bántódás érné. Kevés tibeti jutott el ebbe az idegen nyugati világba. akik szintén hadifoglyok voltak. így tapasztalatból tudom. a vi­ lág más tájain nem ismerik. Kinevették. „Angol iskolám" egy japán fogolytábor volt. Ez a könyv azonban nem a kínzásokról szól. ki vagyok valójában. Tibet a te országod. de sosem tanultam rendszeresen angolul. Végül bebizonyosodott. és egy példányát hűtött repülőgépen az Egyesült Államokba szállították . és hamis szín­ ben tüntetnek fel. Nekik sem hittek. írni „próbálgató módszerrel" tanultam.ahogyan azt korábban megjövendölték kommunista hordák szállták meg. K. ha kiderülne. Könyvem szerkezete és nyelve sok kíván­ nivalót hagy maga után. megkövesedett" halat. 9 . akik láttak „élő. hogy tényleg van ilyen hal. mit tesz az emberrel a kínzás. Lobszang Rámpa íródott a Fa-Juh évében. Később kiderült. és barátaimat. melyet régóta félreértenek. Voltam kommunisták és japánok kezeiben.tanulmányozás céljából. Ezért a könyvben megváltoztat­ tam a magam és barátaim nevét. Mondják. én vagyok az egyik. hanem egy békeszerető országról. „Az emberek teknőcön lovagolnak a tengerben" . igazat írtak és pontosan. néhány állításom hihetetlen.A SZERZŐ ELŐSZAVA Tibeti vagyok. akik kommunista országokban élnek. így teszek én is. Sokat tettem a kommunizmus el­ len. Azokat is. Szeretett hazámat . ahol igyekeztem elles­ ni a nyelvet azoktól az angol és amerikai nőbetegektől.írta valaki egy távoli országról.

. hogy megüljem az igencsak ódzkodó pónilovat. s most. pásztorok nógatták a lassú mozgású jakokat. hogy szabadon legelésszen.Ajjaj! Négyéves és nem tud megmaradni a lovon! Sosem lesz belőled férfi. Közelebb a Kígyó Templom tavának kék vize fodrozódott. Kelet-Tibetnek van 11 .bömm. gyakran elvesztette a türelmét.Ezzel az öreg Cu na­ gyot húzott a póni hátsó fertályára és a szerencsétlen lovasra. Meg akart szabadulni lovasától.Első fejezet A GYEREKKOR . a köves út mentén kiabálás és kiáltozás hallatszott. hemperegjen és a levegőben rugdalóddzon.így hívták . Messzebb. Öreg Cu kíméletlen és félelmetes mesternek bizonyult. éppen kifelé hajtották őket Lhászából. mint egy négyéves fiúcska nevelője és lovaglómestere. vízimadarak jártak arra. majd köpött egyet a porba. Egész életében szigorú és kemény ember volt. a szerzetes-ze­ nészek gyakoroltak a tömegtől távol a mezőn. Kham-ból. Majdnem két méter magas volt. őt is testalkata és ereje miatt választották ki. Nakkimnak . az egyik kelet-tibeti tartományból származott. A Potala arany háztetői és kupolái ragyogtak a szikrázó napsü­ tésben. bömm -. Az a komoly feladat várt rám. A közelben réztrombiták megrázóan mély hangja zúgott. Mit szól majd nemes apád? . s akárcsak más társát. de a hatalmas válltömés még nagyobbnak mutatta. hozzá illő széles termettel.más járt az eszében. De nem volt időm az ilyen köznapi és banális dolgokra.

) Apa termetes férfi volt. Ó'ket összeszedték. vaskos és majdnem száznyolcvan centiméter magas. Távollétében a kormányzást a kabinet tagjaira. hogy nagyobb­ nak. befeketítették az arcukat. így szüleimnek jelentős befolyása volt országunk ügyeire. Fiatalkorában fel tudott emelni egy pónit a földről.12 HARMADIK SZEM egy része. szürke szemével kivételesnek számított. Akkoriban nehéz idők jártak Tibetre. A legtöbb tibetinek fekete haja és sötétbarna szeme van. 1912-ben a dalai láma újra hazatért Lhászába. 1909-ben . akiket felbátorított a brit invázió sikere. a barátságot úgy lehet legkönnyebben fenntartani. és alig akadtak. Távollétének egész ideje alatt. A britek 1904-ben megszálltak bennünket. Hosszú botjukat habozás nélkül használatba vették.a dalai láma visszatért Lhászába. Gyakran hirtelen haragra gerjedt. így állan­ dóan lóháton járt. ezúttal Indiába. 1910-ben a kínaiak. Cu egyike volt a védőknek: a harcok során szétlőtték a bal csípőjét. Nyilván azt hitték. akik hozzá ha­ sonlóan megbirkóztak Kham tartomány embereivel és győztesen kerültek ki a küzdelemből. a legnehezebb napokban apámra és a kabinet töb- . előzőleg azonban szörnyű bűntetteket követtek el népünkkel szemben. (Később részletesebben írok majd a kormányzati formáról. nem tudott sokat gyalogolni. hogy vadabbnak látsszanak. ahol a férfiak általában magasak és erősek. Apát nem sokat láttuk. Sokan a két métert is meghaladták.miután Pekingben is járt . megostromolták a várost.Tibet első tíz családja közé tartozott. ha lerom­ bolják az épületeinket és legyilkolják az embereket. Családja úgyszintén az anyámé is . A britek 1904-ben Younghusband ezredes veze­ tésével megszállták Tibetet és rengeteg kárt okoztak. most meg egy hercegecske szárazdaj­ kája! Nagyon megrokkant. Cu rendőrszerzetes volt. 1911-ben. ha egy szerencsétlen gonosztevőre akadtak. melynek nem értettük az okát. köz­ tük apámra hagyta. a kínai forradalom idején a kínai csapatokat kivonták Lhászából. Apa gesztenyebarna hajával. és a dalai láma Mongóliá­ ba menekült. A dalai láma ismét visszavonult. Kitömték a vállukat. belőlük lettek a láma­ kolostorok rendőrszerzetesei. Erejével volt mit dicsekedni. Apám a tibeti kormány egyik vezető embere volt.

Én meg négyéves koromban alig tud­ tam megmaradni a lovon! A pónim. hogy a bölcseknek igazuk volt. majd nyíllal és nyílvesszővel. a bé­ kességnek vége. Tibetben teokrácia uralkodott.I. hogy a nyugat Tibet gazdagsága után sóvárog. keskeny pofával. úgy. hogy szaladt egy keveset. lovat cserélnek úgy. és Cu szűkkeblűén osztogatott kegyeire bíztak. és apai szeretetet sosem kaptunk tőle. Nem vágytunk a külvilági „hala­ dásra". A GYEREKKOR 13 bi tagjára hárult Tibet kormányzásának teljes felelőssége. ahol nincs kocsiforgalom. hogy mielőtt földet értem volna. Akkor odaállt mellém és önelégülten nézett rám. hogy rosszul lovagolok. bozontos sörényű. hogy a kommunisták megérkeztek Tibetbe. okos. mint annak előtte.„megneveljen vagy betörjön".apa szavaival . én különö­ sen dühítem. várat­ lan mozdulattal felemelte a fejét. csak arra. és minden utat gyalo­ gosan vagy lóháton kell megtenni. a vágtát pedig csak az edzésen gya­ korolják. bebizonyosodott. gyerekekre végképp nem maradt ideje. Időnként a mesterlovasok alakzatot alkotva száguldanak át a síkságokon. Most. Döbbenetesen sokféle módot ismert arra. annak a körútnak a mentén. hogy nyeregből nyeregre ugranak. Úgy tűnt. hosszú farkú jószág volt. órákon keresztül gyakorolják a lovaglást. A lovasmesterség nagyon fontos egy olyan országban. Egyik kedvenc trükkje az volt. aztán hirtelen megtorpant és lehajtotta a fejét. hogy meditálhassunk és legyőzzük a test korláta­ it. és azt is. Általá­ ban a poroszkálás is megteszi. Cu személyes sértésnek vette. hogy amint az idegenek beteszik a lábukat. A tibetiek sosem lovagolnak ügetésben. Nakkim. Állni tudnak a vágtató ló keskeny fanyergén. amikor még alig tudnak járni. mozgó célra lőnek előbb puskával. hogy apa kedve-kedélye sosem lett már olyan. Tibet­ ben a felsőbb osztály fiúgyermekeit már akkor lovagolni tanítják. Ránk. Ahogy tehetetlenül csúsztam előre a nyakán át a fején. Lingkhor egyik felkapott negyedé­ ben. a pónik kicsik és a lovasok nevetségesen néznek ki egy ügető pónilovon. egy óriásit szaltóztam. Anya gyakran mondogatta. A tibeti nemesemberek nap mint nap. Otthonom Lhászában volt. mely . Bölcseink régóta tudták. hogy bizonytalan lovasát ledobja. a Hegycsúcs árnyékában. hogy .

a miénk is kétszintes volt az utcai ol­ dalon. a házunkat részben szétlőtték és az épület belső fala romba dőlt. sok házon a lapos tetőre könnyen szétszerelhető faszerkezetet emelnek tizenegy hónapra. Erre nem lehetett panasz. Apa négy emeletesként építtette újjá. mert nálunk a földszintről lépcsősor vezetett az emeletre. A nehéz bejárati kapu. és nagy belső udvara. vagy valahogy így. az abla­ kához járultak a Ihászai koldusok eleségért. mi pedig fent. Tudtuk. ellenőrizte a háztartás gazdaságosságát. A mi házunkat kőből. Lingkhort főként zarándokok használják. Senkinek sem szabad lenézni a dalai lámára.ha felfednék. Négyszög alakja volt.a sze­ mélyzetet. könnyen lezuhant a földre. hogy az éjszaka sötét­ jét átvészeljék. Valamennyi főnemes gondoskodott környéke sze­ gényeiről. Három ilyen útgyűra van. 1910-ben. a legtöbb tibeti házban létra volt. mert a ház nem nézett a körútra. akik sze­ rencsétlenül jártak. mely a középső udvarra vezetett. Minthogy a korlátozás tulajdonképpen csak évente egy körmenetre vonatkozik. a kínai megszállás alatt. mint páriákra. Az állatok a földszinten éltek. Éppen e fölött a bejárat fölött volt az intéző irodája. a parasztok­ nál fogazott pózna. és így a körmenetek alkalmával nem nézhettünk el a dalai láma feje felett. kik vagyunk -. helyettük tehát a falat döntötték le. Ó alkalmazta . Kemény fagerendáit a kínai megszállók nem tudták betörni. vagy eltávozott. az idő­ től megfeketedett. Gyakran megláncolt elítéltek jöttek. mint valamennyi ház Lhászában. hosszú időre építették. Tibetben az elítélteket nem vetik meg és nem úgy tekintenek rájuk. a külsőt. Mikor nap­ nyugtakor megszólaltak a trombiták a kolostorokban. hogy az ember a sípcsontja épségét kockáztatta.14 HARMADIK SZEM körbeveszi az egész várost. és aki megfeledkezett erről. Mindenkit látott. aki bejött a házba. így nem épít­ het magasabb épületet. Szerencsések voltunk. ide. és az elítéltek az utcákon kóborolva élelmet kol­ dultak. így belátással bántunk azokkal. . Születésem idején. . A póznák ugyanis nagyon csúszósak voltak a rájuk kenődött jakvajtól. leg­ többünket elítélhetnének. mert Tibetben ke­ vés börtön volt. amelyet csak úgy lehetett használni.és bocsátotta el .

jobbra meg egy tanterem. és neveltetése mások szá­ mára is példaként szolgáljon. Tőlünk balra egy kis szentély volt. apának pedig példát kellett mutatnia a tör­ vények betartásában. A hét. Az órák hosszúak és változatosak voltak. és mint egyházi herceg gondoskodott arról. Mi. Most én lettem az örökös. és a halál emberei elvitték. amit a család. ezért taníttatásom komolyabbra for­ dult. afféle házi „papok" voltak. Nálunk az a szokás. Az intézőtől balra a jogász lakott. Még ma is emlékszem. akik naponta imádkoztak. arra az esetre. Jaszodhara és én az épület új szárnyában laktunk. annál . Apa valóban szigorú ember volt. Jaszo hatéves volt. ez a négyszögnek az úttól messze eső oldalán épült. imádkozzanak az istenek kegyéért. A faragott oltár előtt állandóan égtek a jakvaj mécsesek. ő ellenőrizte. hogy fia hozzászokjon a kemény fegyelemhez.LA GYEREKKOR 15 Az intézőtől jobbra lévő szobákban két szerzetes lakott. hogy feldarabolják és a szokások szerint a dögevő madarakkal megetessék. A kevésbé előkelő nemeseknél csak egy szerzetes élt. gyerekek: a bátyám. hogy minél magasabb rangú egy fiú. amikor érte jöttek. helyükre mások jöttek. A fontosabb események előtt tanácsot kértek tőlük és meg­ kérték őket. én négy. ott tanultak a szolgák gyerekei is. hogy az istenek jó­ váhagyják tetteinket. Gyenge fiúcska volt. Hétéves kora előtt eltávozott. Paldzsör. szenteltvízzel telt tálat naponta többször kitisztították és újratöltötték. alkalmatlan a kemény nevelésre. Háromévente visszatértek a lámakolostorba. Ott feküdt üres porhüvelye. hogy a háztar­ tást megfelelően és a törvények szerint vezetik-e. Házunk minden szárnyában volt egy kis templom. Paldzsör nem sokáig lakozott a testében. A szer­ zeteseket jól táplálták. hogy nálunk kettő le­ gyen. hogy jobban tudjanak imádkozni. A szentelt­ víztartóknak mindig ragyogni kellett. inni kívánnának. nálunk ízle­ tes az étel. Négyéves voltam és igen gyenge lovas. ha az istenek betérnének hozzánk és megszomjazván. A tibetiek na­ gyon törvénytisztelőek. és elmondhassák az isteneknek. melynek mindkettőnket alávetettek. Amikor meghalt. és vissza­ tért a Sok Templom Földjére. de a mi helyzetünk megkívánta. ugyanazt ették. a nővérem.

a felszerelésük teljesen rendben legyen. le a lóról. te sem tudsz megma­ radni a lovon. minden gazdagság és kényelem megadatik. amíg fiatal. hogy biztos ami biztos. hogy megtapasztalja a nehézségeket. hat fegyveres kísér­ te. Egy nap nem volt dol­ gom. apa ott tartotta húsz lovát. akik azt gondolták. a huszonnégy órából tizennyolcat ébren töltöttünk. elérem egyikőjüket. hogy gúnyolódhattam vele: . Ez volt az ország hivatalos álláspontja is. szeressük tehát és figyeljünk rá. mert a démonok esetleg megjelennek és elragadják az em- . hogy lelepleztek volna. és te­ kintettel legyen másokra. nagyon közel a fő­ kapuhoz. Az istállók mellett lakott. Valamilyen oknál fogva ez a hat lovas mindig a falnál várt. és ahogy apám megjelent. Egyenruhát hordtak. csakhogy apám nem tartozott közéjük. hogy démonok markában van. és miközben az egyik kísérő a felszerelését babrálta. Mármint öten.vagy ifjúkorban legyünk hát vele könyörtelenek. később is majdnem mindent túléltek. Azt kiabálta. Cu a földszinten lakott az egyik szobában. Amikor apa kilovagolt. A nemesemberek között voltak már ugyan néhányan. mindettől elvonultan éljen. Elég kemény életünk volt. odalovagoltak hozzá. ha felnő. hogy a gyerekek életén könnyíteni kellene. Évekig mint rendőrszerzetes sokféle emberrel találko­ zott. A nyüzsgésben és a beszélgetésben nem vettek észre. Rájöttem. A tibetiek szerint nem bölcs dolog világosban el­ aludni. ö a következő­ képp gondolkodott: a szegény gyereknek felnőttkorában nincs re­ ménye a kényelemre. Ebben a rendszerben a gyengék elpusztultak. és a lova­ sok hozzásiettek. Összehurkoltam a kö­ tél két végét és belülről egy kampóra akasztottam.16 HARMADIK SZEM zordabb nevelést kap. én a zűrzavarban visszahúztam a kötelet és elinaltam anélkül. gyermek. és Cu mindig körülöttük nyüzsgött. mert fontoskodott és beavat­ kozott a munkájukba. hogy távol. A magasabb osztályokhoz tartozó fiúnak.Szóval. és most nem tudta elviselni. A lovászok még látni sem bírták. Az öve elszakadt. óvato­ san áthúztam egy kötelet kemény bőrszíján. A hatodikat valami hátrafelé húz­ ta. Néuk. Később nagy örömömre szolgált. de akik élve marad­ tak. Megjelent apám. ha kihajo­ lok a raktárablakon. a pónikat és az igavonó állatokat.

a földön ültünk keresztbe tett lábbal. A tanterem elég nagy volt. de mikor az új épüle­ tek elkészültek. Mi. az asztal vagy egy hosszú pad előtt.és a köznyelv­ ből. Senki sem kivétel. hogy amíg csak lehet. tudatuknál legyenek. ha a szolgákkal vagy a nálunk alacsonyabb rangúakkal.I.Tisz­ teletreméltó Cic-cic. mely úgy negyvenöt centiméter . ha magasabb . az arisztokraták nyelvét pe­ dig.vagy velünk egyenrangúakkal beszéltünk. . Előkelő emberek lovát ez utóbbi nyelven kellett megszólítani! Zsarnoki természetű macskánkat például. a tiszteletre méltó Cic-cic sosem jött. A köznyelvet akkor használtuk. nehogy a démon megszállja őket. A betegeket szintén ébren tartják. a tiszteletit. gyerekek. Régebben ebédlőnek használták és a hozzánk látogató szerzetesek étkeztek benne. amíg be nem végezte a dolgát. hogyan szólítja. hogy a határmezs­ gyén át megleljék a helyes utat a másvilágba. a tiszteleti (honorifikus). aki valamilyen titokza­ tos ügyben az udvaron kódorgott. A GYEREKKOR 17 bért. méltóztatnál idejönni és meginni ezt a hozzád méltatlan tejet? Mindegy volt. még a haldoklókra is vigyáz­ nak. összesen körülbelül hatvanan voltunk. A tibeti két külön nyelvből áll. Az iskolában nyelveket is tanultunk: tibetit és kínait. A csecsemőket is felébresztik álmukból. a helyiségből tanterem lett. így hívta az egyik szolga: . ezért szerzetest hívnak hozzájuk.

és minden csésze öt­ nyolcad pint. újra elismételtette őket. Mi.Olvasd és értsd meg a Szent Iratokat! . mikor fi­ gyel bennünket. hogy a készlet egy hétre elegendő legyen? Jaszo nővéremnek gondolkodnia se kellett.Szelíd emberrel ne harcolj! . Én a pirosas krétákat kerestem. Időnként romlott jaksajtot használtunk! Tanárunk egy dologról sosem felejtkezett el. Tibet­ ben a papírt házilag készítik. ezért a fametszést nagy dolognak tartják. zsírkőszerű anyaggal dolgoztunk helyette. a puha mészkőben lévő fémes érctől kapták színüket.A jót jóval viszonozd! . kék és zöld. * A fametszést vésésnek szokták nevezni. A következőképpen szóltak: . lilás árnyalatot kedvelte. Nagyon szerettem. mert a tibeti túl kemény és göcsörtös. De akárhogy is volt. Helyette nagy. hogy gyerekekre pazarolják. Jaszo nővérem a lágyabb. azt hiszem. Én azonban ehhez nem voltam elég okos. a fát sem pazarolhattuk. örültünk nekik. felmondatta velünk a Törvényeket. vékony. sosem láttuk. (A szaklektor megjegyzése. Háttal voltunk a tanárnak. A számtan miatt sokat bosszankodtam. Puha.A Törvény keményen bánik a gazdagokkal. majd mielőtt eljöt­ tünk az iskolából.) . Ha 753 szerzetes közül mindegyik 52 csésze campát iszik naponta.18 HARMADIK SZEM magas lehetett. így túl drága ahhoz. végre magamra találtam. amelyet a tengerszint felett 3600-3700 méternyire emelkedő Culahegyen gyűjtöttünk.Segíts szomszédaidnak! . gyere­ kek. hogy az ilyen példákat megoldja. Ha a fametszés* következett. mekkora tartály szükséges. mivel ugyancsak drága volt. Tibetben metszett falapokról nyomtatnak. a kész nyomtatólapot pedig fadúcnak. Amint beléptünk a tanterembe. sárga. pi­ ros. és elég ügyesen csináltam. hogy megértésre és méltányosságra tanítsa őket. ezt éles késsel könnyen lehetett vágni. Indiából hozták. Ettől állandóan szorgalmasan dolgoztunk. A Culán sokféle kréta volt. a „ceruzánk" pedig kemény kréta volt. harminc-negyven centiméter hosszú palatáblára írtunk.

aztán. Óriásnak öltöztünk. Azt mondogattam. pont a megfelelő erezettel. aki használtam a lábamat. ha már elértük a kellő sebességünket és lendületet. majd a gólyalábon állva megverekedtünk egymással: aki leesett. és olyat. és azt a célt szolgálta. de nekem. tényleg ment az ugrás. A GYEREKKOR 19 . hogy jó fát adjon. . Télen sokszor még ennél is nagyobb a hideg. nem kellett a lóval bajlódni. azokba tollakat szúrtak. rendszerint az intézőt. mikor a társaim. A lányok és a fiatalasszonyok tollaslabdáztak.) Az íjászat jó mulatságnak számított. merre. a táblákat pedig körbe. hogy megedződjünk. meg kellett győzni a bolt tulajdonosát. (Nyáron délben például 29 fok meleg van. az íjpuskát tibeti fából készítettük. bár a játék is keményen folyt. Egy kis fadarab felső peremére lyukakat fúrtak. és egy hosszú kötelet rángattak. hogy vegyünk egy párat. sosem lőttünk élő célpontra. a falakra rögzítették. Aztán ék alakú fadarabokat kellett szereznünk . Az élet azonban nemcsak tanulásból állt. megvártuk hát a megfelelő al­ kalmat. A gólyaláb otthon készült. és az izmokat is erősítette. sorra a vízbe pottyantak. a rúd se­ gítségével ugrottunk egyet. ami nem göbös. Ke­ zünkben egy több mint négy és fél méteres rúddal nekifutottunk. A szolgák elrejtőztek. Legtöbben a galoppozó póni nyergén állva is eltalálták. és megelégedéssel szemléltem. Mint buddhisták. A távolugrás más dolog volt.I. az lett a vesztes. akik megpróbáltak utánam ugrani. és nem volt mindig komor. nem tudtuk kiszámítani. Az íjat indiai tiszafából. így jutottam át a folyókon. hogy a többiek olyan sokat lovagoltak. Nagyon szerettünk gólyalábon járni. amitől a célpont föl-le ugrált. Ez volt a . szélsőséges hőmérsékleti viszonyok közt is életben maradjunk. a Törvényeket táblákra vés­ ték. A jó fa ritka volt és becses.A Törvény jóságos a szegényekkel. Minden rábeszélőerőnkre szükség volt. hogy érzékeltesse velük a könyörületességet. hogy a legjobb pillanatban kérhessük.láb­ tartónak. nem szaladhattunk le a legkö­ zelebbi boltba. én sosem tudtam ilyen soká a nyeregben marad­ ni.Ne légy adósa senkinek! Hogy mindig szem előtt legyenek. de éjszakára mínusz 4-5 fokra lehűl a levegő. hogy a tibeti. hogy nem volt erő a lábukban.

20

HARMADIK SZEM

„labda", amelyet lábbal tartottak a levegőben. A lányok olyan ma­ gasra emelték a szoknyájukat, hogy rúgni tudjanak. Csak a lábukat használhatták, ha kézzel a labdához értek, kiestek a játékból. A jobbaknak sokszor tíz percig is sikerült újra és újra felrúgni a faszerkentyűt, mielőtt elvétették volna. A legnagyobb érdeklődés Tibetben, de legalábbis Ü-ben, - ab­ ban a tartományban, ahol Lhásza is feküdt -, a sárkányeregetést övezte - nemzeti sportnak is nevezhetnénk. Csak időnként, bizo­ nyos évszakokban engedhettük meg magunknak ezt a mulatságot. Régebben úgy vélték, ha sárkányokat reptetnek a hegyekben, pata­ kokban ömlik az eső, mert az Esőistenek megharagszanak, ezért csak ősszel, a száraz évszakban lehetett sárkányt eregetni. Az év egyes időszakaiban a férfiak nem kiáltoznak a hegyekben, mert az India felől érkező, párával túltelített felhők a hangvisszaverődéstől túl gyorsan szabadulnak meg a terhüktől, s nem ott, ahol kellene. Szóval, az ősz első napján a Potala tetejéről föleresztettek egy nagy sárkányt. Perceken belül különböző méretű és formájú sárká­ nyok lepték el Lhásza egét, amelyek ugrándoztak-tekergőztek az erős szélben. Lárma verte fel a várost. Imádtam a sárkányröptetést, és adtam arra, hogy az én sárká­ nyom az elsők között emelkedjen az égbe. A sárkányt mindenki maga készítette bambuszból. Legtöbbször finom selyem fedte. Könnyen lehetett jó anyagot szerezni hozzá, hiszen a ház számára becsületbeli kötelesség volt, hogy a sárkány kiváló legyen. A do­ bozformát vad sárkányfejjel díszítettük, szárnyat és farkat illesz­ tettünk rá. Viaskodtunk egymással, megpróbáltuk lehozni ellenfeleink sár­ kányát. Abban a reményben, hogy sikerül elvágni a köteleiket és elfogni lehulló sárkányaikat, a magunk zsinegére törött üvegszi­ lánkokat ragasztottunk, és egy részét bekentük enyvvel. Időnként éjjel kilopództunk, hogy felengedjünk egy sárkányt, a testbe és a fejbe kicsi jakvaj mécsest tettünk. A szem vörösen vilá­ gított, a törzs különböző színekben játszott a mélysötét éjszakai égen. Különösképp akkor élveztük ezt a szórakozást, mikor a nagy jakkaravánokat vártuk Lhodzong-ból. Gyermeki naivitással azt hittük, hogy a távoli helyek tudatlan népe mit sem tud az ilyen „modern" találmányokról, s elhatároztuk, félholtra ijesztjük őket.

I. A GYEREKKOR

21

Egyik módszerünk az volt, hogy három különféle kagylót tettünk a sárkányba, s ezek a széltől különös sivító hangot hallat­ tak, amelyek az éjszakában rikoltó, tűzokádó sárkányokhoz hason­ lítottak. Azt reméltük, ez üdvös hatással lesz ajakhajcsárokra, akik a magasban ugrándozó sárkány láttán rémülten fekszenek tábori ágyneműjükben. Erre a gondolatra kellemes borzongás futott vé­ gig a hátunkon. Még nem is sejtettem, hogy később, sárkányrepülő koromban, milyen nagy hasznát veszem majd e gyerekkori sárkányeregetésnek. Akkoriban egyszerűen játék volt csak, bár izgalmas és időn­ ként elég veszélyes játék: óriási, elálló szárnyú sárkányt építet­ tünk, megvolt két és fél négyzetméter is. Egy szakadék mellett, ahol különösen erős volt a légáramlás, a földre fektettük, kötelét a derekunk köré hurkoltuk, aztán amilyen gyorsan csak tudtunk, vágtázni kezdtünk a pónival. A sárkány hirtelen felemelkedett, majd felszállt, egyre magasabbra az égen, amíg csak bekerült a fel­ szálló légáramba, akkor rántott egyet, és felemelkedtünk a lóról: körülbelül három méter magasan repültünk, majd lassan himbálódzva ereszkedtünk le a földre. Néhány szerencsétlen flótás majd­ nem kettészakadt, ha elfelejtette kivenni lábát a kengyelből, de én, aki rossz lovas voltam, mindig időben leestem a lóról, és a felszál­ lás nagyon jó érzéssel töltött el. Bolondultam a kalandért, és rájöt­ tem, hogy ha az emelkedés pillanatában gyorsan meghúzom a zsi­ neget, magasabbra szállok, egypár ügyes rántással pedig másod­ percekkel meghosszabbíthatom a repülés idejét. Egy alkalommal nagyon lelkesen ráncigáltam a zsinórt, a szél is segített, és egy parasztház lapos tetején landoltam, ahol a téli tü­ zelőt tárolták. A tibeti parasztok lapos tetejű házakban laknak, a tetőn van egy kis párkány. Ebben tartják a száradó jakürüléket, amit azután tüze­ lőnek használnak. A ház, amelyre pottyantam, nem kőből épült, mint a legtöbb ház Tibetben, hanem vályogtéglából. Kéménye sem volt, tetőnyílás vezette el alulról a füstöt. Esésemmel felkavartam az ürüléket, és ahogy a kötél keresztülvonszolt a tetőn, a trágya jó része a lyukon át a lakókra hullott.

22

HARMADIK SZEM Minden voltam, csak kedves vendég nem. Megjelenésemet -

én is a nyíláson keresztül értem földet - dühkitörés fogadta, és mi­ után a házigazda elporolt, apámhoz hurcolt újabb kezelésre. Aznap éjjel hason aludtam. A következő nap azután egy cseppet sem üdvös munkára fog­ tak, végig kellett járnom az istállókat és összeszedni a jakürüléket, azt elvinni a gazda házához, és felhordani a tetőre. Nehéz munka volt, még hatéves sem voltam. De rajtam kívül mindenki elégedett volt, a többi fiú jót nevetett, a gazdának kétszer annyi fűtőanyaga volt, mint korábban, és apa megmutathatta milyen szigorú és igaz­ ságos. Hát nekem mi jutott? A következő éjjelen is a hasamon fe­ küdtem, de nem a lovaglástól! Azt lehetne gondolni, hogy Tibetben a gyerekekkel túl kímélet­ lenül bántak. De hát a gyengék számára sehol sem volt hely. Lhásza a tengerszint felett 3600 méterre fekszik, a hőmérsékletin­ gadozás igen nagy. Más területek még magasabban helyezkednek el, ahol az időjárás még zordabb. A gyengék könnyen veszélybe sodorhatják a többieket. A nevelés emiatt volt szigorú, nem pedig kegyetlenségből. A hegyi lakók az újszülötteket a folyóba mártják, hogy lássák, elég erősek-e az életre. Úgy 5200 méter körüli magasságban elég gyakran láttam kisebb meneteket, amelyek a folyóhoz közeledtek, majd megálltak a parton. A nagymama megfogta a kicsit, a család - az anya, az apa, és a szűkebb rokonság - körégyűlt. A csecsemőt levetkőztették, a nagymama előrehajolt és bemártotta a hideg víz­ be, csak a feje és a szája maradt kint. A fagyos hidegben a kisbaba előbb lila lett, aztán kék, végül tiltakozásul sírni kezdett. Halottnak látszott, de a nagymama, akinek nagy gyakorlata volt, kivette a vízből, megszárítgatta és felöltöztette. Ha aztán a kicsi élve ma­ radt, azt mondták, az isteni gondviselés vette kegyeibe, ha meg­ halt, sok földi szenvedéstől menekült meg. És valóban egy ilyen zord, fagyos országban ez a legkegyesebb módszer, még mindig sokkal jobb, ha egypár újszülött meghal, mintha később gyógyít­ hatatlan beteg lenne: Tibetben nagyon gyér az orvosi ellátás. Bátyám halálával tanulmányaim szükségképpen elmélyültebbé váltak, mert hétéves koromban hozzá kellett látnom ahhoz, amit az asztrológusok ajánlottak. Tibetben mindenről a csillagjósok dönte-

LA GYEREKKOR

23

nek, ajakvásárlástól kezdve az ember életpályájáig. Közeledett az idő, éppen a hetedik születésnapom előtt, mikor anyám nagy ün­ nepséget rendezett, amelyre meghívta az előkelőségeket és más magas rangú személyeket, hogy meghallgassák, miként szól a jós­ lat. Anyám kerek arcával és fekete hajával határozottan kövérkés asszony volt. A tibeti nők egy fakeretfélét hordanak a fejükön, efe­ lett úgy szedik redőbe a hajukat, hogy a lehető legékesebb legyen. A kereteket nagy műgonddal készítik, gyakran karmazsinvörös lakkal vonják be őket, és kirakják féldrágakövekkel és j a d e - meg korállberakással díszítik őket. Az erősen beolajozott hajjal lenyű­ gözően néznek ki. Tibetben a nők vidám színekben járnak, sok a vörös, a zöld és a sárga. Legtöbben egyszínű kötényt viselnek, amelyet élénk, elütő, de az alapszínnel összhangban lévő vízszintes csíkok tarkítanak. Bal fülükben fülbevaló lóg, ennek mérete viselőjének rangjától függ, anyám az egyik legelőkelőbb családhoz tartozott, így fülbe­ valója tizenöt centinél is hosszabb volt. Úgy gondoltuk, a nőknek a férfiakkal tökéletesen egyenlő jo­ gokkal kell rendelkezniük, de a háztartás vezetésében anya to­ vábbment, vitathatatlanul ő parancsolt. Egyeduralkodó volt, aki tudja, mit akar, és azt mindig el is éri. Az ünnepséget megelőző izgatott sürgés-forgásban igazán ele­ mében volt. Szervezkedett, parancsokat osztogatott, kigondolta, hogyan lehetne túltenni a szomszédokon. Anyám jeleskedett mind­ ebben. Korábban sokat utazott apámmal, jártak Indiában, Peking­ ben és Sanghajban, így bővelkedett idegen ötletekben. Miután eldőlt, mikor lesz az ünnepség, a szerzetesek vastag, házilag készült papírra (melyet csak a legfontosabb események al­ kalmával használtak) gondosan megírták a meghívókat. Minden meghívó körülbelül 30 cm széles és 60 cm hosszú volt, apa pecsét­ jével ellátva. De minthogy anya szintén az első tíz legrangosabb család egyikéből származott, kettejük közös pecsétjével együtt az övét is rányomták a meghívókra, amelyekre így összesen három pecsét került. Végül is mindez nagyon impozáns volt. Engem ret­ tenetesen rémített a gondolat, hogy az egész hűhó csupán miattam

Még manapság is előfordul. majd az írásos üzenet alapján megtá­ madták például a védtelen házat vagy menetet. Még egy utolsó korty a tibeti sörből. kis imazászlók díszítették. hogy a társadalmi esemény fontosabb nálam. mint akik megvesztek. sokszor teljesen különböző üzenetet visznek.24 HARMADIK SZEM van. Tibetben a küldöncök két. de mindig a szóbeli változatot tartották hitelesnek. akiket külön erre az alkalomra fogadtak fel. a padlót felcsiszolták és felkefélték. mert a súlyos kapuk dübörögve kinyíltak. Az írásos és szóbeli üzenet kettősségében a múlt él to­ vább. a botot a családi címer koronázta. hogy az üzenetek eltérnek egy­ mástól. veszélyes volt járni rajta. Mivel egy időben indultak. Réges-régen útonálló banditák tartóztatták fel a hírnököket. A szolgák rekedtre kiabálták magukat. Szokássá lett félre­ vezető üzeneteket írni. az udvaron pokoli lárma és zűrzavar uralkodott. abba helyezték a meghívót. a lovak nyerítettek. ame­ lyek színesen lobogtak a szélben. Mindegyik hírnök villás botot tartott a kezében. és a csapat vad kiál­ tozással elvágtatott. aztán nagy csörömpöléssel mindenki letette a csup­ rot. A meghívókat gyönyörű telivéreken lovasküldöncök vitték szerteszét. de számomra ez semmit sem jelentett és nem oldotta fel a szorongásomat. Az ünnepség pompája nagy tiszteletet ébreszt szüleim iránt mondták -. A házban mindenütt nyüzsgés és felfordulás volt. amellyekkel gyakran csapdába csalták a banditákat. A nagyobb termekben lévő faragott faol- . és a hatalmas fekete szelindekek úgy ugattak. nem jöttem rá. A falakat le­ tisztították és újra festették. egy írottat és egy szóbelit.

Nagyon-nagyon hideg és száraz az időjárás. rengeteg fogást készí­ tettek. Anyám és a főintéző fel-alá rohangáltak. (Azért olyan óvatosan. Mikor mindez elkészült. A konyhában is óriási sürgölődés folyt. hogy a tiszta ruhák közül is csak a legtisztábbat vegyék fel. és sok új mécsest is kiraktak. néhány ezüstből. hogy azok is szépen mutassa­ nak. a többieket a jövendő eseményre fogadták fel. ahol a legszebb virágok nyíltak. A szolgák általában nyomorultul érezték magukat. hogy alig lehetett megkülönböztetni. ott parancsot osztogattak. százféle színű és illatú virág nő rajtuk. így csak olyan állat húsát eszik meg. és a ha­ gyományokhoz hű családok egyáltalán nem érintkeztek velük. hogy a virág minden részét érje a fény. mert a legkisebb karcolás tönkreteszi az egész virágot). a szárazság tartósít. Nálunk a kamrák tele voltak ilyen hússal. itt kifogásoltak valamit. azt készült felszol­ gáltatni. míg úgy ragyogtak. melyik melyik. miközben rendszeres időkö­ zönként megfordítják. és heteken át minden áldott nap kiteszik a napra. de ha melegebbre is fordul. és igen óvatosan megmossák. az étel majdnem korlátlan ideig tárolható. Abban az időben több mint ötvenen szolgáltak nálunk. Tibetben a rododendronfák hatalmasak.I. A vi­ rág lassan növekszik. de mind szívvel-lélekkel végezte dolgát. hogy az üvegben ne maradjon semmi levegő. hogy ritka és drága csemegékkel kínálja majd a vendégeket. Anyám eltökélte. és a víz-méz keveréktől megtelik nektárral. Még az udvaron is addig kaparták a köveket. vagy amelyet véletlen megöltek. A szolgák hetekkel az ünnepség előtt kilovagoltak a Hi­ malája lábához. Tibet természetes hűtőszekrény. de mind annyira csillogott. A félig bimbósakat leszedik. a szerencsétleneket anyám elé hívták és megparancsolták nekik. A réseket színes anyaggal töltötték ki. majd nagy üvegbe teszik. A GYEREKKOR 25 tárokat szintén letisztogatták és újra lakkozták. mint az újak. Állandóan dolgoztat­ ták őket. . A buddhisták nem ölhetnek. de ők az „érinthetetlenek" kasztjába tartoznak. Akkor az üveget lezárják. Vannak mészárosok is Tibetben. a gabo­ na évszázadokig is eláll. amely felbukott a sziklán. Rododendronvirágot tettetett el. ügyelve arra. Néhány aranyból volt. Azután a virágokat egyenként méz és víz keverékébe mártják. A hús egy évig.

különösen azért.csak campán és teán élnek.Ne légy bolond! Díszes ünnepséget kell rendeznünk. aztán beleaprítanak valamennyit abból. Árpából készül. egyszerűen megromlott. A férfiak alaposabbak. még maga a tulajdonos sem ismert volna rá. A főzetet addig kavarják. Kedvencemet. akik egész életük­ ben . hogy kiszáradjanak és ropogósak legyenek. Valaki azt mondta. Nem szépítve a tényeket.mondta. Tibetben a szakácsok férfiak. szintén Kínából hoz­ ták. Apám morgott. A készítményt . boraxot meg jakvajat tesznek hozzá íz­ lés szerint. és a szakács csak találgathatott. . A campa a tibetiek legfőbb eledele. Szeletelve szállítot­ ták Kínából. A másik különlegesség a cápauszony volt.négyzet alakúra nyújtják. hogy én voltam a tettes. végül egy tálba rakva felöntik forró. amibe ezek a szép kis virágok kerültek . és sót. Vannak. aki fogyasztás előtt szereti kivenni és levegőre tenni őket. végül megfűszere­ zik annak reményében. Kis cukrot is hintenek a szirmokra. vajas teával. hogy havasnak látsszanak. de a háztartáson belül ez egyébként is rám tartozik. én nyersen. hogy a „cápauszonyleves a legnagyobb ínyencség a világon".a campát . .Tíz jakot és borjút vehettünk volna azon az összegen.26 HARMADIK SZEM Van. az árpát először aranybarnára pörkölik. sosem tudta bebizo­ nyítani. aztán megtörik. se a szépségüket. A nők jók a takarításra. majd az így kapott lisztet is megpirítják. Sokféleképpen készítették. Nagy kár. Kiváltképp a frissen nyíló sárgászöld végekért ra­ jongtam. Szerintem borzalmas volt: lenyelni merő megpróbáltatás. mert mire Tibetbe ért. Kicsit vesznek ebből. a zamatos bambuszrügyet. de sokak számá­ ra ettől még finomabbnak tűnt. de nem alkalmasak a campafőzésre. . Sok bambuszrügyet még főzés előtt megszabadítottam így a javától. amíg tésztasűrűségű lesz. és ezért jobb szakácsok. mert túl költségesnek találta ezt a csemegét. Anya válasza jellegzetes női válasz volt. A nők nem értenek a campa kavarásához. hogy jó lesz. és levest csináltak belőle. csipetnyi sóval szeret­ tem a legjobban. lelki­ ismeretesebbek. a szakács is a végeket szerette. a fecsegésre. de ne veszítsék el se a zamatukat. sem a pontos keverék elkészítéséhez. és persze néhány más dologra is.az első étkezéstől az utolsóig .

ahol a vajkészítés folyt. de még különböző díszesebb formákat is gyúrnak belőle.Öregszel.nem mondhatnám. Megtöltötték jak.órákon át verik a tömlőket. Beszívott „huhhhh". Ez volt az egyetlen alkalom.I. a nyakát megtekerték.hallatszott.odalett a vaj -. és püfölni kezdte szegény Timon fejét. A GYEREKKOR 27 cipót. Egyszer csak valaki megszólalt: . a levegőben maradt. a tömlő a cölöpre esett. Egyhangú dolog volt nézni és hallgatni amint a szolgák . befedve kb. Kétszer olyan gyorsan dolgozott. egyenesen bele az elképedt Timon arcába. és a szétfolyó vajba esett. A szolgák közül néhányan a campát. kőcölöpök álltak ki a földből. A tejjel telt tömlőt felemelték és ráejtették a kőre. ez jelentette a „köpülést". de a nyaka Timon kezében. Anyám beszaladt a zajra. hatalmas lapátkezével megragadta nyakánál a tömlőt. tápláló étel. a szájába. és ernyedtebb „uhhh". mint a többiek. ha nem elég óvatosan bántak a tömlővel. Timon megcsúszott. amikor felemel­ ték. Ereje megtette a magáét. Ha nem figyeltek eléggé. mert azt hitte. a fülébe és a hajába. A helyiségben. vagy túl régi volt. Timon. hogy a méregtől nem jött ki hang a torkán .vagy kecsketejjel. Lehet. aki az erejét fitogtatta. A köpű nagy. Emlékszem az egyik nagydarab emberre. egyre lassabban megy a munka. Aztán az egészet föl-le mozgatták. a szemébe. Végigcsurgott a testén. néhányan a vajat készítet­ ték . tönkretehették a vajat. mint amilyen Timon is volt. mindenféle viszonyok között el lehet tengődni rajta. a szőr lejött a belsejéről és a vajba keve- . Akár­ milyen magas helyen. mindenesetre letépte a szakadt kecskebőrdarabót. Az olyan ügyetlen munkások. amíg csak kész nem lett a vaj. belül szőrös kecskebőr tömlő volt. ötven liternyi aranyló zsira­ dékkal. hogy a szerencsétlen flótás fuldoklik. A félig kész vaj egy része kifröccsent. kire­ pedt. A campa önmagában unalmas. felemelte és levágta. Egyszer-egyszer. az erőlködéstől kidagadtak az erek a nyakán. hogy ne folyjon. hogy nagyon higiénikus körülmények kö­ zött. mikor leejtették őket. hogyan ütik a tömlőt a kiálló kőhöz. felfordították.tízen lehettek. esetleg azért. mikor szótlannak láttam. és megkötötték. Timon dühösen felmordult. de nagyon tömör.

ezáltal gondoskodtunk róla. nem tartják rosszabbnak. hogy ha véletlenül is. adósai vagyunk. az csendesen állt egy helyben. A kéregetés elfogadott dolog. és imádkoztak azoknak az állatoknak a lelkéért. hogy hosszú utazás előtt a lovakért imádkozzanak. de megöltünk egy állatot és megettük a húsát. és jó ideig távol tartja magát. Az elégedett. Nekik tették félre a rosszul sikerült ételeket is. Mikor a nyerget végre levették róla. hogy milyen finom ételt kaptak. A vajat ilyenkor fél­ retették. mécsesekhez használták. hogy a szom­ szédok megtudják. a szomszédok pedig látták. Ha valaki azt akarta. milyen finomat ettek. Ha egyik napon lovagoltak rajtuk. jóllakatott urak azután végigjárták a házakat. A koldulásnak is megvannak a szabályai: ha valaki ajándékot kap. mozdulni sem volt hajlandó. jó ételt adott a kéregetőknek. Tibetben úgy hittük. A legtöbb keleti közösségben nem szé­ gyen a koldulás. ha egy-két tucat szőrszál került a vajba. a következőn pihentették őket. de azt mondta. amelyekben a kamrabeli testek lakoztak.28 HARMADIK SZEM redett. Tibetben a koldusok sosem szűkölködnek. Ugyanez vonatkozott az igavonókra is. És az állatok tudták ezt. Ha valamiért olyan mént választottak ki. Sok szerzetes. mert azt reméltük. A lovak sosem dolgoztak két napot egymás után. vagy szétosztották a koldusok közt. Az adósságot imával egyenlítettük ki. milyen igényes háztartást vezet. rossz. mintha csak azt mondaná: „na. örülök. miközben egyik lámakolostorból a másikba megy. Nálunk az volt a dolguk. A lámakolos­ torokban és a templomokban számos szerzetes egész életét az ál­ latokért való imádkozásnak szentelte. nagyon jól megélnek a „szakmai fogások"-ból. mint mondjuk a jótékonysági célú gyűjtést más országokban. hogy ne fárad­ janak ki túlzottan. Senkit sem zavart. mely az előző nap kilovagolt. hogy a következő földi életben magasabb létformában szülessen újjá. Vándorló szerzetest megetetni jócselekedetnek számít. Odamentek a kamráinkban tárolt állati tetemekhez. akik felolvasztották és átszűrték egy ruhán. kitér az ajándékozó útjából. hogy győ- . kicsit megrázta a fejét és elfordult. A házunkban tartózkodó két szerzetes szintén kivette részét a jövendő esemény előkészületeiből. egész úton kéreget. és elhíresztelték. de a szőrcsomóktól mindenki idegenkedett.

ezek állandóan szolgálatban voltak. majd idő előtt szült. lengetve a villás botokat. A második macska a konyhában lakozott. amilyen gyorsan ideért! Semmi kétség. Láttam. de nem is rabszolgák. A mi szolgáink is részt vettek a játékban.Szegény ember. és mindegyik egyre magasabb létformában születik újjá. ami ezután következett. hogy egerek maradhassanak egyáltalán. . Egymás szavába vágva a küldöncök köré gyűltek. majd a földre roskadtak páratlan színpadiassággal érzé­ keltetve. A harmadik macska nagyon tekintélyes matróna volt. élőlények. Az anyai köte­ lességtudás példájaként mindent megtett. A GYEREKKOR 29 zött az igazság". A buddhista hit szerint minden állatnak. A szamarak még rosszabbak voltak. hogy megtisztelje a főurak küldönceit.I. velünk lakott. és zihálva átadták a szóbeli üzenetet. Egyikük az istállókban lakott. majd kiugrott a szíve a sietségtől. és egy kicsit együgyű. a csodával határos. és remek étvágya ellenére úgy nézett ki. Az egereknek nagyon óvatosan kellett közle­ kedniük. hogy a Rámpa ház meg­ kapja az üzenetet. Megvárták. hogy a végső vágta előtt pihent egy kicsit. Legyünk tapintatosak és borítsunk fátylat a fájdalmas jelenetre. Ezután térdre borultak. Az intéző lejött a szobájából. hogy a macskanépesség száma ne fogyatkozzon.Egyszer közbeszóltam és teljesen megszégyenültem. . anyát követte szobáról szobára. jogaik vannak. Három macskánk volt. nem így volt. aztán lefeküdtek és megpróbáltak rágurulni a rakományra. és ne legyen belőlük macskaeledel. Vágtatva jöttek a lovasok. Anyja 1904-ben megijedt a Younghusband-expedíció fegyvereitől. Kicsi volt és fekete. akik hasznos célt szolgálnak. minden erejüket beleadták abba. Értelemszerűen Younghusband-nek hívtuk. A hírnökök lekapták az írást a botról. A tibeti állatok nem dédelgetett kedvencek. Ha éppen nem volt elfoglalva a kicsinyek szoptatásával. A meghívókra gyorsan megérkezett a válasz. Öregecske volt.Nem. és akiknek. Nagyszerű ember! . valójában minden teremtménynek van lelke. akárcsak az embereknek. . és a kölykök közül csak a mi konyhai macskánk maradt életben. mint egy négylábon járó csontváz. míg megrakták őket. és szigorú fegyelmet tartott az egerek között.

mert az ember szabad. amikor az egyik szolga berontott a szobámba.30 HARMADIK SZEM Végül elérkezett a nagy nap. . Mi mást tehettem. legyek sárkányrepülő. Még csak az első napsugarak kukucskáltak a távoli hegyek mögül. az elsőt a születés­ napja után. az igen. Az jobb. annak meg követni kell a hagyományokat. Tibetben a gyerekeknek két nevet adnak. a második Lobszang. és csodálatos. Különben is.Ennek a napnak kellett kijelölnie szá­ momra az ösvényt. Kedd Lobszang Rámpa? Szavamra. Én kedden születtem. aki a negyven mérföldnyire lévő Cangpo folyón rin­ gatózik és himbálódzik. hétalvó vagy. Az asztrológusok ma hallatják hang­ jukat! Talán kicsit későre hagytam. De ha egy fiú kolostorba vonul. Kelj fel! Félrelöktem a takarómat és felkeltem. amelyen egész életemben járok majd. ragyogó szemű. A sorsomról döntenek. és nekem nincs választásom. Sárkányrepülő leszek. Hajós? Alacsonyabb kaszt? Nem! Hivatásos sárkányrepülő leszek. már nem ugorhatok ki az ab­ lakon. amelytől annyira rettegtem. De várjunk csak! Tényleg így volt? A hajósok alacsonyabb kasztba tartoznak. ezért első nevem a Kedd lett. Az a nap.) Talán az asztrológusok azt mondják. és rengeteg a tennivaló. mint lefelé sodródni az áradó folyón.Vajon ez vár rám? Csak órák múltán tudhatom meg. a szüleim neveztek el így. Hétéves koromban hajós akar­ tam lenni. apa hamar utánam küldené az embereit.Micsoda? Még nem vagy fent. mert favázra feszített jakbőr csónakot használnak. (Nem. Négy óra van. mint a madár. . vártam. végül is egy Rámpa vagyok. sokkal jobb. kap egy „szerzetesnevet" is. hogy megszökjek. akik visszahoznának. . óri­ ásfejű sárkányokat készítek.

bárcsak vele lehetnék.Tibetben rugalmasak az időpontok . mint egy kővé fagyott jak.Jaj. aki a varkocsomnál fogva húzott felfelé. hogy a gyüleke­ zőhelyre szólítson. mint egy remete. Néha már azt hittem. én ugyancsak vona31 . akár a forgószél. ne légy olyan durva. Végül ez a szerencsétlen akármi a fejemen olyan merev lett. Apám. az utolsó simítások.Maradj nyugton. lecsavarod fejem. és mindenütt izgatott hangok! A nálam két év­ vel idősebb Jaszo úgy nyüzsgött. Jaszo. . elvonulva a felfordulástól. jelenést látok. hogy a Dzsokangba. Anyám. nem tudok ilyen aprósággal törődni. olyan ko­ pasz leszek. .De Julgye. több anyám van. Anyám úgy rendezte. mint holdfény a tavon. és úgy ragyo­ gott. Szóval. meg velem együtt még öten. mint egy negyvenéves.megszólalt egy gong. Azt kívántam. máskülönben tiszteletreméltó anyád megnyúz. Julgye! Ha nem hagyod abba. ott ültem a földön egy makacs férfi szolgával.Második fejezet A GYEREKKOR VÉGE . a Ihászai „székes­ egyházba" menjünk: a soron következő eseményeknek nyilvánva­ lóan vallásos hangulatot kellett adnunk. sietek. Még az utolsó parancsok. . Kedd Lobszang! A varkocsodnak egyenes­ nek és fényesnek kell lenni.Oh. Valamennyien megnyergeltük a pónilovakat: apa. Tíz óra körül . anya. bezárkózott a szobájába. mindenütt jelen volt. letéped a fejemet.

a láma gondoskodott arról. nagy lyukú -. akiknek léptei többcentis csatomaszerű mélyedéseket vájtak a kövezeten. A legis­ mertebb istenek szobrát majdnem ellepték a drágakövek és gyé­ mántok. A templom kö­ rül .talán kivétel nélkül . A falak mentén isteneink aranyszobrai álltak. Bár sok-sok évvel később történt. aztán a Kjicsu síkság mentén lovagolva magunk mögött hagytuk Sö falvát. és akár könnyű nyári felhő a hegy gerince körül. Egyeduralkodó volt. megfeketedett gerendák tartották a tetőt.mindenki szerette vagy mé­ lyen tisztelte. s hogy a papi tudomány ne menjen feledésbe.32 HARMADIK SZEM kodtam. . a Potala alatt. hogy milyen kormányzati formák (igen. ahogy a hagyomány megkívánta. de kizárólag az ország érdekében használta mind­ ezt. a Legfelső Fellebbezési Bíróság feje a dalai láma volt. bárki folyamodhatott hozzá. tudta előre. a kommunisták megszállják majd Tibetet és a szabad­ ságnak bealkonyul. Kis. füstölők nehéz szaga ke­ ringett a levegőben. Ha a beadvány vagy a kérés tisztességes volt.kis házak. többes szám!) léteztek Tibetben. A zarándokok áhítatosan vonultak a „belső körön". Az imádkozást befejezve. az országban . üzletek és bódék so­ rakoztak. Érdekes lehet. Idő marta. apa közéjük tartozott. Csak néhány kiváltságos látogathatott ide. . Erős. sötét mélyedésekből csengettyűk. elhaladtunk a 120 méter magas és 360 méter hosszú épülethegy. gongok hangja szólt. fémlemezek védték őket azoktól. Az állam és az egyház.a zarándokok csalogatására . saját érdekében sohasem. hogy a kérést teljesítsék és az igazságtalanságot orvosolják.hogy látni lehessen. élt a hatalommal és az uralko­ dás eszközeivel. kagylók recsegése hallatszott. és fél óra múltán ott álltunk a Dzsokang előtt. Körbejártuk mi is a belső kört. akikben a sóvárgás netán legyőzné az áhítatot. amelyeket a kegyükért esdeklő jámbor hívők hordtak oda. Joggal mondhatom. és imamalmok százait pörgetve szakadatlanul ismételték a mantrát: „Om mani padme hum!". néhányan sajátos tanításban részesültünk. felmentünk a templom lapos tetejére. A székesegyház 1300 éve fogadta ezen a helyen a hívő­ ket. Megfordultunk a Lingkhor úton. A tömör arany gyertyatartókban 1300 éve nem aludtak ki a gyer­ tyák.

A nemzetgyűlés. Minden egyházi ügy eléjük került. Akik gyávasággal vádolják. és a dalai láma Mongóliába menekült. a játszma elve­ szett. a dalai láma egyre na­ gyobb hatalomra tett szert. mint például 1904-ben. A templomból csodálatos kilátás nyílt. ame­ lyet sosem kormányoztak jobban. és a véleményeket a dalai láma elé terjesztette. A nemzetgyűlés ritkán ült össze. az északi Csang. a főváros. A tibeti háborúk sakkjátszmához hasonlíthatók. Két magasrangú tisztviselő. ezért említettem a „kormányokat". a nyugati Gartok. körbefonták a völgyet. de ezekben az idősza­ kokban igen jelentékeny szerep hárult rá. vagyis az egyházi tanácsnak négy. miről beszélnek. A nemzetgyűlést kö­ rülbelül ötven férfi alkotta. Nem futamodott meg. ahogy gyakran nevezték és Sigace úgyszintén -. Országügyekkel foglal­ koztak. Ahogy múltak az évek. úgy tűnt. ha a tartományok vezetői is jelen voltak. akiket miniszterelnököknek is ne­ vezhetnénk. Ezzel kapcsolato­ san sok nyugati furcsamód azt gondolja. nem tudják. Az alacsonyabb szinteken sok-sok lámako- . fák­ kal tarkított Ihászai síkság nyújtózkodott. akik Őszentsége után a láma. Északra és délre hegy­ óriások emelkedtek. Öt tartomány volt: Ü-Csang . és felelősek voltak az egyház és az állam integrálásáért.H.és apácakolosto­ rokért feleltek. A mi „királyunk" a dalai láma volt. Ezután jött a minisztertanács. mert valójában azok voltak. „összekötő tiszt"-ként működött a két tanács között. amikor az angolok megszállták Lhászát. Nélküle nem lett volna miért harcolni: biztonságos helyre KELLETT mennie. és egyre inkább a tanácsok meg a nem­ zetgyűlés közreműködése nélkül kormányozta az országot. a Ihászai folyók csörgedező vize. meg­ közelítően 400 főre növekedett. a keleti Kham és a déli Lhodzong. három világi és egy egyházi személyből. Ha a királyt leütik. nem létezik rajta kívül másik világ. Keletre a bujazöld. Víz szikrázott a fákon keresztül. láma státuszú tagja volt. Csak válságos helyzetekben találkoz­ tak.itt található Lhásza. a legtekintélyesebb Ihászai családok és lámakolostorok képviselői. hogy az Ékességes gyá­ ván „megfutamodott". A GYEREKKOR VÉGE 33 A dalai láma után két tanács következett. amely szintén négy tagból állt. Az első. hogy az or­ szágot összetartsa.

Az ég mélybíbor színű volt.az övéket is foltok tarkították. Azok. tompa dobbanások . néhányan sárga.az érzelmek delejes szálai mintha csak behálóztak volna. magában a városban megbújva a székes­ egyház északi falánál a tanácskozóterem látszott. Felettünk habkönnyű felhők úsz­ tak az égen. Messzi földről érkeztek. rikoltozás. Mindannyian vagy legalábbis majd­ nem mindannyian hasonlítottak egymásra: lehetett akármilyen új a ruhájuk . Legtöbben a vö­ rös köpenyesek voltak. kissé keletre apácakolostor könyökölt a halotti tetemek szertartásmestereinek a telkeibe. de mindig megújuló látványt. Mellettünk. távoli hegyek tiszta fehérje még jobban kiemelte szépségét. A foltok a ruházat részei.Buddha köpenyének foltjait idézve . körötte a kereskedők bódéi és a piac.34 HARMADIK SZEM lostor volt. Amint ott álltunk és néztük a régi. zarán­ dokok mormolása a buddhizmus egyik legszentebb kegyhelyén. Magasabbra. a hóborította. az idősebbek mély basszusa meg a növendékek szopránja. a Potalából jöttek. mások vörös csuhában. A székesegyház kertjében szüntelen morajlás hallatszott. Aztán felhangzott a dobok dörgése-morajlása és a trombiták ara­ nyos hangja. néha megjegyzést tesznek a „foltozott külső­ re". Közelebb. A növendékek fehérben. Az 1200 éves Nészár kolostor szerze­ tesei rendesek. a meredek lejtőkön kis remetelakok gub­ basztottak. hogy is­ teni áldásban részesülnek. vagy láttak képeket róluk. Különböző ügyekkel foglalkozó szerzetesek nyüzsögtek min­ denfelé. a rendőrszerzetesek sötét barnásvörösben sürgölődtek.legyen állatról vagy emberrel szó . azt remélve. Néhányan állatokat vezettek. vagy akik meggyszínű ornátust viseltek.a megmentő becsületére válik. akiken sok arany fénylett. ajándékokat hoztak. még közelebb a kincstár. A két hegy közt a hideg reggeli fényben a nyugati kapu csillogott. ahol majdnem min­ dent meg lehetett kapni. akik láttak már tibeti szerzeteseket. a Potala és a Csakpori de­ rengett. és foltjaik világosabb árnyalatúak! . szerzetesek hangja szállt felénk. ők „egyszerű" szerzetesek. Sivítás. Külföldiek. utóbbit a Gyógyítás Templomaként ismerték. ezeket mészárosoktól mentették meg és ritka pénzért vették. zsoltárokat énekeltek. Nyugatra a két testvérhegy. Az életmen­ tés nagy erény .

Nya­ kuk körül cintányérok lógtak.Türelmes pónilovainkkal végig­ csörtettünk a Lingkhor úton. de a szegényháziak gyomra üres marad. A személyes kíséretében lévő szerzetesek vagy magasrangú lámák számára megengedett. ha arra gondolok. gongokkal és dobokkal megrakva. még ez is „vörös"-nek számít. . de ami anyám számára a „nagy nap" volt. és a dalai láma hivatalos színe. mit csinálnak ép­ pen a szolgák. sok ilyen aranykabátos figurát láttunk. mintha egy művész fehér ecsetjével megérintette volna a menny kárpitját.min­ dig ragyogó. zörögve-csörömpölve megérkeztek a muzsikusszerzetesek. amint a kopjazászlókat lengető felfegyverzett lo­ vasok személyében megérkeztek az első vendégek.Nos. és a látogatók üdvözlésére mindkét oldalon szolgák sorakoztak. Anyám megtörte a varázst: . bíborszínű égen lehelletfinom bárányfel­ hők fodrozódtak. A sötét barnásvöröst téglavörösre. a Potalában alkalmazott . a vendégek tele­ eszik magukat és elégedettek. hogy erőt gyűjtsünk a soron következő eseményekre.II. ne po­ csékoljuk az időt. amelynek renge­ teg árnyalata van aszerint. Ahogy átnéztünk a Dzsokang tetején. Tudtuk jól. Némely. Beszélgettek és sört kértek. fülsiketítő bőgésével telt: hangoltak a zenészek. hogy a gyapjút hogyan festik. Tibetben ezzel köszöntik a látoga- . Az intéző mellett két helyet­ tese állt. olyan alkalmakkor. selyemsálakat hoztak. Az udvarban. Az arany szent szín Tibetben. A csodálatos. Trombitákkal. hogy megfelelő hangulatba kerüljenek. hogy a szokásos vörös köpeny felett egy aranyat is viseljenek. klarinétokkal. Sietnünk kell.hivatalnok-szerzetes a vörös köntös felett ujjatlan aranykabátkában jár. ezért mindig tiszta. Később már nem lesz időnk az evésre. A GYEREKKOR VÉGE 35 A szerzetesek a rend vörös köpenyét hordják. mint ez is volt. Reszketek. . óriási zsivaly támadt. amit magamban „a legnagyobb megpróbáltatásnak" neveztem. Akkor tekin­ tetünket a lobogó imazászlókra és a templom gyönyörű kupoláira emeltük. Otthon anyám még tartott egy utolsó ellenőrzést. minden lépéssel közelebb ahhoz. de a főtisztviselők közül alig valakit. A következő fél óra a trombiták szörnyű harsogásával. A kertbe vezették őket. A kapukat szélesre tárták. aztán ettünk valamit.

Ha az ajándékozó alacsonyabb rangú. így a dalai láma ezzel a gesztussal legbarátságosabb szándékát fejezi ki a másik iránt. Az intézőnek és embereinek egyre több dolga akadt. Az álarcra gyakran ráfes- . Intézőnk. bőrből készült maszkkal fedték az arcu­ kat. Meghajolt az újonnan érkezők előtt. ha igen nagy tiszteletben akart részesíteni valakit. Minden khata többször ke­ rült elő. ha ezenközben a tenyerét is felmutatta. hogy megóvják a portól és a széltől. miközben a jobb oldalitól megkapta azt. megfordítja. akiknek hosszú utat kel­ lett lóháton megtenniük. Nyolcféle sálkendőt használnak . jól hátrahúzódnak és kinyújtják a karjukat. A dalai láma. ez utóbbi pedig az adományozó nyakára teszi a sajátját. A dalai láma csak elsőrangú sálakat ad és kap.36 HARMADIK SZEM tókat vagy egymást. aztán a Potala árnyékában ráfordultak arra az útra. aki az ajándékot kapja. Még na­ gyobb megtiszteltetésnek számított. A kormányban az egyébként szokásos fehér kendők helyett sárgát használtak. ügyelni kell arra. le­ térdel és kiölti a nyelvét (Tibetben ez olyan. és a másik csuklójára helyezi a khatát. Lhásza váro­ sából. leveszi a csuklójáról. Lovaikkal végigdobogtak a Lingkhor úton. amellyel a köszöntést viszonozhatta és a vendég rangjától füg­ gően csuklójára vagy nyakára tehette. hogy mindig a megfelelő minőségűt adják ajándékba. rengeteg vendég érkezett. ugyanígy a szerencsekívánatokat tartalmazó leveleket is. mely csak a mi házunkhoz vezetett. átvette a sálakat. Jöttek a szomszédos uradalmakról. Az ajándékozás módszere a kö­ vetkező: ha egyenrangúakról van szó. máskülönben sértést követnek el. A hölgyek. és távolabbi helyekről. Az szintén meghajol. az adományozó.a nevük „khata" -. a nyakra helyezett sálra hármascsomót kötött vörös selyemszállal. Az adományozó kicsit meghajol. A tibetiek szilárdan hisznek abban. jobb és bal oldalán egy-egy emberével a bejáratnál állt. Éle­ tem későbbi szakaszában kétszer ért ilyen megtiszteltetés. aztán odaadja egy szolgának. Az ajándé­ kokat mindig a megfelelő khatával együtt adják át. hogy az ember egész élettörténete a tenyerére van írva. mintha az ember megemelné a kalapját) és a megajándékozott lábára rakja a sálat. tovább­ adta bal oldali segédjének. és az is.

Itt üdítőket szol­ gáltak fel. vizsgálgatták a bútorokat és az értéküket találgat­ ták. de mivel a bemutató sok öltözéssel és átöltözéssel járt volna. mint a széket meg a magas ágyat. a nők egy másik cso­ portja is megjelent: a csüng lányok. negyven hölgy jött a kíséreté­ vel. Szerintem borzalmasan nézett ki. Az előkelő hölgyektől Tibetben elvárták. Céljához érkezve. vagy hogy mennyit ér.II. vas­ tagságuk úgy 22 centiméter. de hát én mindig elfogult voltam a nőkkel. úgy viselkedtek. közben a nap folyamán többször. Mindig elbűvöltek ezek a festett arcok. majd kimentek. A legváratlanabb helyekről bukkantak elő. A raktárakból egyre több és több ülőpárna került elő. annál szebbnek és fiatalabbnak mutatta a maszkbeli képmás. az ünnepség valódi kezdetéig ezekből lehetett választa­ ni. majd bevezették egy nagy terembe. a párnák négyzet alakúak: körülbelül 75 cm-esek. A lányok anyám ruháiban jártak föl s alá. Annyi pedig bizonyos. aztán leültek és meg­ ittak jó néhány csésze vajas teát. Minél öregebb volt a hölgy. legalább ötször-hatszor átöltöztek. mennyibe került ez-meg az. és egy percet sem haboztak. a hölgy levette álarcát és köpenyét. „csüng" lányt. melyet ebédlővé alakítottak. Alvásra ugyanezeket a párnákat hasz­ náljuk. Úgy tűnt. Elvegyültek a vendégek között. Tibetben nincsenek székek. széles­ ségű és korú nők. ezen a napon tényleg útban vol­ tak. és tulajdon­ képpen segítettek anyának a háziasszonyi teendőkben. hogy új ruhát és ékszert vegyenek föl. Ezeket fel kellett vonultatni. . Rö­ viden. felfogadtak manökennek néhány ún. A GYEREKKOR VÉGE 37 tették viselőjük legjellegzetesebb vonásait. Jaszo nővé­ rem új ruhában parádézott. a tibetiek általában sokkal kényelmesebbnek tartják a párnát. Hogy a dolog még bonyolultabb legyen. párnákon ülünk törökülésben. így vagy úgy. hogy tömérdek ruhaneműjük és drága ékszereik legyenek. Az újonnan érkezőket vajas teával kínálták. A házban nagy volt a nyüzsgés. mint a nők bárhol a világon. a többiek körbe-körbe sé­ táltak a házon. A legelőkelőbb családokból kb. a házat elárasztották a különböző magasságú. hogy megkérdezzék az éppen arra haladó szolgától. Néhányukat anyám tartotta szóval. a haja a legújabb divat szerint fésülve. csak akkor összerakunk néhányat.

négy és fél méteres póznát. lábán pedig vér­ vörös talpú. Hárman feltartottak egy kb. A kertben jó néhány hölgy kíséretében feltűnt anyám. Ekkor kirántották alóla az egészet. hozattak egy akrobatacsoportot. I . a zenészek már jól felöntöttek a garatra a sok-sok tibeti sörtől. Hogy csipetnyi mulatsággal fűszerezzék. Rögtön utána valami eldugott helyre ro­ hantak.38 HARMADIK SZEM A férfiakat jobban érdekelte a kerti szórakozás. a legmerészebb felmászott és megpróbált fejre állni. Ez utóbbi nem volt nehéz. semmi bajuk sem esett. Kijöttek. Majdnem bo­ káig érő vörösesbarna jakgyapjú szoknyát viselt. fel­ tartották. Anya különös gonddal öltözött erre az alkalomra. Találtak egy két-három méteres rudat. ó' meg szaltózott és macska módra talpra esett. Pár kisebb fiú is nézte a mutatványt. és így néhány tojás nagyságú púptól elte­ kintve. hogy utánozzák. vörös szegéllyel díszített hosszú szárú hófehér nemez­ csizmát. hogy megnézzék a műsort és meghallgassák a zenét. egy társuk felmá­ szott rá és a tetején fejenállást csinált. Szörnyű zuhanással egyenesen a többiekre esett. De valamennyi­ üknek kemény feje volt.

amelyet úgy viselt a feje tete­ jén. A vendégek sétálgattak. A jobb vállán átvetett széles selyembrokát övet dereka bal ol­ dalán vastag karika fogta össze. hogy füle köré tekert vörös szállal kellett megerősíteni.Hallotta.a dalai láma adta neki.ritka megtiszteltetés . Az a szokás. a másikat apa családjától kapta. mert a tibeti asszonyok a mindenkori társadalmi helyzetüknek megfelelően ékszerezik magukat. A fakeret vörös lakkozott fából készült. hogy a fiatal láma. jádéval és kör alakú aranylapokkal volt kirakva. kicsit olyan mint apa egyházi ruhája. ezeket min­ dig magán viselte. Doringék finom. A GYEREKKOR VÉGE 39 Bolerószení kabátkája vörösessárga színű volt. gyé­ mántokkal. máskülönben el­ szakadt volna. ékszert és díszeket vásárol a feleségének. Később. látni akartam. . De mindenki a nap legfontosabb eseményére várt. Sok ék­ szer volt rajta. Akkor kapta őket.. hogy tudja a fejét balra fordítani. Szűzanya módra elválasztott haja egy fakeret fejdíszen nyugodott. aki Rakása asszonynál lakott.? És így tovább. A hölgyek különösen buzgón csevegtek. A haj úgy tekeredett rá. Egyik fülén hosszú korallánc függött.Igen kedvesem. Az előző napokban anyám haját száznyolc varkocsba fonatta. s a színeket úgy válogatta össze.. mindegyik korbácsszíj vastagságú volt. sáfránysárga árnyalatba ment át. hogy egymással összhangban legyenek és ugyanakkor különféle egyházi ruhadarabokat jelenítsenek meg. A nyakában aranylánc lógott. .. onnan a szoknya alsó széléig a halvány citromsárgából fo­ kozatosan mély. ez válltól a derékcsomóig vérvö­ rös volt. ha magasabb státusba kerül. azon három amulett. csodálták a kerteket. (A száznyolc Tibetben szent szám. Megbűvölve figyeltem. ahogyan a lugasokra kúszó futórózsa. mint egy kalapot. Az egyiket a családjától. mikor hozzáment apámhoz. és azokat az asszonyokat. A fülbevaló majdnem a derekáig ért.. hogy a „jódos kötszer" színéhez hasonlí­ tott. Bíboros selyemblúzt vett alá.II. hogy a férj. akiknek elég hajuk volt ennyi copf­ hoz. úgy jellemeztem volna. a harma­ dikat pedig . mikor már az orvoslást tanultam. nagyon szerencsésnek tartották). fényezett kövecs­ kékből új szintet építettek a házukra. s mindez csupán csak bemele- . Olyan nehéz volt. vagy csoportok­ ban társasági ügyekről beszélgettek.

A lámakolostorokból trombiták hirdették. Hangjukra száz meg száz vajmécses fénye gyúlt: csüngtek a faága- . mint apró manók. Mellettük öregasszonyok kereplő imamalmokat pör­ gettek. azok is elfogytak.40 HARMADIK SZEM gítés volt: az asztrológus papok hamarosan megjövendölik sorso­ mat. Az ételhalmok kisebbek lettek. A zaj és a lárma elriasztotta szokott helyükről a madarakat. melyen egész életemben járnom kell. de az elcsigázott szolgák egyre újab­ bakat hoztak. A nap leszállt a Himalája távoli csúcsai mögött. De nemcsak a madara­ kat.füzérekben lógtak az imazászlók. ha valaki a vendégek közül megállt. amíg nem tudtak már többet enni. Ahogy még jobban besötétedett. kisfiúk cikáztak a gondozott fák közt. Ad­ dig etették és etették őket. és aggódó hangon sopánkodott. A zenészek még pompás formában voltak. Ahogy az első zajos vendégek megérkeztek. amelyeket fino­ man lengetett a lágy esti szellő. a fűzekről. aztán ahogy telt-múlt az idő. körte. hogy eltelt egy újabb nap. A megnyúló árnyak gyorsabban kúsztak a földön. ame­ lyekben drága. csattogtatták a cintányérokat és verték a dobokat. mély csaholásuk elcsendesítve. Apám mindvégig rettegésben volt! Teraszos kertjeinek. Most szerinte mindez úgy nézett ki. arany tömjéntartókból illatos füstoszlopok szálltak a magasba. egyenként kiszökdöstek a konyhák­ ba. A föld felől. Esteledett. mit kell tanulnom. és kijelölik azt az ösvényt. minden fordulattal imádságok ezreit küldték az ég felé. beesteledett. a vendégek egyre lassabban mozogtak. milyen pályára kerülök. vidám fesztelenséggel fújták a trombitát. Kezeit tördelve fel-alá jár­ kált. Még a hatalmas fe­ kete szelindekek is hallgattak. és megérintett egy rügyet.a nyár. a falkerítéssel körülvett ker­ tekben. elteltek a frissítőkkel. A barack-. A fo­ gadott mulattatók elfáradtak. A nagyobb koronájú. borókafenyőkről és ciprusokról . Tőlük függött. hogy pihenjenek és még több sört igyanak. ma­ gasabb fákról .és törpe al­ mafák különös veszélynek voltak kitéve. mint egy rendetlen állatkert. kezükben égő vajmécseseket és füstölőket himbáltak és időnként csintalanul bohóckodva fölugrottak az alacsonyabb ágakra. az egész országban híre ment. a macskák hanyatt-homlok biztonságos helyre menekültek. messzi földről hozott növények és cserjék pom­ páztak.és nyírfákról.

.Lha. Az emberek körbegyűltek. Aztán még egy órán át folytatta. Egy későbbi fejezetben lesz még szó az asztrológiáról. A menet lassan elérte a díszemelvényt. megmondta előre.Hále! Hále! (Rendkívüli! Rendkívüli!) . mint két elefántcsont faragvány. majd mint csónak a homokzátonyon. mi csonangcsig . A kertben felállítottak egy nagy. benne baldachinos emelvény négy tibeti üléssel. Két másik előrelépett.II. Amint az emelvényhez értek. milyen öregek. Az előző héten a dalai lámához hívták őket.. . A menetet két öreg. Fejükön magas papi süveg. amit jövendöltek. A két nécsung-i öreg a legtapasztaltabb asztrológus volt az egész országban. és felsegítette a látnokokat az emelvény lép­ csőire. (Az istenek az ördögök és az emberek mind ugyanúgy viselkednek). hogy lássa a közeledő menetet. Még vagy egy órán át egyfolytában be­ szélt. így megmondható előre. Felhangzott egy mély gongütés. Két láma az asztrológusok feljegyzéseit és a táblázatokat vitte. Ó'ket apám és anyám kö­ vette. és leültek a párnákra. Most egy hétéves fiúcska számára teszik majd ezt. aztán tíz percet pihent. Hosszan be­ széltek harmadfényről. vagy lebegtek a dísztó áttet­ sző vizén. Megtörtént. óriási fáklyákat vittek.mondta. A mögöttük lépdelő négy trombitás ezüst hangszerén fanfart fújt. ekliptikáról. A hétéves kisfiúnak a kitartás kemény próbája után be kell lépnie egy lámakolostorba. . Elöl négy szolga ment. az Állami Jósda lámakolostorából érkeztek. kínai brokátból készült sárga palástjuk még jobban kihang­ súlyozta. egyik oldalán teljesen nyitott sátrat.kiáltot­ ta elbűvölten a közönség. Egymás mellett álltak. dre. sípoló hang­ ját. Pa­ zar. fennakadtak a ví­ zililiomok levelein. kire milyen jövő vár. nagyon öreg ember zárta. fölléptek rá. A terefere abbamaradt. himbálództak a házak ereszein. hogy neki jósoljanak. ráncos nya­ kuk majd megroggyant a nagy súly alatt. A GYEREKKOR VÉGE 41 kon. melyeket a szolgák hordtak ki a kertbe. Időről időre beigazolódott. mindenki fe­ szülten figyelt. hogy meghallja a főasztrológus éles. fel­ vázolta a jövőt. ott majd . másfél-negyedfényről és en­ nek vagy annak az ellentétes hatásáról. Mindenki megfordult. aztán továbbsodródtak a szigetnél menedéket kereső hattyúk felé.

és idegenek között fog élni. míg teljesen elhalt és mindenre rátelepedett az éjszaka csendje. Ahogy távolodtak. .42 HARMADIK SZEM sebészorvos szerzetesnek tanul. de legvégül boldogul. Elveszít mindent és újra kell kezdenie mindent. Akik messziről jöttek. elhagyja a hazáját. halkult a lódobogás. hangos kiáltozás . aztán reggel indultak útnak. A hatalmas kapu még egyszer kitárult. A többiek elutaztak a kíséretükkel együtt. egyre halkab­ ban hallatszott a lovasok beszélgetése. Patkókopogás. nálunk töl­ tötték az éjszakát. Nagy nehézségeket kell elszen­ vednie. Fáklyákat vittek magukkal.az udvaron folyt a gyülekező. hogy megvilá­ gítsák az utat. A tömeg lassan szétoszlott. a társaság kiözönlött rajta.

Ott továbbra is nyüzsgés volt. vagy felébresztett egy hirtelen hangorkán a házból. és kezdtek eltünedezni az ételek is. Azt mondta: . A vendégek szedelődzködtek. Egyik könyökömre támaszkodva kinéztem. a többiek az ol­ dalukon fekve. a szolgák kimerültek és ingerlékenyek voltak. Az utolsó mulatózok erőt gyűjtöt­ tek az éjszakára. hidegkék fénye visszaverődött a hóföd­ te hegyekről. az abrak puha. Nyugtalanul járkáltam. anya cso­ portról csoportra repdesett. . nekem nem jutott hely. de egy ideig mégsem tudtam elaludni. a vendégek fáradtak és vidámak.inkább velük alszom. Lassan elültek a zajok.morogtam magamban . útban vagy! Fel­ keltem.Na. Kedd Lobszang. amelyik állva. rugdaltam a köveket és mindent. aztán szép sorjában mindegyik ellobbant. .Harmadik fejezet AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON Bent a házban még mindig zajlott az élet. a mé­ csesek még pislákoltak. hogy valami ennivalót keressek. Már csak a hold világított. A lovak aludtak. oldalba bökött egy ló. a lovakat elő kell állítani.A lovakban több az érzés. hogy még utoljára néhány szót válthas­ son mindenkivel. dolgom van. gyerünk. de ez sem hozott megnyugvást. Másnap reggel durva rúgás és egy türelmetlen hang ébresztett. Az istállókban meleg volt. 43 . üveget akar hozatni Indiából. Senki sem törő­ dött velem. volt. Minden szobát elfoglaltak. Én is elaludtam. Azt mondta neki. ami az utamba került. Apa a ház és a kert felújításáról beszélgetett egy régi barátjával. Akárhányszor elszunyókáltam. bementem a házba. Rengeteg tea fogyott.

Ha az ablak szabadon maradt. Cu a lován. mert még növésben voltam. nem annyira a betörők távoltartására. A lhászaiak mindig gyanakodva tekintettek a hegycsúcsra. hasonlóan praktikus okból is. Átvágtunk a tömegen az üzletek­ hez. és 108 fényes fagyöngy lesz rajta. Mikor az utolsó vendég is eltávozott. Egyesek teát hoztak Kínából. Nagyméretűt. ahogy elhagytuk a körutat. és valóban nagyon sokba került a szállítás. sokszor aprókavics nagyságú porszemek át­ szakították a papírt és még a fedetlen kézen és arcon is mély sebet ütöttek. metsző szél elérné. má­ sok indiai kelméket kínálgattak. Az ablakkeretre áttetsző. a rózsafüzér fából. Elindultunk. Az ablakokat kívülről fatáblák fedték. ahova igyekeztünk. Ezek ezüstből lesznek.44 HARMADIK SZEM hogy a ház ablakait beüvegeztesse. Úgy néz­ tem körül. hogy ne menjen be a por. Elgondoltam. és a tülekedésben Cu sokszor hangosan odaköszönt valamelyik régi barátjának. egy csészére és egy rózsafüzérre. A boltok tele voltak alkudozó kereskedőkkel. azután. mire is lesz szükségem: egy faedényre a campának. és attól féltem. hosszú köpenyt . Venni kellett egy barnásvörös köpenyt. és a jakok is eléggé immúnisak voltak. a Potala mellett újra jobbra fordultunk. amire szükséged lesz! Cu tudja. de nem átlátszó viaszos papírt feszítenek. a szélkergette. hogy beérjünk a bazárba. melyet az erős szelek felkaptak és ide-oda hordtak. ha egy ló vagy kutya vezette a menekülő­ ket. A szélviharok idején veszélyes dolog volt utazni. akik éppen akkor érkeztek Lhászába. a tartóból. és nem számított rendkívüli látványnak. én a pónimon. A csésze három rész­ ből áll majd. ame­ lyekre egy szerzetesnek mindig emlékeznie kell. hogy ta­ lán utoljára is. De nemcsak az emberek voltak éberek: figyeltek az állatok is. és vedd meg. mindenki sürgősen menedéket ke­ resett. apám maga elé hívatott és azt mondta: . A macskáknak sosem esett bajuk a viharban. mégpe­ dig nemcsak azért.Menj. hanem egy másik. 108 a szent szám. egyál­ talán nem gyártottak üveget. Tibetben nem volt üveg. és amikor az hirtelen elbújt a fekete ködben. magából a csészéből és a fedeléből. ugyanakkor azokra a dolgokra is utal. inkább. Az udvarról kilépve jobbra vettük az irányt. mi kell. mint aki először látja a várost. mielőtt a korbácsoló. Tibetben a férfiak bő.

. A felsőrészt felhúzzák. és egy csészét . egy kést. és amíg apám élt. a csészéjét. mint reméltem .meg egy kést a faragáshoz. amelyeket aztán mindig magukkal visznek. ezek képezték majdani vagyonomat. egy rózsafüzért. csak a legszükségesebb dolgokat engedélyezte. Vet­ tem tehát egy pár jakbőr talpú szandált. .III. Ne felejtsük. egy zacskó pörkölt árpát.. néhány külön­ böző amulettet.persze nem ezüstöt. a szerzetes egész világi va­ gyonát magánál hordja. a campaedényét. amíg tanultam. AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 45 viselnek. Cu szigorúan ellenőrizte szánalmas kis bevásárlásomat. egy kis bőrtáskát a pörkölt árpának. egy fából készült campatálat. Apám többszörös milliomos volt. és nem­ ritkán kis campa-téglákat. Még­ is. mert egy „szegény növendékhez" azok illenek. óriási birtokokkal szerte az egész országban. szegény szerzetesként kellett élnem. ékszerekkel és temérdek arannyal. amit nekem kellett kifényesíteni. Az egyszerű olvasóval. szorosan megkötik a derekukon. s az kitáskásodik. Itt raktározzák el a legszükségesebbnek tartott dolgokat. Az átlagos szerzetes pl. és azokat is csak közepes minőségben.

legalább valami hasznom is származott belőle. aki mind kábulatban él. morogva is­ merkedtek. és az ajtók előtt sátrakban kirakott nyeregtakarókat. akik minden nap látják. A korábbi terveimre gondoltam. Cu-t nemigen érdekli. ahogy a já­ rókelők között bóklásztak. Hazafelé Cu egész úton előrelo­ vagolt. Szóval reményem. a cápauszonyt árusító kereskedéseket. gyerünk. a kétszintes épületeket. miket vettem. hogy min­ denki meghallja : . meg azokra a dolgokra. hogy hátramaradok. Micsoda titkok rejtőztek a papír fedte ablakok mögött! Mennyi. . hogy netán fe­ lülbírálja Cu-t. mint egy régi barátra. vagy követem őt. és azt mondja. Jakok nyögtek rekedtes-öblös hangon. meg volt elégedve mindennel. Nem volt más választásom. vagy földbe gyökeredzett talán a lábad? Nem is értem. s a fülem a helyén marad. Otthon anyám megnézte. és mennyi mindent tud­ nának mesélni a nyitott fatáblák. Az utcát sosem láttam még ennyire von­ zónak. hogy ezüstcsészém lesz. ha csak ritkán is. újra szerte­ foszlott. szaglásztak. és látni fogják. Ahogy ráfordul­ tunk a Lingkhor útra. Kóbor kutyák kószáltak mindenfelé. mit gondolnak ezek a fi­ úk manapság! Mikor én voltam fiatal. miközben Cu bömbölő hangját hallottam. hogy. Úgy ordított. ha beszélni tudnának! Úgy néztem mindenre. naplopó csavargó miatt. igen éles szél támadt. Cu előttem haladó ter­ metes alakjával felfogta a szelet . jobb minőségű dolgok kellenének nekem. de újra látom majd ezeket az utcá­ kat. motyogott és morgott a „mai fiatalok". a világ minden tájáról való csodás áru cserélt gazdát azokon az erős faajtókon át. Előzőleg reménykedtem. még egészen másként volt. Fel sem merült bennem. Kedd Lobszang. ki­ ugró ereszeket. be kellett érnem egy kézzel esztergált facsészével. csak a „na gyerünk".Úgy tűnt. a sok semmirekellő.Na. gazdájuk szerencséjére várva lovak nyihogtak kedve­ sen egymásnak. és azt gondoltam. az árakon civódtak. amint nyájasan bár. s oda a fülem. . és sajnálatomra. ame­ lyeket szerettem volna megvenni. megragadta a fülem és vadul megtekerte. a hosszú.46 HARMADIK SZEM Újra megnéztem az utcát. Még egyszer meghallgat­ tam a kereskedők és a vásárlók vidám évődését. amikor egy hatalmas és fenye­ gető kéz lesújtott rám. milyen szerencsések azok.

Ehelyett pedig körbehurcoltak mint valami díjnyertes jakot és lompos öreg hölgyeknek mutogattak. hogy tekintélyesnek érez­ hessem magam. hogy megnézzem. hogy minden apró-cseprő szeszélyüket kielégítsék. akiknek egész álló nap semmi dolguk sem volt azon kívül. ezekből állt nap-nap után minden látogatás. és folyto­ nosan a szolgákat hívták. és nem is a Lhászától hárommérföldnyire épült Szera-ba. hogyan bánnak a kis novíciák egyikével-másikával. én meg mint egy elhagyott gyermek vigasztalanul kóboroltam körbe-kör­ be. tízezer szerzetessel. a társasági életben és az udvari­ as fecsegésben. A neve rizshalmot jelent. mikor megtudtam. és teraszosan egymásra növő épületeivel. gyakorolni a rúdugrást. mert számomra mindez valódi megpróbálta­ tást jelentett. hogy nem egy ember irányította. valamennyien a szigorú fegyelem hívei. A várost fal vette körül. Kedvét lelte az utazgatásban. és elvitt. De nemcsak anyám okozott annyi sok szívfájdalmat. magas templomaival. A szabadban akartam lenni. Drepung a világ legnagyobb lámakolostora. és valóban. Ha­ lálra untam magam. amikor apa szavaival élve „a kellemes séta a napsütötte rónán" vé­ get ért. Anyám körbehurcolt a tekintélyes Ihászai házakon. és határo­ zottan bántott. AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 47 Az utolsó héten nem hagytak egyedül. hogy selyempárnákon üldögéltek. hanem tizen­ négy apát. Apának meg kellett látogatnia a drepungi lámakolostort. mint egy halom rizs. Hét különböző rend és hét különböző iskola alkot­ ta. . Boldog voltam. Határozottan nem abból a fajtából való vagyok. és még boldogabb. Apa el volt foglalva a rendfó'nökkel és az apátokkal. Reszkettem a félelemtől. hogy értékelni tudtam volna az építészeti műremekeket. Olyan nagy volt. mikor láttam. hogy ilyesmire kell a drága időmet pazarolnom. De nem voltam olyan hangulatban. az íjászatot. szerettem volna jól érezni magam a hátralévő néhány napban: sár­ kányt eregetni. a fény­ ben tündöklő kupoláival és tornyaival tényleg úgy nézett ki a tá­ volból.III. nem azért. és mint jó vá­ ros. aki könnyen elviseli mások hülyeségét. hanem hogy én tegyem tiszteletemet ismerősei­ nél. kis kőházaival. A Rizshalom valójában hét kolos­ tor egy helyen. önfenntartó volt. hogy nem Drepungba kell majd mennem.

Hozzám fordult. A Könyvet most másodszor nyitották ki miattam.ez a szobájában volt -. A Könyv felnyitásának szertartása következett. amelyeket hazánknak és Uralkodónknak tettünk. értékes könyvek sorakoztak a falnál. Megérintett egy gongot a könyökénél. még apa is rogyadozott kissé a súlyától. Itt jegyezték fel azokat a szolgálatokat is. és letérdelte­ tett maga elé.mondta -. hogy bejegyezzék fogantatá­ som és születésem időpontjait. mely az Özönvíz előtt is régi volt már. valamint az akkor készített tábláza­ tok. aki Lhásza közelében . akárki. és nincs szükségem efféle dolgokra. mi­ kor belépek a lámakolostorba. kb. és dicső tetteik. A súlyos. de érdekelt is ez bárkit! Napszálltakor apám értem küldött. Úgy éreztem. Beszélt arról az időről. majd kis rézedény felett viaszt melegített. mikor Ti­ bet partjait ősi tenger nyaldosta. ahol régi. Még ma is . Szerepeltek ben­ ne legrégebbi őseink. 90 cm széles és 25 cm hosszú kötet­ be jegyeztek fel minden részletet a családunkról. hogy a Könyvet ne zavarhassák. és a szolga máris hozta neki a vajas teát. amint felkelt. az íjamat és a gyönyörű tollakkal díszített nyílvesszőket eltörték. Bementem csodálatos díszí­ tésekkel teli szobájába. nem vagyok gyerek többé. Apa visszapattintotta a borókafából készített vastag papírlapokat összeszorító aranykapcsokat. . hogy berakja a ládikát az oltár alatti mély kőfülkébe. és hogy az ásatások miként bizo­ nyították ezt. melyeknek köszönhetően nemességre emelkedtek. új élet kezdődik számomra.) Most nekem is alá kellett írnom a Könyvet. egy történetet. amely ezer meg ezer évre megy vissza. Itt voltak a részletek. Év­ századok óta ebbe a nagy. A régi. megsár­ gult oldalakon a történelmet olvastam. mert másnap. A Könyv nagyon nehéz volt. ráöntötte a fülke fedelére. hogy kifejezésre juttassák. Aztán tiszteletteljesen meg­ fordult. Hosszú hallgatás után elmondta Tibet titkos történel­ mét. faragott faborítók lassan visszakerültek a helyükre. és lepecsételte. (Először azért. a szívem is darabokra törik. melyeken az asztrológusok jóslata alapult.48 HARMADIK SZEM Végre-valahára elérkezett a hét vége. és kényelmesen elhelyezkedett a párnáján. A főoltár mellett ült. A sárkányomat elszedték tőlem és elajándékozták. hogy visszategye a védelméül szolgáló aranyládikába.

Kint. Miközben a sovány reggelit eszegettem. amire tanítottalak. most elválnak útjaink. és emlé­ kezz mindarra. Istennek hála ezért. A gyerekek iránti erős ellenszenvére gondoltam. korábban elbúcsúzkodtam már a nővéremtől.hét. Cu besietett a szobám­ ba. és nem vesznek fel a kolostorba. hogy aludjak. Lelkemre kötötte. mielőtt beléphetsz a lámakolostorba". már lefeküdt. campát és egy csésze vajas teát hozott. amikor életemben először nem otthon alszom majd. kemény vagyok és szívtelen. . egy szót sem szólt többet. „Fiam. . Gyakran a környékbeli barlangokba járó szerzetesek fedeznek fel ilyeneket. vissza se térj. Az este. de a család hírnevé­ re vigyázok csupán.a következő napon . AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 49 ás. Ezután meg­ változott a hangulata. hogy kivétel nél­ kül minden kapott parancsnak fenntartás nélkül engedelmesked­ jek. A hold las­ san áthaladt az égen. és elhozzák apámnak. Ezzel befejezte. Figyelj rám: Ha nem állód ki a próbát. hogy távozhatok. Bár akkor cseppet sem értékeltem. de ahogyan le­ ment a hold és a nap első gyenge sugarai megjelentek az égen. Anyát nem találtam. Viselkedj férfi módra. az ablakpárkányon egy éjjeli madár verdesett.mondta . hogy elhagyjam . Felzaklatta az elválás. amint a csupasz farudakat csapkodták. Elaludtam. „A Törvény értelmében mutattassák rideg keménység az elő­ kelő születésiteknek és könyörület az alacsony származásúaknak . én pedig . Fentről a tetőről az imazászlók csattogása hallatszott.mondta -. és csak kilencéves volt. mert olyan gyakran játszottunk együtt. nem tudtam elbúcsúzni tőle. egy szolga felébresztett. fiú . Lefeküdtem. Jászé­ tól. és elrendeztem az ágyamul szol­ gáló párnákat. Utoljára bementem a szobámba.III. Hosszú ideig feküdtem apám szavain gondolkodva. „Komoly megpróbáltatást kell elszenvedned. de nem azért. Utolsó szavai később sem hagytak nyugodni. megkövesedett tengeri állatokra és különös kagylókra akadhat. Aztán találtak ismeretlen célból készült. ez volt a legjobb módszer: az érzelmes búcsúzkodás megnehezítette volna. Visszamehetek a lovaimhoz.mondta. Idegen leszel e ház számá­ ra". különös fémtárgyakat is. Mutatott néhányat.Na. később meg a rettegett másnapra. csak intett.úgy gondolod. Ezzel sarkon fordult és elment.

Azt akarta. Végigmentem a folyosón. de sötét volt még. semmi kétség. bedugtam a campaedényt és a csészét a köpenyembe. és az. Ha anya fent lett volna. Magányos voltam. csendesen lépkedjek. Elhagy­ tam hát az otthonomat.először.bármely mércével mérve .ke­ mény volt. és ahogyan hittem. az enyém . engedje meg. hogy idejekorán megtanuljam a fegyelmet és az állhatatosságot. hogy otthon maradjak. Végigmentem a lépcsőn és elindultam. mint később rájöttem.50 HARMADIK SZEM az otthonomat . . hogy a búcsú elmaradt. és csüggedten szomorú. Befejeztem a reggelit. apám parancsára történt. Pirkadt. Sok tibeti gyerek­ nek könnyű élete van.. mire egy szolga fi­ gyelmeztetett. rémült.összetekertem egy másik köpenyt. a tekercsbe egy bőrtalpú csizmát tettem. hajnalhasa­ dás előtti sötétség. hogy kikísérjen. . mindörökre. ne ébresszem fel a háziakat.. megpróbáltam vol­ na rávenni. Átmentem a szobán.

Egy ideig szelíden kopogtattunk. egyikünk sem volt elragadtatva a másiktól. ijedtünkben fiatal fának néztük. közben világosodott. és egy magas. a növendékek tanítómestere lejön majd. . men­ tek. hogy meghallották. egy tapodtat se mozduljatok. A bejárathoz vezető kapunál két másik fiúval találkoztam. sátánfajzatok? . ők is ide igyekeztek. Akkor az egyik fiú lehajolt.mit akartok.In­ kább majomnak nézne az ember benneteket .Negyedik fejezet A TEMPLOM KAPUJÁBAN Az út egyenesen a Csakpori Lámakolostorhoz. . Emberek jöttek. Megjelent egy szerzetes. Egy ablakból kellemes ételszag áradt. felszedett egy követ. de elhatároztuk. és akkora zajt csapott. azt hiszem.Na.mondtam. mint ajtót nyitni nektek? .Mit akartok itt.Szerzetesek szeretnénk lenni . ha kész lesz. csak fokozva az éhség okozta kínjainkat.A kapu bevágódott. Gyanakodva végig­ mustráltuk egymást. kezében hatalmas bo­ tot lóbált. . kis híján hanyatt esett. mégis milyen kimondha­ tatlanul elérhetetlen! Végül kirepült az ajtó.válaszolta. csontos ember állt előt­ tünk. . jobb dolgom sincs. nyomorult csirkefogók? 51 .Várja­ tok ott. Kemény iskola. barátságosan fogunk viselkedni. . a Tibeti Gyógyítás Templomához vezetett. Azt hiszitek. aki óvatlanul túl közel lépett hozzá. az bizony! Róttam a mér­ földeket. a lábunk elfáradt már az ácsorgástól. . Leültünk a földre. de semmi sem történt.kiáltotta.ordította . az egyik fiú. ha egy­ szer ugyanaz lesz a sorsunk. Milyen közel az étel.

agyon­ kényeztetett hercegecskéknek! Menj vissza negyven lépést. Nem volt nehéz észrevenni.válaszoltuk. nem ittam. . amíg nem mondom hogy elég. és maradj ott elmélkedő testtartásban.Szerzetesek szeretnénk lenni . majd nagyot ugorva elmenekült porzott a föld a lába nyomán. egy pásztor fiának. Először is.Gyorsan befelé! Ha megfelelsz a vizsgákon. nézzük csak miből vagy. beborította a vállam. mi van benned. éhségem egy­ re nőtt. és egy szem­ pillantás alatt sarkon fordult. a hetedik születésnapomon éppen. nincs elragadtatva tőlünk. tele ment vele a szemem és kis kupac gyűlt kifelé fordí­ tott tenyeremben. vagy bottal kergetlek végig az úton. mik vagyunk. . aki vallásos akar lenni. belepte a hajam. De meg sem . Hajnal óta nem ettem.A másikhoz így szólt: . A so­ vány szerzetes vad pillantást lövellt felém. hogy a szempillád se rebbenjen}. a torkom teljesen kiszáradt a szomjúságtól. . Ahogy a nap lefelé haladt az égen. Egyikőjük. ahogy parancsolta. Egész álló nap ott ültem mozdulatlan. de gyorsan. fiú ? Mészáros az apád? Húsvagdaló? Aki megszegi Buddha törvényét? És ide meré­ szelsz jönni? Tűnj el. A kóbor kutyák meg-megálltak egy pillanatra. egy követ do­ bott felém. Rám szállt a por.És te itt? Mi ez ? Ohó! Egy kis hercegecske.sokan voltak . Fenyegetőn a botja felé nyúlt. csak úgy.ügyet sem vetettek rám. és visszamentem negyven lépésnyire. Az egyik fiúnak. ülj le. hogy miért vagyunk egyáltalán. kik vagyunk és még azt is. Hirtelen mozdulattal a szegény szerencsétlen fiú felé lépett. jómadár! Lássuk csak. A kő felsértette a fejem. hogy lépjünk be. a félelemtől ott a hely­ színen majdnem összezsugorodtam. intett. leültem keresztbe tett lábbal. azt mondta: . Azzal hirtelen meg­ fordult és elment.52 .Micsoda szemét népség jön manapság a kolostorba! A kolostor területét körös-körül hatalmas fal övezte. azután ők is továbbálltak. marad­ hatsz.Szent ég! . hogy kíváncsian megszaglásszanak. Egyedül maradtam. aki ijedtében teljesen megfeledkezett a fáradtságról. El­ ment mellettem egy csapat fiú. Szomorúan összeszedtem a kis cókmókomat. Térden állva lépkedtem. de úgy. Az arra járó szerzetesek .kiáltotta. HARMADIK SZEM . milyen tömés: ez a hely nem való puhány. Megkérdezte. vérezni kezdett.Mit mondtál. aztán.

de akkor is ez volt az első éjszaka. fiam. majd elment. Rettegtem a sötét­ ségtől.IV. A kavicsos úton egy szerzetes közeledett. a fűzfalevelek susogtak és zörögtek. mert ez próba. láttam. szomjasan. kemény évek alatt elformátlanodott. apám nem engedi. Nem volt hova mennem. Féltem.Azzal összeszedte a csészét és a tálat. A renden belül csak azok töre­ kedhetnek magasabb rangra. amely egykor az ottho­ nom volt. de ahogy a nap első sugarait megpillantod. Apa mindig szigorúan bánt velem. s a tartalék köpenyt a fejem alá téve lefeküdtem. minden porcikám sajgott. . a legerősebb ok. . aki tapogatódzik a sötétségben. Ott kellett ülnöm mozdulatlan. körülöttem mindenütt sejtelmes hangok. Túlzottan rémült voltam ahhoz.Megittam a teát. az éjszaka külö­ nös hangjai. ha kudarcot vallok a kitartás próbáján. és nem öncélú kegyetlen­ ség. minden tagom el­ merevedett már. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 53 moccantam. Most egyedül kellett alud­ nom a hideg ég alatt. egy öregember lépteit. mit követelnek még tőlem. Kitalálta a gondolatai­ mat és így szólt: . Jeges szél fújt. Felálltam.Fogd. A nap elbújt a hegyek mögött. és ráadásul teljesen megmerevedtem. semmit se tehettem. hogy belépjek abba a házba. besötétedett. A másikban kis tál campát tartott. a félelem tar­ tott fogva. mozdulatlanul. aztán az oldalamra feküdtem és megettem a campát. A lámakolostor ablakában ezernyi vajmécses lángja gyúlt. de először nem nyúltam értük. hogy ki-kilöttyen a tea. helyezkedj ugyanebbe a testtartásba. és átöntöttem a campát a saját edényembe. Aztán azt mondta: Most aludj. Egyszerre csak puha csoszogást hallottam. hogy megmozduljak. Valóban fáradt voltam már. A csillagok fénye­ sen ragyogtak az éjfekete égen. kinyújtot­ tam a lábam. és egész nap ugyanabban a testtartás­ ban ültem éhesen. rémisztően szigorúan. a sötétben mozoghatsz. amit az egyik kezében hoz. egyedül a félelmeimmel. Még mindig mozdulatlan ültem. mit hoz a holnap. Az öregségtől remegett már a keze. Lassan felderengett a hosszú. rettegtem a következő napoktól. Az első hét évem nem volt könnyű. kis mélyedést kotortam a földön a csí­ pőmnek. Felém nyújtotta őket. akik kiállják ezt a próbát . hajlott alakja is. aminek esetleg most gondolod. Nem tudtam. amit nem otthon töltöttem.

Gyorsan felültem. Végre meghallottam az öregember lépteit. szinte le sem hunytam a szemem. nem mertem elaludni. Hogy ne le­ gyek ilyen gyenge. Tudo­ mást sem vett rólam. ő sem fogad vissza. olyan. még alig pirkadt. és éheznem kell? Egész nap nem moccantam. emlékeztettem magam rá. A reményem elszállt. rejtélyes ügyei­ ket intézték. zokogni tudtam volna. A lámakolostor fokozatosan életre kelt. és odébbálltak. nem tud gyorsan járni. hogy csak a nők és a kislányok olyan ostobák. vagy piszkos megjegyzése­ ket tettek. élettelen. és vigyázz. majdnem lábra ugrottam. Kisfiúk kószáltak az úton. mely mormogássá erősödik. ne . Ebben az időszakban a hold későn kelt. hogy fiatal még. mostanra már elgyengültem az éhségtől. fiam. Balsejtelmem támadt. Egy nagy fekete szelindek volt csupán. talán megfeledkeztek rólam? Vagy egy újabb próbatételnek vetnek alá. kavicsokat rugdostak felém. folytatta éjszakai küldetését. mint mikor valaki ébredezik. a kis vajmécsesek lángja is fellobbant a kolostorépületekben. a hegyek mögött a közeledő nappal első fényei ragyogtak az égen. mintha ott sem lennék.Enni. hamar belefáradtak a meddő próbálkozásba. időnként porzáport zúdítot­ tak rám. akár a méhek zsongása egy forró nyári napon! Ahogy múlt az idő. ha nem fogadnak be a kolostorba. egyre jobban megmerevedtem. Még jön a holnap. s máris trombita­ hangra ébredek. és egy sötét foltot láttam közeledni. fi­ nom sóhajtás. mert ha megmocca­ nok és nem állom ki a próbát. Először az alvó. Apám világosan megmondta. ahogy napszálltakor megint sötétedni kezdett. valamit vonszolt maga után az úton. Szuszogást hallottam. Felnéztem. mozdulatlan vá­ ros levegője vette körül. De mivel nem reagáltam. és újra a szemlélődés pozitúrájába merevedtem. de a próbának nincs vége. Hama­ rosan már csak a csillagok halvány fénye világított az éjszakai sö­ tétségben. nincs hova menjek. később pedig mély zümmögés lesz belőle. az a mondás jár­ ta. Aztán. A különböző épületekből szerzetesek jöttek kifelé. Aztán. Hirtelen fel­ lángolt bennem a remény.és innivalót hoztam. hogy együttműködőbb áldozatokat keressenek. de nem mertem megmozdulni. hogy sírjanak. Ez alkalommal több jóindulattal nézett rám és azt mondta: .54 HARMADIK SZEM Úgy tűnt.

. Étel . éreztem. Újra lefeküdtem. és füstölők nyugtató szagát éreztem. és is­ mét áttöltöttem a campát a saját edényembe. Valódi félelem­ mel gondoltam arra. nem bírom tovább. Megpróbáltam felállni. Bevágtam az első sorba. mint egy teherhordó állat­ nak. megittam a teát. Egy világosabb pillana­ tomban ráeszméltem. micsoda boldogság. a harmadik napon. Ezzel megfordult.Ha pihenni akarsz. .Gyorsan felkaptam a csomagomat és odatántorogtam. A láma­ kolostor ködben úszott. ennivaló van valahol a közel­ ben.Épp akkor. ott maradhatsz ma éjjelre is. hegyek­ kel és szerzetesekkel tarkított lila foltok tűntek fel. de nagy sokára szürkülni kezdett. az ajtó­ ban messze.egyik a má­ sik után . fajtájú­ formájú szerzetes nem akartam lenni.campa. Az éh­ ségtől felpedzett érzékeim jelezték. . Nem várok tovább.mondta. Nem volt több választásom. . mintha egész életemben ezt gyakoroltam volna. mert nagyon sokan elbuknak a huszonnegyedik órában. Összeszedtem minden erőmet és sikerült legyőznöm a szédülést. hogy arcra estem. és az esti szél játékosan fel-felka­ pott egy-egy elhullajtott madártollat. ma éjjel meghalok . hogy nem vagyok kotlóstyúk. annak még nálam is hosszabb ideig kell egy helyben ül­ nie. hogy a sok szenvedés után most mindent el­ ronthatok. fiú! . nagyon kellemetlen helyen karcoltak. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 55 mozdulj. Az ablakokban . aztán reggel találkozunk. néhányan megpróbálták el- . nem akartam szerzetes lenni egyáltalán. amint szemlélődő testtartás­ ban ültem. Úgy látszott. vajas tea. a nap is megállt az égen. A kövek mintha csak késpengét növesztettek volna alat­ tam. de a lábam annyira elgém­ beredett. és elment. semmiféle szektájú.Vegyél részt az esti istentiszteleten. színes fények. .gondoltam -. egyszer csak elszenderedtem. melyet áthajtanak a hegy hágóján. Bent meleg volt. egyre gyengébb vagyok és szédelgek. A következő. Ahogy a lábak között rohantam négykézláb. a ködben épületek.IV. Amíg beszélt. mint az előző éjjel. Hely­ zetem igazságtalanságán tűnődtem.Gyere be ! .Remélem. így követtem a tömeget.Gyere ide. megláttam a tanítómester magas alakját. . . sosem jön el az este.szólított. Miközben töprengtem.újra megjelentek az apró fények. de egy szemernyit sem voltam boldogabb.

majd harsogó ne- .Mi folyik itt?! Ijedt suttogás volt a válasz: . de senki sem figyelt rám. és ahogyan Cu-tól tanultam. és csomagommal a fejem alatt elaludtam.Ahogy szedegettem a campát a szememből. egy a majdani vezetők közül? Hah! Nesze neked! . de ennivalót kerestem. előkelő származású. A mester meghökkent. amire tanítottalakl" Gondolkodás nél­ kül megfordultam. gyertek.Kemény ütések záporát zúdította rám. az ütések sosem érnek véget. Követtem a töme­ get a belső templomba. Miután ettem. Olyan fáradt voltam. kásás campa ömlött az arcomra. A többi fiú visszatartotta a lélegzetét. Puha. az orrából patakokban ömlött a vér.és hangok: . én pedig beosontam egy óri­ ási oszlop mögé. és a varkocsomnál fogva lábra állított. .Figyelj! A vén Zörgőcsont pré­ dára les. mikor a feje hangos koppanással egy kőoszlophoz verődött. leesett a kőre. . az esti szertartásra.minden baj véget ér. meg­ állt az élet. A magas.Mulya tökfilkó! Nyápic alak! TE. Ütések és rúgások zá­ poroztak rám. képzeletben hallottam az öreg Cu búcsúszavait: „Viselkedj férfi módra. meg se tudod védeni magad! . engedelmeskedek-e a tizenhatodik törvény parancsá­ nak: „Viseld a szenvedést és a nyomorúságot türelemmel és alázat­ tal. amelyről teljesen lehorzsolódott a bőr.56 HARMADIK SZEM kapni a varkocsomat. Fülsiketítő csattanás riasztott fel . Meghalok . csontos szerzetes hangos üvöltéssel talpra ugrott. látni akarják. kicsit jobban éreztem magam.gondoltam . hogy nem tudom. Csak akkor állt meg. miként zajlott.Új fiú. hogy rendben van. nem védekeztem. Aztán a szerzetesek kitódultak a templomból. ez is a próba része. Akkor hirtelen hangosan ordítani kezdett valaki: . a tanító le­ nyúlt.Úgy látszott.Hitvány nyápic. . széthasadt a fe­ jem . azt gondoltam. emlékezz mindarra. . és azt üvöltötte. elnyúltam a kövezeten. amit alólam húzott ki. és semmi sem tartóz­ tathatott fel. egy másik elszedte a bőrcsizmá­ mat.Úgy tűnt. átrepült fejem felett. azt. és a fájdalomtól elakadó lélegzet­ tel. verjük el! A körém gyűlt növendékek egyike a köpenyemet lóbálta a feje fö­ lött. kis nyomást alkal­ maztam. csúszott egy darabig az or­ rán.azt hittem.

oldalon. Leesett. könnyű kikerülni.ahogyan Cu mutatta . Fiatalabb korában nagyszerű dzsúdó* szakértő volt Khamban. a körülöttünk álló fiúk és szerzetesek egy csoportjára zuhant. hogy tudtam. te vagy a legnagyobb ve­ rekedő a kolostorban. Megtanított . Lehajol­ tam. Kicsúszott a lába alól a talaj. tényleg nagy ügyes­ ségre tettem szert. oldalra ugrott. amit tu­ dott". Most. ahol az ereje előnyt jelent. és mikor átugrott. Elléptem hadonászó karja alatt. majd azt mondta: . és a láncánál fogva hozzám vágta. Ez alka­ lommal megpördült és a bal vállán ért földet. a jövőm ettől a küzdelemtől függ. Először életemben hálát éreztem Cu. és könnyedén megcsavartam a karját. Nem ijedtem meg. fejlettebb is nála. Óvatosan körözött. előbb leírt egy félkört. mint szikla a hegyoldalon. akkor felpattant. majd a fejére esett. ez az. megragadott egy ne­ héz füstölőedényt. (Lásd még a 109. hogy a durva és vad verekedéshez szokott. azért nevezem mégis így.IV.könnyedén beledöftem az ujjam a nyaka tövébe. ha küzdelemre kerül a sor. Rám rontott.Na. Ngavang. hogy egy jakhajtó fia ügyesebb-e vagy egy hercegé. Egy pillanatig nyöszö­ rögve feküdt a földön.„mindenre. Lát­ tam. elernyedtek. Ahogy Nhavang nekem rohant. De még nem volt neki elég. A tibeti változat különbözik a dzsúdótól. és egy magas. melyekkel a láncot szorította. a füstölő akár egy ki­ lőtt csúzli. Ebben a tudo­ mányban. jó felépítésű fiú volt. de a mozgása esetlen.időnként kegyetlen ki­ képzésnek. nehézkes. hogy elkapjon és tehetetlenné tegyen. oldalra léptem. végre örültem egy kicsit. Ngavang erős.ahogy szokta mondani . amit ki kell talál­ nunk! Megfordult. ahol nem számít az erő vagy a kor. megcsavartam az egyik lábát. nézzük. és rám ugrott. hála Cu-nak. és az . Az ilyen fegyver lassú.Nézzük csak a fiatal pávakakast! Vagy talán sa­ rokba szorított patkány? Melyik? Aha. Meg kellett harcolnom felnőtt férfiakkal is. otromba tizennégy éves fiúra bökött.) . A TEMPLOM KAPUJÁBAN 57 vetésben tört ki: . mert a tibeti név a nyugati olvasónak nem jelent semmit. és . az öreg rendőrszerzetes iránt. ujjai.

adok neked enni. A növendékek tanmestere barátságosan üdvözölt. . megkeresett és így szólt: .Fiam. . Az öreg szerzetes. Most gyere ve­ lem. Megpróbállak rajtacsípni. mely a tetőre épült. Ngavang félelemben tar­ totta a növendékeket. a belső templomok és a tantermek mellett. Gyere! Követtem a széles folyosókon. mikor belép­ tem a szobájába. igyál. hogy majd­ nem hasraestem.szólt -. szó­ ban és írásban is egyaránt. most már elégedett. mint a viadalban. megálltad a helyed. uram. . és odasétáltunk az apát házához.kísérjen hozzám. nem kerül rossz kezekbe.Kövess. Úgy éreztem magam. ülj csak le! Megnézzük.Ülj le. amennyit akarsz. Kedd Lobszang Rámpa. Jóra tanítottak.Egyél. ragacsosan és lottyadtan. az Istenek Termei és gyógyfűraktárak mellett. A növendékek tan­ mestere hozzám lépett. A tanmester felállt. fiú! Merészen így válaszoltam: . az egyházi hivatalok. aztán mondd meg az egyik huligán­ nak . de közben azt mondta : . Rendkívüli megtiszteltés. majd földre borult. de kedvességgel és könyörülettel kell felügyelned rájuk.Akkor rászolgáltam egy kis ennivaló­ ra. beviszlek az apát úrhoz. Uram. míg végre felértünk a lapos tetőre. és csináld. mint egy darab rosszul kikészített jakbőr. hogy a tudo­ mányokban is olyan vitéz vagy-e. fiú. megtudod majd.58 HARMADIK SZEM Ngavang körülbelül egy fél órán át eszméletlen volt. hajolj meg.Valódi férfi vagy.Hihetetlen sok kérdést tett fel.a mesterük vagy már . itt van a fiú. aki előzőleg enni hozott nekem. hogy jóra használod a tudásod. hogy a lélek kiszabaduljon a testből asztrálutazásokra vagy hasonló célból.Ezzel a növendékek tanítómestere háromszor meghajolt. Most átveszed a helyét.Hajolj meg. fiam. Az utóbbi napokban nagyon keveset ettem. . Azután fel a lépcsőn. Ezt az „érintést" gyakran használják arra. miért.és innivalót. Hat órán át ültünk egymással szemben a párnánkon. elhaladtunk a Buddha-szobor előtt és a Gyógyítás szimbólumát megkerülve beléptünk az apát sa­ ját szobájába. fiam . Nagy buz- . Újabb lépcsők következtek. újabb tekergős folyosókon. . Beléptünk az aranyozott fatáblákkal díszített ajtón. úgy. látom. fiú. aztán azt mondta. megveregette a hátamat. szóval vigyázz! . amit én.

Az apát szenvtelen tekintettel ránk nézett. mikor az előző nevét elveti. amit megjö­ vendöltek neked. Kacskaringós utakon keresztül kis szobába. A kitartás próbája kíméletlen volt. aki a magasabb rendű dolgokra. ha or­ szágunk majd idegen felhő alatt lesz. Különleges képzést kapsz. Tibeti módra keresztbe tett lábbal. csak figyelt. hogy minden ezer szerzetesből egy az. A többiek sodródnak és napi munkájukat végzik. én is leborultam. de erről egy kicsit később. akik megőrzik és továbbadják tudásunkat. hogy az asztrálsíkokon utazzhass. Az Ösvény kirajzolva előtted. mert így lettél ne­ velve. Egy ideig az apát úr nem beszélt. in­ tenzív képzést. és néhány rövid év alatt többet fogsz tudni. Fizikai munkások. és nemritkán keserves. Bár csak hét­ éves vagy. Fáradt voltam! így folytatta: . ahogyan kell. a magasabb szintű fejlődésre alkalmas. hi­ ány azokból van. Aztán így szólt: Kedd Lobszang Rámpa. hogy azt tegyem. és olyan eltökéltségre. Bólintott. párnákon ültünk. olyan bátorságra van szükség. mindent. Most elvisz­ lek. a tanítómester felkelt és mélyen meghajolt. a „borbélyműhely­ b e " vezettek. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 59 galmamban. Most annyit. Az okot később majd megtudod. A mester csak akkor tör­ te meg a csendet. mint amennyit hosszú élete során egy láma általában megtanul. Kedd Lobszang Rámpa. ami tőlünk telik. De amiben csak tudunk. ha valaki belép egy szerzetesrendbe. hogy kopaszra borotválják a fejedet. és elindultunk kifelé. Az utolsó tincset akkor távolítják el. A tisztánlátást kikényszeríteni fájdalmas dolog. Én követtem a példáját. Nagyon figyeltem. amely semmitől sem retten vissza. akik forgatják az imamal­ mot. mindent tudok rólad. Tibetben. Az Út nehéz lesz. anélkül. mikor a szerzetesnevet kapja. Belőlük nincs hiány. Az egész túl nehéznek tűnt nekem. mint férfihoz. amit kell. hogy megértsem.IV. amelynek szilárdsága a sziklákéval vetekszik. amikor a szobájába értünk. segíteni fogunk. kitartóan kell dolgoznod. egy fürt kivéte­ lével leborotválják a haját. és ahhoz. és úgy. . és a mester a következőket . úgy beszélek hozzád. Minden segítséget megkapsz. hogy tudni akarnák a miértet. Ezoterikus tanulmányokat is folytatsz majd. és hellyel kí­ nált. Itt leültettek a földre.A gyógyítás tudomá­ nyát és az asztrológiát fogod tanulni.Fiú. de nem ok nél­ kül volt az.

Ne aggódj.válaszoltam. . . mert azonnal nevet kap. Tamcsö addig ügyködött a siralmasan tompa olló­ val. . A segéd ho­ zott egy tál forró vizet.60 HARMADIK SZEM mondta: . Kilógó nyelvvel és egyre- másra morogva. Fogott egy háromoldalú borotvát. .Mi baj? Felforrtál? Igen. minek is nevezzünk? Még egy ideig mo­ tyogott magában. borotváld meg a fiút! Ne hagyj egy tincset sem.a szolgák nálunk ilyennel nyír­ ták a növényeket. nem volt több haj a fejemen. mire megnyugtatott: . Kész öröm levágni. hogy felpattantam a földről kínomban. fiam! Gyönyörű varkocsod van.hívott a mester. Végül. a segédje odarohant.Aha! Megvan: mától fogva Zamigmarlálu a neved. így könynyebb eltávolítani a hajat. míg levágta a copfomat. hogy majdnem felemelt a földről. aztán megszólalt: . Gyere! . ez igencsak hasonlított arra a szerszámra. Gyere és tartsd a végét! Tise.Na most. és olyan szorosan tartotta a varkocsomat fel­ felé. Bevezetett a szobájába és elővett egy nagy könyvet. egy örökkévalóság után . jobb kezével megra­ gadta a varkocsomat és egyenesen fölemelte. Va­ lahonnan szerzett egy nagy ollót . mikor a fejemre öntötte.Tise! . jól gondozott. .nekem legalább is úgy tűnt. jól vajazott. ami annyira forró volt. De ez csak a kezdet volt. . mert így egyszerűbb az olvasónak.üvöltötte. amit otthon padlókaparásra használtunk.Ó. Ebben a könyvben azonban továbbra is a Kedd Lobszang Rámpa nevet használom.Tamcsö. Tamcsö előrelépett.

A TEMPLOM KAPUJÁBAN 61 Mikor bevitt az osztályba. A láma el­ magyarázta. Arcán előbb döbbenet. Tanárunk. és őt tartották a legjobb dzsúdószakértőnek egész Tibetben. akikkel a héten később találkoznom kellett. A kórushoz próbálunk.Nevetségessé akarsz tenni? A zenészek újrakezdik. majd valódi fájdalom tükröződött. hogy kövessem. Mögém jött. egy kagy­ lókürtös és egy trombitás. De nem sokáig. egy dobos. A zenemester felbőszültén in- . Til­ takozásul felemelte mindkét karját. vajon mi­ lyen újabb nehézség vár rám. mi történik. hogy hamarabb elenge­ dett minket. és egy osztályba raktak a ti­ zenhét éves növendékekkel. Este fél kilenc lehetett. miért hívott össze bennünket: . mind jól ismerték Cu-t. éppen hátat fordított nekünk. Három zenész várakozott a hangszerénél. Énekelni kezdtünk.Énekelni fogunk. úgy találták. s koszos kezét az igencsak sajgó koponyámra tette. A zenészek rázendítettek egy jól ismert dallamra. Valósággal törpének éreztem magam az óriások közt. A többiek látták. és hirtelen a könyökére ütnöm. hogy fájdalomtól üvöltve békén hagyjon. szólt.Kezdjétek újra. te pedig egye­ dül énekelsz majd! Újra kezdődött a zene. Ismét leállított. olyanra. De hamar ész­ revette.kiáltotta. így maradt vagy háromnegyed óránk az esti istentiszteletig. Akkor a zenemester egyenesen hozzám fordult. Vágjunk rá tüstént a két kis „furcsa csont­ ra". így tettem. ahogy kell. ahol kö­ rülbelül húsz fiú volt. .IV. akinek ezüsttrombitája volt.Állj. Mivel otthon jó nevelésben részesültem. mi lesz! Cu tényleg jó mester volt. buta fiút kivéve senkivel sem volt bajom. állj! . hogy megnézzem. milyen a hangotok. Örömöm azonban nem tartott soká. így egy nagydarab. A fiúkkal nem gyűlt meg többé a bajom. hogy elbántam Ngavanggal. Odamentem hozzá. . és olyan jót nevetett.kiáltotta. és énekeljetek úgy. úgy tudtam. mert ahogy kifelé jöttünk. A zenemester felhúzta a szemöldö­ két. és lássuk. Befordult egy zeneszobába. Újra kezdtük. mikor a fiú a fejemre tette a kezét. . egy láma intett nekem. Még egyszer megpró­ báltam az éneklést.Ez még az isteneknek is gyötrelmes kínokat okoz. -Tökfilkó! . mint egy frissen tojt tojás. olyan csupasznak éreztem magam. Csak fel kellett nyúlnom. többet tudok az átlagnál. miközben azon töprengtem. amit min­ denki tud. ők is újonnan léptek be a rend­ be. A dzsúdóoktatók.

. . és akkor kapsz majd. akkor teszek jót ma­ gamnak.Felkeltem. hogy pont szemben ültem vele.Figyelj. Előző este. ha késel. máskülönben elszundítottam volna. és ugyanazt csináld. de még ilyen hamis hangot nem hallot­ tam. a zenéhez nincs tehetséged. A fiúk kifelé mentek. Szent isten. Nem mintha megszerettem volna a helyet. és felrepültem a levegőbe. Talán így volt jól. és három párna van alattam.maradj csendben! . amikor az egyik fiú. . Egy óriási. . valamint főtt zöldségeket tett elém. amint azt fújták. úgy. és olyan üres lesz a hasad.Sietnünk kell reggelizni. lekésed az istentiszte­ letet. A templomi szertartásokon sem énekelhetsz. Az énekórák alatt mást tanulhatsz. vagy maradni akartam volna. Valaki megra­ gadta a köpönyegemet. csak előző este kerültem a kolostorba? Mintha ezer éve lett volna! Úgy éreztem. hogy segített. vagy kiabálással. Ma hajnali ötig aludhatsz. aki az előző nap barátságos volt velem. Menj most.Belépett a templomba. . .miközben aludtam . aztán gyere be hozzám. mint egy dob. . aki velem volt. alvajáró vagyok és ismét üres a gyomrom.Eztán már semmit sem hallottam.Kezdtem lehiggadni és megtelepedni. campát. míg meghallottam a trombitákat. mert mindent elrontanál. te botfülű bar­ bár! .Mingyar Dondup láma küldött. Csak rájöttem. azután be kell vigyelek Mingyar Don­ dup lámához.Kedd Lobszang Rámpa.Elmentem. barát­ ságos láma a vállára ültetett.Valóban na­ gyon hálás voltam. hogy mivel nincs más választásom. amit én. Ötvenöt év óta vagyok itt.62 HARMADIK SZEM tett egyet. és teát. Lát­ tam. felhalmoztam a pár­ nákat a fal mellé. Engem gondosan letett egy párnára maga előtt. elmulasztod a vacsorát.bevitt az ebédlő­ be. Hamis? Enyhe kifejezés! Fiam. Megmutatom. . .. Tétlenül ődöngtem.. és a nagydarab láma .Edd meg. Tudod. még mindig a vállán vitt és csak a fiúk ülőhelyének végében foglalt helyet. legalábbis reggel ötig nem. nagy nehezen felébresztett. többé nem kell énekebed. aztán feküdj le. . vagy veréssel tanítottak. de ha éneklek . fiam.Gyerünk. hogy egy nagy szobában vagyok. így szólt: . fiacskám. felébresztet­ tek-e. Eddig olyan kevés ember volt ked­ ves hozzám. ha minden különösebb hűhó nélkül megtelepszem. hol fogsz aludni. s ahogy a többiektől láttam. mert arra eszméltem.hahaha . ideje gyülekezni az utolsó istentiszteletre. Elszunyókálhattam. az. fiam. hogy a szertartásnak vége. hogy nézzem meg.

Buddha tanításának ez a lényege" Az apát úr.IV. vezetőknek.Azt. hogy ne legyenek zaklatott gondolataink. Egyik mondása sze­ rint: „Valamennyi képesség kapuja az olvasás és az írás". belőlük lettek a lámák. mindannyian a földön ül­ tünk. az pedig nem alkalmazható kivétel nél­ kül mindenkire. vörösesbarnában kellett járnunk. ne tégy rosszat másokkal. Nem zajonghattunk és tilos volt könyökölnünk. ahogy tetszett. sőt vad fe­ gyelem uralkodott. hogy az a fiú nem figyel. Nem hordhattuk a növendékek fehér köpenyét.ritka alkalom -. .Te. Uram. gondolkodás nélkül válaszoltam: . mi is részt vettünk a házimunká­ ban. ahol párnák voltak. Mi. Minden étkezésnél van egy felolvasó. én meg megúsztam a leleplezést. Szakembereknek készültünk. a rendet és a képzést esetünkben különösen fontosnak tartották. a Kangyúr száztizenkét kötetéből mondott fel részeket. Nálunk is voltak háziszolgák. mint a már felavatott szerzeteseknek. mit mondtam utoljára! Gyorsan! . de ezt most megúsztam. ismételd csak el. Maga Csakpori „vas­ hegyet" jelent. mert rámripakodott: . esetleg lustálkodtak. A mi kolostorunkban nagyon kemény. rajtacsípem. Ezer­ ből talán egy. így hát bőven volt benne részünk. és elmagyarázta. csak jót cselekedj. akik a ház­ tartást vezették. negyvenöt centiméter magas asztalról ettünk. ott. hogy máshol jár az eszem. A táplálékkal szent tudást kell magukhoz venniük. Mindig emlékez­ nünk kellett a régi buddhista mondásra: „Lévén tenmagad a példa. aki az olvasópultnál áll­ va a Szent Könyvekből olvas. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 63 Reggelinél a felolvasó a buddhista Szent Iratok. hogy az írás szövegét szerette volna hallani. ha előre akart jutni.Mint a villám. A szerzetesek az étkezések alatt nem beszélhetnek és nem is gondolhatnak az ételre. Látta. Csampala láma olyan szigorú volt. Csakporiban valóban vasfegyelem volt. Mindenki nevetett. mint az apám. de ezek szolgálószerzetesek voltak. azonnali engedelmességet követelt. A felolvasó is nevetett . A szerzetesek dolgoztak. A legtöbb lámakolostorban nem volt ilyen rend. Egymást váltva. s egy kb. mert a lá­ ma jelentése „legkülönb".

Végigcsattogtunk a folyosókon. De senkitől sem kaptam kielégítő választ. így az első és a má­ sodik sor egymás felé nézett. ez így szokás Tibetben. mintegy mormolásunkra válaszolva. A pislogó fényben változtak az árnyékok és az óriási szent alakok megelevenedni látszottak. a második és a harmadik pedig háttal ült. Aztán felöltöztünk. Mind­ annyian meztelenül aludtunk. mint Buddhaként ülni és imád­ kozni. Szerzetesek és fiúk százai ültek törökülésben a földre tett pár­ nákon. nem volt valami fényes kedvünk ebben az órában. és a sötétben a köpenyek után kotorásztunk. betömködtük tartozékain­ kat a köpeny elülső bugyrosan felhúzott részébe és elindultunk. Dünnyögtünk és különleges hangsorokra épülő szent énekeket énekeltünk. ahol nincs hamis álszemérem. Sorokban ültünk. hogy a hangoknak ere- 65 . Mikor az éjféli trombita­ szó beharsogta a félhomályos folyosókat. a sorok a terem egész hosszát betöltötték. mikor dühös az ember". és így tovább. és a többiekkel együtt le kellett mennem imádkozni. Az egyik tanítás a következőképpen hangzott: „Jobb megbékélt tudattal pihenni. Minden második sor szemben ült az előzővel. Gyakran tiszteletlenül arra gondol­ tam: „Miért nem hagynak békében pihenni? Ez az éjféli kelés fel­ dühít". Keleten tudják.Csakporiban éjfélkor kezdődött a „nap". Itt megszámlálhatatlanul sok vajmécses fénye próbált keresztültörni a füstölőkből kerengő füst­ felhőkön. hajolgattak és himbálóz­ tak. álmosan legurultunk a párnákról.

negyven percre újabb szertartáson vettünk részt. hogy mozogjunk és hogy alázatra neveljen . A felolvasó még ennél az étkezésnél is egyhangúan mormolt. és reggel négyig aludtunk. és eszembe sem jutott. Negyed ötkor egy újabb szertartás kezdődött. a fel­ ügyelő mellette ülve figyelt. De akkor még nem ehettünk. aztán visszatértünk párnáinkhoz. Külön felmentést is kaptak. amint vérvörös köpenyben és aranyszín stólában himbálózik és egy hangon mormol. ilyenkor a reggelinél szólították azokat. Tibeti törvényeink közül a második így szólt: „Gyakorold a vallási szertartásokat és tanulj!" Hétéves fejjel tudatlanságomban képte­ len voltam megérteni. mért kell betartanunk ezt a törvényt. Előfordult például. hogy az „előkelő s z á r m a z á s i b a n van valami szégyellnivaló.66 HARMADIK SZEM jük van. és nem lesznek jelen a szertartásokon. Reggel hatkor tanulásra készen gyülekeztünk a tanteremben. Hihetetlenül hatásos látvány volt a több száz ember. miközben a kis csen­ gettyűk ezüstös csilingelésébe lüktető dobolás hangja vegyül. Ahogy egy zenei hang képes széttörni az üveget. hogy ennyi meg ennyi időre eltávoznak a kolostorból. azután jö­ hetett csak a campa és vajas tea. Az étkezés alatt közölték a napi tudni­ valókat és adták ki a parancsokat. egy hangkombináció metafizikus erót hozhat létre. de megszegik. Engem legalábbis feláldoztak miatta. Tapasztalataim alapján inkább azt hittem. A szertartás körülbelül egy órán át tartott. A füstölők kék felhői kavarogtak-gomolyogtak az istenek térde kö­ rül. megszakítva tanulmányainkat kb. és ilyenkor a pislákoló fényben gyakran úgy tűnt. hogy egyik vagy másik egyenesen ránk tekint. hogy Lhászának szüksége volt valamire. de háromnegyed tízre vissza kellett érnünk a tanterembe. más tárgyat. Kilenckor. miköz­ ben az ötödiket („Tiszteld az öregebbeket és az előkelő származásúakat!") állandóan citálják. Ezt követően egy órán át fizikai munkát végeztünk. először egy félórás szertartás következett. Időnként örültünk a szünetnek. akiknek el kellett vinni vagy össze kellett gyűjteni a kért dolgokat. hogy nem a születés számít. mint az istentisztelet előtt. campát és vajas teát. A Kangyúrból ugyancsak olvastak fel részleteket. Déli egyig tanultunk. hanem az ember termé­ szete. Ötkor ettünk először.

a pihenés után megint tanulni kezdtünk. az egy óra túl rövid volt ahhoz. Csak a nagyon szo­ rongattatott helyzetben lévő vagy a nagyon meggondolatlan diá­ kok esedeztek bocsánatért. akkor következett ugyanis az utolsó étkezés. hogy szundítsunk egy jót. a nyolcadik születésnapomon kaptunk néhány szem sózott-savanyított diót. meg a többi új fiú is bebújtunk egy sarokba. kihívott a terem közepébe. A köpenyemet elvették. vagy hogy úgy elalszom. nincs szükségem rá. és később már észre sem vettem. Egyszer. nyugodtan kellett feküdnünk. és egyikük-másikuk valódi lelkesedéssel osztogatta a büntetést. A legkellemetlenebb munkákból is legtöbbször valaho­ gyan a legkoszosabb jutott rám. A lefekvésről senki sem késett el! Azt gondoltam. Megpróbáltam cserélni az egyik fiúval. hogy sosem ébredek fel többé. Kilenc harminckor lefeküdtünk a párnáinkra. felejthetetlen esemény.nagy ritkán . de túl hosszú a tétlenséghez. mialatt csak a legsúlyosabb büntetés terhe mellett mehettünk ki a teremből. a hosszú napok megölnek. de éhesek voltunk. mert nem tudom. sem inni. vagyis az „ágyunkra". mire való: „el akartam cserélni olyasmire. hogy aludjunk. Három órakor csapatostul egyórás kényszerpihenőre vonul­ tunk. otthon gyakran ettünk ilyet. Ezalatt nem beszélhettünk. A felügyelő meghallotta. és így is csemegének számított. ami nem lényeges". Rettegett napszak volt ez! Öt óra tanulás szünet nélkül. A csendespihenő nem örvendett népszerű­ ségnek. felajánlottam neki a tartalék köpenyemet az ő dióadagjáért. hogy bármely percben meghalhatok. Nyersen ettük. és be kellett vallanom a bűnömet.V. . Eleinte én is. CSÉLA-ÉLET 67 minket. milyen hosszú a nap. Néha . nem mozoghattunk. ha a büntetés elkerülhetetlennek lát­ szott. és azt mondták. Tanáraink megle­ hetősen szabadon bántak a kemény pálcával. A „torkosságomért" büntetésül huszonnégy óráig nem kaptam sem enni. Kilenckor ütött a szabadulás órája.zöldséget is kaptunk: szeletelt fehérrépát. öt óra. De rövid idő alatt hozzászoktam. mely ismét campából és vajas teából állt. vagy egy kevés nagyon aprócska babot. Én különösképpen szerettem. Jobbat is el tudtunk képzelni! Négykor.

.Rám mo­ solygott és azt felelte: . Valami . és néhány éven belül apát leszel. .Meg kell beszélnünk egy csomó dolgot. Amikor beléptem. A helytelen ösvény nyugodt. kényelmet és gazdagságot hoz neked ebben az életben.Uram! .válaszoltam. az egyiket tanulmá­ nyozta éppen.válaszolta. ahová hazatérhetek? Es ki mutatja meg a helyes ösvényt. Egyedül csak te választhatsz. hogy együtt dolgozzunk. mint növésben lévő férfinak: . hogy menjek be. Az alacsony asztalká­ kon kis szobrok álltak. könnyű életet. ha a helyes ösvényt választod.tudván. aki felébresztett. ha nem lenne otthonom. . Nagyon kellemes szo­ bája volt: a falakon gyönyörű falfestmények és festett selyemké­ pek. a te utad negyven évig nehéz lesz.Már elfelejtetted? Nyomon követtük az előző inkarnációdat.És ki mutatja meg majd az utat? . Apád ezt nem nevezné ku­ darcnak. szólt. .ahogyan beszélt . . nem mehetek haza sem. rám nézett. mikor annak a fiúnak a segítségével. könnyű életet.Igen.Ülj ide hozzám.arra késztetett. Néhány év leforgása alatt azt szeretnénk. Most újra akarunk fejleszteni benned néhány képességet és azt az erőt.folytatta -. de először egy igen fontos kérdést kell felten­ nem neked. de nem fogsz fejlődni. előtte alacsony asztalon sok-sok könyv hevert.Apám azt mondta. hogy tovább kér­ dezzek: .mondta. . istenek és istennők jade-ból. Ha a helytelen ösvényt választod. de mindez a következő életben ja­ vadra válik.Te kudarcnak tartanád? . . ha nagyobb tudásra tennél szert. valamint egy nagy életkerék függtek. kemény és át­ ható tekintettel figyelt. annak tekinteném. amit tudok.Megállt. . . ha azt választom? . amivel korábban rendelkeztél. hogy igen.Az apát úr megengedte. aztán hosszasan. Szünetet tartott.Eleget ettél és ittál? Biztosítottam róla. Hogyan lehetne nyugal­ mam és kényelmem. ha kudarcot vallok a kolostorban. Nyomon követtük az előző inkarnációdat. a nyugodt. mint élő megtestesülést elhelyeznek egy kolostor­ ban. Lobszang!. és az jó volt. mint más lá­ ma egész életében.A saját ösvény megválasztásához szabad­ nak kell lennünk . Mingyar Dondup láma ajtaja előtt találtam magam. aranyból és zománcból. Bár nem kopogtam. a láma lótuszülésben ült a párnáján..68 HARMADIK SZEM Majdnem hat óra volt.

miről is fogunk beszélgetni. sok emberrel találkoztam. mélyről jövő.Aztán . amit láttam.Magam leszek a vezetőd. egyikünk sem szereti a kemény mun­ kát. .Újra a papírjaiba merült és gyorsan átlapozta őket: . kilenctől egyig. sőt.Átnézte a papírjait.Nézzük csak. fiatalember. roppant . Hétéves korom ellenére. Az én varkocsomat Mingyar Dondup láma személye­ sen adja át a szüleimnek! Elfogadott tehát „szellemi gyermeké­ nek".Hát igen. . fekete szeme. és akkor hipnózissal fel­ gyorsítjuk a tanulásodat. hogy valaki jó vagy sem. a varkocsát levágták. Üzensz valamit apádnak és anyádnak? Ma találkozom velük. Holnap kezdjük. Lobszang. . Lesz majd nem egy sárkányeregetés. Igen. senki sem befolyásolhat a döntésben. . kinek átható. Igen.Hamarosan egy kis operációt kell vég­ rehajtanunk a fejeden. miként ren­ dezzük el legjobban a tanulmányaidat. de csak kevesen merik ezt bevallani . nehéz életem volt. hogy tisztán láss. és tetszett. De először ki kell gondolnunk. . Messzire jutsz majd a metafizikában és az orvosi tudományokban is. ritkán tudtam játszani vagy sárkányt eregetni. Nevetett. Kissé elszomorodtam. de választani neked kell. ez jó lesz kezdetnek. Az istentisztelet helyett minden reggel kilencre gyere ide. meleg hangon.azt hiszem . meglátjuk majd. hogy még több munka vár rám.De még mindig nem szeretem a kemény munkát. melyet magas homlok koronázott.így értesültek róla.Rá­ néztem. nyílt arca volt. CSÉLA-ÉLET 69 . A láma mintha a gondolataimban olvasott volna. a fejét kopaszra borotválták. éles pillantású. és a he­ lyes ösvényt járni.nem elég őszinték hoz­ zá. .Uram . széles. amit láttam.kissé bánatosan hozzá­ tettem: .a tanítványod szeretnék lenni. Úgy tűnt. és azt egy növen­ dék elvitte a szülőknek . eddig is keményen kellett dolgoznom. Előttem egy nagydarab ember ült. hogy fiukat befogad­ ták a rendbe. és meg tudtam ítélni. ha a helyes ösvényt választod. A láma nagyon fontos személy volt. tet­ szett. Ha felvettek valakit a kolostorba.Lobszang. gyámfiának. sárkányrepülés is.V. . erősen megnéztem. .mondtam. Átadom nekik a varkocsodat! Egészen elérzékenyültem. .

fárasztó munkával töltött . de mikor öre­ gebbek lettek. Azo­ kat. de meghal. hogy az eredmény mások javára váljon.Ne feledd. amikor bementem az osztályba. „élő inkarnációk"-nak nevezik. hogy teljesítse feladatát. ha valaki elér a fejlődés egy bizonyos fejlettebb szintjére. óriási tisztelet övezte őket. szükség van ugyanis bizonyos jelekre. hogy tanuljak. Fiatalkorukban . De aztán meggyőztem magam: hiszen ezért jöttem. Akkor nem tudtam még. mint a rabszolgákkal. Tibetben szilárdan hiszünk a reinkarnációban.ahogyan velem is . és utána nem maradt időnk a pihenésre. Ezért születtem újra. Csak ke­ vesek esetében sikerült felfedni az előző inkarnációt. hogy egy bölcsnek valamilyen küldetése van. A mellettem ülő fiú megjegyezte: . Lehet. mint ahogyan nálam megvol­ tak. Nagyon nehezen viseltem a tanárok szigorúságát. . bár nem emlékeztem. s gon­ doskodik arról. mégha csak egy kisfiút is kellett megfenyítenie. Ilyenkor .úgy hisszük . én voltam a legfigyelmetlenebb. valamint az időigényesség. félkegyelmű. bolond! Démonok vertek tanyát talán a koponyádban? Ez már több a soknál. hogy átélje a büntetés végrehajtásakor érzett örömét.Ezzel a megjegyzéssel a feldühödött tanár még egy utolsó óriási ütést mért rám. ahol tovább tanul és segít az embereken. mi is az. megtölthetjük a campásedényünket. hogy okkult tudásomat „mesterségesen táplálják". amit újra kell tanul­ nom. . hogy visszatér a földre. az ottani felügyelők úgy bántak velünk.visszatér. Két kemény. Úgy gondol­ juk. Gondolataim másutt jártak. melyeknek feltárását sokszor szinte lehetetlenné teszik a költségek. Rám speciális kezelés várt. Tud­ tam. . és a tanárnak bőven nyílt alkalma arra. Aznap reggel.a szigorúnál is szigorúbban bántak velük. Remélem. akiknél megvannak ezek a jelek.70 HARMADIK SZEM okos ember. A vállamat ért ütészápor erőszakosan visszarángatott az osz­ tályterem valóságába.A konyhai munka nehéz volt.Tökfilkó. mi dolgozunk a konyhán. mielőtt munkáját befejezné. vá­ laszthat a létezés másik síkja és a között. miért. ilyen ember mellett nem bukhatok el. Szerencsédre istentisztelet­ re kell menni. ma dél­ után rajtunk a sor. akinek irigylésre méltó híre járt egész Tibetben. majd méltóságteljesen kisétált az osztályból.

csak a csont állította meg. Lementünk jó néhány lépcsőt. ezzel fűtötték a kemencéket. A füstölgő tanár már várt ránk. a testem többi részét pedig beecsetelte egy . Időnként tovább ott tar­ tottak a konyhában. Miután kitisztította. A japánok évekkel később pl. CSÉLA-ÉLET 71 óra. Őrjöngő üvöltéssel megra­ gadott a torkomnál fogva. A láma alapo­ san megnézett. . anélkül. miért késtünk. Táplálja a tüzet.ugyancsak fü- . Alig tudtam megemel­ ni a lapátot. egy fehér forradást. hogy megmagyaráz­ hattuk volna. de a lábam valóban súlyo­ san megégett. és úgy járjon a kezetek. és a nagy erőlködésben. lent elviselhetetlen hőség volt. majdnem a csípőízületnél. Hamar felvittek egy orvoslámához. A kemencéből kiálló egyik rács vörösen izzó végére estem. aztán vissza egyenesen a tanterembe. mintha az életetekről lenne szó! . bele a forró hamuba. és égő hús émelyítő szagát éreztem. hogy megmentse a lábamat.ordította az ügyeletes szerzetes.Én voltam a tizedik. majd sikoltva a földre. Ott feküdtem még a forró hamuban. A vas rozsdás volt. . A konyhában töltött első munkanapom majdnem az utolsó na­ pom lett. Szörnyű fájdalom hasított keresztül rajtam. Előt­ tünk vöröslő fény. ráborítottam a szerzetes lábára. az osztályomban rajtam kí­ vül senki sem volt tizenhét évnél fiatalabb. meglóbált . és elkéstünk. Még mindig őrzöm a nyo­ mát. hogy a tüzelőt a kemencébe tegyem. Hátrafelé re­ pültem.és megbotlott. Én csak egy szegény hétéves kisfiú voltam a nagyok között. lejött róla a rozsda. Az ajtónál egy mérges szerzetes fogadott: . aki arra a fel­ adatra vállalkozott. Nagy zűrzavar támadt. gyorsan kiemeltek. szorosan betekerte egy gyógyfüvekkel meghintett kö­ téssel. Mindenhonnan rohantak a szerzetesek.Az első tíz jöjjön ide és rakjon a tűzre.Gye­ rünk már. A bal combomon.Fogjátok azo­ kat a vaslapátokat. a rács beleégette magát a húsomba. A kövezett folyosókon keresztül ódzkodva vonultunk a konyhák felé. e sebhely alapján azonosítot­ tak. a lángoló tüzek fénye. Mindenütt nagy halom­ ban állt a jaktrágya. és vagdalkozni kezdett a pálcájával. amely nem egyszer ma is gondot okoz nekem. aztán kiszedte a rozsdadarabokat a sebből. és mikor a lábamba ment. semmirekellő gazfickók! -kiabálta . lusta.V. A teste­ men sok helyen voltak égési sérülések.

egyáltalán nem olyanok. mint amilyennek az ember hinné. Nem kell szükségképpen vallásos személynek lennie. Úgy volt. Esetleg úgy dönt valaki. anélkül. Cséla volt a fiútanuló. De mit is jelent az.folyadékkal. mely a fájdalmakat enyhítette.) így érkezünk a leggyakrabban rosszul hasz­ nált fogalomhoz. a kolostorokban több tiszt volt. hanem a saját kényelme. Gyak­ ran „szerzetesnek küldenek" fiúkat. hiszen 3600-6000 méter magasságban az élet nehéz. (Abból ítélve. mert személyesen megtapasztaltam. Mikor a kezelés befejeződött. hogy . A trapa állt legközelebb ahhoz. hogy sosem fogok tudni újra járni. Ha a trapák nem hivatásos katonák.gondoltam magamban -. hogy a legcsekélyebb beleszólásuk lenne a dologba. (A lámakolostorokban a trapák vannak a legtöbben. A „szerzetes" kifejezést a „férfi" szinonimájaként használták. ahol én is megégtem. és gyakran azért voltak szigorúak s igazságtalanok velünk szemben. hogy jó életet élek majd. amit az átlagem­ ber a szerzetes fogalma alatt ért. amelyen a démon ugyanazon a helyen döfködi szerencsétlen áldozatát. Legtöbbjüknek nem volt könnyű élete. leült mellém a földre. és imádsá­ gokat mormolt a fejem felett.) A lámák mesterek. a papság tagjait másként nevezték. Aztán bejött egy öregember. aki egy kis szobába vitt és lefektetett a párnaágy­ ra. mi guruknak mondjuk őket. Azt is elhatároz­ tam. a láma hivatásos tiszt. a láma behívta az egyik szerzetest. mikor a hő­ mérséklet mínusz nyolc fok alá esik. hogy az épségemért imádkozik a baleset után. Nem vallási meggyőződés vezeti. Szép dolog . a lámához. hogy „szerzetes"? Mi mindenkit így hívunk. Tibetben szinte bárkiből lehet szerzetes. Eszembe ju­ tott egy korábban látott kép. akik a házimunkát végzik. A lá­ bam egyre csak lüktetett s biztos voltam benne. segéd­ munkások és szemetesek.72 HARMADIK SZEM vekből készült . és biztos tetőt akar a feje fölé. Úgy tűnik talán. hogy elege van a birkaterelésből. A világ más tájain „szolgának" vagy ha­ sonlónak neveznék őket. aki férfi és kolostori szolgálatban áll. a novicius vagy a növendék. mint katona. A lámakolostorokban vannak „szerzetesek". hogy a szerzetesek szörnyű emberek voltak. ahogyan olyan sokan írnak és beszélnek nyugaton. vannak építők. mikor a tűzdémonok megkínoznak valakit. milyen is. mert ezek az emberek egyszerűen csak érzelmekre és gondolatokra vágytak.

Éppen távozni készültem a kolostorból. . . hogy egyik lámakolostorból a másikba utaz­ tak. lépj ide.tet­ te hozzá. A „szerzetesekre" további példa a „rendőrszerzetesek". uram . Nagyon szigorú vizsgákat kellett letenniük. tizennégy éves korukban apátok lehettek. Az egyik lehajolt és felszedett egy jakszőr kötelet. . Szomorúan néztem . mert segédkertésze rosszul viselkedik. mint az apát. mely vajjal átitatott vastag fonalból készült. hogy jelenlétükkel biztosították a rendet. a templomi szertartásokkal nem foglalkoztak. kör alakú fal. amikor a börtöncellá­ ba hívtak. Kezelnem kellett az egyik rabot. majd kezembe nyomott egy lobogó fáklyát. és mindenkor igazsá­ gosak. És a segédkertésztől sem lehet elvárni. Egyetlen céljuk a rend fenntartása volt. illetve ne égessem át a vé- . kocka alakú kö­ vekből épültek. CSÉLA-ÉLET 73 Mingyar Dondup láma lesz az én gurum. Ám az ember nem ítélheti el a püspököt csak azért. csak annyiban. közben tartani a fáklyát. hogy ne gyulladjak meg. hogy szent legyen csak azért.erre bízzam az életemet? . Nem valami kellemes hely. de ez eredményeiken múlt. én pedig az 6 cséla-ja. Ezek a csoportok szigorúak és könyörtelenek voltak. a tetejüket pedig körülbelül három méter széles­ ségben kőrácsozat fedte: egy-egy rács combvastagságú lehetett. Egyetlen élmé­ nyem van róla. mit csinál.Nos. aki megbetege­ dett.mondta az ember.én is annak bizonyultam -. a végén gyatra kis hurokkal. Négy rendőrszerzetes megragadta a középsőt és nagy nehezen ol­ dalra húzta. Ezek erős. sem tűntek kellemesnek. ez attól függött. de eleget tettem a kérésének. gyakran kegyetlenkedtek. Kint a hátsó udvarban volt jó néhány körülbelül kilenc­ ven centiméter magas. Rosszkedvem gyászosra fordult.Vonakodva bár. A lámák után jöttek az apátok. tedd bele a lábadat és leengedlek. de akiket tömlöcbe vetettek. sokan általánosabb adminisztratív teendőkkel voltak elfoglalva vagy azzal. A kolostornak volt egy börtöne.Valamivel világítania kell. Nem mindegyikük foglalkozott kolos­ tori ügyekkel. Azok. vi­ gyázva arra.V. akik „élő megtestesülések" voltak. de sosem kegyetlenek. Kapaszkodnom kellett a kötélbe. A rendőrszerzetesek. tiszteletre méltó orvosláma . akár csak a házimunkások. Néhány kivételes esetben a láma magasabb státusszal rendel­ kezett. mert egy püspök­ nél dolgozik.

ez túl sok.Finom ujjai­ val végigsimította a gerincemet. hogy valaki belém rúgott.Mi ez a nagy csodálkozás? Nem úgy van rendjén. mintha a bőrömet leégették volna a testemről. az­ tán éjszaka megölt egy szerzetest. A fájdalom heves rohamokban sö­ pört végig a testemen. de még több ismeretlen. Befejeztem a munkát. lezártam vad bámuló szemét. és mikor magamhoz tértem. Az idő vonszolódott. ma pihenhetsz! Mereven elfordítottam a fejemet és meglepődve láttam. Mingyar Dondup láma hangja volt. a lyukat lángoló fáklyával tömték be. hogy két barát együtt legyen. amely a léte­ zés síkjai között vándorol. és lázálmomban úgy kép­ zeltem. én azonban igen. De leereszkedtem nyolc-tíz méter mélyre a víztől csillogó falak kö­ zött. Hason feküdtem.Kissé erőtlenül vála­ szoltam: . és megtudtam. Aztán újra és újra.Kis barátom. néhány ismerős volt. hogy a láma szobájában vagyok. de elfogták és visszahozták bűntette színhelyére. amely olyan bizonytalanul tartotta a súlyomat. és szól­ tam. úgy éreztem. hogy elaludtam. mígnem nem tudtam semmiről. az első gondolatom az volt. így élet sem.De te híres láma vagy. de kínomban visszaestem. az előző életeink során hosszú utat tettünk meg együtt. Észrevette. Elmondtam egy imát a lelkéért. mi volt a bűne. vándorló koldusként élelmet és menedéket kért a kolostorban. Hunyorogtam. én meg csak egy kisfiú. mintha csak fel akarna robbanni. most már a testfeldarabolók következtek. Sápadt napfény sütött a szemembe. a kolostorból mindenhonnan hangokat hallottam. Lobszang.valaki mellém ült. Megkérdeztem. Kedves. szánakozó hangot hallottam. húzzanak fel. Megpróbáltam felugrani. aki a falnál kuporgott.Lobszang. az istentiszteletre akartam menni. Aludj csak! . le a mocskos kőre. A fáklya világánál gonosz képű gazembert láttam. hogy csodálkozom és elmosolyodott: . Az utolsó in- . Te még nem emlékszel erre. . Halk susogás . Elég volt egy pillantás: nem vette kö­ rül aura.74 HARMADIK SZEM kony kis hurkot. de a testem elölről is meg­ égett a forró hamuban. és ő mellet­ tem ül. A lábam! Maradj nyug­ ton. hogy elszedje kevés kis vagyo­ nát. Ám ne kalandozzunk el a konyhai eseményektől! A hűsítő ecsetelés hatása múlóban volt. A lábam még erősebben lük­ tetett. azt mondta: . ha egyikőjük beteg? . Megszökött.

Feltűnt egy kis csoport fehérbe öltözött fiú. aki a veze­ tőm. mint a kocsikerék. Az ágy-pár­ nákat az asztalra rakták. Legyen a hatalmas ember nagylelkű az esdeklőkkel. valóban jó ember. életében egyetlen nagy feladattal: össze kellett kap­ csolnia az anyagi és a szellemi világot.V. hanem úgy egy méter magasságban. hogy nem akad majd jobb tanuló nálam. és a herceg is koldussá vál­ hat". Örömmel vártam. mint amennyit én magam. Itt lakott a legfőbb tibeti jövendőmondó is. Megmentjük a lábad. hogy kinézzek az ablakon. a buddhista Szent Iratokban megfogalmazott parancsokra gondoltam: „A lágylelkű ember mindig boldogul. Mert a gazdagság forog. olyasvalaki. hogy vele tanuljak. a csúcsokat csillogó hósapkák koronázták. aztán a másikhoz. De most pihenned kell. . Alattunk. az u ^ r b a n kü­ lönböző rangú szerzetesek jöttek-mentek. hogy a láma. hogy kilássak. a távolságtól törpényire zsugorodott kis házak! Lent a völgyben kanyargó folyó. Világos volt. hogy visszanyerd az erődet. ők voltak a munkások. Elfordítottam a fejem. Mellettünk nem messze egy aprócska erdő. A távolban bíborszín* hegyek. míg a fösvény nem talál vigasztalót. hogy nem a földön fekszem. Tekintsen le az életek hosszú ösvényére. melynek partjait a zöldnél is zöldebb fű szegélyezte. Sok látnivaló tárult elém. aki nagyon fontos személy volt. holnap herceg lesz belőle. Néhányan sötétbarna köpenyt viseltek. Aki ma koldus. Gyerekes fantáziámban faágon gubbasztó madárhoz hasonlítottam magam. Balra a Potála. melyből templomok és iskolák kandidáltak ki­ felé. Túl az ablak alatti alacsonyabb tetőkön. ne aggódj. mely gondjaira bízott. Fi­ nom. a messzeségben Lhásza terpeszkedett a napsütésben. Már akkor nyilvánvaló volt számomra. a levegőben. messze többet. a Kji. és eltökéltem. akit képességeim legvégső ha­ táráig követni fogok. távolabbi kolostorok növendékei. hogy rengeteg mindent tud ró­ lam.Az élet kerekére. Furcsa volt. egyszer az egyikhez jön. roppant méreteivel maga is kis hegyet formázott. Voltak ma- . CSÉLA-ÉLET 75 karnációban nagyon közel voltunk egymáshoz.ezt tisztán éreztem és áldottam a sorsot. a közelebbi fjflgyoldalakat aranytetejű lámakolostorok pettyezték. Nagyon erős vonzerő volt köztünk . pasztel árnyalatú.

Jobban foglalkoztatott a gyógyu­ lás és az. vérvörös meg bíbor ruhában. hogy a főtisztvise­ lők közé tartoznak. Teljesen begyulladt és váladékozott a bentmaradt rozsdadaraboktól. de az egész együttvé­ ve sem kínzott annyira. A világiak színes lovakon. Mindez kiragadott a közvetlen jelenből.emlékszel az előző inkarnációdból. . hogy újra tudjak mozogni. ez utób­ biak gyakran aranyszín stólát viseltek jelezvén. a jobb oldalamon vagy a hasamon feküdtem. rövid néhány évem alatt meg­ tanultam. A lábam merev volt és borzalmasan fájt. és akár egy sebzett madár. és azt mondta: . mint a lábam. Sokan lovakon vagy pónikon ültek. ezzel ugrabugráltam. Meg volt elégedve azzal.76 HARMADIK SZEM gasabb rangú szerzetesek is. Nem tudtam részt venni a szertartásokon és az osztályba se jártam. Ülni képtelen voltam. Három nap múlva azt ajánlották. Mingyar Dondup láma foglalkozott velem. Mivel nem tudtam segítség nélkül menni. amit korábban.De sok mindenre tudattalanul. így majdnem egész idő alatt vezetőm. keljek fel és mozogjak egy ki­ csit. készítettek nekem egy mankót. a papok csak fehér paripákon lovagoltak. önkénte­ lenül . A testem a forró hamutól még mindig sok helyütt felégett és hólyagos volt.

A lábam még min­ dig fájt. hogy úgy üljek. és engedélyt kaptam arra. mi a folyosón át bevonultunk egy kis szobába. vagy aho­ gyan mi nevezzük. vagy hogy hason feküdjek. lótuszülésben. hogy egy palatáblára felírjam a zsákok szá­ mát. a tetején kb. a szerzetesek és a fiúk pedig nekifeszültek a küllők­ nek. Az árpát kiszórták a gő­ zölgő kó'padlóra . mindannyian körbe-körbe jártuk és énekel77 . Ha már megindult. mint abroncs nélküli küllők.alatta tátongott a kemence. Belső felületén barázdák és vájatok voltak. ahol megégettem magam .egyenletesen szétterítették. ebből kisebb gerendák áll­ tak kifelé. ott a már megpörkölt árpát kellett megőrölni.Eltelt két hét és sokkal jobban éreztem magam. Megkértem. hogy megforgassák a soktonnás követ. Ehhez egy érdes felületű. hogy az árpaszemek ne hulljanak le. A pörkölt árpát beöntötték az edénybe. amelyekben a pörkölendő' árpa volt. Amíg egy adag pörkölődött. majd az ajtókat becsukták. két és fél méter átmérőjű tölcsér alakú kőedényt használtunk. Az edénybe ugyancsak töl­ csér alakú nagy követ illesztettek lazán. A visszatérésem elsó' délutánján újra a konyhai munka volt so­ ron. de a lábsérülésem határozottan megakadályozott ebben. ahogy tudok. A tibetiek keresztbe tett lábbal ülnek. Az volt a dolgom. amely keresztülfúródott rajta. elöregedett gerenda tartotta. hogy hadd él­ jek a szokott módon. nem volt olyan rossz. mert többet akartam mozogni. de lagalább javult valamennyit. Beleegyeztek.

"akkor megettük. Aztán. fokozatosan megfeketedik. fanyar füstöt áraszt. Aztán vajas teát keveigLik hozzá. Következő nap a teakészítésnél kellett segédkeznünk. Minden étke­ zéskor örflfttünkJjelőle egy keveset a campás tálba. hogy egyetlen ellenségünk van. a fa olyan lesz. hogy az ember fennmaradjon. és nem lesz . több lapát tisztított vajat tettek hozzá. a forró kövön szétszórták és újból megpörkölték. és az ujjunkkal addig kavargattuk. a másikat addig előkészítették és megtöltötték vízzel. amelyet fa helyett tüzelőnek használ­ tunk. amit egy kis bőrtasakba tettünk. bűzös. Az volt a dolgunk. A keverék nagyon tápláló. A teát állandóan forrón tar­ tották. és az egészet órákon át főzték. az. A hét-nyolc kilós téglákat Kínából és Indiá­ ból a hegyi hágókon keresztül szállították Lhászába. mint új korában. beszélgess vele. Ez volt a campa alapja. pontosabban a megtört­ megpörkölt árpát. hanem azért. Ami a közelébe kerül. ahol egy hat-hét hektoliteres fémüst álÍTlomokkal tisztították. ismerd meg. Majdnerfi kimeríthetetlenek a kész­ letek belőle. Az apróbb darabokat behajították a forró vízbe. Minden fiú egy hétre való campánakvalót hordott magánál. hogy megmozduljon. A munka legrosszabb része a tűz etetése volt. mint az ében. Úgy tartjuk. Valamikor korábban félig megtöltötték vízzel. Ahogy a őrölt szemek kihullottak az edény aljáról. A kony­ hák egy3 |á£ik részébe mentünk. most forrt és gőzöl­ gött. akit nem is­ merünk: dolgozz vele. Amikor rárakják a tűzre. úgy csillogott. egy szerzetes megsózta. míg tésztasűrűségtpiem lett. tábla formára szárították. Nem azért kellett segítenünk a fizikai munkában. Aztán az őrleményt elvitték. vigyázni kellett. hogy ne legyen túl sok megkülönbözte­ tés. A jaktrágyát. majd felaprítsuk őket. min­ denkinek segíteni kellett. Itt senki sem szidott meg az éneklésemért! Szörnyű nehéz volt beindítani azt az átkozott követ. hogy elmenjünk a teatéglákért. és a campával együtt elég volt ahhoz. mert nem volt elég munkás. mert pórusaikba beleivódik a korom. hogy meg ne álljon.78 HARMADIK SZEM tünk. ha meg már mozgott. idehozzuk. újabb és újabb frissen pörkölt árpát töltöttek a tar­ tályba. és a környékén dolgozók arca megfeketedik. Mikor a víz újra forrni kez­ dett. és mivel egyszerre egy üstöt használtak. egy másik nagy adag szódát rakott bele.

a többi gyógynövényeket ábrázolt. és nekünk valamennyit fel kellett is­ mernünk. nem tehet semmit a neki alárendelt ember ellen. Az asztrológia „talált. . a hőmérséklet mínusz 4 fokról plusz 15 fokra változik. az egyik testrész épp úgy megfelelt. hát. mert ez a tárgy fontos volt az asztrológiához. a tengerszint felett hét­ nyolcezer méter magasságba. kit fi­ gyel! Jókora pálca volt nála. De amikor dolgoztunk az órán.VI. mint a másik. Tibetben minden évben van egy nap. mit se számított. Az alacsonyabb ran­ gúak kezében ez az igazság egyik eszköze a hatalmasokkal szem­ ben. vagy a falitáblára írt. Ami­ kor a tanár előadott. mögöttünk sétált. Ha az ember 20-25 méterrel arrébb megy. Sorokban ültünk a földön. és nem habozott. Rengeteg matematikát tanultunk. Jobb az asztrológiai je­ gyek alapján kezelni valakit. hogy a megfelelő fajtát szedjük le. és megbízhattak bennünk. és nagyon figyelmesnek és szorgosnak kellett lennünk egész idő alatt. Ha az apát durván viselkedett az év során. amikor a ha­ talmasok félreteszik a hatalmat. mert változatosságot hoz­ tak a szigorú kolostori életbe. abban a reményben. A falon nagy táblák lógtak. és bárki elmondhatja. talán megint használni fog. hogy végül is van valami szavuk. egy részük a csillagjós­ lással foglalkozott. amikor alaposan ismertük a növényeket. hogy füveket gyűjtsünk és gyógyszert készítsünk belőlük. hogy ha más máson is segített. előttünk állt. amit gondol. mert az orvosi munkához nélkülözhetetlen. de a jégtaka­ rókat forró vizű forrásoktól táplált zöld völgyek tarkítják. mert nem tudtuk. Ez utóbbia­ kat minden héten cserélték. Páratlan élmény. nem talált" sorsjáték. kar. oda ütött. és nagyon kedveltük őket. Belém sok asztrológiai ismeretet vertek. Néha három hónapig is eltartottak. ritkán élnek vissza vele. Váll. érzik. vagy a hagyományosabb testrészek. tudo­ mányos elvekre alapul. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 79 ellenség többé. mint vaktában felírni egy gyógyszert. ahova ért. Néhány szerzetestől eltekintve nemigen ismerték ezt a vidéket. és ha a bírálat jogos. de már csak akkor. A rendszer jól működik. ahol jég borít mindent. Ilyenkor a felföldekre vezettek bennünket. Nagyon sok tanulnivaló volt. Később kirándulásokra vittek minket. A „növénygyűjtő expedíciók" ősszel voltak. a világon talán sehol sincs hozzá hasonló. megmondják neki.

Az első év külö­ nösen nehéz volt.80 HARMADIK SZEM A vallásoktatás nagyon intenzíven folyt: minden reggel fel- mondtuk a Törvényeket és a Középút összetevőit. Elég sok szerzetes érke­ zett máshonnan. akik egy idő után elmentek. mielőtt még veszélybe sodorhatnák a többie­ ket. Tiszteld az öregebbeket és az előkelő származásúakat! 6. Figyelj a barátokra és a rokonokra! 9. Ne légy féltékeny és irigy! 14. Segítsd az országot! 7. mint bukottakra. Kolostorunk ismert volt a szigorú és kérlelhetetlen képzésről. csak a legerőseb­ bek élték túl a jéggéfagyott felföldeken tett utazásokat. csakporiak voltunk az egyetlenek. Bízzál az ország és a lámakolostor vezetőiben! 2. A vezetőink bölcsen úgy döntöttek. Ne botránkoztass meg senkit! 15. hogy enyhébb körül­ ményeket találjanak. Az első évben nem volt részünk szinte semmi kikapcsoló- .. ha a napirend megváltozik. A legjobban hasznosítsd az ételt és a vagyont! 10. Puhánynak és gyengének tűntek a szemünkben. A törvények a következők voltak: 1. Becsüld az erényeseket! 5. Légy becsületes és őszinte mindenben! 8.. még többet morgolódtunk volna. Beszéded és tetteid szelídek legyenek. és mi a többiek szintjére kerülünk. Kövesd a jók példáját! 11. hogy ha betartjuk a törvé­ nyeket. ma­ gunkra meg mint az elitre. Sok kolostorban nem volt éjjeli szertar­ tás. hogy kiselejtezik az alkalmatlanokat. akik odamentünk. és mi. Tarts mértéket mindenben! 13. Mutass háladatosságot és viszonozd a kedvességet! 12. nem lesz viszály vagy békétlenség. Gyakorold a vallási szertartásokat és tanulj! 3. s bár sokat morog­ tunk magunkban. Viseld a szenvedést és a nyomorúságot türelemmel és alá­ zattal! Állandóan azt mondogatták nekünk. a szerzetesek sötétedéskor lefeküdtek és hajnalig aludtak. Tiszteld a szülőket! 4. Úgy tekintettünk rájuk. Megrostálták a növendékeket. ne bánts senkit! 16. amikor fü­ veket gyűjtöttünk.

mire irányulnak. és kihúzni a szükséges tényt a hozzá kapcsolódó más tényekkel együtt. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 81 dásban. Tanáraink mindent megtettek. A ta­ nár például azt mondta: . A memóriatréning mód­ szereit évszázadokon keresztül fejlesztették ki. a rengeteg gyógynövény neve és pon­ tos leírása mellett azt is ismerni kellett. és Szent Könyvek egészét kellett felmondanunk. hogy képzeljük el. Kis gyakorlattal bámulatra méltóan könnyű volt . job­ ban tettük. Munkával és tanulással telt minden ébren töltött pillanat. Ma is hálás vagyok azért. Azt mondták.belépni egy szobába. nagyon szigorú büntetés járt érte. Mégis. mert rendszerint kilencven centiméter szé­ lesek és körülbelül negyven centiméter hosszúak voltak. Gyakran Szent Könyvek obskúrus oldalaira vonatkoz­ tak. A könyveket nem hordhattuk magunkkal. majd hirtelen a gyógyfüvekre váltottak. mi van benne? Ha nem tudtunk tíz másodpercen belül válaszolni. hogy száz meg száz fiókkal körberakott szobában va­ gyunk. jó módszer ez. a Kangyúr hetedik kötetének ti­ zennyolcadik oldaláról az ötödik sort kérem. de annak. A feledékenység meg­ bocsáthatatlan bűnnek számított. Na­ gyon tisztán magunk elé kellett vetíteni a „tényt" és a „fiók" pontos helyét. amint kinyitjuk a megfelelő fiókot. és azt a feladatot kaptuk.VI. laza papírlapokat két faborító tartotta össze. bármilyen apró hibát vétettünk. a jó memória igen felbecsülhetetlen érték. A kérdéseknek nem sok közük volt egymás­ hoz. szórakozásban. A gondolkodásra nagyon rövid időt kaptunk. Kérdésekkel bombáztak. és ne a könnyű utat válasszuk. Nyisd ki a fiókot. csak azért hogy ellenőrizzenek. aki orvosszerzetesnek tanult. ahol állunk. A legtöbb tibetinek jó emlékezőtehetsége van. vagy játékban. a kötés nélküli. komoly verés. . Például azt kellett képzelnünk.Na fiam.képzelet­ ben . ahogyan memorizálni tanítottak ben­ nünket. ha egyáltalán nem válaszolunk. Mindegyik fiókon tisztán kivehető címke van. hogy belénk sulykolják a jó em­ lékezőtehetség iránti igényt. és valóban fejleszti a memóriát. amely jól lát­ ható és könnyen elolvasható onnan. mert a büntetés még rosszabb volt. kinyitni a megfelelő fiókot. és beletesszük a tényt. min­ den tényt osztályozni kell. Későbbi éle­ tem során úgy találtam. hogy ne jöhessünk rá. Sokat kellett tudnunk az asztrológiáról. ha hibát. hogyan lehet használni és keverni őket.

A gyengék. illetve akik nem bírták a feszültséget. amelyek testmagassággal emelnek a föld felé. nem kockáztattuk. Ez sajátos szabály volt Csakporiban.rendszerint háromméteres . és így megtakarítottuk a hosszú kitérőt a legközelebbi gázlóig. egész idő alatt dolgoztat­ tak minket. meglöktem a másikat. most szentelhettem rá egy kevés időt. de mikor a saját erőmre kellett támaszkodnom. bekukucskálunk az ablakokon. Ezek után a nehéz hónapok után úgy éreztük. nem jöhettek vissza.gó­ lyalábat használtunk. A többiek nehézkesen lépdeltek. így meg tudtuk tartani az egyensúlyunkat helyváltoztatás nélkül. Az első év után megszoktuk a szigorú szabályokat. azt sem tudjuk már. Bevallom. Olyan bo­ tokkal kezdtük. ki­ hulltak a rostán. meghúztam az egyik gólyalábat. általában tízfőnyi csa­ patban felsorakoztunk kb. hogy elriasszuk az ég démonait. és valami gyakorlati hasznunk is származzon belőlük további életünkben. ha egyszer kiszabadul­ tunk. Akik kimentek. kétméteres gólyalábon baktat­ tam egyszer. Óvatosan átgázoltunk. Csatákat harcoltunk végig gólyalábon. sosem térünk vissza. mire a „lovas" megingott vagy leesett. Ha egy helyben akartunk állni. Kel­ lő gyakorlat után még hosszabb . ha lett volna ho­ vá. Még mindig szerettem gólyalábon járni. Az egyensúlyo­ záshoz nem használtunk semmit. Az udvaron páváskodtunk. faragatlan fickókként viselkedtünk.82 HARMADIK SZEM Az első tizenkét hónapban nem engedtek ki bennünket az ud­ varra. Akkor is a gólyalábakat használtuk. hogy megedződjünk. A gólya­ lábcsatában ez előnyt jelentett számomra. s hirtelen folyó került az utamba: át akartam hát men­ ni rajta. hogy a ta­ náraink attól féltek. jól elboldogultam. aztán egy bizonyos jelre megkezdtük a támadást. sokkal nagyobb és idősebb fiúkkal jártam egy osztályba. Két. hogy leesünk. Az első év­ ben nem játszhattunk semmilyen játékot. neki" elszaladtam volna. A víz már a partnál is mély volt. mintha csak helyben jár­ nánk. egyik lábunkról a másikra billegtünk. „uccu. közéjük ugrottam. Mint mondtam már. mikor átkeltünk a folyó­ kon. egyáltalán nem találtam . Emlékszem. A lo­ vaglásban nem voltam olyan ügyes. Ha éberen figyeltünk. miközben vadul kiáltoztunk. hogy kell játszani. harminc méter távolságra egymástól. A sportokat és a gyakorlatokat úgy tervezték. mert olyan kemény fegyelemben éltünk.

hogy az ember ne sértse meg ma­ gát. aki átszeli a folyót. hogyan kell esni úgy. Velük előfordult időnként. hogy mit fog csinálni velem. arra gondoltam. Én ugrálni tudtam a gólyalábon. összegabalyodtak a kezek. hogy eltörték a karjukat vagy a lábukat. Ez­ után mindig megbizonyosodtam arról. és a fenyegetés. Fel­ ment a lába. hogy a „lépcsők" jól legyenek rögzítve. majd teljesen eltűnt. A dzsúdóban meg­ tanultuk. hogy elvétett volna egy lépést vagy kijött volna a ritmusból. aztán bukfen­ cet vetett a két gólyaláb között. Megismételte néhányszor a mutatványt anélkül. A szél. ez itt egy sekély szakasz. majd ahogy beljebb mentem a közepére.VI. Hirtelen csobbanás. amely majdnem mindig fúj Tibetben. hatal­ masat estem: a támaszték eltört. Voltak rajtunk horzsolások vagy lejött a bőr a térdünkről. hogy talán soha életemben nem voltam még ilyen gyors a gólyalábakon. aztán le. aki majdnem átesett a saját árnyékán is. Röviddel a nyolcadik születésnapom előtt Mingyar Dondup lá­ mától megtudtam. Egy férfi futott az ösvé­ nyen. mert sosem tanulta meg az esést. hogy az asztrológusok számítása szerint a szü- . komoly veszélyt jelent ebben a sportban. felugrott és fordult egy teljes kört. feljött majdnem a dereka­ mig. va­ lósággal megfagyasztotta a vért az ereimben. Mivel látta. aki a következőt tudta megcsinálni: sétálgatott egy kicsit. Leültem és beereszkedtem a vízbe. Azután nagy fröccsenés. és én gyorsan földet értem. azt gondolta: Aha. szépen beletalálva a támasztékba. Siettem a távoli part­ szakasz felé. hogy a víz nem éri el a derekamat. A térdemig ért. Egy szélroham felkapta a köpenyünket. egyenesen a feje fölé. Megkapaszkodott a bot végében. Rettenetesen csúnyán beszélt. de mikor először próbáltam. de nem törődtünk ezekkel az apróságokkal. a feje kibukott a víz fölé. Az udvaron játszottunk például: a játék izgalmában megfeledkeztünk a szélről és kiléptünk a falak nyúj­ totta szélárnyékból. Akkor rohanó lépteket hallottam. De ritkán sérültünk meg komolyan. levette lábát a támasztóról. s máris felborultunk. a lábak meg a gó­ lyalábak. és merő pillantást vetett rám. Volt közöttünk viszont egy fiú. Persze volt néhány esetlen fiú. a férfi megmarkolta a partot és kihúzta magát a folyóból. és mikor én is kiértem. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 83 sekély részt. a kisfiúra.

a szellem kiszáll a testből és ellebeg. azok. az ébredés döbbenete eltorzítja az álomemléket. A magasabb Én. Az alvás alatt visszatér a létezés egy más síkjára. tudtam. A testet körülvevő aura csupán az emberben égő életerő tükrö­ ződése . melyeket az alvás szellemi síkján élünk át. elgondol­ kozhatnának ezen és gondolhatnának a nap udvarára is. akik gúnyolódnak az ilyen dolgokon. Hitünk szerint az ember azért van gyenge fizi­ kai testében. Mikor a szellem visszatér a testbe. Számunkra a test egy héj csupán. A napko­ rongról többmillió kilométerre lövellnek a lángok. Mint ahogyan korábban többször elmondta nekem. Valójában nem számít.84 HARMADIK SZEM letésnapomat követő nap megfelelő időpont lenne a „harmadik szem megnyitására". hogy ez az erő elektromos. Az álmok olyan élmé­ nyek. hogy megfelelő feltételek kö­ zött lássa. a harmadik szem megnyitása után olyannak fogom látni az embereket. Lefekszik pihenni. Nyugaton a tudósok mérni tudják az agy elektromos hullámait. amikor az ember alszik. amilyenek. és amikor jön az álom. Úgy hisszük. hogy tanuljon és fejlődjön. . A hitetlenség nem tünteti el. hogy az emberek hisznek benne vagy sem. amely akkor veszi át az irányítást. és az álom éber állapotban teljességgel lehetetlennek tűnhet. akit érdekel. Még mindig ott van. és tökéletesen megbíztam benne. hogy mesterem is ott lesz. Nem zaklatott fel.mindenki megtanítható rá. Az átlagember nem látja a napudvart. Ilyen az emberi aura is. de teljes napfogyatkozáskor mindenki megnézheti. hacsak nincs az ember kiképezve. Ám később részletesebben is leírom az ezzel kapcsolatos élményeimet. A harmadik szem megnyitásával képessé váltam többek között ennek az aurának a meglátására. A szellemet a halál pillanatá­ ig „ezüst szál" köti össze a fizikai testtel. vagy el­ hagyja ezt az életet. ugyanolyan mint a villám. a Legfelsőbb Tudat működteti.

Gyógyfüves borogatást tettek a homlokomra és szorosan a fejemre kötözték. és elővett belőle egy fényes fémeszközt.Nagyon kelle­ mes volt heverészni és lustálkodni a napsütésben. és a hegye helyett az U élén kis fogak voltak. Túl gyorsan telt el a nap! Ahogy meghalt a nappal.Ez elég fájdalmas lesz Lobszang. ahol kereskedőket láttam. Ekkor bemen­ tem abba a kis szobába. Azt kívántam. szóra­ kozzál Lobszang. ahogy akarod a napot. Mögöttem a Norbu Linga. Óvatosan leszedték a borogatást. Puha bőrcsizmák a kinti kövezeten. le­ beghetnék délre. sem órák­ ra. csak nem kör. a Kjicsu révnél. aztán áthúzta egy mécses lángján. A második láma kinyitott egy dobozt.Eljött a születésnapom. és a szobába belépett három magas rangú láma. fejemet a térde közé fogta. Mingyar Dondup láma megfogta a kezemet és így szólt: .Töltsd. a homlokomat tisztára és szárazra törölték. . Kora reggel Mingyar Dondup láma azt mondta: . Az egyik erőteljes láma leült mögém. bárcsak szerezhetnék egy bőrcsónakot és azzal sodródhatnék a folyón. Este újból bejöttek hozzám. Lyukfúróra emlékeztetett. A láma néhány percig nézte az eszközt. Nem sokkal alattam a Potalát láttam csillogó tetőivel. de csak 85 . egyikőjük Mingyar Dondup láma volt. hanem U alakú volt. hogy sterilizálja. azaz Ékszer park tavainak kéklő vize. sem istentiszteletre nem kellett mennem. szürkületkor majd jövünk érted. ahol várakoznom kellett. és ezen a napon szabad voltam. megszületett az este.

amennyire csak tudsz. amit mond vagy tesz. Lobszang fiam.86 HARMADIK SZEM úgy lehet csinálni. arrább ment egy kicsit. nagyon tiszta fale­ mezkét. akinél az eszköz volt. és úgy éreztem. tudtam. Aztán ez is elmúlt. Hirtelen szúrós. hogy különféle eszközöket és gyógyfüves olda­ tokat rakodnak ki. mikor ez utóbbi intett a fejével. és azt gondoltam magamban: . nincs mást tenni. és ugyanabban a pillanatban megállt az éber opera­ tőr kezében. Bízott bennem. csak egy tompa ütést. mint a tűz.Nos. hogy valaki tüskékkel szurkál. én meg benne. ki­ csit rezegtette az eszközt. miközben Mingyar Don­ dup láma odaadott neki egy nagyon kemény. de nem tudtam. égetett. Megszűnt és én finom illatokat éreztem. az helyénvaló.Egy percre a fájdalom felfokozódott. A falemezt az U két szára közé illesztette. bevégzik veled így vagy úgy. Láttam. A lá­ ma. az operatőr végtelen elővigyázatossággal tovább és tovább csúsztatta a lemezkét. minek az illatát. és körbeforgatta a nye­ lét. elhalt. aki operált. Hirtelen „reccs". mintha én lök­ nék egy rugalmas fátyolt vagy engem löknének neki. ahogy az eszköz áthatolt a bőrön és a húson. Ezután enyhülni kezdett. próbálj mozdulatlan maradni. A homlokom közepére nyomta az eszközt. mikor a vége megakadt a csontnál. hogy Mingyar Dondup lá­ ma is elém állhasson. ha teljesen tudatodnál vagy. Aztán. melyet előzőleg tűzzel és gyógynövényekkel acélkemény­ ségűre edzettek. Mingyar Dondup láma figyelt. A láma erősebben nyomta. így hát nem mozdultam. inkább meghaltam volna.Minden rendben? Kezdjük. Mintha megállt volna az idő! Nem éreztem különös fájdalmat. Erősen figyelt. hogy pont belement a fejemen lévő lyukba. majd meg­ kérdezte: . aki biztosan tartotta a nyelet. majd becsúsztatta úgy. és helyette színspirálokat és fehé- . a szája sarkában a feszültségtől kis ránc húzódott. ránézett a többiekre. hogy a fogazat átfúródjon a homlokcson­ ton. ne mocorogj. A láma. csak nyomást és tompa fájdalmat éreztem. Nem tart nagyon sokáig. s az eszköz átha­ tolt a csonton. Hirtelen va­ kító fény támadt és Mingyar Dondup láma azonmód azt mondta: Állj! . mint nyugton maradni. A fájdalom egyáltalán nem volt erős. csiklandós érzetem támadt az orrnyer­ gemnél. Egy percre az volt az érzésem. mintsem hogy megmoccan­ jak vagy feljajduljak. épp most ment le a nap.

míg ki nem vet­ ték. A kristálynak és használójának illeniük kell egymáshoz: van.VII. hogy az aurájuk volt arany. Ettől fogva olyannak látod majd az embe­ reket. hogy a három lámát arany fény veszi körül. és megőrizheti az össze­ szedegetett tények emlékét. melyek túlterjedtek a legbelső aurán. és nem amilyennek mutatják magukat. amit éltek és hogy a legtöbb ember valóban nagyon különbözően fest. van. A tizenhetedik na­ pon a szobában teljes világosság volt. akik nap mint nap tanítottak. kivéve a három lámát. A kristálynézésben nincs semmi csoda.Most már kö­ zénk tartozol. A következő héten beengedtek egy kevés gyenge fényt. mégpedig a tiszta élettől. hogy voltak más kisugárzások. Lobszang. Amint a kiálló falemezt helyére rögzítették. Kaptam egy kristály­ gömböt. majdnem sötétben. Előző éj- . ahogyan a színek változtak. amely a természeti törvények által láthatóvá teszi az egyébként lát­ hatatlant. amellyel az ember bárki tudatalattiján áthatolhat. Abból. Idővel meg tudtam határozni egy ember egészsé­ gi állapotát az aura színe és intenzitása alapján. és bejött a három láma. . A HARMADIK SZEM MEGNYITÁSA 87 ren izzó füstgolyókat láttam. az el­ vek azonosak. tudtam. hogy kivegye a falemezkét a fejemből. Senki sem látogathatott meg. A harmadik szem számára fókuszként szolgál. megfigyeltem. Az első héten a szobát majdnem teljes sötétségben tartották. aki az üveggömbbel.Külö­ nös élmény volt látni. Ahogy új érzékem fejlődött a lámák szakavatott segítségével. Csak később jöttem rá. aki a kőkristállyal tud legjobban dolgoz­ ni. Míg bent volt a falemez a fejemben. De nemcsak az emberi testet láttam tisztán. és addig. csak a legszüksége­ sebb enni. vagy a teleszkóp. amilyenek.és innivalót kaptam. mikor mondanak igazat. a kristály­ gömb éppúgy. és mikor nem. mint a mikroszkóp. A fémeszközt óvatosan kiszedték. A falemezt bent hagyták két-három hétre. eszköz csupán. hogy ne tudjon mozogni. a kis szobában kellett maradnom. aztán egyre többet és többet. és használatában nagy gyakorlatra tettem szert. Nagyon egyszerű volt. ahogy közeledett a hét vége. Mindegy melyiket. Mingyar Dondup láma hozzám fordult: . még mindig őrzöm. Megint mások esetleg egy tál vizet. vagy tiszta fekete korongot használnak.

ami a hom­ lokomon a műtét után maradt. Később hipnotikus módsze­ rekkel is tanítani fognak. Most rájuk néztem és megtudtam. de fele időmet Mingyar Dondup lámával kell töltenem. ez csak egy dühös takarító. Időm másik felében az órákra és a szertartá­ sokra kell járnom. Milyen lesz mostantól Cu. most elhatároztam. és néhány különböző füstölővel együtt rátette.Lobszang. A többiek rémült arcomra néztek. kék füst lengte körül. Reggel ismét bejöttek a lámák.. hirtelen rántást éreztem. és ahogyan előzőleg. . Mingyar Dondup láma egy gyógyfüves párnácskát tett a kis pöttyre. a füstön méregvörös szikrák villantak át. indulj és egyél. kimehetek már a többiekkel. hogy színeket láttam és már tudtam is mindent. csak az evés járt az eszemben. No. nem is annyira a tanulás miatt. Van. Az előző tizennyolc napon nagyon keveset kaptam enni. és alaposan megvizsgáltak. onnan figyeltük azo- . Fekete lett. mint az ében. aki gyors és hatékony módszerek­ kel tanít majd engem. né­ hányan féltékenyek rám. A do­ log nem egyszerűen abból állt. Az operatőr láma egy kis rézedény felé fordult. Egy alak közeledett felém. egyikőjük térde közé fogta a fejem. mások meg közömbösek irántam. akiket olyan jól is­ mertem. Nyüszítve visszarohan­ tam a szobába. befejeződött beavatásom első szakasza. Ahogy a füst a mennyezet felé szállt. Ám abban a pillanatban főként az evés érdekelt. Kirohantam az ajtón. meg kellett tanulnom. és már kint is volt.88 HARMADIK SZEM jel a homlokomat beecsetelték valamilyen gyógyfüves oldattal. Az aurája füstkék színű. mert a személy nem eléggé fejlett. Mingyar Dondup Láma kisietett és mo­ solyogva jött vissza.szóltam. Azt mondták. hanem hogy szemléletem kiegyensúlyozott legyen. és a vörös szikrák a dühkitöréseket mutatják. aki tényleg szeret. apám... ők milyennek tűnnek majd? De egyelőre nem érkezett válasz az efféle kérdésekre. hogy melyik szín mit jelent. és megmutatta a fadarabot. Az­ nap éjjel zúgó fejjel aludtam. Az operatőr egy eszközzel megfogta a fadarab kiálló részét. és mégsem ismertem egyáltalán. .Egy égő ember van a folyosón . bepótolom. Reggel jöttek a lámák. mit gondolnak valójában. Káprázatos volt újra találkozni a fiúkkal. A vezetőmmel egy eldugott beugróban ültünk. hiszen na­ gyon éhes voltál. hogy másképpen látok? Anyám.

mikor egy kereskedő közeledett: Nézd csak. a meg-megszakadó szikrázást! Üzletemberünk azt gondolja.Alaposan fi­ gyeld meg ezt az embert. óvatosan és tisztelettel kell vele bánni vele. megfelelő kezeléssel ezerszeresen is meg lehet növelni az erejét. nézd azokat a változó hullámsávokat. jobban látják az istenek. Egy este a láma így szólt hoz­ zám: . És ez így ment nap nap után. és megpróbálták megölni őket. te most rendel­ kezel azzal a képességgel. azoknál. mert kibírhatatlanul terhes dolog foly­ ton az emberek gyengélkedését figyelni. hogy lealacsonyítják magukat! Egy hajlott ko­ rú szerzetes érkezésekor a láma ezt magyarázta: . .VII. hogyan lehet tetszés szerint be­ csukni a harmadik szemet. most becsaphatja majd az ostoba szerzeteseket. akiknek teste vagy lelke beteg volt. hogy egy­ szer már sikerült neki. aki hisz abban. A HARMADIK SZEM MEGNYITÁSA 89 kat. hogy szent irataink minden szava a szó szoros ér­ telmében hiteles. megfelejtkezvén arról. ahogy a másik két sze­ med. hogy akarattal nyisd és csukd. hogy az. Lobszang! Valóban szent ember. Legendáink szerint sok-sok évvel ezelőtt minden férfi és nő használni tudta a harmadik szemet. Aztán majd azt is megta­ nulod. hogy tüdőbeteg. mely a legtöbb embertől megtagadta- . Hosszú évszázadokon keresztül csak kevesen szület­ tek a tisztánlátás képességével. emlékszik rá. úgy mint a másik két szemedet.Fiam. hogy még nem jutott el odá­ ig. Lobszang. De az embereknek az a lá­ tomásuk támadt.Vagy például. Különleges te­ hetség. Lobszang! Látod azt a színes fonalat. olyan. amit az ember láthat. mely a szíve felett vibrál? Az az árnyalat és a vibrálás azt mutatja. Észrevetted azokat az elhalványult foltokat á fény koszorú sárgájában? Azt mutatja.Később megtanítunk arra. úgy. Mingyar Dondup láma így tanított: Nézd azt az embert. Büntetésképpen a harmadik szem becsukódott. akik természettől fogva rendelkeznek vele. Abban az időben az istenek a földön jártak és emberekkel keveredtek. Azok esetében. hogy az istenek helyébe lépnek. ahogyan ez velem is történt. Most még állandóan használd. A harmadik szem erejét különösen betegeknél használtuk. Egy nap az apát úr értem küldött és magához hívatott: . Milyen kis aljasságokra képesek az emberek a pénzért. akik beléptek a főkapun. hogy önállóan gondolkodjon.

és sose saját hasznodra. amelyen egy életen át járnak. amit tudsz. azt mondta. hogy néhány napon belül a dalai láma el­ küld majd értem. úgy viselkedj. sose tégy így. ha árt a többieknek vagy ha érintené az ös­ vényt. akik azt szeretnék. bizo­ nyítsd be azt! . .mondják majd. mint bűvész a vásárban. nem hogy ma­ gad gazdagodjál. Mondd el nekik. Mingyar Dondup lámával együtt látogató leszek néhány hétig a Potalában. Mert az embernek magának kell megválasztania az ösvényt. Mesteremmel.és sokat fogsz! . mert látni akar. hogy másokon segíts. Bizonyítsd be ezt. szenvedést látsz. ha betegséget. Mielőtt befejezte volna a be­ szélgetést. Mikor majd más országokban jársz. de ne mondj olyat a betegnek vagy a szenvedő­ nek. Segíts. találkozni fogsz sokakkal. ami megváltoztatná az ösvényét. Akármit is látsz a tisztánlátás által . Csak jóra használd. A tehetség arra jogosít.ne fedd fel. fiam. fiam. . De azt mondom. és a dalai láma orvosa.Az apát úr nagyon tanult ember volt. de attól még a saját útjukat fogják járni.90 HARMADIK SZEM tott.

Magadban számolj tízig. így folytatta: . a szemed lefelé néz. amelyet nemigen használtak. benne a dalai láma életnagyságú szobra. amit csinálok. . hogy a Potalában vagyunk audiencián.Végigcsináltam mindent. észrevétlen pillantást a legközelebbi párnára. Most nagyon figyelj! Tedd a kezed így és hajolj előre! Egyszer. hogy épp91 . aztán harmadszor is. Próbálnunk kell. hogy tökéletes formánkban járuljunk a dalai láma színe elé. Nem örülnénk. és be kellene mutatnod a hátraesést. és állj meg úgy másfél méternyire a dalai lámától. . ha már ide értél. Most mutasd meg. A pillanat izgalmában könnyű megbotlani. hogy a tarkódnak ne essen baja. hogy a nyakadra tehessen egy sálat.Egyik nap Mingyar Dondup láma közölte velem. . eképpen.Úgy volt. Térdelj meghaj­ tott fejjel. aztán állj fel és menj hátrafelé a legköze­ lebbi üres párnához. várhatóan a hét végén kerül rá sor. Dugd ki a nyelved üdvözlésképpen és ereszkedj térdre. hogy bemutatnak neki és a „belé­ pőbe" nem eshetett hiba. vess egy gyors. hogy a potalai lá­ togatás időpontját kitűzték. Mielőtt elindulnál hátrafelé. nehogy fe­ lesleges sietséget mutass. még egyszer. Oda mentünk. Helyezkedj az előző testtartásba. amit a láma nagy gyakorlatával könnyedén bemutatott. és azt játszottuk. Lobszang! Belépsz a szobába. Gyere ide.Egy figyel­ meztetés akkorra. Lobszang. aztán helyezd a selyemkendőt Őszentsége lábára. hajts meg a fejed. ha a sarkaddal rálépnél a párnára.Először nézd. Közel a tanteremhez volt egy kis temp­ lom.

így bármely fájdalmat vagy rendel­ lenességet orvosi hibának tekintettek. Térden állva mentem. ráraktam a szertartásos khata-t a szobor lábára. hogy beléphetek. Azt mondta. de aztán hamarosan kitanultam a fortélyát. hogy a láma egy-egy betegségét kikezelje. A csészét így kell tartani. Másnap reggel. mert nem az volt a feladata. A mi kolostorunk a Potala szervezetének része­ ként működött.Azon a héten minden reggel próbáltunk. amikor a páciens már beteg volt! .Na. A három meghajlás maga tökéletesen sikerült. megállított: Lobszang. amikor meghajoltam. Mikor elhelyezkedtél már. mint egy vágtató versenyló a Cangpon. a helyén marad. mint én. mégis a főépületekhez közel ugyan.Kimentem a szobából. . Gyakoroljunk a csészével és a selyemkendővel!. Akkor majd úgy jössz be. De szent isten! Elfelejtettem a selyemsálat! Kimentem hát megint. Ha kellőképp ügyes vagy. és végigcsö­ römpölt a földön. tapsolt egyet. hanem. amikor csak akarta. lesétáltunk a hegyről. míg küldenek érte. Helyzete nem volt túlontúl irigylésre méltó. hogy automatikusan is tudjam. A facsészét el kell rejtened a köpe­ nyed bal ujjában. és ehhez igazítsd a lépteidet.92 HARMADIK SZEM olyan jól csinálod. és elölről kezdtem az egészet. de külön he­ gyen állt. szombaton. és a Gyógyítás Templomaként. mit hogyan kell csi­ nálni. illetve a Gyógyítás Isko­ lájaként ismerték. hogy páciense egészséges legyen. büszke voltam magamra. A rendfőnökünk volt a dalai láma egyetlen or­ vosa. A pénteki napon az apát úr elé kellett mennem. Besiettem. hogy felbuktam volna. Újra kimen­ tem. akkor most jöhet a következő lecke. s a tibeti üdvözlésnek megfelelően kinyújtottam a nyelvem. Lobszang! Hová ügetsz? Most csináld lassabban. beékelve a köpeny ujja és az alsó kar közé. mint egy méltóságos fiatal pap. Jól csináltam. Először a csésze kiesett. hogy átmen­ jünk a Potalába. hogy megmutassam. mani padme hum". Hátralépdeltem és végül sikerült leül­ nöm lótuszülésbe anélkül. és oda­ mentem a szoborhoz. hogy teljesítményem „méltó tisztelgés Mingyar Dondup testvér tanítása előtt". megkínálnak teával. elég ügyes vagyok-e. és nem. meg kellett várnia. . Ez alkalommal sokkal nyugodtabban jöttem befelé. Az apát úr mégsem vizsgál­ hatta meg a dalai lámát. és a láma je­ lezvén. mondd magadban: „Om.

A fő­ tisztviselők közül sokan fellovagoltak a hivatalokhoz. amíg fel­ felé kaptattunk.Ott az előző otthonod. és egy „szent inkarnáció által megáldott" emléktárgyak. Nem. mit éreztem. Megint mások. amely bizonyította. vagy ahogy mi nevezzük. tá­ voli tartományok nemesemberei. és inkább ha­ sonlítható egy lépcsős utcához. A dalai láma rezidenciája az épület legtetején volt. a betegek és gyengélkedők. hogy lássák a Mindentudó. Voltak. elég volt a magamé. Voltak ott talizmánok. a dalai láma otthonát. Egy helyen. Hogy mit gondoltam akkor. mások el­ nyúltak a földön. a lépcsősor az épületeken kívül fut. mint egyszerű lépcsősorhoz. Mingyar Dondup láma megállt és egy házra mutatott: . Öregem­ berek nyomtatott horoszkópokat kínálgattak a hiszékenyeknek. hogy meglátogassa a Szentek szentjét. Cu is közöttük volt. bizonyos összegért írtak néhány sort. Odább az úton egy csapat vidám ember potalai ajándékokat. úgy érezték. kereskedők és bete­ gek. Voltak közöttük földművesek. ha nem beszélek róla. Tömérdek kőlépcső vezet fel a magasba. barátaik támogatásával vagy két bottal sántikáltak végig az úton. akik abban reménykedtek. Mindenfelé árusok kínál­ ták portékáikat. Több ilyennel is találkoztunk. és mohó városnézők és zarándokok tömegébe ütköztünk. kézi imamalmokat árusított.Vili. pásztorok. hogy a nevezett személy megláto­ gatta Lhászát és valamennyi szent helyet. maradjon csak az én titkom. Nem egy zarándok hónapokig gyalogolt. akik négykézláb kúsztak. A Csakpori lábánál a Potala felé fordultunk. a Potalába igyekeztünk. amit himbálódzó üstökben melegítettek. Odanéz­ tem. Néhányan forró vajas teát árultak. hogy Lhászában kezeltetni tudják magukat. nálánál ugyanis senki sem lakhat magasabban. hogy megta­ karítsák a lépcsőmászást. Lobszang. Ha csak egy pillantását elkap­ ták. már magasan jártunk. aztán ismét a földre vetették magukat. Nekünk nem jutott időnk ilyesmire. busásan kárpótolva lettek a hosszú utazásért és a viszontagságokért. Anyám ép­ pen kilovagolt szolgái kíséretében. . Tibet minden ré­ széből érkeztek emberek. Elárasztották az utat és végigjárták a hatmérföldes kör­ gyűrűt a Potala körül. A POTALA 93 De ezen a szombaton nem törődtem az orvos bajával. és jobb talán. írnokok is jöttek. mások mindenféle ennivalót. a szolgák igencsak sürgölődnek az udvarban. felkeltek.

hogy erőt nyerjek belőle. Nyolcéve­ sen nem voltak már illúzióim. mikor kerekek jönnek majd az országba. Egy meggyszínű köpe­ nyes. ezen a helyen nagyon kicsinek és jelentéktelennek éreztem magamat. és beléptünk egy nagy előtérbe. Vallási jeleneteket és ősi legen­ dákat ábrázoló gyönyörű faliszőnyegek lógtak a falakon. Tibet minden egyházi és világi ügyét itt intézik. a reggeli napsütésben felfelé tartottunk a lépcsőn. melyet zöld porcelán sárkányok védelmeztek. mert felismerte Mingyar Dondup lámát. az egyik végén van egy tó. Csak nagyon kevesen jártak itt. és megnézhetném benne a ne­ vünket. kis folyosók ágaznak szét belőle. azt kívántam. akárcsak mindenütt. mert az egyik régi jövendölés szerint a béke el­ távozik. Az egyik függönyös bejárat melletti polcon pihent a Nemesek könyve. miért akar a dalai láma látni engem. A jelenlegi épületek csak háromszázötven évesek.úgy látszik . A falakon belül vannak a kincstárak. Az utóbbit . valamint mai rezidenciája volt. Kint. minden gondolat és minden reménység központja. Mélyen lent.94 HARMADIK SZEM A Potala önálló városrész. vagy épületcsoport az ország szíve. Min­ denütt hallottuk az imamalmok kattogását. Tudtam. Alacsony asztalkákon műgyűjtők szívét gyönyörködtető tárgyak álltak. sárga stólás láma beszélgetett Mingyar Dondup lámával. tömén­ telen drágakövet őriznek. Hosszú idővel azelőtt egy erődít­ mény volt a hegy tetején. Végül felértünk a tetőre. A bejáratot nagy. és ne­ kem az volt a véleményem. kis hegyen fekszik. Továbbmentünk. a hegy gyomrában . Közeledtünkre félrehúzták.egy óriási barlang húzódik. Ez az épület. és a hatalmas termetű őr szélesre tárta a kaput előttünk. hogy ez rendkívüli dolog. bárcsak kinyithatnám. ahol a dalai láma előző inkarnációinak sír­ emlékei álltak.mivel vulkáni eredetű .csupán néhány kiváltságos. Tibetben ez az egyetlen kerék alakú tárgy. . ahol aranytömböket. hogy még több kemény munka vár majd rám: kemény munka vagy nehézség. mi­ tológiai istenek és istennők szobrocskái és zománcozott díszek. és tudni szerettem voltna. míg el­ értük a tető legtetejét. vagy tudnak egyáltalán a barlang a létezéséről . valamint ritkaságokat a régmúlt időkből.nagyon jól ismerték itt. de egy még régebbi palota alapjaira épültek. jakgyapjúból készült gesztenyebarna függöny borította. mert ezen a napon.

hogy . odavittem egy párnát. Előrehajolt. Hallottam néhány figyelemre méltó dolgot rólad. az Ékességest. hogy beszélgethessünk. amelyekről nem is hallottál. Vezetőm hozzám fordult és így szólt: . és háromszor meghajoltam.ahogyan az szokás volt -. és aztán lépj be magad.Tedd ide elém és ülj le! . így tettem. és a sálat nem a nyakamra . mert ekkor visszafelé kellett indulnom a legközelebbi párnához.Ideje. Sáfrány­ színű selyempárnán ült. másfél méterre nem kerültem Tőle. és a hosszú szoba távoli végén megpillantottam a Mindentudót. A POTALA 95 ahol vele jártam.csak gyakorlunk. így folytatta: Nos. végig­ mentem a szobán. azután megállt és fi­ gyelt. Éppen letett egy könyvet. rombolást és olyan kegyetlenséget fogsz látni magad körül. Meghajtottam a fejem. a fal mellett. és megfigyeltem. miért mondja el nekem újra az egészet. a tizenharmadik dalai lámát. Megmutatom az ajtót. Ezt hallottam: . mint a közönséges lá­ máké. Megkaptam a feljegyzéseket az előző inkarnációdról és az asztrológusok jöven­ döléseit is. köz­ ben ezt suttogta: . fiatalember. Lobszang.ahogy egész héten tettük . amíg kb. Ruhája olyan volt. Azt mondta: . gondold azt.menj csak be. de végül sikeres le­ szel. Megadatott neked a tisztánlátás képessége. Átkarolta a vállam és az ajtóhoz vezetett. De az Ékességes még min- . hanem a csuklómra tette. Buzdításképpen picit meglökte a hátamat. hogy mind eléggé meszsze volt. Az út hosszú és ne­ héz lesz.Mikor leültem. Beléptem. Elfogott a félelem. olyanokat is. . Mingyar Dondup láma odaadta nekem a selyemsá­ lat. amit elképzelni sem tudsz.Nincs okod az aggodalomra . melynek erejét tovább növelték benned a harmadik szem megnyitásával. melynek füle a vál­ lára ért. ahol folytatom tanulmányaimat.Vili. Kezdetben nehéz időket élsz meg. Tudtam. de a fején magas sárga süveget hordott. az­ tán térdre ereszkedtem. fordulj meg és hozz ide egyet. aztán majd elmegyek Kí­ nába. Mielőtt belép­ tem a szobába. Sok külföldi országot bejársz majd. Jól ismertem a jóslat min­ den szavát és eszerint is éltem hétéves korom óta. hogy sebészetet és orvoslást tanulok Tibetben. Halált.Nem tudtam.Őszentsége érdeklődést tanúsít és egyedül akar vele beszélni. Most az Ékességes lábára helyeztem. Megszólalt a dalai láma. hogy bemenj. de eljön a siker. akkor először: Azok a párnák túl messze vannak. ahogyan megjósolták.

Azt mondtad.Hozz egy párnát. . az pedig bizonyos. aztán hátra­ hajtotta fejét és harsogó nevetésben tört ki. és parancsot adott a hívására belépő lámának.Kérd meg Mingyar-t.Teljes felelősséget vállaltál . . . hogy egy nyolcéves kisfiú nem.Voltam Indiában és Kíná­ ban .96 HARMADIK SZEM dig beszélt. hogy amikor a nyugati világban le­ szek.mondják majd neked.Ezekben az országokban az ember megvitathatja a nagy igazságokat. te kis pávakakas! . Mingyar! . de sok nyugatival is találkoztam. . a kereskedést és az aranyat istenítik. .mondta. Bizonyíték. aki hamarosan visszajött a teával és különleges ételekkel. akivel valaha ta­ lálkoztam. hogy kivételesen tisz­ tán látok. milyen vagy. hogy azt akarja. en­ gedjétek. mit gondolsz róla. Tudó­ saik így beszélnek: . hogy bizonyítékokat szerezzenek. igaz? Mondd el nekem. Amint ettünk.mondta a hí­ vására megjelenő lámának. va­ lóban keményen tanuljak.A dalai láma rám nézett.Ez a fiatalember elmondta.válaszoltam. Úgy látszott. és én töké­ letesen egyetértek az értékelésével. Egyszerűen nem tudtam tartóztatni magam. azt gondolod. amelyeket Indiából importáltak. aztán megütötte a mellette lévő gongot.Szóval. hogy Mingyar Dondup láma jó.hívta mesteremet a dalai láma. bizonyíték.Mingyar Dondup láma mel­ lém ült. és ülj le. és meghajolt a dalai láma előtt. hogy jöjjön be! . .Mutassátok meg a lelket. Mondta. figyelmeztetett. . a láma pedig így folyatta: . értékeli. kicsú­ szott a számon: . . és ne be­ széljek sem az egóról. Talán még senki sem beszélt vele így. Értékeik nem azonosak a mieinkkel. Mingyar Dondup láma a legjobb ember. . Mondjátok meg. és hogy a legjobb tanárokat jelöli majd ki a számomra. Mingyar Dondup lámánál. az Ékességes Indiáról és Kínáról mesélt. semmiféle rendkívüli erőről ne tegyek bizonyságot. milyen a molekuláris szerkezete. és nem törődnek vele.De hát senki sem tudhat többet a mesteremnél. De most teázzunk! Könnyedén megütött egy gongot. A dalai láma újra nevetni kezdett. bizonyítékra van szüksé­ günk .Uram! . hogy megragadjuk. megmérjük és savakkal megvizsgál­ juk. Belépett Mingyar Dondup láma. hogy a gya­ nakvás negatív hozzáállásával minden esélyüket elveszítik. sem a lélekről. milyenek a kémiai reakciói. Állítsátok elő.

Kinyújtottam a karom. mint a jég. . hogy látni le­ hetett. előttem terült el Lhasza és az egész síkság. hogy úgy jöhettek-mehettek. az épület legfelső szint­ jén kapunk szobát. az ablakokon az olajjal átitatott anyag helyett valami megfoghatatlan volt. s emellett síkos is. legnagyobb meglepetésemre.őszentsége azt az utasítást adta. meghajoltunk és eltávoztunk. te­ gyünk így mi is. ahogy bizonyosan megteszed.a rezidencián senki­ nek sem volt lámánál alacsonyabb rangja . Néha attól féltek.Ideje betöm­ ni a lyukat a gyomrodban. és felfedezzük az épület kevésbé ismert részeit . . A sárkányzsinórhoz tört üveget hasz­ náltunk. és fordulj hozzám. épp csak. és a lapos tető távoli részére mentünk. .Még szólt néhány szót. egy másik szobába. jó benyomást tettem a da­ lai lámára . majdnem olyan hideg volt.Nem volt szükségem több bátorításra. hogy mindketten itt. vezetőd régi barátom. ahogy csak akartok.Jó néhány alacsonyabban lévő folyosót és termet nem nyitottak ki az elmúlt kétszáz esztendő­ ben. Tervezd meg. Mingyar Dondup láma kivezetett a szo­ bából.az egyik odajött hoz­ zánk. Ezekből a termekből sokat megtudhatsz a tibeti történelem­ ről. Ezen a helyen jól esznek. és megborzongtam a lát­ ványtól. A dalai láma szolgálatában állók közül .mondta. hogy Mingyar Dondup láma titokban na­ gyon elégedett velem. de az vastag volt. . ha szükséges. . de ez itt átlátszó. Aztán hozzám fordult: .Fiatalember! Jól válasz­ tottál. Fájt és bi­ cegtem. és hogy egyetlen ajtó se legyen zárva előttetek. Az színezve volt. pihenjünk le egy időre. Mingyar Dondup láma azt ajánlotta. aztán felkeltünk. Időről időre én is megnézem őt. Mikor befejeztük. esetleg nyomorék maradok. Megdöbbentem. Oda vezetett minket. és úgy gondolja. Itt.VIE A POTALA 97 Lobszang Rámpa képzéséért. és akkor vezetőm teát és ennivalót hozott. Aztán derengeni kezdett valami: üveg! So­ sem láttam még síküveget. és nem lehetett keresztüllátni rajta. Lobszang. Pihentem egy órát. és azt mondta. A bal lábamon húzódó seb még mindig sok bajt okozott. akár a víz. és nagyon óvatosan megérintettem a látható semmit. Aztán így folytatta: . és az okkult tudományok igazi mes­ tere. hogy egyek. Láttam.Itt maradunk néhány napra.

Teleszkóp! Sosem lát­ tam ilyet. a balt tartsd csukva. te­ leszkópok. a másikat odatette az arcához. De a végét nem a szájához. hanem a szeméhez illesztette. Itt történt az is. de a tükör túl őszinte volt. . Vezetőm kis­ sé elfordította a csövet. A csőben egy ember lovagolt felém. Nekem az az élmény volt „lehetetlen"! A dalai láma sok teleszkópot hozott magával.magyarázkodtam.Aha! . A kereket se akarták. mintha egy bőrrel borított trombitadarab lett volna. tükrök nélkül. meghúzta. hogy életemben először tükörbe néztem. Gyakran eszembejut. Egy ideig piszmogott a csővel. Lobszang! A jobb szemeddel nézz. . Megfogta a csövet. aztán azt mondta: . Mingyar Dondup láma kitárta az ablakot. A kerekek a gyorsaságot és az ún. Mingyar Dondup lámán kívül senki sem volt a szobában. és négy darab jött ki . de az emberek nem is vágytak ilyesmire. aztán a cső egyik végét kidugta az ab­ lakon.Őszentsége azt mondta. A vízen találkoztam már halvány tükör­ képemmel. és körülnéz­ tem. amely úgy nézett ki. Azóta sem vesződöm velük. Sose felejtettem el annak az embernek a látványát. amikor egy nyugati ember azt mondja valamilyen okkult dologgal kapcsolatos állításra. olyankor.Nézz bele. Régóta felismertük.biztos valami hangszer. hogy Tibet különleges ország volt.egyik a másikából. és majdnem elájultam a kábulattól.gondoltam. nézzek bele megint a csőbe. hogy az okkult tudományok mestere vagy . mikor hazatért Indi­ ából. hogy mást lássak. és természetesen nem ismertem fel azt a szörnyű kis teremtést. . és intett. amikor meglátta az arcomat. aki a csőben felém lovagolt.Még jobban nevetett. hogy ezoterikus tudásunk gyarapodhasson és terebélyesedhessen. A mi fizikai világunk ráérős. és játszani fog rajta. hogy a rohanó kereskedelmi vi­ lágban nincs idő szellemi dolgokra. őt viszont rázta a nevetés. Gyanakodva néztem. Belenéztem. és egy kétségtelenül tekintélyes méretű orral. azt gondoltam. civilizáci­ ót szolgálják. de engedelmeskedtem. . . és nagyon szerette nézegetni a környező vidéket. Oldalra ugrottam. meg­ babonázott.De miért kell tréfát űznöd a ta­ nítványodból? . Tele voltam gyanakvással. hogy „lehetetlen". Nevetett.98 HARMADIK SZEM Ám ez még nem volt minden. akit ott láttam: egy sápadt arcú fiúcskát nagy vörös heggel a homlokán. Azt lehetne gondolni. és felkapott egy rézcsövet.

hogy a naiv nézőket szórakoztassák. amelyet hegyoldalra építenek. és visszavonulnak kies lámako­ lostorokba. máskülönben megvakulna abban a pillanatban. A POTALA 99 Négyezer éve ismerjük a tisztánlátás igazságát. másokon a magány segít. csak az üres kődoboz. és gondolati úton megolvassza a havat maga körül. szellemként vándorolhat a világon és a gondolat útján segíthet. hogy sok láma képes rá. először három év.Vili. akik közösségben tudnak legjobban fejlődni. egy másik világ teremtménye. se bútor. A gondolatok. értelmetlen létezés. hogy a remete szeme fokozatosan hozzászokjék a fényhez. az Ember természetéről elmélkedik. az okkult tudományok mesterei testeket tudnak felemelni érintés nélkül. talán két méter vastagak. Tibetben vannak olyanok. A gondosan irányított és részben sűrített gondolat az. Tibetben a tanár mindig meggyőződik róla. amikor előjön. hogy beeresszenek egy kevéske halovány fényt. hogy ilyen erők legyenek rábízva. Mindez korántsem olyan ste­ ril. Az erők tehát egyáltalán nem mágikusak. A rést nap mint nap nagyítják. de nem azért fejtenek ki erőt. Az anyag sűrített energia. Fizikai tes­ tében semmi okból . A remete a cellában marad. három hét és három napra. és saját kívánságára befalazzák. Nincs odabent semmi. és egész életükre ott maradnak. Az ember szellem. hangbiztos tolóablakon keresztül. Az Életről.nem hagyhatja el helyét. A tanárnak teljesen biztosnak kell lennie tanítványa erkölcsi integritásában. és remetecellákban laknak. mint ahogy az ember esetleg gondolná. ezért a metafizikai erőkkel sosem élnek vissza. a telepátiát. . Igaz. se semmi. és ha egyszer kisza­ badul a hús kötelékeiből. Néhány láma. hogy ne hatoljon át a hang rajtuk.akármi legyen az . Sokan közülük néhány hét múltán újra visszamennek a cel­ lába. hogy tanítványa morálisan alkalmas-e arra. hisz csak a megfelelő embereket tanít­ ják. se fény. A kőfalak vaskosak. ami képes megmozdítani egy tár- . Tartózkodásának utolsó hónapjaiban kis lyukat vágnak a tetőre. de az efféle dolgokat nem a szenzációhajhászok örö­ mére mutatja be. energiahullámok. és más metafizikus tudományokat. Egyszer egy nap beadnak neki élelmet egy fénybiztos. csupán a természeti törvények eredményei. A cella általában kis helyi­ ség. A remete belép. hogy meztelen üljön a hóban.Tibetben jól tudjuk -.

félretéve a szkepticizmust meg lehetne tenni ugyanezt a te­ lepátia segítségével is. . nem kellene gyarló eszközöket használni. hogy megértsem. hogy elvégezzen egy bizonyos cselekvést. Elég annyi. Elbűvölt a teleszkóp. Ugyancsak a gondolat. Nem csupán a teleszkóp működését. Lobszang. Miért olyan nehéz elhinni ezt abban a világban. Képzésem a dalai láma közvetlen parancsára sajátos célra irányult. Férfiak. és sokat használtam: azokat a helyeket nézegettem rajta. ez egyszerű volt. A magyarázat a „fénytörés"-ről valóban mindennél jobban zavarba ejtett: hogyan lehet a fényt megtörnP. mind fejjel lefelé jártak! Aztán a kép hirtelen villant egyet. de erről majd később. ha mikrofonon keresztül a leszállópályára irányítanak egy repülőgépet. hogy alapos ma­ gyarázatot ne kaptam volna a szóban forgó törvényekről. Aztán elfújta a mécses lángját. és figyeld a fehér falat! . és valamit csinált az ablak fatábláival.Na. de azt is. amely kevés ember számára elérhető. Tudtam már. de immár másként szabályozva vezet a telepátiához. Az én ezoterikus fejlődésem nem járt együtt bezárkózással. A falon azonnal megjelent előttem Lhásza fordított képe. milyen elvek alapján működik.legyen bár nagyon hosszú életű -. Mingyar Dondup láma aprólékos pontossággal elmagyarázta. .más módszerekkel és hipnózissal is. úgymond „gondolatra". amelyeket olyan jól ismertem.100 HARMADIK SZEM gyat. amely arra késztet vala­ kit a távolban. „hisz ez varázslat!" anélkül.mondta. Mindent megmagyarázott. egyszerűen köznapi természeti törvények működtetik. Cso­ dálkozásomban felkiáltottam. és minden a helyére került. nem vonultam vissza hosszú időre a teljes sötétségbe. Más formát öltött. amelyek nem írhatók le ilyen könyvben. de . nők. mi miért történt. egy átlagos remeténél. Olyan dolgokra tanítottak . mint ez. So­ sem mondhattam. most állj ide. hogy lehet hangtalan fütyüléssel kancsót vagy köcsögöt összetör­ ni. ha a pilóta a sűrű ködben nem lát semmit? Kis tanu­ lással. olyat. Még az első látogatás alkalmával bevitt egyszer egy teljesen sötét szobába. és nem érdemelt további gondolkodást. milyen okok húzódnak a háttérben. ahol mindennapos ese­ mény. A Potalában tett látogatásom eme képzés első szakaszaihoz kapcsolódott. aki remete akar lenni. nincs benne semmi csoda vagy varázs­ lat. hogy több megvilágosodást éltem át. és jakok.

Mielőtt eljöttünk a Potalából. szemérmetlennek tartja őket. De jobban érdekelt a tó. mikor láttam. hogy saját mércénk szerint ítéljük meg más országok népeit. régi könyvekkel és gyönyörű vallási témájú festményekkel. Azt mondták. óvato­ san másztunk lefelé a végtelennek tetsző lépcsősoron. Majdnem valamennyit szobákban raktározzák. vezetőm egy könyvből felolvasta nekem pontos történetét. nemcsak Tibetből érkeztek ajándékok a Potalába. Elismerem. Ölelkező férfi és női szellemeket áb­ rázolnak például. Örültem. Évszázadokon keresztül sokfelől. miért éppen ezeket az ajándékokat küldték. megnéztük az egyik föld alatti alagutat. A motívumok ta­ nulmányozását jelentette ez. és nagyon él­ veztem. Aztán.számtalan évszázaddal ezelőtt vulkánikus tevékenység hoz­ ta létre. szögek­ kel keresztre feszített ember. mert egyre többször és többször hallottam: . csak egyet nézhetek meg. ölelkező figura azt az eksztázist fejezi ki. akit istenükként tisztelnek. amíg egy speciális szerkezetet nem hoztak a szobámba. A Potala raktárai tömve voltak csodálatos szobrokkal. miután beszámoltam a tárgyról szerzett benyomásaimról. A két meztelen. Ez egy lámpából állt. úgy mondták. Lobogó fáklyákat vittünk magunkkal. és azt is. és egyetlen tibeti sem tekintené annak. Nagyon kár. Az alagutakat . hihetetlenül elborzasztott. A falakon különös diagramok voltak és ismeretlen jelene­ tekről készült rajzok. valóban.Iga­ zad van. amelynek fényét különféle lemezek takarták. hogy kiderítsem és pszichometriai benyomást szerezzek róla. de a képeknek messze nem az obszcenitás a cél­ ja. A POTALA 101 hogy fényt is lehessen törni?! Egész addig nem értettem meg a dol­ got. hogy valamennyien hajlunk arra. több mérföldre nyúlik az egyik folyosó végétől.VIII. hogyan törnek meg a fénysugarak. és csúszkál­ tunk végig a sziklás átjárókon. Az a na­ gyon-nagyon kevés nyugati ember.így mondták ne­ kem . Lobszang. Végre beléptünk . mi történt később. aki látott néhányat közülük. mindig az éppen uralkodó dalai láma részé­ re. ügyes vagy. méghozzá a javából. és utána már semmi sem lepett meg. amely a Tudás és a Helyes Elet egyesülését követi. hogy a keresztények szimbóluma egy megkínzott. amely. a többit majd egy későbbi időpontban. Akkor észleltem.

A hirtelen mozdulattól a hullámok felcsaptak a fedél­ zetre. a sötétség olyan volt. és élénken magam elé képzeltem. A tutaj hirtelen megbillent. Sehol egy fény. nem tudták. és az emberek csuromvizesek lettek. amelyekkel a fagerendákat egymáshoz erősítették. hogy már-már láthatatlan. kutattak. bi- . szintén fekete volt. amin álltunk. Forogtak. Sok-sok évvel ezelőtt kalandos kedvű szerzetesek készítettek egy fatutajt. csillogott a fáklyák fényében. amilyet még soha életemben nem láttam. odáig már nem jutott el a fáklyák fénye. öt-hat méter hosszú lehetett. Fény támadt. Beleka­ paszkodtak a kötelekbe. és merre a vissza. akár egy aranyszínű gyertya viaszcseppjei. szörnyű. amely egyre szélesebb és szélesebb lett. és láttam. kegyetlen óriás ragadta el őket. Úgy érezték. A szikla. és hozzá evezőket. de kicsit arrább valami ragyogott a falon. zöldes. a víz elsodorta őket. A többiek nem voltak ilyen szerencsések. egyszer csak egy tágasabb helyre értek.Ez a tó a folyóhoz megy innen negyven mérföldnyire. amikkel hajthatják.Eltévedtek. kábító üté­ seket. Egyetlen hullám sem fodrozta a vizet. ahol már nem lát­ ták a falakat és a mennyezetet. Ahogy finom csapásokkal tovább eveztek. hogy a sziklában van egy aranyréteg. amit mesélt. és olyan víz szélén álltunk. körbe­ körbe. Az aranyat nagy hő olvasztotta ki egykoron a sziklából. és húzza végze­ tük felé. inkább látszott fene­ ketlen kútnak. amilyenhez hasonlót a föld felszínén sohasem látni: tömör feketeség. merre is menjenek. merre van az előre. megsemmisítő szorítást éreztek. míg hirtelen eltűnt a mennyezet: nem láttuk. darabokban szilárdult meg. egyetlen hang sem törte meg a csendet. tökéletes sötétség borult rájuk. mint tónak. Még tettünk vagy száz métert. Fekete volt és mozdulat­ lan. Kb. Nyikorgó-csikorgó hangot hallottak. Mérföldeken át eveztek. Meddig utaztak. tétovázva. nem tudták. annyira fekete. Néhányuknak még sikerült nagy levegőt venni. Hallgattam tanítómat. a víz alá merültek. Lerepültek a tutajról. valamennyien elszédültek és rosszul voltak már. Mingyar Dondup láma törte meg a csendet: . és vízre eresztették. és a fejemtől a térdemig érő magasságban helyezkedett el. Odamentem.102 HARMADIK SZEM egy alagútba. szél kerekedett. hogy tö­ rékeny tutajuk a vízidémon markába került. A tutaj felgyorsult. Érezték. Fel­ szerelték fáklyákkal. el­ fújta a fáklyákat. így folytatta: .

órákon át élet-ha­ lál közt vívódva hevertek. amelyek már csak pislákolva égtek. Majdnem újra összeesett a megdöbbenéstől. a beavatásodkor. és azért jött. hogy szigetek vannak nem messze amögött a terület mögött. de tudott dolog. aztán erősebb fény. és meggyújtotta őket azokról. egy pásztor né­ zett le rájuk. Hármójuk­ nak nyoma veszett. . el­ hajította. Néhány éven belül eleget tudsz majd ahhoz. Lobszang. Akkor lépéseket hallottak maguk mögött.A távolban a Potalát látta. Belegondoltam az egészbe. képes le­ szel rá. nagy mu­ latság lenne átkutatni a tavat. amelyet fáklyáink fénye be­ világít. és azt kívántam. de minek fecséreljük testi erőnket. No. mikor asztrálsíkon is el tudjuk végezni a kutatást! Igen. tanulj. Végül a két szerzetesnek sikerült meg­ győzni a pásztort arról. Azok. Mindkettőnkért. majd hirtelen a ragyogó napsütésbe repítette őket. egyszer csak felnevetett és azt mondta: . megtudod ké­ sőbb. hogy hamarosan vakon fogunk tapogatódzni az alagutak sötétjében. körös-körül zöld réteket és legelésző ja­ kokat. hogy felfedező útra induljanak a tavon. hogy bejárjam vele a tavat. hogy ők szerzetesek (a köntösük ugyanis teljesen leszakadt róluk). vagy valaki megtekerte. Valami.Vili. butaság volt. A POTALA 103 zonytalan. hogy elmegy a Potalába hordágyért. Ahogy elfordultunk a tótól. bárcsak lenne egy tutajom. Két ember menekült meg. akik megmenekültek. Egyiket fel is kutatták. hogy együtt fedezzük fel ezt a helyet. azt gondoltam. induljunk! . Abban a pillanatban Mingyar Dondup láma a távolabbi falhoz fordult. Végre is egyikőjük feléledt annyira. hogy nem hoztunk tartalék fák­ lyákat magunkkal. hogy kihalássza magának. Valami rejtett fal­ mélyedésből fáklyákat húzott elő. másként nehéz lenne kita­ lálni innen a sötétben. A fáklyák már alig égtek és úgy tűnt. Látta az összetört tutaj lebegő roncsait. Lobszang. Vezetőm figyelte az ar­ comat. Azóta kevesen vállalkoztak rá. meghaltak és a tibeti mennyországban vannak. hogy körülnézzen. vérezve vízbe fúlt. és kotorászni kezdett. Először azt hitték.Itt tároljuk a tartalékot. Hogy mit találtak. ők kiértek a partra. az meg beleegyezett.Igen. De most tanulj fiam. A szerzetesek több mint fele kékre-zöldre verve.

hogy megleljem a választ. Nem értettem őket. amit a teleszkópon keresztül ne lámánk. miért nem lovagolunk ki a helyszínre. amely úgy negyven mérföldre volt innen. megkérdeztem. Nem tudtam elvisel­ ni a gondolatot. Mingyar Dondup lá­ ma félbeszakította a gondolataimat: . ha van lehetőség arra. mintha óriásokat ábrázoltak volna. Az egész helyet valami rejtély lengte körül. amelyek meghaladták felfogóképességem határait. legalábbis olyasvalami. hogy kifújjuk magunkat. Mingyar Dondup láma azt mondta. Felmegyünk a tetőre. hogy újra eljöjjünk ide. még akkor is. Ahogy ránéztem mesteremre.104 HARMADIK SZEM Küszködtünk felfelé a meredek folyosókon. Még néhány lépés. otthon van a rajzok között és az alagutakban. nincs ott semmi érdekes.Lobszang! Úgy motyogsz itt. és megint a világosban leszünk. láttam. és ha rejtélyről hallot­ tam. Nagyon vártam. mint egy öregember. a helyet egy facsoporton kívül semmi sem jelöli. ahol az egykori szerzetesek kiértek a felszínre. meg különös gépezeteket. a kis ligetet a dalai láma előző inkarnációjának parancsára ültették. ha eközben jelentős veszedelem fenyeget. és miért nem nézzük meg. vagy megnézzünk egy-egy képet a falon. . .Amikor felértünk. mindig megpróbáltam a mélyére hatolni. hogy évekig találgassak és így jussak el a megol­ dásig. A tó kivezetése mélyen a vízszint alatt van. időnként megáll­ tunk. és teleszkóppal megnézzük azt a he­ lyet.

Lobszang. . hogy különösen kedvesen elbúcsúzzunk a dalai láma személyes intéző­ jétől. vissza a Vashegyre. mikor hívó kiáltást és kiabálást hallottunk. Biztos megked­ velt engem. Félúton lehettünk. Ideje volt köszönetet mondani a lámáknak. mögénk. hogy a csodálkozó szerzetesek ne vegyék észre. Indulás előtt felrohantam a tetőre.Várj meg itt. A lencsén ke­ resztül láttam arcán a manós vigyort. ahogy visszahúzta a fejét. A Potalában tett látogatás olyan volt. Igen kényelmetle­ nül éreztem magam. melyek rejtve vannak a Potala elől. Megálltunk. zihálva átadott egy üzenetet Mingyar Dondup lámának. hogy dalai láma kétségkívül engem is rajtakapott. és időnként apró kavicsokat hajigált le az udvarba. próbálkozásaimat a jövőben az épületeknek azokra a szárnyaira korlátozom. akár egy nyara­ lás. Ideje volt. Lihegő szerzetes rohant felénk. Mesterem megállt. El­ tökéltem. hogy a teleszkópon át még utolsó pillantást vessek a vidékre. amit gyor­ san meg is ettem. A mellettünk elhaladó szerzetesek hátrafele mutogattak. A Csakpori egyik tetején kis nö­ vendék olvasott a hátán heverészve. Az „indiai ételek"-et az ő gondjaira bízták.Másnap reggel komótosan nekikészülődtünk. Elindultunk lefelé a lépcsőn. hogy visszatérjünk Csakporiba. mert rájöttem. mikor hasonló csínyeken buzgólkodtam. nemsokára visszajövök. .Ezzel sar- 105 . De indulni kellett. mert készített nekem egy búcsúajándékot. a szerzetesek kopasz fejére. akik rövid látogatásunkat olyan kellemessé tették.

biztos vezetőm felszerelése. amint éppen felém lovagolt. Mingyar Dondup láma forró vizet kért. gyors mozdulattal U alakú vágást ejtett a bő­ rön.mintha kihunyni készülne alig-alig pislákolt benne. Körülbelül fél óra múlva Mingyar Dondup láma egy másik lo­ vat vezetve lefelé lovagolt a lépcsőn. Ránéztem. Amikor az oldat kihűlt. az egyik apátot komoly baleset érte. és nyomást gyakorolt az agyra. Láttam. Kivett egy éles kést. Amikor megkapta. aki a hátán feküdt. Amíg kavartam. kimondhatalan fájdalmamra. Szerába kell sietnünk. akinek az esés következtében betört a koponyája. s az ál­ la majd leesett a csodálkozástól. Hamar a Szera kolostorba értünk. hogy szabaddá tegye a csontot. továbblovagolt. és ismét felment a lépcsőn. cso­ dáltam a kilátást. el előző otthonom mellett. mert megláttam apá­ mat. és nézegettem régi otthonomat. De több ön­ uralmam volt. ő visszanézett. megvizsgálta az öregembert. a bőrdarabot visszahajtotta. Egy csontdarab behor­ padt.Szállj fel. mindketten megfogtunk egy-egy csomagot. A vágás a gyógyfüvek miatt csak kis vérzéssel járt. ahol a letört rész belógott a koponyába. az életerő . . tudomást se véve rólam. és az egyik apát bevezetett egy öregemberhez. A szemem égett. berakta a szükséges eszközöket egy fer- . Tétlenül őgyelegtem. A koldusok és a zarándokok ijedten menekültek utunkból. Elgondolkodva megfordultam. Néztem távolodó alakját. Még mielőtt hozzá­ kezdett volna a műtéthez. és elkiáltottam magam: . Végigvágtattunk a Lingkhor úton. ahol szerzetesek vártak ránk. Azután. Lobszang. Újabb adag oldatot kent rá. remeg­ ni kezdtem. és majdnem hanyatt estem.Apám! . amely már készen is állt. Nagyon-nagyon óvatosan megvizsgálta. most aztán nyilváno­ san megszégyenülök. és megtalálta azt a helyet. Az arca ólomszínű volt. közönyösen továbblovagolt. Leugrottunk a lóról. hogy mindkét nyereghez egy-egy táska van rögzítve. lemos­ tuk vele az öregember fejét. gondoltam. és vezetőm megtisztította saját kezét. mikor felismert. eközben pedig arra gondoltam.Vissza se pillantott. s mi több pont a Potala lépcsőin.106 HARMADIK SZEM kon fordult. mint amennyit feltételeztem magamról: kiegyenesí­ tettem a hátam és mereven átnéztem Lhásza felett. beleszórt néhány gyógyfüvet.

mikor alszol. akkor még egy kicsit igazított rajta. majd lassan. míg a másik pálcát vésőként használva a csont alá nyúlt. és mereven tartot­ ta. pará­ nyi háromszög alakú éket. ahol a törés a legszélesebb volt. amit akar. óvatosan megnyomta a csontot. Hátát megtámasztottuk néhány párnával. Különleges óvatossággal behelyezte a legvé­ konyabb élt oda. és a műtét helyét bekente gyógyírral. hogy félig ülő helyzetben legyen. mivel semleges anyag. mehetsz a dolgod után. Néhány napig legyen melletted valaki. . Lobszang. és az ezüst. egy-két napig fáj majd a fejed.lassacskán visszatért az életerő.Tudtam. az öregember hunyorogva kinyitotta a szemét. Érdekes dolog volt látni. . Benyomta a koponyacsont és a kissé megemelt csontdarab széle között a résbe. Lobszang! . . majd kivett belőle két. Mesterem figyelmesen nézett rá és így válaszolt: . A csontdarab helyére került. hogy csak te menthetsz meg. ezért küldtem üzenetet a csúcsra. Az megmozdult. úgy. egyik végén lapos és fogazott ezüstpálcát.Összeforr.Ügyes voltál. Fino­ man. nem okoz majd problémát. . meglátta. Még nem végeztem be a feladatomat. és min­ dent gondosan visszapakoltam a két táskába. és így szólt: . Sokban különbözik a miénktől. Az öreg apátba . hogy kivehesse belőle. és gondosan visszahajtotta a bőrleffentyűt. nem hagyhatom el a testemet. Há­ rom-négy nap múlva már nem lesz okod az aggodalomra. egy kis ezüstpecket. forró fertőtlenítőben. Megtisztítottam az eszközöket friss.Úgy fogtam az edényt. Odamentem az ablakhoz és kinéztem. de ha elmúlik. hogy Mingyar Dondup láma hajol fölé. megint csak nagyon finoman kiemelte a lifegő csondarabot.Tartsd ide a tálat. A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 107 tőtlenítővel telt tálba. milyen egy másik kolostor.IX. Egy pálcával kitámasztot­ ta. amelynek egyik oldalát előzőleg érintetlenül hagyta. Néhány napig rossz lesz a közérzeted. és halványan elmosolyodott. Mingyar Dondup láma odalépett hoz­ zám: . hogy a normális szint felé kerüljön. Most körbevezetlek ezen a közös­ ségen.Meggyó­ gyulsz. azután az egészet bekötözte egy ugyancsak kifőzött vászondarabbal. Mikor a kezemet mos­ tam. hogy ne feküdj laposan. megszárítottam őket kifőzött ruhán.Beecsetelte gyógyfüves oldattal. Kifőzött lófa­ rokszállal összeöltötte.miután agya megszabadult a nyomástól .

Nem. . és mindazokkal az épületetekkel. Szera követi kb. utcákkal.Nos. Szera.válaszoltam. de annál fontosabb. ők a járőrök. A szerzetesek úgy jöttek-mentek. hogy te magad. Itt-ott ugyan ült egy-egy szerzetes.Rózsasövénynek hívják ezt a helyet. is­ kolákkal.gon­ dozatlannak tűntek. de én nem annak nevezném. mint Csakporiban. Meste­ rem azt kérdezte: . amelyet én már megszokottnak tekintettem.Hétezren vannak. aho­ gyan akartak. . akkoriban ez volt az „orvosi tanulmányok székhelye" és a kormány tanácskozó testületében is számottevő képviselethez jutott. és ha a szerzeteseknek lustálkodni támadt kedvük. a három kolostor közül Ganden a legkevésbé jelentős. Tény.Úgy látom. nincs is szigorú fegyelem. melyek a várost várossá teszik. A csendes többség rossz hírét mindig né­ hány zajongó költi. . Lobszang. templomokkal. elvállalnád a feladatot. vágynál rá. mindössze hatezren vannak benne. még a füstölők is keserűbb füstöt árasztottak. . Az utcákon Kham tartománybeliek cirkál­ nak. egyedül rendet teremts itt. vagy ahogyan hívták. és egyike a „három székhely­ ként" ismert kolostoroknak. . Mint a Gyógyítás Temploma. rendnek és fegyelemnek. azt hiszem rengeteg vadember van közöttük. a többi kolostor többsége nagyon laza volt. A templomok . A fiúk csapatokban játszottak az udvarokon . Az imamalmok a legtöbb helyen mozdulat­ lanul álltak. mint tízezer szerzetes­ sel Drepung a legnagyobb. Mosolyogva nézett rám. és kimentünk a fo­ lyosóra. hétezer ötszáz fővel. Jelenleg kétségkívül a kommunista katonák! Csakpori kis közösség volt. . .108 HARMADIK SZEM Egy láma gondjaira bíztuk az öreg apátot. a Vadrózsa-sövény három mérföldnyire fekszik a Potalától.Neve­ tett. Mindegyik városnyi méretű. Nem volt olyan tisztaság.a mieinkkel összehasonlítva . aki a kereket pör­ gette. lustálkodtak és senki sem szólt egy szót sem. Nem kevesebb. de sehol sem volt nyoma annak a tisztaságnak. és úgy tűnt. hogy itt maradj és könnyű életet élj? .Csakporiban kemé­ nyen dolgoztak volna.Lehet. hogy a mi kolostorunkban volt a legnagyobb fegyelem.

IX. de én már négyéves ko­ romban tudtam őket.mondjuk úgy . hogy szelíd legyen. hogy gyógyí­ tás céljából a beteget öntudatlan állapotba hozzuk. ezért akárcsak a hipnotizálást. még mi­ előtt felfoghatná. A legtöbb férfi s nő is­ merte az elemi fogásokat és dobásokat. vagy fogat húznunk. hogy órák vagy percek múlva nyeri vissza eszméletét. és mindegy. olyan esetben.„dzsúdóra". Nem jár fájdalommal és egyáltalán nem kockázatos. meg hogy bizonyítsák. Ennek a fejlettebb rendszernek nyil­ vánvaló veszélyei vannak. Öreg Cu a „dzsúdó" nagymestere volt. más közösségben nincsenek . pl. Arra használtuk a dzsúdót. míg a gyenge és bizonytalan ember hetvenkedik és dicsekszik. de minket Csakporiban megtanítottak rá. hogy rövidesen mi történik vele. a „szungtrukjömpa tü depó lelapo"-t nem lehet lefordítani. A zenészek mindig készen álltak a szóra­ koztatásunkra. csak azoknak tanítják. Az ember öntudatlan állapotba hozható. hogy jól végzi a dolgát. A dzsúdó a mi mód­ szerünk erősen leegyszerűsített formája. hogy ne élhessen vissza a ráruházott erőkkel. akik a legszigorúbb jellembeli követelmények­ nek is megfelelnek. Nem minden kolostorban van ilyen képzés. mert örömét lelte abban. . az „amarée"-t sem. amit találtam. vallási és hagyományos dara­ bokat is játszottak benne. Csakporiban is volt színház. talán a legjobb Tibet­ ben. hogy megfosszuk a beteget az öntu­ datától. befejezi a félbehagyott mondatot. Mivel orvoslámák voltunk. hogy önuralomra tegyünk szert és képesek legyünk arra. és hogy az or­ szág keményebb. nem pedig támadásra. és mindenre megtanított. amikor felébred. Az erős ember megengedheti magának. Tibetben a lámakolostor nem pusztán a valláshoz vonzódó em­ berek lakóhelye. Rendkívül érdekes: ha vala­ ki beszéd közben vesztette el az eszméletét. amit tudott. A hipnotizált embert pedig olyan hatásoknak teszik ki. A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 109 Csakporiban tanítottak minket . sokat kellett utaznunk. a beavatko­ zásnak semmilyen mellékhatása sincs. veszélyesebb részeiben is biztonságosan közle­ kedhessünk. hogy ezt a tudományt önvé­ delemre és önkontrollra kellene használni.egyszerűen azért. önálló város városi szolgáltatásokkal és kénye­ lemmel. ha törött csontokat kellett összeilleszte­ nünk. Mi úgy tartjuk. a tibeti leírását. Ez a legközelebbi angol szó. mint aho­ gyan a „technikai" szót.

mint ami­ lyen Mingyar Dondup láma is volt . akik festéket tesznek az ar­ cukra. hogy a férfi szíve a bal. Voltak. hogy megtudjuk az igazságot. Hát nevezhetjük ezután a tibeti nőket „szemérmetleneknek és romlottaknak"? De térjünk vissza a kolostori közösséghez! Gyakran jöttek láto­ gatók. ahol igazságos tárgyalás folyt ellenük. Csakporiban másként ment min­ den. A szállodában kaptak szállást. Nálunk a beteg szerzetesek jó kezelést kaptak. melyek szerint a tibetiek pl. Szórakoztattak a „parázna. kiszedik a szemöldöküket és festik a kör­ müket.110 HARMADIK SZEM ilyen jó zenészek. vásárolhattak a boltokban élelmet. nyilván sosem voltak azokon a remek helyeken Angliában vagy Amerikában. de a naplopók . Nem egy halott testét felnyitottuk. A mi modem társadalmunk rom­ lott és szemérmetlen! Vannak nők pl. hogy ne lehessen eltévesz­ teni. elég gyakran nevethetnékem támadt a nyugati történetek hal­ latán.Csakporit kivéve . A komolyabb eseteket specialista . a kolostori börtönben kellett letölteniük a bünte­ tést. Akik ef­ félét állítanak. kereskedők vagy szerzetesek. ahol a helyi polgároknak „ingyenes és bizalmas kezelést" ajánlanak. ruhaneműt. hagyjuk tehát a dolgot a következő inkarnációra. Mióta eljöttem Tibet­ ből. Volt egy kórház. ugyanis volt a kolostoron belül egy afféle banknak megfelelő intézmény. luxuscikkeket vagy könyveket. és ha valaki nem fejlődött. és jelölniük kell az ajkuk helyét. ahol kevésbé szigorú fegyelem uralkodott. Ha bűnös­ nek találták őket. azt hiszik. hogy előbbre jussanak. Akik takaré­ koskodni akartak.minden kolostorban akár egész éle­ tüket végigaludhatták vagy végigálmodozhatták. és orvosi illetve elemi sebészi képzésben részesült szerzetesek lát­ ták el a betegeket. hol van. Nálunk a rendőrszerzetesek tartóztatták le ezeket és állítot­ ták bíróság elé. Mi több.kezelte. vagy megváltoz­ tatják a színét. fizettek érte! Nem minden szerzetes fogadott nőtlenséget. nemi be­ tegségektől megtizedelt" tibetiekről szóló beszámolók is. megtehették. . a nőé a jobb oldalon van.. Úgy gondoltuk. egyik ember nem befolyásolhatja a másik életét. Legtöbbször a hajukat is fényesítik. Az eszes fiúknak segítettek abban. ahol a készpénzüket tarthat­ ták. A világ minden közösségében akadnak szabály. Különféle iskolák szolgálták a különféle észbeli képessége­ ket.vagy törvény­ sértők. távozásra kényszerült és ott kellett menedéket keresnie. Akiknek volt pénzük.

Míg ez megóvta a tibeti papírokat a rovarok támadásától. Rendszerint a papírt is maguk készí­ tették. egy adott személy születésének és fogamzásának idején. A negyedik leemelte a nyomta­ tott lapot. és végeredményben az égbolt térképét mutatták. A különféle. A tibeti oldalak nem olyanok. mint a tisztán férfiközösségekben.IX. ezeket könyvekhez sosem használtuk fel. de gyakorlásra megtartottuk a tanoncoknak. Csakporiban kb. aki félretette. hanem fadúcokat használunk. e könyv lapjai. egyik fakéreg mérgező anyagot tartal­ mazott. és általában a „légkör" nem volt olyan durva. Tibetben nem a fémből ön­ tött betú'mintákat. ők egy külön szektához. amelyeknek hosszúsága meghaladja szélességüket: széles és rövid lapokat használtunk. A térkép üres helyeire beil- . Falitáblák készültek róluk. A VADROZSA-SOVENY KOLOSTORBAN 111 akik úgy gondolták. már nem nyomtattunk vele. melyeket még színezni kellett. Nagyon kevés nyomat piszkolódott össze. az emberi testet és a különböző szerveket áb­ rázolták. akik komoly fejfájásról vagy még rosszabb tünetekről panaszkodtak. és sosem kötöttük be őket. nemegyszer kilenc­ ven cm széles és negyven-negyvenöt cm hosszúságúakat . hogy a fes­ ték eloszlása egyenletes legyen. laza íveket faragott faborítók fogták össze. amelyekre a horoszkópokat állítottuk fel. hogy jól rányomja a papírt. Asztrológiai tábláink is voltak. míg a harmadik egy nehéz hengerrel követte. Egy másik felvett egy papírlapot és gyorsan ráterítette a fadúcra. a Vö­ rössüvegesekhez csatlakozhattak. Az egyházi világban a Sárgasüvegesek rendje . mert a papírgyártásban használatos.alkotta az uralkodó osz­ tályt. Ha a falapra a legkisebb hiba is csúszott. A „házas" kolostorokban nővérek és szerzetesek együtt dol­ goztak egy jól szervezett közösségen belül. a „boldog legénykor" a szellem számára nem megfelelő keret az elmélkedéshez.a maga kötelező cölibátusával . ár­ tott a vele dolgozó szerzeteseknek. mint pl. és odaadta egy tanoncnak.részlete­ zésük bonyolult lenne. száznyolcvan centiméter hosszú és százhúsz centiméter széles vésett fatáblákat használtak. Az egyik szer­ zetes egy festékhengert futtatott végig az egész felületen. Ez utóbbi nem volt valami egészséges foglalkozás. ahol a házasság megengedett do­ log. hogy könyveiket kinyomtathassák. Egyes lámakolostorok saját nyomdával rendelkeztek. ezek úgy hatvanszor hatvan centiméteresek lehettek. olyanok. Kisebbségben voltak.

hogy vágtassanak. Úgy terveztem. mely átvezetett a Türkiz hídon. holnap új nap jön. aki két szánalmasan ficánkoló pónit tartott. azt még nem láttuk. hogy a csoporttal menj. majd megjegyezte: . hogy tizenkét éves korodban levizsgázhass és trapa lehessél. Mingyar Dondup láma hoz­ zám fordult. két mérföldre van. Nem kell sietni. elég jó élet ez. Figyelme különösen Mingyar Dondup láma felé fordult. A hét végén megkez­ dődik a hegyekben az évi gyógynövénygyűjtés. melybe épp a közeli Séde Gompa papjai áramlottak.Szóval. de hagyok itt néhány por­ rá tört gyógyfüvet. . és egymáshoz zsúfolódó házak között jártunk.Leporoszkáltunk és jobbra fordultunk azon az úton.Legutóbb még szabad emberként voltam itt. mert azt mondta: . tudod. és úgy láttam. pihen­ tek.Kivett három kis bőrzacskót a táskájából és átadta. nagyon kötődik hozzá. hogy megnézzük az öreg apátot. és már jobban érdekelték a környező dolgok. úgy tűnt. Pedig. Még néhány perc lovaglás. Helyette tanulj velem. s amelyeket kiadtunk.Veze­ tőm nyilvánvalóan elértette a gondolataimat. és felébredhetnék! . Nem na­ gyon égtem a vágytól. Pontosan velük szemben az utcán állt egy csörteti. ahogyan az árakon civódtak és alkudoztak. . melyeket a nagy gonddal készített ma­ tematikai táblázatokban találtunk. Távollétünk két órája alatt jelentősen javult az állapota. Három kis zacskót.112 HARMADIK SZEM lesztettük azokat az adatokat.Mennünk kell most. már alig várták.Át­ megyünk az úton a bevásárló utcához. Az idén nem aka­ rom. visszatértünk a szobába. nem mint szerzetesnek tanuló növendék. Bárcsak az egész álom lenne. el­ viszlek majd egy különleges felfedező útra a felföldre. mögötte pedig egy csillogó templom. hogy elmenjünk régi otthonom mellett. ahol igen rit- . mely a halál helyett az életet jelentette egy idős ember számára. Elbűvölten néztem a kínai boltokat. Én nem. még mindig nem akarsz szerzetes lenni. melyek mintha csak védelmet keresve bújtak volna a Dzsokang árnyékába . Mesterem így szólt: . Miután vé­ gignéztük a Rózsasövény kolostort. hallgattam a kereskedők éles hangját. meghagyom a használati utasítást az ügyeletesnek. Mielőtt elmegyünk. Ettek. Szerencsémre Min­ gyar Dondup láma megelégedett a poroszkálással. mely az ego halhatatlansá­ gát szimbolizálta.Nahát! gondoltam. nem veszi fel a versenyt a mienkkel. A Rózsasövény a Lingkhor út legközelebbi részétől kb. A bejáratnál lévő udvarban egy szerzetesre találtunk.

és keményen tanulok. hogy némelyikük gazdag. Te és én már nem leszünk itt. hogy gyógyfüve­ ket szedjen. akik rossz hírünket keltik külföldön. Ók azok. és közeledtünk Pargo Kaling. ahol az Ékességessel jártam. Lobszang. a jóslat beteljesülése után (1950. . nem is sejtették. és meg kellett állnom a magam lábán. hogy elkísérhessem Mingyar Dondup lámát a felföldre. mert a jövendölés csak akkor jelenti azt. ahol olyan különös dolgok estek. hogy tanulnom kell. Éppen kiértünk Sö faluból. . elég felkészült vagyok már. akiket üldöz a balszeren­ cse. de tudtam. nem volt időnk a nézelő­ désre. Nagyon kevés ember járt a felföldön. Te külföldön leszel. Még nem értettem. kérlek ne gyógyíts ki a betegségeimből. . ezeket megszárították és légmentes zacskókba csoma­ golták. hogy a földi élet illúzió. vizsga. . hogy levizsgázom. Sosem untam meg a színes faragott sziklák látványát. hogyan kell viselkedni azokkal. iskola. így nehéz beszélni róluk. beszéltek a Ihászai koldusokról.So­ kan ezek közül a koldusok közül olyan feleslegesek. De a nap igencsak előrehaladt már. idén le­ mondok az útról. a Ihászai völgy nyugati kapuja felé. Az asztrológusok jövendölése szerint első próbálko­ zásra leteszem majd a vizsgát. és ismét balra fordulva rátértünk a Vashegyre vezető útra. Egy csoport minden évben felment a hegyekbe. A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 113 ka füveket szerezhetünk. a hegyekben volt a természet orvosságainak egyik nagy raktára. Itt. elhagyja ezt az életet. ha kemé­ nyen tanulok! A szellemi fejlettségem a tizennyolc évesekével volt azonos szinten. hogy a szere­ tett láma elhagy majd engem. Indiában és Kínában. Igen. Balra fordultunk a Lingkhor úton.IX. amint átlovagoltunk a kaput alkotó csörtenen. talán a Vas Tigris éve. és nem látjuk ezt.a kommunisták megszállják Tibe­ tet) a koldusokat dologra fogják. Ahogy felfelé lovagoltunk. A hegy egyik oldala telistele volt velük. elhatároztam.Hah! Tiszteletre méltó kegyes orvosláma. a növénygyújtőkre gondoltam. Egy koldus gör­ nyedt a falnál: . Ma már értem.Vezetőm szo­ morúan nézett. elmentünk a Kundu Ling mellett. mivel mindig nálamnál sokkal idősebbek közé ke­ veredtem. Lobszang. Nos. Akkor még nem jöttem rá. én az Égi Mezőkön. Mérhetetlenül elszomorodtam arra a gondolatra. különben meghalok. mikor úgy gondolja. istenségek faragott és festett képe­ ivel.

Tizedik fejezet A TIBETI HIT
Talán érdekes, ha részletezem kissé a tibeti életmódot. Vallásunk a buddhizmus egyik formája, de nincs rá olyan szó, mely más nyelv­ re átírható lenne. Úgy hivatkozunk rá, mint a TAN-ra, és akik osz­ toznak hitünkben, azokat „beavatottakénak tekintjük. Más hitek követó'it „kívülállókénak nevezzük. A legközelebbi szó, melyet már ismernek nyugaton, a lámaizmus. Annyiban tér el a buddhiz­ mustól, hogy a mi vallásunk a reménységé és a jövőbe vetett hité. A buddhizmus szerintünk negatív, a reménytelenség vallása. És természetesen nem hisszük, hogy egy mindent látó atya figyel és oltalmaz mindenkit, mindenhol. Vallásunkról számos tanult ember tett tudós megjegyzéseket. Sokan elítéltek bennünket, mert saját hitük elvakítja szemüket, és képtelenek arra, hogy mások szemponjait megértsék. Néhányan még „sátáni"-nak is neveztek, mert életünk idegen számukra. Ezeknek az íróknak többsége hallomásra vagy mások írásaira alapozta véle­ ményét. Az is lehet, hogy jó néhányan tanulmányozták hitünket egypár napig, aztán úgy érezték, eleget tudnak ahhoz, hogy köny­ veket írjanak a témáról és értelmezzék és ismertessék azt, aminek felfedezése még legbölcsebb bölcseinknek is egész életükbe telik. Képzeljünk el egy buddhistát vagy egy hindut, aki egy-két órán át forgatja a Biblia lapjait, és utána a kereszténység finom, apró részleteiről magyaráz. Ezek közül az írók közül egyik sem élt kis­ fiúkorától fogva szerzetesként egy lámakolostorban, és egyik sem 115

116

HARMADIK SZEM

tanulmányozta a Szent Könyveket. Ezek a könyvek titkosak, mert nem hozzáférhető!; azok számára, akik a gyors, könnyű és olcsó megváltást keresik. Azok, akik vigaszt remélnek valamely rítustól, vagy az önhipnózis valamilyen formájára vágynak, megkaphatják, ha ez segít rajtuk. Ez azonban nem a belső realitás, hanem gyere­ kes öncsalás. Néhányuk számára biztosan nagyon megnyugtató, hogy azt gondolják, bűnt bűnre halmoznak, aztán, mikor lelkiis­ meretük már nagyon piszkálja őket, ajándékot adnak a legközeleb­ bi templomnak, amiért is az istenek túláradó hálájukban azonnal, mindent és bizonyosan megbocsátanak, ez pedig feljogosítja őket arra, hogy újabb és újabb bűnökbe vessék magukat. VAN Isten, van egy felsőbb lény. Mit számít, minek nevezzük? Isten tény. A tibetiek, akik tanulmányozták Buddha igaz tanításait, sosem imádkoznak könyörületért, előnyökért, csakis emberi igazságossá­ gért. Egy felsőbb lény, mint az igazság lényege, nem teheti, hogy az egyik emberrel igazságos legyen, a másikkal pedig nem, mert ha így tenne, az igazságot tagadná. Ha könyörületért vagy előnyö­ kért imádkozunk, aranyat vagy tömjént ígérünk, amennyiben imánk meghallgatásra talál, azt fejezzük ki, hogy csak a legtöbbet ígérő üdvözül és hogy az Isten pénzszűkében lévén „megvásárol­ ható". Az ember lehet könyörületes egy másik emberrel, bár nagyon ritkán teszi, a legfelső lény csak igazságosságot tanúsíthat. Halha­ tatlan lelkek vagyunk. Imánkat, „Om, mani padme hum!" - mely alább található - gyakran úgy fordítják, hogy a „a kincs a lótuszban van". Mi, akik kicsit beljebb hatoltunk, tudjuk, hogy a valódi jelentése „üdv a felettes énnek". Nincs halál. Ahogy az ember le­ veti ruháját, ha a nap véget ér, úgy veti le a lélek a testet, mikor az aluszik. Ahogyan az elnyűtt ruhát kiselejtezik, úgy selejtezi ki a lé­ lek az elnyűtt vagy szakadozott testet. A halál születés. Meghalni annyit jelent, mint újjászületni egy másik létformában. Az ember, vagy az emberi szellem végtelen. A test semmi más, mint időleges, átmeneti öltözék, mely felöltözteti a szellemet, és mely a földön el­ végzendő feladat szerint választatik. A külső megjelenés nem szá­ mít, csak a belső. Nagy próféta is kopogtathat koldusnak öltözve -

X. A TIBETI HIT

117

hogyan lehetne jobban megítélni a jótékonyságot?! - míg másvala­ ki, aki előző életében vétkezett, nem él szegénységben, s mégis el­ küldi a kéregetőt.

„ Életkerék" - ez jelenti azt, hogy megszületünk, élünk valahol, meghalunk, majd visszatérünk a szellemi állapotba és idővel kü­ lönböző körülmények és feltételek között újraszületünk. Az ember sokat szenvedhet életében, ez nem jelenti szükségképpen azt, hogy a múltban gonosz volt, bizonyos dolgok megtanulásához sokszor a szenvedésen át vezet a legbiztosabb és leggyorsabb út. A gyakor­ lati tapasztalat jobb tanítómester, mint a szóbeszéd! Az öngyilko­ sok újjászülethetnek, hogy leéljék azokat az éveket, melyekkel megrövidítették az életüket, de ebből nem következik, hogy min­ denki, aki fiatalon vagy csecsemőkorában hal meg, előzőleg ön­ gyilkos volt. Az életkerék mindannyiunkra vonatkozik, koldusokra és királyokra, férfiakra és nőkre, színesbőníekre és fehérekre. Ter­ mészetesen a kerék csak szimbólum, de megvilágosítja a dolgokat azok számára, akiknek nincs idejük alaposabban tanulmányozni a témát. A tibeti hit nem írható le egy-két bekezdésben: a Kangyúr a tibeti szent iratok - több mint száz könyvből áll, és még így sem foglalkozik kimerítően minden kérdéssel. A távoli kolostorok sok könyvet rejtenek, ezeket csak a beavatottak olvashatják. A keletiek évszázadok óta ismerik a különféle okkult erőket és törvényeket, s azt is tudják, mindez természetes. A keleti tudósok és kutatók nem cáfolják létezésüket azon az alapon, hogy nem lehet mérni vagy savakkal vizsgálni őket, inkább arra törekszenek, hogy növeljék uralmukat a szóban forgó természeti törvények felett. Bennünket például nem érdekel, hogyan és miként van tisztánlá­ tás, a tisztánlátás eredménye fontos! Néhányan kétségbe vonják a

118

HARMADIK SZEM

tisztánlátást. Olyanok, mint a vakok, akik azt mondják, hogy a lá­ tás lehetetlen, mert ők nem tapasztalták, mert képtelenek megérte­ ni, hogy miként látható egy távoli tárgy, ha nyilvánvalóan nincs érintkezés közte és a szem között! Az embereket aura veszi körül, színes körvonalak, melyek kö­ rülfogják a testet, és az, aki járatos ebben a tudományban, a színek intenzitásából következtethet a személy egészségére, integritására és fejlődésének általánosabb szintjére. Az aura a belső életerő, az én (ego) vagy a lélek kisugárzása. A fej körül fényudvar vagy dics­ fény van, amely szintén az erő részét képezi. A halálkor a fény el­ halványul, mert az én (ego) elhagyja a testet, hogy megkezdje útját a következő létforma felé. „Szellem" lesz belőle. Sodródik egy ki­ csit, mert a testből való kiszabadulás sokkja elkábította talán. Le­ het, hogy nincs teljesen tudatában annak, hogy mi történik. A lá­ mák ezért keresik fel a haldoklókat, tájékoztatják őket arról, hogy milyen állapotokon mennek majd keresztül. Ha ezt elmulasztanák, a szellemet földhöz bilincselhetnék a testi vágyak. A papok köte­ lessége, hogy e kötelékeket elszakítsák. Gyakorta tartottunk istentiszteletet a szellemek vezetésére. A tibetiek nem félik a halált, de úgy gondolják, hogy bizonyos elővi­ gyázatosság mellett könnyebb az átmenet ebből az életből a követ­ kezőbe. Világosan kijelölt ösvényeket kell követni, és egyes helye­ ken elgondolkodni. A szertartást olyan templomban tartják, ahol legalább háromszáz szerzetes van jelen. A templom közepén öt te­ lepatikus láma ül egymással szemben kör alakban. Ahogy a szer­ zetesek egy apát vezetésével dünnyögnek-mormolnak, a lámák megpróbálnak telepatikus kapcsolatot létesíteni az eltávozott lé­ lekkel. Egyetlen fordítás sem tud teljesen eleget tenni a tibeti imáknak, de íme egy kísérlet: „Halljátok leikeink hangját, ti, mindannyian, akik vezető nélkül bolyongtok a határon. Élő és halott más világban lakozik. Hol lát­ ható az arcuk, hol hallható a hangjuk? Az első füstölőt azért gyújt­ juk, hogy szólítsuk a bolyongó szellemet, vezetésre lelhet". „Halljátok leikeink hangját, ti mindannyian, akik bolyongtok. Ez az illúziók világa. Az élet csak álom. Aki megszületik, annak

„Halljátok lelkeink hangját. mint a szépség. Csak Buddha útja vezet az örök élethez. és mind­ hiába koptattátok el a festékező-asztalokat. előkelő szüzek és höl­ gyek mind. harcosok mind. A szerel­ mes ölelés után megszakad a szív. . és akik most egyedül bolyong­ nak a szellemek birodalmaiban. hogy vezetésre szólítsuk a tábornokok és urak magányos szellemét". akik bűnöztek és most egyedül bolyonganak". hogy szólítsuk a királyok és diktátorok szellemét. A nyolcadik füstölőt azért gyújtjuk. hogy megszabadulhassanak a világ kötelékeitől". Ősz jön és tél. és lelketeknek tovább kell menni. és azok. az éjszaka asszonyai. elhervadnak a fák és a virágok. mind. ti mind. A negyedik füstölőt azért gyújtjuk. akiknek fiatalsága akár a friss tavaszi reggel. ti mind. ti. „Halljátok lelkeink hangját. A har­ madik füstölőt azért gyújtjuk. Uralkodástok egy percnyi volt csupán. „Halljátok lelkeink hangját. hogy szólítsuk az előkelő szü­ zek és hölgyek bolyongó szellemét. akik bűnt követtek el mások ellen és akik most nem pihenhetnek. akik a festettetek és írtatok. A kilencedik füstölőt azért gyújt­ juk. ti gyönyörű. hogy szólítsuk mindazoknak a szellemét. koldusok és tolvajok. „Halljátok lelkeink hangját. Sorsotok a feledés. „Halljátok lelkeink hangját. akik ellen vétkeztetek. hogy szólítsuk a bolyongó szelle­ met. hegyek és vizek királyai. ti. A TIBETI HIT III meg is kell halnia. és a falevelek az el­ nyomottak sóhajától remegnek. hogy vezetésre lelhetnek". Az ötödik füs­ tölőt azért gyújtjuk. akik területeket foglaltatok.X. A hatodik füstölőt azért gyújtjuk. Hol vannak a hadai­ tok most? A föld nyög és dudva nő a csatamezőkön. hogy vezeklésre szólítsuk őket. így vezetésre lelhet". mint csontváz­ zá. hatalmasok. és mi mássá válik. A hetedik füstölőt azért gyújtjuk. A földet a vér borítja. Lelketek társtalan bolyong és nincs bennetek igazság. és mindazok. és népetek panasza mindig áradó. sebeket osztogattatok és öltetek. hogy elvezethessük őket a vi­ lág kötelékeiből". „Halljátok lelkeink hangját. szajhák. hogy vezetésre szólítsuk a művészek és tudósok szellemét". Hiába erőltettétek a szemeteket. művészek és tudósok.

A le­ vegő feszültséggel telítődött a telepatikus lámák koncentrációjától. mint élő szerve­ zetből. Nincs igazán értelme. Szilárdan hiszünk abban. hogy az ember a fejlődés csúcsa és legnemesebb formája. melyek kíséreté­ ben a szellem elhagyja a testet.120 HARMADIK SZEM A templom tömjénfüstös homályában a pislákoló vajmécsesek­ től az élő árnyékok táncra keltek az arany képmások mögött. akik azt mondták. hogy az ember a levitációval foglalkozzon. akiket ismerünk. a testnedvek csobogása. Ahogyan az eltávozottak felé irányuló szertartás folytatódott. hogy egy lámacsoport telepatikus úton érintkezésbe lépett ezekkel az „istenekkel". Rozsdabarna ruhás szerzetesek egymással szemközti sorokban ülve a halotti litániát recitálták. mint az emberek. Láthatatlan dobok az emberi szív ritmusára dobbantak.nyilván úgy. Sok láma csinálja. s ez még a legkevésbé okkultak számára is észrevehető. de akiket a világ kötelékei még mindig fogva tartottak. a testhangok ritmusa megváltozott. a belső szervek moraja. Millió és millió világ van.meglehet . ahogy az emberek figyelik a vadál­ latokat az állatkertben. Lakóik . hogy többségük lakott. hogy másutt sokkal fejlettebb életformák találhatók. belemerülhet e hasznos és kellemes tudományba. ami könnyebb és biztosabb. Fokozatosan. akik eltávoztak a világból. Azután a csendben megjelenik a tudat. mert van egy sokkal egyszerűbb módszer: az asztrálutazás. lehet. és a tüdő­ ben a levegő sóhajtozása hallatszott. Egy utolsó hörgő. gyakran láttam is. .nagyon különböznek azoktól. hogy időről időre újraszületünk. A templom más részeiből. és a nyugtalan szellemek továbbhaladtak utazásuk következő állomása felé. akik megpróbáltak kapcsolatot találni azokkal.legtöbben így hívták őket. „Az istenek szekerei" . hogy magasabbrendűek. De nem csupán erre a földre. figyelik a földet . de sok gyakorlást igényel. ahogyan a telepatikus útbaigazítás folytatódott. és tudjuk. hogy más dolgok vannak jelen. Hisszük. Sokat írtak már a levitációról: létezik. A halál csendje. míg végül azok a hangok hallatszottak. Tibetben láttam feljegyzéseket különös égi jármű­ vekről. a feszültség csök­ kent. várnak és figyelnek. tibetiek sosem osztottuk a nézetet. remegő zihálás és beállt a csend. melyek nem dobálnak atombombákat. Mingyar Dondup lámától megtudtam. lelassult. és aki elég türelmes. Mi.

A halál a szellem számára újjászületés a szabadabb szellemi világba.és az egész folyamat ellenőrzésünk alatt áll. Talán mindenki álmodott már olyat. A születés a csecsemő számára az anyatesten belüli védelmezett élet halála. és általában visszalátogat a szellemi birodalomba. Tibetben gyakorta utazunk asztrálsíkon . hogy a csecsemő elszakadhasson anyjától. A fizikai tudat felfogja őket. éppen úgy.nem tartanak tovább egy másodperc tört részénél. Valószínűleg üzenetet kapott. Gyak­ ran arra emlékszik.illogikus vagy lidércnyomásos álom. Sokan meg is kísérelték. A test addig él. Valószínűleg mindenki ismeri azt az érzést. mint a gyerek. a szellem a szellemvilágon belül új életre születik és a zsinór elszakad. Azoknál. az emlék gyakran eltorzul. Az ego és a test egy korlátlan kiterjedésre képes „ezüstzsinór" segítsé­ gével tartja a kapcsolatot. ha rövid időn belül hall is felőle. esetleg az óceán másik oldalán élő személlyel találkozott és beszélt. de speciálisan képzett emberek esetében ez tudato­ san is megtörténik. hogy egy távoli. Amíg az ezüstzsinór sértetlen. a szellem kiszabadítja magát. csak a fizikai test igényli a pihenést.nem levitációval . A szellemi világban nincs idő. és azonmód „racionalizálja". hogy egy távoli baráttal vagy rokonnal találko­ zott: semmi meglepő nincs benne. amit akkor élünk át. ahogyan a köldökzsinórt elvágják. hogy asztrálutazásra induljon. mikor hosszú és bonyolult álmok . Az én (ego) elhagyja a fizikai testet. Amikor al­ szunk. az egó szabadon vándorolhat az al­ vás ideje alatt. és tanulás nélkül nem lehet elválasztani tőle. A szellem vándorlása révén álmokat látunk. így vannak olyan esetek. be­ nyomásokat szerzünk.X. sokkot kaptak. akik nem képzettek. amelyeket az ezüstzsinór közvetít. amilyen gyorsan csak gondolkodni tud. hogy valamire emlékeznie kell. mikor éppen csak álomba . ahova akar. Az ember oda utazik. de mert nem voltak kiképezve. aki a tanítás után hazamegy az iskolából. az „idő" tisztán fizikai fogalom. bár az ezüstzsinór továbbra is hozzáköti. ha meghalunk. és az eredmény . és amikor felébredt. hogy beleüljenek az ember evilági hitébe. rendszerint az az erőteljes benyomása maradt. és olyan gyorsan. A TIBETI HIT 121 A földön az ébrenlét órái alatt énünk (egónk) a fizikai testhez kötődik.úgy tűnik . A legtöbb ember rendelkezik azzal a képesség­ gel. olyasféle­ képpen. amíg az ezüstzsinór sér­ tetlen.

Ezt az érzést az okozza.akárcsak a lég­ gömb a spárga végén. A telepati­ kus beszéd természetesen gondolati úton történt. amíg tökéletesen tudatunknál vagyunk. sose kísérelje meg az asztrálutazást. hogy nincs szinkronban vele. mielőtt továbbha­ ladhat a következő szint felé. Mi. ami való­ ban nagyon kellemetlen lehet. azt azonban szeretném hangsú­ lyozni.különösen azok számára. Valami. hogy leélje a kimaradt a életszakaszt. A helyi törzseknek volt saját nyel­ vi változatuk. és hirtelen. ha nincs megfelelő taná­ runk. Míg a projekció önmagában nem veszélyes. ha valaki belép a szobába és megzavarja a testet vagy a zsinórt. és ez azzal a szörnyű érzéssel jár. Akinek gyenge a szíve. illetve úgy tér vissza. de azt kizárólag maguk közt használták. hogy az ember visszaélt a misztikus erőkkel. Mindez sokkalta rosszabb annál. Az asztrálutazás teljes ellenőrzés alatt majdnem mindenki által kivitelezhető. de sokkot vagy érzelmi zavarokat okozhat. Réges-rég az emberek a telepátia segít­ ségével érintkeztek egymással.122 HARMADIK SZEM merültünk. és az emberiség fejlődése helyett saját érdekében használta. Gyakorlást igényel. erőszakosan felébresztenek. a tisztánlátás. a fizikai és az asztráltest durván válik el egymástól. ha az em­ ber egyedül van és nem kell attól félnie. így független a . hogy az ego túl gyorsan távozik. mint mikor egy utazás után térünk vissza. A test hirtelen ébred. esetleg egy külső zaj arra készteti. Ez nem metafizikai kézikönyv. A bűnbeesést úgy értelmezzük. hogy megzavarhatják. felrángatnak minket. Végzetes sokkot eredményezhet. Legjobb. úgy hisszük. hogy az ember leesett egy szikláról és az utolsó pillanatban ocsúdott fel. a telepátia és a levitáció képességével. és visszarántja az asztráltestet a fizikaiba. hogy rendkívüli gyorsasággal térjen vissza a testbe. Nincs tényleges veszély. tibetiek. hogy nagyon zavaró élmény lehet. hogy a bűnbeesés előtt mindenki rendelkezett az asztrálutazás. ezért nincs értelme tanácsokat adni az asztrálutazásokra vonatkozóan. Az asztrátest több méterre lebeg a fizikai fölött . mert az énnek (egónak) újra kell születnie. és kezdetben magányra van szükség. akiknek gyenge a szíve -. az ezüstzsinór összehúzódik. komoly veszélyt jelenthet . ha az asztráltest úgy hagyja el a fizikait.

Huszonkilencedikén van a gonosz dé­ monok üldözése és kiűzése. az egyházi és világi év csúcspontja a negyedik naptól a tizenötödikig tart: ezek a kö­ nyörgés napjai. egyben minden eltávozotté.valamennyire megfeleltethetők a keresztény ünnepeknek. Ezek azonban csak a nevezetesebb ünnepek. Az egész év legnagyobb ünnepe. Nagy esemény. hogy mivel rossz célra használták. ha jól értem. a keresztény nagyböjthöz hasonló. hanem az ünnepélyes hálaadás ideje. hogy Buddha elvonult a vi­ lágtól. ezért mindenki értette. hogy e felsorolásban szerepeljenek. mint olyan: „szent napok" vannak. hogy különböző játékokat és vallási szertartásokat rendezzünk.nyolcadik napjának érkeztével arra emlékezünk. A hónap huszonhetedikével fejeződik be. Ezek azonban nem olyan jelentősek. A mi ünnepeink a következők: Az első hónapban.a nyugati naptár szerint május . a mi nyelvünkön a Mönlam-cshempo. vannak kisebbek is. hogy megidézzük mindazok szellemét. rész­ ben mitikus eseménnyel. minden hónap 8-án és 15-én. Ezeken különleges szertartásokat tar­ tunk és általában nem dolgozunk.X. Ugyaneb­ ben a hónapban. hogy megjegyzéseket fűzzek hozzá. másképpen a „minden lelkek napja". amelyekről nem szabad elfeledkezni és istentiszteletekkel kell megemlékezni róluk. Ez. huszonötödikén tartjuk a kinyilatkoztatás napját. 15-én ünnepeljük Buddha fogantatásának évfor­ dulóját. 1-3-ig Logszár-t ünnepeljük . amely nem a játékok.így mondták nekem . jó ok. . de ez utóbbiakról nem tudok eleget ahhoz. Ekkor füstölőket gyújtottunk. A negyedik hónap . A TIBETI HIT 123 helyi nyelvtől. ez körülbelül februárral esik egybe. amely nagyjából márciusnak felel meg. áprilisban szintén kevés az ünnep. job­ bára mentes az ünnepektől. a szent tőr felvonulásával ér véget. Bábel kialakulásához az ve­ zetett. egy részben vallási.a nyugati világban újévnek hívnák. A második hónap. Az éves ünnepek . de ne­ künk ez alatt az idő alatt még szigorúbban kellett élni. A harmadik hónapban. Tizenötödi­ ke Buddha halálának évfordulója. a telepátia képessége el­ veszett! Nálunk nincs vasárnap. akik a földhöz kötve vándorolnak. vagyis a halottak -.

mint más országok. és számot kellett adni arról.nyolcadik napján volt az aratás ünnepe. másnap mégis behívtak a feletteseinkhez. amikor ötödikén az „orvoslámák" más kolostorokba különleges ünnepségekre látogatnak. amikor Buddha először pré­ dikált a Tanról. A gyógyítók rendjét Buddha ala­ pította. Naptárunk erősen eltér a nyugatitól. Aznap semmit sem tehettünk helytelenül. hálaadásra az orvosszerzetesek szolgálataiért. hogy Buddha alászállt a mennyekből. Mivel Tibet éghajlata roppant száraz. Akkor történt az. Az új év februárban kezdődik. amit . Kevés eső esett. Az év utolsó vallási eseménye a tizenkettedik hónapban 29-30án volt. sokkal jobban függ­ tünk a folyóktól.elkövettünk! Buddha születésének évfordulója a hatodik hónap. hatvanéves ciklusokat használunk. Ekkor kiűzték az óévet és felkészültek az újra. hisz a folyókból nyert víz nélkül a földekről semmit sem arathattunk volna. 1927-től számított ciklus évenkénti kalendári­ uma: I . az egyes éveket tizenkét állat és öt elem különféle kombinációival jelöljük.az ő elképzelésük szerint . 25-én a lámpák ün­ nepe következett. tizedik hónapban.124 HARMADIK SZEM Június volt az a hónap. A nyolcadik hónap . A következő.október . így az aratás ünnepét összekapcsoltuk egy vízi ünnepséggel. november huszonkettedik napja csodálatos esemény évfordulója. a nyugati naptár szerint január-február fordulóján. Ekkor ünnepeltük az a napot is. A kilencedik hónap. Példaként álljon itt a jelenlegi. július 4-re esett.

Ortokromatikus. és egy fehér lámpája. hogy jövőnk valószínű­ sége megjósolható. Hiszünk az asztrológiában. miközben a test természete szerint „elszínezi" vagy elváltoztatja őket. Bárkinek le­ het egy fényképezőgépe. hogy a rengeteg lehetőség közül csak hármat említsünk. Ha a lencse vagy a lámpa elé különböző színű szűrőket tesz. A jövőbelátást mindenképpen pontos és hiteles tudománynak tekintjük. amelyekkel lefény­ képezhet valamit. felkészülhet rá.X. Számunkra az „asztrológiai hatások" egyszerűen kozmikus sugarakat jelentenek. pankromatikus. A TIBETI HIT 125 Részét képezi hitünknek az a nézet is. infravörös hatásokat ész­ lelhet. amelyek a testen keresztül tükröződnek a földre. hogy a kész képen elváltozásokat ta­ pasztal. Az .

és a beavatkozás megnövelte a velem született képesség hatóerejét. hogy az asztrológiáról egy kicsivel több szó essék és felidézzük annak a három angol sze­ mélynek az alakját. a nyomtatott példányt látta 1902-ben. Buddha azt mondja: A csillagjóslás és az asztrológia. csupán azért sem. A dalai láma eltávozik ebből az életből. Gonosz hadak szállják meg Tibetet"." Magam is fájdalom útján jutottam a har­ madik szemhez. Bell. Semmilyen okkult erőt nem lehet személyes nyereségre. jó és rossz eljövetelének megjövendölése . hogy létezését bizonyítsuk. Ezt 1850 előtt írták. Younghusband ezredes vezette a brit hadakat. úgy­ szintén találkozott vele. használható. aztán harcoló. 1950. A kínaiakat kiűzik Tibetből. Egy bizonyos L. a „Fa-Sárkány háborúra". 1911. civakodó zsiványok törnek elő. Az év végén egy békülést hirdető szónok véget vet a háborúnak". Néhány előre pontosan megjövendölt egyéb esemény: 1910. mely való­ ra vált. októberében özönlötték el az országot. Egy későbbi fejezetben visszatérünk még rá. így szól: „A Fa Sárkány évében. itt azonban jó alkalom kínálkozik arra. Csak így védhetők a kevésbé tehetségesek. mely így szól: „Az az erő. a fegyverek okozta nyugtalanság-fájdalom megnő és az em­ berek harcolni fognak. Az 1904-es brit inváziót pontosan megmondták előre. és amelyért az egyén fájdalmat és szenvedést áll ki. Az év első fele óvja a dalai lá­ mát. 1027 óta Tibetben minden nagyobb döntést az asztrológia se­ gítségével hoztak. aki szintén a brit seregben szolgált. Látta az előrejelzést Lhászában. és 1904-re vonatko­ zik. 1935. Charles Bell. A kínaiak megszállják Tibetet.mindeme dolog tilos. világi törekvésre használni. A kommunisták 1950. Sok az ellen­ ség. Waddel.126 HARMADIK SZEM emberekre hasonlóképpen hat a kozmikus sugárzás. szeren­ csés vagy szerencsétlen események megjóslása a jelekből. Háború Anglia és Németor­ szág között. Kitör a kínai forradalom és megalakul a nacionalista kormány. A dalai láma új inkarnációja visszatér. De szent könyveinkben szerepel egy későbbi utasítás. a későbbiekben Sir Charles Bell az összes jóslatot . A. érintkezésbe lép vegyi és elektromos személyiségünkkel. aki később érkezett Lhászába. 1911 vé­ ge. 1914. Itt látható a prófécia másolata tibeti nyelven. mely keveseknek adatott meg. akik tanúi voltak egy próféciának. 1933.

mint a Déli Sark. A születési hely hosszúsági fokának ismerete ezért döntő fontosságú. belátható. és ősszel az Északi Sark kb. és az időpontot át kell for­ dítani „csillagidőre". Értékebi kell a boly- . A születés pontos óráját tudni kell. A horoszkópkészítés tudománya .X. értelmezni tudják. Az Egyenlítőnél a föld forgási sebessége ezer­ négyszáz mérföld óránként. Mivel a föld másodpercenként tizenkilenc mérföldes sebességgel halad a pályáján. de tavasszal a helyzet fordított. azok. Röviden abból áll. A föld megdől. Különösen a rengeteg nehézség. mit jelent. amely nagyon különbözik a földi zónaidőktől. A TIBETI HIT 127 látta Utászában. hogy készítünk egy égi térképet a fogantatás és a születés pillanatá­ ban. hogy a pontatlanság hatalmas eltérése­ ket eredményezhet. Amikor a térképek elkészülnek. minden. akik asztrológiai képzés­ ben részesültek. bekövetkezett. háromezer-egyszáz mérfölddel előbbre van.mert az . amit nekem jövendöl­ tek. ahogy forog. Anti engem illet.nem foglalható össze egy ilyen jellegű könyv néhány oldalán.

Néhányan azt kérdezik: . Éppen úgy tesz­ nek. Egy másik. Készítünk egy fogamzási ábrát. Ha egy közönséges turista tudja a repülőgépek nyilvántartási számát. a repülőtéren álldogál és kíváncsi lesz. hogy ki fogja megnyerni a 2. mikor érkezik az utolsó leszállási engedélykérés a toronyba. mint a teljesen süket ember. A jövő megismerésére elkészítjük a térké­ pet arra az időpontra.Tényleg meg tudjátok előre mondani. de az irányító-toronybeliek. lehetetlen. Akik nem já­ ratosak ebben a dologban. Időbe telik. mikor. mikor azt mondja: „Nem hallok hangot. melyek akkor érik az egyént. ha a kommunisták ellenőrizetlenül maradnak. Ebben az esetben az évszázad végén jó kis tűzijátékra számíthatunk. vagyis 1964-ben háború lesz. hogy belebonyolódjunk. mi­ lyen hatások érvényesültek a létezés legelső pillanatában. azt állítják.30-as futamot? A vá­ lasz nemi Anélkül. a járatszámokat és van egy jó menetrendje is. amikor le akarjuk olvasni és össszevetjük a születési ábrával. hogy elkészítenénk a versenyben érintett min­ den ember. mikor belép egy gyanútlan világba. az utolsó beérkező járat mikor kér leszállási engedélyt. legalábbis nem.128 HARMADIK SZEM gók közötti kapcsolatot és kiszámítani a konkrét térképre gyako­ rolt hatást. sajátos tudásuk alap­ ján meg tudják mondani. ezért a hang nem is létezik". mely elszórakoztatja majd a Vé­ nusz és a Mars lakóit. akkor a Fa Sárkány évében. Érdekes lehet viszont. hogy megtudjuk. A bámészko­ dók találgatnak. a nyugati világot ismételten zavarba ejtő kérdéskör az ember korábbi életeinek feltárásához kapcsolódik. hogy az eljárást világosan leírjuk. Fel lehet tárni az előző élete­ ket. hogy egy em­ ber meggyógyul-e a betegségéből vagy sem. A szüle­ tési térkép azokat jelöli. Azt is megmondhatjuk. ha csukott szemmel rábö­ künk a kezdő futam listájára. Leg­ alább egy kötetet tenne ki. Ilyenkor az a legjobb megoldás. így nem lenne értelme. így vagyunk a múlttal is. hogy milyen területeket fed a tibeti asztrológia. Feltéve. Meg tudjuk mondani. esetleg ki tudja számítani. minden ló. és lótulajdonos horoszkópját. és hogy azután boldogan élnek-e. hogy Tom elveszi-e Maryt. számításokat kell végezni. ábrák sokaságát kell kidolgozni. de ez konkrét személyek­ re vonatkozik. A tizenkét házban . Az ember pl. hogy ha Amerika és Anglia nem tartja féken a kommunizmust.

Házasság. kedvtelések és elmélkedések.X. A TIBETI HIT 129 tizenkilenc szimbólumot használunk. rövid utazások. az elért fejlődési szint. hogy milyen körülmények kö­ zött fognak megtörténni: Szerelem. Halál. Szerencsétlenség. hogyan lehet pénzt szerezni és elveszíteni. Végzet. Megközelítő pontossággal meg tudjuk állapítani a következő események idejét is. Foglalkozás és érdemek. Könnyebb is. munka és kisállatok. mikor és hogyan következik be. A pszichometria olyan tudomány. Bár magam is sokat foglalkozom asztrológiával. a személy típusa. mikor és hogyan. ellenségek. szellemi képességek és íráskész­ ség. Tulajdon. Gyermekek. Nehézségek. Pénzügyek. Az ember belép egy régi templomba. A szimbólumok következő tartalmakat jelölik: Személyiség és önérdek. Örökségek. Betegség. Partnerkapcsolatok. amely elmúlt események halvány nyomait gyűjti egybe egy-egy tárgyról. Kapcsolatok. Barátságok és ambíciók. Börtön vagy a fogvatartás más formái. melyet megszenteltek a . perek. életkörülmények az élet végén. ha az embernek nem túl erős oldala a számtan. Viszály. házasság. Szellem. ha bekövetkezik. a találkozás ideje. Hosszú utazások és lelki dolgok. a pszichometriát vagy a kristálygömbből való jóslást sokkal gyorsabbnak és legalább olyan pontosnak találom. Bizonyos mértékig mindenkinek megvan hozzá a tehetsé­ ge. általában családi vagy üzleti veszekedések. Szenvedély. hogyan következik be. valamint azt. akadályok és okkult csapások.

A földre érkezünk. amelyeket a kerék ábrázol. Végül. a Pargo Kaling a legnagyobb. A csörtettek. Az egész a tibeti hitet szimbolizálja. mi­ kor megszületünk. de nem a felvilágosultak. mindössze a természeti törvényeket használjuk fel.csupán fókuszálja a harmadik szem sugarait. hogy felkapaszkodjunk a felfelé vezető út lépcsőin.130 HARMADIK SZEM múló évek és felkiált: . a feszülettel vagy az ikonnal vet­ hetők egybe. hogy megtanuljuk az újabb leckét. A csörtenek alakja mindig olyan. hogy úgy gondolja. A négyzet a szilárd földi alapot jelöli. Mindegyik elemet a felfelé vezető út lépcsőin keresztül lehet elérni. mint amilyennek az alábbi il­ lusztráció mutatja. hogy elhagyja az anyagi világot. menjünk innen. Lehet. Az „üveg". Az Életkerék a születés-élet-halál-szellem-születés-élet stb. és belépünk a szellemi világba. felette egy levegőtányér. hogy haláluk után a Sátán és társasága szorgosan hozzálát a nyársonsütéshez és a kínzáshoz? Hiszik. végtelen forgását szimbolizálja. és még magasabbra a remegő szellem (éter). Lhásza váz­ latos térképén öt ilyen szerepel. Ta­ lán a keresztények tényleg elhiszik. azt mondja: „Ó! Rosszul érzem itt magam. békés itt minden!" És mikor egy rémes gyilkosság színhelyére látogat. Az egészben nincs semmi csoda vagy varázslat.„Milyen nyugodt. aho­ gyan a röntgensugarakat egy képernyőre összpontosítják (és fluo­ reszkáló képet mutatnak). mi valóban hiszünk azokban a szörnyűséges poklokban. Azután. hálóingben ücsörögnek majd egy felhőn és hárfázni tanulnak? Úgy . hátborzongató ez a hely. Tibetben mindenütt találhatók csörtenek. ez az egyik városkapu. életünk során felkapaszkodunk vagy legalábbis megpróbáljuk. melyen egy tűzkúp emelkedik. mely arra vár. szimbólumok. lélegzetünk elakad. úgy. melyeknek mérete másfél métertől százötven méter magasságig terjed. más-más időköz után újraszületünk. Sok buzgó diák elköveti azt a ko­ moly hibát. Tibetben a természeti törvényeknek emlékműveket állítanak.mint korábban em­ lítettük . A kristályjóslás egy kicsit más. Ezen nyugszik a víz gömbje. hogy ha (egy kisebbség tagjaiként) a másvilágba jutnak. hogy egynéhány írástudatlan hisz bennük.

hogy a földön tanulunk. A múltban túl sok dol­ got kigúnyoltak. akiket nem szeretünk. és nagyon nagy kár. a televíziót. és hogy a földön vár ránk a „nyár­ sonsütés és a kínzás". a repülést meg még sok egye­ bet.131 tartjuk. hogy ezt a tu­ dományt megfelelőképpen megvizsgálják. . Ez nem spritiualizmus. a rádiót. A telefont. és ahol más entitásokkal találkozunk. melyek közül a legmagasabbat „az aranyfény birodalmának" (ősfény) nevezzük. Mindezt az idő már bizonyította. mert ez diszharmonikus állapot lenne. és ilyen nem létezhet az aranyfény avagy ősfény birodalmában. hogy a nyugati kétkedés és materializmus megakadályozta. ahova ak­ kor megyünk. mert velük harmóniá­ ban vagyunk. mely szerint alvás közben vagy a halál után sza­ badon vándorolunk az asztálsíkokon. melyek szintén testetlenek. hogy az asztrálsíkon mozogva akár alvás közben vagy a halál után találkozunk szeretteinkkel. amelyek aztán évek múltán helyesnek bizonyul­ tak. mikor elhagyjuk a testet. Biztosak va­ gyunk benne. Nem találkozhatunk azokkal. hanem olyan hit. A másvilág számunkra az a hely.

hogy meggyőződjenek róla. ahol kell. majd tiszta köntöst adtak.és a matematikával. mert ebből szigorú vizsga volt. Előbb rövid istentiszteleten vet­ tünk részt. olyan nyugodt. az egyetlen „játék"-ra.Nem kell annyit ismétel­ ni. Légy nyugodt. de még olyasmivel is. le kellett vetkőznünk. átkutattak. két és fél­ szer három méteresek voltak. mert a vizsga a születésnapomat köve­ tő napon kezdődött. Reggel hatkor tizenöt más jelölttel együtt megjelentem a vizsgateremben. Elérkezett a nap. a magasságuk pedig úgy két és fél méter. Ahogy közeledett a tizenkettedik születésnapom. hogy miből állnak. Mind133 .Ifjúi elszántsággal a tanulásnak szenteltem magam. Lobszang. aztán. Odakinn egész idő alatt rendőrszerzetesek őrködtek. vallásetiká­ val foglalkoztam. Asztrológiával. mint amilyen most vagy. senki sem engedett szerzetesek­ hez nem illő kísértésnek. Az elmúlt éveket intenzív tanulással töltöttem. tibeti és kínai nyelvvel . Körülbelül három hónappal koráb­ ban Mingyar Dondup láma azt mondta: . hogy az agyunk megfelelő szellemi állapotba kerüljön. ez csak zűrzavart teremt a fejedben.különös tekintettel a szépírásra . Ezek kb. és a tudás ott lesz. elsőre le akar­ tam vizsgázni. Akkor a legfőbb vizsgáztató a vizsgaterem kis templomából zárt kőfülkékhez vezetett minket. egyre kevesebbet készültem. anatómiával. Kevés idő maradt játékra. a dzsúdóra mégis fordítottunk valamennyit. hogyan készülnek a füstölők. gyógyfüves orvoslással.

Ahogy sötétedni kezdett. Egész idő alatt a saját.134 HARMADIK SZEM egyikünket egy-egy fülkéhez vittek. Fokozatosan mindenki kiesett. melynek egy témája van. Egyszerre egy növendék vizsgázott. és pirkadattól sötétedésig dolgoztunk. lépjünk be.innivalót hozta. mert reggel ki kellett takarítanunk. közölte. Az írásbeli vizsga a hatodik nap éjszakájával ért véget. A cellának nem volt teteje. aki az enni. Akkor lefeküdtünk és reggelig aludtunk. semmilyen okból nem hagyhattuk el a helyünket. kulcsolásból. Három nappal később. ahányszor csak akarunk. ahogyan találtuk a fülkéket. A feltett kérdések gyenge pontjainkra vonatkoztak. megjelent egy szerzetes az ajtónál és elszedte a papírokat. de teát annyiszor kérhetünk. Mindegyikünknek három másik jelölttel kellett megküzdenie. kizárólag korábbi képzésemnek és Cu-nak köszönhetően én maradtam egyedül. Aztán otthagytak. hogy háromszor egy nap ehetünk campát. amit akartunk. úgy kellett elhagynunk. alaposan próbára teszi a tudást és az idegeket. . Saját tapasztalatból mondom. hogy egy vizsgadolgozat. a papírt és az első vizsgakérdéseket. Leg­ alább dzsúdóból a legjobb eredménnyel vizsgáztam! De csakis gyerekkori képzésem miatt. Az ajtót bezárták. a kikérdezés egész nap tartott. Hat napon keresztül minden áldott napra jutott egy tantárgy. A nap maradék része a miénk volt. a vizsgáztatók elé hívtak bennünket. amennyi a vizsga­ terembe bejutott. ahol dzsúdózni tanultunk. és felszólítottak. és -tizennégy órába telik. Mikor már bent voltunk. azt csináltunk. mikor a dolgozatokat már kijaví­ tották. lelakatolták és lepecsételték. De még nem mehettünk el. Kap­ tunk vajas teát és campát is. külön fülkénkben kellett maradnunk. Másnap reggel mind a tizenhatunknak be kellett menni abba a szobába. A szerzetes. A bukottakat hamar kirostál­ ták. míg végül. míg azt megválaszolja az ember. amit pedig akkoriban brutálisnak és igazságtalannak tartottam. hogy a tétellel foglalkozzunk. Ez alkalommal azt vizsgálták. dobásokból és önuralomból. gyengeségeinket pedig feljegyezték. esésekből. milyen tudásra tettünk szert fojtogató fogásokból. így annyi fényt kapott. a szerzetesek a falon lévő kis csapóajtón keresztül bead­ ták az írószerszámokat.

az azutáni napon pedig kihirdették az eredményeket. Izgatott örömöt jelentett számomra. mert le fogsz vizsgázni. Lámaruhát kezdtem hordani és megkaptam minden jogot és privilégiumot.Sokkal jobb. hogy elismerésben részesül. amit pedig későbbi életedben létfontosságúnak fogsz találni. amelyeket máskülönben elkerülnél. Ha már most lámastátusz­ ba kerülsz. TRAPA 135 A következő nap pihenhettünk. hogy olyan dolgokat tanulj. Mivel a Potala csak egy mérföldnyire volt. vagyis orvospapok lettünk. ahogyan csak akar­ tam. és azt mondta. Azon a héten valamikor később.Jól csináltad. Ez azt is jelen­ tette. amiért úgy ta­ nított. nagyobb szabadságra volt szükségem. hogy tanulmányaimban az osztály ne fogjon vissza. hogy attól fogva lámának tekintenek engem. most értem kül­ dött és a szobájába hívott. hogy a rájuk bízott üzenete­ ket követítsék. A küldöncök mindig éltek színészi ké­ pességeikkel. milyen sebesen is jöttek és mennyi nehézséget kellett elviselniük. Ez tisztességes ajánlatnak tűnt nekem. Azt javasolta. joggal taníthatott.látszó­ lag csupán! . mosolygó arccal né­ zett rám: . hogy hangsúlyozzák. hogy minden tárgyból a legjobb lettem. kissé túljátssza a „szerepét".Fájdalmas te­ kintetem láttán magyarázni kezdett: . aki valamilyen szaktudással rendelkezett. De beköltöz­ hetsz a mellettem lévő szobába. hogy bárki. Mingyar Dondup lámát egész idő alatt nem láttam.halálán volt. A lista élén vagy. . ziháló hírnök érkezett az Ékességes üzenetével. ami a lámastátusszal jár. „mert így rákényszerülsz. Az apát úr külön beszámolót küldött a dalai lámának. A kimerültségtől lógott a nyelve és . hogy azonnal nyilvánítsanak lámának. Egyetértett vezetőmmel abban. amit meste­ rem a legjobbnak tartott. ha tanulsz és a saját érdemeid alapján leszel lámává. Lobszang. s így olyan gyorsan haladhattam. Az Ékességes gratulált a vizsgámhoz. elfogadtam. trapák. hogy kiheverjük a nehéz vizs­ gát.XI. de elleneztem. Ahogy beléptem. hogy láma lettem. hogy tizenhat éves koromban vizsgázzak. mikor eljön az ideje. azt gon­ doltam. Velem együtt öten mentünk át. és tudásod gyarapodni fog". Most. . sok minden kimarad a tanulmányaidból. hogy az én sikerem az övé is.

Lobszang. Nehéz dolguk volt ma reggel. Addig izegtem-mozogtam. Képzeld. sehol se erezz semmit. mert bár ülve. . . amit mondott. amint belülről rángatja a lábujjaimat! De jó lesz megszabadulni tőle! Na. a csuklód mellett a könyöködig. biztosan jó csomó kis ember szorgoskodik ott. Rám nézett és így szólt: . hagyják a lábfejedet. Képzeld el. amit leghamarabb el kellett sajátítanom. Mondd meg a kis emberkéknek. a rela­ xáció tudománya volt: enélkül nem lehet semmilyen. hogy az izmaidat húzkodják.Lobszang.Miután idáig jutottam. hogy az agyad felfedezze a lábadat. Hagyd. . Induljanak el a fejed felé. Mind ott vannak? Biztos? Tapo­ gasd végig gondolatban. Azt mondta. lábad apró emberkékkel van tele. most képzeld azt. minden izmod elernyedt.Képzeld. sem feszültség. végtagja­ id az eséstől behajlítva. nem juthatsz előbbre a csendes elmélkedésben. igazi metafi­ zikai tanulmányokat folytatni. én hogyan csinálom. Lobszang. hogy először is feküdjek le. A lábikrádra figyelj.Most magához . hogy kezed. elég feszültnek látszol. jobb ha először hátán fekve tanulja az ember. . összeroskadtál.Most a karod következik . . hogy minden ember­ két elhívsz. sehol se maradjon feszesség vagy feszültség. Szólj az emberkéknek. mert az arcizmok csak akkor lazák. hogy ne erezzed. .mondta. és megbizonyosodjon róla. ahol éppen néhány könyvet tanulmányoz­ tam. amíg abba a helyzetbe ke­ rültem. amíg nem lazítsz. ne legyen benne sem mozgás. sőt áll­ va is lehet lazítani. Megmutatom. Most hagyd kicsit pihenni őket. ki vele! . .Na.Nézd csak! Valakit a combodban felejtettél. hogy leestél egy szikláról . hogy hagyják ma­ gukra az izmaidat. Egyik nap Mingyar Dondup láma bejött abba a szobába.136 HARMADIK SZEM Az egyik dolog. akik úgy mozgatnak téged. a szád kicsit nyitva. folytatta: . Ki vele. Szólj az emberkéknek. hogy a földön fekszel. Az emberke feszesen tartja az egyik combizmodat.Kezdd az ujjaiddal. egy izom sincs működésben.mondta. aztán fel a válladhoz. hogy induljanak felfelé. Az öreg Cu-ra gondoltam.A földön fekve megpróbáltam ma­ gam elé képzelni az emberkéket. amikor ugráltál.Végre meg volt elégedve a lábammal. most csináld ugyanezt a lábszáraddal.Hirtelen megállt és rám mutatott: .

és azt. akik működtet­ nek. hogy egy kicsit másképp csináljam. Szólj nekik. hogy lazítsák el az izmaidat. Látni fogod. kérlek. jól teszik. . Nézzük. Gondolj a szerzetesekre. hogy a testedet csak a külső bu­ rok tartsa egybe.Elfordult és kinézett a nyitott ablakon. minden erőlködés nélkül. Ez a módszer sosem mond csődöt. Elég hosszadalmas leírni az egész folyamatot. . Akkor állítsd meg a gondolatokat. Ez utóbbihoz azt a tanácsot kaptam. hogy szabadon folyjanak. mint ők. hogy lásd a feketeséget. hogy a tested lámakolostor. és élvezd a tökéletes szellemi és fizikai relaxációt. TRAPA 137 a testhez érkezünk. szóval csak semmi feszültség. Hunyorogsz. holott a relaxáció kis gyakorlattal könnyű dolog.A relaxáció leg­ kiválóbb képviselője odalent napozik. ha gyakorolnak eme sorok és az itt következő mentális módszer alapján. és rövid időn belül semmi megerőltetésbe sem kerül. Tanulhatsz abból. Menj utánuk. Kövesd őket lassacskán és nézd meg. Lobszang. Mondd nekik. Valóban kép­ zeld el. Lazíts. csukd le könnyedén a szemhéjadat. mit tehetünk vele. először a tested alsó részéből menjenek el. távozzanak. Ahogy itt fek­ szel. valamennyi izmodat. Pedig nincs fény. fizikailag ellazultan. mert így szólt: . de szellemileg feszült vagy. és egy má­ sodperc is elég rá. mindkét sarkában van egy feszes izom. és ugrasd át őket újra a fekete űrön. hozd vissza őket. mennyire érdektelenek. mely zavarhatná a szemed. Képzeld el a semmi fekete négyzetét. hogy gondolataid megpróbálnak átugrani egyik oldalról a másikra. Néhány átugrik. elernyedjen és megtalálja saját helyét. erősen nézd. Figyelj. milyenek. hagyd. mint a lazí­ tást.A re­ laxáció szempontjából talán a fej a legfontosabb rész. és nehéznek tűn­ het. Figyelj a szádra. sem enni.Kevés haszna van. ha elengedted magad. amit csinálnak és távozzanak. ahogy a macskák lazítanak. lazítsd el az izmokat mindkét oldalon! Most nem fogsz beszélni. hogy miután kiengedtek minden izmot. Akkor már laza a tested. . Akik idege­ sek a civilizációs gondoktól. senki sem tudja jobban csinálni.XI. Láthatóan elégedett volt a haladásommal. Mingyar Dondup láma ezeket mondta: . Vedd úgy. hogy a tudatod egy pillanatra el­ időzzön a gondolataidnál. könnyedén. ne engedd. Hagyják abba. hogy minden megereszkedjen. akik feszítik benned az izmokat.

Nagyon szerette a dzsúdót. de ár­ talmatlan. hogy az asztrálutazáshoz kiszabadítsák az ént a testből. mert az az önuralom számára nagyon jó gyakorlat. és mindennapos dolognak számított. és igyekezett a lehető legérdekesebben tanítani. Mindenkinek szüksége van a lazításra. Sokan sosem kapcsolják ki a tudatukat és sosem állítják le gondolataikat. mely mentes a káprázattól és a haszonleséstől. mint csinálni. A képzésnek köszönhetően majdnem érzéketlenné váltunk az esésekkel szemben. hogy a tuda­ tunkat kiképezzék. Velünk mindent megtettek. hogy egy három­ négy méteres falról csak úgy mulatságból leugorjunk. mielőtt a másik ember tudná. de ez felettébb helytelen felfogás. és valóban nagyon könnyű ügy. Tibetben. zése. A kis nyomás megbénítja az agyat. nem szenvedett. Középút összetevőit. tíz támadót tudott pillanatokon belül visszaverni és legyőzni. olyanok. Mint már be­ mutattam. * Nemes nyolcrétü útnak szokták n e v e z n i . figyelmes és igaz.) (A szaklektor megjegy­ . aki tanított. a nyak megérintésével a másodperc törtrésze alatt tudat­ vesztést okozhatunk. Kevés gyakorlat kell hozzá. A beteg semmiről sem tu­ dott. hogy felmondtuk a buddhizmus alappilléreit képező ún. mint azok. A láma. Magas szinten tanítottak dzsúdózni. hamarosan összeesne: az agyat és a tu­ datot mégsem pihentetik. hogy tudni kell puhán esni. Arra is használják ezt a módszert. gyakran alkal­ maztuk ezt a fogást. ahol nincsenek altatóorvosok.138 HARMADIK SZEM Ezt megint csak nehezebb elmagyarázni. Ha valaki néhány napon át pihenés nélkül járkálna. Minden másnap azzal kezdtük a dszúdózást. A dzsúdóhoz hozzátartozik. A „fojtófogás" vadnak és kegyetlennek tűnhet a nyugati gondolko­ dásmód számára. hogy mindjárt elveszíti az eszméletét.* Ezek a következők: Helyes szemlélet: olyan nézet és vélekedés. akik megpró­ bálják éjjel-nappal működtetni a testüket. Helyes beszéd: amely során az ember kedves. Helyes vágy : ami által az embernek magasztos és méltó célja il­ letve érdemleges véleménye van. ha egy bonyolultabb foghúzáshoz készülőd­ tünk vagy csontokat illesztettünk össze.

TRAPA 139 Helyes viselkedés: mely az embert békéssé. És Csakporiban egy bölcs láma egyetlenegy előírást sem szegett meg! Mintha a világ csupa tanulnivaló lett volna: azt gondoltam. mert senkinek sem szabad fentről lenézni a Mindentudóra. amit helyesnek tud. Amikor így nézelődtem. A nagy csörten a Drepungi úton terpeszkedik. sem inni. de kelepcét is jelentett. amelyet egyik történelmi hősünk. becsületessé és ön­ zetlenné teszi. az embernek vigyáznia kell. átlépjen a testén. és már ez is fé­ lelmetesen soknak tűnt. szét fog durranni a fejem. amikor a buddhizmus és a béke még nem érkezett el Tibetbe. Ott feküdt pirkadattól sötétedésig.XI. a Pargo Kaling látványa tárult elém. de a Vashegy másik oldalán. aki be akar menni a templomba. majdnem a Csakpori lá­ bánál is állt egy csörten. legnagyobb csalódásomra és ré­ mületemre az előírások száma százötvenháromra emelkedett. a Khati Linga-ra és a Kalingcsu folyón keresztül a Dodpal Linga-ra. Helyes figyelem: abban áll. amely elhalad Sö falu mellett. Láma lettem. mely az életrealitásokról és a felettes énről való meditálásból ered. A „Linga" parkot jelent. Korábban a szerzetesi viselkedés harminckét szabályának kellett engedelmeskednem. . Ez nagyon nagy szégyen volt. Egy a „legkiválóbbak" közül. Ha valamelyikünk vétett a fentiek ellen. két gyönyörű parkra láttam. De kellemes volt fent üldögélni a tetőn és figyelni. Lámaként. rejtőzködnöm kellett. és ez utóbbiak­ nak megadja a jogot az életre. hason kellett feküdnie a főtemplom bejárata előtt. Jól hangzott. Helyes elragadtatottság: olyan öröm. és nem kapott sem enni. aki azokban a háborús időkben élt. nem mozoghatott. hogy a dalai láma megérkezik Norbu Linga-ba. hogy az ember helyesen gondolko­ dik és megpróbál aszerint cselekedni. Közelebb. Egy az elitből. Szintén alattunk. Helyes törekvés : az embernek önuralommal kell rendelkeznie és állandóan képeznie kell magát. Északra a Nyugati kapu. hogy mindenki. Helyes élet: hogy ennek megfeleljen. vagyis az Ékszer Parkba. és a nyugati írásmódhoz legalábbis ez a szóalak áll legköze­ lebb. Kezár ki­ rály emlékére emeltek. és a város szívébe vezet. ne sértsen meg más embereket vagy állatokat.

a ragyogó csörtenek. ami kárpótoljon és örömöt okozzon. amilyet érdemes élni. de megérte. a i e s t ő i lá­ makolostorok és a megközelíthetetlen kőszirteken gubbasztó re­ meteodúk. és egy kicsit keletebbre a Csokang fénylő háztetői. és hogy másokon segíthessenek.ezekből állt az életünk. Aztán ott volt még a közeli Potala. Nehézség? Akadt bőven. A többiek bajtársiassága. amelynek aranyló kupoláira olyan tisztelettel néztem. . Kárpótolt a gyönyörű zöldellő völgy. Akiknek egyetlen gondolata a „Béke".140 HARMADIK SZEM Munka? Rengeteget dolgoztunk. amely olyan volt. sőt jóval többet. ha olyan emberek mellé társulhattunk. de volt. melyek át meg átkígyóznak a hegyláncok között a földeken. Teljes kárpótlást nyújtott. és a füstölők templomok körül kerengő ismerős szaga . a szerzetesek durva jócimborasága. mint amilyen Mingyar Dondup láma is volt. a kéklő folyók. Minden közösségben vannak értetlenek és kishitűek: itt Csakporiban azonban valóban ők alkották a kisebbséget. s benne a gondozott fák.

Röpültek a hetek. alkalmasak-e a hosszú útra. Úgy volt. hogy legyen néhány napunk Trajerpában. Akiknek a kolostorban kellett marad­ niuk. Új bőrtáskákat készítettünk.Két hétig mindenki rettenetesen elfoglalt volt. Természetes lelőhelyükön sok hasznos dolgot megtudhatsz a gyógyfüvekről és bevezetünk a valódi sár­ kányrepülésbe is. már fehér lovon lovagoltam. A sátra­ kat rendbe hoztuk. a falnál gyülekeztek. hogy könnyű tér­ nünk legyen csak és gyorsan odaérjünk. a régieket pedig kitisztítottuk. Mint láma. A tábort a régi Trajerpa kolostorban verjük fel. úgy hetven-nyolcvan kiló körüli terhet cipeltek. augusztus ele­ jén vezetőm így szólt hozzám: . Né­ hányan minimális felszereléssel előre siettünk. Most már sokkal jobban belemerülhettem az okkult tanulmányok­ ba és speciális képzésben részesültem. A jak-karaván lassabban jött utánunk. Nagyon kevés felszerelést vittünk magunkkal. .Ebben az évben elmegyünk a gyógynövénygyűjtőkkel. és az állatokat gondosan megvizsgáltuk. és mindennap csapatokat küldtünk ki. 141 .rájuk vakáció és kaland vár. az állatokat jól megrakva. és irigyen figyelték a többieket . a jakok általában nyolc-tízet. Egy napon.és terveznivaló volt. hogy megnézzük. hogy csapatunk kétszáz szerzetesből áll majd. mielőtt a csapat megérkezik. A lovak tizenöt­ húsz mérföldet tesznek meg naponta. hogy kutassák át a környéket gyógyfüvekért. tanulni. Olyan sok tenni-. Augusztus végén nagy kiáltozások és lárma közepette elindultunk.

Sosem tudtam állni a nyeregben. az a tíz ember.ahogy általában .Lobszang.az éhség volt. hogy néhány valóban értékes kéziratot őriz a gyógyfüves gyógymódokról. Vezetőm egy idős apáttal beszélgetett. és az ott élő szerzetesek rengeteg vajas teát. hogy vajon Csakpori tartozik e Trajerpa-hoz vagy fordítva. mint sokan mások. mintha csak Csakporiban lennénk. és ez ha kecses nem is. A legtöbb láma ré­ gi barátokkal találkozott. amiket hoztunk. de legalább biztonságos volt. hogy elolvassam és kijegyzeteljem őket. és arra gondoltam. A folytonosan emelkedő terepből vég­ telen hegycsúcsok emelkedtek. A templomépület lapos tetejéről füstölők sűrű" füstje szállt az ég felé. hogy újra csak teljesen egyedül vagyok a világ­ ban. . iz­ gatottan várták a Ihászai híreket és a szokásos ajándékokat. hogy mi is történik. csak ültem és kapaszkodtam. campát és zöldséget készítettek. és még mielőtt felocsúdtam vol­ na. az megfordult és így szólt: Szóval ő az? Nos. ahonnan feleresztjük majd a sárkányt. mert egyáltalán nem kedveltem a lovaglást. de néhány perc múlva kiáltást hallottam: . nos. Mingyar Dondup lámát. és milyen fiatal is! Legnagyobb gondom . teraszos kertekhez vagy talán inkább széles lépcsőkhöz hasonlítottak. de mindkettő a legrégebbi tibeti kolostorok közül való volt. Persze ekkorra már nem estem le a vágtató lóról sem. De engem legjobban a közeli fennsík izgatott. Kése­ delem nélkül mindenki az ebédlő felé vette útját. Az út igen nehéz volt. A hegylábaknál lapos fennsíkok húzódtak. Lobszang.142 HARMADIK SZEM Az előőrsben huszonheten voltunk. a tömeg szétnyílt és többé-kevésbé elnyelt. valóban nagyon örültünk. hogy közeledünk felfelé a hegyoldalon. Az üdvözlő tömeg elsöpörte tőlem. Látták. aki elsőként tette meg ezt a különös utat a Csangtang felföldre. Fellovagoltunk az udvarba. Volt itt egy érdekes beszámoló is az első expedícióról. de vitézségem ezzel véget ért. Tízen írták. nem láttam. mindenki ismeri. az út végének gondo­ lata mindannyiunkat friss energiával töltött fel. ott leültünk és csendben ettünk. Készültem rá. merre vagy? Válaszoltam. Mikor néhány nap múltán megérkeztünk a kolostorba. Trajerpa arról híres. Nem volt egész bizonyos. és különösen nekem. melyek egyre magasabbra és magasabbra hágnak. Különös volt a táj erre. úgy látszott. Nem csak az önzetlenség hajtotta őket.

majd a sziklák közötti hasadékokon keresztül mederbe terelte. de számomra ez az út főképp Mingyar Dondup láma és a gyógynövényszakértők gyakorlati út­ mutatását jelentette. mert ilyen fa nem nő Tibetben. és minket is sötétség vett körül. kis sárga bogyós növénynek csodálatos fájdalomcsillapító hatása volt. Eldugva. és hozzáfogott az istenek munkájához. hogy az­ után nálunk. csak a sárká­ nyokra tudtam gondolni. az itteni zsombékos talaj jóval több nedvességet tudott fel­ szívni. A fenyőt messzi vidékről . A többi idő egészét a gyógynövénygyűjtésnek és a sárkányeregetésnek szenteltük. itt is megtartottuk az éjféli istentiszteletet. a föld zugainak beporozásához. a mögöttem lévő lámakolostori épületekben fenyőlécek hevertek. ahogy a gyér növényzet között zizeg az esti szél. Az egyik. kemény ütéseket is kibír anélkül. Alattunk a vidék fekete tónak látszott. A fegyelem Trajerpa-ban sem volt laza. össze­ húzódtak a nappali hőség után. amikor újra felhasználták. és rendszeres időközökben a többit is. hogy eltörne. már tudtam irá­ nyítani és felügyelni a munkájukat.hozták. De most. és hallani lehetett. ebben a szent épülete­ gyüttesben. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 143 Az alacsonyabb lépcsők közül néhányon sok gyógynövény ter­ mett. Én. Az öregek úgy mondták. a legbölcsebb megoldás volt: ha most lazí­ tunk. mint egy óriási kagylókürt. fent. könnyű és erős. Felettünk. A hegyoldalba kapaszkodó lámakolostorban világos volt.XII. később nehezebb lett volna betartani a megszokott rendet. Sehol semmi fény. mint láma. megmozdultak. ha valaki végiggondolja. a sötét éjszakai égen élénk fénnyel ragyogtak a csillagok. kivéve itt.talán Asszam-ból . mely istentiszteletre szólít. A sárkányépítéshez viszont ideálisnak tartották. az emberépítő sárkányokra. a hegyoldal csapdába ejtette. Napnyugtával az esti szél felerősödött. Olyan volt. Körülöttünk recsegtek-ropogtak a sziklák. Amerre a szem ellá­ tott. sehol egy teremtett lélek. ke- . mint a tőzegmoha. oda­ lent a földet bíbor árnyak borították. Amint vé­ gigsöpört a lenti völgyön. fojtott-tompa nyöszörgő bugással törjön elő. és a legközelebbi alkalo­ mig. A sárkányeregetés után a fát átvizsgálták. Ez. egy raktárban tárolták. A nap elsüllyedt a távoli hegycsúcsok mögött. A szerzetesek és a fiúk összeszedték és kirakták száradni. ahogy körülnéztem.

ez a béke­ szerető ország. miközben papi hivata­ lukat teljesítették. A nap végét jelző hangokra lassan szétszóródtak. hogy a saját életmódunkat élhessük. és minden­ ki elindult lefeküdni. Számunkra a trombitaszó azt jelentette. De talán. azt. hogy éjfélig alhatunk. Lassacskán megszűntek az élő hangok.. előttem egész életem. miért kellett. amely ismer minden állomást és megállóhelyet. hogy elaludtam! Szerzeteshez nem illő gondolattal . Köpenyüket lobogtatta a szél. A termekben és a templomokban szerzetesek verődtek össze kis csoportokban. a mellékes és a főbb mozzanatokat. mint hogy szellemileg fejlődjön. mely még el sem kezdődött. a mennyei szoba fényei pedig átragyognak az ég kárpitjának ré­ sein . tudja. hogy megszálljanak bennünket? Mit tettünk mi. Olyan sokat tudtam róla. a bé­ ke hangulata áradt szét a kolostorban. gyógyítsam a betegeiket. mint ahogy egy jak baktat a csapáson. Ismertem a jós­ latokat. valamennyi dalai láma leghatalmasabb inkarnációjáról. amikor a jak átér az Áhíta­ tos Földreborulás Hegygerincen.144 HARMADIK SZEM szár légiói Buddha szavára ledobták lándzsáikat a menny padlójá­ ra.és ezek a csillagok. Pedig észre sem vettem.. amíg csak az ismert célhoz nem ér. a homályban szerzetesek sziluettjét láttam. és melynek mégis fáradhatatlanul tovább kell taposnia az utat. Ahogy felnéztem a tetőre. És tő­ lem azt várják. A jóslat Tibetről. Miért sóvárogtak más nemzetek a mi földünkre? Mi nem kívántunk mást. Mégis úgy kellett to­ vább mennem. a templomi trombiták egy újabb nap végét jelezték. hogy hagyjanak magunkra. Lhásza és a lenti világ dolgairól beszélgettek. azt gondolja. és először megpillantja a szent várost. hogy aludjak vagy hogy aludni akarjak. hol rossz a legelő. melynek nem volt más célja. és segítsek a sebesültjeiken egy olyan háborúban. amit megjósoltak. miért akartak akkor mások meghódítani és leigázni minket? Mi csak annyit akartunk. érdemes volt. De olyan sok mindent nem mondtak el. csak ami a miénk. a dalai lámáról. Fent a csillagok. A hátamon feküdtem és ki­ néztem a kis ablakon. miért. És szeretett lámánkról. akik elfoglalják az országunkat. Hirtelen a templomi dobok dobbanására ébredtem. Ezen az éjjelen túl izgatott voltam ahhoz. Hirtelen új hang vegyült az erősödő szél zajába. hogy azok közé menjek majd.

de hideg van itt! Kétszázötvenhárom szabálynak kell engedelmes­ kedni. hogy megnézzen egy térképet. . Nemegyszer kérdezték tőlem: . előkészül és lassabban vezet. Kibo­ torkáltam. Aztán később. Tudja. látja. Jaj. A bölcs autós megnézi a térképet. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 145 feltámolyogtam. hogy vannak bizonyos helyek. hiszek a reinkarnációban. nem jelentik azt. Messze nem. Bár megteheti. keserű. honnan indul és mi a célpontja. bennünket tesznek próbára. hogy sóhajtozunk a jó öreg iskola után. hogy jól teszi. netán még egy megkülönböztető színt is a szerzetesi ruhára. hogy azért jö­ vünk a földre. Ha veszi magának a fáradságot. nem pedig mást. vagy akármi más . hogy tanuljunk. Bementünk a templomba és bekapcsolód­ tunk az istentiszteletbe.„Ha ismerted az összes kelep­ cét és nehézséget. Nem mindig érdemes a kellemes és a könnyű úton járni. miért nem próbál­ tad elkerülni őket?" A legkézenfekvőbb válasz így hangzik: .történelem. aznap érkeztek. Éjfél van? Sosem ébredek fel már? Remélem azért nem bukok fel a lépcsőkön. Az ember mondjuk el akar menni Dardzsilingből Washingtonba. hasztalanok és céltalanok. a nyakken­ dőt. és szerez egy útikalauzt valamelyik szer­ vezettől. így van ez a jóslatokkal is. A jóslatok valószínűségek. nem biztos. Az órák . vagy ahol nem tudja elke­ rülni őket. Vagy olyan büszkék leszünk rá.unalmasak. hogy feltesszük a jelvényt. lehet. számtan. földrajz.Ha elkerülhettem volna. az egyiket már meg is szegtem. és a leckék. hogy csatlakozzak a többiekhez. amit megjövendöltek neked. Nehéz. így tűnik legalábbis. mert a hirtelen ébredéstől erőszakot tettem a gondolataimon. Az élettel is ez a helyzet. Nehezen találtam meg. Hiszek abban. Ha az ember iskolába jár.XII. amelyeken átvezet az útja. amíg diákok vagyunk. hogy az embernek nincsen szabad akarata. Buddhista vagyok. ha az ember már láma? Na. hogy jóslat hamis volt. akik szintén kábultak voltak. amit megjósoltak nekem. minden nehéznek és keserűnek látszik. hogy kikerüli ezeket. már az elkerülhető­ ség puszta ténye is azt bizonyította volna. ha már befejeztük. Ha­ sonlóképp az ember átautózhat Londonból Invernessbe. így elkerülheti a rossz utakat. mert utazása esetleg hosszabb vagy költségesebb lesz. melyeket meg kell tanulnunk. miközben az alvástól elgémberedett kezemmel a köntösöm után nyúltam.

146

HARMADIK SZEM

De mikor elhagyjuk a földi iskolát, meglehet, büszkeséggel hord­ juk a jelvényét. Én természetesen azt remélem, gondtalanul vise­ lem majd fejem fölött a dicsfényt! Félek talán? Egy buddhista sem fél. A halál pusztán abból áll, hogy elhagyjuk a régi, üres héjat és újjászületünk egy jobb világba. Virradatkor mindenki fent volt már és alig várta, hogy elindul­ jon. Az idősebbek találkozni akartak azokkal, akikkel előző este nem találkoztak. Én már borzasztóan szerettem volna látni az em­ berreptető sárkányokat, melyekről olyan sokat hallottam. Körbe­ vittek minket a kolostoron, hogy tudjuk az utat. Fent a magas tetőn megnéztük a felettünk tornyosuló hegycsúcsokat és lepillantottunk a félelmetes szakadékokba. Messzebb megduzzadt, sárga folyamot láttam, vize tele volt agyaghordalékkal. A közelebbi folyók ég­ színkék víztükre lágyan fodrozódott. A csendes pillanatokban hal­ lottam a mögöttünk csordogáló csermely vidám csobogását, ahogy sebesen szalad le a hegyoldalon, hogy mihamarabb leérjen és csatlakozzon a többi folyóhoz, melyek Indiában a hatalmas Brahmaputrába folynak, később a Gangeszbe, majd pedig a Bengáli öbölbe ömlenek. A nap felkelt a hegyek fölött, és a reggeli csípős hideg hamarosan eltűnt a levegőből. A távolban egy magányos ke­ selyű körözött, reggeli eleséget keresett. Mellettem egy tekintélyes láma a vidék főbb jellegzetességeit mutatta. „Tekintélyes"... az voltam, mert a szeretett Mingyar Dondup láma védencének számí­ tottam, de azért is, mert rendelkeztem a „harmadik szemmel", és mert inkarnációnak, vagy ahogy mi mondjuk, trülku-nak bizonyul­ tam. Az inkarnáció felismerésének rövid részletei talán érdekelnek néhány olvasót. A szülők kisfiúk viselkedéséből pl. úgy gondolják, hogy a gyerek többet tud a szokásosnál, vagy olyan „emlékei" vannak, melyek köznapi módon nem magyarázhatók. Felkeresik a helyi lámakolostor apátját, hogy jelöljön ki egy bizottságot, mely megvizsgálja a gyereket. Elkészítik az előző élet horoszkópjait, és megnézik, hogy vannak-e bizonyos különös jelek a fiúcska testén: a kezén, a lapockáján, és a lábán. Ha meglelték a jeleket, azt kutat­ ják, vajon ki lehetett előző életében. Előfordul, hogy néhány láma felismeri (mint ahogy velem történt) és ilyenkor maradt egypár

XII. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK

147

személyes darab utána, mely hozzáférhető". Ezeket megkeresik, hozzátesznek még néhányat, amely ugyanúgy néz ki, és a kisfiú­ nak fel kell ismernie az előző életéből származó összes, talán ki­ lenc tárgyat. Hároméves korában már képesnek kell lennie erre. Egy hároméves gyerek még túl kicsi ahhoz, hogy szülei úgy befolyásolhassák például, hogy előre lefestik a szóban forgó tár­ gyakat. Tulajdonképpen a legkevésbé sem baj, ha elmondják, ho­ gyan viselkedjen. Nincsenek jelen, mikor a választásra sor kerül, és a fiúnak megközelítőleg harminc közül kilenc dolgot kell azo­ nosítania. Ha két hibát ejt, megbukott a próbán. Ha sikerrel jár, élő megtestesülésként nevelik, és tanulásra buzdítják. A gyermek he­ tedik születésnapján felolvassák a jövőjére vonatkozó jóslatokat. Azt gondolják, teljesen felfogja - megérti, amit mondanak neki, és azt is, amit a jövendölés magában rejt. Saját tapasztalatból tudom, nem érti meg. Semmi kétség, a „tiszteletre méltó" lámának mindez megfor­ dult a fejében, amint a vidék sajátosságait mutatta. Odaát, a víze­ séstől jobbra volt egy nagyon jó hely, ahol noilme-tangereí lehetett gyűjteni, amelynek levét tyúkszemek és szemölcsök eltávolítására, illetve a vízkór és a sárgaság enyhítésére használják. Amott, abban a kis tóban Polygonum hydropipert lehet szedni, tövises és rózsa­ szín virágos növényt, amely a víz alatt nő. A leveleket reumatikus fájdalmakra használtuk, és a kolera gyógyítására. Itt a közönséges füveket gyűjtöttük, csak a felföldeken teremtek ritka fajták. Sokan érdeklődnek a gyógyfüvek iránt, ezért részletezek néhány gyakori típust, és leírom, mire használják. Csak latin nevüket ismerem, így inkább ezeket adom meg. Allium sativum: nagyon jó antiszeptikus hatású, asztmára és más mellkasi panaszokra is használják. Egy másik kiváló fertőtle­ nítő gyógyszer, amit azonban csak kis dózisokban adagolnak, a Balsamodendron myrrha. Ez különösen a fogínyre és a száj nyál­ kahártyáira van jótékony hatással. Ha beveszik, hisztériát okozhat. Volt egy magasszárú növény krémszínű virágokkal, amelynek a le­ ve elijesztette a rovarokat a csípéstől. A latin neve Becconia cordaía.Talán a rovarok tudták a nevét, és az riasztotta őket! Volt egy olyan növény is, mely pupillatágításra szolgált. Az Ephedra sinica

148

HARMADIK SZEM

hatása hasonlít az atropinéhoz, és amellett, hogy Tibetben az aszt­ ma kezelésére leginkább ezt alkalmazzák, nagyon hatásos az ala­ csony vérnyomásra is. A szárított, majd porrá tört ágakat és gyöke­ reket használtuk. A kolera a fekélyek szaga miatt gyakran igen kellemetlen volt a betegnek és az orvosnak egyaránt. A Ligusticum levisticum meg­ szüntette a szagot. Külön megjegyzés a hölgyek számára: a kínai­ ak a Hibiscus rosa-sinensis szirmaival feketítik a szemöldöküket, de a cipőiket is! Mi felfőzzük a leveleket, folyékony oldatot készí­ tünk belőlük, melyet lázas betegek testének hűtésére használunk. Újra a hölgyeknek: a Lilium tigrinum valóban gyógyítja a petefészek-neuralgiát, míg a Flacourtia indica levelei segítenek abban, hogy a „sajátos" női panaszok legtöbbjén túljussanak. A Sumach rhus csoportban a verneciferából a kínaiak és a japá­ nok lakkot készítenek. Mi a glabrát cukorbaj, az aromaticál bőr­ betegségek, vizelési panaszok és ciszták esetén használtuk. A hólyagfekélyek kezelésére szolgáló másik igen hatásos összehúzószert az Arctesaphylos uva ursi leveleiből nyertük. A kínaiak job­ ban szeretik a Bignonia grandiflorát, a levelekből általános célra állítanak elő összehúzószert. A későbbiek során, a fogolytáborok­ ban a Polygonum bistortái valóban nagyon hasznosnak találtam a vérhasra, Tibetben is arra használtuk. A hölgyek, akik elővigyázatlanul szerettek, gyakran hasznát vették a Polygonum erectumból előállított adstringensnek: nagyon hatásos módszer, ha valaki el akar vetélni. Azokra, akik megégtek, „új bőrt" illesztünk. A Siegesbeckia orientális kb. 120 centiméter magas növény, sárga virágai vannak. A leve, amit sérülésekre és égési sebekre rakunk, úgy működik, mint a kollodium. Ha beve­ szik, hasonló hatású a kamillához. A sérülések okozta vérzést Piper augustifoliummal csillapítottuk. A szív alakú levelek alsó ré­ sze a legjobb erre a célra. Az előzőekben felsoroltak igen elterjedt gyógynövények, a többieknek nemigen van latin nevük, mert a nyugati világban, ahol ezeket az elnevezéseket adományozzák, nem ismertek. Csupán azért említem őket, hogy jelezzem, tudtunk valamit a gyógyfüves gyógyításról!

XII. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK

149

Nagyon kedvező helyen álltunk, és ahogy a ragyogó, napsüté­ ses reggelen végignéztünk a vidéken, jól láttuk a völgyeket és rej­ tett helyeket, ahol a füvek nőttek. Amint távolabbra tekintettünk, a vidék egyre sivárabb és sivárabb lett. Megtudtam, hogy annak a hegycsúcsnak a másik oldala, amelyre kolostor épült, valóban na­ gyon száraz terület. Mindezt magam is meglátom majd, mikor a hét vége felé magasra szállok a sárkánnyal. Valamivel később Mingyar Dondup láma hivatott, és azt mond­ ta: - Gyere Lobszang, elmegyünk azokkal, akik megszemlélik a sárkány felszállóhelyét. Ez a te nagy napod lesz! - Több se kellett nekem, indulásra készen felugrottam. Lent a főbejáratnál egy cso­ port vörösköpenyes szerzetes várt ránk, együtt mentünk le a lép­ csőn, majd végig a szeles fennsíkon. Itt fent alig volt növényzet, a kemény kőpárkányt föld fedte. Néhány elszórt bokor kapaszkodott a sziklákba, mintha csak félne, hogy lecsúszik a szikla szélén és beesik a szakadékba. Felettünk, a lámakolostor tetején az imazászlók keményen és mereven állták a szelet, a rudak, ahogyan évszázadok óta, minden egyes széllökés­ nél recsegtek-ropogtak és nyöszörögtek, de kitartottak. Mellettünk tétován elcsoszogott egy kis novícius. A szél akár a füstöt, felkap­ ta a port, amit a csizmája felvert. A hosszú fennsík egyik sziklás pereme felé mentünk, ahonnan a hegycsúcs finoman ívelt a magas­ ba. A köpenyünk a hátunkra tapadt, elöl fel-feltornyosult a szél­ ben, mely lökött előre és előre. Nehéz volt nem szaladni... A pe­ remtől úgy hét-nyolcszáz méterre volt egy hasadék a földben, amelyből a szél viharos erővel tört fel, időnként mint sebes nyila­ kat, kis köveket és zuzmódarabokat repített a levegőbe. A lenti völgyön átsöprő szelet a sziklaalakzatok csapdába ejtették, de mi­ vel nem tudott könnyen kijutni, felgyülemlett és a töréseken ke­ resztül nagy nyomással felfelé tódult, míg végül süvöltő erővel ki­ szabadult a fennsíkra. Néha, az orkánok idején - mondták - úgy üvöltött, mint a legmélyebb veremből menekülő és áldozatra leső démonok. A hasadékban áramló viharos szél megváltoztatta a nyo­ mást a sziklarésekben, hol magasabban, hol mélyebben fütyült.. Most azonban, ezen a reggelen a légáramlás egyenletes volt. Mégis jól el tudtam képzelni azokat a történeteket, amelyeket kis-

150

HARMADIK SZEM

fiúkról meséltek, akik erős széllökésbe kerülve lerepültek a lábuk­ ról, egyenesen fel a levegőbe, majd hatszáz méter zuhanás után le­ estek a hasadék alján lévő sziklákra. Sárkányeregetésre azonban kiváló volt ez a hely , mert a szél olyan erősen fújt, hogy egyene­ sen a magasba emelte a sárkányt. Kis modelleken (hasonlítottak azokra, melyeket otthon reptettem gyerekkoromban) megmutatták, hogyan. Meglepő volt, hogy még a legkisebb játéksárkány is fel­ húzza annak az embernek a karját, aki a kötelet tartja. Végigvezettek bennünket a kőpárkány mentén, és egy igen ta­ pasztalt láma megmutatta az elkerülendő veszélyeket, a csúcsokat, amelyeknél csalóka bukószelekre lehet számítani. Megtudtuk, hogy minden sárkánylovas magával visz egy követ, amelyhez egy imádsággal telerótt selyem khata-t erősítettek, hogy a levegő istenei áldják meg a sálat, illetve birodalmuk új látogatóját. Mikor megfelelő magasságba kerül, a követ odadobják a „szélnek". Az­ tán, ahogy a selyem kitekeredik, a szél istenei - ezt remélték - el­ olvassák az imát és minden bajtól megvédelmezik az egekbe merészkedőt. Visszamentünk a kolostorba, ahol nagy sürgés-forgás kezdő­ dött, kihoztuk a sárkány összeszereléséhez szükséges anyagokat. Mindent gondosan átnéztek. A fenyőléceket két-három centiméte­ renként ellenőrizték, hogy megbizonyosodjanak róla, nincsenek elrepedve vagy megsérülve. A selymet, amellyel a sárkányt borí­ tották, kigöngyölték egy tiszta és sima földdarabra. A szerzetesek négykézlábra ereszkedve gondosan átvizsgáltak és megszemléltek minden egyes négyzetmétert. Elégedettek voltak az eredménnyel, így hát a keretet összerakták. Ez a sárkány doboz formájú volt, a négyzetes oldala kb. két és félszer két és fél -, a hosszúsága három méter. A két „vízszintes" oldalból egy-egy kb. két és fél méteres szárny állt ki. A szárnyak alá, hogy csússzanak, és hogy a fel- és leszálláskor védve legyenek, félkör alakúra hajlított bambuszrudakat erősítettek. A sárkány megerősített „padlózatánál" volt egy hosszú bambuszrúd, amely mint a tibeti csizmák, felfelé elvéko­ nyodott. Ez a sajátos rúd olyan vastag volt, mint a csuklóm, és úgy volt kimerevítve, hogy a selyem még akkor se érjen a talajhoz, ha a sárkány a földön áll, mert a talpfa és a szárny védők ezt megaka-

a két szerzetes pedig megfogta a szárnyainál. hogy egyre magasabbra és ma­ gasabbra emelkedjen. Egy másik követte. és az egyik szerzetes a de­ reka köré gyűrve a köpenyét. akik a kötélen voltak és még két szerzetest . és mögöttünk a sárkánnyal olyan gyorsan futottunk. akkor úgy helyezkedtek. és a sárkány mint egy hatalmas madár. három méterre a köté­ len. és hamarosan kieresztették. a szerzetesek tehát behúzták a kötelet. A sárkánymester utasítására mindenütt kifeszítettük a selymet. és azt mondta. Először ki kellett próbálni: lovak helyett mi. hogy megfog­ ják és keresztülvonszolják rajta. Puhán surrogva megállt. A sziklahasadékból elő­ törő szél belekapott. felmászott kb. A kötelet kezelő szerzetesek nagyon gyakorlottak voltak. Lejött. ahogyan csak bírtunk. hogy egy harmadik társuk is elférjen. kivéve azokat. Furcsa dolgok . egy csapat szerze­ tes tartottuk és húztuk a kötelet. kis faékeket vertünk a rudak hasított végeibe. Jó néhányan kellettek hozzá. A sárkánymester erősen figyelt. aztán újra kipróbáltuk a sárkányt. A széláram két felnőttet és egy fiút bírt el. mikor földet ér. és egy kicsit eltérő szögben vissza­ raktuk. Jelzésére gyors futásba kezdtünk. és majdnem felemelte a kisfiút is. bár az égi szabadság után láthatóan vonakodott leszállni. A jakszőr kötél láttán egyáltalán nem voltam valami boldog. A sár­ kánymester elégedett volt. A szárnyak alá egy V alakzatot erősítet­ tek. amely ide-oda dobálta és himbálta az örvényeiben. hogy a sár­ kány ne szálljon el. mikor a felszálló áramlat felé kerül. épp a talpfa elé ért. hogy ellenőrizze a felhajtóerőt. Leszedtük a szárnyakat.az volt a dolguk. hogy szorosan tart­ sanak. Mind el­ jöttünk a felszállópályáról. és a sárkány a kővel együtt felugrott a levegőbe.XII. hogy megtámasszák a sár­ kányt. míg végre átemelték a felszálló légáramon. most már kipóbálhatjuk egy embernyi súlyú kővel. a leve­ gőbe szökellt. hogy a sárkány kikerülje a felszálló légáramlatot. Két szerzetes felszedte a sárkányt és a fennsík végére vitte. A szerzetesek újra keményen megharcoltak azért. A sárkánymester kevesellte. három felnőttre nem volt elegendő ereje. Ismét be­ húzták a kötelet. Szorosan fogták. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 151 dályozzák. Sok küszködésbe került. Ez alkalommal könnye­ dén elbírt három felnőttet. Vékonynak tűnt.

A kereten halvány remegés futott át.Odavezetett az ászokfához: . Leszállásnál két és fél. és hat-nyolcszáz méterre a sziklák felett repült. . a láma le­ csúsztatta a kötelet a V-hez. hogy átértem . Hatvan méter. nem tartottam sokra a sárkányre­ pülést. ahogyan néztem és elképzeltem magam benne. a sárkány hirte- . himbálódzott és tekergő­ zött. Odamentem. Elengedte. Mutasd meg. a kötél halálos lassúsággal feszült meg. mit tudsz! Most. Megfordult és azt mond­ ta: .Figyeld meg. Az idő mozdulat­ lannak tűnt. a láma a kezével kapaszkodva lógott lefelé a kötélen. mégis megnyugtattam magam valamennyire a rám vonatkozó jóslatokkal. Fokozatosan lejjebb és lejjebb jött. majd talpra állt. Mikor már harminc méterrel felet­ tünk. aztán te jössz.Sosem voltam még kevésbé készen." De aztán igaz. összekulcsoltam a kezem a keresztrúd mögött . a sárkány lágyan előrelendült. Ahogy föl­ det ért. Kulcsold át mindkét karoddal a keresztrudat. mint ahogy szerettem volna. Mikor a láma jelzésképpen ke­ ményen belerúgott a kötélbe.Előbb én megyek fel.Te jössz. ahogy a sárkányok általában. hol kieresztették a sárkányt. az emberek hozzáláttak. és ülj a kö­ tél megvastagított részére. de korántsem álltam olyan biztosan a lábamon. Őszintén szólva alig álltam a lábamon! A hangom sem volt valami meggyőző. Mikor már a levegőben vagy.épp. így ér véget egy ígéretes pálya! Visszatérek az imádságokhoz és a füvekhez. hogyan teszem rá a lábam erre a fára. a szerzetesek hol meghúzták. hogy még jobban felemelkedjen. A láma jelzéseire.Kész vagyok. Egyre magasabban szállt. ahogy ráléptem a talpfára. megfigyelhetsz. Az egyik tapasztalt lá­ ma megszólított: .gondoltam. az a legbiztonságosabb. vágtára ösztökélték őket. hogy elérkezett az idő. beért a légáramlatba. . Ez alkalommal a lovakat a kötélhez fogták. A lovak vágtába kezdtek. és felemelkedett. hogy behúz­ zák. Lehozták és visszavitték a starthoz. lépj le a V-be.152 HARMADIK SZEM történtek a gyomrommal. ahol hintázva ült. és ekkorát sosem tévednek! A sár­ kány közben visszaért a startpontra. hogy csak nagyon kevéssé. Ha meghalnék. három méter magasságból ugorj le. az asztrológusok tévednének. „Bolond egy ötlet . szaltózott egyet.Veszélyes.és megszólaltam: . . Nagyon fi­ gyelj engem. Most felrepülök. harminc. Lobszang.

s arra gondoltam. Egy hirtelen lökés és billenés. „Ez az utolsó percem a földön"gondoltam. segít megduzzasztani a Bengáli-öböl szent vizét. mert lefelé húztak engem. Hirtelen eszembe öt­ lött.gondoltam. de szállt. majd megnő. amelyből zarándokok isznak. Akkor azonban a sárkány őrülten imbolyogni kezdett. . sok-sok mérfölddel arrébb.attól féltem. hogy elfelejtettem lecsúszni a V-hez! Egész idő alatt a talpfán álltam. lógva. hogy az istenek a mennyekben játszanak. Életem­ ben először voltam több száz méter magasan. Megújuló tiltakozás a gyomromból . himbálódzott és meg-megbillent. most először. ülő helyzetbe pottyantam. hogy a gyom­ romat a hegycsúcson hagytam. Harminc méterre vagy még magasabban repültem a föld fölött. nekünk pedig. szállt egyre magasabbra. Néhány száz méterrel alacsonyab­ ban. s úgy éreztem ma­ gam. időemésztette. Nyitott szemmel olyan cso­ dálatos volt a látvány. Ideföntről a kis patak igen fontosának látszott: tovább­ csörgedezik. megtanulhassuk a leckét és végül béké­ ben távozhassunk. hogy életben maradjunk. Aztán nőni kezd­ tek. az jutott eszembe. keresztbe tett kezemet és lábamat a kötél köré fontam és lecsúsztam. a szerzetesek kis pirosbama pöttyöknek látszottak. a szurdokban a kis patak buborékolva folytatta útját. vagy talán még ma­ gasabban. a távolban láttam a zöldesbarna. ezért újra felnéztem. hol is vagyok pontosan. Lenéztem. Messze a lemenő nap sugarai megérintették és beara­ nyozták egy távoli tó vizét. Felettem a sárkány kecsesen ugrándo­ zott és pukedlizett a kóbor szélörvényekben. így a lentiek gyorsabban húzták. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 153 len megbillent. Én most felemelkedtem szülőhelye fölé. A hegygerin­ cen túl. hogy szükség esetén tudjam. majdnem leestem. megrepe­ dezett földet.XII. végül. mint aki az istenekkel találkozik. becsuktam a szemem: ugyan minek is nézzek bárho­ va? A szörnyű himbálódzásoktól és dobálódzástól gyomrom is vészjósló táncba kezdett. hogy elfelejtkeztem a szorongásról és azóta sem szenvedtem tőle! A sárkány ugrándozott.Jaj! Rosszul szállok fel az asztrálsíkra . A V- . De a sokktól újra becsuktam. és óvatosan kinyitottam a szemem. szegény földhözragadt halandóknak keservesen kell küszködni és harcolni. hogy rögtön teljesen felkavarodik. Kibogoztam a karom. hogy kifeszítsék.

. bemászott a dobozba. hogy egy kis csapat lefelé mászik a hegyoldalon. s lebukfencezett . has­ ra esett. hogy a másik kezével hiába hadonászik. hogy lecsusszant volna a Vhez. és amikor a sárkány úgy két és fél méternyire lehetett a föld­ től. A szegény fickó azonban.Ezt meg kell beszélnem a mesteremmel . majdnem félbevágott. Akkor a sárkány rándult egy nagyot. talán százötven méter magasra. hogy késlekedés nélkül a V-hez csússzon. Ez az esemény kicsit megzavarta a folytatást. máskülönben eltört volna mindkét lábad. és én újból felszálltam. hogy akkor a kötél megrántásával magasságot nyer­ tem. A szerzetes. . hogy meglelje a testet. és másodpercekig így lógott. szakoztam. Láttuk. nem tudott tovább csimpaszkodni. hogy az ember a dobozban állva vál­ toztatni tud a testhelyzetén. felegyenesedett. s a földet markolászta. Egyik kezével sikerült megkapaszkodnia a hát­ só keresztmerevítőbe. ezeröt­ száz méterre alattunk. meg az. arca zöldes árnyalatúvá vált: alapo­ san megviselte a repülés. le a mélységbe. A következőnek egy fiatal szerzetes repült. hogy eszedbe jutott és elérted a V-t. lecsúsztam a V-hez. és minden ko­ rok legjobb „pilótájának" tartotta magát.gondoltam. aki harmadiknak jött a sor­ ban.Fiatalem­ ber! . az állandó dicsekvés miatt nem sze­ rették. Ahelyett. A köpenye verdesett és lobogott mint egy vérvörös felhő. de annyira nem. megvizsgálták.ez szép teljesítmény volt. rosszul lépett és kiesett a sárkány farkánál. hogy elkapjon valamit. nem vesztegethettem tovább az időt. hadd próbálkozzanak. Felnéztem. és rájöttem. hat méterre volt csak. aztán megint te kerülsz sorra. nem felejtette el.egyik szikláról a másikra. Most hagyjuk a többieket. . megragadtam a kö­ telet. hogy nem sérült-e meg. Az elmúlt három évben részt vett a túrákon. és ezzel egy kicsit a sárkány emelkedé­ sén is. A sárkányt lehúzták.mondta a sárkánymester . A föld már kb. jobban csinálta ná­ lam. amely pépes vörös masszaként terült szét a sziklá­ kon. és puhán a földre estem. Magam alatt láttam. hogy a repülést félbeszakítsák. Ez alkalommal.154 HARMADIK SZEM nek ütköztem. bár landoláskor tökéletesen ért földet. Jó. mi­ kor harminc méternyire volt a földtől. Eszembe jutott az incidens a paraszt házával és ajakürülék­ kel. meglehetősen öntelt volt. elengedtem. Felszállt a levegőbe.

. megsérültem. senkit sem kell megkér­ dezned. ezzel pedig egy kicsit szabályoz­ hatnánk az emelkedést. és a sziklák lehűlé­ sével a völgyben meggyengült a szél. elmerülve a gondolataimban.mondtam. Lobszang. A beszélgetés alatt bejött Mingyar Dondup láma is. A sárkánymester ott maradt még a sárkány elszállításánál. Mozdulatlan ültem. mint amilyet ki­ gondoltál. Lent a szerzetesek szörnyen húzták a kötelet.Ha lenne itt keresztben egy merevítő. és a kürtőből felszálló lég­ áram majdnem teljesen megszűnt.Megcsináljuk ma a horoszkópodat Lobszang. és megnézzük.Ez enyhén szól­ va eufémizmusként hatott.Évekkel ezelőtt egy szikláról indítottuk az eredetijét. hogy majdnem leestem. és ott a tartórúd. amit tudok. ez itt egy olyan sárkány. A sárkánymester meghallotta: . most is ő tanít. én meg kissé túlsúlyos vagyok. Körülbelül húsz mérföldet re­ pült. mivel legalább 130 kilót nyomott. Ha a mesterem megengedné. szóval övé az utolsó szó. ahol különféle kis sárkánymodellek sora­ koztak.hangzott a válaszom. . én három méternél kiugrottam. a többiek azt hitték. Van már egy készen. Azóta hozzá se nyúltunk eh­ hez a típushoz. a famunkát befejeztük rajta. . aztán a hegyoldalnak ütközött. . óriási figura lopakodott felém. abban a raktárban. egy ember volt benne. Az egyik hosszúkás alakú valamelyest egy megnyújtott madárra emlékeztetett. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 155 Abban a percben úgy éreztem.Igen. Mingyar Dondup láma odarohant: . Na most. ráállhatnánk és finoman változtathatnánk a doboz szögét. . mire egy utolsó rántás után rám bo­ rult.Én . igazad van. Olyan gyorsan és vá­ ratlanul jött az egész.Láma vagy saját jogon. nyakam körül a doboz selyemfene­ ke. Nem találtam senkit. zuhanok. az­ tán bevitt a szobájába. Mingyar Dondup láma tanított mindenre. de ki próbálná ki? .válaszoltam. a füstfelhőből ki- . A sárkány lejjebb ereszkedett.De igen .Egy másik láma mosolyogva felém for­ dult: . mit mondanak a csillagok. Most azt mond­ ta: . aki kipróbálná. Ott ültem a köves földön.XII. amelyet nem használunk. Az épület végében tartjuk. fia­ talember. Itt a merevítő keresztben. Ahogy elfog­ laltam a helyem. A puffanó dobok az éjféli istentiszteletre hívtak. Az est közeledtével.

Kumphela szerzetes vándorló szelleme. Akik rögtönözni akarnak. a nagyobb hajlítások mellé kisebbeket illesztenek.Jól van . Először a szo­ kásos istentisztelet kezdődött. mi.Kész lesz. . miként juss át az Elveszett Birodalmon. aki elhagyta evilági éle­ tét. . nem gondoltam volna rá. A templom belsejében. ne­ héz volt elképzelni a bolondos szerzetest. . Nagyon fi­ gyeltünk az artikulációra.156 HARMADIK SZEM sebb hegyként derengett elő. Mikor a szokásos istentisztelet véget ért. és miként juss el a Nagy Realitáshoz. akár egy élő Buddha-szobor.suttogta. mígnem a tüdejéből ki­ fogyott a levegő. . melyet azért a szerzetesért tar­ tottak.Holnapután repülhetek ve­ le. A emelvényen ülő karvezető recitáló hangon elmondott egy részt a Bardo Thödolból. mindegyikünk olyan volt. hogy jöjjön. hogy beálljak a sárkánytestbe és bizonyos mértékig megpróbáljam szabá­ lyozni az emelkedést. a tibeti Halottaskönyvből. A tibeti zenét nyugatiaknak nehéz követni: hajlításokból áll. mindegyik végén alacsonyabb és alacsonyabb lett a hangja. Az adott jelre újra összegyűltünk.Igen . azért gyújtjuk e füstölőt. . hogy vezessen. . Ha nem hivalkodott volna. „Ó. Kettes so­ rokban ültünk. ahol a falakra olyan gyönyörű szentké­ peket festettek. huszonöt-harminc centiméterre lehettünk a földtől.Megcsi­ náltad? . ez­ után kezdődött a halotti szertartás. hogy megvi­ lágosodást és vezetést nyerjen. Lerajzoljuk a hang emelkedését és esését. tízperces pihenőt kaptunk. aki aznap meghalt.feleltem. kb. lótuszülésben ültünk. ki ma elhagyta az evilági életet! Ne vándorolj közöt­ tünk.motyogta.Itt a templomban." Hívtuk a szellemet. mert ma eltávoztál tőlünk. az idősebb szerzetesek pedig nagyon mély basszus hangjukon . hogy útmutatót kapj. a zenei tudása és mély hangja miatt választott karvezető énekelte az első részeket. Ó! Kumphela szerzetes vándorló szelleme. Mormoltuk a válaszokat. minden két sor egymással szemben. a kolostori fegyelem mérhető az éneklés tisztaságával és a zene pontosságával. A sárkánymester volt az. A négyzetes párnák magasan voltak. egyes részeket dobve­ rés kísért vagy édeshangú csengettyűink csilingelése. Ez az „alaphajlítás". Kumpheláé. a fiatalabbak magas hangun­ kon. a pislogó vajmécsesek fényében és körbe-körbe szent alakokkal a falon. mert úgy véltük.

északra és délre. a telepaták vezetni fognak. hogy szabad lehess. nyugatra. Fogadd a tanításainkat. és nem eszel. Nincsen halál. tibetiek. nem lá­ tod az arcunkat. erőszakosan ért véget.XII. Jer." A mély basszusdobok az élet ritmusát verték. csak örök élet. vándorló szellem. és a különféle ropogást.vörös vizet öntöt­ tek. amelyből az élet zenéje születik. jer hozzánk." Rizsszemeket. színezett sáfrányt hintet­ tek keletre. Mi. mormogták a válaszokat. miközben az álom hatá­ rán fejed a párnára hajtottad? A Jósda kolostorában ezekkel a han­ gokkal transzba ejtették az egyik médiumot. a test szokásos. aztán hirtelen megszűn­ nek a zajok. „Véred a földre ömlött. Szerzetesek és lámák. dobokból. ó szerzetes. Aki egyszer hallotta. A többi hangszer a test valamennyi hangjával bele-belekapcsolódott. hogy megszabadulj és vezetésre lelj. hogy új életre szabadítsunk.. jer. amiért halott vagy. nyikorgást. nem érzed a füstölőket.. ó. korgást. hogy érintse meg. a lélegzet tompa suttogását a tüdőben. „Merre vándorol a kóborló szellem? Keletre? Vagy északra? Netán nyugatra? Vagy délre? Az istenek eledelét szórjuk a föld sarkaiba. a te­ rem fő részében egymással szemben ülve ősrégi rítus szimbóluma­ it kántálták hol emelt. Egy megfordított emberi koponyába . szerzetes. vándorló szellem. Az élet véget ért. és megszállta egy szellem. Amiért halott vagy. és cintányérokból álló zenekar. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 157 dörmögték.mintha vér lenne benne . Az emberiség halk zajai. Meghallgattad e valaha a szívverésedet vagy a légzésedet. Younghusband ezredes. azért hívunk. ezt felváltotta a trombita ijedt sikol­ tása és a gyorsuló szívverés. körbeadták minden szerzetesnek. aki voltál. kagylókürtökből. aki vagy. Megszólaltatták a vér halk áramlását az erekben és az artériákban. vándorló szel­ lem. évszázadokon keresztül fejlesztettük a hangok tu­ dományát. de meztelenítsd le a tudatod. A halál születés. „Ó. nem felejti el többé. a testnedvek bugyogását. a Lhászát 1904-ben elfoglaló brit . Ne félj. Jer. A test minden hangját ismerjük és híven vissza tudjuk adni. ki most csupán vándorló szellem vagy. hol leeresztett hangon. hogy vezetésre találj." Mikor szünetet tartottunk. vándorló szellem. belső „ketyegését". megszólalt a fafuvósokból. Loccsanás. „Ó. hogy megszabadíthassunk. hogy vezetésre lelj. Szokásos tempóban kezdtek.

mert egy társam lábá­ ra esett. amint az első remegés átszaladt a ke­ reten. három méter lehetett a hosszuk és az volt a benyomásom. Kidobtam a követ a szélisteneknek szóló imával. és a falak tele voltak sárkányrajzokkal. mint a többi masinán. A padlón több halom külföldi fa hevert szanaszét. A selymet leszedték róla. A repülés izgal­ mától. mint egy kilőtt nyílvessző. az erős felszálló légáramon. úgy gondolták. és a masina felrepült. továbbá ama tény mel­ lett. és én. melyet én készültem kipró­ bálni. különben az én vándorló lel­ kem keresik ma éjjel.gondoltam. de én még egy kis ideig elégedett lennék ez­ zel a testtel. mikor átcipelték a hasadékon. hogy dolgozni fog a „szabá­ lyozható" sárkányon. és a sárkány a föld­ re ereszkedett. lefelé fordított. Jó lesz. Azután. melyet a régi raktárhelységben rendezett be. hogy a jósnak. majdnem eltalálta az egyik szerzetest. a boltozatos mennyezeten függött. megváltozott a külseje. Kérésére beleültem. hogy tartsak vele. hogy remek felhajtóerő lesz körülöttük. maga tesz újat rá. Reggel a sárkánymester azt üzente. Végül elhelyezték. ha alaposan kapaszkodom . meg a szokatlan levegőtől már majdnem állva elaludtam. hogy lent tartsák. húzzátok). Legnagyobb meglepeté­ semre a sárkánymester meghúzott egy kötelet. és a sárkánymester azt mond­ ta. Megvizsgáltuk a sárkányt centiméterről cen­ timéterre. Vezetőmmel a műhelyébe mentünk. és a derék magasságában egy keresztrúdba lehetett kapaszkodni.Tradri. A dobozrész alján több merevítő volt. fontosságom teljes tudatában felkapaszkodtam a dobozrészbe. ame­ lyekre fel lehetett állni. A szertartás végeztével sietve aludni tértünk. és hívott. mikor transzban volt. ügyesen igazgatták és a sárkány egyre magasabbra emelkedett.Onadöá! (Viszontlátásra!) Hirtelen zökkenés. hanem hajlítottak. jobban tud­ ják ellenőrizni a mozgását. csészét tartó te­ nyérhez hasonlók: kb. Valamilyen csigaszerkezetre volt felfüggesztve. Az a modell. A szerzetesek ezzel is megküszködtek. Később újra fel tudtuk használni az anyagot.158 HARMADIK SZEM erők vezetője tanúskodott a hangok ereje. A szerzetesek játszottak a kötéllel. Most lovak he­ lyett szerzetesek indították a sárkányt. Lent a sárkánymester izgatottan izgett-mozgott türelmet- . thempa (Kész. Elégedetten kiszóltam: . azt kiáltottam: . A szárnyak nem egyenesek voltak.' Másnap kivitték a gépet a fennsíkra.

Óvatosan körbemozogva úgy találtam. vonal.gondoltam. fiúk. mint egy mozgó. Ahogy elnéztem a vidék felett. égnek állt volna a hajam: kevesebb mint hetven méterre voltam a földtől. alig várta. örültem. nagy pont.Férfiak. kutyák .XII. Később. Egy ideig a ritka levegő okozta megerőltetéstől lihegve. Egy pillanatra nem értettem. hogy beszámol­ hatok arról. jobb.sikerült felhúzni magam. olyan volt. a sárkány „emelkedésén" és „viselkedésén". Akkora már kiszabadítottam a fejem a köntösből. ha hozzálátok. hogy kipóbáljam a masinát. kb. és a kezemnél fogva nyújtott karral lógtam lefelé. tizenöt méternyire lehettem. Ha nem lettem volna borotvált fejű láma. Annyira lassan mozognak. Nagy erőlködés után .köpenyem csapkodott és lobogott a fejem körül . akár egy kő. miután leszálltam. . Hátramentem és a sár­ kány zuhanni kezdett. a sárkány felfelé szállt. hogy nagyon figyelmesen változtathatok a teljesítményen. Sorban mentek. annyira lehango­ lóan tétován haladnak! Mikor leszálltam. . mondták. és normális helyzetbe kerültem. a csapat egy-két napon belül megérkezik. Túlzottan magabiztos és merész lettem. és kinéztem. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 159 lenségében. a messzeségben láttam valamit. zihálva kapaszkodtam a keresztrúdba. kis pont. aztán hírtelen rájöttem: Hát persze! A növénygyűjtő csapat poroszkál az elhagyott vidé­ ken. mikor sikerült az esést megfékezni és a gép újra felemelkedett. A zuhanás alábbhagyott. gondoltam hát. ponto­ zott vonal. A lábam lecsúszott a rúdról.

. mely éjjel éne­ kelt nekem. Talán láttak engem itt fent. mely eltorzítaná a látványt. hogy ki ne essek! . oldalra csúszott. változtatott rajta valamit. Leszálltam. A sárkánymester minden egyes repülés után javított. kí­ sérletezés és megfigyelés. az egész óriási területen semmi sem mozgott. mely megtartott. évek óta voltak „elméletei". Minden másodpercét imádtam. legalább akkora örömöt okozott nekem. de még lábát sem tehette be ebbe a különleges sárkányba. A lámakolostor mögött hegyes volt a vidék. kivéve a szerzetesek alattam és az alig felismerhető pontok. de nem tudta kipróbálni őket. minden cson­ tom eltört. a szakadékot (ahova nem ért el az éles-fagyos szél. és a szerzetesek le­ húzták. Lent. De a sárkány rángatni kezdett. ameddig csak a hegyek engedik. mikor így csináltál? És az így ment tovább. igen..arra az időre emlékeztetett. Mikor egyáltalán megállt. apának tényleg nagyon nehéz keze volt!. hogy biztosra vettem. a föld meleg. me­ lyek fáradtan. és ahol meleg volt) moha. Végtelen gondosan úgy hozták vissza a földre. Keresztülfutott rajta. Senki más nem valósíthatta meg álmát. egyik hegycsúcs után szorosan a másik. A legnagyobb újítás egy szíj volt. . Ezen futott keresztül a kis patak. Repülés és módosítás. mert hatalmas testével nem repülhetett. és ez újra . látni a hideg. Lobszang. megállás nélkül vánszorogtak felénk.160 HARMADIK SZEM Valóban lenyűgöző dolog volt körbenézni. és a a messze­ ségben a tavak vibráló ragyogását. Repülés és módosítás. sőt. lássuk csak. És azt mondod. vöröses okkerjét. hogy lélegzetet ve­ gyen. addig el lehet látni. zuzmó és nö­ vényszőnyeg borította. azt a merevítőt meg oda. többször is elismételtem. igen így jó lesz.Igen igen. és sehol sincs meleg pára. hogy ne sé­ rüljön meg az értékes kísérleti masina. No. A sárkánymester szeretettel nézett rám és hatalmas karját a vállamra tette. mint neki a tervezés.fájdalom . mikor felborítottam egy korsó tiszta vizet apa szőnyegén! Igen. Az egész világon Tibet­ ben a legtisztább az ég. ké­ kesszürke sziklákat. Be­ visszük mindjárt és hozzáfogunk. Ameddig én láttam. magam is élveztem a repülést. ezt ide rakjuk. mígnem a távoli láthatáron már csak fekete körvonaluk rajzolódott ki a napsütésben. de úgy. Rajtam kí­ vül senki sem repülhetett vele. mintája apám dolgozószobájának kárpitjá­ ra emlékeztetett.

lenéztem az immár ismerős tájra és láttam a növénygyűjtők fekete jakbőr sátrait.XII. Az öreg sárkánymester befo­ lyásos ember volt. ha a szorosan betekert nyakrészt leverték. Körülöttük jakok legelésztek. Nagytapasztalatú lámák minden egyes darabot átvizsgáltak. a repülésé nem kevés­ bé. hogy a legrövidebb idő alatt a le­ hető legtöbbet tanulhassak. Az első néhány nap után fele időmet a növénygyűjtéssel. mi a tartalmuk. egy-két napig szü­ netelt a repülés. A kevésbé tapasztalt szerzetesek csak há­ romfajta növényt szedtek. Bekóborolva a lelőhelyeket. hogy vízhatlanok legyenek. A legtöbb keleti or­ szágban ismerték ezeket a gyógynövényeket. ahol ezekből rengeteg termett. szirmok . aztán gyorsan vízbe mártották és kitették száradni a napra. hogy megbi­ zonyosodjanak. így latin nevet sem kaphat­ tak. minden cso­ port hét napig maradt távol. Gyűjtő és csomagoló csoportokba kellett szervez­ ni az újonnan érkezőket. másik felét a sárkányrepüléssel töltöttem. a nö­ vényeket kiszórták egy óriási raktárterem tiszta padlójára. hogy csak úgy tudták kinyitni. Olyan kemény. Másoknak a gyökereit reszelték le és így tették el. Magok. és mikor egy szokásos sárkányon rá került a sor. mint az. kemény lett. Gyakran. hogy a jövőmre vonatkozó jós­ latok szempontjából az égi masinák ismerete legalább olyan fon­ tos. A folyadékot szorosan lezárt agyage­ dényekben tárolták. hogy értsek a gyógyfüvek gyűjtéséhez és osztályozá­ sához. Az egyik szerzetes nagyon figyelt en­ gem. A zsákokra ráírták. Megint másoknak még azon frissiben kisajtolták a levét. A hétből három napon sárkányrepültem. de a nyugati világ jó néhányat nem „fedezett fel" közülük. A nyolcadik napon visszatértek. Még egy baleset történt. és olyan helyekre küldték őket. levelek. nincs benne levéltetű és a megfelelő fajta. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 161 Mikor a növénygyűjtő csapat megérkezett. azt gondol- . a többieken egyik csoporttól a másikig lovagoltam. Az így tárolt gyógyfüvek a tibeti száraz éghajlaton évekig eltarthatok. A füvek ismerete nagy hasznomra vált. bőrzsákokba csomagolták. mint a fa. és azt mondta .valamennyit megtisztították és mikor már eléggé megszáradtak. magasan fent egy sárkányon. majd a nyakuk­ nál megtekerték őket. Néhány növényről leszedték a szirmokat és megszárították. tövek. Egy napon belül a bőr kiszáradt.

Fejjel lefelé zuhant. rángatózik. A fa megrepedt. Örültünk. hogy visszaértünk a Vashegyre. utánam csinálja. A sárkánymestertől kaptam egy sárkányrepülő modellt. rózsafüzér. . mint amikor idefelé jöttünk. hogy a szerzetes rugdaló­ zik. és a hegyek hihetetlen szabadságától. Ez volt az első kellemes út. Minden jó dolog túl gyorsan ér véget. külön nekem készítette. köntöse tekergőzött a feje körül. szilánkokra hasadt és a szerzetes kibuk­ fencezett. később még jó néhány követte a he­ gyekbe és a Lhásza közeli. ugyancsak Trajerpa kolostorba. hogy meg kellett válni új baráta­ inktól. hogy megkísérelje befolyásolni a gép helyzetét. a három hónap mégis túl hamar elszaladt.162 HARMADIK SZEM ta. de valóban sajnáltuk. majd végül eltűnt a szakadékban. növendékek és a teherhordó állatok. Néhányan. Pörgött és repült. Magasan fent az égen a sár­ kány furcsán kezdett viselkedni. a többiek. Ódz­ kodva. gyorsan előre men­ tünk. facsésze. Tárgyak potyogtak az égből. Ké­ sőbb hallatszott a becsapódás hangja. és különböző amulettek. A napokat munkával töl­ töttük. és a sárkány alábukott és oldalra billent. szerzetesek. Másnap elindul­ tunk. lassú menetben követtek bennünket. nehéz munkával. Többé már nem volt szüksége rájuk. pörgött és repült. Egy különösen erős széllökés. amit tőlem látott. campaedény. Láttuk. vonakodva csomagoltunk.

A többi esemény után sem érdeklődtünk túlzottan. A figurát egy erős szerzetes vitte gólyalábon. tíz-tizenkét méteres fakeretekre színes vajból „képeket" formáztak. A bábukat nagy. Az isteneket kielégítették. Eze­ ken az ünnepeken a méltóságteljes hangulatot felváltotta a jókedv. hatalmas fejet illesztettek rá. Mindent ki kellett takarítani. A fejben vajmécsesek égtek. A legjobban sikerült alkotásért készí­ tője az év legjobb vajmodellezője címet nyerte. A tizen­ ötödik napon a dalai láma számos szertartáson vett részt a székes­ egyházban. pislákolá­ suk olyan hatást keltett. azon a körúton.Időben érkeztünk vissza Logszárra. amikor is nyílt versenyben lovas nélküli lovak száguldoztak a Ihászai síkságon keresztül. hogy végigmenjen a Barkhor-on. átvilágítottak a szemen. mely a Dzsokang és a tanácsterem után megkerülte a piacteret. mindent rendbe kellett tenni. A dalai láma körbesétált és mind­ egyiket alaposan megnézte. eljött a szórakozás és vidámság ideje. pont az újévi ünnepségekre. és egy nagyon valószerű. mintha a szem ide-oda mozogna. majd a nagy üzletházaknál ért véget. A szertartások után kijött. Óriási. Minket Csakporiból egyáltalán nem érdekeltek ezek a karneválok. néhányon a szent könyvek különböző jeleneteit mege­ levenítő domborművek voltak. az volt a test. az egészet meg­ lehetősen gyerekesnek és unalmasnak tartottuk. közömbösen tekintett kifelé az 163 . puhafából készített keretekre építették. A legen­ dáink szereplőit megelevenítő óriás figurákat viszont érdekesnek találtuk.

164 HARMADIK SZEM .

először egy másik . hogyan kell le­ rakni az aranylemezeket. a Gyógyítás Istene bábuját. borotvált koponyámra csöppent. A kis kukucska a bábu kö­ zéprészén nem a szemem magasságában volt. jól játszottál. Az orkán felkapott. felbukok. A szereplőkkel mindenféle váratlan balesetek történtek. Szörnyű hőség volt. és egy lábon kellett egyensúlyoznia.Természetesen nem mondtam meg neki. és lesodort a lapos tetőről. Az egyik raktár tetején voltam. Kötegnyi dohos. Ahogy rángatva hajtottam magam előre az úton.0. hogy megcsúszott valami síkos anyagon az úton. Semmi mást nem láttam. mint tovább menetelni. talán öt vagy hat hónappal később. Az volt az egyik legszerencsétlenebb dolog. de nem engedhettem el a gólyalábakat. Nyolc méter magas volt. Normális körülmények közt a mécses­ ben kemény a vaj. régi holmi. ha a mécsesek kilazultak és felgyújtot­ ták az egész alakot. HAZALÁTOGATÁS 165 óriás testének közepén lévő lyukon. és a kellemetlenséget csak fokozta. Minthogy azonban a dalai láma nézett. hogy a forró vaj a mécsesből kicsordulva fájó. fuldokolni a ruhában és félig megsülni a vajzsiradékban. kiváló komédiás válna be­ lőled! . Most a fojtogató hőségben az egész megolvadt. hisz a ruhát sokáig nem használta senki. ahogy ugrált és himbáló­ dzott. néhány évvel később. hogy nem viszek többé ilyen bábut. Minden egyes prüsszögésnél úgy éreztem. Egyszer. hogy a „bohócko­ dások".XIII. tüsszögtem. hogy a tetőn át ne folyhasson be a víz. a ráncokból felszállt a por és én csak tüsszögtem. De eltökéltem. tüsszögtem. teljesen önkéntelenek vol­ tak. hogy igazítsak rajta. A tüsszentésre a testem rándult egyet. tudtam. rávettek. hogy a szegény flótás odabent nehéz perceket él át. vele együtt molyok repkedtek mindenütt. A hullámzó köpeny a gólyalábas lábam körül csapkodott. és abból. Lobszang. szörnyűséges or­ kán. arra tanítottak. A hőségtől és az erőlködéstől több kilót fogytam! Egy magas rangú láma azt mondta nekem az­ nap éjjel: . kivéve a kanóc körüli olvadt kis tócsát. felza­ vart molyrajok és forró vaj. melyek annyira szórakoztatták. A szegény flótás az egyik gólyalábbal egy gödörbe lépett. hogy vigyem körbe Buddha. de lehet. mint az előttem lévő alak hátát. Nem sokkal. akárcsak én. száguldó porés szemcsefelhők kíséretében jött egy váratlan. nem maradt más választásom.

színfoltokat és sávokat láttam volna. aztán az egész véget ért. Kábán megpróbáltam kikászálódni a sár­ ból. színes fényeket. hogy rögzítse. amint az esti őrjárat körbe-körbe járt. de az éjszaka bíbor árnyai lassacskán beborítot­ ták az alattunk fekvő völgyet. szegény fiúk. amint helyrerakta a kulcscsontot és bepólyázta. Az ablak ismét nyitva állt. csak feküdtem. a fényesség csendesen szétrobbant. ezért hipnotikusan eltávolítom belőled a „tanulás iránti ellenszenvet". amit nyújtani tudok. és szörnyethalt. Mintha ragyogó. akkor sínbe tette. de ahogy megmozdítottam a bal karom és bal vállam. és a szoba teljes sötétségbe borult. amikor felébredtem. majd a Vashegyen. nem kellett volna kiküldeni őket ilyen szélben. Valami csattant. Sok-sok órával később lehetett. és én arccal a vízbe estem. hogy amilyen gyorsan csak lehet. A Potalánál az épületekben és kör­ nyékükön kis fények pislákoltak. benned is van egy kis ellenérzés az új dolgok megtanulá­ sával szemben. Amíg beszélt. úgy hat méterrel lejjebb.gondoltam. Félúton találkoztam egy csapat szerze­ tessel. Helyrerakjuk. mi történt velem és egy másik fiúval. és kö­ rülbelül ötven méterrel mélyebben a Lingkhor út szélén tett le. be mesterem szobájába. nem tudtam tisztán gondolkodni. . de hamarosan azzal is kész lett.Ajjé. szinte észre sem vettem. minden rendben van. Átláttam a városon is.Na. átröpített a peremen. azután lábra. Eluralkodott rajtam a fájdalom.Becsukta az ablaktáblákat. Másnap Mingyar Dondup láma így szólt: . Valahonnan fogott egy kis dobozt és letette elém egy polcra. Rám nézett: . eltört a karod és a kulcscsontod. Vakon vonszolód­ tam és botladoztam felfelé. hogy megnézzék. egyetlen gondolatom az volt. A talaj mocsaras volt. A felsőkar fájdalma­ sabb volt. Akkor egy másik szélroham ragadott magával. még egy ág . feljussak a hegyre. A fiú a sziklákra esett. kárpótol a fájdalomért. Lobszang.Nem maradhatsz vissza a tanulmányaiddal. Valahogyan térdre álltam. hogy ellenőrizze. akik rohantak. Engem az út hátralévő részén felvittek. Fájni fog. ezért együtt tanulunk majd. Gyorsan meg­ vizsgált: . és kiküsz­ ködtem magam a száraz útra. csak az oltár mécseseinek halvány fénye világí­ tott. de a segítség. erős fáj­ dalmat éreztem.166 HARMADIK SZEM tetőre estem. itt a szobában. Lobszang. . Aznap már semmit sem csináltam. Mint legtöb­ bünkben.

Asztrálutazásaim során nagyon kellemes élményeim voltak. ha valaki elment. Éppen akkor bejött a mesterem: . mint általában. hogy élni fogsz azért. hogy az eltávozottaknak szerencséjük volt. amikor bementem Min­ gyar Dondup lámához. Azt gondoltuk. . olyan kellemesnek találtad az asztrálmezőket. az pedig sokat számít egy anyá­ nál! Itt egy sál. egy kis­ sé sápadt vagy. és folytatnom kell a tanulást! Két hétig Mingyar Dondup láma még intenzívebben tanított. mivel az Ékességes parancsára most én vagyok a gyámod. apád nem lesz otthon holnap.Biztos vagyok benne. és ráncok gyűltek a szeme sarka körül. Amerikában. hogy apám nem akar látni . azért. Holnap elviheted. Most. Azonnal megölték. és amíg ettem. határozottan az vagyok. és otthon töltheted a na­ pot.Ahogy kimondta.válaszol­ tam. Azt mondta. és így nem beszélhetett veled. hogy elterelje gondolataimat a tö­ rött csontokról. mégsem hagyhatjuk abba. hogy éppen az Ékességestül jössz. Két hét múlva összeforrtak. felnézett rám.Mindegy.XIII. Egy reggel.Ó. hogy ott maradsz egy darabig. . ha nem iskola? Kemény iskola! Azt gon­ doltam: itt vagyok két törött csonttal.Dehogynem. hogy az iskolát nemigen szeret­ jük. de tiszta és rendes. de még merev voltam. hogy hosszú évek múltán a vörös indiánok földjén halj meg. Gyancebe ment néhány napra. Úgy tűnt nekem. Tudomást se vett rólam. De aztán emlékeztettem magam arra. HAZALÁTOGATÁS 167 kezdődött az éjszakai élet. éppen egy levelet olvasott. mint máskor. ahogy nevetett: . És mi a földi élet. mert sok mindent meg kell tanul­ nunk. végre visszatértél hát hozzánk. . . és a vállam meg a karom is fájt. Hamarosan behozták az ennivalót. Van egy szertartásuk arra az esetre. Tudta. de a csillagok megjövendölték. ha nem tévedek.Rám nézett. ne feledd. Ahogy beléptem. a láma beszélt: . mert nem voltam melletted.Lobszang.A törvények szerint el kellett volna hagynod a tested. el kell juttatnunk egy gyógynövénycsomagot tisz­ teletre méltó anyádnak.Hm. hogy különlegesen pártfogol. éhes vagy. Reggel vezetőm végignézett rajtam és így szólt: . . láma vagy már és tartanod kell magad a . amikor találkoztunk a Potala lépcsőin. érez­ tem.

Talán. mert vallási okból az ember mindig az óramutató járásával azonos irányban megy végig a Lingkhor úton. Fontoskodva. jobbra pedig a Sár­ kány-templomot. balra magunk mögött hagytuk a Kalingcsu-t. vezesselek hozzá. aztán keresztül mentünk az Indiába vezető úton. A hegy lábá­ nál jobbra fordultunk.mondta az intéző. mint aki nem állhatja tovább a látványomat. hogy visszagöngyöljem a növényzacskót abba a szerencsétlen sálba.ha lehetett .Tiszteletre méltó uram. nem versenyezhet szépségben a mi Csakporinkkal). amíg lecsúsztam a hátáról. Szóval jobbra fordultunk. amit a tisztelet jeléül egy selyemsálba göngyöltek. . egye­ nesen az udvarba lovagoltam. és átmentünk a Drepung-város úton. Én . Ma egyik legjobb fehér lovunkon térsz haza. Félúton a ló meg­ állt. Elindultunk (mintha én nem találtam volna el hozzá!). Együttéreztem vele. hogy majd előveszem. Kétkedve néztem. a Mindentlátó áldása legyen rajtatok és ad­ jon valamennyiőtöknek egészséget! . Vidd az enyémet. mert hangosan nyerített egyet. Elhaladtunk a Potala mellett (úgy találtam. reméltem. Az intézővel ünnepélyes szertartásossággal kicseréltük a sála­ kat. Láthatóan nem sokra tartotta.Add áldásod e házra és minden lakójára Tiszteletre méltó Or­ vosláma Uram! . szüksége van egy kis mozgásra. eköz­ ben ügyetlenül matattam. Gyalog jöttél ide. mikor közelebb érek. és rohanni kez­ dett.Buddha. Lementünk a meredeken.feleltem. . egykori otthonom bejáratánál a szolgák észrevettek.168 HARMADIK SZEM szabályokhoz. Felfele mentünk. amit látott. Egy kicsit odébb. hogy a Lingkhor-on folytathassuk utunkat.gyalogolni szerettem. hogy nem esek le a lóról. a Tiszta. a fehér ló meg én. A kevésbé szőrszálhasogatók csődörön (ménen) vagy pónin lovagolnak. a ház úrnője azt parancsolta. kíváncsi voltam. Átadta nekem a gyógynövényzacskót. és jól megnézett. nincsen ne­ mük. és beraktam köpenyem bugyros részébe. A végén le­ szedtem róla a sálat. . mert azt gondolják. hátrafordította a fejét. anyám legszebb szoba- . Szerencsére egy szolga megtartotta. ho­ gyan tudom ezt a szerencsétlen dolgot tisztán tartani. mert ugyanez volt a véleményem róla! Tibetben a legortodoxabb lámák öszvéren lovagolnak. és sietve kitárták a kaput.

azt már tudtam. A lovász kinyitotta a kaput. annyit fejlődött és milyen mu­ tatós volt! Rossz előérzetem támadt. Ezzel meghajoltam előttük. Mingyar Dondup láma utasítására elhoztam ezt a zacskó gyógynövényt. Nyolc.Segíts óvatosan felnyergelni! .Egyszerű orvosláma vagyok csupán. és illőképp. Egy fiatal nő lépett hozzám és megkérdezett: .mondtam. Csak mint küldönc jöttem. A második gondolatom az volt.Sosem engedtek ide. hogy halljanak az Ékességes házában és magánál az Ékessé­ gesnél történt eseményekről. kérünk. A fehér ló balra . amit az Ékességes mondott nekem.A rend szabályai megakadályoznak abban.Tiszteletre méltó Uram és Fiam! A hölgyek messziről utaztak ide. Meghajolt. mintha szaftos falat lennék. . megfordultam. Beteg voltam. . aki most tért vissza a hegyekből. anyám lépett hozzám. alig ismertem fel.kértem. Nem beszélhetek rendünk fejé­ nek a dolgairól. amely­ ben az Ékességes részesített.Tiszteletre méltó Anyám!. A férfiak az más. és üdvözlete jeléül e sálat.Tiszteletre méltó Anyám! . számolj be a megtiszteltetésről. Az intéző visszament az irodájába. . mikor anyám megjelent az erkélyen és valamit kiáltott.Tiszteletre méltó Uram és Fiam. nem tudom egyedül felszerelni. a lovász kihozta a lovat. hogy vajon megfordul­ hatok és elrohanhatok-e. nem kilenc nő túl nagy gondot jelentett nekem. Kar. ho­ gyan bánjak velük. hogy van egy üvege. .Nem emlékszel rám? Jaszo vagyok! Igazat szólva. eljöttek a barátaim. sok tenni­ valóm van.. kilovagoltam éppen.Hölgyem!. hogy elmondjam. amivel átlát a házak falán? . .XIII.feleltem. hogy meghallgassanak. A szoba tele volt asszonynéppel! De mielőtt elmenekülhettem volna. HAZALÁTOGATÁS 169 jába. . mikor egyszerűen csak a fia voltam gondoltam. Valóban olvas indiai lapokat? És igaz. de a le­ hető leggyorsabban távoztam. Átadtam az üzenetet és vissza kell térnem kötelezettségeimhez. ők meg éhes farkasok! Egy dolgot lehetett csak tenni: visszavonulni.válaszoltam. De a nők! Úgy néztek rám. .és kulcscsonttörésem volt nemrégiben.

és ahogyan néztek rám: mintha csak díjazott bárány lennék. a nőket kü­ lönös teremtményeknek tartottam (még ma is azoknak tartom) és. Lassacskán poroszkáltam. annál jobban nevetett. egy sereg nő elkergetett! .Vagy: . és. az összes kó­ borló szellem téged üldözött a város körül? Felkavartnak látszol! Felkavart? Felkavart? Anyám meghívott egy halom nőt. ki vannak festve. Hangulatai sosem tartottak tovább néhány percnél.. hogy a rend szabályai nem engedik. . hogy látogasd meg tiszteletre méltó anyádat. Lobszang.Ó.De én otthon vagyok.Azt akarom. hogy a dalai láma nagyon-nagyon érdeklődött utánam. bementem Mingyar Dondup lámához.az asztrálszínük.. suttogni kezdtem . mert nem akar­ tam túl gyorsan visszaérni. mert az volt. ők meg mészárosok Sö-ból. végig a körúton. nem csupán. de mint igaz embert.. rendezvény van nála és a vendégeket szórakoztatni kell. De napokig nem engedte. Rám nézett: Mi történt. El a Gyüpo Linga mellett. Tiszteletre méltó Lámamesterem. hogy a személyes elfogultság és az államügyek összekeve­ redjenek. Közöltem velük. Azoknak a nőknek a látványa. ..De egy hét múltán megtudtam. aki most a földön él. de én is.. és mind az Ékességes felől akart hallani és azt akarta tudni. hogy hazaküldjenek. Kicsit hirtelen természetű volt. és sosem hagyta. És minél jobban csodálkoz­ tam. a Vashegyen. vagy még mindig gondolsz az otthonodra. mindannyian nagyon szerettük. és úgy intézte. hogy elfelejtsem: . Rikácsoló hangok.. . Hogy bámultak mind rám! Vezetőm rázkódott a nevetéstől. . nem akarok visszatérni apám há­ zába. amikor anyámnál nagy társaság van. a Muru Gompa mellet. Mikor ismét otthon voltam. A kolostori élet felforgatta „társadalmi" értékeimet.Az Ékességes azt akarta tudni. hogy megtelepedtél-e már itt. miről beszélt velem.. mint istent. ne beszéljünk erről.ekkor azt hiszem. a hajuk. Soha senki sem mondott ellen az Ékességesnek.170 HARMADIK SZEM fordult. Lassan. hogy elmondjam és távoztam. amíg még lehetett. . Na nem.! Rémes! Kérlek. Lobszang. Ó volt az állam és az egyház legfőbb feje. így ismét az óramutató járása szerint haladhattunk végig a Lingkhor úton..

amíg félig leértünk a hegyen. Felugrottam. és a hátsó lábuk hosszú. a hőmérséklet befo­ lyásolja a szőrszínt. hogyan töltsem a szertartás előtti üres félórát. akik ké­ pesek felborítani és szétmarcangolni egy embert. Meleg országokban . Mingyar Dondup láma odajött hozzám: . sétáljunk egyet. óriási szelindekek. halálig harcoltak. mivel vonzalma teljes viszonzásra lelt. ünnepélyesen sé­ tált mellettünk. ár­ gus szemmel őrizték a csiszolatlan drágakőtömeget a szentek kö­ rül. A Templomból jövet egy macska határozott vonzalmával tüntetett ki. Hatalmas cica volt. Lobszang. így majdnem feketék voltak. hogy az ékszert őrizetlen hagyta és nagy sietve visszarohant. A templomi macskák nálunk nem csak díszként szolgáltak.Gyere. Elége­ dett volt. amelyhez tartoztak. hogy mesteremmel mehetek. nem tudtunk továbbmenni. a macskákat nem: ha egyszer tá­ madtak. van egy kis munkám a számodra. mikor békében voltam a világgal. időnként „sziáminak" nevezik. A házakat szelindekek vigyázták.fehérek. (A fajtát.) Tibet hideg. azaz simi-nek. míg abba nem hagyta az erős nyávogást és lóbálni nem kezdte a farkát. A farkuk korbácsszerű. és azon gondolkod­ tam. nyilván eszébe jutott. A szemük kék. tibeti nyelven természetesen macskának hívjuk. Hamar elkészültünk és elindultunk.Egy reggel. amitől járás közben „másként" néznek ki. A kutyákat meg lehetett szelídíteni és elzavarni.úgy hallottam . Akkor. örültem. na és a 171 .

a szitkok komoly kétséget támasztottak őseimmel szemben. de gyorsan visszavonultam.Nahát. Kisfiú lévén úgy tudtam „vizsgálódni". Az út hátralévő részén Mingyar Dondup láma mélyen elgon­ dolkodott. A kutyákat el lehetett kergetni. Lá­ togassuk meg őket. .Elég sokat gondolkodtam a kí­ naiakon. egye­ nest a torkára. A régi Kínai Misszió ol­ dalához jutottunk. felbukkant egy macska és az illető karjára ugrott. A földön csendesen egy nyitott ablakhoz kúsztam. de akkor egyikőjük felpillan­ tott és észrevett. hogy hozzám vághassa.Ahogy mondtam neked. Lent az úton jobbra fordultunk. nézzük meg. Azután tovább a Tür­ kiz Hídon és a Doring Háznál újra jobbra. Káromkodni kezdett. az aurájuk milyen vörösre változott! És késekkel ha­ donásznak. Úgy tűnt. azt mondtam mesterem­ nek: . Egy ideig ott maradtam és figyeltem. esetleg megfogni vagy megmérgezni. mielőtt eldobhatta volna. A templomi macskáknak kétszer olyan hosszú kar­ maik voltak. mint „átlagos" rokonaiknak. meg tudod figyelni őket egy spanyolfalon keresztül. mint az éjszaka sötét ár­ nyai. A hangere­ jük és a hangszínük szinte hihetetlen volt! Szolgálatban éberen és nesztelenül. csak azok köze­ ledhettek hozzájuk. átmen­ tünk a Pargo Kaling-on és el Sö falu mellett. egy kínai misszió érkezett. ha ez megoldható? . Menet közben Mingyar Dondup láma beszélt hozzám: . de egy fikarcnyit sem hagytak a jövőmet illetően. Mikor ismét a Lingkhor úton voltunk. Vacsora után így szólt: . akik személyesen ismerték őket. Az első benyomásom nagyon kedvezőtlen volt. Javasolni fogom az Ékességesnek.és ők aztán nem eresztettek. Amikor szolgálatban voltak. Keresett valamit. egy egész hadseregre elegendő fegyver van náluk. úgy ólálkodtak a templomokban. Ha bárki megpróbált az egyébként őrizetlen ékszerekhez nyúlni. Tovább bandukoltunk. milyenek. ahogyan egy idősebb ember nem tudott volna. Ha nem engedte el azonnal. Bent a házban a férfiak hivalkodóan sétálgattak a lezárt dobozok és táskák között. hogy használjuk fel különleges képességeidet. Hogy érzed. Nem úgy a macskákat. egy másik macska is a tolvajra vetette magát mondjuk a szentképről. ők a legtüzesebb szelindeket is megkergették.172 HARMADIK SZEM hangjuk! Egyetlen más macskának sincs ilyen hangja.

A kerten belül volt egy gyönyörű mesterséges tó. A Potala kívülről gyönyörű épü­ let. Hiva­ talos teendőiket kellett kívül rekeszteniük. ahol a dalai láma naponta hosszú órákon át meditált. hivatalos és állami célokra használt épületből állt. A Belső Kert. Tudom ezt. de az azután követ­ kező reggelen tanított engem. A parkban volt néhány laktanyaépület: közel ötszáz ember. a tisztánlátá­ sod nélkül is kitalálhatod. túl sok vajmé­ cses miatt. a dalai láma személyes testőreinek szálláshelyei. Ez határozottan nem igaz. Az évek hosszú során rengeteg vaj ömlött mindenfelé a földre. amely a . akkor képes leszek rá. hova megyünk. a Norbu Lingában töltötte idejét. Mingyar Dondup láma ide hozott engem. és ezért. aztán gyere a szobámba. Először az apáttal kell találkoz­ nom. Dél-Nyugat felé levágtunk. Először jártam itt. akinek lejtős rámpán át vezetett az útja. Az Ékszer Parkot egy kb. Maga a park csak százéves. két kis szigettel. A dalai láma nem kívánta kockáztatni. Újra nekivágtunk a meredek lejtőnek a hegyoldalban. de belül a rossz szellőzés és a szinte mindig égő. mindegyiken egyegy nyárilak. A Potalának belül arany fiatornyai voltak. a dalai lá­ ma kedvelt pihenőkertjéül szolgált. A dalai láma nagyon kedvelte az Ékszer Parkot. illetve a házakhoz. Az északnyugati sarokban széles kövezett út vezetett a szigetekhez. Másnap egyáltalán nem láttam mesteremet.Sétálunk egyet délután. hogy elkészülj. Ke­ resztülmentünk a csodálatos parkon. hogy ilyen kevéssé épületes előadás részese legyen. ha csak le­ hetett. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 173 Csak ezt tudtam válaszolni: . négy méter magas kőfal vette körül. és sza­ bad idejének jó részét itt töltötte. amelyet szintén magas falak öveztek. áporodott a levegő. Néhányan azt írják. Itt egy kiváló minőségű sál. és nem számított újdonságnak. ha egy állami ügyeket intéző méltóságteljes láma. hogy képes vagyok rá. majd a díszes kapun. és ebéd után azt mondta: . hogy a tisztviselők nem léphettek be ide. és rövid gyaloglás után megérkeztünk a Norbu Linga-hoz. és három. mert ma­ gam legalább harmincszor jártam a kertben. Tíz percet kapsz.XIV.Ha gondolod. Lobszang. rálépett egy darab porral fedett vajdarabra és egyik testfelével a kövezethez vágódva meglepett „uuuu-hopp"-pal érke­ zett a rámpa aljára.

üljünk elé.Tiszteletre méltó Páratlan Védelmező! Gonosz szándékkal jöttek. A dalai láma elégedettnek látszott. .Tiszteletre méltó Páratlan Vé­ delmező. Bizo­ nyosnak kell lennünk. mire utalnak. jól takar-e a spanyolfal. anélkül egyetlen tibeti sem tud beszélgetni. a dalai lá­ ma rám nézett és így szólt. aki nem rendelkezik tisztánlátással? A dalai lámának azt feleltem: . A legtávolabbi szigetre mentünk. A kövezetet nemrégiben fehérre mosták.. akár egy kifényezett fémtükör.Mint olyannak. melyet azután az ősi tudomány segítségével felerősítettek. később láthatom őket. Titkos vagy más módon vizsgáltuk a tisztánlá­ tásodat. A tó vize rezzenetlen. Megkaptál minden lehetséges képzést. ezért behívták a szolgákat. Mingyar Dondup láma kivételével senkinek sem szerettem elmondani. mindenféle-fajta madarat láttunk.. Letérdeltünk.174 HARMADIK SZEM belső kertre nyílott. Közeledtünkre felnézett és elmosolyodott. Bújj el. Mi a véleményed ezekről az emberekről? Nem örültem a dolognak.Csak ennyit szóltam.Jó. és figyeled a kínaiakat. De hogy lehet ezt megmondani egy államfőnek? Különösképp egy olyan állam­ főnek. Mikor megérkezett a tea. Ahogy beléptünk. ha egy ember maga nem látta. Érvelésem szerint. nem tetszik neked a kínai delegátusok aurájának a színe. és eltávozott a láma szolga.Jó barátunk. Elrejtőzöl holnap a mögé a paraván mögé. nem vagyok eléggé képzett idegen aurák olvasásában. sok fegyverük van. kinek megadatott a különleges képesség. amit Mingyar Dondup lámának mondtál. ahol az Ékességes éppen mély meditációba me­ rült. és megígérte. hogy véleményt nyilvánítsak. megnézzük. hogy teljesen . Azt ismételted. a különböző parkbéli állatokról mesélt nekem. . nekünk kellett kitérnünk az útjukból. Azt mondja. Mingyar azt állítja. A válasszal nem jutottam túl sokra. sosem hibádzott. köteles­ séged beszélni. amikor itt lesznek. és mondta. . Az Ékességes ekképp vála­ szolt: . mit láttál! . hogy kissé változtassák meg a kínai oroszlánokat. Most áruld el. sá­ lunkat a lábára fektettük. Amíg hozták a teát. akkor nem is kell tudnia. a földön csipegetve ügyet se vetettek ránk. Vajas teáért csen­ getett. Az aurájuk színe árulást mutat. nem vagyok méltó arra. A paraván nem fedezett eléggé. mit láttam a „színekben" és mit jelentettek számomra.

A dalai láma rám mosolygott és kínált. mi a nevük. En­ gem kisgyerek-. hol rej­ tőzöm. pontosabban hétéves koromtól tanítottak arra. hogy Hallgass meg minket. hogy a kínaiak köpenye gyanúsan ki­ dudorodott. ami egyébként elég egyszerű dolog volt számomra. mert rossz helyen keresett. Másnap körülbelül tizenegykor újra leereszkedtünk a sziklás lejtőn és beléptünk a Belső Kertbe.A kínai­ ak.mielőtt elrejtőzöm. míg leégett. Az egyiknek elfogtam a gondolatát: „Hű! Előléptetnek. Arra akarják kényszeríteni. Ez tizenkét óráig is eltarthatott. mani padme hum! . hogy írjon alá egy szerződést Tibetről. hogy hosszú ideig moccanás nélkül üljek. Végül az Ékességes megelégedett a próbával és kihívott. . Láttuk. Sem ő. ahelyett. hol van". mert a kínai delegáció meglátogatja. Nem tudom. Parancsára nagyon ízletes falatokat hoztak Mingyar Dondup lámának és nekem. Ez a gondolat járt a fejünkben. indiai konzerveket. a campa és a fehérrépa után. A falon kívülről rekedt kiáltások és kínai kiabálás hallatszott. Amida Buddha!). mintha ők alkotnák a láto­ gatóba érkező küldöttséget. hogy nagyon üdvös változatosságot jelen­ tettek a tea. Beszélt néhány percig. a kínai formával válaszoltak: . Közvetlen előttem a dalai láma ült lótuszülésben a földtől száz­ nyolcvan centiméterre felállított trónusán. hogy udvariasságból elismételték volna a mantrát. négy óra tehát semmi nehézséget nem okozott nekem. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 175 rejtve legyek. és elindultunk visszafelé a Vashegyre. azzal egyensúlyoztam. Most beengedték őket a Belső Kertbe. hogy egyek .Om. Miután erőt gyűjtöttem. Nagyon igyekeztek kideríteni. és megkért. ó. Meggyújtott vajmécsest tettek a fejemre.O-mi-to-fo . csak azt tudom. de valamennyi láma számára is: a meditációhoz órákig mozdulatlanul kellett maradnunk. a há­ rom. és ezért fegyverek után kutatva megmotozták őket. ahogy a házi test­ őrök a kövesúton keresztül a pavilon verandájára vezetik őket.az evésre mindig készen álltam! . Lámák jöttek be próbálni.XIV. De nem kapta meg az előléptetést. Egy magas rangú láma megszólalt: . ha megtalálom. vidámabban néztem a többórás mozdulatlanság elé. Később rájöttem. és addig kellett lótuszülésben maradnom.(ami annyit jelent. sem én nem mozdultunk. mikor eljöttünk a dalai lámától. jöjjünk el másnap is.

Tibetnek sosem volt nálánál jobb uralkodója. könnyű dolgod lesz. Lobszang. amit az Ékességesből láttam. Lázas próbálkozásaik el­ lenére sosem engedélyeztük a nyugatiaknak. ezüst és uránium. úgy hevert ott. észrevettem. csíkok.a szent fémet szent célra használják. Színes sá­ vok. de tisztátalanul gondolkodnak". tiszta árnyalatai. de a történelem feljegyzi majd.gyűlölettel telt gondolataik áradó örvénylése. Ám a hasztalan beszélgetés lassan vonszolódott. Természetesen nagy szeretettel gondoltam rá. ahogy eszébe jutott a múlt. kellemetlen színek. Az igazi színüket mutatják. A rögöket vagy a „homokot" beolvasztják. Ahogyan a rejtekhelyemről figyeltem őket. csak az érdekelte őket.176 HARMADIK SZEM Azt gondoltam magamban: . sehogysem akart a végéhez érni. hogy vibrál az aurájuk. akik életerejüket az anyagias dolgokra és a gonoszságra áldozzák. Még vaj­ mécsesek is készülnek aranyból. Óriási területek még feltáratlanok. A Csangtang-i területen gyors vizű folyók partján láttam aranyat. hogy felkutassák a le- . Hitünk szerint az aranybányászat megszentségteleníti a földet. mikor Kínában járt.aranyat akartak! Ez utóbbi régóta vonzotta őket. Egyes folyókban lehet aranyrögöket találni. de Mingyar Dondup lámával tett utazásaimból tu­ dom. több száz tonna van belőle. a he­ gyekről mossa ki. Hasztalannak. Tibet kb. A dalai lámát is figyeltem. ezért mi inkább érin­ tetlen hagyjuk. hogy van arany. piszkos színképe. aki teljesen az országnak szentelte ma­ gát. hogy ő volt a legjobb dalai láma. szomorú lett. területe­ ket és . Elég heves természete miatt a színei olykor vörösen villantak. A színei szomorúságról árulkodtak. De sajnos az anyag annyira puha. aki iránt a szeretetnél is többet éreztem. hogy elérjék céljukat. Nem a magasabb gondolat áttet­ sző. nyolcszorosa a Brit Szigeteknek. a szívemben csak Mingyar Dondup láma előzte meg. és templomi díszeket készítenek belőle . A módszerekben nemigen válogattak. sőt ellenséges szándékkal érke­ zett. Irányítani akarták a tibeti politikát. tetszett nekem. ahogy a homok. hanem azoknak az embereknek a veszedel­ mes. Az effélékről Tibetben általában azt mond­ juk: „Tisztességesen beszélnek.Na. Tibetben az arany szent fém. hiábavalónak nevezem. hogy a díszek könnyedén megrongálódnak. az opálos ragyogást sötétvörös belövellések tar­ kítják . mert a küldöttség cseppet sem barátságos. Min­ den. és hordja le a víz.

Tiszteletre méltó Láma Mester. Or­ szágunk a világ egyik legnagyobb raktára lehetne.Lobszang. Indiába mentem. ha az emberiség a hatalomért vívott oly sok haszontalan harc helyett békében élne egymással.Tiszta köpenyt veszek. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 177 lőhelyeket. átmentünk egy kis hídon. hagyd ezt a munkát most! Az Ékességes értünk küldött. „arannyal fedett testekről" olvasva sosem szabad el­ felejteni. mégpedig egy régi mondás miatt nem: „Ahova a nyu­ gati ember betér. . . és láthatatlanná téve ma­ gunkat elemeznünk kell néhány nyugati látogató színeit. és nem tudtam.az Ékszer Park kapujához érkeztünk. A magatartásuk teljesen megvál­ tozott. hogy megszólaljon. oda betér a háború!" „Aranytrombitákról". Leültünk és vártuk. Ismét Indiába men- . Sem­ mi sál. „aranyedényekről". hogy Min­ gyar Dondup láma is velem van. Sietned kell. Rövid idő alatt egész tűrhetően rendbe hoztam magam. Az utat átszelve a Norbu Linga vagy ahogyan gyakran fordítják . Lobszang! Biztos siettetek.XIV. ahol eltörtem a csontjaimat. Egy pillanatig szájtátva bámultam rá. és már kész is vagyok. gyorsan bekísértek a Belső Kertbe. A Norbu Linga-ba kell mennünk. Egy ideig meditált. Mingyar. és te is. hanem szent fém. mikor észrevették.Nem is olyan régen . az­ tán felpattantam: . A hegy lábá­ nál. és onnan sokfelé utaztam. fél mérföld volt. hogy elkészülj.Ó! Ülj le. hogyan viselkedjek anélkül. Az Ékességes felnézett és mosolygott: . lát­ hatóan rendbe szedte a gondolatait. A testőrök éppen el akartak zavarni. az Ékességes minket akar látni először. hogy Tibetben az arany nem ritka. A Vas Kutya évében (1910) a brit megszállást (annak közvetlen következményeként) a kínai követte. pont ott. Kicsit feszengtem. a távolság kb. és a Ligkhor útra jutottunk. ahol a dalai láma egy verandán üldögélt.kezdte .a Vörös Barbárok hadserege megszállta szent földünket. csak siess! Hát így állt a helyzet. Egyik reggel Mingyar Dondup láma bejött hozzám abba a helyi­ ségbe. semmi ceremónia. mert nem volt nálam aján­ dék sál. Gyalog mentünk le a hegyen. ahol a fafaragók számára egy régi kéziratot másoltam.

ritkás szemöl­ dök.. Az an­ golok sok mindent ígértek. sovány férfi. és . aki annyira dicsér. hosszú ujjú köpenyben járnak.gondoltam. mélyen ülő szemek. azt gondoltam. mint énhozzám. Nyilván nagyon rossz szabó varrhatta. Lobszang. te nem értesz a nyelvén. Talán nem tudja. így nem befolyásolhat. Tibetben azok. Fehér haj. Egy pillanatra azt hittem. a Belső Kert kapuját tárták szélesre. az ujj csak a csuklójáig ért.vagy két­ nyelvű. Ráadásul a köpenye csak a csípőjéig ér. s a kötelet csapkodó szelet. Elég kemény száj. mert valami csattant. hogy így kellett megjelennie az Ékességes előtt .Túl puhának látszik a keze. A rácsozott fal mögül te és még valaki úgy tudtok fi­ gyelni. akik nem végeznek fizikai munkát.. fehér arc. Felhők szálltak az égen. és a Ház arany ruhás lámái bekísértek egy igen különös kinézetű embert. Egy férfi. amit beszél. hogyan kell öltözködni. Biztos szörnyen érzi magát. Alig tudtam csendben maradni. Most azt akarom tudni. és arra gondoltam. majdnem kitört belőlem a nevetés.többre tartja Mingyar Dondup lámát a dalai lámánál! A rácsozat mögött belefáradtam a nézelődésbe. A nadrágja a lábnál túl szoros és túl hosszú volt. mert a gallér akkora volt. Mégsem lehet munkás . Akkoriban még fogalmam nem volt sem a zsebről. amely az egész kézfejet takarja.azt hiszem . Szegény. meg a sárkány selymén átfütyü­ lő. mert hisz az alján felhajtotta. Időnként titokban bele-belekóstoltam a nálam lévő campába. a jelenlétetekről nem tudni. talán a nyugatiaknál is vannak szimbolikus fol­ tok. Hirtelen felugrottam. ott találkoztam valakivel. Ez a férfi rövid ujjas öltözéket viselt. aki ma meglátogat bennünket. Lobszang. nagyon szegény lehet. hisz Mingyar velem volt. Kiváncsi vagyok. ez az ember őszinte-e vagy sem: egy. csillogó gombokkal. De az öltözéke! Vala­ miféle kék anyagból volt egy egész sor gombbal az elején. írd le az asztrálszínekről szerzett benyomásaidat. kölcsönad-e neki valaki egy . elaludtam és kiestem! De nem. hogy benneteket nem látni. Ne­ ked mondom mindezt.gondoltam. Áthajtott néhány oldalsó folton is. akik Buddha példájára foltozott ruhában járunk. hogy ki kellett hajtani. jobban hoz­ zád szokott már. sem a kihajtott gallérról. de nem tartották be a szavukat. Kísérd a helyére Mingyar. magas.178 HARMADIK SZEM tem. Belefáradtam a madarak és a himbálódzó faágak nézdegélésébe. ahogyan Mesterünk tanított. milyen jó lenne a sárkány hintázását és remegését érezni magam mögött. . a sárkányban voltam. mint nálunk.

hogy korommal írni? Csak ráfújunk és elrepül! Nyilvánvalóan nyomorék volt. idegenségéhez képest elég jól. Kotorászott egy kicsit a többi folt körül is. s mi több. Úgy látszik. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 179 rend megfelelő méretű és alkalmas öltözéket. Különös. Az üdvözlést befe­ jezve a fehér valamit visszatette a folt mögé. festett. és különféle papírokat húzkodott elő. mert egy fakereten kellett ülnie. szétvette majd keresztbe rakta a lábát. mert odanyúlt az egyik oldalán lévő folt­ hoz és egy fehér ruhát vett ki belőle. . felettébb különös. amit valaha is hallottam.XIV. s azt. a közepén kormos fapálcikát szedett elő. Eléggé automatikusan leírtam az észlelt színe­ ket. Korom? Ki hallott már olyat.mert a hátát megtámasztotta a keretből kiálló két másik pálcával. amilyet mi hordunk. ülni sem tud rendesen. meg kell támasztani a hátát és lóbálja a lábát. ami a krétát letörölné. Szörnyű sértésnek számít. mintha jég lenne a tetején. nem tud ír­ ni. ahogyan értelmeztem őket. csak tetteti. Nincs semmi. felemelte úgy. így köszönti a dalai lámát . mikor újra találkoztam a dalai lámával. elkép­ zelni sem tudtam volna különösebbet.Aztán a lábára pil­ lantottam. Selymes. mely négy pálcikára támaszkodott. vékony fehér papírlapokat. vastag és durva. nálunk a papír sárgásbar­ na. A férfi elkápráztatott. Furcsa. aztán a legfigyelemre­ méltóbb hangegyüttesre váltott. legnagyobb rémületemre. Valami szokatlan fekete do­ log volt a lábán. „Angolra". a zse­ béből elővett rongytrombitával parádézik.gondoltam. ha egy tibeti ilyet tesz. mert igazított egyet az ülésmódján. Nem bőrcsizma. Egé­ szen másmilyenek voltak. roppant fényes. úgy véltem. „Hogy lehet írni rá? . a dolgok csak úgy lecsúsznak róla!" Aztán az egyik foltból vékony. De hirtelen neki is eszébe juthatott. nem. mondták később. kígyózó mozdulatokat tett vele. Összevissza mozgolódott. hogy a talpa a dalai láma felé mutatott. egyszer csak. mint a mieink. Leült erre a keretre és a lába le­ lógott a peremén. a legérdekesebbre. Még so­ sem láttam ilyeneket. nem tud írni. A férfi időnként tibeti nyel­ ven beszélt. ennél furcsábbat még sosem láttam. mintha trombitálna. . Akkorra már valóban megsajnáltam: rosszul van öltözve. talán gerincsérülése van. Azt gondoltam.töprengtem magamban. Azt gondoltam. Elképedésemre a szája és az orra elé tartotta és olyan hangot adott ki.

mert maga is lógó lábbal egy olyan furcsa fakereten ült. feltételezéseik szerint Tibet Oroszországgal készült egyezségre lépni.és mindegy volt nekik. látta. Anglia ugyan nem akart Tibettel szerződni. és két díszítés állt a neve előtt. ahogy szerette volna. mert azt remélte. és ez befolyásolhatja a kegydíját. mindezek segítségével fel lehetett rajzolni élete főbb eseményeinek menetét. nagy valószínűséggel azért. Női Hangszer-nek hívták. arra viszont a kormánya nem volt hajlandó. pályájának különböző. hogy Tibet más országokkal barátkozzon. ha képes lett volna befolyásolni kormányát úgy. és a jóslatok sosem tévesek. Bhután igen. aki a helyszínen tartózkodott. és tartózkodni kí­ vánunk minden üzleti kapcsolattól a külföldiekkel. Segítő szándéka őszin­ tének látszott. mit láttam. hogy néhány könyvében említi ezt. Úgy éreztük. A.kiáltott fel. A látogatónak egész sajátos neve volt. Bell úr. Minden adatunk megvolt. hogy az egészsége meggyengült. a születési ideje. Az utóbbi időben adták értésemre. legfontosabb állomásai. Bell úr távozása után az Ékességes megkérdezte. Sokat tudtunk Bell úrról. Szikkim. - . Ezért arra kényszerült.180 HARMADIK SZEM Az Ékességes nagy tiszteletet tanúsított iránta. hogy korábban Tibetben élt. Ó maga egy dolgot akart. Az asztrológusok kiderítették. A jövendölések azonban nem hagytak kétséget afelől. . tart attól. köthetett szerződése­ ket. Ami személyemet illeti.Igen. hogy a meg­ szállás bekövetkezik. a saját országunkban a saját életünket akarjuk élni. a kommunisták nem szállták volna meg Tibetet. igen! . Az angoloknak tehát fejükbe szállt a vér. úgy vélte. még többet kell dolgoznom! . Bell-ként hivatkoznék rá.Kelet közti kölcsönös megértést. Ma már C. Az angol kormány nagyon gyanakodott. és nagyon örült az észrevételeimnek. hogy felbosszantja kormányát. nyugaton szülessen újra. elősegítheti a Nyugat .nyilván a furcsa gallérjaik miatt! . Ez nem tetszett ne­ kik. mert számára szokatlan éghajlaton él. megszállnak vagy meg­ fojtanak-e bennünket. Az aurája színeiből úgy ítél­ tem meg. de a színeiből az is nyilvánvaló volt. akik a múltban csak bajt. kárt és szenvedést hoztak ránk. de azt sem akarta. hogy nem áll szándékunkban egyik nemzet oldalára sem állni. és utol­ só életében azt kívánta. Tibeten kívül bármelyik állam tárgyalhatott. az idő majd igazolja elgondolásait és javaslatait. hogy mondjon valamit és reménykedjen.

ami számukra nem volt titok. Annyi tudást kell beléd gyömöszölnünk. aki miatt sietne! A dalai láma . háromlábú állványon állt." Napjaim ritmusa felgyorsult. hallgatni. De még fejleszthető. Késő éjjel órákon át néztem vele a holdat és a csillagokat. azután vissza kellett mondanom őket. mert miként gyakorta intenek minket. Előbb azonban egyre újabb és újabb hipnózisban lesz részed.Mingyar Dondupot hívd. és kell. Mingyar. Mikor elhelyezkedtünk. hogy megfigyeljük a látogatókat. így nem is sürgette. Tisztánlátása és hatalmas ember­ ismerete alkalmassá tette rá. Mesterem leült mellém. amilyeneket csak lehet. Lobszang. amit valóban gondol róla. ha távoli országokban leszel. különösen a nagy csillagászati távcsövet. A memóriámat is fejlesztették: hosszú órákon át bonyolult részleteket hallgattam.paran­ csolta. miközben a legrégebbi Iratokból olvas­ tak nekem. Kinyúlt a csengőért és becsengette az egyik szolgát. mely nehéz. amit szükségesnek látsz. hogy az árus miként dicséri portékáját.. Mingyar. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 181 Még jobban fejlesztenünk kell téged. hogy legyen valaki. Néhány perccel később komótosan közeledve feltűnt mes­ terem. a dalai láma így szólt: . . Nem tudom. és fejleszteni is kell. Rendkívül hasz­ nosnak találod majd a képességedet. Bármelyik eszközünket használhatod. nagyon élveztem őket. hogy sürgősen menjek és „interpretáljam" különböző emberek szí­ neit. Jól ismert lá­ togató lettem a Potalában és a Norbu Linga-ban. A Potalában hasz­ nálhattam a teleszkópokat. az Ékességes elé. . esetleg egy messzi tartomány polgári vezetőjének az auráját. hogy ellenőrizze és gazdagítsa állítá­ saimat.tudta ezt.XIV.. majd összevetni azzal. hogy olyan gyors és mélyreható tanulmányokat folytasson. és „indiai ennivaló­ kat".barátja lévén . például egy távoli lámakolostorból érkező tanult apát.Igazad volt. aki össze tudja állítani az „ősi tu­ dományok krónikáját. amennyit csak bírunk. Nagyon érdekes volt odamenni egy bódéhoz. Azt akarom. országunkra hamarosan rossz idők jár­ nak. meddig feküd­ tem hipnotikus transzban. Tégy bármit. a képessége megvan. Egy szolga tüstént hozott még teát. Ez időtől fogva sokszor hívattak. Nincs ember. Mingyar Dondup láma és én gyakran bementünk Lhászába. hogy most azonnal itt legyen .

a körülmények egyre nehezebbek és nehezebbek lettek. Nem volt okunk a sietségre és a magunk kényelmes tempójában haladtunk. A ritka levegőben hamar kimerültek. több kötetre lenne szükség. öt legyengült társunk velük maradt. mély kanyo­ nok. Átjutottunk a Tangla hegységen. feltá­ ratlan terület felé.Ebben az időszakban ellátogattunk a Csangtang felföldre. az erőnket. ahol egy jakszőr kö­ tél végén himbálództunk szédelegve. Ahogy az állandóan emelkedő terepen egyre beljebb és beljebb kerültünk. Itt ugyanolyan volt a táj. Védve voltak 183 . A dalai láma megáldotta a csapat tizenöt tagját. Lassan megtettük az utat a Tengerico mellett. mert az öszvérek oda is eljutnak. Óriási hegyláncok. ahová a lovak már messze nem. Nehéz megmondani mennyi időbe telt. mint hogy röviden megemlítsük ezt az utazást. Sziling Nor-nál. mert az idő nem jelentett semmit a számunkra. Jelen könyvben nincs idő többre. az energiánkat a későbbi erőfeszítésekre tartogattuk. aztán csak mentünk eló're az ismeretlen. és nem tudtak átmenni a sziklás szurdokokon. és ismét tovább Észak felé. Ahhoz. hogy az expedícióval méltányosak legyünk. hogy keresztül jussunk a „holdbéli tájon". feneketlennek tű­ nő szakadékok. amit a Potalában a nagy teleszkópon át láttam. aztán tovább a nagy tavakhoz. Végül az öszvérek elakadtak. és jókedvűen útnak indultunk. a felföld a Hold felszínére emlékeztetett. Végtelen hegyek. Öszvérháton lovagoltunk. Az öszvéreket a legvédettebb helyen hagytuk. Küszködtünk.

Lengett. Sok helyütt vaskampókat kellett felhajítanunk. felmá­ szott egy magas sziklára. a hangját sem lehetett hallani. ahol gyér növény­ zet nőtt. hogy a má­ sik oldalon biztonságosan talajt fognak. mert óriási erővel a szemben lévő falnak ütközött. A fennsíkon csobogó patak futott keresztül. ahol több ezer métert zuhant. és hitem elnyerte jutalmát. a szívem úgy vert. Eközben a másik oldalról valaki biztosította. Váltottuk egymást. mintha ki akarna szakadni a mellemből. A testet visszahúztuk és istentiszteletet tartottunk érte. így a szélre. a szurdokokon. szélfútta vidék legrosszabb szélrohamaitól. Tovább mentünk. ezekhez rögzítettük a köteleket. aki utána került sorra. A többiek. és úgy éreztük. Rosszul mérte fel a távolságot.' ahol a kötél csaknem vízszintes. az esőre és a madarakra hagytuk. a torkom kiszáradt. aztán nagy nehézséggel sikerült felmásznom a hegyol­ dalon. hogy sikerül. áthúztuk a kötelet is. az öszvérek legelhettek rajta. Felváltva lódítottuk el a kampós kötelet. és tapogatódzó ujjakkal a legközelebbi szikla pereme felé nyúltam. akkor egyikünk de­ rekára tekerte a kötelet és a legmagasabb pontról (ahova feljutot­ tunk) leereszkedett. A hátunk fájt a cipeléstől. A jóslatok ellenére is óvatosan lódultam. A kemény sziklákon nem lehetett eltemetni. Két napot pihentünk itt. mikor a vízesés aljára ért. hogy olyan pontra érjen. Mikor mindenki átért a kanyonon. egészen a sziklákig. aztán ledobta magát. Elő­ fordult.úgy haji- . mikor már biztosítva volt. Felrepítettük. ami­ lyen magasra csak tudott. remélve. ahol álltunk.jobb társai senkinek sem lehetnek! . A szerze­ tes. A tábornál volt egy barlang: az idő elemésztette a puhább sziklá­ kat. az arca és az agya a fogazott sziklákon maradt. a lélegzetem elakadt. a lég­ szomjtól kiszakad a tüdőnk. . Én mentem helyette. Egy ideig kimerülten feküdtem. kicsorbult farkasfogsorhoz hasonlított. Sikerült megkapaszkodnom és felhúznom magam. aztán felmászott. és felváltva másztunk át. Azon az oldalon. hogy a kampó akadt meg a sziklában.184 HARMADIK SZEM a sivár. egy sziklanyúl­ vány tornyosodott felettük. át a szakadékokon. egyáltalán nem látszott boldognak. A rám vonatkozó jóslatok fényében biztosra vet­ tem. Az egyik szerzetes meg is halt. mert nehéz és veszélyes vállalkozás volt. mielőtt magasabbra és magasabbra vergődtünk volna. mint egy inga. Egy meredek ösvényen a völgybe juthattak.

amely hátráltatott ben­ nünket és a légzésünket sem segítette egyáltalán. Mellesleg a tibeti mitológiában szerepel egy Hideg Pokol.. A felföldön tett úton megtapasztalhattam. hogy ne csússzon annyira. innen a hideg po­ kol. vagy felhő. hó-e. amelyeken összeviszsza horzsoltuk magunkat. Néhány mérfölddel arrébb megkerültünk egy hegy­ nyúlványt. és azt kívántuk. kezükkel. Mingyar Dondup láma. olyan fehér és olyan makulátlan volt. és szóltam nekik.XV. Semmi élvezeteset nem láttunk magunk előtt. ennek ellentéte a hideg. teát csináltunk. bár ezen a magasságon alacsony volt a víz forráspontja. lábukkal a kötélbe csimpaszkodva. Ahogy kö­ zeledtünk. aki járt már itt korábban. elégedetten mosolygott: . milyen is valójában! Három napon át csúszkáltunk a jégtáblán. Nem tudtuk. A gleccser óriási sziklák közt vezetett. hogy a lehető legkönnyebben elkaphas­ sam.. és tovább botladoztunk a szörnyű tájék közepe felé. sziklák. hogy valóban köd. Nem volt szöges bakancsunk. bárcsak sose láttuk volna meg ezt a he­ lyet.a talpára szőr­ mét kötöttünk. A mi „felszerelé­ sünk" a kötelekből és a szokásos bőrcsizmából állt . indák váltak ki és lebegtek a levegőben. Nemsokára egy jégtáblához érkeztünk. fejjel lefelé lógva. talán egy gleccserhez. olyanok. bús képű alakoknak látszotok! Most azonban rövidesen élvezet vár rátok. és a tea nem mele­ gített fel igazán. Éles sziklák. köpenyük csapkodott körülöttük a szélben. hogy erősen húzva próbálják ki a kötelet. Egyenként jöttek át. Hideg. A sziklák tetején pihentünk egy kicsit. A meleg áldás számunkra. Befa­ gyott jég a lábunk alatt és fagyos ég a fejünk felett. És a mesterem azt mondja. sem más hegymászó felszerelésünk. egyre lejjebb és lejjebb kerültünk. dideregtünk a maró szélben. mint farkasszájban a fogak. A TITOKZATOS ÉSZAK -ÉS A JETIK 185 tották el a másik kötelet. sem jégbaltánk. ha­ ladásunk még nehezebbé vált. a tekintetünk sűrű tejfehér ködbe ütközött. rövidesen „él­ vezet" vár ránk! . A két kötélvéggel a kezemben biztosítottam őket. láttuk. az egyetlen közülünk. Köd.Bizony mondom. botorkálva és meg-megcsúszva haladtunk az ismeretlen mélység felé. Kicsit kevésbé fáradtan újra felszedtük a rakomá­ nyunkat.

A melegnek legalább az illúziójáért ma­ gunk köré tekertük a köpenyünket. mozogni is alig mertünk. túl voltunk rajta. Bódultságunkból Mingyar Dondup láma nevetésére ocsúdtunk. Egyenként keresgéltük az utat.Ugorjunk át a patakon. aki meghalt a sziklán? És mindannyian méltók vagyunk arra. A lábunk alatt kövek. akkor jól kinéztem. térdnél is magasabb fűtenger. azt gondoltam. valami olyasmi. Ziháltunk és reszkettünk a hi­ degtől. belénk ütköztek. . ami tapasztala­ tainkat meghaladja. Akkor Mingyar Dondup láma megszólalt: Ha én is úgy álltam itt. mikor először megláttam ezt. Lehet. hogy megnézzem. hideg ködben. hogy mind­ annyian hirtelen a mennybe kerültünk? És ha igen. ahogy ma­ gamra néztem. vastag szálú. De aztán körülnéztem: nyolc társam velem volt. az előttünk menő ember után nyúlva. kapaszkodva. ahol megpihenhetünk. a talaj gőzölgött. Tovább és még tovább! Hirtelen a csodálkozástól és a féle­ lemtől megkövülten megálltunk. a talaj egyre forróbb. A mögöttünk jövők. a jégmező? Egész hirtelen szétoszlott a köd. Kövek? Kavicsok? Hova lett a gleccser. akik még nem értek el eddig és nem láttak. A földből. mint ti. és valóban gyönyörű helyre érünk. hol a tizedik. ugorjunk. hová. aki lábával tapogatózva előre a csapatot vezette. meg­ csipkedtem magam és az ujjammal kopogtatni kezdtem egy szik­ lán.varázslat van a dologban. Most majd összeestünk a hőségtől. Olyanok vagytok. ennél zöldebbet még sosem láttam. A levegő vibrálva remegett. Még néhány mérföld. Elkábított és megijesztett ben­ nünket . féltünk. Körülpillantottunk. hogy felbukunk rajtuk. meghaltam a hidegtől. hús-vér ember vagyok-e. vagy szellem. gőzcseppek hajtot­ ták. Forró kézzel megdörzsöltem a szemem. a csizmánk talpa alatt kavi­ csok görögtek. Köröttünk zöld fű. A köd meleg lett. a „Jégis­ tenek tréfát űznek velünk". mint akik azt gondolják. amit magunk előtt látunk? A ködfüggöny másik oldalán a hidegtől vacogva nem több mint harmincat vert a pulzusunk. nos. és a Mennyei Mezőkre kerültem.186 HARMADIK SZEM Tovább róttuk az utat a sűrű. mert a víz forr. újra nekiindultunk. nyomorúságosan baktattunk ki tudja. mesterem ismét beszélni kezdett: . vakon. a lábunk mellett kis patak bugyogott-bugyborékolt elő.

most megfo­ gott. a fogai nagyok és kiállók. A vulkanikus területen meleg források törtek fel a földből. A lábfeje. ahol megpihentünk. gyűrűdzött a felszíne. A TITOKZATOS ÉSZAK . amelyről olyan sokat hallottam. Ott volt. ahogy az emberek. amilyeneket még sosem láttam. Elmondta. Vagy a hideg volt az? Nem tudtuk! A növényzet buja volt. Rám mutatott. Olyan fák nőttek itt. amelynek nevét a mai napig nem tudom. a hideg és a meleg találkozásánál keletkezik. hogy látott óriási állatcsontvázakat. Lehajoltam és gyógyfüveket szedtem. Élt ott egy olyan madárfajta. a keze nagy volt és széles.XV. ruha nélkül heverésztünk.) . amin áthatoltunk. ma már. furcsa. hogy felnézzek. hogy a föld alatti hő és a forró vizű patakok megolvasztották a jeget. Bámultunk egy ideig. Kissé jobbra a kellemes tisztástól. mert úgy éreztük. amely végtelennek tűnt. Élénk színű" virágok bontottak mindent. hogy tudomása szerint a felföldön csak két ilyen hely van.a hiányzó homlok kivételével . biztosra vettük. azt mon­ danám. megsülünk. Légy jó. kis tavat pillantottunk meg. a karjai a normá­ lisnál jóval hosszabbak. Még mindig megbabonázva éreztük ma­ gunkat. akkorákat. mutat­ ván. Fodrozódott. vagy megfog és elvisz a jeti! Azt gondoltam. Megfigyeltem. mint mindig. Itt láttam jetit is először. hogy élet van benne. Mesterem elmondta. sűrű szemöldökétől meredeken hajlott hátra. Mégis . Később én is láttam ilyen csontokat. A szülők Tibetben gyakran fenyegetik csintalan gyermekeiket így. Nem örültem neki.ÉS A JETIK 187 Igaza volt. és kénes szag áradt. mindketten megrémültünk. és talán nem is látok már. A fején mintha nem lett vol­ na homloklebeny. Megemlítette. a hőség legyőzött és egy más létsíkra vitt minket. ame­ lyek legalább nyolc-tíz méter magas állatokhoz tartoztak. hogy a lába külső felén jár. A sűrű köd. Az álla beugrott. a lába hajlott. mikor valami arra késztetett. nyolc-tíz mé­ terre se lehetett tőlem a teremtmény.a koponya hasonlított a modern ember koponyájához. és a völgy magas sziklafalai miatt a meleg levegő bentrekedt. nyávogó hangot adott ki. (Az emberszabású majmok és a rend más tagjai járáskor nem a külső felületét használják végtagjaiknak. trópusi. és kismacskához ha­ sonló. miután sokat utaztam. Körülbelül három mérföld múltán el­ nyúltunk a moha fedte földön. Vadszőlőindák csipkézték a fatörzseket és lógtak az ágakról.

a sze­ gény jetiket is megfogná. Néhány évvel ezelőtt kinevették Marconit. vagy más okból. hamarosan rádióüzenetet küld az Atlanti-óceán másik partjá­ ra. Csak annyit mondhatok. mert az állí­ totta. Ha a nyugati embernek módja lenne rá. de ellenkező" irány­ ba! Később arra a következtetésre jutottam. a felföldre űzték. néhány elkódorgótól eltekintve. ahogy ezt valamennyien be is ismerik. megfordult és elmenekült. bébi jetiket és csontvázakat úgyszintén. láttam jetiket. hogy bővebben ír­ jak róluk. a jeti rikoltott egyet. Úgy tartjuk. Ezt később néhány apáca is megerősítette: éjjel egy jeti elragadta egyik rendbéli társnőjüket. Keringenek történetek magányos asszonyokról is. Mikor észrevettek. kihaltak. hogy a nőrablás a fajfenntartás egyik módja. melyet „élő kövü­ letnek" mondanak. Mingyar Dondup láma elmondta. megfogták és felboncol­ ták ezeket a halakat. Mára a tudósok látták. belehal a lég­ áramlásba. hogy biztos megdön­ töttem a tibeti.188 HARMADIK SZEM Ahogy néztem és talán ugráltam félelmemben. Az első találko­ zás a jetikkel rémületet kelt. és mi sem provokáltuk őket. akik a mai élet feszítettsége miatt kihalásra vannak kárhoztatva. Én láttam. akik elhagyták a felföldet: lakott területek közelében lát­ ták őket ugrálni és szökdécselni. felboncolná és spirituszban tartósítva mutogatná. Elég gyakran hallottunk történeteket jetikről. Úgy tűnt. hogy a jetik az emberi faj atavisztikus visszaütései. . A nyugati orvosok ünnepélyesen kijelentették. Én is futni kezdtem. az ember nem bírja ki az ötven mérföldnél nagyobb sebességet. akik az evolúció egy külön ösvényét járták. Néhányan kétségbevonták a jetikről szóló beszámolóim hite­ lességét. Nem értek azonban annyira az ilyen dolgokhoz. A második során az embert eltölti a szánalom a letűnt korok eme teremtményei iránt. óriási léptekkel egy lábon ugrál. Lehet. akiket férfi jetik vittek magukkal. és csak a legeldugot­ tabb helyeken képesek élni. hogy a jetiket elkergették. Sokan írnak a jetikkel kapcsolatos feltételezésekről. Később távolabbról láttunk néhány jetit. s hogy másutt. Léteztek mendemondák egy halról. gyorsan elrejtőztek. hatezer méteres magassági rövidtávfutás rekordját. de egyik szerző sem látott jetit.

kész vagyok rá. nem messze Sao-Hszing-től. hogy az egész terület va­ lamikor tengerpart volt. mások kiemelkedtek és hegyekké lettek. de Hanku mellett. mikor olyasmivel találkoznak. mint a kavicsokat. és teletömtük magunkat.ÉS A JETIK 189 Ha a kommunistákat kiűzik Tibetből. A büntetés szigorú volt. mely majdnem befagyott. néhány méterrel arrébb pedig. félelmetes földmozgások következtében sok terület a víz alá süllyedt.e. Az élénk színű óriáskagylók. melyeket úgy lehetett szedni. 2278-ban) miután a Vízözön. akadt olyan. hogy a Nagy Jü megpi­ hent a helyszínen (Kr.elvitték. feljegyzi. ami messze túlnő kereskedelmi tapasztalaikon. Vihetnek magukkal oxigént és teherhordókat. hogy el­ kísérjek egy szkeptikusokból álló expedíciót és tagjainak megmu­ tassam a jetiket a felföldön. Gyümöl­ csök is teremnek. mely forrt. sosem láttunk másutt hasonlót. érdekes. mely kiszívja az ember erejét és amelytől olyan törékeny lesz a teste. Az eredeti követ gondolom . a Heng hegy Koa-loa csúcsán állt. Csekiangban. én régi. Régi legendáink szerint évszázadokkal ezelőtt Tibet partjait ten­ ger mosta. ízlett. Jü táblája. A legritkább füvek nőnek itt. Megkóstoltuk. ha a talaj felszínét megforgatják. a ködföggöny másik oldalán metsző szél fúj. mely eredetileg Hupej tartományban. Vucsangfu-nál vannak má­ solatok. aranydarabok. A mi hitünk szerint Tibet egykor a tengernél feküdt mélyen lenn. A fantasztikus ellentétek földje ez! A levegő forró és párás. A Csangtang felföldön rengeteg kövületet. A föld mélyéből fakadó vizek között mindenfé­ le hőmérsékletű előfordult. Tibetben az én időmben nem volt semmiféle fotófelszerelés. Egy további kópiát a Ju-lin Templomban őriznek. Van egy ha­ sonló kínai hit is. mint az üveg. Érdekes lesz látni ezeknek a nagy üz­ letembereknek az arcát. szerzetesi ruhámban megyek.XV. Éjjel és . mely a maga­ sabb területeket kivéve egész Kínát elárasztotta. és egyéb dolgot le­ het találni. A TITOKZATOS ÉSZAK . hogy megkövesedett halakat és más tengeri lényeket lehet találni. Bizonyos. A fényképe­ zőgépek bebizonyítják majd az igazságot. Arany is volt. egyedül ezek miatt tettük meg az utat. melyek mind azt bizonyítják. sosem tapasztaltunk még hozzá foghatót. megkövesedett szivacsok és korallfüzérek mindennaposnak számí­ tottak. de olyan is. bugyborékolt és gőzölgött. és biztos tudásunkon túli okokból.

erőnket kiszívta a rejtett völgy kellemes melege. és az orkán a szikláról a kanyon mélyére söpörte. A táborhoz érkezve döbben­ ten láttuk.190 HARMADIK SZEM másnap egész nap alig jutottunk a a növénygyűjtéshez. még teánk sem. A szél süvítve vágtázott a sziklák között. Nem tudtunk mozogni. de a száraz vidék éles szélrohamai erősebbek vol­ tak. hogy le ne csússzak. Néhány órával azután. Négy. bár korábban úgy gondoltuk. A terhét megosztottuk egymás között. Fájdalmas lépteinket a csillogó ősrégi jégmező felé fordítottuk. a finom permetet vitte a szél. aki a gleccserhasadékban haladt. és láttam. és a metsző légrohamök porral teli levegőt fújtak be a barlangba. A másik oldalon szörnyű hideg fo­ gadott. nem ébredt fel. akik fel­ ugrottak. Semmink sem maradt. Már csak néhány mérföldnyire voltunk. hogy magunk mögött hagytuk a ködfüg­ gönyt. az éhség és a megpróbáltatások újabb emberéletet követeltek. Lehasaltam. újra át a ködön.köpenye fedte. A gyom­ runk nem szokta az ilyen gyümölcsöt. egész éjszaka melegítettük (mindkét oldalára oda­ feküdt valaki). megpróbáltuk valamennyire visszaszerezni az erőnket. vérvörös . Négy szerzetes. de nem egysze­ rűen a fáradtságtól vagy a kimerültségtől.most szó szerint is vérvörös . A következő napokon pihentünk. képtelenek vagyunk többet cipelni. majd elindul­ tunk visszafelé. és az élelmünk is elfogyott. és éjjel a Mennyei Mezőkre távozott. Mindent megpróbáltunk. Talán mind úgy éreztük. felbukott és nem állt fel többé. Ezután már nem nyúltunk hozzájuk! Megraktuk magunkat füvekkel és növényekkel. A kis patak fel­ színén felkorbácsolódott a víz. hogy már csak négyen vártak. Az . megfogták a lá­ bam. legjobb lenne megfordulni és a buja völgyben maradni. A hideg. összeesett. És még valaki eltávozott. mikor az egyik tár­ sunk. Úgy tűnt. Az ötödik kimerészkedett egy szélviharban. több száz méter mélyen fe­ küdt. a legvéksőkig meg vagyunk rakodva. Az egyik láma nem bírta tovább a hideget. nem le­ hetett segíteni rajta. kavicsokat görgetett maga előtt. Elaludt. Az öszvérek­ hez menet az utolsó két napon egy falatot sem ettünk. és bár letáboroztunk. hogy pihenhessen. hogy segítsenek megtenni az utolsó néhány métert.

hogy a halálos fáradt­ ságunkat enyhítsék. romlik az idő. és mindent megtettek. mielőtt az első fénysugarak bevilágították volna az alattunk fekvő völgyet. A TITOKZATOS ÉSZAK . hogy hazafelé tartunk. állandóan éhesek voltunk. olyan kicsire húztuk magunkat. másnap korán elindu­ lunk. Másnap hajnalban az idő nyugod­ tabbnak tetszett. Végre ismét megpillantottuk a tavakat. fájós lábbal és kimerülten. A mélyből jóval később hangzott fel a visszhang és verődött vissza a zuhanó kőtörmelék. majd a perem egy kb. és ahol felszakadtak a hólyagok. Mindenkinek már csak fél adag ennivaló jutott. Elhatároztuk. összeroskadt és a föld megcsúszott. Valahonnan a közelből sietség zaja hallatszott. amit egy földrengető robaj követett. Szédelegve a kimerültségtől. A kereskedők melegen üdvözöltek.legalábbis néhányan! Mesterem másodszor volt ott. vérzett a lábunk. Lassan haladtunk. aki olyan vidáman eredt neki az útnak.. Az idő semmit sem jelentett nekünk. Felszerelésünket . szörnyű csattanás és remegés: mintha az előttünk elterülő fennsík­ ba csapódott volna. most tizenegy emberből állt a csapat.gondosan átvizsgáltuk.ÉS A JETIK 191 orkán egész éjjel üvöltött. Úgy látszott. örömte­ li érzésekkel indultunk. Dübörgés. Nap nap után bandukoltunk. amint jön felénk és összebújtunk. te­ ával és étellel kínáltak.amilyen volt . akik egy ilyen utat kétszer is megtett.. kőzápor. A tizenöt fő helyett. Kipróbáltuk a köteleket.XV. nehogy akadályoztatva legyünk. . Barátunk így lett eltemetve. Másnap reggel. De a Csangtang felföldön jártunk és visszatér­ tünk . csak mentünk. amilyen kicsire csak tudtuk. men­ tünk. A hegyláncok újabb hatalmas sziklatömbje megadva magát a szél és a víz pusztító erejének. Hallottuk. Toprongyosak voltunk és testünk tele zúzódással. mintha az ördögök egyenest nekünk hajtanák hintóikat az égről. Arra a gondolatra. talán az egyetlen ember a világon. aztán erős ütés. és nagy örömünkre egy jakcsorda legelt a közelében. A tömb leszakadt. a felet­ tünk lévő csúcsról egy hatalmas sziklatömb szakadt le. megnéztük az öszvérek sebeit és sérüléseit. míg mi a hegyek pirkadat előtti lumineszkálásában pihentünk. akár a húsra éhes ragadozó démonok. Öszvéreink cipelték a gyógynövényrakományt. három-négy méteres része megingott és letört. A köpenyünk rongyokban lógott. Rázkódott és remegett a széle.

hogy alkalmam legyen más területek megismerésére is. láttátok. azért. azt kívántuk. Jól tudtam. Mi meg az Indiáról és a hindukusi kereske­ dőkről szóló történeteiket élveztük.192 HARMADIK SZEM A kereskedők jól bántak velünk. Az éjszaka sötétjében ajaktrá­ gyából rakott tűz mellé kuporodva csodálkozva ingatták fejüket történeteink hallatán. Sok szerzetes nem állna szóba kereskedőkkel. annál inkább szolga az ember. A vidék zöldebb lett.. de először a dalai lámát kellett meglátogatnunk. Megkezdődtek a fogadások. ahogy a fagyos északot nevezzük. Erőnk visszatért. de Mingyar Dondup láma arra tanított. amit láttatok. De hát nemrég indultak Lhászából. „Hatalmas" vagyok..Azt tetté­ tek. így reggel kölcsönös jókívánságokkal búcsút vettünk egymástól. és kicsivel a Hegycsúcs felett a mi Csakporinkat. aztán végre megláttuk a Potala csillogó aranytetőit. aki közbül van. hogy visszajöttünk. Azt lehetett volna gondolni. Az öszvérek bölcs állatok. minél magasabb ran­ gú. ugyanaz a tisztesség ért. hogy lássam. bárcsak ugyanarra jönnének. Minél na­ gyobb a hatalom. Sajnáltuk. Örültünk. fel a Vashegyre. és mégis népem foglya. hogy nehéz volt visszafogni őket. Heteken át különböző lámakolostorokba utazgattunk. hogy minden ember egyenlő: a faj.. Annyira húztak. mivel én voltam a legfiatalabb. Először a . nem pedig mi! Örömmel másztunk felfelé a köves úton. a mieink sietni kezdtek. a felekezet nem jelent semmit. mint az expedíció vezetője megkapta a Becsület sálját piros hármaskötéssel. amit szenvedélyesen szeret­ nék látni. Sö-be érjenek. Mindent odaadnék azért. hogy el kell válnunk tőlük. Szavai megvilágosító erejűek voltak: . ter­ mékenyebb. hogy mihamarabb saját falujukba. hogy ők jártak a Csangtang-on. szétosztottuk a különleges gyógyfüveket. csak az ember szándéka és tet­ tei számítanak. mint mi. Mingyar Dondup láma. hazafelé mentünk. amit magam is szeretnék. annál kisebb a szabadság. hogy a „két vég­ pont" jutalma mindenkire vonatkozik. mi meg oda készültünk visszatérni. Csambalából. a szín.. Engem. előadáso­ kat tartottunk.

a Kjicsu-t. ha pihentünk. . hogy teljes fi­ gyelmemet a tanulásnak szentelhessem. Tanításom egész idő alatt folytatódott. ha meg­ álltunk. a Dü-me és a Jamdok között fekszik háromezer-háromszáz méter magasan a tenger szintje felett. ha lovagoltunk.XV. a Cangpo folyónál.É S A JETIK 193 három székhelyre kellett ellátogatnunk. Közeledett a láma-fokozathoz szükséges vizsga ideje. Drepung-ba. Azután tovább mentünk Dordzsetag-ba. Meglátogattuk a Szamden lámakolostort is. és Szamjebe. mely két tó. mindkét település negyven mérföldre van. Szera-ba és Ganden-be. Úgy gondoltuk. így ismét visszatértünk Csakporiba. Megkönnyebbüléssel követtük a mi folyónkat. illő nevet kapott: a Boldogság Folyójá­ nak hívták. A TITOKZATOS ÉSZAK .

mit csináltak. melyet könnyű elsajátíta­ ni. Angliában azt ál­ lítják. Számos műtétet hajtottam végre hipno­ tizált betegeken. keleten a lámák tökéletes tudatossággal művelik.Tizenhatodik fejezet LÁMASÁG Jelentős mennyiségű képzésben részesültem az asztrálutazás tudo­ mányából. és egyéb hasonlóan súlyo­ sakat is. Mindenki ezt teszi. Az Egyesült Államokban „a vörös ember szelle­ mei". hogy repülnek. nem szenved. Sokan nem nagyon hiszik. amikoris a szellem vagy az én (ego) elhagyja a testet és az ezüstzsinór segítségével érintkezik a földi élettel. amit nem akarnak elhinni. mikor alszik. ha színpadi mutatványra akarják használni. Minden országban ismerik az asztrálutazást. De nem akkor. „a boszorkányok repülni tudnak". mit láttak és hol jártak. hogy így utazunk. Bárki mást is meg lehet tanítani.bár eltemetve . mint pl. A hipnotizálás me­ gint csak keleti tudomány. Csak nyugaton majdnem mindig önkéntelenül történik. Engem tanítottak rá. mindenhol létezik. Sze­ rencsére ma már ezt a tudást kezdik elismerni. ha nem kell szenvednie a hagyományos altatás hatásai195 . kivéve. A seprűnyélre semmi szükség. ha az emberek racionalizálni akarják. azt gondolják „álmodtak". Nyugaton az emberek elvesztették ezt a képességet.ről mondják. és mikor visszatérnek az ébrenlétbe. A beteg semmit sem érez. Ezért teljes emlékük van arról. A telepátia a másik olyan tudomány.min­ den országban. lábamputálást. és jobb állapot­ ban ébred. A tudás .

hogy meg sem „látják". akik láthatatlanná tud­ nak válni. fel kell függesszük a cselekvést. Legőszintébb törekvésem ellenére sem tudtam viszont láthatatlanná válni. valóban sen­ ki". Aki igazán ért hozzá. aki „ismerős" típusba. nem könnyű meglátni. gyakran azt mondják. Mint ahogy korábban említettem. Egy immobilis személyt. bárki a közelünk­ ben telepatikusan észlelheti őket (láthat). hogy elérjük a láthatatlanság állapotát. amikor . megjegyzik. Énekhangom felbőszítette a zene­ mestert. tudtam és (most is tudok) utazni az asztrálsíkokon. Elvben nagyon egy­ szerű. aki a levele­ ket hozza. Nekem volt.196 HARMADIK SZEM tói is. A zaj? Egy gyors mozdulat vagy egy rikító szín? A zaj. Pedig nagy áldás lett volna eltűnni. de a dühe semmi sem volt ahhoz a felforduláshoz képest. Gondolj arra. hogy csak nagyon keveseknek adatott meg a láthatatlanná válás képessége. mikor vala­ mi kellemetlen dolgot követeltek tőlem. nem is „érzékelik"? (A rendőrt mindig észreve­ szik. ami vonz. mely valóban a legegyszerűbb dolgok közé tartozik. esetleg egy bizonyos csoportba tartozik.azt gondolván. aki olyannyira ismerős. Hogyhogy. ha akarnak.) Ahhoz.egy bizonyos határig Angliában is használják ezt a módszert. és fel kell függesztenünk az agy hullámokat is! Ha hagyjuk. azonban ez a képesség sajnos megtagadtatott tőlem. maradjak inkább a tisztánlátásnál és a gyógyításnál! . a zenéhez sem volt tehetségem. Jó. Ma már . amit akkor okoztam. a gyors mozdulat ma­ gára irányítja az emberek figyelmét. egy láthatatlan ember hozta őket? Vagy valaki más. Talán szerencse. Vannak emberek Tibetben. Jelentős erőfeszítést igé­ nyel.úgy tudom . „senki sem járt itt. Minden kertelés nélkül azt tanácsol­ ták. és így a láthatatlanság ál­ lapota odavész. pedig hát a levelek megérkeztek. ezzel aztán bárki tud bánni . de le tudják árnyékolni az agyhullámaikat.megpróbáltam cintányérozni és véletlenül egy szerencsét­ len szerzetes fejére csaptam. és gyakran csupán csak a technika gyakorlásáért meg is valósítják. hogy a fizikai hullámok működjenek (gondolkodunk). A levitációt meg lehet valósítani. inkább az asztrálutazást alkalmazza. mert majd mindenkinek rossz a lelkiismerete. vagy olyat. Más dolog a láthatatlanság. gyakorlatban nehéz. A postásra. ha van egy jó tanárunk. hogy olyan kevés van belőlük.

miközben az em­ ber szabadon lélegzik. Az előző során az ember a szellemi birodalomban mozog. és egészen kis kortól kezdve tanuljuk a testhelyzeteket. vagy ahogyan egyesek nevezik. A terepnek egyhangúnak kell lennie. Ha el akarjuk kerülni a sérülést.mind a jogázáshoz vannak szoktatva. A végtagja­ ink. sőt végzetesek lehetnek. a tartozékait. . és szüntelen ismétli a mantrát. mert tekintetét a csillagokra függeszt­ heti. és a testük me­ leg maradjon: olyan meleg. Az este a legjobb időszak erre. Ter­ mészetesen a jóga nagyon nagy tudomány. a légzési gya­ korlatok is okozhatnak bajt! Számos tibeti jelenség legfőbb titka a különleges légzés. hogy öt-hate­ zer méter magasságban meztelenül üljenek a jégen. Sokan írtak a „száguldó lámákról". aki alaposan is­ meri a férfi és a női anatómiát. így anyagi tárgyakat nem mozdíthat. hogy ne kísérletezzenek. A helyes légzés képessé teszi a tibetieket arra is. Az ardzsopa. ha nincs bölcs és tapasztalt tanárunk. Az így közlekedő ember állapota az alva­ járóéhoz hasonlít. nem érez fáradtságot. és valójában hihetlen mértékben fejleszti az embert. LÁMASÁG 197 Ahogy ezt a nyugati világban nevezik . Órákon és órá­ kon át száguldhat. figyelmeztetni kéne az embere­ ket. Személyes véleményem szerint azonban. hogy amíg nincs egy sor módosított gyakorlat kidolgozva. és mikor célhoz ér. A nyugatiak. a csontozatunk és az izmaink . hogy a jég elolvad. akik kipróbálnak né­ hány testhelyzetet. harmadik szemével folya­ matosan azt nézi. Sok gyakorlatot igényel. De megint csak. Az asztrálutazáshoz képest egy előnye van ennek a módszernek.sokat jógáztunk. de valóban úgy hiszem. és a „futónak" félig transzban kell lennie. hogy semmi se zavarja a transzszerű állapotot. a „száguldó" viszi a terhét. nem viheti magával pl. Ez csupán az én véleményem. ténylegesen megsérülhetnek. netán középkorúak. Mi ezt a tudományt évszázadok óta ismerjük. A célt vizualizálja. újra csak nagyon jó tibeti (keleti) tanárra van szükség. akik szabályozni tudják a testsúlyukat (ez nem levitáció). Nemcsak a pozíciók. hogy alig érintik a talajt.XVI. jelentős módosítások nélkül nem megfelelő a nyugati emberek számára. és órákon át rohannak úgy. ezek a gyakor­ latok is károsak.

legalább levegő volt bőven! A belépés előtt most is átkutattak. Akkor szívjanak be annyi levegőt. és tapasztalni fogják. De nem csoportosan osztja az áldást. Előtte meg kellett kapnom a dalai láma áldását. fiam. a szívverésük lelassul. Ezeket baj nélkül bárki megpróbálhatja. vagy a magas rangúakat úgy. hogy csak én nőttem meg. könnyen fel­ emelik. rászolgáltál a bizalomra. hogy a ten­ gerszint felett hatezer méteres magasságban magam is meg tudtam ezt csinálni. a római pápa. majd­ nem lehetetlen. mint én. olyan mélyet. Mindannyian bevihettük a saját faedényünket. A többséget egy pálcához illesztett bojttal érinti meg. mert nem volt annyi hely. A tizenhatodik születésnapom előtt három nappal tizennégy más jelölttel együtt megjelentünk a vizsgán. Bizonyítsd be. Hallgatóm egész komolyan kérdezte: . Ismételjék meg legalább háromszor. Ha lefeküdtem a földre. méghozzá a legrosszabb oldaláról. . lábam a falat érte. esetleg dühösek. amennyit csak tudnak. de lehet. hogy kinyújtsam. de a hátsó fal kb. nyújtott karral meg tudtam érinteni az elülső fal felső peremét.198 HARMADIK SZEM Egy rövid kitérő: Nemrég elmeséltem valakinek. hogy vizsgázzak. de a kezemet be kellett haj­ lítani. amikor kommunista fogságban voltam. a kegyeltjeit. és meglátják. vegyenek egy mély lélegzetet. hogy letegyem az esedékes lá­ ma-vizsgát. és megnyugszanak. aki minden évben minden szerzetest megáld. Mindkettőt ismerem. Tető nem lévén. aztán tíz másodpercig tartsák vissza a levegőt. A léleg­ zés szabályozásának ismerete segített abban. Ha félnek kedves Olvasóim. A fülkék négy­ zetesek voltak. hogy kibírjam a ja­ pán kínzásokat meg még többet. hogy egyik kezét a fejükre teszi. a vizsgán légy még jobb. A „vizsgafülkék" mintha kisebbek lettek volna.Jól haladsz.Hatezer mé­ ter? Apály vagy dagály idején? Próbáltak-e már nehéz tárgyat felemelni úgy. Most először életemben mindkét kezét a fejemre tette és mély hangon azt mondta: . kétszer olyan magas volt. hanem egyénenként. mint pl. Aki­ ket még jobban kegyelmébe fogadott. Vagy más. meglátják. hogy a tüdejük­ ben nem volt levegő? Próbálják meg. azokat két kezével áldja meg. tartsák vissza a lélegzetüket. kezemmel a fejem fö­ lött meg tudtam érinteni a másik falat. amilyen mélyet csak tudnak. Eljött az idő.

mely belső erőt ad. amely csak kívülről nyílt. Volt az ajtón egy kb. Gyógynövénytanból vizsgáz­ tam. hogy segítsünk másoknak. A jóga többi formáját nem lehet egy ilyen könyvben ismertetni. Beléptünk.. nem it­ tunk túl sokat! Tíz napot töltöttem a fülkében. következésképp pl. amely a tisztán fizikai test. A vajas tea más volt.. Jóga. az „eszköz" (hordozó közeg) fölötti uralmat tanítja. 20-szor 20 cm-es kis ablak. pl. amennyit csak akar­ tunk. Ezek a tárgyak az első napsugártól az utolsóig öt végte­ lennek tűnő napon át teljesen lefoglaltak. Amikor az őr befejezte a moto­ zást. és kikerülünk az újjászületés köréből. Metafizika. hogy „phödzsa keso" (hozz te­ át). és hangzavar. A hatodik nap változást és felfordulást hozott. LÁMASÁG 199 a rózsafüzért és az írószerszámot. amelyből már elég komoly tudásom volt. mely a tudat fe­ letti uralomra tanít. Egy órával később hozták a hatodik nap anyagát. Egyszer egy nap campát kap­ tunk. hogy az ember meglássa a célt és a földöntúli életet. Regge­ lente ezen keresztül adták be a vizsgapapírokat. egyenként a fülkéhez vezettek minket. ha­ csak úgy nem döntünk. A nyugati világban a jóga öt ága ismert: a hátha jóga. és teo­ lógiából. majd rátették a keresztrudat. bármi is volt a helyzet. annyit ihattunk. Nyugtató mormolás és a sikolyok zo­ kogásba fúltak. De mivel nem eresztettek ki. hogy valamilyen különleges okból vissszatérünk a Földre. egyszerűen ki kellett szólni. Akkor az apát és a fővizsgáztató lepecsételte. azért. A laja jóga. A rádzsa jóga transz­ cendentális tudatra és bölcsességre készít fel. Az egyik közeli fülkéből sikítás hallatszott. A samadhi']óga vég­ ső megvilágosodáshoz vezet. Valaki számára véget ért a vizsga.XVI. az ember mindig emlék­ szik arra. hogy ne lehessen kinyitni. A súlyos faajtó döngött. Ez az az ág. Számomra most kezdődött csak a második fele. amit egyszer olvasott vagy hallott. Rohanó léptek. az ajtót bezárták. anatómiából. ahogy le­ szedték róla a keresztrudat. vagy ahogy mi nevezzük. képessé tesz arra. Mind a kilenc ága. melynek segítsé­ gével a földi élet elhagyásának pillanatában megragadjuk a maga­ sabb Végső Realitást. A kidolgozott té­ teleket alkonyatkor szedték össze. És az egészből vizsgáznom kellett. tisztánlátást és hasonló képességeket. A kundalini jóga. és az an- .

. hogy a dalai láma elégedett lesz tanárommal és velem. Egy hétre a nagy megpróbáltatás után már visszanyertük erőnket. a tiszteletre méltó orvoslámának. felemelték a keresztrudakat. kidül­ ledt szemű küldönc esett be rajta. Az izgatott. nem nyithatom ki. Egy percig sem aggódtam amiatt. amelyet vérmérsékletünk szerint mind másképpen töltöttünk. Néhány nap múlva. Kedd Lobszang Rampa-nak. majd kihirdették az eredmé­ nyeket. .csak tudásunk gyenge pontjaira irányultak. tiszteletre méltó uram. mint egy kotlóstyúk. Ám még egy tíznapos vizsga is véget ér egyszer. Örömöm forrása kettős volt: egyrészt a vizsgaeredmény bebizonyította.Ki­ vette köpenyéből az üdvözlet selyemsáljába tekert levelet. . Aznap éjjel zöldséget is ad­ tak a campa mellé . hogy milyen eredménnyel végzek. Szóval. lógó nyelvű. hogy esetleg ne mennék át a vizsgán.Terhé­ től szabadulva megfordult és elviharzott .gondoltam . Amíg nem .gyorsabban. hogy egy ilyen illusztris témáról méltó­ képpen írjak. másrészt tudtam. amikor Mingyar Dondup láma a szobájá­ ban tanított.Az Ékességestől . amelyben kipróbáltunk minden fogást és eszméletlenné tettük egymást az „érzéstelenítő fogással". örömteli mo­ sollyal üdvözöltük az ügyeletes lámát. hogy Mingyar Dondup láma a legjobb tanár. mint ahogy érkezett .hogy árpasör után nézzen! Az üzenet: nem. kivágódott az ajtó. Ak­ kor két nap dzsúdó következett. mi van benne? Még több tanulás? Még több munka? Nagyon nagynak és hivatalosnak látszott.de. Egy újabb hét következett. Reggel letörték a pecséteket az ajtókról. A szóbeli vizsga két napig tartott.lihegte. Könnyű szívvel elaludtam. újra listavezető lettem..az írás­ beli alapján .200 HARMADIK SZEM goltudásom sem elegendő. és mi­ kor a tizedik éjjelén összeszedték a dolgozatokat. Pedig biztos nekem van cí­ mezve . további öt napon át úgy el voltam foglalva. de mielőtt eljöttünk. az elrendelés szerint a lista elején kellett len­ nem. Legnagyobb örömömre. és egy ziháló. melyet igen hangosan juttattam kifejezésre. .A leg­ nagyobb sietséggel rohantam ide. a vizsgáztatók kérdései .egy kis változatosság a tíz nap egyhangúsága után. . Hangsú­ lyozni szeretném. ki kellett takarítanunk a cellát. hogy minden egyes jelöltet két teljes napon át vizsgáztattak.

. elvezették a lovainkat. Az áll itt.ezek voltak az első gondo­ lataim.. most. Jól van. .Megérintette az ol­ dalánál lévő gongot.Nagyon elégedett vagyok ve­ led. Végül. Azt jelenti. hogy az Ékességeshez kell indulnunk a Potalába. Gyorsan átöl­ töztünk. fel kellett kaptatni a másik hegyen. hogy nekem is veled kell mennem. nálatok a levél . Kinyitotta a borítékot. mi van benne. hogy azonnal nyergeltesse fel a két fehér lovunkat. A sikeredben része volt Mingyarnak. hm. kiterítette és olvas­ ni kezdte. mert őszintén felneve­ tett és így szólt: . .Igen. .de minden szavát élveztem. így átnyújtottam neki a sálat. Minden késedelem nélkül látogatásra kell mennünk a Potalába.. hogy a ló majdnem a Hegy­ csúcs tetejéig felvitt a lépcsőn. Ijedtemben végigfutott a hideg a hátamon. és a belépő szolgának azt az utasítást adta. és kiválasztottuk a két legjobb fehér sálat. a levelet és az egészet.. Az udvaron szerzeteslovászok vártak a lovainkkal.A Hegycsúcsra. a Potalán. mi pedig az Ékességes magán­ lakásába siettünk. hogy nem csináltam meg ezt vagy azt . nagyon elégedett vagyok vele is. Mesterem hátul ülve nevetett rajtam. . hogy ugrasson.XVI. Felszálltunk és ledobogtunk a hegyi ösvényen. LÁMASÁG 201 nyitom ki. így szólt: .. Két összehajtott ív volt benne. az­ tán: . de. lélegzetet vehetsz. alig hogy leszálltunk...nagyon hivatalos . Lobszang! .abból megtudhatjátok.Ülj le. Szándékosan lassan olvasott. Ott szolgák vártak ránk. hogy megtudjam a legrosszabbat.az. Lobszang. Nem messze. Egyedül mentem be hozzá. rosszkor használod a humorérzékedet.hosszú szünet következett. vagyis a kül­ ső csomagolást. hogy nem jó helyen használom a humor­ érzékemet. már égtem a türelmetlenségtől. Ez időnként kiderült a vizsgakérdésekre adott vála­ szokból. Egyetlen előnye az volt. földre borultam és átadtam a sálat.. és megmondtuk neki. . nem tudom. mivel néhány kérdés egyszerűen előhívja az ilyen felele­ tet.mondta. Az összes vizsgadolgozatodat elolvastam. A dalai láma olvasott a gondolataimban. és így nem hibáztathatnak. valójában alig érte meg a hűhót hogy lovon üljünk. Egyik gyengém így mondták nekem . mialatt a legrossszabtól tartottam. Együtt men­ tünk az apáthoz.Rendben van.? Tegnap az Ékszer Parkban volt.

Ha valaki nor­ mális körülmények közt hal meg (vagyis. a halhatatlan szellem anyagi burka. Szá­ munkra a test csak „héj". A szellemi forma körvonala ugyanaz. mint egy régi. hogy minden fizikai tevékenység megszűnjön. Felkérte a halottboncolókat. hogy a test titkait megismerjem és hogy a test elhagyásának fizikai okát felfedhessem. s ez a tisztánlátók által jól felismerhető. bocsássák rendelkezésemre. Nem lévén keresztény. hasznos le­ het. a testnek három napra van szüksége ahhoz. és a . Egész másképp viszonyulunk a halálhoz. Mingyar Dondup lámá­ val együtt el kell látogatnom más kolostorokba és a halottbonco­ lókkal kell együtt tanulnom. kaptam egy írást a dalai lámától. hogy bármely. amely összeköti a két testet (a keresztény Biblia „ezüstzsinórja"). hogy elhagyja. hogy nem tud már több leckét megtanulni. a következőképp gondoljuk el a folyamatot: a test megbetegszik. mi szerint „nehogy elszakadjon az ezüstzsinór és darabokra törjön az aranytál". melyet azért vágnak el. hogy az újszü­ lött önálló létezése megkezdődjék. A szellem folyamatosan visszavonul és kivetül a fi­ zikai testen kívülre. A halál pillanatában a zsinór. ha nem váratlan erőszak okozza a halálát). Hát így álltunk! Mielőtt arról írnék.202 HARMADIK SZEM Két órát töltöttem el nála. így tehát eljött az ideje. elhordott ruha. hogy megtarthassam a státusomat. de azt hiszem. és instrukciókkal látta el további képzésemet illetően. A tisztánlátók a ragyogást is észlelik. Azt is meghagyta. hogy meghaljon. a tanulmányaim­ hoz szükséges testrészt vagy testet. van benne egy utalás. mint a nyugati emberek. a Bibliában „arany tálként" hivatkoznak rá. A ha­ lott test kevesebbet ér. nem ismerem jól a Bibliát. elvékonyodik és leválik. és a munkájuk ilyen természetű. ha előbb a halálról alkotott tibeti nézeteket ismertetem. mi történt a halotti tetemekkel. adjanak meg nekem minden segítséget. mint anyagi változatáé. De minthogy ez utóbbiak alacsony kaszthoz tartoztak. a szellem pedig ellebeg. hibás és olyan kényelmetlen a szellem számára. Úgy mondjuk. Ekkor áll be a halál. A halál pillanatában az életerő ragyogó fénye kioltódik. De a „zsinór" számára az újjászületés hasonló a köldökzsinórhoz. Át kell majd esnem a Kis Halál szertartáson. A második órában a mesteremért küldött.

mely a halál után marad. hogyan történik. Kísérj el ma engem. hogy megtanuld a lélek megszabadításának gyakorlati módsze­ reit. A „hasonmás" lehet szellem. mert (szellem) kezével nem tudja megkaparin­ tani a pénzt! Három test létezik: a hús-vér test. Egy nap a Halál Tiszteletre méltó Mestere értem küldött: . Úgy tartjuk. hasonlít ahhoz a fényhez. de a köznapi férfit és nőt. az éteri vagy „mágneses" test. akkor erős éteri hasonmás jön létre. vagy az elektromosság fogalmaival. a lélek vagy az én (ego) megszabaduljon testi burkától. a „kórházi szobában" egy öreg szerzetes . amelyben a szellem megta­ nulhatja az élet kemény leckéit. A fösvény pl. az öreg ez meg az szelleme valószínű­ leg nagyon dühös. vagy a trapát végig kell vezetni az egész úton. me­ lyet testi vágyaink. visszamaradt mágneses mező. amit az ember azután Iát. Az ókori egyiptomiak is hittek az éteri másban. . utolsó gondolata is a pénze sorsáért érzett félelem. be a trapák lakónegyedébe. Amikor meghal. hogy erős fénybe nézett. így a haldoklás pillanatában felerősíti az éteri formát. és az éteri más. A haldoklónak három szakaszon kell keresztülmennie: el kell hagynia a fizikai testet. azt érzi. hogy ragaszkodjék az élethez. A pénzeszsák sze­ rencsés örököse kissé kényelmetlenül érzi majd magát a csendes éjszakai órákban. Ti­ betben segítünk a haldoklóknak. éteri másának fel kell oldódnia. Lobszang. és mikor elfordult.annyira oda­ van a pénzeszsákjaiért. Ha a testnek erős oka van. mely szellemformát öltve bejárja az ismerős helyszíneket. csúszós lépcsőkön. Talán mindenkivel meg­ történt.tegyük fel. Hosszú folyosókon mentünk lefelé. hogy csak azokra tud figyelni. . amely a test élete alatt ölt formát. olyan mint egy erős. erőtér. Az értőknek nincs szükségük se­ gítségre. hogy létezik egy éteri hasonmás. a „halhatatlan lélek". Itt. LÁMASÁG 203 szellem.XVI. még mindig látta.Ide­ je. mohóságunk és erős szenvedélyeink hoznak létre. és a szellemtest. Lámahitünk nem fel­ tétlen azonos az ortodox buddhista hittel. a halottak vezetőiben. az élet elektromosság. hogy erős fényforrásba nézett. Érdekes lehet.. hogy az „öreg ez meg az megint a pén­ zére vadászik". Hisszük. Igaza van. és szellemét rá kell segítenie a Szellemi Birodalomba vezető útra. és a szellemi világban.

és eme élet hangjait füleid nem hallják többé. kígyózott és tekeredett. Az élet véget ér. a lélegzeted megáll. látásod homályos­ sá lesz. Az örök éj árnyai a szemedre szállnak. nincs mitől félni. és nagyon elgyengült. s végül eltűnt. Mindenképpen el kellett érni. milyen csapdákkal találkozik és hogyan kerülje ki őket. Öreg. az­ tán füstszerű formában felvette a test alakját. kemény hangot adott ki. olyan mozdulatokkal. megszabadul a szellem. El­ mondta. megszabadul a torkod. Szedd össze a gondolataidat. Kövesd az utat. lélegzeted zihál. amelyekről bebizo­ nyosodott. Figyelj a szavaimra. hogy meg­ szabadulj a testi küszködéstől. Az élet kiszáll a lábadból. hogy ezt az állapotot fenntartsa. nincs mitől félni. Szedd össze a gon­ dolataidat békében. Öreg. Közeledik az idő. melyet egyszer valamennyien megteszünk. Öreg. Figyeltem. . így könnyebben megtalálod az utat. hogy egészen addig a tudatánál maradjon. Szedd össze a gondolatai­ dat. bár az öregember aurája még jobban elhalványodott. A láma az egyik ősrégi rítust követ­ ve hirtelen egy éles. Ereje fogytán volt. béke és boldogság vár rád. Pontosan leírta az utat. amíg arra sincs már elég ereje. mert itt a halál. Kihűl a tested. A láma folyamatosan ütögette az öregembert: a kulcscsontjától a feje tetejéig verdeste. közel a szabadulás. egyre közelebb a végső távozás.Közeledsz ahhoz. hogy fájdalom nélkül szabadítják ki a szellemet. Szedd össze a gondolataidat. hogy teljesen meg­ szabadítsa a küszködő szellemet. az aurája színei egyre halványabbak. Az ütögetés folytatódott. Öreg. A mozdulatlan test felett az élet­ erő felhőszerű tömegben gyülekezett. A zsinór fokozatosan elvékonyo- . . A hideg felfelé kúszik a hanyatló élet nyomában. Öreg.204 HARMADIK SZEM készült arra az útra. A velem lévő láma finoman megfogta mindkét kezét. Közeledik az idő. A lábad kihűl. a torkod elszorul. amelyet a korábban eltávozott telepatikus lámák térképeztek fel és közöltek telepatikus úton még a másik vi­ lágból is. mellyel az ezüstzsi­ nór még mindig összekapcsolta. és a „világ utáni" örömöket élvezi majd. Öreg. Agyvérzést kapott. mikor az élet a ma­ gasabb Végső Realitás felé távozik.A látásod elsötétült.

Te a te utadon. Ez a „Hely" egy elha­ gyatott területen volt. amíg sok-sok erőfeszítés után el nem éri a Buddhaságot. A láma telepatikus úton továbbra is utasításokat adott. Kint egy jak állt. átadta a csonttörőknek. lehelletnyi lett. eb­ ben a szobában csend volt. és valahonnan egy jak bömbölését. és együtt elvonultak. A hullaszállító szoro­ san összegöngyölte. Egy másik kőtáblán fele mélységig fúródtak a lyukak. Másokat is hívtunk. A forma lassan. LÁMASÁG 205 dott. A távolból dobok hömpölygő morajlása hallatszott. előre. mely a legnagyobb testet is megtartotta. elszállt. a lá­ mák váltották egymást. Számodra már ebben a világ­ ban nincs semmi. akik a te­ temeket készítik elő. a Köztes Létben vagy. és egy lapos kő­ tábla. Egy újabb öregember folytatja hosszú útját a Létezések Körén. és lépj be a Végső Realitás­ ba. Csak a láma telepati­ kus utasításai fodrozták a szoba csendjének burkát. majd levált. Kövesd a kije­ lölt utat. de az a sorsa. amely ott van. Menjél tovább. A negyedik nap reggelén egy Ragyab jött a Halál Embereinek kolóniájáról. és elküldtünk azokért. ahol a Lingkhor út elágazik Decsen Dzong felé. Megérkezésekor a lámák abbahagy­ ták a telepatikus vezetést és átadták a testet. hogy átvezesse a szellemet út­ jának első szakaszán. Könnyedén meglóbálta. úgy született új életre az öregember. majd fehér ruhába csomagolta. A zsinór elvékonyodott. A lámakolostor tetejéről egy mély hangú trombita üzenete hasított át a vidéken. a vállára emelte és nagy léptekkel kiment. A folyosóról az élet különféle zajait hallottuk. Minden tétovázás nélkül az állat hátára hajította a fehér tö­ meget. hogy addig járjon.XVI. Lótuszülésbe ültettük a testet. abban oszlopok. Halott vagy. . Itt. . óriási kősziklák álltak rajta. Négy sarkában lyu­ kak voltak a kőben. bőr­ csizmák csosszanását. A test kötelékei elszakadtak. Amikor arra a helyre ért. A tömjénfelhők összecsavarodtak. talán ta­ nult földi élete leckéiből. A halál csendje. Hagyd el az Illúziók Világát. mint az égen lebegő felhő vagy a tömjénfüst a templomban. mi a miénken. hogy folytassák az eltá­ vozott szellem telepatikus irányítását.Halott vagy. Ez három napig tartott. Halál. A Bardo-ban. és ahogy a köldökzsinór elvágása után megszületik a csecse­ mő. a felkavart levegő vibrálása alábbhagyott. ahol össze­ zúzzák a holttestet.

Természetesen nem volt tényleges okuk rá. és odaadták a többieknek. A csonttörők felaprították. csak a sok-sok csupasz csont. Saját érdeklődésből tanulmányozták a szerveket. Nagy tapasztalatuk alapján könnyen megmond­ ták. és be­ tömködték a másik kőlap lyukaiba. Meglepően rövid idő alatt megették az összes szervet és a húst. hogy a vezéreket megelőzve érjen földet. és nehéz döngölőkkel finom porrá törték. a másik meg valami egyéb finom falatért. A kezet és a lábat levágták és feldarabolták. Akkor a fejtörő fogta hosszú ké­ sét. a beleket felvágták és elosztották a „vezérek" kö­ zött. hogy megállapít­ sák a halál okát. A vesét. Hosszú vágást ejtett. és előrelépkedett. hogy kikapja a boncoló kinyújtott kezéből. A hullaszállító láttán az égből azonnal lecsaptak a héják. a kőlapon nem maradt semmi. a munkájukra büszkék. ott ette meg. mint a szabadtéri színházban a nézők. Végül levágták a fejet és felnyitották. . ki miben halt meg. A keselyűk azt is megeszik! A csonttörők képzett emberek voltak. olyanok vol­ tak. Ekkorra a testtörő már felnyitotta a törzset. Kezét az üregbe süllyesztve kivette a szívet. és felvágta a testet. A májért a rangsorban követ­ kező madár jött. akár az aprófát. könyörtelenül rátámadtak. A karokat és a lá­ bakat a négy oszlophoz kötözték. megfogta. melynek látványára a keselyűk vezére súlyos szárnycsapásokkal a földre szállt. aztán visszament a sziklához.206 HARMADIK SZEM A tetemet a kőlapra tették és levetkőztették. Akkor feldarabolták a húst. Egy madár jött a fél agyért és talán a szemért. Ezek a madarak szigorú társadalmi rendben éltek. azután zsákmányra várva türelmesen üldögéltek a sziklákon. ha egy is vakmerően megkísérelte. hogy a húst csíkok­ ban hántsa le.

lehet a hiba. mint később a tökéletesen felszerelt orvosi egye­ temen. Tudom. Nem marad más módszer számunkra. . Gazdasá­ gi okokból az égetés sem lehetséges. azért halt meg. később se­ bészetből határozottan kiváló lettem. Tibetben nem lehet földbe temetkezni. megvár­ tak vele.Ez az ember. A másik különbség. Büszkén mutattak mindent. Végül is több száz holttestet tanulmányoztam.Ez az asszony. mert kevés a fa. mert a szív felé áramló vér útjába akadály került. mint hogy a holttestet kitegyük a szabadba. Sokkalta jobb ez a fajta kép­ zés. mert sziklás a talaj és csak nagyon vékony földréteg fedi. míg kiszedett egy jókora darabot. Túl nehéz dolog lenne.XVI. Én természetesen nagyon hasznosnak találtam eme képességüket.Tessék. hogy megbizonyosodjanak a betegségről. hogy a madarak helyett a férgek tápláléka legyen. és egy eset különösen érdekesnek tűnt. ki­ nyitjuk. az élőlények ivóvizét. és mutatta. A tibeti két szempontból különbözik a nyugati te­ metkezési módtól: a nyugatiak eltemetik a testet és hagyják.itt . felhasítjuk ezt az artériát itt. amelynek következ­ tében a „szellem elvált eszközétől". vagy megmérgezték. aztán: . hogy a halotti bizonyítványban tényleg a valódi . Az egyik mi­ rigyben . hogy a csonttörőknél többet tanul­ tam anatómiából. mint az. Vízbe sem dobhatták a tetemet. Ha valaki mérget vett be.a madarak elfogyasztják a húst és a csontokat. Nemsokára már elég ügyes voltam a boncolásban. de a hagyomány megkövetel­ te. ahol . Nézd. tiszteletre méltó láma. És ez így ment. Szünetet tar­ tott. és a test elé­ getésére a hegyeken keresztül jakháton kellene fát hozni: Indiából. különösen néz ki.miként leírtam . és láthatod a vérrögöt. mert ezzel szennyezték volna a folyókat. amelyben a diákok kórházi tanbonctermekben egyegy hullán osztoznak. A főboncmester mellettem állt. itt van. amitől elzáródott. hogy a nyugati világban a testtel együtt eltemetik a halál okát is. Rettenetesen költséges lenne. hisz tőlük tanul­ tam. Felvágjuk és megnézzük. LÁMASÁG 207 hogy ennyire érdeklődjenek ez iránt. tiszteletre méltó láma. ami fontos vagy érdekes: . Ha nem voltam éppen a közelben. a tény hamar nyilvánvaló lett. egy kemény mag van benne. igen. az Ékességes közvetlen parancsára jöttem tanulni hozzájuk. és senki sem tudja.Vagy máskor: . tudták.

táncoló kontúrral a falakra vetődött a vajmécsesek és a lo­ bogó fáklyák lángjának fényében megnagyobbodott és eltorzult ár­ nyékunk. aztán három lámát és engem kivéve valamennyi- . Egyes amerikaiak. Lementünk.208 HARMADIK SZEM ok szerepel-e. akik előző megtestesülések. hogy valóban aranyat használunk. Ó'ket bebalzsa­ mozzák és egy üvegfedelű koporsóba rakják. de be tudjuk aranyozni a testet. amíg a lámák virrasztottak mellette. A szerzetesek gondosan elhe­ lyezték a tetemet. Vörös köpeny volt rajtunk. hogy miben halt meg valaki. Hát?! Mi nem gyártottunk tömegcikkeket. Egy este meg kellett jelennem az apát előtt. és egy kevéssé használt ajtón ke­ resztül az épület alatti titkos folyosókhoz értünk. hogy ott légy. és egy óra múlva a testiből a szellemi világba távozott. és Szera-ba utaztam. majd be a titkos helyekre. azon sárga stóla. A szerzetesek mögöttünk mély hangon kántáltak.Egy előző inkarnáció rövidesen elhagyja testét. egy lezárt kőajtóhoz érkeztünk. Nem tudunk előállí­ tani egydolláros órákat. A kolostorban az öreg apát szobájába kísértek. Most a Rózsasövény­ ben van. tizenöt­ húsz méterre a földfelszín alatt. és a szokásos három napot sem kellett kivárni. nem kényszerült rá. Nálunk a testtörők megnézik és megbizonyosodnak arról. Azt akarom. de egyes dolgokkal úgy foglalkoztunk. ez „még egy amerikai képességeit" is meghaladná. Másnap pirkadatkor ünnepélyes menetben levonultunk. vagy bebalzsamozzák és beara­ nyozzák. Beléptünk. kivéve a legmaga­ sabb rangú lámákat. ami azután valame­ lyik templomban megtekinthető. Ez utóbbi eljárás nagyon érdekes. megint csak szembe kellett néznem a nyereg okozta gyötrelemmel. Libegő. Tibetben minden halottat így „tesznek ki". Mivel apát volt és ta­ nult ember. ahogyan csak egy mesterember foglalkozhat. sokszor vettem részt benne. odabent jéghideg volt. Még mindig lótuszülésben ült. Azt mondta: . Csak aznap éjjel ült a test lótuszülésben. azt állítják. és a szünetekben ezüstcsengő csilingelt. akik olvasták a témáról írt feljegyzései­ met. hogy átvezessék a Bardo-n. hogy megfigyelhesd a Szent­ séges Megörökítést. a főépü­ leten át a templomba mentünk. Aurája színei már alig látszottak. nem hiszik. Végül. Szóval. Előttem két láma vitte a holttestet egy hordszékben.

Az egész szobát megtöltöttük az egyik tibeti területről származó sóval. de ügyeltek arra. edényekbe rakták. Több száz vajmécses égett. majd a kolostori pe­ cséttel lepecsételték. Lassan leé­ gett. hogy a tömést átitatva. a testüreget kitöltötték. sorban ki­ mentünk a folyosón kívülre. Mikor a lakk meg­ száradt és megkeményedett. Hamarosan hallottuk a fa recsegését és ahogy terjedtek a lángok.amelyeket ekkor kentek rá később könnyen lehánthassák. hogy a vékony. filmszerű selyemrétegeket . mely tulajdonképpen kemence volt. A test belsejét megmosták és megszárították. Lenn egy egész héten át tomboltak a lán­ gok. Végre a selyemtömést megfelelőnek találták. Három napig . Mi­ kor a szoba a padlótól a mennyezetig meg volt rakva. Alattunk a szerzetesek már készülődtek a tűzrakásra. hogy az alak ne változzon. Kiadták a parancsot a kemence begyújtására. forró levegőt árasztva a balzsamozó kamra üreges falán ke­ resztül. az ajtót bezárták. élénk sárga fénnyel árasztották el a helyiséget. és ide. hogy a lángok és a meleg a szoba falán kívül cirkulálva egyenletesen magas hőmér­ sékletet biztosítsanak. és ezzel készen állt a preparálás következő szakaszára. A szokásos testnyílásokon keresztül kivették a bel­ ső szerveket. A test külső felületét befestették lakkal és száradni hagyták. A földet különleges por fedte.XVI. A súlyos kőfalak recsegtek-ropogtak a le­ hűléstől. ami kemény kéreggel vonta be. hogy a lótuszülésbe merevedett holttest kemény. hogy a végső és tökéletes száradás bekövetkezzen. miközben a körvonalak megmaradtak eredeti formájukban. az megkeményedjen és szilárd-tömör belsőt képezzen. A szára­ dási idő végén arra mentünk vissza. jaktrágyát és vajmaradékokat tettek rá. kitömték. az égő vaj sistergését. azokat azután alaposan lezárták. majd egy speciális lak­ kot csurgattak bele. A holttestet levetkőztették és gondosan megmosdatták. a vastag porréteg közepé­ be helyeztük a tetemet. LÁMASÁG 209 en eltávoztak. A megszilárdult felületre egy „védőréteget" vittek. Levittük egy még mélyebben lévő szobába. A folyosó is újra lehűlt. Újabb lakkot öntöttek be­ le. A hetedik nap végén nem raktak többé a tűzre. Mikor már jól begyulladt a tűz. Úgy építették. valamint ásványokkal és gyógyfűkeverékkel. Egy nap és egy éjjel nem nyúltak hozzá. Ismét különböző lakkokat öntöttek rá. kihunytak a lángok. be lehetett lépni.

Ez te voltál Lobszang. az ember végső szellemállapotát szimbolizálja. Olyanok. Nem használtak szerszámot. mely valamennyi vonásával és ráncával pontosan úgy nézett ki. A lepecsételéstől számított ti­ zenegyedik napon feltörték a pecsétet. mint életében. Óvatosan felemeltük. azután az aranyművesekre került sor. mint életében. a legvékonyabb és leglágyabb aranyrétegeket fek­ tették egymásra. de Ti­ betben csak mint szent fémet értékelik: időtálló fém. az előző inkamációdban. ahol a vajmécsesek fényében tisztábban láthat­ tuk. Mesterembe­ rek voltak. és az ajtót belökték.210 HARMADIK SZEM minden csendes volt. . akik be tudták aranyozni a halott testet. majdnem leestem az ijedtségtől. halkan jártunk. Újra belakkozták a meztelen halotti tetemet. és nem zsugorodott össze. Ezek az emberek páratlan szaktudással rendelkeztek. Úgy tűnt. Las­ san dolgoztak. nyugodtan. a legkisebb részletre is ügyeltek. hogy ne zavarjuk az élő halotta­ kat. . A nehéz arany testet bevitték az Inkarnációk Termébe. A tartósítás tökélete­ sen sikerült. és mint az összes többit. Az egyik különösen vonzott . csak kicsit sötétebb árnyalatú volt. Mi­ kor befejezték a munkájukat. A legkorábbi időkből származó személyek voltak itt sorban ültek. mindenttudó mosollyal néz rám. A körvonalai olyanok voltak. Két napon át vakarták. csak a betekert test volt benne. felváltva kaparták a megkeményedett keve­ rékeket. tudásuk bizonyítékaként olyan aranyfigura maradt hátra. Akkor finom érintést éreztem a karomon. felismered. aki bármikor fel­ ébredhet. Csak sut­ togva beszéltünk. A selyemrétegeket egyenként lehántották. morzsolták az omlós sót. nehogy megsértsék a testet. A test alvó emberé is lehetett volna. hogy a szobában me­ gint normális hőmérsékletet legyen. mint ünnepélyes bírák. Más országokban az arany vagyonokat ér. mert meg kellett várni. még mindig lótuszülésben ült a kamra közepén. Azt gondoltuk. Végül üres lett a szoba. akik félig csukott szemmel fi­ gyelik a mostani generáció gyarlóságait és gyengeségeit.valami furcsa erő által megigéz­ ve álltam előtte. és bevittük a másik szobába. aranytrónusra ültették. A szerzetes aranyozok töké­ letes pontossággal dolgoztak. A szer­ zetesek puszta kézzel.

A neki adományozott címeket. jellemét és képességeit. rangokat és kitünte­ téseket. LÁMASÁG Mesterem a következő aranyfigurához vezetett és megjegyezte: . Tibet történelme feltárult előttem. Itt ismertem meg veze­ tőm. A rejtekajtó mögött kilencvennyolc aranyfi­ gura ült a sziklába vájt titkos teremben. és meditálva ültem előttük. Mindegyiknek volt saját írott története.Ez pedig én voltam. távozásának módját. Itt találkoztam saját történetemmel is. Később gyakorta bemehettem a terembe. . mindketten megilletődve kivánszorogtunk. Mingyar Dondup láma történetét is: múltbeli tetteit. az ajtó becsukódott mögöttünk. A legkorábbi történelmet később ismertették meg velem.XVI. Vagy legalábbis úgy gondoltam. Időnként egyedül mentem. a legnagyobb érdeklődéssel olvastam őket. és tanulmányozhat­ tam az aranyba burkolt „szobrokat". Csendesen. szintén teljes figyelem­ mel tanulmányoztam.

Mintha az embernek sok választása lenne egy láma­ kolostorban! Még a campából és a teából is kevesebbet fogyaszt­ hattam. .mondta. Rideg egyszerűség. Valamivel később a szobámba bejött egy nagyon idős láma. . Huszonnégy órán 213 .különböző kolostorokban . egy nap Csakpori apátja magához hívatott. Az asztrálutazásban tanul­ mányaid során messzire jutottál.Mert tudod. Kérésedre a megszólításod továbbra is . szigorú fegyelem és hosszú-hosszú órás meditációk. Én csak az Ékességes üzenetét közvetítem. s azt mondta.Tizenhetedik fejezet A VÉGSŐ BEAVATÁS Miután . amíg át nem léptük a halál kapuját.mint Mingyar Dondupnak . nem tudhatjuk igazán. amikor eltávoztam a földről.már vagy féltucatszor láttam. Napi étrendem szörnyű ízű gyógynövényfo­ gásokkal egészült ki. és vissza nem tértünk. az előjelek kedvezőek voltak. A gondolataim csak „tiszta és szent" dolgo­ kon járhattak. Barátom! . Három hónapon át szigorú felügyelet alatt éltem. hogyan balzsamoznak.Az Ékességes parancsára apáttá fognak avatni. Mint felismert inkarnációnak tehát újra ugyanaz volt a státu­ som. Végül három hónap múltán az asztrológusok szerint megfelelő időpont közeledett. át kell esnem a Kis Halál szertartásán. hogy nincs halál. és országunk múltjába. mint hatszáz évvel ezelőtt. Az Életkerék egy egész kört fordult. fiam. Az előkészítés nehéz volt és hosszú.láma lesz. Most még messzebbre eljutsz majd: az élet birodalmán túlra.

Mély csend vett körül. mint egy dob. és ahogy megyünk. keskeny . a kortól összeaszott apát ment előttem. melyet régi idők vulkanikus tevékenysége vájt a kemény sziklába. Az egyik apát rövid aranypálcát nyújtott felém. Az apátok sáfránysárga brokát köpenye halk suhogó han­ got hallatott.sötét. Rémületemre bizsergést és ütéseket éreztem. nyikorogva. mint egy álom szétfoszló emlékei. Készen arra. mintha lebegő szellemek lennénk. így tettem. De közeledtünkre az egész sziklatömb elmozdult. Azokon a folyosókon jártunk. há­ rom nagyon idős. Lassan nyílt. hogy a beavatás utolsó próbatételének alávessen. Három apát vezetett be. A kíséret többi tagjának alakja beleol­ vadt a sötétbe. olyanná lettek. Erős hideget éreztem. aranyborítású ajtónak ütköztünk. Nesztelenül lépkedtünk a bőrcsizmában. a felhal­ mozódott áram első kisülésére majdnem kiugrottam a csizmámból. megszünteti a kellemetlenséget. Néhány méterrel odább egy pillanatra meg­ álltunk.ösvény. amíg olyan üres nem lettem. Előttünk egy újabb . nem evilági hidegséget. A száraz levegő köpenyek súrlódásától megtelt elektromossággal. kísérőim lobogó fáklyákat vittek. melyeket korábban bebaran­ goltam már. mintha új aura venne körül. De a soron lévő feladatra kell összpontosítani . . parázsló füstölőt tartott. az én kezemben nem volt semmi. és isteneknek gondolták magukat.214 HARMADIK SZEM át böjtöltem. és azt suttogta: . húzd vé­ gig a falon. talán a világ legnagyobb metafizikusai. itt a Titkos Bölcsesség Temploma. mintha egy kongó űrben lennénk.figyel­ meztettem magam . Előrementünk. Láttam. hogy az apátok is ragyognak.Fogd a bal kezedbe. a halk hangok csak fokozták a sűrű csendet. hatalmas. A bal kezében mindegyik vajmécsest. Állott levegő. egy titkos templomba jutottunk. A folyosók és az átjárók egykor olvadt lávát szállítottak a kitörő vulkán torká­ ba. különös. később azonban már nem éreztem fájdalmat. Sokat men­ tünk. vajmécsesek gyúltak helyet­ tük. A ke­ zem sugárzott. Most apró emberek lépkedtek rajta. Mikor a folyosó végére értünk. hogy visszatérhessen a Mennyei Mezőkre: három aggastyán. fűszerek és füs­ tölők szaga terjengett. a nyikorgás hangja ide-oda verődött. aki örömmel várta. Akkor a rejtett lépcsőkön és folyosókon a Potala alá vezettek. kemény szikla állta utunkat.és íme. A fáklyákat kioltották. a jobban vastag.

Nézd. és azok a próbák. tekergő ösvény volt. Odamen­ tünk. olyan óriási volt. A levegő nehéz és fojtogató volt. Sántikálva. Úgy éreztem. mint amilyeneket a tóalagút falain láttam. azon festett.vele pörögtek az ér­ zékeink is. meredek. széles ajtón. úgy éreztem. Elbűvölten és félelemmel vegyes áhítattal néztem.Fiam! . nyomban elájulok. . A pislákoló fényben úgy tűnt. és így tovább. ötméteres Életkerék. akár a csillagok a sötét éjszakai égen. mintha ébenből készült volna. mely csillogott az aranytól: telérarany. Sziklaréteg. amikor a partjait még tenger mosta. úgy csillogott az arany. melyeken az embernek keresztül kell mennie az Én megtestesülése előtt. mintha forogna . Az oldalán furcsa szimbólumok futottak végig és olyan ábrák. hogy a fény csak a dereká­ ig ért. mintha a föld egész súlyával ránk nehezed­ ne. hatalmas aranyfigurá­ kat láttam. Még egy utolsó kanya­ rulat és mély üreg tárult a szemünk elé. Halványan más alakok is kirajzolódtak. Magasan. . egyre lej­ jebb. Egy falhoz közeledtünk.XVII. jelekkel ellátott kőkoporsót találtunk. aranyrögök. csak a be­ avatottak látták őket. Keskeny. mintha egy láthatatlan kéz gyújtaná meg őket. Akkor járták az országunkat. A homályból egy Buddha derengett elő. amit láttam. ördögök. rejtekajtó volt. újra sziklaréteg. sziklaüreg.Nézd meg őket! Istenek vol­ tak réges-régen. Két férfi. és beléptünk a magas. Bent három fekete. mielőtt a földünkön a hegyek képződtek. botladozva. Belestem és a lélegzetem is elállt attól. A VÉGSŐ BEAVATÁS 215 Vajmécsesek gyúltak. mi­ kor egy-egy keményebb szemcsén visszatükröződött a mécsesek gyenge fénye. Három mez­ telen aranyfigura feküdt előttünk. A vezető apát eltűnt. Az üreg belsejében egy fényes fekete ház állt. mely lefelé ment. Ahogy a vibráló sárga fény erősödött. és más csillagok ragyogtak az égen. Amit sötét árnynak képzeltem. Egy ösvényre nyílott. mert senki emberfia. Nem volt fedelük. a világ szívébe hatolunk. nagyon magasan felettünk. ahol az apátok vaj­ mécsesének tompa fényében a sötétség még feketébbnek látszott. a bujaság képviselői. nagy műgonddal kivésett.kiáltott a vezető apát. néha csúszkálva mentünk előre. Az aranybur- . aranyréteg. egy nő. némelyiket félig betemette a drágakő.

Igen . A nehéz fekete ajtó becsukódott. a szájuk kicsi és vékony. Hirtelen megmerevedett a testem. Meggyújtottak négy füstölőt. sokan elbuknak. egyenes háttal. Néhány percig még vörösen parázslott. az égett kanóc szagát éreztem. aki látja a múltat és ismeri a jövőt. Ott.Rövidesen bea­ vatottá válsz. hal­ doklóm. Egyik oldalon megláttam egy koporsófedelet: a mennyek térképe volt be­ levésve . több mint száz méterre a napvilág alatt. Hirtelen rántást éreztem a belsőmben. Egy percre . ahogyan éveken át tanítottak. Lefeküdtem. mint amikor kihajtogatják a régi bőrt.de milyen különösnek tűntek a csillagok! Asztrológiai tanulmányaim során elég jól megismertem az éjszakai eget. Múlt az idő. egyet-egyet a három koporsónak. egyet nekem. keresztbe­ tett lábbal. hajlandó vagy rá? . utasításukra lótuszülésbe helyezkedtem. Az az érzésem támadt. nehogy felébresszük őket. emelkedtem és zuhantam. A legidősebb apát hozzám fordulva így szólt: . A megterhelés na­ gyon nagy lesz. és sorban el­ vonultak. Az állkapcsuk keskeny. haldoklóm az ősrégi kriptában. Hintáztam. Kész vagy rá.olyanok voltak. Nem halottak . A orruk hosszú. Az apátok fogtak egy-egy vajmécsest. A végtagja­ im elzsibbadtak és jéghidegek voltak. vékony. de ez teljesen más volt. A csend és a sötétség nyomasztó volt: csak a sír csendje ilyen. és úgy lélegeztem. egyedül maradtam az ősrégi halottak holttestével. a magas hegyi hágók felett tündöklő hold fényé­ hez hasonlított. ahogy a kőlap tetején me­ ditáltam. aztán az is elszállt. A sírt fokozatosan halványkék fény árasztotta el. szemük egyenes és mélyen ülő.válaszoltam. mely két koporsó közt állt. Egy kőlaphoz vezettek. A vajmécsesem sercegett. kifelé fordított tenyérrel ültem. Csendesen mozogtunk és halkan beszéltünk. minden jelük pontos hűséggel kirajzoló­ dott. majd kialudt. de csak az hagyhatja el élve ezt a helyet. De a méretük! A nőalak fektében három méter hosszú lehe­ tett. Sokan meghalnak. olyan volt. viaszmerev lett. és mintha va­ lami különös zizegést és ropogást hallottam volna.216 HARMADIK SZEM kolaton minden vonásuk. aki kiállta a próbát. A fejük nagy és a tetején kissé kúpos. a férfiak közül a nagyobb legalább öt méter volt. mint akik alszanak.

kimon­ datlan gondolattöredékeket hallottam. Magányosnak éreztem magam.XVII. mintha a szél vinne. elhagyatottnak. és az ellenkező irányban keringett. és úgy repült. Lassan eloszlott a köd. A tudatossággal jött a mozgás. Úgy tűnt. hogy magam is „óriás" vagyok. de akkor hirtelen eszembe ötlött. A messzeségben mintha valaki megkonga­ tott volna egy mély hangú harangot. és vele nem földi nyugalom. Nagy civilizációk keletkeztek és az emberek többet tudtak. Lenéztem és láttam. Éreztem a sós levegőt és a tengeri moszat szagát. sosem láttam a tengert. lük­ tetett az élettől és sugárzott az életerőtől. mint te­ tem a halotti tetemek között. hangok. Fekete köd ereszkedett rám. Hanyatt fekvő testemre néztem. Valahonnan a tenger bugását hallottam és a hullámverések alatt a kavics sistergő recsegését. Lassan azonban láthatóvá váltak a fi­ nom különbségek köztem és a hatalmas alakok teste között. és a pálmafákra pillantot­ tam. Színes fényeket láttam és ismeretlen árnyalatú villódzásokat. mint ma. ami­ kor feltűnt egy vidám napbarnította csoport. A VÉGSŐ BEAVATÁS 217 azt képzeltem. hogy valóban a hús-vér testem felett lebegek. nem vagyok egyedül többé. A fejem felett aranytálra emlékeztető fényességet láttam. Azt érzé­ keltem: végtelen sok évvel ezelőtt történik mindez. és kíváncsi voltam. Gondolkodtam. a fejemben fog szétrobbanni. úgy pihent a kőlapon. még csak nem is hallottam a pálmafákról. Egy másik űrből jövő bolygó a . és a kötél végén himbálódzok. A testem közepéről ezüstkék zsinór lógott. Valami azonban azt súgta. A napok rö­ videbbek és melegebbek voltak. Hirtelen tudatára ébredtem. Óriások! Mindannyi­ an. A vizsgálódás lekötött. Asztráltestem hány­ kolódott. A tudato­ mon tűzpiros fájdalom hasított keresztül. A mai emberiség kicsinyes önelégültségére gondoltam. hogy valami megzavarja a gondolataimat. vajon hogyan magyaráznák a ma­ terialisták eme hatalmas alakok létezését. Beszédfoszlányokat. Belső látásomon széttörede­ zett képek villantak át. A hang gyorsan közeledett. A föld köze­ lebb volt a naphoz. A helyszín ismerős volt. otthontalannak a mindenségben. mint száraz levél a téli szélben. Lustán a hátamra feküdtem a napsütötte parton. végül már úgy tűnt. melyek egyre hangosabbak lettek. újra a sárkányban vagyok. fústgomolyként sod­ ródtam . Egy közeli ligetből nevetgélő han­ gok hallatszottak.

Vajmécsesek. Tibet. hogy hamarosan el kell hagynom Tibetet. Agyamban a gondolat puhatolódzó ujjai: . .Igen. furcsa. Fo­ kozatosan elhagyott az asztrál.fázom. .és a fizikai tudatom. Három napja fekszel itt. És éltél. Jövünk. Távolabb. Ettem-ittam. és aznap éjjel. Valamivel később a látomás elhalványodott és elsötétedett. furcsábbak voltak és ma is fur­ csábbak. Elmondhatom. felkorbácsolták a vizeket. mikor lefeküdtem. tudtam. fiam. Földrengések rázták meg a világot. egyes földrészek a ten­ gerek alá süllyedtek. Szelek támadtak. árvizek. Meghal­ tál. fel a hideg. A meleg és kellemes ország. A három öreg apát. Támolyogtam a gyen­ geségtől és az éhségtől. Ki ebből a felejthetetlen kamrából. Alig tudtam lábra állni. Elmerevedtem. a folyosókra! Elgyengültem az éhségtől. megszűnt tengerparti üdülőhely lenni. De ez meghaladja egy könyv ter­ jedelmét. mert egy kripta fagyos sö­ tétségében fekszem egy kőlapon.Percek múltak és halvány fény közeledett. hogy fázom . világméretű árvizek árasztot­ ták el. Láttad. hideg levegőre. Füstölgő lávát okádva magukból. ahol a letűnt világ vegetációja és faunája tovább élt. Később tuda­ tosodott bennem. a fel­ földeken hasadékok repesztették szét a felszínt. idegen országokba kell mennem. visszatért hozzánk. mások kiemelkedtek. ahogy megjövendölték. Kilendítette a pályájá­ ról és a föld ellenkező irányba kezdett forogni. és négyezer méter magasan a tenger fölé emelkedett. hogy nyomtatásban megjelenjenek. és hatalmába kerített mindaz. amit láttam és átéltem. amelyek az eltérő gravitációs erők hatá­ sára a föld felé tornyosultak.Jól csináltad.218 HARMADIK SZEM földnek ütközött és hatalmas ütést mért rá. hatalmas hegyek keletkeztek körülötte. és asztrális beavatásom egyes részletei túl szentek és túl személyesek ahhoz. . mint amilyennek képzeltem őket.

és én. hogy előbb átadtam volna mesteremnek . ismerős csomagot. ahogyan mondtam neked. . visszatérek a Mennyei Mezőkre. Ne­ ked is jönnöd kell. Reggel végiglépkedtem az Ékszer Parkhoz vezető ismerős úton. Háromszor földre borult előttem. le a hegyről. hátrált. Tétován felénk nézett és felismerte Mingyar Dondup lámát. át az úton. Kinyitottam a csomagot. ahogy hirte­ len megállította.Reggel az Ékességeshez kell mennem az Ékszer Parkba. felpattant a lovára és elvágtatott.Néhány nappal később a Boldogság folyója partján üldögéltem mesteremmel. hogy utoljára 219 . mit akarhat az Egyetlen és Páratlan Védelmező. és olvasni kezd­ tem anélkül.Mingyar Dondup lámának. Egy lovas jött vágtatva. Most már sokkal magabiztosabb voltam.és barátom­ nak . de úgy érzem.Az ember általában nem találgatja. Köpenye bugyrából elővette az üdvözlet selyemsáljába tekert hosszú.Üzenetet hoztam az Ékességestől. . rövidesen Kínába utazol. a Potala-beli esemé­ nyek önbizalmat adtak. Mindketten arra gondoltunk. Mingyar Dondup láma velem jött. lehet. Porzott a ló lába. Lobszang Rámpa láma ré­ szére. be a főkapun. szintén hamarosan útnak indulok. . Lobszang. Hozzuk ki a legtöbbet a mai és a még hátralévő néhány napból. úgy adta át nekem.

amíg a Templomba nem értünk. Az­ tán egy fehér leplet raktak rám. Most már értettem. az új utak időszaka mindig nehéz és nyomorúságos. a nyakam köré pedig egy vastag szalagot kötöttek. mert amikor egyedül találtam a dalai lámát. egye­ nes. A szülőket? Mingyar Dondup láma többet jelentett nekem. ha maradok vagy ha el­ megyek. az az ösvény. Az ösvény előtted .Az elválás. Nem azért. így szólt hozzám: . azon töprengtem. Órákat töltöttem meditációval a Pavilonban. hogy erre az életre születtél volna. Lobszang! Elküldök egy hír­ nököt. lyukak és foltok tarkítot- . mint apám és anyám. A Potala Múzeumból hoztak nekem egy rend új nyugati öltönyt. A te ösvényed Lobszang. mikor országunkat megszállják.megpróbáltatást. mintha azt hordanám majd Kínában (a szerzetesruhám ott sokkal megfele­ lőbb). Az érzéseim valószínűleg nagyon erősen tükröződtek az arcomon is. Öt nap! Öt nap! Azt gondoltam. melyek olyan erősen szorították a lá­ bam. félreértést. hanem. öt hét. a Felettes Én tudományát érintetlenül hagyják. Csak arannyal borított szob­ rát láthatom majd az Inkarnációk Termében. mint egy levetett köpeny. és hitetlenséget tartalmaz . mintha meg akarnának fojtani. ami kellemetlen. Bizto­ san .220 HARMADIK SZEM tesszük meg együtt ezt az utat. az az öltöny! Szoros csövek. mint ahogy visszatérek Tibetbe. egy szót sem váltottunk.mint tu­ dod .„egy életre tönkre tesznek" ezek a csövek. Mint egyszer említettem. Az egész fölé egy rövid ruhadarab került. hogy nem mertem behajlítani. Elintéztem neked. olyan lesz. hogy próbáljam fel.mindent. . melyet viselője nem használ többé. hogyan festek benne. kínszenvedést. Hazafelé menet. mi a helyes. miért nem tudnak a nyugatiak lótuszülésben ülni: túl feszes a ruhájuk. ahogy vezetőmmel felfelé kaptattunk a hegyen. amelyet az­ előtt választottál. amit a Tudományok Termeiben megvizsgál­ hatnak. Mégis a legnagyobb tudományt. bármelyiket is válasszam. A család. de senki számára se könnyű. Sokaknak fájdalmat okozna. csak azt hiszik. a barátok.Meg kell látogatnod a szüléidet. hogy a többiek láthassák. Az idegenek útjai különösek és érthetetlenek. Ez a te ösvényed. az ország mindent magad mögött kell hagynod. Öt nap! Sűrű napok. amit ők csinálnak. hama­ rabb. hogy öt nap múlva Kínába utazz. csak azt. Ó. s úgy meghúzták. Hamarosan eltávozik ebből az életből.gondoltam .

úgy mondták . idegen helyekre utazom és újra kell tanulnom mindent. kelletlen vágtam neki az útnak. és nem tudok Kínába utazni. Aztán vissza­ gyalogoltam a lámakolostorba. találkozni akartak velem. fekete zsineggel szorosra fűz­ ték. Nem véletlen. hogy a lábukon jó tibeti bőrcsizma legyen). hogy sok a szabad idejük. ilyen öltözetben senkitől sem lehet elvárni. Másnap reggel pirkadatkor indultunk. (A koldusok . most aztán úgy vagyok öltözve. ő pedig megáldott. kerek szélű fekete tálat nyomtak a fejembe. de ők a kezükön hordták: volt an­ nyi eszük. Úgy érez­ tem. illetve a rangom a Családi Könyvbe. amelyekben . * . hogy egy utolsó. aztán egy fém végű. és azt mondták. ISTEN VELED.használtak efféléket. Lassan. Ahogy elértük a magas há­ gót. Nehéz szívvel váltunk el. megnyomorítja a lábam. TIBET! 221 ták.akik időnként négykézláb mentek végig a Lingkhor úton . már csak halva látha­ tom viszont. nem úgy mint mi. hogy dolgozzon! A harmadik nap korábbi otthonomba látogattam. mint a ráérős nyugati úriemberek. Utolsó este újra meg­ látogattam a dalai lámát. Becses vendégként fogadtak. megfordultunk. A hátralévő két nap nagyon gyorsan telt. ahogyan legelőször. Apám és anyám vártak. mely olyan hosszú időre otthonom­ má lett.a nyugatiak különböző dolgokat tartanak. Este bementem apám dolgozószobájába és beírtam a nevem. A Potala tetejéről magányos sárkány szállt az ég felé. búcsút vettem tőle. Ekkor azonban láma és apát vol­ tam már.XVIII. hosszú pillantást vessünk Lhásza szent városára. akik a köpenyben tárolunk mindent. gondoltam. De a legrosszabb még hátra volt. gyalog. Megint csak otthontalan lettem. Mindketten tudtuk. Egy megfordított. Egyedül men­ tem. Vastag és nehéz „kesztyűt" húz­ tak a lábamra.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful