Kevés tibeti jutott el ebbe az idegen nyugati világba. Később kiderült.írta valaki egy távoli országról. hanem egy békeszerető országról. Végül bebizonyosodott. „Az emberek teknőcön lovagolnak a tengerben" . Tibet a te országod. ki vagyok valójában. „Angol iskolám" egy japán fogolytábor volt. 9 . Lobszang Rámpa íródott a Fa-Juh évében. Voltam kommunisták és japánok kezeiben. így teszek én is. Sokat tettem a kommunizmus el­ len. melyet régóta félreértenek. Azokat is. ha kiderülne. néhány állításom hihetetlen. írni „próbálgató módszerrel" tanultam. mit tesz az emberrel a kínzás. Nekik sem hittek.ahogyan azt korábban megjövendölték kommunista hordák szállták meg. Ezért a könyvben megváltoztat­ tam a magam és barátaim nevét. a vi­ lág más tájain nem ismerik. akik láttak „élő. akik kommunista országokban élnek. Ez a könyv azonban nem a kínzásokról szól. hogy tényleg van ilyen hal.A SZERZŐ ELŐSZAVA Tibeti vagyok.tanulmányozás céljából. Szeretett hazámat . és hamis szín­ ben tüntetnek fel. de sosem tanultam rendszeresen angolul. akik szintén hadifoglyok voltak. K. bántódás érné. Kinevették. igazat írtak és pontosan. így tapasztalatból tudom. Könyvem szerkezete és nyelve sok kíván­ nivalót hagy maga után. és barátaimat. Mondják. ahol igyekeztem elles­ ni a nyelvet azoktól az angol és amerikai nőbetegektől. én vagyok az egyik. és egy példányát hűtött repülőgépen az Egyesült Államokba szállították . megkövesedett" halat.

így hívták . Öreg Cu kíméletlen és félelmetes mesternek bizonyult. gyakran elvesztette a türelmét. a szerzetes-ze­ nészek gyakoroltak a tömegtől távol a mezőn. majd köpött egyet a porba. .Ajjaj! Négyéves és nem tud megmaradni a lovon! Sosem lesz belőled férfi. hogy szabadon legelésszen. vízimadarak jártak arra. hozzá illő széles termettel. bömm -. Meg akart szabadulni lovasától. s akárcsak más társát. Kelet-Tibetnek van 11 . Mit szól majd nemes apád? . De nem volt időm az ilyen köznapi és banális dolgokra. éppen kifelé hajtották őket Lhászából. Nakkimnak .Első fejezet A GYEREKKOR . Közelebb a Kígyó Templom tavának kék vize fodrozódott.más járt az eszében. Messzebb.Ezzel az öreg Cu na­ gyot húzott a póni hátsó fertályára és a szerencsétlen lovasra. A közelben réztrombiták megrázóan mély hangja zúgott. pásztorok nógatták a lassú mozgású jakokat. hogy megüljem az igencsak ódzkodó pónilovat. az egyik kelet-tibeti tartományból származott. a köves út mentén kiabálás és kiáltozás hallatszott. s most. őt is testalkata és ereje miatt választották ki. A Potala arany háztetői és kupolái ragyogtak a szikrázó napsü­ tésben. Majdnem két méter magas volt. Kham-ból.bömm. Egész életében szigorú és kemény ember volt. mint egy négyéves fiúcska nevelője és lovaglómestere. Az a komoly feladat várt rám. hemperegjen és a levegőben rugdalóddzon. de a hatalmas válltömés még nagyobbnak mutatta.

és alig akadtak. Apa gesztenyebarna hajával. szürke szemével kivételesnek számított. 1909-ben . nem tudott sokat gyalogolni. Fiatalkorában fel tudott emelni egy pónit a földről. hogy vadabbnak látsszanak. A britek 1904-ben Younghusband ezredes veze­ tésével megszállták Tibetet és rengeteg kárt okoztak. Ó'ket összeszedték. vaskos és majdnem száznyolcvan centiméter magas. így szüleimnek jelentős befolyása volt országunk ügyeire. belőlük lettek a láma­ kolostorok rendőrszerzetesei. Távollétében a kormányzást a kabinet tagjaira.) Apa termetes férfi volt. a barátságot úgy lehet legkönnyebben fenntartani. 1911-ben. befeketítették az arcukat. így állan­ dóan lóháton járt.miután Pekingben is járt . 1910-ben a kínaiak.12 HARMADIK SZEM egy része. Sokan a két métert is meghaladták. Kitömték a vállukat. A britek 1904-ben megszálltak bennünket. Hosszú botjukat habozás nélkül használatba vették. Cu egyike volt a védőknek: a harcok során szétlőtték a bal csípőjét. Távollétének egész ideje alatt. köz­ tük apámra hagyta. Apát nem sokat láttuk. Erejével volt mit dicsekedni.a dalai láma visszatért Lhászába. Cu rendőrszerzetes volt. és a dalai láma Mongóliá­ ba menekült. Nyilván azt hitték. most meg egy hercegecske szárazdaj­ kája! Nagyon megrokkant. 1912-ben a dalai láma újra hazatért Lhászába. Akkoriban nehéz idők jártak Tibetre. a kínai forradalom idején a kínai csapatokat kivonták Lhászából. Apám a tibeti kormány egyik vezető embere volt. ha egy szerencsétlen gonosztevőre akadtak.Tibet első tíz családja közé tartozott. A legtöbb tibetinek fekete haja és sötétbarna szeme van. hogy nagyobb­ nak. akiket felbátorított a brit invázió sikere. melynek nem értettük az okát. ha lerom­ bolják az épületeinket és legyilkolják az embereket. ezúttal Indiába. előzőleg azonban szörnyű bűntetteket követtek el népünkkel szemben. Gyakran hirtelen haragra gerjedt. megostromolták a várost. (Később részletesebben írok majd a kormányzati formáról. a legnehezebb napokban apámra és a kabinet töb- . akik hozzá ha­ sonlóan megbirkóztak Kham tartomány embereivel és győztesen kerültek ki a küzdelemből. Családja úgyszintén az anyámé is . ahol a férfiak általában magasak és erősek. A dalai láma ismét visszavonult.

okos. hogy nyeregből nyeregre ugranak. Tibetben teokrácia uralkodott. és azt is. a pónik kicsik és a lovasok nevetségesen néznek ki egy ügető pónilovon. Anya gyakran mondogatta. A lovasmesterség nagyon fontos egy olyan országban. és Cu szűkkeblűén osztogatott kegyeire bíztak.„megneveljen vagy betörjön". bebizonyosodott. Cu személyes sértésnek vette. hogy a nyugat Tibet gazdagsága után sóvárog. várat­ lan mozdulattal felemelte a fejét. a bé­ kességnek vége. annak a körútnak a mentén. Akkor odaállt mellém és önelégülten nézett rám. aztán hirtelen megtorpant és lehajtotta a fejét. hogy . A tibeti nemesemberek nap mint nap. Otthonom Lhászában volt. Egyik kedvenc trükkje az volt. és apai szeretetet sosem kaptunk tőle. Tibet­ ben a felsőbb osztály fiúgyermekeit már akkor lovagolni tanítják. ahol nincs kocsiforgalom. hogy amint az idegenek beteszik a lábukat. hosszú farkú jószág volt. bozontos sörényű. Állni tudnak a vágtató ló keskeny fanyergén. lovat cserélnek úgy. Lingkhor egyik felkapott negyedé­ ben. mely . a vágtát pedig csak az edzésen gya­ korolják. mozgó célra lőnek előbb puskával. Nem vágytunk a külvilági „hala­ dásra". csak arra.I. Úgy tűnt. hogy szaladt egy keveset. Döbbenetesen sokféle módot ismert arra. Bölcseink régóta tudták. hogy meditálhassunk és legyőzzük a test korláta­ it.apa szavaival . A tibetiek sosem lovagolnak ügetésben. én különö­ sen dühítem. gyerekekre végképp nem maradt ideje. hogy a kommunisták megérkeztek Tibetbe. hogy a bölcseknek igazuk volt. Ahogy tehetetlenül csúsztam előre a nyakán át a fején. Általá­ ban a poroszkálás is megteszi. keskeny pofával. és minden utat gyalo­ gosan vagy lóháton kell megtenni. mint annak előtte. Időnként a mesterlovasok alakzatot alkotva száguldanak át a síkságokon. hogy rosszul lovagolok. hogy apa kedve-kedélye sosem lett már olyan. órákon keresztül gyakorolják a lovaglást. amikor még alig tudnak járni. hogy bizonytalan lovasát ledobja. majd nyíllal és nyílvesszővel. Én meg négyéves koromban alig tud­ tam megmaradni a lovon! A pónim. Nakkim. hogy mielőtt földet értem volna. úgy. a Hegycsúcs árnyékában. A GYEREKKOR 13 bi tagjára hárult Tibet kormányzásának teljes felelőssége. Ránk. egy óriásit szaltóztam. Most.

. Minthogy a korlátozás tulajdonképpen csak évente egy körmenetre vonatkozik. és nagy belső udvara. Gyakran megláncolt elítéltek jöttek. mert Tibetben ke­ vés börtön volt. Éppen e fölött a bejárat fölött volt az intéző irodája. sok házon a lapos tetőre könnyen szétszerelhető faszerkezetet emelnek tizenegy hónapra. kik vagyunk -. amelyet csak úgy lehetett használni. vagy valahogy így. aki bejött a házba. könnyen lezuhant a földre. Valamennyi főnemes gondoskodott környéke sze­ gényeiről. a parasztok­ nál fogazott pózna. mert nálunk a földszintről lépcsősor vezetett az emeletre. Mikor nap­ nyugtakor megszólaltak a trombiták a kolostorokban. leg­ többünket elítélhetnének. mint páriákra. és így a körmenetek alkalmával nem nézhettünk el a dalai láma feje felett. hosszú időre építették. a miénk is kétszintes volt az utcai ol­ dalon. Kemény fagerendáit a kínai megszállók nem tudták betörni. mely a középső udvarra vezetett. vagy eltávozott. Tudtuk. Születésem idején.a sze­ mélyzetet. és aki megfeledkezett erről. Lingkhort főként zarándokok használják. így belátással bántunk azokkal. mint valamennyi ház Lhászában. 1910-ben. Tibetben az elítélteket nem vetik meg és nem úgy tekintenek rájuk.14 HARMADIK SZEM körbeveszi az egész várost. A nehéz bejárati kapu. a házunkat részben szétlőtték és az épület belső fala romba dőlt. az idő­ től megfeketedett. hogy az éjszaka sötét­ jét átvészeljék. a külsőt. helyettük tehát a falat döntötték le.és bocsátotta el . Apa négy emeletesként építtette újjá. Négyszög alakja volt. . ide. Az állatok a földszinten éltek. Ó alkalmazta . az abla­ kához járultak a Ihászai koldusok eleségért. hogy az ember a sípcsontja épségét kockáztatta. Mindenkit látott. Senkinek sem szabad lenézni a dalai lámára. a legtöbb tibeti házban létra volt. és az elítéltek az utcákon kóborolva élelmet kol­ dultak. A póznák ugyanis nagyon csúszósak voltak a rájuk kenődött jakvajtól. Szerencsések voltunk. mert a ház nem nézett a körútra. A mi házunkat kőből. ellenőrizte a háztartás gazdaságosságát. Erre nem lehetett panasz. akik sze­ rencsétlenül jártak. a kínai megszállás alatt. Három ilyen útgyűra van.ha felfednék. mi pedig fent. így nem épít­ het magasabb épületet.

Paldzsör. Hétéves kora előtt eltávozott. Még ma is emlékszem. ugyanazt ették. afféle házi „papok" voltak. helyükre mások jöttek. ott tanultak a szolgák gyerekei is. alkalmatlan a kemény nevelésre. inni kívánnának. Apa valóban szigorú ember volt. ez a négyszögnek az úttól messze eső oldalán épült. A fontosabb események előtt tanácsot kértek tőlük és meg­ kérték őket. ő ellenőrizte. Amikor meghalt. hogy az istenek jó­ váhagyják tetteinket. A szer­ zeteseket jól táplálták. amikor érte jöttek. Gyenge fiúcska volt. de a mi helyzetünk megkívánta. ezért taníttatásom komolyabbra for­ dult. jobbra meg egy tanterem. és vissza­ tért a Sok Templom Földjére. Jaszo hatéves volt. hogy feldarabolják és a szokások szerint a dögevő madarakkal megetessék. Most én lettem az örökös. a nővérem. én négy. Tőlünk balra egy kis szentély volt. Házunk minden szárnyában volt egy kis templom. és a halál emberei elvitték. hogy fia hozzászokjon a kemény fegyelemhez. és neveltetése mások szá­ mára is példaként szolgáljon. Az órák hosszúak és változatosak voltak. Négyéves voltam és igen gyenge lovas. arra az esetre. Mi. szenteltvízzel telt tálat naponta többször kitisztították és újratöltötték. melynek mindkettőnket alávetettek. Nálunk az a szokás. hogy nálunk kettő le­ gyen. Ott feküdt üres porhüvelye. akik naponta imádkoztak. gyerekek: a bátyám. A tibetiek na­ gyon törvénytisztelőek. és elmondhassák az isteneknek. apának pedig példát kellett mutatnia a tör­ vények betartásában. és mint egyházi herceg gondoskodott arról. hogy a háztar­ tást megfelelően és a törvények szerint vezetik-e. A hét. Háromévente visszatértek a lámakolostorba. amit a család. hogy jobban tudjanak imádkozni.LA GYEREKKOR 15 Az intézőtől jobbra lévő szobákban két szerzetes lakott. annál . nálunk ízle­ tes az étel. A faragott oltár előtt állandóan égtek a jakvaj mécsesek. Az intézőtől balra a jogász lakott. Jaszodhara és én az épület új szárnyában laktunk. A szentelt­ víztartóknak mindig ragyogni kellett. imádkozzanak az istenek kegyéért. hogy minél magasabb rangú egy fiú. Paldzsör nem sokáig lakozott a testében. A kevésbé előkelő nemeseknél csak egy szerzetes élt. ha az istenek betérnének hozzánk és megszomjazván.

Szóval. le a lóról. A tibetiek szerint nem bölcs dolog világosban el­ aludni. hogy biztos ami biztos. Azt kiabálta. Az istállók mellett lakott. A hatodikat valami hátrafelé húz­ ta. A lovászok még látni sem bírták. Egy nap nem volt dol­ gom. akik azt gondolták. Egyenruhát hordtak. Néuk. Elég kemény életünk volt. A nyüzsgésben és a beszélgetésben nem vettek észre. mert a démonok esetleg megjelennek és elragadják az em- . hogy távol. és Cu mindig körülöttük nyüzsgött. Később nagy örömömre szolgált. hat fegyveres kísér­ te. Rájöttem. Megjelent apám.vagy ifjúkorban legyünk hát vele könyörtelenek. hogy megtapasztalja a nehézségeket. nagyon közel a fő­ kapuhoz. a huszonnégy órából tizennyolcat ébren töltöttünk. odalovagoltak hozzá. Mármint öten. Valamilyen oknál fogva ez a hat lovas mindig a falnál várt. és ahogy apám megjelent. minden gazdagság és kényelem megadatik. Ez volt az ország hivatalos álláspontja is. én a zűrzavarban visszahúztam a kötelet és elinaltam anélkül. és most nem tudta elviselni. de akik élve marad­ tak. ha kihajo­ lok a raktárablakon. te sem tudsz megma­ radni a lovon. Összehurkoltam a kö­ tél két végét és belülről egy kampóra akasztottam. mert fontoskodott és beavat­ kozott a munkájukba. később is majdnem mindent túléltek. A nemesemberek között voltak már ugyan néhányan. Ebben a rendszerben a gyengék elpusztultak. a felszerelésük teljesen rendben legyen. amíg fiatal. mindettől elvonultan éljen. hogy lelepleztek volna. apa ott tartotta húsz lovát. és a lova­ sok hozzásiettek. és miközben az egyik kísérő a felszerelését babrálta. hogy démonok markában van. Évekig mint rendőrszerzetes sokféle emberrel találko­ zott. csakhogy apám nem tartozott közéjük. Az öve elszakadt. elérem egyikőjüket. gyermek. hogy gúnyolódhattam vele: . A magasabb osztályokhoz tartozó fiúnak. óvato­ san áthúztam egy kötelet kemény bőrszíján. ö a következő­ képp gondolkodott: a szegény gyereknek felnőttkorában nincs re­ ménye a kényelemre. Amikor apa kilovagolt. Cu a földszinten lakott az egyik szobában. ha felnő.16 HARMADIK SZEM zordabb nevelést kap. hogy a gyerekek életén könnyíteni kellene. szeressük tehát és figyeljünk rá. és te­ kintettel legyen másokra. a pónikat és az igavonó állatokat.

a tiszteletit. amíg be nem végezte a dolgát. de mikor az új épüle­ tek elkészültek.Tisz­ teletreméltó Cic-cic. ezért szerzetest hívnak hozzájuk. A betegeket szintén ébren tartják. a földön ültünk keresztbe tett lábbal. hogyan szólítja. aki valamilyen titokza­ tos ügyben az udvaron kódorgott. összesen körülbelül hatvanan voltunk. A köznyelvet akkor használtuk. az asztal vagy egy hosszú pad előtt. tudatuknál legyenek. Az iskolában nyelveket is tanultunk: tibetit és kínait. ha a szolgákkal vagy a nálunk alacsonyabb rangúakkal.vagy velünk egyenrangúakkal beszéltünk. . méltóztatnál idejönni és meginni ezt a hozzád méltatlan tejet? Mindegy volt. Régebben ebédlőnek használták és a hozzánk látogató szerzetesek étkeztek benne.I. még a haldoklókra is vigyáz­ nak. nehogy a démon megszállja őket. a tiszteletre méltó Cic-cic sosem jött. az arisztokraták nyelvét pe­ dig.és a köznyelv­ ből. ha magasabb . Senki sem kivétel. gyerekek. Előkelő emberek lovát ez utóbbi nyelven kellett megszólítani! Zsarnoki természetű macskánkat például. mely úgy negyvenöt centiméter . a helyiségből tanterem lett. így hívta az egyik szolga: . hogy a határmezs­ gyén át megleljék a helyes utat a másvilágba. A tibeti két külön nyelvből áll. Mi. a tiszteleti (honorifikus). hogy amíg csak lehet. A GYEREKKOR 17 bért. A tanterem elég nagy volt. A csecsemőket is felébresztik álmukból.

hogy a készlet egy hétre elegendő legyen? Jaszo nővéremnek gondolkodnia se kellett. Helyette nagy. végre magamra találtam. pi­ ros. így túl drága ahhoz. mekkora tartály szükséges. A számtan miatt sokat bosszankodtam. hogy az ilyen példákat megoldja. amelyet a tengerszint felett 3600-3700 méternyire emelkedő Culahegyen gyűjtöttünk.) . harminc-negyven centiméter hosszú palatáblára írtunk. a „ceruzánk" pedig kemény kréta volt. vékony. azt hiszem. Ha 753 szerzetes közül mindegyik 52 csésze campát iszik naponta. hogy gyerekekre pazarolják. majd mielőtt eljöt­ tünk az iskolából. Én azonban ehhez nem voltam elég okos. Ha a fametszés* következett. mikor fi­ gyel bennünket. ezt éles késsel könnyen lehetett vágni.18 HARMADIK SZEM magas lehetett. és minden csésze öt­ nyolcad pint. Tibet­ ben a papírt házilag készítik. újra elismételtette őket. örültünk nekik.Olvasd és értsd meg a Szent Iratokat! . Tibetben metszett falapokról nyomtatnak. és elég ügyesen csináltam. sárga. ezért a fametszést nagy dolognak tartják. a fát sem pazarolhattuk. mivel ugyancsak drága volt. Mi. De akárhogy is volt.A Törvény keményen bánik a gazdagokkal. Nagyon szerettem. a kész nyomtatólapot pedig fadúcnak. (A szaklektor megjegyzése. hogy megértésre és méltányosságra tanítsa őket. * A fametszést vésésnek szokták nevezni. Indiából hozták. Én a pirosas krétákat kerestem. gyere­ kek. kék és zöld.A jót jóval viszonozd! . zsírkőszerű anyaggal dolgoztunk helyette.Segíts szomszédaidnak! . felmondatta velünk a Törvényeket. Ettől állandóan szorgalmasan dolgoztunk. Jaszo nővérem a lágyabb. sosem láttuk. a puha mészkőben lévő fémes érctől kapták színüket. mert a tibeti túl kemény és göcsörtös. A következőképpen szóltak: . Puha. A Culán sokféle kréta volt.Szelíd emberrel ne harcolj! . Időnként romlott jaksajtot használtunk! Tanárunk egy dologról sosem felejtkezett el. Amint beléptünk a tanterembe. Háttal voltunk a tanárnak. lilás árnyalatot kedvelte.

Óriásnak öltöztünk. a Törvényeket táblákra vés­ ték. nem tudtuk kiszámítani. Aztán ék alakú fadarabokat kellett szereznünk . nem szaladhattunk le a legkö­ zelebbi boltba. hogy nem volt erő a lábukban. és egy hosszú kötelet rángattak. tényleg ment az ugrás.) Az íjászat jó mulatságnak számított. és megelégedéssel szemléltem. . Az íjat indiai tiszafából. meg kellett győzni a bolt tulajdonosát. és olyat.I. én sosem tudtam ilyen soká a nyeregben marad­ ni. amitől a célpont föl-le ugrált. A távolugrás más dolog volt. azokba tollakat szúrtak. A gólyaláb otthon készült. Legtöbben a galoppozó póni nyergén állva is eltalálták. A szolgák elrejtőztek. Azt mondogattam.Ne légy adósa senkinek! Hogy mindig szem előtt legyenek. a táblákat pedig körbe. hogy vegyünk egy párat. A lányok és a fiatalasszonyok tollaslabdáztak. és nem volt mindig komor. hogy a többiek olyan sokat lovagoltak. hogy a legjobb pillanatban kérhessük. mikor a társaim. az lett a vesztes. a rúd se­ gítségével ugrottunk egyet. az íjpuskát tibeti fából készítettük. Egy kis fadarab felső peremére lyukakat fúrtak. merre. Az élet azonban nemcsak tanulásból állt. sosem lőttünk élő célpontra. Ke­ zünkben egy több mint négy és fél méteres rúddal nekifutottunk.A Törvény jóságos a szegényekkel. hogy érzékeltesse velük a könyörületességet. ha már elértük a kellő sebességünket és lendületet. (Nyáron délben például 29 fok meleg van. megvártuk hát a megfelelő al­ kalmat. Ez volt a . ami nem göbös. Télen sokszor még ennél is nagyobb a hideg. akik megpróbáltak utánam ugrani. A jó fa ritka volt és becses. aki használtam a lábamat. rendszerint az intézőt. így jutottam át a folyókon. és az izmokat is erősítette. és azt a célt szolgálta.láb­ tartónak. sorra a vízbe pottyantak. de éjszakára mínusz 4-5 fokra lehűl a levegő. hogy a tibeti. Nagyon szerettünk gólyalábon járni. szélsőséges hőmérsékleti viszonyok közt is életben maradjunk. majd a gólyalábon állva megverekedtünk egymással: aki leesett. bár a játék is keményen folyt. nem kellett a lóval bajlódni. de nekem. a falakra rögzítették. Mint buddhisták. Minden rábeszélőerőnkre szükség volt. pont a megfelelő erezettel. hogy megedződjünk. aztán. hogy jó fát adjon. A GYEREKKOR 19 .

20

HARMADIK SZEM

„labda", amelyet lábbal tartottak a levegőben. A lányok olyan ma­ gasra emelték a szoknyájukat, hogy rúgni tudjanak. Csak a lábukat használhatták, ha kézzel a labdához értek, kiestek a játékból. A jobbaknak sokszor tíz percig is sikerült újra és újra felrúgni a faszerkentyűt, mielőtt elvétették volna. A legnagyobb érdeklődés Tibetben, de legalábbis Ü-ben, - ab­ ban a tartományban, ahol Lhásza is feküdt -, a sárkányeregetést övezte - nemzeti sportnak is nevezhetnénk. Csak időnként, bizo­ nyos évszakokban engedhettük meg magunknak ezt a mulatságot. Régebben úgy vélték, ha sárkányokat reptetnek a hegyekben, pata­ kokban ömlik az eső, mert az Esőistenek megharagszanak, ezért csak ősszel, a száraz évszakban lehetett sárkányt eregetni. Az év egyes időszakaiban a férfiak nem kiáltoznak a hegyekben, mert az India felől érkező, párával túltelített felhők a hangvisszaverődéstől túl gyorsan szabadulnak meg a terhüktől, s nem ott, ahol kellene. Szóval, az ősz első napján a Potala tetejéről föleresztettek egy nagy sárkányt. Perceken belül különböző méretű és formájú sárká­ nyok lepték el Lhásza egét, amelyek ugrándoztak-tekergőztek az erős szélben. Lárma verte fel a várost. Imádtam a sárkányröptetést, és adtam arra, hogy az én sárká­ nyom az elsők között emelkedjen az égbe. A sárkányt mindenki maga készítette bambuszból. Legtöbbször finom selyem fedte. Könnyen lehetett jó anyagot szerezni hozzá, hiszen a ház számára becsületbeli kötelesség volt, hogy a sárkány kiváló legyen. A do­ bozformát vad sárkányfejjel díszítettük, szárnyat és farkat illesz­ tettünk rá. Viaskodtunk egymással, megpróbáltuk lehozni ellenfeleink sár­ kányát. Abban a reményben, hogy sikerül elvágni a köteleiket és elfogni lehulló sárkányaikat, a magunk zsinegére törött üvegszi­ lánkokat ragasztottunk, és egy részét bekentük enyvvel. Időnként éjjel kilopództunk, hogy felengedjünk egy sárkányt, a testbe és a fejbe kicsi jakvaj mécsest tettünk. A szem vörösen vilá­ gított, a törzs különböző színekben játszott a mélysötét éjszakai égen. Különösképp akkor élveztük ezt a szórakozást, mikor a nagy jakkaravánokat vártuk Lhodzong-ból. Gyermeki naivitással azt hittük, hogy a távoli helyek tudatlan népe mit sem tud az ilyen „modern" találmányokról, s elhatároztuk, félholtra ijesztjük őket.

I. A GYEREKKOR

21

Egyik módszerünk az volt, hogy három különféle kagylót tettünk a sárkányba, s ezek a széltől különös sivító hangot hallat­ tak, amelyek az éjszakában rikoltó, tűzokádó sárkányokhoz hason­ lítottak. Azt reméltük, ez üdvös hatással lesz ajakhajcsárokra, akik a magasban ugrándozó sárkány láttán rémülten fekszenek tábori ágyneműjükben. Erre a gondolatra kellemes borzongás futott vé­ gig a hátunkon. Még nem is sejtettem, hogy később, sárkányrepülő koromban, milyen nagy hasznát veszem majd e gyerekkori sárkányeregetésnek. Akkoriban egyszerűen játék volt csak, bár izgalmas és időn­ ként elég veszélyes játék: óriási, elálló szárnyú sárkányt építet­ tünk, megvolt két és fél négyzetméter is. Egy szakadék mellett, ahol különösen erős volt a légáramlás, a földre fektettük, kötelét a derekunk köré hurkoltuk, aztán amilyen gyorsan csak tudtunk, vágtázni kezdtünk a pónival. A sárkány hirtelen felemelkedett, majd felszállt, egyre magasabbra az égen, amíg csak bekerült a fel­ szálló légáramba, akkor rántott egyet, és felemelkedtünk a lóról: körülbelül három méter magasan repültünk, majd lassan himbálódzva ereszkedtünk le a földre. Néhány szerencsétlen flótás majd­ nem kettészakadt, ha elfelejtette kivenni lábát a kengyelből, de én, aki rossz lovas voltam, mindig időben leestem a lóról, és a felszál­ lás nagyon jó érzéssel töltött el. Bolondultam a kalandért, és rájöt­ tem, hogy ha az emelkedés pillanatában gyorsan meghúzom a zsi­ neget, magasabbra szállok, egypár ügyes rántással pedig másod­ percekkel meghosszabbíthatom a repülés idejét. Egy alkalommal nagyon lelkesen ráncigáltam a zsinórt, a szél is segített, és egy parasztház lapos tetején landoltam, ahol a téli tü­ zelőt tárolták. A tibeti parasztok lapos tetejű házakban laknak, a tetőn van egy kis párkány. Ebben tartják a száradó jakürüléket, amit azután tüze­ lőnek használnak. A ház, amelyre pottyantam, nem kőből épült, mint a legtöbb ház Tibetben, hanem vályogtéglából. Kéménye sem volt, tetőnyílás vezette el alulról a füstöt. Esésemmel felkavartam az ürüléket, és ahogy a kötél keresztülvonszolt a tetőn, a trágya jó része a lyukon át a lakókra hullott.

22

HARMADIK SZEM Minden voltam, csak kedves vendég nem. Megjelenésemet -

én is a nyíláson keresztül értem földet - dühkitörés fogadta, és mi­ után a házigazda elporolt, apámhoz hurcolt újabb kezelésre. Aznap éjjel hason aludtam. A következő nap azután egy cseppet sem üdvös munkára fog­ tak, végig kellett járnom az istállókat és összeszedni a jakürüléket, azt elvinni a gazda házához, és felhordani a tetőre. Nehéz munka volt, még hatéves sem voltam. De rajtam kívül mindenki elégedett volt, a többi fiú jót nevetett, a gazdának kétszer annyi fűtőanyaga volt, mint korábban, és apa megmutathatta milyen szigorú és igaz­ ságos. Hát nekem mi jutott? A következő éjjelen is a hasamon fe­ küdtem, de nem a lovaglástól! Azt lehetne gondolni, hogy Tibetben a gyerekekkel túl kímélet­ lenül bántak. De hát a gyengék számára sehol sem volt hely. Lhásza a tengerszint felett 3600 méterre fekszik, a hőmérsékletin­ gadozás igen nagy. Más területek még magasabban helyezkednek el, ahol az időjárás még zordabb. A gyengék könnyen veszélybe sodorhatják a többieket. A nevelés emiatt volt szigorú, nem pedig kegyetlenségből. A hegyi lakók az újszülötteket a folyóba mártják, hogy lássák, elég erősek-e az életre. Úgy 5200 méter körüli magasságban elég gyakran láttam kisebb meneteket, amelyek a folyóhoz közeledtek, majd megálltak a parton. A nagymama megfogta a kicsit, a család - az anya, az apa, és a szűkebb rokonság - körégyűlt. A csecsemőt levetkőztették, a nagymama előrehajolt és bemártotta a hideg víz­ be, csak a feje és a szája maradt kint. A fagyos hidegben a kisbaba előbb lila lett, aztán kék, végül tiltakozásul sírni kezdett. Halottnak látszott, de a nagymama, akinek nagy gyakorlata volt, kivette a vízből, megszárítgatta és felöltöztette. Ha aztán a kicsi élve ma­ radt, azt mondták, az isteni gondviselés vette kegyeibe, ha meg­ halt, sok földi szenvedéstől menekült meg. És valóban egy ilyen zord, fagyos országban ez a legkegyesebb módszer, még mindig sokkal jobb, ha egypár újszülött meghal, mintha később gyógyít­ hatatlan beteg lenne: Tibetben nagyon gyér az orvosi ellátás. Bátyám halálával tanulmányaim szükségképpen elmélyültebbé váltak, mert hétéves koromban hozzá kellett látnom ahhoz, amit az asztrológusok ajánlottak. Tibetben mindenről a csillagjósok dönte-

LA GYEREKKOR

23

nek, ajakvásárlástól kezdve az ember életpályájáig. Közeledett az idő, éppen a hetedik születésnapom előtt, mikor anyám nagy ün­ nepséget rendezett, amelyre meghívta az előkelőségeket és más magas rangú személyeket, hogy meghallgassák, miként szól a jós­ lat. Anyám kerek arcával és fekete hajával határozottan kövérkés asszony volt. A tibeti nők egy fakeretfélét hordanak a fejükön, efe­ lett úgy szedik redőbe a hajukat, hogy a lehető legékesebb legyen. A kereteket nagy műgonddal készítik, gyakran karmazsinvörös lakkal vonják be őket, és kirakják féldrágakövekkel és j a d e - meg korállberakással díszítik őket. Az erősen beolajozott hajjal lenyű­ gözően néznek ki. Tibetben a nők vidám színekben járnak, sok a vörös, a zöld és a sárga. Legtöbben egyszínű kötényt viselnek, amelyet élénk, elütő, de az alapszínnel összhangban lévő vízszintes csíkok tarkítanak. Bal fülükben fülbevaló lóg, ennek mérete viselőjének rangjától függ, anyám az egyik legelőkelőbb családhoz tartozott, így fülbe­ valója tizenöt centinél is hosszabb volt. Úgy gondoltuk, a nőknek a férfiakkal tökéletesen egyenlő jo­ gokkal kell rendelkezniük, de a háztartás vezetésében anya to­ vábbment, vitathatatlanul ő parancsolt. Egyeduralkodó volt, aki tudja, mit akar, és azt mindig el is éri. Az ünnepséget megelőző izgatott sürgés-forgásban igazán ele­ mében volt. Szervezkedett, parancsokat osztogatott, kigondolta, hogyan lehetne túltenni a szomszédokon. Anyám jeleskedett mind­ ebben. Korábban sokat utazott apámmal, jártak Indiában, Peking­ ben és Sanghajban, így bővelkedett idegen ötletekben. Miután eldőlt, mikor lesz az ünnepség, a szerzetesek vastag, házilag készült papírra (melyet csak a legfontosabb események al­ kalmával használtak) gondosan megírták a meghívókat. Minden meghívó körülbelül 30 cm széles és 60 cm hosszú volt, apa pecsét­ jével ellátva. De minthogy anya szintén az első tíz legrangosabb család egyikéből származott, kettejük közös pecsétjével együtt az övét is rányomták a meghívókra, amelyekre így összesen három pecsét került. Végül is mindez nagyon impozáns volt. Engem ret­ tenetesen rémített a gondolat, hogy az egész hűhó csupán miattam

Réges-régen útonálló banditák tartóztatták fel a hírnököket. Mindegyik hírnök villás botot tartott a kezében. Az ünnepség pompája nagy tiszteletet ébreszt szüleim iránt mondták -. Még manapság is előfordul. Tibetben a küldöncök két. abba helyezték a meghívót. mert a súlyos kapuk dübörögve kinyíltak. akiket külön erre az alkalomra fogadtak fel. és a hatalmas fekete szelindekek úgy ugattak. A meghívókat gyönyörű telivéreken lovasküldöncök vitték szerteszét. nem jöttem rá. mint akik megvesztek. a padlót felcsiszolták és felkefélték. A falakat le­ tisztították és újra festették. de mindig a szóbeli változatot tartották hitelesnek. a botot a családi címer koronázta.24 HARMADIK SZEM van. egy írottat és egy szóbelit. majd az írásos üzenet alapján megtá­ madták például a védtelen házat vagy menetet. hogy a társadalmi esemény fontosabb nálam. A nagyobb termekben lévő faragott faol- . de számomra ez semmit sem jelentett és nem oldotta fel a szorongásomat. a lovak nyerítettek. A házban mindenütt nyüzsgés és felfordulás volt. hogy az üzenetek eltérnek egy­ mástól. kis imazászlók díszítették. sokszor teljesen különböző üzenetet visznek. Az írásos és szóbeli üzenet kettősségében a múlt él to­ vább. Még egy utolsó korty a tibeti sörből. veszélyes volt járni rajta. az udvaron pokoli lárma és zűrzavar uralkodott. és a csapat vad kiál­ tozással elvágtatott. Mivel egy időben indultak. aztán nagy csörömpöléssel mindenki letette a csup­ rot. ame­ lyek színesen lobogtak a szélben. A szolgák rekedtre kiabálták magukat. amellyekkel gyakran csapdába csalták a banditákat. Szokássá lett félre­ vezető üzeneteket írni.

ahol a legszebb virágok nyíltak. és igen óvatosan megmossák. így csak olyan állat húsát eszik meg. A vi­ rág lassan növekszik. a szárazság tartósít. Néhány aranyból volt. melyik melyik. rengeteg fogást készí­ tettek. A hús egy évig. a gabo­ na évszázadokig is eláll. és a ha­ gyományokhoz hű családok egyáltalán nem érintkeztek velük. Még az udvaron is addig kaparták a köveket. százféle színű és illatú virág nő rajtuk. majd nagy üvegbe teszik.I. Tibet természetes hűtőszekrény. vagy amelyet véletlen megöltek. A GYEREKKOR 25 tárokat szintén letisztogatták és újra lakkozták. mert a legkisebb karcolás tönkreteszi az egész virágot). és a víz-méz keveréktől megtelik nektárral. de mind annyira csillogott. Nálunk a kamrák tele voltak ilyen hússal. itt kifogásoltak valamit. Akkor az üveget lezárják. hogy alig lehetett megkülönböztetni. a szerencsétleneket anyám elé hívták és megparancsolták nekik. Tibetben a rododendronfák hatalmasak. A konyhában is óriási sürgölődés folyt. hogy a virág minden részét érje a fény. hogy azok is szépen mutassa­ nak. A félig bimbósakat leszedik. és sok új mécsest is kiraktak. Anyám és a főintéző fel-alá rohangáltak. amely felbukott a sziklán. A szolgák általában nyomorultul érezték magukat. mint az újak. Anyám eltökélte. ügyelve arra. de ha melegebbre is fordul. A réseket színes anyaggal töltötték ki. ott parancsot osztogattak. azt készült felszol­ gáltatni. hogy ritka és drága csemegékkel kínálja majd a vendégeket. A buddhisták nem ölhetnek. miközben rendszeres időkö­ zönként megfordítják. (Azért olyan óvatosan. míg úgy ragyogtak. A szolgák hetekkel az ünnepség előtt kilovagoltak a Hi­ malája lábához. hogy a tiszta ruhák közül is csak a legtisztábbat vegyék fel. az étel majdnem korlátlan ideig tárolható. Rododendronvirágot tettetett el. Állandóan dolgoztat­ ták őket. de ők az „érinthetetlenek" kasztjába tartoznak. és heteken át minden áldott nap kiteszik a napra. hogy az üvegben ne maradjon semmi levegő. Mikor mindez elkészült. . de mind szívvel-lélekkel végezte dolgát. Vannak mészárosok is Tibetben. néhány ezüstből. Nagyon-nagyon hideg és száraz az időjárás. Abban az időben több mint ötvenen szolgáltak nálunk. a többieket a jövendő eseményre fogadták fel. Azután a virágokat egyenként méz és víz keverékébe mártják.

de sokak számá­ ra ettől még finomabbnak tűnt.Ne légy bolond! Díszes ünnepséget kell rendeznünk. Tibetben a szakácsok férfiak. amibe ezek a szép kis virágok kerültek . A nők nem értenek a campa kavarásához.négyzet alakúra nyújtják.a campát . végül egy tálba rakva felöntik forró. hogy a „cápauszonyleves a legnagyobb ínyencség a világon". boraxot meg jakvajat tesznek hozzá íz­ lés szerint.Tíz jakot és borjút vehettünk volna azon az összegen. Apám morgott. Valaki azt mondta. végül megfűszere­ zik annak reményében. mert túl költségesnek találta ezt a csemegét. egyszerűen megromlott. még maga a tulajdonos sem ismert volna rá. lelki­ ismeretesebbek. a fecsegésre. mert mire Tibetbe ért. én nyersen. A másik különlegesség a cápauszony volt. majd az így kapott lisztet is megpirítják. . amíg tésztasűrűségű lesz. Kedvencemet. A campa a tibetiek legfőbb eledele. Vannak. de nem alkalmasak a campafőzésre. Nagy kár. . Sok bambuszrügyet még főzés előtt megszabadítottam így a javától. A nők jók a takarításra. sosem tudta bebizo­ nyítani.mondta. és ezért jobb szakácsok. de ne veszítsék el se a zamatukat. Árpából készül. Nem szépítve a tényeket. vajas teával. A készítményt . A férfiak alaposabbak.az első étkezéstől az utolsóig . akik egész életük­ ben . sem a pontos keverék elkészítéséhez. hogy én voltam a tettes. aki fogyasztás előtt szereti kivenni és levegőre tenni őket. Kicsit vesznek ebből. aztán beleaprítanak valamennyit abból. Szerintem borzalmas volt: lenyelni merő megpróbáltatás.csak campán és teán élnek. de a háztartáson belül ez egyébként is rám tartozik. csipetnyi sóval szeret­ tem a legjobban. Anya válasza jellegzetes női válasz volt. se a szépségüket.26 HARMADIK SZEM Van. hogy kiszáradjanak és ropogósak legyenek. Sokféleképpen készítették. és persze néhány más dologra is. hogy havasnak látsszanak. az árpát először aranybarnára pörkölik. különösen azért. A főzetet addig kavarják. hogy jó lesz. . Kiváltképp a frissen nyíló sárgászöld végekért ra­ jongtam. aztán megtörik. Szeletelve szállítot­ ták Kínából. Kis cukrot is hintenek a szirmokra. szintén Kínából hoz­ ták. és a szakács csak találgathatott. és sót. és levest csináltak belőle. a szakács is a végeket szerette. a zamatos bambuszrügyet.

de a nyaka Timon kezében. és püfölni kezdte szegény Timon fejét. és ernyedtebb „uhhh".Öregszel.I. hogy ne folyjon. a szőr lejött a belsejéről és a vajba keve- . a levegőben maradt. kire­ pedt. Ha nem figyeltek eléggé. a szájába. belül szőrös kecskebőr tömlő volt.nem mondhatnám. mindenesetre letépte a szakadt kecskebőrdarabót. Akár­ milyen magas helyen. esetleg azért. hogy a szerencsétlen flótás fuldoklik. ha nem elég óvatosan bántak a tömlővel. egyenesen bele az elképedt Timon arcába. Timon megcsúszott. Aztán az egészet föl-le mozgatták. felfordították. Beszívott „huhhhh". A campa önmagában unalmas. tápláló étel. de még különböző díszesebb formákat is gyúrnak belőle.hallatszott. hogy nagyon higiénikus körülmények kö­ zött.odalett a vaj -. aki az erejét fitogtatta. mindenféle viszonyok között el lehet tengődni rajta. Egyszer csak valaki megszólalt: . a szemébe. hogy a méregtől nem jött ki hang a torkán . A köpű nagy. ötven liternyi aranyló zsira­ dékkal. a fülébe és a hajába.vagy kecsketejjel.órákon át verik a tömlőket. az erőlködéstől kidagadtak az erek a nyakán. Megtöltötték jak. néhányan a vajat készítet­ ték . A tejjel telt tömlőt felemelték és ráejtették a kőre. egyre lassabban megy a munka. mert azt hitte. A helyiségben. mint amilyen Timon is volt. Kétszer olyan gyorsan dolgozott. Egyhangú dolog volt nézni és hallgatni amint a szolgák . kőcölöpök álltak ki a földből. Ereje megtette a magáét. a nyakát megtekerték. Lehet. mikor szótlannak láttam. és a szétfolyó vajba esett. A GYEREKKOR 27 cipót.tízen lehettek. hogyan ütik a tömlőt a kiálló kőhöz. Anyám beszaladt a zajra. ahol a vajkészítés folyt. ez jelentette a „köpülést". A szolgák közül néhányan a campát. felemelte és levágta. a tömlő a cölöpre esett. amíg csak kész nem lett a vaj. Timon dühösen felmordult. befedve kb. Végigcsurgott a testén. és megkötötték. Ez volt az egyetlen alkalom. mint a többiek. Az olyan ügyetlen munkások. A félig kész vaj egy része kifröccsent. Timon. Egyszer-egyszer. hatalmas lapátkezével megragadta nyakánál a tömlőt. vagy túl régi volt. tönkretehették a vajat. mikor leejtették őket. de nagyon tömör. amikor felemel­ ték. Emlékszem az egyik nagydarab emberre.

hogy a következő földi életben magasabb létformában szülessen újjá. mintha csak azt mondaná: „na. A vajat ilyenkor fél­ retették. de azt mondta. Ha valaki azt akarta. a következőn pihentették őket.28 HARMADIK SZEM redett. nem tartják rosszabbnak. Senkit sem zavart. és jó ideig távol tartja magát. És az állatok tudták ezt. mint mondjuk a jótékonysági célú gyűjtést más országokban. Ha valamiért olyan mént választottak ki. milyen igényes háztartást vezet. Nekik tették félre a rosszul sikerült ételeket is. hogy ne fárad­ janak ki túlzottan. mozdulni sem volt hajlandó. Ha egyik napon lovagoltak rajtuk. Az adósságot imával egyenlítettük ki. az csendesen állt egy helyben. vagy szétosztották a koldusok közt. kitér az ajándékozó útjából. Odamentek a kamráinkban tárolt állati tetemekhez. A lámakolos­ torokban és a templomokban számos szerzetes egész életét az ál­ latokért való imádkozásnak szentelte. Nálunk az volt a dolguk. de megöltünk egy állatot és megettük a húsát. A házunkban tartózkodó két szerzetes szintén kivette részét a jövendő esemény előkészületeiből. jó ételt adott a kéregetőknek. miközben egyik lámakolostorból a másikba megy. milyen finomat ettek. A koldulásnak is megvannak a szabályai: ha valaki ajándékot kap. Tibetben úgy hittük. hogy hosszú utazás előtt a lovakért imádkozzanak. ezáltal gondoskodtunk róla. ha egy-két tucat szőrszál került a vajba. de a szőrcsomóktól mindenki idegenkedett. nagyon jól megélnek a „szakmai fogások"-ból. hogy győ- . örülök. A lovak sosem dolgoztak két napot egymás után. és imádkoztak azoknak az állatoknak a lelkéért. hogy milyen finom ételt kaptak. amelyekben a kamrabeli testek lakoztak. adósai vagyunk. a szomszédok pedig látták. A legtöbb keleti közösségben nem szé­ gyen a koldulás. egész úton kéreget. hogy a szom­ szédok megtudják. hogy ha véletlenül is. és elhíresztelték. Vándorló szerzetest megetetni jócselekedetnek számít. rossz. akik felolvasztották és átszűrték egy ruhán. mécsesekhez használták. A kéregetés elfogadott dolog. Az elégedett. Ugyanez vonatkozott az igavonókra is. mely az előző nap kilovagolt. mert azt reméltük. Tibetben a koldusok sosem szűkölködnek. jóllakatott urak azután végigjárták a házakat. kicsit megrázta a fejét és elfordult. Mikor a nyerget végre levették róla. Sok szerzetes.

A hírnökök lekapták az írást a botról. Láttam. míg megrakták őket. . Anyja 1904-ben megijedt a Younghusband-expedíció fegyvereitől. és mindegyik egyre magasabb létformában születik újjá. és ne legyen belőlük macskaeledel. ezek állandóan szolgálatban voltak. A második macska a konyhában lakozott. velünk lakott. aztán lefeküdtek és megpróbáltak rágurulni a rakományra.Szegény ember. valójában minden teremtménynek van lelke. Ezután térdre borultak. nem így volt. A mi szolgáink is részt vettek a játékban. A GYEREKKOR 29 zött az igazság". és akiknek. Egymás szavába vágva a küldöncök köré gyűltek. lengetve a villás botokat. majd kiugrott a szíve a sietségtől. majd idő előtt szült. Értelemszerűen Younghusband-nek hívtuk. Vágtatva jöttek a lovasok. Az anyai köte­ lességtudás példájaként mindent megtett. hogy a végső vágta előtt pihent egy kicsit. Ha éppen nem volt elfoglalva a kicsinyek szoptatásával. Öregecske volt. akik hasznos célt szolgálnak.I. minden erejüket beleadták abba. és remek étvágya ellenére úgy nézett ki. amilyen gyorsan ideért! Semmi kétség.Nem. és szigorú fegyelmet tartott az egerek között. akárcsak az embereknek. élőlények. de nem is rabszolgák. mint egy négylábon járó csontváz. Három macskánk volt. A buddhista hit szerint minden állatnak. anyát követte szobáról szobára. és zihálva átadták a szóbeli üzenetet. A meghívókra gyorsan megérkezett a válasz. Az egereknek nagyon óvatosan kellett közle­ kedniük. hogy a macskanépesség száma ne fogyatkozzon. Kicsi volt és fekete. ami ezután következett. Egyikük az istállókban lakott. és egy kicsit együgyű. Az intéző lejött a szobájából. majd a földre roskadtak páratlan színpadiassággal érzé­ keltetve. A szamarak még rosszabbak voltak. Legyünk tapintatosak és borítsunk fátylat a fájdalmas jelenetre. és a kölykök közül csak a mi konyhai macskánk maradt életben. . Megvárták. a csodával határos. A harmadik macska nagyon tekintélyes matróna volt. hogy megtisztelje a főurak küldönceit. A tibeti állatok nem dédelgetett kedvencek. hogy a Rámpa ház meg­ kapja az üzenetet. hogy egerek maradhassanak egyáltalán. . Nagyszerű ember! . jogaik vannak.Egyszer közbeszóltam és teljesen megszégyenültem.

amelyen egész életemben járok majd. Az jobb. .30 HARMADIK SZEM Végül elérkezett a nagy nap. Négy óra van. hétalvó vagy. az igen. Sárkányrepülő leszek. és csodálatos. Én kedden születtem. aki a negyven mérföldnyire lévő Cangpo folyón rin­ gatózik és himbálódzik. ragyogó szemű. a második Lobszang. Különben is. már nem ugorhatok ki az ab­ lakon.) Talán az asztrológusok azt mondják. legyek sárkányrepülő. . Hajós? Alacsonyabb kaszt? Nem! Hivatásos sárkányrepülő leszek. mert favázra feszített jakbőr csónakot használnak. a szüleim neveztek el így.Vajon ez vár rám? Csak órák múltán tudhatom meg. (Nem. ezért első nevem a Kedd lett. Kedd Lobszang Rámpa? Szavamra. kap egy „szerzetesnevet" is. Tibetben a gyerekeknek két nevet adnak. Hétéves koromban hajós akar­ tam lenni. . vártam. De várjunk csak! Tényleg így volt? A hajósok alacsonyabb kasztba tartoznak. Mi mást tehettem. hogy megszökjek. Az a nap. óri­ ásfejű sárkányokat készítek. Az asztrológusok ma hallatják hang­ jukat! Talán kicsit későre hagytam. és nekem nincs választásom. az elsőt a születés­ napja után. annak meg követni kell a hagyományokat.Ennek a napnak kellett kijelölnie szá­ momra az ösvényt. apa hamar utánam küldené az embereit. mint a madár. sokkal jobb. A sorsomról döntenek. akik visszahoznának. végül is egy Rámpa vagyok. De ha egy fiú kolostorba vonul. és rengeteg a tennivaló. Még csak az első napsugarak kukucskáltak a távoli hegyek mögül. Kelj fel! Félrelöktem a takarómat és felkeltem. mint lefelé sodródni az áradó folyón. mert az ember szabad. amelytől annyira rettegtem.Micsoda? Még nem vagy fent. amikor az egyik szolga berontott a szobámba.

Maradj nyugton. és mindenütt izgatott hangok! A nálam két év­ vel idősebb Jaszo úgy nyüzsgött. bárcsak vele lehetnék. Még az utolsó parancsok. mindenütt jelen volt. Végül ez a szerencsétlen akármi a fejemen olyan merev lett. ott ültem a földön egy makacs férfi szolgával. a Ihászai „székes­ egyházba" menjünk: a soron következő eseményeknek nyilvánva­ lóan vallásos hangulatot kellett adnunk. akár a forgószél. máskülönben tiszteletreméltó anyád megnyúz. Azt kívántam. és úgy ragyo­ gott. Anyám úgy rendezte. ne légy olyan durva. mint egy remete. Valamennyien megnyergeltük a pónilovakat: apa.De Julgye. sietek. Kedd Lobszang! A varkocsodnak egyenes­ nek és fényesnek kell lenni.Jaj. . olyan ko­ pasz leszek.Második fejezet A GYEREKKOR VÉGE . elvonulva a felfordulástól. hogy a gyüleke­ zőhelyre szólítson. lecsavarod fejem. hogy a Dzsokangba. mint holdfény a tavon. aki a varkocsomnál fogva húzott felfelé. én ugyancsak vona31 . letéped a fejemet. Julgye! Ha nem hagyod abba. mint egy kővé fagyott jak. Néha már azt hittem.megszólalt egy gong. jelenést látok. anya. .Oh. az utolsó simítások. . Apám. mint egy negyvenéves. Tíz óra körül . több anyám van. bezárkózott a szobájába. Szóval. Anyám.Tibetben rugalmasak az időpontok . nem tudok ilyen aprósággal törődni. meg velem együtt még öten. Jaszo.

Érdekes lehet. akiknek léptei többcentis csatomaszerű mélyedéseket vájtak a kövezeten. néhányan sajátos tanításban részesültünk. kagylók recsegése hallatszott.kis házak. bárki folyamodhatott hozzá. Az imádkozást befejezve. Ha a beadvány vagy a kérés tisztességes volt. tudta előre. Erős.hogy látni lehessen. . a láma gondoskodott arról. és imamalmok százait pörgetve szakadatlanul ismételték a mantrát: „Om mani padme hum!". amelyeket a kegyükért esdeklő jámbor hívők hordtak oda. és fél óra múltán ott álltunk a Dzsokang előtt. a Legfelső Fellebbezési Bíróság feje a dalai láma volt. üzletek és bódék so­ rakoztak. hogy a kérést teljesítsék és az igazságtalanságot orvosolják. A legis­ mertebb istenek szobrát majdnem ellepték a drágakövek és gyé­ mántok.talán kivétel nélkül . aztán a Kjicsu síkság mentén lovagolva magunk mögött hagytuk Sö falvát. hogy milyen kormányzati formák (igen.mindenki szerette vagy mé­ lyen tisztelte. Joggal mondhatom. A falak mentén isteneink aranyszobrai álltak. ahogy a hagyomány megkívánta. A zarándokok áhítatosan vonultak a „belső körön". Bár sok-sok évvel később történt. többes szám!) léteztek Tibetben. felmentünk a templom lapos tetejére. . saját érdekében sohasem. s hogy a papi tudomány ne menjen feledésbe. Egyeduralkodó volt. A tömör arany gyertyatartókban 1300 éve nem aludtak ki a gyer­ tyák. Körbejártuk mi is a belső kört. sötét mélyedésekből csengettyűk. füstölők nehéz szaga ke­ ringett a levegőben. Az állam és az egyház. A templom kö­ rül . de kizárólag az ország érdekében használta mind­ ezt. apa közéjük tartozott. Kis. és akár könnyű nyári felhő a hegy gerince körül. elhaladtunk a 120 méter magas és 360 méter hosszú épülethegy. akikben a sóvárgás netán legyőzné az áhítatot. a Potala alatt.a zarándokok csalogatására . fémlemezek védték őket azoktól. Idő marta. gongok hangja szólt. a kommunisták megszállják majd Tibetet és a szabad­ ságnak bealkonyul. nagy lyukú -. élt a hatalommal és az uralko­ dás eszközeivel.32 HARMADIK SZEM kodtam. Megfordultunk a Lingkhor úton. Csak néhány kiváltságos látogathatott ide. az országban . megfeketedett gerendák tartották a tetőt. A székesegyház 1300 éve fogadta ezen a helyen a hívő­ ket.

akiket miniszterelnököknek is ne­ vezhetnénk. A GYEREKKOR VÉGE 33 A dalai láma után két tanács következett. miről beszélnek. a Ihászai folyók csörgedező vize. amely szintén négy tagból állt. fák­ kal tarkított Ihászai síkság nyújtózkodott. a nyugati Gartok. Csak válságos helyzetekben találkoz­ tak. Az alacsonyabb szinteken sok-sok lámako- . A nemzetgyűlést kö­ rülbelül ötven férfi alkotta. „összekötő tiszt"-ként működött a két tanács között. A templomból csodálatos kilátás nyílt. hogy az Ékességes gyá­ ván „megfutamodott". A tibeti háborúk sakkjátszmához hasonlíthatók. láma státuszú tagja volt. Minden egyházi ügy eléjük került. Országügyekkel foglal­ koztak.és apácakolosto­ rokért feleltek. és a véleményeket a dalai láma elé terjesztette. de ezekben az idősza­ kokban igen jelentékeny szerep hárult rá. vagyis az egyházi tanácsnak négy. Öt tartomány volt: Ü-Csang . a keleti Kham és a déli Lhodzong. nem létezik rajta kívül másik világ. körbefonták a völgyet. akik Őszentsége után a láma. a játszma elve­ szett. a főváros. meg­ közelítően 400 főre növekedett. mint például 1904-ben. hogy az or­ szágot összetartsa. Az első. és egyre inkább a tanácsok meg a nem­ zetgyűlés közreműködése nélkül kormányozta az országot. A nemzetgyűlés. ahogy gyakran nevezték és Sigace úgyszintén -. Akik gyávasággal vádolják. Ezután jött a minisztertanács. amikor az angolok megszállták Lhászát. Két magasrangú tisztviselő. Ezzel kapcsolato­ san sok nyugati furcsamód azt gondolja. ha a tartományok vezetői is jelen voltak. Ha a királyt leütik. nem tudják. Nélküle nem lett volna miért harcolni: biztonságos helyre KELLETT mennie. Északra és délre hegy­ óriások emelkedtek. Nem futamodott meg. úgy tűnt. az északi Csang. Keletre a bujazöld. három világi és egy egyházi személyből. a dalai láma egyre na­ gyobb hatalomra tett szert.itt található Lhásza. A mi „királyunk" a dalai láma volt. ame­ lyet sosem kormányoztak jobban. Víz szikrázott a fákon keresztül. Ahogy múltak az évek. a legtekintélyesebb Ihászai családok és lámakolostorok képviselői. és felelősek voltak az egyház és az állam integrálásáért.H. mert valójában azok voltak. ezért említettem a „kormányokat". A nemzetgyűlés ritkán ült össze. és a dalai láma Mongóliába menekült.

Mellettünk. hogy is­ teni áldásban részesülnek. A növendékek fehérben. távoli hegyek tiszta fehérje még jobban kiemelte szépségét. rikoltozás. tompa dobbanások . vagy láttak képeket róluk.az övéket is foltok tarkították. Közelebb.Buddha köpenyének foltjait idézve . néha megjegyzést tesznek a „foltozott külső­ re". vagy akik meggyszínű ornátust viseltek.legyen állatról vagy emberrel szó . Az 1200 éves Nészár kolostor szerze­ tesei rendesek. Külföldiek. Mindannyian vagy legalábbis majd­ nem mindannyian hasonlítottak egymásra: lehetett akármilyen új a ruhájuk . A foltok a ruházat részei. Messzi földről érkeztek. mások vörös csuhában. Amint ott álltunk és néztük a régi.a megmentő becsületére válik. akiken sok arany fénylett. a meredek lejtőkön kis remetelakok gub­ basztottak.az érzelmek delejes szálai mintha csak behálóztak volna. utóbbit a Gyógyítás Templomaként ismerték. zarán­ dokok mormolása a buddhizmus egyik legszentebb kegyhelyén. de mindig megújuló látványt. zsoltárokat énekeltek. A két hegy közt a hideg reggeli fényben a nyugati kapu csillogott. Az életmen­ tés nagy erény . ajándékokat hoztak. akik láttak már tibeti szerzeteseket. A székesegyház kertjében szüntelen morajlás hallatszott. még közelebb a kincstár. Nyugatra a két testvérhegy. magában a városban megbújva a székes­ egyház északi falánál a tanácskozóterem látszott. Felettünk habkönnyű felhők úsz­ tak az égen.34 HARMADIK SZEM lostor volt. ezeket mészárosoktól mentették meg és ritka pénzért vették. szerzetesek hangja szállt felénk. és foltjaik világosabb árnyalatúak! . kissé keletre apácakolostor könyökölt a halotti tetemek szertartásmestereinek a telkeibe. Sivítás. ahol majdnem min­ dent meg lehetett kapni. néhányan sárga. Magasabbra. a Potala és a Csakpori de­ rengett. Az ég mélybíbor színű volt. Különböző ügyekkel foglalkozó szerzetesek nyüzsögtek min­ denfelé. ők „egyszerű" szerzetesek. azt remélve. Aztán felhangzott a dobok dörgése-morajlása és a trombiták ara­ nyos hangja. a rendőrszerzetesek sötét barnásvörösben sürgölődtek. a hóborította. az idősebbek mély basszusa meg a növendékek szopránja. Legtöbben a vö­ rös köpenyesek voltak. a Potalából jöttek. Néhányan állatokat vezettek. Azok. körötte a kereskedők bódéi és a piac.

olyan alkalmakkor. sok ilyen aranykabátos figurát láttunk. Az arany szent szín Tibetben. A személyes kíséretében lévő szerzetesek vagy magasrangú lámák számára megengedett. amint a kopjazászlókat lengető felfegyverzett lo­ vasok személyében megérkeztek az első vendégek. Az udvarban. A kertbe vezették őket. de a szegényháziak gyomra üres marad. Tudtuk jól. mintha egy művész fehér ecsetjével megérintette volna a menny kárpitját. óriási zsivaly támadt. Később már nem lesz időnk az evésre. és a dalai láma hivatalos színe. A GYEREKKOR VÉGE 35 A szerzetesek a rend vörös köpenyét hordják. Némely. A következő fél óra a trombiták szörnyű harsogásával. hogy megfelelő hangulatba kerüljenek. zörögve-csörömpölve megérkeztek a muzsikusszerzetesek. Nya­ kuk körül cintányérok lógtak. Anyám megtörte a varázst: . Otthon anyám még tartott egy utolsó ellenőrzést. bíborszínű égen lehelletfinom bárányfel­ hők fodrozódtak. ezért mindig tiszta. hogy a szokásos vörös köpeny felett egy aranyat is viseljenek.Nos. a vendégek tele­ eszik magukat és elégedettek. ne po­ csékoljuk az időt. ha arra gondolok. Reszketek. hogy a gyapjút hogyan festik. Tibetben ezzel köszöntik a látoga- . Beszélgettek és sört kértek. A sötét barnásvöröst téglavörösre. minden lépéssel közelebb ahhoz. mit csinálnak ép­ pen a szolgák. amit magamban „a legnagyobb megpróbáltatásnak" neveztem.hivatalnok-szerzetes a vörös köntös felett ujjatlan aranykabátkában jár. Akkor tekin­ tetünket a lobogó imazászlókra és a templom gyönyörű kupoláira emeltük.II. Ahogy átnéztünk a Dzsokang tetején. és a látogatók üdvözlésére mindkét oldalon szolgák sorakoztak. Az intéző mellett két helyet­ tese állt. amelynek renge­ teg árnyalata van aszerint. klarinétokkal. selyemsálakat hoztak. A kapukat szélesre tárták. aztán ettünk valamit. még ez is „vörös"-nek számít.min­ dig ragyogó. de ami anyám számára a „nagy nap" volt. Sietnünk kell. gongokkal és dobokkal megrakva. . fülsiketítő bőgésével telt: hangoltak a zenészek. . Trombitákkal. A csodálatos. a Potalában alkalmazott .Türelmes pónilovainkkal végig­ csörtettünk a Lingkhor úton. hogy erőt gyűjtsünk a soron következő eseményekre. de a főtisztviselők közül alig valakit. mint ez is volt.

A tibetiek szilárdan hisznek abban. tovább­ adta bal oldali segédjének. hogy megóvják a portól és a széltől. ha igen nagy tiszteletben akart részesíteni valakit. mely csak a mi házunkhoz vezetett. jobb és bal oldalán egy-egy emberével a bejáratnál állt. Az álarcra gyakran ráfes- . aztán odaadja egy szolgának. Az adományozó kicsit meghajol. A hölgyek. megfordítja. és az is. átvette a sálakat. Ha az ajándékozó alacsonyabb rangú. aki az ajándékot kapja. ugyanígy a szerencsekívánatokat tartalmazó leveleket is. hogy az ember egész élettörténete a tenyerére van írva. Lhásza váro­ sából. akiknek hosszú utat kel­ lett lóháton megtenniük. így a dalai láma ezzel a gesztussal legbarátságosabb szándékát fejezi ki a másik iránt. a nyakra helyezett sálra hármascsomót kötött vörös selyemszállal. máskülönben sértést követnek el. Lovaikkal végigdobogtak a Lingkhor úton. Az szintén meghajol. Intézőnk. A dalai láma. leveszi a csuklójáról. Jöttek a szomszédos uradalmakról. ha ezenközben a tenyerét is felmutatta. Éle­ tem későbbi szakaszában kétszer ért ilyen megtiszteltetés. Meghajolt az újonnan érkezők előtt. aztán a Potala árnyékában ráfordultak arra az útra. miközben a jobb oldalitól megkapta azt. amellyel a köszöntést viszonozhatta és a vendég rangjától füg­ gően csuklójára vagy nyakára tehette.36 HARMADIK SZEM tókat vagy egymást.a nevük „khata" -. hogy mindig a megfelelő minőségűt adják ajándékba. Az ajándékozás módszere a kö­ vetkező: ha egyenrangúakról van szó. és a másik csuklójára helyezi a khatát. és távolabbi helyekről. Minden khata többször ke­ rült elő. bőrből készült maszkkal fedték az arcu­ kat. A dalai láma csak elsőrangú sálakat ad és kap. rengeteg vendég érkezett. ez utóbbi pedig az adományozó nyakára teszi a sajátját. ügyelni kell arra. le­ térdel és kiölti a nyelvét (Tibetben ez olyan. mintha az ember megemelné a kalapját) és a megajándékozott lábára rakja a sálat. Az intézőnek és embereinek egyre több dolga akadt. jól hátrahúzódnak és kinyújtják a karjukat. Nyolcféle sálkendőt használnak . Még na­ gyobb megtiszteltetésnek számított. Az ajándé­ kokat mindig a megfelelő khatával együtt adják át. A kormányban az egyébként szokásos fehér kendők helyett sárgát használtak. az adományozó.

de mivel a bemutató sok öltözéssel és átöltözéssel járt volna. A házban nagy volt a nyüzsgés. Az újonnan érkezőket vajas teával kínálták. Alvásra ugyanezeket a párnákat hasz­ náljuk. negyven hölgy jött a kíséreté­ vel. a párnák négyzet alakúak: körülbelül 75 cm-esek. és egy percet sem haboztak. Annyi pedig bizonyos. majd bevezették egy nagy terembe. „csüng" lányt. vagy hogy mennyit ér. mennyibe került ez-meg az. melyet ebédlővé alakítottak. ezen a napon tényleg útban vol­ tak. Az előkelő hölgyektől Tibetben elvárták. a haja a legújabb divat szerint fésülve. Hogy a dolog még bonyolultabb legyen. felfogadtak manökennek néhány ún. hogy megkérdezzék az éppen arra haladó szolgától. aztán leültek és meg­ ittak jó néhány csésze vajas teát. és tulajdon­ képpen segítettek anyának a háziasszonyi teendőkben. A raktárakból egyre több és több ülőpárna került elő. Rö­ viden. legalább ötször-hatszor átöltöztek. A legváratlanabb helyekről bukkantak elő. annál szebbnek és fiatalabbnak mutatta a maszkbeli képmás. A legelőkelőbb családokból kb. majd kimentek. csak akkor összerakunk néhányat. a többiek körbe-körbe sé­ táltak a házon. párnákon ülünk törökülésben. így vagy úgy. Ezeket fel kellett vonultatni. széles­ ségű és korú nők. Úgy tűnt. az ünnepség valódi kezdetéig ezekből lehetett választa­ ni. a nők egy másik cso­ portja is megjelent: a csüng lányok. közben a nap folyamán többször. hogy tömérdek ruhaneműjük és drága ékszereik legyenek. vizsgálgatták a bútorokat és az értéküket találgat­ ták. A lányok anyám ruháiban jártak föl s alá. Néhányukat anyám tartotta szóval. de hát én mindig elfogult voltam a nőkkel. úgy viselkedtek. mint a széket meg a magas ágyat. Itt üdítőket szol­ gáltak fel.II. Mindig elbűvöltek ezek a festett arcok. a tibetiek általában sokkal kényelmesebbnek tartják a párnát. Jaszo nővé­ rem új ruhában parádézott. A GYEREKKOR VÉGE 37 tették viselőjük legjellegzetesebb vonásait. Szerintem borzalmasan nézett ki. Céljához érkezve. Tibetben nincsenek székek. vas­ tagságuk úgy 22 centiméter. a házat elárasztották a különböző magasságú. Minél öregebb volt a hölgy. a hölgy levette álarcát és köpenyét. . hogy új ruhát és ékszert vegyenek föl. mint a nők bárhol a világon. Elvegyültek a vendégek között.

A kertben jó néhány hölgy kíséretében feltűnt anyám. semmi bajuk sem esett. Majdnem bo­ káig érő vörösesbarna jakgyapjú szoknyát viselt. I . és így néhány tojás nagyságú púptól elte­ kintve. a legmerészebb felmászott és megpróbált fejre állni. Ekkor kirántották alóla az egészet. Pár kisebb fiú is nézte a mutatványt. Találtak egy két-három méteres rudat. ó' meg szaltózott és macska módra talpra esett. négy és fél méteres póznát. Hárman feltartottak egy kb. a zenészek már jól felöntöttek a garatra a sok-sok tibeti sörtől. vörös szegéllyel díszített hosszú szárú hófehér nemez­ csizmát. egy társuk felmá­ szott rá és a tetején fejenállást csinált. Szörnyű zuhanással egyenesen a többiekre esett.38 HARMADIK SZEM A férfiakat jobban érdekelte a kerti szórakozás. lábán pedig vér­ vörös talpú. Kijöttek. Anya különös gonddal öltözött erre az alkalomra. hozattak egy akrobatacsoportot. Hogy csipetnyi mulatsággal fűszerezzék. hogy megnézzék a műsort és meghallgassák a zenét. hogy utánozzák. De valamennyi­ üknek kemény feje volt. Ez utóbbi nem volt nehéz. fel­ tartották. Rögtön utána valami eldugott helyre ro­ hantak.

aki Rakása asszonynál lakott. ha magasabb státusba kerül. a harma­ dikat pedig . és azokat az asszonyokat. s a színeket úgy válogatta össze. kicsit olyan mint apa egyházi ruhája. akiknek elég hajuk volt ennyi copf­ hoz. Az egyiket a családjától. Az előző napokban anyám haját száznyolc varkocsba fonatta. onnan a szoknya alsó széléig a halvány citromsárgából fo­ kozatosan mély. De mindenki a nap legfontosabb eseményére várt. mert a tibeti asszonyok a mindenkori társadalmi helyzetüknek megfelelően ékszerezik magukat. nagyon szerencsésnek tartották).? És így tovább.. Olyan nehéz volt.a dalai láma adta neki.. látni akartam. hogy a férj. amelyet úgy viselt a feje tete­ jén. Sok ék­ szer volt rajta. ahogyan a lugasokra kúszó futórózsa. hogy füle köré tekert vörös szállal kellett megerősíteni. A fülbevaló majdnem a derekáig ért.. hogy tudja a fejét balra fordítani. s mindez csupán csak bemele- . hogy a „jódos kötszer" színéhez hasonlí­ tott.Hallotta. A vendégek sétálgattak. azon három amulett. A nyakában aranylánc lógott. mikor már az orvoslást tanultam. (A száznyolc Tibetben szent szám. A fakeret vörös lakkozott fából készült. A GYEREKKOR VÉGE 39 Bolerószení kabátkája vörösessárga színű volt.Igen kedvesem. Doringék finom. máskülönben el­ szakadt volna. . ez válltól a derékcsomóig vérvö­ rös volt. Később. Bíboros selyemblúzt vett alá. fényezett kövecs­ kékből új szintet építettek a házukra. sáfránysárga árnyalatba ment át. A jobb vállán átvetett széles selyembrokát övet dereka bal ol­ dalán vastag karika fogta össze.II. . mikor hozzáment apámhoz. A haj úgy tekeredett rá. Az a szokás. hogy egymással összhangban legyenek és ugyanakkor különféle egyházi ruhadarabokat jelenítsenek meg.ritka megtiszteltetés . jádéval és kör alakú aranylapokkal volt kirakva. hogy a fiatal láma. Megbűvölve figyeltem. mint egy kalapot. csodálták a kerteket. úgy jellemeztem volna. A hölgyek különösen buzgón csevegtek. a másikat apa családjától kapta. Egyik fülén hosszú korallánc függött.. ékszert és díszeket vásárol a feleségének. vagy csoportok­ ban társasági ügyekről beszélgettek. gyé­ mántokkal. mindegyik korbácsszíj vastagságú volt. ezeket min­ dig magán viselte. Szűzanya módra elválasztott haja egy fakeret fejdíszen nyugodott. Akkor kapta őket.

A nap leszállt a Himalája távoli csúcsai mögött. Kezeit tördelve fel-alá jár­ kált. és kijelölik azt az ösvényt. Ahogy még jobban besötétedett. Hangjukra száz meg száz vajmécses fénye gyúlt: csüngtek a faága- . az egész országban híre ment. azok is elfogytak. ha valaki a vendégek közül megállt. melyen egész életemben járnom kell. beesteledett. ame­ lyekben drága. a vendégek egyre lassabban mozogtak. körte. A fo­ gadott mulattatók elfáradtak. a falkerítéssel körülvett ker­ tekben. csattogtatták a cintányérokat és verték a dobokat. A föld felől. hogy pihenjenek és még több sört igyanak. kisfiúk cikáztak a gondozott fák közt. messzi földről hozott növények és cserjék pom­ páztak. és megérintett egy rügyet. elteltek a frissítőkkel. borókafenyőkről és ciprusokról . mit kell tanulnom. de az elcsigázott szolgák egyre újab­ bakat hoztak. a fűzekről. Ahogy az első zajos vendégek megérkeztek. a macskák hanyatt-homlok biztonságos helyre menekültek. milyen pályára kerülök.40 HARMADIK SZEM gítés volt: az asztrológus papok hamarosan megjövendölik sorso­ mat. mint apró manók. aztán ahogy telt-múlt az idő. Mellettük öregasszonyok kereplő imamalmokat pör­ gettek. A megnyúló árnyak gyorsabban kúsztak a földön. amíg nem tudtak már többet enni.füzérekben lógtak az imazászlók.és törpe al­ mafák különös veszélynek voltak kitéve. A barack-. és aggódó hangon sopánkodott. A zenészek még pompás formában voltak. Ad­ dig etették és etették őket. kezükben égő vajmécseseket és füstölőket himbáltak és időnként csintalanul bohóckodva fölugrottak az alacsonyabb ágakra. hogy eltelt egy újabb nap. Most szerinte mindez úgy nézett ki.a nyár.és nyírfákról. egyenként kiszökdöstek a konyhák­ ba. A zaj és a lárma elriasztotta szokott helyükről a madarakat. minden fordulattal imádságok ezreit küldték az ég felé. A nagyobb koronájú. arany tömjéntartókból illatos füstoszlopok szálltak a magasba. Még a hatalmas fe­ kete szelindekek is hallgattak. Esteledett. De nemcsak a madara­ kat. vidám fesztelenséggel fújták a trombitát. ma­ gasabb fákról . mély csaholásuk elcsendesítve. amelyeket fino­ man lengetett a lágy esti szellő. Az ételhalmok kisebbek lettek. A lámakolostorokból trombiták hirdették. Apám mindvégig rettegésben volt! Teraszos kertjeinek. Tőlük függött. mint egy rendetlen állatkert.

hogy lássa a közeledő menetet. aztán továbbsodródtak a szigetnél menedéket kereső hattyúk felé. kínai brokátból készült sárga palástjuk még jobban kihang­ súlyozta. az Állami Jósda lámakolostorából érkeztek. Mindenki megfordult. A menet lassan elérte a díszemelvényt. Két másik előrelépett. mint két elefántcsont faragvány. óriási fáklyákat vittek. Egy későbbi fejezetben lesz még szó az asztrológiáról. Amint az emelvényhez értek.Hále! Hále! (Rendkívüli! Rendkívüli!) . . egyik oldalán teljesen nyitott sátrat. amit jövendöltek. aztán tíz percet pihent. hogy meghallja a főasztrológus éles. másfél-negyedfényről és en­ nek vagy annak az ellentétes hatásáról. Egymás mellett álltak. dre. mindenki fe­ szülten figyelt. és leültek a párnákra. fennakadtak a ví­ zililiomok levelein. Még vagy egy órán át egyfolytában be­ szélt. Hosszan be­ széltek harmadfényről. Pa­ zar. Fejükön magas papi süveg.mondta.. megmondta előre. Az emberek körbegyűltek. Felhangzott egy mély gongütés. .II. (Az istenek az ördögök és az emberek mind ugyanúgy viselkednek). Elöl négy szolga ment. Ó'ket apám és anyám kö­ vette. A hétéves kisfiúnak a kitartás kemény próbája után be kell lépnie egy lámakolostorba. így megmondható előre. hogy neki jósoljanak. Időről időre beigazolódott.kiáltot­ ta elbűvölten a közönség. kire milyen jövő vár. melyeket a szolgák hordtak ki a kertbe. Megtörtént. milyen öregek. himbálództak a házak ereszein. Aztán még egy órán át folytatta. fel­ vázolta a jövőt. majd mint csónak a homokzátonyon. Most egy hétéves fiúcska számára teszik majd ezt. A GYEREKKOR VÉGE 41 kon. A mögöttük lépdelő négy trombitás ezüst hangszerén fanfart fújt. és felsegítette a látnokokat az emelvény lép­ csőire. A menetet két öreg. ekliptikáról.Lha. A terefere abbamaradt. vagy lebegtek a dísztó áttet­ sző vizén.. Az előző héten a dalai lámához hívták őket. mi csonangcsig . nagyon öreg ember zárta. A két nécsung-i öreg a legtapasztaltabb asztrológus volt az egész országban. Két láma az asztrológusok feljegyzéseit és a táblázatokat vitte. sípoló hang­ ját. ráncos nya­ kuk majd megroggyant a nagy súly alatt. A kertben felállítottak egy nagy. ott majd . fölléptek rá. benne baldachinos emelvény négy tibeti üléssel.

hangos kiáltozás . míg teljesen elhalt és mindenre rátelepedett az éjszaka csendje. halkult a lódobogás. elhagyja a hazáját. aztán reggel indultak útnak.az udvaron folyt a gyülekező. . de legvégül boldogul. a társaság kiözönlött rajta. Patkókopogás. Nagy nehézségeket kell elszen­ vednie. A hatalmas kapu még egyszer kitárult. hogy megvilá­ gítsák az utat. és idegenek között fog élni. egyre halkab­ ban hallatszott a lovasok beszélgetése. Ahogy távolodtak. A többiek elutaztak a kíséretükkel együtt. Fáklyákat vittek magukkal. nálunk töl­ tötték az éjszakát. Elveszít mindent és újra kell kezdenie mindent.42 HARMADIK SZEM sebészorvos szerzetesnek tanul. A tömeg lassan szétoszlott. Akik messziről jöttek.

bementem a házba. Minden szobát elfoglaltak.morogtam magamban . de egy ideig mégsem tudtam elaludni. útban vagy! Fel­ keltem. az abrak puha. Kedd Lobszang. üveget akar hozatni Indiából. a vendégek fáradtak és vidámak. Apa a ház és a kert felújításáról beszélgetett egy régi barátjával. Már csak a hold világított. amelyik állva. Azt mondta neki. Az istállókban meleg volt. Másnap reggel durva rúgás és egy türelmetlen hang ébresztett. dolgom van. Ott továbbra is nyüzsgés volt. Azt mondta: . 43 . aztán szép sorjában mindegyik ellobbant. oldalba bökött egy ló. Nyugtalanul járkáltam. A lovak aludtak. és kezdtek eltünedezni az ételek is. hidegkék fénye visszaverődött a hóföd­ te hegyekről. A vendégek szedelődzködtek. . a szolgák kimerültek és ingerlékenyek voltak. a lovakat elő kell állítani. . anya cso­ portról csoportra repdesett. Rengeteg tea fogyott. Lassan elültek a zajok. Senki sem törő­ dött velem. volt. gyerünk. Az utolsó mulatózok erőt gyűjtöt­ tek az éjszakára.A lovakban több az érzés.Na. nekem nem jutott hely. Akárhányszor elszunyókáltam. rugdaltam a köveket és mindent. Én is elaludtam. a többiek az ol­ dalukon fekve. a mé­ csesek még pislákoltak. de ez sem hozott megnyugvást. ami az utamba került.Harmadik fejezet AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON Bent a házban még mindig zajlott az élet. Egyik könyökömre támaszkodva kinéztem. hogy valami ennivalót keressek. vagy felébresztett egy hirtelen hangorkán a házból.inkább velük alszom. hogy még utoljára néhány szót válthas­ son mindenkivel.

a Potala mellett újra jobbra fordultunk. és attól féltem. Az ablakkeretre áttetsző. magából a csészéből és a fedeléből. metsző szél elérné. ahova igyekeztünk. akik éppen akkor érkeztek Lhászába. nem annyira a betörők távoltartására. mert még növésben voltam. és a jakok is eléggé immúnisak voltak. má­ sok indiai kelméket kínálgattak. Tibetben nem volt üveg. Elgondoltam. sokszor aprókavics nagyságú porszemek át­ szakították a papírt és még a fedetlen kézen és arcon is mély sebet ütöttek. hogy ta­ lán utoljára is. Cu a lován. mire is lesz szükségem: egy faedényre a campának. Az udvarról kilépve jobbra vettük az irányt. apám maga elé hívatott és azt mondta: . A csésze három rész­ ből áll majd.44 HARMADIK SZEM hogy a ház ablakait beüvegeztesse. mégpe­ dig nemcsak azért. egyál­ talán nem gyártottak üveget. Egyesek teát hoztak Kínából. a rózsafüzér fából. hanem egy másik. hosszú köpenyt . melyet az erős szelek felkaptak és ide-oda hordtak. A macskáknak sosem esett bajuk a viharban. Ezek ezüstből lesznek. ugyanakkor azokra a dolgokra is utal. Nagyméretűt. azután. Ha az ablak szabadon maradt. mielőtt a korbácsoló. a szélkergette. Tibetben a férfiak bő. Mikor az utolsó vendég is eltávozott. én a pónimon. Elindultunk.Menj. és valóban nagyon sokba került a szállítás. és amikor az hirtelen elbújt a fekete ködben. egy csészére és egy rózsafüzérre. hasonlóan praktikus okból is. 108 a szent szám. A boltok tele voltak alkudozó kereskedőkkel. és 108 fényes fagyöngy lesz rajta. A lhászaiak mindig gyanakodva tekintettek a hegycsúcsra. inkább. és vedd meg. mindenki sürgősen menedéket ke­ resett. ame­ lyekre egy szerzetesnek mindig emlékeznie kell. Átvágtunk a tömegen az üzletek­ hez. hogy beérjünk a bazárba. a tartóból. és nem számított rendkívüli látványnak. de nem átlátszó viaszos papírt feszítenek. hogy ne menjen be a por. és a tülekedésben Cu sokszor hangosan odaköszönt valamelyik régi barátjának. A szélviharok idején veszélyes dolog volt utazni. amire szükséged lesz! Cu tudja. Az ablakokat kívülről fatáblák fedték. mint aki először látja a várost. De nemcsak az emberek voltak éberek: figyeltek az állatok is. mi kell. Venni kellett egy barnásvörös köpenyt. ha egy ló vagy kutya vezette a menekülő­ ket. ahogy elhagytuk a körutat. Úgy néz­ tem körül.

óriási birtokokkal szerte az egész országban. és amíg apám élt. néhány külön­ böző amulettet. AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 45 viselnek. Ne felejtsük. amíg tanultam. egy kést. Itt raktározzák el a legszükségesebbnek tartott dolgokat. egy rózsafüzért. és azokat is csak közepes minőségben. ezek képezték majdani vagyonomat. egy kis bőrtáskát a pörkölt árpának. Cu szigorúan ellenőrizte szánalmas kis bevásárlásomat. a campaedényét. Az egyszerű olvasóval. és egy csészét . a szerzetes egész világi va­ gyonát magánál hordja. mert egy „szegény növendékhez" azok illenek.III. csak a legszükségesebb dolgokat engedélyezte. szorosan megkötik a derekukon. szegény szerzetesként kellett élnem. s az kitáskásodik. Még­ is. A felsőrészt felhúzzák. a csészéjét. Vet­ tem tehát egy pár jakbőr talpú szandált.. Az átlagos szerzetes pl. ékszerekkel és temérdek arannyal. mint reméltem .meg egy kést a faragáshoz. amelyeket aztán mindig magukkal visznek. egy zacskó pörkölt árpát.persze nem ezüstöt.. amit nekem kellett kifényesíteni. . Apám többszörös milliomos volt. és nem­ ritkán kis campa-téglákat. egy fából készült campatálat.

morogva is­ merkedtek. Micsoda titkok rejtőztek a papír fedte ablakok mögött! Mennyi. hogy min­ denki meghallja : . jobb minőségű dolgok kellenének nekem. Ahogy ráfordul­ tunk a Lingkhor útra. és sajnálatomra. csak a „na gyerünk". a kétszintes épületeket. és az ajtók előtt sátrakban kirakott nyeregtakarókat. s a fülem a helyén marad.Úgy tűnt. még egészen másként volt. . szaglásztak. miközben Cu bömbölő hangját hallottam. aki mind kábulatban él. be kellett érnem egy kézzel esztergált facsészével.legalább valami hasznom is származott belőle. és mennyi mindent tud­ nának mesélni a nyitott fatáblák. amikor egy hatalmas és fenye­ gető kéz lesújtott rám. naplopó csavargó miatt. a hosszú. mit gondolnak ezek a fi­ úk manapság! Mikor én voltam fiatal. Az utcát sosem láttam még ennyire von­ zónak.Na. újra szerte­ foszlott. hogy. ame­ lyeket szerettem volna megvenni. a világ minden tájáról való csodás áru cserélt gazdát azokon az erős faajtókon át.46 HARMADIK SZEM Újra megnéztem az utcát. a cápauszonyt árusító kereskedéseket. a sok semmirekellő. az árakon civódtak. Otthon anyám megnézte. ha beszélni tudnának! Úgy néztem mindenre. megragadta a fülem és vadul megtekerte. meg volt elégedve mindennel. mint egy régi barátra. igen éles szél támadt. hogy hátramaradok. Kóbor kutyák kószáltak mindenfelé. Cu előttem haladó ter­ metes alakjával felfogta a szelet . Cu-t nemigen érdekli. . gyerünk. Fel sem merült bennem. gazdájuk szerencséjére várva lovak nyihogtak kedve­ sen egymásnak. és azt mondja. amint nyájasan bár. miket vettem. milyen szerencsések azok. és azt gondoltam. ahogy a já­ rókelők között bóklásztak. Hazafelé Cu egész úton előrelo­ vagolt. vagy követem őt. Még egyszer meghallgat­ tam a kereskedők és a vásárlók vidám évődését. ha csak ritkán is. Jakok nyögtek rekedtes-öblös hangon. A korábbi terveimre gondoltam. hogy ezüstcsészém lesz. Szóval reményem. Nem volt más választásom. motyogott és morgott a „mai fiatalok". Úgy ordított. vagy földbe gyökeredzett talán a lábad? Nem is értem. ki­ ugró ereszeket. hogy netán fe­ lülbírálja Cu-t. Előzőleg reménykedtem. Kedd Lobszang. és látni fogják. de újra látom majd ezeket az utcá­ kat. s oda a fülem. akik minden nap látják. meg azokra a dolgokra.

hogy értékelni tudtam volna az építészeti műremekeket. A szabadban akartam lenni. és határo­ zottan bántott. kis kőházaival. nem azért. hanem tizen­ négy apát. hogy minden apró-cseprő szeszélyüket kielégítsék. Hét különböző rend és hét különböző iskola alkot­ ta. . Olyan nagy volt. A várost fal vette körül. és valóban. Reszkettem a félelemtől. mikor láttam. Drepung a világ legnagyobb lámakolostora. Apa el volt foglalva a rendfó'nökkel és az apátokkal. és mint jó vá­ ros.III. mert számomra mindez valódi megpróbálta­ tást jelentett. mikor megtudtam. amikor apa szavaival élve „a kellemes séta a napsütötte rónán" vé­ get ért. Boldog voltam. Anyám körbehurcolt a tekintélyes Ihászai házakon. hogy megnézzem. A Rizshalom valójában hét kolos­ tor egy helyen. hogy nem egy ember irányította. és elvitt. hogy nem Drepungba kell majd mennem. hogy selyempárnákon üldögéltek. a társasági életben és az udvari­ as fecsegésben. De nemcsak anyám okozott annyi sok szívfájdalmat. mint egy halom rizs. hanem hogy én tegyem tiszteletemet ismerősei­ nél. Határozottan nem abból a fajtából való vagyok. én meg mint egy elhagyott gyermek vigasztalanul kóboroltam körbe-kör­ be. és még boldogabb. valamennyien a szigorú fegyelem hívei. magas templomaival. hogy ilyesmire kell a drága időmet pazarolnom. önfenntartó volt. hogy tekintélyesnek érez­ hessem magam. és nem is a Lhászától hárommérföldnyire épült Szera-ba. Kedvét lelte az utazgatásban. ezekből állt nap-nap után minden látogatás. az íjászatot. Apának meg kellett látogatnia a drepungi lámakolostort. AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 47 Az utolsó héten nem hagytak egyedül. A neve rizshalmot jelent. akiknek egész álló nap semmi dolguk sem volt azon kívül. a fény­ ben tündöklő kupoláival és tornyaival tényleg úgy nézett ki a tá­ volból. hogyan bánnak a kis novíciák egyikével-másikával. és folyto­ nosan a szolgákat hívták. Ha­ lálra untam magam. De nem voltam olyan hangulatban. aki könnyen elviseli mások hülyeségét. tízezer szerzetessel. és teraszosan egymásra növő épületeivel. gyakorolni a rúdugrást. Ehelyett pedig körbehurcoltak mint valami díjnyertes jakot és lompos öreg hölgyeknek mutogattak. szerettem volna jól érezni magam a hátralévő néhány napban: sár­ kányt eregetni.

faragott faborítók lassan visszakerültek a helyükre. Beszélt arról az időről. aki Lhásza közelében . A sárkányomat elszedték tőlem és elajándékozták. amelyeket hazánknak és Uralkodónknak tettünk. amely ezer meg ezer évre megy vissza. hogy a Könyvet ne zavarhassák. hogy kifejezésre juttassák. nem vagyok gyerek többé. Itt voltak a részletek. 90 cm széles és 25 cm hosszú kötet­ be jegyeztek fel minden részletet a családunkról. és nincs szükségem efféle dolgokra. és dicső tetteik. még apa is rogyadozott kissé a súlyától. melyeken az asztrológusok jóslata alapult. Megérintett egy gongot a könyökénél. hogy berakja a ládikát az oltár alatti mély kőfülkébe. mikor Ti­ bet partjait ősi tenger nyaldosta. A főoltár mellett ült. Szerepeltek ben­ ne legrégebbi őseink. és lepecsételte. a szívem is darabokra törik. és a szolga máris hozta neki a vajas teát. valamint az akkor készített tábláza­ tok. Bementem csodálatos díszí­ tésekkel teli szobájába. megsár­ gult oldalakon a történelmet olvastam. (Először azért. mert másnap. és hogy az ásatások miként bizo­ nyították ezt. értékes könyvek sorakoztak a falnál. egy történetet.mondta -. Itt jegyezték fel azokat a szolgálatokat is. amint felkelt. az íjamat és a gyönyörű tollakkal díszített nyílvesszőket eltörték. Hosszú hallgatás után elmondta Tibet titkos történel­ mét. akárki. kb. ráöntötte a fülke fedelére. és kényelmesen elhelyezkedett a párnáján. A régi. A súlyos. . majd kis rézedény felett viaszt melegített. ahol régi. Apa visszapattintotta a borókafából készített vastag papírlapokat összeszorító aranykapcsokat.) Most nekem is alá kellett írnom a Könyvet. de érdekelt is ez bárkit! Napszálltakor apám értem küldött. Aztán tiszteletteljesen meg­ fordult.ez a szobájában volt -. Úgy éreztem. Hozzám fordult. A Könyv nagyon nehéz volt. mely az Özönvíz előtt is régi volt már. hogy bejegyezzék fogantatá­ som és születésem időpontjait. A Könyvet most másodszor nyitották ki miattam. és letérdelte­ tett maga elé. A Könyv felnyitásának szertartása következett. mi­ kor belépek a lámakolostorba. melyeknek köszönhetően nemességre emelkedtek.48 HARMADIK SZEM Végre-valahára elérkezett a hét vége. Még ma is . Év­ századok óta ebbe a nagy. hogy visszategye a védelméül szolgáló aranyládikába. új élet kezdődik számomra.

hogy aludjak. mielőtt beléphetsz a lámakolostorba". Ezután meg­ változott a hangulata. kemény vagyok és szívtelen.a következő napon . Ezzel befejezte. de a család hírnevé­ re vigyázok csupán. amikor életemben először nem otthon alszom majd. ez volt a legjobb módszer: az érzelmes búcsúzkodás megnehezítette volna. és emlé­ kezz mindarra. A gyerekek iránti erős ellenszenvére gondoltam. és csak kilencéves volt. egy szolga felébresztett. . A hold las­ san áthaladt az égen. AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 49 ás. fiú . Utolsó szavai később sem hagytak nyugodni.mondta -. „Fiam. nem tudtam elbúcsúzni tőle. Fentről a tetőről az imazászlók csattogása hallatszott. amire tanítottalak. Elaludtam. Aztán találtak ismeretlen célból készült. Cu besietett a szobám­ ba.III. én pedig . Viselkedj férfi módra. hogy távozhatok. Ezzel sarkon fordult és elment. később meg a rettegett másnapra. Hosszú ideig feküdtem apám szavain gondolkodva.mondta . . Istennek hála ezért. amint a csupasz farudakat csapkodták. vissza se térj. Gyakran a környékbeli barlangokba járó szerzetesek fedeznek fel ilyeneket. megkövesedett tengeri állatokra és különös kagylókra akadhat. Visszamehetek a lovaimhoz. most elválnak útjaink. Az este. Figyelj rám: Ha nem állód ki a próbát. „Komoly megpróbáltatást kell elszenvedned. Idegen leszel e ház számá­ ra".mondta. és elhozzák apámnak. „A Törvény értelmében mutattassák rideg keménység az elő­ kelő születésiteknek és könyörület az alacsony származásúaknak . Miközben a sovány reggelit eszegettem. és nem vesznek fel a kolostorba. csak intett. különös fémtárgyakat is. Jászé­ tól. már lefeküdt. de nem azért. hogy kivétel nél­ kül minden kapott parancsnak fenntartás nélkül engedelmesked­ jek.hét. Lelkemre kötötte. Anyát nem találtam. egy szót sem szólt többet. és elrendeztem az ágyamul szol­ gáló párnákat. mert olyan gyakran játszottunk együtt.úgy gondolod. Mutatott néhányat. Utoljára bementem a szobámba. korábban elbúcsúzkodtam már a nővéremtől. de ahogyan le­ ment a hold és a nap első gyenge sugarai megjelentek az égen. Kint. hogy elhagyjam .Na. az ablakpárkányon egy éjjeli madár verdesett. Felzaklatta az elválás. campát és egy csésze vajas teát hozott. Lefeküdtem. Bár akkor cseppet sem értékeltem.

hogy a búcsú elmaradt. Végigmentem a lépcsőn és elindultam. de sötét volt még. csendesen lépkedjek. apám parancsára történt.. bedugtam a campaedényt és a csészét a köpenyembe. semmi kétség.50 HARMADIK SZEM az otthonomat . hogy kikísérjen. hogy idejekorán megtanuljam a fegyelmet és az állhatatosságot. megpróbáltam vol­ na rávenni. engedje meg.összetekertem egy másik köpenyt. Sok tibeti gyerek­ nek könnyű élete van. mindörökre. Elhagy­ tam hát az otthonomat.ke­ mény volt. Ha anya fent lett volna. Pirkadt. és az. Magányos voltam. és csüggedten szomorú. rémült. . és ahogyan hittem. Azt akarta. mint később rájöttem. az enyém . mire egy szolga fi­ gyelmeztetett. Átmentem a szobán.. a tekercsbe egy bőrtalpú csizmát tettem. Befejeztem a reggelit.először. ne ébresszem fel a háziakat.bármely mércével mérve . hogy otthon maradjak. Végigmentem a folyosón. hajnalhasa­ dás előtti sötétség. .

csontos ember állt előt­ tünk. sátánfajzatok? .Szerzetesek szeretnénk lenni . egyikünk sem volt elragadtatva a másiktól. aki óvatlanul túl közel lépett hozzá.A kapu bevágódott. nyomorult csirkefogók? 51 . ijedtünkben fiatal fának néztük. Egy ideig szelíden kopogtattunk. . hogy meghallották. . felszedett egy követ.In­ kább majomnak nézne az ember benneteket . mégis milyen kimondha­ tatlanul elérhetetlen! Végül kirepült az ajtó. men­ tek. csak fokozva az éhség okozta kínjainkat. kezében hatalmas bo­ tot lóbált. Leültünk a földre. jobb dolgom sincs.válaszolta. . Akkor az egyik fiú lehajolt. Azt hiszitek. kis híján hanyatt esett. Gyanakodva végig­ mustráltuk egymást. A bejárathoz vezető kapunál két másik fiúval találkoztam.Mit akartok itt. Kemény iskola. ha kész lesz.mondtam.Várja­ tok ott.kiáltotta. a lábunk elfáradt már az ácsorgástól. és egy magas. közben világosodott.ordította . ők is ide igyekeztek. ha egy­ szer ugyanaz lesz a sorsunk. Emberek jöttek. Milyen közel az étel.Na. azt hiszem. . az egyik fiú. de semmi sem történt. . az bizony! Róttam a mér­ földeket.mit akartok.Negyedik fejezet A TEMPLOM KAPUJÁBAN Az út egyenesen a Csakpori Lámakolostorhoz. a Tibeti Gyógyítás Templomához vezetett. de elhatároztuk. Egy ablakból kellemes ételszag áradt. és akkora zajt csapott. barátságosan fogunk viselkedni. Megjelent egy szerzetes. a növendékek tanítómestere lejön majd. egy tapodtat se mozduljatok. mint ajtót nyitni nektek? . .

Először is. Az egyik fiúnak. amíg nem mondom hogy elég. hogy lépjünk be.kiáltotta.Szerzetesek szeretnénk lenni .sokan voltak . hogy a szempillád se rebbenjen}. a hetedik születésnapomon éppen. egy pásztor fiának. ahogy parancsolta. és egy szem­ pillantás alatt sarkon fordult. Ahogy a nap lefelé haladt az égen. de gyorsan. Fenyegetőn a botja felé nyúlt. Szomorúan összeszedtem a kis cókmókomat. Azzal hirtelen meg­ fordult és elment. nem ittam.A másikhoz így szólt: . Hirtelen mozdulattal a szegény szerencsétlen fiú felé lépett. beborította a vállam. Hajnal óta nem ettem.ügyet sem vetettek rám. aki vallásos akar lenni. csak úgy. leültem keresztbe tett lábbal. A kóbor kutyák meg-megálltak egy pillanatra. a torkom teljesen kiszáradt a szomjúságtól. Egész álló nap ott ültem mozdulatlan. mik vagyunk. kik vagyunk és még azt is. de úgy. hogy miért vagyunk egyáltalán. ülj le. Az arra járó szerzetesek . agyon­ kényeztetett hercegecskéknek! Menj vissza negyven lépést. és visszamentem negyven lépésnyire. Megkérdezte. a félelemtől ott a hely­ színen majdnem összezsugorodtam. majd nagyot ugorva elmenekült porzott a föld a lába nyomán.Gyorsan befelé! Ha megfelelsz a vizsgákon. vérezni kezdett. hogy kíváncsian megszaglásszanak. . . mi van benned. Térden állva lépkedtem.52 .Micsoda szemét népség jön manapság a kolostorba! A kolostor területét körös-körül hatalmas fal övezte. tele ment vele a szemem és kis kupac gyűlt kifelé fordí­ tott tenyeremben.És te itt? Mi ez ? Ohó! Egy kis hercegecske.Szent ég! . egy követ do­ bott felém. Egyikőjük. és maradj ott elmélkedő testtartásban. Nem volt nehéz észrevenni. milyen tömés: ez a hely nem való puhány. A kő felsértette a fejem. intett.Mit mondtál. El­ ment mellettem egy csapat fiú. HARMADIK SZEM . aztán. Rám szállt a por. vagy bottal kergetlek végig az úton. nézzük csak miből vagy. Egyedül maradtam. azt mondta: . jómadár! Lássuk csak. nincs elragadtatva tőlünk. éhségem egy­ re nőtt. belepte a hajam. . De meg sem . A so­ vány szerzetes vad pillantást lövellt felém.válaszoltuk. marad­ hatsz. azután ők is továbbálltak. aki ijedtében teljesen megfeledkezett a fáradtságról. fiú ? Mészáros az apád? Húsvagdaló? Aki megszegi Buddha törvényét? És ide meré­ szelsz jönni? Tűnj el.

Az első hét évem nem volt könnyű. hajlott alakja is. a fűzfalevelek susogtak és zörögtek. és átöntöttem a campát a saját edényembe. a félelem tar­ tott fogva. Nem volt hova mennem.IV. egyedül a félelmeimmel. . de ahogy a nap első sugarait megpillantod. Egyszerre csak puha csoszogást hallottam. kemény évek alatt elformátlanodott. de akkor is ez volt az első éjszaka. hogy belépjek abba a házba. . kinyújtot­ tam a lábam. Féltem. Az öregségtől remegett már a keze. Nem tudtam. A renden belül csak azok töre­ kedhetnek magasabb rangra. A lámakolostor ablakában ezernyi vajmécses lángja gyúlt. minden porcikám sajgott. Rettegtem a sötét­ ségtől. Valóban fáradt voltam már. akik kiállják ezt a próbát . Lassan felderengett a hosszú. aki tapogatódzik a sötétségben. kis mélyedést kotortam a földön a csí­ pőmnek. A nap elbújt a hegyek mögött. aminek esetleg most gondolod. és egész nap ugyanabban a testtartás­ ban ültem éhesen. s a tartalék köpenyt a fejem alá téve lefeküdtem. helyezkedj ugyanebbe a testtartásba. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 53 moccantam. az éjszaka külö­ nös hangjai. hogy ki-kilöttyen a tea. Jeges szél fújt. körülöttem mindenütt sejtelmes hangok. amit nem otthon töltöttem. Apa mindig szigorúan bánt velem. és nem öncélú kegyetlen­ ség. mit hoz a holnap. rémisztően szigorúan. a sötétben mozoghatsz. Most egyedül kellett alud­ nom a hideg ég alatt. mozdulatlanul. Felálltam. Aztán azt mondta: Most aludj.Fogd. apám nem engedi. láttam. Felém nyújtotta őket. rettegtem a következő napoktól.Azzal összeszedte a csészét és a tálat. A másikban kis tál campát tartott. semmit se tehettem. és ráadásul teljesen megmerevedtem. Ott kellett ülnöm mozdulatlan. besötétedett. mert ez próba. hogy megmozduljak. amely egykor az ottho­ nom volt. A kavicsos úton egy szerzetes közeledett. mit követelnek még tőlem. Kitalálta a gondolatai­ mat és így szólt: . szomjasan. fiam. a legerősebb ok. Túlzottan rémült voltam ahhoz. Még mindig mozdulatlan ültem. egy öregember lépteit.Megittam a teát. ha kudarcot vallok a kitartás próbáján. minden tagom el­ merevedett már. A csillagok fénye­ sen ragyogtak az éjfekete égen. amit az egyik kezében hoz. de először nem nyúltam értük. majd elment. aztán az oldalamra feküdtem és megettem a campát.

fiam. Hogy ne le­ gyek ilyen gyenge. és odébbálltak. talán megfeledkeztek rólam? Vagy egy újabb próbatételnek vetnek alá. később pedig mély zümmögés lesz belőle. egyre jobban megmerevedtem. s máris trombita­ hangra ébredek. nem tud gyorsan járni. mostanra már elgyengültem az éhségtől. hamar belefáradtak a meddő próbálkozásba. még alig pirkadt. emlékeztettem magam rá. fi­ nom sóhajtás. Apám világosan megmondta. vagy piszkos megjegyzése­ ket tettek. Szuszogást hallottam. Végre meghallottam az öregember lépteit. a kis vajmécsesek lángja is fellobbant a kolostorépületekben. ha nem fogadnak be a kolostorba. hogy sírjanak. Ebben az időszakban a hold későn kelt. A különböző épületekből szerzetesek jöttek kifelé. Hama­ rosan már csak a csillagok halvány fénye világított az éjszakai sö­ tétségben. kavicsokat rugdostak felém. és egy sötét foltot láttam közeledni. De mivel nem reagáltam. mozdulatlan vá­ ros levegője vette körül. Még jön a holnap. hogy együttműködőbb áldozatokat keressenek. a hegyek mögött a közeledő nappal első fényei ragyogtak az égen. nincs hova menjek. de nem mertem megmozdulni. és újra a szemlélődés pozitúrájába merevedtem. Felnéztem. akár a méhek zsongása egy forró nyári napon! Ahogy múlt az idő. Először az alvó. mely mormogássá erősödik. szinte le sem hunytam a szemem. olyan. mint mikor valaki ébredezik. Gyorsan felültem. mert ha megmocca­ nok és nem állom ki a próbát. ne . élettelen. az a mondás jár­ ta. majdnem lábra ugrottam. és éheznem kell? Egész nap nem moccantam. és vigyázz. rejtélyes ügyei­ ket intézték. Aztán. időnként porzáport zúdítot­ tak rám. Kisfiúk kószáltak az úton. ő sem fogad vissza. Egy nagy fekete szelindek volt csupán. folytatta éjszakai küldetését.Enni. Ez alkalommal több jóindulattal nézett rám és azt mondta: . mintha ott sem lennék. valamit vonszolt maga után az úton. A lámakolostor fokozatosan életre kelt. Aztán.és innivalót hoztam. hogy fiatal még. de a próbának nincs vége. Tudo­ mást sem vett rólam.54 HARMADIK SZEM Úgy tűnt. nem mertem elaludni. zokogni tudtam volna. ahogy napszálltakor megint sötétedni kezdett. Hirtelen fel­ lángolt bennem a remény. A reményem elszállt. Balsejtelmem támadt. hogy csak a nők és a kislányok olyan ostobák.

és is­ mét áttöltöttem a campát a saját edényembe. . egyszer csak elszenderedtem.szólított. a nap is megállt az égen. hogy arcra estem.Vegyél részt az esti istentiszteleten.IV. de a lábam annyira elgém­ beredett. Az ablakokban . Hely­ zetem igazságtalanságán tűnődtem. néhányan megpróbálták el- . Megpróbáltam felállni.Gyorsan felkaptam a csomagomat és odatántorogtam. az ajtó­ ban messze. Miközben töprengtem. .mondta. micsoda boldogság. és az esti szél játékosan fel-felka­ pott egy-egy elhullajtott madártollat.Remélem. Nem várok tovább. éreztem. ott maradhatsz ma éjjelre is. mert nagyon sokan elbuknak a huszonnegyedik órában.Gyere be ! . Ezzel megfordult. Úgy látszott. fiú! . megláttam a tanítómester magas alakját. hogy nem vagyok kotlóstyúk. A kövek mintha csak késpengét növesztettek volna alat­ tam. Újra lefeküdtem. Bevágtam az első sorba. Az éh­ ségtől felpedzett érzékeim jelezték. . vajas tea. Nem volt több választásom. A láma­ kolostor ködben úszott. sosem jön el az este. Ahogy a lábak között rohantam négykézláb. amint szemlélődő testtartás­ ban ültem. melyet áthajtanak a hegy hágóján.egyik a má­ sik után . és füstölők nyugtató szagát éreztem. mintha egész életemben ezt gyakoroltam volna. Összeszedtem minden erőmet és sikerült legyőznöm a szédülést. ennivaló van valahol a közel­ ben. színes fények. . hegyek­ kel és szerzetesekkel tarkított lila foltok tűntek fel. de egy szemernyit sem voltam boldogabb. fajtájú­ formájú szerzetes nem akartam lenni. Étel . a ködben épületek. Amíg beszélt.campa. de nagy sokára szürkülni kezdett. aztán reggel találkozunk. semmiféle szektájú. nem bírom tovább. Bent meleg volt. és elment. a harmadik napon. A következő. annak még nálam is hosszabb ideig kell egy helyben ül­ nie. mint az előző éjjel.újra megjelentek az apró fények.gondoltam -. nagyon kellemetlen helyen karcoltak. . Valódi félelem­ mel gondoltam arra. . Egy világosabb pillana­ tomban ráeszméltem. .Épp akkor. így követtem a tömeget. nem akartam szerzetes lenni egyáltalán.Ha pihenni akarsz. mint egy teherhordó állat­ nak. egyre gyengébb vagyok és szédelgek. ma éjjel meghalok .Gyere ide. hogy a sok szenvedés után most mindent el­ ronthatok. megittam a teát. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 55 mozdulj.

egy a majdani vezetők közül? Hah! Nesze neked! . és a varkocsomnál fogva lábra állított. . A mester meghökkent. kis nyomást alkal­ maztam.és hangok: . de senki sem figyelt rám. .azt hittem. elnyúltam a kövezeten. csúszott egy darabig az or­ rán. miként zajlott. Ütések és rúgások zá­ poroztak rám. Csak akkor állt meg.Hitvány nyápic.Új fiú. az orrából patakokban ömlött a vér. gyertek. egy másik elszedte a bőrcsizmá­ mat.56 HARMADIK SZEM kapni a varkocsomat. emlékezz mindarra. csontos szerzetes hangos üvöltéssel talpra ugrott. azt. . átrepült fejem felett. Meghalok . amire tanítottalakl" Gondolkodás nél­ kül megfordultam.Ahogy szedegettem a campát a szememből. meg­ állt az élet. ez is a próba része.Úgy tűnt. nem védekeztem. és a fájdalomtól elakadó lélegzet­ tel. előkelő származású. és ahogyan Cu-tól tanultam. majd harsogó ne- . képzeletben hallottam az öreg Cu búcsúszavait: „Viselkedj férfi módra.Mulya tökfilkó! Nyápic alak! TE. kicsit jobban éreztem magam. és semmi sem tartóz­ tathatott fel.Kemény ütések záporát zúdította rám. A magas. kásás campa ömlött az arcomra. meg se tudod védeni magad! .Úgy látszott.minden baj véget ér. Követtem a töme­ get a belső templomba. verjük el! A körém gyűlt növendékek egyike a köpenyemet lóbálta a feje fö­ lött. .gondoltam . az ütések sosem érnek véget. látni akarják. Akkor hirtelen hangosan ordítani kezdett valaki: . Fülsiketítő csattanás riasztott fel . Miután ettem. én pedig beosontam egy óri­ ási oszlop mögé. A többi fiú visszatartotta a lélegzetét. de ennivalót kerestem. amelyről teljesen lehorzsolódott a bőr. széthasadt a fe­ jem . és azt üvöltötte. azt gondoltam. hogy nem tudom. Aztán a szerzetesek kitódultak a templomból. az esti szertartásra. és csomagommal a fejem alatt elaludtam. Olyan fáradt voltam. leesett a kőre. engedelmeskedek-e a tizenhatodik törvény parancsá­ nak: „Viseld a szenvedést és a nyomorúságot türelemmel és alázat­ tal. hogy rendben van.Figyelj! A vén Zörgőcsont pré­ dára les. a tanító le­ nyúlt. mikor a feje hangos koppanással egy kőoszlophoz verődött. Puha.Mi folyik itt?! Ijedt suttogás volt a válasz: . amit alólam húzott ki.

ujjai. hogy tudtam.„mindenre. Fiatalabb korában nagyszerű dzsúdó* szakértő volt Khamban. hála Cu-nak. könnyű kikerülni. nehézkes. megragadott egy ne­ héz füstölőedényt. és könnyedén megcsavartam a karját. és . A TEMPLOM KAPUJÁBAN 57 vetésben tört ki: . Lehajol­ tam. azért nevezem mégis így.ahogyan Cu mutatta . Egy pillanatig nyöszö­ rögve feküdt a földön. Óvatosan körözött.Nézzük csak a fiatal pávakakast! Vagy talán sa­ rokba szorított patkány? Melyik? Aha. a füstölő akár egy ki­ lőtt csúzli. ha küzdelemre kerül a sor. az öreg rendőrszerzetes iránt. és rám ugrott.időnként kegyetlen ki­ képzésnek. ahol az ereje előnyt jelent. melyekkel a láncot szorította. és egy magas.Na. te vagy a legnagyobb ve­ rekedő a kolostorban. majd a fejére esett. és mikor átugrott. hogy elkapjon és tehetetlenné tegyen. Kicsúszott a lába alól a talaj. és a láncánál fogva hozzám vágta. fejlettebb is nála. megcsavartam az egyik lábát. amit tu­ dott". Elléptem hadonászó karja alatt. Ez alka­ lommal megpördült és a bal vállán ért földet. majd azt mondta: . (Lásd még a 109. Ngavang. Meg kellett harcolnom felnőtt férfiakkal is. előbb leírt egy félkört. Először életemben hálát éreztem Cu. Ahogy Nhavang nekem rohant. Ebben a tudo­ mányban. oldalra ugrott.könnyedén beledöftem az ujjam a nyaka tövébe. Leesett. ez az. Most. Rám rontott. De még nem volt neki elég. Lát­ tam. Megtanított . Az ilyen fegyver lassú. tényleg nagy ügyes­ ségre tettem szert. a jövőm ettől a küzdelemtől függ.ahogy szokta mondani . Nem ijedtem meg. elernyedtek. és az . akkor felpattant. végre örültem egy kicsit. Ngavang erős. nézzük. amit ki kell talál­ nunk! Megfordult.) . oldalra léptem. de a mozgása esetlen. hogy egy jakhajtó fia ügyesebb-e vagy egy hercegé. mert a tibeti név a nyugati olvasónak nem jelent semmit. otromba tizennégy éves fiúra bökött. jó felépítésű fiú volt. A tibeti változat különbözik a dzsúdótól. hogy a durva és vad verekedéshez szokott.IV. a körülöttünk álló fiúk és szerzetesek egy csoportjára zuhant. oldalon. mint szikla a hegyoldalon. ahol nem számít az erő vagy a kor.

megálltad a helyed. a belső templomok és a tantermek mellett. megkeresett és így szólt: . itt van a fiú. aki előzőleg enni hozott nekem.Valódi férfi vagy. hajolj meg. megtudod majd.Ülj le. az Istenek Termei és gyógyfűraktárak mellett. az egyházi hivatalok.Akkor rászolgáltam egy kis ennivaló­ ra. hogy a lélek kiszabaduljon a testből asztrálutazásokra vagy hasonló célból. mely a tetőre épült. és odasétáltunk az apát házához.szólt -. . fiam . hogy majd­ nem hasraestem. úgy.a mesterük vagy már . szó­ ban és írásban is egyaránt. A növendékek tan­ mestere hozzám lépett. fiú.Hajolj meg.Fiam. majd földre borult. A tanmester felállt. Most átveszed a helyét. Rendkívüli megtiszteltés. és csináld. A növendékek tanmestere barátságosan üdvözölt. ragacsosan és lottyadtan. fiam.Egyél. Nagy buz- . hogy jóra használod a tudásod. Újabb lépcsők következtek. Kedd Lobszang Rámpa. fiú.Kövess. nem kerül rossz kezekbe. adok neked enni. Azután fel a lépcsőn. amennyit akarsz. Uram. . miért. uram.Ezzel a növendékek tanítómestere háromszor meghajolt.kísérjen hozzám. látom. fiú! Merészen így válaszoltam: . igyál.és innivalót. Ngavang félelemben tar­ totta a növendékeket.Hihetetlen sok kérdést tett fel. elhaladtunk a Buddha-szobor előtt és a Gyógyítás szimbólumát megkerülve beléptünk az apát sa­ ját szobájába. Az öreg szerzetes. beviszlek az apát úrhoz. Megpróbállak rajtacsípni. Beléptünk az aranyozott fatáblákkal díszített ajtón. de közben azt mondta : . . amit én. szóval vigyázz! . Hat órán át ültünk egymással szemben a párnánkon. megveregette a hátamat. Ezt az „érintést" gyakran használják arra. mint a viadalban. de kedvességgel és könyörülettel kell felügyelned rájuk. aztán mondd meg az egyik huligán­ nak .58 HARMADIK SZEM Ngavang körülbelül egy fél órán át eszméletlen volt. . hogy a tudo­ mányokban is olyan vitéz vagy-e. . Jóra tanítottak. Most gyere ve­ lem. aztán azt mondta. Gyere! Követtem a széles folyosókon. újabb tekergős folyosókon. Az utóbbi napokban nagyon keveset ettem. mikor belép­ tem a szobájába. most már elégedett. Úgy éreztem magam. ülj csak le! Megnézzük. mint egy darab rosszul kikészített jakbőr. míg végre felértünk a lapos tetőre.

amelynek szilárdsága a sziklákéval vetekszik. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 59 galmamban. és olyan eltökéltségre. Minden segítséget megkapsz. De amiben csak tudunk. a „borbélyműhely­ b e " vezettek. Én követtem a példáját. ha valaki belép egy szerzetesrendbe. Belőlük nincs hiány. Tibetben. és nemritkán keserves. amit megjö­ vendöltek neked. in­ tenzív képzést. anélkül. aki a magasabb rendű dolgokra. Itt leültettek a földre.Fiú. Kedd Lobszang Rámpa. Fizikai munkások. Most annyit. A kitartás próbája kíméletlen volt. és elindultunk kifelé. Különleges képzést kapsz. Aztán így szólt: Kedd Lobszang Rámpa. hogy az asztrálsíkokon utazzhass. hogy megértsem. akik megőrzik és továbbadják tudásunkat. és hellyel kí­ nált. Bár csak hét­ éves vagy. csak figyelt. . a magasabb szintű fejlődésre alkalmas. hogy tudni akarnák a miértet. én is leborultam. A többiek sodródnak és napi munkájukat végzik. Kacskaringós utakon keresztül kis szobába. Nagyon figyeltem. és néhány rövid év alatt többet fogsz tudni. ha or­ szágunk majd idegen felhő alatt lesz. Az egész túl nehéznek tűnt nekem. Most elvisz­ lek. de erről egy kicsit később. A tisztánlátást kikényszeríteni fájdalmas dolog. hogy minden ezer szerzetesből egy az. Az utolsó tincset akkor távolítják el. Az apát szenvtelen tekintettel ránk nézett. amikor a szobájába értünk. párnákon ültünk. Fáradt voltam! így folytatta: . amit kell. Tibeti módra keresztbe tett lábbal.A gyógyítás tudomá­ nyát és az asztrológiát fogod tanulni. hogy kopaszra borotválják a fejedet. Az Ösvény kirajzolva előtted.IV. akik forgatják az imamal­ mot. a tanítómester felkelt és mélyen meghajolt. kitartóan kell dolgoznod. de nem ok nél­ kül volt az. mindent tudok rólad. ami tőlünk telik. mint férfihoz. mint amennyit hosszú élete során egy láma általában megtanul. amely semmitől sem retten vissza. hi­ ány azokból van. Bólintott. egy fürt kivéte­ lével leborotválják a haját. és úgy. mikor a szerzetesnevet kapja. ahogyan kell. mikor az előző nevét elveti. és ahhoz. Ezoterikus tanulmányokat is folytatsz majd. A mester csak akkor tör­ te meg a csendet. mindent. Egy ideig az apát úr nem beszélt. olyan bátorságra van szükség. Az okot később majd megtudod. segíteni fogunk. úgy beszélek hozzád. Az Út nehéz lesz. hogy azt tegyem. és a mester a következőket . mert így lettél ne­ velve.

Bevezetett a szobájába és elővett egy nagy könyvet.Tise! . a segédje odarohant. mert így egyszerűbb az olvasónak. . De ez csak a kezdet volt. így könynyebb eltávolítani a hajat. Kilógó nyelvvel és egyre- másra morogva. . aztán megszólalt: . borotváld meg a fiút! Ne hagyj egy tincset sem.Mi baj? Felforrtál? Igen. és olyan szorosan tartotta a varkocsomat fel­ felé.Aha! Megvan: mától fogva Zamigmarlálu a neved.a szolgák nálunk ilyennel nyír­ ták a növényeket. . Va­ lahonnan szerzett egy nagy ollót . Ebben a könyvben azonban továbbra is a Kedd Lobszang Rámpa nevet használom. . A segéd ho­ zott egy tál forró vizet. minek is nevezzünk? Még egy ideig mo­ tyogott magában. mert azonnal nevet kap. Fogott egy háromoldalú borotvát. hogy majdnem felemelt a földről.Tamcsö. ez igencsak hasonlított arra a szerszámra. jól gondozott. hogy felpattantam a földről kínomban.hívott a mester.üvöltötte.Ó. jobb kezével megra­ gadta a varkocsomat és egyenesen fölemelte. Végül.nekem legalább is úgy tűnt. Tamcsö addig ügyködött a siralmasan tompa olló­ val. Gyere és tartsd a végét! Tise. ami annyira forró volt. amit otthon padlókaparásra használtunk. . jól vajazott. míg levágta a copfomat. mire megnyugtatott: . Tamcsö előrelépett. fiam! Gyönyörű varkocsod van.válaszoltam. . egy örökkévalóság után . Gyere! .60 HARMADIK SZEM mondta: .Ne aggódj. mikor a fejemre öntötte. Kész öröm levágni. nem volt több haj a fejemen.Na most.

és hirtelen a könyökére ütnöm. A fiúkkal nem gyűlt meg többé a bajom. A dzsúdóoktatók. Arcán előbb döbbenet. amit min­ denki tud. egy láma intett nekem. hogy fájdalomtól üvöltve békén hagyjon. ahol kö­ rülbelül húsz fiú volt. úgy találták.Ez még az isteneknek is gyötrelmes kínokat okoz. Este fél kilenc lehetett. és egy osztályba raktak a ti­ zenhét éves növendékekkel. mi történik. A kórushoz próbálunk. úgy tudtam. olyan csupasznak éreztem magam. szólt.IV.kiáltotta.Nevetségessé akarsz tenni? A zenészek újrakezdik. Valósággal törpének éreztem magam az óriások közt. Til­ takozásul felemelte mindkét karját. . s koszos kezét az igencsak sajgó koponyámra tette. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 61 Mikor bevitt az osztályba. Mögém jött. buta fiút kivéve senkivel sem volt bajom. éppen hátat fordított nekünk. Énekelni kezdtünk. és lássuk. Újra kezdtük. akikkel a héten később találkoznom kellett. . olyanra. majd valódi fájdalom tükröződött. A többiek látták. hogy elbántam Ngavanggal.Énekelni fogunk. Három zenész várakozott a hangszerénél. mikor a fiú a fejemre tette a kezét. így egy nagydarab. Odamentem hozzá. De nem sokáig. te pedig egye­ dül énekelsz majd! Újra kezdődött a zene. ahogy kell. hogy megnézzem. vajon mi­ lyen újabb nehézség vár rám. egy kagy­ lókürtös és egy trombitás. többet tudok az átlagnál. A zenemester felhúzta a szemöldö­ két. Még egyszer megpró­ báltam az éneklést. Ismét leállított. és olyan jót nevetett. akinek ezüsttrombitája volt. állj! . miközben azon töprengtem.kiáltotta. ők is újonnan léptek be a rend­ be. és őt tartották a legjobb dzsúdószakértőnek egész Tibetben.Kezdjétek újra. Befordult egy zeneszobába. hogy kövessem. A zenemester felbőszültén in- . egy dobos. mi lesz! Cu tényleg jó mester volt. Vágjunk rá tüstént a két kis „furcsa csont­ ra". mind jól ismerték Cu-t. miért hívott össze bennünket: . Mivel otthon jó nevelésben részesültem. milyen a hangotok. De hamar ész­ revette. hogy hamarabb elenge­ dett minket. A zenészek rázendítettek egy jól ismert dallamra. Örömöm azonban nem tartott soká. és énekeljetek úgy. . mert ahogy kifelé jöttünk. így maradt vagy háromnegyed óránk az esti istentiszteletig. Tanárunk. Akkor a zenemester egyenesen hozzám fordult. Csak fel kellett nyúlnom. így tettem. A láma el­ magyarázta. -Tökfilkó! . mint egy frissen tojt tojás.Állj.

te botfülű bar­ bár! . A fiúk kifelé mentek. valamint főtt zöldségeket tett elém. elmulasztod a vacsorát. . .Eztán már semmit sem hallottam. Csak rájöttem. de még ilyen hamis hangot nem hallot­ tam. A templomi szertartásokon sem énekelhetsz. Valaki megra­ gadta a köpönyegemet. és felrepültem a levegőbe. alvajáró vagyok és ismét üres a gyomrom. . ideje gyülekezni az utolsó istentiszteletre. míg meghallottam a trombitákat.Mingyar Dondup láma küldött. felébresztet­ tek-e. ha minden különösebb hűhó nélkül megtelepszem.Gyerünk. fiam. vagy veréssel tanítottak. Ötvenöt év óta vagyok itt. aztán feküdj le. Engem gondosan letett egy párnára maga előtt. s ahogy a többiektől láttam.62 HARMADIK SZEM tett egyet. hol fogsz aludni.hahaha . de ha éneklek .Sietnünk kell reggelizni. Előző este. amit én.Felkeltem. Hamis? Enyhe kifejezés! Fiam. legalábbis reggel ötig nem. Megmutatom. amikor az egyik fiú. hogy a szertartásnak vége. Talán így volt jól. az. és három párna van alattam. Ma hajnali ötig aludhatsz. máskülönben elszundítottam volna.maradj csendben! . barát­ ságos láma a vállára ültetett. Az énekórák alatt mást tanulhatsz. Egy óriási.miközben aludtam . . . vagy maradni akartam volna. Tétlenül ődöngtem.Figyelj. akkor teszek jót ma­ gamnak. . úgy.Belépett a templomba. és teát. mert mindent elrontanál. csak előző este kerültem a kolostorba? Mintha ezer éve lett volna! Úgy éreztem.. .Valóban na­ gyon hálás voltam. és akkor kapsz majd. Nem mintha megszerettem volna a helyet.Kedd Lobszang Rámpa.bevitt az ebédlő­ be. és ugyanazt csináld. aztán gyere be hozzám. campát. . amint azt fújták. hogy mivel nincs más választásom. mint egy dob. aki velem volt. aki az előző nap barátságos volt velem. hogy nézzem meg. lekésed az istentiszte­ letet. és olyan üres lesz a hasad. Elszunyókálhattam. a zenéhez nincs tehetséged.. ha késel.Elmentem. Szent isten. mert arra eszméltem. . Menj most. és a nagydarab láma . Eddig olyan kevés ember volt ked­ ves hozzám. többé nem kell énekebed. fiam. azután be kell vigyelek Mingyar Don­ dup lámához. vagy kiabálással. fiacskám.Kezdtem lehiggadni és megtelepedni. hogy pont szemben ültem vele. felhalmoztam a pár­ nákat a fal mellé. hogy egy nagy szobában vagyok. még mindig a vállán vitt és csak a fiúk ülőhelyének végében foglalt helyet. hogy segített. nagy nehezen felébresztett. . így szólt: . Lát­ tam. Tudod.Edd meg.

Nálunk is voltak háziszolgák. A táplálékkal szent tudást kell magukhoz venniük. Mindenki nevetett. Mindig emlékez­ nünk kellett a régi buddhista mondásra: „Lévén tenmagad a példa. A szerzetesek az étkezések alatt nem beszélhetnek és nem is gondolhatnak az ételre. ahol párnák voltak. Uram. Egymást váltva. A felolvasó is nevetett . Csakporiban valóban vasfegyelem volt. így hát bőven volt benne részünk. a Kangyúr száztizenkét kötetéből mondott fel részeket. Szakembereknek készültünk. .IV. Egyik mondása sze­ rint: „Valamennyi képesség kapuja az olvasás és az írás". Látta. és elmagyarázta. gondolkodás nélkül válaszoltam: . mit mondtam utoljára! Gyorsan! . a rendet és a képzést esetünkben különösen fontosnak tartották. rajtacsípem. de ezt most megúsztam. vörösesbarnában kellett járnunk. hogy máshol jár az eszem. A legtöbb lámakolostorban nem volt ilyen rend. A szerzetesek dolgoztak. mert rámripakodott: .Te. sőt vad fe­ gyelem uralkodott. mint az apám. mint a már felavatott szerzeteseknek. Buddha tanításának ez a lényege" Az apát úr. hogy az a fiú nem figyel. mert a lá­ ma jelentése „legkülönb". Maga Csakpori „vas­ hegyet" jelent. ott. s egy kb. én meg megúsztam a leleplezést. azonnali engedelmességet követelt. Mi. ha előre akart jutni. ismételd csak el. hogy az írás szövegét szerette volna hallani.Azt. vezetőknek.ritka alkalom -. ahogy tetszett.Mint a villám. negyvenöt centiméter magas asztalról ettünk. Csampala láma olyan szigorú volt. Minden étkezésnél van egy felolvasó. mi is részt vettünk a házimunká­ ban. belőlük lettek a lámák. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 63 Reggelinél a felolvasó a buddhista Szent Iratok. Nem zajonghattunk és tilos volt könyökölnünk. hogy ne legyenek zaklatott gondolataink. esetleg lustálkodtak. mindannyian a földön ül­ tünk. az pedig nem alkalmazható kivétel nél­ kül mindenkire. akik a ház­ tartást vezették. aki az olvasópultnál áll­ va a Szent Könyvekből olvas. Nem hordhattuk a növendékek fehér köpenyét. csak jót cselekedj. de ezek szolgálószerzetesek voltak. Ezer­ ből talán egy. A mi kolostorunkban nagyon kemény. ne tégy rosszat másokkal.

a sorok a terem egész hosszát betöltötték. betömködtük tartozékain­ kat a köpeny elülső bugyrosan felhúzott részébe és elindultunk. hogy a hangoknak ere- 65 . Szerzetesek és fiúk százai ültek törökülésben a földre tett pár­ nákon. De senkitől sem kaptam kielégítő választ. a második és a harmadik pedig háttal ült. Mikor az éjféli trombita­ szó beharsogta a félhomályos folyosókat. nem volt valami fényes kedvünk ebben az órában. mintegy mormolásunkra válaszolva. és a többiekkel együtt le kellett mennem imádkozni. álmosan legurultunk a párnákról. és a sötétben a köpenyek után kotorásztunk. Végigcsattogtunk a folyosókon. Minden második sor szemben ült az előzővel. ez így szokás Tibetben.Csakporiban éjfélkor kezdődött a „nap". Az egyik tanítás a következőképpen hangzott: „Jobb megbékélt tudattal pihenni. és így tovább. A pislogó fényben változtak az árnyékok és az óriási szent alakok megelevenedni látszottak. Itt megszámlálhatatlanul sok vajmécses fénye próbált keresztültörni a füstölőkből kerengő füst­ felhőkön. Dünnyögtünk és különleges hangsorokra épülő szent énekeket énekeltünk. mint Buddhaként ülni és imád­ kozni. ahol nincs hamis álszemérem. Gyakran tiszteletlenül arra gondol­ tam: „Miért nem hagynak békében pihenni? Ez az éjféli kelés fel­ dühít". Mind­ annyian meztelenül aludtunk. hajolgattak és himbálóz­ tak. mikor dühös az ember". Aztán felöltöztünk. Keleten tudják. Sorokban ültünk. így az első és a má­ sodik sor egymás felé nézett.

hogy egyik vagy másik egyenesen ránk tekint. Reggel hatkor tanulásra készen gyülekeztünk a tanteremben. és reggel négyig aludtunk. de háromnegyed tízre vissza kellett érnünk a tanterembe. a fel­ ügyelő mellette ülve figyelt. de megszegik. más tárgyat. hogy Lhászának szüksége volt valamire. és nem lesznek jelen a szertartásokon. A Kangyúrból ugyancsak olvastak fel részleteket.66 HARMADIK SZEM jük van. hogy ennyi meg ennyi időre eltávoznak a kolostorból. Engem legalábbis feláldoztak miatta. Déli egyig tanultunk. negyven percre újabb szertartáson vettünk részt. Külön felmentést is kaptak. aztán visszatértünk párnáinkhoz. megszakítva tanulmányainkat kb. Tibeti törvényeink közül a második így szólt: „Gyakorold a vallási szertartásokat és tanulj!" Hétéves fejjel tudatlanságomban képte­ len voltam megérteni. hogy nem a születés számít. campát és vajas teát. miköz­ ben az ötödiket („Tiszteld az öregebbeket és az előkelő származásúakat!") állandóan citálják. hogy mozogjunk és hogy alázatra neveljen . Az étkezés alatt közölték a napi tudni­ valókat és adták ki a parancsokat. Hihetetlenül hatásos látvány volt a több száz ember. mért kell betartanunk ezt a törvényt. Ötkor ettünk először. egy hangkombináció metafizikus erót hozhat létre. A felolvasó még ennél az étkezésnél is egyhangúan mormolt. először egy félórás szertartás következett. azután jö­ hetett csak a campa és vajas tea. és ilyenkor a pislákoló fényben gyakran úgy tűnt. Tapasztalataim alapján inkább azt hittem. miközben a kis csen­ gettyűk ezüstös csilingelésébe lüktető dobolás hangja vegyül. és eszembe sem jutott. Ezt követően egy órán át fizikai munkát végeztünk. mint az istentisztelet előtt. Időnként örültünk a szünetnek. Kilenckor. amint vérvörös köpenyben és aranyszín stólában himbálózik és egy hangon mormol. ilyenkor a reggelinél szólították azokat. Előfordult például. hanem az ember termé­ szete. Negyed ötkor egy újabb szertartás kezdődött. hogy az „előkelő s z á r m a z á s i b a n van valami szégyellnivaló. A füstölők kék felhői kavarogtak-gomolyogtak az istenek térde kö­ rül. akiknek el kellett vinni vagy össze kellett gyűjteni a kért dolgokat. De akkor még nem ehettünk. Ahogy egy zenei hang képes széttörni az üveget. A szertartás körülbelül egy órán át tartott.

Néha . felejthetetlen esemény. A köpenyemet elvették. mert nem tudom. kihívott a terem közepébe. A legkellemetlenebb munkákból is legtöbbször valaho­ gyan a legkoszosabb jutott rám. a nyolcadik születésnapomon kaptunk néhány szem sózott-savanyított diót. De rövid idő alatt hozzászoktam. Megpróbáltam cserélni az egyik fiúval. de éhesek voltunk. az egy óra túl rövid volt ahhoz. vagy hogy úgy elalszom. öt óra. A „torkosságomért" büntetésül huszonnégy óráig nem kaptam sem enni. nem mozoghattunk. és így is csemegének számított. A lefekvésről senki sem késett el! Azt gondoltam. milyen hosszú a nap. nincs szükségem rá. Kilenc harminckor lefeküdtünk a párnáinkra. sem inni. hogy sosem ébredek fel többé. hogy bármely percben meghalhatok. Tanáraink megle­ hetősen szabadon bántak a kemény pálcával. nyugodtan kellett feküdnünk.V. és azt mondták. hogy aludjunk. . ami nem lényeges". Jobbat is el tudtunk képzelni! Négykor.zöldséget is kaptunk: szeletelt fehérrépát. és egyikük-másikuk valódi lelkesedéssel osztogatta a büntetést. Egyszer. felajánlottam neki a tartalék köpenyemet az ő dióadagjáért. Ezalatt nem beszélhettünk. és be kellett vallanom a bűnömet. Három órakor csapatostul egyórás kényszerpihenőre vonul­ tunk. hogy szundítsunk egy jót. Csak a nagyon szo­ rongattatott helyzetben lévő vagy a nagyon meggondolatlan diá­ kok esedeztek bocsánatért.nagy ritkán . vagyis az „ágyunkra". otthon gyakran ettünk ilyet. és később már észre sem vettem. Kilenckor ütött a szabadulás órája. mely ismét campából és vajas teából állt. CSÉLA-ÉLET 67 minket. Eleinte én is. de túl hosszú a tétlenséghez. mialatt csak a legsúlyosabb büntetés terhe mellett mehettünk ki a teremből. A felügyelő meghallotta. vagy egy kevés nagyon aprócska babot. a hosszú napok megölnek. ha a büntetés elkerülhetetlennek lát­ szott. Rettegett napszak volt ez! Öt óra tanulás szünet nélkül. Nyersen ettük. A csendespihenő nem örvendett népszerű­ ségnek. meg a többi új fiú is bebújtunk egy sarokba. Én különösképpen szerettem. akkor következett ugyanis az utolsó étkezés. mire való: „el akartam cserélni olyasmire. a pihenés után megint tanulni kezdtünk.

Nagyon kellemes szo­ bája volt: a falakon gyönyörű falfestmények és festett selyemké­ pek. az egyiket tanulmá­ nyozta éppen.mondta. . aztán hosszasan. . rám nézett. A helytelen ösvény nyugodt. . . ha nagyobb tudásra tennél szert. de először egy igen fontos kérdést kell felten­ nem neked.Megállt. aki felébresztett. . hogy menjek be. ha a helyes ösvényt választod. amivel korábban rendelkeztél. hogy igen. Amikor beléptem. ha nem lenne otthonom. Szünetet tartott. Bár nem kopogtam.folytatta -. valamint egy nagy életkerék függtek.A saját ösvény megválasztásához szabad­ nak kell lennünk . a nyugodt. . . ha azt választom? .válaszoltam. Egyedül csak te választhatsz. ha kudarcot vallok a kolostorban.Apám azt mondta. amit tudok.68 HARMADIK SZEM Majdnem hat óra volt.Te kudarcnak tartanád? . mint más lá­ ma egész életében.Rám mo­ solygott és azt felelte: . nem mehetek haza sem. . aranyból és zománcból.. Most újra akarunk fejleszteni benned néhány képességet és azt az erőt. és néhány éven belül apát leszel. szólt. kemény és át­ ható tekintettel figyelt. Ha a helytelen ösvényt választod. Lobszang!. hogy együtt dolgozzunk. könnyű életet. Apád ezt nem nevezné ku­ darcnak. mint növésben lévő férfinak: .ahogyan beszélt . Hogyan lehetne nyugal­ mam és kényelmem. Mingyar Dondup láma ajtaja előtt találtam magam. előtte alacsony asztalon sok-sok könyv hevert. Nyomon követtük az előző inkarnációdat. hogy tovább kér­ dezzek: . annak tekinteném.Az apát úr megengedte. Valami .Már elfelejtetted? Nyomon követtük az előző inkarnációdat. de mindez a következő életben ja­ vadra válik.Uram! . de nem fogsz fejlődni. a láma lótuszülésben ült a párnáján. . mikor annak a fiúnak a segítségével.Igen.válaszolta. könnyű életet.tudván. Néhány év leforgása alatt azt szeretnénk.És ki mutatja meg majd az utat? . és az jó volt.Ülj ide hozzám.Eleget ettél és ittál? Biztosítottam róla. a te utad negyven évig nehéz lesz. Az alacsony asztalká­ kon kis szobrok álltak. kényelmet és gazdagságot hoz neked ebben az életben. istenek és istennők jade-ból.arra késztetett. mint élő megtestesülést elhelyeznek egy kolostor­ ban.Meg kell beszélnünk egy csomó dolgot. ahová hazatérhetek? Es ki mutatja meg a helyes ösvényt.

Lesz majd nem egy sárkányeregetés. amit láttam. A láma mintha a gondolataimban olvasott volna. . éles pillantású. kilenctől egyig. fekete szeme. a fejét kopaszra borotválták. Hétéves korom ellenére. és akkor hipnózissal fel­ gyorsítjuk a tanulásodat. de választani neked kell. . a varkocsát levágták. eddig is keményen kellett dolgoznom. miről is fogunk beszélgetni. és meg tudtam ítélni. Ha felvettek valakit a kolostorba. de csak kevesen merik ezt bevallani .Hamarosan egy kis operációt kell vég­ rehajtanunk a fejeden. ritkán tudtam játszani vagy sárkányt eregetni.Lobszang. Kissé elszomorodtam.Nézzük csak. Holnap kezdjük. . erősen megnéztem. és tetszett.kissé bánatosan hozzá­ tettem: .azt hiszem .a tanítványod szeretnék lenni.nem elég őszinték hoz­ zá.De még mindig nem szeretem a kemény munkát.Rá­ néztem. . tet­ szett. Üzensz valamit apádnak és anyádnak? Ma találkozom velük.Uram . sőt. roppant . amit láttam. . Átadom nekik a varkocsodat! Egészen elérzékenyültem. A láma nagyon fontos személy volt. Előttem egy nagydarab ember ült. hogy még több munka vár rám. nehéz életem volt. melyet magas homlok koronázott. Messzire jutsz majd a metafizikában és az orvosi tudományokban is. Az én varkocsomat Mingyar Dondup láma személye­ sen adja át a szüleimnek! Elfogadott tehát „szellemi gyermeké­ nek". mélyről jövő.Magam leszek a vezetőd. széles. Lobszang. kinek átható. . meglátjuk majd. nyílt arca volt. CSÉLA-ÉLET 69 . gyámfiának. ez jó lesz kezdetnek.így értesültek róla.Átnézte a papírjait. ha a helyes ösvényt választod. Igen.mondtam. hogy tisztán láss. Úgy tűnt. Igen. és azt egy növen­ dék elvitte a szülőknek .Újra a papírjaiba merült és gyorsan átlapozta őket: . és a he­ lyes ösvényt járni. . Nevetett. . sok emberrel találkoztam. De először ki kell gondolnunk. fiatalember. senki sem befolyásolhat a döntésben. meleg hangon.Hát igen. miként ren­ dezzük el legjobban a tanulmányaidat.Aztán . hogy valaki jó vagy sem. . egyikünk sem szereti a kemény mun­ kát. Az istentisztelet helyett minden reggel kilencre gyere ide. hogy fiukat befogad­ ták a rendbe.V. sárkányrepülés is.

ha valaki elér a fejlődés egy bizonyos fejlettebb szintjére. vá­ laszthat a létezés másik síkja és a között. ma dél­ után rajtunk a sor.A konyhai munka nehéz volt. Rám speciális kezelés várt. amikor bementem az osztályba. mi is az. Ilyenkor . . Azo­ kat. Ezért születtem újra. Aznap reggel. Lehet. akinek irigylésre méltó híre járt egész Tibetben. valamint az időigényesség.a szigorúnál is szigorúbban bántak velük. ahol tovább tanul és segít az embereken. melyeknek feltárását sokszor szinte lehetetlenné teszik a költségek. hogy teljesítse feladatát. hogy okkult tudásomat „mesterségesen táplálják". majd méltóságteljesen kisétált az osztályból. Szerencsédre istentisztelet­ re kell menni. félkegyelmű. és a tanárnak bőven nyílt alkalma arra. Tibetben szilárdan hiszünk a reinkarnációban. akiknél megvannak ezek a jelek. Két kemény. mint ahogyan nálam megvol­ tak. hogy visszatér a földre. Csak ke­ vesek esetében sikerült felfedni az előző inkarnációt. óriási tisztelet övezte őket. szükség van ugyanis bizonyos jelekre. Fiatalkorukban . én voltam a legfigyelmetlenebb.70 HARMADIK SZEM okos ember. mielőtt munkáját befejezné. Remélem. amit újra kell tanul­ nom. hogy átélje a büntetés végrehajtásakor érzett örömét. hogy az eredmény mások javára váljon. mégha csak egy kisfiút is kellett megfenyítenie. Nagyon nehezen viseltem a tanárok szigorúságát. hogy tanuljak.Tökfilkó. Akkor nem tudtam még. ilyen ember mellett nem bukhatok el. miért. az ottani felügyelők úgy bántak velünk. és utána nem maradt időnk a pihenésre. s gon­ doskodik arról. de meghal.úgy hisszük . megtölthetjük a campásedényünket. mi dolgozunk a konyhán. A vállamat ért ütészápor erőszakosan visszarángatott az osz­ tályterem valóságába. Úgy gondol­ juk. De aztán meggyőztem magam: hiszen ezért jöttem.ahogyan velem is . Tud­ tam. Gondolataim másutt jártak. mint a rabszolgákkal. . . „élő inkarnációk"-nak nevezik. bár nem emlékeztem.visszatér.Ne feledd. bolond! Démonok vertek tanyát talán a koponyádban? Ez már több a soknál. hogy egy bölcsnek valamilyen küldetése van. fárasztó munkával töltött .Ezzel a megjegyzéssel a feldühödött tanár még egy utolsó óriási ütést mért rám. de mikor öre­ gebbek lettek. A mellettem ülő fiú megjegyezte: .

Időnként tovább ott tar­ tottak a konyhában. miért késtünk. Még mindig őrzöm a nyo­ mát. Alig tudtam megemel­ ni a lapátot.Gye­ rünk már. lent elviselhetetlen hőség volt. és égő hús émelyítő szagát éreztem. Lementünk jó néhány lépcsőt. a rács beleégette magát a húsomba. Az ajtónál egy mérges szerzetes fogadott: .ugyancsak fü- . mintha az életetekről lenne szó! . de a lábam valóban súlyo­ san megégett. Táplálja a tüzet. CSÉLA-ÉLET 71 óra.V. . aztán kiszedte a rozsdadarabokat a sebből.Az első tíz jöjjön ide és rakjon a tűzre. és vagdalkozni kezdett a pálcájával. A füstölgő tanár már várt ránk. Miután kitisztította. anélkül. e sebhely alapján azonosítot­ tak. lejött róla a rozsda. Mindenütt nagy halom­ ban állt a jaktrágya. aztán vissza egyenesen a tanterembe. hogy megmentse a lábamat. csak a csont állította meg. Hátrafelé re­ pültem. semmirekellő gazfickók! -kiabálta . amely nem egyszer ma is gondot okoz nekem. ráborítottam a szerzetes lábára.Én voltam a tizedik.ordította az ügyeletes szerzetes. és mikor a lábamba ment. Őrjöngő üvöltéssel megra­ gadott a torkomnál fogva. A bal combomon. A láma alapo­ san megnézett. egy fehér forradást. majdnem a csípőízületnél. Ott feküdtem még a forró hamuban. és úgy járjon a kezetek. a lángoló tüzek fénye. meglóbált . A vas rozsdás volt. az osztályomban rajtam kí­ vül senki sem volt tizenhét évnél fiatalabb. szorosan betekerte egy gyógyfüvekkel meghintett kö­ téssel. és elkéstünk. A teste­ men sok helyen voltak égési sérülések. Előt­ tünk vöröslő fény. hogy megmagyaráz­ hattuk volna. és a nagy erőlködésben. A konyhában töltött első munkanapom majdnem az utolsó na­ pom lett. A kemencéből kiálló egyik rács vörösen izzó végére estem.és megbotlott. a testem többi részét pedig beecsetelte egy . Hamar felvittek egy orvoslámához. Én csak egy szegény hétéves kisfiú voltam a nagyok között. gyorsan kiemeltek. ezzel fűtötték a kemencéket. aki arra a fel­ adatra vállalkozott. A kövezett folyosókon keresztül ódzkodva vonultunk a konyhák felé. A japánok évekkel később pl. lusta. hogy a tüzelőt a kemencébe tegyem. majd sikoltva a földre. Szörnyű fájdalom hasított keresztül rajtam. Mindenhonnan rohantak a szerzetesek.Fogjátok azo­ kat a vaslapátokat. Nagy zűrzavar támadt. bele a forró hamuba. .

Gyak­ ran „szerzetesnek küldenek" fiúkat. milyen is. a novicius vagy a növendék. mert személyesen megtapasztaltam.) A lámák mesterek. segéd­ munkások és szemetesek. leült mellém a földre.gondoltam magamban -. mi guruknak mondjuk őket. mikor a hő­ mérséklet mínusz nyolc fok alá esik. hanem a saját kényelme. Nem vallási meggyőződés vezeti. hiszen 3600-6000 méter magasságban az élet nehéz. a lámához. és gyakran azért voltak szigorúak s igazságtalanok velünk szemben. a kolostorokban több tiszt volt. Azt is elhatároz­ tam. A „szerzetes" kifejezést a „férfi" szinonimájaként használták. mely a fájdalmakat enyhítette. Legtöbbjüknek nem volt könnyű élete. Mikor a kezelés befejeződött. és imádsá­ gokat mormolt a fejem felett. Úgy tűnik talán. A trapa állt legközelebb ahhoz. és biztos tetőt akar a feje fölé. mert ezek az emberek egyszerűen csak érzelmekre és gondolatokra vágytak. Nem kell szükségképpen vallásos személynek lennie. Cséla volt a fiútanuló. hogy elege van a birkaterelésből. mikor a tűzdémonok megkínoznak valakit. (Abból ítélve. a láma behívta az egyik szerzetest. hogy . hogy a legcsekélyebb beleszólásuk lenne a dologba. aki egy kis szobába vitt és lefektetett a párnaágy­ ra.72 HARMADIK SZEM vekből készült . akik a házimunkát végzik. (A lámakolostorokban a trapák vannak a legtöbben. A lámakolostorokban vannak „szerzetesek".) így érkezünk a leggyakrabban rosszul hasz­ nált fogalomhoz. Esetleg úgy dönt valaki. hogy az épségemért imádkozik a baleset után. amit az átlagem­ ber a szerzetes fogalma alatt ért. a láma hivatásos tiszt. ahol én is megégtem. hogy jó életet élek majd. Tibetben szinte bárkiből lehet szerzetes. Eszembe ju­ tott egy korábban látott kép. ahogyan olyan sokan írnak és beszélnek nyugaton. A világ más tájain „szolgának" vagy ha­ sonlónak neveznék őket. mint katona. Úgy volt. vannak építők. a papság tagjait másként nevezték. hogy a szerzetesek szörnyű emberek voltak. aki férfi és kolostori szolgálatban áll. anélkül. egyáltalán nem olyanok.folyadékkal. mint amilyennek az ember hinné. A lá­ bam egyre csak lüktetett s biztos voltam benne. Aztán bejött egy öregember. hogy sosem fogok tudni újra járni. Ha a trapák nem hivatásos katonák. Szép dolog . amelyen a démon ugyanazon a helyen döfködi szerencsétlen áldozatát. hogy „szerzetes"? Mi mindenkit így hívunk. De mit is jelent az.

tedd bele a lábadat és leengedlek. Kint a hátsó udvarban volt jó néhány körülbelül kilenc­ ven centiméter magas. Nagyon szigorú vizsgákat kellett letenniük. tizennégy éves korukban apátok lehettek. hogy jelenlétükkel biztosították a rendet. csak annyiban. hogy szent legyen csak azért. Négy rendőrszerzetes megragadta a középsőt és nagy nehezen ol­ dalra húzta. a tetejüket pedig körülbelül három méter széles­ ségben kőrácsozat fedte: egy-egy rács combvastagságú lehetett. hogy ne gyulladjak meg. közben tartani a fáklyát.erre bízzam az életemet? . amikor a börtöncellá­ ba hívtak. és mindenkor igazsá­ gosak. Kezelnem kellett az egyik rabot. uram . de akiket tömlöcbe vetettek. Ezek a csoportok szigorúak és könyörtelenek voltak. mint az apát. Egyetlen céljuk a rend fenntartása volt. mely vajjal átitatott vastag fonalból készült. majd kezembe nyomott egy lobogó fáklyát. mit csinál. hogy egyik lámakolostorból a másikba utaz­ tak. Éppen távozni készültem a kolostorból. ez attól függött. illetve ne égessem át a vé- . A „szerzetesekre" további példa a „rendőrszerzetesek". Egyetlen élmé­ nyem van róla. a templomi szertartásokkal nem foglalkoztak.Nos.mondta az ember. Szomorúan néztem .tet­ te hozzá. . Azok. de ez eredményeiken múlt. mert egy püspök­ nél dolgozik. Rosszkedvem gyászosra fordult. Ám az ember nem ítélheti el a püspököt csak azért. A kolostornak volt egy börtöne. A rendőrszerzetesek. Az egyik lehajolt és felszedett egy jakszőr kötelet. sem tűntek kellemesnek. aki megbetege­ dett. Nem valami kellemes hely. kör alakú fal. Nem mindegyikük foglalkozott kolos­ tori ügyekkel. vi­ gyázva arra. tiszteletre méltó orvosláma . CSÉLA-ÉLET 73 Mingyar Dondup láma lesz az én gurum. . a végén gyatra kis hurokkal. de sosem kegyetlenek. de eleget tettem a kérésének.Valamivel világítania kell. És a segédkertésztől sem lehet elvárni.Vonakodva bár. . akár csak a házimunkások. Ezek erős. lépj ide. sokan általánosabb adminisztratív teendőkkel voltak elfoglalva vagy azzal. akik „élő megtestesülések" voltak. gyakran kegyetlenkedtek.én is annak bizonyultam -. A lámák után jöttek az apátok. én pedig az 6 cséla-ja. mert segédkertésze rosszul viselkedik. Kapaszkodnom kellett a kötélbe. kocka alakú kö­ vekből épültek. Néhány kivételes esetben a láma magasabb státusszal rendel­ kezett.V.

Finom ujjai­ val végigsimította a gerincemet. a lyukat lángoló fáklyával tömték be. én meg csak egy kisfiú. hogy csodálkozom és elmosolyodott: .Kissé erőtlenül vála­ szoltam: . hogy elaludtam. a kolostorból mindenhonnan hangokat hallottam. amely olyan bizonytalanul tartotta a súlyomat. én azonban igen. és ő mellet­ tem ül. mintha a bőrömet leégették volna a testemről. Ám ne kalandozzunk el a konyhai eseményektől! A hűsítő ecsetelés hatása múlóban volt. az­ tán éjszaka megölt egy szerzetest. hogy a láma szobájában vagyok. és lázálmomban úgy kép­ zeltem. húzzanak fel. Megpróbáltam felugrani.Lobszang. hogy valaki belém rúgott. hogy két barát együtt legyen. aki a falnál kuporgott. A lábam még erősebben lük­ tetett. A fáklya világánál gonosz képű gazembert láttam. Aludj csak! . amely a léte­ zés síkjai között vándorol. ma pihenhetsz! Mereven elfordítottam a fejemet és meglepődve láttam. és mikor magamhoz tértem. Az utolsó in- . Hunyorogtam. és szól­ tam. az istentiszteletre akartam menni. De leereszkedtem nyolc-tíz méter mélyre a víztől csillogó falak kö­ zött. Befejeztem a munkát. mintha csak fel akarna robbanni.Mi ez a nagy csodálkozás? Nem úgy van rendjén. azt mondta: . de még több ismeretlen. de a testem elölről is meg­ égett a forró hamuban. lezártam vad bámuló szemét. Az idő vonszolódott. le a mocskos kőre.74 HARMADIK SZEM kony kis hurkot.De te híres láma vagy. az előző életeink során hosszú utat tettünk meg együtt. ez túl sok.valaki mellém ült. Észrevette. hogy elszedje kevés kis vagyo­ nát. A fájdalom heves rohamokban sö­ pört végig a testemen. de kínomban visszaestem. mígnem nem tudtam semmiről. Hason feküdtem. Halk susogás . az első gondolatom az volt. és megtudtam. most már a testfeldarabolók következtek. Elmondtam egy imát a lelkéért. így élet sem. Te még nem emlékszel erre. ha egyikőjük beteg? . Mingyar Dondup láma hangja volt. . A lábam! Maradj nyug­ ton. mi volt a bűne. Kedves.Kis barátom. Megszökött. vándorló koldusként élelmet és menedéket kért a kolostorban. Megkérdeztem. Elég volt egy pillantás: nem vette kö­ rül aura. néhány ismerős volt. de elfogták és visszahozták bűntette színhelyére. Lobszang. Aztán újra és újra. úgy éreztem. szánakozó hangot hallottam. Sápadt napfény sütött a szemembe.

Voltak ma- . . hogy nem akad majd jobb tanuló nálam. holnap herceg lesz belőle. és eltökéltem. messze többet. aki nagyon fontos személy volt. Furcsa volt. Túl az ablak alatti alacsonyabb tetőkön. hogy nem a földön fekszem. a buddhista Szent Iratokban megfogalmazott parancsokra gondoltam: „A lágylelkű ember mindig boldogul. melynek partjait a zöldnél is zöldebb fű szegélyezte.Az élet kerekére. Itt lakott a legfőbb tibeti jövendőmondó is. hogy vele tanuljak. Elfordítottam a fejem. Mellettünk nem messze egy aprócska erdő. olyasvalaki. Már akkor nyilvánvaló volt számomra. De most pihenned kell. és a herceg is koldussá vál­ hat". életében egyetlen nagy feladattal: össze kellett kap­ csolnia az anyagi és a szellemi világot. melyből templomok és iskolák kandidáltak ki­ felé. a közelebbi fjflgyoldalakat aranytetejű lámakolostorok pettyezték. Balra a Potála. távolabbi kolostorok növendékei. mint amennyit én magam. hogy kilássak. Világos volt. Néhányan sötétbarna köpenyt viseltek. míg a fösvény nem talál vigasztalót. hogy rengeteg mindent tud ró­ lam. valóban jó ember. a messzeségben Lhásza terpeszkedett a napsütésben.V. a csúcsokat csillogó hósapkák koronázták. CSÉLA-ÉLET 75 karnációban nagyon közel voltunk egymáshoz. hanem úgy egy méter magasságban. akit képességeim legvégső ha­ táráig követni fogok. Gyerekes fantáziámban faágon gubbasztó madárhoz hasonlítottam magam. hogy visszanyerd az erődet. Az ágy-pár­ nákat az asztalra rakták. Mert a gazdagság forog. Legyen a hatalmas ember nagylelkű az esdeklőkkel. Feltűnt egy kis csoport fehérbe öltözött fiú. Aki ma koldus. Sok látnivaló tárult elém. ne aggódj. Megmentjük a lábad. hogy kinézzek az ablakon. ők voltak a munkások. Fi­ nom. roppant méreteivel maga is kis hegyet formázott. aztán a másikhoz. aki a veze­ tőm. az u ^ r b a n kü­ lönböző rangú szerzetesek jöttek-mentek. a távolságtól törpényire zsugorodott kis házak! Lent a völgyben kanyargó folyó. mint a kocsikerék. Nagyon erős vonzerő volt köztünk . pasztel árnyalatú. A távolban bíborszín* hegyek. Alattunk. hogy a láma. egyszer az egyikhez jön. Tekintsen le az életek hosszú ösvényére. mely gondjaira bízott. a Kji. Örömmel vártam.ezt tisztán éreztem és áldottam a sorsot. a levegőben.

vérvörös meg bíbor ruhában. hogy a főtisztvise­ lők közé tartoznak. és azt mondta: . és akár egy sebzett madár.De sok mindenre tudattalanul. Mivel nem tudtam segítség nélkül menni. önkénte­ lenül . mint a lábam. Három nap múlva azt ajánlották. Mindez kiragadott a közvetlen jelenből. Nem tudtam részt venni a szertartásokon és az osztályba se jártam. rövid néhány évem alatt meg­ tanultam. . készítettek nekem egy mankót. Meg volt elégedve azzal. így majdnem egész idő alatt vezetőm. Jobban foglalkoztatott a gyógyu­ lás és az. amit korábban. Sokan lovakon vagy pónikon ültek.76 HARMADIK SZEM gasabb rangú szerzetesek is. A testem a forró hamutól még mindig sok helyütt felégett és hólyagos volt. a jobb oldalamon vagy a hasamon feküdtem. ez utób­ biak gyakran aranyszín stólát viseltek jelezvén. hogy újra tudjak mozogni. Teljesen begyulladt és váladékozott a bentmaradt rozsdadaraboktól. keljek fel és mozogjak egy ki­ csit. de az egész együttvé­ ve sem kínzott annyira.emlékszel az előző inkarnációdból. Ülni képtelen voltam. A világiak színes lovakon. A lábam merev volt és borzalmasan fájt. Mingyar Dondup láma foglalkozott velem. a papok csak fehér paripákon lovagoltak. ezzel ugrabugráltam.

A pörkölt árpát beöntötték az edénybe. Ha már megindult.alatta tátongott a kemence. mi a folyosón át bevonultunk egy kis szobába. elöregedett gerenda tartotta. hogy az árpaszemek ne hulljanak le. a szerzetesek és a fiúk pedig nekifeszültek a küllők­ nek. amelyekben a pörkölendő' árpa volt. a tetején kb. ahogy tudok. de lagalább javult valamennyit. Megkértem. ahol megégettem magam . Az árpát kiszórták a gő­ zölgő kó'padlóra . Ehhez egy érdes felületű. A lábam még min­ dig fájt. Beleegyeztek. amely keresztülfúródott rajta. mert többet akartam mozogni. lótuszülésben.Eltelt két hét és sokkal jobban éreztem magam.egyenletesen szétterítették. A visszatérésem elsó' délutánján újra a konyhai munka volt so­ ron. A tibetiek keresztbe tett lábbal ülnek. ebből kisebb gerendák áll­ tak kifelé. és engedélyt kaptam arra. Belső felületén barázdák és vájatok voltak. Amíg egy adag pörkölődött. hogy megforgassák a soktonnás követ. hogy egy palatáblára felírjam a zsákok szá­ mát. majd az ajtókat becsukták. Az volt a dolgom. Az edénybe ugyancsak töl­ csér alakú nagy követ illesztettek lazán. mint abroncs nélküli küllők. nem volt olyan rossz. mindannyian körbe-körbe jártuk és énekel77 . de a lábsérülésem határozottan megakadályozott ebben. ott a már megpörkölt árpát kellett megőrölni. hogy úgy üljek. két és fél méter átmérőjű tölcsér alakú kőedényt használtunk. vagy hogy hason feküdjek. vagy aho­ gyan mi nevezzük. hogy hadd él­ jek a szokott módon.

A hét-nyolc kilós téglákat Kínából és Indiá­ ból a hegyi hágókon keresztül szállították Lhászába. fokozatosan megfeketedik. a forró kövön szétszórták és újból megpörkölték. Ami a közelébe kerül. ahol egy hat-hét hektoliteres fémüst álÍTlomokkal tisztították. úgy csillogott. Aztán az őrleményt elvitték. mert pórusaikba beleivódik a korom. akit nem is­ merünk: dolgozz vele. tábla formára szárították. pontosabban a megtört­ megpörkölt árpát. A kony­ hák egy3 |á£ik részébe mentünk. hogy egyetlen ellenségünk van. min­ denkinek segíteni kellett.78 HARMADIK SZEM tünk. Az apróbb darabokat behajították a forró vízbe. fanyar füstöt áraszt. az. Majdnerfi kimeríthetetlenek a kész­ letek belőle. beszélgess vele. A teát állandóan forrón tar­ tották. Következő nap a teakészítésnél kellett segédkeznünk. A jaktrágyát. míg tésztasűrűségtpiem lett. Valamikor korábban félig megtöltötték vízzel. A munka legrosszabb része a tűz etetése volt. újabb és újabb frissen pörkölt árpát töltöttek a tar­ tályba. Minden fiú egy hétre való campánakvalót hordott magánál. mint új korában. mert nem volt elég munkás. Aztán. ha meg már mozgott. hogy elmenjünk a teatéglákért. hogy meg ne álljon. több lapát tisztított vajat tettek hozzá. hogy az ember fennmaradjon. Nem azért kellett segítenünk a fizikai munkában. "akkor megettük. és az egészet órákon át főzték. Mikor a víz újra forrni kez­ dett. ismerd meg. bűzös. egy szerzetes megsózta. és a környékén dolgozók arca megfeketedik. Minden étke­ zéskor örflfttünkJjelőle egy keveset a campás tálba. idehozzuk. egy másik nagy adag szódát rakott bele. amelyet fa helyett tüzelőnek használ­ tunk. a másikat addig előkészítették és megtöltötték vízzel. hogy megmozduljon. amit egy kis bőrtasakba tettünk. majd felaprítsuk őket. hogy ne legyen túl sok megkülönbözte­ tés. hanem azért. Amikor rárakják a tűzre. Ez volt a campa alapja. Úgy tartjuk. Itt senki sem szidott meg az éneklésemért! Szörnyű nehéz volt beindítani azt az átkozott követ. Az volt a dolgunk. és mivel egyszerre egy üstöt használtak. a fa olyan lesz. most forrt és gőzöl­ gött. vigyázni kellett. mint az ében. és a campával együtt elég volt ahhoz. Aztán vajas teát keveigLik hozzá. és az ujjunkkal addig kavargattuk. és nem lesz . Ahogy a őrölt szemek kihullottak az edény aljáról. A keverék nagyon tápláló.

abban a reményben. mert az orvosi munkához nélkülözhetetlen. nem talált" sorsjáték. érzik. és bárki elmondhatja. amit gondol. a világon talán sehol sincs hozzá hasonló. mert nem tudtuk. Később kirándulásokra vittek minket. Néhány szerzetestől eltekintve nemigen ismerték ezt a vidéket. talán megint használni fog. mögöttünk sétált. és nagyon figyelmesnek és szorgosnak kellett lennünk egész idő alatt. Jobb az asztrológiai je­ gyek alapján kezelni valakit. előttünk állt. és megbízhattak bennünk. de már csak akkor. és ha a bírálat jogos. Rengeteg matematikát tanultunk. a hőmérséklet mínusz 4 fokról plusz 15 fokra változik. De amikor dolgoztunk az órán. Belém sok asztrológiai ismeretet vertek. Ilyenkor a felföldekre vezettek bennünket. Ha az apát durván viselkedett az év során. egy részük a csillagjós­ lással foglalkozott. Tibetben minden évben van egy nap. . az egyik testrész épp úgy megfelelt. Nagyon sok tanulnivaló volt. és nem habozott. nem tehet semmit a neki alárendelt ember ellen. Páratlan élmény. kit fi­ gyel! Jókora pálca volt nála. A rendszer jól működik. Ha az ember 20-25 méterrel arrébb megy. vagy a hagyományosabb testrészek. A falon nagy táblák lógtak. Néha három hónapig is eltartottak. a tengerszint felett hét­ nyolcezer méter magasságba. Az asztrológia „talált. hogy füveket gyűjtsünk és gyógyszert készítsünk belőlük. hogy a megfelelő fajtát szedjük le. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 79 ellenség többé. hogy ha más máson is segített. hát. megmondják neki. mert ez a tárgy fontos volt az asztrológiához. ritkán élnek vissza vele. ahova ért. hogy végül is van valami szavuk. a többi gyógynövényeket ábrázolt. tudo­ mányos elvekre alapul. Sorokban ültünk a földön. ahol jég borít mindent. kar. Az alacsonyabb ran­ gúak kezében ez az igazság egyik eszköze a hatalmasokkal szem­ ben. mert változatosságot hoz­ tak a szigorú kolostori életbe. mint a másik.VI. mint vaktában felírni egy gyógyszert. amikor alaposan ismertük a növényeket. Ami­ kor a tanár előadott. és nekünk valamennyit fel kellett is­ mernünk. oda ütött. és nagyon kedveltük őket. vagy a falitáblára írt. Váll. de a jégtaka­ rókat forró vizű forrásoktól táplált zöld völgyek tarkítják. mit se számított. amikor a ha­ talmasok félreteszik a hatalmat. Ez utóbbia­ kat minden héten cserélték. A „növénygyűjtő expedíciók" ősszel voltak.

s bár sokat morog­ tunk magunkban. mielőtt még veszélybe sodorhatnák a többie­ ket. Az első évben nem volt részünk szinte semmi kikapcsoló- . amikor fü­ veket gyűjtöttünk.80 HARMADIK SZEM A vallásoktatás nagyon intenzíven folyt: minden reggel fel- mondtuk a Törvényeket és a Középút összetevőit. még többet morgolódtunk volna. Gyakorold a vallási szertartásokat és tanulj! 3. hogy ha betartjuk a törvé­ nyeket. Puhánynak és gyengének tűntek a szemünkben. és mi a többiek szintjére kerülünk. Ne légy féltékeny és irigy! 14. és mi. Viseld a szenvedést és a nyomorúságot türelemmel és alá­ zattal! Állandóan azt mondogatták nekünk. ha a napirend megváltozik. Elég sok szerzetes érke­ zett máshonnan. ma­ gunkra meg mint az elitre. Figyelj a barátokra és a rokonokra! 9. Tiszteld a szülőket! 4. csakporiak voltunk az egyetlenek. hogy kiselejtezik az alkalmatlanokat. Mutass háladatosságot és viszonozd a kedvességet! 12. akik odamentünk.. Sok kolostorban nem volt éjjeli szertar­ tás. Segítsd az országot! 7. Bízzál az ország és a lámakolostor vezetőiben! 2. Úgy tekintettünk rájuk. Tiszteld az öregebbeket és az előkelő származásúakat! 6. Az első év külö­ nösen nehéz volt. Kövesd a jók példáját! 11. Becsüld az erényeseket! 5. csak a legerőseb­ bek élték túl a jéggéfagyott felföldeken tett utazásokat. hogy enyhébb körül­ ményeket találjanak. A vezetőink bölcsen úgy döntöttek. Ne botránkoztass meg senkit! 15. A legjobban hasznosítsd az ételt és a vagyont! 10. akik egy idő után elmentek. mint bukottakra. A törvények a következők voltak: 1. Kolostorunk ismert volt a szigorú és kérlelhetetlen képzésről. Beszéded és tetteid szelídek legyenek. ne bánts senkit! 16. Megrostálták a növendékeket. Légy becsületes és őszinte mindenben! 8.. Tarts mértéket mindenben! 13. nem lesz viszály vagy békétlenség. a szerzetesek sötétedéskor lefeküdtek és hajnalig aludtak.

hogy belénk sulykolják a jó em­ lékezőtehetség iránti igényt. hogy száz meg száz fiókkal körberakott szobában va­ gyunk. hogyan lehet használni és keverni őket. Na­ gyon tisztán magunk elé kellett vetíteni a „tényt" és a „fiók" pontos helyét. komoly verés. Munkával és tanulással telt minden ébren töltött pillanat. kinyitni a megfelelő fiókot. A memóriatréning mód­ szereit évszázadokon keresztül fejlesztették ki. laza papírlapokat két faborító tartotta össze. . ha egyáltalán nem válaszolunk. aki orvosszerzetesnek tanult. Mindegyik fiókon tisztán kivehető címke van. de annak. csak azért hogy ellenőrizzenek. a jó memória igen felbecsülhetetlen érték. mi van benne? Ha nem tudtunk tíz másodpercen belül válaszolni. jó módszer ez. A kérdéseknek nem sok közük volt egymás­ hoz. A feledékenység meg­ bocsáthatatlan bűnnek számított. és valóban fejleszti a memóriát. vagy játékban. és beletesszük a tényt. job­ ban tettük. Azt mondták. bármilyen apró hibát vétettünk. a Kangyúr hetedik kötetének ti­ zennyolcadik oldaláról az ötödik sort kérem. A legtöbb tibetinek jó emlékezőtehetsége van. mert rendszerint kilencven centiméter szé­ lesek és körülbelül negyven centiméter hosszúak voltak. Sokat kellett tudnunk az asztrológiáról. Tanáraink mindent megtettek. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 81 dásban. és ne a könnyű utat válasszuk. a rengeteg gyógynövény neve és pon­ tos leírása mellett azt is ismerni kellett. A ta­ nár például azt mondta: . Későbbi éle­ tem során úgy találtam. A gondolkodásra nagyon rövid időt kaptunk. nagyon szigorú büntetés járt érte. ahogyan memorizálni tanítottak ben­ nünket. szórakozásban. Kérdésekkel bombáztak. A könyveket nem hordhattuk magunkkal.képzelet­ ben . ahol állunk. a kötés nélküli. min­ den tényt osztályozni kell. mert a büntetés még rosszabb volt. Mégis.belépni egy szobába.Na fiam. és kihúzni a szükséges tényt a hozzá kapcsolódó más tényekkel együtt. ha hibát. Például azt kellett képzelnünk. Ma is hálás vagyok azért. Gyakran Szent Könyvek obskúrus oldalaira vonatkoz­ tak. és azt a feladatot kaptuk. majd hirtelen a gyógyfüvekre váltottak. hogy ne jöhessünk rá. hogy képzeljük el.VI. Nyisd ki a fiókot. és Szent Könyvek egészét kellett felmondanunk. mire irányulnak. amint kinyitjuk a megfelelő fiókot. amely jól lát­ ható és könnyen elolvasható onnan. Kis gyakorlattal bámulatra méltóan könnyű volt .

meglöktem a másikat. hogy a ta­ náraink attól féltek. A gólya­ lábcsatában ez előnyt jelentett számomra. Bevallom. harminc méter távolságra egymástól. Két. általában tízfőnyi csa­ patban felsorakoztunk kb. mert olyan kemény fegyelemben éltünk. s hirtelen folyó került az utamba: át akartam hát men­ ni rajta. faragatlan fickókként viselkedtünk. Az egyensúlyo­ záshoz nem használtunk semmit. Olyan bo­ tokkal kezdtük. ha egyszer kiszabadul­ tunk. A többiek nehézkesen lépdeltek. hogy megedződjünk. kétméteres gólyalábon baktat­ tam egyszer. Kel­ lő gyakorlat után még hosszabb . Ha éberen figyeltünk. de mikor a saját erőmre kellett támaszkodnom. Ez sajátos szabály volt Csakporiban. Óvatosan átgázoltunk. Ezek után a nehéz hónapok után úgy éreztük. és így megtakarítottuk a hosszú kitérőt a legközelebbi gázlóig. egyik lábunkról a másikra billegtünk. mire a „lovas" megingott vagy leesett. Csatákat harcoltunk végig gólyalábon. A víz már a partnál is mély volt. Emlékszem. most szentelhettem rá egy kevés időt.rendszerint háromméteres . hogy elriasszuk az ég démonait. jól elboldogultam. ki­ hulltak a rostán. ha lett volna ho­ vá. bekukucskálunk az ablakokon. A sportokat és a gyakorlatokat úgy tervezték. hogy leesünk. és valami gyakorlati hasznunk is származzon belőlük további életünkben. amelyek testmagassággal emelnek a föld felé. Ha egy helyben akartunk állni. neki" elszaladtam volna. sokkal nagyobb és idősebb fiúkkal jártam egy osztályba. egész idő alatt dolgoztat­ tak minket. illetve akik nem bírták a feszültséget. egyáltalán nem találtam . A lo­ vaglásban nem voltam olyan ügyes. sosem térünk vissza. azt sem tudjuk már. Az udvaron páváskodtunk. nem jöhettek vissza. Még mindig szerettem gólyalábon járni. Mint mondtam már. Az első év­ ben nem játszhattunk semmilyen játékot. mintha csak helyben jár­ nánk. Akkor is a gólyalábakat használtuk. aztán egy bizonyos jelre megkezdtük a támadást. Akik kimentek. „uccu. mikor átkeltünk a folyó­ kon.82 HARMADIK SZEM Az első tizenkét hónapban nem engedtek ki bennünket az ud­ varra. meghúztam az egyik gólyalábat. A gyengék. hogy kell játszani. Az első év után megszoktuk a szigorú szabályokat. közéjük ugrottam. miközben vadul kiáltoztunk.gó­ lyalábat használtunk. nem kockáztattuk. így meg tudtuk tartani az egyensúlyunkat helyváltoztatás nélkül.

Volt közöttünk viszont egy fiú. a kisfiúra. a férfi megmarkolta a partot és kihúzta magát a folyóból. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 83 sekély részt. de nem törődtünk ezekkel az apróságokkal. hogy eltörték a karjukat vagy a lábukat. hogy az asztrológusok számítása szerint a szü- . Siettem a távoli part­ szakasz felé. hogy az ember ne sértse meg ma­ gát. aki átszeli a folyót. és mikor én is kiértem. és én gyorsan földet értem. szépen beletalálva a támasztékba. Megismételte néhányszor a mutatványt anélkül. amely majdnem mindig fúj Tibetben. aztán bukfen­ cet vetett a két gólyaláb között. Egy szélroham felkapta a köpenyünket. hogy talán soha életemben nem voltam még ilyen gyors a gólyalábakon. hogyan kell esni úgy. De ritkán sérültünk meg komolyan. a lábak meg a gó­ lyalábak. hatal­ masat estem: a támaszték eltört. és a fenyegetés. Röviddel a nyolcadik születésnapom előtt Mingyar Dondup lá­ mától megtudtam. s máris felborultunk. va­ lósággal megfagyasztotta a vért az ereimben. azt gondolta: Aha. Voltak rajtunk horzsolások vagy lejött a bőr a térdünkről. egyenesen a feje fölé. aki majdnem átesett a saját árnyékán is. komoly veszélyt jelent ebben a sportban. ez itt egy sekély szakasz. Én ugrálni tudtam a gólyalábon. hogy mit fog csinálni velem. feljött majdnem a dereka­ mig. Rettenetesen csúnyán beszélt. Leültem és beereszkedtem a vízbe. majd ahogy beljebb mentem a közepére. aki a következőt tudta megcsinálni: sétálgatott egy kicsit. aztán le. arra gondoltam. Egy férfi futott az ösvé­ nyen. A térdemig ért. Mivel látta. Fel­ ment a lába. majd teljesen eltűnt. Persze volt néhány esetlen fiú. hogy a „lépcsők" jól legyenek rögzítve. felugrott és fordult egy teljes kört. összegabalyodtak a kezek. Velük előfordult időnként. mert sosem tanulta meg az esést. A dzsúdóban meg­ tanultuk. Ez­ után mindig megbizonyosodtam arról. Az udvaron játszottunk például: a játék izgalmában megfeledkeztünk a szélről és kiléptünk a falak nyúj­ totta szélárnyékból. hogy elvétett volna egy lépést vagy kijött volna a ritmusból. a feje kibukott a víz fölé. Azután nagy fröccsenés. de mikor először próbáltam. Megkapaszkodott a bot végében. A szél. Akkor rohanó lépteket hallottam.VI. és merő pillantást vetett rám. levette lábát a támasztóról. Hirtelen csobbanás. hogy a víz nem éri el a derekamat.

. hogy mesterem is ott lesz. A szellemet a halál pillanatá­ ig „ezüst szál" köti össze a fizikai testtel. amely akkor veszi át az irányítást. A testet körülvevő aura csupán az emberben égő életerő tükrö­ ződése . akik gúnyolódnak az ilyen dolgokon.mindenki megtanítható rá. hogy megfelelő feltételek kö­ zött lássa. hogy tanuljon és fejlődjön. Lefekszik pihenni. a szellem kiszáll a testből és ellebeg. A magasabb Én. elgondol­ kozhatnának ezen és gondolhatnának a nap udvarára is. vagy el­ hagyja ezt az életet. A napko­ rongról többmillió kilométerre lövellnek a lángok. hogy az emberek hisznek benne vagy sem. és amikor jön az álom. és tökéletesen megbíztam benne. Mint ahogyan korábban többször elmondta nekem. tudtam. Ilyen az emberi aura is. A hitetlenség nem tünteti el. Az álmok olyan élmé­ nyek. Ám később részletesebben is leírom az ezzel kapcsolatos élményeimet. és az álom éber állapotban teljességgel lehetetlennek tűnhet.84 HARMADIK SZEM letésnapomat követő nap megfelelő időpont lenne a „harmadik szem megnyitására". hogy ez az erő elektromos. Számunkra a test egy héj csupán. a harmadik szem megnyitása után olyannak fogom látni az embereket. de teljes napfogyatkozáskor mindenki megnézheti. Mikor a szellem visszatér a testbe. Úgy hisszük. ugyanolyan mint a villám. melyeket az alvás szellemi síkján élünk át. azok. Nem zaklatott fel. az ébredés döbbenete eltorzítja az álomemléket. a Legfelsőbb Tudat működteti. Az alvás alatt visszatér a létezés egy más síkjára. Hitünk szerint az ember azért van gyenge fizi­ kai testében. amilyenek. Az átlagember nem látja a napudvart. Még mindig ott van. hacsak nincs az ember kiképezve. akit érdekel. Nyugaton a tudósok mérni tudják az agy elektromos hullámait. A harmadik szem megnyitásával képessé váltam többek között ennek az aurának a meglátására. Valójában nem számít. amikor az ember alszik.

és a szobába belépett három magas rangú láma. Mingyar Dondup láma megfogta a kezemet és így szólt: . szürkületkor majd jövünk érted. A második láma kinyitott egy dobozt. hanem U alakú volt. és a hegye helyett az U élén kis fogak voltak. Gyógyfüves borogatást tettek a homlokomra és szorosan a fejemre kötözték. Este újból bejöttek hozzám. ahol kereskedőket láttam. a Kjicsu révnél. Kora reggel Mingyar Dondup láma azt mondta: . Túl gyorsan telt el a nap! Ahogy meghalt a nappal. Ekkor bemen­ tem abba a kis szobába.Eljött a születésnapom. és elővett belőle egy fényes fémeszközt. ahol várakoznom kellett.Ez elég fájdalmas lesz Lobszang. Azt kívántam. A láma néhány percig nézte az eszközt. Nem sokkal alattam a Potalát láttam csillogó tetőivel. bárcsak szerezhetnék egy bőrcsónakot és azzal sodródhatnék a folyón. és ezen a napon szabad voltam. egyikőjük Mingyar Dondup láma volt. a homlokomat tisztára és szárazra törölték. Óvatosan leszedték a borogatást.Töltsd. ahogy akarod a napot. de csak 85 . Lyukfúróra emlékeztetett. Mögöttem a Norbu Linga. azaz Ékszer park tavainak kéklő vize. Az egyik erőteljes láma leült mögém. sem istentiszteletre nem kellett mennem.Nagyon kelle­ mes volt heverészni és lustálkodni a napsütésben. aztán áthúzta egy mécses lángján. fejemet a térde közé fogta. sem órák­ ra. . le­ beghetnék délre. Puha bőrcsizmák a kinti kövezeten. szóra­ kozzál Lobszang. csak nem kör. hogy sterilizálja. megszületett az este.

én meg benne. és helyette színspirálokat és fehé- . Hirtelen „reccs". A fájdalom egyáltalán nem volt erős. Aztán ez is elmúlt. akinél az eszköz volt.86 HARMADIK SZEM úgy lehet csinálni. melyet előzőleg tűzzel és gyógynövényekkel acélkemény­ ségűre edzettek. épp most ment le a nap. majd becsúsztatta úgy. az operatőr végtelen elővigyázatossággal tovább és tovább csúsztatta a lemezkét. Mintha megállt volna az idő! Nem éreztem különös fájdalmat. ki­ csit rezegtette az eszközt. Láttam. tudtam. Nem tart nagyon sokáig. mintha én lök­ nék egy rugalmas fátyolt vagy engem löknének neki. az helyénvaló. Egy percre az volt az érzésem. amennyire csak tudsz. Mingyar Dondup láma figyelt. minek az illatát. nincs mást tenni. hogy a fogazat átfúródjon a homlokcson­ ton. mikor a vége megakadt a csontnál. égetett.Egy percre a fájdalom felfokozódott. nagyon tiszta fale­ mezkét. hogy különféle eszközöket és gyógyfüves olda­ tokat rakodnak ki. mint nyugton maradni.Minden rendben? Kezdjük. arrább ment egy kicsit. ránézett a többiekre. mikor ez utóbbi intett a fejével. Hirtelen va­ kító fény támadt és Mingyar Dondup láma azonmód azt mondta: Állj! . a szája sarkában a feszültségtől kis ránc húzódott. Hirtelen szúrós. A homlokom közepére nyomta az eszközt. csak egy tompa ütést. A láma. ha teljesen tudatodnál vagy. hogy pont belement a fejemen lévő lyukba. de nem tudtam. Aztán. A lá­ ma. csiklandós érzetem támadt az orrnyer­ gemnél. és ugyanabban a pillanatban megállt az éber opera­ tőr kezében. csak nyomást és tompa fájdalmat éreztem. és úgy éreztem. Bízott bennem. majd meg­ kérdezte: . Lobszang fiam. mint a tűz. elhalt. így hát nem mozdultam. inkább meghaltam volna. mintsem hogy megmoccan­ jak vagy feljajduljak. amit mond vagy tesz. ne mocorogj. és körbeforgatta a nye­ lét. aki operált. ahogy az eszköz áthatolt a bőrön és a húson. próbálj mozdulatlan maradni. A falemezt az U két szára közé illesztette. bevégzik veled így vagy úgy. miközben Mingyar Don­ dup láma odaadott neki egy nagyon kemény. A láma erősebben nyomta. Megszűnt és én finom illatokat éreztem. Ezután enyhülni kezdett. aki biztosan tartotta a nyelet. hogy valaki tüskékkel szurkál. és azt gondoltam magamban: . hogy Mingyar Dondup lá­ ma is elém állhasson. s az eszköz átha­ tolt a csonton. Erősen figyelt.Nos.

A következő héten beengedtek egy kevés gyenge fényt. mikor mondanak igazat. még mindig őrzöm. csak a legszüksége­ sebb enni. aki az üveggömbbel. amellyel az ember bárki tudatalattiján áthatolhat. míg ki nem vet­ ték. és mikor nem. hogy voltak más kisugárzások. Nagyon egyszerű volt. melyek túlterjedtek a legbelső aurán. eszköz csupán. a kristály­ gömb éppúgy. van. amit éltek és hogy a legtöbb ember valóban nagyon különbözően fest. és addig. vagy tiszta fekete korongot használnak. Míg bent volt a falemez a fejemben. vagy a teleszkóp. Mindegy melyiket. és bejött a három láma. Csak később jöttem rá. aki a kőkristállyal tud legjobban dolgoz­ ni. A HARMADIK SZEM MEGNYITÁSA 87 ren izzó füstgolyókat láttam.Külö­ nös élmény volt látni. Lobszang. Az első héten a szobát majdnem teljes sötétségben tartották. és nem amilyennek mutatják magukat. A kristálynak és használójának illeniük kell egymáshoz: van. Előző éj- . . hogy az aurájuk volt arany. tudtam. ahogy közeledett a hét vége. Senki sem látogathatott meg. Kaptam egy kristály­ gömböt. akik nap mint nap tanítottak. megfigyeltem. aztán egyre többet és többet. kivéve a három lámát.és innivalót kaptam. és használatában nagy gyakorlatra tettem szert. Ettől fogva olyannak látod majd az embe­ reket. A tizenhetedik na­ pon a szobában teljes világosság volt. az el­ vek azonosak. mégpedig a tiszta élettől. A kristálynézésben nincs semmi csoda. Ahogy új érzékem fejlődött a lámák szakavatott segítségével. A harmadik szem számára fókuszként szolgál. A fémeszközt óvatosan kiszedték. a kis szobában kellett maradnom. mint a mikroszkóp.Most már kö­ zénk tartozol. Mingyar Dondup láma hozzám fordult: . majdnem sötétben. De nemcsak az emberi testet láttam tisztán. Amint a kiálló falemezt helyére rögzítették. A falemezt bent hagyták két-három hétre. és megőrizheti az össze­ szedegetett tények emlékét. hogy kivegye a falemezkét a fejemből. ahogyan a színek változtak. hogy ne tudjon mozogni. hogy a három lámát arany fény veszi körül. Megint mások esetleg egy tál vizet. Abból.VII. Idővel meg tudtam határozni egy ember egészsé­ gi állapotát az aura színe és intenzitása alapján. amely a természeti törvények által láthatóvá teszi az egyébként lát­ hatatlant. amilyenek.

Azt mondták. . egyikőjük térde közé fogta a fejem. kék füst lengte körül.Lobszang. Az operatőr egy eszközzel megfogta a fadarab kiálló részét. Nyüszítve visszarohan­ tam a szobába. Fekete lett. mit gondolnak valójában. Az operatőr láma egy kis rézedény felé fordult. mások meg közömbösek irántam. indulj és egyél. Mingyar Dondup láma egy gyógyfüves párnácskát tett a kis pöttyre. és ahogyan előzőleg. Az aurája füstkék színű. A do­ log nem egyszerűen abból állt. befejeződött beavatásom első szakasza. Egy alak közeledett felém. hirtelen rántást éreztem. meg kellett tanulnom. Milyen lesz mostantól Cu. nem is annyira a tanulás miatt. mint az ében. Reggel jöttek a lámák. és alaposan megvizsgáltak. A többiek rémült arcomra néztek. Van. hanem hogy szemléletem kiegyensúlyozott legyen. és a vörös szikrák a dühkitöréseket mutatják.szóltam. Ahogy a füst a mennyezet felé szállt. Káprázatos volt újra találkozni a fiúkkal. Időm másik felében az órákra és a szertartá­ sokra kell járnom. apám. akiket olyan jól is­ mertem. és néhány különböző füstölővel együtt rátette. de fele időmet Mingyar Dondup lámával kell töltenem. hogy színeket láttam és már tudtam is mindent. és már kint is volt. . hiszen na­ gyon éhes voltál. Az előző tizennyolc napon nagyon keveset kaptam enni. most elhatároztam. mert a személy nem eléggé fejlett. né­ hányan féltékenyek rám. Reggel ismét bejöttek a lámák. Mingyar Dondup Láma kisietett és mo­ solyogva jött vissza. és mégsem ismertem egyáltalán. Később hipnotikus módsze­ rekkel is tanítani fognak. ez csak egy dühös takarító.88 HARMADIK SZEM jel a homlokomat beecsetelték valamilyen gyógyfüves oldattal. A vezetőmmel egy eldugott beugróban ültünk. Kirohantam az ajtón. ami a hom­ lokomon a műtét után maradt.. aki gyors és hatékony módszerek­ kel tanít majd engem. Ám abban a pillanatban főként az evés érdekelt. ők milyennek tűnnek majd? De egyelőre nem érkezett válasz az efféle kérdésekre. hogy melyik szín mit jelent. Az­ nap éjjel zúgó fejjel aludtam.Egy égő ember van a folyosón . bepótolom.. aki tényleg szeret. csak az evés járt az eszemben. a füstön méregvörös szikrák villantak át.. kimehetek már a többiekkel. és megmutatta a fadarabot. No. hogy másképpen látok? Anyám. Most rájuk néztem és megtudtam. onnan figyeltük azo- .

hogy az istenek helyébe lépnek. Hosszú évszázadokon keresztül csak kevesen szület­ tek a tisztánlátás képességével. hogy lealacsonyítják magukat! Egy hajlott ko­ rú szerzetes érkezésekor a láma ezt magyarázta: . Legendáink szerint sok-sok évvel ezelőtt minden férfi és nő használni tudta a harmadik szemet. úgy mint a másik két szemedet. Abban az időben az istenek a földön jártak és emberekkel keveredtek.Később megtanítunk arra. Észrevetted azokat az elhalványult foltokat á fény koszorú sárgájában? Azt mutatja. most becsaphatja majd az ostoba szerzeteseket. a meg-megszakadó szikrázást! Üzletemberünk azt gondolja. olyan. mely a szíve felett vibrál? Az az árnyalat és a vibrálás azt mutatja. mikor egy kereskedő közeledett: Nézd csak. jobban látják az istenek. Egy nap az apát úr értem küldött és magához hívatott: . akik beléptek a főkapun. Milyen kis aljasságokra képesek az emberek a pénzért. mert kibírhatatlanul terhes dolog foly­ ton az emberek gyengélkedését figyelni. És ez így ment nap nap után. azoknál. úgy. hogy szent irataink minden szava a szó szoros ér­ telmében hiteles. amit az ember láthat. Büntetésképpen a harmadik szem becsukódott. hogy tüdőbeteg. mely a legtöbb embertől megtagadta- . hogy egy­ szer már sikerült neki. Azok esetében. óvatosan és tisztelettel kell vele bánni vele. megfelelő kezeléssel ezerszeresen is meg lehet növelni az erejét.Alaposan fi­ gyeld meg ezt az embert. A harmadik szem erejét különösen betegeknél használtuk. Mingyar Dondup láma így tanított: Nézd azt az embert. Különleges te­ hetség. Most még állandóan használd.Fiam. hogy önállóan gondolkodjon. emlékszik rá. megfelejtkezvén arról. hogy még nem jutott el odá­ ig. . ahogy a másik két sze­ med. hogy az. A HARMADIK SZEM MEGNYITÁSA 89 kat. Lobszang! Valóban szent ember. akik természettől fogva rendelkeznek vele. hogyan lehet tetszés szerint be­ csukni a harmadik szemet. nézd azokat a változó hullámsávokat. hogy akarattal nyisd és csukd.VII. Lobszang. aki hisz abban. ahogyan ez velem is történt.Vagy például. Aztán majd azt is megta­ nulod. Lobszang! Látod azt a színes fonalat. Egy este a láma így szólt hoz­ zám: . és megpróbálták megölni őket. akiknek teste vagy lelke beteg volt. te most rendel­ kezel azzal a képességgel. De az embereknek az a lá­ tomásuk támadt.

mert látni akar. de attól még a saját útjukat fogják járni. sose tégy így. ami megváltoztatná az ösvényét. Mikor majd más országokban jársz. és sose saját hasznodra. hogy másokon segíts. Akármit is látsz a tisztánlátás által . fiam. De azt mondom. Mesteremmel. Mingyar Dondup lámával együtt látogató leszek néhány hétig a Potalában. bizo­ nyítsd be azt! . nem hogy ma­ gad gazdagodjál.ne fedd fel.Az apát úr nagyon tanult ember volt. Mielőtt befejezte volna a be­ szélgetést. találkozni fogsz sokakkal. Segíts. hogy néhány napon belül a dalai láma el­ küld majd értem.mondják majd. Bizonyítsd be ezt. Mert az embernek magának kell megválasztania az ösvényt. Csak jóra használd. fiam.90 HARMADIK SZEM tott. amelyen egy életen át járnak. . szenvedést látsz. és a dalai láma orvosa. akik azt szeretnék. mint bűvész a vásárban. ha árt a többieknek vagy ha érintené az ös­ vényt. .és sokat fogsz! . azt mondta. úgy viselkedj. ha betegséget. Mondd el nekik. A tehetség arra jogosít. amit tudsz. de ne mondj olyat a betegnek vagy a szenvedő­ nek.

Most mutasd meg. . Próbálnunk kell. aztán helyezd a selyemkendőt Őszentsége lábára. hogy bemutatnak neki és a „belé­ pőbe" nem eshetett hiba. Most nagyon figyelj! Tedd a kezed így és hajolj előre! Egyszer. Lobszang! Belépsz a szobába. benne a dalai láma életnagyságú szobra. hogy a Potalában vagyunk audiencián. Magadban számolj tízig. hogy a nyakadra tehessen egy sálat. hogy épp91 . ha már ide értél.Végigcsináltam mindent. amelyet nemigen használtak. aztán harmadszor is. észrevétlen pillantást a legközelebbi párnára. hogy a tarkódnak ne essen baja. várhatóan a hét végén kerül rá sor. Gyere ide. még egyszer. Dugd ki a nyelved üdvözlésképpen és ereszkedj térdre. ha a sarkaddal rálépnél a párnára. és állj meg úgy másfél méternyire a dalai lámától.Úgy volt. .Először nézd. A pillanat izgalmában könnyű megbotlani. Nem örülnénk. Mielőtt elindulnál hátrafelé. Helyezkedj az előző testtartásba.Egyik nap Mingyar Dondup láma közölte velem. Oda mentünk. Lobszang. nehogy fe­ lesleges sietséget mutass. amit a láma nagy gyakorlatával könnyedén bemutatott. és azt játszottuk. aztán állj fel és menj hátrafelé a legköze­ lebbi üres párnához. . a szemed lefelé néz. amit csinálok. eképpen. hajts meg a fejed. hogy tökéletes formánkban járuljunk a dalai láma színe elé. vess egy gyors. így folytatta: . Térdelj meghaj­ tott fejjel. hogy a potalai lá­ togatás időpontját kitűzték. Közel a tanteremhez volt egy kis temp­ lom. és be kellene mutatnod a hátraesést.Egy figyel­ meztetés akkorra.

hogy a láma egy-egy betegségét kikezelje. tapsolt egyet. Térden állva mentem. Azt mondta. és ehhez igazítsd a lépteidet. Az apát úr mégsem vizsgál­ hatta meg a dalai lámát. Gyakoroljunk a csészével és a selyemkendővel!. míg küldenek érte. A pénteki napon az apát úr elé kellett mennem. A rendfőnökünk volt a dalai láma egyetlen or­ vosa.Kimentem a szobából. mondd magadban: „Om.92 HARMADIK SZEM olyan jól csinálod. és a láma je­ lezvén. akkor most jöhet a következő lecke.Na. elég ügyes vagyok-e. mit hogyan kell csi­ nálni. A mi kolostorunk a Potala szervezetének része­ ként működött. és nem. A csészét így kell tartani. amikor a páciens már beteg volt! . és elölről kezdtem az egészet. de külön he­ gyen állt. megkínálnak teával. büszke voltam magamra. amikor meghajoltam. s a tibeti üdvözlésnek megfelelően kinyújtottam a nyelvem. beékelve a köpeny ujja és az alsó kar közé. Másnap reggel. mint én. de aztán hamarosan kitanultam a fortélyát. megállított: Lobszang. hogy páciense egészséges legyen. hanem. lesétáltunk a hegyről. Lobszang! Hová ügetsz? Most csináld lassabban. Ha kellőképp ügyes vagy. ráraktam a szertartásos khata-t a szobor lábára. hogy felbuktam volna.Azon a héten minden reggel próbáltunk. . mint egy méltóságos fiatal pap. illetve a Gyógyítás Isko­ lájaként ismerték. Mikor elhelyezkedtél már. és oda­ mentem a szoborhoz. Újra kimen­ tem. hogy megmutassam. mert nem az volt a feladata. A facsészét el kell rejtened a köpe­ nyed bal ujjában. amikor csak akarta. hogy teljesítményem „méltó tisztelgés Mingyar Dondup testvér tanítása előtt". A három meghajlás maga tökéletesen sikerült. meg kellett várnia. hogy automatikusan is tudjam. De szent isten! Elfelejtettem a selyemsálat! Kimentem hát megint. mint egy vágtató versenyló a Cangpon. a helyén marad. Helyzete nem volt túlontúl irigylésre méltó. Először a csésze kiesett. Ez alkalommal sokkal nyugodtabban jöttem befelé. szombaton. mani padme hum". Hátralépdeltem és végül sikerült leül­ nöm lótuszülésbe anélkül. és a Gyógyítás Templomaként. hogy átmen­ jünk a Potalába. így bármely fájdalmat vagy rendel­ lenességet orvosi hibának tekintettek. hogy beléphetek. Besiettem. és végigcsö­ römpölt a földön. . Akkor majd úgy jössz be. Jól csináltam. mégis a főépületekhez közel ugyan.

és inkább ha­ sonlítható egy lépcsős utcához. Tibet minden ré­ széből érkeztek emberek. Több ilyennel is találkoztunk. amíg fel­ felé kaptattunk. Néhányan forró vajas teát árultak. és jobb talán. amely bizonyította. Tömérdek kőlépcső vezet fel a magasba.Vili. Mingyar Dondup láma megállt és egy házra mutatott: . Nem. Voltak. a Potalába igyekeztünk. vagy ahogy mi nevezzük. . A POTALA 93 De ezen a szombaton nem törődtem az orvos bajával. Egy helyen. barátaik támogatásával vagy két bottal sántikáltak végig az úton. ha nem beszélek róla. Odább az úton egy csapat vidám ember potalai ajándékokat. Odanéz­ tem. A Csakpori lábánál a Potala felé fordultunk. Voltak közöttük földművesek. A fő­ tisztviselők közül sokan fellovagoltak a hivatalokhoz.Ott az előző otthonod. nálánál ugyanis senki sem lakhat magasabban. Ha csak egy pillantását elkap­ ták. kézi imamalmokat árusított. kereskedők és bete­ gek. amit himbálódzó üstökben melegítettek. Megint mások. felkeltek. Nekünk nem jutott időnk ilyesmire. hogy megta­ karítsák a lépcsőmászást. mint egyszerű lépcsősorhoz. a dalai láma otthonát. mások el­ nyúltak a földön. busásan kárpótolva lettek a hosszú utazásért és a viszontagságokért. úgy érezték. A dalai láma rezidenciája az épület legtetején volt. akik abban reménykedtek. a szolgák igencsak sürgölődnek az udvarban. tá­ voli tartományok nemesemberei. pásztorok. Lobszang. bizonyos összegért írtak néhány sort. hogy Lhászában kezeltetni tudják magukat. Anyám ép­ pen kilovagolt szolgái kíséretében. már magasan jártunk. írnokok is jöttek. mások mindenféle ennivalót. mit éreztem. Öregem­ berek nyomtatott horoszkópokat kínálgattak a hiszékenyeknek. elég volt a magamé. akik négykézláb kúsztak. és mohó városnézők és zarándokok tömegébe ütköztünk. maradjon csak az én titkom. a betegek és gyengélkedők. és egy „szent inkarnáció által megáldott" emléktárgyak. Hogy mit gondoltam akkor. hogy meglátogassa a Szentek szentjét. Voltak ott talizmánok. hogy a nevezett személy megláto­ gatta Lhászát és valamennyi szent helyet. aztán ismét a földre vetették magukat. a lépcsősor az épületeken kívül fut. hogy lássák a Mindentudó. Cu is közöttük volt. Elárasztották az utat és végigjárták a hatmérföldes kör­ gyűrűt a Potala körül. Nem egy zarándok hónapokig gyalogolt. Mindenfelé árusok kínál­ ták portékáikat.

úgy látszik . míg el­ értük a tető legtetejét. melyet zöld porcelán sárkányok védelmeztek. Kint. ezen a helyen nagyon kicsinek és jelentéktelennek éreztem magamat. Tudtam. A falakon belül vannak a kincstárak. mi­ tológiai istenek és istennők szobrocskái és zománcozott díszek. valamint mai rezidenciája volt. a reggeli napsütésben felfelé tartottunk a lépcsőn. mert ezen a napon.egy óriási barlang húzódik. a hegy gyomrában . hogy ez rendkívüli dolog. A jelenlegi épületek csak háromszázötven évesek. valamint ritkaságokat a régmúlt időkből. Az utóbbit . Hosszú idővel azelőtt egy erődít­ mény volt a hegy tetején.mivel vulkáni eredetű . Továbbmentünk. minden gondolat és minden reménység központja.csupán néhány kiváltságos. Vallási jeleneteket és ősi legen­ dákat ábrázoló gyönyörű faliszőnyegek lógtak a falakon. sárga stólás láma beszélgetett Mingyar Dondup lámával. A bejáratot nagy. Az egyik függönyös bejárat melletti polcon pihent a Nemesek könyve. mert felismerte Mingyar Dondup lámát. Közeledtünkre félrehúzták. tömén­ telen drágakövet őriznek. azt kívántam. . Egy meggyszínű köpe­ nyes. Nyolcéve­ sen nem voltak már illúzióim. és ne­ kem az volt a véleményem. de egy még régebbi palota alapjaira épültek. bárcsak kinyithatnám.nagyon jól ismerték itt. jakgyapjúból készült gesztenyebarna függöny borította. vagy tudnak egyáltalán a barlang a létezéséről . hogy erőt nyerjek belőle. és tudni szerettem voltna. kis folyosók ágaznak szét belőle. Min­ denütt hallottuk az imamalmok kattogását. kis hegyen fekszik. Mélyen lent.94 HARMADIK SZEM A Potala önálló városrész. vagy épületcsoport az ország szíve. ahol aranytömböket. Végül felértünk a tetőre. miért akar a dalai láma látni engem. ahol a dalai láma előző inkarnációinak sír­ emlékei álltak. mert az egyik régi jövendölés szerint a béke el­ távozik. az egyik végén van egy tó. hogy még több kemény munka vár majd rám: kemény munka vagy nehézség. Ez az épület. Csak nagyon kevesen jártak itt. és a hatalmas termetű őr szélesre tárta a kaput előttünk. Alacsony asztalkákon műgyűjtők szívét gyönyörködtető tárgyak álltak. és megnézhetném benne a ne­ vünket. Tibetben ez az egyetlen kerék alakú tárgy. Tibet minden egyházi és világi ügyét itt intézik. akárcsak mindenütt. és beléptünk egy nagy előtérbe. mikor kerekek jönnek majd az országba.

amit elképzelni sem tudsz. Buzdításképpen picit meglökte a hátamat. másfél méterre nem kerültem Tőle. Mingyar Dondup láma odaadta nekem a selyemsá­ lat. azután megállt és fi­ gyelt. Az út hosszú és ne­ héz lesz. és a sálat nem a nyakamra . Elfogott a félelem. köz­ ben ezt suttogta: . Azt mondta: . de végül sikeres le­ szel. Megkaptam a feljegyzéseket az előző inkarnációdról és az asztrológusok jöven­ döléseit is. amelyekről nem is hallottál. Kezdetben nehéz időket élsz meg.Vili. melynek erejét tovább növelték benned a harmadik szem megnyitásával. így folytatta: Nos. Sok külföldi országot bejársz majd. hogy . az­ tán térdre ereszkedtem. de eljön a siker. és háromszor meghajoltam. Éppen letett egy könyvet. és a hosszú szoba távoli végén megpillantottam a Mindentudót.Nincs okod az aggodalomra .Nem tudtam. . hogy sebészetet és orvoslást tanulok Tibetben. hogy bemenj. fordulj meg és hozz ide egyet. hogy beszélgethessünk. végig­ mentem a szobán. rombolást és olyan kegyetlenséget fogsz látni magad körül. De az Ékességes még min- . mint a közönséges lá­ máké. aztán majd elmegyek Kí­ nába. Most az Ékességes lábára helyeztem. akkor először: Azok a párnák túl messze vannak. Hallottam néhány figyelemre méltó dolgot rólad. és aztán lépj be magad. Vezetőm hozzám fordult és így szólt: . Megadatott neked a tisztánlátás képessége. hogy mind eléggé meszsze volt.csak gyakorlunk. Jól ismertem a jóslat min­ den szavát és eszerint is éltem hétéves korom óta. Meghajtottam a fejem.ahogyan az szokás volt -. amíg kb.Mikor leültem. Lobszang. Ezt hallottam: . így tettem. melynek füle a vál­ lára ért. miért mondja el nekem újra az egészet. a fal mellett. de a fején magas sárga süveget hordott. ahogyan megjósolták. A POTALA 95 ahol vele jártam. Tudtam. olyanokat is.Tedd ide elém és ülj le! .Őszentsége érdeklődést tanúsít és egyedül akar vele beszélni. Halált. mert ekkor visszafelé kellett indulnom a legközelebbi párnához. Előrehajolt. és megfigyeltem. Sáfrány­ színű selyempárnán ült. Mielőtt belép­ tem a szobába. az Ékességest. Ruhája olyan volt. Megmutatom az ajtót. ahol folytatom tanulmányaimat.menj csak be.ahogy egész héten tettük . fiatalember. gondold azt. Beléptem. Megszólalt a dalai láma. odavittem egy párnát. hanem a csuklómra tette.Ideje. a tizenharmadik dalai lámát. Átkarolta a vállam és az ajtóhoz vezetett.

a kereskedést és az aranyat istenítik. Mingyar Dondup lámánál. de sok nyugatival is találkoztam. és nem törődnek vele. . megmérjük és savakkal megvizsgál­ juk. Amint ettünk. és én töké­ letesen egyetértek az értékelésével. hogy megragadjuk.96 HARMADIK SZEM dig beszélt.Hozz egy párnát. hogy bizonyítékokat szerezzenek.Voltam Indiában és Kíná­ ban .válaszoltam.Mingyar Dondup láma mel­ lém ült. amelyeket Indiából importáltak.mondják majd neked. Mingyar Dondup láma a legjobb ember.Szóval. hogy amikor a nyugati világban le­ szek. Talán még senki sem beszélt vele így.Mutassátok meg a lelket. igaz? Mondd el nekem. . a láma pedig így folyatta: . . Értékeik nem azonosak a mieinkkel. milyen vagy. hogy egy nyolcéves kisfiú nem. Mondjátok meg. hogy jöjjön be! . akivel valaha ta­ lálkoztam. és ne be­ széljek sem az egóról. Tudó­ saik így beszélnek: . Belépett Mingyar Dondup láma. bizonyítékra van szüksé­ günk . De most teázzunk! Könnyedén megütött egy gongot. és meghajolt a dalai láma előtt. aki hamarosan visszajött a teával és különleges ételekkel. Állítsátok elő. .mondta.Ezekben az országokban az ember megvitathatja a nagy igazságokat.Teljes felelősséget vállaltál . . milyen a molekuláris szerkezete. Mondta. milyenek a kémiai reakciói. . hogy Mingyar Dondup láma jó. . semmiféle rendkívüli erőről ne tegyek bizonyságot. hogy azt akarja. Bizonyíték. va­ lóban keményen tanuljak. . értékeli. és parancsot adott a hívására belépő lámának. és hogy a legjobb tanárokat jelöli majd ki a számomra.Ez a fiatalember elmondta.mondta a hí­ vására megjelenő lámának. hogy a gya­ nakvás negatív hozzáállásával minden esélyüket elveszítik.Azt mondtad. és ülj le. hogy kivételesen tisz­ tán látok. aztán megütötte a mellette lévő gongot.hívta mesteremet a dalai láma. Mingyar! . te kis pávakakas! . sem a lélekről. aztán hátra­ hajtotta fejét és harsogó nevetésben tört ki.A dalai láma rám nézett. figyelmeztetett. Úgy látszott. azt gondolod. az pedig bizonyos. en­ gedjétek. Egyszerűen nem tudtam tartóztatni magam. az Ékességes Indiáról és Kínáról mesélt. A dalai láma újra nevetni kezdett. bizonyíték. mit gondolsz róla.De hát senki sem tudhat többet a mesteremnél.Uram! . .Kérd meg Mingyar-t. kicsú­ szott a számon: .

őszentsége azt az utasítást adta. ahogy bizonyosan megteszed. és akkor vezetőm teát és ennivalót hozott. épp csak. egy másik szobába. és megborzongtam a lát­ ványtól. de ez itt átlátszó.az egyik odajött hoz­ zánk. és úgy gondolja. Tervezd meg. előttem terült el Lhasza és az egész síkság. Aztán hozzám fordult: . . Az színezve volt. Láttam. . majdnem olyan hideg volt. A dalai láma szolgálatában állók közül .Jó néhány alacsonyabban lévő folyosót és termet nem nyitottak ki az elmúlt kétszáz esztendő­ ben. és felfedezzük az épület kevésbé ismert részeit . hogy látni le­ hetett. Néha attól féltek. pihenjünk le egy időre. vezetőd régi barátom. Oda vezetett minket. . jó benyomást tettem a da­ lai lámára . hogy úgy jöhettek-mehettek. legnagyobb meglepetésemre. Aztán így folytatta: . Megdöbbentem. hogy mindketten itt. akár a víz. mint a jég. Ezen a helyen jól esznek.Még szólt néhány szót. Kinyújtottam a karom. és a lapos tető távoli részére mentünk. és fordulj hozzám. hogy Mingyar Dondup láma titokban na­ gyon elégedett velem. esetleg nyomorék maradok. Mikor befejeztük. Pihentem egy órát. és azt mondta. s emellett síkos is. ahogy csak akartok. az épület legfelső szint­ jén kapunk szobát. . Mingyar Dondup láma kivezetett a szo­ bából. A sárkányzsinórhoz tört üveget hasz­ náltunk. . Fájt és bi­ cegtem. Aztán derengeni kezdett valami: üveg! So­ sem láttam még síküveget. Lobszang. Ezekből a termekből sokat megtudhatsz a tibeti történelem­ ről.Nem volt szükségem több bátorításra. Időről időre én is megnézem őt.a rezidencián senki­ nek sem volt lámánál alacsonyabb rangja . és nem lehetett keresztüllátni rajta.Ideje betöm­ ni a lyukat a gyomrodban. aztán felkeltünk. te­ gyünk így mi is. de az vastag volt.Fiatalember! Jól válasz­ tottál. és az okkult tudományok igazi mes­ tere.mondta. hogy egyek. Itt. és nagyon óvatosan megérintettem a látható semmit. A bal lábamon húzódó seb még mindig sok bajt okozott. az ablakokon az olajjal átitatott anyag helyett valami megfoghatatlan volt. meghajoltunk és eltávoztunk. és hogy egyetlen ajtó se legyen zárva előttetek. ha szükséges.Itt maradunk néhány napra. Mingyar Dondup láma azt ajánlotta.VIE A POTALA 97 Lobszang Rámpa képzéséért.

98 HARMADIK SZEM Ám ez még nem volt minden. Oldalra ugrottam. Nevetett. a másikat odatette az arcához. amikor meglátta az arcomat. nézzek bele megint a csőbe. és egy kétségtelenül tekintélyes méretű orral. A kerekek a gyorsaságot és az ún. és intett. hogy az okkult tudományok mestere vagy . és majdnem elájultam a kábulattól. Teleszkóp! Sosem lát­ tam ilyet. meg­ babonázott. Nekem az az élmény volt „lehetetlen"! A dalai láma sok teleszkópot hozott magával. A csőben egy ember lovagolt felém. tükrök nélkül. hogy Tibet különleges ország volt. olyankor.magyarázkodtam. akit ott láttam: egy sápadt arcú fiúcskát nagy vörös heggel a homlokán.Nézz bele. aztán a cső egyik végét kidugta az ab­ lakon. azt gondoltam.egyik a másikából. A mi fizikai világunk ráérős. Mingyar Dondup láma kitárta az ablakot. mintha egy bőrrel borított trombitadarab lett volna. Régóta felismertük. Azóta sem vesződöm velük. őt viszont rázta a nevetés.Még jobban nevetett. és nagyon szerette nézegetni a környező vidéket. . civilizáci­ ót szolgálják. hogy ezoterikus tudásunk gyarapodhasson és terebélyesedhessen. és négy darab jött ki . Mingyar Dondup lámán kívül senki sem volt a szobában. és játszani fog rajta.Őszentsége azt mondta. Tele voltam gyanakvással.De miért kell tréfát űznöd a ta­ nítványodból? . . De a végét nem a szájához. de engedelmeskedtem. és természetesen nem ismertem fel azt a szörnyű kis teremtést. Vezetőm kis­ sé elfordította a csövet. hogy mást lássak. Gyakran eszembejut.Aha! . hogy „lehetetlen". A kereket se akarták. Sose felejtettem el annak az embernek a látványát. mikor hazatért Indi­ ából. de a tükör túl őszinte volt. Megfogta a csövet. amely úgy nézett ki. hogy a rohanó kereskedelmi vi­ lágban nincs idő szellemi dolgokra. . . hogy életemben először tükörbe néztem. Azt lehetne gondolni.gondoltam. hanem a szeméhez illesztette. meghúzta. Lobszang! A jobb szemeddel nézz.biztos valami hangszer. Gyanakodva néztem. és körülnéz­ tem. te­ leszkópok. és felkapott egy rézcsövet. aki a csőben felém lovagolt. Itt történt az is. A vízen találkoztam már halvány tükör­ képemmel. . amikor egy nyugati ember azt mondja valamilyen okkult dologgal kapcsolatos állításra. Belenéztem. de az emberek nem is vágytak ilyesmire. aztán azt mondta: . a balt tartsd csukva. Egy ideig piszmogott a csővel.

Fizikai tes­ tében semmi okból . mint ahogy az ember esetleg gondolná. csak az üres kődoboz. másokon a magány segít. hogy a naiv nézőket szórakoztassák. ezért a metafizikai erőkkel sosem élnek vissza. Mindez korántsem olyan ste­ ril. máskülönben megvakulna abban a pillanatban. se fény. Az ember szellem. se bútor. de nem azért fejtenek ki erőt. három hét és három napra. amikor előjön. értelmetlen létezés. akik közösségben tudnak legjobban fejlődni. Igaz. Tibetben a tanár mindig meggyőződik róla. A gondosan irányított és részben sűrített gondolat az. csupán a természeti törvények eredményei. Az Életről. ami képes megmozdítani egy tár- .Vili. A kőfalak vaskosak. de az efféle dolgokat nem a szenzációhajhászok örö­ mére mutatja be. A remete belép. A remete a cellában marad. és ha egyszer kisza­ badul a hús kötelékeiből. hogy beeresszenek egy kevéske halovány fényt. hogy tanítványa morálisan alkalmas-e arra. amelyet hegyoldalra építenek. Néhány láma. Az erők tehát egyáltalán nem mágikusak. se semmi. energiahullámok. hogy meztelen üljön a hóban. Sokan közülük néhány hét múltán újra visszamennek a cel­ lába. A rést nap mint nap nagyítják. Az anyag sűrített energia. A POTALA 99 Négyezer éve ismerjük a tisztánlátás igazságát.Tibetben jól tudjuk -. Tibetben vannak olyanok. hogy ilyen erők legyenek rábízva. .akármi legyen az . A gondolatok. az Ember természetéről elmélkedik. és remetecellákban laknak. és gondolati úton megolvassza a havat maga körül. Tartózkodásának utolsó hónapjaiban kis lyukat vágnak a tetőre.nem hagyhatja el helyét. szellemként vándorolhat a világon és a gondolat útján segíthet. és egész életükre ott maradnak. és visszavonulnak kies lámako­ lostorokba. az okkult tudományok mesterei testeket tudnak felemelni érintés nélkül. Egyszer egy nap beadnak neki élelmet egy fénybiztos. hisz csak a megfelelő embereket tanít­ ják. A tanárnak teljesen biztosnak kell lennie tanítványa erkölcsi integritásában. hogy a remete szeme fokozatosan hozzászokjék a fényhez. talán két méter vastagak. Nincs odabent semmi. és saját kívánságára befalazzák. hangbiztos tolóablakon keresztül. és más metafizikus tudományokat. először három év. A cella általában kis helyi­ ség. a telepátiát. egy másik világ teremtménye. hogy sok láma képes rá. hogy ne hatoljon át a hang rajtuk.

„hisz ez varázslat!" anélkül. ez egyszerű volt. olyat. Nem csupán a teleszkóp működését. Férfiak.100 HARMADIK SZEM gyat. hogy megértsem. és minden a helyére került. Lobszang. hogy több megvilágosodást éltem át. és nem érdemelt további gondolkodást. hogy lehet hangtalan fütyüléssel kancsót vagy köcsögöt összetör­ ni. mi miért történt. Elbűvölt a teleszkóp. egyszerűen köznapi természeti törvények működtetik. . aki remete akar lenni. .legyen bár nagyon hosszú életű -.más módszerekkel és hipnózissal is. hogy elvégezzen egy bizonyos cselekvést. Mindent megmagyarázott. Miért olyan nehéz elhinni ezt abban a világban. ahol mindennapos ese­ mény. úgymond „gondolatra". félretéve a szkepticizmust meg lehetne tenni ugyanezt a te­ lepátia segítségével is. A magyarázat a „fénytörés"-ről valóban mindennél jobban zavarba ejtett: hogyan lehet a fényt megtörnP. Tudtam már. amely arra késztet vala­ kit a távolban. de immár másként szabályozva vezet a telepátiához. és jakok. milyen elvek alapján működik. ha a pilóta a sűrű ködben nem lát semmit? Kis tanu­ lással. amely kevés ember számára elérhető. de erről majd később. Aztán elfújta a mécses lángját. Ugyancsak a gondolat. Elég annyi. hogy alapos ma­ gyarázatot ne kaptam volna a szóban forgó törvényekről. nem vonultam vissza hosszú időre a teljes sötétségbe. és sokat használtam: azokat a helyeket nézegettem rajta. nők. mint ez. nem kellene gyarló eszközöket használni. most állj ide. ha mikrofonon keresztül a leszállópályára irányítanak egy repülőgépet. Olyan dolgokra tanítottak . mind fejjel lefelé jártak! Aztán a kép hirtelen villant egyet. és figyeld a fehér falat! .Na. de .mondta. Az én ezoterikus fejlődésem nem járt együtt bezárkózással. Cso­ dálkozásomban felkiáltottam. Még az első látogatás alkalmával bevitt egyszer egy teljesen sötét szobába. Képzésem a dalai láma közvetlen parancsára sajátos célra irányult. Más formát öltött. amelyek nem írhatók le ilyen könyvben. So­ sem mondhattam. milyen okok húzódnak a háttérben. és valamit csinált az ablak fatábláival. A falon azonnal megjelent előttem Lhásza fordított képe. A Potalában tett látogatásom eme képzés első szakaszaihoz kapcsolódott. Mingyar Dondup láma aprólékos pontossággal elmagyarázta. nincs benne semmi csoda vagy varázs­ lat. de azt is. egy átlagos remeténél. amelyeket olyan jól ismertem.

szögek­ kel keresztre feszített ember. több mérföldre nyúlik az egyik folyosó végétől. Végre beléptünk . Az alagutakat . Elismerem. hogyan törnek meg a fénysugarak. amíg egy speciális szerkezetet nem hoztak a szobámba. Lobogó fáklyákat vittünk magunkkal. Akkor észleltem. Mielőtt eljöttünk a Potalából. Nagyon kár. és egyetlen tibeti sem tekintené annak. Lobszang. ügyes vagy. A falakon különös diagramok voltak és ismeretlen jelene­ tekről készült rajzok. A Potala raktárai tömve voltak csodálatos szobrokkal. miután beszámoltam a tárgyról szerzett benyomásaimról. hogy kiderítsem és pszichometriai benyomást szerezzek róla. Majdnem valamennyit szobákban raktározzák. Azt mondták.VIII. Ez egy lámpából állt. amely a Tudás és a Helyes Elet egyesülését követi.így mondták ne­ kem . Örültem. mindig az éppen uralkodó dalai láma részé­ re. hihetetlenül elborzasztott. Aztán. A POTALA 101 hogy fényt is lehessen törni?! Egész addig nem értettem meg a dol­ got. méghozzá a javából. Évszázadokon keresztül sokfelől. csak egyet nézhetek meg. mi történt később. szemérmetlennek tartja őket. hogy saját mércénk szerint ítéljük meg más országok népeit. A motívumok ta­ nulmányozását jelentette ez. Ölelkező férfi és női szellemeket áb­ rázolnak például.számtalan évszázaddal ezelőtt vulkánikus tevékenység hoz­ ta létre. miért éppen ezeket az ajándékokat küldték. amelynek fényét különféle lemezek takarták. De jobban érdekelt a tó. mert egyre többször és többször hallottam: . és nagyon él­ veztem. ölelkező figura azt az eksztázist fejezi ki. és azt is. és csúszkál­ tunk végig a sziklás átjárókon. amely. akit istenükként tisztelnek. úgy mondták.Iga­ zad van. régi könyvekkel és gyönyörű vallási témájú festményekkel. hogy valamennyien hajlunk arra. A két meztelen. de a képeknek messze nem az obszcenitás a cél­ ja. nemcsak Tibetből érkeztek ajándékok a Potalába. és utána már semmi sem lepett meg. a többit majd egy későbbi időpontban. megnéztük az egyik föld alatti alagutat. óvato­ san másztunk lefelé a végtelennek tetsző lépcsősoron. Az a na­ gyon-nagyon kevés nyugati ember. vezetőm egy könyvből felolvasta nekem pontos történetét. hogy a keresztények szimbóluma egy megkínzott. valóban. mikor láttam. aki látott néhányat közülük.

kegyetlen óriás ragadta el őket. megsemmisítő szorítást éreztek. Fény támadt. így folytatta: . Úgy érezték. Hallgattam tanítómat. amelyekkel a fagerendákat egymáshoz erősítették. a víz alá merültek. Egyetlen hullám sem fodrozta a vizet. körbe­ körbe. de kicsit arrább valami ragyogott a falon. és merre a vissza. Fekete volt és mozdulat­ lan. tétovázva. Sok-sok évvel ezelőtt kalandos kedvű szerzetesek készítettek egy fatutajt. A szikla. tökéletes sötétség borult rájuk. a sötétség olyan volt. bi- . szintén fekete volt. Néhányuknak még sikerült nagy levegőt venni. zöldes. valamennyien elszédültek és rosszul voltak már. A hirtelen mozdulattól a hullámok felcsaptak a fedél­ zetre. nem tudták. A tutaj hirtelen megbillent. hogy már-már láthatatlan. Kb. A többiek nem voltak ilyen szerencsések. merre is menjenek. és húzza végze­ tük felé. annyira fekete. Sehol egy fény. kábító üté­ seket. hogy a sziklában van egy aranyréteg. Ahogy finom csapásokkal tovább eveztek. szél kerekedett. inkább látszott fene­ ketlen kútnak. odáig már nem jutott el a fáklyák fénye. a víz elsodorta őket. A tutaj felgyorsult. ahol már nem lát­ ták a falakat és a mennyezetet. Mérföldeken át eveztek. amikkel hajthatják. és a fejemtől a térdemig érő magasságban helyezkedett el. Meddig utaztak. el­ fújta a fáklyákat. Forogtak. Mingyar Dondup láma törte meg a csendet: . kutattak. amilyet még soha életemben nem láttam. és élénken magam elé képzeltem. Érezték. merre van az előre. darabokban szilárdult meg. és olyan víz szélén álltunk. csillogott a fáklyák fényében. öt-hat méter hosszú lehetett. és láttam. Még tettünk vagy száz métert. és vízre eresztették.102 HARMADIK SZEM egy alagútba. és hozzá evezőket. és az emberek csuromvizesek lettek. Beleka­ paszkodtak a kötelekbe. Lerepültek a tutajról. amit mesélt.Ez a tó a folyóhoz megy innen negyven mérföldnyire. Fel­ szerelték fáklyákkal. nem tudták. akár egy aranyszínű gyertya viaszcseppjei. míg hirtelen eltűnt a mennyezet: nem láttuk. amin álltunk. amilyenhez hasonlót a föld felszínén sohasem látni: tömör feketeség. egyetlen hang sem törte meg a csendet. egyszer csak egy tágasabb helyre értek. hogy tö­ rékeny tutajuk a vízidémon markába került.Eltévedtek. Odamentem. mint tónak. amely egyre szélesebb és szélesebb lett. szörnyű. Az aranyat nagy hő olvasztotta ki egykoron a sziklából. Nyikorgó-csikorgó hangot hallottak.

nagy mu­ latság lenne átkutatni a tavat. hogy nem hoztunk tartalék fák­ lyákat magunkkal. hogy bejárjam vele a tavat. hogy ők szerzetesek (a köntösük ugyanis teljesen leszakadt róluk). hogy hamarosan vakon fogunk tapogatódzni az alagutak sötétjében. amelyet fáklyáink fénye be­ világít. hogy kihalássza magának. vérezve vízbe fúlt. Azok.Itt tároljuk a tartalékot. el­ hajította. Valami rejtett fal­ mélyedésből fáklyákat húzott elő. tanulj. Ahogy elfordultunk a tótól. bárcsak lenne egy tutajom. Két ember menekült meg. Belegondoltam az egészbe. butaság volt. hogy elmegy a Potalába hordágyért. és meggyújtotta őket azokról. Abban a pillanatban Mingyar Dondup láma a távolabbi falhoz fordult. Majdnem újra összeesett a megdöbbenéstől. hogy szigetek vannak nem messze amögött a terület mögött. képes le­ szel rá. mikor asztrálsíkon is el tudjuk végezni a kutatást! Igen. A fáklyák már alig égtek és úgy tűnt. de minek fecséreljük testi erőnket. körös-körül zöld réteket és legelésző ja­ kokat.Vili. hogy felfedező útra induljanak a tavon. Lobszang. . Akkor lépéseket hallottak maguk mögött. órákon át élet-ha­ lál közt vívódva hevertek. No. és azért jött. Először azt hitték. aztán erősebb fény. hogy körülnézzen. Hármójuk­ nak nyoma veszett. azt gondoltam. egy pásztor né­ zett le rájuk. amelyek már csak pislákolva égtek. akik megmenekültek. De most tanulj fiam. Mindkettőnkért. vagy valaki megtekerte. majd hirtelen a ragyogó napsütésbe repítette őket. másként nehéz lenne kita­ lálni innen a sötétben.Igen.A távolban a Potalát látta. Végül a két szerzetesnek sikerült meg­ győzni a pásztort arról. és kotorászni kezdett. Látta az összetört tutaj lebegő roncsait. de tudott dolog. Egyiket fel is kutatták. Lobszang. Végre is egyikőjük feléledt annyira. ők kiértek a partra. Hogy mit találtak. Azóta kevesen vállalkoztak rá. a beavatásodkor. Néhány éven belül eleget tudsz majd ahhoz. Valami. az meg beleegyezett. A POTALA 103 zonytalan. induljunk! . meghaltak és a tibeti mennyországban vannak. egyszer csak felnevetett és azt mondta: . Vezetőm figyelte az ar­ comat. és azt kívántam. megtudod ké­ sőbb. hogy együtt fedezzük fel ezt a helyet. A szerzetesek több mint fele kékre-zöldre verve.

Lobszang! Úgy motyogsz itt. és miért nem nézzük meg. Nem értettem őket. A tó kivezetése mélyen a vízszint alatt van. amely úgy negyven mérföldre volt innen. amelyek meghaladták felfogóképességem határait. Az egész helyet valami rejtély lengte körül. nincs ott semmi érdekes. Ahogy ránéztem mesteremre. megkérdeztem. . Mingyar Dondup láma azt mondta.Amikor felértünk. . miért nem lovagolunk ki a helyszínre. láttam. vagy megnézzünk egy-egy képet a falon. ha eközben jelentős veszedelem fenyeget. Nem tudtam elvisel­ ni a gondolatot. mint egy öregember. Még néhány lépés. hogy évekig találgassak és így jussak el a megol­ dásig. időnként megáll­ tunk. otthon van a rajzok között és az alagutakban. hogy megleljem a választ. Felmegyünk a tetőre. Mingyar Dondup lá­ ma félbeszakította a gondolataimat: . mindig megpróbáltam a mélyére hatolni.104 HARMADIK SZEM Küszködtünk felfelé a meredek folyosókon. és teleszkóppal megnézzük azt a he­ lyet. legalábbis olyasvalami. ahol az egykori szerzetesek kiértek a felszínre. még akkor is. ha van lehetőség arra. és ha rejtélyről hallot­ tam. meg különös gépezeteket. a kis ligetet a dalai láma előző inkarnációjának parancsára ültették. Nagyon vártam. a helyet egy facsoporton kívül semmi sem jelöli. mintha óriásokat ábrázoltak volna. hogy újra eljöjjünk ide. és megint a világosban leszünk. amit a teleszkópon keresztül ne lámánk. hogy kifújjuk magunkat.

hogy különösen kedvesen elbúcsúzzunk a dalai láma személyes intéző­ jétől. . vissza a Vashegyre. melyek rejtve vannak a Potala elől. akik rövid látogatásunkat olyan kellemessé tették.Várj meg itt. hogy a csodálkozó szerzetesek ne vegyék észre. mert készített nekem egy búcsúajándékot. A lencsén ke­ resztül láttam arcán a manós vigyort. hogy a teleszkópon át még utolsó pillantást vessek a vidékre. Az „indiai ételek"-et az ő gondjaira bízták. Ideje volt. és időnként apró kavicsokat hajigált le az udvarba. Lobszang. Elindultunk lefelé a lépcsőn. mögénk. Ideje volt köszönetet mondani a lámáknak. akár egy nyara­ lás. Igen kényelmetle­ nül éreztem magam. . Indulás előtt felrohantam a tetőre. Biztos megked­ velt engem. nemsokára visszajövök. hogy visszatérjünk Csakporiba. A Potalában tett látogatás olyan volt. mikor hívó kiáltást és kiabálást hallottunk. ahogy visszahúzta a fejét. El­ tökéltem. A mellettünk elhaladó szerzetesek hátrafele mutogattak. próbálkozásaimat a jövőben az épületeknek azokra a szárnyaira korlátozom. mikor hasonló csínyeken buzgólkodtam.Ezzel sar- 105 . amit gyor­ san meg is ettem. Félúton lehettünk. De indulni kellett. Lihegő szerzetes rohant felénk.Másnap reggel komótosan nekikészülődtünk. hogy dalai láma kétségkívül engem is rajtakapott. a szerzetesek kopasz fejére. mert rájöttem. A Csakpori egyik tetején kis nö­ vendék olvasott a hátán heverészve. Mesterem megállt. zihálva átadott egy üzenetet Mingyar Dondup lámának. Megálltunk.

Apám! . Nagyon-nagyon óvatosan megvizsgálta. Hamar a Szera kolostorba értünk. el előző otthonom mellett. Amikor megkapta. Végigvágtattunk a Lingkhor úton. és majdnem hanyatt estem. A koldusok és a zarándokok ijedten menekültek utunkból. kimondhatalan fájdalmamra. az egyik apátot komoly baleset érte. amely már készen is állt. Láttam. közönyösen továbblovagolt. az életerő . De több ön­ uralmam volt. tudomást se véve rólam. megvizsgálta az öregembert. lemos­ tuk vele az öregember fejét. Egy csontdarab behor­ padt. Amikor az oldat kihűlt. eközben pedig arra gondoltam.106 HARMADIK SZEM kon fordult. Még mielőtt hozzá­ kezdett volna a műtéthez. Körülbelül fél óra múlva Mingyar Dondup láma egy másik lo­ vat vezetve lefelé lovagolt a lépcsőn. ő visszanézett.Szállj fel. biztos vezetőm felszerelése. hogy szabaddá tegye a csontot. ahol szerzetesek vártak ránk. és nyomást gyakorolt az agyra. és elkiáltottam magam: . ahol a letört rész belógott a koponyába. s az ál­ la majd leesett a csodálkozástól. cso­ dáltam a kilátást. és vezetőm megtisztította saját kezét. mint amennyit feltételeztem magamról: kiegyenesí­ tettem a hátam és mereven átnéztem Lhásza felett. berakta a szükséges eszközöket egy fer- . mindketten megfogtunk egy-egy csomagot. gyors mozdulattal U alakú vágást ejtett a bő­ rön. Néztem távolodó alakját. A vágás a gyógyfüvek miatt csak kis vérzéssel járt. aki a hátán feküdt. a bőrdarabot visszahajtotta. Újabb adag oldatot kent rá. . Amíg kavartam. Leugrottunk a lóról. beleszórt néhány gyógyfüvet. Azután. A szemem égett. továbblovagolt. most aztán nyilváno­ san megszégyenülök. és ismét felment a lépcsőn. gondoltam. Mingyar Dondup láma forró vizet kért. remeg­ ni kezdtem. akinek az esés következtében betört a koponyája. és az egyik apát bevezetett egy öregemberhez. Elgondolkodva megfordultam.Vissza se pillantott. Kivett egy éles kést. Szerába kell sietnünk. Lobszang. hogy mindkét nyereghez egy-egy táska van rögzítve. amint éppen felém lovagolt. Tétlenül őgyelegtem. és megtalálta azt a helyet. és nézegettem régi otthonomat. mikor felismert. s mi több pont a Potala lépcsőin. Ránéztem. Az arca ólomszínű volt. mert megláttam apá­ mat.mintha kihunyni készülne alig-alig pislákolt benne.

Mikor a kezemet mos­ tam. Érdekes dolog volt látni. meglátta. Az megmozdult. és így szólt: .lassacskán visszatért az életerő. Odamentem az ablakhoz és kinéztem. Há­ rom-négy nap múlva már nem lesz okod az aggodalomra. mivel semleges anyag. egy kis ezüstpecket. pará­ nyi háromszög alakú éket. mehetsz a dolgod után. és az ezüst. hogy félig ülő helyzetben legyen. ahol a törés a legszélesebb volt.Meggyó­ gyulsz.Összeforr. Hátát megtámasztottuk néhány párnával. de ha elmúlik. mikor alszol. Benyomta a koponyacsont és a kissé megemelt csontdarab széle között a résbe. .Ügyes voltál. megint csak nagyon finoman kiemelte a lifegő csondarabot. milyen egy másik kolostor. A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 107 tőtlenítővel telt tálba. Néhány napig rossz lesz a közérzeted. egyik végén lapos és fogazott ezüstpálcát. Fino­ man.Beecsetelte gyógyfüves oldattal. óvatosan megnyomta a csontot. az öregember hunyorogva kinyitotta a szemét. és min­ dent gondosan visszapakoltam a két táskába. Kifőzött lófa­ rokszállal összeöltötte. akkor még egy kicsit igazított rajta. A csontdarab helyére került. míg a másik pálcát vésőként használva a csont alá nyúlt. Lobszang. Mingyar Dondup láma odalépett hoz­ zám: . és mereven tartot­ ta. hogy ne feküdj laposan. . nem okoz majd problémát.Tudtam. megszárítottam őket kifőzött ruhán. Különleges óvatossággal behelyezte a legvé­ konyabb élt oda. és halványan elmosolyodott. Az öreg apátba .IX. majd lassan.miután agya megszabadult a nyomástól . Megtisztítottam az eszközöket friss.Úgy fogtam az edényt. és a műtét helyét bekente gyógyírral. hogy a normális szint felé kerüljön. hogy Mingyar Dondup láma hajol fölé. ezért küldtem üzenetet a csúcsra. nem hagyhatom el a testemet. Egy pálcával kitámasztot­ ta. Most körbevezetlek ezen a közös­ ségen. Néhány napig legyen melletted valaki. egy-két napig fáj majd a fejed. hogy csak te menthetsz meg. úgy. Még nem végeztem be a feladatomat. amelynek egyik oldalát előzőleg érintetlenül hagyta. amit akar. hogy kivehesse belőle. és gondosan visszahajtotta a bőrleffentyűt. majd kivett belőle két. .Tartsd ide a tálat. Lobszang! . forró fertőtlenítőben. Mesterem figyelmesen nézett rá és így válaszolt: . azután az egészet bekötözte egy ugyancsak kifőzött vászondarabbal. . Sokban különbözik a miénktől.

Mosolyogva nézett rám. A szerzetesek úgy jöttek-mentek.Úgy látom. Mint a Gyógyítás Temploma. hogy te magad.Csakporiban kemé­ nyen dolgoztak volna.válaszoltam. vagy ahogyan hívták. . de annál fontosabb.Neve­ tett. Tény. mint Csakporiban.Hétezren vannak. akkoriban ez volt az „orvosi tanulmányok székhelye" és a kormány tanácskozó testületében is számottevő képviselethez jutott. Itt-ott ugyan ült egy-egy szerzetes. és egyike a „három székhely­ ként" ismert kolostoroknak. azt hiszem rengeteg vadember van közöttük. Meste­ rem azt kérdezte: . ők a járőrök. Jelenleg kétségkívül a kommunista katonák! Csakpori kis közösség volt. és ha a szerzeteseknek lustálkodni támadt kedvük. A csendes többség rossz hírét mindig né­ hány zajongó költi. a Vadrózsa-sövény három mérföldnyire fekszik a Potalától.a mieinkkel összehasonlítva . . Nem kevesebb. mint tízezer szerzetes­ sel Drepung a legnagyobb. Az imamalmok a legtöbb helyen mozdulat­ lanul álltak. hogy itt maradj és könnyű életet élj? . A templomok . hogy a mi kolostorunkban volt a legnagyobb fegyelem.Rózsasövénynek hívják ezt a helyet. vágynál rá. de sehol sem volt nyoma annak a tisztaságnak. még a füstölők is keserűbb füstöt árasztottak. mindössze hatezren vannak benne. . Lobszang. . . . nincs is szigorú fegyelem. is­ kolákkal. és kimentünk a fo­ lyosóra. melyek a várost várossá teszik. aki a kereket pör­ gette. amelyet én már megszokottnak tekintettem. A fiúk csapatokban játszottak az udvarokon . lustálkodtak és senki sem szólt egy szót sem. a három kolostor közül Ganden a legkevésbé jelentős. templomokkal. utcákkal. és mindazokkal az épületetekkel. Mindegyik városnyi méretű. aho­ gyan akartak.Nem. rendnek és fegyelemnek. hétezer ötszáz fővel. de én nem annak nevezném.gon­ dozatlannak tűntek. Szera követi kb. . a többi kolostor többsége nagyon laza volt.Nos. egyedül rendet teremts itt.108 HARMADIK SZEM Egy láma gondjaira bíztuk az öreg apátot. Szera. és úgy tűnt.Lehet. Nem volt olyan tisztaság. elvállalnád a feladatot. Az utcákon Kham tartománybeliek cirkál­ nak.

mondjuk úgy . még mi­ előtt felfoghatná. Az erős ember megengedheti magának. A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 109 Csakporiban tanítottak minket . Az ember öntudatlan állapotba hozható. Mi úgy tartjuk. veszélyesebb részeiben is biztonságosan közle­ kedhessünk. Nem minden kolostorban van ilyen képzés. a beavatko­ zásnak semmilyen mellékhatása sincs. A zenészek mindig készen álltak a szóra­ koztatásunkra. a „szungtrukjömpa tü depó lelapo"-t nem lehet lefordítani. befejezi a félbehagyott mondatot. hogy ne élhessen vissza a ráruházott erőkkel. más közösségben nincsenek . Ennek a fejlettebb rendszernek nyil­ vánvaló veszélyei vannak. A dzsúdó a mi mód­ szerünk erősen leegyszerűsített formája. pl. akik a legszigorúbb jellembeli követelmények­ nek is megfelelnek. és mindenre megtanított. ha törött csontokat kellett összeilleszte­ nünk. Öreg Cu a „dzsúdó" nagymestere volt. amit tudott. vallási és hagyományos dara­ bokat is játszottak benne. önálló város városi szolgáltatásokkal és kénye­ lemmel. A legtöbb férfi s nő is­ merte az elemi fogásokat és dobásokat. Ez a legközelebbi angol szó. a tibeti leírását.IX. sokat kellett utaznunk. vagy fogat húznunk. mert örömét lelte abban. Mivel orvoslámák voltunk. hogy önuralomra tegyünk szert és képesek legyünk arra. hogy megfosszuk a beteget az öntu­ datától. amikor felébred. Tibetben a lámakolostor nem pusztán a valláshoz vonzódó em­ berek lakóhelye. hogy jól végzi a dolgát. az „amarée"-t sem. olyan esetben. hogy órák vagy percek múlva nyeri vissza eszméletét. csak azoknak tanítják. . és hogy az or­ szág keményebb. talán a legjobb Tibet­ ben. nem pedig támadásra. hogy szelíd legyen. mint aho­ gyan a „technikai" szót. Csakporiban is volt színház. hogy gyógyí­ tás céljából a beteget öntudatlan állapotba hozzuk.„dzsúdóra". hogy ezt a tudományt önvé­ delemre és önkontrollra kellene használni. de én már négyéves ko­ romban tudtam őket. ezért akárcsak a hipnotizálást. és mindegy. Nem jár fájdalommal és egyáltalán nem kockázatos. Arra használtuk a dzsúdót. Rendkívül érdekes: ha vala­ ki beszéd közben vesztette el az eszméletét. amit találtam. de minket Csakporiban megtanítottak rá. meg hogy bizonyítsák. míg a gyenge és bizonytalan ember hetvenkedik és dicsekszik. A hipnotizált embert pedig olyan hatásoknak teszik ki. hogy rövidesen mi történik vele.egyszerűen azért.

A világ minden közösségében akadnak szabály. Az eszes fiúknak segítettek abban. egyik ember nem befolyásolhatja a másik életét. ahol a készpénzüket tarthat­ ták. akik festéket tesznek az ar­ cukra. Szórakoztattak a „parázna. nemi be­ tegségektől megtizedelt" tibetiekről szóló beszámolók is. és jelölniük kell az ajkuk helyét. ahol kevésbé szigorú fegyelem uralkodott. kereskedők vagy szerzetesek. luxuscikkeket vagy könyveket. hogy előbbre jussanak.minden kolostorban akár egész éle­ tüket végigaludhatták vagy végigálmodozhatták.. hagyjuk tehát a dolgot a következő inkarnációra. Úgy gondoltuk.kezelte. . Nem egy halott testét felnyitottuk. Akiknek volt pénzük. fizettek érte! Nem minden szerzetes fogadott nőtlenséget.mint ami­ lyen Mingyar Dondup láma is volt . és ha valaki nem fejlődött. Mi több. azt hiszik. vagy megváltoz­ tatják a színét. Mióta eljöttem Tibet­ ből. hogy a férfi szíve a bal. kiszedik a szemöldöküket és festik a kör­ müket. Nálunk a beteg szerzetesek jó kezelést kaptak. Voltak. de a naplopók . megtehették. A szállodában kaptak szállást. és orvosi illetve elemi sebészi képzésben részesült szerzetesek lát­ ták el a betegeket. hogy ne lehessen eltévesz­ teni.Csakporit kivéve . melyek szerint a tibetiek pl. ahol igazságos tárgyalás folyt ellenük. hol van. Csakporiban másként ment min­ den. hogy megtudjuk az igazságot. vásárolhattak a boltokban élelmet. a kolostori börtönben kellett letölteniük a bünte­ tést. A mi modem társadalmunk rom­ lott és szemérmetlen! Vannak nők pl. távozásra kényszerült és ott kellett menedéket keresnie. Legtöbbször a hajukat is fényesítik. Akik takaré­ koskodni akartak. Hát nevezhetjük ezután a tibeti nőket „szemérmetleneknek és romlottaknak"? De térjünk vissza a kolostori közösséghez! Gyakran jöttek láto­ gatók. nyilván sosem voltak azokon a remek helyeken Angliában vagy Amerikában. ahol a helyi polgároknak „ingyenes és bizalmas kezelést" ajánlanak. ruhaneműt. elég gyakran nevethetnékem támadt a nyugati történetek hal­ latán. A komolyabb eseteket specialista . Volt egy kórház. a nőé a jobb oldalon van. Nálunk a rendőrszerzetesek tartóztatták le ezeket és állítot­ ták bíróság elé.vagy törvény­ sértők. ugyanis volt a kolostoron belül egy afféle banknak megfelelő intézmény. Ha bűnös­ nek találták őket. Különféle iskolák szolgálták a különféle észbeli képessége­ ket.110 HARMADIK SZEM ilyen jó zenészek. Akik ef­ félét állítanak.

A „házas" kolostorokban nővérek és szerzetesek együtt dol­ goztak egy jól szervezett közösségen belül. ezeket könyvekhez sosem használtuk fel. egyik fakéreg mérgező anyagot tartal­ mazott.a maga kötelező cölibátusával . A tibeti oldalak nem olyanok. és sosem kötöttük be őket. melyeket még színezni kellett. Ha a falapra a legkisebb hiba is csúszott. akik komoly fejfájásról vagy még rosszabb tünetekről panaszkodtak. laza íveket faragott faborítók fogták össze. ők egy külön szektához. hogy a fes­ ték eloszlása egyenletes legyen.részlete­ zésük bonyolult lenne. Míg ez megóvta a tibeti papírokat a rovarok támadásától. A különféle. mint a tisztán férfiközösségekben. Az egyházi világban a Sárgasüvegesek rendje . míg a harmadik egy nehéz hengerrel követte. aki félretette. száznyolcvan centiméter hosszú és százhúsz centiméter széles vésett fatáblákat használtak. amelyeknek hosszúsága meghaladja szélességüket: széles és rövid lapokat használtunk. a Vö­ rössüvegesekhez csatlakozhattak. e könyv lapjai.alkotta az uralkodó osz­ tályt. Asztrológiai tábláink is voltak. egy adott személy születésének és fogamzásának idején. nemegyszer kilenc­ ven cm széles és negyven-negyvenöt cm hosszúságúakat . hanem fadúcokat használunk. és általában a „légkör" nem volt olyan durva.IX. mert a papírgyártásban használatos. ezek úgy hatvanszor hatvan centiméteresek lehettek. amelyekre a horoszkópokat állítottuk fel. ahol a házasság megengedett do­ log. A térkép üres helyeire beil- . és végeredményben az égbolt térképét mutatták. és odaadta egy tanoncnak. A VADROZSA-SOVENY KOLOSTORBAN 111 akik úgy gondolták. hogy könyveiket kinyomtathassák. már nem nyomtattunk vele. Tibetben nem a fémből ön­ tött betú'mintákat. Ez utóbbi nem volt valami egészséges foglalkozás. Az egyik szer­ zetes egy festékhengert futtatott végig az egész felületen. olyanok. Egyes lámakolostorok saját nyomdával rendelkeztek. de gyakorlásra megtartottuk a tanoncoknak. Kisebbségben voltak. A negyedik leemelte a nyomta­ tott lapot. ár­ tott a vele dolgozó szerzeteseknek. Falitáblák készültek róluk. az emberi testet és a különböző szerveket áb­ rázolták. hogy jól rányomja a papírt. Rendszerint a papírt is maguk készí­ tették. Egy másik felvett egy papírlapot és gyorsan ráterítette a fadúcra. Nagyon kevés nyomat piszkolódott össze. a „boldog legénykor" a szellem számára nem megfelelő keret az elmélkedéshez. mint pl. Csakporiban kb.

hogy tizenkét éves korodban levizsgázhass és trapa lehessél. elég jó élet ez.Át­ megyünk az úton a bevásárló utcához. Miután vé­ gignéztük a Rózsasövény kolostort. holnap új nap jön. Szerencsémre Min­ gyar Dondup láma megelégedett a poroszkálással. el­ viszlek majd egy különleges felfedező útra a felföldre. mely az ego halhatatlansá­ gát szimbolizálta. nem veszi fel a versenyt a mienkkel.112 HARMADIK SZEM lesztettük azokat az adatokat. Bárcsak az egész álom lenne. Távollétünk két órája alatt jelentősen javult az állapota. Még néhány perc lovaglás. A bejáratnál lévő udvarban egy szerzetesre találtunk. melyek mintha csak védelmet keresve bújtak volna a Dzsokang árnyékába . mert azt mondta: . ahogyan az árakon civódtak és alkudoztak. és egymáshoz zsúfolódó házak között jártunk. úgy tűnt. A hét végén megkez­ dődik a hegyekben az évi gyógynövénygyűjtés. melyeket a nagy gonddal készített ma­ tematikai táblázatokban találtunk. és felébredhetnék! . azt még nem láttuk. melybe épp a közeli Séde Gompa papjai áramlottak. s amelyeket kiadtunk. A Rózsasövény a Lingkhor út legközelebbi részétől kb.Mennünk kell most. Nem na­ gyon égtem a vágytól. hogy vágtassanak. hogy a csoporttal menj. nem mint szerzetesnek tanuló növendék. Három kis zacskót. és úgy láttam. ahol igen rit- . Úgy terveztem. Mielőtt elmegyünk. már alig várták. meghagyom a használati utasítást az ügyeletesnek. és már jobban érdekelték a környező dolgok.Nahát! gondoltam.Veze­ tőm nyilvánvalóan elértette a gondolataimat. Én nem.Legutóbb még szabad emberként voltam itt. Pedig. hogy elmenjünk régi otthonom mellett. még mindig nem akarsz szerzetes lenni.Leporoszkáltunk és jobbra fordultunk azon az úton. Mesterem így szólt: . Ettek.Kivett három kis bőrzacskót a táskájából és átadta. . nagyon kötődik hozzá. két mérföldre van. Az idén nem aka­ rom. aki két szánalmasan ficánkoló pónit tartott. majd megjegyezte: .Szóval. mely átvezetett a Türkiz hídon. hallgattam a kereskedők éles hangját. Nem kell sietni. Figyelme különösen Mingyar Dondup láma felé fordult. tudod. hogy megnézzük az öreg apátot. mögötte pedig egy csillogó templom. Pontosan velük szemben az utcán állt egy csörteti. mely a halál helyett az életet jelentette egy idős ember számára. . Mingyar Dondup láma hoz­ zám fordult. de hagyok itt néhány por­ rá tört gyógyfüvet. pihen­ tek. Elbűvölten néztem a kínai boltokat. visszatértünk a szobába. Helyette tanulj velem.

. nem is sejtették. Az asztrológusok jövendölése szerint első próbálko­ zásra leteszem majd a vizsgát. De a nap igencsak előrehaladt már. Mérhetetlenül elszomorodtam arra a gondolatra. Sosem untam meg a színes faragott sziklák látványát. Egy koldus gör­ nyedt a falnál: . ha kemé­ nyen tanulok! A szellemi fejlettségem a tizennyolc évesekével volt azonos szinten. hogy levizsgázom. . a hegyekben volt a természet orvosságainak egyik nagy raktára.Vezetőm szo­ morúan nézett.Hah! Tiszteletre méltó kegyes orvosláma. Lobszang. hogy némelyikük gazdag. vizsga. Te és én már nem leszünk itt. a jóslat beteljesülése után (1950. Éppen kiértünk Sö faluból. mikor úgy gondolja. a Ihászai völgy nyugati kapuja felé. kérlek ne gyógyíts ki a betegségeimből. elhagyja ezt az életet. beszéltek a Ihászai koldusokról. mert a jövendölés csak akkor jelenti azt. nem volt időnk a nézelő­ désre. hogy gyógyfüve­ ket szedjen. és közeledtünk Pargo Kaling. idén le­ mondok az útról. hogy a földi élet illúzió. Indiában és Kínában. talán a Vas Tigris éve. de tudtam. elég felkészült vagyok már.a kommunisták megszállják Tibe­ tet) a koldusokat dologra fogják. akik rossz hírünket keltik külföldön. a növénygyújtőkre gondoltam. iskola. A hegy egyik oldala telistele volt velük. amint átlovagoltunk a kaput alkotó csörtenen. és ismét balra fordulva rátértünk a Vashegyre vezető útra. mivel mindig nálamnál sokkal idősebbek közé ke­ veredtem. ezeket megszárították és légmentes zacskókba csoma­ golták. Nos. így nehéz beszélni róluk. akiket üldöz a balszeren­ cse. Akkor még nem jöttem rá. és keményen tanulok. hogyan kell viselkedni azokkal.So­ kan ezek közül a koldusok közül olyan feleslegesek. A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 113 ka füveket szerezhetünk. és nem látjuk ezt. Nagyon kevés ember járt a felföldön. Balra fordultunk a Lingkhor úton. különben meghalok.IX. és meg kellett állnom a magam lábán. ahol olyan különös dolgok estek. hogy tanulnom kell. ahol az Ékességessel jártam. Lobszang. hogy elkísérhessem Mingyar Dondup lámát a felföldre. elmentünk a Kundu Ling mellett. istenségek faragott és festett képe­ ivel. én az Égi Mezőkön. . Te külföldön leszel. Ma már értem. Igen. Egy csoport minden évben felment a hegyekbe. hogy a szere­ tett láma elhagy majd engem. Még nem értettem. elhatároztam. Itt. Ahogy felfelé lovagoltunk. . Ók azok.

Tizedik fejezet A TIBETI HIT
Talán érdekes, ha részletezem kissé a tibeti életmódot. Vallásunk a buddhizmus egyik formája, de nincs rá olyan szó, mely más nyelv­ re átírható lenne. Úgy hivatkozunk rá, mint a TAN-ra, és akik osz­ toznak hitünkben, azokat „beavatottakénak tekintjük. Más hitek követó'it „kívülállókénak nevezzük. A legközelebbi szó, melyet már ismernek nyugaton, a lámaizmus. Annyiban tér el a buddhiz­ mustól, hogy a mi vallásunk a reménységé és a jövőbe vetett hité. A buddhizmus szerintünk negatív, a reménytelenség vallása. És természetesen nem hisszük, hogy egy mindent látó atya figyel és oltalmaz mindenkit, mindenhol. Vallásunkról számos tanult ember tett tudós megjegyzéseket. Sokan elítéltek bennünket, mert saját hitük elvakítja szemüket, és képtelenek arra, hogy mások szemponjait megértsék. Néhányan még „sátáni"-nak is neveztek, mert életünk idegen számukra. Ezeknek az íróknak többsége hallomásra vagy mások írásaira alapozta véle­ ményét. Az is lehet, hogy jó néhányan tanulmányozták hitünket egypár napig, aztán úgy érezték, eleget tudnak ahhoz, hogy köny­ veket írjanak a témáról és értelmezzék és ismertessék azt, aminek felfedezése még legbölcsebb bölcseinknek is egész életükbe telik. Képzeljünk el egy buddhistát vagy egy hindut, aki egy-két órán át forgatja a Biblia lapjait, és utána a kereszténység finom, apró részleteiről magyaráz. Ezek közül az írók közül egyik sem élt kis­ fiúkorától fogva szerzetesként egy lámakolostorban, és egyik sem 115

116

HARMADIK SZEM

tanulmányozta a Szent Könyveket. Ezek a könyvek titkosak, mert nem hozzáférhető!; azok számára, akik a gyors, könnyű és olcsó megváltást keresik. Azok, akik vigaszt remélnek valamely rítustól, vagy az önhipnózis valamilyen formájára vágynak, megkaphatják, ha ez segít rajtuk. Ez azonban nem a belső realitás, hanem gyere­ kes öncsalás. Néhányuk számára biztosan nagyon megnyugtató, hogy azt gondolják, bűnt bűnre halmoznak, aztán, mikor lelkiis­ meretük már nagyon piszkálja őket, ajándékot adnak a legközeleb­ bi templomnak, amiért is az istenek túláradó hálájukban azonnal, mindent és bizonyosan megbocsátanak, ez pedig feljogosítja őket arra, hogy újabb és újabb bűnökbe vessék magukat. VAN Isten, van egy felsőbb lény. Mit számít, minek nevezzük? Isten tény. A tibetiek, akik tanulmányozták Buddha igaz tanításait, sosem imádkoznak könyörületért, előnyökért, csakis emberi igazságossá­ gért. Egy felsőbb lény, mint az igazság lényege, nem teheti, hogy az egyik emberrel igazságos legyen, a másikkal pedig nem, mert ha így tenne, az igazságot tagadná. Ha könyörületért vagy előnyö­ kért imádkozunk, aranyat vagy tömjént ígérünk, amennyiben imánk meghallgatásra talál, azt fejezzük ki, hogy csak a legtöbbet ígérő üdvözül és hogy az Isten pénzszűkében lévén „megvásárol­ ható". Az ember lehet könyörületes egy másik emberrel, bár nagyon ritkán teszi, a legfelső lény csak igazságosságot tanúsíthat. Halha­ tatlan lelkek vagyunk. Imánkat, „Om, mani padme hum!" - mely alább található - gyakran úgy fordítják, hogy a „a kincs a lótuszban van". Mi, akik kicsit beljebb hatoltunk, tudjuk, hogy a valódi jelentése „üdv a felettes énnek". Nincs halál. Ahogy az ember le­ veti ruháját, ha a nap véget ér, úgy veti le a lélek a testet, mikor az aluszik. Ahogyan az elnyűtt ruhát kiselejtezik, úgy selejtezi ki a lé­ lek az elnyűtt vagy szakadozott testet. A halál születés. Meghalni annyit jelent, mint újjászületni egy másik létformában. Az ember, vagy az emberi szellem végtelen. A test semmi más, mint időleges, átmeneti öltözék, mely felöltözteti a szellemet, és mely a földön el­ végzendő feladat szerint választatik. A külső megjelenés nem szá­ mít, csak a belső. Nagy próféta is kopogtathat koldusnak öltözve -

X. A TIBETI HIT

117

hogyan lehetne jobban megítélni a jótékonyságot?! - míg másvala­ ki, aki előző életében vétkezett, nem él szegénységben, s mégis el­ küldi a kéregetőt.

„ Életkerék" - ez jelenti azt, hogy megszületünk, élünk valahol, meghalunk, majd visszatérünk a szellemi állapotba és idővel kü­ lönböző körülmények és feltételek között újraszületünk. Az ember sokat szenvedhet életében, ez nem jelenti szükségképpen azt, hogy a múltban gonosz volt, bizonyos dolgok megtanulásához sokszor a szenvedésen át vezet a legbiztosabb és leggyorsabb út. A gyakor­ lati tapasztalat jobb tanítómester, mint a szóbeszéd! Az öngyilko­ sok újjászülethetnek, hogy leéljék azokat az éveket, melyekkel megrövidítették az életüket, de ebből nem következik, hogy min­ denki, aki fiatalon vagy csecsemőkorában hal meg, előzőleg ön­ gyilkos volt. Az életkerék mindannyiunkra vonatkozik, koldusokra és királyokra, férfiakra és nőkre, színesbőníekre és fehérekre. Ter­ mészetesen a kerék csak szimbólum, de megvilágosítja a dolgokat azok számára, akiknek nincs idejük alaposabban tanulmányozni a témát. A tibeti hit nem írható le egy-két bekezdésben: a Kangyúr a tibeti szent iratok - több mint száz könyvből áll, és még így sem foglalkozik kimerítően minden kérdéssel. A távoli kolostorok sok könyvet rejtenek, ezeket csak a beavatottak olvashatják. A keletiek évszázadok óta ismerik a különféle okkult erőket és törvényeket, s azt is tudják, mindez természetes. A keleti tudósok és kutatók nem cáfolják létezésüket azon az alapon, hogy nem lehet mérni vagy savakkal vizsgálni őket, inkább arra törekszenek, hogy növeljék uralmukat a szóban forgó természeti törvények felett. Bennünket például nem érdekel, hogyan és miként van tisztánlá­ tás, a tisztánlátás eredménye fontos! Néhányan kétségbe vonják a

118

HARMADIK SZEM

tisztánlátást. Olyanok, mint a vakok, akik azt mondják, hogy a lá­ tás lehetetlen, mert ők nem tapasztalták, mert képtelenek megérte­ ni, hogy miként látható egy távoli tárgy, ha nyilvánvalóan nincs érintkezés közte és a szem között! Az embereket aura veszi körül, színes körvonalak, melyek kö­ rülfogják a testet, és az, aki járatos ebben a tudományban, a színek intenzitásából következtethet a személy egészségére, integritására és fejlődésének általánosabb szintjére. Az aura a belső életerő, az én (ego) vagy a lélek kisugárzása. A fej körül fényudvar vagy dics­ fény van, amely szintén az erő részét képezi. A halálkor a fény el­ halványul, mert az én (ego) elhagyja a testet, hogy megkezdje útját a következő létforma felé. „Szellem" lesz belőle. Sodródik egy ki­ csit, mert a testből való kiszabadulás sokkja elkábította talán. Le­ het, hogy nincs teljesen tudatában annak, hogy mi történik. A lá­ mák ezért keresik fel a haldoklókat, tájékoztatják őket arról, hogy milyen állapotokon mennek majd keresztül. Ha ezt elmulasztanák, a szellemet földhöz bilincselhetnék a testi vágyak. A papok köte­ lessége, hogy e kötelékeket elszakítsák. Gyakorta tartottunk istentiszteletet a szellemek vezetésére. A tibetiek nem félik a halált, de úgy gondolják, hogy bizonyos elővi­ gyázatosság mellett könnyebb az átmenet ebből az életből a követ­ kezőbe. Világosan kijelölt ösvényeket kell követni, és egyes helye­ ken elgondolkodni. A szertartást olyan templomban tartják, ahol legalább háromszáz szerzetes van jelen. A templom közepén öt te­ lepatikus láma ül egymással szemben kör alakban. Ahogy a szer­ zetesek egy apát vezetésével dünnyögnek-mormolnak, a lámák megpróbálnak telepatikus kapcsolatot létesíteni az eltávozott lé­ lekkel. Egyetlen fordítás sem tud teljesen eleget tenni a tibeti imáknak, de íme egy kísérlet: „Halljátok leikeink hangját, ti, mindannyian, akik vezető nélkül bolyongtok a határon. Élő és halott más világban lakozik. Hol lát­ ható az arcuk, hol hallható a hangjuk? Az első füstölőt azért gyújt­ juk, hogy szólítsuk a bolyongó szellemet, vezetésre lelhet". „Halljátok leikeink hangját, ti mindannyian, akik bolyongtok. Ez az illúziók világa. Az élet csak álom. Aki megszületik, annak

hogy szólítsuk az előkelő szü­ zek és hölgyek bolyongó szellemét. Az ötödik füs­ tölőt azért gyújtjuk. az éjszaka asszonyai. A negyedik füstölőt azért gyújtjuk. hogy megszabadulhassanak a világ kötelékeitől". A nyolcadik füstölőt azért gyújtjuk. hogy vezetésre szólítsuk a művészek és tudósok szellemét". A hetedik füstölőt azért gyújtjuk. mind. hogy elvezethessük őket a vi­ lág kötelékeiből". művészek és tudósok. A TIBETI HIT III meg is kell halnia. hatalmasok. és mind­ hiába koptattátok el a festékező-asztalokat. Lelketek társtalan bolyong és nincs bennetek igazság. mint csontváz­ zá. Sorsotok a feledés. akik területeket foglaltatok. „Halljátok lelkeink hangját. akiknek fiatalsága akár a friss tavaszi reggel. sebeket osztogattatok és öltetek.X. és akik most egyedül bolyong­ nak a szellemek birodalmaiban. akik bűnt követtek el mások ellen és akik most nem pihenhetnek. ti gyönyörű. hegyek és vizek királyai. és lelketeknek tovább kell menni. ti. Csak Buddha útja vezet az örök élethez. így vezetésre lelhet". A szerel­ mes ölelés után megszakad a szív. „Halljátok lelkeink hangját. akik ellen vétkeztetek. és a falevelek az el­ nyomottak sóhajától remegnek. Hiába erőltettétek a szemeteket. és mindazok. koldusok és tolvajok. előkelő szüzek és höl­ gyek mind. „Halljátok lelkeink hangját. ti mind. hogy szólítsuk a bolyongó szelle­ met. és népetek panasza mindig áradó. Uralkodástok egy percnyi volt csupán. hogy vezeklésre szólítsuk őket. A kilencedik füstölőt azért gyújt­ juk. ti mind. Hol vannak a hadai­ tok most? A föld nyög és dudva nő a csatamezőkön. ti. Ősz jön és tél. elhervadnak a fák és a virágok. . A hatodik füstölőt azért gyújtjuk. „Halljátok lelkeink hangját. harcosok mind. hogy szólítsuk mindazoknak a szellemét. akik a festettetek és írtatok. „Halljátok lelkeink hangját. A földet a vér borítja. hogy vezetésre lelhetnek". és azok. hogy szólítsuk a királyok és diktátorok szellemét. mint a szépség. A har­ madik füstölőt azért gyújtjuk. és mi mássá válik. „Halljátok lelkeink hangját. hogy vezetésre szólítsuk a tábornokok és urak magányos szellemét". akik bűnöztek és most egyedül bolyonganak". szajhák.

hogy másutt sokkal fejlettebb életformák találhatók. hogy többségük lakott. Tibetben láttam feljegyzéseket különös égi jármű­ vekről.legtöbben így hívták őket. de sok gyakorlást igényel. a feszültség csök­ kent. figyelik a földet . Sokat írtak már a levitációról: létezik. hogy az ember a fejlődés csúcsa és legnemesebb formája. melyek kíséreté­ ben a szellem elhagyja a testet. mint élő szerve­ zetből. A templom más részeiből. melyek nem dobálnak atombombákat. mert van egy sokkal egyszerűbb módszer: az asztrálutazás. tibetiek sosem osztottuk a nézetet. remegő zihálás és beállt a csend. Hisszük. .meglehet . Azután a csendben megjelenik a tudat. míg végül azok a hangok hallatszottak.nagyon különböznek azoktól. a belső szervek moraja. mint az emberek. a testnedvek csobogása.nyilván úgy. akik megpróbáltak kapcsolatot találni azokkal. A le­ vegő feszültséggel telítődött a telepatikus lámák koncentrációjától. hogy az ember a levitációval foglalkozzon. De nem csupán erre a földre. és a tüdő­ ben a levegő sóhajtozása hallatszott. Nincs igazán értelme. de akiket a világ kötelékei még mindig fogva tartottak. Láthatatlan dobok az emberi szív ritmusára dobbantak. hogy egy lámacsoport telepatikus úton érintkezésbe lépett ezekkel az „istenekkel". Millió és millió világ van. Fokozatosan. gyakran láttam is. a testhangok ritmusa megváltozott. „Az istenek szekerei" . Sok láma csinálja. A halál csendje. hogy más dolgok vannak jelen. várnak és figyelnek. hogy időről időre újraszületünk. Mingyar Dondup lámától megtudtam. Szilárdan hiszünk abban. Egy utolsó hörgő. hogy magasabbrendűek. Mi. Ahogyan az eltávozottak felé irányuló szertartás folytatódott. lelassult. Rozsdabarna ruhás szerzetesek egymással szemközti sorokban ülve a halotti litániát recitálták.120 HARMADIK SZEM A templom tömjénfüstös homályában a pislákoló vajmécsesek­ től az élő árnyékok táncra keltek az arany képmások mögött. akik eltávoztak a világból. és aki elég türelmes. akiket ismerünk. ami könnyebb és biztosabb. s ez még a legkevésbé okkultak számára is észrevehető. ahogy az emberek figyelik a vadál­ latokat az állatkertben. és a nyugtalan szellemek továbbhaladtak utazásuk következő állomása felé. akik azt mondták. belemerülhet e hasznos és kellemes tudományba. lehet. ahogyan a telepatikus útbaigazítás folytatódott. Lakóik . és tudjuk.

A szellem vándorlása révén álmokat látunk.úgy tűnik . A TIBETI HIT 121 A földön az ébrenlét órái alatt énünk (egónk) a fizikai testhez kötődik. Tibetben gyakorta utazunk asztrálsíkon . amíg az ezüstzsinór sér­ tetlen. aki a tanítás után hazamegy az iskolából. a szellem a szellemvilágon belül új életre születik és a zsinór elszakad. Gyak­ ran arra emlékszik. Sokan meg is kísérelték. olyasféle­ képpen. így vannak olyan esetek. a szellem kiszabadítja magát. mikor éppen csak álomba . ahova akar. be­ nyomásokat szerzünk. az emlék gyakran eltorzul. A test addig él. hogy egy távoli baráttal vagy rokonnal találko­ zott: semmi meglepő nincs benne. ha rövid időn belül hall is felőle. mikor hosszú és bonyolult álmok . hogy beleüljenek az ember evilági hitébe. ha meghalunk.nem levitációval . amilyen gyorsan csak gondolkodni tud. de mert nem voltak kiképezve. A szellemi világban nincs idő. rendszerint az az erőteljes benyomása maradt. csak a fizikai test igényli a pihenést. Valószínűleg üzenetet kapott. Valószínűleg mindenki ismeri azt az érzést. Az ember oda utazik.illogikus vagy lidércnyomásos álom. amit akkor élünk át. mint a gyerek. és az eredmény .X. Amíg az ezüstzsinór sértetlen. és olyan gyorsan. A halál a szellem számára újjászületés a szabadabb szellemi világba. és tanulás nélkül nem lehet elválasztani tőle. esetleg az óceán másik oldalán élő személlyel találkozott és beszélt. Amikor al­ szunk. Az ego és a test egy korlátlan kiterjedésre képes „ezüstzsinór" segítsé­ gével tartja a kapcsolatot. hogy a csecsemő elszakadhasson anyjától. A születés a csecsemő számára az anyatesten belüli védelmezett élet halála. hogy asztrálutazásra induljon. hogy valamire emlékeznie kell. éppen úgy. és azonmód „racionalizálja". A fizikai tudat felfogja őket. Az én (ego) elhagyja a fizikai testet. az „idő" tisztán fizikai fogalom. Talán mindenki álmodott már olyat. és általában visszalátogat a szellemi birodalomba. ahogyan a köldökzsinórt elvágják.nem tartanak tovább egy másodperc tört részénél.és az egész folyamat ellenőrzésünk alatt áll. akik nem képzettek. sokkot kaptak. A legtöbb ember rendelkezik azzal a képesség­ gel. de speciálisan képzett emberek esetében ez tudato­ san is megtörténik. hogy egy távoli. az egó szabadon vándorolhat az al­ vás ideje alatt. és amikor felébredt. bár az ezüstzsinór továbbra is hozzáköti. Azoknál. amelyeket az ezüstzsinór közvetít.

amíg tökéletesen tudatunknál vagyunk. A test hirtelen ébred. sose kísérelje meg az asztrálutazást. de azt kizárólag maguk közt használták. és az emberiség fejlődése helyett saját érdekében használta. Valami. mint mikor egy utazás után térünk vissza.különösen azok számára. Az asztrálutazás teljes ellenőrzés alatt majdnem mindenki által kivitelezhető. Az asztrátest több méterre lebeg a fizikai fölött . Mindez sokkalta rosszabb annál. Akinek gyenge a szíve. úgy hisszük. hogy nincs szinkronban vele. Nincs tényleges veszély. A helyi törzseknek volt saját nyel­ vi változatuk. ha nincs megfelelő taná­ runk. ezért nincs értelme tanácsokat adni az asztrálutazásokra vonatkozóan. Gyakorlást igényel. Végzetes sokkot eredményezhet. Réges-rég az emberek a telepátia segít­ ségével érintkeztek egymással. akiknek gyenge a szíve -. illetve úgy tér vissza. de sokkot vagy érzelmi zavarokat okozhat. esetleg egy külső zaj arra készteti.122 HARMADIK SZEM merültünk. Ez nem metafizikai kézikönyv.akárcsak a lég­ gömb a spárga végén. hogy nagyon zavaró élmény lehet. a fizikai és az asztráltest durván válik el egymástól. tibetiek. ha az asztráltest úgy hagyja el a fizikait. ami való­ ban nagyon kellemetlen lehet. hogy az ember visszaélt a misztikus erőkkel. hogy az ember leesett egy szikláról és az utolsó pillanatban ocsúdott fel. komoly veszélyt jelenthet . és visszarántja az asztráltestet a fizikaiba. A telepati­ kus beszéd természetesen gondolati úton történt. hogy a bűnbeesés előtt mindenki rendelkezett az asztrálutazás. hogy leélje a kimaradt a életszakaszt. Legjobb. a telepátia és a levitáció képességével. hogy rendkívüli gyorsasággal térjen vissza a testbe. Míg a projekció önmagában nem veszélyes. ha az em­ ber egyedül van és nem kell attól félnie. A bűnbeesést úgy értelmezzük. mielőtt továbbha­ ladhat a következő szint felé. így független a . és ez azzal a szörnyű érzéssel jár. erőszakosan felébresztenek. az ezüstzsinór összehúzódik. Ezt az érzést az okozza. a tisztánlátás. Mi. hogy az ego túl gyorsan távozik. és kezdetben magányra van szükség. és hirtelen. hogy megzavarhatják. ha valaki belép a szobába és megzavarja a testet vagy a zsinórt. mert az énnek (egónak) újra kell születnie. felrángatnak minket. azt azonban szeretném hangsú­ lyozni.

A hónap huszonhetedikével fejeződik be. hogy e felsorolásban szerepeljenek. A TIBETI HIT 123 helyi nyelvtől. Ezek azonban nem olyan jelentősek. Ekkor füstölőket gyújtottunk. egy részben vallási.a nyugati naptár szerint május . Bábel kialakulásához az ve­ zetett. amely nagyjából márciusnak felel meg. vannak kisebbek is.a nyugati világban újévnek hívnák. a keresztény nagyböjthöz hasonló. hogy megidézzük mindazok szellemét. A harmadik hónapban. másképpen a „minden lelkek napja". 1-3-ig Logszár-t ünnepeljük . Ugyaneb­ ben a hónapban.nyolcadik napjának érkeztével arra emlékezünk. az egyházi és világi év csúcspontja a negyedik naptól a tizenötödikig tart: ezek a kö­ nyörgés napjai.valamennyire megfeleltethetők a keresztény ünnepeknek. hogy Buddha elvonult a vi­ lágtól. akik a földhöz kötve vándorolnak. ez körülbelül februárral esik egybe. áprilisban szintén kevés az ünnep. Az éves ünnepek . ha jól értem. Ezek azonban csak a nevezetesebb ünnepek. hogy mivel rossz célra használták. hanem az ünnepélyes hálaadás ideje. vagyis a halottak -. job­ bára mentes az ünnepektől. huszonötödikén tartjuk a kinyilatkoztatás napját. de ne­ künk ez alatt az idő alatt még szigorúbban kellett élni. amelyekről nem szabad elfeledkezni és istentiszteletekkel kell megemlékezni róluk. . amely nem a játékok.X. Tizenötödi­ ke Buddha halálának évfordulója. de ez utóbbiakról nem tudok eleget ahhoz. hogy különböző játékokat és vallási szertartásokat rendezzünk. minden hónap 8-án és 15-én. rész­ ben mitikus eseménnyel. mint olyan: „szent napok" vannak. A negyedik hónap . a telepátia képessége el­ veszett! Nálunk nincs vasárnap. Az egész év legnagyobb ünnepe. A mi ünnepeink a következők: Az első hónapban. a szent tőr felvonulásával ér véget. Ezeken különleges szertartásokat tar­ tunk és általában nem dolgozunk. ezért mindenki értette. 15-én ünnepeljük Buddha fogantatásának évfor­ dulóját. jó ok. Huszonkilencedikén van a gonosz dé­ monok üldözése és kiűzése.így mondták nekem . hogy megjegyzéseket fűzzek hozzá. Nagy esemény. egyben minden eltávozotté. Ez. a mi nyelvünkön a Mönlam-cshempo. A második hónap.

124 HARMADIK SZEM Június volt az a hónap. tizedik hónapban. másnap mégis behívtak a feletteseinkhez. amikor ötödikén az „orvoslámák" más kolostorokba különleges ünnepségekre látogatnak. A kilencedik hónap. 1927-től számított ciklus évenkénti kalendári­ uma: I . hogy Buddha alászállt a mennyekből. amit .nyolcadik napján volt az aratás ünnepe.elkövettünk! Buddha születésének évfordulója a hatodik hónap. Ekkor ünnepeltük az a napot is. mint más országok. A nyolcadik hónap . és számot kellett adni arról. november huszonkettedik napja csodálatos esemény évfordulója. így az aratás ünnepét összekapcsoltuk egy vízi ünnepséggel. Az új év februárban kezdődik.október . A következő. Akkor történt az. Aznap semmit sem tehettünk helytelenül. hatvanéves ciklusokat használunk. Az év utolsó vallási eseménye a tizenkettedik hónapban 29-30án volt. a nyugati naptár szerint január-február fordulóján. hisz a folyókból nyert víz nélkül a földekről semmit sem arathattunk volna. július 4-re esett. Ekkor kiűzték az óévet és felkészültek az újra. Kevés eső esett. amikor Buddha először pré­ dikált a Tanról. hálaadásra az orvosszerzetesek szolgálataiért. A gyógyítók rendjét Buddha ala­ pította. sokkal jobban függ­ tünk a folyóktól. Naptárunk erősen eltér a nyugatitól. Példaként álljon itt a jelenlegi. Mivel Tibet éghajlata roppant száraz.az ő elképzelésük szerint . 25-én a lámpák ün­ nepe következett. az egyes éveket tizenkét állat és öt elem különféle kombinációival jelöljük.

Számunkra az „asztrológiai hatások" egyszerűen kozmikus sugarakat jelentenek. A jövőbelátást mindenképpen pontos és hiteles tudománynak tekintjük. Ortokromatikus.X. amelyek a testen keresztül tükröződnek a földre. hogy jövőnk valószínű­ sége megjósolható. infravörös hatásokat ész­ lelhet. Ha a lencse vagy a lámpa elé különböző színű szűrőket tesz. amelyekkel lefény­ képezhet valamit. hogy a kész képen elváltozásokat ta­ pasztal. felkészülhet rá. miközben a test természete szerint „elszínezi" vagy elváltoztatja őket. Az . Bárkinek le­ het egy fényképezőgépe. hogy a rengeteg lehetőség közül csak hármat említsünk. Hiszünk az asztrológiában. pankromatikus. és egy fehér lámpája. A TIBETI HIT 125 Részét képezi hitünknek az a nézet is.

mindeme dolog tilos. Charles Bell. Semmilyen okkult erőt nem lehet személyes nyereségre. hogy az asztrológiáról egy kicsivel több szó essék és felidézzük annak a három angol sze­ mélynek az alakját. októberében özönlötték el az országot. Ezt 1850 előtt írták. Az 1904-es brit inváziót pontosan megmondták előre. érintkezésbe lép vegyi és elektromos személyiségünkkel. világi törekvésre használni. 1911 vé­ ge. 1911. mely keveseknek adatott meg. A kínaiakat kiűzik Tibetből. Sok az ellen­ ség. itt azonban jó alkalom kínálkozik arra. aztán harcoló. Gonosz hadak szállják meg Tibetet". 1950. Csak így védhetők a kevésbé tehetségesek. aki később érkezett Lhászába. a későbbiekben Sir Charles Bell az összes jóslatot . Háború Anglia és Németor­ szág között. a nyomtatott példányt látta 1902-ben. civakodó zsiványok törnek elő." Magam is fájdalom útján jutottam a har­ madik szemhez. és a beavatkozás megnövelte a velem született képesség hatóerejét. és amelyért az egyén fájdalmat és szenvedést áll ki. A dalai láma eltávozik ebből az életből. jó és rossz eljövetelének megjövendölése . Az év végén egy békülést hirdető szónok véget vet a háborúnak". 1935. így szól: „A Fa Sárkány évében. Néhány előre pontosan megjövendölt egyéb esemény: 1910. szeren­ csés vagy szerencsétlen események megjóslása a jelekből. 1933. De szent könyveinkben szerepel egy későbbi utasítás. mely így szól: „Az az erő. használható. Az év első fele óvja a dalai lá­ mát. Younghusband ezredes vezette a brit hadakat. a „Fa-Sárkány háborúra". A dalai láma új inkarnációja visszatér. Egy bizonyos L. 1914. Látta az előrejelzést Lhászában. és 1904-re vonatko­ zik. 1027 óta Tibetben minden nagyobb döntést az asztrológia se­ gítségével hoztak. úgy­ szintén találkozott vele. hogy létezését bizonyítsuk. mely való­ ra vált. csupán azért sem. A kommunisták 1950. A kínaiak megszállják Tibetet. Itt látható a prófécia másolata tibeti nyelven. Bell. Buddha azt mondja: A csillagjóslás és az asztrológia. Egy későbbi fejezetben visszatérünk még rá. aki szintén a brit seregben szolgált. Kitör a kínai forradalom és megalakul a nacionalista kormány. Waddel. akik tanúi voltak egy próféciának. A.126 HARMADIK SZEM emberekre hasonlóképpen hat a kozmikus sugárzás. a fegyverek okozta nyugtalanság-fájdalom megnő és az em­ berek harcolni fognak.

hogy a pontatlanság hatalmas eltérése­ ket eredményezhet. minden. Az Egyenlítőnél a föld forgási sebessége ezer­ négyszáz mérföld óránként. Anti engem illet. A TIBETI HIT 127 látta Utászában. A föld megdől.nem foglalható össze egy ilyen jellegű könyv néhány oldalán.mert az . amely nagyon különbözik a földi zónaidőktől. és az időpontot át kell for­ dítani „csillagidőre". háromezer-egyszáz mérfölddel előbbre van. bekövetkezett. Amikor a térképek elkészülnek.X. A horoszkópkészítés tudománya . akik asztrológiai képzés­ ben részesültek. Röviden abból áll. értelmezni tudják. belátható. mit jelent. mint a Déli Sark. A születés pontos óráját tudni kell. hogy készítünk egy égi térképet a fogantatás és a születés pillanatá­ ban. Értékebi kell a boly- . ahogy forog. Különösen a rengeteg nehézség. amit nekem jövendöl­ tek. de tavasszal a helyzet fordított. és ősszel az Északi Sark kb. Mivel a föld másodpercenként tizenkilenc mérföldes sebességgel halad a pályáján. A születési hely hosszúsági fokának ismerete ezért döntő fontosságú. azok.

Akik nem já­ ratosak ebben a dologban. A tizenkét házban . Az ember pl. számításokat kell végezni. mikor belép egy gyanútlan világba. Ha egy közönséges turista tudja a repülőgépek nyilvántartási számát. ha csukott szemmel rábö­ künk a kezdő futam listájára. a járatszámokat és van egy jó menetrendje is. Fel lehet tárni az előző élete­ ket. mint a teljesen süket ember. hogy elkészítenénk a versenyben érintett min­ den ember. A szüle­ tési térkép azokat jelöli. Ilyenkor az a legjobb megoldás. legalábbis nem. ha a kommunisták ellenőrizetlenül maradnak. amikor le akarjuk olvasni és össszevetjük a születési ábrával. hogy egy em­ ber meggyógyul-e a betegségéből vagy sem. így vagyunk a múlttal is. sajátos tudásuk alap­ ján meg tudják mondani. hogy Tom elveszi-e Maryt. minden ló. melyek akkor érik az egyént. Feltéve. Készítünk egy fogamzási ábrát. hogy belebonyolódjunk. Leg­ alább egy kötetet tenne ki. de ez konkrét személyek­ re vonatkozik. mi­ lyen hatások érvényesültek a létezés legelső pillanatában. esetleg ki tudja számítani.30-as futamot? A vá­ lasz nemi Anélkül. A jövő megismerésére elkészítjük a térké­ pet arra az időpontra. a nyugati világot ismételten zavarba ejtő kérdéskör az ember korábbi életeinek feltárásához kapcsolódik. Érdekes lehet viszont. így nem lenne értelme. mikor érkezik az utolsó leszállási engedélykérés a toronyba. lehetetlen. és lótulajdonos horoszkópját.Tényleg meg tudjátok előre mondani. és hogy azután boldogan élnek-e. hogy megtudjuk. ezért a hang nem is létezik". hogy milyen területeket fed a tibeti asztrológia. ábrák sokaságát kell kidolgozni. hogy az eljárást világosan leírjuk. A bámészko­ dók találgatnak. mely elszórakoztatja majd a Vé­ nusz és a Mars lakóit. mikor. Egy másik. Időbe telik. hogy ki fogja megnyerni a 2. az utolsó beérkező járat mikor kér leszállási engedélyt. hogy ha Amerika és Anglia nem tartja féken a kommunizmust. Éppen úgy tesz­ nek. Meg tudjuk mondani. de az irányító-toronybeliek.128 HARMADIK SZEM gók közötti kapcsolatot és kiszámítani a konkrét térképre gyako­ rolt hatást. Azt is megmondhatjuk. Néhányan azt kérdezik: . vagyis 1964-ben háború lesz. mikor azt mondja: „Nem hallok hangot. Ebben az esetben az évszázad végén jó kis tűzijátékra számíthatunk. a repülőtéren álldogál és kíváncsi lesz. akkor a Fa Sárkány évében. azt állítják.

Gyermekek. Partnerkapcsolatok. általában családi vagy üzleti veszekedések. A szimbólumok következő tartalmakat jelölik: Személyiség és önérdek. Hosszú utazások és lelki dolgok. Bizonyos mértékig mindenkinek megvan hozzá a tehetsé­ ge. akadályok és okkult csapások. Az ember belép egy régi templomba. hogy milyen körülmények kö­ zött fognak megtörténni: Szerelem. az elért fejlődési szint.X. Végzet. Házasság. Kapcsolatok. életkörülmények az élet végén. Örökségek. perek. házasság. Könnyebb is. Pénzügyek. A TIBETI HIT 129 tizenkilenc szimbólumot használunk. ha bekövetkezik. Foglalkozás és érdemek. A pszichometria olyan tudomány. a pszichometriát vagy a kristálygömbből való jóslást sokkal gyorsabbnak és legalább olyan pontosnak találom. Tulajdon. Szenvedély. Megközelítő pontossággal meg tudjuk állapítani a következő események idejét is. mikor és hogyan következik be. Bár magam is sokat foglalkozom asztrológiával. Barátságok és ambíciók. Börtön vagy a fogvatartás más formái. a személy típusa. amely elmúlt események halvány nyomait gyűjti egybe egy-egy tárgyról. rövid utazások. valamint azt. mikor és hogyan. ha az embernek nem túl erős oldala a számtan. munka és kisállatok. hogyan következik be. kedvtelések és elmélkedések. Betegség. Viszály. Halál. hogyan lehet pénzt szerezni és elveszíteni. Nehézségek. a találkozás ideje. ellenségek. Szerencsétlenség. melyet megszenteltek a . Szellem. szellemi képességek és íráskész­ ség.

a feszülettel vagy az ikonnal vet­ hetők egybe. hogy egynéhány írástudatlan hisz bennük. szimbólumok. A négyzet a szilárd földi alapot jelöli. A csörtettek. és belépünk a szellemi világba. felette egy levegőtányér. a Pargo Kaling a legnagyobb. melyen egy tűzkúp emelkedik. mindössze a természeti törvényeket használjuk fel.mint korábban em­ lítettük . Azután. Ezen nyugszik a víz gömbje. menjünk innen. Tibetben a természeti törvényeknek emlékműveket állítanak. Lehet. Tibetben mindenütt találhatók csörtenek. mely arra vár. mint amilyennek az alábbi il­ lusztráció mutatja. hálóingben ücsörögnek majd egy felhőn és hárfázni tanulnak? Úgy . hátborzongató ez a hely. A csörtenek alakja mindig olyan. Sok buzgó diák elköveti azt a ko­ moly hibát. Mindegyik elemet a felfelé vezető út lépcsőin keresztül lehet elérni. Az „üveg". lélegzetünk elakad. életünk során felkapaszkodunk vagy legalábbis megpróbáljuk. hogy haláluk után a Sátán és társasága szorgosan hozzálát a nyársonsütéshez és a kínzáshoz? Hiszik. melyeknek mérete másfél métertől százötven méter magasságig terjed. hogy megtanuljuk az újabb leckét. békés itt minden!" És mikor egy rémes gyilkosság színhelyére látogat. aho­ gyan a röntgensugarakat egy képernyőre összpontosítják (és fluo­ reszkáló képet mutatnak). azt mondja: „Ó! Rosszul érzem itt magam. A kristályjóslás egy kicsit más. A földre érkezünk. végtelen forgását szimbolizálja. mi valóban hiszünk azokban a szörnyűséges poklokban. Lhásza váz­ latos térképén öt ilyen szerepel. hogy ha (egy kisebbség tagjaiként) a másvilágba jutnak. Ta­ lán a keresztények tényleg elhiszik. amelyeket a kerék ábrázol. Az egész a tibeti hitet szimbolizálja.csupán fókuszálja a harmadik szem sugarait. Végül. ez az egyik városkapu. hogy elhagyja az anyagi világot. hogy felkapaszkodjunk a felfelé vezető út lépcsőin. mi­ kor megszületünk. de nem a felvilágosultak. Az egészben nincs semmi csoda vagy varázslat.„Milyen nyugodt. más-más időköz után újraszületünk. hogy úgy gondolja.130 HARMADIK SZEM múló évek és felkiált: . úgy. és még magasabbra a remegő szellem (éter). Az Életkerék a születés-élet-halál-szellem-születés-élet stb.

A telefont. Nem találkozhatunk azokkal. mely szerint alvás közben vagy a halál után sza­ badon vándorolunk az asztálsíkokon. Ez nem spritiualizmus. melyek közül a legmagasabbat „az aranyfény birodalmának" (ősfény) nevezzük. hogy ezt a tu­ dományt megfelelőképpen megvizsgálják. mikor elhagyjuk a testet. ahova ak­ kor megyünk. a televíziót. és hogy a földön vár ránk a „nyár­ sonsütés és a kínzás". Biztosak va­ gyunk benne. a rádiót. akiket nem szeretünk. a repülést meg még sok egye­ bet. hogy a nyugati kétkedés és materializmus megakadályozta. hogy a földön tanulunk. és nagyon nagy kár. mert velük harmóniá­ ban vagyunk. hanem olyan hit. amelyek aztán évek múltán helyesnek bizonyul­ tak. Mindezt az idő már bizonyította.131 tartjuk. és ahol más entitásokkal találkozunk. A másvilág számunkra az a hely. A múltban túl sok dol­ got kigúnyoltak. mert ez diszharmonikus állapot lenne. . és ilyen nem létezhet az aranyfény avagy ősfény birodalmában. hogy az asztrálsíkon mozogva akár alvás közben vagy a halál után találkozunk szeretteinkkel. melyek szintén testetlenek.

Kevés idő maradt játékra. olyan nyugodt. a magasságuk pedig úgy két és fél méter. majd tiszta köntöst adtak.Nem kell annyit ismétel­ ni. Mind133 . egyre kevesebbet készültem. két és fél­ szer három méteresek voltak. Reggel hatkor tizenöt más jelölttel együtt megjelentem a vizsgateremben. Légy nyugodt. mert a vizsga a születésnapomat köve­ tő napon kezdődött.és a matematikával. senki sem engedett szerzetesek­ hez nem illő kísértésnek. Az elmúlt éveket intenzív tanulással töltöttem. átkutattak. gyógyfüves orvoslással. Akkor a legfőbb vizsgáztató a vizsgaterem kis templomából zárt kőfülkékhez vezetett minket. de még olyasmivel is. le kellett vetkőznünk. vallásetiká­ val foglalkoztam. hogyan készülnek a füstölők. Elérkezett a nap. hogy az agyunk megfelelő szellemi állapotba kerüljön. Körülbelül három hónappal koráb­ ban Mingyar Dondup láma azt mondta: . Asztrológiával. mint amilyen most vagy. aztán. a dzsúdóra mégis fordítottunk valamennyit. Ahogy közeledett a tizenkettedik születésnapom. ez csak zűrzavart teremt a fejedben. Odakinn egész idő alatt rendőrszerzetesek őrködtek. Előbb rövid istentiszteleten vet­ tünk részt. ahol kell. elsőre le akar­ tam vizsgázni. mert ebből szigorú vizsga volt. és a tudás ott lesz. Ezek kb. hogy miből állnak.különös tekintettel a szépírásra . anatómiával. az egyetlen „játék"-ra. Lobszang. hogy meggyőződjenek róla. tibeti és kínai nyelvvel .Ifjúi elszántsággal a tanulásnak szenteltem magam.

melynek egy témája van. milyen tudásra tettünk szert fojtogató fogásokból. alaposan próbára teszi a tudást és az idegeket. Saját tapasztalatból mondom. azt csináltunk. míg végül. de teát annyiszor kérhetünk. A cellának nem volt teteje. De még nem mehettünk el. aki az enni. lelakatolták és lepecsételték. míg azt megválaszolja az ember. Aztán otthagytak. közölte. dobásokból és önuralomból. Másnap reggel mind a tizenhatunknak be kellett menni abba a szobába. Akkor lefeküdtünk és reggelig aludtunk. így annyi fényt kapott. hogy egy vizsgadolgozat. megjelent egy szerzetes az ajtónál és elszedte a papírokat. gyengeségeinket pedig feljegyezték. Ez alkalommal azt vizsgálták. hogy a tétellel foglalkozzunk. A szerzetes.134 HARMADIK SZEM egyikünket egy-egy fülkéhez vittek. Kap­ tunk vajas teát és campát is. mert reggel ki kellett takarítanunk. a vizsgáztatók elé hívtak bennünket. és -tizennégy órába telik. Egyszerre egy növendék vizsgázott. és pirkadattól sötétedésig dolgoztunk. lépjünk be. Egész idő alatt a saját. a kikérdezés egész nap tartott. Az írásbeli vizsga a hatodik nap éjszakájával ért véget. semmilyen okból nem hagyhattuk el a helyünket. . ahol dzsúdózni tanultunk. a papírt és az első vizsgakérdéseket. hogy háromszor egy nap ehetünk campát. Mindegyikünknek három másik jelölttel kellett megküzdenie. amit akartunk.innivalót hozta. Ahogy sötétedni kezdett. ahányszor csak akarunk. külön fülkénkben kellett maradnunk. Mikor már bent voltunk. Fokozatosan mindenki kiesett. Az ajtót bezárták. ahogyan találtuk a fülkéket. Hat napon keresztül minden áldott napra jutott egy tantárgy. úgy kellett elhagynunk. amennyi a vizsga­ terembe bejutott. kulcsolásból. a szerzetesek a falon lévő kis csapóajtón keresztül bead­ ták az írószerszámokat. és felszólítottak. amit pedig akkoriban brutálisnak és igazságtalannak tartottam. kizárólag korábbi képzésemnek és Cu-nak köszönhetően én maradtam egyedül. A nap maradék része a miénk volt. mikor a dolgozatokat már kijaví­ tották. A feltett kérdések gyenge pontjainkra vonatkoztak. Három nappal később. esésekből. A bukottakat hamar kirostál­ ták. Leg­ alább dzsúdóból a legjobb eredménnyel vizsgáztam! De csakis gyerekkori képzésem miatt.

hogy olyan dolgokat tanulj.Sokkal jobb. Ez azt is jelen­ tette. elfogadtam.Fájdalmas te­ kintetem láttán magyarázni kezdett: . A kimerültségtől lógott a nyelve és . azt gon­ doltam. amit pedig későbbi életedben létfontosságúnak fogsz találni. hogy az én sikerem az övé is. hogy a rájuk bízott üzenete­ ket követítsék. joggal taníthatott. hogy tizenhat éves koromban vizsgázzak.Jól csináltad. hogy bárki. Lobszang. Ez tisztességes ajánlatnak tűnt nekem. Mivel a Potala csak egy mérföldnyire volt. nagyobb szabadságra volt szükségem. Azon a héten valamikor később. hogy elismerésben részesül. hogy láma lettem. TRAPA 135 A következő nap pihenhettünk. De beköltöz­ hetsz a mellettem lévő szobába.látszó­ lag csupán! . amiért úgy ta­ nított. Ha már most lámastátusz­ ba kerülsz.halálán volt. Egyetértett vezetőmmel abban. Ahogy beléptem. Most. és tudásod gyarapodni fog". Velem együtt öten mentünk át. Azt javasolta. ahogyan csak akar­ tam. amelyeket máskülönben elkerülnél. mikor eljön az ideje. Mingyar Dondup lámát egész idő alatt nem láttam. mosolygó arccal né­ zett rám: . „mert így rákényszerülsz. aki valamilyen szaktudással rendelkezett. hogy tanulmányaimban az osztály ne fogjon vissza. . vagyis orvospapok lettünk. amit meste­ rem a legjobbnak tartott. hogy attól fogva lámának tekintenek engem. hogy azonnal nyilvánítsanak lámának. sok minden kimarad a tanulmányaidból. Az apát úr külön beszámolót küldött a dalai lámának. milyen sebesen is jöttek és mennyi nehézséget kellett elviselniük.XI. most értem kül­ dött és a szobájába hívott. az azutáni napon pedig kihirdették az eredményeket. ha tanulsz és a saját érdemeid alapján leszel lámává. de elleneztem. . Izgatott örömöt jelentett számomra. hogy hangsúlyozzák. trapák. mert le fogsz vizsgázni. A lista élén vagy. Az Ékességes gratulált a vizsgámhoz. hogy minden tárgyból a legjobb lettem. s így olyan gyorsan haladhattam. és azt mondta. kissé túljátssza a „szerepét". A küldöncök mindig éltek színészi ké­ pességeikkel. hogy kiheverjük a nehéz vizs­ gát. Lámaruhát kezdtem hordani és megkaptam minden jogot és privilégiumot. ziháló hírnök érkezett az Ékességes üzenetével. ami a lámastátusszal jár.

Egyik nap Mingyar Dondup láma bejött abba a szobába. a csuklód mellett a könyöködig. Ki vele.Kezdd az ujjaiddal. összeroskadtál.mondta. . hogy kezed. A lábikrádra figyelj. Szólj az emberkéknek. minden izmod elernyedt.136 HARMADIK SZEM Az egyik dolog. Rám nézett és így szólt: . mert az arcizmok csak akkor lazák. végtagja­ id az eséstől behajlítva. .Képzeld. akik úgy mozgatnak téged. folytatta: . ne legyen benne sem mozgás. amíg abba a helyzetbe ke­ rültem. Azt mondta. amint belülről rángatja a lábujjaimat! De jó lesz megszabadulni tőle! Na. ki vele! . most csináld ugyanezt a lábszáraddal. hogy minden ember­ két elhívsz. a szád kicsit nyitva. amikor ugráltál. a rela­ xáció tudománya volt: enélkül nem lehet semmilyen.Most a karod következik . én hogyan csinálom. sehol se erezz semmit. sehol se maradjon feszesség vagy feszültség. elég feszültnek látszol. amíg nem lazítsz. . Szólj az emberkéknek. egy izom sincs működésben. Induljanak el a fejed felé.Hirtelen megállt és rám mutatott: . hogy a földön fekszel.Most magához . sőt áll­ va is lehet lazítani. hogy hagyják ma­ gukra az izmaidat. . hogy az agyad felfedezze a lábadat.Miután idáig jutottam. hogy ne erezzed. és megbizonyosodjon róla. Lobszang. Megmutatom. . igazi metafi­ zikai tanulmányokat folytatni. . Az öreg Cu-ra gondoltam.Végre meg volt elégedve a lábammal.Lobszang. Addig izegtem-mozogtam. Képzeld el.Nézd csak! Valakit a combodban felejtettél. jobb ha először hátán fekve tanulja az ember.A földön fekve megpróbáltam ma­ gam elé képzelni az emberkéket. biztosan jó csomó kis ember szorgoskodik ott. aztán fel a válladhoz. ahol éppen néhány könyvet tanulmányoz­ tam. hogy leestél egy szikláról . nem juthatsz előbbre a csendes elmélkedésben.mondta. mert bár ülve. Lobszang. Nehéz dolguk volt ma reggel. Az emberke feszesen tartja az egyik combizmodat. Hagyd. lábad apró emberkékkel van tele. most képzeld azt. hogy induljanak felfelé.Na. hogy az izmaidat húzkodják. Képzeld. sem feszültség. Mondd meg a kis emberkéknek. . Most hagyd kicsit pihenni őket. Mind ott vannak? Biztos? Tapo­ gasd végig gondolatban. hagyják a lábfejedet. amit leghamarabb el kellett sajátítanom. hogy először is feküdjek le. amit mondott.

Elfordult és kinézett a nyitott ablakon. Figyelj. hogy minden megereszkedjen. lazítsd el az izmokat mindkét oldalon! Most nem fogsz beszélni. Elég hosszadalmas leírni az egész folyamatot. és egy má­ sodperc is elég rá. mennyire érdektelenek. Valóban kép­ zeld el. erősen nézd. Hunyorogsz. ha gyakorolnak eme sorok és az itt következő mentális módszer alapján. minden erőlködés nélkül. fizikailag ellazultan. ahogy a macskák lazítanak. Tanulhatsz abból. . és nehéznek tűn­ het. Ez utóbbihoz azt a tanácsot kaptam. távozzanak. elernyedjen és megtalálja saját helyét.XI. Kövesd őket lassacskán és nézd meg.Kevés haszna van. Gondolj a szerzetesekre. Pedig nincs fény. Figyelj a szádra. TRAPA 137 a testhez érkezünk. de szellemileg feszült vagy. valamennyi izmodat. Mondd nekik. ne engedd. mely zavarhatná a szemed. amit csinálnak és távozzanak. és azt. mint a lazí­ tást.A relaxáció leg­ kiválóbb képviselője odalent napozik. . először a tested alsó részéből menjenek el. Akik idege­ sek a civilizációs gondoktól. Látni fogod. Nézzük. Ahogy itt fek­ szel. és rövid időn belül semmi megerőltetésbe sem kerül. senki sem tudja jobban csinálni. csukd le könnyedén a szemhéjadat. Menj utánuk. mit tehetünk vele. milyenek. Ez a módszer sosem mond csődöt. Hagyják abba.A re­ laxáció szempontjából talán a fej a legfontosabb rész. jól teszik. hogy a tudatod egy pillanatra el­ időzzön a gondolataidnál. hogy a testedet csak a külső bu­ rok tartsa egybe. ha elengedted magad. Mingyar Dondup láma ezeket mondta: . mindkét sarkában van egy feszes izom. hogy miután kiengedtek minden izmot. hogy lazítsák el az izmaidat. Akkor már laza a tested. hogy szabadon folyjanak. akik feszítik benned az izmokat. hozd vissza őket. akik működtet­ nek. mint ők. Lobszang. szóval csak semmi feszültség. Lazíts. Akkor állítsd meg a gondolatokat. hagyd. Néhány átugrik. hogy gondolataid megpróbálnak átugrani egyik oldalról a másikra. kérlek. holott a relaxáció kis gyakorlattal könnyű dolog. hogy egy kicsit másképp csináljam. és élvezd a tökéletes szellemi és fizikai relaxációt. . Láthatóan elégedett volt a haladásommal. és ugrasd át őket újra a fekete űrön. mert így szólt: . sem enni. Szólj nekik. hogy lásd a feketeséget. könnyedén. Képzeld el a semmi fekete négyzetét. hogy a tested lámakolostor. Vedd úgy.

* Ezek a következők: Helyes szemlélet: olyan nézet és vélekedés. A dzsúdóhoz hozzátartozik. Arra is használják ezt a módszert. Sokan sosem kapcsolják ki a tudatukat és sosem állítják le gondolataikat. gyakran alkal­ maztuk ezt a fogást. Helyes beszéd: amely során az ember kedves. Mint már be­ mutattam. aki tanított. mely mentes a káprázattól és a haszonleséstől. a nyak megérintésével a másodperc törtrésze alatt tudat­ vesztést okozhatunk. mint azok. A láma. tíz támadót tudott pillanatokon belül visszaverni és legyőzni. hogy a tuda­ tunkat kiképezzék. hogy mindjárt elveszíti az eszméletét. figyelmes és igaz. hogy az asztrálutazáshoz kiszabadítsák az ént a testből. de ár­ talmatlan. A kis nyomás megbénítja az agyat. Nagyon szerette a dzsúdót. olyanok. hogy felmondtuk a buddhizmus alappilléreit képező ún. Minden másnap azzal kezdtük a dszúdózást. zése. ahol nincsenek altatóorvosok. Ha valaki néhány napon át pihenés nélkül járkálna. A beteg semmiről sem tu­ dott. hogy tudni kell puhán esni. Kevés gyakorlat kell hozzá. mint csinálni. Mindenkinek szüksége van a lazításra. Tibetben. Magas szinten tanítottak dzsúdózni. * Nemes nyolcrétü útnak szokták n e v e z n i . Velünk mindent megtettek. A „fojtófogás" vadnak és kegyetlennek tűnhet a nyugati gondolko­ dásmód számára. A képzésnek köszönhetően majdnem érzéketlenné váltunk az esésekkel szemben. mert az az önuralom számára nagyon jó gyakorlat. Középút összetevőit. de ez felettébb helytelen felfogás. és valóban nagyon könnyű ügy. mielőtt a másik ember tudná.) (A szaklektor megjegy­ . ha egy bonyolultabb foghúzáshoz készülőd­ tünk vagy csontokat illesztettünk össze. nem szenvedett. akik megpró­ bálják éjjel-nappal működtetni a testüket. hamarosan összeesne: az agyat és a tu­ datot mégsem pihentetik. hogy egy három­ négy méteres falról csak úgy mulatságból leugorjunk. Helyes vágy : ami által az embernek magasztos és méltó célja il­ letve érdemleges véleménye van. és mindennapos dolognak számított.138 HARMADIK SZEM Ezt megint csak nehezebb elmagyarázni. és igyekezett a lehető legérdekesebben tanítani.

XI. Helyes figyelem: abban áll. sem inni. hogy az ember helyesen gondolko­ dik és megpróbál aszerint cselekedni. amelyet egyik történelmi hősünk. és a nyugati írásmódhoz legalábbis ez a szóalak áll legköze­ lebb. A „Linga" parkot jelent. Korábban a szerzetesi viselkedés harminckét szabályának kellett engedelmeskednem. átlépjen a testén. Ha valamelyikünk vétett a fentiek ellen. és a város szívébe vezet. és már ez is fé­ lelmetesen soknak tűnt. aki azokban a háborús időkben élt. aki be akar menni a templomba. Ez nagyon nagy szégyen volt. a Pargo Kaling látványa tárult elém. majdnem a Csakpori lá­ bánál is állt egy csörten. két gyönyörű parkra láttam. és nem kapott sem enni. hason kellett feküdnie a főtemplom bejárata előtt. ne sértsen meg más embereket vagy állatokat. Ott feküdt pirkadattól sötétedésig. Helyes élet: hogy ennek megfeleljen. TRAPA 139 Helyes viselkedés: mely az embert békéssé. hogy mindenki. Amikor így nézelődtem. Láma lettem. mely az életrealitásokról és a felettes énről való meditálásból ered. Közelebb. amit helyesnek tud. hogy a dalai láma megérkezik Norbu Linga-ba. Lámaként. nem mozoghatott. a Khati Linga-ra és a Kalingcsu folyón keresztül a Dodpal Linga-ra. az embernek vigyáznia kell. amikor a buddhizmus és a béke még nem érkezett el Tibetbe. . Északra a Nyugati kapu. Kezár ki­ rály emlékére emeltek. De kellemes volt fent üldögélni a tetőn és figyelni. becsületessé és ön­ zetlenné teszi. rejtőzködnöm kellett. A nagy csörten a Drepungi úton terpeszkedik. szét fog durranni a fejem. legnagyobb csalódásomra és ré­ mületemre az előírások száma százötvenháromra emelkedett. amely elhalad Sö falu mellett. Helyes törekvés : az embernek önuralommal kell rendelkeznie és állandóan képeznie kell magát. mert senkinek sem szabad fentről lenézni a Mindentudóra. Egy a „legkiválóbbak" közül. Jól hangzott. És Csakporiban egy bölcs láma egyetlenegy előírást sem szegett meg! Mintha a világ csupa tanulnivaló lett volna: azt gondoltam. de kelepcét is jelentett. de a Vashegy másik oldalán. Helyes elragadtatottság: olyan öröm. Egy az elitből. Szintén alattunk. és ez utóbbiak­ nak megadja a jogot az életre. vagyis az Ékszer Parkba.

A többiek bajtársiassága. ami kárpótoljon és örömöt okozzon. a kéklő folyók. Teljes kárpótlást nyújtott. Aztán ott volt még a közeli Potala. a szerzetesek durva jócimborasága. és hogy másokon segíthessenek.140 HARMADIK SZEM Munka? Rengeteget dolgoztunk. Kárpótolt a gyönyörű zöldellő völgy. . amely olyan volt. a i e s t ő i lá­ makolostorok és a megközelíthetetlen kőszirteken gubbasztó re­ meteodúk. és a füstölők templomok körül kerengő ismerős szaga . Akiknek egyetlen gondolata a „Béke". és egy kicsit keletebbre a Csokang fénylő háztetői. mint amilyen Mingyar Dondup láma is volt. sőt jóval többet. Minden közösségben vannak értetlenek és kishitűek: itt Csakporiban azonban valóban ők alkották a kisebbséget.ezekből állt az életünk. melyek át meg átkígyóznak a hegyláncok között a földeken. Nehézség? Akadt bőven. s benne a gondozott fák. amelynek aranyló kupoláira olyan tisztelettel néztem. de megérte. ha olyan emberek mellé társulhattunk. amilyet érdemes élni. a ragyogó csörtenek. de volt.

Augusztus végén nagy kiáltozások és lárma közepette elindultunk. már fehér lovon lovagoltam. hogy legyen néhány napunk Trajerpában. Egy napon.és terveznivaló volt. Mint láma. és mindennap csapatokat küldtünk ki. Akiknek a kolostorban kellett marad­ niuk. A lovak tizenöt­ húsz mérföldet tesznek meg naponta. a régieket pedig kitisztítottuk. augusztus ele­ jén vezetőm így szólt hozzám: . A sátra­ kat rendbe hoztuk. mielőtt a csapat megérkezik. úgy hetven-nyolcvan kiló körüli terhet cipeltek. A jak-karaván lassabban jött utánunk.Két hétig mindenki rettenetesen elfoglalt volt. a falnál gyülekeztek. Nagyon kevés felszerelést vittünk magunkkal. . tanulni. és irigyen figyelték a többieket . Úgy volt. hogy megnézzük. hogy könnyű tér­ nünk legyen csak és gyorsan odaérjünk. a jakok általában nyolc-tízet.Röpültek a hetek. hogy csapatunk kétszáz szerzetesből áll majd. hogy kutassák át a környéket gyógyfüvekért. és az állatokat gondosan megvizsgáltuk. Most már sokkal jobban belemerülhettem az okkult tanulmányok­ ba és speciális képzésben részesültem.Ebben az évben elmegyünk a gyógynövénygyűjtőkkel. 141 . A tábort a régi Trajerpa kolostorban verjük fel. alkalmasak-e a hosszú útra. az állatokat jól megrakva. Természetes lelőhelyükön sok hasznos dolgot megtudhatsz a gyógyfüvekről és bevezetünk a valódi sár­ kányrepülésbe is.rájuk vakáció és kaland vár. Né­ hányan minimális felszereléssel előre siettünk. Új bőrtáskákat készítettünk. Olyan sok tenni-.

Volt itt egy érdekes beszámoló is az első expedícióról. nem láttam. az megfordult és így szólt: Szóval ő az? Nos. hogy mi is történik. hogy közeledünk felfelé a hegyoldalon. a tömeg szétnyílt és többé-kevésbé elnyelt. teraszos kertekhez vagy talán inkább széles lépcsőkhöz hasonlítottak. és az ott élő szerzetesek rengeteg vajas teát. az a tíz ember. de vitézségem ezzel véget ért.ahogy általában . Tízen írták. Kése­ delem nélkül mindenki az ebédlő felé vette útját. de legalább biztonságos volt. Az üdvözlő tömeg elsöpörte tőlem. merre vagy? Válaszoltam. és különösen nekem. Az út igen nehéz volt. Különös volt a táj erre. amiket hoztunk. Vezetőm egy idős apáttal beszélgetett.142 HARMADIK SZEM Az előőrsben huszonheten voltunk. valóban nagyon örültünk. és ez ha kecses nem is. hogy újra csak teljesen egyedül vagyok a világ­ ban. és milyen fiatal is! Legnagyobb gondom . de mindkettő a legrégebbi tibeti kolostorok közül való volt. hogy vajon Csakpori tartozik e Trajerpa-hoz vagy fordítva. aki elsőként tette meg ezt a különös utat a Csangtang felföldre. . Nem volt egész bizonyos. mint sokan mások. melyek egyre magasabbra és magasabbra hágnak. és még mielőtt felocsúdtam vol­ na. Mingyar Dondup lámát. úgy látszott. A legtöbb láma ré­ gi barátokkal találkozott. és arra gondoltam. az út végének gondo­ lata mindannyiunkat friss energiával töltött fel. Sosem tudtam állni a nyeregben. Készültem rá. A folytonosan emelkedő terepből vég­ telen hegycsúcsok emelkedtek. Mikor néhány nap múltán megérkeztünk a kolostorba. De engem legjobban a közeli fennsík izgatott. campát és zöldséget készítettek. nos. csak ültem és kapaszkodtam. Lobszang. ahonnan feleresztjük majd a sárkányt.Lobszang. ott leültünk és csendben ettünk. hogy néhány valóban értékes kéziratot őriz a gyógyfüves gyógymódokról. Persze ekkorra már nem estem le a vágtató lóról sem. mintha csak Csakporiban lennénk.az éhség volt. Trajerpa arról híres. mert egyáltalán nem kedveltem a lovaglást. Látták. Nem csak az önzetlenség hajtotta őket. de néhány perc múlva kiáltást hallottam: . mindenki ismeri. hogy elolvassam és kijegyzeteljem őket. A hegylábaknál lapos fennsíkok húzódtak. A templomépület lapos tetejéről füstölők sűrű" füstje szállt az ég felé. Fellovagoltunk az udvarba. iz­ gatottan várták a Ihászai híreket és a szokásos ajándékokat.

Amint vé­ gigsöpört a lenti völgyön. Eldugva. fojtott-tompa nyöszörgő bugással törjön elő. a legbölcsebb megoldás volt: ha most lazí­ tunk. ha valaki végiggondolja. kis sárga bogyós növénynek csodálatos fájdalomcsillapító hatása volt. Én. Alattunk a vidék fekete tónak látszott. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 143 Az alacsonyabb lépcsők közül néhányon sok gyógynövény ter­ mett. A többi idő egészét a gyógynövénygyűjtésnek és a sárkányeregetésnek szenteltük. hogy az­ után nálunk. ke- . az emberépítő sárkányokra. Amerre a szem ellá­ tott. az itteni zsombékos talaj jóval több nedvességet tudott fel­ szívni. Az öregek úgy mondták. A nap elsüllyedt a távoli hegycsúcsok mögött. mert ilyen fa nem nő Tibetben. oda­ lent a földet bíbor árnyak borították.XII. De most. Az egyik. A hegyoldalba kapaszkodó lámakolostorban világos volt. A sárkányépítéshez viszont ideálisnak tartották. a föld zugainak beporozásához. könnyű és erős. itt is megtartottuk az éjféli istentiszteletet. amikor újra felhasználták. és hozzáfogott az istenek munkájához.hozták. a hegyoldal csapdába ejtette. Körülöttünk recsegtek-ropogtak a sziklák. A sárkányeregetés után a fát átvizsgálták. Ez. és a legközelebbi alkalo­ mig. a mögöttem lévő lámakolostori épületekben fenyőlécek hevertek. megmozdultak. A fegyelem Trajerpa-ban sem volt laza. hogy eltörne. fent. mint egy óriási kagylókürt. A szerzetesek és a fiúk összeszedték és kirakták száradni. kivéve itt.talán Asszam-ból . sehol egy teremtett lélek. Napnyugtával az esti szél felerősödött. már tudtam irá­ nyítani és felügyelni a munkájukat. A fenyőt messzi vidékről . egy raktárban tárolták. a sötét éjszakai égen élénk fénnyel ragyogtak a csillagok. kemény ütéseket is kibír anélkül. ahogy körülnéztem. Olyan volt. majd a sziklák közötti hasadékokon keresztül mederbe terelte. össze­ húzódtak a nappali hőség után. csak a sárká­ nyokra tudtam gondolni. ahogy a gyér növényzet között zizeg az esti szél. ebben a szent épülete­ gyüttesben. és rendszeres időközökben a többit is. Felettünk. és minket is sötétség vett körül. mint a tőzegmoha. mint láma. Sehol semmi fény. később nehezebb lett volna betartani a megszokott rendet. de számomra ez az út főképp Mingyar Dondup láma és a gyógynövényszakértők gyakorlati út­ mutatását jelentette. mely istentiszteletre szólít. és hallani lehetett.

. És szeretett lámánkról. a dalai lámáról. Ezen az éjjelen túl izgatott voltam ahhoz. Ahogy felnéztem a tetőre.és ezek a csillagok. mint ahogy egy jak baktat a csapáson. Lassacskán megszűntek az élő hangok. amit megjósoltak. hogy azok közé menjek majd. hogy megszálljanak bennünket? Mit tettünk mi. gyógyítsam a betegeiket. azt. mely még el sem kezdődött. ez a béke­ szerető ország. A nap végét jelző hangokra lassan szétszóródtak. a mellékes és a főbb mozzanatokat. hogy a saját életmódunkat élhessük. a bé­ ke hangulata áradt szét a kolostorban. Olyan sokat tudtam róla. a mennyei szoba fényei pedig átragyognak az ég kárpitjának ré­ sein . és minden­ ki elindult lefeküdni. Miért sóvárogtak más nemzetek a mi földünkre? Mi nem kívántunk mást. mint hogy szellemileg fejlődjön. Mégis úgy kellett to­ vább mennem. a templomi trombiták egy újabb nap végét jelezték. Köpenyüket lobogtatta a szél. érdemes volt. Hirtelen a templomi dobok dobbanására ébredtem. amely ismer minden állomást és megállóhelyet. a homályban szerzetesek sziluettjét láttam. A jóslat Tibetről.. azt gondolja. tudja. Lhásza és a lenti világ dolgairól beszélgettek. És tő­ lem azt várják. miközben papi hivata­ lukat teljesítették. amíg csak az ismert célhoz nem ér. valamennyi dalai láma leghatalmasabb inkarnációjáról. és melynek mégis fáradhatatlanul tovább kell taposnia az utat. és először megpillantja a szent várost. De talán. akik elfoglalják az országunkat. csak ami a miénk. hogy hagyjanak magunkra. miért. melynek nem volt más célja. miért akartak akkor mások meghódítani és leigázni minket? Mi csak annyit akartunk. A hátamon feküdtem és ki­ néztem a kis ablakon.144 HARMADIK SZEM szár légiói Buddha szavára ledobták lándzsáikat a menny padlójá­ ra. amikor a jak átér az Áhíta­ tos Földreborulás Hegygerincen. Pedig észre sem vettem. Hirtelen új hang vegyült az erősödő szél zajába. De olyan sok mindent nem mondtak el. hol rossz a legelő. Számunkra a trombitaszó azt jelentette. Ismertem a jós­ latokat. A termekben és a templomokban szerzetesek verődtek össze kis csoportokban. hogy éjfélig alhatunk. előttem egész életem. hogy elaludtam! Szerzeteshez nem illő gondolattal . hogy aludjak vagy hogy aludni akarjak. miért kellett. Fent a csillagok. és segítsek a sebesültjeiken egy olyan háborúban.

ha már befejeztük. Aztán később.„Ha ismerted az összes kelep­ cét és nehézséget. amelyeken átvezet az útja. Bementünk a templomba és bekapcsolód­ tunk az istentiszteletbe. az egyiket már meg is szegtem. a nyakken­ dőt. és szerez egy útikalauzt valamelyik szer­ vezettől. és a leckék. amit megjósoltak nekem. akik szintén kábultak voltak.Ha elkerülhettem volna. Buddhista vagyok. nem biztos. bennünket tesznek próbára. hasztalanok és céltalanok. . Ha az ember iskolába jár. vagy akármi más . vagy ahol nem tudja elke­ rülni őket. így tűnik legalábbis. hogy feltesszük a jelvényt. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 145 feltámolyogtam. Tudja. Jaj. hogy sóhajtozunk a jó öreg iskola után. Vagy olyan büszkék leszünk rá. Ha veszi magának a fáradságot. Nemegyszer kérdezték tőlem: . Kibo­ torkáltam. aznap érkeztek.XII. hogy megnézzen egy térképet. hogy tanuljunk. már az elkerülhető­ ség puszta ténye is azt bizonyította volna. számtan. Éjfél van? Sosem ébredek fel már? Remélem azért nem bukok fel a lépcsőkön. de hideg van itt! Kétszázötvenhárom szabálynak kell engedelmes­ kedni. hogy az embernek nincsen szabad akarata. Az órák . hogy kikerüli ezeket. hogy jóslat hamis volt. Az élettel is ez a helyzet. amit megjövendöltek neked. előkészül és lassabban vezet. Ha­ sonlóképp az ember átautózhat Londonból Invernessbe. hiszek a reinkarnációban. földrajz. melyeket meg kell tanulnunk. hogy vannak bizonyos helyek.történelem. Nehezen találtam meg. miközben az alvástól elgémberedett kezemmel a köntösöm után nyúltam. hogy csatlakozzak a többiekhez. miért nem próbál­ tad elkerülni őket?" A legkézenfekvőbb válasz így hangzik: . hogy jól teszi. hogy azért jö­ vünk a földre. ha az ember már láma? Na. mert utazása esetleg hosszabb vagy költségesebb lesz. Bár megteheti. lehet.unalmasak. nem pedig mást. Messze nem. mert a hirtelen ébredéstől erőszakot tettem a gondolataimon. Nem mindig érdemes a kellemes és a könnyű úton járni. keserű. Hiszek abban. A jóslatok valószínűségek. amíg diákok vagyunk. A bölcs autós megnézi a térképet. Az ember mondjuk el akar menni Dardzsilingből Washingtonba. látja. nem jelentik azt. Nehéz. minden nehéznek és keserűnek látszik. netán még egy megkülönböztető színt is a szerzetesi ruhára. így van ez a jóslatokkal is. így elkerülheti a rossz utakat. honnan indul és mi a célpontja.

146

HARMADIK SZEM

De mikor elhagyjuk a földi iskolát, meglehet, büszkeséggel hord­ juk a jelvényét. Én természetesen azt remélem, gondtalanul vise­ lem majd fejem fölött a dicsfényt! Félek talán? Egy buddhista sem fél. A halál pusztán abból áll, hogy elhagyjuk a régi, üres héjat és újjászületünk egy jobb világba. Virradatkor mindenki fent volt már és alig várta, hogy elindul­ jon. Az idősebbek találkozni akartak azokkal, akikkel előző este nem találkoztak. Én már borzasztóan szerettem volna látni az em­ berreptető sárkányokat, melyekről olyan sokat hallottam. Körbe­ vittek minket a kolostoron, hogy tudjuk az utat. Fent a magas tetőn megnéztük a felettünk tornyosuló hegycsúcsokat és lepillantottunk a félelmetes szakadékokba. Messzebb megduzzadt, sárga folyamot láttam, vize tele volt agyaghordalékkal. A közelebbi folyók ég­ színkék víztükre lágyan fodrozódott. A csendes pillanatokban hal­ lottam a mögöttünk csordogáló csermely vidám csobogását, ahogy sebesen szalad le a hegyoldalon, hogy mihamarabb leérjen és csatlakozzon a többi folyóhoz, melyek Indiában a hatalmas Brahmaputrába folynak, később a Gangeszbe, majd pedig a Bengáli öbölbe ömlenek. A nap felkelt a hegyek fölött, és a reggeli csípős hideg hamarosan eltűnt a levegőből. A távolban egy magányos ke­ selyű körözött, reggeli eleséget keresett. Mellettem egy tekintélyes láma a vidék főbb jellegzetességeit mutatta. „Tekintélyes"... az voltam, mert a szeretett Mingyar Dondup láma védencének számí­ tottam, de azért is, mert rendelkeztem a „harmadik szemmel", és mert inkarnációnak, vagy ahogy mi mondjuk, trülku-nak bizonyul­ tam. Az inkarnáció felismerésének rövid részletei talán érdekelnek néhány olvasót. A szülők kisfiúk viselkedéséből pl. úgy gondolják, hogy a gyerek többet tud a szokásosnál, vagy olyan „emlékei" vannak, melyek köznapi módon nem magyarázhatók. Felkeresik a helyi lámakolostor apátját, hogy jelöljön ki egy bizottságot, mely megvizsgálja a gyereket. Elkészítik az előző élet horoszkópjait, és megnézik, hogy vannak-e bizonyos különös jelek a fiúcska testén: a kezén, a lapockáján, és a lábán. Ha meglelték a jeleket, azt kutat­ ják, vajon ki lehetett előző életében. Előfordul, hogy néhány láma felismeri (mint ahogy velem történt) és ilyenkor maradt egypár

XII. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK

147

személyes darab utána, mely hozzáférhető". Ezeket megkeresik, hozzátesznek még néhányat, amely ugyanúgy néz ki, és a kisfiú­ nak fel kell ismernie az előző életéből származó összes, talán ki­ lenc tárgyat. Hároméves korában már képesnek kell lennie erre. Egy hároméves gyerek még túl kicsi ahhoz, hogy szülei úgy befolyásolhassák például, hogy előre lefestik a szóban forgó tár­ gyakat. Tulajdonképpen a legkevésbé sem baj, ha elmondják, ho­ gyan viselkedjen. Nincsenek jelen, mikor a választásra sor kerül, és a fiúnak megközelítőleg harminc közül kilenc dolgot kell azo­ nosítania. Ha két hibát ejt, megbukott a próbán. Ha sikerrel jár, élő megtestesülésként nevelik, és tanulásra buzdítják. A gyermek he­ tedik születésnapján felolvassák a jövőjére vonatkozó jóslatokat. Azt gondolják, teljesen felfogja - megérti, amit mondanak neki, és azt is, amit a jövendölés magában rejt. Saját tapasztalatból tudom, nem érti meg. Semmi kétség, a „tiszteletre méltó" lámának mindez megfor­ dult a fejében, amint a vidék sajátosságait mutatta. Odaát, a víze­ séstől jobbra volt egy nagyon jó hely, ahol noilme-tangereí lehetett gyűjteni, amelynek levét tyúkszemek és szemölcsök eltávolítására, illetve a vízkór és a sárgaság enyhítésére használják. Amott, abban a kis tóban Polygonum hydropipert lehet szedni, tövises és rózsa­ szín virágos növényt, amely a víz alatt nő. A leveleket reumatikus fájdalmakra használtuk, és a kolera gyógyítására. Itt a közönséges füveket gyűjtöttük, csak a felföldeken teremtek ritka fajták. Sokan érdeklődnek a gyógyfüvek iránt, ezért részletezek néhány gyakori típust, és leírom, mire használják. Csak latin nevüket ismerem, így inkább ezeket adom meg. Allium sativum: nagyon jó antiszeptikus hatású, asztmára és más mellkasi panaszokra is használják. Egy másik kiváló fertőtle­ nítő gyógyszer, amit azonban csak kis dózisokban adagolnak, a Balsamodendron myrrha. Ez különösen a fogínyre és a száj nyál­ kahártyáira van jótékony hatással. Ha beveszik, hisztériát okozhat. Volt egy magasszárú növény krémszínű virágokkal, amelynek a le­ ve elijesztette a rovarokat a csípéstől. A latin neve Becconia cordaía.Talán a rovarok tudták a nevét, és az riasztotta őket! Volt egy olyan növény is, mely pupillatágításra szolgált. Az Ephedra sinica

148

HARMADIK SZEM

hatása hasonlít az atropinéhoz, és amellett, hogy Tibetben az aszt­ ma kezelésére leginkább ezt alkalmazzák, nagyon hatásos az ala­ csony vérnyomásra is. A szárított, majd porrá tört ágakat és gyöke­ reket használtuk. A kolera a fekélyek szaga miatt gyakran igen kellemetlen volt a betegnek és az orvosnak egyaránt. A Ligusticum levisticum meg­ szüntette a szagot. Külön megjegyzés a hölgyek számára: a kínai­ ak a Hibiscus rosa-sinensis szirmaival feketítik a szemöldöküket, de a cipőiket is! Mi felfőzzük a leveleket, folyékony oldatot készí­ tünk belőlük, melyet lázas betegek testének hűtésére használunk. Újra a hölgyeknek: a Lilium tigrinum valóban gyógyítja a petefészek-neuralgiát, míg a Flacourtia indica levelei segítenek abban, hogy a „sajátos" női panaszok legtöbbjén túljussanak. A Sumach rhus csoportban a verneciferából a kínaiak és a japá­ nok lakkot készítenek. Mi a glabrát cukorbaj, az aromaticál bőr­ betegségek, vizelési panaszok és ciszták esetén használtuk. A hólyagfekélyek kezelésére szolgáló másik igen hatásos összehúzószert az Arctesaphylos uva ursi leveleiből nyertük. A kínaiak job­ ban szeretik a Bignonia grandiflorát, a levelekből általános célra állítanak elő összehúzószert. A későbbiek során, a fogolytáborok­ ban a Polygonum bistortái valóban nagyon hasznosnak találtam a vérhasra, Tibetben is arra használtuk. A hölgyek, akik elővigyázatlanul szerettek, gyakran hasznát vették a Polygonum erectumból előállított adstringensnek: nagyon hatásos módszer, ha valaki el akar vetélni. Azokra, akik megégtek, „új bőrt" illesztünk. A Siegesbeckia orientális kb. 120 centiméter magas növény, sárga virágai vannak. A leve, amit sérülésekre és égési sebekre rakunk, úgy működik, mint a kollodium. Ha beve­ szik, hasonló hatású a kamillához. A sérülések okozta vérzést Piper augustifoliummal csillapítottuk. A szív alakú levelek alsó ré­ sze a legjobb erre a célra. Az előzőekben felsoroltak igen elterjedt gyógynövények, a többieknek nemigen van latin nevük, mert a nyugati világban, ahol ezeket az elnevezéseket adományozzák, nem ismertek. Csupán azért említem őket, hogy jelezzem, tudtunk valamit a gyógyfüves gyógyításról!

XII. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK

149

Nagyon kedvező helyen álltunk, és ahogy a ragyogó, napsüté­ ses reggelen végignéztünk a vidéken, jól láttuk a völgyeket és rej­ tett helyeket, ahol a füvek nőttek. Amint távolabbra tekintettünk, a vidék egyre sivárabb és sivárabb lett. Megtudtam, hogy annak a hegycsúcsnak a másik oldala, amelyre kolostor épült, valóban na­ gyon száraz terület. Mindezt magam is meglátom majd, mikor a hét vége felé magasra szállok a sárkánnyal. Valamivel később Mingyar Dondup láma hivatott, és azt mond­ ta: - Gyere Lobszang, elmegyünk azokkal, akik megszemlélik a sárkány felszállóhelyét. Ez a te nagy napod lesz! - Több se kellett nekem, indulásra készen felugrottam. Lent a főbejáratnál egy cso­ port vörösköpenyes szerzetes várt ránk, együtt mentünk le a lép­ csőn, majd végig a szeles fennsíkon. Itt fent alig volt növényzet, a kemény kőpárkányt föld fedte. Néhány elszórt bokor kapaszkodott a sziklákba, mintha csak félne, hogy lecsúszik a szikla szélén és beesik a szakadékba. Felettünk, a lámakolostor tetején az imazászlók keményen és mereven állták a szelet, a rudak, ahogyan évszázadok óta, minden egyes széllökés­ nél recsegtek-ropogtak és nyöszörögtek, de kitartottak. Mellettünk tétován elcsoszogott egy kis novícius. A szél akár a füstöt, felkap­ ta a port, amit a csizmája felvert. A hosszú fennsík egyik sziklás pereme felé mentünk, ahonnan a hegycsúcs finoman ívelt a magas­ ba. A köpenyünk a hátunkra tapadt, elöl fel-feltornyosult a szél­ ben, mely lökött előre és előre. Nehéz volt nem szaladni... A pe­ remtől úgy hét-nyolcszáz méterre volt egy hasadék a földben, amelyből a szél viharos erővel tört fel, időnként mint sebes nyila­ kat, kis köveket és zuzmódarabokat repített a levegőbe. A lenti völgyön átsöprő szelet a sziklaalakzatok csapdába ejtették, de mi­ vel nem tudott könnyen kijutni, felgyülemlett és a töréseken ke­ resztül nagy nyomással felfelé tódult, míg végül süvöltő erővel ki­ szabadult a fennsíkra. Néha, az orkánok idején - mondták - úgy üvöltött, mint a legmélyebb veremből menekülő és áldozatra leső démonok. A hasadékban áramló viharos szél megváltoztatta a nyo­ mást a sziklarésekben, hol magasabban, hol mélyebben fütyült.. Most azonban, ezen a reggelen a légáramlás egyenletes volt. Mégis jól el tudtam képzelni azokat a történeteket, amelyeket kis-

150

HARMADIK SZEM

fiúkról meséltek, akik erős széllökésbe kerülve lerepültek a lábuk­ ról, egyenesen fel a levegőbe, majd hatszáz méter zuhanás után le­ estek a hasadék alján lévő sziklákra. Sárkányeregetésre azonban kiváló volt ez a hely , mert a szél olyan erősen fújt, hogy egyene­ sen a magasba emelte a sárkányt. Kis modelleken (hasonlítottak azokra, melyeket otthon reptettem gyerekkoromban) megmutatták, hogyan. Meglepő volt, hogy még a legkisebb játéksárkány is fel­ húzza annak az embernek a karját, aki a kötelet tartja. Végigvezettek bennünket a kőpárkány mentén, és egy igen ta­ pasztalt láma megmutatta az elkerülendő veszélyeket, a csúcsokat, amelyeknél csalóka bukószelekre lehet számítani. Megtudtuk, hogy minden sárkánylovas magával visz egy követ, amelyhez egy imádsággal telerótt selyem khata-t erősítettek, hogy a levegő istenei áldják meg a sálat, illetve birodalmuk új látogatóját. Mikor megfelelő magasságba kerül, a követ odadobják a „szélnek". Az­ tán, ahogy a selyem kitekeredik, a szél istenei - ezt remélték - el­ olvassák az imát és minden bajtól megvédelmezik az egekbe merészkedőt. Visszamentünk a kolostorba, ahol nagy sürgés-forgás kezdő­ dött, kihoztuk a sárkány összeszereléséhez szükséges anyagokat. Mindent gondosan átnéztek. A fenyőléceket két-három centiméte­ renként ellenőrizték, hogy megbizonyosodjanak róla, nincsenek elrepedve vagy megsérülve. A selymet, amellyel a sárkányt borí­ tották, kigöngyölték egy tiszta és sima földdarabra. A szerzetesek négykézlábra ereszkedve gondosan átvizsgáltak és megszemléltek minden egyes négyzetmétert. Elégedettek voltak az eredménnyel, így hát a keretet összerakták. Ez a sárkány doboz formájú volt, a négyzetes oldala kb. két és félszer két és fél -, a hosszúsága három méter. A két „vízszintes" oldalból egy-egy kb. két és fél méteres szárny állt ki. A szárnyak alá, hogy csússzanak, és hogy a fel- és leszálláskor védve legyenek, félkör alakúra hajlított bambuszrudakat erősítettek. A sárkány megerősített „padlózatánál" volt egy hosszú bambuszrúd, amely mint a tibeti csizmák, felfelé elvéko­ nyodott. Ez a sajátos rúd olyan vastag volt, mint a csuklóm, és úgy volt kimerevítve, hogy a selyem még akkor se érjen a talajhoz, ha a sárkány a földön áll, mert a talpfa és a szárny védők ezt megaka-

Ez alkalommal könnye­ dén elbírt három felnőttet. és a sárkány a kővel együtt felugrott a levegőbe. és a sárkány mint egy hatalmas madár. ahogyan csak bírtunk. három méterre a köté­ len. Leszedtük a szárnyakat. egy csapat szerze­ tes tartottuk és húztuk a kötelet. A sárkánymester kevesellte. és azt mondta. míg végre átemelték a felszálló légáramon. és mögöttünk a sárkánnyal olyan gyorsan futottunk. mikor földet ér. Ismét be­ húzták a kötelet. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 151 dályozzák. és az egyik szerzetes a de­ reka köré gyűrve a köpenyét. Furcsa dolgok . hogy ellenőrizze a felhajtóerőt. amely ide-oda dobálta és himbálta az örvényeiben. hogy a sár­ kány ne szálljon el. és hamarosan kieresztették. akkor úgy helyezkedtek. Mind el­ jöttünk a felszállópályáról. Először ki kellett próbálni: lovak helyett mi. Szorosan fogták. A sárkánymester erősen figyelt. hogy szorosan tart­ sanak. kivéve azokat. és egy kicsit eltérő szögben vissza­ raktuk. felmászott kb. a két szerzetes pedig megfogta a szárnyainál. Vékonynak tűnt. Egy másik követte. és majdnem felemelte a kisfiút is. kis faékeket vertünk a rudak hasított végeibe. hogy a sárkány kikerülje a felszálló légáramlatot. A sárkánymester utasítására mindenütt kifeszítettük a selymet. akik a kötélen voltak és még két szerzetest . a leve­ gőbe szökellt. hogy megtámasszák a sár­ kányt. A sár­ kánymester elégedett volt. most már kipóbálhatjuk egy embernyi súlyú kővel. A kötelet kezelő szerzetesek nagyon gyakorlottak voltak. Jelzésére gyors futásba kezdtünk. Sok küszködésbe került. Puhán surrogva megállt. A széláram két felnőttet és egy fiút bírt el. épp a talpfa elé ért. A sziklahasadékból elő­ törő szél belekapott. aztán újra kipróbáltuk a sárkányt. hogy egy harmadik társuk is elférjen. Jó néhányan kellettek hozzá. A szerzetesek újra keményen megharcoltak azért. bár az égi szabadság után láthatóan vonakodott leszállni.az volt a dolguk. Lejött. három felnőttre nem volt elegendő ereje. mikor a felszálló áramlat felé kerül.XII. hogy egyre magasabbra és ma­ gasabbra emelkedjen. Két szerzetes felszedte a sárkányt és a fennsík végére vitte. A jakszőr kötél láttán egyáltalán nem voltam valami boldog. hogy megfog­ ják és keresztülvonszolják rajta. a szerzetesek tehát behúzták a kötelet. A szárnyak alá egy V alakzatot erősítet­ tek.

mégis megnyugtattam magam valamennyire a rám vonatkozó jóslatokkal. az asztrológusok tévednének. harminc. Mikor a láma jelzésképpen ke­ ményen belerúgott a kötélbe. a sárkány lágyan előrelendült.Figyeld meg. Mikor már harminc méterrel felet­ tünk. „Bolond egy ötlet . ." De aztán igaz. szaltózott egyet. A láma jelzéseire. hogy behúz­ zák. hogy még jobban felemelkedjen. Most felrepülök. összekulcsoltam a kezem a keresztrúd mögött . mint ahogy szerettem volna. Fokozatosan lejjebb és lejjebb jött. de korántsem álltam olyan biztosan a lábamon. Leszállásnál két és fél. Ahogy föl­ det ért. és ülj a kö­ tél megvastagított részére.Odavezetett az ászokfához: . megfigyelhetsz. a szerzetesek hol meghúzták. Ha meghalnék. Ez alkalommal a lovakat a kötélhez fogták. majd talpra állt. ahogy ráléptem a talpfára. és hat-nyolcszáz méterre a sziklák felett repült.Sosem voltam még kevésbé készen. ahogyan néztem és elképzeltem magam benne. himbálódzott és tekergő­ zött. az emberek hozzáláttak. vágtára ösztökélték őket. Elengedte. három méter magasságból ugorj le. így ér véget egy ígéretes pálya! Visszatérek az imádságokhoz és a füvekhez. hol kieresztették a sárkányt. Megfordult és azt mond­ ta: .Előbb én megyek fel. a láma a kezével kapaszkodva lógott lefelé a kötélen. és felemelkedett. hogy elérkezett az idő. az a legbiztonságosabb. a sárkány hirte- . beért a légáramlatba. mit tudsz! Most. Hatvan méter. nem tartottam sokra a sárkányre­ pülést. Lehozták és visszavitték a starthoz. hogyan teszem rá a lábam erre a fára. A kereten halvány remegés futott át. hogy csak nagyon kevéssé. Az idő mozdulat­ lannak tűnt. ahol hintázva ült. lépj le a V-be. Mutasd meg.Kész vagyok.Veszélyes. Egyre magasabban szállt.és megszólaltam: .Te jössz. Kulcsold át mindkét karoddal a keresztrudat. hogy átértem . aztán te jössz. Lobszang. Nagyon fi­ gyelj engem. Őszintén szólva alig álltam a lábamon! A hangom sem volt valami meggyőző.épp. a kötél halálos lassúsággal feszült meg. és ekkorát sosem tévednek! A sár­ kány közben visszaért a startpontra. .152 HARMADIK SZEM történtek a gyomrommal. Odamentem. A lovak vágtába kezdtek. .gondoltam. Az egyik tapasztalt lá­ ma megszólított: . ahogy a sárkányok általában. Mikor már a levegőben vagy. a láma le­ csúsztatta a kötelet a V-hez.

megtanulhassuk a leckét és végül béké­ ben távozhassunk. sok-sok mérfölddel arrébb. megrepe­ dezett földet. a szerzetesek kis pirosbama pöttyöknek látszottak. majdnem leestem. hogy elfelejtettem lecsúszni a V-hez! Egész idő alatt a talpfán álltam. Akkor azonban a sárkány őrülten imbolyogni kezdett. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 153 len megbillent. keresztbe tett kezemet és lábamat a kötél köré fontam és lecsúsztam. lógva. mert lefelé húztak engem. majd megnő. Ideföntről a kis patak igen fontosának látszott: tovább­ csörgedezik. amelyből zarándokok isznak. . mint aki az istenekkel találkozik. segít megduzzasztani a Bengáli-öböl szent vizét. Felettem a sárkány kecsesen ugrándo­ zott és pukedlizett a kóbor szélörvényekben. Aztán nőni kezd­ tek. hogy életben maradjunk. „Ez az utolsó percem a földön"gondoltam. Életem­ ben először voltam több száz méter magasan. Messze a lemenő nap sugarai megérintették és beara­ nyozták egy távoli tó vizét.XII. himbálódzott és meg-megbillent. ülő helyzetbe pottyantam. s úgy éreztem ma­ gam. időemésztette. hogy az istenek a mennyekben játszanak. szállt egyre magasabbra. ezért újra felnéztem. hogy kifeszítsék. Kibogoztam a karom. hogy rögtön teljesen felkavarodik. Nyitott szemmel olyan cso­ dálatos volt a látvány. az jutott eszembe. a távolban láttam a zöldesbarna.attól féltem. Hirtelen eszembe öt­ lött. most először. hol is vagyok pontosan. Lenéztem. becsuktam a szemem: ugyan minek is nézzek bárho­ va? A szörnyű himbálódzásoktól és dobálódzástól gyomrom is vészjósló táncba kezdett. és óvatosan kinyitottam a szemem. hogy elfelejtkeztem a szorongásról és azóta sem szenvedtem tőle! A sárkány ugrándozott. A V- . Néhány száz méterrel alacsonyab­ ban. a szurdokban a kis patak buborékolva folytatta útját. Én most felemelkedtem szülőhelye fölé. Megújuló tiltakozás a gyomromból . szegény földhözragadt halandóknak keservesen kell küszködni és harcolni. Harminc méterre vagy még magasabban repültem a föld fölött. végül. vagy talán még ma­ gasabban. hogy szükség esetén tudjam. hogy a gyom­ romat a hegycsúcson hagytam. Egy hirtelen lökés és billenés. De a sokktól újra becsuktam. s arra gondoltam. A hegygerin­ cen túl. nekünk pedig. így a lentiek gyorsabban húzták. de szállt.gondoltam.Jaj! Rosszul szállok fel az asztrálsíkra .

és rájöttem. máskülönben eltört volna mindkét lábad. A föld már kb. bár landoláskor tökéletesen ért földet. jobban csinálta ná­ lam. aki harmadiknak jött a sor­ ban. nem tudott tovább csimpaszkodni. hogy lecsusszant volna a Vhez. hogy egy kis csapat lefelé mászik a hegyoldalon. és másodpercekig így lógott. Most hagyjuk a többieket. Magam alatt láttam. lecsúsztam a V-hez. s lebukfencezett . Az elmúlt három évben részt vett a túrákon. hogy az ember a dobozban állva vál­ toztatni tud a testhelyzetén.egyik szikláról a másikra. A köpenye verdesett és lobogott mint egy vérvörös felhő. . A szegény fickó azonban. és minden ko­ rok legjobb „pilótájának" tartotta magát. . hogy eszedbe jutott és elérted a V-t. felegyenesedett. hogy késlekedés nélkül a V-hez csússzon. nem vesztegethettem tovább az időt. s a földet markolászta.ez szép teljesítmény volt. de annyira nem. has­ ra esett. megvizsgálták. ezeröt­ száz méterre alattunk. meg az. le a mélységbe. és én újból felszálltam. Akkor a sárkány rándult egy nagyot.gondoltam. Eszembe jutott az incidens a paraszt házával és ajakürülék­ kel. A következőnek egy fiatal szerzetes repült. hogy a repülést félbeszakítsák. és ezzel egy kicsit a sárkány emelkedé­ sén is. amely pépes vörös masszaként terült szét a sziklá­ kon. az állandó dicsekvés miatt nem sze­ rették. A sárkányt lehúzták. . és puhán a földre estem. hogy meglelje a testet. talán százötven méter magasra. Jó.154 HARMADIK SZEM nek ütköztem. Egyik kezével sikerült megkapaszkodnia a hát­ só keresztmerevítőbe. bemászott a dobozba. elengedtem. Ez alkalommal. hogy a másik kezével hiába hadonászik. nem felejtette el. majdnem félbevágott. hogy nem sérült-e meg. szakoztam. meglehetősen öntelt volt. Felnéztem. Ahelyett. Láttuk. mi­ kor harminc méternyire volt a földtől. Felszállt a levegőbe. rosszul lépett és kiesett a sárkány farkánál. hogy elkapjon valamit.mondta a sárkánymester .Ezt meg kell beszélnem a mesteremmel . A szerzetes. megragadtam a kö­ telet. Ez az esemény kicsit megzavarta a folytatást. arca zöldes árnyalatúvá vált: alapo­ san megviselte a repülés. hogy akkor a kötél megrántásával magasságot nyer­ tem. hat méterre volt csak. aztán megint te kerülsz sorra. hadd próbálkozzanak.Fiatalem­ ber! . és amikor a sárkány úgy két és fél méternyire lehetett a föld­ től.

én meg kissé túlsúlyos vagyok. Mingyar Dondup láma tanított mindenre. ezzel pedig egy kicsit szabályoz­ hatnánk az emelkedést. nyakam körül a doboz selyemfene­ ke. fia­ talember. Nem találtam senkit. ez itt egy olyan sárkány. Lobszang. Körülbelül húsz mérföldet re­ pült. és megnézzük. óriási figura lopakodott felém. Azóta hozzá se nyúltunk eh­ hez a típushoz. Mozdulatlan ültem. Az egyik hosszúkás alakú valamelyest egy megnyújtott madárra emlékeztetett.De igen . de ki próbálná ki? . . én három méternél kiugrottam. .Én . a famunkát befejeztük rajta. a füstfelhőből ki- . Ha a mesterem megengedné. senkit sem kell megkér­ dezned.Megcsináljuk ma a horoszkópodat Lobszang.XII. A beszélgetés alatt bejött Mingyar Dondup láma is. Van már egy készen. Az est közeledtével. A puffanó dobok az éjféli istentiszteletre hívtak. . A sárkánymester meghallotta: . Az épület végében tartjuk. ráállhatnánk és finoman változtathatnánk a doboz szögét. amelyet nem használunk. és a kürtőből felszálló lég­ áram majdnem teljesen megszűnt.hangzott a válaszom. Olyan gyorsan és vá­ ratlanul jött az egész. A sárkány lejjebb ereszkedett. A sárkánymester ott maradt még a sárkány elszállításánál. .Évekkel ezelőtt egy szikláról indítottuk az eredetijét. elmerülve a gondolataimban. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 155 Abban a percben úgy éreztem. most is ő tanít. igazad van. Ahogy elfog­ laltam a helyem. . ahol különféle kis sárkánymodellek sora­ koztak. amit tudok. abban a raktárban. szóval övé az utolsó szó. mint amilyet ki­ gondoltál.válaszoltam. a többiek azt hitték. egy ember volt benne.mondtam. Most azt mond­ ta: .Egy másik láma mosolyogva felém for­ dult: .Láma vagy saját jogon. Ott ültem a köves földön. zuhanok.Ha lenne itt keresztben egy merevítő. Mingyar Dondup láma odarohant: . aki kipróbálná. az­ tán bevitt a szobájába. megsérültem. hogy majdnem leestem. és a sziklák lehűlé­ sével a völgyben meggyengült a szél. mit mondanak a csillagok. aztán a hegyoldalnak ütközött. és ott a tartórúd. mire egy utolsó rántás után rám bo­ rult. Na most. mivel legalább 130 kilót nyomott. Itt a merevítő keresztben. Lent a szerzetesek szörnyen húzták a kötelet.Ez enyhén szól­ va eufémizmusként hatott.Igen.

azért gyújtjuk e füstölőt.156 HARMADIK SZEM sebb hegyként derengett elő. ez­ után kezdődött a halotti szertartás.Igen . Az adott jelre újra összegyűltünk. . és miként juss el a Nagy Realitáshoz. hogy beálljak a sárkánytestbe és bizonyos mértékig megpróbáljam szabá­ lyozni az emelkedést. a kolostori fegyelem mérhető az éneklés tisztaságával és a zene pontosságával. Nagyon fi­ gyeltünk az artikulációra. Lerajzoljuk a hang emelkedését és esését. miként juss át az Elveszett Birodalmon. kb.Itt a templomban.feleltem. mert úgy véltük. . . a pislogó vajmécsesek fényében és körbe-körbe szent alakokkal a falon. A emelvényen ülő karvezető recitáló hangon elmondott egy részt a Bardo Thödolból. . Először a szo­ kásos istentisztelet kezdődött. hogy útmutatót kapj. a tibeti Halottaskönyvből. mígnem a tüdejéből ki­ fogyott a levegő. mert ma eltávoztál tőlünk. a zenei tudása és mély hangja miatt választott karvezető énekelte az első részeket. mi. tízperces pihenőt kaptunk. A tibeti zenét nyugatiaknak nehéz követni: hajlításokból áll. Ó! Kumphela szerzetes vándorló szelleme. az idősebb szerzetesek pedig nagyon mély basszus hangjukon . aki elhagyta evilági éle­ tét. ahol a falakra olyan gyönyörű szentké­ peket festettek.Megcsi­ náltad? . Kettes so­ rokban ültünk. A sárkánymester volt az. „Ó. Mikor a szokásos istentisztelet véget ért. . ki ma elhagyta az evilági életet! Ne vándorolj közöt­ tünk. mindegyik végén alacsonyabb és alacsonyabb lett a hangja. a fiatalabbak magas hangun­ kon.Kész lesz. nem gondoltam volna rá. Kumpheláé. aki aznap meghalt. . huszonöt-harminc centiméterre lehettünk a földtől. melyet azért a szerzetesért tar­ tottak. A templom belsejében. Ez az „alaphajlítás"." Hívtuk a szellemet. Kumphela szerzetes vándorló szelleme. hogy vezessen. egyes részeket dobve­ rés kísért vagy édeshangú csengettyűink csilingelése. mindegyikünk olyan volt. Akik rögtönözni akarnak. akár egy élő Buddha-szobor. A négyzetes párnák magasan voltak. a nagyobb hajlítások mellé kisebbeket illesztenek. Ha nem hivalkodott volna. ne­ héz volt elképzelni a bolondos szerzetest. Mormoltuk a válaszokat.Jól van . hogy jöjjön. lótuszülésben ültünk.motyogta.Holnapután repülhetek ve­ le. hogy megvi­ lágosodást és vezetést nyerjen. minden két sor egymással szemben.suttogta.

csak örök élet. aki voltál. Fogadd a tanításainkat. a test szokásos. és nem eszel.mintha vér lenne benne . Mi. amelyből az élet zenéje születik. aki vagy. vándorló szellem. Az emberiség halk zajai. ó szerzetes. a Lhászát 1904-ben elfoglaló brit . „Ó.vörös vizet öntöt­ tek. de meztelenítsd le a tudatod. hol leeresztett hangon. Jer. nem felejti el többé. vándorló szellem. kagylókürtökből. amiért halott vagy." Mikor szünetet tartottunk. hogy új életre szabadítsunk. a testnedvek bugyogását. Aki egyszer hallotta. a telepaták vezetni fognak. Szokásos tempóban kezdtek. és cintányérokból álló zenekar. szerzetes. hogy megszabadulj és vezetésre lelj.. Younghusband ezredes. Jer. Loccsanás. hogy megszabadíthassunk. aztán hirtelen megszűn­ nek a zajok. erőszakosan ért véget. vándorló szel­ lem. északra és délre. Amiért halott vagy. Egy megfordított emberi koponyába . hogy érintse meg.XII. a lélegzet tompa suttogását a tüdőben. azért hívunk. belső „ketyegését". A többi hangszer a test valamennyi hangjával bele-belekapcsolódott. Szerzetesek és lámák. hogy vezetésre találj. ó. vándorló szellem. nem érzed a füstölőket. megszólalt a fafuvósokból. nem lá­ tod az arcunkat. Megszólaltatták a vér halk áramlását az erekben és az artériákban. korgást. „Ó." A mély basszusdobok az élet ritmusát verték. tibetiek. nyikorgást. miközben az álom hatá­ rán fejed a párnára hajtottad? A Jósda kolostorában ezekkel a han­ gokkal transzba ejtették az egyik médiumot. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 157 dörmögték. ki most csupán vándorló szellem vagy. jer. a te­ rem fő részében egymással szemben ülve ősrégi rítus szimbóluma­ it kántálták hol emelt. „Merre vándorol a kóborló szellem? Keletre? Vagy északra? Netán nyugatra? Vagy délre? Az istenek eledelét szórjuk a föld sarkaiba. hogy vezetésre lelj. dobokból. évszázadokon keresztül fejlesztettük a hangok tu­ dományát. jer hozzánk. nyugatra. Az élet véget ért. „Véred a földre ömlött. A test minden hangját ismerjük és híven vissza tudjuk adni. hogy szabad lehess. mormogták a válaszokat. színezett sáfrányt hintet­ tek keletre. ezt felváltotta a trombita ijedt sikol­ tása és a gyorsuló szívverés." Rizsszemeket. és a különféle ropogást. Nincsen halál. Meghallgattad e valaha a szívverésedet vagy a légzésedet.. körbeadták minden szerzetesnek. és megszállta egy szellem. Ne félj. A halál születés.

és a sárkánymester azt mond­ ta.Tradri. megváltozott a külseje. mert egy társam lábá­ ra esett. hogy dolgozni fog a „szabá­ lyozható" sárkányon. mikor transzban volt. és a sárkány a föld­ re ereszkedett. meg a szokatlan levegőtől már majdnem állva elaludtam. A szárnyak nem egyenesek voltak. az erős felszálló légáramon. hogy remek felhajtóerő lesz körülöttük. mikor átcipelték a hasadékon. Később újra fel tudtuk használni az anyagot. azt kiáltottam: . Végül elhelyezték. A selymet leszedték róla. ame­ lyekre fel lehetett állni. Vezetőmmel a műhelyébe mentünk. Kidobtam a követ a szélisteneknek szóló imával. de én még egy kis ideig elégedett lennék ez­ zel a testtel. mint a többi masinán. mint egy kilőtt nyílvessző.' Másnap kivitték a gépet a fennsíkra. Reggel a sárkánymester azt üzente. majdnem eltalálta az egyik szerzetest. hogy lent tartsák. amint az első remegés átszaladt a ke­ reten. melyet a régi raktárhelységben rendezett be. hogy tartsak vele. húzzátok). Kérésére beleültem. és én. lefelé fordított.Onadöá! (Viszontlátásra!) Hirtelen zökkenés.158 HARMADIK SZEM erők vezetője tanúskodott a hangok ereje. hogy a jósnak. Most lovak he­ lyett szerzetesek indították a sárkányt. és hívott. Legnagyobb meglepeté­ semre a sárkánymester meghúzott egy kötelet. különben az én vándorló lel­ kem keresik ma éjjel. Az a modell. jobban tud­ ják ellenőrizni a mozgását.gondoltam. thempa (Kész. a boltozatos mennyezeten függött. és a falak tele voltak sárkányrajzokkal. A szerzetesek ezzel is megküszködtek. úgy gondolták. maga tesz újat rá. A szerzetesek játszottak a kötéllel. Megvizsgáltuk a sárkányt centiméterről cen­ timéterre. három méter lehetett a hosszuk és az volt a benyomásom. melyet én készültem kipró­ bálni. fontosságom teljes tudatában felkapaszkodtam a dobozrészbe. Elégedetten kiszóltam: . Valamilyen csigaszerkezetre volt felfüggesztve. és a derék magasságában egy keresztrúdba lehetett kapaszkodni. Jó lesz. A padlón több halom külföldi fa hevert szanaszét. A repülés izgal­ mától. Azután. A szertartás végeztével sietve aludni tértünk. hanem hajlítottak. továbbá ama tény mel­ lett. Lent a sárkánymester izgatottan izgett-mozgott türelmet- . csészét tartó te­ nyérhez hasonlók: kb. A dobozrész alján több merevítő volt. ügyesen igazgatták és a sárkány egyre magasabbra emelkedett. és a masina felrepült. ha alaposan kapaszkodom .

fiúk. Annyira lassan mozognak. zihálva kapaszkodtam a keresztrúdba. aztán hírtelen rájöttem: Hát persze! A növénygyűjtő csapat poroszkál az elhagyott vidé­ ken. ha hozzálátok.XII. kb. ponto­ zott vonal. Hátramentem és a sár­ kány zuhanni kezdett. kutyák . és a kezemnél fogva nyújtott karral lógtam lefelé.Férfiak. hogy kipóbáljam a masinát. Ahogy elnéztem a vidék felett. Egy ideig a ritka levegő okozta megerőltetéstől lihegve. égnek állt volna a hajam: kevesebb mint hetven méterre voltam a földtől. miután leszálltam. Egy pillanatra nem értettem. tizenöt méternyire lehettem. . a sárkány felfelé szállt. Később. vonal. akár egy kő.köpenyem csapkodott és lobogott a fejem körül . alig várta. nagy pont. A zuhanás alábbhagyott. annyira lehango­ lóan tétován haladnak! Mikor leszálltam.sikerült felhúzni magam. a sárkány „emelkedésén" és „viselkedésén". örültem. mint egy mozgó. Túlzottan magabiztos és merész lettem. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 159 lenségében. jobb.gondoltam. Nagy erőlködés után . Ha nem lettem volna borotvált fejű láma. mondták. a csapat egy-két napon belül megérkezik. gondoltam hát. kis pont. hogy nagyon figyelmesen változtathatok a teljesítményen. olyan volt. és normális helyzetbe kerültem. Sorban mentek. a messzeségben láttam valamit. Óvatosan körbemozogva úgy találtam. mikor sikerült az esést megfékezni és a gép újra felemelkedett. . hogy beszámol­ hatok arról. és kinéztem. Akkora már kiszabadítottam a fejem a köntösből. A lábam lecsúszott a rúdról.

Mikor egyáltalán megállt. vöröses okkerjét. a szakadékot (ahova nem ért el az éles-fagyos szél. és a szerzetesek le­ húzták. Rajtam kí­ vül senki sem repülhetett vele. No. hogy biztosra vettem. de úgy. a föld meleg. kivéve a szerzetesek alattam és az alig felismerhető pontok. megállás nélkül vánszorogtak felénk. mely eltorzítaná a látványt. többször is elismételtem. magam is élveztem a repülést. hogy ne sé­ rüljön meg az értékes kísérleti masina.. mikor így csináltál? És az így ment tovább. hogy ki ne essek! . De a sárkány rángatni kezdett. Ameddig én láttam. mely éjjel éne­ kelt nekem. ezt ide rakjuk. zuzmó és nö­ vényszőnyeg borította. de nem tudta kipróbálni őket. az egész óriási területen semmi sem mozgott.Igen igen. mely megtartott. Talán láttak engem itt fent. Be­ visszük mindjárt és hozzáfogunk. A sárkánymester szeretettel nézett rám és hatalmas karját a vállamra tette. mint neki a tervezés. évek óta voltak „elméletei". változtatott rajta valamit. addig el lehet látni. ameddig csak a hegyek engedik. lássuk csak. és ez újra . Lent. és ahol meleg volt) moha. oldalra csúszott. hogy lélegzetet ve­ gyen. Keresztülfutott rajta.fájdalom . Ezen futott keresztül a kis patak. igen így jó lesz. mikor felborítottam egy korsó tiszta vizet apa szőnyegén! Igen. Végtelen gondosan úgy hozták vissza a földre. Lobszang. de még lábát sem tehette be ebbe a különleges sárkányba.160 HARMADIK SZEM Valóban lenyűgöző dolog volt körbenézni. . legalább akkora örömöt okozott nekem. ké­ kesszürke sziklákat. Az egész világon Tibet­ ben a legtisztább az ég. A lámakolostor mögött hegyes volt a vidék. Leszálltam. sőt.. mert hatalmas testével nem repülhetett. A sárkánymester minden egyes repülés után javított. És azt mondod. mintája apám dolgozószobájának kárpitjá­ ra emlékeztetett. kí­ sérletezés és megfigyelés. me­ lyek fáradtan. és sehol sincs meleg pára. és a a messze­ ségben a tavak vibráló ragyogását. A legnagyobb újítás egy szíj volt. mígnem a távoli láthatáron már csak fekete körvonaluk rajzolódott ki a napsütésben. Repülés és módosítás. látni a hideg.arra az időre emlékeztetett. Senki más nem valósíthatta meg álmát. igen. minden cson­ tom eltört. egyik hegycsúcs után szorosan a másik. Minden másodpercét imádtam. azt a merevítőt meg oda. apának tényleg nagyon nehéz keze volt!. Repülés és módosítás.

hogy megbi­ zonyosodjanak. A nyolcadik napon visszatértek. másik felét a sárkányrepüléssel töltöttem. mint az. Még egy baleset történt. lenéztem az immár ismerős tájra és láttam a növénygyűjtők fekete jakbőr sátrait. A folyadékot szorosan lezárt agyage­ dényekben tárolták. A füvek ismerete nagy hasznomra vált. Az első néhány nap után fele időmet a növénygyűjtéssel. Bekóborolva a lelőhelyeket.valamennyit megtisztították és mikor már eléggé megszáradtak. és olyan helyekre küldték őket. A zsákokra ráírták. és azt mondta . Az így tárolt gyógyfüvek a tibeti száraz éghajlaton évekig eltarthatok. és mikor egy szokásos sárkányon rá került a sor. mint a fa. de a nyugati világ jó néhányat nem „fedezett fel" közülük. így latin nevet sem kaphat­ tak. Gyakran. A legtöbb keleti or­ szágban ismerték ezeket a gyógynövényeket. aztán gyorsan vízbe mártották és kitették száradni a napra. a nö­ vényeket kiszórták egy óriási raktárterem tiszta padlójára. Az öreg sárkánymester befo­ lyásos ember volt. A hétből három napon sárkányrepültem. Egy napon belül a bőr kiszáradt. minden cso­ port hét napig maradt távol. nincs benne levéltetű és a megfelelő fajta. Néhány növényről leszedték a szirmokat és megszárították. ahol ezekből rengeteg termett. A kevésbé tapasztalt szerzetesek csak há­ romfajta növényt szedtek. Nagytapasztalatú lámák minden egyes darabot átvizsgáltak. Másoknak a gyökereit reszelték le és így tették el. hogy csak úgy tudták kinyitni. hogy értsek a gyógyfüvek gyűjtéséhez és osztályozá­ sához. ha a szorosan betekert nyakrészt leverték. Gyűjtő és csomagoló csoportokba kellett szervez­ ni az újonnan érkezőket. hogy vízhatlanok legyenek. hogy a legrövidebb idő alatt a le­ hető legtöbbet tanulhassak. Olyan kemény. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 161 Mikor a növénygyűjtő csapat megérkezett. Megint másoknak még azon frissiben kisajtolták a levét. magasan fent egy sárkányon. Az egyik szerzetes nagyon figyelt en­ gem. levelek. Magok. a repülésé nem kevés­ bé. kemény lett. azt gondol- . Körülöttük jakok legelésztek. egy-két napig szü­ netelt a repülés. a többieken egyik csoporttól a másikig lovagoltam. szirmok . mi a tartalmuk.XII. bőrzsákokba csomagolták. majd a nyakuk­ nál megtekerték őket. hogy a jövőmre vonatkozó jós­ latok szempontjából az égi masinák ismerete legalább olyan fon­ tos. tövek.

mint amikor idefelé jöttünk. campaedény. hogy visszaértünk a Vashegyre. szilánkokra hasadt és a szerzetes kibuk­ fencezett. Ké­ sőbb hallatszott a becsapódás hangja. nehéz munkával. hogy megkísérelje befolyásolni a gép helyzetét. Magasan fent az égen a sár­ kány furcsán kezdett viselkedni. Láttuk. A napokat munkával töl­ töttük. Ez volt az első kellemes út. majd végül eltűnt a szakadékban. szerzetesek. Tárgyak potyogtak az égből. . Pörgött és repült. A fa megrepedt. növendékek és a teherhordó állatok. és a hegyek hihetetlen szabadságától. Másnap elindul­ tunk. facsésze. amit tőlem látott. vonakodva csomagoltunk. hogy meg kellett válni új baráta­ inktól. a három hónap mégis túl hamar elszaladt. A sárkánymestertől kaptam egy sárkányrepülő modellt. Minden jó dolog túl gyorsan ér véget. később még jó néhány követte a he­ gyekbe és a Lhásza közeli. lassú menetben követtek bennünket. utánam csinálja. a többiek. hogy a szerzetes rugdaló­ zik. külön nekem készítette. rángatózik. Fejjel lefelé zuhant. ugyancsak Trajerpa kolostorba. Többé már nem volt szüksége rájuk.162 HARMADIK SZEM ta. pörgött és repült. Ódz­ kodva. Néhányan. Örültünk. köntöse tekergőzött a feje körül. de valóban sajnáltuk. gyorsan előre men­ tünk. Egy különösen erős széllökés. és a sárkány alábukott és oldalra billent. és különböző amulettek. rózsafüzér.

eljött a szórakozás és vidámság ideje. A tizen­ ötödik napon a dalai láma számos szertartáson vett részt a székes­ egyházban. átvilágítottak a szemen. néhányon a szent könyvek különböző jeleneteit mege­ levenítő domborművek voltak. azon a körúton. Eze­ ken az ünnepeken a méltóságteljes hangulatot felváltotta a jókedv. A legen­ dáink szereplőit megelevenítő óriás figurákat viszont érdekesnek találtuk. A szertartások után kijött. A fejben vajmécsesek égtek. hatalmas fejet illesztettek rá. Óriási.Időben érkeztünk vissza Logszárra. A bábukat nagy. amikor is nyílt versenyben lovas nélküli lovak száguldoztak a Ihászai síkságon keresztül. Minket Csakporiból egyáltalán nem érdekeltek ezek a karneválok. Mindent ki kellett takarítani. A dalai láma körbesétált és mind­ egyiket alaposan megnézte. tíz-tizenkét méteres fakeretekre színes vajból „képeket" formáztak. mely a Dzsokang és a tanácsterem után megkerülte a piacteret. Az isteneket kielégítették. az volt a test. majd a nagy üzletházaknál ért véget. pislákolá­ suk olyan hatást keltett. és egy nagyon valószerű. A legjobban sikerült alkotásért készí­ tője az év legjobb vajmodellezője címet nyerte. mindent rendbe kellett tenni. A figurát egy erős szerzetes vitte gólyalábon. pont az újévi ünnepségekre. A többi esemény után sem érdeklődtünk túlzottan. közömbösen tekintett kifelé az 163 . puhafából készített keretekre építették. az egészet meg­ lehetősen gyerekesnek és unalmasnak tartottuk. hogy végigmenjen a Barkhor-on. mintha a szem ide-oda mozogna.

164 HARMADIK SZEM .

A kis kukucska a bábu kö­ zéprészén nem a szemem magasságában volt. hogy a szegény flótás odabent nehéz perceket él át. fuldokolni a ruhában és félig megsülni a vajzsiradékban. ahogy ugrált és himbáló­ dzott. hogy a forró vaj a mécsesből kicsordulva fájó. Az egyik raktár tetején voltam. a ráncokból felszállt a por és én csak tüsszögtem. borotvált koponyámra csöppent. hogy vigyem körbe Buddha. ha a mécsesek kilazultak és felgyújtot­ ták az egész alakot. kivéve a kanóc körüli olvadt kis tócsát.Természetesen nem mondtam meg neki. de nem engedhettem el a gólyalábakat. felza­ vart molyrajok és forró vaj. Semmi mást nem láttam. Egyszer. A hőségtől és az erőlködéstől több kilót fogytam! Egy magas rangú láma azt mondta nekem az­ nap éjjel: . teljesen önkéntelenek vol­ tak. tüsszögtem. hogy a tetőn át ne folyhasson be a víz. Minden egyes prüsszögésnél úgy éreztem. nem maradt más választásom.XIII. Most a fojtogató hőségben az egész megolvadt. száguldó porés szemcsefelhők kíséretében jött egy váratlan. HAZALÁTOGATÁS 165 óriás testének közepén lévő lyukon. A szereplőkkel mindenféle váratlan balesetek történtek. mint tovább menetelni. Nyolc méter magas volt. néhány évvel később. Lobszang. mint az előttem lévő alak hátát. és abból. A szegény flótás az egyik gólyalábbal egy gödörbe lépett. hisz a ruhát sokáig nem használta senki. tüsszögtem. és lesodort a lapos tetőről. De eltökéltem. rávettek. Normális körülmények közt a mécses­ ben kemény a vaj. és egy lábon kellett egyensúlyoznia. Ahogy rángatva hajtottam magam előre az úton. hogy nem viszek többé ilyen bábut. arra tanítottak. és a kellemetlenséget csak fokozta. a Gyógyítás Istene bábuját. Minthogy azonban a dalai láma nézett. kiváló komédiás válna be­ lőled! . Kötegnyi dohos. vele együtt molyok repkedtek mindenütt. szörnyűséges or­ kán. melyek annyira szórakoztatták. Szörnyű hőség volt. tudtam. hogy igazítsak rajta. Az orkán felkapott. talán öt vagy hat hónappal később. Nem sokkal. akárcsak én. először egy másik . Az volt az egyik legszerencsétlenebb dolog. de lehet. régi holmi. A tüsszentésre a testem rándult egyet. hogy a „bohócko­ dások". hogy megcsúszott valami síkos anyagon az úton. hogyan kell le­ rakni az aranylemezeket. felbukok. jól játszottál.0. A hullámzó köpeny a gólyalábas lábam körül csapkodott.

Mintha ragyogó. akik rohantak. eltört a karod és a kulcscsontod. Mint legtöb­ bünkben. szegény fiúk. és kö­ rülbelül ötven méterrel mélyebben a Lingkhor út szélén tett le. és szörnyethalt. Sok-sok órával később lehetett. csak az oltár mécseseinek halvány fénye világí­ tott. feljussak a hegyre. és én arccal a vízbe estem. . Rám nézett: . Vakon vonszolód­ tam és botladoztam felfelé. minden rendben van.166 HARMADIK SZEM tetőre estem. amikor felébredtem. ezért hipnotikusan eltávolítom belőled a „tanulás iránti ellenszenvet". A felsőkar fájdalma­ sabb volt. Valami csattant. úgy hat méterrel lejjebb. Fájni fog.Becsukta az ablaktáblákat. a fényesség csendesen szétrobbant. és kiküsz­ ködtem magam a száraz útra. színfoltokat és sávokat láttam volna. kárpótol a fájdalomért. benned is van egy kis ellenérzés az új dolgok megtanulá­ sával szemben. A talaj mocsaras volt. Engem az út hátralévő részén felvittek. A fiú a sziklákra esett. Az ablak ismét nyitva állt. Valahogyan térdre álltam. de az éjszaka bíbor árnyai lassacskán beborítot­ ták az alattunk fekvő völgyet. majd a Vashegyen. hogy rögzítse. Akkor egy másik szélroham ragadott magával. szinte észre sem vettem.Nem maradhatsz vissza a tanulmányaiddal. színes fényeket. átröpített a peremen. és a szoba teljes sötétségbe borult. egyetlen gondolatom az volt. Helyrerakjuk. csak feküdtem. itt a szobában. Lobszang. Átláttam a városon is. erős fáj­ dalmat éreztem. Kábán megpróbáltam kikászálódni a sár­ ból. hogy amilyen gyorsan csak lehet. Eluralkodott rajtam a fájdalom. A Potalánál az épületekben és kör­ nyékükön kis fények pislákoltak. amint az esti őrjárat körbe-körbe járt. aztán az egész véget ért. akkor sínbe tette. de ahogy megmozdítottam a bal karom és bal vállam. ezért együtt tanulunk majd. amit nyújtani tudok. . nem kellett volna kiküldeni őket ilyen szélben. azután lábra. mi történt velem és egy másik fiúval. Amíg beszélt. hogy megnézzék. Félúton találkoztam egy csapat szerze­ tessel.gondoltam. amint helyrerakta a kulcscsontot és bepólyázta.Na. még egy ág . Aznap már semmit sem csináltam. de a segítség. de hamarosan azzal is kész lett. Gyorsan meg­ vizsgált: .Ajjé. be mesterem szobájába. Másnap Mingyar Dondup láma így szólt: . Lobszang. Valahonnan fogott egy kis dobozt és letette elém egy polcra. hogy ellenőrizze. nem tudtam tisztán gondolkodni.

és otthon töltheted a na­ pot. az pedig sokat számít egy anyá­ nál! Itt egy sál. Azt gondoltuk.XIII. amikor bementem Min­ gyar Dondup lámához. olyan kellemesnek találtad az asztrálmezőket. hogy hosszú évek múltán a vörös indiánok földjén halj meg. hogy elterelje gondolataimat a tö­ rött csontokról. mint máskor. Asztrálutazásaim során nagyon kellemes élményeim voltak. és folytatnom kell a tanulást! Két hétig Mingyar Dondup láma még intenzívebben tanított. .Mindegy. hogy apám nem akar látni .Biztos vagyok benne. Reggel vezetőm végignézett rajtam és így szólt: . Tudomást se vett rólam. de a csillagok megjövendölték.Ahogy kimondta. de tiszta és rendes. ahogy nevetett: .válaszol­ tam. ha valaki elment. Amerikában.Lobszang. Azt mondta. . éhes vagy. . és ráncok gyűltek a szeme sarka körül. érez­ tem. végre visszatértél hát hozzánk. de még merev voltam. egy kis­ sé sápadt vagy. hogy az iskolát nemigen szeret­ jük. Tudta. láma vagy már és tartanod kell magad a . Gyancebe ment néhány napra. felnézett rám. és a vállam meg a karom is fájt. Hamarosan behozták az ennivalót. a láma beszélt: . amikor találkoztunk a Potala lépcsőin. mert sok mindent meg kell tanul­ nunk. Most. mert nem voltam melletted. Éppen akkor bejött a mesterem: .Dehogynem. hogy éppen az Ékességestül jössz. De aztán emlékeztettem magam arra. Két hét múlva összeforrtak. hogy ott maradsz egy darabig. hogy az eltávozottaknak szerencséjük volt. hogy élni fogsz azért. el kell juttatnunk egy gyógynövénycsomagot tisz­ teletre méltó anyádnak. Holnap elviheted. HAZALÁTOGATÁS 167 kezdődött az éjszakai élet. . Van egy szertartásuk arra az esetre.Rám nézett. Ahogy beléptem. ne feledd. . mégsem hagyhatjuk abba. És mi a földi élet. ha nem tévedek. hogy különlegesen pártfogol. mint általában. ha nem iskola? Kemény iskola! Azt gon­ doltam: itt vagyok két törött csonttal. Egy reggel.Ó. Azonnal megölték. mivel az Ékességes parancsára most én vagyok a gyámod. és amíg ettem. határozottan az vagyok. és így nem beszélhetett veled.Hm. apád nem lesz otthon holnap. éppen egy levelet olvasott. Úgy tűnt nekem. azért.A törvények szerint el kellett volna hagynod a tested.

168 HARMADIK SZEM szabályokhoz. Lementünk a meredeken. A végén le­ szedtem róla a sálat. amíg lecsúsztam a hátáról. Elhaladtunk a Potala mellett (úgy találtam. kíváncsi voltam. a ház úrnője azt parancsolta. és jól megnézett. és beraktam köpenyem bugyros részébe. Szerencsére egy szolga megtartotta. hogy nem esek le a lóról. és rohanni kez­ dett. egykori otthonom bejáratánál a szolgák észrevettek. mert hangosan nyerített egyet. Az intézővel ünnepélyes szertartásossággal kicseréltük a sála­ kat. Félúton a ló meg­ állt. . a Mindentlátó áldása legyen rajtatok és ad­ jon valamennyiőtöknek egészséget! .feleltem. Vidd az enyémet. . egye­ nesen az udvarba lovagoltam. mert vallási okból az ember mindig az óramutató járásával azonos irányban megy végig a Lingkhor úton.mondta az intéző.ha lehetett . . Szóval jobbra fordultunk. mikor közelebb érek. A hegy lábá­ nál jobbra fordultunk. Láthatóan nem sokra tartotta. hogy visszagöngyöljem a növényzacskót abba a szerencsétlen sálba.Tiszteletre méltó uram. hogy majd előveszem. vezesselek hozzá. Kétkedve néztem. reméltem. mint aki nem állhatja tovább a látványomat. Átadta nekem a gyógynövényzacskót.gyalogolni szerettem. Ma egyik legjobb fehér lovunkon térsz haza. Egy kicsit odébb. eköz­ ben ügyetlenül matattam. szüksége van egy kis mozgásra. Talán. hátrafordította a fejét. A kevésbé szőrszálhasogatók csődörön (ménen) vagy pónin lovagolnak. Elindultunk (mintha én nem találtam volna el hozzá!). mert ugyanez volt a véleményem róla! Tibetben a legortodoxabb lámák öszvéren lovagolnak. és átmentünk a Drepung-város úton.Buddha. jobbra pedig a Sár­ kány-templomot. és sietve kitárták a kaput. Gyalog jöttél ide. amit látott. Együttéreztem vele. amit a tisztelet jeléül egy selyemsálba göngyöltek. a Tiszta. nincsen ne­ mük. Fontoskodva.Add áldásod e házra és minden lakójára Tiszteletre méltó Or­ vosláma Uram! . balra magunk mögött hagytuk a Kalingcsu-t. hogy a Lingkhor-on folytathassuk utunkat. nem versenyezhet szépségben a mi Csakporinkkal). anyám legszebb szoba- . aztán keresztül mentünk az Indiába vezető úton. Felfele mentünk. ho­ gyan tudom ezt a szerencsétlen dolgot tisztán tartani. mert azt gondolják. Én . a fehér ló meg én.

Beteg voltam. amivel átlát a házak falán? .feleltem. azt már tudtam. A fehér ló balra . amely­ ben az Ékességes részesített. mikor anyám megjelent az erkélyen és valamit kiáltott. hogy vajon megfordul­ hatok és elrohanhatok-e. mintha szaftos falat lennék. és illőképp. Valóban olvas indiai lapokat? És igaz. . Egy fiatal nő lépett hozzám és megkérdezett: .Segíts óvatosan felnyergelni! . anyám lépett hozzám. .Egyszerű orvosláma vagyok csupán.A rend szabályai megakadályoznak abban.Sosem engedtek ide. . Csak mint küldönc jöttem.XIII. A szoba tele volt asszonynéppel! De mielőtt elmenekülhettem volna. amit az Ékességes mondott nekem. . a lovász kihozta a lovat.Nem emlékszel rám? Jaszo vagyok! Igazat szólva.mondtam. nem kilenc nő túl nagy gondot jelentett nekem. De a nők! Úgy néztek rám. kilovagoltam éppen. és üdvözlete jeléül e sálat. ..Tiszteletre méltó Anyám!. Kar. A férfiak az más.és kulcscsonttörésem volt nemrégiben.Tiszteletre méltó Uram és Fiam. hogy elmondjam. nem tudom egyedül felszerelni. Nyolc. Az intéző visszament az irodájába. sok tenni­ valóm van. A lovász kinyitotta a kaput. kérünk. ők meg éhes farkasok! Egy dolgot lehetett csak tenni: visszavonulni.válaszoltam. ho­ gyan bánjak velük. HAZALÁTOGATÁS 169 jába. eljöttek a barátaim. alig ismertem fel. A második gondolatom az volt. Mingyar Dondup láma utasítására elhoztam ezt a zacskó gyógynövényt. de a le­ hető leggyorsabban távoztam.Hölgyem!. hogy meghallgassanak. mikor egyszerűen csak a fia voltam gondoltam. Átadtam az üzenetet és vissza kell térnem kötelezettségeimhez. annyit fejlődött és milyen mu­ tatós volt! Rossz előérzetem támadt.kértem. megfordultam. Ezzel meghajoltam előttük. Nem beszélhetek rendünk fejé­ nek a dolgairól. aki most tért vissza a hegyekből. Meghajolt. hogy halljanak az Ékességes házában és magánál az Ékessé­ gesnél történt eseményekről.Tiszteletre méltó Anyám! . hogy van egy üvege.Tiszteletre méltó Uram és Fiam! A hölgyek messziről utaztak ide. . . számolj be a megtiszteltetésről.

. Na nem. amíg még lehetett. . vagy még mindig gondolsz az otthonodra. Lassan. Lobszang.. Kicsit hirtelen természetű volt. ki vannak festve. Soha senki sem mondott ellen az Ékességesnek. a hajuk. és úgy intézte. Hogy bámultak mind rám! Vezetőm rázkódott a nevetéstől.. egy sereg nő elkergetett! .. Rám nézett: Mi történt. De napokig nem engedte.Azt akarom.Az Ékességes azt akarta tudni. hogy a dalai láma nagyon-nagyon érdeklődött utánam. Tiszteletre méltó Lámamesterem.! Rémes! Kérlek..Vagy: . Lassacskán poroszkáltam. mindannyian nagyon szerettük.Ó. az összes kó­ borló szellem téged üldözött a város körül? Felkavartnak látszol! Felkavart? Felkavart? Anyám meghívott egy halom nőt. de én is. miről beszélt velem. hogy a rend szabályai nem engedik. hogy hazaküldjenek. hogy a személyes elfogultság és az államügyek összekeve­ redjenek. Ó volt az állam és az egyház legfőbb feje.De én otthon vagyok. végig a körúton. . a Muru Gompa mellet. Lobszang. annál jobban nevetett.az asztrálszínük... nem akarok visszatérni apám há­ zába. bementem Mingyar Dondup lámához. de mint igaz embert. hogy elfelejtsem: . és mind az Ékességes felől akart hallani és azt akarta tudni. amikor anyámnál nagy társaság van. ne beszéljünk erről. Rikácsoló hangok. mert az volt. hogy megtelepedtél-e már itt. mert nem akar­ tam túl gyorsan visszaérni. rendezvény van nála és a vendégeket szórakoztatni kell. és ahogyan néztek rám: mintha csak díjazott bárány lennék. A kolostori élet felforgatta „társadalmi" értékeimet.. és. El a Gyüpo Linga mellett. suttogni kezdtem . nem csupán.ekkor azt hiszem. hogy látogasd meg tiszteletre méltó anyádat. Közöltem velük.170 HARMADIK SZEM fordult. Hangulatai sosem tartottak tovább néhány percnél. így ismét az óramutató járása szerint haladhattunk végig a Lingkhor úton. . és sosem hagyta.. ők meg mészárosok Sö-ból.De egy hét múltán megtudtam. mint istent. a nőket kü­ lönös teremtményeknek tartottam (még ma is azoknak tartom) és. Azoknak a nőknek a látványa. És minél jobban csodálkoz­ tam. a Vashegyen. hogy elmondjam és távoztam. Mikor ismét otthon voltam. aki most a földön él. .

A kutyákat meg lehetett szelídíteni és elzavarni. és azon gondolkod­ tam. ár­ gus szemmel őrizték a csiszolatlan drágakőtömeget a szentek kö­ rül. Lobszang. és a hátsó lábuk hosszú. Meleg országokban . míg abba nem hagyta az erős nyávogást és lóbálni nem kezdte a farkát. Akkor. nyilván eszébe jutott. a macskákat nem: ha egyszer tá­ madtak. sétáljunk egyet. A házakat szelindekek vigyázták. amíg félig leértünk a hegyen. A farkuk korbácsszerű. tibeti nyelven természetesen macskának hívjuk. A szemük kék.) Tibet hideg. na és a 171 . hogy az ékszert őrizetlen hagyta és nagy sietve visszarohant. örültem. hogy mesteremmel mehetek. időnként „sziáminak" nevezik. akik ké­ pesek felborítani és szétmarcangolni egy embert. amitől járás közben „másként" néznek ki. Felugrottam. Elége­ dett volt. mikor békében voltam a világgal. nem tudtunk továbbmenni. ünnepélyesen sé­ tált mellettünk. van egy kis munkám a számodra. Hamar elkészültünk és elindultunk. Mingyar Dondup láma odajött hozzám: . A Templomból jövet egy macska határozott vonzalmával tüntetett ki.úgy hallottam . amelyhez tartoztak. a hőmérséklet befo­ lyásolja a szőrszínt.fehérek. (A fajtát. Hatalmas cica volt. így majdnem feketék voltak.Gyere. hogyan töltsem a szertartás előtti üres félórát. azaz simi-nek. halálig harcoltak. A templomi macskák nálunk nem csak díszként szolgáltak.Egy reggel. mivel vonzalma teljes viszonzásra lelt. óriási szelindekek.

A kutyákat el lehetett kergetni. csak azok köze­ ledhettek hozzájuk.172 HARMADIK SZEM hangjuk! Egyetlen más macskának sincs ilyen hangja.Elég sokat gondolkodtam a kí­ naiakon. ha ez megoldható? . azt mondtam mesterem­ nek: . Ha bárki megpróbált az egyébként őrizetlen ékszerekhez nyúlni. Úgy tűnt.Ahogy mondtam neked. a szitkok komoly kétséget támasztottak őseimmel szemben. ők a legtüzesebb szelindeket is megkergették. mint az éjszaka sötét ár­ nyai. Az első benyomásom nagyon kedvezőtlen volt. hogy hozzám vághassa. egye­ nest a torkára. Egy ideig ott maradtam és figyeltem. de egy fikarcnyit sem hagytak a jövőmet illetően. Ha nem engedte el azonnal. mielőtt eldobhatta volna. felbukkant egy macska és az illető karjára ugrott. Menet közben Mingyar Dondup láma beszélt hozzám: . Azután tovább a Tür­ kiz Hídon és a Doring Háznál újra jobbra. Hogy érzed. egy egész hadseregre elegendő fegyver van náluk. hogy használjuk fel különleges képességeidet. A templomi macskáknak kétszer olyan hosszú kar­ maik voltak. A régi Kínai Misszió ol­ dalához jutottunk. akik személyesen ismerték őket. Keresett valamit. ahogyan egy idősebb ember nem tudott volna.és ők aztán nem eresztettek.Nahát. Amikor szolgálatban voltak. A hangere­ jük és a hangszínük szinte hihetetlen volt! Szolgálatban éberen és nesztelenül. nézzük meg. mint „átlagos" rokonaiknak. Az út hátralévő részén Mingyar Dondup láma mélyen elgon­ dolkodott. Tovább bandukoltunk. úgy ólálkodtak a templomokban. de akkor egyikőjük felpillan­ tott és észrevett. Bent a házban a férfiak hivalkodóan sétálgattak a lezárt dobozok és táskák között. egy másik macska is a tolvajra vetette magát mondjuk a szentképről. Kisfiú lévén úgy tudtam „vizsgálódni". esetleg megfogni vagy megmérgezni. Vacsora után így szólt: . meg tudod figyelni őket egy spanyolfalon keresztül. de gyorsan visszavonultam. Lá­ togassuk meg őket. milyenek. Káromkodni kezdett. Javasolni fogom az Ékességesnek. az aurájuk milyen vörösre változott! És késekkel ha­ donásznak. . A földön csendesen egy nyitott ablakhoz kúsztam. egy kínai misszió érkezett. átmen­ tünk a Pargo Kaling-on és el Sö falu mellett. Lent az úton jobbra fordultunk. Mikor ismét a Lingkhor úton voltunk. Nem úgy a macskákat.

de az azután követ­ kező reggelen tanított engem. hogy elkészülj. Másnap egyáltalán nem láttam mesteremet. aztán gyere a szobámba. Dél-Nyugat felé levágtunk. ahol a dalai láma naponta hosszú órákon át meditált. és ezért. a dalai láma személyes testőreinek szálláshelyei. Lobszang. akkor képes leszek rá. A parkban volt néhány laktanyaépület: közel ötszáz ember. akinek lejtős rámpán át vezetett az útja. majd a díszes kapun. Újra nekivágtunk a meredek lejtőnek a hegyoldalban. hogy képes vagyok rá. rálépett egy darab porral fedett vajdarabra és egyik testfelével a kövezethez vágódva meglepett „uuuu-hopp"-pal érke­ zett a rámpa aljára. hogy a tisztviselők nem léphettek be ide. illetve a házakhoz. A Belső Kert. Hiva­ talos teendőiket kellett kívül rekeszteniük. A dalai láma nagyon kedvelte az Ékszer Parkot. mindegyiken egyegy nyárilak. és nem számított újdonságnak. a Norbu Lingában töltötte idejét.Sétálunk egyet délután. a dalai lá­ ma kedvelt pihenőkertjéül szolgált. ha egy állami ügyeket intéző méltóságteljes láma. de belül a rossz szellőzés és a szinte mindig égő. a tisztánlátá­ sod nélkül is kitalálhatod. A Potalának belül arany fiatornyai voltak. Mingyar Dondup láma ide hozott engem. hogy ilyen kevéssé épületes előadás részese legyen. A dalai láma nem kívánta kockáztatni. Néhányan azt írják. hova megyünk. hivatalos és állami célokra használt épületből állt. A kerten belül volt egy gyönyörű mesterséges tó. és rövid gyaloglás után megérkeztünk a Norbu Linga-hoz. amely a . túl sok vajmé­ cses miatt. Tíz percet kapsz. Az északnyugati sarokban széles kövezett út vezetett a szigetekhez. és ebéd után azt mondta: . Tudom ezt. amelyet szintén magas falak öveztek. mert ma­ gam legalább harmincszor jártam a kertben. négy méter magas kőfal vette körül. és három. és sza­ bad idejének jó részét itt töltötte. Az Ékszer Parkot egy kb.XIV. A Potala kívülről gyönyörű épü­ let. Ez határozottan nem igaz. Ke­ resztülmentünk a csodálatos parkon. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 173 Csak ezt tudtam válaszolni: . áporodott a levegő. Itt egy kiváló minőségű sál. ha csak le­ hetett. Először az apáttal kell találkoz­ nom.Ha gondolod. két kis szigettel. Az évek hosszú során rengeteg vaj ömlött mindenfelé a földre. Maga a park csak százéves. Először jártam itt.

. mit láttam a „színekben" és mit jelentettek számomra. Mingyar azt állítja. Letérdeltünk. A paraván nem fedezett eléggé. Elrejtőzöl holnap a mögé a paraván mögé. A válasszal nem jutottam túl sokra. Bizo­ nyosnak kell lennünk.Mint olyannak. kinek megadatott a különleges képesség. amikor itt lesznek. nekünk kellett kitérnünk az útjukból. A kövezetet nemrégiben fehérre mosták. A dalai láma elégedettnek látszott. Mingyar Dondup láma kivételével senkinek sem szerettem elmondani. nem vagyok eléggé képzett idegen aurák olvasásában. sá­ lunkat a lábára fektettük. Titkos vagy más módon vizsgáltuk a tisztánlá­ tásodat. mire utalnak. üljünk elé. ahol az Ékességes éppen mély meditációba me­ rült. Ahogy beléptünk. és mondta. később láthatom őket. A legtávolabbi szigetre mentünk.174 HARMADIK SZEM belső kertre nyílott. melyet azután az ősi tudomány segítségével felerősítettek. Most áruld el. a földön csipegetve ügyet se vetettek ránk. . Érvelésem szerint. köteles­ séged beszélni. anélkül egyetlen tibeti sem tud beszélgetni. ha egy ember maga nem látta. A tó vize rezzenetlen. és megígérte.Jó barátunk. és figyeled a kínaiakat.. sok fegyverük van. Az aurájuk színe árulást mutat. . mit láttál! . a dalai lá­ ma rám nézett és így szólt. hogy teljesen ..Csak ennyit szóltam. Amíg hozták a teát. megnézzük. mindenféle-fajta madarat láttunk.Tiszteletre méltó Páratlan Vé­ delmező. nem tetszik neked a kínai delegátusok aurájának a színe. Az Ékességes ekképp vála­ szolt: . sosem hibádzott. ezért behívták a szolgákat. akkor nem is kell tudnia. Mikor megérkezett a tea. Bújj el. a különböző parkbéli állatokról mesélt nekem. Azt ismételted.Jó. hogy kissé változtassák meg a kínai oroszlánokat. és eltávozott a láma szolga. Azt mondja. akár egy kifényezett fémtükör. Megkaptál minden lehetséges képzést. amit Mingyar Dondup lámának mondtál. hogy véleményt nyilvánítsak. nem vagyok méltó arra. aki nem rendelkezik tisztánlátással? A dalai lámának azt feleltem: . De hogy lehet ezt megmondani egy államfőnek? Különösképp egy olyan állam­ főnek. jól takar-e a spanyolfal.Tiszteletre méltó Páratlan Védelmező! Gonosz szándékkal jöttek. Közeledtünkre felnézett és elmosolyodott. Vajas teáért csen­ getett. Mi a véleményed ezekről az emberekről? Nem örültem a dolognak.

Amida Buddha!). a campa és a fehérrépa után. De nem kapta meg az előléptetést. hol van". A falon kívülről rekedt kiáltások és kínai kiabálás hallatszott. hogy nagyon üdvös változatosságot jelen­ tettek a tea. Ez tizenkét óráig is eltarthatott. míg leégett. Miután erőt gyűjtöttem.(ami annyit jelent. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 175 rejtve legyek. mert rossz helyen keresett. mintha ők alkotnák a láto­ gatóba érkező küldöttséget. hogy egyek . mert a kínai delegáció meglátogatja. hogy hosszú ideig moccanás nélkül üljek. A dalai láma rám mosolygott és kínált. ó.Om. és elindultunk visszafelé a Vashegyre. hol rej­ tőzöm. jöjjünk el másnap is. Közvetlen előttem a dalai láma ült lótuszülésben a földtől száz­ nyolcvan centiméterre felállított trónusán. hogy írjon alá egy szerződést Tibetről. Sem ő. mi a nevük. ahogy a házi test­ őrök a kövesúton keresztül a pavilon verandájára vezetik őket. Nagyon igyekeztek kideríteni. és ezért fegyverek után kutatva megmotozták őket.O-mi-to-fo . indiai konzerveket. Arra akarják kényszeríteni. és addig kellett lótuszülésben maradnom. Nem tudom. Meggyújtott vajmécsest tettek a fejemre. csak azt tudom. Később rájöttem.A kínai­ ak. Lámák jöttek be próbálni. Most beengedték őket a Belső Kertbe. Az egyiknek elfogtam a gondolatát: „Hű! Előléptetnek. . mani padme hum! . ahelyett. ami egyébként elég egyszerű dolog volt számomra. sem én nem mozdultunk. vidámabban néztem a többórás mozdulatlanság elé. mikor eljöttünk a dalai lámától. hogy a kínaiak köpenye gyanúsan ki­ dudorodott. Láttuk.XIV. En­ gem kisgyerek-. azzal egyensúlyoztam. Ez a gondolat járt a fejünkben. a há­ rom. Parancsára nagyon ízletes falatokat hoztak Mingyar Dondup lámának és nekem. de valamennyi láma számára is: a meditációhoz órákig mozdulatlanul kellett maradnunk. négy óra tehát semmi nehézséget nem okozott nekem. hogy udvariasságból elismételték volna a mantrát. pontosabban hétéves koromtól tanítottak arra. hogy Hallgass meg minket. Egy magas rangú láma megszólalt: . Végül az Ékességes megelégedett a próbával és kihívott. Beszélt néhány percig. a kínai formával válaszoltak: . ha megtalálom. és megkért.az evésre mindig készen álltam! . Másnap körülbelül tizenegykor újra leereszkedtünk a sziklás lejtőn és beléptünk a Belső Kertbe.mielőtt elrejtőzöm.

Óriási területek még feltáratlanok. Ám a hasztalan beszélgetés lassan vonszolódott. mikor Kínában járt. Nem a magasabb gondolat áttet­ sző. Irányítani akarták a tibeti politikát.176 HARMADIK SZEM Azt gondoltam magamban: . hogy felkutassák a le- . nyolcszorosa a Brit Szigeteknek. és templomi díszeket készítenek belőle . hogy elérjék céljukat. Lázas próbálkozásaik el­ lenére sosem engedélyeztük a nyugatiaknak. úgy hevert ott. mert a küldöttség cseppet sem barátságos. csíkok. Elég heves természete miatt a színei olykor vörösen villantak. Egyes folyókban lehet aranyrögöket találni. sehogysem akart a végéhez érni. Tibetnek sosem volt nálánál jobb uralkodója. hogy a díszek könnyedén megrongálódnak.gyűlölettel telt gondolataik áradó örvénylése. hogy van arany. de Mingyar Dondup lámával tett utazásaimból tu­ dom. A dalai lámát is figyeltem. a szívemben csak Mingyar Dondup láma előzte meg. Természetesen nagy szeretettel gondoltam rá. A színei szomorúságról árulkodtak. csak az érdekelte őket. A rögöket vagy a „homokot" beolvasztják.Na. hiábavalónak nevezem. Még vaj­ mécsesek is készülnek aranyból.a szent fémet szent célra használják. Az effélékről Tibetben általában azt mond­ juk: „Tisztességesen beszélnek. Hitünk szerint az aranybányászat megszentségteleníti a földet. Tibetben az arany szent fém. észrevettem. az opálos ragyogást sötétvörös belövellések tar­ kítják . A módszerekben nemigen válogattak. könnyű dolgod lesz. Min­ den. amit az Ékességesből láttam. tetszett nekem. akik életerejüket az anyagias dolgokra és a gonoszságra áldozzák. Hasztalannak. a he­ gyekről mossa ki. hogy ő volt a legjobb dalai láma. ezért mi inkább érin­ tetlen hagyjuk. sőt ellenséges szándékkal érke­ zett. de tisztátalanul gondolkodnak". ahogy eszébe jutott a múlt. ahogy a homok. Az igazi színüket mutatják. szomorú lett. Lobszang. Ahogyan a rejtekhelyemről figyeltem őket. hogy vibrál az aurájuk. területe­ ket és . és hordja le a víz. aki iránt a szeretetnél is többet éreztem.aranyat akartak! Ez utóbbi régóta vonzotta őket. Színes sá­ vok. hanem azoknak az embereknek a veszedel­ mes. kellemetlen színek. de a történelem feljegyzi majd. több száz tonna van belőle. A Csangtang-i területen gyors vizű folyók partján láttam aranyat. tiszta árnyalatai. De sajnos az anyag annyira puha. piszkos színképe. ezüst és uránium. Tibet kb. aki teljesen az országnak szentelte ma­ gát.

Leültünk és vártuk. Rövid idő alatt egész tűrhetően rendbe hoztam magam. az­ tán felpattantam: . oda betér a háború!" „Aranytrombitákról". mert nem volt nálam aján­ dék sál. és onnan sokfelé utaztam. gyorsan bekísértek a Belső Kertbe. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 177 lőhelyeket. fél mérföld volt. hogy Tibetben az arany nem ritka.kezdte . mégpedig egy régi mondás miatt nem: „Ahova a nyu­ gati ember betér. Indiába mentem. és nem tudtam. és már kész is vagyok. és te is. hagyd ezt a munkát most! Az Ékességes értünk küldött. hogy Min­ gyar Dondup láma is velem van. Or­ szágunk a világ egyik legnagyobb raktára lehetne.a Vörös Barbárok hadserege megszállta szent földünket. .Nem is olyan régen . semmi ceremónia. pont ott. . és láthatatlanná téve ma­ gunkat elemeznünk kell néhány nyugati látogató színeit. átmentünk egy kis hídon. ahol a dalai láma egy verandán üldögélt.az Ékszer Park kapujához érkeztünk. csak siess! Hát így állt a helyzet. Tiszteletre méltó Láma Mester. „arannyal fedett testekről" olvasva sosem szabad el­ felejteni.Lobszang. ahol a fafaragók számára egy régi kéziratot másoltam. A magatartásuk teljesen megvál­ tozott.XIV.Tiszta köpenyt veszek. lát­ hatóan rendbe szedte a gondolatait. és a Ligkhor útra jutottunk. hogy elkészülj. Egy ideig meditált. A hegy lábá­ nál. „aranyedényekről". hogyan viselkedjek anélkül. Kicsit feszengtem. A Vas Kutya évében (1910) a brit megszállást (annak közvetlen következményeként) a kínai követte. A testőrök éppen el akartak zavarni. Az utat átszelve a Norbu Linga vagy ahogyan gyakran fordítják . hogy megszólaljon. Mingyar. Gyalog mentünk le a hegyen. a távolság kb. ha az emberiség a hatalomért vívott oly sok haszontalan harc helyett békében élne egymással. Egyik reggel Mingyar Dondup láma bejött hozzám abba a helyi­ ségbe. Ismét Indiába men- . A Norbu Linga-ba kell mennünk. az Ékességes minket akar látni először. Az Ékességes felnézett és mosolygott: .Ó! Ülj le. Sietned kell. mikor észrevették. Sem­ mi sál. hanem szent fém. ahol eltörtem a csontjaimat. Lobszang! Biztos siettetek. Egy pillanatig szájtátva bámultam rá.

Hirtelen felugrottam. ahogyan Mesterünk tanított. s a kötelet csapkodó szelet. a Belső Kert kapuját tárták szélesre. elaludtam és kiestem! De nem. aki ma meglátogat bennünket. talán a nyugatiaknál is vannak szimbolikus fol­ tok. Biztos szörnyen érzi magát. magas. mélyen ülő szemek. Egy pillanatra azt hittem. Talán nem tudja. Ráadásul a köpenye csak a csípőjéig ér. fehér arc. Kísérd a helyére Mingyar.gondoltam. az ujj csak a csuklójáig ért. hogyan kell öltözködni. akik nem végeznek fizikai munkát. a jelenlétetekről nem tudni.. hogy ki kellett hajtani. A rácsozott fal mögül te és még valaki úgy tudtok fi­ gyelni. de nem tartották be a szavukat. Tibetben azok. jobban hoz­ zád szokott már. te nem értesz a nyelvén. és a Ház arany ruhás lámái bekísértek egy igen különös kinézetű embert. meg a sárkány selymén átfütyü­ lő.178 HARMADIK SZEM tem. és arra gondoltam. csillogó gombokkal. A nadrágja a lábnál túl szoros és túl hosszú volt. Akkoriban még fogalmam nem volt sem a zsebről. Szegény. sem a kihajtott gallérról.gondoltam. amely az egész kézfejet takarja. mint nálunk. Az an­ golok sok mindent ígértek. De az öltözéke! Vala­ miféle kék anyagból volt egy egész sor gombbal az elején. Felhők szálltak az égen. írd le az asztrálszínekről szerzett benyomásaidat. Egy férfi. mint énhozzám. . Kiváncsi vagyok. Fehér haj. kölcsönad-e neki valaki egy .Túl puhának látszik a keze. azt gondoltam. Mégsem lehet munkás . akik Buddha példájára foltozott ruhában járunk. mert hisz az alján felhajtotta. ott találkoztam valakivel. Nyilván nagyon rossz szabó varrhatta. mert valami csattant. Elég kemény száj. hosszú ujjú köpenyben járnak. és . Időnként titokban bele-belekóstoltam a nálam lévő campába. hisz Mingyar velem volt. majdnem kitört belőlem a nevetés. hogy benneteket nem látni. ez az ember őszinte-e vagy sem: egy. sovány férfi.többre tartja Mingyar Dondup lámát a dalai lámánál! A rácsozat mögött belefáradtam a nézelődésbe. ritkás szemöl­ dök. Áthajtott néhány oldalsó folton is.vagy két­ nyelvű. Ne­ ked mondom mindezt.azt hiszem . nagyon szegény lehet.. amit beszél. Lobszang. aki annyira dicsér. Belefáradtam a madarak és a himbálódzó faágak nézdegélésébe. Most azt akarom tudni. a sárkányban voltam. Alig tudtam csendben maradni. milyen jó lenne a sárkány hintázását és remegését érezni magam mögött. mert a gallér akkora volt. Lobszang. így nem befolyásolhat. Ez a férfi rövid ujjas öltözéket viselt. hogy így kellett megjelennie az Ékességes előtt .

vastag és durva. ha egy tibeti ilyet tesz. A férfi időnként tibeti nyel­ ven beszélt. így köszönti a dalai lámát . a zse­ béből elővett rongytrombitával parádézik. Valami szokatlan fekete do­ log volt a lábán. meg kell támasztani a hátát és lóbálja a lábát. Az üdvözlést befe­ jezve a fehér valamit visszatette a folt mögé. ahogyan értelmeztem őket.töprengtem magamban. elkép­ zelni sem tudtam volna különösebbet. aztán a legfigyelemre­ méltóbb hangegyüttesre váltott. talán gerincsérülése van.mert a hátát megtámasztotta a keretből kiálló két másik pálcával. egyszer csak. Elképedésemre a szája és az orra elé tartotta és olyan hangot adott ki. hogy a talpa a dalai láma felé mutatott. Nem bőrcsizma. nem tud írni. Úgy látszik. hogy korommal írni? Csak ráfújunk és elrepül! Nyilvánvalóan nyomorék volt. Selymes. „Hogy lehet írni rá? . amilyet mi hordunk. vékony fehér papírlapokat. „Angolra". kígyózó mozdulatokat tett vele. Azt gondoltam. a közepén kormos fapálcikát szedett elő. ennél furcsábbat még sosem láttam. Nincs semmi. csak tetteti. nálunk a papír sárgásbar­ na. a legérdekesebbre. legnagyobb rémületemre. Összevissza mozgolódott. Egé­ szen másmilyenek voltak. felemelte úgy. amit valaha is hallottam. a dolgok csak úgy lecsúsznak róla!" Aztán az egyik foltból vékony. Kotorászott egy kicsit a többi folt körül is. nem tud ír­ ni. mert egy fakereten kellett ülnie. s azt. Korom? Ki hallott már olyat. Azt gondoltam. idegenségéhez képest elég jól. festett. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 179 rend megfelelő méretű és alkalmas öltözéket. Még so­ sem láttam ilyeneket. . szétvette majd keresztbe rakta a lábát.Aztán a lábára pil­ lantottam. Akkorra már valóban megsajnáltam: rosszul van öltözve. ami a krétát letörölné. De hirtelen neki is eszébe juthatott. felettébb különös.gondoltam. mert odanyúlt az egyik oldalán lévő folt­ hoz és egy fehér ruhát vett ki belőle. mikor újra találkoztam a dalai lámával. . mely négy pálcikára támaszkodott. Különös. mondták később.XIV. s mi több. roppant fényes. mintha trombitálna. és különféle papírokat húzkodott elő. A férfi elkápráztatott. Szörnyű sértésnek számít. Leült erre a keretre és a lába le­ lógott a peremén. Furcsa. ülni sem tud rendesen. úgy véltem. mert igazított egyet az ülésmódján. mint a mieink. nem. Eléggé automatikusan leírtam az észlelt színe­ ket. mintha jég lenne a tetején.

Segítő szándéka őszin­ tének látszott. Ma már C.kiáltott fel. és nagyon örült az észrevételeimnek. mit láttam. Az angol kormány nagyon gyanakodott. Úgy éreztük. Az utóbbi időben adták értésemre. köthetett szerződése­ ket. . Ami személyemet illeti. kárt és szenvedést hoztak ránk. hogy nem áll szándékunkban egyik nemzet oldalára sem állni. és tartózkodni kí­ vánunk minden üzleti kapcsolattól a külföldiekkel.Igen. a saját országunkban a saját életünket akarjuk élni. és ez befolyásolhatja a kegydíját. de azt sem akarta. és a jóslatok sosem tévesek. de a színeiből az is nyilvánvaló volt. nyugaton szülessen újra. mindezek segítségével fel lehetett rajzolni élete főbb eseményeinek menetét. A. akik a múltban csak bajt. legfontosabb állomásai. mert azt remélte.180 HARMADIK SZEM Az Ékességes nagy tiszteletet tanúsított iránta. aki a helyszínen tartózkodott. hogy korábban Tibetben élt. még többet kell dolgoznom! . látta. és két díszítés állt a neve előtt.és mindegy volt nekik. a kommunisták nem szállták volna meg Tibetet. Minden adatunk megvolt. és utol­ só életében azt kívánta. Az aurája színeiből úgy ítél­ tem meg. - . Anglia ugyan nem akart Tibettel szerződni. az idő majd igazolja elgondolásait és javaslatait.Kelet közti kölcsönös megértést. Bell úr. hogy az egészsége meggyengült. Női Hangszer-nek hívták. feltételezéseik szerint Tibet Oroszországgal készült egyezségre lépni. megszállnak vagy meg­ fojtanak-e bennünket.nyilván a furcsa gallérjaik miatt! . arra viszont a kormánya nem volt hajlandó. mert maga is lógó lábbal egy olyan furcsa fakereten ült. Ezért arra kényszerült. tart attól. igen! . Az angoloknak tehát fejükbe szállt a vér. hogy mondjon valamit és reménykedjen. Bell úr távozása után az Ékességes megkérdezte. Sokat tudtunk Bell úrról. Szikkim. hogy felbosszantja kormányát. Bell-ként hivatkoznék rá. a születési ideje. Tibeten kívül bármelyik állam tárgyalhatott. mert számára szokatlan éghajlaton él. nagy valószínűséggel azért. hogy Tibet más országokkal barátkozzon. Bhután igen. Ez nem tetszett ne­ kik. ha képes lett volna befolyásolni kormányát úgy. ahogy szerette volna. pályájának különböző. úgy vélte. A jövendölések azonban nem hagytak kétséget afelől. Az asztrológusok kiderítették. hogy néhány könyvében említi ezt. hogy a meg­ szállás bekövetkezik. elősegítheti a Nyugat . A látogatónak egész sajátos neve volt. Ó maga egy dolgot akart.

Jól ismert lá­ togató lettem a Potalában és a Norbu Linga-ban. aki miatt sietne! A dalai láma . nagyon élveztem őket. hogy legyen valaki. és „indiai ennivaló­ kat". hogy olyan gyors és mélyreható tanulmányokat folytasson. a dalai láma így szólt: . majd összevetni azzal. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 181 Még jobban fejlesztenünk kell téged. Nem tudom. Mesterem leült mellém. országunkra hamarosan rossz idők jár­ nak. és fejleszteni is kell. Néhány perccel később komótosan közeledve feltűnt mes­ terem. Előbb azonban egyre újabb és újabb hipnózisban lesz részed.paran­ csolta. hogy ellenőrizze és gazdagítsa állítá­ saimat. Tégy bármit. az Ékességes elé.. amennyit csak bírunk. esetleg egy messzi tartomány polgári vezetőjének az auráját. hogy az árus miként dicséri portékáját. Mingyar. Lobszang. Annyi tudást kell beléd gyömöszölnünk." Napjaim ritmusa felgyorsult. A memóriámat is fejlesztették: hosszú órákon át bonyolult részleteket hallgattam. különösen a nagy csillagászati távcsövet. . Mikor elhelyezkedtünk. és kell. hogy most azonnal itt legyen . A Potalában hasz­ nálhattam a teleszkópokat. háromlábú állványon állt. meddig feküd­ tem hipnotikus transzban.XIV. amilyeneket csak lehet. Bármelyik eszközünket használhatod. a képessége megvan. Tisztánlátása és hatalmas ember­ ismerete alkalmassá tette rá.barátja lévén . így nem is sürgette. Ez időtől fogva sokszor hívattak. hogy megfigyeljük a látogatókat. hallgatni. aki össze tudja állítani az „ősi tu­ dományok krónikáját. miközben a legrégebbi Iratokból olvas­ tak nekem.Igazad volt. ha távoli országokban leszel. Azt akarom. Nagyon érdekes volt odamenni egy bódéhoz. Késő éjjel órákon át néztem vele a holdat és a csillagokat. Nincs ember.tudta ezt. Mingyar. ami számukra nem volt titok. amit szükségesnek látsz. hogy sürgősen menjek és „interpretáljam" különböző emberek szí­ neit. mert miként gyakorta intenek minket. Kinyúlt a csengőért és becsengette az egyik szolgát. Egy szolga tüstént hozott még teát.Mingyar Dondupot hívd. . Mingyar Dondup láma és én gyakran bementünk Lhászába. például egy távoli lámakolostorból érkező tanult apát. mely nehéz. De még fejleszthető.. azután vissza kellett mondanom őket. Rendkívül hasz­ nosnak találod majd a képességedet. amit valóban gondol róla.

Öszvérháton lovagoltunk. Sziling Nor-nál. mint hogy röviden megemlítsük ezt az utazást. a felföld a Hold felszínére emlékeztetett. Lassan megtettük az utat a Tengerico mellett. az erőnket. A ritka levegőben hamar kimerültek. hogy keresztül jussunk a „holdbéli tájon". mert az idő nem jelentett semmit a számunkra. az energiánkat a későbbi erőfeszítésekre tartogattuk. Az öszvéreket a legvédettebb helyen hagytuk. ahová a lovak már messze nem. Jelen könyvben nincs idő többre. Végtelen hegyek. mély kanyo­ nok. Ahhoz. Nem volt okunk a sietségre és a magunk kényelmes tempójában haladtunk. Átjutottunk a Tangla hegységen. feltá­ ratlan terület felé. hogy az expedícióval méltányosak legyünk. Végül az öszvérek elakadtak. több kötetre lenne szükség.Ebben az időszakban ellátogattunk a Csangtang felföldre. Védve voltak 183 . amit a Potalában a nagy teleszkópon át láttam. mert az öszvérek oda is eljutnak. Nehéz megmondani mennyi időbe telt. Küszködtünk. és nem tudtak átmenni a sziklás szurdokokon. aztán tovább a nagy tavakhoz. öt legyengült társunk velük maradt. és jókedvűen útnak indultunk. feneketlennek tű­ nő szakadékok. a körülmények egyre nehezebbek és nehezebbek lettek. Óriási hegyláncok. Itt ugyanolyan volt a táj. ahol egy jakszőr kö­ tél végén himbálództunk szédelegve. aztán csak mentünk eló're az ismeretlen. Ahogy az állandóan emelkedő terepen egyre beljebb és beljebb kerültünk. A dalai láma megáldotta a csapat tizenöt tagját. és ismét tovább Észak felé.

A többiek. hogy a má­ sik oldalon biztonságosan talajt fognak. mert óriási erővel a szemben lévő falnak ütközött. Az egyik szerzetes meg is halt. egy sziklanyúl­ vány tornyosodott felettük. aztán ledobta magát.' ahol a kötél csaknem vízszintes. egyáltalán nem látszott boldognak. a lélegzetem elakadt. Eközben a másik oldalról valaki biztosította. és úgy éreztük. ahol több ezer métert zuhant. hogy sikerül. aki utána került sorra. Tovább mentünk. és felváltva másztunk át. az esőre és a madarakra hagytuk. mikor a vízesés aljára ért. az öszvérek legelhettek rajta. és tapogatódzó ujjakkal a legközelebbi szikla pereme felé nyúltam. Egy meredek ösvényen a völgybe juthattak. áthúztuk a kötelet is. az arca és az agya a fogazott sziklákon maradt. mint egy inga. A hátunk fájt a cipeléstől. Felrepítettük. és hitem elnyerte jutalmát. Rosszul mérte fel a távolságot. Mikor mindenki átért a kanyonon. Felváltva lódítottuk el a kampós kötelet. hogy olyan pontra érjen. a szívem úgy vert. A szerze­ tes. A testet visszahúztuk és istentiszteletet tartottunk érte. ami­ lyen magasra csak tudott. A tábornál volt egy barlang: az idő elemésztette a puhább sziklá­ kat. aztán nagy nehézséggel sikerült felmásznom a hegyol­ dalon. át a szakadékokon. mikor már biztosítva volt. ahol álltunk. Elő­ fordult. . ezekhez rögzítettük a köteleket. A rám vonatkozó jóslatok fényében biztosra vet­ tem. így a szélre. A fennsíkon csobogó patak futott keresztül.jobb társai senkinek sem lehetnek! . egészen a sziklákig. a lég­ szomjtól kiszakad a tüdőnk. a hangját sem lehetett hallani. Én mentem helyette. felmá­ szott egy magas sziklára. remélve. Sikerült megkapaszkodnom és felhúznom magam. aztán felmászott. mert nehéz és veszélyes vállalkozás volt. a szurdokokon. mielőtt magasabbra és magasabbra vergődtünk volna. Azon az oldalon. hogy a kampó akadt meg a sziklában. Egy ideig kimerülten feküdtem. szélfútta vidék legrosszabb szélrohamaitól. kicsorbult farkasfogsorhoz hasonlított.úgy haji- . A jóslatok ellenére is óvatosan lódultam. Sok helyütt vaskampókat kellett felhajítanunk. ahol gyér növény­ zet nőtt. Váltottuk egymást.184 HARMADIK SZEM a sivár. Lengett. a torkom kiszáradt. akkor egyikünk de­ rekára tekerte a kötelet és a legmagasabb pontról (ahova feljutot­ tunk) leereszkedett. Két napot pihentünk itt. A kemény sziklákon nem lehetett eltemetni. mintha ki akarna szakadni a mellemből.

ennek ellentéte a hideg. sem jégbaltánk. hogy erősen húzva próbálják ki a kötelet. vagy felhő. kezükkel. Köd. amelyeken összeviszsza horzsoltuk magunkat. olyan fehér és olyan makulátlan volt. sem más hegymászó felszerelésünk. Befa­ gyott jég a lábunk alatt és fagyos ég a fejünk felett. lábukkal a kötélbe csimpaszkodva. elégedetten mosolygott: . indák váltak ki és lebegtek a levegőben. A meleg áldás számunkra. Nem volt szöges bakancsunk. botorkálva és meg-megcsúszva haladtunk az ismeretlen mélység felé. A mi „felszerelé­ sünk" a kötelekből és a szokásos bőrcsizmából állt . A két kötélvéggel a kezemben biztosítottam őket. bús képű alakoknak látszotok! Most azonban rövidesen élvezet vár rátok.. Mellesleg a tibeti mitológiában szerepel egy Hideg Pokol. köpenyük csapkodott körülöttük a szélben.XV. és a tea nem mele­ gített fel igazán. és azt kívántuk. aki járt már itt korábban. és szóltam nekik. ha­ ladásunk még nehezebbé vált.Bizony mondom. az egyetlen közülünk. milyen is valójában! Három napon át csúszkáltunk a jégtáblán. dideregtünk a maró szélben. fejjel lefelé lógva. sziklák. Mingyar Dondup láma. mint farkasszájban a fogak. A sziklák tetején pihentünk egy kicsit. teát csináltunk. Néhány mérfölddel arrébb megkerültünk egy hegy­ nyúlványt. és tovább botladoztunk a szörnyű tájék közepe felé. egyre lejjebb és lejjebb kerültünk. rövidesen „él­ vezet" vár ránk! . bár ezen a magasságon alacsony volt a víz forráspontja. a tekintetünk sűrű tejfehér ködbe ütközött. amely hátráltatott ben­ nünket és a légzésünket sem segítette egyáltalán.. talán egy gleccserhez. És a mesterem azt mondja. Nemsokára egy jégtáblához érkeztünk. A TITOKZATOS ÉSZAK -ÉS A JETIK 185 tották el a másik kötelet. hogy a lehető legkönnyebben elkaphas­ sam. Nem tudtuk. Semmi élvezeteset nem láttunk magunk előtt. hó-e. Hideg. olyanok. hogy valóban köd. bárcsak sose láttuk volna meg ezt a he­ lyet. hogy ne csússzon annyira. Ahogy kö­ zeledtünk. A gleccser óriási sziklák közt vezetett. A felföldön tett úton megtapasztalhattam.a talpára szőr­ mét kötöttünk. Egyenként jöttek át. Kicsit kevésbé fáradtan újra felszedtük a rakomá­ nyunkat. innen a hideg po­ kol. láttuk. Éles sziklák.

ugorjunk. nos. ahogy ma­ gamra néztem. A lábunk alatt kövek. Egyenként keresgéltük az utat. valami olyasmi.186 HARMADIK SZEM Tovább róttuk az utat a sűrű. amit magunk előtt látunk? A ködfüggöny másik oldalán a hidegtől vacogva nem több mint harmincat vert a pulzusunk. hogy felbukunk rajtuk.varázslat van a dologban. A földből. vakon. Körülpillantottunk. a csizmánk talpa alatt kavi­ csok görögtek. . A köd meleg lett. és valóban gyönyörű helyre érünk. belénk ütköztek. a talaj gőzölgött. Lehet. a jégmező? Egész hirtelen szétoszlott a köd. akkor jól kinéztem. Akkor Mingyar Dondup láma megszólalt: Ha én is úgy álltam itt. hideg ködben. mint ti. A mögöttünk jövők. Elkábított és megijesztett ben­ nünket . Kövek? Kavicsok? Hova lett a gleccser. A melegnek legalább az illúziójáért ma­ gunk köré tekertük a köpenyünket. ami tapasztala­ tainkat meghaladja. Bódultságunkból Mingyar Dondup láma nevetésére ocsúdtunk. Ziháltunk és reszkettünk a hi­ degtől. ahol megpihenhetünk. vagy szellem. vastag szálú. Még néhány mérföld. hová. aki meghalt a sziklán? És mindannyian méltók vagyunk arra. a talaj egyre forróbb. hogy megnézzem. akik még nem értek el eddig és nem láttak. túl voltunk rajta. Tovább és még tovább! Hirtelen a csodálkozástól és a féle­ lemtől megkövülten megálltunk. mikor először megláttam ezt. mozogni is alig mertünk. azt gondoltam. a lábunk mellett kis patak bugyogott-bugyborékolt elő. mert a víz forr. De aztán körülnéztem: nyolc társam velem volt. mesterem ismét beszélni kezdett: . meg­ csipkedtem magam és az ujjammal kopogtatni kezdtem egy szik­ lán. és a Mennyei Mezőkre kerültem. A levegő vibrálva remegett. ennél zöldebbet még sosem láttam. hol a tizedik. Forró kézzel megdörzsöltem a szemem. mint akik azt gondolják. gőzcseppek hajtot­ ták.Ugorjunk át a patakon. nyomorúságosan baktattunk ki tudja. Most majd összeestünk a hőségtől. Olyanok vagytok. újra nekiindultunk. a „Jégis­ tenek tréfát űznek velünk". meghaltam a hidegtől. kapaszkodva. aki lábával tapogatózva előre a csapatot vezette. az előttünk menő ember után nyúlva. hogy mind­ annyian hirtelen a mennybe kerültünk? És ha igen. hús-vér ember vagyok-e. térdnél is magasabb fűtenger. Köröttünk zöld fű. féltünk.

ma már. (Az emberszabású majmok és a rend más tagjai járáskor nem a külső felületét használják végtagjaiknak. Bámultunk egy ideig. most megfo­ gott. nyávogó hangot adott ki. sűrű szemöldökétől meredeken hajlott hátra.a hiányzó homlok kivételével . ruha nélkül heverésztünk.XV. a lába hajlott. Mégis . trópusi. Élénk színű" virágok bontottak mindent. Olyan fák nőttek itt. Körülbelül három mérföld múltán el­ nyúltunk a moha fedte földön. kis tavat pillantottunk meg. Fodrozódott. hogy tudomása szerint a felföldön csak két ilyen hely van. nyolc-tíz mé­ terre se lehetett tőlem a teremtmény. a karjai a normá­ lisnál jóval hosszabbak. Megfigyeltem. és a völgy magas sziklafalai miatt a meleg levegő bentrekedt. A vulkanikus területen meleg források törtek fel a földből. mutat­ ván. Itt láttam jetit is először. Mesterem elmondta. és kénes szag áradt. A TITOKZATOS ÉSZAK . hogy a föld alatti hő és a forró vizű patakok megolvasztották a jeget. mikor valami arra késztetett. ahol megpihentünk. A fején mintha nem lett vol­ na homloklebeny. hogy élet van benne. Elmondta. ame­ lyek legalább nyolc-tíz méter magas állatokhoz tartoztak. mindketten megrémültünk. Kissé jobbra a kellemes tisztástól. megsülünk. a hideg és a meleg találkozásánál keletkezik. Később én is láttam ilyen csontokat. vagy megfog és elvisz a jeti! Azt gondoltam. A lábfeje. a hőség legyőzött és egy más létsíkra vitt minket. amelyről olyan sokat hallottam.a koponya hasonlított a modern ember koponyájához. mert úgy éreztük. furcsa. Még mindig megbabonázva éreztük ma­ gunkat. a fogai nagyok és kiállók. miután sokat utaztam. Lehajoltam és gyógyfüveket szedtem. Vadszőlőindák csipkézték a fatörzseket és lógtak az ágakról. Ott volt. amilyeneket még sosem láttam. a keze nagy volt és széles. mint mindig.ÉS A JETIK 187 Igaza volt. Nem örültem neki. azt mon­ danám. A szülők Tibetben gyakran fenyegetik csintalan gyermekeiket így. hogy látott óriási állatcsontvázakat. ahogy az emberek. gyűrűdzött a felszíne. biztosra vettük.) . akkorákat. Az álla beugrott. amely végtelennek tűnt. Légy jó. amelynek nevét a mai napig nem tudom. Megemlítette. amin áthatoltunk. Vagy a hideg volt az? Nem tudtuk! A növényzet buja volt. és talán nem is látok már. Élt ott egy olyan madárfajta. hogy a lába külső felén jár. hogy felnézzek. és kismacskához ha­ sonló. A sűrű köd. Rám mutatott.

Úgy tartjuk. . belehal a lég­ áramlásba. akik a mai élet feszítettsége miatt kihalásra vannak kárhoztatva. óriási léptekkel egy lábon ugrál. a sze­ gény jetiket is megfogná. megfogták és felboncol­ ták ezeket a halakat. Én láttam. Néhányan kétségbevonták a jetikről szóló beszámolóim hite­ lességét. láttam jetiket. megfordult és elmenekült. Keringenek történetek magányos asszonyokról is. Később távolabbról láttunk néhány jetit. Mingyar Dondup láma elmondta. ahogy ezt valamennyien be is ismerik.188 HARMADIK SZEM Ahogy néztem és talán ugráltam félelmemben. Léteztek mendemondák egy halról. a felföldre űzték. Lehet. és csak a legeldugot­ tabb helyeken képesek élni. Néhány évvel ezelőtt kinevették Marconit. Mikor észrevettek. hogy a jetik az emberi faj atavisztikus visszaütései. felboncolná és spirituszban tartósítva mutogatná. Nem értek azonban annyira az ilyen dolgokhoz. Én is futni kezdtem. akik az evolúció egy külön ösvényét járták. hamarosan rádióüzenetet küld az Atlanti-óceán másik partjá­ ra. az ember nem bírja ki az ötven mérföldnél nagyobb sebességet. A nyugati orvosok ünnepélyesen kijelentették. hatezer méteres magassági rövidtávfutás rekordját. Elég gyakran hallottunk történeteket jetikről. akiket férfi jetik vittek magukkal. vagy más okból. Mára a tudósok látták. s hogy másutt. a jeti rikoltott egyet. gyorsan elrejtőztek. hogy biztos megdön­ töttem a tibeti. Ha a nyugati embernek módja lenne rá. bébi jetiket és csontvázakat úgyszintén. hogy a jetiket elkergették. de egyik szerző sem látott jetit. hogy a nőrablás a fajfenntartás egyik módja. hogy bővebben ír­ jak róluk. mert az állí­ totta. melyet „élő kövü­ letnek" mondanak. akik elhagyták a felföldet: lakott területek közelében lát­ ták őket ugrálni és szökdécselni. de ellenkező" irány­ ba! Később arra a következtetésre jutottam. Sokan írnak a jetikkel kapcsolatos feltételezésekről. Ezt később néhány apáca is megerősítette: éjjel egy jeti elragadta egyik rendbéli társnőjüket. Úgy tűnt. és mi sem provokáltuk őket. Csak annyit mondhatok. Az első találko­ zás a jetikkel rémületet kelt. kihaltak. néhány elkódorgótól eltekintve. A második során az embert eltölti a szánalom a letűnt korok eme teremtményei iránt.

ha a talaj felszínét megforgatják. Egy további kópiát a Ju-lin Templomban őriznek. 2278-ban) miután a Vízözön. Van egy ha­ sonló kínai hit is. Csekiangban. kész vagyok rá. Vihetnek magukkal oxigént és teherhordókat. de Hanku mellett. Gyümöl­ csök is teremnek. nem messze Sao-Hszing-től. megkövesedett szivacsok és korallfüzérek mindennaposnak számí­ tottak. mely forrt. mely majdnem befagyott. néhány méterrel arrébb pedig. bugyborékolt és gőzölgött. egyedül ezek miatt tettük meg az utat. mely a maga­ sabb területeket kivéve egész Kínát elárasztotta. Régi legendáink szerint évszázadokkal ezelőtt Tibet partjait ten­ ger mosta. A TITOKZATOS ÉSZAK . a ködföggöny másik oldalán metsző szél fúj. és biztos tudásunkon túli okokból. A legritkább füvek nőnek itt. feljegyzi. a Heng hegy Koa-loa csúcsán állt. A föld mélyéből fakadó vizek között mindenfé­ le hőmérsékletű előfordult. mikor olyasmivel találkoznak. ízlett. mások kiemelkedtek és hegyekké lettek. Tibetben az én időmben nem volt semmiféle fotófelszerelés. Megkóstoltuk. sosem tapasztaltunk még hozzá foghatót. hogy az egész terület va­ lamikor tengerpart volt. melyek mind azt bizonyítják. Arany is volt. hogy a Nagy Jü megpi­ hent a helyszínen (Kr. melyeket úgy lehetett szedni. mely eredetileg Hupej tartományban. A büntetés szigorú volt. Az eredeti követ gondolom . hogy megkövesedett halakat és más tengeri lényeket lehet találni. mely kiszívja az ember erejét és amelytől olyan törékeny lesz a teste. mint a kavicsokat. de olyan is. akadt olyan. és egyéb dolgot le­ het találni. A fantasztikus ellentétek földje ez! A levegő forró és párás. Vucsangfu-nál vannak má­ solatok. Éjjel és . és teletömtük magunkat.elvitték. Érdekes lesz látni ezeknek a nagy üz­ letembereknek az arcát. sosem láttunk másutt hasonlót. A fényképe­ zőgépek bebizonyítják majd az igazságot. szerzetesi ruhámban megyek.e. érdekes. hogy el­ kísérjek egy szkeptikusokból álló expedíciót és tagjainak megmu­ tassam a jetiket a felföldön. A mi hitünk szerint Tibet egykor a tengernél feküdt mélyen lenn. Bizonyos. A Csangtang felföldön rengeteg kövületet. Jü táblája. ami messze túlnő kereskedelmi tapasztalaikon. én régi.XV.ÉS A JETIK 189 Ha a kommunistákat kiűzik Tibetből. félelmetes földmozgások következtében sok terület a víz alá süllyedt. mint az üveg. Az élénk színű óriáskagylók. aranydarabok.

de nem egysze­ rűen a fáradtságtól vagy a kimerültségtől. felbukott és nem állt fel többé. de a száraz vidék éles szélrohamai erősebbek vol­ tak. képtelenek vagyunk többet cipelni. erőnket kiszívta a rejtett völgy kellemes melege. Néhány órával azután. A következő napokon pihentünk. Elaludt. még teánk sem. hogy segítsenek megtenni az utolsó néhány métert. és az orkán a szikláról a kanyon mélyére söpörte. megpróbáltuk valamennyire visszaszerezni az erőnket. megfogták a lá­ bam. több száz méter mélyen fe­ küdt. A hideg. legjobb lenne megfordulni és a buja völgyben maradni. és éjjel a Mennyei Mezőkre távozott. A gyom­ runk nem szokta az ilyen gyümölcsöt. vérvörös . A terhét megosztottuk egymás között. a legvéksőkig meg vagyunk rakodva. Négy. és a metsző légrohamök porral teli levegőt fújtak be a barlangba. És még valaki eltávozott. Ezután már nem nyúltunk hozzájuk! Megraktuk magunkat füvekkel és növényekkel. hogy már csak négyen vártak. akik fel­ ugrottak. hogy pihenhessen. Talán mind úgy éreztük.most szó szerint is vérvörös . kavicsokat görgetett maga előtt. Már csak néhány mérföldnyire voltunk. Nem tudtunk mozogni. nem le­ hetett segíteni rajta. Semmink sem maradt. A kis patak fel­ színén felkorbácsolódott a víz. nem ébredt fel. Az egyik láma nem bírta tovább a hideget. aki a gleccserhasadékban haladt. Lehasaltam. Az . Úgy tűnt. Az ötödik kimerészkedett egy szélviharban. Négy szerzetes. majd elindul­ tunk visszafelé. hogy le ne csússzak. Fájdalmas lépteinket a csillogó ősrégi jégmező felé fordítottuk.köpenye fedte. az éhség és a megpróbáltatások újabb emberéletet követeltek. és bár letáboroztunk. bár korábban úgy gondoltuk. a finom permetet vitte a szél. Mindent megpróbáltunk. mikor az egyik tár­ sunk. újra át a ködön. összeesett. A táborhoz érkezve döbben­ ten láttuk. és az élelmünk is elfogyott. Az öszvérek­ hez menet az utolsó két napon egy falatot sem ettünk. hogy magunk mögött hagytuk a ködfüg­ gönyt.190 HARMADIK SZEM másnap egész nap alig jutottunk a a növénygyűjtéshez. egész éjszaka melegítettük (mindkét oldalára oda­ feküdt valaki). A másik oldalon szörnyű hideg fo­ gadott. A szél süvítve vágtázott a sziklák között. és láttam.

míg mi a hegyek pirkadat előtti lumineszkálásában pihentünk. vérzett a lábunk. olyan kicsire húztuk magunkat. és ahol felszakadtak a hólyagok.XV.gondosan átvizsgáltuk. és mindent megtettek. Szédelegve a kimerültségtől. Felszerelésünket . összeroskadt és a föld megcsúszott. Hallottuk. mintha az ördögök egyenest nekünk hajtanák hintóikat az égről.legalábbis néhányan! Mesterem másodszor volt ott. men­ tünk. A tömb leszakadt. akik egy ilyen utat kétszer is megtett. Úgy látszott. De a Csangtang felföldön jártunk és visszatér­ tünk . A kereskedők melegen üdvözöltek. . Valahonnan a közelből sietség zaja hallatszott. A köpenyünk rongyokban lógott. kőzápor. Barátunk így lett eltemetve. Dübörgés. A hegyláncok újabb hatalmas sziklatömbje megadva magát a szél és a víz pusztító erejének. Mindenkinek már csak fél adag ennivaló jutott. A mélyből jóval később hangzott fel a visszhang és verődött vissza a zuhanó kőtörmelék. talán az egyetlen ember a világon.. Kipróbáltuk a köteleket. romlik az idő. A tizenöt fő helyett. és nagy örömünkre egy jakcsorda legelt a közelében. aztán erős ütés. akár a húsra éhes ragadozó démonok. Elhatároztuk. amint jön felénk és összebújtunk. amilyen kicsire csak tudtuk. csak mentünk. Öszvéreink cipelték a gyógynövényrakományt. szörnyű csattanás és remegés: mintha az előttünk elterülő fennsík­ ba csapódott volna. örömte­ li érzésekkel indultunk. Arra a gondolatra.ÉS A JETIK 191 orkán egész éjjel üvöltött. Másnap hajnalban az idő nyugod­ tabbnak tetszett. aki olyan vidáman eredt neki az útnak. most tizenegy emberből állt a csapat. Rázkódott és remegett a széle. te­ ával és étellel kínáltak. a felet­ tünk lévő csúcsról egy hatalmas sziklatömb szakadt le. három-négy méteres része megingott és letört. másnap korán elindu­ lunk. Másnap reggel. hogy hazafelé tartunk. amit egy földrengető robaj követett. majd a perem egy kb. megnéztük az öszvérek sebeit és sérüléseit. Nap nap után bandukoltunk. Az idő semmit sem jelentett nekünk. mielőtt az első fénysugarak bevilágították volna az alattunk fekvő völgyet. A TITOKZATOS ÉSZAK . Lassan haladtunk. Végre ismét megpillantottuk a tavakat. állandóan éhesek voltunk. nehogy akadályoztatva legyünk. hogy a halálos fáradt­ ságunkat enyhítsék.. fájós lábbal és kimerülten.amilyen volt . Toprongyosak voltunk és testünk tele zúzódással.

Örültünk. hogy alkalmam legyen más területek megismerésére is. így reggel kölcsönös jókívánságokkal búcsút vettünk egymástól. „Hatalmas" vagyok. hogy mihamarabb saját falujukba.. Jól tudtam. Az öszvérek bölcs állatok.. mint mi. Engem. amit magam is szeretnék. Heteken át különböző lámakolostorokba utazgattunk. azért. mint az expedíció vezetője megkapta a Becsület sálját piros hármaskötéssel. amit láttatok. Minél na­ gyobb a hatalom. hogy lássam. ahogy a fagyos északot nevezzük. mi meg oda készültünk visszatérni. Annyira húztak. de Mingyar Dondup láma arra tanított. Megkezdődtek a fogadások. a szín. Mi meg az Indiáról és a hindukusi kereske­ dőkről szóló történeteiket élveztük. annál kisebb a szabadság. amit szenvedélyesen szeret­ nék látni. ugyanaz a tisztesség ért. hogy minden ember egyenlő: a faj. Erőnk visszatért. ter­ mékenyebb. Mindent odaadnék azért. nem pedig mi! Örömmel másztunk felfelé a köves úton. hazafelé mentünk. minél magasabb ran­ gú.. Szavai megvilágosító erejűek voltak: .Azt tetté­ tek. és mégis népem foglya. Az éjszaka sötétjében ajaktrá­ gyából rakott tűz mellé kuporodva csodálkozva ingatták fejüket történeteink hallatán. Sajnáltuk. Csambalából. hogy el kell válnunk tőlük. Sö-be érjenek. mivel én voltam a legfiatalabb. hogy ők jártak a Csangtang-on. a felekezet nem jelent semmit. Azt lehetett volna gondolni.. Sok szerzetes nem állna szóba kereskedőkkel. a mieink sietni kezdtek. A vidék zöldebb lett. Először a . előadáso­ kat tartottunk. De hát nemrég indultak Lhászából. láttátok. fel a Vashegyre. Mingyar Dondup láma. aztán végre megláttuk a Potala csillogó aranytetőit. bárcsak ugyanarra jönnének. de először a dalai lámát kellett meglátogatnunk. hogy a „két vég­ pont" jutalma mindenkire vonatkozik. azt kívántuk. annál inkább szolga az ember. hogy visszajöttünk. hogy nehéz volt visszafogni őket.192 HARMADIK SZEM A kereskedők jól bántak velünk. szétosztottuk a különleges gyógyfüveket. és kicsivel a Hegycsúcs felett a mi Csakporinkat. csak az ember szándéka és tet­ tei számítanak. aki közbül van.

hogy teljes fi­ gyelmemet a tanulásnak szentelhessem. Azután tovább mentünk Dordzsetag-ba. a Kjicsu-t. Drepung-ba. Meglátogattuk a Szamden lámakolostort is. mindkét település negyven mérföldre van. így ismét visszatértünk Csakporiba. A TITOKZATOS ÉSZAK . és Szamjebe. illő nevet kapott: a Boldogság Folyójá­ nak hívták. ha meg­ álltunk. Szera-ba és Ganden-be. Közeledett a láma-fokozathoz szükséges vizsga ideje.É S A JETIK 193 három székhelyre kellett ellátogatnunk. Úgy gondoltuk. ha pihentünk. a Dü-me és a Jamdok között fekszik háromezer-háromszáz méter magasan a tenger szintje felett. Megkönnyebbüléssel követtük a mi folyónkat. mely két tó. ha lovagoltunk. Tanításom egész idő alatt folytatódott.XV. . a Cangpo folyónál.

Angliában azt ál­ lítják. De nem akkor. Számos műtétet hajtottam végre hipno­ tizált betegeken. és mikor visszatérnek az ébrenlétbe. A beteg semmit sem érez. Sze­ rencsére ma már ezt a tudást kezdik elismerni. Az Egyesült Államokban „a vörös ember szelle­ mei". Nyugaton az emberek elvesztették ezt a képességet. hogy repülnek. és jobb állapot­ ban ébred. keleten a lámák tökéletes tudatossággal művelik. mit csináltak. mikor alszik. hogy így utazunk.bár eltemetve . A hipnotizálás me­ gint csak keleti tudomány. A tudás . azt gondolják „álmodtak". A seprűnyélre semmi szükség. lábamputálást. kivéve. Bárki mást is meg lehet tanítani. nem szenved.Tizenhatodik fejezet LÁMASÁG Jelentős mennyiségű képzésben részesültem az asztrálutazás tudo­ mányából. amit nem akarnak elhinni. mint pl. és egyéb hasonlóan súlyo­ sakat is. mit láttak és hol jártak. amikoris a szellem vagy az én (ego) elhagyja a testet és az ezüstzsinór segítségével érintkezik a földi élettel. Ezért teljes emlékük van arról. Csak nyugaton majdnem mindig önkéntelenül történik.ről mondják. ha az emberek racionalizálni akarják. ha színpadi mutatványra akarják használni. A telepátia a másik olyan tudomány. Engem tanítottak rá. „a boszorkányok repülni tudnak". melyet könnyű elsajátíta­ ni. ha nem kell szenvednie a hagyományos altatás hatásai195 . Sokan nem nagyon hiszik. Mindenki ezt teszi.min­ den országban. Minden országban ismerik az asztrálutazást. mindenhol létezik.

inkább az asztrálutazást alkalmazza. A zaj? Egy gyors mozdulat vagy egy rikító szín? A zaj. ezzel aztán bárki tud bánni . pedig hát a levelek megérkeztek. hogy meg sem „látják". Ma már . bárki a közelünk­ ben telepatikusan észlelheti őket (láthat). aki a levele­ ket hozza. nem is „érzékelik"? (A rendőrt mindig észreve­ szik. valóban sen­ ki". Gondolj arra. Elvben nagyon egy­ szerű. a zenéhez sem volt tehetségem. ha akarnak. és így a láthatatlanság ál­ lapota odavész. Egy immobilis személyt. Más dolog a láthatatlanság.) Ahhoz. és gyakran csupán csak a technika gyakorlásáért meg is valósítják. mikor vala­ mi kellemetlen dolgot követeltek tőlem. Jelentős erőfeszítést igé­ nyel. mely valóban a legegyszerűbb dolgok közé tartozik. egy láthatatlan ember hozta őket? Vagy valaki más. és fel kell függesztenünk az agy hullámokat is! Ha hagyjuk. Mint ahogy korábban említettem. Hogyhogy. azonban ez a képesség sajnos megtagadtatott tőlem.196 HARMADIK SZEM tói is. gyakran azt mondják. a gyors mozdulat ma­ gára irányítja az emberek figyelmét. A levitációt meg lehet valósítani. aki „ismerős" típusba. nem könnyű meglátni. „senki sem járt itt.azt gondolván. akik láthatatlanná tud­ nak válni. Énekhangom felbőszítette a zene­ mestert. amit akkor okoztam. de le tudják árnyékolni az agyhullámaikat. hogy olyan kevés van belőlük. Nekem volt. maradjak inkább a tisztánlátásnál és a gyógyításnál! . Minden kertelés nélkül azt tanácsol­ ták. Talán szerencse. esetleg egy bizonyos csoportba tartozik. de a dühe semmi sem volt ahhoz a felforduláshoz képest. gyakorlatban nehéz. hogy csak nagyon keveseknek adatott meg a láthatatlanná válás képessége.egy bizonyos határig Angliában is használják ezt a módszert.úgy tudom . hogy elérjük a láthatatlanság állapotát. Jó. mert majd mindenkinek rossz a lelkiismerete. hogy a fizikai hullámok működjenek (gondolkodunk). ha van egy jó tanárunk. ami vonz. vagy olyat. Pedig nagy áldás lett volna eltűnni. Vannak emberek Tibetben. amikor . fel kell függesszük a cselekvést. tudtam és (most is tudok) utazni az asztrálsíkokon.megpróbáltam cintányérozni és véletlenül egy szerencsét­ len szerzetes fejére csaptam. Aki igazán ért hozzá. megjegyzik. Legőszintébb törekvésem ellenére sem tudtam viszont láthatatlanná válni. aki olyannyira ismerős. A postásra.

Az előző során az ember a szellemi birodalomban mozog. aki alaposan is­ meri a férfi és a női anatómiát. hogy semmi se zavarja a transzszerű állapotot. Az este a legjobb időszak erre. hogy alig érintik a talajt. Az asztrálutazáshoz képest egy előnye van ennek a módszernek. A célt vizualizálja.XVI. így anyagi tárgyakat nem mozdíthat. hogy amíg nincs egy sor módosított gyakorlat kidolgozva. . a csontozatunk és az izmaink . harmadik szemével folya­ matosan azt nézi. Órákon és órá­ kon át száguldhat.sokat jógáztunk. hogy a jég elolvad. ezek a gyakor­ latok is károsak. hogy öt-hate­ zer méter magasságban meztelenül üljenek a jégen. és mikor célhoz ér. akik szabályozni tudják a testsúlyukat (ez nem levitáció). A nyugatiak. Ez csupán az én véleményem. Mi ezt a tudományt évszázadok óta ismerjük. nem viheti magával pl. sőt végzetesek lehetnek. vagy ahogyan egyesek nevezik. figyelmeztetni kéne az embere­ ket. Sok gyakorlatot igényel. és a „futónak" félig transzban kell lennie. a légzési gya­ korlatok is okozhatnak bajt! Számos tibeti jelenség legfőbb titka a különleges légzés. De megint csak. és egészen kis kortól kezdve tanuljuk a testhelyzeteket. ténylegesen megsérülhetnek. nem érez fáradtságot. mert tekintetét a csillagokra függeszt­ heti. ha nincs bölcs és tapasztalt tanárunk. LÁMASÁG 197 Ahogy ezt a nyugati világban nevezik . és órákon át rohannak úgy. miközben az em­ ber szabadon lélegzik. és a testük me­ leg maradjon: olyan meleg. Ter­ mészetesen a jóga nagyon nagy tudomány. hogy ne kísérletezzenek. akik kipróbálnak né­ hány testhelyzetet. de valóban úgy hiszem. és szüntelen ismétli a mantrát. Nemcsak a pozíciók. Az így közlekedő ember állapota az alva­ járóéhoz hasonlít. a tartozékait.mind a jogázáshoz vannak szoktatva. jelentős módosítások nélkül nem megfelelő a nyugati emberek számára. Az ardzsopa. Sokan írtak a „száguldó lámákról". netán középkorúak. A végtagja­ ink. Személyes véleményem szerint azonban. A helyes légzés képessé teszi a tibetieket arra is. A terepnek egyhangúnak kell lennie. és valójában hihetlen mértékben fejleszti az embert. újra csak nagyon jó tibeti (keleti) tanárra van szükség. Ha el akarjuk kerülni a sérülést. a „száguldó" viszi a terhét.

legalább levegő volt bőven! A belépés előtt most is átkutattak. hogy csak én nőttem meg. hogy a ten­ gerszint felett hatezer méteres magasságban magam is meg tudtam ezt csinálni. a vizsgán légy még jobb. Ismételjék meg legalább háromszor. és megnyugszanak. Hallgatóm egész komolyan kérdezte: . hogy letegyem az esedékes lá­ ma-vizsgát. könnyen fel­ emelik. majd­ nem lehetetlen. lábam a falat érte. Vagy más. Eljött az idő. hogy kinyújtsam. hanem egyénenként. mert nem volt annyi hely. hogy kibírjam a ja­ pán kínzásokat meg még többet. a kegyeltjeit. Ezeket baj nélkül bárki megpróbálhatja. esetleg dühösek. vegyenek egy mély lélegzetet. hogy a tüdejük­ ben nem volt levegő? Próbálják meg. hogy vizsgázzak. Akkor szívjanak be annyi levegőt. Tető nem lévén. a római pápa. A fülkék négy­ zetesek voltak. amennyit csak tudnak. hogy egyik kezét a fejükre teszi. a szívverésük lelassul. meglátják.Hatezer mé­ ter? Apály vagy dagály idején? Próbáltak-e már nehéz tárgyat felemelni úgy. de a hátsó fal kb. de lehet. és tapasztalni fogják. Mindkettőt ismerem. Előtte meg kellett kapnom a dalai láma áldását. amikor kommunista fogságban voltam.Jól haladsz. Ha félnek kedves Olvasóim. mint én. fiam. Most először életemben mindkét kezét a fejemre tette és mély hangon azt mondta: . mint pl. de a kezemet be kellett haj­ lítani. nyújtott karral meg tudtam érinteni az elülső fal felső peremét. kétszer olyan magas volt. A „vizsgafülkék" mintha kisebbek lettek volna. De nem csoportosan osztja az áldást. vagy a magas rangúakat úgy. olyan mélyet. kezemmel a fejem fö­ lött meg tudtam érinteni a másik falat. . amilyen mélyet csak tudnak. azokat két kezével áldja meg. és meglátják. A többséget egy pálcához illesztett bojttal érinti meg. Bizonyítsd be. Mindannyian bevihettük a saját faedényünket. A léleg­ zés szabályozásának ismerete segített abban. aki minden évben minden szerzetest megáld. rászolgáltál a bizalomra. A tizenhatodik születésnapom előtt három nappal tizennégy más jelölttel együtt megjelentünk a vizsgán. méghozzá a legrosszabb oldaláról.198 HARMADIK SZEM Egy rövid kitérő: Nemrég elmeséltem valakinek. aztán tíz másodpercig tartsák vissza a levegőt. Ha lefeküdtem a földre. tartsák vissza a lélegzetüket. Aki­ ket még jobban kegyelmébe fogadott.

A kidolgozott té­ teleket alkonyatkor szedték össze. amennyit csak akar­ tunk. Volt az ajtón egy kb. amit egyszer olvasott vagy hallott. majd rátették a keresztrudat. A samadhi']óga vég­ ső megvilágosodáshoz vezet. az ember mindig emlék­ szik arra. A rádzsa jóga transz­ cendentális tudatra és bölcsességre készít fel. Jóga. Egy órával később hozták a hatodik nap anyagát. amelyből már elég komoly tudásom volt. hogy valamilyen különleges okból vissszatérünk a Földre. vagy ahogy mi nevezzük. Egyszer egy nap campát kap­ tunk. hogy az ember meglássa a célt és a földöntúli életet. hogy ne lehessen kinyitni. következésképp pl. Akkor az apát és a fővizsgáztató lepecsételte. bármi is volt a helyzet. A jóga többi formáját nem lehet egy ilyen könyvben ismertetni. ha­ csak úgy nem döntünk. És az egészből vizsgáznom kellett. mely belső erőt ad. az ajtót bezárták. annyit ihattunk. mely a tudat fe­ letti uralomra tanít. és kikerülünk az újjászületés köréből. anatómiából. az „eszköz" (hordozó közeg) fölötti uralmat tanítja. A kundalini jóga. ahogy le­ szedték róla a keresztrudat. Ez az az ág. amely csak kívülről nyílt. A laja jóga. azért. képessé tesz arra. Mind a kilenc ága. és hangzavar. egyenként a fülkéhez vezettek minket. pl. nem it­ tunk túl sokat! Tíz napot töltöttem a fülkében..XVI. hogy segítsünk másoknak. és az an- . A vajas tea más volt. A nyugati világban a jóga öt ága ismert: a hátha jóga. és teo­ lógiából. tisztánlátást és hasonló képességeket. Valaki számára véget ért a vizsga. Regge­ lente ezen keresztül adták be a vizsgapapírokat. hogy „phödzsa keso" (hozz te­ át). Beléptünk. LÁMASÁG 199 a rózsafüzért és az írószerszámot. amely a tisztán fizikai test. 20-szor 20 cm-es kis ablak. melynek segítsé­ gével a földi élet elhagyásának pillanatában megragadjuk a maga­ sabb Végső Realitást. Nyugtató mormolás és a sikolyok zo­ kogásba fúltak. De mivel nem eresztettek ki.. Az egyik közeli fülkéből sikítás hallatszott. Ezek a tárgyak az első napsugártól az utolsóig öt végte­ lennek tűnő napon át teljesen lefoglaltak. Számomra most kezdődött csak a második fele. egyszerűen ki kellett szólni. Rohanó léptek. A súlyos faajtó döngött. Amikor az őr befejezte a moto­ zást. Metafizika. A hatodik nap változást és felfordulást hozott. Gyógynövénytanból vizsgáz­ tam.

Könnyű szívvel elaludtam. a tiszteletre méltó orvoslámának. Ám még egy tíznapos vizsga is véget ér egyszer. .Terhé­ től szabadulva megfordult és elviharzott . Néhány nap múlva... az elrendelés szerint a lista elején kellett len­ nem. kivágódott az ajtó. másrészt tudtam. Legnagyobb örömömre. nem nyithatom ki. további öt napon át úgy el voltam foglalva.Ki­ vette köpenyéből az üdvözlet selyemsáljába tekert levelet. tiszteletre méltó uram.lihegte. hogy a dalai láma elégedett lesz tanárommal és velem. hogy egy ilyen illusztris témáról méltó­ képpen írjak. Egy percig sem aggódtam amiatt. . hogy esetleg ne mennék át a vizsgán. és mi­ kor a tizedik éjjelén összeszedték a dolgozatokat. . hogy Mingyar Dondup láma a legjobb tanár.hogy árpasör után nézzen! Az üzenet: nem. Egy újabb hét következett. mint ahogy érkezett . ki kellett takarítanunk a cellát. kidül­ ledt szemű küldönc esett be rajta.de. a vizsgáztatók kérdései . Ak­ kor két nap dzsúdó következett. újra listavezető lettem. mint egy kotlóstyúk.csak tudásunk gyenge pontjaira irányultak. Szóval. amelyet vérmérsékletünk szerint mind másképpen töltöttünk. felemelték a keresztrudakat. Aznap éjjel zöldséget is ad­ tak a campa mellé . Amíg nem . örömteli mo­ sollyal üdvözöltük az ügyeletes lámát.Az Ékességestől .gyorsabban. amelyben kipróbáltunk minden fogást és eszméletlenné tettük egymást az „érzéstelenítő fogással". Örömöm forrása kettős volt: egyrészt a vizsgaeredmény bebizonyította. Kedd Lobszang Rampa-nak. mi van benne? Még több tanulás? Még több munka? Nagyon nagynak és hivatalosnak látszott.az írás­ beli alapján .200 HARMADIK SZEM goltudásom sem elegendő. hogy milyen eredménnyel végzek. Reggel letörték a pecséteket az ajtókról. de mielőtt eljöttünk. majd kihirdették az eredmé­ nyeket. . Egy hétre a nagy megpróbáltatás után már visszanyertük erőnket. hogy minden egyes jelöltet két teljes napon át vizsgáztattak. amikor Mingyar Dondup láma a szobájá­ ban tanított.egy kis változatosság a tíz nap egyhangúsága után. melyet igen hangosan juttattam kifejezésre. Az izgatott. A szóbeli vizsga két napig tartott. és egy ziháló. Pedig biztos nekem van cí­ mezve . lógó nyelvű.gondoltam .A leg­ nagyobb sietséggel rohantam ide. Hangsú­ lyozni szeretném.

abból megtudhatjátok. hogy nem csináltam meg ezt vagy azt . Nem messze. Azt jelenti. hogy nem jó helyen használom a humor­ érzékemet. Ez időnként kiderült a vizsgakérdésekre adott vála­ szokból. hogy megtudjam a legrosszabbat. lélegzetet vehetsz. Két összehajtott ív volt benne. .hosszú szünet következett. vagyis a kül­ ső csomagolást.Megérintette az ol­ dalánál lévő gongot. így átnyújtottam neki a sálat. az­ tán: . . A sikeredben része volt Mingyarnak.ezek voltak az első gondo­ lataim. a levelet és az egészet. mialatt a legrossszabtól tartottam. és megmondtuk neki. mivel néhány kérdés egyszerűen előhívja az ilyen felele­ tet. Az áll itt. de.A Hegycsúcsra. és kiválasztottuk a két legjobb fehér sálat. Egyedül mentem be hozzá. hogy a ló majdnem a Hegy­ csúcs tetejéig felvitt a lépcsőn.nagyon hivatalos .XVI. Lobszang! . nagyon elégedett vagyok vele is. Mesterem hátul ülve nevetett rajtam. alig hogy leszálltunk. LÁMASÁG 201 nyitom ki. Gyorsan átöl­ töztünk. hogy nekem is veled kell mennem. valójában alig érte meg a hűhót hogy lovon üljünk. Felszálltunk és ledobogtunk a hegyi ösvényen. elvezették a lovainkat.. mi pedig az Ékességes magán­ lakásába siettünk.. Minden késedelem nélkül látogatásra kell mennünk a Potalába. Az udvaron szerzeteslovászok vártak a lovainkkal. Jól van. nem tudom.Ülj le.. Ott szolgák vártak ránk. kiterítette és olvas­ ni kezdte. Kinyitotta a borítékot.de minden szavát élveztem. mert őszintén felneve­ tett és így szólt: .Nagyon elégedett vagyok ve­ led. .. Együtt men­ tünk az apáthoz. hogy az Ékességeshez kell indulnunk a Potalába. hm..? Tegnap az Ékszer Parkban volt. Lobszang. Egyetlen előnye az volt. Végül.. földre borultam és átadtam a sálat. fel kellett kaptatni a másik hegyen..az. hogy azonnal nyergeltesse fel a két fehér lovunkat.Rendben van. .mondta. a Potalán. Ijedtemben végigfutott a hideg a hátamon. hogy ugrasson. Az összes vizsgadolgozatodat elolvastam. így szólt: . és így nem hibáztathatnak. mi van benne. nálatok a levél . most. Szándékosan lassan olvasott. . már égtem a türelmetlenségtől. A dalai láma olvasott a gondolataimban.Igen. és a belépő szolgának azt az utasítást adta. . Egyik gyengém így mondták nekem . rosszkor használod a humorérzékedet.

Úgy mondjuk. Át kell majd esnem a Kis Halál szertartáson. hasznos le­ het. mint egy régi. Ekkor áll be a halál. Hát így álltunk! Mielőtt arról írnék. mint a nyugati emberek. Ha valaki nor­ mális körülmények közt hal meg (vagyis. hogy bármely. A tisztánlátók a ragyogást is észlelik. és a munkájuk ilyen természetű. A halál pillanatában a zsinór. a Bibliában „arany tálként" hivatkoznak rá. Felkérte a halottboncolókat. hogy megtarthassam a státusomat. hogy a test titkait megismerjem és hogy a test elhagyásának fizikai okát felfedhessem. mi történt a halotti tetemekkel. hogy az újszü­ lött önálló létezése megkezdődjék. melyet azért vágnak el. hogy elhagyja. a tanulmányaim­ hoz szükséges testrészt vagy testet. A ha­ lott test kevesebbet ér. De a „zsinór" számára az újjászületés hasonló a köldökzsinórhoz. hogy meghaljon. de azt hiszem. Nem lévén keresztény. A szellemi forma körvonala ugyanaz. hibás és olyan kényelmetlen a szellem számára.202 HARMADIK SZEM Két órát töltöttem el nála. elvékonyodik és leválik. a testnek három napra van szüksége ahhoz. mint anyagi változatáé. amely összeköti a két testet (a keresztény Biblia „ezüstzsinórja"). De minthogy ez utóbbiak alacsony kaszthoz tartoztak. A szellem folyamatosan visszavonul és kivetül a fi­ zikai testen kívülre. hogy minden fizikai tevékenység megszűnjön. van benne egy utalás. és instrukciókkal látta el további képzésemet illetően. A második órában a mesteremért küldött. a szellem pedig ellebeg. kaptam egy írást a dalai lámától. ha nem váratlan erőszak okozza a halálát). így tehát eljött az ideje. nem ismerem jól a Bibliát. hogy nem tud már több leckét megtanulni. s ez a tisztánlátók által jól felismerhető. bocsássák rendelkezésemre. és a . A halál pillanatában az életerő ragyogó fénye kioltódik. Szá­ munkra a test csak „héj". a következőképp gondoljuk el a folyamatot: a test megbetegszik. ha előbb a halálról alkotott tibeti nézeteket ismertetem. adjanak meg nekem minden segítséget. a halhatatlan szellem anyagi burka. mi szerint „nehogy elszakadjon az ezüstzsinór és darabokra törjön az aranytál". elhordott ruha. Mingyar Dondup lámá­ val együtt el kell látogatnom más kolostorokba és a halottbonco­ lókkal kell együtt tanulnom. Egész másképp viszonyulunk a halálhoz. Azt is meghagyta.

vagy az elektromosság fogalmaival. . A haldoklónak három szakaszon kell keresztülmennie: el kell hagynia a fizikai testet. hogy ragaszkodjék az élethez. be a trapák lakónegyedébe.Ide­ je. éteri másának fel kell oldódnia. mohóságunk és erős szenvedélyeink hoznak létre. Itt. Ti­ betben segítünk a haldoklóknak. Úgy tartjuk. így a haldoklás pillanatában felerősíti az éteri formát. az öreg ez meg az szelleme valószínű­ leg nagyon dühös. Amikor meghal..XVI.tegyük fel. Ha a testnek erős oka van. Talán mindenkivel meg­ történt. hogy az „öreg ez meg az megint a pén­ zére vadászik". és a szellemtest. mely szellemformát öltve bejárja az ismerős helyszíneket. Egy nap a Halál Tiszteletre méltó Mestere értem küldött: . A pénzeszsák sze­ rencsés örököse kissé kényelmetlenül érzi majd magát a csendes éjszakai órákban. Lobszang. csúszós lépcsőkön. a „kórházi szobában" egy öreg szerzetes . me­ lyet testi vágyaink. erőtér. még mindig látta. Hosszú folyosókon mentünk lefelé. az élet elektromosság. Kísérj el ma engem. Hisszük. Érdekes lehet. a lélek vagy az én (ego) megszabaduljon testi burkától. akkor erős éteri hasonmás jön létre. vagy a trapát végig kell vezetni az egész úton. azt érzi. hogy erős fénybe nézett. LÁMASÁG 203 szellem. amit az ember azután Iát. Az ókori egyiptomiak is hittek az éteri másban. a „halhatatlan lélek". hasonlít ahhoz a fényhez. Igaza van. Az értőknek nincs szükségük se­ gítségre. az éteri vagy „mágneses" test. hogy csak azokra tud figyelni. A „hasonmás" lehet szellem. mert (szellem) kezével nem tudja megkaparin­ tani a pénzt! Három test létezik: a hús-vér test. hogy erős fényforrásba nézett. hogy létezik egy éteri hasonmás. és a szellemi világban. mely a halál után marad. hogyan történik. amelyben a szellem megta­ nulhatja az élet kemény leckéit. utolsó gondolata is a pénze sorsáért érzett félelem. és mikor elfordult. A fösvény pl. és szellemét rá kell segítenie a Szellemi Birodalomba vezető útra. visszamaradt mágneses mező. . amely a test élete alatt ölt formát. a halottak vezetőiben. de a köznapi férfit és nőt. és az éteri más. Lámahitünk nem fel­ tétlen azonos az ortodox buddhista hittel.annyira oda­ van a pénzeszsákjaiért. olyan mint egy erős. hogy megtanuld a lélek megszabadításának gyakorlati módsze­ reit.

mert itt a halál. kemény hangot adott ki. Kövesd az utat. hogy meg­ szabadulj a testi küszködéstől. Öreg. és nagyon elgyengült. Szedd össze a gon­ dolataidat békében. lélegzeted zihál. El­ mondta. Öreg. Öreg. mellyel az ezüstzsi­ nór még mindig összekapcsolta. Az élet véget ér. Ereje fogytán volt. a torkod elszorul. Öreg. az­ tán füstszerű formában felvette a test alakját. Szedd össze a gondolataidat. A lábad kihűl. amelyet a korábban eltávozott telepatikus lámák térképeztek fel és közöltek telepatikus úton még a másik vi­ lágból is. Öreg. így könnyebben megtalálod az utat. bár az öregember aurája még jobban elhalványodott. milyen csapdákkal találkozik és hogyan kerülje ki őket. kígyózott és tekeredett.Közeledsz ahhoz. amelyekről bebizo­ nyosodott. hogy ezt az állapotot fenntartsa. Az élet kiszáll a lábadból. Az örök éj árnyai a szemedre szállnak.204 HARMADIK SZEM készült arra az útra. és eme élet hangjait füleid nem hallják többé. A zsinór fokozatosan elvékonyo- . megszabadul a szellem. az aurája színei egyre halványabbak. s végül eltűnt. nincs mitől félni. és a „világ utáni" örömöket élvezi majd. . melyet egyszer valamennyien megteszünk. hogy egészen addig a tudatánál maradjon. Mindenképpen el kellett érni. Kihűl a tested. olyan mozdulatokkal. a lélegzeted megáll. A hideg felfelé kúszik a hanyatló élet nyomában. Figyelj a szavaimra. A mozdulatlan test felett az élet­ erő felhőszerű tömegben gyülekezett. Öreg. Pontosan leírta az utat. Közeledik az idő. béke és boldogság vár rád. A láma az egyik ősrégi rítust követ­ ve hirtelen egy éles. megszabadul a torkod. látásod homályos­ sá lesz. Agyvérzést kapott. közel a szabadulás. A láma folyamatosan ütögette az öregembert: a kulcscsontjától a feje tetejéig verdeste. Az ütögetés folytatódott. hogy fájdalom nélkül szabadítják ki a szellemet. amíg arra sincs már elég ereje. Figyeltem.A látásod elsötétült. nincs mitől félni. Szedd össze a gondolatai­ dat. egyre közelebb a végső távozás. . mikor az élet a ma­ gasabb Végső Realitás felé távozik. Közeledik az idő. A velem lévő láma finoman megfogta mindkét kezét. hogy teljesen meg­ szabadítsa a küszködő szellemet. Szedd össze a gondolataidat.

. és elküldtünk azokért. Ez három napig tartott. majd fehér ruhába csomagolta. akik a te­ temeket készítik elő. Egy újabb öregember folytatja hosszú útját a Létezések Körén. A hullaszállító szoro­ san összegöngyölte. a lá­ mák váltották egymást. Halott vagy. Kövesd a kije­ lölt utat.Halott vagy. A láma telepatikus úton továbbra is utasításokat adott. Kint egy jak állt. mi a miénken. A tömjénfelhők összecsavarodtak. A Bardo-ban. Te a te utadon. Itt. talán ta­ nult földi élete leckéiből. Halál. mint az égen lebegő felhő vagy a tömjénfüst a templomban. és együtt elvonultak. A forma lassan. A folyosóról az élet különféle zajait hallottuk. A test kötelékei elszakadtak. Megérkezésekor a lámák abbahagy­ ták a telepatikus vezetést és átadták a testet. és lépj be a Végső Realitás­ ba. amely ott van. és egy lapos kő­ tábla. Számodra már ebben a világ­ ban nincs semmi. A lámakolostor tetejéről egy mély hangú trombita üzenete hasított át a vidéken. ahol össze­ zúzzák a holttestet. Másokat is hívtunk. a Köztes Létben vagy. Hagyd el az Illúziók Világát. Amikor arra a helyre ért. A zsinór elvékonyodott. eb­ ben a szobában csend volt. ahol a Lingkhor út elágazik Decsen Dzong felé. Ez a „Hely" egy elha­ gyatott területen volt. Lótuszülésbe ültettük a testet. bőr­ csizmák csosszanását. lehelletnyi lett. A halál csendje.XVI. . de az a sorsa. úgy született új életre az öregember. Könnyedén meglóbálta. átadta a csonttörőknek. majd levált. A negyedik nap reggelén egy Ragyab jött a Halál Embereinek kolóniájáról. Egy másik kőtáblán fele mélységig fúródtak a lyukak. hogy addig járjon. A távolból dobok hömpölygő morajlása hallatszott. mely a legnagyobb testet is megtartotta. Minden tétovázás nélkül az állat hátára hajította a fehér tö­ meget. elszállt. abban oszlopok. óriási kősziklák álltak rajta. hogy folytassák az eltá­ vozott szellem telepatikus irányítását. hogy átvezesse a szellemet út­ jának első szakaszán. a vállára emelte és nagy léptekkel kiment. Csak a láma telepati­ kus utasításai fodrozták a szoba csendjének burkát. és ahogy a köldökzsinór elvágása után megszületik a csecse­ mő. előre. Négy sarkában lyu­ kak voltak a kőben. LÁMASÁG 205 dott. amíg sok-sok erőfeszítés után el nem éri a Buddhaságot. Menjél tovább. a felkavart levegő vibrálása alábbhagyott. és valahonnan egy jak bömbölését.

és odaadták a többieknek. Nagy tapasztalatuk alapján könnyen megmond­ ták. a kőlapon nem maradt semmi. akár az aprófát. Ekkorra a testtörő már felnyitotta a törzset. A kezet és a lábat levágták és feldarabolták. Hosszú vágást ejtett. Akkor feldarabolták a húst. Egy madár jött a fél agyért és talán a szemért.206 HARMADIK SZEM A tetemet a kőlapra tették és levetkőztették. és be­ tömködték a másik kőlap lyukaiba. hogy megállapít­ sák a halál okát. A májért a rangsorban követ­ kező madár jött. A keselyűk azt is megeszik! A csonttörők képzett emberek voltak. hogy kikapja a boncoló kinyújtott kezéből. Természetesen nem volt tényleges okuk rá. mint a szabadtéri színházban a nézők. aztán visszament a sziklához. olyanok vol­ tak. Végül levágták a fejet és felnyitották. A csonttörők felaprították. a beleket felvágták és elosztották a „vezérek" kö­ zött. ott ette meg. és nehéz döngölőkkel finom porrá törték. a másik meg valami egyéb finom falatért. megfogta. A hullaszállító láttán az égből azonnal lecsaptak a héják. A karokat és a lá­ bakat a négy oszlophoz kötözték. hogy a vezéreket megelőzve érjen földet. könyörtelenül rátámadtak. és felvágta a testet. Akkor a fejtörő fogta hosszú ké­ sét. hogy a húst csíkok­ ban hántsa le. Ezek a madarak szigorú társadalmi rendben éltek. Meglepően rövid idő alatt megették az összes szervet és a húst. ki miben halt meg. és előrelépkedett. azután zsákmányra várva türelmesen üldögéltek a sziklákon. Kezét az üregbe süllyesztve kivette a szívet. A vesét. ha egy is vakmerően megkísérelte. a munkájukra büszkék. melynek látványára a keselyűk vezére súlyos szárnycsapásokkal a földre szállt. Saját érdeklődésből tanulmányozták a szerveket. csak a sok-sok csupasz csont. .

igen. mint az. hogy megbizonyosodjanak a betegségről. Végül is több száz holttestet tanulmányoztam. és egy eset különösen érdekesnek tűnt. Túl nehéz dolog lenne. Sokkalta jobb ez a fajta kép­ zés. hogy a madarak helyett a férgek tápláléka legyen.lehet a hiba.miként leírtam . LÁMASÁG 207 hogy ennyire érdeklődjenek ez iránt. Felvágjuk és megnézzük.Tessék. Vízbe sem dobhatták a tetemet. mert kevés a fa. Gazdasá­ gi okokból az égetés sem lehetséges. de a hagyomány megkövetel­ te. Rettenetesen költséges lenne. Nemsokára már elég ügyes voltam a boncolásban. mert ezzel szennyezték volna a folyókat. amelyben a diákok kórházi tanbonctermekben egyegy hullán osztoznak. aztán: . és mutatta. hogy a halotti bizonyítványban tényleg a valódi .Vagy máskor: . tiszteletre méltó láma.a madarak elfogyasztják a húst és a csontokat.Ez az asszony. különösen néz ki. Szünetet tar­ tott. az élőlények ivóvizét. Az egyik mi­ rigyben . hogy a nyugati világban a testtel együtt eltemetik a halál okát is. A főboncmester mellettem állt.XVI. Nem marad más módszer számunkra. és láthatod a vérrögöt. Tudom.itt . ki­ nyitjuk. . megvár­ tak vele. A másik különbség. Nézd. mert a szív felé áramló vér útjába akadály került. Ha nem voltam éppen a közelben. vagy megmérgezték. míg kiszedett egy jókora darabot. hogy a csonttörőknél többet tanul­ tam anatómiából. később se­ bészetből határozottan kiváló lettem. tudták. egy kemény mag van benne. hisz tőlük tanul­ tam. Én természetesen nagyon hasznosnak találtam eme képességüket. és a test elé­ getésére a hegyeken keresztül jakháton kellene fát hozni: Indiából. ami fontos vagy érdekes: . Büszkén mutattak mindent. mint később a tökéletesen felszerelt orvosi egye­ temen. A tibeti két szempontból különbözik a nyugati te­ metkezési módtól: a nyugatiak eltemetik a testet és hagyják. tiszteletre méltó láma. az Ékességes közvetlen parancsára jöttem tanulni hozzájuk.Ez az ember. és senki sem tudja. És ez így ment. mert sziklás a talaj és csak nagyon vékony földréteg fedi. mint hogy a holttestet kitegyük a szabadba. Ha valaki mérget vett be. amelynek következ­ tében a „szellem elvált eszközétől". felhasítjuk ezt az artériát itt. azért halt meg. a tény hamar nyilvánvaló lett. ahol . Tibetben nem lehet földbe temetkezni. itt van. amitől elzáródott.

Nálunk a testtörők megnézik és megbizonyosodnak arról. tizenöt­ húsz méterre a földfelszín alatt. és egy kevéssé használt ajtón ke­ resztül az épület alatti titkos folyosókhoz értünk. hogy miben halt meg valaki. Előttem két láma vitte a holttestet egy hordszékben. hogy ott légy. de egyes dolgokkal úgy foglalkoztunk. Tibetben minden halottat így „tesznek ki". Most a Rózsasövény­ ben van. de be tudjuk aranyozni a testet. táncoló kontúrral a falakra vetődött a vajmécsesek és a lo­ bogó fáklyák lángjának fényében megnagyobbodott és eltorzult ár­ nyékunk. A szerzetesek gondosan elhe­ lyezték a tetemet. akik olvasták a témáról írt feljegyzései­ met. Azt mondta: . ez „még egy amerikai képességeit" is meghaladná. Beléptünk. Csak aznap éjjel ült a test lótuszülésben. akik előző megtestesülések. hogy valóban aranyat használunk. és a szünetekben ezüstcsengő csilingelt. egy lezárt kőajtóhoz érkeztünk. nem hiszik. Vörös köpeny volt rajtunk. és Szera-ba utaztam. a főépü­ leten át a templomba mentünk. kivéve a legmaga­ sabb rangú lámákat. amíg a lámák virrasztottak mellette. Szóval. Ez utóbbi eljárás nagyon érdekes. Libegő. odabent jéghideg volt. Egyes amerikaiak. Hát?! Mi nem gyártottunk tömegcikkeket. Lementünk. majd be a titkos helyekre. Másnap pirkadatkor ünnepélyes menetben levonultunk. azon sárga stóla. hogy átvezessék a Bardo-n. ahogyan csak egy mesterember foglalkozhat. hogy megfigyelhesd a Szent­ séges Megörökítést. Ó'ket bebalzsa­ mozzák és egy üvegfedelű koporsóba rakják. ami azután valame­ lyik templomban megtekinthető. Azt akarom.Egy előző inkarnáció rövidesen elhagyja testét. és egy óra múlva a testiből a szellemi világba távozott. Még mindig lótuszülésben ült. azt állítják. megint csak szembe kellett néznem a nyereg okozta gyötrelemmel. Nem tudunk előállí­ tani egydolláros órákat. aztán három lámát és engem kivéve valamennyi- .208 HARMADIK SZEM ok szerepel-e. Aurája színei már alig látszottak. nem kényszerült rá. Mivel apát volt és ta­ nult ember. és a szokásos három napot sem kellett kivárni. vagy bebalzsamozzák és beara­ nyozzák. Végül. sokszor vettem részt benne. A szerzetesek mögöttünk mély hangon kántáltak. A kolostorban az öreg apát szobájába kísértek. Egy este meg kellett jelennem az apát előtt.

hogy a vékony. forró levegőt árasztva a balzsamozó kamra üreges falán ke­ resztül. Egy nap és egy éjjel nem nyúltak hozzá. hogy a lótuszülésbe merevedett holttest kemény. A hetedik nap végén nem raktak többé a tűzre. Mikor a lakk meg­ száradt és megkeményedett. Kiadták a parancsot a kemence begyújtására. hogy a tömést átitatva. Újabb lakkot öntöttek be­ le. Több száz vajmécses égett. sorban ki­ mentünk a folyosón kívülre. A test külső felületét befestették lakkal és száradni hagyták. A megszilárdult felületre egy „védőréteget" vittek. majd a kolostori pe­ cséttel lepecsételték. az megkeményedjen és szilárd-tömör belsőt képezzen. A szára­ dási idő végén arra mentünk vissza. Három napig . ami kemény kéreggel vonta be. LÁMASÁG 209 en eltávoztak. Mikor már jól begyulladt a tűz. Levittük egy még mélyebben lévő szobába. A súlyos kőfalak recsegtek-ropogtak a le­ hűléstől. Lassan leé­ gett. Ismét különböző lakkokat öntöttek rá. edényekbe rakták. Hamarosan hallottuk a fa recsegését és ahogy terjedtek a lángok. Lenn egy egész héten át tomboltak a lán­ gok. Úgy építették. azokat azután alaposan lezárták. de ügyeltek arra. mely tulajdonképpen kemence volt. filmszerű selyemrétegeket .XVI. hogy a végső és tökéletes száradás bekövetkezzen. jaktrágyát és vajmaradékokat tettek rá. kihunytak a lángok. A holttestet levetkőztették és gondosan megmosdatták. be lehetett lépni. hogy az alak ne változzon. a vastag porréteg közepé­ be helyeztük a tetemet. A folyosó is újra lehűlt. Végre a selyemtömést megfelelőnek találták. és ide. A test belsejét megmosták és megszárították. Mi­ kor a szoba a padlótól a mennyezetig meg volt rakva. az égő vaj sistergését.amelyeket ekkor kentek rá később könnyen lehánthassák. kitömték. és ezzel készen állt a preparálás következő szakaszára. Az egész szobát megtöltöttük az egyik tibeti területről származó sóval. az ajtót bezárták. a testüreget kitöltötték. Alattunk a szerzetesek már készülődtek a tűzrakásra. valamint ásványokkal és gyógyfűkeverékkel. miközben a körvonalak megmaradtak eredeti formájukban. élénk sárga fénnyel árasztották el a helyiséget. A szokásos testnyílásokon keresztül kivették a bel­ ső szerveket. hogy a lángok és a meleg a szoba falán kívül cirkulálva egyenletesen magas hőmér­ sékletet biztosítsanak. A földet különleges por fedte. majd egy speciális lak­ kot csurgattak bele.

hogy a szobában me­ gint normális hőmérsékletet legyen. A test alvó emberé is lehetett volna. Csak sut­ togva beszéltünk. a legkisebb részletre is ügyeltek. mert meg kellett várni. és bevittük a másik szobába. akik be tudták aranyozni a halott testet. felismered. és az ajtót belökték. nehogy megsértsék a testet. tudásuk bizonyítékaként olyan aranyfigura maradt hátra. mint életében. . A tartósítás tökélete­ sen sikerült. de Ti­ betben csak mint szent fémet értékelik: időtálló fém. felváltva kaparták a megkeményedett keve­ rékeket. Ezek az emberek páratlan szaktudással rendelkeztek. A nehéz arany testet bevitték az Inkarnációk Termébe. Las­ san dolgoztak. aranytrónusra ültették. halkan jártunk. akik félig csukott szemmel fi­ gyelik a mostani generáció gyarlóságait és gyengeségeit. . Az egyik különösen vonzott . és mint az összes többit. majdnem leestem az ijedtségtől. mint életében. azután az aranyművesekre került sor. csak a betekert test volt benne. Mesterembe­ rek voltak. A szer­ zetesek puszta kézzel. az előző inkamációdban. morzsolták az omlós sót. A selyemrétegeket egyenként lehántották. aki bármikor fel­ ébredhet. Úgy tűnt.210 HARMADIK SZEM minden csendes volt. az ember végső szellemállapotát szimbolizálja. Nem használtak szerszámot. A körvonalai olyanok voltak.Ez te voltál Lobszang. mely valamennyi vonásával és ráncával pontosan úgy nézett ki. Más országokban az arany vagyonokat ér. Óvatosan felemeltük. csak kicsit sötétebb árnyalatú volt. mint ünnepélyes bírák. hogy ne zavarjuk az élő halotta­ kat. Akkor finom érintést éreztem a karomon.valami furcsa erő által megigéz­ ve álltam előtte. Két napon át vakarták. nyugodtan. A legkorábbi időkből származó személyek voltak itt sorban ültek. Azt gondoltuk. Mi­ kor befejezték a munkájukat. a legvékonyabb és leglágyabb aranyrétegeket fek­ tették egymásra. ahol a vajmécsesek fényében tisztábban láthat­ tuk. A lepecsételéstől számított ti­ zenegyedik napon feltörték a pecsétet. Újra belakkozták a meztelen halotti tetemet. A szerzetes aranyozok töké­ letes pontossággal dolgoztak. mindenttudó mosollyal néz rám. és nem zsugorodott össze. Olyanok. Végül üres lett a szoba. még mindig lótuszülésben ült a kamra közepén.

Tibet történelme feltárult előttem. és meditálva ültem előttük. rangokat és kitünte­ téseket. Időnként egyedül mentem. Mingyar Dondup láma történetét is: múltbeli tetteit. Csendesen. Később gyakorta bemehettem a terembe. és tanulmányozhat­ tam az aranyba burkolt „szobrokat". távozásának módját. Vagy legalábbis úgy gondoltam. LÁMASÁG Mesterem a következő aranyfigurához vezetett és megjegyezte: . jellemét és képességeit.Ez pedig én voltam. szintén teljes figyelem­ mel tanulmányoztam. a legnagyobb érdeklődéssel olvastam őket. az ajtó becsukódott mögöttünk. A neki adományozott címeket. A rejtekajtó mögött kilencvennyolc aranyfi­ gura ült a sziklába vájt titkos teremben. Itt ismertem meg veze­ tőm. Itt találkoztam saját történetemmel is. Mindegyiknek volt saját írott története. A legkorábbi történelmet később ismertették meg velem. . mindketten megilletődve kivánszorogtunk.XVI.

mondta. át kell esnem a Kis Halál szertartásán. Az asztrálutazásban tanul­ mányaid során messzire jutottál. s azt mondta. Rideg egyszerűség. hogyan balzsamoznak. és országunk múltjába. Barátom! . Most még messzebbre eljutsz majd: az élet birodalmán túlra.láma lesz.mint Mingyar Dondupnak . egy nap Csakpori apátja magához hívatott. Mint felismert inkarnációnak tehát újra ugyanaz volt a státu­ som. Az Életkerék egy egész kört fordult. . . Én csak az Ékességes üzenetét közvetítem. Mintha az embernek sok választása lenne egy láma­ kolostorban! Még a campából és a teából is kevesebbet fogyaszt­ hattam. Három hónapon át szigorú felügyelet alatt éltem.már vagy féltucatszor láttam. Napi étrendem szörnyű ízű gyógynövényfo­ gásokkal egészült ki. amikor eltávoztam a földről. fiam. Huszonnégy órán 213 . nem tudhatjuk igazán.Tizenhetedik fejezet A VÉGSŐ BEAVATÁS Miután . hogy nincs halál.Az Ékességes parancsára apáttá fognak avatni. Az előkészítés nehéz volt és hosszú.Mert tudod.különböző kolostorokban . Kérésedre a megszólításod továbbra is . és vissza nem tértünk. A gondolataim csak „tiszta és szent" dolgo­ kon járhattak. amíg át nem léptük a halál kapuját. szigorú fegyelem és hosszú-hosszú órás meditációk. az előjelek kedvezőek voltak. Végül három hónap múltán az asztrológusok szerint megfelelő időpont közeledett. Valamivel később a szobámba bejött egy nagyon idős láma. mint hatszáz évvel ezelőtt.

amíg olyan üres nem lettem. Láttam. Az egyik apát rövid aranypálcát nyújtott felém. Lassan nyílt. Mikor a folyosó végére értünk.ösvény. aki örömmel várta. így tettem. vajmécsesek gyúltak helyet­ tük. Előrementünk. a kortól összeaszott apát ment előttem. A bal kezében mindegyik vajmécsest. melyet régi idők vulkanikus tevékenysége vájt a kemény sziklába. hatalmas. különös. mintha lebegő szellemek lennénk.214 HARMADIK SZEM át böjtöltem. Sokat men­ tünk. De a soron lévő feladatra kell összpontosítani . nyikorogva. és azt suttogta: . Állott levegő. hogy a beavatás utolsó próbatételének alávessen. há­ rom nagyon idős. Az apátok sáfránysárga brokát köpenye halk suhogó han­ got hallatott. a nyikorgás hangja ide-oda verődött. fűszerek és füs­ tölők szaga terjengett. Most apró emberek lépkedtek rajta. a felhal­ mozódott áram első kisülésére majdnem kiugrottam a csizmámból. Rémületemre bizsergést és ütéseket éreztem. Mély csend vett körül.és íme. itt a Titkos Bölcsesség Temploma. A kíséret többi tagjának alakja beleol­ vadt a sötétbe. a jobban vastag. megszünteti a kellemetlenséget. húzd vé­ gig a falon. . olyanná lettek.figyel­ meztettem magam .sötét. kemény szikla állta utunkat. Nesztelenül lépkedtünk a bőrcsizmában. Néhány méterrel odább egy pillanatra meg­ álltunk. hogy az apátok is ragyognak. nem evilági hidegséget. hogy visszatérhessen a Mennyei Mezőkre: három aggastyán. A fáklyákat kioltották. A száraz levegő köpenyek súrlódásától megtelt elektromossággal. A ke­ zem sugárzott. Három apát vezetett be. De közeledtünkre az egész sziklatömb elmozdult. aranyborítású ajtónak ütköztünk. és isteneknek gondolták magukat. mintha egy kongó űrben lennénk. egy titkos templomba jutottunk. mint egy álom szétfoszló emlékei. parázsló füstölőt tartott. Erős hideget éreztem. keskeny . Készen arra. Előttünk egy újabb . később azonban már nem éreztem fájdalmat. mint egy dob. Akkor a rejtett lépcsőkön és folyosókon a Potala alá vezettek. mintha új aura venne körül. A folyosók és az átjárók egykor olvadt lávát szállítottak a kitörő vulkán torká­ ba. melyeket korábban bebaran­ goltam már. Azokon a folyosókon jártunk. a halk hangok csak fokozták a sűrű csendet. talán a világ legnagyobb metafizikusai. és ahogy megyünk. az én kezemben nem volt semmi.Fogd a bal kezedbe. kísérőim lobogó fáklyákat vittek.

botladozva. mert senki emberfia. A homályból egy Buddha derengett elő. meredek. Keskeny. amit láttam. .Fiam! . ötméteres Életkerék. nagyon magasan felettünk. mely csillogott az aranytól: telérarany. Két férfi. mint amilyeneket a tóalagút falain láttam. ördögök. és más csillagok ragyogtak az égen. a világ szívébe hatolunk. Úgy éreztem. sziklaüreg. Egy falhoz közeledtünk. ahol az apátok vaj­ mécsesének tompa fényében a sötétség még feketébbnek látszott. csak a be­ avatottak látták őket. melyeken az embernek keresztül kell mennie az Én megtestesülése előtt. egyre lej­ jebb. Nem volt fedelük.kiáltott a vezető apát. Nézd. hatalmas aranyfigurá­ kat láttam. és beléptünk a magas. jelekkel ellátott kőkoporsót találtunk.Nézd meg őket! Istenek vol­ tak réges-régen. úgy csillogott az arany. Amit sötét árnynak képzeltem. Sziklaréteg. Az oldalán furcsa szimbólumok futottak végig és olyan ábrák. nyomban elájulok. újra sziklaréteg. A VÉGSŐ BEAVATÁS 215 Vajmécsesek gyúltak. Elbűvölten és félelemmel vegyes áhítattal néztem. Sántikálva. Három mez­ telen aranyfigura feküdt előttünk.vele pörögtek az ér­ zékeink is. Az aranybur- . mi­ kor egy-egy keményebb szemcsén visszatükröződött a mécsesek gyenge fénye. a bujaság képviselői. Belestem és a lélegzetem is elállt attól. Még egy utolsó kanya­ rulat és mély üreg tárult a szemünk elé. aranyrögök. mintha forogna . széles ajtón. nagy műgonddal kivésett. mintha a föld egész súlyával ránk nehezed­ ne. és azok a próbák. amikor a partjait még tenger mosta. akár a csillagok a sötét éjszakai égen. . mintha egy láthatatlan kéz gyújtaná meg őket. mely lefelé ment. Bent három fekete. rejtekajtó volt. Ahogy a vibráló sárga fény erősödött. némelyiket félig betemette a drágakő. azon festett. Az üreg belsejében egy fényes fekete ház állt. Akkor járták az országunkat. Egy ösvényre nyílott. A levegő nehéz és fojtogató volt. Odamen­ tünk. A vezető apát eltűnt. Halványan más alakok is kirajzolódtak. aranyréteg. úgy éreztem. tekergő ösvény volt. mielőtt a földünkön a hegyek képződtek. és így tovább. egy nő.XVII. néha csúszkálva mentünk előre. hogy a fény csak a dereká­ ig ért. olyan óriási volt. Magasan. A pislákoló fényben úgy tűnt. mintha ébenből készült volna.

aztán az is elszállt. A megterhelés na­ gyon nagy lesz. olyan volt.válaszoltam. mint akik alszanak. Egy percre . de ez teljesen más volt. Hintáztam.de milyen különösnek tűntek a csillagok! Asztrológiai tanulmányaim során elég jól megismertem az éjszakai eget. aki látja a múltat és ismeri a jövőt. A legidősebb apát hozzám fordulva így szólt: . Néhány percig még vörösen parázslott. Lefeküdtem. Egy kőlaphoz vezettek. a magas hegyi hágók felett tündöklő hold fényé­ hez hasonlított. egyet nekem. szemük egyenes és mélyen ülő. keresztbe­ tett lábbal. emelkedtem és zuhantam. Az állkapcsuk keskeny. majd kialudt. Kész vagy rá.Igen . egyenes háttal. Hirtelen megmerevedett a testem. a férfiak közül a nagyobb legalább öt méter volt. A nehéz fekete ajtó becsukódott. A végtagja­ im elzsibbadtak és jéghidegek voltak. Sokan meghalnak. hal­ doklóm.216 HARMADIK SZEM kolaton minden vonásuk. A csend és a sötétség nyomasztó volt: csak a sír csendje ilyen. hajlandó vagy rá? . nehogy felébresszük őket. vékony. A fejük nagy és a tetején kissé kúpos. Az az érzésem támadt. De a méretük! A nőalak fektében három méter hosszú lehe­ tett. az égett kanóc szagát éreztem. Csendesen mozogtunk és halkan beszéltünk. a szájuk kicsi és vékony.olyanok voltak. Az apátok fogtak egy-egy vajmécsest. A orruk hosszú. és sorban el­ vonultak. mint amikor kihajtogatják a régi bőrt. Meggyújtottak négy füstölőt. A vajmécsesem sercegett. egyet-egyet a három koporsónak. de csak az hagyhatja el élve ezt a helyet. sokan elbuknak. utasításukra lótuszülésbe helyezkedtem. Hirtelen rántást éreztem a belsőmben. Ott. haldoklóm az ősrégi kriptában. ahogy a kőlap tetején me­ ditáltam. aki kiállta a próbát. minden jelük pontos hűséggel kirajzoló­ dott. több mint száz méterre a napvilág alatt.Rövidesen bea­ vatottá válsz. mely két koporsó közt állt. Múlt az idő. Nem halottak . és úgy lélegeztem. A sírt fokozatosan halványkék fény árasztotta el. Egyik oldalon megláttam egy koporsófedelet: a mennyek térképe volt be­ levésve . ahogyan éveken át tanítottak. egyedül maradtam az ősrégi halottak holttestével. viaszmerev lett. és mintha va­ lami különös zizegést és ropogást hallottam volna. kifelé fordított tenyérrel ültem.

A messzeségben mintha valaki megkonga­ tott volna egy mély hangú harangot. a fejemben fog szétrobbanni. vajon hogyan magyaráznák a ma­ terialisták eme hatalmas alakok létezését. Magányosnak éreztem magam. úgy pihent a kőlapon. hangok. nem vagyok egyedül többé. Egy másik űrből jövő bolygó a . Hirtelen tudatára ébredtem. Azt érzé­ keltem: végtelen sok évvel ezelőtt történik mindez. A vizsgálódás lekötött. Beszédfoszlányokat. végül már úgy tűnt. de akkor hirtelen eszembe ötlött. Óriások! Mindannyi­ an. és kíváncsi voltam. Lenéztem és láttam. ami­ kor feltűnt egy vidám napbarnította csoport. Belső látásomon széttörede­ zett képek villantak át. Egy közeli ligetből nevetgélő han­ gok hallatszottak. A hang gyorsan közeledett. és az ellenkező irányban keringett. Hanyatt fekvő testemre néztem. A mai emberiség kicsinyes önelégültségére gondoltam. kimon­ datlan gondolattöredékeket hallottam. fústgomolyként sod­ ródtam .XVII. és a pálmafákra pillantot­ tam. újra a sárkányban vagyok. Lassan azonban láthatóvá váltak a fi­ nom különbségek köztem és a hatalmas alakok teste között. Lassan eloszlott a köd. és vele nem földi nyugalom. A VÉGSŐ BEAVATÁS 217 azt képzeltem. elhagyatottnak. Asztráltestem hány­ kolódott. Valami azonban azt súgta. A föld köze­ lebb volt a naphoz. A helyszín ismerős volt. otthontalannak a mindenségben. sosem láttam a tengert. melyek egyre hangosabbak lettek. Fekete köd ereszkedett rám. lük­ tetett az élettől és sugárzott az életerőtől. A fejem felett aranytálra emlékeztető fényességet láttam. mint ma. és a kötél végén himbálódzok. hogy magam is „óriás" vagyok. Éreztem a sós levegőt és a tengeri moszat szagát. mint te­ tem a halotti tetemek között. és úgy repült. Színes fényeket láttam és ismeretlen árnyalatú villódzásokat. mintha a szél vinne. A testem közepéről ezüstkék zsinór lógott. A tudatossággal jött a mozgás. Nagy civilizációk keletkeztek és az emberek többet tudtak. Valahonnan a tenger bugását hallottam és a hullámverések alatt a kavics sistergő recsegését. mint száraz levél a téli szélben. hogy valami megzavarja a gondolataimat. Úgy tűnt. még csak nem is hallottam a pálmafákról. hogy valóban a hús-vér testem felett lebegek. Gondolkodtam. A napok rö­ videbbek és melegebbek voltak. A tudato­ mon tűzpiros fájdalom hasított keresztül. Lustán a hátamra feküdtem a napsütötte parton.

Szelek támadtak. Valamivel később a látomás elhalványodott és elsötétedett. Vajmécsesek. Elmondhatom. megszűnt tengerparti üdülőhely lenni. . De ez meghaladja egy könyv ter­ jedelmét. amelyek az eltérő gravitációs erők hatá­ sára a föld felé tornyosultak. és aznap éjjel. Később tuda­ tosodott bennem.218 HARMADIK SZEM földnek ütközött és hatalmas ütést mért rá. Elmerevedtem. Alig tudtam lábra állni. Ki ebből a felejthetetlen kamrából. idegen országokba kell mennem. Fo­ kozatosan elhagyott az asztrál. amit láttam és átéltem. egyes földrészek a ten­ gerek alá süllyedtek. tudtam. ahol a letűnt világ vegetációja és faunája tovább élt. Jövünk. fiam. hideg levegőre. világméretű árvizek árasztot­ ták el.fázom. mint amilyennek képzeltem őket. És éltél. árvizek. a folyosókra! Elgyengültem az éhségtől. hogy hamarosan el kell hagynom Tibetet. Kilendítette a pályájá­ ról és a föld ellenkező irányba kezdett forogni.Percek múltak és halvány fény közeledett. Meghal­ tál. hogy fázom . és hatalmába kerített mindaz. ahogy megjövendölték.Jól csináltad. felkorbácsolták a vizeket. Láttad. mások kiemelkedtek. Agyamban a gondolat puhatolódzó ujjai: . mikor lefeküdtem. visszatért hozzánk. A három öreg apát. és négyezer méter magasan a tenger fölé emelkedett. hatalmas hegyek keletkeztek körülötte. Három napja fekszel itt. . A meleg és kellemes ország. Földrengések rázták meg a világot.Igen. Tibet.és a fizikai tudatom. fel a hideg. Távolabb. Támolyogtam a gyen­ geségtől és az éhségtől. és asztrális beavatásom egyes részletei túl szentek és túl személyesek ahhoz. furcsa. mert egy kripta fagyos sö­ tétségében fekszem egy kőlapon. Füstölgő lávát okádva magukból. furcsábbak voltak és ma is fur­ csábbak. . Ettem-ittam. a fel­ földeken hasadékok repesztették szét a felszínt. hogy nyomtatásban megjelenjenek.

a Potala-beli esemé­ nyek önbizalmat adtak. Tétován felénk nézett és felismerte Mingyar Dondup lámát. . Ne­ ked is jönnöd kell. Lobszang Rámpa láma ré­ szére. szintén hamarosan útnak indulok. és olvasni kezd­ tem anélkül. Mingyar Dondup láma velem jött. Porzott a ló lába. hátrált.Mingyar Dondup lámának. Mindketten arra gondoltunk. úgy adta át nekem. Hozzuk ki a legtöbbet a mai és a még hátralévő néhány napból.és barátom­ nak . át az úton. Egy lovas jött vágtatva. mit akarhat az Egyetlen és Páratlan Védelmező. visszatérek a Mennyei Mezőkre. ismerős csomagot. Köpenye bugyrából elővette az üdvözlet selyemsáljába tekert hosszú.Az ember általában nem találgatja. hogy utoljára 219 . ahogyan mondtam neked. .Üzenetet hoztam az Ékességestől. Lobszang. rövidesen Kínába utazol. le a hegyről. és én. de úgy érzem. . Kinyitottam a csomagot. be a főkapun. hogy előbb átadtam volna mesteremnek .Reggel az Ékességeshez kell mennem az Ékszer Parkba. Háromszor földre borult előttem. ahogy hirte­ len megállította. Reggel végiglépkedtem az Ékszer Parkhoz vezető ismerős úton. Most már sokkal magabiztosabb voltam. felpattant a lovára és elvágtatott. lehet.Néhány nappal később a Boldogság folyója partján üldögéltem mesteremmel.

A szülőket? Mingyar Dondup láma többet jelentett nekem. Sokaknak fájdalmat okozna. Az idegenek útjai különösek és érthetetlenek. Lobszang! Elküldök egy hír­ nököt. Az­ tán egy fehér leplet raktak rám. Ez a te ösvényed. mert amikor egyedül találtam a dalai lámát. amit ők csinálnak. hogy a többiek láthassák. Hamarosan eltávozik ebből az életből. Mint egyszer említettem.„egy életre tönkre tesznek" ezek a csövek. ha maradok vagy ha el­ megyek. kínszenvedést. A család. bármelyiket is válasszam.gondoltam . a nyakam köré pedig egy vastag szalagot kötöttek. és hitetlenséget tartalmaz . amit a Tudományok Termeiben megvizsgál­ hatnak. hogyan festek benne. Bizto­ san . a Felettes Én tudományát érintetlenül hagyják. mint ahogy visszatérek Tibetbe. A te ösvényed Lobszang.Meg kell látogatnod a szüléidet. félreértést. Nem azért. csak azt. olyan lesz. de senki számára se könnyű. . Az egész fölé egy rövid ruhadarab került. Az ösvény előtted . melyek olyan erősen szorították a lá­ bam. miért nem tudnak a nyugatiak lótuszülésben ülni: túl feszes a ruhájuk. csak azt hiszik. Órákat töltöttem meditációval a Pavilonban. hama­ rabb. a barátok. egy szót sem váltottunk. hogy erre az életre születtél volna. lyukak és foltok tarkítot- . Az érzéseim valószínűleg nagyon erősen tükröződtek az arcomon is. ami kellemetlen. Mégis a legnagyobb tudományt.mint tu­ dod . mint apám és anyám. hogy nem mertem behajlítani. mintha meg akarnának fojtani.Az elválás.mindent. Öt nap! Öt nap! Azt gondoltam. így szólt hozzám: . öt hét. az ország mindent magad mögött kell hagynod. mint egy levetett köpeny. Most már értettem. hogy próbáljam fel. amíg a Templomba nem értünk. az az ösvény. amelyet az­ előtt választottál. egye­ nes. hanem. az az öltöny! Szoros csövek. ahogy vezetőmmel felfelé kaptattunk a hegyen. Csak arannyal borított szob­ rát láthatom majd az Inkarnációk Termében. melyet viselője nem használ többé. Öt nap! Sűrű napok. az új utak időszaka mindig nehéz és nyomorúságos. s úgy meghúzták. Ó.megpróbáltatást. azon töprengtem. hogy öt nap múlva Kínába utazz. Hazafelé menet. mi a helyes. A Potala Múzeumból hoztak nekem egy rend új nyugati öltönyt. mikor országunkat megszállják. Elintéztem neked. mintha azt hordanám majd Kínában (a szerzetesruhám ott sokkal megfele­ lőbb).220 HARMADIK SZEM tesszük meg együtt ezt az utat.

ahogyan legelőször. Utolsó este újra meg­ látogattam a dalai lámát. Másnap reggel pirkadatkor indultunk.akik időnként négykézláb mentek végig a Lingkhor úton . mely olyan hosszú időre otthonom­ má lett. most aztán úgy vagyok öltözve. Este bementem apám dolgozószobájába és beírtam a nevem. De a legrosszabb még hátra volt. Egyedül men­ tem. Lassan. megnyomorítja a lábam. és nem tudok Kínába utazni. * . Becses vendégként fogadtak.XVIII. búcsút vettem tőle. ő pedig megáldott. de ők a kezükön hordták: volt an­ nyi eszük. Nehéz szívvel váltunk el. A Potala tetejéről magányos sárkány szállt az ég felé. amelyekben . nem úgy mint mi. akik a köpenyben tárolunk mindent. Aztán vissza­ gyalogoltam a lámakolostorba. gyalog. Ahogy elértük a magas há­ gót. hogy dolgozzon! A harmadik nap korábbi otthonomba látogattam. és azt mondták. Úgy érez­ tem.használtak efféléket. A hátralévő két nap nagyon gyorsan telt. hogy a lábukon jó tibeti bőrcsizma legyen). (A koldusok . megfordultunk. ISTEN VELED. Egy megfordított.a nyugatiak különböző dolgokat tartanak. idegen helyekre utazom és újra kell tanulnom mindent. kelletlen vágtam neki az útnak.úgy mondták . találkozni akartak velem. már csak halva látha­ tom viszont. aztán egy fém végű. hogy egy utolsó. kerek szélű fekete tálat nyomtak a fejembe. Nem véletlen. TIBET! 221 ták. ilyen öltözetben senkitől sem lehet elvárni. Vastag és nehéz „kesztyűt" húz­ tak a lábamra. Apám és anyám vártak. Megint csak otthontalan lettem. fekete zsineggel szorosra fűz­ ték. Ekkor azonban láma és apát vol­ tam már. hosszú pillantást vessünk Lhásza szent városára. Mindketten tudtuk. gondoltam. illetve a rangom a Családi Könyvbe. mint a ráérős nyugati úriemberek. hogy sok a szabad idejük.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful