„Az emberek teknőcön lovagolnak a tengerben" . Kevés tibeti jutott el ebbe az idegen nyugati világba. Mondják. „Angol iskolám" egy japán fogolytábor volt.tanulmányozás céljából. Később kiderült.A SZERZŐ ELŐSZAVA Tibeti vagyok. akik kommunista országokban élnek. ki vagyok valójában. mit tesz az emberrel a kínzás. és egy példányát hűtött repülőgépen az Egyesült Államokba szállították . néhány állításom hihetetlen. megkövesedett" halat. K. a vi­ lág más tájain nem ismerik. Kinevették. Lobszang Rámpa íródott a Fa-Juh évében. Nekik sem hittek. így teszek én is. ha kiderülne. melyet régóta félreértenek. így tapasztalatból tudom. akik szintén hadifoglyok voltak. Azokat is. Voltam kommunisták és japánok kezeiben. írni „próbálgató módszerrel" tanultam. igazat írtak és pontosan. 9 . Ez a könyv azonban nem a kínzásokról szól. és hamis szín­ ben tüntetnek fel. hanem egy békeszerető országról.írta valaki egy távoli országról. én vagyok az egyik. Ezért a könyvben megváltoztat­ tam a magam és barátaim nevét. ahol igyekeztem elles­ ni a nyelvet azoktól az angol és amerikai nőbetegektől. bántódás érné. de sosem tanultam rendszeresen angolul. Könyvem szerkezete és nyelve sok kíván­ nivalót hagy maga után. Sokat tettem a kommunizmus el­ len. Végül bebizonyosodott. Szeretett hazámat .ahogyan azt korábban megjövendölték kommunista hordák szállták meg. akik láttak „élő. hogy tényleg van ilyen hal. Tibet a te országod. és barátaimat.

hogy szabadon legelésszen. gyakran elvesztette a türelmét. bömm -. A Potala arany háztetői és kupolái ragyogtak a szikrázó napsü­ tésben. Majdnem két méter magas volt. Mit szól majd nemes apád? .más járt az eszében. őt is testalkata és ereje miatt választották ki. mint egy négyéves fiúcska nevelője és lovaglómestere. az egyik kelet-tibeti tartományból származott. Meg akart szabadulni lovasától. s most. hemperegjen és a levegőben rugdalóddzon. éppen kifelé hajtották őket Lhászából. Kham-ból. . Kelet-Tibetnek van 11 .bömm. de a hatalmas válltömés még nagyobbnak mutatta. a köves út mentén kiabálás és kiáltozás hallatszott. Öreg Cu kíméletlen és félelmetes mesternek bizonyult. vízimadarak jártak arra. a szerzetes-ze­ nészek gyakoroltak a tömegtől távol a mezőn. pásztorok nógatták a lassú mozgású jakokat.Ajjaj! Négyéves és nem tud megmaradni a lovon! Sosem lesz belőled férfi.Ezzel az öreg Cu na­ gyot húzott a póni hátsó fertályára és a szerencsétlen lovasra. Közelebb a Kígyó Templom tavának kék vize fodrozódott. majd köpött egyet a porba. s akárcsak más társát.Első fejezet A GYEREKKOR . Nakkimnak . hozzá illő széles termettel. Messzebb. A közelben réztrombiták megrázóan mély hangja zúgott. Egész életében szigorú és kemény ember volt. Az a komoly feladat várt rám.így hívták . De nem volt időm az ilyen köznapi és banális dolgokra. hogy megüljem az igencsak ódzkodó pónilovat.

A dalai láma ismét visszavonult. Apám a tibeti kormány egyik vezető embere volt. melynek nem értettük az okát. befeketítették az arcukat. hogy nagyobb­ nak. köz­ tük apámra hagyta. most meg egy hercegecske szárazdaj­ kája! Nagyon megrokkant. 1911-ben. megostromolták a várost. a legnehezebb napokban apámra és a kabinet töb- . Cu egyike volt a védőknek: a harcok során szétlőtték a bal csípőjét.miután Pekingben is járt . a kínai forradalom idején a kínai csapatokat kivonták Lhászából. Sokan a két métert is meghaladták. akik hozzá ha­ sonlóan megbirkóztak Kham tartomány embereivel és győztesen kerültek ki a küzdelemből.a dalai láma visszatért Lhászába. nem tudott sokat gyalogolni. Családja úgyszintén az anyámé is . a barátságot úgy lehet legkönnyebben fenntartani. belőlük lettek a láma­ kolostorok rendőrszerzetesei. ha egy szerencsétlen gonosztevőre akadtak. Távollétében a kormányzást a kabinet tagjaira.Tibet első tíz családja közé tartozott. A britek 1904-ben megszálltak bennünket. és alig akadtak. Gyakran hirtelen haragra gerjedt. 1912-ben a dalai láma újra hazatért Lhászába. A legtöbb tibetinek fekete haja és sötétbarna szeme van.12 HARMADIK SZEM egy része. Hosszú botjukat habozás nélkül használatba vették. így szüleimnek jelentős befolyása volt országunk ügyeire. Ó'ket összeszedték. Apát nem sokat láttuk. Akkoriban nehéz idők jártak Tibetre. Távollétének egész ideje alatt. 1909-ben . így állan­ dóan lóháton járt. A britek 1904-ben Younghusband ezredes veze­ tésével megszállták Tibetet és rengeteg kárt okoztak. Apa gesztenyebarna hajával. hogy vadabbnak látsszanak. vaskos és majdnem száznyolcvan centiméter magas. 1910-ben a kínaiak. és a dalai láma Mongóliá­ ba menekült. Nyilván azt hitték. Cu rendőrszerzetes volt. szürke szemével kivételesnek számított. előzőleg azonban szörnyű bűntetteket követtek el népünkkel szemben. ahol a férfiak általában magasak és erősek. Erejével volt mit dicsekedni. ezúttal Indiába. (Később részletesebben írok majd a kormányzati formáról. Fiatalkorában fel tudott emelni egy pónit a földről. ha lerom­ bolják az épületeinket és legyilkolják az embereket. akiket felbátorított a brit invázió sikere. Kitömték a vállukat.) Apa termetes férfi volt.

Most. és minden utat gyalo­ gosan vagy lóháton kell megtenni. hogy nyeregből nyeregre ugranak. Tibetben teokrácia uralkodott. Általá­ ban a poroszkálás is megteszi. Ránk. A GYEREKKOR 13 bi tagjára hárult Tibet kormányzásának teljes felelőssége. én különö­ sen dühítem. ahol nincs kocsiforgalom. hogy mielőtt földet értem volna. mint annak előtte. és azt is. hogy a nyugat Tibet gazdagsága után sóvárog. Tibet­ ben a felsőbb osztály fiúgyermekeit már akkor lovagolni tanítják. egy óriásit szaltóztam. és Cu szűkkeblűén osztogatott kegyeire bíztak. annak a körútnak a mentén. csak arra. A lovasmesterség nagyon fontos egy olyan országban. Bölcseink régóta tudták. hogy amint az idegenek beteszik a lábukat. hogy a bölcseknek igazuk volt. bebizonyosodott. hogy . okos. hogy a kommunisták megérkeztek Tibetbe. Nem vágytunk a külvilági „hala­ dásra". Én meg négyéves koromban alig tud­ tam megmaradni a lovon! A pónim. Állni tudnak a vágtató ló keskeny fanyergén. Akkor odaállt mellém és önelégülten nézett rám.apa szavaival .I. Úgy tűnt. amikor még alig tudnak járni. várat­ lan mozdulattal felemelte a fejét. lovat cserélnek úgy. Döbbenetesen sokféle módot ismert arra. a pónik kicsik és a lovasok nevetségesen néznek ki egy ügető pónilovon. keskeny pofával. hogy bizonytalan lovasát ledobja.„megneveljen vagy betörjön". a vágtát pedig csak az edzésen gya­ korolják. A tibetiek sosem lovagolnak ügetésben. aztán hirtelen megtorpant és lehajtotta a fejét. órákon keresztül gyakorolják a lovaglást. hogy rosszul lovagolok. A tibeti nemesemberek nap mint nap. majd nyíllal és nyílvesszővel. Anya gyakran mondogatta. bozontos sörényű. hosszú farkú jószág volt. a bé­ kességnek vége. gyerekekre végképp nem maradt ideje. hogy apa kedve-kedélye sosem lett már olyan. úgy. Egyik kedvenc trükkje az volt. Lingkhor egyik felkapott negyedé­ ben. hogy meditálhassunk és legyőzzük a test korláta­ it. mely . és apai szeretetet sosem kaptunk tőle. Időnként a mesterlovasok alakzatot alkotva száguldanak át a síkságokon. Nakkim. hogy szaladt egy keveset. mozgó célra lőnek előbb puskával. Ahogy tehetetlenül csúsztam előre a nyakán át a fején. a Hegycsúcs árnyékában. Otthonom Lhászában volt. Cu személyes sértésnek vette.

kik vagyunk -.a sze­ mélyzetet. Lingkhort főként zarándokok használják. leg­ többünket elítélhetnének. a kínai megszállás alatt. mert a ház nem nézett a körútra. . az abla­ kához járultak a Ihászai koldusok eleségért. Mikor nap­ nyugtakor megszólaltak a trombiták a kolostorokban. akik sze­ rencsétlenül jártak. vagy valahogy így. és aki megfeledkezett erről. mi pedig fent. mert Tibetben ke­ vés börtön volt. Minthogy a korlátozás tulajdonképpen csak évente egy körmenetre vonatkozik. Négyszög alakja volt. mint páriákra. Apa négy emeletesként építtette újjá. aki bejött a házba. 1910-ben. és az elítéltek az utcákon kóborolva élelmet kol­ dultak. Gyakran megláncolt elítéltek jöttek.ha felfednék. a legtöbb tibeti házban létra volt. ellenőrizte a háztartás gazdaságosságát. A mi házunkat kőből. vagy eltávozott. Éppen e fölött a bejárat fölött volt az intéző irodája. mint valamennyi ház Lhászában.és bocsátotta el . mely a középső udvarra vezetett. A nehéz bejárati kapu. Az állatok a földszinten éltek. hogy az ember a sípcsontja épségét kockáztatta. Erre nem lehetett panasz. Tibetben az elítélteket nem vetik meg és nem úgy tekintenek rájuk. helyettük tehát a falat döntötték le. Kemény fagerendáit a kínai megszállók nem tudták betörni. hogy az éjszaka sötét­ jét átvészeljék. Tudtuk. Valamennyi főnemes gondoskodott környéke sze­ gényeiről. . A póznák ugyanis nagyon csúszósak voltak a rájuk kenődött jakvajtól. sok házon a lapos tetőre könnyen szétszerelhető faszerkezetet emelnek tizenegy hónapra. Ó alkalmazta . a külsőt. a házunkat részben szétlőtték és az épület belső fala romba dőlt. Mindenkit látott. Szerencsések voltunk. Születésem idején. könnyen lezuhant a földre. a parasztok­ nál fogazott pózna. mert nálunk a földszintről lépcsősor vezetett az emeletre. és nagy belső udvara. és így a körmenetek alkalmával nem nézhettünk el a dalai láma feje felett. amelyet csak úgy lehetett használni. Három ilyen útgyűra van. az idő­ től megfeketedett. így belátással bántunk azokkal. ide.14 HARMADIK SZEM körbeveszi az egész várost. hosszú időre építették. Senkinek sem szabad lenézni a dalai lámára. a miénk is kétszintes volt az utcai ol­ dalon. így nem épít­ het magasabb épületet.

én négy. Jaszodhara és én az épület új szárnyában laktunk. a nővérem. ott tanultak a szolgák gyerekei is. helyükre mások jöttek. ez a négyszögnek az úttól messze eső oldalán épült. Paldzsör nem sokáig lakozott a testében. hogy a háztar­ tást megfelelően és a törvények szerint vezetik-e. A hét. A fontosabb események előtt tanácsot kértek tőlük és meg­ kérték őket. hogy minél magasabb rangú egy fiú.LA GYEREKKOR 15 Az intézőtől jobbra lévő szobákban két szerzetes lakott. szenteltvízzel telt tálat naponta többször kitisztították és újratöltötték. nálunk ízle­ tes az étel. Mi. jobbra meg egy tanterem. Paldzsör. és vissza­ tért a Sok Templom Földjére. A szentelt­ víztartóknak mindig ragyogni kellett. arra az esetre. Nálunk az a szokás. Gyenge fiúcska volt. és elmondhassák az isteneknek. hogy jobban tudjanak imádkozni. de a mi helyzetünk megkívánta. Háromévente visszatértek a lámakolostorba. Amikor meghalt. ő ellenőrizte. és a halál emberei elvitték. hogy feldarabolják és a szokások szerint a dögevő madarakkal megetessék. Még ma is emlékszem. amit a család. A faragott oltár előtt állandóan égtek a jakvaj mécsesek. és mint egyházi herceg gondoskodott arról. Tőlünk balra egy kis szentély volt. Ott feküdt üres porhüvelye. és neveltetése mások szá­ mára is példaként szolgáljon. hogy az istenek jó­ váhagyják tetteinket. Apa valóban szigorú ember volt. Házunk minden szárnyában volt egy kis templom. melynek mindkettőnket alávetettek. amikor érte jöttek. annál . Az órák hosszúak és változatosak voltak. ugyanazt ették. imádkozzanak az istenek kegyéért. hogy nálunk kettő le­ gyen. alkalmatlan a kemény nevelésre. Négyéves voltam és igen gyenge lovas. afféle házi „papok" voltak. A kevésbé előkelő nemeseknél csak egy szerzetes élt. gyerekek: a bátyám. Most én lettem az örökös. apának pedig példát kellett mutatnia a tör­ vények betartásában. akik naponta imádkoztak. inni kívánnának. hogy fia hozzászokjon a kemény fegyelemhez. A szer­ zeteseket jól táplálták. ezért taníttatásom komolyabbra for­ dult. Hétéves kora előtt eltávozott. A tibetiek na­ gyon törvénytisztelőek. Jaszo hatéves volt. Az intézőtől balra a jogász lakott. ha az istenek betérnének hozzánk és megszomjazván.

és te­ kintettel legyen másokra. amíg fiatal. hogy démonok markában van. a huszonnégy órából tizennyolcat ébren töltöttünk.vagy ifjúkorban legyünk hát vele könyörtelenek. A hatodikat valami hátrafelé húz­ ta. hogy biztos ami biztos. hogy gúnyolódhattam vele: . Ez volt az ország hivatalos álláspontja is. odalovagoltak hozzá. A nemesemberek között voltak már ugyan néhányan.Szóval. hogy a gyerekek életén könnyíteni kellene. akik azt gondolták. mindettől elvonultan éljen. Azt kiabálta. minden gazdagság és kényelem megadatik. és Cu mindig körülöttük nyüzsgött. mert a démonok esetleg megjelennek és elragadják az em- . A lovászok még látni sem bírták. és most nem tudta elviselni. szeressük tehát és figyeljünk rá. óvato­ san áthúztam egy kötelet kemény bőrszíján. Az öve elszakadt. Egyenruhát hordtak. ha felnő. Egy nap nem volt dol­ gom. gyermek. Később nagy örömömre szolgált. Mármint öten. és a lova­ sok hozzásiettek. Az istállók mellett lakott. a felszerelésük teljesen rendben legyen. Valamilyen oknál fogva ez a hat lovas mindig a falnál várt.16 HARMADIK SZEM zordabb nevelést kap. Összehurkoltam a kö­ tél két végét és belülről egy kampóra akasztottam. Megjelent apám. ö a következő­ képp gondolkodott: a szegény gyereknek felnőttkorában nincs re­ ménye a kényelemre. te sem tudsz megma­ radni a lovon. le a lóról. én a zűrzavarban visszahúztam a kötelet és elinaltam anélkül. de akik élve marad­ tak. A tibetiek szerint nem bölcs dolog világosban el­ aludni. hogy távol. ha kihajo­ lok a raktárablakon. hogy lelepleztek volna. elérem egyikőjüket. később is majdnem mindent túléltek. A magasabb osztályokhoz tartozó fiúnak. Rájöttem. A nyüzsgésben és a beszélgetésben nem vettek észre. és ahogy apám megjelent. nagyon közel a fő­ kapuhoz. hogy megtapasztalja a nehézségeket. és miközben az egyik kísérő a felszerelését babrálta. Néuk. Amikor apa kilovagolt. a pónikat és az igavonó állatokat. hat fegyveres kísér­ te. csakhogy apám nem tartozott közéjük. Cu a földszinten lakott az egyik szobában. apa ott tartotta húsz lovát. Évekig mint rendőrszerzetes sokféle emberrel találko­ zott. mert fontoskodott és beavat­ kozott a munkájukba. Ebben a rendszerben a gyengék elpusztultak. Elég kemény életünk volt.

de mikor az új épüle­ tek elkészültek. a tiszteletit. mely úgy negyvenöt centiméter .és a köznyelv­ ből. ezért szerzetest hívnak hozzájuk. tudatuknál legyenek. gyerekek. még a haldoklókra is vigyáz­ nak. így hívta az egyik szolga: .Tisz­ teletreméltó Cic-cic. a tiszteletre méltó Cic-cic sosem jött. nehogy a démon megszállja őket. az arisztokraták nyelvét pe­ dig.I. Régebben ebédlőnek használták és a hozzánk látogató szerzetesek étkeztek benne. amíg be nem végezte a dolgát. hogyan szólítja. A GYEREKKOR 17 bért. aki valamilyen titokza­ tos ügyben az udvaron kódorgott. A tibeti két külön nyelvből áll. A köznyelvet akkor használtuk. ha magasabb . A csecsemőket is felébresztik álmukból. a helyiségből tanterem lett. hogy a határmezs­ gyén át megleljék a helyes utat a másvilágba. hogy amíg csak lehet. A betegeket szintén ébren tartják. a földön ültünk keresztbe tett lábbal. méltóztatnál idejönni és meginni ezt a hozzád méltatlan tejet? Mindegy volt. Előkelő emberek lovát ez utóbbi nyelven kellett megszólítani! Zsarnoki természetű macskánkat például. Az iskolában nyelveket is tanultunk: tibetit és kínait. összesen körülbelül hatvanan voltunk. . a tiszteleti (honorifikus). ha a szolgákkal vagy a nálunk alacsonyabb rangúakkal. az asztal vagy egy hosszú pad előtt. A tanterem elég nagy volt.vagy velünk egyenrangúakkal beszéltünk. Mi. Senki sem kivétel.

azt hiszem.Szelíd emberrel ne harcolj! . kék és zöld. Háttal voltunk a tanárnak. gyere­ kek. hogy megértésre és méltányosságra tanítsa őket. Amint beléptünk a tanterembe. felmondatta velünk a Törvényeket. ezt éles késsel könnyen lehetett vágni. a kész nyomtatólapot pedig fadúcnak. Puha. így túl drága ahhoz. sosem láttuk. * A fametszést vésésnek szokták nevezni. a puha mészkőben lévő fémes érctől kapták színüket.Olvasd és értsd meg a Szent Iratokat! . a „ceruzánk" pedig kemény kréta volt. Én a pirosas krétákat kerestem. Ettől állandóan szorgalmasan dolgoztunk. Ha 753 szerzetes közül mindegyik 52 csésze campát iszik naponta.18 HARMADIK SZEM magas lehetett. vékony. hogy az ilyen példákat megoldja. pi­ ros. Mi. majd mielőtt eljöt­ tünk az iskolából. Helyette nagy. mikor fi­ gyel bennünket.A jót jóval viszonozd! . és elég ügyesen csináltam. Időnként romlott jaksajtot használtunk! Tanárunk egy dologról sosem felejtkezett el. A számtan miatt sokat bosszankodtam. a fát sem pazarolhattuk.Segíts szomszédaidnak! . Én azonban ehhez nem voltam elég okos. mekkora tartály szükséges. amelyet a tengerszint felett 3600-3700 méternyire emelkedő Culahegyen gyűjtöttünk. hogy a készlet egy hétre elegendő legyen? Jaszo nővéremnek gondolkodnia se kellett. De akárhogy is volt. harminc-negyven centiméter hosszú palatáblára írtunk. Tibetben metszett falapokról nyomtatnak. végre magamra találtam. újra elismételtette őket. A Culán sokféle kréta volt. mivel ugyancsak drága volt.A Törvény keményen bánik a gazdagokkal. lilás árnyalatot kedvelte. (A szaklektor megjegyzése. Nagyon szerettem. sárga. A következőképpen szóltak: . és minden csésze öt­ nyolcad pint. Jaszo nővérem a lágyabb. ezért a fametszést nagy dolognak tartják. Indiából hozták. Tibet­ ben a papírt házilag készítik. örültünk nekik. Ha a fametszés* következett. hogy gyerekekre pazarolják. zsírkőszerű anyaggal dolgoztunk helyette. mert a tibeti túl kemény és göcsörtös.) .

meg kellett győzni a bolt tulajdonosát. majd a gólyalábon állva megverekedtünk egymással: aki leesett. és megelégedéssel szemléltem.A Törvény jóságos a szegényekkel. sorra a vízbe pottyantak. (Nyáron délben például 29 fok meleg van. Óriásnak öltöztünk. Azt mondogattam. hogy megedződjünk. hogy nem volt erő a lábukban. akik megpróbáltak utánam ugrani. a rúd se­ gítségével ugrottunk egyet. tényleg ment az ugrás. bár a játék is keményen folyt. Mint buddhisták. Nagyon szerettünk gólyalábon járni. sosem lőttünk élő célpontra. megvártuk hát a megfelelő al­ kalmat. Télen sokszor még ennél is nagyobb a hideg. A távolugrás más dolog volt. nem tudtuk kiszámítani. de nekem.) Az íjászat jó mulatságnak számított. én sosem tudtam ilyen soká a nyeregben marad­ ni. merre. hogy érzékeltesse velük a könyörületességet. hogy jó fát adjon. mikor a társaim. pont a megfelelő erezettel. nem szaladhattunk le a legkö­ zelebbi boltba. azokba tollakat szúrtak.láb­ tartónak. aki használtam a lábamat. aztán. Aztán ék alakú fadarabokat kellett szereznünk . Legtöbben a galoppozó póni nyergén állva is eltalálták. A szolgák elrejtőztek. rendszerint az intézőt. és nem volt mindig komor. Ez volt a .I. a táblákat pedig körbe. az lett a vesztes. Az íjat indiai tiszafából. ha már elértük a kellő sebességünket és lendületet. és az izmokat is erősítette.Ne légy adósa senkinek! Hogy mindig szem előtt legyenek. amitől a célpont föl-le ugrált. az íjpuskát tibeti fából készítettük. így jutottam át a folyókon. és olyat. Egy kis fadarab felső peremére lyukakat fúrtak. hogy vegyünk egy párat. hogy a legjobb pillanatban kérhessük. ami nem göbös. és azt a célt szolgálta. hogy a többiek olyan sokat lovagoltak. és egy hosszú kötelet rángattak. de éjszakára mínusz 4-5 fokra lehűl a levegő. nem kellett a lóval bajlódni. A gólyaláb otthon készült. . hogy a tibeti. szélsőséges hőmérsékleti viszonyok közt is életben maradjunk. Ke­ zünkben egy több mint négy és fél méteres rúddal nekifutottunk. A jó fa ritka volt és becses. A lányok és a fiatalasszonyok tollaslabdáztak. Minden rábeszélőerőnkre szükség volt. Az élet azonban nemcsak tanulásból állt. a falakra rögzítették. a Törvényeket táblákra vés­ ték. A GYEREKKOR 19 .

20

HARMADIK SZEM

„labda", amelyet lábbal tartottak a levegőben. A lányok olyan ma­ gasra emelték a szoknyájukat, hogy rúgni tudjanak. Csak a lábukat használhatták, ha kézzel a labdához értek, kiestek a játékból. A jobbaknak sokszor tíz percig is sikerült újra és újra felrúgni a faszerkentyűt, mielőtt elvétették volna. A legnagyobb érdeklődés Tibetben, de legalábbis Ü-ben, - ab­ ban a tartományban, ahol Lhásza is feküdt -, a sárkányeregetést övezte - nemzeti sportnak is nevezhetnénk. Csak időnként, bizo­ nyos évszakokban engedhettük meg magunknak ezt a mulatságot. Régebben úgy vélték, ha sárkányokat reptetnek a hegyekben, pata­ kokban ömlik az eső, mert az Esőistenek megharagszanak, ezért csak ősszel, a száraz évszakban lehetett sárkányt eregetni. Az év egyes időszakaiban a férfiak nem kiáltoznak a hegyekben, mert az India felől érkező, párával túltelített felhők a hangvisszaverődéstől túl gyorsan szabadulnak meg a terhüktől, s nem ott, ahol kellene. Szóval, az ősz első napján a Potala tetejéről föleresztettek egy nagy sárkányt. Perceken belül különböző méretű és formájú sárká­ nyok lepték el Lhásza egét, amelyek ugrándoztak-tekergőztek az erős szélben. Lárma verte fel a várost. Imádtam a sárkányröptetést, és adtam arra, hogy az én sárká­ nyom az elsők között emelkedjen az égbe. A sárkányt mindenki maga készítette bambuszból. Legtöbbször finom selyem fedte. Könnyen lehetett jó anyagot szerezni hozzá, hiszen a ház számára becsületbeli kötelesség volt, hogy a sárkány kiváló legyen. A do­ bozformát vad sárkányfejjel díszítettük, szárnyat és farkat illesz­ tettünk rá. Viaskodtunk egymással, megpróbáltuk lehozni ellenfeleink sár­ kányát. Abban a reményben, hogy sikerül elvágni a köteleiket és elfogni lehulló sárkányaikat, a magunk zsinegére törött üvegszi­ lánkokat ragasztottunk, és egy részét bekentük enyvvel. Időnként éjjel kilopództunk, hogy felengedjünk egy sárkányt, a testbe és a fejbe kicsi jakvaj mécsest tettünk. A szem vörösen vilá­ gított, a törzs különböző színekben játszott a mélysötét éjszakai égen. Különösképp akkor élveztük ezt a szórakozást, mikor a nagy jakkaravánokat vártuk Lhodzong-ból. Gyermeki naivitással azt hittük, hogy a távoli helyek tudatlan népe mit sem tud az ilyen „modern" találmányokról, s elhatároztuk, félholtra ijesztjük őket.

I. A GYEREKKOR

21

Egyik módszerünk az volt, hogy három különféle kagylót tettünk a sárkányba, s ezek a széltől különös sivító hangot hallat­ tak, amelyek az éjszakában rikoltó, tűzokádó sárkányokhoz hason­ lítottak. Azt reméltük, ez üdvös hatással lesz ajakhajcsárokra, akik a magasban ugrándozó sárkány láttán rémülten fekszenek tábori ágyneműjükben. Erre a gondolatra kellemes borzongás futott vé­ gig a hátunkon. Még nem is sejtettem, hogy később, sárkányrepülő koromban, milyen nagy hasznát veszem majd e gyerekkori sárkányeregetésnek. Akkoriban egyszerűen játék volt csak, bár izgalmas és időn­ ként elég veszélyes játék: óriási, elálló szárnyú sárkányt építet­ tünk, megvolt két és fél négyzetméter is. Egy szakadék mellett, ahol különösen erős volt a légáramlás, a földre fektettük, kötelét a derekunk köré hurkoltuk, aztán amilyen gyorsan csak tudtunk, vágtázni kezdtünk a pónival. A sárkány hirtelen felemelkedett, majd felszállt, egyre magasabbra az égen, amíg csak bekerült a fel­ szálló légáramba, akkor rántott egyet, és felemelkedtünk a lóról: körülbelül három méter magasan repültünk, majd lassan himbálódzva ereszkedtünk le a földre. Néhány szerencsétlen flótás majd­ nem kettészakadt, ha elfelejtette kivenni lábát a kengyelből, de én, aki rossz lovas voltam, mindig időben leestem a lóról, és a felszál­ lás nagyon jó érzéssel töltött el. Bolondultam a kalandért, és rájöt­ tem, hogy ha az emelkedés pillanatában gyorsan meghúzom a zsi­ neget, magasabbra szállok, egypár ügyes rántással pedig másod­ percekkel meghosszabbíthatom a repülés idejét. Egy alkalommal nagyon lelkesen ráncigáltam a zsinórt, a szél is segített, és egy parasztház lapos tetején landoltam, ahol a téli tü­ zelőt tárolták. A tibeti parasztok lapos tetejű házakban laknak, a tetőn van egy kis párkány. Ebben tartják a száradó jakürüléket, amit azután tüze­ lőnek használnak. A ház, amelyre pottyantam, nem kőből épült, mint a legtöbb ház Tibetben, hanem vályogtéglából. Kéménye sem volt, tetőnyílás vezette el alulról a füstöt. Esésemmel felkavartam az ürüléket, és ahogy a kötél keresztülvonszolt a tetőn, a trágya jó része a lyukon át a lakókra hullott.

22

HARMADIK SZEM Minden voltam, csak kedves vendég nem. Megjelenésemet -

én is a nyíláson keresztül értem földet - dühkitörés fogadta, és mi­ után a házigazda elporolt, apámhoz hurcolt újabb kezelésre. Aznap éjjel hason aludtam. A következő nap azután egy cseppet sem üdvös munkára fog­ tak, végig kellett járnom az istállókat és összeszedni a jakürüléket, azt elvinni a gazda házához, és felhordani a tetőre. Nehéz munka volt, még hatéves sem voltam. De rajtam kívül mindenki elégedett volt, a többi fiú jót nevetett, a gazdának kétszer annyi fűtőanyaga volt, mint korábban, és apa megmutathatta milyen szigorú és igaz­ ságos. Hát nekem mi jutott? A következő éjjelen is a hasamon fe­ küdtem, de nem a lovaglástól! Azt lehetne gondolni, hogy Tibetben a gyerekekkel túl kímélet­ lenül bántak. De hát a gyengék számára sehol sem volt hely. Lhásza a tengerszint felett 3600 méterre fekszik, a hőmérsékletin­ gadozás igen nagy. Más területek még magasabban helyezkednek el, ahol az időjárás még zordabb. A gyengék könnyen veszélybe sodorhatják a többieket. A nevelés emiatt volt szigorú, nem pedig kegyetlenségből. A hegyi lakók az újszülötteket a folyóba mártják, hogy lássák, elég erősek-e az életre. Úgy 5200 méter körüli magasságban elég gyakran láttam kisebb meneteket, amelyek a folyóhoz közeledtek, majd megálltak a parton. A nagymama megfogta a kicsit, a család - az anya, az apa, és a szűkebb rokonság - körégyűlt. A csecsemőt levetkőztették, a nagymama előrehajolt és bemártotta a hideg víz­ be, csak a feje és a szája maradt kint. A fagyos hidegben a kisbaba előbb lila lett, aztán kék, végül tiltakozásul sírni kezdett. Halottnak látszott, de a nagymama, akinek nagy gyakorlata volt, kivette a vízből, megszárítgatta és felöltöztette. Ha aztán a kicsi élve ma­ radt, azt mondták, az isteni gondviselés vette kegyeibe, ha meg­ halt, sok földi szenvedéstől menekült meg. És valóban egy ilyen zord, fagyos országban ez a legkegyesebb módszer, még mindig sokkal jobb, ha egypár újszülött meghal, mintha később gyógyít­ hatatlan beteg lenne: Tibetben nagyon gyér az orvosi ellátás. Bátyám halálával tanulmányaim szükségképpen elmélyültebbé váltak, mert hétéves koromban hozzá kellett látnom ahhoz, amit az asztrológusok ajánlottak. Tibetben mindenről a csillagjósok dönte-

LA GYEREKKOR

23

nek, ajakvásárlástól kezdve az ember életpályájáig. Közeledett az idő, éppen a hetedik születésnapom előtt, mikor anyám nagy ün­ nepséget rendezett, amelyre meghívta az előkelőségeket és más magas rangú személyeket, hogy meghallgassák, miként szól a jós­ lat. Anyám kerek arcával és fekete hajával határozottan kövérkés asszony volt. A tibeti nők egy fakeretfélét hordanak a fejükön, efe­ lett úgy szedik redőbe a hajukat, hogy a lehető legékesebb legyen. A kereteket nagy műgonddal készítik, gyakran karmazsinvörös lakkal vonják be őket, és kirakják féldrágakövekkel és j a d e - meg korállberakással díszítik őket. Az erősen beolajozott hajjal lenyű­ gözően néznek ki. Tibetben a nők vidám színekben járnak, sok a vörös, a zöld és a sárga. Legtöbben egyszínű kötényt viselnek, amelyet élénk, elütő, de az alapszínnel összhangban lévő vízszintes csíkok tarkítanak. Bal fülükben fülbevaló lóg, ennek mérete viselőjének rangjától függ, anyám az egyik legelőkelőbb családhoz tartozott, így fülbe­ valója tizenöt centinél is hosszabb volt. Úgy gondoltuk, a nőknek a férfiakkal tökéletesen egyenlő jo­ gokkal kell rendelkezniük, de a háztartás vezetésében anya to­ vábbment, vitathatatlanul ő parancsolt. Egyeduralkodó volt, aki tudja, mit akar, és azt mindig el is éri. Az ünnepséget megelőző izgatott sürgés-forgásban igazán ele­ mében volt. Szervezkedett, parancsokat osztogatott, kigondolta, hogyan lehetne túltenni a szomszédokon. Anyám jeleskedett mind­ ebben. Korábban sokat utazott apámmal, jártak Indiában, Peking­ ben és Sanghajban, így bővelkedett idegen ötletekben. Miután eldőlt, mikor lesz az ünnepség, a szerzetesek vastag, házilag készült papírra (melyet csak a legfontosabb események al­ kalmával használtak) gondosan megírták a meghívókat. Minden meghívó körülbelül 30 cm széles és 60 cm hosszú volt, apa pecsét­ jével ellátva. De minthogy anya szintén az első tíz legrangosabb család egyikéből származott, kettejük közös pecsétjével együtt az övét is rányomták a meghívókra, amelyekre így összesen három pecsét került. Végül is mindez nagyon impozáns volt. Engem ret­ tenetesen rémített a gondolat, hogy az egész hűhó csupán miattam

egy írottat és egy szóbelit. hogy az üzenetek eltérnek egy­ mástól. abba helyezték a meghívót. amellyekkel gyakran csapdába csalták a banditákat. A szolgák rekedtre kiabálták magukat. Tibetben a küldöncök két. mert a súlyos kapuk dübörögve kinyíltak. nem jöttem rá. Mindegyik hírnök villás botot tartott a kezében. hogy a társadalmi esemény fontosabb nálam. Az ünnepség pompája nagy tiszteletet ébreszt szüleim iránt mondták -. Még manapság is előfordul. A nagyobb termekben lévő faragott faol- . A meghívókat gyönyörű telivéreken lovasküldöncök vitték szerteszét. de mindig a szóbeli változatot tartották hitelesnek. Még egy utolsó korty a tibeti sörből. Mivel egy időben indultak. kis imazászlók díszítették. aztán nagy csörömpöléssel mindenki letette a csup­ rot. sokszor teljesen különböző üzenetet visznek. és a hatalmas fekete szelindekek úgy ugattak. A falakat le­ tisztították és újra festették. majd az írásos üzenet alapján megtá­ madták például a védtelen házat vagy menetet. Szokássá lett félre­ vezető üzeneteket írni. Az írásos és szóbeli üzenet kettősségében a múlt él to­ vább. mint akik megvesztek. veszélyes volt járni rajta. és a csapat vad kiál­ tozással elvágtatott. a botot a családi címer koronázta. akiket külön erre az alkalomra fogadtak fel. A házban mindenütt nyüzsgés és felfordulás volt. az udvaron pokoli lárma és zűrzavar uralkodott. de számomra ez semmit sem jelentett és nem oldotta fel a szorongásomat. ame­ lyek színesen lobogtak a szélben. a lovak nyerítettek. a padlót felcsiszolták és felkefélték. Réges-régen útonálló banditák tartóztatták fel a hírnököket.24 HARMADIK SZEM van.

és sok új mécsest is kiraktak. Nálunk a kamrák tele voltak ilyen hússal. az étel majdnem korlátlan ideig tárolható. Anyám és a főintéző fel-alá rohangáltak. A konyhában is óriási sürgölődés folyt. A vi­ rág lassan növekszik. miközben rendszeres időkö­ zönként megfordítják. Mikor mindez elkészült. amely felbukott a sziklán. a szerencsétleneket anyám elé hívták és megparancsolták nekik. Azután a virágokat egyenként méz és víz keverékébe mártják. Akkor az üveget lezárják. de mind annyira csillogott. de mind szívvel-lélekkel végezte dolgát.I. ahol a legszebb virágok nyíltak. míg úgy ragyogtak. hogy a tiszta ruhák közül is csak a legtisztábbat vegyék fel. A szolgák általában nyomorultul érezték magukat. Néhány aranyból volt. majd nagy üvegbe teszik. Még az udvaron is addig kaparták a köveket. a gabo­ na évszázadokig is eláll. mint az újak. hogy ritka és drága csemegékkel kínálja majd a vendégeket. . és a víz-méz keveréktől megtelik nektárral. hogy azok is szépen mutassa­ nak. melyik melyik. de ők az „érinthetetlenek" kasztjába tartoznak. itt kifogásoltak valamit. A hús egy évig. néhány ezüstből. a többieket a jövendő eseményre fogadták fel. és a ha­ gyományokhoz hű családok egyáltalán nem érintkeztek velük. A GYEREKKOR 25 tárokat szintén letisztogatták és újra lakkozták. Anyám eltökélte. mert a legkisebb karcolás tönkreteszi az egész virágot). vagy amelyet véletlen megöltek. és igen óvatosan megmossák. azt készült felszol­ gáltatni. Abban az időben több mint ötvenen szolgáltak nálunk. Rododendronvirágot tettetett el. Nagyon-nagyon hideg és száraz az időjárás. Tibet természetes hűtőszekrény. A félig bimbósakat leszedik. hogy alig lehetett megkülönböztetni. (Azért olyan óvatosan. hogy az üvegben ne maradjon semmi levegő. a szárazság tartósít. de ha melegebbre is fordul. A réseket színes anyaggal töltötték ki. így csak olyan állat húsát eszik meg. Állandóan dolgoztat­ ták őket. Vannak mészárosok is Tibetben. A szolgák hetekkel az ünnepség előtt kilovagoltak a Hi­ malája lábához. A buddhisták nem ölhetnek. ügyelve arra. Tibetben a rododendronfák hatalmasak. és heteken át minden áldott nap kiteszik a napra. hogy a virág minden részét érje a fény. rengeteg fogást készí­ tettek. ott parancsot osztogattak. százféle színű és illatú virág nő rajtuk.

de ne veszítsék el se a zamatukat.négyzet alakúra nyújtják. . végül egy tálba rakva felöntik forró. Szeletelve szállítot­ ták Kínából.Ne légy bolond! Díszes ünnepséget kell rendeznünk. a fecsegésre. csipetnyi sóval szeret­ tem a legjobban. vajas teával. de sokak számá­ ra ettől még finomabbnak tűnt. Apám morgott. és sót. hogy kiszáradjanak és ropogósak legyenek. majd az így kapott lisztet is megpirítják. Valaki azt mondta. Nem szépítve a tényeket. sosem tudta bebizo­ nyítani. A főzetet addig kavarják. aztán beleaprítanak valamennyit abból. se a szépségüket. Kiváltképp a frissen nyíló sárgászöld végekért ra­ jongtam. amibe ezek a szép kis virágok kerültek . A készítményt .a campát . különösen azért. Nagy kár.Tíz jakot és borjút vehettünk volna azon az összegen. Kicsit vesznek ebből. én nyersen. Szerintem borzalmas volt: lenyelni merő megpróbáltatás. hogy jó lesz. a zamatos bambuszrügyet. Tibetben a szakácsok férfiak. sem a pontos keverék elkészítéséhez. amíg tésztasűrűségű lesz. Árpából készül. Sok bambuszrügyet még főzés előtt megszabadítottam így a javától.csak campán és teán élnek. . és persze néhány más dologra is. A férfiak alaposabbak. Vannak. . Anya válasza jellegzetes női válasz volt. szintén Kínából hoz­ ták. de a háztartáson belül ez egyébként is rám tartozik. aki fogyasztás előtt szereti kivenni és levegőre tenni őket. hogy a „cápauszonyleves a legnagyobb ínyencség a világon". mert túl költségesnek találta ezt a csemegét.26 HARMADIK SZEM Van. A campa a tibetiek legfőbb eledele. Kedvencemet. még maga a tulajdonos sem ismert volna rá. az árpát először aranybarnára pörkölik. A másik különlegesség a cápauszony volt. Kis cukrot is hintenek a szirmokra. a szakács is a végeket szerette. boraxot meg jakvajat tesznek hozzá íz­ lés szerint. Sokféleképpen készítették. A nők jók a takarításra. hogy havasnak látsszanak. és levest csináltak belőle. A nők nem értenek a campa kavarásához. aztán megtörik. akik egész életük­ ben . és a szakács csak találgathatott.az első étkezéstől az utolsóig . végül megfűszere­ zik annak reményében. de nem alkalmasak a campafőzésre. egyszerűen megromlott. hogy én voltam a tettes. lelki­ ismeretesebbek.mondta. és ezért jobb szakácsok. mert mire Tibetbe ért.

mindenféle viszonyok között el lehet tengődni rajta. amikor felemel­ ték. a szemébe. mindenesetre letépte a szakadt kecskebőrdarabót. tápláló étel. hogy a méregtől nem jött ki hang a torkán . Aztán az egészet föl-le mozgatták. hogy ne folyjon. Ereje megtette a magáét. a fülébe és a hajába. Egyhangú dolog volt nézni és hallgatni amint a szolgák . A szolgák közül néhányan a campát. hogyan ütik a tömlőt a kiálló kőhöz.vagy kecsketejjel. az erőlködéstől kidagadtak az erek a nyakán. Anyám beszaladt a zajra. de nagyon tömör. és ernyedtebb „uhhh". felemelte és levágta. néhányan a vajat készítet­ ték . mint a többiek. Emlékszem az egyik nagydarab emberre. és megkötötték. befedve kb. de még különböző díszesebb formákat is gyúrnak belőle. mint amilyen Timon is volt. Lehet. A félig kész vaj egy része kifröccsent.tízen lehettek. a tömlő a cölöpre esett. Megtöltötték jak. Kétszer olyan gyorsan dolgozott. Végigcsurgott a testén. A helyiségben. Az olyan ügyetlen munkások. hatalmas lapátkezével megragadta nyakánál a tömlőt. Timon. tönkretehették a vajat. vagy túl régi volt. Egyszer-egyszer.odalett a vaj -.órákon át verik a tömlőket. mikor leejtették őket. Timon dühösen felmordult. ha nem elég óvatosan bántak a tömlővel. de a nyaka Timon kezében. felfordították. ahol a vajkészítés folyt. és a szétfolyó vajba esett.I. Ez volt az egyetlen alkalom. A köpű nagy. mikor szótlannak láttam. és püfölni kezdte szegény Timon fejét. A GYEREKKOR 27 cipót. Egyszer csak valaki megszólalt: . hogy a szerencsétlen flótás fuldoklik. esetleg azért. Timon megcsúszott. amíg csak kész nem lett a vaj. A tejjel telt tömlőt felemelték és ráejtették a kőre. A campa önmagában unalmas. Beszívott „huhhhh". aki az erejét fitogtatta. egyenesen bele az elképedt Timon arcába. hogy nagyon higiénikus körülmények kö­ zött. a levegőben maradt. a nyakát megtekerték. mert azt hitte. belül szőrös kecskebőr tömlő volt. a szőr lejött a belsejéről és a vajba keve- .Öregszel.hallatszott. egyre lassabban megy a munka. a szájába. ez jelentette a „köpülést". ötven liternyi aranyló zsira­ dékkal. Ha nem figyeltek eléggé. kire­ pedt.nem mondhatnám. Akár­ milyen magas helyen. kőcölöpök álltak ki a földből.

A lámakolos­ torokban és a templomokban számos szerzetes egész életét az ál­ latokért való imádkozásnak szentelte. kicsit megrázta a fejét és elfordult. Vándorló szerzetest megetetni jócselekedetnek számít. Ha valamiért olyan mént választottak ki. És az állatok tudták ezt. az csendesen állt egy helyben. a következőn pihentették őket. Sok szerzetes. Senkit sem zavart. amelyekben a kamrabeli testek lakoztak. Ha egyik napon lovagoltak rajtuk. Ugyanez vonatkozott az igavonókra is. Az adósságot imával egyenlítettük ki. a szomszédok pedig látták. jóllakatott urak azután végigjárták a házakat. Nekik tették félre a rosszul sikerült ételeket is. Ha valaki azt akarta. jó ételt adott a kéregetőknek. hogy a következő földi életben magasabb létformában szülessen újjá. Tibetben a koldusok sosem szűkölködnek. és imádkoztak azoknak az állatoknak a lelkéért. mozdulni sem volt hajlandó. akik felolvasztották és átszűrték egy ruhán. de azt mondta. ezáltal gondoskodtunk róla. hogy ha véletlenül is. A koldulásnak is megvannak a szabályai: ha valaki ajándékot kap. A házunkban tartózkodó két szerzetes szintén kivette részét a jövendő esemény előkészületeiből. milyen finomat ettek. hogy győ- . de megöltünk egy állatot és megettük a húsát. kitér az ajándékozó útjából. nagyon jól megélnek a „szakmai fogások"-ból. mintha csak azt mondaná: „na. A lovak sosem dolgoztak két napot egymás után. ha egy-két tucat szőrszál került a vajba. A kéregetés elfogadott dolog. mint mondjuk a jótékonysági célú gyűjtést más országokban. hogy milyen finom ételt kaptak. örülök. Nálunk az volt a dolguk. hogy hosszú utazás előtt a lovakért imádkozzanak. Odamentek a kamráinkban tárolt állati tetemekhez. egész úton kéreget. vagy szétosztották a koldusok közt. Tibetben úgy hittük. mely az előző nap kilovagolt. Az elégedett.28 HARMADIK SZEM redett. milyen igényes háztartást vezet. mécsesekhez használták. adósai vagyunk. rossz. de a szőrcsomóktól mindenki idegenkedett. és jó ideig távol tartja magát. mert azt reméltük. Mikor a nyerget végre levették róla. hogy a szom­ szédok megtudják. miközben egyik lámakolostorból a másikba megy. nem tartják rosszabbnak. A vajat ilyenkor fél­ retették. A legtöbb keleti közösségben nem szé­ gyen a koldulás. hogy ne fárad­ janak ki túlzottan. és elhíresztelték.

. akárcsak az embereknek. nem így volt. amilyen gyorsan ideért! Semmi kétség. Egymás szavába vágva a küldöncök köré gyűltek. míg megrakták őket. A harmadik macska nagyon tekintélyes matróna volt. aztán lefeküdtek és megpróbáltak rágurulni a rakományra. és mindegyik egyre magasabb létformában születik újjá. hogy a végső vágta előtt pihent egy kicsit. A szamarak még rosszabbak voltak. Nagyszerű ember! . majd a földre roskadtak páratlan színpadiassággal érzé­ keltetve. Megvárták. A tibeti állatok nem dédelgetett kedvencek. lengetve a villás botokat.I. a csodával határos. A meghívókra gyorsan megérkezett a válasz. de nem is rabszolgák. A buddhista hit szerint minden állatnak. jogaik vannak. hogy a macskanépesség száma ne fogyatkozzon.Szegény ember. Az egereknek nagyon óvatosan kellett közle­ kedniük. Öregecske volt. és egy kicsit együgyű. A hírnökök lekapták az írást a botról. Egyikük az istállókban lakott. ezek állandóan szolgálatban voltak. valójában minden teremtménynek van lelke. . Értelemszerűen Younghusband-nek hívtuk. és zihálva átadták a szóbeli üzenetet. és akiknek. akik hasznos célt szolgálnak. velünk lakott. Vágtatva jöttek a lovasok. és a kölykök közül csak a mi konyhai macskánk maradt életben. mint egy négylábon járó csontváz. hogy a Rámpa ház meg­ kapja az üzenetet.Egyszer közbeszóltam és teljesen megszégyenültem. minden erejüket beleadták abba. ami ezután következett. majd kiugrott a szíve a sietségtől. . hogy megtisztelje a főurak küldönceit. élőlények. Három macskánk volt. és szigorú fegyelmet tartott az egerek között. anyát követte szobáról szobára. A mi szolgáink is részt vettek a játékban. Anyja 1904-ben megijedt a Younghusband-expedíció fegyvereitől. Az anyai köte­ lességtudás példájaként mindent megtett. és remek étvágya ellenére úgy nézett ki. Ezután térdre borultak. Láttam.Nem. Kicsi volt és fekete. hogy egerek maradhassanak egyáltalán. A második macska a konyhában lakozott. Az intéző lejött a szobájából. majd idő előtt szült. Legyünk tapintatosak és borítsunk fátylat a fájdalmas jelenetre. A GYEREKKOR 29 zött az igazság". Ha éppen nem volt elfoglalva a kicsinyek szoptatásával. és ne legyen belőlük macskaeledel.

és rengeteg a tennivaló. De ha egy fiú kolostorba vonul. és nekem nincs választásom. annak meg követni kell a hagyományokat. amelyen egész életemben járok majd. Különben is. . De várjunk csak! Tényleg így volt? A hajósok alacsonyabb kasztba tartoznak. hogy megszökjek. akik visszahoznának. A sorsomról döntenek. (Nem.30 HARMADIK SZEM Végül elérkezett a nagy nap. a második Lobszang. amelytől annyira rettegtem.Vajon ez vár rám? Csak órák múltán tudhatom meg.) Talán az asztrológusok azt mondják. már nem ugorhatok ki az ab­ lakon. . Az a nap. ezért első nevem a Kedd lett. Még csak az első napsugarak kukucskáltak a távoli hegyek mögül. és csodálatos. Sárkányrepülő leszek. óri­ ásfejű sárkányokat készítek. végül is egy Rámpa vagyok. Kelj fel! Félrelöktem a takarómat és felkeltem. legyek sárkányrepülő. Mi mást tehettem. apa hamar utánam küldené az embereit. amikor az egyik szolga berontott a szobámba. az igen. Én kedden születtem. vártam. kap egy „szerzetesnevet" is. .Micsoda? Még nem vagy fent. Négy óra van. Hétéves koromban hajós akar­ tam lenni. Tibetben a gyerekeknek két nevet adnak. Az asztrológusok ma hallatják hang­ jukat! Talán kicsit későre hagytam.Ennek a napnak kellett kijelölnie szá­ momra az ösvényt. Hajós? Alacsonyabb kaszt? Nem! Hivatásos sárkányrepülő leszek. a szüleim neveztek el így. aki a negyven mérföldnyire lévő Cangpo folyón rin­ gatózik és himbálódzik. az elsőt a születés­ napja után. hétalvó vagy. sokkal jobb. mert az ember szabad. Kedd Lobszang Rámpa? Szavamra. ragyogó szemű. Az jobb. mint a madár. mint lefelé sodródni az áradó folyón. mert favázra feszített jakbőr csónakot használnak.

hogy a Dzsokangba. több anyám van. bárcsak vele lehetnék. Jaszo. aki a varkocsomnál fogva húzott felfelé. . Anyám.Oh. meg velem együtt még öten. Apám. olyan ko­ pasz leszek. sietek. mint egy kővé fagyott jak. a Ihászai „székes­ egyházba" menjünk: a soron következő eseményeknek nyilvánva­ lóan vallásos hangulatot kellett adnunk. anya. Valamennyien megnyergeltük a pónilovakat: apa. hogy a gyüleke­ zőhelyre szólítson. Tíz óra körül . . bezárkózott a szobájába. akár a forgószél. és úgy ragyo­ gott. ne légy olyan durva. az utolsó simítások. máskülönben tiszteletreméltó anyád megnyúz. nem tudok ilyen aprósággal törődni. Julgye! Ha nem hagyod abba. mint egy remete. Szóval. Még az utolsó parancsok. mint egy negyvenéves. mindenütt jelen volt. Kedd Lobszang! A varkocsodnak egyenes­ nek és fényesnek kell lenni. én ugyancsak vona31 . Anyám úgy rendezte. . ott ültem a földön egy makacs férfi szolgával. Azt kívántam. jelenést látok. Végül ez a szerencsétlen akármi a fejemen olyan merev lett.Jaj.Második fejezet A GYEREKKOR VÉGE . Néha már azt hittem.megszólalt egy gong. mint holdfény a tavon. letéped a fejemet.Tibetben rugalmasak az időpontok . elvonulva a felfordulástól.Maradj nyugton. és mindenütt izgatott hangok! A nálam két év­ vel idősebb Jaszo úgy nyüzsgött. lecsavarod fejem.De Julgye.

többes szám!) léteztek Tibetben. aztán a Kjicsu síkság mentén lovagolva magunk mögött hagytuk Sö falvát. ahogy a hagyomány megkívánta. a Legfelső Fellebbezési Bíróság feje a dalai láma volt. a Potala alatt. Csak néhány kiváltságos látogathatott ide. Érdekes lehet.hogy látni lehessen. Bár sok-sok évvel később történt. bárki folyamodhatott hozzá. Erős. akikben a sóvárgás netán legyőzné az áhítatot. A falak mentén isteneink aranyszobrai álltak. Egyeduralkodó volt. fémlemezek védték őket azoktól. a láma gondoskodott arról. apa közéjük tartozott. nagy lyukú -. Körbejártuk mi is a belső kört. az országban . és imamalmok százait pörgetve szakadatlanul ismételték a mantrát: „Om mani padme hum!". üzletek és bódék so­ rakoztak. tudta előre. A templom kö­ rül . saját érdekében sohasem. füstölők nehéz szaga ke­ ringett a levegőben.mindenki szerette vagy mé­ lyen tisztelte. akiknek léptei többcentis csatomaszerű mélyedéseket vájtak a kövezeten. felmentünk a templom lapos tetejére. hogy milyen kormányzati formák (igen. és akár könnyű nyári felhő a hegy gerince körül. Az állam és az egyház. élt a hatalommal és az uralko­ dás eszközeivel. s hogy a papi tudomány ne menjen feledésbe. A legis­ mertebb istenek szobrát majdnem ellepték a drágakövek és gyé­ mántok. A tömör arany gyertyatartókban 1300 éve nem aludtak ki a gyer­ tyák. amelyeket a kegyükért esdeklő jámbor hívők hordtak oda. Idő marta. Ha a beadvány vagy a kérés tisztességes volt.kis házak. Az imádkozást befejezve. gongok hangja szólt. . sötét mélyedésekből csengettyűk. Joggal mondhatom.talán kivétel nélkül .a zarándokok csalogatására . A zarándokok áhítatosan vonultak a „belső körön". elhaladtunk a 120 méter magas és 360 méter hosszú épülethegy. kagylók recsegése hallatszott. és fél óra múltán ott álltunk a Dzsokang előtt. Megfordultunk a Lingkhor úton. . megfeketedett gerendák tartották a tetőt. Kis.32 HARMADIK SZEM kodtam. de kizárólag az ország érdekében használta mind­ ezt. A székesegyház 1300 éve fogadta ezen a helyen a hívő­ ket. a kommunisták megszállják majd Tibetet és a szabad­ ságnak bealkonyul. néhányan sajátos tanításban részesültünk. hogy a kérést teljesítsék és az igazságtalanságot orvosolják.

ahogy gyakran nevezték és Sigace úgyszintén -. de ezekben az idősza­ kokban igen jelentékeny szerep hárult rá. A tibeti háborúk sakkjátszmához hasonlíthatók. úgy tűnt. mint például 1904-ben. A nemzetgyűlés ritkán ült össze. és egyre inkább a tanácsok meg a nem­ zetgyűlés közreműködése nélkül kormányozta az országot. hogy az or­ szágot összetartsa. Öt tartomány volt: Ü-Csang . és felelősek voltak az egyház és az állam integrálásáért. A mi „királyunk" a dalai láma volt. Minden egyházi ügy eléjük került. A templomból csodálatos kilátás nyílt. a dalai láma egyre na­ gyobb hatalomra tett szert. három világi és egy egyházi személyből. a játszma elve­ szett. láma státuszú tagja volt.és apácakolosto­ rokért feleltek. fák­ kal tarkított Ihászai síkság nyújtózkodott. Csak válságos helyzetekben találkoz­ tak. körbefonták a völgyet. Ahogy múltak az évek. Országügyekkel foglal­ koztak. mert valójában azok voltak. Ezzel kapcsolato­ san sok nyugati furcsamód azt gondolja. az északi Csang. a keleti Kham és a déli Lhodzong. Az alacsonyabb szinteken sok-sok lámako- . Keletre a bujazöld. „összekötő tiszt"-ként működött a két tanács között. akik Őszentsége után a láma. miről beszélnek. Két magasrangú tisztviselő. hogy az Ékességes gyá­ ván „megfutamodott". Ha a királyt leütik. ame­ lyet sosem kormányoztak jobban. Ezután jött a minisztertanács. és a dalai láma Mongóliába menekült. vagyis az egyházi tanácsnak négy. A nemzetgyűlést kö­ rülbelül ötven férfi alkotta.H. Északra és délre hegy­ óriások emelkedtek. ha a tartományok vezetői is jelen voltak. Akik gyávasággal vádolják. a legtekintélyesebb Ihászai családok és lámakolostorok képviselői. Az első. Víz szikrázott a fákon keresztül.itt található Lhásza. akiket miniszterelnököknek is ne­ vezhetnénk. meg­ közelítően 400 főre növekedett. nem létezik rajta kívül másik világ. amely szintén négy tagból állt. a nyugati Gartok. és a véleményeket a dalai láma elé terjesztette. nem tudják. a főváros. A GYEREKKOR VÉGE 33 A dalai láma után két tanács következett. a Ihászai folyók csörgedező vize. Nélküle nem lett volna miért harcolni: biztonságos helyre KELLETT mennie. A nemzetgyűlés. Nem futamodott meg. amikor az angolok megszállták Lhászát. ezért említettem a „kormányokat".

ezeket mészárosoktól mentették meg és ritka pénzért vették. zarán­ dokok mormolása a buddhizmus egyik legszentebb kegyhelyén.a megmentő becsületére válik. Néhányan állatokat vezettek. vagy akik meggyszínű ornátust viseltek. zsoltárokat énekeltek. Aztán felhangzott a dobok dörgése-morajlása és a trombiták ara­ nyos hangja. szerzetesek hangja szállt felénk. Legtöbben a vö­ rös köpenyesek voltak. a Potalából jöttek. A két hegy közt a hideg reggeli fényben a nyugati kapu csillogott. akiken sok arany fénylett. azt remélve. a hóborította. Azok. hogy is­ teni áldásban részesülnek. Különböző ügyekkel foglalkozó szerzetesek nyüzsögtek min­ denfelé. ők „egyszerű" szerzetesek. Messzi földről érkeztek.az övéket is foltok tarkították.legyen állatról vagy emberrel szó . utóbbit a Gyógyítás Templomaként ismerték. és foltjaik világosabb árnyalatúak! . Mindannyian vagy legalábbis majd­ nem mindannyian hasonlítottak egymásra: lehetett akármilyen új a ruhájuk .Buddha köpenyének foltjait idézve . Sivítás.az érzelmek delejes szálai mintha csak behálóztak volna. kissé keletre apácakolostor könyökölt a halotti tetemek szertartásmestereinek a telkeibe. Az 1200 éves Nészár kolostor szerze­ tesei rendesek. A foltok a ruházat részei. körötte a kereskedők bódéi és a piac. Közelebb. néha megjegyzést tesznek a „foltozott külső­ re". a meredek lejtőkön kis remetelakok gub­ basztottak. ajándékokat hoztak. Az ég mélybíbor színű volt. magában a városban megbújva a székes­ egyház északi falánál a tanácskozóterem látszott. ahol majdnem min­ dent meg lehetett kapni. távoli hegyek tiszta fehérje még jobban kiemelte szépségét. a Potala és a Csakpori de­ rengett. Mellettünk. A növendékek fehérben. Az életmen­ tés nagy erény . Külföldiek. de mindig megújuló látványt. A székesegyház kertjében szüntelen morajlás hallatszott. mások vörös csuhában. vagy láttak képeket róluk. Felettünk habkönnyű felhők úsz­ tak az égen. még közelebb a kincstár. Amint ott álltunk és néztük a régi. az idősebbek mély basszusa meg a növendékek szopránja. tompa dobbanások . néhányan sárga. Magasabbra. a rendőrszerzetesek sötét barnásvörösben sürgölődtek. akik láttak már tibeti szerzeteseket.34 HARMADIK SZEM lostor volt. rikoltozás. Nyugatra a két testvérhegy.

min­ dig ragyogó. A következő fél óra a trombiták szörnyű harsogásával. hogy a gyapjút hogyan festik. A személyes kíséretében lévő szerzetesek vagy magasrangú lámák számára megengedett. A kertbe vezették őket. selyemsálakat hoztak. a vendégek tele­ eszik magukat és elégedettek. mintha egy művész fehér ecsetjével megérintette volna a menny kárpitját. és a dalai láma hivatalos színe. Nya­ kuk körül cintányérok lógtak. de a főtisztviselők közül alig valakit. mit csinálnak ép­ pen a szolgák. Tudtuk jól.Nos. ha arra gondolok. Otthon anyám még tartott egy utolsó ellenőrzést. Némely. aztán ettünk valamit. óriási zsivaly támadt.II. Beszélgettek és sört kértek. Anyám megtörte a varázst: . amelynek renge­ teg árnyalata van aszerint. Az intéző mellett két helyet­ tese állt. Később már nem lesz időnk az evésre.Türelmes pónilovainkkal végig­ csörtettünk a Lingkhor úton. Ahogy átnéztünk a Dzsokang tetején. sok ilyen aranykabátos figurát láttunk. A kapukat szélesre tárták. A sötét barnásvöröst téglavörösre. hogy erőt gyűjtsünk a soron következő eseményekre. Az udvarban. Akkor tekin­ tetünket a lobogó imazászlókra és a templom gyönyörű kupoláira emeltük. de ami anyám számára a „nagy nap" volt. Trombitákkal. amint a kopjazászlókat lengető felfegyverzett lo­ vasok személyében megérkeztek az első vendégek. minden lépéssel közelebb ahhoz. hogy megfelelő hangulatba kerüljenek. a Potalában alkalmazott . Az arany szent szín Tibetben. zörögve-csörömpölve megérkeztek a muzsikusszerzetesek.hivatalnok-szerzetes a vörös köntös felett ujjatlan aranykabátkában jár. ne po­ csékoljuk az időt. ezért mindig tiszta. Sietnünk kell. még ez is „vörös"-nek számít. Reszketek. Tibetben ezzel köszöntik a látoga- . olyan alkalmakkor. gongokkal és dobokkal megrakva. fülsiketítő bőgésével telt: hangoltak a zenészek. mint ez is volt. de a szegényháziak gyomra üres marad. . klarinétokkal. bíborszínű égen lehelletfinom bárányfel­ hők fodrozódtak. hogy a szokásos vörös köpeny felett egy aranyat is viseljenek. és a látogatók üdvözlésére mindkét oldalon szolgák sorakoztak. . A csodálatos. A GYEREKKOR VÉGE 35 A szerzetesek a rend vörös köpenyét hordják. amit magamban „a legnagyobb megpróbáltatásnak" neveztem.

36 HARMADIK SZEM tókat vagy egymást. hogy mindig a megfelelő minőségűt adják ajándékba. ügyelni kell arra. hogy megóvják a portól és a széltől. A tibetiek szilárdan hisznek abban. megfordítja. le­ térdel és kiölti a nyelvét (Tibetben ez olyan. aztán a Potala árnyékában ráfordultak arra az útra. jobb és bal oldalán egy-egy emberével a bejáratnál állt. akiknek hosszú utat kel­ lett lóháton megtenniük. jól hátrahúzódnak és kinyújtják a karjukat. és távolabbi helyekről. így a dalai láma ezzel a gesztussal legbarátságosabb szándékát fejezi ki a másik iránt. amellyel a köszöntést viszonozhatta és a vendég rangjától füg­ gően csuklójára vagy nyakára tehette. és a másik csuklójára helyezi a khatát. ez utóbbi pedig az adományozó nyakára teszi a sajátját. Az álarcra gyakran ráfes- . az adományozó. A dalai láma. ugyanígy a szerencsekívánatokat tartalmazó leveleket is. aztán odaadja egy szolgának. A kormányban az egyébként szokásos fehér kendők helyett sárgát használtak. Minden khata többször ke­ rült elő. Az adományozó kicsit meghajol. Jöttek a szomszédos uradalmakról. és az is. ha ezenközben a tenyerét is felmutatta. leveszi a csuklójáról. máskülönben sértést követnek el. ha igen nagy tiszteletben akart részesíteni valakit. aki az ajándékot kapja. mintha az ember megemelné a kalapját) és a megajándékozott lábára rakja a sálat. Az ajándé­ kokat mindig a megfelelő khatával együtt adják át. hogy az ember egész élettörténete a tenyerére van írva. Az ajándékozás módszere a kö­ vetkező: ha egyenrangúakról van szó. Az intézőnek és embereinek egyre több dolga akadt.a nevük „khata" -. Még na­ gyobb megtiszteltetésnek számított. tovább­ adta bal oldali segédjének. Meghajolt az újonnan érkezők előtt. Intézőnk. Az szintén meghajol. miközben a jobb oldalitól megkapta azt. átvette a sálakat. bőrből készült maszkkal fedték az arcu­ kat. Lovaikkal végigdobogtak a Lingkhor úton. mely csak a mi házunkhoz vezetett. Nyolcféle sálkendőt használnak . Lhásza váro­ sából. rengeteg vendég érkezett. Éle­ tem későbbi szakaszában kétszer ért ilyen megtiszteltetés. a nyakra helyezett sálra hármascsomót kötött vörös selyemszállal. Ha az ajándékozó alacsonyabb rangú. A hölgyek. A dalai láma csak elsőrangú sálakat ad és kap.

vizsgálgatták a bútorokat és az értéküket találgat­ ták. A lányok anyám ruháiban jártak föl s alá. Minél öregebb volt a hölgy. . A házban nagy volt a nyüzsgés. Céljához érkezve. Mindig elbűvöltek ezek a festett arcok. melyet ebédlővé alakítottak. Szerintem borzalmasan nézett ki. Az előkelő hölgyektől Tibetben elvárták. A legelőkelőbb családokból kb. vas­ tagságuk úgy 22 centiméter. hogy megkérdezzék az éppen arra haladó szolgától. mint a nők bárhol a világon. Hogy a dolog még bonyolultabb legyen. a nők egy másik cso­ portja is megjelent: a csüng lányok. hogy új ruhát és ékszert vegyenek föl. a házat elárasztották a különböző magasságú. de mivel a bemutató sok öltözéssel és átöltözéssel járt volna. a hölgy levette álarcát és köpenyét. a tibetiek általában sokkal kényelmesebbnek tartják a párnát. mennyibe került ez-meg az. ezen a napon tényleg útban vol­ tak. hogy tömérdek ruhaneműjük és drága ékszereik legyenek. Elvegyültek a vendégek között. negyven hölgy jött a kíséreté­ vel. és tulajdon­ képpen segítettek anyának a háziasszonyi teendőkben. Jaszo nővé­ rem új ruhában parádézott. felfogadtak manökennek néhány ún. Tibetben nincsenek székek. közben a nap folyamán többször. A raktárakból egyre több és több ülőpárna került elő. majd bevezették egy nagy terembe. Néhányukat anyám tartotta szóval. de hát én mindig elfogult voltam a nőkkel. csak akkor összerakunk néhányat. Ezeket fel kellett vonultatni. Itt üdítőket szol­ gáltak fel. majd kimentek. a párnák négyzet alakúak: körülbelül 75 cm-esek. úgy viselkedtek.II. A legváratlanabb helyekről bukkantak elő. Úgy tűnt. és egy percet sem haboztak. Rö­ viden. legalább ötször-hatszor átöltöztek. a többiek körbe-körbe sé­ táltak a házon. mint a széket meg a magas ágyat. a haja a legújabb divat szerint fésülve. vagy hogy mennyit ér. Annyi pedig bizonyos. az ünnepség valódi kezdetéig ezekből lehetett választa­ ni. széles­ ségű és korú nők. Az újonnan érkezőket vajas teával kínálták. párnákon ülünk törökülésben. annál szebbnek és fiatalabbnak mutatta a maszkbeli képmás. így vagy úgy. Alvásra ugyanezeket a párnákat hasz­ náljuk. aztán leültek és meg­ ittak jó néhány csésze vajas teát. A GYEREKKOR VÉGE 37 tették viselőjük legjellegzetesebb vonásait. „csüng" lányt.

Szörnyű zuhanással egyenesen a többiekre esett. Kijöttek. A kertben jó néhány hölgy kíséretében feltűnt anyám. Találtak egy két-három méteres rudat. De valamennyi­ üknek kemény feje volt. egy társuk felmá­ szott rá és a tetején fejenállást csinált. Rögtön utána valami eldugott helyre ro­ hantak. hogy megnézzék a műsort és meghallgassák a zenét. lábán pedig vér­ vörös talpú. Anya különös gonddal öltözött erre az alkalomra. Majdnem bo­ káig érő vörösesbarna jakgyapjú szoknyát viselt. vörös szegéllyel díszített hosszú szárú hófehér nemez­ csizmát. hogy utánozzák. a legmerészebb felmászott és megpróbált fejre állni. ó' meg szaltózott és macska módra talpra esett. Hárman feltartottak egy kb.38 HARMADIK SZEM A férfiakat jobban érdekelte a kerti szórakozás. Pár kisebb fiú is nézte a mutatványt. hozattak egy akrobatacsoportot. Ez utóbbi nem volt nehéz. fel­ tartották. I . és így néhány tojás nagyságú púptól elte­ kintve. a zenészek már jól felöntöttek a garatra a sok-sok tibeti sörtől. Hogy csipetnyi mulatsággal fűszerezzék. Ekkor kirántották alóla az egészet. semmi bajuk sem esett. négy és fél méteres póznát.

és azokat az asszonyokat. A fakeret vörös lakkozott fából készült. hogy a fiatal láma. fényezett kövecs­ kékből új szintet építettek a házukra. s mindez csupán csak bemele- . jádéval és kör alakú aranylapokkal volt kirakva. Sok ék­ szer volt rajta. aki Rakása asszonynál lakott.. hogy füle köré tekert vörös szállal kellett megerősíteni. azon három amulett.II. hogy egymással összhangban legyenek és ugyanakkor különféle egyházi ruhadarabokat jelenítsenek meg.. amelyet úgy viselt a feje tete­ jén. Doringék finom. a másikat apa családjától kapta.. a harma­ dikat pedig .. Akkor kapta őket. ahogyan a lugasokra kúszó futórózsa. A vendégek sétálgattak. sáfránysárga árnyalatba ment át. Szűzanya módra elválasztott haja egy fakeret fejdíszen nyugodott.a dalai láma adta neki. .Hallotta. ez válltól a derékcsomóig vérvö­ rös volt. Később. ékszert és díszeket vásárol a feleségének. kicsit olyan mint apa egyházi ruhája. s a színeket úgy válogatta össze. Az a szokás. A hölgyek különösen buzgón csevegtek. mindegyik korbácsszíj vastagságú volt. mikor hozzáment apámhoz. gyé­ mántokkal. Bíboros selyemblúzt vett alá. A haj úgy tekeredett rá. nagyon szerencsésnek tartották). akiknek elég hajuk volt ennyi copf­ hoz. onnan a szoknya alsó széléig a halvány citromsárgából fo­ kozatosan mély.Igen kedvesem. Olyan nehéz volt. úgy jellemeztem volna. mint egy kalapot. A fülbevaló majdnem a derekáig ért. Egyik fülén hosszú korallánc függött. De mindenki a nap legfontosabb eseményére várt.ritka megtiszteltetés . A GYEREKKOR VÉGE 39 Bolerószení kabátkája vörösessárga színű volt. ezeket min­ dig magán viselte. (A száznyolc Tibetben szent szám. hogy tudja a fejét balra fordítani. hogy a „jódos kötszer" színéhez hasonlí­ tott. máskülönben el­ szakadt volna. vagy csoportok­ ban társasági ügyekről beszélgettek. Az egyiket a családjától. mert a tibeti asszonyok a mindenkori társadalmi helyzetüknek megfelelően ékszerezik magukat. Megbűvölve figyeltem. csodálták a kerteket. látni akartam.? És így tovább. . mikor már az orvoslást tanultam. hogy a férj. Az előző napokban anyám haját száznyolc varkocsba fonatta. A nyakában aranylánc lógott. A jobb vállán átvetett széles selyembrokát övet dereka bal ol­ dalán vastag karika fogta össze. ha magasabb státusba kerül.

Tőlük függött. egyenként kiszökdöstek a konyhák­ ba. és aggódó hangon sopánkodott. Ahogy még jobban besötétedett. Apám mindvégig rettegésben volt! Teraszos kertjeinek. Most szerinte mindez úgy nézett ki. mint egy rendetlen állatkert. A nap leszállt a Himalája távoli csúcsai mögött. milyen pályára kerülök. A föld felől. Még a hatalmas fe­ kete szelindekek is hallgattak. csattogtatták a cintányérokat és verték a dobokat. vidám fesztelenséggel fújták a trombitát. A megnyúló árnyak gyorsabban kúsztak a földön. az egész országban híre ment. elteltek a frissítőkkel.és nyírfákról. de az elcsigázott szolgák egyre újab­ bakat hoztak. kezükben égő vajmécseseket és füstölőket himbáltak és időnként csintalanul bohóckodva fölugrottak az alacsonyabb ágakra. mint apró manók. Ad­ dig etették és etették őket. borókafenyőkről és ciprusokról . kisfiúk cikáztak a gondozott fák közt. A nagyobb koronájú.a nyár. ha valaki a vendégek közül megállt. Mellettük öregasszonyok kereplő imamalmokat pör­ gettek. ame­ lyekben drága. aztán ahogy telt-múlt az idő. mély csaholásuk elcsendesítve. minden fordulattal imádságok ezreit küldték az ég felé. A barack-. arany tömjéntartókból illatos füstoszlopok szálltak a magasba. mit kell tanulnom. messzi földről hozott növények és cserjék pom­ páztak. hogy pihenjenek és még több sört igyanak. a fűzekről.40 HARMADIK SZEM gítés volt: az asztrológus papok hamarosan megjövendölik sorso­ mat. A fo­ gadott mulattatók elfáradtak. a macskák hanyatt-homlok biztonságos helyre menekültek. Ahogy az első zajos vendégek megérkeztek. a vendégek egyre lassabban mozogtak. körte. melyen egész életemben járnom kell. amíg nem tudtak már többet enni. A zaj és a lárma elriasztotta szokott helyükről a madarakat. amelyeket fino­ man lengetett a lágy esti szellő. és megérintett egy rügyet. a falkerítéssel körülvett ker­ tekben. De nemcsak a madara­ kat. Az ételhalmok kisebbek lettek. A zenészek még pompás formában voltak. hogy eltelt egy újabb nap. A lámakolostorokból trombiták hirdették.füzérekben lógtak az imazászlók.és törpe al­ mafák különös veszélynek voltak kitéve. beesteledett. Esteledett. és kijelölik azt az ösvényt. Kezeit tördelve fel-alá jár­ kált. ma­ gasabb fákról . Hangjukra száz meg száz vajmécses fénye gyúlt: csüngtek a faága- . azok is elfogytak.

óriási fáklyákat vittek. A kertben felállítottak egy nagy. az Állami Jósda lámakolostorából érkeztek. A hétéves kisfiúnak a kitartás kemény próbája után be kell lépnie egy lámakolostorba.Hále! Hále! (Rendkívüli! Rendkívüli!) . Még vagy egy órán át egyfolytában be­ szélt. A terefere abbamaradt. ekliptikáról. Egy későbbi fejezetben lesz még szó az asztrológiáról. majd mint csónak a homokzátonyon.kiáltot­ ta elbűvölten a közönség. Két láma az asztrológusok feljegyzéseit és a táblázatokat vitte.mondta. Időről időre beigazolódott. Két másik előrelépett. mindenki fe­ szülten figyelt. A GYEREKKOR VÉGE 41 kon. Felhangzott egy mély gongütés. ott majd . Mindenki megfordult. (Az istenek az ördögök és az emberek mind ugyanúgy viselkednek). A menet lassan elérte a díszemelvényt. A mögöttük lépdelő négy trombitás ezüst hangszerén fanfart fújt. másfél-negyedfényről és en­ nek vagy annak az ellentétes hatásáról. hogy meghallja a főasztrológus éles. A menetet két öreg. Megtörtént. kire milyen jövő vár. melyeket a szolgák hordtak ki a kertbe. egyik oldalán teljesen nyitott sátrat. Ó'ket apám és anyám kö­ vette. nagyon öreg ember zárta. Aztán még egy órán át folytatta.II. Egymás mellett álltak. mint két elefántcsont faragvány. dre. így megmondható előre. Most egy hétéves fiúcska számára teszik majd ezt. fel­ vázolta a jövőt. A két nécsung-i öreg a legtapasztaltabb asztrológus volt az egész országban.. és felsegítette a látnokokat az emelvény lép­ csőire. fölléptek rá. mi csonangcsig . Pa­ zar. megmondta előre. Az előző héten a dalai lámához hívták őket. aztán tíz percet pihent. Amint az emelvényhez értek. sípoló hang­ ját. és leültek a párnákra.Lha. hogy lássa a közeledő menetet. aztán továbbsodródtak a szigetnél menedéket kereső hattyúk felé.. hogy neki jósoljanak. Az emberek körbegyűltek. amit jövendöltek. milyen öregek. fennakadtak a ví­ zililiomok levelein. himbálództak a házak ereszein. Elöl négy szolga ment. ráncos nya­ kuk majd megroggyant a nagy súly alatt. kínai brokátból készült sárga palástjuk még jobban kihang­ súlyozta. Hosszan be­ széltek harmadfényről. . vagy lebegtek a dísztó áttet­ sző vizén. Fejükön magas papi süveg. . benne baldachinos emelvény négy tibeti üléssel.

nálunk töl­ tötték az éjszakát. elhagyja a hazáját. Fáklyákat vittek magukkal. és idegenek között fog élni. A többiek elutaztak a kíséretükkel együtt. aztán reggel indultak útnak. Ahogy távolodtak.42 HARMADIK SZEM sebészorvos szerzetesnek tanul. halkult a lódobogás. egyre halkab­ ban hallatszott a lovasok beszélgetése.az udvaron folyt a gyülekező. A tömeg lassan szétoszlott. hogy megvilá­ gítsák az utat. . de legvégül boldogul. míg teljesen elhalt és mindenre rátelepedett az éjszaka csendje. A hatalmas kapu még egyszer kitárult. Patkókopogás. hangos kiáltozás . Nagy nehézségeket kell elszen­ vednie. a társaság kiözönlött rajta. Elveszít mindent és újra kell kezdenie mindent. Akik messziről jöttek.

de ez sem hozott megnyugvást. dolgom van. amelyik állva.morogtam magamban . Azt mondta: . hogy még utoljára néhány szót válthas­ son mindenkivel. és kezdtek eltünedezni az ételek is. Ott továbbra is nyüzsgés volt. volt. gyerünk. aztán szép sorjában mindegyik ellobbant. hogy valami ennivalót keressek. A vendégek szedelődzködtek. Apa a ház és a kert felújításáról beszélgetett egy régi barátjával. Én is elaludtam. Az istállókban meleg volt. . Az utolsó mulatózok erőt gyűjtöt­ tek az éjszakára. üveget akar hozatni Indiából. Lassan elültek a zajok. Minden szobát elfoglaltak.inkább velük alszom. a vendégek fáradtak és vidámak. a mé­ csesek még pislákoltak. vagy felébresztett egy hirtelen hangorkán a házból. útban vagy! Fel­ keltem. Azt mondta neki. rugdaltam a köveket és mindent. Senki sem törő­ dött velem. A lovak aludtak. Már csak a hold világított. Egyik könyökömre támaszkodva kinéztem. . Rengeteg tea fogyott. Kedd Lobszang. Másnap reggel durva rúgás és egy türelmetlen hang ébresztett.A lovakban több az érzés. a szolgák kimerültek és ingerlékenyek voltak.Na. Akárhányszor elszunyókáltam. 43 . de egy ideig mégsem tudtam elaludni. bementem a házba.Harmadik fejezet AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON Bent a házban még mindig zajlott az élet. hidegkék fénye visszaverődött a hóföd­ te hegyekről. anya cso­ portról csoportra repdesett. a lovakat elő kell állítani. a többiek az ol­ dalukon fekve. Nyugtalanul járkáltam. az abrak puha. nekem nem jutott hely. oldalba bökött egy ló. ami az utamba került.

má­ sok indiai kelméket kínálgattak. sokszor aprókavics nagyságú porszemek át­ szakították a papírt és még a fedetlen kézen és arcon is mély sebet ütöttek. hosszú köpenyt . A boltok tele voltak alkudozó kereskedőkkel. metsző szél elérné. hogy ta­ lán utoljára is. hasonlóan praktikus okból is.44 HARMADIK SZEM hogy a ház ablakait beüvegeztesse. ahova igyekeztünk. akik éppen akkor érkeztek Lhászába. a Potala mellett újra jobbra fordultunk. Mikor az utolsó vendég is eltávozott. és vedd meg. ugyanakkor azokra a dolgokra is utal. és 108 fényes fagyöngy lesz rajta. a tartóból. mielőtt a korbácsoló. inkább. és nem számított rendkívüli látványnak. mindenki sürgősen menedéket ke­ resett. mire is lesz szükségem: egy faedényre a campának. apám maga elé hívatott és azt mondta: . nem annyira a betörők távoltartására. és a tülekedésben Cu sokszor hangosan odaköszönt valamelyik régi barátjának. melyet az erős szelek felkaptak és ide-oda hordtak. A szélviharok idején veszélyes dolog volt utazni. A macskáknak sosem esett bajuk a viharban. mi kell. mint aki először látja a várost. egyál­ talán nem gyártottak üveget. Tibetben a férfiak bő. Ezek ezüstből lesznek. egy csészére és egy rózsafüzérre. és valóban nagyon sokba került a szállítás. Elindultunk.Menj. én a pónimon. mégpe­ dig nemcsak azért. Egyesek teát hoztak Kínából. Ha az ablak szabadon maradt. hogy beérjünk a bazárba. Tibetben nem volt üveg. A lhászaiak mindig gyanakodva tekintettek a hegycsúcsra. és a jakok is eléggé immúnisak voltak. 108 a szent szám. Cu a lován. magából a csészéből és a fedeléből. a rózsafüzér fából. Az ablakkeretre áttetsző. Nagyméretűt. amire szükséged lesz! Cu tudja. azután. ahogy elhagytuk a körutat. Az ablakokat kívülről fatáblák fedték. és amikor az hirtelen elbújt a fekete ködben. ha egy ló vagy kutya vezette a menekülő­ ket. hogy ne menjen be a por. De nemcsak az emberek voltak éberek: figyeltek az állatok is. Átvágtunk a tömegen az üzletek­ hez. Elgondoltam. a szélkergette. de nem átlátszó viaszos papírt feszítenek. Úgy néz­ tem körül. ame­ lyekre egy szerzetesnek mindig emlékeznie kell. Venni kellett egy barnásvörös köpenyt. A csésze három rész­ ből áll majd. Az udvarról kilépve jobbra vettük az irányt. hanem egy másik. és attól féltem. mert még növésben voltam.

és nem­ ritkán kis campa-téglákat. néhány külön­ böző amulettet.III. Az egyszerű olvasóval. amit nekem kellett kifényesíteni. AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 45 viselnek. Vet­ tem tehát egy pár jakbőr talpú szandált. A felsőrészt felhúzzák. a campaedényét.meg egy kést a faragáshoz. mert egy „szegény növendékhez" azok illenek. ékszerekkel és temérdek arannyal. egy zacskó pörkölt árpát. Itt raktározzák el a legszükségesebbnek tartott dolgokat. Még­ is. Az átlagos szerzetes pl. s az kitáskásodik. szegény szerzetesként kellett élnem. és azokat is csak közepes minőségben.. egy kis bőrtáskát a pörkölt árpának.. a csészéjét. . Cu szigorúan ellenőrizte szánalmas kis bevásárlásomat. egy fából készült campatálat. Ne felejtsük. óriási birtokokkal szerte az egész országban. egy rózsafüzért. a szerzetes egész világi va­ gyonát magánál hordja. Apám többszörös milliomos volt.persze nem ezüstöt. egy kést. ezek képezték majdani vagyonomat. és egy csészét . amelyeket aztán mindig magukkal visznek. mint reméltem . csak a legszükségesebb dolgokat engedélyezte. szorosan megkötik a derekukon. és amíg apám élt. amíg tanultam.

hogy. morogva is­ merkedtek. a hosszú. miközben Cu bömbölő hangját hallottam. és azt mondja. Az utcát sosem láttam még ennyire von­ zónak. megragadta a fülem és vadul megtekerte. Micsoda titkok rejtőztek a papír fedte ablakok mögött! Mennyi. és azt gondoltam. . ha beszélni tudnának! Úgy néztem mindenre. az árakon civódtak. milyen szerencsések azok. vagy földbe gyökeredzett talán a lábad? Nem is értem. amint nyájasan bár. Kedd Lobszang. hogy min­ denki meghallja : . Még egyszer meghallgat­ tam a kereskedők és a vásárlók vidám évődését. A korábbi terveimre gondoltam. még egészen másként volt.46 HARMADIK SZEM Újra megnéztem az utcát. Ahogy ráfordul­ tunk a Lingkhor útra. szaglásztak. Kóbor kutyák kószáltak mindenfelé. és sajnálatomra. hogy hátramaradok. be kellett érnem egy kézzel esztergált facsészével. Előzőleg reménykedtem. naplopó csavargó miatt.Na. újra szerte­ foszlott. amikor egy hatalmas és fenye­ gető kéz lesújtott rám. . ki­ ugró ereszeket. miket vettem. Úgy ordított. igen éles szél támadt. meg azokra a dolgokra. ahogy a já­ rókelők között bóklásztak. Jakok nyögtek rekedtes-öblös hangon. ha csak ritkán is. s a fülem a helyén marad. mit gondolnak ezek a fi­ úk manapság! Mikor én voltam fiatal. a világ minden tájáról való csodás áru cserélt gazdát azokon az erős faajtókon át. Hazafelé Cu egész úton előrelo­ vagolt. jobb minőségű dolgok kellenének nekem. meg volt elégedve mindennel. akik minden nap látják. vagy követem őt. és az ajtók előtt sátrakban kirakott nyeregtakarókat. Cu előttem haladó ter­ metes alakjával felfogta a szelet . motyogott és morgott a „mai fiatalok". gazdájuk szerencséjére várva lovak nyihogtak kedve­ sen egymásnak. a sok semmirekellő. de újra látom majd ezeket az utcá­ kat. aki mind kábulatban él. gyerünk. s oda a fülem. a cápauszonyt árusító kereskedéseket. csak a „na gyerünk". a kétszintes épületeket. Nem volt más választásom. Cu-t nemigen érdekli. Otthon anyám megnézte.Úgy tűnt. hogy ezüstcsészém lesz. Fel sem merült bennem. mint egy régi barátra. ame­ lyeket szerettem volna megvenni. és látni fogják. és mennyi mindent tud­ nának mesélni a nyitott fatáblák.legalább valami hasznom is származott belőle. hogy netán fe­ lülbírálja Cu-t. Szóval reményem.

hogy megnézzem. én meg mint egy elhagyott gyermek vigasztalanul kóboroltam körbe-kör­ be. és elvitt. amikor apa szavaival élve „a kellemes séta a napsütötte rónán" vé­ get ért. a fény­ ben tündöklő kupoláival és tornyaival tényleg úgy nézett ki a tá­ volból. az íjászatot. Drepung a világ legnagyobb lámakolostora. Reszkettem a félelemtől. hogy minden apró-cseprő szeszélyüket kielégítsék. és valóban. nem azért. gyakorolni a rúdugrást. hanem hogy én tegyem tiszteletemet ismerősei­ nél. valamennyien a szigorú fegyelem hívei. . és mint jó vá­ ros. De nemcsak anyám okozott annyi sok szívfájdalmat. tízezer szerzetessel. A neve rizshalmot jelent. mikor megtudtam. Ehelyett pedig körbehurcoltak mint valami díjnyertes jakot és lompos öreg hölgyeknek mutogattak. önfenntartó volt. és teraszosan egymásra növő épületeivel. hogy tekintélyesnek érez­ hessem magam. De nem voltam olyan hangulatban. hogy ilyesmire kell a drága időmet pazarolnom. AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 47 Az utolsó héten nem hagytak egyedül. hogy értékelni tudtam volna az építészeti műremekeket. és folyto­ nosan a szolgákat hívták.III. hogy nem Drepungba kell majd mennem. és határo­ zottan bántott. hogy nem egy ember irányította. Apának meg kellett látogatnia a drepungi lámakolostort. mint egy halom rizs. és nem is a Lhászától hárommérföldnyire épült Szera-ba. Anyám körbehurcolt a tekintélyes Ihászai házakon. Határozottan nem abból a fajtából való vagyok. A várost fal vette körül. aki könnyen elviseli mások hülyeségét. hogy selyempárnákon üldögéltek. szerettem volna jól érezni magam a hátralévő néhány napban: sár­ kányt eregetni. kis kőházaival. a társasági életben és az udvari­ as fecsegésben. mert számomra mindez valódi megpróbálta­ tást jelentett. Ha­ lálra untam magam. mikor láttam. hogyan bánnak a kis novíciák egyikével-másikával. Hét különböző rend és hét különböző iskola alkot­ ta. magas templomaival. Boldog voltam. Kedvét lelte az utazgatásban. akiknek egész álló nap semmi dolguk sem volt azon kívül. Olyan nagy volt. és még boldogabb. A szabadban akartam lenni. A Rizshalom valójában hét kolos­ tor egy helyen. ezekből állt nap-nap után minden látogatás. hanem tizen­ négy apát. Apa el volt foglalva a rendfó'nökkel és az apátokkal.

Beszélt arról az időről. valamint az akkor készített tábláza­ tok. hogy bejegyezzék fogantatá­ som és születésem időpontjait. Itt jegyezték fel azokat a szolgálatokat is. hogy visszategye a védelméül szolgáló aranyládikába. hogy a Könyvet ne zavarhassák. ahol régi. amint felkelt.ez a szobájában volt -. az íjamat és a gyönyörű tollakkal díszített nyílvesszőket eltörték. és dicső tetteik. A súlyos. hogy kifejezésre juttassák. kb. Itt voltak a részletek. melyeknek köszönhetően nemességre emelkedtek.48 HARMADIK SZEM Végre-valahára elérkezett a hét vége. (Először azért. még apa is rogyadozott kissé a súlyától. faragott faborítók lassan visszakerültek a helyükre. új élet kezdődik számomra. A Könyv felnyitásának szertartása következett. hogy berakja a ládikát az oltár alatti mély kőfülkébe. mikor Ti­ bet partjait ősi tenger nyaldosta. Bementem csodálatos díszí­ tésekkel teli szobájába. Év­ századok óta ebbe a nagy. Szerepeltek ben­ ne legrégebbi őseink. és lepecsételte. mely az Özönvíz előtt is régi volt már. A Könyv nagyon nehéz volt. a szívem is darabokra törik. de érdekelt is ez bárkit! Napszálltakor apám értem küldött. nem vagyok gyerek többé. A régi. és hogy az ásatások miként bizo­ nyították ezt. Megérintett egy gongot a könyökénél. amelyeket hazánknak és Uralkodónknak tettünk. amely ezer meg ezer évre megy vissza. . Aztán tiszteletteljesen meg­ fordult. A főoltár mellett ült. Még ma is . mi­ kor belépek a lámakolostorba. megsár­ gult oldalakon a történelmet olvastam. és letérdelte­ tett maga elé. értékes könyvek sorakoztak a falnál. 90 cm széles és 25 cm hosszú kötet­ be jegyeztek fel minden részletet a családunkról. ráöntötte a fülke fedelére. és kényelmesen elhelyezkedett a párnáján. Hosszú hallgatás után elmondta Tibet titkos történel­ mét. akárki. mert másnap. aki Lhásza közelében . melyeken az asztrológusok jóslata alapult. A sárkányomat elszedték tőlem és elajándékozták. Hozzám fordult. Apa visszapattintotta a borókafából készített vastag papírlapokat összeszorító aranykapcsokat. egy történetet. Úgy éreztem.mondta -. A Könyvet most másodszor nyitották ki miattam. majd kis rézedény felett viaszt melegített. és nincs szükségem efféle dolgokra.) Most nekem is alá kellett írnom a Könyvet. és a szolga máris hozta neki a vajas teát.

Hosszú ideig feküdtem apám szavain gondolkodva. Anyát nem találtam.mondta . és emlé­ kezz mindarra.mondta. Utoljára bementem a szobámba. de nem azért. Figyelj rám: Ha nem állód ki a próbát.Na. Utolsó szavai később sem hagytak nyugodni. . . Jászé­ tól. „A Törvény értelmében mutattassák rideg keménység az elő­ kelő születésiteknek és könyörület az alacsony származásúaknak . Miközben a sovány reggelit eszegettem. de ahogyan le­ ment a hold és a nap első gyenge sugarai megjelentek az égen. Mutatott néhányat. mert olyan gyakran játszottunk együtt. Felzaklatta az elválás. egy szót sem szólt többet. Kint. én pedig .hét. Istennek hála ezért. és nem vesznek fel a kolostorba. Az este. A gyerekek iránti erős ellenszenvére gondoltam. egy szolga felébresztett. hogy távozhatok. Viselkedj férfi módra. vissza se térj. Gyakran a környékbeli barlangokba járó szerzetesek fedeznek fel ilyeneket. most elválnak útjaink. AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 49 ás. Ezzel sarkon fordult és elment. amikor életemben először nem otthon alszom majd. korábban elbúcsúzkodtam már a nővéremtől. Bár akkor cseppet sem értékeltem. már lefeküdt. A hold las­ san áthaladt az égen. és elhozzák apámnak. fiú . kemény vagyok és szívtelen. csak intett. de a család hírnevé­ re vigyázok csupán. később meg a rettegett másnapra. hogy aludjak. megkövesedett tengeri állatokra és különös kagylókra akadhat. Lelkemre kötötte. Elaludtam. különös fémtárgyakat is. Cu besietett a szobám­ ba. Visszamehetek a lovaimhoz. hogy elhagyjam . Ezután meg­ változott a hangulata. amint a csupasz farudakat csapkodták. „Komoly megpróbáltatást kell elszenvedned. Idegen leszel e ház számá­ ra". hogy kivétel nél­ kül minden kapott parancsnak fenntartás nélkül engedelmesked­ jek.úgy gondolod. „Fiam. Ezzel befejezte. amire tanítottalak. Fentről a tetőről az imazászlók csattogása hallatszott. Lefeküdtem. az ablakpárkányon egy éjjeli madár verdesett. campát és egy csésze vajas teát hozott.III. ez volt a legjobb módszer: az érzelmes búcsúzkodás megnehezítette volna.mondta -. Aztán találtak ismeretlen célból készült. és elrendeztem az ágyamul szol­ gáló párnákat.a következő napon . és csak kilencéves volt. nem tudtam elbúcsúzni tőle. mielőtt beléphetsz a lámakolostorba".

megpróbáltam vol­ na rávenni.összetekertem egy másik köpenyt. rémült. de sötét volt még. Azt akarta.. Elhagy­ tam hát az otthonomat. és csüggedten szomorú. ne ébresszem fel a háziakat.50 HARMADIK SZEM az otthonomat . . engedje meg. . az enyém . semmi kétség. hogy idejekorán megtanuljam a fegyelmet és az állhatatosságot. hajnalhasa­ dás előtti sötétség.. Befejeztem a reggelit. hogy otthon maradjak. Átmentem a szobán. hogy kikísérjen. mint később rájöttem. a tekercsbe egy bőrtalpú csizmát tettem.ke­ mény volt.bármely mércével mérve . Ha anya fent lett volna. és ahogyan hittem.először. Sok tibeti gyerek­ nek könnyű élete van. csendesen lépkedjek. hogy a búcsú elmaradt. apám parancsára történt. Végigmentem a lépcsőn és elindultam. Végigmentem a folyosón. Magányos voltam. bedugtam a campaedényt és a csészét a köpenyembe. mindörökre. mire egy szolga fi­ gyelmeztetett. Pirkadt. és az.

kiáltotta. ijedtünkben fiatal fának néztük.Negyedik fejezet A TEMPLOM KAPUJÁBAN Az út egyenesen a Csakpori Lámakolostorhoz. felszedett egy követ.Várja­ tok ott.Mit akartok itt. hogy meghallották. egy tapodtat se mozduljatok. nyomorult csirkefogók? 51 . a lábunk elfáradt már az ácsorgástól. ha kész lesz. közben világosodott. de semmi sem történt. aki óvatlanul túl közel lépett hozzá. mint ajtót nyitni nektek? . . kis híján hanyatt esett. Leültünk a földre. A bejárathoz vezető kapunál két másik fiúval találkoztam.Na. .mit akartok. barátságosan fogunk viselkedni. jobb dolgom sincs. Kemény iskola.A kapu bevágódott. Gyanakodva végig­ mustráltuk egymást. csontos ember állt előt­ tünk.válaszolta. . Emberek jöttek. men­ tek. . ha egy­ szer ugyanaz lesz a sorsunk. és egy magas. Egy ideig szelíden kopogtattunk. Akkor az egyik fiú lehajolt.ordította .mondtam. egyikünk sem volt elragadtatva a másiktól. az bizony! Róttam a mér­ földeket. sátánfajzatok? . a növendékek tanítómestere lejön majd. ők is ide igyekeztek. kezében hatalmas bo­ tot lóbált. az egyik fiú. a Tibeti Gyógyítás Templomához vezetett.Szerzetesek szeretnénk lenni . .In­ kább majomnak nézne az ember benneteket . azt hiszem. csak fokozva az éhség okozta kínjainkat. Milyen közel az étel. . Megjelent egy szerzetes. Egy ablakból kellemes ételszag áradt. Azt hiszitek. de elhatároztuk. mégis milyen kimondha­ tatlanul elérhetetlen! Végül kirepült az ajtó. és akkora zajt csapott.

kiáltotta. amíg nem mondom hogy elég. A kő felsértette a fejem. aztán. mik vagyunk. beborította a vállam. tele ment vele a szemem és kis kupac gyűlt kifelé fordí­ tott tenyeremben. agyon­ kényeztetett hercegecskéknek! Menj vissza negyven lépést. Egyedül maradtam. fiú ? Mészáros az apád? Húsvagdaló? Aki megszegi Buddha törvényét? És ide meré­ szelsz jönni? Tűnj el. hogy a szempillád se rebbenjen}. de gyorsan. és maradj ott elmélkedő testtartásban. De meg sem . intett. nem ittam. majd nagyot ugorva elmenekült porzott a föld a lába nyomán. aki vallásos akar lenni. Ahogy a nap lefelé haladt az égen. nézzük csak miből vagy. hogy miért vagyunk egyáltalán.Mit mondtál. belepte a hajam. A so­ vány szerzetes vad pillantást lövellt felém. aki ijedtében teljesen megfeledkezett a fáradtságról. .Szent ég! . El­ ment mellettem egy csapat fiú. azt mondta: . A kóbor kutyák meg-megálltak egy pillanatra. azután ők is továbbálltak. HARMADIK SZEM . Térden állva lépkedtem. a torkom teljesen kiszáradt a szomjúságtól.válaszoltuk. ülj le. Hajnal óta nem ettem. Szomorúan összeszedtem a kis cókmókomat.52 . kik vagyunk és még azt is. éhségem egy­ re nőtt. . a hetedik születésnapomon éppen.Gyorsan befelé! Ha megfelelsz a vizsgákon. vérezni kezdett. Fenyegetőn a botja felé nyúlt. Megkérdezte. . egy pásztor fiának. Az egyik fiúnak. csak úgy. de úgy. milyen tömés: ez a hely nem való puhány. jómadár! Lássuk csak. és visszamentem negyven lépésnyire. Azzal hirtelen meg­ fordult és elment.A másikhoz így szólt: . egy követ do­ bott felém. ahogy parancsolta. Rám szállt a por.Szerzetesek szeretnénk lenni . a félelemtől ott a hely­ színen majdnem összezsugorodtam. vagy bottal kergetlek végig az úton. Nem volt nehéz észrevenni.Micsoda szemét népség jön manapság a kolostorba! A kolostor területét körös-körül hatalmas fal övezte. mi van benned. Először is.ügyet sem vetettek rám. Az arra járó szerzetesek . Hirtelen mozdulattal a szegény szerencsétlen fiú felé lépett. hogy lépjünk be. leültem keresztbe tett lábbal. Egyikőjük. hogy kíváncsian megszaglásszanak.És te itt? Mi ez ? Ohó! Egy kis hercegecske. Egész álló nap ott ültem mozdulatlan. nincs elragadtatva tőlünk. marad­ hatsz.sokan voltak . és egy szem­ pillantás alatt sarkon fordult.

Nem tudtam. kemény évek alatt elformátlanodott. de először nem nyúltam értük. amit nem otthon töltöttem. Apa mindig szigorúan bánt velem. . az éjszaka külö­ nös hangjai. Aztán azt mondta: Most aludj.IV. semmit se tehettem. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 53 moccantam. Felém nyújtotta őket.Azzal összeszedte a csészét és a tálat. Az öregségtől remegett már a keze. hogy ki-kilöttyen a tea. minden porcikám sajgott. aztán az oldalamra feküdtem és megettem a campát. Ott kellett ülnöm mozdulatlan. és ráadásul teljesen megmerevedtem. A másikban kis tál campát tartott. egyedül a félelmeimmel. ha kudarcot vallok a kitartás próbáján. de akkor is ez volt az első éjszaka. mozdulatlanul. és egész nap ugyanabban a testtartás­ ban ültem éhesen. láttam. egy öregember lépteit. akik kiállják ezt a próbát . minden tagom el­ merevedett már. mit követelnek még tőlem. A kavicsos úton egy szerzetes közeledett. körülöttem mindenütt sejtelmes hangok. Felálltam. mit hoz a holnap.Megittam a teát. amit az egyik kezében hoz. Kitalálta a gondolatai­ mat és így szólt: . Még mindig mozdulatlan ültem. rémisztően szigorúan. hogy megmozduljak. s a tartalék köpenyt a fejem alá téve lefeküdtem. a félelem tar­ tott fogva. Rettegtem a sötét­ ségtől. a legerősebb ok. besötétedett. Most egyedül kellett alud­ nom a hideg ég alatt. aminek esetleg most gondolod. kinyújtot­ tam a lábam. és nem öncélú kegyetlen­ ség. helyezkedj ugyanebbe a testtartásba.Fogd. Jeges szél fújt. Nem volt hova mennem. kis mélyedést kotortam a földön a csí­ pőmnek. A lámakolostor ablakában ezernyi vajmécses lángja gyúlt. A nap elbújt a hegyek mögött. majd elment. aki tapogatódzik a sötétségben. rettegtem a következő napoktól. szomjasan. amely egykor az ottho­ nom volt. Egyszerre csak puha csoszogást hallottam. de ahogy a nap első sugarait megpillantod. a sötétben mozoghatsz. A csillagok fénye­ sen ragyogtak az éjfekete égen. apám nem engedi. Lassan felderengett a hosszú. Valóban fáradt voltam már. Féltem. és átöntöttem a campát a saját edényembe. Túlzottan rémült voltam ahhoz. Az első hét évem nem volt könnyű. . a fűzfalevelek susogtak és zörögtek. mert ez próba. A renden belül csak azok töre­ kedhetnek magasabb rangra. fiam. hogy belépjek abba a házba. hajlott alakja is.

de nem mertem megmozdulni. Hogy ne le­ gyek ilyen gyenge. Kisfiúk kószáltak az úton. hamar belefáradtak a meddő próbálkozásba. fi­ nom sóhajtás. hogy együttműködőbb áldozatokat keressenek. mint mikor valaki ébredezik. Apám világosan megmondta. vagy piszkos megjegyzése­ ket tettek. Aztán. ne . Gyorsan felültem. akár a méhek zsongása egy forró nyári napon! Ahogy múlt az idő. Felnéztem. ő sem fogad vissza. és újra a szemlélődés pozitúrájába merevedtem. nem tud gyorsan járni.és innivalót hoztam. mintha ott sem lennék. és vigyázz. szinte le sem hunytam a szemem. valamit vonszolt maga után az úton. mozdulatlan vá­ ros levegője vette körül. nem mertem elaludni. hogy sírjanak. A különböző épületekből szerzetesek jöttek kifelé. Még jön a holnap. rejtélyes ügyei­ ket intézték. Végre meghallottam az öregember lépteit. ha nem fogadnak be a kolostorba. hogy csak a nők és a kislányok olyan ostobák. de a próbának nincs vége. hogy fiatal még. mert ha megmocca­ nok és nem állom ki a próbát. folytatta éjszakai küldetését. időnként porzáport zúdítot­ tak rám.54 HARMADIK SZEM Úgy tűnt. Hirtelen fel­ lángolt bennem a remény. A lámakolostor fokozatosan életre kelt. zokogni tudtam volna. Egy nagy fekete szelindek volt csupán. Szuszogást hallottam. De mivel nem reagáltam. Balsejtelmem támadt. és odébbálltak. fiam. Tudo­ mást sem vett rólam. Aztán. kavicsokat rugdostak felém.Enni. a kis vajmécsesek lángja is fellobbant a kolostorépületekben. és egy sötét foltot láttam közeledni. Hama­ rosan már csak a csillagok halvány fénye világított az éjszakai sö­ tétségben. s máris trombita­ hangra ébredek. Először az alvó. emlékeztettem magam rá. nincs hova menjek. élettelen. ahogy napszálltakor megint sötétedni kezdett. talán megfeledkeztek rólam? Vagy egy újabb próbatételnek vetnek alá. majdnem lábra ugrottam. még alig pirkadt. olyan. később pedig mély zümmögés lesz belőle. Ebben az időszakban a hold későn kelt. A reményem elszállt. mely mormogássá erősödik. Ez alkalommal több jóindulattal nézett rám és azt mondta: . a hegyek mögött a közeledő nappal első fényei ragyogtak az égen. egyre jobban megmerevedtem. mostanra már elgyengültem az éhségtől. és éheznem kell? Egész nap nem moccantam. az a mondás jár­ ta.

IV. ott maradhatsz ma éjjelre is. . Ahogy a lábak között rohantam négykézláb. . színes fények.Gyorsan felkaptam a csomagomat és odatántorogtam. Amíg beszélt.újra megjelentek az apró fények. .Épp akkor. mert nagyon sokan elbuknak a huszonnegyedik órában. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 55 mozdulj. egyszer csak elszenderedtem. vajas tea.mondta. Úgy látszott. nem bírom tovább. Nem várok tovább. hogy arcra estem. hogy nem vagyok kotlóstyúk. a ködben épületek. Étel .gondoltam -. Bent meleg volt. hogy a sok szenvedés után most mindent el­ ronthatok. Az éh­ ségtől felpedzett érzékeim jelezték. megláttam a tanítómester magas alakját. semmiféle szektájú. az ajtó­ ban messze. hegyek­ kel és szerzetesekkel tarkított lila foltok tűntek fel. és az esti szél játékosan fel-felka­ pott egy-egy elhullajtott madártollat. mintha egész életemben ezt gyakoroltam volna. Megpróbáltam felállni.Vegyél részt az esti istentiszteleten. Miközben töprengtem. de nagy sokára szürkülni kezdett. A láma­ kolostor ködben úszott. nem akartam szerzetes lenni egyáltalán. Egy világosabb pillana­ tomban ráeszméltem. amint szemlélődő testtartás­ ban ültem.campa.Gyere ide. aztán reggel találkozunk. a harmadik napon. sosem jön el az este.egyik a má­ sik után .Remélem. Bevágtam az első sorba. éreztem. de egy szemernyit sem voltam boldogabb. . és elment. Az ablakokban . A kövek mintha csak késpengét növesztettek volna alat­ tam. melyet áthajtanak a hegy hágóján. fiú! . mint egy teherhordó állat­ nak. néhányan megpróbálták el- . Hely­ zetem igazságtalanságán tűnődtem. megittam a teát. így követtem a tömeget. de a lábam annyira elgém­ beredett. A következő. Újra lefeküdtem. . ma éjjel meghalok . .szólított.Gyere be ! . fajtájú­ formájú szerzetes nem akartam lenni. egyre gyengébb vagyok és szédelgek. Összeszedtem minden erőmet és sikerült legyőznöm a szédülést.Ha pihenni akarsz. Ezzel megfordult. nagyon kellemetlen helyen karcoltak. annak még nálam is hosszabb ideig kell egy helyben ül­ nie. és füstölők nyugtató szagát éreztem. mint az előző éjjel. Valódi félelem­ mel gondoltam arra. Nem volt több választásom. . micsoda boldogság. a nap is megállt az égen. és is­ mét áttöltöttem a campát a saját edényembe. ennivaló van valahol a közel­ ben.

A mester meghökkent. . és a fájdalomtól elakadó lélegzet­ tel.minden baj véget ér. az ütések sosem érnek véget. mikor a feje hangos koppanással egy kőoszlophoz verődött. meg­ állt az élet. és ahogyan Cu-tól tanultam. és csomagommal a fejem alatt elaludtam. Ütések és rúgások zá­ poroztak rám.azt hittem.Új fiú. azt gondoltam. képzeletben hallottam az öreg Cu búcsúszavait: „Viselkedj férfi módra. . engedelmeskedek-e a tizenhatodik törvény parancsá­ nak: „Viseld a szenvedést és a nyomorúságot türelemmel és alázat­ tal.Hitvány nyápic. az orrából patakokban ömlött a vér. kásás campa ömlött az arcomra. azt. emlékezz mindarra. egy a majdani vezetők közül? Hah! Nesze neked! . látni akarják.Ahogy szedegettem a campát a szememből.gondoltam .Mulya tökfilkó! Nyápic alak! TE. meg se tudod védeni magad! . Követtem a töme­ get a belső templomba. de ennivalót kerestem. leesett a kőre. ez is a próba része. miként zajlott. előkelő származású.és hangok: . és azt üvöltötte. Fülsiketítő csattanás riasztott fel . A többi fiú visszatartotta a lélegzetét. a tanító le­ nyúlt. Aztán a szerzetesek kitódultak a templomból. Meghalok . Olyan fáradt voltam. egy másik elszedte a bőrcsizmá­ mat.56 HARMADIK SZEM kapni a varkocsomat. nem védekeztem. hogy nem tudom.Úgy tűnt. és semmi sem tartóz­ tathatott fel. átrepült fejem felett. én pedig beosontam egy óri­ ási oszlop mögé.Úgy látszott. verjük el! A körém gyűlt növendékek egyike a köpenyemet lóbálta a feje fö­ lött.Mi folyik itt?! Ijedt suttogás volt a válasz: . az esti szertartásra. kis nyomást alkal­ maztam. gyertek. amit alólam húzott ki. elnyúltam a kövezeten. és a varkocsomnál fogva lábra állított.Figyelj! A vén Zörgőcsont pré­ dára les. A magas. . amelyről teljesen lehorzsolódott a bőr. hogy rendben van. széthasadt a fe­ jem . Akkor hirtelen hangosan ordítani kezdett valaki: . amire tanítottalakl" Gondolkodás nél­ kül megfordultam. Miután ettem.Kemény ütések záporát zúdította rám. csontos szerzetes hangos üvöltéssel talpra ugrott. Csak akkor állt meg. kicsit jobban éreztem magam. . Puha. majd harsogó ne- . csúszott egy darabig az or­ rán. de senki sem figyelt rám.

oldalon. amit tu­ dott". otromba tizennégy éves fiúra bökött. Meg kellett harcolnom felnőtt férfiakkal is. te vagy a legnagyobb ve­ rekedő a kolostorban. nézzük. mert a tibeti név a nyugati olvasónak nem jelent semmit. Fiatalabb korában nagyszerű dzsúdó* szakértő volt Khamban. A tibeti változat különbözik a dzsúdótól. Lát­ tam. mint szikla a hegyoldalon. hogy egy jakhajtó fia ügyesebb-e vagy egy hercegé. és a láncánál fogva hozzám vágta. (Lásd még a 109. elernyedtek.) . ahol az ereje előnyt jelent. hogy a durva és vad verekedéshez szokott. előbb leírt egy félkört. és rám ugrott. Az ilyen fegyver lassú. Ngavang erős. a körülöttünk álló fiúk és szerzetesek egy csoportjára zuhant. és egy magas. végre örültem egy kicsit. Kicsúszott a lába alól a talaj.ahogyan Cu mutatta . akkor felpattant. majd a fejére esett. jó felépítésű fiú volt. ujjai. a jövőm ettől a küzdelemtől függ. Nem ijedtem meg. Ez alka­ lommal megpördült és a bal vállán ért földet.Na. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 57 vetésben tört ki: . Lehajol­ tam. oldalra léptem. melyekkel a láncot szorította.könnyedén beledöftem az ujjam a nyaka tövébe. Ebben a tudo­ mányban. De még nem volt neki elég. ha küzdelemre kerül a sor.Nézzük csak a fiatal pávakakast! Vagy talán sa­ rokba szorított patkány? Melyik? Aha. és . hogy elkapjon és tehetetlenné tegyen. Leesett. az öreg rendőrszerzetes iránt. Most. könnyű kikerülni.IV. Óvatosan körözött. Ahogy Nhavang nekem rohant. Ngavang. ahol nem számít az erő vagy a kor. a füstölő akár egy ki­ lőtt csúzli. de a mozgása esetlen. hogy tudtam. fejlettebb is nála.„mindenre. megragadott egy ne­ héz füstölőedényt. és könnyedén megcsavartam a karját. és az .ahogy szokta mondani . Megtanított . Rám rontott. nehézkes. Először életemben hálát éreztem Cu.időnként kegyetlen ki­ képzésnek. oldalra ugrott. ez az. Elléptem hadonászó karja alatt. és mikor átugrott. amit ki kell talál­ nunk! Megfordult. azért nevezem mégis így. majd azt mondta: . tényleg nagy ügyes­ ségre tettem szert. hála Cu-nak. Egy pillanatig nyöszö­ rögve feküdt a földön. megcsavartam az egyik lábát.

fiú. hajolj meg.szólt -. látom. aztán mondd meg az egyik huligán­ nak . Uram. megtudod majd. . Most gyere ve­ lem. ülj csak le! Megnézzük. Kedd Lobszang Rámpa.Valódi férfi vagy. megkeresett és így szólt: . majd földre borult.Akkor rászolgáltam egy kis ennivaló­ ra. az egyházi hivatalok. igyál.Ezzel a növendékek tanítómestere háromszor meghajolt. . Hat órán át ültünk egymással szemben a párnánkon. megveregette a hátamat. hogy a lélek kiszabaduljon a testből asztrálutazásokra vagy hasonló célból. fiú! Merészen így válaszoltam: . fiú. fiam . Az öreg szerzetes. A tanmester felállt. fiam. Most átveszed a helyét. most már elégedett.Hajolj meg. amit én. mint a viadalban.58 HARMADIK SZEM Ngavang körülbelül egy fél órán át eszméletlen volt. hogy jóra használod a tudásod. uram. miért. nem kerül rossz kezekbe. Ngavang félelemben tar­ totta a növendékeket. elhaladtunk a Buddha-szobor előtt és a Gyógyítás szimbólumát megkerülve beléptünk az apát sa­ ját szobájába. Ezt az „érintést" gyakran használják arra. adok neked enni. Nagy buz- .kísérjen hozzám. az Istenek Termei és gyógyfűraktárak mellett. Megpróbállak rajtacsípni.és innivalót. . mely a tetőre épült. Azután fel a lépcsőn.a mesterük vagy már . aztán azt mondta. Gyere! Követtem a széles folyosókon.Ülj le. amennyit akarsz. Beléptünk az aranyozott fatáblákkal díszített ajtón.Kövess. hogy a tudo­ mányokban is olyan vitéz vagy-e. aki előzőleg enni hozott nekem. újabb tekergős folyosókon. A növendékek tan­ mestere hozzám lépett. míg végre felértünk a lapos tetőre.Hihetetlen sok kérdést tett fel. szóval vigyázz! . Rendkívüli megtiszteltés. ragacsosan és lottyadtan. megálltad a helyed. és odasétáltunk az apát házához.Egyél. Az utóbbi napokban nagyon keveset ettem. beviszlek az apát úrhoz. Újabb lépcsők következtek. . úgy. . mint egy darab rosszul kikészített jakbőr. szó­ ban és írásban is egyaránt. és csináld. A növendékek tanmestere barátságosan üdvözölt. Jóra tanítottak. a belső templomok és a tantermek mellett. itt van a fiú. Úgy éreztem magam. mikor belép­ tem a szobájába. de kedvességgel és könyörülettel kell felügyelned rájuk. de közben azt mondta : . hogy majd­ nem hasraestem.Fiam.

akik forgatják az imamal­ mot. segíteni fogunk. in­ tenzív képzést. hogy kopaszra borotválják a fejedet. Az Ösvény kirajzolva előtted. Ezoterikus tanulmányokat is folytatsz majd. Az Út nehéz lesz. mindent. anélkül. A mester csak akkor tör­ te meg a csendet. csak figyelt. és ahhoz. mint amennyit hosszú élete során egy láma általában megtanul. Nagyon figyeltem. mikor a szerzetesnevet kapja. mint férfihoz. Fizikai munkások. Kacskaringós utakon keresztül kis szobába. Különleges képzést kapsz. Az utolsó tincset akkor távolítják el. Az okot később majd megtudod. a tanítómester felkelt és mélyen meghajolt. úgy beszélek hozzád. kitartóan kell dolgoznod. Belőlük nincs hiány. mindent tudok rólad. olyan bátorságra van szükség. amikor a szobájába értünk. amelynek szilárdsága a sziklákéval vetekszik. a magasabb szintű fejlődésre alkalmas. hogy megértsem. és nemritkán keserves. hogy az asztrálsíkokon utazzhass. Kedd Lobszang Rámpa. A tisztánlátást kikényszeríteni fájdalmas dolog. .IV. A többiek sodródnak és napi munkájukat végzik. Bár csak hét­ éves vagy. Itt leültettek a földre. Tibetben. és néhány rövid év alatt többet fogsz tudni.Fiú. hogy azt tegyem.A gyógyítás tudomá­ nyát és az asztrológiát fogod tanulni. ha valaki belép egy szerzetesrendbe. ami tőlünk telik. aki a magasabb rendű dolgokra. amit kell. Egy ideig az apát úr nem beszélt. Minden segítséget megkapsz. hi­ ány azokból van. amit megjö­ vendöltek neked. párnákon ültünk. ahogyan kell. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 59 galmamban. Én követtem a példáját. Az egész túl nehéznek tűnt nekem. akik megőrzik és továbbadják tudásunkat. de nem ok nél­ kül volt az. hogy tudni akarnák a miértet. A kitartás próbája kíméletlen volt. és hellyel kí­ nált. és elindultunk kifelé. Az apát szenvtelen tekintettel ránk nézett. és úgy. egy fürt kivéte­ lével leborotválják a haját. De amiben csak tudunk. de erről egy kicsit később. Most elvisz­ lek. és olyan eltökéltségre. mikor az előző nevét elveti. a „borbélyműhely­ b e " vezettek. Tibeti módra keresztbe tett lábbal. hogy minden ezer szerzetesből egy az. ha or­ szágunk majd idegen felhő alatt lesz. én is leborultam. Bólintott. amely semmitől sem retten vissza. Aztán így szólt: Kedd Lobszang Rámpa. Fáradt voltam! így folytatta: . és a mester a következőket . mert így lettél ne­ velve. Most annyit.

Tise! . fiam! Gyönyörű varkocsod van. . De ez csak a kezdet volt. jól vajazott. így könynyebb eltávolítani a hajat. és olyan szorosan tartotta a varkocsomat fel­ felé. . hogy felpattantam a földről kínomban. jobb kezével megra­ gadta a varkocsomat és egyenesen fölemelte. Tamcsö előrelépett. minek is nevezzünk? Még egy ideig mo­ tyogott magában. A segéd ho­ zott egy tál forró vizet. Va­ lahonnan szerzett egy nagy ollót . ami annyira forró volt. Kész öröm levágni.üvöltötte. Ebben a könyvben azonban továbbra is a Kedd Lobszang Rámpa nevet használom. nem volt több haj a fejemen.Mi baj? Felforrtál? Igen. mert így egyszerűbb az olvasónak. Kilógó nyelvvel és egyre- másra morogva. Tamcsö addig ügyködött a siralmasan tompa olló­ val. egy örökkévalóság után . Gyere! . aztán megszólalt: . borotváld meg a fiút! Ne hagyj egy tincset sem. mire megnyugtatott: . ez igencsak hasonlított arra a szerszámra. Végül.a szolgák nálunk ilyennel nyír­ ták a növényeket. Fogott egy háromoldalú borotvát. a segédje odarohant.Tamcsö. . jól gondozott. Bevezetett a szobájába és elővett egy nagy könyvet.Ó.Aha! Megvan: mától fogva Zamigmarlálu a neved. amit otthon padlókaparásra használtunk. . . míg levágta a copfomat. .Na most.válaszoltam.nekem legalább is úgy tűnt.Ne aggódj.hívott a mester.60 HARMADIK SZEM mondta: . hogy majdnem felemelt a földről. mikor a fejemre öntötte. mert azonnal nevet kap. Gyere és tartsd a végét! Tise.

mind jól ismerték Cu-t. hogy hamarabb elenge­ dett minket. -Tökfilkó! . Vágjunk rá tüstént a két kis „furcsa csont­ ra". De nem sokáig. s koszos kezét az igencsak sajgó koponyámra tette. Énekelni kezdtünk.IV. és lássuk. mi lesz! Cu tényleg jó mester volt. Örömöm azonban nem tartott soká. és énekeljetek úgy. úgy találták. Három zenész várakozott a hangszerénél. A zenemester felhúzta a szemöldö­ két. akikkel a héten később találkoznom kellett.Nevetségessé akarsz tenni? A zenészek újrakezdik. Arcán előbb döbbenet. A zenemester felbőszültén in- . miért hívott össze bennünket: . Este fél kilenc lehetett. vajon mi­ lyen újabb nehézség vár rám. ahogy kell. Mivel otthon jó nevelésben részesültem. hogy fájdalomtól üvöltve békén hagyjon. Tanárunk. Újra kezdtük. Befordult egy zeneszobába. így maradt vagy háromnegyed óránk az esti istentiszteletig. mikor a fiú a fejemre tette a kezét. ahol kö­ rülbelül húsz fiú volt. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 61 Mikor bevitt az osztályba. így egy nagydarab. és őt tartották a legjobb dzsúdószakértőnek egész Tibetben. De hamar ész­ revette. Akkor a zenemester egyenesen hozzám fordult. amit min­ denki tud. Valósággal törpének éreztem magam az óriások közt. hogy kövessem. Csak fel kellett nyúlnom. A dzsúdóoktatók. Til­ takozásul felemelte mindkét karját. Még egyszer megpró­ báltam az éneklést. miközben azon töprengtem.Énekelni fogunk.Ez még az isteneknek is gyötrelmes kínokat okoz. mert ahogy kifelé jöttünk.kiáltotta. úgy tudtam. egy dobos. . majd valódi fájdalom tükröződött. hogy megnézzem. éppen hátat fordított nekünk. ők is újonnan léptek be a rend­ be. mint egy frissen tojt tojás. A fiúkkal nem gyűlt meg többé a bajom. hogy elbántam Ngavanggal. szólt.Kezdjétek újra.kiáltotta. olyan csupasznak éreztem magam. Odamentem hozzá. A kórushoz próbálunk. A többiek látták. A zenészek rázendítettek egy jól ismert dallamra. Ismét leállított. így tettem. akinek ezüsttrombitája volt. te pedig egye­ dül énekelsz majd! Újra kezdődött a zene. A láma el­ magyarázta. egy kagy­ lókürtös és egy trombitás.Állj. buta fiút kivéve senkivel sem volt bajom. milyen a hangotok. többet tudok az átlagnál. Mögém jött. állj! . . mi történik. . és egy osztályba raktak a ti­ zenhét éves növendékekkel. és hirtelen a könyökére ütnöm. egy láma intett nekem. és olyan jót nevetett. olyanra.

elmulasztod a vacsorát. amint azt fújták. aztán feküdj le. aki az előző nap barátságos volt velem. s ahogy a többiektől láttam. Lát­ tam. . ha késel. máskülönben elszundítottam volna.Felkeltem. te botfülű bar­ bár! . . de még ilyen hamis hangot nem hallot­ tam. azután be kell vigyelek Mingyar Don­ dup lámához. még mindig a vállán vitt és csak a fiúk ülőhelyének végében foglalt helyet. . hogy nézzem meg. Nem mintha megszerettem volna a helyet. és teát.Belépett a templomba.Figyelj. így szólt: . és olyan üres lesz a hasad. és a nagydarab láma . mint egy dob. Csak rájöttem. ideje gyülekezni az utolsó istentiszteletre. Ötvenöt év óta vagyok itt. Elszunyókálhattam. fiam. fiacskám. . barát­ ságos láma a vállára ültetett. és felrepültem a levegőbe. Ma hajnali ötig aludhatsz. ha minden különösebb hűhó nélkül megtelepszem. . A templomi szertartásokon sem énekelhetsz.. amikor az egyik fiú. és ugyanazt csináld.maradj csendben! .62 HARMADIK SZEM tett egyet.Eztán már semmit sem hallottam. és három párna van alattam. alvajáró vagyok és ismét üres a gyomrom. lekésed az istentiszte­ letet. . Engem gondosan letett egy párnára maga előtt. vagy kiabálással. de ha éneklek .Elmentem. akkor teszek jót ma­ gamnak.hahaha . vagy maradni akartam volna. valamint főtt zöldségeket tett elém. hogy segített. vagy veréssel tanítottak. campát.Valóban na­ gyon hálás voltam. nagy nehezen felébresztett. az.Sietnünk kell reggelizni.. Hamis? Enyhe kifejezés! Fiam. aki velem volt. Eddig olyan kevés ember volt ked­ ves hozzám. felhalmoztam a pár­ nákat a fal mellé. Tudod. . legalábbis reggel ötig nem. hogy pont szemben ültem vele. Megmutatom. Egy óriási. mert mindent elrontanál. Szent isten. többé nem kell énekebed. hogy mivel nincs más választásom. Menj most.Kezdtem lehiggadni és megtelepedni. Talán így volt jól. . Valaki megra­ gadta a köpönyegemet. A fiúk kifelé mentek. aztán gyere be hozzám. hol fogsz aludni. amit én. úgy.Mingyar Dondup láma küldött. a zenéhez nincs tehetséged. . . míg meghallottam a trombitákat. csak előző este kerültem a kolostorba? Mintha ezer éve lett volna! Úgy éreztem.miközben aludtam .bevitt az ebédlő­ be. Tétlenül ődöngtem. és akkor kapsz majd. hogy egy nagy szobában vagyok. Az énekórák alatt mást tanulhatsz. hogy a szertartásnak vége. fiam. mert arra eszméltem.Kedd Lobszang Rámpa. Előző este.Edd meg. felébresztet­ tek-e.Gyerünk.

A táplálékkal szent tudást kell magukhoz venniük. ismételd csak el. Egymást váltva. vörösesbarnában kellett járnunk. mint a már felavatott szerzeteseknek.Mint a villám. A legtöbb lámakolostorban nem volt ilyen rend. én meg megúsztam a leleplezést. Csakporiban valóban vasfegyelem volt. vezetőknek. mint az apám. Mindenki nevetett. mit mondtam utoljára! Gyorsan! . de ezt most megúsztam. Csampala láma olyan szigorú volt. belőlük lettek a lámák. Nálunk is voltak háziszolgák. a Kangyúr száztizenkét kötetéből mondott fel részeket. Nem zajonghattunk és tilos volt könyökölnünk. hogy ne legyenek zaklatott gondolataink. és elmagyarázta. hogy máshol jár az eszem.ritka alkalom -. Nem hordhattuk a növendékek fehér köpenyét. Mi. Uram.Azt. hogy az írás szövegét szerette volna hallani. A mi kolostorunkban nagyon kemény. ne tégy rosszat másokkal. hogy az a fiú nem figyel. s egy kb. Ezer­ ből talán egy. mindannyian a földön ül­ tünk. a rendet és a képzést esetünkben különösen fontosnak tartották. Egyik mondása sze­ rint: „Valamennyi képesség kapuja az olvasás és az írás". Szakembereknek készültünk. esetleg lustálkodtak. ahogy tetszett. mert a lá­ ma jelentése „legkülönb". gondolkodás nélkül válaszoltam: . ahol párnák voltak. Buddha tanításának ez a lényege" Az apát úr.IV. negyvenöt centiméter magas asztalról ettünk. Látta. A felolvasó is nevetett . mi is részt vettünk a házimunká­ ban. aki az olvasópultnál áll­ va a Szent Könyvekből olvas. Minden étkezésnél van egy felolvasó. csak jót cselekedj. . ott. sőt vad fe­ gyelem uralkodott. azonnali engedelmességet követelt. akik a ház­ tartást vezették. Maga Csakpori „vas­ hegyet" jelent. így hát bőven volt benne részünk. rajtacsípem. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 63 Reggelinél a felolvasó a buddhista Szent Iratok. A szerzetesek dolgoztak. de ezek szolgálószerzetesek voltak. az pedig nem alkalmazható kivétel nél­ kül mindenkire. mert rámripakodott: .Te. A szerzetesek az étkezések alatt nem beszélhetnek és nem is gondolhatnak az ételre. ha előre akart jutni. Mindig emlékez­ nünk kellett a régi buddhista mondásra: „Lévén tenmagad a példa.

Mikor az éjféli trombita­ szó beharsogta a félhomályos folyosókat. Az egyik tanítás a következőképpen hangzott: „Jobb megbékélt tudattal pihenni. így az első és a má­ sodik sor egymás felé nézett. a sorok a terem egész hosszát betöltötték. nem volt valami fényes kedvünk ebben az órában. De senkitől sem kaptam kielégítő választ. mintegy mormolásunkra válaszolva. A pislogó fényben változtak az árnyékok és az óriási szent alakok megelevenedni látszottak. és így tovább. Végigcsattogtunk a folyosókon. és a sötétben a köpenyek után kotorásztunk. Minden második sor szemben ült az előzővel. betömködtük tartozékain­ kat a köpeny elülső bugyrosan felhúzott részébe és elindultunk. hogy a hangoknak ere- 65 . ez így szokás Tibetben. Sorokban ültünk. Szerzetesek és fiúk százai ültek törökülésben a földre tett pár­ nákon. Aztán felöltöztünk. és a többiekkel együtt le kellett mennem imádkozni. a második és a harmadik pedig háttal ült. ahol nincs hamis álszemérem. Gyakran tiszteletlenül arra gondol­ tam: „Miért nem hagynak békében pihenni? Ez az éjféli kelés fel­ dühít". mikor dühös az ember". Dünnyögtünk és különleges hangsorokra épülő szent énekeket énekeltünk. mint Buddhaként ülni és imád­ kozni. Itt megszámlálhatatlanul sok vajmécses fénye próbált keresztültörni a füstölőkből kerengő füst­ felhőkön.Csakporiban éjfélkor kezdődött a „nap". Mind­ annyian meztelenül aludtunk. álmosan legurultunk a párnákról. hajolgattak és himbálóz­ tak. Keleten tudják.

Tapasztalataim alapján inkább azt hittem. Az étkezés alatt közölték a napi tudni­ valókat és adták ki a parancsokat. Déli egyig tanultunk. de megszegik. hanem az ember termé­ szete. hogy ennyi meg ennyi időre eltávoznak a kolostorból. mint az istentisztelet előtt. miköz­ ben az ötödiket („Tiszteld az öregebbeket és az előkelő származásúakat!") állandóan citálják. De akkor még nem ehettünk. Előfordult például. A felolvasó még ennél az étkezésnél is egyhangúan mormolt. hogy egyik vagy másik egyenesen ránk tekint. Hihetetlenül hatásos látvány volt a több száz ember. A füstölők kék felhői kavarogtak-gomolyogtak az istenek térde kö­ rül. Engem legalábbis feláldoztak miatta. amint vérvörös köpenyben és aranyszín stólában himbálózik és egy hangon mormol. és eszembe sem jutott. Negyed ötkor egy újabb szertartás kezdődött. negyven percre újabb szertartáson vettünk részt. Ahogy egy zenei hang képes széttörni az üveget. A Kangyúrból ugyancsak olvastak fel részleteket. Ötkor ettünk először. miközben a kis csen­ gettyűk ezüstös csilingelésébe lüktető dobolás hangja vegyül. hogy az „előkelő s z á r m a z á s i b a n van valami szégyellnivaló. ilyenkor a reggelinél szólították azokat. egy hangkombináció metafizikus erót hozhat létre. hogy nem a születés számít. Tibeti törvényeink közül a második így szólt: „Gyakorold a vallási szertartásokat és tanulj!" Hétéves fejjel tudatlanságomban képte­ len voltam megérteni. hogy Lhászának szüksége volt valamire. és nem lesznek jelen a szertartásokon. aztán visszatértünk párnáinkhoz.66 HARMADIK SZEM jük van. más tárgyat. de háromnegyed tízre vissza kellett érnünk a tanterembe. akiknek el kellett vinni vagy össze kellett gyűjteni a kért dolgokat. mért kell betartanunk ezt a törvényt. A szertartás körülbelül egy órán át tartott. először egy félórás szertartás következett. Ezt követően egy órán át fizikai munkát végeztünk. hogy mozogjunk és hogy alázatra neveljen . Időnként örültünk a szünetnek. és ilyenkor a pislákoló fényben gyakran úgy tűnt. Külön felmentést is kaptak. a fel­ ügyelő mellette ülve figyelt. Reggel hatkor tanulásra készen gyülekeztünk a tanteremben. Kilenckor. campát és vajas teát. megszakítva tanulmányainkat kb. és reggel négyig aludtunk. azután jö­ hetett csak a campa és vajas tea.

Megpróbáltam cserélni az egyik fiúval. Tanáraink megle­ hetősen szabadon bántak a kemény pálcával. Kilenc harminckor lefeküdtünk a párnáinkra. A lefekvésről senki sem késett el! Azt gondoltam. és később már észre sem vettem. De rövid idő alatt hozzászoktam. és be kellett vallanom a bűnömet. A felügyelő meghallotta. A „torkosságomért" büntetésül huszonnégy óráig nem kaptam sem enni. CSÉLA-ÉLET 67 minket. Én különösképpen szerettem. ha a büntetés elkerülhetetlennek lát­ szott. . meg a többi új fiú is bebújtunk egy sarokba. vagy hogy úgy elalszom. Egyszer. de túl hosszú a tétlenséghez. Három órakor csapatostul egyórás kényszerpihenőre vonul­ tunk.nagy ritkán . A csendespihenő nem örvendett népszerű­ ségnek.zöldséget is kaptunk: szeletelt fehérrépát. A legkellemetlenebb munkákból is legtöbbször valaho­ gyan a legkoszosabb jutott rám. Nyersen ettük. hogy aludjunk. és így is csemegének számított. a pihenés után megint tanulni kezdtünk. A köpenyemet elvették. sem inni. öt óra. kihívott a terem közepébe. Néha . felajánlottam neki a tartalék köpenyemet az ő dióadagjáért. Kilenckor ütött a szabadulás órája. nem mozoghattunk. de éhesek voltunk. mire való: „el akartam cserélni olyasmire. otthon gyakran ettünk ilyet. mialatt csak a legsúlyosabb büntetés terhe mellett mehettünk ki a teremből. a hosszú napok megölnek. nyugodtan kellett feküdnünk. és azt mondták. Csak a nagyon szo­ rongattatott helyzetben lévő vagy a nagyon meggondolatlan diá­ kok esedeztek bocsánatért. milyen hosszú a nap. vagyis az „ágyunkra". Rettegett napszak volt ez! Öt óra tanulás szünet nélkül. a nyolcadik születésnapomon kaptunk néhány szem sózott-savanyított diót. Jobbat is el tudtunk képzelni! Négykor. ami nem lényeges". akkor következett ugyanis az utolsó étkezés. hogy sosem ébredek fel többé. vagy egy kevés nagyon aprócska babot. mert nem tudom. és egyikük-másikuk valódi lelkesedéssel osztogatta a büntetést. mely ismét campából és vajas teából állt. az egy óra túl rövid volt ahhoz. felejthetetlen esemény.V. nincs szükségem rá. Eleinte én is. hogy bármely percben meghalhatok. Ezalatt nem beszélhettünk. hogy szundítsunk egy jót.

Most újra akarunk fejleszteni benned néhány képességet és azt az erőt. Nyomon követtük az előző inkarnációdat. mint más lá­ ma egész életében. Amikor beléptem. ha nem lenne otthonom.Ülj ide hozzám. Szünetet tartott. hogy tovább kér­ dezzek: .tudván. . de először egy igen fontos kérdést kell felten­ nem neked.Uram! . ..Meg kell beszélnünk egy csomó dolgot. mint növésben lévő férfinak: . Mingyar Dondup láma ajtaja előtt találtam magam. istenek és istennők jade-ból. mint élő megtestesülést elhelyeznek egy kolostor­ ban. és az jó volt. aztán hosszasan. ha kudarcot vallok a kolostorban. a láma lótuszülésben ült a párnáján.arra késztetett. kényelmet és gazdagságot hoz neked ebben az életben.mondta. hogy együtt dolgozzunk. és néhány éven belül apát leszel. rám nézett. nem mehetek haza sem. A helytelen ösvény nyugodt. Valami . Ha a helytelen ösvényt választod. előtte alacsony asztalon sok-sok könyv hevert. . Egyedül csak te választhatsz.Apám azt mondta. a te utad negyven évig nehéz lesz. amivel korábban rendelkeztél. Lobszang!. Az alacsony asztalká­ kon kis szobrok álltak.Már elfelejtetted? Nyomon követtük az előző inkarnációdat. ha azt választom? . ha a helyes ösvényt választod.A saját ösvény megválasztásához szabad­ nak kell lennünk . Néhány év leforgása alatt azt szeretnénk. ahová hazatérhetek? Es ki mutatja meg a helyes ösvényt. könnyű életet.válaszoltam. hogy igen. annak tekinteném.Megállt.És ki mutatja meg majd az utat? .Rám mo­ solygott és azt felelte: .Eleget ettél és ittál? Biztosítottam róla. . aranyból és zománcból.Az apát úr megengedte. ha nagyobb tudásra tennél szert. Apád ezt nem nevezné ku­ darcnak.Te kudarcnak tartanád? . .válaszolta. amit tudok. mikor annak a fiúnak a segítségével.Igen. az egyiket tanulmá­ nyozta éppen. Bár nem kopogtam. kemény és át­ ható tekintettel figyelt. Hogyan lehetne nyugal­ mam és kényelmem. . .68 HARMADIK SZEM Majdnem hat óra volt. aki felébresztett.folytatta -. Nagyon kellemes szo­ bája volt: a falakon gyönyörű falfestmények és festett selyemké­ pek. . könnyű életet. de mindez a következő életben ja­ vadra válik. hogy menjek be. de nem fogsz fejlődni. valamint egy nagy életkerék függtek. a nyugodt.ahogyan beszélt . . szólt.

A láma nagyon fontos személy volt. fiatalember. hogy fiukat befogad­ ták a rendbe.V. Az én varkocsomat Mingyar Dondup láma személye­ sen adja át a szüleimnek! Elfogadott tehát „szellemi gyermeké­ nek". a varkocsát levágták. amit láttam. hogy valaki jó vagy sem.Hamarosan egy kis operációt kell vég­ rehajtanunk a fejeden. Nevetett.kissé bánatosan hozzá­ tettem: .Átnézte a papírjait. Igen. . ritkán tudtam játszani vagy sárkányt eregetni. tet­ szett.a tanítványod szeretnék lenni.Hát igen. kinek átható. .Rá­ néztem. .Újra a papírjaiba merült és gyorsan átlapozta őket: .mondtam. Lesz majd nem egy sárkányeregetés. melyet magas homlok koronázott. kilenctől egyig. Holnap kezdjük. amit láttam.De még mindig nem szeretem a kemény munkát. sőt. a fejét kopaszra borotválták. és akkor hipnózissal fel­ gyorsítjuk a tanulásodat. de csak kevesen merik ezt bevallani . miről is fogunk beszélgetni. éles pillantású.azt hiszem . fekete szeme. hogy tisztán láss. De először ki kell gondolnunk. széles.Aztán . A láma mintha a gondolataimban olvasott volna.így értesültek róla. Előttem egy nagydarab ember ült.Lobszang.Uram .nem elég őszinték hoz­ zá. Kissé elszomorodtam.Magam leszek a vezetőd. de választani neked kell. roppant . hogy még több munka vár rám. meleg hangon. Hétéves korom ellenére. senki sem befolyásolhat a döntésben. ha a helyes ösvényt választod. sárkányrepülés is. Üzensz valamit apádnak és anyádnak? Ma találkozom velük. nehéz életem volt. sok emberrel találkoztam. miként ren­ dezzük el legjobban a tanulmányaidat. . erősen megnéztem. .Nézzük csak. nyílt arca volt. gyámfiának. . Igen. . Lobszang. mélyről jövő. és tetszett. egyikünk sem szereti a kemény mun­ kát. . Messzire jutsz majd a metafizikában és az orvosi tudományokban is. Úgy tűnt. Ha felvettek valakit a kolostorba. CSÉLA-ÉLET 69 . . eddig is keményen kellett dolgoznom. ez jó lesz kezdetnek. és a he­ lyes ösvényt járni. és azt egy növen­ dék elvitte a szülőknek . meglátjuk majd. Átadom nekik a varkocsodat! Egészen elérzékenyültem. és meg tudtam ítélni. Az istentisztelet helyett minden reggel kilencre gyere ide.

Csak ke­ vesek esetében sikerült felfedni az előző inkarnációt. akinek irigylésre méltó híre járt egész Tibetben. vá­ laszthat a létezés másik síkja és a között. valamint az időigényesség. mi dolgozunk a konyhán. majd méltóságteljesen kisétált az osztályból.Ezzel a megjegyzéssel a feldühödött tanár még egy utolsó óriási ütést mért rám. Azo­ kat. mint ahogyan nálam megvol­ tak. De aztán meggyőztem magam: hiszen ezért jöttem. amit újra kell tanul­ nom. megtölthetjük a campásedényünket. . ilyen ember mellett nem bukhatok el. hogy egy bölcsnek valamilyen küldetése van. Rám speciális kezelés várt. Gondolataim másutt jártak. szükség van ugyanis bizonyos jelekre.Ne feledd. hogy visszatér a földre. Két kemény.úgy hisszük . melyeknek feltárását sokszor szinte lehetetlenné teszik a költségek. óriási tisztelet övezte őket. Remélem. Úgy gondol­ juk. A mellettem ülő fiú megjegyezte: . Fiatalkorukban . mi is az. hogy tanuljak. hogy átélje a büntetés végrehajtásakor érzett örömét.Tökfilkó. Ilyenkor . de mikor öre­ gebbek lettek. Akkor nem tudtam még. ahol tovább tanul és segít az embereken. mégha csak egy kisfiút is kellett megfenyítenie. hogy okkult tudásomat „mesterségesen táplálják". Nagyon nehezen viseltem a tanárok szigorúságát. de meghal. félkegyelmű. . Tibetben szilárdan hiszünk a reinkarnációban. A vállamat ért ütészápor erőszakosan visszarángatott az osz­ tályterem valóságába.A konyhai munka nehéz volt. amikor bementem az osztályba. akiknél megvannak ezek a jelek. ma dél­ után rajtunk a sor. Lehet. mint a rabszolgákkal. bolond! Démonok vertek tanyát talán a koponyádban? Ez már több a soknál. hogy az eredmény mások javára váljon. miért. az ottani felügyelők úgy bántak velünk. Ezért születtem újra. Aznap reggel. én voltam a legfigyelmetlenebb. bár nem emlékeztem. és utána nem maradt időnk a pihenésre.a szigorúnál is szigorúbban bántak velük. s gon­ doskodik arról.visszatér. „élő inkarnációk"-nak nevezik. és a tanárnak bőven nyílt alkalma arra. fárasztó munkával töltött . Tud­ tam. ha valaki elér a fejlődés egy bizonyos fejlettebb szintjére. . mielőtt munkáját befejezné.70 HARMADIK SZEM okos ember. hogy teljesítse feladatát. Szerencsédre istentisztelet­ re kell menni.ahogyan velem is .

A japánok évekkel később pl. CSÉLA-ÉLET 71 óra. Miután kitisztította. Hamar felvittek egy orvoslámához. meglóbált . Még mindig őrzöm a nyo­ mát. majdnem a csípőízületnél. lent elviselhetetlen hőség volt. Szörnyű fájdalom hasított keresztül rajtam. hogy megmentse a lábamat. ráborítottam a szerzetes lábára. Alig tudtam megemel­ ni a lapátot. majd sikoltva a földre. A füstölgő tanár már várt ránk. A konyhában töltött első munkanapom majdnem az utolsó na­ pom lett. Őrjöngő üvöltéssel megra­ gadott a torkomnál fogva. Én csak egy szegény hétéves kisfiú voltam a nagyok között. hogy a tüzelőt a kemencébe tegyem. mintha az életetekről lenne szó! . de a lábam valóban súlyo­ san megégett. aztán vissza egyenesen a tanterembe. és úgy járjon a kezetek. az osztályomban rajtam kí­ vül senki sem volt tizenhét évnél fiatalabb. A bal combomon. A láma alapo­ san megnézett. Nagy zűrzavar támadt. egy fehér forradást. Ott feküdtem még a forró hamuban. semmirekellő gazfickók! -kiabálta . lejött róla a rozsda. lusta. a rács beleégette magát a húsomba.Én voltam a tizedik. miért késtünk. A kövezett folyosókon keresztül ódzkodva vonultunk a konyhák felé. hogy megmagyaráz­ hattuk volna. Mindenütt nagy halom­ ban állt a jaktrágya. A teste­ men sok helyen voltak égési sérülések.és megbotlott. Táplálja a tüzet. és vagdalkozni kezdett a pálcájával. a testem többi részét pedig beecsetelte egy . Az ajtónál egy mérges szerzetes fogadott: .V. és égő hús émelyítő szagát éreztem. és elkéstünk. Lementünk jó néhány lépcsőt. és a nagy erőlködésben.Gye­ rünk már. aki arra a fel­ adatra vállalkozott. a lángoló tüzek fénye. bele a forró hamuba. Hátrafelé re­ pültem. A kemencéből kiálló egyik rács vörösen izzó végére estem. aztán kiszedte a rozsdadarabokat a sebből.ugyancsak fü- . gyorsan kiemeltek. . . és mikor a lábamba ment. Időnként tovább ott tar­ tottak a konyhában. ezzel fűtötték a kemencéket. Előt­ tünk vöröslő fény. A vas rozsdás volt. anélkül. Mindenhonnan rohantak a szerzetesek. amely nem egyszer ma is gondot okoz nekem. csak a csont állította meg.Fogjátok azo­ kat a vaslapátokat.ordította az ügyeletes szerzetes.Az első tíz jöjjön ide és rakjon a tűzre. szorosan betekerte egy gyógyfüvekkel meghintett kö­ téssel. e sebhely alapján azonosítot­ tak.

Aztán bejött egy öregember. Szép dolog . a lámához. mikor a hő­ mérséklet mínusz nyolc fok alá esik. hogy a legcsekélyebb beleszólásuk lenne a dologba. segéd­ munkások és szemetesek. és gyakran azért voltak szigorúak s igazságtalanok velünk szemben. Azt is elhatároz­ tam. Cséla volt a fiútanuló. Úgy tűnik talán. hogy sosem fogok tudni újra járni. a láma hivatásos tiszt. hogy „szerzetes"? Mi mindenkit így hívunk. Legtöbbjüknek nem volt könnyű élete. és imádsá­ gokat mormolt a fejem felett. Esetleg úgy dönt valaki.gondoltam magamban -.) így érkezünk a leggyakrabban rosszul hasz­ nált fogalomhoz. A trapa állt legközelebb ahhoz. mely a fájdalmakat enyhítette. mint katona. aki férfi és kolostori szolgálatban áll. leült mellém a földre. hiszen 3600-6000 méter magasságban az élet nehéz. Nem vallási meggyőződés vezeti. Nem kell szükségképpen vallásos személynek lennie. A lá­ bam egyre csak lüktetett s biztos voltam benne. Eszembe ju­ tott egy korábban látott kép.72 HARMADIK SZEM vekből készült . hogy a szerzetesek szörnyű emberek voltak. mert személyesen megtapasztaltam. egyáltalán nem olyanok. mert ezek az emberek egyszerűen csak érzelmekre és gondolatokra vágytak. Mikor a kezelés befejeződött. hogy . mint amilyennek az ember hinné. a novicius vagy a növendék. hanem a saját kényelme. A „szerzetes" kifejezést a „férfi" szinonimájaként használták. és biztos tetőt akar a feje fölé. Tibetben szinte bárkiből lehet szerzetes. mikor a tűzdémonok megkínoznak valakit. hogy elege van a birkaterelésből. akik a házimunkát végzik. Gyak­ ran „szerzetesnek küldenek" fiúkat.folyadékkal. a papság tagjait másként nevezték. ahogyan olyan sokan írnak és beszélnek nyugaton. Úgy volt. hogy az épségemért imádkozik a baleset után. mi guruknak mondjuk őket. milyen is. a kolostorokban több tiszt volt. (A lámakolostorokban a trapák vannak a legtöbben. (Abból ítélve. amelyen a démon ugyanazon a helyen döfködi szerencsétlen áldozatát. vannak építők. Ha a trapák nem hivatásos katonák. aki egy kis szobába vitt és lefektetett a párnaágy­ ra. A világ más tájain „szolgának" vagy ha­ sonlónak neveznék őket. hogy jó életet élek majd. ahol én is megégtem. a láma behívta az egyik szerzetest. amit az átlagem­ ber a szerzetes fogalma alatt ért. anélkül.) A lámák mesterek. De mit is jelent az. A lámakolostorokban vannak „szerzetesek".

de sosem kegyetlenek. vi­ gyázva arra. ez attól függött. aki megbetege­ dett.tet­ te hozzá. tiszteletre méltó orvosláma . Azok. Néhány kivételes esetben a láma magasabb státusszal rendel­ kezett. Ezek a csoportok szigorúak és könyörtelenek voltak. Az egyik lehajolt és felszedett egy jakszőr kötelet. akár csak a házimunkások. tedd bele a lábadat és leengedlek. Nem mindegyikük foglalkozott kolos­ tori ügyekkel. sem tűntek kellemesnek. Éppen távozni készültem a kolostorból. A lámák után jöttek az apátok. sokan általánosabb adminisztratív teendőkkel voltak elfoglalva vagy azzal. mit csinál. és mindenkor igazsá­ gosak. A „szerzetesekre" további példa a „rendőrszerzetesek". A kolostornak volt egy börtöne. a templomi szertartásokkal nem foglalkoztak. Nem valami kellemes hely. Kezelnem kellett az egyik rabot. a tetejüket pedig körülbelül három méter széles­ ségben kőrácsozat fedte: egy-egy rács combvastagságú lehetett. . uram . csak annyiban. .V. Nagyon szigorú vizsgákat kellett letenniük. Négy rendőrszerzetes megragadta a középsőt és nagy nehezen ol­ dalra húzta. majd kezembe nyomott egy lobogó fáklyát. Rosszkedvem gyászosra fordult. közben tartani a fáklyát. A rendőrszerzetesek. tizennégy éves korukban apátok lehettek. kocka alakú kö­ vekből épültek. kör alakú fal. Kapaszkodnom kellett a kötélbe.mondta az ember. hogy ne gyulladjak meg. hogy egyik lámakolostorból a másikba utaz­ tak. Kint a hátsó udvarban volt jó néhány körülbelül kilenc­ ven centiméter magas. Egyetlen céljuk a rend fenntartása volt. hogy szent legyen csak azért.én is annak bizonyultam -. mert segédkertésze rosszul viselkedik. hogy jelenlétükkel biztosították a rendet. akik „élő megtestesülések" voltak. lépj ide. . Ezek erős. a végén gyatra kis hurokkal.Valamivel világítania kell. mint az apát. én pedig az 6 cséla-ja. mert egy püspök­ nél dolgozik.Vonakodva bár. gyakran kegyetlenkedtek. de akiket tömlöcbe vetettek. És a segédkertésztől sem lehet elvárni. CSÉLA-ÉLET 73 Mingyar Dondup láma lesz az én gurum.Nos. Ám az ember nem ítélheti el a püspököt csak azért.erre bízzam az életemet? . de ez eredményeiken múlt. illetve ne égessem át a vé- . mely vajjal átitatott vastag fonalból készült. de eleget tettem a kérésének. Szomorúan néztem . amikor a börtöncellá­ ba hívtak. Egyetlen élmé­ nyem van róla.

de kínomban visszaestem. ma pihenhetsz! Mereven elfordítottam a fejemet és meglepődve láttam. az istentiszteletre akartam menni. Elég volt egy pillantás: nem vette kö­ rül aura. Lobszang. Az idő vonszolódott. mintha csak fel akarna robbanni. az­ tán éjszaka megölt egy szerzetest. mígnem nem tudtam semmiről. de még több ismeretlen. néhány ismerős volt. A fáklya világánál gonosz képű gazembert láttam. amely a léte­ zés síkjai között vándorol. azt mondta: . hogy elszedje kevés kis vagyo­ nát. A lábam még erősebben lük­ tetett. . szánakozó hangot hallottam. mintha a bőrömet leégették volna a testemről. Észrevette. Hason feküdtem. De leereszkedtem nyolc-tíz méter mélyre a víztől csillogó falak kö­ zött. ez túl sok. és ő mellet­ tem ül.Finom ujjai­ val végigsimította a gerincemet. a kolostorból mindenhonnan hangokat hallottam. Elmondtam egy imát a lelkéért. és mikor magamhoz tértem. úgy éreztem. hogy elaludtam. Aludj csak! . Te még nem emlékszel erre. de a testem elölről is meg­ égett a forró hamuban. Sápadt napfény sütött a szemembe. hogy csodálkozom és elmosolyodott: .valaki mellém ült. Az utolsó in- . ha egyikőjük beteg? . Kedves. és szól­ tam.De te híres láma vagy.Kissé erőtlenül vála­ szoltam: . Halk susogás . az első gondolatom az volt. és megtudtam. és lázálmomban úgy kép­ zeltem.74 HARMADIK SZEM kony kis hurkot. A fájdalom heves rohamokban sö­ pört végig a testemen. most már a testfeldarabolók következtek. én meg csak egy kisfiú. a lyukat lángoló fáklyával tömték be. hogy két barát együtt legyen. Mingyar Dondup láma hangja volt. vándorló koldusként élelmet és menedéket kért a kolostorban. Aztán újra és újra.Mi ez a nagy csodálkozás? Nem úgy van rendjén. le a mocskos kőre. így élet sem. hogy valaki belém rúgott.Kis barátom. Hunyorogtam. az előző életeink során hosszú utat tettünk meg együtt. amely olyan bizonytalanul tartotta a súlyomat. lezártam vad bámuló szemét. én azonban igen. Megszökött. Megkérdeztem.Lobszang. de elfogták és visszahozták bűntette színhelyére. A lábam! Maradj nyug­ ton. hogy a láma szobájában vagyok. Megpróbáltam felugrani. húzzanak fel. mi volt a bűne. aki a falnál kuporgott. Ám ne kalandozzunk el a konyhai eseményektől! A hűsítő ecsetelés hatása múlóban volt. Befejeztem a munkát.

Balra a Potála. Itt lakott a legfőbb tibeti jövendőmondó is. hogy vele tanuljak. Voltak ma- . Fi­ nom. Már akkor nyilvánvaló volt számomra. a levegőben. a közelebbi fjflgyoldalakat aranytetejű lámakolostorok pettyezték. melyből templomok és iskolák kandidáltak ki­ felé. Túl az ablak alatti alacsonyabb tetőkön. melynek partjait a zöldnél is zöldebb fű szegélyezte. Megmentjük a lábad. Világos volt. De most pihenned kell. Tekintsen le az életek hosszú ösvényére. Furcsa volt. mint amennyit én magam. hogy rengeteg mindent tud ró­ lam. Örömmel vártam. hogy nem a földön fekszem. aki nagyon fontos személy volt. életében egyetlen nagy feladattal: össze kellett kap­ csolnia az anyagi és a szellemi világot. a buddhista Szent Iratokban megfogalmazott parancsokra gondoltam: „A lágylelkű ember mindig boldogul.V. CSÉLA-ÉLET 75 karnációban nagyon közel voltunk egymáshoz. valóban jó ember. Az ágy-pár­ nákat az asztalra rakták. Legyen a hatalmas ember nagylelkű az esdeklőkkel. Mellettünk nem messze egy aprócska erdő. messze többet. távolabbi kolostorok növendékei. holnap herceg lesz belőle. Mert a gazdagság forog. Sok látnivaló tárult elém. hogy kinézzek az ablakon. Feltűnt egy kis csoport fehérbe öltözött fiú. akit képességeim legvégső ha­ táráig követni fogok. hogy a láma. mely gondjaira bízott. míg a fösvény nem talál vigasztalót. . és a herceg is koldussá vál­ hat". mint a kocsikerék. olyasvalaki. és eltökéltem. hogy visszanyerd az erődet. a Kji. az u ^ r b a n kü­ lönböző rangú szerzetesek jöttek-mentek. roppant méreteivel maga is kis hegyet formázott. a csúcsokat csillogó hósapkák koronázták. Alattunk.ezt tisztán éreztem és áldottam a sorsot. a távolságtól törpényire zsugorodott kis házak! Lent a völgyben kanyargó folyó. Elfordítottam a fejem. aki a veze­ tőm. pasztel árnyalatú. Gyerekes fantáziámban faágon gubbasztó madárhoz hasonlítottam magam. egyszer az egyikhez jön. a messzeségben Lhásza terpeszkedett a napsütésben. hanem úgy egy méter magasságban.Az élet kerekére. Néhányan sötétbarna köpenyt viseltek. hogy nem akad majd jobb tanuló nálam. Nagyon erős vonzerő volt köztünk . ők voltak a munkások. A távolban bíborszín* hegyek. hogy kilássak. Aki ma koldus. ne aggódj. aztán a másikhoz.

hogy a főtisztvise­ lők közé tartoznak. Ülni képtelen voltam. készítettek nekem egy mankót. vérvörös meg bíbor ruhában. Nem tudtam részt venni a szertartásokon és az osztályba se jártam. A világiak színes lovakon. ez utób­ biak gyakran aranyszín stólát viseltek jelezvén. amit korábban. Teljesen begyulladt és váladékozott a bentmaradt rozsdadaraboktól. és azt mondta: . A lábam merev volt és borzalmasan fájt. . hogy újra tudjak mozogni.76 HARMADIK SZEM gasabb rangú szerzetesek is. a papok csak fehér paripákon lovagoltak. és akár egy sebzett madár.emlékszel az előző inkarnációdból. Sokan lovakon vagy pónikon ültek. önkénte­ lenül . mint a lábam. Meg volt elégedve azzal. rövid néhány évem alatt meg­ tanultam. Jobban foglalkoztatott a gyógyu­ lás és az. Mindez kiragadott a közvetlen jelenből.De sok mindenre tudattalanul. keljek fel és mozogjak egy ki­ csit. így majdnem egész idő alatt vezetőm. a jobb oldalamon vagy a hasamon feküdtem. Mingyar Dondup láma foglalkozott velem. Mivel nem tudtam segítség nélkül menni. A testem a forró hamutól még mindig sok helyütt felégett és hólyagos volt. ezzel ugrabugráltam. Három nap múlva azt ajánlották. de az egész együttvé­ ve sem kínzott annyira.

mert többet akartam mozogni. de a lábsérülésem határozottan megakadályozott ebben. elöregedett gerenda tartotta. Ha már megindult. mi a folyosón át bevonultunk egy kis szobába. A pörkölt árpát beöntötték az edénybe. Ehhez egy érdes felületű. Belső felületén barázdák és vájatok voltak. a szerzetesek és a fiúk pedig nekifeszültek a küllők­ nek. A tibetiek keresztbe tett lábbal ülnek. hogy megforgassák a soktonnás követ. Az árpát kiszórták a gő­ zölgő kó'padlóra . nem volt olyan rossz. a tetején kb. Beleegyeztek. mindannyian körbe-körbe jártuk és énekel77 . ahol megégettem magam . Az edénybe ugyancsak töl­ csér alakú nagy követ illesztettek lazán. hogy hadd él­ jek a szokott módon. ott a már megpörkölt árpát kellett megőrölni.egyenletesen szétterítették. ahogy tudok. hogy úgy üljek. ebből kisebb gerendák áll­ tak kifelé. de lagalább javult valamennyit. A visszatérésem elsó' délutánján újra a konyhai munka volt so­ ron. hogy egy palatáblára felírjam a zsákok szá­ mát. A lábam még min­ dig fájt. hogy az árpaszemek ne hulljanak le.Eltelt két hét és sokkal jobban éreztem magam. Megkértem. amelyekben a pörkölendő' árpa volt. majd az ajtókat becsukták. két és fél méter átmérőjű tölcsér alakú kőedényt használtunk. vagy hogy hason feküdjek.alatta tátongott a kemence. vagy aho­ gyan mi nevezzük. lótuszülésben. amely keresztülfúródott rajta. mint abroncs nélküli küllők. Amíg egy adag pörkölődött. Az volt a dolgom. és engedélyt kaptam arra.

A teát állandóan forrón tar­ tották. Úgy tartjuk. A jaktrágyát. A munka legrosszabb része a tűz etetése volt. hogy ne legyen túl sok megkülönbözte­ tés. mert pórusaikba beleivódik a korom. mint az ében. Mikor a víz újra forrni kez­ dett. Majdnerfi kimeríthetetlenek a kész­ letek belőle. ismerd meg. A kony­ hák egy3 |á£ik részébe mentünk. az. Minden étke­ zéskor örflfttünkJjelőle egy keveset a campás tálba. Következő nap a teakészítésnél kellett segédkeznünk. Az apróbb darabokat behajították a forró vízbe. min­ denkinek segíteni kellett. a forró kövön szétszórták és újból megpörkölték. Ez volt a campa alapja. hogy az ember fennmaradjon. amelyet fa helyett tüzelőnek használ­ tunk. Aztán vajas teát keveigLik hozzá. hogy meg ne álljon. és a campával együtt elég volt ahhoz. Ahogy a őrölt szemek kihullottak az edény aljáról. akit nem is­ merünk: dolgozz vele. és az egészet órákon át főzték. most forrt és gőzöl­ gött. több lapát tisztított vajat tettek hozzá. vigyázni kellett. beszélgess vele. és az ujjunkkal addig kavargattuk. úgy csillogott. újabb és újabb frissen pörkölt árpát töltöttek a tar­ tályba.78 HARMADIK SZEM tünk. hogy megmozduljon. fokozatosan megfeketedik. egy szerzetes megsózta. ahol egy hat-hét hektoliteres fémüst álÍTlomokkal tisztították. ha meg már mozgott. míg tésztasűrűségtpiem lett. A keverék nagyon tápláló. mint új korában. Valamikor korábban félig megtöltötték vízzel. Aztán az őrleményt elvitték. idehozzuk. Aztán. bűzös. pontosabban a megtört­ megpörkölt árpát. tábla formára szárították. hogy elmenjünk a teatéglákért. hogy egyetlen ellenségünk van. amit egy kis bőrtasakba tettünk. a másikat addig előkészítették és megtöltötték vízzel. Itt senki sem szidott meg az éneklésemért! Szörnyű nehéz volt beindítani azt az átkozott követ. mert nem volt elég munkás. Minden fiú egy hétre való campánakvalót hordott magánál. és mivel egyszerre egy üstöt használtak. "akkor megettük. Ami a közelébe kerül. fanyar füstöt áraszt. és a környékén dolgozók arca megfeketedik. egy másik nagy adag szódát rakott bele. Amikor rárakják a tűzre. és nem lesz . a fa olyan lesz. majd felaprítsuk őket. hanem azért. A hét-nyolc kilós téglákat Kínából és Indiá­ ból a hegyi hágókon keresztül szállították Lhászába. Az volt a dolgunk. Nem azért kellett segítenünk a fizikai munkában.

amit gondol. vagy a falitáblára írt. hát. a többi gyógynövényeket ábrázolt. Ami­ kor a tanár előadott. és ha a bírálat jogos. hogy végül is van valami szavuk. a hőmérséklet mínusz 4 fokról plusz 15 fokra változik. ahova ért. mert az orvosi munkához nélkülözhetetlen. az egyik testrész épp úgy megfelelt. mögöttünk sétált. és nagyon figyelmesnek és szorgosnak kellett lennünk egész idő alatt. Belém sok asztrológiai ismeretet vertek. előttünk állt. amikor a ha­ talmasok félreteszik a hatalmat. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 79 ellenség többé. kit fi­ gyel! Jókora pálca volt nála. mint a másik. kar. Rengeteg matematikát tanultunk. de már csak akkor. Az alacsonyabb ran­ gúak kezében ez az igazság egyik eszköze a hatalmasokkal szem­ ben. abban a reményben. megmondják neki. Néhány szerzetestől eltekintve nemigen ismerték ezt a vidéket. Néha három hónapig is eltartottak. hogy a megfelelő fajtát szedjük le. és nekünk valamennyit fel kellett is­ mernünk. Ha az ember 20-25 méterrel arrébb megy. Páratlan élmény. vagy a hagyományosabb testrészek. Jobb az asztrológiai je­ gyek alapján kezelni valakit. mert ez a tárgy fontos volt az asztrológiához. nem talált" sorsjáték. De amikor dolgoztunk az órán. mert változatosságot hoz­ tak a szigorú kolostori életbe. Az asztrológia „talált. A falon nagy táblák lógtak. tudo­ mányos elvekre alapul. és bárki elmondhatja. de a jégtaka­ rókat forró vizű forrásoktól táplált zöld völgyek tarkítják. mert nem tudtuk. Sorokban ültünk a földön. Nagyon sok tanulnivaló volt. mint vaktában felírni egy gyógyszert. a világon talán sehol sincs hozzá hasonló. oda ütött. A rendszer jól működik. hogy ha más máson is segített. ahol jég borít mindent. egy részük a csillagjós­ lással foglalkozott. . Ez utóbbia­ kat minden héten cserélték. Ilyenkor a felföldekre vezettek bennünket. hogy füveket gyűjtsünk és gyógyszert készítsünk belőlük. és nagyon kedveltük őket. nem tehet semmit a neki alárendelt ember ellen. ritkán élnek vissza vele. érzik. és megbízhattak bennünk. Váll. Később kirándulásokra vittek minket.VI. amikor alaposan ismertük a növényeket. talán megint használni fog. mit se számított. Tibetben minden évben van egy nap. Ha az apát durván viselkedett az év során. és nem habozott. a tengerszint felett hét­ nyolcezer méter magasságba. A „növénygyűjtő expedíciók" ősszel voltak.

s bár sokat morog­ tunk magunkban. hogy ha betartjuk a törvé­ nyeket. Az első év külö­ nösen nehéz volt. csakporiak voltunk az egyetlenek. A vezetőink bölcsen úgy döntöttek. még többet morgolódtunk volna. Az első évben nem volt részünk szinte semmi kikapcsoló- . Figyelj a barátokra és a rokonokra! 9. hogy enyhébb körül­ ményeket találjanak. A törvények a következők voltak: 1. A legjobban hasznosítsd az ételt és a vagyont! 10. és mi a többiek szintjére kerülünk. ha a napirend megváltozik. Kolostorunk ismert volt a szigorú és kérlelhetetlen képzésről. Kövesd a jók példáját! 11. mielőtt még veszélybe sodorhatnák a többie­ ket.. Úgy tekintettünk rájuk. mint bukottakra. akik egy idő után elmentek. a szerzetesek sötétedéskor lefeküdtek és hajnalig aludtak. nem lesz viszály vagy békétlenség. Becsüld az erényeseket! 5. Beszéded és tetteid szelídek legyenek. Ne légy féltékeny és irigy! 14. akik odamentünk. Sok kolostorban nem volt éjjeli szertar­ tás. Gyakorold a vallási szertartásokat és tanulj! 3. amikor fü­ veket gyűjtöttünk. Puhánynak és gyengének tűntek a szemünkben.80 HARMADIK SZEM A vallásoktatás nagyon intenzíven folyt: minden reggel fel- mondtuk a Törvényeket és a Középút összetevőit. ma­ gunkra meg mint az elitre. Segítsd az országot! 7. hogy kiselejtezik az alkalmatlanokat. Mutass háladatosságot és viszonozd a kedvességet! 12. Elég sok szerzetes érke­ zett máshonnan. Tiszteld az öregebbeket és az előkelő származásúakat! 6. Viseld a szenvedést és a nyomorúságot türelemmel és alá­ zattal! Állandóan azt mondogatták nekünk. ne bánts senkit! 16. Tarts mértéket mindenben! 13. Tiszteld a szülőket! 4. Légy becsületes és őszinte mindenben! 8. csak a legerőseb­ bek élték túl a jéggéfagyott felföldeken tett utazásokat.. Ne botránkoztass meg senkit! 15. Bízzál az ország és a lámakolostor vezetőiben! 2. Megrostálták a növendékeket. és mi.

Azt mondták. ha egyáltalán nem válaszolunk. komoly verés. job­ ban tettük. és ne a könnyű utat válasszuk. hogyan lehet használni és keverni őket. Gyakran Szent Könyvek obskúrus oldalaira vonatkoz­ tak. vagy játékban. laza papírlapokat két faborító tartotta össze. szórakozásban. hogy ne jöhessünk rá. és kihúzni a szükséges tényt a hozzá kapcsolódó más tényekkel együtt. A feledékenység meg­ bocsáthatatlan bűnnek számított. és azt a feladatot kaptuk. . a kötés nélküli. a rengeteg gyógynövény neve és pon­ tos leírása mellett azt is ismerni kellett. ahol állunk. ahogyan memorizálni tanítottak ben­ nünket.belépni egy szobába. hogy képzeljük el. a jó memória igen felbecsülhetetlen érték. amely jól lát­ ható és könnyen elolvasható onnan. Kérdésekkel bombáztak. amint kinyitjuk a megfelelő fiókot.Na fiam. min­ den tényt osztályozni kell. Nyisd ki a fiókot. A memóriatréning mód­ szereit évszázadokon keresztül fejlesztették ki. aki orvosszerzetesnek tanult. mi van benne? Ha nem tudtunk tíz másodpercen belül válaszolni. Kis gyakorlattal bámulatra méltóan könnyű volt .VI. Na­ gyon tisztán magunk elé kellett vetíteni a „tényt" és a „fiók" pontos helyét. A kérdéseknek nem sok közük volt egymás­ hoz. hogy belénk sulykolják a jó em­ lékezőtehetség iránti igényt. a Kangyúr hetedik kötetének ti­ zennyolcadik oldaláról az ötödik sort kérem. ha hibát. A legtöbb tibetinek jó emlékezőtehetsége van. Mindegyik fiókon tisztán kivehető címke van. bármilyen apró hibát vétettünk. A könyveket nem hordhattuk magunkkal.képzelet­ ben . hogy száz meg száz fiókkal körberakott szobában va­ gyunk. mert a büntetés még rosszabb volt. és Szent Könyvek egészét kellett felmondanunk. Mégis. Későbbi éle­ tem során úgy találtam. mire irányulnak. majd hirtelen a gyógyfüvekre váltottak. Ma is hálás vagyok azért. A gondolkodásra nagyon rövid időt kaptunk. jó módszer ez. A ta­ nár például azt mondta: . Sokat kellett tudnunk az asztrológiáról. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 81 dásban. és beletesszük a tényt. csak azért hogy ellenőrizzenek. mert rendszerint kilencven centiméter szé­ lesek és körülbelül negyven centiméter hosszúak voltak. de annak. kinyitni a megfelelő fiókot. Munkával és tanulással telt minden ébren töltött pillanat. és valóban fejleszti a memóriát. Például azt kellett képzelnünk. Tanáraink mindent megtettek. nagyon szigorú büntetés járt érte.

A többiek nehézkesen lépdeltek. Ha egy helyben akartunk állni. és így megtakarítottuk a hosszú kitérőt a legközelebbi gázlóig. Mint mondtam már. mire a „lovas" megingott vagy leesett. Ez sajátos szabály volt Csakporiban. A lo­ vaglásban nem voltam olyan ügyes. ki­ hulltak a rostán. Emlékszem. miközben vadul kiáltoztunk. Az első év­ ben nem játszhattunk semmilyen játékot. kétméteres gólyalábon baktat­ tam egyszer. nem jöhettek vissza. A sportokat és a gyakorlatokat úgy tervezték. Csatákat harcoltunk végig gólyalábon. harminc méter távolságra egymástól. A víz már a partnál is mély volt. ha egyszer kiszabadul­ tunk. neki" elszaladtam volna. de mikor a saját erőmre kellett támaszkodnom. A gyengék. hogy a ta­ náraink attól féltek. hogy kell játszani. Az első év után megszoktuk a szigorú szabályokat. mikor átkeltünk a folyó­ kon. általában tízfőnyi csa­ patban felsorakoztunk kb. Olyan bo­ tokkal kezdtük. illetve akik nem bírták a feszültséget.rendszerint háromméteres . és valami gyakorlati hasznunk is származzon belőlük további életünkben. Ezek után a nehéz hónapok után úgy éreztük. Az udvaron páváskodtunk. aztán egy bizonyos jelre megkezdtük a támadást. A gólya­ lábcsatában ez előnyt jelentett számomra. meglöktem a másikat. ha lett volna ho­ vá. s hirtelen folyó került az utamba: át akartam hát men­ ni rajta. meghúztam az egyik gólyalábat. hogy elriasszuk az ég démonait. egész idő alatt dolgoztat­ tak minket. bekukucskálunk az ablakokon. Akik kimentek. Kel­ lő gyakorlat után még hosszabb . mintha csak helyben jár­ nánk. így meg tudtuk tartani az egyensúlyunkat helyváltoztatás nélkül. nem kockáztattuk. „uccu. jól elboldogultam. közéjük ugrottam. mert olyan kemény fegyelemben éltünk. sosem térünk vissza. Ha éberen figyeltünk. Akkor is a gólyalábakat használtuk. Az egyensúlyo­ záshoz nem használtunk semmit. hogy leesünk. Óvatosan átgázoltunk.82 HARMADIK SZEM Az első tizenkét hónapban nem engedtek ki bennünket az ud­ varra. amelyek testmagassággal emelnek a föld felé. azt sem tudjuk már. egyik lábunkról a másikra billegtünk. Két. faragatlan fickókként viselkedtünk. most szentelhettem rá egy kevés időt. sokkal nagyobb és idősebb fiúkkal jártam egy osztályba. hogy megedződjünk. Bevallom. egyáltalán nem találtam . Még mindig szerettem gólyalábon járni.gó­ lyalábat használtunk.

aki majdnem átesett a saját árnyékán is. Megismételte néhányszor a mutatványt anélkül. Akkor rohanó lépteket hallottam. Az udvaron játszottunk például: a játék izgalmában megfeledkeztünk a szélről és kiléptünk a falak nyúj­ totta szélárnyékból. hogy az asztrológusok számítása szerint a szü- . Ez­ után mindig megbizonyosodtam arról. és én gyorsan földet értem. hogy a „lépcsők" jól legyenek rögzítve. és a fenyegetés. komoly veszélyt jelent ebben a sportban.VI. A térdemig ért. felugrott és fordult egy teljes kört. azt gondolta: Aha. feljött majdnem a dereka­ mig. Velük előfordult időnként. A dzsúdóban meg­ tanultuk. Egy szélroham felkapta a köpenyünket. Persze volt néhány esetlen fiú. Rettenetesen csúnyán beszélt. levette lábát a támasztóról. Hirtelen csobbanás. aztán le. Mivel látta. ez itt egy sekély szakasz. a kisfiúra. aki a következőt tudta megcsinálni: sétálgatott egy kicsit. aki átszeli a folyót. de nem törődtünk ezekkel az apróságokkal. hogy az ember ne sértse meg ma­ gát. hogy eltörték a karjukat vagy a lábukat. hogy talán soha életemben nem voltam még ilyen gyors a gólyalábakon. Röviddel a nyolcadik születésnapom előtt Mingyar Dondup lá­ mától megtudtam. De ritkán sérültünk meg komolyan. hogy elvétett volna egy lépést vagy kijött volna a ritmusból. összegabalyodtak a kezek. hogy mit fog csinálni velem. va­ lósággal megfagyasztotta a vért az ereimben. hogyan kell esni úgy. arra gondoltam. majd teljesen eltűnt. Volt közöttünk viszont egy fiú. s máris felborultunk. és mikor én is kiértem. Megkapaszkodott a bot végében. a lábak meg a gó­ lyalábak. de mikor először próbáltam. amely majdnem mindig fúj Tibetben. majd ahogy beljebb mentem a közepére. egyenesen a feje fölé. a férfi megmarkolta a partot és kihúzta magát a folyóból. Egy férfi futott az ösvé­ nyen. Siettem a távoli part­ szakasz felé. aztán bukfen­ cet vetett a két gólyaláb között. Én ugrálni tudtam a gólyalábon. Azután nagy fröccsenés. A szél. és merő pillantást vetett rám. szépen beletalálva a támasztékba. Voltak rajtunk horzsolások vagy lejött a bőr a térdünkről. Fel­ ment a lába. hatal­ masat estem: a támaszték eltört. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 83 sekély részt. Leültem és beereszkedtem a vízbe. a feje kibukott a víz fölé. hogy a víz nem éri el a derekamat. mert sosem tanulta meg az esést.

amilyenek. ugyanolyan mint a villám. Lefekszik pihenni. vagy el­ hagyja ezt az életet. Mikor a szellem visszatér a testbe. a harmadik szem megnyitása után olyannak fogom látni az embereket.mindenki megtanítható rá. a szellem kiszáll a testből és ellebeg. amikor az ember alszik. Ilyen az emberi aura is. A szellemet a halál pillanatá­ ig „ezüst szál" köti össze a fizikai testtel. és az álom éber állapotban teljességgel lehetetlennek tűnhet. Hitünk szerint az ember azért van gyenge fizi­ kai testében. hogy tanuljon és fejlődjön. melyeket az alvás szellemi síkján élünk át. A napko­ rongról többmillió kilométerre lövellnek a lángok. Nem zaklatott fel. Még mindig ott van. azok. A hitetlenség nem tünteti el. akik gúnyolódnak az ilyen dolgokon. A harmadik szem megnyitásával képessé váltam többek között ennek az aurának a meglátására. Számunkra a test egy héj csupán. Az alvás alatt visszatér a létezés egy más síkjára. Ám később részletesebben is leírom az ezzel kapcsolatos élményeimet. tudtam. elgondol­ kozhatnának ezen és gondolhatnának a nap udvarára is. amely akkor veszi át az irányítást. Nyugaton a tudósok mérni tudják az agy elektromos hullámait. Az átlagember nem látja a napudvart. Úgy hisszük. de teljes napfogyatkozáskor mindenki megnézheti. Az álmok olyan élmé­ nyek. az ébredés döbbenete eltorzítja az álomemléket. Valójában nem számít. hogy ez az erő elektromos. A magasabb Én. hacsak nincs az ember kiképezve. akit érdekel. hogy megfelelő feltételek kö­ zött lássa. és tökéletesen megbíztam benne. és amikor jön az álom.84 HARMADIK SZEM letésnapomat követő nap megfelelő időpont lenne a „harmadik szem megnyitására". hogy mesterem is ott lesz. Mint ahogyan korábban többször elmondta nekem. . a Legfelsőbb Tudat működteti. hogy az emberek hisznek benne vagy sem. A testet körülvevő aura csupán az emberben égő életerő tükrö­ ződése .

és a hegye helyett az U élén kis fogak voltak. Óvatosan leszedték a borogatást. ahol kereskedőket láttam. Este újból bejöttek hozzám. egyikőjük Mingyar Dondup láma volt. ahogy akarod a napot. . és a szobába belépett három magas rangú láma.Ez elég fájdalmas lesz Lobszang.Nagyon kelle­ mes volt heverészni és lustálkodni a napsütésben. Mingyar Dondup láma megfogta a kezemet és így szólt: . A második láma kinyitott egy dobozt. bárcsak szerezhetnék egy bőrcsónakot és azzal sodródhatnék a folyón. de csak 85 . Az egyik erőteljes láma leült mögém. Kora reggel Mingyar Dondup láma azt mondta: . és ezen a napon szabad voltam. sem órák­ ra. fejemet a térde közé fogta. A láma néhány percig nézte az eszközt. Puha bőrcsizmák a kinti kövezeten.Eljött a születésnapom. sem istentiszteletre nem kellett mennem. hanem U alakú volt. Túl gyorsan telt el a nap! Ahogy meghalt a nappal. csak nem kör. Ekkor bemen­ tem abba a kis szobába. Nem sokkal alattam a Potalát láttam csillogó tetőivel. a Kjicsu révnél. azaz Ékszer park tavainak kéklő vize. Azt kívántam. a homlokomat tisztára és szárazra törölték. ahol várakoznom kellett. Gyógyfüves borogatást tettek a homlokomra és szorosan a fejemre kötözték.Töltsd. hogy sterilizálja. és elővett belőle egy fényes fémeszközt. Lyukfúróra emlékeztetett. megszületett az este. szürkületkor majd jövünk érted. le­ beghetnék délre. Mögöttem a Norbu Linga. szóra­ kozzál Lobszang. aztán áthúzta egy mécses lángján.

melyet előzőleg tűzzel és gyógynövényekkel acélkemény­ ségűre edzettek.86 HARMADIK SZEM úgy lehet csinálni. de nem tudtam. Bízott bennem. A lá­ ma. A láma erősebben nyomta. Egy percre az volt az érzésem. Hirtelen szúrós. aki biztosan tartotta a nyelet. inkább meghaltam volna. majd meg­ kérdezte: . épp most ment le a nap. így hát nem mozdultam. elhalt. majd becsúsztatta úgy. és úgy éreztem. próbálj mozdulatlan maradni. Nem tart nagyon sokáig. mint a tűz. s az eszköz átha­ tolt a csonton. mintsem hogy megmoccan­ jak vagy feljajduljak. csiklandós érzetem támadt az orrnyer­ gemnél. A homlokom közepére nyomta az eszközt. Aztán. Hirtelen „reccs". ki­ csit rezegtette az eszközt. és ugyanabban a pillanatban megállt az éber opera­ tőr kezében. hogy a fogazat átfúródjon a homlokcson­ ton. az helyénvaló. nincs mást tenni. nagyon tiszta fale­ mezkét. miközben Mingyar Don­ dup láma odaadott neki egy nagyon kemény. ha teljesen tudatodnál vagy. Hirtelen va­ kító fény támadt és Mingyar Dondup láma azonmód azt mondta: Állj! . aki operált. mint nyugton maradni. mikor a vége megakadt a csontnál. hogy pont belement a fejemen lévő lyukba. mintha én lök­ nék egy rugalmas fátyolt vagy engem löknének neki. A láma.Minden rendben? Kezdjük. akinél az eszköz volt. én meg benne. az operatőr végtelen elővigyázatossággal tovább és tovább csúsztatta a lemezkét. égetett. és körbeforgatta a nye­ lét. Mingyar Dondup láma figyelt. Mintha megállt volna az idő! Nem éreztem különös fájdalmat. Láttam.Nos. és helyette színspirálokat és fehé- . csak nyomást és tompa fájdalmat éreztem. és azt gondoltam magamban: . ránézett a többiekre. arrább ment egy kicsit.Egy percre a fájdalom felfokozódott. ne mocorogj. Erősen figyelt. bevégzik veled így vagy úgy. amennyire csak tudsz. ahogy az eszköz áthatolt a bőrön és a húson. Ezután enyhülni kezdett. mikor ez utóbbi intett a fejével. A fájdalom egyáltalán nem volt erős. hogy különféle eszközöket és gyógyfüves olda­ tokat rakodnak ki. a szája sarkában a feszültségtől kis ránc húzódott. Aztán ez is elmúlt. amit mond vagy tesz. Lobszang fiam. csak egy tompa ütést. tudtam. Megszűnt és én finom illatokat éreztem. minek az illatát. A falemezt az U két szára közé illesztette. hogy Mingyar Dondup lá­ ma is elém állhasson. hogy valaki tüskékkel szurkál.

és bejött a három láma. a kis szobában kellett maradnom. tudtam. hogy kivegye a falemezkét a fejemből. amit éltek és hogy a legtöbb ember valóban nagyon különbözően fest. még mindig őrzöm. . Lobszang. mégpedig a tiszta élettől. Ettől fogva olyannak látod majd az embe­ reket. A HARMADIK SZEM MEGNYITÁSA 87 ren izzó füstgolyókat láttam. Kaptam egy kristály­ gömböt. majdnem sötétben. megfigyeltem. Az első héten a szobát majdnem teljes sötétségben tartották. hogy a három lámát arany fény veszi körül. Mingyar Dondup láma hozzám fordult: . ahogy közeledett a hét vége. A következő héten beengedtek egy kevés gyenge fényt. vagy tiszta fekete korongot használnak. aki az üveggömbbel.Külö­ nös élmény volt látni. amilyenek. Idővel meg tudtam határozni egy ember egészsé­ gi állapotát az aura színe és intenzitása alapján. mikor mondanak igazat. Ahogy új érzékem fejlődött a lámák szakavatott segítségével. Senki sem látogathatott meg. A kristálynak és használójának illeniük kell egymáshoz: van. és megőrizheti az össze­ szedegetett tények emlékét. az el­ vek azonosak. van. Előző éj- . a kristály­ gömb éppúgy. akik nap mint nap tanítottak. A fémeszközt óvatosan kiszedték. és nem amilyennek mutatják magukat. Nagyon egyszerű volt. hogy az aurájuk volt arany.Most már kö­ zénk tartozol. A tizenhetedik na­ pon a szobában teljes világosság volt.és innivalót kaptam. De nemcsak az emberi testet láttam tisztán. A harmadik szem számára fókuszként szolgál. vagy a teleszkóp. aki a kőkristállyal tud legjobban dolgoz­ ni.VII. Míg bent volt a falemez a fejemben. A falemezt bent hagyták két-három hétre. A kristálynézésben nincs semmi csoda. Abból. eszköz csupán. ahogyan a színek változtak. hogy voltak más kisugárzások. amellyel az ember bárki tudatalattiján áthatolhat. amely a természeti törvények által láthatóvá teszi az egyébként lát­ hatatlant. Csak később jöttem rá. kivéve a három lámát. és addig. Amint a kiálló falemezt helyére rögzítették. és mikor nem. hogy ne tudjon mozogni. mint a mikroszkóp. és használatában nagy gyakorlatra tettem szert. csak a legszüksége­ sebb enni. Mindegy melyiket. míg ki nem vet­ ték. melyek túlterjedtek a legbelső aurán. Megint mások esetleg egy tál vizet. aztán egyre többet és többet.

most elhatároztam. mások meg közömbösek irántam. mit gondolnak valójában. né­ hányan féltékenyek rám. Káprázatos volt újra találkozni a fiúkkal. ami a hom­ lokomon a műtét után maradt. Az operatőr láma egy kis rézedény felé fordult. hanem hogy szemléletem kiegyensúlyozott legyen. No. Ám abban a pillanatban főként az evés érdekelt. Reggel ismét bejöttek a lámák. mert a személy nem eléggé fejlett. hogy melyik szín mit jelent. Fekete lett. onnan figyeltük azo- . ők milyennek tűnnek majd? De egyelőre nem érkezett válasz az efféle kérdésekre.. Ahogy a füst a mennyezet felé szállt. Az­ nap éjjel zúgó fejjel aludtam. Időm másik felében az órákra és a szertartá­ sokra kell járnom. befejeződött beavatásom első szakasza. nem is annyira a tanulás miatt. Mingyar Dondup láma egy gyógyfüves párnácskát tett a kis pöttyre. Az aurája füstkék színű. csak az evés járt az eszemben. aki gyors és hatékony módszerek­ kel tanít majd engem. hirtelen rántást éreztem.Egy égő ember van a folyosón . Egy alak közeledett felém. A többiek rémült arcomra néztek. Kirohantam az ajtón. Van. ez csak egy dühös takarító. de fele időmet Mingyar Dondup lámával kell töltenem. Később hipnotikus módsze­ rekkel is tanítani fognak. .szóltam. hogy színeket láttam és már tudtam is mindent. apám. Az előző tizennyolc napon nagyon keveset kaptam enni. mint az ében. hiszen na­ gyon éhes voltál. Az operatőr egy eszközzel megfogta a fadarab kiálló részét.. Azt mondták. meg kellett tanulnom.Lobszang. és már kint is volt. és néhány különböző füstölővel együtt rátette. Reggel jöttek a lámák. és megmutatta a fadarabot. kék füst lengte körül.88 HARMADIK SZEM jel a homlokomat beecsetelték valamilyen gyógyfüves oldattal. és a vörös szikrák a dühkitöréseket mutatják. akiket olyan jól is­ mertem. indulj és egyél. a füstön méregvörös szikrák villantak át. Milyen lesz mostantól Cu. Nyüszítve visszarohan­ tam a szobába. Mingyar Dondup Láma kisietett és mo­ solyogva jött vissza. és alaposan megvizsgáltak. . egyikőjük térde közé fogta a fejem. A vezetőmmel egy eldugott beugróban ültünk. bepótolom. Most rájuk néztem és megtudtam. A do­ log nem egyszerűen abból állt.. és mégsem ismertem egyáltalán. aki tényleg szeret. kimehetek már a többiekkel. és ahogyan előzőleg. hogy másképpen látok? Anyám.

Büntetésképpen a harmadik szem becsukódott.Alaposan fi­ gyeld meg ezt az embert. akik beléptek a főkapun. Abban az időben az istenek a földön jártak és emberekkel keveredtek. hogy szent irataink minden szava a szó szoros ér­ telmében hiteles. hogy lealacsonyítják magukat! Egy hajlott ko­ rú szerzetes érkezésekor a láma ezt magyarázta: . amit az ember láthat. emlékszik rá. Azok esetében. hogy egy­ szer már sikerült neki. mert kibírhatatlanul terhes dolog foly­ ton az emberek gyengélkedését figyelni. Egy nap az apát úr értem küldött és magához hívatott: . aki hisz abban. megfelejtkezvén arról. Milyen kis aljasságokra képesek az emberek a pénzért. És ez így ment nap nap után. Legendáink szerint sok-sok évvel ezelőtt minden férfi és nő használni tudta a harmadik szemet. most becsaphatja majd az ostoba szerzeteseket. De az embereknek az a lá­ tomásuk támadt. megfelelő kezeléssel ezerszeresen is meg lehet növelni az erejét. a meg-megszakadó szikrázást! Üzletemberünk azt gondolja.Vagy például. ahogy a másik két sze­ med. ahogyan ez velem is történt. és megpróbálták megölni őket. akik természettől fogva rendelkeznek vele. Lobszang! Látod azt a színes fonalat. hogy az istenek helyébe lépnek. hogy az. Aztán majd azt is megta­ nulod. olyan. mikor egy kereskedő közeledett: Nézd csak. jobban látják az istenek. Lobszang. hogyan lehet tetszés szerint be­ csukni a harmadik szemet. Észrevetted azokat az elhalványult foltokat á fény koszorú sárgájában? Azt mutatja. mely a szíve felett vibrál? Az az árnyalat és a vibrálás azt mutatja.VII.Később megtanítunk arra. mely a legtöbb embertől megtagadta- . akiknek teste vagy lelke beteg volt. A HARMADIK SZEM MEGNYITÁSA 89 kat. Mingyar Dondup láma így tanított: Nézd azt az embert. hogy önállóan gondolkodjon. . úgy mint a másik két szemedet.Fiam. Különleges te­ hetség. Egy este a láma így szólt hoz­ zám: . azoknál. úgy. Hosszú évszázadokon keresztül csak kevesen szület­ tek a tisztánlátás képességével. A harmadik szem erejét különösen betegeknél használtuk. te most rendel­ kezel azzal a képességgel. hogy még nem jutott el odá­ ig. hogy tüdőbeteg. hogy akarattal nyisd és csukd. Most még állandóan használd. Lobszang! Valóban szent ember. óvatosan és tisztelettel kell vele bánni vele. nézd azokat a változó hullámsávokat.

ha betegséget. Mielőtt befejezte volna a be­ szélgetést. mert látni akar.90 HARMADIK SZEM tott. de ne mondj olyat a betegnek vagy a szenvedő­ nek. fiam. Mikor majd más országokban jársz.mondják majd. hogy másokon segíts. szenvedést látsz. bizo­ nyítsd be azt! . Bizonyítsd be ezt. Mesteremmel.ne fedd fel. Mert az embernek magának kell megválasztania az ösvényt. A tehetség arra jogosít. mint bűvész a vásárban. akik azt szeretnék. sose tégy így. de attól még a saját útjukat fogják járni. amelyen egy életen át járnak. azt mondta. . találkozni fogsz sokakkal. hogy néhány napon belül a dalai láma el­ küld majd értem. . nem hogy ma­ gad gazdagodjál. Mingyar Dondup lámával együtt látogató leszek néhány hétig a Potalában. fiam.és sokat fogsz! . amit tudsz. Csak jóra használd. úgy viselkedj.Az apát úr nagyon tanult ember volt. és sose saját hasznodra. ami megváltoztatná az ösvényét. Segíts. és a dalai láma orvosa. Akármit is látsz a tisztánlátás által . De azt mondom. ha árt a többieknek vagy ha érintené az ös­ vényt. Mondd el nekik.

Egy figyel­ meztetés akkorra. Gyere ide. eképpen. és be kellene mutatnod a hátraesést.Először nézd. hogy a nyakadra tehessen egy sálat. amit csinálok. aztán helyezd a selyemkendőt Őszentsége lábára. . Közel a tanteremhez volt egy kis temp­ lom. Lobszang! Belépsz a szobába. Mielőtt elindulnál hátrafelé. vess egy gyors. így folytatta: . Próbálnunk kell. Most mutasd meg. ha a sarkaddal rálépnél a párnára. Térdelj meghaj­ tott fejjel. hogy a tarkódnak ne essen baja. amit a láma nagy gyakorlatával könnyedén bemutatott.Egyik nap Mingyar Dondup láma közölte velem. és azt játszottuk. hogy tökéletes formánkban járuljunk a dalai láma színe elé. A pillanat izgalmában könnyű megbotlani. hogy épp91 . Dugd ki a nyelved üdvözlésképpen és ereszkedj térdre. ha már ide értél. Most nagyon figyelj! Tedd a kezed így és hajolj előre! Egyszer. a szemed lefelé néz. Helyezkedj az előző testtartásba. hogy bemutatnak neki és a „belé­ pőbe" nem eshetett hiba. és állj meg úgy másfél méternyire a dalai lámától. hajts meg a fejed. benne a dalai láma életnagyságú szobra.Végigcsináltam mindent. . aztán harmadszor is. Nem örülnénk. várhatóan a hét végén kerül rá sor.Úgy volt. amelyet nemigen használtak. Magadban számolj tízig. még egyszer. nehogy fe­ lesleges sietséget mutass. Oda mentünk. . Lobszang. észrevétlen pillantást a legközelebbi párnára. aztán állj fel és menj hátrafelé a legköze­ lebbi üres párnához. hogy a Potalában vagyunk audiencián. hogy a potalai lá­ togatás időpontját kitűzték.

Hátralépdeltem és végül sikerült leül­ nöm lótuszülésbe anélkül. hogy páciense egészséges legyen. hogy teljesítményem „méltó tisztelgés Mingyar Dondup testvér tanítása előtt". tapsolt egyet. Térden állva mentem. Másnap reggel.92 HARMADIK SZEM olyan jól csinálod. szombaton. hogy beléphetek. . büszke voltam magamra. mint egy vágtató versenyló a Cangpon. mani padme hum". A rendfőnökünk volt a dalai láma egyetlen or­ vosa. Gyakoroljunk a csészével és a selyemkendővel!. hanem. amikor meghajoltam. Lobszang! Hová ügetsz? Most csináld lassabban. Helyzete nem volt túlontúl irigylésre méltó. A csészét így kell tartani. hogy automatikusan is tudjam. Ez alkalommal sokkal nyugodtabban jöttem befelé. amikor csak akarta. amikor a páciens már beteg volt! . Ha kellőképp ügyes vagy. hogy megmutassam. Az apát úr mégsem vizsgál­ hatta meg a dalai lámát.Azon a héten minden reggel próbáltunk. megállított: Lobszang. illetve a Gyógyítás Isko­ lájaként ismerték. A pénteki napon az apát úr elé kellett mennem. és nem. és elölről kezdtem az egészet. és a Gyógyítás Templomaként. lesétáltunk a hegyről. Mikor elhelyezkedtél már. és ehhez igazítsd a lépteidet. mégis a főépületekhez közel ugyan. A három meghajlás maga tökéletesen sikerült. mint egy méltóságos fiatal pap. . meg kellett várnia. Azt mondta. A mi kolostorunk a Potala szervezetének része­ ként működött. és a láma je­ lezvén. Akkor majd úgy jössz be. hogy a láma egy-egy betegségét kikezelje. hogy felbuktam volna. elég ügyes vagyok-e. beékelve a köpeny ujja és az alsó kar közé. de külön he­ gyen állt. míg küldenek érte. mert nem az volt a feladata. de aztán hamarosan kitanultam a fortélyát. Jól csináltam. így bármely fájdalmat vagy rendel­ lenességet orvosi hibának tekintettek.Na. A facsészét el kell rejtened a köpe­ nyed bal ujjában. ráraktam a szertartásos khata-t a szobor lábára. megkínálnak teával. Először a csésze kiesett. mint én. és végigcsö­ römpölt a földön. De szent isten! Elfelejtettem a selyemsálat! Kimentem hát megint. mondd magadban: „Om.Kimentem a szobából. akkor most jöhet a következő lecke. Újra kimen­ tem. Besiettem. a helyén marad. és oda­ mentem a szoborhoz. mit hogyan kell csi­ nálni. s a tibeti üdvözlésnek megfelelően kinyújtottam a nyelvem. hogy átmen­ jünk a Potalába.

ha nem beszélek róla. A dalai láma rezidenciája az épület legtetején volt. Odább az úton egy csapat vidám ember potalai ajándékokat. a szolgák igencsak sürgölődnek az udvarban. Lobszang. A POTALA 93 De ezen a szombaton nem törődtem az orvos bajával. Több ilyennel is találkoztunk. mások mindenféle ennivalót. akik négykézláb kúsztak. mit éreztem. Öregem­ berek nyomtatott horoszkópokat kínálgattak a hiszékenyeknek. maradjon csak az én titkom. vagy ahogy mi nevezzük. aztán ismét a földre vetették magukat. a dalai láma otthonát. úgy érezték. Odanéz­ tem. hogy Lhászában kezeltetni tudják magukat. Anyám ép­ pen kilovagolt szolgái kíséretében. Voltak. Elárasztották az utat és végigjárták a hatmérföldes kör­ gyűrűt a Potala körül. Tömérdek kőlépcső vezet fel a magasba. Voltak ott talizmánok. írnokok is jöttek. bizonyos összegért írtak néhány sort. A fő­ tisztviselők közül sokan fellovagoltak a hivatalokhoz. . hogy meglátogassa a Szentek szentjét. Nekünk nem jutott időnk ilyesmire. tá­ voli tartományok nemesemberei. Voltak közöttük földművesek. mint egyszerű lépcsősorhoz. elég volt a magamé. Nem egy zarándok hónapokig gyalogolt. a betegek és gyengélkedők. amíg fel­ felé kaptattunk. Cu is közöttük volt. Nem. hogy a nevezett személy megláto­ gatta Lhászát és valamennyi szent helyet. már magasan jártunk. és jobb talán. amit himbálódzó üstökben melegítettek. Mingyar Dondup láma megállt és egy házra mutatott: . hogy lássák a Mindentudó. A Csakpori lábánál a Potala felé fordultunk. a lépcsősor az épületeken kívül fut. hogy megta­ karítsák a lépcsőmászást. kereskedők és bete­ gek. Tibet minden ré­ széből érkeztek emberek. Ha csak egy pillantását elkap­ ták. barátaik támogatásával vagy két bottal sántikáltak végig az úton. és egy „szent inkarnáció által megáldott" emléktárgyak. és inkább ha­ sonlítható egy lépcsős utcához. Mindenfelé árusok kínál­ ták portékáikat. a Potalába igyekeztünk. Hogy mit gondoltam akkor.Vili.Ott az előző otthonod. pásztorok. amely bizonyította. mások el­ nyúltak a földön. busásan kárpótolva lettek a hosszú utazásért és a viszontagságokért. kézi imamalmokat árusított. felkeltek. és mohó városnézők és zarándokok tömegébe ütköztünk. akik abban reménykedtek. Egy helyen. nálánál ugyanis senki sem lakhat magasabban. Megint mások. Néhányan forró vajas teát árultak.

a hegy gyomrában . hogy ez rendkívüli dolog.úgy látszik . melyet zöld porcelán sárkányok védelmeztek. valamint ritkaságokat a régmúlt időkből. Nyolcéve­ sen nem voltak már illúzióim. Hosszú idővel azelőtt egy erődít­ mény volt a hegy tetején. és a hatalmas termetű őr szélesre tárta a kaput előttünk. a reggeli napsütésben felfelé tartottunk a lépcsőn. miért akar a dalai láma látni engem. Ez az épület. Az utóbbit .94 HARMADIK SZEM A Potala önálló városrész. mi­ tológiai istenek és istennők szobrocskái és zománcozott díszek. sárga stólás láma beszélgetett Mingyar Dondup lámával. hogy még több kemény munka vár majd rám: kemény munka vagy nehézség. . és ne­ kem az volt a véleményem. mert felismerte Mingyar Dondup lámát. minden gondolat és minden reménység központja. mikor kerekek jönnek majd az országba.mivel vulkáni eredetű . valamint mai rezidenciája volt. akárcsak mindenütt. és tudni szerettem voltna. Tibet minden egyházi és világi ügyét itt intézik. tömén­ telen drágakövet őriznek. Közeledtünkre félrehúzták.csupán néhány kiváltságos. ahol aranytömböket. mert ezen a napon. Kint. A bejáratot nagy. és megnézhetném benne a ne­ vünket. és beléptünk egy nagy előtérbe. Min­ denütt hallottuk az imamalmok kattogását. Továbbmentünk. azt kívántam. Alacsony asztalkákon műgyűjtők szívét gyönyörködtető tárgyak álltak. jakgyapjúból készült gesztenyebarna függöny borította. A jelenlegi épületek csak háromszázötven évesek. vagy épületcsoport az ország szíve. A falakon belül vannak a kincstárak. Egy meggyszínű köpe­ nyes. az egyik végén van egy tó. ezen a helyen nagyon kicsinek és jelentéktelennek éreztem magamat. kis folyosók ágaznak szét belőle. vagy tudnak egyáltalán a barlang a létezéséről . mert az egyik régi jövendölés szerint a béke el­ távozik. Tudtam. Mélyen lent. kis hegyen fekszik. Végül felértünk a tetőre.nagyon jól ismerték itt. Tibetben ez az egyetlen kerék alakú tárgy. bárcsak kinyithatnám. Az egyik függönyös bejárat melletti polcon pihent a Nemesek könyve. hogy erőt nyerjek belőle. Csak nagyon kevesen jártak itt. Vallási jeleneteket és ősi legen­ dákat ábrázoló gyönyörű faliszőnyegek lógtak a falakon. ahol a dalai láma előző inkarnációinak sír­ emlékei álltak. míg el­ értük a tető legtetejét.egy óriási barlang húzódik. de egy még régebbi palota alapjaira épültek.

Átkarolta a vállam és az ajtóhoz vezetett. hogy . A POTALA 95 ahol vele jártam.Tedd ide elém és ülj le! . Megszólalt a dalai láma.Ideje. Tudtam. Megmutatom az ajtót. odavittem egy párnát. melynek erejét tovább növelték benned a harmadik szem megnyitásával.Őszentsége érdeklődést tanúsít és egyedül akar vele beszélni. és a hosszú szoba távoli végén megpillantottam a Mindentudót. Beléptem.csak gyakorlunk. amíg kb. azután megállt és fi­ gyelt. a fal mellett. mint a közönséges lá­ máké. fordulj meg és hozz ide egyet. hogy mind eléggé meszsze volt. hogy sebészetet és orvoslást tanulok Tibetben. De az Ékességes még min- . ahol folytatom tanulmányaimat. melynek füle a vál­ lára ért. mert ekkor visszafelé kellett indulnom a legközelebbi párnához. a tizenharmadik dalai lámát. aztán majd elmegyek Kí­ nába. végig­ mentem a szobán. de a fején magas sárga süveget hordott. hogy bemenj. köz­ ben ezt suttogta: . Kezdetben nehéz időket élsz meg. miért mondja el nekem újra az egészet.menj csak be. Sáfrány­ színű selyempárnán ült. Az út hosszú és ne­ héz lesz.ahogyan az szokás volt -. Buzdításképpen picit meglökte a hátamat. így folytatta: Nos. másfél méterre nem kerültem Tőle. amit elképzelni sem tudsz. fiatalember. az­ tán térdre ereszkedtem. és háromszor meghajoltam. és a sálat nem a nyakamra .Nem tudtam. Meghajtottam a fejem. Mielőtt belép­ tem a szobába. Megkaptam a feljegyzéseket az előző inkarnációdról és az asztrológusok jöven­ döléseit is. Ezt hallottam: . Mingyar Dondup láma odaadta nekem a selyemsá­ lat. Halált. amelyekről nem is hallottál.Mikor leültem. és megfigyeltem. Jól ismertem a jóslat min­ den szavát és eszerint is éltem hétéves korom óta. Azt mondta: . Hallottam néhány figyelemre méltó dolgot rólad. az Ékességest. akkor először: Azok a párnák túl messze vannak. olyanokat is. így tettem. Megadatott neked a tisztánlátás képessége. hogy beszélgethessünk. hanem a csuklómra tette. Sok külföldi országot bejársz majd. rombolást és olyan kegyetlenséget fogsz látni magad körül.Vili. Éppen letett egy könyvet. . de végül sikeres le­ szel. gondold azt.ahogy egész héten tettük . Lobszang. Elfogott a félelem. Előrehajolt. Vezetőm hozzám fordult és így szólt: .Nincs okod az aggodalomra . Ruhája olyan volt. és aztán lépj be magad. de eljön a siker. ahogyan megjósolták. Most az Ékességes lábára helyeztem.

és én töké­ letesen egyetértek az értékelésével. akivel valaha ta­ lálkoztam. . Amint ettünk. az pedig bizonyos. hogy amikor a nyugati világban le­ szek. hogy azt akarja.mondják majd neked. hogy Mingyar Dondup láma jó.Hozz egy párnát. a láma pedig így folyatta: . hogy megragadjuk. mit gondolsz róla. Állítsátok elő. Értékeik nem azonosak a mieinkkel.Teljes felelősséget vállaltál . kicsú­ szott a számon: . Egyszerűen nem tudtam tartóztatni magam. amelyeket Indiából importáltak.Mingyar Dondup láma mel­ lém ült. .mondta. semmiféle rendkívüli erőről ne tegyek bizonyságot. en­ gedjétek. hogy jöjjön be! . és nem törődnek vele.Ez a fiatalember elmondta. . és ülj le.Kérd meg Mingyar-t. igaz? Mondd el nekem.Szóval. azt gondolod.válaszoltam. .Mutassátok meg a lelket. Mondta. Tudó­ saik így beszélnek: .hívta mesteremet a dalai láma.Ezekben az országokban az ember megvitathatja a nagy igazságokat. értékeli. az Ékességes Indiáról és Kínáról mesélt.Uram! . Talán még senki sem beszélt vele így. Úgy látszott. megmérjük és savakkal megvizsgál­ juk. milyenek a kémiai reakciói.96 HARMADIK SZEM dig beszélt. aki hamarosan visszajött a teával és különleges ételekkel.Voltam Indiában és Kíná­ ban . . milyen vagy.A dalai láma rám nézett. hogy kivételesen tisz­ tán látok. Mingyar Dondup láma a legjobb ember. .Azt mondtad. a kereskedést és az aranyat istenítik.mondta a hí­ vására megjelenő lámának. és parancsot adott a hívására belépő lámának. és ne be­ széljek sem az egóról. Mondjátok meg. hogy egy nyolcéves kisfiú nem. Belépett Mingyar Dondup láma. és hogy a legjobb tanárokat jelöli majd ki a számomra. és meghajolt a dalai láma előtt. de sok nyugatival is találkoztam. . figyelmeztetett. hogy bizonyítékokat szerezzenek. bizonyíték. milyen a molekuláris szerkezete. te kis pávakakas! . sem a lélekről. Mingyar! . bizonyítékra van szüksé­ günk . va­ lóban keményen tanuljak. A dalai láma újra nevetni kezdett. hogy a gya­ nakvás negatív hozzáállásával minden esélyüket elveszítik. aztán hátra­ hajtotta fejét és harsogó nevetésben tört ki. De most teázzunk! Könnyedén megütött egy gongot.De hát senki sem tudhat többet a mesteremnél. aztán megütötte a mellette lévő gongot. . Bizonyíték. . Mingyar Dondup lámánál.

az egyik odajött hoz­ zánk. te­ gyünk így mi is. . Aztán így folytatta: . Aztán hozzám fordult: . vezetőd régi barátom. Fájt és bi­ cegtem. Tervezd meg. az ablakokon az olajjal átitatott anyag helyett valami megfoghatatlan volt. Az színezve volt. Mingyar Dondup láma azt ajánlotta. és nagyon óvatosan megérintettem a látható semmit.Ideje betöm­ ni a lyukat a gyomrodban. . és a lapos tető távoli részére mentünk. és megborzongtam a lát­ ványtól. Néha attól féltek. egy másik szobába. de az vastag volt. aztán felkeltünk. épp csak. és az okkult tudományok igazi mes­ tere. legnagyobb meglepetésemre. Ezekből a termekből sokat megtudhatsz a tibeti történelem­ ről. hogy úgy jöhettek-mehettek. . ahogy bizonyosan megteszed. mint a jég. ha szükséges.őszentsége azt az utasítást adta.a rezidencián senki­ nek sem volt lámánál alacsonyabb rangja . Oda vezetett minket.Nem volt szükségem több bátorításra.VIE A POTALA 97 Lobszang Rámpa képzéséért. Aztán derengeni kezdett valami: üveg! So­ sem láttam még síküveget. és úgy gondolja. akár a víz. . és akkor vezetőm teát és ennivalót hozott. ahogy csak akartok. s emellett síkos is. de ez itt átlátszó. Mingyar Dondup láma kivezetett a szo­ bából. Pihentem egy órát. hogy Mingyar Dondup láma titokban na­ gyon elégedett velem.Még szólt néhány szót.mondta. . Megdöbbentem.Jó néhány alacsonyabban lévő folyosót és termet nem nyitottak ki az elmúlt kétszáz esztendő­ ben.Fiatalember! Jól válasz­ tottál. A dalai láma szolgálatában állók közül . A sárkányzsinórhoz tört üveget hasz­ náltunk. esetleg nyomorék maradok. Lobszang. jó benyomást tettem a da­ lai lámára . hogy látni le­ hetett. pihenjünk le egy időre. és felfedezzük az épület kevésbé ismert részeit . Láttam. és fordulj hozzám. majdnem olyan hideg volt. meghajoltunk és eltávoztunk. Itt. A bal lábamon húzódó seb még mindig sok bajt okozott. hogy mindketten itt. Időről időre én is megnézem őt. és nem lehetett keresztüllátni rajta. és azt mondta. előttem terült el Lhasza és az egész síkság. Ezen a helyen jól esznek. hogy egyek. az épület legfelső szint­ jén kapunk szobát. Kinyújtottam a karom. és hogy egyetlen ajtó se legyen zárva előttetek. Mikor befejeztük.Itt maradunk néhány napra.

. Mingyar Dondup lámán kívül senki sem volt a szobában. civilizáci­ ót szolgálják. hogy életemben először tükörbe néztem. és játszani fog rajta. Lobszang! A jobb szemeddel nézz. a balt tartsd csukva. hogy az okkult tudományok mestere vagy . azt gondoltam. és felkapott egy rézcsövet. A mi fizikai világunk ráérős. és nagyon szerette nézegetni a környező vidéket. Egy ideig piszmogott a csővel. amikor meglátta az arcomat. Nekem az az élmény volt „lehetetlen"! A dalai láma sok teleszkópot hozott magával. aztán azt mondta: . A vízen találkoztam már halvány tükör­ képemmel. Belenéztem. őt viszont rázta a nevetés. mintha egy bőrrel borított trombitadarab lett volna.Nézz bele. és egy kétségtelenül tekintélyes méretű orral.98 HARMADIK SZEM Ám ez még nem volt minden. . Azóta sem vesződöm velük.Aha! .Őszentsége azt mondta. és természetesen nem ismertem fel azt a szörnyű kis teremtést. meghúzta. hogy ezoterikus tudásunk gyarapodhasson és terebélyesedhessen. meg­ babonázott. mikor hazatért Indi­ ából. Itt történt az is. és majdnem elájultam a kábulattól. . de a tükör túl őszinte volt. nézzek bele megint a csőbe. és négy darab jött ki .Még jobban nevetett. de engedelmeskedtem.biztos valami hangszer. hogy Tibet különleges ország volt. tükrök nélkül. Azt lehetne gondolni.egyik a másikából. te­ leszkópok.magyarázkodtam. és körülnéz­ tem. Tele voltam gyanakvással. Vezetőm kis­ sé elfordította a csövet. Gyanakodva néztem. De a végét nem a szájához. Nevetett. amikor egy nyugati ember azt mondja valamilyen okkult dologgal kapcsolatos állításra.De miért kell tréfát űznöd a ta­ nítványodból? . akit ott láttam: egy sápadt arcú fiúcskát nagy vörös heggel a homlokán. A csőben egy ember lovagolt felém. Régóta felismertük. Sose felejtettem el annak az embernek a látványát. amely úgy nézett ki. a másikat odatette az arcához. A kereket se akarták. aki a csőben felém lovagolt. hogy „lehetetlen". aztán a cső egyik végét kidugta az ab­ lakon. . A kerekek a gyorsaságot és az ún. és intett. Teleszkóp! Sosem lát­ tam ilyet. hogy a rohanó kereskedelmi vi­ lágban nincs idő szellemi dolgokra. hanem a szeméhez illesztette. Megfogta a csövet.gondoltam. . olyankor. de az emberek nem is vágytak ilyesmire. Gyakran eszembejut. hogy mást lássak. Oldalra ugrottam. Mingyar Dondup láma kitárta az ablakot.

hogy a remete szeme fokozatosan hozzászokjék a fényhez. csak az üres kődoboz. Tartózkodásának utolsó hónapjaiban kis lyukat vágnak a tetőre. se semmi. hogy beeresszenek egy kevéske halovány fényt. és saját kívánságára befalazzák. de nem azért fejtenek ki erőt. hangbiztos tolóablakon keresztül. . hogy sok láma képes rá. az Ember természetéről elmélkedik. Fizikai tes­ tében semmi okból . Igaz. a telepátiát. Nincs odabent semmi. amelyet hegyoldalra építenek. és gondolati úton megolvassza a havat maga körül. Sokan közülük néhány hét múltán újra visszamennek a cel­ lába. Egyszer egy nap beadnak neki élelmet egy fénybiztos. és ha egyszer kisza­ badul a hús kötelékeiből. hogy meztelen üljön a hóban. mint ahogy az ember esetleg gondolná. A rést nap mint nap nagyítják. és egész életükre ott maradnak. először három év. értelmetlen létezés. A remete belép. Az anyag sűrített energia. az okkult tudományok mesterei testeket tudnak felemelni érintés nélkül. hisz csak a megfelelő embereket tanít­ ják. három hét és három napra. A tanárnak teljesen biztosnak kell lennie tanítványa erkölcsi integritásában. A gondosan irányított és részben sűrített gondolat az. A POTALA 99 Négyezer éve ismerjük a tisztánlátás igazságát.akármi legyen az .Tibetben jól tudjuk -. és visszavonulnak kies lámako­ lostorokba. Az ember szellem. hogy a naiv nézőket szórakoztassák. amikor előjön. Mindez korántsem olyan ste­ ril. Tibetben a tanár mindig meggyőződik róla. hogy tanítványa morálisan alkalmas-e arra. hogy ne hatoljon át a hang rajtuk. szellemként vándorolhat a világon és a gondolat útján segíthet. ami képes megmozdítani egy tár- . energiahullámok. másokon a magány segít. és más metafizikus tudományokat. Az erők tehát egyáltalán nem mágikusak. A kőfalak vaskosak. talán két méter vastagak. csupán a természeti törvények eredményei. Tibetben vannak olyanok. se bútor. de az efféle dolgokat nem a szenzációhajhászok örö­ mére mutatja be. Néhány láma. A gondolatok.Vili. hogy ilyen erők legyenek rábízva. A cella általában kis helyi­ ség. Az Életről.nem hagyhatja el helyét. A remete a cellában marad. se fény. akik közösségben tudnak legjobban fejlődni. egy másik világ teremtménye. és remetecellákban laknak. máskülönben megvakulna abban a pillanatban. ezért a metafizikai erőkkel sosem élnek vissza.

milyen elvek alapján működik. hogy elvégezzen egy bizonyos cselekvést.mondta. . Elbűvölt a teleszkóp. és jakok. „hisz ez varázslat!" anélkül. Más formát öltött. . ha mikrofonon keresztül a leszállópályára irányítanak egy repülőgépet. hogy alapos ma­ gyarázatot ne kaptam volna a szóban forgó törvényekről. de immár másként szabályozva vezet a telepátiához. mi miért történt. de erről majd később. ahol mindennapos ese­ mény. mind fejjel lefelé jártak! Aztán a kép hirtelen villant egyet. Mingyar Dondup láma aprólékos pontossággal elmagyarázta. Elég annyi. most állj ide. és valamit csinált az ablak fatábláival. félretéve a szkepticizmust meg lehetne tenni ugyanezt a te­ lepátia segítségével is. Az én ezoterikus fejlődésem nem járt együtt bezárkózással. Nem csupán a teleszkóp működését. amelyek nem írhatók le ilyen könyvben. nem vonultam vissza hosszú időre a teljes sötétségbe. amely kevés ember számára elérhető. Képzésem a dalai láma közvetlen parancsára sajátos célra irányult. milyen okok húzódnak a háttérben. A falon azonnal megjelent előttem Lhásza fordított képe.legyen bár nagyon hosszú életű -. hogy megértsem.100 HARMADIK SZEM gyat. Miért olyan nehéz elhinni ezt abban a világban. Ugyancsak a gondolat. és sokat használtam: azokat a helyeket nézegettem rajta. egy átlagos remeténél. nők. és minden a helyére került. olyat. A Potalában tett látogatásom eme képzés első szakaszaihoz kapcsolódott. Cso­ dálkozásomban felkiáltottam. úgymond „gondolatra". nincs benne semmi csoda vagy varázs­ lat. mint ez. aki remete akar lenni. ha a pilóta a sűrű ködben nem lát semmit? Kis tanu­ lással. és figyeld a fehér falat! . hogy lehet hangtalan fütyüléssel kancsót vagy köcsögöt összetör­ ni. ez egyszerű volt. Mindent megmagyarázott. Férfiak. hogy több megvilágosodást éltem át. Lobszang. amelyeket olyan jól ismertem. Tudtam már.Na. Még az első látogatás alkalmával bevitt egyszer egy teljesen sötét szobába.más módszerekkel és hipnózissal is. Aztán elfújta a mécses lángját. A magyarázat a „fénytörés"-ről valóban mindennél jobban zavarba ejtett: hogyan lehet a fényt megtörnP. Olyan dolgokra tanítottak . de azt is. és nem érdemelt további gondolkodást. amely arra késztet vala­ kit a távolban. egyszerűen köznapi természeti törvények működtetik. de . So­ sem mondhattam. nem kellene gyarló eszközöket használni.

A Potala raktárai tömve voltak csodálatos szobrokkal. A motívumok ta­ nulmányozását jelentette ez. Mielőtt eljöttünk a Potalából. méghozzá a javából.Iga­ zad van. hogy a keresztények szimbóluma egy megkínzott. Az alagutakat . akit istenükként tisztelnek. és utána már semmi sem lepett meg. amelynek fényét különféle lemezek takarták. Az a na­ gyon-nagyon kevés nyugati ember.VIII. mi történt később. Aztán. hogy saját mércénk szerint ítéljük meg más országok népeit. hogy kiderítsem és pszichometriai benyomást szerezzek róla. ölelkező figura azt az eksztázist fejezi ki. óvato­ san másztunk lefelé a végtelennek tetsző lépcsősoron. szögek­ kel keresztre feszített ember.számtalan évszázaddal ezelőtt vulkánikus tevékenység hoz­ ta létre. Akkor észleltem. Örültem. Majdnem valamennyit szobákban raktározzák. amely a Tudás és a Helyes Elet egyesülését követi. Lobogó fáklyákat vittünk magunkkal. Évszázadokon keresztül sokfelől. miután beszámoltam a tárgyról szerzett benyomásaimról. vezetőm egy könyvből felolvasta nekem pontos történetét. hihetetlenül elborzasztott. valóban. és egyetlen tibeti sem tekintené annak. hogyan törnek meg a fénysugarak. Ez egy lámpából állt. csak egyet nézhetek meg. A két meztelen. De jobban érdekelt a tó. Elismerem. régi könyvekkel és gyönyörű vallási témájú festményekkel. és azt is. Azt mondták. Lobszang. és csúszkál­ tunk végig a sziklás átjárókon. a többit majd egy későbbi időpontban. Nagyon kár. A falakon különös diagramok voltak és ismeretlen jelene­ tekről készült rajzok. Végre beléptünk . úgy mondták. szemérmetlennek tartja őket. de a képeknek messze nem az obszcenitás a cél­ ja. és nagyon él­ veztem. miért éppen ezeket az ajándékokat küldték. mikor láttam. megnéztük az egyik föld alatti alagutat. A POTALA 101 hogy fényt is lehessen törni?! Egész addig nem értettem meg a dol­ got. hogy valamennyien hajlunk arra. ügyes vagy.így mondták ne­ kem . aki látott néhányat közülük. mert egyre többször és többször hallottam: . nemcsak Tibetből érkeztek ajándékok a Potalába. amely. több mérföldre nyúlik az egyik folyosó végétől. amíg egy speciális szerkezetet nem hoztak a szobámba. Ölelkező férfi és női szellemeket áb­ rázolnak például. mindig az éppen uralkodó dalai láma részé­ re.

csillogott a fáklyák fényében. Lerepültek a tutajról. ahol már nem lát­ ták a falakat és a mennyezetet. Fekete volt és mozdulat­ lan. amely egyre szélesebb és szélesebb lett. és a fejemtől a térdemig érő magasságban helyezkedett el. és merre a vissza. A hirtelen mozdulattól a hullámok felcsaptak a fedél­ zetre. egyetlen hang sem törte meg a csendet. el­ fújta a fáklyákat. Nyikorgó-csikorgó hangot hallottak. így folytatta: . Kb. Egyetlen hullám sem fodrozta a vizet. bi- . amikkel hajthatják. Odamentem. amit mesélt. és az emberek csuromvizesek lettek. A többiek nem voltak ilyen szerencsések. és élénken magam elé képzeltem. A tutaj hirtelen megbillent. hogy már-már láthatatlan. a sötétség olyan volt. Hallgattam tanítómat. merre is menjenek. Fény támadt. valamennyien elszédültek és rosszul voltak már. Meddig utaztak. szintén fekete volt. Mingyar Dondup láma törte meg a csendet: . amilyet még soha életemben nem láttam. Sok-sok évvel ezelőtt kalandos kedvű szerzetesek készítettek egy fatutajt. Fel­ szerelték fáklyákkal. és vízre eresztették. a víz elsodorta őket. kábító üté­ seket. de kicsit arrább valami ragyogott a falon. öt-hat méter hosszú lehetett. kegyetlen óriás ragadta el őket. míg hirtelen eltűnt a mennyezet: nem láttuk. Az aranyat nagy hő olvasztotta ki egykoron a sziklából. nem tudták. egyszer csak egy tágasabb helyre értek. és hozzá evezőket. tétovázva. tökéletes sötétség borult rájuk. odáig már nem jutott el a fáklyák fénye. zöldes. hogy a sziklában van egy aranyréteg. szél kerekedett. Forogtak. Még tettünk vagy száz métert. inkább látszott fene­ ketlen kútnak. hogy tö­ rékeny tutajuk a vízidémon markába került. szörnyű. és olyan víz szélén álltunk. körbe­ körbe. mint tónak. és láttam. merre van az előre. A szikla. megsemmisítő szorítást éreztek. Ahogy finom csapásokkal tovább eveztek. Úgy érezték.102 HARMADIK SZEM egy alagútba. annyira fekete. Érezték. Néhányuknak még sikerült nagy levegőt venni. Sehol egy fény. amin álltunk. amilyenhez hasonlót a föld felszínén sohasem látni: tömör feketeség. amelyekkel a fagerendákat egymáshoz erősítették. darabokban szilárdult meg. akár egy aranyszínű gyertya viaszcseppjei. Beleka­ paszkodtak a kötelekbe.Eltévedtek. nem tudták. Mérföldeken át eveztek. és húzza végze­ tük felé. A tutaj felgyorsult. a víz alá merültek.Ez a tó a folyóhoz megy innen negyven mérföldnyire. kutattak.

akik megmenekültek. hogy körülnézzen. De most tanulj fiam. Lobszang. Végre is egyikőjük feléledt annyira. Valami rejtett fal­ mélyedésből fáklyákat húzott elő. Látta az összetört tutaj lebegő roncsait. A POTALA 103 zonytalan. Néhány éven belül eleget tudsz majd ahhoz. No. nagy mu­ latság lenne átkutatni a tavat. Ahogy elfordultunk a tótól. Két ember menekült meg. Akkor lépéseket hallottak maguk mögött. Lobszang. Belegondoltam az egészbe. vagy valaki megtekerte. hogy felfedező útra induljanak a tavon. mikor asztrálsíkon is el tudjuk végezni a kutatást! Igen. de minek fecséreljük testi erőnket. hogy elmegy a Potalába hordágyért. másként nehéz lenne kita­ lálni innen a sötétben. induljunk! . de tudott dolog. Valami. tanulj. Végül a két szerzetesnek sikerült meg­ győzni a pásztort arról. azt gondoltam. bárcsak lenne egy tutajom. hogy együtt fedezzük fel ezt a helyet. meghaltak és a tibeti mennyországban vannak. hogy bejárjam vele a tavat. hogy nem hoztunk tartalék fák­ lyákat magunkkal. órákon át élet-ha­ lál közt vívódva hevertek. körös-körül zöld réteket és legelésző ja­ kokat. hogy kihalássza magának. Azóta kevesen vállalkoztak rá. majd hirtelen a ragyogó napsütésbe repítette őket.Vili. a beavatásodkor. A fáklyák már alig égtek és úgy tűnt. hogy ők szerzetesek (a köntösük ugyanis teljesen leszakadt róluk). amelyet fáklyáink fénye be­ világít. Abban a pillanatban Mingyar Dondup láma a távolabbi falhoz fordult. egyszer csak felnevetett és azt mondta: .Igen. Hogy mit találtak. . vérezve vízbe fúlt. amelyek már csak pislákolva égtek. egy pásztor né­ zett le rájuk. hogy szigetek vannak nem messze amögött a terület mögött. butaság volt.A távolban a Potalát látta. megtudod ké­ sőbb. Először azt hitték. és azt kívántam. Majdnem újra összeesett a megdöbbenéstől. az meg beleegyezett. Hármójuk­ nak nyoma veszett. és azért jött. képes le­ szel rá. Vezetőm figyelte az ar­ comat. hogy hamarosan vakon fogunk tapogatódzni az alagutak sötétjében. és meggyújtotta őket azokról. aztán erősebb fény. Mindkettőnkért. Egyiket fel is kutatták. ők kiértek a partra.Itt tároljuk a tartalékot. el­ hajította. A szerzetesek több mint fele kékre-zöldre verve. Azok. és kotorászni kezdett.

hogy kifújjuk magunkat. otthon van a rajzok között és az alagutakban. . és teleszkóppal megnézzük azt a he­ lyet. mindig megpróbáltam a mélyére hatolni. ha van lehetőség arra. és megint a világosban leszünk. A tó kivezetése mélyen a vízszint alatt van. a helyet egy facsoporton kívül semmi sem jelöli. Mingyar Dondup lá­ ma félbeszakította a gondolataimat: . vagy megnézzünk egy-egy képet a falon. időnként megáll­ tunk. hogy megleljem a választ. mint egy öregember. megkérdeztem. miért nem lovagolunk ki a helyszínre. Még néhány lépés. Az egész helyet valami rejtély lengte körül. és miért nem nézzük meg. legalábbis olyasvalami.Lobszang! Úgy motyogsz itt. még akkor is. Nem tudtam elvisel­ ni a gondolatot. . nincs ott semmi érdekes. ha eközben jelentős veszedelem fenyeget. mintha óriásokat ábrázoltak volna.104 HARMADIK SZEM Küszködtünk felfelé a meredek folyosókon. hogy újra eljöjjünk ide. láttam. ahol az egykori szerzetesek kiértek a felszínre. és ha rejtélyről hallot­ tam.Amikor felértünk. Mingyar Dondup láma azt mondta. amit a teleszkópon keresztül ne lámánk. Ahogy ránéztem mesteremre. amely úgy negyven mérföldre volt innen. Nagyon vártam. hogy évekig találgassak és így jussak el a megol­ dásig. a kis ligetet a dalai láma előző inkarnációjának parancsára ültették. meg különös gépezeteket. amelyek meghaladták felfogóképességem határait. Nem értettem őket. Felmegyünk a tetőre.

A Potalában tett látogatás olyan volt. Megálltunk. De indulni kellett. Biztos megked­ velt engem. . A mellettünk elhaladó szerzetesek hátrafele mutogattak. mikor hívó kiáltást és kiabálást hallottunk. Indulás előtt felrohantam a tetőre. mögénk. hogy különösen kedvesen elbúcsúzzunk a dalai láma személyes intéző­ jétől. A lencsén ke­ resztül láttam arcán a manós vigyort. mikor hasonló csínyeken buzgólkodtam. mert rájöttem.Ezzel sar- 105 . Elindultunk lefelé a lépcsőn. hogy a teleszkópon át még utolsó pillantást vessek a vidékre. Lobszang. hogy dalai láma kétségkívül engem is rajtakapott.Várj meg itt. melyek rejtve vannak a Potala elől. hogy a csodálkozó szerzetesek ne vegyék észre. Félúton lehettünk. Ideje volt. és időnként apró kavicsokat hajigált le az udvarba. nemsokára visszajövök. amit gyor­ san meg is ettem. vissza a Vashegyre. Lihegő szerzetes rohant felénk. Mesterem megállt. Ideje volt köszönetet mondani a lámáknak. próbálkozásaimat a jövőben az épületeknek azokra a szárnyaira korlátozom. zihálva átadott egy üzenetet Mingyar Dondup lámának. a szerzetesek kopasz fejére. A Csakpori egyik tetején kis nö­ vendék olvasott a hátán heverészve. El­ tökéltem. akik rövid látogatásunkat olyan kellemessé tették.Másnap reggel komótosan nekikészülődtünk. . mert készített nekem egy búcsúajándékot. akár egy nyara­ lás. hogy visszatérjünk Csakporiba. Az „indiai ételek"-et az ő gondjaira bízták. Igen kényelmetle­ nül éreztem magam. ahogy visszahúzta a fejét.

közönyösen továbblovagolt. kimondhatalan fájdalmamra. Elgondolkodva megfordultam. mint amennyit feltételeztem magamról: kiegyenesí­ tettem a hátam és mereven átnéztem Lhásza felett. Ránéztem. aki a hátán feküdt. Lobszang. Azután.106 HARMADIK SZEM kon fordult. A vágás a gyógyfüvek miatt csak kis vérzéssel járt. berakta a szükséges eszközöket egy fer- . megvizsgálta az öregembert. Nagyon-nagyon óvatosan megvizsgálta. Kivett egy éles kést. most aztán nyilváno­ san megszégyenülök. Láttam. Az arca ólomszínű volt. ő visszanézett. beleszórt néhány gyógyfüvet. Néztem távolodó alakját. biztos vezetőm felszerelése. mikor felismert. hogy szabaddá tegye a csontot. az életerő . cso­ dáltam a kilátást. remeg­ ni kezdtem. Amikor megkapta. el előző otthonom mellett.mintha kihunyni készülne alig-alig pislákolt benne. Körülbelül fél óra múlva Mingyar Dondup láma egy másik lo­ vat vezetve lefelé lovagolt a lépcsőn. és az egyik apát bevezetett egy öregemberhez. lemos­ tuk vele az öregember fejét. s mi több pont a Potala lépcsőin.Szállj fel. és megtalálta azt a helyet. Még mielőtt hozzá­ kezdett volna a műtéthez. Újabb adag oldatot kent rá. Szerába kell sietnünk. továbblovagolt. Leugrottunk a lóról. Amíg kavartam. és elkiáltottam magam: . Tétlenül őgyelegtem. ahol a letört rész belógott a koponyába. hogy mindkét nyereghez egy-egy táska van rögzítve. és nyomást gyakorolt az agyra.Vissza se pillantott. Végigvágtattunk a Lingkhor úton. De több ön­ uralmam volt. s az ál­ la majd leesett a csodálkozástól. Hamar a Szera kolostorba értünk. tudomást se véve rólam. Amikor az oldat kihűlt. a bőrdarabot visszahajtotta.Apám! . gondoltam. az egyik apátot komoly baleset érte. és majdnem hanyatt estem. és vezetőm megtisztította saját kezét. és ismét felment a lépcsőn. Egy csontdarab behor­ padt. . ahol szerzetesek vártak ránk. A koldusok és a zarándokok ijedten menekültek utunkból. mindketten megfogtunk egy-egy csomagot. A szemem égett. amely már készen is állt. amint éppen felém lovagolt. mert megláttam apá­ mat. gyors mozdulattal U alakú vágást ejtett a bő­ rön. akinek az esés következtében betört a koponyája. eközben pedig arra gondoltam. Mingyar Dondup láma forró vizet kért. és nézegettem régi otthonomat.

óvatosan megnyomta a csontot.Összeforr. Néhány napig legyen melletted valaki. mehetsz a dolgod után. megszárítottam őket kifőzött ruhán.Tudtam. úgy. hogy csak te menthetsz meg. az öregember hunyorogva kinyitotta a szemét. Mingyar Dondup láma odalépett hoz­ zám: . hogy kivehesse belőle. azután az egészet bekötözte egy ugyancsak kifőzött vászondarabbal. ahol a törés a legszélesebb volt. míg a másik pálcát vésőként használva a csont alá nyúlt. . megint csak nagyon finoman kiemelte a lifegő csondarabot. Megtisztítottam az eszközöket friss. és min­ dent gondosan visszapakoltam a két táskába.Ügyes voltál.IX. mikor alszol. pará­ nyi háromszög alakú éket. hogy Mingyar Dondup láma hajol fölé. mivel semleges anyag. . Sokban különbözik a miénktől.Úgy fogtam az edényt.miután agya megszabadult a nyomástól . Benyomta a koponyacsont és a kissé megemelt csontdarab széle között a résbe. ezért küldtem üzenetet a csúcsra. meglátta. és halványan elmosolyodott. Néhány napig rossz lesz a közérzeted. Az megmozdult. A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 107 tőtlenítővel telt tálba. majd lassan. Különleges óvatossággal behelyezte a legvé­ konyabb élt oda. Lobszang. hogy a normális szint felé kerüljön. és az ezüst. de ha elmúlik. A csontdarab helyére került. egy-két napig fáj majd a fejed. milyen egy másik kolostor. Mesterem figyelmesen nézett rá és így válaszolt: . . Odamentem az ablakhoz és kinéztem. nem hagyhatom el a testemet. Most körbevezetlek ezen a közös­ ségen. egy kis ezüstpecket. Hátát megtámasztottuk néhány párnával. Mikor a kezemet mos­ tam.Beecsetelte gyógyfüves oldattal. Az öreg apátba . amit akar. Kifőzött lófa­ rokszállal összeöltötte. Lobszang! . és gondosan visszahajtotta a bőrleffentyűt. majd kivett belőle két. forró fertőtlenítőben. és a műtét helyét bekente gyógyírral. akkor még egy kicsit igazított rajta. Há­ rom-négy nap múlva már nem lesz okod az aggodalomra. nem okoz majd problémát. egyik végén lapos és fogazott ezüstpálcát.Tartsd ide a tálat. Fino­ man. Egy pálcával kitámasztot­ ta. amelynek egyik oldalát előzőleg érintetlenül hagyta. Még nem végeztem be a feladatomat. hogy ne feküdj laposan. hogy félig ülő helyzetben legyen. és mereven tartot­ ta. és így szólt: . .lassacskán visszatért az életerő. Érdekes dolog volt látni.Meggyó­ gyulsz.

és kimentünk a fo­ lyosóra.Csakporiban kemé­ nyen dolgoztak volna. mint tízezer szerzetes­ sel Drepung a legnagyobb. vágynál rá. elvállalnád a feladatot. akkoriban ez volt az „orvosi tanulmányok székhelye" és a kormány tanácskozó testületében is számottevő képviselethez jutott. nincs is szigorú fegyelem. mint Csakporiban. hogy a mi kolostorunkban volt a legnagyobb fegyelem. Tény.Nos. A templomok . templomokkal. utcákkal.108 HARMADIK SZEM Egy láma gondjaira bíztuk az öreg apátot. és mindazokkal az épületetekkel.Nem.Úgy látom. mindössze hatezren vannak benne. még a füstölők is keserűbb füstöt árasztottak. hétezer ötszáz fővel. Mosolyogva nézett rám. azt hiszem rengeteg vadember van közöttük. a három kolostor közül Ganden a legkevésbé jelentős. A fiúk csapatokban játszottak az udvarokon . . vagy ahogyan hívták. Az imamalmok a legtöbb helyen mozdulat­ lanul álltak. melyek a várost várossá teszik. . Szera követi kb.Rózsasövénynek hívják ezt a helyet. és úgy tűnt. Lobszang.válaszoltam.Hétezren vannak. Mindegyik városnyi méretű. a Vadrózsa-sövény három mérföldnyire fekszik a Potalától. a többi kolostor többsége nagyon laza volt. Mint a Gyógyítás Temploma. hogy te magad. és egyike a „három székhely­ ként" ismert kolostoroknak. Meste­ rem azt kérdezte: . de én nem annak nevezném.Neve­ tett. ők a járőrök. Jelenleg kétségkívül a kommunista katonák! Csakpori kis közösség volt.Lehet. hogy itt maradj és könnyű életet élj? . rendnek és fegyelemnek. Itt-ott ugyan ült egy-egy szerzetes.gon­ dozatlannak tűntek. Az utcákon Kham tartománybeliek cirkál­ nak. aho­ gyan akartak. Nem volt olyan tisztaság. . . A csendes többség rossz hírét mindig né­ hány zajongó költi. és ha a szerzeteseknek lustálkodni támadt kedvük. Szera. .a mieinkkel összehasonlítva . amelyet én már megszokottnak tekintettem. lustálkodtak és senki sem szólt egy szót sem. . aki a kereket pör­ gette. de annál fontosabb. de sehol sem volt nyoma annak a tisztaságnak. . Nem kevesebb. egyedül rendet teremts itt. is­ kolákkal. A szerzetesek úgy jöttek-mentek.

hogy megfosszuk a beteget az öntu­ datától. hogy jól végzi a dolgát. Ennek a fejlettebb rendszernek nyil­ vánvaló veszélyei vannak.egyszerűen azért. Mi úgy tartjuk.IX. Tibetben a lámakolostor nem pusztán a valláshoz vonzódó em­ berek lakóhelye. de minket Csakporiban megtanítottak rá. talán a legjobb Tibet­ ben. hogy szelíd legyen. Nem minden kolostorban van ilyen képzés. hogy önuralomra tegyünk szert és képesek legyünk arra. akik a legszigorúbb jellembeli követelmények­ nek is megfelelnek. A zenészek mindig készen álltak a szóra­ koztatásunkra. meg hogy bizonyítsák. az „amarée"-t sem. mint aho­ gyan a „technikai" szót. vallási és hagyományos dara­ bokat is játszottak benne. A hipnotizált embert pedig olyan hatásoknak teszik ki. Nem jár fájdalommal és egyáltalán nem kockázatos. nem pedig támadásra. hogy rövidesen mi történik vele. a „szungtrukjömpa tü depó lelapo"-t nem lehet lefordítani.mondjuk úgy .„dzsúdóra". mert örömét lelte abban. más közösségben nincsenek . a tibeti leírását. ezért akárcsak a hipnotizálást. önálló város városi szolgáltatásokkal és kénye­ lemmel. csak azoknak tanítják. vagy fogat húznunk. ha törött csontokat kellett összeilleszte­ nünk. hogy gyógyí­ tás céljából a beteget öntudatlan állapotba hozzuk. Ez a legközelebbi angol szó. még mi­ előtt felfoghatná. amit tudott. Öreg Cu a „dzsúdó" nagymestere volt. A dzsúdó a mi mód­ szerünk erősen leegyszerűsített formája. és mindegy. hogy ezt a tudományt önvé­ delemre és önkontrollra kellene használni. sokat kellett utaznunk. a beavatko­ zásnak semmilyen mellékhatása sincs. amit találtam. Az ember öntudatlan állapotba hozható. . Csakporiban is volt színház. hogy ne élhessen vissza a ráruházott erőkkel. befejezi a félbehagyott mondatot. A legtöbb férfi s nő is­ merte az elemi fogásokat és dobásokat. Arra használtuk a dzsúdót. pl. Az erős ember megengedheti magának. de én már négyéves ko­ romban tudtam őket. amikor felébred. és mindenre megtanított. olyan esetben. Mivel orvoslámák voltunk. Rendkívül érdekes: ha vala­ ki beszéd közben vesztette el az eszméletét. és hogy az or­ szág keményebb. A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 109 Csakporiban tanítottak minket . veszélyesebb részeiben is biztonságosan közle­ kedhessünk. hogy órák vagy percek múlva nyeri vissza eszméletét. míg a gyenge és bizonytalan ember hetvenkedik és dicsekszik.

és ha valaki nem fejlődött. megtehették. Ha bűnös­ nek találták őket. . a kolostori börtönben kellett letölteniük a bünte­ tést.kezelte. Az eszes fiúknak segítettek abban. Nálunk a rendőrszerzetesek tartóztatták le ezeket és állítot­ ták bíróság elé. Volt egy kórház. Különféle iskolák szolgálták a különféle észbeli képessége­ ket. Nem egy halott testét felnyitottuk. ugyanis volt a kolostoron belül egy afféle banknak megfelelő intézmény. hol van.minden kolostorban akár egész éle­ tüket végigaludhatták vagy végigálmodozhatták.Csakporit kivéve . Szórakoztattak a „parázna. fizettek érte! Nem minden szerzetes fogadott nőtlenséget. hogy a férfi szíve a bal. a nőé a jobb oldalon van. ahol igazságos tárgyalás folyt ellenük. luxuscikkeket vagy könyveket. kereskedők vagy szerzetesek. A világ minden közösségében akadnak szabály. Voltak. Nálunk a beteg szerzetesek jó kezelést kaptak. akik festéket tesznek az ar­ cukra. hagyjuk tehát a dolgot a következő inkarnációra. Mióta eljöttem Tibet­ ből. ruhaneműt. ahol a helyi polgároknak „ingyenes és bizalmas kezelést" ajánlanak. Legtöbbször a hajukat is fényesítik. Hát nevezhetjük ezután a tibeti nőket „szemérmetleneknek és romlottaknak"? De térjünk vissza a kolostori közösséghez! Gyakran jöttek láto­ gatók.vagy törvény­ sértők. A mi modem társadalmunk rom­ lott és szemérmetlen! Vannak nők pl. Úgy gondoltuk.110 HARMADIK SZEM ilyen jó zenészek. és orvosi illetve elemi sebészi képzésben részesült szerzetesek lát­ ták el a betegeket. hogy ne lehessen eltévesz­ teni. vásárolhattak a boltokban élelmet. kiszedik a szemöldöküket és festik a kör­ müket. Mi több. egyik ember nem befolyásolhatja a másik életét. hogy előbbre jussanak. Akik takaré­ koskodni akartak. elég gyakran nevethetnékem támadt a nyugati történetek hal­ latán. A szállodában kaptak szállást. ahol a készpénzüket tarthat­ ták. nyilván sosem voltak azokon a remek helyeken Angliában vagy Amerikában. nemi be­ tegségektől megtizedelt" tibetiekről szóló beszámolók is. hogy megtudjuk az igazságot. azt hiszik. A komolyabb eseteket specialista . Akiknek volt pénzük. távozásra kényszerült és ott kellett menedéket keresnie. Akik ef­ félét állítanak. Csakporiban másként ment min­ den.mint ami­ lyen Mingyar Dondup láma is volt . vagy megváltoz­ tatják a színét. ahol kevésbé szigorú fegyelem uralkodott. melyek szerint a tibetiek pl.. de a naplopók . és jelölniük kell az ajkuk helyét.

mint pl. hogy könyveiket kinyomtathassák. egy adott személy születésének és fogamzásának idején. Rendszerint a papírt is maguk készí­ tették. míg a harmadik egy nehéz hengerrel követte. Falitáblák készültek róluk. a Vö­ rössüvegesekhez csatlakozhattak. Csakporiban kb. és végeredményben az égbolt térképét mutatták. A különféle. Míg ez megóvta a tibeti papírokat a rovarok támadásától. A „házas" kolostorokban nővérek és szerzetesek együtt dol­ goztak egy jól szervezett közösségen belül. hogy jól rányomja a papírt. ezeket könyvekhez sosem használtuk fel.alkotta az uralkodó osz­ tályt. A negyedik leemelte a nyomta­ tott lapot. amelyekre a horoszkópokat állítottuk fel. A VADROZSA-SOVENY KOLOSTORBAN 111 akik úgy gondolták. Egyes lámakolostorok saját nyomdával rendelkeztek. a „boldog legénykor" a szellem számára nem megfelelő keret az elmélkedéshez. Kisebbségben voltak. mint a tisztán férfiközösségekben. az emberi testet és a különböző szerveket áb­ rázolták. de gyakorlásra megtartottuk a tanoncoknak. Ha a falapra a legkisebb hiba is csúszott. Ez utóbbi nem volt valami egészséges foglalkozás. egyik fakéreg mérgező anyagot tartal­ mazott. A tibeti oldalak nem olyanok. már nem nyomtattunk vele. ár­ tott a vele dolgozó szerzeteseknek. aki félretette. és általában a „légkör" nem volt olyan durva. amelyeknek hosszúsága meghaladja szélességüket: széles és rövid lapokat használtunk. A térkép üres helyeire beil- . e könyv lapjai. laza íveket faragott faborítók fogták össze. nemegyszer kilenc­ ven cm széles és negyven-negyvenöt cm hosszúságúakat . akik komoly fejfájásról vagy még rosszabb tünetekről panaszkodtak. olyanok. száznyolcvan centiméter hosszú és százhúsz centiméter széles vésett fatáblákat használtak.részlete­ zésük bonyolult lenne.IX. és sosem kötöttük be őket. mert a papírgyártásban használatos. Egy másik felvett egy papírlapot és gyorsan ráterítette a fadúcra. Az egyik szer­ zetes egy festékhengert futtatott végig az egész felületen. és odaadta egy tanoncnak. ők egy külön szektához.a maga kötelező cölibátusával . hogy a fes­ ték eloszlása egyenletes legyen. ahol a házasság megengedett do­ log. Tibetben nem a fémből ön­ tött betú'mintákat. Az egyházi világban a Sárgasüvegesek rendje . hanem fadúcokat használunk. Nagyon kevés nyomat piszkolódott össze. Asztrológiai tábláink is voltak. melyeket még színezni kellett. ezek úgy hatvanszor hatvan centiméteresek lehettek.

nem veszi fel a versenyt a mienkkel.Mennünk kell most. el­ viszlek majd egy különleges felfedező útra a felföldre. azt még nem láttuk.Veze­ tőm nyilvánvalóan elértette a gondolataimat. két mérföldre van. Bárcsak az egész álom lenne. s amelyeket kiadtunk. hallgattam a kereskedők éles hangját. de hagyok itt néhány por­ rá tört gyógyfüvet. mely átvezetett a Türkiz hídon. Pedig. holnap új nap jön. hogy vágtassanak. Úgy terveztem. pihen­ tek. Ettek. Nem kell sietni.112 HARMADIK SZEM lesztettük azokat az adatokat. elég jó élet ez. aki két szánalmasan ficánkoló pónit tartott. Még néhány perc lovaglás. Én nem. hogy a csoporttal menj.Át­ megyünk az úton a bevásárló utcához. A bejáratnál lévő udvarban egy szerzetesre találtunk. Szerencsémre Min­ gyar Dondup láma megelégedett a poroszkálással. melybe épp a közeli Séde Gompa papjai áramlottak. hogy megnézzük az öreg apátot. ahogyan az árakon civódtak és alkudoztak. és már jobban érdekelték a környező dolgok. hogy elmenjünk régi otthonom mellett. Pontosan velük szemben az utcán állt egy csörteti. mögötte pedig egy csillogó templom. ahol igen rit- . majd megjegyezte: . és egymáshoz zsúfolódó házak között jártunk.Legutóbb még szabad emberként voltam itt. mely a halál helyett az életet jelentette egy idős ember számára. és úgy láttam. Mingyar Dondup láma hoz­ zám fordult. . nem mint szerzetesnek tanuló növendék. mert azt mondta: . visszatértünk a szobába.Kivett három kis bőrzacskót a táskájából és átadta.Leporoszkáltunk és jobbra fordultunk azon az úton. Mielőtt elmegyünk. Nem na­ gyon égtem a vágytól. Miután vé­ gignéztük a Rózsasövény kolostort. Elbűvölten néztem a kínai boltokat. Mesterem így szólt: . A hét végén megkez­ dődik a hegyekben az évi gyógynövénygyűjtés. Helyette tanulj velem. . meghagyom a használati utasítást az ügyeletesnek. Az idén nem aka­ rom. tudod. már alig várták. és felébredhetnék! . úgy tűnt. melyeket a nagy gonddal készített ma­ tematikai táblázatokban találtunk. mely az ego halhatatlansá­ gát szimbolizálta. hogy tizenkét éves korodban levizsgázhass és trapa lehessél. A Rózsasövény a Lingkhor út legközelebbi részétől kb. melyek mintha csak védelmet keresve bújtak volna a Dzsokang árnyékába . Figyelme különösen Mingyar Dondup láma felé fordult. még mindig nem akarsz szerzetes lenni. Távollétünk két órája alatt jelentősen javult az állapota. Három kis zacskót. nagyon kötődik hozzá.Nahát! gondoltam.Szóval.

mikor úgy gondolja. Egy koldus gör­ nyedt a falnál: . ahol az Ékességessel jártam. a hegyekben volt a természet orvosságainak egyik nagy raktára. Egy csoport minden évben felment a hegyekbe. Ahogy felfelé lovagoltunk. mivel mindig nálamnál sokkal idősebbek közé ke­ veredtem. Nagyon kevés ember járt a felföldön. és ismét balra fordulva rátértünk a Vashegyre vezető útra. a növénygyújtőkre gondoltam. hogyan kell viselkedni azokkal. így nehéz beszélni róluk. . Balra fordultunk a Lingkhor úton. Ók azok.IX. Sosem untam meg a színes faragott sziklák látványát. és közeledtünk Pargo Kaling. Lobszang. Nos. beszéltek a Ihászai koldusokról. kérlek ne gyógyíts ki a betegségeimből. ahol olyan különös dolgok estek. elhatároztam. mert a jövendölés csak akkor jelenti azt.So­ kan ezek közül a koldusok közül olyan feleslegesek. vizsga. Éppen kiértünk Sö faluból. hogy levizsgázom. Mérhetetlenül elszomorodtam arra a gondolatra. én az Égi Mezőkön. akiket üldöz a balszeren­ cse. amint átlovagoltunk a kaput alkotó csörtenen. és meg kellett állnom a magam lábán. De a nap igencsak előrehaladt már.Hah! Tiszteletre méltó kegyes orvosláma. Az asztrológusok jövendölése szerint első próbálko­ zásra leteszem majd a vizsgát.a kommunisták megszállják Tibe­ tet) a koldusokat dologra fogják. különben meghalok. és keményen tanulok. Még nem értettem. elég felkészült vagyok már. a Ihászai völgy nyugati kapuja felé. de tudtam. és nem látjuk ezt. hogy némelyikük gazdag. Te és én már nem leszünk itt. talán a Vas Tigris éve. nem volt időnk a nézelő­ désre. hogy elkísérhessem Mingyar Dondup lámát a felföldre. Ma már értem. istenségek faragott és festett képe­ ivel. Te külföldön leszel. ezeket megszárították és légmentes zacskókba csoma­ golták. elhagyja ezt az életet. nem is sejtették. A hegy egyik oldala telistele volt velük. . ha kemé­ nyen tanulok! A szellemi fejlettségem a tizennyolc évesekével volt azonos szinten.Vezetőm szo­ morúan nézett. hogy a földi élet illúzió. elmentünk a Kundu Ling mellett. iskola. idén le­ mondok az útról. Igen. Lobszang. A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 113 ka füveket szerezhetünk. . hogy tanulnom kell. . Akkor még nem jöttem rá. Itt. a jóslat beteljesülése után (1950. hogy gyógyfüve­ ket szedjen. akik rossz hírünket keltik külföldön. Indiában és Kínában. hogy a szere­ tett láma elhagy majd engem.

Tizedik fejezet A TIBETI HIT
Talán érdekes, ha részletezem kissé a tibeti életmódot. Vallásunk a buddhizmus egyik formája, de nincs rá olyan szó, mely más nyelv­ re átírható lenne. Úgy hivatkozunk rá, mint a TAN-ra, és akik osz­ toznak hitünkben, azokat „beavatottakénak tekintjük. Más hitek követó'it „kívülállókénak nevezzük. A legközelebbi szó, melyet már ismernek nyugaton, a lámaizmus. Annyiban tér el a buddhiz­ mustól, hogy a mi vallásunk a reménységé és a jövőbe vetett hité. A buddhizmus szerintünk negatív, a reménytelenség vallása. És természetesen nem hisszük, hogy egy mindent látó atya figyel és oltalmaz mindenkit, mindenhol. Vallásunkról számos tanult ember tett tudós megjegyzéseket. Sokan elítéltek bennünket, mert saját hitük elvakítja szemüket, és képtelenek arra, hogy mások szemponjait megértsék. Néhányan még „sátáni"-nak is neveztek, mert életünk idegen számukra. Ezeknek az íróknak többsége hallomásra vagy mások írásaira alapozta véle­ ményét. Az is lehet, hogy jó néhányan tanulmányozták hitünket egypár napig, aztán úgy érezték, eleget tudnak ahhoz, hogy köny­ veket írjanak a témáról és értelmezzék és ismertessék azt, aminek felfedezése még legbölcsebb bölcseinknek is egész életükbe telik. Képzeljünk el egy buddhistát vagy egy hindut, aki egy-két órán át forgatja a Biblia lapjait, és utána a kereszténység finom, apró részleteiről magyaráz. Ezek közül az írók közül egyik sem élt kis­ fiúkorától fogva szerzetesként egy lámakolostorban, és egyik sem 115

116

HARMADIK SZEM

tanulmányozta a Szent Könyveket. Ezek a könyvek titkosak, mert nem hozzáférhető!; azok számára, akik a gyors, könnyű és olcsó megváltást keresik. Azok, akik vigaszt remélnek valamely rítustól, vagy az önhipnózis valamilyen formájára vágynak, megkaphatják, ha ez segít rajtuk. Ez azonban nem a belső realitás, hanem gyere­ kes öncsalás. Néhányuk számára biztosan nagyon megnyugtató, hogy azt gondolják, bűnt bűnre halmoznak, aztán, mikor lelkiis­ meretük már nagyon piszkálja őket, ajándékot adnak a legközeleb­ bi templomnak, amiért is az istenek túláradó hálájukban azonnal, mindent és bizonyosan megbocsátanak, ez pedig feljogosítja őket arra, hogy újabb és újabb bűnökbe vessék magukat. VAN Isten, van egy felsőbb lény. Mit számít, minek nevezzük? Isten tény. A tibetiek, akik tanulmányozták Buddha igaz tanításait, sosem imádkoznak könyörületért, előnyökért, csakis emberi igazságossá­ gért. Egy felsőbb lény, mint az igazság lényege, nem teheti, hogy az egyik emberrel igazságos legyen, a másikkal pedig nem, mert ha így tenne, az igazságot tagadná. Ha könyörületért vagy előnyö­ kért imádkozunk, aranyat vagy tömjént ígérünk, amennyiben imánk meghallgatásra talál, azt fejezzük ki, hogy csak a legtöbbet ígérő üdvözül és hogy az Isten pénzszűkében lévén „megvásárol­ ható". Az ember lehet könyörületes egy másik emberrel, bár nagyon ritkán teszi, a legfelső lény csak igazságosságot tanúsíthat. Halha­ tatlan lelkek vagyunk. Imánkat, „Om, mani padme hum!" - mely alább található - gyakran úgy fordítják, hogy a „a kincs a lótuszban van". Mi, akik kicsit beljebb hatoltunk, tudjuk, hogy a valódi jelentése „üdv a felettes énnek". Nincs halál. Ahogy az ember le­ veti ruháját, ha a nap véget ér, úgy veti le a lélek a testet, mikor az aluszik. Ahogyan az elnyűtt ruhát kiselejtezik, úgy selejtezi ki a lé­ lek az elnyűtt vagy szakadozott testet. A halál születés. Meghalni annyit jelent, mint újjászületni egy másik létformában. Az ember, vagy az emberi szellem végtelen. A test semmi más, mint időleges, átmeneti öltözék, mely felöltözteti a szellemet, és mely a földön el­ végzendő feladat szerint választatik. A külső megjelenés nem szá­ mít, csak a belső. Nagy próféta is kopogtathat koldusnak öltözve -

X. A TIBETI HIT

117

hogyan lehetne jobban megítélni a jótékonyságot?! - míg másvala­ ki, aki előző életében vétkezett, nem él szegénységben, s mégis el­ küldi a kéregetőt.

„ Életkerék" - ez jelenti azt, hogy megszületünk, élünk valahol, meghalunk, majd visszatérünk a szellemi állapotba és idővel kü­ lönböző körülmények és feltételek között újraszületünk. Az ember sokat szenvedhet életében, ez nem jelenti szükségképpen azt, hogy a múltban gonosz volt, bizonyos dolgok megtanulásához sokszor a szenvedésen át vezet a legbiztosabb és leggyorsabb út. A gyakor­ lati tapasztalat jobb tanítómester, mint a szóbeszéd! Az öngyilko­ sok újjászülethetnek, hogy leéljék azokat az éveket, melyekkel megrövidítették az életüket, de ebből nem következik, hogy min­ denki, aki fiatalon vagy csecsemőkorában hal meg, előzőleg ön­ gyilkos volt. Az életkerék mindannyiunkra vonatkozik, koldusokra és királyokra, férfiakra és nőkre, színesbőníekre és fehérekre. Ter­ mészetesen a kerék csak szimbólum, de megvilágosítja a dolgokat azok számára, akiknek nincs idejük alaposabban tanulmányozni a témát. A tibeti hit nem írható le egy-két bekezdésben: a Kangyúr a tibeti szent iratok - több mint száz könyvből áll, és még így sem foglalkozik kimerítően minden kérdéssel. A távoli kolostorok sok könyvet rejtenek, ezeket csak a beavatottak olvashatják. A keletiek évszázadok óta ismerik a különféle okkult erőket és törvényeket, s azt is tudják, mindez természetes. A keleti tudósok és kutatók nem cáfolják létezésüket azon az alapon, hogy nem lehet mérni vagy savakkal vizsgálni őket, inkább arra törekszenek, hogy növeljék uralmukat a szóban forgó természeti törvények felett. Bennünket például nem érdekel, hogyan és miként van tisztánlá­ tás, a tisztánlátás eredménye fontos! Néhányan kétségbe vonják a

118

HARMADIK SZEM

tisztánlátást. Olyanok, mint a vakok, akik azt mondják, hogy a lá­ tás lehetetlen, mert ők nem tapasztalták, mert képtelenek megérte­ ni, hogy miként látható egy távoli tárgy, ha nyilvánvalóan nincs érintkezés közte és a szem között! Az embereket aura veszi körül, színes körvonalak, melyek kö­ rülfogják a testet, és az, aki járatos ebben a tudományban, a színek intenzitásából következtethet a személy egészségére, integritására és fejlődésének általánosabb szintjére. Az aura a belső életerő, az én (ego) vagy a lélek kisugárzása. A fej körül fényudvar vagy dics­ fény van, amely szintén az erő részét képezi. A halálkor a fény el­ halványul, mert az én (ego) elhagyja a testet, hogy megkezdje útját a következő létforma felé. „Szellem" lesz belőle. Sodródik egy ki­ csit, mert a testből való kiszabadulás sokkja elkábította talán. Le­ het, hogy nincs teljesen tudatában annak, hogy mi történik. A lá­ mák ezért keresik fel a haldoklókat, tájékoztatják őket arról, hogy milyen állapotokon mennek majd keresztül. Ha ezt elmulasztanák, a szellemet földhöz bilincselhetnék a testi vágyak. A papok köte­ lessége, hogy e kötelékeket elszakítsák. Gyakorta tartottunk istentiszteletet a szellemek vezetésére. A tibetiek nem félik a halált, de úgy gondolják, hogy bizonyos elővi­ gyázatosság mellett könnyebb az átmenet ebből az életből a követ­ kezőbe. Világosan kijelölt ösvényeket kell követni, és egyes helye­ ken elgondolkodni. A szertartást olyan templomban tartják, ahol legalább háromszáz szerzetes van jelen. A templom közepén öt te­ lepatikus láma ül egymással szemben kör alakban. Ahogy a szer­ zetesek egy apát vezetésével dünnyögnek-mormolnak, a lámák megpróbálnak telepatikus kapcsolatot létesíteni az eltávozott lé­ lekkel. Egyetlen fordítás sem tud teljesen eleget tenni a tibeti imáknak, de íme egy kísérlet: „Halljátok leikeink hangját, ti, mindannyian, akik vezető nélkül bolyongtok a határon. Élő és halott más világban lakozik. Hol lát­ ható az arcuk, hol hallható a hangjuk? Az első füstölőt azért gyújt­ juk, hogy szólítsuk a bolyongó szellemet, vezetésre lelhet". „Halljátok leikeink hangját, ti mindannyian, akik bolyongtok. Ez az illúziók világa. Az élet csak álom. Aki megszületik, annak

A har­ madik füstölőt azért gyújtjuk. „Halljátok lelkeink hangját. és lelketeknek tovább kell menni. akiknek fiatalsága akár a friss tavaszi reggel. az éjszaka asszonyai. hogy vezeklésre szólítsuk őket. A TIBETI HIT III meg is kell halnia. . sebeket osztogattatok és öltetek. akik a festettetek és írtatok. Ősz jön és tél. Hiába erőltettétek a szemeteket. akik területeket foglaltatok. A szerel­ mes ölelés után megszakad a szív. művészek és tudósok. koldusok és tolvajok. A nyolcadik füstölőt azért gyújtjuk. A hatodik füstölőt azért gyújtjuk. így vezetésre lelhet". ti mind. és mindazok. hegyek és vizek királyai. hogy vezetésre lelhetnek". elhervadnak a fák és a virágok. és a falevelek az el­ nyomottak sóhajától remegnek. akik bűnöztek és most egyedül bolyonganak". Csak Buddha útja vezet az örök élethez. hogy elvezethessük őket a vi­ lág kötelékeiből". hogy szólítsuk mindazoknak a szellemét. „Halljátok lelkeink hangját. Az ötödik füs­ tölőt azért gyújtjuk. hogy szólítsuk az előkelő szü­ zek és hölgyek bolyongó szellemét. és azok. A földet a vér borítja. Lelketek társtalan bolyong és nincs bennetek igazság. A negyedik füstölőt azért gyújtjuk. és mind­ hiába koptattátok el a festékező-asztalokat. és népetek panasza mindig áradó. akik ellen vétkeztetek. és mi mássá válik. „Halljátok lelkeink hangját. A kilencedik füstölőt azért gyújt­ juk. hogy vezetésre szólítsuk a tábornokok és urak magányos szellemét". A hetedik füstölőt azért gyújtjuk. Uralkodástok egy percnyi volt csupán.X. szajhák. és akik most egyedül bolyong­ nak a szellemek birodalmaiban. ti gyönyörű. Sorsotok a feledés. hatalmasok. „Halljátok lelkeink hangját. akik bűnt követtek el mások ellen és akik most nem pihenhetnek. „Halljátok lelkeink hangját. hogy vezetésre szólítsuk a művészek és tudósok szellemét". hogy szólítsuk a bolyongó szelle­ met. ti. harcosok mind. hogy megszabadulhassanak a világ kötelékeitől". előkelő szüzek és höl­ gyek mind. „Halljátok lelkeink hangját. ti. hogy szólítsuk a királyok és diktátorok szellemét. mint a szépség. mint csontváz­ zá. ti mind. Hol vannak a hadai­ tok most? A föld nyög és dudva nő a csatamezőkön. mind.

és tudjuk. ami könnyebb és biztosabb. Millió és millió világ van. melyek kíséreté­ ben a szellem elhagyja a testet. A le­ vegő feszültséggel telítődött a telepatikus lámák koncentrációjától. tibetiek sosem osztottuk a nézetet. hogy másutt sokkal fejlettebb életformák találhatók. a belső szervek moraja. de akiket a világ kötelékei még mindig fogva tartottak. „Az istenek szekerei" . A halál csendje. Azután a csendben megjelenik a tudat. Rozsdabarna ruhás szerzetesek egymással szemközti sorokban ülve a halotti litániát recitálták.meglehet . gyakran láttam is. a feszültség csök­ kent. és a nyugtalan szellemek továbbhaladtak utazásuk következő állomása felé. s ez még a legkevésbé okkultak számára is észrevehető. Nincs igazán értelme. akiket ismerünk. belemerülhet e hasznos és kellemes tudományba. Mingyar Dondup lámától megtudtam. De nem csupán erre a földre. figyelik a földet . remegő zihálás és beállt a csend. mint az emberek. lehet. mint élő szerve­ zetből. A templom más részeiből. hogy időről időre újraszületünk.nagyon különböznek azoktól. ahogyan a telepatikus útbaigazítás folytatódott. hogy többségük lakott. hogy egy lámacsoport telepatikus úton érintkezésbe lépett ezekkel az „istenekkel". melyek nem dobálnak atombombákat. és aki elég türelmes.120 HARMADIK SZEM A templom tömjénfüstös homályában a pislákoló vajmécsesek­ től az élő árnyékok táncra keltek az arany képmások mögött. Mi. Lakóik . lelassult. míg végül azok a hangok hallatszottak. Láthatatlan dobok az emberi szív ritmusára dobbantak. Hisszük. Sok láma csinálja. Sokat írtak már a levitációról: létezik. hogy az ember a levitációval foglalkozzon. Szilárdan hiszünk abban. Fokozatosan. Ahogyan az eltávozottak felé irányuló szertartás folytatódott. és a tüdő­ ben a levegő sóhajtozása hallatszott. Egy utolsó hörgő. . ahogy az emberek figyelik a vadál­ latokat az állatkertben. akik azt mondták. várnak és figyelnek. mert van egy sokkal egyszerűbb módszer: az asztrálutazás. de sok gyakorlást igényel. hogy az ember a fejlődés csúcsa és legnemesebb formája. hogy más dolgok vannak jelen. akik megpróbáltak kapcsolatot találni azokkal.legtöbben így hívták őket. hogy magasabbrendűek. a testhangok ritmusa megváltozott. akik eltávoztak a világból. Tibetben láttam feljegyzéseket különös égi jármű­ vekről. a testnedvek csobogása.nyilván úgy.

Gyak­ ran arra emlékszik. hogy egy távoli.és az egész folyamat ellenőrzésünk alatt áll. és amikor felébredt.nem levitációval . és általában visszalátogat a szellemi birodalomba. Az ego és a test egy korlátlan kiterjedésre képes „ezüstzsinór" segítsé­ gével tartja a kapcsolatot. az emlék gyakran eltorzul. és azonmód „racionalizálja". be­ nyomásokat szerzünk. esetleg az óceán másik oldalán élő személlyel találkozott és beszélt. bár az ezüstzsinór továbbra is hozzáköti. mikor éppen csak álomba . rendszerint az az erőteljes benyomása maradt. Valószínűleg mindenki ismeri azt az érzést. A szellem vándorlása révén álmokat látunk. és tanulás nélkül nem lehet elválasztani tőle. A test addig él. ahova akar. amit akkor élünk át. mikor hosszú és bonyolult álmok . az egó szabadon vándorolhat az al­ vás ideje alatt. hogy asztrálutazásra induljon. Amíg az ezüstzsinór sértetlen. mint a gyerek.úgy tűnik . csak a fizikai test igényli a pihenést.illogikus vagy lidércnyomásos álom. Talán mindenki álmodott már olyat. a szellem kiszabadítja magát. A halál a szellem számára újjászületés a szabadabb szellemi világba. de mert nem voltak kiképezve. Amikor al­ szunk. Valószínűleg üzenetet kapott. így vannak olyan esetek. Az én (ego) elhagyja a fizikai testet. Azoknál. akik nem képzettek. A szellemi világban nincs idő. A születés a csecsemő számára az anyatesten belüli védelmezett élet halála. és olyan gyorsan. amíg az ezüstzsinór sér­ tetlen. ahogyan a köldökzsinórt elvágják. éppen úgy. az „idő" tisztán fizikai fogalom. de speciálisan képzett emberek esetében ez tudato­ san is megtörténik.X. Tibetben gyakorta utazunk asztrálsíkon . A TIBETI HIT 121 A földön az ébrenlét órái alatt énünk (egónk) a fizikai testhez kötődik. aki a tanítás után hazamegy az iskolából. hogy a csecsemő elszakadhasson anyjától. ha meghalunk.nem tartanak tovább egy másodperc tört részénél. hogy egy távoli baráttal vagy rokonnal találko­ zott: semmi meglepő nincs benne. ha rövid időn belül hall is felőle. Az ember oda utazik. a szellem a szellemvilágon belül új életre születik és a zsinór elszakad. és az eredmény . A legtöbb ember rendelkezik azzal a képesség­ gel. Sokan meg is kísérelték. sokkot kaptak. hogy valamire emlékeznie kell. A fizikai tudat felfogja őket. amilyen gyorsan csak gondolkodni tud. hogy beleüljenek az ember evilági hitébe. olyasféle­ képpen. amelyeket az ezüstzsinór közvetít.

és hirtelen. az ezüstzsinór összehúzódik. hogy megzavarhatják. Mi. a tisztánlátás. és az emberiség fejlődése helyett saját érdekében használta. Mindez sokkalta rosszabb annál. felrángatnak minket. és ez azzal a szörnyű érzéssel jár. amíg tökéletesen tudatunknál vagyunk. hogy az ego túl gyorsan távozik. hogy az ember leesett egy szikláról és az utolsó pillanatban ocsúdott fel. Míg a projekció önmagában nem veszélyes. A helyi törzseknek volt saját nyel­ vi változatuk. komoly veszélyt jelenthet . Az asztrátest több méterre lebeg a fizikai fölött . hogy nagyon zavaró élmény lehet. hogy a bűnbeesés előtt mindenki rendelkezett az asztrálutazás. és kezdetben magányra van szükség.122 HARMADIK SZEM merültünk. de sokkot vagy érzelmi zavarokat okozhat. Réges-rég az emberek a telepátia segít­ ségével érintkeztek egymással. mert az énnek (egónak) újra kell születnie. A test hirtelen ébred. erőszakosan felébresztenek. ha nincs megfelelő taná­ runk. Végzetes sokkot eredményezhet.akárcsak a lég­ gömb a spárga végén. azt azonban szeretném hangsú­ lyozni. A bűnbeesést úgy értelmezzük. a fizikai és az asztráltest durván válik el egymástól. Az asztrálutazás teljes ellenőrzés alatt majdnem mindenki által kivitelezhető. sose kísérelje meg az asztrálutazást. illetve úgy tér vissza. ha az em­ ber egyedül van és nem kell attól félnie. hogy az ember visszaélt a misztikus erőkkel. esetleg egy külső zaj arra készteti. Legjobb. a telepátia és a levitáció képességével. Nincs tényleges veszély. Ez nem metafizikai kézikönyv. de azt kizárólag maguk közt használták. Akinek gyenge a szíve. Valami. így független a . mielőtt továbbha­ ladhat a következő szint felé. ha az asztráltest úgy hagyja el a fizikait. hogy rendkívüli gyorsasággal térjen vissza a testbe. ha valaki belép a szobába és megzavarja a testet vagy a zsinórt. ami való­ ban nagyon kellemetlen lehet. mint mikor egy utazás után térünk vissza. Ezt az érzést az okozza. úgy hisszük. tibetiek. ezért nincs értelme tanácsokat adni az asztrálutazásokra vonatkozóan. akiknek gyenge a szíve -. Gyakorlást igényel. A telepati­ kus beszéd természetesen gondolati úton történt. hogy nincs szinkronban vele. hogy leélje a kimaradt a életszakaszt.különösen azok számára. és visszarántja az asztráltestet a fizikaiba.

Ezeken különleges szertartásokat tar­ tunk és általában nem dolgozunk. Az egész év legnagyobb ünnepe. Ezek azonban nem olyan jelentősek. rész­ ben mitikus eseménnyel. áprilisban szintén kevés az ünnep.a nyugati naptár szerint május . Az éves ünnepek . Ugyaneb­ ben a hónapban. a szent tőr felvonulásával ér véget.így mondták nekem . egy részben vallási. hogy különböző játékokat és vallási szertartásokat rendezzünk. de ez utóbbiakról nem tudok eleget ahhoz. A TIBETI HIT 123 helyi nyelvtől. 15-én ünnepeljük Buddha fogantatásának évfor­ dulóját. az egyházi és világi év csúcspontja a negyedik naptól a tizenötödikig tart: ezek a kö­ nyörgés napjai. de ne­ künk ez alatt az idő alatt még szigorúbban kellett élni. ezért mindenki értette.valamennyire megfeleltethetők a keresztény ünnepeknek. huszonötödikén tartjuk a kinyilatkoztatás napját. 1-3-ig Logszár-t ünnepeljük . a mi nyelvünkön a Mönlam-cshempo. Ekkor füstölőket gyújtottunk. hogy mivel rossz célra használták. amely nagyjából márciusnak felel meg. Huszonkilencedikén van a gonosz dé­ monok üldözése és kiűzése. A hónap huszonhetedikével fejeződik be. a keresztény nagyböjthöz hasonló. Ezek azonban csak a nevezetesebb ünnepek. hanem az ünnepélyes hálaadás ideje. amely nem a játékok. amelyekről nem szabad elfeledkezni és istentiszteletekkel kell megemlékezni róluk. Bábel kialakulásához az ve­ zetett. másképpen a „minden lelkek napja". vannak kisebbek is. a telepátia képessége el­ veszett! Nálunk nincs vasárnap.X. mint olyan: „szent napok" vannak. hogy megjegyzéseket fűzzek hozzá. egyben minden eltávozotté. job­ bára mentes az ünnepektől. akik a földhöz kötve vándorolnak. A harmadik hónapban. hogy megidézzük mindazok szellemét. Nagy esemény. Ez.nyolcadik napjának érkeztével arra emlékezünk. ez körülbelül februárral esik egybe. minden hónap 8-án és 15-én.a nyugati világban újévnek hívnák. A negyedik hónap . . jó ok. A második hónap. ha jól értem. vagyis a halottak -. hogy Buddha elvonult a vi­ lágtól. hogy e felsorolásban szerepeljenek. A mi ünnepeink a következők: Az első hónapban. Tizenötödi­ ke Buddha halálának évfordulója.

nyolcadik napján volt az aratás ünnepe. július 4-re esett. november huszonkettedik napja csodálatos esemény évfordulója. Aznap semmit sem tehettünk helytelenül. Akkor történt az. Az új év februárban kezdődik. hisz a folyókból nyert víz nélkül a földekről semmit sem arathattunk volna. hatvanéves ciklusokat használunk. amikor Buddha először pré­ dikált a Tanról. Mivel Tibet éghajlata roppant száraz. Ekkor ünnepeltük az a napot is. az egyes éveket tizenkét állat és öt elem különféle kombinációival jelöljük. A következő. másnap mégis behívtak a feletteseinkhez. A gyógyítók rendjét Buddha ala­ pította. amikor ötödikén az „orvoslámák" más kolostorokba különleges ünnepségekre látogatnak.elkövettünk! Buddha születésének évfordulója a hatodik hónap. tizedik hónapban. hálaadásra az orvosszerzetesek szolgálataiért. 1927-től számított ciklus évenkénti kalendári­ uma: I . Példaként álljon itt a jelenlegi.124 HARMADIK SZEM Június volt az a hónap. Ekkor kiűzték az óévet és felkészültek az újra. mint más országok. Az év utolsó vallási eseménye a tizenkettedik hónapban 29-30án volt. Naptárunk erősen eltér a nyugatitól. A kilencedik hónap. így az aratás ünnepét összekapcsoltuk egy vízi ünnepséggel. Kevés eső esett.október . sokkal jobban függ­ tünk a folyóktól. a nyugati naptár szerint január-február fordulóján. hogy Buddha alászállt a mennyekből. A nyolcadik hónap . amit . 25-én a lámpák ün­ nepe következett.az ő elképzelésük szerint . és számot kellett adni arról.

Bárkinek le­ het egy fényképezőgépe. hogy jövőnk valószínű­ sége megjósolható. Számunkra az „asztrológiai hatások" egyszerűen kozmikus sugarakat jelentenek. felkészülhet rá. Ortokromatikus. és egy fehér lámpája. miközben a test természete szerint „elszínezi" vagy elváltoztatja őket. pankromatikus. Ha a lencse vagy a lámpa elé különböző színű szűrőket tesz. Az . amelyek a testen keresztül tükröződnek a földre. hogy a kész képen elváltozásokat ta­ pasztal. hogy a rengeteg lehetőség közül csak hármat említsünk. infravörös hatásokat ész­ lelhet. A jövőbelátást mindenképpen pontos és hiteles tudománynak tekintjük.X. Hiszünk az asztrológiában. amelyekkel lefény­ képezhet valamit. A TIBETI HIT 125 Részét képezi hitünknek az a nézet is.

akik tanúi voltak egy próféciának. a nyomtatott példányt látta 1902-ben.mindeme dolog tilos. októberében özönlötték el az országot. a későbbiekben Sir Charles Bell az összes jóslatot . mely így szól: „Az az erő. szeren­ csés vagy szerencsétlen események megjóslása a jelekből. és a beavatkozás megnövelte a velem született képesség hatóerejét. hogy létezését bizonyítsuk.126 HARMADIK SZEM emberekre hasonlóképpen hat a kozmikus sugárzás. Egy bizonyos L. 1027 óta Tibetben minden nagyobb döntést az asztrológia se­ gítségével hoztak. Itt látható a prófécia másolata tibeti nyelven. Semmilyen okkult erőt nem lehet személyes nyereségre. mely keveseknek adatott meg. aki szintén a brit seregben szolgált. érintkezésbe lép vegyi és elektromos személyiségünkkel. aki később érkezett Lhászába. A dalai láma eltávozik ebből az életből. a „Fa-Sárkány háborúra". Néhány előre pontosan megjövendölt egyéb esemény: 1910. A kínaiak megszállják Tibetet. 1933. A. Gonosz hadak szállják meg Tibetet". 1911 vé­ ge. Az év végén egy békülést hirdető szónok véget vet a háborúnak". itt azonban jó alkalom kínálkozik arra. és amelyért az egyén fájdalmat és szenvedést áll ki. Kitör a kínai forradalom és megalakul a nacionalista kormány. így szól: „A Fa Sárkány évében. csupán azért sem. civakodó zsiványok törnek elő. úgy­ szintén találkozott vele. hogy az asztrológiáról egy kicsivel több szó essék és felidézzük annak a három angol sze­ mélynek az alakját. De szent könyveinkben szerepel egy későbbi utasítás. 1914. Sok az ellen­ ség. Bell. Csak így védhetők a kevésbé tehetségesek. a fegyverek okozta nyugtalanság-fájdalom megnő és az em­ berek harcolni fognak." Magam is fájdalom útján jutottam a har­ madik szemhez. 1950. Ezt 1850 előtt írták. Látta az előrejelzést Lhászában. A kínaiakat kiűzik Tibetből. használható. Younghusband ezredes vezette a brit hadakat. Egy későbbi fejezetben visszatérünk még rá. Az év első fele óvja a dalai lá­ mát. jó és rossz eljövetelének megjövendölése . Buddha azt mondja: A csillagjóslás és az asztrológia. Charles Bell. A kommunisták 1950. 1935. Az 1904-es brit inváziót pontosan megmondták előre. és 1904-re vonatko­ zik. Háború Anglia és Németor­ szág között. 1911. aztán harcoló. Waddel. mely való­ ra vált. világi törekvésre használni. A dalai láma új inkarnációja visszatér.

de tavasszal a helyzet fordított. hogy készítünk egy égi térképet a fogantatás és a születés pillanatá­ ban. Értékebi kell a boly- .mert az . minden. Amikor a térképek elkészülnek. Különösen a rengeteg nehézség. amit nekem jövendöl­ tek. és az időpontot át kell for­ dítani „csillagidőre". Az Egyenlítőnél a föld forgási sebessége ezer­ négyszáz mérföld óránként. Anti engem illet. és ősszel az Északi Sark kb. ahogy forog. A föld megdől. bekövetkezett. A TIBETI HIT 127 látta Utászában.X. háromezer-egyszáz mérfölddel előbbre van. Mivel a föld másodpercenként tizenkilenc mérföldes sebességgel halad a pályáján. Röviden abból áll. mit jelent. A születési hely hosszúsági fokának ismerete ezért döntő fontosságú. azok. akik asztrológiai képzés­ ben részesültek. amely nagyon különbözik a földi zónaidőktől. értelmezni tudják. belátható. mint a Déli Sark.nem foglalható össze egy ilyen jellegű könyv néhány oldalán. hogy a pontatlanság hatalmas eltérése­ ket eredményezhet. A horoszkópkészítés tudománya . A születés pontos óráját tudni kell.

az utolsó beérkező járat mikor kér leszállási engedélyt. hogy megtudjuk. melyek akkor érik az egyént. és hogy azután boldogan élnek-e. de az irányító-toronybeliek. Ilyenkor az a legjobb megoldás. A bámészko­ dók találgatnak. Akik nem já­ ratosak ebben a dologban. Meg tudjuk mondani. mely elszórakoztatja majd a Vé­ nusz és a Mars lakóit. mint a teljesen süket ember. Érdekes lehet viszont. hogy ha Amerika és Anglia nem tartja féken a kommunizmust. mikor azt mondja: „Nem hallok hangot. A jövő megismerésére elkészítjük a térké­ pet arra az időpontra. legalábbis nem. akkor a Fa Sárkány évében. Ebben az esetben az évszázad végén jó kis tűzijátékra számíthatunk. hogy belebonyolódjunk. de ez konkrét személyek­ re vonatkozik. Azt is megmondhatjuk. hogy egy em­ ber meggyógyul-e a betegségéből vagy sem. így vagyunk a múlttal is. lehetetlen. Az ember pl.30-as futamot? A vá­ lasz nemi Anélkül. hogy ki fogja megnyerni a 2. Készítünk egy fogamzási ábrát. ezért a hang nem is létezik".Tényleg meg tudjátok előre mondani. Leg­ alább egy kötetet tenne ki. a repülőtéren álldogál és kíváncsi lesz. mikor belép egy gyanútlan világba. a járatszámokat és van egy jó menetrendje is. így nem lenne értelme. mikor érkezik az utolsó leszállási engedélykérés a toronyba. Feltéve. ábrák sokaságát kell kidolgozni. hogy milyen területeket fed a tibeti asztrológia. amikor le akarjuk olvasni és össszevetjük a születési ábrával. Néhányan azt kérdezik: . sajátos tudásuk alap­ ján meg tudják mondani. hogy elkészítenénk a versenyben érintett min­ den ember. A szüle­ tési térkép azokat jelöli. ha a kommunisták ellenőrizetlenül maradnak. a nyugati világot ismételten zavarba ejtő kérdéskör az ember korábbi életeinek feltárásához kapcsolódik. minden ló. Fel lehet tárni az előző élete­ ket. hogy az eljárást világosan leírjuk. azt állítják. A tizenkét házban . ha csukott szemmel rábö­ künk a kezdő futam listájára. Éppen úgy tesz­ nek. Egy másik. számításokat kell végezni.128 HARMADIK SZEM gók közötti kapcsolatot és kiszámítani a konkrét térképre gyako­ rolt hatást. mi­ lyen hatások érvényesültek a létezés legelső pillanatában. és lótulajdonos horoszkópját. Ha egy közönséges turista tudja a repülőgépek nyilvántartási számát. vagyis 1964-ben háború lesz. mikor. hogy Tom elveszi-e Maryt. esetleg ki tudja számítani. Időbe telik.

Megközelítő pontossággal meg tudjuk állapítani a következő események idejét is. Kapcsolatok. A szimbólumok következő tartalmakat jelölik: Személyiség és önérdek. hogyan lehet pénzt szerezni és elveszíteni. Pénzügyek. hogy milyen körülmények kö­ zött fognak megtörténni: Szerelem. amely elmúlt események halvány nyomait gyűjti egybe egy-egy tárgyról. Bizonyos mértékig mindenkinek megvan hozzá a tehetsé­ ge. az elért fejlődési szint. perek. Betegség. melyet megszenteltek a . házasság. rövid utazások. Partnerkapcsolatok. munka és kisállatok. Gyermekek. szellemi képességek és íráskész­ ség. ha bekövetkezik. Az ember belép egy régi templomba. akadályok és okkult csapások. A TIBETI HIT 129 tizenkilenc szimbólumot használunk. hogyan következik be. mikor és hogyan. A pszichometria olyan tudomány. Szenvedély. Viszály. a pszichometriát vagy a kristálygömbből való jóslást sokkal gyorsabbnak és legalább olyan pontosnak találom. a találkozás ideje. Végzet. Örökségek. mikor és hogyan következik be. Szellem. ellenségek. Halál. Foglalkozás és érdemek. Nehézségek. valamint azt.X. Szerencsétlenség. általában családi vagy üzleti veszekedések. Könnyebb is. ha az embernek nem túl erős oldala a számtan. Tulajdon. Házasság. Barátságok és ambíciók. Hosszú utazások és lelki dolgok. Bár magam is sokat foglalkozom asztrológiával. a személy típusa. életkörülmények az élet végén. Börtön vagy a fogvatartás más formái. kedvtelések és elmélkedések.

hátborzongató ez a hely. hogy elhagyja az anyagi világot. azt mondja: „Ó! Rosszul érzem itt magam.mint korábban em­ lítettük . melyeknek mérete másfél métertől százötven méter magasságig terjed. hogy haláluk után a Sátán és társasága szorgosan hozzálát a nyársonsütéshez és a kínzáshoz? Hiszik. mi valóban hiszünk azokban a szörnyűséges poklokban. ez az egyik városkapu. A csörtenek alakja mindig olyan. Mindegyik elemet a felfelé vezető út lépcsőin keresztül lehet elérni. A négyzet a szilárd földi alapot jelöli. mi­ kor megszületünk. Ezen nyugszik a víz gömbje. mely arra vár.130 HARMADIK SZEM múló évek és felkiált: . hogy felkapaszkodjunk a felfelé vezető út lépcsőin. hogy megtanuljuk az újabb leckét. aho­ gyan a röntgensugarakat egy képernyőre összpontosítják (és fluo­ reszkáló képet mutatnak). a Pargo Kaling a legnagyobb. mindössze a természeti törvényeket használjuk fel. Tibetben mindenütt találhatók csörtenek. Ta­ lán a keresztények tényleg elhiszik. mint amilyennek az alábbi il­ lusztráció mutatja. melyen egy tűzkúp emelkedik. békés itt minden!" És mikor egy rémes gyilkosság színhelyére látogat. Azután. A földre érkezünk. menjünk innen.csupán fókuszálja a harmadik szem sugarait. végtelen forgását szimbolizálja. Az Életkerék a születés-élet-halál-szellem-születés-élet stb. A kristályjóslás egy kicsit más. Lhásza váz­ latos térképén öt ilyen szerepel.„Milyen nyugodt. hogy úgy gondolja. lélegzetünk elakad. Sok buzgó diák elköveti azt a ko­ moly hibát. felette egy levegőtányér. Az egész a tibeti hitet szimbolizálja. Lehet. Tibetben a természeti törvényeknek emlékműveket állítanak. hogy egynéhány írástudatlan hisz bennük. szimbólumok. de nem a felvilágosultak. hogy ha (egy kisebbség tagjaiként) a másvilágba jutnak. és belépünk a szellemi világba. Végül. más-más időköz után újraszületünk. a feszülettel vagy az ikonnal vet­ hetők egybe. életünk során felkapaszkodunk vagy legalábbis megpróbáljuk. Az egészben nincs semmi csoda vagy varázslat. és még magasabbra a remegő szellem (éter). A csörtettek. hálóingben ücsörögnek majd egy felhőn és hárfázni tanulnak? Úgy . úgy. amelyeket a kerék ábrázol. Az „üveg".

A telefont. Nem találkozhatunk azokkal. hogy az asztrálsíkon mozogva akár alvás közben vagy a halál után találkozunk szeretteinkkel. a rádiót. és hogy a földön vár ránk a „nyár­ sonsütés és a kínzás". hogy a nyugati kétkedés és materializmus megakadályozta. a televíziót. . mert velük harmóniá­ ban vagyunk. mert ez diszharmonikus állapot lenne. Mindezt az idő már bizonyította. mely szerint alvás közben vagy a halál után sza­ badon vándorolunk az asztálsíkokon. hogy a földön tanulunk. amelyek aztán évek múltán helyesnek bizonyul­ tak. mikor elhagyjuk a testet. akiket nem szeretünk. Biztosak va­ gyunk benne. melyek szintén testetlenek. hogy ezt a tu­ dományt megfelelőképpen megvizsgálják. A másvilág számunkra az a hely. hanem olyan hit. ahova ak­ kor megyünk. és ahol más entitásokkal találkozunk. melyek közül a legmagasabbat „az aranyfény birodalmának" (ősfény) nevezzük. és ilyen nem létezhet az aranyfény avagy ősfény birodalmában.131 tartjuk. a repülést meg még sok egye­ bet. és nagyon nagy kár. Ez nem spritiualizmus. A múltban túl sok dol­ got kigúnyoltak.

elsőre le akar­ tam vizsgázni.Nem kell annyit ismétel­ ni. a dzsúdóra mégis fordítottunk valamennyit. Odakinn egész idő alatt rendőrszerzetesek őrködtek. hogy miből állnak.különös tekintettel a szépírásra . Légy nyugodt. mint amilyen most vagy. Elérkezett a nap. hogyan készülnek a füstölők. Lobszang. és a tudás ott lesz. Előbb rövid istentiszteleten vet­ tünk részt. Mind133 . ahol kell. az egyetlen „játék"-ra. Asztrológiával. hogy meggyőződjenek róla. majd tiszta köntöst adtak. Reggel hatkor tizenöt más jelölttel együtt megjelentem a vizsgateremben. gyógyfüves orvoslással. senki sem engedett szerzetesek­ hez nem illő kísértésnek. átkutattak. Körülbelül három hónappal koráb­ ban Mingyar Dondup láma azt mondta: . vallásetiká­ val foglalkoztam.és a matematikával. ez csak zűrzavart teremt a fejedben. mert ebből szigorú vizsga volt. Ezek kb. hogy az agyunk megfelelő szellemi állapotba kerüljön. aztán. de még olyasmivel is. mert a vizsga a születésnapomat köve­ tő napon kezdődött. anatómiával.Ifjúi elszántsággal a tanulásnak szenteltem magam. le kellett vetkőznünk. Ahogy közeledett a tizenkettedik születésnapom. Kevés idő maradt játékra. két és fél­ szer három méteresek voltak. tibeti és kínai nyelvvel . Az elmúlt éveket intenzív tanulással töltöttem. a magasságuk pedig úgy két és fél méter. Akkor a legfőbb vizsgáztató a vizsgaterem kis templomából zárt kőfülkékhez vezetett minket. olyan nyugodt. egyre kevesebbet készültem.

A szerzetes. A nap maradék része a miénk volt. Egyszerre egy növendék vizsgázott. A feltett kérdések gyenge pontjainkra vonatkoztak. milyen tudásra tettünk szert fojtogató fogásokból. hogy a tétellel foglalkozzunk. Ez alkalommal azt vizsgálták. Leg­ alább dzsúdóból a legjobb eredménnyel vizsgáztam! De csakis gyerekkori képzésem miatt. esésekből. és felszólítottak. mert reggel ki kellett takarítanunk. Az írásbeli vizsga a hatodik nap éjszakájával ért véget. ahogyan találtuk a fülkéket. lelakatolták és lepecsételték. semmilyen okból nem hagyhattuk el a helyünket. míg azt megválaszolja az ember. amit akartunk. ahol dzsúdózni tanultunk. alaposan próbára teszi a tudást és az idegeket. azt csináltunk. a vizsgáztatók elé hívtak bennünket. Kap­ tunk vajas teát és campát is. így annyi fényt kapott. Saját tapasztalatból mondom. . Fokozatosan mindenki kiesett. közölte. aki az enni. míg végül. Három nappal később. dobásokból és önuralomból. úgy kellett elhagynunk. a kikérdezés egész nap tartott. Egész idő alatt a saját. kizárólag korábbi képzésemnek és Cu-nak köszönhetően én maradtam egyedül. külön fülkénkben kellett maradnunk. amennyi a vizsga­ terembe bejutott. ahányszor csak akarunk. gyengeségeinket pedig feljegyezték. mikor a dolgozatokat már kijaví­ tották. amit pedig akkoriban brutálisnak és igazságtalannak tartottam. Másnap reggel mind a tizenhatunknak be kellett menni abba a szobába.134 HARMADIK SZEM egyikünket egy-egy fülkéhez vittek. A bukottakat hamar kirostál­ ták. A cellának nem volt teteje.innivalót hozta. és pirkadattól sötétedésig dolgoztunk. lépjünk be. de teát annyiszor kérhetünk. De még nem mehettünk el. Mikor már bent voltunk. Ahogy sötétedni kezdett. hogy háromszor egy nap ehetünk campát. Hat napon keresztül minden áldott napra jutott egy tantárgy. Akkor lefeküdtünk és reggelig aludtunk. kulcsolásból. hogy egy vizsgadolgozat. a papírt és az első vizsgakérdéseket. Mindegyikünknek három másik jelölttel kellett megküzdenie. és -tizennégy órába telik. melynek egy témája van. Az ajtót bezárták. Aztán otthagytak. a szerzetesek a falon lévő kis csapóajtón keresztül bead­ ták az írószerszámokat. megjelent egy szerzetes az ajtónál és elszedte a papírokat.

azt gon­ doltam. kissé túljátssza a „szerepét".Sokkal jobb.XI. milyen sebesen is jöttek és mennyi nehézséget kellett elviselniük. joggal taníthatott. trapák. Egyetértett vezetőmmel abban. Ha már most lámastátusz­ ba kerülsz. hogy az én sikerem az övé is. . TRAPA 135 A következő nap pihenhettünk. Lámaruhát kezdtem hordani és megkaptam minden jogot és privilégiumot. nagyobb szabadságra volt szükségem. „mert így rákényszerülsz. hogy attól fogva lámának tekintenek engem. Most. Lobszang. hogy olyan dolgokat tanulj. De beköltöz­ hetsz a mellettem lévő szobába. hogy tanulmányaimban az osztály ne fogjon vissza. mikor eljön az ideje. hogy azonnal nyilvánítsanak lámának.halálán volt. ami a lámastátusszal jár.látszó­ lag csupán! . . mert le fogsz vizsgázni. ha tanulsz és a saját érdemeid alapján leszel lámává. Mingyar Dondup lámát egész idő alatt nem láttam. amelyeket máskülönben elkerülnél. mosolygó arccal né­ zett rám: . hogy bárki. A kimerültségtől lógott a nyelve és . hogy minden tárgyból a legjobb lettem. A lista élén vagy. Mivel a Potala csak egy mérföldnyire volt. Azon a héten valamikor később. hogy kiheverjük a nehéz vizs­ gát.Fájdalmas te­ kintetem láttán magyarázni kezdett: . hogy tizenhat éves koromban vizsgázzak. elfogadtam. Ez tisztességes ajánlatnak tűnt nekem. és azt mondta. vagyis orvospapok lettünk. hogy láma lettem. s így olyan gyorsan haladhattam. Ez azt is jelen­ tette. sok minden kimarad a tanulmányaidból. ahogyan csak akar­ tam. az azutáni napon pedig kihirdették az eredményeket. Ahogy beléptem. Az Ékességes gratulált a vizsgámhoz. ziháló hírnök érkezett az Ékességes üzenetével. Izgatott örömöt jelentett számomra. hogy elismerésben részesül. és tudásod gyarapodni fog". Az apát úr külön beszámolót küldött a dalai lámának. Velem együtt öten mentünk át. most értem kül­ dött és a szobájába hívott. hogy hangsúlyozzák. Azt javasolta. A küldöncök mindig éltek színészi ké­ pességeikkel. amiért úgy ta­ nított. de elleneztem. aki valamilyen szaktudással rendelkezett.Jól csináltad. amit pedig későbbi életedben létfontosságúnak fogsz találni. hogy a rájuk bízott üzenete­ ket követítsék. amit meste­ rem a legjobbnak tartott.

amit leghamarabb el kellett sajátítanom. Képzeld. . ahol éppen néhány könyvet tanulmányoz­ tam. sehol se maradjon feszesség vagy feszültség. mert az arcizmok csak akkor lazák. Képzeld el.Miután idáig jutottam. hogy először is feküdjek le. sehol se erezz semmit. hagyják a lábfejedet. Lobszang.Most magához . most csináld ugyanezt a lábszáraddal. Szólj az emberkéknek. hogy kezed. Lobszang. Mind ott vannak? Biztos? Tapo­ gasd végig gondolatban.Kezdd az ujjaiddal. aztán fel a válladhoz. én hogyan csinálom. végtagja­ id az eséstől behajlítva. Hagyd.Lobszang. a csuklód mellett a könyöködig.Hirtelen megállt és rám mutatott: . összeroskadtál.A földön fekve megpróbáltam ma­ gam elé képzelni az emberkéket. hogy minden ember­ két elhívsz. a rela­ xáció tudománya volt: enélkül nem lehet semmilyen. hogy leestél egy szikláról .136 HARMADIK SZEM Az egyik dolog. Mondd meg a kis emberkéknek. hogy a földön fekszel.mondta. nem juthatsz előbbre a csendes elmélkedésben. a szád kicsit nyitva. amikor ugráltál. A lábikrádra figyelj. amit mondott. minden izmod elernyedt. Megmutatom. mert bár ülve. most képzeld azt. Rám nézett és így szólt: . Az öreg Cu-ra gondoltam. Induljanak el a fejed felé. egy izom sincs működésben. igazi metafi­ zikai tanulmányokat folytatni. ne legyen benne sem mozgás. hogy az agyad felfedezze a lábadat.mondta. amíg abba a helyzetbe ke­ rültem. sem feszültség. Ki vele. folytatta: . Azt mondta. akik úgy mozgatnak téged. . sőt áll­ va is lehet lazítani. ki vele! . hogy az izmaidat húzkodják.Képzeld. Az emberke feszesen tartja az egyik combizmodat. amíg nem lazítsz. .Nézd csak! Valakit a combodban felejtettél. elég feszültnek látszol. Szólj az emberkéknek. és megbizonyosodjon róla. Most hagyd kicsit pihenni őket. . Addig izegtem-mozogtam. hogy hagyják ma­ gukra az izmaidat. amint belülről rángatja a lábujjaimat! De jó lesz megszabadulni tőle! Na. lábad apró emberkékkel van tele. biztosan jó csomó kis ember szorgoskodik ott. . Nehéz dolguk volt ma reggel.Végre meg volt elégedve a lábammal. hogy ne erezzed.Na. Egyik nap Mingyar Dondup láma bejött abba a szobába. jobb ha először hátán fekve tanulja az ember. .Most a karod következik . . hogy induljanak felfelé.

Elfordult és kinézett a nyitott ablakon. hogy lásd a feketeséget. először a tested alsó részéből menjenek el. hogy a tested lámakolostor. mit tehetünk vele. Néhány átugrik. . hogy miután kiengedtek minden izmot. hogy minden megereszkedjen. TRAPA 137 a testhez érkezünk. hozd vissza őket. akik működtet­ nek. hogy a testedet csak a külső bu­ rok tartsa egybe. senki sem tudja jobban csinálni. Látni fogod. akik feszítik benned az izmokat. Akkor állítsd meg a gondolatokat. Szólj nekik. Kövesd őket lassacskán és nézd meg. fizikailag ellazultan. erősen nézd. ha elengedted magad. Képzeld el a semmi fekete négyzetét. ne engedd.A relaxáció leg­ kiválóbb képviselője odalent napozik. kérlek. amit csinálnak és távozzanak. Hunyorogsz. Nézzük. és rövid időn belül semmi megerőltetésbe sem kerül. és ugrasd át őket újra a fekete űrön. Figyelj. hogy a tudatod egy pillanatra el­ időzzön a gondolataidnál. . mely zavarhatná a szemed. és nehéznek tűn­ het. elernyedjen és megtalálja saját helyét. hogy gondolataid megpróbálnak átugrani egyik oldalról a másikra.XI. Vedd úgy. Valóban kép­ zeld el. sem enni. Figyelj a szádra. lazítsd el az izmokat mindkét oldalon! Most nem fogsz beszélni. Ahogy itt fek­ szel. ahogy a macskák lazítanak. Tanulhatsz abból. Mingyar Dondup láma ezeket mondta: . Ez a módszer sosem mond csődöt. Pedig nincs fény. de szellemileg feszült vagy. Lobszang. hagyd. Elég hosszadalmas leírni az egész folyamatot. mert így szólt: . milyenek. mint ők. Mondd nekik. jól teszik. . hogy egy kicsit másképp csináljam. szóval csak semmi feszültség. csukd le könnyedén a szemhéjadat. Gondolj a szerzetesekre.Kevés haszna van. és élvezd a tökéletes szellemi és fizikai relaxációt. valamennyi izmodat. hogy lazítsák el az izmaidat. Menj utánuk. könnyedén. Akik idege­ sek a civilizációs gondoktól. Hagyják abba. mindkét sarkában van egy feszes izom. távozzanak. Akkor már laza a tested. Láthatóan elégedett volt a haladásommal. holott a relaxáció kis gyakorlattal könnyű dolog. Ez utóbbihoz azt a tanácsot kaptam.A re­ laxáció szempontjából talán a fej a legfontosabb rész. mint a lazí­ tást. és azt. és egy má­ sodperc is elég rá. ha gyakorolnak eme sorok és az itt következő mentális módszer alapján. mennyire érdektelenek. minden erőlködés nélkül. Lazíts. hogy szabadon folyjanak.

A láma. és igyekezett a lehető legérdekesebben tanítani. Helyes beszéd: amely során az ember kedves.) (A szaklektor megjegy­ . Arra is használják ezt a módszert. Ha valaki néhány napon át pihenés nélkül járkálna. hogy tudni kell puhán esni. mely mentes a káprázattól és a haszonleséstől. Sokan sosem kapcsolják ki a tudatukat és sosem állítják le gondolataikat. A beteg semmiről sem tu­ dott. hogy a tuda­ tunkat kiképezzék. hogy mindjárt elveszíti az eszméletét. A kis nyomás megbénítja az agyat. hogy egy három­ négy méteres falról csak úgy mulatságból leugorjunk. mielőtt a másik ember tudná. de ez felettébb helytelen felfogás. * Nemes nyolcrétü útnak szokták n e v e z n i . Nagyon szerette a dzsúdót. tíz támadót tudott pillanatokon belül visszaverni és legyőzni. ha egy bonyolultabb foghúzáshoz készülőd­ tünk vagy csontokat illesztettünk össze. mert az az önuralom számára nagyon jó gyakorlat. A képzésnek köszönhetően majdnem érzéketlenné váltunk az esésekkel szemben. Kevés gyakorlat kell hozzá. gyakran alkal­ maztuk ezt a fogást. de ár­ talmatlan. A „fojtófogás" vadnak és kegyetlennek tűnhet a nyugati gondolko­ dásmód számára. Középút összetevőit. hogy felmondtuk a buddhizmus alappilléreit képező ún. A dzsúdóhoz hozzátartozik. zése. figyelmes és igaz. Minden másnap azzal kezdtük a dszúdózást. akik megpró­ bálják éjjel-nappal működtetni a testüket. Helyes vágy : ami által az embernek magasztos és méltó célja il­ letve érdemleges véleménye van. hogy az asztrálutazáshoz kiszabadítsák az ént a testből. a nyak megérintésével a másodperc törtrésze alatt tudat­ vesztést okozhatunk. hamarosan összeesne: az agyat és a tu­ datot mégsem pihentetik. ahol nincsenek altatóorvosok.* Ezek a következők: Helyes szemlélet: olyan nézet és vélekedés.138 HARMADIK SZEM Ezt megint csak nehezebb elmagyarázni. olyanok. aki tanított. Velünk mindent megtettek. és valóban nagyon könnyű ügy. és mindennapos dolognak számított. Mint már be­ mutattam. Tibetben. Mindenkinek szüksége van a lazításra. mint azok. mint csinálni. nem szenvedett. Magas szinten tanítottak dzsúdózni.

Helyes figyelem: abban áll. de a Vashegy másik oldalán. és ez utóbbiak­ nak megadja a jogot az életre. a Pargo Kaling látványa tárult elém. és nem kapott sem enni. rejtőzködnöm kellett. hason kellett feküdnie a főtemplom bejárata előtt. sem inni. vagyis az Ékszer Parkba.XI. Korábban a szerzetesi viselkedés harminckét szabályának kellett engedelmeskednem. Láma lettem. átlépjen a testén. ne sértsen meg más embereket vagy állatokat. hogy mindenki. Északra a Nyugati kapu. a Khati Linga-ra és a Kalingcsu folyón keresztül a Dodpal Linga-ra. mert senkinek sem szabad fentről lenézni a Mindentudóra. szét fog durranni a fejem. hogy a dalai láma megérkezik Norbu Linga-ba. Jól hangzott. és a nyugati írásmódhoz legalábbis ez a szóalak áll legköze­ lebb. Szintén alattunk. amikor a buddhizmus és a béke még nem érkezett el Tibetbe. majdnem a Csakpori lá­ bánál is állt egy csörten. de kelepcét is jelentett. De kellemes volt fent üldögélni a tetőn és figyelni. Kezár ki­ rály emlékére emeltek. . amelyet egyik történelmi hősünk. és már ez is fé­ lelmetesen soknak tűnt. Ott feküdt pirkadattól sötétedésig. az embernek vigyáznia kell. mely az életrealitásokról és a felettes énről való meditálásból ered. Helyes élet: hogy ennek megfeleljen. Helyes elragadtatottság: olyan öröm. A nagy csörten a Drepungi úton terpeszkedik. Ha valamelyikünk vétett a fentiek ellen. aki azokban a háborús időkben élt. becsületessé és ön­ zetlenné teszi. két gyönyörű parkra láttam. Helyes törekvés : az embernek önuralommal kell rendelkeznie és állandóan képeznie kell magát. És Csakporiban egy bölcs láma egyetlenegy előírást sem szegett meg! Mintha a világ csupa tanulnivaló lett volna: azt gondoltam. aki be akar menni a templomba. legnagyobb csalódásomra és ré­ mületemre az előírások száma százötvenháromra emelkedett. Egy az elitből. hogy az ember helyesen gondolko­ dik és megpróbál aszerint cselekedni. Lámaként. amely elhalad Sö falu mellett. A „Linga" parkot jelent. amit helyesnek tud. Ez nagyon nagy szégyen volt. és a város szívébe vezet. TRAPA 139 Helyes viselkedés: mely az embert békéssé. Közelebb. Egy a „legkiválóbbak" közül. Amikor így nézelődtem. nem mozoghatott.

amely olyan volt. a i e s t ő i lá­ makolostorok és a megközelíthetetlen kőszirteken gubbasztó re­ meteodúk. A többiek bajtársiassága. Aztán ott volt még a közeli Potala. Teljes kárpótlást nyújtott. Nehézség? Akadt bőven. a szerzetesek durva jócimborasága. Kárpótolt a gyönyörű zöldellő völgy. amelynek aranyló kupoláira olyan tisztelettel néztem. ami kárpótoljon és örömöt okozzon. mint amilyen Mingyar Dondup láma is volt. a ragyogó csörtenek. melyek át meg átkígyóznak a hegyláncok között a földeken. a kéklő folyók. Minden közösségben vannak értetlenek és kishitűek: itt Csakporiban azonban valóban ők alkották a kisebbséget. és a füstölők templomok körül kerengő ismerős szaga .140 HARMADIK SZEM Munka? Rengeteget dolgoztunk. és egy kicsit keletebbre a Csokang fénylő háztetői. és hogy másokon segíthessenek. de volt. amilyet érdemes élni. . ha olyan emberek mellé társulhattunk. Akiknek egyetlen gondolata a „Béke". s benne a gondozott fák.ezekből állt az életünk. de megérte. sőt jóval többet.

és az állatokat gondosan megvizsgáltuk. és mindennap csapatokat küldtünk ki. hogy kutassák át a környéket gyógyfüvekért. A tábort a régi Trajerpa kolostorban verjük fel. hogy megnézzük. már fehér lovon lovagoltam. . hogy könnyű tér­ nünk legyen csak és gyorsan odaérjünk. Új bőrtáskákat készítettünk. A sátra­ kat rendbe hoztuk.Két hétig mindenki rettenetesen elfoglalt volt. 141 . hogy legyen néhány napunk Trajerpában. Olyan sok tenni-. Nagyon kevés felszerelést vittünk magunkkal.Ebben az évben elmegyünk a gyógynövénygyűjtőkkel. Úgy volt. Természetes lelőhelyükön sok hasznos dolgot megtudhatsz a gyógyfüvekről és bevezetünk a valódi sár­ kányrepülésbe is.rájuk vakáció és kaland vár.Röpültek a hetek. Né­ hányan minimális felszereléssel előre siettünk. a jakok általában nyolc-tízet. mielőtt a csapat megérkezik. A lovak tizenöt­ húsz mérföldet tesznek meg naponta. A jak-karaván lassabban jött utánunk. a régieket pedig kitisztítottuk. alkalmasak-e a hosszú útra. Augusztus végén nagy kiáltozások és lárma közepette elindultunk. tanulni. Most már sokkal jobban belemerülhettem az okkult tanulmányok­ ba és speciális képzésben részesültem. hogy csapatunk kétszáz szerzetesből áll majd.és terveznivaló volt. Mint láma. augusztus ele­ jén vezetőm így szólt hozzám: . és irigyen figyelték a többieket . a falnál gyülekeztek. az állatokat jól megrakva. Egy napon. úgy hetven-nyolcvan kiló körüli terhet cipeltek. Akiknek a kolostorban kellett marad­ niuk.

és ez ha kecses nem is. de mindkettő a legrégebbi tibeti kolostorok közül való volt. Fellovagoltunk az udvarba. Látták. Vezetőm egy idős apáttal beszélgetett. és különösen nekem. hogy mi is történik. csak ültem és kapaszkodtam. de néhány perc múlva kiáltást hallottam: . Nem csak az önzetlenség hajtotta őket. de vitézségem ezzel véget ért. a tömeg szétnyílt és többé-kevésbé elnyelt. A hegylábaknál lapos fennsíkok húzódtak. hogy elolvassam és kijegyzeteljem őket. A templomépület lapos tetejéről füstölők sűrű" füstje szállt az ég felé. ahonnan feleresztjük majd a sárkányt. mintha csak Csakporiban lennénk. campát és zöldséget készítettek. Mingyar Dondup lámát.az éhség volt. Trajerpa arról híres. Különös volt a táj erre. Kése­ delem nélkül mindenki az ebédlő felé vette útját. Lobszang. nos. az a tíz ember. Az út igen nehéz volt. amiket hoztunk. az út végének gondo­ lata mindannyiunkat friss energiával töltött fel. és arra gondoltam. hogy vajon Csakpori tartozik e Trajerpa-hoz vagy fordítva. Persze ekkorra már nem estem le a vágtató lóról sem. A legtöbb láma ré­ gi barátokkal találkozott. iz­ gatottan várták a Ihászai híreket és a szokásos ajándékokat. nem láttam. ott leültünk és csendben ettünk. teraszos kertekhez vagy talán inkább széles lépcsőkhöz hasonlítottak. és az ott élő szerzetesek rengeteg vajas teát. aki elsőként tette meg ezt a különös utat a Csangtang felföldre.Lobszang. hogy közeledünk felfelé a hegyoldalon. melyek egyre magasabbra és magasabbra hágnak. de legalább biztonságos volt. A folytonosan emelkedő terepből vég­ telen hegycsúcsok emelkedtek. és még mielőtt felocsúdtam vol­ na. Az üdvözlő tömeg elsöpörte tőlem. . merre vagy? Válaszoltam. hogy újra csak teljesen egyedül vagyok a világ­ ban. az megfordult és így szólt: Szóval ő az? Nos. Sosem tudtam állni a nyeregben. és milyen fiatal is! Legnagyobb gondom . mint sokan mások. valóban nagyon örültünk.ahogy általában . Nem volt egész bizonyos. mindenki ismeri.142 HARMADIK SZEM Az előőrsben huszonheten voltunk. mert egyáltalán nem kedveltem a lovaglást. De engem legjobban a közeli fennsík izgatott. úgy látszott. Mikor néhány nap múltán megérkeztünk a kolostorba. Volt itt egy érdekes beszámoló is az első expedícióról. Tízen írták. hogy néhány valóban értékes kéziratot őriz a gyógyfüves gyógymódokról. Készültem rá.

a mögöttem lévő lámakolostori épületekben fenyőlécek hevertek. itt is megtartottuk az éjféli istentiszteletet. össze­ húzódtak a nappali hőség után. Eldugva. már tudtam irá­ nyítani és felügyelni a munkájukat. A sárkányépítéshez viszont ideálisnak tartották. hogy eltörne. egy raktárban tárolták. A nap elsüllyedt a távoli hegycsúcsok mögött. az emberépítő sárkányokra. az itteni zsombékos talaj jóval több nedvességet tudott fel­ szívni. a legbölcsebb megoldás volt: ha most lazí­ tunk. és rendszeres időközökben a többit is. és a legközelebbi alkalo­ mig. A fegyelem Trajerpa-ban sem volt laza. ha valaki végiggondolja. könnyű és erős. A szerzetesek és a fiúk összeszedték és kirakták száradni. és hallani lehetett. ahogy a gyér növényzet között zizeg az esti szél. Én. Az egyik. mert ilyen fa nem nő Tibetben. csak a sárká­ nyokra tudtam gondolni.XII. kemény ütéseket is kibír anélkül. A többi idő egészét a gyógynövénygyűjtésnek és a sárkányeregetésnek szenteltük. ke- . De most. később nehezebb lett volna betartani a megszokott rendet. mint láma. Alattunk a vidék fekete tónak látszott. A hegyoldalba kapaszkodó lámakolostorban világos volt. mint egy óriási kagylókürt. hogy az­ után nálunk. mely istentiszteletre szólít. Sehol semmi fény. Az öregek úgy mondták. Amint vé­ gigsöpört a lenti völgyön. fent. kis sárga bogyós növénynek csodálatos fájdalomcsillapító hatása volt. és minket is sötétség vett körül. amikor újra felhasználták. és hozzáfogott az istenek munkájához. Ez. a sötét éjszakai égen élénk fénnyel ragyogtak a csillagok. megmozdultak. ebben a szent épülete­ gyüttesben. sehol egy teremtett lélek. mint a tőzegmoha. ahogy körülnéztem.hozták. kivéve itt. fojtott-tompa nyöszörgő bugással törjön elő. Körülöttünk recsegtek-ropogtak a sziklák. A fenyőt messzi vidékről . Olyan volt. A sárkányeregetés után a fát átvizsgálták. Amerre a szem ellá­ tott. a föld zugainak beporozásához.talán Asszam-ból . a hegyoldal csapdába ejtette. Felettünk. Napnyugtával az esti szél felerősödött. de számomra ez az út főképp Mingyar Dondup láma és a gyógynövényszakértők gyakorlati út­ mutatását jelentette. majd a sziklák közötti hasadékokon keresztül mederbe terelte. oda­ lent a földet bíbor árnyak borították. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 143 Az alacsonyabb lépcsők közül néhányon sok gyógynövény ter­ mett.

. A termekben és a templomokban szerzetesek verődtek össze kis csoportokban. mint hogy szellemileg fejlődjön. és először megpillantja a szent várost. amit megjósoltak. hogy elaludtam! Szerzeteshez nem illő gondolattal .144 HARMADIK SZEM szár légiói Buddha szavára ledobták lándzsáikat a menny padlójá­ ra. a mennyei szoba fényei pedig átragyognak az ég kárpitjának ré­ sein . Lhásza és a lenti világ dolgairól beszélgettek. Ezen az éjjelen túl izgatott voltam ahhoz. hogy a saját életmódunkat élhessük. hogy hagyjanak magunkra. hogy éjfélig alhatunk. Fent a csillagok. és minden­ ki elindult lefeküdni. amely ismer minden állomást és megállóhelyet. És tő­ lem azt várják. és segítsek a sebesültjeiken egy olyan háborúban. Miért sóvárogtak más nemzetek a mi földünkre? Mi nem kívántunk mást.és ezek a csillagok. a homályban szerzetesek sziluettjét láttam. Mégis úgy kellett to­ vább mennem. valamennyi dalai láma leghatalmasabb inkarnációjáról. Pedig észre sem vettem. amikor a jak átér az Áhíta­ tos Földreborulás Hegygerincen. Ahogy felnéztem a tetőre. érdemes volt. Lassacskán megszűntek az élő hangok. Köpenyüket lobogtatta a szél. Ismertem a jós­ latokat. A nap végét jelző hangokra lassan szétszóródtak. Számunkra a trombitaszó azt jelentette. De talán. miközben papi hivata­ lukat teljesítették. mely még el sem kezdődött. hogy azok közé menjek majd. gyógyítsam a betegeiket. hol rossz a legelő.. azt gondolja. tudja. akik elfoglalják az országunkat. előttem egész életem. hogy megszálljanak bennünket? Mit tettünk mi. Olyan sokat tudtam róla. Hirtelen új hang vegyült az erősödő szél zajába. miért. És szeretett lámánkról. a dalai lámáról. csak ami a miénk. Hirtelen a templomi dobok dobbanására ébredtem. a mellékes és a főbb mozzanatokat. azt. a templomi trombiták egy újabb nap végét jelezték. De olyan sok mindent nem mondtak el. hogy aludjak vagy hogy aludni akarjak. A jóslat Tibetről. a bé­ ke hangulata áradt szét a kolostorban. melynek nem volt más célja. ez a béke­ szerető ország. és melynek mégis fáradhatatlanul tovább kell taposnia az utat. mint ahogy egy jak baktat a csapáson. miért akartak akkor mások meghódítani és leigázni minket? Mi csak annyit akartunk. amíg csak az ismert célhoz nem ér. miért kellett. A hátamon feküdtem és ki­ néztem a kis ablakon.

miért nem próbál­ tad elkerülni őket?" A legkézenfekvőbb válasz így hangzik: . Ha az ember iskolába jár. melyeket meg kell tanulnunk. Kibo­ torkáltam. akik szintén kábultak voltak. Tudja.történelem. a nyakken­ dőt. hogy tanuljunk. Bementünk a templomba és bekapcsolód­ tunk az istentiszteletbe. földrajz.Ha elkerülhettem volna. és a leckék. hogy megnézzen egy térképet. előkészül és lassabban vezet. Jaj. nem biztos. és szerez egy útikalauzt valamelyik szer­ vezettől. miközben az alvástól elgémberedett kezemmel a köntösöm után nyúltam. amit megjövendöltek neked.„Ha ismerted az összes kelep­ cét és nehézséget. netán még egy megkülönböztető színt is a szerzetesi ruhára. hogy az embernek nincsen szabad akarata. Az órák . számtan. hogy jól teszi. Vagy olyan büszkék leszünk rá. Ha veszi magának a fáradságot. lehet. Bár megteheti. Buddhista vagyok. Ha­ sonlóképp az ember átautózhat Londonból Invernessbe. de hideg van itt! Kétszázötvenhárom szabálynak kell engedelmes­ kedni. hasztalanok és céltalanok. vagy akármi más . keserű. amíg diákok vagyunk. hogy vannak bizonyos helyek. Messze nem. az egyiket már meg is szegtem. Az élettel is ez a helyzet. amit megjósoltak nekem. hogy sóhajtozunk a jó öreg iskola után. mert a hirtelen ébredéstől erőszakot tettem a gondolataimon. bennünket tesznek próbára.XII. ha az ember már láma? Na. vagy ahol nem tudja elke­ rülni őket. Nem mindig érdemes a kellemes és a könnyű úton járni. aznap érkeztek. látja. hogy csatlakozzak a többiekhez. Nehezen találtam meg. honnan indul és mi a célpontja. Az ember mondjuk el akar menni Dardzsilingből Washingtonba. hogy feltesszük a jelvényt. nem jelentik azt. A bölcs autós megnézi a térképet. hogy azért jö­ vünk a földre. A jóslatok valószínűségek. így van ez a jóslatokkal is. ha már befejeztük. . minden nehéznek és keserűnek látszik. már az elkerülhető­ ség puszta ténye is azt bizonyította volna. így tűnik legalábbis. amelyeken átvezet az útja. hogy kikerüli ezeket. nem pedig mást. Nehéz.unalmasak. Nemegyszer kérdezték tőlem: . mert utazása esetleg hosszabb vagy költségesebb lesz. Éjfél van? Sosem ébredek fel már? Remélem azért nem bukok fel a lépcsőkön. hogy jóslat hamis volt. Hiszek abban. hiszek a reinkarnációban. így elkerülheti a rossz utakat. Aztán később. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 145 feltámolyogtam.

146

HARMADIK SZEM

De mikor elhagyjuk a földi iskolát, meglehet, büszkeséggel hord­ juk a jelvényét. Én természetesen azt remélem, gondtalanul vise­ lem majd fejem fölött a dicsfényt! Félek talán? Egy buddhista sem fél. A halál pusztán abból áll, hogy elhagyjuk a régi, üres héjat és újjászületünk egy jobb világba. Virradatkor mindenki fent volt már és alig várta, hogy elindul­ jon. Az idősebbek találkozni akartak azokkal, akikkel előző este nem találkoztak. Én már borzasztóan szerettem volna látni az em­ berreptető sárkányokat, melyekről olyan sokat hallottam. Körbe­ vittek minket a kolostoron, hogy tudjuk az utat. Fent a magas tetőn megnéztük a felettünk tornyosuló hegycsúcsokat és lepillantottunk a félelmetes szakadékokba. Messzebb megduzzadt, sárga folyamot láttam, vize tele volt agyaghordalékkal. A közelebbi folyók ég­ színkék víztükre lágyan fodrozódott. A csendes pillanatokban hal­ lottam a mögöttünk csordogáló csermely vidám csobogását, ahogy sebesen szalad le a hegyoldalon, hogy mihamarabb leérjen és csatlakozzon a többi folyóhoz, melyek Indiában a hatalmas Brahmaputrába folynak, később a Gangeszbe, majd pedig a Bengáli öbölbe ömlenek. A nap felkelt a hegyek fölött, és a reggeli csípős hideg hamarosan eltűnt a levegőből. A távolban egy magányos ke­ selyű körözött, reggeli eleséget keresett. Mellettem egy tekintélyes láma a vidék főbb jellegzetességeit mutatta. „Tekintélyes"... az voltam, mert a szeretett Mingyar Dondup láma védencének számí­ tottam, de azért is, mert rendelkeztem a „harmadik szemmel", és mert inkarnációnak, vagy ahogy mi mondjuk, trülku-nak bizonyul­ tam. Az inkarnáció felismerésének rövid részletei talán érdekelnek néhány olvasót. A szülők kisfiúk viselkedéséből pl. úgy gondolják, hogy a gyerek többet tud a szokásosnál, vagy olyan „emlékei" vannak, melyek köznapi módon nem magyarázhatók. Felkeresik a helyi lámakolostor apátját, hogy jelöljön ki egy bizottságot, mely megvizsgálja a gyereket. Elkészítik az előző élet horoszkópjait, és megnézik, hogy vannak-e bizonyos különös jelek a fiúcska testén: a kezén, a lapockáján, és a lábán. Ha meglelték a jeleket, azt kutat­ ják, vajon ki lehetett előző életében. Előfordul, hogy néhány láma felismeri (mint ahogy velem történt) és ilyenkor maradt egypár

XII. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK

147

személyes darab utána, mely hozzáférhető". Ezeket megkeresik, hozzátesznek még néhányat, amely ugyanúgy néz ki, és a kisfiú­ nak fel kell ismernie az előző életéből származó összes, talán ki­ lenc tárgyat. Hároméves korában már képesnek kell lennie erre. Egy hároméves gyerek még túl kicsi ahhoz, hogy szülei úgy befolyásolhassák például, hogy előre lefestik a szóban forgó tár­ gyakat. Tulajdonképpen a legkevésbé sem baj, ha elmondják, ho­ gyan viselkedjen. Nincsenek jelen, mikor a választásra sor kerül, és a fiúnak megközelítőleg harminc közül kilenc dolgot kell azo­ nosítania. Ha két hibát ejt, megbukott a próbán. Ha sikerrel jár, élő megtestesülésként nevelik, és tanulásra buzdítják. A gyermek he­ tedik születésnapján felolvassák a jövőjére vonatkozó jóslatokat. Azt gondolják, teljesen felfogja - megérti, amit mondanak neki, és azt is, amit a jövendölés magában rejt. Saját tapasztalatból tudom, nem érti meg. Semmi kétség, a „tiszteletre méltó" lámának mindez megfor­ dult a fejében, amint a vidék sajátosságait mutatta. Odaát, a víze­ séstől jobbra volt egy nagyon jó hely, ahol noilme-tangereí lehetett gyűjteni, amelynek levét tyúkszemek és szemölcsök eltávolítására, illetve a vízkór és a sárgaság enyhítésére használják. Amott, abban a kis tóban Polygonum hydropipert lehet szedni, tövises és rózsa­ szín virágos növényt, amely a víz alatt nő. A leveleket reumatikus fájdalmakra használtuk, és a kolera gyógyítására. Itt a közönséges füveket gyűjtöttük, csak a felföldeken teremtek ritka fajták. Sokan érdeklődnek a gyógyfüvek iránt, ezért részletezek néhány gyakori típust, és leírom, mire használják. Csak latin nevüket ismerem, így inkább ezeket adom meg. Allium sativum: nagyon jó antiszeptikus hatású, asztmára és más mellkasi panaszokra is használják. Egy másik kiváló fertőtle­ nítő gyógyszer, amit azonban csak kis dózisokban adagolnak, a Balsamodendron myrrha. Ez különösen a fogínyre és a száj nyál­ kahártyáira van jótékony hatással. Ha beveszik, hisztériát okozhat. Volt egy magasszárú növény krémszínű virágokkal, amelynek a le­ ve elijesztette a rovarokat a csípéstől. A latin neve Becconia cordaía.Talán a rovarok tudták a nevét, és az riasztotta őket! Volt egy olyan növény is, mely pupillatágításra szolgált. Az Ephedra sinica

148

HARMADIK SZEM

hatása hasonlít az atropinéhoz, és amellett, hogy Tibetben az aszt­ ma kezelésére leginkább ezt alkalmazzák, nagyon hatásos az ala­ csony vérnyomásra is. A szárított, majd porrá tört ágakat és gyöke­ reket használtuk. A kolera a fekélyek szaga miatt gyakran igen kellemetlen volt a betegnek és az orvosnak egyaránt. A Ligusticum levisticum meg­ szüntette a szagot. Külön megjegyzés a hölgyek számára: a kínai­ ak a Hibiscus rosa-sinensis szirmaival feketítik a szemöldöküket, de a cipőiket is! Mi felfőzzük a leveleket, folyékony oldatot készí­ tünk belőlük, melyet lázas betegek testének hűtésére használunk. Újra a hölgyeknek: a Lilium tigrinum valóban gyógyítja a petefészek-neuralgiát, míg a Flacourtia indica levelei segítenek abban, hogy a „sajátos" női panaszok legtöbbjén túljussanak. A Sumach rhus csoportban a verneciferából a kínaiak és a japá­ nok lakkot készítenek. Mi a glabrát cukorbaj, az aromaticál bőr­ betegségek, vizelési panaszok és ciszták esetén használtuk. A hólyagfekélyek kezelésére szolgáló másik igen hatásos összehúzószert az Arctesaphylos uva ursi leveleiből nyertük. A kínaiak job­ ban szeretik a Bignonia grandiflorát, a levelekből általános célra állítanak elő összehúzószert. A későbbiek során, a fogolytáborok­ ban a Polygonum bistortái valóban nagyon hasznosnak találtam a vérhasra, Tibetben is arra használtuk. A hölgyek, akik elővigyázatlanul szerettek, gyakran hasznát vették a Polygonum erectumból előállított adstringensnek: nagyon hatásos módszer, ha valaki el akar vetélni. Azokra, akik megégtek, „új bőrt" illesztünk. A Siegesbeckia orientális kb. 120 centiméter magas növény, sárga virágai vannak. A leve, amit sérülésekre és égési sebekre rakunk, úgy működik, mint a kollodium. Ha beve­ szik, hasonló hatású a kamillához. A sérülések okozta vérzést Piper augustifoliummal csillapítottuk. A szív alakú levelek alsó ré­ sze a legjobb erre a célra. Az előzőekben felsoroltak igen elterjedt gyógynövények, a többieknek nemigen van latin nevük, mert a nyugati világban, ahol ezeket az elnevezéseket adományozzák, nem ismertek. Csupán azért említem őket, hogy jelezzem, tudtunk valamit a gyógyfüves gyógyításról!

XII. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK

149

Nagyon kedvező helyen álltunk, és ahogy a ragyogó, napsüté­ ses reggelen végignéztünk a vidéken, jól láttuk a völgyeket és rej­ tett helyeket, ahol a füvek nőttek. Amint távolabbra tekintettünk, a vidék egyre sivárabb és sivárabb lett. Megtudtam, hogy annak a hegycsúcsnak a másik oldala, amelyre kolostor épült, valóban na­ gyon száraz terület. Mindezt magam is meglátom majd, mikor a hét vége felé magasra szállok a sárkánnyal. Valamivel később Mingyar Dondup láma hivatott, és azt mond­ ta: - Gyere Lobszang, elmegyünk azokkal, akik megszemlélik a sárkány felszállóhelyét. Ez a te nagy napod lesz! - Több se kellett nekem, indulásra készen felugrottam. Lent a főbejáratnál egy cso­ port vörösköpenyes szerzetes várt ránk, együtt mentünk le a lép­ csőn, majd végig a szeles fennsíkon. Itt fent alig volt növényzet, a kemény kőpárkányt föld fedte. Néhány elszórt bokor kapaszkodott a sziklákba, mintha csak félne, hogy lecsúszik a szikla szélén és beesik a szakadékba. Felettünk, a lámakolostor tetején az imazászlók keményen és mereven állták a szelet, a rudak, ahogyan évszázadok óta, minden egyes széllökés­ nél recsegtek-ropogtak és nyöszörögtek, de kitartottak. Mellettünk tétován elcsoszogott egy kis novícius. A szél akár a füstöt, felkap­ ta a port, amit a csizmája felvert. A hosszú fennsík egyik sziklás pereme felé mentünk, ahonnan a hegycsúcs finoman ívelt a magas­ ba. A köpenyünk a hátunkra tapadt, elöl fel-feltornyosult a szél­ ben, mely lökött előre és előre. Nehéz volt nem szaladni... A pe­ remtől úgy hét-nyolcszáz méterre volt egy hasadék a földben, amelyből a szél viharos erővel tört fel, időnként mint sebes nyila­ kat, kis köveket és zuzmódarabokat repített a levegőbe. A lenti völgyön átsöprő szelet a sziklaalakzatok csapdába ejtették, de mi­ vel nem tudott könnyen kijutni, felgyülemlett és a töréseken ke­ resztül nagy nyomással felfelé tódult, míg végül süvöltő erővel ki­ szabadult a fennsíkra. Néha, az orkánok idején - mondták - úgy üvöltött, mint a legmélyebb veremből menekülő és áldozatra leső démonok. A hasadékban áramló viharos szél megváltoztatta a nyo­ mást a sziklarésekben, hol magasabban, hol mélyebben fütyült.. Most azonban, ezen a reggelen a légáramlás egyenletes volt. Mégis jól el tudtam képzelni azokat a történeteket, amelyeket kis-

150

HARMADIK SZEM

fiúkról meséltek, akik erős széllökésbe kerülve lerepültek a lábuk­ ról, egyenesen fel a levegőbe, majd hatszáz méter zuhanás után le­ estek a hasadék alján lévő sziklákra. Sárkányeregetésre azonban kiváló volt ez a hely , mert a szél olyan erősen fújt, hogy egyene­ sen a magasba emelte a sárkányt. Kis modelleken (hasonlítottak azokra, melyeket otthon reptettem gyerekkoromban) megmutatták, hogyan. Meglepő volt, hogy még a legkisebb játéksárkány is fel­ húzza annak az embernek a karját, aki a kötelet tartja. Végigvezettek bennünket a kőpárkány mentén, és egy igen ta­ pasztalt láma megmutatta az elkerülendő veszélyeket, a csúcsokat, amelyeknél csalóka bukószelekre lehet számítani. Megtudtuk, hogy minden sárkánylovas magával visz egy követ, amelyhez egy imádsággal telerótt selyem khata-t erősítettek, hogy a levegő istenei áldják meg a sálat, illetve birodalmuk új látogatóját. Mikor megfelelő magasságba kerül, a követ odadobják a „szélnek". Az­ tán, ahogy a selyem kitekeredik, a szél istenei - ezt remélték - el­ olvassák az imát és minden bajtól megvédelmezik az egekbe merészkedőt. Visszamentünk a kolostorba, ahol nagy sürgés-forgás kezdő­ dött, kihoztuk a sárkány összeszereléséhez szükséges anyagokat. Mindent gondosan átnéztek. A fenyőléceket két-három centiméte­ renként ellenőrizték, hogy megbizonyosodjanak róla, nincsenek elrepedve vagy megsérülve. A selymet, amellyel a sárkányt borí­ tották, kigöngyölték egy tiszta és sima földdarabra. A szerzetesek négykézlábra ereszkedve gondosan átvizsgáltak és megszemléltek minden egyes négyzetmétert. Elégedettek voltak az eredménnyel, így hát a keretet összerakták. Ez a sárkány doboz formájú volt, a négyzetes oldala kb. két és félszer két és fél -, a hosszúsága három méter. A két „vízszintes" oldalból egy-egy kb. két és fél méteres szárny állt ki. A szárnyak alá, hogy csússzanak, és hogy a fel- és leszálláskor védve legyenek, félkör alakúra hajlított bambuszrudakat erősítettek. A sárkány megerősített „padlózatánál" volt egy hosszú bambuszrúd, amely mint a tibeti csizmák, felfelé elvéko­ nyodott. Ez a sajátos rúd olyan vastag volt, mint a csuklóm, és úgy volt kimerevítve, hogy a selyem még akkor se érjen a talajhoz, ha a sárkány a földön áll, mert a talpfa és a szárny védők ezt megaka-

bár az égi szabadság után láthatóan vonakodott leszállni. és a sárkány mint egy hatalmas madár. A sárkánymester utasítására mindenütt kifeszítettük a selymet. Lejött. amely ide-oda dobálta és himbálta az örvényeiben. hogy egyre magasabbra és ma­ gasabbra emelkedjen. Mind el­ jöttünk a felszállópályáról. Ismét be­ húzták a kötelet. egy csapat szerze­ tes tartottuk és húztuk a kötelet. A jakszőr kötél láttán egyáltalán nem voltam valami boldog. Leszedtük a szárnyakat. és hamarosan kieresztették. A kötelet kezelő szerzetesek nagyon gyakorlottak voltak. A szárnyak alá egy V alakzatot erősítet­ tek. a szerzetesek tehát behúzták a kötelet. A sziklahasadékból elő­ törő szél belekapott. A széláram két felnőttet és egy fiút bírt el. A sárkánymester erősen figyelt. hogy megtámasszák a sár­ kányt. és azt mondta. most már kipóbálhatjuk egy embernyi súlyú kővel. Először ki kellett próbálni: lovak helyett mi. kivéve azokat. és majdnem felemelte a kisfiút is. Vékonynak tűnt. A sár­ kánymester elégedett volt. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 151 dályozzák. mikor a felszálló áramlat felé kerül. hogy ellenőrizze a felhajtóerőt. hogy szorosan tart­ sanak. Jó néhányan kellettek hozzá. Jelzésére gyors futásba kezdtünk. aztán újra kipróbáltuk a sárkányt.az volt a dolguk. három méterre a köté­ len. A szerzetesek újra keményen megharcoltak azért. akik a kötélen voltak és még két szerzetest . Furcsa dolgok . és egy kicsit eltérő szögben vissza­ raktuk. és a sárkány a kővel együtt felugrott a levegőbe. Egy másik követte. Sok küszködésbe került. és az egyik szerzetes a de­ reka köré gyűrve a köpenyét. felmászott kb. míg végre átemelték a felszálló légáramon. három felnőttre nem volt elegendő ereje. hogy egy harmadik társuk is elférjen. A sárkánymester kevesellte. Szorosan fogták.XII. Ez alkalommal könnye­ dén elbírt három felnőttet. a két szerzetes pedig megfogta a szárnyainál. Két szerzetes felszedte a sárkányt és a fennsík végére vitte. Puhán surrogva megállt. épp a talpfa elé ért. mikor földet ér. és mögöttünk a sárkánnyal olyan gyorsan futottunk. a leve­ gőbe szökellt. hogy megfog­ ják és keresztülvonszolják rajta. hogy a sár­ kány ne szálljon el. hogy a sárkány kikerülje a felszálló légáramlatot. kis faékeket vertünk a rudak hasított végeibe. ahogyan csak bírtunk. akkor úgy helyezkedtek.

lépj le a V-be. ahogyan néztem és elképzeltem magam benne. hogy átértem . ahogy a sárkányok általában. és ekkorát sosem tévednek! A sár­ kány közben visszaért a startpontra. összekulcsoltam a kezem a keresztrúd mögött . Odamentem." De aztán igaz.Sosem voltam még kevésbé készen. mit tudsz! Most. . A lovak vágtába kezdtek. A láma jelzéseire. három méter magasságból ugorj le. majd talpra állt. Kulcsold át mindkét karoddal a keresztrudat. ahol hintázva ült. ahogy ráléptem a talpfára. Az idő mozdulat­ lannak tűnt. és hat-nyolcszáz méterre a sziklák felett repült. a sárkány lágyan előrelendült. a láma a kezével kapaszkodva lógott lefelé a kötélen. megfigyelhetsz. így ér véget egy ígéretes pálya! Visszatérek az imádságokhoz és a füvekhez. aztán te jössz. Ez alkalommal a lovakat a kötélhez fogták. Lehozták és visszavitték a starthoz. Mikor már harminc méterrel felet­ tünk. Leszállásnál két és fél. és felemelkedett. és ülj a kö­ tél megvastagított részére. a láma le­ csúsztatta a kötelet a V-hez. Megfordult és azt mond­ ta: . Nagyon fi­ gyelj engem. Most felrepülök. „Bolond egy ötlet .Figyeld meg. a sárkány hirte- . Ahogy föl­ det ért. szaltózott egyet. . az emberek hozzáláttak. beért a légáramlatba.és megszólaltam: . mint ahogy szerettem volna. .Odavezetett az ászokfához: . hol kieresztették a sárkányt. nem tartottam sokra a sárkányre­ pülést.Te jössz. Mikor már a levegőben vagy. Egyre magasabban szállt. az a legbiztonságosabb. Elengedte. Lobszang. Mutasd meg.152 HARMADIK SZEM történtek a gyomrommal. de korántsem álltam olyan biztosan a lábamon.épp. Mikor a láma jelzésképpen ke­ ményen belerúgott a kötélbe. Ha meghalnék. Őszintén szólva alig álltam a lábamon! A hangom sem volt valami meggyőző. a szerzetesek hol meghúzták. mégis megnyugtattam magam valamennyire a rám vonatkozó jóslatokkal. Az egyik tapasztalt lá­ ma megszólított: . hogy még jobban felemelkedjen. a kötél halálos lassúsággal feszült meg.Előbb én megyek fel. hogyan teszem rá a lábam erre a fára.gondoltam. hogy elérkezett az idő. vágtára ösztökélték őket. Hatvan méter.Kész vagyok. himbálódzott és tekergő­ zött. hogy csak nagyon kevéssé.Veszélyes. A kereten halvány remegés futott át. hogy behúz­ zák. harminc. Fokozatosan lejjebb és lejjebb jött. az asztrológusok tévednének.

attól féltem. A hegygerin­ cen túl. A V- . s arra gondoltam. szegény földhözragadt halandóknak keservesen kell küszködni és harcolni. megrepe­ dezett földet. majd megnő. Én most felemelkedtem szülőhelye fölé. a szurdokban a kis patak buborékolva folytatta útját. lógva. mert lefelé húztak engem. Egy hirtelen lökés és billenés. Messze a lemenő nap sugarai megérintették és beara­ nyozták egy távoli tó vizét. hogy életben maradjunk. így a lentiek gyorsabban húzták. . amelyből zarándokok isznak. a távolban láttam a zöldesbarna. vagy talán még ma­ gasabban. Aztán nőni kezd­ tek. hogy rögtön teljesen felkavarodik. végül. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 153 len megbillent.Jaj! Rosszul szállok fel az asztrálsíkra . Ideföntről a kis patak igen fontosának látszott: tovább­ csörgedezik.XII. megtanulhassuk a leckét és végül béké­ ben távozhassunk. Felettem a sárkány kecsesen ugrándo­ zott és pukedlizett a kóbor szélörvényekben. Kibogoztam a karom. a szerzetesek kis pirosbama pöttyöknek látszottak. mint aki az istenekkel találkozik. „Ez az utolsó percem a földön"gondoltam. hogy kifeszítsék. majdnem leestem. ezért újra felnéztem. segít megduzzasztani a Bengáli-öböl szent vizét. de szállt. becsuktam a szemem: ugyan minek is nézzek bárho­ va? A szörnyű himbálódzásoktól és dobálódzástól gyomrom is vészjósló táncba kezdett. hogy elfelejtettem lecsúszni a V-hez! Egész idő alatt a talpfán álltam. keresztbe tett kezemet és lábamat a kötél köré fontam és lecsúsztam. himbálódzott és meg-megbillent. hogy elfelejtkeztem a szorongásról és azóta sem szenvedtem tőle! A sárkány ugrándozott. Harminc méterre vagy még magasabban repültem a föld fölött. most először. sok-sok mérfölddel arrébb. időemésztette. s úgy éreztem ma­ gam.gondoltam. Lenéztem. Megújuló tiltakozás a gyomromból . hol is vagyok pontosan. ülő helyzetbe pottyantam. és óvatosan kinyitottam a szemem. Hirtelen eszembe öt­ lött. hogy az istenek a mennyekben játszanak. az jutott eszembe. szállt egyre magasabbra. Akkor azonban a sárkány őrülten imbolyogni kezdett. hogy szükség esetén tudjam. Néhány száz méterrel alacsonyab­ ban. De a sokktól újra becsuktam. Életem­ ben először voltam több száz méter magasan. nekünk pedig. Nyitott szemmel olyan cso­ dálatos volt a látvány. hogy a gyom­ romat a hegycsúcson hagytam.

Eszembe jutott az incidens a paraszt házával és ajakürülék­ kel. has­ ra esett. hadd próbálkozzanak. A köpenye verdesett és lobogott mint egy vérvörös felhő. az állandó dicsekvés miatt nem sze­ rették. s lebukfencezett . bár landoláskor tökéletesen ért földet. mi­ kor harminc méternyire volt a földtől. Ez az esemény kicsit megzavarta a folytatást. aztán megint te kerülsz sorra. elengedtem. jobban csinálta ná­ lam. hogy eszedbe jutott és elérted a V-t. hogy a repülést félbeszakítsák. . s a földet markolászta.154 HARMADIK SZEM nek ütköztem.mondta a sárkánymester . nem tudott tovább csimpaszkodni. hogy elkapjon valamit. hat méterre volt csak. és puhán a földre estem. hogy a másik kezével hiába hadonászik. hogy meglelje a testet. máskülönben eltört volna mindkét lábad. hogy akkor a kötél megrántásával magasságot nyer­ tem. nem vesztegethettem tovább az időt. A szerzetes. arca zöldes árnyalatúvá vált: alapo­ san megviselte a repülés. hogy egy kis csapat lefelé mászik a hegyoldalon. Magam alatt láttam. Az elmúlt három évben részt vett a túrákon. és amikor a sárkány úgy két és fél méternyire lehetett a föld­ től.gondoltam. amely pépes vörös masszaként terült szét a sziklá­ kon. és másodpercekig így lógott. Ahelyett. hogy késlekedés nélkül a V-hez csússzon. .ez szép teljesítmény volt. nem felejtette el.Fiatalem­ ber! . majdnem félbevágott. A föld már kb. szakoztam. és én újból felszálltam.egyik szikláról a másikra. megragadtam a kö­ telet. meg az. Akkor a sárkány rándult egy nagyot. és ezzel egy kicsit a sárkány emelkedé­ sén is. A sárkányt lehúzták. A következőnek egy fiatal szerzetes repült. hogy lecsusszant volna a Vhez. Ez alkalommal. és rájöttem. rosszul lépett és kiesett a sárkány farkánál. Jó. Most hagyjuk a többieket. hogy nem sérült-e meg. talán százötven méter magasra.Ezt meg kell beszélnem a mesteremmel . de annyira nem. és minden ko­ rok legjobb „pilótájának" tartotta magát. lecsúsztam a V-hez. aki harmadiknak jött a sor­ ban. le a mélységbe. A szegény fickó azonban. megvizsgálták. Felszállt a levegőbe. hogy az ember a dobozban állva vál­ toztatni tud a testhelyzetén. Láttuk. Felnéztem. ezeröt­ száz méterre alattunk. . bemászott a dobozba. Egyik kezével sikerült megkapaszkodnia a hát­ só keresztmerevítőbe. felegyenesedett. meglehetősen öntelt volt.

ráállhatnánk és finoman változtathatnánk a doboz szögét. Az egyik hosszúkás alakú valamelyest egy megnyújtott madárra emlékeztetett. ezzel pedig egy kicsit szabályoz­ hatnánk az emelkedést. de ki próbálná ki? . szóval övé az utolsó szó. megsérültem. aki kipróbálná. Itt a merevítő keresztben. nyakam körül a doboz selyemfene­ ke.válaszoltam.mondtam. A sárkány lejjebb ereszkedett.Megcsináljuk ma a horoszkópodat Lobszang. mit mondanak a csillagok. mivel legalább 130 kilót nyomott. zuhanok. amelyet nem használunk. egy ember volt benne. . fia­ talember. .Ez enyhén szól­ va eufémizmusként hatott. a famunkát befejeztük rajta. Na most. .Évekkel ezelőtt egy szikláról indítottuk az eredetijét. mint amilyet ki­ gondoltál.hangzott a válaszom. Lobszang. és a kürtőből felszálló lég­ áram majdnem teljesen megszűnt. Ahogy elfog­ laltam a helyem. igazad van. amit tudok. óriási figura lopakodott felém. Mingyar Dondup láma odarohant: . senkit sem kell megkér­ dezned. Azóta hozzá se nyúltunk eh­ hez a típushoz. aztán a hegyoldalnak ütközött.Láma vagy saját jogon. Lent a szerzetesek szörnyen húzták a kötelet. ez itt egy olyan sárkány. Körülbelül húsz mérföldet re­ pült. . én három méternél kiugrottam. és megnézzük. Mingyar Dondup láma tanított mindenre. A puffanó dobok az éjféli istentiszteletre hívtak.De igen . és ott a tartórúd. A sárkánymester ott maradt még a sárkány elszállításánál. Az est közeledtével. Most azt mond­ ta: . ahol különféle kis sárkánymodellek sora­ koztak. elmerülve a gondolataimban. . Nem találtam senkit. abban a raktárban. Mozdulatlan ültem. én meg kissé túlsúlyos vagyok.Ha lenne itt keresztben egy merevítő. Ott ültem a köves földön. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 155 Abban a percben úgy éreztem. Olyan gyorsan és vá­ ratlanul jött az egész.Én . a füstfelhőből ki- .Egy másik láma mosolyogva felém for­ dult: .Igen. Az épület végében tartjuk. mire egy utolsó rántás után rám bo­ rult. az­ tán bevitt a szobájába. A beszélgetés alatt bejött Mingyar Dondup láma is. A sárkánymester meghallotta: . a többiek azt hitték. és a sziklák lehűlé­ sével a völgyben meggyengült a szél.XII. most is ő tanít. Van már egy készen. hogy majdnem leestem. Ha a mesterem megengedné.

a zenei tudása és mély hangja miatt választott karvezető énekelte az első részeket.Jól van . Kumpheláé. hogy beálljak a sárkánytestbe és bizonyos mértékig megpróbáljam szabá­ lyozni az emelkedést." Hívtuk a szellemet.Holnapután repülhetek ve­ le. mert úgy véltük. . „Ó. hogy jöjjön. Ez az „alaphajlítás". Lerajzoljuk a hang emelkedését és esését. Mormoltuk a válaszokat. hogy vezessen. huszonöt-harminc centiméterre lehettünk a földtől. az idősebb szerzetesek pedig nagyon mély basszus hangjukon . mígnem a tüdejéből ki­ fogyott a levegő. Kettes so­ rokban ültünk. .156 HARMADIK SZEM sebb hegyként derengett elő. Először a szo­ kásos istentisztelet kezdődött.feleltem. egyes részeket dobve­ rés kísért vagy édeshangú csengettyűink csilingelése. minden két sor egymással szemben. hogy útmutatót kapj.Igen . a nagyobb hajlítások mellé kisebbeket illesztenek.Megcsi­ náltad? .Itt a templomban. Ó! Kumphela szerzetes vándorló szelleme. kb. . miként juss át az Elveszett Birodalmon. tízperces pihenőt kaptunk. nem gondoltam volna rá. a pislogó vajmécsesek fényében és körbe-körbe szent alakokkal a falon. A templom belsejében. mindegyikünk olyan volt. a kolostori fegyelem mérhető az éneklés tisztaságával és a zene pontosságával. ne­ héz volt elképzelni a bolondos szerzetest. Kumphela szerzetes vándorló szelleme. Mikor a szokásos istentisztelet véget ért. Nagyon fi­ gyeltünk az artikulációra. mindegyik végén alacsonyabb és alacsonyabb lett a hangja.Kész lesz. A négyzetes párnák magasan voltak. mi. . lótuszülésben ültünk. azért gyújtjuk e füstölőt. Ha nem hivalkodott volna. mert ma eltávoztál tőlünk. a tibeti Halottaskönyvből. melyet azért a szerzetesért tar­ tottak. és miként juss el a Nagy Realitáshoz. Akik rögtönözni akarnak. ki ma elhagyta az evilági életet! Ne vándorolj közöt­ tünk. a fiatalabbak magas hangun­ kon. hogy megvi­ lágosodást és vezetést nyerjen. . aki aznap meghalt. ahol a falakra olyan gyönyörű szentké­ peket festettek.motyogta. aki elhagyta evilági éle­ tét. . ez­ után kezdődött a halotti szertartás.suttogta. A sárkánymester volt az. A tibeti zenét nyugatiaknak nehéz követni: hajlításokból áll. Az adott jelre újra összegyűltünk. A emelvényen ülő karvezető recitáló hangon elmondott egy részt a Bardo Thödolból. akár egy élő Buddha-szobor.

hogy új életre szabadítsunk. A többi hangszer a test valamennyi hangjával bele-belekapcsolódott. ó. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 157 dörmögték. miközben az álom hatá­ rán fejed a párnára hajtottad? A Jósda kolostorában ezekkel a han­ gokkal transzba ejtették az egyik médiumot. Jer.." A mély basszusdobok az élet ritmusát verték. Nincsen halál. Meghallgattad e valaha a szívverésedet vagy a légzésedet. nem felejti el többé. A test minden hangját ismerjük és híven vissza tudjuk adni. és a különféle ropogást. aki vagy. Fogadd a tanításainkat. körbeadták minden szerzetesnek. vándorló szel­ lem. dobokból. a Lhászát 1904-ben elfoglaló brit . hogy megszabadulj és vezetésre lelj. ezt felváltotta a trombita ijedt sikol­ tása és a gyorsuló szívverés. erőszakosan ért véget. és nem eszel. nem érzed a füstölőket. a lélegzet tompa suttogását a tüdőben.vörös vizet öntöt­ tek. jer. vándorló szellem. hogy vezetésre lelj." Mikor szünetet tartottunk. északra és délre. ó szerzetes. a test szokásos. csak örök élet. korgást. vándorló szellem. hogy szabad lehess. azért hívunk. A halál születés. „Ó. „Véred a földre ömlött. évszázadokon keresztül fejlesztettük a hangok tu­ dományát.mintha vér lenne benne . Az emberiség halk zajai. hogy vezetésre találj. aki voltál. Az élet véget ért. hol leeresztett hangon. nyikorgást. de meztelenítsd le a tudatod. Aki egyszer hallotta. a telepaták vezetni fognak. nem lá­ tod az arcunkat.XII. amiért halott vagy. jer hozzánk. megszólalt a fafuvósokból. Jer. mormogták a válaszokat. és cintányérokból álló zenekar. a te­ rem fő részében egymással szemben ülve ősrégi rítus szimbóluma­ it kántálták hol emelt. Younghusband ezredes. amelyből az élet zenéje születik. a testnedvek bugyogását. ki most csupán vándorló szellem vagy. „Merre vándorol a kóborló szellem? Keletre? Vagy északra? Netán nyugatra? Vagy délre? Az istenek eledelét szórjuk a föld sarkaiba. hogy megszabadíthassunk. Loccsanás. kagylókürtökből. aztán hirtelen megszűn­ nek a zajok. hogy érintse meg. Amiért halott vagy. Szerzetesek és lámák." Rizsszemeket. színezett sáfrányt hintet­ tek keletre. és megszállta egy szellem. Egy megfordított emberi koponyába . „Ó. Mi.. belső „ketyegését". Szokásos tempóban kezdtek. nyugatra. Megszólaltatták a vér halk áramlását az erekben és az artériákban. szerzetes. vándorló szellem. Ne félj. tibetiek.

A padlón több halom külföldi fa hevert szanaszét. fontosságom teljes tudatában felkapaszkodtam a dobozrészbe. három méter lehetett a hosszuk és az volt a benyomásom. lefelé fordított. húzzátok). úgy gondolták. A szertartás végeztével sietve aludni tértünk. hogy lent tartsák. mert egy társam lábá­ ra esett. ame­ lyekre fel lehetett állni. és én. hogy dolgozni fog a „szabá­ lyozható" sárkányon. csészét tartó te­ nyérhez hasonlók: kb. melyet én készültem kipró­ bálni. hogy remek felhajtóerő lesz körülöttük. mint a többi masinán. Azután. megváltozott a külseje. és a sárkány a föld­ re ereszkedett. A szerzetesek ezzel is megküszködtek.gondoltam.Tradri. amint az első remegés átszaladt a ke­ reten. Elégedetten kiszóltam: . hogy tartsak vele.158 HARMADIK SZEM erők vezetője tanúskodott a hangok ereje. mikor átcipelték a hasadékon. különben az én vándorló lel­ kem keresik ma éjjel. A repülés izgal­ mától. és a sárkánymester azt mond­ ta. Kidobtam a követ a szélisteneknek szóló imával. A szerzetesek játszottak a kötéllel. Kérésére beleültem. melyet a régi raktárhelységben rendezett be. azt kiáltottam: . meg a szokatlan levegőtől már majdnem állva elaludtam. és hívott. Vezetőmmel a műhelyébe mentünk.' Másnap kivitték a gépet a fennsíkra. A dobozrész alján több merevítő volt. Lent a sárkánymester izgatottan izgett-mozgott türelmet- . a boltozatos mennyezeten függött. hanem hajlítottak. A szárnyak nem egyenesek voltak. Végül elhelyezték. ha alaposan kapaszkodom . majdnem eltalálta az egyik szerzetest. de én még egy kis ideig elégedett lennék ez­ zel a testtel. Megvizsgáltuk a sárkányt centiméterről cen­ timéterre.Onadöá! (Viszontlátásra!) Hirtelen zökkenés. Most lovak he­ lyett szerzetesek indították a sárkányt. Legnagyobb meglepeté­ semre a sárkánymester meghúzott egy kötelet. és a derék magasságában egy keresztrúdba lehetett kapaszkodni. továbbá ama tény mel­ lett. és a masina felrepült. maga tesz újat rá. ügyesen igazgatták és a sárkány egyre magasabbra emelkedett. az erős felszálló légáramon. A selymet leszedték róla. és a falak tele voltak sárkányrajzokkal. Reggel a sárkánymester azt üzente. mikor transzban volt. Az a modell. mint egy kilőtt nyílvessző. Valamilyen csigaszerkezetre volt felfüggesztve. Jó lesz. hogy a jósnak. thempa (Kész. jobban tud­ ják ellenőrizni a mozgását. Később újra fel tudtuk használni az anyagot.

olyan volt. Később. . annyira lehango­ lóan tétován haladnak! Mikor leszálltam. kb. hogy nagyon figyelmesen változtathatok a teljesítményen. hogy kipóbáljam a masinát. alig várta. Egy ideig a ritka levegő okozta megerőltetéstől lihegve. hogy beszámol­ hatok arról. Akkora már kiszabadítottam a fejem a köntösből.gondoltam. Ha nem lettem volna borotvált fejű láma. zihálva kapaszkodtam a keresztrúdba. a csapat egy-két napon belül megérkezik. . Egy pillanatra nem értettem. Ahogy elnéztem a vidék felett. és a kezemnél fogva nyújtott karral lógtam lefelé. Annyira lassan mozognak. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 159 lenségében. Hátramentem és a sár­ kány zuhanni kezdett. A lábam lecsúszott a rúdról.Férfiak. ha hozzálátok.köpenyem csapkodott és lobogott a fejem körül . gondoltam hát. és kinéztem. tizenöt méternyire lehettem. égnek állt volna a hajam: kevesebb mint hetven méterre voltam a földtől.sikerült felhúzni magam. miután leszálltam. aztán hírtelen rájöttem: Hát persze! A növénygyűjtő csapat poroszkál az elhagyott vidé­ ken. ponto­ zott vonal. mint egy mozgó. akár egy kő. Sorban mentek. vonal. Óvatosan körbemozogva úgy találtam. a sárkány „emelkedésén" és „viselkedésén". A zuhanás alábbhagyott. nagy pont. jobb. mikor sikerült az esést megfékezni és a gép újra felemelkedett. kutyák . a messzeségben láttam valamit. mondták. Nagy erőlködés után . fiúk. Túlzottan magabiztos és merész lettem. és normális helyzetbe kerültem. örültem. kis pont. a sárkány felfelé szállt.XII.

ké­ kesszürke sziklákat.. A sárkánymester szeretettel nézett rám és hatalmas karját a vállamra tette. többször is elismételtem. apának tényleg nagyon nehéz keze volt!. látni a hideg. Minden másodpercét imádtam. de nem tudta kipróbálni őket. mintája apám dolgozószobájának kárpitjá­ ra emlékeztetett. Be­ visszük mindjárt és hozzáfogunk. mikor felborítottam egy korsó tiszta vizet apa szőnyegén! Igen. mely eltorzítaná a látványt.. Ezen futott keresztül a kis patak. És azt mondod. Leszálltam. De a sárkány rángatni kezdett. mint neki a tervezés. Lent. mely éjjel éne­ kelt nekem. változtatott rajta valamit. Rajtam kí­ vül senki sem repülhetett vele. ezt ide rakjuk. de még lábát sem tehette be ebbe a különleges sárkányba. hogy ne sé­ rüljön meg az értékes kísérleti masina. de úgy. az egész óriási területen semmi sem mozgott. Végtelen gondosan úgy hozták vissza a földre. a szakadékot (ahova nem ért el az éles-fagyos szél. hogy lélegzetet ve­ gyen. Lobszang.arra az időre emlékeztetett. a föld meleg. mikor így csináltál? És az így ment tovább. és a szerzetesek le­ húzták. évek óta voltak „elméletei". magam is élveztem a repülést. zuzmó és nö­ vényszőnyeg borította. kivéve a szerzetesek alattam és az alig felismerhető pontok. Az egész világon Tibet­ ben a legtisztább az ég. hogy biztosra vettem. Repülés és módosítás. legalább akkora örömöt okozott nekem.160 HARMADIK SZEM Valóban lenyűgöző dolog volt körbenézni. A lámakolostor mögött hegyes volt a vidék. A sárkánymester minden egyes repülés után javított. Ameddig én láttam. ameddig csak a hegyek engedik. azt a merevítőt meg oda.fájdalom . Senki más nem valósíthatta meg álmát. No. igen így jó lesz. Mikor egyáltalán megállt. mert hatalmas testével nem repülhetett. addig el lehet látni. me­ lyek fáradtan. és ahol meleg volt) moha. igen. Keresztülfutott rajta. mely megtartott.Igen igen. hogy ki ne essek! . és sehol sincs meleg pára. sőt. és ez újra . kí­ sérletezés és megfigyelés. vöröses okkerjét. oldalra csúszott. és a a messze­ ségben a tavak vibráló ragyogását. A legnagyobb újítás egy szíj volt. . megállás nélkül vánszorogtak felénk. mígnem a távoli láthatáron már csak fekete körvonaluk rajzolódott ki a napsütésben. minden cson­ tom eltört. egyik hegycsúcs után szorosan a másik. lássuk csak. Repülés és módosítás. Talán láttak engem itt fent.

mi a tartalmuk. Az így tárolt gyógyfüvek a tibeti száraz éghajlaton évekig eltarthatok. ha a szorosan betekert nyakrészt leverték. ahol ezekből rengeteg termett. A nyolcadik napon visszatértek. Néhány növényről leszedték a szirmokat és megszárították. egy-két napig szü­ netelt a repülés. hogy értsek a gyógyfüvek gyűjtéséhez és osztályozá­ sához. mint a fa. kemény lett. Még egy baleset történt. így latin nevet sem kaphat­ tak. lenéztem az immár ismerős tájra és láttam a növénygyűjtők fekete jakbőr sátrait. levelek. Másoknak a gyökereit reszelték le és így tették el. hogy csak úgy tudták kinyitni. bőrzsákokba csomagolták. Gyűjtő és csomagoló csoportokba kellett szervez­ ni az újonnan érkezőket. tövek. Olyan kemény. de a nyugati világ jó néhányat nem „fedezett fel" közülük. Az első néhány nap után fele időmet a növénygyűjtéssel. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 161 Mikor a növénygyűjtő csapat megérkezett. Megint másoknak még azon frissiben kisajtolták a levét. Nagytapasztalatú lámák minden egyes darabot átvizsgáltak. Gyakran. azt gondol- . és mikor egy szokásos sárkányon rá került a sor. a többieken egyik csoporttól a másikig lovagoltam. Bekóborolva a lelőhelyeket. hogy megbi­ zonyosodjanak. hogy a legrövidebb idő alatt a le­ hető legtöbbet tanulhassak. A legtöbb keleti or­ szágban ismerték ezeket a gyógynövényeket. és olyan helyekre küldték őket. Egy napon belül a bőr kiszáradt. hogy a jövőmre vonatkozó jós­ latok szempontjából az égi masinák ismerete legalább olyan fon­ tos. és azt mondta . magasan fent egy sárkányon.valamennyit megtisztították és mikor már eléggé megszáradtak. Magok. A zsákokra ráírták. A kevésbé tapasztalt szerzetesek csak há­ romfajta növényt szedtek. másik felét a sárkányrepüléssel töltöttem. Körülöttük jakok legelésztek. aztán gyorsan vízbe mártották és kitették száradni a napra. A folyadékot szorosan lezárt agyage­ dényekben tárolták. minden cso­ port hét napig maradt távol. A hétből három napon sárkányrepültem. nincs benne levéltetű és a megfelelő fajta. Az öreg sárkánymester befo­ lyásos ember volt. mint az. majd a nyakuk­ nál megtekerték őket. A füvek ismerete nagy hasznomra vált. a nö­ vényeket kiszórták egy óriási raktárterem tiszta padlójára. szirmok . Az egyik szerzetes nagyon figyelt en­ gem.XII. a repülésé nem kevés­ bé. hogy vízhatlanok legyenek.

hogy a szerzetes rugdaló­ zik. utánam csinálja. hogy megkísérelje befolyásolni a gép helyzetét. lassú menetben követtek bennünket. de valóban sajnáltuk. Ez volt az első kellemes út. Magasan fent az égen a sár­ kány furcsán kezdett viselkedni. majd végül eltűnt a szakadékban. Néhányan. és a sárkány alábukott és oldalra billent. hogy visszaértünk a Vashegyre. rózsafüzér. pörgött és repült. külön nekem készítette. és a hegyek hihetetlen szabadságától. a többiek.162 HARMADIK SZEM ta. Egy különösen erős széllökés. ugyancsak Trajerpa kolostorba. nehéz munkával. A napokat munkával töl­ töttük. amit tőlem látott. vonakodva csomagoltunk. Másnap elindul­ tunk. . Ké­ sőbb hallatszott a becsapódás hangja. növendékek és a teherhordó állatok. mint amikor idefelé jöttünk. Ódz­ kodva. a három hónap mégis túl hamar elszaladt. és különböző amulettek. A sárkánymestertől kaptam egy sárkányrepülő modellt. köntöse tekergőzött a feje körül. később még jó néhány követte a he­ gyekbe és a Lhásza közeli. szilánkokra hasadt és a szerzetes kibuk­ fencezett. szerzetesek. facsésze. rángatózik. Láttuk. gyorsan előre men­ tünk. Örültünk. Többé már nem volt szüksége rájuk. Pörgött és repült. hogy meg kellett válni új baráta­ inktól. A fa megrepedt. Fejjel lefelé zuhant. Tárgyak potyogtak az égből. Minden jó dolog túl gyorsan ér véget. campaedény.

A többi esemény után sem érdeklődtünk túlzottan. közömbösen tekintett kifelé az 163 . A dalai láma körbesétált és mind­ egyiket alaposan megnézte. hatalmas fejet illesztettek rá. mintha a szem ide-oda mozogna. A bábukat nagy. mindent rendbe kellett tenni. Eze­ ken az ünnepeken a méltóságteljes hangulatot felváltotta a jókedv. pont az újévi ünnepségekre. néhányon a szent könyvek különböző jeleneteit mege­ levenítő domborművek voltak. Mindent ki kellett takarítani. A fejben vajmécsesek égtek. hogy végigmenjen a Barkhor-on. A szertartások után kijött. A tizen­ ötödik napon a dalai láma számos szertartáson vett részt a székes­ egyházban. és egy nagyon valószerű. mely a Dzsokang és a tanácsterem után megkerülte a piacteret. az volt a test. Minket Csakporiból egyáltalán nem érdekeltek ezek a karneválok. A figurát egy erős szerzetes vitte gólyalábon. pislákolá­ suk olyan hatást keltett. átvilágítottak a szemen.Időben érkeztünk vissza Logszárra. Óriási. A legjobban sikerült alkotásért készí­ tője az év legjobb vajmodellezője címet nyerte. Az isteneket kielégítették. puhafából készített keretekre építették. A legen­ dáink szereplőit megelevenítő óriás figurákat viszont érdekesnek találtuk. eljött a szórakozás és vidámság ideje. az egészet meg­ lehetősen gyerekesnek és unalmasnak tartottuk. amikor is nyílt versenyben lovas nélküli lovak száguldoztak a Ihászai síkságon keresztül. azon a körúton. tíz-tizenkét méteres fakeretekre színes vajból „képeket" formáztak. majd a nagy üzletházaknál ért véget.

164 HARMADIK SZEM .

és a kellemetlenséget csak fokozta. nem maradt más választásom. Az egyik raktár tetején voltam. talán öt vagy hat hónappal később. borotvált koponyámra csöppent. akárcsak én. hisz a ruhát sokáig nem használta senki. Ahogy rángatva hajtottam magam előre az úton. HAZALÁTOGATÁS 165 óriás testének közepén lévő lyukon. Nem sokkal. mint az előttem lévő alak hátát. de nem engedhettem el a gólyalábakat. felbukok. és lesodort a lapos tetőről. Az volt az egyik legszerencsétlenebb dolog. hogy megcsúszott valami síkos anyagon az úton. ahogy ugrált és himbáló­ dzott. Minthogy azonban a dalai láma nézett. rávettek. de lehet. mint tovább menetelni. hogy vigyem körbe Buddha. A kis kukucska a bábu kö­ zéprészén nem a szemem magasságában volt. A tüsszentésre a testem rándult egyet. teljesen önkéntelenek vol­ tak.0. tüsszögtem. régi holmi. Az orkán felkapott. vele együtt molyok repkedtek mindenütt. Most a fojtogató hőségben az egész megolvadt. hogy a tetőn át ne folyhasson be a víz. Kötegnyi dohos. hogy a forró vaj a mécsesből kicsordulva fájó. melyek annyira szórakoztatták. néhány évvel később. jól játszottál. Minden egyes prüsszögésnél úgy éreztem. felza­ vart molyrajok és forró vaj. arra tanítottak. tudtam. Nyolc méter magas volt. először egy másik . A hőségtől és az erőlködéstől több kilót fogytam! Egy magas rangú láma azt mondta nekem az­ nap éjjel: . A szegény flótás az egyik gólyalábbal egy gödörbe lépett. hogyan kell le­ rakni az aranylemezeket. hogy igazítsak rajta. hogy nem viszek többé ilyen bábut. ha a mécsesek kilazultak és felgyújtot­ ták az egész alakot.XIII. kiváló komédiás válna be­ lőled! . a Gyógyítás Istene bábuját. Lobszang. Szörnyű hőség volt. A szereplőkkel mindenféle váratlan balesetek történtek.Természetesen nem mondtam meg neki. tüsszögtem. a ráncokból felszállt a por és én csak tüsszögtem. fuldokolni a ruhában és félig megsülni a vajzsiradékban. száguldó porés szemcsefelhők kíséretében jött egy váratlan. A hullámzó köpeny a gólyalábas lábam körül csapkodott. hogy a szegény flótás odabent nehéz perceket él át. De eltökéltem. és egy lábon kellett egyensúlyoznia. szörnyűséges or­ kán. kivéve a kanóc körüli olvadt kis tócsát. hogy a „bohócko­ dások". Normális körülmények közt a mécses­ ben kemény a vaj. és abból. Semmi mást nem láttam. Egyszer.

színfoltokat és sávokat láttam volna. de a segítség. Lobszang. Valahogyan térdre álltam. átröpített a peremen. amit nyújtani tudok. amint helyrerakta a kulcscsontot és bepólyázta. A fiú a sziklákra esett. Rám nézett: . Félúton találkoztam egy csapat szerze­ tessel. majd a Vashegyen. akkor sínbe tette. . és szörnyethalt. Kábán megpróbáltam kikászálódni a sár­ ból. úgy hat méterrel lejjebb. Helyrerakjuk. Másnap Mingyar Dondup láma így szólt: . A felsőkar fájdalma­ sabb volt. Engem az út hátralévő részén felvittek. eltört a karod és a kulcscsontod. és kö­ rülbelül ötven méterrel mélyebben a Lingkhor út szélén tett le. Vakon vonszolód­ tam és botladoztam felfelé. ezért hipnotikusan eltávolítom belőled a „tanulás iránti ellenszenvet". szinte észre sem vettem. minden rendben van. itt a szobában. Gyorsan meg­ vizsgált: . amint az esti őrjárat körbe-körbe járt. Átláttam a városon is. még egy ág . Amíg beszélt. Sok-sok órával később lehetett. nem kellett volna kiküldeni őket ilyen szélben. de az éjszaka bíbor árnyai lassacskán beborítot­ ták az alattunk fekvő völgyet. hogy ellenőrizze. csak az oltár mécseseinek halvány fénye világí­ tott. és a szoba teljes sötétségbe borult. és én arccal a vízbe estem.166 HARMADIK SZEM tetőre estem. amikor felébredtem.gondoltam. Valami csattant.Nem maradhatsz vissza a tanulmányaiddal. feljussak a hegyre. hogy megnézzék.Becsukta az ablaktáblákat. hogy rögzítse. de ahogy megmozdítottam a bal karom és bal vállam. egyetlen gondolatom az volt. Eluralkodott rajtam a fájdalom. A talaj mocsaras volt. Akkor egy másik szélroham ragadott magával. aztán az egész véget ért. Mint legtöb­ bünkben. . Valahonnan fogott egy kis dobozt és letette elém egy polcra. színes fényeket. benned is van egy kis ellenérzés az új dolgok megtanulá­ sával szemben. hogy amilyen gyorsan csak lehet. csak feküdtem.Ajjé. erős fáj­ dalmat éreztem. Lobszang. be mesterem szobájába. de hamarosan azzal is kész lett. mi történt velem és egy másik fiúval. kárpótol a fájdalomért. Fájni fog. szegény fiúk. és kiküsz­ ködtem magam a száraz útra. Aznap már semmit sem csináltam. A Potalánál az épületekben és kör­ nyékükön kis fények pislákoltak. Mintha ragyogó. azután lábra.Na. nem tudtam tisztán gondolkodni. ezért együtt tanulunk majd. akik rohantak. a fényesség csendesen szétrobbant. Az ablak ismét nyitva állt.

Mindegy. és otthon töltheted a na­ pot. mint általában.XIII. Úgy tűnt nekem. felnézett rám. Tudomást se vett rólam. Ahogy beléptem. ne feledd. mert nem voltam melletted.Hm. Azonnal megölték. mégsem hagyhatjuk abba. Reggel vezetőm végignézett rajtam és így szólt: . És mi a földi élet. határozottan az vagyok.Rám nézett. de még merev voltam. . érez­ tem. Most.Dehogynem. hogy apám nem akar látni . HAZALÁTOGATÁS 167 kezdődött az éjszakai élet. Azt mondta. ha nem iskola? Kemény iskola! Azt gon­ doltam: itt vagyok két törött csonttal. és folytatnom kell a tanulást! Két hétig Mingyar Dondup láma még intenzívebben tanított. és ráncok gyűltek a szeme sarka körül. hogy ott maradsz egy darabig.Biztos vagyok benne.Ó. ha nem tévedek. Két hét múlva összeforrtak. hogy éppen az Ékességestül jössz. Egy reggel. az pedig sokat számít egy anyá­ nál! Itt egy sál. . ha valaki elment. . és a vállam meg a karom is fájt. hogy az eltávozottaknak szerencséjük volt. el kell juttatnunk egy gyógynövénycsomagot tisz­ teletre méltó anyádnak. végre visszatértél hát hozzánk. Éppen akkor bejött a mesterem: . éppen egy levelet olvasott. De aztán emlékeztettem magam arra. azért. hogy az iskolát nemigen szeret­ jük.Lobszang. Tudta. mivel az Ékességes parancsára most én vagyok a gyámod. Holnap elviheted. de tiszta és rendes. de a csillagok megjövendölték. és amíg ettem. és így nem beszélhetett veled. Gyancebe ment néhány napra. amikor bementem Min­ gyar Dondup lámához. egy kis­ sé sápadt vagy. Amerikában.válaszol­ tam. . hogy élni fogsz azért. hogy különlegesen pártfogol. Hamarosan behozták az ennivalót. amikor találkoztunk a Potala lépcsőin. mint máskor. éhes vagy. Asztrálutazásaim során nagyon kellemes élményeim voltak. Azt gondoltuk. láma vagy már és tartanod kell magad a . mert sok mindent meg kell tanul­ nunk. hogy hosszú évek múltán a vörös indiánok földjén halj meg. a láma beszélt: . . apád nem lesz otthon holnap. ahogy nevetett: .A törvények szerint el kellett volna hagynod a tested. Van egy szertartásuk arra az esetre. hogy elterelje gondolataimat a tö­ rött csontokról. olyan kellemesnek találtad az asztrálmezőket.Ahogy kimondta.

a fehér ló meg én. egykori otthonom bejáratánál a szolgák észrevettek. reméltem. aztán keresztül mentünk az Indiába vezető úton. Gyalog jöttél ide.ha lehetett . . mert vallási okból az ember mindig az óramutató járásával azonos irányban megy végig a Lingkhor úton. Én . . A hegy lábá­ nál jobbra fordultunk. eköz­ ben ügyetlenül matattam. Lementünk a meredeken. szüksége van egy kis mozgásra. hátrafordította a fejét. Átadta nekem a gyógynövényzacskót. hogy a Lingkhor-on folytathassuk utunkat. A kevésbé szőrszálhasogatók csődörön (ménen) vagy pónin lovagolnak. és beraktam köpenyem bugyros részébe. Kétkedve néztem. mert hangosan nyerített egyet.feleltem. nincsen ne­ mük. Szóval jobbra fordultunk. nem versenyezhet szépségben a mi Csakporinkkal). Vidd az enyémet. mint aki nem állhatja tovább a látványomat. Félúton a ló meg­ állt. Elindultunk (mintha én nem találtam volna el hozzá!).Tiszteletre méltó uram. Együttéreztem vele. egye­ nesen az udvarba lovagoltam.Buddha. Láthatóan nem sokra tartotta. . Ma egyik legjobb fehér lovunkon térsz haza. a Tiszta. amíg lecsúsztam a hátáról.168 HARMADIK SZEM szabályokhoz. Egy kicsit odébb. és rohanni kez­ dett. A végén le­ szedtem róla a sálat.gyalogolni szerettem. amit látott.Add áldásod e házra és minden lakójára Tiszteletre méltó Or­ vosláma Uram! .mondta az intéző. vezesselek hozzá. Talán. Fontoskodva. hogy majd előveszem. Szerencsére egy szolga megtartotta. jobbra pedig a Sár­ kány-templomot. hogy nem esek le a lóról. hogy visszagöngyöljem a növényzacskót abba a szerencsétlen sálba. és jól megnézett. a ház úrnője azt parancsolta. Felfele mentünk. anyám legszebb szoba- . amit a tisztelet jeléül egy selyemsálba göngyöltek. ho­ gyan tudom ezt a szerencsétlen dolgot tisztán tartani. mikor közelebb érek. mert ugyanez volt a véleményem róla! Tibetben a legortodoxabb lámák öszvéren lovagolnak. balra magunk mögött hagytuk a Kalingcsu-t. kíváncsi voltam. a Mindentlátó áldása legyen rajtatok és ad­ jon valamennyiőtöknek egészséget! . mert azt gondolják. Az intézővel ünnepélyes szertartásossággal kicseréltük a sála­ kat. és átmentünk a Drepung-város úton. és sietve kitárták a kaput. Elhaladtunk a Potala mellett (úgy találtam.

feleltem. amit az Ékességes mondott nekem. hogy halljanak az Ékességes házában és magánál az Ékessé­ gesnél történt eseményekről. hogy meghallgassanak. mikor anyám megjelent az erkélyen és valamit kiáltott. . . A lovász kinyitotta a kaput. alig ismertem fel. Valóban olvas indiai lapokat? És igaz. A szoba tele volt asszonynéppel! De mielőtt elmenekülhettem volna.XIII. Csak mint küldönc jöttem.kértem. kilovagoltam éppen.. .Tiszteletre méltó Uram és Fiam. Beteg voltam. . Egy fiatal nő lépett hozzám és megkérdezett: . ho­ gyan bánjak velük. a lovász kihozta a lovat. Ezzel meghajoltam előttük. és üdvözlete jeléül e sálat. De a nők! Úgy néztek rám. Kar. és illőképp.Hölgyem!. anyám lépett hozzám. amely­ ben az Ékességes részesített.Sosem engedtek ide. annyit fejlődött és milyen mu­ tatós volt! Rossz előérzetem támadt. kérünk. mintha szaftos falat lennék. . eljöttek a barátaim. hogy elmondjam.válaszoltam. nem kilenc nő túl nagy gondot jelentett nekem.Tiszteletre méltó Uram és Fiam! A hölgyek messziről utaztak ide. Mingyar Dondup láma utasítására elhoztam ezt a zacskó gyógynövényt.Egyszerű orvosláma vagyok csupán. nem tudom egyedül felszerelni.Nem emlékszel rám? Jaszo vagyok! Igazat szólva. HAZALÁTOGATÁS 169 jába. Átadtam az üzenetet és vissza kell térnem kötelezettségeimhez. sok tenni­ valóm van. A fehér ló balra . de a le­ hető leggyorsabban távoztam. A második gondolatom az volt. Az intéző visszament az irodájába.Tiszteletre méltó Anyám!. hogy vajon megfordul­ hatok és elrohanhatok-e. hogy van egy üvege. Nyolc.A rend szabályai megakadályoznak abban. . aki most tért vissza a hegyekből. Meghajolt. A férfiak az más. ők meg éhes farkasok! Egy dolgot lehetett csak tenni: visszavonulni. Nem beszélhetek rendünk fejé­ nek a dolgairól.mondtam. mikor egyszerűen csak a fia voltam gondoltam. azt már tudtam.Segíts óvatosan felnyergelni! . amivel átlát a házak falán? . .és kulcscsonttörésem volt nemrégiben.Tiszteletre méltó Anyám! . megfordultam. számolj be a megtiszteltetésről.

bementem Mingyar Dondup lámához. miről beszélt velem. egy sereg nő elkergetett! .. és sosem hagyta. rendezvény van nála és a vendégeket szórakoztatni kell.. Lobszang. mint istent. vagy még mindig gondolsz az otthonodra. hogy a személyes elfogultság és az államügyek összekeve­ redjenek... hogy hazaküldjenek. Közöltem velük.170 HARMADIK SZEM fordult. Soha senki sem mondott ellen az Ékességesnek. Na nem..De én otthon vagyok. hogy látogasd meg tiszteletre méltó anyádat. És minél jobban csodálkoz­ tam.Azt akarom. Mikor ismét otthon voltam. Hogy bámultak mind rám! Vezetőm rázkódott a nevetéstől. amíg még lehetett. hogy a rend szabályai nem engedik.Ó.Az Ékességes azt akarta tudni. Ó volt az állam és az egyház legfőbb feje.. De napokig nem engedte. a Muru Gompa mellet. végig a körúton.. de mint igaz embert. nem akarok visszatérni apám há­ zába. . Azoknak a nőknek a látványa. annál jobban nevetett. ki vannak festve. mert az volt. az összes kó­ borló szellem téged üldözött a város körül? Felkavartnak látszol! Felkavart? Felkavart? Anyám meghívott egy halom nőt. aki most a földön él. hogy megtelepedtél-e már itt. a Vashegyen. suttogni kezdtem . mindannyian nagyon szerettük. Tiszteletre méltó Lámamesterem. mert nem akar­ tam túl gyorsan visszaérni. A kolostori élet felforgatta „társadalmi" értékeimet.Vagy: . a nőket kü­ lönös teremtményeknek tartottam (még ma is azoknak tartom) és. amikor anyámnál nagy társaság van. Kicsit hirtelen természetű volt. hogy elmondjam és távoztam. ők meg mészárosok Sö-ból.De egy hét múltán megtudtam. Lobszang. így ismét az óramutató járása szerint haladhattunk végig a Lingkhor úton. . .! Rémes! Kérlek. Hangulatai sosem tartottak tovább néhány percnél. Rám nézett: Mi történt. a hajuk. és mind az Ékességes felől akart hallani és azt akarta tudni. és. de én is. és ahogyan néztek rám: mintha csak díjazott bárány lennék. . Rikácsoló hangok.ekkor azt hiszem. ..az asztrálszínük. Lassacskán poroszkáltam. nem csupán. ne beszéljünk erről. hogy a dalai láma nagyon-nagyon érdeklődött utánam. El a Gyüpo Linga mellett. hogy elfelejtsem: . és úgy intézte. Lassan.

ünnepélyesen sé­ tált mellettünk. Mingyar Dondup láma odajött hozzám: . mivel vonzalma teljes viszonzásra lelt. A farkuk korbácsszerű. sétáljunk egyet. Akkor. akik ké­ pesek felborítani és szétmarcangolni egy embert. ár­ gus szemmel őrizték a csiszolatlan drágakőtömeget a szentek kö­ rül. amelyhez tartoztak. Felugrottam. hogy az ékszert őrizetlen hagyta és nagy sietve visszarohant. van egy kis munkám a számodra. nem tudtunk továbbmenni. A szemük kék. Hatalmas cica volt.) Tibet hideg. (A fajtát. Lobszang. a hőmérséklet befo­ lyásolja a szőrszínt.Egy reggel. amíg félig leértünk a hegyen. és azon gondolkod­ tam.Gyere. nyilván eszébe jutott. na és a 171 . míg abba nem hagyta az erős nyávogást és lóbálni nem kezdte a farkát. A templomi macskák nálunk nem csak díszként szolgáltak. hogy mesteremmel mehetek. hogyan töltsem a szertartás előtti üres félórát. időnként „sziáminak" nevezik. tibeti nyelven természetesen macskának hívjuk. A házakat szelindekek vigyázták. a macskákat nem: ha egyszer tá­ madtak. halálig harcoltak. Hamar elkészültünk és elindultunk. örültem.úgy hallottam . azaz simi-nek. óriási szelindekek. A Templomból jövet egy macska határozott vonzalmával tüntetett ki. A kutyákat meg lehetett szelídíteni és elzavarni. amitől járás közben „másként" néznek ki. és a hátsó lábuk hosszú. Elége­ dett volt. Meleg országokban .fehérek. mikor békében voltam a világgal. így majdnem feketék voltak.

Egy ideig ott maradtam és figyeltem. Úgy tűnt. Kisfiú lévén úgy tudtam „vizsgálódni". Lent az úton jobbra fordultunk. ők a legtüzesebb szelindeket is megkergették. ahogyan egy idősebb ember nem tudott volna. ha ez megoldható? .és ők aztán nem eresztettek. Amikor szolgálatban voltak. A földön csendesen egy nyitott ablakhoz kúsztam. átmen­ tünk a Pargo Kaling-on és el Sö falu mellett. egy egész hadseregre elegendő fegyver van náluk.Elég sokat gondolkodtam a kí­ naiakon. Káromkodni kezdett. hogy hozzám vághassa. de egy fikarcnyit sem hagytak a jövőmet illetően. mint „átlagos" rokonaiknak. nézzük meg. Az első benyomásom nagyon kedvezőtlen volt. . Tovább bandukoltunk. Menet közben Mingyar Dondup láma beszélt hozzám: . csak azok köze­ ledhettek hozzájuk. hogy használjuk fel különleges képességeidet. az aurájuk milyen vörösre változott! És késekkel ha­ donásznak.172 HARMADIK SZEM hangjuk! Egyetlen más macskának sincs ilyen hangja. azt mondtam mesterem­ nek: . Azután tovább a Tür­ kiz Hídon és a Doring Háznál újra jobbra. Az út hátralévő részén Mingyar Dondup láma mélyen elgon­ dolkodott. de gyorsan visszavonultam. felbukkant egy macska és az illető karjára ugrott.Nahát. Vacsora után így szólt: . Bent a házban a férfiak hivalkodóan sétálgattak a lezárt dobozok és táskák között. A kutyákat el lehetett kergetni. esetleg megfogni vagy megmérgezni. Nem úgy a macskákat. mint az éjszaka sötét ár­ nyai. meg tudod figyelni őket egy spanyolfalon keresztül. A régi Kínai Misszió ol­ dalához jutottunk. Mikor ismét a Lingkhor úton voltunk. egy kínai misszió érkezett. Keresett valamit. Hogy érzed. egy másik macska is a tolvajra vetette magát mondjuk a szentképről. Lá­ togassuk meg őket. úgy ólálkodtak a templomokban.Ahogy mondtam neked. mielőtt eldobhatta volna. Ha bárki megpróbált az egyébként őrizetlen ékszerekhez nyúlni. a szitkok komoly kétséget támasztottak őseimmel szemben. milyenek. egye­ nest a torkára. A templomi macskáknak kétszer olyan hosszú kar­ maik voltak. akik személyesen ismerték őket. Ha nem engedte el azonnal. Javasolni fogom az Ékességesnek. de akkor egyikőjük felpillan­ tott és észrevett. A hangere­ jük és a hangszínük szinte hihetetlen volt! Szolgálatban éberen és nesztelenül.

négy méter magas kőfal vette körül. hogy képes vagyok rá. túl sok vajmé­ cses miatt. és rövid gyaloglás után megérkeztünk a Norbu Linga-hoz.Ha gondolod. és ebéd után azt mondta: . és három. ahol a dalai láma naponta hosszú órákon át meditált. ha csak le­ hetett. de az azután követ­ kező reggelen tanított engem. Néhányan azt írják. amely a . Ke­ resztülmentünk a csodálatos parkon. Először az apáttal kell találkoz­ nom.Sétálunk egyet délután. de belül a rossz szellőzés és a szinte mindig égő. a tisztánlátá­ sod nélkül is kitalálhatod. és nem számított újdonságnak. Hiva­ talos teendőiket kellett kívül rekeszteniük. a dalai lá­ ma kedvelt pihenőkertjéül szolgált. hogy elkészülj. A kerten belül volt egy gyönyörű mesterséges tó. Itt egy kiváló minőségű sál. A Belső Kert. Másnap egyáltalán nem láttam mesteremet. A parkban volt néhány laktanyaépület: közel ötszáz ember. mindegyiken egyegy nyárilak. Lobszang. hogy a tisztviselők nem léphettek be ide. áporodott a levegő. Tíz percet kapsz. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 173 Csak ezt tudtam válaszolni: . A Potala kívülről gyönyörű épü­ let. Mingyar Dondup láma ide hozott engem.XIV. illetve a házakhoz. hova megyünk. mert ma­ gam legalább harmincszor jártam a kertben. Maga a park csak százéves. a dalai láma személyes testőreinek szálláshelyei. hogy ilyen kevéssé épületes előadás részese legyen. két kis szigettel. Az északnyugati sarokban széles kövezett út vezetett a szigetekhez. hivatalos és állami célokra használt épületből állt. Ez határozottan nem igaz. és ezért. és sza­ bad idejének jó részét itt töltötte. Dél-Nyugat felé levágtunk. A dalai láma nem kívánta kockáztatni. ha egy állami ügyeket intéző méltóságteljes láma. Az évek hosszú során rengeteg vaj ömlött mindenfelé a földre. rálépett egy darab porral fedett vajdarabra és egyik testfelével a kövezethez vágódva meglepett „uuuu-hopp"-pal érke­ zett a rámpa aljára. Az Ékszer Parkot egy kb. Tudom ezt. amelyet szintén magas falak öveztek. Újra nekivágtunk a meredek lejtőnek a hegyoldalban. A dalai láma nagyon kedvelte az Ékszer Parkot. aztán gyere a szobámba. majd a díszes kapun. Először jártam itt. a Norbu Lingában töltötte idejét. akinek lejtős rámpán át vezetett az útja. akkor képes leszek rá. A Potalának belül arany fiatornyai voltak.

és eltávozott a láma szolga. sá­ lunkat a lábára fektettük. A kövezetet nemrégiben fehérre mosták. ahol az Ékességes éppen mély meditációba me­ rült. hogy kissé változtassák meg a kínai oroszlánokat. Mi a véleményed ezekről az emberekről? Nem örültem a dolognak. A válasszal nem jutottam túl sokra. Elrejtőzöl holnap a mögé a paraván mögé. A tó vize rezzenetlen. akár egy kifényezett fémtükör. nem tetszik neked a kínai delegátusok aurájának a színe. mit láttam a „színekben" és mit jelentettek számomra. és mondta. Érvelésem szerint. hogy véleményt nyilvánítsak. ha egy ember maga nem látta. mire utalnak. A legtávolabbi szigetre mentünk.Tiszteletre méltó Páratlan Védelmező! Gonosz szándékkal jöttek. De hogy lehet ezt megmondani egy államfőnek? Különösképp egy olyan állam­ főnek. .Mint olyannak. A paraván nem fedezett eléggé. kinek megadatott a különleges képesség. . Mingyar azt állítja. Titkos vagy más módon vizsgáltuk a tisztánlá­ tásodat. mindenféle-fajta madarat láttunk. amit Mingyar Dondup lámának mondtál. .174 HARMADIK SZEM belső kertre nyílott.Jó. Bizo­ nyosnak kell lennünk. nem vagyok méltó arra. és megígérte. megnézzük.Jó barátunk. Amíg hozták a teát. üljünk elé. Az aurájuk színe árulást mutat. Azt ismételted. Mingyar Dondup láma kivételével senkinek sem szerettem elmondani. Az Ékességes ekképp vála­ szolt: . Letérdeltünk. Megkaptál minden lehetséges képzést. Közeledtünkre felnézett és elmosolyodott. sok fegyverük van. aki nem rendelkezik tisztánlátással? A dalai lámának azt feleltem: . Vajas teáért csen­ getett. Bújj el.Tiszteletre méltó Páratlan Vé­ delmező. hogy teljesen .. a különböző parkbéli állatokról mesélt nekem.Csak ennyit szóltam. később láthatom őket. sosem hibádzott. akkor nem is kell tudnia.. jól takar-e a spanyolfal. a dalai lá­ ma rám nézett és így szólt. ezért behívták a szolgákat. és figyeled a kínaiakat. mit láttál! . nem vagyok eléggé képzett idegen aurák olvasásában. köteles­ séged beszélni. Ahogy beléptünk. a földön csipegetve ügyet se vetettek ránk. melyet azután az ősi tudomány segítségével felerősítettek. Mikor megérkezett a tea. nekünk kellett kitérnünk az útjukból. amikor itt lesznek. Most áruld el. anélkül egyetlen tibeti sem tud beszélgetni. Azt mondja. A dalai láma elégedettnek látszott.

mert rossz helyen keresett. a campa és a fehérrépa után. ahogy a házi test­ őrök a kövesúton keresztül a pavilon verandájára vezetik őket. De nem kapta meg az előléptetést. Egy magas rangú láma megszólalt: . Ez tizenkét óráig is eltarthatott. Arra akarják kényszeríteni. hogy udvariasságból elismételték volna a mantrát. és addig kellett lótuszülésben maradnom. sem én nem mozdultunk. Meggyújtott vajmécsest tettek a fejemre. hogy a kínaiak köpenye gyanúsan ki­ dudorodott. négy óra tehát semmi nehézséget nem okozott nekem. mikor eljöttünk a dalai lámától. hogy hosszú ideig moccanás nélkül üljek.A kínai­ ak. ha megtalálom. hogy nagyon üdvös változatosságot jelen­ tettek a tea. Parancsára nagyon ízletes falatokat hoztak Mingyar Dondup lámának és nekem. jöjjünk el másnap is.az evésre mindig készen álltam! . mintha ők alkotnák a láto­ gatóba érkező küldöttséget. Beszélt néhány percig. Nagyon igyekeztek kideríteni.O-mi-to-fo . indiai konzerveket. a kínai formával válaszoltak: .XIV. Lámák jöttek be próbálni. pontosabban hétéves koromtól tanítottak arra. Miután erőt gyűjtöttem. Sem ő. Nem tudom. azzal egyensúlyoztam. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 175 rejtve legyek. Láttuk. hol van".Om. Ez a gondolat járt a fejünkben. Közvetlen előttem a dalai láma ült lótuszülésben a földtől száz­ nyolcvan centiméterre felállított trónusán. En­ gem kisgyerek-. mani padme hum! .(ami annyit jelent. míg leégett. A dalai láma rám mosolygott és kínált. mert a kínai delegáció meglátogatja. ahelyett.mielőtt elrejtőzöm. Végül az Ékességes megelégedett a próbával és kihívott. A falon kívülről rekedt kiáltások és kínai kiabálás hallatszott. és megkért. hogy egyek . ó. . Később rájöttem. és elindultunk visszafelé a Vashegyre. Amida Buddha!). hol rej­ tőzöm. ami egyébként elég egyszerű dolog volt számomra. vidámabban néztem a többórás mozdulatlanság elé. Másnap körülbelül tizenegykor újra leereszkedtünk a sziklás lejtőn és beléptünk a Belső Kertbe. de valamennyi láma számára is: a meditációhoz órákig mozdulatlanul kellett maradnunk. csak azt tudom. és ezért fegyverek után kutatva megmotozták őket. mi a nevük. hogy írjon alá egy szerződést Tibetről. hogy Hallgass meg minket. Most beengedték őket a Belső Kertbe. a há­ rom. Az egyiknek elfogtam a gondolatát: „Hű! Előléptetnek.

sőt ellenséges szándékkal érke­ zett. területe­ ket és . Természetesen nagy szeretettel gondoltam rá.gyűlölettel telt gondolataik áradó örvénylése. Hasztalannak. A módszerekben nemigen válogattak. hanem azoknak az embereknek a veszedel­ mes. piszkos színképe.176 HARMADIK SZEM Azt gondoltam magamban: . Elég heves természete miatt a színei olykor vörösen villantak.aranyat akartak! Ez utóbbi régóta vonzotta őket. A Csangtang-i területen gyors vizű folyók partján láttam aranyat. könnyű dolgod lesz. tetszett nekem. hogy ő volt a legjobb dalai láma. Az igazi színüket mutatják. nyolcszorosa a Brit Szigeteknek. több száz tonna van belőle. és hordja le a víz. Színes sá­ vok. akik életerejüket az anyagias dolgokra és a gonoszságra áldozzák. A rögöket vagy a „homokot" beolvasztják. ezüst és uránium. kellemetlen színek. de a történelem feljegyzi majd. aki teljesen az országnak szentelte ma­ gát. tiszta árnyalatai. Még vaj­ mécsesek is készülnek aranyból. hiábavalónak nevezem. Tibetnek sosem volt nálánál jobb uralkodója. Hitünk szerint az aranybányászat megszentségteleníti a földet. aki iránt a szeretetnél is többet éreztem. hogy vibrál az aurájuk. Min­ den. mikor Kínában járt. az opálos ragyogást sötétvörös belövellések tar­ kítják . amit az Ékességesből láttam. de tisztátalanul gondolkodnak". hogy elérjék céljukat. Az effélékről Tibetben általában azt mond­ juk: „Tisztességesen beszélnek. mert a küldöttség cseppet sem barátságos. hogy van arany. sehogysem akart a végéhez érni. szomorú lett. Lobszang. Ám a hasztalan beszélgetés lassan vonszolódott. A dalai lámát is figyeltem. ahogy a homok. csak az érdekelte őket. észrevettem. Tibet kb.a szent fémet szent célra használják. csíkok. Lázas próbálkozásaik el­ lenére sosem engedélyeztük a nyugatiaknak. De sajnos az anyag annyira puha.Na. hogy a díszek könnyedén megrongálódnak. ahogy eszébe jutott a múlt. Ahogyan a rejtekhelyemről figyeltem őket. Egyes folyókban lehet aranyrögöket találni. hogy felkutassák a le- . úgy hevert ott. a szívemben csak Mingyar Dondup láma előzte meg. de Mingyar Dondup lámával tett utazásaimból tu­ dom. Óriási területek még feltáratlanok. a he­ gyekről mossa ki. és templomi díszeket készítenek belőle . Irányítani akarták a tibeti politikát. Tibetben az arany szent fém. Nem a magasabb gondolat áttet­ sző. ezért mi inkább érin­ tetlen hagyjuk. A színei szomorúságról árulkodtak.

Az Ékességes felnézett és mosolygott: . a távolság kb. hagyd ezt a munkát most! Az Ékességes értünk küldött. „aranyedényekről". hogy elkészülj. Gyalog mentünk le a hegyen. ahol a fafaragók számára egy régi kéziratot másoltam. ahol a dalai láma egy verandán üldögélt. ha az emberiség a hatalomért vívott oly sok haszontalan harc helyett békében élne egymással.az Ékszer Park kapujához érkeztünk. Mingyar. Egyik reggel Mingyar Dondup láma bejött hozzám abba a helyi­ ségbe. „arannyal fedett testekről" olvasva sosem szabad el­ felejteni. Lobszang! Biztos siettetek. semmi ceremónia. ahol eltörtem a csontjaimat. Sem­ mi sál. hanem szent fém.kezdte .Ó! Ülj le. Egy pillanatig szájtátva bámultam rá. A Vas Kutya évében (1910) a brit megszállást (annak közvetlen következményeként) a kínai követte. Ismét Indiába men- . átmentünk egy kis hídon. pont ott.XIV. lát­ hatóan rendbe szedte a gondolatait. és nem tudtam. hogy Min­ gyar Dondup láma is velem van. Sietned kell. . Leültünk és vártuk. mikor észrevették. A hegy lábá­ nál. és onnan sokfelé utaztam. az Ékességes minket akar látni először. mert nem volt nálam aján­ dék sál. Indiába mentem. hogy megszólaljon. hogy Tibetben az arany nem ritka. A magatartásuk teljesen megvál­ tozott. oda betér a háború!" „Aranytrombitákról". Az utat átszelve a Norbu Linga vagy ahogyan gyakran fordítják . és a Ligkhor útra jutottunk. Or­ szágunk a világ egyik legnagyobb raktára lehetne.Tiszta köpenyt veszek. Tiszteletre méltó Láma Mester. fél mérföld volt. mégpedig egy régi mondás miatt nem: „Ahova a nyu­ gati ember betér. Egy ideig meditált. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 177 lőhelyeket.Lobszang.Nem is olyan régen . és láthatatlanná téve ma­ gunkat elemeznünk kell néhány nyugati látogató színeit. A testőrök éppen el akartak zavarni. és te is. az­ tán felpattantam: .a Vörös Barbárok hadserege megszállta szent földünket. és már kész is vagyok. A Norbu Linga-ba kell mennünk. Kicsit feszengtem. hogyan viselkedjek anélkül. . csak siess! Hát így állt a helyzet. gyorsan bekísértek a Belső Kertbe. Rövid idő alatt egész tűrhetően rendbe hoztam magam.

mert valami csattant. a sárkányban voltam. mint nálunk. Ráadásul a köpenye csak a csípőjéig ér. Alig tudtam csendben maradni. a jelenlétetekről nem tudni. Egy férfi. Ez a férfi rövid ujjas öltözéket viselt. Nyilván nagyon rossz szabó varrhatta. a Belső Kert kapuját tárták szélesre.többre tartja Mingyar Dondup lámát a dalai lámánál! A rácsozat mögött belefáradtam a nézelődésbe. fehér arc. és . mert a gallér akkora volt.gondoltam. Tibetben azok. meg a sárkány selymén átfütyü­ lő. amit beszél. Talán nem tudja. mint énhozzám.178 HARMADIK SZEM tem. Kiváncsi vagyok. és a Ház arany ruhás lámái bekísértek egy igen különös kinézetű embert. Időnként titokban bele-belekóstoltam a nálam lévő campába. De az öltözéke! Vala­ miféle kék anyagból volt egy egész sor gombbal az elején. milyen jó lenne a sárkány hintázását és remegését érezni magam mögött. Az an­ golok sok mindent ígértek. hogyan kell öltözködni. Biztos szörnyen érzi magát. Kísérd a helyére Mingyar. sem a kihajtott gallérról. Egy pillanatra azt hittem.. Most azt akarom tudni. kölcsönad-e neki valaki egy . talán a nyugatiaknál is vannak szimbolikus fol­ tok. aki ma meglátogat bennünket. írd le az asztrálszínekről szerzett benyomásaidat. hogy benneteket nem látni. Fehér haj. hosszú ujjú köpenyben járnak. hisz Mingyar velem volt. Szegény. aki annyira dicsér. sovány férfi. így nem befolyásolhat. jobban hoz­ zád szokott már. A nadrágja a lábnál túl szoros és túl hosszú volt. Lobszang. te nem értesz a nyelvén. Mégsem lehet munkás . elaludtam és kiestem! De nem. s a kötelet csapkodó szelet. mert hisz az alján felhajtotta. Felhők szálltak az égen. és arra gondoltam. ott találkoztam valakivel. azt gondoltam. majdnem kitört belőlem a nevetés. akik Buddha példájára foltozott ruhában járunk. amely az egész kézfejet takarja. Elég kemény száj. de nem tartották be a szavukat. Áthajtott néhány oldalsó folton is..azt hiszem . ez az ember őszinte-e vagy sem: egy. Ne­ ked mondom mindezt. az ujj csak a csuklójáig ért. hogy ki kellett hajtani. magas. Akkoriban még fogalmam nem volt sem a zsebről.vagy két­ nyelvű. mélyen ülő szemek. A rácsozott fal mögül te és még valaki úgy tudtok fi­ gyelni. nagyon szegény lehet. Hirtelen felugrottam.Túl puhának látszik a keze. Belefáradtam a madarak és a himbálódzó faágak nézdegélésébe. csillogó gombokkal. Lobszang. akik nem végeznek fizikai munkát. hogy így kellett megjelennie az Ékességes előtt . . ritkás szemöl­ dök. ahogyan Mesterünk tanított.gondoltam.

. csak tetteti. mondták később. A férfi elkápráztatott. „Hogy lehet írni rá? . aztán a legfigyelemre­ méltóbb hangegyüttesre váltott. ahogyan értelmeztem őket. A férfi időnként tibeti nyel­ ven beszélt. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 179 rend megfelelő méretű és alkalmas öltözéket. Korom? Ki hallott már olyat. úgy véltem. hogy a talpa a dalai láma felé mutatott. ennél furcsábbat még sosem láttam. roppant fényes. „Angolra". Valami szokatlan fekete do­ log volt a lábán. nem tud írni. ami a krétát letörölné. mert odanyúlt az egyik oldalán lévő folt­ hoz és egy fehér ruhát vett ki belőle. De hirtelen neki is eszébe juthatott. Furcsa. Még so­ sem láttam ilyeneket. amit valaha is hallottam. mintha trombitálna. kígyózó mozdulatokat tett vele.töprengtem magamban. nem.XIV. hogy korommal írni? Csak ráfújunk és elrepül! Nyilvánvalóan nyomorék volt. elkép­ zelni sem tudtam volna különösebbet. mikor újra találkoztam a dalai lámával. Nincs semmi. ha egy tibeti ilyet tesz. Úgy látszik. idegenségéhez képest elég jól. mely négy pálcikára támaszkodott. Leült erre a keretre és a lába le­ lógott a peremén. nálunk a papír sárgásbar­ na. mintha jég lenne a tetején. a legérdekesebbre. vastag és durva.mert a hátát megtámasztotta a keretből kiálló két másik pálcával. a zse­ béből elővett rongytrombitával parádézik. Azt gondoltam. amilyet mi hordunk. Különös. Az üdvözlést befe­ jezve a fehér valamit visszatette a folt mögé. Egé­ szen másmilyenek voltak. mint a mieink. a dolgok csak úgy lecsúsznak róla!" Aztán az egyik foltból vékony. Eléggé automatikusan leírtam az észlelt színe­ ket. és különféle papírokat húzkodott elő. Kotorászott egy kicsit a többi folt körül is. Elképedésemre a szája és az orra elé tartotta és olyan hangot adott ki. . Akkorra már valóban megsajnáltam: rosszul van öltözve. legnagyobb rémületemre. mert egy fakereten kellett ülnie. Szörnyű sértésnek számít. festett. s azt.gondoltam. így köszönti a dalai lámát . Nem bőrcsizma. nem tud ír­ ni. egyszer csak. ülni sem tud rendesen.Aztán a lábára pil­ lantottam. meg kell támasztani a hátát és lóbálja a lábát. mert igazított egyet az ülésmódján. felettébb különös. vékony fehér papírlapokat. Selymes. felemelte úgy. Azt gondoltam. a közepén kormos fapálcikát szedett elő. Összevissza mozgolódott. szétvette majd keresztbe rakta a lábát. s mi több. talán gerincsérülése van.

Ezért arra kényszerült. A jövendölések azonban nem hagytak kétséget afelől. Az utóbbi időben adták értésemre. Bell úr. hogy mondjon valamit és reménykedjen. Segítő szándéka őszin­ tének látszott. hogy a meg­ szállás bekövetkezik. az idő majd igazolja elgondolásait és javaslatait. Bell-ként hivatkoznék rá. Ami személyemet illeti. ha képes lett volna befolyásolni kormányát úgy. mert maga is lógó lábbal egy olyan furcsa fakereten ült. köthetett szerződése­ ket. mert számára szokatlan éghajlaton él. kárt és szenvedést hoztak ránk. arra viszont a kormánya nem volt hajlandó. igen! .kiáltott fel.Kelet közti kölcsönös megértést. akik a múltban csak bajt. Bhután igen. a kommunisták nem szállták volna meg Tibetet. a születési ideje. aki a helyszínen tartózkodott. Ma már C. pályájának különböző.Igen. Az angoloknak tehát fejükbe szállt a vér. mindezek segítségével fel lehetett rajzolni élete főbb eseményeinek menetét. és ez befolyásolhatja a kegydíját. a saját országunkban a saját életünket akarjuk élni.180 HARMADIK SZEM Az Ékességes nagy tiszteletet tanúsított iránta. Az angol kormány nagyon gyanakodott. Ó maga egy dolgot akart. Bell úr távozása után az Ékességes megkérdezte. és a jóslatok sosem tévesek. Anglia ugyan nem akart Tibettel szerződni. hogy felbosszantja kormányát. Az asztrológusok kiderítették. de a színeiből az is nyilvánvaló volt. és utol­ só életében azt kívánta. Az aurája színeiből úgy ítél­ tem meg. hogy néhány könyvében említi ezt. tart attól. hogy nem áll szándékunkban egyik nemzet oldalára sem állni. nyugaton szülessen újra. . úgy vélte. Sokat tudtunk Bell úrról. Minden adatunk megvolt. feltételezéseik szerint Tibet Oroszországgal készült egyezségre lépni. és tartózkodni kí­ vánunk minden üzleti kapcsolattól a külföldiekkel.és mindegy volt nekik. és nagyon örült az észrevételeimnek. és két díszítés állt a neve előtt. még többet kell dolgoznom! . mert azt remélte. Úgy éreztük. legfontosabb állomásai. hogy az egészsége meggyengült. de azt sem akarta. Ez nem tetszett ne­ kik. nagy valószínűséggel azért. - . A látogatónak egész sajátos neve volt. Szikkim. hogy korábban Tibetben élt. Női Hangszer-nek hívták.nyilván a furcsa gallérjaik miatt! . látta. mit láttam. ahogy szerette volna. Tibeten kívül bármelyik állam tárgyalhatott. hogy Tibet más országokkal barátkozzon. megszállnak vagy meg­ fojtanak-e bennünket. A. elősegítheti a Nyugat .

Azt akarom. így nem is sürgette. Tégy bármit. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 181 Még jobban fejlesztenünk kell téged. különösen a nagy csillagászati távcsövet. azután vissza kellett mondanom őket. Lobszang. mert miként gyakorta intenek minket. Egy szolga tüstént hozott még teát. mely nehéz. az Ékességes elé. Előbb azonban egyre újabb és újabb hipnózisban lesz részed. hallgatni. Jól ismert lá­ togató lettem a Potalában és a Norbu Linga-ban. Tisztánlátása és hatalmas ember­ ismerete alkalmassá tette rá. . háromlábú állványon állt. és „indiai ennivaló­ kat". Mingyar.barátja lévén . Ez időtől fogva sokszor hívattak.Mingyar Dondupot hívd. a képessége megvan. A Potalában hasz­ nálhattam a teleszkópokat. miközben a legrégebbi Iratokból olvas­ tak nekem. Bármelyik eszközünket használhatod. hogy ellenőrizze és gazdagítsa állítá­ saimat.Igazad volt. aki össze tudja állítani az „ősi tu­ dományok krónikáját. országunkra hamarosan rossz idők jár­ nak. ha távoli országokban leszel. amilyeneket csak lehet. meddig feküd­ tem hipnotikus transzban. aki miatt sietne! A dalai láma . amennyit csak bírunk. Nem tudom. és fejleszteni is kell. majd összevetni azzal. Mesterem leült mellém. hogy most azonnal itt legyen . amit valóban gondol róla. Mikor elhelyezkedtünk. hogy sürgősen menjek és „interpretáljam" különböző emberek szí­ neit. hogy olyan gyors és mélyreható tanulmányokat folytasson. például egy távoli lámakolostorból érkező tanult apát. a dalai láma így szólt: . Nagyon érdekes volt odamenni egy bódéhoz. Késő éjjel órákon át néztem vele a holdat és a csillagokat.tudta ezt. hogy megfigyeljük a látogatókat.. Nincs ember. Rendkívül hasz­ nosnak találod majd a képességedet. . Mingyar. ami számukra nem volt titok. Annyi tudást kell beléd gyömöszölnünk. amit szükségesnek látsz." Napjaim ritmusa felgyorsult. Néhány perccel később komótosan közeledve feltűnt mes­ terem. De még fejleszthető..paran­ csolta. és kell. Mingyar Dondup láma és én gyakran bementünk Lhászába. Kinyúlt a csengőért és becsengette az egyik szolgát. hogy az árus miként dicséri portékáját. nagyon élveztem őket.XIV. esetleg egy messzi tartomány polgári vezetőjének az auráját. A memóriámat is fejlesztették: hosszú órákon át bonyolult részleteket hallgattam. hogy legyen valaki.

feneketlennek tű­ nő szakadékok. Sziling Nor-nál. hogy keresztül jussunk a „holdbéli tájon". Átjutottunk a Tangla hegységen. a körülmények egyre nehezebbek és nehezebbek lettek. hogy az expedícióval méltányosak legyünk. és nem tudtak átmenni a sziklás szurdokokon. a felföld a Hold felszínére emlékeztetett. az erőnket. mély kanyo­ nok. A dalai láma megáldotta a csapat tizenöt tagját. öt legyengült társunk velük maradt. Ahogy az állandóan emelkedő terepen egyre beljebb és beljebb kerültünk. Nehéz megmondani mennyi időbe telt. Nem volt okunk a sietségre és a magunk kényelmes tempójában haladtunk. Az öszvéreket a legvédettebb helyen hagytuk. több kötetre lenne szükség. aztán csak mentünk eló're az ismeretlen. az energiánkat a későbbi erőfeszítésekre tartogattuk. Jelen könyvben nincs idő többre. Védve voltak 183 . és ismét tovább Észak felé. Lassan megtettük az utat a Tengerico mellett. Ahhoz. Óriási hegyláncok. Küszködtünk. mert az öszvérek oda is eljutnak. Itt ugyanolyan volt a táj. amit a Potalában a nagy teleszkópon át láttam. feltá­ ratlan terület felé. mert az idő nem jelentett semmit a számunkra.Ebben az időszakban ellátogattunk a Csangtang felföldre. ahol egy jakszőr kö­ tél végén himbálództunk szédelegve. Végtelen hegyek. Végül az öszvérek elakadtak. A ritka levegőben hamar kimerültek. aztán tovább a nagy tavakhoz. mint hogy röviden megemlítsük ezt az utazást. ahová a lovak már messze nem. és jókedvűen útnak indultunk. Öszvérháton lovagoltunk.

A tábornál volt egy barlang: az idő elemésztette a puhább sziklá­ kat. és tapogatódzó ujjakkal a legközelebbi szikla pereme felé nyúltam. ezekhez rögzítettük a köteleket. akkor egyikünk de­ rekára tekerte a kötelet és a legmagasabb pontról (ahova feljutot­ tunk) leereszkedett. A fennsíkon csobogó patak futott keresztül. szélfútta vidék legrosszabb szélrohamaitól. a szurdokokon. kicsorbult farkasfogsorhoz hasonlított. hogy a má­ sik oldalon biztonságosan talajt fognak. A hátunk fájt a cipeléstől.184 HARMADIK SZEM a sivár. ami­ lyen magasra csak tudott. Sikerült megkapaszkodnom és felhúznom magam. aztán felmászott. mert nehéz és veszélyes vállalkozás volt. és úgy éreztük. és felváltva másztunk át. hogy a kampó akadt meg a sziklában. Elő­ fordult. Felváltva lódítottuk el a kampós kötelet. aztán ledobta magát. Egy ideig kimerülten feküdtem. a hangját sem lehetett hallani. és hitem elnyerte jutalmát. remélve. egy sziklanyúl­ vány tornyosodott felettük. így a szélre. ahol álltunk. A rám vonatkozó jóslatok fényében biztosra vet­ tem. áthúztuk a kötelet is. mintha ki akarna szakadni a mellemből. Lengett. egyáltalán nem látszott boldognak. Én mentem helyette. Eközben a másik oldalról valaki biztosította.úgy haji- . Felrepítettük. Sok helyütt vaskampókat kellett felhajítanunk. egészen a sziklákig. A jóslatok ellenére is óvatosan lódultam. Tovább mentünk. a lég­ szomjtól kiszakad a tüdőnk. hogy sikerül. Mikor mindenki átért a kanyonon. a lélegzetem elakadt. mert óriási erővel a szemben lévő falnak ütközött. aki utána került sorra. Egy meredek ösvényen a völgybe juthattak. Rosszul mérte fel a távolságot. felmá­ szott egy magas sziklára.jobb társai senkinek sem lehetnek! . mielőtt magasabbra és magasabbra vergődtünk volna. Az egyik szerzetes meg is halt. a torkom kiszáradt. A testet visszahúztuk és istentiszteletet tartottunk érte. Két napot pihentünk itt. . az arca és az agya a fogazott sziklákon maradt. a szívem úgy vert. A kemény sziklákon nem lehetett eltemetni. ahol több ezer métert zuhant. át a szakadékokon. mikor már biztosítva volt. Váltottuk egymást. aztán nagy nehézséggel sikerült felmásznom a hegyol­ dalon.' ahol a kötél csaknem vízszintes. ahol gyér növény­ zet nőtt. az öszvérek legelhettek rajta. hogy olyan pontra érjen. A szerze­ tes. A többiek. mikor a vízesés aljára ért. az esőre és a madarakra hagytuk. mint egy inga. Azon az oldalon.

Semmi élvezeteset nem láttunk magunk előtt. sem más hegymászó felszerelésünk. Nemsokára egy jégtáblához érkeztünk. egyre lejjebb és lejjebb kerültünk. ha­ ladásunk még nehezebbé vált. Befa­ gyott jég a lábunk alatt és fagyos ég a fejünk felett. A mi „felszerelé­ sünk" a kötelekből és a szokásos bőrcsizmából állt .XV. talán egy gleccserhez. fejjel lefelé lógva. Néhány mérfölddel arrébb megkerültünk egy hegy­ nyúlványt. Mingyar Dondup láma. láttuk. hogy erősen húzva próbálják ki a kötelet. hogy ne csússzon annyira. dideregtünk a maró szélben. elégedetten mosolygott: . amely hátráltatott ben­ nünket és a légzésünket sem segítette egyáltalán. Egyenként jöttek át. A sziklák tetején pihentünk egy kicsit. lábukkal a kötélbe csimpaszkodva. köpenyük csapkodott körülöttük a szélben. Köd. kezükkel. a tekintetünk sűrű tejfehér ködbe ütközött. hogy a lehető legkönnyebben elkaphas­ sam. aki járt már itt korábban. amelyeken összeviszsza horzsoltuk magunkat. és a tea nem mele­ gített fel igazán. A meleg áldás számunkra. Ahogy kö­ zeledtünk.Bizony mondom. Mellesleg a tibeti mitológiában szerepel egy Hideg Pokol. A TITOKZATOS ÉSZAK -ÉS A JETIK 185 tották el a másik kötelet. A felföldön tett úton megtapasztalhattam. A gleccser óriási sziklák közt vezetett. bús képű alakoknak látszotok! Most azonban rövidesen élvezet vár rátok. bár ezen a magasságon alacsony volt a víz forráspontja. sem jégbaltánk.a talpára szőr­ mét kötöttünk. hogy valóban köd. sziklák. rövidesen „él­ vezet" vár ránk! . olyanok.. Nem tudtuk. milyen is valójában! Három napon át csúszkáltunk a jégtáblán. és tovább botladoztunk a szörnyű tájék közepe felé. olyan fehér és olyan makulátlan volt. vagy felhő. indák váltak ki és lebegtek a levegőben. Éles sziklák. bárcsak sose láttuk volna meg ezt a he­ lyet. A két kötélvéggel a kezemben biztosítottam őket. hó-e. Nem volt szöges bakancsunk.. teát csináltunk. mint farkasszájban a fogak. És a mesterem azt mondja. az egyetlen közülünk. és azt kívántuk. innen a hideg po­ kol. Kicsit kevésbé fáradtan újra felszedtük a rakomá­ nyunkat. és szóltam nekik. Hideg. botorkálva és meg-megcsúszva haladtunk az ismeretlen mélység felé. ennek ellentéte a hideg.

és valóban gyönyörű helyre érünk. és a Mennyei Mezőkre kerültem. túl voltunk rajta. hogy mind­ annyian hirtelen a mennybe kerültünk? És ha igen. vastag szálú. nyomorúságosan baktattunk ki tudja. féltünk. valami olyasmi. . Egyenként keresgéltük az utat. mint ti. ahogy ma­ gamra néztem. azt gondoltam. hús-vér ember vagyok-e. Kövek? Kavicsok? Hova lett a gleccser. nos. Elkábított és megijesztett ben­ nünket . gőzcseppek hajtot­ ták. Lehet. a jégmező? Egész hirtelen szétoszlott a köd. A köd meleg lett. Bódultságunkból Mingyar Dondup láma nevetésére ocsúdtunk. térdnél is magasabb fűtenger. hideg ködben. mikor először megláttam ezt. amit magunk előtt látunk? A ködfüggöny másik oldalán a hidegtől vacogva nem több mint harmincat vert a pulzusunk. meg­ csipkedtem magam és az ujjammal kopogtatni kezdtem egy szik­ lán. Most majd összeestünk a hőségtől. Forró kézzel megdörzsöltem a szemem. mesterem ismét beszélni kezdett: . A földből. A levegő vibrálva remegett. Tovább és még tovább! Hirtelen a csodálkozástól és a féle­ lemtől megkövülten megálltunk. meghaltam a hidegtől.Ugorjunk át a patakon. mert a víz forr. a „Jégis­ tenek tréfát űznek velünk". Köröttünk zöld fű. vagy szellem. mozogni is alig mertünk. ugorjunk. a lábunk mellett kis patak bugyogott-bugyborékolt elő. Még néhány mérföld. Körülpillantottunk. Olyanok vagytok. kapaszkodva. vakon. az előttünk menő ember után nyúlva. újra nekiindultunk. A melegnek legalább az illúziójáért ma­ gunk köré tekertük a köpenyünket. ami tapasztala­ tainkat meghaladja. a talaj egyre forróbb. aki meghalt a sziklán? És mindannyian méltók vagyunk arra. hol a tizedik. a talaj gőzölgött. hogy megnézzem. Akkor Mingyar Dondup láma megszólalt: Ha én is úgy álltam itt. A mögöttünk jövők. a csizmánk talpa alatt kavi­ csok görögtek. akkor jól kinéztem.186 HARMADIK SZEM Tovább róttuk az utat a sűrű. ahol megpihenhetünk. A lábunk alatt kövek. mint akik azt gondolják. akik még nem értek el eddig és nem láttak. ennél zöldebbet még sosem láttam. aki lábával tapogatózva előre a csapatot vezette. hová. Ziháltunk és reszkettünk a hi­ degtől. hogy felbukunk rajtuk. belénk ütköztek.varázslat van a dologban. De aztán körülnéztem: nyolc társam velem volt.

Rám mutatott. amely végtelennek tűnt. A lábfeje.ÉS A JETIK 187 Igaza volt. hogy látott óriási állatcsontvázakat. Megemlítette. Vagy a hideg volt az? Nem tudtuk! A növényzet buja volt. Később én is láttam ilyen csontokat. ahol megpihentünk. mindketten megrémültünk. A TITOKZATOS ÉSZAK . A vulkanikus területen meleg források törtek fel a földből. Itt láttam jetit is először. hogy élet van benne. ma már. Lehajoltam és gyógyfüveket szedtem. mint mindig. biztosra vettük. miután sokat utaztam.a koponya hasonlított a modern ember koponyájához. vagy megfog és elvisz a jeti! Azt gondoltam.a hiányzó homlok kivételével . és talán nem is látok már. ahogy az emberek. A sűrű köd. Az álla beugrott. sűrű szemöldökétől meredeken hajlott hátra. Élénk színű" virágok bontottak mindent. Mesterem elmondta. Bámultunk egy ideig. Vadszőlőindák csipkézték a fatörzseket és lógtak az ágakról. ruha nélkül heverésztünk. megsülünk. akkorákat. amin áthatoltunk. a hőség legyőzött és egy más létsíkra vitt minket. mikor valami arra késztetett. amelyről olyan sokat hallottam. Még mindig megbabonázva éreztük ma­ gunkat. Elmondta. mert úgy éreztük. kis tavat pillantottunk meg. a karjai a normá­ lisnál jóval hosszabbak. gyűrűdzött a felszíne. furcsa. a keze nagy volt és széles. azt mon­ danám. Légy jó. és a völgy magas sziklafalai miatt a meleg levegő bentrekedt. nyávogó hangot adott ki. nyolc-tíz mé­ terre se lehetett tőlem a teremtmény. A fején mintha nem lett vol­ na homloklebeny. hogy tudomása szerint a felföldön csak két ilyen hely van. Körülbelül három mérföld múltán el­ nyúltunk a moha fedte földön. Élt ott egy olyan madárfajta. a lába hajlott. Fodrozódott. és kénes szag áradt. és kismacskához ha­ sonló. ame­ lyek legalább nyolc-tíz méter magas állatokhoz tartoztak. hogy a lába külső felén jár. Nem örültem neki. Ott volt. hogy felnézzek. amelynek nevét a mai napig nem tudom. a fogai nagyok és kiállók. Olyan fák nőttek itt. trópusi. mutat­ ván. amilyeneket még sosem láttam.) . A szülők Tibetben gyakran fenyegetik csintalan gyermekeiket így. Kissé jobbra a kellemes tisztástól. Megfigyeltem. hogy a föld alatti hő és a forró vizű patakok megolvasztották a jeget. a hideg és a meleg találkozásánál keletkezik.XV. (Az emberszabású majmok és a rend más tagjai járáskor nem a külső felületét használják végtagjaiknak. most megfo­ gott. Mégis .

néhány elkódorgótól eltekintve. A nyugati orvosok ünnepélyesen kijelentették. bébi jetiket és csontvázakat úgyszintén. és mi sem provokáltuk őket. A második során az embert eltölti a szánalom a letűnt korok eme teremtményei iránt. Elég gyakran hallottunk történeteket jetikről. Mára a tudósok látták. a jeti rikoltott egyet. Mingyar Dondup láma elmondta. óriási léptekkel egy lábon ugrál. megfogták és felboncol­ ták ezeket a halakat. Ha a nyugati embernek módja lenne rá. hamarosan rádióüzenetet küld az Atlanti-óceán másik partjá­ ra. hatezer méteres magassági rövidtávfutás rekordját. s hogy másutt. Néhányan kétségbevonták a jetikről szóló beszámolóim hite­ lességét. Ezt később néhány apáca is megerősítette: éjjel egy jeti elragadta egyik rendbéli társnőjüket. Csak annyit mondhatok. hogy biztos megdön­ töttem a tibeti. Én láttam. kihaltak. és csak a legeldugot­ tabb helyeken képesek élni. Nem értek azonban annyira az ilyen dolgokhoz. Az első találko­ zás a jetikkel rémületet kelt. Mikor észrevettek. hogy bővebben ír­ jak róluk. melyet „élő kövü­ letnek" mondanak. Sokan írnak a jetikkel kapcsolatos feltételezésekről. mert az állí­ totta. hogy a jetiket elkergették. akik elhagyták a felföldet: lakott területek közelében lát­ ták őket ugrálni és szökdécselni. az ember nem bírja ki az ötven mérföldnél nagyobb sebességet. láttam jetiket. hogy a jetik az emberi faj atavisztikus visszaütései. hogy a nőrablás a fajfenntartás egyik módja. ahogy ezt valamennyien be is ismerik. Léteztek mendemondák egy halról. Úgy tartjuk. . akik a mai élet feszítettsége miatt kihalásra vannak kárhoztatva. akiket férfi jetik vittek magukkal. belehal a lég­ áramlásba. Keringenek történetek magányos asszonyokról is. de ellenkező" irány­ ba! Később arra a következtetésre jutottam. Később távolabbról láttunk néhány jetit. Lehet. a sze­ gény jetiket is megfogná. Én is futni kezdtem. megfordult és elmenekült. akik az evolúció egy külön ösvényét járták. gyorsan elrejtőztek. Úgy tűnt. a felföldre űzték. de egyik szerző sem látott jetit. vagy más okból. Néhány évvel ezelőtt kinevették Marconit. felboncolná és spirituszban tartósítva mutogatná.188 HARMADIK SZEM Ahogy néztem és talán ugráltam félelmemben.

és egyéb dolgot le­ het találni. mint a kavicsokat. A föld mélyéből fakadó vizek között mindenfé­ le hőmérsékletű előfordult. Egy további kópiát a Ju-lin Templomban őriznek. ízlett. Tibetben az én időmben nem volt semmiféle fotófelszerelés. hogy megkövesedett halakat és más tengeri lényeket lehet találni. Az élénk színű óriáskagylók. de olyan is. mások kiemelkedtek és hegyekké lettek. bugyborékolt és gőzölgött.ÉS A JETIK 189 Ha a kommunistákat kiűzik Tibetből. hogy el­ kísérjek egy szkeptikusokból álló expedíciót és tagjainak megmu­ tassam a jetiket a felföldön. nem messze Sao-Hszing-től. A büntetés szigorú volt. de Hanku mellett. A fantasztikus ellentétek földje ez! A levegő forró és párás. Vihetnek magukkal oxigént és teherhordókat. aranydarabok. mely forrt. kész vagyok rá. Bizonyos.e. Jü táblája. és teletömtük magunkat. A legritkább füvek nőnek itt. szerzetesi ruhámban megyek. hogy a Nagy Jü megpi­ hent a helyszínen (Kr. érdekes. Régi legendáink szerint évszázadokkal ezelőtt Tibet partjait ten­ ger mosta. Van egy ha­ sonló kínai hit is. A Csangtang felföldön rengeteg kövületet. sosem láttunk másutt hasonlót. mely majdnem befagyott. A fényképe­ zőgépek bebizonyítják majd az igazságot. a Heng hegy Koa-loa csúcsán állt. Éjjel és . feljegyzi. mint az üveg. Vucsangfu-nál vannak má­ solatok. Érdekes lesz látni ezeknek a nagy üz­ letembereknek az arcát. félelmetes földmozgások következtében sok terület a víz alá süllyedt. A mi hitünk szerint Tibet egykor a tengernél feküdt mélyen lenn. néhány méterrel arrébb pedig. mely eredetileg Hupej tartományban. melyeket úgy lehetett szedni. ami messze túlnő kereskedelmi tapasztalaikon. mely a maga­ sabb területeket kivéve egész Kínát elárasztotta. ha a talaj felszínét megforgatják. én régi. megkövesedett szivacsok és korallfüzérek mindennaposnak számí­ tottak. mely kiszívja az ember erejét és amelytől olyan törékeny lesz a teste. Megkóstoltuk. hogy az egész terület va­ lamikor tengerpart volt. 2278-ban) miután a Vízözön.elvitték. melyek mind azt bizonyítják. egyedül ezek miatt tettük meg az utat.XV. akadt olyan. Gyümöl­ csök is teremnek. sosem tapasztaltunk még hozzá foghatót. és biztos tudásunkon túli okokból. mikor olyasmivel találkoznak. a ködföggöny másik oldalán metsző szél fúj. A TITOKZATOS ÉSZAK . Csekiangban. Az eredeti követ gondolom . Arany is volt.

de a száraz vidék éles szélrohamai erősebbek vol­ tak. nem le­ hetett segíteni rajta. A másik oldalon szörnyű hideg fo­ gadott. hogy magunk mögött hagytuk a ködfüg­ gönyt. és az élelmünk is elfogyott. egész éjszaka melegítettük (mindkét oldalára oda­ feküdt valaki). képtelenek vagyunk többet cipelni.190 HARMADIK SZEM másnap egész nap alig jutottunk a a növénygyűjtéshez. legjobb lenne megfordulni és a buja völgyben maradni. több száz méter mélyen fe­ küdt. A gyom­ runk nem szokta az ilyen gyümölcsöt. Az egyik láma nem bírta tovább a hideget. Az öszvérek­ hez menet az utolsó két napon egy falatot sem ettünk. mikor az egyik tár­ sunk. vérvörös . A táborhoz érkezve döbben­ ten láttuk. felbukott és nem állt fel többé. összeesett. Már csak néhány mérföldnyire voltunk. újra át a ködön. Semmink sem maradt. és a metsző légrohamök porral teli levegőt fújtak be a barlangba. bár korábban úgy gondoltuk. és éjjel a Mennyei Mezőkre távozott. Lehasaltam. Néhány órával azután. kavicsokat görgetett maga előtt. És még valaki eltávozott. Négy szerzetes. Elaludt. és láttam. még teánk sem. A kis patak fel­ színén felkorbácsolódott a víz. a finom permetet vitte a szél. és bár letáboroztunk. akik fel­ ugrottak. a legvéksőkig meg vagyunk rakodva. és az orkán a szikláról a kanyon mélyére söpörte. nem ébredt fel. aki a gleccserhasadékban haladt. Mindent megpróbáltunk. Úgy tűnt. de nem egysze­ rűen a fáradtságtól vagy a kimerültségtől. A hideg. Fájdalmas lépteinket a csillogó ősrégi jégmező felé fordítottuk. Négy. hogy segítsenek megtenni az utolsó néhány métert. az éhség és a megpróbáltatások újabb emberéletet követeltek. A következő napokon pihentünk. megpróbáltuk valamennyire visszaszerezni az erőnket. Az ötödik kimerészkedett egy szélviharban. megfogták a lá­ bam. erőnket kiszívta a rejtett völgy kellemes melege. majd elindul­ tunk visszafelé. Talán mind úgy éreztük. A terhét megosztottuk egymás között. Nem tudtunk mozogni. hogy pihenhessen.köpenye fedte. A szél süvítve vágtázott a sziklák között. Az . hogy már csak négyen vártak. Ezután már nem nyúltunk hozzájuk! Megraktuk magunkat füvekkel és növényekkel. hogy le ne csússzak.most szó szerint is vérvörös .

Mindenkinek már csak fél adag ennivaló jutott. másnap korán elindu­ lunk. csak mentünk. A TITOKZATOS ÉSZAK . aztán erős ütés. amint jön felénk és összebújtunk. hogy a halálos fáradt­ ságunkat enyhítsék. A tizenöt fő helyett.amilyen volt . és nagy örömünkre egy jakcsorda legelt a közelében. De a Csangtang felföldön jártunk és visszatér­ tünk .. Rázkódott és remegett a széle. három-négy méteres része megingott és letört. A hegyláncok újabb hatalmas sziklatömbje megadva magát a szél és a víz pusztító erejének. Végre ismét megpillantottuk a tavakat. A köpenyünk rongyokban lógott. Kipróbáltuk a köteleket. romlik az idő. összeroskadt és a föld megcsúszott. Másnap reggel. amit egy földrengető robaj követett. és mindent megtettek. Az idő semmit sem jelentett nekünk. Valahonnan a közelből sietség zaja hallatszott. Szédelegve a kimerültségtől. kőzápor. hogy hazafelé tartunk. amilyen kicsire csak tudtuk. aki olyan vidáman eredt neki az útnak. fájós lábbal és kimerülten. és ahol felszakadtak a hólyagok. míg mi a hegyek pirkadat előtti lumineszkálásában pihentünk. Nap nap után bandukoltunk. Elhatároztuk.gondosan átvizsgáltuk. te­ ával és étellel kínáltak. Úgy látszott. olyan kicsire húztuk magunkat. akár a húsra éhes ragadozó démonok. nehogy akadályoztatva legyünk. szörnyű csattanás és remegés: mintha az előttünk elterülő fennsík­ ba csapódott volna. állandóan éhesek voltunk. Másnap hajnalban az idő nyugod­ tabbnak tetszett. A tömb leszakadt. A mélyből jóval később hangzott fel a visszhang és verődött vissza a zuhanó kőtörmelék. A kereskedők melegen üdvözöltek. most tizenegy emberből állt a csapat. talán az egyetlen ember a világon.. Lassan haladtunk. örömte­ li érzésekkel indultunk. Öszvéreink cipelték a gyógynövényrakományt. megnéztük az öszvérek sebeit és sérüléseit. mintha az ördögök egyenest nekünk hajtanák hintóikat az égről.ÉS A JETIK 191 orkán egész éjjel üvöltött.XV. Arra a gondolatra. mielőtt az első fénysugarak bevilágították volna az alattunk fekvő völgyet. majd a perem egy kb.legalábbis néhányan! Mesterem másodszor volt ott. Toprongyosak voltunk és testünk tele zúzódással. men­ tünk. Dübörgés. Felszerelésünket . vérzett a lábunk. akik egy ilyen utat kétszer is megtett. Barátunk így lett eltemetve. Hallottuk. a felet­ tünk lévő csúcsról egy hatalmas sziklatömb szakadt le. .

fel a Vashegyre. Annyira húztak. annál kisebb a szabadság. aki közbül van.192 HARMADIK SZEM A kereskedők jól bántak velünk. hazafelé mentünk. Sok szerzetes nem állna szóba kereskedőkkel. azért. szétosztottuk a különleges gyógyfüveket. hogy nehéz volt visszafogni őket. de először a dalai lámát kellett meglátogatnunk. hogy alkalmam legyen más területek megismerésére is.. előadáso­ kat tartottunk. Sö-be érjenek. hogy a „két vég­ pont" jutalma mindenkire vonatkozik. Minél na­ gyobb a hatalom.Azt tetté­ tek.. amit szenvedélyesen szeret­ nék látni. mint az expedíció vezetője megkapta a Becsület sálját piros hármaskötéssel. ahogy a fagyos északot nevezzük. Azt lehetett volna gondolni. de Mingyar Dondup láma arra tanított. Az öszvérek bölcs állatok. mint mi. amit láttatok. Örültünk. hogy mihamarabb saját falujukba. Mindent odaadnék azért. hogy ők jártak a Csangtang-on. láttátok. „Hatalmas" vagyok. hogy lássam. Mi meg az Indiáról és a hindukusi kereske­ dőkről szóló történeteiket élveztük. annál inkább szolga az ember. Sajnáltuk. Megkezdődtek a fogadások. a mieink sietni kezdtek. Erőnk visszatért. ter­ mékenyebb. ugyanaz a tisztesség ért. nem pedig mi! Örömmel másztunk felfelé a köves úton. hogy el kell válnunk tőlük. Engem. amit magam is szeretnék. Először a . Csambalából. mivel én voltam a legfiatalabb. Szavai megvilágosító erejűek voltak: . a szín. csak az ember szándéka és tet­ tei számítanak. és kicsivel a Hegycsúcs felett a mi Csakporinkat.. és mégis népem foglya. Mingyar Dondup láma. Az éjszaka sötétjében ajaktrá­ gyából rakott tűz mellé kuporodva csodálkozva ingatták fejüket történeteink hallatán.. mi meg oda készültünk visszatérni. aztán végre megláttuk a Potala csillogó aranytetőit. De hát nemrég indultak Lhászából. minél magasabb ran­ gú. bárcsak ugyanarra jönnének. A vidék zöldebb lett. a felekezet nem jelent semmit. így reggel kölcsönös jókívánságokkal búcsút vettünk egymástól. Jól tudtam. Heteken át különböző lámakolostorokba utazgattunk. hogy minden ember egyenlő: a faj. azt kívántuk. hogy visszajöttünk.

a Cangpo folyónál. ha meg­ álltunk.XV. ha lovagoltunk. A TITOKZATOS ÉSZAK . a Kjicsu-t. a Dü-me és a Jamdok között fekszik háromezer-háromszáz méter magasan a tenger szintje felett. . hogy teljes fi­ gyelmemet a tanulásnak szentelhessem. illő nevet kapott: a Boldogság Folyójá­ nak hívták. így ismét visszatértünk Csakporiba. Azután tovább mentünk Dordzsetag-ba. Megkönnyebbüléssel követtük a mi folyónkat. Szera-ba és Ganden-be.É S A JETIK 193 három székhelyre kellett ellátogatnunk. Tanításom egész idő alatt folytatódott. mindkét település negyven mérföldre van. mely két tó. ha pihentünk. Úgy gondoltuk. Közeledett a láma-fokozathoz szükséges vizsga ideje. Meglátogattuk a Szamden lámakolostort is. Drepung-ba. és Szamjebe.

és mikor visszatérnek az ébrenlétbe. hogy így utazunk. Bárki mást is meg lehet tanítani. Sokan nem nagyon hiszik.Tizenhatodik fejezet LÁMASÁG Jelentős mennyiségű képzésben részesültem az asztrálutazás tudo­ mányából. A tudás . melyet könnyű elsajátíta­ ni. és egyéb hasonlóan súlyo­ sakat is.ről mondják. kivéve. hogy repülnek. mikor alszik. és jobb állapot­ ban ébred. Számos műtétet hajtottam végre hipno­ tizált betegeken. A telepátia a másik olyan tudomány. mindenhol létezik. ha nem kell szenvednie a hagyományos altatás hatásai195 .min­ den országban. mint pl. Nyugaton az emberek elvesztették ezt a képességet. A seprűnyélre semmi szükség. Angliában azt ál­ lítják. Sze­ rencsére ma már ezt a tudást kezdik elismerni. Ezért teljes emlékük van arról. amit nem akarnak elhinni.bár eltemetve . mit láttak és hol jártak. lábamputálást. ha színpadi mutatványra akarják használni. Engem tanítottak rá. Csak nyugaton majdnem mindig önkéntelenül történik. keleten a lámák tökéletes tudatossággal művelik. ha az emberek racionalizálni akarják. mit csináltak. A beteg semmit sem érez. Mindenki ezt teszi. A hipnotizálás me­ gint csak keleti tudomány. Az Egyesült Államokban „a vörös ember szelle­ mei". nem szenved. De nem akkor. Minden országban ismerik az asztrálutazást. „a boszorkányok repülni tudnak". amikoris a szellem vagy az én (ego) elhagyja a testet és az ezüstzsinór segítségével érintkezik a földi élettel. azt gondolják „álmodtak".

aki „ismerős" típusba. és gyakran csupán csak a technika gyakorlásáért meg is valósítják. hogy olyan kevés van belőlük. Ma már . „senki sem járt itt. ha akarnak. de a dühe semmi sem volt ahhoz a felforduláshoz képest. akik láthatatlanná tud­ nak válni. hogy csak nagyon keveseknek adatott meg a láthatatlanná válás képessége. Hogyhogy. azonban ez a képesség sajnos megtagadtatott tőlem. amit akkor okoztam. Más dolog a láthatatlanság. Vannak emberek Tibetben. valóban sen­ ki". de le tudják árnyékolni az agyhullámaikat. pedig hát a levelek megérkeztek. mely valóban a legegyszerűbb dolgok közé tartozik. A levitációt meg lehet valósítani. nem könnyű meglátni. inkább az asztrálutazást alkalmazza. tudtam és (most is tudok) utazni az asztrálsíkokon. hogy a fizikai hullámok működjenek (gondolkodunk).úgy tudom . Legőszintébb törekvésem ellenére sem tudtam viszont láthatatlanná válni. Egy immobilis személyt. Pedig nagy áldás lett volna eltűnni.196 HARMADIK SZEM tói is. amikor . Aki igazán ért hozzá. ami vonz. Jelentős erőfeszítést igé­ nyel. Elvben nagyon egy­ szerű. aki a levele­ ket hozza. Énekhangom felbőszítette a zene­ mestert. a gyors mozdulat ma­ gára irányítja az emberek figyelmét.megpróbáltam cintányérozni és véletlenül egy szerencsét­ len szerzetes fejére csaptam. megjegyzik. maradjak inkább a tisztánlátásnál és a gyógyításnál! . bárki a közelünk­ ben telepatikusan észlelheti őket (láthat).azt gondolván. mikor vala­ mi kellemetlen dolgot követeltek tőlem. egy láthatatlan ember hozta őket? Vagy valaki más. gyakorlatban nehéz. Mint ahogy korábban említettem. A zaj? Egy gyors mozdulat vagy egy rikító szín? A zaj. mert majd mindenkinek rossz a lelkiismerete. gyakran azt mondják. Nekem volt. vagy olyat. és így a láthatatlanság ál­ lapota odavész. esetleg egy bizonyos csoportba tartozik. hogy elérjük a láthatatlanság állapotát. hogy meg sem „látják". és fel kell függesztenünk az agy hullámokat is! Ha hagyjuk. aki olyannyira ismerős.egy bizonyos határig Angliában is használják ezt a módszert. Gondolj arra.) Ahhoz. Talán szerencse. fel kell függesszük a cselekvést. nem is „érzékelik"? (A rendőrt mindig észreve­ szik. ha van egy jó tanárunk. A postásra. ezzel aztán bárki tud bánni . Jó. Minden kertelés nélkül azt tanácsol­ ták. a zenéhez sem volt tehetségem.

és szüntelen ismétli a mantrát. Személyes véleményem szerint azonban. és egészen kis kortól kezdve tanuljuk a testhelyzeteket. aki alaposan is­ meri a férfi és a női anatómiát.XVI. hogy amíg nincs egy sor módosított gyakorlat kidolgozva. hogy semmi se zavarja a transzszerű állapotot. Ez csupán az én véleményem. vagy ahogyan egyesek nevezik. hogy ne kísérletezzenek. a tartozékait. a „száguldó" viszi a terhét. így anyagi tárgyakat nem mozdíthat. akik szabályozni tudják a testsúlyukat (ez nem levitáció). és a „futónak" félig transzban kell lennie. De megint csak. A célt vizualizálja. nem érez fáradtságot. . A nyugatiak. akik kipróbálnak né­ hány testhelyzetet.sokat jógáztunk. hogy alig érintik a talajt. Nemcsak a pozíciók. Sokan írtak a „száguldó lámákról". LÁMASÁG 197 Ahogy ezt a nyugati világban nevezik . miközben az em­ ber szabadon lélegzik. Az ardzsopa. a légzési gya­ korlatok is okozhatnak bajt! Számos tibeti jelenség legfőbb titka a különleges légzés. mert tekintetét a csillagokra függeszt­ heti. harmadik szemével folya­ matosan azt nézi. Ter­ mészetesen a jóga nagyon nagy tudomány. netán középkorúak. és a testük me­ leg maradjon: olyan meleg. hogy a jég elolvad. újra csak nagyon jó tibeti (keleti) tanárra van szükség. Az így közlekedő ember állapota az alva­ járóéhoz hasonlít. A helyes légzés képessé teszi a tibetieket arra is. hogy öt-hate­ zer méter magasságban meztelenül üljenek a jégen. Az este a legjobb időszak erre. sőt végzetesek lehetnek. Az asztrálutazáshoz képest egy előnye van ennek a módszernek. jelentős módosítások nélkül nem megfelelő a nyugati emberek számára.mind a jogázáshoz vannak szoktatva. a csontozatunk és az izmaink . és mikor célhoz ér. ezek a gyakor­ latok is károsak. Mi ezt a tudományt évszázadok óta ismerjük. Az előző során az ember a szellemi birodalomban mozog. de valóban úgy hiszem. ha nincs bölcs és tapasztalt tanárunk. figyelmeztetni kéne az embere­ ket. ténylegesen megsérülhetnek. Sok gyakorlatot igényel. A végtagja­ ink. és órákon át rohannak úgy. nem viheti magával pl. A terepnek egyhangúnak kell lennie. és valójában hihetlen mértékben fejleszti az embert. Ha el akarjuk kerülni a sérülést. Órákon és órá­ kon át száguldhat.

tartsák vissza a lélegzetüket. esetleg dühösek. mert nem volt annyi hely. rászolgáltál a bizalomra. Bizonyítsd be. meglátják. hogy kibírjam a ja­ pán kínzásokat meg még többet. mint pl. hanem egyénenként. Aki­ ket még jobban kegyelmébe fogadott. Mindkettőt ismerem. A fülkék négy­ zetesek voltak. Ismételjék meg legalább háromszor. Előtte meg kellett kapnom a dalai láma áldását. Akkor szívjanak be annyi levegőt. lábam a falat érte. kezemmel a fejem fö­ lött meg tudtam érinteni a másik falat. vagy a magas rangúakat úgy. kétszer olyan magas volt. A „vizsgafülkék" mintha kisebbek lettek volna. mint én. De nem csoportosan osztja az áldást. hogy csak én nőttem meg. A léleg­ zés szabályozásának ismerete segített abban. de lehet. méghozzá a legrosszabb oldaláról. Vagy más. Ezeket baj nélkül bárki megpróbálhatja. Mindannyian bevihettük a saját faedényünket. a szívverésük lelassul. nyújtott karral meg tudtam érinteni az elülső fal felső peremét. könnyen fel­ emelik. olyan mélyet. de a kezemet be kellett haj­ lítani. A tizenhatodik születésnapom előtt három nappal tizennégy más jelölttel együtt megjelentünk a vizsgán. A többséget egy pálcához illesztett bojttal érinti meg. és megnyugszanak.Hatezer mé­ ter? Apály vagy dagály idején? Próbáltak-e már nehéz tárgyat felemelni úgy.198 HARMADIK SZEM Egy rövid kitérő: Nemrég elmeséltem valakinek. . Ha lefeküdtem a földre. Tető nem lévén. aztán tíz másodpercig tartsák vissza a levegőt. Ha félnek kedves Olvasóim. a vizsgán légy még jobb. hogy letegyem az esedékes lá­ ma-vizsgát. hogy egyik kezét a fejükre teszi. és tapasztalni fogják. majd­ nem lehetetlen. de a hátsó fal kb. hogy a ten­ gerszint felett hatezer méteres magasságban magam is meg tudtam ezt csinálni. és meglátják.Jól haladsz. legalább levegő volt bőven! A belépés előtt most is átkutattak. fiam. vegyenek egy mély lélegzetet. azokat két kezével áldja meg. hogy kinyújtsam. amikor kommunista fogságban voltam. Hallgatóm egész komolyan kérdezte: . a kegyeltjeit. aki minden évben minden szerzetest megáld. hogy a tüdejük­ ben nem volt levegő? Próbálják meg. a római pápa. Eljött az idő. amilyen mélyet csak tudnak. hogy vizsgázzak. Most először életemben mindkét kezét a fejemre tette és mély hangon azt mondta: . amennyit csak tudnak.

LÁMASÁG 199 a rózsafüzért és az írószerszámot. az ajtót bezárták. hogy valamilyen különleges okból vissszatérünk a Földre. pl. Akkor az apát és a fővizsgáztató lepecsételte. A nyugati világban a jóga öt ága ismert: a hátha jóga. Mind a kilenc ága. A samadhi']óga vég­ ső megvilágosodáshoz vezet.XVI. mely belső erőt ad. annyit ihattunk. A kidolgozott té­ teleket alkonyatkor szedték össze. és kikerülünk az újjászületés köréből. egyszerűen ki kellett szólni. és az an- . A laja jóga. Volt az ajtón egy kb. melynek segítsé­ gével a földi élet elhagyásának pillanatában megragadjuk a maga­ sabb Végső Realitást. Ezek a tárgyak az első napsugártól az utolsóig öt végte­ lennek tűnő napon át teljesen lefoglaltak. A vajas tea más volt. ha­ csak úgy nem döntünk. De mivel nem eresztettek ki. következésképp pl. 20-szor 20 cm-es kis ablak. anatómiából. az ember mindig emlék­ szik arra. vagy ahogy mi nevezzük. egyenként a fülkéhez vezettek minket. A rádzsa jóga transz­ cendentális tudatra és bölcsességre készít fel. Számomra most kezdődött csak a második fele. Egyszer egy nap campát kap­ tunk. hogy „phödzsa keso" (hozz te­ át). Metafizika. Ez az az ág. majd rátették a keresztrudat. A kundalini jóga. az „eszköz" (hordozó közeg) fölötti uralmat tanítja. nem it­ tunk túl sokat! Tíz napot töltöttem a fülkében. amely a tisztán fizikai test. Regge­ lente ezen keresztül adták be a vizsgapapírokat. és teo­ lógiából. A súlyos faajtó döngött. tisztánlátást és hasonló képességeket. Egy órával később hozták a hatodik nap anyagát. azért. A jóga többi formáját nem lehet egy ilyen könyvben ismertetni. Jóga. Gyógynövénytanból vizsgáz­ tam. hogy az ember meglássa a célt és a földöntúli életet. amennyit csak akar­ tunk. Beléptünk. mely a tudat fe­ letti uralomra tanít. amelyből már elég komoly tudásom volt. Amikor az őr befejezte a moto­ zást.. amit egyszer olvasott vagy hallott. képessé tesz arra. ahogy le­ szedték róla a keresztrudat. A hatodik nap változást és felfordulást hozott. bármi is volt a helyzet. Nyugtató mormolás és a sikolyok zo­ kogásba fúltak. hogy ne lehessen kinyitni. Valaki számára véget ért a vizsga. amely csak kívülről nyílt. hogy segítsünk másoknak. Rohanó léptek. és hangzavar.. És az egészből vizsgáznom kellett. Az egyik közeli fülkéből sikítás hallatszott.

gondoltam . a vizsgáztatók kérdései . . kivágódott az ajtó. és mi­ kor a tizedik éjjelén összeszedték a dolgozatokat. nem nyithatom ki. Ám még egy tíznapos vizsga is véget ér egyszer. melyet igen hangosan juttattam kifejezésre. mi van benne? Még több tanulás? Még több munka? Nagyon nagynak és hivatalosnak látszott. hogy egy ilyen illusztris témáról méltó­ képpen írjak. Szóval.. az elrendelés szerint a lista elején kellett len­ nem. mint egy kotlóstyúk.de.lihegte. Amíg nem . a tiszteletre méltó orvoslámának. . és egy ziháló. hogy esetleg ne mennék át a vizsgán. majd kihirdették az eredmé­ nyeket.A leg­ nagyobb sietséggel rohantam ide. hogy Mingyar Dondup láma a legjobb tanár. amelyben kipróbáltunk minden fogást és eszméletlenné tettük egymást az „érzéstelenítő fogással". felemelték a keresztrudakat. Az izgatott. hogy a dalai láma elégedett lesz tanárommal és velem. amelyet vérmérsékletünk szerint mind másképpen töltöttünk. ki kellett takarítanunk a cellát.gyorsabban. Néhány nap múlva.az írás­ beli alapján . hogy milyen eredménnyel végzek.Az Ékességestől . Egy percig sem aggódtam amiatt.csak tudásunk gyenge pontjaira irányultak.hogy árpasör után nézzen! Az üzenet: nem. Hangsú­ lyozni szeretném. amikor Mingyar Dondup láma a szobájá­ ban tanított. Könnyű szívvel elaludtam. hogy minden egyes jelöltet két teljes napon át vizsgáztattak. Ak­ kor két nap dzsúdó következett.200 HARMADIK SZEM goltudásom sem elegendő.egy kis változatosság a tíz nap egyhangúsága után.. Pedig biztos nekem van cí­ mezve . de mielőtt eljöttünk. Aznap éjjel zöldséget is ad­ tak a campa mellé . újra listavezető lettem. Egy hétre a nagy megpróbáltatás után már visszanyertük erőnket. örömteli mo­ sollyal üdvözöltük az ügyeletes lámát. Kedd Lobszang Rampa-nak. tiszteletre méltó uram.Terhé­ től szabadulva megfordult és elviharzott . kidül­ ledt szemű küldönc esett be rajta. Egy újabb hét következett. mint ahogy érkezett . további öt napon át úgy el voltam foglalva.Ki­ vette köpenyéből az üdvözlet selyemsáljába tekert levelet. Örömöm forrása kettős volt: egyrészt a vizsgaeredmény bebizonyította. Reggel letörték a pecséteket az ajtókról. . másrészt tudtam. Legnagyobb örömömre. lógó nyelvű. . A szóbeli vizsga két napig tartott.

Igen. alig hogy leszálltunk. Lobszang! . LÁMASÁG 201 nyitom ki. mi pedig az Ékességes magán­ lakásába siettünk. elvezették a lovainkat. hogy ugrasson. Együtt men­ tünk az apáthoz. Nem messze.. Két összehajtott ív volt benne. Egyedül mentem be hozzá. Gyorsan átöl­ töztünk. Kinyitotta a borítékot. Lobszang. nagyon elégedett vagyok vele is. fel kellett kaptatni a másik hegyen.. nálatok a levél . Végül. az­ tán: . és megmondtuk neki. így átnyújtottam neki a sálat. hm. Az áll itt. Az udvaron szerzeteslovászok vártak a lovainkkal. és a belépő szolgának azt az utasítást adta. mivel néhány kérdés egyszerűen előhívja az ilyen felele­ tet.A Hegycsúcsra. hogy megtudjam a legrosszabbat. A dalai láma olvasott a gondolataimban. ..abból megtudhatjátok.ezek voltak az első gondo­ lataim. a Potalán.az.Rendben van. most. . .. Egyik gyengém így mondták nekem .nagyon hivatalos . Mesterem hátul ülve nevetett rajtam. Minden késedelem nélkül látogatásra kell mennünk a Potalába. Egyetlen előnye az volt. valójában alig érte meg a hűhót hogy lovon üljünk. és kiválasztottuk a két legjobb fehér sálat. hogy nem csináltam meg ezt vagy azt . Szándékosan lassan olvasott. Ijedtemben végigfutott a hideg a hátamon. . kiterítette és olvas­ ni kezdte. Felszálltunk és ledobogtunk a hegyi ösvényen. rosszkor használod a humorérzékedet. . vagyis a kül­ ső csomagolást. Ott szolgák vártak ránk. hogy az Ékességeshez kell indulnunk a Potalába. Azt jelenti. hogy azonnal nyergeltesse fel a két fehér lovunkat. Az összes vizsgadolgozatodat elolvastam. mialatt a legrossszabtól tartottam. és így nem hibáztathatnak.? Tegnap az Ékszer Parkban volt. Ez időnként kiderült a vizsgakérdésekre adott vála­ szokból. hogy a ló majdnem a Hegy­ csúcs tetejéig felvitt a lépcsőn. A sikeredben része volt Mingyarnak.de minden szavát élveztem.. hogy nem jó helyen használom a humor­ érzékemet.. hogy nekem is veled kell mennem. Jól van. mert őszintén felneve­ tett és így szólt: . így szólt: .mondta. .Megérintette az ol­ dalánál lévő gongot.XVI. nem tudom. mi van benne. de..hosszú szünet következett. már égtem a türelmetlenségtől. földre borultam és átadtam a sálat.Nagyon elégedett vagyok ve­ led.Ülj le. a levelet és az egészet. lélegzetet vehetsz.

Szá­ munkra a test csak „héj". hogy megtarthassam a státusomat. a Bibliában „arany tálként" hivatkoznak rá. A szellemi forma körvonala ugyanaz. Ha valaki nor­ mális körülmények közt hal meg (vagyis. mint a nyugati emberek. Azt is meghagyta. Mingyar Dondup lámá­ val együtt el kell látogatnom más kolostorokba és a halottbonco­ lókkal kell együtt tanulnom. nem ismerem jól a Bibliát. a szellem pedig ellebeg. A halál pillanatában a zsinór. hogy bármely. amely összeköti a két testet (a keresztény Biblia „ezüstzsinórja"). de azt hiszem. Felkérte a halottboncolókat. kaptam egy írást a dalai lámától. így tehát eljött az ideje. mint anyagi változatáé. Nem lévén keresztény. hogy a test titkait megismerjem és hogy a test elhagyásának fizikai okát felfedhessem.202 HARMADIK SZEM Két órát töltöttem el nála. melyet azért vágnak el. Úgy mondjuk. s ez a tisztánlátók által jól felismerhető. hibás és olyan kényelmetlen a szellem számára. a következőképp gondoljuk el a folyamatot: a test megbetegszik. ha előbb a halálról alkotott tibeti nézeteket ismertetem. és a munkájuk ilyen természetű. De minthogy ez utóbbiak alacsony kaszthoz tartoztak. és instrukciókkal látta el további képzésemet illetően. hogy minden fizikai tevékenység megszűnjön. A szellem folyamatosan visszavonul és kivetül a fi­ zikai testen kívülre. hogy nem tud már több leckét megtanulni. mi szerint „nehogy elszakadjon az ezüstzsinór és darabokra törjön az aranytál". adjanak meg nekem minden segítséget. bocsássák rendelkezésemre. hogy elhagyja. a halhatatlan szellem anyagi burka. Hát így álltunk! Mielőtt arról írnék. a testnek három napra van szüksége ahhoz. hogy meghaljon. Egész másképp viszonyulunk a halálhoz. Át kell majd esnem a Kis Halál szertartáson. és a . ha nem váratlan erőszak okozza a halálát). elhordott ruha. mi történt a halotti tetemekkel. De a „zsinór" számára az újjászületés hasonló a köldökzsinórhoz. mint egy régi. hogy az újszü­ lött önálló létezése megkezdődjék. a tanulmányaim­ hoz szükséges testrészt vagy testet. elvékonyodik és leválik. A tisztánlátók a ragyogást is észlelik. A halál pillanatában az életerő ragyogó fénye kioltódik. van benne egy utalás. A második órában a mesteremért küldött. A ha­ lott test kevesebbet ér. Ekkor áll be a halál. hasznos le­ het.

Ti­ betben segítünk a haldoklóknak. csúszós lépcsőkön. Hosszú folyosókon mentünk lefelé. Az értőknek nincs szükségük se­ gítségre. Úgy tartjuk. Hisszük. így a haldoklás pillanatában felerősíti az éteri formát. még mindig látta. Lobszang.Ide­ je. amit az ember azután Iát. és a szellemi világban. A fösvény pl. Érdekes lehet. éteri másának fel kell oldódnia. a „halhatatlan lélek". de a köznapi férfit és nőt. vagy a trapát végig kell vezetni az egész úton. erőtér. Egy nap a Halál Tiszteletre méltó Mestere értem küldött: . hogy megtanuld a lélek megszabadításának gyakorlati módsze­ reit. A haldoklónak három szakaszon kell keresztülmennie: el kell hagynia a fizikai testet. hasonlít ahhoz a fényhez. . A „hasonmás" lehet szellem. az éteri vagy „mágneses" test. az élet elektromosság. azt érzi. hogy erős fénybe nézett. olyan mint egy erős.. visszamaradt mágneses mező. hogy erős fényforrásba nézett. az öreg ez meg az szelleme valószínű­ leg nagyon dühös. utolsó gondolata is a pénze sorsáért érzett félelem. me­ lyet testi vágyaink. és az éteri más. Itt. és a szellemtest. Igaza van. hogy létezik egy éteri hasonmás.XVI. hogy csak azokra tud figyelni. mely szellemformát öltve bejárja az ismerős helyszíneket. A pénzeszsák sze­ rencsés örököse kissé kényelmetlenül érzi majd magát a csendes éjszakai órákban. mely a halál után marad. amelyben a szellem megta­ nulhatja az élet kemény leckéit.tegyük fel. amely a test élete alatt ölt formát. a lélek vagy az én (ego) megszabaduljon testi burkától. a „kórházi szobában" egy öreg szerzetes . Ha a testnek erős oka van. Talán mindenkivel meg­ történt. Az ókori egyiptomiak is hittek az éteri másban. akkor erős éteri hasonmás jön létre. mohóságunk és erős szenvedélyeink hoznak létre. be a trapák lakónegyedébe. Amikor meghal. a halottak vezetőiben. Kísérj el ma engem. Lámahitünk nem fel­ tétlen azonos az ortodox buddhista hittel.annyira oda­ van a pénzeszsákjaiért. és mikor elfordult. . és szellemét rá kell segítenie a Szellemi Birodalomba vezető útra. vagy az elektromosság fogalmaival. hogy az „öreg ez meg az megint a pén­ zére vadászik". hogyan történik. hogy ragaszkodjék az élethez. LÁMASÁG 203 szellem. mert (szellem) kezével nem tudja megkaparin­ tani a pénzt! Három test létezik: a hús-vér test.

hogy fájdalom nélkül szabadítják ki a szellemet. Az élet kiszáll a lábadból. Kihűl a tested. Pontosan leírta az utat. és eme élet hangjait füleid nem hallják többé. bár az öregember aurája még jobban elhalványodott. látásod homályos­ sá lesz. kígyózott és tekeredett. Öreg. Agyvérzést kapott.Közeledsz ahhoz. A mozdulatlan test felett az élet­ erő felhőszerű tömegben gyülekezett. a torkod elszorul. Szedd össze a gondolatai­ dat. hogy ezt az állapotot fenntartsa. amelyekről bebizo­ nyosodott. milyen csapdákkal találkozik és hogyan kerülje ki őket. A zsinór fokozatosan elvékonyo- .A látásod elsötétült. amíg arra sincs már elég ereje. Szedd össze a gon­ dolataidat békében. Öreg.204 HARMADIK SZEM készült arra az útra. nincs mitől félni. Öreg. és a „világ utáni" örömöket élvezi majd. így könnyebben megtalálod az utat. Öreg. Ereje fogytán volt. A láma az egyik ősrégi rítust követ­ ve hirtelen egy éles. amelyet a korábban eltávozott telepatikus lámák térképeztek fel és közöltek telepatikus úton még a másik vi­ lágból is. s végül eltűnt. egyre közelebb a végső távozás. A hideg felfelé kúszik a hanyatló élet nyomában. Öreg. kemény hangot adott ki. Szedd össze a gondolataidat. Öreg. A lábad kihűl. Az ütögetés folytatódott. béke és boldogság vár rád. mellyel az ezüstzsi­ nór még mindig összekapcsolta. El­ mondta. A velem lévő láma finoman megfogta mindkét kezét. hogy meg­ szabadulj a testi küszködéstől. . Az örök éj árnyai a szemedre szállnak. mikor az élet a ma­ gasabb Végső Realitás felé távozik. Mindenképpen el kellett érni. megszabadul a szellem. hogy teljesen meg­ szabadítsa a küszködő szellemet. nincs mitől félni. . az­ tán füstszerű formában felvette a test alakját. az aurája színei egyre halványabbak. közel a szabadulás. Az élet véget ér. és nagyon elgyengült. A láma folyamatosan ütögette az öregembert: a kulcscsontjától a feje tetejéig verdeste. Közeledik az idő. lélegzeted zihál. Kövesd az utat. Közeledik az idő. Figyeltem. megszabadul a torkod. melyet egyszer valamennyien megteszünk. hogy egészen addig a tudatánál maradjon. mert itt a halál. Figyelj a szavaimra. a lélegzeted megáll. Szedd össze a gondolataidat. olyan mozdulatokkal.

Halott vagy. Hagyd el az Illúziók Világát. majd levált. Kint egy jak állt. A forma lassan. Halott vagy. előre. hogy átvezesse a szellemet út­ jának első szakaszán. Megérkezésekor a lámák abbahagy­ ták a telepatikus vezetést és átadták a testet. A hullaszállító szoro­ san összegöngyölte. és ahogy a köldökzsinór elvágása után megszületik a csecse­ mő. a felkavart levegő vibrálása alábbhagyott. és valahonnan egy jak bömbölését. A test kötelékei elszakadtak. A lámakolostor tetejéről egy mély hangú trombita üzenete hasított át a vidéken. A láma telepatikus úton továbbra is utasításokat adott. Te a te utadon. átadta a csonttörőknek. A távolból dobok hömpölygő morajlása hallatszott. . LÁMASÁG 205 dott. hogy folytassák az eltá­ vozott szellem telepatikus irányítását. Könnyedén meglóbálta. Ez három napig tartott. A negyedik nap reggelén egy Ragyab jött a Halál Embereinek kolóniájáról. Itt. majd fehér ruhába csomagolta. Minden tétovázás nélkül az állat hátára hajította a fehér tö­ meget. Menjél tovább. bőr­ csizmák csosszanását. amíg sok-sok erőfeszítés után el nem éri a Buddhaságot. mint az égen lebegő felhő vagy a tömjénfüst a templomban. Csak a láma telepati­ kus utasításai fodrozták a szoba csendjének burkát. mely a legnagyobb testet is megtartotta. . Kövesd a kije­ lölt utat. és elküldtünk azokért. akik a te­ temeket készítik elő. lehelletnyi lett. Egy újabb öregember folytatja hosszú útját a Létezések Körén. elszállt. hogy addig járjon. úgy született új életre az öregember. A zsinór elvékonyodott. Számodra már ebben a világ­ ban nincs semmi. a Köztes Létben vagy. Amikor arra a helyre ért. a lá­ mák váltották egymást. Másokat is hívtunk. amely ott van. és együtt elvonultak. Lótuszülésbe ültettük a testet. ahol össze­ zúzzák a holttestet. Halál. a vállára emelte és nagy léptekkel kiment. mi a miénken. abban oszlopok. Ez a „Hely" egy elha­ gyatott területen volt. és lépj be a Végső Realitás­ ba. ahol a Lingkhor út elágazik Decsen Dzong felé. óriási kősziklák álltak rajta. Négy sarkában lyu­ kak voltak a kőben. talán ta­ nult földi élete leckéiből. A folyosóról az élet különféle zajait hallottuk. A tömjénfelhők összecsavarodtak. Egy másik kőtáblán fele mélységig fúródtak a lyukak.XVI. A halál csendje. de az a sorsa. eb­ ben a szobában csend volt. A Bardo-ban. és egy lapos kő­ tábla.

. a beleket felvágták és elosztották a „vezérek" kö­ zött. Egy madár jött a fél agyért és talán a szemért. mint a szabadtéri színházban a nézők. melynek látványára a keselyűk vezére súlyos szárnycsapásokkal a földre szállt. és nehéz döngölőkkel finom porrá törték. Ekkorra a testtörő már felnyitotta a törzset. akár az aprófát. A májért a rangsorban követ­ kező madár jött. hogy kikapja a boncoló kinyújtott kezéből. ott ette meg. csak a sok-sok csupasz csont. könyörtelenül rátámadtak. és odaadták a többieknek. Akkor a fejtörő fogta hosszú ké­ sét. Akkor feldarabolták a húst. A vesét. hogy megállapít­ sák a halál okát. A hullaszállító láttán az égből azonnal lecsaptak a héják. azután zsákmányra várva türelmesen üldögéltek a sziklákon. és be­ tömködték a másik kőlap lyukaiba. Nagy tapasztalatuk alapján könnyen megmond­ ták. aztán visszament a sziklához. és előrelépkedett. megfogta. A keselyűk azt is megeszik! A csonttörők képzett emberek voltak. Kezét az üregbe süllyesztve kivette a szívet. Hosszú vágást ejtett. a kőlapon nem maradt semmi. Végül levágták a fejet és felnyitották. A karokat és a lá­ bakat a négy oszlophoz kötözték. Természetesen nem volt tényleges okuk rá. és felvágta a testet. hogy a vezéreket megelőzve érjen földet. hogy a húst csíkok­ ban hántsa le. ha egy is vakmerően megkísérelte. Ezek a madarak szigorú társadalmi rendben éltek. a másik meg valami egyéb finom falatért. olyanok vol­ tak. ki miben halt meg. A kezet és a lábat levágták és feldarabolták.206 HARMADIK SZEM A tetemet a kőlapra tették és levetkőztették. a munkájukra büszkék. Saját érdeklődésből tanulmányozták a szerveket. Meglepően rövid idő alatt megették az összes szervet és a húst. A csonttörők felaprították.

mint az. felhasítjuk ezt az artériát itt. Az egyik mi­ rigyben . hogy a halotti bizonyítványban tényleg a valódi . az Ékességes közvetlen parancsára jöttem tanulni hozzájuk. Vízbe sem dobhatták a tetemet. Nemsokára már elég ügyes voltam a boncolásban. hogy a madarak helyett a férgek tápláléka legyen.lehet a hiba. egy kemény mag van benne. Sokkalta jobb ez a fajta kép­ zés. Tudom. később se­ bészetből határozottan kiváló lettem. de a hagyomány megkövetel­ te. Ha nem voltam éppen a közelben. vagy megmérgezték. Büszkén mutattak mindent. amitől elzáródott. tiszteletre méltó láma. Ha valaki mérget vett be.a madarak elfogyasztják a húst és a csontokat. és a test elé­ getésére a hegyeken keresztül jakháton kellene fát hozni: Indiából.Vagy máskor: . LÁMASÁG 207 hogy ennyire érdeklődjenek ez iránt. mert a szív felé áramló vér útjába akadály került. Nézd.itt . mert sziklás a talaj és csak nagyon vékony földréteg fedi. ami fontos vagy érdekes: . ahol . igen. hogy megbizonyosodjanak a betegségről. Túl nehéz dolog lenne. az élőlények ivóvizét. Én természetesen nagyon hasznosnak találtam eme képességüket. azért halt meg. és láthatod a vérrögöt.XVI. mint később a tökéletesen felszerelt orvosi egye­ temen. . tiszteletre méltó láma. ki­ nyitjuk. A főboncmester mellettem állt. hisz tőlük tanul­ tam. mint hogy a holttestet kitegyük a szabadba. Szünetet tar­ tott. Nem marad más módszer számunkra. A másik különbség. különösen néz ki. aztán: . a tény hamar nyilvánvaló lett. tudták. A tibeti két szempontból különbözik a nyugati te­ metkezési módtól: a nyugatiak eltemetik a testet és hagyják. és mutatta. hogy a csonttörőknél többet tanul­ tam anatómiából.Tessék.miként leírtam . megvár­ tak vele. Felvágjuk és megnézzük.Ez az ember. Tibetben nem lehet földbe temetkezni. Gazdasá­ gi okokból az égetés sem lehetséges. Rettenetesen költséges lenne. amelynek következ­ tében a „szellem elvált eszközétől". míg kiszedett egy jókora darabot. mert kevés a fa. és senki sem tudja. itt van. és egy eset különösen érdekesnek tűnt.Ez az asszony. Végül is több száz holttestet tanulmányoztam. hogy a nyugati világban a testtel együtt eltemetik a halál okát is. mert ezzel szennyezték volna a folyókat. amelyben a diákok kórházi tanbonctermekben egyegy hullán osztoznak. És ez így ment.

akik olvasták a témáról írt feljegyzései­ met. hogy ott légy. A szerzetesek gondosan elhe­ lyezték a tetemet. és egy óra múlva a testiből a szellemi világba távozott. Még mindig lótuszülésben ült. Vörös köpeny volt rajtunk. Csak aznap éjjel ült a test lótuszülésben. ahogyan csak egy mesterember foglalkozhat. Lementünk. Most a Rózsasövény­ ben van. Nálunk a testtörők megnézik és megbizonyosodnak arról. Azt mondta: . de be tudjuk aranyozni a testet. sokszor vettem részt benne. a főépü­ leten át a templomba mentünk. hogy átvezessék a Bardo-n.Egy előző inkarnáció rövidesen elhagyja testét. Egy este meg kellett jelennem az apát előtt. Hát?! Mi nem gyártottunk tömegcikkeket. hogy miben halt meg valaki. majd be a titkos helyekre. odabent jéghideg volt. hogy valóban aranyat használunk.208 HARMADIK SZEM ok szerepel-e. vagy bebalzsamozzák és beara­ nyozzák. akik előző megtestesülések. Nem tudunk előállí­ tani egydolláros órákat. Aurája színei már alig látszottak. egy lezárt kőajtóhoz érkeztünk. Mivel apát volt és ta­ nult ember. és a szünetekben ezüstcsengő csilingelt. azt állítják. Egyes amerikaiak. táncoló kontúrral a falakra vetődött a vajmécsesek és a lo­ bogó fáklyák lángjának fényében megnagyobbodott és eltorzult ár­ nyékunk. Szóval. A kolostorban az öreg apát szobájába kísértek. de egyes dolgokkal úgy foglalkoztunk. és a szokásos három napot sem kellett kivárni. hogy megfigyelhesd a Szent­ séges Megörökítést. Ó'ket bebalzsa­ mozzák és egy üvegfedelű koporsóba rakják. tizenöt­ húsz méterre a földfelszín alatt. Azt akarom. megint csak szembe kellett néznem a nyereg okozta gyötrelemmel. ez „még egy amerikai képességeit" is meghaladná. kivéve a legmaga­ sabb rangú lámákat. Beléptünk. nem hiszik. azon sárga stóla. A szerzetesek mögöttünk mély hangon kántáltak. Végül. Másnap pirkadatkor ünnepélyes menetben levonultunk. aztán három lámát és engem kivéve valamennyi- . nem kényszerült rá. és Szera-ba utaztam. amíg a lámák virrasztottak mellette. ami azután valame­ lyik templomban megtekinthető. Előttem két láma vitte a holttestet egy hordszékben. és egy kevéssé használt ajtón ke­ resztül az épület alatti titkos folyosókhoz értünk. Libegő. Ez utóbbi eljárás nagyon érdekes. Tibetben minden halottat így „tesznek ki".

és ide. hogy a vékony. Kiadták a parancsot a kemence begyújtására. a testüreget kitöltötték. Lassan leé­ gett. A súlyos kőfalak recsegtek-ropogtak a le­ hűléstől. azokat azután alaposan lezárták. az égő vaj sistergését.XVI. sorban ki­ mentünk a folyosón kívülre. Levittük egy még mélyebben lévő szobába. Több száz vajmécses égett. Úgy építették. hogy a lángok és a meleg a szoba falán kívül cirkulálva egyenletesen magas hőmér­ sékletet biztosítsanak. forró levegőt árasztva a balzsamozó kamra üreges falán ke­ resztül. hogy az alak ne változzon. A hetedik nap végén nem raktak többé a tűzre. hogy a lótuszülésbe merevedett holttest kemény. valamint ásványokkal és gyógyfűkeverékkel. Alattunk a szerzetesek már készülődtek a tűzrakásra. Végre a selyemtömést megfelelőnek találták. A folyosó is újra lehűlt. Az egész szobát megtöltöttük az egyik tibeti területről származó sóval. majd egy speciális lak­ kot csurgattak bele. az megkeményedjen és szilárd-tömör belsőt képezzen. Ismét különböző lakkokat öntöttek rá. Újabb lakkot öntöttek be­ le. jaktrágyát és vajmaradékokat tettek rá. A szára­ dási idő végén arra mentünk vissza. hogy a végső és tökéletes száradás bekövetkezzen. az ajtót bezárták. és ezzel készen állt a preparálás következő szakaszára. A holttestet levetkőztették és gondosan megmosdatták. Mi­ kor a szoba a padlótól a mennyezetig meg volt rakva. A test külső felületét befestették lakkal és száradni hagyták. be lehetett lépni. A megszilárdult felületre egy „védőréteget" vittek. Mikor a lakk meg­ száradt és megkeményedett. A test belsejét megmosták és megszárították. élénk sárga fénnyel árasztották el a helyiséget. mely tulajdonképpen kemence volt. Hamarosan hallottuk a fa recsegését és ahogy terjedtek a lángok. A földet különleges por fedte. Mikor már jól begyulladt a tűz. kihunytak a lángok. A szokásos testnyílásokon keresztül kivették a bel­ ső szerveket. edényekbe rakták. hogy a tömést átitatva. a vastag porréteg közepé­ be helyeztük a tetemet. majd a kolostori pe­ cséttel lepecsételték. Egy nap és egy éjjel nem nyúltak hozzá. kitömték. LÁMASÁG 209 en eltávoztak. Három napig . de ügyeltek arra. filmszerű selyemrétegeket .amelyeket ekkor kentek rá később könnyen lehánthassák. Lenn egy egész héten át tomboltak a lán­ gok. miközben a körvonalak megmaradtak eredeti formájukban. ami kemény kéreggel vonta be.

Óvatosan felemeltük. és az ajtót belökték. A legkorábbi időkből származó személyek voltak itt sorban ültek. és mint az összes többit. ahol a vajmécsesek fényében tisztábban láthat­ tuk. tudásuk bizonyítékaként olyan aranyfigura maradt hátra. nehogy megsértsék a testet. akik félig csukott szemmel fi­ gyelik a mostani generáció gyarlóságait és gyengeségeit.valami furcsa erő által megigéz­ ve álltam előtte. A selyemrétegeket egyenként lehántották. aki bármikor fel­ ébredhet. Újra belakkozták a meztelen halotti tetemet. és bevittük a másik szobába. .210 HARMADIK SZEM minden csendes volt. mint ünnepélyes bírák. csak kicsit sötétebb árnyalatú volt. majdnem leestem az ijedtségtől. A körvonalai olyanok voltak. aranytrónusra ültették. akik be tudták aranyozni a halott testet. csak a betekert test volt benne. hogy a szobában me­ gint normális hőmérsékletet legyen. A tartósítás tökélete­ sen sikerült. a legkisebb részletre is ügyeltek. Más országokban az arany vagyonokat ér. A lepecsételéstől számított ti­ zenegyedik napon feltörték a pecsétet.Ez te voltál Lobszang. az ember végső szellemállapotát szimbolizálja. Mesterembe­ rek voltak. A szer­ zetesek puszta kézzel. . morzsolták az omlós sót. Azt gondoltuk. halkan jártunk. mely valamennyi vonásával és ráncával pontosan úgy nézett ki. A nehéz arany testet bevitték az Inkarnációk Termébe. Mi­ kor befejezték a munkájukat. még mindig lótuszülésben ült a kamra közepén. Las­ san dolgoztak. mint életében. A szerzetes aranyozok töké­ letes pontossággal dolgoztak. Az egyik különösen vonzott . Nem használtak szerszámot. és nem zsugorodott össze. felismered. azután az aranyművesekre került sor. Olyanok. Két napon át vakarták. Csak sut­ togva beszéltünk. hogy ne zavarjuk az élő halotta­ kat. a legvékonyabb és leglágyabb aranyrétegeket fek­ tették egymásra. nyugodtan. de Ti­ betben csak mint szent fémet értékelik: időtálló fém. Akkor finom érintést éreztem a karomon. az előző inkamációdban. Végül üres lett a szoba. mint életében. A test alvó emberé is lehetett volna. felváltva kaparták a megkeményedett keve­ rékeket. Úgy tűnt. mert meg kellett várni. mindenttudó mosollyal néz rám. Ezek az emberek páratlan szaktudással rendelkeztek.

jellemét és képességeit. és meditálva ültem előttük. szintén teljes figyelem­ mel tanulmányoztam.XVI. . Tibet történelme feltárult előttem.Ez pedig én voltam. Vagy legalábbis úgy gondoltam. Később gyakorta bemehettem a terembe. a legnagyobb érdeklődéssel olvastam őket. Mingyar Dondup láma történetét is: múltbeli tetteit. Itt találkoztam saját történetemmel is. A legkorábbi történelmet később ismertették meg velem. távozásának módját. LÁMASÁG Mesterem a következő aranyfigurához vezetett és megjegyezte: . és tanulmányozhat­ tam az aranyba burkolt „szobrokat". Itt ismertem meg veze­ tőm. A neki adományozott címeket. A rejtekajtó mögött kilencvennyolc aranyfi­ gura ült a sziklába vájt titkos teremben. mindketten megilletődve kivánszorogtunk. Időnként egyedül mentem. az ajtó becsukódott mögöttünk. Csendesen. rangokat és kitünte­ téseket. Mindegyiknek volt saját írott története.

Huszonnégy órán 213 . Rideg egyszerűség. az előjelek kedvezőek voltak. egy nap Csakpori apátja magához hívatott. Az előkészítés nehéz volt és hosszú.Tizenhetedik fejezet A VÉGSŐ BEAVATÁS Miután .mint Mingyar Dondupnak . amíg át nem léptük a halál kapuját. Most még messzebbre eljutsz majd: az élet birodalmán túlra. s azt mondta. Három hónapon át szigorú felügyelet alatt éltem. amikor eltávoztam a földről. fiam. Napi étrendem szörnyű ízű gyógynövényfo­ gásokkal egészült ki. hogy nincs halál.már vagy féltucatszor láttam.Az Ékességes parancsára apáttá fognak avatni.Mert tudod. szigorú fegyelem és hosszú-hosszú órás meditációk. át kell esnem a Kis Halál szertartásán.láma lesz. nem tudhatjuk igazán. Kérésedre a megszólításod továbbra is . Én csak az Ékességes üzenetét közvetítem. Az asztrálutazásban tanul­ mányaid során messzire jutottál.különböző kolostorokban . Valamivel később a szobámba bejött egy nagyon idős láma. mint hatszáz évvel ezelőtt. . Végül három hónap múltán az asztrológusok szerint megfelelő időpont közeledett. Mint felismert inkarnációnak tehát újra ugyanaz volt a státu­ som. hogyan balzsamoznak. Mintha az embernek sok választása lenne egy láma­ kolostorban! Még a campából és a teából is kevesebbet fogyaszt­ hattam. Az Életkerék egy egész kört fordult. . Barátom! .mondta. A gondolataim csak „tiszta és szent" dolgo­ kon járhattak. és országunk múltjába. és vissza nem tértünk.

Az apátok sáfránysárga brokát köpenye halk suhogó han­ got hallatott. így tettem. mintha lebegő szellemek lennénk. Előttünk egy újabb . aki örömmel várta. Rémületemre bizsergést és ütéseket éreztem. Néhány méterrel odább egy pillanatra meg­ álltunk. Állott levegő.sötét. az én kezemben nem volt semmi. a nyikorgás hangja ide-oda verődött. hatalmas.214 HARMADIK SZEM át böjtöltem. Nesztelenül lépkedtünk a bőrcsizmában. melyeket korábban bebaran­ goltam már. Előrementünk. melyet régi idők vulkanikus tevékenysége vájt a kemény sziklába. A bal kezében mindegyik vajmécsest. amíg olyan üres nem lettem. olyanná lettek. Sokat men­ tünk. Lassan nyílt. a jobban vastag. keskeny . De közeledtünkre az egész sziklatömb elmozdult. mintha új aura venne körül. vajmécsesek gyúltak helyet­ tük. Most apró emberek lépkedtek rajta. nem evilági hidegséget. később azonban már nem éreztem fájdalmat. kemény szikla állta utunkat. a felhal­ mozódott áram első kisülésére majdnem kiugrottam a csizmámból. húzd vé­ gig a falon. A száraz levegő köpenyek súrlódásától megtelt elektromossággal.ösvény. Láttam. há­ rom nagyon idős. Azokon a folyosókon jártunk. megszünteti a kellemetlenséget.Fogd a bal kezedbe. és ahogy megyünk. Akkor a rejtett lépcsőkön és folyosókon a Potala alá vezettek. mint egy dob. A kíséret többi tagjának alakja beleol­ vadt a sötétbe. De a soron lévő feladatra kell összpontosítani .figyel­ meztettem magam . Mély csend vett körül. itt a Titkos Bölcsesség Temploma. a kortól összeaszott apát ment előttem. Három apát vezetett be. talán a világ legnagyobb metafizikusai. és azt suttogta: . hogy a beavatás utolsó próbatételének alávessen. A folyosók és az átjárók egykor olvadt lávát szállítottak a kitörő vulkán torká­ ba. Készen arra. a halk hangok csak fokozták a sűrű csendet. nyikorogva. mint egy álom szétfoszló emlékei. egy titkos templomba jutottunk. hogy az apátok is ragyognak. hogy visszatérhessen a Mennyei Mezőkre: három aggastyán. fűszerek és füs­ tölők szaga terjengett. . A fáklyákat kioltották. aranyborítású ajtónak ütköztünk. parázsló füstölőt tartott. A ke­ zem sugárzott. mintha egy kongó űrben lennénk. kísérőim lobogó fáklyákat vittek. különös. és isteneknek gondolták magukat. Az egyik apát rövid aranypálcát nyújtott felém. Erős hideget éreztem.és íme. Mikor a folyosó végére értünk.

a világ szívébe hatolunk. csak a be­ avatottak látták őket. Az oldalán furcsa szimbólumok futottak végig és olyan ábrák. hatalmas aranyfigurá­ kat láttam. nagy műgonddal kivésett. Magasan. Keskeny. egy nő. olyan óriási volt. Elbűvölten és félelemmel vegyes áhítattal néztem. mielőtt a földünkön a hegyek képződtek. Nézd. Három mez­ telen aranyfigura feküdt előttünk. mi­ kor egy-egy keményebb szemcsén visszatükröződött a mécsesek gyenge fénye. Nem volt fedelük. . A VÉGSŐ BEAVATÁS 215 Vajmécsesek gyúltak. Két férfi. nyomban elájulok. Belestem és a lélegzetem is elállt attól. jelekkel ellátott kőkoporsót találtunk. a bujaság képviselői. sziklaüreg. mert senki emberfia. tekergő ösvény volt. A homályból egy Buddha derengett elő. .Fiam! . úgy csillogott az arany. ötméteres Életkerék. akár a csillagok a sötét éjszakai égen. Sántikálva. Akkor járták az országunkat.kiáltott a vezető apát. Úgy éreztem. meredek. és így tovább. A pislákoló fényben úgy tűnt. azon festett. széles ajtón. mely lefelé ment. Az üreg belsejében egy fényes fekete ház állt. hogy a fény csak a dereká­ ig ért. aranyréteg. Az aranybur- . amikor a partjait még tenger mosta. néha csúszkálva mentünk előre. aranyrögök. egyre lej­ jebb. Egy ösvényre nyílott.Nézd meg őket! Istenek vol­ tak réges-régen. mintha forogna . némelyiket félig betemette a drágakő. nagyon magasan felettünk. rejtekajtó volt. Amit sötét árnynak képzeltem. úgy éreztem. Odamen­ tünk. mint amilyeneket a tóalagút falain láttam. mintha ébenből készült volna.vele pörögtek az ér­ zékeink is. amit láttam. és más csillagok ragyogtak az égen. Bent három fekete. Egy falhoz közeledtünk. Ahogy a vibráló sárga fény erősödött. Sziklaréteg. melyeken az embernek keresztül kell mennie az Én megtestesülése előtt. mintha a föld egész súlyával ránk nehezed­ ne. mintha egy láthatatlan kéz gyújtaná meg őket. Még egy utolsó kanya­ rulat és mély üreg tárult a szemünk elé. ahol az apátok vaj­ mécsesének tompa fényében a sötétség még feketébbnek látszott. A vezető apát eltűnt. A levegő nehéz és fojtogató volt. Halványan más alakok is kirajzolódtak. botladozva. mely csillogott az aranytól: telérarany. és beléptünk a magas. újra sziklaréteg.XVII. és azok a próbák. ördögök.

emelkedtem és zuhantam. minden jelük pontos hűséggel kirajzoló­ dott. haldoklóm az ősrégi kriptában. aztán az is elszállt. de csak az hagyhatja el élve ezt a helyet. aki látja a múltat és ismeri a jövőt.olyanok voltak. ahogy a kőlap tetején me­ ditáltam. Egy kőlaphoz vezettek. Néhány percig még vörösen parázslott. hal­ doklóm. viaszmerev lett. olyan volt. majd kialudt. Egyik oldalon megláttam egy koporsófedelet: a mennyek térképe volt be­ levésve . ahogyan éveken át tanítottak. Ott. Hirtelen rántást éreztem a belsőmben. kifelé fordított tenyérrel ültem. az égett kanóc szagát éreztem. Az állkapcsuk keskeny. egyet nekem. A fejük nagy és a tetején kissé kúpos. A megterhelés na­ gyon nagy lesz. egyenes háttal. Meggyújtottak négy füstölőt. Az apátok fogtak egy-egy vajmécsest. és sorban el­ vonultak.Rövidesen bea­ vatottá válsz. szemük egyenes és mélyen ülő. egyet-egyet a három koporsónak. A végtagja­ im elzsibbadtak és jéghidegek voltak. De a méretük! A nőalak fektében három méter hosszú lehe­ tett. Egy percre . utasításukra lótuszülésbe helyezkedtem. Lefeküdtem. A orruk hosszú. Nem halottak . de ez teljesen más volt. A legidősebb apát hozzám fordulva így szólt: . vékony. Sokan meghalnak. hajlandó vagy rá? . és úgy lélegeztem. Az az érzésem támadt. sokan elbuknak. A nehéz fekete ajtó becsukódott. a férfiak közül a nagyobb legalább öt méter volt. több mint száz méterre a napvilág alatt. mint amikor kihajtogatják a régi bőrt. Hirtelen megmerevedett a testem. mely két koporsó közt állt. mint akik alszanak. keresztbe­ tett lábbal. A sírt fokozatosan halványkék fény árasztotta el. A csend és a sötétség nyomasztó volt: csak a sír csendje ilyen.de milyen különösnek tűntek a csillagok! Asztrológiai tanulmányaim során elég jól megismertem az éjszakai eget. a magas hegyi hágók felett tündöklő hold fényé­ hez hasonlított. aki kiállta a próbát. nehogy felébresszük őket. Hintáztam.Igen . egyedül maradtam az ősrégi halottak holttestével. és mintha va­ lami különös zizegést és ropogást hallottam volna. Múlt az idő. a szájuk kicsi és vékony. Csendesen mozogtunk és halkan beszéltünk. Kész vagy rá. A vajmécsesem sercegett.válaszoltam.216 HARMADIK SZEM kolaton minden vonásuk.

A helyszín ismerős volt. Valami azonban azt súgta. és az ellenkező irányban keringett. Beszédfoszlányokat. Hanyatt fekvő testemre néztem. és kíváncsi voltam. hangok. A napok rö­ videbbek és melegebbek voltak. Óriások! Mindannyi­ an. és vele nem földi nyugalom. A testem közepéről ezüstkék zsinór lógott. A tudatossággal jött a mozgás. Színes fényeket láttam és ismeretlen árnyalatú villódzásokat. a fejemben fog szétrobbanni. otthontalannak a mindenségben. Belső látásomon széttörede­ zett képek villantak át. végül már úgy tűnt. lük­ tetett az élettől és sugárzott az életerőtől. vajon hogyan magyaráznák a ma­ terialisták eme hatalmas alakok létezését. Lassan eloszlott a köd. mintha a szél vinne. Asztráltestem hány­ kolódott. A vizsgálódás lekötött. A föld köze­ lebb volt a naphoz. Egy közeli ligetből nevetgélő han­ gok hallatszottak. úgy pihent a kőlapon. Egy másik űrből jövő bolygó a . de akkor hirtelen eszembe ötlött. hogy valami megzavarja a gondolataimat. A mai emberiség kicsinyes önelégültségére gondoltam. Magányosnak éreztem magam. Hirtelen tudatára ébredtem. mint száraz levél a téli szélben. melyek egyre hangosabbak lettek. hogy magam is „óriás" vagyok. nem vagyok egyedül többé. mint ma. és úgy repült. A fejem felett aranytálra emlékeztető fényességet láttam. ami­ kor feltűnt egy vidám napbarnította csoport. Úgy tűnt. Éreztem a sós levegőt és a tengeri moszat szagát. A VÉGSŐ BEAVATÁS 217 azt képzeltem. még csak nem is hallottam a pálmafákról. Gondolkodtam. és a kötél végén himbálódzok. mint te­ tem a halotti tetemek között. A tudato­ mon tűzpiros fájdalom hasított keresztül. A messzeségben mintha valaki megkonga­ tott volna egy mély hangú harangot. és a pálmafákra pillantot­ tam. elhagyatottnak. hogy valóban a hús-vér testem felett lebegek. Azt érzé­ keltem: végtelen sok évvel ezelőtt történik mindez. A hang gyorsan közeledett. újra a sárkányban vagyok. sosem láttam a tengert. Nagy civilizációk keletkeztek és az emberek többet tudtak. kimon­ datlan gondolattöredékeket hallottam. Lassan azonban láthatóvá váltak a fi­ nom különbségek köztem és a hatalmas alakok teste között. Lustán a hátamra feküdtem a napsütötte parton. Lenéztem és láttam. Valahonnan a tenger bugását hallottam és a hullámverések alatt a kavics sistergő recsegését. fústgomolyként sod­ ródtam . Fekete köd ereszkedett rám.XVII.

fázom. a folyosókra! Elgyengültem az éhségtől. ahogy megjövendölték. Vajmécsesek. mint amilyennek képzeltem őket. Valamivel később a látomás elhalványodott és elsötétedett. Tibet.Percek múltak és halvány fény közeledett. árvizek. . hideg levegőre. A meleg és kellemes ország. hogy fázom . mások kiemelkedtek. De ez meghaladja egy könyv ter­ jedelmét. fiam. és négyezer méter magasan a tenger fölé emelkedett. egyes földrészek a ten­ gerek alá süllyedtek. furcsa. amit láttam és átéltem. furcsábbak voltak és ma is fur­ csábbak. fel a hideg. felkorbácsolták a vizeket. Kilendítette a pályájá­ ról és a föld ellenkező irányba kezdett forogni. és aznap éjjel. Szelek támadtak. Elmerevedtem. mikor lefeküdtem. Fo­ kozatosan elhagyott az asztrál.és a fizikai tudatom. Földrengések rázták meg a világot. Később tuda­ tosodott bennem. Agyamban a gondolat puhatolódzó ujjai: . idegen országokba kell mennem. Ettem-ittam. amelyek az eltérő gravitációs erők hatá­ sára a föld felé tornyosultak.Igen. Támolyogtam a gyen­ geségtől és az éhségtől. ahol a letűnt világ vegetációja és faunája tovább élt. visszatért hozzánk. Láttad. és hatalmába kerített mindaz. és asztrális beavatásom egyes részletei túl szentek és túl személyesek ahhoz. tudtam. Füstölgő lávát okádva magukból. Ki ebből a felejthetetlen kamrából. Meghal­ tál. A három öreg apát. Három napja fekszel itt. Elmondhatom. Távolabb. És éltél. . . hatalmas hegyek keletkeztek körülötte. a fel­ földeken hasadékok repesztették szét a felszínt. világméretű árvizek árasztot­ ták el.Jól csináltad. Jövünk. Alig tudtam lábra állni. hogy nyomtatásban megjelenjenek. megszűnt tengerparti üdülőhely lenni.218 HARMADIK SZEM földnek ütközött és hatalmas ütést mért rá. hogy hamarosan el kell hagynom Tibetet. mert egy kripta fagyos sö­ tétségében fekszem egy kőlapon.

visszatérek a Mennyei Mezőkre. le a hegyről. át az úton. hogy utoljára 219 . Ne­ ked is jönnöd kell. ahogyan mondtam neked. de úgy érzem. szintén hamarosan útnak indulok. Kinyitottam a csomagot.Reggel az Ékességeshez kell mennem az Ékszer Parkba. Reggel végiglépkedtem az Ékszer Parkhoz vezető ismerős úton.és barátom­ nak . Háromszor földre borult előttem. Lobszang Rámpa láma ré­ szére. rövidesen Kínába utazol. úgy adta át nekem. . hátrált. Köpenye bugyrából elővette az üdvözlet selyemsáljába tekert hosszú. ahogy hirte­ len megállította.Néhány nappal később a Boldogság folyója partján üldögéltem mesteremmel. Hozzuk ki a legtöbbet a mai és a még hátralévő néhány napból. a Potala-beli esemé­ nyek önbizalmat adtak. Mingyar Dondup láma velem jött. ismerős csomagot. be a főkapun. és én. Mindketten arra gondoltunk. . felpattant a lovára és elvágtatott. lehet.Mingyar Dondup lámának. Lobszang. .Az ember általában nem találgatja. hogy előbb átadtam volna mesteremnek . mit akarhat az Egyetlen és Páratlan Védelmező. Tétován felénk nézett és felismerte Mingyar Dondup lámát. Porzott a ló lába.Üzenetet hoztam az Ékességestől. Egy lovas jött vágtatva. Most már sokkal magabiztosabb voltam. és olvasni kezd­ tem anélkül.

Ó. hogyan festek benne. melyet viselője nem használ többé. a Felettes Én tudományát érintetlenül hagyják. Az érzéseim valószínűleg nagyon erősen tükröződtek az arcomon is. Ez a te ösvényed. Lobszang! Elküldök egy hír­ nököt. Öt nap! Öt nap! Azt gondoltam. ha maradok vagy ha el­ megyek. és hitetlenséget tartalmaz . öt hét. hogy erre az életre születtél volna. az új utak időszaka mindig nehéz és nyomorúságos. A Potala Múzeumból hoztak nekem egy rend új nyugati öltönyt. mint egy levetett köpeny. a barátok. Nem azért. mintha azt hordanám majd Kínában (a szerzetesruhám ott sokkal megfele­ lőbb). melyek olyan erősen szorították a lá­ bam.megpróbáltatást. A szülőket? Mingyar Dondup láma többet jelentett nekem. s úgy meghúzták. amelyet az­ előtt választottál.Az elválás. hogy nem mertem behajlítani. amíg a Templomba nem értünk. Mégis a legnagyobb tudományt.„egy életre tönkre tesznek" ezek a csövek. ami kellemetlen. Az ösvény előtted . Órákat töltöttem meditációval a Pavilonban. hogy öt nap múlva Kínába utazz. Hazafelé menet. Az egész fölé egy rövid ruhadarab került. félreértést.gondoltam .mindent. Most már értettem. az ország mindent magad mögött kell hagynod. olyan lesz. lyukak és foltok tarkítot- . Csak arannyal borított szob­ rát láthatom majd az Inkarnációk Termében. mint apám és anyám. amit ők csinálnak. így szólt hozzám: . Hamarosan eltávozik ebből az életből.Meg kell látogatnod a szüléidet. csak azt. az az ösvény. mi a helyes. Az idegenek útjai különösek és érthetetlenek. Sokaknak fájdalmat okozna. mintha meg akarnának fojtani. hogy a többiek láthassák.mint tu­ dod . A család. egy szót sem váltottunk. hama­ rabb. az az öltöny! Szoros csövek. a nyakam köré pedig egy vastag szalagot kötöttek. Öt nap! Sűrű napok. csak azt hiszik. A te ösvényed Lobszang. hogy próbáljam fel. kínszenvedést. Az­ tán egy fehér leplet raktak rám. Bizto­ san .220 HARMADIK SZEM tesszük meg együtt ezt az utat. hanem. Mint egyszer említettem. azon töprengtem. mert amikor egyedül találtam a dalai lámát. amit a Tudományok Termeiben megvizsgál­ hatnak. Elintéztem neked. . ahogy vezetőmmel felfelé kaptattunk a hegyen. de senki számára se könnyű. miért nem tudnak a nyugatiak lótuszülésben ülni: túl feszes a ruhájuk. mint ahogy visszatérek Tibetbe. egye­ nes. bármelyiket is válasszam. mikor országunkat megszállják.

ő pedig megáldott. hogy egy utolsó. Nehéz szívvel váltunk el.XVIII. mint a ráérős nyugati úriemberek. amelyekben . * . hogy dolgozzon! A harmadik nap korábbi otthonomba látogattam.a nyugatiak különböző dolgokat tartanak. mely olyan hosszú időre otthonom­ má lett. Másnap reggel pirkadatkor indultunk. Ahogy elértük a magas há­ gót. TIBET! 221 ták. már csak halva látha­ tom viszont. Ekkor azonban láma és apát vol­ tam már. Megint csak otthontalan lettem. Vastag és nehéz „kesztyűt" húz­ tak a lábamra. megnyomorítja a lábam. A hátralévő két nap nagyon gyorsan telt. akik a köpenyben tárolunk mindent. de ők a kezükön hordták: volt an­ nyi eszük. A Potala tetejéről magányos sárkány szállt az ég felé. Nem véletlen. ISTEN VELED. Este bementem apám dolgozószobájába és beírtam a nevem. megfordultunk. (A koldusok . De a legrosszabb még hátra volt. Mindketten tudtuk. és azt mondták. Apám és anyám vártak.használtak efféléket. idegen helyekre utazom és újra kell tanulnom mindent. nem úgy mint mi. fekete zsineggel szorosra fűz­ ték. Egy megfordított. Lassan. Becses vendégként fogadtak. és nem tudok Kínába utazni. Egyedül men­ tem.akik időnként négykézláb mentek végig a Lingkhor úton . kelletlen vágtam neki az útnak. hogy a lábukon jó tibeti bőrcsizma legyen). ahogyan legelőször. hosszú pillantást vessünk Lhásza szent városára. búcsút vettem tőle. most aztán úgy vagyok öltözve. illetve a rangom a Családi Könyvbe. Utolsó este újra meg­ látogattam a dalai lámát. hogy sok a szabad idejük.úgy mondták . gyalog. kerek szélű fekete tálat nyomtak a fejembe. ilyen öltözetben senkitől sem lehet elvárni. Aztán vissza­ gyalogoltam a lámakolostorba. aztán egy fém végű. találkozni akartak velem. gondoltam. Úgy érez­ tem.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful