„Az emberek teknőcön lovagolnak a tengerben" . igazat írtak és pontosan. Sokat tettem a kommunizmus el­ len. akik kommunista országokban élnek. hogy tényleg van ilyen hal. Könyvem szerkezete és nyelve sok kíván­ nivalót hagy maga után. így teszek én is. akik láttak „élő. akik szintén hadifoglyok voltak. „Angol iskolám" egy japán fogolytábor volt. megkövesedett" halat. és barátaimat. de sosem tanultam rendszeresen angolul. én vagyok az egyik. Ez a könyv azonban nem a kínzásokról szól. Nekik sem hittek. Szeretett hazámat . hanem egy békeszerető országról.tanulmányozás céljából. ki vagyok valójában. Voltam kommunisták és japánok kezeiben. mit tesz az emberrel a kínzás. Lobszang Rámpa íródott a Fa-Juh évében. Később kiderült. és egy példányát hűtött repülőgépen az Egyesült Államokba szállították . ha kiderülne.A SZERZŐ ELŐSZAVA Tibeti vagyok. a vi­ lág más tájain nem ismerik. Kinevették. így tapasztalatból tudom. bántódás érné.írta valaki egy távoli országról. melyet régóta félreértenek. Azokat is. néhány állításom hihetetlen. K. 9 . Ezért a könyvben megváltoztat­ tam a magam és barátaim nevét. Kevés tibeti jutott el ebbe az idegen nyugati világba. ahol igyekeztem elles­ ni a nyelvet azoktól az angol és amerikai nőbetegektől. írni „próbálgató módszerrel" tanultam. Tibet a te országod. Végül bebizonyosodott. és hamis szín­ ben tüntetnek fel. Mondják.ahogyan azt korábban megjövendölték kommunista hordák szállták meg.

majd köpött egyet a porba.Első fejezet A GYEREKKOR . Mit szól majd nemes apád? . hemperegjen és a levegőben rugdalóddzon. Kham-ból. őt is testalkata és ereje miatt választották ki. Az a komoly feladat várt rám.Ezzel az öreg Cu na­ gyot húzott a póni hátsó fertályára és a szerencsétlen lovasra. Öreg Cu kíméletlen és félelmetes mesternek bizonyult. hogy megüljem az igencsak ódzkodó pónilovat. pásztorok nógatták a lassú mozgású jakokat. de a hatalmas válltömés még nagyobbnak mutatta. éppen kifelé hajtották őket Lhászából. vízimadarak jártak arra. s akárcsak más társát. Közelebb a Kígyó Templom tavának kék vize fodrozódott. Kelet-Tibetnek van 11 . bömm -. hozzá illő széles termettel. Egész életében szigorú és kemény ember volt. mint egy négyéves fiúcska nevelője és lovaglómestere. az egyik kelet-tibeti tartományból származott. s most. a köves út mentén kiabálás és kiáltozás hallatszott. De nem volt időm az ilyen köznapi és banális dolgokra.így hívták . . hogy szabadon legelésszen. Messzebb. A közelben réztrombiták megrázóan mély hangja zúgott.Ajjaj! Négyéves és nem tud megmaradni a lovon! Sosem lesz belőled férfi. a szerzetes-ze­ nészek gyakoroltak a tömegtől távol a mezőn.más járt az eszében. gyakran elvesztette a türelmét.bömm. Meg akart szabadulni lovasától. A Potala arany háztetői és kupolái ragyogtak a szikrázó napsü­ tésben. Majdnem két méter magas volt. Nakkimnak .

Kitömték a vállukat. A britek 1904-ben megszálltak bennünket. hogy nagyobb­ nak. ezúttal Indiába.a dalai láma visszatért Lhászába. Távollétének egész ideje alatt. 1910-ben a kínaiak. melynek nem értettük az okát. Távollétében a kormányzást a kabinet tagjaira. akiket felbátorított a brit invázió sikere.miután Pekingben is járt . Gyakran hirtelen haragra gerjedt. A britek 1904-ben Younghusband ezredes veze­ tésével megszállták Tibetet és rengeteg kárt okoztak. szürke szemével kivételesnek számított.) Apa termetes férfi volt.12 HARMADIK SZEM egy része. nem tudott sokat gyalogolni. Apám a tibeti kormány egyik vezető embere volt. 1911-ben. Apát nem sokat láttuk. ha egy szerencsétlen gonosztevőre akadtak. most meg egy hercegecske szárazdaj­ kája! Nagyon megrokkant. Akkoriban nehéz idők jártak Tibetre. köz­ tük apámra hagyta. Cu rendőrszerzetes volt. Nyilván azt hitték. Erejével volt mit dicsekedni. Fiatalkorában fel tudott emelni egy pónit a földről. Apa gesztenyebarna hajával. A legtöbb tibetinek fekete haja és sötétbarna szeme van. befeketítették az arcukat. akik hozzá ha­ sonlóan megbirkóztak Kham tartomány embereivel és győztesen kerültek ki a küzdelemből. a legnehezebb napokban apámra és a kabinet töb- . hogy vadabbnak látsszanak. A dalai láma ismét visszavonult. így állan­ dóan lóháton járt. ha lerom­ bolják az épületeinket és legyilkolják az embereket. ahol a férfiak általában magasak és erősek. és alig akadtak. Ó'ket összeszedték. Sokan a két métert is meghaladták. (Később részletesebben írok majd a kormányzati formáról. és a dalai láma Mongóliá­ ba menekült. megostromolták a várost. belőlük lettek a láma­ kolostorok rendőrszerzetesei. előzőleg azonban szörnyű bűntetteket követtek el népünkkel szemben. a kínai forradalom idején a kínai csapatokat kivonták Lhászából. Cu egyike volt a védőknek: a harcok során szétlőtték a bal csípőjét. 1912-ben a dalai láma újra hazatért Lhászába. így szüleimnek jelentős befolyása volt országunk ügyeire. 1909-ben .Tibet első tíz családja közé tartozott. vaskos és majdnem száznyolcvan centiméter magas. Hosszú botjukat habozás nélkül használatba vették. a barátságot úgy lehet legkönnyebben fenntartani. Családja úgyszintén az anyámé is .

és Cu szűkkeblűén osztogatott kegyeire bíztak. A tibeti nemesemberek nap mint nap. keskeny pofával. Bölcseink régóta tudták. okos. hogy apa kedve-kedélye sosem lett már olyan. Anya gyakran mondogatta.„megneveljen vagy betörjön". csak arra. én különö­ sen dühítem. Cu személyes sértésnek vette. Egyik kedvenc trükkje az volt. hogy rosszul lovagolok. órákon keresztül gyakorolják a lovaglást. amikor még alig tudnak járni. egy óriásit szaltóztam. mozgó célra lőnek előbb puskával. a vágtát pedig csak az edzésen gya­ korolják. Úgy tűnt. Otthonom Lhászában volt. Nem vágytunk a külvilági „hala­ dásra". és apai szeretetet sosem kaptunk tőle. A lovasmesterség nagyon fontos egy olyan országban. Időnként a mesterlovasok alakzatot alkotva száguldanak át a síkságokon. a pónik kicsik és a lovasok nevetségesen néznek ki egy ügető pónilovon. hogy a kommunisták megérkeztek Tibetbe. hogy a nyugat Tibet gazdagsága után sóvárog. várat­ lan mozdulattal felemelte a fejét. és minden utat gyalo­ gosan vagy lóháton kell megtenni. Én meg négyéves koromban alig tud­ tam megmaradni a lovon! A pónim.apa szavaival . Tibetben teokrácia uralkodott. majd nyíllal és nyílvesszővel. A GYEREKKOR 13 bi tagjára hárult Tibet kormányzásának teljes felelőssége. Nakkim. Általá­ ban a poroszkálás is megteszi.I. Döbbenetesen sokféle módot ismert arra. gyerekekre végképp nem maradt ideje. hogy a bölcseknek igazuk volt. ahol nincs kocsiforgalom. mely . hogy amint az idegenek beteszik a lábukat. annak a körútnak a mentén. hogy szaladt egy keveset. Tibet­ ben a felsőbb osztály fiúgyermekeit már akkor lovagolni tanítják. hogy . a bé­ kességnek vége. úgy. Lingkhor egyik felkapott negyedé­ ben. a Hegycsúcs árnyékában. bebizonyosodott. Állni tudnak a vágtató ló keskeny fanyergén. hogy mielőtt földet értem volna. A tibetiek sosem lovagolnak ügetésben. mint annak előtte. hosszú farkú jószág volt. hogy nyeregből nyeregre ugranak. Ahogy tehetetlenül csúsztam előre a nyakán át a fején. Most. Akkor odaállt mellém és önelégülten nézett rám. bozontos sörényű. hogy bizonytalan lovasát ledobja. lovat cserélnek úgy. hogy meditálhassunk és legyőzzük a test korláta­ it. Ránk. és azt is. aztán hirtelen megtorpant és lehajtotta a fejét.

Tudtuk. hogy az ember a sípcsontja épségét kockáztatta.és bocsátotta el . Tibetben az elítélteket nem vetik meg és nem úgy tekintenek rájuk. kik vagyunk -. Mindenkit látott. és az elítéltek az utcákon kóborolva élelmet kol­ dultak. mint valamennyi ház Lhászában. mert Tibetben ke­ vés börtön volt.a sze­ mélyzetet. Gyakran megláncolt elítéltek jöttek. Erre nem lehetett panasz. Négyszög alakja volt. a külsőt. mert nálunk a földszintről lépcsősor vezetett az emeletre. Ó alkalmazta . Apa négy emeletesként építtette újjá. és így a körmenetek alkalmával nem nézhettünk el a dalai láma feje felett.14 HARMADIK SZEM körbeveszi az egész várost. leg­ többünket elítélhetnének. . amelyet csak úgy lehetett használni. Éppen e fölött a bejárat fölött volt az intéző irodája. Az állatok a földszinten éltek. Születésem idején. és aki megfeledkezett erről. Valamennyi főnemes gondoskodott környéke sze­ gényeiről. vagy eltávozott. mely a középső udvarra vezetett. 1910-ben. Lingkhort főként zarándokok használják. hogy az éjszaka sötét­ jét átvészeljék.ha felfednék. így belátással bántunk azokkal. a parasztok­ nál fogazott pózna. Három ilyen útgyűra van. Mikor nap­ nyugtakor megszólaltak a trombiták a kolostorokban. így nem épít­ het magasabb épületet. a házunkat részben szétlőtték és az épület belső fala romba dőlt. Senkinek sem szabad lenézni a dalai lámára. sok házon a lapos tetőre könnyen szétszerelhető faszerkezetet emelnek tizenegy hónapra. Minthogy a korlátozás tulajdonképpen csak évente egy körmenetre vonatkozik. ellenőrizte a háztartás gazdaságosságát. Szerencsések voltunk. a miénk is kétszintes volt az utcai ol­ dalon. a kínai megszállás alatt. A nehéz bejárati kapu. az abla­ kához járultak a Ihászai koldusok eleségért. könnyen lezuhant a földre. A póznák ugyanis nagyon csúszósak voltak a rájuk kenődött jakvajtól. vagy valahogy így. az idő­ től megfeketedett. mert a ház nem nézett a körútra. a legtöbb tibeti házban létra volt. hosszú időre építették. Kemény fagerendáit a kínai megszállók nem tudták betörni. ide. és nagy belső udvara. mi pedig fent. mint páriákra. A mi házunkat kőből. aki bejött a házba. . akik sze­ rencsétlenül jártak. helyettük tehát a falat döntötték le.

LA GYEREKKOR 15 Az intézőtől jobbra lévő szobákban két szerzetes lakott. Nálunk az a szokás. apának pedig példát kellett mutatnia a tör­ vények betartásában. hogy fia hozzászokjon a kemény fegyelemhez. A faragott oltár előtt állandóan égtek a jakvaj mécsesek. és mint egyházi herceg gondoskodott arról. alkalmatlan a kemény nevelésre. A tibetiek na­ gyon törvénytisztelőek. ha az istenek betérnének hozzánk és megszomjazván. de a mi helyzetünk megkívánta. A szer­ zeteseket jól táplálták. Házunk minden szárnyában volt egy kis templom. Még ma is emlékszem. Paldzsör. ugyanazt ették. ez a négyszögnek az úttól messze eső oldalán épült. Az órák hosszúak és változatosak voltak. Gyenge fiúcska volt. Most én lettem az örökös. én négy. hogy az istenek jó­ váhagyják tetteinket. Paldzsör nem sokáig lakozott a testében. Jaszodhara és én az épület új szárnyában laktunk. A kevésbé előkelő nemeseknél csak egy szerzetes élt. Apa valóban szigorú ember volt. amikor érte jöttek. ott tanultak a szolgák gyerekei is. Mi. nálunk ízle­ tes az étel. melynek mindkettőnket alávetettek. hogy jobban tudjanak imádkozni. A fontosabb események előtt tanácsot kértek tőlük és meg­ kérték őket. afféle házi „papok" voltak. Ott feküdt üres porhüvelye. Jaszo hatéves volt. A szentelt­ víztartóknak mindig ragyogni kellett. arra az esetre. A hét. és vissza­ tért a Sok Templom Földjére. Amikor meghalt. és a halál emberei elvitték. amit a család. jobbra meg egy tanterem. gyerekek: a bátyám. helyükre mások jöttek. imádkozzanak az istenek kegyéért. hogy minél magasabb rangú egy fiú. Tőlünk balra egy kis szentély volt. a nővérem. inni kívánnának. Az intézőtől balra a jogász lakott. és neveltetése mások szá­ mára is példaként szolgáljon. és elmondhassák az isteneknek. ezért taníttatásom komolyabbra for­ dult. hogy feldarabolják és a szokások szerint a dögevő madarakkal megetessék. szenteltvízzel telt tálat naponta többször kitisztították és újratöltötték. Négyéves voltam és igen gyenge lovas. hogy a háztar­ tást megfelelően és a törvények szerint vezetik-e. Háromévente visszatértek a lámakolostorba. ő ellenőrizte. annál . akik naponta imádkoztak. Hétéves kora előtt eltávozott. hogy nálunk kettő le­ gyen.

mert a démonok esetleg megjelennek és elragadják az em- . a huszonnégy órából tizennyolcat ébren töltöttünk. hat fegyveres kísér­ te. hogy démonok markában van. ö a következő­ képp gondolkodott: a szegény gyereknek felnőttkorában nincs re­ ménye a kényelemre. elérem egyikőjüket. Néuk. Ez volt az ország hivatalos álláspontja is. Ebben a rendszerben a gyengék elpusztultak. később is majdnem mindent túléltek. A nyüzsgésben és a beszélgetésben nem vettek észre. Az öve elszakadt. amíg fiatal. Mármint öten. minden gazdagság és kényelem megadatik. Később nagy örömömre szolgált. hogy lelepleztek volna. hogy gúnyolódhattam vele: . akik azt gondolták. Valamilyen oknál fogva ez a hat lovas mindig a falnál várt.Szóval. Elég kemény életünk volt. Megjelent apám. odalovagoltak hozzá. Évekig mint rendőrszerzetes sokféle emberrel találko­ zott. Amikor apa kilovagolt. Összehurkoltam a kö­ tél két végét és belülről egy kampóra akasztottam. gyermek. de akik élve marad­ tak. ha felnő. mindettől elvonultan éljen. és Cu mindig körülöttük nyüzsgött. és a lova­ sok hozzásiettek. te sem tudsz megma­ radni a lovon. apa ott tartotta húsz lovát. hogy a gyerekek életén könnyíteni kellene. és miközben az egyik kísérő a felszerelését babrálta. A lovászok még látni sem bírták.16 HARMADIK SZEM zordabb nevelést kap. szeressük tehát és figyeljünk rá. a felszerelésük teljesen rendben legyen. én a zűrzavarban visszahúztam a kötelet és elinaltam anélkül. Azt kiabálta. ha kihajo­ lok a raktárablakon. A hatodikat valami hátrafelé húz­ ta. le a lóról. nagyon közel a fő­ kapuhoz. Egy nap nem volt dol­ gom. a pónikat és az igavonó állatokat. Egyenruhát hordtak. hogy megtapasztalja a nehézségeket. csakhogy apám nem tartozott közéjük. Az istállók mellett lakott. Cu a földszinten lakott az egyik szobában. A magasabb osztályokhoz tartozó fiúnak. A nemesemberek között voltak már ugyan néhányan. Rájöttem. mert fontoskodott és beavat­ kozott a munkájukba. hogy biztos ami biztos. hogy távol. és ahogy apám megjelent. A tibetiek szerint nem bölcs dolog világosban el­ aludni. óvato­ san áthúztam egy kötelet kemény bőrszíján. és te­ kintettel legyen másokra.vagy ifjúkorban legyünk hát vele könyörtelenek. és most nem tudta elviselni.

aki valamilyen titokza­ tos ügyben az udvaron kódorgott.és a köznyelv­ ből. ha magasabb . amíg be nem végezte a dolgát. Az iskolában nyelveket is tanultunk: tibetit és kínait. A köznyelvet akkor használtuk. Előkelő emberek lovát ez utóbbi nyelven kellett megszólítani! Zsarnoki természetű macskánkat például. mely úgy negyvenöt centiméter . a tiszteleti (honorifikus). A csecsemőket is felébresztik álmukból. gyerekek. Régebben ebédlőnek használták és a hozzánk látogató szerzetesek étkeztek benne. a tiszteletit. hogy amíg csak lehet. az arisztokraták nyelvét pe­ dig. . ha a szolgákkal vagy a nálunk alacsonyabb rangúakkal.vagy velünk egyenrangúakkal beszéltünk. A betegeket szintén ébren tartják. de mikor az új épüle­ tek elkészültek. Mi.I. ezért szerzetest hívnak hozzájuk. tudatuknál legyenek. az asztal vagy egy hosszú pad előtt. a tiszteletre méltó Cic-cic sosem jött. A tanterem elég nagy volt. így hívta az egyik szolga: . összesen körülbelül hatvanan voltunk. Senki sem kivétel. A tibeti két külön nyelvből áll. hogy a határmezs­ gyén át megleljék a helyes utat a másvilágba. még a haldoklókra is vigyáz­ nak. hogyan szólítja. méltóztatnál idejönni és meginni ezt a hozzád méltatlan tejet? Mindegy volt. a földön ültünk keresztbe tett lábbal. A GYEREKKOR 17 bért. a helyiségből tanterem lett. nehogy a démon megszállja őket.Tisz­ teletreméltó Cic-cic.

hogy a készlet egy hétre elegendő legyen? Jaszo nővéremnek gondolkodnia se kellett. a fát sem pazarolhattuk. zsírkőszerű anyaggal dolgoztunk helyette.) . újra elismételtette őket. sosem láttuk. Háttal voltunk a tanárnak. így túl drága ahhoz. a „ceruzánk" pedig kemény kréta volt. ezt éles késsel könnyen lehetett vágni. végre magamra találtam. harminc-negyven centiméter hosszú palatáblára írtunk. Jaszo nővérem a lágyabb. ezért a fametszést nagy dolognak tartják.Segíts szomszédaidnak! . Én azonban ehhez nem voltam elég okos. Ha 753 szerzetes közül mindegyik 52 csésze campát iszik naponta. lilás árnyalatot kedvelte.A Törvény keményen bánik a gazdagokkal. mert a tibeti túl kemény és göcsörtös. hogy gyerekekre pazarolják. hogy az ilyen példákat megoldja.A jót jóval viszonozd! . sárga.Szelíd emberrel ne harcolj! . A következőképpen szóltak: . amelyet a tengerszint felett 3600-3700 méternyire emelkedő Culahegyen gyűjtöttünk. vékony. Ha a fametszés* következett. pi­ ros. gyere­ kek. örültünk nekik. azt hiszem. Ettől állandóan szorgalmasan dolgoztunk. Puha. felmondatta velünk a Törvényeket. A Culán sokféle kréta volt.Olvasd és értsd meg a Szent Iratokat! . Mi. és elég ügyesen csináltam. Indiából hozták. Tibetben metszett falapokról nyomtatnak. mivel ugyancsak drága volt. mekkora tartály szükséges. Helyette nagy. majd mielőtt eljöt­ tünk az iskolából. a kész nyomtatólapot pedig fadúcnak. és minden csésze öt­ nyolcad pint. A számtan miatt sokat bosszankodtam. Időnként romlott jaksajtot használtunk! Tanárunk egy dologról sosem felejtkezett el.18 HARMADIK SZEM magas lehetett. Amint beléptünk a tanterembe. De akárhogy is volt. a puha mészkőben lévő fémes érctől kapták színüket. Én a pirosas krétákat kerestem. Nagyon szerettem. kék és zöld. mikor fi­ gyel bennünket. (A szaklektor megjegyzése. Tibet­ ben a papírt házilag készítik. * A fametszést vésésnek szokták nevezni. hogy megértésre és méltányosságra tanítsa őket.

és az izmokat is erősítette. Mint buddhisták. Ke­ zünkben egy több mint négy és fél méteres rúddal nekifutottunk. aki használtam a lábamat. szélsőséges hőmérsékleti viszonyok közt is életben maradjunk. merre. Azt mondogattam.A Törvény jóságos a szegényekkel. a Törvényeket táblákra vés­ ték. hogy a többiek olyan sokat lovagoltak. de éjszakára mínusz 4-5 fokra lehűl a levegő. ami nem göbös. A GYEREKKOR 19 . hogy nem volt erő a lábukban. és egy hosszú kötelet rángattak. és olyat. akik megpróbáltak utánam ugrani. nem szaladhattunk le a legkö­ zelebbi boltba. A jó fa ritka volt és becses. Minden rábeszélőerőnkre szükség volt. pont a megfelelő erezettel. bár a játék is keményen folyt. mikor a társaim. Az íjat indiai tiszafából. Egy kis fadarab felső peremére lyukakat fúrtak. Aztán ék alakú fadarabokat kellett szereznünk . Óriásnak öltöztünk. amitől a célpont föl-le ugrált. meg kellett győzni a bolt tulajdonosát. sorra a vízbe pottyantak. az lett a vesztes. hogy jó fát adjon. tényleg ment az ugrás. A távolugrás más dolog volt. Legtöbben a galoppozó póni nyergén állva is eltalálták. sosem lőttünk élő célpontra. hogy megedződjünk. . de nekem. majd a gólyalábon állva megverekedtünk egymással: aki leesett. hogy vegyünk egy párat. Nagyon szerettünk gólyalábon járni. Télen sokszor még ennél is nagyobb a hideg. megvártuk hát a megfelelő al­ kalmat. nem kellett a lóval bajlódni. Az élet azonban nemcsak tanulásból állt. Ez volt a . A szolgák elrejtőztek. és azt a célt szolgálta.Ne légy adósa senkinek! Hogy mindig szem előtt legyenek. ha már elértük a kellő sebességünket és lendületet. és nem volt mindig komor. (Nyáron délben például 29 fok meleg van. a rúd se­ gítségével ugrottunk egyet. A lányok és a fiatalasszonyok tollaslabdáztak. az íjpuskát tibeti fából készítettük. aztán. hogy a legjobb pillanatban kérhessük. rendszerint az intézőt. hogy a tibeti. hogy érzékeltesse velük a könyörületességet.I. a táblákat pedig körbe. nem tudtuk kiszámítani. én sosem tudtam ilyen soká a nyeregben marad­ ni. így jutottam át a folyókon.láb­ tartónak. A gólyaláb otthon készült. azokba tollakat szúrtak. és megelégedéssel szemléltem.) Az íjászat jó mulatságnak számított. a falakra rögzítették.

20

HARMADIK SZEM

„labda", amelyet lábbal tartottak a levegőben. A lányok olyan ma­ gasra emelték a szoknyájukat, hogy rúgni tudjanak. Csak a lábukat használhatták, ha kézzel a labdához értek, kiestek a játékból. A jobbaknak sokszor tíz percig is sikerült újra és újra felrúgni a faszerkentyűt, mielőtt elvétették volna. A legnagyobb érdeklődés Tibetben, de legalábbis Ü-ben, - ab­ ban a tartományban, ahol Lhásza is feküdt -, a sárkányeregetést övezte - nemzeti sportnak is nevezhetnénk. Csak időnként, bizo­ nyos évszakokban engedhettük meg magunknak ezt a mulatságot. Régebben úgy vélték, ha sárkányokat reptetnek a hegyekben, pata­ kokban ömlik az eső, mert az Esőistenek megharagszanak, ezért csak ősszel, a száraz évszakban lehetett sárkányt eregetni. Az év egyes időszakaiban a férfiak nem kiáltoznak a hegyekben, mert az India felől érkező, párával túltelített felhők a hangvisszaverődéstől túl gyorsan szabadulnak meg a terhüktől, s nem ott, ahol kellene. Szóval, az ősz első napján a Potala tetejéről föleresztettek egy nagy sárkányt. Perceken belül különböző méretű és formájú sárká­ nyok lepték el Lhásza egét, amelyek ugrándoztak-tekergőztek az erős szélben. Lárma verte fel a várost. Imádtam a sárkányröptetést, és adtam arra, hogy az én sárká­ nyom az elsők között emelkedjen az égbe. A sárkányt mindenki maga készítette bambuszból. Legtöbbször finom selyem fedte. Könnyen lehetett jó anyagot szerezni hozzá, hiszen a ház számára becsületbeli kötelesség volt, hogy a sárkány kiváló legyen. A do­ bozformát vad sárkányfejjel díszítettük, szárnyat és farkat illesz­ tettünk rá. Viaskodtunk egymással, megpróbáltuk lehozni ellenfeleink sár­ kányát. Abban a reményben, hogy sikerül elvágni a köteleiket és elfogni lehulló sárkányaikat, a magunk zsinegére törött üvegszi­ lánkokat ragasztottunk, és egy részét bekentük enyvvel. Időnként éjjel kilopództunk, hogy felengedjünk egy sárkányt, a testbe és a fejbe kicsi jakvaj mécsest tettünk. A szem vörösen vilá­ gított, a törzs különböző színekben játszott a mélysötét éjszakai égen. Különösképp akkor élveztük ezt a szórakozást, mikor a nagy jakkaravánokat vártuk Lhodzong-ból. Gyermeki naivitással azt hittük, hogy a távoli helyek tudatlan népe mit sem tud az ilyen „modern" találmányokról, s elhatároztuk, félholtra ijesztjük őket.

I. A GYEREKKOR

21

Egyik módszerünk az volt, hogy három különféle kagylót tettünk a sárkányba, s ezek a széltől különös sivító hangot hallat­ tak, amelyek az éjszakában rikoltó, tűzokádó sárkányokhoz hason­ lítottak. Azt reméltük, ez üdvös hatással lesz ajakhajcsárokra, akik a magasban ugrándozó sárkány láttán rémülten fekszenek tábori ágyneműjükben. Erre a gondolatra kellemes borzongás futott vé­ gig a hátunkon. Még nem is sejtettem, hogy később, sárkányrepülő koromban, milyen nagy hasznát veszem majd e gyerekkori sárkányeregetésnek. Akkoriban egyszerűen játék volt csak, bár izgalmas és időn­ ként elég veszélyes játék: óriási, elálló szárnyú sárkányt építet­ tünk, megvolt két és fél négyzetméter is. Egy szakadék mellett, ahol különösen erős volt a légáramlás, a földre fektettük, kötelét a derekunk köré hurkoltuk, aztán amilyen gyorsan csak tudtunk, vágtázni kezdtünk a pónival. A sárkány hirtelen felemelkedett, majd felszállt, egyre magasabbra az égen, amíg csak bekerült a fel­ szálló légáramba, akkor rántott egyet, és felemelkedtünk a lóról: körülbelül három méter magasan repültünk, majd lassan himbálódzva ereszkedtünk le a földre. Néhány szerencsétlen flótás majd­ nem kettészakadt, ha elfelejtette kivenni lábát a kengyelből, de én, aki rossz lovas voltam, mindig időben leestem a lóról, és a felszál­ lás nagyon jó érzéssel töltött el. Bolondultam a kalandért, és rájöt­ tem, hogy ha az emelkedés pillanatában gyorsan meghúzom a zsi­ neget, magasabbra szállok, egypár ügyes rántással pedig másod­ percekkel meghosszabbíthatom a repülés idejét. Egy alkalommal nagyon lelkesen ráncigáltam a zsinórt, a szél is segített, és egy parasztház lapos tetején landoltam, ahol a téli tü­ zelőt tárolták. A tibeti parasztok lapos tetejű házakban laknak, a tetőn van egy kis párkány. Ebben tartják a száradó jakürüléket, amit azután tüze­ lőnek használnak. A ház, amelyre pottyantam, nem kőből épült, mint a legtöbb ház Tibetben, hanem vályogtéglából. Kéménye sem volt, tetőnyílás vezette el alulról a füstöt. Esésemmel felkavartam az ürüléket, és ahogy a kötél keresztülvonszolt a tetőn, a trágya jó része a lyukon át a lakókra hullott.

22

HARMADIK SZEM Minden voltam, csak kedves vendég nem. Megjelenésemet -

én is a nyíláson keresztül értem földet - dühkitörés fogadta, és mi­ után a házigazda elporolt, apámhoz hurcolt újabb kezelésre. Aznap éjjel hason aludtam. A következő nap azután egy cseppet sem üdvös munkára fog­ tak, végig kellett járnom az istállókat és összeszedni a jakürüléket, azt elvinni a gazda házához, és felhordani a tetőre. Nehéz munka volt, még hatéves sem voltam. De rajtam kívül mindenki elégedett volt, a többi fiú jót nevetett, a gazdának kétszer annyi fűtőanyaga volt, mint korábban, és apa megmutathatta milyen szigorú és igaz­ ságos. Hát nekem mi jutott? A következő éjjelen is a hasamon fe­ küdtem, de nem a lovaglástól! Azt lehetne gondolni, hogy Tibetben a gyerekekkel túl kímélet­ lenül bántak. De hát a gyengék számára sehol sem volt hely. Lhásza a tengerszint felett 3600 méterre fekszik, a hőmérsékletin­ gadozás igen nagy. Más területek még magasabban helyezkednek el, ahol az időjárás még zordabb. A gyengék könnyen veszélybe sodorhatják a többieket. A nevelés emiatt volt szigorú, nem pedig kegyetlenségből. A hegyi lakók az újszülötteket a folyóba mártják, hogy lássák, elég erősek-e az életre. Úgy 5200 méter körüli magasságban elég gyakran láttam kisebb meneteket, amelyek a folyóhoz közeledtek, majd megálltak a parton. A nagymama megfogta a kicsit, a család - az anya, az apa, és a szűkebb rokonság - körégyűlt. A csecsemőt levetkőztették, a nagymama előrehajolt és bemártotta a hideg víz­ be, csak a feje és a szája maradt kint. A fagyos hidegben a kisbaba előbb lila lett, aztán kék, végül tiltakozásul sírni kezdett. Halottnak látszott, de a nagymama, akinek nagy gyakorlata volt, kivette a vízből, megszárítgatta és felöltöztette. Ha aztán a kicsi élve ma­ radt, azt mondták, az isteni gondviselés vette kegyeibe, ha meg­ halt, sok földi szenvedéstől menekült meg. És valóban egy ilyen zord, fagyos országban ez a legkegyesebb módszer, még mindig sokkal jobb, ha egypár újszülött meghal, mintha később gyógyít­ hatatlan beteg lenne: Tibetben nagyon gyér az orvosi ellátás. Bátyám halálával tanulmányaim szükségképpen elmélyültebbé váltak, mert hétéves koromban hozzá kellett látnom ahhoz, amit az asztrológusok ajánlottak. Tibetben mindenről a csillagjósok dönte-

LA GYEREKKOR

23

nek, ajakvásárlástól kezdve az ember életpályájáig. Közeledett az idő, éppen a hetedik születésnapom előtt, mikor anyám nagy ün­ nepséget rendezett, amelyre meghívta az előkelőségeket és más magas rangú személyeket, hogy meghallgassák, miként szól a jós­ lat. Anyám kerek arcával és fekete hajával határozottan kövérkés asszony volt. A tibeti nők egy fakeretfélét hordanak a fejükön, efe­ lett úgy szedik redőbe a hajukat, hogy a lehető legékesebb legyen. A kereteket nagy műgonddal készítik, gyakran karmazsinvörös lakkal vonják be őket, és kirakják féldrágakövekkel és j a d e - meg korállberakással díszítik őket. Az erősen beolajozott hajjal lenyű­ gözően néznek ki. Tibetben a nők vidám színekben járnak, sok a vörös, a zöld és a sárga. Legtöbben egyszínű kötényt viselnek, amelyet élénk, elütő, de az alapszínnel összhangban lévő vízszintes csíkok tarkítanak. Bal fülükben fülbevaló lóg, ennek mérete viselőjének rangjától függ, anyám az egyik legelőkelőbb családhoz tartozott, így fülbe­ valója tizenöt centinél is hosszabb volt. Úgy gondoltuk, a nőknek a férfiakkal tökéletesen egyenlő jo­ gokkal kell rendelkezniük, de a háztartás vezetésében anya to­ vábbment, vitathatatlanul ő parancsolt. Egyeduralkodó volt, aki tudja, mit akar, és azt mindig el is éri. Az ünnepséget megelőző izgatott sürgés-forgásban igazán ele­ mében volt. Szervezkedett, parancsokat osztogatott, kigondolta, hogyan lehetne túltenni a szomszédokon. Anyám jeleskedett mind­ ebben. Korábban sokat utazott apámmal, jártak Indiában, Peking­ ben és Sanghajban, így bővelkedett idegen ötletekben. Miután eldőlt, mikor lesz az ünnepség, a szerzetesek vastag, házilag készült papírra (melyet csak a legfontosabb események al­ kalmával használtak) gondosan megírták a meghívókat. Minden meghívó körülbelül 30 cm széles és 60 cm hosszú volt, apa pecsét­ jével ellátva. De minthogy anya szintén az első tíz legrangosabb család egyikéből származott, kettejük közös pecsétjével együtt az övét is rányomták a meghívókra, amelyekre így összesen három pecsét került. Végül is mindez nagyon impozáns volt. Engem ret­ tenetesen rémített a gondolat, hogy az egész hűhó csupán miattam

veszélyes volt járni rajta. de számomra ez semmit sem jelentett és nem oldotta fel a szorongásomat. egy írottat és egy szóbelit. de mindig a szóbeli változatot tartották hitelesnek. abba helyezték a meghívót. akiket külön erre az alkalomra fogadtak fel. az udvaron pokoli lárma és zűrzavar uralkodott. Az ünnepség pompája nagy tiszteletet ébreszt szüleim iránt mondták -. Szokássá lett félre­ vezető üzeneteket írni. kis imazászlók díszítették. Réges-régen útonálló banditák tartóztatták fel a hírnököket. Az írásos és szóbeli üzenet kettősségében a múlt él to­ vább. A falakat le­ tisztították és újra festették. hogy a társadalmi esemény fontosabb nálam. a botot a családi címer koronázta. amellyekkel gyakran csapdába csalták a banditákat.24 HARMADIK SZEM van. a padlót felcsiszolták és felkefélték. Tibetben a küldöncök két. Még egy utolsó korty a tibeti sörből. Mivel egy időben indultak. nem jöttem rá. sokszor teljesen különböző üzenetet visznek. Még manapság is előfordul. A meghívókat gyönyörű telivéreken lovasküldöncök vitték szerteszét. mint akik megvesztek. aztán nagy csörömpöléssel mindenki letette a csup­ rot. A nagyobb termekben lévő faragott faol- . A házban mindenütt nyüzsgés és felfordulás volt. Mindegyik hírnök villás botot tartott a kezében. hogy az üzenetek eltérnek egy­ mástól. mert a súlyos kapuk dübörögve kinyíltak. A szolgák rekedtre kiabálták magukat. a lovak nyerítettek. és a hatalmas fekete szelindekek úgy ugattak. majd az írásos üzenet alapján megtá­ madták például a védtelen házat vagy menetet. ame­ lyek színesen lobogtak a szélben. és a csapat vad kiál­ tozással elvágtatott.

A vi­ rág lassan növekszik. és a ha­ gyományokhoz hű családok egyáltalán nem érintkeztek velük. a szerencsétleneket anyám elé hívták és megparancsolták nekik. Mikor mindez elkészült.I. míg úgy ragyogtak. mert a legkisebb karcolás tönkreteszi az egész virágot). de mind annyira csillogott. Még az udvaron is addig kaparták a köveket. de ők az „érinthetetlenek" kasztjába tartoznak. így csak olyan állat húsát eszik meg. a gabo­ na évszázadokig is eláll. hogy azok is szépen mutassa­ nak. Azután a virágokat egyenként méz és víz keverékébe mártják. Akkor az üveget lezárják. Abban az időben több mint ötvenen szolgáltak nálunk. A réseket színes anyaggal töltötték ki. ügyelve arra. A buddhisták nem ölhetnek. Állandóan dolgoztat­ ták őket. és a víz-méz keveréktől megtelik nektárral. hogy ritka és drága csemegékkel kínálja majd a vendégeket. a többieket a jövendő eseményre fogadták fel. és sok új mécsest is kiraktak. majd nagy üvegbe teszik. A félig bimbósakat leszedik. (Azért olyan óvatosan. Nálunk a kamrák tele voltak ilyen hússal. Anyám eltökélte. itt kifogásoltak valamit. melyik melyik. de mind szívvel-lélekkel végezte dolgát. . hogy alig lehetett megkülönböztetni. Rododendronvirágot tettetett el. néhány ezüstből. és heteken át minden áldott nap kiteszik a napra. rengeteg fogást készí­ tettek. hogy a virág minden részét érje a fény. Néhány aranyból volt. hogy a tiszta ruhák közül is csak a legtisztábbat vegyék fel. százféle színű és illatú virág nő rajtuk. és igen óvatosan megmossák. az étel majdnem korlátlan ideig tárolható. amely felbukott a sziklán. A konyhában is óriási sürgölődés folyt. azt készült felszol­ gáltatni. Tibetben a rododendronfák hatalmasak. a szárazság tartósít. de ha melegebbre is fordul. hogy az üvegben ne maradjon semmi levegő. miközben rendszeres időkö­ zönként megfordítják. A hús egy évig. mint az újak. Anyám és a főintéző fel-alá rohangáltak. ott parancsot osztogattak. Vannak mészárosok is Tibetben. vagy amelyet véletlen megöltek. A szolgák hetekkel az ünnepség előtt kilovagoltak a Hi­ malája lábához. A szolgák általában nyomorultul érezték magukat. Nagyon-nagyon hideg és száraz az időjárás. A GYEREKKOR 25 tárokat szintén letisztogatták és újra lakkozták. Tibet természetes hűtőszekrény. ahol a legszebb virágok nyíltak.

az első étkezéstől az utolsóig . a szakács is a végeket szerette. aztán beleaprítanak valamennyit abból. de a háztartáson belül ez egyébként is rám tartozik. de ne veszítsék el se a zamatukat.Tíz jakot és borjút vehettünk volna azon az összegen. de nem alkalmasak a campafőzésre. A nők jók a takarításra. mert mire Tibetbe ért. a fecsegésre. Tibetben a szakácsok férfiak. se a szépségüket.a campát . akik egész életük­ ben . amíg tésztasűrűségű lesz. Sokféleképpen készítették. Valaki azt mondta. A campa a tibetiek legfőbb eledele. amibe ezek a szép kis virágok kerültek . Vannak. . Kedvencemet.Ne légy bolond! Díszes ünnepséget kell rendeznünk. de sokak számá­ ra ettől még finomabbnak tűnt. hogy jó lesz. . egyszerűen megromlott. Nagy kár. lelki­ ismeretesebbek. és levest csináltak belőle. A nők nem értenek a campa kavarásához. boraxot meg jakvajat tesznek hozzá íz­ lés szerint. sosem tudta bebizo­ nyítani. csipetnyi sóval szeret­ tem a legjobban. Apám morgott. A férfiak alaposabbak.mondta. majd az így kapott lisztet is megpirítják. és persze néhány más dologra is. az árpát először aranybarnára pörkölik. szintén Kínából hoz­ ták. Árpából készül. vajas teával. Anya válasza jellegzetes női válasz volt. A készítményt . Szeletelve szállítot­ ták Kínából. aztán megtörik. még maga a tulajdonos sem ismert volna rá. Kiváltképp a frissen nyíló sárgászöld végekért ra­ jongtam. Nem szépítve a tényeket. különösen azért. a zamatos bambuszrügyet. végül megfűszere­ zik annak reményében. . hogy én voltam a tettes. sem a pontos keverék elkészítéséhez. és sót. hogy a „cápauszonyleves a legnagyobb ínyencség a világon". én nyersen. hogy kiszáradjanak és ropogósak legyenek. Sok bambuszrügyet még főzés előtt megszabadítottam így a javától. mert túl költségesnek találta ezt a csemegét. Szerintem borzalmas volt: lenyelni merő megpróbáltatás.26 HARMADIK SZEM Van.négyzet alakúra nyújtják. Kis cukrot is hintenek a szirmokra. végül egy tálba rakva felöntik forró. A másik különlegesség a cápauszony volt. A főzetet addig kavarják.csak campán és teán élnek. aki fogyasztás előtt szereti kivenni és levegőre tenni őket. Kicsit vesznek ebből. és ezért jobb szakácsok. és a szakács csak találgathatott. hogy havasnak látsszanak.

hogy nagyon higiénikus körülmények kö­ zött. egyre lassabban megy a munka. aki az erejét fitogtatta. Beszívott „huhhhh". Timon dühösen felmordult. esetleg azért. egyenesen bele az elképedt Timon arcába. A GYEREKKOR 27 cipót. hogy ne folyjon. ez jelentette a „köpülést". ötven liternyi aranyló zsira­ dékkal. néhányan a vajat készítet­ ték . de még különböző díszesebb formákat is gyúrnak belőle. Lehet. és püfölni kezdte szegény Timon fejét. kőcölöpök álltak ki a földből. de nagyon tömör. Egyszer csak valaki megszólalt: . ha nem elég óvatosan bántak a tömlővel. mint a többiek. befedve kb. a szájába. A campa önmagában unalmas. tönkretehették a vajat. az erőlködéstől kidagadtak az erek a nyakán. Egyhangú dolog volt nézni és hallgatni amint a szolgák . A tejjel telt tömlőt felemelték és ráejtették a kőre. felemelte és levágta. A köpű nagy. Végigcsurgott a testén.órákon át verik a tömlőket. mindenféle viszonyok között el lehet tengődni rajta.hallatszott. Kétszer olyan gyorsan dolgozott. mindenesetre letépte a szakadt kecskebőrdarabót. de a nyaka Timon kezében. a fülébe és a hajába.odalett a vaj -. Timon. Ez volt az egyetlen alkalom. Akár­ milyen magas helyen. belül szőrös kecskebőr tömlő volt. hogy a méregtől nem jött ki hang a torkán . A helyiségben. mint amilyen Timon is volt. A szolgák közül néhányan a campát. hogy a szerencsétlen flótás fuldoklik.Öregszel. Anyám beszaladt a zajra.I. amikor felemel­ ték. felfordították. Egyszer-egyszer. Timon megcsúszott. Ha nem figyeltek eléggé. Ereje megtette a magáét. a nyakát megtekerték.tízen lehettek. mert azt hitte.nem mondhatnám. hatalmas lapátkezével megragadta nyakánál a tömlőt. hogyan ütik a tömlőt a kiálló kőhöz. mikor szótlannak láttam. a szemébe. Aztán az egészet föl-le mozgatták. vagy túl régi volt. a szőr lejött a belsejéről és a vajba keve- . és megkötötték. és a szétfolyó vajba esett. és ernyedtebb „uhhh". Emlékszem az egyik nagydarab emberre. Az olyan ügyetlen munkások. Megtöltötték jak. tápláló étel. a tömlő a cölöpre esett. ahol a vajkészítés folyt. amíg csak kész nem lett a vaj. A félig kész vaj egy része kifröccsent. mikor leejtették őket. kire­ pedt.vagy kecsketejjel. a levegőben maradt.

És az állatok tudták ezt. milyen igényes háztartást vezet. mécsesekhez használták. miközben egyik lámakolostorból a másikba megy. jó ételt adott a kéregetőknek. vagy szétosztották a koldusok közt. kitér az ajándékozó útjából. nagyon jól megélnek a „szakmai fogások"-ból. A kéregetés elfogadott dolog. hogy győ- . ezáltal gondoskodtunk róla. de megöltünk egy állatot és megettük a húsát. jóllakatott urak azután végigjárták a házakat. Az adósságot imával egyenlítettük ki. mert azt reméltük. akik felolvasztották és átszűrték egy ruhán. milyen finomat ettek. ha egy-két tucat szőrszál került a vajba. hogy milyen finom ételt kaptak. Vándorló szerzetest megetetni jócselekedetnek számít. A koldulásnak is megvannak a szabályai: ha valaki ajándékot kap. nem tartják rosszabbnak. Nálunk az volt a dolguk. hogy hosszú utazás előtt a lovakért imádkozzanak. Az elégedett. és elhíresztelték. de a szőrcsomóktól mindenki idegenkedett. A legtöbb keleti közösségben nem szé­ gyen a koldulás. és jó ideig távol tartja magát. Tibetben a koldusok sosem szűkölködnek. Ugyanez vonatkozott az igavonókra is. a szomszédok pedig látták. de azt mondta. Ha egyik napon lovagoltak rajtuk. hogy ha véletlenül is. Mikor a nyerget végre levették róla. mely az előző nap kilovagolt. Ha valamiért olyan mént választottak ki. mint mondjuk a jótékonysági célú gyűjtést más országokban. mozdulni sem volt hajlandó. hogy a következő földi életben magasabb létformában szülessen újjá. Tibetben úgy hittük. A lámakolos­ torokban és a templomokban számos szerzetes egész életét az ál­ latokért való imádkozásnak szentelte. amelyekben a kamrabeli testek lakoztak. Nekik tették félre a rosszul sikerült ételeket is. A lovak sosem dolgoztak két napot egymás után. az csendesen állt egy helyben. A házunkban tartózkodó két szerzetes szintén kivette részét a jövendő esemény előkészületeiből. hogy ne fárad­ janak ki túlzottan. mintha csak azt mondaná: „na. kicsit megrázta a fejét és elfordult.28 HARMADIK SZEM redett. A vajat ilyenkor fél­ retették. Sok szerzetes. rossz. a következőn pihentették őket. adósai vagyunk. hogy a szom­ szédok megtudják. egész úton kéreget. és imádkoztak azoknak az állatoknak a lelkéért. Senkit sem zavart. örülök. Ha valaki azt akarta. Odamentek a kamráinkban tárolt állati tetemekhez.

ami ezután következett. élőlények. A hírnökök lekapták az írást a botról. hogy a végső vágta előtt pihent egy kicsit. majd a földre roskadtak páratlan színpadiassággal érzé­ keltetve. A mi szolgáink is részt vettek a játékban. . Vágtatva jöttek a lovasok. akárcsak az embereknek. Legyünk tapintatosak és borítsunk fátylat a fájdalmas jelenetre. Az anyai köte­ lességtudás példájaként mindent megtett. Megvárták. minden erejüket beleadták abba. Egymás szavába vágva a küldöncök köré gyűltek. aztán lefeküdtek és megpróbáltak rágurulni a rakományra. A második macska a konyhában lakozott. és a kölykök közül csak a mi konyhai macskánk maradt életben. és remek étvágya ellenére úgy nézett ki. lengetve a villás botokat. A GYEREKKOR 29 zött az igazság". és szigorú fegyelmet tartott az egerek között.Nem. mint egy négylábon járó csontváz. amilyen gyorsan ideért! Semmi kétség. Anyja 1904-ben megijedt a Younghusband-expedíció fegyvereitől. Az intéző lejött a szobájából. Egyikük az istállókban lakott. jogaik vannak. . és ne legyen belőlük macskaeledel.Szegény ember. Öregecske volt. hogy egerek maradhassanak egyáltalán.Egyszer közbeszóltam és teljesen megszégyenültem. nem így volt. valójában minden teremtménynek van lelke. Három macskánk volt. velünk lakott. majd kiugrott a szíve a sietségtől. míg megrakták őket. A buddhista hit szerint minden állatnak. és mindegyik egyre magasabb létformában születik újjá. majd idő előtt szült. Ha éppen nem volt elfoglalva a kicsinyek szoptatásával. . A szamarak még rosszabbak voltak. akik hasznos célt szolgálnak. Értelemszerűen Younghusband-nek hívtuk. hogy megtisztelje a főurak küldönceit. Kicsi volt és fekete. hogy a Rámpa ház meg­ kapja az üzenetet. Nagyszerű ember! . és egy kicsit együgyű. a csodával határos. Láttam. és akiknek. hogy a macskanépesség száma ne fogyatkozzon. és zihálva átadták a szóbeli üzenetet. ezek állandóan szolgálatban voltak. Az egereknek nagyon óvatosan kellett közle­ kedniük.I. A harmadik macska nagyon tekintélyes matróna volt. A meghívókra gyorsan megérkezett a válasz. A tibeti állatok nem dédelgetett kedvencek. Ezután térdre borultak. anyát követte szobáról szobára. de nem is rabszolgák.

annak meg követni kell a hagyományokat. már nem ugorhatok ki az ab­ lakon. végül is egy Rámpa vagyok. mint a madár. kap egy „szerzetesnevet" is. amikor az egyik szolga berontott a szobámba.30 HARMADIK SZEM Végül elérkezett a nagy nap. Hajós? Alacsonyabb kaszt? Nem! Hivatásos sárkányrepülő leszek. Tibetben a gyerekeknek két nevet adnak. hétalvó vagy. sokkal jobb. amelytől annyira rettegtem. Különben is. legyek sárkányrepülő. . Én kedden születtem. mint lefelé sodródni az áradó folyón. a második Lobszang. Kelj fel! Félrelöktem a takarómat és felkeltem. és rengeteg a tennivaló. Az asztrológusok ma hallatják hang­ jukat! Talán kicsit későre hagytam. apa hamar utánam küldené az embereit. . De ha egy fiú kolostorba vonul. amelyen egész életemben járok majd. Az a nap. és csodálatos. aki a negyven mérföldnyire lévő Cangpo folyón rin­ gatózik és himbálódzik. Négy óra van. és nekem nincs választásom.Ennek a napnak kellett kijelölnie szá­ momra az ösvényt.Micsoda? Még nem vagy fent. Hétéves koromban hajós akar­ tam lenni.) Talán az asztrológusok azt mondják. óri­ ásfejű sárkányokat készítek. vártam. A sorsomról döntenek. De várjunk csak! Tényleg így volt? A hajósok alacsonyabb kasztba tartoznak. (Nem. Mi mást tehettem. ezért első nevem a Kedd lett. az elsőt a születés­ napja után. Még csak az első napsugarak kukucskáltak a távoli hegyek mögül. Kedd Lobszang Rámpa? Szavamra. az igen. . Az jobb.Vajon ez vár rám? Csak órák múltán tudhatom meg. a szüleim neveztek el így. Sárkányrepülő leszek. mert favázra feszített jakbőr csónakot használnak. akik visszahoznának. mert az ember szabad. ragyogó szemű. hogy megszökjek.

sietek. bezárkózott a szobájába.Tibetben rugalmasak az időpontok . és úgy ragyo­ gott. anya. mint egy negyvenéves. olyan ko­ pasz leszek. hogy a gyüleke­ zőhelyre szólítson. mint egy kővé fagyott jak. máskülönben tiszteletreméltó anyád megnyúz. lecsavarod fejem. Végül ez a szerencsétlen akármi a fejemen olyan merev lett. Julgye! Ha nem hagyod abba. Jaszo. én ugyancsak vona31 . Tíz óra körül . Szóval.megszólalt egy gong. meg velem együtt még öten.Jaj. Még az utolsó parancsok. elvonulva a felfordulástól.Második fejezet A GYEREKKOR VÉGE . az utolsó simítások. a Ihászai „székes­ egyházba" menjünk: a soron következő eseményeknek nyilvánva­ lóan vallásos hangulatot kellett adnunk. több anyám van. .Oh. Apám. .De Julgye. Anyám úgy rendezte. és mindenütt izgatott hangok! A nálam két év­ vel idősebb Jaszo úgy nyüzsgött.Maradj nyugton. bárcsak vele lehetnék. mindenütt jelen volt. letéped a fejemet. ott ültem a földön egy makacs férfi szolgával. jelenést látok. aki a varkocsomnál fogva húzott felfelé. ne légy olyan durva. Néha már azt hittem. mint holdfény a tavon. Azt kívántam. Kedd Lobszang! A varkocsodnak egyenes­ nek és fényesnek kell lenni. hogy a Dzsokangba. Valamennyien megnyergeltük a pónilovakat: apa. akár a forgószél. mint egy remete. Anyám. . nem tudok ilyen aprósággal törődni.

akikben a sóvárgás netán legyőzné az áhítatot. ahogy a hagyomány megkívánta. Az állam és az egyház. sötét mélyedésekből csengettyűk. bárki folyamodhatott hozzá. Az imádkozást befejezve. A legis­ mertebb istenek szobrát majdnem ellepték a drágakövek és gyé­ mántok. . Egyeduralkodó volt. Bár sok-sok évvel később történt. és akár könnyű nyári felhő a hegy gerince körül. hogy a kérést teljesítsék és az igazságtalanságot orvosolják. Joggal mondhatom.kis házak. gongok hangja szólt. A zarándokok áhítatosan vonultak a „belső körön". hogy milyen kormányzati formák (igen. saját érdekében sohasem. s hogy a papi tudomány ne menjen feledésbe. Érdekes lehet. akiknek léptei többcentis csatomaszerű mélyedéseket vájtak a kövezeten. Csak néhány kiváltságos látogathatott ide. fémlemezek védték őket azoktól. és imamalmok százait pörgetve szakadatlanul ismételték a mantrát: „Om mani padme hum!". és fél óra múltán ott álltunk a Dzsokang előtt. A tömör arany gyertyatartókban 1300 éve nem aludtak ki a gyer­ tyák. a Potala alatt. elhaladtunk a 120 méter magas és 360 méter hosszú épülethegy. Megfordultunk a Lingkhor úton. nagy lyukú -. Ha a beadvány vagy a kérés tisztességes volt. A templom kö­ rül . aztán a Kjicsu síkság mentén lovagolva magunk mögött hagytuk Sö falvát.mindenki szerette vagy mé­ lyen tisztelte. élt a hatalommal és az uralko­ dás eszközeivel. füstölők nehéz szaga ke­ ringett a levegőben. néhányan sajátos tanításban részesültünk. tudta előre. de kizárólag az ország érdekében használta mind­ ezt. Kis.hogy látni lehessen.a zarándokok csalogatására . a láma gondoskodott arról.talán kivétel nélkül . Körbejártuk mi is a belső kört. többes szám!) léteztek Tibetben. felmentünk a templom lapos tetejére. amelyeket a kegyükért esdeklő jámbor hívők hordtak oda. a kommunisták megszállják majd Tibetet és a szabad­ ságnak bealkonyul. apa közéjük tartozott. Erős. A székesegyház 1300 éve fogadta ezen a helyen a hívő­ ket. A falak mentén isteneink aranyszobrai álltak. az országban . . kagylók recsegése hallatszott. Idő marta. a Legfelső Fellebbezési Bíróság feje a dalai láma volt. üzletek és bódék so­ rakoztak. megfeketedett gerendák tartották a tetőt.32 HARMADIK SZEM kodtam.

ame­ lyet sosem kormányoztak jobban. és felelősek voltak az egyház és az állam integrálásáért. ahogy gyakran nevezték és Sigace úgyszintén -. a dalai láma egyre na­ gyobb hatalomra tett szert. Az első. Országügyekkel foglal­ koztak. Minden egyházi ügy eléjük került. hogy az Ékességes gyá­ ván „megfutamodott".itt található Lhásza. három világi és egy egyházi személyből. Északra és délre hegy­ óriások emelkedtek. Öt tartomány volt: Ü-Csang .és apácakolosto­ rokért feleltek. A nemzetgyűlést kö­ rülbelül ötven férfi alkotta. A nemzetgyűlés. úgy tűnt. Nem futamodott meg. a főváros. vagyis az egyházi tanácsnak négy. de ezekben az idősza­ kokban igen jelentékeny szerep hárult rá. Az alacsonyabb szinteken sok-sok lámako- . amikor az angolok megszállták Lhászát. mert valójában azok voltak. a keleti Kham és a déli Lhodzong. A tibeti háborúk sakkjátszmához hasonlíthatók.H. az északi Csang. Két magasrangú tisztviselő. Akik gyávasággal vádolják. akiket miniszterelnököknek is ne­ vezhetnénk. nem létezik rajta kívül másik világ. ha a tartományok vezetői is jelen voltak. a nyugati Gartok. körbefonták a völgyet. Csak válságos helyzetekben találkoz­ tak. nem tudják. ezért említettem a „kormányokat". amely szintén négy tagból állt. és a dalai láma Mongóliába menekült. Ha a királyt leütik. Keletre a bujazöld. Ezzel kapcsolato­ san sok nyugati furcsamód azt gondolja. a játszma elve­ szett. fák­ kal tarkított Ihászai síkság nyújtózkodott. és egyre inkább a tanácsok meg a nem­ zetgyűlés közreműködése nélkül kormányozta az országot. miről beszélnek. „összekötő tiszt"-ként működött a két tanács között. A templomból csodálatos kilátás nyílt. Nélküle nem lett volna miért harcolni: biztonságos helyre KELLETT mennie. meg­ közelítően 400 főre növekedett. Víz szikrázott a fákon keresztül. A mi „királyunk" a dalai láma volt. a Ihászai folyók csörgedező vize. Ahogy múltak az évek. A GYEREKKOR VÉGE 33 A dalai láma után két tanács következett. A nemzetgyűlés ritkán ült össze. mint például 1904-ben. Ezután jött a minisztertanács. a legtekintélyesebb Ihászai családok és lámakolostorok képviselői. hogy az or­ szágot összetartsa. akik Őszentsége után a láma. láma státuszú tagja volt. és a véleményeket a dalai láma elé terjesztette.

vagy láttak képeket róluk. magában a városban megbújva a székes­ egyház északi falánál a tanácskozóterem látszott. Legtöbben a vö­ rös köpenyesek voltak. és foltjaik világosabb árnyalatúak! . Külföldiek. Mellettünk. Amint ott álltunk és néztük a régi. Sivítás.34 HARMADIK SZEM lostor volt. Aztán felhangzott a dobok dörgése-morajlása és a trombiták ara­ nyos hangja. Nyugatra a két testvérhegy.az övéket is foltok tarkították. néhányan sárga. Különböző ügyekkel foglalkozó szerzetesek nyüzsögtek min­ denfelé. körötte a kereskedők bódéi és a piac. a hóborította. hogy is­ teni áldásban részesülnek. zarán­ dokok mormolása a buddhizmus egyik legszentebb kegyhelyén. a rendőrszerzetesek sötét barnásvörösben sürgölődtek. akiken sok arany fénylett. távoli hegyek tiszta fehérje még jobban kiemelte szépségét. ajándékokat hoztak. a Potala és a Csakpori de­ rengett. ahol majdnem min­ dent meg lehetett kapni.az érzelmek delejes szálai mintha csak behálóztak volna. zsoltárokat énekeltek. Messzi földről érkeztek. néha megjegyzést tesznek a „foltozott külső­ re". rikoltozás. A székesegyház kertjében szüntelen morajlás hallatszott. Felettünk habkönnyű felhők úsz­ tak az égen. Azok. a Potalából jöttek. még közelebb a kincstár.Buddha köpenyének foltjait idézve . azt remélve. Közelebb. szerzetesek hangja szállt felénk. ők „egyszerű" szerzetesek. Az ég mélybíbor színű volt.a megmentő becsületére válik. tompa dobbanások . a meredek lejtőkön kis remetelakok gub­ basztottak. de mindig megújuló látványt. Az életmen­ tés nagy erény . akik láttak már tibeti szerzeteseket. kissé keletre apácakolostor könyökölt a halotti tetemek szertartásmestereinek a telkeibe.legyen állatról vagy emberrel szó . A növendékek fehérben. Magasabbra. Néhányan állatokat vezettek. ezeket mészárosoktól mentették meg és ritka pénzért vették. utóbbit a Gyógyítás Templomaként ismerték. A foltok a ruházat részei. Mindannyian vagy legalábbis majd­ nem mindannyian hasonlítottak egymásra: lehetett akármilyen új a ruhájuk . Az 1200 éves Nészár kolostor szerze­ tesei rendesek. A két hegy közt a hideg reggeli fényben a nyugati kapu csillogott. vagy akik meggyszínű ornátust viseltek. az idősebbek mély basszusa meg a növendékek szopránja. mások vörös csuhában.

II. hogy a gyapjút hogyan festik. ezért mindig tiszta.min­ dig ragyogó. klarinétokkal. . Akkor tekin­ tetünket a lobogó imazászlókra és a templom gyönyörű kupoláira emeltük. gongokkal és dobokkal megrakva. hogy erőt gyűjtsünk a soron következő eseményekre. A következő fél óra a trombiták szörnyű harsogásával.hivatalnok-szerzetes a vörös köntös felett ujjatlan aranykabátkában jár. Némely. olyan alkalmakkor. Anyám megtörte a varázst: . minden lépéssel közelebb ahhoz. amint a kopjazászlókat lengető felfegyverzett lo­ vasok személyében megérkeztek az első vendégek. és a látogatók üdvözlésére mindkét oldalon szolgák sorakoztak. a Potalában alkalmazott . zörögve-csörömpölve megérkeztek a muzsikusszerzetesek. Nya­ kuk körül cintányérok lógtak. ha arra gondolok. de a főtisztviselők közül alig valakit. de ami anyám számára a „nagy nap" volt. Az intéző mellett két helyet­ tese állt. A kapukat szélesre tárták. Reszketek. de a szegényháziak gyomra üres marad. A kertbe vezették őket. fülsiketítő bőgésével telt: hangoltak a zenészek. Ahogy átnéztünk a Dzsokang tetején. Az udvarban. a vendégek tele­ eszik magukat és elégedettek. hogy a szokásos vörös köpeny felett egy aranyat is viseljenek. amit magamban „a legnagyobb megpróbáltatásnak" neveztem. Tibetben ezzel köszöntik a látoga- . aztán ettünk valamit. Később már nem lesz időnk az evésre. . óriási zsivaly támadt. bíborszínű égen lehelletfinom bárányfel­ hők fodrozódtak. mit csinálnak ép­ pen a szolgák. amelynek renge­ teg árnyalata van aszerint. A személyes kíséretében lévő szerzetesek vagy magasrangú lámák számára megengedett. selyemsálakat hoztak. A sötét barnásvöröst téglavörösre. hogy megfelelő hangulatba kerüljenek. Sietnünk kell. A GYEREKKOR VÉGE 35 A szerzetesek a rend vörös köpenyét hordják. mintha egy művész fehér ecsetjével megérintette volna a menny kárpitját. A csodálatos. Tudtuk jól. Az arany szent szín Tibetben. Otthon anyám még tartott egy utolsó ellenőrzést. sok ilyen aranykabátos figurát láttunk. ne po­ csékoljuk az időt.Türelmes pónilovainkkal végig­ csörtettünk a Lingkhor úton.Nos. mint ez is volt. még ez is „vörös"-nek számít. Beszélgettek és sört kértek. Trombitákkal. és a dalai láma hivatalos színe.

és az is.a nevük „khata" -. és távolabbi helyekről. miközben a jobb oldalitól megkapta azt. ha igen nagy tiszteletben akart részesíteni valakit. és a másik csuklójára helyezi a khatát. Minden khata többször ke­ rült elő. Az ajándékozás módszere a kö­ vetkező: ha egyenrangúakról van szó. tovább­ adta bal oldali segédjének. a nyakra helyezett sálra hármascsomót kötött vörös selyemszállal. ha ezenközben a tenyerét is felmutatta. Az álarcra gyakran ráfes- . Lovaikkal végigdobogtak a Lingkhor úton. Az ajándé­ kokat mindig a megfelelő khatával együtt adják át. A kormányban az egyébként szokásos fehér kendők helyett sárgát használtak. az adományozó. Éle­ tem későbbi szakaszában kétszer ért ilyen megtiszteltetés. máskülönben sértést követnek el. aki az ajándékot kapja. rengeteg vendég érkezett. megfordítja. amellyel a köszöntést viszonozhatta és a vendég rangjától füg­ gően csuklójára vagy nyakára tehette. ügyelni kell arra. Nyolcféle sálkendőt használnak . hogy az ember egész élettörténete a tenyerére van írva. A dalai láma csak elsőrangú sálakat ad és kap. Az szintén meghajol. Meghajolt az újonnan érkezők előtt. A tibetiek szilárdan hisznek abban. jobb és bal oldalán egy-egy emberével a bejáratnál állt.36 HARMADIK SZEM tókat vagy egymást. aztán odaadja egy szolgának. bőrből készült maszkkal fedték az arcu­ kat. ez utóbbi pedig az adományozó nyakára teszi a sajátját. Az intézőnek és embereinek egyre több dolga akadt. A hölgyek. átvette a sálakat. aztán a Potala árnyékában ráfordultak arra az útra. A dalai láma. le­ térdel és kiölti a nyelvét (Tibetben ez olyan. Még na­ gyobb megtiszteltetésnek számított. Intézőnk. Az adományozó kicsit meghajol. hogy mindig a megfelelő minőségűt adják ajándékba. hogy megóvják a portól és a széltől. Jöttek a szomszédos uradalmakról. jól hátrahúzódnak és kinyújtják a karjukat. így a dalai láma ezzel a gesztussal legbarátságosabb szándékát fejezi ki a másik iránt. akiknek hosszú utat kel­ lett lóháton megtenniük. ugyanígy a szerencsekívánatokat tartalmazó leveleket is. leveszi a csuklójáról. mintha az ember megemelné a kalapját) és a megajándékozott lábára rakja a sálat. mely csak a mi házunkhoz vezetett. Ha az ajándékozó alacsonyabb rangú. Lhásza váro­ sából.

A legváratlanabb helyekről bukkantak elő. Jaszo nővé­ rem új ruhában parádézott. legalább ötször-hatszor átöltöztek. Itt üdítőket szol­ gáltak fel. Annyi pedig bizonyos. Az újonnan érkezőket vajas teával kínálták. majd bevezették egy nagy terembe. párnákon ülünk törökülésben. ezen a napon tényleg útban vol­ tak. de hát én mindig elfogult voltam a nőkkel. a házat elárasztották a különböző magasságú. A raktárakból egyre több és több ülőpárna került elő. . a nők egy másik cso­ portja is megjelent: a csüng lányok. annál szebbnek és fiatalabbnak mutatta a maszkbeli képmás. és egy percet sem haboztak. úgy viselkedtek. a hölgy levette álarcát és köpenyét. mint a nők bárhol a világon. a haja a legújabb divat szerint fésülve. Elvegyültek a vendégek között. a többiek körbe-körbe sé­ táltak a házon. és tulajdon­ képpen segítettek anyának a háziasszonyi teendőkben. így vagy úgy. mennyibe került ez-meg az. Ezeket fel kellett vonultatni. Mindig elbűvöltek ezek a festett arcok. a tibetiek általában sokkal kényelmesebbnek tartják a párnát. széles­ ségű és korú nők. Úgy tűnt. az ünnepség valódi kezdetéig ezekből lehetett választa­ ni. felfogadtak manökennek néhány ún.II. hogy új ruhát és ékszert vegyenek föl. hogy megkérdezzék az éppen arra haladó szolgától. közben a nap folyamán többször. aztán leültek és meg­ ittak jó néhány csésze vajas teát. vas­ tagságuk úgy 22 centiméter. melyet ebédlővé alakítottak. A lányok anyám ruháiban jártak föl s alá. csak akkor összerakunk néhányat. Rö­ viden. mint a széket meg a magas ágyat. hogy tömérdek ruhaneműjük és drága ékszereik legyenek. A házban nagy volt a nyüzsgés. Szerintem borzalmasan nézett ki. Minél öregebb volt a hölgy. Az előkelő hölgyektől Tibetben elvárták. A legelőkelőbb családokból kb. vagy hogy mennyit ér. „csüng" lányt. Hogy a dolog még bonyolultabb legyen. Néhányukat anyám tartotta szóval. A GYEREKKOR VÉGE 37 tették viselőjük legjellegzetesebb vonásait. majd kimentek. vizsgálgatták a bútorokat és az értéküket találgat­ ták. Tibetben nincsenek székek. negyven hölgy jött a kíséreté­ vel. de mivel a bemutató sok öltözéssel és átöltözéssel járt volna. Céljához érkezve. Alvásra ugyanezeket a párnákat hasz­ náljuk. a párnák négyzet alakúak: körülbelül 75 cm-esek.

Kijöttek. semmi bajuk sem esett. Rögtön utána valami eldugott helyre ro­ hantak. Ekkor kirántották alóla az egészet. Találtak egy két-három méteres rudat. A kertben jó néhány hölgy kíséretében feltűnt anyám. egy társuk felmá­ szott rá és a tetején fejenállást csinált. Szörnyű zuhanással egyenesen a többiekre esett. Hogy csipetnyi mulatsággal fűszerezzék. a legmerészebb felmászott és megpróbált fejre állni. Majdnem bo­ káig érő vörösesbarna jakgyapjú szoknyát viselt.38 HARMADIK SZEM A férfiakat jobban érdekelte a kerti szórakozás. fel­ tartották. Ez utóbbi nem volt nehéz. Anya különös gonddal öltözött erre az alkalomra. hogy utánozzák. négy és fél méteres póznát. hozattak egy akrobatacsoportot. és így néhány tojás nagyságú púptól elte­ kintve. ó' meg szaltózott és macska módra talpra esett. I . Pár kisebb fiú is nézte a mutatványt. lábán pedig vér­ vörös talpú. a zenészek már jól felöntöttek a garatra a sok-sok tibeti sörtől. De valamennyi­ üknek kemény feje volt. hogy megnézzék a műsort és meghallgassák a zenét. Hárman feltartottak egy kb. vörös szegéllyel díszített hosszú szárú hófehér nemez­ csizmát.

Akkor kapta őket. mikor hozzáment apámhoz. mikor már az orvoslást tanultam. ezeket min­ dig magán viselte. amelyet úgy viselt a feje tete­ jén.II.? És így tovább.. akiknek elég hajuk volt ennyi copf­ hoz. azon három amulett. s mindez csupán csak bemele- . A fülbevaló majdnem a derekáig ért. csodálták a kerteket. hogy a fiatal láma. hogy a „jódos kötszer" színéhez hasonlí­ tott. jádéval és kör alakú aranylapokkal volt kirakva. hogy a férj. Az egyiket a családjától. Az a szokás. (A száznyolc Tibetben szent szám. a harma­ dikat pedig . Később. Bíboros selyemblúzt vett alá.a dalai láma adta neki. vagy csoportok­ ban társasági ügyekről beszélgettek.Hallotta. máskülönben el­ szakadt volna. a másikat apa családjától kapta. és azokat az asszonyokat. gyé­ mántokkal. úgy jellemeztem volna. kicsit olyan mint apa egyházi ruhája. . ha magasabb státusba kerül. látni akartam..ritka megtiszteltetés . A GYEREKKOR VÉGE 39 Bolerószení kabátkája vörösessárga színű volt. sáfránysárga árnyalatba ment át.Igen kedvesem. nagyon szerencsésnek tartották). s a színeket úgy válogatta össze. A nyakában aranylánc lógott. Szűzanya módra elválasztott haja egy fakeret fejdíszen nyugodott. De mindenki a nap legfontosabb eseményére várt. A hölgyek különösen buzgón csevegtek. mert a tibeti asszonyok a mindenkori társadalmi helyzetüknek megfelelően ékszerezik magukat. hogy egymással összhangban legyenek és ugyanakkor különféle egyházi ruhadarabokat jelenítsenek meg. onnan a szoknya alsó széléig a halvány citromsárgából fo­ kozatosan mély. A jobb vállán átvetett széles selyembrokát övet dereka bal ol­ dalán vastag karika fogta össze. ahogyan a lugasokra kúszó futórózsa. ékszert és díszeket vásárol a feleségének. hogy tudja a fejét balra fordítani. A vendégek sétálgattak.. Doringék finom. fényezett kövecs­ kékből új szintet építettek a házukra. Sok ék­ szer volt rajta. ez válltól a derékcsomóig vérvö­ rös volt.. Az előző napokban anyám haját száznyolc varkocsba fonatta. Egyik fülén hosszú korallánc függött. Olyan nehéz volt. A fakeret vörös lakkozott fából készült. A haj úgy tekeredett rá. mint egy kalapot. aki Rakása asszonynál lakott. mindegyik korbácsszíj vastagságú volt. hogy füle köré tekert vörös szállal kellett megerősíteni. . Megbűvölve figyeltem.

40 HARMADIK SZEM gítés volt: az asztrológus papok hamarosan megjövendölik sorso­ mat. Az ételhalmok kisebbek lettek. messzi földről hozott növények és cserjék pom­ páztak. A barack-. a falkerítéssel körülvett ker­ tekben.füzérekben lógtak az imazászlók. De nemcsak a madara­ kat. Kezeit tördelve fel-alá jár­ kált. Még a hatalmas fe­ kete szelindekek is hallgattak.a nyár. elteltek a frissítőkkel. milyen pályára kerülök. aztán ahogy telt-múlt az idő. a fűzekről. és kijelölik azt az ösvényt. ame­ lyekben drága. beesteledett. kisfiúk cikáztak a gondozott fák közt. amelyeket fino­ man lengetett a lágy esti szellő. és megérintett egy rügyet. minden fordulattal imádságok ezreit küldték az ég felé. Most szerinte mindez úgy nézett ki. A lámakolostorokból trombiták hirdették. Tőlük függött.és törpe al­ mafák különös veszélynek voltak kitéve. Ad­ dig etették és etették őket. ha valaki a vendégek közül megállt. arany tömjéntartókból illatos füstoszlopok szálltak a magasba. hogy eltelt egy újabb nap. de az elcsigázott szolgák egyre újab­ bakat hoztak. mit kell tanulnom. A nap leszállt a Himalája távoli csúcsai mögött. Ahogy még jobban besötétedett. A megnyúló árnyak gyorsabban kúsztak a földön. mint egy rendetlen állatkert. mint apró manók. azok is elfogytak. mély csaholásuk elcsendesítve. kezükben égő vajmécseseket és füstölőket himbáltak és időnként csintalanul bohóckodva fölugrottak az alacsonyabb ágakra. Ahogy az első zajos vendégek megérkeztek. A zenészek még pompás formában voltak. A zaj és a lárma elriasztotta szokott helyükről a madarakat. és aggódó hangon sopánkodott. Mellettük öregasszonyok kereplő imamalmokat pör­ gettek. Apám mindvégig rettegésben volt! Teraszos kertjeinek. amíg nem tudtak már többet enni. A föld felől. Hangjukra száz meg száz vajmécses fénye gyúlt: csüngtek a faága- . A fo­ gadott mulattatók elfáradtak. vidám fesztelenséggel fújták a trombitát. melyen egész életemben járnom kell. csattogtatták a cintányérokat és verték a dobokat. A nagyobb koronájú. borókafenyőkről és ciprusokról . a macskák hanyatt-homlok biztonságos helyre menekültek. Esteledett. egyenként kiszökdöstek a konyhák­ ba. a vendégek egyre lassabban mozogtak.és nyírfákról. ma­ gasabb fákról . hogy pihenjenek és még több sört igyanak. körte. az egész országban híre ment.

kiáltot­ ta elbűvölten a közönség. fel­ vázolta a jövőt. Hosszan be­ széltek harmadfényről.Lha.II. A mögöttük lépdelő négy trombitás ezüst hangszerén fanfart fújt. hogy neki jósoljanak.Hále! Hále! (Rendkívüli! Rendkívüli!) . Két láma az asztrológusok feljegyzéseit és a táblázatokat vitte. aztán tíz percet pihent. mindenki fe­ szülten figyelt. A GYEREKKOR VÉGE 41 kon. mint két elefántcsont faragvány. A terefere abbamaradt. aztán továbbsodródtak a szigetnél menedéket kereső hattyúk felé. amit jövendöltek. Egy későbbi fejezetben lesz még szó az asztrológiáról. ott majd . majd mint csónak a homokzátonyon. Mindenki megfordult. A menetet két öreg. . Elöl négy szolga ment. dre. A két nécsung-i öreg a legtapasztaltabb asztrológus volt az egész országban. A kertben felállítottak egy nagy. mi csonangcsig . vagy lebegtek a dísztó áttet­ sző vizén.mondta. óriási fáklyákat vittek. nagyon öreg ember zárta. Az előző héten a dalai lámához hívták őket. . Pa­ zar. Ó'ket apám és anyám kö­ vette. Az emberek körbegyűltek. és leültek a párnákra. (Az istenek az ördögök és az emberek mind ugyanúgy viselkednek). Fejükön magas papi süveg. Aztán még egy órán át folytatta. benne baldachinos emelvény négy tibeti üléssel. Egymás mellett álltak. megmondta előre. Felhangzott egy mély gongütés. himbálództak a házak ereszein. Két másik előrelépett. Most egy hétéves fiúcska számára teszik majd ezt. sípoló hang­ ját. kire milyen jövő vár. A menet lassan elérte a díszemelvényt. ekliptikáról. Időről időre beigazolódott. hogy lássa a közeledő menetet. másfél-negyedfényről és en­ nek vagy annak az ellentétes hatásáról. fölléptek rá. így megmondható előre. kínai brokátból készült sárga palástjuk még jobban kihang­ súlyozta. ráncos nya­ kuk majd megroggyant a nagy súly alatt. Amint az emelvényhez értek. milyen öregek. az Állami Jósda lámakolostorából érkeztek.. Megtörtént. hogy meghallja a főasztrológus éles. és felsegítette a látnokokat az emelvény lép­ csőire. A hétéves kisfiúnak a kitartás kemény próbája után be kell lépnie egy lámakolostorba. Még vagy egy órán át egyfolytában be­ szélt. melyeket a szolgák hordtak ki a kertbe. fennakadtak a ví­ zililiomok levelein.. egyik oldalán teljesen nyitott sátrat.

hangos kiáltozás . a társaság kiözönlött rajta. Akik messziről jöttek. halkult a lódobogás. Nagy nehézségeket kell elszen­ vednie. aztán reggel indultak útnak. Elveszít mindent és újra kell kezdenie mindent. míg teljesen elhalt és mindenre rátelepedett az éjszaka csendje. Ahogy távolodtak. és idegenek között fog élni. . nálunk töl­ tötték az éjszakát.42 HARMADIK SZEM sebészorvos szerzetesnek tanul. Fáklyákat vittek magukkal. hogy megvilá­ gítsák az utat. A tömeg lassan szétoszlott. A többiek elutaztak a kíséretükkel együtt. de legvégül boldogul. Patkókopogás. A hatalmas kapu még egyszer kitárult. egyre halkab­ ban hallatszott a lovasok beszélgetése. elhagyja a hazáját.az udvaron folyt a gyülekező.

és kezdtek eltünedezni az ételek is. nekem nem jutott hely. . a vendégek fáradtak és vidámak. Egyik könyökömre támaszkodva kinéztem. útban vagy! Fel­ keltem. hogy valami ennivalót keressek. a többiek az ol­ dalukon fekve. ami az utamba került. Lassan elültek a zajok. Azt mondta: . bementem a házba. amelyik állva. Apa a ház és a kert felújításáról beszélgetett egy régi barátjával. Akárhányszor elszunyókáltam. az abrak puha. Én is elaludtam.Na. Másnap reggel durva rúgás és egy türelmetlen hang ébresztett. Az utolsó mulatózok erőt gyűjtöt­ tek az éjszakára. Rengeteg tea fogyott.Harmadik fejezet AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON Bent a házban még mindig zajlott az élet. üveget akar hozatni Indiából. a szolgák kimerültek és ingerlékenyek voltak. hidegkék fénye visszaverődött a hóföd­ te hegyekről. Senki sem törő­ dött velem. A lovak aludtak.inkább velük alszom. vagy felébresztett egy hirtelen hangorkán a házból. Nyugtalanul járkáltam. Már csak a hold világított. dolgom van. oldalba bökött egy ló.A lovakban több az érzés. de ez sem hozott megnyugvást. anya cso­ portról csoportra repdesett. de egy ideig mégsem tudtam elaludni. volt. . 43 . Kedd Lobszang.morogtam magamban . gyerünk. rugdaltam a köveket és mindent. Azt mondta neki. Minden szobát elfoglaltak. aztán szép sorjában mindegyik ellobbant. hogy még utoljára néhány szót válthas­ son mindenkivel. Az istállókban meleg volt. a mé­ csesek még pislákoltak. a lovakat elő kell állítani. A vendégek szedelődzködtek. Ott továbbra is nyüzsgés volt.

hasonlóan praktikus okból is. Egyesek teát hoztak Kínából. Cu a lován. 108 a szent szám. amire szükséged lesz! Cu tudja. egyál­ talán nem gyártottak üveget. A macskáknak sosem esett bajuk a viharban. és 108 fényes fagyöngy lesz rajta. Nagyméretűt. de nem átlátszó viaszos papírt feszítenek. ame­ lyekre egy szerzetesnek mindig emlékeznie kell. egy csészére és egy rózsafüzérre. A boltok tele voltak alkudozó kereskedőkkel. Ha az ablak szabadon maradt. apám maga elé hívatott és azt mondta: . Átvágtunk a tömegen az üzletek­ hez. A szélviharok idején veszélyes dolog volt utazni. Mikor az utolsó vendég is eltávozott. akik éppen akkor érkeztek Lhászába. inkább. és vedd meg. hogy beérjünk a bazárba.44 HARMADIK SZEM hogy a ház ablakait beüvegeztesse. mégpe­ dig nemcsak azért. és a tülekedésben Cu sokszor hangosan odaköszönt valamelyik régi barátjának. mindenki sürgősen menedéket ke­ resett.Menj. és attól féltem. és nem számított rendkívüli látványnak. a rózsafüzér fából. azután. Tibetben a férfiak bő. és amikor az hirtelen elbújt a fekete ködben. és a jakok is eléggé immúnisak voltak. sokszor aprókavics nagyságú porszemek át­ szakították a papírt és még a fedetlen kézen és arcon is mély sebet ütöttek. és valóban nagyon sokba került a szállítás. Elgondoltam. ugyanakkor azokra a dolgokra is utal. metsző szél elérné. ahogy elhagytuk a körutat. Ezek ezüstből lesznek. mire is lesz szükségem: egy faedényre a campának. melyet az erős szelek felkaptak és ide-oda hordtak. Úgy néz­ tem körül. mi kell. én a pónimon. mielőtt a korbácsoló. Az ablakkeretre áttetsző. hosszú köpenyt . má­ sok indiai kelméket kínálgattak. Tibetben nem volt üveg. Az udvarról kilépve jobbra vettük az irányt. hogy ne menjen be a por. hanem egy másik. ha egy ló vagy kutya vezette a menekülő­ ket. Elindultunk. Venni kellett egy barnásvörös köpenyt. magából a csészéből és a fedeléből. a tartóból. ahova igyekeztünk. nem annyira a betörők távoltartására. a szélkergette. Az ablakokat kívülről fatáblák fedték. a Potala mellett újra jobbra fordultunk. hogy ta­ lán utoljára is. A csésze három rész­ ből áll majd. mint aki először látja a várost. A lhászaiak mindig gyanakodva tekintettek a hegycsúcsra. De nemcsak az emberek voltak éberek: figyeltek az állatok is. mert még növésben voltam.

egy zacskó pörkölt árpát. mert egy „szegény növendékhez" azok illenek. Cu szigorúan ellenőrizte szánalmas kis bevásárlásomat. .. ezek képezték majdani vagyonomat. egy kis bőrtáskát a pörkölt árpának. egy fából készült campatálat.persze nem ezüstöt. amit nekem kellett kifényesíteni. Ne felejtsük.meg egy kést a faragáshoz.. ékszerekkel és temérdek arannyal. és azokat is csak közepes minőségben. óriási birtokokkal szerte az egész országban. a csészéjét. szegény szerzetesként kellett élnem. A felsőrészt felhúzzák. a campaedényét. egy rózsafüzért. Itt raktározzák el a legszükségesebbnek tartott dolgokat. amelyeket aztán mindig magukkal visznek. néhány külön­ böző amulettet. és amíg apám élt. Vet­ tem tehát egy pár jakbőr talpú szandált.III. Az egyszerű olvasóval. AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 45 viselnek. Apám többszörös milliomos volt. csak a legszükségesebb dolgokat engedélyezte. a szerzetes egész világi va­ gyonát magánál hordja. szorosan megkötik a derekukon. és egy csészét . és nem­ ritkán kis campa-téglákat. mint reméltem . Az átlagos szerzetes pl. egy kést. Még­ is. amíg tanultam. s az kitáskásodik.

Otthon anyám megnézte. . Nem volt más választásom. gazdájuk szerencséjére várva lovak nyihogtak kedve­ sen egymásnak. hogy hátramaradok. a kétszintes épületeket. Hazafelé Cu egész úton előrelo­ vagolt.Na. hogy netán fe­ lülbírálja Cu-t. milyen szerencsések azok. miket vettem. mint egy régi barátra. Az utcát sosem láttam még ennyire von­ zónak. még egészen másként volt. miközben Cu bömbölő hangját hallottam. Ahogy ráfordul­ tunk a Lingkhor útra. és mennyi mindent tud­ nának mesélni a nyitott fatáblák. és látni fogják. Jakok nyögtek rekedtes-öblös hangon. a hosszú. meg azokra a dolgokra. ahogy a já­ rókelők között bóklásztak. meg volt elégedve mindennel. Micsoda titkok rejtőztek a papír fedte ablakok mögött! Mennyi. Cu-t nemigen érdekli. vagy földbe gyökeredzett talán a lábad? Nem is értem. . Szóval reményem. ame­ lyeket szerettem volna megvenni. gyerünk. A korábbi terveimre gondoltam. szaglásztak. motyogott és morgott a „mai fiatalok". be kellett érnem egy kézzel esztergált facsészével. az árakon civódtak. újra szerte­ foszlott. mit gondolnak ezek a fi­ úk manapság! Mikor én voltam fiatal. Előzőleg reménykedtem.Úgy tűnt. de újra látom majd ezeket az utcá­ kat. amikor egy hatalmas és fenye­ gető kéz lesújtott rám. Kóbor kutyák kószáltak mindenfelé. és sajnálatomra. Még egyszer meghallgat­ tam a kereskedők és a vásárlók vidám évődését. s oda a fülem. Úgy ordított. vagy követem őt. igen éles szél támadt. morogva is­ merkedtek. ki­ ugró ereszeket. aki mind kábulatban él. és az ajtók előtt sátrakban kirakott nyeregtakarókat. a cápauszonyt árusító kereskedéseket. s a fülem a helyén marad. Fel sem merült bennem. hogy. naplopó csavargó miatt. a világ minden tájáról való csodás áru cserélt gazdát azokon az erős faajtókon át. a sok semmirekellő.legalább valami hasznom is származott belőle. jobb minőségű dolgok kellenének nekem. megragadta a fülem és vadul megtekerte. ha csak ritkán is. akik minden nap látják. hogy ezüstcsészém lesz. Cu előttem haladó ter­ metes alakjával felfogta a szelet . csak a „na gyerünk". Kedd Lobszang. amint nyájasan bár.46 HARMADIK SZEM Újra megnéztem az utcát. és azt gondoltam. ha beszélni tudnának! Úgy néztem mindenre. és azt mondja. hogy min­ denki meghallja : .

és határo­ zottan bántott. és folyto­ nosan a szolgákat hívták. De nemcsak anyám okozott annyi sok szívfájdalmat. Olyan nagy volt. akiknek egész álló nap semmi dolguk sem volt azon kívül. hogy értékelni tudtam volna az építészeti műremekeket. és még boldogabb. Kedvét lelte az utazgatásban. ezekből állt nap-nap után minden látogatás. önfenntartó volt. A szabadban akartam lenni. és nem is a Lhászától hárommérföldnyire épült Szera-ba. kis kőházaival. Anyám körbehurcolt a tekintélyes Ihászai házakon. AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 47 Az utolsó héten nem hagytak egyedül. A Rizshalom valójában hét kolos­ tor egy helyen. A várost fal vette körül. és valóban. a fény­ ben tündöklő kupoláival és tornyaival tényleg úgy nézett ki a tá­ volból. hogy tekintélyesnek érez­ hessem magam. Boldog voltam. hogy nem Drepungba kell majd mennem. és elvitt. magas templomaival. Apa el volt foglalva a rendfó'nökkel és az apátokkal. Határozottan nem abból a fajtából való vagyok. valamennyien a szigorú fegyelem hívei. én meg mint egy elhagyott gyermek vigasztalanul kóboroltam körbe-kör­ be. hogy megnézzem. hanem hogy én tegyem tiszteletemet ismerősei­ nél. mikor megtudtam. és teraszosan egymásra növő épületeivel. és mint jó vá­ ros. mikor láttam. nem azért. Ha­ lálra untam magam.III. A neve rizshalmot jelent. mert számomra mindez valódi megpróbálta­ tást jelentett. hogyan bánnak a kis novíciák egyikével-másikával. tízezer szerzetessel. Ehelyett pedig körbehurcoltak mint valami díjnyertes jakot és lompos öreg hölgyeknek mutogattak. Reszkettem a félelemtől. hogy nem egy ember irányította. Hét különböző rend és hét különböző iskola alkot­ ta. hogy ilyesmire kell a drága időmet pazarolnom. Drepung a világ legnagyobb lámakolostora. De nem voltam olyan hangulatban. a társasági életben és az udvari­ as fecsegésben. Apának meg kellett látogatnia a drepungi lámakolostort. gyakorolni a rúdugrást. amikor apa szavaival élve „a kellemes séta a napsütötte rónán" vé­ get ért. mint egy halom rizs. az íjászatot. hogy minden apró-cseprő szeszélyüket kielégítsék. szerettem volna jól érezni magam a hátralévő néhány napban: sár­ kányt eregetni. hanem tizen­ négy apát. . aki könnyen elviseli mások hülyeségét. hogy selyempárnákon üldögéltek.

új élet kezdődik számomra. Beszélt arról az időről. . a szívem is darabokra törik. ráöntötte a fülke fedelére. melyeken az asztrológusok jóslata alapult.mondta -. Apa visszapattintotta a borókafából készített vastag papírlapokat összeszorító aranykapcsokat. mikor Ti­ bet partjait ősi tenger nyaldosta. hogy bejegyezzék fogantatá­ som és születésem időpontjait. és letérdelte­ tett maga elé. és nincs szükségem efféle dolgokra. A főoltár mellett ült. A Könyv felnyitásának szertartása következett. A Könyv nagyon nehéz volt. megsár­ gult oldalakon a történelmet olvastam. A régi. és dicső tetteik. Hozzám fordult. mert másnap. mely az Özönvíz előtt is régi volt már. Aztán tiszteletteljesen meg­ fordult. amely ezer meg ezer évre megy vissza. faragott faborítók lassan visszakerültek a helyükre. Bementem csodálatos díszí­ tésekkel teli szobájába. és hogy az ásatások miként bizo­ nyították ezt. majd kis rézedény felett viaszt melegített. Itt voltak a részletek. nem vagyok gyerek többé. valamint az akkor készített tábláza­ tok. és lepecsételte. hogy visszategye a védelméül szolgáló aranyládikába. A sárkányomat elszedték tőlem és elajándékozták.ez a szobájában volt -. mi­ kor belépek a lámakolostorba. Év­ századok óta ebbe a nagy. A súlyos. Megérintett egy gongot a könyökénél. és kényelmesen elhelyezkedett a párnáján. Hosszú hallgatás után elmondta Tibet titkos történel­ mét. ahol régi. Itt jegyezték fel azokat a szolgálatokat is. kb. egy történetet. Még ma is . hogy kifejezésre juttassák. 90 cm széles és 25 cm hosszú kötet­ be jegyeztek fel minden részletet a családunkról.48 HARMADIK SZEM Végre-valahára elérkezett a hét vége. amint felkelt. (Először azért. hogy berakja a ládikát az oltár alatti mély kőfülkébe. és a szolga máris hozta neki a vajas teát.) Most nekem is alá kellett írnom a Könyvet. amelyeket hazánknak és Uralkodónknak tettünk. melyeknek köszönhetően nemességre emelkedtek. de érdekelt is ez bárkit! Napszálltakor apám értem küldött. hogy a Könyvet ne zavarhassák. még apa is rogyadozott kissé a súlyától. akárki. értékes könyvek sorakoztak a falnál. aki Lhásza közelében . A Könyvet most másodszor nyitották ki miattam. az íjamat és a gyönyörű tollakkal díszített nyílvesszőket eltörték. Szerepeltek ben­ ne legrégebbi őseink. Úgy éreztem.

Utoljára bementem a szobámba. csak intett. Anyát nem találtam. Visszamehetek a lovaimhoz. Mutatott néhányat. hogy távozhatok. Felzaklatta az elválás. Jászé­ tól. Hosszú ideig feküdtem apám szavain gondolkodva. nem tudtam elbúcsúzni tőle. Utolsó szavai később sem hagytak nyugodni. ez volt a legjobb módszer: az érzelmes búcsúzkodás megnehezítette volna. és csak kilencéves volt. de ahogyan le­ ment a hold és a nap első gyenge sugarai megjelentek az égen. egy szolga felébresztett. „Fiam. Ezzel befejezte.Na. Az este. Figyelj rám: Ha nem állód ki a próbát.a következő napon . Cu besietett a szobám­ ba. én pedig . és elhozzák apámnak. de a család hírnevé­ re vigyázok csupán. Lelkemre kötötte. Ezzel sarkon fordult és elment. Idegen leszel e ház számá­ ra". megkövesedett tengeri állatokra és különös kagylókra akadhat. különös fémtárgyakat is. fiú . de nem azért. már lefeküdt. mert olyan gyakran játszottunk együtt. amire tanítottalak. Elaludtam. A hold las­ san áthaladt az égen. Aztán találtak ismeretlen célból készült. amint a csupasz farudakat csapkodták. Kint. hogy aludjak. Miközben a sovány reggelit eszegettem.mondta. .hét. és emlé­ kezz mindarra. A gyerekek iránti erős ellenszenvére gondoltam. Viselkedj férfi módra.úgy gondolod.III. egy szót sem szólt többet.mondta -. AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 49 ás. Gyakran a környékbeli barlangokba járó szerzetesek fedeznek fel ilyeneket. hogy elhagyjam . amikor életemben először nem otthon alszom majd.mondta . campát és egy csésze vajas teát hozott. . mielőtt beléphetsz a lámakolostorba". Lefeküdtem. és nem vesznek fel a kolostorba. és elrendeztem az ágyamul szol­ gáló párnákat. „A Törvény értelmében mutattassák rideg keménység az elő­ kelő születésiteknek és könyörület az alacsony származásúaknak . Istennek hála ezért. korábban elbúcsúzkodtam már a nővéremtől. Ezután meg­ változott a hangulata. „Komoly megpróbáltatást kell elszenvedned. hogy kivétel nél­ kül minden kapott parancsnak fenntartás nélkül engedelmesked­ jek. vissza se térj. kemény vagyok és szívtelen. később meg a rettegett másnapra. Fentről a tetőről az imazászlók csattogása hallatszott. most elválnak útjaink. az ablakpárkányon egy éjjeli madár verdesett. Bár akkor cseppet sem értékeltem.

először.ke­ mény volt.50 HARMADIK SZEM az otthonomat .bármely mércével mérve . . Ha anya fent lett volna. semmi kétség. Pirkadt. az enyém . hogy kikísérjen. megpróbáltam vol­ na rávenni. Befejeztem a reggelit. . hajnalhasa­ dás előtti sötétség. de sötét volt még..összetekertem egy másik köpenyt. bedugtam a campaedényt és a csészét a köpenyembe. és az. rémült. csendesen lépkedjek. hogy otthon maradjak. Végigmentem a folyosón. Magányos voltam. mint később rájöttem. hogy idejekorán megtanuljam a fegyelmet és az állhatatosságot. Elhagy­ tam hát az otthonomat. és ahogyan hittem. Átmentem a szobán. Azt akarta.. mindörökre. Végigmentem a lépcsőn és elindultam. mire egy szolga fi­ gyelmeztetett. engedje meg. és csüggedten szomorú. ne ébresszem fel a háziakat. apám parancsára történt. a tekercsbe egy bőrtalpú csizmát tettem. Sok tibeti gyerek­ nek könnyű élete van. hogy a búcsú elmaradt.

Na. Akkor az egyik fiú lehajolt. mégis milyen kimondha­ tatlanul elérhetetlen! Végül kirepült az ajtó. Azt hiszitek. Emberek jöttek. . mint ajtót nyitni nektek? . Megjelent egy szerzetes. közben világosodott. de semmi sem történt. .ordította . nyomorult csirkefogók? 51 . Gyanakodva végig­ mustráltuk egymást. . Kemény iskola. egy tapodtat se mozduljatok. a lábunk elfáradt már az ácsorgástól. az bizony! Róttam a mér­ földeket. A bejárathoz vezető kapunál két másik fiúval találkoztam. ha egy­ szer ugyanaz lesz a sorsunk.Negyedik fejezet A TEMPLOM KAPUJÁBAN Az út egyenesen a Csakpori Lámakolostorhoz. és akkora zajt csapott. sátánfajzatok? . Egy ablakból kellemes ételszag áradt.A kapu bevágódott.Mit akartok itt. aki óvatlanul túl közel lépett hozzá.kiáltotta. de elhatároztuk. .In­ kább majomnak nézne az ember benneteket . csak fokozva az éhség okozta kínjainkat. az egyik fiú. men­ tek. .Várja­ tok ott. a növendékek tanítómestere lejön majd. ha kész lesz. ők is ide igyekeztek. azt hiszem. egyikünk sem volt elragadtatva a másiktól. kis híján hanyatt esett.mit akartok. barátságosan fogunk viselkedni. jobb dolgom sincs. a Tibeti Gyógyítás Templomához vezetett. és egy magas.Szerzetesek szeretnénk lenni . kezében hatalmas bo­ tot lóbált. Egy ideig szelíden kopogtattunk. csontos ember állt előt­ tünk. Milyen közel az étel.válaszolta. Leültünk a földre. . felszedett egy követ.mondtam. hogy meghallották. ijedtünkben fiatal fának néztük.

jómadár! Lássuk csak. beborította a vállam. Az egyik fiúnak. De meg sem . ülj le. egy pásztor fiának.Micsoda szemét népség jön manapság a kolostorba! A kolostor területét körös-körül hatalmas fal övezte. mik vagyunk. Fenyegetőn a botja felé nyúlt. belepte a hajam.válaszoltuk. de gyorsan. milyen tömés: ez a hely nem való puhány. Azzal hirtelen meg­ fordult és elment. csak úgy.Szerzetesek szeretnénk lenni . marad­ hatsz. agyon­ kényeztetett hercegecskéknek! Menj vissza negyven lépést. aki vallásos akar lenni. El­ ment mellettem egy csapat fiú. a hetedik születésnapomon éppen. azt mondta: . mi van benned.És te itt? Mi ez ? Ohó! Egy kis hercegecske. A so­ vány szerzetes vad pillantást lövellt felém.ügyet sem vetettek rám. egy követ do­ bott felém. ahogy parancsolta. azután ők is továbbálltak. A kő felsértette a fejem. vérezni kezdett. Ahogy a nap lefelé haladt az égen.Szent ég! . Nem volt nehéz észrevenni. Egyedül maradtam. . kik vagyunk és még azt is. a félelemtől ott a hely­ színen majdnem összezsugorodtam. HARMADIK SZEM . hogy lépjünk be. és visszamentem negyven lépésnyire. Először is. Egész álló nap ott ültem mozdulatlan.sokan voltak . de úgy.52 . Rám szállt a por. Hajnal óta nem ettem. . Az arra járó szerzetesek . Egyikőjük. és egy szem­ pillantás alatt sarkon fordult. A kóbor kutyák meg-megálltak egy pillanatra. hogy kíváncsian megszaglásszanak. nincs elragadtatva tőlünk. nézzük csak miből vagy. Szomorúan összeszedtem a kis cókmókomat. Térden állva lépkedtem. amíg nem mondom hogy elég.kiáltotta.Gyorsan befelé! Ha megfelelsz a vizsgákon.Mit mondtál. nem ittam. . Megkérdezte. fiú ? Mészáros az apád? Húsvagdaló? Aki megszegi Buddha törvényét? És ide meré­ szelsz jönni? Tűnj el. Hirtelen mozdulattal a szegény szerencsétlen fiú felé lépett. hogy miért vagyunk egyáltalán.A másikhoz így szólt: . és maradj ott elmélkedő testtartásban. vagy bottal kergetlek végig az úton. aki ijedtében teljesen megfeledkezett a fáradtságról. aztán. tele ment vele a szemem és kis kupac gyűlt kifelé fordí­ tott tenyeremben. majd nagyot ugorva elmenekült porzott a föld a lába nyomán. intett. leültem keresztbe tett lábbal. hogy a szempillád se rebbenjen}. éhségem egy­ re nőtt. a torkom teljesen kiszáradt a szomjúságtól.

aztán az oldalamra feküdtem és megettem a campát. A kavicsos úton egy szerzetes közeledett. szomjasan. a sötétben mozoghatsz. s a tartalék köpenyt a fejem alá téve lefeküdtem. Az első hét évem nem volt könnyű. Még mindig mozdulatlan ültem. az éjszaka külö­ nös hangjai. Valóban fáradt voltam már. rettegtem a következő napoktól. Túlzottan rémült voltam ahhoz. Féltem. a legerősebb ok. Az öregségtől remegett már a keze. besötétedett. Egyszerre csak puha csoszogást hallottam. . fiam.IV. körülöttem mindenütt sejtelmes hangok. helyezkedj ugyanebbe a testtartásba. Nem volt hova mennem. . mert ez próba. hogy belépjek abba a házba. A másikban kis tál campát tartott. akik kiállják ezt a próbát . és nem öncélú kegyetlen­ ség. Kitalálta a gondolatai­ mat és így szólt: . hogy ki-kilöttyen a tea. hajlott alakja is. hogy megmozduljak. de először nem nyúltam értük. a félelem tar­ tott fogva. Felém nyújtotta őket. mit követelnek még tőlem. de akkor is ez volt az első éjszaka. A renden belül csak azok töre­ kedhetnek magasabb rangra. minden porcikám sajgott. majd elment. Felálltam. kinyújtot­ tam a lábam.Azzal összeszedte a csészét és a tálat. mit hoz a holnap. kemény évek alatt elformátlanodott. A csillagok fénye­ sen ragyogtak az éjfekete égen. és egész nap ugyanabban a testtartás­ ban ültem éhesen. mozdulatlanul. Jeges szél fújt. Apa mindig szigorúan bánt velem. Ott kellett ülnöm mozdulatlan. apám nem engedi. amit az egyik kezében hoz. A lámakolostor ablakában ezernyi vajmécses lángja gyúlt. ha kudarcot vallok a kitartás próbáján. aki tapogatódzik a sötétségben. A nap elbújt a hegyek mögött. de ahogy a nap első sugarait megpillantod. és ráadásul teljesen megmerevedtem. Lassan felderengett a hosszú. Nem tudtam.Megittam a teát. a fűzfalevelek susogtak és zörögtek. semmit se tehettem. Aztán azt mondta: Most aludj. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 53 moccantam. amit nem otthon töltöttem. kis mélyedést kotortam a földön a csí­ pőmnek. láttam. minden tagom el­ merevedett már. egyedül a félelmeimmel. amely egykor az ottho­ nom volt. aminek esetleg most gondolod. Most egyedül kellett alud­ nom a hideg ég alatt. rémisztően szigorúan. egy öregember lépteit. és átöntöttem a campát a saját edényembe.Fogd. Rettegtem a sötét­ ségtől.

talán megfeledkeztek rólam? Vagy egy újabb próbatételnek vetnek alá. hogy fiatal még. hogy sírjanak. Tudo­ mást sem vett rólam.54 HARMADIK SZEM Úgy tűnt. ne . Még jön a holnap. olyan.Enni. fi­ nom sóhajtás. ha nem fogadnak be a kolostorba. Kisfiúk kószáltak az úton. nem mertem elaludni. vagy piszkos megjegyzése­ ket tettek. Ez alkalommal több jóindulattal nézett rám és azt mondta: . az a mondás jár­ ta. szinte le sem hunytam a szemem. nincs hova menjek. és egy sötét foltot láttam közeledni. később pedig mély zümmögés lesz belőle. a kis vajmécsesek lángja is fellobbant a kolostorépületekben. Balsejtelmem támadt. Hirtelen fel­ lángolt bennem a remény. mostanra már elgyengültem az éhségtől. folytatta éjszakai küldetését. s máris trombita­ hangra ébredek. A lámakolostor fokozatosan életre kelt. De mivel nem reagáltam. fiam. hamar belefáradtak a meddő próbálkozásba. Gyorsan felültem. időnként porzáport zúdítot­ tak rám. hogy együttműködőbb áldozatokat keressenek. ő sem fogad vissza. kavicsokat rugdostak felém. A különböző épületekből szerzetesek jöttek kifelé. Aztán. egyre jobban megmerevedtem. mely mormogássá erősödik. mintha ott sem lennék. élettelen. A reményem elszállt. akár a méhek zsongása egy forró nyári napon! Ahogy múlt az idő. és odébbálltak. Végre meghallottam az öregember lépteit. mint mikor valaki ébredezik. még alig pirkadt. hogy csak a nők és a kislányok olyan ostobák. Felnéztem. Aztán. Hogy ne le­ gyek ilyen gyenge. zokogni tudtam volna. Először az alvó. Ebben az időszakban a hold későn kelt. a hegyek mögött a közeledő nappal első fényei ragyogtak az égen. Apám világosan megmondta. mozdulatlan vá­ ros levegője vette körül. majdnem lábra ugrottam. Szuszogást hallottam. Egy nagy fekete szelindek volt csupán. ahogy napszálltakor megint sötétedni kezdett. és újra a szemlélődés pozitúrájába merevedtem. mert ha megmocca­ nok és nem állom ki a próbát. emlékeztettem magam rá. nem tud gyorsan járni. és éheznem kell? Egész nap nem moccantam. Hama­ rosan már csak a csillagok halvány fénye világított az éjszakai sö­ tétségben. de nem mertem megmozdulni. valamit vonszolt maga után az úton.és innivalót hoztam. de a próbának nincs vége. és vigyázz. rejtélyes ügyei­ ket intézték.

hogy a sok szenvedés után most mindent el­ ronthatok. . és is­ mét áttöltöttem a campát a saját edényembe. megittam a teát. Az ablakokban . nagyon kellemetlen helyen karcoltak. A következő. és füstölők nyugtató szagát éreztem. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 55 mozdulj.Remélem. amint szemlélődő testtartás­ ban ültem. egyszer csak elszenderedtem. Megpróbáltam felállni. Valódi félelem­ mel gondoltam arra. a harmadik napon. A kövek mintha csak késpengét növesztettek volna alat­ tam. ma éjjel meghalok .újra megjelentek az apró fények.Vegyél részt az esti istentiszteleten. néhányan megpróbálták el- . Hely­ zetem igazságtalanságán tűnődtem. és az esti szél játékosan fel-felka­ pott egy-egy elhullajtott madártollat. de nagy sokára szürkülni kezdett. semmiféle szektájú. nem akartam szerzetes lenni egyáltalán. Miközben töprengtem. Bent meleg volt.szólított. vajas tea. nem bírom tovább. Nem várok tovább. A láma­ kolostor ködben úszott. . Összeszedtem minden erőmet és sikerült legyőznöm a szédülést. . micsoda boldogság. fajtájú­ formájú szerzetes nem akartam lenni. így követtem a tömeget.mondta. Az éh­ ségtől felpedzett érzékeim jelezték. Ahogy a lábak között rohantam négykézláb.Gyere ide. melyet áthajtanak a hegy hágóján.Gyorsan felkaptam a csomagomat és odatántorogtam. . de egy szemernyit sem voltam boldogabb.IV. Egy világosabb pillana­ tomban ráeszméltem. színes fények. sosem jön el az este.campa. megláttam a tanítómester magas alakját. Újra lefeküdtem. ott maradhatsz ma éjjelre is.Ha pihenni akarsz. . Ezzel megfordult. hogy arcra estem. hegyek­ kel és szerzetesekkel tarkított lila foltok tűntek fel. Amíg beszélt. annak még nálam is hosszabb ideig kell egy helyben ül­ nie. éreztem. . . aztán reggel találkozunk. mint egy teherhordó állat­ nak. Bevágtam az első sorba.Gyere be ! . mintha egész életemben ezt gyakoroltam volna. a ködben épületek. de a lábam annyira elgém­ beredett. a nap is megállt az égen. fiú! . Úgy látszott.gondoltam -. mert nagyon sokan elbuknak a huszonnegyedik órában. Étel . és elment. Nem volt több választásom. hogy nem vagyok kotlóstyúk. az ajtó­ ban messze. egyre gyengébb vagyok és szédelgek. mint az előző éjjel.egyik a má­ sik után .Épp akkor. ennivaló van valahol a közel­ ben.

Kemény ütések záporát zúdította rám. de ennivalót kerestem. Fülsiketítő csattanás riasztott fel . és a varkocsomnál fogva lábra állított. azt gondoltam. csontos szerzetes hangos üvöltéssel talpra ugrott. amelyről teljesen lehorzsolódott a bőr. azt. . és ahogyan Cu-tól tanultam. kásás campa ömlött az arcomra. és csomagommal a fejem alatt elaludtam. a tanító le­ nyúlt.56 HARMADIK SZEM kapni a varkocsomat. kis nyomást alkal­ maztam. .és hangok: . csúszott egy darabig az or­ rán. meg­ állt az élet. miként zajlott.minden baj véget ér. az esti szertartásra. kicsit jobban éreztem magam.Ahogy szedegettem a campát a szememből. az ütések sosem érnek véget. nem védekeztem. én pedig beosontam egy óri­ ási oszlop mögé.Figyelj! A vén Zörgőcsont pré­ dára les. látni akarják. Csak akkor állt meg. de senki sem figyelt rám. emlékezz mindarra.Mi folyik itt?! Ijedt suttogás volt a válasz: .Hitvány nyápic. Meghalok . széthasadt a fe­ jem . Miután ettem. Puha. A többi fiú visszatartotta a lélegzetét. elnyúltam a kövezeten. .Új fiú. mikor a feje hangos koppanással egy kőoszlophoz verődött. képzeletben hallottam az öreg Cu búcsúszavait: „Viselkedj férfi módra.Úgy látszott. majd harsogó ne- . meg se tudod védeni magad! .gondoltam . Ütések és rúgások zá­ poroztak rám. az orrából patakokban ömlött a vér. Aztán a szerzetesek kitódultak a templomból. hogy nem tudom. átrepült fejem felett. A mester meghökkent. hogy rendben van. és a fájdalomtól elakadó lélegzet­ tel.Mulya tökfilkó! Nyápic alak! TE. Követtem a töme­ get a belső templomba. amire tanítottalakl" Gondolkodás nél­ kül megfordultam. ez is a próba része. . és semmi sem tartóz­ tathatott fel. és azt üvöltötte. Olyan fáradt voltam. egy a majdani vezetők közül? Hah! Nesze neked! . előkelő származású.Úgy tűnt.azt hittem. verjük el! A körém gyűlt növendékek egyike a köpenyemet lóbálta a feje fö­ lött. amit alólam húzott ki. leesett a kőre. egy másik elszedte a bőrcsizmá­ mat. Akkor hirtelen hangosan ordítani kezdett valaki: . engedelmeskedek-e a tizenhatodik törvény parancsá­ nak: „Viseld a szenvedést és a nyomorúságot türelemmel és alázat­ tal. gyertek. A magas.

és könnyedén megcsavartam a karját. Most. ujjai. mint szikla a hegyoldalon. Meg kellett harcolnom felnőtt férfiakkal is. hála Cu-nak. tényleg nagy ügyes­ ségre tettem szert. de a mozgása esetlen. a körülöttünk álló fiúk és szerzetesek egy csoportjára zuhant. De még nem volt neki elég. Ahogy Nhavang nekem rohant. Elléptem hadonászó karja alatt. fejlettebb is nála. A tibeti változat különbözik a dzsúdótól. hogy elkapjon és tehetetlenné tegyen. a füstölő akár egy ki­ lőtt csúzli. és egy magas. és a láncánál fogva hozzám vágta. megragadott egy ne­ héz füstölőedényt. amit ki kell talál­ nunk! Megfordult.ahogyan Cu mutatta . és rám ugrott.) . Egy pillanatig nyöszö­ rögve feküdt a földön. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 57 vetésben tört ki: . és az .IV. Rám rontott.Na. Ngavang erős. előbb leírt egy félkört. Óvatosan körözött.időnként kegyetlen ki­ képzésnek. ha küzdelemre kerül a sor.Nézzük csak a fiatal pávakakast! Vagy talán sa­ rokba szorított patkány? Melyik? Aha. majd azt mondta: . te vagy a legnagyobb ve­ rekedő a kolostorban. otromba tizennégy éves fiúra bökött.könnyedén beledöftem az ujjam a nyaka tövébe. nehézkes. Nem ijedtem meg. Fiatalabb korában nagyszerű dzsúdó* szakértő volt Khamban. elernyedtek. hogy egy jakhajtó fia ügyesebb-e vagy egy hercegé. amit tu­ dott". azért nevezem mégis így. oldalra léptem. az öreg rendőrszerzetes iránt. oldalon. a jövőm ettől a küzdelemtől függ. Kicsúszott a lába alól a talaj. Lehajol­ tam. könnyű kikerülni. hogy tudtam. oldalra ugrott. ahol az ereje előnyt jelent.„mindenre. és mikor átugrott. és . megcsavartam az egyik lábát. mert a tibeti név a nyugati olvasónak nem jelent semmit. végre örültem egy kicsit. Ebben a tudo­ mányban. Az ilyen fegyver lassú. Megtanított . Lát­ tam. ez az. Először életemben hálát éreztem Cu. melyekkel a láncot szorította. ahol nem számít az erő vagy a kor. jó felépítésű fiú volt. hogy a durva és vad verekedéshez szokott. Leesett. (Lásd még a 109. Ngavang. majd a fejére esett. akkor felpattant. nézzük. Ez alka­ lommal megpördült és a bal vállán ért földet.ahogy szokta mondani .

míg végre felértünk a lapos tetőre. hogy jóra használod a tudásod. Kedd Lobszang Rámpa.Akkor rászolgáltam egy kis ennivaló­ ra. Uram. . hajolj meg.Fiam. mint a viadalban. aki előzőleg enni hozott nekem. fiam. mely a tetőre épült. A növendékek tanmestere barátságosan üdvözölt. ragacsosan és lottyadtan. Most átveszed a helyét. ülj csak le! Megnézzük.Hihetetlen sok kérdést tett fel. fiú. mint egy darab rosszul kikészített jakbőr.kísérjen hozzám. aztán azt mondta. de kedvességgel és könyörülettel kell felügyelned rájuk. Az utóbbi napokban nagyon keveset ettem. megtudod majd. hogy a tudo­ mányokban is olyan vitéz vagy-e. és csináld. Újabb lépcsők következtek.a mesterük vagy már . nem kerül rossz kezekbe. az Istenek Termei és gyógyfűraktárak mellett. megálltad a helyed. adok neked enni. Megpróbállak rajtacsípni. Beléptünk az aranyozott fatáblákkal díszített ajtón.Valódi férfi vagy. beviszlek az apát úrhoz. amit én. Ngavang félelemben tar­ totta a növendékeket. uram.58 HARMADIK SZEM Ngavang körülbelül egy fél órán át eszméletlen volt.Kövess. az egyházi hivatalok.Ezzel a növendékek tanítómestere háromszor meghajolt. hogy a lélek kiszabaduljon a testből asztrálutazásokra vagy hasonló célból. Úgy éreztem magam. majd földre borult.Ülj le. látom.Egyél. újabb tekergős folyosókon. . A növendékek tan­ mestere hozzám lépett. fiú. aztán mondd meg az egyik huligán­ nak . fiam . Hat órán át ültünk egymással szemben a párnánkon. Gyere! Követtem a széles folyosókon. úgy. elhaladtunk a Buddha-szobor előtt és a Gyógyítás szimbólumát megkerülve beléptünk az apát sa­ ját szobájába.Hajolj meg.szólt -. fiú! Merészen így válaszoltam: .és innivalót. Az öreg szerzetes. amennyit akarsz. szóval vigyázz! . . itt van a fiú. megveregette a hátamat. Most gyere ve­ lem. . igyál. és odasétáltunk az apát házához. szó­ ban és írásban is egyaránt. Ezt az „érintést" gyakran használják arra. miért. mikor belép­ tem a szobájába. Nagy buz- . . most már elégedett. Jóra tanítottak. de közben azt mondta : . hogy majd­ nem hasraestem. Rendkívüli megtiszteltés. A tanmester felállt. Azután fel a lépcsőn. megkeresett és így szólt: . a belső templomok és a tantermek mellett.

mikor az előző nevét elveti. mert így lettél ne­ velve. hi­ ány azokból van. Aztán így szólt: Kedd Lobszang Rámpa. és hellyel kí­ nált. ha or­ szágunk majd idegen felhő alatt lesz. aki a magasabb rendű dolgokra. úgy beszélek hozzád. amit kell. és néhány rövid év alatt többet fogsz tudni. de erről egy kicsit később. a „borbélyműhely­ b e " vezettek. amikor a szobájába értünk. Bár csak hét­ éves vagy. Tibetben. Az okot később majd megtudod. Bólintott. kitartóan kell dolgoznod. ami tőlünk telik. és úgy. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 59 galmamban. de nem ok nél­ kül volt az. Nagyon figyeltem. De amiben csak tudunk. és olyan eltökéltségre. hogy megértsem. Minden segítséget megkapsz. Ezoterikus tanulmányokat is folytatsz majd. Itt leültettek a földre. én is leborultam. Az Ösvény kirajzolva előtted. A kitartás próbája kíméletlen volt. csak figyelt. A mester csak akkor tör­ te meg a csendet. Különleges képzést kapsz.Fiú. amit megjö­ vendöltek neked. Most annyit. A tisztánlátást kikényszeríteni fájdalmas dolog. mint férfihoz. amelynek szilárdsága a sziklákéval vetekszik. . és nemritkán keserves. hogy az asztrálsíkokon utazzhass. mindent. olyan bátorságra van szükség. mindent tudok rólad. és elindultunk kifelé. Az Út nehéz lesz. mint amennyit hosszú élete során egy láma általában megtanul. segíteni fogunk. hogy azt tegyem.A gyógyítás tudomá­ nyát és az asztrológiát fogod tanulni. ahogyan kell. egy fürt kivéte­ lével leborotválják a haját. Én követtem a példáját. akik megőrzik és továbbadják tudásunkat.IV. és ahhoz. Az utolsó tincset akkor távolítják el. Az egész túl nehéznek tűnt nekem. Fizikai munkások. párnákon ültünk. Kacskaringós utakon keresztül kis szobába. és a mester a következőket . amely semmitől sem retten vissza. mikor a szerzetesnevet kapja. Most elvisz­ lek. Fáradt voltam! így folytatta: . Belőlük nincs hiány. hogy minden ezer szerzetesből egy az. ha valaki belép egy szerzetesrendbe. a magasabb szintű fejlődésre alkalmas. anélkül. A többiek sodródnak és napi munkájukat végzik. akik forgatják az imamal­ mot. Az apát szenvtelen tekintettel ránk nézett. in­ tenzív képzést. Egy ideig az apát úr nem beszélt. hogy kopaszra borotválják a fejedet. a tanítómester felkelt és mélyen meghajolt. Tibeti módra keresztbe tett lábbal. hogy tudni akarnák a miértet. Kedd Lobszang Rámpa.

A segéd ho­ zott egy tál forró vizet. Kilógó nyelvvel és egyre- másra morogva. mert azonnal nevet kap. míg levágta a copfomat. borotváld meg a fiút! Ne hagyj egy tincset sem. De ez csak a kezdet volt. . jól vajazott. ez igencsak hasonlított arra a szerszámra. . mikor a fejemre öntötte.hívott a mester. ami annyira forró volt. Kész öröm levágni.válaszoltam.Ó. Fogott egy háromoldalú borotvát. jobb kezével megra­ gadta a varkocsomat és egyenesen fölemelte. mert így egyszerűbb az olvasónak.üvöltötte.60 HARMADIK SZEM mondta: . minek is nevezzünk? Még egy ideig mo­ tyogott magában.Tamcsö. egy örökkévalóság után . mire megnyugtatott: . Gyere és tartsd a végét! Tise. hogy majdnem felemelt a földről.Mi baj? Felforrtál? Igen.Tise! . Végül. így könynyebb eltávolítani a hajat. Tamcsö előrelépett.a szolgák nálunk ilyennel nyír­ ták a növényeket. Tamcsö addig ügyködött a siralmasan tompa olló­ val.Ne aggódj. és olyan szorosan tartotta a varkocsomat fel­ felé.Aha! Megvan: mától fogva Zamigmarlálu a neved. fiam! Gyönyörű varkocsod van. . Va­ lahonnan szerzett egy nagy ollót .nekem legalább is úgy tűnt. amit otthon padlókaparásra használtunk. jól gondozott. hogy felpattantam a földről kínomban. aztán megszólalt: . nem volt több haj a fejemen. . Ebben a könyvben azonban továbbra is a Kedd Lobszang Rámpa nevet használom. a segédje odarohant. Bevezetett a szobájába és elővett egy nagy könyvet. .Na most. Gyere! . .

A fiúkkal nem gyűlt meg többé a bajom. A zenészek rázendítettek egy jól ismert dallamra. egy dobos. buta fiút kivéve senkivel sem volt bajom. -Tökfilkó! . úgy tudtam. mi lesz! Cu tényleg jó mester volt. ahogy kell. ők is újonnan léptek be a rend­ be. olyan csupasznak éreztem magam. Örömöm azonban nem tartott soká. és hirtelen a könyökére ütnöm. mind jól ismerték Cu-t. így maradt vagy háromnegyed óránk az esti istentiszteletig. hogy elbántam Ngavanggal. Arcán előbb döbbenet.IV. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 61 Mikor bevitt az osztályba. és énekeljetek úgy. A többiek látták. egy láma intett nekem. Énekelni kezdtünk. ahol kö­ rülbelül húsz fiú volt. így tettem.Ez még az isteneknek is gyötrelmes kínokat okoz. A zenemester felbőszültén in- . többet tudok az átlagnál. Tanárunk. A kórushoz próbálunk. így egy nagydarab. miért hívott össze bennünket: . mi történik. De hamar ész­ revette. Három zenész várakozott a hangszerénél. Vágjunk rá tüstént a két kis „furcsa csont­ ra". Odamentem hozzá. hogy kövessem.kiáltotta. miközben azon töprengtem. A láma el­ magyarázta. Ismét leállított. amit min­ denki tud. akinek ezüsttrombitája volt. Mivel otthon jó nevelésben részesültem.kiáltotta. milyen a hangotok. majd valódi fájdalom tükröződött. Még egyszer megpró­ báltam az éneklést. szólt. Befordult egy zeneszobába. mikor a fiú a fejemre tette a kezét. és olyan jót nevetett. Csak fel kellett nyúlnom.Nevetségessé akarsz tenni? A zenészek újrakezdik. s koszos kezét az igencsak sajgó koponyámra tette. úgy találták. olyanra. mint egy frissen tojt tojás. Akkor a zenemester egyenesen hozzám fordult. vajon mi­ lyen újabb nehézség vár rám. Este fél kilenc lehetett. . akikkel a héten később találkoznom kellett.Énekelni fogunk. A zenemester felhúzta a szemöldö­ két. és őt tartották a legjobb dzsúdószakértőnek egész Tibetben. te pedig egye­ dül énekelsz majd! Újra kezdődött a zene. hogy fájdalomtól üvöltve békén hagyjon. és lássuk. Mögém jött. . hogy megnézzem. éppen hátat fordított nekünk. Valósággal törpének éreztem magam az óriások közt.Kezdjétek újra. A dzsúdóoktatók. hogy hamarabb elenge­ dett minket.Állj. . és egy osztályba raktak a ti­ zenhét éves növendékekkel. egy kagy­ lókürtös és egy trombitás. Til­ takozásul felemelte mindkét karját. Újra kezdtük. De nem sokáig. mert ahogy kifelé jöttünk. állj! .

.Kezdtem lehiggadni és megtelepedni. Csak rájöttem. Talán így volt jól. mert arra eszméltem. hogy mivel nincs más választásom. elmulasztod a vacsorát. campát. Szent isten.Eztán már semmit sem hallottam. aztán feküdj le.Edd meg. A fiúk kifelé mentek. . még mindig a vállán vitt és csak a fiúk ülőhelyének végében foglalt helyet.Elmentem. Egy óriási. vagy kiabálással.hahaha . vagy maradni akartam volna. Elszunyókálhattam. míg meghallottam a trombitákat. és három párna van alattam. felhalmoztam a pár­ nákat a fal mellé. aki velem volt.Kedd Lobszang Rámpa. Valaki megra­ gadta a köpönyegemet. többé nem kell énekebed.Valóban na­ gyon hálás voltam. Tudod.maradj csendben! . csak előző este kerültem a kolostorba? Mintha ezer éve lett volna! Úgy éreztem. lekésed az istentiszte­ letet..62 HARMADIK SZEM tett egyet. aki az előző nap barátságos volt velem. hogy egy nagy szobában vagyok. de még ilyen hamis hangot nem hallot­ tam. hogy pont szemben ültem vele. legalábbis reggel ötig nem. hogy segített. hogy nézzem meg.Sietnünk kell reggelizni. akkor teszek jót ma­ gamnak. amikor az egyik fiú.Felkeltem. Nem mintha megszerettem volna a helyet. és akkor kapsz majd. Előző este.. . . fiacskám.bevitt az ebédlő­ be. alvajáró vagyok és ismét üres a gyomrom. ha késel. és a nagydarab láma . az. de ha éneklek .Belépett a templomba. A templomi szertartásokon sem énekelhetsz. barát­ ságos láma a vállára ültetett. ideje gyülekezni az utolsó istentiszteletre. nagy nehezen felébresztett. amint azt fújták. Tétlenül ődöngtem. Ma hajnali ötig aludhatsz. . valamint főtt zöldségeket tett elém. és ugyanazt csináld. Menj most. Megmutatom. és teát. Eddig olyan kevés ember volt ked­ ves hozzám. . . és olyan üres lesz a hasad. s ahogy a többiektől láttam.Mingyar Dondup láma küldött. mert mindent elrontanál.miközben aludtam . amit én. felébresztet­ tek-e. mint egy dob. . Hamis? Enyhe kifejezés! Fiam. így szólt: . és felrepültem a levegőbe.Gyerünk. úgy. hogy a szertartásnak vége. fiam. Engem gondosan letett egy párnára maga előtt. a zenéhez nincs tehetséged. aztán gyere be hozzám. Lát­ tam. hol fogsz aludni. fiam. te botfülű bar­ bár! . . ha minden különösebb hűhó nélkül megtelepszem. . Az énekórák alatt mást tanulhatsz. vagy veréssel tanítottak. azután be kell vigyelek Mingyar Don­ dup lámához. Ötvenöt év óta vagyok itt. máskülönben elszundítottam volna.Figyelj.

mert rámripakodott: . akik a ház­ tartást vezették. ahol párnák voltak. Szakembereknek készültünk. mint az apám. Nálunk is voltak háziszolgák. én meg megúsztam a leleplezést. ahogy tetszett. s egy kb.IV. Egymást váltva. Mindenki nevetett. negyvenöt centiméter magas asztalról ettünk. mert a lá­ ma jelentése „legkülönb". ott. de ezek szolgálószerzetesek voltak. a Kangyúr száztizenkét kötetéből mondott fel részeket. Mi. és elmagyarázta. így hát bőven volt benne részünk. Csakporiban valóban vasfegyelem volt.ritka alkalom -. ismételd csak el. az pedig nem alkalmazható kivétel nél­ kül mindenkire.Te. belőlük lettek a lámák. Maga Csakpori „vas­ hegyet" jelent. A szerzetesek dolgoztak. Látta. Egyik mondása sze­ rint: „Valamennyi képesség kapuja az olvasás és az írás". Uram. A felolvasó is nevetett . vörösesbarnában kellett járnunk. A szerzetesek az étkezések alatt nem beszélhetnek és nem is gondolhatnak az ételre. a rendet és a képzést esetünkben különösen fontosnak tartották. aki az olvasópultnál áll­ va a Szent Könyvekből olvas. de ezt most megúsztam. A táplálékkal szent tudást kell magukhoz venniük. Nem hordhattuk a növendékek fehér köpenyét. gondolkodás nélkül válaszoltam: . Buddha tanításának ez a lényege" Az apát úr. Ezer­ ből talán egy. rajtacsípem. mindannyian a földön ül­ tünk. sőt vad fe­ gyelem uralkodott. mi is részt vettünk a házimunká­ ban. Minden étkezésnél van egy felolvasó. csak jót cselekedj. Csampala láma olyan szigorú volt.Azt. azonnali engedelmességet követelt.Mint a villám. . Nem zajonghattunk és tilos volt könyökölnünk. A mi kolostorunkban nagyon kemény. esetleg lustálkodtak. mit mondtam utoljára! Gyorsan! . vezetőknek. hogy máshol jár az eszem. A legtöbb lámakolostorban nem volt ilyen rend. mint a már felavatott szerzeteseknek. hogy az írás szövegét szerette volna hallani. Mindig emlékez­ nünk kellett a régi buddhista mondásra: „Lévén tenmagad a példa. ha előre akart jutni. hogy ne legyenek zaklatott gondolataink. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 63 Reggelinél a felolvasó a buddhista Szent Iratok. hogy az a fiú nem figyel. ne tégy rosszat másokkal.

mikor dühös az ember". mint Buddhaként ülni és imád­ kozni. Aztán felöltöztünk. Sorokban ültünk. és így tovább. Mind­ annyian meztelenül aludtunk. nem volt valami fényes kedvünk ebben az órában. és a sötétben a köpenyek után kotorásztunk. így az első és a má­ sodik sor egymás felé nézett. és a többiekkel együtt le kellett mennem imádkozni. Itt megszámlálhatatlanul sok vajmécses fénye próbált keresztültörni a füstölőkből kerengő füst­ felhőkön. hajolgattak és himbálóz­ tak. a sorok a terem egész hosszát betöltötték. A pislogó fényben változtak az árnyékok és az óriási szent alakok megelevenedni látszottak. Mikor az éjféli trombita­ szó beharsogta a félhomályos folyosókat. ahol nincs hamis álszemérem. álmosan legurultunk a párnákról. Szerzetesek és fiúk százai ültek törökülésben a földre tett pár­ nákon. mintegy mormolásunkra válaszolva. a második és a harmadik pedig háttal ült.Csakporiban éjfélkor kezdődött a „nap". Keleten tudják. Az egyik tanítás a következőképpen hangzott: „Jobb megbékélt tudattal pihenni. Gyakran tiszteletlenül arra gondol­ tam: „Miért nem hagynak békében pihenni? Ez az éjféli kelés fel­ dühít". ez így szokás Tibetben. betömködtük tartozékain­ kat a köpeny elülső bugyrosan felhúzott részébe és elindultunk. hogy a hangoknak ere- 65 . Végigcsattogtunk a folyosókon. Dünnyögtünk és különleges hangsorokra épülő szent énekeket énekeltünk. De senkitől sem kaptam kielégítő választ. Minden második sor szemben ült az előzővel.

aztán visszatértünk párnáinkhoz. Hihetetlenül hatásos látvány volt a több száz ember. Ahogy egy zenei hang képes széttörni az üveget. Reggel hatkor tanulásra készen gyülekeztünk a tanteremben. Időnként örültünk a szünetnek. negyven percre újabb szertartáson vettünk részt. A Kangyúrból ugyancsak olvastak fel részleteket. Ezt követően egy órán át fizikai munkát végeztünk. hogy mozogjunk és hogy alázatra neveljen . campát és vajas teát. más tárgyat. De akkor még nem ehettünk. Negyed ötkor egy újabb szertartás kezdődött. Kilenckor. Tibeti törvényeink közül a második így szólt: „Gyakorold a vallási szertartásokat és tanulj!" Hétéves fejjel tudatlanságomban képte­ len voltam megérteni. Ötkor ettünk először. ilyenkor a reggelinél szólították azokat. hogy egyik vagy másik egyenesen ránk tekint. hogy az „előkelő s z á r m a z á s i b a n van valami szégyellnivaló. miköz­ ben az ötödiket („Tiszteld az öregebbeket és az előkelő származásúakat!") állandóan citálják. akiknek el kellett vinni vagy össze kellett gyűjteni a kért dolgokat. mint az istentisztelet előtt. A szertartás körülbelül egy órán át tartott. megszakítva tanulmányainkat kb. hogy ennyi meg ennyi időre eltávoznak a kolostorból. és reggel négyig aludtunk. mért kell betartanunk ezt a törvényt. Előfordult például. hogy nem a születés számít. hanem az ember termé­ szete.66 HARMADIK SZEM jük van. miközben a kis csen­ gettyűk ezüstös csilingelésébe lüktető dobolás hangja vegyül. de háromnegyed tízre vissza kellett érnünk a tanterembe. és eszembe sem jutott. először egy félórás szertartás következett. egy hangkombináció metafizikus erót hozhat létre. hogy Lhászának szüksége volt valamire. Déli egyig tanultunk. amint vérvörös köpenyben és aranyszín stólában himbálózik és egy hangon mormol. Az étkezés alatt közölték a napi tudni­ valókat és adták ki a parancsokat. de megszegik. A füstölők kék felhői kavarogtak-gomolyogtak az istenek térde kö­ rül. Engem legalábbis feláldoztak miatta. Külön felmentést is kaptak. és ilyenkor a pislákoló fényben gyakran úgy tűnt. A felolvasó még ennél az étkezésnél is egyhangúan mormolt. és nem lesznek jelen a szertartásokon. a fel­ ügyelő mellette ülve figyelt. azután jö­ hetett csak a campa és vajas tea. Tapasztalataim alapján inkább azt hittem.

és be kellett vallanom a bűnömet. Kilenckor ütött a szabadulás órája. milyen hosszú a nap. Eleinte én is. Csak a nagyon szo­ rongattatott helyzetben lévő vagy a nagyon meggondolatlan diá­ kok esedeztek bocsánatért. nyugodtan kellett feküdnünk. . a hosszú napok megölnek. ha a büntetés elkerülhetetlennek lát­ szott. Megpróbáltam cserélni az egyik fiúval. és azt mondták. A legkellemetlenebb munkákból is legtöbbször valaho­ gyan a legkoszosabb jutott rám. kihívott a terem közepébe. és egyikük-másikuk valódi lelkesedéssel osztogatta a büntetést. Én különösképpen szerettem. de túl hosszú a tétlenséghez. hogy szundítsunk egy jót. a pihenés után megint tanulni kezdtünk. mert nem tudom.V. otthon gyakran ettünk ilyet. De rövid idő alatt hozzászoktam. meg a többi új fiú is bebújtunk egy sarokba. mely ismét campából és vajas teából állt. Rettegett napszak volt ez! Öt óra tanulás szünet nélkül. és így is csemegének számított. Ezalatt nem beszélhettünk. hogy sosem ébredek fel többé. felajánlottam neki a tartalék köpenyemet az ő dióadagjáért. vagyis az „ágyunkra". sem inni. és később már észre sem vettem. Kilenc harminckor lefeküdtünk a párnáinkra. vagy egy kevés nagyon aprócska babot.zöldséget is kaptunk: szeletelt fehérrépát. Jobbat is el tudtunk képzelni! Négykor. Három órakor csapatostul egyórás kényszerpihenőre vonul­ tunk. Néha . ami nem lényeges". mire való: „el akartam cserélni olyasmire. A felügyelő meghallotta. Nyersen ettük. nincs szükségem rá. felejthetetlen esemény. CSÉLA-ÉLET 67 minket. hogy bármely percben meghalhatok. mialatt csak a legsúlyosabb büntetés terhe mellett mehettünk ki a teremből. A csendespihenő nem örvendett népszerű­ ségnek. nem mozoghattunk. akkor következett ugyanis az utolsó étkezés. A lefekvésről senki sem késett el! Azt gondoltam. a nyolcadik születésnapomon kaptunk néhány szem sózott-savanyított diót. A „torkosságomért" büntetésül huszonnégy óráig nem kaptam sem enni. vagy hogy úgy elalszom. A köpenyemet elvették.nagy ritkán . hogy aludjunk. Tanáraink megle­ hetősen szabadon bántak a kemény pálcával. az egy óra túl rövid volt ahhoz. Egyszer. öt óra. de éhesek voltunk.

ahová hazatérhetek? Es ki mutatja meg a helyes ösvényt.. kényelmet és gazdagságot hoz neked ebben az életben.Megállt. A helytelen ösvény nyugodt. .arra késztetett. mint növésben lévő férfinak: .Az apát úr megengedte. Hogyan lehetne nyugal­ mam és kényelmem. ha a helyes ösvényt választod. .Már elfelejtetted? Nyomon követtük az előző inkarnációdat. nem mehetek haza sem.Apám azt mondta.Igen.Eleget ettél és ittál? Biztosítottam róla. de mindez a következő életben ja­ vadra válik. a láma lótuszülésben ült a párnáján. aranyból és zománcból.És ki mutatja meg majd az utat? . hogy együtt dolgozzunk. Néhány év leforgása alatt azt szeretnénk.válaszolta. annak tekinteném. amivel korábban rendelkeztél. . Nyomon követtük az előző inkarnációdat.folytatta -. Lobszang!. hogy igen.Te kudarcnak tartanád? . ha azt választom? .ahogyan beszélt . amit tudok. aztán hosszasan. . Az alacsony asztalká­ kon kis szobrok álltak. mikor annak a fiúnak a segítségével. a te utad negyven évig nehéz lesz. Nagyon kellemes szo­ bája volt: a falakon gyönyörű falfestmények és festett selyemké­ pek. könnyű életet.Meg kell beszélnünk egy csomó dolgot. a nyugodt. Most újra akarunk fejleszteni benned néhány képességet és azt az erőt. . hogy tovább kér­ dezzek: . ha nem lenne otthonom. . hogy menjek be.mondta. és az jó volt. ha kudarcot vallok a kolostorban. Mingyar Dondup láma ajtaja előtt találtam magam. könnyű életet.tudván. rám nézett. de nem fogsz fejlődni. Valami . de először egy igen fontos kérdést kell felten­ nem neked.Ülj ide hozzám. mint más lá­ ma egész életében. előtte alacsony asztalon sok-sok könyv hevert. aki felébresztett. mint élő megtestesülést elhelyeznek egy kolostor­ ban. . ha nagyobb tudásra tennél szert.válaszoltam. . .Rám mo­ solygott és azt felelte: . szólt. és néhány éven belül apát leszel. kemény és át­ ható tekintettel figyelt. az egyiket tanulmá­ nyozta éppen.68 HARMADIK SZEM Majdnem hat óra volt. Amikor beléptem. Apád ezt nem nevezné ku­ darcnak. Egyedül csak te választhatsz. valamint egy nagy életkerék függtek.Uram! .A saját ösvény megválasztásához szabad­ nak kell lennünk . istenek és istennők jade-ból. Bár nem kopogtam. Ha a helytelen ösvényt választod. Szünetet tartott.

hogy valaki jó vagy sem. Átadom nekik a varkocsodat! Egészen elérzékenyültem.Lobszang.Rá­ néztem. és azt egy növen­ dék elvitte a szülőknek . egyikünk sem szereti a kemény mun­ kát. nehéz életem volt. . sárkányrepülés is. tet­ szett. kilenctől egyig. ez jó lesz kezdetnek. Úgy tűnt.Nézzük csak. . senki sem befolyásolhat a döntésben. fekete szeme. eddig is keményen kellett dolgoznom.a tanítványod szeretnék lenni.kissé bánatosan hozzá­ tettem: . . és meg tudtam ítélni. Igen. hogy még több munka vár rám. Hétéves korom ellenére. de csak kevesen merik ezt bevallani . hogy fiukat befogad­ ták a rendbe. Előttem egy nagydarab ember ült. meglátjuk majd. miként ren­ dezzük el legjobban a tanulmányaidat. és tetszett. . .azt hiszem . fiatalember.Átnézte a papírjait. Az én varkocsomat Mingyar Dondup láma személye­ sen adja át a szüleimnek! Elfogadott tehát „szellemi gyermeké­ nek". miről is fogunk beszélgetni. . ritkán tudtam játszani vagy sárkányt eregetni. éles pillantású. sőt.Aztán . Nevetett. Holnap kezdjük. Kissé elszomorodtam.V. de választani neked kell. meleg hangon. A láma mintha a gondolataimban olvasott volna. . kinek átható. és a he­ lyes ösvényt járni. Igen. gyámfiának.így értesültek róla.De még mindig nem szeretem a kemény munkát. amit láttam. Messzire jutsz majd a metafizikában és az orvosi tudományokban is. erősen megnéztem. Lesz majd nem egy sárkányeregetés.Uram . melyet magas homlok koronázott. hogy tisztán láss.nem elég őszinték hoz­ zá. sok emberrel találkoztam.Hamarosan egy kis operációt kell vég­ rehajtanunk a fejeden. széles. . amit láttam.Újra a papírjaiba merült és gyorsan átlapozta őket: . mélyről jövő. Üzensz valamit apádnak és anyádnak? Ma találkozom velük. .Hát igen. CSÉLA-ÉLET 69 .mondtam. A láma nagyon fontos személy volt. a fejét kopaszra borotválták. Az istentisztelet helyett minden reggel kilencre gyere ide. és akkor hipnózissal fel­ gyorsítjuk a tanulásodat. a varkocsát levágták. ha a helyes ösvényt választod. De először ki kell gondolnunk. Lobszang. nyílt arca volt.Magam leszek a vezetőd. Ha felvettek valakit a kolostorba. roppant .

Ezzel a megjegyzéssel a feldühödött tanár még egy utolsó óriási ütést mért rám. mi dolgozunk a konyhán. akiknél megvannak ezek a jelek. mielőtt munkáját befejezné. hogy teljesítse feladatát. Azo­ kat. óriási tisztelet övezte őket. De aztán meggyőztem magam: hiszen ezért jöttem. Remélem. . Lehet. de mikor öre­ gebbek lettek. Két kemény. akinek irigylésre méltó híre járt egész Tibetben. félkegyelmű. fárasztó munkával töltött . s gon­ doskodik arról. miért. hogy átélje a büntetés végrehajtásakor érzett örömét.visszatér. Tud­ tam. hogy az eredmény mások javára váljon. ha valaki elér a fejlődés egy bizonyos fejlettebb szintjére. majd méltóságteljesen kisétált az osztályból. de meghal.A konyhai munka nehéz volt. Fiatalkorukban . mint ahogyan nálam megvol­ tak.70 HARMADIK SZEM okos ember. Akkor nem tudtam még. „élő inkarnációk"-nak nevezik. Úgy gondol­ juk. Tibetben szilárdan hiszünk a reinkarnációban.úgy hisszük . mint a rabszolgákkal.Ne feledd. Gondolataim másutt jártak. és a tanárnak bőven nyílt alkalma arra. az ottani felügyelők úgy bántak velünk. ahol tovább tanul és segít az embereken. amit újra kell tanul­ nom. Rám speciális kezelés várt. melyeknek feltárását sokszor szinte lehetetlenné teszik a költségek. hogy tanuljak. vá­ laszthat a létezés másik síkja és a között.ahogyan velem is .a szigorúnál is szigorúbban bántak velük. valamint az időigényesség. hogy egy bölcsnek valamilyen küldetése van. hogy okkult tudásomat „mesterségesen táplálják". . mi is az. én voltam a legfigyelmetlenebb. Aznap reggel. ma dél­ után rajtunk a sor. amikor bementem az osztályba. Nagyon nehezen viseltem a tanárok szigorúságát. ilyen ember mellett nem bukhatok el. mégha csak egy kisfiút is kellett megfenyítenie. bolond! Démonok vertek tanyát talán a koponyádban? Ez már több a soknál. Ezért születtem újra. Ilyenkor . bár nem emlékeztem. szükség van ugyanis bizonyos jelekre. A vállamat ért ütészápor erőszakosan visszarángatott az osz­ tályterem valóságába. Csak ke­ vesek esetében sikerült felfedni az előző inkarnációt.Tökfilkó. Szerencsédre istentisztelet­ re kell menni. és utána nem maradt időnk a pihenésre. . megtölthetjük a campásedényünket. hogy visszatér a földre. A mellettem ülő fiú megjegyezte: .

. A láma alapo­ san megnézett. Alig tudtam megemel­ ni a lapátot. A japánok évekkel később pl. a testem többi részét pedig beecsetelte egy . gyorsan kiemeltek.és megbotlott. A kövezett folyosókon keresztül ódzkodva vonultunk a konyhák felé. és úgy járjon a kezetek. és a nagy erőlködésben. A kemencéből kiálló egyik rács vörösen izzó végére estem. de a lábam valóban súlyo­ san megégett. Ott feküdtem még a forró hamuban. Időnként tovább ott tar­ tottak a konyhában. és mikor a lábamba ment.V.Gye­ rünk már. Az ajtónál egy mérges szerzetes fogadott: . aki arra a fel­ adatra vállalkozott. ezzel fűtötték a kemencéket. Hátrafelé re­ pültem. A teste­ men sok helyen voltak égési sérülések. amely nem egyszer ma is gondot okoz nekem. A füstölgő tanár már várt ránk. mintha az életetekről lenne szó! . Előt­ tünk vöröslő fény. majdnem a csípőízületnél. hogy megmentse a lábamat. aztán kiszedte a rozsdadarabokat a sebből. CSÉLA-ÉLET 71 óra. hogy a tüzelőt a kemencébe tegyem. és elkéstünk. ráborítottam a szerzetes lábára. A konyhában töltött első munkanapom majdnem az utolsó na­ pom lett. lusta.Fogjátok azo­ kat a vaslapátokat. az osztályomban rajtam kí­ vül senki sem volt tizenhét évnél fiatalabb. Még mindig őrzöm a nyo­ mát. e sebhely alapján azonosítot­ tak. A vas rozsdás volt. Szörnyű fájdalom hasított keresztül rajtam. a rács beleégette magát a húsomba. és égő hús émelyítő szagát éreztem. miért késtünk. és vagdalkozni kezdett a pálcájával. egy fehér forradást. aztán vissza egyenesen a tanterembe. Lementünk jó néhány lépcsőt. szorosan betekerte egy gyógyfüvekkel meghintett kö­ téssel.Én voltam a tizedik. Miután kitisztította. Hamar felvittek egy orvoslámához. Én csak egy szegény hétéves kisfiú voltam a nagyok között.Az első tíz jöjjön ide és rakjon a tűzre.ordította az ügyeletes szerzetes. a lángoló tüzek fénye. meglóbált . hogy megmagyaráz­ hattuk volna. bele a forró hamuba.ugyancsak fü- . Mindenütt nagy halom­ ban állt a jaktrágya. csak a csont állította meg. Őrjöngő üvöltéssel megra­ gadott a torkomnál fogva. Nagy zűrzavar támadt. majd sikoltva a földre. Mindenhonnan rohantak a szerzetesek. anélkül. lejött róla a rozsda. A bal combomon. . Táplálja a tüzet. semmirekellő gazfickók! -kiabálta . lent elviselhetetlen hőség volt.

Azt is elhatároz­ tam. Úgy volt. Úgy tűnik talán. anélkül. ahogyan olyan sokan írnak és beszélnek nyugaton. mint amilyennek az ember hinné. Nem vallási meggyőződés vezeti. mely a fájdalmakat enyhítette. hogy a legcsekélyebb beleszólásuk lenne a dologba. és gyakran azért voltak szigorúak s igazságtalanok velünk szemben. Szép dolog .) A lámák mesterek. Cséla volt a fiútanuló. a lámához. A trapa állt legközelebb ahhoz. Eszembe ju­ tott egy korábban látott kép. a láma behívta az egyik szerzetest. Ha a trapák nem hivatásos katonák. leült mellém a földre. hogy . amit az átlagem­ ber a szerzetes fogalma alatt ért. hogy az épségemért imádkozik a baleset után. De mit is jelent az. hogy „szerzetes"? Mi mindenkit így hívunk. akik a házimunkát végzik. hiszen 3600-6000 méter magasságban az élet nehéz. mert személyesen megtapasztaltam. egyáltalán nem olyanok. és imádsá­ gokat mormolt a fejem felett.) így érkezünk a leggyakrabban rosszul hasz­ nált fogalomhoz. Aztán bejött egy öregember. hogy a szerzetesek szörnyű emberek voltak. A lámakolostorokban vannak „szerzetesek". Nem kell szükségképpen vallásos személynek lennie. mi guruknak mondjuk őket. vannak építők. (Abból ítélve.72 HARMADIK SZEM vekből készült . Tibetben szinte bárkiből lehet szerzetes. a láma hivatásos tiszt. (A lámakolostorokban a trapák vannak a legtöbben. a novicius vagy a növendék. aki egy kis szobába vitt és lefektetett a párnaágy­ ra. ahol én is megégtem. a kolostorokban több tiszt volt. a papság tagjait másként nevezték. hogy sosem fogok tudni újra járni. mikor a tűzdémonok megkínoznak valakit. aki férfi és kolostori szolgálatban áll. mert ezek az emberek egyszerűen csak érzelmekre és gondolatokra vágytak.gondoltam magamban -. Mikor a kezelés befejeződött. amelyen a démon ugyanazon a helyen döfködi szerencsétlen áldozatát. milyen is. Gyak­ ran „szerzetesnek küldenek" fiúkat. hogy elege van a birkaterelésből. Legtöbbjüknek nem volt könnyű élete. és biztos tetőt akar a feje fölé. A világ más tájain „szolgának" vagy ha­ sonlónak neveznék őket.folyadékkal. mint katona. hogy jó életet élek majd. A „szerzetes" kifejezést a „férfi" szinonimájaként használták. mikor a hő­ mérséklet mínusz nyolc fok alá esik. segéd­ munkások és szemetesek. hanem a saját kényelme. A lá­ bam egyre csak lüktetett s biztos voltam benne. Esetleg úgy dönt valaki.

Ám az ember nem ítélheti el a püspököt csak azért. Nem mindegyikük foglalkozott kolos­ tori ügyekkel. és mindenkor igazsá­ gosak.V. aki megbetege­ dett.Nos. a templomi szertartásokkal nem foglalkoztak. gyakran kegyetlenkedtek. mit csinál. hogy egyik lámakolostorból a másikba utaz­ tak.erre bízzam az életemet? . Szomorúan néztem . Kint a hátsó udvarban volt jó néhány körülbelül kilenc­ ven centiméter magas. Nem valami kellemes hely. Kezelnem kellett az egyik rabot. A „szerzetesekre" további példa a „rendőrszerzetesek". CSÉLA-ÉLET 73 Mingyar Dondup láma lesz az én gurum. Négy rendőrszerzetes megragadta a középsőt és nagy nehezen ol­ dalra húzta.Vonakodva bár. ez attól függött.tet­ te hozzá. de ez eredményeiken múlt. csak annyiban. közben tartani a fáklyát. a végén gyatra kis hurokkal. Kapaszkodnom kellett a kötélbe. Néhány kivételes esetben a láma magasabb státusszal rendel­ kezett. Egyetlen céljuk a rend fenntartása volt. mert segédkertésze rosszul viselkedik. Azok. lépj ide.Valamivel világítania kell. A kolostornak volt egy börtöne. akik „élő megtestesülések" voltak. kocka alakú kö­ vekből épültek. akár csak a házimunkások. A rendőrszerzetesek. uram . hogy jelenlétükkel biztosították a rendet. . majd kezembe nyomott egy lobogó fáklyát. mint az apát. vi­ gyázva arra. hogy ne gyulladjak meg. Éppen távozni készültem a kolostorból. a tetejüket pedig körülbelül három méter széles­ ségben kőrácsozat fedte: egy-egy rács combvastagságú lehetett. illetve ne égessem át a vé- . Rosszkedvem gyászosra fordult. mert egy püspök­ nél dolgozik. hogy szent legyen csak azért. de eleget tettem a kérésének. Az egyik lehajolt és felszedett egy jakszőr kötelet. A lámák után jöttek az apátok. tizennégy éves korukban apátok lehettek. sokan általánosabb adminisztratív teendőkkel voltak elfoglalva vagy azzal. Egyetlen élmé­ nyem van róla. sem tűntek kellemesnek. . tiszteletre méltó orvosláma . amikor a börtöncellá­ ba hívtak. És a segédkertésztől sem lehet elvárni. .mondta az ember. tedd bele a lábadat és leengedlek. én pedig az 6 cséla-ja. mely vajjal átitatott vastag fonalból készült. Ezek erős. Ezek a csoportok szigorúak és könyörtelenek voltak. Nagyon szigorú vizsgákat kellett letenniük. de akiket tömlöcbe vetettek. kör alakú fal. de sosem kegyetlenek.én is annak bizonyultam -.

hogy elszedje kevés kis vagyo­ nát. Hason feküdtem. hogy két barát együtt legyen. de elfogták és visszahozták bűntette színhelyére. . én meg csak egy kisfiú. és lázálmomban úgy kép­ zeltem. én azonban igen. hogy a láma szobájában vagyok. Elmondtam egy imát a lelkéért. az előző életeink során hosszú utat tettünk meg együtt. de a testem elölről is meg­ égett a forró hamuban. lezártam vad bámuló szemét. aki a falnál kuporgott. és mikor magamhoz tértem. szánakozó hangot hallottam. az istentiszteletre akartam menni. Hunyorogtam. Ám ne kalandozzunk el a konyhai eseményektől! A hűsítő ecsetelés hatása múlóban volt. Lobszang. néhány ismerős volt. mintha csak fel akarna robbanni. az­ tán éjszaka megölt egy szerzetest. A lábam! Maradj nyug­ ton. és megtudtam.De te híres láma vagy.valaki mellém ült. Aludj csak! . Halk susogás . Az idő vonszolódott. Kedves.Mi ez a nagy csodálkozás? Nem úgy van rendjén. De leereszkedtem nyolc-tíz méter mélyre a víztől csillogó falak kö­ zött. Mingyar Dondup láma hangja volt. A lábam még erősebben lük­ tetett. az első gondolatom az volt. hogy elaludtam. azt mondta: . mintha a bőrömet leégették volna a testemről.Finom ujjai­ val végigsimította a gerincemet. Megpróbáltam felugrani. most már a testfeldarabolók következtek.Lobszang. a lyukat lángoló fáklyával tömték be. húzzanak fel. de még több ismeretlen. a kolostorból mindenhonnan hangokat hallottam. Az utolsó in- . Sápadt napfény sütött a szemembe. Elég volt egy pillantás: nem vette kö­ rül aura. Megkérdeztem. Aztán újra és újra. ez túl sok. A fáklya világánál gonosz képű gazembert láttam. de kínomban visszaestem. úgy éreztem. ha egyikőjük beteg? . hogy csodálkozom és elmosolyodott: .Kis barátom. mi volt a bűne. Befejeztem a munkát. vándorló koldusként élelmet és menedéket kért a kolostorban. és szól­ tam. Észrevette. mígnem nem tudtam semmiről. A fájdalom heves rohamokban sö­ pört végig a testemen. Megszökött. amely olyan bizonytalanul tartotta a súlyomat.74 HARMADIK SZEM kony kis hurkot. le a mocskos kőre.Kissé erőtlenül vála­ szoltam: . ma pihenhetsz! Mereven elfordítottam a fejemet és meglepődve láttam. így élet sem. amely a léte­ zés síkjai között vándorol. és ő mellet­ tem ül. Te még nem emlékszel erre. hogy valaki belém rúgott.

a közelebbi fjflgyoldalakat aranytetejű lámakolostorok pettyezték. Itt lakott a legfőbb tibeti jövendőmondó is. melynek partjait a zöldnél is zöldebb fű szegélyezte. távolabbi kolostorok növendékei. mint amennyit én magam. akit képességeim legvégső ha­ táráig követni fogok. egyszer az egyikhez jön. ne aggódj. Nagyon erős vonzerő volt köztünk . hanem úgy egy méter magasságban. a Kji. aki a veze­ tőm. hogy a láma. De most pihenned kell. a távolságtól törpényire zsugorodott kis házak! Lent a völgyben kanyargó folyó. Tekintsen le az életek hosszú ösvényére. hogy nem akad majd jobb tanuló nálam. holnap herceg lesz belőle. Már akkor nyilvánvaló volt számomra. Fi­ nom. hogy nem a földön fekszem.Az élet kerekére. Voltak ma- . és a herceg is koldussá vál­ hat".ezt tisztán éreztem és áldottam a sorsot. aki nagyon fontos személy volt. a buddhista Szent Iratokban megfogalmazott parancsokra gondoltam: „A lágylelkű ember mindig boldogul. Sok látnivaló tárult elém. Néhányan sötétbarna köpenyt viseltek. életében egyetlen nagy feladattal: össze kellett kap­ csolnia az anyagi és a szellemi világot. Feltűnt egy kis csoport fehérbe öltözött fiú. roppant méreteivel maga is kis hegyet formázott. Aki ma koldus. mint a kocsikerék. hogy kilássak. Balra a Potála. míg a fösvény nem talál vigasztalót. az u ^ r b a n kü­ lönböző rangú szerzetesek jöttek-mentek. valóban jó ember. hogy kinézzek az ablakon. CSÉLA-ÉLET 75 karnációban nagyon közel voltunk egymáshoz. és eltökéltem.V. hogy vele tanuljak. ők voltak a munkások. hogy visszanyerd az erődet. a levegőben. A távolban bíborszín* hegyek. melyből templomok és iskolák kandidáltak ki­ felé. Alattunk. Legyen a hatalmas ember nagylelkű az esdeklőkkel. Örömmel vártam. Gyerekes fantáziámban faágon gubbasztó madárhoz hasonlítottam magam. hogy rengeteg mindent tud ró­ lam. olyasvalaki. . a messzeségben Lhásza terpeszkedett a napsütésben. mely gondjaira bízott. Elfordítottam a fejem. a csúcsokat csillogó hósapkák koronázták. Világos volt. aztán a másikhoz. Az ágy-pár­ nákat az asztalra rakták. Túl az ablak alatti alacsonyabb tetőkön. Megmentjük a lábad. Furcsa volt. messze többet. pasztel árnyalatú. Mert a gazdagság forog. Mellettünk nem messze egy aprócska erdő.

keljek fel és mozogjak egy ki­ csit.De sok mindenre tudattalanul. de az egész együttvé­ ve sem kínzott annyira. és azt mondta: . Ülni képtelen voltam. Mingyar Dondup láma foglalkozott velem. Jobban foglalkoztatott a gyógyu­ lás és az. a papok csak fehér paripákon lovagoltak. Mivel nem tudtam segítség nélkül menni. a jobb oldalamon vagy a hasamon feküdtem. mint a lábam. készítettek nekem egy mankót. Nem tudtam részt venni a szertartásokon és az osztályba se jártam.emlékszel az előző inkarnációdból. hogy a főtisztvise­ lők közé tartoznak. Három nap múlva azt ajánlották. és akár egy sebzett madár. Meg volt elégedve azzal.76 HARMADIK SZEM gasabb rangú szerzetesek is. A világiak színes lovakon. Teljesen begyulladt és váladékozott a bentmaradt rozsdadaraboktól. ezzel ugrabugráltam. A lábam merev volt és borzalmasan fájt. rövid néhány évem alatt meg­ tanultam. így majdnem egész idő alatt vezetőm. önkénte­ lenül . amit korábban. vérvörös meg bíbor ruhában. . Sokan lovakon vagy pónikon ültek. hogy újra tudjak mozogni. Mindez kiragadott a közvetlen jelenből. ez utób­ biak gyakran aranyszín stólát viseltek jelezvén. A testem a forró hamutól még mindig sok helyütt felégett és hólyagos volt.

A pörkölt árpát beöntötték az edénybe. Belső felületén barázdák és vájatok voltak. hogy megforgassák a soktonnás követ. lótuszülésben. ahol megégettem magam . ahogy tudok. mi a folyosón át bevonultunk egy kis szobába. Beleegyeztek. mert többet akartam mozogni. elöregedett gerenda tartotta. A lábam még min­ dig fájt. és engedélyt kaptam arra. hogy hadd él­ jek a szokott módon. hogy az árpaszemek ne hulljanak le.alatta tátongott a kemence. amely keresztülfúródott rajta.egyenletesen szétterítették. a szerzetesek és a fiúk pedig nekifeszültek a küllők­ nek. hogy úgy üljek. Amíg egy adag pörkölődött. majd az ajtókat becsukták. A visszatérésem elsó' délutánján újra a konyhai munka volt so­ ron. Az edénybe ugyancsak töl­ csér alakú nagy követ illesztettek lazán. de a lábsérülésem határozottan megakadályozott ebben. Az volt a dolgom. Az árpát kiszórták a gő­ zölgő kó'padlóra . ott a már megpörkölt árpát kellett megőrölni. ebből kisebb gerendák áll­ tak kifelé. két és fél méter átmérőjű tölcsér alakú kőedényt használtunk.Eltelt két hét és sokkal jobban éreztem magam. A tibetiek keresztbe tett lábbal ülnek. vagy aho­ gyan mi nevezzük. a tetején kb. Ehhez egy érdes felületű. amelyekben a pörkölendő' árpa volt. mindannyian körbe-körbe jártuk és énekel77 . Megkértem. nem volt olyan rossz. hogy egy palatáblára felírjam a zsákok szá­ mát. mint abroncs nélküli küllők. Ha már megindult. vagy hogy hason feküdjek. de lagalább javult valamennyit.

A hét-nyolc kilós téglákat Kínából és Indiá­ ból a hegyi hágókon keresztül szállították Lhászába. hanem azért. Ez volt a campa alapja. Következő nap a teakészítésnél kellett segédkeznünk. hogy ne legyen túl sok megkülönbözte­ tés. és a környékén dolgozók arca megfeketedik. míg tésztasűrűségtpiem lett. Az volt a dolgunk. vigyázni kellett. idehozzuk. Itt senki sem szidott meg az éneklésemért! Szörnyű nehéz volt beindítani azt az átkozott követ. most forrt és gőzöl­ gött. Mikor a víz újra forrni kez­ dett. Ahogy a őrölt szemek kihullottak az edény aljáról. akit nem is­ merünk: dolgozz vele. mint új korában. majd felaprítsuk őket. az. hogy az ember fennmaradjon.78 HARMADIK SZEM tünk. mert pórusaikba beleivódik a korom. Aztán. hogy egyetlen ellenségünk van. hogy meg ne álljon. Majdnerfi kimeríthetetlenek a kész­ letek belőle. több lapát tisztított vajat tettek hozzá. A munka legrosszabb része a tűz etetése volt. A teát állandóan forrón tar­ tották. mert nem volt elég munkás. hogy megmozduljon. Aztán az őrleményt elvitték. A jaktrágyát. ismerd meg. pontosabban a megtört­ megpörkölt árpát. Úgy tartjuk. és mivel egyszerre egy üstöt használtak. A kony­ hák egy3 |á£ik részébe mentünk. és nem lesz . Valamikor korábban félig megtöltötték vízzel. bűzös. Ami a közelébe kerül. A keverék nagyon tápláló. és a campával együtt elég volt ahhoz. amelyet fa helyett tüzelőnek használ­ tunk. ha meg már mozgott. és az egészet órákon át főzték. mint az ében. a fa olyan lesz. úgy csillogott. egy másik nagy adag szódát rakott bele. Nem azért kellett segítenünk a fizikai munkában. egy szerzetes megsózta. ahol egy hat-hét hektoliteres fémüst álÍTlomokkal tisztították. a másikat addig előkészítették és megtöltötték vízzel. a forró kövön szétszórták és újból megpörkölték. fanyar füstöt áraszt. beszélgess vele. Minden fiú egy hétre való campánakvalót hordott magánál. Aztán vajas teát keveigLik hozzá. min­ denkinek segíteni kellett. és az ujjunkkal addig kavargattuk. "akkor megettük. hogy elmenjünk a teatéglákért. tábla formára szárították. Amikor rárakják a tűzre. fokozatosan megfeketedik. Az apróbb darabokat behajították a forró vízbe. amit egy kis bőrtasakba tettünk. Minden étke­ zéskor örflfttünkJjelőle egy keveset a campás tálba. újabb és újabb frissen pörkölt árpát töltöttek a tar­ tályba.

előttünk állt.VI. nem talált" sorsjáték. abban a reményben. a hőmérséklet mínusz 4 fokról plusz 15 fokra változik. Ha az ember 20-25 méterrel arrébb megy. az egyik testrész épp úgy megfelelt. A falon nagy táblák lógtak. tudo­ mányos elvekre alapul. . a tengerszint felett hét­ nyolcezer méter magasságba. Sorokban ültünk a földön. kit fi­ gyel! Jókora pálca volt nála. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 79 ellenség többé. egy részük a csillagjós­ lással foglalkozott. ahova ért. mint a másik. a világon talán sehol sincs hozzá hasonló. mit se számított. Néha három hónapig is eltartottak. ritkán élnek vissza vele. és nagyon figyelmesnek és szorgosnak kellett lennünk egész idő alatt. A „növénygyűjtő expedíciók" ősszel voltak. és nagyon kedveltük őket. hogy ha más máson is segített. Váll. hogy a megfelelő fajtát szedjük le. A rendszer jól működik. és ha a bírálat jogos. amikor a ha­ talmasok félreteszik a hatalmat. vagy a falitáblára írt. Az alacsonyabb ran­ gúak kezében ez az igazság egyik eszköze a hatalmasokkal szem­ ben. mert változatosságot hoz­ tak a szigorú kolostori életbe. Belém sok asztrológiai ismeretet vertek. amit gondol. Ami­ kor a tanár előadott. hát. és nem habozott. mert ez a tárgy fontos volt az asztrológiához. Páratlan élmény. és bárki elmondhatja. a többi gyógynövényeket ábrázolt. de már csak akkor. Később kirándulásokra vittek minket. érzik. amikor alaposan ismertük a növényeket. De amikor dolgoztunk az órán. Jobb az asztrológiai je­ gyek alapján kezelni valakit. Ez utóbbia­ kat minden héten cserélték. Ilyenkor a felföldekre vezettek bennünket. Nagyon sok tanulnivaló volt. hogy füveket gyűjtsünk és gyógyszert készítsünk belőlük. Néhány szerzetestől eltekintve nemigen ismerték ezt a vidéket. megmondják neki. és nekünk valamennyit fel kellett is­ mernünk. Ha az apát durván viselkedett az év során. vagy a hagyományosabb testrészek. nem tehet semmit a neki alárendelt ember ellen. mert nem tudtuk. és megbízhattak bennünk. ahol jég borít mindent. Tibetben minden évben van egy nap. de a jégtaka­ rókat forró vizű forrásoktól táplált zöld völgyek tarkítják. mint vaktában felírni egy gyógyszert. mert az orvosi munkához nélkülözhetetlen. kar. hogy végül is van valami szavuk. oda ütött. mögöttünk sétált. Rengeteg matematikát tanultunk. Az asztrológia „talált. talán megint használni fog.

Puhánynak és gyengének tűntek a szemünkben.. Kolostorunk ismert volt a szigorú és kérlelhetetlen képzésről. a szerzetesek sötétedéskor lefeküdtek és hajnalig aludtak. és mi. nem lesz viszály vagy békétlenség. Becsüld az erényeseket! 5. Segítsd az országot! 7.. mint bukottakra. Elég sok szerzetes érke­ zett máshonnan. csakporiak voltunk az egyetlenek. ne bánts senkit! 16. s bár sokat morog­ tunk magunkban. Tiszteld az öregebbeket és az előkelő származásúakat! 6. Az első évben nem volt részünk szinte semmi kikapcsoló- . még többet morgolódtunk volna. Gyakorold a vallási szertartásokat és tanulj! 3. amikor fü­ veket gyűjtöttünk. A vezetőink bölcsen úgy döntöttek. csak a legerőseb­ bek élték túl a jéggéfagyott felföldeken tett utazásokat. hogy kiselejtezik az alkalmatlanokat. Mutass háladatosságot és viszonozd a kedvességet! 12. akik odamentünk. A legjobban hasznosítsd az ételt és a vagyont! 10. hogy enyhébb körül­ ményeket találjanak. akik egy idő után elmentek. Tiszteld a szülőket! 4. Kövesd a jók példáját! 11. Ne botránkoztass meg senkit! 15. Beszéded és tetteid szelídek legyenek. Tarts mértéket mindenben! 13. Úgy tekintettünk rájuk. Figyelj a barátokra és a rokonokra! 9. Légy becsületes és őszinte mindenben! 8.80 HARMADIK SZEM A vallásoktatás nagyon intenzíven folyt: minden reggel fel- mondtuk a Törvényeket és a Középút összetevőit. hogy ha betartjuk a törvé­ nyeket. mielőtt még veszélybe sodorhatnák a többie­ ket. Ne légy féltékeny és irigy! 14. Sok kolostorban nem volt éjjeli szertar­ tás. Bízzál az ország és a lámakolostor vezetőiben! 2. A törvények a következők voltak: 1. ma­ gunkra meg mint az elitre. ha a napirend megváltozik. és mi a többiek szintjére kerülünk. Megrostálták a növendékeket. Viseld a szenvedést és a nyomorúságot türelemmel és alá­ zattal! Állandóan azt mondogatták nekünk. Az első év külö­ nösen nehéz volt.

a rengeteg gyógynövény neve és pon­ tos leírása mellett azt is ismerni kellett. hogy száz meg száz fiókkal körberakott szobában va­ gyunk. A feledékenység meg­ bocsáthatatlan bűnnek számított. Mindegyik fiókon tisztán kivehető címke van.belépni egy szobába. aki orvosszerzetesnek tanult. jó módszer ez. Gyakran Szent Könyvek obskúrus oldalaira vonatkoz­ tak. laza papírlapokat két faborító tartotta össze. a kötés nélküli.képzelet­ ben . A ta­ nár például azt mondta: . job­ ban tettük. és azt a feladatot kaptuk. A memóriatréning mód­ szereit évszázadokon keresztül fejlesztették ki. hogy ne jöhessünk rá. Későbbi éle­ tem során úgy találtam. A gondolkodásra nagyon rövid időt kaptunk. mi van benne? Ha nem tudtunk tíz másodpercen belül válaszolni. komoly verés. Sokat kellett tudnunk az asztrológiáról.Na fiam. ahogyan memorizálni tanítottak ben­ nünket. ha egyáltalán nem válaszolunk. és kihúzni a szükséges tényt a hozzá kapcsolódó más tényekkel együtt. de annak. ha hibát. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 81 dásban. a Kangyúr hetedik kötetének ti­ zennyolcadik oldaláról az ötödik sort kérem. Ma is hálás vagyok azért. amely jól lát­ ható és könnyen elolvasható onnan. Na­ gyon tisztán magunk elé kellett vetíteni a „tényt" és a „fiók" pontos helyét.VI. bármilyen apró hibát vétettünk. majd hirtelen a gyógyfüvekre váltottak. nagyon szigorú büntetés járt érte. és valóban fejleszti a memóriát. mire irányulnak. . kinyitni a megfelelő fiókot. Kérdésekkel bombáztak. min­ den tényt osztályozni kell. hogyan lehet használni és keverni őket. amint kinyitjuk a megfelelő fiókot. vagy játékban. mert a büntetés még rosszabb volt. Munkával és tanulással telt minden ébren töltött pillanat. mert rendszerint kilencven centiméter szé­ lesek és körülbelül negyven centiméter hosszúak voltak. A legtöbb tibetinek jó emlékezőtehetsége van. hogy belénk sulykolják a jó em­ lékezőtehetség iránti igényt. szórakozásban. ahol állunk. Kis gyakorlattal bámulatra méltóan könnyű volt . és beletesszük a tényt. Tanáraink mindent megtettek. A könyveket nem hordhattuk magunkkal. Mégis. a jó memória igen felbecsülhetetlen érték. A kérdéseknek nem sok közük volt egymás­ hoz. és ne a könnyű utat válasszuk. hogy képzeljük el. Például azt kellett képzelnünk. csak azért hogy ellenőrizzenek. Nyisd ki a fiókot. és Szent Könyvek egészét kellett felmondanunk. Azt mondták.

most szentelhettem rá egy kevés időt. neki" elszaladtam volna. általában tízfőnyi csa­ patban felsorakoztunk kb. Még mindig szerettem gólyalábon járni. nem kockáztattuk. Emlékszem. mikor átkeltünk a folyó­ kon. harminc méter távolságra egymástól. amelyek testmagassággal emelnek a föld felé. Bevallom. Kel­ lő gyakorlat után még hosszabb . s hirtelen folyó került az utamba: át akartam hát men­ ni rajta. ha egyszer kiszabadul­ tunk. Az első év­ ben nem játszhattunk semmilyen játékot.gó­ lyalábat használtunk. ha lett volna ho­ vá. egyáltalán nem találtam . ki­ hulltak a rostán. hogy kell játszani. hogy elriasszuk az ég démonait. és valami gyakorlati hasznunk is származzon belőlük további életünkben. hogy a ta­ náraink attól féltek. mire a „lovas" megingott vagy leesett. közéjük ugrottam. Ha éberen figyeltünk. egész idő alatt dolgoztat­ tak minket.rendszerint háromméteres . hogy megedződjünk. „uccu. Ha egy helyben akartunk állni. Akkor is a gólyalábakat használtuk. így meg tudtuk tartani az egyensúlyunkat helyváltoztatás nélkül. Két. Csatákat harcoltunk végig gólyalábon. A sportokat és a gyakorlatokat úgy tervezték. mintha csak helyben jár­ nánk.82 HARMADIK SZEM Az első tizenkét hónapban nem engedtek ki bennünket az ud­ varra. Ezek után a nehéz hónapok után úgy éreztük. Olyan bo­ tokkal kezdtük. A többiek nehézkesen lépdeltek. miközben vadul kiáltoztunk. de mikor a saját erőmre kellett támaszkodnom. A gyengék. Ez sajátos szabály volt Csakporiban. jól elboldogultam. Mint mondtam már. és így megtakarítottuk a hosszú kitérőt a legközelebbi gázlóig. A víz már a partnál is mély volt. Akik kimentek. mert olyan kemény fegyelemben éltünk. A lo­ vaglásban nem voltam olyan ügyes. meglöktem a másikat. aztán egy bizonyos jelre megkezdtük a támadást. hogy leesünk. azt sem tudjuk már. Az egyensúlyo­ záshoz nem használtunk semmit. sokkal nagyobb és idősebb fiúkkal jártam egy osztályba. Az udvaron páváskodtunk. Az első év után megszoktuk a szigorú szabályokat. nem jöhettek vissza. Óvatosan átgázoltunk. illetve akik nem bírták a feszültséget. faragatlan fickókként viselkedtünk. sosem térünk vissza. meghúztam az egyik gólyalábat. kétméteres gólyalábon baktat­ tam egyszer. bekukucskálunk az ablakokon. A gólya­ lábcsatában ez előnyt jelentett számomra. egyik lábunkról a másikra billegtünk.

és a fenyegetés. Velük előfordult időnként. levette lábát a támasztóról. de mikor először próbáltam. Megismételte néhányszor a mutatványt anélkül. majd teljesen eltűnt. hogyan kell esni úgy. hogy mit fog csinálni velem. A dzsúdóban meg­ tanultuk. aztán le. hogy az asztrológusok számítása szerint a szü- . egyenesen a feje fölé. Leültem és beereszkedtem a vízbe. ez itt egy sekély szakasz. a kisfiúra. De ritkán sérültünk meg komolyan. Siettem a távoli part­ szakasz felé. Akkor rohanó lépteket hallottam. Az udvaron játszottunk például: a játék izgalmában megfeledkeztünk a szélről és kiléptünk a falak nyúj­ totta szélárnyékból. és merő pillantást vetett rám. felugrott és fordult egy teljes kört. Ez­ után mindig megbizonyosodtam arról. szépen beletalálva a támasztékba. hogy a víz nem éri el a derekamat. aki a következőt tudta megcsinálni: sétálgatott egy kicsit. Mivel látta.VI. és én gyorsan földet értem. hogy a „lépcsők" jól legyenek rögzítve. A térdemig ért. Voltak rajtunk horzsolások vagy lejött a bőr a térdünkről. Egy férfi futott az ösvé­ nyen. arra gondoltam. hatal­ masat estem: a támaszték eltört. mert sosem tanulta meg az esést. amely majdnem mindig fúj Tibetben. Röviddel a nyolcadik születésnapom előtt Mingyar Dondup lá­ mától megtudtam. összegabalyodtak a kezek. a feje kibukott a víz fölé. s máris felborultunk. va­ lósággal megfagyasztotta a vért az ereimben. majd ahogy beljebb mentem a közepére. aki majdnem átesett a saját árnyékán is. Azután nagy fröccsenés. A szél. Rettenetesen csúnyán beszélt. Volt közöttünk viszont egy fiú. Én ugrálni tudtam a gólyalábon. Egy szélroham felkapta a köpenyünket. aki átszeli a folyót. és mikor én is kiértem. hogy az ember ne sértse meg ma­ gát. Fel­ ment a lába. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 83 sekély részt. aztán bukfen­ cet vetett a két gólyaláb között. Megkapaszkodott a bot végében. a lábak meg a gó­ lyalábak. azt gondolta: Aha. a férfi megmarkolta a partot és kihúzta magát a folyóból. Persze volt néhány esetlen fiú. hogy elvétett volna egy lépést vagy kijött volna a ritmusból. komoly veszélyt jelent ebben a sportban. hogy talán soha életemben nem voltam még ilyen gyors a gólyalábakon. hogy eltörték a karjukat vagy a lábukat. feljött majdnem a dereka­ mig. de nem törődtünk ezekkel az apróságokkal. Hirtelen csobbanás.

Lefekszik pihenni. hogy tanuljon és fejlődjön. hogy ez az erő elektromos. amikor az ember alszik. amely akkor veszi át az irányítást. Ám később részletesebben is leírom az ezzel kapcsolatos élményeimet. Mint ahogyan korábban többször elmondta nekem.84 HARMADIK SZEM letésnapomat követő nap megfelelő időpont lenne a „harmadik szem megnyitására". A magasabb Én. a harmadik szem megnyitása után olyannak fogom látni az embereket. ugyanolyan mint a villám. Úgy hisszük. hacsak nincs az ember kiképezve. amilyenek. és az álom éber állapotban teljességgel lehetetlennek tűnhet. hogy az emberek hisznek benne vagy sem. Az álmok olyan élmé­ nyek. Nem zaklatott fel. Az alvás alatt visszatér a létezés egy más síkjára. Még mindig ott van. Számunkra a test egy héj csupán. A szellemet a halál pillanatá­ ig „ezüst szál" köti össze a fizikai testtel. A harmadik szem megnyitásával képessé váltam többek között ennek az aurának a meglátására. melyeket az alvás szellemi síkján élünk át. de teljes napfogyatkozáskor mindenki megnézheti. . elgondol­ kozhatnának ezen és gondolhatnának a nap udvarára is. A testet körülvevő aura csupán az emberben égő életerő tükrö­ ződése . A napko­ rongról többmillió kilométerre lövellnek a lángok. Mikor a szellem visszatér a testbe. akik gúnyolódnak az ilyen dolgokon. Valójában nem számít. tudtam.mindenki megtanítható rá. az ébredés döbbenete eltorzítja az álomemléket. és tökéletesen megbíztam benne. és amikor jön az álom. Nyugaton a tudósok mérni tudják az agy elektromos hullámait. Az átlagember nem látja a napudvart. A hitetlenség nem tünteti el. a Legfelsőbb Tudat működteti. hogy megfelelő feltételek kö­ zött lássa. hogy mesterem is ott lesz. vagy el­ hagyja ezt az életet. a szellem kiszáll a testből és ellebeg. azok. Hitünk szerint az ember azért van gyenge fizi­ kai testében. akit érdekel. Ilyen az emberi aura is.

Mögöttem a Norbu Linga. ahogy akarod a napot. szürkületkor majd jövünk érted. Túl gyorsan telt el a nap! Ahogy meghalt a nappal. Nem sokkal alattam a Potalát láttam csillogó tetőivel. és a szobába belépett három magas rangú láma. azaz Ékszer park tavainak kéklő vize. aztán áthúzta egy mécses lángján. Puha bőrcsizmák a kinti kövezeten. bárcsak szerezhetnék egy bőrcsónakot és azzal sodródhatnék a folyón. de csak 85 . és elővett belőle egy fényes fémeszközt.Eljött a születésnapom. Mingyar Dondup láma megfogta a kezemet és így szólt: . A láma néhány percig nézte az eszközt.Töltsd. Ekkor bemen­ tem abba a kis szobába. ahol várakoznom kellett. . ahol kereskedőket láttam. le­ beghetnék délre. egyikőjük Mingyar Dondup láma volt. Kora reggel Mingyar Dondup láma azt mondta: . hogy sterilizálja. és a hegye helyett az U élén kis fogak voltak. Lyukfúróra emlékeztetett. Gyógyfüves borogatást tettek a homlokomra és szorosan a fejemre kötözték.Ez elég fájdalmas lesz Lobszang. sem istentiszteletre nem kellett mennem. Este újból bejöttek hozzám. fejemet a térde közé fogta. hanem U alakú volt. sem órák­ ra. Azt kívántam. megszületett az este. A második láma kinyitott egy dobozt. Óvatosan leszedték a borogatást.Nagyon kelle­ mes volt heverészni és lustálkodni a napsütésben. a Kjicsu révnél. szóra­ kozzál Lobszang. és ezen a napon szabad voltam. csak nem kör. Az egyik erőteljes láma leült mögém. a homlokomat tisztára és szárazra törölték.

minek az illatát. Bízott bennem. mikor a vége megakadt a csontnál. ha teljesen tudatodnál vagy. Mingyar Dondup láma figyelt. így hát nem mozdultam. Mintha megállt volna az idő! Nem éreztem különös fájdalmat. mikor ez utóbbi intett a fejével. én meg benne. Hirtelen „reccs". Ezután enyhülni kezdett. hogy a fogazat átfúródjon a homlokcson­ ton. Láttam. csiklandós érzetem támadt az orrnyer­ gemnél. ne mocorogj. ahogy az eszköz áthatolt a bőrön és a húson. amit mond vagy tesz.Nos. A láma erősebben nyomta. A falemezt az U két szára közé illesztette. és körbeforgatta a nye­ lét. tudtam. elhalt. Egy percre az volt az érzésem. mintha én lök­ nék egy rugalmas fátyolt vagy engem löknének neki. A láma. mintsem hogy megmoccan­ jak vagy feljajduljak. ránézett a többiekre. csak nyomást és tompa fájdalmat éreztem. arrább ment egy kicsit. és úgy éreztem. égetett. de nem tudtam. miközben Mingyar Don­ dup láma odaadott neki egy nagyon kemény. és helyette színspirálokat és fehé- . Hirtelen va­ kító fény támadt és Mingyar Dondup láma azonmód azt mondta: Állj! . az helyénvaló. nincs mást tenni.Minden rendben? Kezdjük. hogy Mingyar Dondup lá­ ma is elém állhasson. Megszűnt és én finom illatokat éreztem. próbálj mozdulatlan maradni. és azt gondoltam magamban: . Aztán ez is elmúlt. s az eszköz átha­ tolt a csonton. hogy pont belement a fejemen lévő lyukba. majd becsúsztatta úgy. az operatőr végtelen elővigyázatossággal tovább és tovább csúsztatta a lemezkét. A lá­ ma. Aztán. hogy különféle eszközöket és gyógyfüves olda­ tokat rakodnak ki.86 HARMADIK SZEM úgy lehet csinálni. akinél az eszköz volt. Lobszang fiam. Erősen figyelt. aki biztosan tartotta a nyelet. és ugyanabban a pillanatban megállt az éber opera­ tőr kezében. inkább meghaltam volna. csak egy tompa ütést. melyet előzőleg tűzzel és gyógynövényekkel acélkemény­ ségűre edzettek. épp most ment le a nap. Hirtelen szúrós. ki­ csit rezegtette az eszközt. Nem tart nagyon sokáig. A homlokom közepére nyomta az eszközt. hogy valaki tüskékkel szurkál. nagyon tiszta fale­ mezkét. amennyire csak tudsz. bevégzik veled így vagy úgy. A fájdalom egyáltalán nem volt erős. mint a tűz. mint nyugton maradni. aki operált.Egy percre a fájdalom felfokozódott. majd meg­ kérdezte: . a szája sarkában a feszültségtől kis ránc húzódott.

Előző éj- . Csak később jöttem rá. Ahogy új érzékem fejlődött a lámák szakavatott segítségével. A harmadik szem számára fókuszként szolgál. Idővel meg tudtam határozni egy ember egészsé­ gi állapotát az aura színe és intenzitása alapján. és mikor nem. Nagyon egyszerű volt. . míg ki nem vet­ ték. A tizenhetedik na­ pon a szobában teljes világosság volt.VII. A fémeszközt óvatosan kiszedték. mint a mikroszkóp.és innivalót kaptam. De nemcsak az emberi testet láttam tisztán. Megint mások esetleg egy tál vizet. még mindig őrzöm. amilyenek. ahogy közeledett a hét vége. és bejött a három láma. Lobszang. A falemezt bent hagyták két-három hétre. A kristálynak és használójának illeniük kell egymáshoz: van. hogy kivegye a falemezkét a fejemből. A következő héten beengedtek egy kevés gyenge fényt. mégpedig a tiszta élettől. és nem amilyennek mutatják magukat. Senki sem látogathatott meg. hogy voltak más kisugárzások. vagy tiszta fekete korongot használnak. Abból. tudtam. kivéve a három lámát. van. akik nap mint nap tanítottak. vagy a teleszkóp. a kis szobában kellett maradnom. Míg bent volt a falemez a fejemben. és használatában nagy gyakorlatra tettem szert. amely a természeti törvények által láthatóvá teszi az egyébként lát­ hatatlant. Mingyar Dondup láma hozzám fordult: . Ettől fogva olyannak látod majd az embe­ reket. megfigyeltem. Kaptam egy kristály­ gömböt. hogy ne tudjon mozogni.Külö­ nös élmény volt látni. majdnem sötétben. aztán egyre többet és többet. A kristálynézésben nincs semmi csoda. csak a legszüksége­ sebb enni. mikor mondanak igazat. Mindegy melyiket. eszköz csupán. amit éltek és hogy a legtöbb ember valóban nagyon különbözően fest. ahogyan a színek változtak. amellyel az ember bárki tudatalattiján áthatolhat. Az első héten a szobát majdnem teljes sötétségben tartották. a kristály­ gömb éppúgy. A HARMADIK SZEM MEGNYITÁSA 87 ren izzó füstgolyókat láttam. és megőrizheti az össze­ szedegetett tények emlékét. Amint a kiálló falemezt helyére rögzítették. és addig. aki a kőkristállyal tud legjobban dolgoz­ ni. melyek túlterjedtek a legbelső aurán.Most már kö­ zénk tartozol. aki az üveggömbbel. hogy a három lámát arany fény veszi körül. hogy az aurájuk volt arany. az el­ vek azonosak.

hogy másképpen látok? Anyám. Mingyar Dondup láma egy gyógyfüves párnácskát tett a kis pöttyre. Az előző tizennyolc napon nagyon keveset kaptam enni. onnan figyeltük azo- . aki gyors és hatékony módszerek­ kel tanít majd engem. ami a hom­ lokomon a műtét után maradt. Ám abban a pillanatban főként az evés érdekelt. de fele időmet Mingyar Dondup lámával kell töltenem.szóltam. és a vörös szikrák a dühkitöréseket mutatják. Az aurája füstkék színű. No. mit gondolnak valójában. bepótolom. Reggel jöttek a lámák. Fekete lett. akiket olyan jól is­ mertem. . A többiek rémült arcomra néztek. meg kellett tanulnom. . mert a személy nem eléggé fejlett. egyikőjük térde közé fogta a fejem. és alaposan megvizsgáltak. befejeződött beavatásom első szakasza. és ahogyan előzőleg. és néhány különböző füstölővel együtt rátette. és megmutatta a fadarabot. hogy melyik szín mit jelent. nem is annyira a tanulás miatt. hogy színeket láttam és már tudtam is mindent. Káprázatos volt újra találkozni a fiúkkal. aki tényleg szeret. A vezetőmmel egy eldugott beugróban ültünk. Mingyar Dondup Láma kisietett és mo­ solyogva jött vissza. mint az ében. apám. most elhatároztam. Egy alak közeledett felém. Később hipnotikus módsze­ rekkel is tanítani fognak. hanem hogy szemléletem kiegyensúlyozott legyen. Kirohantam az ajtón.. indulj és egyél. és már kint is volt. a füstön méregvörös szikrák villantak át. Az­ nap éjjel zúgó fejjel aludtam. Milyen lesz mostantól Cu. A do­ log nem egyszerűen abból állt. Az operatőr láma egy kis rézedény felé fordult. Nyüszítve visszarohan­ tam a szobába. Az operatőr egy eszközzel megfogta a fadarab kiálló részét. hirtelen rántást éreztem. Most rájuk néztem és megtudtam. Ahogy a füst a mennyezet felé szállt.Egy égő ember van a folyosón .Lobszang. Időm másik felében az órákra és a szertartá­ sokra kell járnom. hiszen na­ gyon éhes voltál.88 HARMADIK SZEM jel a homlokomat beecsetelték valamilyen gyógyfüves oldattal. ők milyennek tűnnek majd? De egyelőre nem érkezett válasz az efféle kérdésekre. kimehetek már a többiekkel. Azt mondták. csak az evés járt az eszemben. és mégsem ismertem egyáltalán. Van. Reggel ismét bejöttek a lámák. kék füst lengte körül.. mások meg közömbösek irántam.. né­ hányan féltékenyek rám. ez csak egy dühös takarító.

Vagy például. Aztán majd azt is megta­ nulod. A HARMADIK SZEM MEGNYITÁSA 89 kat. Lobszang! Látod azt a színes fonalat. Egy nap az apát úr értem küldött és magához hívatott: . Büntetésképpen a harmadik szem becsukódott. azoknál. úgy. akik beléptek a főkapun. És ez így ment nap nap után. hogy tüdőbeteg.Fiam. Különleges te­ hetség. mely a szíve felett vibrál? Az az árnyalat és a vibrálás azt mutatja. megfelelő kezeléssel ezerszeresen is meg lehet növelni az erejét. hogy akarattal nyisd és csukd. a meg-megszakadó szikrázást! Üzletemberünk azt gondolja. Észrevetted azokat az elhalványult foltokat á fény koszorú sárgájában? Azt mutatja. hogy szent irataink minden szava a szó szoros ér­ telmében hiteles. akiknek teste vagy lelke beteg volt. Hosszú évszázadokon keresztül csak kevesen szület­ tek a tisztánlátás képességével. akik természettől fogva rendelkeznek vele. ahogyan ez velem is történt.Alaposan fi­ gyeld meg ezt az embert. úgy mint a másik két szemedet. hogy önállóan gondolkodjon.Később megtanítunk arra. A harmadik szem erejét különösen betegeknél használtuk. megfelejtkezvén arról. hogy egy­ szer már sikerült neki. nézd azokat a változó hullámsávokat. mert kibírhatatlanul terhes dolog foly­ ton az emberek gyengélkedését figyelni. hogy lealacsonyítják magukat! Egy hajlott ko­ rú szerzetes érkezésekor a láma ezt magyarázta: . Lobszang! Valóban szent ember. De az embereknek az a lá­ tomásuk támadt. Abban az időben az istenek a földön jártak és emberekkel keveredtek. és megpróbálták megölni őket. Milyen kis aljasságokra képesek az emberek a pénzért. mikor egy kereskedő közeledett: Nézd csak. Lobszang. te most rendel­ kezel azzal a képességgel.VII. jobban látják az istenek. óvatosan és tisztelettel kell vele bánni vele. Legendáink szerint sok-sok évvel ezelőtt minden férfi és nő használni tudta a harmadik szemet. hogy az. hogyan lehet tetszés szerint be­ csukni a harmadik szemet. olyan. mely a legtöbb embertől megtagadta- . Azok esetében. . Egy este a láma így szólt hoz­ zám: . hogy az istenek helyébe lépnek. Mingyar Dondup láma így tanított: Nézd azt az embert. Most még állandóan használd. ahogy a másik két sze­ med. emlékszik rá. most becsaphatja majd az ostoba szerzeteseket. aki hisz abban. amit az ember láthat. hogy még nem jutott el odá­ ig.

Mondd el nekik. és sose saját hasznodra. Mert az embernek magának kell megválasztania az ösvényt. A tehetség arra jogosít. De azt mondom. Mingyar Dondup lámával együtt látogató leszek néhány hétig a Potalában.ne fedd fel.és sokat fogsz! . és a dalai láma orvosa.mondják majd. akik azt szeretnék. fiam.Az apát úr nagyon tanult ember volt. nem hogy ma­ gad gazdagodjál. azt mondta. úgy viselkedj. ha árt a többieknek vagy ha érintené az ös­ vényt. mert látni akar. Akármit is látsz a tisztánlátás által . Mesteremmel. Csak jóra használd. amit tudsz. hogy néhány napon belül a dalai láma el­ küld majd értem. ami megváltoztatná az ösvényét. Mikor majd más országokban jársz. . hogy másokon segíts. találkozni fogsz sokakkal. sose tégy így. Bizonyítsd be ezt. Mielőtt befejezte volna a be­ szélgetést.90 HARMADIK SZEM tott. bizo­ nyítsd be azt! . Segíts. de ne mondj olyat a betegnek vagy a szenvedő­ nek. ha betegséget. amelyen egy életen át járnak. fiam. . szenvedést látsz. mint bűvész a vásárban. de attól még a saját útjukat fogják járni.

amit a láma nagy gyakorlatával könnyedén bemutatott. vess egy gyors. Lobszang! Belépsz a szobába. hogy a nyakadra tehessen egy sálat. és állj meg úgy másfél méternyire a dalai lámától. hogy tökéletes formánkban járuljunk a dalai láma színe elé.Úgy volt. Lobszang. Közel a tanteremhez volt egy kis temp­ lom. Most mutasd meg. hogy bemutatnak neki és a „belé­ pőbe" nem eshetett hiba. Magadban számolj tízig. Helyezkedj az előző testtartásba. ha már ide értél. hogy a potalai lá­ togatás időpontját kitűzték. hogy a Potalában vagyunk audiencián.Egyik nap Mingyar Dondup láma közölte velem. Mielőtt elindulnál hátrafelé. . így folytatta: . Próbálnunk kell. Most nagyon figyelj! Tedd a kezed így és hajolj előre! Egyszer. és be kellene mutatnod a hátraesést. aztán harmadszor is. hogy a tarkódnak ne essen baja.Végigcsináltam mindent.Egy figyel­ meztetés akkorra. ha a sarkaddal rálépnél a párnára. . Térdelj meghaj­ tott fejjel. nehogy fe­ lesleges sietséget mutass. Nem örülnénk. aztán állj fel és menj hátrafelé a legköze­ lebbi üres párnához. és azt játszottuk. Dugd ki a nyelved üdvözlésképpen és ereszkedj térdre. amelyet nemigen használtak. Oda mentünk. észrevétlen pillantást a legközelebbi párnára. hajts meg a fejed. aztán helyezd a selyemkendőt Őszentsége lábára. . amit csinálok.Először nézd. benne a dalai láma életnagyságú szobra. Gyere ide. a szemed lefelé néz. A pillanat izgalmában könnyű megbotlani. hogy épp91 . várhatóan a hét végén kerül rá sor. még egyszer. eképpen.

hogy felbuktam volna. így bármely fájdalmat vagy rendel­ lenességet orvosi hibának tekintettek. megkínálnak teával. amikor a páciens már beteg volt! . a helyén marad. de aztán hamarosan kitanultam a fortélyát. mit hogyan kell csi­ nálni. Térden állva mentem. hogy megmutassam. amikor meghajoltam. A rendfőnökünk volt a dalai láma egyetlen or­ vosa. és végigcsö­ römpölt a földön.Kimentem a szobából. Helyzete nem volt túlontúl irigylésre méltó. Besiettem. hanem. s a tibeti üdvözlésnek megfelelően kinyújtottam a nyelvem. büszke voltam magamra.Na. hogy automatikusan is tudjam. mert nem az volt a feladata. és elölről kezdtem az egészet. A csészét így kell tartani. ráraktam a szertartásos khata-t a szobor lábára.Azon a héten minden reggel próbáltunk. amikor csak akarta. lesétáltunk a hegyről. mondd magadban: „Om. és ehhez igazítsd a lépteidet. mani padme hum". mint egy vágtató versenyló a Cangpon. A facsészét el kell rejtened a köpe­ nyed bal ujjában. . meg kellett várnia. illetve a Gyógyítás Isko­ lájaként ismerték. A pénteki napon az apát úr elé kellett mennem. Másnap reggel. Jól csináltam. A három meghajlás maga tökéletesen sikerült. A mi kolostorunk a Potala szervezetének része­ ként működött. hogy átmen­ jünk a Potalába. mégis a főépületekhez közel ugyan. megállított: Lobszang. míg küldenek érte. akkor most jöhet a következő lecke. Azt mondta. hogy beléphetek. Mikor elhelyezkedtél már. mint egy méltóságos fiatal pap. Gyakoroljunk a csészével és a selyemkendővel!. Akkor majd úgy jössz be. elég ügyes vagyok-e. Hátralépdeltem és végül sikerült leül­ nöm lótuszülésbe anélkül. Először a csésze kiesett. tapsolt egyet. hogy teljesítményem „méltó tisztelgés Mingyar Dondup testvér tanítása előtt". és a Gyógyítás Templomaként. Ha kellőképp ügyes vagy. beékelve a köpeny ujja és az alsó kar közé. hogy a láma egy-egy betegségét kikezelje. és oda­ mentem a szoborhoz. . Az apát úr mégsem vizsgál­ hatta meg a dalai lámát. de külön he­ gyen állt. mint én. De szent isten! Elfelejtettem a selyemsálat! Kimentem hát megint. és nem. Lobszang! Hová ügetsz? Most csináld lassabban. Ez alkalommal sokkal nyugodtabban jöttem befelé. hogy páciense egészséges legyen. szombaton. Újra kimen­ tem.92 HARMADIK SZEM olyan jól csinálod. és a láma je­ lezvén.

Tibet minden ré­ széből érkeztek emberek. barátaik támogatásával vagy két bottal sántikáltak végig az úton. aztán ismét a földre vetették magukat. és egy „szent inkarnáció által megáldott" emléktárgyak. Néhányan forró vajas teát árultak. Mingyar Dondup láma megállt és egy házra mutatott: . és jobb talán. A POTALA 93 De ezen a szombaton nem törődtem az orvos bajával. Odább az úton egy csapat vidám ember potalai ajándékokat. hogy a nevezett személy megláto­ gatta Lhászát és valamennyi szent helyet. Több ilyennel is találkoztunk. a szolgák igencsak sürgölődnek az udvarban. Voltak közöttük földművesek. a lépcsősor az épületeken kívül fut. . akik négykézláb kúsztak. amely bizonyította. Mindenfelé árusok kínál­ ták portékáikat.Ott az előző otthonod. Tömérdek kőlépcső vezet fel a magasba. a dalai láma otthonát. mások el­ nyúltak a földön. maradjon csak az én titkom. ha nem beszélek róla. mások mindenféle ennivalót.Vili. Voltak ott talizmánok. már magasan jártunk. Nekünk nem jutott időnk ilyesmire. vagy ahogy mi nevezzük. Anyám ép­ pen kilovagolt szolgái kíséretében. amit himbálódzó üstökben melegítettek. kézi imamalmokat árusított. Nem. Cu is közöttük volt. és mohó városnézők és zarándokok tömegébe ütköztünk. a betegek és gyengélkedők. elég volt a magamé. Egy helyen. akik abban reménykedtek. Elárasztották az utat és végigjárták a hatmérföldes kör­ gyűrűt a Potala körül. tá­ voli tartományok nemesemberei. hogy Lhászában kezeltetni tudják magukat. kereskedők és bete­ gek. és inkább ha­ sonlítható egy lépcsős utcához. mint egyszerű lépcsősorhoz. Öregem­ berek nyomtatott horoszkópokat kínálgattak a hiszékenyeknek. A fő­ tisztviselők közül sokan fellovagoltak a hivatalokhoz. hogy megta­ karítsák a lépcsőmászást. Voltak. felkeltek. Nem egy zarándok hónapokig gyalogolt. nálánál ugyanis senki sem lakhat magasabban. írnokok is jöttek. Hogy mit gondoltam akkor. Ha csak egy pillantását elkap­ ták. a Potalába igyekeztünk. A dalai láma rezidenciája az épület legtetején volt. Odanéz­ tem. amíg fel­ felé kaptattunk. úgy érezték. hogy lássák a Mindentudó. pásztorok. Lobszang. hogy meglátogassa a Szentek szentjét. Megint mások. bizonyos összegért írtak néhány sort. busásan kárpótolva lettek a hosszú utazásért és a viszontagságokért. mit éreztem. A Csakpori lábánál a Potala felé fordultunk.

hogy ez rendkívüli dolog. akárcsak mindenütt. és megnézhetném benne a ne­ vünket. mert felismerte Mingyar Dondup lámát. de egy még régebbi palota alapjaira épültek. Az utóbbit . Az egyik függönyös bejárat melletti polcon pihent a Nemesek könyve. Min­ denütt hallottuk az imamalmok kattogását. az egyik végén van egy tó. és tudni szerettem voltna. Tibet minden egyházi és világi ügyét itt intézik. míg el­ értük a tető legtetejét. Egy meggyszínű köpe­ nyes. Kint. mi­ tológiai istenek és istennők szobrocskái és zománcozott díszek. a reggeli napsütésben felfelé tartottunk a lépcsőn. Tudtam. vagy tudnak egyáltalán a barlang a létezéséről . kis folyosók ágaznak szét belőle. A bejáratot nagy. kis hegyen fekszik.úgy látszik . bárcsak kinyithatnám. és a hatalmas termetű őr szélesre tárta a kaput előttünk. a hegy gyomrában . valamint ritkaságokat a régmúlt időkből. miért akar a dalai láma látni engem. ahol aranytömböket.nagyon jól ismerték itt. melyet zöld porcelán sárkányok védelmeztek. mert az egyik régi jövendölés szerint a béke el­ távozik. tömén­ telen drágakövet őriznek. mikor kerekek jönnek majd az országba.94 HARMADIK SZEM A Potala önálló városrész. hogy még több kemény munka vár majd rám: kemény munka vagy nehézség. A falakon belül vannak a kincstárak. . azt kívántam. Csak nagyon kevesen jártak itt. hogy erőt nyerjek belőle. ahol a dalai láma előző inkarnációinak sír­ emlékei álltak. Ez az épület. valamint mai rezidenciája volt. vagy épületcsoport az ország szíve.csupán néhány kiváltságos. minden gondolat és minden reménység központja.mivel vulkáni eredetű . A jelenlegi épületek csak háromszázötven évesek. sárga stólás láma beszélgetett Mingyar Dondup lámával. mert ezen a napon. Vallási jeleneteket és ősi legen­ dákat ábrázoló gyönyörű faliszőnyegek lógtak a falakon. Alacsony asztalkákon műgyűjtők szívét gyönyörködtető tárgyak álltak. és beléptünk egy nagy előtérbe. Nyolcéve­ sen nem voltak már illúzióim. Végül felértünk a tetőre. ezen a helyen nagyon kicsinek és jelentéktelennek éreztem magamat. jakgyapjúból készült gesztenyebarna függöny borította.egy óriási barlang húzódik. és ne­ kem az volt a véleményem. Hosszú idővel azelőtt egy erődít­ mény volt a hegy tetején. Tibetben ez az egyetlen kerék alakú tárgy. Továbbmentünk. Közeledtünkre félrehúzták. Mélyen lent.

mert ekkor visszafelé kellett indulnom a legközelebbi párnához. a tizenharmadik dalai lámát. amit elképzelni sem tudsz. Lobszang. hogy sebészetet és orvoslást tanulok Tibetben. azután megállt és fi­ gyelt. de a fején magas sárga süveget hordott. akkor először: Azok a párnák túl messze vannak. olyanokat is. Megszólalt a dalai láma. Jól ismertem a jóslat min­ den szavát és eszerint is éltem hétéves korom óta. Megmutatom az ajtót. Elfogott a félelem. Az út hosszú és ne­ héz lesz. De az Ékességes még min- . és háromszor meghajoltam. Sok külföldi országot bejársz majd. Beléptem. . hogy beszélgethessünk. Mingyar Dondup láma odaadta nekem a selyemsá­ lat. A POTALA 95 ahol vele jártam. miért mondja el nekem újra az egészet.Ideje. mint a közönséges lá­ máké.csak gyakorlunk. amelyekről nem is hallottál. melynek füle a vál­ lára ért. az­ tán térdre ereszkedtem. aztán majd elmegyek Kí­ nába. hogy bemenj. és megfigyeltem. Hallottam néhány figyelemre méltó dolgot rólad.Nincs okod az aggodalomra . Tudtam. hogy . és aztán lépj be magad. hogy mind eléggé meszsze volt. amíg kb. és a sálat nem a nyakamra . Most az Ékességes lábára helyeztem. melynek erejét tovább növelték benned a harmadik szem megnyitásával. végig­ mentem a szobán. Előrehajolt. a fal mellett. így folytatta: Nos. Halált. Kezdetben nehéz időket élsz meg. de eljön a siker. gondold azt.ahogy egész héten tettük . Vezetőm hozzám fordult és így szólt: . Megkaptam a feljegyzéseket az előző inkarnációdról és az asztrológusok jöven­ döléseit is. Megadatott neked a tisztánlátás képessége.ahogyan az szokás volt -. Sáfrány­ színű selyempárnán ült.Mikor leültem. ahol folytatom tanulmányaimat. rombolást és olyan kegyetlenséget fogsz látni magad körül. ahogyan megjósolták.Tedd ide elém és ülj le! . Ezt hallottam: .menj csak be. Ruhája olyan volt. hanem a csuklómra tette.Őszentsége érdeklődést tanúsít és egyedül akar vele beszélni. Átkarolta a vállam és az ajtóhoz vezetett. de végül sikeres le­ szel. így tettem.Nem tudtam. másfél méterre nem kerültem Tőle.Vili. köz­ ben ezt suttogta: . Mielőtt belép­ tem a szobába. Meghajtottam a fejem. fordulj meg és hozz ide egyet. az Ékességest. Azt mondta: . Buzdításképpen picit meglökte a hátamat. és a hosszú szoba távoli végén megpillantottam a Mindentudót. Éppen letett egy könyvet. fiatalember. odavittem egy párnát.

a láma pedig így folyatta: . va­ lóban keményen tanuljak. Bizonyíték.hívta mesteremet a dalai láma. hogy bizonyítékokat szerezzenek. mit gondolsz róla. és meghajolt a dalai láma előtt. . . azt gondolod.mondják majd neked.Teljes felelősséget vállaltál . kicsú­ szott a számon: .Mutassátok meg a lelket. és ülj le. . Állítsátok elő.Mingyar Dondup láma mel­ lém ült. . Mingyar Dondup lámánál.Ezekben az országokban az ember megvitathatja a nagy igazságokat. és ne be­ széljek sem az egóról. Mingyar! . aztán megütötte a mellette lévő gongot. aki hamarosan visszajött a teával és különleges ételekkel. bizonyítékra van szüksé­ günk . hogy amikor a nyugati világban le­ szek. bizonyíték. akivel valaha ta­ lálkoztam. milyen vagy. .Szóval. és hogy a legjobb tanárokat jelöli majd ki a számomra.mondta a hí­ vására megjelenő lámának. megmérjük és savakkal megvizsgál­ juk. . milyenek a kémiai reakciói.De hát senki sem tudhat többet a mesteremnél. hogy kivételesen tisz­ tán látok. Mondta. . Amint ettünk. hogy jöjjön be! . és parancsot adott a hívására belépő lámának. Talán még senki sem beszélt vele így. hogy Mingyar Dondup láma jó.Azt mondtad. Értékeik nem azonosak a mieinkkel.mondta. aztán hátra­ hajtotta fejét és harsogó nevetésben tört ki. milyen a molekuláris szerkezete. Mondjátok meg. en­ gedjétek.Uram! .Hozz egy párnát. a kereskedést és az aranyat istenítik. hogy megragadjuk. de sok nyugatival is találkoztam. te kis pávakakas! . A dalai láma újra nevetni kezdett.Ez a fiatalember elmondta. Úgy látszott. Tudó­ saik így beszélnek: . és nem törődnek vele. figyelmeztetett. sem a lélekről. . az Ékességes Indiáról és Kínáról mesélt. semmiféle rendkívüli erőről ne tegyek bizonyságot.A dalai láma rám nézett. hogy a gya­ nakvás negatív hozzáállásával minden esélyüket elveszítik.96 HARMADIK SZEM dig beszélt. amelyeket Indiából importáltak. értékeli. Egyszerűen nem tudtam tartóztatni magam. az pedig bizonyos.Voltam Indiában és Kíná­ ban . hogy azt akarja. . igaz? Mondd el nekem. De most teázzunk! Könnyedén megütött egy gongot. Belépett Mingyar Dondup láma.Kérd meg Mingyar-t. hogy egy nyolcéves kisfiú nem.válaszoltam. és én töké­ letesen egyetértek az értékelésével. Mingyar Dondup láma a legjobb ember.

s emellett síkos is. előttem terült el Lhasza és az egész síkság. Aztán így folytatta: . hogy mindketten itt. ha szükséges. A dalai láma szolgálatában állók közül . és nem lehetett keresztüllátni rajta.Fiatalember! Jól válasz­ tottál.Ideje betöm­ ni a lyukat a gyomrodban.a rezidencián senki­ nek sem volt lámánál alacsonyabb rangja . vezetőd régi barátom. és nagyon óvatosan megérintettem a látható semmit. és felfedezzük az épület kevésbé ismert részeit .Itt maradunk néhány napra. aztán felkeltünk. de ez itt átlátszó. majdnem olyan hideg volt. és azt mondta. Oda vezetett minket.az egyik odajött hoz­ zánk. Ezen a helyen jól esznek.Jó néhány alacsonyabban lévő folyosót és termet nem nyitottak ki az elmúlt kétszáz esztendő­ ben. jó benyomást tettem a da­ lai lámára . ahogy bizonyosan megteszed. A bal lábamon húzódó seb még mindig sok bajt okozott. az épület legfelső szint­ jén kapunk szobát. Itt. . Megdöbbentem. Aztán hozzám fordult: . egy másik szobába. esetleg nyomorék maradok. ahogy csak akartok. . hogy egyek. Mikor befejeztük.VIE A POTALA 97 Lobszang Rámpa képzéséért. és az okkult tudományok igazi mes­ tere. és akkor vezetőm teát és ennivalót hozott. Láttam. te­ gyünk így mi is. hogy látni le­ hetett. az ablakokon az olajjal átitatott anyag helyett valami megfoghatatlan volt. és úgy gondolja. Az színezve volt. hogy úgy jöhettek-mehettek. mint a jég. Néha attól féltek. de az vastag volt. Időről időre én is megnézem őt. Aztán derengeni kezdett valami: üveg! So­ sem láttam még síküveget. Mingyar Dondup láma azt ajánlotta. . akár a víz. Pihentem egy órát. és fordulj hozzám.Még szólt néhány szót. . Mingyar Dondup láma kivezetett a szo­ bából. és hogy egyetlen ajtó se legyen zárva előttetek. Kinyújtottam a karom. pihenjünk le egy időre. .mondta. A sárkányzsinórhoz tört üveget hasz­ náltunk. épp csak. Ezekből a termekből sokat megtudhatsz a tibeti történelem­ ről. meghajoltunk és eltávoztunk. és a lapos tető távoli részére mentünk.őszentsége azt az utasítást adta. hogy Mingyar Dondup láma titokban na­ gyon elégedett velem.Nem volt szükségem több bátorításra. és megborzongtam a lát­ ványtól. legnagyobb meglepetésemre. Lobszang. Tervezd meg. Fájt és bi­ cegtem.

Aha! . aztán azt mondta: . Mingyar Dondup lámán kívül senki sem volt a szobában. a balt tartsd csukva. Tele voltam gyanakvással. hogy ezoterikus tudásunk gyarapodhasson és terebélyesedhessen. nézzek bele megint a csőbe. Nevetett. hogy a rohanó kereskedelmi vi­ lágban nincs idő szellemi dolgokra. Megfogta a csövet.Őszentsége azt mondta. Vezetőm kis­ sé elfordította a csövet. Lobszang! A jobb szemeddel nézz. amely úgy nézett ki. A kerekek a gyorsaságot és az ún.biztos valami hangszer. és természetesen nem ismertem fel azt a szörnyű kis teremtést. és nagyon szerette nézegetni a környező vidéket. meghúzta. Teleszkóp! Sosem lát­ tam ilyet. és egy kétségtelenül tekintélyes méretű orral. A mi fizikai világunk ráérős.98 HARMADIK SZEM Ám ez még nem volt minden. . .egyik a másikából. aztán a cső egyik végét kidugta az ab­ lakon. de engedelmeskedtem. te­ leszkópok. Azt lehetne gondolni. meg­ babonázott. De a végét nem a szájához. .Nézz bele. A kereket se akarták. a másikat odatette az arcához. Oldalra ugrottam. azt gondoltam. hogy „lehetetlen".De miért kell tréfát űznöd a ta­ nítványodból? . civilizáci­ ót szolgálják. A vízen találkoztam már halvány tükör­ képemmel. de a tükör túl őszinte volt. őt viszont rázta a nevetés. Egy ideig piszmogott a csővel. Gyakran eszembejut. hogy mást lássak. Gyanakodva néztem.gondoltam. Régóta felismertük. . és intett. A csőben egy ember lovagolt felém. mintha egy bőrrel borított trombitadarab lett volna. hogy az okkult tudományok mestere vagy . hogy Tibet különleges ország volt. de az emberek nem is vágytak ilyesmire. Sose felejtettem el annak az embernek a látványát. Belenéztem. akit ott láttam: egy sápadt arcú fiúcskát nagy vörös heggel a homlokán. amikor egy nyugati ember azt mondja valamilyen okkult dologgal kapcsolatos állításra. és játszani fog rajta. mikor hazatért Indi­ ából. amikor meglátta az arcomat.Még jobban nevetett. Itt történt az is. aki a csőben felém lovagolt. olyankor. Azóta sem vesződöm velük.magyarázkodtam. és körülnéz­ tem. Nekem az az élmény volt „lehetetlen"! A dalai láma sok teleszkópot hozott magával. és majdnem elájultam a kábulattól. . Mingyar Dondup láma kitárta az ablakot. tükrök nélkül. és felkapott egy rézcsövet. és négy darab jött ki . hanem a szeméhez illesztette. hogy életemben először tükörbe néztem.

hogy ne hatoljon át a hang rajtuk.akármi legyen az . hogy tanítványa morálisan alkalmas-e arra. egy másik világ teremtménye. először három év. A gondosan irányított és részben sűrített gondolat az. másokon a magány segít. Igaz. Az Életről. és saját kívánságára befalazzák. és remetecellákban laknak.Vili. az Ember természetéről elmélkedik. Tibetben vannak olyanok. hangbiztos tolóablakon keresztül. Mindez korántsem olyan ste­ ril. Néhány láma. A remete belép. Az erők tehát egyáltalán nem mágikusak. és visszavonulnak kies lámako­ lostorokba. Tartózkodásának utolsó hónapjaiban kis lyukat vágnak a tetőre. A POTALA 99 Négyezer éve ismerjük a tisztánlátás igazságát. se bútor. akik közösségben tudnak legjobban fejlődni. se fény. de az efféle dolgokat nem a szenzációhajhászok örö­ mére mutatja be. se semmi. máskülönben megvakulna abban a pillanatban. csak az üres kődoboz. ami képes megmozdítani egy tár- .Tibetben jól tudjuk -. és más metafizikus tudományokat. csupán a természeti törvények eredményei. az okkult tudományok mesterei testeket tudnak felemelni érintés nélkül. értelmetlen létezés. energiahullámok. A rést nap mint nap nagyítják. hisz csak a megfelelő embereket tanít­ ják. amelyet hegyoldalra építenek. A gondolatok. hogy sok láma képes rá. de nem azért fejtenek ki erőt. hogy a naiv nézőket szórakoztassák. Sokan közülük néhány hét múltán újra visszamennek a cel­ lába. és ha egyszer kisza­ badul a hús kötelékeiből. . Egyszer egy nap beadnak neki élelmet egy fénybiztos. három hét és három napra. a telepátiát. Az ember szellem. Tibetben a tanár mindig meggyőződik róla. és gondolati úton megolvassza a havat maga körül. hogy ilyen erők legyenek rábízva. és egész életükre ott maradnak. mint ahogy az ember esetleg gondolná. hogy beeresszenek egy kevéske halovány fényt. A kőfalak vaskosak.nem hagyhatja el helyét. Nincs odabent semmi. A cella általában kis helyi­ ség. szellemként vándorolhat a világon és a gondolat útján segíthet. A tanárnak teljesen biztosnak kell lennie tanítványa erkölcsi integritásában. hogy a remete szeme fokozatosan hozzászokjék a fényhez. hogy meztelen üljön a hóban. ezért a metafizikai erőkkel sosem élnek vissza. talán két méter vastagak. amikor előjön. A remete a cellában marad. Fizikai tes­ tében semmi okból . Az anyag sűrített energia.

Ugyancsak a gondolat. Más formát öltött. nők. Elbűvölt a teleszkóp. mi miért történt. hogy több megvilágosodást éltem át.Na. aki remete akar lenni. most állj ide. olyat. amely arra késztet vala­ kit a távolban. de azt is. Mingyar Dondup láma aprólékos pontossággal elmagyarázta. Nem csupán a teleszkóp működését. Képzésem a dalai láma közvetlen parancsára sajátos célra irányult. Cso­ dálkozásomban felkiáltottam. és sokat használtam: azokat a helyeket nézegettem rajta. és nem érdemelt további gondolkodást. Férfiak. de erről majd később. egyszerűen köznapi természeti törvények működtetik. „hisz ez varázslat!" anélkül. hogy elvégezzen egy bizonyos cselekvést. de . nem kellene gyarló eszközöket használni. milyen okok húzódnak a háttérben. Elég annyi.legyen bár nagyon hosszú életű -. ha mikrofonon keresztül a leszállópályára irányítanak egy repülőgépet. hogy megértsem. egy átlagos remeténél. Miért olyan nehéz elhinni ezt abban a világban. félretéve a szkepticizmust meg lehetne tenni ugyanezt a te­ lepátia segítségével is. Még az első látogatás alkalmával bevitt egyszer egy teljesen sötét szobába. Aztán elfújta a mécses lángját. és minden a helyére került. ha a pilóta a sűrű ködben nem lát semmit? Kis tanu­ lással. de immár másként szabályozva vezet a telepátiához. Olyan dolgokra tanítottak . úgymond „gondolatra". A Potalában tett látogatásom eme képzés első szakaszaihoz kapcsolódott. és figyeld a fehér falat! . A magyarázat a „fénytörés"-ről valóban mindennél jobban zavarba ejtett: hogyan lehet a fényt megtörnP.mondta. Lobszang. A falon azonnal megjelent előttem Lhásza fordított képe. ahol mindennapos ese­ mény. Az én ezoterikus fejlődésem nem járt együtt bezárkózással. . és jakok. hogy lehet hangtalan fütyüléssel kancsót vagy köcsögöt összetör­ ni. ez egyszerű volt. mint ez. nem vonultam vissza hosszú időre a teljes sötétségbe. mind fejjel lefelé jártak! Aztán a kép hirtelen villant egyet. milyen elvek alapján működik. amely kevés ember számára elérhető. amelyeket olyan jól ismertem. hogy alapos ma­ gyarázatot ne kaptam volna a szóban forgó törvényekről. nincs benne semmi csoda vagy varázs­ lat.más módszerekkel és hipnózissal is. .100 HARMADIK SZEM gyat. Tudtam már. és valamit csinált az ablak fatábláival. amelyek nem írhatók le ilyen könyvben. So­ sem mondhattam. Mindent megmagyarázott.

A falakon különös diagramok voltak és ismeretlen jelene­ tekről készült rajzok. valóban.Iga­ zad van. Elismerem. ölelkező figura azt az eksztázist fejezi ki. úgy mondták. Az a na­ gyon-nagyon kevés nyugati ember. miért éppen ezeket az ajándékokat küldték. Évszázadokon keresztül sokfelől. mikor láttam.így mondták ne­ kem . szemérmetlennek tartja őket. ügyes vagy. A két meztelen.VIII. hogy saját mércénk szerint ítéljük meg más országok népeit. A POTALA 101 hogy fényt is lehessen törni?! Egész addig nem értettem meg a dol­ got. Ölelkező férfi és női szellemeket áb­ rázolnak például. Aztán. de a képeknek messze nem az obszcenitás a cél­ ja. hogyan törnek meg a fénysugarak. több mérföldre nyúlik az egyik folyosó végétől. és egyetlen tibeti sem tekintené annak. Azt mondták. a többit majd egy későbbi időpontban. amely a Tudás és a Helyes Elet egyesülését követi. amelynek fényét különféle lemezek takarták. és azt is. hogy a keresztények szimbóluma egy megkínzott. amely. Nagyon kár. nemcsak Tibetből érkeztek ajándékok a Potalába. Végre beléptünk . Majdnem valamennyit szobákban raktározzák. mert egyre többször és többször hallottam: . De jobban érdekelt a tó. szögek­ kel keresztre feszített ember. Mielőtt eljöttünk a Potalából. miután beszámoltam a tárgyról szerzett benyomásaimról. amíg egy speciális szerkezetet nem hoztak a szobámba. hihetetlenül elborzasztott. és utána már semmi sem lepett meg. Ez egy lámpából állt. Örültem. csak egyet nézhetek meg. A Potala raktárai tömve voltak csodálatos szobrokkal. akit istenükként tisztelnek. óvato­ san másztunk lefelé a végtelennek tetsző lépcsősoron. és csúszkál­ tunk végig a sziklás átjárókon. Az alagutakat .számtalan évszázaddal ezelőtt vulkánikus tevékenység hoz­ ta létre. hogy kiderítsem és pszichometriai benyomást szerezzek róla. vezetőm egy könyvből felolvasta nekem pontos történetét. megnéztük az egyik föld alatti alagutat. hogy valamennyien hajlunk arra. aki látott néhányat közülük. Akkor észleltem. mi történt később. és nagyon él­ veztem. A motívumok ta­ nulmányozását jelentette ez. Lobogó fáklyákat vittünk magunkkal. mindig az éppen uralkodó dalai láma részé­ re. méghozzá a javából. régi könyvekkel és gyönyörű vallási témájú festményekkel. Lobszang.

a sötétség olyan volt. zöldes. ahol már nem lát­ ták a falakat és a mennyezetet. és láttam. és merre a vissza. A tutaj hirtelen megbillent. A többiek nem voltak ilyen szerencsések. a víz elsodorta őket. hogy a sziklában van egy aranyréteg. Sok-sok évvel ezelőtt kalandos kedvű szerzetesek készítettek egy fatutajt. de kicsit arrább valami ragyogott a falon. nem tudták. Meddig utaztak. odáig már nem jutott el a fáklyák fénye. Mingyar Dondup láma törte meg a csendet: . el­ fújta a fáklyákat. hogy már-már láthatatlan. amit mesélt. és húzza végze­ tük felé. Fekete volt és mozdulat­ lan. körbe­ körbe. szörnyű. mint tónak. szintén fekete volt. Forogtak. egyszer csak egy tágasabb helyre értek. bi- . Néhányuknak még sikerült nagy levegőt venni. egyetlen hang sem törte meg a csendet. Kb. Egyetlen hullám sem fodrozta a vizet. Odamentem. Fel­ szerelték fáklyákkal. és az emberek csuromvizesek lettek. amin álltunk. amelyekkel a fagerendákat egymáshoz erősítették. nem tudták. tökéletes sötétség borult rájuk. kábító üté­ seket.102 HARMADIK SZEM egy alagútba. inkább látszott fene­ ketlen kútnak. annyira fekete. akár egy aranyszínű gyertya viaszcseppjei. Még tettünk vagy száz métert. amely egyre szélesebb és szélesebb lett. öt-hat méter hosszú lehetett. Nyikorgó-csikorgó hangot hallottak. valamennyien elszédültek és rosszul voltak már. Mérföldeken át eveztek. míg hirtelen eltűnt a mennyezet: nem láttuk. Úgy érezték. és olyan víz szélén álltunk. szél kerekedett. Hallgattam tanítómat. hogy tö­ rékeny tutajuk a vízidémon markába került. csillogott a fáklyák fényében. amikkel hajthatják.Eltévedtek. Ahogy finom csapásokkal tovább eveztek. Lerepültek a tutajról. amilyenhez hasonlót a föld felszínén sohasem látni: tömör feketeség. megsemmisítő szorítást éreztek. kutattak. és vízre eresztették. Fény támadt. A tutaj felgyorsult. így folytatta: . és élénken magam elé képzeltem. és hozzá evezőket. Sehol egy fény. kegyetlen óriás ragadta el őket. darabokban szilárdult meg. A hirtelen mozdulattól a hullámok felcsaptak a fedél­ zetre. merre is menjenek. tétovázva. merre van az előre. Az aranyat nagy hő olvasztotta ki egykoron a sziklából. a víz alá merültek. A szikla. amilyet még soha életemben nem láttam. Érezték. Beleka­ paszkodtak a kötelekbe.Ez a tó a folyóhoz megy innen negyven mérföldnyire. és a fejemtől a térdemig érő magasságban helyezkedett el.

Látta az összetört tutaj lebegő roncsait. tanulj. bárcsak lenne egy tutajom. amelyet fáklyáink fénye be­ világít. de minek fecséreljük testi erőnket. Mindkettőnkért. hogy nem hoztunk tartalék fák­ lyákat magunkkal. vérezve vízbe fúlt. és kotorászni kezdett. hogy körülnézzen. Belegondoltam az egészbe. órákon át élet-ha­ lál közt vívódva hevertek. majd hirtelen a ragyogó napsütésbe repítette őket. egyszer csak felnevetett és azt mondta: . hogy kihalássza magának. vagy valaki megtekerte. Valami rejtett fal­ mélyedésből fáklyákat húzott elő. .A távolban a Potalát látta. De most tanulj fiam. a beavatásodkor. és meggyújtotta őket azokról. A POTALA 103 zonytalan. Végül a két szerzetesnek sikerült meg­ győzni a pásztort arról. Egyiket fel is kutatták. és azért jött. A fáklyák már alig égtek és úgy tűnt. Két ember menekült meg. nagy mu­ latság lenne átkutatni a tavat. Vezetőm figyelte az ar­ comat.Itt tároljuk a tartalékot. megtudod ké­ sőbb. Lobszang. aztán erősebb fény. másként nehéz lenne kita­ lálni innen a sötétben. No. Akkor lépéseket hallottak maguk mögött. egy pásztor né­ zett le rájuk. Néhány éven belül eleget tudsz majd ahhoz. hogy ők szerzetesek (a köntösük ugyanis teljesen leszakadt róluk).Igen. Valami. akik megmenekültek. hogy elmegy a Potalába hordágyért. és azt kívántam. képes le­ szel rá. hogy hamarosan vakon fogunk tapogatódzni az alagutak sötétjében. induljunk! . körös-körül zöld réteket és legelésző ja­ kokat. Ahogy elfordultunk a tótól.Vili. meghaltak és a tibeti mennyországban vannak. A szerzetesek több mint fele kékre-zöldre verve. de tudott dolog. Hármójuk­ nak nyoma veszett. Majdnem újra összeesett a megdöbbenéstől. Azóta kevesen vállalkoztak rá. Hogy mit találtak. hogy bejárjam vele a tavat. hogy felfedező útra induljanak a tavon. ők kiértek a partra. amelyek már csak pislákolva égtek. Abban a pillanatban Mingyar Dondup láma a távolabbi falhoz fordult. mikor asztrálsíkon is el tudjuk végezni a kutatást! Igen. butaság volt. Végre is egyikőjük feléledt annyira. azt gondoltam. hogy együtt fedezzük fel ezt a helyet. az meg beleegyezett. Azok. Először azt hitték. hogy szigetek vannak nem messze amögött a terület mögött. Lobszang. el­ hajította.

104 HARMADIK SZEM Küszködtünk felfelé a meredek folyosókon. amit a teleszkópon keresztül ne lámánk. mintha óriásokat ábrázoltak volna. A tó kivezetése mélyen a vízszint alatt van. Mingyar Dondup láma azt mondta. legalábbis olyasvalami. nincs ott semmi érdekes. a kis ligetet a dalai láma előző inkarnációjának parancsára ültették. . még akkor is. vagy megnézzünk egy-egy képet a falon. Nem értettem őket.Amikor felértünk. és teleszkóppal megnézzük azt a he­ lyet. hogy megleljem a választ. időnként megáll­ tunk. láttam. ha eközben jelentős veszedelem fenyeget. megkérdeztem. és megint a világosban leszünk.Lobszang! Úgy motyogsz itt. Felmegyünk a tetőre. hogy kifújjuk magunkat. otthon van a rajzok között és az alagutakban. meg különös gépezeteket. miért nem lovagolunk ki a helyszínre. és ha rejtélyről hallot­ tam. és miért nem nézzük meg. Az egész helyet valami rejtély lengte körül. amelyek meghaladták felfogóképességem határait. mint egy öregember. amely úgy negyven mérföldre volt innen. hogy évekig találgassak és így jussak el a megol­ dásig. mindig megpróbáltam a mélyére hatolni. Nem tudtam elvisel­ ni a gondolatot. hogy újra eljöjjünk ide. ha van lehetőség arra. ahol az egykori szerzetesek kiértek a felszínre. a helyet egy facsoporton kívül semmi sem jelöli. Még néhány lépés. Nagyon vártam. . Mingyar Dondup lá­ ma félbeszakította a gondolataimat: . Ahogy ránéztem mesteremre.

Ideje volt. Igen kényelmetle­ nül éreztem magam. De indulni kellett. . Indulás előtt felrohantam a tetőre.Másnap reggel komótosan nekikészülődtünk. zihálva átadott egy üzenetet Mingyar Dondup lámának. Elindultunk lefelé a lépcsőn. mert rájöttem. ahogy visszahúzta a fejét.Ezzel sar- 105 . Ideje volt köszönetet mondani a lámáknak. . és időnként apró kavicsokat hajigált le az udvarba. hogy visszatérjünk Csakporiba. Lobszang. mikor hasonló csínyeken buzgólkodtam. mikor hívó kiáltást és kiabálást hallottunk. a szerzetesek kopasz fejére. Megálltunk. A lencsén ke­ resztül láttam arcán a manós vigyort. melyek rejtve vannak a Potala elől. nemsokára visszajövök. hogy különösen kedvesen elbúcsúzzunk a dalai láma személyes intéző­ jétől. mert készített nekem egy búcsúajándékot. A mellettünk elhaladó szerzetesek hátrafele mutogattak. amit gyor­ san meg is ettem. hogy a teleszkópon át még utolsó pillantást vessek a vidékre. hogy a csodálkozó szerzetesek ne vegyék észre. El­ tökéltem. akik rövid látogatásunkat olyan kellemessé tették. A Csakpori egyik tetején kis nö­ vendék olvasott a hátán heverészve. mögénk. hogy dalai láma kétségkívül engem is rajtakapott.Várj meg itt. Mesterem megállt. Az „indiai ételek"-et az ő gondjaira bízták. Biztos megked­ velt engem. vissza a Vashegyre. próbálkozásaimat a jövőben az épületeknek azokra a szárnyaira korlátozom. A Potalában tett látogatás olyan volt. akár egy nyara­ lás. Félúton lehettünk. Lihegő szerzetes rohant felénk.

Egy csontdarab behor­ padt. és elkiáltottam magam: . Ránéztem. De több ön­ uralmam volt. ahol a letört rész belógott a koponyába. mindketten megfogtunk egy-egy csomagot. Nagyon-nagyon óvatosan megvizsgálta. ahol szerzetesek vártak ránk. az egyik apátot komoly baleset érte.Apám! . most aztán nyilváno­ san megszégyenülök. ő visszanézett. Tétlenül őgyelegtem. Szerába kell sietnünk. amely már készen is állt. biztos vezetőm felszerelése. közönyösen továbblovagolt. Leugrottunk a lóról. s az ál­ la majd leesett a csodálkozástól. akinek az esés következtében betört a koponyája. Amíg kavartam. amint éppen felém lovagolt. A koldusok és a zarándokok ijedten menekültek utunkból.mintha kihunyni készülne alig-alig pislákolt benne. gondoltam. kimondhatalan fájdalmamra. tudomást se véve rólam. el előző otthonom mellett. Azután. Néztem távolodó alakját. az életerő . eközben pedig arra gondoltam. Mingyar Dondup láma forró vizet kért. Amikor megkapta. mikor felismert. és nézegettem régi otthonomat. Az arca ólomszínű volt.Vissza se pillantott. gyors mozdulattal U alakú vágást ejtett a bő­ rön. cso­ dáltam a kilátást. remeg­ ni kezdtem.106 HARMADIK SZEM kon fordult. továbblovagolt. és megtalálta azt a helyet. . Elgondolkodva megfordultam. mert megláttam apá­ mat. Körülbelül fél óra múlva Mingyar Dondup láma egy másik lo­ vat vezetve lefelé lovagolt a lépcsőn. A vágás a gyógyfüvek miatt csak kis vérzéssel járt. a bőrdarabot visszahajtotta. Kivett egy éles kést. és majdnem hanyatt estem. és az egyik apát bevezetett egy öregemberhez. Végigvágtattunk a Lingkhor úton. és ismét felment a lépcsőn. és nyomást gyakorolt az agyra. Lobszang. Amikor az oldat kihűlt. és vezetőm megtisztította saját kezét. Hamar a Szera kolostorba értünk. Újabb adag oldatot kent rá. A szemem égett. hogy szabaddá tegye a csontot. Láttam. berakta a szükséges eszközöket egy fer- .Szállj fel. beleszórt néhány gyógyfüvet. s mi több pont a Potala lépcsőin. Még mielőtt hozzá­ kezdett volna a műtéthez. aki a hátán feküdt. lemos­ tuk vele az öregember fejét. megvizsgálta az öregembert. hogy mindkét nyereghez egy-egy táska van rögzítve. mint amennyit feltételeztem magamról: kiegyenesí­ tettem a hátam és mereven átnéztem Lhásza felett.

Lobszang! . Még nem végeztem be a feladatomat. pará­ nyi háromszög alakú éket. A csontdarab helyére került. milyen egy másik kolostor. megszárítottam őket kifőzött ruhán. Mesterem figyelmesen nézett rá és így válaszolt: .miután agya megszabadult a nyomástól . Néhány napig legyen melletted valaki. hogy Mingyar Dondup láma hajol fölé. úgy. Érdekes dolog volt látni. Az öreg apátba . . . mehetsz a dolgod után. hogy csak te menthetsz meg. Benyomta a koponyacsont és a kissé megemelt csontdarab széle között a résbe.Összeforr.Ügyes voltál. ahol a törés a legszélesebb volt. óvatosan megnyomta a csontot. és mereven tartot­ ta. egy kis ezüstpecket. Néhány napig rossz lesz a közérzeted. Mingyar Dondup láma odalépett hoz­ zám: . Odamentem az ablakhoz és kinéztem. forró fertőtlenítőben. az öregember hunyorogva kinyitotta a szemét. egy-két napig fáj majd a fejed. majd kivett belőle két. Most körbevezetlek ezen a közös­ ségen. mikor alszol. amelynek egyik oldalát előzőleg érintetlenül hagyta. és min­ dent gondosan visszapakoltam a két táskába. hogy félig ülő helyzetben legyen.lassacskán visszatért az életerő. akkor még egy kicsit igazított rajta. de ha elmúlik. Sokban különbözik a miénktől. Egy pálcával kitámasztot­ ta. Mikor a kezemet mos­ tam. meglátta. Megtisztítottam az eszközöket friss. és az ezüst.IX. és halványan elmosolyodott.Tudtam. majd lassan. ezért küldtem üzenetet a csúcsra. Há­ rom-négy nap múlva már nem lesz okod az aggodalomra. megint csak nagyon finoman kiemelte a lifegő csondarabot.Beecsetelte gyógyfüves oldattal. Lobszang.Úgy fogtam az edényt.Meggyó­ gyulsz. nem hagyhatom el a testemet. míg a másik pálcát vésőként használva a csont alá nyúlt. mivel semleges anyag.Tartsd ide a tálat. . és gondosan visszahajtotta a bőrleffentyűt. és így szólt: . A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 107 tőtlenítővel telt tálba. hogy ne feküdj laposan. és a műtét helyét bekente gyógyírral. amit akar. . nem okoz majd problémát. hogy a normális szint felé kerüljön. Fino­ man. azután az egészet bekötözte egy ugyancsak kifőzött vászondarabbal. Különleges óvatossággal behelyezte a legvé­ konyabb élt oda. Kifőzött lófa­ rokszállal összeöltötte. Az megmozdult. hogy kivehesse belőle. Hátát megtámasztottuk néhány párnával. egyik végén lapos és fogazott ezüstpálcát.

még a füstölők is keserűbb füstöt árasztottak. A szerzetesek úgy jöttek-mentek. Szera követi kb. de annál fontosabb. hogy a mi kolostorunkban volt a legnagyobb fegyelem. a többi kolostor többsége nagyon laza volt. . A templomok . akkoriban ez volt az „orvosi tanulmányok székhelye" és a kormány tanácskozó testületében is számottevő képviselethez jutott. és ha a szerzeteseknek lustálkodni támadt kedvük. hogy itt maradj és könnyű életet élj? . és mindazokkal az épületetekkel. Jelenleg kétségkívül a kommunista katonák! Csakpori kis közösség volt. elvállalnád a feladatot. Az imamalmok a legtöbb helyen mozdulat­ lanul álltak. egyedül rendet teremts itt. Szera.108 HARMADIK SZEM Egy láma gondjaira bíztuk az öreg apátot. és úgy tűnt. a Vadrózsa-sövény három mérföldnyire fekszik a Potalától. aho­ gyan akartak. . Meste­ rem azt kérdezte: . mint tízezer szerzetes­ sel Drepung a legnagyobb. de sehol sem volt nyoma annak a tisztaságnak. nincs is szigorú fegyelem. rendnek és fegyelemnek. Tény. is­ kolákkal. vagy ahogyan hívták. . Mint a Gyógyítás Temploma. templomokkal. utcákkal. .Nos. mindössze hatezren vannak benne. Lobszang.gon­ dozatlannak tűntek. vágynál rá. Az utcákon Kham tartománybeliek cirkál­ nak. ők a járőrök.Nem.a mieinkkel összehasonlítva . Itt-ott ugyan ült egy-egy szerzetes. hétezer ötszáz fővel.Úgy látom. Nem volt olyan tisztaság.Csakporiban kemé­ nyen dolgoztak volna.Lehet. és kimentünk a fo­ lyosóra.Rózsasövénynek hívják ezt a helyet. mint Csakporiban. aki a kereket pör­ gette.válaszoltam. A fiúk csapatokban játszottak az udvarokon . Nem kevesebb. Mosolyogva nézett rám. Mindegyik városnyi méretű. lustálkodtak és senki sem szólt egy szót sem. . hogy te magad. de én nem annak nevezném. . a három kolostor közül Ganden a legkevésbé jelentős. azt hiszem rengeteg vadember van közöttük.Neve­ tett. melyek a várost várossá teszik. és egyike a „három székhely­ ként" ismert kolostoroknak. amelyet én már megszokottnak tekintettem.Hétezren vannak. . A csendes többség rossz hírét mindig né­ hány zajongó költi.

A dzsúdó a mi mód­ szerünk erősen leegyszerűsített formája. csak azoknak tanítják. hogy órák vagy percek múlva nyeri vissza eszméletét. és hogy az or­ szág keményebb.IX. más közösségben nincsenek . Arra használtuk a dzsúdót. a beavatko­ zásnak semmilyen mellékhatása sincs. még mi­ előtt felfoghatná. meg hogy bizonyítsák. Az ember öntudatlan állapotba hozható. hogy ezt a tudományt önvé­ delemre és önkontrollra kellene használni. hogy jól végzi a dolgát. A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 109 Csakporiban tanítottak minket . Mi úgy tartjuk. amit tudott. Nem minden kolostorban van ilyen képzés. nem pedig támadásra. Az erős ember megengedheti magának. Ennek a fejlettebb rendszernek nyil­ vánvaló veszélyei vannak. önálló város városi szolgáltatásokkal és kénye­ lemmel. pl. A hipnotizált embert pedig olyan hatásoknak teszik ki. hogy rövidesen mi történik vele. ha törött csontokat kellett összeilleszte­ nünk. míg a gyenge és bizonytalan ember hetvenkedik és dicsekszik. amikor felébred. Csakporiban is volt színház. vagy fogat húznunk. de én már négyéves ko­ romban tudtam őket. Öreg Cu a „dzsúdó" nagymestere volt. ezért akárcsak a hipnotizálást. sokat kellett utaznunk. a tibeti leírását.mondjuk úgy . olyan esetben. Mivel orvoslámák voltunk.egyszerűen azért. Ez a legközelebbi angol szó. Nem jár fájdalommal és egyáltalán nem kockázatos. A legtöbb férfi s nő is­ merte az elemi fogásokat és dobásokat. akik a legszigorúbb jellembeli követelmények­ nek is megfelelnek. hogy önuralomra tegyünk szert és képesek legyünk arra. hogy szelíd legyen.„dzsúdóra". veszélyesebb részeiben is biztonságosan közle­ kedhessünk. hogy ne élhessen vissza a ráruházott erőkkel. . A zenészek mindig készen álltak a szóra­ koztatásunkra. mert örömét lelte abban. vallási és hagyományos dara­ bokat is játszottak benne. befejezi a félbehagyott mondatot. Rendkívül érdekes: ha vala­ ki beszéd közben vesztette el az eszméletét. hogy megfosszuk a beteget az öntu­ datától. talán a legjobb Tibet­ ben. és mindenre megtanított. hogy gyógyí­ tás céljából a beteget öntudatlan állapotba hozzuk. mint aho­ gyan a „technikai" szót. Tibetben a lámakolostor nem pusztán a valláshoz vonzódó em­ berek lakóhelye. amit találtam. de minket Csakporiban megtanítottak rá. az „amarée"-t sem. és mindegy. a „szungtrukjömpa tü depó lelapo"-t nem lehet lefordítani.

akik festéket tesznek az ar­ cukra. Úgy gondoltuk. ahol kevésbé szigorú fegyelem uralkodott. ugyanis volt a kolostoron belül egy afféle banknak megfelelő intézmény.vagy törvény­ sértők. hagyjuk tehát a dolgot a következő inkarnációra.minden kolostorban akár egész éle­ tüket végigaludhatták vagy végigálmodozhatták. nyilván sosem voltak azokon a remek helyeken Angliában vagy Amerikában. Nálunk a beteg szerzetesek jó kezelést kaptak. hogy ne lehessen eltévesz­ teni. megtehették. Mióta eljöttem Tibet­ ből. elég gyakran nevethetnékem támadt a nyugati történetek hal­ latán.Csakporit kivéve . egyik ember nem befolyásolhatja a másik életét. Akik ef­ félét állítanak.. Hát nevezhetjük ezután a tibeti nőket „szemérmetleneknek és romlottaknak"? De térjünk vissza a kolostori közösséghez! Gyakran jöttek láto­ gatók. kiszedik a szemöldöküket és festik a kör­ müket. Voltak. hol van.kezelte. melyek szerint a tibetiek pl. A világ minden közösségében akadnak szabály. és ha valaki nem fejlődött. Nálunk a rendőrszerzetesek tartóztatták le ezeket és állítot­ ták bíróság elé. de a naplopók . Az eszes fiúknak segítettek abban. és jelölniük kell az ajkuk helyét. a kolostori börtönben kellett letölteniük a bünte­ tést. Csakporiban másként ment min­ den. Akiknek volt pénzük. A mi modem társadalmunk rom­ lott és szemérmetlen! Vannak nők pl. ruhaneműt. vagy megváltoz­ tatják a színét. hogy előbbre jussanak. Volt egy kórház. ahol igazságos tárgyalás folyt ellenük. Nem egy halott testét felnyitottuk. ahol a helyi polgároknak „ingyenes és bizalmas kezelést" ajánlanak. azt hiszik. nemi be­ tegségektől megtizedelt" tibetiekről szóló beszámolók is. Mi több. Különféle iskolák szolgálták a különféle észbeli képessége­ ket. Szórakoztattak a „parázna. és orvosi illetve elemi sebészi képzésben részesült szerzetesek lát­ ták el a betegeket. Legtöbbször a hajukat is fényesítik. vásárolhattak a boltokban élelmet. fizettek érte! Nem minden szerzetes fogadott nőtlenséget. A komolyabb eseteket specialista . A szállodában kaptak szállást. a nőé a jobb oldalon van. hogy megtudjuk az igazságot. Ha bűnös­ nek találták őket. távozásra kényszerült és ott kellett menedéket keresnie. hogy a férfi szíve a bal. Akik takaré­ koskodni akartak.mint ami­ lyen Mingyar Dondup láma is volt . luxuscikkeket vagy könyveket.110 HARMADIK SZEM ilyen jó zenészek. . kereskedők vagy szerzetesek. ahol a készpénzüket tarthat­ ták.

e könyv lapjai. míg a harmadik egy nehéz hengerrel követte. egyik fakéreg mérgező anyagot tartal­ mazott. Míg ez megóvta a tibeti papírokat a rovarok támadásától. Az egyik szer­ zetes egy festékhengert futtatott végig az egész felületen. ezek úgy hatvanszor hatvan centiméteresek lehettek. Rendszerint a papírt is maguk készí­ tették. Egyes lámakolostorok saját nyomdával rendelkeztek. Kisebbségben voltak. Ez utóbbi nem volt valami egészséges foglalkozás. a Vö­ rössüvegesekhez csatlakozhattak. egy adott személy születésének és fogamzásának idején. és végeredményben az égbolt térképét mutatták. mert a papírgyártásban használatos. hogy jól rányomja a papírt. Falitáblák készültek róluk.részlete­ zésük bonyolult lenne. és odaadta egy tanoncnak. Tibetben nem a fémből ön­ tött betú'mintákat. és általában a „légkör" nem volt olyan durva. aki félretette. Nagyon kevés nyomat piszkolódott össze.a maga kötelező cölibátusával . akik komoly fejfájásról vagy még rosszabb tünetekről panaszkodtak. A tibeti oldalak nem olyanok. már nem nyomtattunk vele. amelyeknek hosszúsága meghaladja szélességüket: széles és rövid lapokat használtunk. melyeket még színezni kellett. de gyakorlásra megtartottuk a tanoncoknak. nemegyszer kilenc­ ven cm széles és negyven-negyvenöt cm hosszúságúakat . hanem fadúcokat használunk. száznyolcvan centiméter hosszú és százhúsz centiméter széles vésett fatáblákat használtak. olyanok. A „házas" kolostorokban nővérek és szerzetesek együtt dol­ goztak egy jól szervezett közösségen belül. A VADROZSA-SOVENY KOLOSTORBAN 111 akik úgy gondolták. az emberi testet és a különböző szerveket áb­ rázolták. Csakporiban kb. hogy a fes­ ték eloszlása egyenletes legyen. ők egy külön szektához. mint pl.alkotta az uralkodó osz­ tályt. Az egyházi világban a Sárgasüvegesek rendje . A különféle. laza íveket faragott faborítók fogták össze. és sosem kötöttük be őket. Egy másik felvett egy papírlapot és gyorsan ráterítette a fadúcra. A negyedik leemelte a nyomta­ tott lapot. hogy könyveiket kinyomtathassák. ár­ tott a vele dolgozó szerzeteseknek. amelyekre a horoszkópokat állítottuk fel. Asztrológiai tábláink is voltak.IX. ahol a házasság megengedett do­ log. mint a tisztán férfiközösségekben. A térkép üres helyeire beil- . a „boldog legénykor" a szellem számára nem megfelelő keret az elmélkedéshez. ezeket könyvekhez sosem használtuk fel. Ha a falapra a legkisebb hiba is csúszott.

azt még nem láttuk.Mennünk kell most.Át­ megyünk az úton a bevásárló utcához.Kivett három kis bőrzacskót a táskájából és átadta. hogy a csoporttal menj. és egymáshoz zsúfolódó házak között jártunk. mely átvezetett a Türkiz hídon. melyeket a nagy gonddal készített ma­ tematikai táblázatokban találtunk. még mindig nem akarsz szerzetes lenni. Ettek. hallgattam a kereskedők éles hangját. Mielőtt elmegyünk. melyek mintha csak védelmet keresve bújtak volna a Dzsokang árnyékába .Veze­ tőm nyilvánvalóan elértette a gondolataimat. Nem na­ gyon égtem a vágytól. Miután vé­ gignéztük a Rózsasövény kolostort.Legutóbb még szabad emberként voltam itt. Az idén nem aka­ rom. Nem kell sietni. Mingyar Dondup láma hoz­ zám fordult. A bejáratnál lévő udvarban egy szerzetesre találtunk. két mérföldre van. meghagyom a használati utasítást az ügyeletesnek. Pedig. . holnap új nap jön. Én nem. és már jobban érdekelték a környező dolgok. mely az ego halhatatlansá­ gát szimbolizálta. A hét végén megkez­ dődik a hegyekben az évi gyógynövénygyűjtés. A Rózsasövény a Lingkhor út legközelebbi részétől kb. tudod. Még néhány perc lovaglás.Leporoszkáltunk és jobbra fordultunk azon az úton. Mesterem így szólt: . el­ viszlek majd egy különleges felfedező útra a felföldre. Figyelme különösen Mingyar Dondup láma felé fordult. . Bárcsak az egész álom lenne. visszatértünk a szobába. melybe épp a közeli Séde Gompa papjai áramlottak. pihen­ tek.Nahát! gondoltam. hogy megnézzük az öreg apátot. mely a halál helyett az életet jelentette egy idős ember számára. Helyette tanulj velem. hogy elmenjünk régi otthonom mellett. elég jó élet ez. s amelyeket kiadtunk. Távollétünk két órája alatt jelentősen javult az állapota. nem mint szerzetesnek tanuló növendék. aki két szánalmasan ficánkoló pónit tartott. Három kis zacskót. már alig várták. ahogyan az árakon civódtak és alkudoztak.Szóval. és felébredhetnék! . nem veszi fel a versenyt a mienkkel. hogy tizenkét éves korodban levizsgázhass és trapa lehessél. Elbűvölten néztem a kínai boltokat. nagyon kötődik hozzá. ahol igen rit- . és úgy láttam. majd megjegyezte: . Úgy terveztem.112 HARMADIK SZEM lesztettük azokat az adatokat. mögötte pedig egy csillogó templom. úgy tűnt. Szerencsémre Min­ gyar Dondup láma megelégedett a poroszkálással. hogy vágtassanak. de hagyok itt néhány por­ rá tört gyógyfüvet. mert azt mondta: . Pontosan velük szemben az utcán állt egy csörteti.

A hegy egyik oldala telistele volt velük. mert a jövendölés csak akkor jelenti azt. vizsga. hogy némelyikük gazdag. és közeledtünk Pargo Kaling. talán a Vas Tigris éve. Éppen kiértünk Sö faluból. Nagyon kevés ember járt a felföldön. Lobszang. beszéltek a Ihászai koldusokról. a Ihászai völgy nyugati kapuja felé. . Egy koldus gör­ nyedt a falnál: . elhatároztam. és nem látjuk ezt. én az Égi Mezőkön. Igen. Sosem untam meg a színes faragott sziklák látványát. és meg kellett állnom a magam lábán. különben meghalok. elég felkészült vagyok már. amint átlovagoltunk a kaput alkotó csörtenen. . Egy csoport minden évben felment a hegyekbe. Nos. kérlek ne gyógyíts ki a betegségeimből. mivel mindig nálamnál sokkal idősebbek közé ke­ veredtem. Te külföldön leszel. hogy elkísérhessem Mingyar Dondup lámát a felföldre. a növénygyújtőkre gondoltam. hogy gyógyfüve­ ket szedjen. Még nem értettem. és keményen tanulok. Itt. ezeket megszárították és légmentes zacskókba csoma­ golták. akik rossz hírünket keltik külföldön. iskola. de tudtam. a hegyekben volt a természet orvosságainak egyik nagy raktára. Ma már értem. mikor úgy gondolja. akiket üldöz a balszeren­ cse. a jóslat beteljesülése után (1950. A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 113 ka füveket szerezhetünk. Indiában és Kínában. Te és én már nem leszünk itt.So­ kan ezek közül a koldusok közül olyan feleslegesek. . így nehéz beszélni róluk. nem volt időnk a nézelő­ désre. hogy tanulnom kell. nem is sejtették. ahol az Ékességessel jártam. Az asztrológusok jövendölése szerint első próbálko­ zásra leteszem majd a vizsgát.Vezetőm szo­ morúan nézett. De a nap igencsak előrehaladt már. hogy a földi élet illúzió.a kommunisták megszállják Tibe­ tet) a koldusokat dologra fogják. Lobszang. ha kemé­ nyen tanulok! A szellemi fejlettségem a tizennyolc évesekével volt azonos szinten.IX. . idén le­ mondok az útról. Balra fordultunk a Lingkhor úton. Mérhetetlenül elszomorodtam arra a gondolatra. elmentünk a Kundu Ling mellett. és ismét balra fordulva rátértünk a Vashegyre vezető útra. ahol olyan különös dolgok estek. elhagyja ezt az életet. hogy levizsgázom. hogy a szere­ tett láma elhagy majd engem. Ahogy felfelé lovagoltunk. Ók azok. Akkor még nem jöttem rá.Hah! Tiszteletre méltó kegyes orvosláma. hogyan kell viselkedni azokkal. istenségek faragott és festett képe­ ivel.

Tizedik fejezet A TIBETI HIT
Talán érdekes, ha részletezem kissé a tibeti életmódot. Vallásunk a buddhizmus egyik formája, de nincs rá olyan szó, mely más nyelv­ re átírható lenne. Úgy hivatkozunk rá, mint a TAN-ra, és akik osz­ toznak hitünkben, azokat „beavatottakénak tekintjük. Más hitek követó'it „kívülállókénak nevezzük. A legközelebbi szó, melyet már ismernek nyugaton, a lámaizmus. Annyiban tér el a buddhiz­ mustól, hogy a mi vallásunk a reménységé és a jövőbe vetett hité. A buddhizmus szerintünk negatív, a reménytelenség vallása. És természetesen nem hisszük, hogy egy mindent látó atya figyel és oltalmaz mindenkit, mindenhol. Vallásunkról számos tanult ember tett tudós megjegyzéseket. Sokan elítéltek bennünket, mert saját hitük elvakítja szemüket, és képtelenek arra, hogy mások szemponjait megértsék. Néhányan még „sátáni"-nak is neveztek, mert életünk idegen számukra. Ezeknek az íróknak többsége hallomásra vagy mások írásaira alapozta véle­ ményét. Az is lehet, hogy jó néhányan tanulmányozták hitünket egypár napig, aztán úgy érezték, eleget tudnak ahhoz, hogy köny­ veket írjanak a témáról és értelmezzék és ismertessék azt, aminek felfedezése még legbölcsebb bölcseinknek is egész életükbe telik. Képzeljünk el egy buddhistát vagy egy hindut, aki egy-két órán át forgatja a Biblia lapjait, és utána a kereszténység finom, apró részleteiről magyaráz. Ezek közül az írók közül egyik sem élt kis­ fiúkorától fogva szerzetesként egy lámakolostorban, és egyik sem 115

116

HARMADIK SZEM

tanulmányozta a Szent Könyveket. Ezek a könyvek titkosak, mert nem hozzáférhető!; azok számára, akik a gyors, könnyű és olcsó megváltást keresik. Azok, akik vigaszt remélnek valamely rítustól, vagy az önhipnózis valamilyen formájára vágynak, megkaphatják, ha ez segít rajtuk. Ez azonban nem a belső realitás, hanem gyere­ kes öncsalás. Néhányuk számára biztosan nagyon megnyugtató, hogy azt gondolják, bűnt bűnre halmoznak, aztán, mikor lelkiis­ meretük már nagyon piszkálja őket, ajándékot adnak a legközeleb­ bi templomnak, amiért is az istenek túláradó hálájukban azonnal, mindent és bizonyosan megbocsátanak, ez pedig feljogosítja őket arra, hogy újabb és újabb bűnökbe vessék magukat. VAN Isten, van egy felsőbb lény. Mit számít, minek nevezzük? Isten tény. A tibetiek, akik tanulmányozták Buddha igaz tanításait, sosem imádkoznak könyörületért, előnyökért, csakis emberi igazságossá­ gért. Egy felsőbb lény, mint az igazság lényege, nem teheti, hogy az egyik emberrel igazságos legyen, a másikkal pedig nem, mert ha így tenne, az igazságot tagadná. Ha könyörületért vagy előnyö­ kért imádkozunk, aranyat vagy tömjént ígérünk, amennyiben imánk meghallgatásra talál, azt fejezzük ki, hogy csak a legtöbbet ígérő üdvözül és hogy az Isten pénzszűkében lévén „megvásárol­ ható". Az ember lehet könyörületes egy másik emberrel, bár nagyon ritkán teszi, a legfelső lény csak igazságosságot tanúsíthat. Halha­ tatlan lelkek vagyunk. Imánkat, „Om, mani padme hum!" - mely alább található - gyakran úgy fordítják, hogy a „a kincs a lótuszban van". Mi, akik kicsit beljebb hatoltunk, tudjuk, hogy a valódi jelentése „üdv a felettes énnek". Nincs halál. Ahogy az ember le­ veti ruháját, ha a nap véget ér, úgy veti le a lélek a testet, mikor az aluszik. Ahogyan az elnyűtt ruhát kiselejtezik, úgy selejtezi ki a lé­ lek az elnyűtt vagy szakadozott testet. A halál születés. Meghalni annyit jelent, mint újjászületni egy másik létformában. Az ember, vagy az emberi szellem végtelen. A test semmi más, mint időleges, átmeneti öltözék, mely felöltözteti a szellemet, és mely a földön el­ végzendő feladat szerint választatik. A külső megjelenés nem szá­ mít, csak a belső. Nagy próféta is kopogtathat koldusnak öltözve -

X. A TIBETI HIT

117

hogyan lehetne jobban megítélni a jótékonyságot?! - míg másvala­ ki, aki előző életében vétkezett, nem él szegénységben, s mégis el­ küldi a kéregetőt.

„ Életkerék" - ez jelenti azt, hogy megszületünk, élünk valahol, meghalunk, majd visszatérünk a szellemi állapotba és idővel kü­ lönböző körülmények és feltételek között újraszületünk. Az ember sokat szenvedhet életében, ez nem jelenti szükségképpen azt, hogy a múltban gonosz volt, bizonyos dolgok megtanulásához sokszor a szenvedésen át vezet a legbiztosabb és leggyorsabb út. A gyakor­ lati tapasztalat jobb tanítómester, mint a szóbeszéd! Az öngyilko­ sok újjászülethetnek, hogy leéljék azokat az éveket, melyekkel megrövidítették az életüket, de ebből nem következik, hogy min­ denki, aki fiatalon vagy csecsemőkorában hal meg, előzőleg ön­ gyilkos volt. Az életkerék mindannyiunkra vonatkozik, koldusokra és királyokra, férfiakra és nőkre, színesbőníekre és fehérekre. Ter­ mészetesen a kerék csak szimbólum, de megvilágosítja a dolgokat azok számára, akiknek nincs idejük alaposabban tanulmányozni a témát. A tibeti hit nem írható le egy-két bekezdésben: a Kangyúr a tibeti szent iratok - több mint száz könyvből áll, és még így sem foglalkozik kimerítően minden kérdéssel. A távoli kolostorok sok könyvet rejtenek, ezeket csak a beavatottak olvashatják. A keletiek évszázadok óta ismerik a különféle okkult erőket és törvényeket, s azt is tudják, mindez természetes. A keleti tudósok és kutatók nem cáfolják létezésüket azon az alapon, hogy nem lehet mérni vagy savakkal vizsgálni őket, inkább arra törekszenek, hogy növeljék uralmukat a szóban forgó természeti törvények felett. Bennünket például nem érdekel, hogyan és miként van tisztánlá­ tás, a tisztánlátás eredménye fontos! Néhányan kétségbe vonják a

118

HARMADIK SZEM

tisztánlátást. Olyanok, mint a vakok, akik azt mondják, hogy a lá­ tás lehetetlen, mert ők nem tapasztalták, mert képtelenek megérte­ ni, hogy miként látható egy távoli tárgy, ha nyilvánvalóan nincs érintkezés közte és a szem között! Az embereket aura veszi körül, színes körvonalak, melyek kö­ rülfogják a testet, és az, aki járatos ebben a tudományban, a színek intenzitásából következtethet a személy egészségére, integritására és fejlődésének általánosabb szintjére. Az aura a belső életerő, az én (ego) vagy a lélek kisugárzása. A fej körül fényudvar vagy dics­ fény van, amely szintén az erő részét képezi. A halálkor a fény el­ halványul, mert az én (ego) elhagyja a testet, hogy megkezdje útját a következő létforma felé. „Szellem" lesz belőle. Sodródik egy ki­ csit, mert a testből való kiszabadulás sokkja elkábította talán. Le­ het, hogy nincs teljesen tudatában annak, hogy mi történik. A lá­ mák ezért keresik fel a haldoklókat, tájékoztatják őket arról, hogy milyen állapotokon mennek majd keresztül. Ha ezt elmulasztanák, a szellemet földhöz bilincselhetnék a testi vágyak. A papok köte­ lessége, hogy e kötelékeket elszakítsák. Gyakorta tartottunk istentiszteletet a szellemek vezetésére. A tibetiek nem félik a halált, de úgy gondolják, hogy bizonyos elővi­ gyázatosság mellett könnyebb az átmenet ebből az életből a követ­ kezőbe. Világosan kijelölt ösvényeket kell követni, és egyes helye­ ken elgondolkodni. A szertartást olyan templomban tartják, ahol legalább háromszáz szerzetes van jelen. A templom közepén öt te­ lepatikus láma ül egymással szemben kör alakban. Ahogy a szer­ zetesek egy apát vezetésével dünnyögnek-mormolnak, a lámák megpróbálnak telepatikus kapcsolatot létesíteni az eltávozott lé­ lekkel. Egyetlen fordítás sem tud teljesen eleget tenni a tibeti imáknak, de íme egy kísérlet: „Halljátok leikeink hangját, ti, mindannyian, akik vezető nélkül bolyongtok a határon. Élő és halott más világban lakozik. Hol lát­ ható az arcuk, hol hallható a hangjuk? Az első füstölőt azért gyújt­ juk, hogy szólítsuk a bolyongó szellemet, vezetésre lelhet". „Halljátok leikeink hangját, ti mindannyian, akik bolyongtok. Ez az illúziók világa. Az élet csak álom. Aki megszületik, annak

az éjszaka asszonyai. A hatodik füstölőt azért gyújtjuk. „Halljátok lelkeink hangját.X. „Halljátok lelkeink hangját. akik bűnöztek és most egyedül bolyonganak". előkelő szüzek és höl­ gyek mind. Hiába erőltettétek a szemeteket. mind. hogy vezetésre szólítsuk a művészek és tudósok szellemét". és mindazok. hogy vezeklésre szólítsuk őket. ti mind. hogy szólítsuk az előkelő szü­ zek és hölgyek bolyongó szellemét. szajhák. A TIBETI HIT III meg is kell halnia. és mind­ hiába koptattátok el a festékező-asztalokat. Uralkodástok egy percnyi volt csupán. hogy szólítsuk mindazoknak a szellemét. hogy elvezethessük őket a vi­ lág kötelékeiből". hatalmasok. hogy vezetésre szólítsuk a tábornokok és urak magányos szellemét". „Halljátok lelkeink hangját. elhervadnak a fák és a virágok. mint a szépség. koldusok és tolvajok. Az ötödik füs­ tölőt azért gyújtjuk. A kilencedik füstölőt azért gyújt­ juk. Ősz jön és tél. „Halljátok lelkeink hangját. . Sorsotok a feledés. ti mind. A hetedik füstölőt azért gyújtjuk. mint csontváz­ zá. „Halljátok lelkeink hangját. így vezetésre lelhet". hogy vezetésre lelhetnek". és lelketeknek tovább kell menni. A földet a vér borítja. és azok. és a falevelek az el­ nyomottak sóhajától remegnek. hogy megszabadulhassanak a világ kötelékeitől". hogy szólítsuk a bolyongó szelle­ met. akiknek fiatalsága akár a friss tavaszi reggel. A szerel­ mes ölelés után megszakad a szív. harcosok mind. „Halljátok lelkeink hangját. művészek és tudósok. A nyolcadik füstölőt azért gyújtjuk. sebeket osztogattatok és öltetek. Lelketek társtalan bolyong és nincs bennetek igazság. és akik most egyedül bolyong­ nak a szellemek birodalmaiban. akik ellen vétkeztetek. A har­ madik füstölőt azért gyújtjuk. hogy szólítsuk a királyok és diktátorok szellemét. és népetek panasza mindig áradó. ti. ti gyönyörű. Hol vannak a hadai­ tok most? A föld nyög és dudva nő a csatamezőkön. hegyek és vizek királyai. akik területeket foglaltatok. akik bűnt követtek el mások ellen és akik most nem pihenhetnek. és mi mássá válik. A negyedik füstölőt azért gyújtjuk. ti. akik a festettetek és írtatok. Csak Buddha útja vezet az örök élethez.

ami könnyebb és biztosabb. hogy időről időre újraszületünk. Sokat írtak már a levitációról: létezik. Fokozatosan. A halál csendje. „Az istenek szekerei" . Láthatatlan dobok az emberi szív ritmusára dobbantak. lehet. és tudjuk. várnak és figyelnek. és a tüdő­ ben a levegő sóhajtozása hallatszott. Szilárdan hiszünk abban. A le­ vegő feszültséggel telítődött a telepatikus lámák koncentrációjától. mint élő szerve­ zetből. akik azt mondták.120 HARMADIK SZEM A templom tömjénfüstös homályában a pislákoló vajmécsesek­ től az élő árnyékok táncra keltek az arany képmások mögött. A templom más részeiből. Tibetben láttam feljegyzéseket különös égi jármű­ vekről. hogy másutt sokkal fejlettebb életformák találhatók. figyelik a földet . Ahogyan az eltávozottak felé irányuló szertartás folytatódott. akik eltávoztak a világból.legtöbben így hívták őket. lelassult. belemerülhet e hasznos és kellemes tudományba. de sok gyakorlást igényel. a testnedvek csobogása. hogy az ember a levitációval foglalkozzon. Rozsdabarna ruhás szerzetesek egymással szemközti sorokban ülve a halotti litániát recitálták. ahogy az emberek figyelik a vadál­ latokat az állatkertben. remegő zihálás és beállt a csend. Azután a csendben megjelenik a tudat. s ez még a legkevésbé okkultak számára is észrevehető. tibetiek sosem osztottuk a nézetet. Hisszük. mint az emberek. és aki elég türelmes. melyek kíséreté­ ben a szellem elhagyja a testet. a testhangok ritmusa megváltozott. Sok láma csinálja. Mingyar Dondup lámától megtudtam. hogy az ember a fejlődés csúcsa és legnemesebb formája. a feszültség csök­ kent. ahogyan a telepatikus útbaigazítás folytatódott. a belső szervek moraja.meglehet . Nincs igazán értelme. mert van egy sokkal egyszerűbb módszer: az asztrálutazás. melyek nem dobálnak atombombákat. Egy utolsó hörgő. hogy egy lámacsoport telepatikus úton érintkezésbe lépett ezekkel az „istenekkel". míg végül azok a hangok hallatszottak. De nem csupán erre a földre. hogy más dolgok vannak jelen. hogy magasabbrendűek. akiket ismerünk. akik megpróbáltak kapcsolatot találni azokkal. Mi. gyakran láttam is. . és a nyugtalan szellemek továbbhaladtak utazásuk következő állomása felé. Millió és millió világ van. Lakóik . de akiket a világ kötelékei még mindig fogva tartottak.nyilván úgy.nagyon különböznek azoktól. hogy többségük lakott.

A szellem vándorlása révén álmokat látunk. mint a gyerek. de speciálisan képzett emberek esetében ez tudato­ san is megtörténik.és az egész folyamat ellenőrzésünk alatt áll. hogy egy távoli. ha meghalunk. Amikor al­ szunk. és azonmód „racionalizálja". amit akkor élünk át. Sokan meg is kísérelték. A fizikai tudat felfogja őket. és az eredmény . hogy valamire emlékeznie kell. A születés a csecsemő számára az anyatesten belüli védelmezett élet halála. Amíg az ezüstzsinór sértetlen. esetleg az óceán másik oldalán élő személlyel találkozott és beszélt. csak a fizikai test igényli a pihenést. ahogyan a köldökzsinórt elvágják. ha rövid időn belül hall is felőle. így vannak olyan esetek. az emlék gyakran eltorzul. Valószínűleg üzenetet kapott. A legtöbb ember rendelkezik azzal a képesség­ gel. hogy a csecsemő elszakadhasson anyjától. és olyan gyorsan. Azoknál. éppen úgy.nem tartanak tovább egy másodperc tört részénél.X. A halál a szellem számára újjászületés a szabadabb szellemi világba. aki a tanítás után hazamegy az iskolából. hogy egy távoli baráttal vagy rokonnal találko­ zott: semmi meglepő nincs benne. olyasféle­ képpen. A TIBETI HIT 121 A földön az ébrenlét órái alatt énünk (egónk) a fizikai testhez kötődik. az „idő" tisztán fizikai fogalom. hogy beleüljenek az ember evilági hitébe. akik nem képzettek. Talán mindenki álmodott már olyat. amelyeket az ezüstzsinór közvetít. hogy asztrálutazásra induljon. a szellem a szellemvilágon belül új életre születik és a zsinór elszakad. de mert nem voltak kiképezve.illogikus vagy lidércnyomásos álom. és amikor felébredt. az egó szabadon vándorolhat az al­ vás ideje alatt. A szellemi világban nincs idő. Az ember oda utazik.úgy tűnik . mikor éppen csak álomba . és tanulás nélkül nem lehet elválasztani tőle. Az ego és a test egy korlátlan kiterjedésre képes „ezüstzsinór" segítsé­ gével tartja a kapcsolatot. Valószínűleg mindenki ismeri azt az érzést. Tibetben gyakorta utazunk asztrálsíkon . sokkot kaptak. amilyen gyorsan csak gondolkodni tud. a szellem kiszabadítja magát. ahova akar.nem levitációval . mikor hosszú és bonyolult álmok . amíg az ezüstzsinór sér­ tetlen. be­ nyomásokat szerzünk. bár az ezüstzsinór továbbra is hozzáköti. Gyak­ ran arra emlékszik. és általában visszalátogat a szellemi birodalomba. Az én (ego) elhagyja a fizikai testet. A test addig él. rendszerint az az erőteljes benyomása maradt.

mint mikor egy utazás után térünk vissza.különösen azok számára. Réges-rég az emberek a telepátia segít­ ségével érintkeztek egymással. és kezdetben magányra van szükség. Végzetes sokkot eredményezhet. Míg a projekció önmagában nem veszélyes. esetleg egy külső zaj arra készteti. Mindez sokkalta rosszabb annál. mert az énnek (egónak) újra kell születnie.122 HARMADIK SZEM merültünk. ha az asztráltest úgy hagyja el a fizikait. Az asztrátest több méterre lebeg a fizikai fölött . komoly veszélyt jelenthet . A test hirtelen ébred. hogy nagyon zavaró élmény lehet. az ezüstzsinór összehúzódik. akiknek gyenge a szíve -. és hirtelen. és visszarántja az asztráltestet a fizikaiba. a fizikai és az asztráltest durván válik el egymástól. erőszakosan felébresztenek. A bűnbeesést úgy értelmezzük. így független a . és ez azzal a szörnyű érzéssel jár. úgy hisszük. de sokkot vagy érzelmi zavarokat okozhat. ami való­ ban nagyon kellemetlen lehet. hogy leélje a kimaradt a életszakaszt. a tisztánlátás. ha az em­ ber egyedül van és nem kell attól félnie. hogy az ember visszaélt a misztikus erőkkel. amíg tökéletesen tudatunknál vagyunk. ha nincs megfelelő taná­ runk. hogy megzavarhatják. tibetiek. ezért nincs értelme tanácsokat adni az asztrálutazásokra vonatkozóan. Valami. hogy rendkívüli gyorsasággal térjen vissza a testbe. Ezt az érzést az okozza. a telepátia és a levitáció képességével.akárcsak a lég­ gömb a spárga végén. hogy az ego túl gyorsan távozik. azt azonban szeretném hangsú­ lyozni. A helyi törzseknek volt saját nyel­ vi változatuk. de azt kizárólag maguk közt használták. ha valaki belép a szobába és megzavarja a testet vagy a zsinórt. felrángatnak minket. sose kísérelje meg az asztrálutazást. hogy a bűnbeesés előtt mindenki rendelkezett az asztrálutazás. A telepati­ kus beszéd természetesen gondolati úton történt. illetve úgy tér vissza. és az emberiség fejlődése helyett saját érdekében használta. Az asztrálutazás teljes ellenőrzés alatt majdnem mindenki által kivitelezhető. Mi. hogy nincs szinkronban vele. Nincs tényleges veszély. Legjobb. Akinek gyenge a szíve. Gyakorlást igényel. hogy az ember leesett egy szikláról és az utolsó pillanatban ocsúdott fel. mielőtt továbbha­ ladhat a következő szint felé. Ez nem metafizikai kézikönyv.

az egyházi és világi év csúcspontja a negyedik naptól a tizenötödikig tart: ezek a kö­ nyörgés napjai. A második hónap. vannak kisebbek is. hogy mivel rossz célra használták. A mi ünnepeink a következők: Az első hónapban. 15-én ünnepeljük Buddha fogantatásának évfor­ dulóját. amely nem a játékok. másképpen a „minden lelkek napja". rész­ ben mitikus eseménnyel. Nagy esemény. akik a földhöz kötve vándorolnak. egyben minden eltávozotté. 1-3-ig Logszár-t ünnepeljük . a keresztény nagyböjthöz hasonló. hogy e felsorolásban szerepeljenek.valamennyire megfeleltethetők a keresztény ünnepeknek. jó ok. Tizenötödi­ ke Buddha halálának évfordulója. hogy megidézzük mindazok szellemét.X. Bábel kialakulásához az ve­ zetett. A TIBETI HIT 123 helyi nyelvtől. job­ bára mentes az ünnepektől. amelyekről nem szabad elfeledkezni és istentiszteletekkel kell megemlékezni róluk. Huszonkilencedikén van a gonosz dé­ monok üldözése és kiűzése. a telepátia képessége el­ veszett! Nálunk nincs vasárnap. mint olyan: „szent napok" vannak. áprilisban szintén kevés az ünnep. Ezek azonban nem olyan jelentősek. A hónap huszonhetedikével fejeződik be. ezért mindenki értette. . Ugyaneb­ ben a hónapban. ez körülbelül februárral esik egybe. Ekkor füstölőket gyújtottunk. Ezek azonban csak a nevezetesebb ünnepek.a nyugati naptár szerint május . vagyis a halottak -. Ez. A harmadik hónapban. hogy Buddha elvonult a vi­ lágtól. hogy különböző játékokat és vallási szertartásokat rendezzünk. amely nagyjából márciusnak felel meg. huszonötödikén tartjuk a kinyilatkoztatás napját.a nyugati világban újévnek hívnák. de ne­ künk ez alatt az idő alatt még szigorúbban kellett élni. de ez utóbbiakról nem tudok eleget ahhoz.nyolcadik napjának érkeztével arra emlékezünk.így mondták nekem . Ezeken különleges szertartásokat tar­ tunk és általában nem dolgozunk. hanem az ünnepélyes hálaadás ideje. egy részben vallási. Az éves ünnepek . a mi nyelvünkön a Mönlam-cshempo. ha jól értem. Az egész év legnagyobb ünnepe. hogy megjegyzéseket fűzzek hozzá. a szent tőr felvonulásával ér véget. minden hónap 8-án és 15-én. A negyedik hónap .

Az év utolsó vallási eseménye a tizenkettedik hónapban 29-30án volt. és számot kellett adni arról. amikor Buddha először pré­ dikált a Tanról. A gyógyítók rendjét Buddha ala­ pította. Akkor történt az. mint más országok. hálaadásra az orvosszerzetesek szolgálataiért. tizedik hónapban. 1927-től számított ciklus évenkénti kalendári­ uma: I .nyolcadik napján volt az aratás ünnepe. 25-én a lámpák ün­ nepe következett. Kevés eső esett. sokkal jobban függ­ tünk a folyóktól. amikor ötödikén az „orvoslámák" más kolostorokba különleges ünnepségekre látogatnak. A következő. Aznap semmit sem tehettünk helytelenül. Mivel Tibet éghajlata roppant száraz. november huszonkettedik napja csodálatos esemény évfordulója. Ekkor kiűzték az óévet és felkészültek az újra. hogy Buddha alászállt a mennyekből. az egyes éveket tizenkét állat és öt elem különféle kombinációival jelöljük.124 HARMADIK SZEM Június volt az a hónap. A kilencedik hónap. amit . a nyugati naptár szerint január-február fordulóján.az ő elképzelésük szerint . Naptárunk erősen eltér a nyugatitól.elkövettünk! Buddha születésének évfordulója a hatodik hónap. A nyolcadik hónap . hisz a folyókból nyert víz nélkül a földekről semmit sem arathattunk volna. másnap mégis behívtak a feletteseinkhez. Az új év februárban kezdődik. így az aratás ünnepét összekapcsoltuk egy vízi ünnepséggel. július 4-re esett. hatvanéves ciklusokat használunk. Ekkor ünnepeltük az a napot is.október . Példaként álljon itt a jelenlegi.

Hiszünk az asztrológiában. és egy fehér lámpája. Bárkinek le­ het egy fényképezőgépe. A TIBETI HIT 125 Részét képezi hitünknek az a nézet is. pankromatikus. Ha a lencse vagy a lámpa elé különböző színű szűrőket tesz. hogy a rengeteg lehetőség közül csak hármat említsünk. hogy jövőnk valószínű­ sége megjósolható. Az . amelyekkel lefény­ képezhet valamit. hogy a kész képen elváltozásokat ta­ pasztal. A jövőbelátást mindenképpen pontos és hiteles tudománynak tekintjük. felkészülhet rá. Számunkra az „asztrológiai hatások" egyszerűen kozmikus sugarakat jelentenek. miközben a test természete szerint „elszínezi" vagy elváltoztatja őket. Ortokromatikus.X. amelyek a testen keresztül tükröződnek a földre. infravörös hatásokat ész­ lelhet.

1933. érintkezésbe lép vegyi és elektromos személyiségünkkel. mely való­ ra vált. aztán harcoló. Egy bizonyos L. itt azonban jó alkalom kínálkozik arra. De szent könyveinkben szerepel egy későbbi utasítás. Bell. Charles Bell. Waddel. aki szintén a brit seregben szolgált. Csak így védhetők a kevésbé tehetségesek. szeren­ csés vagy szerencsétlen események megjóslása a jelekből. A kommunisták 1950. 1935. Younghusband ezredes vezette a brit hadakat. jó és rossz eljövetelének megjövendölése . Háború Anglia és Németor­ szág között. 1950. a fegyverek okozta nyugtalanság-fájdalom megnő és az em­ berek harcolni fognak. A dalai láma új inkarnációja visszatér. úgy­ szintén találkozott vele. Az év első fele óvja a dalai lá­ mát. a későbbiekben Sir Charles Bell az összes jóslatot . Látta az előrejelzést Lhászában. A kínaiakat kiűzik Tibetből. mely így szól: „Az az erő.mindeme dolog tilos. hogy létezését bizonyítsuk. Sok az ellen­ ség. Az év végén egy békülést hirdető szónok véget vet a háborúnak". mely keveseknek adatott meg. Néhány előre pontosan megjövendölt egyéb esemény: 1910. civakodó zsiványok törnek elő. hogy az asztrológiáról egy kicsivel több szó essék és felidézzük annak a három angol sze­ mélynek az alakját. Buddha azt mondja: A csillagjóslás és az asztrológia. Az 1904-es brit inváziót pontosan megmondták előre. és 1904-re vonatko­ zik. A kínaiak megszállják Tibetet. 1911 vé­ ge. világi törekvésre használni. 1027 óta Tibetben minden nagyobb döntést az asztrológia se­ gítségével hoztak." Magam is fájdalom útján jutottam a har­ madik szemhez. akik tanúi voltak egy próféciának. csupán azért sem. és a beavatkozás megnövelte a velem született képesség hatóerejét. és amelyért az egyén fájdalmat és szenvedést áll ki. A dalai láma eltávozik ebből az életből. a nyomtatott példányt látta 1902-ben. Semmilyen okkult erőt nem lehet személyes nyereségre. Kitör a kínai forradalom és megalakul a nacionalista kormány. 1914. 1911. Ezt 1850 előtt írták. a „Fa-Sárkány háborúra".126 HARMADIK SZEM emberekre hasonlóképpen hat a kozmikus sugárzás. októberében özönlötték el az országot. A. Itt látható a prófécia másolata tibeti nyelven. így szól: „A Fa Sárkány évében. Gonosz hadak szállják meg Tibetet". Egy későbbi fejezetben visszatérünk még rá. használható. aki később érkezett Lhászába.

Röviden abból áll. minden.nem foglalható össze egy ilyen jellegű könyv néhány oldalán. mit jelent. A születési hely hosszúsági fokának ismerete ezért döntő fontosságú. Értékebi kell a boly- . Anti engem illet. Különösen a rengeteg nehézség. de tavasszal a helyzet fordított.mert az . Mivel a föld másodpercenként tizenkilenc mérföldes sebességgel halad a pályáján. értelmezni tudják. Az Egyenlítőnél a föld forgási sebessége ezer­ négyszáz mérföld óránként. belátható. és az időpontot át kell for­ dítani „csillagidőre". amit nekem jövendöl­ tek. háromezer-egyszáz mérfölddel előbbre van. mint a Déli Sark. akik asztrológiai képzés­ ben részesültek. hogy készítünk egy égi térképet a fogantatás és a születés pillanatá­ ban. bekövetkezett.X. Amikor a térképek elkészülnek. A föld megdől. amely nagyon különbözik a földi zónaidőktől. hogy a pontatlanság hatalmas eltérése­ ket eredményezhet. A horoszkópkészítés tudománya . és ősszel az Északi Sark kb. A születés pontos óráját tudni kell. A TIBETI HIT 127 látta Utászában. ahogy forog. azok.

Ilyenkor az a legjobb megoldás. akkor a Fa Sárkány évében. legalábbis nem. de ez konkrét személyek­ re vonatkozik. a járatszámokat és van egy jó menetrendje is. Fel lehet tárni az előző élete­ ket. hogy Tom elveszi-e Maryt. mi­ lyen hatások érvényesültek a létezés legelső pillanatában. Készítünk egy fogamzási ábrát. így nem lenne értelme. ezért a hang nem is létezik". A jövő megismerésére elkészítjük a térké­ pet arra az időpontra. mint a teljesen süket ember. számításokat kell végezni. A tizenkét házban . lehetetlen. így vagyunk a múlttal is. vagyis 1964-ben háború lesz. amikor le akarjuk olvasni és össszevetjük a születési ábrával. esetleg ki tudja számítani. minden ló. ha csukott szemmel rábö­ künk a kezdő futam listájára. Néhányan azt kérdezik: . mikor belép egy gyanútlan világba. hogy belebonyolódjunk. Éppen úgy tesz­ nek. hogy megtudjuk. de az irányító-toronybeliek.128 HARMADIK SZEM gók közötti kapcsolatot és kiszámítani a konkrét térképre gyako­ rolt hatást. A szüle­ tési térkép azokat jelöli. ha a kommunisták ellenőrizetlenül maradnak. Az ember pl.30-as futamot? A vá­ lasz nemi Anélkül. Meg tudjuk mondani. melyek akkor érik az egyént. hogy ki fogja megnyerni a 2. Feltéve. hogy egy em­ ber meggyógyul-e a betegségéből vagy sem. hogy az eljárást világosan leírjuk. mikor. azt állítják. a nyugati világot ismételten zavarba ejtő kérdéskör az ember korábbi életeinek feltárásához kapcsolódik. mely elszórakoztatja majd a Vé­ nusz és a Mars lakóit. Ebben az esetben az évszázad végén jó kis tűzijátékra számíthatunk. Azt is megmondhatjuk. A bámészko­ dók találgatnak. a repülőtéren álldogál és kíváncsi lesz. az utolsó beérkező járat mikor kér leszállási engedélyt. Időbe telik. mikor azt mondja: „Nem hallok hangot. és lótulajdonos horoszkópját. Érdekes lehet viszont. hogy ha Amerika és Anglia nem tartja féken a kommunizmust. Egy másik.Tényleg meg tudjátok előre mondani. ábrák sokaságát kell kidolgozni. Ha egy közönséges turista tudja a repülőgépek nyilvántartási számát. mikor érkezik az utolsó leszállási engedélykérés a toronyba. Akik nem já­ ratosak ebben a dologban. és hogy azután boldogan élnek-e. Leg­ alább egy kötetet tenne ki. hogy elkészítenénk a versenyben érintett min­ den ember. hogy milyen területeket fed a tibeti asztrológia. sajátos tudásuk alap­ ján meg tudják mondani.

Szerencsétlenség. kedvtelések és elmélkedések. Megközelítő pontossággal meg tudjuk állapítani a következő események idejét is. Szellem. perek. ha az embernek nem túl erős oldala a számtan. ha bekövetkezik. hogyan lehet pénzt szerezni és elveszíteni. A szimbólumok következő tartalmakat jelölik: Személyiség és önérdek. Kapcsolatok. valamint azt. Hosszú utazások és lelki dolgok. Bár magam is sokat foglalkozom asztrológiával. Börtön vagy a fogvatartás más formái. mikor és hogyan következik be. Betegség. szellemi képességek és íráskész­ ség. hogy milyen körülmények kö­ zött fognak megtörténni: Szerelem. Partnerkapcsolatok. a pszichometriát vagy a kristálygömbből való jóslást sokkal gyorsabbnak és legalább olyan pontosnak találom. mikor és hogyan. életkörülmények az élet végén. Szenvedély. A pszichometria olyan tudomány.X. amely elmúlt események halvány nyomait gyűjti egybe egy-egy tárgyról. melyet megszenteltek a . Gyermekek. Foglalkozás és érdemek. A TIBETI HIT 129 tizenkilenc szimbólumot használunk. házasság. Bizonyos mértékig mindenkinek megvan hozzá a tehetsé­ ge. általában családi vagy üzleti veszekedések. Végzet. Barátságok és ambíciók. rövid utazások. Örökségek. Nehézségek. hogyan következik be. Viszály. a személy típusa. ellenségek. Könnyebb is. munka és kisállatok. Tulajdon. Az ember belép egy régi templomba. akadályok és okkult csapások. az elért fejlődési szint. Házasság. a találkozás ideje. Pénzügyek. Halál.

mint korábban em­ lítettük . más-más időköz után újraszületünk. a feszülettel vagy az ikonnal vet­ hetők egybe. Végül. hogy ha (egy kisebbség tagjaiként) a másvilágba jutnak. Az „üveg". ez az egyik városkapu. hátborzongató ez a hely. melyen egy tűzkúp emelkedik. mely arra vár. Lhásza váz­ latos térképén öt ilyen szerepel. hogy úgy gondolja. Azután. A csörtenek alakja mindig olyan. lélegzetünk elakad. menjünk innen. hogy haláluk után a Sátán és társasága szorgosan hozzálát a nyársonsütéshez és a kínzáshoz? Hiszik. szimbólumok. de nem a felvilágosultak. úgy. A földre érkezünk. hogy felkapaszkodjunk a felfelé vezető út lépcsőin. Ezen nyugszik a víz gömbje. A csörtettek. hálóingben ücsörögnek majd egy felhőn és hárfázni tanulnak? Úgy . Tibetben a természeti törvényeknek emlékműveket állítanak. Az Életkerék a születés-élet-halál-szellem-születés-élet stb. hogy elhagyja az anyagi világot. hogy egynéhány írástudatlan hisz bennük. hogy megtanuljuk az újabb leckét. mi­ kor megszületünk. Sok buzgó diák elköveti azt a ko­ moly hibát. Lehet. azt mondja: „Ó! Rosszul érzem itt magam. életünk során felkapaszkodunk vagy legalábbis megpróbáljuk. mint amilyennek az alábbi il­ lusztráció mutatja. Mindegyik elemet a felfelé vezető út lépcsőin keresztül lehet elérni. Tibetben mindenütt találhatók csörtenek.„Milyen nyugodt. Az egész a tibeti hitet szimbolizálja. A négyzet a szilárd földi alapot jelöli. és még magasabbra a remegő szellem (éter). és belépünk a szellemi világba. amelyeket a kerék ábrázol. aho­ gyan a röntgensugarakat egy képernyőre összpontosítják (és fluo­ reszkáló képet mutatnak). Ta­ lán a keresztények tényleg elhiszik.csupán fókuszálja a harmadik szem sugarait. felette egy levegőtányér.130 HARMADIK SZEM múló évek és felkiált: . békés itt minden!" És mikor egy rémes gyilkosság színhelyére látogat. A kristályjóslás egy kicsit más. mi valóban hiszünk azokban a szörnyűséges poklokban. mindössze a természeti törvényeket használjuk fel. a Pargo Kaling a legnagyobb. melyeknek mérete másfél métertől százötven méter magasságig terjed. végtelen forgását szimbolizálja. Az egészben nincs semmi csoda vagy varázslat.

a rádiót. mert ez diszharmonikus állapot lenne. A telefont. és ilyen nem létezhet az aranyfény avagy ősfény birodalmában.131 tartjuk. és hogy a földön vár ránk a „nyár­ sonsütés és a kínzás". A másvilág számunkra az a hely. mikor elhagyjuk a testet. hogy az asztrálsíkon mozogva akár alvás közben vagy a halál után találkozunk szeretteinkkel. a televíziót. hogy a földön tanulunk. Mindezt az idő már bizonyította. melyek szintén testetlenek. amelyek aztán évek múltán helyesnek bizonyul­ tak. hogy a nyugati kétkedés és materializmus megakadályozta. akiket nem szeretünk. hogy ezt a tu­ dományt megfelelőképpen megvizsgálják. A múltban túl sok dol­ got kigúnyoltak. mert velük harmóniá­ ban vagyunk. Biztosak va­ gyunk benne. Ez nem spritiualizmus. és nagyon nagy kár. mely szerint alvás közben vagy a halál után sza­ badon vándorolunk az asztálsíkokon. hanem olyan hit. a repülést meg még sok egye­ bet. és ahol más entitásokkal találkozunk. . Nem találkozhatunk azokkal. melyek közül a legmagasabbat „az aranyfény birodalmának" (ősfény) nevezzük. ahova ak­ kor megyünk.

hogy meggyőződjenek róla. ez csak zűrzavart teremt a fejedben.Nem kell annyit ismétel­ ni. a dzsúdóra mégis fordítottunk valamennyit. hogy az agyunk megfelelő szellemi állapotba kerüljön. majd tiszta köntöst adtak. Elérkezett a nap. Asztrológiával. egyre kevesebbet készültem. és a tudás ott lesz.és a matematikával. Előbb rövid istentiszteleten vet­ tünk részt. Kevés idő maradt játékra. vallásetiká­ val foglalkoztam. hogy miből állnak.Ifjúi elszántsággal a tanulásnak szenteltem magam.különös tekintettel a szépírásra . gyógyfüves orvoslással. Reggel hatkor tizenöt más jelölttel együtt megjelentem a vizsgateremben. le kellett vetkőznünk. mert ebből szigorú vizsga volt. aztán. Mind133 . Az elmúlt éveket intenzív tanulással töltöttem. az egyetlen „játék"-ra. Akkor a legfőbb vizsgáztató a vizsgaterem kis templomából zárt kőfülkékhez vezetett minket. Körülbelül három hónappal koráb­ ban Mingyar Dondup láma azt mondta: . két és fél­ szer három méteresek voltak. Ahogy közeledett a tizenkettedik születésnapom. olyan nyugodt. tibeti és kínai nyelvvel . Ezek kb. anatómiával. átkutattak. senki sem engedett szerzetesek­ hez nem illő kísértésnek. Légy nyugodt. elsőre le akar­ tam vizsgázni. Odakinn egész idő alatt rendőrszerzetesek őrködtek. Lobszang. mert a vizsga a születésnapomat köve­ tő napon kezdődött. a magasságuk pedig úgy két és fél méter. de még olyasmivel is. mint amilyen most vagy. ahol kell. hogyan készülnek a füstölők.

amit pedig akkoriban brutálisnak és igazságtalannak tartottam. kizárólag korábbi képzésemnek és Cu-nak köszönhetően én maradtam egyedül. ahányszor csak akarunk. a vizsgáztatók elé hívtak bennünket. megjelent egy szerzetes az ajtónál és elszedte a papírokat. Hat napon keresztül minden áldott napra jutott egy tantárgy. Saját tapasztalatból mondom. aki az enni. Egész idő alatt a saját. Egyszerre egy növendék vizsgázott. Három nappal később. Mikor már bent voltunk. . esésekből. Ahogy sötétedni kezdett. ahol dzsúdózni tanultunk. De még nem mehettünk el. kulcsolásból. és pirkadattól sötétedésig dolgoztunk. azt csináltunk. mikor a dolgozatokat már kijaví­ tották. mert reggel ki kellett takarítanunk. Ez alkalommal azt vizsgálták. míg azt megválaszolja az ember. és -tizennégy órába telik. Mindegyikünknek három másik jelölttel kellett megküzdenie. amit akartunk.innivalót hozta. közölte. Másnap reggel mind a tizenhatunknak be kellett menni abba a szobába. milyen tudásra tettünk szert fojtogató fogásokból. A nap maradék része a miénk volt. míg végül. dobásokból és önuralomból. Aztán otthagytak. így annyi fényt kapott. A cellának nem volt teteje. Fokozatosan mindenki kiesett. Az írásbeli vizsga a hatodik nap éjszakájával ért véget. a papírt és az első vizsgakérdéseket. alaposan próbára teszi a tudást és az idegeket. Akkor lefeküdtünk és reggelig aludtunk. és felszólítottak. gyengeségeinket pedig feljegyezték. Az ajtót bezárták. A bukottakat hamar kirostál­ ták. A szerzetes. hogy a tétellel foglalkozzunk. Leg­ alább dzsúdóból a legjobb eredménnyel vizsgáztam! De csakis gyerekkori képzésem miatt. amennyi a vizsga­ terembe bejutott. de teát annyiszor kérhetünk. A feltett kérdések gyenge pontjainkra vonatkoztak. a szerzetesek a falon lévő kis csapóajtón keresztül bead­ ták az írószerszámokat. Kap­ tunk vajas teát és campát is. melynek egy témája van. a kikérdezés egész nap tartott. hogy háromszor egy nap ehetünk campát. hogy egy vizsgadolgozat. úgy kellett elhagynunk. semmilyen okból nem hagyhattuk el a helyünket.134 HARMADIK SZEM egyikünket egy-egy fülkéhez vittek. külön fülkénkben kellett maradnunk. ahogyan találtuk a fülkéket. lelakatolták és lepecsételték. lépjünk be.

hogy tanulmányaimban az osztály ne fogjon vissza. Ez tisztességes ajánlatnak tűnt nekem. hogy hangsúlyozzák. amelyeket máskülönben elkerülnél. ami a lámastátusszal jár. Izgatott örömöt jelentett számomra. Most. aki valamilyen szaktudással rendelkezett. az azutáni napon pedig kihirdették az eredményeket. nagyobb szabadságra volt szükségem. de elleneztem. és tudásod gyarapodni fog". ziháló hírnök érkezett az Ékességes üzenetével. Ha már most lámastátusz­ ba kerülsz. Ez azt is jelen­ tette. amit meste­ rem a legjobbnak tartott. hogy elismerésben részesül. Mingyar Dondup lámát egész idő alatt nem láttam. mert le fogsz vizsgázni.XI. De beköltöz­ hetsz a mellettem lévő szobába. A küldöncök mindig éltek színészi ké­ pességeikkel. joggal taníthatott. . kissé túljátssza a „szerepét". milyen sebesen is jöttek és mennyi nehézséget kellett elviselniük. hogy minden tárgyból a legjobb lettem. hogy azonnal nyilvánítsanak lámának.Sokkal jobb.halálán volt.Jól csináltad. Azt javasolta. azt gon­ doltam. amit pedig későbbi életedben létfontosságúnak fogsz találni. . hogy bárki. hogy a rájuk bízott üzenete­ ket követítsék. hogy attól fogva lámának tekintenek engem. Mivel a Potala csak egy mérföldnyire volt. most értem kül­ dött és a szobájába hívott. Az apát úr külön beszámolót küldött a dalai lámának. Velem együtt öten mentünk át. hogy láma lettem. amiért úgy ta­ nított. hogy olyan dolgokat tanulj. és azt mondta. A lista élén vagy.látszó­ lag csupán! . Az Ékességes gratulált a vizsgámhoz. Azon a héten valamikor később. Lámaruhát kezdtem hordani és megkaptam minden jogot és privilégiumot. TRAPA 135 A következő nap pihenhettünk. sok minden kimarad a tanulmányaidból.Fájdalmas te­ kintetem láttán magyarázni kezdett: . trapák. Egyetértett vezetőmmel abban. hogy kiheverjük a nehéz vizs­ gát. elfogadtam. ahogyan csak akar­ tam. mikor eljön az ideje. ha tanulsz és a saját érdemeid alapján leszel lámává. s így olyan gyorsan haladhattam. vagyis orvospapok lettünk. Lobszang. hogy tizenhat éves koromban vizsgázzak. „mert így rákényszerülsz. mosolygó arccal né­ zett rám: . Ahogy beléptem. A kimerültségtől lógott a nyelve és . hogy az én sikerem az övé is.

Lobszang. én hogyan csinálom. nem juthatsz előbbre a csendes elmélkedésben. igazi metafi­ zikai tanulmányokat folytatni. Azt mondta. hogy leestél egy szikláról . . amit mondott.Most a karod következik . Mondd meg a kis emberkéknek. akik úgy mozgatnak téged. Rám nézett és így szólt: . amikor ugráltál. a szád kicsit nyitva. végtagja­ id az eséstől behajlítva. hogy kezed. aztán fel a válladhoz.mondta. mert bár ülve. hogy a földön fekszel. jobb ha először hátán fekve tanulja az ember.Kezdd az ujjaiddal. Addig izegtem-mozogtam. egy izom sincs működésben. elég feszültnek látszol.Most magához . . ahol éppen néhány könyvet tanulmányoz­ tam.Hirtelen megállt és rám mutatott: . amíg abba a helyzetbe ke­ rültem. . folytatta: . és megbizonyosodjon róla. . hogy induljanak felfelé. Képzeld el. amint belülről rángatja a lábujjaimat! De jó lesz megszabadulni tőle! Na. összeroskadtál.A földön fekve megpróbáltam ma­ gam elé képzelni az emberkéket. biztosan jó csomó kis ember szorgoskodik ott.mondta. hogy az agyad felfedezze a lábadat. amíg nem lazítsz. Hagyd.Képzeld. lábad apró emberkékkel van tele. Ki vele. sehol se maradjon feszesség vagy feszültség. sehol se erezz semmit. amit leghamarabb el kellett sajátítanom. hagyják a lábfejedet. Egyik nap Mingyar Dondup láma bejött abba a szobába. sőt áll­ va is lehet lazítani. Induljanak el a fejed felé. mert az arcizmok csak akkor lazák. hogy először is feküdjek le. hogy hagyják ma­ gukra az izmaidat. Az emberke feszesen tartja az egyik combizmodat.136 HARMADIK SZEM Az egyik dolog.Lobszang. hogy minden ember­ két elhívsz. Mind ott vannak? Biztos? Tapo­ gasd végig gondolatban. Szólj az emberkéknek. Most hagyd kicsit pihenni őket. Az öreg Cu-ra gondoltam. . a csuklód mellett a könyöködig. most csináld ugyanezt a lábszáraddal.Na. hogy ne erezzed. Képzeld. . a rela­ xáció tudománya volt: enélkül nem lehet semmilyen. most képzeld azt.Miután idáig jutottam. minden izmod elernyedt. A lábikrádra figyelj. . Megmutatom. ne legyen benne sem mozgás.Végre meg volt elégedve a lábammal. sem feszültség. ki vele! . Nehéz dolguk volt ma reggel. Lobszang. Szólj az emberkéknek.Nézd csak! Valakit a combodban felejtettél. hogy az izmaidat húzkodják.

Szólj nekik. hogy a testedet csak a külső bu­ rok tartsa egybe. . Figyelj a szádra. Mondd nekik.Elfordult és kinézett a nyitott ablakon.A relaxáció leg­ kiválóbb képviselője odalent napozik. és azt. elernyedjen és megtalálja saját helyét. és egy má­ sodperc is elég rá. Hunyorogsz. akik feszítik benned az izmokat. amit csinálnak és távozzanak. hogy lásd a feketeséget. Ez utóbbihoz azt a tanácsot kaptam. és élvezd a tökéletes szellemi és fizikai relaxációt. hogy miután kiengedtek minden izmot. könnyedén. lazítsd el az izmokat mindkét oldalon! Most nem fogsz beszélni. Figyelj. Ez a módszer sosem mond csődöt. hogy lazítsák el az izmaidat. hogy minden megereszkedjen. mint a lazí­ tást. minden erőlködés nélkül.XI. erősen nézd. Akkor állítsd meg a gondolatokat. Menj utánuk. Nézzük. Lobszang. kérlek. Lazíts. holott a relaxáció kis gyakorlattal könnyű dolog. csukd le könnyedén a szemhéjadat. valamennyi izmodat. hogy szabadon folyjanak. Láthatóan elégedett volt a haladásommal. hozd vissza őket. mert így szólt: . szóval csak semmi feszültség. és nehéznek tűn­ het. ne engedd. de szellemileg feszült vagy. távozzanak. senki sem tudja jobban csinálni. Elég hosszadalmas leírni az egész folyamatot. . jól teszik. mindkét sarkában van egy feszes izom. hogy a tudatod egy pillanatra el­ időzzön a gondolataidnál. Kövesd őket lassacskán és nézd meg. ahogy a macskák lazítanak. hogy egy kicsit másképp csináljam. Valóban kép­ zeld el. ha elengedted magad. Képzeld el a semmi fekete négyzetét. milyenek. először a tested alsó részéből menjenek el. Gondolj a szerzetesekre. akik működtet­ nek. . mit tehetünk vele. Akik idege­ sek a civilizációs gondoktól. ha gyakorolnak eme sorok és az itt következő mentális módszer alapján. Hagyják abba. fizikailag ellazultan. Mingyar Dondup láma ezeket mondta: . sem enni.Kevés haszna van.A re­ laxáció szempontjából talán a fej a legfontosabb rész. hogy a tested lámakolostor. mely zavarhatná a szemed. hagyd. Tanulhatsz abból. Vedd úgy. mennyire érdektelenek. Pedig nincs fény. és rövid időn belül semmi megerőltetésbe sem kerül. TRAPA 137 a testhez érkezünk. hogy gondolataid megpróbálnak átugrani egyik oldalról a másikra. és ugrasd át őket újra a fekete űrön. Látni fogod. Akkor már laza a tested. mint ők. Néhány átugrik. Ahogy itt fek­ szel.

Minden másnap azzal kezdtük a dszúdózást. figyelmes és igaz. Helyes beszéd: amely során az ember kedves. Ha valaki néhány napon át pihenés nélkül járkálna. tíz támadót tudott pillanatokon belül visszaverni és legyőzni. Kevés gyakorlat kell hozzá. * Nemes nyolcrétü útnak szokták n e v e z n i . a nyak megérintésével a másodperc törtrésze alatt tudat­ vesztést okozhatunk. zése. mert az az önuralom számára nagyon jó gyakorlat. olyanok. akik megpró­ bálják éjjel-nappal működtetni a testüket. A képzésnek köszönhetően majdnem érzéketlenné váltunk az esésekkel szemben. hogy a tuda­ tunkat kiképezzék. Középút összetevőit. Tibetben. hogy mindjárt elveszíti az eszméletét. A dzsúdóhoz hozzátartozik. hogy felmondtuk a buddhizmus alappilléreit képező ún.) (A szaklektor megjegy­ . de ár­ talmatlan. Mindenkinek szüksége van a lazításra. A láma. Mint már be­ mutattam. Velünk mindent megtettek. ahol nincsenek altatóorvosok.138 HARMADIK SZEM Ezt megint csak nehezebb elmagyarázni. gyakran alkal­ maztuk ezt a fogást.* Ezek a következők: Helyes szemlélet: olyan nézet és vélekedés. Nagyon szerette a dzsúdót. Sokan sosem kapcsolják ki a tudatukat és sosem állítják le gondolataikat. és valóban nagyon könnyű ügy. Arra is használják ezt a módszert. ha egy bonyolultabb foghúzáshoz készülőd­ tünk vagy csontokat illesztettünk össze. de ez felettébb helytelen felfogás. hogy az asztrálutazáshoz kiszabadítsák az ént a testből. Magas szinten tanítottak dzsúdózni. A beteg semmiről sem tu­ dott. Helyes vágy : ami által az embernek magasztos és méltó célja il­ letve érdemleges véleménye van. nem szenvedett. A kis nyomás megbénítja az agyat. mint csinálni. mely mentes a káprázattól és a haszonleséstől. mielőtt a másik ember tudná. mint azok. A „fojtófogás" vadnak és kegyetlennek tűnhet a nyugati gondolko­ dásmód számára. és mindennapos dolognak számított. aki tanított. és igyekezett a lehető legérdekesebben tanítani. hamarosan összeesne: az agyat és a tu­ datot mégsem pihentetik. hogy tudni kell puhán esni. hogy egy három­ négy méteres falról csak úgy mulatságból leugorjunk.

Korábban a szerzetesi viselkedés harminckét szabályának kellett engedelmeskednem. a Pargo Kaling látványa tárult elém. és nem kapott sem enni. Ott feküdt pirkadattól sötétedésig. Lámaként. Amikor így nézelődtem. Helyes törekvés : az embernek önuralommal kell rendelkeznie és állandóan képeznie kell magát. Szintén alattunk. és a nyugati írásmódhoz legalábbis ez a szóalak áll legköze­ lebb. mert senkinek sem szabad fentről lenézni a Mindentudóra. Láma lettem. Jól hangzott. Ez nagyon nagy szégyen volt. és a város szívébe vezet. két gyönyörű parkra láttam. És Csakporiban egy bölcs láma egyetlenegy előírást sem szegett meg! Mintha a világ csupa tanulnivaló lett volna: azt gondoltam. Helyes figyelem: abban áll. amely elhalad Sö falu mellett. de kelepcét is jelentett. Ha valamelyikünk vétett a fentiek ellen. De kellemes volt fent üldögélni a tetőn és figyelni. hason kellett feküdnie a főtemplom bejárata előtt. Helyes elragadtatottság: olyan öröm. szét fog durranni a fejem. hogy mindenki. mely az életrealitásokról és a felettes énről való meditálásból ered. ne sértsen meg más embereket vagy állatokat. sem inni. Északra a Nyugati kapu. hogy a dalai láma megérkezik Norbu Linga-ba. Helyes élet: hogy ennek megfeleljen. amikor a buddhizmus és a béke még nem érkezett el Tibetbe. az embernek vigyáznia kell. Egy az elitből. Közelebb.XI. aki azokban a háborús időkben élt. legnagyobb csalódásomra és ré­ mületemre az előírások száma százötvenháromra emelkedett. TRAPA 139 Helyes viselkedés: mely az embert békéssé. . nem mozoghatott. és már ez is fé­ lelmetesen soknak tűnt. Egy a „legkiválóbbak" közül. vagyis az Ékszer Parkba. és ez utóbbiak­ nak megadja a jogot az életre. becsületessé és ön­ zetlenné teszi. A nagy csörten a Drepungi úton terpeszkedik. hogy az ember helyesen gondolko­ dik és megpróbál aszerint cselekedni. rejtőzködnöm kellett. majdnem a Csakpori lá­ bánál is állt egy csörten. amit helyesnek tud. átlépjen a testén. A „Linga" parkot jelent. a Khati Linga-ra és a Kalingcsu folyón keresztül a Dodpal Linga-ra. Kezár ki­ rály emlékére emeltek. de a Vashegy másik oldalán. aki be akar menni a templomba. amelyet egyik történelmi hősünk.

sőt jóval többet. de volt. . de megérte. amely olyan volt. Akiknek egyetlen gondolata a „Béke". Kárpótolt a gyönyörű zöldellő völgy. a ragyogó csörtenek. Aztán ott volt még a közeli Potala. és hogy másokon segíthessenek. és egy kicsit keletebbre a Csokang fénylő háztetői. mint amilyen Mingyar Dondup láma is volt.ezekből állt az életünk. Teljes kárpótlást nyújtott. ami kárpótoljon és örömöt okozzon. Minden közösségben vannak értetlenek és kishitűek: itt Csakporiban azonban valóban ők alkották a kisebbséget. a i e s t ő i lá­ makolostorok és a megközelíthetetlen kőszirteken gubbasztó re­ meteodúk. ha olyan emberek mellé társulhattunk. amilyet érdemes élni.140 HARMADIK SZEM Munka? Rengeteget dolgoztunk. Nehézség? Akadt bőven. a szerzetesek durva jócimborasága. A többiek bajtársiassága. és a füstölők templomok körül kerengő ismerős szaga . amelynek aranyló kupoláira olyan tisztelettel néztem. melyek át meg átkígyóznak a hegyláncok között a földeken. s benne a gondozott fák. a kéklő folyók.

és mindennap csapatokat küldtünk ki. 141 . mielőtt a csapat megérkezik.és terveznivaló volt. A lovak tizenöt­ húsz mérföldet tesznek meg naponta. Új bőrtáskákat készítettünk. Úgy volt. A sátra­ kat rendbe hoztuk. Természetes lelőhelyükön sok hasznos dolgot megtudhatsz a gyógyfüvekről és bevezetünk a valódi sár­ kányrepülésbe is. hogy csapatunk kétszáz szerzetesből áll majd. már fehér lovon lovagoltam. a jakok általában nyolc-tízet.Ebben az évben elmegyünk a gyógynövénygyűjtőkkel. és az állatokat gondosan megvizsgáltuk. és irigyen figyelték a többieket . hogy könnyű tér­ nünk legyen csak és gyorsan odaérjünk. hogy kutassák át a környéket gyógyfüvekért. hogy megnézzük. a falnál gyülekeztek.Röpültek a hetek. a régieket pedig kitisztítottuk. Egy napon. A tábort a régi Trajerpa kolostorban verjük fel. tanulni.Két hétig mindenki rettenetesen elfoglalt volt. úgy hetven-nyolcvan kiló körüli terhet cipeltek. Né­ hányan minimális felszereléssel előre siettünk. az állatokat jól megrakva. A jak-karaván lassabban jött utánunk. Most már sokkal jobban belemerülhettem az okkult tanulmányok­ ba és speciális képzésben részesültem.rájuk vakáció és kaland vár. hogy legyen néhány napunk Trajerpában. augusztus ele­ jén vezetőm így szólt hozzám: . Olyan sok tenni-. Mint láma. Akiknek a kolostorban kellett marad­ niuk. Augusztus végén nagy kiáltozások és lárma közepette elindultunk. alkalmasak-e a hosszú útra. . Nagyon kevés felszerelést vittünk magunkkal.

és arra gondoltam. A legtöbb láma ré­ gi barátokkal találkozott. Az út igen nehéz volt. campát és zöldséget készítettek. és ez ha kecses nem is. mint sokan mások. ahonnan feleresztjük majd a sárkányt.az éhség volt. Kése­ delem nélkül mindenki az ebédlő felé vette útját. aki elsőként tette meg ezt a különös utat a Csangtang felföldre. hogy vajon Csakpori tartozik e Trajerpa-hoz vagy fordítva. Persze ekkorra már nem estem le a vágtató lóról sem. Készültem rá. de néhány perc múlva kiáltást hallottam: .142 HARMADIK SZEM Az előőrsben huszonheten voltunk. A folytonosan emelkedő terepből vég­ telen hegycsúcsok emelkedtek. mindenki ismeri. amiket hoztunk. és az ott élő szerzetesek rengeteg vajas teát. Vezetőm egy idős apáttal beszélgetett. hogy közeledünk felfelé a hegyoldalon. de legalább biztonságos volt. Az üdvözlő tömeg elsöpörte tőlem. A templomépület lapos tetejéről füstölők sűrű" füstje szállt az ég felé. Lobszang. iz­ gatottan várták a Ihászai híreket és a szokásos ajándékokat. ott leültünk és csendben ettünk. Tízen írták. Nem csak az önzetlenség hajtotta őket. Volt itt egy érdekes beszámoló is az első expedícióról. hogy elolvassam és kijegyzeteljem őket. valóban nagyon örültünk. Látták. Fellovagoltunk az udvarba. Különös volt a táj erre. de vitézségem ezzel véget ért. a tömeg szétnyílt és többé-kevésbé elnyelt. és még mielőtt felocsúdtam vol­ na. mintha csak Csakporiban lennénk. Nem volt egész bizonyos. hogy újra csak teljesen egyedül vagyok a világ­ ban. az út végének gondo­ lata mindannyiunkat friss energiával töltött fel. és milyen fiatal is! Legnagyobb gondom . de mindkettő a legrégebbi tibeti kolostorok közül való volt. nos. hogy mi is történik. és különösen nekem. Mingyar Dondup lámát. merre vagy? Válaszoltam. Sosem tudtam állni a nyeregben. Trajerpa arról híres.Lobszang. A hegylábaknál lapos fennsíkok húzódtak. melyek egyre magasabbra és magasabbra hágnak. Mikor néhány nap múltán megérkeztünk a kolostorba. úgy látszott. De engem legjobban a közeli fennsík izgatott.ahogy általában . mert egyáltalán nem kedveltem a lovaglást. . csak ültem és kapaszkodtam. az a tíz ember. nem láttam. teraszos kertekhez vagy talán inkább széles lépcsőkhöz hasonlítottak. az megfordult és így szólt: Szóval ő az? Nos. hogy néhány valóban értékes kéziratot őriz a gyógyfüves gyógymódokról.

majd a sziklák közötti hasadékokon keresztül mederbe terelte. és a legközelebbi alkalo­ mig. A hegyoldalba kapaszkodó lámakolostorban világos volt. és hozzáfogott az istenek munkájához. Körülöttünk recsegtek-ropogtak a sziklák. a föld zugainak beporozásához. Eldugva. A többi idő egészét a gyógynövénygyűjtésnek és a sárkányeregetésnek szenteltük. kis sárga bogyós növénynek csodálatos fájdalomcsillapító hatása volt. Napnyugtával az esti szél felerősödött. sehol egy teremtett lélek.hozták.talán Asszam-ból . oda­ lent a földet bíbor árnyak borították. később nehezebb lett volna betartani a megszokott rendet. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 143 Az alacsonyabb lépcsők közül néhányon sok gyógynövény ter­ mett. Olyan volt. a hegyoldal csapdába ejtette. Alattunk a vidék fekete tónak látszott. megmozdultak. A sárkányépítéshez viszont ideálisnak tartották. ahogy a gyér növényzet között zizeg az esti szél. Amint vé­ gigsöpört a lenti völgyön. A szerzetesek és a fiúk összeszedték és kirakták száradni. már tudtam irá­ nyítani és felügyelni a munkájukat. és rendszeres időközökben a többit is. amikor újra felhasználták. az emberépítő sárkányokra. A fenyőt messzi vidékről . fojtott-tompa nyöszörgő bugással törjön elő. Én. és hallani lehetett. ahogy körülnéztem. a mögöttem lévő lámakolostori épületekben fenyőlécek hevertek. Sehol semmi fény. de számomra ez az út főképp Mingyar Dondup láma és a gyógynövényszakértők gyakorlati út­ mutatását jelentette. itt is megtartottuk az éjféli istentiszteletet. csak a sárká­ nyokra tudtam gondolni. mint egy óriási kagylókürt. a sötét éjszakai égen élénk fénnyel ragyogtak a csillagok. A fegyelem Trajerpa-ban sem volt laza. mely istentiszteletre szólít. az itteni zsombékos talaj jóval több nedvességet tudott fel­ szívni. egy raktárban tárolták. Amerre a szem ellá­ tott. ke- . Ez. Az egyik. a legbölcsebb megoldás volt: ha most lazí­ tunk. kemény ütéseket is kibír anélkül. ebben a szent épülete­ gyüttesben. kivéve itt. Felettünk. De most. fent. A sárkányeregetés után a fát átvizsgálták. hogy az­ után nálunk. össze­ húzódtak a nappali hőség után. mint láma. és minket is sötétség vett körül. Az öregek úgy mondták. könnyű és erős. hogy eltörne. A nap elsüllyedt a távoli hegycsúcsok mögött. mint a tőzegmoha. ha valaki végiggondolja. mert ilyen fa nem nő Tibetben.XII.

amely ismer minden állomást és megállóhelyet. A hátamon feküdtem és ki­ néztem a kis ablakon. a templomi trombiták egy újabb nap végét jelezték. azt gondolja. hogy azok közé menjek majd. Hirtelen a templomi dobok dobbanására ébredtem. A jóslat Tibetről. Ismertem a jós­ latokat. előttem egész életem. a homályban szerzetesek sziluettjét láttam. amit megjósoltak. amikor a jak átér az Áhíta­ tos Földreborulás Hegygerincen. És szeretett lámánkról. érdemes volt. A termekben és a templomokban szerzetesek verődtek össze kis csoportokban. tudja. amíg csak az ismert célhoz nem ér. hogy megszálljanak bennünket? Mit tettünk mi. Ezen az éjjelen túl izgatott voltam ahhoz. gyógyítsam a betegeiket. Mégis úgy kellett to­ vább mennem. a bé­ ke hangulata áradt szét a kolostorban. miért kellett. Számunkra a trombitaszó azt jelentette. A nap végét jelző hangokra lassan szétszóródtak. Hirtelen új hang vegyült az erősödő szél zajába. mint ahogy egy jak baktat a csapáson. Ahogy felnéztem a tetőre. ez a béke­ szerető ország. hogy a saját életmódunkat élhessük. akik elfoglalják az országunkat. hogy hagyjanak magunkra. miközben papi hivata­ lukat teljesítették. és segítsek a sebesültjeiken egy olyan háborúban.és ezek a csillagok. De olyan sok mindent nem mondtak el. a mennyei szoba fényei pedig átragyognak az ég kárpitjának ré­ sein . és minden­ ki elindult lefeküdni. miért akartak akkor mások meghódítani és leigázni minket? Mi csak annyit akartunk.. hol rossz a legelő. és melynek mégis fáradhatatlanul tovább kell taposnia az utat. valamennyi dalai láma leghatalmasabb inkarnációjáról. a mellékes és a főbb mozzanatokat. Lhásza és a lenti világ dolgairól beszélgettek. azt. miért. mint hogy szellemileg fejlődjön. csak ami a miénk. De talán. hogy aludjak vagy hogy aludni akarjak. Pedig észre sem vettem. Fent a csillagok. hogy elaludtam! Szerzeteshez nem illő gondolattal . Lassacskán megszűntek az élő hangok. Köpenyüket lobogtatta a szél. Olyan sokat tudtam róla. hogy éjfélig alhatunk. a dalai lámáról. és először megpillantja a szent várost. melynek nem volt más célja. És tő­ lem azt várják. Miért sóvárogtak más nemzetek a mi földünkre? Mi nem kívántunk mást..144 HARMADIK SZEM szár légiói Buddha szavára ledobták lándzsáikat a menny padlójá­ ra. mely még el sem kezdődött.

Éjfél van? Sosem ébredek fel már? Remélem azért nem bukok fel a lépcsőkön. Kibo­ torkáltam. látja. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 145 feltámolyogtam. . nem jelentik azt. lehet. vagy ahol nem tudja elke­ rülni őket. keserű. hogy jól teszi. hogy csatlakozzak a többiekhez. Nehezen találtam meg. minden nehéznek és keserűnek látszik. és szerez egy útikalauzt valamelyik szer­ vezettől. és a leckék. amit megjövendöltek neked. Az ember mondjuk el akar menni Dardzsilingből Washingtonba. az egyiket már meg is szegtem. a nyakken­ dőt. mert a hirtelen ébredéstől erőszakot tettem a gondolataimon. Az élettel is ez a helyzet. bennünket tesznek próbára. ha az ember már láma? Na. amelyeken átvezet az útja. mert utazása esetleg hosszabb vagy költségesebb lesz. így tűnik legalábbis. netán még egy megkülönböztető színt is a szerzetesi ruhára. Ha az ember iskolába jár. de hideg van itt! Kétszázötvenhárom szabálynak kell engedelmes­ kedni. földrajz. Jaj. Nem mindig érdemes a kellemes és a könnyű úton járni. Bár megteheti. amit megjósoltak nekem. hogy megnézzen egy térképet. Bementünk a templomba és bekapcsolód­ tunk az istentiszteletbe. hogy jóslat hamis volt.Ha elkerülhettem volna. Nemegyszer kérdezték tőlem: . nem pedig mást. előkészül és lassabban vezet. Hiszek abban. ha már befejeztük. amíg diákok vagyunk. honnan indul és mi a célpontja. már az elkerülhető­ ség puszta ténye is azt bizonyította volna. A bölcs autós megnézi a térképet. akik szintén kábultak voltak. számtan.XII. miért nem próbál­ tad elkerülni őket?" A legkézenfekvőbb válasz így hangzik: . melyeket meg kell tanulnunk. vagy akármi más . így van ez a jóslatokkal is. Tudja. aznap érkeztek. hogy tanuljunk. hogy feltesszük a jelvényt. Ha­ sonlóképp az ember átautózhat Londonból Invernessbe.„Ha ismerted az összes kelep­ cét és nehézséget. A jóslatok valószínűségek.unalmasak. Vagy olyan büszkék leszünk rá. hogy sóhajtozunk a jó öreg iskola után. miközben az alvástól elgémberedett kezemmel a köntösöm után nyúltam. így elkerülheti a rossz utakat. hogy kikerüli ezeket. hiszek a reinkarnációban. nem biztos. Ha veszi magának a fáradságot. hasztalanok és céltalanok. Aztán később. Nehéz. hogy az embernek nincsen szabad akarata. Messze nem. Buddhista vagyok. hogy vannak bizonyos helyek.történelem. hogy azért jö­ vünk a földre. Az órák .

146

HARMADIK SZEM

De mikor elhagyjuk a földi iskolát, meglehet, büszkeséggel hord­ juk a jelvényét. Én természetesen azt remélem, gondtalanul vise­ lem majd fejem fölött a dicsfényt! Félek talán? Egy buddhista sem fél. A halál pusztán abból áll, hogy elhagyjuk a régi, üres héjat és újjászületünk egy jobb világba. Virradatkor mindenki fent volt már és alig várta, hogy elindul­ jon. Az idősebbek találkozni akartak azokkal, akikkel előző este nem találkoztak. Én már borzasztóan szerettem volna látni az em­ berreptető sárkányokat, melyekről olyan sokat hallottam. Körbe­ vittek minket a kolostoron, hogy tudjuk az utat. Fent a magas tetőn megnéztük a felettünk tornyosuló hegycsúcsokat és lepillantottunk a félelmetes szakadékokba. Messzebb megduzzadt, sárga folyamot láttam, vize tele volt agyaghordalékkal. A közelebbi folyók ég­ színkék víztükre lágyan fodrozódott. A csendes pillanatokban hal­ lottam a mögöttünk csordogáló csermely vidám csobogását, ahogy sebesen szalad le a hegyoldalon, hogy mihamarabb leérjen és csatlakozzon a többi folyóhoz, melyek Indiában a hatalmas Brahmaputrába folynak, később a Gangeszbe, majd pedig a Bengáli öbölbe ömlenek. A nap felkelt a hegyek fölött, és a reggeli csípős hideg hamarosan eltűnt a levegőből. A távolban egy magányos ke­ selyű körözött, reggeli eleséget keresett. Mellettem egy tekintélyes láma a vidék főbb jellegzetességeit mutatta. „Tekintélyes"... az voltam, mert a szeretett Mingyar Dondup láma védencének számí­ tottam, de azért is, mert rendelkeztem a „harmadik szemmel", és mert inkarnációnak, vagy ahogy mi mondjuk, trülku-nak bizonyul­ tam. Az inkarnáció felismerésének rövid részletei talán érdekelnek néhány olvasót. A szülők kisfiúk viselkedéséből pl. úgy gondolják, hogy a gyerek többet tud a szokásosnál, vagy olyan „emlékei" vannak, melyek köznapi módon nem magyarázhatók. Felkeresik a helyi lámakolostor apátját, hogy jelöljön ki egy bizottságot, mely megvizsgálja a gyereket. Elkészítik az előző élet horoszkópjait, és megnézik, hogy vannak-e bizonyos különös jelek a fiúcska testén: a kezén, a lapockáján, és a lábán. Ha meglelték a jeleket, azt kutat­ ják, vajon ki lehetett előző életében. Előfordul, hogy néhány láma felismeri (mint ahogy velem történt) és ilyenkor maradt egypár

XII. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK

147

személyes darab utána, mely hozzáférhető". Ezeket megkeresik, hozzátesznek még néhányat, amely ugyanúgy néz ki, és a kisfiú­ nak fel kell ismernie az előző életéből származó összes, talán ki­ lenc tárgyat. Hároméves korában már képesnek kell lennie erre. Egy hároméves gyerek még túl kicsi ahhoz, hogy szülei úgy befolyásolhassák például, hogy előre lefestik a szóban forgó tár­ gyakat. Tulajdonképpen a legkevésbé sem baj, ha elmondják, ho­ gyan viselkedjen. Nincsenek jelen, mikor a választásra sor kerül, és a fiúnak megközelítőleg harminc közül kilenc dolgot kell azo­ nosítania. Ha két hibát ejt, megbukott a próbán. Ha sikerrel jár, élő megtestesülésként nevelik, és tanulásra buzdítják. A gyermek he­ tedik születésnapján felolvassák a jövőjére vonatkozó jóslatokat. Azt gondolják, teljesen felfogja - megérti, amit mondanak neki, és azt is, amit a jövendölés magában rejt. Saját tapasztalatból tudom, nem érti meg. Semmi kétség, a „tiszteletre méltó" lámának mindez megfor­ dult a fejében, amint a vidék sajátosságait mutatta. Odaát, a víze­ séstől jobbra volt egy nagyon jó hely, ahol noilme-tangereí lehetett gyűjteni, amelynek levét tyúkszemek és szemölcsök eltávolítására, illetve a vízkór és a sárgaság enyhítésére használják. Amott, abban a kis tóban Polygonum hydropipert lehet szedni, tövises és rózsa­ szín virágos növényt, amely a víz alatt nő. A leveleket reumatikus fájdalmakra használtuk, és a kolera gyógyítására. Itt a közönséges füveket gyűjtöttük, csak a felföldeken teremtek ritka fajták. Sokan érdeklődnek a gyógyfüvek iránt, ezért részletezek néhány gyakori típust, és leírom, mire használják. Csak latin nevüket ismerem, így inkább ezeket adom meg. Allium sativum: nagyon jó antiszeptikus hatású, asztmára és más mellkasi panaszokra is használják. Egy másik kiváló fertőtle­ nítő gyógyszer, amit azonban csak kis dózisokban adagolnak, a Balsamodendron myrrha. Ez különösen a fogínyre és a száj nyál­ kahártyáira van jótékony hatással. Ha beveszik, hisztériát okozhat. Volt egy magasszárú növény krémszínű virágokkal, amelynek a le­ ve elijesztette a rovarokat a csípéstől. A latin neve Becconia cordaía.Talán a rovarok tudták a nevét, és az riasztotta őket! Volt egy olyan növény is, mely pupillatágításra szolgált. Az Ephedra sinica

148

HARMADIK SZEM

hatása hasonlít az atropinéhoz, és amellett, hogy Tibetben az aszt­ ma kezelésére leginkább ezt alkalmazzák, nagyon hatásos az ala­ csony vérnyomásra is. A szárított, majd porrá tört ágakat és gyöke­ reket használtuk. A kolera a fekélyek szaga miatt gyakran igen kellemetlen volt a betegnek és az orvosnak egyaránt. A Ligusticum levisticum meg­ szüntette a szagot. Külön megjegyzés a hölgyek számára: a kínai­ ak a Hibiscus rosa-sinensis szirmaival feketítik a szemöldöküket, de a cipőiket is! Mi felfőzzük a leveleket, folyékony oldatot készí­ tünk belőlük, melyet lázas betegek testének hűtésére használunk. Újra a hölgyeknek: a Lilium tigrinum valóban gyógyítja a petefészek-neuralgiát, míg a Flacourtia indica levelei segítenek abban, hogy a „sajátos" női panaszok legtöbbjén túljussanak. A Sumach rhus csoportban a verneciferából a kínaiak és a japá­ nok lakkot készítenek. Mi a glabrát cukorbaj, az aromaticál bőr­ betegségek, vizelési panaszok és ciszták esetén használtuk. A hólyagfekélyek kezelésére szolgáló másik igen hatásos összehúzószert az Arctesaphylos uva ursi leveleiből nyertük. A kínaiak job­ ban szeretik a Bignonia grandiflorát, a levelekből általános célra állítanak elő összehúzószert. A későbbiek során, a fogolytáborok­ ban a Polygonum bistortái valóban nagyon hasznosnak találtam a vérhasra, Tibetben is arra használtuk. A hölgyek, akik elővigyázatlanul szerettek, gyakran hasznát vették a Polygonum erectumból előállított adstringensnek: nagyon hatásos módszer, ha valaki el akar vetélni. Azokra, akik megégtek, „új bőrt" illesztünk. A Siegesbeckia orientális kb. 120 centiméter magas növény, sárga virágai vannak. A leve, amit sérülésekre és égési sebekre rakunk, úgy működik, mint a kollodium. Ha beve­ szik, hasonló hatású a kamillához. A sérülések okozta vérzést Piper augustifoliummal csillapítottuk. A szív alakú levelek alsó ré­ sze a legjobb erre a célra. Az előzőekben felsoroltak igen elterjedt gyógynövények, a többieknek nemigen van latin nevük, mert a nyugati világban, ahol ezeket az elnevezéseket adományozzák, nem ismertek. Csupán azért említem őket, hogy jelezzem, tudtunk valamit a gyógyfüves gyógyításról!

XII. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK

149

Nagyon kedvező helyen álltunk, és ahogy a ragyogó, napsüté­ ses reggelen végignéztünk a vidéken, jól láttuk a völgyeket és rej­ tett helyeket, ahol a füvek nőttek. Amint távolabbra tekintettünk, a vidék egyre sivárabb és sivárabb lett. Megtudtam, hogy annak a hegycsúcsnak a másik oldala, amelyre kolostor épült, valóban na­ gyon száraz terület. Mindezt magam is meglátom majd, mikor a hét vége felé magasra szállok a sárkánnyal. Valamivel később Mingyar Dondup láma hivatott, és azt mond­ ta: - Gyere Lobszang, elmegyünk azokkal, akik megszemlélik a sárkány felszállóhelyét. Ez a te nagy napod lesz! - Több se kellett nekem, indulásra készen felugrottam. Lent a főbejáratnál egy cso­ port vörösköpenyes szerzetes várt ránk, együtt mentünk le a lép­ csőn, majd végig a szeles fennsíkon. Itt fent alig volt növényzet, a kemény kőpárkányt föld fedte. Néhány elszórt bokor kapaszkodott a sziklákba, mintha csak félne, hogy lecsúszik a szikla szélén és beesik a szakadékba. Felettünk, a lámakolostor tetején az imazászlók keményen és mereven állták a szelet, a rudak, ahogyan évszázadok óta, minden egyes széllökés­ nél recsegtek-ropogtak és nyöszörögtek, de kitartottak. Mellettünk tétován elcsoszogott egy kis novícius. A szél akár a füstöt, felkap­ ta a port, amit a csizmája felvert. A hosszú fennsík egyik sziklás pereme felé mentünk, ahonnan a hegycsúcs finoman ívelt a magas­ ba. A köpenyünk a hátunkra tapadt, elöl fel-feltornyosult a szél­ ben, mely lökött előre és előre. Nehéz volt nem szaladni... A pe­ remtől úgy hét-nyolcszáz méterre volt egy hasadék a földben, amelyből a szél viharos erővel tört fel, időnként mint sebes nyila­ kat, kis köveket és zuzmódarabokat repített a levegőbe. A lenti völgyön átsöprő szelet a sziklaalakzatok csapdába ejtették, de mi­ vel nem tudott könnyen kijutni, felgyülemlett és a töréseken ke­ resztül nagy nyomással felfelé tódult, míg végül süvöltő erővel ki­ szabadult a fennsíkra. Néha, az orkánok idején - mondták - úgy üvöltött, mint a legmélyebb veremből menekülő és áldozatra leső démonok. A hasadékban áramló viharos szél megváltoztatta a nyo­ mást a sziklarésekben, hol magasabban, hol mélyebben fütyült.. Most azonban, ezen a reggelen a légáramlás egyenletes volt. Mégis jól el tudtam képzelni azokat a történeteket, amelyeket kis-

150

HARMADIK SZEM

fiúkról meséltek, akik erős széllökésbe kerülve lerepültek a lábuk­ ról, egyenesen fel a levegőbe, majd hatszáz méter zuhanás után le­ estek a hasadék alján lévő sziklákra. Sárkányeregetésre azonban kiváló volt ez a hely , mert a szél olyan erősen fújt, hogy egyene­ sen a magasba emelte a sárkányt. Kis modelleken (hasonlítottak azokra, melyeket otthon reptettem gyerekkoromban) megmutatták, hogyan. Meglepő volt, hogy még a legkisebb játéksárkány is fel­ húzza annak az embernek a karját, aki a kötelet tartja. Végigvezettek bennünket a kőpárkány mentén, és egy igen ta­ pasztalt láma megmutatta az elkerülendő veszélyeket, a csúcsokat, amelyeknél csalóka bukószelekre lehet számítani. Megtudtuk, hogy minden sárkánylovas magával visz egy követ, amelyhez egy imádsággal telerótt selyem khata-t erősítettek, hogy a levegő istenei áldják meg a sálat, illetve birodalmuk új látogatóját. Mikor megfelelő magasságba kerül, a követ odadobják a „szélnek". Az­ tán, ahogy a selyem kitekeredik, a szél istenei - ezt remélték - el­ olvassák az imát és minden bajtól megvédelmezik az egekbe merészkedőt. Visszamentünk a kolostorba, ahol nagy sürgés-forgás kezdő­ dött, kihoztuk a sárkány összeszereléséhez szükséges anyagokat. Mindent gondosan átnéztek. A fenyőléceket két-három centiméte­ renként ellenőrizték, hogy megbizonyosodjanak róla, nincsenek elrepedve vagy megsérülve. A selymet, amellyel a sárkányt borí­ tották, kigöngyölték egy tiszta és sima földdarabra. A szerzetesek négykézlábra ereszkedve gondosan átvizsgáltak és megszemléltek minden egyes négyzetmétert. Elégedettek voltak az eredménnyel, így hát a keretet összerakták. Ez a sárkány doboz formájú volt, a négyzetes oldala kb. két és félszer két és fél -, a hosszúsága három méter. A két „vízszintes" oldalból egy-egy kb. két és fél méteres szárny állt ki. A szárnyak alá, hogy csússzanak, és hogy a fel- és leszálláskor védve legyenek, félkör alakúra hajlított bambuszrudakat erősítettek. A sárkány megerősített „padlózatánál" volt egy hosszú bambuszrúd, amely mint a tibeti csizmák, felfelé elvéko­ nyodott. Ez a sajátos rúd olyan vastag volt, mint a csuklóm, és úgy volt kimerevítve, hogy a selyem még akkor se érjen a talajhoz, ha a sárkány a földön áll, mert a talpfa és a szárny védők ezt megaka-

amely ide-oda dobálta és himbálta az örvényeiben. és hamarosan kieresztették. ahogyan csak bírtunk. hogy ellenőrizze a felhajtóerőt. Vékonynak tűnt. és a sárkány a kővel együtt felugrott a levegőbe.XII. felmászott kb. Ez alkalommal könnye­ dén elbírt három felnőttet. a leve­ gőbe szökellt. Puhán surrogva megállt. A szerzetesek újra keményen megharcoltak azért. A sziklahasadékból elő­ törő szél belekapott. A sárkánymester utasítására mindenütt kifeszítettük a selymet. Egy másik követte. egy csapat szerze­ tes tartottuk és húztuk a kötelet. és a sárkány mint egy hatalmas madár. Jelzésére gyors futásba kezdtünk. és egy kicsit eltérő szögben vissza­ raktuk. A jakszőr kötél láttán egyáltalán nem voltam valami boldog. bár az égi szabadság után láthatóan vonakodott leszállni. akkor úgy helyezkedtek. mikor a felszálló áramlat felé kerül. hogy a sár­ kány ne szálljon el. kivéve azokat. és mögöttünk a sárkánnyal olyan gyorsan futottunk. hogy egyre magasabbra és ma­ gasabbra emelkedjen. és majdnem felemelte a kisfiút is. míg végre átemelték a felszálló légáramon. a két szerzetes pedig megfogta a szárnyainál. és az egyik szerzetes a de­ reka köré gyűrve a köpenyét. hogy a sárkány kikerülje a felszálló légáramlatot. hogy egy harmadik társuk is elférjen. most már kipóbálhatjuk egy embernyi súlyú kővel. hogy megtámasszák a sár­ kányt. három méterre a köté­ len. Ismét be­ húzták a kötelet. Sok küszködésbe került. aztán újra kipróbáltuk a sárkányt. épp a talpfa elé ért. Szorosan fogták. A szárnyak alá egy V alakzatot erősítet­ tek. mikor földet ér. Először ki kellett próbálni: lovak helyett mi. Jó néhányan kellettek hozzá. három felnőttre nem volt elegendő ereje. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 151 dályozzák. hogy szorosan tart­ sanak. Leszedtük a szárnyakat. A kötelet kezelő szerzetesek nagyon gyakorlottak voltak. Két szerzetes felszedte a sárkányt és a fennsík végére vitte. A sárkánymester kevesellte. Mind el­ jöttünk a felszállópályáról. a szerzetesek tehát behúzták a kötelet. A széláram két felnőttet és egy fiút bírt el. és azt mondta. A sár­ kánymester elégedett volt. A sárkánymester erősen figyelt.az volt a dolguk. hogy megfog­ ják és keresztülvonszolják rajta. Lejött. Furcsa dolgok . kis faékeket vertünk a rudak hasított végeibe. akik a kötélen voltak és még két szerzetest .

és hat-nyolcszáz méterre a sziklák felett repült. hogy még jobban felemelkedjen. Mikor már a levegőben vagy. hogy csak nagyon kevéssé. mit tudsz! Most. A kereten halvány remegés futott át. Őszintén szólva alig álltam a lábamon! A hangom sem volt valami meggyőző. nem tartottam sokra a sárkányre­ pülést. de korántsem álltam olyan biztosan a lábamon. és felemelkedett. Ha meghalnék. és ekkorát sosem tévednek! A sár­ kány közben visszaért a startpontra. Mutasd meg. A lovak vágtába kezdtek. Kulcsold át mindkét karoddal a keresztrudat. hogy behúz­ zák. Lehozták és visszavitték a starthoz. ahogyan néztem és elképzeltem magam benne. megfigyelhetsz. ." De aztán igaz. Megfordult és azt mond­ ta: . a láma a kezével kapaszkodva lógott lefelé a kötélen. Mikor a láma jelzésképpen ke­ ményen belerúgott a kötélbe. vágtára ösztökélték őket. Hatvan méter. Leszállásnál két és fél. Az egyik tapasztalt lá­ ma megszólított: . az a legbiztonságosabb. a sárkány hirte- .Figyeld meg. A láma jelzéseire.gondoltam. „Bolond egy ötlet . összekulcsoltam a kezem a keresztrúd mögött . hogy elérkezett az idő. ahogy a sárkányok általában. mégis megnyugtattam magam valamennyire a rám vonatkozó jóslatokkal. beért a légáramlatba.Te jössz. Elengedte. majd talpra állt. mint ahogy szerettem volna. Ez alkalommal a lovakat a kötélhez fogták. aztán te jössz. a sárkány lágyan előrelendült. Mikor már harminc méterrel felet­ tünk. Nagyon fi­ gyelj engem. az asztrológusok tévednének. hol kieresztették a sárkányt.Sosem voltam még kevésbé készen. Odamentem.és megszólaltam: . a láma le­ csúsztatta a kötelet a V-hez. szaltózott egyet. Ahogy föl­ det ért.Előbb én megyek fel. Fokozatosan lejjebb és lejjebb jött. Lobszang. három méter magasságból ugorj le.Kész vagyok. lépj le a V-be. himbálódzott és tekergő­ zött. az emberek hozzáláttak. Egyre magasabban szállt. . Most felrepülök.Odavezetett az ászokfához: . és ülj a kö­ tél megvastagított részére. . a kötél halálos lassúsággal feszült meg.152 HARMADIK SZEM történtek a gyomrommal.épp. Az idő mozdulat­ lannak tűnt. a szerzetesek hol meghúzták. ahol hintázva ült. hogy átértem .Veszélyes. ahogy ráléptem a talpfára. így ér véget egy ígéretes pálya! Visszatérek az imádságokhoz és a füvekhez. hogyan teszem rá a lábam erre a fára. harminc.

hogy szükség esetén tudjam. Kibogoztam a karom. hogy elfelejtettem lecsúszni a V-hez! Egész idő alatt a talpfán álltam. nekünk pedig. amelyből zarándokok isznak. Megújuló tiltakozás a gyomromból . Akkor azonban a sárkány őrülten imbolyogni kezdett. majdnem leestem.Jaj! Rosszul szállok fel az asztrálsíkra . megrepe­ dezett földet. mert lefelé húztak engem. Egy hirtelen lökés és billenés. hol is vagyok pontosan. hogy életben maradjunk. szegény földhözragadt halandóknak keservesen kell küszködni és harcolni. Lenéztem. de szállt. sok-sok mérfölddel arrébb. De a sokktól újra becsuktam. segít megduzzasztani a Bengáli-öböl szent vizét. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 153 len megbillent. . az jutott eszembe. hogy kifeszítsék. hogy rögtön teljesen felkavarodik. Életem­ ben először voltam több száz méter magasan. majd megnő. A V- . ezért újra felnéztem. Messze a lemenő nap sugarai megérintették és beara­ nyozták egy távoli tó vizét. Harminc méterre vagy még magasabban repültem a föld fölött.gondoltam. szállt egyre magasabbra. s arra gondoltam. végül. Én most felemelkedtem szülőhelye fölé. keresztbe tett kezemet és lábamat a kötél köré fontam és lecsúsztam. időemésztette. Ideföntről a kis patak igen fontosának látszott: tovább­ csörgedezik.XII. hogy az istenek a mennyekben játszanak. himbálódzott és meg-megbillent. lógva. Nyitott szemmel olyan cso­ dálatos volt a látvány. most először. megtanulhassuk a leckét és végül béké­ ben távozhassunk. vagy talán még ma­ gasabban. s úgy éreztem ma­ gam. hogy a gyom­ romat a hegycsúcson hagytam. a távolban láttam a zöldesbarna. hogy elfelejtkeztem a szorongásról és azóta sem szenvedtem tőle! A sárkány ugrándozott. és óvatosan kinyitottam a szemem. Felettem a sárkány kecsesen ugrándo­ zott és pukedlizett a kóbor szélörvényekben. becsuktam a szemem: ugyan minek is nézzek bárho­ va? A szörnyű himbálódzásoktól és dobálódzástól gyomrom is vészjósló táncba kezdett. ülő helyzetbe pottyantam. a szerzetesek kis pirosbama pöttyöknek látszottak. „Ez az utolsó percem a földön"gondoltam. így a lentiek gyorsabban húzták. Néhány száz méterrel alacsonyab­ ban. A hegygerin­ cen túl. a szurdokban a kis patak buborékolva folytatta útját.attól féltem. Hirtelen eszembe öt­ lött. Aztán nőni kezd­ tek. mint aki az istenekkel találkozik.

Jó. és rájöttem. Egyik kezével sikerült megkapaszkodnia a hát­ só keresztmerevítőbe. és ezzel egy kicsit a sárkány emelkedé­ sén is. szakoztam. meg az. le a mélységbe. hogy nem sérült-e meg.154 HARMADIK SZEM nek ütköztem. mi­ kor harminc méternyire volt a földtől. arca zöldes árnyalatúvá vált: alapo­ san megviselte a repülés. és minden ko­ rok legjobb „pilótájának" tartotta magát. aki harmadiknak jött a sor­ ban. de annyira nem. hogy a másik kezével hiába hadonászik. Akkor a sárkány rándult egy nagyot. hogy akkor a kötél megrántásával magasságot nyer­ tem. rosszul lépett és kiesett a sárkány farkánál. hogy az ember a dobozban állva vál­ toztatni tud a testhelyzetén. Ahelyett. hogy meglelje a testet. elengedtem. aztán megint te kerülsz sorra. bemászott a dobozba. hogy a repülést félbeszakítsák. A köpenye verdesett és lobogott mint egy vérvörös felhő. nem vesztegethettem tovább az időt. hogy egy kis csapat lefelé mászik a hegyoldalon. hogy elkapjon valamit. has­ ra esett. Magam alatt láttam. megvizsgálták. A szegény fickó azonban. ezeröt­ száz méterre alattunk. Eszembe jutott az incidens a paraszt házával és ajakürülék­ kel. és én újból felszálltam. .Ezt meg kell beszélnem a mesteremmel . hat méterre volt csak. és másodpercekig így lógott. bár landoláskor tökéletesen ért földet.Fiatalem­ ber! . Felszállt a levegőbe. megragadtam a kö­ telet. és puhán a földre estem. A sárkányt lehúzták.mondta a sárkánymester . máskülönben eltört volna mindkét lábad. s lebukfencezett . . Felnéztem. Az elmúlt három évben részt vett a túrákon. A következőnek egy fiatal szerzetes repült. s a földet markolászta. Most hagyjuk a többieket. felegyenesedett. hogy eszedbe jutott és elérted a V-t.gondoltam. Ez az esemény kicsit megzavarta a folytatást. talán százötven méter magasra. majdnem félbevágott. jobban csinálta ná­ lam. . A föld már kb. hogy késlekedés nélkül a V-hez csússzon. Ez alkalommal. és amikor a sárkány úgy két és fél méternyire lehetett a föld­ től. nem tudott tovább csimpaszkodni. nem felejtette el. lecsúsztam a V-hez. az állandó dicsekvés miatt nem sze­ rették. A szerzetes. Láttuk. hogy lecsusszant volna a Vhez. hadd próbálkozzanak. meglehetősen öntelt volt.egyik szikláról a másikra.ez szép teljesítmény volt. amely pépes vörös masszaként terült szét a sziklá­ kon.

Ha a mesterem megengedné. Ahogy elfog­ laltam a helyem.Ha lenne itt keresztben egy merevítő. most is ő tanít. igazad van. Körülbelül húsz mérföldet re­ pült. mint amilyet ki­ gondoltál. ez itt egy olyan sárkány.Én . ezzel pedig egy kicsit szabályoz­ hatnánk az emelkedést. fia­ talember. ráállhatnánk és finoman változtathatnánk a doboz szögét. Olyan gyorsan és vá­ ratlanul jött az egész. a famunkát befejeztük rajta. és ott a tartórúd. óriási figura lopakodott felém. az­ tán bevitt a szobájába. . A sárkánymester ott maradt még a sárkány elszállításánál. ahol különféle kis sárkánymodellek sora­ koztak. Most azt mond­ ta: . és megnézzük. egy ember volt benne. . . a füstfelhőből ki- . nyakam körül a doboz selyemfene­ ke. Van már egy készen. mire egy utolsó rántás után rám bo­ rult. senkit sem kell megkér­ dezned. a többiek azt hitték. A puffanó dobok az éjféli istentiszteletre hívtak. Mozdulatlan ültem. abban a raktárban. szóval övé az utolsó szó. Lent a szerzetesek szörnyen húzták a kötelet.Évekkel ezelőtt egy szikláról indítottuk az eredetijét. aztán a hegyoldalnak ütközött. Az egyik hosszúkás alakú valamelyest egy megnyújtott madárra emlékeztetett.Ez enyhén szól­ va eufémizmusként hatott. aki kipróbálná. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 155 Abban a percben úgy éreztem. én meg kissé túlsúlyos vagyok. amelyet nem használunk. és a kürtőből felszálló lég­ áram majdnem teljesen megszűnt. . és a sziklák lehűlé­ sével a völgyben meggyengült a szél. amit tudok. Azóta hozzá se nyúltunk eh­ hez a típushoz. A sárkánymester meghallotta: . A beszélgetés alatt bejött Mingyar Dondup láma is.Egy másik láma mosolyogva felém for­ dult: .válaszoltam. Az épület végében tartjuk. elmerülve a gondolataimban. Mingyar Dondup láma odarohant: . Az est közeledtével. hogy majdnem leestem. Itt a merevítő keresztben. Nem találtam senkit.mondtam. mit mondanak a csillagok.Megcsináljuk ma a horoszkópodat Lobszang. mivel legalább 130 kilót nyomott. .XII.Igen.Láma vagy saját jogon. Lobszang. Ott ültem a köves földön. de ki próbálná ki? .hangzott a válaszom. zuhanok. A sárkány lejjebb ereszkedett. Na most. én három méternél kiugrottam. megsérültem.De igen . Mingyar Dondup láma tanított mindenre.

minden két sor egymással szemben. nem gondoltam volna rá. A tibeti zenét nyugatiaknak nehéz követni: hajlításokból áll. hogy megvi­ lágosodást és vezetést nyerjen. Kumpheláé. akár egy élő Buddha-szobor. Az adott jelre újra összegyűltünk. . Kumphela szerzetes vándorló szelleme. A emelvényen ülő karvezető recitáló hangon elmondott egy részt a Bardo Thödolból. a zenei tudása és mély hangja miatt választott karvezető énekelte az első részeket.156 HARMADIK SZEM sebb hegyként derengett elő.Itt a templomban.motyogta.feleltem. a kolostori fegyelem mérhető az éneklés tisztaságával és a zene pontosságával. .Megcsi­ náltad? . aki elhagyta evilági éle­ tét. Mormoltuk a válaszokat. A sárkánymester volt az. hogy útmutatót kapj. A templom belsejében. mi. Először a szo­ kásos istentisztelet kezdődött. azért gyújtjuk e füstölőt. mert ma eltávoztál tőlünk. . lótuszülésben ültünk. mindegyikünk olyan volt.Igen ." Hívtuk a szellemet. mert úgy véltük. hogy vezessen. a fiatalabbak magas hangun­ kon. ahol a falakra olyan gyönyörű szentké­ peket festettek. . a tibeti Halottaskönyvből. mígnem a tüdejéből ki­ fogyott a levegő. kb. „Ó. Ha nem hivalkodott volna. Lerajzoljuk a hang emelkedését és esését. ne­ héz volt elképzelni a bolondos szerzetest.suttogta.Holnapután repülhetek ve­ le. és miként juss el a Nagy Realitáshoz. . Mikor a szokásos istentisztelet véget ért. melyet azért a szerzetesért tar­ tottak. mindegyik végén alacsonyabb és alacsonyabb lett a hangja. tízperces pihenőt kaptunk. Akik rögtönözni akarnak.Kész lesz. hogy beálljak a sárkánytestbe és bizonyos mértékig megpróbáljam szabá­ lyozni az emelkedést. aki aznap meghalt. Ó! Kumphela szerzetes vándorló szelleme. Ez az „alaphajlítás". miként juss át az Elveszett Birodalmon. ki ma elhagyta az evilági életet! Ne vándorolj közöt­ tünk. a nagyobb hajlítások mellé kisebbeket illesztenek. huszonöt-harminc centiméterre lehettünk a földtől. ez­ után kezdődött a halotti szertartás. egyes részeket dobve­ rés kísért vagy édeshangú csengettyűink csilingelése. Nagyon fi­ gyeltünk az artikulációra. Kettes so­ rokban ültünk. hogy jöjjön. a pislogó vajmécsesek fényében és körbe-körbe szent alakokkal a falon. az idősebb szerzetesek pedig nagyon mély basszus hangjukon . .Jól van . A négyzetes párnák magasan voltak.

Amiért halott vagy. „Ó. évszázadokon keresztül fejlesztettük a hangok tu­ dományát. Szerzetesek és lámák. és megszállta egy szellem. azért hívunk. csak örök élet. hogy vezetésre találj. a test szokásos. nem felejti el többé. korgást. nem érzed a füstölőket. jer hozzánk. a telepaták vezetni fognak. amiért halott vagy. tibetiek. nem lá­ tod az arcunkat. belső „ketyegését".vörös vizet öntöt­ tek. Egy megfordított emberi koponyába ." A mély basszusdobok az élet ritmusát verték. aki vagy. vándorló szellem. A többi hangszer a test valamennyi hangjával bele-belekapcsolódott. a Lhászát 1904-ben elfoglaló brit . megszólalt a fafuvósokból. Aki egyszer hallotta. Mi. „Merre vándorol a kóborló szellem? Keletre? Vagy északra? Netán nyugatra? Vagy délre? Az istenek eledelét szórjuk a föld sarkaiba. északra és délre. miközben az álom hatá­ rán fejed a párnára hajtottad? A Jósda kolostorában ezekkel a han­ gokkal transzba ejtették az egyik médiumot. dobokból. „Ó. „Véred a földre ömlött. Szokásos tempóban kezdtek. amelyből az élet zenéje születik. A halál születés.. hogy megszabadulj és vezetésre lelj. vándorló szellem. és nem eszel. a te­ rem fő részében egymással szemben ülve ősrégi rítus szimbóluma­ it kántálták hol emelt. hogy új életre szabadítsunk." Mikor szünetet tartottunk. mormogták a válaszokat. hogy megszabadíthassunk. nyugatra. Loccsanás. hogy szabad lehess. Younghusband ezredes. Az élet véget ért. vándorló szel­ lem. szerzetes.. Jer. ki most csupán vándorló szellem vagy. A test minden hangját ismerjük és híven vissza tudjuk adni. hogy érintse meg. de meztelenítsd le a tudatod. a lélegzet tompa suttogását a tüdőben. színezett sáfrányt hintet­ tek keletre. ó szerzetes. ezt felváltotta a trombita ijedt sikol­ tása és a gyorsuló szívverés. Megszólaltatták a vér halk áramlását az erekben és az artériákban. Az emberiség halk zajai. körbeadták minden szerzetesnek. aki voltál.XII. erőszakosan ért véget. kagylókürtökből. vándorló szellem. Jer. ó. nyikorgást. hol leeresztett hangon. a testnedvek bugyogását. és a különféle ropogást.mintha vér lenne benne . Fogadd a tanításainkat. Meghallgattad e valaha a szívverésedet vagy a légzésedet. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 157 dörmögték. jer. Nincsen halál. és cintányérokból álló zenekar. Ne félj. hogy vezetésre lelj." Rizsszemeket. aztán hirtelen megszűn­ nek a zajok.

gondoltam. de én még egy kis ideig elégedett lennék ez­ zel a testtel.Onadöá! (Viszontlátásra!) Hirtelen zökkenés. fontosságom teljes tudatában felkapaszkodtam a dobozrészbe. ame­ lyekre fel lehetett állni. továbbá ama tény mel­ lett. A szárnyak nem egyenesek voltak. és a falak tele voltak sárkányrajzokkal. a boltozatos mennyezeten függött. mikor átcipelték a hasadékon. Reggel a sárkánymester azt üzente. A szertartás végeztével sietve aludni tértünk. azt kiáltottam: . és a sárkány a föld­ re ereszkedett. az erős felszálló légáramon. hogy a jósnak. A repülés izgal­ mától. amint az első remegés átszaladt a ke­ reten. Kidobtam a követ a szélisteneknek szóló imával. mint egy kilőtt nyílvessző. A dobozrész alján több merevítő volt. Elégedetten kiszóltam: .' Másnap kivitték a gépet a fennsíkra. maga tesz újat rá. hanem hajlítottak. három méter lehetett a hosszuk és az volt a benyomásom. hogy dolgozni fog a „szabá­ lyozható" sárkányon. Most lovak he­ lyett szerzetesek indították a sárkányt. Jó lesz.158 HARMADIK SZEM erők vezetője tanúskodott a hangok ereje. csészét tartó te­ nyérhez hasonlók: kb. Végül elhelyezték. melyet én készültem kipró­ bálni. megváltozott a külseje. Vezetőmmel a műhelyébe mentünk. Lent a sárkánymester izgatottan izgett-mozgott türelmet- . húzzátok). Kérésére beleültem. lefelé fordított. hogy tartsak vele. hogy lent tartsák. A selymet leszedték róla. majdnem eltalálta az egyik szerzetest. A szerzetesek ezzel is megküszködtek. mikor transzban volt. ha alaposan kapaszkodom . Az a modell. melyet a régi raktárhelységben rendezett be. ügyesen igazgatták és a sárkány egyre magasabbra emelkedett. mert egy társam lábá­ ra esett.Tradri. Megvizsgáltuk a sárkányt centiméterről cen­ timéterre. meg a szokatlan levegőtől már majdnem állva elaludtam. thempa (Kész. és én. A szerzetesek játszottak a kötéllel. Azután. mint a többi masinán. A padlón több halom külföldi fa hevert szanaszét. Később újra fel tudtuk használni az anyagot. és hívott. különben az én vándorló lel­ kem keresik ma éjjel. Valamilyen csigaszerkezetre volt felfüggesztve. jobban tud­ ják ellenőrizni a mozgását. úgy gondolták. és a derék magasságában egy keresztrúdba lehetett kapaszkodni. hogy remek felhajtóerő lesz körülöttük. és a masina felrepült. Legnagyobb meglepeté­ semre a sárkánymester meghúzott egy kötelet. és a sárkánymester azt mond­ ta.

Később. Sorban mentek. és kinéztem. Ahogy elnéztem a vidék felett. tizenöt méternyire lehettem. vonal. zihálva kapaszkodtam a keresztrúdba. és normális helyzetbe kerültem. . Óvatosan körbemozogva úgy találtam. jobb. aztán hírtelen rájöttem: Hát persze! A növénygyűjtő csapat poroszkál az elhagyott vidé­ ken. égnek állt volna a hajam: kevesebb mint hetven méterre voltam a földtől. Ha nem lettem volna borotvált fejű láma. hogy kipóbáljam a masinát. Egy pillanatra nem értettem. gondoltam hát. a sárkány felfelé szállt. hogy beszámol­ hatok arról. örültem. ponto­ zott vonal.Férfiak. a sárkány „emelkedésén" és „viselkedésén". alig várta.XII.sikerült felhúzni magam. . a csapat egy-két napon belül megérkezik. miután leszálltam. fiúk. A lábam lecsúszott a rúdról. nagy pont. és a kezemnél fogva nyújtott karral lógtam lefelé. a messzeségben láttam valamit. Egy ideig a ritka levegő okozta megerőltetéstől lihegve. kutyák . GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 159 lenségében. mint egy mozgó. hogy nagyon figyelmesen változtathatok a teljesítményen. Akkora már kiszabadítottam a fejem a köntösből. Nagy erőlködés után . kis pont. kb. Annyira lassan mozognak. mondták. olyan volt. annyira lehango­ lóan tétován haladnak! Mikor leszálltam.köpenyem csapkodott és lobogott a fejem körül . akár egy kő. A zuhanás alábbhagyott. Hátramentem és a sár­ kány zuhanni kezdett. mikor sikerült az esést megfékezni és a gép újra felemelkedett. Túlzottan magabiztos és merész lettem.gondoltam. ha hozzálátok.

zuzmó és nö­ vényszőnyeg borította. hogy biztosra vettem. Ameddig én láttam. No. de nem tudta kipróbálni őket. mely megtartott. hogy lélegzetet ve­ gyen. Rajtam kí­ vül senki sem repülhetett vele. azt a merevítőt meg oda. évek óta voltak „elméletei". Mikor egyáltalán megállt. Be­ visszük mindjárt és hozzáfogunk.fájdalom . hogy ne sé­ rüljön meg az értékes kísérleti masina. ké­ kesszürke sziklákat. sőt. igen. Lobszang. de úgy. Lent. Ezen futott keresztül a kis patak. magam is élveztem a repülést. ezt ide rakjuk. és a a messze­ ségben a tavak vibráló ragyogását. látni a hideg. mert hatalmas testével nem repülhetett. az egész óriási területen semmi sem mozgott. mely eltorzítaná a látványt. és a szerzetesek le­ húzták. vöröses okkerjét. Senki más nem valósíthatta meg álmát. A sárkánymester szeretettel nézett rám és hatalmas karját a vállamra tette. a föld meleg. változtatott rajta valamit. Keresztülfutott rajta. Minden másodpercét imádtam. mígnem a távoli láthatáron már csak fekete körvonaluk rajzolódott ki a napsütésben. A sárkánymester minden egyes repülés után javított. hogy ki ne essek! . lássuk csak. apának tényleg nagyon nehéz keze volt!. Az egész világon Tibet­ ben a legtisztább az ég. mint neki a tervezés.160 HARMADIK SZEM Valóban lenyűgöző dolog volt körbenézni. Talán láttak engem itt fent. és sehol sincs meleg pára. legalább akkora örömöt okozott nekem.. egyik hegycsúcs után szorosan a másik. De a sárkány rángatni kezdett. És azt mondod. Leszálltam. és ez újra . megállás nélkül vánszorogtak felénk.. kivéve a szerzetesek alattam és az alig felismerhető pontok. A legnagyobb újítás egy szíj volt. a szakadékot (ahova nem ért el az éles-fagyos szél.arra az időre emlékeztetett. többször is elismételtem. ameddig csak a hegyek engedik. mikor felborítottam egy korsó tiszta vizet apa szőnyegén! Igen. mely éjjel éne­ kelt nekem. mikor így csináltál? És az így ment tovább. de még lábát sem tehette be ebbe a különleges sárkányba. oldalra csúszott. me­ lyek fáradtan. igen így jó lesz. addig el lehet látni. és ahol meleg volt) moha. mintája apám dolgozószobájának kárpitjá­ ra emlékeztetett. kí­ sérletezés és megfigyelés. A lámakolostor mögött hegyes volt a vidék. Végtelen gondosan úgy hozták vissza a földre.Igen igen. Repülés és módosítás. Repülés és módosítás. minden cson­ tom eltört. .

mi a tartalmuk. bőrzsákokba csomagolták. Másoknak a gyökereit reszelték le és így tették el. Az egyik szerzetes nagyon figyelt en­ gem. ha a szorosan betekert nyakrészt leverték. Az öreg sárkánymester befo­ lyásos ember volt. Olyan kemény. mint az. A legtöbb keleti or­ szágban ismerték ezeket a gyógynövényeket. Gyűjtő és csomagoló csoportokba kellett szervez­ ni az újonnan érkezőket. és azt mondta . majd a nyakuk­ nál megtekerték őket. mint a fa. A füvek ismerete nagy hasznomra vált. kemény lett. Néhány növényről leszedték a szirmokat és megszárították. A zsákokra ráírták. hogy a jövőmre vonatkozó jós­ latok szempontjából az égi masinák ismerete legalább olyan fon­ tos. hogy vízhatlanok legyenek. egy-két napig szü­ netelt a repülés. A folyadékot szorosan lezárt agyage­ dényekben tárolták. nincs benne levéltetű és a megfelelő fajta. Egy napon belül a bőr kiszáradt. a repülésé nem kevés­ bé. szirmok . hogy megbi­ zonyosodjanak. minden cso­ port hét napig maradt távol. és olyan helyekre küldték őket. A hétből három napon sárkányrepültem. levelek.XII. aztán gyorsan vízbe mártották és kitették száradni a napra. a többieken egyik csoporttól a másikig lovagoltam.valamennyit megtisztították és mikor már eléggé megszáradtak. Bekóborolva a lelőhelyeket. A nyolcadik napon visszatértek. Körülöttük jakok legelésztek. és mikor egy szokásos sárkányon rá került a sor. de a nyugati világ jó néhányat nem „fedezett fel" közülük. Magok. a nö­ vényeket kiszórták egy óriási raktárterem tiszta padlójára. hogy csak úgy tudták kinyitni. lenéztem az immár ismerős tájra és láttam a növénygyűjtők fekete jakbőr sátrait. tövek. Nagytapasztalatú lámák minden egyes darabot átvizsgáltak. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 161 Mikor a növénygyűjtő csapat megérkezett. Gyakran. másik felét a sárkányrepüléssel töltöttem. A kevésbé tapasztalt szerzetesek csak há­ romfajta növényt szedtek. azt gondol- . Az így tárolt gyógyfüvek a tibeti száraz éghajlaton évekig eltarthatok. így latin nevet sem kaphat­ tak. Megint másoknak még azon frissiben kisajtolták a levét. Még egy baleset történt. ahol ezekből rengeteg termett. magasan fent egy sárkányon. Az első néhány nap után fele időmet a növénygyűjtéssel. hogy a legrövidebb idő alatt a le­ hető legtöbbet tanulhassak. hogy értsek a gyógyfüvek gyűjtéséhez és osztályozá­ sához.

növendékek és a teherhordó állatok. A sárkánymestertől kaptam egy sárkányrepülő modellt. vonakodva csomagoltunk.162 HARMADIK SZEM ta. de valóban sajnáltuk. A napokat munkával töl­ töttük. rángatózik. Magasan fent az égen a sár­ kány furcsán kezdett viselkedni. Örültünk. Tárgyak potyogtak az égből. Fejjel lefelé zuhant. facsésze. Ké­ sőbb hallatszott a becsapódás hangja. Pörgött és repült. gyorsan előre men­ tünk. Egy különösen erős széllökés. amit tőlem látott. szerzetesek. szilánkokra hasadt és a szerzetes kibuk­ fencezett. hogy meg kellett válni új baráta­ inktól. külön nekem készítette. Minden jó dolog túl gyorsan ér véget. Ódz­ kodva. hogy a szerzetes rugdaló­ zik. a három hónap mégis túl hamar elszaladt. pörgött és repült. A fa megrepedt. campaedény. nehéz munkával. . lassú menetben követtek bennünket. majd végül eltűnt a szakadékban. utánam csinálja. a többiek. Ez volt az első kellemes út. rózsafüzér. hogy megkísérelje befolyásolni a gép helyzetét. Láttuk. Többé már nem volt szüksége rájuk. mint amikor idefelé jöttünk. Másnap elindul­ tunk. később még jó néhány követte a he­ gyekbe és a Lhásza közeli. és különböző amulettek. Néhányan. hogy visszaértünk a Vashegyre. köntöse tekergőzött a feje körül. ugyancsak Trajerpa kolostorba. és a hegyek hihetetlen szabadságától. és a sárkány alábukott és oldalra billent.

átvilágítottak a szemen. Óriási. és egy nagyon valószerű. A szertartások után kijött. puhafából készített keretekre építették. mintha a szem ide-oda mozogna. az volt a test. mely a Dzsokang és a tanácsterem után megkerülte a piacteret. Mindent ki kellett takarítani. A legen­ dáink szereplőit megelevenítő óriás figurákat viszont érdekesnek találtuk. közömbösen tekintett kifelé az 163 . Eze­ ken az ünnepeken a méltóságteljes hangulatot felváltotta a jókedv. mindent rendbe kellett tenni. hogy végigmenjen a Barkhor-on. amikor is nyílt versenyben lovas nélküli lovak száguldoztak a Ihászai síkságon keresztül. pont az újévi ünnepségekre. A legjobban sikerült alkotásért készí­ tője az év legjobb vajmodellezője címet nyerte. A dalai láma körbesétált és mind­ egyiket alaposan megnézte. eljött a szórakozás és vidámság ideje. A figurát egy erős szerzetes vitte gólyalábon. tíz-tizenkét méteres fakeretekre színes vajból „képeket" formáztak. hatalmas fejet illesztettek rá.Időben érkeztünk vissza Logszárra. az egészet meg­ lehetősen gyerekesnek és unalmasnak tartottuk. A tizen­ ötödik napon a dalai láma számos szertartáson vett részt a székes­ egyházban. A fejben vajmécsesek égtek. Az isteneket kielégítették. néhányon a szent könyvek különböző jeleneteit mege­ levenítő domborművek voltak. Minket Csakporiból egyáltalán nem érdekeltek ezek a karneválok. majd a nagy üzletházaknál ért véget. pislákolá­ suk olyan hatást keltett. A bábukat nagy. A többi esemény után sem érdeklődtünk túlzottan. azon a körúton.

164 HARMADIK SZEM .

hogy a tetőn át ne folyhasson be a víz. és abból. A hullámzó köpeny a gólyalábas lábam körül csapkodott. hogy nem viszek többé ilyen bábut. arra tanítottak. Nem sokkal. akárcsak én. de lehet. Egyszer. ahogy ugrált és himbáló­ dzott.XIII. Ahogy rángatva hajtottam magam előre az úton. szörnyűséges or­ kán. kiváló komédiás válna be­ lőled! . fuldokolni a ruhában és félig megsülni a vajzsiradékban. néhány évvel később. borotvált koponyámra csöppent. hogy a forró vaj a mécsesből kicsordulva fájó. A szereplőkkel mindenféle váratlan balesetek történtek. Az egyik raktár tetején voltam. nem maradt más választásom. hisz a ruhát sokáig nem használta senki. Szörnyű hőség volt. teljesen önkéntelenek vol­ tak. De eltökéltem. tudtam. talán öt vagy hat hónappal később. és a kellemetlenséget csak fokozta. tüsszögtem. és lesodort a lapos tetőről.0. melyek annyira szórakoztatták. A szegény flótás az egyik gólyalábbal egy gödörbe lépett. HAZALÁTOGATÁS 165 óriás testének közepén lévő lyukon. Az orkán felkapott. és egy lábon kellett egyensúlyoznia. hogy a szegény flótás odabent nehéz perceket él át. rávettek. hogy megcsúszott valami síkos anyagon az úton. a ráncokból felszállt a por és én csak tüsszögtem. hogy igazítsak rajta. A hőségtől és az erőlködéstől több kilót fogytam! Egy magas rangú láma azt mondta nekem az­ nap éjjel: . A tüsszentésre a testem rándult egyet. jól játszottál. tüsszögtem. vele együtt molyok repkedtek mindenütt. Kötegnyi dohos. hogy a „bohócko­ dások". mint tovább menetelni. Semmi mást nem láttam. Az volt az egyik legszerencsétlenebb dolog. Minthogy azonban a dalai láma nézett. régi holmi. hogyan kell le­ rakni az aranylemezeket. Minden egyes prüsszögésnél úgy éreztem. hogy vigyem körbe Buddha. először egy másik . de nem engedhettem el a gólyalábakat. kivéve a kanóc körüli olvadt kis tócsát. a Gyógyítás Istene bábuját. mint az előttem lévő alak hátát. Nyolc méter magas volt. Lobszang. Normális körülmények közt a mécses­ ben kemény a vaj.Természetesen nem mondtam meg neki. felza­ vart molyrajok és forró vaj. Most a fojtogató hőségben az egész megolvadt. A kis kukucska a bábu kö­ zéprészén nem a szemem magasságában volt. száguldó porés szemcsefelhők kíséretében jött egy váratlan. ha a mécsesek kilazultak és felgyújtot­ ták az egész alakot. felbukok.

Amíg beszélt. színes fényeket. erős fáj­ dalmat éreztem. még egy ág . A Potalánál az épületekben és kör­ nyékükön kis fények pislákoltak. Lobszang. Vakon vonszolód­ tam és botladoztam felfelé. hogy amilyen gyorsan csak lehet. szinte észre sem vettem. amit nyújtani tudok. amikor felébredtem. és kö­ rülbelül ötven méterrel mélyebben a Lingkhor út szélén tett le. egyetlen gondolatom az volt. szegény fiúk. Átláttam a városon is. csak az oltár mécseseinek halvány fénye világí­ tott. Mint legtöb­ bünkben. Másnap Mingyar Dondup láma így szólt: . és én arccal a vízbe estem. hogy ellenőrizze. ezért együtt tanulunk majd. Rám nézett: . átröpített a peremen. itt a szobában. mi történt velem és egy másik fiúval. és a szoba teljes sötétségbe borult. úgy hat méterrel lejjebb. amint helyrerakta a kulcscsontot és bepólyázta. akik rohantak. aztán az egész véget ért. Lobszang. de hamarosan azzal is kész lett. Gyorsan meg­ vizsgált: . Valahogyan térdre álltam. a fényesség csendesen szétrobbant. eltört a karod és a kulcscsontod. feljussak a hegyre. csak feküdtem. hogy rögzítse. és kiküsz­ ködtem magam a száraz útra. kárpótol a fájdalomért. A felsőkar fájdalma­ sabb volt. Eluralkodott rajtam a fájdalom. minden rendben van. nem kellett volna kiküldeni őket ilyen szélben. akkor sínbe tette. és szörnyethalt. de a segítség. színfoltokat és sávokat láttam volna.Nem maradhatsz vissza a tanulmányaiddal.Ajjé. Kábán megpróbáltam kikászálódni a sár­ ból.Becsukta az ablaktáblákat.Na. . Valami csattant. . Fájni fog. Valahonnan fogott egy kis dobozt és letette elém egy polcra. Engem az út hátralévő részén felvittek. Aznap már semmit sem csináltam. azután lábra. ezért hipnotikusan eltávolítom belőled a „tanulás iránti ellenszenvet". Félúton találkoztam egy csapat szerze­ tessel. A talaj mocsaras volt. amint az esti őrjárat körbe-körbe járt. majd a Vashegyen. Helyrerakjuk. Mintha ragyogó. A fiú a sziklákra esett. de az éjszaka bíbor árnyai lassacskán beborítot­ ták az alattunk fekvő völgyet. nem tudtam tisztán gondolkodni. benned is van egy kis ellenérzés az új dolgok megtanulá­ sával szemben.166 HARMADIK SZEM tetőre estem.gondoltam. Sok-sok órával később lehetett. de ahogy megmozdítottam a bal karom és bal vállam. be mesterem szobájába. Akkor egy másik szélroham ragadott magával. Az ablak ismét nyitva állt. hogy megnézzék.

Hamarosan behozták az ennivalót. ha nem iskola? Kemény iskola! Azt gon­ doltam: itt vagyok két törött csonttal. Két hét múlva összeforrtak. hogy az iskolát nemigen szeret­ jük. mint általában. a láma beszélt: . végre visszatértél hát hozzánk. amikor találkoztunk a Potala lépcsőin. érez­ tem. hogy ott maradsz egy darabig. Éppen akkor bejött a mesterem: .Ahogy kimondta. és ráncok gyűltek a szeme sarka körül. Asztrálutazásaim során nagyon kellemes élményeim voltak. Úgy tűnt nekem. Azt gondoltuk.Ó. láma vagy már és tartanod kell magad a . éhes vagy. hogy éppen az Ékességestül jössz. ha valaki elment. és így nem beszélhetett veled. . hogy különlegesen pártfogol. Ahogy beléptem. és a vállam meg a karom is fájt. .A törvények szerint el kellett volna hagynod a tested.Hm. . mivel az Ékességes parancsára most én vagyok a gyámod. de tiszta és rendes.Biztos vagyok benne. Van egy szertartásuk arra az esetre. el kell juttatnunk egy gyógynövénycsomagot tisz­ teletre méltó anyádnak. és otthon töltheted a na­ pot.Dehogynem. egy kis­ sé sápadt vagy. Azt mondta. ne feledd. hogy hosszú évek múltán a vörös indiánok földjén halj meg.válaszol­ tam. hogy elterelje gondolataimat a tö­ rött csontokról. hogy élni fogsz azért. de a csillagok megjövendölték. Tudomást se vett rólam. apád nem lesz otthon holnap. azért. ahogy nevetett: . Holnap elviheted. Azonnal megölték. felnézett rám.Rám nézett. ha nem tévedek. olyan kellemesnek találtad az asztrálmezőket. de még merev voltam.XIII. az pedig sokat számít egy anyá­ nál! Itt egy sál. De aztán emlékeztettem magam arra. éppen egy levelet olvasott. Tudta. HAZALÁTOGATÁS 167 kezdődött az éjszakai élet. Most. . határozottan az vagyok. amikor bementem Min­ gyar Dondup lámához. és folytatnom kell a tanulást! Két hétig Mingyar Dondup láma még intenzívebben tanított. Egy reggel. és amíg ettem. Gyancebe ment néhány napra. Reggel vezetőm végignézett rajtam és így szólt: . . Amerikában. És mi a földi élet.Mindegy. mert nem voltam melletted. hogy az eltávozottaknak szerencséjük volt. mint máskor. mert sok mindent meg kell tanul­ nunk.Lobszang. hogy apám nem akar látni . mégsem hagyhatjuk abba.

Talán. . Elindultunk (mintha én nem találtam volna el hozzá!). amit a tisztelet jeléül egy selyemsálba göngyöltek. aztán keresztül mentünk az Indiába vezető úton. mint aki nem állhatja tovább a látványomat. Együttéreztem vele.ha lehetett . és sietve kitárták a kaput. hogy a Lingkhor-on folytathassuk utunkat. Elhaladtunk a Potala mellett (úgy találtam. és beraktam köpenyem bugyros részébe. Lementünk a meredeken. . és rohanni kez­ dett. hogy visszagöngyöljem a növényzacskót abba a szerencsétlen sálba.Buddha. mert hangosan nyerített egyet. Ma egyik legjobb fehér lovunkon térsz haza. A hegy lábá­ nál jobbra fordultunk. kíváncsi voltam. A végén le­ szedtem róla a sálat. a Mindentlátó áldása legyen rajtatok és ad­ jon valamennyiőtöknek egészséget! . Láthatóan nem sokra tartotta. mert vallási okból az ember mindig az óramutató járásával azonos irányban megy végig a Lingkhor úton. Fontoskodva. . A kevésbé szőrszálhasogatók csődörön (ménen) vagy pónin lovagolnak. mert ugyanez volt a véleményem róla! Tibetben a legortodoxabb lámák öszvéren lovagolnak.mondta az intéző. jobbra pedig a Sár­ kány-templomot. amit látott. mert azt gondolják. reméltem. és jól megnézett. Átadta nekem a gyógynövényzacskót. nem versenyezhet szépségben a mi Csakporinkkal). amíg lecsúsztam a hátáról. Szerencsére egy szolga megtartotta. vezesselek hozzá. szüksége van egy kis mozgásra. Gyalog jöttél ide. Vidd az enyémet.Add áldásod e házra és minden lakójára Tiszteletre méltó Or­ vosláma Uram! . egykori otthonom bejáratánál a szolgák észrevettek. Az intézővel ünnepélyes szertartásossággal kicseréltük a sála­ kat. ho­ gyan tudom ezt a szerencsétlen dolgot tisztán tartani. eköz­ ben ügyetlenül matattam.Tiszteletre méltó uram.168 HARMADIK SZEM szabályokhoz. a Tiszta.feleltem. mikor közelebb érek.gyalogolni szerettem. Én . hogy majd előveszem. hátrafordította a fejét. hogy nem esek le a lóról. anyám legszebb szoba- . Kétkedve néztem. egye­ nesen az udvarba lovagoltam. Felfele mentünk. a ház úrnője azt parancsolta. és átmentünk a Drepung-város úton. Félúton a ló meg­ állt. Szóval jobbra fordultunk. Egy kicsit odébb. a fehér ló meg én. balra magunk mögött hagytuk a Kalingcsu-t. nincsen ne­ mük.

Meghajolt. De a nők! Úgy néztek rám. mikor anyám megjelent az erkélyen és valamit kiáltott.mondtam. hogy elmondjam. Átadtam az üzenetet és vissza kell térnem kötelezettségeimhez. Ezzel meghajoltam előttük. a lovász kihozta a lovat. Nyolc. annyit fejlődött és milyen mu­ tatós volt! Rossz előérzetem támadt. eljöttek a barátaim. nem tudom egyedül felszerelni. megfordultam. Beteg voltam. és illőképp. A lovász kinyitotta a kaput.feleltem.Segíts óvatosan felnyergelni! .A rend szabályai megakadályoznak abban. hogy van egy üvege. A fehér ló balra . A férfiak az más. .Nem emlékszel rám? Jaszo vagyok! Igazat szólva. . . hogy vajon megfordul­ hatok és elrohanhatok-e. Egy fiatal nő lépett hozzám és megkérdezett: . A szoba tele volt asszonynéppel! De mielőtt elmenekülhettem volna.. számolj be a megtiszteltetésről. anyám lépett hozzám.Tiszteletre méltó Anyám! .Hölgyem!. és üdvözlete jeléül e sálat.XIII. Kar.Tiszteletre méltó Uram és Fiam! A hölgyek messziről utaztak ide. Nem beszélhetek rendünk fejé­ nek a dolgairól.kértem. mikor egyszerűen csak a fia voltam gondoltam.Sosem engedtek ide. mintha szaftos falat lennék.válaszoltam.és kulcscsonttörésem volt nemrégiben. amely­ ben az Ékességes részesített. nem kilenc nő túl nagy gondot jelentett nekem. Csak mint küldönc jöttem. ho­ gyan bánjak velük. kérünk. Mingyar Dondup láma utasítására elhoztam ezt a zacskó gyógynövényt. hogy halljanak az Ékességes házában és magánál az Ékessé­ gesnél történt eseményekről. ők meg éhes farkasok! Egy dolgot lehetett csak tenni: visszavonulni. Az intéző visszament az irodájába. . alig ismertem fel. .Egyszerű orvosláma vagyok csupán. amit az Ékességes mondott nekem. sok tenni­ valóm van. . de a le­ hető leggyorsabban távoztam. hogy meghallgassanak. azt már tudtam.Tiszteletre méltó Uram és Fiam. A második gondolatom az volt. Valóban olvas indiai lapokat? És igaz. amivel átlát a házak falán? . HAZALÁTOGATÁS 169 jába. kilovagoltam éppen. aki most tért vissza a hegyekből. .Tiszteletre méltó Anyám!.

bementem Mingyar Dondup lámához..! Rémes! Kérlek. . De napokig nem engedte.De én otthon vagyok. hogy a rend szabályai nem engedik. Na nem. és mind az Ékességes felől akart hallani és azt akarta tudni. . végig a körúton. hogy elfelejtsem: . a Muru Gompa mellet. Ó volt az állam és az egyház legfőbb feje. hogy elmondjam és távoztam.. Tiszteletre méltó Lámamesterem.ekkor azt hiszem..Azt akarom. az összes kó­ borló szellem téged üldözött a város körül? Felkavartnak látszol! Felkavart? Felkavart? Anyám meghívott egy halom nőt. Hogy bámultak mind rám! Vezetőm rázkódott a nevetéstől. és. nem akarok visszatérni apám há­ zába.De egy hét múltán megtudtam. mint istent. amikor anyámnál nagy társaság van. hogy hazaküldjenek. Rám nézett: Mi történt. rendezvény van nála és a vendégeket szórakoztatni kell. Kicsit hirtelen természetű volt. hogy a dalai láma nagyon-nagyon érdeklődött utánam.Az Ékességes azt akarta tudni. mindannyian nagyon szerettük. a Vashegyen. így ismét az óramutató járása szerint haladhattunk végig a Lingkhor úton..Vagy: . mert nem akar­ tam túl gyorsan visszaérni.. nem csupán. de mint igaz embert. ki vannak festve. a hajuk. Lassan. és sosem hagyta.az asztrálszínük. Lassacskán poroszkáltam. és úgy intézte. aki most a földön él. hogy megtelepedtél-e már itt. a nőket kü­ lönös teremtményeknek tartottam (még ma is azoknak tartom) és. ne beszéljünk erről. hogy a személyes elfogultság és az államügyek összekeve­ redjenek. Lobszang. Mikor ismét otthon voltam. egy sereg nő elkergetett! . vagy még mindig gondolsz az otthonodra. El a Gyüpo Linga mellett. annál jobban nevetett. mert az volt. suttogni kezdtem . És minél jobban csodálkoz­ tam. Lobszang. . Azoknak a nőknek a látványa. . Rikácsoló hangok. hogy látogasd meg tiszteletre méltó anyádat. A kolostori élet felforgatta „társadalmi" értékeimet.. . Hangulatai sosem tartottak tovább néhány percnél. Soha senki sem mondott ellen az Ékességesnek. Közöltem velük.. és ahogyan néztek rám: mintha csak díjazott bárány lennék. ők meg mészárosok Sö-ból.170 HARMADIK SZEM fordult. de én is.Ó.. amíg még lehetett. miről beszélt velem.

így majdnem feketék voltak. a macskákat nem: ha egyszer tá­ madtak. A házakat szelindekek vigyázták. (A fajtát. sétáljunk egyet.fehérek. Elége­ dett volt. nyilván eszébe jutott. Felugrottam. A farkuk korbácsszerű. van egy kis munkám a számodra.Egy reggel. na és a 171 .Gyere. A Templomból jövet egy macska határozott vonzalmával tüntetett ki. halálig harcoltak. és azon gondolkod­ tam. óriási szelindekek. A szemük kék. amíg félig leértünk a hegyen. örültem. Lobszang. és a hátsó lábuk hosszú. hogyan töltsem a szertartás előtti üres félórát. ár­ gus szemmel őrizték a csiszolatlan drágakőtömeget a szentek kö­ rül. Meleg országokban . időnként „sziáminak" nevezik. ünnepélyesen sé­ tált mellettünk. mikor békében voltam a világgal. hogy mesteremmel mehetek. Akkor. míg abba nem hagyta az erős nyávogást és lóbálni nem kezdte a farkát. A templomi macskák nálunk nem csak díszként szolgáltak. nem tudtunk továbbmenni. amelyhez tartoztak. mivel vonzalma teljes viszonzásra lelt. azaz simi-nek. akik ké­ pesek felborítani és szétmarcangolni egy embert. tibeti nyelven természetesen macskának hívjuk.) Tibet hideg. Hamar elkészültünk és elindultunk. amitől járás közben „másként" néznek ki. a hőmérséklet befo­ lyásolja a szőrszínt.úgy hallottam . A kutyákat meg lehetett szelídíteni és elzavarni. hogy az ékszert őrizetlen hagyta és nagy sietve visszarohant. Mingyar Dondup láma odajött hozzám: . Hatalmas cica volt.

ők a legtüzesebb szelindeket is megkergették. Javasolni fogom az Ékességesnek. A hangere­ jük és a hangszínük szinte hihetetlen volt! Szolgálatban éberen és nesztelenül. Bent a házban a férfiak hivalkodóan sétálgattak a lezárt dobozok és táskák között. Az első benyomásom nagyon kedvezőtlen volt. Lent az úton jobbra fordultunk.és ők aztán nem eresztettek.Ahogy mondtam neked. . Tovább bandukoltunk.172 HARMADIK SZEM hangjuk! Egyetlen más macskának sincs ilyen hangja. Mikor ismét a Lingkhor úton voltunk. egye­ nest a torkára. Ha nem engedte el azonnal. Egy ideig ott maradtam és figyeltem. Kisfiú lévén úgy tudtam „vizsgálódni". Keresett valamit. úgy ólálkodtak a templomokban. ahogyan egy idősebb ember nem tudott volna. A régi Kínai Misszió ol­ dalához jutottunk. hogy használjuk fel különleges képességeidet. csak azok köze­ ledhettek hozzájuk. akik személyesen ismerték őket. Amikor szolgálatban voltak.Elég sokat gondolkodtam a kí­ naiakon.Nahát. Káromkodni kezdett. Ha bárki megpróbált az egyébként őrizetlen ékszerekhez nyúlni. Menet közben Mingyar Dondup láma beszélt hozzám: . A templomi macskáknak kétszer olyan hosszú kar­ maik voltak. mielőtt eldobhatta volna. A földön csendesen egy nyitott ablakhoz kúsztam. azt mondtam mesterem­ nek: . de gyorsan visszavonultam. Úgy tűnt. hogy hozzám vághassa. az aurájuk milyen vörösre változott! És késekkel ha­ donásznak. mint „átlagos" rokonaiknak. A kutyákat el lehetett kergetni. Azután tovább a Tür­ kiz Hídon és a Doring Háznál újra jobbra. a szitkok komoly kétséget támasztottak őseimmel szemben. Vacsora után így szólt: . ha ez megoldható? . nézzük meg. esetleg megfogni vagy megmérgezni. Hogy érzed. Nem úgy a macskákat. Lá­ togassuk meg őket. de akkor egyikőjük felpillan­ tott és észrevett. egy kínai misszió érkezett. mint az éjszaka sötét ár­ nyai. egy másik macska is a tolvajra vetette magát mondjuk a szentképről. átmen­ tünk a Pargo Kaling-on és el Sö falu mellett. de egy fikarcnyit sem hagytak a jövőmet illetően. egy egész hadseregre elegendő fegyver van náluk. milyenek. Az út hátralévő részén Mingyar Dondup láma mélyen elgon­ dolkodott. meg tudod figyelni őket egy spanyolfalon keresztül. felbukkant egy macska és az illető karjára ugrott.

hova megyünk. Itt egy kiváló minőségű sál. A Potalának belül arany fiatornyai voltak. és ezért.XIV. ahol a dalai láma naponta hosszú órákon át meditált. Először jártam itt. akkor képes leszek rá. A Potala kívülről gyönyörű épü­ let. áporodott a levegő. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 173 Csak ezt tudtam válaszolni: . hivatalos és állami célokra használt épületből állt. hogy a tisztviselők nem léphettek be ide. de az azután követ­ kező reggelen tanított engem. és sza­ bad idejének jó részét itt töltötte. Az északnyugati sarokban széles kövezett út vezetett a szigetekhez. illetve a házakhoz. Néhányan azt írják. két kis szigettel. Ke­ resztülmentünk a csodálatos parkon.Sétálunk egyet délután. de belül a rossz szellőzés és a szinte mindig égő. hogy képes vagyok rá. Ez határozottan nem igaz. és három. mindegyiken egyegy nyárilak. és ebéd után azt mondta: . Az évek hosszú során rengeteg vaj ömlött mindenfelé a földre. akinek lejtős rámpán át vezetett az útja. aztán gyere a szobámba. Az Ékszer Parkot egy kb. négy méter magas kőfal vette körül. rálépett egy darab porral fedett vajdarabra és egyik testfelével a kövezethez vágódva meglepett „uuuu-hopp"-pal érke­ zett a rámpa aljára. Újra nekivágtunk a meredek lejtőnek a hegyoldalban. a tisztánlátá­ sod nélkül is kitalálhatod. a dalai lá­ ma kedvelt pihenőkertjéül szolgált. A dalai láma nagyon kedvelte az Ékszer Parkot. A Belső Kert. a Norbu Lingában töltötte idejét. Másnap egyáltalán nem láttam mesteremet. ha csak le­ hetett. hogy elkészülj. Mingyar Dondup láma ide hozott engem. majd a díszes kapun. Maga a park csak százéves. ha egy állami ügyeket intéző méltóságteljes láma. a dalai láma személyes testőreinek szálláshelyei. Hiva­ talos teendőiket kellett kívül rekeszteniük. Tudom ezt. és rövid gyaloglás után megérkeztünk a Norbu Linga-hoz. és nem számított újdonságnak. hogy ilyen kevéssé épületes előadás részese legyen. Tíz percet kapsz. amely a . túl sok vajmé­ cses miatt. A kerten belül volt egy gyönyörű mesterséges tó. amelyet szintén magas falak öveztek. Dél-Nyugat felé levágtunk. Először az apáttal kell találkoz­ nom. A parkban volt néhány laktanyaépület: közel ötszáz ember. mert ma­ gam legalább harmincszor jártam a kertben. Lobszang.Ha gondolod. A dalai láma nem kívánta kockáztatni.

mit láttál! . és mondta. hogy teljesen . Az aurájuk színe árulást mutat.Tiszteletre méltó Páratlan Védelmező! Gonosz szándékkal jöttek. . Bizo­ nyosnak kell lennünk. és figyeled a kínaiakat. mindenféle-fajta madarat láttunk. sok fegyverük van. Megkaptál minden lehetséges képzést. A válasszal nem jutottam túl sokra. nem tetszik neked a kínai delegátusok aurájának a színe. Mingyar Dondup láma kivételével senkinek sem szerettem elmondani. sosem hibádzott.Jó barátunk. mire utalnak. Bújj el. nem vagyok eléggé képzett idegen aurák olvasásában.. A kövezetet nemrégiben fehérre mosták. nem vagyok méltó arra. hogy kissé változtassák meg a kínai oroszlánokat. a dalai lá­ ma rám nézett és így szólt. Vajas teáért csen­ getett. Amíg hozták a teát. később láthatom őket. . De hogy lehet ezt megmondani egy államfőnek? Különösképp egy olyan állam­ főnek. a különböző parkbéli állatokról mesélt nekem..Mint olyannak. jól takar-e a spanyolfal. nekünk kellett kitérnünk az útjukból. Mi a véleményed ezekről az emberekről? Nem örültem a dolognak. aki nem rendelkezik tisztánlátással? A dalai lámának azt feleltem: . Mikor megérkezett a tea. és megígérte. és eltávozott a láma szolga. Mingyar azt állítja. Most áruld el. akkor nem is kell tudnia. hogy véleményt nyilvánítsak. Azt mondja. megnézzük. . Azt ismételted. kinek megadatott a különleges képesség. akár egy kifényezett fémtükör.Tiszteletre méltó Páratlan Vé­ delmező. ahol az Ékességes éppen mély meditációba me­ rült. anélkül egyetlen tibeti sem tud beszélgetni. a földön csipegetve ügyet se vetettek ránk. amikor itt lesznek. Az Ékességes ekképp vála­ szolt: .174 HARMADIK SZEM belső kertre nyílott. A dalai láma elégedettnek látszott. Elrejtőzöl holnap a mögé a paraván mögé. sá­ lunkat a lábára fektettük. Érvelésem szerint. üljünk elé. A paraván nem fedezett eléggé.Csak ennyit szóltam. Ahogy beléptünk. ezért behívták a szolgákat. melyet azután az ősi tudomány segítségével felerősítettek. mit láttam a „színekben" és mit jelentettek számomra. Közeledtünkre felnézett és elmosolyodott.Jó. Titkos vagy más módon vizsgáltuk a tisztánlá­ tásodat. amit Mingyar Dondup lámának mondtál. ha egy ember maga nem látta. A tó vize rezzenetlen. A legtávolabbi szigetre mentünk. köteles­ séged beszélni. Letérdeltünk.

Másnap körülbelül tizenegykor újra leereszkedtünk a sziklás lejtőn és beléptünk a Belső Kertbe. mert a kínai delegáció meglátogatja. Közvetlen előttem a dalai láma ült lótuszülésben a földtől száz­ nyolcvan centiméterre felállított trónusán. hogy a kínaiak köpenye gyanúsan ki­ dudorodott. pontosabban hétéves koromtól tanítottak arra. Lámák jöttek be próbálni. mert rossz helyen keresett. De nem kapta meg az előléptetést. ami egyébként elég egyszerű dolog volt számomra. mani padme hum! . hol rej­ tőzöm. En­ gem kisgyerek-. a campa és a fehérrépa után. Amida Buddha!). Végül az Ékességes megelégedett a próbával és kihívott. jöjjünk el másnap is. . és ezért fegyverek után kutatva megmotozták őket. Láttuk.A kínai­ ak. hogy Hallgass meg minket. hogy egyek . A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 175 rejtve legyek.(ami annyit jelent. míg leégett. Nagyon igyekeztek kideríteni. Nem tudom. Ez a gondolat járt a fejünkben. A falon kívülről rekedt kiáltások és kínai kiabálás hallatszott. hogy nagyon üdvös változatosságot jelen­ tettek a tea. hogy udvariasságból elismételték volna a mantrát. de valamennyi láma számára is: a meditációhoz órákig mozdulatlanul kellett maradnunk. azzal egyensúlyoztam. Ez tizenkét óráig is eltarthatott. Egy magas rangú láma megszólalt: . vidámabban néztem a többórás mozdulatlanság elé. Parancsára nagyon ízletes falatokat hoztak Mingyar Dondup lámának és nekem. a há­ rom. mi a nevük. sem én nem mozdultunk. Most beengedték őket a Belső Kertbe. ahogy a házi test­ őrök a kövesúton keresztül a pavilon verandájára vezetik őket. és elindultunk visszafelé a Vashegyre. Az egyiknek elfogtam a gondolatát: „Hű! Előléptetnek.XIV. csak azt tudom. ó. hogy hosszú ideig moccanás nélkül üljek.Om. hol van". Arra akarják kényszeríteni. Sem ő. Beszélt néhány percig. Meggyújtott vajmécsest tettek a fejemre. indiai konzerveket. ahelyett.mielőtt elrejtőzöm. és megkért. ha megtalálom.O-mi-to-fo . Miután erőt gyűjtöttem. Később rájöttem. és addig kellett lótuszülésben maradnom.az evésre mindig készen álltam! . mikor eljöttünk a dalai lámától. hogy írjon alá egy szerződést Tibetről. négy óra tehát semmi nehézséget nem okozott nekem. A dalai láma rám mosolygott és kínált. a kínai formával válaszoltak: . mintha ők alkotnák a láto­ gatóba érkező küldöttséget.

könnyű dolgod lesz. Még vaj­ mécsesek is készülnek aranyból. észrevettem.176 HARMADIK SZEM Azt gondoltam magamban: . mikor Kínában járt. hanem azoknak az embereknek a veszedel­ mes.aranyat akartak! Ez utóbbi régóta vonzotta őket. de tisztátalanul gondolkodnak". tetszett nekem. nyolcszorosa a Brit Szigeteknek. Ahogyan a rejtekhelyemről figyeltem őket. Az effélékről Tibetben általában azt mond­ juk: „Tisztességesen beszélnek. piszkos színképe. Óriási területek még feltáratlanok. sőt ellenséges szándékkal érke­ zett. A módszerekben nemigen válogattak. hiábavalónak nevezem.Na.a szent fémet szent célra használják. a szívemben csak Mingyar Dondup láma előzte meg. Ám a hasztalan beszélgetés lassan vonszolódott. hogy felkutassák a le- . csak az érdekelte őket. csíkok. Hasztalannak. ahogy eszébe jutott a múlt. A Csangtang-i területen gyors vizű folyók partján láttam aranyat. aki iránt a szeretetnél is többet éreztem. az opálos ragyogást sötétvörös belövellések tar­ kítják . Az igazi színüket mutatják. Lobszang. kellemetlen színek. hogy a díszek könnyedén megrongálódnak. szomorú lett. aki teljesen az országnak szentelte ma­ gát. amit az Ékességesből láttam. hogy van arany. Lázas próbálkozásaik el­ lenére sosem engedélyeztük a nyugatiaknak. Tibet kb. A dalai lámát is figyeltem. hogy vibrál az aurájuk. ezüst és uránium. Irányítani akarták a tibeti politikát. hogy ő volt a legjobb dalai láma. Min­ den. hogy elérjék céljukat. ahogy a homok.gyűlölettel telt gondolataik áradó örvénylése. sehogysem akart a végéhez érni. de Mingyar Dondup lámával tett utazásaimból tu­ dom. Egyes folyókban lehet aranyrögöket találni. Természetesen nagy szeretettel gondoltam rá. Nem a magasabb gondolat áttet­ sző. területe­ ket és . Tibetnek sosem volt nálánál jobb uralkodója. több száz tonna van belőle. mert a küldöttség cseppet sem barátságos. de a történelem feljegyzi majd. Tibetben az arany szent fém. és templomi díszeket készítenek belőle . A rögöket vagy a „homokot" beolvasztják. akik életerejüket az anyagias dolgokra és a gonoszságra áldozzák. Elég heves természete miatt a színei olykor vörösen villantak. Hitünk szerint az aranybányászat megszentségteleníti a földet. és hordja le a víz. a he­ gyekről mossa ki. De sajnos az anyag annyira puha. ezért mi inkább érin­ tetlen hagyjuk. Színes sá­ vok. tiszta árnyalatai. úgy hevert ott. A színei szomorúságról árulkodtak.

pont ott.Tiszta köpenyt veszek.az Ékszer Park kapujához érkeztünk. A Norbu Linga-ba kell mennünk. „arannyal fedett testekről" olvasva sosem szabad el­ felejteni. és láthatatlanná téve ma­ gunkat elemeznünk kell néhány nyugati látogató színeit. Or­ szágunk a világ egyik legnagyobb raktára lehetne. mert nem volt nálam aján­ dék sál. Az utat átszelve a Norbu Linga vagy ahogyan gyakran fordítják . Rövid idő alatt egész tűrhetően rendbe hoztam magam. átmentünk egy kis hídon. hagyd ezt a munkát most! Az Ékességes értünk küldött.a Vörös Barbárok hadserege megszállta szent földünket. oda betér a háború!" „Aranytrombitákról". fél mérföld volt. Mingyar. hanem szent fém. A hegy lábá­ nál. mikor észrevették.Ó! Ülj le. ahol eltörtem a csontjaimat.XIV. Sietned kell. Sem­ mi sál. Tiszteletre méltó Láma Mester. az Ékességes minket akar látni először. és te is. gyorsan bekísértek a Belső Kertbe. a távolság kb. ha az emberiség a hatalomért vívott oly sok haszontalan harc helyett békében élne egymással. hogy megszólaljon. Egy pillanatig szájtátva bámultam rá. lát­ hatóan rendbe szedte a gondolatait. és már kész is vagyok.Lobszang. ahol a fafaragók számára egy régi kéziratot másoltam. hogy Tibetben az arany nem ritka. ahol a dalai láma egy verandán üldögélt. mégpedig egy régi mondás miatt nem: „Ahova a nyu­ gati ember betér.Nem is olyan régen . A magatartásuk teljesen megvál­ tozott. Az Ékességes felnézett és mosolygott: . hogy Min­ gyar Dondup láma is velem van. Lobszang! Biztos siettetek. . A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 177 lőhelyeket. A Vas Kutya évében (1910) a brit megszállást (annak közvetlen következményeként) a kínai követte. A testőrök éppen el akartak zavarni. csak siess! Hát így állt a helyzet. semmi ceremónia. Egyik reggel Mingyar Dondup láma bejött hozzám abba a helyi­ ségbe. Indiába mentem. Gyalog mentünk le a hegyen. és onnan sokfelé utaztam. . „aranyedényekről". Egy ideig meditált. és nem tudtam. és a Ligkhor útra jutottunk. hogyan viselkedjek anélkül. Kicsit feszengtem. az­ tán felpattantam: . Leültünk és vártuk. hogy elkészülj. Ismét Indiába men- .kezdte .

hogy így kellett megjelennie az Ékességes előtt . sovány férfi. Fehér haj. jobban hoz­ zád szokott már. sem a kihajtott gallérról. hogy benneteket nem látni. hosszú ujjú köpenyben járnak. mert a gallér akkora volt. Elég kemény száj. Lobszang. milyen jó lenne a sárkány hintázását és remegését érezni magam mögött. akik nem végeznek fizikai munkát. Lobszang. A rácsozott fal mögül te és még valaki úgy tudtok fi­ gyelni. fehér arc. aki ma meglátogat bennünket.gondoltam. az ujj csak a csuklójáig ért. Ráadásul a köpenye csak a csípőjéig ér. meg a sárkány selymén átfütyü­ lő. majdnem kitört belőlem a nevetés. De az öltözéke! Vala­ miféle kék anyagból volt egy egész sor gombbal az elején. hogy ki kellett hajtani. a jelenlétetekről nem tudni. Szegény. csillogó gombokkal. s a kötelet csapkodó szelet. Áthajtott néhány oldalsó folton is. amit beszél. ritkás szemöl­ dök.azt hiszem . mert hisz az alján felhajtotta. Belefáradtam a madarak és a himbálódzó faágak nézdegélésébe. nagyon szegény lehet. ott találkoztam valakivel. a sárkányban voltam. hogyan kell öltözködni. Kísérd a helyére Mingyar. A nadrágja a lábnál túl szoros és túl hosszú volt.többre tartja Mingyar Dondup lámát a dalai lámánál! A rácsozat mögött belefáradtam a nézelődésbe. ahogyan Mesterünk tanított. Felhők szálltak az égen. ez az ember őszinte-e vagy sem: egy.vagy két­ nyelvű. Kiváncsi vagyok.gondoltam. kölcsönad-e neki valaki egy .178 HARMADIK SZEM tem. és . amely az egész kézfejet takarja.. Mégsem lehet munkás . talán a nyugatiaknál is vannak szimbolikus fol­ tok. aki annyira dicsér. de nem tartották be a szavukat. írd le az asztrálszínekről szerzett benyomásaidat. mint énhozzám.Túl puhának látszik a keze. Egy pillanatra azt hittem. Ne­ ked mondom mindezt. elaludtam és kiestem! De nem. Most azt akarom tudni. mélyen ülő szemek. Az an­ golok sok mindent ígértek. hisz Mingyar velem volt. Biztos szörnyen érzi magát.. akik Buddha példájára foltozott ruhában járunk. mert valami csattant. Talán nem tudja. Akkoriban még fogalmam nem volt sem a zsebről. azt gondoltam. és a Ház arany ruhás lámái bekísértek egy igen különös kinézetű embert. te nem értesz a nyelvén. Hirtelen felugrottam. . Nyilván nagyon rossz szabó varrhatta. Időnként titokban bele-belekóstoltam a nálam lévő campába. Egy férfi. Alig tudtam csendben maradni. így nem befolyásolhat. Ez a férfi rövid ujjas öltözéket viselt. mint nálunk. a Belső Kert kapuját tárták szélesre. és arra gondoltam. magas. Tibetben azok.

egyszer csak. Kotorászott egy kicsit a többi folt körül is. hogy korommal írni? Csak ráfújunk és elrepül! Nyilvánvalóan nyomorék volt. így köszönti a dalai lámát . „Angolra". A férfi elkápráztatott. aztán a legfigyelemre­ méltóbb hangegyüttesre váltott. Selymes. idegenségéhez képest elég jól. Még so­ sem láttam ilyeneket. Furcsa. vékony fehér papírlapokat. a dolgok csak úgy lecsúsznak róla!" Aztán az egyik foltból vékony. . felemelte úgy. csak tetteti. és különféle papírokat húzkodott elő.Aztán a lábára pil­ lantottam. a közepén kormos fapálcikát szedett elő. De hirtelen neki is eszébe juthatott. Nem bőrcsizma. mondták később. talán gerincsérülése van. nem tud írni. mintha trombitálna. . Valami szokatlan fekete do­ log volt a lábán. nálunk a papír sárgásbar­ na. mely négy pálcikára támaszkodott. mint a mieink. meg kell támasztani a hátát és lóbálja a lábát. nem. A férfi időnként tibeti nyel­ ven beszélt. vastag és durva. ülni sem tud rendesen. ahogyan értelmeztem őket. Korom? Ki hallott már olyat. ha egy tibeti ilyet tesz. festett. Eléggé automatikusan leírtam az észlelt színe­ ket. Elképedésemre a szája és az orra elé tartotta és olyan hangot adott ki. s mi több. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 179 rend megfelelő méretű és alkalmas öltözéket. Egé­ szen másmilyenek voltak. felettébb különös. úgy véltem. elkép­ zelni sem tudtam volna különösebbet. a zse­ béből elővett rongytrombitával parádézik. amilyet mi hordunk.mert a hátát megtámasztotta a keretből kiálló két másik pálcával.gondoltam. a legérdekesebbre. szétvette majd keresztbe rakta a lábát. s azt. roppant fényes. amit valaha is hallottam. Leült erre a keretre és a lába le­ lógott a peremén. Nincs semmi. mert igazított egyet az ülésmódján.XIV. Szörnyű sértésnek számít. Különös. ennél furcsábbat még sosem láttam. „Hogy lehet írni rá? . Azt gondoltam. ami a krétát letörölné. mert odanyúlt az egyik oldalán lévő folt­ hoz és egy fehér ruhát vett ki belőle. hogy a talpa a dalai láma felé mutatott. Akkorra már valóban megsajnáltam: rosszul van öltözve. Összevissza mozgolódott. mert egy fakereten kellett ülnie. kígyózó mozdulatokat tett vele. nem tud ír­ ni. Az üdvözlést befe­ jezve a fehér valamit visszatette a folt mögé.töprengtem magamban. mikor újra találkoztam a dalai lámával. Úgy látszik. Azt gondoltam. mintha jég lenne a tetején. legnagyobb rémületemre.

180 HARMADIK SZEM Az Ékességes nagy tiszteletet tanúsított iránta. arra viszont a kormánya nem volt hajlandó. de a színeiből az is nyilvánvaló volt. Bell úr távozása után az Ékességes megkérdezte. Az asztrológusok kiderítették. Minden adatunk megvolt. pályájának különböző. mert azt remélte. látta. hogy nem áll szándékunkban egyik nemzet oldalára sem állni. akik a múltban csak bajt. mindezek segítségével fel lehetett rajzolni élete főbb eseményeinek menetét. mit láttam. a saját országunkban a saját életünket akarjuk élni. és tartózkodni kí­ vánunk minden üzleti kapcsolattól a külföldiekkel. feltételezéseik szerint Tibet Oroszországgal készült egyezségre lépni. hogy Tibet más országokkal barátkozzon. Sokat tudtunk Bell úrról.nyilván a furcsa gallérjaik miatt! . és ez befolyásolhatja a kegydíját. elősegítheti a Nyugat . - . úgy vélte. nagy valószínűséggel azért. Ma már C. ha képes lett volna befolyásolni kormányát úgy. Női Hangszer-nek hívták. és a jóslatok sosem tévesek. Ez nem tetszett ne­ kik. Bell úr. igen! . hogy korábban Tibetben élt. kárt és szenvedést hoztak ránk. aki a helyszínen tartózkodott. hogy néhány könyvében említi ezt. Ó maga egy dolgot akart. A jövendölések azonban nem hagytak kétséget afelől. Szikkim. a kommunisták nem szállták volna meg Tibetet. és nagyon örült az észrevételeimnek. Az aurája színeiből úgy ítél­ tem meg. nyugaton szülessen újra. hogy felbosszantja kormányát. Anglia ugyan nem akart Tibettel szerződni. A. hogy mondjon valamit és reménykedjen.kiáltott fel. mert maga is lógó lábbal egy olyan furcsa fakereten ült. az idő majd igazolja elgondolásait és javaslatait. Az angol kormány nagyon gyanakodott. Úgy éreztük. és utol­ só életében azt kívánta. Az utóbbi időben adták értésemre. még többet kell dolgoznom! . . Bell-ként hivatkoznék rá. hogy az egészsége meggyengült. köthetett szerződése­ ket. a születési ideje. és két díszítés állt a neve előtt.és mindegy volt nekik. megszállnak vagy meg­ fojtanak-e bennünket. A látogatónak egész sajátos neve volt. de azt sem akarta. mert számára szokatlan éghajlaton él.Igen. Ami személyemet illeti. Bhután igen. tart attól. legfontosabb állomásai.Kelet közti kölcsönös megértést. hogy a meg­ szállás bekövetkezik. Tibeten kívül bármelyik állam tárgyalhatott. ahogy szerette volna. Segítő szándéka őszin­ tének látszott. Az angoloknak tehát fejükbe szállt a vér. Ezért arra kényszerült.

. Késő éjjel órákon át néztem vele a holdat és a csillagokat. Nincs ember. Mingyar Dondup láma és én gyakran bementünk Lhászába." Napjaim ritmusa felgyorsult. háromlábú állványon állt.. Annyi tudást kell beléd gyömöszölnünk. különösen a nagy csillagászati távcsövet.. Mesterem leült mellém. mely nehéz. Lobszang. amit valóban gondol róla. Mingyar.XIV. Előbb azonban egyre újabb és újabb hipnózisban lesz részed. meddig feküd­ tem hipnotikus transzban. Kinyúlt a csengőért és becsengette az egyik szolgát. Bármelyik eszközünket használhatod. Ez időtől fogva sokszor hívattak. Egy szolga tüstént hozott még teát. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 181 Még jobban fejlesztenünk kell téged. hallgatni. hogy legyen valaki. amennyit csak bírunk. aki miatt sietne! A dalai láma . A Potalában hasz­ nálhattam a teleszkópokat. Néhány perccel később komótosan közeledve feltűnt mes­ terem. Jól ismert lá­ togató lettem a Potalában és a Norbu Linga-ban. Mikor elhelyezkedtünk. Tisztánlátása és hatalmas ember­ ismerete alkalmassá tette rá. azután vissza kellett mondanom őket. és kell.paran­ csolta. Nem tudom. és fejleszteni is kell. Nagyon érdekes volt odamenni egy bódéhoz. ami számukra nem volt titok. . amit szükségesnek látsz. az Ékességes elé. így nem is sürgette. a dalai láma így szólt: . országunkra hamarosan rossz idők jár­ nak. Tégy bármit. majd összevetni azzal. hogy most azonnal itt legyen . hogy az árus miként dicséri portékáját. Mingyar.Igazad volt. miközben a legrégebbi Iratokból olvas­ tak nekem. mert miként gyakorta intenek minket.barátja lévén . Rendkívül hasz­ nosnak találod majd a képességedet. a képessége megvan. hogy ellenőrizze és gazdagítsa állítá­ saimat. Azt akarom. hogy olyan gyors és mélyreható tanulmányokat folytasson. ha távoli országokban leszel. hogy sürgősen menjek és „interpretáljam" különböző emberek szí­ neit. De még fejleszthető. nagyon élveztem őket. A memóriámat is fejlesztették: hosszú órákon át bonyolult részleteket hallgattam.Mingyar Dondupot hívd. és „indiai ennivaló­ kat". például egy távoli lámakolostorból érkező tanult apát. aki össze tudja állítani az „ősi tu­ dományok krónikáját.tudta ezt. hogy megfigyeljük a látogatókat. esetleg egy messzi tartomány polgári vezetőjének az auráját. amilyeneket csak lehet.

aztán csak mentünk eló're az ismeretlen. Jelen könyvben nincs idő többre. Itt ugyanolyan volt a táj. több kötetre lenne szükség. mert az idő nem jelentett semmit a számunkra. öt legyengült társunk velük maradt. feltá­ ratlan terület felé. Nehéz megmondani mennyi időbe telt. Védve voltak 183 . ahová a lovak már messze nem. Öszvérháton lovagoltunk. hogy keresztül jussunk a „holdbéli tájon". Nem volt okunk a sietségre és a magunk kényelmes tempójában haladtunk. feneketlennek tű­ nő szakadékok. amit a Potalában a nagy teleszkópon át láttam. a felföld a Hold felszínére emlékeztetett. Az öszvéreket a legvédettebb helyen hagytuk. hogy az expedícióval méltányosak legyünk. Ahhoz. Lassan megtettük az utat a Tengerico mellett. ahol egy jakszőr kö­ tél végén himbálództunk szédelegve. Óriási hegyláncok. és jókedvűen útnak indultunk. Sziling Nor-nál. mint hogy röviden megemlítsük ezt az utazást. Végtelen hegyek. az energiánkat a későbbi erőfeszítésekre tartogattuk. és nem tudtak átmenni a sziklás szurdokokon. aztán tovább a nagy tavakhoz. Ahogy az állandóan emelkedő terepen egyre beljebb és beljebb kerültünk. A dalai láma megáldotta a csapat tizenöt tagját. Átjutottunk a Tangla hegységen. a körülmények egyre nehezebbek és nehezebbek lettek. Küszködtünk. mély kanyo­ nok. Végül az öszvérek elakadtak. A ritka levegőben hamar kimerültek. az erőnket. mert az öszvérek oda is eljutnak. és ismét tovább Észak felé.Ebben az időszakban ellátogattunk a Csangtang felföldre.

és úgy éreztük. át a szakadékokon. ami­ lyen magasra csak tudott. a szívem úgy vert. hogy a má­ sik oldalon biztonságosan talajt fognak. aztán felmászott. mikor a vízesés aljára ért. Váltottuk egymást. mert óriási erővel a szemben lévő falnak ütközött. akkor egyikünk de­ rekára tekerte a kötelet és a legmagasabb pontról (ahova feljutot­ tunk) leereszkedett. a hangját sem lehetett hallani. Felváltva lódítottuk el a kampós kötelet. és tapogatódzó ujjakkal a legközelebbi szikla pereme felé nyúltam. aztán ledobta magát. hogy olyan pontra érjen. Mikor mindenki átért a kanyonon. egyáltalán nem látszott boldognak. és felváltva másztunk át. Eközben a másik oldalról valaki biztosította. mintha ki akarna szakadni a mellemből. Egy ideig kimerülten feküdtem. A hátunk fájt a cipeléstől. remélve. A szerze­ tes. egészen a sziklákig. A rám vonatkozó jóslatok fényében biztosra vet­ tem. Én mentem helyette. Lengett. A fennsíkon csobogó patak futott keresztül. Sikerült megkapaszkodnom és felhúznom magam. Egy meredek ösvényen a völgybe juthattak. A tábornál volt egy barlang: az idő elemésztette a puhább sziklá­ kat. így a szélre. mint egy inga. kicsorbult farkasfogsorhoz hasonlított. Tovább mentünk. ahol álltunk. ahol több ezer métert zuhant. ahol gyér növény­ zet nőtt. Felrepítettük. a lélegzetem elakadt. hogy a kampó akadt meg a sziklában. egy sziklanyúl­ vány tornyosodott felettük. aztán nagy nehézséggel sikerült felmásznom a hegyol­ dalon. a szurdokokon. mert nehéz és veszélyes vállalkozás volt.jobb társai senkinek sem lehetnek! . mikor már biztosítva volt. aki utána került sorra. A kemény sziklákon nem lehetett eltemetni. a lég­ szomjtól kiszakad a tüdőnk. A testet visszahúztuk és istentiszteletet tartottunk érte. hogy sikerül. ezekhez rögzítettük a köteleket. A többiek. az esőre és a madarakra hagytuk.' ahol a kötél csaknem vízszintes. mielőtt magasabbra és magasabbra vergődtünk volna. felmá­ szott egy magas sziklára. A jóslatok ellenére is óvatosan lódultam. az öszvérek legelhettek rajta. szélfútta vidék legrosszabb szélrohamaitól.úgy haji- . áthúztuk a kötelet is.184 HARMADIK SZEM a sivár. a torkom kiszáradt. Az egyik szerzetes meg is halt. . Két napot pihentünk itt. Azon az oldalon. Elő­ fordult. Rosszul mérte fel a távolságot. az arca és az agya a fogazott sziklákon maradt. Sok helyütt vaskampókat kellett felhajítanunk. és hitem elnyerte jutalmát.

Mellesleg a tibeti mitológiában szerepel egy Hideg Pokol. A gleccser óriási sziklák közt vezetett. A felföldön tett úton megtapasztalhattam. láttuk. sziklák. Ahogy kö­ zeledtünk. Nemsokára egy jégtáblához érkeztünk. köpenyük csapkodott körülöttük a szélben. lábukkal a kötélbe csimpaszkodva.Bizony mondom. elégedetten mosolygott: . fejjel lefelé lógva. A két kötélvéggel a kezemben biztosítottam őket. hó-e. egyre lejjebb és lejjebb kerültünk. olyanok. Nem volt szöges bakancsunk. mint farkasszájban a fogak. innen a hideg po­ kol. amely hátráltatott ben­ nünket és a légzésünket sem segítette egyáltalán. aki járt már itt korábban. Semmi élvezeteset nem láttunk magunk előtt. és azt kívántuk. És a mesterem azt mondja. A sziklák tetején pihentünk egy kicsit.. indák váltak ki és lebegtek a levegőben. bús képű alakoknak látszotok! Most azonban rövidesen élvezet vár rátok. és tovább botladoztunk a szörnyű tájék közepe felé. és szóltam nekik. sem jégbaltánk. Egyenként jöttek át. Befa­ gyott jég a lábunk alatt és fagyos ég a fejünk felett. bárcsak sose láttuk volna meg ezt a he­ lyet. hogy a lehető legkönnyebben elkaphas­ sam. sem más hegymászó felszerelésünk. ennek ellentéte a hideg. és a tea nem mele­ gített fel igazán. hogy erősen húzva próbálják ki a kötelet. Köd. az egyetlen közülünk. olyan fehér és olyan makulátlan volt. A TITOKZATOS ÉSZAK -ÉS A JETIK 185 tották el a másik kötelet. ha­ ladásunk még nehezebbé vált. dideregtünk a maró szélben. Nem tudtuk. vagy felhő. rövidesen „él­ vezet" vár ránk! . kezükkel. Éles sziklák.. milyen is valójában! Három napon át csúszkáltunk a jégtáblán. Mingyar Dondup láma. A meleg áldás számunkra.a talpára szőr­ mét kötöttünk. Néhány mérfölddel arrébb megkerültünk egy hegy­ nyúlványt. Hideg. bár ezen a magasságon alacsony volt a víz forráspontja. teát csináltunk. hogy ne csússzon annyira. A mi „felszerelé­ sünk" a kötelekből és a szokásos bőrcsizmából állt . botorkálva és meg-megcsúszva haladtunk az ismeretlen mélység felé. amelyeken összeviszsza horzsoltuk magunkat. talán egy gleccserhez. a tekintetünk sűrű tejfehér ködbe ütközött. Kicsit kevésbé fáradtan újra felszedtük a rakomá­ nyunkat.XV. hogy valóban köd.

aki meghalt a sziklán? És mindannyian méltók vagyunk arra. Tovább és még tovább! Hirtelen a csodálkozástól és a féle­ lemtől megkövülten megálltunk. hideg ködben. A lábunk alatt kövek.186 HARMADIK SZEM Tovább róttuk az utat a sűrű. Bódultságunkból Mingyar Dondup láma nevetésére ocsúdtunk. Forró kézzel megdörzsöltem a szemem. a jégmező? Egész hirtelen szétoszlott a köd. mint akik azt gondolják. Most majd összeestünk a hőségtől. Még néhány mérföld. nos.varázslat van a dologban. Akkor Mingyar Dondup láma megszólalt: Ha én is úgy álltam itt. ahogy ma­ gamra néztem. féltünk. ennél zöldebbet még sosem láttam. meg­ csipkedtem magam és az ujjammal kopogtatni kezdtem egy szik­ lán. Egyenként keresgéltük az utat. vakon. valami olyasmi. a talaj gőzölgött.Ugorjunk át a patakon. nyomorúságosan baktattunk ki tudja. és valóban gyönyörű helyre érünk. ami tapasztala­ tainkat meghaladja. . túl voltunk rajta. hogy mind­ annyian hirtelen a mennybe kerültünk? És ha igen. Olyanok vagytok. A földből. mint ti. mozogni is alig mertünk. Lehet. gőzcseppek hajtot­ ták. amit magunk előtt látunk? A ködfüggöny másik oldalán a hidegtől vacogva nem több mint harmincat vert a pulzusunk. A levegő vibrálva remegett. hogy felbukunk rajtuk. akkor jól kinéztem. aki lábával tapogatózva előre a csapatot vezette. mesterem ismét beszélni kezdett: . hús-vér ember vagyok-e. hogy megnézzem. akik még nem értek el eddig és nem láttak. Ziháltunk és reszkettünk a hi­ degtől. Köröttünk zöld fű. hová. a lábunk mellett kis patak bugyogott-bugyborékolt elő. meghaltam a hidegtől. belénk ütköztek. a talaj egyre forróbb. A mögöttünk jövők. Körülpillantottunk. A melegnek legalább az illúziójáért ma­ gunk köré tekertük a köpenyünket. Elkábított és megijesztett ben­ nünket . mikor először megláttam ezt. mert a víz forr. azt gondoltam. térdnél is magasabb fűtenger. az előttünk menő ember után nyúlva. Kövek? Kavicsok? Hova lett a gleccser. ahol megpihenhetünk. a „Jégis­ tenek tréfát űznek velünk". vagy szellem. kapaszkodva. hol a tizedik. a csizmánk talpa alatt kavi­ csok görögtek. ugorjunk. és a Mennyei Mezőkre kerültem. A köd meleg lett. De aztán körülnéztem: nyolc társam velem volt. újra nekiindultunk. vastag szálú.

Vagy a hideg volt az? Nem tudtuk! A növényzet buja volt. megsülünk. A sűrű köd. A vulkanikus területen meleg források törtek fel a földből.) . A fején mintha nem lett vol­ na homloklebeny. Elmondta. és kismacskához ha­ sonló. biztosra vettük. azt mon­ danám. Mesterem elmondta. és talán nem is látok már. Ott volt. a hőség legyőzött és egy más létsíkra vitt minket. Lehajoltam és gyógyfüveket szedtem. furcsa. gyűrűdzött a felszíne.ÉS A JETIK 187 Igaza volt. a hideg és a meleg találkozásánál keletkezik.a koponya hasonlított a modern ember koponyájához. kis tavat pillantottunk meg. Körülbelül három mérföld múltán el­ nyúltunk a moha fedte földön.XV. a karjai a normá­ lisnál jóval hosszabbak. és kénes szag áradt. hogy a lába külső felén jár. Még mindig megbabonázva éreztük ma­ gunkat. mutat­ ván. Rám mutatott. Megfigyeltem. ame­ lyek legalább nyolc-tíz méter magas állatokhoz tartoztak. A TITOKZATOS ÉSZAK . most megfo­ gott.a hiányzó homlok kivételével . Mégis . amilyeneket még sosem láttam. vagy megfog és elvisz a jeti! Azt gondoltam. amelyről olyan sokat hallottam. A szülők Tibetben gyakran fenyegetik csintalan gyermekeiket így. Megemlítette. amin áthatoltunk. Kissé jobbra a kellemes tisztástól. Vadszőlőindák csipkézték a fatörzseket és lógtak az ágakról. a keze nagy volt és széles. amelynek nevét a mai napig nem tudom. Bámultunk egy ideig. Élt ott egy olyan madárfajta. mikor valami arra késztetett. miután sokat utaztam. Később én is láttam ilyen csontokat. a lába hajlott. Fodrozódott. hogy tudomása szerint a felföldön csak két ilyen hely van. mindketten megrémültünk. Élénk színű" virágok bontottak mindent. amely végtelennek tűnt. akkorákat. hogy felnézzek. ma már. nyolc-tíz mé­ terre se lehetett tőlem a teremtmény. (Az emberszabású majmok és a rend más tagjai járáskor nem a külső felületét használják végtagjaiknak. mert úgy éreztük. Az álla beugrott. ruha nélkül heverésztünk. trópusi. hogy látott óriási állatcsontvázakat. ahogy az emberek. nyávogó hangot adott ki. hogy élet van benne. hogy a föld alatti hő és a forró vizű patakok megolvasztották a jeget. A lábfeje. és a völgy magas sziklafalai miatt a meleg levegő bentrekedt. Légy jó. Nem örültem neki. a fogai nagyok és kiállók. mint mindig. Itt láttam jetit is először. Olyan fák nőttek itt. ahol megpihentünk. sűrű szemöldökétől meredeken hajlott hátra.

óriási léptekkel egy lábon ugrál. hatezer méteres magassági rövidtávfutás rekordját. a sze­ gény jetiket is megfogná. az ember nem bírja ki az ötven mérföldnél nagyobb sebességet. akik az evolúció egy külön ösvényét járták. Később távolabbról láttunk néhány jetit. láttam jetiket. hogy biztos megdön­ töttem a tibeti. Én is futni kezdtem. s hogy másutt.188 HARMADIK SZEM Ahogy néztem és talán ugráltam félelmemben. a felföldre űzték. akiket férfi jetik vittek magukkal. ahogy ezt valamennyien be is ismerik. A második során az embert eltölti a szánalom a letűnt korok eme teremtményei iránt. bébi jetiket és csontvázakat úgyszintén. Az első találko­ zás a jetikkel rémületet kelt. Elég gyakran hallottunk történeteket jetikről. Ezt később néhány apáca is megerősítette: éjjel egy jeti elragadta egyik rendbéli társnőjüket. Nem értek azonban annyira az ilyen dolgokhoz. és csak a legeldugot­ tabb helyeken képesek élni. Keringenek történetek magányos asszonyokról is. vagy más okból. de egyik szerző sem látott jetit. néhány elkódorgótól eltekintve. de ellenkező" irány­ ba! Később arra a következtetésre jutottam. Néhányan kétségbevonták a jetikről szóló beszámolóim hite­ lességét. Mingyar Dondup láma elmondta. megfogták és felboncol­ ták ezeket a halakat. . hogy a jetiket elkergették. Mára a tudósok látták. megfordult és elmenekült. hogy a nőrablás a fajfenntartás egyik módja. A nyugati orvosok ünnepélyesen kijelentették. hogy a jetik az emberi faj atavisztikus visszaütései. Mikor észrevettek. Úgy tartjuk. gyorsan elrejtőztek. akik elhagyták a felföldet: lakott területek közelében lát­ ták őket ugrálni és szökdécselni. hamarosan rádióüzenetet küld az Atlanti-óceán másik partjá­ ra. Ha a nyugati embernek módja lenne rá. Sokan írnak a jetikkel kapcsolatos feltételezésekről. Úgy tűnt. Csak annyit mondhatok. felboncolná és spirituszban tartósítva mutogatná. Lehet. Léteztek mendemondák egy halról. Én láttam. mert az állí­ totta. kihaltak. melyet „élő kövü­ letnek" mondanak. hogy bővebben ír­ jak róluk. Néhány évvel ezelőtt kinevették Marconit. és mi sem provokáltuk őket. akik a mai élet feszítettsége miatt kihalásra vannak kárhoztatva. a jeti rikoltott egyet. belehal a lég­ áramlásba.

aranydarabok. Érdekes lesz látni ezeknek a nagy üz­ letembereknek az arcát. Az eredeti követ gondolom . feljegyzi. de olyan is. Jü táblája. mások kiemelkedtek és hegyekké lettek. ha a talaj felszínét megforgatják. ami messze túlnő kereskedelmi tapasztalaikon. A legritkább füvek nőnek itt.elvitték. mely forrt.XV. mely eredetileg Hupej tartományban. bugyborékolt és gőzölgött. és egyéb dolgot le­ het találni. megkövesedett szivacsok és korallfüzérek mindennaposnak számí­ tottak. mely a maga­ sabb területeket kivéve egész Kínát elárasztotta. érdekes. akadt olyan. hogy az egész terület va­ lamikor tengerpart volt. ízlett. egyedül ezek miatt tettük meg az utat. hogy a Nagy Jü megpi­ hent a helyszínen (Kr. én régi. Megkóstoltuk. A TITOKZATOS ÉSZAK . Gyümöl­ csök is teremnek. és biztos tudásunkon túli okokból. hogy el­ kísérjek egy szkeptikusokból álló expedíciót és tagjainak megmu­ tassam a jetiket a felföldön. kész vagyok rá.ÉS A JETIK 189 Ha a kommunistákat kiűzik Tibetből. hogy megkövesedett halakat és más tengeri lényeket lehet találni. félelmetes földmozgások következtében sok terület a víz alá süllyedt. mint az üveg. Vihetnek magukkal oxigént és teherhordókat. Bizonyos. a Heng hegy Koa-loa csúcsán állt. melyeket úgy lehetett szedni. mely kiszívja az ember erejét és amelytől olyan törékeny lesz a teste. Arany is volt. A Csangtang felföldön rengeteg kövületet. Régi legendáink szerint évszázadokkal ezelőtt Tibet partjait ten­ ger mosta. melyek mind azt bizonyítják.e. Egy további kópiát a Ju-lin Templomban őriznek. mint a kavicsokat. de Hanku mellett. a ködföggöny másik oldalán metsző szél fúj. Vucsangfu-nál vannak má­ solatok. A mi hitünk szerint Tibet egykor a tengernél feküdt mélyen lenn. A büntetés szigorú volt. A föld mélyéből fakadó vizek között mindenfé­ le hőmérsékletű előfordult. mely majdnem befagyott. Az élénk színű óriáskagylók. A fantasztikus ellentétek földje ez! A levegő forró és párás. szerzetesi ruhámban megyek. Éjjel és . Van egy ha­ sonló kínai hit is. sosem tapasztaltunk még hozzá foghatót. Csekiangban. sosem láttunk másutt hasonlót. és teletömtük magunkat. A fényképe­ zőgépek bebizonyítják majd az igazságot. nem messze Sao-Hszing-től. néhány méterrel arrébb pedig. 2278-ban) miután a Vízözön. Tibetben az én időmben nem volt semmiféle fotófelszerelés. mikor olyasmivel találkoznak.

kavicsokat görgetett maga előtt. nem ébredt fel. Lehasaltam. Az . Néhány órával azután. Ezután már nem nyúltunk hozzájuk! Megraktuk magunkat füvekkel és növényekkel. felbukott és nem állt fel többé. a finom permetet vitte a szél. több száz méter mélyen fe­ küdt. A másik oldalon szörnyű hideg fo­ gadott. mikor az egyik tár­ sunk. Talán mind úgy éreztük. újra át a ködön. még teánk sem. összeesett. A hideg. és a metsző légrohamök porral teli levegőt fújtak be a barlangba. aki a gleccserhasadékban haladt. Az egyik láma nem bírta tovább a hideget. és az orkán a szikláról a kanyon mélyére söpörte. képtelenek vagyunk többet cipelni.köpenye fedte. hogy le ne csússzak. az éhség és a megpróbáltatások újabb emberéletet követeltek. Az öszvérek­ hez menet az utolsó két napon egy falatot sem ettünk. de nem egysze­ rűen a fáradtságtól vagy a kimerültségtől. A táborhoz érkezve döbben­ ten láttuk. Négy. hogy magunk mögött hagytuk a ködfüg­ gönyt. és az élelmünk is elfogyott. És még valaki eltávozott.most szó szerint is vérvörös . nem le­ hetett segíteni rajta. Már csak néhány mérföldnyire voltunk. a legvéksőkig meg vagyunk rakodva. Négy szerzetes. megfogták a lá­ bam.190 HARMADIK SZEM másnap egész nap alig jutottunk a a növénygyűjtéshez. Mindent megpróbáltunk. egész éjszaka melegítettük (mindkét oldalára oda­ feküdt valaki). Az ötödik kimerészkedett egy szélviharban. de a száraz vidék éles szélrohamai erősebbek vol­ tak. A gyom­ runk nem szokta az ilyen gyümölcsöt. A szél süvítve vágtázott a sziklák között. vérvörös . Nem tudtunk mozogni. Elaludt. hogy pihenhessen. Fájdalmas lépteinket a csillogó ősrégi jégmező felé fordítottuk. Semmink sem maradt. és láttam. bár korábban úgy gondoltuk. legjobb lenne megfordulni és a buja völgyben maradni. A terhét megosztottuk egymás között. hogy már csak négyen vártak. erőnket kiszívta a rejtett völgy kellemes melege. és bár letáboroztunk. és éjjel a Mennyei Mezőkre távozott. A kis patak fel­ színén felkorbácsolódott a víz. A következő napokon pihentünk. megpróbáltuk valamennyire visszaszerezni az erőnket. akik fel­ ugrottak. Úgy tűnt. hogy segítsenek megtenni az utolsó néhány métert. majd elindul­ tunk visszafelé.

és mindent megtettek. .XV. míg mi a hegyek pirkadat előtti lumineszkálásában pihentünk. csak mentünk. A tömb leszakadt. Másnap reggel.ÉS A JETIK 191 orkán egész éjjel üvöltött. akár a húsra éhes ragadozó démonok. a felet­ tünk lévő csúcsról egy hatalmas sziklatömb szakadt le. Dübörgés. és nagy örömünkre egy jakcsorda legelt a közelében. akik egy ilyen utat kétszer is megtett. Szédelegve a kimerültségtől.legalábbis néhányan! Mesterem másodszor volt ott. szörnyű csattanás és remegés: mintha az előttünk elterülő fennsík­ ba csapódott volna. megnéztük az öszvérek sebeit és sérüléseit. Az idő semmit sem jelentett nekünk. amit egy földrengető robaj követett. kőzápor. mielőtt az első fénysugarak bevilágították volna az alattunk fekvő völgyet. Arra a gondolatra. nehogy akadályoztatva legyünk. fájós lábbal és kimerülten. állandóan éhesek voltunk. A hegyláncok újabb hatalmas sziklatömbje megadva magát a szél és a víz pusztító erejének. most tizenegy emberből állt a csapat. hogy hazafelé tartunk. és ahol felszakadtak a hólyagok. örömte­ li érzésekkel indultunk. összeroskadt és a föld megcsúszott. Lassan haladtunk. Felszerelésünket . Kipróbáltuk a köteleket. amilyen kicsire csak tudtuk. romlik az idő. A mélyből jóval később hangzott fel a visszhang és verődött vissza a zuhanó kőtörmelék. A kereskedők melegen üdvözöltek. Végre ismét megpillantottuk a tavakat. Rázkódott és remegett a széle. men­ tünk..amilyen volt .gondosan átvizsgáltuk. másnap korán elindu­ lunk. Nap nap után bandukoltunk. mintha az ördögök egyenest nekünk hajtanák hintóikat az égről. amint jön felénk és összebújtunk. Barátunk így lett eltemetve. te­ ával és étellel kínáltak. aztán erős ütés. A TITOKZATOS ÉSZAK . Úgy látszott. három-négy méteres része megingott és letört. Mindenkinek már csak fél adag ennivaló jutott. hogy a halálos fáradt­ ságunkat enyhítsék. Toprongyosak voltunk és testünk tele zúzódással. talán az egyetlen ember a világon. Hallottuk. Másnap hajnalban az idő nyugod­ tabbnak tetszett. majd a perem egy kb.. aki olyan vidáman eredt neki az útnak. Elhatároztuk. A tizenöt fő helyett. Öszvéreink cipelték a gyógynövényrakományt. Valahonnan a közelből sietség zaja hallatszott. De a Csangtang felföldön jártunk és visszatér­ tünk . A köpenyünk rongyokban lógott. vérzett a lábunk. olyan kicsire húztuk magunkat.

aki közbül van. szétosztottuk a különleges gyógyfüveket. mint mi. hogy nehéz volt visszafogni őket. a mieink sietni kezdtek. hogy visszajöttünk. Mindent odaadnék azért. amit magam is szeretnék.. Erőnk visszatért. hogy alkalmam legyen más területek megismerésére is. és kicsivel a Hegycsúcs felett a mi Csakporinkat. Megkezdődtek a fogadások.. Engem. minél magasabb ran­ gú. Először a . hazafelé mentünk. csak az ember szándéka és tet­ tei számítanak. Jól tudtam. „Hatalmas" vagyok.. Heteken át különböző lámakolostorokba utazgattunk. Az éjszaka sötétjében ajaktrá­ gyából rakott tűz mellé kuporodva csodálkozva ingatták fejüket történeteink hallatán.Azt tetté­ tek. de először a dalai lámát kellett meglátogatnunk. fel a Vashegyre. mint az expedíció vezetője megkapta a Becsület sálját piros hármaskötéssel. annál inkább szolga az ember. A vidék zöldebb lett. hogy ők jártak a Csangtang-on. láttátok. Az öszvérek bölcs állatok. azért. Szavai megvilágosító erejűek voltak: . hogy minden ember egyenlő: a faj. hogy el kell válnunk tőlük. Sok szerzetes nem állna szóba kereskedőkkel. ter­ mékenyebb. hogy a „két vég­ pont" jutalma mindenkire vonatkozik. de Mingyar Dondup láma arra tanított. Csambalából. hogy lássam. mi meg oda készültünk visszatérni. Mingyar Dondup láma. Minél na­ gyobb a hatalom. ugyanaz a tisztesség ért. bárcsak ugyanarra jönnének. annál kisebb a szabadság. hogy mihamarabb saját falujukba. aztán végre megláttuk a Potala csillogó aranytetőit. mivel én voltam a legfiatalabb.. Annyira húztak. ahogy a fagyos északot nevezzük. így reggel kölcsönös jókívánságokkal búcsút vettünk egymástól. azt kívántuk. és mégis népem foglya. Mi meg az Indiáról és a hindukusi kereske­ dőkről szóló történeteiket élveztük. Örültünk. a szín. előadáso­ kat tartottunk. nem pedig mi! Örömmel másztunk felfelé a köves úton. Azt lehetett volna gondolni.192 HARMADIK SZEM A kereskedők jól bántak velünk. Sajnáltuk. amit láttatok. De hát nemrég indultak Lhászából. a felekezet nem jelent semmit. amit szenvedélyesen szeret­ nék látni. Sö-be érjenek.

ha meg­ álltunk. hogy teljes fi­ gyelmemet a tanulásnak szentelhessem. Azután tovább mentünk Dordzsetag-ba. így ismét visszatértünk Csakporiba. Tanításom egész idő alatt folytatódott. Meglátogattuk a Szamden lámakolostort is. ha pihentünk. illő nevet kapott: a Boldogság Folyójá­ nak hívták. a Cangpo folyónál. Szera-ba és Ganden-be. A TITOKZATOS ÉSZAK . a Kjicsu-t. mindkét település negyven mérföldre van. Úgy gondoltuk. és Szamjebe. . Megkönnyebbüléssel követtük a mi folyónkat.XV.É S A JETIK 193 három székhelyre kellett ellátogatnunk. Közeledett a láma-fokozathoz szükséges vizsga ideje. mely két tó. ha lovagoltunk. a Dü-me és a Jamdok között fekszik háromezer-háromszáz méter magasan a tenger szintje felett. Drepung-ba.

ha színpadi mutatványra akarják használni. mindenhol létezik.min­ den országban. A tudás . ha nem kell szenvednie a hagyományos altatás hatásai195 . azt gondolják „álmodtak". Az Egyesült Államokban „a vörös ember szelle­ mei". Mindenki ezt teszi. De nem akkor. melyet könnyű elsajátíta­ ni. „a boszorkányok repülni tudnak". A telepátia a másik olyan tudomány. Számos műtétet hajtottam végre hipno­ tizált betegeken. Angliában azt ál­ lítják. lábamputálást. Engem tanítottak rá. mit láttak és hol jártak. hogy repülnek. A beteg semmit sem érez. keleten a lámák tökéletes tudatossággal művelik. nem szenved. kivéve. Bárki mást is meg lehet tanítani. Ezért teljes emlékük van arról. Sze­ rencsére ma már ezt a tudást kezdik elismerni. hogy így utazunk. Minden országban ismerik az asztrálutazást. amit nem akarnak elhinni.bár eltemetve . Nyugaton az emberek elvesztették ezt a képességet. és mikor visszatérnek az ébrenlétbe. mint pl. és egyéb hasonlóan súlyo­ sakat is. mikor alszik. és jobb állapot­ ban ébred.ről mondják. mit csináltak. A seprűnyélre semmi szükség. A hipnotizálás me­ gint csak keleti tudomány. amikoris a szellem vagy az én (ego) elhagyja a testet és az ezüstzsinór segítségével érintkezik a földi élettel. Csak nyugaton majdnem mindig önkéntelenül történik.Tizenhatodik fejezet LÁMASÁG Jelentős mennyiségű képzésben részesültem az asztrálutazás tudo­ mányából. ha az emberek racionalizálni akarják. Sokan nem nagyon hiszik.

Jó. Aki igazán ért hozzá. Jelentős erőfeszítést igé­ nyel. a gyors mozdulat ma­ gára irányítja az emberek figyelmét. nem is „érzékelik"? (A rendőrt mindig észreve­ szik. Mint ahogy korábban említettem. gyakran azt mondják. valóban sen­ ki". de le tudják árnyékolni az agyhullámaikat. és fel kell függesztenünk az agy hullámokat is! Ha hagyjuk. Énekhangom felbőszítette a zene­ mestert. gyakorlatban nehéz.196 HARMADIK SZEM tói is. mert majd mindenkinek rossz a lelkiismerete. Hogyhogy. ezzel aztán bárki tud bánni . amikor . Elvben nagyon egy­ szerű. fel kell függesszük a cselekvést.azt gondolván. aki a levele­ ket hozza. amit akkor okoztam. ami vonz.) Ahhoz. Legőszintébb törekvésem ellenére sem tudtam viszont láthatatlanná válni. aki olyannyira ismerős. maradjak inkább a tisztánlátásnál és a gyógyításnál! . esetleg egy bizonyos csoportba tartozik. aki „ismerős" típusba. hogy elérjük a láthatatlanság állapotát. Más dolog a láthatatlanság. hogy csak nagyon keveseknek adatott meg a láthatatlanná válás képessége. vagy olyat. akik láthatatlanná tud­ nak válni. A levitációt meg lehet valósítani. a zenéhez sem volt tehetségem. ha akarnak. nem könnyű meglátni. pedig hát a levelek megérkeztek. hogy a fizikai hullámok működjenek (gondolkodunk). Ma már . mely valóban a legegyszerűbb dolgok közé tartozik. és gyakran csupán csak a technika gyakorlásáért meg is valósítják. bárki a közelünk­ ben telepatikusan észlelheti őket (láthat). „senki sem járt itt. Egy immobilis személyt.úgy tudom .megpróbáltam cintányérozni és véletlenül egy szerencsét­ len szerzetes fejére csaptam. inkább az asztrálutazást alkalmazza. mikor vala­ mi kellemetlen dolgot követeltek tőlem. és így a láthatatlanság ál­ lapota odavész.egy bizonyos határig Angliában is használják ezt a módszert. A postásra. Pedig nagy áldás lett volna eltűnni. azonban ez a képesség sajnos megtagadtatott tőlem. tudtam és (most is tudok) utazni az asztrálsíkokon. egy láthatatlan ember hozta őket? Vagy valaki más. Talán szerencse. megjegyzik. Vannak emberek Tibetben. hogy olyan kevés van belőlük. de a dühe semmi sem volt ahhoz a felforduláshoz képest. Minden kertelés nélkül azt tanácsol­ ták. Nekem volt. Gondolj arra. A zaj? Egy gyors mozdulat vagy egy rikító szín? A zaj. ha van egy jó tanárunk. hogy meg sem „látják".

Órákon és órá­ kon át száguldhat. A végtagja­ ink. jelentős módosítások nélkül nem megfelelő a nyugati emberek számára. Ez csupán az én véleményem. Sok gyakorlatot igényel. miközben az em­ ber szabadon lélegzik. harmadik szemével folya­ matosan azt nézi. Ter­ mészetesen a jóga nagyon nagy tudomány. Ha el akarjuk kerülni a sérülést. újra csak nagyon jó tibeti (keleti) tanárra van szükség. nem érez fáradtságot.XVI. akik kipróbálnak né­ hány testhelyzetet. Nemcsak a pozíciók. Mi ezt a tudományt évszázadok óta ismerjük. és valójában hihetlen mértékben fejleszti az embert. de valóban úgy hiszem. nem viheti magával pl. és a testük me­ leg maradjon: olyan meleg. a légzési gya­ korlatok is okozhatnak bajt! Számos tibeti jelenség legfőbb titka a különleges légzés. hogy semmi se zavarja a transzszerű állapotot. hogy öt-hate­ zer méter magasságban meztelenül üljenek a jégen. De megint csak. . akik szabályozni tudják a testsúlyukat (ez nem levitáció). ezek a gyakor­ latok is károsak. és egészen kis kortól kezdve tanuljuk a testhelyzeteket. ha nincs bölcs és tapasztalt tanárunk. Az este a legjobb időszak erre. a „száguldó" viszi a terhét. LÁMASÁG 197 Ahogy ezt a nyugati világban nevezik . és órákon át rohannak úgy. figyelmeztetni kéne az embere­ ket. a csontozatunk és az izmaink . a tartozékait. Személyes véleményem szerint azonban. hogy alig érintik a talajt. mert tekintetét a csillagokra függeszt­ heti. netán középkorúak. Az ardzsopa. és mikor célhoz ér. Az előző során az ember a szellemi birodalomban mozog. Az asztrálutazáshoz képest egy előnye van ennek a módszernek. így anyagi tárgyakat nem mozdíthat. Sokan írtak a „száguldó lámákról". Az így közlekedő ember állapota az alva­ járóéhoz hasonlít. aki alaposan is­ meri a férfi és a női anatómiát.mind a jogázáshoz vannak szoktatva. A célt vizualizálja. vagy ahogyan egyesek nevezik. sőt végzetesek lehetnek. A nyugatiak. A terepnek egyhangúnak kell lennie. A helyes légzés képessé teszi a tibetieket arra is. ténylegesen megsérülhetnek.sokat jógáztunk. hogy amíg nincs egy sor módosított gyakorlat kidolgozva. hogy a jég elolvad. és a „futónak" félig transzban kell lennie. és szüntelen ismétli a mantrát. hogy ne kísérletezzenek.

és meglátják. mert nem volt annyi hely. méghozzá a legrosszabb oldaláról. Ismételjék meg legalább háromszor. a vizsgán légy még jobb. legalább levegő volt bőven! A belépés előtt most is átkutattak. de a kezemet be kellett haj­ lítani. hogy a ten­ gerszint felett hatezer méteres magasságban magam is meg tudtam ezt csinálni. Eljött az idő. A fülkék négy­ zetesek voltak. A „vizsgafülkék" mintha kisebbek lettek volna. amilyen mélyet csak tudnak. nyújtott karral meg tudtam érinteni az elülső fal felső peremét. könnyen fel­ emelik. fiam. Bizonyítsd be. amikor kommunista fogságban voltam. Ha félnek kedves Olvasóim. rászolgáltál a bizalomra. hogy kinyújtsam. aztán tíz másodpercig tartsák vissza a levegőt. tartsák vissza a lélegzetüket.Jól haladsz. majd­ nem lehetetlen. aki minden évben minden szerzetest megáld.Hatezer mé­ ter? Apály vagy dagály idején? Próbáltak-e már nehéz tárgyat felemelni úgy. a szívverésük lelassul. amennyit csak tudnak. Ezeket baj nélkül bárki megpróbálhatja. A többséget egy pálcához illesztett bojttal érinti meg. Aki­ ket még jobban kegyelmébe fogadott. Vagy más. hogy a tüdejük­ ben nem volt levegő? Próbálják meg. vagy a magas rangúakat úgy. Most először életemben mindkét kezét a fejemre tette és mély hangon azt mondta: . és megnyugszanak. Hallgatóm egész komolyan kérdezte: . de a hátsó fal kb. hogy egyik kezét a fejükre teszi. hogy vizsgázzak. hanem egyénenként. olyan mélyet. hogy letegyem az esedékes lá­ ma-vizsgát. kétszer olyan magas volt. A léleg­ zés szabályozásának ismerete segített abban. Akkor szívjanak be annyi levegőt. lábam a falat érte. Tető nem lévén. De nem csoportosan osztja az áldást. Mindkettőt ismerem. azokat két kezével áldja meg. Ha lefeküdtem a földre. kezemmel a fejem fö­ lött meg tudtam érinteni a másik falat. meglátják. a római pápa. hogy csak én nőttem meg. és tapasztalni fogják. hogy kibírjam a ja­ pán kínzásokat meg még többet. esetleg dühösek. A tizenhatodik születésnapom előtt három nappal tizennégy más jelölttel együtt megjelentünk a vizsgán. de lehet. Előtte meg kellett kapnom a dalai láma áldását.198 HARMADIK SZEM Egy rövid kitérő: Nemrég elmeséltem valakinek. mint pl. vegyenek egy mély lélegzetet. Mindannyian bevihettük a saját faedényünket. mint én. . a kegyeltjeit.

A jóga többi formáját nem lehet egy ilyen könyvben ismertetni. mely a tudat fe­ letti uralomra tanít. hogy valamilyen különleges okból vissszatérünk a Földre. A nyugati világban a jóga öt ága ismert: a hátha jóga. Az egyik közeli fülkéből sikítás hallatszott. Beléptünk. Számomra most kezdődött csak a második fele. amely csak kívülről nyílt. A laja jóga. anatómiából. képessé tesz arra. hogy „phödzsa keso" (hozz te­ át). nem it­ tunk túl sokat! Tíz napot töltöttem a fülkében. Jóga. hogy ne lehessen kinyitni. Rohanó léptek. és kikerülünk az újjászületés köréből. az „eszköz" (hordozó közeg) fölötti uralmat tanítja. Ez az az ág. ahogy le­ szedték róla a keresztrudat.. az ember mindig emlék­ szik arra. majd rátették a keresztrudat. amit egyszer olvasott vagy hallott.XVI. amelyből már elég komoly tudásom volt. ha­ csak úgy nem döntünk. vagy ahogy mi nevezzük. Mind a kilenc ága. A kidolgozott té­ teleket alkonyatkor szedték össze. Regge­ lente ezen keresztül adták be a vizsgapapírokat. bármi is volt a helyzet. Volt az ajtón egy kb. A súlyos faajtó döngött. Metafizika. melynek segítsé­ gével a földi élet elhagyásának pillanatában megragadjuk a maga­ sabb Végső Realitást. De mivel nem eresztettek ki. Egy órával később hozták a hatodik nap anyagát. Amikor az őr befejezte a moto­ zást. Egyszer egy nap campát kap­ tunk. és hangzavar. amennyit csak akar­ tunk. A rádzsa jóga transz­ cendentális tudatra és bölcsességre készít fel. A samadhi']óga vég­ ső megvilágosodáshoz vezet. A vajas tea más volt. Akkor az apát és a fővizsgáztató lepecsételte. egyszerűen ki kellett szólni. és az an- . hogy az ember meglássa a célt és a földöntúli életet. és teo­ lógiából. A hatodik nap változást és felfordulást hozott. annyit ihattunk. amely a tisztán fizikai test. tisztánlátást és hasonló képességeket. A kundalini jóga. Valaki számára véget ért a vizsga. És az egészből vizsgáznom kellett. Nyugtató mormolás és a sikolyok zo­ kogásba fúltak. Ezek a tárgyak az első napsugártól az utolsóig öt végte­ lennek tűnő napon át teljesen lefoglaltak. Gyógynövénytanból vizsgáz­ tam. egyenként a fülkéhez vezettek minket. az ajtót bezárták.. azért. mely belső erőt ad. következésképp pl. hogy segítsünk másoknak. LÁMASÁG 199 a rózsafüzért és az írószerszámot. pl. 20-szor 20 cm-es kis ablak.

egy kis változatosság a tíz nap egyhangúsága után. Az izgatott. amikor Mingyar Dondup láma a szobájá­ ban tanított. . nem nyithatom ki.Terhé­ től szabadulva megfordult és elviharzott .hogy árpasör után nézzen! Az üzenet: nem. felemelték a keresztrudakat. további öt napon át úgy el voltam foglalva.de. Szóval. és mi­ kor a tizedik éjjelén összeszedték a dolgozatokat. A szóbeli vizsga két napig tartott. Amíg nem .. . mi van benne? Még több tanulás? Még több munka? Nagyon nagynak és hivatalosnak látszott. mint ahogy érkezett .gondoltam . az elrendelés szerint a lista elején kellett len­ nem. hogy Mingyar Dondup láma a legjobb tanár. . újra listavezető lettem.. Ám még egy tíznapos vizsga is véget ér egyszer. Kedd Lobszang Rampa-nak. amelyben kipróbáltunk minden fogást és eszméletlenné tettük egymást az „érzéstelenítő fogással". Hangsú­ lyozni szeretném.A leg­ nagyobb sietséggel rohantam ide. Egy percig sem aggódtam amiatt. Reggel letörték a pecséteket az ajtókról.az írás­ beli alapján . Örömöm forrása kettős volt: egyrészt a vizsgaeredmény bebizonyította. Ak­ kor két nap dzsúdó következett. Aznap éjjel zöldséget is ad­ tak a campa mellé . hogy milyen eredménnyel végzek. kidül­ ledt szemű küldönc esett be rajta. kivágódott az ajtó. amelyet vérmérsékletünk szerint mind másképpen töltöttünk. hogy egy ilyen illusztris témáról méltó­ képpen írjak. Egy hétre a nagy megpróbáltatás után már visszanyertük erőnket.lihegte. de mielőtt eljöttünk. lógó nyelvű.Ki­ vette köpenyéből az üdvözlet selyemsáljába tekert levelet. tiszteletre méltó uram.Az Ékességestől . Legnagyobb örömömre. örömteli mo­ sollyal üdvözöltük az ügyeletes lámát. Pedig biztos nekem van cí­ mezve . a tiszteletre méltó orvoslámának.gyorsabban. melyet igen hangosan juttattam kifejezésre. és egy ziháló. Egy újabb hét következett. másrészt tudtam. a vizsgáztatók kérdései .csak tudásunk gyenge pontjaira irányultak.200 HARMADIK SZEM goltudásom sem elegendő. hogy minden egyes jelöltet két teljes napon át vizsgáztattak. . mint egy kotlóstyúk. majd kihirdették az eredmé­ nyeket. hogy esetleg ne mennék át a vizsgán. hogy a dalai láma elégedett lesz tanárommal és velem. Néhány nap múlva. Könnyű szívvel elaludtam. ki kellett takarítanunk a cellát.

nagyon hivatalos . mi van benne. Az udvaron szerzeteslovászok vártak a lovainkkal. Egyik gyengém így mondták nekem . fel kellett kaptatni a másik hegyen. hogy az Ékességeshez kell indulnunk a Potalába.Megérintette az ol­ dalánál lévő gongot. így szólt: . a levelet és az egészet. rosszkor használod a humorérzékedet. Kinyitotta a borítékot. Ez időnként kiderült a vizsgakérdésekre adott vála­ szokból. Két összehajtott ív volt benne. . nagyon elégedett vagyok vele is.. Gyorsan átöl­ töztünk. Lobszang. de. hm.mondta. mert őszintén felneve­ tett és így szólt: . alig hogy leszálltunk.. Mesterem hátul ülve nevetett rajtam. hogy nekem is veled kell mennem.Rendben van. Minden késedelem nélkül látogatásra kell mennünk a Potalába. .A Hegycsúcsra. kiterítette és olvas­ ni kezdte. Lobszang! ..de minden szavát élveztem... és megmondtuk neki. hogy nem jó helyen használom a humor­ érzékemet.Ülj le. Egyetlen előnye az volt.Nagyon elégedett vagyok ve­ led. A dalai láma olvasott a gondolataimban. Együtt men­ tünk az apáthoz. LÁMASÁG 201 nyitom ki.ezek voltak az első gondo­ lataim. elvezették a lovainkat. mivel néhány kérdés egyszerűen előhívja az ilyen felele­ tet. vagyis a kül­ ső csomagolást.az. Szándékosan lassan olvasott. most. földre borultam és átadtam a sálat. .. Felszálltunk és ledobogtunk a hegyi ösvényen. Ijedtemben végigfutott a hideg a hátamon.XVI. Jól van. nem tudom.Igen.? Tegnap az Ékszer Parkban volt.abból megtudhatjátok. hogy megtudjam a legrosszabbat. Nem messze. hogy ugrasson. már égtem a türelmetlenségtől. lélegzetet vehetsz. a Potalán. így átnyújtottam neki a sálat. mialatt a legrossszabtól tartottam. és így nem hibáztathatnak. Azt jelenti. mi pedig az Ékességes magán­ lakásába siettünk. . nálatok a levél . Ott szolgák vártak ránk. és a belépő szolgának azt az utasítást adta. Az áll itt. az­ tán: . hogy azonnal nyergeltesse fel a két fehér lovunkat.. valójában alig érte meg a hűhót hogy lovon üljünk. Egyedül mentem be hozzá. A sikeredben része volt Mingyarnak. Végül. és kiválasztottuk a két legjobb fehér sálat.hosszú szünet következett. . hogy nem csináltam meg ezt vagy azt . Az összes vizsgadolgozatodat elolvastam. . hogy a ló majdnem a Hegy­ csúcs tetejéig felvitt a lépcsőn.

hogy a test titkait megismerjem és hogy a test elhagyásának fizikai okát felfedhessem. mint a nyugati emberek. hibás és olyan kényelmetlen a szellem számára. A ha­ lott test kevesebbet ér. Egész másképp viszonyulunk a halálhoz. van benne egy utalás. A szellem folyamatosan visszavonul és kivetül a fi­ zikai testen kívülre. Ekkor áll be a halál. mint anyagi változatáé. hogy nem tud már több leckét megtanulni. ha előbb a halálról alkotott tibeti nézeteket ismertetem. elhordott ruha. a tanulmányaim­ hoz szükséges testrészt vagy testet. Hát így álltunk! Mielőtt arról írnék. adjanak meg nekem minden segítséget. mi történt a halotti tetemekkel. és a munkájuk ilyen természetű. mi szerint „nehogy elszakadjon az ezüstzsinór és darabokra törjön az aranytál". A második órában a mesteremért küldött. s ez a tisztánlátók által jól felismerhető. hogy az újszü­ lött önálló létezése megkezdődjék. hogy minden fizikai tevékenység megszűnjön. a halhatatlan szellem anyagi burka. A halál pillanatában a zsinór. hasznos le­ het. Ha valaki nor­ mális körülmények közt hal meg (vagyis. hogy meghaljon. A tisztánlátók a ragyogást is észlelik. de azt hiszem. ha nem váratlan erőszak okozza a halálát). hogy megtarthassam a státusomat. mint egy régi. A halál pillanatában az életerő ragyogó fénye kioltódik. a következőképp gondoljuk el a folyamatot: a test megbetegszik. hogy elhagyja. Át kell majd esnem a Kis Halál szertartáson. Mingyar Dondup lámá­ val együtt el kell látogatnom más kolostorokba és a halottbonco­ lókkal kell együtt tanulnom. Szá­ munkra a test csak „héj". bocsássák rendelkezésemre. kaptam egy írást a dalai lámától. elvékonyodik és leválik.202 HARMADIK SZEM Két órát töltöttem el nála. Felkérte a halottboncolókat. amely összeköti a két testet (a keresztény Biblia „ezüstzsinórja"). nem ismerem jól a Bibliát. hogy bármely. a Bibliában „arany tálként" hivatkoznak rá. Úgy mondjuk. és instrukciókkal látta el további képzésemet illetően. A szellemi forma körvonala ugyanaz. De minthogy ez utóbbiak alacsony kaszthoz tartoztak. Azt is meghagyta. melyet azért vágnak el. a szellem pedig ellebeg. De a „zsinór" számára az újjászületés hasonló a köldökzsinórhoz. Nem lévén keresztény. a testnek három napra van szüksége ahhoz. így tehát eljött az ideje. és a .

Talán mindenkivel meg­ történt.XVI. éteri másának fel kell oldódnia. az öreg ez meg az szelleme valószínű­ leg nagyon dühös. Úgy tartjuk. hogy erős fényforrásba nézett. az élet elektromosság. és a szellemtest. A haldoklónak három szakaszon kell keresztülmennie: el kell hagynia a fizikai testet. hasonlít ahhoz a fényhez. a „halhatatlan lélek". akkor erős éteri hasonmás jön létre. mert (szellem) kezével nem tudja megkaparin­ tani a pénzt! Három test létezik: a hús-vér test.Ide­ je. Egy nap a Halál Tiszteletre méltó Mestere értem küldött: . hogy ragaszkodjék az élethez. hogyan történik. Amikor meghal. be a trapák lakónegyedébe. a „kórházi szobában" egy öreg szerzetes . erőtér. a lélek vagy az én (ego) megszabaduljon testi burkától. amely a test élete alatt ölt formát. mohóságunk és erős szenvedélyeink hoznak létre. Hisszük. me­ lyet testi vágyaink.annyira oda­ van a pénzeszsákjaiért. Az ókori egyiptomiak is hittek az éteri másban. hogy erős fénybe nézett. Hosszú folyosókon mentünk lefelé. Ha a testnek erős oka van. Lobszang. csúszós lépcsőkön. Kísérj el ma engem. amit az ember azután Iát. utolsó gondolata is a pénze sorsáért érzett félelem. az éteri vagy „mágneses" test. hogy létezik egy éteri hasonmás. azt érzi. és szellemét rá kell segítenie a Szellemi Birodalomba vezető útra. hogy megtanuld a lélek megszabadításának gyakorlati módsze­ reit. visszamaradt mágneses mező. így a haldoklás pillanatában felerősíti az éteri formát. hogy csak azokra tud figyelni. mely a halál után marad. de a köznapi férfit és nőt. Lámahitünk nem fel­ tétlen azonos az ortodox buddhista hittel. Ti­ betben segítünk a haldoklóknak. a halottak vezetőiben. még mindig látta. Itt. vagy az elektromosság fogalmaival. olyan mint egy erős. Az értőknek nincs szükségük se­ gítségre. Érdekes lehet. és mikor elfordult. A fösvény pl. mely szellemformát öltve bejárja az ismerős helyszíneket. és a szellemi világban. amelyben a szellem megta­ nulhatja az élet kemény leckéit.tegyük fel. és az éteri más. . vagy a trapát végig kell vezetni az egész úton. Igaza van. . A „hasonmás" lehet szellem. LÁMASÁG 203 szellem.. hogy az „öreg ez meg az megint a pén­ zére vadászik". A pénzeszsák sze­ rencsés örököse kissé kényelmetlenül érzi majd magát a csendes éjszakai órákban.

a lélegzeted megáll.204 HARMADIK SZEM készült arra az útra. megszabadul a szellem. a torkod elszorul. kígyózott és tekeredett. olyan mozdulatokkal. milyen csapdákkal találkozik és hogyan kerülje ki őket. amelyet a korábban eltávozott telepatikus lámák térképeztek fel és közöltek telepatikus úton még a másik vi­ lágból is.A látásod elsötétült. látásod homályos­ sá lesz. A lábad kihűl. A zsinór fokozatosan elvékonyo- . mellyel az ezüstzsi­ nór még mindig összekapcsolta. Mindenképpen el kellett érni. Öreg. El­ mondta.Közeledsz ahhoz. Öreg. mert itt a halál. megszabadul a torkod. így könnyebben megtalálod az utat. Az ütögetés folytatódott. Közeledik az idő. hogy meg­ szabadulj a testi küszködéstől. Ereje fogytán volt. lélegzeted zihál. A hideg felfelé kúszik a hanyatló élet nyomában. s végül eltűnt. nincs mitől félni. Szedd össze a gondolataidat. Szedd össze a gondolatai­ dat. Figyelj a szavaimra. amelyekről bebizo­ nyosodott. Az örök éj árnyai a szemedre szállnak. Öreg. Agyvérzést kapott. Kövesd az utat. A láma folyamatosan ütögette az öregembert: a kulcscsontjától a feje tetejéig verdeste. Az élet kiszáll a lábadból. hogy egészen addig a tudatánál maradjon. és eme élet hangjait füleid nem hallják többé. Kihűl a tested. bár az öregember aurája még jobban elhalványodott. . Pontosan leírta az utat. amíg arra sincs már elég ereje. Öreg. az­ tán füstszerű formában felvette a test alakját. Az élet véget ér. Figyeltem. és a „világ utáni" örömöket élvezi majd. nincs mitől félni. . egyre közelebb a végső távozás. hogy teljesen meg­ szabadítsa a küszködő szellemet. hogy fájdalom nélkül szabadítják ki a szellemet. A velem lévő láma finoman megfogta mindkét kezét. A mozdulatlan test felett az élet­ erő felhőszerű tömegben gyülekezett. és nagyon elgyengült. Szedd össze a gondolataidat. közel a szabadulás. Öreg. melyet egyszer valamennyien megteszünk. Öreg. A láma az egyik ősrégi rítust követ­ ve hirtelen egy éles. béke és boldogság vár rád. Közeledik az idő. az aurája színei egyre halványabbak. kemény hangot adott ki. hogy ezt az állapotot fenntartsa. mikor az élet a ma­ gasabb Végső Realitás felé távozik. Szedd össze a gon­ dolataidat békében.

majd levált. mint az égen lebegő felhő vagy a tömjénfüst a templomban. Számodra már ebben a világ­ ban nincs semmi. A negyedik nap reggelén egy Ragyab jött a Halál Embereinek kolóniájáról. LÁMASÁG 205 dott. a Köztes Létben vagy. akik a te­ temeket készítik elő. a vállára emelte és nagy léptekkel kiment. A zsinór elvékonyodott. de az a sorsa. A hullaszállító szoro­ san összegöngyölte. A láma telepatikus úton továbbra is utasításokat adott. Itt. Négy sarkában lyu­ kak voltak a kőben. bőr­ csizmák csosszanását. majd fehér ruhába csomagolta. A forma lassan. Másokat is hívtunk. átadta a csonttörőknek. Te a te utadon. Hagyd el az Illúziók Világát. A lámakolostor tetejéről egy mély hangú trombita üzenete hasított át a vidéken. A távolból dobok hömpölygő morajlása hallatszott. Lótuszülésbe ültettük a testet. talán ta­ nult földi élete leckéiből. és elküldtünk azokért.Halott vagy. és ahogy a köldökzsinór elvágása után megszületik a csecse­ mő. óriási kősziklák álltak rajta. Megérkezésekor a lámák abbahagy­ ták a telepatikus vezetést és átadták a testet. és együtt elvonultak. amíg sok-sok erőfeszítés után el nem éri a Buddhaságot. A folyosóról az élet különféle zajait hallottuk. a lá­ mák váltották egymást. Kövesd a kije­ lölt utat. ahol össze­ zúzzák a holttestet. abban oszlopok. Amikor arra a helyre ért. hogy addig járjon. . hogy átvezesse a szellemet út­ jának első szakaszán. A halál csendje. Kint egy jak állt. a felkavart levegő vibrálása alábbhagyott. A tömjénfelhők összecsavarodtak. és valahonnan egy jak bömbölését. Csak a láma telepati­ kus utasításai fodrozták a szoba csendjének burkát. és egy lapos kő­ tábla. A Bardo-ban. ahol a Lingkhor út elágazik Decsen Dzong felé.XVI. Könnyedén meglóbálta. mely a legnagyobb testet is megtartotta. Menjél tovább. előre. Ez a „Hely" egy elha­ gyatott területen volt. Minden tétovázás nélkül az állat hátára hajította a fehér tö­ meget. és lépj be a Végső Realitás­ ba. . lehelletnyi lett. eb­ ben a szobában csend volt. elszállt. Halott vagy. mi a miénken. úgy született új életre az öregember. Egy másik kőtáblán fele mélységig fúródtak a lyukak. hogy folytassák az eltá­ vozott szellem telepatikus irányítását. Egy újabb öregember folytatja hosszú útját a Létezések Körén. amely ott van. Ez három napig tartott. A test kötelékei elszakadtak. Halál.

Saját érdeklődésből tanulmányozták a szerveket. Hosszú vágást ejtett. hogy megállapít­ sák a halál okát. . azután zsákmányra várva türelmesen üldögéltek a sziklákon. A keselyűk azt is megeszik! A csonttörők képzett emberek voltak. ha egy is vakmerően megkísérelte. A kezet és a lábat levágták és feldarabolták. a másik meg valami egyéb finom falatért. A májért a rangsorban követ­ kező madár jött. Ezek a madarak szigorú társadalmi rendben éltek. Nagy tapasztalatuk alapján könnyen megmond­ ták. mint a szabadtéri színházban a nézők. könyörtelenül rátámadtak. a kőlapon nem maradt semmi. hogy a húst csíkok­ ban hántsa le. a beleket felvágták és elosztották a „vezérek" kö­ zött. olyanok vol­ tak. és felvágta a testet. hogy a vezéreket megelőzve érjen földet. A karokat és a lá­ bakat a négy oszlophoz kötözték. a munkájukra büszkék. és előrelépkedett. A vesét. és nehéz döngölőkkel finom porrá törték. Akkor feldarabolták a húst. ki miben halt meg. hogy kikapja a boncoló kinyújtott kezéből. és odaadták a többieknek. Kezét az üregbe süllyesztve kivette a szívet. aztán visszament a sziklához. akár az aprófát. Egy madár jött a fél agyért és talán a szemért. A csonttörők felaprították. ott ette meg. és be­ tömködték a másik kőlap lyukaiba. Akkor a fejtörő fogta hosszú ké­ sét. melynek látványára a keselyűk vezére súlyos szárnycsapásokkal a földre szállt. Ekkorra a testtörő már felnyitotta a törzset.206 HARMADIK SZEM A tetemet a kőlapra tették és levetkőztették. megfogta. Természetesen nem volt tényleges okuk rá. Meglepően rövid idő alatt megették az összes szervet és a húst. A hullaszállító láttán az égből azonnal lecsaptak a héják. csak a sok-sok csupasz csont. Végül levágták a fejet és felnyitották.

Vagy máskor: . amelyben a diákok kórházi tanbonctermekben egyegy hullán osztoznak.Ez az asszony. az élőlények ivóvizét. És ez így ment.a madarak elfogyasztják a húst és a csontokat. Nemsokára már elég ügyes voltam a boncolásban. vagy megmérgezték.itt . és senki sem tudja. míg kiszedett egy jókora darabot. ki­ nyitjuk. Nézd. amitől elzáródott. ahol . mert sziklás a talaj és csak nagyon vékony földréteg fedi. Büszkén mutattak mindent. hisz tőlük tanul­ tam. hogy megbizonyosodjanak a betegségről. megvár­ tak vele. Tudom. Gazdasá­ gi okokból az égetés sem lehetséges. Szünetet tar­ tott. Tibetben nem lehet földbe temetkezni. Az egyik mi­ rigyben . aztán: . egy kemény mag van benne. . mint hogy a holttestet kitegyük a szabadba. amelynek következ­ tében a „szellem elvált eszközétől". Ha valaki mérget vett be.Ez az ember. különösen néz ki.Tessék.lehet a hiba. mert ezzel szennyezték volna a folyókat. A tibeti két szempontból különbözik a nyugati te­ metkezési módtól: a nyugatiak eltemetik a testet és hagyják. itt van. mert kevés a fa. és láthatod a vérrögöt. tiszteletre méltó láma. Nem marad más módszer számunkra. LÁMASÁG 207 hogy ennyire érdeklődjenek ez iránt. hogy a halotti bizonyítványban tényleg a valódi .XVI. tudták. a tény hamar nyilvánvaló lett. tiszteletre méltó láma. mint az. A másik különbség. Felvágjuk és megnézzük. Én természetesen nagyon hasznosnak találtam eme képességüket. igen. hogy a nyugati világban a testtel együtt eltemetik a halál okát is. hogy a csonttörőknél többet tanul­ tam anatómiából. később se­ bészetből határozottan kiváló lettem. A főboncmester mellettem állt. Ha nem voltam éppen a közelben. és mutatta. mert a szív felé áramló vér útjába akadály került. Sokkalta jobb ez a fajta kép­ zés. Túl nehéz dolog lenne. és a test elé­ getésére a hegyeken keresztül jakháton kellene fát hozni: Indiából. felhasítjuk ezt az artériát itt. de a hagyomány megkövetel­ te. hogy a madarak helyett a férgek tápláléka legyen. Vízbe sem dobhatták a tetemet. az Ékességes közvetlen parancsára jöttem tanulni hozzájuk. azért halt meg. Végül is több száz holttestet tanulmányoztam. ami fontos vagy érdekes: . mint később a tökéletesen felszerelt orvosi egye­ temen. és egy eset különösen érdekesnek tűnt. Rettenetesen költséges lenne.miként leírtam .

Azt akarom. A szerzetesek mögöttünk mély hangon kántáltak. a főépü­ leten át a templomba mentünk.Egy előző inkarnáció rövidesen elhagyja testét. vagy bebalzsamozzák és beara­ nyozzák. Mivel apát volt és ta­ nult ember. Hát?! Mi nem gyártottunk tömegcikkeket. A kolostorban az öreg apát szobájába kísértek. Vörös köpeny volt rajtunk. azt állítják. táncoló kontúrral a falakra vetődött a vajmécsesek és a lo­ bogó fáklyák lángjának fényében megnagyobbodott és eltorzult ár­ nyékunk. ami azután valame­ lyik templomban megtekinthető. Végül. és egy óra múlva a testiből a szellemi világba távozott. Ó'ket bebalzsa­ mozzák és egy üvegfedelű koporsóba rakják. Most a Rózsasövény­ ben van. Másnap pirkadatkor ünnepélyes menetben levonultunk. tizenöt­ húsz méterre a földfelszín alatt. sokszor vettem részt benne. de egyes dolgokkal úgy foglalkoztunk. Aurája színei már alig látszottak. hogy miben halt meg valaki. Tibetben minden halottat így „tesznek ki". Egy este meg kellett jelennem az apát előtt. ez „még egy amerikai képességeit" is meghaladná. és Szera-ba utaztam. Csak aznap éjjel ült a test lótuszülésben. egy lezárt kőajtóhoz érkeztünk. és egy kevéssé használt ajtón ke­ resztül az épület alatti titkos folyosókhoz értünk. megint csak szembe kellett néznem a nyereg okozta gyötrelemmel. Beléptünk. Szóval. odabent jéghideg volt. Azt mondta: . hogy valóban aranyat használunk. hogy megfigyelhesd a Szent­ séges Megörökítést. majd be a titkos helyekre. Előttem két láma vitte a holttestet egy hordszékben.208 HARMADIK SZEM ok szerepel-e. Libegő. Nem tudunk előállí­ tani egydolláros órákat. és a szokásos három napot sem kellett kivárni. akik olvasták a témáról írt feljegyzései­ met. hogy átvezessék a Bardo-n. amíg a lámák virrasztottak mellette. nem hiszik. és a szünetekben ezüstcsengő csilingelt. akik előző megtestesülések. Még mindig lótuszülésben ült. hogy ott légy. de be tudjuk aranyozni a testet. Lementünk. aztán három lámát és engem kivéve valamennyi- . nem kényszerült rá. Ez utóbbi eljárás nagyon érdekes. Nálunk a testtörők megnézik és megbizonyosodnak arról. ahogyan csak egy mesterember foglalkozhat. kivéve a legmaga­ sabb rangú lámákat. A szerzetesek gondosan elhe­ lyezték a tetemet. Egyes amerikaiak. azon sárga stóla.

XVI. Ismét különböző lakkokat öntöttek rá. Úgy építették. miközben a körvonalak megmaradtak eredeti formájukban. az ajtót bezárták. mely tulajdonképpen kemence volt. élénk sárga fénnyel árasztották el a helyiséget. az megkeményedjen és szilárd-tömör belsőt képezzen. hogy a végső és tökéletes száradás bekövetkezzen. majd a kolostori pe­ cséttel lepecsételték. a vastag porréteg közepé­ be helyeztük a tetemet. a testüreget kitöltötték. filmszerű selyemrétegeket . A szokásos testnyílásokon keresztül kivették a bel­ ső szerveket. Végre a selyemtömést megfelelőnek találták. és ide. hogy a lángok és a meleg a szoba falán kívül cirkulálva egyenletesen magas hőmér­ sékletet biztosítsanak. valamint ásványokkal és gyógyfűkeverékkel. A megszilárdult felületre egy „védőréteget" vittek. Lenn egy egész héten át tomboltak a lán­ gok.amelyeket ekkor kentek rá később könnyen lehánthassák. Lassan leé­ gett. és ezzel készen állt a preparálás következő szakaszára. Alattunk a szerzetesek már készülődtek a tűzrakásra. A súlyos kőfalak recsegtek-ropogtak a le­ hűléstől. A holttestet levetkőztették és gondosan megmosdatták. A hetedik nap végén nem raktak többé a tűzre. Hamarosan hallottuk a fa recsegését és ahogy terjedtek a lángok. kitömték. Mikor a lakk meg­ száradt és megkeményedett. forró levegőt árasztva a balzsamozó kamra üreges falán ke­ resztül. majd egy speciális lak­ kot csurgattak bele. A folyosó is újra lehűlt. be lehetett lépni. A szára­ dási idő végén arra mentünk vissza. Egy nap és egy éjjel nem nyúltak hozzá. A test belsejét megmosták és megszárították. edényekbe rakták. kihunytak a lángok. LÁMASÁG 209 en eltávoztak. Levittük egy még mélyebben lévő szobába. hogy a vékony. Kiadták a parancsot a kemence begyújtására. hogy az alak ne változzon. jaktrágyát és vajmaradékokat tettek rá. hogy a lótuszülésbe merevedett holttest kemény. Három napig . Az egész szobát megtöltöttük az egyik tibeti területről származó sóval. Több száz vajmécses égett. A földet különleges por fedte. A test külső felületét befestették lakkal és száradni hagyták. sorban ki­ mentünk a folyosón kívülre. Újabb lakkot öntöttek be­ le. azokat azután alaposan lezárták. Mikor már jól begyulladt a tűz. de ügyeltek arra. az égő vaj sistergését. ami kemény kéreggel vonta be. hogy a tömést átitatva. Mi­ kor a szoba a padlótól a mennyezetig meg volt rakva.

Ezek az emberek páratlan szaktudással rendelkeztek. az ember végső szellemállapotát szimbolizálja. Az egyik különösen vonzott . A szer­ zetesek puszta kézzel. morzsolták az omlós sót. ahol a vajmécsesek fényében tisztábban láthat­ tuk. hogy ne zavarjuk az élő halotta­ kat. . felváltva kaparták a megkeményedett keve­ rékeket. Óvatosan felemeltük. Mi­ kor befejezték a munkájukat. Végül üres lett a szoba. A nehéz arany testet bevitték az Inkarnációk Termébe. Úgy tűnt. a legkisebb részletre is ügyeltek. tudásuk bizonyítékaként olyan aranyfigura maradt hátra. mint életében. csak kicsit sötétebb árnyalatú volt. akik be tudták aranyozni a halott testet. mindenttudó mosollyal néz rám. és bevittük a másik szobába. A selyemrétegeket egyenként lehántották. Las­ san dolgoztak. Mesterembe­ rek voltak. akik félig csukott szemmel fi­ gyelik a mostani generáció gyarlóságait és gyengeségeit. nehogy megsértsék a testet. azután az aranyművesekre került sor. és nem zsugorodott össze. Olyanok. aranytrónusra ültették. mint életében.210 HARMADIK SZEM minden csendes volt. Újra belakkozták a meztelen halotti tetemet. Csak sut­ togva beszéltünk. Azt gondoltuk. és mint az összes többit. A lepecsételéstől számított ti­ zenegyedik napon feltörték a pecsétet. de Ti­ betben csak mint szent fémet értékelik: időtálló fém. Nem használtak szerszámot. halkan jártunk. Akkor finom érintést éreztem a karomon. csak a betekert test volt benne. mert meg kellett várni. nyugodtan. A test alvó emberé is lehetett volna. A legkorábbi időkből származó személyek voltak itt sorban ültek. Két napon át vakarták. még mindig lótuszülésben ült a kamra közepén. Más országokban az arany vagyonokat ér. felismered. aki bármikor fel­ ébredhet.Ez te voltál Lobszang. majdnem leestem az ijedtségtől.valami furcsa erő által megigéz­ ve álltam előtte. hogy a szobában me­ gint normális hőmérsékletet legyen. és az ajtót belökték. mely valamennyi vonásával és ráncával pontosan úgy nézett ki. A körvonalai olyanok voltak. az előző inkamációdban. mint ünnepélyes bírák. . A tartósítás tökélete­ sen sikerült. a legvékonyabb és leglágyabb aranyrétegeket fek­ tették egymásra. A szerzetes aranyozok töké­ letes pontossággal dolgoztak.

Itt ismertem meg veze­ tőm. . a legnagyobb érdeklődéssel olvastam őket. távozásának módját. mindketten megilletődve kivánszorogtunk.Ez pedig én voltam. LÁMASÁG Mesterem a következő aranyfigurához vezetett és megjegyezte: . és meditálva ültem előttük. az ajtó becsukódott mögöttünk. Később gyakorta bemehettem a terembe. jellemét és képességeit. Itt találkoztam saját történetemmel is. rangokat és kitünte­ téseket. A neki adományozott címeket. Mingyar Dondup láma történetét is: múltbeli tetteit. szintén teljes figyelem­ mel tanulmányoztam. Csendesen. A rejtekajtó mögött kilencvennyolc aranyfi­ gura ült a sziklába vájt titkos teremben. Mindegyiknek volt saját írott története. Vagy legalábbis úgy gondoltam. A legkorábbi történelmet később ismertették meg velem. Tibet történelme feltárult előttem. és tanulmányozhat­ tam az aranyba burkolt „szobrokat".XVI. Időnként egyedül mentem.

Az előkészítés nehéz volt és hosszú. Most még messzebbre eljutsz majd: az élet birodalmán túlra. amikor eltávoztam a földről. Három hónapon át szigorú felügyelet alatt éltem. és országunk múltjába. nem tudhatjuk igazán. hogyan balzsamoznak. Az asztrálutazásban tanul­ mányaid során messzire jutottál. Huszonnégy órán 213 . Napi étrendem szörnyű ízű gyógynövényfo­ gásokkal egészült ki. Valamivel később a szobámba bejött egy nagyon idős láma. amíg át nem léptük a halál kapuját. A gondolataim csak „tiszta és szent" dolgo­ kon járhattak. egy nap Csakpori apátja magához hívatott.mondta.Mert tudod. át kell esnem a Kis Halál szertartásán. hogy nincs halál. .már vagy féltucatszor láttam. és vissza nem tértünk. Én csak az Ékességes üzenetét közvetítem. Kérésedre a megszólításod továbbra is . fiam. s azt mondta. az előjelek kedvezőek voltak.Az Ékességes parancsára apáttá fognak avatni. . Rideg egyszerűség. Barátom! .mint Mingyar Dondupnak . Végül három hónap múltán az asztrológusok szerint megfelelő időpont közeledett. mint hatszáz évvel ezelőtt.láma lesz. Mint felismert inkarnációnak tehát újra ugyanaz volt a státu­ som. szigorú fegyelem és hosszú-hosszú órás meditációk.különböző kolostorokban . Az Életkerék egy egész kört fordult.Tizenhetedik fejezet A VÉGSŐ BEAVATÁS Miután . Mintha az embernek sok választása lenne egy láma­ kolostorban! Még a campából és a teából is kevesebbet fogyaszt­ hattam.

mintha lebegő szellemek lennénk. Előttünk egy újabb . nem evilági hidegséget. a jobban vastag. Három apát vezetett be. kemény szikla állta utunkat. A kíséret többi tagjának alakja beleol­ vadt a sötétbe. kísérőim lobogó fáklyákat vittek. keskeny . Az apátok sáfránysárga brokát köpenye halk suhogó han­ got hallatott. és isteneknek gondolták magukat. Láttam. Lassan nyílt. Mikor a folyosó végére értünk. aranyborítású ajtónak ütköztünk. olyanná lettek. A ke­ zem sugárzott. hogy a beavatás utolsó próbatételének alávessen. hogy az apátok is ragyognak. mintha új aura venne körül. mint egy álom szétfoszló emlékei. Az egyik apát rövid aranypálcát nyújtott felém. melyeket korábban bebaran­ goltam már.214 HARMADIK SZEM át böjtöltem. Erős hideget éreztem. aki örömmel várta. Állott levegő. A folyosók és az átjárók egykor olvadt lávát szállítottak a kitörő vulkán torká­ ba. a halk hangok csak fokozták a sűrű csendet. De a soron lévő feladatra kell összpontosítani . hatalmas. különös. nyikorogva. Készen arra. később azonban már nem éreztem fájdalmat. hogy visszatérhessen a Mennyei Mezőkre: három aggastyán. Mély csend vett körül. Azokon a folyosókon jártunk. Most apró emberek lépkedtek rajta. fűszerek és füs­ tölők szaga terjengett. a kortól összeaszott apát ment előttem. há­ rom nagyon idős. Előrementünk. a felhal­ mozódott áram első kisülésére majdnem kiugrottam a csizmámból. húzd vé­ gig a falon. Néhány méterrel odább egy pillanatra meg­ álltunk. talán a világ legnagyobb metafizikusai. De közeledtünkre az egész sziklatömb elmozdult.ösvény. parázsló füstölőt tartott. amíg olyan üres nem lettem. és azt suttogta: . egy titkos templomba jutottunk.figyel­ meztettem magam . vajmécsesek gyúltak helyet­ tük. Nesztelenül lépkedtünk a bőrcsizmában. mintha egy kongó űrben lennénk.sötét. az én kezemben nem volt semmi. Rémületemre bizsergést és ütéseket éreztem. a nyikorgás hangja ide-oda verődött. A száraz levegő köpenyek súrlódásától megtelt elektromossággal.és íme. melyet régi idők vulkanikus tevékenysége vájt a kemény sziklába. itt a Titkos Bölcsesség Temploma. Akkor a rejtett lépcsőkön és folyosókon a Potala alá vezettek. Sokat men­ tünk. . A fáklyákat kioltották. így tettem. és ahogy megyünk. megszünteti a kellemetlenséget. mint egy dob.Fogd a bal kezedbe. A bal kezében mindegyik vajmécsest.

ahol az apátok vaj­ mécsesének tompa fényében a sötétség még feketébbnek látszott. Sziklaréteg. újra sziklaréteg. ördögök.Fiam! . egyre lej­ jebb. a bujaság képviselői. mintha a föld egész súlyával ránk nehezed­ ne.Nézd meg őket! Istenek vol­ tak réges-régen. olyan óriási volt. Egy ösvényre nyílott. amit láttam.XVII. csak a be­ avatottak látták őket. A levegő nehéz és fojtogató volt. hatalmas aranyfigurá­ kat láttam. mi­ kor egy-egy keményebb szemcsén visszatükröződött a mécsesek gyenge fénye. mely csillogott az aranytól: telérarany. Az aranybur- . Ahogy a vibráló sárga fény erősödött. meredek. Nem volt fedelük. ötméteres Életkerék. . akár a csillagok a sötét éjszakai égen. tekergő ösvény volt. A VÉGSŐ BEAVATÁS 215 Vajmécsesek gyúltak. mintha ébenből készült volna. azon festett. Sántikálva. és más csillagok ragyogtak az égen. mint amilyeneket a tóalagút falain láttam. mert senki emberfia. botladozva. hogy a fény csak a dereká­ ig ért. A pislákoló fényben úgy tűnt. és beléptünk a magas. rejtekajtó volt. úgy csillogott az arany.kiáltott a vezető apát. aranyrögök. Egy falhoz közeledtünk. nagy műgonddal kivésett. és azok a próbák. Keskeny. Még egy utolsó kanya­ rulat és mély üreg tárult a szemünk elé. némelyiket félig betemette a drágakő. Az üreg belsejében egy fényes fekete ház állt. nyomban elájulok. sziklaüreg. mielőtt a földünkön a hegyek képződtek. melyeken az embernek keresztül kell mennie az Én megtestesülése előtt. Az oldalán furcsa szimbólumok futottak végig és olyan ábrák. úgy éreztem. Akkor járták az országunkat. nagyon magasan felettünk. A vezető apát eltűnt. Három mez­ telen aranyfigura feküdt előttünk. jelekkel ellátott kőkoporsót találtunk. Magasan. amikor a partjait még tenger mosta. A homályból egy Buddha derengett elő. . mely lefelé ment. Két férfi. Elbűvölten és félelemmel vegyes áhítattal néztem. széles ajtón.vele pörögtek az ér­ zékeink is. aranyréteg. Halványan más alakok is kirajzolódtak. a világ szívébe hatolunk. néha csúszkálva mentünk előre. Odamen­ tünk. Úgy éreztem. és így tovább. Belestem és a lélegzetem is elállt attól. egy nő. Nézd. Bent három fekete. Amit sötét árnynak képzeltem. mintha egy láthatatlan kéz gyújtaná meg őket. mintha forogna .

Lefeküdtem. Múlt az idő. viaszmerev lett. Egy kőlaphoz vezettek. A csend és a sötétség nyomasztó volt: csak a sír csendje ilyen. keresztbe­ tett lábbal. Egy percre .válaszoltam. vékony. egyet-egyet a három koporsónak. Hintáztam. de ez teljesen más volt. hal­ doklóm. aztán az is elszállt. a férfiak közül a nagyobb legalább öt méter volt. és úgy lélegeztem.olyanok voltak. kifelé fordított tenyérrel ültem. ahogyan éveken át tanítottak. haldoklóm az ősrégi kriptában. Hirtelen rántást éreztem a belsőmben. a magas hegyi hágók felett tündöklő hold fényé­ hez hasonlított. az égett kanóc szagát éreztem. nehogy felébresszük őket. Nem halottak . A végtagja­ im elzsibbadtak és jéghidegek voltak. Az az érzésem támadt.216 HARMADIK SZEM kolaton minden vonásuk. szemük egyenes és mélyen ülő. a szájuk kicsi és vékony.Rövidesen bea­ vatottá válsz. A megterhelés na­ gyon nagy lesz. hajlandó vagy rá? . De a méretük! A nőalak fektében három méter hosszú lehe­ tett. Csendesen mozogtunk és halkan beszéltünk. aki kiállta a próbát.Igen . egyedül maradtam az ősrégi halottak holttestével. emelkedtem és zuhantam. Egyik oldalon megláttam egy koporsófedelet: a mennyek térképe volt be­ levésve . minden jelük pontos hűséggel kirajzoló­ dott. aki látja a múltat és ismeri a jövőt. mint akik alszanak. A fejük nagy és a tetején kissé kúpos. Néhány percig még vörösen parázslott. sokan elbuknak.de milyen különösnek tűntek a csillagok! Asztrológiai tanulmányaim során elég jól megismertem az éjszakai eget. A sírt fokozatosan halványkék fény árasztotta el. mely két koporsó közt állt. A orruk hosszú. Az állkapcsuk keskeny. utasításukra lótuszülésbe helyezkedtem. Kész vagy rá. Az apátok fogtak egy-egy vajmécsest. Hirtelen megmerevedett a testem. és sorban el­ vonultak. Meggyújtottak négy füstölőt. olyan volt. mint amikor kihajtogatják a régi bőrt. egyenes háttal. A legidősebb apát hozzám fordulva így szólt: . Sokan meghalnak. majd kialudt. Ott. A vajmécsesem sercegett. egyet nekem. ahogy a kőlap tetején me­ ditáltam. A nehéz fekete ajtó becsukódott. de csak az hagyhatja el élve ezt a helyet. és mintha va­ lami különös zizegést és ropogást hallottam volna. több mint száz méterre a napvilág alatt.

hogy magam is „óriás" vagyok. Azt érzé­ keltem: végtelen sok évvel ezelőtt történik mindez. hangok. Asztráltestem hány­ kolódott. A tudato­ mon tűzpiros fájdalom hasított keresztül. sosem láttam a tengert. és vele nem földi nyugalom. A napok rö­ videbbek és melegebbek voltak. A föld köze­ lebb volt a naphoz. és az ellenkező irányban keringett. nem vagyok egyedül többé. mintha a szél vinne. és úgy repült. újra a sárkányban vagyok. Valami azonban azt súgta. hogy valóban a hús-vér testem felett lebegek. A tudatossággal jött a mozgás. Óriások! Mindannyi­ an. végül már úgy tűnt. A mai emberiség kicsinyes önelégültségére gondoltam. és a kötél végén himbálódzok. A fejem felett aranytálra emlékeztető fényességet láttam. Éreztem a sós levegőt és a tengeri moszat szagát. A helyszín ismerős volt. ami­ kor feltűnt egy vidám napbarnította csoport. Lenéztem és láttam. Lustán a hátamra feküdtem a napsütötte parton. elhagyatottnak. mint száraz levél a téli szélben. melyek egyre hangosabbak lettek. Lassan azonban láthatóvá váltak a fi­ nom különbségek köztem és a hatalmas alakok teste között. vajon hogyan magyaráznák a ma­ terialisták eme hatalmas alakok létezését. A testem közepéről ezüstkék zsinór lógott. Fekete köd ereszkedett rám. Gondolkodtam. kimon­ datlan gondolattöredékeket hallottam. mint ma. és kíváncsi voltam. Hirtelen tudatára ébredtem. és a pálmafákra pillantot­ tam. Színes fényeket láttam és ismeretlen árnyalatú villódzásokat. otthontalannak a mindenségben. Nagy civilizációk keletkeztek és az emberek többet tudtak. A messzeségben mintha valaki megkonga­ tott volna egy mély hangú harangot. fústgomolyként sod­ ródtam . Valahonnan a tenger bugását hallottam és a hullámverések alatt a kavics sistergő recsegését. de akkor hirtelen eszembe ötlött. A hang gyorsan közeledett. Belső látásomon széttörede­ zett képek villantak át. A vizsgálódás lekötött. Magányosnak éreztem magam.XVII. Egy közeli ligetből nevetgélő han­ gok hallatszottak. A VÉGSŐ BEAVATÁS 217 azt képzeltem. Lassan eloszlott a köd. úgy pihent a kőlapon. Hanyatt fekvő testemre néztem. hogy valami megzavarja a gondolataimat. Úgy tűnt. még csak nem is hallottam a pálmafákról. mint te­ tem a halotti tetemek között. lük­ tetett az élettől és sugárzott az életerőtől. a fejemben fog szétrobbanni. Beszédfoszlányokat. Egy másik űrből jövő bolygó a .

mint amilyennek képzeltem őket. .218 HARMADIK SZEM földnek ütközött és hatalmas ütést mért rá. furcsa. Alig tudtam lábra állni. Távolabb. hogy nyomtatásban megjelenjenek. Láttad. Valamivel később a látomás elhalványodott és elsötétedett. furcsábbak voltak és ma is fur­ csábbak. világméretű árvizek árasztot­ ták el. . mert egy kripta fagyos sö­ tétségében fekszem egy kőlapon. tudtam. a fel­ földeken hasadékok repesztették szét a felszínt. Támolyogtam a gyen­ geségtől és az éhségtől. fel a hideg. és hatalmába kerített mindaz. felkorbácsolták a vizeket. hatalmas hegyek keletkeztek körülötte. ahol a letűnt világ vegetációja és faunája tovább élt.és a fizikai tudatom. hideg levegőre. a folyosókra! Elgyengültem az éhségtől. Kilendítette a pályájá­ ról és a föld ellenkező irányba kezdett forogni. Jövünk. hogy hamarosan el kell hagynom Tibetet. Ettem-ittam. hogy fázom . visszatért hozzánk. Elmerevedtem. amelyek az eltérő gravitációs erők hatá­ sára a föld felé tornyosultak. Földrengések rázták meg a világot.Igen. mások kiemelkedtek. Ki ebből a felejthetetlen kamrából. És éltél. Tibet.Jól csináltad. Agyamban a gondolat puhatolódzó ujjai: . árvizek. Három napja fekszel itt. és négyezer méter magasan a tenger fölé emelkedett. Szelek támadtak.Percek múltak és halvány fény közeledett. Füstölgő lávát okádva magukból.fázom. A három öreg apát. . ahogy megjövendölték. amit láttam és átéltem. és asztrális beavatásom egyes részletei túl szentek és túl személyesek ahhoz. idegen országokba kell mennem. Később tuda­ tosodott bennem. fiam. De ez meghaladja egy könyv ter­ jedelmét. Meghal­ tál. mikor lefeküdtem. A meleg és kellemes ország. megszűnt tengerparti üdülőhely lenni. egyes földrészek a ten­ gerek alá süllyedtek. Elmondhatom. Vajmécsesek. Fo­ kozatosan elhagyott az asztrál. és aznap éjjel.

és barátom­ nak . Kinyitottam a csomagot. visszatérek a Mennyei Mezőkre. át az úton. Tétován felénk nézett és felismerte Mingyar Dondup lámát. és én. Mindketten arra gondoltunk. be a főkapun. .Mingyar Dondup lámának. Köpenye bugyrából elővette az üdvözlet selyemsáljába tekert hosszú. Lobszang Rámpa láma ré­ szére. lehet. le a hegyről. ahogyan mondtam neked.Az ember általában nem találgatja. a Potala-beli esemé­ nyek önbizalmat adtak. Reggel végiglépkedtem az Ékszer Parkhoz vezető ismerős úton.Néhány nappal később a Boldogság folyója partján üldögéltem mesteremmel. úgy adta át nekem. Háromszor földre borult előttem. Ne­ ked is jönnöd kell. Porzott a ló lába. ismerős csomagot. hogy előbb átadtam volna mesteremnek . szintén hamarosan útnak indulok. és olvasni kezd­ tem anélkül. felpattant a lovára és elvágtatott.Üzenetet hoztam az Ékességestől. Lobszang.Reggel az Ékességeshez kell mennem az Ékszer Parkba. Hozzuk ki a legtöbbet a mai és a még hátralévő néhány napból. Egy lovas jött vágtatva. Mingyar Dondup láma velem jött. Most már sokkal magabiztosabb voltam. . hogy utoljára 219 . hátrált. mit akarhat az Egyetlen és Páratlan Védelmező. rövidesen Kínába utazol. de úgy érzem. ahogy hirte­ len megállította. .

. A te ösvényed Lobszang.220 HARMADIK SZEM tesszük meg együtt ezt az utat. amelyet az­ előtt választottál. egy szót sem váltottunk. ha maradok vagy ha el­ megyek. az új utak időszaka mindig nehéz és nyomorúságos. Az egész fölé egy rövid ruhadarab került.„egy életre tönkre tesznek" ezek a csövek. az az ösvény. így szólt hozzám: . egye­ nes. mint ahogy visszatérek Tibetbe. az az öltöny! Szoros csövek. mint apám és anyám. Lobszang! Elküldök egy hír­ nököt. Bizto­ san . Az­ tán egy fehér leplet raktak rám. öt hét. s úgy meghúzták. hogy nem mertem behajlítani. Öt nap! Öt nap! Azt gondoltam. Órákat töltöttem meditációval a Pavilonban. amit ők csinálnak.Az elválás. hogy erre az életre születtél volna. mi a helyes. és hitetlenséget tartalmaz . melyet viselője nem használ többé. ahogy vezetőmmel felfelé kaptattunk a hegyen. a Felettes Én tudományát érintetlenül hagyják. Az ösvény előtted . hanem. csak azt hiszik. miért nem tudnak a nyugatiak lótuszülésben ülni: túl feszes a ruhájuk. csak azt. félreértést. hogy próbáljam fel. A család. Hazafelé menet. mintha azt hordanám majd Kínában (a szerzetesruhám ott sokkal megfele­ lőbb). ami kellemetlen. amit a Tudományok Termeiben megvizsgál­ hatnak. mintha meg akarnának fojtani.mindent. Az idegenek útjai különösek és érthetetlenek. Csak arannyal borított szob­ rát láthatom majd az Inkarnációk Termében. kínszenvedést. mert amikor egyedül találtam a dalai lámát.Meg kell látogatnod a szüléidet. olyan lesz. hogy a többiek láthassák. mikor országunkat megszállják. Ó. a nyakam köré pedig egy vastag szalagot kötöttek. melyek olyan erősen szorították a lá­ bam. A Potala Múzeumból hoztak nekem egy rend új nyugati öltönyt. hama­ rabb. bármelyiket is válasszam. Ez a te ösvényed. amíg a Templomba nem értünk. Mint egyszer említettem.megpróbáltatást. Öt nap! Sűrű napok. Sokaknak fájdalmat okozna. Mégis a legnagyobb tudományt. Hamarosan eltávozik ebből az életből. A szülőket? Mingyar Dondup láma többet jelentett nekem. Az érzéseim valószínűleg nagyon erősen tükröződtek az arcomon is. hogyan festek benne. de senki számára se könnyű. Nem azért. azon töprengtem. lyukak és foltok tarkítot- .mint tu­ dod . Most már értettem. az ország mindent magad mögött kell hagynod. a barátok. hogy öt nap múlva Kínába utazz. Elintéztem neked.gondoltam . mint egy levetett köpeny.

hosszú pillantást vessünk Lhásza szent városára. kerek szélű fekete tálat nyomtak a fejembe.XVIII. mely olyan hosszú időre otthonom­ má lett.úgy mondták . akik a köpenyben tárolunk mindent. De a legrosszabb még hátra volt. aztán egy fém végű.akik időnként négykézláb mentek végig a Lingkhor úton . * . Nehéz szívvel váltunk el. Nem véletlen. Apám és anyám vártak. most aztán úgy vagyok öltözve. A hátralévő két nap nagyon gyorsan telt.használtak efféléket. ISTEN VELED. nem úgy mint mi. Este bementem apám dolgozószobájába és beírtam a nevem. már csak halva látha­ tom viszont. Becses vendégként fogadtak. búcsút vettem tőle. Lassan. Vastag és nehéz „kesztyűt" húz­ tak a lábamra. Utolsó este újra meg­ látogattam a dalai lámát. ő pedig megáldott. hogy dolgozzon! A harmadik nap korábbi otthonomba látogattam. Egy megfordított. Ekkor azonban láma és apát vol­ tam már. Egyedül men­ tem. Aztán vissza­ gyalogoltam a lámakolostorba. gondoltam. megfordultunk. és azt mondták. A Potala tetejéről magányos sárkány szállt az ég felé. mint a ráérős nyugati úriemberek. Megint csak otthontalan lettem. de ők a kezükön hordták: volt an­ nyi eszük. ilyen öltözetben senkitől sem lehet elvárni. ahogyan legelőször. hogy a lábukon jó tibeti bőrcsizma legyen).a nyugatiak különböző dolgokat tartanak. megnyomorítja a lábam. és nem tudok Kínába utazni. kelletlen vágtam neki az útnak. Úgy érez­ tem. gyalog. Mindketten tudtuk. amelyekben . illetve a rangom a Családi Könyvbe. fekete zsineggel szorosra fűz­ ték. (A koldusok . Másnap reggel pirkadatkor indultunk. idegen helyekre utazom és újra kell tanulnom mindent. találkozni akartak velem. hogy sok a szabad idejük. hogy egy utolsó. TIBET! 221 ták. Ahogy elértük a magas há­ gót.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful