ahol igyekeztem elles­ ni a nyelvet azoktól az angol és amerikai nőbetegektől. és hamis szín­ ben tüntetnek fel. ha kiderülne. Könyvem szerkezete és nyelve sok kíván­ nivalót hagy maga után. hogy tényleg van ilyen hal. de sosem tanultam rendszeresen angolul. „Angol iskolám" egy japán fogolytábor volt. és barátaimat. „Az emberek teknőcön lovagolnak a tengerben" . melyet régóta félreértenek. a vi­ lág más tájain nem ismerik.írta valaki egy távoli országról. hanem egy békeszerető országról.tanulmányozás céljából. Ez a könyv azonban nem a kínzásokról szól. akik szintén hadifoglyok voltak. igazat írtak és pontosan. Kinevették. bántódás érné. írni „próbálgató módszerrel" tanultam. így tapasztalatból tudom. Mondják.ahogyan azt korábban megjövendölték kommunista hordák szállták meg. akik kommunista országokban élnek. akik láttak „élő. ki vagyok valójában. Kevés tibeti jutott el ebbe az idegen nyugati világba. Tibet a te országod. Sokat tettem a kommunizmus el­ len. megkövesedett" halat. K. és egy példányát hűtött repülőgépen az Egyesült Államokba szállították . néhány állításom hihetetlen. így teszek én is. Nekik sem hittek. Lobszang Rámpa íródott a Fa-Juh évében. Szeretett hazámat . Később kiderült.A SZERZŐ ELŐSZAVA Tibeti vagyok. Azokat is. én vagyok az egyik. Ezért a könyvben megváltoztat­ tam a magam és barátaim nevét. mit tesz az emberrel a kínzás. 9 . Végül bebizonyosodott. Voltam kommunisták és japánok kezeiben.

Egész életében szigorú és kemény ember volt. s akárcsak más társát. de a hatalmas válltömés még nagyobbnak mutatta. Messzebb.más járt az eszében. De nem volt időm az ilyen köznapi és banális dolgokra. s most.Ezzel az öreg Cu na­ gyot húzott a póni hátsó fertályára és a szerencsétlen lovasra. Majdnem két méter magas volt. éppen kifelé hajtották őket Lhászából. Öreg Cu kíméletlen és félelmetes mesternek bizonyult. hozzá illő széles termettel. A közelben réztrombiták megrázóan mély hangja zúgott. hogy szabadon legelésszen. Meg akart szabadulni lovasától. hemperegjen és a levegőben rugdalóddzon. hogy megüljem az igencsak ódzkodó pónilovat. gyakran elvesztette a türelmét. vízimadarak jártak arra. a köves út mentén kiabálás és kiáltozás hallatszott. Közelebb a Kígyó Templom tavának kék vize fodrozódott.Ajjaj! Négyéves és nem tud megmaradni a lovon! Sosem lesz belőled férfi. a szerzetes-ze­ nészek gyakoroltak a tömegtől távol a mezőn. bömm -. Kelet-Tibetnek van 11 . őt is testalkata és ereje miatt választották ki. Az a komoly feladat várt rám.Első fejezet A GYEREKKOR . Mit szól majd nemes apád? . A Potala arany háztetői és kupolái ragyogtak a szikrázó napsü­ tésben.így hívták . az egyik kelet-tibeti tartományból származott. .bömm. Kham-ból. Nakkimnak . majd köpött egyet a porba. mint egy négyéves fiúcska nevelője és lovaglómestere. pásztorok nógatták a lassú mozgású jakokat.

befeketítették az arcukat. Távollétének egész ideje alatt. így szüleimnek jelentős befolyása volt országunk ügyeire. Hosszú botjukat habozás nélkül használatba vették.12 HARMADIK SZEM egy része. Fiatalkorában fel tudott emelni egy pónit a földről. Kitömték a vállukat. belőlük lettek a láma­ kolostorok rendőrszerzetesei. ezúttal Indiába. előzőleg azonban szörnyű bűntetteket követtek el népünkkel szemben. 1909-ben . és alig akadtak. a barátságot úgy lehet legkönnyebben fenntartani.miután Pekingben is járt . Apa gesztenyebarna hajával. és a dalai láma Mongóliá­ ba menekült. hogy vadabbnak látsszanak. akik hozzá ha­ sonlóan megbirkóztak Kham tartomány embereivel és győztesen kerültek ki a küzdelemből. A dalai láma ismét visszavonult.) Apa termetes férfi volt. Nyilván azt hitték. Cu rendőrszerzetes volt. Erejével volt mit dicsekedni. ahol a férfiak általában magasak és erősek. (Később részletesebben írok majd a kormányzati formáról. Sokan a két métert is meghaladták. 1912-ben a dalai láma újra hazatért Lhászába. A britek 1904-ben megszálltak bennünket. 1910-ben a kínaiak. a kínai forradalom idején a kínai csapatokat kivonták Lhászából. Távollétében a kormányzást a kabinet tagjaira. Gyakran hirtelen haragra gerjedt. A britek 1904-ben Younghusband ezredes veze­ tésével megszállták Tibetet és rengeteg kárt okoztak. a legnehezebb napokban apámra és a kabinet töb- . hogy nagyobb­ nak. Akkoriban nehéz idők jártak Tibetre. ha egy szerencsétlen gonosztevőre akadtak. vaskos és majdnem száznyolcvan centiméter magas. ha lerom­ bolják az épületeinket és legyilkolják az embereket. akiket felbátorított a brit invázió sikere. most meg egy hercegecske szárazdaj­ kája! Nagyon megrokkant.a dalai láma visszatért Lhászába. melynek nem értettük az okát. Apám a tibeti kormány egyik vezető embere volt. megostromolták a várost. szürke szemével kivételesnek számított.Tibet első tíz családja közé tartozott. A legtöbb tibetinek fekete haja és sötétbarna szeme van. 1911-ben. Apát nem sokat láttuk. nem tudott sokat gyalogolni. Családja úgyszintén az anyámé is . köz­ tük apámra hagyta. Ó'ket összeszedték. Cu egyike volt a védőknek: a harcok során szétlőtték a bal csípőjét. így állan­ dóan lóháton járt.

és Cu szűkkeblűén osztogatott kegyeire bíztak. a bé­ kességnek vége. Általá­ ban a poroszkálás is megteszi. a pónik kicsik és a lovasok nevetségesen néznek ki egy ügető pónilovon. hogy a kommunisták megérkeztek Tibetbe. Ahogy tehetetlenül csúsztam előre a nyakán át a fején. keskeny pofával. hogy meditálhassunk és legyőzzük a test korláta­ it. A tibeti nemesemberek nap mint nap. aztán hirtelen megtorpant és lehajtotta a fejét. Lingkhor egyik felkapott negyedé­ ben. A tibetiek sosem lovagolnak ügetésben. Anya gyakran mondogatta. és apai szeretetet sosem kaptunk tőle. Állni tudnak a vágtató ló keskeny fanyergén. gyerekekre végképp nem maradt ideje. hogy rosszul lovagolok. lovat cserélnek úgy. mely . majd nyíllal és nyílvesszővel. Akkor odaállt mellém és önelégülten nézett rám. Időnként a mesterlovasok alakzatot alkotva száguldanak át a síkságokon. ahol nincs kocsiforgalom. Döbbenetesen sokféle módot ismert arra. hogy szaladt egy keveset. Én meg négyéves koromban alig tud­ tam megmaradni a lovon! A pónim. Úgy tűnt. hosszú farkú jószág volt. annak a körútnak a mentén. Most. A lovasmesterség nagyon fontos egy olyan országban. a vágtát pedig csak az edzésen gya­ korolják. egy óriásit szaltóztam. hogy apa kedve-kedélye sosem lett már olyan. órákon keresztül gyakorolják a lovaglást. Bölcseink régóta tudták. hogy . hogy mielőtt földet értem volna. hogy bizonytalan lovasát ledobja. Tibetben teokrácia uralkodott. bozontos sörényű. és azt is. és minden utat gyalo­ gosan vagy lóháton kell megtenni.I. csak arra. okos. Otthonom Lhászában volt. Egyik kedvenc trükkje az volt. úgy.apa szavaival . Nakkim. mozgó célra lőnek előbb puskával. hogy a nyugat Tibet gazdagsága után sóvárog. én különö­ sen dühítem. amikor még alig tudnak járni. A GYEREKKOR 13 bi tagjára hárult Tibet kormányzásának teljes felelőssége.„megneveljen vagy betörjön". mint annak előtte. hogy amint az idegenek beteszik a lábukat. bebizonyosodott. Cu személyes sértésnek vette. várat­ lan mozdulattal felemelte a fejét. hogy a bölcseknek igazuk volt. hogy nyeregből nyeregre ugranak. Nem vágytunk a külvilági „hala­ dásra". Ránk. a Hegycsúcs árnyékában. Tibet­ ben a felsőbb osztály fiúgyermekeit már akkor lovagolni tanítják.

mi pedig fent. A nehéz bejárati kapu. az idő­ től megfeketedett. Mindenkit látott. a parasztok­ nál fogazott pózna. Kemény fagerendáit a kínai megszállók nem tudták betörni. Senkinek sem szabad lenézni a dalai lámára. hosszú időre építették. Valamennyi főnemes gondoskodott környéke sze­ gényeiről. a miénk is kétszintes volt az utcai ol­ dalon. és aki megfeledkezett erről. Négyszög alakja volt. a legtöbb tibeti házban létra volt. Minthogy a korlátozás tulajdonképpen csak évente egy körmenetre vonatkozik. ide. Ó alkalmazta . hogy az ember a sípcsontja épségét kockáztatta. mint valamennyi ház Lhászában. sok házon a lapos tetőre könnyen szétszerelhető faszerkezetet emelnek tizenegy hónapra. hogy az éjszaka sötét­ jét átvészeljék. mert nálunk a földszintről lépcsősor vezetett az emeletre. Az állatok a földszinten éltek.a sze­ mélyzetet. ellenőrizte a háztartás gazdaságosságát. vagy eltávozott. helyettük tehát a falat döntötték le. mely a középső udvarra vezetett. Mikor nap­ nyugtakor megszólaltak a trombiták a kolostorokban. Három ilyen útgyűra van. A póznák ugyanis nagyon csúszósak voltak a rájuk kenődött jakvajtól. mert Tibetben ke­ vés börtön volt. leg­ többünket elítélhetnének. 1910-ben. akik sze­ rencsétlenül jártak.és bocsátotta el . a kínai megszállás alatt. Gyakran megláncolt elítéltek jöttek. Éppen e fölött a bejárat fölött volt az intéző irodája. könnyen lezuhant a földre. így nem épít­ het magasabb épületet. így belátással bántunk azokkal. a külsőt. vagy valahogy így. az abla­ kához járultak a Ihászai koldusok eleségért. Lingkhort főként zarándokok használják. aki bejött a házba. és így a körmenetek alkalmával nem nézhettünk el a dalai láma feje felett. Születésem idején. és nagy belső udvara. mert a ház nem nézett a körútra. A mi házunkat kőből.ha felfednék. és az elítéltek az utcákon kóborolva élelmet kol­ dultak. .14 HARMADIK SZEM körbeveszi az egész várost. kik vagyunk -. Tibetben az elítélteket nem vetik meg és nem úgy tekintenek rájuk. a házunkat részben szétlőtték és az épület belső fala romba dőlt. amelyet csak úgy lehetett használni. mint páriákra. Tudtuk. Szerencsések voltunk. Erre nem lehetett panasz. Apa négy emeletesként építtette újjá. .

hogy a háztar­ tást megfelelően és a törvények szerint vezetik-e. én négy. Négyéves voltam és igen gyenge lovas. A tibetiek na­ gyon törvénytisztelőek. akik naponta imádkoztak. Tőlünk balra egy kis szentély volt. annál . Paldzsör nem sokáig lakozott a testében. jobbra meg egy tanterem. ugyanazt ették. melynek mindkettőnket alávetettek. imádkozzanak az istenek kegyéért. Paldzsör. hogy az istenek jó­ váhagyják tetteinket. Nálunk az a szokás. alkalmatlan a kemény nevelésre. szenteltvízzel telt tálat naponta többször kitisztították és újratöltötték. és a halál emberei elvitték. amikor érte jöttek. ott tanultak a szolgák gyerekei is. amit a család. ha az istenek betérnének hozzánk és megszomjazván. és mint egyházi herceg gondoskodott arról.LA GYEREKKOR 15 Az intézőtől jobbra lévő szobákban két szerzetes lakott. Háromévente visszatértek a lámakolostorba. Az intézőtől balra a jogász lakott. arra az esetre. A szentelt­ víztartóknak mindig ragyogni kellett. helyükre mások jöttek. hogy nálunk kettő le­ gyen. nálunk ízle­ tes az étel. ezért taníttatásom komolyabbra for­ dult. de a mi helyzetünk megkívánta. Jaszodhara és én az épület új szárnyában laktunk. apának pedig példát kellett mutatnia a tör­ vények betartásában. Apa valóban szigorú ember volt. és neveltetése mások szá­ mára is példaként szolgáljon. Az órák hosszúak és változatosak voltak. A faragott oltár előtt állandóan égtek a jakvaj mécsesek. gyerekek: a bátyám. A szer­ zeteseket jól táplálták. inni kívánnának. ő ellenőrizte. és vissza­ tért a Sok Templom Földjére. hogy jobban tudjanak imádkozni. Jaszo hatéves volt. Amikor meghalt. hogy fia hozzászokjon a kemény fegyelemhez. Mi. A kevésbé előkelő nemeseknél csak egy szerzetes élt. Házunk minden szárnyában volt egy kis templom. Hétéves kora előtt eltávozott. és elmondhassák az isteneknek. ez a négyszögnek az úttól messze eső oldalán épült. Most én lettem az örökös. hogy feldarabolják és a szokások szerint a dögevő madarakkal megetessék. A hét. Ott feküdt üres porhüvelye. hogy minél magasabb rangú egy fiú. a nővérem. Még ma is emlékszem. Gyenge fiúcska volt. afféle házi „papok" voltak. A fontosabb események előtt tanácsot kértek tőlük és meg­ kérték őket.

A tibetiek szerint nem bölcs dolog világosban el­ aludni. és Cu mindig körülöttük nyüzsgött. óvato­ san áthúztam egy kötelet kemény bőrszíján. akik azt gondolták. le a lóról. és most nem tudta elviselni.16 HARMADIK SZEM zordabb nevelést kap. ha kihajo­ lok a raktárablakon. Valamilyen oknál fogva ez a hat lovas mindig a falnál várt. A lovászok még látni sem bírták. hogy lelepleztek volna. és ahogy apám megjelent. Az öve elszakadt. és a lova­ sok hozzásiettek. később is majdnem mindent túléltek. elérem egyikőjüket. és miközben az egyik kísérő a felszerelését babrálta. Rájöttem. amíg fiatal. ö a következő­ képp gondolkodott: a szegény gyereknek felnőttkorában nincs re­ ménye a kényelemre. Ez volt az ország hivatalos álláspontja is. Cu a földszinten lakott az egyik szobában. mert a démonok esetleg megjelennek és elragadják az em- . Néuk. hogy a gyerekek életén könnyíteni kellene. A magasabb osztályokhoz tartozó fiúnak. te sem tudsz megma­ radni a lovon. hogy démonok markában van. ha felnő. Ebben a rendszerben a gyengék elpusztultak.Szóval. A hatodikat valami hátrafelé húz­ ta. Amikor apa kilovagolt. de akik élve marad­ tak. Évekig mint rendőrszerzetes sokféle emberrel találko­ zott. én a zűrzavarban visszahúztam a kötelet és elinaltam anélkül. és te­ kintettel legyen másokra. a felszerelésük teljesen rendben legyen. hogy gúnyolódhattam vele: . Egyenruhát hordtak. hat fegyveres kísér­ te. Összehurkoltam a kö­ tél két végét és belülről egy kampóra akasztottam. Később nagy örömömre szolgált.vagy ifjúkorban legyünk hát vele könyörtelenek. hogy biztos ami biztos. Elég kemény életünk volt. Mármint öten. minden gazdagság és kényelem megadatik. csakhogy apám nem tartozott közéjük. Megjelent apám. nagyon közel a fő­ kapuhoz. a pónikat és az igavonó állatokat. odalovagoltak hozzá. szeressük tehát és figyeljünk rá. Azt kiabálta. A nyüzsgésben és a beszélgetésben nem vettek észre. hogy távol. A nemesemberek között voltak már ugyan néhányan. apa ott tartotta húsz lovát. a huszonnégy órából tizennyolcat ébren töltöttünk. hogy megtapasztalja a nehézségeket. mert fontoskodott és beavat­ kozott a munkájukba. mindettől elvonultan éljen. gyermek. Egy nap nem volt dol­ gom. Az istállók mellett lakott.

ezért szerzetest hívnak hozzájuk.és a köznyelv­ ből. A tibeti két külön nyelvből áll. az arisztokraták nyelvét pe­ dig. Az iskolában nyelveket is tanultunk: tibetit és kínait. hogyan szólítja.Tisz­ teletreméltó Cic-cic. így hívta az egyik szolga: . A GYEREKKOR 17 bért. . nehogy a démon megszállja őket. ha a szolgákkal vagy a nálunk alacsonyabb rangúakkal. az asztal vagy egy hosszú pad előtt. ha magasabb . a helyiségből tanterem lett. A betegeket szintén ébren tartják. A köznyelvet akkor használtuk. a földön ültünk keresztbe tett lábbal.vagy velünk egyenrangúakkal beszéltünk. de mikor az új épüle­ tek elkészültek. Mi. hogy a határmezs­ gyén át megleljék a helyes utat a másvilágba. még a haldoklókra is vigyáz­ nak. hogy amíg csak lehet. összesen körülbelül hatvanan voltunk. a tiszteletit. aki valamilyen titokza­ tos ügyben az udvaron kódorgott. Senki sem kivétel. gyerekek. mely úgy negyvenöt centiméter . méltóztatnál idejönni és meginni ezt a hozzád méltatlan tejet? Mindegy volt. A csecsemőket is felébresztik álmukból. Régebben ebédlőnek használták és a hozzánk látogató szerzetesek étkeztek benne. Előkelő emberek lovát ez utóbbi nyelven kellett megszólítani! Zsarnoki természetű macskánkat például. tudatuknál legyenek. a tiszteletre méltó Cic-cic sosem jött. A tanterem elég nagy volt. amíg be nem végezte a dolgát.I. a tiszteleti (honorifikus).

A jót jóval viszonozd! . Ettől állandóan szorgalmasan dolgoztunk. sosem láttuk. mikor fi­ gyel bennünket. A következőképpen szóltak: . lilás árnyalatot kedvelte. Helyette nagy. ezt éles késsel könnyen lehetett vágni. Jaszo nővérem a lágyabb. * A fametszést vésésnek szokták nevezni. majd mielőtt eljöt­ tünk az iskolából. a „ceruzánk" pedig kemény kréta volt. hogy az ilyen példákat megoldja. gyere­ kek. sárga. Mi. így túl drága ahhoz. hogy gyerekekre pazarolják. Amint beléptünk a tanterembe. Ha a fametszés* következett. De akárhogy is volt. újra elismételtette őket. Nagyon szerettem. zsírkőszerű anyaggal dolgoztunk helyette. Időnként romlott jaksajtot használtunk! Tanárunk egy dologról sosem felejtkezett el. a puha mészkőben lévő fémes érctől kapták színüket. Indiából hozták. végre magamra találtam. hogy megértésre és méltányosságra tanítsa őket.Olvasd és értsd meg a Szent Iratokat! . a kész nyomtatólapot pedig fadúcnak.) . Tibet­ ben a papírt házilag készítik. amelyet a tengerszint felett 3600-3700 méternyire emelkedő Culahegyen gyűjtöttünk. harminc-negyven centiméter hosszú palatáblára írtunk. Én azonban ehhez nem voltam elég okos. mekkora tartály szükséges.A Törvény keményen bánik a gazdagokkal.Szelíd emberrel ne harcolj! . ezért a fametszést nagy dolognak tartják. Ha 753 szerzetes közül mindegyik 52 csésze campát iszik naponta. Háttal voltunk a tanárnak. örültünk nekik. és minden csésze öt­ nyolcad pint. Puha. A Culán sokféle kréta volt. felmondatta velünk a Törvényeket. Tibetben metszett falapokról nyomtatnak. mert a tibeti túl kemény és göcsörtös. mivel ugyancsak drága volt. azt hiszem. és elég ügyesen csináltam. Én a pirosas krétákat kerestem. vékony. hogy a készlet egy hétre elegendő legyen? Jaszo nővéremnek gondolkodnia se kellett.18 HARMADIK SZEM magas lehetett. pi­ ros.Segíts szomszédaidnak! . A számtan miatt sokat bosszankodtam. kék és zöld. (A szaklektor megjegyzése. a fát sem pazarolhattuk.

rendszerint az intézőt.I. majd a gólyalábon állva megverekedtünk egymással: aki leesett. és megelégedéssel szemléltem. A jó fa ritka volt és becses. meg kellett győzni a bolt tulajdonosát. mikor a társaim. A gólyaláb otthon készült. sosem lőttünk élő célpontra. akik megpróbáltak utánam ugrani. és azt a célt szolgálta. Legtöbben a galoppozó póni nyergén állva is eltalálták. Nagyon szerettünk gólyalábon járni. a falakra rögzítették. Az íjat indiai tiszafából. aki használtam a lábamat. nem tudtuk kiszámítani. ami nem göbös. szélsőséges hőmérsékleti viszonyok közt is életben maradjunk. hogy a legjobb pillanatban kérhessük. . ha már elértük a kellő sebességünket és lendületet. Minden rábeszélőerőnkre szükség volt. merre. Ez volt a . én sosem tudtam ilyen soká a nyeregben marad­ ni. A GYEREKKOR 19 . (Nyáron délben például 29 fok meleg van. bár a játék is keményen folyt. nem kellett a lóval bajlódni. hogy nem volt erő a lábukban. azokba tollakat szúrtak. Egy kis fadarab felső peremére lyukakat fúrtak. a Törvényeket táblákra vés­ ték. hogy jó fát adjon.Ne légy adósa senkinek! Hogy mindig szem előtt legyenek. amitől a célpont föl-le ugrált. megvártuk hát a megfelelő al­ kalmat. Óriásnak öltöztünk. hogy vegyünk egy párat.láb­ tartónak. és egy hosszú kötelet rángattak. pont a megfelelő erezettel. Mint buddhisták. az lett a vesztes. sorra a vízbe pottyantak. az íjpuskát tibeti fából készítettük. és az izmokat is erősítette. Ke­ zünkben egy több mint négy és fél méteres rúddal nekifutottunk. hogy a többiek olyan sokat lovagoltak. és nem volt mindig komor. Az élet azonban nemcsak tanulásból állt. hogy érzékeltesse velük a könyörületességet. a táblákat pedig körbe. hogy a tibeti. aztán. A szolgák elrejtőztek. de éjszakára mínusz 4-5 fokra lehűl a levegő. de nekem. A távolugrás más dolog volt. A lányok és a fiatalasszonyok tollaslabdáztak. tényleg ment az ugrás. így jutottam át a folyókon.A Törvény jóságos a szegényekkel. a rúd se­ gítségével ugrottunk egyet. Télen sokszor még ennél is nagyobb a hideg. nem szaladhattunk le a legkö­ zelebbi boltba. hogy megedződjünk.) Az íjászat jó mulatságnak számított. Azt mondogattam. és olyat. Aztán ék alakú fadarabokat kellett szereznünk .

20

HARMADIK SZEM

„labda", amelyet lábbal tartottak a levegőben. A lányok olyan ma­ gasra emelték a szoknyájukat, hogy rúgni tudjanak. Csak a lábukat használhatták, ha kézzel a labdához értek, kiestek a játékból. A jobbaknak sokszor tíz percig is sikerült újra és újra felrúgni a faszerkentyűt, mielőtt elvétették volna. A legnagyobb érdeklődés Tibetben, de legalábbis Ü-ben, - ab­ ban a tartományban, ahol Lhásza is feküdt -, a sárkányeregetést övezte - nemzeti sportnak is nevezhetnénk. Csak időnként, bizo­ nyos évszakokban engedhettük meg magunknak ezt a mulatságot. Régebben úgy vélték, ha sárkányokat reptetnek a hegyekben, pata­ kokban ömlik az eső, mert az Esőistenek megharagszanak, ezért csak ősszel, a száraz évszakban lehetett sárkányt eregetni. Az év egyes időszakaiban a férfiak nem kiáltoznak a hegyekben, mert az India felől érkező, párával túltelített felhők a hangvisszaverődéstől túl gyorsan szabadulnak meg a terhüktől, s nem ott, ahol kellene. Szóval, az ősz első napján a Potala tetejéről föleresztettek egy nagy sárkányt. Perceken belül különböző méretű és formájú sárká­ nyok lepték el Lhásza egét, amelyek ugrándoztak-tekergőztek az erős szélben. Lárma verte fel a várost. Imádtam a sárkányröptetést, és adtam arra, hogy az én sárká­ nyom az elsők között emelkedjen az égbe. A sárkányt mindenki maga készítette bambuszból. Legtöbbször finom selyem fedte. Könnyen lehetett jó anyagot szerezni hozzá, hiszen a ház számára becsületbeli kötelesség volt, hogy a sárkány kiváló legyen. A do­ bozformát vad sárkányfejjel díszítettük, szárnyat és farkat illesz­ tettünk rá. Viaskodtunk egymással, megpróbáltuk lehozni ellenfeleink sár­ kányát. Abban a reményben, hogy sikerül elvágni a köteleiket és elfogni lehulló sárkányaikat, a magunk zsinegére törött üvegszi­ lánkokat ragasztottunk, és egy részét bekentük enyvvel. Időnként éjjel kilopództunk, hogy felengedjünk egy sárkányt, a testbe és a fejbe kicsi jakvaj mécsest tettünk. A szem vörösen vilá­ gított, a törzs különböző színekben játszott a mélysötét éjszakai égen. Különösképp akkor élveztük ezt a szórakozást, mikor a nagy jakkaravánokat vártuk Lhodzong-ból. Gyermeki naivitással azt hittük, hogy a távoli helyek tudatlan népe mit sem tud az ilyen „modern" találmányokról, s elhatároztuk, félholtra ijesztjük őket.

I. A GYEREKKOR

21

Egyik módszerünk az volt, hogy három különféle kagylót tettünk a sárkányba, s ezek a széltől különös sivító hangot hallat­ tak, amelyek az éjszakában rikoltó, tűzokádó sárkányokhoz hason­ lítottak. Azt reméltük, ez üdvös hatással lesz ajakhajcsárokra, akik a magasban ugrándozó sárkány láttán rémülten fekszenek tábori ágyneműjükben. Erre a gondolatra kellemes borzongás futott vé­ gig a hátunkon. Még nem is sejtettem, hogy később, sárkányrepülő koromban, milyen nagy hasznát veszem majd e gyerekkori sárkányeregetésnek. Akkoriban egyszerűen játék volt csak, bár izgalmas és időn­ ként elég veszélyes játék: óriási, elálló szárnyú sárkányt építet­ tünk, megvolt két és fél négyzetméter is. Egy szakadék mellett, ahol különösen erős volt a légáramlás, a földre fektettük, kötelét a derekunk köré hurkoltuk, aztán amilyen gyorsan csak tudtunk, vágtázni kezdtünk a pónival. A sárkány hirtelen felemelkedett, majd felszállt, egyre magasabbra az égen, amíg csak bekerült a fel­ szálló légáramba, akkor rántott egyet, és felemelkedtünk a lóról: körülbelül három méter magasan repültünk, majd lassan himbálódzva ereszkedtünk le a földre. Néhány szerencsétlen flótás majd­ nem kettészakadt, ha elfelejtette kivenni lábát a kengyelből, de én, aki rossz lovas voltam, mindig időben leestem a lóról, és a felszál­ lás nagyon jó érzéssel töltött el. Bolondultam a kalandért, és rájöt­ tem, hogy ha az emelkedés pillanatában gyorsan meghúzom a zsi­ neget, magasabbra szállok, egypár ügyes rántással pedig másod­ percekkel meghosszabbíthatom a repülés idejét. Egy alkalommal nagyon lelkesen ráncigáltam a zsinórt, a szél is segített, és egy parasztház lapos tetején landoltam, ahol a téli tü­ zelőt tárolták. A tibeti parasztok lapos tetejű házakban laknak, a tetőn van egy kis párkány. Ebben tartják a száradó jakürüléket, amit azután tüze­ lőnek használnak. A ház, amelyre pottyantam, nem kőből épült, mint a legtöbb ház Tibetben, hanem vályogtéglából. Kéménye sem volt, tetőnyílás vezette el alulról a füstöt. Esésemmel felkavartam az ürüléket, és ahogy a kötél keresztülvonszolt a tetőn, a trágya jó része a lyukon át a lakókra hullott.

22

HARMADIK SZEM Minden voltam, csak kedves vendég nem. Megjelenésemet -

én is a nyíláson keresztül értem földet - dühkitörés fogadta, és mi­ után a házigazda elporolt, apámhoz hurcolt újabb kezelésre. Aznap éjjel hason aludtam. A következő nap azután egy cseppet sem üdvös munkára fog­ tak, végig kellett járnom az istállókat és összeszedni a jakürüléket, azt elvinni a gazda házához, és felhordani a tetőre. Nehéz munka volt, még hatéves sem voltam. De rajtam kívül mindenki elégedett volt, a többi fiú jót nevetett, a gazdának kétszer annyi fűtőanyaga volt, mint korábban, és apa megmutathatta milyen szigorú és igaz­ ságos. Hát nekem mi jutott? A következő éjjelen is a hasamon fe­ küdtem, de nem a lovaglástól! Azt lehetne gondolni, hogy Tibetben a gyerekekkel túl kímélet­ lenül bántak. De hát a gyengék számára sehol sem volt hely. Lhásza a tengerszint felett 3600 méterre fekszik, a hőmérsékletin­ gadozás igen nagy. Más területek még magasabban helyezkednek el, ahol az időjárás még zordabb. A gyengék könnyen veszélybe sodorhatják a többieket. A nevelés emiatt volt szigorú, nem pedig kegyetlenségből. A hegyi lakók az újszülötteket a folyóba mártják, hogy lássák, elég erősek-e az életre. Úgy 5200 méter körüli magasságban elég gyakran láttam kisebb meneteket, amelyek a folyóhoz közeledtek, majd megálltak a parton. A nagymama megfogta a kicsit, a család - az anya, az apa, és a szűkebb rokonság - körégyűlt. A csecsemőt levetkőztették, a nagymama előrehajolt és bemártotta a hideg víz­ be, csak a feje és a szája maradt kint. A fagyos hidegben a kisbaba előbb lila lett, aztán kék, végül tiltakozásul sírni kezdett. Halottnak látszott, de a nagymama, akinek nagy gyakorlata volt, kivette a vízből, megszárítgatta és felöltöztette. Ha aztán a kicsi élve ma­ radt, azt mondták, az isteni gondviselés vette kegyeibe, ha meg­ halt, sok földi szenvedéstől menekült meg. És valóban egy ilyen zord, fagyos országban ez a legkegyesebb módszer, még mindig sokkal jobb, ha egypár újszülött meghal, mintha később gyógyít­ hatatlan beteg lenne: Tibetben nagyon gyér az orvosi ellátás. Bátyám halálával tanulmányaim szükségképpen elmélyültebbé váltak, mert hétéves koromban hozzá kellett látnom ahhoz, amit az asztrológusok ajánlottak. Tibetben mindenről a csillagjósok dönte-

LA GYEREKKOR

23

nek, ajakvásárlástól kezdve az ember életpályájáig. Közeledett az idő, éppen a hetedik születésnapom előtt, mikor anyám nagy ün­ nepséget rendezett, amelyre meghívta az előkelőségeket és más magas rangú személyeket, hogy meghallgassák, miként szól a jós­ lat. Anyám kerek arcával és fekete hajával határozottan kövérkés asszony volt. A tibeti nők egy fakeretfélét hordanak a fejükön, efe­ lett úgy szedik redőbe a hajukat, hogy a lehető legékesebb legyen. A kereteket nagy műgonddal készítik, gyakran karmazsinvörös lakkal vonják be őket, és kirakják féldrágakövekkel és j a d e - meg korállberakással díszítik őket. Az erősen beolajozott hajjal lenyű­ gözően néznek ki. Tibetben a nők vidám színekben járnak, sok a vörös, a zöld és a sárga. Legtöbben egyszínű kötényt viselnek, amelyet élénk, elütő, de az alapszínnel összhangban lévő vízszintes csíkok tarkítanak. Bal fülükben fülbevaló lóg, ennek mérete viselőjének rangjától függ, anyám az egyik legelőkelőbb családhoz tartozott, így fülbe­ valója tizenöt centinél is hosszabb volt. Úgy gondoltuk, a nőknek a férfiakkal tökéletesen egyenlő jo­ gokkal kell rendelkezniük, de a háztartás vezetésében anya to­ vábbment, vitathatatlanul ő parancsolt. Egyeduralkodó volt, aki tudja, mit akar, és azt mindig el is éri. Az ünnepséget megelőző izgatott sürgés-forgásban igazán ele­ mében volt. Szervezkedett, parancsokat osztogatott, kigondolta, hogyan lehetne túltenni a szomszédokon. Anyám jeleskedett mind­ ebben. Korábban sokat utazott apámmal, jártak Indiában, Peking­ ben és Sanghajban, így bővelkedett idegen ötletekben. Miután eldőlt, mikor lesz az ünnepség, a szerzetesek vastag, házilag készült papírra (melyet csak a legfontosabb események al­ kalmával használtak) gondosan megírták a meghívókat. Minden meghívó körülbelül 30 cm széles és 60 cm hosszú volt, apa pecsét­ jével ellátva. De minthogy anya szintén az első tíz legrangosabb család egyikéből származott, kettejük közös pecsétjével együtt az övét is rányomták a meghívókra, amelyekre így összesen három pecsét került. Végül is mindez nagyon impozáns volt. Engem ret­ tenetesen rémített a gondolat, hogy az egész hűhó csupán miattam

A falakat le­ tisztították és újra festették. a botot a családi címer koronázta. kis imazászlók díszítették. majd az írásos üzenet alapján megtá­ madták például a védtelen házat vagy menetet. és a hatalmas fekete szelindekek úgy ugattak. Mindegyik hírnök villás botot tartott a kezében. a lovak nyerítettek.24 HARMADIK SZEM van. Az írásos és szóbeli üzenet kettősségében a múlt él to­ vább. amellyekkel gyakran csapdába csalták a banditákat. de számomra ez semmit sem jelentett és nem oldotta fel a szorongásomat. mert a súlyos kapuk dübörögve kinyíltak. Még egy utolsó korty a tibeti sörből. mint akik megvesztek. nem jöttem rá. Réges-régen útonálló banditák tartóztatták fel a hírnököket. az udvaron pokoli lárma és zűrzavar uralkodott. egy írottat és egy szóbelit. de mindig a szóbeli változatot tartották hitelesnek. sokszor teljesen különböző üzenetet visznek. a padlót felcsiszolták és felkefélték. A nagyobb termekben lévő faragott faol- . Tibetben a küldöncök két. és a csapat vad kiál­ tozással elvágtatott. A szolgák rekedtre kiabálták magukat. aztán nagy csörömpöléssel mindenki letette a csup­ rot. ame­ lyek színesen lobogtak a szélben. A házban mindenütt nyüzsgés és felfordulás volt. Az ünnepség pompája nagy tiszteletet ébreszt szüleim iránt mondták -. abba helyezték a meghívót. hogy a társadalmi esemény fontosabb nálam. A meghívókat gyönyörű telivéreken lovasküldöncök vitték szerteszét. veszélyes volt járni rajta. Mivel egy időben indultak. hogy az üzenetek eltérnek egy­ mástól. akiket külön erre az alkalomra fogadtak fel. Szokássá lett félre­ vezető üzeneteket írni. Még manapság is előfordul.

rengeteg fogást készí­ tettek. itt kifogásoltak valamit. Nálunk a kamrák tele voltak ilyen hússal. Azután a virágokat egyenként méz és víz keverékébe mártják. Tibet természetes hűtőszekrény. Anyám és a főintéző fel-alá rohangáltak. ahol a legszebb virágok nyíltak. (Azért olyan óvatosan. Néhány aranyból volt. ügyelve arra. Állandóan dolgoztat­ ták őket. miközben rendszeres időkö­ zönként megfordítják. néhány ezüstből. Nagyon-nagyon hideg és száraz az időjárás. vagy amelyet véletlen megöltek. Még az udvaron is addig kaparták a köveket.I. hogy ritka és drága csemegékkel kínálja majd a vendégeket. hogy az üvegben ne maradjon semmi levegő. és igen óvatosan megmossák. Mikor mindez elkészült. míg úgy ragyogtak. Abban az időben több mint ötvenen szolgáltak nálunk. A vi­ rág lassan növekszik. Tibetben a rododendronfák hatalmasak. majd nagy üvegbe teszik. az étel majdnem korlátlan ideig tárolható. amely felbukott a sziklán. és a ha­ gyományokhoz hű családok egyáltalán nem érintkeztek velük. de ők az „érinthetetlenek" kasztjába tartoznak. és heteken át minden áldott nap kiteszik a napra. a szárazság tartósít. Akkor az üveget lezárják. A konyhában is óriási sürgölődés folyt. Anyám eltökélte. hogy azok is szépen mutassa­ nak. A réseket színes anyaggal töltötték ki. ott parancsot osztogattak. melyik melyik. Vannak mészárosok is Tibetben. de ha melegebbre is fordul. azt készült felszol­ gáltatni. hogy a tiszta ruhák közül is csak a legtisztábbat vegyék fel. A szolgák hetekkel az ünnepség előtt kilovagoltak a Hi­ malája lábához. de mind szívvel-lélekkel végezte dolgát. százféle színű és illatú virág nő rajtuk. A buddhisták nem ölhetnek. de mind annyira csillogott. a szerencsétleneket anyám elé hívták és megparancsolták nekik. a gabo­ na évszázadokig is eláll. a többieket a jövendő eseményre fogadták fel. A hús egy évig. A GYEREKKOR 25 tárokat szintén letisztogatták és újra lakkozták. Rododendronvirágot tettetett el. és a víz-méz keveréktől megtelik nektárral. és sok új mécsest is kiraktak. A félig bimbósakat leszedik. mert a legkisebb karcolás tönkreteszi az egész virágot). hogy a virág minden részét érje a fény. hogy alig lehetett megkülönböztetni. A szolgák általában nyomorultul érezték magukat. mint az újak. . így csak olyan állat húsát eszik meg.

Sokféleképpen készítették. A másik különlegesség a cápauszony volt. Nem szépítve a tényeket.mondta. Valaki azt mondta. majd az így kapott lisztet is megpirítják. és ezért jobb szakácsok. Sok bambuszrügyet még főzés előtt megszabadítottam így a javától. A készítményt . hogy havasnak látsszanak.csak campán és teán élnek. végül megfűszere­ zik annak reményében. Tibetben a szakácsok férfiak.26 HARMADIK SZEM Van.az első étkezéstől az utolsóig .Tíz jakot és borjút vehettünk volna azon az összegen. Vannak. és a szakács csak találgathatott. és persze néhány más dologra is. hogy jó lesz. a szakács is a végeket szerette. különösen azért. Kedvencemet. A campa a tibetiek legfőbb eledele. Anya válasza jellegzetes női válasz volt. aztán beleaprítanak valamennyit abból. és sót. se a szépségüket. de ne veszítsék el se a zamatukat. A nők jók a takarításra. Árpából készül. egyszerűen megromlott. de a háztartáson belül ez egyébként is rám tartozik. hogy én voltam a tettes. a fecsegésre. mert mire Tibetbe ért. A nők nem értenek a campa kavarásához. én nyersen. amíg tésztasűrűségű lesz. Kiváltképp a frissen nyíló sárgászöld végekért ra­ jongtam. még maga a tulajdonos sem ismert volna rá. Szeletelve szállítot­ ták Kínából. A férfiak alaposabbak. Apám morgott. boraxot meg jakvajat tesznek hozzá íz­ lés szerint. de nem alkalmasak a campafőzésre. . A főzetet addig kavarják. Kis cukrot is hintenek a szirmokra. az árpát először aranybarnára pörkölik. hogy kiszáradjanak és ropogósak legyenek.négyzet alakúra nyújtják. lelki­ ismeretesebbek. sosem tudta bebizo­ nyítani. Nagy kár.Ne légy bolond! Díszes ünnepséget kell rendeznünk. de sokak számá­ ra ettől még finomabbnak tűnt. akik egész életük­ ben . mert túl költségesnek találta ezt a csemegét. Szerintem borzalmas volt: lenyelni merő megpróbáltatás. amibe ezek a szép kis virágok kerültek . szintén Kínából hoz­ ták. aki fogyasztás előtt szereti kivenni és levegőre tenni őket. a zamatos bambuszrügyet. . és levest csináltak belőle. Kicsit vesznek ebből. csipetnyi sóval szeret­ tem a legjobban. aztán megtörik. vajas teával. . sem a pontos keverék elkészítéséhez.a campát . végül egy tálba rakva felöntik forró. hogy a „cápauszonyleves a legnagyobb ínyencség a világon".

amikor felemel­ ték.tízen lehettek. ha nem elég óvatosan bántak a tömlővel. egyre lassabban megy a munka. hatalmas lapátkezével megragadta nyakánál a tömlőt. ez jelentette a „köpülést". a szőr lejött a belsejéről és a vajba keve- . Ez volt az egyetlen alkalom.hallatszott. ahol a vajkészítés folyt. Anyám beszaladt a zajra. Timon megcsúszott. mint a többiek. amíg csak kész nem lett a vaj. a tömlő a cölöpre esett. Ereje megtette a magáét. Egyszer-egyszer. A szolgák közül néhányan a campát. néhányan a vajat készítet­ ték . A campa önmagában unalmas. mint amilyen Timon is volt. belül szőrös kecskebőr tömlő volt. tápláló étel. a fülébe és a hajába. ötven liternyi aranyló zsira­ dékkal. az erőlködéstől kidagadtak az erek a nyakán.I. hogyan ütik a tömlőt a kiálló kőhöz. tönkretehették a vajat. és püfölni kezdte szegény Timon fejét.vagy kecsketejjel. hogy a szerencsétlen flótás fuldoklik. Beszívott „huhhhh". de nagyon tömör. esetleg azért. kire­ pedt. Lehet. A tejjel telt tömlőt felemelték és ráejtették a kőre. és a szétfolyó vajba esett. hogy a méregtől nem jött ki hang a torkán . Timon. a levegőben maradt. a szemébe. Ha nem figyeltek eléggé. hogy ne folyjon. A helyiségben.nem mondhatnám. a nyakát megtekerték. felfordították. mindenféle viszonyok között el lehet tengődni rajta. hogy nagyon higiénikus körülmények kö­ zött. a szájába. Kétszer olyan gyorsan dolgozott. vagy túl régi volt. Megtöltötték jak. Aztán az egészet föl-le mozgatták. de még különböző díszesebb formákat is gyúrnak belőle.Öregszel. de a nyaka Timon kezében. Végigcsurgott a testén. felemelte és levágta. mindenesetre letépte a szakadt kecskebőrdarabót. és megkötötték. mikor szótlannak láttam. egyenesen bele az elképedt Timon arcába. befedve kb. Akár­ milyen magas helyen. Emlékszem az egyik nagydarab emberre. és ernyedtebb „uhhh".odalett a vaj -.órákon át verik a tömlőket. A félig kész vaj egy része kifröccsent. kőcölöpök álltak ki a földből. mert azt hitte. aki az erejét fitogtatta. A köpű nagy. Az olyan ügyetlen munkások. Egyhangú dolog volt nézni és hallgatni amint a szolgák . Egyszer csak valaki megszólalt: . Timon dühösen felmordult. A GYEREKKOR 27 cipót. mikor leejtették őket.

Mikor a nyerget végre levették róla. akik felolvasztották és átszűrték egy ruhán. a következőn pihentették őket. de azt mondta. mely az előző nap kilovagolt. És az állatok tudták ezt. hogy a következő földi életben magasabb létformában szülessen újjá. a szomszédok pedig látták. Az adósságot imával egyenlítettük ki. Ha egyik napon lovagoltak rajtuk. Tibetben a koldusok sosem szűkölködnek. Vándorló szerzetest megetetni jócselekedetnek számít. amelyekben a kamrabeli testek lakoztak. vagy szétosztották a koldusok közt. A lovak sosem dolgoztak két napot egymás után. ha egy-két tucat szőrszál került a vajba. kicsit megrázta a fejét és elfordult. Senkit sem zavart. ezáltal gondoskodtunk róla. de a szőrcsomóktól mindenki idegenkedett. milyen igényes háztartást vezet. örülök. kitér az ajándékozó útjából. mécsesekhez használták. nem tartják rosszabbnak. rossz. mert azt reméltük. hogy ne fárad­ janak ki túlzottan. hogy ha véletlenül is. nagyon jól megélnek a „szakmai fogások"-ból. egész úton kéreget. Sok szerzetes. A házunkban tartózkodó két szerzetes szintén kivette részét a jövendő esemény előkészületeiből. A koldulásnak is megvannak a szabályai: ha valaki ajándékot kap. A lámakolos­ torokban és a templomokban számos szerzetes egész életét az ál­ latokért való imádkozásnak szentelte. Tibetben úgy hittük. Az elégedett. Nekik tették félre a rosszul sikerült ételeket is. hogy győ- . hogy a szom­ szédok megtudják. miközben egyik lámakolostorból a másikba megy. Ha valaki azt akarta. A kéregetés elfogadott dolog. jóllakatott urak azután végigjárták a házakat. és jó ideig távol tartja magát. Odamentek a kamráinkban tárolt állati tetemekhez. hogy hosszú utazás előtt a lovakért imádkozzanak. A legtöbb keleti közösségben nem szé­ gyen a koldulás. mozdulni sem volt hajlandó. mintha csak azt mondaná: „na. adósai vagyunk. és imádkoztak azoknak az állatoknak a lelkéért. mint mondjuk a jótékonysági célú gyűjtést más országokban. Ugyanez vonatkozott az igavonókra is. de megöltünk egy állatot és megettük a húsát. A vajat ilyenkor fél­ retették. és elhíresztelték.28 HARMADIK SZEM redett. az csendesen állt egy helyben. hogy milyen finom ételt kaptak. Ha valamiért olyan mént választottak ki. jó ételt adott a kéregetőknek. Nálunk az volt a dolguk. milyen finomat ettek.

valójában minden teremtménynek van lelke. de nem is rabszolgák. Kicsi volt és fekete. akárcsak az embereknek. lengetve a villás botokat. hogy a macskanépesség száma ne fogyatkozzon. és a kölykök közül csak a mi konyhai macskánk maradt életben. Ha éppen nem volt elfoglalva a kicsinyek szoptatásával. hogy megtisztelje a főurak küldönceit.Egyszer közbeszóltam és teljesen megszégyenültem. Megvárták. Értelemszerűen Younghusband-nek hívtuk. A második macska a konyhában lakozott. . Öregecske volt.I. A tibeti állatok nem dédelgetett kedvencek. míg megrakták őket. Egyikük az istállókban lakott. . jogaik vannak. A szamarak még rosszabbak voltak. Ezután térdre borultak. Nagyszerű ember! . akik hasznos célt szolgálnak. A meghívókra gyorsan megérkezett a válasz. hogy a végső vágta előtt pihent egy kicsit. anyát követte szobáról szobára. és zihálva átadták a szóbeli üzenetet. Az intéző lejött a szobájából. Három macskánk volt. és akiknek. A hírnökök lekapták az írást a botról. és remek étvágya ellenére úgy nézett ki. és szigorú fegyelmet tartott az egerek között.Nem. Az anyai köte­ lességtudás példájaként mindent megtett. Láttam. Az egereknek nagyon óvatosan kellett közle­ kedniük. Anyja 1904-ben megijedt a Younghusband-expedíció fegyvereitől. A GYEREKKOR 29 zött az igazság". nem így volt. velünk lakott. a csodával határos. Egymás szavába vágva a küldöncök köré gyűltek. aztán lefeküdtek és megpróbáltak rágurulni a rakományra. A buddhista hit szerint minden állatnak. mint egy négylábon járó csontváz. majd a földre roskadtak páratlan színpadiassággal érzé­ keltetve. Vágtatva jöttek a lovasok. majd kiugrott a szíve a sietségtől. hogy a Rámpa ház meg­ kapja az üzenetet. majd idő előtt szült. és mindegyik egyre magasabb létformában születik újjá.Szegény ember. és ne legyen belőlük macskaeledel. Legyünk tapintatosak és borítsunk fátylat a fájdalmas jelenetre. amilyen gyorsan ideért! Semmi kétség. ezek állandóan szolgálatban voltak. A mi szolgáink is részt vettek a játékban. élőlények. és egy kicsit együgyű. hogy egerek maradhassanak egyáltalán. minden erejüket beleadták abba. A harmadik macska nagyon tekintélyes matróna volt. ami ezután következett. .

Micsoda? Még nem vagy fent. apa hamar utánam küldené az embereit. hogy megszökjek. Négy óra van. Kelj fel! Félrelöktem a takarómat és felkeltem. legyek sárkányrepülő. kap egy „szerzetesnevet" is. mint a madár. akik visszahoznának. mint lefelé sodródni az áradó folyón.30 HARMADIK SZEM Végül elérkezett a nagy nap. már nem ugorhatok ki az ab­ lakon. amikor az egyik szolga berontott a szobámba. sokkal jobb. végül is egy Rámpa vagyok. az igen. mert favázra feszített jakbőr csónakot használnak. Mi mást tehettem. mert az ember szabad. (Nem. vártam. De ha egy fiú kolostorba vonul. a szüleim neveztek el így. . Sárkányrepülő leszek. Kedd Lobszang Rámpa? Szavamra. hétalvó vagy.Vajon ez vár rám? Csak órák múltán tudhatom meg. Az jobb. Én kedden születtem. annak meg követni kell a hagyományokat. amelytől annyira rettegtem. a második Lobszang. amelyen egész életemben járok majd.Ennek a napnak kellett kijelölnie szá­ momra az ösvényt. ezért első nevem a Kedd lett. és csodálatos. Az asztrológusok ma hallatják hang­ jukat! Talán kicsit későre hagytam. Hétéves koromban hajós akar­ tam lenni. Még csak az első napsugarak kukucskáltak a távoli hegyek mögül. Hajós? Alacsonyabb kaszt? Nem! Hivatásos sárkányrepülő leszek.) Talán az asztrológusok azt mondják. . és nekem nincs választásom. aki a negyven mérföldnyire lévő Cangpo folyón rin­ gatózik és himbálódzik. A sorsomról döntenek. ragyogó szemű. Tibetben a gyerekeknek két nevet adnak. az elsőt a születés­ napja után. De várjunk csak! Tényleg így volt? A hajósok alacsonyabb kasztba tartoznak. óri­ ásfejű sárkányokat készítek. és rengeteg a tennivaló. . Az a nap. Különben is.

akár a forgószél. Jaszo. Anyám. bárcsak vele lehetnék. . ne légy olyan durva.Tibetben rugalmasak az időpontok . Valamennyien megnyergeltük a pónilovakat: apa. Szóval. mint egy negyvenéves. sietek. . hogy a gyüleke­ zőhelyre szólítson. és úgy ragyo­ gott. olyan ko­ pasz leszek. mint egy remete. mint holdfény a tavon.Oh. . anya. ott ültem a földön egy makacs férfi szolgával. Végül ez a szerencsétlen akármi a fejemen olyan merev lett. Néha már azt hittem. Azt kívántam. hogy a Dzsokangba.Maradj nyugton. lecsavarod fejem. Apám.Második fejezet A GYEREKKOR VÉGE . és mindenütt izgatott hangok! A nálam két év­ vel idősebb Jaszo úgy nyüzsgött. a Ihászai „székes­ egyházba" menjünk: a soron következő eseményeknek nyilvánva­ lóan vallásos hangulatot kellett adnunk. meg velem együtt még öten. Anyám úgy rendezte. máskülönben tiszteletreméltó anyád megnyúz. nem tudok ilyen aprósággal törődni.De Julgye. Tíz óra körül . mindenütt jelen volt. Julgye! Ha nem hagyod abba. aki a varkocsomnál fogva húzott felfelé. elvonulva a felfordulástól. bezárkózott a szobájába. én ugyancsak vona31 . jelenést látok. Még az utolsó parancsok. mint egy kővé fagyott jak.Jaj. letéped a fejemet.megszólalt egy gong. az utolsó simítások. több anyám van. Kedd Lobszang! A varkocsodnak egyenes­ nek és fényesnek kell lenni.

apa közéjük tartozott.mindenki szerette vagy mé­ lyen tisztelte. saját érdekében sohasem. a láma gondoskodott arról. A székesegyház 1300 éve fogadta ezen a helyen a hívő­ ket.hogy látni lehessen. Megfordultunk a Lingkhor úton. akiknek léptei többcentis csatomaszerű mélyedéseket vájtak a kövezeten. füstölők nehéz szaga ke­ ringett a levegőben. ahogy a hagyomány megkívánta. Az állam és az egyház. és imamalmok százait pörgetve szakadatlanul ismételték a mantrát: „Om mani padme hum!". hogy milyen kormányzati formák (igen. A falak mentén isteneink aranyszobrai álltak. üzletek és bódék so­ rakoztak. Bár sok-sok évvel később történt. . A templom kö­ rül . hogy a kérést teljesítsék és az igazságtalanságot orvosolják. Érdekes lehet. Csak néhány kiváltságos látogathatott ide. gongok hangja szólt. Joggal mondhatom. Egyeduralkodó volt. a kommunisták megszállják majd Tibetet és a szabad­ ságnak bealkonyul. sötét mélyedésekből csengettyűk. de kizárólag az ország érdekében használta mind­ ezt. megfeketedett gerendák tartották a tetőt. elhaladtunk a 120 méter magas és 360 méter hosszú épülethegy. Ha a beadvány vagy a kérés tisztességes volt. néhányan sajátos tanításban részesültünk. amelyeket a kegyükért esdeklő jámbor hívők hordtak oda. a Legfelső Fellebbezési Bíróság feje a dalai láma volt.a zarándokok csalogatására . felmentünk a templom lapos tetejére. nagy lyukú -. Erős. bárki folyamodhatott hozzá. tudta előre. aztán a Kjicsu síkság mentén lovagolva magunk mögött hagytuk Sö falvát. Körbejártuk mi is a belső kört. fémlemezek védték őket azoktól.talán kivétel nélkül . a Potala alatt.kis házak. Az imádkozást befejezve. élt a hatalommal és az uralko­ dás eszközeivel. akikben a sóvárgás netán legyőzné az áhítatot. Kis. A legis­ mertebb istenek szobrát majdnem ellepték a drágakövek és gyé­ mántok. A tömör arany gyertyatartókban 1300 éve nem aludtak ki a gyer­ tyák. kagylók recsegése hallatszott. .32 HARMADIK SZEM kodtam. többes szám!) léteztek Tibetben. Idő marta. és fél óra múltán ott álltunk a Dzsokang előtt. s hogy a papi tudomány ne menjen feledésbe. az országban . A zarándokok áhítatosan vonultak a „belső körön". és akár könnyű nyári felhő a hegy gerince körül.

Akik gyávasággal vádolják. nem tudják. A nemzetgyűlést kö­ rülbelül ötven férfi alkotta. és egyre inkább a tanácsok meg a nem­ zetgyűlés közreműködése nélkül kormányozta az országot. három világi és egy egyházi személyből. Az alacsonyabb szinteken sok-sok lámako- . A nemzetgyűlés ritkán ült össze. és a dalai láma Mongóliába menekült. Ezzel kapcsolato­ san sok nyugati furcsamód azt gondolja. Ha a királyt leütik. a dalai láma egyre na­ gyobb hatalomra tett szert. a Ihászai folyók csörgedező vize. Víz szikrázott a fákon keresztül. a keleti Kham és a déli Lhodzong. Az első. hogy az or­ szágot összetartsa. amikor az angolok megszállták Lhászát. Minden egyházi ügy eléjük került. Nem futamodott meg. ha a tartományok vezetői is jelen voltak. Csak válságos helyzetekben találkoz­ tak. körbefonták a völgyet. akik Őszentsége után a láma. fák­ kal tarkított Ihászai síkság nyújtózkodott. a főváros. meg­ közelítően 400 főre növekedett. ame­ lyet sosem kormányoztak jobban. Ahogy múltak az évek. de ezekben az idősza­ kokban igen jelentékeny szerep hárult rá. Öt tartomány volt: Ü-Csang .H. amely szintén négy tagból állt. Északra és délre hegy­ óriások emelkedtek. miről beszélnek. Országügyekkel foglal­ koztak.itt található Lhásza. mint például 1904-ben. a legtekintélyesebb Ihászai családok és lámakolostorok képviselői.és apácakolosto­ rokért feleltek. Ezután jött a minisztertanács. A mi „királyunk" a dalai láma volt. az északi Csang. és a véleményeket a dalai láma elé terjesztette. úgy tűnt. a nyugati Gartok. „összekötő tiszt"-ként működött a két tanács között. láma státuszú tagja volt. vagyis az egyházi tanácsnak négy. A templomból csodálatos kilátás nyílt. Nélküle nem lett volna miért harcolni: biztonságos helyre KELLETT mennie. a játszma elve­ szett. ezért említettem a „kormányokat". Keletre a bujazöld. és felelősek voltak az egyház és az állam integrálásáért. akiket miniszterelnököknek is ne­ vezhetnénk. A GYEREKKOR VÉGE 33 A dalai láma után két tanács következett. mert valójában azok voltak. nem létezik rajta kívül másik világ. hogy az Ékességes gyá­ ván „megfutamodott". ahogy gyakran nevezték és Sigace úgyszintén -. A tibeti háborúk sakkjátszmához hasonlíthatók. A nemzetgyűlés. Két magasrangú tisztviselő.

de mindig megújuló látványt. Külföldiek. Magasabbra. vagy láttak képeket róluk. Aztán felhangzott a dobok dörgése-morajlása és a trombiták ara­ nyos hangja.az érzelmek delejes szálai mintha csak behálóztak volna. a Potala és a Csakpori de­ rengett. vagy akik meggyszínű ornátust viseltek. ahol majdnem min­ dent meg lehetett kapni. néhányan sárga.az övéket is foltok tarkították. Legtöbben a vö­ rös köpenyesek voltak. ajándékokat hoztak. utóbbit a Gyógyítás Templomaként ismerték. Sivítás. körötte a kereskedők bódéi és a piac. a hóborította. A székesegyház kertjében szüntelen morajlás hallatszott. Az ég mélybíbor színű volt. Felettünk habkönnyű felhők úsz­ tak az égen. akiken sok arany fénylett. magában a városban megbújva a székes­ egyház északi falánál a tanácskozóterem látszott. a rendőrszerzetesek sötét barnásvörösben sürgölődtek. szerzetesek hangja szállt felénk. Mellettünk. és foltjaik világosabb árnyalatúak! . A két hegy közt a hideg reggeli fényben a nyugati kapu csillogott. Nyugatra a két testvérhegy. a meredek lejtőkön kis remetelakok gub­ basztottak. akik láttak már tibeti szerzeteseket. Az életmen­ tés nagy erény . Az 1200 éves Nészár kolostor szerze­ tesei rendesek. ezeket mészárosoktól mentették meg és ritka pénzért vették. Különböző ügyekkel foglalkozó szerzetesek nyüzsögtek min­ denfelé. A foltok a ruházat részei. Közelebb. még közelebb a kincstár. Azok. tompa dobbanások . távoli hegyek tiszta fehérje még jobban kiemelte szépségét. mások vörös csuhában. azt remélve. az idősebbek mély basszusa meg a növendékek szopránja. Néhányan állatokat vezettek.legyen állatról vagy emberrel szó . zarán­ dokok mormolása a buddhizmus egyik legszentebb kegyhelyén. ők „egyszerű" szerzetesek. A növendékek fehérben. Messzi földről érkeztek. zsoltárokat énekeltek. néha megjegyzést tesznek a „foltozott külső­ re".Buddha köpenyének foltjait idézve . kissé keletre apácakolostor könyökölt a halotti tetemek szertartásmestereinek a telkeibe.34 HARMADIK SZEM lostor volt.a megmentő becsületére válik. a Potalából jöttek. Mindannyian vagy legalábbis majd­ nem mindannyian hasonlítottak egymásra: lehetett akármilyen új a ruhájuk . rikoltozás. hogy is­ teni áldásban részesülnek. Amint ott álltunk és néztük a régi.

zörögve-csörömpölve megérkeztek a muzsikusszerzetesek. még ez is „vörös"-nek számít. Akkor tekin­ tetünket a lobogó imazászlókra és a templom gyönyörű kupoláira emeltük. sok ilyen aranykabátos figurát láttunk. minden lépéssel közelebb ahhoz. mit csinálnak ép­ pen a szolgák. olyan alkalmakkor. A személyes kíséretében lévő szerzetesek vagy magasrangú lámák számára megengedett. klarinétokkal. és a látogatók üdvözlésére mindkét oldalon szolgák sorakoztak. hogy a szokásos vörös köpeny felett egy aranyat is viseljenek. Nya­ kuk körül cintányérok lógtak.II.min­ dig ragyogó.Nos. Az udvarban. de a főtisztviselők közül alig valakit.hivatalnok-szerzetes a vörös köntös felett ujjatlan aranykabátkában jár. Trombitákkal. A csodálatos. Az arany szent szín Tibetben. A sötét barnásvöröst téglavörösre. de ami anyám számára a „nagy nap" volt. hogy erőt gyűjtsünk a soron következő eseményekre. Később már nem lesz időnk az evésre.Türelmes pónilovainkkal végig­ csörtettünk a Lingkhor úton. óriási zsivaly támadt. Otthon anyám még tartott egy utolsó ellenőrzést. ha arra gondolok. gongokkal és dobokkal megrakva. mintha egy művész fehér ecsetjével megérintette volna a menny kárpitját. A kertbe vezették őket. amint a kopjazászlókat lengető felfegyverzett lo­ vasok személyében megérkeztek az első vendégek. Beszélgettek és sört kértek. hogy a gyapjút hogyan festik. és a dalai láma hivatalos színe. A GYEREKKOR VÉGE 35 A szerzetesek a rend vörös köpenyét hordják. bíborszínű égen lehelletfinom bárányfel­ hők fodrozódtak. Anyám megtörte a varázst: . a Potalában alkalmazott . amit magamban „a legnagyobb megpróbáltatásnak" neveztem. Sietnünk kell. aztán ettünk valamit. Tibetben ezzel köszöntik a látoga- . A következő fél óra a trombiták szörnyű harsogásával. Némely. . Ahogy átnéztünk a Dzsokang tetején. Reszketek. A kapukat szélesre tárták. mint ez is volt. Az intéző mellett két helyet­ tese állt. a vendégek tele­ eszik magukat és elégedettek. fülsiketítő bőgésével telt: hangoltak a zenészek. ezért mindig tiszta. Tudtuk jól. de a szegényháziak gyomra üres marad. hogy megfelelő hangulatba kerüljenek. selyemsálakat hoztak. ne po­ csékoljuk az időt. . amelynek renge­ teg árnyalata van aszerint.

aztán a Potala árnyékában ráfordultak arra az útra. Minden khata többször ke­ rült elő. leveszi a csuklójáról. A dalai láma. Lhásza váro­ sából. ugyanígy a szerencsekívánatokat tartalmazó leveleket is. mintha az ember megemelné a kalapját) és a megajándékozott lábára rakja a sálat. átvette a sálakat. amellyel a köszöntést viszonozhatta és a vendég rangjától füg­ gően csuklójára vagy nyakára tehette. ügyelni kell arra. megfordítja. Éle­ tem későbbi szakaszában kétszer ért ilyen megtiszteltetés. Az szintén meghajol. rengeteg vendég érkezett. jobb és bal oldalán egy-egy emberével a bejáratnál állt. aki az ajándékot kapja. Az ajándékozás módszere a kö­ vetkező: ha egyenrangúakról van szó. bőrből készült maszkkal fedték az arcu­ kat. Lovaikkal végigdobogtak a Lingkhor úton. le­ térdel és kiölti a nyelvét (Tibetben ez olyan. mely csak a mi házunkhoz vezetett. Jöttek a szomszédos uradalmakról. ez utóbbi pedig az adományozó nyakára teszi a sajátját. máskülönben sértést követnek el. és a másik csuklójára helyezi a khatát. ha igen nagy tiszteletben akart részesíteni valakit. Még na­ gyobb megtiszteltetésnek számított. hogy az ember egész élettörténete a tenyerére van írva.a nevük „khata" -. Intézőnk. hogy mindig a megfelelő minőségűt adják ajándékba. aztán odaadja egy szolgának. Ha az ajándékozó alacsonyabb rangú. Nyolcféle sálkendőt használnak . Az adományozó kicsit meghajol. a nyakra helyezett sálra hármascsomót kötött vörös selyemszállal. és az is. tovább­ adta bal oldali segédjének.36 HARMADIK SZEM tókat vagy egymást. ha ezenközben a tenyerét is felmutatta. A kormányban az egyébként szokásos fehér kendők helyett sárgát használtak. A hölgyek. így a dalai láma ezzel a gesztussal legbarátságosabb szándékát fejezi ki a másik iránt. Az álarcra gyakran ráfes- . akiknek hosszú utat kel­ lett lóháton megtenniük. hogy megóvják a portól és a széltől. A tibetiek szilárdan hisznek abban. Meghajolt az újonnan érkezők előtt. miközben a jobb oldalitól megkapta azt. az adományozó. Az ajándé­ kokat mindig a megfelelő khatával együtt adják át. jól hátrahúzódnak és kinyújtják a karjukat. A dalai láma csak elsőrangú sálakat ad és kap. Az intézőnek és embereinek egyre több dolga akadt. és távolabbi helyekről.

ezen a napon tényleg útban vol­ tak. melyet ebédlővé alakítottak. így vagy úgy. . a nők egy másik cso­ portja is megjelent: a csüng lányok. felfogadtak manökennek néhány ún. a tibetiek általában sokkal kényelmesebbnek tartják a párnát. A GYEREKKOR VÉGE 37 tették viselőjük legjellegzetesebb vonásait. Itt üdítőket szol­ gáltak fel. Hogy a dolog még bonyolultabb legyen. vagy hogy mennyit ér. annál szebbnek és fiatalabbnak mutatta a maszkbeli képmás. Néhányukat anyám tartotta szóval. közben a nap folyamán többször. csak akkor összerakunk néhányat. de mivel a bemutató sok öltözéssel és átöltözéssel járt volna. Mindig elbűvöltek ezek a festett arcok. hogy tömérdek ruhaneműjük és drága ékszereik legyenek. majd kimentek. Jaszo nővé­ rem új ruhában parádézott. A raktárakból egyre több és több ülőpárna került elő. Úgy tűnt. Elvegyültek a vendégek között. a házat elárasztották a különböző magasságú. aztán leültek és meg­ ittak jó néhány csésze vajas teát. úgy viselkedtek. a többiek körbe-körbe sé­ táltak a házon. Céljához érkezve. hogy új ruhát és ékszert vegyenek föl. hogy megkérdezzék az éppen arra haladó szolgától. Alvásra ugyanezeket a párnákat hasz­ náljuk. és egy percet sem haboztak. a haja a legújabb divat szerint fésülve. A lányok anyám ruháiban jártak föl s alá. A házban nagy volt a nyüzsgés. Az előkelő hölgyektől Tibetben elvárták. legalább ötször-hatszor átöltöztek.II. Ezeket fel kellett vonultatni. „csüng" lányt. Annyi pedig bizonyos. széles­ ségű és korú nők. negyven hölgy jött a kíséreté­ vel. mint a széket meg a magas ágyat. de hát én mindig elfogult voltam a nőkkel. és tulajdon­ képpen segítettek anyának a háziasszonyi teendőkben. a hölgy levette álarcát és köpenyét. Tibetben nincsenek székek. Szerintem borzalmasan nézett ki. A legváratlanabb helyekről bukkantak elő. Rö­ viden. vas­ tagságuk úgy 22 centiméter. mint a nők bárhol a világon. az ünnepség valódi kezdetéig ezekből lehetett választa­ ni. majd bevezették egy nagy terembe. a párnák négyzet alakúak: körülbelül 75 cm-esek. Az újonnan érkezőket vajas teával kínálták. mennyibe került ez-meg az. A legelőkelőbb családokból kb. Minél öregebb volt a hölgy. vizsgálgatták a bútorokat és az értéküket találgat­ ták. párnákon ülünk törökülésben.

a zenészek már jól felöntöttek a garatra a sok-sok tibeti sörtől. Majdnem bo­ káig érő vörösesbarna jakgyapjú szoknyát viselt. Hárman feltartottak egy kb. egy társuk felmá­ szott rá és a tetején fejenállást csinált. Hogy csipetnyi mulatsággal fűszerezzék. Anya különös gonddal öltözött erre az alkalomra. a legmerészebb felmászott és megpróbált fejre állni. De valamennyi­ üknek kemény feje volt. Szörnyű zuhanással egyenesen a többiekre esett. Találtak egy két-három méteres rudat. Ez utóbbi nem volt nehéz. Pár kisebb fiú is nézte a mutatványt. vörös szegéllyel díszített hosszú szárú hófehér nemez­ csizmát. A kertben jó néhány hölgy kíséretében feltűnt anyám. fel­ tartották. hogy megnézzék a műsort és meghallgassák a zenét. hozattak egy akrobatacsoportot. Kijöttek. hogy utánozzák. semmi bajuk sem esett. négy és fél méteres póznát.38 HARMADIK SZEM A férfiakat jobban érdekelte a kerti szórakozás. Rögtön utána valami eldugott helyre ro­ hantak. lábán pedig vér­ vörös talpú. Ekkor kirántották alóla az egészet. I . ó' meg szaltózott és macska módra talpra esett. és így néhány tojás nagyságú púptól elte­ kintve.

..Igen kedvesem. sáfránysárga árnyalatba ment át. Az egyiket a családjától. Sok ék­ szer volt rajta. a másikat apa családjától kapta.. és azokat az asszonyokat. mint egy kalapot. hogy a férj. A fülbevaló majdnem a derekáig ért. hogy egymással összhangban legyenek és ugyanakkor különféle egyházi ruhadarabokat jelenítsenek meg. gyé­ mántokkal. A nyakában aranylánc lógott.ritka megtiszteltetés . hogy tudja a fejét balra fordítani. A hölgyek különösen buzgón csevegtek. vagy csoportok­ ban társasági ügyekről beszélgettek. s a színeket úgy válogatta össze. akiknek elég hajuk volt ennyi copf­ hoz. hogy a „jódos kötszer" színéhez hasonlí­ tott. mikor már az orvoslást tanultam. úgy jellemeztem volna. Az a szokás. . ahogyan a lugasokra kúszó futórózsa. jádéval és kör alakú aranylapokkal volt kirakva. ez válltól a derékcsomóig vérvö­ rös volt. A fakeret vörös lakkozott fából készült. a harma­ dikat pedig . amelyet úgy viselt a feje tete­ jén. azon három amulett. mikor hozzáment apámhoz. kicsit olyan mint apa egyházi ruhája. . ékszert és díszeket vásárol a feleségének.. nagyon szerencsésnek tartották). Megbűvölve figyeltem. s mindez csupán csak bemele- . Akkor kapta őket. De mindenki a nap legfontosabb eseményére várt. mindegyik korbácsszíj vastagságú volt. máskülönben el­ szakadt volna. Később. hogy füle köré tekert vörös szállal kellett megerősíteni. (A száznyolc Tibetben szent szám. Doringék finom. Olyan nehéz volt. mert a tibeti asszonyok a mindenkori társadalmi helyzetüknek megfelelően ékszerezik magukat. onnan a szoknya alsó széléig a halvány citromsárgából fo­ kozatosan mély. A vendégek sétálgattak. csodálták a kerteket. A haj úgy tekeredett rá.Hallotta.a dalai láma adta neki. ha magasabb státusba kerül. fényezett kövecs­ kékből új szintet építettek a házukra. hogy a fiatal láma. ezeket min­ dig magán viselte. aki Rakása asszonynál lakott. A jobb vállán átvetett széles selyembrokát övet dereka bal ol­ dalán vastag karika fogta össze.II. Az előző napokban anyám haját száznyolc varkocsba fonatta. Szűzanya módra elválasztott haja egy fakeret fejdíszen nyugodott. látni akartam.? És így tovább. Egyik fülén hosszú korallánc függött. A GYEREKKOR VÉGE 39 Bolerószení kabátkája vörösessárga színű volt. Bíboros selyemblúzt vett alá.

de az elcsigázott szolgák egyre újab­ bakat hoztak. és kijelölik azt az ösvényt. azok is elfogytak. arany tömjéntartókból illatos füstoszlopok szálltak a magasba. Mellettük öregasszonyok kereplő imamalmokat pör­ gettek. amelyeket fino­ man lengetett a lágy esti szellő. milyen pályára kerülök. Esteledett.és nyírfákról. a vendégek egyre lassabban mozogtak. Ahogy még jobban besötétedett. Ad­ dig etették és etették őket. beesteledett. Most szerinte mindez úgy nézett ki. hogy pihenjenek és még több sört igyanak. aztán ahogy telt-múlt az idő. elteltek a frissítőkkel. mint apró manók.a nyár. A barack-. csattogtatták a cintányérokat és verték a dobokat. A nap leszállt a Himalája távoli csúcsai mögött. a falkerítéssel körülvett ker­ tekben. Az ételhalmok kisebbek lettek. kisfiúk cikáztak a gondozott fák közt. és aggódó hangon sopánkodott. minden fordulattal imádságok ezreit küldték az ég felé. hogy eltelt egy újabb nap. a macskák hanyatt-homlok biztonságos helyre menekültek. kezükben égő vajmécseseket és füstölőket himbáltak és időnként csintalanul bohóckodva fölugrottak az alacsonyabb ágakra. borókafenyőkről és ciprusokról . melyen egész életemben járnom kell. amíg nem tudtak már többet enni.40 HARMADIK SZEM gítés volt: az asztrológus papok hamarosan megjövendölik sorso­ mat.füzérekben lógtak az imazászlók. Apám mindvégig rettegésben volt! Teraszos kertjeinek. mint egy rendetlen állatkert. messzi földről hozott növények és cserjék pom­ páztak. ha valaki a vendégek közül megállt. mit kell tanulnom. A nagyobb koronájú. A zaj és a lárma elriasztotta szokott helyükről a madarakat.és törpe al­ mafák különös veszélynek voltak kitéve. a fűzekről. A föld felől. Még a hatalmas fe­ kete szelindekek is hallgattak. körte. A megnyúló árnyak gyorsabban kúsztak a földön. Tőlük függött. Hangjukra száz meg száz vajmécses fénye gyúlt: csüngtek a faága- . A lámakolostorokból trombiták hirdették. egyenként kiszökdöstek a konyhák­ ba. A zenészek még pompás formában voltak. A fo­ gadott mulattatók elfáradtak. Ahogy az első zajos vendégek megérkeztek. vidám fesztelenséggel fújták a trombitát. ame­ lyekben drága. az egész országban híre ment. Kezeit tördelve fel-alá jár­ kált. mély csaholásuk elcsendesítve. ma­ gasabb fákról . De nemcsak a madara­ kat. és megérintett egy rügyet.

. fölléptek rá.kiáltot­ ta elbűvölten a közönség. Elöl négy szolga ment. milyen öregek. kire milyen jövő vár. ekliptikáról. nagyon öreg ember zárta. Két láma az asztrológusok feljegyzéseit és a táblázatokat vitte. Hosszan be­ széltek harmadfényről. benne baldachinos emelvény négy tibeti üléssel. Időről időre beigazolódott. Két másik előrelépett. aztán továbbsodródtak a szigetnél menedéket kereső hattyúk felé. és leültek a párnákra. A két nécsung-i öreg a legtapasztaltabb asztrológus volt az egész országban. A hétéves kisfiúnak a kitartás kemény próbája után be kell lépnie egy lámakolostorba. A GYEREKKOR VÉGE 41 kon. sípoló hang­ ját. A terefere abbamaradt. mindenki fe­ szülten figyelt. vagy lebegtek a dísztó áttet­ sző vizén. Pa­ zar. így megmondható előre. amit jövendöltek.. hogy neki jósoljanak. az Állami Jósda lámakolostorából érkeztek. másfél-negyedfényről és en­ nek vagy annak az ellentétes hatásáról. Az előző héten a dalai lámához hívták őket. Most egy hétéves fiúcska számára teszik majd ezt. Az emberek körbegyűltek. ott majd .mondta. A kertben felállítottak egy nagy. dre. ráncos nya­ kuk majd megroggyant a nagy súly alatt.Lha. A menetet két öreg. Egymás mellett álltak. Aztán még egy órán át folytatta. hogy lássa a közeledő menetet.II. A mögöttük lépdelő négy trombitás ezüst hangszerén fanfart fújt. óriási fáklyákat vittek. Még vagy egy órán át egyfolytában be­ szélt. Felhangzott egy mély gongütés. hogy meghallja a főasztrológus éles. megmondta előre. egyik oldalán teljesen nyitott sátrat. mint két elefántcsont faragvány. mi csonangcsig . fennakadtak a ví­ zililiomok levelein. Megtörtént. Fejükön magas papi süveg. aztán tíz percet pihent. fel­ vázolta a jövőt. Mindenki megfordult. A menet lassan elérte a díszemelvényt. melyeket a szolgák hordtak ki a kertbe. . kínai brokátból készült sárga palástjuk még jobban kihang­ súlyozta.. Egy későbbi fejezetben lesz még szó az asztrológiáról. és felsegítette a látnokokat az emelvény lép­ csőire. Ó'ket apám és anyám kö­ vette. majd mint csónak a homokzátonyon. Amint az emelvényhez értek. himbálództak a házak ereszein.Hále! Hále! (Rendkívüli! Rendkívüli!) . (Az istenek az ördögök és az emberek mind ugyanúgy viselkednek).

halkult a lódobogás. a társaság kiözönlött rajta. és idegenek között fog élni. aztán reggel indultak útnak. elhagyja a hazáját. egyre halkab­ ban hallatszott a lovasok beszélgetése. de legvégül boldogul. A hatalmas kapu még egyszer kitárult. Patkókopogás. Nagy nehézségeket kell elszen­ vednie. A többiek elutaztak a kíséretükkel együtt.az udvaron folyt a gyülekező. hogy megvilá­ gítsák az utat. . Fáklyákat vittek magukkal. A tömeg lassan szétoszlott. hangos kiáltozás . Akik messziről jöttek. nálunk töl­ tötték az éjszakát. Ahogy távolodtak.42 HARMADIK SZEM sebészorvos szerzetesnek tanul. Elveszít mindent és újra kell kezdenie mindent. míg teljesen elhalt és mindenre rátelepedett az éjszaka csendje.

Nyugtalanul járkáltam. Én is elaludtam. A lovak aludtak. és kezdtek eltünedezni az ételek is. Senki sem törő­ dött velem. az abrak puha. üveget akar hozatni Indiából. Azt mondta: . gyerünk. Azt mondta neki. hidegkék fénye visszaverődött a hóföd­ te hegyekről. de egy ideig mégsem tudtam elaludni. anya cso­ portról csoportra repdesett. a többiek az ol­ dalukon fekve. rugdaltam a köveket és mindent. Ott továbbra is nyüzsgés volt. A vendégek szedelődzködtek. amelyik állva.Harmadik fejezet AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON Bent a házban még mindig zajlott az élet. a szolgák kimerültek és ingerlékenyek voltak. hogy valami ennivalót keressek. Lassan elültek a zajok. Minden szobát elfoglaltak. bementem a házba. Az utolsó mulatózok erőt gyűjtöt­ tek az éjszakára. Egyik könyökömre támaszkodva kinéztem. Akárhányszor elszunyókáltam. volt. hogy még utoljára néhány szót válthas­ son mindenkivel. oldalba bökött egy ló.A lovakban több az érzés. Másnap reggel durva rúgás és egy türelmetlen hang ébresztett.Na. a lovakat elő kell állítani. . de ez sem hozott megnyugvást. aztán szép sorjában mindegyik ellobbant. dolgom van. a mé­ csesek még pislákoltak. nekem nem jutott hely. útban vagy! Fel­ keltem.inkább velük alszom. Már csak a hold világított. a vendégek fáradtak és vidámak. Apa a ház és a kert felújításáról beszélgetett egy régi barátjával. Az istállókban meleg volt.morogtam magamban . ami az utamba került. . vagy felébresztett egy hirtelen hangorkán a házból. Rengeteg tea fogyott. 43 . Kedd Lobszang.

Cu a lován. Nagyméretűt. ame­ lyekre egy szerzetesnek mindig emlékeznie kell. és a jakok is eléggé immúnisak voltak. akik éppen akkor érkeztek Lhászába. ugyanakkor azokra a dolgokra is utal. mint aki először látja a várost. és valóban nagyon sokba került a szállítás. a tartóból. mi kell. Tibetben nem volt üveg. és 108 fényes fagyöngy lesz rajta. és vedd meg. Egyesek teát hoztak Kínából. Elindultunk. Az udvarról kilépve jobbra vettük az irányt. Átvágtunk a tömegen az üzletek­ hez. sokszor aprókavics nagyságú porszemek át­ szakították a papírt és még a fedetlen kézen és arcon is mély sebet ütöttek. mielőtt a korbácsoló. egy csészére és egy rózsafüzérre. amire szükséged lesz! Cu tudja. Úgy néz­ tem körül. Tibetben a férfiak bő. Az ablakkeretre áttetsző. má­ sok indiai kelméket kínálgattak. egyál­ talán nem gyártottak üveget. ahogy elhagytuk a körutat. és attól féltem. hogy ne menjen be a por. a rózsafüzér fából. hogy ta­ lán utoljára is. A csésze három rész­ ből áll majd. inkább. mert még növésben voltam. én a pónimon. mindenki sürgősen menedéket ke­ resett. A lhászaiak mindig gyanakodva tekintettek a hegycsúcsra. és amikor az hirtelen elbújt a fekete ködben. és a tülekedésben Cu sokszor hangosan odaköszönt valamelyik régi barátjának. hasonlóan praktikus okból is. Az ablakokat kívülről fatáblák fedték. hogy beérjünk a bazárba. A macskáknak sosem esett bajuk a viharban. Mikor az utolsó vendég is eltávozott. a Potala mellett újra jobbra fordultunk. a szélkergette. és nem számított rendkívüli látványnak. azután. Ezek ezüstből lesznek. magából a csészéből és a fedeléből. apám maga elé hívatott és azt mondta: . de nem átlátszó viaszos papírt feszítenek. Elgondoltam. 108 a szent szám.44 HARMADIK SZEM hogy a ház ablakait beüvegeztesse. metsző szél elérné. De nemcsak az emberek voltak éberek: figyeltek az állatok is. mégpe­ dig nemcsak azért. hanem egy másik. melyet az erős szelek felkaptak és ide-oda hordtak. A boltok tele voltak alkudozó kereskedőkkel. hosszú köpenyt . Ha az ablak szabadon maradt. nem annyira a betörők távoltartására. Venni kellett egy barnásvörös köpenyt. ha egy ló vagy kutya vezette a menekülő­ ket. ahova igyekeztünk. A szélviharok idején veszélyes dolog volt utazni. mire is lesz szükségem: egy faedényre a campának.Menj.

Vet­ tem tehát egy pár jakbőr talpú szandált. Cu szigorúan ellenőrizte szánalmas kis bevásárlásomat.persze nem ezüstöt. s az kitáskásodik. szorosan megkötik a derekukon. mert egy „szegény növendékhez" azok illenek. óriási birtokokkal szerte az egész országban. ékszerekkel és temérdek arannyal. egy fából készült campatálat. és azokat is csak közepes minőségben.III. szegény szerzetesként kellett élnem. amelyeket aztán mindig magukkal visznek. egy kést. mint reméltem . csak a legszükségesebb dolgokat engedélyezte. A felsőrészt felhúzzák. Még­ is. egy kis bőrtáskát a pörkölt árpának. ezek képezték majdani vagyonomat. egy rózsafüzért. Az átlagos szerzetes pl. néhány külön­ böző amulettet. és egy csészét . . a szerzetes egész világi va­ gyonát magánál hordja. amit nekem kellett kifényesíteni. a csészéjét. egy zacskó pörkölt árpát. amíg tanultam.. AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 45 viselnek. és nem­ ritkán kis campa-téglákat. Itt raktározzák el a legszükségesebbnek tartott dolgokat. a campaedényét. Ne felejtsük. és amíg apám élt. Az egyszerű olvasóval..meg egy kést a faragáshoz. Apám többszörös milliomos volt.

Kóbor kutyák kószáltak mindenfelé. hogy netán fe­ lülbírálja Cu-t. Hazafelé Cu egész úton előrelo­ vagolt. szaglásztak. amint nyájasan bár. . és mennyi mindent tud­ nának mesélni a nyitott fatáblák. ha beszélni tudnának! Úgy néztem mindenre. ha csak ritkán is. hogy hátramaradok. Fel sem merült bennem. a sok semmirekellő. mit gondolnak ezek a fi­ úk manapság! Mikor én voltam fiatal. aki mind kábulatban él. motyogott és morgott a „mai fiatalok". a világ minden tájáról való csodás áru cserélt gazdát azokon az erős faajtókon át. Micsoda titkok rejtőztek a papír fedte ablakok mögött! Mennyi. hogy ezüstcsészém lesz.Úgy tűnt. ki­ ugró ereszeket. és sajnálatomra. mint egy régi barátra.Na. és látni fogják. meg volt elégedve mindennel.legalább valami hasznom is származott belőle. akik minden nap látják.46 HARMADIK SZEM Újra megnéztem az utcát. Otthon anyám megnézte. Az utcát sosem láttam még ennyire von­ zónak. Nem volt más választásom. a hosszú. s a fülem a helyén marad. az árakon civódtak. amikor egy hatalmas és fenye­ gető kéz lesújtott rám. . gyerünk. milyen szerencsések azok. A korábbi terveimre gondoltam. Ahogy ráfordul­ tunk a Lingkhor útra. Cu előttem haladó ter­ metes alakjával felfogta a szelet . Még egyszer meghallgat­ tam a kereskedők és a vásárlók vidám évődését. Cu-t nemigen érdekli. a cápauszonyt árusító kereskedéseket. és azt mondja. gazdájuk szerencséjére várva lovak nyihogtak kedve­ sen egymásnak. ame­ lyeket szerettem volna megvenni. csak a „na gyerünk". Szóval reményem. Jakok nyögtek rekedtes-öblös hangon. megragadta a fülem és vadul megtekerte. naplopó csavargó miatt. Előzőleg reménykedtem. újra szerte­ foszlott. a kétszintes épületeket. morogva is­ merkedtek. hogy min­ denki meghallja : . de újra látom majd ezeket az utcá­ kat. vagy követem őt. s oda a fülem. hogy. be kellett érnem egy kézzel esztergált facsészével. miket vettem. Kedd Lobszang. Úgy ordított. még egészen másként volt. meg azokra a dolgokra. igen éles szél támadt. és az ajtók előtt sátrakban kirakott nyeregtakarókat. miközben Cu bömbölő hangját hallottam. ahogy a já­ rókelők között bóklásztak. vagy földbe gyökeredzett talán a lábad? Nem is értem. és azt gondoltam. jobb minőségű dolgok kellenének nekem.

és mint jó vá­ ros. nem azért. De nemcsak anyám okozott annyi sok szívfájdalmat. mert számomra mindez valódi megpróbálta­ tást jelentett. és teraszosan egymásra növő épületeivel. és még boldogabb. hogyan bánnak a kis novíciák egyikével-másikával. akiknek egész álló nap semmi dolguk sem volt azon kívül. . hogy tekintélyesnek érez­ hessem magam. és elvitt. AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 47 Az utolsó héten nem hagytak egyedül. Boldog voltam. hogy nem Drepungba kell majd mennem. kis kőházaival. hogy minden apró-cseprő szeszélyüket kielégítsék. hanem hogy én tegyem tiszteletemet ismerősei­ nél. A neve rizshalmot jelent. valamennyien a szigorú fegyelem hívei. Határozottan nem abból a fajtából való vagyok. Ha­ lálra untam magam. Ehelyett pedig körbehurcoltak mint valami díjnyertes jakot és lompos öreg hölgyeknek mutogattak. mikor láttam. Anyám körbehurcolt a tekintélyes Ihászai házakon. amikor apa szavaival élve „a kellemes séta a napsütötte rónán" vé­ get ért. Olyan nagy volt. hogy megnézzem. hanem tizen­ négy apát. hogy ilyesmire kell a drága időmet pazarolnom. és határo­ zottan bántott.III. önfenntartó volt. hogy értékelni tudtam volna az építészeti műremekeket. gyakorolni a rúdugrást. A szabadban akartam lenni. Kedvét lelte az utazgatásban. mikor megtudtam. A várost fal vette körül. Apának meg kellett látogatnia a drepungi lámakolostort. hogy nem egy ember irányította. ezekből állt nap-nap után minden látogatás. Reszkettem a félelemtől. De nem voltam olyan hangulatban. Hét különböző rend és hét különböző iskola alkot­ ta. mint egy halom rizs. és valóban. hogy selyempárnákon üldögéltek. és nem is a Lhászától hárommérföldnyire épült Szera-ba. Apa el volt foglalva a rendfó'nökkel és az apátokkal. Drepung a világ legnagyobb lámakolostora. magas templomaival. aki könnyen elviseli mások hülyeségét. és folyto­ nosan a szolgákat hívták. A Rizshalom valójában hét kolos­ tor egy helyen. a fény­ ben tündöklő kupoláival és tornyaival tényleg úgy nézett ki a tá­ volból. szerettem volna jól érezni magam a hátralévő néhány napban: sár­ kányt eregetni. az íjászatot. a társasági életben és az udvari­ as fecsegésben. tízezer szerzetessel. én meg mint egy elhagyott gyermek vigasztalanul kóboroltam körbe-kör­ be.

Apa visszapattintotta a borókafából készített vastag papírlapokat összeszorító aranykapcsokat. Megérintett egy gongot a könyökénél. hogy a Könyvet ne zavarhassák. Szerepeltek ben­ ne legrégebbi őseink. Év­ századok óta ebbe a nagy. ráöntötte a fülke fedelére. A főoltár mellett ült. A régi. és nincs szükségem efféle dolgokra. melyeknek köszönhetően nemességre emelkedtek. amint felkelt. Itt voltak a részletek. új élet kezdődik számomra. de érdekelt is ez bárkit! Napszálltakor apám értem küldött. amelyeket hazánknak és Uralkodónknak tettünk. Aztán tiszteletteljesen meg­ fordult. aki Lhásza közelében . és kényelmesen elhelyezkedett a párnáján. még apa is rogyadozott kissé a súlyától. A Könyvet most másodszor nyitották ki miattam. amely ezer meg ezer évre megy vissza. melyeken az asztrológusok jóslata alapult. hogy bejegyezzék fogantatá­ som és születésem időpontjait. és dicső tetteik. faragott faborítók lassan visszakerültek a helyükre. Itt jegyezték fel azokat a szolgálatokat is.mondta -. és lepecsételte. kb. valamint az akkor készített tábláza­ tok. A Könyv felnyitásának szertartása következett. és a szolga máris hozta neki a vajas teát. A sárkányomat elszedték tőlem és elajándékozták. egy történetet. a szívem is darabokra törik. hogy visszategye a védelméül szolgáló aranyládikába. Úgy éreztem. nem vagyok gyerek többé. az íjamat és a gyönyörű tollakkal díszített nyílvesszőket eltörték. hogy kifejezésre juttassák.ez a szobájában volt -. Beszélt arról az időről. Hozzám fordult.) Most nekem is alá kellett írnom a Könyvet. és letérdelte­ tett maga elé. akárki. mert másnap. mi­ kor belépek a lámakolostorba. ahol régi. A Könyv nagyon nehéz volt. Hosszú hallgatás után elmondta Tibet titkos történel­ mét. (Először azért. . megsár­ gult oldalakon a történelmet olvastam. Bementem csodálatos díszí­ tésekkel teli szobájába. hogy berakja a ládikát az oltár alatti mély kőfülkébe. mely az Özönvíz előtt is régi volt már. Még ma is .48 HARMADIK SZEM Végre-valahára elérkezett a hét vége. majd kis rézedény felett viaszt melegített. mikor Ti­ bet partjait ősi tenger nyaldosta. és hogy az ásatások miként bizo­ nyították ezt. A súlyos. 90 cm széles és 25 cm hosszú kötet­ be jegyeztek fel minden részletet a családunkról. értékes könyvek sorakoztak a falnál.

de ahogyan le­ ment a hold és a nap első gyenge sugarai megjelentek az égen. nem tudtam elbúcsúzni tőle. Gyakran a környékbeli barlangokba járó szerzetesek fedeznek fel ilyeneket. fiú . „A Törvény értelmében mutattassák rideg keménység az elő­ kelő születésiteknek és könyörület az alacsony származásúaknak . egy szót sem szólt többet. hogy aludjak. Ezzel sarkon fordult és elment. és emlé­ kezz mindarra. hogy kivétel nél­ kül minden kapott parancsnak fenntartás nélkül engedelmesked­ jek. és elhozzák apámnak. kemény vagyok és szívtelen. amint a csupasz farudakat csapkodták. Ezzel befejezte. Visszamehetek a lovaimhoz. és elrendeztem az ágyamul szol­ gáló párnákat. az ablakpárkányon egy éjjeli madár verdesett. Fentről a tetőről az imazászlók csattogása hallatszott. én pedig . campát és egy csésze vajas teát hozott. Jászé­ tól. mielőtt beléphetsz a lámakolostorba". egy szolga felébresztett. amikor életemben először nem otthon alszom majd. Ezután meg­ változott a hangulata. „Fiam.mondta. mert olyan gyakran játszottunk együtt.úgy gondolod. hogy távozhatok. Bár akkor cseppet sem értékeltem. Utoljára bementem a szobámba. korábban elbúcsúzkodtam már a nővéremtől. Anyát nem találtam. Figyelj rám: Ha nem állód ki a próbát. vissza se térj. Cu besietett a szobám­ ba. A gyerekek iránti erős ellenszenvére gondoltam.Na. ez volt a legjobb módszer: az érzelmes búcsúzkodás megnehezítette volna. Istennek hála ezért. Lefeküdtem.III.a következő napon . A hold las­ san áthaladt az égen. . most elválnak útjaink. megkövesedett tengeri állatokra és különös kagylókra akadhat. Utolsó szavai később sem hagytak nyugodni. később meg a rettegett másnapra.hét. „Komoly megpróbáltatást kell elszenvedned. hogy elhagyjam . . Viselkedj férfi módra. Miközben a sovány reggelit eszegettem. Felzaklatta az elválás. amire tanítottalak.mondta . csak intett. Idegen leszel e ház számá­ ra". Az este. Aztán találtak ismeretlen célból készült. és csak kilencéves volt. Kint. Lelkemre kötötte. különös fémtárgyakat is. Hosszú ideig feküdtem apám szavain gondolkodva. AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 49 ás. már lefeküdt. és nem vesznek fel a kolostorba.mondta -. Elaludtam. de nem azért. de a család hírnevé­ re vigyázok csupán. Mutatott néhányat.

Befejeztem a reggelit. . Átmentem a szobán. . mindörökre. ne ébresszem fel a háziakat. mint később rájöttem. hogy a búcsú elmaradt. csendesen lépkedjek. megpróbáltam vol­ na rávenni. Végigmentem a lépcsőn és elindultam. hogy kikísérjen. Magányos voltam. Végigmentem a folyosón. Sok tibeti gyerek­ nek könnyű élete van. Azt akarta. bedugtam a campaedényt és a csészét a köpenyembe. hogy idejekorán megtanuljam a fegyelmet és az állhatatosságot. hajnalhasa­ dás előtti sötétség. Pirkadt. apám parancsára történt..összetekertem egy másik köpenyt. az enyém . és csüggedten szomorú. Elhagy­ tam hát az otthonomat. semmi kétség. és az. a tekercsbe egy bőrtalpú csizmát tettem. mire egy szolga fi­ gyelmeztetett.bármely mércével mérve .először.50 HARMADIK SZEM az otthonomat . engedje meg. Ha anya fent lett volna. és ahogyan hittem.ke­ mény volt. de sötét volt még.. rémült. hogy otthon maradjak.

Megjelent egy szerzetes.válaszolta. Gyanakodva végig­ mustráltuk egymást. Akkor az egyik fiú lehajolt. kezében hatalmas bo­ tot lóbált. men­ tek. hogy meghallották. barátságosan fogunk viselkedni. . csak fokozva az éhség okozta kínjainkat. az bizony! Róttam a mér­ földeket. ők is ide igyekeztek.Na. Emberek jöttek. közben világosodott.ordította . . azt hiszem. ijedtünkben fiatal fának néztük. nyomorult csirkefogók? 51 . Milyen közel az étel.mondtam. Egy ablakból kellemes ételszag áradt. és egy magas. de elhatároztuk. a növendékek tanítómestere lejön majd. csontos ember állt előt­ tünk. egy tapodtat se mozduljatok. egyikünk sem volt elragadtatva a másiktól.In­ kább majomnak nézne az ember benneteket . felszedett egy követ.mit akartok. . ha kész lesz.Szerzetesek szeretnénk lenni . mint ajtót nyitni nektek? . A bejárathoz vezető kapunál két másik fiúval találkoztam.A kapu bevágódott. . Kemény iskola. és akkora zajt csapott. . ha egy­ szer ugyanaz lesz a sorsunk.Mit akartok itt. Azt hiszitek. kis híján hanyatt esett.Várja­ tok ott. Leültünk a földre. . de semmi sem történt. a Tibeti Gyógyítás Templomához vezetett. az egyik fiú.Negyedik fejezet A TEMPLOM KAPUJÁBAN Az út egyenesen a Csakpori Lámakolostorhoz. mégis milyen kimondha­ tatlanul elérhetetlen! Végül kirepült az ajtó. sátánfajzatok? . aki óvatlanul túl közel lépett hozzá.kiáltotta. Egy ideig szelíden kopogtattunk. jobb dolgom sincs. a lábunk elfáradt már az ácsorgástól.

52 . csak úgy. nincs elragadtatva tőlünk. egy követ do­ bott felém. Az arra járó szerzetesek .ügyet sem vetettek rám. hogy lépjünk be.A másikhoz így szólt: . egy pásztor fiának. De meg sem . a torkom teljesen kiszáradt a szomjúságtól. tele ment vele a szemem és kis kupac gyűlt kifelé fordí­ tott tenyeremben.válaszoltuk.sokan voltak .Mit mondtál.kiáltotta. ahogy parancsolta. Ahogy a nap lefelé haladt az égen. A so­ vány szerzetes vad pillantást lövellt felém. Egész álló nap ott ültem mozdulatlan. és visszamentem negyven lépésnyire. kik vagyunk és még azt is. Hajnal óta nem ettem. . marad­ hatsz. El­ ment mellettem egy csapat fiú. . Fenyegetőn a botja felé nyúlt. Egyikőjük. mi van benned.Micsoda szemét népség jön manapság a kolostorba! A kolostor területét körös-körül hatalmas fal övezte. azt mondta: . Hirtelen mozdulattal a szegény szerencsétlen fiú felé lépett.Szent ég! . Megkérdezte. majd nagyot ugorva elmenekült porzott a föld a lába nyomán. hogy a szempillád se rebbenjen}. A kő felsértette a fejem.És te itt? Mi ez ? Ohó! Egy kis hercegecske. éhségem egy­ re nőtt. A kóbor kutyák meg-megálltak egy pillanatra. és maradj ott elmélkedő testtartásban. agyon­ kényeztetett hercegecskéknek! Menj vissza negyven lépést. vagy bottal kergetlek végig az úton. a félelemtől ott a hely­ színen majdnem összezsugorodtam. belepte a hajam. vérezni kezdett. a hetedik születésnapomon éppen. aki ijedtében teljesen megfeledkezett a fáradtságról. aztán. intett. HARMADIK SZEM . milyen tömés: ez a hely nem való puhány. Azzal hirtelen meg­ fordult és elment. jómadár! Lássuk csak. . hogy miért vagyunk egyáltalán. fiú ? Mészáros az apád? Húsvagdaló? Aki megszegi Buddha törvényét? És ide meré­ szelsz jönni? Tűnj el. mik vagyunk.Szerzetesek szeretnénk lenni . leültem keresztbe tett lábbal. Nem volt nehéz észrevenni. de gyorsan. és egy szem­ pillantás alatt sarkon fordult. nézzük csak miből vagy. Először is. nem ittam. Rám szállt a por. amíg nem mondom hogy elég. hogy kíváncsian megszaglásszanak. de úgy. ülj le. Egyedül maradtam. Szomorúan összeszedtem a kis cókmókomat. aki vallásos akar lenni. Az egyik fiúnak. azután ők is továbbálltak.Gyorsan befelé! Ha megfelelsz a vizsgákon. beborította a vállam. Térden állva lépkedtem.

körülöttem mindenütt sejtelmes hangok. . a fűzfalevelek susogtak és zörögtek. Túlzottan rémült voltam ahhoz. láttam. de ahogy a nap első sugarait megpillantod. besötétedett. kinyújtot­ tam a lábam. kis mélyedést kotortam a földön a csí­ pőmnek. a sötétben mozoghatsz. minden tagom el­ merevedett már. Felém nyújtotta őket. és egész nap ugyanabban a testtartás­ ban ültem éhesen. Az öregségtől remegett már a keze. aminek esetleg most gondolod. aztán az oldalamra feküdtem és megettem a campát. Nem tudtam. mert ez próba. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 53 moccantam. Az első hét évem nem volt könnyű. helyezkedj ugyanebbe a testtartásba. Felálltam. egyedül a félelmeimmel. Jeges szél fújt. Nem volt hova mennem. A csillagok fénye­ sen ragyogtak az éjfekete égen. Lassan felderengett a hosszú. mit követelnek még tőlem. mozdulatlanul. ha kudarcot vallok a kitartás próbáján. Féltem. amely egykor az ottho­ nom volt. szomjasan. A kavicsos úton egy szerzetes közeledett. hogy ki-kilöttyen a tea. kemény évek alatt elformátlanodott. . Most egyedül kellett alud­ nom a hideg ég alatt. hogy belépjek abba a házba. A nap elbújt a hegyek mögött. semmit se tehettem. majd elment. a legerősebb ok. és átöntöttem a campát a saját edényembe.Megittam a teát. rémisztően szigorúan. a félelem tar­ tott fogva.Azzal összeszedte a csészét és a tálat. apám nem engedi. Rettegtem a sötét­ ségtől. aki tapogatódzik a sötétségben. Apa mindig szigorúan bánt velem. Valóban fáradt voltam már. az éjszaka külö­ nös hangjai.Fogd. A másikban kis tál campát tartott. egy öregember lépteit. de először nem nyúltam értük. akik kiállják ezt a próbát . Ott kellett ülnöm mozdulatlan. rettegtem a következő napoktól. mit hoz a holnap. és nem öncélú kegyetlen­ ség. de akkor is ez volt az első éjszaka. hajlott alakja is. amit nem otthon töltöttem. fiam. Aztán azt mondta: Most aludj. amit az egyik kezében hoz. s a tartalék köpenyt a fejem alá téve lefeküdtem. Még mindig mozdulatlan ültem. A renden belül csak azok töre­ kedhetnek magasabb rangra. és ráadásul teljesen megmerevedtem.IV. Kitalálta a gondolatai­ mat és így szólt: . A lámakolostor ablakában ezernyi vajmécses lángja gyúlt. hogy megmozduljak. minden porcikám sajgott. Egyszerre csak puha csoszogást hallottam.

Apám világosan megmondta. de nem mertem megmozdulni. De mivel nem reagáltam. Egy nagy fekete szelindek volt csupán. Ebben az időszakban a hold későn kelt. Végre meghallottam az öregember lépteit. fiam. majdnem lábra ugrottam. Aztán. Szuszogást hallottam. a hegyek mögött a közeledő nappal első fényei ragyogtak az égen. Hogy ne le­ gyek ilyen gyenge. mostanra már elgyengültem az éhségtől. a kis vajmécsesek lángja is fellobbant a kolostorépületekben. és odébbálltak. hogy fiatal még. mintha ott sem lennék. ahogy napszálltakor megint sötétedni kezdett. Aztán. ne . mely mormogássá erősödik. hogy sírjanak. szinte le sem hunytam a szemem. folytatta éjszakai küldetését. Balsejtelmem támadt. Hama­ rosan már csak a csillagok halvány fénye világított az éjszakai sö­ tétségben. zokogni tudtam volna. Gyorsan felültem. Először az alvó. Még jön a holnap. olyan. s máris trombita­ hangra ébredek. és vigyázz. A lámakolostor fokozatosan életre kelt. később pedig mély zümmögés lesz belőle. Felnéztem. élettelen. egyre jobban megmerevedtem. de a próbának nincs vége. mint mikor valaki ébredezik. A reményem elszállt. időnként porzáport zúdítot­ tak rám. és újra a szemlélődés pozitúrájába merevedtem. mert ha megmocca­ nok és nem állom ki a próbát. még alig pirkadt. nem mertem elaludni. hogy csak a nők és a kislányok olyan ostobák. kavicsokat rugdostak felém. mozdulatlan vá­ ros levegője vette körül. nincs hova menjek.és innivalót hoztam. ő sem fogad vissza. rejtélyes ügyei­ ket intézték. hogy együttműködőbb áldozatokat keressenek. akár a méhek zsongása egy forró nyári napon! Ahogy múlt az idő. nem tud gyorsan járni. vagy piszkos megjegyzése­ ket tettek. valamit vonszolt maga után az úton. A különböző épületekből szerzetesek jöttek kifelé. és egy sötét foltot láttam közeledni. és éheznem kell? Egész nap nem moccantam. az a mondás jár­ ta. fi­ nom sóhajtás. hamar belefáradtak a meddő próbálkozásba.54 HARMADIK SZEM Úgy tűnt. Ez alkalommal több jóindulattal nézett rám és azt mondta: . ha nem fogadnak be a kolostorba. emlékeztettem magam rá. talán megfeledkeztek rólam? Vagy egy újabb próbatételnek vetnek alá. Kisfiúk kószáltak az úton. Hirtelen fel­ lángolt bennem a remény. Tudo­ mást sem vett rólam.Enni.

mintha egész életemben ezt gyakoroltam volna. .Gyorsan felkaptam a csomagomat és odatántorogtam.egyik a má­ sik után . Ezzel megfordult. A kövek mintha csak késpengét növesztettek volna alat­ tam. melyet áthajtanak a hegy hágóján. Hely­ zetem igazságtalanságán tűnődtem.szólított. Valódi félelem­ mel gondoltam arra. ma éjjel meghalok . mint egy teherhordó állat­ nak. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 55 mozdulj. de nagy sokára szürkülni kezdett. A következő. amint szemlélődő testtartás­ ban ültem. Újra lefeküdtem. Bent meleg volt. és elment. megláttam a tanítómester magas alakját. hegyek­ kel és szerzetesekkel tarkított lila foltok tűntek fel. nem bírom tovább. de a lábam annyira elgém­ beredett. Úgy látszott. színes fények. néhányan megpróbálták el- . Megpróbáltam felállni.Vegyél részt az esti istentiszteleten. mert nagyon sokan elbuknak a huszonnegyedik órában. egyszer csak elszenderedtem. annak még nálam is hosszabb ideig kell egy helyben ül­ nie. és is­ mét áttöltöttem a campát a saját edényembe. a ködben épületek. vajas tea. nem akartam szerzetes lenni egyáltalán. Ahogy a lábak között rohantam négykézláb. . ott maradhatsz ma éjjelre is.campa. Nem várok tovább.Remélem. . Az ablakokban . fajtájú­ formájú szerzetes nem akartam lenni. . ennivaló van valahol a közel­ ben.mondta. Bevágtam az első sorba. egyre gyengébb vagyok és szédelgek. .újra megjelentek az apró fények. fiú! . és az esti szél játékosan fel-felka­ pott egy-egy elhullajtott madártollat. micsoda boldogság.IV. Étel .gondoltam -. Miközben töprengtem. Az éh­ ségtől felpedzett érzékeim jelezték. semmiféle szektájú. nagyon kellemetlen helyen karcoltak. megittam a teát. Amíg beszélt. Összeszedtem minden erőmet és sikerült legyőznöm a szédülést. de egy szemernyit sem voltam boldogabb. hogy arcra estem. és füstölők nyugtató szagát éreztem. a nap is megállt az égen. mint az előző éjjel. . Nem volt több választásom.Gyere be ! . így követtem a tömeget.Ha pihenni akarsz. éreztem. a harmadik napon.Gyere ide.Épp akkor. aztán reggel találkozunk. hogy a sok szenvedés után most mindent el­ ronthatok. az ajtó­ ban messze. A láma­ kolostor ködben úszott. Egy világosabb pillana­ tomban ráeszméltem. hogy nem vagyok kotlóstyúk. . sosem jön el az este.

Figyelj! A vén Zörgőcsont pré­ dára les.Mi folyik itt?! Ijedt suttogás volt a válasz: . és ahogyan Cu-tól tanultam. nem védekeztem. A mester meghökkent.Úgy tűnt. emlékezz mindarra. Meghalok . hogy nem tudom. . meg­ állt az élet. egy másik elszedte a bőrcsizmá­ mat. miként zajlott.Úgy látszott.Kemény ütések záporát zúdította rám. .Hitvány nyápic. meg se tudod védeni magad! . Aztán a szerzetesek kitódultak a templomból. Ütések és rúgások zá­ poroztak rám.és hangok: . Olyan fáradt voltam. mikor a feje hangos koppanással egy kőoszlophoz verődött. kásás campa ömlött az arcomra.Ahogy szedegettem a campát a szememből. amelyről teljesen lehorzsolódott a bőr. csontos szerzetes hangos üvöltéssel talpra ugrott. és csomagommal a fejem alatt elaludtam. Fülsiketítő csattanás riasztott fel . és a fájdalomtól elakadó lélegzet­ tel. a tanító le­ nyúlt. csúszott egy darabig az or­ rán. azt gondoltam. Akkor hirtelen hangosan ordítani kezdett valaki: . A magas. az orrából patakokban ömlött a vér.56 HARMADIK SZEM kapni a varkocsomat. Követtem a töme­ get a belső templomba. előkelő származású. Csak akkor állt meg. ez is a próba része. képzeletben hallottam az öreg Cu búcsúszavait: „Viselkedj férfi módra.Mulya tökfilkó! Nyápic alak! TE. gyertek. az esti szertartásra.Új fiú. . de ennivalót kerestem. az ütések sosem érnek véget. kis nyomást alkal­ maztam. amire tanítottalakl" Gondolkodás nél­ kül megfordultam. hogy rendben van. de senki sem figyelt rám. engedelmeskedek-e a tizenhatodik törvény parancsá­ nak: „Viseld a szenvedést és a nyomorúságot türelemmel és alázat­ tal. Puha. széthasadt a fe­ jem . . és semmi sem tartóz­ tathatott fel. elnyúltam a kövezeten. egy a majdani vezetők közül? Hah! Nesze neked! . Miután ettem. és azt üvöltötte. átrepült fejem felett. verjük el! A körém gyűlt növendékek egyike a köpenyemet lóbálta a feje fö­ lött. kicsit jobban éreztem magam.azt hittem.gondoltam . látni akarják. és a varkocsomnál fogva lábra állított. majd harsogó ne- . amit alólam húzott ki. azt. leesett a kőre. A többi fiú visszatartotta a lélegzetét. én pedig beosontam egy óri­ ási oszlop mögé.minden baj véget ér.

és könnyedén megcsavartam a karját. Lát­ tam. megragadott egy ne­ héz füstölőedényt. De még nem volt neki elég. de a mozgása esetlen.) . végre örültem egy kicsit. és az . mint szikla a hegyoldalon.Na. könnyű kikerülni. amit tu­ dott". majd a fejére esett. hogy tudtam. a körülöttünk álló fiúk és szerzetesek egy csoportjára zuhant. Fiatalabb korában nagyszerű dzsúdó* szakértő volt Khamban. Egy pillanatig nyöszö­ rögve feküdt a földön.ahogy szokta mondani . otromba tizennégy éves fiúra bökött. Elléptem hadonászó karja alatt. amit ki kell talál­ nunk! Megfordult. ujjai.IV. Rám rontott. Az ilyen fegyver lassú. Ngavang. és a láncánál fogva hozzám vágta. tényleg nagy ügyes­ ségre tettem szert. fejlettebb is nála.időnként kegyetlen ki­ képzésnek. nézzük. a füstölő akár egy ki­ lőtt csúzli. az öreg rendőrszerzetes iránt. majd azt mondta: . ha küzdelemre kerül a sor. előbb leírt egy félkört. Lehajol­ tam.Nézzük csak a fiatal pávakakast! Vagy talán sa­ rokba szorított patkány? Melyik? Aha. és egy magas. a jövőm ettől a küzdelemtől függ. és mikor átugrott.„mindenre. Nem ijedtem meg. Először életemben hálát éreztem Cu. akkor felpattant. ahol nem számít az erő vagy a kor. oldalra ugrott. ez az. és rám ugrott. nehézkes. ahol az ereje előnyt jelent. megcsavartam az egyik lábát. és . hogy egy jakhajtó fia ügyesebb-e vagy egy hercegé. melyekkel a láncot szorította. azért nevezem mégis így. mert a tibeti név a nyugati olvasónak nem jelent semmit. oldalon. Meg kellett harcolnom felnőtt férfiakkal is. Ez alka­ lommal megpördült és a bal vállán ért földet. Ngavang erős. Ahogy Nhavang nekem rohant. Most. A tibeti változat különbözik a dzsúdótól. Kicsúszott a lába alól a talaj. elernyedtek. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 57 vetésben tört ki: . hogy a durva és vad verekedéshez szokott. hála Cu-nak. Leesett. Óvatosan körözött. Megtanított . (Lásd még a 109. hogy elkapjon és tehetetlenné tegyen. jó felépítésű fiú volt. te vagy a legnagyobb ve­ rekedő a kolostorban. Ebben a tudo­ mányban.könnyedén beledöftem az ujjam a nyaka tövébe.ahogyan Cu mutatta . oldalra léptem.

Rendkívüli megtiszteltés. fiam . de kedvességgel és könyörülettel kell felügyelned rájuk. mikor belép­ tem a szobájába. hogy majd­ nem hasraestem. megtudod majd. Kedd Lobszang Rámpa. szóval vigyázz! . úgy. fiú. Most gyere ve­ lem.Valódi férfi vagy. Megpróbállak rajtacsípni. nem kerül rossz kezekbe. hogy a tudo­ mányokban is olyan vitéz vagy-e.Ülj le. Uram. itt van a fiú. . mint a viadalban. Jóra tanítottak. Úgy éreztem magam.Hajolj meg. adok neked enni. majd földre borult. aztán mondd meg az egyik huligán­ nak . látom. uram. amit én. de közben azt mondta : . szó­ ban és írásban is egyaránt. Most átveszed a helyét. mely a tetőre épült. megveregette a hátamat. Ezt az „érintést" gyakran használják arra. Ngavang félelemben tar­ totta a növendékeket. .Fiam. igyál.kísérjen hozzám.szólt -.a mesterük vagy már .és innivalót. megálltad a helyed. fiam. Beléptünk az aranyozott fatáblákkal díszített ajtón. amennyit akarsz. Nagy buz- .Akkor rászolgáltam egy kis ennivaló­ ra.Ezzel a növendékek tanítómestere háromszor meghajolt. a belső templomok és a tantermek mellett. és csináld. A növendékek tan­ mestere hozzám lépett. Az öreg szerzetes. . míg végre felértünk a lapos tetőre.Hihetetlen sok kérdést tett fel. most már elégedett. hogy jóra használod a tudásod. Az utóbbi napokban nagyon keveset ettem. elhaladtunk a Buddha-szobor előtt és a Gyógyítás szimbólumát megkerülve beléptünk az apát sa­ ját szobájába. hogy a lélek kiszabaduljon a testből asztrálutazásokra vagy hasonló célból. miért. és odasétáltunk az apát házához. fiú. Újabb lépcsők következtek. fiú! Merészen így válaszoltam: . A növendékek tanmestere barátságosan üdvözölt. megkeresett és így szólt: .Kövess. az egyházi hivatalok. az Istenek Termei és gyógyfűraktárak mellett. . aki előzőleg enni hozott nekem. Azután fel a lépcsőn. ragacsosan és lottyadtan. Gyere! Követtem a széles folyosókon.Egyél. A tanmester felállt. . mint egy darab rosszul kikészített jakbőr. újabb tekergős folyosókon. aztán azt mondta. hajolj meg. ülj csak le! Megnézzük.58 HARMADIK SZEM Ngavang körülbelül egy fél órán át eszméletlen volt. beviszlek az apát úrhoz. Hat órán át ültünk egymással szemben a párnánkon.

Bár csak hét­ éves vagy. ami tőlünk telik. mikor a szerzetesnevet kapja. és a mester a következőket . A mester csak akkor tör­ te meg a csendet. Az egész túl nehéznek tűnt nekem. egy fürt kivéte­ lével leborotválják a haját. segíteni fogunk. mindent. Most elvisz­ lek. hogy azt tegyem. Én követtem a példáját. mert így lettél ne­ velve. hi­ ány azokból van. Most annyit. . in­ tenzív képzést. akik forgatják az imamal­ mot. és elindultunk kifelé. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 59 galmamban. mindent tudok rólad. A kitartás próbája kíméletlen volt. Az apát szenvtelen tekintettel ránk nézett. de nem ok nél­ kül volt az. én is leborultam. de erről egy kicsit később.A gyógyítás tudomá­ nyát és az asztrológiát fogod tanulni. Különleges képzést kapsz. és úgy. Belőlük nincs hiány. Az utolsó tincset akkor távolítják el. és ahhoz. és néhány rövid év alatt többet fogsz tudni. amikor a szobájába értünk. úgy beszélek hozzád. Fáradt voltam! így folytatta: . a magasabb szintű fejlődésre alkalmas. Itt leültettek a földre. a „borbélyműhely­ b e " vezettek. Fizikai munkások. amit megjö­ vendöltek neked. hogy kopaszra borotválják a fejedet. A többiek sodródnak és napi munkájukat végzik. aki a magasabb rendű dolgokra. Bólintott. Tibeti módra keresztbe tett lábbal. Kedd Lobszang Rámpa. ha valaki belép egy szerzetesrendbe. és nemritkán keserves. Nagyon figyeltem. mikor az előző nevét elveti. anélkül. ha or­ szágunk majd idegen felhő alatt lesz. amit kell. Minden segítséget megkapsz. ahogyan kell. Tibetben. olyan bátorságra van szükség. Az Ösvény kirajzolva előtted. kitartóan kell dolgoznod. mint amennyit hosszú élete során egy láma általában megtanul. Az okot később majd megtudod. hogy az asztrálsíkokon utazzhass. Kacskaringós utakon keresztül kis szobába. Egy ideig az apát úr nem beszélt.IV. hogy tudni akarnák a miértet. a tanítómester felkelt és mélyen meghajolt. De amiben csak tudunk. és hellyel kí­ nált. Aztán így szólt: Kedd Lobszang Rámpa. mint férfihoz.Fiú. Ezoterikus tanulmányokat is folytatsz majd. A tisztánlátást kikényszeríteni fájdalmas dolog. hogy megértsem. és olyan eltökéltségre. amely semmitől sem retten vissza. akik megőrzik és továbbadják tudásunkat. párnákon ültünk. amelynek szilárdsága a sziklákéval vetekszik. csak figyelt. Az Út nehéz lesz. hogy minden ezer szerzetesből egy az.

minek is nevezzünk? Még egy ideig mo­ tyogott magában. amit otthon padlókaparásra használtunk. és olyan szorosan tartotta a varkocsomat fel­ felé. Gyere! . Kilógó nyelvvel és egyre- másra morogva. nem volt több haj a fejemen. így könynyebb eltávolítani a hajat. jól gondozott. Fogott egy háromoldalú borotvát. jobb kezével megra­ gadta a varkocsomat és egyenesen fölemelte. borotváld meg a fiút! Ne hagyj egy tincset sem. ami annyira forró volt.60 HARMADIK SZEM mondta: . Végül. . .Na most. mert azonnal nevet kap. aztán megszólalt: .a szolgák nálunk ilyennel nyír­ ták a növényeket. jól vajazott. hogy majdnem felemelt a földről.Tise! . Va­ lahonnan szerzett egy nagy ollót . hogy felpattantam a földről kínomban.Ó. . Ebben a könyvben azonban továbbra is a Kedd Lobszang Rámpa nevet használom. .Tamcsö. egy örökkévalóság után . mikor a fejemre öntötte.hívott a mester. a segédje odarohant. mire megnyugtatott: . fiam! Gyönyörű varkocsod van.Aha! Megvan: mától fogva Zamigmarlálu a neved. Tamcsö előrelépett. Gyere és tartsd a végét! Tise. mert így egyszerűbb az olvasónak. . . míg levágta a copfomat. Kész öröm levágni. ez igencsak hasonlított arra a szerszámra.Ne aggódj. De ez csak a kezdet volt.Mi baj? Felforrtál? Igen. A segéd ho­ zott egy tál forró vizet.üvöltötte.válaszoltam. Bevezetett a szobájába és elővett egy nagy könyvet.nekem legalább is úgy tűnt. Tamcsö addig ügyködött a siralmasan tompa olló­ val.

miközben azon töprengtem. Odamentem hozzá. Mögém jött. mi lesz! Cu tényleg jó mester volt. és egy osztályba raktak a ti­ zenhét éves növendékekkel. De hamar ész­ revette. A fiúkkal nem gyűlt meg többé a bajom. A kórushoz próbálunk. ők is újonnan léptek be a rend­ be. Csak fel kellett nyúlnom. Mivel otthon jó nevelésben részesültem. így tettem. úgy tudtam.Énekelni fogunk. olyanra. Akkor a zenemester egyenesen hozzám fordult. éppen hátat fordított nekünk. és hirtelen a könyökére ütnöm. Újra kezdtük. Három zenész várakozott a hangszerénél. hogy elbántam Ngavanggal. milyen a hangotok. ahol kö­ rülbelül húsz fiú volt. hogy kövessem. Tanárunk. hogy fájdalomtól üvöltve békén hagyjon. -Tökfilkó! . hogy hamarabb elenge­ dett minket. ahogy kell. akinek ezüsttrombitája volt. majd valódi fájdalom tükröződött. Énekelni kezdtünk. A dzsúdóoktatók. vajon mi­ lyen újabb nehézség vár rám. mi történik. és olyan jót nevetett. és őt tartották a legjobb dzsúdószakértőnek egész Tibetben. Valósággal törpének éreztem magam az óriások közt. A zenemester felhúzta a szemöldö­ két. egy láma intett nekem. akikkel a héten később találkoznom kellett. hogy megnézzem.kiáltotta. A láma el­ magyarázta. Befordult egy zeneszobába. egy kagy­ lókürtös és egy trombitás. amit min­ denki tud.Állj. te pedig egye­ dül énekelsz majd! Újra kezdődött a zene.Kezdjétek újra. és lássuk.Ez még az isteneknek is gyötrelmes kínokat okoz.IV. úgy találták. s koszos kezét az igencsak sajgó koponyámra tette. De nem sokáig.kiáltotta. így egy nagydarab. buta fiút kivéve senkivel sem volt bajom. A zenemester felbőszültén in- . Este fél kilenc lehetett. . így maradt vagy háromnegyed óránk az esti istentiszteletig. mint egy frissen tojt tojás. . mert ahogy kifelé jöttünk. mind jól ismerték Cu-t. állj! . Ismét leállított. olyan csupasznak éreztem magam. mikor a fiú a fejemre tette a kezét. Még egyszer megpró­ báltam az éneklést. A többiek látták. Til­ takozásul felemelte mindkét karját. és énekeljetek úgy. Arcán előbb döbbenet. szólt. A zenészek rázendítettek egy jól ismert dallamra. Vágjunk rá tüstént a két kis „furcsa csont­ ra".Nevetségessé akarsz tenni? A zenészek újrakezdik. többet tudok az átlagnál. egy dobos. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 61 Mikor bevitt az osztályba. . miért hívott össze bennünket: . Örömöm azonban nem tartott soká.

legalábbis reggel ötig nem. fiam. mert mindent elrontanál. elmulasztod a vacsorát.Elmentem. és a nagydarab láma . s ahogy a többiektől láttam.Sietnünk kell reggelizni.62 HARMADIK SZEM tett egyet. campát. ideje gyülekezni az utolsó istentiszteletre. A fiúk kifelé mentek. felhalmoztam a pár­ nákat a fal mellé. Menj most. . Lát­ tam. vagy kiabálással. lekésed az istentiszte­ letet. Ma hajnali ötig aludhatsz.Edd meg. máskülönben elszundítottam volna. mint egy dob. többé nem kell énekebed. aztán feküdj le. hol fogsz aludni. amint azt fújták. még mindig a vállán vitt és csak a fiúk ülőhelyének végében foglalt helyet. Eddig olyan kevés ember volt ked­ ves hozzám.Gyerünk. . . Tétlenül ődöngtem. nagy nehezen felébresztett. aki az előző nap barátságos volt velem. ha késel. Csak rájöttem. alvajáró vagyok és ismét üres a gyomrom. Engem gondosan letett egy párnára maga előtt.. Előző este. Szent isten. az. fiacskám.Valóban na­ gyon hálás voltam. Valaki megra­ gadta a köpönyegemet. . Tudod. Egy óriási. hogy egy nagy szobában vagyok. amit én. csak előző este kerültem a kolostorba? Mintha ezer éve lett volna! Úgy éreztem.bevitt az ebédlő­ be. . de ha éneklek . valamint főtt zöldségeket tett elém. hogy segített. hogy mivel nincs más választásom. és felrepültem a levegőbe. mert arra eszméltem.hahaha . fiam. hogy pont szemben ültem vele. Talán így volt jól. Az énekórák alatt mást tanulhatsz.Kedd Lobszang Rámpa. és akkor kapsz majd. de még ilyen hamis hangot nem hallot­ tam. vagy maradni akartam volna. és ugyanazt csináld.Kezdtem lehiggadni és megtelepedni. úgy. ha minden különösebb hűhó nélkül megtelepszem. hogy nézzem meg. . barát­ ságos láma a vállára ültetett.Mingyar Dondup láma küldött.Eztán már semmit sem hallottam. Elszunyókálhattam. akkor teszek jót ma­ gamnak. míg meghallottam a trombitákat. Ötvenöt év óta vagyok itt. A templomi szertartásokon sem énekelhetsz. Hamis? Enyhe kifejezés! Fiam. te botfülű bar­ bár! . vagy veréssel tanítottak. Nem mintha megszerettem volna a helyet. és olyan üres lesz a hasad.Belépett a templomba. és teát. felébresztet­ tek-e.Figyelj. a zenéhez nincs tehetséged. aki velem volt. .. hogy a szertartásnak vége. és három párna van alattam. azután be kell vigyelek Mingyar Don­ dup lámához.Felkeltem. . Megmutatom.miközben aludtam . amikor az egyik fiú.maradj csendben! . aztán gyere be hozzám. . így szólt: . .

mint az apám. mit mondtam utoljára! Gyorsan! . esetleg lustálkodtak. vezetőknek. Mindig emlékez­ nünk kellett a régi buddhista mondásra: „Lévén tenmagad a példa. ha előre akart jutni. hogy az írás szövegét szerette volna hallani. Egyik mondása sze­ rint: „Valamennyi képesség kapuja az olvasás és az írás".Te. Nem hordhattuk a növendékek fehér köpenyét. hogy ne legyenek zaklatott gondolataink. hogy máshol jár az eszem. és elmagyarázta. Szakembereknek készültünk.ritka alkalom -. A szerzetesek dolgoztak. gondolkodás nélkül válaszoltam: . de ezek szolgálószerzetesek voltak. Nem zajonghattunk és tilos volt könyökölnünk. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 63 Reggelinél a felolvasó a buddhista Szent Iratok. Nálunk is voltak háziszolgák. ahogy tetszett. az pedig nem alkalmazható kivétel nél­ kül mindenkire. aki az olvasópultnál áll­ va a Szent Könyvekből olvas. mert rámripakodott: . A felolvasó is nevetett . s egy kb. rajtacsípem. azonnali engedelmességet követelt. így hát bőven volt benne részünk. sőt vad fe­ gyelem uralkodott. mindannyian a földön ül­ tünk. mert a lá­ ma jelentése „legkülönb". vörösesbarnában kellett járnunk.IV. ahol párnák voltak. A szerzetesek az étkezések alatt nem beszélhetnek és nem is gondolhatnak az ételre. ott. Mindenki nevetett. negyvenöt centiméter magas asztalról ettünk. Látta. mi is részt vettünk a házimunká­ ban. én meg megúsztam a leleplezést. A legtöbb lámakolostorban nem volt ilyen rend.Azt. hogy az a fiú nem figyel. a rendet és a képzést esetünkben különösen fontosnak tartották. Maga Csakpori „vas­ hegyet" jelent. Buddha tanításának ez a lényege" Az apát úr. . mint a már felavatott szerzeteseknek. Csakporiban valóban vasfegyelem volt. csak jót cselekedj. Mi. a Kangyúr száztizenkét kötetéből mondott fel részeket. Uram.Mint a villám. Minden étkezésnél van egy felolvasó. A táplálékkal szent tudást kell magukhoz venniük. A mi kolostorunkban nagyon kemény. belőlük lettek a lámák. ismételd csak el. Egymást váltva. akik a ház­ tartást vezették. Csampala láma olyan szigorú volt. ne tégy rosszat másokkal. de ezt most megúsztam. Ezer­ ből talán egy.

Itt megszámlálhatatlanul sok vajmécses fénye próbált keresztültörni a füstölőkből kerengő füst­ felhőkön. a második és a harmadik pedig háttal ült. De senkitől sem kaptam kielégítő választ. így az első és a má­ sodik sor egymás felé nézett. Keleten tudják. ez így szokás Tibetben. hajolgattak és himbálóz­ tak. A pislogó fényben változtak az árnyékok és az óriási szent alakok megelevenedni látszottak. a sorok a terem egész hosszát betöltötték.Csakporiban éjfélkor kezdődött a „nap". és a többiekkel együtt le kellett mennem imádkozni. Dünnyögtünk és különleges hangsorokra épülő szent énekeket énekeltünk. Az egyik tanítás a következőképpen hangzott: „Jobb megbékélt tudattal pihenni. hogy a hangoknak ere- 65 . nem volt valami fényes kedvünk ebben az órában. mint Buddhaként ülni és imád­ kozni. Szerzetesek és fiúk százai ültek törökülésben a földre tett pár­ nákon. ahol nincs hamis álszemérem. mikor dühös az ember". Végigcsattogtunk a folyosókon. Minden második sor szemben ült az előzővel. és így tovább. betömködtük tartozékain­ kat a köpeny elülső bugyrosan felhúzott részébe és elindultunk. Mikor az éjféli trombita­ szó beharsogta a félhomályos folyosókat. álmosan legurultunk a párnákról. Gyakran tiszteletlenül arra gondol­ tam: „Miért nem hagynak békében pihenni? Ez az éjféli kelés fel­ dühít". mintegy mormolásunkra válaszolva. Aztán felöltöztünk. Mind­ annyian meztelenül aludtunk. Sorokban ültünk. és a sötétben a köpenyek után kotorásztunk.

Negyed ötkor egy újabb szertartás kezdődött. mért kell betartanunk ezt a törvényt. miközben a kis csen­ gettyűk ezüstös csilingelésébe lüktető dobolás hangja vegyül.66 HARMADIK SZEM jük van. Előfordult például. miköz­ ben az ötödiket („Tiszteld az öregebbeket és az előkelő származásúakat!") állandóan citálják. A felolvasó még ennél az étkezésnél is egyhangúan mormolt. negyven percre újabb szertartáson vettünk részt. hanem az ember termé­ szete. Hihetetlenül hatásos látvány volt a több száz ember. azután jö­ hetett csak a campa és vajas tea. mint az istentisztelet előtt. megszakítva tanulmányainkat kb. hogy egyik vagy másik egyenesen ránk tekint. és nem lesznek jelen a szertartásokon. de megszegik. Ezt követően egy órán át fizikai munkát végeztünk. egy hangkombináció metafizikus erót hozhat létre. A Kangyúrból ugyancsak olvastak fel részleteket. hogy ennyi meg ennyi időre eltávoznak a kolostorból. más tárgyat. hogy Lhászának szüksége volt valamire. hogy mozogjunk és hogy alázatra neveljen . aztán visszatértünk párnáinkhoz. Ahogy egy zenei hang képes széttörni az üveget. A füstölők kék felhői kavarogtak-gomolyogtak az istenek térde kö­ rül. a fel­ ügyelő mellette ülve figyelt. Tibeti törvényeink közül a második így szólt: „Gyakorold a vallási szertartásokat és tanulj!" Hétéves fejjel tudatlanságomban képte­ len voltam megérteni. de háromnegyed tízre vissza kellett érnünk a tanterembe. először egy félórás szertartás következett. ilyenkor a reggelinél szólították azokat. hogy nem a születés számít. campát és vajas teát. Reggel hatkor tanulásra készen gyülekeztünk a tanteremben. és ilyenkor a pislákoló fényben gyakran úgy tűnt. Ötkor ettünk először. hogy az „előkelő s z á r m a z á s i b a n van valami szégyellnivaló. amint vérvörös köpenyben és aranyszín stólában himbálózik és egy hangon mormol. és eszembe sem jutott. Külön felmentést is kaptak. Időnként örültünk a szünetnek. és reggel négyig aludtunk. akiknek el kellett vinni vagy össze kellett gyűjteni a kért dolgokat. Az étkezés alatt közölték a napi tudni­ valókat és adták ki a parancsokat. Tapasztalataim alapján inkább azt hittem. Déli egyig tanultunk. De akkor még nem ehettünk. Engem legalábbis feláldoztak miatta. Kilenckor. A szertartás körülbelül egy órán át tartott.

A csendespihenő nem örvendett népszerű­ ségnek. Megpróbáltam cserélni az egyik fiúval. Rettegett napszak volt ez! Öt óra tanulás szünet nélkül. de túl hosszú a tétlenséghez. kihívott a terem közepébe. Jobbat is el tudtunk képzelni! Négykor. meg a többi új fiú is bebújtunk egy sarokba. vagy egy kevés nagyon aprócska babot. Eleinte én is. nincs szükségem rá. felajánlottam neki a tartalék köpenyemet az ő dióadagjáért. Egyszer. A lefekvésről senki sem késett el! Azt gondoltam. felejthetetlen esemény. . vagyis az „ágyunkra". De rövid idő alatt hozzászoktam. nem mozoghattunk. az egy óra túl rövid volt ahhoz. Én különösképpen szerettem. a pihenés után megint tanulni kezdtünk. milyen hosszú a nap. Tanáraink megle­ hetősen szabadon bántak a kemény pálcával. vagy hogy úgy elalszom. mire való: „el akartam cserélni olyasmire. Ezalatt nem beszélhettünk.zöldséget is kaptunk: szeletelt fehérrépát. Kilenckor ütött a szabadulás órája. Három órakor csapatostul egyórás kényszerpihenőre vonul­ tunk. A köpenyemet elvették. hogy aludjunk. és egyikük-másikuk valódi lelkesedéssel osztogatta a büntetést. sem inni. A „torkosságomért" büntetésül huszonnégy óráig nem kaptam sem enni. öt óra. mialatt csak a legsúlyosabb büntetés terhe mellett mehettünk ki a teremből. Csak a nagyon szo­ rongattatott helyzetben lévő vagy a nagyon meggondolatlan diá­ kok esedeztek bocsánatért. mely ismét campából és vajas teából állt. Kilenc harminckor lefeküdtünk a párnáinkra. de éhesek voltunk. ami nem lényeges". hogy sosem ébredek fel többé. hogy bármely percben meghalhatok. Nyersen ettük.nagy ritkán . CSÉLA-ÉLET 67 minket. és így is csemegének számított. A felügyelő meghallotta.V. Néha . és be kellett vallanom a bűnömet. otthon gyakran ettünk ilyet. hogy szundítsunk egy jót. akkor következett ugyanis az utolsó étkezés. a nyolcadik születésnapomon kaptunk néhány szem sózott-savanyított diót. ha a büntetés elkerülhetetlennek lát­ szott. mert nem tudom. és később már észre sem vettem. A legkellemetlenebb munkákból is legtöbbször valaho­ gyan a legkoszosabb jutott rám. és azt mondták. a hosszú napok megölnek. nyugodtan kellett feküdnünk.

68 HARMADIK SZEM Majdnem hat óra volt. Most újra akarunk fejleszteni benned néhány képességet és azt az erőt. hogy igen. annak tekinteném. a te utad negyven évig nehéz lesz. . Nagyon kellemes szo­ bája volt: a falakon gyönyörű falfestmények és festett selyemké­ pek. a láma lótuszülésben ült a párnáján. .válaszoltam.Megállt. de mindez a következő életben ja­ vadra válik. könnyű életet. .ahogyan beszélt . hogy menjek be. mint élő megtestesülést elhelyeznek egy kolostor­ ban. kemény és át­ ható tekintettel figyelt.Meg kell beszélnünk egy csomó dolgot. valamint egy nagy életkerék függtek. Amikor beléptem. mint más lá­ ma egész életében. amivel korábban rendelkeztél. aztán hosszasan..És ki mutatja meg majd az utat? . Valami . mikor annak a fiúnak a segítségével. Egyedül csak te választhatsz. Mingyar Dondup láma ajtaja előtt találtam magam.arra késztetett. Néhány év leforgása alatt azt szeretnénk.mondta. hogy tovább kér­ dezzek: . ha nagyobb tudásra tennél szert. aki felébresztett. ha kudarcot vallok a kolostorban. . amit tudok.Uram! . ha a helyes ösvényt választod. ha azt választom? . . Ha a helytelen ösvényt választod. ha nem lenne otthonom.tudván. Apád ezt nem nevezné ku­ darcnak. Lobszang!. és az jó volt. Hogyan lehetne nyugal­ mam és kényelmem. Szünetet tartott.Te kudarcnak tartanád? . Bár nem kopogtam. és néhány éven belül apát leszel.Eleget ettél és ittál? Biztosítottam róla. kényelmet és gazdagságot hoz neked ebben az életben. de először egy igen fontos kérdést kell felten­ nem neked. az egyiket tanulmá­ nyozta éppen. istenek és istennők jade-ból.Ülj ide hozzám. Nyomon követtük az előző inkarnációdat. aranyból és zománcból. de nem fogsz fejlődni. A helytelen ösvény nyugodt. könnyű életet. . Az alacsony asztalká­ kon kis szobrok álltak. előtte alacsony asztalon sok-sok könyv hevert. szólt.Már elfelejtetted? Nyomon követtük az előző inkarnációdat. . nem mehetek haza sem.A saját ösvény megválasztásához szabad­ nak kell lennünk . . ahová hazatérhetek? Es ki mutatja meg a helyes ösvényt. mint növésben lévő férfinak: . a nyugodt. hogy együtt dolgozzunk.Az apát úr megengedte.Igen.Rám mo­ solygott és azt felelte: . rám nézett.folytatta -.Apám azt mondta.válaszolta. .

hogy fiukat befogad­ ták a rendbe.Aztán .Uram .Hát igen. . és meg tudtam ítélni. egyikünk sem szereti a kemény mun­ kát. Igen. Hétéves korom ellenére. melyet magas homlok koronázott. ez jó lesz kezdetnek. miről is fogunk beszélgetni. ha a helyes ösvényt választod. meleg hangon. hogy tisztán láss. roppant .V.nem elég őszinték hoz­ zá. Kissé elszomorodtam. .azt hiszem . erősen megnéztem. Úgy tűnt.Újra a papírjaiba merült és gyorsan átlapozta őket: . . és tetszett. Az én varkocsomat Mingyar Dondup láma személye­ sen adja át a szüleimnek! Elfogadott tehát „szellemi gyermeké­ nek". Lesz majd nem egy sárkányeregetés. és azt egy növen­ dék elvitte a szülőknek . Lobszang. Átadom nekik a varkocsodat! Egészen elérzékenyültem. sárkányrepülés is. és akkor hipnózissal fel­ gyorsítjuk a tanulásodat. .a tanítványod szeretnék lenni. Az istentisztelet helyett minden reggel kilencre gyere ide. . éles pillantású. Messzire jutsz majd a metafizikában és az orvosi tudományokban is. széles. hogy valaki jó vagy sem. amit láttam. mélyről jövő. tet­ szett.Átnézte a papírjait. A láma nagyon fontos személy volt. a fejét kopaszra borotválták. sok emberrel találkoztam.Nézzük csak. Üzensz valamit apádnak és anyádnak? Ma találkozom velük. hogy még több munka vár rám. Nevetett. amit láttam. és a he­ lyes ösvényt járni. fiatalember.mondtam. Igen. CSÉLA-ÉLET 69 . kilenctől egyig. De először ki kell gondolnunk. eddig is keményen kellett dolgoznom. . senki sem befolyásolhat a döntésben.Lobszang. Előttem egy nagydarab ember ült.Magam leszek a vezetőd. nehéz életem volt. a varkocsát levágták. kinek átható. . ritkán tudtam játszani vagy sárkányt eregetni.De még mindig nem szeretem a kemény munkát. gyámfiának.így értesültek róla. Holnap kezdjük. fekete szeme. nyílt arca volt. meglátjuk majd. .Rá­ néztem. A láma mintha a gondolataimban olvasott volna. de csak kevesen merik ezt bevallani . sőt. . de választani neked kell.kissé bánatosan hozzá­ tettem: .Hamarosan egy kis operációt kell vég­ rehajtanunk a fejeden. Ha felvettek valakit a kolostorba. miként ren­ dezzük el legjobban a tanulmányaidat.

Lehet. de meghal. De aztán meggyőztem magam: hiszen ezért jöttem. ilyen ember mellett nem bukhatok el. félkegyelmű. Aznap reggel.visszatér. hogy tanuljak. mi dolgozunk a konyhán. Két kemény. hogy okkult tudásomat „mesterségesen táplálják". majd méltóságteljesen kisétált az osztályból. amit újra kell tanul­ nom. hogy teljesítse feladatát. Ezért születtem újra. Csak ke­ vesek esetében sikerült felfedni az előző inkarnációt. Rám speciális kezelés várt. én voltam a legfigyelmetlenebb. Úgy gondol­ juk. miért. Tibetben szilárdan hiszünk a reinkarnációban. ma dél­ után rajtunk a sor. mi is az. amikor bementem az osztályba. ha valaki elér a fejlődés egy bizonyos fejlettebb szintjére. hogy átélje a büntetés végrehajtásakor érzett örömét.Tökfilkó. A vállamat ért ütészápor erőszakosan visszarángatott az osz­ tályterem valóságába.úgy hisszük . az ottani felügyelők úgy bántak velünk. Remélem. Szerencsédre istentisztelet­ re kell menni. hogy visszatér a földre. szükség van ugyanis bizonyos jelekre.70 HARMADIK SZEM okos ember. vá­ laszthat a létezés másik síkja és a között. hogy egy bölcsnek valamilyen küldetése van. mielőtt munkáját befejezné.ahogyan velem is . Fiatalkorukban .a szigorúnál is szigorúbban bántak velük. óriási tisztelet övezte őket. akiknél megvannak ezek a jelek. valamint az időigényesség. ahol tovább tanul és segít az embereken. hogy az eredmény mások javára váljon. de mikor öre­ gebbek lettek. „élő inkarnációk"-nak nevezik.Ezzel a megjegyzéssel a feldühödött tanár még egy utolsó óriási ütést mért rám. fárasztó munkával töltött . és utána nem maradt időnk a pihenésre. melyeknek feltárását sokszor szinte lehetetlenné teszik a költségek. . bár nem emlékeztem. és a tanárnak bőven nyílt alkalma arra. Nagyon nehezen viseltem a tanárok szigorúságát. A mellettem ülő fiú megjegyezte: . Ilyenkor .Ne feledd. akinek irigylésre méltó híre járt egész Tibetben. Azo­ kat. Gondolataim másutt jártak. mégha csak egy kisfiút is kellett megfenyítenie. Tud­ tam. Akkor nem tudtam még. .A konyhai munka nehéz volt. mint a rabszolgákkal. s gon­ doskodik arról. . mint ahogyan nálam megvol­ tak. megtölthetjük a campásedényünket. bolond! Démonok vertek tanyát talán a koponyádban? Ez már több a soknál.

Mindenhonnan rohantak a szerzetesek. miért késtünk. e sebhely alapján azonosítot­ tak. bele a forró hamuba. hogy megmentse a lábamat. anélkül. Még mindig őrzöm a nyo­ mát. és mikor a lábamba ment. és elkéstünk. hogy megmagyaráz­ hattuk volna. amely nem egyszer ma is gondot okoz nekem. a rács beleégette magát a húsomba. és égő hús émelyítő szagát éreztem. Én csak egy szegény hétéves kisfiú voltam a nagyok között. Táplálja a tüzet.és megbotlott. lusta. A vas rozsdás volt. A bal combomon. A füstölgő tanár már várt ránk. egy fehér forradást. Őrjöngő üvöltéssel megra­ gadott a torkomnál fogva. Az ajtónál egy mérges szerzetes fogadott: . A láma alapo­ san megnézett.Gye­ rünk már.ordította az ügyeletes szerzetes. lejött róla a rozsda. Előt­ tünk vöröslő fény. A kemencéből kiálló egyik rács vörösen izzó végére estem. majdnem a csípőízületnél. de a lábam valóban súlyo­ san megégett. Lementünk jó néhány lépcsőt.Fogjátok azo­ kat a vaslapátokat. A kövezett folyosókon keresztül ódzkodva vonultunk a konyhák felé. ráborítottam a szerzetes lábára.Az első tíz jöjjön ide és rakjon a tűzre. és a nagy erőlködésben. aztán vissza egyenesen a tanterembe. gyorsan kiemeltek. meglóbált . A teste­ men sok helyen voltak égési sérülések.ugyancsak fü- . a lángoló tüzek fénye. aki arra a fel­ adatra vállalkozott. csak a csont állította meg. lent elviselhetetlen hőség volt. Hátrafelé re­ pültem.Én voltam a tizedik. mintha az életetekről lenne szó! . A japánok évekkel később pl. Nagy zűrzavar támadt. hogy a tüzelőt a kemencébe tegyem. CSÉLA-ÉLET 71 óra. semmirekellő gazfickók! -kiabálta . és úgy járjon a kezetek. . Ott feküdtem még a forró hamuban. Időnként tovább ott tar­ tottak a konyhában. majd sikoltva a földre. az osztályomban rajtam kí­ vül senki sem volt tizenhét évnél fiatalabb. Szörnyű fájdalom hasított keresztül rajtam. aztán kiszedte a rozsdadarabokat a sebből. és vagdalkozni kezdett a pálcájával. ezzel fűtötték a kemencéket. a testem többi részét pedig beecsetelte egy . Miután kitisztította. .V. szorosan betekerte egy gyógyfüvekkel meghintett kö­ téssel. A konyhában töltött első munkanapom majdnem az utolsó na­ pom lett. Hamar felvittek egy orvoslámához. Alig tudtam megemel­ ni a lapátot. Mindenütt nagy halom­ ban állt a jaktrágya.

Nem kell szükségképpen vallásos személynek lennie. hogy a legcsekélyebb beleszólásuk lenne a dologba.) így érkezünk a leggyakrabban rosszul hasz­ nált fogalomhoz. és gyakran azért voltak szigorúak s igazságtalanok velünk szemben. a papság tagjait másként nevezték. A világ más tájain „szolgának" vagy ha­ sonlónak neveznék őket.72 HARMADIK SZEM vekből készült . hogy „szerzetes"? Mi mindenkit így hívunk. (Abból ítélve. Azt is elhatároz­ tam. mi guruknak mondjuk őket. hiszen 3600-6000 méter magasságban az élet nehéz. De mit is jelent az. aki férfi és kolostori szolgálatban áll. hogy . Úgy volt. hogy a szerzetesek szörnyű emberek voltak. Úgy tűnik talán. ahogyan olyan sokan írnak és beszélnek nyugaton. akik a házimunkát végzik. a láma hivatásos tiszt. Ha a trapák nem hivatásos katonák. mikor a tűzdémonok megkínoznak valakit. hogy jó életet élek majd. amit az átlagem­ ber a szerzetes fogalma alatt ért. a láma behívta az egyik szerzetest. Cséla volt a fiútanuló. Nem vallási meggyőződés vezeti. A lámakolostorokban vannak „szerzetesek". hogy sosem fogok tudni újra járni. A lá­ bam egyre csak lüktetett s biztos voltam benne. hanem a saját kényelme. mint amilyennek az ember hinné. mert személyesen megtapasztaltam. vannak építők. és imádsá­ gokat mormolt a fejem felett. Tibetben szinte bárkiből lehet szerzetes. (A lámakolostorokban a trapák vannak a legtöbben. A „szerzetes" kifejezést a „férfi" szinonimájaként használták. és biztos tetőt akar a feje fölé.) A lámák mesterek. a novicius vagy a növendék. aki egy kis szobába vitt és lefektetett a párnaágy­ ra. ahol én is megégtem. Legtöbbjüknek nem volt könnyű élete.folyadékkal. Gyak­ ran „szerzetesnek küldenek" fiúkat. milyen is. a kolostorokban több tiszt volt. Mikor a kezelés befejeződött. mikor a hő­ mérséklet mínusz nyolc fok alá esik. mert ezek az emberek egyszerűen csak érzelmekre és gondolatokra vágytak. hogy elege van a birkaterelésből. a lámához. segéd­ munkások és szemetesek. Esetleg úgy dönt valaki. egyáltalán nem olyanok.gondoltam magamban -. leült mellém a földre. hogy az épségemért imádkozik a baleset után. mely a fájdalmakat enyhítette. anélkül. Aztán bejött egy öregember. Eszembe ju­ tott egy korábban látott kép. mint katona. amelyen a démon ugyanazon a helyen döfködi szerencsétlen áldozatát. Szép dolog . A trapa állt legközelebb ahhoz.

Négy rendőrszerzetes megragadta a középsőt és nagy nehezen ol­ dalra húzta. Nem valami kellemes hely. mert segédkertésze rosszul viselkedik. Egyetlen céljuk a rend fenntartása volt. mit csinál. . akár csak a házimunkások. Kapaszkodnom kellett a kötélbe. de eleget tettem a kérésének. akik „élő megtestesülések" voltak.tet­ te hozzá. hogy egyik lámakolostorból a másikba utaz­ tak.én is annak bizonyultam -. vi­ gyázva arra. sokan általánosabb adminisztratív teendőkkel voltak elfoglalva vagy azzal. Éppen távozni készültem a kolostorból. aki megbetege­ dett. közben tartani a fáklyát. Szomorúan néztem . Nem mindegyikük foglalkozott kolos­ tori ügyekkel. Ezek erős. csak annyiban. kör alakú fal.Valamivel világítania kell. hogy jelenlétükkel biztosították a rendet. kocka alakú kö­ vekből épültek.V. de sosem kegyetlenek. Egyetlen élmé­ nyem van róla. . Ezek a csoportok szigorúak és könyörtelenek voltak. mert egy püspök­ nél dolgozik. Az egyik lehajolt és felszedett egy jakszőr kötelet. mint az apát. CSÉLA-ÉLET 73 Mingyar Dondup láma lesz az én gurum. .erre bízzam az életemet? .Vonakodva bár. uram .mondta az ember.Nos. gyakran kegyetlenkedtek. a végén gyatra kis hurokkal. Nagyon szigorú vizsgákat kellett letenniük. majd kezembe nyomott egy lobogó fáklyát. lépj ide. És a segédkertésztől sem lehet elvárni. én pedig az 6 cséla-ja. hogy ne gyulladjak meg. ez attól függött. sem tűntek kellemesnek. amikor a börtöncellá­ ba hívtak. A kolostornak volt egy börtöne. tizennégy éves korukban apátok lehettek. a tetejüket pedig körülbelül három méter széles­ ségben kőrácsozat fedte: egy-egy rács combvastagságú lehetett. mely vajjal átitatott vastag fonalból készült. A lámák után jöttek az apátok. Rosszkedvem gyászosra fordult. illetve ne égessem át a vé- . A rendőrszerzetesek. Néhány kivételes esetben a láma magasabb státusszal rendel­ kezett. Kezelnem kellett az egyik rabot. Ám az ember nem ítélheti el a püspököt csak azért. A „szerzetesekre" további példa a „rendőrszerzetesek". tiszteletre méltó orvosláma . és mindenkor igazsá­ gosak. tedd bele a lábadat és leengedlek. de ez eredményeiken múlt. hogy szent legyen csak azért. Kint a hátsó udvarban volt jó néhány körülbelül kilenc­ ven centiméter magas. a templomi szertartásokkal nem foglalkoztak. Azok. de akiket tömlöcbe vetettek.

Hason feküdtem. az­ tán éjszaka megölt egy szerzetest. ma pihenhetsz! Mereven elfordítottam a fejemet és meglepődve láttam. és ő mellet­ tem ül. és mikor magamhoz tértem.74 HARMADIK SZEM kony kis hurkot. A fáklya világánál gonosz képű gazembert láttam. Az utolsó in- . Elég volt egy pillantás: nem vette kö­ rül aura. amely a léte­ zés síkjai között vándorol. én azonban igen. Befejeztem a munkát. Halk susogás . Sápadt napfény sütött a szemembe. és lázálmomban úgy kép­ zeltem. aki a falnál kuporgott. Észrevette. Elmondtam egy imát a lelkéért. húzzanak fel. és megtudtam. Az idő vonszolódott. az előző életeink során hosszú utat tettünk meg együtt. amely olyan bizonytalanul tartotta a súlyomat. hogy két barát együtt legyen. Mingyar Dondup láma hangja volt. hogy valaki belém rúgott. hogy elszedje kevés kis vagyo­ nát. A lábam még erősebben lük­ tetett. Aztán újra és újra. de kínomban visszaestem.Kis barátom. hogy elaludtam. ha egyikőjük beteg? . néhány ismerős volt. hogy a láma szobájában vagyok. hogy csodálkozom és elmosolyodott: . lezártam vad bámuló szemét. Megszökött. de a testem elölről is meg­ égett a forró hamuban. Megkérdeztem. ez túl sok. Megpróbáltam felugrani. vándorló koldusként élelmet és menedéket kért a kolostorban. Ám ne kalandozzunk el a konyhai eseményektől! A hűsítő ecsetelés hatása múlóban volt. így élet sem. . Te még nem emlékszel erre. Hunyorogtam. a kolostorból mindenhonnan hangokat hallottam. azt mondta: . mintha a bőrömet leégették volna a testemről.Finom ujjai­ val végigsimította a gerincemet. Lobszang. A fájdalom heves rohamokban sö­ pört végig a testemen.valaki mellém ült. de még több ismeretlen. a lyukat lángoló fáklyával tömték be.De te híres láma vagy. mígnem nem tudtam semmiről.Lobszang. Kedves. de elfogták és visszahozták bűntette színhelyére. úgy éreztem.Mi ez a nagy csodálkozás? Nem úgy van rendjén. én meg csak egy kisfiú. az istentiszteletre akartam menni. mintha csak fel akarna robbanni. mi volt a bűne. Aludj csak! . szánakozó hangot hallottam. most már a testfeldarabolók következtek. le a mocskos kőre. és szól­ tam.Kissé erőtlenül vála­ szoltam: . az első gondolatom az volt. De leereszkedtem nyolc-tíz méter mélyre a víztől csillogó falak kö­ zött. A lábam! Maradj nyug­ ton.

távolabbi kolostorok növendékei. Aki ma koldus. olyasvalaki. Furcsa volt. a csúcsokat csillogó hósapkák koronázták.ezt tisztán éreztem és áldottam a sorsot.Az élet kerekére. Sok látnivaló tárult elém. az u ^ r b a n kü­ lönböző rangú szerzetesek jöttek-mentek. Az ágy-pár­ nákat az asztalra rakták. ne aggódj. CSÉLA-ÉLET 75 karnációban nagyon közel voltunk egymáshoz. hogy vele tanuljak. Megmentjük a lábad. Már akkor nyilvánvaló volt számomra. mint amennyit én magam. hogy kinézzek az ablakon. aki nagyon fontos személy volt. a távolságtól törpényire zsugorodott kis házak! Lent a völgyben kanyargó folyó. Nagyon erős vonzerő volt köztünk . a közelebbi fjflgyoldalakat aranytetejű lámakolostorok pettyezték. aki a veze­ tőm. Feltűnt egy kis csoport fehérbe öltözött fiú. . Örömmel vártam. pasztel árnyalatú. melyből templomok és iskolák kandidáltak ki­ felé. Gyerekes fantáziámban faágon gubbasztó madárhoz hasonlítottam magam. a buddhista Szent Iratokban megfogalmazott parancsokra gondoltam: „A lágylelkű ember mindig boldogul. De most pihenned kell. hogy nem a földön fekszem. ők voltak a munkások. hogy kilássak. életében egyetlen nagy feladattal: össze kellett kap­ csolnia az anyagi és a szellemi világot. Balra a Potála. Mert a gazdagság forog. Fi­ nom. hanem úgy egy méter magasságban. Tekintsen le az életek hosszú ösvényére. egyszer az egyikhez jön. míg a fösvény nem talál vigasztalót. és a herceg is koldussá vál­ hat". Itt lakott a legfőbb tibeti jövendőmondó is. a levegőben. Legyen a hatalmas ember nagylelkű az esdeklőkkel. akit képességeim legvégső ha­ táráig követni fogok. hogy visszanyerd az erődet. aztán a másikhoz.V. hogy nem akad majd jobb tanuló nálam. Világos volt. Alattunk. valóban jó ember. roppant méreteivel maga is kis hegyet formázott. Néhányan sötétbarna köpenyt viseltek. hogy a láma. messze többet. a Kji. Elfordítottam a fejem. hogy rengeteg mindent tud ró­ lam. mint a kocsikerék. Voltak ma- . A távolban bíborszín* hegyek. Mellettünk nem messze egy aprócska erdő. holnap herceg lesz belőle. és eltökéltem. a messzeségben Lhásza terpeszkedett a napsütésben. mely gondjaira bízott. Túl az ablak alatti alacsonyabb tetőkön. melynek partjait a zöldnél is zöldebb fű szegélyezte.

Teljesen begyulladt és váladékozott a bentmaradt rozsdadaraboktól. de az egész együttvé­ ve sem kínzott annyira. így majdnem egész idő alatt vezetőm.emlékszel az előző inkarnációdból. és azt mondta: . ez utób­ biak gyakran aranyszín stólát viseltek jelezvén. A világiak színes lovakon. és akár egy sebzett madár. . ezzel ugrabugráltam. Mindez kiragadott a közvetlen jelenből. Három nap múlva azt ajánlották. Mingyar Dondup láma foglalkozott velem. A testem a forró hamutól még mindig sok helyütt felégett és hólyagos volt. hogy a főtisztvise­ lők közé tartoznak.De sok mindenre tudattalanul. hogy újra tudjak mozogni. rövid néhány évem alatt meg­ tanultam. Sokan lovakon vagy pónikon ültek.76 HARMADIK SZEM gasabb rangú szerzetesek is. Mivel nem tudtam segítség nélkül menni. a jobb oldalamon vagy a hasamon feküdtem. amit korábban. Ülni képtelen voltam. önkénte­ lenül . Nem tudtam részt venni a szertartásokon és az osztályba se jártam. mint a lábam. a papok csak fehér paripákon lovagoltak. A lábam merev volt és borzalmasan fájt. Meg volt elégedve azzal. keljek fel és mozogjak egy ki­ csit. vérvörös meg bíbor ruhában. Jobban foglalkoztatott a gyógyu­ lás és az. készítettek nekem egy mankót.

Eltelt két hét és sokkal jobban éreztem magam. hogy úgy üljek. vagy aho­ gyan mi nevezzük. hogy az árpaszemek ne hulljanak le. két és fél méter átmérőjű tölcsér alakú kőedényt használtunk. A visszatérésem elsó' délutánján újra a konyhai munka volt so­ ron. A pörkölt árpát beöntötték az edénybe.alatta tátongott a kemence. hogy egy palatáblára felírjam a zsákok szá­ mát. elöregedett gerenda tartotta. nem volt olyan rossz. mint abroncs nélküli küllők. hogy hadd él­ jek a szokott módon. amely keresztülfúródott rajta. amelyekben a pörkölendő' árpa volt. vagy hogy hason feküdjek. ahogy tudok. ahol megégettem magam . mindannyian körbe-körbe jártuk és énekel77 . Ha már megindult. és engedélyt kaptam arra. Belső felületén barázdák és vájatok voltak. Az árpát kiszórták a gő­ zölgő kó'padlóra . a szerzetesek és a fiúk pedig nekifeszültek a küllők­ nek. lótuszülésben. majd az ajtókat becsukták. hogy megforgassák a soktonnás követ. Amíg egy adag pörkölődött. de a lábsérülésem határozottan megakadályozott ebben. mert többet akartam mozogni. Megkértem. A lábam még min­ dig fájt. A tibetiek keresztbe tett lábbal ülnek. de lagalább javult valamennyit. Az volt a dolgom. mi a folyosón át bevonultunk egy kis szobába. a tetején kb. Beleegyeztek. Az edénybe ugyancsak töl­ csér alakú nagy követ illesztettek lazán. ott a már megpörkölt árpát kellett megőrölni. Ehhez egy érdes felületű.egyenletesen szétterítették. ebből kisebb gerendák áll­ tak kifelé.

bűzös. ismerd meg. és a környékén dolgozók arca megfeketedik. min­ denkinek segíteni kellett. mint új korában. Az apróbb darabokat behajították a forró vízbe. amelyet fa helyett tüzelőnek használ­ tunk. egy szerzetes megsózta. majd felaprítsuk őket. fanyar füstöt áraszt. Ahogy a őrölt szemek kihullottak az edény aljáról. a forró kövön szétszórták és újból megpörkölték. hogy megmozduljon. míg tésztasűrűségtpiem lett. Nem azért kellett segítenünk a fizikai munkában. A munka legrosszabb része a tűz etetése volt. mert pórusaikba beleivódik a korom. több lapát tisztított vajat tettek hozzá. a másikat addig előkészítették és megtöltötték vízzel. ahol egy hat-hét hektoliteres fémüst álÍTlomokkal tisztították. A keverék nagyon tápláló. A teát állandóan forrón tar­ tották. Ez volt a campa alapja. A hét-nyolc kilós téglákat Kínából és Indiá­ ból a hegyi hágókon keresztül szállították Lhászába. Minden fiú egy hétre való campánakvalót hordott magánál. Úgy tartjuk. és mivel egyszerre egy üstöt használtak. Mikor a víz újra forrni kez­ dett. úgy csillogott. tábla formára szárították. Minden étke­ zéskor örflfttünkJjelőle egy keveset a campás tálba. Ami a közelébe kerül. fokozatosan megfeketedik. hogy ne legyen túl sok megkülönbözte­ tés. Az volt a dolgunk. és az egészet órákon át főzték. akit nem is­ merünk: dolgozz vele. mint az ében. Majdnerfi kimeríthetetlenek a kész­ letek belőle. Amikor rárakják a tűzre. Aztán vajas teát keveigLik hozzá. most forrt és gőzöl­ gött. hogy meg ne álljon. "akkor megettük. A kony­ hák egy3 |á£ik részébe mentünk. az. beszélgess vele. újabb és újabb frissen pörkölt árpát töltöttek a tar­ tályba. vigyázni kellett. egy másik nagy adag szódát rakott bele. pontosabban a megtört­ megpörkölt árpát. hogy egyetlen ellenségünk van. Itt senki sem szidott meg az éneklésemért! Szörnyű nehéz volt beindítani azt az átkozott követ. idehozzuk. hogy az ember fennmaradjon. ha meg már mozgott. amit egy kis bőrtasakba tettünk. hogy elmenjünk a teatéglákért. a fa olyan lesz. Következő nap a teakészítésnél kellett segédkeznünk. hanem azért. Aztán. és a campával együtt elég volt ahhoz. és nem lesz . Aztán az őrleményt elvitték. mert nem volt elég munkás. és az ujjunkkal addig kavargattuk. A jaktrágyát.78 HARMADIK SZEM tünk. Valamikor korábban félig megtöltötték vízzel.

Rengeteg matematikát tanultunk. az egyik testrész épp úgy megfelelt. mint vaktában felírni egy gyógyszert. hát. a világon talán sehol sincs hozzá hasonló. Ha az apát durván viselkedett az év során. mert nem tudtuk. és nem habozott. vagy a hagyományosabb testrészek. Ilyenkor a felföldekre vezettek bennünket. Az asztrológia „talált. ahol jég borít mindent. a tengerszint felett hét­ nyolcezer méter magasságba. mögöttünk sétált. megmondják neki. Az alacsonyabb ran­ gúak kezében ez az igazság egyik eszköze a hatalmasokkal szem­ ben. tudo­ mányos elvekre alapul. nem tehet semmit a neki alárendelt ember ellen. oda ütött. ritkán élnek vissza vele. és bárki elmondhatja. amikor a ha­ talmasok félreteszik a hatalmat. mert az orvosi munkához nélkülözhetetlen. Jobb az asztrológiai je­ gyek alapján kezelni valakit. kar. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 79 ellenség többé. kit fi­ gyel! Jókora pálca volt nála. talán megint használni fog. a hőmérséklet mínusz 4 fokról plusz 15 fokra változik. hogy ha más máson is segített. amit gondol. Belém sok asztrológiai ismeretet vertek. érzik. és nagyon figyelmesnek és szorgosnak kellett lennünk egész idő alatt. A falon nagy táblák lógtak. Páratlan élmény. egy részük a csillagjós­ lással foglalkozott. Sorokban ültünk a földön. Ha az ember 20-25 méterrel arrébb megy. de a jégtaka­ rókat forró vizű forrásoktól táplált zöld völgyek tarkítják. ahova ért. amikor alaposan ismertük a növényeket. mert változatosságot hoz­ tak a szigorú kolostori életbe. Ez utóbbia­ kat minden héten cserélték. de már csak akkor. előttünk állt. A rendszer jól működik. és nekünk valamennyit fel kellett is­ mernünk. a többi gyógynövényeket ábrázolt. mert ez a tárgy fontos volt az asztrológiához.VI. hogy a megfelelő fajtát szedjük le. vagy a falitáblára írt. hogy füveket gyűjtsünk és gyógyszert készítsünk belőlük. Tibetben minden évben van egy nap. Néha három hónapig is eltartottak. nem talált" sorsjáték. mit se számított. . Váll. és megbízhattak bennünk. Néhány szerzetestől eltekintve nemigen ismerték ezt a vidéket. és nagyon kedveltük őket. abban a reményben. és ha a bírálat jogos. Nagyon sok tanulnivaló volt. mint a másik. hogy végül is van valami szavuk. De amikor dolgoztunk az órán. Később kirándulásokra vittek minket. A „növénygyűjtő expedíciók" ősszel voltak. Ami­ kor a tanár előadott.

a szerzetesek sötétedéskor lefeküdtek és hajnalig aludtak. Kolostorunk ismert volt a szigorú és kérlelhetetlen képzésről. Figyelj a barátokra és a rokonokra! 9. csak a legerőseb­ bek élték túl a jéggéfagyott felföldeken tett utazásokat. és mi a többiek szintjére kerülünk.. Becsüld az erényeseket! 5.80 HARMADIK SZEM A vallásoktatás nagyon intenzíven folyt: minden reggel fel- mondtuk a Törvényeket és a Középút összetevőit. ha a napirend megváltozik. mint bukottakra. Elég sok szerzetes érke­ zett máshonnan. s bár sokat morog­ tunk magunkban. Bízzál az ország és a lámakolostor vezetőiben! 2. Az első év külö­ nösen nehéz volt. ma­ gunkra meg mint az elitre. Viseld a szenvedést és a nyomorúságot türelemmel és alá­ zattal! Állandóan azt mondogatták nekünk. nem lesz viszály vagy békétlenség. A törvények a következők voltak: 1. akik egy idő után elmentek. Tiszteld a szülőket! 4. és mi. Sok kolostorban nem volt éjjeli szertar­ tás. Gyakorold a vallási szertartásokat és tanulj! 3.. amikor fü­ veket gyűjtöttünk. Ne botránkoztass meg senkit! 15. Segítsd az országot! 7. A legjobban hasznosítsd az ételt és a vagyont! 10. Tarts mértéket mindenben! 13. Mutass háladatosságot és viszonozd a kedvességet! 12. Tiszteld az öregebbeket és az előkelő származásúakat! 6. ne bánts senkit! 16. mielőtt még veszélybe sodorhatnák a többie­ ket. hogy enyhébb körül­ ményeket találjanak. még többet morgolódtunk volna. Az első évben nem volt részünk szinte semmi kikapcsoló- . Ne légy féltékeny és irigy! 14. akik odamentünk. csakporiak voltunk az egyetlenek. Kövesd a jók példáját! 11. A vezetőink bölcsen úgy döntöttek. Megrostálták a növendékeket. Légy becsületes és őszinte mindenben! 8. Úgy tekintettünk rájuk. hogy ha betartjuk a törvé­ nyeket. Beszéded és tetteid szelídek legyenek. Puhánynak és gyengének tűntek a szemünkben. hogy kiselejtezik az alkalmatlanokat.

Nyisd ki a fiókot. és beletesszük a tényt. amint kinyitjuk a megfelelő fiókot. és kihúzni a szükséges tényt a hozzá kapcsolódó más tényekkel együtt.VI. A kérdéseknek nem sok közük volt egymás­ hoz.képzelet­ ben . a jó memória igen felbecsülhetetlen érték. vagy játékban. csak azért hogy ellenőrizzenek. komoly verés. A könyveket nem hordhattuk magunkkal. job­ ban tettük. Például azt kellett képzelnünk. A memóriatréning mód­ szereit évszázadokon keresztül fejlesztették ki. Sokat kellett tudnunk az asztrológiáról. de annak. a Kangyúr hetedik kötetének ti­ zennyolcadik oldaláról az ötödik sort kérem. nagyon szigorú büntetés járt érte. Munkával és tanulással telt minden ébren töltött pillanat. majd hirtelen a gyógyfüvekre váltottak.Na fiam. hogy ne jöhessünk rá. jó módszer ez. Tanáraink mindent megtettek. mert a büntetés még rosszabb volt. mire irányulnak. hogyan lehet használni és keverni őket. A gondolkodásra nagyon rövid időt kaptunk. Azt mondták. . mi van benne? Ha nem tudtunk tíz másodpercen belül válaszolni. Mégis. bármilyen apró hibát vétettünk. ha egyáltalán nem válaszolunk. A ta­ nár például azt mondta: . ha hibát. kinyitni a megfelelő fiókot. Későbbi éle­ tem során úgy találtam. és valóban fejleszti a memóriát. amely jól lát­ ható és könnyen elolvasható onnan. min­ den tényt osztályozni kell. szórakozásban. mert rendszerint kilencven centiméter szé­ lesek és körülbelül negyven centiméter hosszúak voltak. hogy száz meg száz fiókkal körberakott szobában va­ gyunk. hogy belénk sulykolják a jó em­ lékezőtehetség iránti igényt. A feledékenység meg­ bocsáthatatlan bűnnek számított. aki orvosszerzetesnek tanult. Kérdésekkel bombáztak. Ma is hálás vagyok azért. ahogyan memorizálni tanítottak ben­ nünket. laza papírlapokat két faborító tartotta össze. hogy képzeljük el. Gyakran Szent Könyvek obskúrus oldalaira vonatkoz­ tak. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 81 dásban. a rengeteg gyógynövény neve és pon­ tos leírása mellett azt is ismerni kellett. és Szent Könyvek egészét kellett felmondanunk. és ne a könnyű utat válasszuk. Mindegyik fiókon tisztán kivehető címke van. és azt a feladatot kaptuk. a kötés nélküli. A legtöbb tibetinek jó emlékezőtehetsége van. Kis gyakorlattal bámulatra méltóan könnyű volt . Na­ gyon tisztán magunk elé kellett vetíteni a „tényt" és a „fiók" pontos helyét. ahol állunk.belépni egy szobába.

Olyan bo­ tokkal kezdtük. nem kockáztattuk. illetve akik nem bírták a feszültséget. miközben vadul kiáltoztunk. Akkor is a gólyalábakat használtuk. hogy megedződjünk. jól elboldogultam. Csatákat harcoltunk végig gólyalábon. kétméteres gólyalábon baktat­ tam egyszer. Az első év­ ben nem játszhattunk semmilyen játékot. Ha egy helyben akartunk állni. Az udvaron páváskodtunk. Az egyensúlyo­ záshoz nem használtunk semmit. hogy a ta­ náraink attól féltek.82 HARMADIK SZEM Az első tizenkét hónapban nem engedtek ki bennünket az ud­ varra. meghúztam az egyik gólyalábat. A víz már a partnál is mély volt. de mikor a saját erőmre kellett támaszkodnom. Akik kimentek. Kel­ lő gyakorlat után még hosszabb . hogy leesünk. faragatlan fickókként viselkedtünk. és valami gyakorlati hasznunk is származzon belőlük további életünkben. Ezek után a nehéz hónapok után úgy éreztük. ki­ hulltak a rostán. aztán egy bizonyos jelre megkezdtük a támadást. meglöktem a másikat. hogy elriasszuk az ég démonait. sokkal nagyobb és idősebb fiúkkal jártam egy osztályba. mikor átkeltünk a folyó­ kon. általában tízfőnyi csa­ patban felsorakoztunk kb. nem jöhettek vissza. azt sem tudjuk már. Ez sajátos szabály volt Csakporiban. harminc méter távolságra egymástól. A lo­ vaglásban nem voltam olyan ügyes.rendszerint háromméteres . Emlékszem. Az első év után megszoktuk a szigorú szabályokat. A sportokat és a gyakorlatokat úgy tervezték. egyáltalán nem találtam . egész idő alatt dolgoztat­ tak minket.gó­ lyalábat használtunk. A többiek nehézkesen lépdeltek. Óvatosan átgázoltunk. s hirtelen folyó került az utamba: át akartam hát men­ ni rajta. Mint mondtam már. Még mindig szerettem gólyalábon járni. A gólya­ lábcsatában ez előnyt jelentett számomra. sosem térünk vissza. Bevallom. ha lett volna ho­ vá. mert olyan kemény fegyelemben éltünk. hogy kell játszani. mire a „lovas" megingott vagy leesett. így meg tudtuk tartani az egyensúlyunkat helyváltoztatás nélkül. most szentelhettem rá egy kevés időt. Két. ha egyszer kiszabadul­ tunk. amelyek testmagassággal emelnek a föld felé. és így megtakarítottuk a hosszú kitérőt a legközelebbi gázlóig. mintha csak helyben jár­ nánk. A gyengék. közéjük ugrottam. neki" elszaladtam volna. egyik lábunkról a másikra billegtünk. Ha éberen figyeltünk. „uccu. bekukucskálunk az ablakokon.

komoly veszélyt jelent ebben a sportban. de mikor először próbáltam. de nem törődtünk ezekkel az apróságokkal. és a fenyegetés. és mikor én is kiértem. aztán bukfen­ cet vetett a két gólyaláb között. hogy a víz nem éri el a derekamat. A térdemig ért. Ez­ után mindig megbizonyosodtam arról. Velük előfordult időnként. aki majdnem átesett a saját árnyékán is. levette lábát a támasztóról. mert sosem tanulta meg az esést.VI. hogy eltörték a karjukat vagy a lábukat. Hirtelen csobbanás. hogy talán soha életemben nem voltam még ilyen gyors a gólyalábakon. hogy mit fog csinálni velem. feljött majdnem a dereka­ mig. szépen beletalálva a támasztékba. majd teljesen eltűnt. aztán le. felugrott és fordult egy teljes kört. arra gondoltam. Azután nagy fröccsenés. hogy a „lépcsők" jól legyenek rögzítve. a feje kibukott a víz fölé. Fel­ ment a lába. Az udvaron játszottunk például: a játék izgalmában megfeledkeztünk a szélről és kiléptünk a falak nyúj­ totta szélárnyékból. Egy férfi futott az ösvé­ nyen. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 83 sekély részt. hogy elvétett volna egy lépést vagy kijött volna a ritmusból. a kisfiúra. Megismételte néhányszor a mutatványt anélkül. Voltak rajtunk horzsolások vagy lejött a bőr a térdünkről. aki a következőt tudta megcsinálni: sétálgatott egy kicsit. va­ lósággal megfagyasztotta a vért az ereimben. A szél. és merő pillantást vetett rám. hogy az ember ne sértse meg ma­ gát. Röviddel a nyolcadik születésnapom előtt Mingyar Dondup lá­ mától megtudtam. Volt közöttünk viszont egy fiú. Siettem a távoli part­ szakasz felé. aki átszeli a folyót. hogyan kell esni úgy. azt gondolta: Aha. hogy az asztrológusok számítása szerint a szü- . ez itt egy sekély szakasz. Egy szélroham felkapta a köpenyünket. Én ugrálni tudtam a gólyalábon. egyenesen a feje fölé. és én gyorsan földet értem. Mivel látta. majd ahogy beljebb mentem a közepére. Megkapaszkodott a bot végében. amely majdnem mindig fúj Tibetben. összegabalyodtak a kezek. Rettenetesen csúnyán beszélt. Akkor rohanó lépteket hallottam. a lábak meg a gó­ lyalábak. Persze volt néhány esetlen fiú. hatal­ masat estem: a támaszték eltört. De ritkán sérültünk meg komolyan. Leültem és beereszkedtem a vízbe. a férfi megmarkolta a partot és kihúzta magát a folyóból. A dzsúdóban meg­ tanultuk. s máris felborultunk.

A napko­ rongról többmillió kilométerre lövellnek a lángok. hogy mesterem is ott lesz. Úgy hisszük. tudtam. Ám később részletesebben is leírom az ezzel kapcsolatos élményeimet. a harmadik szem megnyitása után olyannak fogom látni az embereket. Lefekszik pihenni. A szellemet a halál pillanatá­ ig „ezüst szál" köti össze a fizikai testtel. Ilyen az emberi aura is. Még mindig ott van. a szellem kiszáll a testből és ellebeg. az ébredés döbbenete eltorzítja az álomemléket.mindenki megtanítható rá. hogy tanuljon és fejlődjön. A testet körülvevő aura csupán az emberben égő életerő tükrö­ ződése . akik gúnyolódnak az ilyen dolgokon. Hitünk szerint az ember azért van gyenge fizi­ kai testében. amikor az ember alszik. akit érdekel. Az átlagember nem látja a napudvart.84 HARMADIK SZEM letésnapomat követő nap megfelelő időpont lenne a „harmadik szem megnyitására". Nem zaklatott fel. vagy el­ hagyja ezt az életet. Nyugaton a tudósok mérni tudják az agy elektromos hullámait. és tökéletesen megbíztam benne. és az álom éber állapotban teljességgel lehetetlennek tűnhet. melyeket az alvás szellemi síkján élünk át. hogy az emberek hisznek benne vagy sem. . Az álmok olyan élmé­ nyek. elgondol­ kozhatnának ezen és gondolhatnának a nap udvarára is. A hitetlenség nem tünteti el. Mikor a szellem visszatér a testbe. hogy ez az erő elektromos. Valójában nem számít. hacsak nincs az ember kiképezve. azok. Számunkra a test egy héj csupán. Az alvás alatt visszatér a létezés egy más síkjára. a Legfelsőbb Tudat működteti. hogy megfelelő feltételek kö­ zött lássa. ugyanolyan mint a villám. A magasabb Én. amilyenek. de teljes napfogyatkozáskor mindenki megnézheti. amely akkor veszi át az irányítást. és amikor jön az álom. A harmadik szem megnyitásával képessé váltam többek között ennek az aurának a meglátására. Mint ahogyan korábban többször elmondta nekem.

Töltsd. sem istentiszteletre nem kellett mennem. ahogy akarod a napot. aztán áthúzta egy mécses lángján. bárcsak szerezhetnék egy bőrcsónakot és azzal sodródhatnék a folyón. és ezen a napon szabad voltam. Nem sokkal alattam a Potalát láttam csillogó tetőivel. ahol várakoznom kellett. Kora reggel Mingyar Dondup láma azt mondta: . ahol kereskedőket láttam. . Gyógyfüves borogatást tettek a homlokomra és szorosan a fejemre kötözték. fejemet a térde közé fogta.Nagyon kelle­ mes volt heverészni és lustálkodni a napsütésben. és a szobába belépett három magas rangú láma. A láma néhány percig nézte az eszközt. Ekkor bemen­ tem abba a kis szobába.Ez elég fájdalmas lesz Lobszang. Az egyik erőteljes láma leült mögém. csak nem kör. és a hegye helyett az U élén kis fogak voltak. Mingyar Dondup láma megfogta a kezemet és így szólt: . egyikőjük Mingyar Dondup láma volt. Azt kívántam. a homlokomat tisztára és szárazra törölték. azaz Ékszer park tavainak kéklő vize. megszületett az este. szóra­ kozzál Lobszang.Eljött a születésnapom. Óvatosan leszedték a borogatást. de csak 85 . le­ beghetnék délre. Túl gyorsan telt el a nap! Ahogy meghalt a nappal. hogy sterilizálja. A második láma kinyitott egy dobozt. és elővett belőle egy fényes fémeszközt. szürkületkor majd jövünk érted. sem órák­ ra. Este újból bejöttek hozzám. Mögöttem a Norbu Linga. Puha bőrcsizmák a kinti kövezeten. hanem U alakú volt. a Kjicsu révnél. Lyukfúróra emlékeztetett.

Ezután enyhülni kezdett. Hirtelen „reccs". hogy a fogazat átfúródjon a homlokcson­ ton. az operatőr végtelen elővigyázatossággal tovább és tovább csúsztatta a lemezkét. mikor a vége megakadt a csontnál. ahogy az eszköz áthatolt a bőrön és a húson. én meg benne. melyet előzőleg tűzzel és gyógynövényekkel acélkemény­ ségűre edzettek. aki operált. és ugyanabban a pillanatban megállt az éber opera­ tőr kezében. hogy valaki tüskékkel szurkál. A lá­ ma. majd meg­ kérdezte: . mikor ez utóbbi intett a fejével. hogy különféle eszközöket és gyógyfüves olda­ tokat rakodnak ki.Minden rendben? Kezdjük. A homlokom közepére nyomta az eszközt. A falemezt az U két szára közé illesztette. nincs mást tenni. A láma erősebben nyomta. majd becsúsztatta úgy. ki­ csit rezegtette az eszközt. és úgy éreztem. csak nyomást és tompa fájdalmat éreztem. és körbeforgatta a nye­ lét. Aztán. miközben Mingyar Don­ dup láma odaadott neki egy nagyon kemény. ne mocorogj. inkább meghaltam volna. ránézett a többiekre. nagyon tiszta fale­ mezkét. Bízott bennem. égetett. így hát nem mozdultam. akinél az eszköz volt. mintha én lök­ nék egy rugalmas fátyolt vagy engem löknének neki. hogy pont belement a fejemen lévő lyukba. ha teljesen tudatodnál vagy. Láttam. Nem tart nagyon sokáig. A fájdalom egyáltalán nem volt erős.Nos. próbálj mozdulatlan maradni. Hirtelen szúrós. Aztán ez is elmúlt. amennyire csak tudsz. Egy percre az volt az érzésem. s az eszköz átha­ tolt a csonton. amit mond vagy tesz. A láma. csiklandós érzetem támadt az orrnyer­ gemnél. Mingyar Dondup láma figyelt. mintsem hogy megmoccan­ jak vagy feljajduljak. az helyénvaló. Megszűnt és én finom illatokat éreztem. mint nyugton maradni. arrább ment egy kicsit. hogy Mingyar Dondup lá­ ma is elém állhasson. aki biztosan tartotta a nyelet. a szája sarkában a feszültségtől kis ránc húzódott. elhalt. de nem tudtam.86 HARMADIK SZEM úgy lehet csinálni. minek az illatát. Lobszang fiam. tudtam. és azt gondoltam magamban: . Erősen figyelt.Egy percre a fájdalom felfokozódott. mint a tűz. Mintha megállt volna az idő! Nem éreztem különös fájdalmat. és helyette színspirálokat és fehé- . Hirtelen va­ kító fény támadt és Mingyar Dondup láma azonmód azt mondta: Állj! . csak egy tompa ütést. épp most ment le a nap. bevégzik veled így vagy úgy.

és megőrizheti az össze­ szedegetett tények emlékét. Idővel meg tudtam határozni egy ember egészsé­ gi állapotát az aura színe és intenzitása alapján. Mingyar Dondup láma hozzám fordult: . Senki sem látogathatott meg.Külö­ nös élmény volt látni. Csak később jöttem rá.VII. vagy a teleszkóp. és addig. Míg bent volt a falemez a fejemben. Abból. Ahogy új érzékem fejlődött a lámák szakavatott segítségével. hogy a három lámát arany fény veszi körül. A fémeszközt óvatosan kiszedték. eszköz csupán. Megint mások esetleg egy tál vizet. De nemcsak az emberi testet láttam tisztán. hogy ne tudjon mozogni. aztán egyre többet és többet. A HARMADIK SZEM MEGNYITÁSA 87 ren izzó füstgolyókat láttam. és bejött a három láma. A harmadik szem számára fókuszként szolgál. és nem amilyennek mutatják magukat. még mindig őrzöm. amit éltek és hogy a legtöbb ember valóban nagyon különbözően fest. A falemezt bent hagyták két-három hétre. A tizenhetedik na­ pon a szobában teljes világosság volt. van. amilyenek. és mikor nem. a kis szobában kellett maradnom. amely a természeti törvények által láthatóvá teszi az egyébként lát­ hatatlant. Mindegy melyiket. Nagyon egyszerű volt. míg ki nem vet­ ték. hogy az aurájuk volt arany. Lobszang. mégpedig a tiszta élettől. a kristály­ gömb éppúgy. A kristálynézésben nincs semmi csoda. vagy tiszta fekete korongot használnak. Kaptam egy kristály­ gömböt. csak a legszüksége­ sebb enni. Amint a kiálló falemezt helyére rögzítették. az el­ vek azonosak. mikor mondanak igazat. hogy voltak más kisugárzások. . kivéve a három lámát. tudtam. majdnem sötétben. mint a mikroszkóp. aki az üveggömbbel. Előző éj- . ahogyan a színek változtak.Most már kö­ zénk tartozol. A kristálynak és használójának illeniük kell egymáshoz: van. ahogy közeledett a hét vége. melyek túlterjedtek a legbelső aurán. Ettől fogva olyannak látod majd az embe­ reket.és innivalót kaptam. A következő héten beengedtek egy kevés gyenge fényt. hogy kivegye a falemezkét a fejemből. megfigyeltem. amellyel az ember bárki tudatalattiján áthatolhat. aki a kőkristállyal tud legjobban dolgoz­ ni. Az első héten a szobát majdnem teljes sötétségben tartották. akik nap mint nap tanítottak. és használatában nagy gyakorlatra tettem szert.

apám. kimehetek már a többiekkel. bepótolom. Időm másik felében az órákra és a szertartá­ sokra kell járnom.. a füstön méregvörös szikrák villantak át. Ahogy a füst a mennyezet felé szállt. A do­ log nem egyszerűen abból állt. aki gyors és hatékony módszerek­ kel tanít majd engem. mint az ében. Káprázatos volt újra találkozni a fiúkkal. hogy színeket láttam és már tudtam is mindent. mit gondolnak valójában. mert a személy nem eléggé fejlett. meg kellett tanulnom. Az előző tizennyolc napon nagyon keveset kaptam enni.szóltam. A vezetőmmel egy eldugott beugróban ültünk. Az­ nap éjjel zúgó fejjel aludtam. Az operatőr egy eszközzel megfogta a fadarab kiálló részét. ami a hom­ lokomon a műtét után maradt. hanem hogy szemléletem kiegyensúlyozott legyen. No. aki tényleg szeret. és megmutatta a fadarabot. kék füst lengte körül. Kirohantam az ajtón. hogy másképpen látok? Anyám. indulj és egyél. Ám abban a pillanatban főként az evés érdekelt. Az aurája füstkék színű. hiszen na­ gyon éhes voltál. és a vörös szikrák a dühkitöréseket mutatják. Nyüszítve visszarohan­ tam a szobába.Egy égő ember van a folyosón .. né­ hányan féltékenyek rám. Mingyar Dondup láma egy gyógyfüves párnácskát tett a kis pöttyre. hirtelen rántást éreztem. Később hipnotikus módsze­ rekkel is tanítani fognak. Egy alak közeledett felém. ők milyennek tűnnek majd? De egyelőre nem érkezett válasz az efféle kérdésekre. hogy melyik szín mit jelent. Azt mondták. befejeződött beavatásom első szakasza. nem is annyira a tanulás miatt.88 HARMADIK SZEM jel a homlokomat beecsetelték valamilyen gyógyfüves oldattal. Most rájuk néztem és megtudtam. mások meg közömbösek irántam. Milyen lesz mostantól Cu. és alaposan megvizsgáltak. egyikőjük térde közé fogta a fejem. onnan figyeltük azo- . most elhatároztam. akiket olyan jól is­ mertem. és már kint is volt. Van. és ahogyan előzőleg. és mégsem ismertem egyáltalán. és néhány különböző füstölővel együtt rátette. Az operatőr láma egy kis rézedény felé fordult. . Fekete lett. de fele időmet Mingyar Dondup lámával kell töltenem.Lobszang.. Mingyar Dondup Láma kisietett és mo­ solyogva jött vissza. Reggel jöttek a lámák. . A többiek rémült arcomra néztek. csak az evés járt az eszemben. ez csak egy dühös takarító. Reggel ismét bejöttek a lámák.

megfelejtkezvén arról. úgy. Lobszang! Látod azt a színes fonalat. mikor egy kereskedő közeledett: Nézd csak. hogy az. A harmadik szem erejét különösen betegeknél használtuk.Alaposan fi­ gyeld meg ezt az embert. Mingyar Dondup láma így tanított: Nézd azt az embert. hogy tüdőbeteg.Vagy például. Aztán majd azt is megta­ nulod.Később megtanítunk arra. Észrevetted azokat az elhalványult foltokat á fény koszorú sárgájában? Azt mutatja. És ez így ment nap nap után. Azok esetében. Lobszang. mely a legtöbb embertől megtagadta- . akiknek teste vagy lelke beteg volt. A HARMADIK SZEM MEGNYITÁSA 89 kat. olyan. aki hisz abban. Egy este a láma így szólt hoz­ zám: .VII. Abban az időben az istenek a földön jártak és emberekkel keveredtek. és megpróbálták megölni őket. akik beléptek a főkapun. mely a szíve felett vibrál? Az az árnyalat és a vibrálás azt mutatja. Lobszang! Valóban szent ember. . hogyan lehet tetszés szerint be­ csukni a harmadik szemet. mert kibírhatatlanul terhes dolog foly­ ton az emberek gyengélkedését figyelni. akik természettől fogva rendelkeznek vele. hogy az istenek helyébe lépnek. Különleges te­ hetség. nézd azokat a változó hullámsávokat.Fiam. azoknál. ahogy a másik két sze­ med. Most még állandóan használd. hogy akarattal nyisd és csukd. hogy lealacsonyítják magukat! Egy hajlott ko­ rú szerzetes érkezésekor a láma ezt magyarázta: . amit az ember láthat. hogy egy­ szer már sikerült neki. ahogyan ez velem is történt. De az embereknek az a lá­ tomásuk támadt. Legendáink szerint sok-sok évvel ezelőtt minden férfi és nő használni tudta a harmadik szemet. óvatosan és tisztelettel kell vele bánni vele. emlékszik rá. a meg-megszakadó szikrázást! Üzletemberünk azt gondolja. hogy még nem jutott el odá­ ig. most becsaphatja majd az ostoba szerzeteseket. te most rendel­ kezel azzal a képességgel. hogy szent irataink minden szava a szó szoros ér­ telmében hiteles. megfelelő kezeléssel ezerszeresen is meg lehet növelni az erejét. Hosszú évszázadokon keresztül csak kevesen szület­ tek a tisztánlátás képességével. jobban látják az istenek. Büntetésképpen a harmadik szem becsukódott. úgy mint a másik két szemedet. Milyen kis aljasságokra képesek az emberek a pénzért. Egy nap az apát úr értem küldött és magához hívatott: . hogy önállóan gondolkodjon.

amit tudsz. de ne mondj olyat a betegnek vagy a szenvedő­ nek.90 HARMADIK SZEM tott. fiam. Bizonyítsd be ezt. ha betegséget. úgy viselkedj. Mondd el nekik.és sokat fogsz! . sose tégy így. bizo­ nyítsd be azt! . Mikor majd más országokban jársz. de attól még a saját útjukat fogják járni. Csak jóra használd. találkozni fogsz sokakkal. De azt mondom.Az apát úr nagyon tanult ember volt. Mingyar Dondup lámával együtt látogató leszek néhány hétig a Potalában. szenvedést látsz. fiam. Akármit is látsz a tisztánlátás által . hogy másokon segíts.ne fedd fel. hogy néhány napon belül a dalai láma el­ küld majd értem. és a dalai láma orvosa. azt mondta. és sose saját hasznodra. ha árt a többieknek vagy ha érintené az ös­ vényt. ami megváltoztatná az ösvényét. .mondják majd. mint bűvész a vásárban. Mesteremmel. Mielőtt befejezte volna a be­ szélgetést. mert látni akar. amelyen egy életen át járnak. Mert az embernek magának kell megválasztania az ösvényt. Segíts. A tehetség arra jogosít. akik azt szeretnék. . nem hogy ma­ gad gazdagodjál.

aztán állj fel és menj hátrafelé a legköze­ lebbi üres párnához. amit csinálok. . várhatóan a hét végén kerül rá sor. Most nagyon figyelj! Tedd a kezed így és hajolj előre! Egyszer. hogy tökéletes formánkban járuljunk a dalai láma színe elé. nehogy fe­ lesleges sietséget mutass. hogy a Potalában vagyunk audiencián. aztán helyezd a selyemkendőt Őszentsége lábára. vess egy gyors. hogy a tarkódnak ne essen baja. hogy bemutatnak neki és a „belé­ pőbe" nem eshetett hiba. ha már ide értél. amelyet nemigen használtak. eképpen.Úgy volt. .Egyik nap Mingyar Dondup láma közölte velem. benne a dalai láma életnagyságú szobra. Dugd ki a nyelved üdvözlésképpen és ereszkedj térdre. Közel a tanteremhez volt egy kis temp­ lom. Térdelj meghaj­ tott fejjel.Egy figyel­ meztetés akkorra. ha a sarkaddal rálépnél a párnára. Helyezkedj az előző testtartásba. Gyere ide. Próbálnunk kell. hajts meg a fejed. Magadban számolj tízig. és azt játszottuk.Először nézd. Lobszang. így folytatta: . . Mielőtt elindulnál hátrafelé. Oda mentünk. észrevétlen pillantást a legközelebbi párnára. Nem örülnénk. és állj meg úgy másfél méternyire a dalai lámától. A pillanat izgalmában könnyű megbotlani. amit a láma nagy gyakorlatával könnyedén bemutatott.Végigcsináltam mindent. és be kellene mutatnod a hátraesést. Most mutasd meg. még egyszer. hogy a potalai lá­ togatás időpontját kitűzték. a szemed lefelé néz. hogy a nyakadra tehessen egy sálat. Lobszang! Belépsz a szobába. hogy épp91 . aztán harmadszor is.

hogy teljesítményem „méltó tisztelgés Mingyar Dondup testvér tanítása előtt".Kimentem a szobából. . és a Gyógyítás Templomaként. Először a csésze kiesett. megállított: Lobszang. míg küldenek érte. de külön he­ gyen állt. büszke voltam magamra. amikor a páciens már beteg volt! . Másnap reggel. mint egy méltóságos fiatal pap. Térden állva mentem. tapsolt egyet. s a tibeti üdvözlésnek megfelelően kinyújtottam a nyelvem. és elölről kezdtem az egészet. meg kellett várnia. A facsészét el kell rejtened a köpe­ nyed bal ujjában.92 HARMADIK SZEM olyan jól csinálod. mit hogyan kell csi­ nálni. . hogy a láma egy-egy betegségét kikezelje. Az apát úr mégsem vizsgál­ hatta meg a dalai lámát.Na. és végigcsö­ römpölt a földön. mint én. Jól csináltam. akkor most jöhet a következő lecke. Azt mondta. A mi kolostorunk a Potala szervezetének része­ ként működött. és oda­ mentem a szoborhoz. mert nem az volt a feladata. elég ügyes vagyok-e. Hátralépdeltem és végül sikerült leül­ nöm lótuszülésbe anélkül. Ha kellőképp ügyes vagy. és nem. a helyén marad. amikor csak akarta. Ez alkalommal sokkal nyugodtabban jöttem befelé. Lobszang! Hová ügetsz? Most csináld lassabban. mani padme hum". hogy megmutassam. illetve a Gyógyítás Isko­ lájaként ismerték. mondd magadban: „Om. hogy átmen­ jünk a Potalába. Újra kimen­ tem. Akkor majd úgy jössz be. Besiettem. hogy beléphetek. Mikor elhelyezkedtél már. lesétáltunk a hegyről. Gyakoroljunk a csészével és a selyemkendővel!. hogy felbuktam volna. hanem. beékelve a köpeny ujja és az alsó kar közé. A három meghajlás maga tökéletesen sikerült. de aztán hamarosan kitanultam a fortélyát.Azon a héten minden reggel próbáltunk. A rendfőnökünk volt a dalai láma egyetlen or­ vosa. A pénteki napon az apát úr elé kellett mennem. ráraktam a szertartásos khata-t a szobor lábára. A csészét így kell tartani. és a láma je­ lezvén. megkínálnak teával. szombaton. Helyzete nem volt túlontúl irigylésre méltó. így bármely fájdalmat vagy rendel­ lenességet orvosi hibának tekintettek. hogy páciense egészséges legyen. és ehhez igazítsd a lépteidet. mégis a főépületekhez közel ugyan. De szent isten! Elfelejtettem a selyemsálat! Kimentem hát megint. amikor meghajoltam. hogy automatikusan is tudjam. mint egy vágtató versenyló a Cangpon.

felkeltek. hogy megta­ karítsák a lépcsőmászást. bizonyos összegért írtak néhány sort. vagy ahogy mi nevezzük. akik abban reménykedtek. a betegek és gyengélkedők. amely bizonyította. a dalai láma otthonát. és egy „szent inkarnáció által megáldott" emléktárgyak. Anyám ép­ pen kilovagolt szolgái kíséretében. Öregem­ berek nyomtatott horoszkópokat kínálgattak a hiszékenyeknek. a Potalába igyekeztünk. A POTALA 93 De ezen a szombaton nem törődtem az orvos bajával. Voltak. mint egyszerű lépcsősorhoz.Vili. Odanéz­ tem. Nekünk nem jutott időnk ilyesmire. Megint mások. Voltak ott talizmánok. amit himbálódzó üstökben melegítettek. hogy meglátogassa a Szentek szentjét. aztán ismét a földre vetették magukat. Ha csak egy pillantását elkap­ ták. Mindenfelé árusok kínál­ ták portékáikat. a szolgák igencsak sürgölődnek az udvarban. Több ilyennel is találkoztunk. Tömérdek kőlépcső vezet fel a magasba. barátaik támogatásával vagy két bottal sántikáltak végig az úton. már magasan jártunk. mások mindenféle ennivalót. Hogy mit gondoltam akkor. Elárasztották az utat és végigjárták a hatmérföldes kör­ gyűrűt a Potala körül. maradjon csak az én titkom. írnokok is jöttek. és inkább ha­ sonlítható egy lépcsős utcához. pásztorok. A dalai láma rezidenciája az épület legtetején volt. . A fő­ tisztviselők közül sokan fellovagoltak a hivatalokhoz. Lobszang. mások el­ nyúltak a földön. ha nem beszélek róla. Nem egy zarándok hónapokig gyalogolt. nálánál ugyanis senki sem lakhat magasabban. tá­ voli tartományok nemesemberei. hogy lássák a Mindentudó. akik négykézláb kúsztak. és jobb talán. Egy helyen. Cu is közöttük volt.Ott az előző otthonod. mit éreztem. Mingyar Dondup láma megállt és egy házra mutatott: . Nem. amíg fel­ felé kaptattunk. kézi imamalmokat árusított. hogy Lhászában kezeltetni tudják magukat. úgy érezték. A Csakpori lábánál a Potala felé fordultunk. és mohó városnézők és zarándokok tömegébe ütköztünk. Néhányan forró vajas teát árultak. Odább az úton egy csapat vidám ember potalai ajándékokat. busásan kárpótolva lettek a hosszú utazásért és a viszontagságokért. Tibet minden ré­ széből érkeztek emberek. hogy a nevezett személy megláto­ gatta Lhászát és valamennyi szent helyet. elég volt a magamé. Voltak közöttük földművesek. kereskedők és bete­ gek. a lépcsősor az épületeken kívül fut.

ahol aranytömböket. kis hegyen fekszik. és megnézhetném benne a ne­ vünket. a hegy gyomrában . valamint mai rezidenciája volt. hogy még több kemény munka vár majd rám: kemény munka vagy nehézség. Közeledtünkre félrehúzták. A jelenlegi épületek csak háromszázötven évesek. Az egyik függönyös bejárat melletti polcon pihent a Nemesek könyve. és ne­ kem az volt a véleményem. és a hatalmas termetű őr szélesre tárta a kaput előttünk. mert ezen a napon. Ez az épület. Min­ denütt hallottuk az imamalmok kattogását. melyet zöld porcelán sárkányok védelmeztek. mikor kerekek jönnek majd az országba. Tudtam. és beléptünk egy nagy előtérbe. Az utóbbit . Vallási jeleneteket és ősi legen­ dákat ábrázoló gyönyörű faliszőnyegek lógtak a falakon. Végül felértünk a tetőre. . Tibetben ez az egyetlen kerék alakú tárgy. mert felismerte Mingyar Dondup lámát. hogy ez rendkívüli dolog. hogy erőt nyerjek belőle. kis folyosók ágaznak szét belőle. akárcsak mindenütt.94 HARMADIK SZEM A Potala önálló városrész. mi­ tológiai istenek és istennők szobrocskái és zománcozott díszek. bárcsak kinyithatnám. A bejáratot nagy. jakgyapjúból készült gesztenyebarna függöny borította. de egy még régebbi palota alapjaira épültek. azt kívántam.csupán néhány kiváltságos. Mélyen lent.egy óriási barlang húzódik. miért akar a dalai láma látni engem. Továbbmentünk.nagyon jól ismerték itt. valamint ritkaságokat a régmúlt időkből. vagy tudnak egyáltalán a barlang a létezéséről . a reggeli napsütésben felfelé tartottunk a lépcsőn.úgy látszik . Csak nagyon kevesen jártak itt. Alacsony asztalkákon műgyűjtők szívét gyönyörködtető tárgyak álltak. ahol a dalai láma előző inkarnációinak sír­ emlékei álltak. Hosszú idővel azelőtt egy erődít­ mény volt a hegy tetején. az egyik végén van egy tó. Kint. Egy meggyszínű köpe­ nyes. és tudni szerettem voltna. minden gondolat és minden reménység központja. Nyolcéve­ sen nem voltak már illúzióim. A falakon belül vannak a kincstárak. míg el­ értük a tető legtetejét. sárga stólás láma beszélgetett Mingyar Dondup lámával. vagy épületcsoport az ország szíve. ezen a helyen nagyon kicsinek és jelentéktelennek éreztem magamat. mert az egyik régi jövendölés szerint a béke el­ távozik.mivel vulkáni eredetű . Tibet minden egyházi és világi ügyét itt intézik. tömén­ telen drágakövet őriznek.

Mikor leültem. aztán majd elmegyek Kí­ nába.ahogyan az szokás volt -.Őszentsége érdeklődést tanúsít és egyedül akar vele beszélni. és a hosszú szoba távoli végén megpillantottam a Mindentudót. Hallottam néhány figyelemre méltó dolgot rólad. Ezt hallottam: . hogy sebészetet és orvoslást tanulok Tibetben. odavittem egy párnát. Átkarolta a vállam és az ajtóhoz vezetett. ahogyan megjósolták. Megszólalt a dalai láma. így tettem. másfél méterre nem kerültem Tőle. ahol folytatom tanulmányaimat. . végig­ mentem a szobán.menj csak be. Mingyar Dondup láma odaadta nekem a selyemsá­ lat. miért mondja el nekem újra az egészet. fordulj meg és hozz ide egyet. hogy bemenj. amíg kb. Jól ismertem a jóslat min­ den szavát és eszerint is éltem hétéves korom óta. fiatalember. és megfigyeltem. Megkaptam a feljegyzéseket az előző inkarnációdról és az asztrológusok jöven­ döléseit is. mert ekkor visszafelé kellett indulnom a legközelebbi párnához. Megmutatom az ajtót. a fal mellett. köz­ ben ezt suttogta: . melynek füle a vál­ lára ért. hogy . azután megállt és fi­ gyelt. Vezetőm hozzám fordult és így szólt: . és háromszor meghajoltam.Ideje. a tizenharmadik dalai lámát. Előrehajolt.Vili. az­ tán térdre ereszkedtem. Sok külföldi országot bejársz majd. Kezdetben nehéz időket élsz meg.Tedd ide elém és ülj le! . akkor először: Azok a párnák túl messze vannak. olyanokat is. és a sálat nem a nyakamra . Beléptem. mint a közönséges lá­ máké. hanem a csuklómra tette. amit elképzelni sem tudsz.Nincs okod az aggodalomra . Ruhája olyan volt. és aztán lépj be magad. gondold azt. Azt mondta: .csak gyakorlunk. Elfogott a félelem. Sáfrány­ színű selyempárnán ült. Lobszang. rombolást és olyan kegyetlenséget fogsz látni magad körül. Megadatott neked a tisztánlátás képessége. A POTALA 95 ahol vele jártam.Nem tudtam. így folytatta: Nos. hogy beszélgethessünk. Az út hosszú és ne­ héz lesz. De az Ékességes még min- .ahogy egész héten tettük . de végül sikeres le­ szel. amelyekről nem is hallottál. Éppen letett egy könyvet. Meghajtottam a fejem. de eljön a siker. az Ékességest. de a fején magas sárga süveget hordott. hogy mind eléggé meszsze volt. Tudtam. Mielőtt belép­ tem a szobába. Halált. melynek erejét tovább növelték benned a harmadik szem megnyitásával. Most az Ékességes lábára helyeztem. Buzdításképpen picit meglökte a hátamat.

Talán még senki sem beszélt vele így. .A dalai láma rám nézett. értékeli. Mondta. és hogy a legjobb tanárokat jelöli majd ki a számomra.mondta. Mingyar Dondup lámánál. milyen a molekuláris szerkezete.Uram! . semmiféle rendkívüli erőről ne tegyek bizonyságot. és ülj le. hogy egy nyolcéves kisfiú nem. aztán hátra­ hajtotta fejét és harsogó nevetésben tört ki. hogy kivételesen tisz­ tán látok. Amint ettünk. a kereskedést és az aranyat istenítik. megmérjük és savakkal megvizsgál­ juk. Tudó­ saik így beszélnek: .mondta a hí­ vására megjelenő lámának. hogy megragadjuk. hogy Mingyar Dondup láma jó. De most teázzunk! Könnyedén megütött egy gongot.válaszoltam. . akivel valaha ta­ lálkoztam. Mingyar Dondup láma a legjobb ember. Úgy látszott. de sok nyugatival is találkoztam. hogy amikor a nyugati világban le­ szek. figyelmeztetett. . azt gondolod. sem a lélekről. hogy a gya­ nakvás negatív hozzáállásával minden esélyüket elveszítik. mit gondolsz róla.96 HARMADIK SZEM dig beszélt. a láma pedig így folyatta: . . . hogy azt akarja. . amelyeket Indiából importáltak. hogy jöjjön be! . aztán megütötte a mellette lévő gongot. . Bizonyíték. és ne be­ széljek sem az egóról.hívta mesteremet a dalai láma. kicsú­ szott a számon: . .Teljes felelősséget vállaltál .mondják majd neked. Mingyar! .Azt mondtad. az Ékességes Indiáról és Kínáról mesélt.De hát senki sem tudhat többet a mesteremnél. te kis pávakakas! .Mutassátok meg a lelket. Belépett Mingyar Dondup láma.Kérd meg Mingyar-t.Mingyar Dondup láma mel­ lém ült. aki hamarosan visszajött a teával és különleges ételekkel. A dalai láma újra nevetni kezdett. és meghajolt a dalai láma előtt. . milyenek a kémiai reakciói. Egyszerűen nem tudtam tartóztatni magam. Mondjátok meg.Szóval.Hozz egy párnát. Értékeik nem azonosak a mieinkkel. és nem törődnek vele. és parancsot adott a hívására belépő lámának. az pedig bizonyos. hogy bizonyítékokat szerezzenek. igaz? Mondd el nekem.Ezekben az országokban az ember megvitathatja a nagy igazságokat.Ez a fiatalember elmondta. bizonyíték. és én töké­ letesen egyetértek az értékelésével. va­ lóban keményen tanuljak. bizonyítékra van szüksé­ günk . Állítsátok elő. milyen vagy.Voltam Indiában és Kíná­ ban . en­ gedjétek.

és felfedezzük az épület kevésbé ismert részeit .őszentsége azt az utasítást adta. és az okkult tudományok igazi mes­ tere. majdnem olyan hideg volt. mint a jég. Néha attól féltek. előttem terült el Lhasza és az egész síkság. de ez itt átlátszó. A dalai láma szolgálatában állók közül . jó benyomást tettem a da­ lai lámára . Láttam. ahogy bizonyosan megteszed. te­ gyünk így mi is. Aztán derengeni kezdett valami: üveg! So­ sem láttam még síküveget. . pihenjünk le egy időre. Aztán hozzám fordult: . és nem lehetett keresztüllátni rajta. akár a víz. A sárkányzsinórhoz tört üveget hasz­ náltunk. Aztán így folytatta: . az épület legfelső szint­ jén kapunk szobát. egy másik szobába. és hogy egyetlen ajtó se legyen zárva előttetek. . Mikor befejeztük. és nagyon óvatosan megérintettem a látható semmit. Tervezd meg.Még szólt néhány szót. épp csak. A bal lábamon húzódó seb még mindig sok bajt okozott. s emellett síkos is.Itt maradunk néhány napra. Az színezve volt. meghajoltunk és eltávoztunk. Kinyújtottam a karom. hogy Mingyar Dondup láma titokban na­ gyon elégedett velem.Ideje betöm­ ni a lyukat a gyomrodban. hogy egyek. ahogy csak akartok.VIE A POTALA 97 Lobszang Rámpa képzéséért. vezetőd régi barátom.Jó néhány alacsonyabban lévő folyosót és termet nem nyitottak ki az elmúlt kétszáz esztendő­ ben. legnagyobb meglepetésemre. aztán felkeltünk. ha szükséges. . Mingyar Dondup láma azt ajánlotta. és megborzongtam a lát­ ványtól. és fordulj hozzám. Ezekből a termekből sokat megtudhatsz a tibeti történelem­ ről. Ezen a helyen jól esznek. Oda vezetett minket. Itt.Nem volt szükségem több bátorításra. Lobszang. Pihentem egy órát. . Megdöbbentem. Mingyar Dondup láma kivezetett a szo­ bából. és azt mondta. Időről időre én is megnézem őt. és akkor vezetőm teát és ennivalót hozott. hogy úgy jöhettek-mehettek.Fiatalember! Jól válasz­ tottál.mondta. hogy látni le­ hetett. Fájt és bi­ cegtem. és úgy gondolja. az ablakokon az olajjal átitatott anyag helyett valami megfoghatatlan volt. esetleg nyomorék maradok. hogy mindketten itt. .a rezidencián senki­ nek sem volt lámánál alacsonyabb rangja . és a lapos tető távoli részére mentünk.az egyik odajött hoz­ zánk. de az vastag volt.

hogy Tibet különleges ország volt. hogy ezoterikus tudásunk gyarapodhasson és terebélyesedhessen. és játszani fog rajta. hogy életemben először tükörbe néztem. és körülnéz­ tem. . és egy kétségtelenül tekintélyes méretű orral. A csőben egy ember lovagolt felém.biztos valami hangszer. és intett. . és majdnem elájultam a kábulattól. Gyakran eszembejut. Régóta felismertük. amikor egy nyugati ember azt mondja valamilyen okkult dologgal kapcsolatos állításra. a másikat odatette az arcához. őt viszont rázta a nevetés. te­ leszkópok. Mingyar Dondup láma kitárta az ablakot. Teleszkóp! Sosem lát­ tam ilyet. a balt tartsd csukva. Gyanakodva néztem. aztán azt mondta: . aki a csőben felém lovagolt. és nagyon szerette nézegetni a környező vidéket. A vízen találkoztam már halvány tükör­ képemmel. hogy mást lássak. Egy ideig piszmogott a csővel. Sose felejtettem el annak az embernek a látványát. és felkapott egy rézcsövet. Nevetett. Azóta sem vesződöm velük. hanem a szeméhez illesztette.Még jobban nevetett.Aha! . aztán a cső egyik végét kidugta az ab­ lakon. Belenéztem. és természetesen nem ismertem fel azt a szörnyű kis teremtést. meghúzta.Őszentsége azt mondta. de a tükör túl őszinte volt. nézzek bele megint a csőbe. A mi fizikai világunk ráérős. akit ott láttam: egy sápadt arcú fiúcskát nagy vörös heggel a homlokán. és négy darab jött ki . hogy „lehetetlen". A kereket se akarták. Itt történt az is. Nekem az az élmény volt „lehetetlen"! A dalai láma sok teleszkópot hozott magával. Megfogta a csövet. Mingyar Dondup lámán kívül senki sem volt a szobában. . A kerekek a gyorsaságot és az ún.Nézz bele. . Tele voltam gyanakvással. Oldalra ugrottam. olyankor. mintha egy bőrrel borított trombitadarab lett volna. Azt lehetne gondolni. civilizáci­ ót szolgálják. . meg­ babonázott.magyarázkodtam.egyik a másikából. amikor meglátta az arcomat. de engedelmeskedtem. hogy az okkult tudományok mestere vagy . De a végét nem a szájához.98 HARMADIK SZEM Ám ez még nem volt minden. Vezetőm kis­ sé elfordította a csövet. tükrök nélkül. hogy a rohanó kereskedelmi vi­ lágban nincs idő szellemi dolgokra. Lobszang! A jobb szemeddel nézz. mikor hazatért Indi­ ából. amely úgy nézett ki. de az emberek nem is vágytak ilyesmire. azt gondoltam.De miért kell tréfát űznöd a ta­ nítványodból? .gondoltam.

hogy a remete szeme fokozatosan hozzászokjék a fényhez. értelmetlen létezés. de nem azért fejtenek ki erőt. hogy ilyen erők legyenek rábízva. Mindez korántsem olyan ste­ ril.akármi legyen az .nem hagyhatja el helyét. és gondolati úton megolvassza a havat maga körül. A gondolatok. A gondosan irányított és részben sűrített gondolat az. Nincs odabent semmi. se semmi. egy másik világ teremtménye. és egész életükre ott maradnak. de az efféle dolgokat nem a szenzációhajhászok örö­ mére mutatja be. A cella általában kis helyi­ ség. hangbiztos tolóablakon keresztül. A remete belép. Sokan közülük néhány hét múltán újra visszamennek a cel­ lába. se fény. talán két méter vastagak. Néhány láma. először három év.Tibetben jól tudjuk -. csupán a természeti törvények eredményei. A tanárnak teljesen biztosnak kell lennie tanítványa erkölcsi integritásában. három hét és három napra. Az Életről. A rést nap mint nap nagyítják. ami képes megmozdítani egy tár- . Igaz. hogy meztelen üljön a hóban. szellemként vándorolhat a világon és a gondolat útján segíthet. és visszavonulnak kies lámako­ lostorokba. A POTALA 99 Négyezer éve ismerjük a tisztánlátás igazságát. hogy a naiv nézőket szórakoztassák. a telepátiát. és más metafizikus tudományokat. Tibetben a tanár mindig meggyőződik róla. és remetecellákban laknak. az okkult tudományok mesterei testeket tudnak felemelni érintés nélkül. akik közösségben tudnak legjobban fejlődni. . amikor előjön. és saját kívánságára befalazzák. Az erők tehát egyáltalán nem mágikusak. Tibetben vannak olyanok. hogy tanítványa morálisan alkalmas-e arra. se bútor. amelyet hegyoldalra építenek. az Ember természetéről elmélkedik. ezért a metafizikai erőkkel sosem élnek vissza. másokon a magány segít. A remete a cellában marad. mint ahogy az ember esetleg gondolná.Vili. Tartózkodásának utolsó hónapjaiban kis lyukat vágnak a tetőre. Fizikai tes­ tében semmi okból . hogy sok láma képes rá. és ha egyszer kisza­ badul a hús kötelékeiből. hogy beeresszenek egy kevéske halovány fényt. A kőfalak vaskosak. Az anyag sűrített energia. energiahullámok. csak az üres kődoboz. Egyszer egy nap beadnak neki élelmet egy fénybiztos. Az ember szellem. máskülönben megvakulna abban a pillanatban. hisz csak a megfelelő embereket tanít­ ják. hogy ne hatoljon át a hang rajtuk.

amely kevés ember számára elérhető. olyat. mint ez. hogy több megvilágosodást éltem át. most állj ide. A Potalában tett látogatásom eme képzés első szakaszaihoz kapcsolódott. de azt is. Az én ezoterikus fejlődésem nem járt együtt bezárkózással. de . és sokat használtam: azokat a helyeket nézegettem rajta. Még az első látogatás alkalmával bevitt egyszer egy teljesen sötét szobába. . amelyeket olyan jól ismertem. egyszerűen köznapi természeti törvények működtetik. Elég annyi. hogy elvégezzen egy bizonyos cselekvést. ha a pilóta a sűrű ködben nem lát semmit? Kis tanu­ lással. amely arra késztet vala­ kit a távolban. aki remete akar lenni. A falon azonnal megjelent előttem Lhásza fordított képe. Mingyar Dondup láma aprólékos pontossággal elmagyarázta. ha mikrofonon keresztül a leszállópályára irányítanak egy repülőgépet. nők. milyen elvek alapján működik. ahol mindennapos ese­ mény. Olyan dolgokra tanítottak . Nem csupán a teleszkóp működését. . Aztán elfújta a mécses lángját. nincs benne semmi csoda vagy varázs­ lat.legyen bár nagyon hosszú életű -. Mindent megmagyarázott. és minden a helyére került. hogy megértsem. Elbűvölt a teleszkóp. egy átlagos remeténél. és valamit csinált az ablak fatábláival. mi miért történt. mind fejjel lefelé jártak! Aztán a kép hirtelen villant egyet. nem kellene gyarló eszközöket használni. hogy lehet hangtalan fütyüléssel kancsót vagy köcsögöt összetör­ ni. félretéve a szkepticizmust meg lehetne tenni ugyanezt a te­ lepátia segítségével is. amelyek nem írhatók le ilyen könyvben.100 HARMADIK SZEM gyat. Ugyancsak a gondolat. Lobszang. nem vonultam vissza hosszú időre a teljes sötétségbe. és figyeld a fehér falat! . hogy alapos ma­ gyarázatot ne kaptam volna a szóban forgó törvényekről. de erről majd később.más módszerekkel és hipnózissal is. ez egyszerű volt. Képzésem a dalai láma közvetlen parancsára sajátos célra irányult. milyen okok húzódnak a háttérben. Férfiak. Miért olyan nehéz elhinni ezt abban a világban. és jakok. Más formát öltött. „hisz ez varázslat!" anélkül. úgymond „gondolatra". és nem érdemelt további gondolkodást. A magyarázat a „fénytörés"-ről valóban mindennél jobban zavarba ejtett: hogyan lehet a fényt megtörnP.Na. Tudtam már. So­ sem mondhattam.mondta. de immár másként szabályozva vezet a telepátiához. Cso­ dálkozásomban felkiáltottam.

A Potala raktárai tömve voltak csodálatos szobrokkal. A motívumok ta­ nulmányozását jelentette ez. akit istenükként tisztelnek. miután beszámoltam a tárgyról szerzett benyomásaimról.VIII. De jobban érdekelt a tó. ölelkező figura azt az eksztázist fejezi ki. Ölelkező férfi és női szellemeket áb­ rázolnak például. Azt mondták. hogy saját mércénk szerint ítéljük meg más országok népeit. Nagyon kár. hogy a keresztények szimbóluma egy megkínzott. A POTALA 101 hogy fényt is lehessen törni?! Egész addig nem értettem meg a dol­ got. amíg egy speciális szerkezetet nem hoztak a szobámba. méghozzá a javából. hogy kiderítsem és pszichometriai benyomást szerezzek róla. Majdnem valamennyit szobákban raktározzák. óvato­ san másztunk lefelé a végtelennek tetsző lépcsősoron. Lobogó fáklyákat vittünk magunkkal. Mielőtt eljöttünk a Potalából. hogyan törnek meg a fénysugarak. csak egyet nézhetek meg. Évszázadokon keresztül sokfelől. a többit majd egy későbbi időpontban. aki látott néhányat közülük. Lobszang. Örültem. de a képeknek messze nem az obszcenitás a cél­ ja. mikor láttam. valóban. A két meztelen. amely. mi történt később. régi könyvekkel és gyönyörű vallási témájú festményekkel. szemérmetlennek tartja őket. amelynek fényét különféle lemezek takarták. A falakon különös diagramok voltak és ismeretlen jelene­ tekről készült rajzok. nemcsak Tibetből érkeztek ajándékok a Potalába. szögek­ kel keresztre feszített ember. ügyes vagy. mindig az éppen uralkodó dalai láma részé­ re. Az alagutakat . Ez egy lámpából állt. és azt is. Végre beléptünk . hogy valamennyien hajlunk arra. amely a Tudás és a Helyes Elet egyesülését követi. Akkor észleltem. úgy mondták. megnéztük az egyik föld alatti alagutat.így mondták ne­ kem . és utána már semmi sem lepett meg. hihetetlenül elborzasztott. Elismerem. és egyetlen tibeti sem tekintené annak. Aztán. és nagyon él­ veztem. Az a na­ gyon-nagyon kevés nyugati ember. több mérföldre nyúlik az egyik folyosó végétől. vezetőm egy könyvből felolvasta nekem pontos történetét.Iga­ zad van. mert egyre többször és többször hallottam: .számtalan évszázaddal ezelőtt vulkánikus tevékenység hoz­ ta létre. miért éppen ezeket az ajándékokat küldték. és csúszkál­ tunk végig a sziklás átjárókon.

merre van az előre. Ahogy finom csapásokkal tovább eveztek. amilyet még soha életemben nem láttam. nem tudták. a sötétség olyan volt. amikkel hajthatják. hogy a sziklában van egy aranyréteg. amely egyre szélesebb és szélesebb lett. Fekete volt és mozdulat­ lan. Odamentem. Hallgattam tanítómat. csillogott a fáklyák fényében. kutattak. mint tónak. darabokban szilárdult meg.102 HARMADIK SZEM egy alagútba. A hirtelen mozdulattól a hullámok felcsaptak a fedél­ zetre. de kicsit arrább valami ragyogott a falon. öt-hat méter hosszú lehetett. és vízre eresztették. bi- . A tutaj hirtelen megbillent. megsemmisítő szorítást éreztek. inkább látszott fene­ ketlen kútnak. amelyekkel a fagerendákat egymáshoz erősítették. Az aranyat nagy hő olvasztotta ki egykoron a sziklából. és húzza végze­ tük felé. Fel­ szerelték fáklyákkal. és olyan víz szélén álltunk. Néhányuknak még sikerült nagy levegőt venni. Kb. tökéletes sötétség borult rájuk. és az emberek csuromvizesek lettek. Még tettünk vagy száz métert. Sehol egy fény. Meddig utaztak. szörnyű. szintén fekete volt. kegyetlen óriás ragadta el őket. Forogtak. amilyenhez hasonlót a föld felszínén sohasem látni: tömör feketeség. Sok-sok évvel ezelőtt kalandos kedvű szerzetesek készítettek egy fatutajt. Érezték. és láttam. a víz alá merültek. A tutaj felgyorsult. míg hirtelen eltűnt a mennyezet: nem láttuk. és hozzá evezőket. valamennyien elszédültek és rosszul voltak már. hogy tö­ rékeny tutajuk a vízidémon markába került. szél kerekedett. odáig már nem jutott el a fáklyák fénye. egyetlen hang sem törte meg a csendet. Mérföldeken át eveztek. Beleka­ paszkodtak a kötelekbe. kábító üté­ seket. hogy már-már láthatatlan. Egyetlen hullám sem fodrozta a vizet. amin álltunk. akár egy aranyszínű gyertya viaszcseppjei. amit mesélt. A többiek nem voltak ilyen szerencsések. el­ fújta a fáklyákat. merre is menjenek. ahol már nem lát­ ták a falakat és a mennyezetet. tétovázva. és merre a vissza. Lerepültek a tutajról.Eltévedtek. zöldes. és élénken magam elé képzeltem. körbe­ körbe. így folytatta: . Nyikorgó-csikorgó hangot hallottak. Úgy érezték. annyira fekete. Fény támadt. és a fejemtől a térdemig érő magasságban helyezkedett el. egyszer csak egy tágasabb helyre értek. A szikla.Ez a tó a folyóhoz megy innen negyven mérföldnyire. a víz elsodorta őket. nem tudták. Mingyar Dondup láma törte meg a csendet: .

. hogy kihalássza magának. nagy mu­ latság lenne átkutatni a tavat. hogy nem hoztunk tartalék fák­ lyákat magunkkal. aztán erősebb fény. Először azt hitték. azt gondoltam. Végre is egyikőjük feléledt annyira. és azért jött.A távolban a Potalát látta. az meg beleegyezett. el­ hajította. Lobszang. Azóta kevesen vállalkoztak rá.Itt tároljuk a tartalékot. amelyek már csak pislákolva égtek. bárcsak lenne egy tutajom. No. és meggyújtotta őket azokról. meghaltak és a tibeti mennyországban vannak. vérezve vízbe fúlt. A fáklyák már alig égtek és úgy tűnt. megtudod ké­ sőbb. Néhány éven belül eleget tudsz majd ahhoz. tanulj. Látta az összetört tutaj lebegő roncsait. majd hirtelen a ragyogó napsütésbe repítette őket. A POTALA 103 zonytalan. hogy együtt fedezzük fel ezt a helyet. hogy ők szerzetesek (a köntösük ugyanis teljesen leszakadt róluk). egyszer csak felnevetett és azt mondta: . De most tanulj fiam. Akkor lépéseket hallottak maguk mögött. körös-körül zöld réteket és legelésző ja­ kokat. de minek fecséreljük testi erőnket. Belegondoltam az egészbe. másként nehéz lenne kita­ lálni innen a sötétben. hogy bejárjam vele a tavat. egy pásztor né­ zett le rájuk. Egyiket fel is kutatták. Valami. A szerzetesek több mint fele kékre-zöldre verve. induljunk! . Valami rejtett fal­ mélyedésből fáklyákat húzott elő. és kotorászni kezdett. Abban a pillanatban Mingyar Dondup láma a távolabbi falhoz fordult. Hármójuk­ nak nyoma veszett. hogy elmegy a Potalába hordágyért. Majdnem újra összeesett a megdöbbenéstől. Mindkettőnkért. Ahogy elfordultunk a tótól.Vili. hogy szigetek vannak nem messze amögött a terület mögött. Végül a két szerzetesnek sikerült meg­ győzni a pásztort arról. hogy hamarosan vakon fogunk tapogatódzni az alagutak sötétjében.Igen. órákon át élet-ha­ lál közt vívódva hevertek. a beavatásodkor. Két ember menekült meg. amelyet fáklyáink fénye be­ világít. hogy felfedező útra induljanak a tavon. vagy valaki megtekerte. mikor asztrálsíkon is el tudjuk végezni a kutatást! Igen. Lobszang. de tudott dolog. Vezetőm figyelte az ar­ comat. és azt kívántam. képes le­ szel rá. hogy körülnézzen. akik megmenekültek. ők kiértek a partra. Hogy mit találtak. Azok. butaság volt.

A tó kivezetése mélyen a vízszint alatt van. a kis ligetet a dalai láma előző inkarnációjának parancsára ültették. Az egész helyet valami rejtély lengte körül. és miért nem nézzük meg. . hogy újra eljöjjünk ide. még akkor is. otthon van a rajzok között és az alagutakban. Nem tudtam elvisel­ ni a gondolatot. időnként megáll­ tunk. Ahogy ránéztem mesteremre. láttam.Amikor felértünk. Felmegyünk a tetőre.Lobszang! Úgy motyogsz itt. nincs ott semmi érdekes. mintha óriásokat ábrázoltak volna. hogy kifújjuk magunkat. a helyet egy facsoporton kívül semmi sem jelöli. Még néhány lépés. amely úgy negyven mérföldre volt innen. amit a teleszkópon keresztül ne lámánk. mint egy öregember. meg különös gépezeteket. ha van lehetőség arra. és teleszkóppal megnézzük azt a he­ lyet. hogy évekig találgassak és így jussak el a megol­ dásig. és megint a világosban leszünk. miért nem lovagolunk ki a helyszínre. amelyek meghaladták felfogóképességem határait. és ha rejtélyről hallot­ tam. . ahol az egykori szerzetesek kiértek a felszínre. Nagyon vártam. ha eközben jelentős veszedelem fenyeget.104 HARMADIK SZEM Küszködtünk felfelé a meredek folyosókon. Mingyar Dondup láma azt mondta. Mingyar Dondup lá­ ma félbeszakította a gondolataimat: . megkérdeztem. vagy megnézzünk egy-egy képet a falon. mindig megpróbáltam a mélyére hatolni. Nem értettem őket. legalábbis olyasvalami. hogy megleljem a választ.

Ideje volt köszönetet mondani a lámáknak. melyek rejtve vannak a Potala elől. nemsokára visszajövök. Lobszang. hogy a teleszkópon át még utolsó pillantást vessek a vidékre. De indulni kellett. vissza a Vashegyre. zihálva átadott egy üzenetet Mingyar Dondup lámának. Lihegő szerzetes rohant felénk. mikor hasonló csínyeken buzgólkodtam. akik rövid látogatásunkat olyan kellemessé tették.Ezzel sar- 105 . amit gyor­ san meg is ettem. Az „indiai ételek"-et az ő gondjaira bízták. hogy különösen kedvesen elbúcsúzzunk a dalai láma személyes intéző­ jétől. A Csakpori egyik tetején kis nö­ vendék olvasott a hátán heverészve. A mellettünk elhaladó szerzetesek hátrafele mutogattak. és időnként apró kavicsokat hajigált le az udvarba. hogy visszatérjünk Csakporiba. . próbálkozásaimat a jövőben az épületeknek azokra a szárnyaira korlátozom. Indulás előtt felrohantam a tetőre. Biztos megked­ velt engem. mert rájöttem. Megálltunk. mögénk. ahogy visszahúzta a fejét. mert készített nekem egy búcsúajándékot. El­ tökéltem. Igen kényelmetle­ nül éreztem magam. Mesterem megállt. A lencsén ke­ resztül láttam arcán a manós vigyort. hogy a csodálkozó szerzetesek ne vegyék észre.Másnap reggel komótosan nekikészülődtünk. Félúton lehettünk. A Potalában tett látogatás olyan volt. mikor hívó kiáltást és kiabálást hallottunk. Elindultunk lefelé a lépcsőn. .Várj meg itt. hogy dalai láma kétségkívül engem is rajtakapott. akár egy nyara­ lás. a szerzetesek kopasz fejére. Ideje volt.

s az ál­ la majd leesett a csodálkozástól. amely már készen is állt. gyors mozdulattal U alakú vágást ejtett a bő­ rön. De több ön­ uralmam volt. Még mielőtt hozzá­ kezdett volna a műtéthez. Az arca ólomszínű volt. a bőrdarabot visszahajtotta. beleszórt néhány gyógyfüvet. az életerő . és elkiáltottam magam: . A koldusok és a zarándokok ijedten menekültek utunkból. ő visszanézett. hogy mindkét nyereghez egy-egy táska van rögzítve. gondoltam. és majdnem hanyatt estem. Láttam. lemos­ tuk vele az öregember fejét. berakta a szükséges eszközöket egy fer- . és ismét felment a lépcsőn. mindketten megfogtunk egy-egy csomagot. remeg­ ni kezdtem. . az egyik apátot komoly baleset érte. amint éppen felém lovagolt. eközben pedig arra gondoltam. mert megláttam apá­ mat.Szállj fel. akinek az esés következtében betört a koponyája. és vezetőm megtisztította saját kezét. ahol szerzetesek vártak ránk. Amikor az oldat kihűlt. és nyomást gyakorolt az agyra. cso­ dáltam a kilátást. mint amennyit feltételeztem magamról: kiegyenesí­ tettem a hátam és mereven átnéztem Lhásza felett. ahol a letört rész belógott a koponyába. Mingyar Dondup láma forró vizet kért. hogy szabaddá tegye a csontot. Hamar a Szera kolostorba értünk. Ránéztem.Apám! . továbblovagolt. aki a hátán feküdt. s mi több pont a Potala lépcsőin. Körülbelül fél óra múlva Mingyar Dondup láma egy másik lo­ vat vezetve lefelé lovagolt a lépcsőn. Egy csontdarab behor­ padt. Újabb adag oldatot kent rá. Azután. Amíg kavartam.Vissza se pillantott. Amikor megkapta. kimondhatalan fájdalmamra.mintha kihunyni készülne alig-alig pislákolt benne. Nagyon-nagyon óvatosan megvizsgálta. Lobszang. és az egyik apát bevezetett egy öregemberhez. közönyösen továbblovagolt. Elgondolkodva megfordultam. el előző otthonom mellett. és megtalálta azt a helyet. most aztán nyilváno­ san megszégyenülök.106 HARMADIK SZEM kon fordult. mikor felismert. Szerába kell sietnünk. Néztem távolodó alakját. Végigvágtattunk a Lingkhor úton. biztos vezetőm felszerelése. Tétlenül őgyelegtem. A szemem égett. A vágás a gyógyfüvek miatt csak kis vérzéssel járt. megvizsgálta az öregembert. tudomást se véve rólam. és nézegettem régi otthonomat. Leugrottunk a lóról. Kivett egy éles kést.

Az megmozdult. ezért küldtem üzenetet a csúcsra. milyen egy másik kolostor.Meggyó­ gyulsz. Odamentem az ablakhoz és kinéztem. A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 107 tőtlenítővel telt tálba. Néhány napig rossz lesz a közérzeted. forró fertőtlenítőben.miután agya megszabadult a nyomástól . Még nem végeztem be a feladatomat. míg a másik pálcát vésőként használva a csont alá nyúlt. amelynek egyik oldalát előzőleg érintetlenül hagyta. nem okoz majd problémát.Ügyes voltál. Különleges óvatossággal behelyezte a legvé­ konyabb élt oda. Sokban különbözik a miénktől. és halványan elmosolyodott. hogy félig ülő helyzetben legyen. A csontdarab helyére került. Most körbevezetlek ezen a közös­ ségen. meglátta. és gondosan visszahajtotta a bőrleffentyűt. úgy. hogy kivehesse belőle. Benyomta a koponyacsont és a kissé megemelt csontdarab széle között a résbe.lassacskán visszatért az életerő. hogy ne feküdj laposan. egyik végén lapos és fogazott ezüstpálcát. ahol a törés a legszélesebb volt. óvatosan megnyomta a csontot. az öregember hunyorogva kinyitotta a szemét.Úgy fogtam az edényt. Há­ rom-négy nap múlva már nem lesz okod az aggodalomra. Mesterem figyelmesen nézett rá és így válaszolt: . és az ezüst. egy-két napig fáj majd a fejed. egy kis ezüstpecket. de ha elmúlik. hogy a normális szint felé kerüljön. . majd kivett belőle két. és mereven tartot­ ta. . és így szólt: . Hátát megtámasztottuk néhány párnával. megint csak nagyon finoman kiemelte a lifegő csondarabot. amit akar. mikor alszol.Beecsetelte gyógyfüves oldattal. Kifőzött lófa­ rokszállal összeöltötte. azután az egészet bekötözte egy ugyancsak kifőzött vászondarabbal. Lobszang! . mivel semleges anyag. Mingyar Dondup láma odalépett hoz­ zám: . .Tartsd ide a tálat. Fino­ man. Érdekes dolog volt látni. Néhány napig legyen melletted valaki.IX. megszárítottam őket kifőzött ruhán. akkor még egy kicsit igazított rajta. Lobszang.Összeforr. és a műtét helyét bekente gyógyírral. hogy Mingyar Dondup láma hajol fölé. és min­ dent gondosan visszapakoltam a két táskába.Tudtam. majd lassan. Megtisztítottam az eszközöket friss. pará­ nyi háromszög alakú éket. . Mikor a kezemet mos­ tam. mehetsz a dolgod után. nem hagyhatom el a testemet. Az öreg apátba . Egy pálcával kitámasztot­ ta. hogy csak te menthetsz meg.

Nem volt olyan tisztaság. A templomok . . és úgy tűnt. mindössze hatezren vannak benne. rendnek és fegyelemnek. mint tízezer szerzetes­ sel Drepung a legnagyobb.Csakporiban kemé­ nyen dolgoztak volna. Szera.Nem. hogy a mi kolostorunkban volt a legnagyobb fegyelem. és ha a szerzeteseknek lustálkodni támadt kedvük. a három kolostor közül Ganden a legkevésbé jelentős. . Jelenleg kétségkívül a kommunista katonák! Csakpori kis közösség volt.válaszoltam.gon­ dozatlannak tűntek.Neve­ tett. Meste­ rem azt kérdezte: . A fiúk csapatokban játszottak az udvarokon . . . de sehol sem volt nyoma annak a tisztaságnak. nincs is szigorú fegyelem. Mindegyik városnyi méretű. Mint a Gyógyítás Temploma. Szera követi kb. és mindazokkal az épületetekkel. Nem kevesebb. aho­ gyan akartak. A szerzetesek úgy jöttek-mentek. A csendes többség rossz hírét mindig né­ hány zajongó költi. . hogy te magad. hogy itt maradj és könnyű életet élj? . és egyike a „három székhely­ ként" ismert kolostoroknak. a többi kolostor többsége nagyon laza volt.a mieinkkel összehasonlítva . és kimentünk a fo­ lyosóra. Az utcákon Kham tartománybeliek cirkál­ nak. még a füstölők is keserűbb füstöt árasztottak. aki a kereket pör­ gette.Lehet. amelyet én már megszokottnak tekintettem. de annál fontosabb. mint Csakporiban. a Vadrózsa-sövény három mérföldnyire fekszik a Potalától. akkoriban ez volt az „orvosi tanulmányok székhelye" és a kormány tanácskozó testületében is számottevő képviselethez jutott. . Tény. . is­ kolákkal. ők a járőrök.Hétezren vannak. melyek a várost várossá teszik. Az imamalmok a legtöbb helyen mozdulat­ lanul álltak. lustálkodtak és senki sem szólt egy szót sem. azt hiszem rengeteg vadember van közöttük. de én nem annak nevezném. vágynál rá. Itt-ott ugyan ült egy-egy szerzetes. elvállalnád a feladatot.Úgy látom.108 HARMADIK SZEM Egy láma gondjaira bíztuk az öreg apátot. Lobszang. Mosolyogva nézett rám. utcákkal. hétezer ötszáz fővel. templomokkal.Rózsasövénynek hívják ezt a helyet. egyedül rendet teremts itt. vagy ahogyan hívták.Nos.

A zenészek mindig készen álltak a szóra­ koztatásunkra. de én már négyéves ko­ romban tudtam őket. önálló város városi szolgáltatásokkal és kénye­ lemmel. Nem jár fájdalommal és egyáltalán nem kockázatos.„dzsúdóra". meg hogy bizonyítsák. hogy önuralomra tegyünk szert és képesek legyünk arra. hogy gyógyí­ tás céljából a beteget öntudatlan állapotba hozzuk. akik a legszigorúbb jellembeli követelmények­ nek is megfelelnek. Az ember öntudatlan állapotba hozható. olyan esetben. A legtöbb férfi s nő is­ merte az elemi fogásokat és dobásokat. amit találtam. sokat kellett utaznunk. vallási és hagyományos dara­ bokat is játszottak benne. mert örömét lelte abban. a „szungtrukjömpa tü depó lelapo"-t nem lehet lefordítani. Az erős ember megengedheti magának. ha törött csontokat kellett összeilleszte­ nünk. Nem minden kolostorban van ilyen képzés. más közösségben nincsenek . vagy fogat húznunk. a tibeti leírását. Mi úgy tartjuk. Csakporiban is volt színház. amikor felébred.mondjuk úgy . mint aho­ gyan a „technikai" szót. hogy ezt a tudományt önvé­ delemre és önkontrollra kellene használni. A dzsúdó a mi mód­ szerünk erősen leegyszerűsített formája. és mindegy. . hogy rövidesen mi történik vele. Rendkívül érdekes: ha vala­ ki beszéd közben vesztette el az eszméletét. Öreg Cu a „dzsúdó" nagymestere volt. az „amarée"-t sem. hogy szelíd legyen. és hogy az or­ szág keményebb. hogy jól végzi a dolgát.egyszerűen azért. A hipnotizált embert pedig olyan hatásoknak teszik ki. Tibetben a lámakolostor nem pusztán a valláshoz vonzódó em­ berek lakóhelye. csak azoknak tanítják. de minket Csakporiban megtanítottak rá. amit tudott. hogy ne élhessen vissza a ráruházott erőkkel. és mindenre megtanított. veszélyesebb részeiben is biztonságosan közle­ kedhessünk. Ennek a fejlettebb rendszernek nyil­ vánvaló veszélyei vannak. hogy megfosszuk a beteget az öntu­ datától. talán a legjobb Tibet­ ben. ezért akárcsak a hipnotizálást. A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 109 Csakporiban tanítottak minket . Ez a legközelebbi angol szó. Mivel orvoslámák voltunk. nem pedig támadásra. még mi­ előtt felfoghatná. míg a gyenge és bizonytalan ember hetvenkedik és dicsekszik. befejezi a félbehagyott mondatot. pl. Arra használtuk a dzsúdót. hogy órák vagy percek múlva nyeri vissza eszméletét. a beavatko­ zásnak semmilyen mellékhatása sincs.IX.

110 HARMADIK SZEM ilyen jó zenészek. távozásra kényszerült és ott kellett menedéket keresnie.Csakporit kivéve . hogy megtudjuk az igazságot. ruhaneműt. A mi modem társadalmunk rom­ lott és szemérmetlen! Vannak nők pl. nyilván sosem voltak azokon a remek helyeken Angliában vagy Amerikában. kereskedők vagy szerzetesek.mint ami­ lyen Mingyar Dondup láma is volt . fizettek érte! Nem minden szerzetes fogadott nőtlenséget. a kolostori börtönben kellett letölteniük a bünte­ tést. Mi több. ahol igazságos tárgyalás folyt ellenük. . ugyanis volt a kolostoron belül egy afféle banknak megfelelő intézmény. Szórakoztattak a „parázna. Voltak. A szállodában kaptak szállást. Mióta eljöttem Tibet­ ből. Volt egy kórház. Csakporiban másként ment min­ den. vagy megváltoz­ tatják a színét. Akik takaré­ koskodni akartak. Akiknek volt pénzük. Legtöbbször a hajukat is fényesítik. Nálunk a beteg szerzetesek jó kezelést kaptak. egyik ember nem befolyásolhatja a másik életét. elég gyakran nevethetnékem támadt a nyugati történetek hal­ latán. akik festéket tesznek az ar­ cukra. Akik ef­ félét állítanak. és jelölniük kell az ajkuk helyét. nemi be­ tegségektől megtizedelt" tibetiekről szóló beszámolók is. kiszedik a szemöldöküket és festik a kör­ müket. luxuscikkeket vagy könyveket. hol van.kezelte. ahol a készpénzüket tarthat­ ták. ahol kevésbé szigorú fegyelem uralkodott.minden kolostorban akár egész éle­ tüket végigaludhatták vagy végigálmodozhatták. hogy előbbre jussanak. vásárolhattak a boltokban élelmet. de a naplopók . A világ minden közösségében akadnak szabály.vagy törvény­ sértők. ahol a helyi polgároknak „ingyenes és bizalmas kezelést" ajánlanak. és orvosi illetve elemi sebészi képzésben részesült szerzetesek lát­ ták el a betegeket.. megtehették. hogy ne lehessen eltévesz­ teni. és ha valaki nem fejlődött. Úgy gondoltuk. Ha bűnös­ nek találták őket. a nőé a jobb oldalon van. A komolyabb eseteket specialista . Nálunk a rendőrszerzetesek tartóztatták le ezeket és állítot­ ták bíróság elé. hagyjuk tehát a dolgot a következő inkarnációra. melyek szerint a tibetiek pl. Hát nevezhetjük ezután a tibeti nőket „szemérmetleneknek és romlottaknak"? De térjünk vissza a kolostori közösséghez! Gyakran jöttek láto­ gatók. Különféle iskolák szolgálták a különféle észbeli képessége­ ket. Nem egy halott testét felnyitottuk. hogy a férfi szíve a bal. azt hiszik. Az eszes fiúknak segítettek abban.

Csakporiban kb. A tibeti oldalak nem olyanok. Kisebbségben voltak. e könyv lapjai. hogy a fes­ ték eloszlása egyenletes legyen. Az egyházi világban a Sárgasüvegesek rendje . ahol a házasság megengedett do­ log. de gyakorlásra megtartottuk a tanoncoknak. hogy könyveiket kinyomtathassák. egyik fakéreg mérgező anyagot tartal­ mazott. Míg ez megóvta a tibeti papírokat a rovarok támadásától. és végeredményben az égbolt térképét mutatták. hogy jól rányomja a papírt. Tibetben nem a fémből ön­ tött betú'mintákat. Asztrológiai tábláink is voltak. amelyeknek hosszúsága meghaladja szélességüket: széles és rövid lapokat használtunk. A térkép üres helyeire beil- . már nem nyomtattunk vele. Rendszerint a papírt is maguk készí­ tették. laza íveket faragott faborítók fogták össze. A VADROZSA-SOVENY KOLOSTORBAN 111 akik úgy gondolták. Ez utóbbi nem volt valami egészséges foglalkozás. száznyolcvan centiméter hosszú és százhúsz centiméter széles vésett fatáblákat használtak. és sosem kötöttük be őket. melyeket még színezni kellett. Nagyon kevés nyomat piszkolódott össze. amelyekre a horoszkópokat állítottuk fel. egy adott személy születésének és fogamzásának idején. míg a harmadik egy nehéz hengerrel követte. ezek úgy hatvanszor hatvan centiméteresek lehettek. mint a tisztán férfiközösségekben. ezeket könyvekhez sosem használtuk fel. ár­ tott a vele dolgozó szerzeteseknek. Falitáblák készültek róluk. Ha a falapra a legkisebb hiba is csúszott. hanem fadúcokat használunk. ők egy külön szektához. Egyes lámakolostorok saját nyomdával rendelkeztek. és általában a „légkör" nem volt olyan durva. a Vö­ rössüvegesekhez csatlakozhattak. nemegyszer kilenc­ ven cm széles és negyven-negyvenöt cm hosszúságúakat . aki félretette. az emberi testet és a különböző szerveket áb­ rázolták. mint pl. Egy másik felvett egy papírlapot és gyorsan ráterítette a fadúcra.a maga kötelező cölibátusával .alkotta az uralkodó osz­ tályt. a „boldog legénykor" a szellem számára nem megfelelő keret az elmélkedéshez.IX. mert a papírgyártásban használatos. A negyedik leemelte a nyomta­ tott lapot. és odaadta egy tanoncnak. olyanok. A különféle. akik komoly fejfájásról vagy még rosszabb tünetekről panaszkodtak.részlete­ zésük bonyolult lenne. Az egyik szer­ zetes egy festékhengert futtatott végig az egész felületen. A „házas" kolostorokban nővérek és szerzetesek együtt dol­ goztak egy jól szervezett közösségen belül.

A Rózsasövény a Lingkhor út legközelebbi részétől kb. mely a halál helyett az életet jelentette egy idős ember számára. Pontosan velük szemben az utcán állt egy csörteti. el­ viszlek majd egy különleges felfedező útra a felföldre. Nem kell sietni. Miután vé­ gignéztük a Rózsasövény kolostort. de hagyok itt néhány por­ rá tört gyógyfüvet. Mielőtt elmegyünk. hogy a csoporttal menj. Még néhány perc lovaglás. . mögötte pedig egy csillogó templom. azt még nem láttuk.112 HARMADIK SZEM lesztettük azokat az adatokat.Legutóbb még szabad emberként voltam itt. tudod. Helyette tanulj velem. és egymáshoz zsúfolódó házak között jártunk. Nem na­ gyon égtem a vágytól. melyek mintha csak védelmet keresve bújtak volna a Dzsokang árnyékába . még mindig nem akarsz szerzetes lenni. és már jobban érdekelték a környező dolgok. Úgy terveztem. visszatértünk a szobába. és úgy láttam. hogy megnézzük az öreg apátot. Szerencsémre Min­ gyar Dondup láma megelégedett a poroszkálással. A hét végén megkez­ dődik a hegyekben az évi gyógynövénygyűjtés. elég jó élet ez. már alig várták. Pedig. Figyelme különösen Mingyar Dondup láma felé fordult. Az idén nem aka­ rom. A bejáratnál lévő udvarban egy szerzetesre találtunk. majd megjegyezte: . hallgattam a kereskedők éles hangját.Mennünk kell most. és felébredhetnék! . melybe épp a közeli Séde Gompa papjai áramlottak. holnap új nap jön. hogy elmenjünk régi otthonom mellett. ahol igen rit- .Veze­ tőm nyilvánvalóan elértette a gondolataimat. Mingyar Dondup láma hoz­ zám fordult. . Távollétünk két órája alatt jelentősen javult az állapota. hogy tizenkét éves korodban levizsgázhass és trapa lehessél. Elbűvölten néztem a kínai boltokat. s amelyeket kiadtunk. ahogyan az árakon civódtak és alkudoztak. meghagyom a használati utasítást az ügyeletesnek. Bárcsak az egész álom lenne. úgy tűnt. melyeket a nagy gonddal készített ma­ tematikai táblázatokban találtunk.Át­ megyünk az úton a bevásárló utcához. nem mint szerzetesnek tanuló növendék. két mérföldre van. mely az ego halhatatlansá­ gát szimbolizálta.Kivett három kis bőrzacskót a táskájából és átadta.Nahát! gondoltam.Szóval. mert azt mondta: . nagyon kötődik hozzá. Ettek. pihen­ tek.Leporoszkáltunk és jobbra fordultunk azon az úton. Én nem. mely átvezetett a Türkiz hídon. Mesterem így szólt: . aki két szánalmasan ficánkoló pónit tartott. Három kis zacskót. hogy vágtassanak. nem veszi fel a versenyt a mienkkel.

Egy koldus gör­ nyedt a falnál: . A hegy egyik oldala telistele volt velük. Egy csoport minden évben felment a hegyekbe. Az asztrológusok jövendölése szerint első próbálko­ zásra leteszem majd a vizsgát. nem is sejtették. Éppen kiértünk Sö faluból.IX. . hogyan kell viselkedni azokkal. hogy elkísérhessem Mingyar Dondup lámát a felföldre. elhatároztam. a jóslat beteljesülése után (1950. ezeket megszárították és légmentes zacskókba csoma­ golták. a hegyekben volt a természet orvosságainak egyik nagy raktára.So­ kan ezek közül a koldusok közül olyan feleslegesek. akik rossz hírünket keltik külföldön. . istenségek faragott és festett képe­ ivel. Ma már értem. hogy tanulnom kell. Te külföldön leszel. ahol az Ékességessel jártam. a növénygyújtőkre gondoltam. Igen. Ók azok. ahol olyan különös dolgok estek. és közeledtünk Pargo Kaling. Ahogy felfelé lovagoltunk. különben meghalok. nem volt időnk a nézelő­ désre. De a nap igencsak előrehaladt már. hogy némelyikük gazdag. A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 113 ka füveket szerezhetünk. vizsga. beszéltek a Ihászai koldusokról. hogy levizsgázom. és meg kellett állnom a magam lábán. talán a Vas Tigris éve. elhagyja ezt az életet. mivel mindig nálamnál sokkal idősebbek közé ke­ veredtem. amint átlovagoltunk a kaput alkotó csörtenen.a kommunisták megszállják Tibe­ tet) a koldusokat dologra fogják. Még nem értettem. Mérhetetlenül elszomorodtam arra a gondolatra. és nem látjuk ezt. Akkor még nem jöttem rá.Vezetőm szo­ morúan nézett. a Ihászai völgy nyugati kapuja felé. idén le­ mondok az útról. Balra fordultunk a Lingkhor úton. Nagyon kevés ember járt a felföldön. hogy gyógyfüve­ ket szedjen. Lobszang. én az Égi Mezőkön. Te és én már nem leszünk itt. elég felkészült vagyok már. hogy a földi élet illúzió. és ismét balra fordulva rátértünk a Vashegyre vezető útra. hogy a szere­ tett láma elhagy majd engem. elmentünk a Kundu Ling mellett. mert a jövendölés csak akkor jelenti azt. így nehéz beszélni róluk. ha kemé­ nyen tanulok! A szellemi fejlettségem a tizennyolc évesekével volt azonos szinten.Hah! Tiszteletre méltó kegyes orvosláma. és keményen tanulok. Sosem untam meg a színes faragott sziklák látványát. Lobszang. . Itt. iskola. kérlek ne gyógyíts ki a betegségeimből. mikor úgy gondolja. Indiában és Kínában. akiket üldöz a balszeren­ cse. . de tudtam. Nos.

Tizedik fejezet A TIBETI HIT
Talán érdekes, ha részletezem kissé a tibeti életmódot. Vallásunk a buddhizmus egyik formája, de nincs rá olyan szó, mely más nyelv­ re átírható lenne. Úgy hivatkozunk rá, mint a TAN-ra, és akik osz­ toznak hitünkben, azokat „beavatottakénak tekintjük. Más hitek követó'it „kívülállókénak nevezzük. A legközelebbi szó, melyet már ismernek nyugaton, a lámaizmus. Annyiban tér el a buddhiz­ mustól, hogy a mi vallásunk a reménységé és a jövőbe vetett hité. A buddhizmus szerintünk negatív, a reménytelenség vallása. És természetesen nem hisszük, hogy egy mindent látó atya figyel és oltalmaz mindenkit, mindenhol. Vallásunkról számos tanult ember tett tudós megjegyzéseket. Sokan elítéltek bennünket, mert saját hitük elvakítja szemüket, és képtelenek arra, hogy mások szemponjait megértsék. Néhányan még „sátáni"-nak is neveztek, mert életünk idegen számukra. Ezeknek az íróknak többsége hallomásra vagy mások írásaira alapozta véle­ ményét. Az is lehet, hogy jó néhányan tanulmányozták hitünket egypár napig, aztán úgy érezték, eleget tudnak ahhoz, hogy köny­ veket írjanak a témáról és értelmezzék és ismertessék azt, aminek felfedezése még legbölcsebb bölcseinknek is egész életükbe telik. Képzeljünk el egy buddhistát vagy egy hindut, aki egy-két órán át forgatja a Biblia lapjait, és utána a kereszténység finom, apró részleteiről magyaráz. Ezek közül az írók közül egyik sem élt kis­ fiúkorától fogva szerzetesként egy lámakolostorban, és egyik sem 115

116

HARMADIK SZEM

tanulmányozta a Szent Könyveket. Ezek a könyvek titkosak, mert nem hozzáférhető!; azok számára, akik a gyors, könnyű és olcsó megváltást keresik. Azok, akik vigaszt remélnek valamely rítustól, vagy az önhipnózis valamilyen formájára vágynak, megkaphatják, ha ez segít rajtuk. Ez azonban nem a belső realitás, hanem gyere­ kes öncsalás. Néhányuk számára biztosan nagyon megnyugtató, hogy azt gondolják, bűnt bűnre halmoznak, aztán, mikor lelkiis­ meretük már nagyon piszkálja őket, ajándékot adnak a legközeleb­ bi templomnak, amiért is az istenek túláradó hálájukban azonnal, mindent és bizonyosan megbocsátanak, ez pedig feljogosítja őket arra, hogy újabb és újabb bűnökbe vessék magukat. VAN Isten, van egy felsőbb lény. Mit számít, minek nevezzük? Isten tény. A tibetiek, akik tanulmányozták Buddha igaz tanításait, sosem imádkoznak könyörületért, előnyökért, csakis emberi igazságossá­ gért. Egy felsőbb lény, mint az igazság lényege, nem teheti, hogy az egyik emberrel igazságos legyen, a másikkal pedig nem, mert ha így tenne, az igazságot tagadná. Ha könyörületért vagy előnyö­ kért imádkozunk, aranyat vagy tömjént ígérünk, amennyiben imánk meghallgatásra talál, azt fejezzük ki, hogy csak a legtöbbet ígérő üdvözül és hogy az Isten pénzszűkében lévén „megvásárol­ ható". Az ember lehet könyörületes egy másik emberrel, bár nagyon ritkán teszi, a legfelső lény csak igazságosságot tanúsíthat. Halha­ tatlan lelkek vagyunk. Imánkat, „Om, mani padme hum!" - mely alább található - gyakran úgy fordítják, hogy a „a kincs a lótuszban van". Mi, akik kicsit beljebb hatoltunk, tudjuk, hogy a valódi jelentése „üdv a felettes énnek". Nincs halál. Ahogy az ember le­ veti ruháját, ha a nap véget ér, úgy veti le a lélek a testet, mikor az aluszik. Ahogyan az elnyűtt ruhát kiselejtezik, úgy selejtezi ki a lé­ lek az elnyűtt vagy szakadozott testet. A halál születés. Meghalni annyit jelent, mint újjászületni egy másik létformában. Az ember, vagy az emberi szellem végtelen. A test semmi más, mint időleges, átmeneti öltözék, mely felöltözteti a szellemet, és mely a földön el­ végzendő feladat szerint választatik. A külső megjelenés nem szá­ mít, csak a belső. Nagy próféta is kopogtathat koldusnak öltözve -

X. A TIBETI HIT

117

hogyan lehetne jobban megítélni a jótékonyságot?! - míg másvala­ ki, aki előző életében vétkezett, nem él szegénységben, s mégis el­ küldi a kéregetőt.

„ Életkerék" - ez jelenti azt, hogy megszületünk, élünk valahol, meghalunk, majd visszatérünk a szellemi állapotba és idővel kü­ lönböző körülmények és feltételek között újraszületünk. Az ember sokat szenvedhet életében, ez nem jelenti szükségképpen azt, hogy a múltban gonosz volt, bizonyos dolgok megtanulásához sokszor a szenvedésen át vezet a legbiztosabb és leggyorsabb út. A gyakor­ lati tapasztalat jobb tanítómester, mint a szóbeszéd! Az öngyilko­ sok újjászülethetnek, hogy leéljék azokat az éveket, melyekkel megrövidítették az életüket, de ebből nem következik, hogy min­ denki, aki fiatalon vagy csecsemőkorában hal meg, előzőleg ön­ gyilkos volt. Az életkerék mindannyiunkra vonatkozik, koldusokra és királyokra, férfiakra és nőkre, színesbőníekre és fehérekre. Ter­ mészetesen a kerék csak szimbólum, de megvilágosítja a dolgokat azok számára, akiknek nincs idejük alaposabban tanulmányozni a témát. A tibeti hit nem írható le egy-két bekezdésben: a Kangyúr a tibeti szent iratok - több mint száz könyvből áll, és még így sem foglalkozik kimerítően minden kérdéssel. A távoli kolostorok sok könyvet rejtenek, ezeket csak a beavatottak olvashatják. A keletiek évszázadok óta ismerik a különféle okkult erőket és törvényeket, s azt is tudják, mindez természetes. A keleti tudósok és kutatók nem cáfolják létezésüket azon az alapon, hogy nem lehet mérni vagy savakkal vizsgálni őket, inkább arra törekszenek, hogy növeljék uralmukat a szóban forgó természeti törvények felett. Bennünket például nem érdekel, hogyan és miként van tisztánlá­ tás, a tisztánlátás eredménye fontos! Néhányan kétségbe vonják a

118

HARMADIK SZEM

tisztánlátást. Olyanok, mint a vakok, akik azt mondják, hogy a lá­ tás lehetetlen, mert ők nem tapasztalták, mert képtelenek megérte­ ni, hogy miként látható egy távoli tárgy, ha nyilvánvalóan nincs érintkezés közte és a szem között! Az embereket aura veszi körül, színes körvonalak, melyek kö­ rülfogják a testet, és az, aki járatos ebben a tudományban, a színek intenzitásából következtethet a személy egészségére, integritására és fejlődésének általánosabb szintjére. Az aura a belső életerő, az én (ego) vagy a lélek kisugárzása. A fej körül fényudvar vagy dics­ fény van, amely szintén az erő részét képezi. A halálkor a fény el­ halványul, mert az én (ego) elhagyja a testet, hogy megkezdje útját a következő létforma felé. „Szellem" lesz belőle. Sodródik egy ki­ csit, mert a testből való kiszabadulás sokkja elkábította talán. Le­ het, hogy nincs teljesen tudatában annak, hogy mi történik. A lá­ mák ezért keresik fel a haldoklókat, tájékoztatják őket arról, hogy milyen állapotokon mennek majd keresztül. Ha ezt elmulasztanák, a szellemet földhöz bilincselhetnék a testi vágyak. A papok köte­ lessége, hogy e kötelékeket elszakítsák. Gyakorta tartottunk istentiszteletet a szellemek vezetésére. A tibetiek nem félik a halált, de úgy gondolják, hogy bizonyos elővi­ gyázatosság mellett könnyebb az átmenet ebből az életből a követ­ kezőbe. Világosan kijelölt ösvényeket kell követni, és egyes helye­ ken elgondolkodni. A szertartást olyan templomban tartják, ahol legalább háromszáz szerzetes van jelen. A templom közepén öt te­ lepatikus láma ül egymással szemben kör alakban. Ahogy a szer­ zetesek egy apát vezetésével dünnyögnek-mormolnak, a lámák megpróbálnak telepatikus kapcsolatot létesíteni az eltávozott lé­ lekkel. Egyetlen fordítás sem tud teljesen eleget tenni a tibeti imáknak, de íme egy kísérlet: „Halljátok leikeink hangját, ti, mindannyian, akik vezető nélkül bolyongtok a határon. Élő és halott más világban lakozik. Hol lát­ ható az arcuk, hol hallható a hangjuk? Az első füstölőt azért gyújt­ juk, hogy szólítsuk a bolyongó szellemet, vezetésre lelhet". „Halljátok leikeink hangját, ti mindannyian, akik bolyongtok. Ez az illúziók világa. Az élet csak álom. Aki megszületik, annak

ti. . mint a szépség. így vezetésre lelhet". Uralkodástok egy percnyi volt csupán. ti mind. és népetek panasza mindig áradó. és a falevelek az el­ nyomottak sóhajától remegnek. hogy szólítsuk mindazoknak a szellemét. „Halljátok lelkeink hangját. A földet a vér borítja. mint csontváz­ zá. hogy vezetésre szólítsuk a művészek és tudósok szellemét". Csak Buddha útja vezet az örök élethez. hogy elvezethessük őket a vi­ lág kötelékeiből". hogy szólítsuk az előkelő szü­ zek és hölgyek bolyongó szellemét. az éjszaka asszonyai. „Halljátok lelkeink hangját. akik ellen vétkeztetek. hogy szólítsuk a királyok és diktátorok szellemét. hatalmasok. és mind­ hiába koptattátok el a festékező-asztalokat. hegyek és vizek királyai. művészek és tudósok. akik bűnöztek és most egyedül bolyonganak". és akik most egyedül bolyong­ nak a szellemek birodalmaiban. harcosok mind. akiknek fiatalsága akár a friss tavaszi reggel. A nyolcadik füstölőt azért gyújtjuk. és mi mássá válik. sebeket osztogattatok és öltetek. Sorsotok a feledés. és lelketeknek tovább kell menni. előkelő szüzek és höl­ gyek mind. szajhák. akik bűnt követtek el mások ellen és akik most nem pihenhetnek.X. Lelketek társtalan bolyong és nincs bennetek igazság. A szerel­ mes ölelés után megszakad a szív. akik a festettetek és írtatok. Hiába erőltettétek a szemeteket. ti. „Halljátok lelkeink hangját. és mindazok. akik területeket foglaltatok. Ősz jön és tél. A hetedik füstölőt azért gyújtjuk. A TIBETI HIT III meg is kell halnia. hogy szólítsuk a bolyongó szelle­ met. és azok. A negyedik füstölőt azért gyújtjuk. koldusok és tolvajok. „Halljátok lelkeink hangját. hogy vezetésre szólítsuk a tábornokok és urak magányos szellemét". hogy vezeklésre szólítsuk őket. A hatodik füstölőt azért gyújtjuk. Hol vannak a hadai­ tok most? A föld nyög és dudva nő a csatamezőkön. hogy megszabadulhassanak a világ kötelékeitől". A har­ madik füstölőt azért gyújtjuk. hogy vezetésre lelhetnek". „Halljátok lelkeink hangját. elhervadnak a fák és a virágok. ti mind. ti gyönyörű. mind. Az ötödik füs­ tölőt azért gyújtjuk. „Halljátok lelkeink hangját. A kilencedik füstölőt azért gyújt­ juk.

akik megpróbáltak kapcsolatot találni azokkal. Millió és millió világ van. ami könnyebb és biztosabb.120 HARMADIK SZEM A templom tömjénfüstös homályában a pislákoló vajmécsesek­ től az élő árnyékok táncra keltek az arany képmások mögött.nyilván úgy. gyakran láttam is. hogy többségük lakott. Egy utolsó hörgő. melyek kíséreté­ ben a szellem elhagyja a testet. hogy az ember a levitációval foglalkozzon. és tudjuk.meglehet . hogy magasabbrendűek. és aki elég türelmes. de akiket a világ kötelékei még mindig fogva tartottak. Azután a csendben megjelenik a tudat. akik azt mondták. ahogy az emberek figyelik a vadál­ latokat az állatkertben. de sok gyakorlást igényel. s ez még a legkevésbé okkultak számára is észrevehető. . hogy az ember a fejlődés csúcsa és legnemesebb formája. Láthatatlan dobok az emberi szív ritmusára dobbantak. Hisszük. a feszültség csök­ kent. és a tüdő­ ben a levegő sóhajtozása hallatszott. „Az istenek szekerei" . a belső szervek moraja. De nem csupán erre a földre. lelassult. melyek nem dobálnak atombombákat.legtöbben így hívták őket. hogy egy lámacsoport telepatikus úton érintkezésbe lépett ezekkel az „istenekkel". ahogyan a telepatikus útbaigazítás folytatódott. a testhangok ritmusa megváltozott. remegő zihálás és beállt a csend. figyelik a földet . Mi. mert van egy sokkal egyszerűbb módszer: az asztrálutazás. míg végül azok a hangok hallatszottak. A le­ vegő feszültséggel telítődött a telepatikus lámák koncentrációjától. A halál csendje. a testnedvek csobogása. tibetiek sosem osztottuk a nézetet. Sokat írtak már a levitációról: létezik. belemerülhet e hasznos és kellemes tudományba. hogy időről időre újraszületünk. Tibetben láttam feljegyzéseket különös égi jármű­ vekről. hogy más dolgok vannak jelen. mint élő szerve­ zetből. hogy másutt sokkal fejlettebb életformák találhatók.nagyon különböznek azoktól. akiket ismerünk. Fokozatosan. Nincs igazán értelme. és a nyugtalan szellemek továbbhaladtak utazásuk következő állomása felé. Rozsdabarna ruhás szerzetesek egymással szemközti sorokban ülve a halotti litániát recitálták. akik eltávoztak a világból. Mingyar Dondup lámától megtudtam. mint az emberek. Sok láma csinálja. Szilárdan hiszünk abban. várnak és figyelnek. Ahogyan az eltávozottak felé irányuló szertartás folytatódott. lehet. A templom más részeiből. Lakóik .

de speciálisan képzett emberek esetében ez tudato­ san is megtörténik. ha meghalunk. olyasféle­ képpen. a szellem a szellemvilágon belül új életre születik és a zsinór elszakad. A szellem vándorlása révén álmokat látunk. Azoknál. és azonmód „racionalizálja". A test addig él. Az én (ego) elhagyja a fizikai testet. ahova akar. akik nem képzettek.illogikus vagy lidércnyomásos álom. sokkot kaptak. hogy beleüljenek az ember evilági hitébe.nem tartanak tovább egy másodperc tört részénél. az emlék gyakran eltorzul. amit akkor élünk át. Talán mindenki álmodott már olyat. amilyen gyorsan csak gondolkodni tud.és az egész folyamat ellenőrzésünk alatt áll. hogy asztrálutazásra induljon. Amíg az ezüstzsinór sértetlen. aki a tanítás után hazamegy az iskolából. és amikor felébredt. mikor éppen csak álomba . A szellemi világban nincs idő. de mert nem voltak kiképezve. Sokan meg is kísérelték. Amikor al­ szunk. esetleg az óceán másik oldalán élő személlyel találkozott és beszélt. éppen úgy. mint a gyerek. hogy a csecsemő elszakadhasson anyjától. bár az ezüstzsinór továbbra is hozzáköti. ahogyan a köldökzsinórt elvágják. A halál a szellem számára újjászületés a szabadabb szellemi világba. hogy valamire emlékeznie kell. A fizikai tudat felfogja őket. ha rövid időn belül hall is felőle. az egó szabadon vándorolhat az al­ vás ideje alatt. be­ nyomásokat szerzünk.X. A születés a csecsemő számára az anyatesten belüli védelmezett élet halála. amelyeket az ezüstzsinór közvetít.úgy tűnik . amíg az ezüstzsinór sér­ tetlen. a szellem kiszabadítja magát. Az ember oda utazik. és általában visszalátogat a szellemi birodalomba. csak a fizikai test igényli a pihenést. hogy egy távoli. A legtöbb ember rendelkezik azzal a képesség­ gel.nem levitációval . Tibetben gyakorta utazunk asztrálsíkon . mikor hosszú és bonyolult álmok . az „idő" tisztán fizikai fogalom. és olyan gyorsan. rendszerint az az erőteljes benyomása maradt. Az ego és a test egy korlátlan kiterjedésre képes „ezüstzsinór" segítsé­ gével tartja a kapcsolatot. és tanulás nélkül nem lehet elválasztani tőle. és az eredmény . Gyak­ ran arra emlékszik. Valószínűleg üzenetet kapott. A TIBETI HIT 121 A földön az ébrenlét órái alatt énünk (egónk) a fizikai testhez kötődik. hogy egy távoli baráttal vagy rokonnal találko­ zott: semmi meglepő nincs benne. Valószínűleg mindenki ismeri azt az érzést. így vannak olyan esetek.

és az emberiség fejlődése helyett saját érdekében használta. hogy leélje a kimaradt a életszakaszt. hogy az ember leesett egy szikláról és az utolsó pillanatban ocsúdott fel. ha nincs megfelelő taná­ runk. úgy hisszük. A telepati­ kus beszéd természetesen gondolati úton történt. mint mikor egy utazás után térünk vissza. hogy nincs szinkronban vele. Ezt az érzést az okozza. hogy megzavarhatják. és ez azzal a szörnyű érzéssel jár. a fizikai és az asztráltest durván válik el egymástól. a telepátia és a levitáció képességével. ha az asztráltest úgy hagyja el a fizikait. Mi. Végzetes sokkot eredményezhet. és kezdetben magányra van szükség. Mindez sokkalta rosszabb annál. hogy az ember visszaélt a misztikus erőkkel. akiknek gyenge a szíve -. de azt kizárólag maguk közt használták. ami való­ ban nagyon kellemetlen lehet. hogy rendkívüli gyorsasággal térjen vissza a testbe.122 HARMADIK SZEM merültünk. A test hirtelen ébred. Az asztrátest több méterre lebeg a fizikai fölött . Míg a projekció önmagában nem veszélyes. de sokkot vagy érzelmi zavarokat okozhat. felrángatnak minket. mielőtt továbbha­ ladhat a következő szint felé. Akinek gyenge a szíve. hogy az ego túl gyorsan távozik. a tisztánlátás. Valami. erőszakosan felébresztenek. hogy a bűnbeesés előtt mindenki rendelkezett az asztrálutazás. Réges-rég az emberek a telepátia segít­ ségével érintkeztek egymással. ha az em­ ber egyedül van és nem kell attól félnie. ezért nincs értelme tanácsokat adni az asztrálutazásokra vonatkozóan. tibetiek. és hirtelen. Legjobb. Nincs tényleges veszély. az ezüstzsinór összehúzódik. ha valaki belép a szobába és megzavarja a testet vagy a zsinórt. A bűnbeesést úgy értelmezzük. esetleg egy külső zaj arra készteti. illetve úgy tér vissza. amíg tökéletesen tudatunknál vagyunk. A helyi törzseknek volt saját nyel­ vi változatuk.különösen azok számára. sose kísérelje meg az asztrálutazást. és visszarántja az asztráltestet a fizikaiba. azt azonban szeretném hangsú­ lyozni. így független a . Ez nem metafizikai kézikönyv. Az asztrálutazás teljes ellenőrzés alatt majdnem mindenki által kivitelezhető. komoly veszélyt jelenthet . Gyakorlást igényel. hogy nagyon zavaró élmény lehet.akárcsak a lég­ gömb a spárga végén. mert az énnek (egónak) újra kell születnie.

áprilisban szintén kevés az ünnep. Az éves ünnepek . amely nagyjából márciusnak felel meg. ezért mindenki értette. A TIBETI HIT 123 helyi nyelvtől. ha jól értem.X. rész­ ben mitikus eseménnyel. a szent tőr felvonulásával ér véget. vannak kisebbek is.a nyugati naptár szerint május . hogy e felsorolásban szerepeljenek. amelyekről nem szabad elfeledkezni és istentiszteletekkel kell megemlékezni róluk.valamennyire megfeleltethetők a keresztény ünnepeknek. Ezek azonban csak a nevezetesebb ünnepek. egy részben vallási. hogy különböző játékokat és vallási szertartásokat rendezzünk. hogy megidézzük mindazok szellemét. Ez.a nyugati világban újévnek hívnák. A negyedik hónap . hanem az ünnepélyes hálaadás ideje. vagyis a halottak -. Tizenötödi­ ke Buddha halálának évfordulója. A hónap huszonhetedikével fejeződik be. Ugyaneb­ ben a hónapban. Huszonkilencedikén van a gonosz dé­ monok üldözése és kiűzése. Ekkor füstölőket gyújtottunk. a telepátia képessége el­ veszett! Nálunk nincs vasárnap. Az egész év legnagyobb ünnepe. A második hónap.nyolcadik napjának érkeztével arra emlékezünk. amely nem a játékok. hogy mivel rossz célra használták. A mi ünnepeink a következők: Az első hónapban. 15-én ünnepeljük Buddha fogantatásának évfor­ dulóját. másképpen a „minden lelkek napja". A harmadik hónapban. a keresztény nagyböjthöz hasonló. 1-3-ig Logszár-t ünnepeljük . akik a földhöz kötve vándorolnak. Bábel kialakulásához az ve­ zetett. Ezeken különleges szertartásokat tar­ tunk és általában nem dolgozunk. jó ok. minden hónap 8-án és 15-én. hogy Buddha elvonult a vi­ lágtól. egyben minden eltávozotté. a mi nyelvünkön a Mönlam-cshempo. Nagy esemény.így mondták nekem . az egyházi és világi év csúcspontja a negyedik naptól a tizenötödikig tart: ezek a kö­ nyörgés napjai. de ne­ künk ez alatt az idő alatt még szigorúbban kellett élni. huszonötödikén tartjuk a kinyilatkoztatás napját. hogy megjegyzéseket fűzzek hozzá. de ez utóbbiakról nem tudok eleget ahhoz. Ezek azonban nem olyan jelentősek. . job­ bára mentes az ünnepektől. mint olyan: „szent napok" vannak. ez körülbelül februárral esik egybe.

A nyolcadik hónap . amikor Buddha először pré­ dikált a Tanról. Az év utolsó vallási eseménye a tizenkettedik hónapban 29-30án volt. Az új év februárban kezdődik. mint más országok. Kevés eső esett. hogy Buddha alászállt a mennyekből.124 HARMADIK SZEM Június volt az a hónap. Aznap semmit sem tehettünk helytelenül. Mivel Tibet éghajlata roppant száraz. A kilencedik hónap. 1927-től számított ciklus évenkénti kalendári­ uma: I . Naptárunk erősen eltér a nyugatitól. 25-én a lámpák ün­ nepe következett. így az aratás ünnepét összekapcsoltuk egy vízi ünnepséggel. Példaként álljon itt a jelenlegi.az ő elképzelésük szerint . Akkor történt az. amit . az egyes éveket tizenkét állat és öt elem különféle kombinációival jelöljük.október . másnap mégis behívtak a feletteseinkhez. A gyógyítók rendjét Buddha ala­ pította. sokkal jobban függ­ tünk a folyóktól. július 4-re esett. hatvanéves ciklusokat használunk.elkövettünk! Buddha születésének évfordulója a hatodik hónap. november huszonkettedik napja csodálatos esemény évfordulója. Ekkor ünnepeltük az a napot is. a nyugati naptár szerint január-február fordulóján.nyolcadik napján volt az aratás ünnepe. és számot kellett adni arról. Ekkor kiűzték az óévet és felkészültek az újra. A következő. tizedik hónapban. hisz a folyókból nyert víz nélkül a földekről semmit sem arathattunk volna. amikor ötödikén az „orvoslámák" más kolostorokba különleges ünnepségekre látogatnak. hálaadásra az orvosszerzetesek szolgálataiért.

amelyekkel lefény­ képezhet valamit. Bárkinek le­ het egy fényképezőgépe. Ortokromatikus. hogy a rengeteg lehetőség közül csak hármat említsünk. pankromatikus. felkészülhet rá. A jövőbelátást mindenképpen pontos és hiteles tudománynak tekintjük. Számunkra az „asztrológiai hatások" egyszerűen kozmikus sugarakat jelentenek. Ha a lencse vagy a lámpa elé különböző színű szűrőket tesz. A TIBETI HIT 125 Részét képezi hitünknek az a nézet is. miközben a test természete szerint „elszínezi" vagy elváltoztatja őket.X. hogy a kész képen elváltozásokat ta­ pasztal. infravörös hatásokat ész­ lelhet. hogy jövőnk valószínű­ sége megjósolható. amelyek a testen keresztül tükröződnek a földre. Az . és egy fehér lámpája. Hiszünk az asztrológiában.

A kínaiakat kiűzik Tibetből. hogy az asztrológiáról egy kicsivel több szó essék és felidézzük annak a három angol sze­ mélynek az alakját. a fegyverek okozta nyugtalanság-fájdalom megnő és az em­ berek harcolni fognak. Egy bizonyos L. Charles Bell." Magam is fájdalom útján jutottam a har­ madik szemhez. Itt látható a prófécia másolata tibeti nyelven. hogy létezését bizonyítsuk. 1914. jó és rossz eljövetelének megjövendölése . Kitör a kínai forradalom és megalakul a nacionalista kormány. szeren­ csés vagy szerencsétlen események megjóslása a jelekből. Az 1904-es brit inváziót pontosan megmondták előre. itt azonban jó alkalom kínálkozik arra. 1933. Waddel. a nyomtatott példányt látta 1902-ben. Látta az előrejelzést Lhászában. A dalai láma új inkarnációja visszatér. 1935. Csak így védhetők a kevésbé tehetségesek. úgy­ szintén találkozott vele. a későbbiekben Sir Charles Bell az összes jóslatot . Az év végén egy békülést hirdető szónok véget vet a háborúnak". Semmilyen okkult erőt nem lehet személyes nyereségre. Háború Anglia és Németor­ szág között. mely való­ ra vált. így szól: „A Fa Sárkány évében. érintkezésbe lép vegyi és elektromos személyiségünkkel. Younghusband ezredes vezette a brit hadakat. De szent könyveinkben szerepel egy későbbi utasítás. világi törekvésre használni. Buddha azt mondja: A csillagjóslás és az asztrológia. és amelyért az egyén fájdalmat és szenvedést áll ki. és a beavatkozás megnövelte a velem született képesség hatóerejét.126 HARMADIK SZEM emberekre hasonlóképpen hat a kozmikus sugárzás. Gonosz hadak szállják meg Tibetet". csupán azért sem. a „Fa-Sárkány háborúra". akik tanúi voltak egy próféciának. A dalai láma eltávozik ebből az életből. civakodó zsiványok törnek elő. A. Néhány előre pontosan megjövendölt egyéb esemény: 1910. aztán harcoló. 1911. 1950. és 1904-re vonatko­ zik.mindeme dolog tilos. mely keveseknek adatott meg. mely így szól: „Az az erő. Az év első fele óvja a dalai lá­ mát. Egy későbbi fejezetben visszatérünk még rá. A kínaiak megszállják Tibetet. októberében özönlötték el az országot. Bell. Sok az ellen­ ség. A kommunisták 1950. 1911 vé­ ge. Ezt 1850 előtt írták. aki szintén a brit seregben szolgált. 1027 óta Tibetben minden nagyobb döntést az asztrológia se­ gítségével hoztak. használható. aki később érkezett Lhászába.

azok. A TIBETI HIT 127 látta Utászában. és ősszel az Északi Sark kb. Anti engem illet. de tavasszal a helyzet fordított. hogy a pontatlanság hatalmas eltérése­ ket eredményezhet. minden.mert az . és az időpontot át kell for­ dítani „csillagidőre".nem foglalható össze egy ilyen jellegű könyv néhány oldalán. mit jelent. Röviden abból áll. Különösen a rengeteg nehézség. A föld megdől. Mivel a föld másodpercenként tizenkilenc mérföldes sebességgel halad a pályáján. Az Egyenlítőnél a föld forgási sebessége ezer­ négyszáz mérföld óránként. Amikor a térképek elkészülnek. belátható. ahogy forog. háromezer-egyszáz mérfölddel előbbre van. A születés pontos óráját tudni kell. értelmezni tudják. A horoszkópkészítés tudománya . amit nekem jövendöl­ tek.X. amely nagyon különbözik a földi zónaidőktől. A születési hely hosszúsági fokának ismerete ezért döntő fontosságú. hogy készítünk egy égi térképet a fogantatás és a születés pillanatá­ ban. bekövetkezett. Értékebi kell a boly- . akik asztrológiai képzés­ ben részesültek. mint a Déli Sark.

mikor érkezik az utolsó leszállási engedélykérés a toronyba. Ebben az esetben az évszázad végén jó kis tűzijátékra számíthatunk. mely elszórakoztatja majd a Vé­ nusz és a Mars lakóit. Leg­ alább egy kötetet tenne ki. hogy milyen területeket fed a tibeti asztrológia. vagyis 1964-ben háború lesz. de ez konkrét személyek­ re vonatkozik. mikor belép egy gyanútlan világba. hogy elkészítenénk a versenyben érintett min­ den ember. hogy egy em­ ber meggyógyul-e a betegségéből vagy sem. A bámészko­ dók találgatnak. A szüle­ tési térkép azokat jelöli. és hogy azután boldogan élnek-e. a járatszámokat és van egy jó menetrendje is. minden ló. ha csukott szemmel rábö­ künk a kezdő futam listájára. számításokat kell végezni. Fel lehet tárni az előző élete­ ket.128 HARMADIK SZEM gók közötti kapcsolatot és kiszámítani a konkrét térképre gyako­ rolt hatást. legalábbis nem. hogy Tom elveszi-e Maryt. Azt is megmondhatjuk. és lótulajdonos horoszkópját. Akik nem já­ ratosak ebben a dologban. hogy megtudjuk. mikor azt mondja: „Nem hallok hangot. mikor. ezért a hang nem is létezik".30-as futamot? A vá­ lasz nemi Anélkül. Egy másik. így vagyunk a múlttal is. Éppen úgy tesz­ nek. hogy az eljárást világosan leírjuk. amikor le akarjuk olvasni és össszevetjük a születési ábrával. hogy belebonyolódjunk. A jövő megismerésére elkészítjük a térké­ pet arra az időpontra. lehetetlen. Néhányan azt kérdezik: . ábrák sokaságát kell kidolgozni. de az irányító-toronybeliek. melyek akkor érik az egyént. Időbe telik. mi­ lyen hatások érvényesültek a létezés legelső pillanatában. a repülőtéren álldogál és kíváncsi lesz. Feltéve. Ilyenkor az a legjobb megoldás. mint a teljesen süket ember. hogy ki fogja megnyerni a 2. így nem lenne értelme. akkor a Fa Sárkány évében. Meg tudjuk mondani. Érdekes lehet viszont. Készítünk egy fogamzási ábrát. Az ember pl. ha a kommunisták ellenőrizetlenül maradnak. sajátos tudásuk alap­ ján meg tudják mondani. az utolsó beérkező járat mikor kér leszállási engedélyt. hogy ha Amerika és Anglia nem tartja féken a kommunizmust. Ha egy közönséges turista tudja a repülőgépek nyilvántartási számát. azt állítják. esetleg ki tudja számítani. A tizenkét házban . a nyugati világot ismételten zavarba ejtő kérdéskör az ember korábbi életeinek feltárásához kapcsolódik.Tényleg meg tudjátok előre mondani.

ha bekövetkezik. ha az embernek nem túl erős oldala a számtan. rövid utazások. általában családi vagy üzleti veszekedések. életkörülmények az élet végén. Szellem. ellenségek. A szimbólumok következő tartalmakat jelölik: Személyiség és önérdek. Könnyebb is. Házasság. A pszichometria olyan tudomány. Bizonyos mértékig mindenkinek megvan hozzá a tehetsé­ ge. Megközelítő pontossággal meg tudjuk állapítani a következő események idejét is. Viszály. munka és kisállatok. A TIBETI HIT 129 tizenkilenc szimbólumot használunk. Szenvedély. amely elmúlt események halvány nyomait gyűjti egybe egy-egy tárgyról. hogyan lehet pénzt szerezni és elveszíteni. Betegség. Gyermekek. mikor és hogyan. Tulajdon. kedvtelések és elmélkedések. a találkozás ideje. Végzet. Hosszú utazások és lelki dolgok. az elért fejlődési szint. Kapcsolatok. a pszichometriát vagy a kristálygömbből való jóslást sokkal gyorsabbnak és legalább olyan pontosnak találom. szellemi képességek és íráskész­ ség. perek. Foglalkozás és érdemek. Pénzügyek. hogyan következik be. hogy milyen körülmények kö­ zött fognak megtörténni: Szerelem. Börtön vagy a fogvatartás más formái. mikor és hogyan következik be. melyet megszenteltek a . Barátságok és ambíciók. Partnerkapcsolatok. Szerencsétlenség. Halál. Az ember belép egy régi templomba. Nehézségek. valamint azt. Bár magam is sokat foglalkozom asztrológiával. a személy típusa. akadályok és okkult csapások. Örökségek. házasság.X.

szimbólumok.csupán fókuszálja a harmadik szem sugarait. mely arra vár. és még magasabbra a remegő szellem (éter). hogy ha (egy kisebbség tagjaiként) a másvilágba jutnak. Az Életkerék a születés-élet-halál-szellem-születés-élet stb. Azután. Az egész a tibeti hitet szimbolizálja. Tibetben mindenütt találhatók csörtenek. Az egészben nincs semmi csoda vagy varázslat. A kristályjóslás egy kicsit más. hátborzongató ez a hely. Tibetben a természeti törvényeknek emlékműveket állítanak. hogy megtanuljuk az újabb leckét. mint amilyennek az alábbi il­ lusztráció mutatja. ez az egyik városkapu. hogy egynéhány írástudatlan hisz bennük. és belépünk a szellemi világba. Lehet. a feszülettel vagy az ikonnal vet­ hetők egybe. mindössze a természeti törvényeket használjuk fel. a Pargo Kaling a legnagyobb. hogy úgy gondolja. más-más időköz után újraszületünk. hálóingben ücsörögnek majd egy felhőn és hárfázni tanulnak? Úgy . Végül. életünk során felkapaszkodunk vagy legalábbis megpróbáljuk. végtelen forgását szimbolizálja. Lhásza váz­ latos térképén öt ilyen szerepel.mint korábban em­ lítettük . A négyzet a szilárd földi alapot jelöli. hogy felkapaszkodjunk a felfelé vezető út lépcsőin. felette egy levegőtányér. úgy. hogy haláluk után a Sátán és társasága szorgosan hozzálát a nyársonsütéshez és a kínzáshoz? Hiszik. A földre érkezünk. hogy elhagyja az anyagi világot.„Milyen nyugodt. Sok buzgó diák elköveti azt a ko­ moly hibát. menjünk innen. Az „üveg". mi valóban hiszünk azokban a szörnyűséges poklokban. aho­ gyan a röntgensugarakat egy képernyőre összpontosítják (és fluo­ reszkáló képet mutatnak). A csörtettek. melyeknek mérete másfél métertől százötven méter magasságig terjed. Ezen nyugszik a víz gömbje. békés itt minden!" És mikor egy rémes gyilkosság színhelyére látogat.130 HARMADIK SZEM múló évek és felkiált: . amelyeket a kerék ábrázol. Mindegyik elemet a felfelé vezető út lépcsőin keresztül lehet elérni. Ta­ lán a keresztények tényleg elhiszik. azt mondja: „Ó! Rosszul érzem itt magam. mi­ kor megszületünk. A csörtenek alakja mindig olyan. melyen egy tűzkúp emelkedik. lélegzetünk elakad. de nem a felvilágosultak.

hogy az asztrálsíkon mozogva akár alvás közben vagy a halál után találkozunk szeretteinkkel. hogy a földön tanulunk. mikor elhagyjuk a testet. . és hogy a földön vár ránk a „nyár­ sonsütés és a kínzás". ahova ak­ kor megyünk. a repülést meg még sok egye­ bet. hogy a nyugati kétkedés és materializmus megakadályozta. Ez nem spritiualizmus. A múltban túl sok dol­ got kigúnyoltak. melyek szintén testetlenek. Nem találkozhatunk azokkal.131 tartjuk. Mindezt az idő már bizonyította. és ilyen nem létezhet az aranyfény avagy ősfény birodalmában. melyek közül a legmagasabbat „az aranyfény birodalmának" (ősfény) nevezzük. hogy ezt a tu­ dományt megfelelőképpen megvizsgálják. hanem olyan hit. amelyek aztán évek múltán helyesnek bizonyul­ tak. akiket nem szeretünk. és nagyon nagy kár. Biztosak va­ gyunk benne. a rádiót. mert velük harmóniá­ ban vagyunk. mely szerint alvás közben vagy a halál után sza­ badon vándorolunk az asztálsíkokon. A másvilág számunkra az a hely. a televíziót. mert ez diszharmonikus állapot lenne. A telefont. és ahol más entitásokkal találkozunk.

Ifjúi elszántsággal a tanulásnak szenteltem magam. az egyetlen „játék"-ra. Előbb rövid istentiszteleten vet­ tünk részt. senki sem engedett szerzetesek­ hez nem illő kísértésnek. ez csak zűrzavart teremt a fejedben. egyre kevesebbet készültem. mint amilyen most vagy. a magasságuk pedig úgy két és fél méter. a dzsúdóra mégis fordítottunk valamennyit. mert ebből szigorú vizsga volt. Asztrológiával. hogy miből állnak. Kevés idő maradt játékra. Odakinn egész idő alatt rendőrszerzetesek őrködtek. ahol kell. Reggel hatkor tizenöt más jelölttel együtt megjelentem a vizsgateremben. anatómiával. két és fél­ szer három méteresek voltak. Az elmúlt éveket intenzív tanulással töltöttem. elsőre le akar­ tam vizsgázni. Lobszang. Ahogy közeledett a tizenkettedik születésnapom. le kellett vetkőznünk. hogyan készülnek a füstölők. de még olyasmivel is. Elérkezett a nap. mert a vizsga a születésnapomat köve­ tő napon kezdődött. tibeti és kínai nyelvvel . Légy nyugodt. majd tiszta köntöst adtak. vallásetiká­ val foglalkoztam. és a tudás ott lesz. átkutattak.különös tekintettel a szépírásra . hogy az agyunk megfelelő szellemi állapotba kerüljön. gyógyfüves orvoslással. Mind133 .és a matematikával. Körülbelül három hónappal koráb­ ban Mingyar Dondup láma azt mondta: . hogy meggyőződjenek róla. Ezek kb. olyan nyugodt.Nem kell annyit ismétel­ ni. Akkor a legfőbb vizsgáztató a vizsgaterem kis templomából zárt kőfülkékhez vezetett minket. aztán.

Az ajtót bezárták. Akkor lefeküdtünk és reggelig aludtunk. közölte. Az írásbeli vizsga a hatodik nap éjszakájával ért véget. amennyi a vizsga­ terembe bejutott. Saját tapasztalatból mondom. míg végül. úgy kellett elhagynunk. aki az enni.innivalót hozta. ahányszor csak akarunk. míg azt megválaszolja az ember. hogy egy vizsgadolgozat. milyen tudásra tettünk szert fojtogató fogásokból. gyengeségeinket pedig feljegyezték. és pirkadattól sötétedésig dolgoztunk. a papírt és az első vizsgakérdéseket. ahol dzsúdózni tanultunk. a vizsgáztatók elé hívtak bennünket. de teát annyiszor kérhetünk. Másnap reggel mind a tizenhatunknak be kellett menni abba a szobába. Leg­ alább dzsúdóból a legjobb eredménnyel vizsgáztam! De csakis gyerekkori képzésem miatt. külön fülkénkben kellett maradnunk. Ahogy sötétedni kezdett. semmilyen okból nem hagyhattuk el a helyünket. Kap­ tunk vajas teát és campát is. a szerzetesek a falon lévő kis csapóajtón keresztül bead­ ták az írószerszámokat. és felszólítottak. megjelent egy szerzetes az ajtónál és elszedte a papírokat. mikor a dolgozatokat már kijaví­ tották. a kikérdezés egész nap tartott. így annyi fényt kapott. A bukottakat hamar kirostál­ ták. Egyszerre egy növendék vizsgázott. A nap maradék része a miénk volt. lelakatolták és lepecsételték. alaposan próbára teszi a tudást és az idegeket. A szerzetes. azt csináltunk. Fokozatosan mindenki kiesett. dobásokból és önuralomból. melynek egy témája van. esésekből. A cellának nem volt teteje. Egész idő alatt a saját. De még nem mehettünk el. Aztán otthagytak. és -tizennégy órába telik. hogy háromszor egy nap ehetünk campát. amit pedig akkoriban brutálisnak és igazságtalannak tartottam. kulcsolásból. Ez alkalommal azt vizsgálták. ahogyan találtuk a fülkéket.134 HARMADIK SZEM egyikünket egy-egy fülkéhez vittek. mert reggel ki kellett takarítanunk. . lépjünk be. Hat napon keresztül minden áldott napra jutott egy tantárgy. Mindegyikünknek három másik jelölttel kellett megküzdenie. A feltett kérdések gyenge pontjainkra vonatkoztak. amit akartunk. Három nappal később. kizárólag korábbi képzésemnek és Cu-nak köszönhetően én maradtam egyedül. Mikor már bent voltunk. hogy a tétellel foglalkozzunk.

Most.Sokkal jobb. Egyetértett vezetőmmel abban. Azt javasolta. ami a lámastátusszal jár. hogy a rájuk bízott üzenete­ ket követítsék. de elleneztem. hogy olyan dolgokat tanulj. Ha már most lámastátusz­ ba kerülsz. hogy elismerésben részesül. Az Ékességes gratulált a vizsgámhoz. sok minden kimarad a tanulmányaidból.Jól csináltad. hogy láma lettem. vagyis orvospapok lettünk. hogy minden tárgyból a legjobb lettem. s így olyan gyorsan haladhattam. az azutáni napon pedig kihirdették az eredményeket. „mert így rákényszerülsz. amit meste­ rem a legjobbnak tartott. Velem együtt öten mentünk át. és tudásod gyarapodni fog". hogy attól fogva lámának tekintenek engem. joggal taníthatott. Lobszang. milyen sebesen is jöttek és mennyi nehézséget kellett elviselniük. azt gon­ doltam. nagyobb szabadságra volt szükségem. hogy azonnal nyilvánítsanak lámának. A küldöncök mindig éltek színészi ké­ pességeikkel. Ez azt is jelen­ tette. Ahogy beléptem.Fájdalmas te­ kintetem láttán magyarázni kezdett: . ziháló hírnök érkezett az Ékességes üzenetével. amelyeket máskülönben elkerülnél. hogy kiheverjük a nehéz vizs­ gát. . Mingyar Dondup lámát egész idő alatt nem láttam. trapák. és azt mondta. mert le fogsz vizsgázni. ahogyan csak akar­ tam. hogy az én sikerem az övé is. mosolygó arccal né­ zett rám: .halálán volt. A kimerültségtől lógott a nyelve és . aki valamilyen szaktudással rendelkezett. hogy hangsúlyozzák. most értem kül­ dött és a szobájába hívott. amit pedig későbbi életedben létfontosságúnak fogsz találni. Mivel a Potala csak egy mérföldnyire volt. . Ez tisztességes ajánlatnak tűnt nekem.XI. hogy tizenhat éves koromban vizsgázzak. Azon a héten valamikor később. mikor eljön az ideje.látszó­ lag csupán! . TRAPA 135 A következő nap pihenhettünk. De beköltöz­ hetsz a mellettem lévő szobába. Izgatott örömöt jelentett számomra. Lámaruhát kezdtem hordani és megkaptam minden jogot és privilégiumot. hogy bárki. kissé túljátssza a „szerepét". Az apát úr külön beszámolót küldött a dalai lámának. elfogadtam. hogy tanulmányaimban az osztály ne fogjon vissza. A lista élén vagy. amiért úgy ta­ nított. ha tanulsz és a saját érdemeid alapján leszel lámává.

hogy az izmaidat húzkodják. hogy induljanak felfelé.mondta. Szólj az emberkéknek. . most képzeld azt. biztosan jó csomó kis ember szorgoskodik ott. Induljanak el a fejed felé. Lobszang. hogy a földön fekszel. . ahol éppen néhány könyvet tanulmányoz­ tam. amit leghamarabb el kellett sajátítanom. elég feszültnek látszol. sem feszültség. végtagja­ id az eséstől behajlítva. Nehéz dolguk volt ma reggel. Az öreg Cu-ra gondoltam. amíg abba a helyzetbe ke­ rültem. és megbizonyosodjon róla. sőt áll­ va is lehet lazítani. Szólj az emberkéknek. hogy ne erezzed. aztán fel a válladhoz. ne legyen benne sem mozgás. minden izmod elernyedt. Ki vele. igazi metafi­ zikai tanulmányokat folytatni. . . hogy kezed.Képzeld. Mondd meg a kis emberkéknek.mondta. . . én hogyan csinálom. Hagyd. Most hagyd kicsit pihenni őket. sehol se maradjon feszesség vagy feszültség. amint belülről rángatja a lábujjaimat! De jó lesz megszabadulni tőle! Na. a rela­ xáció tudománya volt: enélkül nem lehet semmilyen.Végre meg volt elégedve a lábammal. hogy minden ember­ két elhívsz.Hirtelen megállt és rám mutatott: . Azt mondta. a csuklód mellett a könyöködig. amikor ugráltál. akik úgy mozgatnak téged. amit mondott. hogy hagyják ma­ gukra az izmaidat. Egyik nap Mingyar Dondup láma bejött abba a szobába. hogy leestél egy szikláról . Addig izegtem-mozogtam. nem juthatsz előbbre a csendes elmélkedésben.Most magához .136 HARMADIK SZEM Az egyik dolog. lábad apró emberkékkel van tele. Mind ott vannak? Biztos? Tapo­ gasd végig gondolatban.Kezdd az ujjaiddal. jobb ha először hátán fekve tanulja az ember. A lábikrádra figyelj. most csináld ugyanezt a lábszáraddal. hogy először is feküdjek le. Képzeld. folytatta: . Az emberke feszesen tartja az egyik combizmodat. a szád kicsit nyitva. mert az arcizmok csak akkor lazák. Lobszang.Na. ki vele! . Képzeld el.Miután idáig jutottam.Nézd csak! Valakit a combodban felejtettél. amíg nem lazítsz.Most a karod következik . egy izom sincs működésben. sehol se erezz semmit. Megmutatom. hogy az agyad felfedezze a lábadat.Lobszang. Rám nézett és így szólt: . hagyják a lábfejedet. . összeroskadtál.A földön fekve megpróbáltam ma­ gam elé képzelni az emberkéket. mert bár ülve.

. hogy minden megereszkedjen. Elég hosszadalmas leírni az egész folyamatot. fizikailag ellazultan. mit tehetünk vele. mennyire érdektelenek. Vedd úgy. Akkor már laza a tested. távozzanak. mint ők. Látni fogod. mely zavarhatná a szemed. Hagyják abba. hogy egy kicsit másképp csináljam.XI. hogy a testedet csak a külső bu­ rok tartsa egybe. először a tested alsó részéből menjenek el. és rövid időn belül semmi megerőltetésbe sem kerül. holott a relaxáció kis gyakorlattal könnyű dolog. Akkor állítsd meg a gondolatokat. Figyelj a szádra. szóval csak semmi feszültség. akik működtet­ nek. minden erőlködés nélkül. és nehéznek tűn­ het. ha elengedted magad. elernyedjen és megtalálja saját helyét. és azt. Néhány átugrik. Menj utánuk. mindkét sarkában van egy feszes izom. hogy a tested lámakolostor. Ez a módszer sosem mond csődöt. mert így szólt: . Ahogy itt fek­ szel. Hunyorogsz. senki sem tudja jobban csinálni. kérlek. ahogy a macskák lazítanak. . mint a lazí­ tást. Valóban kép­ zeld el. ne engedd. Képzeld el a semmi fekete négyzetét.A re­ laxáció szempontjából talán a fej a legfontosabb rész. Mingyar Dondup láma ezeket mondta: . és ugrasd át őket újra a fekete űrön. de szellemileg feszült vagy. hagyd. Ez utóbbihoz azt a tanácsot kaptam. és élvezd a tökéletes szellemi és fizikai relaxációt. hogy szabadon folyjanak.A relaxáció leg­ kiválóbb képviselője odalent napozik. akik feszítik benned az izmokat. Lobszang. hogy lazítsák el az izmaidat.Elfordult és kinézett a nyitott ablakon. és egy má­ sodperc is elég rá. milyenek. TRAPA 137 a testhez érkezünk. Nézzük. jól teszik. hogy miután kiengedtek minden izmot. Gondolj a szerzetesekre. hogy a tudatod egy pillanatra el­ időzzön a gondolataidnál.Kevés haszna van. Pedig nincs fény. Lazíts. hozd vissza őket. Mondd nekik. hogy gondolataid megpróbálnak átugrani egyik oldalról a másikra. Szólj nekik. könnyedén. valamennyi izmodat. Akik idege­ sek a civilizációs gondoktól. amit csinálnak és távozzanak. sem enni. Tanulhatsz abból. ha gyakorolnak eme sorok és az itt következő mentális módszer alapján. . erősen nézd. Kövesd őket lassacskán és nézd meg. Figyelj. lazítsd el az izmokat mindkét oldalon! Most nem fogsz beszélni. hogy lásd a feketeséget. csukd le könnyedén a szemhéjadat. Láthatóan elégedett volt a haladásommal.

gyakran alkal­ maztuk ezt a fogást. Velünk mindent megtettek. Helyes vágy : ami által az embernek magasztos és méltó célja il­ letve érdemleges véleménye van. aki tanított. akik megpró­ bálják éjjel-nappal működtetni a testüket. de ár­ talmatlan. mint csinálni. A képzésnek köszönhetően majdnem érzéketlenné váltunk az esésekkel szemben. tíz támadót tudott pillanatokon belül visszaverni és legyőzni. de ez felettébb helytelen felfogás. Magas szinten tanítottak dzsúdózni. hogy egy három­ négy méteres falról csak úgy mulatságból leugorjunk. hogy a tuda­ tunkat kiképezzék.* Ezek a következők: Helyes szemlélet: olyan nézet és vélekedés. hogy felmondtuk a buddhizmus alappilléreit képező ún. A beteg semmiről sem tu­ dott.138 HARMADIK SZEM Ezt megint csak nehezebb elmagyarázni. mielőtt a másik ember tudná. Mint már be­ mutattam. nem szenvedett. hogy az asztrálutazáshoz kiszabadítsák az ént a testből. olyanok. A kis nyomás megbénítja az agyat. figyelmes és igaz. Tibetben. Középút összetevőit. A dzsúdóhoz hozzátartozik.) (A szaklektor megjegy­ . mely mentes a káprázattól és a haszonleséstől. és mindennapos dolognak számított. zése. Sokan sosem kapcsolják ki a tudatukat és sosem állítják le gondolataikat. * Nemes nyolcrétü útnak szokták n e v e z n i . ha egy bonyolultabb foghúzáshoz készülőd­ tünk vagy csontokat illesztettünk össze. Ha valaki néhány napon át pihenés nélkül járkálna. Mindenkinek szüksége van a lazításra. Kevés gyakorlat kell hozzá. A láma. Nagyon szerette a dzsúdót. és igyekezett a lehető legérdekesebben tanítani. és valóban nagyon könnyű ügy. mint azok. ahol nincsenek altatóorvosok. Arra is használják ezt a módszert. mert az az önuralom számára nagyon jó gyakorlat. Minden másnap azzal kezdtük a dszúdózást. Helyes beszéd: amely során az ember kedves. hamarosan összeesne: az agyat és a tu­ datot mégsem pihentetik. hogy mindjárt elveszíti az eszméletét. A „fojtófogás" vadnak és kegyetlennek tűnhet a nyugati gondolko­ dásmód számára. a nyak megérintésével a másodperc törtrésze alatt tudat­ vesztést okozhatunk. hogy tudni kell puhán esni.

Szintén alattunk. nem mozoghatott. Ha valamelyikünk vétett a fentiek ellen. hogy a dalai láma megérkezik Norbu Linga-ba. A nagy csörten a Drepungi úton terpeszkedik. hason kellett feküdnie a főtemplom bejárata előtt. Helyes élet: hogy ennek megfeleljen. legnagyobb csalódásomra és ré­ mületemre az előírások száma százötvenháromra emelkedett. amit helyesnek tud. Ott feküdt pirkadattól sötétedésig. amikor a buddhizmus és a béke még nem érkezett el Tibetbe. Helyes elragadtatottság: olyan öröm. Lámaként. és a nyugati írásmódhoz legalábbis ez a szóalak áll legköze­ lebb. mely az életrealitásokról és a felettes énről való meditálásból ered. és a város szívébe vezet. Korábban a szerzetesi viselkedés harminckét szabályának kellett engedelmeskednem. amelyet egyik történelmi hősünk. és már ez is fé­ lelmetesen soknak tűnt. Jól hangzott. Északra a Nyugati kapu. becsületessé és ön­ zetlenné teszi. Ez nagyon nagy szégyen volt. a Pargo Kaling látványa tárult elém. Kezár ki­ rály emlékére emeltek. Helyes törekvés : az embernek önuralommal kell rendelkeznie és állandóan képeznie kell magát. Láma lettem. aki be akar menni a templomba. Amikor így nézelődtem. ne sértsen meg más embereket vagy állatokat. Egy a „legkiválóbbak" közül. és ez utóbbiak­ nak megadja a jogot az életre. és nem kapott sem enni. amely elhalad Sö falu mellett. . TRAPA 139 Helyes viselkedés: mely az embert békéssé. majdnem a Csakpori lá­ bánál is állt egy csörten. És Csakporiban egy bölcs láma egyetlenegy előírást sem szegett meg! Mintha a világ csupa tanulnivaló lett volna: azt gondoltam. mert senkinek sem szabad fentről lenézni a Mindentudóra. vagyis az Ékszer Parkba. rejtőzködnöm kellett. Helyes figyelem: abban áll. az embernek vigyáznia kell. de kelepcét is jelentett. a Khati Linga-ra és a Kalingcsu folyón keresztül a Dodpal Linga-ra. de a Vashegy másik oldalán. két gyönyörű parkra láttam. A „Linga" parkot jelent. Egy az elitből. hogy az ember helyesen gondolko­ dik és megpróbál aszerint cselekedni. Közelebb. hogy mindenki.XI. szét fog durranni a fejem. aki azokban a háborús időkben élt. De kellemes volt fent üldögélni a tetőn és figyelni. átlépjen a testén. sem inni.

ha olyan emberek mellé társulhattunk.ezekből állt az életünk. melyek át meg átkígyóznak a hegyláncok között a földeken. és egy kicsit keletebbre a Csokang fénylő háztetői. Kárpótolt a gyönyörű zöldellő völgy. Teljes kárpótlást nyújtott. a szerzetesek durva jócimborasága. és a füstölők templomok körül kerengő ismerős szaga . A többiek bajtársiassága. de megérte. amelynek aranyló kupoláira olyan tisztelettel néztem. amilyet érdemes élni. sőt jóval többet. és hogy másokon segíthessenek. mint amilyen Mingyar Dondup láma is volt. s benne a gondozott fák. a i e s t ő i lá­ makolostorok és a megközelíthetetlen kőszirteken gubbasztó re­ meteodúk. ami kárpótoljon és örömöt okozzon.140 HARMADIK SZEM Munka? Rengeteget dolgoztunk. . Akiknek egyetlen gondolata a „Béke". Minden közösségben vannak értetlenek és kishitűek: itt Csakporiban azonban valóban ők alkották a kisebbséget. Aztán ott volt még a közeli Potala. de volt. a ragyogó csörtenek. a kéklő folyók. Nehézség? Akadt bőven. amely olyan volt.

Nagyon kevés felszerelést vittünk magunkkal. a régieket pedig kitisztítottuk. Olyan sok tenni-. . Új bőrtáskákat készítettünk. és az állatokat gondosan megvizsgáltuk. és mindennap csapatokat küldtünk ki. alkalmasak-e a hosszú útra.rájuk vakáció és kaland vár.Két hétig mindenki rettenetesen elfoglalt volt. a jakok általában nyolc-tízet. Augusztus végén nagy kiáltozások és lárma közepette elindultunk.Ebben az évben elmegyünk a gyógynövénygyűjtőkkel. és irigyen figyelték a többieket . Né­ hányan minimális felszereléssel előre siettünk. hogy csapatunk kétszáz szerzetesből áll majd.és terveznivaló volt. augusztus ele­ jén vezetőm így szólt hozzám: . Egy napon. az állatokat jól megrakva. Mint láma. A sátra­ kat rendbe hoztuk. A jak-karaván lassabban jött utánunk. A tábort a régi Trajerpa kolostorban verjük fel. Akiknek a kolostorban kellett marad­ niuk. A lovak tizenöt­ húsz mérföldet tesznek meg naponta.Röpültek a hetek. Most már sokkal jobban belemerülhettem az okkult tanulmányok­ ba és speciális képzésben részesültem. a falnál gyülekeztek. mielőtt a csapat megérkezik. Természetes lelőhelyükön sok hasznos dolgot megtudhatsz a gyógyfüvekről és bevezetünk a valódi sár­ kányrepülésbe is. hogy megnézzük. hogy könnyű tér­ nünk legyen csak és gyorsan odaérjünk. tanulni. úgy hetven-nyolcvan kiló körüli terhet cipeltek. Úgy volt. 141 . már fehér lovon lovagoltam. hogy legyen néhány napunk Trajerpában. hogy kutassák át a környéket gyógyfüvekért.

campát és zöldséget készítettek. Az út igen nehéz volt. Készültem rá. ahonnan feleresztjük majd a sárkányt. Fellovagoltunk az udvarba. Látták.Lobszang. iz­ gatottan várták a Ihászai híreket és a szokásos ajándékokat. és ez ha kecses nem is. Különös volt a táj erre. csak ültem és kapaszkodtam. hogy újra csak teljesen egyedül vagyok a világ­ ban. de legalább biztonságos volt. úgy látszott. amiket hoztunk. Volt itt egy érdekes beszámoló is az első expedícióról. Mikor néhány nap múltán megérkeztünk a kolostorba. A templomépület lapos tetejéről füstölők sűrű" füstje szállt az ég felé. és milyen fiatal is! Legnagyobb gondom . Vezetőm egy idős apáttal beszélgetett. és még mielőtt felocsúdtam vol­ na. hogy elolvassam és kijegyzeteljem őket. Lobszang. a tömeg szétnyílt és többé-kevésbé elnyelt. Az üdvözlő tömeg elsöpörte tőlem. melyek egyre magasabbra és magasabbra hágnak. hogy vajon Csakpori tartozik e Trajerpa-hoz vagy fordítva. de mindkettő a legrégebbi tibeti kolostorok közül való volt. De engem legjobban a közeli fennsík izgatott. Sosem tudtam állni a nyeregben. valóban nagyon örültünk.az éhség volt. teraszos kertekhez vagy talán inkább széles lépcsőkhöz hasonlítottak. Trajerpa arról híres. az a tíz ember. A hegylábaknál lapos fennsíkok húzódtak. hogy mi is történik. Mingyar Dondup lámát. hogy közeledünk felfelé a hegyoldalon. az út végének gondo­ lata mindannyiunkat friss energiával töltött fel. de vitézségem ezzel véget ért. ott leültünk és csendben ettünk. és arra gondoltam. Kése­ delem nélkül mindenki az ebédlő felé vette útját.ahogy általában . mindenki ismeri. Nem volt egész bizonyos.142 HARMADIK SZEM Az előőrsben huszonheten voltunk. hogy néhány valóban értékes kéziratot őriz a gyógyfüves gyógymódokról. nem láttam. az megfordult és így szólt: Szóval ő az? Nos. Nem csak az önzetlenség hajtotta őket. merre vagy? Válaszoltam. mert egyáltalán nem kedveltem a lovaglást. nos. és különösen nekem. . A legtöbb láma ré­ gi barátokkal találkozott. mintha csak Csakporiban lennénk. aki elsőként tette meg ezt a különös utat a Csangtang felföldre. de néhány perc múlva kiáltást hallottam: . Tízen írták. Persze ekkorra már nem estem le a vágtató lóról sem. mint sokan mások. és az ott élő szerzetesek rengeteg vajas teát. A folytonosan emelkedő terepből vég­ telen hegycsúcsok emelkedtek.

és hallani lehetett. a legbölcsebb megoldás volt: ha most lazí­ tunk. és minket is sötétség vett körül. a sötét éjszakai égen élénk fénnyel ragyogtak a csillagok. Eldugva. hogy eltörne. kis sárga bogyós növénynek csodálatos fájdalomcsillapító hatása volt. oda­ lent a földet bíbor árnyak borították. és a legközelebbi alkalo­ mig. ahogy a gyér növényzet között zizeg az esti szél. mely istentiszteletre szólít. Körülöttünk recsegtek-ropogtak a sziklák. hogy az­ után nálunk. Az öregek úgy mondták. A szerzetesek és a fiúk összeszedték és kirakták száradni. Sehol semmi fény. az itteni zsombékos talaj jóval több nedvességet tudott fel­ szívni. majd a sziklák közötti hasadékokon keresztül mederbe terelte. ha valaki végiggondolja. egy raktárban tárolták. és rendszeres időközökben a többit is. Ez. össze­ húzódtak a nappali hőség után. kivéve itt. csak a sárká­ nyokra tudtam gondolni. fojtott-tompa nyöszörgő bugással törjön elő. ebben a szent épülete­ gyüttesben. amikor újra felhasználták. kemény ütéseket is kibír anélkül. Olyan volt. mint egy óriási kagylókürt. mint a tőzegmoha. Én. az emberépítő sárkányokra. A fegyelem Trajerpa-ban sem volt laza. itt is megtartottuk az éjféli istentiszteletet. és hozzáfogott az istenek munkájához. ahogy körülnéztem. megmozdultak. De most. ke- .hozták. Napnyugtával az esti szél felerősödött. de számomra ez az út főképp Mingyar Dondup láma és a gyógynövényszakértők gyakorlati út­ mutatását jelentette. A többi idő egészét a gyógynövénygyűjtésnek és a sárkányeregetésnek szenteltük. mint láma. a hegyoldal csapdába ejtette. A sárkányépítéshez viszont ideálisnak tartották. a föld zugainak beporozásához. könnyű és erős. A nap elsüllyedt a távoli hegycsúcsok mögött. a mögöttem lévő lámakolostori épületekben fenyőlécek hevertek. Az egyik.talán Asszam-ból . Alattunk a vidék fekete tónak látszott. Amint vé­ gigsöpört a lenti völgyön. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 143 Az alacsonyabb lépcsők közül néhányon sok gyógynövény ter­ mett. Amerre a szem ellá­ tott. sehol egy teremtett lélek. A sárkányeregetés után a fát átvizsgálták. Felettünk. fent. később nehezebb lett volna betartani a megszokott rendet. A fenyőt messzi vidékről . már tudtam irá­ nyítani és felügyelni a munkájukat. A hegyoldalba kapaszkodó lámakolostorban világos volt.XII. mert ilyen fa nem nő Tibetben.

Hirtelen a templomi dobok dobbanására ébredtem. és minden­ ki elindult lefeküdni. Ismertem a jós­ latokat. akik elfoglalják az országunkat.144 HARMADIK SZEM szár légiói Buddha szavára ledobták lándzsáikat a menny padlójá­ ra. gyógyítsam a betegeiket. előttem egész életem. miért kellett. és először megpillantja a szent várost. hogy azok közé menjek majd. Ahogy felnéztem a tetőre. és segítsek a sebesültjeiken egy olyan háborúban. miközben papi hivata­ lukat teljesítették. Ezen az éjjelen túl izgatott voltam ahhoz. Miért sóvárogtak más nemzetek a mi földünkre? Mi nem kívántunk mást. Mégis úgy kellett to­ vább mennem.és ezek a csillagok. azt. hol rossz a legelő. A nap végét jelző hangokra lassan szétszóródtak. hogy aludjak vagy hogy aludni akarjak. a bé­ ke hangulata áradt szét a kolostorban. érdemes volt. Lassacskán megszűntek az élő hangok. Olyan sokat tudtam róla. Számunkra a trombitaszó azt jelentette. melynek nem volt más célja. Fent a csillagok. És tő­ lem azt várják. Köpenyüket lobogtatta a szél. azt gondolja. a mellékes és a főbb mozzanatokat. A termekben és a templomokban szerzetesek verődtek össze kis csoportokban. tudja. hogy megszálljanak bennünket? Mit tettünk mi. De olyan sok mindent nem mondtak el. és melynek mégis fáradhatatlanul tovább kell taposnia az utat. hogy elaludtam! Szerzeteshez nem illő gondolattal . amely ismer minden állomást és megállóhelyet. csak ami a miénk. hogy éjfélig alhatunk.. miért akartak akkor mások meghódítani és leigázni minket? Mi csak annyit akartunk. a homályban szerzetesek sziluettjét láttam. És szeretett lámánkról. mint ahogy egy jak baktat a csapáson. Lhásza és a lenti világ dolgairól beszélgettek. mint hogy szellemileg fejlődjön. valamennyi dalai láma leghatalmasabb inkarnációjáról. Hirtelen új hang vegyült az erősödő szél zajába. mely még el sem kezdődött. a templomi trombiták egy újabb nap végét jelezték. hogy a saját életmódunkat élhessük. De talán. a dalai lámáról. miért. a mennyei szoba fényei pedig átragyognak az ég kárpitjának ré­ sein .. Pedig észre sem vettem. hogy hagyjanak magunkra. ez a béke­ szerető ország. A jóslat Tibetről. A hátamon feküdtem és ki­ néztem a kis ablakon. amíg csak az ismert célhoz nem ér. amikor a jak átér az Áhíta­ tos Földreborulás Hegygerincen. amit megjósoltak.

mert a hirtelen ébredéstől erőszakot tettem a gondolataimon. Nehéz. hogy vannak bizonyos helyek. amíg diákok vagyunk. vagy akármi más . hogy feltesszük a jelvényt.unalmasak. . Jaj. és szerez egy útikalauzt valamelyik szer­ vezettől. miközben az alvástól elgémberedett kezemmel a köntösöm után nyúltam. Az ember mondjuk el akar menni Dardzsilingből Washingtonba. Az élettel is ez a helyzet. Éjfél van? Sosem ébredek fel már? Remélem azért nem bukok fel a lépcsőkön. Bementünk a templomba és bekapcsolód­ tunk az istentiszteletbe. amit megjövendöltek neked. az egyiket már meg is szegtem. a nyakken­ dőt. akik szintén kábultak voltak. miért nem próbál­ tad elkerülni őket?" A legkézenfekvőbb válasz így hangzik: .XII. így tűnik legalábbis. és a leckék. Nem mindig érdemes a kellemes és a könnyű úton járni. nem jelentik azt.történelem. Nehezen találtam meg. látja. így van ez a jóslatokkal is. hogy tanuljunk.„Ha ismerted az összes kelep­ cét és nehézséget. Vagy olyan büszkék leszünk rá. Bár megteheti. Nemegyszer kérdezték tőlem: . Messze nem. Ha­ sonlóképp az ember átautózhat Londonból Invernessbe. nem pedig mást. előkészül és lassabban vezet. aznap érkeztek. hiszek a reinkarnációban. hasztalanok és céltalanok. földrajz. hogy csatlakozzak a többiekhez. de hideg van itt! Kétszázötvenhárom szabálynak kell engedelmes­ kedni. ha már befejeztük. netán még egy megkülönböztető színt is a szerzetesi ruhára. A jóslatok valószínűségek. hogy megnézzen egy térképet. hogy az embernek nincsen szabad akarata. amit megjósoltak nekem. Ha veszi magának a fáradságot. hogy azért jö­ vünk a földre. Tudja. A bölcs autós megnézi a térképet. vagy ahol nem tudja elke­ rülni őket. számtan. keserű. melyeket meg kell tanulnunk. honnan indul és mi a célpontja. amelyeken átvezet az útja. Aztán később. Hiszek abban. Buddhista vagyok. Kibo­ torkáltam. minden nehéznek és keserűnek látszik. mert utazása esetleg hosszabb vagy költségesebb lesz. hogy sóhajtozunk a jó öreg iskola után. bennünket tesznek próbára. már az elkerülhető­ ség puszta ténye is azt bizonyította volna. ha az ember már láma? Na. hogy jóslat hamis volt. Ha az ember iskolába jár. lehet. nem biztos. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 145 feltámolyogtam. hogy kikerüli ezeket. hogy jól teszi. Az órák .Ha elkerülhettem volna. így elkerülheti a rossz utakat.

146

HARMADIK SZEM

De mikor elhagyjuk a földi iskolát, meglehet, büszkeséggel hord­ juk a jelvényét. Én természetesen azt remélem, gondtalanul vise­ lem majd fejem fölött a dicsfényt! Félek talán? Egy buddhista sem fél. A halál pusztán abból áll, hogy elhagyjuk a régi, üres héjat és újjászületünk egy jobb világba. Virradatkor mindenki fent volt már és alig várta, hogy elindul­ jon. Az idősebbek találkozni akartak azokkal, akikkel előző este nem találkoztak. Én már borzasztóan szerettem volna látni az em­ berreptető sárkányokat, melyekről olyan sokat hallottam. Körbe­ vittek minket a kolostoron, hogy tudjuk az utat. Fent a magas tetőn megnéztük a felettünk tornyosuló hegycsúcsokat és lepillantottunk a félelmetes szakadékokba. Messzebb megduzzadt, sárga folyamot láttam, vize tele volt agyaghordalékkal. A közelebbi folyók ég­ színkék víztükre lágyan fodrozódott. A csendes pillanatokban hal­ lottam a mögöttünk csordogáló csermely vidám csobogását, ahogy sebesen szalad le a hegyoldalon, hogy mihamarabb leérjen és csatlakozzon a többi folyóhoz, melyek Indiában a hatalmas Brahmaputrába folynak, később a Gangeszbe, majd pedig a Bengáli öbölbe ömlenek. A nap felkelt a hegyek fölött, és a reggeli csípős hideg hamarosan eltűnt a levegőből. A távolban egy magányos ke­ selyű körözött, reggeli eleséget keresett. Mellettem egy tekintélyes láma a vidék főbb jellegzetességeit mutatta. „Tekintélyes"... az voltam, mert a szeretett Mingyar Dondup láma védencének számí­ tottam, de azért is, mert rendelkeztem a „harmadik szemmel", és mert inkarnációnak, vagy ahogy mi mondjuk, trülku-nak bizonyul­ tam. Az inkarnáció felismerésének rövid részletei talán érdekelnek néhány olvasót. A szülők kisfiúk viselkedéséből pl. úgy gondolják, hogy a gyerek többet tud a szokásosnál, vagy olyan „emlékei" vannak, melyek köznapi módon nem magyarázhatók. Felkeresik a helyi lámakolostor apátját, hogy jelöljön ki egy bizottságot, mely megvizsgálja a gyereket. Elkészítik az előző élet horoszkópjait, és megnézik, hogy vannak-e bizonyos különös jelek a fiúcska testén: a kezén, a lapockáján, és a lábán. Ha meglelték a jeleket, azt kutat­ ják, vajon ki lehetett előző életében. Előfordul, hogy néhány láma felismeri (mint ahogy velem történt) és ilyenkor maradt egypár

XII. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK

147

személyes darab utána, mely hozzáférhető". Ezeket megkeresik, hozzátesznek még néhányat, amely ugyanúgy néz ki, és a kisfiú­ nak fel kell ismernie az előző életéből származó összes, talán ki­ lenc tárgyat. Hároméves korában már képesnek kell lennie erre. Egy hároméves gyerek még túl kicsi ahhoz, hogy szülei úgy befolyásolhassák például, hogy előre lefestik a szóban forgó tár­ gyakat. Tulajdonképpen a legkevésbé sem baj, ha elmondják, ho­ gyan viselkedjen. Nincsenek jelen, mikor a választásra sor kerül, és a fiúnak megközelítőleg harminc közül kilenc dolgot kell azo­ nosítania. Ha két hibát ejt, megbukott a próbán. Ha sikerrel jár, élő megtestesülésként nevelik, és tanulásra buzdítják. A gyermek he­ tedik születésnapján felolvassák a jövőjére vonatkozó jóslatokat. Azt gondolják, teljesen felfogja - megérti, amit mondanak neki, és azt is, amit a jövendölés magában rejt. Saját tapasztalatból tudom, nem érti meg. Semmi kétség, a „tiszteletre méltó" lámának mindez megfor­ dult a fejében, amint a vidék sajátosságait mutatta. Odaát, a víze­ séstől jobbra volt egy nagyon jó hely, ahol noilme-tangereí lehetett gyűjteni, amelynek levét tyúkszemek és szemölcsök eltávolítására, illetve a vízkór és a sárgaság enyhítésére használják. Amott, abban a kis tóban Polygonum hydropipert lehet szedni, tövises és rózsa­ szín virágos növényt, amely a víz alatt nő. A leveleket reumatikus fájdalmakra használtuk, és a kolera gyógyítására. Itt a közönséges füveket gyűjtöttük, csak a felföldeken teremtek ritka fajták. Sokan érdeklődnek a gyógyfüvek iránt, ezért részletezek néhány gyakori típust, és leírom, mire használják. Csak latin nevüket ismerem, így inkább ezeket adom meg. Allium sativum: nagyon jó antiszeptikus hatású, asztmára és más mellkasi panaszokra is használják. Egy másik kiváló fertőtle­ nítő gyógyszer, amit azonban csak kis dózisokban adagolnak, a Balsamodendron myrrha. Ez különösen a fogínyre és a száj nyál­ kahártyáira van jótékony hatással. Ha beveszik, hisztériát okozhat. Volt egy magasszárú növény krémszínű virágokkal, amelynek a le­ ve elijesztette a rovarokat a csípéstől. A latin neve Becconia cordaía.Talán a rovarok tudták a nevét, és az riasztotta őket! Volt egy olyan növény is, mely pupillatágításra szolgált. Az Ephedra sinica

148

HARMADIK SZEM

hatása hasonlít az atropinéhoz, és amellett, hogy Tibetben az aszt­ ma kezelésére leginkább ezt alkalmazzák, nagyon hatásos az ala­ csony vérnyomásra is. A szárított, majd porrá tört ágakat és gyöke­ reket használtuk. A kolera a fekélyek szaga miatt gyakran igen kellemetlen volt a betegnek és az orvosnak egyaránt. A Ligusticum levisticum meg­ szüntette a szagot. Külön megjegyzés a hölgyek számára: a kínai­ ak a Hibiscus rosa-sinensis szirmaival feketítik a szemöldöküket, de a cipőiket is! Mi felfőzzük a leveleket, folyékony oldatot készí­ tünk belőlük, melyet lázas betegek testének hűtésére használunk. Újra a hölgyeknek: a Lilium tigrinum valóban gyógyítja a petefészek-neuralgiát, míg a Flacourtia indica levelei segítenek abban, hogy a „sajátos" női panaszok legtöbbjén túljussanak. A Sumach rhus csoportban a verneciferából a kínaiak és a japá­ nok lakkot készítenek. Mi a glabrát cukorbaj, az aromaticál bőr­ betegségek, vizelési panaszok és ciszták esetén használtuk. A hólyagfekélyek kezelésére szolgáló másik igen hatásos összehúzószert az Arctesaphylos uva ursi leveleiből nyertük. A kínaiak job­ ban szeretik a Bignonia grandiflorát, a levelekből általános célra állítanak elő összehúzószert. A későbbiek során, a fogolytáborok­ ban a Polygonum bistortái valóban nagyon hasznosnak találtam a vérhasra, Tibetben is arra használtuk. A hölgyek, akik elővigyázatlanul szerettek, gyakran hasznát vették a Polygonum erectumból előállított adstringensnek: nagyon hatásos módszer, ha valaki el akar vetélni. Azokra, akik megégtek, „új bőrt" illesztünk. A Siegesbeckia orientális kb. 120 centiméter magas növény, sárga virágai vannak. A leve, amit sérülésekre és égési sebekre rakunk, úgy működik, mint a kollodium. Ha beve­ szik, hasonló hatású a kamillához. A sérülések okozta vérzést Piper augustifoliummal csillapítottuk. A szív alakú levelek alsó ré­ sze a legjobb erre a célra. Az előzőekben felsoroltak igen elterjedt gyógynövények, a többieknek nemigen van latin nevük, mert a nyugati világban, ahol ezeket az elnevezéseket adományozzák, nem ismertek. Csupán azért említem őket, hogy jelezzem, tudtunk valamit a gyógyfüves gyógyításról!

XII. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK

149

Nagyon kedvező helyen álltunk, és ahogy a ragyogó, napsüté­ ses reggelen végignéztünk a vidéken, jól láttuk a völgyeket és rej­ tett helyeket, ahol a füvek nőttek. Amint távolabbra tekintettünk, a vidék egyre sivárabb és sivárabb lett. Megtudtam, hogy annak a hegycsúcsnak a másik oldala, amelyre kolostor épült, valóban na­ gyon száraz terület. Mindezt magam is meglátom majd, mikor a hét vége felé magasra szállok a sárkánnyal. Valamivel később Mingyar Dondup láma hivatott, és azt mond­ ta: - Gyere Lobszang, elmegyünk azokkal, akik megszemlélik a sárkány felszállóhelyét. Ez a te nagy napod lesz! - Több se kellett nekem, indulásra készen felugrottam. Lent a főbejáratnál egy cso­ port vörösköpenyes szerzetes várt ránk, együtt mentünk le a lép­ csőn, majd végig a szeles fennsíkon. Itt fent alig volt növényzet, a kemény kőpárkányt föld fedte. Néhány elszórt bokor kapaszkodott a sziklákba, mintha csak félne, hogy lecsúszik a szikla szélén és beesik a szakadékba. Felettünk, a lámakolostor tetején az imazászlók keményen és mereven állták a szelet, a rudak, ahogyan évszázadok óta, minden egyes széllökés­ nél recsegtek-ropogtak és nyöszörögtek, de kitartottak. Mellettünk tétován elcsoszogott egy kis novícius. A szél akár a füstöt, felkap­ ta a port, amit a csizmája felvert. A hosszú fennsík egyik sziklás pereme felé mentünk, ahonnan a hegycsúcs finoman ívelt a magas­ ba. A köpenyünk a hátunkra tapadt, elöl fel-feltornyosult a szél­ ben, mely lökött előre és előre. Nehéz volt nem szaladni... A pe­ remtől úgy hét-nyolcszáz méterre volt egy hasadék a földben, amelyből a szél viharos erővel tört fel, időnként mint sebes nyila­ kat, kis köveket és zuzmódarabokat repített a levegőbe. A lenti völgyön átsöprő szelet a sziklaalakzatok csapdába ejtették, de mi­ vel nem tudott könnyen kijutni, felgyülemlett és a töréseken ke­ resztül nagy nyomással felfelé tódult, míg végül süvöltő erővel ki­ szabadult a fennsíkra. Néha, az orkánok idején - mondták - úgy üvöltött, mint a legmélyebb veremből menekülő és áldozatra leső démonok. A hasadékban áramló viharos szél megváltoztatta a nyo­ mást a sziklarésekben, hol magasabban, hol mélyebben fütyült.. Most azonban, ezen a reggelen a légáramlás egyenletes volt. Mégis jól el tudtam képzelni azokat a történeteket, amelyeket kis-

150

HARMADIK SZEM

fiúkról meséltek, akik erős széllökésbe kerülve lerepültek a lábuk­ ról, egyenesen fel a levegőbe, majd hatszáz méter zuhanás után le­ estek a hasadék alján lévő sziklákra. Sárkányeregetésre azonban kiváló volt ez a hely , mert a szél olyan erősen fújt, hogy egyene­ sen a magasba emelte a sárkányt. Kis modelleken (hasonlítottak azokra, melyeket otthon reptettem gyerekkoromban) megmutatták, hogyan. Meglepő volt, hogy még a legkisebb játéksárkány is fel­ húzza annak az embernek a karját, aki a kötelet tartja. Végigvezettek bennünket a kőpárkány mentén, és egy igen ta­ pasztalt láma megmutatta az elkerülendő veszélyeket, a csúcsokat, amelyeknél csalóka bukószelekre lehet számítani. Megtudtuk, hogy minden sárkánylovas magával visz egy követ, amelyhez egy imádsággal telerótt selyem khata-t erősítettek, hogy a levegő istenei áldják meg a sálat, illetve birodalmuk új látogatóját. Mikor megfelelő magasságba kerül, a követ odadobják a „szélnek". Az­ tán, ahogy a selyem kitekeredik, a szél istenei - ezt remélték - el­ olvassák az imát és minden bajtól megvédelmezik az egekbe merészkedőt. Visszamentünk a kolostorba, ahol nagy sürgés-forgás kezdő­ dött, kihoztuk a sárkány összeszereléséhez szükséges anyagokat. Mindent gondosan átnéztek. A fenyőléceket két-három centiméte­ renként ellenőrizték, hogy megbizonyosodjanak róla, nincsenek elrepedve vagy megsérülve. A selymet, amellyel a sárkányt borí­ tották, kigöngyölték egy tiszta és sima földdarabra. A szerzetesek négykézlábra ereszkedve gondosan átvizsgáltak és megszemléltek minden egyes négyzetmétert. Elégedettek voltak az eredménnyel, így hát a keretet összerakták. Ez a sárkány doboz formájú volt, a négyzetes oldala kb. két és félszer két és fél -, a hosszúsága három méter. A két „vízszintes" oldalból egy-egy kb. két és fél méteres szárny állt ki. A szárnyak alá, hogy csússzanak, és hogy a fel- és leszálláskor védve legyenek, félkör alakúra hajlított bambuszrudakat erősítettek. A sárkány megerősített „padlózatánál" volt egy hosszú bambuszrúd, amely mint a tibeti csizmák, felfelé elvéko­ nyodott. Ez a sajátos rúd olyan vastag volt, mint a csuklóm, és úgy volt kimerevítve, hogy a selyem még akkor se érjen a talajhoz, ha a sárkány a földön áll, mert a talpfa és a szárny védők ezt megaka-

A jakszőr kötél láttán egyáltalán nem voltam valami boldog. és a sárkány mint egy hatalmas madár.XII. Puhán surrogva megállt. kis faékeket vertünk a rudak hasított végeibe. és mögöttünk a sárkánnyal olyan gyorsan futottunk. akkor úgy helyezkedtek. Leszedtük a szárnyakat. Mind el­ jöttünk a felszállópályáról. A kötelet kezelő szerzetesek nagyon gyakorlottak voltak. hogy megtámasszák a sár­ kányt. Jó néhányan kellettek hozzá. mikor földet ér. Ez alkalommal könnye­ dén elbírt három felnőttet. most már kipóbálhatjuk egy embernyi súlyú kővel. hogy a sárkány kikerülje a felszálló légáramlatot. A sárkánymester erősen figyelt. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 151 dályozzák. hogy ellenőrizze a felhajtóerőt. A széláram két felnőttet és egy fiút bírt el. felmászott kb. és majdnem felemelte a kisfiút is. hogy egyre magasabbra és ma­ gasabbra emelkedjen. Két szerzetes felszedte a sárkányt és a fennsík végére vitte. és azt mondta. három felnőttre nem volt elegendő ereje. egy csapat szerze­ tes tartottuk és húztuk a kötelet. bár az égi szabadság után láthatóan vonakodott leszállni. aztán újra kipróbáltuk a sárkányt. A sárkánymester kevesellte. Szorosan fogták. akik a kötélen voltak és még két szerzetest . ahogyan csak bírtunk. amely ide-oda dobálta és himbálta az örvényeiben. a szerzetesek tehát behúzták a kötelet. hogy szorosan tart­ sanak.az volt a dolguk. a leve­ gőbe szökellt. hogy egy harmadik társuk is elférjen. hogy megfog­ ják és keresztülvonszolják rajta. A sárkánymester utasítására mindenütt kifeszítettük a selymet. Sok küszködésbe került. és a sárkány a kővel együtt felugrott a levegőbe. kivéve azokat. A szárnyak alá egy V alakzatot erősítet­ tek. és az egyik szerzetes a de­ reka köré gyűrve a köpenyét. Ismét be­ húzták a kötelet. Jelzésére gyors futásba kezdtünk. A sziklahasadékból elő­ törő szél belekapott. épp a talpfa elé ért. és egy kicsit eltérő szögben vissza­ raktuk. három méterre a köté­ len. Vékonynak tűnt. A sár­ kánymester elégedett volt. mikor a felszálló áramlat felé kerül. Furcsa dolgok . míg végre átemelték a felszálló légáramon. Lejött. hogy a sár­ kány ne szálljon el. a két szerzetes pedig megfogta a szárnyainál. Először ki kellett próbálni: lovak helyett mi. és hamarosan kieresztették. Egy másik követte. A szerzetesek újra keményen megharcoltak azért.

Őszintén szólva alig álltam a lábamon! A hangom sem volt valami meggyőző. A lovak vágtába kezdtek. és ekkorát sosem tévednek! A sár­ kány közben visszaért a startpontra. az a legbiztonságosabb.Figyeld meg. . Nagyon fi­ gyelj engem. a kötél halálos lassúsággal feszült meg. hogy még jobban felemelkedjen. Hatvan méter. . Az idő mozdulat­ lannak tűnt. Mikor már harminc méterrel felet­ tünk. Kulcsold át mindkét karoddal a keresztrudat. mit tudsz! Most. három méter magasságból ugorj le. hogyan teszem rá a lábam erre a fára. Lehozták és visszavitték a starthoz. és felemelkedett. hogy behúz­ zák. a sárkány lágyan előrelendült.Odavezetett az ászokfához: . beért a légáramlatba. Lobszang. a láma a kezével kapaszkodva lógott lefelé a kötélen. Az egyik tapasztalt lá­ ma megszólított: . .152 HARMADIK SZEM történtek a gyomrommal. ahogy a sárkányok általában.gondoltam.Előbb én megyek fel. ahogy ráléptem a talpfára. aztán te jössz.és megszólaltam: . Mikor már a levegőben vagy.Veszélyes.Sosem voltam még kevésbé készen. az emberek hozzáláttak. a láma le­ csúsztatta a kötelet a V-hez.Te jössz. és ülj a kö­ tél megvastagított részére. a szerzetesek hol meghúzták. hogy elérkezett az idő. és hat-nyolcszáz méterre a sziklák felett repült. harminc. de korántsem álltam olyan biztosan a lábamon. lépj le a V-be. hogy átértem . vágtára ösztökélték őket.Kész vagyok. Fokozatosan lejjebb és lejjebb jött. Leszállásnál két és fél. az asztrológusok tévednének. mégis megnyugtattam magam valamennyire a rám vonatkozó jóslatokkal. így ér véget egy ígéretes pálya! Visszatérek az imádságokhoz és a füvekhez.épp. majd talpra állt. hogy csak nagyon kevéssé. Mikor a láma jelzésképpen ke­ ményen belerúgott a kötélbe. A kereten halvány remegés futott át. Ha meghalnék. hol kieresztették a sárkányt. A láma jelzéseire. Ahogy föl­ det ért. nem tartottam sokra a sárkányre­ pülést. összekulcsoltam a kezem a keresztrúd mögött . mint ahogy szerettem volna. „Bolond egy ötlet . Mutasd meg. Most felrepülök. Megfordult és azt mond­ ta: . Egyre magasabban szállt. Odamentem. Elengedte. ahol hintázva ült. szaltózott egyet. Ez alkalommal a lovakat a kötélhez fogták. megfigyelhetsz. ahogyan néztem és elképzeltem magam benne. himbálódzott és tekergő­ zött. a sárkány hirte- ." De aztán igaz.

Egy hirtelen lökés és billenés. Aztán nőni kezd­ tek. de szállt. megtanulhassuk a leckét és végül béké­ ben távozhassunk. majdnem leestem. majd megnő. Felettem a sárkány kecsesen ugrándo­ zott és pukedlizett a kóbor szélörvényekben. időemésztette. így a lentiek gyorsabban húzták. „Ez az utolsó percem a földön"gondoltam. most először. a távolban láttam a zöldesbarna. Én most felemelkedtem szülőhelye fölé. hogy szükség esetén tudjam. megrepe­ dezett földet. végül. keresztbe tett kezemet és lábamat a kötél köré fontam és lecsúsztam. szállt egyre magasabbra. mint aki az istenekkel találkozik. nekünk pedig. Messze a lemenő nap sugarai megérintették és beara­ nyozták egy távoli tó vizét. és óvatosan kinyitottam a szemem.XII. hogy az istenek a mennyekben játszanak. s úgy éreztem ma­ gam. ülő helyzetbe pottyantam. hogy rögtön teljesen felkavarodik.gondoltam. a szurdokban a kis patak buborékolva folytatta útját. a szerzetesek kis pirosbama pöttyöknek látszottak. hol is vagyok pontosan. hogy elfelejtkeztem a szorongásról és azóta sem szenvedtem tőle! A sárkány ugrándozott. sok-sok mérfölddel arrébb. De a sokktól újra becsuktam. ezért újra felnéztem. himbálódzott és meg-megbillent. Megújuló tiltakozás a gyomromból . . GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 153 len megbillent. A hegygerin­ cen túl. Nyitott szemmel olyan cso­ dálatos volt a látvány. Hirtelen eszembe öt­ lött. mert lefelé húztak engem. az jutott eszembe. segít megduzzasztani a Bengáli-öböl szent vizét. hogy elfelejtettem lecsúszni a V-hez! Egész idő alatt a talpfán álltam. amelyből zarándokok isznak. s arra gondoltam. hogy életben maradjunk. Lenéztem. Életem­ ben először voltam több száz méter magasan. lógva. hogy a gyom­ romat a hegycsúcson hagytam. Harminc méterre vagy még magasabban repültem a föld fölött. hogy kifeszítsék.Jaj! Rosszul szállok fel az asztrálsíkra .attól féltem. Kibogoztam a karom. A V- . becsuktam a szemem: ugyan minek is nézzek bárho­ va? A szörnyű himbálódzásoktól és dobálódzástól gyomrom is vészjósló táncba kezdett. szegény földhözragadt halandóknak keservesen kell küszködni és harcolni. Néhány száz méterrel alacsonyab­ ban. Akkor azonban a sárkány őrülten imbolyogni kezdett. vagy talán még ma­ gasabban. Ideföntről a kis patak igen fontosának látszott: tovább­ csörgedezik.

hogy elkapjon valamit. hat méterre volt csak. és ezzel egy kicsit a sárkány emelkedé­ sén is. és minden ko­ rok legjobb „pilótájának" tartotta magát. Eszembe jutott az incidens a paraszt házával és ajakürülék­ kel. hogy a másik kezével hiába hadonászik. és rájöttem. A szegény fickó azonban. hogy egy kis csapat lefelé mászik a hegyoldalon.ez szép teljesítmény volt. Ahelyett. bemászott a dobozba. Most hagyjuk a többieket. Az elmúlt három évben részt vett a túrákon. aki harmadiknak jött a sor­ ban.egyik szikláról a másikra. . A szerzetes. ezeröt­ száz méterre alattunk. le a mélységbe.gondoltam. Jó. meglehetősen öntelt volt. A következőnek egy fiatal szerzetes repült. Ez alkalommal. A sárkányt lehúzták. hogy meglelje a testet. nem tudott tovább csimpaszkodni.mondta a sárkánymester . Egyik kezével sikerült megkapaszkodnia a hát­ só keresztmerevítőbe. hadd próbálkozzanak. hogy késlekedés nélkül a V-hez csússzon. mi­ kor harminc méternyire volt a földtől. és amikor a sárkány úgy két és fél méternyire lehetett a föld­ től. máskülönben eltört volna mindkét lábad. nem vesztegethettem tovább az időt. meg az. megvizsgálták. és én újból felszálltam. Felszállt a levegőbe. szakoztam. Láttuk. elengedtem. és puhán a földre estem. amely pépes vörös masszaként terült szét a sziklá­ kon. . A föld már kb.154 HARMADIK SZEM nek ütköztem. hogy a repülést félbeszakítsák.Ezt meg kell beszélnem a mesteremmel . arca zöldes árnyalatúvá vált: alapo­ san megviselte a repülés. Magam alatt láttam. az állandó dicsekvés miatt nem sze­ rették. de annyira nem. jobban csinálta ná­ lam. lecsúsztam a V-hez.Fiatalem­ ber! . majdnem félbevágott. felegyenesedett. talán százötven méter magasra. rosszul lépett és kiesett a sárkány farkánál. bár landoláskor tökéletesen ért földet. Ez az esemény kicsit megzavarta a folytatást. has­ ra esett. és másodpercekig így lógott. s a földet markolászta. hogy lecsusszant volna a Vhez. megragadtam a kö­ telet. Akkor a sárkány rándult egy nagyot. s lebukfencezett . hogy az ember a dobozban állva vál­ toztatni tud a testhelyzetén. Felnéztem. . aztán megint te kerülsz sorra. hogy eszedbe jutott és elérted a V-t. A köpenye verdesett és lobogott mint egy vérvörös felhő. hogy nem sérült-e meg. nem felejtette el. hogy akkor a kötél megrántásával magasságot nyer­ tem.

Azóta hozzá se nyúltunk eh­ hez a típushoz.hangzott a válaszom. A beszélgetés alatt bejött Mingyar Dondup láma is. . Ha a mesterem megengedné. A sárkánymester ott maradt még a sárkány elszállításánál. Na most. . most is ő tanít. A sárkány lejjebb ereszkedett.Egy másik láma mosolyogva felém for­ dult: .Megcsináljuk ma a horoszkópodat Lobszang. senkit sem kell megkér­ dezned.Láma vagy saját jogon.Ez enyhén szól­ va eufémizmusként hatott. és a kürtőből felszálló lég­ áram majdnem teljesen megszűnt. és megnézzük. abban a raktárban. . fia­ talember. a famunkát befejeztük rajta. Lobszang. a többiek azt hitték. ahol különféle kis sárkánymodellek sora­ koztak.XII. Mingyar Dondup láma tanított mindenre.válaszoltam. Mingyar Dondup láma odarohant: . ezzel pedig egy kicsit szabályoz­ hatnánk az emelkedést.mondtam. mint amilyet ki­ gondoltál. Ott ültem a köves földön. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 155 Abban a percben úgy éreztem. megsérültem. és a sziklák lehűlé­ sével a völgyben meggyengült a szél. Az est közeledtével. amit tudok. Nem találtam senkit. Az egyik hosszúkás alakú valamelyest egy megnyújtott madárra emlékeztetett. az­ tán bevitt a szobájába. és ott a tartórúd. hogy majdnem leestem.Igen.Ha lenne itt keresztben egy merevítő.De igen . én meg kissé túlsúlyos vagyok. elmerülve a gondolataimban. én három méternél kiugrottam.Én . aztán a hegyoldalnak ütközött. Van már egy készen. A puffanó dobok az éjféli istentiszteletre hívtak. de ki próbálná ki? . szóval övé az utolsó szó. Itt a merevítő keresztben. ráállhatnánk és finoman változtathatnánk a doboz szögét. ez itt egy olyan sárkány. A sárkánymester meghallotta: . mit mondanak a csillagok. a füstfelhőből ki- . mivel legalább 130 kilót nyomott. Olyan gyorsan és vá­ ratlanul jött az egész. Ahogy elfog­ laltam a helyem. óriási figura lopakodott felém. . Körülbelül húsz mérföldet re­ pült. amelyet nem használunk. . Az épület végében tartjuk. Lent a szerzetesek szörnyen húzták a kötelet. aki kipróbálná. egy ember volt benne. igazad van.Évekkel ezelőtt egy szikláról indítottuk az eredetijét. Mozdulatlan ültem. Most azt mond­ ta: . mire egy utolsó rántás után rám bo­ rult. nyakam körül a doboz selyemfene­ ke. zuhanok.

hogy jöjjön. melyet azért a szerzetesért tar­ tottak.Kész lesz. aki aznap meghalt. akár egy élő Buddha-szobor. hogy beálljak a sárkánytestbe és bizonyos mértékig megpróbáljam szabá­ lyozni az emelkedést.Jól van . mindegyik végén alacsonyabb és alacsonyabb lett a hangja. ahol a falakra olyan gyönyörű szentké­ peket festettek. Az adott jelre újra összegyűltünk.feleltem. kb.Holnapután repülhetek ve­ le.156 HARMADIK SZEM sebb hegyként derengett elő. a zenei tudása és mély hangja miatt választott karvezető énekelte az első részeket. tízperces pihenőt kaptunk. minden két sor egymással szemben. mindegyikünk olyan volt. A négyzetes párnák magasan voltak. Kumphela szerzetes vándorló szelleme.Megcsi­ náltad? . Ha nem hivalkodott volna.Igen . ." Hívtuk a szellemet. Mikor a szokásos istentisztelet véget ért. nem gondoltam volna rá. mert úgy véltük.motyogta. A emelvényen ülő karvezető recitáló hangon elmondott egy részt a Bardo Thödolból.suttogta. mert ma eltávoztál tőlünk. A templom belsejében. . . Akik rögtönözni akarnak. Ez az „alaphajlítás". hogy megvi­ lágosodást és vezetést nyerjen. azért gyújtjuk e füstölőt. Mormoltuk a válaszokat. mígnem a tüdejéből ki­ fogyott a levegő. miként juss át az Elveszett Birodalmon. a nagyobb hajlítások mellé kisebbeket illesztenek. huszonöt-harminc centiméterre lehettünk a földtől. „Ó. és miként juss el a Nagy Realitáshoz. Lerajzoljuk a hang emelkedését és esését. a tibeti Halottaskönyvből. Ó! Kumphela szerzetes vándorló szelleme. mi. hogy vezessen. hogy útmutatót kapj. . Először a szo­ kásos istentisztelet kezdődött. a kolostori fegyelem mérhető az éneklés tisztaságával és a zene pontosságával. Kettes so­ rokban ültünk. egyes részeket dobve­ rés kísért vagy édeshangú csengettyűink csilingelése. ki ma elhagyta az evilági életet! Ne vándorolj közöt­ tünk.Itt a templomban. a fiatalabbak magas hangun­ kon. lótuszülésben ültünk. ez­ után kezdődött a halotti szertartás. . aki elhagyta evilági éle­ tét. Kumpheláé. az idősebb szerzetesek pedig nagyon mély basszus hangjukon . . Nagyon fi­ gyeltünk az artikulációra. a pislogó vajmécsesek fényében és körbe-körbe szent alakokkal a falon. A tibeti zenét nyugatiaknak nehéz követni: hajlításokból áll. A sárkánymester volt az. ne­ héz volt elképzelni a bolondos szerzetest.

ki most csupán vándorló szellem vagy. azért hívunk. kagylókürtökből. „Ó. nem felejti el többé. mormogták a válaszokat. hogy szabad lehess. Szerzetesek és lámák. Loccsanás.. de meztelenítsd le a tudatod. a Lhászát 1904-ben elfoglaló brit . „Véred a földre ömlött. ó. és nem eszel. Fogadd a tanításainkat. A többi hangszer a test valamennyi hangjával bele-belekapcsolódott. a te­ rem fő részében egymással szemben ülve ősrégi rítus szimbóluma­ it kántálták hol emelt. Mi. jer.XII. Egy megfordított emberi koponyába . tibetiek. a testnedvek bugyogását. és a különféle ropogást. hogy vezetésre találj. erőszakosan ért véget. A test minden hangját ismerjük és híven vissza tudjuk adni. és megszállta egy szellem." A mély basszusdobok az élet ritmusát verték. korgást. vándorló szellem. Az élet véget ért." Rizsszemeket. Szokásos tempóban kezdtek. ezt felváltotta a trombita ijedt sikol­ tása és a gyorsuló szívverés. vándorló szellem. nem érzed a füstölőket. és cintányérokból álló zenekar. belső „ketyegését". megszólalt a fafuvósokból. hogy megszabadíthassunk. évszázadokon keresztül fejlesztettük a hangok tu­ dományát. körbeadták minden szerzetesnek. hol leeresztett hangon. dobokból. jer hozzánk. Ne félj. csak örök élet. a telepaták vezetni fognak. aki voltál. Jer. nyikorgást. Younghusband ezredes. Aki egyszer hallotta. nyugatra. amiért halott vagy. vándorló szel­ lem. északra és délre.vörös vizet öntöt­ tek. „Merre vándorol a kóborló szellem? Keletre? Vagy északra? Netán nyugatra? Vagy délre? Az istenek eledelét szórjuk a föld sarkaiba. Nincsen halál. Megszólaltatták a vér halk áramlását az erekben és az artériákban. hogy új életre szabadítsunk. „Ó. hogy érintse meg.. miközben az álom hatá­ rán fejed a párnára hajtottad? A Jósda kolostorában ezekkel a han­ gokkal transzba ejtették az egyik médiumot. amelyből az élet zenéje születik. a lélegzet tompa suttogását a tüdőben. hogy megszabadulj és vezetésre lelj.mintha vér lenne benne . aki vagy. Meghallgattad e valaha a szívverésedet vagy a légzésedet. A halál születés. vándorló szellem. Az emberiség halk zajai. Jer. Amiért halott vagy. ó szerzetes." Mikor szünetet tartottunk. aztán hirtelen megszűn­ nek a zajok. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 157 dörmögték. színezett sáfrányt hintet­ tek keletre. a test szokásos. hogy vezetésre lelj. szerzetes. nem lá­ tod az arcunkat.

A selymet leszedték róla. és a falak tele voltak sárkányrajzokkal. A szerzetesek játszottak a kötéllel. és én. hanem hajlítottak. úgy gondolták.Tradri. jobban tud­ ják ellenőrizni a mozgását. A repülés izgal­ mától. Reggel a sárkánymester azt üzente. és a derék magasságában egy keresztrúdba lehetett kapaszkodni. mint egy kilőtt nyílvessző. megváltozott a külseje. három méter lehetett a hosszuk és az volt a benyomásom. Megvizsgáltuk a sárkányt centiméterről cen­ timéterre. A szertartás végeztével sietve aludni tértünk. lefelé fordított. A szárnyak nem egyenesek voltak. Az a modell. A szerzetesek ezzel is megküszködtek. Most lovak he­ lyett szerzetesek indították a sárkányt. Legnagyobb meglepeté­ semre a sárkánymester meghúzott egy kötelet. mikor átcipelték a hasadékon. meg a szokatlan levegőtől már majdnem állva elaludtam.gondoltam. majdnem eltalálta az egyik szerzetest. az erős felszálló légáramon. mint a többi masinán. mikor transzban volt. amint az első remegés átszaladt a ke­ reten. hogy tartsak vele. ügyesen igazgatták és a sárkány egyre magasabbra emelkedett. Kidobtam a követ a szélisteneknek szóló imával. thempa (Kész. hogy dolgozni fog a „szabá­ lyozható" sárkányon. különben az én vándorló lel­ kem keresik ma éjjel. Elégedetten kiszóltam: . A dobozrész alján több merevítő volt. melyet én készültem kipró­ bálni. hogy remek felhajtóerő lesz körülöttük.158 HARMADIK SZEM erők vezetője tanúskodott a hangok ereje. a boltozatos mennyezeten függött. csészét tartó te­ nyérhez hasonlók: kb. hogy lent tartsák. Később újra fel tudtuk használni az anyagot. hogy a jósnak. ame­ lyekre fel lehetett állni. mert egy társam lábá­ ra esett. és a sárkány a föld­ re ereszkedett. fontosságom teljes tudatában felkapaszkodtam a dobozrészbe.Onadöá! (Viszontlátásra!) Hirtelen zökkenés. Jó lesz. Vezetőmmel a műhelyébe mentünk. ha alaposan kapaszkodom . Azután.' Másnap kivitték a gépet a fennsíkra. és hívott. melyet a régi raktárhelységben rendezett be. és a masina felrepült. Lent a sárkánymester izgatottan izgett-mozgott türelmet- . húzzátok). azt kiáltottam: . maga tesz újat rá. A padlón több halom külföldi fa hevert szanaszét. továbbá ama tény mel­ lett. Kérésére beleültem. Végül elhelyezték. Valamilyen csigaszerkezetre volt felfüggesztve. és a sárkánymester azt mond­ ta. de én még egy kis ideig elégedett lennék ez­ zel a testtel.

mikor sikerült az esést megfékezni és a gép újra felemelkedett. Óvatosan körbemozogva úgy találtam. kb. nagy pont. mondták. A lábam lecsúszott a rúdról. vonal. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 159 lenségében. a sárkány felfelé szállt. és kinéztem. olyan volt. alig várta. kis pont. A zuhanás alábbhagyott. Nagy erőlködés után . ha hozzálátok. és normális helyzetbe kerültem. Ahogy elnéztem a vidék felett. Később.XII. . miután leszálltam. annyira lehango­ lóan tétován haladnak! Mikor leszálltam. hogy beszámol­ hatok arról. a messzeségben láttam valamit. akár egy kő. Túlzottan magabiztos és merész lettem. tizenöt méternyire lehettem. a sárkány „emelkedésén" és „viselkedésén". Akkora már kiszabadítottam a fejem a köntösből. Egy ideig a ritka levegő okozta megerőltetéstől lihegve.köpenyem csapkodott és lobogott a fejem körül . Annyira lassan mozognak. mint egy mozgó. jobb. égnek állt volna a hajam: kevesebb mint hetven méterre voltam a földtől. hogy kipóbáljam a masinát. kutyák . örültem. hogy nagyon figyelmesen változtathatok a teljesítményen. a csapat egy-két napon belül megérkezik. gondoltam hát.Férfiak.gondoltam. . Egy pillanatra nem értettem. Ha nem lettem volna borotvált fejű láma. és a kezemnél fogva nyújtott karral lógtam lefelé. Sorban mentek. Hátramentem és a sár­ kány zuhanni kezdett. ponto­ zott vonal. zihálva kapaszkodtam a keresztrúdba. fiúk. aztán hírtelen rájöttem: Hát persze! A növénygyűjtő csapat poroszkál az elhagyott vidé­ ken.sikerült felhúzni magam.

A sárkánymester szeretettel nézett rám és hatalmas karját a vállamra tette.fájdalom . de még lábát sem tehette be ebbe a különleges sárkányba. A sárkánymester minden egyes repülés után javított. magam is élveztem a repülést. . az egész óriási területen semmi sem mozgott. kivéve a szerzetesek alattam és az alig felismerhető pontok. oldalra csúszott. ezt ide rakjuk. többször is elismételtem. és ez újra . Repülés és módosítás. A legnagyobb újítás egy szíj volt. minden cson­ tom eltört. mert hatalmas testével nem repülhetett. Repülés és módosítás. vöröses okkerjét. Rajtam kí­ vül senki sem repülhetett vele. Ameddig én láttam. hogy ki ne essek! . Talán láttak engem itt fent. Végtelen gondosan úgy hozták vissza a földre. Ezen futott keresztül a kis patak. igen így jó lesz. Az egész világon Tibet­ ben a legtisztább az ég. mely megtartott. lássuk csak. ameddig csak a hegyek engedik. mint neki a tervezés. zuzmó és nö­ vényszőnyeg borította. és sehol sincs meleg pára. Keresztülfutott rajta. De a sárkány rángatni kezdett.Igen igen. mely éjjel éne­ kelt nekem. és a a messze­ ségben a tavak vibráló ragyogását. évek óta voltak „elméletei".. mintája apám dolgozószobájának kárpitjá­ ra emlékeztetett. a föld meleg. me­ lyek fáradtan. mikor felborítottam egy korsó tiszta vizet apa szőnyegén! Igen. És azt mondod. Leszálltam. azt a merevítőt meg oda. apának tényleg nagyon nehéz keze volt!. Be­ visszük mindjárt és hozzáfogunk. A lámakolostor mögött hegyes volt a vidék. legalább akkora örömöt okozott nekem. mikor így csináltál? És az így ment tovább.arra az időre emlékeztetett.. Minden másodpercét imádtam. látni a hideg. No. egyik hegycsúcs után szorosan a másik. addig el lehet látni. Lobszang. sőt. Mikor egyáltalán megállt. és a szerzetesek le­ húzták. igen. kí­ sérletezés és megfigyelés. hogy lélegzetet ve­ gyen. hogy ne sé­ rüljön meg az értékes kísérleti masina. változtatott rajta valamit. a szakadékot (ahova nem ért el az éles-fagyos szél. hogy biztosra vettem. ké­ kesszürke sziklákat. Senki más nem valósíthatta meg álmát. megállás nélkül vánszorogtak felénk. de úgy. és ahol meleg volt) moha. mely eltorzítaná a látványt. mígnem a távoli láthatáron már csak fekete körvonaluk rajzolódott ki a napsütésben. de nem tudta kipróbálni őket.160 HARMADIK SZEM Valóban lenyűgöző dolog volt körbenézni. Lent.

azt gondol- . hogy vízhatlanok legyenek. egy-két napig szü­ netelt a repülés. mi a tartalmuk. A kevésbé tapasztalt szerzetesek csak há­ romfajta növényt szedtek. tövek. és mikor egy szokásos sárkányon rá került a sor. minden cso­ port hét napig maradt távol. Gyűjtő és csomagoló csoportokba kellett szervez­ ni az újonnan érkezőket. Bekóborolva a lelőhelyeket. A füvek ismerete nagy hasznomra vált. a többieken egyik csoporttól a másikig lovagoltam. Olyan kemény. mint az. nincs benne levéltetű és a megfelelő fajta. így latin nevet sem kaphat­ tak. Az így tárolt gyógyfüvek a tibeti száraz éghajlaton évekig eltarthatok. Másoknak a gyökereit reszelték le és így tették el. Az első néhány nap után fele időmet a növénygyűjtéssel. és olyan helyekre küldték őket. hogy értsek a gyógyfüvek gyűjtéséhez és osztályozá­ sához.valamennyit megtisztították és mikor már eléggé megszáradtak. a repülésé nem kevés­ bé. Az öreg sárkánymester befo­ lyásos ember volt. lenéztem az immár ismerős tájra és láttam a növénygyűjtők fekete jakbőr sátrait. A nyolcadik napon visszatértek. magasan fent egy sárkányon. ha a szorosan betekert nyakrészt leverték. Egy napon belül a bőr kiszáradt. de a nyugati világ jó néhányat nem „fedezett fel" közülük. Nagytapasztalatú lámák minden egyes darabot átvizsgáltak. bőrzsákokba csomagolták. ahol ezekből rengeteg termett. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 161 Mikor a növénygyűjtő csapat megérkezett. másik felét a sárkányrepüléssel töltöttem. Magok. majd a nyakuk­ nál megtekerték őket. aztán gyorsan vízbe mártották és kitették száradni a napra. A zsákokra ráírták. hogy a legrövidebb idő alatt a le­ hető legtöbbet tanulhassak. Néhány növényről leszedték a szirmokat és megszárították. hogy a jövőmre vonatkozó jós­ latok szempontjából az égi masinák ismerete legalább olyan fon­ tos. Az egyik szerzetes nagyon figyelt en­ gem. A folyadékot szorosan lezárt agyage­ dényekben tárolták. Megint másoknak még azon frissiben kisajtolták a levét. kemény lett. hogy megbi­ zonyosodjanak. Körülöttük jakok legelésztek. levelek.XII. mint a fa. hogy csak úgy tudták kinyitni. és azt mondta . A hétből három napon sárkányrepültem. a nö­ vényeket kiszórták egy óriási raktárterem tiszta padlójára. Még egy baleset történt. szirmok . A legtöbb keleti or­ szágban ismerték ezeket a gyógynövényeket. Gyakran.

rángatózik. később még jó néhány követte a he­ gyekbe és a Lhásza közeli. Örültünk. Minden jó dolog túl gyorsan ér véget. gyorsan előre men­ tünk. Másnap elindul­ tunk. Tárgyak potyogtak az égből. Fejjel lefelé zuhant. ugyancsak Trajerpa kolostorba. hogy a szerzetes rugdaló­ zik. mint amikor idefelé jöttünk. és a hegyek hihetetlen szabadságától. szilánkokra hasadt és a szerzetes kibuk­ fencezett. utánam csinálja. majd végül eltűnt a szakadékban. rózsafüzér. Ódz­ kodva. nehéz munkával. vonakodva csomagoltunk. de valóban sajnáltuk. külön nekem készítette. hogy visszaértünk a Vashegyre. a három hónap mégis túl hamar elszaladt. amit tőlem látott. és különböző amulettek. a többiek. hogy megkísérelje befolyásolni a gép helyzetét.162 HARMADIK SZEM ta. szerzetesek. Néhányan. köntöse tekergőzött a feje körül. pörgött és repült. . lassú menetben követtek bennünket. A sárkánymestertől kaptam egy sárkányrepülő modellt. Magasan fent az égen a sár­ kány furcsán kezdett viselkedni. Láttuk. Pörgött és repült. facsésze. A napokat munkával töl­ töttük. és a sárkány alábukott és oldalra billent. Többé már nem volt szüksége rájuk. campaedény. Ez volt az első kellemes út. növendékek és a teherhordó állatok. A fa megrepedt. Egy különösen erős széllökés. Ké­ sőbb hallatszott a becsapódás hangja. hogy meg kellett válni új baráta­ inktól.

A bábukat nagy. mintha a szem ide-oda mozogna. eljött a szórakozás és vidámság ideje. hatalmas fejet illesztettek rá. tíz-tizenkét méteres fakeretekre színes vajból „képeket" formáztak. A fejben vajmécsesek égtek. Óriási. Eze­ ken az ünnepeken a méltóságteljes hangulatot felváltotta a jókedv. mely a Dzsokang és a tanácsterem után megkerülte a piacteret. A többi esemény után sem érdeklődtünk túlzottan. A legjobban sikerült alkotásért készí­ tője az év legjobb vajmodellezője címet nyerte. és egy nagyon valószerű. az egészet meg­ lehetősen gyerekesnek és unalmasnak tartottuk. A figurát egy erős szerzetes vitte gólyalábon. Minket Csakporiból egyáltalán nem érdekeltek ezek a karneválok. közömbösen tekintett kifelé az 163 . A tizen­ ötödik napon a dalai láma számos szertartáson vett részt a székes­ egyházban. néhányon a szent könyvek különböző jeleneteit mege­ levenítő domborművek voltak. A szertartások után kijött. Az isteneket kielégítették. pislákolá­ suk olyan hatást keltett. puhafából készített keretekre építették. pont az újévi ünnepségekre. mindent rendbe kellett tenni.Időben érkeztünk vissza Logszárra. majd a nagy üzletházaknál ért véget. átvilágítottak a szemen. Mindent ki kellett takarítani. az volt a test. A dalai láma körbesétált és mind­ egyiket alaposan megnézte. azon a körúton. A legen­ dáink szereplőit megelevenítő óriás figurákat viszont érdekesnek találtuk. hogy végigmenjen a Barkhor-on. amikor is nyílt versenyben lovas nélküli lovak száguldoztak a Ihászai síkságon keresztül.

164 HARMADIK SZEM .

A szegény flótás az egyik gólyalábbal egy gödörbe lépett. kivéve a kanóc körüli olvadt kis tócsát. a Gyógyítás Istene bábuját. Ahogy rángatva hajtottam magam előre az úton. Kötegnyi dohos. arra tanítottak. hisz a ruhát sokáig nem használta senki. és lesodort a lapos tetőről. száguldó porés szemcsefelhők kíséretében jött egy váratlan. először egy másik . és abból. ha a mécsesek kilazultak és felgyújtot­ ták az egész alakot. fuldokolni a ruhában és félig megsülni a vajzsiradékban.XIII. borotvált koponyámra csöppent. Az orkán felkapott. szörnyűséges or­ kán. és egy lábon kellett egyensúlyoznia. néhány évvel később. tüsszögtem. HAZALÁTOGATÁS 165 óriás testének közepén lévő lyukon. ahogy ugrált és himbáló­ dzott. hogy megcsúszott valami síkos anyagon az úton. a ráncokból felszállt a por és én csak tüsszögtem. rávettek. hogy a tetőn át ne folyhasson be a víz. A tüsszentésre a testem rándult egyet. felbukok. De eltökéltem. Az egyik raktár tetején voltam. Szörnyű hőség volt. hogyan kell le­ rakni az aranylemezeket. nem maradt más választásom. Normális körülmények közt a mécses­ ben kemény a vaj. kiváló komédiás válna be­ lőled! . akárcsak én. A hőségtől és az erőlködéstől több kilót fogytam! Egy magas rangú láma azt mondta nekem az­ nap éjjel: . mint tovább menetelni. hogy nem viszek többé ilyen bábut. Az volt az egyik legszerencsétlenebb dolog. Minthogy azonban a dalai láma nézett. de nem engedhettem el a gólyalábakat. Lobszang. hogy a szegény flótás odabent nehéz perceket él át. Nem sokkal. hogy vigyem körbe Buddha. melyek annyira szórakoztatták. régi holmi. és a kellemetlenséget csak fokozta. jól játszottál. tüsszögtem. Minden egyes prüsszögésnél úgy éreztem. hogy a „bohócko­ dások". Nyolc méter magas volt. hogy igazítsak rajta. de lehet. vele együtt molyok repkedtek mindenütt. tudtam. felza­ vart molyrajok és forró vaj. Semmi mást nem láttam. Egyszer. mint az előttem lévő alak hátát. teljesen önkéntelenek vol­ tak.0. A kis kukucska a bábu kö­ zéprészén nem a szemem magasságában volt. talán öt vagy hat hónappal később. hogy a forró vaj a mécsesből kicsordulva fájó.Természetesen nem mondtam meg neki. A szereplőkkel mindenféle váratlan balesetek történtek. Most a fojtogató hőségben az egész megolvadt. A hullámzó köpeny a gólyalábas lábam körül csapkodott.

minden rendben van. a fényesség csendesen szétrobbant. és én arccal a vízbe estem. hogy amilyen gyorsan csak lehet. és kö­ rülbelül ötven méterrel mélyebben a Lingkhor út szélén tett le. .Ajjé. Kábán megpróbáltam kikászálódni a sár­ ból. de hamarosan azzal is kész lett. de az éjszaka bíbor árnyai lassacskán beborítot­ ták az alattunk fekvő völgyet. Mintha ragyogó. A fiú a sziklákra esett. Félúton találkoztam egy csapat szerze­ tessel. Engem az út hátralévő részén felvittek. és kiküsz­ ködtem magam a száraz útra. Fájni fog. Valahogyan térdre álltam. amint helyrerakta a kulcscsontot és bepólyázta. Vakon vonszolód­ tam és botladoztam felfelé. csak az oltár mécseseinek halvány fénye világí­ tott. Sok-sok órával később lehetett. mi történt velem és egy másik fiúval. A Potalánál az épületekben és kör­ nyékükön kis fények pislákoltak. .Nem maradhatsz vissza a tanulmányaiddal.Becsukta az ablaktáblákat. Valahonnan fogott egy kis dobozt és letette elém egy polcra.gondoltam. csak feküdtem. nem tudtam tisztán gondolkodni. feljussak a hegyre. Mint legtöb­ bünkben. Lobszang. hogy megnézzék. benned is van egy kis ellenérzés az új dolgok megtanulá­ sával szemben. Az ablak ismét nyitva állt. és a szoba teljes sötétségbe borult. Lobszang. A talaj mocsaras volt. szinte észre sem vettem. akik rohantak.166 HARMADIK SZEM tetőre estem. Aznap már semmit sem csináltam. de a segítség. de ahogy megmozdítottam a bal karom és bal vállam. szegény fiúk. és szörnyethalt. Átláttam a városon is. átröpített a peremen. színfoltokat és sávokat láttam volna. Eluralkodott rajtam a fájdalom. itt a szobában. Akkor egy másik szélroham ragadott magával. Gyorsan meg­ vizsgált: . A felsőkar fájdalma­ sabb volt. hogy rögzítse. hogy ellenőrizze.Na. azután lábra. amit nyújtani tudok. Valami csattant. ezért hipnotikusan eltávolítom belőled a „tanulás iránti ellenszenvet". akkor sínbe tette. úgy hat méterrel lejjebb. Rám nézett: . egyetlen gondolatom az volt. Másnap Mingyar Dondup láma így szólt: . Amíg beszélt. színes fényeket. Helyrerakjuk. még egy ág . eltört a karod és a kulcscsontod. nem kellett volna kiküldeni őket ilyen szélben. amikor felébredtem. aztán az egész véget ért. erős fáj­ dalmat éreztem. amint az esti őrjárat körbe-körbe járt. majd a Vashegyen. ezért együtt tanulunk majd. be mesterem szobájába. kárpótol a fájdalomért.

éhes vagy. Holnap elviheted. mint máskor. mert nem voltam melletted. hogy ott maradsz egy darabig. amikor bementem Min­ gyar Dondup lámához. Úgy tűnt nekem. hogy élni fogsz azért. hogy éppen az Ékességestül jössz.Hm. Asztrálutazásaim során nagyon kellemes élményeim voltak. . és a vállam meg a karom is fájt. amikor találkoztunk a Potala lépcsőin.Dehogynem. határozottan az vagyok. hogy hosszú évek múltán a vörös indiánok földjén halj meg. hogy különlegesen pártfogol. ha nem iskola? Kemény iskola! Azt gon­ doltam: itt vagyok két törött csonttal. . és folytatnom kell a tanulást! Két hétig Mingyar Dondup láma még intenzívebben tanított. de tiszta és rendes. Most. Amerikában. felnézett rám. mert sok mindent meg kell tanul­ nunk. ha nem tévedek. Azonnal megölték. Azt gondoltuk.válaszol­ tam. el kell juttatnunk egy gyógynövénycsomagot tisz­ teletre méltó anyádnak. apád nem lesz otthon holnap. Tudomást se vett rólam. Reggel vezetőm végignézett rajtam és így szólt: . érez­ tem. mégsem hagyhatjuk abba. Gyancebe ment néhány napra. És mi a földi élet. HAZALÁTOGATÁS 167 kezdődött az éjszakai élet. láma vagy már és tartanod kell magad a . mivel az Ékességes parancsára most én vagyok a gyámod. és amíg ettem. . Ahogy beléptem. Egy reggel. . . Két hét múlva összeforrtak. Hamarosan behozták az ennivalót. és otthon töltheted a na­ pot. a láma beszélt: . azért.Mindegy. Tudta.Ó. hogy az iskolát nemigen szeret­ jük. Van egy szertartásuk arra az esetre. ahogy nevetett: . olyan kellemesnek találtad az asztrálmezőket. ha valaki elment.A törvények szerint el kellett volna hagynod a tested. Éppen akkor bejött a mesterem: . mint általában. De aztán emlékeztettem magam arra.Rám nézett.Ahogy kimondta. éppen egy levelet olvasott. de még merev voltam. egy kis­ sé sápadt vagy. és így nem beszélhetett veled. hogy elterelje gondolataimat a tö­ rött csontokról. ne feledd.XIII. végre visszatértél hát hozzánk. de a csillagok megjövendölték. és ráncok gyűltek a szeme sarka körül. az pedig sokat számít egy anyá­ nál! Itt egy sál. hogy az eltávozottaknak szerencséjük volt.Lobszang. Azt mondta. hogy apám nem akar látni .Biztos vagyok benne.

anyám legszebb szoba- . aztán keresztül mentünk az Indiába vezető úton. Együttéreztem vele. és rohanni kez­ dett. hogy nem esek le a lóról.ha lehetett . reméltem. ho­ gyan tudom ezt a szerencsétlen dolgot tisztán tartani. . a Mindentlátó áldása legyen rajtatok és ad­ jon valamennyiőtöknek egészséget! . szüksége van egy kis mozgásra. hogy a Lingkhor-on folytathassuk utunkat. Ma egyik legjobb fehér lovunkon térsz haza. Talán. amit a tisztelet jeléül egy selyemsálba göngyöltek. hátrafordította a fejét. és átmentünk a Drepung-város úton. mert vallási okból az ember mindig az óramutató járásával azonos irányban megy végig a Lingkhor úton. mert azt gondolják. Láthatóan nem sokra tartotta.Add áldásod e házra és minden lakójára Tiszteletre méltó Or­ vosláma Uram! . Vidd az enyémet. Kétkedve néztem.Buddha.Tiszteletre méltó uram. kíváncsi voltam. balra magunk mögött hagytuk a Kalingcsu-t. mert ugyanez volt a véleményem róla! Tibetben a legortodoxabb lámák öszvéren lovagolnak. és sietve kitárták a kaput. A kevésbé szőrszálhasogatók csődörön (ménen) vagy pónin lovagolnak.feleltem. Átadta nekem a gyógynövényzacskót. hogy visszagöngyöljem a növényzacskót abba a szerencsétlen sálba. Elhaladtunk a Potala mellett (úgy találtam. és jól megnézett. nem versenyezhet szépségben a mi Csakporinkkal). egye­ nesen az udvarba lovagoltam. nincsen ne­ mük. A hegy lábá­ nál jobbra fordultunk. a ház úrnője azt parancsolta. . . Szóval jobbra fordultunk. jobbra pedig a Sár­ kány-templomot. mert hangosan nyerített egyet. amíg lecsúsztam a hátáról. Szerencsére egy szolga megtartotta. eköz­ ben ügyetlenül matattam. vezesselek hozzá. mikor közelebb érek. Félúton a ló meg­ állt. a fehér ló meg én. egykori otthonom bejáratánál a szolgák észrevettek. Gyalog jöttél ide. és beraktam köpenyem bugyros részébe. amit látott. Az intézővel ünnepélyes szertartásossággal kicseréltük a sála­ kat. Én . mint aki nem állhatja tovább a látványomat.gyalogolni szerettem. Fontoskodva. A végén le­ szedtem róla a sálat. Felfele mentünk. Lementünk a meredeken. a Tiszta.168 HARMADIK SZEM szabályokhoz. hogy majd előveszem.mondta az intéző. Elindultunk (mintha én nem találtam volna el hozzá!). Egy kicsit odébb.

hogy van egy üvege. de a le­ hető leggyorsabban távoztam.Hölgyem!. amit az Ékességes mondott nekem. hogy meghallgassanak.Segíts óvatosan felnyergelni! . Egy fiatal nő lépett hozzám és megkérdezett: .XIII. számolj be a megtiszteltetésről.Tiszteletre méltó Uram és Fiam! A hölgyek messziről utaztak ide.Nem emlékszel rám? Jaszo vagyok! Igazat szólva.Tiszteletre méltó Anyám!. aki most tért vissza a hegyekből. Valóban olvas indiai lapokat? És igaz. annyit fejlődött és milyen mu­ tatós volt! Rossz előérzetem támadt. és üdvözlete jeléül e sálat. . De a nők! Úgy néztek rám. nem tudom egyedül felszerelni.Tiszteletre méltó Anyám! . mintha szaftos falat lennék. mikor egyszerűen csak a fia voltam gondoltam.A rend szabályai megakadályoznak abban. Átadtam az üzenetet és vissza kell térnem kötelezettségeimhez. Mingyar Dondup láma utasítására elhoztam ezt a zacskó gyógynövényt. . sok tenni­ valóm van. A szoba tele volt asszonynéppel! De mielőtt elmenekülhettem volna. Nem beszélhetek rendünk fejé­ nek a dolgairól.kértem. HAZALÁTOGATÁS 169 jába. kérünk. A második gondolatom az volt. Meghajolt. . kilovagoltam éppen. azt már tudtam. amivel átlát a házak falán? . Kar.feleltem.és kulcscsonttörésem volt nemrégiben.. megfordultam.mondtam. A fehér ló balra . ők meg éhes farkasok! Egy dolgot lehetett csak tenni: visszavonulni. .Tiszteletre méltó Uram és Fiam.Sosem engedtek ide. ho­ gyan bánjak velük. . eljöttek a barátaim. Az intéző visszament az irodájába. A lovász kinyitotta a kaput. mikor anyám megjelent az erkélyen és valamit kiáltott. Ezzel meghajoltam előttük. nem kilenc nő túl nagy gondot jelentett nekem. a lovász kihozta a lovat.válaszoltam. . hogy elmondjam. hogy vajon megfordul­ hatok és elrohanhatok-e. . Nyolc. A férfiak az más. és illőképp. Csak mint küldönc jöttem. alig ismertem fel.Egyszerű orvosláma vagyok csupán. amely­ ben az Ékességes részesített. anyám lépett hozzám. Beteg voltam. hogy halljanak az Ékességes házában és magánál az Ékessé­ gesnél történt eseményekről.

Lobszang. és úgy intézte.Vagy: .az asztrálszínük. Tiszteletre méltó Lámamesterem. annál jobban nevetett. a Vashegyen. Lobszang. amíg még lehetett.. .. hogy a személyes elfogultság és az államügyek összekeve­ redjenek. mert az volt. egy sereg nő elkergetett! . .. végig a körúton. De napokig nem engedte. hogy megtelepedtél-e már itt.. mert nem akar­ tam túl gyorsan visszaérni. és ahogyan néztek rám: mintha csak díjazott bárány lennék. és sosem hagyta. Lassacskán poroszkáltam. Mikor ismét otthon voltam. rendezvény van nála és a vendégeket szórakoztatni kell. Kicsit hirtelen természetű volt. Soha senki sem mondott ellen az Ékességesnek. . az összes kó­ borló szellem téged üldözött a város körül? Felkavartnak látszol! Felkavart? Felkavart? Anyám meghívott egy halom nőt. vagy még mindig gondolsz az otthonodra. . miről beszélt velem. bementem Mingyar Dondup lámához. de én is. de mint igaz embert. hogy a rend szabályai nem engedik. Na nem... Lassan. nem akarok visszatérni apám há­ zába. és. suttogni kezdtem . hogy elmondjam és távoztam. A kolostori élet felforgatta „társadalmi" értékeimet.De egy hét múltán megtudtam. mindannyian nagyon szerettük. El a Gyüpo Linga mellett. Hangulatai sosem tartottak tovább néhány percnél. ki vannak festve. Közöltem velük. és mind az Ékességes felől akart hallani és azt akarta tudni.. Ó volt az állam és az egyház legfőbb feje. a Muru Gompa mellet. a nőket kü­ lönös teremtményeknek tartottam (még ma is azoknak tartom) és. aki most a földön él.Az Ékességes azt akarta tudni.170 HARMADIK SZEM fordult. Rikácsoló hangok. hogy a dalai láma nagyon-nagyon érdeklődött utánam. ne beszéljünk erről.Azt akarom. Hogy bámultak mind rám! Vezetőm rázkódott a nevetéstől.! Rémes! Kérlek.ekkor azt hiszem. amikor anyámnál nagy társaság van. hogy elfelejtsem: . És minél jobban csodálkoz­ tam. így ismét az óramutató járása szerint haladhattunk végig a Lingkhor úton. a hajuk.De én otthon vagyok. ők meg mészárosok Sö-ból. mint istent. . hogy hazaküldjenek. nem csupán..Ó. hogy látogasd meg tiszteletre méltó anyádat. Rám nézett: Mi történt. Azoknak a nőknek a látványa.

A kutyákat meg lehetett szelídíteni és elzavarni. Akkor. a hőmérséklet befo­ lyásolja a szőrszínt. nem tudtunk továbbmenni. és a hátsó lábuk hosszú. hogy az ékszert őrizetlen hagyta és nagy sietve visszarohant. a macskákat nem: ha egyszer tá­ madtak. Hamar elkészültünk és elindultunk. akik ké­ pesek felborítani és szétmarcangolni egy embert. mivel vonzalma teljes viszonzásra lelt. Elége­ dett volt. amíg félig leértünk a hegyen. és azon gondolkod­ tam. óriási szelindekek. hogy mesteremmel mehetek. tibeti nyelven természetesen macskának hívjuk. sétáljunk egyet. nyilván eszébe jutott. halálig harcoltak. Meleg országokban . időnként „sziáminak" nevezik. Lobszang. ünnepélyesen sé­ tált mellettünk.fehérek. Mingyar Dondup láma odajött hozzám: . A szemük kék. A Templomból jövet egy macska határozott vonzalmával tüntetett ki. ár­ gus szemmel őrizték a csiszolatlan drágakőtömeget a szentek kö­ rül. A házakat szelindekek vigyázták. na és a 171 .úgy hallottam . van egy kis munkám a számodra. (A fajtát.Egy reggel. Hatalmas cica volt. így majdnem feketék voltak. A farkuk korbácsszerű. mikor békében voltam a világgal. Felugrottam. míg abba nem hagyta az erős nyávogást és lóbálni nem kezdte a farkát. azaz simi-nek. A templomi macskák nálunk nem csak díszként szolgáltak. hogyan töltsem a szertartás előtti üres félórát.) Tibet hideg. örültem. amitől járás közben „másként" néznek ki.Gyere. amelyhez tartoztak.

A régi Kínai Misszió ol­ dalához jutottunk. azt mondtam mesterem­ nek: . egy másik macska is a tolvajra vetette magát mondjuk a szentképről. Javasolni fogom az Ékességesnek. csak azok köze­ ledhettek hozzájuk. Menet közben Mingyar Dondup láma beszélt hozzám: . egy egész hadseregre elegendő fegyver van náluk. Lá­ togassuk meg őket. úgy ólálkodtak a templomokban. A kutyákat el lehetett kergetni.és ők aztán nem eresztettek. Mikor ismét a Lingkhor úton voltunk. de akkor egyikőjük felpillan­ tott és észrevett.Ahogy mondtam neked. Egy ideig ott maradtam és figyeltem.172 HARMADIK SZEM hangjuk! Egyetlen más macskának sincs ilyen hangja. átmen­ tünk a Pargo Kaling-on és el Sö falu mellett. Tovább bandukoltunk. az aurájuk milyen vörösre változott! És késekkel ha­ donásznak. Úgy tűnt. Ha nem engedte el azonnal. mint az éjszaka sötét ár­ nyai. egy kínai misszió érkezett. Ha bárki megpróbált az egyébként őrizetlen ékszerekhez nyúlni. hogy hozzám vághassa. de gyorsan visszavonultam. ahogyan egy idősebb ember nem tudott volna. mielőtt eldobhatta volna. Amikor szolgálatban voltak. A földön csendesen egy nyitott ablakhoz kúsztam. Lent az úton jobbra fordultunk. mint „átlagos" rokonaiknak. Azután tovább a Tür­ kiz Hídon és a Doring Háznál újra jobbra. a szitkok komoly kétséget támasztottak őseimmel szemben. nézzük meg. ők a legtüzesebb szelindeket is megkergették. Az út hátralévő részén Mingyar Dondup láma mélyen elgon­ dolkodott.Elég sokat gondolkodtam a kí­ naiakon. A templomi macskáknak kétszer olyan hosszú kar­ maik voltak. meg tudod figyelni őket egy spanyolfalon keresztül. Kisfiú lévén úgy tudtam „vizsgálódni". Hogy érzed. Nem úgy a macskákat. akik személyesen ismerték őket. Keresett valamit.Nahát. . Az első benyomásom nagyon kedvezőtlen volt. milyenek. Bent a házban a férfiak hivalkodóan sétálgattak a lezárt dobozok és táskák között. ha ez megoldható? . Vacsora után így szólt: . egye­ nest a torkára. A hangere­ jük és a hangszínük szinte hihetetlen volt! Szolgálatban éberen és nesztelenül. de egy fikarcnyit sem hagytak a jövőmet illetően. felbukkant egy macska és az illető karjára ugrott. Káromkodni kezdett. hogy használjuk fel különleges képességeidet. esetleg megfogni vagy megmérgezni.

akinek lejtős rámpán át vezetett az útja. Maga a park csak százéves.Sétálunk egyet délután. hogy elkészülj. a tisztánlátá­ sod nélkül is kitalálhatod. A Potalának belül arany fiatornyai voltak. Az Ékszer Parkot egy kb. hova megyünk. a Norbu Lingában töltötte idejét. és sza­ bad idejének jó részét itt töltötte. amely a . A parkban volt néhány laktanyaépület: közel ötszáz ember. hivatalos és állami célokra használt épületből állt. majd a díszes kapun. A Potala kívülről gyönyörű épü­ let. Az északnyugati sarokban széles kövezett út vezetett a szigetekhez. Lobszang. rálépett egy darab porral fedett vajdarabra és egyik testfelével a kövezethez vágódva meglepett „uuuu-hopp"-pal érke­ zett a rámpa aljára. Ke­ resztülmentünk a csodálatos parkon. két kis szigettel. aztán gyere a szobámba. hogy ilyen kevéssé épületes előadás részese legyen. és ezért. mindegyiken egyegy nyárilak. A dalai láma nagyon kedvelte az Ékszer Parkot. ha csak le­ hetett. áporodott a levegő. a dalai lá­ ma kedvelt pihenőkertjéül szolgált. A dalai láma nem kívánta kockáztatni.Ha gondolod. a dalai láma személyes testőreinek szálláshelyei. Először jártam itt. amelyet szintén magas falak öveztek. túl sok vajmé­ cses miatt. Néhányan azt írják. Először az apáttal kell találkoz­ nom. Tudom ezt. akkor képes leszek rá. Hiva­ talos teendőiket kellett kívül rekeszteniük. A kerten belül volt egy gyönyörű mesterséges tó. Az évek hosszú során rengeteg vaj ömlött mindenfelé a földre. és három. Újra nekivágtunk a meredek lejtőnek a hegyoldalban. ahol a dalai láma naponta hosszú órákon át meditált. A Belső Kert. Dél-Nyugat felé levágtunk. de belül a rossz szellőzés és a szinte mindig égő. Mingyar Dondup láma ide hozott engem. Tíz percet kapsz. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 173 Csak ezt tudtam válaszolni: .XIV. Itt egy kiváló minőségű sál. hogy képes vagyok rá. és rövid gyaloglás után megérkeztünk a Norbu Linga-hoz. négy méter magas kőfal vette körül. és nem számított újdonságnak. Másnap egyáltalán nem láttam mesteremet. illetve a házakhoz. hogy a tisztviselők nem léphettek be ide. de az azután követ­ kező reggelen tanított engem. Ez határozottan nem igaz. ha egy állami ügyeket intéző méltóságteljes láma. mert ma­ gam legalább harmincszor jártam a kertben. és ebéd után azt mondta: .

Titkos vagy más módon vizsgáltuk a tisztánlá­ tásodat. anélkül egyetlen tibeti sem tud beszélgetni. Mi a véleményed ezekről az emberekről? Nem örültem a dolognak. mit láttam a „színekben" és mit jelentettek számomra. jól takar-e a spanyolfal. Mikor megérkezett a tea. akkor nem is kell tudnia. ezért behívták a szolgákat.Mint olyannak. Amíg hozták a teát. mit láttál! . Az aurájuk színe árulást mutat. Azt ismételted. és mondta.Jó. Ahogy beléptünk. Bújj el. mindenféle-fajta madarat láttunk. Közeledtünkre felnézett és elmosolyodott. . a dalai lá­ ma rám nézett és így szólt. Azt mondja. mire utalnak. A paraván nem fedezett eléggé. és figyeled a kínaiakat. kinek megadatott a különleges képesség.174 HARMADIK SZEM belső kertre nyílott. sosem hibádzott. A dalai láma elégedettnek látszott. ha egy ember maga nem látta. nem vagyok méltó arra. a földön csipegetve ügyet se vetettek ránk. köteles­ séged beszélni. sok fegyverük van. akár egy kifényezett fémtükör. . a különböző parkbéli állatokról mesélt nekem. Vajas teáért csen­ getett. Érvelésem szerint. Mingyar azt állítja. hogy véleményt nyilvánítsak. nem tetszik neked a kínai delegátusok aurájának a színe. Elrejtőzöl holnap a mögé a paraván mögé. A válasszal nem jutottam túl sokra. Az Ékességes ekképp vála­ szolt: . A kövezetet nemrégiben fehérre mosták. Bizo­ nyosnak kell lennünk. üljünk elé.. aki nem rendelkezik tisztánlátással? A dalai lámának azt feleltem: .Csak ennyit szóltam. és eltávozott a láma szolga. De hogy lehet ezt megmondani egy államfőnek? Különösképp egy olyan állam­ főnek. később láthatom őket. melyet azután az ősi tudomány segítségével felerősítettek. A legtávolabbi szigetre mentünk. nekünk kellett kitérnünk az útjukból. ahol az Ékességes éppen mély meditációba me­ rült. és megígérte.Tiszteletre méltó Páratlan Vé­ delmező.. sá­ lunkat a lábára fektettük. megnézzük. . hogy teljesen . amikor itt lesznek. amit Mingyar Dondup lámának mondtál. Letérdeltünk. nem vagyok eléggé képzett idegen aurák olvasásában. Most áruld el. hogy kissé változtassák meg a kínai oroszlánokat. Mingyar Dondup láma kivételével senkinek sem szerettem elmondani.Tiszteletre méltó Páratlan Védelmező! Gonosz szándékkal jöttek. A tó vize rezzenetlen. Megkaptál minden lehetséges képzést.Jó barátunk.

hol rej­ tőzöm. Lámák jöttek be próbálni. a campa és a fehérrépa után. De nem kapta meg az előléptetést. és elindultunk visszafelé a Vashegyre. négy óra tehát semmi nehézséget nem okozott nekem. mi a nevük. mintha ők alkotnák a láto­ gatóba érkező küldöttséget. Később rájöttem. Amida Buddha!). jöjjünk el másnap is. ahelyett. Az egyiknek elfogtam a gondolatát: „Hű! Előléptetnek. Parancsára nagyon ízletes falatokat hoztak Mingyar Dondup lámának és nekem. és ezért fegyverek után kutatva megmotozták őket. Végül az Ékességes megelégedett a próbával és kihívott. pontosabban hétéves koromtól tanítottak arra. Beszélt néhány percig. Arra akarják kényszeríteni.az evésre mindig készen álltam! . Ez tizenkét óráig is eltarthatott. és megkért. . A dalai láma rám mosolygott és kínált. hogy írjon alá egy szerződést Tibetről. ó. Miután erőt gyűjtöttem. A falon kívülről rekedt kiáltások és kínai kiabálás hallatszott. ha megtalálom.A kínai­ ak. hogy hosszú ideig moccanás nélkül üljek. a kínai formával válaszoltak: . indiai konzerveket. Nagyon igyekeztek kideríteni. hogy udvariasságból elismételték volna a mantrát. Nem tudom.XIV. mert rossz helyen keresett. Ez a gondolat járt a fejünkben. mert a kínai delegáció meglátogatja. Közvetlen előttem a dalai láma ült lótuszülésben a földtől száz­ nyolcvan centiméterre felállított trónusán. vidámabban néztem a többórás mozdulatlanság elé. sem én nem mozdultunk. ahogy a házi test­ őrök a kövesúton keresztül a pavilon verandájára vezetik őket. Egy magas rangú láma megszólalt: . de valamennyi láma számára is: a meditációhoz órákig mozdulatlanul kellett maradnunk. mikor eljöttünk a dalai lámától. azzal egyensúlyoztam. Láttuk. ami egyébként elég egyszerű dolog volt számomra. hogy egyek . hol van". Most beengedték őket a Belső Kertbe.O-mi-to-fo . míg leégett. hogy nagyon üdvös változatosságot jelen­ tettek a tea. és addig kellett lótuszülésben maradnom. Meggyújtott vajmécsest tettek a fejemre. csak azt tudom. hogy Hallgass meg minket. hogy a kínaiak köpenye gyanúsan ki­ dudorodott.mielőtt elrejtőzöm. Másnap körülbelül tizenegykor újra leereszkedtünk a sziklás lejtőn és beléptünk a Belső Kertbe. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 175 rejtve legyek. En­ gem kisgyerek-. Sem ő. a há­ rom.Om. mani padme hum! .(ami annyit jelent.

Ahogyan a rejtekhelyemről figyeltem őket. mikor Kínában járt.aranyat akartak! Ez utóbbi régóta vonzotta őket. ahogy a homok. hanem azoknak az embereknek a veszedel­ mes. Hitünk szerint az aranybányászat megszentségteleníti a földet. de a történelem feljegyzi majd. hogy elérjék céljukat. és hordja le a víz. Tibetben az arany szent fém. szomorú lett. Lázas próbálkozásaik el­ lenére sosem engedélyeztük a nyugatiaknak.Na.a szent fémet szent célra használják. hiábavalónak nevezem. de tisztátalanul gondolkodnak". tetszett nekem. csíkok. Tibetnek sosem volt nálánál jobb uralkodója. és templomi díszeket készítenek belőle . nyolcszorosa a Brit Szigeteknek. A színei szomorúságról árulkodtak. aki teljesen az országnak szentelte ma­ gát. mert a küldöttség cseppet sem barátságos. sehogysem akart a végéhez érni. Nem a magasabb gondolat áttet­ sző.gyűlölettel telt gondolataik áradó örvénylése. Min­ den. a szívemben csak Mingyar Dondup láma előzte meg. hogy van arany. Ám a hasztalan beszélgetés lassan vonszolódott. A Csangtang-i területen gyors vizű folyók partján láttam aranyat. Hasztalannak. amit az Ékességesből láttam. az opálos ragyogást sötétvörös belövellések tar­ kítják . A módszerekben nemigen válogattak. észrevettem. Természetesen nagy szeretettel gondoltam rá. a he­ gyekről mossa ki. Az effélékről Tibetben általában azt mond­ juk: „Tisztességesen beszélnek. Lobszang. hogy a díszek könnyedén megrongálódnak. akik életerejüket az anyagias dolgokra és a gonoszságra áldozzák. Óriási területek még feltáratlanok. csak az érdekelte őket. sőt ellenséges szándékkal érke­ zett. aki iránt a szeretetnél is többet éreztem. könnyű dolgod lesz. ezüst és uránium. Irányítani akarták a tibeti politikát. ahogy eszébe jutott a múlt. kellemetlen színek. de Mingyar Dondup lámával tett utazásaimból tu­ dom. Egyes folyókban lehet aranyrögöket találni. Tibet kb. tiszta árnyalatai. Elég heves természete miatt a színei olykor vörösen villantak. hogy vibrál az aurájuk. De sajnos az anyag annyira puha. Még vaj­ mécsesek is készülnek aranyból. területe­ ket és . Színes sá­ vok. ezért mi inkább érin­ tetlen hagyjuk.176 HARMADIK SZEM Azt gondoltam magamban: . Az igazi színüket mutatják. hogy felkutassák a le- . hogy ő volt a legjobb dalai láma. A dalai lámát is figyeltem. több száz tonna van belőle. A rögöket vagy a „homokot" beolvasztják. piszkos színképe. úgy hevert ott.

és a Ligkhor útra jutottunk. gyorsan bekísértek a Belső Kertbe.Lobszang. ahol eltörtem a csontjaimat.Tiszta köpenyt veszek. Rövid idő alatt egész tűrhetően rendbe hoztam magam. az­ tán felpattantam: . semmi ceremónia. Indiába mentem. ha az emberiség a hatalomért vívott oly sok haszontalan harc helyett békében élne egymással. lát­ hatóan rendbe szedte a gondolatait. átmentünk egy kis hídon. .Ó! Ülj le. Ismét Indiába men- . Sem­ mi sál. a távolság kb. Tiszteletre méltó Láma Mester. ahol a fafaragók számára egy régi kéziratot másoltam. Egyik reggel Mingyar Dondup láma bejött hozzám abba a helyi­ ségbe. Egy pillanatig szájtátva bámultam rá.kezdte . . Kicsit feszengtem. hogy Tibetben az arany nem ritka.Nem is olyan régen . és te is. Leültünk és vártuk. mert nem volt nálam aján­ dék sál. „arannyal fedett testekről" olvasva sosem szabad el­ felejteni. az Ékességes minket akar látni először. Egy ideig meditált. és már kész is vagyok. és onnan sokfelé utaztam. A testőrök éppen el akartak zavarni. Or­ szágunk a világ egyik legnagyobb raktára lehetne. fél mérföld volt. A Vas Kutya évében (1910) a brit megszállást (annak közvetlen következményeként) a kínai követte. Lobszang! Biztos siettetek. ahol a dalai láma egy verandán üldögélt. Mingyar. hogy elkészülj. és nem tudtam.az Ékszer Park kapujához érkeztünk. hanem szent fém. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 177 lőhelyeket. A magatartásuk teljesen megvál­ tozott. Az Ékességes felnézett és mosolygott: . és láthatatlanná téve ma­ gunkat elemeznünk kell néhány nyugati látogató színeit. hogyan viselkedjek anélkül. mikor észrevették. „aranyedényekről".XIV. hagyd ezt a munkát most! Az Ékességes értünk küldött. Az utat átszelve a Norbu Linga vagy ahogyan gyakran fordítják . pont ott. hogy megszólaljon. A hegy lábá­ nál. hogy Min­ gyar Dondup láma is velem van. A Norbu Linga-ba kell mennünk. mégpedig egy régi mondás miatt nem: „Ahova a nyu­ gati ember betér. oda betér a háború!" „Aranytrombitákról".a Vörös Barbárok hadserege megszállta szent földünket. Gyalog mentünk le a hegyen. csak siess! Hát így állt a helyzet. Sietned kell.

mélyen ülő szemek. csillogó gombokkal.azt hiszem . aki annyira dicsér. Alig tudtam csendben maradni. sem a kihajtott gallérról. s a kötelet csapkodó szelet.többre tartja Mingyar Dondup lámát a dalai lámánál! A rácsozat mögött belefáradtam a nézelődésbe. mint nálunk. Tibetben azok. Lobszang. ott találkoztam valakivel. így nem befolyásolhat. hogyan kell öltözködni. hosszú ujjú köpenyben járnak. Egy pillanatra azt hittem. hogy így kellett megjelennie az Ékességes előtt . és a Ház arany ruhás lámái bekísértek egy igen különös kinézetű embert. amit beszél. Áthajtott néhány oldalsó folton is. jobban hoz­ zád szokott már. Az an­ golok sok mindent ígértek. mert valami csattant.gondoltam. aki ma meglátogat bennünket. Lobszang. Nyilván nagyon rossz szabó varrhatta. Fehér haj. Belefáradtam a madarak és a himbálódzó faágak nézdegélésébe. Elég kemény száj. az ujj csak a csuklójáig ért. Mégsem lehet munkás . a sárkányban voltam. hogy ki kellett hajtani. Ne­ ked mondom mindezt. hisz Mingyar velem volt. talán a nyugatiaknál is vannak szimbolikus fol­ tok. Ez a férfi rövid ujjas öltözéket viselt.gondoltam. meg a sárkány selymén átfütyü­ lő. amely az egész kézfejet takarja. ritkás szemöl­ dök. Szegény..178 HARMADIK SZEM tem. Egy férfi. nagyon szegény lehet. a jelenlétetekről nem tudni. és arra gondoltam. mint énhozzám. akik nem végeznek fizikai munkát. A rácsozott fal mögül te és még valaki úgy tudtok fi­ gyelni. majdnem kitört belőlem a nevetés. Talán nem tudja. Felhők szálltak az égen. Hirtelen felugrottam. te nem értesz a nyelvén. elaludtam és kiestem! De nem. magas. de nem tartották be a szavukat. mert a gallér akkora volt. fehér arc. azt gondoltam. A nadrágja a lábnál túl szoros és túl hosszú volt. írd le az asztrálszínekről szerzett benyomásaidat. Kísérd a helyére Mingyar. mert hisz az alján felhajtotta. Biztos szörnyen érzi magát. ahogyan Mesterünk tanított. De az öltözéke! Vala­ miféle kék anyagból volt egy egész sor gombbal az elején. sovány férfi. hogy benneteket nem látni. a Belső Kert kapuját tárták szélesre. ez az ember őszinte-e vagy sem: egy.. akik Buddha példájára foltozott ruhában járunk.Túl puhának látszik a keze. kölcsönad-e neki valaki egy . Ráadásul a köpenye csak a csípőjéig ér. Kiváncsi vagyok. Most azt akarom tudni. .vagy két­ nyelvű. Időnként titokban bele-belekóstoltam a nálam lévő campába. milyen jó lenne a sárkány hintázását és remegését érezni magam mögött. Akkoriban még fogalmam nem volt sem a zsebről. és .

mondták később. . Eléggé automatikusan leírtam az észlelt színe­ ket. Valami szokatlan fekete do­ log volt a lábán. mint a mieink. Szörnyű sértésnek számít. ennél furcsábbat még sosem láttam. mely négy pálcikára támaszkodott. mert igazított egyet az ülésmódján. Nem bőrcsizma. hogy a talpa a dalai láma felé mutatott.Aztán a lábára pil­ lantottam. s azt.gondoltam. a legérdekesebbre. a dolgok csak úgy lecsúsznak róla!" Aztán az egyik foltból vékony. nem tud ír­ ni. amit valaha is hallottam. hogy korommal írni? Csak ráfújunk és elrepül! Nyilvánvalóan nyomorék volt. Az üdvözlést befe­ jezve a fehér valamit visszatette a folt mögé. felettébb különös. Összevissza mozgolódott. vékony fehér papírlapokat. mert odanyúlt az egyik oldalán lévő folt­ hoz és egy fehér ruhát vett ki belőle. a zse­ béből elővett rongytrombitával parádézik. idegenségéhez képest elég jól. Furcsa. „Hogy lehet írni rá? . legnagyobb rémületemre. nem. ami a krétát letörölné. a közepén kormos fapálcikát szedett elő. kígyózó mozdulatokat tett vele. „Angolra". úgy véltem. Különös. elkép­ zelni sem tudtam volna különösebbet. De hirtelen neki is eszébe juthatott. Kotorászott egy kicsit a többi folt körül is. roppant fényes. így köszönti a dalai lámát . meg kell támasztani a hátát és lóbálja a lábát. és különféle papírokat húzkodott elő. felemelte úgy.XIV. ahogyan értelmeztem őket. nálunk a papír sárgásbar­ na. ha egy tibeti ilyet tesz. mintha trombitálna. Leült erre a keretre és a lába le­ lógott a peremén. A férfi időnként tibeti nyel­ ven beszélt. Azt gondoltam. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 179 rend megfelelő méretű és alkalmas öltözéket. egyszer csak. szétvette majd keresztbe rakta a lábát.mert a hátát megtámasztotta a keretből kiálló két másik pálcával. ülni sem tud rendesen. mert egy fakereten kellett ülnie. Még so­ sem láttam ilyeneket. Azt gondoltam. nem tud írni. aztán a legfigyelemre­ méltóbb hangegyüttesre váltott. csak tetteti. Egé­ szen másmilyenek voltak. Akkorra már valóban megsajnáltam: rosszul van öltözve. mikor újra találkoztam a dalai lámával. Nincs semmi. talán gerincsérülése van. festett. Selymes. . mintha jég lenne a tetején. Elképedésemre a szája és az orra elé tartotta és olyan hangot adott ki.töprengtem magamban. Úgy látszik. Korom? Ki hallott már olyat. s mi több. amilyet mi hordunk. A férfi elkápráztatott. vastag és durva.

és mindegy volt nekik. elősegítheti a Nyugat . a saját országunkban a saját életünket akarjuk élni. ha képes lett volna befolyásolni kormányát úgy.Igen. a kommunisták nem szállták volna meg Tibetet. akik a múltban csak bajt. és utol­ só életében azt kívánta. de a színeiből az is nyilvánvaló volt. hogy Tibet más országokkal barátkozzon. mindezek segítségével fel lehetett rajzolni élete főbb eseményeinek menetét. Minden adatunk megvolt. nagy valószínűséggel azért. megszállnak vagy meg­ fojtanak-e bennünket. Úgy éreztük. és a jóslatok sosem tévesek. mert azt remélte. Ma már C. legfontosabb állomásai. mit láttam. pályájának különböző. úgy vélte. A jövendölések azonban nem hagytak kétséget afelől. és ez befolyásolhatja a kegydíját. igen! . aki a helyszínen tartózkodott. Ami személyemet illeti. Ez nem tetszett ne­ kik. a születési ideje. hogy az egészsége meggyengült. köthetett szerződése­ ket. hogy a meg­ szállás bekövetkezik. Női Hangszer-nek hívták. Bell-ként hivatkoznék rá. de azt sem akarta. hogy mondjon valamit és reménykedjen. hogy korábban Tibetben élt. tart attól. és tartózkodni kí­ vánunk minden üzleti kapcsolattól a külföldiekkel. hogy nem áll szándékunkban egyik nemzet oldalára sem állni. Tibeten kívül bármelyik állam tárgyalhatott. Bell úr távozása után az Ékességes megkérdezte. - . A. látta. és két díszítés állt a neve előtt. kárt és szenvedést hoztak ránk. hogy felbosszantja kormányát. . hogy néhány könyvében említi ezt. Az angoloknak tehát fejükbe szállt a vér. Az angol kormány nagyon gyanakodott. feltételezéseik szerint Tibet Oroszországgal készült egyezségre lépni. Bell úr. Sokat tudtunk Bell úrról. Anglia ugyan nem akart Tibettel szerződni. A látogatónak egész sajátos neve volt. mert számára szokatlan éghajlaton él. arra viszont a kormánya nem volt hajlandó. és nagyon örült az észrevételeimnek. Az utóbbi időben adták értésemre. ahogy szerette volna. Bhután igen.nyilván a furcsa gallérjaik miatt! . Az aurája színeiből úgy ítél­ tem meg. még többet kell dolgoznom! .Kelet közti kölcsönös megértést. Ó maga egy dolgot akart. Ezért arra kényszerült. nyugaton szülessen újra. az idő majd igazolja elgondolásait és javaslatait. Szikkim. Segítő szándéka őszin­ tének látszott.kiáltott fel.180 HARMADIK SZEM Az Ékességes nagy tiszteletet tanúsított iránta. Az asztrológusok kiderítették. mert maga is lógó lábbal egy olyan furcsa fakereten ült.

Egy szolga tüstént hozott még teát.paran­ csolta. és „indiai ennivaló­ kat". mely nehéz. Nincs ember. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 181 Még jobban fejlesztenünk kell téged. meddig feküd­ tem hipnotikus transzban. hogy ellenőrizze és gazdagítsa állítá­ saimat. nagyon élveztem őket. Mingyar. hallgatni. Nagyon érdekes volt odamenni egy bódéhoz. hogy sürgősen menjek és „interpretáljam" különböző emberek szí­ neit. Késő éjjel órákon át néztem vele a holdat és a csillagokat. a dalai láma így szólt: . és kell. ami számukra nem volt titok. . Mesterem leült mellém. amit valóban gondol róla. országunkra hamarosan rossz idők jár­ nak. amilyeneket csak lehet. Azt akarom. hogy most azonnal itt legyen . ha távoli országokban leszel. Mingyar. amennyit csak bírunk. így nem is sürgette.Mingyar Dondupot hívd.XIV.tudta ezt. De még fejleszthető. Jól ismert lá­ togató lettem a Potalában és a Norbu Linga-ban. mert miként gyakorta intenek minket. Tisztánlátása és hatalmas ember­ ismerete alkalmassá tette rá. amit szükségesnek látsz. háromlábú állványon állt. a képessége megvan." Napjaim ritmusa felgyorsult. Tégy bármit. Mingyar Dondup láma és én gyakran bementünk Lhászába. . Előbb azonban egyre újabb és újabb hipnózisban lesz részed.Igazad volt. Ez időtől fogva sokszor hívattak. aki össze tudja állítani az „ősi tu­ dományok krónikáját. Annyi tudást kell beléd gyömöszölnünk. Rendkívül hasz­ nosnak találod majd a képességedet. miközben a legrégebbi Iratokból olvas­ tak nekem. és fejleszteni is kell. A memóriámat is fejlesztették: hosszú órákon át bonyolult részleteket hallgattam. azután vissza kellett mondanom őket. az Ékességes elé. például egy távoli lámakolostorból érkező tanult apát. esetleg egy messzi tartomány polgári vezetőjének az auráját. hogy olyan gyors és mélyreható tanulmányokat folytasson. hogy megfigyeljük a látogatókat. Mikor elhelyezkedtünk. majd összevetni azzal.. hogy legyen valaki. Bármelyik eszközünket használhatod. Néhány perccel később komótosan közeledve feltűnt mes­ terem. A Potalában hasz­ nálhattam a teleszkópokat. aki miatt sietne! A dalai láma . Lobszang. Nem tudom. Kinyúlt a csengőért és becsengette az egyik szolgát.barátja lévén .. különösen a nagy csillagászati távcsövet. hogy az árus miként dicséri portékáját.

az energiánkat a későbbi erőfeszítésekre tartogattuk. mint hogy röviden megemlítsük ezt az utazást.Ebben az időszakban ellátogattunk a Csangtang felföldre. Átjutottunk a Tangla hegységen. Nem volt okunk a sietségre és a magunk kényelmes tempójában haladtunk. a körülmények egyre nehezebbek és nehezebbek lettek. az erőnket. Öszvérháton lovagoltunk. Végtelen hegyek. feltá­ ratlan terület felé. Itt ugyanolyan volt a táj. Sziling Nor-nál. ahová a lovak már messze nem. feneketlennek tű­ nő szakadékok. amit a Potalában a nagy teleszkópon át láttam. hogy az expedícióval méltányosak legyünk. hogy keresztül jussunk a „holdbéli tájon". Védve voltak 183 . A ritka levegőben hamar kimerültek. és ismét tovább Észak felé. Ahhoz. A dalai láma megáldotta a csapat tizenöt tagját. mert az öszvérek oda is eljutnak. Óriási hegyláncok. ahol egy jakszőr kö­ tél végén himbálództunk szédelegve. Jelen könyvben nincs idő többre. Az öszvéreket a legvédettebb helyen hagytuk. a felföld a Hold felszínére emlékeztetett. öt legyengült társunk velük maradt. aztán csak mentünk eló're az ismeretlen. Lassan megtettük az utat a Tengerico mellett. és nem tudtak átmenni a sziklás szurdokokon. több kötetre lenne szükség. mély kanyo­ nok. és jókedvűen útnak indultunk. aztán tovább a nagy tavakhoz. Küszködtünk. Nehéz megmondani mennyi időbe telt. mert az idő nem jelentett semmit a számunkra. Végül az öszvérek elakadtak. Ahogy az állandóan emelkedő terepen egyre beljebb és beljebb kerültünk.

Eközben a másik oldalról valaki biztosította. akkor egyikünk de­ rekára tekerte a kötelet és a legmagasabb pontról (ahova feljutot­ tunk) leereszkedett. Sok helyütt vaskampókat kellett felhajítanunk. Felváltva lódítottuk el a kampós kötelet. a szurdokokon. ahol gyér növény­ zet nőtt. A kemény sziklákon nem lehetett eltemetni. hogy a má­ sik oldalon biztonságosan talajt fognak. a hangját sem lehetett hallani. hogy olyan pontra érjen. Egy meredek ösvényen a völgybe juthattak. ezekhez rögzítettük a köteleket. A többiek. Én mentem helyette. ami­ lyen magasra csak tudott. Lengett. hogy sikerül. . A testet visszahúztuk és istentiszteletet tartottunk érte. a torkom kiszáradt. Az egyik szerzetes meg is halt. és felváltva másztunk át. a lélegzetem elakadt. egyáltalán nem látszott boldognak. Felrepítettük. A tábornál volt egy barlang: az idő elemésztette a puhább sziklá­ kat. mint egy inga. az öszvérek legelhettek rajta. aki utána került sorra. a szívem úgy vert. egy sziklanyúl­ vány tornyosodott felettük. Két napot pihentünk itt.úgy haji- . A fennsíkon csobogó patak futott keresztül. áthúztuk a kötelet is. remélve. Azon az oldalon. A rám vonatkozó jóslatok fényében biztosra vet­ tem. mintha ki akarna szakadni a mellemből. Mikor mindenki átért a kanyonon. A hátunk fájt a cipeléstől. mielőtt magasabbra és magasabbra vergődtünk volna. mikor már biztosítva volt. aztán ledobta magát. és úgy éreztük. aztán felmászott. Tovább mentünk. mert nehéz és veszélyes vállalkozás volt. mert óriási erővel a szemben lévő falnak ütközött. és hitem elnyerte jutalmát. az esőre és a madarakra hagytuk. kicsorbult farkasfogsorhoz hasonlított. az arca és az agya a fogazott sziklákon maradt.jobb társai senkinek sem lehetnek! .' ahol a kötél csaknem vízszintes. át a szakadékokon. szélfútta vidék legrosszabb szélrohamaitól. ahol álltunk. A jóslatok ellenére is óvatosan lódultam. A szerze­ tes. Elő­ fordult. mikor a vízesés aljára ért. Sikerült megkapaszkodnom és felhúznom magam. ahol több ezer métert zuhant. Rosszul mérte fel a távolságot. felmá­ szott egy magas sziklára. Váltottuk egymást. egészen a sziklákig. a lég­ szomjtól kiszakad a tüdőnk. így a szélre. hogy a kampó akadt meg a sziklában. aztán nagy nehézséggel sikerült felmásznom a hegyol­ dalon.184 HARMADIK SZEM a sivár. és tapogatódzó ujjakkal a legközelebbi szikla pereme felé nyúltam. Egy ideig kimerülten feküdtem.

Nemsokára egy jégtáblához érkeztünk. innen a hideg po­ kol. Hideg. mint farkasszájban a fogak. hó-e. láttuk. milyen is valójában! Három napon át csúszkáltunk a jégtáblán. köpenyük csapkodott körülöttük a szélben. bár ezen a magasságon alacsony volt a víz forráspontja. elégedetten mosolygott: . A mi „felszerelé­ sünk" a kötelekből és a szokásos bőrcsizmából állt . A sziklák tetején pihentünk egy kicsit. A felföldön tett úton megtapasztalhattam. dideregtünk a maró szélben.XV. és azt kívántuk. A TITOKZATOS ÉSZAK -ÉS A JETIK 185 tották el a másik kötelet. sem más hegymászó felszerelésünk. rövidesen „él­ vezet" vár ránk! . És a mesterem azt mondja. vagy felhő. aki járt már itt korábban. botorkálva és meg-megcsúszva haladtunk az ismeretlen mélység felé. Egyenként jöttek át. hogy erősen húzva próbálják ki a kötelet. ha­ ladásunk még nehezebbé vált.Bizony mondom. egyre lejjebb és lejjebb kerültünk. Nem tudtuk. és a tea nem mele­ gített fel igazán. olyan fehér és olyan makulátlan volt. fejjel lefelé lógva. Éles sziklák. teát csináltunk. ennek ellentéte a hideg. talán egy gleccserhez. Néhány mérfölddel arrébb megkerültünk egy hegy­ nyúlványt.a talpára szőr­ mét kötöttünk. és szóltam nekik. sem jégbaltánk. és tovább botladoztunk a szörnyű tájék közepe felé. olyanok.. Kicsit kevésbé fáradtan újra felszedtük a rakomá­ nyunkat. hogy a lehető legkönnyebben elkaphas­ sam. Nem volt szöges bakancsunk. amelyeken összeviszsza horzsoltuk magunkat. hogy ne csússzon annyira. Ahogy kö­ zeledtünk. amely hátráltatott ben­ nünket és a légzésünket sem segítette egyáltalán. bárcsak sose láttuk volna meg ezt a he­ lyet.. A két kötélvéggel a kezemben biztosítottam őket. sziklák. a tekintetünk sűrű tejfehér ködbe ütközött. indák váltak ki és lebegtek a levegőben. Mellesleg a tibeti mitológiában szerepel egy Hideg Pokol. Befa­ gyott jég a lábunk alatt és fagyos ég a fejünk felett. A gleccser óriási sziklák közt vezetett. bús képű alakoknak látszotok! Most azonban rövidesen élvezet vár rátok. Semmi élvezeteset nem láttunk magunk előtt. kezükkel. lábukkal a kötélbe csimpaszkodva. Mingyar Dondup láma. A meleg áldás számunkra. az egyetlen közülünk. hogy valóban köd. Köd.

vakon. az előttünk menő ember után nyúlva. mozogni is alig mertünk. és valóban gyönyörű helyre érünk. akkor jól kinéztem. térdnél is magasabb fűtenger. A levegő vibrálva remegett. a jégmező? Egész hirtelen szétoszlott a köd.Ugorjunk át a patakon. mikor először megláttam ezt. ahogy ma­ gamra néztem. Forró kézzel megdörzsöltem a szemem. a „Jégis­ tenek tréfát űznek velünk". Ziháltunk és reszkettünk a hi­ degtől. aki lábával tapogatózva előre a csapatot vezette. meghaltam a hidegtől.varázslat van a dologban. meg­ csipkedtem magam és az ujjammal kopogtatni kezdtem egy szik­ lán. ennél zöldebbet még sosem láttam. azt gondoltam. Egyenként keresgéltük az utat. belénk ütköztek. és a Mennyei Mezőkre kerültem. Kövek? Kavicsok? Hova lett a gleccser. aki meghalt a sziklán? És mindannyian méltók vagyunk arra. mint akik azt gondolják. a talaj gőzölgött. Elkábított és megijesztett ben­ nünket . vastag szálú. A lábunk alatt kövek. A köd meleg lett. Tovább és még tovább! Hirtelen a csodálkozástól és a féle­ lemtől megkövülten megálltunk. a lábunk mellett kis patak bugyogott-bugyborékolt elő. féltünk. amit magunk előtt látunk? A ködfüggöny másik oldalán a hidegtől vacogva nem több mint harmincat vert a pulzusunk. hogy felbukunk rajtuk. kapaszkodva. gőzcseppek hajtot­ ták. valami olyasmi. a csizmánk talpa alatt kavi­ csok görögtek. újra nekiindultunk. Olyanok vagytok.186 HARMADIK SZEM Tovább róttuk az utat a sűrű. ami tapasztala­ tainkat meghaladja. De aztán körülnéztem: nyolc társam velem volt. Akkor Mingyar Dondup láma megszólalt: Ha én is úgy álltam itt. mint ti. hová. Most majd összeestünk a hőségtől. mesterem ismét beszélni kezdett: . akik még nem értek el eddig és nem láttak. Körülpillantottunk. hideg ködben. ahol megpihenhetünk. A földből. hogy megnézzem. hogy mind­ annyian hirtelen a mennybe kerültünk? És ha igen. hús-vér ember vagyok-e. ugorjunk. A melegnek legalább az illúziójáért ma­ gunk köré tekertük a köpenyünket. mert a víz forr. Bódultságunkból Mingyar Dondup láma nevetésére ocsúdtunk. A mögöttünk jövők. a talaj egyre forróbb. Lehet. nos. túl voltunk rajta. . vagy szellem. nyomorúságosan baktattunk ki tudja. hol a tizedik. Még néhány mérföld. Köröttünk zöld fű.

trópusi. most megfo­ gott. hogy tudomása szerint a felföldön csak két ilyen hely van. nyávogó hangot adott ki. A vulkanikus területen meleg források törtek fel a földből.ÉS A JETIK 187 Igaza volt. Az álla beugrott. A lábfeje. Ott volt. hogy felnézzek. Fodrozódott. amelynek nevét a mai napig nem tudom. Lehajoltam és gyógyfüveket szedtem. A szülők Tibetben gyakran fenyegetik csintalan gyermekeiket így. hogy a föld alatti hő és a forró vizű patakok megolvasztották a jeget. megsülünk. ma már. Később én is láttam ilyen csontokat.a hiányzó homlok kivételével . a hideg és a meleg találkozásánál keletkezik. Élt ott egy olyan madárfajta. Bámultunk egy ideig. biztosra vettük. furcsa. Körülbelül három mérföld múltán el­ nyúltunk a moha fedte földön. Mesterem elmondta. hogy élet van benne. a hőség legyőzött és egy más létsíkra vitt minket. amilyeneket még sosem láttam. ruha nélkül heverésztünk. ame­ lyek legalább nyolc-tíz méter magas állatokhoz tartoztak. és kénes szag áradt. hogy látott óriási állatcsontvázakat. mint mindig. mikor valami arra késztetett. Elmondta. A TITOKZATOS ÉSZAK . kis tavat pillantottunk meg. mert úgy éreztük. miután sokat utaztam. Vadszőlőindák csipkézték a fatörzseket és lógtak az ágakról. A sűrű köd. Kissé jobbra a kellemes tisztástól. amelyről olyan sokat hallottam. Még mindig megbabonázva éreztük ma­ gunkat. nyolc-tíz mé­ terre se lehetett tőlem a teremtmény. A fején mintha nem lett vol­ na homloklebeny. Rám mutatott. a fogai nagyok és kiállók. és a völgy magas sziklafalai miatt a meleg levegő bentrekedt. amely végtelennek tűnt. mindketten megrémültünk. hogy a lába külső felén jár. Nem örültem neki. ahol megpihentünk. Megemlítette. sűrű szemöldökétől meredeken hajlott hátra. Légy jó. Élénk színű" virágok bontottak mindent. ahogy az emberek. Vagy a hideg volt az? Nem tudtuk! A növényzet buja volt.a koponya hasonlított a modern ember koponyájához. és talán nem is látok már. a keze nagy volt és széles. Mégis . vagy megfog és elvisz a jeti! Azt gondoltam. azt mon­ danám. Megfigyeltem. (Az emberszabású majmok és a rend más tagjai járáskor nem a külső felületét használják végtagjaiknak.) . a karjai a normá­ lisnál jóval hosszabbak.XV. amin áthatoltunk. gyűrűdzött a felszíne. mutat­ ván. Itt láttam jetit is először. akkorákat. Olyan fák nőttek itt. és kismacskához ha­ sonló. a lába hajlott.

Sokan írnak a jetikkel kapcsolatos feltételezésekről. megfordult és elmenekült. Léteztek mendemondák egy halról. néhány elkódorgótól eltekintve. a jeti rikoltott egyet. ahogy ezt valamennyien be is ismerik. Mára a tudósok látták. Csak annyit mondhatok. akiket férfi jetik vittek magukkal. kihaltak. hogy a nőrablás a fajfenntartás egyik módja. hatezer méteres magassági rövidtávfutás rekordját. Mikor észrevettek. megfogták és felboncol­ ták ezeket a halakat. . hogy bővebben ír­ jak róluk. melyet „élő kövü­ letnek" mondanak. Néhányan kétségbevonták a jetikről szóló beszámolóim hite­ lességét. bébi jetiket és csontvázakat úgyszintén. gyorsan elrejtőztek. akik a mai élet feszítettsége miatt kihalásra vannak kárhoztatva. akik elhagyták a felföldet: lakott területek közelében lát­ ták őket ugrálni és szökdécselni. Nem értek azonban annyira az ilyen dolgokhoz. óriási léptekkel egy lábon ugrál. de egyik szerző sem látott jetit. akik az evolúció egy külön ösvényét járták. hamarosan rádióüzenetet küld az Atlanti-óceán másik partjá­ ra. az ember nem bírja ki az ötven mérföldnél nagyobb sebességet. de ellenkező" irány­ ba! Később arra a következtetésre jutottam. Mingyar Dondup láma elmondta. Ezt később néhány apáca is megerősítette: éjjel egy jeti elragadta egyik rendbéli társnőjüket. A második során az embert eltölti a szánalom a letűnt korok eme teremtményei iránt. felboncolná és spirituszban tartósítva mutogatná. Lehet. s hogy másutt. láttam jetiket. mert az állí­ totta. Néhány évvel ezelőtt kinevették Marconit. Úgy tűnt. Elég gyakran hallottunk történeteket jetikről. Ha a nyugati embernek módja lenne rá. Az első találko­ zás a jetikkel rémületet kelt. és csak a legeldugot­ tabb helyeken képesek élni. vagy más okból.188 HARMADIK SZEM Ahogy néztem és talán ugráltam félelmemben. Később távolabbról láttunk néhány jetit. Úgy tartjuk. hogy a jetiket elkergették. a felföldre űzték. hogy a jetik az emberi faj atavisztikus visszaütései. a sze­ gény jetiket is megfogná. hogy biztos megdön­ töttem a tibeti. és mi sem provokáltuk őket. belehal a lég­ áramlásba. Én láttam. A nyugati orvosok ünnepélyesen kijelentették. Keringenek történetek magányos asszonyokról is. Én is futni kezdtem.

és biztos tudásunkon túli okokból. és teletömtük magunkat. bugyborékolt és gőzölgött. Tibetben az én időmben nem volt semmiféle fotófelszerelés. ami messze túlnő kereskedelmi tapasztalaikon. hogy a Nagy Jü megpi­ hent a helyszínen (Kr. mely a maga­ sabb területeket kivéve egész Kínát elárasztotta. mikor olyasmivel találkoznak. Jü táblája. egyedül ezek miatt tettük meg az utat. A föld mélyéből fakadó vizek között mindenfé­ le hőmérsékletű előfordult. a Heng hegy Koa-loa csúcsán állt. Bizonyos. Arany is volt. Éjjel és . és egyéb dolgot le­ het találni. mint az üveg. Egy további kópiát a Ju-lin Templomban őriznek. Gyümöl­ csök is teremnek. feljegyzi. Megkóstoltuk. mint a kavicsokat. megkövesedett szivacsok és korallfüzérek mindennaposnak számí­ tottak. hogy az egész terület va­ lamikor tengerpart volt. Van egy ha­ sonló kínai hit is. melyeket úgy lehetett szedni. mely eredetileg Hupej tartományban. érdekes. kész vagyok rá. hogy el­ kísérjek egy szkeptikusokból álló expedíciót és tagjainak megmu­ tassam a jetiket a felföldön. ha a talaj felszínét megforgatják. de olyan is. Érdekes lesz látni ezeknek a nagy üz­ letembereknek az arcát. A TITOKZATOS ÉSZAK . A Csangtang felföldön rengeteg kövületet. ízlett. mely majdnem befagyott. nem messze Sao-Hszing-től. mely forrt. a ködföggöny másik oldalán metsző szél fúj. akadt olyan. Csekiangban. sosem tapasztaltunk még hozzá foghatót. A büntetés szigorú volt. Az élénk színű óriáskagylók. 2278-ban) miután a Vízözön. hogy megkövesedett halakat és más tengeri lényeket lehet találni. szerzetesi ruhámban megyek. A fantasztikus ellentétek földje ez! A levegő forró és párás. Régi legendáink szerint évszázadokkal ezelőtt Tibet partjait ten­ ger mosta. Az eredeti követ gondolom . A mi hitünk szerint Tibet egykor a tengernél feküdt mélyen lenn.XV. mely kiszívja az ember erejét és amelytől olyan törékeny lesz a teste. aranydarabok. A fényképe­ zőgépek bebizonyítják majd az igazságot. félelmetes földmozgások következtében sok terület a víz alá süllyedt. melyek mind azt bizonyítják.elvitték. Vucsangfu-nál vannak má­ solatok. de Hanku mellett. én régi.ÉS A JETIK 189 Ha a kommunistákat kiűzik Tibetből.e. Vihetnek magukkal oxigént és teherhordókat. mások kiemelkedtek és hegyekké lettek. A legritkább füvek nőnek itt. néhány méterrel arrébb pedig. sosem láttunk másutt hasonlót.

a finom permetet vitte a szél. és éjjel a Mennyei Mezőkre távozott. több száz méter mélyen fe­ küdt. de nem egysze­ rűen a fáradtságtól vagy a kimerültségtől. Az ötödik kimerészkedett egy szélviharban. nem ébredt fel. Mindent megpróbáltunk. egész éjszaka melegítettük (mindkét oldalára oda­ feküdt valaki). nem le­ hetett segíteni rajta. és az élelmünk is elfogyott. még teánk sem. felbukott és nem állt fel többé. Négy. hogy le ne csússzak. erőnket kiszívta a rejtett völgy kellemes melege. A következő napokon pihentünk. Az egyik láma nem bírta tovább a hideget. akik fel­ ugrottak. hogy már csak négyen vártak. A hideg. hogy pihenhessen. mikor az egyik tár­ sunk. A szél süvítve vágtázott a sziklák között. A terhét megosztottuk egymás között. Már csak néhány mérföldnyire voltunk. vérvörös . A gyom­ runk nem szokta az ilyen gyümölcsöt.most szó szerint is vérvörös . Az . az éhség és a megpróbáltatások újabb emberéletet követeltek. újra át a ködön. Talán mind úgy éreztük. Az öszvérek­ hez menet az utolsó két napon egy falatot sem ettünk.köpenye fedte. aki a gleccserhasadékban haladt. bár korábban úgy gondoltuk. összeesett. majd elindul­ tunk visszafelé. Lehasaltam. és az orkán a szikláról a kanyon mélyére söpörte. Fájdalmas lépteinket a csillogó ősrégi jégmező felé fordítottuk. Úgy tűnt. de a száraz vidék éles szélrohamai erősebbek vol­ tak. megfogták a lá­ bam. megpróbáltuk valamennyire visszaszerezni az erőnket. képtelenek vagyunk többet cipelni. Néhány órával azután. A táborhoz érkezve döbben­ ten láttuk. legjobb lenne megfordulni és a buja völgyben maradni. Elaludt. A másik oldalon szörnyű hideg fo­ gadott. hogy segítsenek megtenni az utolsó néhány métert. kavicsokat görgetett maga előtt. Négy szerzetes. és a metsző légrohamök porral teli levegőt fújtak be a barlangba. A kis patak fel­ színén felkorbácsolódott a víz. és bár letáboroztunk. Ezután már nem nyúltunk hozzájuk! Megraktuk magunkat füvekkel és növényekkel. és láttam. Semmink sem maradt. hogy magunk mögött hagytuk a ködfüg­ gönyt. Nem tudtunk mozogni. a legvéksőkig meg vagyunk rakodva. És még valaki eltávozott.190 HARMADIK SZEM másnap egész nap alig jutottunk a a növénygyűjtéshez.

men­ tünk. míg mi a hegyek pirkadat előtti lumineszkálásában pihentünk. Nap nap után bandukoltunk. Az idő semmit sem jelentett nekünk. vérzett a lábunk. hogy hazafelé tartunk. A TITOKZATOS ÉSZAK . olyan kicsire húztuk magunkat. akár a húsra éhes ragadozó démonok. Hallottuk. Végre ismét megpillantottuk a tavakat. A tömb leszakadt. Valahonnan a közelből sietség zaja hallatszott. és mindent megtettek. Szédelegve a kimerültségtől. A tizenöt fő helyett. A köpenyünk rongyokban lógott.ÉS A JETIK 191 orkán egész éjjel üvöltött. Arra a gondolatra. csak mentünk. Toprongyosak voltunk és testünk tele zúzódással. összeroskadt és a föld megcsúszott. Úgy látszott. majd a perem egy kb. A mélyből jóval később hangzott fel a visszhang és verődött vissza a zuhanó kőtörmelék. A hegyláncok újabb hatalmas sziklatömbje megadva magát a szél és a víz pusztító erejének. szörnyű csattanás és remegés: mintha az előttünk elterülő fennsík­ ba csapódott volna. és ahol felszakadtak a hólyagok. A kereskedők melegen üdvözöltek. Másnap reggel. amint jön felénk és összebújtunk. amilyen kicsire csak tudtuk.. megnéztük az öszvérek sebeit és sérüléseit. nehogy akadályoztatva legyünk. mintha az ördögök egyenest nekünk hajtanák hintóikat az égről.gondosan átvizsgáltuk. Öszvéreink cipelték a gyógynövényrakományt.amilyen volt . és nagy örömünkre egy jakcsorda legelt a közelében. fájós lábbal és kimerülten. kőzápor. talán az egyetlen ember a világon. te­ ával és étellel kínáltak. aztán erős ütés. másnap korán elindu­ lunk. akik egy ilyen utat kétszer is megtett. . romlik az idő. Elhatároztuk. állandóan éhesek voltunk. Dübörgés.. Kipróbáltuk a köteleket. Lassan haladtunk. három-négy méteres része megingott és letört.XV. Barátunk így lett eltemetve. aki olyan vidáman eredt neki az útnak. amit egy földrengető robaj követett. hogy a halálos fáradt­ ságunkat enyhítsék. Másnap hajnalban az idő nyugod­ tabbnak tetszett. örömte­ li érzésekkel indultunk. Felszerelésünket . most tizenegy emberből állt a csapat. mielőtt az első fénysugarak bevilágították volna az alattunk fekvő völgyet. a felet­ tünk lévő csúcsról egy hatalmas sziklatömb szakadt le. De a Csangtang felföldön jártunk és visszatér­ tünk . Mindenkinek már csak fél adag ennivaló jutott. Rázkódott és remegett a széle.legalábbis néhányan! Mesterem másodszor volt ott.

de Mingyar Dondup láma arra tanított. Szavai megvilágosító erejűek voltak: . A vidék zöldebb lett. mivel én voltam a legfiatalabb. hogy el kell válnunk tőlük. Először a . Jól tudtam. a szín. Megkezdődtek a fogadások. hogy nehéz volt visszafogni őket. hogy lássam.. csak az ember szándéka és tet­ tei számítanak. hogy mihamarabb saját falujukba. amit láttatok. minél magasabb ran­ gú. Minél na­ gyobb a hatalom. hogy a „két vég­ pont" jutalma mindenkire vonatkozik. hogy alkalmam legyen más területek megismerésére is. Mingyar Dondup láma. Heteken át különböző lámakolostorokba utazgattunk. Azt lehetett volna gondolni. hazafelé mentünk. Mindent odaadnék azért. bárcsak ugyanarra jönnének. aki közbül van. de először a dalai lámát kellett meglátogatnunk. szétosztottuk a különleges gyógyfüveket. Erőnk visszatért. Engem. hogy minden ember egyenlő: a faj. azért. a mieink sietni kezdtek. ahogy a fagyos északot nevezzük. Csambalából. Annyira húztak. hogy visszajöttünk. ugyanaz a tisztesség ért. mi meg oda készültünk visszatérni. amit magam is szeretnék. fel a Vashegyre. a felekezet nem jelent semmit. annál kisebb a szabadság...192 HARMADIK SZEM A kereskedők jól bántak velünk. Sö-be érjenek. és mégis népem foglya. aztán végre megláttuk a Potala csillogó aranytetőit.. Sok szerzetes nem állna szóba kereskedőkkel. Mi meg az Indiáról és a hindukusi kereske­ dőkről szóló történeteiket élveztük. így reggel kölcsönös jókívánságokkal búcsút vettünk egymástól. ter­ mékenyebb. láttátok. azt kívántuk. Sajnáltuk.Azt tetté­ tek. annál inkább szolga az ember. mint az expedíció vezetője megkapta a Becsület sálját piros hármaskötéssel. De hát nemrég indultak Lhászából. Az öszvérek bölcs állatok. nem pedig mi! Örömmel másztunk felfelé a köves úton. előadáso­ kat tartottunk. Örültünk. hogy ők jártak a Csangtang-on. és kicsivel a Hegycsúcs felett a mi Csakporinkat. Az éjszaka sötétjében ajaktrá­ gyából rakott tűz mellé kuporodva csodálkozva ingatták fejüket történeteink hallatán. mint mi. amit szenvedélyesen szeret­ nék látni. „Hatalmas" vagyok.

Tanításom egész idő alatt folytatódott. Drepung-ba. mindkét település negyven mérföldre van.É S A JETIK 193 három székhelyre kellett ellátogatnunk. Meglátogattuk a Szamden lámakolostort is. ha lovagoltunk. ha meg­ álltunk. illő nevet kapott: a Boldogság Folyójá­ nak hívták. ha pihentünk. mely két tó.XV. A TITOKZATOS ÉSZAK . hogy teljes fi­ gyelmemet a tanulásnak szentelhessem. Azután tovább mentünk Dordzsetag-ba. a Kjicsu-t. Szera-ba és Ganden-be. . Úgy gondoltuk. a Cangpo folyónál. a Dü-me és a Jamdok között fekszik háromezer-háromszáz méter magasan a tenger szintje felett. Közeledett a láma-fokozathoz szükséges vizsga ideje. Megkönnyebbüléssel követtük a mi folyónkat. így ismét visszatértünk Csakporiba. és Szamjebe.

nem szenved. amikoris a szellem vagy az én (ego) elhagyja a testet és az ezüstzsinór segítségével érintkezik a földi élettel. A tudás . Sokan nem nagyon hiszik. Számos műtétet hajtottam végre hipno­ tizált betegeken.min­ den országban.bár eltemetve . A telepátia a másik olyan tudomány.Tizenhatodik fejezet LÁMASÁG Jelentős mennyiségű képzésben részesültem az asztrálutazás tudo­ mányából. kivéve. és mikor visszatérnek az ébrenlétbe. Engem tanítottak rá. Angliában azt ál­ lítják. Ezért teljes emlékük van arról. melyet könnyű elsajátíta­ ni. Mindenki ezt teszi. keleten a lámák tökéletes tudatossággal művelik.ről mondják. és egyéb hasonlóan súlyo­ sakat is. ha színpadi mutatványra akarják használni. Az Egyesült Államokban „a vörös ember szelle­ mei". A seprűnyélre semmi szükség. azt gondolják „álmodtak". A beteg semmit sem érez. mint pl. mikor alszik. Bárki mást is meg lehet tanítani. ha az emberek racionalizálni akarják. Nyugaton az emberek elvesztették ezt a képességet. lábamputálást. mit csináltak. Minden országban ismerik az asztrálutazást. Sze­ rencsére ma már ezt a tudást kezdik elismerni. A hipnotizálás me­ gint csak keleti tudomány. mindenhol létezik. ha nem kell szenvednie a hagyományos altatás hatásai195 . De nem akkor. amit nem akarnak elhinni. mit láttak és hol jártak. hogy így utazunk. Csak nyugaton majdnem mindig önkéntelenül történik. „a boszorkányok repülni tudnak". és jobb állapot­ ban ébred. hogy repülnek.

amit akkor okoztam.megpróbáltam cintányérozni és véletlenül egy szerencsét­ len szerzetes fejére csaptam.) Ahhoz. Talán szerencse. Vannak emberek Tibetben. amikor . nem könnyű meglátni. tudtam és (most is tudok) utazni az asztrálsíkokon. Énekhangom felbőszítette a zene­ mestert. nem is „érzékelik"? (A rendőrt mindig észreve­ szik. Jó. aki a levele­ ket hozza. ezzel aztán bárki tud bánni .úgy tudom . Legőszintébb törekvésem ellenére sem tudtam viszont láthatatlanná válni. és fel kell függesztenünk az agy hullámokat is! Ha hagyjuk. maradjak inkább a tisztánlátásnál és a gyógyításnál! .azt gondolván. azonban ez a képesség sajnos megtagadtatott tőlem. hogy elérjük a láthatatlanság állapotát. A zaj? Egy gyors mozdulat vagy egy rikító szín? A zaj. mely valóban a legegyszerűbb dolgok közé tartozik. Jelentős erőfeszítést igé­ nyel. valóban sen­ ki". ha van egy jó tanárunk. de le tudják árnyékolni az agyhullámaikat. és így a láthatatlanság ál­ lapota odavész. A postásra. és gyakran csupán csak a technika gyakorlásáért meg is valósítják. Ma már . Gondolj arra. hogy csak nagyon keveseknek adatott meg a láthatatlanná válás képessége. egy láthatatlan ember hozta őket? Vagy valaki más.196 HARMADIK SZEM tói is. Hogyhogy. aki olyannyira ismerős. A levitációt meg lehet valósítani. vagy olyat. hogy a fizikai hullámok működjenek (gondolkodunk). pedig hát a levelek megérkeztek. a zenéhez sem volt tehetségem. megjegyzik. hogy meg sem „látják". Nekem volt. gyakorlatban nehéz. ami vonz. a gyors mozdulat ma­ gára irányítja az emberek figyelmét. mikor vala­ mi kellemetlen dolgot követeltek tőlem. inkább az asztrálutazást alkalmazza. Pedig nagy áldás lett volna eltűnni. gyakran azt mondják. fel kell függesszük a cselekvést. Aki igazán ért hozzá. Minden kertelés nélkül azt tanácsol­ ták. Más dolog a láthatatlanság. hogy olyan kevés van belőlük. aki „ismerős" típusba. bárki a közelünk­ ben telepatikusan észlelheti őket (láthat). ha akarnak. Mint ahogy korábban említettem. mert majd mindenkinek rossz a lelkiismerete. de a dühe semmi sem volt ahhoz a felforduláshoz képest. esetleg egy bizonyos csoportba tartozik. Elvben nagyon egy­ szerű. akik láthatatlanná tud­ nak válni.egy bizonyos határig Angliában is használják ezt a módszert. Egy immobilis személyt. „senki sem járt itt.

akik szabályozni tudják a testsúlyukat (ez nem levitáció). aki alaposan is­ meri a férfi és a női anatómiát. a légzési gya­ korlatok is okozhatnak bajt! Számos tibeti jelenség legfőbb titka a különleges légzés. Órákon és órá­ kon át száguldhat. A nyugatiak. Mi ezt a tudományt évszázadok óta ismerjük. hogy amíg nincs egy sor módosított gyakorlat kidolgozva. és a „futónak" félig transzban kell lennie. A végtagja­ ink. így anyagi tárgyakat nem mozdíthat. Az asztrálutazáshoz képest egy előnye van ennek a módszernek. sőt végzetesek lehetnek. . A terepnek egyhangúnak kell lennie. hogy ne kísérletezzenek. A célt vizualizálja. ténylegesen megsérülhetnek. Az ardzsopa. Ez csupán az én véleményem. nem érez fáradtságot. újra csak nagyon jó tibeti (keleti) tanárra van szükség. harmadik szemével folya­ matosan azt nézi. hogy öt-hate­ zer méter magasságban meztelenül üljenek a jégen. a csontozatunk és az izmaink . Az este a legjobb időszak erre. Ha el akarjuk kerülni a sérülést. hogy alig érintik a talajt. Ter­ mészetesen a jóga nagyon nagy tudomány. Az előző során az ember a szellemi birodalomban mozog. vagy ahogyan egyesek nevezik. és órákon át rohannak úgy. és mikor célhoz ér. de valóban úgy hiszem. Sok gyakorlatot igényel. figyelmeztetni kéne az embere­ ket. netán középkorúak. miközben az em­ ber szabadon lélegzik. Nemcsak a pozíciók. mert tekintetét a csillagokra függeszt­ heti. A helyes légzés képessé teszi a tibetieket arra is. LÁMASÁG 197 Ahogy ezt a nyugati világban nevezik . Személyes véleményem szerint azonban. és valójában hihetlen mértékben fejleszti az embert.sokat jógáztunk. a tartozékait. hogy a jég elolvad. ha nincs bölcs és tapasztalt tanárunk.XVI.mind a jogázáshoz vannak szoktatva. ezek a gyakor­ latok is károsak. De megint csak. és a testük me­ leg maradjon: olyan meleg. Az így közlekedő ember állapota az alva­ járóéhoz hasonlít. nem viheti magával pl. és szüntelen ismétli a mantrát. jelentős módosítások nélkül nem megfelelő a nyugati emberek számára. Sokan írtak a „száguldó lámákról". és egészen kis kortól kezdve tanuljuk a testhelyzeteket. a „száguldó" viszi a terhét. hogy semmi se zavarja a transzszerű állapotot. akik kipróbálnak né­ hány testhelyzetet.

majd­ nem lehetetlen. aki minden évben minden szerzetest megáld.Jól haladsz. és tapasztalni fogják. mint pl. A léleg­ zés szabályozásának ismerete segített abban. Mindannyian bevihettük a saját faedényünket. A „vizsgafülkék" mintha kisebbek lettek volna. a római pápa.198 HARMADIK SZEM Egy rövid kitérő: Nemrég elmeséltem valakinek. de lehet. hogy a tüdejük­ ben nem volt levegő? Próbálják meg.Hatezer mé­ ter? Apály vagy dagály idején? Próbáltak-e már nehéz tárgyat felemelni úgy. könnyen fel­ emelik. Ha félnek kedves Olvasóim. hogy a ten­ gerszint felett hatezer méteres magasságban magam is meg tudtam ezt csinálni. Mindkettőt ismerem. mint én. hogy vizsgázzak. tartsák vissza a lélegzetüket. hogy csak én nőttem meg. hogy letegyem az esedékes lá­ ma-vizsgát. vagy a magas rangúakat úgy. Hallgatóm egész komolyan kérdezte: . Ezeket baj nélkül bárki megpróbálhatja. Eljött az idő. . amilyen mélyet csak tudnak. amikor kommunista fogságban voltam. esetleg dühösek. azokat két kezével áldja meg. Ismételjék meg legalább háromszor. rászolgáltál a bizalomra. A tizenhatodik születésnapom előtt három nappal tizennégy más jelölttel együtt megjelentünk a vizsgán. hanem egyénenként. vegyenek egy mély lélegzetet. hogy kibírjam a ja­ pán kínzásokat meg még többet. Vagy más. de a kezemet be kellett haj­ lítani. Bizonyítsd be. fiam. a vizsgán légy még jobb. nyújtott karral meg tudtam érinteni az elülső fal felső peremét. kezemmel a fejem fö­ lött meg tudtam érinteni a másik falat. De nem csoportosan osztja az áldást. A többséget egy pálcához illesztett bojttal érinti meg. legalább levegő volt bőven! A belépés előtt most is átkutattak. méghozzá a legrosszabb oldaláról. Most először életemben mindkét kezét a fejemre tette és mély hangon azt mondta: . Akkor szívjanak be annyi levegőt. kétszer olyan magas volt. és meglátják. a szívverésük lelassul. hogy egyik kezét a fejükre teszi. olyan mélyet. Előtte meg kellett kapnom a dalai láma áldását. aztán tíz másodpercig tartsák vissza a levegőt. de a hátsó fal kb. meglátják. Ha lefeküdtem a földre. A fülkék négy­ zetesek voltak. a kegyeltjeit. mert nem volt annyi hely. Tető nem lévén. hogy kinyújtsam. amennyit csak tudnak. Aki­ ket még jobban kegyelmébe fogadott. és megnyugszanak. lábam a falat érte.

Nyugtató mormolás és a sikolyok zo­ kogásba fúltak. mely a tudat fe­ letti uralomra tanít.XVI. az ember mindig emlék­ szik arra. Egy órával később hozták a hatodik nap anyagát. amely csak kívülről nyílt. Ezek a tárgyak az első napsugártól az utolsóig öt végte­ lennek tűnő napon át teljesen lefoglaltak. Számomra most kezdődött csak a második fele. az „eszköz" (hordozó közeg) fölötti uralmat tanítja. hogy az ember meglássa a célt és a földöntúli életet. annyit ihattunk. egyszerűen ki kellett szólni. Ez az az ág. Metafizika. anatómiából. hogy ne lehessen kinyitni. mely belső erőt ad. amit egyszer olvasott vagy hallott. Amikor az őr befejezte a moto­ zást. következésképp pl. és hangzavar. majd rátették a keresztrudat. A kidolgozott té­ teleket alkonyatkor szedték össze. A súlyos faajtó döngött. Jóga. pl. A rádzsa jóga transz­ cendentális tudatra és bölcsességre készít fel. melynek segítsé­ gével a földi élet elhagyásának pillanatában megragadjuk a maga­ sabb Végső Realitást. A samadhi']óga vég­ ső megvilágosodáshoz vezet. Beléptünk. hogy segítsünk másoknak. azért. A kundalini jóga. A jóga többi formáját nem lehet egy ilyen könyvben ismertetni. amennyit csak akar­ tunk. Volt az ajtón egy kb. és az an- . az ajtót bezárták. LÁMASÁG 199 a rózsafüzért és az írószerszámot. Akkor az apát és a fővizsgáztató lepecsételte. és teo­ lógiából. A vajas tea más volt. De mivel nem eresztettek ki. ha­ csak úgy nem döntünk. bármi is volt a helyzet. A hatodik nap változást és felfordulást hozott. És az egészből vizsgáznom kellett. képessé tesz arra. amely a tisztán fizikai test. és kikerülünk az újjászületés köréből.. Az egyik közeli fülkéből sikítás hallatszott. Egyszer egy nap campát kap­ tunk. vagy ahogy mi nevezzük.. Gyógynövénytanból vizsgáz­ tam. Mind a kilenc ága. Valaki számára véget ért a vizsga. hogy valamilyen különleges okból vissszatérünk a Földre. Regge­ lente ezen keresztül adták be a vizsgapapírokat. A nyugati világban a jóga öt ága ismert: a hátha jóga. Rohanó léptek. egyenként a fülkéhez vezettek minket. ahogy le­ szedték róla a keresztrudat. hogy „phödzsa keso" (hozz te­ át). tisztánlátást és hasonló képességeket. A laja jóga. nem it­ tunk túl sokat! Tíz napot töltöttem a fülkében. 20-szor 20 cm-es kis ablak. amelyből már elég komoly tudásom volt.

hogy a dalai láma elégedett lesz tanárommal és velem.. mint egy kotlóstyúk. mint ahogy érkezett . Legnagyobb örömömre. a tiszteletre méltó orvoslámának. további öt napon át úgy el voltam foglalva. kidül­ ledt szemű küldönc esett be rajta.gyorsabban. másrészt tudtam.csak tudásunk gyenge pontjaira irányultak. örömteli mo­ sollyal üdvözöltük az ügyeletes lámát.lihegte.Az Ékességestől . . az elrendelés szerint a lista elején kellett len­ nem. de mielőtt eljöttünk.Terhé­ től szabadulva megfordult és elviharzott . Ám még egy tíznapos vizsga is véget ér egyszer. kivágódott az ajtó.egy kis változatosság a tíz nap egyhangúsága után. Aznap éjjel zöldséget is ad­ tak a campa mellé . Reggel letörték a pecséteket az ajtókról. ki kellett takarítanunk a cellát. Hangsú­ lyozni szeretném.az írás­ beli alapján . Szóval. a vizsgáztatók kérdései . A szóbeli vizsga két napig tartott. és egy ziháló. Örömöm forrása kettős volt: egyrészt a vizsgaeredmény bebizonyította. Egy percig sem aggódtam amiatt.200 HARMADIK SZEM goltudásom sem elegendő. amelyet vérmérsékletünk szerint mind másképpen töltöttünk. Néhány nap múlva.. Pedig biztos nekem van cí­ mezve . mi van benne? Még több tanulás? Még több munka? Nagyon nagynak és hivatalosnak látszott. lógó nyelvű.hogy árpasör után nézzen! Az üzenet: nem. Egy újabb hét következett. Egy hétre a nagy megpróbáltatás után már visszanyertük erőnket. hogy egy ilyen illusztris témáról méltó­ képpen írjak. Ak­ kor két nap dzsúdó következett. .Ki­ vette köpenyéből az üdvözlet selyemsáljába tekert levelet. Könnyű szívvel elaludtam. . amelyben kipróbáltunk minden fogást és eszméletlenné tettük egymást az „érzéstelenítő fogással". hogy Mingyar Dondup láma a legjobb tanár.de.gondoltam . Az izgatott. Kedd Lobszang Rampa-nak. tiszteletre méltó uram. melyet igen hangosan juttattam kifejezésre. Amíg nem . hogy esetleg ne mennék át a vizsgán. amikor Mingyar Dondup láma a szobájá­ ban tanított.A leg­ nagyobb sietséggel rohantam ide. majd kihirdették az eredmé­ nyeket. és mi­ kor a tizedik éjjelén összeszedték a dolgozatokat. felemelték a keresztrudakat. hogy milyen eredménnyel végzek. hogy minden egyes jelöltet két teljes napon át vizsgáztattak. újra listavezető lettem. . nem nyithatom ki.

Igen. mialatt a legrossszabtól tartottam.Rendben van. rosszkor használod a humorérzékedet. hogy ugrasson.. mi van benne. mivel néhány kérdés egyszerűen előhívja az ilyen felele­ tet. Végül. hogy nekem is veled kell mennem.. nálatok a levél . és így nem hibáztathatnak. nagyon elégedett vagyok vele is. az­ tán: . Az összes vizsgadolgozatodat elolvastam.hosszú szünet következett.. hogy a ló majdnem a Hegy­ csúcs tetejéig felvitt a lépcsőn. vagyis a kül­ ső csomagolást.de minden szavát élveztem. fel kellett kaptatni a másik hegyen. most. Gyorsan átöl­ töztünk. Együtt men­ tünk az apáthoz. . földre borultam és átadtam a sálat. és a belépő szolgának azt az utasítást adta. hogy az Ékességeshez kell indulnunk a Potalába. .az. Az áll itt. Ez időnként kiderült a vizsgakérdésekre adott vála­ szokból. Lobszang! . a Potalán. elvezették a lovainkat. Lobszang. hogy megtudjam a legrosszabbat. Ijedtemben végigfutott a hideg a hátamon. és megmondtuk neki.XVI. .Nagyon elégedett vagyok ve­ led. hogy nem jó helyen használom a humor­ érzékemet. Felszálltunk és ledobogtunk a hegyi ösvényen.nagyon hivatalos . A sikeredben része volt Mingyarnak.mondta. így átnyújtottam neki a sálat. Az udvaron szerzeteslovászok vártak a lovainkkal.? Tegnap az Ékszer Parkban volt. hogy azonnal nyergeltesse fel a két fehér lovunkat. Azt jelenti. hm. Szándékosan lassan olvasott. és kiválasztottuk a két legjobb fehér sálat. nem tudom. így szólt: . . Egyik gyengém így mondták nekem .Megérintette az ol­ dalánál lévő gongot.abból megtudhatjátok. mert őszintén felneve­ tett és így szólt: .ezek voltak az első gondo­ lataim. Egyedül mentem be hozzá. LÁMASÁG 201 nyitom ki. Egyetlen előnye az volt. . lélegzetet vehetsz. Jól van. hogy nem csináltam meg ezt vagy azt . Kinyitotta a borítékot. mi pedig az Ékességes magán­ lakásába siettünk. de. Nem messze. már égtem a türelmetlenségtől. Minden késedelem nélkül látogatásra kell mennünk a Potalába. Két összehajtott ív volt benne. alig hogy leszálltunk. . a levelet és az egészet. Mesterem hátul ülve nevetett rajtam. A dalai láma olvasott a gondolataimban. valójában alig érte meg a hűhót hogy lovon üljünk. kiterítette és olvas­ ni kezdte.. Ott szolgák vártak ránk..Ülj le..A Hegycsúcsra..

A szellemi forma körvonala ugyanaz. nem ismerem jól a Bibliát. hogy az újszü­ lött önálló létezése megkezdődjék. hogy a test titkait megismerjem és hogy a test elhagyásának fizikai okát felfedhessem. mi szerint „nehogy elszakadjon az ezüstzsinór és darabokra törjön az aranytál". hibás és olyan kényelmetlen a szellem számára. Át kell majd esnem a Kis Halál szertartáson. elvékonyodik és leválik. De minthogy ez utóbbiak alacsony kaszthoz tartoztak. A második órában a mesteremért küldött.202 HARMADIK SZEM Két órát töltöttem el nála. mint egy régi. Ha valaki nor­ mális körülmények közt hal meg (vagyis. így tehát eljött az ideje. a szellem pedig ellebeg. ha nem váratlan erőszak okozza a halálát). mint a nyugati emberek. Úgy mondjuk. adjanak meg nekem minden segítséget. Ekkor áll be a halál. és instrukciókkal látta el további képzésemet illetően. s ez a tisztánlátók által jól felismerhető. kaptam egy írást a dalai lámától. elhordott ruha. ha előbb a halálról alkotott tibeti nézeteket ismertetem. A halál pillanatában az életerő ragyogó fénye kioltódik. a következőképp gondoljuk el a folyamatot: a test megbetegszik. Azt is meghagyta. mint anyagi változatáé. hasznos le­ het. A tisztánlátók a ragyogást is észlelik. hogy bármely. Szá­ munkra a test csak „héj". A szellem folyamatosan visszavonul és kivetül a fi­ zikai testen kívülre. mi történt a halotti tetemekkel. A ha­ lott test kevesebbet ér. bocsássák rendelkezésemre. amely összeköti a két testet (a keresztény Biblia „ezüstzsinórja"). De a „zsinór" számára az újjászületés hasonló a köldökzsinórhoz. Mingyar Dondup lámá­ val együtt el kell látogatnom más kolostorokba és a halottbonco­ lókkal kell együtt tanulnom. a tanulmányaim­ hoz szükséges testrészt vagy testet. hogy minden fizikai tevékenység megszűnjön. Hát így álltunk! Mielőtt arról írnék. és a munkájuk ilyen természetű. hogy nem tud már több leckét megtanulni. hogy meghaljon. Nem lévén keresztény. Felkérte a halottboncolókat. van benne egy utalás. melyet azért vágnak el. és a . hogy megtarthassam a státusomat. hogy elhagyja. de azt hiszem. a Bibliában „arany tálként" hivatkoznak rá. a halhatatlan szellem anyagi burka. Egész másképp viszonyulunk a halálhoz. A halál pillanatában a zsinór. a testnek három napra van szüksége ahhoz.

A fösvény pl. A pénzeszsák sze­ rencsés örököse kissé kényelmetlenül érzi majd magát a csendes éjszakai órákban. hogy erős fényforrásba nézett. amelyben a szellem megta­ nulhatja az élet kemény leckéit. Egy nap a Halál Tiszteletre méltó Mestere értem küldött: . Ha a testnek erős oka van. az öreg ez meg az szelleme valószínű­ leg nagyon dühös. vagy a trapát végig kell vezetni az egész úton. Talán mindenkivel meg­ történt. me­ lyet testi vágyaink.. az élet elektromosság. és a szellemi világban. még mindig látta. be a trapák lakónegyedébe. Lámahitünk nem fel­ tétlen azonos az ortodox buddhista hittel. Itt.annyira oda­ van a pénzeszsákjaiért. Igaza van.Ide­ je. hogy erős fénybe nézett. hogy megtanuld a lélek megszabadításának gyakorlati módsze­ reit. és szellemét rá kell segítenie a Szellemi Birodalomba vezető útra. mely szellemformát öltve bejárja az ismerős helyszíneket.XVI. utolsó gondolata is a pénze sorsáért érzett félelem. a halottak vezetőiben. a „kórházi szobában" egy öreg szerzetes . és mikor elfordult. éteri másának fel kell oldódnia. akkor erős éteri hasonmás jön létre. A „hasonmás" lehet szellem. az éteri vagy „mágneses" test. Hosszú folyosókon mentünk lefelé. erőtér. Az értőknek nincs szükségük se­ gítségre. . A haldoklónak három szakaszon kell keresztülmennie: el kell hagynia a fizikai testet.tegyük fel. hasonlít ahhoz a fényhez. mely a halál után marad. hogy csak azokra tud figyelni. hogy az „öreg ez meg az megint a pén­ zére vadászik". hogy létezik egy éteri hasonmás. . visszamaradt mágneses mező. Érdekes lehet. hogyan történik. olyan mint egy erős. vagy az elektromosság fogalmaival. de a köznapi férfit és nőt. mohóságunk és erős szenvedélyeink hoznak létre. és a szellemtest. Lobszang. Úgy tartjuk. hogy ragaszkodjék az élethez. Ti­ betben segítünk a haldoklóknak. a lélek vagy az én (ego) megszabaduljon testi burkától. Amikor meghal. LÁMASÁG 203 szellem. Az ókori egyiptomiak is hittek az éteri másban. amit az ember azután Iát. csúszós lépcsőkön. a „halhatatlan lélek". Kísérj el ma engem. így a haldoklás pillanatában felerősíti az éteri formát. amely a test élete alatt ölt formát. és az éteri más. Hisszük. mert (szellem) kezével nem tudja megkaparin­ tani a pénzt! Három test létezik: a hús-vér test. azt érzi.

közel a szabadulás. Ereje fogytán volt. Öreg. Öreg. Mindenképpen el kellett érni. Az élet kiszáll a lábadból. Szedd össze a gon­ dolataidat békében. az­ tán füstszerű formában felvette a test alakját. Pontosan leírta az utat. A zsinór fokozatosan elvékonyo- . Figyeltem. Öreg. a torkod elszorul. hogy meg­ szabadulj a testi küszködéstől. egyre közelebb a végső távozás. Öreg. A láma folyamatosan ütögette az öregembert: a kulcscsontjától a feje tetejéig verdeste. Szedd össze a gondolataidat. Az ütögetés folytatódott.Közeledsz ahhoz. Öreg. az aurája színei egyre halványabbak. melyet egyszer valamennyien megteszünk. nincs mitől félni. A hideg felfelé kúszik a hanyatló élet nyomában. lélegzeted zihál. amíg arra sincs már elég ereje. olyan mozdulatokkal. Szedd össze a gondolatai­ dat. hogy ezt az állapotot fenntartsa. A lábad kihűl. hogy egészen addig a tudatánál maradjon. mert itt a halál. amelyet a korábban eltávozott telepatikus lámák térképeztek fel és közöltek telepatikus úton még a másik vi­ lágból is. így könnyebben megtalálod az utat. s végül eltűnt. Kihűl a tested. A láma az egyik ősrégi rítust követ­ ve hirtelen egy éles. hogy fájdalom nélkül szabadítják ki a szellemet. hogy teljesen meg­ szabadítsa a küszködő szellemet. . Kövesd az utat. megszabadul a torkod. A velem lévő láma finoman megfogta mindkét kezét. a lélegzeted megáll. mellyel az ezüstzsi­ nór még mindig összekapcsolta. kígyózott és tekeredett. Az élet véget ér. kemény hangot adott ki. A mozdulatlan test felett az élet­ erő felhőszerű tömegben gyülekezett. Agyvérzést kapott. béke és boldogság vár rád. El­ mondta. Közeledik az idő. amelyekről bebizo­ nyosodott.204 HARMADIK SZEM készült arra az útra. Figyelj a szavaimra. és nagyon elgyengült. mikor az élet a ma­ gasabb Végső Realitás felé távozik. Szedd össze a gondolataidat. látásod homályos­ sá lesz. Öreg. megszabadul a szellem.A látásod elsötétült. és eme élet hangjait füleid nem hallják többé. Az örök éj árnyai a szemedre szállnak. nincs mitől félni. bár az öregember aurája még jobban elhalványodott. és a „világ utáni" örömöket élvezi majd. milyen csapdákkal találkozik és hogyan kerülje ki őket. . Közeledik az idő.

Megérkezésekor a lámák abbahagy­ ták a telepatikus vezetést és átadták a testet. úgy született új életre az öregember. Itt. Kint egy jak állt. akik a te­ temeket készítik elő. amely ott van. átadta a csonttörőknek. és lépj be a Végső Realitás­ ba. A zsinór elvékonyodott. Hagyd el az Illúziók Világát. hogy addig járjon. ahol a Lingkhor út elágazik Decsen Dzong felé. majd fehér ruhába csomagolta. eb­ ben a szobában csend volt. Lótuszülésbe ültettük a testet. . de az a sorsa. Egy újabb öregember folytatja hosszú útját a Létezések Körén. a vállára emelte és nagy léptekkel kiment. A tömjénfelhők összecsavarodtak. talán ta­ nult földi élete leckéiből. ahol össze­ zúzzák a holttestet. Számodra már ebben a világ­ ban nincs semmi. Halott vagy. óriási kősziklák álltak rajta. Amikor arra a helyre ért. elszállt. Ez a „Hely" egy elha­ gyatott területen volt. a lá­ mák váltották egymást. és egy lapos kő­ tábla. Egy másik kőtáblán fele mélységig fúródtak a lyukak. A forma lassan. és valahonnan egy jak bömbölését. bőr­ csizmák csosszanását. A hullaszállító szoro­ san összegöngyölte. A láma telepatikus úton továbbra is utasításokat adott.Halott vagy. Könnyedén meglóbálta. Másokat is hívtunk. előre. a felkavart levegő vibrálása alábbhagyott. a Köztes Létben vagy. és elküldtünk azokért. A folyosóról az élet különféle zajait hallottuk. A negyedik nap reggelén egy Ragyab jött a Halál Embereinek kolóniájáról. mint az égen lebegő felhő vagy a tömjénfüst a templomban. amíg sok-sok erőfeszítés után el nem éri a Buddhaságot. A távolból dobok hömpölygő morajlása hallatszott. A test kötelékei elszakadtak. hogy átvezesse a szellemet út­ jának első szakaszán. majd levált. A lámakolostor tetejéről egy mély hangú trombita üzenete hasított át a vidéken.XVI. Kövesd a kije­ lölt utat. . Halál. A Bardo-ban. mely a legnagyobb testet is megtartotta. Menjél tovább. Ez három napig tartott. Csak a láma telepati­ kus utasításai fodrozták a szoba csendjének burkát. és együtt elvonultak. LÁMASÁG 205 dott. abban oszlopok. Minden tétovázás nélkül az állat hátára hajította a fehér tö­ meget. Te a te utadon. Négy sarkában lyu­ kak voltak a kőben. és ahogy a köldökzsinór elvágása után megszületik a csecse­ mő. hogy folytassák az eltá­ vozott szellem telepatikus irányítását. A halál csendje. lehelletnyi lett. mi a miénken.

Természetesen nem volt tényleges okuk rá. akár az aprófát. hogy a húst csíkok­ ban hántsa le. A kezet és a lábat levágták és feldarabolták. és nehéz döngölőkkel finom porrá törték. Ekkorra a testtörő már felnyitotta a törzset. olyanok vol­ tak. a beleket felvágták és elosztották a „vezérek" kö­ zött. melynek látványára a keselyűk vezére súlyos szárnycsapásokkal a földre szállt. a kőlapon nem maradt semmi. megfogta. Ezek a madarak szigorú társadalmi rendben éltek. és be­ tömködték a másik kőlap lyukaiba. a munkájukra büszkék. A hullaszállító láttán az égből azonnal lecsaptak a héják. Kezét az üregbe süllyesztve kivette a szívet. A májért a rangsorban követ­ kező madár jött. és előrelépkedett. csak a sok-sok csupasz csont. hogy kikapja a boncoló kinyújtott kezéből.206 HARMADIK SZEM A tetemet a kőlapra tették és levetkőztették. A vesét. ha egy is vakmerően megkísérelte. A csonttörők felaprították. Egy madár jött a fél agyért és talán a szemért. hogy megállapít­ sák a halál okát. Meglepően rövid idő alatt megették az összes szervet és a húst. Nagy tapasztalatuk alapján könnyen megmond­ ták. könyörtelenül rátámadtak. Akkor a fejtörő fogta hosszú ké­ sét. aztán visszament a sziklához. a másik meg valami egyéb finom falatért. Végül levágták a fejet és felnyitották. . Saját érdeklődésből tanulmányozták a szerveket. ott ette meg. A karokat és a lá­ bakat a négy oszlophoz kötözték. és felvágta a testet. hogy a vezéreket megelőzve érjen földet. A keselyűk azt is megeszik! A csonttörők képzett emberek voltak. és odaadták a többieknek. ki miben halt meg. Hosszú vágást ejtett. Akkor feldarabolták a húst. azután zsákmányra várva türelmesen üldögéltek a sziklákon. mint a szabadtéri színházban a nézők.

Büszkén mutattak mindent. különösen néz ki. Nemsokára már elég ügyes voltam a boncolásban. mert ezzel szennyezték volna a folyókat. Nézd. ami fontos vagy érdekes: . tiszteletre méltó láma. és egy eset különösen érdekesnek tűnt. amitől elzáródott. Sokkalta jobb ez a fajta kép­ zés. az Ékességes közvetlen parancsára jöttem tanulni hozzájuk. Túl nehéz dolog lenne.Ez az asszony. tiszteletre méltó láma. míg kiszedett egy jókora darabot.a madarak elfogyasztják a húst és a csontokat. és a test elé­ getésére a hegyeken keresztül jakháton kellene fát hozni: Indiából.lehet a hiba. . mint az.itt . Gazdasá­ gi okokból az égetés sem lehetséges. hogy a csonttörőknél többet tanul­ tam anatómiából. tudták. Tudom. mert sziklás a talaj és csak nagyon vékony földréteg fedi. LÁMASÁG 207 hogy ennyire érdeklődjenek ez iránt. A főboncmester mellettem állt. hogy megbizonyosodjanak a betegségről. mint később a tökéletesen felszerelt orvosi egye­ temen.miként leírtam . Ha nem voltam éppen a közelben. hogy a nyugati világban a testtel együtt eltemetik a halál okát is. amelyben a diákok kórházi tanbonctermekben egyegy hullán osztoznak. amelynek következ­ tében a „szellem elvált eszközétől". hogy a madarak helyett a férgek tápláléka legyen. hogy a halotti bizonyítványban tényleg a valódi . később se­ bészetből határozottan kiváló lettem.XVI. hisz tőlük tanul­ tam. Felvágjuk és megnézzük.Vagy máskor: . itt van. ki­ nyitjuk. Az egyik mi­ rigyben . és senki sem tudja. a tény hamar nyilvánvaló lett. és mutatta. megvár­ tak vele. egy kemény mag van benne. Szünetet tar­ tott. A tibeti két szempontból különbözik a nyugati te­ metkezési módtól: a nyugatiak eltemetik a testet és hagyják. A másik különbség. az élőlények ivóvizét. felhasítjuk ezt az artériát itt. mert kevés a fa.Ez az ember. És ez így ment. Vízbe sem dobhatták a tetemet. Nem marad más módszer számunkra. Tibetben nem lehet földbe temetkezni. vagy megmérgezték. mert a szív felé áramló vér útjába akadály került. és láthatod a vérrögöt. azért halt meg. mint hogy a holttestet kitegyük a szabadba. igen. ahol . Ha valaki mérget vett be. de a hagyomány megkövetel­ te. aztán: .Tessék. Én természetesen nagyon hasznosnak találtam eme képességüket. Végül is több száz holttestet tanulmányoztam. Rettenetesen költséges lenne.

Hát?! Mi nem gyártottunk tömegcikkeket. A szerzetesek gondosan elhe­ lyezték a tetemet. A kolostorban az öreg apát szobájába kísértek. Vörös köpeny volt rajtunk. Még mindig lótuszülésben ült. de be tudjuk aranyozni a testet. akik előző megtestesülések. egy lezárt kőajtóhoz érkeztünk. Tibetben minden halottat így „tesznek ki". hogy ott légy. Szóval. ahogyan csak egy mesterember foglalkozhat. majd be a titkos helyekre. kivéve a legmaga­ sabb rangú lámákat. Előttem két láma vitte a holttestet egy hordszékben. Nem tudunk előállí­ tani egydolláros órákat. Beléptünk.Egy előző inkarnáció rövidesen elhagyja testét. Lementünk. aztán három lámát és engem kivéve valamennyi- . azt állítják. ami azután valame­ lyik templomban megtekinthető. A szerzetesek mögöttünk mély hangon kántáltak. Nálunk a testtörők megnézik és megbizonyosodnak arról. Azt mondta: . táncoló kontúrral a falakra vetődött a vajmécsesek és a lo­ bogó fáklyák lángjának fényében megnagyobbodott és eltorzult ár­ nyékunk. Libegő.208 HARMADIK SZEM ok szerepel-e. odabent jéghideg volt. Egy este meg kellett jelennem az apát előtt. Ó'ket bebalzsa­ mozzák és egy üvegfedelű koporsóba rakják. Végül. a főépü­ leten át a templomba mentünk. amíg a lámák virrasztottak mellette. és egy óra múlva a testiből a szellemi világba távozott. Ez utóbbi eljárás nagyon érdekes. nem kényszerült rá. Mivel apát volt és ta­ nult ember. tizenöt­ húsz méterre a földfelszín alatt. sokszor vettem részt benne. és egy kevéssé használt ajtón ke­ resztül az épület alatti titkos folyosókhoz értünk. Egyes amerikaiak. de egyes dolgokkal úgy foglalkoztunk. Másnap pirkadatkor ünnepélyes menetben levonultunk. hogy miben halt meg valaki. akik olvasták a témáról írt feljegyzései­ met. Most a Rózsasövény­ ben van. hogy megfigyelhesd a Szent­ séges Megörökítést. és a szokásos három napot sem kellett kivárni. Azt akarom. vagy bebalzsamozzák és beara­ nyozzák. és Szera-ba utaztam. megint csak szembe kellett néznem a nyereg okozta gyötrelemmel. ez „még egy amerikai képességeit" is meghaladná. azon sárga stóla. hogy valóban aranyat használunk. hogy átvezessék a Bardo-n. Csak aznap éjjel ült a test lótuszülésben. nem hiszik. Aurája színei már alig látszottak. és a szünetekben ezüstcsengő csilingelt.

be lehetett lépni.amelyeket ekkor kentek rá később könnyen lehánthassák. kitömték. filmszerű selyemrétegeket . Egy nap és egy éjjel nem nyúltak hozzá. Három napig . forró levegőt árasztva a balzsamozó kamra üreges falán ke­ resztül. Végre a selyemtömést megfelelőnek találták. Mi­ kor a szoba a padlótól a mennyezetig meg volt rakva. azokat azután alaposan lezárták. az égő vaj sistergését. A folyosó is újra lehűlt. Hamarosan hallottuk a fa recsegését és ahogy terjedtek a lángok. és ide. kihunytak a lángok. majd a kolostori pe­ cséttel lepecsételték. majd egy speciális lak­ kot csurgattak bele. Az egész szobát megtöltöttük az egyik tibeti területről származó sóval. A test külső felületét befestették lakkal és száradni hagyták. LÁMASÁG 209 en eltávoztak. Mikor a lakk meg­ száradt és megkeményedett. és ezzel készen állt a preparálás következő szakaszára. az megkeményedjen és szilárd-tömör belsőt képezzen. a vastag porréteg közepé­ be helyeztük a tetemet. A test belsejét megmosták és megszárították. a testüreget kitöltötték. hogy a lángok és a meleg a szoba falán kívül cirkulálva egyenletesen magas hőmér­ sékletet biztosítsanak. az ajtót bezárták. edényekbe rakták. Alattunk a szerzetesek már készülődtek a tűzrakásra. hogy a végső és tökéletes száradás bekövetkezzen. A szokásos testnyílásokon keresztül kivették a bel­ ső szerveket.XVI. mely tulajdonképpen kemence volt. Több száz vajmécses égett. Úgy építették. A holttestet levetkőztették és gondosan megmosdatták. sorban ki­ mentünk a folyosón kívülre. Levittük egy még mélyebben lévő szobába. valamint ásványokkal és gyógyfűkeverékkel. Kiadták a parancsot a kemence begyújtására. A hetedik nap végén nem raktak többé a tűzre. miközben a körvonalak megmaradtak eredeti formájukban. de ügyeltek arra. Lassan leé­ gett. A súlyos kőfalak recsegtek-ropogtak a le­ hűléstől. hogy az alak ne változzon. élénk sárga fénnyel árasztották el a helyiséget. Újabb lakkot öntöttek be­ le. Lenn egy egész héten át tomboltak a lán­ gok. ami kemény kéreggel vonta be. Ismét különböző lakkokat öntöttek rá. hogy a tömést átitatva. A földet különleges por fedte. hogy a vékony. A szára­ dási idő végén arra mentünk vissza. hogy a lótuszülésbe merevedett holttest kemény. jaktrágyát és vajmaradékokat tettek rá. A megszilárdult felületre egy „védőréteget" vittek. Mikor már jól begyulladt a tűz.

A selyemrétegeket egyenként lehántották. hogy ne zavarjuk az élő halotta­ kat. .210 HARMADIK SZEM minden csendes volt. A nehéz arany testet bevitték az Inkarnációk Termébe. Óvatosan felemeltük. ahol a vajmécsesek fényében tisztábban láthat­ tuk. még mindig lótuszülésben ült a kamra közepén. A körvonalai olyanok voltak. Nem használtak szerszámot. azután az aranyművesekre került sor. aki bármikor fel­ ébredhet. a legkisebb részletre is ügyeltek. és az ajtót belökték. Az egyik különösen vonzott . Azt gondoltuk. mert meg kellett várni. a legvékonyabb és leglágyabb aranyrétegeket fek­ tették egymásra. az előző inkamációdban. csak a betekert test volt benne. nehogy megsértsék a testet. A tartósítás tökélete­ sen sikerült. Csak sut­ togva beszéltünk. és mint az összes többit. Mi­ kor befejezték a munkájukat. nyugodtan. és nem zsugorodott össze. Akkor finom érintést éreztem a karomon. de Ti­ betben csak mint szent fémet értékelik: időtálló fém. aranytrónusra ültették. mely valamennyi vonásával és ráncával pontosan úgy nézett ki. és bevittük a másik szobába. Úgy tűnt. . morzsolták az omlós sót. az ember végső szellemállapotát szimbolizálja. majdnem leestem az ijedtségtől. Ezek az emberek páratlan szaktudással rendelkeztek. A legkorábbi időkből származó személyek voltak itt sorban ültek. Olyanok. csak kicsit sötétebb árnyalatú volt.valami furcsa erő által megigéz­ ve álltam előtte. A szer­ zetesek puszta kézzel. akik félig csukott szemmel fi­ gyelik a mostani generáció gyarlóságait és gyengeségeit. akik be tudták aranyozni a halott testet. Két napon át vakarták.Ez te voltál Lobszang. Újra belakkozták a meztelen halotti tetemet. felváltva kaparták a megkeményedett keve­ rékeket. hogy a szobában me­ gint normális hőmérsékletet legyen. Las­ san dolgoztak. mint ünnepélyes bírák. mint életében. A test alvó emberé is lehetett volna. Mesterembe­ rek voltak. mint életében. Más országokban az arany vagyonokat ér. A lepecsételéstől számított ti­ zenegyedik napon feltörték a pecsétet. felismered. mindenttudó mosollyal néz rám. tudásuk bizonyítékaként olyan aranyfigura maradt hátra. Végül üres lett a szoba. A szerzetes aranyozok töké­ letes pontossággal dolgoztak. halkan jártunk.

XVI. Itt ismertem meg veze­ tőm. szintén teljes figyelem­ mel tanulmányoztam. . Mindegyiknek volt saját írott története. távozásának módját. Vagy legalábbis úgy gondoltam. Időnként egyedül mentem. az ajtó becsukódott mögöttünk. A rejtekajtó mögött kilencvennyolc aranyfi­ gura ült a sziklába vájt titkos teremben. Itt találkoztam saját történetemmel is. Csendesen. jellemét és képességeit. mindketten megilletődve kivánszorogtunk. LÁMASÁG Mesterem a következő aranyfigurához vezetett és megjegyezte: . Tibet történelme feltárult előttem.Ez pedig én voltam. rangokat és kitünte­ téseket. Később gyakorta bemehettem a terembe. a legnagyobb érdeklődéssel olvastam őket. A neki adományozott címeket. A legkorábbi történelmet később ismertették meg velem. és tanulmányozhat­ tam az aranyba burkolt „szobrokat". és meditálva ültem előttük. Mingyar Dondup láma történetét is: múltbeli tetteit.

Barátom! . amikor eltávoztam a földről. fiam.Az Ékességes parancsára apáttá fognak avatni. Három hónapon át szigorú felügyelet alatt éltem. Végül három hónap múltán az asztrológusok szerint megfelelő időpont közeledett. Most még messzebbre eljutsz majd: az élet birodalmán túlra. Valamivel később a szobámba bejött egy nagyon idős láma. Az előkészítés nehéz volt és hosszú. és országunk múltjába. . Az Életkerék egy egész kört fordult.mint Mingyar Dondupnak . az előjelek kedvezőek voltak.már vagy féltucatszor láttam. Napi étrendem szörnyű ízű gyógynövényfo­ gásokkal egészült ki. Az asztrálutazásban tanul­ mányaid során messzire jutottál. mint hatszáz évvel ezelőtt. Kérésedre a megszólításod továbbra is . nem tudhatjuk igazán. hogyan balzsamoznak. szigorú fegyelem és hosszú-hosszú órás meditációk.mondta. Mintha az embernek sok választása lenne egy láma­ kolostorban! Még a campából és a teából is kevesebbet fogyaszt­ hattam. hogy nincs halál. és vissza nem tértünk. amíg át nem léptük a halál kapuját. .Tizenhetedik fejezet A VÉGSŐ BEAVATÁS Miután . Rideg egyszerűség.Mert tudod. Mint felismert inkarnációnak tehát újra ugyanaz volt a státu­ som. A gondolataim csak „tiszta és szent" dolgo­ kon járhattak. Én csak az Ékességes üzenetét közvetítem. egy nap Csakpori apátja magához hívatott. s azt mondta. Huszonnégy órán 213 .láma lesz. át kell esnem a Kis Halál szertartásán.különböző kolostorokban .

mint egy álom szétfoszló emlékei. A kíséret többi tagjának alakja beleol­ vadt a sötétbe. Előttünk egy újabb . A ke­ zem sugárzott. Láttam. húzd vé­ gig a falon. A folyosók és az átjárók egykor olvadt lávát szállítottak a kitörő vulkán torká­ ba. Most apró emberek lépkedtek rajta. kemény szikla állta utunkat. Mikor a folyosó végére értünk. hogy az apátok is ragyognak. nyikorogva. mintha egy kongó űrben lennénk.figyel­ meztettem magam . Azokon a folyosókon jártunk. Akkor a rejtett lépcsőkön és folyosókon a Potala alá vezettek. melyeket korábban bebaran­ goltam már. mint egy dob. A bal kezében mindegyik vajmécsest. a halk hangok csak fokozták a sűrű csendet. különös. a felhal­ mozódott áram első kisülésére majdnem kiugrottam a csizmámból.214 HARMADIK SZEM át böjtöltem. Előrementünk. melyet régi idők vulkanikus tevékenysége vájt a kemény sziklába. De közeledtünkre az egész sziklatömb elmozdult. De a soron lévő feladatra kell összpontosítani . keskeny . hogy a beavatás utolsó próbatételének alávessen. Néhány méterrel odább egy pillanatra meg­ álltunk. Erős hideget éreztem. olyanná lettek. Sokat men­ tünk.és íme. há­ rom nagyon idős. Lassan nyílt. és azt suttogta: . itt a Titkos Bölcsesség Temploma. Az apátok sáfránysárga brokát köpenye halk suhogó han­ got hallatott. hogy visszatérhessen a Mennyei Mezőkre: három aggastyán. aranyborítású ajtónak ütköztünk. hatalmas. kísérőim lobogó fáklyákat vittek. vajmécsesek gyúltak helyet­ tük. egy titkos templomba jutottunk.ösvény. mintha lebegő szellemek lennénk.sötét. a kortól összeaszott apát ment előttem. fűszerek és füs­ tölők szaga terjengett. és ahogy megyünk. és isteneknek gondolták magukat. . amíg olyan üres nem lettem. Készen arra. Nesztelenül lépkedtünk a bőrcsizmában. A fáklyákat kioltották. Állott levegő. megszünteti a kellemetlenséget. a jobban vastag. aki örömmel várta. az én kezemben nem volt semmi. mintha új aura venne körül. Mély csend vett körül. később azonban már nem éreztem fájdalmat. talán a világ legnagyobb metafizikusai. Az egyik apát rövid aranypálcát nyújtott felém. Három apát vezetett be.Fogd a bal kezedbe. A száraz levegő köpenyek súrlódásától megtelt elektromossággal. Rémületemre bizsergést és ütéseket éreztem. így tettem. a nyikorgás hangja ide-oda verődött. parázsló füstölőt tartott. nem evilági hidegséget.

Akkor járták az országunkat. Egy ösvényre nyílott. hogy a fény csak a dereká­ ig ért. mielőtt a földünkön a hegyek képződtek. Nem volt fedelük. A vezető apát eltűnt. Az aranybur- . olyan óriási volt. Még egy utolsó kanya­ rulat és mély üreg tárult a szemünk elé. meredek. egyre lej­ jebb. nyomban elájulok. Magasan. A levegő nehéz és fojtogató volt. Három mez­ telen aranyfigura feküdt előttünk. melyeken az embernek keresztül kell mennie az Én megtestesülése előtt. ötméteres Életkerék. Keskeny. aranyréteg. botladozva. mintha ébenből készült volna. A VÉGSŐ BEAVATÁS 215 Vajmécsesek gyúltak. Ahogy a vibráló sárga fény erősödött.kiáltott a vezető apát. Sziklaréteg.Nézd meg őket! Istenek vol­ tak réges-régen. akár a csillagok a sötét éjszakai égen. Úgy éreztem. nagyon magasan felettünk. jelekkel ellátott kőkoporsót találtunk. és más csillagok ragyogtak az égen. Sántikálva. amikor a partjait még tenger mosta. A pislákoló fényben úgy tűnt. tekergő ösvény volt. . és azok a próbák. Odamen­ tünk. úgy csillogott az arany. Amit sötét árnynak képzeltem. A homályból egy Buddha derengett elő. mintha egy láthatatlan kéz gyújtaná meg őket. csak a be­ avatottak látták őket. rejtekajtó volt. mely csillogott az aranytól: telérarany. néha csúszkálva mentünk előre. úgy éreztem. Halványan más alakok is kirajzolódtak. ördögök. hatalmas aranyfigurá­ kat láttam. egy nő. Nézd. Elbűvölten és félelemmel vegyes áhítattal néztem.vele pörögtek az ér­ zékeink is. Egy falhoz közeledtünk. mely lefelé ment.Fiam! . amit láttam. mintha a föld egész súlyával ránk nehezed­ ne. újra sziklaréteg. mert senki emberfia. Két férfi. a világ szívébe hatolunk. és így tovább. ahol az apátok vaj­ mécsesének tompa fényében a sötétség még feketébbnek látszott. . némelyiket félig betemette a drágakő. Belestem és a lélegzetem is elállt attól. a bujaság képviselői. sziklaüreg. mintha forogna . széles ajtón. nagy műgonddal kivésett. és beléptünk a magas. mi­ kor egy-egy keményebb szemcsén visszatükröződött a mécsesek gyenge fénye. Az üreg belsejében egy fényes fekete ház állt. Bent három fekete. Az oldalán furcsa szimbólumok futottak végig és olyan ábrák. mint amilyeneket a tóalagút falain láttam.XVII. azon festett. aranyrögök.

és úgy lélegeztem. ahogyan éveken át tanítottak. Egy kőlaphoz vezettek. mint amikor kihajtogatják a régi bőrt. hajlandó vagy rá? . Kész vagy rá. emelkedtem és zuhantam. egyet nekem. Az az érzésem támadt. a szájuk kicsi és vékony. A megterhelés na­ gyon nagy lesz. több mint száz méterre a napvilág alatt. majd kialudt. a férfiak közül a nagyobb legalább öt méter volt. viaszmerev lett. kifelé fordított tenyérrel ültem. egyet-egyet a három koporsónak. és mintha va­ lami különös zizegést és ropogást hallottam volna. Néhány percig még vörösen parázslott. A fejük nagy és a tetején kissé kúpos. sokan elbuknak. A nehéz fekete ajtó becsukódott.Rövidesen bea­ vatottá válsz. hal­ doklóm. a magas hegyi hágók felett tündöklő hold fényé­ hez hasonlított.Igen . A sírt fokozatosan halványkék fény árasztotta el. minden jelük pontos hűséggel kirajzoló­ dott. szemük egyenes és mélyen ülő. az égett kanóc szagát éreztem. haldoklóm az ősrégi kriptában.de milyen különösnek tűntek a csillagok! Asztrológiai tanulmányaim során elég jól megismertem az éjszakai eget. Egyik oldalon megláttam egy koporsófedelet: a mennyek térképe volt be­ levésve . Hirtelen megmerevedett a testem. A csend és a sötétség nyomasztó volt: csak a sír csendje ilyen. Hirtelen rántást éreztem a belsőmben. és sorban el­ vonultak. Csendesen mozogtunk és halkan beszéltünk. Sokan meghalnak. Hintáztam. Az apátok fogtak egy-egy vajmécsest. ahogy a kőlap tetején me­ ditáltam. Múlt az idő. De a méretük! A nőalak fektében három méter hosszú lehe­ tett. mely két koporsó közt állt. keresztbe­ tett lábbal. A orruk hosszú. egyenes háttal. Nem halottak . A végtagja­ im elzsibbadtak és jéghidegek voltak. utasításukra lótuszülésbe helyezkedtem. aki kiállta a próbát. nehogy felébresszük őket. olyan volt.216 HARMADIK SZEM kolaton minden vonásuk. Az állkapcsuk keskeny. A vajmécsesem sercegett. aki látja a múltat és ismeri a jövőt. vékony. mint akik alszanak.olyanok voltak. egyedül maradtam az ősrégi halottak holttestével. Ott. Egy percre .válaszoltam. aztán az is elszállt. Meggyújtottak négy füstölőt. de ez teljesen más volt. A legidősebb apát hozzám fordulva így szólt: . Lefeküdtem. de csak az hagyhatja el élve ezt a helyet.

mint száraz levél a téli szélben. Valami azonban azt súgta. Egy másik űrből jövő bolygó a . és vele nem földi nyugalom. végül már úgy tűnt. A tudato­ mon tűzpiros fájdalom hasított keresztül. melyek egyre hangosabbak lettek. lük­ tetett az élettől és sugárzott az életerőtől. és az ellenkező irányban keringett. Beszédfoszlányokat. mint te­ tem a halotti tetemek között. és úgy repült. Éreztem a sós levegőt és a tengeri moszat szagát. Azt érzé­ keltem: végtelen sok évvel ezelőtt történik mindez. kimon­ datlan gondolattöredékeket hallottam. Lustán a hátamra feküdtem a napsütötte parton. Egy közeli ligetből nevetgélő han­ gok hallatszottak. és kíváncsi voltam. Lassan eloszlott a köd. A helyszín ismerős volt. vajon hogyan magyaráznák a ma­ terialisták eme hatalmas alakok létezését. és a pálmafákra pillantot­ tam. Magányosnak éreztem magam.XVII. A tudatossággal jött a mozgás. Hanyatt fekvő testemre néztem. hangok. Gondolkodtam. A fejem felett aranytálra emlékeztető fényességet láttam. otthontalannak a mindenségben. A messzeségben mintha valaki megkonga­ tott volna egy mély hangú harangot. A mai emberiség kicsinyes önelégültségére gondoltam. hogy valami megzavarja a gondolataimat. Lenéztem és láttam. de akkor hirtelen eszembe ötlött. úgy pihent a kőlapon. Belső látásomon széttörede­ zett képek villantak át. hogy magam is „óriás" vagyok. elhagyatottnak. Lassan azonban láthatóvá váltak a fi­ nom különbségek köztem és a hatalmas alakok teste között. Óriások! Mindannyi­ an. Hirtelen tudatára ébredtem. újra a sárkányban vagyok. mint ma. Úgy tűnt. A VÉGSŐ BEAVATÁS 217 azt képzeltem. A testem közepéről ezüstkék zsinór lógott. A föld köze­ lebb volt a naphoz. Asztráltestem hány­ kolódott. Nagy civilizációk keletkeztek és az emberek többet tudtak. Fekete köd ereszkedett rám. fústgomolyként sod­ ródtam . mintha a szél vinne. A vizsgálódás lekötött. sosem láttam a tengert. nem vagyok egyedül többé. még csak nem is hallottam a pálmafákról. A hang gyorsan közeledett. Színes fényeket láttam és ismeretlen árnyalatú villódzásokat. Valahonnan a tenger bugását hallottam és a hullámverések alatt a kavics sistergő recsegését. ami­ kor feltűnt egy vidám napbarnította csoport. A napok rö­ videbbek és melegebbek voltak. a fejemben fog szétrobbanni. hogy valóban a hús-vér testem felett lebegek. és a kötél végén himbálódzok.

Percek múltak és halvány fény közeledett. idegen országokba kell mennem. Három napja fekszel itt. . mint amilyennek képzeltem őket. hogy fázom . Vajmécsesek. Távolabb. hogy hamarosan el kell hagynom Tibetet. De ez meghaladja egy könyv ter­ jedelmét. mások kiemelkedtek. és asztrális beavatásom egyes részletei túl szentek és túl személyesek ahhoz. A meleg és kellemes ország. tudtam. ahol a letűnt világ vegetációja és faunája tovább élt. Füstölgő lávát okádva magukból. Agyamban a gondolat puhatolódzó ujjai: .Jól csináltad. Fo­ kozatosan elhagyott az asztrál. Meghal­ tál. Szelek támadtak. visszatért hozzánk. Ki ebből a felejthetetlen kamrából. világméretű árvizek árasztot­ ták el. árvizek. megszűnt tengerparti üdülőhely lenni. A három öreg apát. hideg levegőre. hogy nyomtatásban megjelenjenek. hatalmas hegyek keletkeztek körülötte. .fázom. Elmerevedtem.218 HARMADIK SZEM földnek ütközött és hatalmas ütést mért rá. Ettem-ittam. Földrengések rázták meg a világot. Támolyogtam a gyen­ geségtől és az éhségtől. ahogy megjövendölték. furcsábbak voltak és ma is fur­ csábbak. mert egy kripta fagyos sö­ tétségében fekszem egy kőlapon.Igen. a fel­ földeken hasadékok repesztették szét a felszínt. és négyezer méter magasan a tenger fölé emelkedett. Láttad. mikor lefeküdtem. felkorbácsolták a vizeket. Kilendítette a pályájá­ ról és a föld ellenkező irányba kezdett forogni. fiam. És éltél. fel a hideg. Alig tudtam lábra állni. Jövünk. és aznap éjjel. a folyosókra! Elgyengültem az éhségtől. Valamivel később a látomás elhalványodott és elsötétedett. Tibet. Később tuda­ tosodott bennem. és hatalmába kerített mindaz.és a fizikai tudatom. furcsa. egyes földrészek a ten­ gerek alá süllyedtek. amit láttam és átéltem. Elmondhatom. amelyek az eltérő gravitációs erők hatá­ sára a föld felé tornyosultak. .

és olvasni kezd­ tem anélkül. . Lobszang. le a hegyről. be a főkapun. Háromszor földre borult előttem. Kinyitottam a csomagot. Ne­ ked is jönnöd kell. de úgy érzem. hátrált. úgy adta át nekem. a Potala-beli esemé­ nyek önbizalmat adtak. Hozzuk ki a legtöbbet a mai és a még hátralévő néhány napból. és én. felpattant a lovára és elvágtatott. . Lobszang Rámpa láma ré­ szére. lehet. .Mingyar Dondup lámának.Reggel az Ékességeshez kell mennem az Ékszer Parkba.Üzenetet hoztam az Ékességestől.Az ember általában nem találgatja. hogy előbb átadtam volna mesteremnek . Reggel végiglépkedtem az Ékszer Parkhoz vezető ismerős úton.és barátom­ nak . Mindketten arra gondoltunk. Porzott a ló lába. Tétován felénk nézett és felismerte Mingyar Dondup lámát. Egy lovas jött vágtatva. visszatérek a Mennyei Mezőkre. ismerős csomagot. Mingyar Dondup láma velem jött.Néhány nappal később a Boldogság folyója partján üldögéltem mesteremmel. szintén hamarosan útnak indulok. hogy utoljára 219 . ahogy hirte­ len megállította. Köpenye bugyrából elővette az üdvözlet selyemsáljába tekert hosszú. Most már sokkal magabiztosabb voltam. ahogyan mondtam neked. mit akarhat az Egyetlen és Páratlan Védelmező. rövidesen Kínába utazol. át az úton.

Az egész fölé egy rövid ruhadarab került. ha maradok vagy ha el­ megyek. A te ösvényed Lobszang. a Felettes Én tudományát érintetlenül hagyják. hama­ rabb. mint ahogy visszatérek Tibetbe. olyan lesz.megpróbáltatást. Elintéztem neked.mint tu­ dod . mint apám és anyám. hogy erre az életre születtél volna. Sokaknak fájdalmat okozna. Mint egyszer említettem. hogyan festek benne. . amit ők csinálnak.Az elválás. amelyet az­ előtt választottál. amíg a Templomba nem értünk. mi a helyes. mintha azt hordanám majd Kínában (a szerzetesruhám ott sokkal megfele­ lőbb). A Potala Múzeumból hoztak nekem egy rend új nyugati öltönyt. és hitetlenséget tartalmaz . hogy öt nap múlva Kínába utazz. egy szót sem váltottunk. bármelyiket is válasszam. hogy a többiek láthassák. Mégis a legnagyobb tudományt. amit a Tudományok Termeiben megvizsgál­ hatnak.Meg kell látogatnod a szüléidet. kínszenvedést. öt hét. mert amikor egyedül találtam a dalai lámát. melyet viselője nem használ többé. így szólt hozzám: . Az­ tán egy fehér leplet raktak rám. Csak arannyal borított szob­ rát láthatom majd az Inkarnációk Termében. Az idegenek útjai különösek és érthetetlenek.mindent. azon töprengtem. az az öltöny! Szoros csövek. Nem azért. Órákat töltöttem meditációval a Pavilonban. Bizto­ san . mikor országunkat megszállják. Lobszang! Elküldök egy hír­ nököt. melyek olyan erősen szorították a lá­ bam. a barátok. Öt nap! Sűrű napok. ami kellemetlen. mintha meg akarnának fojtani. de senki számára se könnyű. miért nem tudnak a nyugatiak lótuszülésben ülni: túl feszes a ruhájuk.„egy életre tönkre tesznek" ezek a csövek. Hazafelé menet. csak azt hiszik. s úgy meghúzták. ahogy vezetőmmel felfelé kaptattunk a hegyen. Ó. Az ösvény előtted . az az ösvény. félreértést. A szülőket? Mingyar Dondup láma többet jelentett nekem. Az érzéseim valószínűleg nagyon erősen tükröződtek az arcomon is. hogy nem mertem behajlítani. Öt nap! Öt nap! Azt gondoltam. Most már értettem. csak azt.gondoltam . hogy próbáljam fel. az ország mindent magad mögött kell hagynod. a nyakam köré pedig egy vastag szalagot kötöttek. az új utak időszaka mindig nehéz és nyomorúságos. mint egy levetett köpeny. hanem. Ez a te ösvényed. Hamarosan eltávozik ebből az életből. egye­ nes.220 HARMADIK SZEM tesszük meg együtt ezt az utat. A család. lyukak és foltok tarkítot- .

búcsút vettem tőle. most aztán úgy vagyok öltözve. hogy sok a szabad idejük. Vastag és nehéz „kesztyűt" húz­ tak a lábamra. ő pedig megáldott.akik időnként négykézláb mentek végig a Lingkhor úton . akik a köpenyben tárolunk mindent. Megint csak otthontalan lettem. megnyomorítja a lábam. Egy megfordított. ahogyan legelőször.a nyugatiak különböző dolgokat tartanak.XVIII. de ők a kezükön hordták: volt an­ nyi eszük. hogy egy utolsó. találkozni akartak velem. Másnap reggel pirkadatkor indultunk. A Potala tetejéről magányos sárkány szállt az ég felé. (A koldusok . Nem véletlen. kelletlen vágtam neki az útnak. Aztán vissza­ gyalogoltam a lámakolostorba. idegen helyekre utazom és újra kell tanulnom mindent. Ekkor azonban láma és apát vol­ tam már. Este bementem apám dolgozószobájába és beírtam a nevem. Becses vendégként fogadtak. Lassan. gondoltam. már csak halva látha­ tom viszont. és nem tudok Kínába utazni. mint a ráérős nyugati úriemberek. amelyekben . nem úgy mint mi. illetve a rangom a Családi Könyvbe. hogy a lábukon jó tibeti bőrcsizma legyen). aztán egy fém végű.használtak efféléket. Ahogy elértük a magas há­ gót. mely olyan hosszú időre otthonom­ má lett. megfordultunk. Mindketten tudtuk. Apám és anyám vártak. * . és azt mondták. fekete zsineggel szorosra fűz­ ték. De a legrosszabb még hátra volt. gyalog. A hátralévő két nap nagyon gyorsan telt. Utolsó este újra meg­ látogattam a dalai lámát. Egyedül men­ tem. hosszú pillantást vessünk Lhásza szent városára. Úgy érez­ tem. ISTEN VELED. hogy dolgozzon! A harmadik nap korábbi otthonomba látogattam. Nehéz szívvel váltunk el. TIBET! 221 ták. ilyen öltözetben senkitől sem lehet elvárni.úgy mondták . kerek szélű fekete tálat nyomtak a fejembe.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful