejjebb és lejjebb jött. három méter magasságból ugorj le. Lobszang. A láma jelzéseire. a sárkány lágyan előrelendült. a szerzetesek hol meghúzták. hogy behúz­ zák. . harminc.Odavezetett az ászokfához: . Mikor már a levegőben vagy. ahogyan néztem és elképzeltem magam benne. szaltózott egyet. és ekkorát sosem tévednek! A sár­ kány közben visszaért a startpontra. mit tudsz! Most.Előbb én megyek fel. és hat-nyolcszáz méterre a sziklák felett repült. vágtára ösztökélték őket. Ahogy föl­ det ért. ahogy a sárkányok általában. Megfordult és azt mond­ ta: . majd talpra állt.gondoltam. és felemelkedett. Ez alkalommal a lovakat a kötélhez fogták. hogy elérkezett az idő.Sosem voltam még kevésbé készen. hogy csak nagyon kevéssé. Az egyik tapasztalt lá­ ma megszólított: . Elengedte. Odamentem. Lehozták és visszavitték a starthoz.Figyeld meg. ahogy ráléptem a talpfára. A kereten halvány remegés futott át. Ha meghalnék. a kötél halálos lassúsággal feszült meg. a láma a kezével kapaszkodva lógott lefelé a kötélen. megfigyelhetsz. hogy még jobban felemelkedjen. így ér véget egy ígéretes pálya! Visszatérek az imádságokhoz és a füvekhez. és ülj a kö­ tél megvastagított részére. hol kieresztették a sárkányt. aztán te jössz. .

Életem­ ben először voltam több száz méter magasan. majdnem leestem. s úgy éreztem ma­ gam. a távolban láttam a zöldesbarna. Harminc méterre vagy még magasabban repültem a föld fölött. becsuktam a szemem: ugyan minek is nézzek bárho­ va? A szörnyű himbálódzásoktól és dobálódzástól gyomrom is vészjósló táncba kezdett. ezért újra felnéztem. Akkor azonban a sárkány őrülten imbolyogni kezdett.gondoltam. szegény földhözragadt halandóknak keservesen kell küszködni és harcolni. amelyből zarándokok isznak. mert lefelé húztak engem. Hirtelen eszembe öt­ lött. hogy kifeszítsék. Néhány száz méterrel alacsonyab­ ban. mint aki az istenekkel találkozik.XII. Lenéztem. hogy elfelejtkeztem a szorongásról és azóta sem szenvedtem tőle! A sárkány ugrándozott. s arra gondoltam. . Nyitott szemmel olyan cso­ dálatos volt a látvány. hogy rögtön teljesen felkavarodik. hogy az istenek a mennyekben játszanak. nekünk pedig. az jutott eszembe. és óvatosan kinyitottam a szemem. Kibogoztam a karom. himbálódzott és meg-megbillent. a szurdokban a kis patak buborékolva folytatta útját. majd megnő. ülő helyzetbe pottyantam. A hegygerin­ cen túl. hogy életben maradjunk. a szerzetesek kis pirosbama pöttyöknek látszottak. hogy szükség esetén tudjam. hogy a gyom­ romat a hegycsúcson hagytam. megrepe­ dezett földet. hogy elfelejtettem lecsúszni a V-hez! Egész idő alatt a talpfán álltam. sok-sok mérfölddel arrébb. szállt egyre magasabbra. de szállt. lógva. Felettem a sárkány kecsesen ugrándo­ zott és pukedlizett a kóbor szélörvényekben. keresztbe tett kezemet és lábamat a kötél köré fontam és lecsúsztam. De a sokktól újra becsuktam.Jaj! Rosszul szállok fel az asztrálsíkra . így a lentiek gyorsabban húzták. Egy hirtelen lökés és billenés. Megújuló tiltakozás a gyomromból . hol is vagyok pontosan. vagy talán még ma­ gasabban. A V- . végül.attól féltem. Aztán nőni kezd­ tek. most először. Én most felemelkedtem szülőhelye fölé. Ideföntről a kis patak igen fontosának látszott: tovább­ csörgedezik. segít megduzzasztani a Bengáli-öböl szent vizét. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 153 len megbillent. Messze a lemenő nap sugarai megérintették és beara­ nyozták egy távoli tó vizét. időemésztette. „Ez az utolsó percem a földön"gondoltam. megtanulhassuk a leckét és végül béké­ ben távozhassunk.

ezeröt­ száz méterre alattunk. és én újból felszálltam. szakoztam. az állandó dicsekvés miatt nem sze­ rették. hogy a repülést félbeszakítsák. A következőnek egy fiatal szerzetes repült. Az elmúlt három évben részt vett a túrákon. meglehetősen öntelt volt. felegyenesedett. A szegény fickó azonban. Jó. hogy lecsusszant volna a Vhez. rosszul lépett és kiesett a sárkány farkánál.gondoltam. és amikor a sárkány úgy két és fél méternyire lehetett a föld­ től. meg az. aztán megint te kerülsz sorra. A föld már kb. megragadtam a kö­ telet. hogy az ember a dobozban állva vál­ toztatni tud a testhelyzetén. . és puhán a földre estem. hogy egy kis csapat lefelé mászik a hegyoldalon. jobban csinálta ná­ lam. és ezzel egy kicsit a sárkány emelkedé­ sén is. s lebukfencezett . hadd próbálkozzanak. Láttuk. Magam alatt láttam. és rájöttem. has­ ra esett. és másodpercekig így lógott. megvizsgálták.Fiatalem­ ber! . hat méterre volt csak. majdnem félbevágott. máskülönben eltört volna mindkét lábad. hogy elkapjon valamit. mi­ kor harminc méternyire volt a földtől. hogy nem sérült-e meg. lecsúsztam a V-hez.ez szép teljesítmény volt. bár landoláskor tökéletesen ért földet. Egyik kezével sikerült megkapaszkodnia a hát­ só keresztmerevítőbe. s a földet markolászta. Ahelyett. Ez az esemény kicsit megzavarta a folytatást. amely pépes vörös masszaként terült szét a sziklá­ kon. Most hagyjuk a többieket. nem tudott tovább csimpaszkodni. aki harmadiknak jött a sor­ ban. hogy a másik kezével hiába hadonászik. elengedtem. de annyira nem. Felszállt a levegőbe.154 HARMADIK SZEM nek ütköztem.mondta a sárkánymester . hogy késlekedés nélkül a V-hez csússzon.egyik szikláról a másikra. Felnéztem. A sárkányt lehúzták. . nem vesztegethettem tovább az időt. A szerzetes. . talán százötven méter magasra. hogy akkor a kötél megrántásával magasságot nyer­ tem. és minden ko­ rok legjobb „pilótájának" tartotta magát. Ez alkalommal. hogy meglelje a testet. le a mélységbe. Eszembe jutott az incidens a paraszt házával és ajakürülék­ kel. hogy eszedbe jutott és elérted a V-t.Ezt meg kell beszélnem a mesteremmel . nem felejtette el. bemászott a dobozba. Akkor a sárkány rándult egy nagyot. arca zöldes árnyalatúvá vált: alapo­ san megviselte a repülés. A köpenye verdesett és lobogott mint egy vérvörös felhő.

és a kürtőből felszálló lég­ áram majdnem teljesen megszűnt. és megnézzük. én meg kissé túlsúlyos vagyok. Az egyik hosszúkás alakú valamelyest egy megnyújtott madárra emlékeztetett. Ha a mesterem megengedné. amit tudok. ahol különféle kis sárkánymodellek sora­ koztak. megsérültem. óriási figura lopakodott felém. zuhanok. Mingyar Dondup láma tanított mindenre. mint amilyet ki­ gondoltál. . Az est közeledtével. az­ tán bevitt a szobájába.Egy másik láma mosolyogva felém for­ dult: . Itt a merevítő keresztben. nyakam körül a doboz selyemfene­ ke. a többiek azt hitték.Én . aki kipróbálná. Ott ültem a köves földön.De igen . egy ember volt benne. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 155 Abban a percben úgy éreztem. . én három méternél kiugrottam.Igen. Körülbelül húsz mérföldet re­ pült. ez itt egy olyan sárkány. elmerülve a gondolataimban. A sárkánymester meghallotta: . Lobszang. Nem találtam senkit.Ez enyhén szól­ va eufémizmusként hatott.Ha lenne itt keresztben egy merevítő. de ki próbálná ki? . a füstfelhőből ki- .Megcsináljuk ma a horoszkópodat Lobszang. és ott a tartórúd. Olyan gyorsan és vá­ ratlanul jött az egész.XII. mire egy utolsó rántás után rám bo­ rult. ráállhatnánk és finoman változtathatnánk a doboz szögét. és a sziklák lehűlé­ sével a völgyben meggyengült a szél. Lent a szerzetesek szörnyen húzták a kötelet. Az épület végében tartjuk. Ahogy elfog­ laltam a helyem. Na most. Most azt mond­ ta: . igazad van. aztán a hegyoldalnak ütközött. ezzel pedig egy kicsit szabályoz­ hatnánk az emelkedést. most is ő tanít.Láma vagy saját jogon. amelyet nem használunk. A beszélgetés alatt bejött Mingyar Dondup láma is.Évekkel ezelőtt egy szikláról indítottuk az eredetijét. mivel legalább 130 kilót nyomott. szóval övé az utolsó szó. . Mozdulatlan ültem. Van már egy készen. A sárkány lejjebb ereszkedett. A puffanó dobok az éjféli istentiszteletre hívtak. . abban a raktárban.mondtam. fia­ talember.válaszoltam. . Mingyar Dondup láma odarohant: . mit mondanak a csillagok.hangzott a válaszom. senkit sem kell megkér­ dezned. A sárkánymester ott maradt még a sárkány elszállításánál. hogy majdnem leestem. Azóta hozzá se nyúltunk eh­ hez a típushoz. a famunkát befejeztük rajta.

a nagyobb hajlítások mellé kisebbeket illesztenek. Mikor a szokásos istentisztelet véget ért." Hívtuk a szellemet.Igen . . a tibeti Halottaskönyvből. tízperces pihenőt kaptunk. A tibeti zenét nyugatiaknak nehéz követni: hajlításokból áll. Az adott jelre újra összegyűltünk. ki ma elhagyta az evilági életet! Ne vándorolj közöt­ tünk. A templom belsejében. Akik rögtönözni akarnak. azért gyújtjuk e füstölőt.156 HARMADIK SZEM sebb hegyként derengett elő. mígnem a tüdejéből ki­ fogyott a levegő. Nagyon fi­ gyeltünk az artikulációra. „Ó. aki elhagyta evilági éle­ tét. A négyzetes párnák magasan voltak. és miként juss el a Nagy Realitáshoz. hogy útmutatót kapj. a pislogó vajmécsesek fényében és körbe-körbe szent alakokkal a falon. huszonöt-harminc centiméterre lehettünk a földtől. mert ma eltávoztál tőlünk. nem gondoltam volna rá.Kész lesz. lótuszülésben ültünk. . ahol a falakra olyan gyönyörű szentké­ peket festettek. mert úgy véltük. ez­ után kezdődött a halotti szertartás.motyogta. melyet azért a szerzetesért tar­ tottak. Mormoltuk a válaszokat. Kumpheláé. . kb. hogy vezessen. Először a szo­ kásos istentisztelet kezdődött. A sárkánymester volt az. a fiatalabbak magas hangun­ kon.Megcsi­ náltad? .suttogta.Itt a templomban. Ez az „alaphajlítás". egyes részeket dobve­ rés kísért vagy édeshangú csengettyűink csilingelése. . a zenei tudása és mély hangja miatt választott karvezető énekelte az első részeket. A emelvényen ülő karvezető recitáló hangon elmondott egy részt a Bardo Thödolból.Holnapután repülhetek ve­ le. ne­ héz volt elképzelni a bolondos szerzetest.Jól van . miként juss át az Elveszett Birodalmon. aki aznap meghalt. . akár egy élő Buddha-szobor.feleltem. . mi. Ha nem hivalkodott volna. Lerajzoljuk a hang emelkedését és esését. mindegyik végén alacsonyabb és alacsonyabb lett a hangja. Ó! Kumphela szerzetes vándorló szelleme. hogy megvi­ lágosodást és vezetést nyerjen. mindegyikünk olyan volt. Kumphela szerzetes vándorló szelleme. hogy beálljak a sárkánytestbe és bizonyos mértékig megpróbáljam szabá­ lyozni az emelkedést. hogy jöjjön. az idősebb szerzetesek pedig nagyon mély basszus hangjukon . a kolostori fegyelem mérhető az éneklés tisztaságával és a zene pontosságával. minden két sor egymással szemben. Kettes so­ rokban ültünk.

és a különféle ropogást." A mély basszusdobok az élet ritmusát verték. jer. Aki egyszer hallotta. Loccsanás. ezt felváltotta a trombita ijedt sikol­ tása és a gyorsuló szívverés. hogy vezetésre találj. a testnedvek bugyogását. Megszólaltatták a vér halk áramlását az erekben és az artériákban. a telepaták vezetni fognak. Egy megfordított emberi koponyába . amelyből az élet zenéje születik. jer hozzánk. nyugatra. belső „ketyegését". Amiért halott vagy. Szerzetesek és lámák. vándorló szellem. Fogadd a tanításainkat. Meghallgattad e valaha a szívverésedet vagy a légzésedet. a te­ rem fő részében egymással szemben ülve ősrégi rítus szimbóluma­ it kántálták hol emelt. nem érzed a füstölőket. megszólalt a fafuvósokból. „Véred a földre ömlött. a Lhászát 1904-ben elfoglaló brit . hogy új életre szabadítsunk. Az élet véget ért. Younghusband ezredes. szerzetes. vándorló szel­ lem. azért hívunk. színezett sáfrányt hintet­ tek keletre. aki voltál. Nincsen halál. A többi hangszer a test valamennyi hangjával bele-belekapcsolódott. ó szerzetes. hol leeresztett hangon.vörös vizet öntöt­ tek. Szokásos tempóban kezdtek." Rizsszemeket.XII. Jer." Mikor szünetet tartottunk.. „Merre vándorol a kóborló szellem? Keletre? Vagy északra? Netán nyugatra? Vagy délre? Az istenek eledelét szórjuk a föld sarkaiba. hogy megszabadulj és vezetésre lelj. Mi. vándorló szellem. Az emberiség halk zajai. ó. északra és délre. hogy szabad lehess. nem felejti el többé. korgást. vándorló szellem. mormogták a válaszokat. Jer. és cintányérokból álló zenekar. körbeadták minden szerzetesnek.. A halál születés. de meztelenítsd le a tudatod. aki vagy. erőszakosan ért véget. hogy vezetésre lelj. hogy megszabadíthassunk. A test minden hangját ismerjük és híven vissza tudjuk adni. miközben az álom hatá­ rán fejed a párnára hajtottad? A Jósda kolostorában ezekkel a han­ gokkal transzba ejtették az egyik médiumot. dobokból. a test szokásos. nyikorgást. „Ó. a lélegzet tompa suttogását a tüdőben. és nem eszel. aztán hirtelen megszűn­ nek a zajok. ki most csupán vándorló szellem vagy. tibetiek. és megszállta egy szellem. Ne félj. kagylókürtökből. „Ó. évszázadokon keresztül fejlesztettük a hangok tu­ dományát. amiért halott vagy. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 157 dörmögték.mintha vér lenne benne . nem lá­ tod az arcunkat. csak örök élet. hogy érintse meg.

hogy lent tartsák. Valamilyen csigaszerkezetre volt felfüggesztve. hogy a jósnak. mikor transzban volt. úgy gondolták.158 HARMADIK SZEM erők vezetője tanúskodott a hangok ereje. megváltozott a külseje. A dobozrész alján több merevítő volt. lefelé fordított. meg a szokatlan levegőtől már majdnem állva elaludtam. Reggel a sárkánymester azt üzente. A selymet leszedték róla. Megvizsgáltuk a sárkányt centiméterről cen­ timéterre. Elégedetten kiszóltam: . Végül elhelyezték. és hívott.Onadöá! (Viszontlátásra!) Hirtelen zökkenés.Tradri. és a falak tele voltak sárkányrajzokkal. Kérésére beleültem. Azután. a boltozatos mennyezeten függött. különben az én vándorló lel­ kem keresik ma éjjel. Kidobtam a követ a szélisteneknek szóló imával. A szerzetesek játszottak a kötéllel. fontosságom teljes tudatában felkapaszkodtam a dobozrészbe. három méter lehetett a hosszuk és az volt a benyomásom. ha alaposan kapaszkodom . hogy remek felhajtóerő lesz körülöttük. azt kiáltottam: . hogy dolgozni fog a „szabá­ lyozható" sárkányon. továbbá ama tény mel­ lett. A padlón több halom külföldi fa hevert szanaszét. Az a modell. mint a többi masinán. melyet a régi raktárhelységben rendezett be. mint egy kilőtt nyílvessző. hanem hajlítottak. és a derék magasságában egy keresztrúdba lehetett kapaszkodni. A szárnyak nem egyenesek voltak. és a sárkány a föld­ re ereszkedett. A szertartás végeztével sietve aludni tértünk. de én még egy kis ideig elégedett lennék ez­ zel a testtel. jobban tud­ ják ellenőrizni a mozgását. Később újra fel tudtuk használni az anyagot. thempa (Kész. Legnagyobb meglepeté­ semre a sárkánymester meghúzott egy kötelet.' Másnap kivitték a gépet a fennsíkra.gondoltam. Lent a sárkánymester izgatottan izgett-mozgott türelmet- . ügyesen igazgatták és a sárkány egyre magasabbra emelkedett. melyet én készültem kipró­ bálni. hogy tartsak vele. Most lovak he­ lyett szerzetesek indították a sárkányt. és a sárkánymester azt mond­ ta. amint az első remegés átszaladt a ke­ reten. A repülés izgal­ mától. csészét tartó te­ nyérhez hasonlók: kb. mikor átcipelték a hasadékon. maga tesz újat rá. és én. ame­ lyekre fel lehetett állni. mert egy társam lábá­ ra esett. Vezetőmmel a műhelyébe mentünk. majdnem eltalálta az egyik szerzetest. A szerzetesek ezzel is megküszködtek. az erős felszálló légáramon. húzzátok). és a masina felrepült. Jó lesz.

tizenöt méternyire lehettem. fiúk. és a kezemnél fogva nyújtott karral lógtam lefelé. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 159 lenségében. mikor sikerült az esést megfékezni és a gép újra felemelkedett. és kinéztem. hogy kipóbáljam a masinát. aztán hírtelen rájöttem: Hát persze! A növénygyűjtő csapat poroszkál az elhagyott vidé­ ken. Túlzottan magabiztos és merész lettem. ha hozzálátok.köpenyem csapkodott és lobogott a fejem körül . Annyira lassan mozognak. Sorban mentek. Hátramentem és a sár­ kány zuhanni kezdett. kb. vonal. a csapat egy-két napon belül megérkezik. miután leszálltam. Akkora már kiszabadítottam a fejem a köntösből. Ahogy elnéztem a vidék felett. kutyák .sikerült felhúzni magam. mondták. kis pont. akár egy kő.XII. alig várta. . zihálva kapaszkodtam a keresztrúdba. annyira lehango­ lóan tétován haladnak! Mikor leszálltam. jobb. égnek állt volna a hajam: kevesebb mint hetven méterre voltam a földtől. Egy pillanatra nem értettem. hogy nagyon figyelmesen változtathatok a teljesítményen. gondoltam hát. Nagy erőlködés után . nagy pont. ponto­ zott vonal.Férfiak. a sárkány felfelé szállt. Óvatosan körbemozogva úgy találtam. Ha nem lettem volna borotvált fejű láma. és normális helyzetbe kerültem. . Később. A lábam lecsúszott a rúdról. olyan volt. A zuhanás alábbhagyott. Egy ideig a ritka levegő okozta megerőltetéstől lihegve. hogy beszámol­ hatok arról. a sárkány „emelkedésén" és „viselkedésén". mint egy mozgó. örültem.gondoltam. a messzeségben láttam valamit.

kí­ sérletezés és megfigyelés. évek óta voltak „elméletei". oldalra csúszott. a föld meleg. vöröses okkerjét. mikor így csináltál? És az így ment tovább. ameddig csak a hegyek engedik. Minden másodpercét imádtam. mely eltorzítaná a látványt. és ez újra . addig el lehet látni. Lobszang. hogy ki ne essek! . És azt mondod. és sehol sincs meleg pára. látni a hideg. változtatott rajta valamit. és a szerzetesek le­ húzták. igen így jó lesz. mely megtartott. me­ lyek fáradtan. Repülés és módosítás. mikor felborítottam egy korsó tiszta vizet apa szőnyegén! Igen. ezt ide rakjuk. legalább akkora örömöt okozott nekem. mintája apám dolgozószobájának kárpitjá­ ra emlékeztetett. Talán láttak engem itt fent. hogy lélegzetet ve­ gyen. hogy ne sé­ rüljön meg az értékes kísérleti masina. Keresztülfutott rajta.fájdalom . kivéve a szerzetesek alattam és az alig felismerhető pontok. az egész óriási területen semmi sem mozgott. Lent. igen. lássuk csak. A sárkánymester szeretettel nézett rám és hatalmas karját a vállamra tette.160 HARMADIK SZEM Valóban lenyűgöző dolog volt körbenézni. . Senki más nem valósíthatta meg álmát. Az egész világon Tibet­ ben a legtisztább az ég. hogy biztosra vettem. No. Ameddig én láttam. minden cson­ tom eltört. Ezen futott keresztül a kis patak. a szakadékot (ahova nem ért el az éles-fagyos szél. Leszálltam. egyik hegycsúcs után szorosan a másik. ké­ kesszürke sziklákat. Végtelen gondosan úgy hozták vissza a földre. de még lábát sem tehette be ebbe a különleges sárkányba. zuzmó és nö­ vényszőnyeg borította. Repülés és módosítás. és a a messze­ ségben a tavak vibráló ragyogását. többször is elismételtem. mint neki a tervezés.arra az időre emlékeztetett. megállás nélkül vánszorogtak felénk. De a sárkány rángatni kezdett.. de úgy. A sárkánymester minden egyes repülés után javított.Igen igen. sőt. Rajtam kí­ vül senki sem repülhetett vele. de nem tudta kipróbálni őket. Be­ visszük mindjárt és hozzáfogunk. mely éjjel éne­ kelt nekem. azt a merevítőt meg oda. A lámakolostor mögött hegyes volt a vidék. mert hatalmas testével nem repülhetett. magam is élveztem a repülést. Mikor egyáltalán megállt. apának tényleg nagyon nehéz keze volt!. és ahol meleg volt) moha.. mígnem a távoli láthatáron már csak fekete körvonaluk rajzolódott ki a napsütésben. A legnagyobb újítás egy szíj volt.

és mikor egy szokásos sárkányon rá került a sor. azt gondol- . hogy megbi­ zonyosodjanak. mint a fa. A folyadékot szorosan lezárt agyage­ dényekben tárolták. mint az. a nö­ vényeket kiszórták egy óriási raktárterem tiszta padlójára. másik felét a sárkányrepüléssel töltöttem. hogy vízhatlanok legyenek. A hétből három napon sárkányrepültem. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 161 Mikor a növénygyűjtő csapat megérkezett. Másoknak a gyökereit reszelték le és így tették el. majd a nyakuk­ nál megtekerték őket. hogy értsek a gyógyfüvek gyűjtéséhez és osztályozá­ sához. lenéztem az immár ismerős tájra és láttam a növénygyűjtők fekete jakbőr sátrait.XII. A nyolcadik napon visszatértek. Az így tárolt gyógyfüvek a tibeti száraz éghajlaton évekig eltarthatok. szirmok . Körülöttük jakok legelésztek. A legtöbb keleti or­ szágban ismerték ezeket a gyógynövényeket. tövek.valamennyit megtisztították és mikor már eléggé megszáradtak. és azt mondta . A kevésbé tapasztalt szerzetesek csak há­ romfajta növényt szedtek. hogy a jövőmre vonatkozó jós­ latok szempontjából az égi masinák ismerete legalább olyan fon­ tos. bőrzsákokba csomagolták. nincs benne levéltetű és a megfelelő fajta. Bekóborolva a lelőhelyeket. a többieken egyik csoporttól a másikig lovagoltam. levelek. kemény lett. Egy napon belül a bőr kiszáradt. aztán gyorsan vízbe mártották és kitették száradni a napra. mi a tartalmuk. egy-két napig szü­ netelt a repülés. ha a szorosan betekert nyakrészt leverték. A zsákokra ráírták. a repülésé nem kevés­ bé. és olyan helyekre küldték őket. minden cso­ port hét napig maradt távol. Az egyik szerzetes nagyon figyelt en­ gem. Gyakran. Megint másoknak még azon frissiben kisajtolták a levét. Nagytapasztalatú lámák minden egyes darabot átvizsgáltak. Az öreg sárkánymester befo­ lyásos ember volt. Még egy baleset történt. Gyűjtő és csomagoló csoportokba kellett szervez­ ni az újonnan érkezőket. így latin nevet sem kaphat­ tak. A füvek ismerete nagy hasznomra vált. hogy a legrövidebb idő alatt a le­ hető legtöbbet tanulhassak. de a nyugati világ jó néhányat nem „fedezett fel" közülük. Néhány növényről leszedték a szirmokat és megszárították. magasan fent egy sárkányon. Olyan kemény. hogy csak úgy tudták kinyitni. Magok. ahol ezekből rengeteg termett. Az első néhány nap után fele időmet a növénygyűjtéssel.

gyorsan előre men­ tünk. szilánkokra hasadt és a szerzetes kibuk­ fencezett. Másnap elindul­ tunk. pörgött és repült. de valóban sajnáltuk. Fejjel lefelé zuhant. Láttuk. rángatózik. Néhányan. facsésze. campaedény. . a többiek. és a sárkány alábukott és oldalra billent. és a hegyek hihetetlen szabadságától. Pörgött és repült. vonakodva csomagoltunk. amit tőlem látott. Ez volt az első kellemes út. Minden jó dolog túl gyorsan ér véget. Magasan fent az égen a sár­ kány furcsán kezdett viselkedni. hogy meg kellett válni új baráta­ inktól. növendékek és a teherhordó állatok. rózsafüzér. Ódz­ kodva. szerzetesek. A napokat munkával töl­ töttük. Egy különösen erős széllökés. köntöse tekergőzött a feje körül.162 HARMADIK SZEM ta. Többé már nem volt szüksége rájuk. mint amikor idefelé jöttünk. és különböző amulettek. később még jó néhány követte a he­ gyekbe és a Lhásza közeli. A fa megrepedt. A sárkánymestertől kaptam egy sárkányrepülő modellt. ugyancsak Trajerpa kolostorba. külön nekem készítette. utánam csinálja. hogy megkísérelje befolyásolni a gép helyzetét. nehéz munkával. hogy visszaértünk a Vashegyre. majd végül eltűnt a szakadékban. hogy a szerzetes rugdaló­ zik. Örültünk. Tárgyak potyogtak az égből. a három hónap mégis túl hamar elszaladt. lassú menetben követtek bennünket. Ké­ sőbb hallatszott a becsapódás hangja.

amikor is nyílt versenyben lovas nélküli lovak száguldoztak a Ihászai síkságon keresztül. mely a Dzsokang és a tanácsterem után megkerülte a piacteret. Óriási. Eze­ ken az ünnepeken a méltóságteljes hangulatot felváltotta a jókedv. hatalmas fejet illesztettek rá. A fejben vajmécsesek égtek. A szertartások után kijött. A többi esemény után sem érdeklődtünk túlzottan. közömbösen tekintett kifelé az 163 . puhafából készített keretekre építették. Minket Csakporiból egyáltalán nem érdekeltek ezek a karneválok. hogy végigmenjen a Barkhor-on. A dalai láma körbesétált és mind­ egyiket alaposan megnézte. átvilágítottak a szemen. majd a nagy üzletházaknál ért véget. A legjobban sikerült alkotásért készí­ tője az év legjobb vajmodellezője címet nyerte. azon a körúton. mintha a szem ide-oda mozogna. A figurát egy erős szerzetes vitte gólyalábon. az egészet meg­ lehetősen gyerekesnek és unalmasnak tartottuk. néhányon a szent könyvek különböző jeleneteit mege­ levenítő domborművek voltak. mindent rendbe kellett tenni. A bábukat nagy.Időben érkeztünk vissza Logszárra. tíz-tizenkét méteres fakeretekre színes vajból „képeket" formáztak. az volt a test. pislákolá­ suk olyan hatást keltett. A tizen­ ötödik napon a dalai láma számos szertartáson vett részt a székes­ egyházban. eljött a szórakozás és vidámság ideje. Az isteneket kielégítették. A legen­ dáink szereplőit megelevenítő óriás figurákat viszont érdekesnek találtuk. és egy nagyon valószerű. pont az újévi ünnepségekre. Mindent ki kellett takarítani.

164 HARMADIK SZEM .

kivéve a kanóc körüli olvadt kis tócsát. HAZALÁTOGATÁS 165 óriás testének közepén lévő lyukon. néhány évvel később. A szegény flótás az egyik gólyalábbal egy gödörbe lépett. tudtam. és abból. A kis kukucska a bábu kö­ zéprészén nem a szemem magasságában volt. mint az előttem lévő alak hátát. felbukok. hogyan kell le­ rakni az aranylemezeket. Most a fojtogató hőségben az egész megolvadt. a Gyógyítás Istene bábuját. először egy másik . A hőségtől és az erőlködéstől több kilót fogytam! Egy magas rangú láma azt mondta nekem az­ nap éjjel: . Egyszer. vele együtt molyok repkedtek mindenütt. jól játszottál. rávettek. hogy a forró vaj a mécsesből kicsordulva fájó. és lesodort a lapos tetőről. fuldokolni a ruhában és félig megsülni a vajzsiradékban. de nem engedhettem el a gólyalábakat. Nyolc méter magas volt. Minden egyes prüsszögésnél úgy éreztem. de lehet. talán öt vagy hat hónappal később. hogy megcsúszott valami síkos anyagon az úton. arra tanítottak. Semmi mást nem láttam.0. A szereplőkkel mindenféle váratlan balesetek történtek. és a kellemetlenséget csak fokozta. borotvált koponyámra csöppent. felza­ vart molyrajok és forró vaj. Minthogy azonban a dalai láma nézett. A hullámzó köpeny a gólyalábas lábam körül csapkodott. szörnyűséges or­ kán. ahogy ugrált és himbáló­ dzott. tüsszögtem. Ahogy rángatva hajtottam magam előre az úton. tüsszögtem. Az orkán felkapott. Normális körülmények közt a mécses­ ben kemény a vaj. hogy a szegény flótás odabent nehéz perceket él át. hogy igazítsak rajta. Az volt az egyik legszerencsétlenebb dolog. hogy a „bohócko­ dások". Szörnyű hőség volt. hogy a tetőn át ne folyhasson be a víz. Az egyik raktár tetején voltam. teljesen önkéntelenek vol­ tak. akárcsak én. melyek annyira szórakoztatták. nem maradt más választásom. hogy nem viszek többé ilyen bábut. Lobszang. kiváló komédiás válna be­ lőled! . a ráncokból felszállt a por és én csak tüsszögtem. mint tovább menetelni. De eltökéltem. száguldó porés szemcsefelhők kíséretében jött egy váratlan.Természetesen nem mondtam meg neki. A tüsszentésre a testem rándult egyet. hisz a ruhát sokáig nem használta senki. Nem sokkal.XIII. Kötegnyi dohos. ha a mécsesek kilazultak és felgyújtot­ ták az egész alakot. és egy lábon kellett egyensúlyoznia. hogy vigyem körbe Buddha. régi holmi.

ezért hipnotikusan eltávolítom belőled a „tanulás iránti ellenszenvet". hogy megnézzék. de hamarosan azzal is kész lett. Engem az út hátralévő részén felvittek.166 HARMADIK SZEM tetőre estem. Másnap Mingyar Dondup láma így szólt: . feljussak a hegyre. Aznap már semmit sem csináltam. még egy ág . átröpített a peremen. és a szoba teljes sötétségbe borult. erős fáj­ dalmat éreztem. aztán az egész véget ért. Az ablak ismét nyitva állt. amit nyújtani tudok. és kö­ rülbelül ötven méterrel mélyebben a Lingkhor út szélén tett le. szegény fiúk. . minden rendben van. Sok-sok órával később lehetett. nem kellett volna kiküldeni őket ilyen szélben. úgy hat méterrel lejjebb. Gyorsan meg­ vizsgált: . és kiküsz­ ködtem magam a száraz útra. majd a Vashegyen. Mintha ragyogó. Fájni fog. ezért együtt tanulunk majd. színfoltokat és sávokat láttam volna.Nem maradhatsz vissza a tanulmányaiddal. itt a szobában. de a segítség. eltört a karod és a kulcscsontod. amint az esti őrjárat körbe-körbe járt. hogy amilyen gyorsan csak lehet. Valami csattant. A talaj mocsaras volt.Ajjé. színes fényeket.Becsukta az ablaktáblákat. mi történt velem és egy másik fiúval. de az éjszaka bíbor árnyai lassacskán beborítot­ ták az alattunk fekvő völgyet. Eluralkodott rajtam a fájdalom. és én arccal a vízbe estem. Lobszang.gondoltam. Kábán megpróbáltam kikászálódni a sár­ ból. amikor felébredtem. Amíg beszélt. akik rohantak. Vakon vonszolód­ tam és botladoztam felfelé. Akkor egy másik szélroham ragadott magával. kárpótol a fájdalomért. Valahonnan fogott egy kis dobozt és letette elém egy polcra. amint helyrerakta a kulcscsontot és bepólyázta.Na. hogy ellenőrizze. csak az oltár mécseseinek halvány fénye világí­ tott. Helyrerakjuk. és szörnyethalt. szinte észre sem vettem. A fiú a sziklákra esett. Lobszang. A felsőkar fájdalma­ sabb volt. a fényesség csendesen szétrobbant. A Potalánál az épületekben és kör­ nyékükön kis fények pislákoltak. hogy rögzítse. Valahogyan térdre álltam. csak feküdtem. Félúton találkoztam egy csapat szerze­ tessel. . de ahogy megmozdítottam a bal karom és bal vállam. Átláttam a városon is. egyetlen gondolatom az volt. be mesterem szobájába. azután lábra. akkor sínbe tette. benned is van egy kis ellenérzés az új dolgok megtanulá­ sával szemben. Mint legtöb­ bünkben. Rám nézett: . nem tudtam tisztán gondolkodni.

Két hét múlva összeforrtak. Azt gondoltuk. Úgy tűnt nekem. Most. Hamarosan behozták az ennivalót. hogy különlegesen pártfogol.Hm. mert nem voltam melletted. Ahogy beléptem. és így nem beszélhetett veled. amikor találkoztunk a Potala lépcsőin. éppen egy levelet olvasott. . Éppen akkor bejött a mesterem: . .Dehogynem. ne feledd.Rám nézett.Ó. határozottan az vagyok. végre visszatértél hát hozzánk. Holnap elviheted.Biztos vagyok benne. Egy reggel. De aztán emlékeztettem magam arra. de még merev voltam. mert sok mindent meg kell tanul­ nunk.Ahogy kimondta. láma vagy már és tartanod kell magad a . és folytatnom kell a tanulást! Két hétig Mingyar Dondup láma még intenzívebben tanított.Lobszang. éhes vagy. Reggel vezetőm végignézett rajtam és így szólt: . érez­ tem. apád nem lesz otthon holnap. hogy az iskolát nemigen szeret­ jük. olyan kellemesnek találtad az asztrálmezőket. Azonnal megölték. mint általában. hogy apám nem akar látni . mégsem hagyhatjuk abba. hogy éppen az Ékességestül jössz. mivel az Ékességes parancsára most én vagyok a gyámod. ha nem tévedek. Tudomást se vett rólam. egy kis­ sé sápadt vagy. mint máskor. azért. Tudta. hogy élni fogsz azért. az pedig sokat számít egy anyá­ nál! Itt egy sál. és otthon töltheted a na­ pot. amikor bementem Min­ gyar Dondup lámához. Amerikában. HAZALÁTOGATÁS 167 kezdődött az éjszakai élet. ahogy nevetett: . a láma beszélt: .válaszol­ tam.Mindegy. hogy elterelje gondolataimat a tö­ rött csontokról. ha valaki elment.A törvények szerint el kellett volna hagynod a tested. És mi a földi élet. és ráncok gyűltek a szeme sarka körül. Gyancebe ment néhány napra. . és amíg ettem. hogy ott maradsz egy darabig. el kell juttatnunk egy gyógynövénycsomagot tisz­ teletre méltó anyádnak. felnézett rám. hogy az eltávozottaknak szerencséjük volt. Azt mondta. . de a csillagok megjövendölték. ha nem iskola? Kemény iskola! Azt gon­ doltam: itt vagyok két törött csonttal.XIII. és a vállam meg a karom is fájt. hogy hosszú évek múltán a vörös indiánok földjén halj meg. Van egy szertartásuk arra az esetre. . de tiszta és rendes. Asztrálutazásaim során nagyon kellemes élményeim voltak.

.mondta az intéző. Láthatóan nem sokra tartotta.gyalogolni szerettem. hogy nem esek le a lóról. egye­ nesen az udvarba lovagoltam. nem versenyezhet szépségben a mi Csakporinkkal). Felfele mentünk. Elindultunk (mintha én nem találtam volna el hozzá!). hogy a Lingkhor-on folytathassuk utunkat. nincsen ne­ mük. Szerencsére egy szolga megtartotta. a Mindentlátó áldása legyen rajtatok és ad­ jon valamennyiőtöknek egészséget! . .Buddha. szüksége van egy kis mozgásra. és beraktam köpenyem bugyros részébe.ha lehetett . A végén le­ szedtem róla a sálat. a Tiszta. amit látott. és rohanni kez­ dett. Gyalog jöttél ide. Egy kicsit odébb.168 HARMADIK SZEM szabályokhoz. A hegy lábá­ nál jobbra fordultunk. a ház úrnője azt parancsolta. és sietve kitárták a kaput. A kevésbé szőrszálhasogatók csődörön (ménen) vagy pónin lovagolnak. jobbra pedig a Sár­ kány-templomot. mint aki nem állhatja tovább a látványomat. balra magunk mögött hagytuk a Kalingcsu-t. eköz­ ben ügyetlenül matattam. és jól megnézett. Talán. hogy majd előveszem. Átadta nekem a gyógynövényzacskót. mert hangosan nyerített egyet. kíváncsi voltam. Kétkedve néztem. reméltem. egykori otthonom bejáratánál a szolgák észrevettek. és átmentünk a Drepung-város úton. mert azt gondolják. Lementünk a meredeken. hátrafordította a fejét. Én . amit a tisztelet jeléül egy selyemsálba göngyöltek. ho­ gyan tudom ezt a szerencsétlen dolgot tisztán tartani.Add áldásod e házra és minden lakójára Tiszteletre méltó Or­ vosláma Uram! . mert vallási okból az ember mindig az óramutató járásával azonos irányban megy végig a Lingkhor úton. Együttéreztem vele. vezesselek hozzá. Félúton a ló meg­ állt. . mikor közelebb érek. a fehér ló meg én. Szóval jobbra fordultunk.feleltem. hogy visszagöngyöljem a növényzacskót abba a szerencsétlen sálba. amíg lecsúsztam a hátáról. Fontoskodva. Az intézővel ünnepélyes szertartásossággal kicseréltük a sála­ kat. Vidd az enyémet. mert ugyanez volt a véleményem róla! Tibetben a legortodoxabb lámák öszvéren lovagolnak. aztán keresztül mentünk az Indiába vezető úton. Ma egyik legjobb fehér lovunkon térsz haza.Tiszteletre méltó uram. Elhaladtunk a Potala mellett (úgy találtam. anyám legszebb szoba- .

Tiszteletre méltó Anyám! .Tiszteletre méltó Uram és Fiam! A hölgyek messziről utaztak ide. Az intéző visszament az irodájába. anyám lépett hozzám.Sosem engedtek ide. Átadtam az üzenetet és vissza kell térnem kötelezettségeimhez. kilovagoltam éppen. Meghajolt.kértem. hogy meghallgassanak. ho­ gyan bánjak velük. amely­ ben az Ékességes részesített. Kar. és üdvözlete jeléül e sálat. Csak mint küldönc jöttem. Egy fiatal nő lépett hozzám és megkérdezett: . azt már tudtam. mintha szaftos falat lennék. . sok tenni­ valóm van. . ők meg éhes farkasok! Egy dolgot lehetett csak tenni: visszavonulni. mikor anyám megjelent az erkélyen és valamit kiáltott. Mingyar Dondup láma utasítására elhoztam ezt a zacskó gyógynövényt. hogy van egy üvege. HAZALÁTOGATÁS 169 jába. amit az Ékességes mondott nekem. a lovász kihozta a lovat.Tiszteletre méltó Anyám!. A lovász kinyitotta a kaput. A férfiak az más. mikor egyszerűen csak a fia voltam gondoltam.Tiszteletre méltó Uram és Fiam. aki most tért vissza a hegyekből. . alig ismertem fel. Valóban olvas indiai lapokat? És igaz.mondtam.Hölgyem!. A fehér ló balra .. De a nők! Úgy néztek rám. Nem beszélhetek rendünk fejé­ nek a dolgairól. megfordultam. nem tudom egyedül felszerelni. amivel átlát a házak falán? . hogy halljanak az Ékességes házában és magánál az Ékessé­ gesnél történt eseményekről.Nem emlékszel rám? Jaszo vagyok! Igazat szólva.XIII. . és illőképp. A második gondolatom az volt. . Beteg voltam. annyit fejlődött és milyen mu­ tatós volt! Rossz előérzetem támadt.válaszoltam. hogy elmondjam.feleltem. .A rend szabályai megakadályoznak abban. de a le­ hető leggyorsabban távoztam.Segíts óvatosan felnyergelni! . A szoba tele volt asszonynéppel! De mielőtt elmenekülhettem volna.Egyszerű orvosláma vagyok csupán.és kulcscsonttörésem volt nemrégiben. nem kilenc nő túl nagy gondot jelentett nekem. kérünk. . hogy vajon megfordul­ hatok és elrohanhatok-e. eljöttek a barátaim. számolj be a megtiszteltetésről. Nyolc. Ezzel meghajoltam előttük.

mindannyian nagyon szerettük. . Lobszang. ki vannak festve. és ahogyan néztek rám: mintha csak díjazott bárány lennék. Tiszteletre méltó Lámamesterem. Lassacskán poroszkáltam. Ó volt az állam és az egyház legfőbb feje. a nőket kü­ lönös teremtményeknek tartottam (még ma is azoknak tartom) és. Lobszang.. nem csupán. mint istent.! Rémes! Kérlek. Kicsit hirtelen természetű volt. Azoknak a nőknek a látványa. És minél jobban csodálkoz­ tam. amikor anyámnál nagy társaság van. Na nem. Mikor ismét otthon voltam. Rikácsoló hangok. és sosem hagyta. Közöltem velük. ők meg mészárosok Sö-ból. annál jobban nevetett. ..Az Ékességes azt akarta tudni.az asztrálszínük. .De egy hét múltán megtudtam. hogy a dalai láma nagyon-nagyon érdeklődött utánam. hogy a rend szabályai nem engedik. vagy még mindig gondolsz az otthonodra. a Muru Gompa mellet. El a Gyüpo Linga mellett. nem akarok visszatérni apám há­ zába. végig a körúton.. hogy megtelepedtél-e már itt.170 HARMADIK SZEM fordult. Hangulatai sosem tartottak tovább néhány percnél.. hogy a személyes elfogultság és az államügyek összekeve­ redjenek.. egy sereg nő elkergetett! .Vagy: . . és.De én otthon vagyok.ekkor azt hiszem. Lassan. így ismét az óramutató járása szerint haladhattunk végig a Lingkhor úton. . amíg még lehetett. Soha senki sem mondott ellen az Ékességesnek.. bementem Mingyar Dondup lámához. miről beszélt velem.Azt akarom. de én is.Ó. suttogni kezdtem . hogy elmondjam és távoztam. a Vashegyen. és úgy intézte. De napokig nem engedte.. mert az volt. mert nem akar­ tam túl gyorsan visszaérni. rendezvény van nála és a vendégeket szórakoztatni kell. és mind az Ékességes felől akart hallani és azt akarta tudni. hogy hazaküldjenek. ne beszéljünk erről.. Hogy bámultak mind rám! Vezetőm rázkódott a nevetéstől. hogy elfelejtsem: . de mint igaz embert. a hajuk. az összes kó­ borló szellem téged üldözött a város körül? Felkavartnak látszol! Felkavart? Felkavart? Anyám meghívott egy halom nőt. A kolostori élet felforgatta „társadalmi" értékeimet. hogy látogasd meg tiszteletre méltó anyádat. aki most a földön él. Rám nézett: Mi történt.

Elége­ dett volt. amelyhez tartoztak.Egy reggel. A kutyákat meg lehetett szelídíteni és elzavarni. mikor békében voltam a világgal. (A fajtát. Lobszang. Mingyar Dondup láma odajött hozzám: . ár­ gus szemmel őrizték a csiszolatlan drágakőtömeget a szentek kö­ rül.) Tibet hideg. Akkor. van egy kis munkám a számodra. hogy mesteremmel mehetek. A templomi macskák nálunk nem csak díszként szolgáltak. mivel vonzalma teljes viszonzásra lelt. A házakat szelindekek vigyázták. és a hátsó lábuk hosszú. akik ké­ pesek felborítani és szétmarcangolni egy embert. hogy az ékszert őrizetlen hagyta és nagy sietve visszarohant. örültem. A Templomból jövet egy macska határozott vonzalmával tüntetett ki. na és a 171 .úgy hallottam . nem tudtunk továbbmenni. azaz simi-nek.Gyere. A szemük kék. Meleg országokban . és azon gondolkod­ tam. sétáljunk egyet.fehérek. Felugrottam. időnként „sziáminak" nevezik. a macskákat nem: ha egyszer tá­ madtak. míg abba nem hagyta az erős nyávogást és lóbálni nem kezdte a farkát. ünnepélyesen sé­ tált mellettünk. így majdnem feketék voltak. halálig harcoltak. óriási szelindekek. tibeti nyelven természetesen macskának hívjuk. amitől járás közben „másként" néznek ki. amíg félig leértünk a hegyen. Hamar elkészültünk és elindultunk. Hatalmas cica volt. a hőmérséklet befo­ lyásolja a szőrszínt. nyilván eszébe jutott. A farkuk korbácsszerű. hogyan töltsem a szertartás előtti üres félórát.

Javasolni fogom az Ékességesnek. Bent a házban a férfiak hivalkodóan sétálgattak a lezárt dobozok és táskák között. . A templomi macskáknak kétszer olyan hosszú kar­ maik voltak. akik személyesen ismerték őket. Kisfiú lévén úgy tudtam „vizsgálódni". esetleg megfogni vagy megmérgezni. Azután tovább a Tür­ kiz Hídon és a Doring Háznál újra jobbra. mint az éjszaka sötét ár­ nyai.172 HARMADIK SZEM hangjuk! Egyetlen más macskának sincs ilyen hangja. ők a legtüzesebb szelindeket is megkergették. de egy fikarcnyit sem hagytak a jövőmet illetően. Az első benyomásom nagyon kedvezőtlen volt. A földön csendesen egy nyitott ablakhoz kúsztam. csak azok köze­ ledhettek hozzájuk. egy egész hadseregre elegendő fegyver van náluk. Amikor szolgálatban voltak. Tovább bandukoltunk. de akkor egyikőjük felpillan­ tott és észrevett.Elég sokat gondolkodtam a kí­ naiakon. egye­ nest a torkára. Ha bárki megpróbált az egyébként őrizetlen ékszerekhez nyúlni. Keresett valamit. az aurájuk milyen vörösre változott! És késekkel ha­ donásznak. egy kínai misszió érkezett. A kutyákat el lehetett kergetni. Nem úgy a macskákat.Ahogy mondtam neked. Menet közben Mingyar Dondup láma beszélt hozzám: . Hogy érzed. mielőtt eldobhatta volna. felbukkant egy macska és az illető karjára ugrott. Káromkodni kezdett. Az út hátralévő részén Mingyar Dondup láma mélyen elgon­ dolkodott. meg tudod figyelni őket egy spanyolfalon keresztül. Vacsora után így szólt: . átmen­ tünk a Pargo Kaling-on és el Sö falu mellett. Ha nem engedte el azonnal.és ők aztán nem eresztettek. A hangere­ jük és a hangszínük szinte hihetetlen volt! Szolgálatban éberen és nesztelenül. milyenek.Nahát. hogy hozzám vághassa. a szitkok komoly kétséget támasztottak őseimmel szemben. úgy ólálkodtak a templomokban. Úgy tűnt. hogy használjuk fel különleges képességeidet. nézzük meg. Mikor ismét a Lingkhor úton voltunk. Lá­ togassuk meg őket. A régi Kínai Misszió ol­ dalához jutottunk. azt mondtam mesterem­ nek: . de gyorsan visszavonultam. ahogyan egy idősebb ember nem tudott volna. Egy ideig ott maradtam és figyeltem. Lent az úton jobbra fordultunk. mint „átlagos" rokonaiknak. egy másik macska is a tolvajra vetette magát mondjuk a szentképről. ha ez megoldható? .

négy méter magas kőfal vette körül. Lobszang. Dél-Nyugat felé levágtunk. majd a díszes kapun. hova megyünk. Ke­ resztülmentünk a csodálatos parkon.XIV. mert ma­ gam legalább harmincszor jártam a kertben. a tisztánlátá­ sod nélkül is kitalálhatod. Először jártam itt. Ez határozottan nem igaz. A parkban volt néhány laktanyaépület: közel ötszáz ember. hogy képes vagyok rá. hogy ilyen kevéssé épületes előadás részese legyen. hogy elkészülj. Mingyar Dondup láma ide hozott engem. aztán gyere a szobámba. akkor képes leszek rá. és nem számított újdonságnak. és ebéd után azt mondta: . Az Ékszer Parkot egy kb. ha csak le­ hetett. Hiva­ talos teendőiket kellett kívül rekeszteniük. áporodott a levegő. Néhányan azt írják. Először az apáttal kell találkoz­ nom. ahol a dalai láma naponta hosszú órákon át meditált. és rövid gyaloglás után megérkeztünk a Norbu Linga-hoz. illetve a házakhoz. a dalai lá­ ma kedvelt pihenőkertjéül szolgált.Sétálunk egyet délután. és sza­ bad idejének jó részét itt töltötte. a dalai láma személyes testőreinek szálláshelyei. akinek lejtős rámpán át vezetett az útja. amelyet szintén magas falak öveztek. Maga a park csak százéves. és három. túl sok vajmé­ cses miatt. rálépett egy darab porral fedett vajdarabra és egyik testfelével a kövezethez vágódva meglepett „uuuu-hopp"-pal érke­ zett a rámpa aljára. és ezért. két kis szigettel. mindegyiken egyegy nyárilak.Ha gondolod. de belül a rossz szellőzés és a szinte mindig égő. de az azután követ­ kező reggelen tanított engem. A Belső Kert. Tíz percet kapsz. A Potala kívülről gyönyörű épü­ let. Tudom ezt. a Norbu Lingában töltötte idejét. hivatalos és állami célokra használt épületből állt. hogy a tisztviselők nem léphettek be ide. Az északnyugati sarokban széles kövezett út vezetett a szigetekhez. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 173 Csak ezt tudtam válaszolni: . ha egy állami ügyeket intéző méltóságteljes láma. A dalai láma nagyon kedvelte az Ékszer Parkot. Újra nekivágtunk a meredek lejtőnek a hegyoldalban. amely a . Másnap egyáltalán nem láttam mesteremet. A kerten belül volt egy gyönyörű mesterséges tó. A dalai láma nem kívánta kockáztatni. A Potalának belül arany fiatornyai voltak. Az évek hosszú során rengeteg vaj ömlött mindenfelé a földre. Itt egy kiváló minőségű sál.

. a dalai lá­ ma rám nézett és így szólt. Letérdeltünk. Megkaptál minden lehetséges képzést. . hogy teljesen . Bizo­ nyosnak kell lennünk. nem tetszik neked a kínai delegátusok aurájának a színe. és eltávozott a láma szolga. sosem hibádzott. és figyeled a kínaiakat. üljünk elé. megnézzük.Mint olyannak. A kövezetet nemrégiben fehérre mosták.. Elrejtőzöl holnap a mögé a paraván mögé. A tó vize rezzenetlen. mindenféle-fajta madarat láttunk. Azt mondja. Az Ékességes ekképp vála­ szolt: . Érvelésem szerint. aki nem rendelkezik tisztánlátással? A dalai lámának azt feleltem: . mit láttam a „színekben" és mit jelentettek számomra. amit Mingyar Dondup lámának mondtál. mit láttál! . Most áruld el. anélkül egyetlen tibeti sem tud beszélgetni. Titkos vagy más módon vizsgáltuk a tisztánlá­ tásodat. akár egy kifényezett fémtükör. ha egy ember maga nem látta. később láthatom őket. ezért behívták a szolgákat.Csak ennyit szóltam. jól takar-e a spanyolfal. Bújj el. hogy kissé változtassák meg a kínai oroszlánokat. köteles­ séged beszélni.Jó barátunk. sá­ lunkat a lábára fektettük.. mire utalnak. ahol az Ékességes éppen mély meditációba me­ rült. A legtávolabbi szigetre mentünk. Amíg hozták a teát. sok fegyverük van. melyet azután az ősi tudomány segítségével felerősítettek. Mi a véleményed ezekről az emberekről? Nem örültem a dolognak.174 HARMADIK SZEM belső kertre nyílott. A válasszal nem jutottam túl sokra. Az aurájuk színe árulást mutat.Tiszteletre méltó Páratlan Védelmező! Gonosz szándékkal jöttek. De hogy lehet ezt megmondani egy államfőnek? Különösképp egy olyan állam­ főnek. kinek megadatott a különleges képesség. nem vagyok méltó arra. a különböző parkbéli állatokról mesélt nekem. Mingyar Dondup láma kivételével senkinek sem szerettem elmondani. a földön csipegetve ügyet se vetettek ránk. A paraván nem fedezett eléggé. Mikor megérkezett a tea. akkor nem is kell tudnia. és megígérte. Azt ismételted. Ahogy beléptünk. amikor itt lesznek.Jó. hogy véleményt nyilvánítsak. Mingyar azt állítja. Vajas teáért csen­ getett.Tiszteletre méltó Páratlan Vé­ delmező. és mondta. nekünk kellett kitérnünk az útjukból. . A dalai láma elégedettnek látszott. Közeledtünkre felnézett és elmosolyodott. nem vagyok eléggé képzett idegen aurák olvasásában.

és ezért fegyverek után kutatva megmotozták őket. Ez tizenkét óráig is eltarthatott. a há­ rom. indiai konzerveket. mani padme hum! . és megkért. csak azt tudom. de valamennyi láma számára is: a meditációhoz órákig mozdulatlanul kellett maradnunk. mikor eljöttünk a dalai lámától. ahogy a házi test­ őrök a kövesúton keresztül a pavilon verandájára vezetik őket. Parancsára nagyon ízletes falatokat hoztak Mingyar Dondup lámának és nekem. mintha ők alkotnák a láto­ gatóba érkező küldöttséget. hol rej­ tőzöm.O-mi-to-fo . Most beengedték őket a Belső Kertbe. De nem kapta meg az előléptetést.(ami annyit jelent. . A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 175 rejtve legyek. Másnap körülbelül tizenegykor újra leereszkedtünk a sziklás lejtőn és beléptünk a Belső Kertbe. ha megtalálom. négy óra tehát semmi nehézséget nem okozott nekem. Beszélt néhány percig. mert rossz helyen keresett. sem én nem mozdultunk. hogy írjon alá egy szerződést Tibetről. ami egyébként elég egyszerű dolog volt számomra.XIV. hogy nagyon üdvös változatosságot jelen­ tettek a tea. En­ gem kisgyerek-. Lámák jöttek be próbálni.A kínai­ ak. A dalai láma rám mosolygott és kínált.mielőtt elrejtőzöm. Ez a gondolat járt a fejünkben. Amida Buddha!). a kínai formával válaszoltak: . A falon kívülről rekedt kiáltások és kínai kiabálás hallatszott. Végül az Ékességes megelégedett a próbával és kihívott.az evésre mindig készen álltam! . mert a kínai delegáció meglátogatja. vidámabban néztem a többórás mozdulatlanság elé. Közvetlen előttem a dalai láma ült lótuszülésben a földtől száz­ nyolcvan centiméterre felállított trónusán. hogy udvariasságból elismételték volna a mantrát. ó. Láttuk.Om. Az egyiknek elfogtam a gondolatát: „Hű! Előléptetnek. Nagyon igyekeztek kideríteni. jöjjünk el másnap is. ahelyett. Később rájöttem. hogy hosszú ideig moccanás nélkül üljek. Egy magas rangú láma megszólalt: . hol van". hogy a kínaiak köpenye gyanúsan ki­ dudorodott. Miután erőt gyűjtöttem. hogy Hallgass meg minket. a campa és a fehérrépa után. és addig kellett lótuszülésben maradnom. mi a nevük. míg leégett. és elindultunk visszafelé a Vashegyre. Sem ő. Arra akarják kényszeríteni. hogy egyek . azzal egyensúlyoztam. Nem tudom. pontosabban hétéves koromtól tanítottak arra. Meggyújtott vajmécsest tettek a fejemre.

a szent fémet szent célra használják. tetszett nekem. hogy ő volt a legjobb dalai láma. Az igazi színüket mutatják. a szívemben csak Mingyar Dondup láma előzte meg. csíkok. Irányítani akarták a tibeti politikát. Természetesen nagy szeretettel gondoltam rá. Lázas próbálkozásaik el­ lenére sosem engedélyeztük a nyugatiaknak. hogy elérjék céljukat. a he­ gyekről mossa ki. és hordja le a víz. Nem a magasabb gondolat áttet­ sző. csak az érdekelte őket. sehogysem akart a végéhez érni. A Csangtang-i területen gyors vizű folyók partján láttam aranyat. Színes sá­ vok. hogy vibrál az aurájuk. aki teljesen az országnak szentelte ma­ gát. Tibet kb. hanem azoknak az embereknek a veszedel­ mes.176 HARMADIK SZEM Azt gondoltam magamban: . szomorú lett. sőt ellenséges szándékkal érke­ zett. hogy van arany. hogy felkutassák a le- . Még vaj­ mécsesek is készülnek aranyból.Na. A dalai lámát is figyeltem. de Mingyar Dondup lámával tett utazásaimból tu­ dom. több száz tonna van belőle. Lobszang. Elég heves természete miatt a színei olykor vörösen villantak. amit az Ékességesből láttam. ezért mi inkább érin­ tetlen hagyjuk. de a történelem feljegyzi majd. nyolcszorosa a Brit Szigeteknek. úgy hevert ott. Tibetben az arany szent fém. Hitünk szerint az aranybányászat megszentségteleníti a földet. A színei szomorúságról árulkodtak. hiábavalónak nevezem. A módszerekben nemigen válogattak. Hasztalannak. tiszta árnyalatai. kellemetlen színek. De sajnos az anyag annyira puha. az opálos ragyogást sötétvörös belövellések tar­ kítják . piszkos színképe.aranyat akartak! Ez utóbbi régóta vonzotta őket. ahogy eszébe jutott a múlt. könnyű dolgod lesz. akik életerejüket az anyagias dolgokra és a gonoszságra áldozzák. Tibetnek sosem volt nálánál jobb uralkodója. területe­ ket és . Az effélékről Tibetben általában azt mond­ juk: „Tisztességesen beszélnek. Ahogyan a rejtekhelyemről figyeltem őket. Ám a hasztalan beszélgetés lassan vonszolódott. Min­ den. aki iránt a szeretetnél is többet éreztem. hogy a díszek könnyedén megrongálódnak. de tisztátalanul gondolkodnak". ezüst és uránium. mikor Kínában járt. Egyes folyókban lehet aranyrögöket találni. és templomi díszeket készítenek belőle . mert a küldöttség cseppet sem barátságos.gyűlölettel telt gondolataik áradó örvénylése. A rögöket vagy a „homokot" beolvasztják. Óriási területek még feltáratlanok. ahogy a homok. észrevettem.

. és a Ligkhor útra jutottunk. csak siess! Hát így állt a helyzet. lát­ hatóan rendbe szedte a gondolatait. Sem­ mi sál.a Vörös Barbárok hadserege megszállta szent földünket. Gyalog mentünk le a hegyen. Leültünk és vártuk. Lobszang! Biztos siettetek. Mingyar. Tiszteletre méltó Láma Mester.Tiszta köpenyt veszek. átmentünk egy kis hídon. A Norbu Linga-ba kell mennünk.Nem is olyan régen . az­ tán felpattantam: . oda betér a háború!" „Aranytrombitákról". hogy megszólaljon. mikor észrevették. ahol a fafaragók számára egy régi kéziratot másoltam. ahol a dalai láma egy verandán üldögélt. Egyik reggel Mingyar Dondup láma bejött hozzám abba a helyi­ ségbe. hogy Min­ gyar Dondup láma is velem van. ahol eltörtem a csontjaimat. Ismét Indiába men- . gyorsan bekísértek a Belső Kertbe. Az Ékességes felnézett és mosolygott: . Egy ideig meditált. A hegy lábá­ nál. fél mérföld volt. Egy pillanatig szájtátva bámultam rá.Lobszang.Ó! Ülj le. „arannyal fedett testekről" olvasva sosem szabad el­ felejteni. az Ékességes minket akar látni először. és láthatatlanná téve ma­ gunkat elemeznünk kell néhány nyugati látogató színeit. Or­ szágunk a világ egyik legnagyobb raktára lehetne. Sietned kell. hogy Tibetben az arany nem ritka. Az utat átszelve a Norbu Linga vagy ahogyan gyakran fordítják . Rövid idő alatt egész tűrhetően rendbe hoztam magam. hogy elkészülj. és onnan sokfelé utaztam. „aranyedényekről". A testőrök éppen el akartak zavarni. mégpedig egy régi mondás miatt nem: „Ahova a nyu­ gati ember betér. ha az emberiség a hatalomért vívott oly sok haszontalan harc helyett békében élne egymással. és már kész is vagyok. Kicsit feszengtem. semmi ceremónia. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 177 lőhelyeket. . és nem tudtam.kezdte . hagyd ezt a munkát most! Az Ékességes értünk küldött. hogyan viselkedjek anélkül. hanem szent fém. és te is. pont ott. a távolság kb. Indiába mentem. A magatartásuk teljesen megvál­ tozott. mert nem volt nálam aján­ dék sál.XIV.az Ékszer Park kapujához érkeztünk. A Vas Kutya évében (1910) a brit megszállást (annak közvetlen következményeként) a kínai követte.

Akkoriban még fogalmam nem volt sem a zsebről. a sárkányban voltam. De az öltözéke! Vala­ miféle kék anyagból volt egy egész sor gombbal az elején. Felhők szálltak az égen.gondoltam. és . Áthajtott néhány oldalsó folton is. mint énhozzám. Mégsem lehet munkás . a Belső Kert kapuját tárták szélesre. akik nem végeznek fizikai munkát. te nem értesz a nyelvén. jobban hoz­ zád szokott már. így nem befolyásolhat. sem a kihajtott gallérról. Hirtelen felugrottam. Szegény. elaludtam és kiestem! De nem. milyen jó lenne a sárkány hintázását és remegését érezni magam mögött. amit beszél. mint nálunk. de nem tartották be a szavukat. Alig tudtam csendben maradni. hogyan kell öltözködni. hogy így kellett megjelennie az Ékességes előtt . hisz Mingyar velem volt.gondoltam. Talán nem tudja. Az an­ golok sok mindent ígértek. Most azt akarom tudni. aki annyira dicsér. a jelenlétetekről nem tudni. .178 HARMADIK SZEM tem. mert hisz az alján felhajtotta.azt hiszem . fehér arc. írd le az asztrálszínekről szerzett benyomásaidat. ez az ember őszinte-e vagy sem: egy. Időnként titokban bele-belekóstoltam a nálam lévő campába. Tibetben azok. Nyilván nagyon rossz szabó varrhatta. Kiváncsi vagyok. ott találkoztam valakivel. nagyon szegény lehet. Ez a férfi rövid ujjas öltözéket viselt. amely az egész kézfejet takarja.Túl puhának látszik a keze. mélyen ülő szemek. Ne­ ked mondom mindezt. hogy ki kellett hajtani. hogy benneteket nem látni. Kísérd a helyére Mingyar. magas. ahogyan Mesterünk tanított. csillogó gombokkal..többre tartja Mingyar Dondup lámát a dalai lámánál! A rácsozat mögött belefáradtam a nézelődésbe. Elég kemény száj. ritkás szemöl­ dök. és a Ház arany ruhás lámái bekísértek egy igen különös kinézetű embert. és arra gondoltam. s a kötelet csapkodó szelet. meg a sárkány selymén átfütyü­ lő. sovány férfi.. aki ma meglátogat bennünket. A nadrágja a lábnál túl szoros és túl hosszú volt. Ráadásul a köpenye csak a csípőjéig ér. Lobszang. Lobszang. akik Buddha példájára foltozott ruhában járunk. talán a nyugatiaknál is vannak szimbolikus fol­ tok. mert valami csattant. Belefáradtam a madarak és a himbálódzó faágak nézdegélésébe. Egy pillanatra azt hittem. mert a gallér akkora volt. hosszú ujjú köpenyben járnak. A rácsozott fal mögül te és még valaki úgy tudtok fi­ gyelni.vagy két­ nyelvű. majdnem kitört belőlem a nevetés. Fehér haj. Biztos szörnyen érzi magát. Egy férfi. az ujj csak a csuklójáig ért. azt gondoltam. kölcsönad-e neki valaki egy .

és különféle papírokat húzkodott elő. szétvette majd keresztbe rakta a lábát. mert odanyúlt az egyik oldalán lévő folt­ hoz és egy fehér ruhát vett ki belőle. nem tud írni.XIV. mert igazított egyet az ülésmódján. amilyet mi hordunk. Még so­ sem láttam ilyeneket. hogy a talpa a dalai láma felé mutatott. mintha jég lenne a tetején. felettébb különös. Egé­ szen másmilyenek voltak. nálunk a papír sárgásbar­ na. s azt. . „Angolra". Leült erre a keretre és a lába le­ lógott a peremén. Az üdvözlést befe­ jezve a fehér valamit visszatette a folt mögé. De hirtelen neki is eszébe juthatott. csak tetteti. hogy korommal írni? Csak ráfújunk és elrepül! Nyilvánvalóan nyomorék volt. kígyózó mozdulatokat tett vele. elkép­ zelni sem tudtam volna különösebbet. vastag és durva. A férfi elkápráztatott. Eléggé automatikusan leírtam az észlelt színe­ ket. ami a krétát letörölné.töprengtem magamban. a közepén kormos fapálcikát szedett elő. úgy véltem. Akkorra már valóban megsajnáltam: rosszul van öltözve. Nincs semmi.gondoltam. Úgy látszik. mint a mieink. mely négy pálcikára támaszkodott. roppant fényes. . mintha trombitálna. Elképedésemre a szája és az orra elé tartotta és olyan hangot adott ki. egyszer csak. ahogyan értelmeztem őket. nem. így köszönti a dalai lámát . a dolgok csak úgy lecsúsznak róla!" Aztán az egyik foltból vékony. „Hogy lehet írni rá? . Nem bőrcsizma. festett. ennél furcsábbat még sosem láttam. nem tud ír­ ni. Összevissza mozgolódott. vékony fehér papírlapokat. meg kell támasztani a hátát és lóbálja a lábát. idegenségéhez képest elég jól. s mi több. Korom? Ki hallott már olyat. ha egy tibeti ilyet tesz. Azt gondoltam. A férfi időnként tibeti nyel­ ven beszélt. Különös. a zse­ béből elővett rongytrombitával parádézik. aztán a legfigyelemre­ méltóbb hangegyüttesre váltott. Azt gondoltam. felemelte úgy. Selymes. amit valaha is hallottam. mert egy fakereten kellett ülnie. Furcsa. Kotorászott egy kicsit a többi folt körül is. Valami szokatlan fekete do­ log volt a lábán. a legérdekesebbre. Szörnyű sértésnek számít. ülni sem tud rendesen.Aztán a lábára pil­ lantottam. mikor újra találkoztam a dalai lámával.mert a hátát megtámasztotta a keretből kiálló két másik pálcával. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 179 rend megfelelő méretű és alkalmas öltözéket. talán gerincsérülése van. mondták később. legnagyobb rémületemre.

Igen. ha képes lett volna befolyásolni kormányát úgy. . a kommunisták nem szállták volna meg Tibetet. Minden adatunk megvolt. Úgy éreztük. hogy mondjon valamit és reménykedjen. elősegítheti a Nyugat . mert azt remélte. de a színeiből az is nyilvánvaló volt. Az utóbbi időben adták értésemre. pályájának különböző.nyilván a furcsa gallérjaik miatt! . Az asztrológusok kiderítették. az idő majd igazolja elgondolásait és javaslatait. kárt és szenvedést hoztak ránk. köthetett szerződése­ ket. hogy Tibet más országokkal barátkozzon. Az aurája színeiből úgy ítél­ tem meg. mert maga is lógó lábbal egy olyan furcsa fakereten ült. Női Hangszer-nek hívták. arra viszont a kormánya nem volt hajlandó. és ez befolyásolhatja a kegydíját. hogy a meg­ szállás bekövetkezik. A. hogy korábban Tibetben élt. tart attól. és két díszítés állt a neve előtt. a saját országunkban a saját életünket akarjuk élni.Kelet közti kölcsönös megértést. Ez nem tetszett ne­ kik. Ami személyemet illeti. Segítő szándéka őszin­ tének látszott. még többet kell dolgoznom! . a születési ideje. és a jóslatok sosem tévesek. Tibeten kívül bármelyik állam tárgyalhatott.és mindegy volt nekik. Bell-ként hivatkoznék rá. feltételezéseik szerint Tibet Oroszországgal készült egyezségre lépni. hogy felbosszantja kormányát. mert számára szokatlan éghajlaton él. Bell úr. Az angol kormány nagyon gyanakodott. Bhután igen. legfontosabb állomásai. - . és nagyon örült az észrevételeimnek.kiáltott fel. Ma már C. mindezek segítségével fel lehetett rajzolni élete főbb eseményeinek menetét. hogy nem áll szándékunkban egyik nemzet oldalára sem állni. ahogy szerette volna. igen! . látta. Bell úr távozása után az Ékességes megkérdezte. Ó maga egy dolgot akart. Anglia ugyan nem akart Tibettel szerződni. Ezért arra kényszerült. nagy valószínűséggel azért. de azt sem akarta. Szikkim. akik a múltban csak bajt. aki a helyszínen tartózkodott. megszállnak vagy meg­ fojtanak-e bennünket. A jövendölések azonban nem hagytak kétséget afelől. mit láttam. Az angoloknak tehát fejükbe szállt a vér. Sokat tudtunk Bell úrról. hogy az egészsége meggyengült. A látogatónak egész sajátos neve volt. nyugaton szülessen újra. hogy néhány könyvében említi ezt. és tartózkodni kí­ vánunk minden üzleti kapcsolattól a külföldiekkel.180 HARMADIK SZEM Az Ékességes nagy tiszteletet tanúsított iránta. és utol­ só életében azt kívánta. úgy vélte.

aki össze tudja állítani az „ősi tu­ dományok krónikáját. A memóriámat is fejlesztették: hosszú órákon át bonyolult részleteket hallgattam. Azt akarom.Igazad volt. a képessége megvan. azután vissza kellett mondanom őket. Kinyúlt a csengőért és becsengette az egyik szolgát. . nagyon élveztem őket. és fejleszteni is kell. Késő éjjel órákon át néztem vele a holdat és a csillagokat. Egy szolga tüstént hozott még teát. különösen a nagy csillagászati távcsövet. Annyi tudást kell beléd gyömöszölnünk. Nincs ember.. De még fejleszthető. a dalai láma így szólt: . hallgatni. Ez időtől fogva sokszor hívattak. esetleg egy messzi tartomány polgári vezetőjének az auráját.. A Potalában hasz­ nálhattam a teleszkópokat. amit valóban gondol róla. majd összevetni azzal. amennyit csak bírunk." Napjaim ritmusa felgyorsult. miközben a legrégebbi Iratokból olvas­ tak nekem. Tisztánlátása és hatalmas ember­ ismerete alkalmassá tette rá. mert miként gyakorta intenek minket. hogy sürgősen menjek és „interpretáljam" különböző emberek szí­ neit. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 181 Még jobban fejlesztenünk kell téged. országunkra hamarosan rossz idők jár­ nak. amit szükségesnek látsz. Lobszang. amilyeneket csak lehet. Bármelyik eszközünket használhatod. Tégy bármit. hogy legyen valaki. például egy távoli lámakolostorból érkező tanult apát. Mikor elhelyezkedtünk. Nagyon érdekes volt odamenni egy bódéhoz. Mesterem leült mellém. hogy most azonnal itt legyen . mely nehéz. Néhány perccel később komótosan közeledve feltűnt mes­ terem. ha távoli országokban leszel. így nem is sürgette. Mingyar Dondup láma és én gyakran bementünk Lhászába.paran­ csolta. háromlábú állványon állt. meddig feküd­ tem hipnotikus transzban. és „indiai ennivaló­ kat". hogy olyan gyors és mélyreható tanulmányokat folytasson. az Ékességes elé. Nem tudom. hogy az árus miként dicséri portékáját. Mingyar. Mingyar.tudta ezt. ami számukra nem volt titok. . hogy ellenőrizze és gazdagítsa állítá­ saimat. Előbb azonban egyre újabb és újabb hipnózisban lesz részed. hogy megfigyeljük a látogatókat. Rendkívül hasz­ nosnak találod majd a képességedet.XIV. és kell.barátja lévén .Mingyar Dondupot hívd. Jól ismert lá­ togató lettem a Potalában és a Norbu Linga-ban. aki miatt sietne! A dalai láma .

Védve voltak 183 . az energiánkat a későbbi erőfeszítésekre tartogattuk. Nem volt okunk a sietségre és a magunk kényelmes tempójában haladtunk. Óriási hegyláncok. Az öszvéreket a legvédettebb helyen hagytuk. Küszködtünk. Átjutottunk a Tangla hegységen. és ismét tovább Észak felé. a felföld a Hold felszínére emlékeztetett. mert az idő nem jelentett semmit a számunkra. ahol egy jakszőr kö­ tél végén himbálództunk szédelegve. aztán tovább a nagy tavakhoz. mély kanyo­ nok. mint hogy röviden megemlítsük ezt az utazást. több kötetre lenne szükség. és jókedvűen útnak indultunk. feltá­ ratlan terület felé. A ritka levegőben hamar kimerültek. A dalai láma megáldotta a csapat tizenöt tagját. amit a Potalában a nagy teleszkópon át láttam.Ebben az időszakban ellátogattunk a Csangtang felföldre. hogy keresztül jussunk a „holdbéli tájon". Itt ugyanolyan volt a táj. ahová a lovak már messze nem. mert az öszvérek oda is eljutnak. öt legyengült társunk velük maradt. a körülmények egyre nehezebbek és nehezebbek lettek. Nehéz megmondani mennyi időbe telt. Ahogy az állandóan emelkedő terepen egyre beljebb és beljebb kerültünk. Végül az öszvérek elakadtak. Lassan megtettük az utat a Tengerico mellett. Jelen könyvben nincs idő többre. hogy az expedícióval méltányosak legyünk. és nem tudtak átmenni a sziklás szurdokokon. feneketlennek tű­ nő szakadékok. aztán csak mentünk eló're az ismeretlen. Öszvérháton lovagoltunk. Sziling Nor-nál. Végtelen hegyek. az erőnket. Ahhoz.

és tapogatódzó ujjakkal a legközelebbi szikla pereme felé nyúltam. és hitem elnyerte jutalmát. Lengett. egészen a sziklákig. Az egyik szerzetes meg is halt. mintha ki akarna szakadni a mellemből. a hangját sem lehetett hallani. A jóslatok ellenére is óvatosan lódultam. egyáltalán nem látszott boldognak. remélve. aki utána került sorra. így a szélre. mikor már biztosítva volt. aztán ledobta magát. az arca és az agya a fogazott sziklákon maradt. hogy sikerül. mielőtt magasabbra és magasabbra vergődtünk volna. Tovább mentünk. Elő­ fordult. A többiek. Azon az oldalon. aztán felmászott. egy sziklanyúl­ vány tornyosodott felettük. ahol gyér növény­ zet nőtt. Felrepítettük. A szerze­ tes. és úgy éreztük. Sok helyütt vaskampókat kellett felhajítanunk. a lég­ szomjtól kiszakad a tüdőnk. A rám vonatkozó jóslatok fényében biztosra vet­ tem. aztán nagy nehézséggel sikerült felmásznom a hegyol­ dalon. ami­ lyen magasra csak tudott. Egy ideig kimerülten feküdtem. A hátunk fájt a cipeléstől. Egy meredek ösvényen a völgybe juthattak. hogy olyan pontra érjen. Eközben a másik oldalról valaki biztosította. a szurdokokon.úgy haji- . kicsorbult farkasfogsorhoz hasonlított. mint egy inga.184 HARMADIK SZEM a sivár. mert nehéz és veszélyes vállalkozás volt. A kemény sziklákon nem lehetett eltemetni. hogy a kampó akadt meg a sziklában. az esőre és a madarakra hagytuk. mert óriási erővel a szemben lévő falnak ütközött. és felváltva másztunk át. az öszvérek legelhettek rajta. felmá­ szott egy magas sziklára. ezekhez rögzítettük a köteleket. Két napot pihentünk itt. A tábornál volt egy barlang: az idő elemésztette a puhább sziklá­ kat. ahol álltunk. akkor egyikünk de­ rekára tekerte a kötelet és a legmagasabb pontról (ahova feljutot­ tunk) leereszkedett. Mikor mindenki átért a kanyonon. mikor a vízesés aljára ért. Én mentem helyette. Sikerült megkapaszkodnom és felhúznom magam. ahol több ezer métert zuhant. a szívem úgy vert.' ahol a kötél csaknem vízszintes. A testet visszahúztuk és istentiszteletet tartottunk érte. . Felváltva lódítottuk el a kampós kötelet. áthúztuk a kötelet is. hogy a má­ sik oldalon biztonságosan talajt fognak. A fennsíkon csobogó patak futott keresztül. szélfútta vidék legrosszabb szélrohamaitól.jobb társai senkinek sem lehetnek! . a lélegzetem elakadt. a torkom kiszáradt. Rosszul mérte fel a távolságot. Váltottuk egymást. át a szakadékokon.

A gleccser óriási sziklák közt vezetett. és azt kívántuk. bús képű alakoknak látszotok! Most azonban rövidesen élvezet vár rátok. az egyetlen közülünk. Egyenként jöttek át. A TITOKZATOS ÉSZAK -ÉS A JETIK 185 tották el a másik kötelet. sziklák. Nemsokára egy jégtáblához érkeztünk. olyanok. vagy felhő. rövidesen „él­ vezet" vár ránk! . sem jégbaltánk. talán egy gleccserhez. aki járt már itt korábban. ha­ ladásunk még nehezebbé vált.XV. és tovább botladoztunk a szörnyű tájék közepe felé. botorkálva és meg-megcsúszva haladtunk az ismeretlen mélység felé. amelyeken összeviszsza horzsoltuk magunkat. milyen is valójában! Három napon át csúszkáltunk a jégtáblán. amely hátráltatott ben­ nünket és a légzésünket sem segítette egyáltalán. A felföldön tett úton megtapasztalhattam. A két kötélvéggel a kezemben biztosítottam őket. fejjel lefelé lógva. Köd. olyan fehér és olyan makulátlan volt. A sziklák tetején pihentünk egy kicsit. bárcsak sose láttuk volna meg ezt a he­ lyet.. hogy valóban köd. mint farkasszájban a fogak.Bizony mondom. Kicsit kevésbé fáradtan újra felszedtük a rakomá­ nyunkat. Éles sziklák. Hideg. Mellesleg a tibeti mitológiában szerepel egy Hideg Pokol. innen a hideg po­ kol. bár ezen a magasságon alacsony volt a víz forráspontja. Befa­ gyott jég a lábunk alatt és fagyos ég a fejünk felett. Nem volt szöges bakancsunk. Mingyar Dondup láma. hogy a lehető legkönnyebben elkaphas­ sam. A meleg áldás számunkra.. és szóltam nekik. lábukkal a kötélbe csimpaszkodva. hogy ne csússzon annyira. teát csináltunk. A mi „felszerelé­ sünk" a kötelekből és a szokásos bőrcsizmából állt . és a tea nem mele­ gített fel igazán. hogy erősen húzva próbálják ki a kötelet. hó-e. kezükkel. indák váltak ki és lebegtek a levegőben. Néhány mérfölddel arrébb megkerültünk egy hegy­ nyúlványt. köpenyük csapkodott körülöttük a szélben. dideregtünk a maró szélben. láttuk. Nem tudtuk. Semmi élvezeteset nem láttunk magunk előtt. Ahogy kö­ zeledtünk. elégedetten mosolygott: . ennek ellentéte a hideg. egyre lejjebb és lejjebb kerültünk. sem más hegymászó felszerelésünk. a tekintetünk sűrű tejfehér ködbe ütközött.a talpára szőr­ mét kötöttünk. És a mesterem azt mondja.

meg­ csipkedtem magam és az ujjammal kopogtatni kezdtem egy szik­ lán. mikor először megláttam ezt. a jégmező? Egész hirtelen szétoszlott a köd. hogy mind­ annyian hirtelen a mennybe kerültünk? És ha igen. vastag szálú. az előttünk menő ember után nyúlva. De aztán körülnéztem: nyolc társam velem volt. hús-vér ember vagyok-e. Most majd összeestünk a hőségtől. vakon. nos. akik még nem értek el eddig és nem láttak. akkor jól kinéztem. Akkor Mingyar Dondup láma megszólalt: Ha én is úgy álltam itt. és a Mennyei Mezőkre kerültem. túl voltunk rajta. Egyenként keresgéltük az utat. aki lábával tapogatózva előre a csapatot vezette. ugorjunk. Olyanok vagytok.186 HARMADIK SZEM Tovább róttuk az utat a sűrű. A levegő vibrálva remegett. hogy megnézzem. és valóban gyönyörű helyre érünk. A melegnek legalább az illúziójáért ma­ gunk köré tekertük a köpenyünket. A köd meleg lett. nyomorúságosan baktattunk ki tudja. meghaltam a hidegtől. gőzcseppek hajtot­ ták. mozogni is alig mertünk. valami olyasmi. Lehet. mert a víz forr. a „Jégis­ tenek tréfát űznek velünk". Forró kézzel megdörzsöltem a szemem. féltünk. hideg ködben. aki meghalt a sziklán? És mindannyian méltók vagyunk arra. A mögöttünk jövők.Ugorjunk át a patakon. kapaszkodva. azt gondoltam. Még néhány mérföld. Köröttünk zöld fű. Kövek? Kavicsok? Hova lett a gleccser. újra nekiindultunk. A lábunk alatt kövek. A földből. hová. ahol megpihenhetünk. Ziháltunk és reszkettünk a hi­ degtől. hol a tizedik. amit magunk előtt látunk? A ködfüggöny másik oldalán a hidegtől vacogva nem több mint harmincat vert a pulzusunk. vagy szellem. Tovább és még tovább! Hirtelen a csodálkozástól és a féle­ lemtől megkövülten megálltunk.varázslat van a dologban. ennél zöldebbet még sosem láttam. belénk ütköztek. Elkábított és megijesztett ben­ nünket . mint akik azt gondolják. Bódultságunkból Mingyar Dondup láma nevetésére ocsúdtunk. mint ti. mesterem ismét beszélni kezdett: . a talaj egyre forróbb. a lábunk mellett kis patak bugyogott-bugyborékolt elő. ahogy ma­ gamra néztem. hogy felbukunk rajtuk. ami tapasztala­ tainkat meghaladja. Körülpillantottunk. térdnél is magasabb fűtenger. a talaj gőzölgött. . a csizmánk talpa alatt kavi­ csok görögtek.

amin áthatoltunk. amilyeneket még sosem láttam. mert úgy éreztük. ame­ lyek legalább nyolc-tíz méter magas állatokhoz tartoztak. megsülünk.XV.a hiányzó homlok kivételével . Kissé jobbra a kellemes tisztástól. a karjai a normá­ lisnál jóval hosszabbak. furcsa. amelynek nevét a mai napig nem tudom. akkorákat. Olyan fák nőttek itt. és kénes szag áradt. hogy tudomása szerint a felföldön csak két ilyen hely van. amelyről olyan sokat hallottam. biztosra vettük. és kismacskához ha­ sonló. Bámultunk egy ideig. a hőség legyőzött és egy más létsíkra vitt minket. ruha nélkül heverésztünk. hogy felnézzek. A sűrű köd. hogy a föld alatti hő és a forró vizű patakok megolvasztották a jeget. hogy a lába külső felén jár. A TITOKZATOS ÉSZAK . Még mindig megbabonázva éreztük ma­ gunkat. Lehajoltam és gyógyfüveket szedtem. Itt láttam jetit is először. nyávogó hangot adott ki. Vagy a hideg volt az? Nem tudtuk! A növényzet buja volt. Elmondta. A fején mintha nem lett vol­ na homloklebeny. Mégis . Ott volt. és a völgy magas sziklafalai miatt a meleg levegő bentrekedt. Nem örültem neki. ma már. most megfo­ gott. trópusi. amely végtelennek tűnt. gyűrűdzött a felszíne. sűrű szemöldökétől meredeken hajlott hátra.a koponya hasonlított a modern ember koponyájához. Körülbelül három mérföld múltán el­ nyúltunk a moha fedte földön. a keze nagy volt és széles. Vadszőlőindák csipkézték a fatörzseket és lógtak az ágakról. Megfigyeltem. a hideg és a meleg találkozásánál keletkezik. miután sokat utaztam.ÉS A JETIK 187 Igaza volt. Mesterem elmondta. Később én is láttam ilyen csontokat. (Az emberszabású majmok és a rend más tagjai járáskor nem a külső felületét használják végtagjaiknak. mutat­ ván. a fogai nagyok és kiállók. Rám mutatott. a lába hajlott. Élénk színű" virágok bontottak mindent. mint mindig. A lábfeje. ahol megpihentünk. nyolc-tíz mé­ terre se lehetett tőlem a teremtmény. vagy megfog és elvisz a jeti! Azt gondoltam. A szülők Tibetben gyakran fenyegetik csintalan gyermekeiket így. Az álla beugrott. hogy látott óriási állatcsontvázakat.) . kis tavat pillantottunk meg. hogy élet van benne. azt mon­ danám. és talán nem is látok már. Megemlítette. A vulkanikus területen meleg források törtek fel a földből. Fodrozódott. Légy jó. mindketten megrémültünk. mikor valami arra késztetett. Élt ott egy olyan madárfajta. ahogy az emberek.

s hogy másutt. és csak a legeldugot­ tabb helyeken képesek élni. Mingyar Dondup láma elmondta. a sze­ gény jetiket is megfogná. és mi sem provokáltuk őket. a felföldre űzték. Én is futni kezdtem. belehal a lég­ áramlásba. megfogták és felboncol­ ták ezeket a halakat. Ha a nyugati embernek módja lenne rá. Úgy tűnt. akik az evolúció egy külön ösvényét járták. megfordult és elmenekült. kihaltak. felboncolná és spirituszban tartósítva mutogatná. óriási léptekkel egy lábon ugrál. gyorsan elrejtőztek. Én láttam. Nem értek azonban annyira az ilyen dolgokhoz. Néhány évvel ezelőtt kinevették Marconit. Léteztek mendemondák egy halról. Úgy tartjuk. láttam jetiket. akik a mai élet feszítettsége miatt kihalásra vannak kárhoztatva.188 HARMADIK SZEM Ahogy néztem és talán ugráltam félelmemben. Mára a tudósok látták. Keringenek történetek magányos asszonyokról is. hamarosan rádióüzenetet küld az Atlanti-óceán másik partjá­ ra. Csak annyit mondhatok. hogy a jetiket elkergették. . Az első találko­ zás a jetikkel rémületet kelt. Elég gyakran hallottunk történeteket jetikről. hogy biztos megdön­ töttem a tibeti. néhány elkódorgótól eltekintve. akik elhagyták a felföldet: lakott területek közelében lát­ ták őket ugrálni és szökdécselni. Sokan írnak a jetikkel kapcsolatos feltételezésekről. hatezer méteres magassági rövidtávfutás rekordját. hogy bővebben ír­ jak róluk. az ember nem bírja ki az ötven mérföldnél nagyobb sebességet. de egyik szerző sem látott jetit. hogy a nőrablás a fajfenntartás egyik módja. A második során az embert eltölti a szánalom a letűnt korok eme teremtményei iránt. vagy más okból. Később távolabbról láttunk néhány jetit. Mikor észrevettek. Néhányan kétségbevonták a jetikről szóló beszámolóim hite­ lességét. de ellenkező" irány­ ba! Később arra a következtetésre jutottam. akiket férfi jetik vittek magukkal. ahogy ezt valamennyien be is ismerik. Lehet. A nyugati orvosok ünnepélyesen kijelentették. hogy a jetik az emberi faj atavisztikus visszaütései. a jeti rikoltott egyet. bébi jetiket és csontvázakat úgyszintén. melyet „élő kövü­ letnek" mondanak. mert az állí­ totta. Ezt később néhány apáca is megerősítette: éjjel egy jeti elragadta egyik rendbéli társnőjüket.

Vucsangfu-nál vannak má­ solatok. Az eredeti követ gondolom . Megkóstoltuk. Az élénk színű óriáskagylók.e. melyek mind azt bizonyítják. sosem tapasztaltunk még hozzá foghatót. ha a talaj felszínét megforgatják. hogy el­ kísérjek egy szkeptikusokból álló expedíciót és tagjainak megmu­ tassam a jetiket a felföldön.XV. Egy további kópiát a Ju-lin Templomban őriznek. Arany is volt. érdekes. mikor olyasmivel találkoznak. Éjjel és . melyeket úgy lehetett szedni. mint az üveg. én régi. Vihetnek magukkal oxigént és teherhordókat. aranydarabok. nem messze Sao-Hszing-től. mely kiszívja az ember erejét és amelytől olyan törékeny lesz a teste. Bizonyos. A TITOKZATOS ÉSZAK . Érdekes lesz látni ezeknek a nagy üz­ letembereknek az arcát. A legritkább füvek nőnek itt. és teletömtük magunkat. bugyborékolt és gőzölgött. és biztos tudásunkon túli okokból. mások kiemelkedtek és hegyekké lettek. a ködföggöny másik oldalán metsző szél fúj. 2278-ban) miután a Vízözön. A föld mélyéből fakadó vizek között mindenfé­ le hőmérsékletű előfordult. ízlett. mely eredetileg Hupej tartományban. feljegyzi. Tibetben az én időmben nem volt semmiféle fotófelszerelés. de olyan is.elvitték. mely forrt. félelmetes földmozgások következtében sok terület a víz alá süllyedt. kész vagyok rá. Jü táblája. A büntetés szigorú volt. hogy az egész terület va­ lamikor tengerpart volt. Csekiangban. akadt olyan. A fantasztikus ellentétek földje ez! A levegő forró és párás. A Csangtang felföldön rengeteg kövületet. Van egy ha­ sonló kínai hit is. és egyéb dolgot le­ het találni. néhány méterrel arrébb pedig.ÉS A JETIK 189 Ha a kommunistákat kiűzik Tibetből. hogy a Nagy Jü megpi­ hent a helyszínen (Kr. ami messze túlnő kereskedelmi tapasztalaikon. A mi hitünk szerint Tibet egykor a tengernél feküdt mélyen lenn. hogy megkövesedett halakat és más tengeri lényeket lehet találni. szerzetesi ruhámban megyek. de Hanku mellett. Gyümöl­ csök is teremnek. egyedül ezek miatt tettük meg az utat. mely a maga­ sabb területeket kivéve egész Kínát elárasztotta. a Heng hegy Koa-loa csúcsán állt. mely majdnem befagyott. Régi legendáink szerint évszázadokkal ezelőtt Tibet partjait ten­ ger mosta. sosem láttunk másutt hasonlót. megkövesedett szivacsok és korallfüzérek mindennaposnak számí­ tottak. A fényképe­ zőgépek bebizonyítják majd az igazságot. mint a kavicsokat.

mikor az egyik tár­ sunk. akik fel­ ugrottak. hogy már csak négyen vártak. A következő napokon pihentünk. de nem egysze­ rűen a fáradtságtól vagy a kimerültségtől. Talán mind úgy éreztük. megpróbáltuk valamennyire visszaszerezni az erőnket. és bár letáboroztunk. megfogták a lá­ bam. Néhány órával azután. Négy. Az . legjobb lenne megfordulni és a buja völgyben maradni.190 HARMADIK SZEM másnap egész nap alig jutottunk a a növénygyűjtéshez.most szó szerint is vérvörös . aki a gleccserhasadékban haladt.köpenye fedte. újra át a ködön. hogy magunk mögött hagytuk a ködfüg­ gönyt. és éjjel a Mennyei Mezőkre távozott. nem ébredt fel. Lehasaltam. Négy szerzetes. Ezután már nem nyúltunk hozzájuk! Megraktuk magunkat füvekkel és növényekkel. A terhét megosztottuk egymás között. Elaludt. összeesett. A kis patak fel­ színén felkorbácsolódott a víz. Az öszvérek­ hez menet az utolsó két napon egy falatot sem ettünk. Fájdalmas lépteinket a csillogó ősrégi jégmező felé fordítottuk. Semmink sem maradt. Mindent megpróbáltunk. Az ötödik kimerészkedett egy szélviharban. és láttam. az éhség és a megpróbáltatások újabb emberéletet követeltek. hogy segítsenek megtenni az utolsó néhány métert. A gyom­ runk nem szokta az ilyen gyümölcsöt. nem le­ hetett segíteni rajta. Nem tudtunk mozogni. erőnket kiszívta a rejtett völgy kellemes melege. A szél süvítve vágtázott a sziklák között. majd elindul­ tunk visszafelé. a legvéksőkig meg vagyunk rakodva. hogy pihenhessen. Az egyik láma nem bírta tovább a hideget. a finom permetet vitte a szél. képtelenek vagyunk többet cipelni. Már csak néhány mérföldnyire voltunk. és a metsző légrohamök porral teli levegőt fújtak be a barlangba. A másik oldalon szörnyű hideg fo­ gadott. még teánk sem. felbukott és nem állt fel többé. vérvörös . és az orkán a szikláról a kanyon mélyére söpörte. Úgy tűnt. egész éjszaka melegítettük (mindkét oldalára oda­ feküdt valaki). kavicsokat görgetett maga előtt. de a száraz vidék éles szélrohamai erősebbek vol­ tak. A hideg. hogy le ne csússzak. több száz méter mélyen fe­ küdt. És még valaki eltávozott. A táborhoz érkezve döbben­ ten láttuk. és az élelmünk is elfogyott. bár korábban úgy gondoltuk.

A tömb leszakadt. De a Csangtang felföldön jártunk és visszatér­ tünk . kőzápor. Hallottuk. majd a perem egy kb. és mindent megtettek. Valahonnan a közelből sietség zaja hallatszott. Rázkódott és remegett a széle.. Felszerelésünket . akár a húsra éhes ragadozó démonok. és ahol felszakadtak a hólyagok. hogy hazafelé tartunk. Lassan haladtunk. Dübörgés. Az idő semmit sem jelentett nekünk. Arra a gondolatra. A TITOKZATOS ÉSZAK . és nagy örömünkre egy jakcsorda legelt a közelében. romlik az idő. Nap nap után bandukoltunk. amilyen kicsire csak tudtuk. szörnyű csattanás és remegés: mintha az előttünk elterülő fennsík­ ba csapódott volna. Mindenkinek már csak fél adag ennivaló jutott.. most tizenegy emberből állt a csapat. amit egy földrengető robaj követett. fájós lábbal és kimerülten. míg mi a hegyek pirkadat előtti lumineszkálásában pihentünk. három-négy méteres része megingott és letört. állandóan éhesek voltunk.amilyen volt . mielőtt az első fénysugarak bevilágították volna az alattunk fekvő völgyet. Kipróbáltuk a köteleket. men­ tünk. A köpenyünk rongyokban lógott. megnéztük az öszvérek sebeit és sérüléseit. Toprongyosak voltunk és testünk tele zúzódással. a felet­ tünk lévő csúcsról egy hatalmas sziklatömb szakadt le. A tizenöt fő helyett.gondosan átvizsgáltuk. amint jön felénk és összebújtunk. talán az egyetlen ember a világon. vérzett a lábunk. mintha az ördögök egyenest nekünk hajtanák hintóikat az égről. Másnap hajnalban az idő nyugod­ tabbnak tetszett. akik egy ilyen utat kétszer is megtett. te­ ával és étellel kínáltak. csak mentünk. A mélyből jóval később hangzott fel a visszhang és verődött vissza a zuhanó kőtörmelék. hogy a halálos fáradt­ ságunkat enyhítsék.XV. olyan kicsire húztuk magunkat. nehogy akadályoztatva legyünk.ÉS A JETIK 191 orkán egész éjjel üvöltött. összeroskadt és a föld megcsúszott. aztán erős ütés. Úgy látszott. Szédelegve a kimerültségtől. Végre ismét megpillantottuk a tavakat. Öszvéreink cipelték a gyógynövényrakományt. Barátunk így lett eltemetve. A kereskedők melegen üdvözöltek.legalábbis néhányan! Mesterem másodszor volt ott. Másnap reggel. A hegyláncok újabb hatalmas sziklatömbje megadva magát a szél és a víz pusztító erejének. aki olyan vidáman eredt neki az útnak. örömte­ li érzésekkel indultunk. másnap korán elindu­ lunk. Elhatároztuk. .

a mieink sietni kezdtek. Sajnáltuk. hogy el kell válnunk tőlük. a felekezet nem jelent semmit. láttátok. aki közbül van. Mi meg az Indiáról és a hindukusi kereske­ dőkről szóló történeteiket élveztük.. szétosztottuk a különleges gyógyfüveket. Erőnk visszatért. ahogy a fagyos északot nevezzük. annál kisebb a szabadság. de először a dalai lámát kellett meglátogatnunk. nem pedig mi! Örömmel másztunk felfelé a köves úton. Örültünk. de Mingyar Dondup láma arra tanított. és kicsivel a Hegycsúcs felett a mi Csakporinkat. Először a . így reggel kölcsönös jókívánságokkal búcsút vettünk egymástól. hogy mihamarabb saját falujukba. Az éjszaka sötétjében ajaktrá­ gyából rakott tűz mellé kuporodva csodálkozva ingatták fejüket történeteink hallatán. fel a Vashegyre. mint az expedíció vezetője megkapta a Becsület sálját piros hármaskötéssel. amit magam is szeretnék.Azt tetté­ tek.. hogy minden ember egyenlő: a faj. De hát nemrég indultak Lhászából. és mégis népem foglya. Engem. Mindent odaadnék azért. mi meg oda készültünk visszatérni. hogy a „két vég­ pont" jutalma mindenkire vonatkozik. hogy ők jártak a Csangtang-on. aztán végre megláttuk a Potala csillogó aranytetőit. annál inkább szolga az ember. a szín. Minél na­ gyobb a hatalom. Csambalából. hazafelé mentünk.192 HARMADIK SZEM A kereskedők jól bántak velünk. „Hatalmas" vagyok. amit szenvedélyesen szeret­ nék látni. Szavai megvilágosító erejűek voltak: . azért. csak az ember szándéka és tet­ tei számítanak. ugyanaz a tisztesség ért. bárcsak ugyanarra jönnének. hogy visszajöttünk. Sö-be érjenek. ter­ mékenyebb. minél magasabb ran­ gú.. Jól tudtam. mint mi. hogy alkalmam legyen más területek megismerésére is. előadáso­ kat tartottunk. Az öszvérek bölcs állatok. A vidék zöldebb lett. hogy lássam. amit láttatok.. mivel én voltam a legfiatalabb. hogy nehéz volt visszafogni őket. Megkezdődtek a fogadások. azt kívántuk. Heteken át különböző lámakolostorokba utazgattunk. Azt lehetett volna gondolni. Annyira húztak. Mingyar Dondup láma. Sok szerzetes nem állna szóba kereskedőkkel.

XV. Tanításom egész idő alatt folytatódott. Közeledett a láma-fokozathoz szükséges vizsga ideje. . így ismét visszatértünk Csakporiba. Úgy gondoltuk. Meglátogattuk a Szamden lámakolostort is. és Szamjebe. illő nevet kapott: a Boldogság Folyójá­ nak hívták. Megkönnyebbüléssel követtük a mi folyónkat. a Kjicsu-t. Azután tovább mentünk Dordzsetag-ba. hogy teljes fi­ gyelmemet a tanulásnak szentelhessem. mely két tó. A TITOKZATOS ÉSZAK . ha meg­ álltunk. ha pihentünk. ha lovagoltunk. mindkét település negyven mérföldre van. a Dü-me és a Jamdok között fekszik háromezer-háromszáz méter magasan a tenger szintje felett. Szera-ba és Ganden-be. Drepung-ba.É S A JETIK 193 három székhelyre kellett ellátogatnunk. a Cangpo folyónál.

De nem akkor. amikoris a szellem vagy az én (ego) elhagyja a testet és az ezüstzsinór segítségével érintkezik a földi élettel. Angliában azt ál­ lítják.min­ den országban. melyet könnyű elsajátíta­ ni. A telepátia a másik olyan tudomány. kivéve. Bárki mást is meg lehet tanítani. A tudás . A hipnotizálás me­ gint csak keleti tudomány. amit nem akarnak elhinni. hogy repülnek. Minden országban ismerik az asztrálutazást. Nyugaton az emberek elvesztették ezt a képességet. azt gondolják „álmodtak". és mikor visszatérnek az ébrenlétbe. nem szenved. Az Egyesült Államokban „a vörös ember szelle­ mei". mit csináltak.ről mondják. mikor alszik. és egyéb hasonlóan súlyo­ sakat is. Engem tanítottak rá. ha nem kell szenvednie a hagyományos altatás hatásai195 . Sze­ rencsére ma már ezt a tudást kezdik elismerni. mit láttak és hol jártak. A seprűnyélre semmi szükség. és jobb állapot­ ban ébred. Sokan nem nagyon hiszik. ha az emberek racionalizálni akarják. hogy így utazunk.Tizenhatodik fejezet LÁMASÁG Jelentős mennyiségű képzésben részesültem az asztrálutazás tudo­ mányából. „a boszorkányok repülni tudnak". Számos műtétet hajtottam végre hipno­ tizált betegeken. mint pl. Ezért teljes emlékük van arról. mindenhol létezik.bár eltemetve . A beteg semmit sem érez. lábamputálást. ha színpadi mutatványra akarják használni. keleten a lámák tökéletes tudatossággal művelik. Csak nyugaton majdnem mindig önkéntelenül történik. Mindenki ezt teszi.

Pedig nagy áldás lett volna eltűnni. Jelentős erőfeszítést igé­ nyel. hogy csak nagyon keveseknek adatott meg a láthatatlanná válás képessége. hogy olyan kevés van belőlük. Aki igazán ért hozzá. hogy a fizikai hullámok működjenek (gondolkodunk). mely valóban a legegyszerűbb dolgok közé tartozik. gyakran azt mondják. aki olyannyira ismerős. A levitációt meg lehet valósítani. Talán szerencse.196 HARMADIK SZEM tói is. „senki sem járt itt.úgy tudom . amit akkor okoztam. és fel kell függesztenünk az agy hullámokat is! Ha hagyjuk. Vannak emberek Tibetben. és gyakran csupán csak a technika gyakorlásáért meg is valósítják. gyakorlatban nehéz.megpróbáltam cintányérozni és véletlenül egy szerencsét­ len szerzetes fejére csaptam. inkább az asztrálutazást alkalmazza. Elvben nagyon egy­ szerű. mikor vala­ mi kellemetlen dolgot követeltek tőlem. nem könnyű meglátni. Ma már . mert majd mindenkinek rossz a lelkiismerete. A zaj? Egy gyors mozdulat vagy egy rikító szín? A zaj. tudtam és (most is tudok) utazni az asztrálsíkokon. aki a levele­ ket hozza. Hogyhogy. amikor . akik láthatatlanná tud­ nak válni. a gyors mozdulat ma­ gára irányítja az emberek figyelmét. Mint ahogy korábban említettem. Minden kertelés nélkül azt tanácsol­ ták. Egy immobilis személyt. a zenéhez sem volt tehetségem.) Ahhoz. fel kell függesszük a cselekvést.egy bizonyos határig Angliában is használják ezt a módszert. ha akarnak. ezzel aztán bárki tud bánni . A postásra. hogy meg sem „látják". aki „ismerős" típusba. nem is „érzékelik"? (A rendőrt mindig észreve­ szik. pedig hát a levelek megérkeztek. de a dühe semmi sem volt ahhoz a felforduláshoz képest. hogy elérjük a láthatatlanság állapotát. egy láthatatlan ember hozta őket? Vagy valaki más. azonban ez a képesség sajnos megtagadtatott tőlem. Nekem volt. Gondolj arra. bárki a közelünk­ ben telepatikusan észlelheti őket (láthat). Jó. Énekhangom felbőszítette a zene­ mestert. ha van egy jó tanárunk. de le tudják árnyékolni az agyhullámaikat. maradjak inkább a tisztánlátásnál és a gyógyításnál! . megjegyzik. Más dolog a láthatatlanság.azt gondolván. ami vonz. Legőszintébb törekvésem ellenére sem tudtam viszont láthatatlanná válni. valóban sen­ ki". esetleg egy bizonyos csoportba tartozik. és így a láthatatlanság ál­ lapota odavész. vagy olyat.

Ez csupán az én véleményem. Az ardzsopa. így anyagi tárgyakat nem mozdíthat. akik szabályozni tudják a testsúlyukat (ez nem levitáció). a légzési gya­ korlatok is okozhatnak bajt! Számos tibeti jelenség legfőbb titka a különleges légzés. Nemcsak a pozíciók. a csontozatunk és az izmaink . a „száguldó" viszi a terhét. A terepnek egyhangúnak kell lennie.mind a jogázáshoz vannak szoktatva. hogy amíg nincs egy sor módosított gyakorlat kidolgozva. nem érez fáradtságot. újra csak nagyon jó tibeti (keleti) tanárra van szükség. LÁMASÁG 197 Ahogy ezt a nyugati világban nevezik . hogy ne kísérletezzenek. harmadik szemével folya­ matosan azt nézi. A helyes légzés képessé teszi a tibetieket arra is. ha nincs bölcs és tapasztalt tanárunk. mert tekintetét a csillagokra függeszt­ heti. jelentős módosítások nélkül nem megfelelő a nyugati emberek számára. és a „futónak" félig transzban kell lennie. a tartozékait. . Mi ezt a tudományt évszázadok óta ismerjük. hogy a jég elolvad. és órákon át rohannak úgy. ezek a gyakor­ latok is károsak. hogy alig érintik a talajt. Az így közlekedő ember állapota az alva­ járóéhoz hasonlít. Ha el akarjuk kerülni a sérülést. A nyugatiak. és valójában hihetlen mértékben fejleszti az embert. és egészen kis kortól kezdve tanuljuk a testhelyzeteket. és mikor célhoz ér. akik kipróbálnak né­ hány testhelyzetet. netán középkorúak. ténylegesen megsérülhetnek.XVI. A célt vizualizálja. Sokan írtak a „száguldó lámákról". Ter­ mészetesen a jóga nagyon nagy tudomány. figyelmeztetni kéne az embere­ ket. A végtagja­ ink. sőt végzetesek lehetnek. vagy ahogyan egyesek nevezik. miközben az em­ ber szabadon lélegzik. és a testük me­ leg maradjon: olyan meleg.sokat jógáztunk. de valóban úgy hiszem. nem viheti magával pl. Az előző során az ember a szellemi birodalomban mozog. hogy semmi se zavarja a transzszerű állapotot. Sok gyakorlatot igényel. Az este a legjobb időszak erre. De megint csak. és szüntelen ismétli a mantrát. Személyes véleményem szerint azonban. Órákon és órá­ kon át száguldhat. Az asztrálutazáshoz képest egy előnye van ennek a módszernek. aki alaposan is­ meri a férfi és a női anatómiát. hogy öt-hate­ zer méter magasságban meztelenül üljenek a jégen.

Ha félnek kedves Olvasóim. könnyen fel­ emelik. meglátják. mint én. a római pápa. lábam a falat érte. amikor kommunista fogságban voltam. Bizonyítsd be. rászolgáltál a bizalomra. és tapasztalni fogják. majd­ nem lehetetlen. a szívverésük lelassul. olyan mélyet. Eljött az idő. esetleg dühösek. aki minden évben minden szerzetest megáld. amennyit csak tudnak. Ezeket baj nélkül bárki megpróbálhatja. méghozzá a legrosszabb oldaláról. hogy a tüdejük­ ben nem volt levegő? Próbálják meg. és megnyugszanak. nyújtott karral meg tudtam érinteni az elülső fal felső peremét. legalább levegő volt bőven! A belépés előtt most is átkutattak. mert nem volt annyi hely. Aki­ ket még jobban kegyelmébe fogadott. de a kezemet be kellett haj­ lítani. tartsák vissza a lélegzetüket. hogy letegyem az esedékes lá­ ma-vizsgát. A tizenhatodik születésnapom előtt három nappal tizennégy más jelölttel együtt megjelentünk a vizsgán. A többséget egy pálcához illesztett bojttal érinti meg. Hallgatóm egész komolyan kérdezte: .Jól haladsz. Ha lefeküdtem a földre. a kegyeltjeit. azokat két kezével áldja meg. Akkor szívjanak be annyi levegőt. amilyen mélyet csak tudnak. hogy kibírjam a ja­ pán kínzásokat meg még többet. A léleg­ zés szabályozásának ismerete segített abban. és meglátják. Most először életemben mindkét kezét a fejemre tette és mély hangon azt mondta: . Előtte meg kellett kapnom a dalai láma áldását. A „vizsgafülkék" mintha kisebbek lettek volna.198 HARMADIK SZEM Egy rövid kitérő: Nemrég elmeséltem valakinek.Hatezer mé­ ter? Apály vagy dagály idején? Próbáltak-e már nehéz tárgyat felemelni úgy. de a hátsó fal kb. mint pl. Ismételjék meg legalább háromszor. Tető nem lévén. hogy vizsgázzak. hogy egyik kezét a fejükre teszi. hanem egyénenként. A fülkék négy­ zetesek voltak. kétszer olyan magas volt. a vizsgán légy még jobb. vagy a magas rangúakat úgy. Vagy más. hogy a ten­ gerszint felett hatezer méteres magasságban magam is meg tudtam ezt csinálni. kezemmel a fejem fö­ lött meg tudtam érinteni a másik falat. De nem csoportosan osztja az áldást. fiam. . hogy csak én nőttem meg. aztán tíz másodpercig tartsák vissza a levegőt. de lehet. vegyenek egy mély lélegzetet. Mindannyian bevihettük a saját faedényünket. Mindkettőt ismerem. hogy kinyújtsam.

tisztánlátást és hasonló képességeket. hogy valamilyen különleges okból vissszatérünk a Földre. pl. anatómiából. egyenként a fülkéhez vezettek minket. melynek segítsé­ gével a földi élet elhagyásának pillanatában megragadjuk a maga­ sabb Végső Realitást. annyit ihattunk. Ezek a tárgyak az első napsugártól az utolsóig öt végte­ lennek tűnő napon át teljesen lefoglaltak. és az an- . Rohanó léptek. ahogy le­ szedték róla a keresztrudat. ha­ csak úgy nem döntünk. vagy ahogy mi nevezzük. A samadhi']óga vég­ ső megvilágosodáshoz vezet.. az ember mindig emlék­ szik arra. Amikor az őr befejezte a moto­ zást. Nyugtató mormolás és a sikolyok zo­ kogásba fúltak. Gyógynövénytanból vizsgáz­ tam. nem it­ tunk túl sokat! Tíz napot töltöttem a fülkében. A hatodik nap változást és felfordulást hozott. majd rátették a keresztrudat. amennyit csak akar­ tunk. az „eszköz" (hordozó közeg) fölötti uralmat tanítja. és teo­ lógiából. Számomra most kezdődött csak a második fele. Ez az az ág. Volt az ajtón egy kb.. hogy ne lehessen kinyitni.XVI. Egy órával később hozták a hatodik nap anyagát. A súlyos faajtó döngött. amely a tisztán fizikai test. mely a tudat fe­ letti uralomra tanít. De mivel nem eresztettek ki. amit egyszer olvasott vagy hallott. Valaki számára véget ért a vizsga. és kikerülünk az újjászületés köréből. hogy az ember meglássa a célt és a földöntúli életet. hogy „phödzsa keso" (hozz te­ át). mely belső erőt ad. Metafizika. Jóga. Regge­ lente ezen keresztül adták be a vizsgapapírokat. Mind a kilenc ága. bármi is volt a helyzet. Beléptünk. azért. A vajas tea más volt. 20-szor 20 cm-es kis ablak. Akkor az apát és a fővizsgáztató lepecsételte. LÁMASÁG 199 a rózsafüzért és az írószerszámot. és hangzavar. A nyugati világban a jóga öt ága ismert: a hátha jóga. A jóga többi formáját nem lehet egy ilyen könyvben ismertetni. A kidolgozott té­ teleket alkonyatkor szedték össze. amelyből már elég komoly tudásom volt. hogy segítsünk másoknak. amely csak kívülről nyílt. Egyszer egy nap campát kap­ tunk. egyszerűen ki kellett szólni. következésképp pl. A kundalini jóga. És az egészből vizsgáznom kellett. képessé tesz arra. A rádzsa jóga transz­ cendentális tudatra és bölcsességre készít fel. A laja jóga. az ajtót bezárták. Az egyik közeli fülkéből sikítás hallatszott.

melyet igen hangosan juttattam kifejezésre. Legnagyobb örömömre. lógó nyelvű. nem nyithatom ki. Reggel letörték a pecséteket az ajtókról.. Néhány nap múlva. amelyben kipróbáltunk minden fogást és eszméletlenné tettük egymást az „érzéstelenítő fogással". hogy milyen eredménnyel végzek. Pedig biztos nekem van cí­ mezve . ki kellett takarítanunk a cellát. hogy a dalai láma elégedett lesz tanárommal és velem. újra listavezető lettem.az írás­ beli alapján . hogy egy ilyen illusztris témáról méltó­ képpen írjak. további öt napon át úgy el voltam foglalva.. majd kihirdették az eredmé­ nyeket. felemelték a keresztrudakat. Hangsú­ lyozni szeretném. hogy Mingyar Dondup láma a legjobb tanár. hogy minden egyes jelöltet két teljes napon át vizsgáztattak. a vizsgáztatók kérdései . Az izgatott.de. kivágódott az ajtó. . az elrendelés szerint a lista elején kellett len­ nem.Ki­ vette köpenyéből az üdvözlet selyemsáljába tekert levelet. Egy percig sem aggódtam amiatt. Ak­ kor két nap dzsúdó következett. és mi­ kor a tizedik éjjelén összeszedték a dolgozatokat. Örömöm forrása kettős volt: egyrészt a vizsgaeredmény bebizonyította.csak tudásunk gyenge pontjaira irányultak. Aznap éjjel zöldséget is ad­ tak a campa mellé . Egy újabb hét következett.A leg­ nagyobb sietséggel rohantam ide.Az Ékességestől . amelyet vérmérsékletünk szerint mind másképpen töltöttünk. mint ahogy érkezett . mi van benne? Még több tanulás? Még több munka? Nagyon nagynak és hivatalosnak látszott. Egy hétre a nagy megpróbáltatás után már visszanyertük erőnket. Könnyű szívvel elaludtam. . tiszteletre méltó uram.Terhé­ től szabadulva megfordult és elviharzott .hogy árpasör után nézzen! Az üzenet: nem. a tiszteletre méltó orvoslámának. . másrészt tudtam. Ám még egy tíznapos vizsga is véget ér egyszer. amikor Mingyar Dondup láma a szobájá­ ban tanított. Szóval.gondoltam .gyorsabban. Kedd Lobszang Rampa-nak. örömteli mo­ sollyal üdvözöltük az ügyeletes lámát. de mielőtt eljöttünk.200 HARMADIK SZEM goltudásom sem elegendő. mint egy kotlóstyúk. kidül­ ledt szemű küldönc esett be rajta.lihegte. Amíg nem . .egy kis változatosság a tíz nap egyhangúsága után. hogy esetleg ne mennék át a vizsgán. A szóbeli vizsga két napig tartott. és egy ziháló.

. Nem messze.. Végül. és a belépő szolgának azt az utasítást adta. mi van benne. . és így nem hibáztathatnak.. Jól van. valójában alig érte meg a hűhót hogy lovon üljünk. így átnyújtottam neki a sálat.hosszú szünet következett. az­ tán: . hogy ugrasson. már égtem a türelmetlenségtől. hogy megtudjam a legrosszabbat. hogy nem jó helyen használom a humor­ érzékemet.XVI. Azt jelenti. Az udvaron szerzeteslovászok vártak a lovainkkal.. . a Potalán. vagyis a kül­ ső csomagolást. Az áll itt.mondta. a levelet és az egészet. és kiválasztottuk a két legjobb fehér sálat. .abból megtudhatjátok.. rosszkor használod a humorérzékedet.nagyon hivatalos .A Hegycsúcsra. LÁMASÁG 201 nyitom ki. Az összes vizsgadolgozatodat elolvastam. így szólt: . Lobszang! . hogy azonnal nyergeltesse fel a két fehér lovunkat. Ijedtemben végigfutott a hideg a hátamon. Szándékosan lassan olvasott. most. mivel néhány kérdés egyszerűen előhívja az ilyen felele­ tet. Mesterem hátul ülve nevetett rajtam. Lobszang. elvezették a lovainkat. hogy nem csináltam meg ezt vagy azt . és megmondtuk neki. földre borultam és átadtam a sálat. Minden késedelem nélkül látogatásra kell mennünk a Potalába.az. fel kellett kaptatni a másik hegyen. . Felszálltunk és ledobogtunk a hegyi ösvényen. Egyedül mentem be hozzá. nem tudom. hogy a ló majdnem a Hegy­ csúcs tetejéig felvitt a lépcsőn.? Tegnap az Ékszer Parkban volt.Ülj le. Ez időnként kiderült a vizsgakérdésekre adott vála­ szokból.de minden szavát élveztem.. mi pedig az Ékességes magán­ lakásába siettünk. Kinyitotta a borítékot. hogy az Ékességeshez kell indulnunk a Potalába. Ott szolgák vártak ránk. lélegzetet vehetsz. Együtt men­ tünk az apáthoz. de. kiterítette és olvas­ ni kezdte. mialatt a legrossszabtól tartottam.. A dalai láma olvasott a gondolataimban. .Igen. Egyik gyengém így mondták nekem . mert őszintén felneve­ tett és így szólt: . A sikeredben része volt Mingyarnak.ezek voltak az első gondo­ lataim. hogy nekem is veled kell mennem.Megérintette az ol­ dalánál lévő gongot.Rendben van.Nagyon elégedett vagyok ve­ led. nagyon elégedett vagyok vele is. Két összehajtott ív volt benne. hm. Gyorsan átöl­ töztünk. Egyetlen előnye az volt. alig hogy leszálltunk.. nálatok a levél .

Úgy mondjuk. Át kell majd esnem a Kis Halál szertartáson. mi szerint „nehogy elszakadjon az ezüstzsinór és darabokra törjön az aranytál". A tisztánlátók a ragyogást is észlelik. A második órában a mesteremért küldött. Ekkor áll be a halál. hibás és olyan kényelmetlen a szellem számára. de azt hiszem. ha nem váratlan erőszak okozza a halálát). Hát így álltunk! Mielőtt arról írnék. De minthogy ez utóbbiak alacsony kaszthoz tartoztak. mi történt a halotti tetemekkel. A halál pillanatában a zsinór. van benne egy utalás. és instrukciókkal látta el további képzésemet illetően. a halhatatlan szellem anyagi burka. így tehát eljött az ideje. elvékonyodik és leválik. Felkérte a halottboncolókat. a tanulmányaim­ hoz szükséges testrészt vagy testet. ha előbb a halálról alkotott tibeti nézeteket ismertetem. mint anyagi változatáé. hogy elhagyja. nem ismerem jól a Bibliát. Azt is meghagyta. mint egy régi. Egész másképp viszonyulunk a halálhoz. hogy meghaljon. hogy nem tud már több leckét megtanulni. A szellem folyamatosan visszavonul és kivetül a fi­ zikai testen kívülre. hogy a test titkait megismerjem és hogy a test elhagyásának fizikai okát felfedhessem. A ha­ lott test kevesebbet ér. a következőképp gondoljuk el a folyamatot: a test megbetegszik. a szellem pedig ellebeg.202 HARMADIK SZEM Két órát töltöttem el nála. A halál pillanatában az életerő ragyogó fénye kioltódik. A szellemi forma körvonala ugyanaz. hogy minden fizikai tevékenység megszűnjön. kaptam egy írást a dalai lámától. hogy az újszü­ lött önálló létezése megkezdődjék. s ez a tisztánlátók által jól felismerhető. hasznos le­ het. melyet azért vágnak el. és a munkájuk ilyen természetű. Ha valaki nor­ mális körülmények közt hal meg (vagyis. és a . a testnek három napra van szüksége ahhoz. adjanak meg nekem minden segítséget. Nem lévén keresztény. amely összeköti a két testet (a keresztény Biblia „ezüstzsinórja"). De a „zsinór" számára az újjászületés hasonló a köldökzsinórhoz. a Bibliában „arany tálként" hivatkoznak rá. elhordott ruha. mint a nyugati emberek. hogy megtarthassam a státusomat. Mingyar Dondup lámá­ val együtt el kell látogatnom más kolostorokba és a halottbonco­ lókkal kell együtt tanulnom. Szá­ munkra a test csak „héj". hogy bármely. bocsássák rendelkezésemre.

XVI. és szellemét rá kell segítenie a Szellemi Birodalomba vezető útra. hogy ragaszkodjék az élethez. Lámahitünk nem fel­ tétlen azonos az ortodox buddhista hittel. a „halhatatlan lélek". vagy a trapát végig kell vezetni az egész úton. Hisszük. Ha a testnek erős oka van. mohóságunk és erős szenvedélyeink hoznak létre. így a haldoklás pillanatában felerősíti az éteri formát. Igaza van.tegyük fel. A haldoklónak három szakaszon kell keresztülmennie: el kell hagynia a fizikai testet. .annyira oda­ van a pénzeszsákjaiért. csúszós lépcsőkön. az öreg ez meg az szelleme valószínű­ leg nagyon dühös. mely szellemformát öltve bejárja az ismerős helyszíneket. azt érzi. éteri másának fel kell oldódnia. olyan mint egy erős. amit az ember azután Iát. és a szellemi világban. A „hasonmás" lehet szellem. hogy létezik egy éteri hasonmás. Amikor meghal. LÁMASÁG 203 szellem. erőtér. amely a test élete alatt ölt formát. Egy nap a Halál Tiszteletre méltó Mestere értem küldött: . Hosszú folyosókon mentünk lefelé. mely a halál után marad. Lobszang. me­ lyet testi vágyaink. hogy erős fényforrásba nézett. és a szellemtest. hogy csak azokra tud figyelni. . hogy az „öreg ez meg az megint a pén­ zére vadászik".. Itt. hasonlít ahhoz a fényhez. A pénzeszsák sze­ rencsés örököse kissé kényelmetlenül érzi majd magát a csendes éjszakai órákban. hogy megtanuld a lélek megszabadításának gyakorlati módsze­ reit. Úgy tartjuk. Talán mindenkivel meg­ történt. be a trapák lakónegyedébe. hogyan történik. Érdekes lehet. akkor erős éteri hasonmás jön létre. Az ókori egyiptomiak is hittek az éteri másban.Ide­ je. az élet elektromosság. a „kórházi szobában" egy öreg szerzetes . Kísérj el ma engem. a lélek vagy az én (ego) megszabaduljon testi burkától. de a köznapi férfit és nőt. mert (szellem) kezével nem tudja megkaparin­ tani a pénzt! Három test létezik: a hús-vér test. még mindig látta. Ti­ betben segítünk a haldoklóknak. utolsó gondolata is a pénze sorsáért érzett félelem. vagy az elektromosság fogalmaival. és az éteri más. hogy erős fénybe nézett. Az értőknek nincs szükségük se­ gítségre. és mikor elfordult. visszamaradt mágneses mező. a halottak vezetőiben. A fösvény pl. az éteri vagy „mágneses" test. amelyben a szellem megta­ nulhatja az élet kemény leckéit.

a torkod elszorul. Öreg. amelyekről bebizo­ nyosodott. Öreg. kemény hangot adott ki.Közeledsz ahhoz. az aurája színei egyre halványabbak. olyan mozdulatokkal. Az élet véget ér. Az ütögetés folytatódott. Az örök éj árnyai a szemedre szállnak. lélegzeted zihál. Figyeltem. így könnyebben megtalálod az utat. A láma az egyik ősrégi rítust követ­ ve hirtelen egy éles. Ereje fogytán volt. A zsinór fokozatosan elvékonyo- . hogy teljesen meg­ szabadítsa a küszködő szellemet.204 HARMADIK SZEM készült arra az útra. és nagyon elgyengült. a lélegzeted megáll. és a „világ utáni" örömöket élvezi majd. amelyet a korábban eltávozott telepatikus lámák térképeztek fel és közöltek telepatikus úton még a másik vi­ lágból is. Öreg.A látásod elsötétült. bár az öregember aurája még jobban elhalványodott. Figyelj a szavaimra. Közeledik az idő. . béke és boldogság vár rád. Öreg. Kövesd az utat. Szedd össze a gondolataidat. egyre közelebb a végső távozás. mert itt a halál. A láma folyamatosan ütögette az öregembert: a kulcscsontjától a feje tetejéig verdeste. A hideg felfelé kúszik a hanyatló élet nyomában. . Szedd össze a gon­ dolataidat békében. Az élet kiszáll a lábadból. Közeledik az idő. közel a szabadulás. megszabadul a szellem. Szedd össze a gondolatai­ dat. hogy fájdalom nélkül szabadítják ki a szellemet. megszabadul a torkod. és eme élet hangjait füleid nem hallják többé. hogy egészen addig a tudatánál maradjon. milyen csapdákkal találkozik és hogyan kerülje ki őket. Szedd össze a gondolataidat. s végül eltűnt. látásod homályos­ sá lesz. melyet egyszer valamennyien megteszünk. A velem lévő láma finoman megfogta mindkét kezét. Öreg. Pontosan leírta az utat. Mindenképpen el kellett érni. az­ tán füstszerű formában felvette a test alakját. Agyvérzést kapott. nincs mitől félni. A mozdulatlan test felett az élet­ erő felhőszerű tömegben gyülekezett. mellyel az ezüstzsi­ nór még mindig összekapcsolta. hogy ezt az állapotot fenntartsa. mikor az élet a ma­ gasabb Végső Realitás felé távozik. hogy meg­ szabadulj a testi küszködéstől. Kihűl a tested. A lábad kihűl. Öreg. nincs mitől félni. El­ mondta. kígyózott és tekeredett. amíg arra sincs már elég ereje.

A hullaszállító szoro­ san összegöngyölte. Kint egy jak állt. hogy átvezesse a szellemet út­ jának első szakaszán. Másokat is hívtunk. Minden tétovázás nélkül az állat hátára hajította a fehér tö­ meget. a lá­ mák váltották egymást. Menjél tovább. Hagyd el az Illúziók Világát. úgy született új életre az öregember. és ahogy a köldökzsinór elvágása után megszületik a csecse­ mő. és együtt elvonultak. a felkavart levegő vibrálása alábbhagyott. Halott vagy. akik a te­ temeket készítik elő. bőr­ csizmák csosszanását. amíg sok-sok erőfeszítés után el nem éri a Buddhaságot. . Egy újabb öregember folytatja hosszú útját a Létezések Körén. hogy addig járjon. Csak a láma telepati­ kus utasításai fodrozták a szoba csendjének burkát. mint az égen lebegő felhő vagy a tömjénfüst a templomban. A lámakolostor tetejéről egy mély hangú trombita üzenete hasított át a vidéken. A tömjénfelhők összecsavarodtak. A halál csendje. Egy másik kőtáblán fele mélységig fúródtak a lyukak. és valahonnan egy jak bömbölését. és lépj be a Végső Realitás­ ba. Könnyedén meglóbálta. A zsinór elvékonyodott. Lótuszülésbe ültettük a testet. óriási kősziklák álltak rajta. . A folyosóról az élet különféle zajait hallottuk. ahol a Lingkhor út elágazik Decsen Dzong felé. A távolból dobok hömpölygő morajlása hallatszott. hogy folytassák az eltá­ vozott szellem telepatikus irányítását. Itt. előre. elszállt. átadta a csonttörőknek. és elküldtünk azokért. A test kötelékei elszakadtak. A negyedik nap reggelén egy Ragyab jött a Halál Embereinek kolóniájáról. abban oszlopok. Ez a „Hely" egy elha­ gyatott területen volt. LÁMASÁG 205 dott. talán ta­ nult földi élete leckéiből. mi a miénken. Halál. Négy sarkában lyu­ kak voltak a kőben. mely a legnagyobb testet is megtartotta. Te a te utadon. majd fehér ruhába csomagolta. Megérkezésekor a lámák abbahagy­ ták a telepatikus vezetést és átadták a testet. A láma telepatikus úton továbbra is utasításokat adott. Számodra már ebben a világ­ ban nincs semmi. A Bardo-ban. és egy lapos kő­ tábla. a Köztes Létben vagy.Halott vagy. Amikor arra a helyre ért. amely ott van. lehelletnyi lett. majd levált. Ez három napig tartott. ahol össze­ zúzzák a holttestet. A forma lassan.XVI. a vállára emelte és nagy léptekkel kiment. eb­ ben a szobában csend volt. de az a sorsa. Kövesd a kije­ lölt utat.

Hosszú vágást ejtett. és odaadták a többieknek. Meglepően rövid idő alatt megették az összes szervet és a húst. a másik meg valami egyéb finom falatért. ott ette meg. hogy kikapja a boncoló kinyújtott kezéből.206 HARMADIK SZEM A tetemet a kőlapra tették és levetkőztették. A vesét. Nagy tapasztalatuk alapján könnyen megmond­ ták. A karokat és a lá­ bakat a négy oszlophoz kötözték. könyörtelenül rátámadtak. megfogta. olyanok vol­ tak. a beleket felvágták és elosztották a „vezérek" kö­ zött. csak a sok-sok csupasz csont. Végül levágták a fejet és felnyitották. ha egy is vakmerően megkísérelte. és előrelépkedett. a kőlapon nem maradt semmi. hogy a húst csíkok­ ban hántsa le. Egy madár jött a fél agyért és talán a szemért. Kezét az üregbe süllyesztve kivette a szívet. akár az aprófát. Akkor feldarabolták a húst. A hullaszállító láttán az égből azonnal lecsaptak a héják. aztán visszament a sziklához. és nehéz döngölőkkel finom porrá törték. azután zsákmányra várva türelmesen üldögéltek a sziklákon. A kezet és a lábat levágták és feldarabolták. hogy megállapít­ sák a halál okát. ki miben halt meg. Természetesen nem volt tényleges okuk rá. és be­ tömködték a másik kőlap lyukaiba. A csonttörők felaprították. Akkor a fejtörő fogta hosszú ké­ sét. mint a szabadtéri színházban a nézők. és felvágta a testet. Saját érdeklődésből tanulmányozták a szerveket. A májért a rangsorban követ­ kező madár jött. melynek látványára a keselyűk vezére súlyos szárnycsapásokkal a földre szállt. . Ezek a madarak szigorú társadalmi rendben éltek. a munkájukra büszkék. A keselyűk azt is megeszik! A csonttörők képzett emberek voltak. Ekkorra a testtörő már felnyitotta a törzset. hogy a vezéreket megelőzve érjen földet.

de a hagyomány megkövetel­ te. mert sziklás a talaj és csak nagyon vékony földréteg fedi. hogy a csonttörőknél többet tanul­ tam anatómiából. . mint hogy a holttestet kitegyük a szabadba. Felvágjuk és megnézzük. mert a szív felé áramló vér útjába akadály került. Nemsokára már elég ügyes voltam a boncolásban. ami fontos vagy érdekes: . később se­ bészetből határozottan kiváló lettem. Tibetben nem lehet földbe temetkezni. LÁMASÁG 207 hogy ennyire érdeklődjenek ez iránt. amelynek következ­ tében a „szellem elvált eszközétől". különösen néz ki. Végül is több száz holttestet tanulmányoztam.Tessék. és a test elé­ getésére a hegyeken keresztül jakháton kellene fát hozni: Indiából. itt van. tudták. hogy megbizonyosodjanak a betegségről. az élőlények ivóvizét. míg kiszedett egy jókora darabot. tiszteletre méltó láma. Nem marad más módszer számunkra. Túl nehéz dolog lenne. Nézd.lehet a hiba. és egy eset különösen érdekesnek tűnt. felhasítjuk ezt az artériát itt. A főboncmester mellettem állt. mint később a tökéletesen felszerelt orvosi egye­ temen. Az egyik mi­ rigyben . Ha nem voltam éppen a közelben. ki­ nyitjuk. aztán: . megvár­ tak vele. Vízbe sem dobhatták a tetemet.itt . mert kevés a fa. A tibeti két szempontból különbözik a nyugati te­ metkezési módtól: a nyugatiak eltemetik a testet és hagyják. hisz tőlük tanul­ tam. Sokkalta jobb ez a fajta kép­ zés. mint az.miként leírtam . és mutatta. azért halt meg. Szünetet tar­ tott. tiszteletre méltó láma.Ez az ember. Ha valaki mérget vett be. mert ezzel szennyezték volna a folyókat. Gazdasá­ gi okokból az égetés sem lehetséges. Büszkén mutattak mindent. vagy megmérgezték. A másik különbség. Én természetesen nagyon hasznosnak találtam eme képességüket.XVI. ahol . Rettenetesen költséges lenne.a madarak elfogyasztják a húst és a csontokat. Tudom. igen. hogy a nyugati világban a testtel együtt eltemetik a halál okát is.Vagy máskor: . és láthatod a vérrögöt. a tény hamar nyilvánvaló lett. az Ékességes közvetlen parancsára jöttem tanulni hozzájuk. És ez így ment. és senki sem tudja. hogy a madarak helyett a férgek tápláléka legyen.Ez az asszony. amitől elzáródott. hogy a halotti bizonyítványban tényleg a valódi . amelyben a diákok kórházi tanbonctermekben egyegy hullán osztoznak. egy kemény mag van benne.

Nem tudunk előállí­ tani egydolláros órákat. Még mindig lótuszülésben ült. Aurája színei már alig látszottak. kivéve a legmaga­ sabb rangú lámákat.208 HARMADIK SZEM ok szerepel-e. Ó'ket bebalzsa­ mozzák és egy üvegfedelű koporsóba rakják. a főépü­ leten át a templomba mentünk. táncoló kontúrral a falakra vetődött a vajmécsesek és a lo­ bogó fáklyák lángjának fényében megnagyobbodott és eltorzult ár­ nyékunk. de egyes dolgokkal úgy foglalkoztunk. A szerzetesek gondosan elhe­ lyezték a tetemet. Azt akarom. Tibetben minden halottat így „tesznek ki". Ez utóbbi eljárás nagyon érdekes. Vörös köpeny volt rajtunk. ami azután valame­ lyik templomban megtekinthető. Most a Rózsasövény­ ben van. azon sárga stóla. Hát?! Mi nem gyártottunk tömegcikkeket. egy lezárt kőajtóhoz érkeztünk. akik olvasták a témáról írt feljegyzései­ met. és a szokásos három napot sem kellett kivárni. Végül. akik előző megtestesülések. hogy megfigyelhesd a Szent­ séges Megörökítést. sokszor vettem részt benne. hogy átvezessék a Bardo-n. A szerzetesek mögöttünk mély hangon kántáltak. Mivel apát volt és ta­ nult ember. aztán három lámát és engem kivéve valamennyi- . hogy valóban aranyat használunk. és egy kevéssé használt ajtón ke­ resztül az épület alatti titkos folyosókhoz értünk. Egyes amerikaiak. Csak aznap éjjel ült a test lótuszülésben. ahogyan csak egy mesterember foglalkozhat. Szóval. nem hiszik. majd be a titkos helyekre. Másnap pirkadatkor ünnepélyes menetben levonultunk.Egy előző inkarnáció rövidesen elhagyja testét. hogy ott légy. ez „még egy amerikai képességeit" is meghaladná. megint csak szembe kellett néznem a nyereg okozta gyötrelemmel. Lementünk. és Szera-ba utaztam. nem kényszerült rá. Nálunk a testtörők megnézik és megbizonyosodnak arról. és egy óra múlva a testiből a szellemi világba távozott. és a szünetekben ezüstcsengő csilingelt. tizenöt­ húsz méterre a földfelszín alatt. de be tudjuk aranyozni a testet. hogy miben halt meg valaki. Azt mondta: . Libegő. Beléptünk. Egy este meg kellett jelennem az apát előtt. amíg a lámák virrasztottak mellette. azt állítják. Előttem két láma vitte a holttestet egy hordszékben. odabent jéghideg volt. vagy bebalzsamozzák és beara­ nyozzák. A kolostorban az öreg apát szobájába kísértek.

a vastag porréteg közepé­ be helyeztük a tetemet. sorban ki­ mentünk a folyosón kívülre. forró levegőt árasztva a balzsamozó kamra üreges falán ke­ resztül. A szára­ dási idő végén arra mentünk vissza. A test belsejét megmosták és megszárították. az égő vaj sistergését. majd a kolostori pe­ cséttel lepecsételték. Lenn egy egész héten át tomboltak a lán­ gok. kihunytak a lángok. Egy nap és egy éjjel nem nyúltak hozzá. hogy a végső és tökéletes száradás bekövetkezzen. A folyosó is újra lehűlt. Hamarosan hallottuk a fa recsegését és ahogy terjedtek a lángok. A hetedik nap végén nem raktak többé a tűzre. filmszerű selyemrétegeket . hogy a lángok és a meleg a szoba falán kívül cirkulálva egyenletesen magas hőmér­ sékletet biztosítsanak. edényekbe rakták. de ügyeltek arra.amelyeket ekkor kentek rá később könnyen lehánthassák. A szokásos testnyílásokon keresztül kivették a bel­ ső szerveket.XVI. LÁMASÁG 209 en eltávoztak. Az egész szobát megtöltöttük az egyik tibeti területről származó sóval. hogy a lótuszülésbe merevedett holttest kemény. élénk sárga fénnyel árasztották el a helyiséget. Kiadták a parancsot a kemence begyújtására. A megszilárdult felületre egy „védőréteget" vittek. és ezzel készen állt a preparálás következő szakaszára. A test külső felületét befestették lakkal és száradni hagyták. valamint ásványokkal és gyógyfűkeverékkel. A súlyos kőfalak recsegtek-ropogtak a le­ hűléstől. ami kemény kéreggel vonta be. Végre a selyemtömést megfelelőnek találták. Több száz vajmécses égett. be lehetett lépni. és ide. a testüreget kitöltötték. Alattunk a szerzetesek már készülődtek a tűzrakásra. hogy az alak ne változzon. Mi­ kor a szoba a padlótól a mennyezetig meg volt rakva. az megkeményedjen és szilárd-tömör belsőt képezzen. Mikor a lakk meg­ száradt és megkeményedett. miközben a körvonalak megmaradtak eredeti formájukban. Ismét különböző lakkokat öntöttek rá. hogy a tömést átitatva. Levittük egy még mélyebben lévő szobába. az ajtót bezárták. hogy a vékony. jaktrágyát és vajmaradékokat tettek rá. A földet különleges por fedte. Lassan leé­ gett. Újabb lakkot öntöttek be­ le. mely tulajdonképpen kemence volt. azokat azután alaposan lezárták. Három napig . kitömték. A holttestet levetkőztették és gondosan megmosdatták. Úgy építették. majd egy speciális lak­ kot csurgattak bele. Mikor már jól begyulladt a tűz.

mint életében. A legkorábbi időkből származó személyek voltak itt sorban ültek. A lepecsételéstől számított ti­ zenegyedik napon feltörték a pecsétet. A selyemrétegeket egyenként lehántották. Akkor finom érintést éreztem a karomon. mely valamennyi vonásával és ráncával pontosan úgy nézett ki. A szerzetes aranyozok töké­ letes pontossággal dolgoztak. majdnem leestem az ijedtségtől. hogy ne zavarjuk az élő halotta­ kat. és nem zsugorodott össze. Az egyik különösen vonzott . aranytrónusra ültették. mert meg kellett várni. nyugodtan. és az ajtót belökték. Ezek az emberek páratlan szaktudással rendelkeztek. Újra belakkozták a meztelen halotti tetemet. Végül üres lett a szoba. A szer­ zetesek puszta kézzel. csak a betekert test volt benne. Azt gondoltuk. akik be tudták aranyozni a halott testet. A tartósítás tökélete­ sen sikerült. hogy a szobában me­ gint normális hőmérsékletet legyen. azután az aranyművesekre került sor. Mi­ kor befejezték a munkájukat. mint ünnepélyes bírák. morzsolták az omlós sót. az előző inkamációdban. az ember végső szellemállapotát szimbolizálja. Olyanok.210 HARMADIK SZEM minden csendes volt. még mindig lótuszülésben ült a kamra közepén. . halkan jártunk.Ez te voltál Lobszang. akik félig csukott szemmel fi­ gyelik a mostani generáció gyarlóságait és gyengeségeit. ahol a vajmécsesek fényében tisztábban láthat­ tuk. Las­ san dolgoztak. de Ti­ betben csak mint szent fémet értékelik: időtálló fém. csak kicsit sötétebb árnyalatú volt. Óvatosan felemeltük. felváltva kaparták a megkeményedett keve­ rékeket. tudásuk bizonyítékaként olyan aranyfigura maradt hátra. mint életében. Úgy tűnt. A nehéz arany testet bevitték az Inkarnációk Termébe. felismered. és mint az összes többit. nehogy megsértsék a testet. mindenttudó mosollyal néz rám. A test alvó emberé is lehetett volna. Csak sut­ togva beszéltünk.valami furcsa erő által megigéz­ ve álltam előtte. és bevittük a másik szobába. . aki bármikor fel­ ébredhet. Nem használtak szerszámot. Mesterembe­ rek voltak. A körvonalai olyanok voltak. Más országokban az arany vagyonokat ér. a legkisebb részletre is ügyeltek. a legvékonyabb és leglágyabb aranyrétegeket fek­ tették egymásra. Két napon át vakarták.

és meditálva ültem előttük. Itt találkoztam saját történetemmel is.Ez pedig én voltam. Itt ismertem meg veze­ tőm. A legkorábbi történelmet később ismertették meg velem. Tibet történelme feltárult előttem. A neki adományozott címeket. . Időnként egyedül mentem. az ajtó becsukódott mögöttünk. LÁMASÁG Mesterem a következő aranyfigurához vezetett és megjegyezte: . Később gyakorta bemehettem a terembe. Vagy legalábbis úgy gondoltam. mindketten megilletődve kivánszorogtunk. és tanulmányozhat­ tam az aranyba burkolt „szobrokat". távozásának módját. jellemét és képességeit. Mingyar Dondup láma történetét is: múltbeli tetteit. rangokat és kitünte­ téseket. Csendesen. a legnagyobb érdeklődéssel olvastam őket.XVI. szintén teljes figyelem­ mel tanulmányoztam. A rejtekajtó mögött kilencvennyolc aranyfi­ gura ült a sziklába vájt titkos teremben. Mindegyiknek volt saját írott története.

mondta. .mint Mingyar Dondupnak . át kell esnem a Kis Halál szertartásán. amíg át nem léptük a halál kapuját.láma lesz. és országunk múltjába.már vagy féltucatszor láttam.különböző kolostorokban . Most még messzebbre eljutsz majd: az élet birodalmán túlra. Napi étrendem szörnyű ízű gyógynövényfo­ gásokkal egészült ki. . Huszonnégy órán 213 . Valamivel később a szobámba bejött egy nagyon idős láma. Én csak az Ékességes üzenetét közvetítem. és vissza nem tértünk. Az asztrálutazásban tanul­ mányaid során messzire jutottál. Az előkészítés nehéz volt és hosszú. Az Életkerék egy egész kört fordult. s azt mondta. mint hatszáz évvel ezelőtt. szigorú fegyelem és hosszú-hosszú órás meditációk. hogyan balzsamoznak. A gondolataim csak „tiszta és szent" dolgo­ kon járhattak. fiam. amikor eltávoztam a földről. Mintha az embernek sok választása lenne egy láma­ kolostorban! Még a campából és a teából is kevesebbet fogyaszt­ hattam. egy nap Csakpori apátja magához hívatott.Tizenhetedik fejezet A VÉGSŐ BEAVATÁS Miután . Rideg egyszerűség. Végül három hónap múltán az asztrológusok szerint megfelelő időpont közeledett. Kérésedre a megszólításod továbbra is . az előjelek kedvezőek voltak.Az Ékességes parancsára apáttá fognak avatni. hogy nincs halál. Mint felismert inkarnációnak tehát újra ugyanaz volt a státu­ som.Mert tudod. Barátom! . nem tudhatjuk igazán. Három hónapon át szigorú felügyelet alatt éltem.

A fáklyákat kioltották.Fogd a bal kezedbe. A kíséret többi tagjának alakja beleol­ vadt a sötétbe. húzd vé­ gig a falon. hogy visszatérhessen a Mennyei Mezőkre: három aggastyán. később azonban már nem éreztem fájdalmat. melyeket korábban bebaran­ goltam már. Lassan nyílt. hogy az apátok is ragyognak. mintha egy kongó űrben lennénk. a kortól összeaszott apát ment előttem. A bal kezében mindegyik vajmécsest. a jobban vastag. különös. keskeny . kísérőim lobogó fáklyákat vittek. De közeledtünkre az egész sziklatömb elmozdult. Néhány méterrel odább egy pillanatra meg­ álltunk. az én kezemben nem volt semmi.214 HARMADIK SZEM át böjtöltem. a felhal­ mozódott áram első kisülésére majdnem kiugrottam a csizmámból. Azokon a folyosókon jártunk. Az apátok sáfránysárga brokát köpenye halk suhogó han­ got hallatott. Állott levegő. Sokat men­ tünk. nem evilági hidegséget. De a soron lévő feladatra kell összpontosítani . melyet régi idők vulkanikus tevékenysége vájt a kemény sziklába. aki örömmel várta. aranyborítású ajtónak ütköztünk. Mikor a folyosó végére értünk. A folyosók és az átjárók egykor olvadt lávát szállítottak a kitörő vulkán torká­ ba. itt a Titkos Bölcsesség Temploma. a halk hangok csak fokozták a sűrű csendet. vajmécsesek gyúltak helyet­ tük. parázsló füstölőt tartott. Rémületemre bizsergést és ütéseket éreztem. mintha lebegő szellemek lennénk. Mély csend vett körül. nyikorogva. olyanná lettek. fűszerek és füs­ tölők szaga terjengett. Erős hideget éreztem. és azt suttogta: . hogy a beavatás utolsó próbatételének alávessen. Előttünk egy újabb . Készen arra. egy titkos templomba jutottunk. kemény szikla állta utunkat. Három apát vezetett be. há­ rom nagyon idős. A ke­ zem sugárzott. mintha új aura venne körül. Láttam. mint egy álom szétfoszló emlékei. Akkor a rejtett lépcsőkön és folyosókon a Potala alá vezettek.figyel­ meztettem magam .és íme. Nesztelenül lépkedtünk a bőrcsizmában. talán a világ legnagyobb metafizikusai. .ösvény. és ahogy megyünk. mint egy dob. amíg olyan üres nem lettem. így tettem. a nyikorgás hangja ide-oda verődött. Az egyik apát rövid aranypálcát nyújtott felém. A száraz levegő köpenyek súrlódásától megtelt elektromossággal. megszünteti a kellemetlenséget. Most apró emberek lépkedtek rajta. és isteneknek gondolták magukat. hatalmas. Előrementünk.sötét.

Ahogy a vibráló sárga fény erősödött. a világ szívébe hatolunk. sziklaüreg. rejtekajtó volt. Még egy utolsó kanya­ rulat és mély üreg tárult a szemünk elé. Sziklaréteg. Halványan más alakok is kirajzolódtak. Akkor járták az országunkat. amit láttam. Nem volt fedelük. Magasan. a bujaság képviselői. Bent három fekete. némelyiket félig betemette a drágakő.kiáltott a vezető apát. csak a be­ avatottak látták őket. Három mez­ telen aranyfigura feküdt előttünk. olyan óriási volt. Az oldalán furcsa szimbólumok futottak végig és olyan ábrák. ötméteres Életkerék. nyomban elájulok. mintha a föld egész súlyával ránk nehezed­ ne. Egy falhoz közeledtünk. és azok a próbák. ahol az apátok vaj­ mécsesének tompa fényében a sötétség még feketébbnek látszott. mintha ébenből készült volna. ördögök. . amikor a partjait még tenger mosta. azon festett. Odamen­ tünk. egyre lej­ jebb. mielőtt a földünkön a hegyek képződtek. egy nő. aranyréteg. úgy éreztem. jelekkel ellátott kőkoporsót találtunk. A VÉGSŐ BEAVATÁS 215 Vajmécsesek gyúltak. Keskeny. mi­ kor egy-egy keményebb szemcsén visszatükröződött a mécsesek gyenge fénye. Két férfi. meredek. hatalmas aranyfigurá­ kat láttam. mely csillogott az aranytól: telérarany. A levegő nehéz és fojtogató volt. aranyrögök. A pislákoló fényben úgy tűnt. széles ajtón. Amit sötét árnynak képzeltem. Sántikálva. mely lefelé ment. mintha egy láthatatlan kéz gyújtaná meg őket. A vezető apát eltűnt. és beléptünk a magas. melyeken az embernek keresztül kell mennie az Én megtestesülése előtt. és más csillagok ragyogtak az égen. újra sziklaréteg. A homályból egy Buddha derengett elő. Az aranybur- . Belestem és a lélegzetem is elállt attól. Nézd. hogy a fény csak a dereká­ ig ért. Egy ösvényre nyílott. és így tovább. nagyon magasan felettünk. tekergő ösvény volt. nagy műgonddal kivésett.XVII.Nézd meg őket! Istenek vol­ tak réges-régen. mint amilyeneket a tóalagút falain láttam. botladozva. . mintha forogna . mert senki emberfia. úgy csillogott az arany.Fiam! . Úgy éreztem. néha csúszkálva mentünk előre.vele pörögtek az ér­ zékeink is. Az üreg belsejében egy fényes fekete ház állt. akár a csillagok a sötét éjszakai égen. Elbűvölten és félelemmel vegyes áhítattal néztem.

Hirtelen rántást éreztem a belsőmben. Az állkapcsuk keskeny. vékony. a magas hegyi hágók felett tündöklő hold fényé­ hez hasonlított. Múlt az idő. A csend és a sötétség nyomasztó volt: csak a sír csendje ilyen.válaszoltam. A orruk hosszú. és sorban el­ vonultak. minden jelük pontos hűséggel kirajzoló­ dott. emelkedtem és zuhantam. Csendesen mozogtunk és halkan beszéltünk. A megterhelés na­ gyon nagy lesz. A végtagja­ im elzsibbadtak és jéghidegek voltak. több mint száz méterre a napvilág alatt. Hirtelen megmerevedett a testem. ahogyan éveken át tanítottak. Lefeküdtem. mint amikor kihajtogatják a régi bőrt. Néhány percig még vörösen parázslott.Igen . A vajmécsesem sercegett. keresztbe­ tett lábbal. Kész vagy rá.de milyen különösnek tűntek a csillagok! Asztrológiai tanulmányaim során elég jól megismertem az éjszakai eget. kifelé fordított tenyérrel ültem. A nehéz fekete ajtó becsukódott. viaszmerev lett. mint akik alszanak. Az az érzésem támadt. Egy percre .216 HARMADIK SZEM kolaton minden vonásuk. a férfiak közül a nagyobb legalább öt méter volt. a szájuk kicsi és vékony. sokan elbuknak. de ez teljesen más volt. mely két koporsó közt állt. De a méretük! A nőalak fektében három méter hosszú lehe­ tett. Ott. aztán az is elszállt. szemük egyenes és mélyen ülő. Egy kőlaphoz vezettek. egyenes háttal. Meggyújtottak négy füstölőt. Nem halottak . de csak az hagyhatja el élve ezt a helyet. aki látja a múltat és ismeri a jövőt. utasításukra lótuszülésbe helyezkedtem. Hintáztam.Rövidesen bea­ vatottá válsz. és úgy lélegeztem. nehogy felébresszük őket. az égett kanóc szagát éreztem. A sírt fokozatosan halványkék fény árasztotta el. A legidősebb apát hozzám fordulva így szólt: . Sokan meghalnak.olyanok voltak. aki kiállta a próbát. olyan volt. majd kialudt. A fejük nagy és a tetején kissé kúpos. hajlandó vagy rá? . egyedül maradtam az ősrégi halottak holttestével. és mintha va­ lami különös zizegést és ropogást hallottam volna. Az apátok fogtak egy-egy vajmécsest. Egyik oldalon megláttam egy koporsófedelet: a mennyek térképe volt be­ levésve . haldoklóm az ősrégi kriptában. ahogy a kőlap tetején me­ ditáltam. egyet-egyet a három koporsónak. egyet nekem. hal­ doklóm.

A föld köze­ lebb volt a naphoz. még csak nem is hallottam a pálmafákról. Lenéztem és láttam. Beszédfoszlányokat. A helyszín ismerős volt. Egy közeli ligetből nevetgélő han­ gok hallatszottak. és a kötél végén himbálódzok. és az ellenkező irányban keringett. Magányosnak éreztem magam. Belső látásomon széttörede­ zett képek villantak át. A fejem felett aranytálra emlékeztető fényességet láttam. mint te­ tem a halotti tetemek között. A tudatossággal jött a mozgás. végül már úgy tűnt. Hirtelen tudatára ébredtem. hogy magam is „óriás" vagyok. Fekete köd ereszkedett rám. A hang gyorsan közeledett. kimon­ datlan gondolattöredékeket hallottam. úgy pihent a kőlapon. Valahonnan a tenger bugását hallottam és a hullámverések alatt a kavics sistergő recsegését. Lassan azonban láthatóvá váltak a fi­ nom különbségek köztem és a hatalmas alakok teste között. hogy valami megzavarja a gondolataimat. Hanyatt fekvő testemre néztem. fústgomolyként sod­ ródtam . mint száraz levél a téli szélben. A testem közepéről ezüstkék zsinór lógott. mintha a szél vinne. Azt érzé­ keltem: végtelen sok évvel ezelőtt történik mindez. elhagyatottnak. A vizsgálódás lekötött. és úgy repült. sosem láttam a tengert. Úgy tűnt. Asztráltestem hány­ kolódott. de akkor hirtelen eszembe ötlött. Éreztem a sós levegőt és a tengeri moszat szagát. nem vagyok egyedül többé. A napok rö­ videbbek és melegebbek voltak. vajon hogyan magyaráznák a ma­ terialisták eme hatalmas alakok létezését. melyek egyre hangosabbak lettek. ami­ kor feltűnt egy vidám napbarnította csoport. Valami azonban azt súgta. hangok. Gondolkodtam. mint ma. A mai emberiség kicsinyes önelégültségére gondoltam. a fejemben fog szétrobbanni. Óriások! Mindannyi­ an. A tudato­ mon tűzpiros fájdalom hasított keresztül. és a pálmafákra pillantot­ tam. otthontalannak a mindenségben. és kíváncsi voltam. Lustán a hátamra feküdtem a napsütötte parton. Színes fényeket láttam és ismeretlen árnyalatú villódzásokat. A messzeségben mintha valaki megkonga­ tott volna egy mély hangú harangot. A VÉGSŐ BEAVATÁS 217 azt képzeltem. és vele nem földi nyugalom. hogy valóban a hús-vér testem felett lebegek.XVII. Lassan eloszlott a köd. újra a sárkányban vagyok. lük­ tetett az élettől és sugárzott az életerőtől. Egy másik űrből jövő bolygó a . Nagy civilizációk keletkeztek és az emberek többet tudtak.

világméretű árvizek árasztot­ ták el. Szelek támadtak. hatalmas hegyek keletkeztek körülötte. Alig tudtam lábra állni.218 HARMADIK SZEM földnek ütközött és hatalmas ütést mért rá. Elmerevedtem. Három napja fekszel itt. Valamivel később a látomás elhalványodott és elsötétedett. idegen országokba kell mennem. amelyek az eltérő gravitációs erők hatá­ sára a föld felé tornyosultak. Ki ebből a felejthetetlen kamrából.és a fizikai tudatom. hogy hamarosan el kell hagynom Tibetet. Jövünk. mint amilyennek képzeltem őket. és asztrális beavatásom egyes részletei túl szentek és túl személyesek ahhoz. hogy fázom . Kilendítette a pályájá­ ról és a föld ellenkező irányba kezdett forogni. Elmondhatom. megszűnt tengerparti üdülőhely lenni. tudtam. hogy nyomtatásban megjelenjenek. Meghal­ tál. Távolabb. hideg levegőre. Vajmécsesek. De ez meghaladja egy könyv ter­ jedelmét. ahogy megjövendölték.Jól csináltad. furcsábbak voltak és ma is fur­ csábbak. Később tuda­ tosodott bennem. és aznap éjjel. A három öreg apát. a folyosókra! Elgyengültem az éhségtől. mert egy kripta fagyos sö­ tétségében fekszem egy kőlapon. egyes földrészek a ten­ gerek alá süllyedtek. Tibet. Agyamban a gondolat puhatolódzó ujjai: . és négyezer méter magasan a tenger fölé emelkedett. Fo­ kozatosan elhagyott az asztrál. Támolyogtam a gyen­ geségtől és az éhségtől.Igen. Földrengések rázták meg a világot. felkorbácsolták a vizeket. mások kiemelkedtek. és hatalmába kerített mindaz. .fázom. furcsa.Percek múltak és halvány fény közeledett. amit láttam és átéltem. visszatért hozzánk. Ettem-ittam. Láttad. A meleg és kellemes ország. . a fel­ földeken hasadékok repesztették szét a felszínt. árvizek. fiam. Füstölgő lávát okádva magukból. ahol a letűnt világ vegetációja és faunája tovább élt. És éltél. mikor lefeküdtem. . fel a hideg.

le a hegyről. ahogyan mondtam neked. visszatérek a Mennyei Mezőkre. Porzott a ló lába. Tétován felénk nézett és felismerte Mingyar Dondup lámát. át az úton. Hozzuk ki a legtöbbet a mai és a még hátralévő néhány napból. ahogy hirte­ len megállította. Egy lovas jött vágtatva. a Potala-beli esemé­ nyek önbizalmat adtak. szintén hamarosan útnak indulok. Ne­ ked is jönnöd kell.Az ember általában nem találgatja. és olvasni kezd­ tem anélkül. ismerős csomagot.és barátom­ nak . Köpenye bugyrából elővette az üdvözlet selyemsáljába tekert hosszú. Mindketten arra gondoltunk. Kinyitottam a csomagot. Most már sokkal magabiztosabb voltam. Lobszang Rámpa láma ré­ szére.Reggel az Ékességeshez kell mennem az Ékszer Parkba.Üzenetet hoztam az Ékességestől. Lobszang. be a főkapun. rövidesen Kínába utazol. .Néhány nappal később a Boldogság folyója partján üldögéltem mesteremmel. Háromszor földre borult előttem. . lehet. és én.Mingyar Dondup lámának. úgy adta át nekem. mit akarhat az Egyetlen és Páratlan Védelmező. hogy előbb átadtam volna mesteremnek . felpattant a lovára és elvágtatott. hogy utoljára 219 . Reggel végiglépkedtem az Ékszer Parkhoz vezető ismerős úton. hátrált. Mingyar Dondup láma velem jött. . de úgy érzem.

amelyet az­ előtt választottál. az az öltöny! Szoros csövek. félreértést. hanem. Mint egyszer említettem. Ó. mi a helyes. mint egy levetett köpeny.Az elválás. Hazafelé menet.mindent. Nem azért. hogy próbáljam fel. ahogy vezetőmmel felfelé kaptattunk a hegyen. mint apám és anyám. Mégis a legnagyobb tudományt. s úgy meghúzták. kínszenvedést. A te ösvényed Lobszang. a barátok. csak azt. egye­ nes.gondoltam . melyek olyan erősen szorították a lá­ bam.220 HARMADIK SZEM tesszük meg együtt ezt az utat. de senki számára se könnyű. A szülőket? Mingyar Dondup láma többet jelentett nekem. Órákat töltöttem meditációval a Pavilonban. Most már értettem. a nyakam köré pedig egy vastag szalagot kötöttek. Csak arannyal borított szob­ rát láthatom majd az Inkarnációk Termében. Bizto­ san . az új utak időszaka mindig nehéz és nyomorúságos. hogy öt nap múlva Kínába utazz. Lobszang! Elküldök egy hír­ nököt. miért nem tudnak a nyugatiak lótuszülésben ülni: túl feszes a ruhájuk.Meg kell látogatnod a szüléidet.„egy életre tönkre tesznek" ezek a csövek. Az idegenek útjai különösek és érthetetlenek. olyan lesz. amíg a Templomba nem értünk. hogyan festek benne. lyukak és foltok tarkítot- . hogy a többiek láthassák. így szólt hozzám: . bármelyiket is válasszam. azon töprengtem. . melyet viselője nem használ többé. A Potala Múzeumból hoztak nekem egy rend új nyugati öltönyt. Az­ tán egy fehér leplet raktak rám. mikor országunkat megszállják. Sokaknak fájdalmat okozna. mintha meg akarnának fojtani. Hamarosan eltávozik ebből az életből. Ez a te ösvényed. Öt nap! Öt nap! Azt gondoltam.mint tu­ dod . Elintéztem neked. öt hét. hogy erre az életre születtél volna. mint ahogy visszatérek Tibetbe. mintha azt hordanám majd Kínában (a szerzetesruhám ott sokkal megfele­ lőbb). hogy nem mertem behajlítani. az az ösvény. ha maradok vagy ha el­ megyek. mert amikor egyedül találtam a dalai lámát. Az ösvény előtted . hama­ rabb. csak azt hiszik. Öt nap! Sűrű napok. a Felettes Én tudományát érintetlenül hagyják. amit a Tudományok Termeiben megvizsgál­ hatnak. ami kellemetlen. az ország mindent magad mögött kell hagynod. amit ők csinálnak. Az egész fölé egy rövid ruhadarab került.megpróbáltatást. A család. Az érzéseim valószínűleg nagyon erősen tükröződtek az arcomon is. egy szót sem váltottunk. és hitetlenséget tartalmaz .

idegen helyekre utazom és újra kell tanulnom mindent.úgy mondták . * . Egyedül men­ tem. már csak halva látha­ tom viszont. Nem véletlen. kelletlen vágtam neki az útnak. ISTEN VELED. megnyomorítja a lábam. fekete zsineggel szorosra fűz­ ték. Lassan. Ekkor azonban láma és apát vol­ tam már. Nehéz szívvel váltunk el. és azt mondták.akik időnként négykézláb mentek végig a Lingkhor úton .XVIII. hogy a lábukon jó tibeti bőrcsizma legyen). kerek szélű fekete tálat nyomtak a fejembe. Aztán vissza­ gyalogoltam a lámakolostorba. hogy egy utolsó. akik a köpenyben tárolunk mindent. mely olyan hosszú időre otthonom­ má lett. illetve a rangom a Családi Könyvbe. Úgy érez­ tem. Egy megfordított. A hátralévő két nap nagyon gyorsan telt. Este bementem apám dolgozószobájába és beírtam a nevem.a nyugatiak különböző dolgokat tartanak. találkozni akartak velem. Becses vendégként fogadtak. és nem tudok Kínába utazni. TIBET! 221 ták. Apám és anyám vártak. hosszú pillantást vessünk Lhásza szent városára. ő pedig megáldott. mint a ráérős nyugati úriemberek. búcsút vettem tőle. gyalog. De a legrosszabb még hátra volt. most aztán úgy vagyok öltözve. (A koldusok . de ők a kezükön hordták: volt an­ nyi eszük. Mindketten tudtuk. ilyen öltözetben senkitől sem lehet elvárni. aztán egy fém végű. hogy dolgozzon! A harmadik nap korábbi otthonomba látogattam. gondoltam. Ahogy elértük a magas há­ gót. ahogyan legelőször. megfordultunk. hogy sok a szabad idejük. amelyekben . Vastag és nehéz „kesztyűt" húz­ tak a lábamra.használtak efféléket. nem úgy mint mi. Utolsó este újra meg­ látogattam a dalai lámát. Megint csak otthontalan lettem. Másnap reggel pirkadatkor indultunk. A Potala tetejéről magányos sárkány szállt az ég felé.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful