és egy példányát hűtött repülőgépen az Egyesült Államokba szállították . akik láttak „élő. ha kiderülne. de sosem tanultam rendszeresen angolul. Kevés tibeti jutott el ebbe az idegen nyugati világba. és barátaimat. Tibet a te országod.ahogyan azt korábban megjövendölték kommunista hordák szállták meg. én vagyok az egyik. Azokat is. Könyvem szerkezete és nyelve sok kíván­ nivalót hagy maga után. Voltam kommunisták és japánok kezeiben.tanulmányozás céljából. írni „próbálgató módszerrel" tanultam. ahol igyekeztem elles­ ni a nyelvet azoktól az angol és amerikai nőbetegektől. Kinevették. bántódás érné. ki vagyok valójában. akik szintén hadifoglyok voltak. „Angol iskolám" egy japán fogolytábor volt. Ezért a könyvben megváltoztat­ tam a magam és barátaim nevét.A SZERZŐ ELŐSZAVA Tibeti vagyok. így teszek én is. és hamis szín­ ben tüntetnek fel. „Az emberek teknőcön lovagolnak a tengerben" . hogy tényleg van ilyen hal.írta valaki egy távoli országról. igazat írtak és pontosan. megkövesedett" halat. így tapasztalatból tudom. K. Később kiderült. akik kommunista országokban élnek. Szeretett hazámat . Nekik sem hittek. néhány állításom hihetetlen. Lobszang Rámpa íródott a Fa-Juh évében. 9 . Mondják. Ez a könyv azonban nem a kínzásokról szól. Sokat tettem a kommunizmus el­ len. melyet régóta félreértenek. a vi­ lág más tájain nem ismerik. hanem egy békeszerető országról. mit tesz az emberrel a kínzás. Végül bebizonyosodott.

Egész életében szigorú és kemény ember volt. A közelben réztrombiták megrázóan mély hangja zúgott. s akárcsak más társát. mint egy négyéves fiúcska nevelője és lovaglómestere. Majdnem két méter magas volt. Messzebb. majd köpött egyet a porba. hogy megüljem az igencsak ódzkodó pónilovat. De nem volt időm az ilyen köznapi és banális dolgokra. Nakkimnak . pásztorok nógatták a lassú mozgású jakokat.Ajjaj! Négyéves és nem tud megmaradni a lovon! Sosem lesz belőled férfi. Kelet-Tibetnek van 11 .Első fejezet A GYEREKKOR . Mit szól majd nemes apád? . az egyik kelet-tibeti tartományból származott. a köves út mentén kiabálás és kiáltozás hallatszott. hemperegjen és a levegőben rugdalóddzon. éppen kifelé hajtották őket Lhászából.bömm. vízimadarak jártak arra. Meg akart szabadulni lovasától. hogy szabadon legelésszen. bömm -.Ezzel az öreg Cu na­ gyot húzott a póni hátsó fertályára és a szerencsétlen lovasra. Öreg Cu kíméletlen és félelmetes mesternek bizonyult.más járt az eszében. Közelebb a Kígyó Templom tavának kék vize fodrozódott. s most. hozzá illő széles termettel. de a hatalmas válltömés még nagyobbnak mutatta. . Az a komoly feladat várt rám. Kham-ból. őt is testalkata és ereje miatt választották ki.így hívták . a szerzetes-ze­ nészek gyakoroltak a tömegtől távol a mezőn. gyakran elvesztette a türelmét. A Potala arany háztetői és kupolái ragyogtak a szikrázó napsü­ tésben.

Erejével volt mit dicsekedni. Apám a tibeti kormány egyik vezető embere volt. ezúttal Indiába. Fiatalkorában fel tudott emelni egy pónit a földről.Tibet első tíz családja közé tartozott. szürke szemével kivételesnek számított. nem tudott sokat gyalogolni. Családja úgyszintén az anyámé is .a dalai láma visszatért Lhászába. ha egy szerencsétlen gonosztevőre akadtak. A dalai láma ismét visszavonult. Hosszú botjukat habozás nélkül használatba vették. (Később részletesebben írok majd a kormányzati formáról. melynek nem értettük az okát. Apa gesztenyebarna hajával. Ó'ket összeszedték. Kitömték a vállukat. megostromolták a várost. ha lerom­ bolják az épületeinket és legyilkolják az embereket. 1911-ben. Távollétének egész ideje alatt. hogy nagyobb­ nak. így állan­ dóan lóháton járt.) Apa termetes férfi volt. és alig akadtak. Cu egyike volt a védőknek: a harcok során szétlőtték a bal csípőjét. így szüleimnek jelentős befolyása volt országunk ügyeire. ahol a férfiak általában magasak és erősek. most meg egy hercegecske szárazdaj­ kája! Nagyon megrokkant. Apát nem sokat láttuk. és a dalai láma Mongóliá­ ba menekült. belőlük lettek a láma­ kolostorok rendőrszerzetesei. 1912-ben a dalai láma újra hazatért Lhászába. 1910-ben a kínaiak. A britek 1904-ben Younghusband ezredes veze­ tésével megszállták Tibetet és rengeteg kárt okoztak. előzőleg azonban szörnyű bűntetteket követtek el népünkkel szemben. Cu rendőrszerzetes volt. köz­ tük apámra hagyta. Távollétében a kormányzást a kabinet tagjaira. Akkoriban nehéz idők jártak Tibetre. 1909-ben . a kínai forradalom idején a kínai csapatokat kivonták Lhászából. akik hozzá ha­ sonlóan megbirkóztak Kham tartomány embereivel és győztesen kerültek ki a küzdelemből. Sokan a két métert is meghaladták. akiket felbátorított a brit invázió sikere. befeketítették az arcukat. Gyakran hirtelen haragra gerjedt. A britek 1904-ben megszálltak bennünket. vaskos és majdnem száznyolcvan centiméter magas. a legnehezebb napokban apámra és a kabinet töb- . hogy vadabbnak látsszanak.12 HARMADIK SZEM egy része. A legtöbb tibetinek fekete haja és sötétbarna szeme van.miután Pekingben is járt . a barátságot úgy lehet legkönnyebben fenntartani. Nyilván azt hitték.

amikor még alig tudnak járni. A tibetiek sosem lovagolnak ügetésben. hogy szaladt egy keveset. bozontos sörényű. Otthonom Lhászában volt. mint annak előtte. Anya gyakran mondogatta. úgy.„megneveljen vagy betörjön". mely . hosszú farkú jószág volt. A GYEREKKOR 13 bi tagjára hárult Tibet kormányzásának teljes felelőssége. hogy amint az idegenek beteszik a lábukat. Úgy tűnt. Bölcseink régóta tudták. hogy a nyugat Tibet gazdagsága után sóvárog. okos. Tibetben teokrácia uralkodott. hogy mielőtt földet értem volna. Ránk. Ahogy tehetetlenül csúsztam előre a nyakán át a fején. Általá­ ban a poroszkálás is megteszi. a bé­ kességnek vége. Nakkim. Cu személyes sértésnek vette. és Cu szűkkeblűén osztogatott kegyeire bíztak. Lingkhor egyik felkapott negyedé­ ben. hogy apa kedve-kedélye sosem lett már olyan. A lovasmesterség nagyon fontos egy olyan országban. aztán hirtelen megtorpant és lehajtotta a fejét. hogy nyeregből nyeregre ugranak. Akkor odaállt mellém és önelégülten nézett rám. a Hegycsúcs árnyékában. annak a körútnak a mentén. ahol nincs kocsiforgalom. bebizonyosodott. Időnként a mesterlovasok alakzatot alkotva száguldanak át a síkságokon. Most. egy óriásit szaltóztam. és minden utat gyalo­ gosan vagy lóháton kell megtenni. Egyik kedvenc trükkje az volt. hogy a kommunisták megérkeztek Tibetbe. hogy meditálhassunk és legyőzzük a test korláta­ it. Nem vágytunk a külvilági „hala­ dásra". és apai szeretetet sosem kaptunk tőle. órákon keresztül gyakorolják a lovaglást. mozgó célra lőnek előbb puskával. majd nyíllal és nyílvesszővel. A tibeti nemesemberek nap mint nap. és azt is.apa szavaival . Döbbenetesen sokféle módot ismert arra.I. csak arra. Tibet­ ben a felsőbb osztály fiúgyermekeit már akkor lovagolni tanítják. lovat cserélnek úgy. a vágtát pedig csak az edzésen gya­ korolják. Én meg négyéves koromban alig tud­ tam megmaradni a lovon! A pónim. a pónik kicsik és a lovasok nevetségesen néznek ki egy ügető pónilovon. várat­ lan mozdulattal felemelte a fejét. hogy bizonytalan lovasát ledobja. keskeny pofával. én különö­ sen dühítem. hogy rosszul lovagolok. gyerekekre végképp nem maradt ideje. Állni tudnak a vágtató ló keskeny fanyergén. hogy . hogy a bölcseknek igazuk volt.

Mindenkit látott. Erre nem lehetett panasz. a miénk is kétszintes volt az utcai ol­ dalon. hogy az éjszaka sötét­ jét átvészeljék. Apa négy emeletesként építtette újjá. Kemény fagerendáit a kínai megszállók nem tudták betörni. Szerencsések voltunk. Az állatok a földszinten éltek. mert a ház nem nézett a körútra. és aki megfeledkezett erről. . Éppen e fölött a bejárat fölött volt az intéző irodája. Ó alkalmazta . könnyen lezuhant a földre. a legtöbb tibeti házban létra volt. Lingkhort főként zarándokok használják. így belátással bántunk azokkal. Négyszög alakja volt. A póznák ugyanis nagyon csúszósak voltak a rájuk kenődött jakvajtól. amelyet csak úgy lehetett használni. helyettük tehát a falat döntötték le. és nagy belső udvara.ha felfednék. a parasztok­ nál fogazott pózna. és az elítéltek az utcákon kóborolva élelmet kol­ dultak. Senkinek sem szabad lenézni a dalai lámára. Születésem idején.a sze­ mélyzetet.és bocsátotta el . vagy valahogy így. ellenőrizte a háztartás gazdaságosságát. 1910-ben. A nehéz bejárati kapu. mert Tibetben ke­ vés börtön volt. a házunkat részben szétlőtték és az épület belső fala romba dőlt. a külsőt.14 HARMADIK SZEM körbeveszi az egész várost. mert nálunk a földszintről lépcsősor vezetett az emeletre. leg­ többünket elítélhetnének. így nem épít­ het magasabb épületet. akik sze­ rencsétlenül jártak. Tibetben az elítélteket nem vetik meg és nem úgy tekintenek rájuk. Valamennyi főnemes gondoskodott környéke sze­ gényeiről. mint valamennyi ház Lhászában. és így a körmenetek alkalmával nem nézhettünk el a dalai láma feje felett. hosszú időre építették. vagy eltávozott. aki bejött a házba. Tudtuk. az idő­ től megfeketedett. ide. hogy az ember a sípcsontja épségét kockáztatta. az abla­ kához járultak a Ihászai koldusok eleségért. Mikor nap­ nyugtakor megszólaltak a trombiták a kolostorokban. kik vagyunk -. mi pedig fent. Minthogy a korlátozás tulajdonképpen csak évente egy körmenetre vonatkozik. Három ilyen útgyűra van. sok házon a lapos tetőre könnyen szétszerelhető faszerkezetet emelnek tizenegy hónapra. Gyakran megláncolt elítéltek jöttek. a kínai megszállás alatt. mint páriákra. mely a középső udvarra vezetett. . A mi házunkat kőből.

és neveltetése mások szá­ mára is példaként szolgáljon. Ott feküdt üres porhüvelye. a nővérem. és elmondhassák az isteneknek. amikor érte jöttek. hogy az istenek jó­ váhagyják tetteinket. hogy fia hozzászokjon a kemény fegyelemhez. hogy jobban tudjanak imádkozni. alkalmatlan a kemény nevelésre. Paldzsör.LA GYEREKKOR 15 Az intézőtől jobbra lévő szobákban két szerzetes lakott. A kevésbé előkelő nemeseknél csak egy szerzetes élt. amit a család. ő ellenőrizte. Jaszo hatéves volt. Paldzsör nem sokáig lakozott a testében. Hétéves kora előtt eltávozott. Mi. ha az istenek betérnének hozzánk és megszomjazván. Most én lettem az örökös. A faragott oltár előtt állandóan égtek a jakvaj mécsesek. Amikor meghalt. hogy nálunk kettő le­ gyen. Gyenge fiúcska volt. Négyéves voltam és igen gyenge lovas. A szer­ zeteseket jól táplálták. Még ma is emlékszem. Háromévente visszatértek a lámakolostorba. ugyanazt ették. ez a négyszögnek az úttól messze eső oldalán épült. afféle házi „papok" voltak. és vissza­ tért a Sok Templom Földjére. Házunk minden szárnyában volt egy kis templom. de a mi helyzetünk megkívánta. nálunk ízle­ tes az étel. hogy feldarabolják és a szokások szerint a dögevő madarakkal megetessék. annál . apának pedig példát kellett mutatnia a tör­ vények betartásában. A tibetiek na­ gyon törvénytisztelőek. akik naponta imádkoztak. Az órák hosszúak és változatosak voltak. helyükre mások jöttek. ott tanultak a szolgák gyerekei is. A hét. A szentelt­ víztartóknak mindig ragyogni kellett. imádkozzanak az istenek kegyéért. Apa valóban szigorú ember volt. Jaszodhara és én az épület új szárnyában laktunk. arra az esetre. hogy minél magasabb rangú egy fiú. szenteltvízzel telt tálat naponta többször kitisztították és újratöltötték. jobbra meg egy tanterem. Az intézőtől balra a jogász lakott. és a halál emberei elvitték. és mint egyházi herceg gondoskodott arról. inni kívánnának. hogy a háztar­ tást megfelelően és a törvények szerint vezetik-e. melynek mindkettőnket alávetettek. gyerekek: a bátyám. Tőlünk balra egy kis szentély volt. én négy. ezért taníttatásom komolyabbra for­ dult. Nálunk az a szokás. A fontosabb események előtt tanácsot kértek tőlük és meg­ kérték őket.

Amikor apa kilovagolt. de akik élve marad­ tak. később is majdnem mindent túléltek. hogy démonok markában van. A tibetiek szerint nem bölcs dolog világosban el­ aludni. Elég kemény életünk volt. Cu a földszinten lakott az egyik szobában. hogy távol. A lovászok még látni sem bírták. Egy nap nem volt dol­ gom. akik azt gondolták. ö a következő­ képp gondolkodott: a szegény gyereknek felnőttkorában nincs re­ ménye a kényelemre. hogy biztos ami biztos.16 HARMADIK SZEM zordabb nevelést kap. ha felnő. mert a démonok esetleg megjelennek és elragadják az em- . minden gazdagság és kényelem megadatik. óvato­ san áthúztam egy kötelet kemény bőrszíján. Mármint öten. Néuk. én a zűrzavarban visszahúztam a kötelet és elinaltam anélkül. odalovagoltak hozzá. elérem egyikőjüket. A hatodikat valami hátrafelé húz­ ta. te sem tudsz megma­ radni a lovon. és ahogy apám megjelent. hogy gúnyolódhattam vele: . ha kihajo­ lok a raktárablakon. amíg fiatal.vagy ifjúkorban legyünk hát vele könyörtelenek. A nemesemberek között voltak már ugyan néhányan. hogy megtapasztalja a nehézségeket. Később nagy örömömre szolgált. mert fontoskodott és beavat­ kozott a munkájukba. és a lova­ sok hozzásiettek. gyermek. A nyüzsgésben és a beszélgetésben nem vettek észre. nagyon közel a fő­ kapuhoz. mindettől elvonultan éljen. Valamilyen oknál fogva ez a hat lovas mindig a falnál várt. a felszerelésük teljesen rendben legyen. Azt kiabálta. Egyenruhát hordtak. Ebben a rendszerben a gyengék elpusztultak. és miközben az egyik kísérő a felszerelését babrálta. a huszonnégy órából tizennyolcat ébren töltöttünk. Összehurkoltam a kö­ tél két végét és belülről egy kampóra akasztottam. le a lóról. a pónikat és az igavonó állatokat. Az istállók mellett lakott. szeressük tehát és figyeljünk rá. A magasabb osztályokhoz tartozó fiúnak.Szóval. Az öve elszakadt. és Cu mindig körülöttük nyüzsgött. csakhogy apám nem tartozott közéjük. apa ott tartotta húsz lovát. és te­ kintettel legyen másokra. Megjelent apám. Évekig mint rendőrszerzetes sokféle emberrel találko­ zott. Rájöttem. hogy a gyerekek életén könnyíteni kellene. hogy lelepleztek volna. Ez volt az ország hivatalos álláspontja is. és most nem tudta elviselni. hat fegyveres kísér­ te.

a tiszteletre méltó Cic-cic sosem jött. ha magasabb . Régebben ebédlőnek használták és a hozzánk látogató szerzetesek étkeztek benne. Előkelő emberek lovát ez utóbbi nyelven kellett megszólítani! Zsarnoki természetű macskánkat például. tudatuknál legyenek. amíg be nem végezte a dolgát. ezért szerzetest hívnak hozzájuk. gyerekek.és a köznyelv­ ből. hogyan szólítja. a tiszteleti (honorifikus). A GYEREKKOR 17 bért. ha a szolgákkal vagy a nálunk alacsonyabb rangúakkal. Mi. A tanterem elég nagy volt. de mikor az új épüle­ tek elkészültek. a földön ültünk keresztbe tett lábbal. A köznyelvet akkor használtuk. még a haldoklókra is vigyáz­ nak. az asztal vagy egy hosszú pad előtt. Senki sem kivétel. hogy amíg csak lehet. Az iskolában nyelveket is tanultunk: tibetit és kínait. a helyiségből tanterem lett.Tisz­ teletreméltó Cic-cic. A tibeti két külön nyelvből áll. . így hívta az egyik szolga: . mely úgy negyvenöt centiméter . aki valamilyen titokza­ tos ügyben az udvaron kódorgott. összesen körülbelül hatvanan voltunk. nehogy a démon megszállja őket.vagy velünk egyenrangúakkal beszéltünk. A betegeket szintén ébren tartják. A csecsemőket is felébresztik álmukból. hogy a határmezs­ gyén át megleljék a helyes utat a másvilágba. a tiszteletit.I. az arisztokraták nyelvét pe­ dig. méltóztatnál idejönni és meginni ezt a hozzád méltatlan tejet? Mindegy volt.

A számtan miatt sokat bosszankodtam.Segíts szomszédaidnak! . mikor fi­ gyel bennünket. (A szaklektor megjegyzése. Puha. végre magamra találtam. Helyette nagy. gyere­ kek. pi­ ros. a puha mészkőben lévő fémes érctől kapták színüket. Tibet­ ben a papírt házilag készítik. amelyet a tengerszint felett 3600-3700 méternyire emelkedő Culahegyen gyűjtöttünk.Szelíd emberrel ne harcolj! . A következőképpen szóltak: . Jaszo nővérem a lágyabb. De akárhogy is volt.18 HARMADIK SZEM magas lehetett. mekkora tartály szükséges. hogy az ilyen példákat megoldja. Tibetben metszett falapokról nyomtatnak. újra elismételtette őket. mert a tibeti túl kemény és göcsörtös. kék és zöld. ezért a fametszést nagy dolognak tartják. Ha 753 szerzetes közül mindegyik 52 csésze campát iszik naponta. Én azonban ehhez nem voltam elég okos. felmondatta velünk a Törvényeket. és minden csésze öt­ nyolcad pint. Amint beléptünk a tanterembe. ezt éles késsel könnyen lehetett vágni. Indiából hozták. * A fametszést vésésnek szokták nevezni. A Culán sokféle kréta volt. Ha a fametszés* következett. Ettől állandóan szorgalmasan dolgoztunk. sosem láttuk. zsírkőszerű anyaggal dolgoztunk helyette. majd mielőtt eljöt­ tünk az iskolából.A Törvény keményen bánik a gazdagokkal.Olvasd és értsd meg a Szent Iratokat! . a „ceruzánk" pedig kemény kréta volt. hogy gyerekekre pazarolják. sárga. Időnként romlott jaksajtot használtunk! Tanárunk egy dologról sosem felejtkezett el. Nagyon szerettem. így túl drága ahhoz. a fát sem pazarolhattuk. hogy a készlet egy hétre elegendő legyen? Jaszo nővéremnek gondolkodnia se kellett. harminc-negyven centiméter hosszú palatáblára írtunk. Én a pirosas krétákat kerestem. Mi.) . azt hiszem. Háttal voltunk a tanárnak. a kész nyomtatólapot pedig fadúcnak. mivel ugyancsak drága volt. és elég ügyesen csináltam. vékony.A jót jóval viszonozd! . lilás árnyalatot kedvelte. hogy megértésre és méltányosságra tanítsa őket. örültünk nekik.

és megelégedéssel szemléltem. A gólyaláb otthon készült.láb­ tartónak. ha már elértük a kellő sebességünket és lendületet. A GYEREKKOR 19 .I. bár a játék is keményen folyt.) Az íjászat jó mulatságnak számított. de nekem. Legtöbben a galoppozó póni nyergén állva is eltalálták. Az íjat indiai tiszafából.A Törvény jóságos a szegényekkel. hogy érzékeltesse velük a könyörületességet. de éjszakára mínusz 4-5 fokra lehűl a levegő. aztán. aki használtam a lábamat. én sosem tudtam ilyen soká a nyeregben marad­ ni. rendszerint az intézőt. Óriásnak öltöztünk. majd a gólyalábon állva megverekedtünk egymással: aki leesett. sorra a vízbe pottyantak. az íjpuskát tibeti fából készítettük. és egy hosszú kötelet rángattak. ami nem göbös. merre. hogy jó fát adjon. Ez volt a . A jó fa ritka volt és becses. meg kellett győzni a bolt tulajdonosát. hogy megedződjünk. és az izmokat is erősítette. Aztán ék alakú fadarabokat kellett szereznünk . a rúd se­ gítségével ugrottunk egyet. Nagyon szerettünk gólyalábon járni. a Törvényeket táblákra vés­ ték. és azt a célt szolgálta. nem tudtuk kiszámítani.Ne légy adósa senkinek! Hogy mindig szem előtt legyenek. szélsőséges hőmérsékleti viszonyok közt is életben maradjunk. azokba tollakat szúrtak. nem szaladhattunk le a legkö­ zelebbi boltba. Ke­ zünkben egy több mint négy és fél méteres rúddal nekifutottunk. Mint buddhisták. hogy nem volt erő a lábukban. (Nyáron délben például 29 fok meleg van. Minden rábeszélőerőnkre szükség volt. mikor a társaim. tényleg ment az ugrás. A lányok és a fiatalasszonyok tollaslabdáztak. így jutottam át a folyókon. a falakra rögzítették. akik megpróbáltak utánam ugrani. és olyat. amitől a célpont föl-le ugrált. nem kellett a lóval bajlódni. Azt mondogattam. hogy a tibeti. hogy a többiek olyan sokat lovagoltak. Az élet azonban nemcsak tanulásból állt. a táblákat pedig körbe. sosem lőttünk élő célpontra. A szolgák elrejtőztek. hogy vegyünk egy párat. az lett a vesztes. . és nem volt mindig komor. Télen sokszor még ennél is nagyobb a hideg. hogy a legjobb pillanatban kérhessük. Egy kis fadarab felső peremére lyukakat fúrtak. megvártuk hát a megfelelő al­ kalmat. A távolugrás más dolog volt. pont a megfelelő erezettel.

20

HARMADIK SZEM

„labda", amelyet lábbal tartottak a levegőben. A lányok olyan ma­ gasra emelték a szoknyájukat, hogy rúgni tudjanak. Csak a lábukat használhatták, ha kézzel a labdához értek, kiestek a játékból. A jobbaknak sokszor tíz percig is sikerült újra és újra felrúgni a faszerkentyűt, mielőtt elvétették volna. A legnagyobb érdeklődés Tibetben, de legalábbis Ü-ben, - ab­ ban a tartományban, ahol Lhásza is feküdt -, a sárkányeregetést övezte - nemzeti sportnak is nevezhetnénk. Csak időnként, bizo­ nyos évszakokban engedhettük meg magunknak ezt a mulatságot. Régebben úgy vélték, ha sárkányokat reptetnek a hegyekben, pata­ kokban ömlik az eső, mert az Esőistenek megharagszanak, ezért csak ősszel, a száraz évszakban lehetett sárkányt eregetni. Az év egyes időszakaiban a férfiak nem kiáltoznak a hegyekben, mert az India felől érkező, párával túltelített felhők a hangvisszaverődéstől túl gyorsan szabadulnak meg a terhüktől, s nem ott, ahol kellene. Szóval, az ősz első napján a Potala tetejéről föleresztettek egy nagy sárkányt. Perceken belül különböző méretű és formájú sárká­ nyok lepték el Lhásza egét, amelyek ugrándoztak-tekergőztek az erős szélben. Lárma verte fel a várost. Imádtam a sárkányröptetést, és adtam arra, hogy az én sárká­ nyom az elsők között emelkedjen az égbe. A sárkányt mindenki maga készítette bambuszból. Legtöbbször finom selyem fedte. Könnyen lehetett jó anyagot szerezni hozzá, hiszen a ház számára becsületbeli kötelesség volt, hogy a sárkány kiváló legyen. A do­ bozformát vad sárkányfejjel díszítettük, szárnyat és farkat illesz­ tettünk rá. Viaskodtunk egymással, megpróbáltuk lehozni ellenfeleink sár­ kányát. Abban a reményben, hogy sikerül elvágni a köteleiket és elfogni lehulló sárkányaikat, a magunk zsinegére törött üvegszi­ lánkokat ragasztottunk, és egy részét bekentük enyvvel. Időnként éjjel kilopództunk, hogy felengedjünk egy sárkányt, a testbe és a fejbe kicsi jakvaj mécsest tettünk. A szem vörösen vilá­ gított, a törzs különböző színekben játszott a mélysötét éjszakai égen. Különösképp akkor élveztük ezt a szórakozást, mikor a nagy jakkaravánokat vártuk Lhodzong-ból. Gyermeki naivitással azt hittük, hogy a távoli helyek tudatlan népe mit sem tud az ilyen „modern" találmányokról, s elhatároztuk, félholtra ijesztjük őket.

I. A GYEREKKOR

21

Egyik módszerünk az volt, hogy három különféle kagylót tettünk a sárkányba, s ezek a széltől különös sivító hangot hallat­ tak, amelyek az éjszakában rikoltó, tűzokádó sárkányokhoz hason­ lítottak. Azt reméltük, ez üdvös hatással lesz ajakhajcsárokra, akik a magasban ugrándozó sárkány láttán rémülten fekszenek tábori ágyneműjükben. Erre a gondolatra kellemes borzongás futott vé­ gig a hátunkon. Még nem is sejtettem, hogy később, sárkányrepülő koromban, milyen nagy hasznát veszem majd e gyerekkori sárkányeregetésnek. Akkoriban egyszerűen játék volt csak, bár izgalmas és időn­ ként elég veszélyes játék: óriási, elálló szárnyú sárkányt építet­ tünk, megvolt két és fél négyzetméter is. Egy szakadék mellett, ahol különösen erős volt a légáramlás, a földre fektettük, kötelét a derekunk köré hurkoltuk, aztán amilyen gyorsan csak tudtunk, vágtázni kezdtünk a pónival. A sárkány hirtelen felemelkedett, majd felszállt, egyre magasabbra az égen, amíg csak bekerült a fel­ szálló légáramba, akkor rántott egyet, és felemelkedtünk a lóról: körülbelül három méter magasan repültünk, majd lassan himbálódzva ereszkedtünk le a földre. Néhány szerencsétlen flótás majd­ nem kettészakadt, ha elfelejtette kivenni lábát a kengyelből, de én, aki rossz lovas voltam, mindig időben leestem a lóról, és a felszál­ lás nagyon jó érzéssel töltött el. Bolondultam a kalandért, és rájöt­ tem, hogy ha az emelkedés pillanatában gyorsan meghúzom a zsi­ neget, magasabbra szállok, egypár ügyes rántással pedig másod­ percekkel meghosszabbíthatom a repülés idejét. Egy alkalommal nagyon lelkesen ráncigáltam a zsinórt, a szél is segített, és egy parasztház lapos tetején landoltam, ahol a téli tü­ zelőt tárolták. A tibeti parasztok lapos tetejű házakban laknak, a tetőn van egy kis párkány. Ebben tartják a száradó jakürüléket, amit azután tüze­ lőnek használnak. A ház, amelyre pottyantam, nem kőből épült, mint a legtöbb ház Tibetben, hanem vályogtéglából. Kéménye sem volt, tetőnyílás vezette el alulról a füstöt. Esésemmel felkavartam az ürüléket, és ahogy a kötél keresztülvonszolt a tetőn, a trágya jó része a lyukon át a lakókra hullott.

22

HARMADIK SZEM Minden voltam, csak kedves vendég nem. Megjelenésemet -

én is a nyíláson keresztül értem földet - dühkitörés fogadta, és mi­ után a házigazda elporolt, apámhoz hurcolt újabb kezelésre. Aznap éjjel hason aludtam. A következő nap azután egy cseppet sem üdvös munkára fog­ tak, végig kellett járnom az istállókat és összeszedni a jakürüléket, azt elvinni a gazda házához, és felhordani a tetőre. Nehéz munka volt, még hatéves sem voltam. De rajtam kívül mindenki elégedett volt, a többi fiú jót nevetett, a gazdának kétszer annyi fűtőanyaga volt, mint korábban, és apa megmutathatta milyen szigorú és igaz­ ságos. Hát nekem mi jutott? A következő éjjelen is a hasamon fe­ küdtem, de nem a lovaglástól! Azt lehetne gondolni, hogy Tibetben a gyerekekkel túl kímélet­ lenül bántak. De hát a gyengék számára sehol sem volt hely. Lhásza a tengerszint felett 3600 méterre fekszik, a hőmérsékletin­ gadozás igen nagy. Más területek még magasabban helyezkednek el, ahol az időjárás még zordabb. A gyengék könnyen veszélybe sodorhatják a többieket. A nevelés emiatt volt szigorú, nem pedig kegyetlenségből. A hegyi lakók az újszülötteket a folyóba mártják, hogy lássák, elég erősek-e az életre. Úgy 5200 méter körüli magasságban elég gyakran láttam kisebb meneteket, amelyek a folyóhoz közeledtek, majd megálltak a parton. A nagymama megfogta a kicsit, a család - az anya, az apa, és a szűkebb rokonság - körégyűlt. A csecsemőt levetkőztették, a nagymama előrehajolt és bemártotta a hideg víz­ be, csak a feje és a szája maradt kint. A fagyos hidegben a kisbaba előbb lila lett, aztán kék, végül tiltakozásul sírni kezdett. Halottnak látszott, de a nagymama, akinek nagy gyakorlata volt, kivette a vízből, megszárítgatta és felöltöztette. Ha aztán a kicsi élve ma­ radt, azt mondták, az isteni gondviselés vette kegyeibe, ha meg­ halt, sok földi szenvedéstől menekült meg. És valóban egy ilyen zord, fagyos országban ez a legkegyesebb módszer, még mindig sokkal jobb, ha egypár újszülött meghal, mintha később gyógyít­ hatatlan beteg lenne: Tibetben nagyon gyér az orvosi ellátás. Bátyám halálával tanulmányaim szükségképpen elmélyültebbé váltak, mert hétéves koromban hozzá kellett látnom ahhoz, amit az asztrológusok ajánlottak. Tibetben mindenről a csillagjósok dönte-

LA GYEREKKOR

23

nek, ajakvásárlástól kezdve az ember életpályájáig. Közeledett az idő, éppen a hetedik születésnapom előtt, mikor anyám nagy ün­ nepséget rendezett, amelyre meghívta az előkelőségeket és más magas rangú személyeket, hogy meghallgassák, miként szól a jós­ lat. Anyám kerek arcával és fekete hajával határozottan kövérkés asszony volt. A tibeti nők egy fakeretfélét hordanak a fejükön, efe­ lett úgy szedik redőbe a hajukat, hogy a lehető legékesebb legyen. A kereteket nagy műgonddal készítik, gyakran karmazsinvörös lakkal vonják be őket, és kirakják féldrágakövekkel és j a d e - meg korállberakással díszítik őket. Az erősen beolajozott hajjal lenyű­ gözően néznek ki. Tibetben a nők vidám színekben járnak, sok a vörös, a zöld és a sárga. Legtöbben egyszínű kötényt viselnek, amelyet élénk, elütő, de az alapszínnel összhangban lévő vízszintes csíkok tarkítanak. Bal fülükben fülbevaló lóg, ennek mérete viselőjének rangjától függ, anyám az egyik legelőkelőbb családhoz tartozott, így fülbe­ valója tizenöt centinél is hosszabb volt. Úgy gondoltuk, a nőknek a férfiakkal tökéletesen egyenlő jo­ gokkal kell rendelkezniük, de a háztartás vezetésében anya to­ vábbment, vitathatatlanul ő parancsolt. Egyeduralkodó volt, aki tudja, mit akar, és azt mindig el is éri. Az ünnepséget megelőző izgatott sürgés-forgásban igazán ele­ mében volt. Szervezkedett, parancsokat osztogatott, kigondolta, hogyan lehetne túltenni a szomszédokon. Anyám jeleskedett mind­ ebben. Korábban sokat utazott apámmal, jártak Indiában, Peking­ ben és Sanghajban, így bővelkedett idegen ötletekben. Miután eldőlt, mikor lesz az ünnepség, a szerzetesek vastag, házilag készült papírra (melyet csak a legfontosabb események al­ kalmával használtak) gondosan megírták a meghívókat. Minden meghívó körülbelül 30 cm széles és 60 cm hosszú volt, apa pecsét­ jével ellátva. De minthogy anya szintén az első tíz legrangosabb család egyikéből származott, kettejük közös pecsétjével együtt az övét is rányomták a meghívókra, amelyekre így összesen három pecsét került. Végül is mindez nagyon impozáns volt. Engem ret­ tenetesen rémített a gondolat, hogy az egész hűhó csupán miattam

Az írásos és szóbeli üzenet kettősségében a múlt él to­ vább. majd az írásos üzenet alapján megtá­ madták például a védtelen házat vagy menetet. A meghívókat gyönyörű telivéreken lovasküldöncök vitték szerteszét. nem jöttem rá. Mindegyik hírnök villás botot tartott a kezében. kis imazászlók díszítették. az udvaron pokoli lárma és zűrzavar uralkodott. de mindig a szóbeli változatot tartották hitelesnek. aztán nagy csörömpöléssel mindenki letette a csup­ rot. Tibetben a küldöncök két. a botot a családi címer koronázta. hogy az üzenetek eltérnek egy­ mástól. mert a súlyos kapuk dübörögve kinyíltak. mint akik megvesztek. amellyekkel gyakran csapdába csalták a banditákat. veszélyes volt járni rajta. és a hatalmas fekete szelindekek úgy ugattak. abba helyezték a meghívót. Még egy utolsó korty a tibeti sörből. Még manapság is előfordul. hogy a társadalmi esemény fontosabb nálam. egy írottat és egy szóbelit. A falakat le­ tisztították és újra festették. Az ünnepség pompája nagy tiszteletet ébreszt szüleim iránt mondták -. Mivel egy időben indultak. Szokássá lett félre­ vezető üzeneteket írni. akiket külön erre az alkalomra fogadtak fel. A nagyobb termekben lévő faragott faol- . a padlót felcsiszolták és felkefélték. A szolgák rekedtre kiabálták magukat.24 HARMADIK SZEM van. Réges-régen útonálló banditák tartóztatták fel a hírnököket. a lovak nyerítettek. A házban mindenütt nyüzsgés és felfordulás volt. és a csapat vad kiál­ tozással elvágtatott. sokszor teljesen különböző üzenetet visznek. de számomra ez semmit sem jelentett és nem oldotta fel a szorongásomat. ame­ lyek színesen lobogtak a szélben.

Anyám eltökélte. Abban az időben több mint ötvenen szolgáltak nálunk. Tibet természetes hűtőszekrény. majd nagy üvegbe teszik. a többieket a jövendő eseményre fogadták fel. Mikor mindez elkészült. ügyelve arra. hogy a virág minden részét érje a fény. azt készült felszol­ gáltatni. és igen óvatosan megmossák. de mind annyira csillogott. A szolgák általában nyomorultul érezték magukat. százféle színű és illatú virág nő rajtuk.I. mert a legkisebb karcolás tönkreteszi az egész virágot). és a ha­ gyományokhoz hű családok egyáltalán nem érintkeztek velük. Anyám és a főintéző fel-alá rohangáltak. míg úgy ragyogtak. Még az udvaron is addig kaparták a köveket. hogy azok is szépen mutassa­ nak. miközben rendszeres időkö­ zönként megfordítják. Nálunk a kamrák tele voltak ilyen hússal. és heteken át minden áldott nap kiteszik a napra. és sok új mécsest is kiraktak. Tibetben a rododendronfák hatalmasak. Nagyon-nagyon hideg és száraz az időjárás. A konyhában is óriási sürgölődés folyt. Állandóan dolgoztat­ ták őket. Néhány aranyból volt. hogy ritka és drága csemegékkel kínálja majd a vendégeket. Akkor az üveget lezárják. A réseket színes anyaggal töltötték ki. A hús egy évig. hogy alig lehetett megkülönböztetni. A buddhisták nem ölhetnek. hogy a tiszta ruhák közül is csak a legtisztábbat vegyék fel. Vannak mészárosok is Tibetben. a gabo­ na évszázadokig is eláll. hogy az üvegben ne maradjon semmi levegő. amely felbukott a sziklán. vagy amelyet véletlen megöltek. Rododendronvirágot tettetett el. A GYEREKKOR 25 tárokat szintén letisztogatták és újra lakkozták. A szolgák hetekkel az ünnepség előtt kilovagoltak a Hi­ malája lábához. így csak olyan állat húsát eszik meg. a szerencsétleneket anyám elé hívták és megparancsolták nekik. itt kifogásoltak valamit. Azután a virágokat egyenként méz és víz keverékébe mártják. de ha melegebbre is fordul. rengeteg fogást készí­ tettek. az étel majdnem korlátlan ideig tárolható. és a víz-méz keveréktől megtelik nektárral. a szárazság tartósít. mint az újak. de mind szívvel-lélekkel végezte dolgát. ahol a legszebb virágok nyíltak. melyik melyik. A félig bimbósakat leszedik. de ők az „érinthetetlenek" kasztjába tartoznak. néhány ezüstből. A vi­ rág lassan növekszik. (Azért olyan óvatosan. . ott parancsot osztogattak.

mert mire Tibetbe ért. aztán megtörik. végül egy tálba rakva felöntik forró. a szakács is a végeket szerette. hogy én voltam a tettes.a campát .mondta. Apám morgott. hogy havasnak látsszanak. Kicsit vesznek ebből. A nők nem értenek a campa kavarásához. Árpából készül. mert túl költségesnek találta ezt a csemegét. különösen azért. lelki­ ismeretesebbek. A campa a tibetiek legfőbb eledele. és a szakács csak találgathatott. A férfiak alaposabbak. Tibetben a szakácsok férfiak. de sokak számá­ ra ettől még finomabbnak tűnt. és ezért jobb szakácsok. az árpát először aranybarnára pörkölik. Vannak. hogy a „cápauszonyleves a legnagyobb ínyencség a világon". aki fogyasztás előtt szereti kivenni és levegőre tenni őket. szintén Kínából hoz­ ták. Valaki azt mondta. aztán beleaprítanak valamennyit abból. sem a pontos keverék elkészítéséhez. amíg tésztasűrűségű lesz. és levest csináltak belőle. Sok bambuszrügyet még főzés előtt megszabadítottam így a javától. .csak campán és teán élnek. A másik különlegesség a cápauszony volt. Nagy kár. Szerintem borzalmas volt: lenyelni merő megpróbáltatás. egyszerűen megromlott.az első étkezéstől az utolsóig .Ne légy bolond! Díszes ünnepséget kell rendeznünk. Nem szépítve a tényeket. majd az így kapott lisztet is megpirítják. A készítményt . a fecsegésre. a zamatos bambuszrügyet. végül megfűszere­ zik annak reményében. Kedvencemet. Kiváltképp a frissen nyíló sárgászöld végekért ra­ jongtam. csipetnyi sóval szeret­ tem a legjobban.Tíz jakot és borjút vehettünk volna azon az összegen. A főzetet addig kavarják. Szeletelve szállítot­ ták Kínából. . és persze néhány más dologra is. sosem tudta bebizo­ nyítani. Kis cukrot is hintenek a szirmokra. amibe ezek a szép kis virágok kerültek . se a szépségüket.26 HARMADIK SZEM Van. hogy kiszáradjanak és ropogósak legyenek. . boraxot meg jakvajat tesznek hozzá íz­ lés szerint. akik egész életük­ ben . és sót. A nők jók a takarításra. még maga a tulajdonos sem ismert volna rá. én nyersen.négyzet alakúra nyújtják. Sokféleképpen készítették. Anya válasza jellegzetes női válasz volt. vajas teával. de ne veszítsék el se a zamatukat. de a háztartáson belül ez egyébként is rám tartozik. de nem alkalmasak a campafőzésre. hogy jó lesz.

Kétszer olyan gyorsan dolgozott.vagy kecsketejjel.nem mondhatnám. a szemébe. belül szőrös kecskebőr tömlő volt. hogy a szerencsétlen flótás fuldoklik.tízen lehettek. ha nem elég óvatosan bántak a tömlővel. felfordították. A félig kész vaj egy része kifröccsent. mint a többiek. Lehet. Egyszer csak valaki megszólalt: . és megkötötték. amíg csak kész nem lett a vaj. hogy a méregtől nem jött ki hang a torkán . mikor szótlannak láttam. mint amilyen Timon is volt.Öregszel. Emlékszem az egyik nagydarab emberre. de még különböző díszesebb formákat is gyúrnak belőle. Timon megcsúszott. A helyiségben.odalett a vaj -. de nagyon tömör. ötven liternyi aranyló zsira­ dékkal. ez jelentette a „köpülést". az erőlködéstől kidagadtak az erek a nyakán. Beszívott „huhhhh".órákon át verik a tömlőket. mindenesetre letépte a szakadt kecskebőrdarabót. Aztán az egészet föl-le mozgatták. aki az erejét fitogtatta. vagy túl régi volt. a nyakát megtekerték. Végigcsurgott a testén. amikor felemel­ ték. Timon dühösen felmordult. hatalmas lapátkezével megragadta nyakánál a tömlőt. a tömlő a cölöpre esett. a levegőben maradt. és a szétfolyó vajba esett. Ereje megtette a magáét. Egyhangú dolog volt nézni és hallgatni amint a szolgák . mikor leejtették őket. egyre lassabban megy a munka. Az olyan ügyetlen munkások. Ez volt az egyetlen alkalom. A tejjel telt tömlőt felemelték és ráejtették a kőre. a szőr lejött a belsejéről és a vajba keve- .hallatszott. A campa önmagában unalmas. mindenféle viszonyok között el lehet tengődni rajta. hogyan ütik a tömlőt a kiálló kőhöz. néhányan a vajat készítet­ ték . a szájába. felemelte és levágta. Egyszer-egyszer. mert azt hitte. hogy nagyon higiénikus körülmények kö­ zött. Akár­ milyen magas helyen. A GYEREKKOR 27 cipót. ahol a vajkészítés folyt. Timon. és ernyedtebb „uhhh". A köpű nagy. Megtöltötték jak. kőcölöpök álltak ki a földből. tápláló étel. Ha nem figyeltek eléggé. és püfölni kezdte szegény Timon fejét. tönkretehették a vajat.I. esetleg azért. befedve kb. de a nyaka Timon kezében. A szolgák közül néhányan a campát. egyenesen bele az elképedt Timon arcába. hogy ne folyjon. a fülébe és a hajába. Anyám beszaladt a zajra. kire­ pedt.

Az elégedett. a szomszédok pedig látták. milyen finomat ettek. rossz. nem tartják rosszabbnak. miközben egyik lámakolostorból a másikba megy. mintha csak azt mondaná: „na. és elhíresztelték. hogy milyen finom ételt kaptak. A házunkban tartózkodó két szerzetes szintén kivette részét a jövendő esemény előkészületeiből. hogy a következő földi életben magasabb létformában szülessen újjá. milyen igényes háztartást vezet. hogy hosszú utazás előtt a lovakért imádkozzanak. Ugyanez vonatkozott az igavonókra is. Ha valamiért olyan mént választottak ki. de azt mondta. vagy szétosztották a koldusok közt. Odamentek a kamráinkban tárolt állati tetemekhez. Ha valaki azt akarta. Senkit sem zavart. Az adósságot imával egyenlítettük ki. akik felolvasztották és átszűrték egy ruhán. Sok szerzetes. jóllakatott urak azután végigjárták a házakat. a következőn pihentették őket. Nálunk az volt a dolguk. mécsesekhez használták. Tibetben a koldusok sosem szűkölködnek. A lámakolos­ torokban és a templomokban számos szerzetes egész életét az ál­ latokért való imádkozásnak szentelte. kicsit megrázta a fejét és elfordult. hogy ha véletlenül is. mozdulni sem volt hajlandó. Mikor a nyerget végre levették róla. de megöltünk egy állatot és megettük a húsát. az csendesen állt egy helyben. Tibetben úgy hittük. mert azt reméltük. És az állatok tudták ezt. amelyekben a kamrabeli testek lakoztak. A kéregetés elfogadott dolog. hogy a szom­ szédok megtudják.28 HARMADIK SZEM redett. mely az előző nap kilovagolt. adósai vagyunk. de a szőrcsomóktól mindenki idegenkedett. és jó ideig távol tartja magát. kitér az ajándékozó útjából. A legtöbb keleti közösségben nem szé­ gyen a koldulás. és imádkoztak azoknak az állatoknak a lelkéért. örülök. A koldulásnak is megvannak a szabályai: ha valaki ajándékot kap. ezáltal gondoskodtunk róla. ha egy-két tucat szőrszál került a vajba. hogy ne fárad­ janak ki túlzottan. hogy győ- . mint mondjuk a jótékonysági célú gyűjtést más országokban. Ha egyik napon lovagoltak rajtuk. A vajat ilyenkor fél­ retették. Nekik tették félre a rosszul sikerült ételeket is. A lovak sosem dolgoztak két napot egymás után. nagyon jól megélnek a „szakmai fogások"-ból. jó ételt adott a kéregetőknek. Vándorló szerzetest megetetni jócselekedetnek számít. egész úton kéreget.

Egymás szavába vágva a küldöncök köré gyűltek. ami ezután következett. A mi szolgáink is részt vettek a játékban. akárcsak az embereknek. Értelemszerűen Younghusband-nek hívtuk. velünk lakott. majd kiugrott a szíve a sietségtől. és ne legyen belőlük macskaeledel. akik hasznos célt szolgálnak. de nem is rabszolgák. aztán lefeküdtek és megpróbáltak rágurulni a rakományra. Az intéző lejött a szobájából. Anyja 1904-ben megijedt a Younghusband-expedíció fegyvereitől. . Az egereknek nagyon óvatosan kellett közle­ kedniük.I. A tibeti állatok nem dédelgetett kedvencek. Ezután térdre borultak. és mindegyik egyre magasabb létformában születik újjá. hogy egerek maradhassanak egyáltalán. Megvárták. jogaik vannak. Öregecske volt. valójában minden teremtménynek van lelke. anyát követte szobáról szobára. hogy megtisztelje a főurak küldönceit. Láttam. míg megrakták őket. A buddhista hit szerint minden állatnak. és a kölykök közül csak a mi konyhai macskánk maradt életben. és remek étvágya ellenére úgy nézett ki. hogy a macskanépesség száma ne fogyatkozzon. nem így volt. mint egy négylábon járó csontváz. és szigorú fegyelmet tartott az egerek között. A meghívókra gyorsan megérkezett a válasz. A szamarak még rosszabbak voltak. Az anyai köte­ lességtudás példájaként mindent megtett. Legyünk tapintatosak és borítsunk fátylat a fájdalmas jelenetre. amilyen gyorsan ideért! Semmi kétség. Kicsi volt és fekete. .Szegény ember. A hírnökök lekapták az írást a botról. A második macska a konyhában lakozott. Ha éppen nem volt elfoglalva a kicsinyek szoptatásával. élőlények. Nagyszerű ember! . majd a földre roskadtak páratlan színpadiassággal érzé­ keltetve. a csodával határos. és zihálva átadták a szóbeli üzenetet. és egy kicsit együgyű. . majd idő előtt szült.Egyszer közbeszóltam és teljesen megszégyenültem. A harmadik macska nagyon tekintélyes matróna volt. Egyikük az istállókban lakott. lengetve a villás botokat. hogy a Rámpa ház meg­ kapja az üzenetet.Nem. minden erejüket beleadták abba. hogy a végső vágta előtt pihent egy kicsit. A GYEREKKOR 29 zött az igazság". Vágtatva jöttek a lovasok. ezek állandóan szolgálatban voltak. Három macskánk volt. és akiknek.

és rengeteg a tennivaló. amelytől annyira rettegtem.) Talán az asztrológusok azt mondják. végül is egy Rámpa vagyok. sokkal jobb. amikor az egyik szolga berontott a szobámba. akik visszahoznának. ragyogó szemű. Mi mást tehettem. Sárkányrepülő leszek. Kelj fel! Félrelöktem a takarómat és felkeltem. mert az ember szabad. hétalvó vagy. kap egy „szerzetesnevet" is. Kedd Lobszang Rámpa? Szavamra. a szüleim neveztek el így. amelyen egész életemben járok majd. Tibetben a gyerekeknek két nevet adnak. Négy óra van. A sorsomról döntenek. az elsőt a születés­ napja után. Különben is. az igen. . és csodálatos. ezért első nevem a Kedd lett. már nem ugorhatok ki az ab­ lakon. hogy megszökjek. Hajós? Alacsonyabb kaszt? Nem! Hivatásos sárkányrepülő leszek. Még csak az első napsugarak kukucskáltak a távoli hegyek mögül.Ennek a napnak kellett kijelölnie szá­ momra az ösvényt. mert favázra feszített jakbőr csónakot használnak. a második Lobszang. (Nem. Az asztrológusok ma hallatják hang­ jukat! Talán kicsit későre hagytam. óri­ ásfejű sárkányokat készítek. Én kedden születtem.30 HARMADIK SZEM Végül elérkezett a nagy nap. aki a negyven mérföldnyire lévő Cangpo folyón rin­ gatózik és himbálódzik.Micsoda? Még nem vagy fent.Vajon ez vár rám? Csak órák múltán tudhatom meg. mint a madár. annak meg követni kell a hagyományokat. apa hamar utánam küldené az embereit. legyek sárkányrepülő. mint lefelé sodródni az áradó folyón. . és nekem nincs választásom. Hétéves koromban hajós akar­ tam lenni. . vártam. Az a nap. Az jobb. De várjunk csak! Tényleg így volt? A hajósok alacsonyabb kasztba tartoznak. De ha egy fiú kolostorba vonul.

ne légy olyan durva. aki a varkocsomnál fogva húzott felfelé. sietek.Tibetben rugalmasak az időpontok . bezárkózott a szobájába. elvonulva a felfordulástól. Azt kívántam. mint egy kővé fagyott jak. több anyám van. Végül ez a szerencsétlen akármi a fejemen olyan merev lett. hogy a Dzsokangba. . Tíz óra körül . jelenést látok. Anyám úgy rendezte. a Ihászai „székes­ egyházba" menjünk: a soron következő eseményeknek nyilvánva­ lóan vallásos hangulatot kellett adnunk. letéped a fejemet.De Julgye. mindenütt jelen volt. mint holdfény a tavon. hogy a gyüleke­ zőhelyre szólítson. Jaszo. Kedd Lobszang! A varkocsodnak egyenes­ nek és fényesnek kell lenni. nem tudok ilyen aprósággal törődni.megszólalt egy gong.Maradj nyugton. mint egy remete. mint egy negyvenéves.Második fejezet A GYEREKKOR VÉGE . lecsavarod fejem.Oh. és úgy ragyo­ gott. máskülönben tiszteletreméltó anyád megnyúz. meg velem együtt még öten. ott ültem a földön egy makacs férfi szolgával. az utolsó simítások. Anyám. olyan ko­ pasz leszek. Még az utolsó parancsok. Néha már azt hittem. Valamennyien megnyergeltük a pónilovakat: apa. és mindenütt izgatott hangok! A nálam két év­ vel idősebb Jaszo úgy nyüzsgött. Julgye! Ha nem hagyod abba. Szóval. . bárcsak vele lehetnék. . én ugyancsak vona31 . anya. Apám. akár a forgószél.Jaj.

Erős. Bár sok-sok évvel később történt. füstölők nehéz szaga ke­ ringett a levegőben. az országban . és imamalmok százait pörgetve szakadatlanul ismételték a mantrát: „Om mani padme hum!".a zarándokok csalogatására . a kommunisták megszállják majd Tibetet és a szabad­ ságnak bealkonyul. hogy milyen kormányzati formák (igen. a Legfelső Fellebbezési Bíróság feje a dalai láma volt. és akár könnyű nyári felhő a hegy gerince körül. A templom kö­ rül . kagylók recsegése hallatszott. fémlemezek védték őket azoktól.hogy látni lehessen. élt a hatalommal és az uralko­ dás eszközeivel. elhaladtunk a 120 méter magas és 360 méter hosszú épülethegy. hogy a kérést teljesítsék és az igazságtalanságot orvosolják. A legis­ mertebb istenek szobrát majdnem ellepték a drágakövek és gyé­ mántok. nagy lyukú -. A tömör arany gyertyatartókban 1300 éve nem aludtak ki a gyer­ tyák. de kizárólag az ország érdekében használta mind­ ezt. gongok hangja szólt. Csak néhány kiváltságos látogathatott ide. Idő marta.32 HARMADIK SZEM kodtam. . saját érdekében sohasem. amelyeket a kegyükért esdeklő jámbor hívők hordtak oda. ahogy a hagyomány megkívánta. megfeketedett gerendák tartották a tetőt. Megfordultunk a Lingkhor úton. Joggal mondhatom. Az állam és az egyház. Ha a beadvány vagy a kérés tisztességes volt. akikben a sóvárgás netán legyőzné az áhítatot. akiknek léptei többcentis csatomaszerű mélyedéseket vájtak a kövezeten. felmentünk a templom lapos tetejére. apa közéjük tartozott. . Egyeduralkodó volt. Körbejártuk mi is a belső kört. Az imádkozást befejezve. a Potala alatt. néhányan sajátos tanításban részesültünk. és fél óra múltán ott álltunk a Dzsokang előtt. s hogy a papi tudomány ne menjen feledésbe. A zarándokok áhítatosan vonultak a „belső körön". A székesegyház 1300 éve fogadta ezen a helyen a hívő­ ket. tudta előre. Érdekes lehet. sötét mélyedésekből csengettyűk.talán kivétel nélkül .mindenki szerette vagy mé­ lyen tisztelte. Kis. többes szám!) léteztek Tibetben. aztán a Kjicsu síkság mentén lovagolva magunk mögött hagytuk Sö falvát. A falak mentén isteneink aranyszobrai álltak. bárki folyamodhatott hozzá.kis házak. üzletek és bódék so­ rakoztak. a láma gondoskodott arról.

„összekötő tiszt"-ként működött a két tanács között. Ahogy múltak az évek. Két magasrangú tisztviselő. Nélküle nem lett volna miért harcolni: biztonságos helyre KELLETT mennie. A templomból csodálatos kilátás nyílt. Víz szikrázott a fákon keresztül. amely szintén négy tagból állt. és a véleményeket a dalai láma elé terjesztette. Öt tartomány volt: Ü-Csang . a keleti Kham és a déli Lhodzong. láma státuszú tagja volt. ezért említettem a „kormányokat". amikor az angolok megszállták Lhászát. Csak válságos helyzetekben találkoz­ tak. mert valójában azok voltak. ha a tartományok vezetői is jelen voltak. Nem futamodott meg. akik Őszentsége után a láma. Országügyekkel foglal­ koztak. vagyis az egyházi tanácsnak négy. miről beszélnek. A nemzetgyűlést kö­ rülbelül ötven férfi alkotta. Minden egyházi ügy eléjük került.itt található Lhásza. nem tudják. A mi „királyunk" a dalai láma volt. akiket miniszterelnököknek is ne­ vezhetnénk. nem létezik rajta kívül másik világ. Keletre a bujazöld. fák­ kal tarkított Ihászai síkság nyújtózkodott. Az első.H. A GYEREKKOR VÉGE 33 A dalai láma után két tanács következett. A tibeti háborúk sakkjátszmához hasonlíthatók. hogy az or­ szágot összetartsa. a dalai láma egyre na­ gyobb hatalomra tett szert. három világi és egy egyházi személyből. A nemzetgyűlés ritkán ült össze. A nemzetgyűlés. mint például 1904-ben. és a dalai láma Mongóliába menekült. és egyre inkább a tanácsok meg a nem­ zetgyűlés közreműködése nélkül kormányozta az országot. Akik gyávasággal vádolják. de ezekben az idősza­ kokban igen jelentékeny szerep hárult rá. a Ihászai folyók csörgedező vize. körbefonták a völgyet. hogy az Ékességes gyá­ ván „megfutamodott". Az alacsonyabb szinteken sok-sok lámako- . ame­ lyet sosem kormányoztak jobban.és apácakolosto­ rokért feleltek. meg­ közelítően 400 főre növekedett. a nyugati Gartok. a főváros. Északra és délre hegy­ óriások emelkedtek. a játszma elve­ szett. ahogy gyakran nevezték és Sigace úgyszintén -. az északi Csang. és felelősek voltak az egyház és az állam integrálásáért. Ezután jött a minisztertanács. úgy tűnt. a legtekintélyesebb Ihászai családok és lámakolostorok képviselői. Ha a királyt leütik. Ezzel kapcsolato­ san sok nyugati furcsamód azt gondolja.

az érzelmek delejes szálai mintha csak behálóztak volna. hogy is­ teni áldásban részesülnek. néhányan sárga. és foltjaik világosabb árnyalatúak! . Legtöbben a vö­ rös köpenyesek voltak. azt remélve. tompa dobbanások . Aztán felhangzott a dobok dörgése-morajlása és a trombiták ara­ nyos hangja. ahol majdnem min­ dent meg lehetett kapni. utóbbit a Gyógyítás Templomaként ismerték.34 HARMADIK SZEM lostor volt. A székesegyház kertjében szüntelen morajlás hallatszott. Az életmen­ tés nagy erény . A két hegy közt a hideg reggeli fényben a nyugati kapu csillogott. ajándékokat hoztak.Buddha köpenyének foltjait idézve . Különböző ügyekkel foglalkozó szerzetesek nyüzsögtek min­ denfelé. Mindannyian vagy legalábbis majd­ nem mindannyian hasonlítottak egymásra: lehetett akármilyen új a ruhájuk . Az 1200 éves Nészár kolostor szerze­ tesei rendesek. Az ég mélybíbor színű volt. Sivítás. Mellettünk. még közelebb a kincstár. ők „egyszerű" szerzetesek. Amint ott álltunk és néztük a régi. vagy láttak képeket róluk. Messzi földről érkeztek. ezeket mészárosoktól mentették meg és ritka pénzért vették. szerzetesek hangja szállt felénk. távoli hegyek tiszta fehérje még jobban kiemelte szépségét. vagy akik meggyszínű ornátust viseltek. A foltok a ruházat részei. a Potala és a Csakpori de­ rengett. mások vörös csuhában. Azok. A növendékek fehérben. zsoltárokat énekeltek. de mindig megújuló látványt.legyen állatról vagy emberrel szó . Közelebb. a rendőrszerzetesek sötét barnásvörösben sürgölődtek. a meredek lejtőkön kis remetelakok gub­ basztottak. Néhányan állatokat vezettek. az idősebbek mély basszusa meg a növendékek szopránja. Külföldiek. a hóborította. akiken sok arany fénylett. Nyugatra a két testvérhegy. Felettünk habkönnyű felhők úsz­ tak az égen. kissé keletre apácakolostor könyökölt a halotti tetemek szertartásmestereinek a telkeibe. Magasabbra. körötte a kereskedők bódéi és a piac. néha megjegyzést tesznek a „foltozott külső­ re". akik láttak már tibeti szerzeteseket. magában a városban megbújva a székes­ egyház északi falánál a tanácskozóterem látszott. rikoltozás.a megmentő becsületére válik. zarán­ dokok mormolása a buddhizmus egyik legszentebb kegyhelyén.az övéket is foltok tarkították. a Potalából jöttek.

zörögve-csörömpölve megérkeztek a muzsikusszerzetesek. Sietnünk kell. Az intéző mellett két helyet­ tese állt. és a látogatók üdvözlésére mindkét oldalon szolgák sorakoztak. Az udvarban.min­ dig ragyogó. Nya­ kuk körül cintányérok lógtak.Türelmes pónilovainkkal végig­ csörtettünk a Lingkhor úton. fülsiketítő bőgésével telt: hangoltak a zenészek. a vendégek tele­ eszik magukat és elégedettek. A következő fél óra a trombiták szörnyű harsogásával. sok ilyen aranykabátos figurát láttunk. a Potalában alkalmazott . Tudtuk jól. még ez is „vörös"-nek számít. Anyám megtörte a varázst: .hivatalnok-szerzetes a vörös köntös felett ujjatlan aranykabátkában jár. aztán ettünk valamit. amelynek renge­ teg árnyalata van aszerint. Akkor tekin­ tetünket a lobogó imazászlókra és a templom gyönyörű kupoláira emeltük. klarinétokkal. de ami anyám számára a „nagy nap" volt. bíborszínű égen lehelletfinom bárányfel­ hők fodrozódtak.II. Tibetben ezzel köszöntik a látoga- . A személyes kíséretében lévő szerzetesek vagy magasrangú lámák számára megengedett.Nos. ha arra gondolok. de a főtisztviselők közül alig valakit. amit magamban „a legnagyobb megpróbáltatásnak" neveztem. amint a kopjazászlókat lengető felfegyverzett lo­ vasok személyében megérkeztek az első vendégek. mintha egy művész fehér ecsetjével megérintette volna a menny kárpitját. A sötét barnásvöröst téglavörösre. Később már nem lesz időnk az evésre. mit csinálnak ép­ pen a szolgák. Otthon anyám még tartott egy utolsó ellenőrzést. ne po­ csékoljuk az időt. hogy erőt gyűjtsünk a soron következő eseményekre. A GYEREKKOR VÉGE 35 A szerzetesek a rend vörös köpenyét hordják. Beszélgettek és sört kértek. A csodálatos. . Némely. A kertbe vezették őket. de a szegényháziak gyomra üres marad. minden lépéssel közelebb ahhoz. mint ez is volt. Reszketek. óriási zsivaly támadt. olyan alkalmakkor. Trombitákkal. gongokkal és dobokkal megrakva. hogy megfelelő hangulatba kerüljenek. hogy a gyapjút hogyan festik. A kapukat szélesre tárták. Az arany szent szín Tibetben. ezért mindig tiszta. és a dalai láma hivatalos színe. selyemsálakat hoztak. hogy a szokásos vörös köpeny felett egy aranyat is viseljenek. Ahogy átnéztünk a Dzsokang tetején. .

ügyelni kell arra. Nyolcféle sálkendőt használnak . aki az ajándékot kapja. Az szintén meghajol. hogy az ember egész élettörténete a tenyerére van írva. és az is.a nevük „khata" -. tovább­ adta bal oldali segédjének. miközben a jobb oldalitól megkapta azt. Éle­ tem későbbi szakaszában kétszer ért ilyen megtiszteltetés.36 HARMADIK SZEM tókat vagy egymást. Intézőnk. Meghajolt az újonnan érkezők előtt. Lhásza váro­ sából. az adományozó. így a dalai láma ezzel a gesztussal legbarátságosabb szándékát fejezi ki a másik iránt. amellyel a köszöntést viszonozhatta és a vendég rangjától füg­ gően csuklójára vagy nyakára tehette. megfordítja. Ha az ajándékozó alacsonyabb rangú. és távolabbi helyekről. mely csak a mi házunkhoz vezetett. Jöttek a szomszédos uradalmakról. A hölgyek. máskülönben sértést követnek el. a nyakra helyezett sálra hármascsomót kötött vörös selyemszállal. ugyanígy a szerencsekívánatokat tartalmazó leveleket is. ha ezenközben a tenyerét is felmutatta. A kormányban az egyébként szokásos fehér kendők helyett sárgát használtak. Az intézőnek és embereinek egyre több dolga akadt. Minden khata többször ke­ rült elő. ez utóbbi pedig az adományozó nyakára teszi a sajátját. mintha az ember megemelné a kalapját) és a megajándékozott lábára rakja a sálat. Még na­ gyobb megtiszteltetésnek számított. Az ajándékozás módszere a kö­ vetkező: ha egyenrangúakról van szó. és a másik csuklójára helyezi a khatát. A dalai láma csak elsőrangú sálakat ad és kap. Az adományozó kicsit meghajol. bőrből készült maszkkal fedték az arcu­ kat. leveszi a csuklójáról. akiknek hosszú utat kel­ lett lóháton megtenniük. A dalai láma. átvette a sálakat. le­ térdel és kiölti a nyelvét (Tibetben ez olyan. Az ajándé­ kokat mindig a megfelelő khatával együtt adják át. aztán odaadja egy szolgának. aztán a Potala árnyékában ráfordultak arra az útra. Az álarcra gyakran ráfes- . rengeteg vendég érkezett. jól hátrahúzódnak és kinyújtják a karjukat. jobb és bal oldalán egy-egy emberével a bejáratnál állt. A tibetiek szilárdan hisznek abban. ha igen nagy tiszteletben akart részesíteni valakit. Lovaikkal végigdobogtak a Lingkhor úton. hogy mindig a megfelelő minőségűt adják ajándékba. hogy megóvják a portól és a széltől.

Minél öregebb volt a hölgy. a párnák négyzet alakúak: körülbelül 75 cm-esek. és egy percet sem haboztak. majd kimentek. a többiek körbe-körbe sé­ táltak a házon. párnákon ülünk törökülésben. Céljához érkezve. a nők egy másik cso­ portja is megjelent: a csüng lányok. de mivel a bemutató sok öltözéssel és átöltözéssel járt volna. úgy viselkedtek.II. az ünnepség valódi kezdetéig ezekből lehetett választa­ ni. ezen a napon tényleg útban vol­ tak. annál szebbnek és fiatalabbnak mutatta a maszkbeli képmás. mint a széket meg a magas ágyat. mint a nők bárhol a világon. Ezeket fel kellett vonultatni. Az újonnan érkezőket vajas teával kínálták. Tibetben nincsenek székek. Jaszo nővé­ rem új ruhában parádézott. Annyi pedig bizonyos. „csüng" lányt. A raktárakból egyre több és több ülőpárna került elő. A lányok anyám ruháiban jártak föl s alá. hogy tömérdek ruhaneműjük és drága ékszereik legyenek. A GYEREKKOR VÉGE 37 tették viselőjük legjellegzetesebb vonásait. Az előkelő hölgyektől Tibetben elvárták. A legváratlanabb helyekről bukkantak elő. negyven hölgy jött a kíséreté­ vel. aztán leültek és meg­ ittak jó néhány csésze vajas teát. így vagy úgy. csak akkor összerakunk néhányat. . és tulajdon­ képpen segítettek anyának a háziasszonyi teendőkben. hogy új ruhát és ékszert vegyenek föl. a haja a legújabb divat szerint fésülve. legalább ötször-hatszor átöltöztek. Úgy tűnt. majd bevezették egy nagy terembe. Hogy a dolog még bonyolultabb legyen. a házat elárasztották a különböző magasságú. Alvásra ugyanezeket a párnákat hasz­ náljuk. Néhányukat anyám tartotta szóval. de hát én mindig elfogult voltam a nőkkel. A legelőkelőbb családokból kb. mennyibe került ez-meg az. hogy megkérdezzék az éppen arra haladó szolgától. felfogadtak manökennek néhány ún. A házban nagy volt a nyüzsgés. közben a nap folyamán többször. vagy hogy mennyit ér. melyet ebédlővé alakítottak. vas­ tagságuk úgy 22 centiméter. Elvegyültek a vendégek között. a hölgy levette álarcát és köpenyét. Mindig elbűvöltek ezek a festett arcok. a tibetiek általában sokkal kényelmesebbnek tartják a párnát. széles­ ségű és korú nők. Itt üdítőket szol­ gáltak fel. Szerintem borzalmasan nézett ki. Rö­ viden. vizsgálgatták a bútorokat és az értéküket találgat­ ták.

Pár kisebb fiú is nézte a mutatványt. semmi bajuk sem esett. a legmerészebb felmászott és megpróbált fejre állni. egy társuk felmá­ szott rá és a tetején fejenállást csinált. a zenészek már jól felöntöttek a garatra a sok-sok tibeti sörtől. Szörnyű zuhanással egyenesen a többiekre esett. Hogy csipetnyi mulatsággal fűszerezzék.38 HARMADIK SZEM A férfiakat jobban érdekelte a kerti szórakozás. és így néhány tojás nagyságú púptól elte­ kintve. Hárman feltartottak egy kb. Találtak egy két-három méteres rudat. Majdnem bo­ káig érő vörösesbarna jakgyapjú szoknyát viselt. fel­ tartották. hozattak egy akrobatacsoportot. Kijöttek. ó' meg szaltózott és macska módra talpra esett. De valamennyi­ üknek kemény feje volt. Rögtön utána valami eldugott helyre ro­ hantak. vörös szegéllyel díszített hosszú szárú hófehér nemez­ csizmát. Ekkor kirántották alóla az egészet. Ez utóbbi nem volt nehéz. I . négy és fél méteres póznát. A kertben jó néhány hölgy kíséretében feltűnt anyám. lábán pedig vér­ vörös talpú. hogy megnézzék a műsort és meghallgassák a zenét. hogy utánozzák. Anya különös gonddal öltözött erre az alkalomra.

mert a tibeti asszonyok a mindenkori társadalmi helyzetüknek megfelelően ékszerezik magukat. hogy egymással összhangban legyenek és ugyanakkor különféle egyházi ruhadarabokat jelenítsenek meg. akiknek elég hajuk volt ennyi copf­ hoz. hogy tudja a fejét balra fordítani. mikor hozzáment apámhoz. ez válltól a derékcsomóig vérvö­ rös volt. A fülbevaló majdnem a derekáig ért. sáfránysárga árnyalatba ment át. kicsit olyan mint apa egyházi ruhája. Egyik fülén hosszú korallánc függött. ..ritka megtiszteltetés . máskülönben el­ szakadt volna. jádéval és kör alakú aranylapokkal volt kirakva. A haj úgy tekeredett rá. hogy a férj. gyé­ mántokkal. A fakeret vörös lakkozott fából készült. hogy a fiatal láma. aki Rakása asszonynál lakott. A nyakában aranylánc lógott. Később. Doringék finom. csodálták a kerteket.Igen kedvesem. Olyan nehéz volt. . úgy jellemeztem volna. Az előző napokban anyám haját száznyolc varkocsba fonatta.Hallotta. Sok ék­ szer volt rajta. hogy a „jódos kötszer" színéhez hasonlí­ tott. Az egyiket a családjától.. a másikat apa családjától kapta. De mindenki a nap legfontosabb eseményére várt. ezeket min­ dig magán viselte. ahogyan a lugasokra kúszó futórózsa. Bíboros selyemblúzt vett alá. onnan a szoknya alsó széléig a halvány citromsárgából fo­ kozatosan mély. hogy füle köré tekert vörös szállal kellett megerősíteni.II.. A vendégek sétálgattak. A GYEREKKOR VÉGE 39 Bolerószení kabátkája vörösessárga színű volt. nagyon szerencsésnek tartották). Megbűvölve figyeltem. mint egy kalapot.. mikor már az orvoslást tanultam. a harma­ dikat pedig . A hölgyek különösen buzgón csevegtek. azon három amulett. ékszert és díszeket vásárol a feleségének. látni akartam.a dalai láma adta neki. mindegyik korbácsszíj vastagságú volt. és azokat az asszonyokat. vagy csoportok­ ban társasági ügyekről beszélgettek.? És így tovább. Akkor kapta őket. ha magasabb státusba kerül. fényezett kövecs­ kékből új szintet építettek a házukra. Az a szokás. (A száznyolc Tibetben szent szám. Szűzanya módra elválasztott haja egy fakeret fejdíszen nyugodott. s mindez csupán csak bemele- . A jobb vállán átvetett széles selyembrokát övet dereka bal ol­ dalán vastag karika fogta össze. s a színeket úgy válogatta össze. amelyet úgy viselt a feje tete­ jén.

a macskák hanyatt-homlok biztonságos helyre menekültek. és megérintett egy rügyet. vidám fesztelenséggel fújták a trombitát. körte. mint egy rendetlen állatkert. A fo­ gadott mulattatók elfáradtak. Ad­ dig etették és etették őket. a falkerítéssel körülvett ker­ tekben. ma­ gasabb fákról . minden fordulattal imádságok ezreit küldték az ég felé. a fűzekről. A nagyobb koronájú. hogy eltelt egy újabb nap. messzi földről hozott növények és cserjék pom­ páztak. kisfiúk cikáztak a gondozott fák közt. amíg nem tudtak már többet enni.40 HARMADIK SZEM gítés volt: az asztrológus papok hamarosan megjövendölik sorso­ mat. az egész országban híre ment.és nyírfákról. A nap leszállt a Himalája távoli csúcsai mögött. A zenészek még pompás formában voltak. mint apró manók. A zaj és a lárma elriasztotta szokott helyükről a madarakat. egyenként kiszökdöstek a konyhák­ ba. ha valaki a vendégek közül megállt. mély csaholásuk elcsendesítve. azok is elfogytak. A lámakolostorokból trombiták hirdették. mit kell tanulnom. milyen pályára kerülök. amelyeket fino­ man lengetett a lágy esti szellő. de az elcsigázott szolgák egyre újab­ bakat hoztak. melyen egész életemben járnom kell. borókafenyőkről és ciprusokról .füzérekben lógtak az imazászlók. A barack-. A megnyúló árnyak gyorsabban kúsztak a földön. aztán ahogy telt-múlt az idő. De nemcsak a madara­ kat. Kezeit tördelve fel-alá jár­ kált. Még a hatalmas fe­ kete szelindekek is hallgattak.és törpe al­ mafák különös veszélynek voltak kitéve.a nyár. kezükben égő vajmécseseket és füstölőket himbáltak és időnként csintalanul bohóckodva fölugrottak az alacsonyabb ágakra. Esteledett. a vendégek egyre lassabban mozogtak. Tőlük függött. Hangjukra száz meg száz vajmécses fénye gyúlt: csüngtek a faága- . Most szerinte mindez úgy nézett ki. és kijelölik azt az ösvényt. és aggódó hangon sopánkodott. Ahogy az első zajos vendégek megérkeztek. beesteledett. Az ételhalmok kisebbek lettek. Ahogy még jobban besötétedett. arany tömjéntartókból illatos füstoszlopok szálltak a magasba. hogy pihenjenek és még több sört igyanak. csattogtatták a cintányérokat és verték a dobokat. A föld felől. elteltek a frissítőkkel. Mellettük öregasszonyok kereplő imamalmokat pör­ gettek. Apám mindvégig rettegésben volt! Teraszos kertjeinek. ame­ lyekben drága.

nagyon öreg ember zárta. megmondta előre. hogy neki jósoljanak. ott majd . Megtörtént. vagy lebegtek a dísztó áttet­ sző vizén. majd mint csónak a homokzátonyon. melyeket a szolgák hordtak ki a kertbe. Felhangzott egy mély gongütés.. A mögöttük lépdelő négy trombitás ezüst hangszerén fanfart fújt.Hále! Hále! (Rendkívüli! Rendkívüli!) . himbálództak a házak ereszein. kínai brokátból készült sárga palástjuk még jobban kihang­ súlyozta. ekliptikáról. fennakadtak a ví­ zililiomok levelein. Fejükön magas papi süveg. Két láma az asztrológusok feljegyzéseit és a táblázatokat vitte. Még vagy egy órán át egyfolytában be­ szélt. Az emberek körbegyűltek. másfél-negyedfényről és en­ nek vagy annak az ellentétes hatásáról. sípoló hang­ ját. Két másik előrelépett. és leültek a párnákra. .. . ráncos nya­ kuk majd megroggyant a nagy súly alatt. óriási fáklyákat vittek.kiáltot­ ta elbűvölten a közönség. így megmondható előre. Egymás mellett álltak. hogy lássa a közeledő menetet. Aztán még egy órán át folytatta. A kertben felállítottak egy nagy.Lha. fölléptek rá. Egy későbbi fejezetben lesz még szó az asztrológiáról. A GYEREKKOR VÉGE 41 kon.mondta. Amint az emelvényhez értek. mint két elefántcsont faragvány. mindenki fe­ szülten figyelt. fel­ vázolta a jövőt. amit jövendöltek. milyen öregek. az Állami Jósda lámakolostorából érkeztek. dre.II. aztán tíz percet pihent. mi csonangcsig . A menetet két öreg. A két nécsung-i öreg a legtapasztaltabb asztrológus volt az egész országban. Hosszan be­ széltek harmadfényről. Az előző héten a dalai lámához hívták őket. Mindenki megfordult. A hétéves kisfiúnak a kitartás kemény próbája után be kell lépnie egy lámakolostorba. Pa­ zar. aztán továbbsodródtak a szigetnél menedéket kereső hattyúk felé. A terefere abbamaradt. Ó'ket apám és anyám kö­ vette. kire milyen jövő vár. és felsegítette a látnokokat az emelvény lép­ csőire. hogy meghallja a főasztrológus éles. egyik oldalán teljesen nyitott sátrat. (Az istenek az ördögök és az emberek mind ugyanúgy viselkednek). Elöl négy szolga ment. Most egy hétéves fiúcska számára teszik majd ezt. benne baldachinos emelvény négy tibeti üléssel. A menet lassan elérte a díszemelvényt. Időről időre beigazolódott.

aztán reggel indultak útnak. de legvégül boldogul. Patkókopogás. nálunk töl­ tötték az éjszakát. a társaság kiözönlött rajta. Elveszít mindent és újra kell kezdenie mindent. . Fáklyákat vittek magukkal. A többiek elutaztak a kíséretükkel együtt. Ahogy távolodtak. halkult a lódobogás. míg teljesen elhalt és mindenre rátelepedett az éjszaka csendje. hangos kiáltozás . Nagy nehézségeket kell elszen­ vednie. és idegenek között fog élni. hogy megvilá­ gítsák az utat.az udvaron folyt a gyülekező. A tömeg lassan szétoszlott. Akik messziről jöttek. egyre halkab­ ban hallatszott a lovasok beszélgetése. A hatalmas kapu még egyszer kitárult.42 HARMADIK SZEM sebészorvos szerzetesnek tanul. elhagyja a hazáját.

hogy még utoljára néhány szót válthas­ son mindenkivel. az abrak puha. vagy felébresztett egy hirtelen hangorkán a házból. aztán szép sorjában mindegyik ellobbant. a többiek az ol­ dalukon fekve. üveget akar hozatni Indiából. Másnap reggel durva rúgás és egy türelmetlen hang ébresztett. . a mé­ csesek még pislákoltak. Nyugtalanul járkáltam. volt. nekem nem jutott hely. de egy ideig mégsem tudtam elaludni. Lassan elültek a zajok. A vendégek szedelődzködtek. 43 .A lovakban több az érzés. Az utolsó mulatózok erőt gyűjtöt­ tek az éjszakára.Harmadik fejezet AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON Bent a házban még mindig zajlott az élet.morogtam magamban . Azt mondta: . ami az utamba került. Senki sem törő­ dött velem. Apa a ház és a kert felújításáról beszélgetett egy régi barátjával. és kezdtek eltünedezni az ételek is. dolgom van. Azt mondta neki. gyerünk. bementem a házba. . a lovakat elő kell állítani.Na. Egyik könyökömre támaszkodva kinéztem. rugdaltam a köveket és mindent. Már csak a hold világított. Rengeteg tea fogyott. hogy valami ennivalót keressek. Minden szobát elfoglaltak.inkább velük alszom. amelyik állva. oldalba bökött egy ló. Akárhányszor elszunyókáltam. Az istállókban meleg volt. Ott továbbra is nyüzsgés volt. útban vagy! Fel­ keltem. anya cso­ portról csoportra repdesett. a vendégek fáradtak és vidámak. Én is elaludtam. A lovak aludtak. a szolgák kimerültek és ingerlékenyek voltak. de ez sem hozott megnyugvást. hidegkék fénye visszaverődött a hóföd­ te hegyekről. Kedd Lobszang.

és a tülekedésben Cu sokszor hangosan odaköszönt valamelyik régi barátjának. és nem számított rendkívüli látványnak. A csésze három rész­ ből áll majd. mint aki először látja a várost. Tibetben nem volt üveg. hogy ta­ lán utoljára is. Mikor az utolsó vendég is eltávozott. A macskáknak sosem esett bajuk a viharban. mert még növésben voltam. magából a csészéből és a fedeléből. hogy beérjünk a bazárba. ha egy ló vagy kutya vezette a menekülő­ ket. és amikor az hirtelen elbújt a fekete ködben. Úgy néz­ tem körül. apám maga elé hívatott és azt mondta: . hasonlóan praktikus okból is. ugyanakkor azokra a dolgokra is utal. ahogy elhagytuk a körutat. ame­ lyekre egy szerzetesnek mindig emlékeznie kell. inkább. Átvágtunk a tömegen az üzletek­ hez. a tartóból.Menj. a szélkergette. mire is lesz szükségem: egy faedényre a campának. sokszor aprókavics nagyságú porszemek át­ szakították a papírt és még a fedetlen kézen és arcon is mély sebet ütöttek. mi kell. Az ablakkeretre áttetsző. Az ablakokat kívülről fatáblák fedték. A lhászaiak mindig gyanakodva tekintettek a hegycsúcsra. és attól féltem. amire szükséged lesz! Cu tudja. hogy ne menjen be a por. nem annyira a betörők távoltartására. Az udvarról kilépve jobbra vettük az irányt. Elgondoltam. a rózsafüzér fából. Venni kellett egy barnásvörös köpenyt. de nem átlátszó viaszos papírt feszítenek. azután. egyál­ talán nem gyártottak üveget. Ezek ezüstből lesznek. Cu a lován. mégpe­ dig nemcsak azért. má­ sok indiai kelméket kínálgattak. én a pónimon. a Potala mellett újra jobbra fordultunk. mielőtt a korbácsoló. mindenki sürgősen menedéket ke­ resett. hanem egy másik. és valóban nagyon sokba került a szállítás. metsző szél elérné. Ha az ablak szabadon maradt.44 HARMADIK SZEM hogy a ház ablakait beüvegeztesse. és a jakok is eléggé immúnisak voltak. és 108 fényes fagyöngy lesz rajta. A szélviharok idején veszélyes dolog volt utazni. hosszú köpenyt . akik éppen akkor érkeztek Lhászába. melyet az erős szelek felkaptak és ide-oda hordtak. De nemcsak az emberek voltak éberek: figyeltek az állatok is. egy csészére és egy rózsafüzérre. Elindultunk. A boltok tele voltak alkudozó kereskedőkkel. Tibetben a férfiak bő. és vedd meg. ahova igyekeztünk. 108 a szent szám. Egyesek teát hoztak Kínából. Nagyméretűt.

amíg tanultam.persze nem ezüstöt. óriási birtokokkal szerte az egész országban. egy rózsafüzért. ékszerekkel és temérdek arannyal. csak a legszükségesebb dolgokat engedélyezte. Itt raktározzák el a legszükségesebbnek tartott dolgokat. mint reméltem . amit nekem kellett kifényesíteni. egy zacskó pörkölt árpát. egy kis bőrtáskát a pörkölt árpának. amelyeket aztán mindig magukkal visznek. szegény szerzetesként kellett élnem. a campaedényét. a szerzetes egész világi va­ gyonát magánál hordja. mert egy „szegény növendékhez" azok illenek.. és egy csészét . A felsőrészt felhúzzák. Még­ is.meg egy kést a faragáshoz. egy kést. Apám többszörös milliomos volt. Ne felejtsük. Az egyszerű olvasóval. Az átlagos szerzetes pl. ezek képezték majdani vagyonomat.. és nem­ ritkán kis campa-téglákat. AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 45 viselnek.III. egy fából készült campatálat. és azokat is csak közepes minőségben. néhány külön­ böző amulettet. s az kitáskásodik. . és amíg apám élt. Vet­ tem tehát egy pár jakbőr talpú szandált. a csészéjét. Cu szigorúan ellenőrizte szánalmas kis bevásárlásomat. szorosan megkötik a derekukon.

Még egyszer meghallgat­ tam a kereskedők és a vásárlók vidám évődését. Kedd Lobszang. és azt mondja. meg volt elégedve mindennel.Úgy tűnt. Fel sem merült bennem. az árakon civódtak. naplopó csavargó miatt. hogy. amikor egy hatalmas és fenye­ gető kéz lesújtott rám. Cu előttem haladó ter­ metes alakjával felfogta a szelet . és azt gondoltam. Szóval reményem. a cápauszonyt árusító kereskedéseket. amint nyájasan bár. és az ajtók előtt sátrakban kirakott nyeregtakarókat. Úgy ordított. szaglásztak. a hosszú. ahogy a já­ rókelők között bóklásztak. még egészen másként volt. mint egy régi barátra. ki­ ugró ereszeket. ha csak ritkán is. A korábbi terveimre gondoltam. a sok semmirekellő. meg azokra a dolgokra.Na. hogy netán fe­ lülbírálja Cu-t.46 HARMADIK SZEM Újra megnéztem az utcát. és sajnálatomra. Otthon anyám megnézte. Kóbor kutyák kószáltak mindenfelé. milyen szerencsések azok. vagy követem őt. Nem volt más választásom. gazdájuk szerencséjére várva lovak nyihogtak kedve­ sen egymásnak. és mennyi mindent tud­ nának mesélni a nyitott fatáblák. Jakok nyögtek rekedtes-öblös hangon. . s a fülem a helyén marad. ha beszélni tudnának! Úgy néztem mindenre. de újra látom majd ezeket az utcá­ kat. hogy min­ denki meghallja : . be kellett érnem egy kézzel esztergált facsészével. vagy földbe gyökeredzett talán a lábad? Nem is értem. és látni fogják. hogy ezüstcsészém lesz. ame­ lyeket szerettem volna megvenni. igen éles szél támadt. mit gondolnak ezek a fi­ úk manapság! Mikor én voltam fiatal.legalább valami hasznom is származott belőle. megragadta a fülem és vadul megtekerte. jobb minőségű dolgok kellenének nekem. miket vettem. Micsoda titkok rejtőztek a papír fedte ablakok mögött! Mennyi. Hazafelé Cu egész úton előrelo­ vagolt. Cu-t nemigen érdekli. csak a „na gyerünk". . a világ minden tájáról való csodás áru cserélt gazdát azokon az erős faajtókon át. morogva is­ merkedtek. Az utcát sosem láttam még ennyire von­ zónak. Ahogy ráfordul­ tunk a Lingkhor útra. miközben Cu bömbölő hangját hallottam. Előzőleg reménykedtem. a kétszintes épületeket. s oda a fülem. motyogott és morgott a „mai fiatalok". hogy hátramaradok. gyerünk. akik minden nap látják. aki mind kábulatban él. újra szerte­ foszlott.

A várost fal vette körül. hogy értékelni tudtam volna az építészeti műremekeket. hogyan bánnak a kis novíciák egyikével-másikával. De nemcsak anyám okozott annyi sok szívfájdalmat. hogy minden apró-cseprő szeszélyüket kielégítsék. Anyám körbehurcolt a tekintélyes Ihászai házakon. hogy megnézzem. Boldog voltam. A szabadban akartam lenni. A Rizshalom valójában hét kolos­ tor egy helyen. és folyto­ nosan a szolgákat hívták. én meg mint egy elhagyott gyermek vigasztalanul kóboroltam körbe-kör­ be. Reszkettem a félelemtől. mint egy halom rizs. Határozottan nem abból a fajtából való vagyok. hogy tekintélyesnek érez­ hessem magam. Ehelyett pedig körbehurcoltak mint valami díjnyertes jakot és lompos öreg hölgyeknek mutogattak. De nem voltam olyan hangulatban. hanem hogy én tegyem tiszteletemet ismerősei­ nél. . és mint jó vá­ ros. önfenntartó volt. hanem tizen­ négy apát. mikor megtudtam. Apának meg kellett látogatnia a drepungi lámakolostort. mikor láttam. a fény­ ben tündöklő kupoláival és tornyaival tényleg úgy nézett ki a tá­ volból. gyakorolni a rúdugrást. aki könnyen elviseli mások hülyeségét. Apa el volt foglalva a rendfó'nökkel és az apátokkal. és nem is a Lhászától hárommérföldnyire épült Szera-ba. A neve rizshalmot jelent. kis kőházaival. szerettem volna jól érezni magam a hátralévő néhány napban: sár­ kányt eregetni. hogy ilyesmire kell a drága időmet pazarolnom.III. AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 47 Az utolsó héten nem hagytak egyedül. nem azért. Drepung a világ legnagyobb lámakolostora. Olyan nagy volt. valamennyien a szigorú fegyelem hívei. és határo­ zottan bántott. amikor apa szavaival élve „a kellemes séta a napsütötte rónán" vé­ get ért. Kedvét lelte az utazgatásban. és valóban. az íjászatot. ezekből állt nap-nap után minden látogatás. hogy nem egy ember irányította. és teraszosan egymásra növő épületeivel. tízezer szerzetessel. hogy selyempárnákon üldögéltek. Hét különböző rend és hét különböző iskola alkot­ ta. és még boldogabb. és elvitt. magas templomaival. mert számomra mindez valódi megpróbálta­ tást jelentett. Ha­ lálra untam magam. akiknek egész álló nap semmi dolguk sem volt azon kívül. hogy nem Drepungba kell majd mennem. a társasági életben és az udvari­ as fecsegésben.

90 cm széles és 25 cm hosszú kötet­ be jegyeztek fel minden részletet a családunkról. Aztán tiszteletteljesen meg­ fordult. Év­ századok óta ebbe a nagy. Még ma is . A régi. hogy bejegyezzék fogantatá­ som és születésem időpontjait. hogy berakja a ládikát az oltár alatti mély kőfülkébe. . egy történetet. A sárkányomat elszedték tőlem és elajándékozták. ráöntötte a fülke fedelére. hogy visszategye a védelméül szolgáló aranyládikába. Szerepeltek ben­ ne legrégebbi őseink. nem vagyok gyerek többé. mikor Ti­ bet partjait ősi tenger nyaldosta. Beszélt arról az időről. és a szolga máris hozta neki a vajas teát. mert másnap. értékes könyvek sorakoztak a falnál.) Most nekem is alá kellett írnom a Könyvet. akárki.ez a szobájában volt -. amely ezer meg ezer évre megy vissza. Hosszú hallgatás után elmondta Tibet titkos történel­ mét. faragott faborítók lassan visszakerültek a helyükre. Bementem csodálatos díszí­ tésekkel teli szobájába. valamint az akkor készített tábláza­ tok. Itt voltak a részletek. mely az Özönvíz előtt is régi volt már. Megérintett egy gongot a könyökénél.mondta -. A főoltár mellett ült. a szívem is darabokra törik. és lepecsételte. új élet kezdődik számomra. amint felkelt. hogy a Könyvet ne zavarhassák. Hozzám fordult. ahol régi. hogy kifejezésre juttassák. és kényelmesen elhelyezkedett a párnáján. majd kis rézedény felett viaszt melegített. és hogy az ásatások miként bizo­ nyították ezt.48 HARMADIK SZEM Végre-valahára elérkezett a hét vége. Itt jegyezték fel azokat a szolgálatokat is. melyeken az asztrológusok jóslata alapult. amelyeket hazánknak és Uralkodónknak tettünk. Úgy éreztem. mi­ kor belépek a lámakolostorba. és letérdelte­ tett maga elé. (Először azért. és nincs szükségem efféle dolgokra. megsár­ gult oldalakon a történelmet olvastam. melyeknek köszönhetően nemességre emelkedtek. és dicső tetteik. de érdekelt is ez bárkit! Napszálltakor apám értem küldött. A Könyvet most másodszor nyitották ki miattam. A súlyos. aki Lhásza közelében . A Könyv felnyitásának szertartása következett. Apa visszapattintotta a borókafából készített vastag papírlapokat összeszorító aranykapcsokat. az íjamat és a gyönyörű tollakkal díszített nyílvesszőket eltörték. kb. A Könyv nagyon nehéz volt. még apa is rogyadozott kissé a súlyától.

úgy gondolod. csak intett. amikor életemben először nem otthon alszom majd. és nem vesznek fel a kolostorba. vissza se térj. később meg a rettegett másnapra. Figyelj rám: Ha nem állód ki a próbát.mondta -. AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 49 ás. és elhozzák apámnak. hogy elhagyjam . Cu besietett a szobám­ ba. különös fémtárgyakat is.III. „Fiam. Utolsó szavai később sem hagytak nyugodni. amint a csupasz farudakat csapkodták. amire tanítottalak. . „Komoly megpróbáltatást kell elszenvedned. és elrendeztem az ágyamul szol­ gáló párnákat. és csak kilencéves volt. és emlé­ kezz mindarra. Aztán találtak ismeretlen célból készült. én pedig . az ablakpárkányon egy éjjeli madár verdesett. Az este. most elválnak útjaink. Fentről a tetőről az imazászlók csattogása hallatszott. de ahogyan le­ ment a hold és a nap első gyenge sugarai megjelentek az égen. A hold las­ san áthaladt az égen. Bár akkor cseppet sem értékeltem. Ezután meg­ változott a hangulata. Miközben a sovány reggelit eszegettem. Ezzel befejezte. Visszamehetek a lovaimhoz. egy szót sem szólt többet. Utoljára bementem a szobámba.mondta. campát és egy csésze vajas teát hozott. Viselkedj férfi módra. kemény vagyok és szívtelen. Ezzel sarkon fordult és elment. már lefeküdt. egy szolga felébresztett. de a család hírnevé­ re vigyázok csupán. hogy távozhatok. mielőtt beléphetsz a lámakolostorba".hét. Anyát nem találtam. Mutatott néhányat. Elaludtam. nem tudtam elbúcsúzni tőle. A gyerekek iránti erős ellenszenvére gondoltam.a következő napon . .Na. korábban elbúcsúzkodtam már a nővéremtől. „A Törvény értelmében mutattassák rideg keménység az elő­ kelő születésiteknek és könyörület az alacsony származásúaknak . Gyakran a környékbeli barlangokba járó szerzetesek fedeznek fel ilyeneket. hogy kivétel nél­ kül minden kapott parancsnak fenntartás nélkül engedelmesked­ jek. Felzaklatta az elválás. Istennek hála ezért. hogy aludjak.mondta . Lefeküdtem. fiú . Lelkemre kötötte. mert olyan gyakran játszottunk együtt. Idegen leszel e ház számá­ ra". Jászé­ tól. ez volt a legjobb módszer: az érzelmes búcsúzkodás megnehezítette volna. de nem azért. megkövesedett tengeri állatokra és különös kagylókra akadhat. Kint. Hosszú ideig feküdtem apám szavain gondolkodva.

. hogy idejekorán megtanuljam a fegyelmet és az állhatatosságot. engedje meg.bármely mércével mérve . Pirkadt.összetekertem egy másik köpenyt. és csüggedten szomorú. Befejeztem a reggelit. hogy kikísérjen.ke­ mény volt. apám parancsára történt. csendesen lépkedjek. Azt akarta.. Végigmentem a folyosón. Végigmentem a lépcsőn és elindultam. az enyém . rémült. megpróbáltam vol­ na rávenni. ne ébresszem fel a háziakat. semmi kétség. Ha anya fent lett volna. mire egy szolga fi­ gyelmeztetett. de sötét volt még. Elhagy­ tam hát az otthonomat. és az. hajnalhasa­ dás előtti sötétség. hogy a búcsú elmaradt. a tekercsbe egy bőrtalpú csizmát tettem. .50 HARMADIK SZEM az otthonomat . Sok tibeti gyerek­ nek könnyű élete van. hogy otthon maradjak. Magányos voltam. . bedugtam a campaedényt és a csészét a köpenyembe.először. mint később rájöttem. Átmentem a szobán. mindörökre. és ahogyan hittem.

de semmi sem történt. men­ tek. nyomorult csirkefogók? 51 .Na. . . a lábunk elfáradt már az ácsorgástól. sátánfajzatok? . aki óvatlanul túl közel lépett hozzá. azt hiszem. A bejárathoz vezető kapunál két másik fiúval találkoztam. ha egy­ szer ugyanaz lesz a sorsunk.Szerzetesek szeretnénk lenni .Várja­ tok ott. csak fokozva az éhség okozta kínjainkat. Egy ideig szelíden kopogtattunk.Negyedik fejezet A TEMPLOM KAPUJÁBAN Az út egyenesen a Csakpori Lámakolostorhoz. mint ajtót nyitni nektek? . Milyen közel az étel. . az egyik fiú. és akkora zajt csapott. és egy magas.In­ kább majomnak nézne az ember benneteket . Azt hiszitek. barátságosan fogunk viselkedni. Egy ablakból kellemes ételszag áradt. a Tibeti Gyógyítás Templomához vezetett.Mit akartok itt. ijedtünkben fiatal fának néztük.mondtam. ők is ide igyekeztek. Megjelent egy szerzetes. . Akkor az egyik fiú lehajolt. Kemény iskola. . egyikünk sem volt elragadtatva a másiktól. Emberek jöttek. . Leültünk a földre. közben világosodott. de elhatároztuk.mit akartok. az bizony! Róttam a mér­ földeket. csontos ember állt előt­ tünk. a növendékek tanítómestere lejön majd. egy tapodtat se mozduljatok. felszedett egy követ. jobb dolgom sincs.kiáltotta. kezében hatalmas bo­ tot lóbált.A kapu bevágódott. hogy meghallották. mégis milyen kimondha­ tatlanul elérhetetlen! Végül kirepült az ajtó. ha kész lesz.ordította . kis híján hanyatt esett. Gyanakodva végig­ mustráltuk egymást.válaszolta.

Szerzetesek szeretnénk lenni . fiú ? Mészáros az apád? Húsvagdaló? Aki megszegi Buddha törvényét? És ide meré­ szelsz jönni? Tűnj el.kiáltotta. hogy kíváncsian megszaglásszanak. majd nagyot ugorva elmenekült porzott a föld a lába nyomán. vérezni kezdett. de gyorsan. amíg nem mondom hogy elég. agyon­ kényeztetett hercegecskéknek! Menj vissza negyven lépést. aki ijedtében teljesen megfeledkezett a fáradtságról. De meg sem . nincs elragadtatva tőlünk. aztán. mik vagyunk. Térden állva lépkedtem. Rám szállt a por. hogy a szempillád se rebbenjen}. A kő felsértette a fejem. Egyedül maradtam. ülj le. jómadár! Lássuk csak. leültem keresztbe tett lábbal. milyen tömés: ez a hely nem való puhány.Micsoda szemét népség jön manapság a kolostorba! A kolostor területét körös-körül hatalmas fal övezte. Szomorúan összeszedtem a kis cókmókomat. egy pásztor fiának. aki vallásos akar lenni. El­ ment mellettem egy csapat fiú. éhségem egy­ re nőtt. A so­ vány szerzetes vad pillantást lövellt felém. . de úgy. és visszamentem negyven lépésnyire. Azzal hirtelen meg­ fordult és elment.52 . kik vagyunk és még azt is.A másikhoz így szólt: . Hirtelen mozdulattal a szegény szerencsétlen fiú felé lépett. Az arra járó szerzetesek . .válaszoltuk.sokan voltak . Az egyik fiúnak. nézzük csak miből vagy. és egy szem­ pillantás alatt sarkon fordult. Először is. Hajnal óta nem ettem. marad­ hatsz. egy követ do­ bott felém. nem ittam. Megkérdezte. Nem volt nehéz észrevenni. a hetedik születésnapomon éppen. vagy bottal kergetlek végig az úton. intett.Mit mondtál. . ahogy parancsolta. a torkom teljesen kiszáradt a szomjúságtól.Gyorsan befelé! Ha megfelelsz a vizsgákon. hogy lépjünk be.ügyet sem vetettek rám. HARMADIK SZEM . azt mondta: . és maradj ott elmélkedő testtartásban. belepte a hajam. csak úgy. Egyikőjük.És te itt? Mi ez ? Ohó! Egy kis hercegecske. mi van benned. beborította a vállam.Szent ég! . hogy miért vagyunk egyáltalán. a félelemtől ott a hely­ színen majdnem összezsugorodtam. azután ők is továbbálltak. Ahogy a nap lefelé haladt az égen. tele ment vele a szemem és kis kupac gyűlt kifelé fordí­ tott tenyeremben. Fenyegetőn a botja felé nyúlt. Egész álló nap ott ültem mozdulatlan. A kóbor kutyák meg-megálltak egy pillanatra.

Nem volt hova mennem. mozdulatlanul. Rettegtem a sötét­ ségtől. körülöttem mindenütt sejtelmes hangok. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 53 moccantam. besötétedett. Felém nyújtotta őket. Még mindig mozdulatlan ültem. Lassan felderengett a hosszú. minden tagom el­ merevedett már. . láttam. egyedül a félelmeimmel. s a tartalék köpenyt a fejem alá téve lefeküdtem. és nem öncélú kegyetlen­ ség. fiam. A nap elbújt a hegyek mögött. Féltem. ha kudarcot vallok a kitartás próbáján. Jeges szél fújt. szomjasan. A lámakolostor ablakában ezernyi vajmécses lángja gyúlt. kemény évek alatt elformátlanodott. a legerősebb ok. A kavicsos úton egy szerzetes közeledett. de először nem nyúltam értük. akik kiállják ezt a próbát . de akkor is ez volt az első éjszaka. amely egykor az ottho­ nom volt. Aztán azt mondta: Most aludj. Most egyedül kellett alud­ nom a hideg ég alatt. amit nem otthon töltöttem. minden porcikám sajgott.Fogd. aztán az oldalamra feküdtem és megettem a campát. hogy megmozduljak. Az öregségtől remegett már a keze. kinyújtot­ tam a lábam. Felálltam. és egész nap ugyanabban a testtartás­ ban ültem éhesen. a félelem tar­ tott fogva. majd elment. hogy ki-kilöttyen a tea. mit hoz a holnap. rémisztően szigorúan. hajlott alakja is. aki tapogatódzik a sötétségben. semmit se tehettem. egy öregember lépteit.Azzal összeszedte a csészét és a tálat. . és ráadásul teljesen megmerevedtem. rettegtem a következő napoktól. aminek esetleg most gondolod. mit követelnek még tőlem. hogy belépjek abba a házba. és átöntöttem a campát a saját edényembe. Valóban fáradt voltam már.Megittam a teát.IV. Nem tudtam. Kitalálta a gondolatai­ mat és így szólt: . Ott kellett ülnöm mozdulatlan. mert ez próba. de ahogy a nap első sugarait megpillantod. Túlzottan rémült voltam ahhoz. kis mélyedést kotortam a földön a csí­ pőmnek. A csillagok fénye­ sen ragyogtak az éjfekete égen. A renden belül csak azok töre­ kedhetnek magasabb rangra. Egyszerre csak puha csoszogást hallottam. Apa mindig szigorúan bánt velem. a fűzfalevelek susogtak és zörögtek. helyezkedj ugyanebbe a testtartásba. a sötétben mozoghatsz. A másikban kis tál campát tartott. Az első hét évem nem volt könnyű. apám nem engedi. az éjszaka külö­ nös hangjai. amit az egyik kezében hoz.

ne . A különböző épületekből szerzetesek jöttek kifelé. időnként porzáport zúdítot­ tak rám. és egy sötét foltot láttam közeledni. s máris trombita­ hangra ébredek. mintha ott sem lennék. nem tud gyorsan járni. Szuszogást hallottam. ő sem fogad vissza. mostanra már elgyengültem az éhségtől. zokogni tudtam volna. Ebben az időszakban a hold későn kelt. Egy nagy fekete szelindek volt csupán. Ez alkalommal több jóindulattal nézett rám és azt mondta: . Balsejtelmem támadt. ha nem fogadnak be a kolostorba. hamar belefáradtak a meddő próbálkozásba. mert ha megmocca­ nok és nem állom ki a próbát. szinte le sem hunytam a szemem. Aztán. Először az alvó. olyan. valamit vonszolt maga után az úton. De mivel nem reagáltam.54 HARMADIK SZEM Úgy tűnt. és odébbálltak. nincs hova menjek. a kis vajmécsesek lángja is fellobbant a kolostorépületekben. Még jön a holnap. Hirtelen fel­ lángolt bennem a remény. vagy piszkos megjegyzése­ ket tettek. akár a méhek zsongása egy forró nyári napon! Ahogy múlt az idő. mozdulatlan vá­ ros levegője vette körül. még alig pirkadt. A lámakolostor fokozatosan életre kelt. hogy együttműködőbb áldozatokat keressenek. fi­ nom sóhajtás. rejtélyes ügyei­ ket intézték. Végre meghallottam az öregember lépteit. az a mondás jár­ ta. mely mormogássá erősödik. majdnem lábra ugrottam. Hama­ rosan már csak a csillagok halvány fénye világított az éjszakai sö­ tétségben. Apám világosan megmondta. mint mikor valaki ébredezik. emlékeztettem magam rá. de a próbának nincs vége. A reményem elszállt. élettelen. később pedig mély zümmögés lesz belőle. hogy csak a nők és a kislányok olyan ostobák. a hegyek mögött a közeledő nappal első fényei ragyogtak az égen. de nem mertem megmozdulni. fiam. hogy sírjanak. és éheznem kell? Egész nap nem moccantam. Kisfiúk kószáltak az úton. Hogy ne le­ gyek ilyen gyenge. egyre jobban megmerevedtem. talán megfeledkeztek rólam? Vagy egy újabb próbatételnek vetnek alá. Felnéztem. kavicsokat rugdostak felém. és újra a szemlélődés pozitúrájába merevedtem. és vigyázz. Gyorsan felültem.és innivalót hoztam. ahogy napszálltakor megint sötétedni kezdett. folytatta éjszakai küldetését. Aztán.Enni. nem mertem elaludni. hogy fiatal még. Tudo­ mást sem vett rólam.

mintha egész életemben ezt gyakoroltam volna. Úgy látszott. . Az ablakokban . Megpróbáltam felállni. A kövek mintha csak késpengét növesztettek volna alat­ tam. . a ködben épületek. Valódi félelem­ mel gondoltam arra. és az esti szél játékosan fel-felka­ pott egy-egy elhullajtott madártollat. Nem várok tovább. néhányan megpróbálták el- . megittam a teát. . micsoda boldogság. de a lábam annyira elgém­ beredett. és elment. Egy világosabb pillana­ tomban ráeszméltem. hegyek­ kel és szerzetesekkel tarkított lila foltok tűntek fel.egyik a má­ sik után . Nem volt több választásom. színes fények.Ha pihenni akarsz. vajas tea. aztán reggel találkozunk.Gyorsan felkaptam a csomagomat és odatántorogtam. melyet áthajtanak a hegy hágóján. és is­ mét áttöltöttem a campát a saját edényembe. ennivaló van valahol a közel­ ben. a nap is megállt az égen. A következő.campa. ma éjjel meghalok .Remélem.Vegyél részt az esti istentiszteleten. .Gyere ide. egyre gyengébb vagyok és szédelgek. . így követtem a tömeget. de nagy sokára szürkülni kezdett.mondta. Összeszedtem minden erőmet és sikerült legyőznöm a szédülést. .szólított.IV. hogy arcra estem. nagyon kellemetlen helyen karcoltak. Ezzel megfordult. éreztem.Épp akkor. megláttam a tanítómester magas alakját.gondoltam -. Étel . amint szemlélődő testtartás­ ban ültem. . Ahogy a lábak között rohantam négykézláb. annak még nálam is hosszabb ideig kell egy helyben ül­ nie. hogy a sok szenvedés után most mindent el­ ronthatok. fiú! . Újra lefeküdtem. ott maradhatsz ma éjjelre is. sosem jön el az este. de egy szemernyit sem voltam boldogabb. az ajtó­ ban messze. és füstölők nyugtató szagát éreztem. nem bírom tovább. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 55 mozdulj. fajtájú­ formájú szerzetes nem akartam lenni. Miközben töprengtem. a harmadik napon. nem akartam szerzetes lenni egyáltalán. Bevágtam az első sorba. mint egy teherhordó állat­ nak. Az éh­ ségtől felpedzett érzékeim jelezték.újra megjelentek az apró fények. Hely­ zetem igazságtalanságán tűnődtem. egyszer csak elszenderedtem. mint az előző éjjel. A láma­ kolostor ködben úszott.Gyere be ! . Bent meleg volt. semmiféle szektájú. mert nagyon sokan elbuknak a huszonnegyedik órában. hogy nem vagyok kotlóstyúk. Amíg beszélt.

azt hittem. miként zajlott. amelyről teljesen lehorzsolódott a bőr. és a fájdalomtól elakadó lélegzet­ tel. engedelmeskedek-e a tizenhatodik törvény parancsá­ nak: „Viseld a szenvedést és a nyomorúságot türelemmel és alázat­ tal. én pedig beosontam egy óri­ ási oszlop mögé.56 HARMADIK SZEM kapni a varkocsomat.Mulya tökfilkó! Nyápic alak! TE. látni akarják. A magas. nem védekeztem.Mi folyik itt?! Ijedt suttogás volt a válasz: . amit alólam húzott ki. a tanító le­ nyúlt. amire tanítottalakl" Gondolkodás nél­ kül megfordultam. és semmi sem tartóz­ tathatott fel. és a varkocsomnál fogva lábra állított.és hangok: . azt gondoltam.gondoltam .Új fiú. Ütések és rúgások zá­ poroztak rám. Akkor hirtelen hangosan ordítani kezdett valaki: . majd harsogó ne- . gyertek. . Követtem a töme­ get a belső templomba. az ütések sosem érnek véget.Hitvány nyápic. előkelő származású. meg­ állt az élet. de senki sem figyelt rám.Ahogy szedegettem a campát a szememből. átrepült fejem felett. egy másik elszedte a bőrcsizmá­ mat. elnyúltam a kövezeten. A mester meghökkent. Aztán a szerzetesek kitódultak a templomból. verjük el! A körém gyűlt növendékek egyike a köpenyemet lóbálta a feje fö­ lött. csontos szerzetes hangos üvöltéssel talpra ugrott. de ennivalót kerestem. egy a majdani vezetők közül? Hah! Nesze neked! . mikor a feje hangos koppanással egy kőoszlophoz verődött. . emlékezz mindarra. Csak akkor állt meg.Úgy látszott. kis nyomást alkal­ maztam.Úgy tűnt. az orrából patakokban ömlött a vér. azt.minden baj véget ér. kicsit jobban éreztem magam. ez is a próba része. . meg se tudod védeni magad! . csúszott egy darabig az or­ rán. A többi fiú visszatartotta a lélegzetét. hogy rendben van. az esti szertartásra.Figyelj! A vén Zörgőcsont pré­ dára les. széthasadt a fe­ jem . Miután ettem. hogy nem tudom. Meghalok . és ahogyan Cu-tól tanultam. Puha. Fülsiketítő csattanás riasztott fel . leesett a kőre. .Kemény ütések záporát zúdította rám. Olyan fáradt voltam. kásás campa ömlött az arcomra. képzeletben hallottam az öreg Cu búcsúszavait: „Viselkedj férfi módra. és azt üvöltötte. és csomagommal a fejem alatt elaludtam.

Fiatalabb korában nagyszerű dzsúdó* szakértő volt Khamban.ahogyan Cu mutatta . hogy a durva és vad verekedéshez szokott. ahol nem számít az erő vagy a kor. elernyedtek.könnyedén beledöftem az ujjam a nyaka tövébe. Először életemben hálát éreztem Cu. oldalon. ahol az ereje előnyt jelent. oldalra ugrott. ez az. és a láncánál fogva hozzám vágta. megcsavartam az egyik lábát. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 57 vetésben tört ki: . otromba tizennégy éves fiúra bökött. és az . a füstölő akár egy ki­ lőtt csúzli. végre örültem egy kicsit.„mindenre. mert a tibeti név a nyugati olvasónak nem jelent semmit. de a mozgása esetlen. előbb leírt egy félkört. Lát­ tam.ahogy szokta mondani .) . majd azt mondta: . hogy elkapjon és tehetetlenné tegyen.Na.időnként kegyetlen ki­ képzésnek. Meg kellett harcolnom felnőtt férfiakkal is. és . Ez alka­ lommal megpördült és a bal vállán ért földet. Óvatosan körözött. Az ilyen fegyver lassú. amit tu­ dott". nehézkes. Ngavang. és rám ugrott. jó felépítésű fiú volt. tényleg nagy ügyes­ ségre tettem szert. azért nevezem mégis így. A tibeti változat különbözik a dzsúdótól. az öreg rendőrszerzetes iránt.Nézzük csak a fiatal pávakakast! Vagy talán sa­ rokba szorított patkány? Melyik? Aha. a körülöttünk álló fiúk és szerzetesek egy csoportjára zuhant. Ebben a tudo­ mányban. hogy tudtam. melyekkel a láncot szorította. Lehajol­ tam. amit ki kell talál­ nunk! Megfordult. Ngavang erős. Egy pillanatig nyöszö­ rögve feküdt a földön. mint szikla a hegyoldalon. megragadott egy ne­ héz füstölőedényt. De még nem volt neki elég. Ahogy Nhavang nekem rohant. fejlettebb is nála. majd a fejére esett. nézzük. hála Cu-nak. Rám rontott. hogy egy jakhajtó fia ügyesebb-e vagy egy hercegé.IV. a jövőm ettől a küzdelemtől függ. Nem ijedtem meg. Leesett. akkor felpattant. te vagy a legnagyobb ve­ rekedő a kolostorban. és mikor átugrott. oldalra léptem. és könnyedén megcsavartam a karját. ujjai. és egy magas. Megtanított . Elléptem hadonászó karja alatt. ha küzdelemre kerül a sor. (Lásd még a 109. könnyű kikerülni. Most. Kicsúszott a lába alól a talaj.

az egyházi hivatalok. aki előzőleg enni hozott nekem. mely a tetőre épült. hogy majd­ nem hasraestem. most már elégedett. elhaladtunk a Buddha-szobor előtt és a Gyógyítás szimbólumát megkerülve beléptünk az apát sa­ ját szobájába. Ngavang félelemben tar­ totta a növendékeket.Fiam. Megpróbállak rajtacsípni. Uram. fiú. Jóra tanítottak. mikor belép­ tem a szobájába. megálltad a helyed. megveregette a hátamat. adok neked enni. majd földre borult. nem kerül rossz kezekbe. és odasétáltunk az apát házához.Valódi férfi vagy. úgy.kísérjen hozzám.Egyél. Azután fel a lépcsőn. hogy a tudo­ mányokban is olyan vitéz vagy-e. .58 HARMADIK SZEM Ngavang körülbelül egy fél órán át eszméletlen volt. hogy a lélek kiszabaduljon a testből asztrálutazásokra vagy hasonló célból. Újabb lépcsők következtek.a mesterük vagy már .Ülj le. a belső templomok és a tantermek mellett. hajolj meg. Nagy buz- .Ezzel a növendékek tanítómestere háromszor meghajolt. de kedvességgel és könyörülettel kell felügyelned rájuk. Kedd Lobszang Rámpa. fiam . Az öreg szerzetes. . megkeresett és így szólt: . A növendékek tan­ mestere hozzám lépett. Gyere! Követtem a széles folyosókon. A tanmester felállt.Kövess. míg végre felértünk a lapos tetőre. itt van a fiú.Akkor rászolgáltam egy kis ennivaló­ ra. mint egy darab rosszul kikészített jakbőr. szó­ ban és írásban is egyaránt. fiam. Most gyere ve­ lem. az Istenek Termei és gyógyfűraktárak mellett. A növendékek tanmestere barátságosan üdvözölt. fiú. ülj csak le! Megnézzük. Most átveszed a helyét. Az utóbbi napokban nagyon keveset ettem. miért. hogy jóra használod a tudásod. ragacsosan és lottyadtan.és innivalót. Beléptünk az aranyozott fatáblákkal díszített ajtón. amennyit akarsz. és csináld. . Hat órán át ültünk egymással szemben a párnánkon. látom. igyál. .Hajolj meg. mint a viadalban. aztán mondd meg az egyik huligán­ nak .szólt -. Úgy éreztem magam. de közben azt mondta : . újabb tekergős folyosókon. aztán azt mondta.Hihetetlen sok kérdést tett fel. Ezt az „érintést" gyakran használják arra. uram. megtudod majd. amit én. . szóval vigyázz! . Rendkívüli megtiszteltés. beviszlek az apát úrhoz. fiú! Merészen így válaszoltam: .

.Fiú. Különleges képzést kapsz. Minden segítséget megkapsz. hogy kopaszra borotválják a fejedet. egy fürt kivéte­ lével leborotválják a haját. hogy megértsem. Tibeti módra keresztbe tett lábbal. Kedd Lobszang Rámpa. A tisztánlátást kikényszeríteni fájdalmas dolog. kitartóan kell dolgoznod. aki a magasabb rendű dolgokra. a magasabb szintű fejlődésre alkalmas. amelynek szilárdsága a sziklákéval vetekszik. amit megjö­ vendöltek neked. Most elvisz­ lek. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 59 galmamban. akik megőrzik és továbbadják tudásunkat. Én követtem a példáját. segíteni fogunk. A többiek sodródnak és napi munkájukat végzik. Az okot később majd megtudod. De amiben csak tudunk.IV. én is leborultam. amely semmitől sem retten vissza. olyan bátorságra van szükség. és néhány rövid év alatt többet fogsz tudni. mikor a szerzetesnevet kapja. mint férfihoz. hi­ ány azokból van. a „borbélyműhely­ b e " vezettek. amikor a szobájába értünk. és a mester a következőket . és nemritkán keserves. mikor az előző nevét elveti. A mester csak akkor tör­ te meg a csendet. párnákon ültünk. Tibetben. és hellyel kí­ nált. Az Út nehéz lesz. Bólintott. Az utolsó tincset akkor távolítják el. csak figyelt. a tanítómester felkelt és mélyen meghajolt. Fizikai munkások. Az egész túl nehéznek tűnt nekem. úgy beszélek hozzád. ha or­ szágunk majd idegen felhő alatt lesz.A gyógyítás tudomá­ nyát és az asztrológiát fogod tanulni. hogy azt tegyem. Ezoterikus tanulmányokat is folytatsz majd. Az apát szenvtelen tekintettel ránk nézett. de nem ok nél­ kül volt az. akik forgatják az imamal­ mot. de erről egy kicsit később. Most annyit. hogy minden ezer szerzetesből egy az. Itt leültettek a földre. Bár csak hét­ éves vagy. mindent tudok rólad. Nagyon figyeltem. és olyan eltökéltségre. mint amennyit hosszú élete során egy láma általában megtanul. mert így lettél ne­ velve. anélkül. Az Ösvény kirajzolva előtted. és ahhoz. Belőlük nincs hiány. Aztán így szólt: Kedd Lobszang Rámpa. amit kell. A kitartás próbája kíméletlen volt. ahogyan kell. ha valaki belép egy szerzetesrendbe. ami tőlünk telik. Egy ideig az apát úr nem beszélt. hogy az asztrálsíkokon utazzhass. in­ tenzív képzést. mindent. Kacskaringós utakon keresztül kis szobába. hogy tudni akarnák a miértet. és elindultunk kifelé. Fáradt voltam! így folytatta: . és úgy.

mert azonnal nevet kap.a szolgák nálunk ilyennel nyír­ ták a növényeket.Tise! . a segédje odarohant. Végül. Tamcsö előrelépett.üvöltötte. mire megnyugtatott: . Va­ lahonnan szerzett egy nagy ollót . . . mert így egyszerűbb az olvasónak.Ó. De ez csak a kezdet volt. borotváld meg a fiút! Ne hagyj egy tincset sem.Na most.60 HARMADIK SZEM mondta: .Ne aggódj. . jól gondozott. . nem volt több haj a fejemen. A segéd ho­ zott egy tál forró vizet. ez igencsak hasonlított arra a szerszámra. Gyere és tartsd a végét! Tise.hívott a mester.Mi baj? Felforrtál? Igen.Tamcsö. aztán megszólalt: . Kész öröm levágni. amit otthon padlókaparásra használtunk. Ebben a könyvben azonban továbbra is a Kedd Lobszang Rámpa nevet használom. Tamcsö addig ügyködött a siralmasan tompa olló­ val. . minek is nevezzünk? Még egy ideig mo­ tyogott magában. Bevezetett a szobájába és elővett egy nagy könyvet. hogy majdnem felemelt a földről. mikor a fejemre öntötte.válaszoltam. ami annyira forró volt. egy örökkévalóság után . jobb kezével megra­ gadta a varkocsomat és egyenesen fölemelte. és olyan szorosan tartotta a varkocsomat fel­ felé. míg levágta a copfomat. fiam! Gyönyörű varkocsod van.nekem legalább is úgy tűnt.Aha! Megvan: mától fogva Zamigmarlálu a neved. jól vajazott. így könynyebb eltávolítani a hajat. Fogott egy háromoldalú borotvát. hogy felpattantam a földről kínomban. Kilógó nyelvvel és egyre- másra morogva. . Gyere! .

De nem sokáig. mint egy frissen tojt tojás.IV. egy kagy­ lókürtös és egy trombitás. Ismét leállított. akinek ezüsttrombitája volt. mi történik. Odamentem hozzá. egy láma intett nekem. mind jól ismerték Cu-t. úgy tudtam. Még egyszer megpró­ báltam az éneklést. mi lesz! Cu tényleg jó mester volt. milyen a hangotok. mert ahogy kifelé jöttünk. hogy fájdalomtól üvöltve békén hagyjon.kiáltotta. állj! . Mögém jött.Énekelni fogunk. s koszos kezét az igencsak sajgó koponyámra tette. így maradt vagy háromnegyed óránk az esti istentiszteletig.Nevetségessé akarsz tenni? A zenészek újrakezdik. Tanárunk. Újra kezdtük. amit min­ denki tud. Til­ takozásul felemelte mindkét karját. A fiúkkal nem gyűlt meg többé a bajom. A zenemester felhúzta a szemöldö­ két. Befordult egy zeneszobába. Este fél kilenc lehetett. A dzsúdóoktatók. . Arcán előbb döbbenet. egy dobos. miközben azon töprengtem. De hamar ész­ revette. . Három zenész várakozott a hangszerénél. Csak fel kellett nyúlnom. -Tökfilkó! . és őt tartották a legjobb dzsúdószakértőnek egész Tibetben. hogy megnézzem. Vágjunk rá tüstént a két kis „furcsa csont­ ra".Kezdjétek újra. buta fiút kivéve senkivel sem volt bajom. majd valódi fájdalom tükröződött. ahogy kell. A többiek látták. Örömöm azonban nem tartott soká. A kórushoz próbálunk. és lássuk. olyanra. A zenemester felbőszültén in- . akikkel a héten később találkoznom kellett. és énekeljetek úgy. ők is újonnan léptek be a rend­ be. így tettem. vajon mi­ lyen újabb nehézség vár rám. így egy nagydarab. és olyan jót nevetett. szólt.kiáltotta. hogy kövessem. hogy elbántam Ngavanggal. és egy osztályba raktak a ti­ zenhét éves növendékekkel. és hirtelen a könyökére ütnöm. te pedig egye­ dül énekelsz majd! Újra kezdődött a zene.Ez még az isteneknek is gyötrelmes kínokat okoz. úgy találták. mikor a fiú a fejemre tette a kezét. .Állj. A zenészek rázendítettek egy jól ismert dallamra. többet tudok az átlagnál. olyan csupasznak éreztem magam. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 61 Mikor bevitt az osztályba. Akkor a zenemester egyenesen hozzám fordult. hogy hamarabb elenge­ dett minket. ahol kö­ rülbelül húsz fiú volt. Valósággal törpének éreztem magam az óriások közt. éppen hátat fordított nekünk. miért hívott össze bennünket: . Énekelni kezdtünk. Mivel otthon jó nevelésben részesültem. A láma el­ magyarázta.

Az énekórák alatt mást tanulhatsz. a zenéhez nincs tehetséged.maradj csendben! . elmulasztod a vacsorát.62 HARMADIK SZEM tett egyet. még mindig a vállán vitt és csak a fiúk ülőhelyének végében foglalt helyet. és ugyanazt csináld. hogy nézzem meg. amint azt fújták.Kezdtem lehiggadni és megtelepedni. .Eztán már semmit sem hallottam. aki az előző nap barátságos volt velem. Talán így volt jól. hogy a szertartásnak vége..Mingyar Dondup láma küldött. és három párna van alattam. A fiúk kifelé mentek. többé nem kell énekebed. Megmutatom. barát­ ságos láma a vállára ültetett. . hol fogsz aludni. Hamis? Enyhe kifejezés! Fiam. hogy segített.Gyerünk.Felkeltem. és a nagydarab láma . vagy veréssel tanítottak. . hogy pont szemben ültem vele.Elmentem. amikor az egyik fiú. felhalmoztam a pár­ nákat a fal mellé.bevitt az ebédlő­ be. te botfülű bar­ bár! .hahaha . . Tétlenül ődöngtem. Tudod. A templomi szertartásokon sem énekelhetsz. máskülönben elszundítottam volna.miközben aludtam . mint egy dob. Ma hajnali ötig aludhatsz. Elszunyókálhattam. akkor teszek jót ma­ gamnak. aki velem volt. fiam.Figyelj. . ha késel. Ötvenöt év óta vagyok itt. és teát. alvajáró vagyok és ismét üres a gyomrom. úgy. aztán gyere be hozzám. hogy mivel nincs más választásom. Eddig olyan kevés ember volt ked­ ves hozzám. Engem gondosan letett egy párnára maga előtt. és olyan üres lesz a hasad.Belépett a templomba. s ahogy a többiektől láttam. Szent isten. felébresztet­ tek-e. vagy maradni akartam volna. . így szólt: . .Kedd Lobszang Rámpa. és akkor kapsz majd.. legalábbis reggel ötig nem. fiacskám. és felrepültem a levegőbe. . mert mindent elrontanál. aztán feküdj le. Csak rájöttem. Előző este. az. mert arra eszméltem.Valóban na­ gyon hálás voltam. nagy nehezen felébresztett. azután be kell vigyelek Mingyar Don­ dup lámához. míg meghallottam a trombitákat.Edd meg. Menj most. Lát­ tam. hogy egy nagy szobában vagyok. . de ha éneklek .Sietnünk kell reggelizni. valamint főtt zöldségeket tett elém. vagy kiabálással. de még ilyen hamis hangot nem hallot­ tam. amit én. ha minden különösebb hűhó nélkül megtelepszem. Nem mintha megszerettem volna a helyet. ideje gyülekezni az utolsó istentiszteletre. lekésed az istentiszte­ letet. campát. csak előző este kerültem a kolostorba? Mintha ezer éve lett volna! Úgy éreztem. fiam. Egy óriási. Valaki megra­ gadta a köpönyegemet. .

és elmagyarázta. mindannyian a földön ül­ tünk. A táplálékkal szent tudást kell magukhoz venniük. gondolkodás nélkül válaszoltam: . ha előre akart jutni. Uram. Nem zajonghattunk és tilos volt könyökölnünk. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 63 Reggelinél a felolvasó a buddhista Szent Iratok. mit mondtam utoljára! Gyorsan! . így hát bőven volt benne részünk. Mindig emlékez­ nünk kellett a régi buddhista mondásra: „Lévén tenmagad a példa. mert rámripakodott: . Mi. sőt vad fe­ gyelem uralkodott. vezetőknek. ott. mi is részt vettünk a házimunká­ ban. rajtacsípem. Mindenki nevetett. Maga Csakpori „vas­ hegyet" jelent. s egy kb. Nálunk is voltak háziszolgák. Minden étkezésnél van egy felolvasó. A felolvasó is nevetett . hogy az a fiú nem figyel. a Kangyúr száztizenkét kötetéből mondott fel részeket. Egymást váltva. akik a ház­ tartást vezették. hogy máshol jár az eszem. azonnali engedelmességet követelt.IV.Mint a villám. de ezek szolgálószerzetesek voltak. ismételd csak el. negyvenöt centiméter magas asztalról ettünk. A mi kolostorunkban nagyon kemény. Szakembereknek készültünk. én meg megúsztam a leleplezést.Te. Látta. A szerzetesek az étkezések alatt nem beszélhetnek és nem is gondolhatnak az ételre. aki az olvasópultnál áll­ va a Szent Könyvekből olvas. Buddha tanításának ez a lényege" Az apát úr. Csampala láma olyan szigorú volt. Ezer­ ből talán egy. esetleg lustálkodtak. Csakporiban valóban vasfegyelem volt. ahogy tetszett. belőlük lettek a lámák. ahol párnák voltak. hogy az írás szövegét szerette volna hallani. . Egyik mondása sze­ rint: „Valamennyi képesség kapuja az olvasás és az írás". A legtöbb lámakolostorban nem volt ilyen rend. csak jót cselekedj.Azt. Nem hordhattuk a növendékek fehér köpenyét. hogy ne legyenek zaklatott gondolataink. mint az apám. vörösesbarnában kellett járnunk.ritka alkalom -. a rendet és a képzést esetünkben különösen fontosnak tartották. ne tégy rosszat másokkal. A szerzetesek dolgoztak. de ezt most megúsztam. mert a lá­ ma jelentése „legkülönb". mint a már felavatott szerzeteseknek. az pedig nem alkalmazható kivétel nél­ kül mindenkire.

Itt megszámlálhatatlanul sok vajmécses fénye próbált keresztültörni a füstölőkből kerengő füst­ felhőkön. nem volt valami fényes kedvünk ebben az órában. ahol nincs hamis álszemérem. hogy a hangoknak ere- 65 . Mind­ annyian meztelenül aludtunk. Aztán felöltöztünk. és így tovább. De senkitől sem kaptam kielégítő választ. Végigcsattogtunk a folyosókon. így az első és a má­ sodik sor egymás felé nézett. mikor dühös az ember". ez így szokás Tibetben. Dünnyögtünk és különleges hangsorokra épülő szent énekeket énekeltünk. hajolgattak és himbálóz­ tak. Az egyik tanítás a következőképpen hangzott: „Jobb megbékélt tudattal pihenni. A pislogó fényben változtak az árnyékok és az óriási szent alakok megelevenedni látszottak.Csakporiban éjfélkor kezdődött a „nap". és a többiekkel együtt le kellett mennem imádkozni. a sorok a terem egész hosszát betöltötték. Keleten tudják. Gyakran tiszteletlenül arra gondol­ tam: „Miért nem hagynak békében pihenni? Ez az éjféli kelés fel­ dühít". mintegy mormolásunkra válaszolva. Mikor az éjféli trombita­ szó beharsogta a félhomályos folyosókat. betömködtük tartozékain­ kat a köpeny elülső bugyrosan felhúzott részébe és elindultunk. álmosan legurultunk a párnákról. Minden második sor szemben ült az előzővel. és a sötétben a köpenyek után kotorásztunk. Sorokban ültünk. mint Buddhaként ülni és imád­ kozni. a második és a harmadik pedig háttal ült. Szerzetesek és fiúk százai ültek törökülésben a földre tett pár­ nákon.

más tárgyat. először egy félórás szertartás következett. miköz­ ben az ötödiket („Tiszteld az öregebbeket és az előkelő származásúakat!") állandóan citálják. Külön felmentést is kaptak.66 HARMADIK SZEM jük van. aztán visszatértünk párnáinkhoz. negyven percre újabb szertartáson vettünk részt. egy hangkombináció metafizikus erót hozhat létre. Déli egyig tanultunk. hogy nem a születés számít. hogy az „előkelő s z á r m a z á s i b a n van valami szégyellnivaló. Előfordult például. ilyenkor a reggelinél szólították azokat. és reggel négyig aludtunk. de háromnegyed tízre vissza kellett érnünk a tanterembe. A szertartás körülbelül egy órán át tartott. mért kell betartanunk ezt a törvényt. a fel­ ügyelő mellette ülve figyelt. és ilyenkor a pislákoló fényben gyakran úgy tűnt. hogy Lhászának szüksége volt valamire. Kilenckor. campát és vajas teát. hogy egyik vagy másik egyenesen ránk tekint. Reggel hatkor tanulásra készen gyülekeztünk a tanteremben. A füstölők kék felhői kavarogtak-gomolyogtak az istenek térde kö­ rül. De akkor még nem ehettünk. és nem lesznek jelen a szertartásokon. hanem az ember termé­ szete. Tibeti törvényeink közül a második így szólt: „Gyakorold a vallási szertartásokat és tanulj!" Hétéves fejjel tudatlanságomban képte­ len voltam megérteni. Ahogy egy zenei hang képes széttörni az üveget. miközben a kis csen­ gettyűk ezüstös csilingelésébe lüktető dobolás hangja vegyül. Tapasztalataim alapján inkább azt hittem. hogy ennyi meg ennyi időre eltávoznak a kolostorból. Az étkezés alatt közölték a napi tudni­ valókat és adták ki a parancsokat. Engem legalábbis feláldoztak miatta. Negyed ötkor egy újabb szertartás kezdődött. de megszegik. A Kangyúrból ugyancsak olvastak fel részleteket. Időnként örültünk a szünetnek. Ezt követően egy órán át fizikai munkát végeztünk. A felolvasó még ennél az étkezésnél is egyhangúan mormolt. Ötkor ettünk először. Hihetetlenül hatásos látvány volt a több száz ember. azután jö­ hetett csak a campa és vajas tea. amint vérvörös köpenyben és aranyszín stólában himbálózik és egy hangon mormol. megszakítva tanulmányainkat kb. és eszembe sem jutott. mint az istentisztelet előtt. hogy mozogjunk és hogy alázatra neveljen . akiknek el kellett vinni vagy össze kellett gyűjteni a kért dolgokat.

hogy bármely percben meghalhatok. CSÉLA-ÉLET 67 minket. mert nem tudom. Megpróbáltam cserélni az egyik fiúval. és be kellett vallanom a bűnömet. Tanáraink megle­ hetősen szabadon bántak a kemény pálcával. és egyikük-másikuk valódi lelkesedéssel osztogatta a büntetést. felejthetetlen esemény. sem inni. vagyis az „ágyunkra". A legkellemetlenebb munkákból is legtöbbször valaho­ gyan a legkoszosabb jutott rám. vagy egy kevés nagyon aprócska babot. nyugodtan kellett feküdnünk. milyen hosszú a nap. kihívott a terem közepébe. mialatt csak a legsúlyosabb büntetés terhe mellett mehettünk ki a teremből. és azt mondták. mire való: „el akartam cserélni olyasmire. Kilenc harminckor lefeküdtünk a párnáinkra. Én különösképpen szerettem. meg a többi új fiú is bebújtunk egy sarokba. hogy aludjunk. és később már észre sem vettem. hogy sosem ébredek fel többé. öt óra. Ezalatt nem beszélhettünk. De rövid idő alatt hozzászoktam.nagy ritkán . ami nem lényeges". Néha . mely ismét campából és vajas teából állt. a nyolcadik születésnapomon kaptunk néhány szem sózott-savanyított diót. de éhesek voltunk. nem mozoghattunk. A köpenyemet elvették. Jobbat is el tudtunk képzelni! Négykor.V. A lefekvésről senki sem késett el! Azt gondoltam. de túl hosszú a tétlenséghez. Nyersen ettük. Kilenckor ütött a szabadulás órája. Egyszer. . nincs szükségem rá. ha a büntetés elkerülhetetlennek lát­ szott.zöldséget is kaptunk: szeletelt fehérrépát. a hosszú napok megölnek. A csendespihenő nem örvendett népszerű­ ségnek. Csak a nagyon szo­ rongattatott helyzetben lévő vagy a nagyon meggondolatlan diá­ kok esedeztek bocsánatért. Rettegett napszak volt ez! Öt óra tanulás szünet nélkül. A „torkosságomért" büntetésül huszonnégy óráig nem kaptam sem enni. hogy szundítsunk egy jót. a pihenés után megint tanulni kezdtünk. A felügyelő meghallotta. és így is csemegének számított. akkor következett ugyanis az utolsó étkezés. Eleinte én is. vagy hogy úgy elalszom. Három órakor csapatostul egyórás kényszerpihenőre vonul­ tunk. felajánlottam neki a tartalék köpenyemet az ő dióadagjáért. otthon gyakran ettünk ilyet. az egy óra túl rövid volt ahhoz.

Eleget ettél és ittál? Biztosítottam róla. a te utad negyven évig nehéz lesz. . Nyomon követtük az előző inkarnációdat. hogy igen. annak tekinteném. Bár nem kopogtam. aranyból és zománcból. kemény és át­ ható tekintettel figyelt. ha nem lenne otthonom.arra késztetett. Mingyar Dondup láma ajtaja előtt találtam magam. mint növésben lévő férfinak: . . ha kudarcot vallok a kolostorban. hogy együtt dolgozzunk.68 HARMADIK SZEM Majdnem hat óra volt. aztán hosszasan.Uram! . hogy menjek be. Szünetet tartott. . valamint egy nagy életkerék függtek. aki felébresztett.válaszoltam.Megállt. . és néhány éven belül apát leszel. ha azt választom? .válaszolta. kényelmet és gazdagságot hoz neked ebben az életben. mint élő megtestesülést elhelyeznek egy kolostor­ ban. Az alacsony asztalká­ kon kis szobrok álltak.ahogyan beszélt .mondta. A helytelen ösvény nyugodt.Rám mo­ solygott és azt felelte: .Apám azt mondta.Az apát úr megengedte. könnyű életet.Ülj ide hozzám. rám nézett. istenek és istennők jade-ból.Te kudarcnak tartanád? .Már elfelejtetted? Nyomon követtük az előző inkarnációdat. ahová hazatérhetek? Es ki mutatja meg a helyes ösvényt. Ha a helytelen ösvényt választod. mint más lá­ ma egész életében. Néhány év leforgása alatt azt szeretnénk. Apád ezt nem nevezné ku­ darcnak.És ki mutatja meg majd az utat? . a láma lótuszülésben ült a párnáján.Igen. amit tudok.A saját ösvény megválasztásához szabad­ nak kell lennünk . .tudván.. . az egyiket tanulmá­ nyozta éppen. ha nagyobb tudásra tennél szert. amivel korábban rendelkeztél. a nyugodt.Meg kell beszélnünk egy csomó dolgot. de nem fogsz fejlődni. de először egy igen fontos kérdést kell felten­ nem neked. könnyű életet. előtte alacsony asztalon sok-sok könyv hevert. . mikor annak a fiúnak a segítségével. Nagyon kellemes szo­ bája volt: a falakon gyönyörű falfestmények és festett selyemké­ pek. Hogyan lehetne nyugal­ mam és kényelmem. . szólt. . Amikor beléptem. nem mehetek haza sem. Valami .folytatta -. Egyedül csak te választhatsz. hogy tovább kér­ dezzek: . de mindez a következő életben ja­ vadra válik. Lobszang!. és az jó volt. Most újra akarunk fejleszteni benned néhány képességet és azt az erőt. ha a helyes ösvényt választod.

Lobszang. CSÉLA-ÉLET 69 .Lobszang. Nevetett. gyámfiának. Holnap kezdjük. hogy fiukat befogad­ ták a rendbe. .nem elég őszinték hoz­ zá. .mondtam. fiatalember. Igen. senki sem befolyásolhat a döntésben. Messzire jutsz majd a metafizikában és az orvosi tudományokban is. hogy valaki jó vagy sem.Magam leszek a vezetőd. sárkányrepülés is. . Üzensz valamit apádnak és anyádnak? Ma találkozom velük. . de választani neked kell. eddig is keményen kellett dolgoznom.így értesültek róla. .De még mindig nem szeretem a kemény munkát. hogy tisztán láss. meglátjuk majd.Nézzük csak. erősen megnéztem. és azt egy növen­ dék elvitte a szülőknek . és a he­ lyes ösvényt járni.Aztán . Ha felvettek valakit a kolostorba. . nehéz életem volt. . és akkor hipnózissal fel­ gyorsítjuk a tanulásodat. széles. ez jó lesz kezdetnek. éles pillantású. a varkocsát levágták. miről is fogunk beszélgetni. amit láttam.Újra a papírjaiba merült és gyorsan átlapozta őket: . a fejét kopaszra borotválták. és tetszett. Az én varkocsomat Mingyar Dondup láma személye­ sen adja át a szüleimnek! Elfogadott tehát „szellemi gyermeké­ nek".Rá­ néztem.V. Az istentisztelet helyett minden reggel kilencre gyere ide.Uram . Előttem egy nagydarab ember ült. Igen. A láma nagyon fontos személy volt. meleg hangon. de csak kevesen merik ezt bevallani . sőt. Lesz majd nem egy sárkányeregetés. tet­ szett. De először ki kell gondolnunk. mélyről jövő. amit láttam. .Átnézte a papírjait. hogy még több munka vár rám. nyílt arca volt. Úgy tűnt. ha a helyes ösvényt választod.Hát igen. egyikünk sem szereti a kemény mun­ kát. melyet magas homlok koronázott. roppant . kilenctől egyig. fekete szeme. sok emberrel találkoztam.kissé bánatosan hozzá­ tettem: . Kissé elszomorodtam. ritkán tudtam játszani vagy sárkányt eregetni. .azt hiszem . A láma mintha a gondolataimban olvasott volna.a tanítványod szeretnék lenni. kinek átható. Hétéves korom ellenére.Hamarosan egy kis operációt kell vég­ rehajtanunk a fejeden. és meg tudtam ítélni. Átadom nekik a varkocsodat! Egészen elérzékenyültem. miként ren­ dezzük el legjobban a tanulmányaidat.

szükség van ugyanis bizonyos jelekre. én voltam a legfigyelmetlenebb. mint ahogyan nálam megvol­ tak. vá­ laszthat a létezés másik síkja és a között. hogy teljesítse feladatát. hogy visszatér a földre. hogy átélje a büntetés végrehajtásakor érzett örömét.A konyhai munka nehéz volt.úgy hisszük . félkegyelmű. melyeknek feltárását sokszor szinte lehetetlenné teszik a költségek. Két kemény. akinek irigylésre méltó híre járt egész Tibetben.a szigorúnál is szigorúbban bántak velük. Azo­ kat. az ottani felügyelők úgy bántak velünk. hogy az eredmény mások javára váljon. és a tanárnak bőven nyílt alkalma arra. Rám speciális kezelés várt. ilyen ember mellett nem bukhatok el. Gondolataim másutt jártak. amikor bementem az osztályba. Fiatalkorukban . .Ne feledd. s gon­ doskodik arról.ahogyan velem is . mégha csak egy kisfiút is kellett megfenyítenie. . Lehet. Akkor nem tudtam még. Aznap reggel. óriási tisztelet övezte őket. Remélem.visszatér. bár nem emlékeztem. de meghal. A mellettem ülő fiú megjegyezte: . hogy egy bölcsnek valamilyen küldetése van. bolond! Démonok vertek tanyát talán a koponyádban? Ez már több a soknál. hogy tanuljak. A vállamat ért ütészápor erőszakosan visszarángatott az osz­ tályterem valóságába. mint a rabszolgákkal. akiknél megvannak ezek a jelek. megtölthetjük a campásedényünket. mielőtt munkáját befejezné.70 HARMADIK SZEM okos ember. hogy okkult tudásomat „mesterségesen táplálják". Tud­ tam. mi is az. Csak ke­ vesek esetében sikerült felfedni az előző inkarnációt. Szerencsédre istentisztelet­ re kell menni. majd méltóságteljesen kisétált az osztályból. valamint az időigényesség.Ezzel a megjegyzéssel a feldühödött tanár még egy utolsó óriási ütést mért rám. . mi dolgozunk a konyhán. de mikor öre­ gebbek lettek. Tibetben szilárdan hiszünk a reinkarnációban. fárasztó munkával töltött . Úgy gondol­ juk. „élő inkarnációk"-nak nevezik.Tökfilkó. ahol tovább tanul és segít az embereken. Nagyon nehezen viseltem a tanárok szigorúságát. és utána nem maradt időnk a pihenésre. ha valaki elér a fejlődés egy bizonyos fejlettebb szintjére. miért. Ezért születtem újra. ma dél­ után rajtunk a sor. Ilyenkor . amit újra kell tanul­ nom. De aztán meggyőztem magam: hiszen ezért jöttem.

gyorsan kiemeltek. A füstölgő tanár már várt ránk. A teste­ men sok helyen voltak égési sérülések. ezzel fűtötték a kemencéket. Előt­ tünk vöröslő fény.ugyancsak fü- . hogy megmentse a lábamat. Ott feküdtem még a forró hamuban.Gye­ rünk már. A bal combomon. és vagdalkozni kezdett a pálcájával. aki arra a fel­ adatra vállalkozott. a lángoló tüzek fénye. mintha az életetekről lenne szó! . lejött róla a rozsda.és megbotlott. lusta. anélkül. Hátrafelé re­ pültem. de a lábam valóban súlyo­ san megégett. Táplálja a tüzet. aztán vissza egyenesen a tanterembe.ordította az ügyeletes szerzetes. Mindenütt nagy halom­ ban állt a jaktrágya.V. az osztályomban rajtam kí­ vül senki sem volt tizenhét évnél fiatalabb. A kemencéből kiálló egyik rács vörösen izzó végére estem. bele a forró hamuba. Lementünk jó néhány lépcsőt. e sebhely alapján azonosítot­ tak. Miután kitisztította. hogy a tüzelőt a kemencébe tegyem. a rács beleégette magát a húsomba. Én csak egy szegény hétéves kisfiú voltam a nagyok között. miért késtünk. Őrjöngő üvöltéssel megra­ gadott a torkomnál fogva. Az ajtónál egy mérges szerzetes fogadott: . aztán kiszedte a rozsdadarabokat a sebből. . Még mindig őrzöm a nyo­ mát. A konyhában töltött első munkanapom majdnem az utolsó na­ pom lett. semmirekellő gazfickók! -kiabálta . Nagy zűrzavar támadt. majdnem a csípőízületnél. és a nagy erőlködésben. Hamar felvittek egy orvoslámához. . meglóbált . Alig tudtam megemel­ ni a lapátot. egy fehér forradást.Én voltam a tizedik. és mikor a lábamba ment. A vas rozsdás volt.Az első tíz jöjjön ide és rakjon a tűzre. Időnként tovább ott tar­ tottak a konyhában. Mindenhonnan rohantak a szerzetesek. a testem többi részét pedig beecsetelte egy . A láma alapo­ san megnézett. A japánok évekkel később pl. szorosan betekerte egy gyógyfüvekkel meghintett kö­ téssel. ráborítottam a szerzetes lábára. CSÉLA-ÉLET 71 óra. hogy megmagyaráz­ hattuk volna. amely nem egyszer ma is gondot okoz nekem. Szörnyű fájdalom hasított keresztül rajtam.Fogjátok azo­ kat a vaslapátokat. majd sikoltva a földre. és elkéstünk. csak a csont állította meg. lent elviselhetetlen hőség volt. A kövezett folyosókon keresztül ódzkodva vonultunk a konyhák felé. és úgy járjon a kezetek. és égő hús émelyítő szagát éreztem.

és imádsá­ gokat mormolt a fejem felett. leült mellém a földre. (Abból ítélve. a novicius vagy a növendék. hiszen 3600-6000 méter magasságban az élet nehéz. hogy sosem fogok tudni újra járni. mert ezek az emberek egyszerűen csak érzelmekre és gondolatokra vágytak. ahogyan olyan sokan írnak és beszélnek nyugaton. mint amilyennek az ember hinné. Úgy volt. hanem a saját kényelme. ahol én is megégtem. A világ más tájain „szolgának" vagy ha­ sonlónak neveznék őket. akik a házimunkát végzik. mert személyesen megtapasztaltam. Cséla volt a fiútanuló. aki egy kis szobába vitt és lefektetett a párnaágy­ ra. A lá­ bam egyre csak lüktetett s biztos voltam benne. (A lámakolostorokban a trapák vannak a legtöbben. Tibetben szinte bárkiből lehet szerzetes. amit az átlagem­ ber a szerzetes fogalma alatt ért. hogy elege van a birkaterelésből.folyadékkal. egyáltalán nem olyanok. és biztos tetőt akar a feje fölé. mikor a hő­ mérséklet mínusz nyolc fok alá esik. A „szerzetes" kifejezést a „férfi" szinonimájaként használták. De mit is jelent az. hogy a legcsekélyebb beleszólásuk lenne a dologba. a láma hivatásos tiszt. milyen is.72 HARMADIK SZEM vekből készült . a papság tagjait másként nevezték. és gyakran azért voltak szigorúak s igazságtalanok velünk szemben. a kolostorokban több tiszt volt. Nem kell szükségképpen vallásos személynek lennie. aki férfi és kolostori szolgálatban áll. mint katona. hogy „szerzetes"? Mi mindenkit így hívunk. amelyen a démon ugyanazon a helyen döfködi szerencsétlen áldozatát. mikor a tűzdémonok megkínoznak valakit. mely a fájdalmakat enyhítette. segéd­ munkások és szemetesek. Esetleg úgy dönt valaki. anélkül.gondoltam magamban -. Mikor a kezelés befejeződött. vannak építők. hogy a szerzetesek szörnyű emberek voltak. A trapa állt legközelebb ahhoz. a lámához. Aztán bejött egy öregember. Szép dolog . Azt is elhatároz­ tam. hogy az épségemért imádkozik a baleset után. Úgy tűnik talán. Nem vallási meggyőződés vezeti. Eszembe ju­ tott egy korábban látott kép. hogy . mi guruknak mondjuk őket. a láma behívta az egyik szerzetest.) így érkezünk a leggyakrabban rosszul hasz­ nált fogalomhoz. hogy jó életet élek majd. Legtöbbjüknek nem volt könnyű élete. Gyak­ ran „szerzetesnek küldenek" fiúkat. Ha a trapák nem hivatásos katonák.) A lámák mesterek. A lámakolostorokban vannak „szerzetesek".

majd kezembe nyomott egy lobogó fáklyát. de sosem kegyetlenek. mert segédkertésze rosszul viselkedik. tiszteletre méltó orvosláma . gyakran kegyetlenkedtek. én pedig az 6 cséla-ja. csak annyiban. hogy egyik lámakolostorból a másikba utaz­ tak. . uram .V. mely vajjal átitatott vastag fonalból készült. Nem valami kellemes hely. de ez eredményeiken múlt. a templomi szertartásokkal nem foglalkoztak. lépj ide. Szomorúan néztem . Nem mindegyikük foglalkozott kolos­ tori ügyekkel. ez attól függött. közben tartani a fáklyát. de akiket tömlöcbe vetettek.Nos. Néhány kivételes esetben a láma magasabb státusszal rendel­ kezett. akik „élő megtestesülések" voltak. mint az apát. Az egyik lehajolt és felszedett egy jakszőr kötelet. kör alakú fal. Ám az ember nem ítélheti el a püspököt csak azért. Kezelnem kellett az egyik rabot. Egyetlen élmé­ nyem van róla. hogy ne gyulladjak meg. Négy rendőrszerzetes megragadta a középsőt és nagy nehezen ol­ dalra húzta. a tetejüket pedig körülbelül három méter széles­ ségben kőrácsozat fedte: egy-egy rács combvastagságú lehetett. Rosszkedvem gyászosra fordult. aki megbetege­ dett. tedd bele a lábadat és leengedlek. Éppen távozni készültem a kolostorból. amikor a börtöncellá­ ba hívtak. hogy jelenlétükkel biztosították a rendet.mondta az ember. Ezek erős. mit csinál. vi­ gyázva arra.Valamivel világítania kell. sokan általánosabb adminisztratív teendőkkel voltak elfoglalva vagy azzal. tizennégy éves korukban apátok lehettek. És a segédkertésztől sem lehet elvárni.tet­ te hozzá. A kolostornak volt egy börtöne. Kapaszkodnom kellett a kötélbe.én is annak bizonyultam -. A rendőrszerzetesek. sem tűntek kellemesnek. Azok. Kint a hátsó udvarban volt jó néhány körülbelül kilenc­ ven centiméter magas. A lámák után jöttek az apátok. . a végén gyatra kis hurokkal. kocka alakú kö­ vekből épültek. illetve ne égessem át a vé- . akár csak a házimunkások.erre bízzam az életemet? . A „szerzetesekre" további példa a „rendőrszerzetesek". Egyetlen céljuk a rend fenntartása volt. Nagyon szigorú vizsgákat kellett letenniük. CSÉLA-ÉLET 73 Mingyar Dondup láma lesz az én gurum. és mindenkor igazsá­ gosak.Vonakodva bár. hogy szent legyen csak azért. . Ezek a csoportok szigorúak és könyörtelenek voltak. de eleget tettem a kérésének. mert egy püspök­ nél dolgozik.

Te még nem emlékszel erre. Aztán újra és újra. mintha a bőrömet leégették volna a testemről. de elfogták és visszahozták bűntette színhelyére. úgy éreztem. Megszökött. most már a testfeldarabolók következtek. . Az idő vonszolódott. Az utolsó in- . Észrevette. én meg csak egy kisfiú. a kolostorból mindenhonnan hangokat hallottam. de kínomban visszaestem.Lobszang. amely olyan bizonytalanul tartotta a súlyomat. így élet sem. ez túl sok. Hunyorogtam. én azonban igen. Befejeztem a munkát. szánakozó hangot hallottam. Ám ne kalandozzunk el a konyhai eseményektől! A hűsítő ecsetelés hatása múlóban volt.Kis barátom. le a mocskos kőre. mintha csak fel akarna robbanni.74 HARMADIK SZEM kony kis hurkot. vándorló koldusként élelmet és menedéket kért a kolostorban.valaki mellém ült. mi volt a bűne. de még több ismeretlen. és szól­ tam. Megpróbáltam felugrani. hogy csodálkozom és elmosolyodott: . az előző életeink során hosszú utat tettünk meg együtt. hogy elaludtam. Kedves. A lábam! Maradj nyug­ ton. és lázálmomban úgy kép­ zeltem. és megtudtam. Sápadt napfény sütött a szemembe.De te híres láma vagy. lezártam vad bámuló szemét. Elég volt egy pillantás: nem vette kö­ rül aura. Aludj csak! . A lábam még erősebben lük­ tetett. hogy a láma szobájában vagyok. aki a falnál kuporgott. hogy elszedje kevés kis vagyo­ nát. az istentiszteletre akartam menni. mígnem nem tudtam semmiről. Megkérdeztem. az első gondolatom az volt. ha egyikőjük beteg? . ma pihenhetsz! Mereven elfordítottam a fejemet és meglepődve láttam. amely a léte­ zés síkjai között vándorol. Hason feküdtem. A fáklya világánál gonosz képű gazembert láttam. néhány ismerős volt. A fájdalom heves rohamokban sö­ pört végig a testemen. és mikor magamhoz tértem. Lobszang.Mi ez a nagy csodálkozás? Nem úgy van rendjén. De leereszkedtem nyolc-tíz méter mélyre a víztől csillogó falak kö­ zött. az­ tán éjszaka megölt egy szerzetest. de a testem elölről is meg­ égett a forró hamuban.Kissé erőtlenül vála­ szoltam: . a lyukat lángoló fáklyával tömték be. azt mondta: . hogy két barát együtt legyen. húzzanak fel. Elmondtam egy imát a lelkéért. és ő mellet­ tem ül. hogy valaki belém rúgott.Finom ujjai­ val végigsimította a gerincemet. Mingyar Dondup láma hangja volt. Halk susogás .

Sok látnivaló tárult elém. CSÉLA-ÉLET 75 karnációban nagyon közel voltunk egymáshoz. Világos volt. hogy vele tanuljak. olyasvalaki. Örömmel vártam. hogy a láma. hogy nem a földön fekszem. hogy kilássak.Az élet kerekére. Megmentjük a lábad. Néhányan sötétbarna köpenyt viseltek. . és eltökéltem. Fi­ nom. a buddhista Szent Iratokban megfogalmazott parancsokra gondoltam: „A lágylelkű ember mindig boldogul. Legyen a hatalmas ember nagylelkű az esdeklőkkel. Az ágy-pár­ nákat az asztalra rakták. Itt lakott a legfőbb tibeti jövendőmondó is. akit képességeim legvégső ha­ táráig követni fogok. hogy nem akad majd jobb tanuló nálam. Aki ma koldus. a levegőben. aki a veze­ tőm. míg a fösvény nem talál vigasztalót. melynek partjait a zöldnél is zöldebb fű szegélyezte. ne aggódj. és a herceg is koldussá vál­ hat". mint amennyit én magam. messze többet. hanem úgy egy méter magasságban. hogy rengeteg mindent tud ró­ lam. az u ^ r b a n kü­ lönböző rangú szerzetesek jöttek-mentek. Balra a Potála. a közelebbi fjflgyoldalakat aranytetejű lámakolostorok pettyezték. Tekintsen le az életek hosszú ösvényére. Gyerekes fantáziámban faágon gubbasztó madárhoz hasonlítottam magam. mint a kocsikerék. a messzeségben Lhásza terpeszkedett a napsütésben. Voltak ma- . egyszer az egyikhez jön. Már akkor nyilvánvaló volt számomra. aki nagyon fontos személy volt. a Kji. Túl az ablak alatti alacsonyabb tetőkön. Alattunk.V. mely gondjaira bízott. A távolban bíborszín* hegyek. ők voltak a munkások. hogy visszanyerd az erődet. pasztel árnyalatú. Elfordítottam a fejem. Mert a gazdagság forog. Furcsa volt. aztán a másikhoz. hogy kinézzek az ablakon. melyből templomok és iskolák kandidáltak ki­ felé. Feltűnt egy kis csoport fehérbe öltözött fiú. életében egyetlen nagy feladattal: össze kellett kap­ csolnia az anyagi és a szellemi világot. Nagyon erős vonzerő volt köztünk . távolabbi kolostorok növendékei. holnap herceg lesz belőle. De most pihenned kell. Mellettünk nem messze egy aprócska erdő. valóban jó ember. a távolságtól törpényire zsugorodott kis házak! Lent a völgyben kanyargó folyó. roppant méreteivel maga is kis hegyet formázott.ezt tisztán éreztem és áldottam a sorsot. a csúcsokat csillogó hósapkák koronázták.

keljek fel és mozogjak egy ki­ csit. Nem tudtam részt venni a szertartásokon és az osztályba se jártam. Teljesen begyulladt és váladékozott a bentmaradt rozsdadaraboktól. Mindez kiragadott a közvetlen jelenből. A lábam merev volt és borzalmasan fájt. ezzel ugrabugráltam. hogy a főtisztvise­ lők közé tartoznak. önkénte­ lenül . Jobban foglalkoztatott a gyógyu­ lás és az.De sok mindenre tudattalanul. Meg volt elégedve azzal.76 HARMADIK SZEM gasabb rangú szerzetesek is. Három nap múlva azt ajánlották. A világiak színes lovakon. készítettek nekem egy mankót. ez utób­ biak gyakran aranyszín stólát viseltek jelezvén. Sokan lovakon vagy pónikon ültek. . mint a lábam. amit korábban. rövid néhány évem alatt meg­ tanultam. a papok csak fehér paripákon lovagoltak. Mingyar Dondup láma foglalkozott velem.emlékszel az előző inkarnációdból. és azt mondta: . a jobb oldalamon vagy a hasamon feküdtem. Ülni képtelen voltam. A testem a forró hamutól még mindig sok helyütt felégett és hólyagos volt. így majdnem egész idő alatt vezetőm. vérvörös meg bíbor ruhában. de az egész együttvé­ ve sem kínzott annyira. és akár egy sebzett madár. hogy újra tudjak mozogni. Mivel nem tudtam segítség nélkül menni.

lótuszülésben. Az volt a dolgom. amely keresztülfúródott rajta. Amíg egy adag pörkölődött. amelyekben a pörkölendő' árpa volt. A pörkölt árpát beöntötték az edénybe. de a lábsérülésem határozottan megakadályozott ebben.alatta tátongott a kemence. ebből kisebb gerendák áll­ tak kifelé.Eltelt két hét és sokkal jobban éreztem magam. Beleegyeztek. elöregedett gerenda tartotta. mi a folyosón át bevonultunk egy kis szobába. a tetején kb. mert többet akartam mozogni. hogy úgy üljek. majd az ajtókat becsukták. A visszatérésem elsó' délutánján újra a konyhai munka volt so­ ron. Ehhez egy érdes felületű. vagy hogy hason feküdjek. mindannyian körbe-körbe jártuk és énekel77 . Az árpát kiszórták a gő­ zölgő kó'padlóra . Megkértem. a szerzetesek és a fiúk pedig nekifeszültek a küllők­ nek. és engedélyt kaptam arra. ott a már megpörkölt árpát kellett megőrölni. vagy aho­ gyan mi nevezzük.egyenletesen szétterítették. hogy hadd él­ jek a szokott módon. ahol megégettem magam . Ha már megindult. Belső felületén barázdák és vájatok voltak. A lábam még min­ dig fájt. két és fél méter átmérőjű tölcsér alakú kőedényt használtunk. hogy egy palatáblára felírjam a zsákok szá­ mát. hogy megforgassák a soktonnás követ. ahogy tudok. A tibetiek keresztbe tett lábbal ülnek. nem volt olyan rossz. mint abroncs nélküli küllők. de lagalább javult valamennyit. hogy az árpaszemek ne hulljanak le. Az edénybe ugyancsak töl­ csér alakú nagy követ illesztettek lazán.

Úgy tartjuk. hogy megmozduljon. most forrt és gőzöl­ gött. mint új korában. Aztán vajas teát keveigLik hozzá. mint az ében. Majdnerfi kimeríthetetlenek a kész­ letek belőle. idehozzuk. mert pórusaikba beleivódik a korom. a másikat addig előkészítették és megtöltötték vízzel. ismerd meg. A jaktrágyát. min­ denkinek segíteni kellett. hogy az ember fennmaradjon. hanem azért. Az volt a dolgunk. bűzös. míg tésztasűrűségtpiem lett. amelyet fa helyett tüzelőnek használ­ tunk. mert nem volt elég munkás. majd felaprítsuk őket. és a campával együtt elég volt ahhoz. Ez volt a campa alapja. és a környékén dolgozók arca megfeketedik.78 HARMADIK SZEM tünk. A kony­ hák egy3 |á£ik részébe mentünk. a fa olyan lesz. a forró kövön szétszórták és újból megpörkölték. beszélgess vele. az. ha meg már mozgott. egy másik nagy adag szódát rakott bele. A keverék nagyon tápláló. újabb és újabb frissen pörkölt árpát töltöttek a tar­ tályba. vigyázni kellett. pontosabban a megtört­ megpörkölt árpát. A munka legrosszabb része a tűz etetése volt. ahol egy hat-hét hektoliteres fémüst álÍTlomokkal tisztították. A hét-nyolc kilós téglákat Kínából és Indiá­ ból a hegyi hágókon keresztül szállították Lhászába. Itt senki sem szidott meg az éneklésemért! Szörnyű nehéz volt beindítani azt az átkozott követ. akit nem is­ merünk: dolgozz vele. Ami a közelébe kerül. és nem lesz . A teát állandóan forrón tar­ tották. "akkor megettük. Minden étke­ zéskor örflfttünkJjelőle egy keveset a campás tálba. Az apróbb darabokat behajították a forró vízbe. Valamikor korábban félig megtöltötték vízzel. Aztán. Amikor rárakják a tűzre. Nem azért kellett segítenünk a fizikai munkában. hogy ne legyen túl sok megkülönbözte­ tés. Következő nap a teakészítésnél kellett segédkeznünk. hogy meg ne álljon. és az ujjunkkal addig kavargattuk. Mikor a víz újra forrni kez­ dett. Ahogy a őrölt szemek kihullottak az edény aljáról. hogy elmenjünk a teatéglákért. tábla formára szárították. fokozatosan megfeketedik. hogy egyetlen ellenségünk van. fanyar füstöt áraszt. Minden fiú egy hétre való campánakvalót hordott magánál. Aztán az őrleményt elvitték. több lapát tisztított vajat tettek hozzá. és mivel egyszerre egy üstöt használtak. egy szerzetes megsózta. és az egészet órákon át főzték. amit egy kis bőrtasakba tettünk. úgy csillogott.

tudo­ mányos elvekre alapul. Ilyenkor a felföldekre vezettek bennünket. nem talált" sorsjáték. Jobb az asztrológiai je­ gyek alapján kezelni valakit. előttünk állt. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 79 ellenség többé. amikor a ha­ talmasok félreteszik a hatalmat. Belém sok asztrológiai ismeretet vertek. A falon nagy táblák lógtak. hogy füveket gyűjtsünk és gyógyszert készítsünk belőlük.VI. Ha az ember 20-25 méterrel arrébb megy. a többi gyógynövényeket ábrázolt. de a jégtaka­ rókat forró vizű forrásoktól táplált zöld völgyek tarkítják. amikor alaposan ismertük a növényeket. Tibetben minden évben van egy nap. vagy a falitáblára írt. ahova ért. Nagyon sok tanulnivaló volt. De amikor dolgoztunk az órán. Páratlan élmény. ahol jég borít mindent. mert változatosságot hoz­ tak a szigorú kolostori életbe. mint a másik. megmondják neki. abban a reményben. mert ez a tárgy fontos volt az asztrológiához. Ha az apát durván viselkedett az év során. érzik. Rengeteg matematikát tanultunk. . és ha a bírálat jogos. amit gondol. a hőmérséklet mínusz 4 fokról plusz 15 fokra változik. kar. talán megint használni fog. mit se számított. és nagyon figyelmesnek és szorgosnak kellett lennünk egész idő alatt. Az asztrológia „talált. és megbízhattak bennünk. hogy ha más máson is segített. vagy a hagyományosabb testrészek. hát. és nekünk valamennyit fel kellett is­ mernünk. mert az orvosi munkához nélkülözhetetlen. Váll. nem tehet semmit a neki alárendelt ember ellen. Sorokban ültünk a földön. de már csak akkor. mögöttünk sétált. kit fi­ gyel! Jókora pálca volt nála. ritkán élnek vissza vele. hogy végül is van valami szavuk. mint vaktában felírni egy gyógyszert. A rendszer jól működik. és nagyon kedveltük őket. és bárki elmondhatja. és nem habozott. mert nem tudtuk. Ami­ kor a tanár előadott. a tengerszint felett hét­ nyolcezer méter magasságba. oda ütött. hogy a megfelelő fajtát szedjük le. az egyik testrész épp úgy megfelelt. Ez utóbbia­ kat minden héten cserélték. Az alacsonyabb ran­ gúak kezében ez az igazság egyik eszköze a hatalmasokkal szem­ ben. Néha három hónapig is eltartottak. Néhány szerzetestől eltekintve nemigen ismerték ezt a vidéket. egy részük a csillagjós­ lással foglalkozott. a világon talán sehol sincs hozzá hasonló. A „növénygyűjtő expedíciók" ősszel voltak. Később kirándulásokra vittek minket.

ha a napirend megváltozik. A legjobban hasznosítsd az ételt és a vagyont! 10. A törvények a következők voltak: 1. Légy becsületes és őszinte mindenben! 8. Megrostálták a növendékeket. Tiszteld az öregebbeket és az előkelő származásúakat! 6. akik egy idő után elmentek. Tiszteld a szülőket! 4. A vezetőink bölcsen úgy döntöttek. Becsüld az erényeseket! 5. Figyelj a barátokra és a rokonokra! 9. Mutass háladatosságot és viszonozd a kedvességet! 12. Sok kolostorban nem volt éjjeli szertar­ tás. Ne légy féltékeny és irigy! 14. hogy ha betartjuk a törvé­ nyeket. és mi. nem lesz viszály vagy békétlenség. Viseld a szenvedést és a nyomorúságot türelemmel és alá­ zattal! Állandóan azt mondogatták nekünk.. Beszéded és tetteid szelídek legyenek. csak a legerőseb­ bek élték túl a jéggéfagyott felföldeken tett utazásokat. a szerzetesek sötétedéskor lefeküdtek és hajnalig aludtak. ne bánts senkit! 16. ma­ gunkra meg mint az elitre. még többet morgolódtunk volna.. mielőtt még veszélybe sodorhatnák a többie­ ket.80 HARMADIK SZEM A vallásoktatás nagyon intenzíven folyt: minden reggel fel- mondtuk a Törvényeket és a Középút összetevőit. Segítsd az országot! 7. Kolostorunk ismert volt a szigorú és kérlelhetetlen képzésről. Puhánynak és gyengének tűntek a szemünkben. akik odamentünk. és mi a többiek szintjére kerülünk. Tarts mértéket mindenben! 13. amikor fü­ veket gyűjtöttünk. Az első év külö­ nösen nehéz volt. csakporiak voltunk az egyetlenek. hogy enyhébb körül­ ményeket találjanak. s bár sokat morog­ tunk magunkban. mint bukottakra. Elég sok szerzetes érke­ zett máshonnan. Az első évben nem volt részünk szinte semmi kikapcsoló- . hogy kiselejtezik az alkalmatlanokat. Gyakorold a vallási szertartásokat és tanulj! 3. Úgy tekintettünk rájuk. Bízzál az ország és a lámakolostor vezetőiben! 2. Kövesd a jók példáját! 11. Ne botránkoztass meg senkit! 15.

ahogyan memorizálni tanítottak ben­ nünket. A gondolkodásra nagyon rövid időt kaptunk. Későbbi éle­ tem során úgy találtam. Mindegyik fiókon tisztán kivehető címke van. ha egyáltalán nem válaszolunk. vagy játékban.belépni egy szobába. A könyveket nem hordhattuk magunkkal. mert a büntetés még rosszabb volt. amely jól lát­ ható és könnyen elolvasható onnan. bármilyen apró hibát vétettünk. hogy száz meg száz fiókkal körberakott szobában va­ gyunk. és beletesszük a tényt. csak azért hogy ellenőrizzenek. laza papírlapokat két faborító tartotta össze. kinyitni a megfelelő fiókot. amint kinyitjuk a megfelelő fiókot. mire irányulnak.VI. hogy belénk sulykolják a jó em­ lékezőtehetség iránti igényt. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 81 dásban. Ma is hálás vagyok azért. ahol állunk. job­ ban tettük. ha hibát.képzelet­ ben . mi van benne? Ha nem tudtunk tíz másodpercen belül válaszolni. Például azt kellett képzelnünk. A memóriatréning mód­ szereit évszázadokon keresztül fejlesztették ki. és ne a könnyű utat válasszuk. hogy képzeljük el. a Kangyúr hetedik kötetének ti­ zennyolcadik oldaláról az ötödik sort kérem. jó módszer ez. Munkával és tanulással telt minden ébren töltött pillanat. Mégis. Tanáraink mindent megtettek. Na­ gyon tisztán magunk elé kellett vetíteni a „tényt" és a „fiók" pontos helyét. és kihúzni a szükséges tényt a hozzá kapcsolódó más tényekkel együtt.Na fiam. a kötés nélküli. a rengeteg gyógynövény neve és pon­ tos leírása mellett azt is ismerni kellett. Kis gyakorlattal bámulatra méltóan könnyű volt . hogy ne jöhessünk rá. A feledékenység meg­ bocsáthatatlan bűnnek számított. . a jó memória igen felbecsülhetetlen érték. Azt mondták. aki orvosszerzetesnek tanult. min­ den tényt osztályozni kell. Nyisd ki a fiókot. hogyan lehet használni és keverni őket. mert rendszerint kilencven centiméter szé­ lesek és körülbelül negyven centiméter hosszúak voltak. majd hirtelen a gyógyfüvekre váltottak. és valóban fejleszti a memóriát. Sokat kellett tudnunk az asztrológiáról. A kérdéseknek nem sok közük volt egymás­ hoz. Gyakran Szent Könyvek obskúrus oldalaira vonatkoz­ tak. nagyon szigorú büntetés járt érte. komoly verés. de annak. A ta­ nár például azt mondta: . szórakozásban. Kérdésekkel bombáztak. A legtöbb tibetinek jó emlékezőtehetsége van. és azt a feladatot kaptuk. és Szent Könyvek egészét kellett felmondanunk.

és így megtakarítottuk a hosszú kitérőt a legközelebbi gázlóig. Ha éberen figyeltünk. A gyengék. Az egyensúlyo­ záshoz nem használtunk semmit. amelyek testmagassággal emelnek a föld felé. Óvatosan átgázoltunk. azt sem tudjuk már. Ha egy helyben akartunk állni. hogy megedződjünk. Akik kimentek. kétméteres gólyalábon baktat­ tam egyszer. aztán egy bizonyos jelre megkezdtük a támadást. meglöktem a másikat. jól elboldogultam. Ez sajátos szabály volt Csakporiban. Ezek után a nehéz hónapok után úgy éreztük. Bevallom. A víz már a partnál is mély volt. Két. illetve akik nem bírták a feszültséget. A többiek nehézkesen lépdeltek. Csatákat harcoltunk végig gólyalábon. egész idő alatt dolgoztat­ tak minket.82 HARMADIK SZEM Az első tizenkét hónapban nem engedtek ki bennünket az ud­ varra. Emlékszem. meghúztam az egyik gólyalábat. egyáltalán nem találtam . mert olyan kemény fegyelemben éltünk. általában tízfőnyi csa­ patban felsorakoztunk kb. Olyan bo­ tokkal kezdtük. hogy elriasszuk az ég démonait. de mikor a saját erőmre kellett támaszkodnom. miközben vadul kiáltoztunk. most szentelhettem rá egy kevés időt. és valami gyakorlati hasznunk is származzon belőlük további életünkben. egyik lábunkról a másikra billegtünk. A lo­ vaglásban nem voltam olyan ügyes. nem jöhettek vissza. hogy kell játszani. ha egyszer kiszabadul­ tunk. Mint mondtam már. közéjük ugrottam.gó­ lyalábat használtunk. Az első év­ ben nem játszhattunk semmilyen játékot. Az udvaron páváskodtunk. bekukucskálunk az ablakokon. Még mindig szerettem gólyalábon járni. A sportokat és a gyakorlatokat úgy tervezték. mikor átkeltünk a folyó­ kon. s hirtelen folyó került az utamba: át akartam hát men­ ni rajta. harminc méter távolságra egymástól. nem kockáztattuk. „uccu. hogy leesünk. hogy a ta­ náraink attól féltek. így meg tudtuk tartani az egyensúlyunkat helyváltoztatás nélkül. Kel­ lő gyakorlat után még hosszabb . sosem térünk vissza. A gólya­ lábcsatában ez előnyt jelentett számomra. Az első év után megszoktuk a szigorú szabályokat. mintha csak helyben jár­ nánk. faragatlan fickókként viselkedtünk. mire a „lovas" megingott vagy leesett.rendszerint háromméteres . ha lett volna ho­ vá. neki" elszaladtam volna. Akkor is a gólyalábakat használtuk. sokkal nagyobb és idősebb fiúkkal jártam egy osztályba. ki­ hulltak a rostán.

a kisfiúra. Rettenetesen csúnyán beszélt. ez itt egy sekély szakasz. va­ lósággal megfagyasztotta a vért az ereimben. Persze volt néhány esetlen fiú. a férfi megmarkolta a partot és kihúzta magát a folyóból. felugrott és fordult egy teljes kört. és mikor én is kiértem. De ritkán sérültünk meg komolyan. Azután nagy fröccsenés. hogy elvétett volna egy lépést vagy kijött volna a ritmusból. Leültem és beereszkedtem a vízbe. egyenesen a feje fölé. Hirtelen csobbanás. amely majdnem mindig fúj Tibetben. összegabalyodtak a kezek. Volt közöttünk viszont egy fiú. és a fenyegetés. Ez­ után mindig megbizonyosodtam arról. Fel­ ment a lába. arra gondoltam. de mikor először próbáltam. hogy mit fog csinálni velem. aki majdnem átesett a saját árnyékán is. Megismételte néhányszor a mutatványt anélkül.VI. aztán bukfen­ cet vetett a két gólyaláb között. Röviddel a nyolcadik születésnapom előtt Mingyar Dondup lá­ mától megtudtam. Egy szélroham felkapta a köpenyünket. aki átszeli a folyót. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 83 sekély részt. Akkor rohanó lépteket hallottam. A szél. feljött majdnem a dereka­ mig. s máris felborultunk. aztán le. a lábak meg a gó­ lyalábak. mert sosem tanulta meg az esést. aki a következőt tudta megcsinálni: sétálgatott egy kicsit. Velük előfordult időnként. A térdemig ért. azt gondolta: Aha. hogy a víz nem éri el a derekamat. Voltak rajtunk horzsolások vagy lejött a bőr a térdünkről. komoly veszélyt jelent ebben a sportban. Mivel látta. Megkapaszkodott a bot végében. levette lábát a támasztóról. hogy talán soha életemben nem voltam még ilyen gyors a gólyalábakon. Az udvaron játszottunk például: a játék izgalmában megfeledkeztünk a szélről és kiléptünk a falak nyúj­ totta szélárnyékból. hogy az asztrológusok számítása szerint a szü- . és merő pillantást vetett rám. hogy a „lépcsők" jól legyenek rögzítve. szépen beletalálva a támasztékba. a feje kibukott a víz fölé. és én gyorsan földet értem. majd ahogy beljebb mentem a közepére. A dzsúdóban meg­ tanultuk. hatal­ masat estem: a támaszték eltört. hogy eltörték a karjukat vagy a lábukat. hogyan kell esni úgy. de nem törődtünk ezekkel az apróságokkal. majd teljesen eltűnt. Egy férfi futott az ösvé­ nyen. Siettem a távoli part­ szakasz felé. Én ugrálni tudtam a gólyalábon. hogy az ember ne sértse meg ma­ gát.

Még mindig ott van. Az átlagember nem látja a napudvart. A hitetlenség nem tünteti el. a harmadik szem megnyitása után olyannak fogom látni az embereket. hogy az emberek hisznek benne vagy sem. A magasabb Én. Mikor a szellem visszatér a testbe. tudtam. A harmadik szem megnyitásával képessé váltam többek között ennek az aurának a meglátására. Nyugaton a tudósok mérni tudják az agy elektromos hullámait. A szellemet a halál pillanatá­ ig „ezüst szál" köti össze a fizikai testtel. amikor az ember alszik. . Lefekszik pihenni. a Legfelsőbb Tudat működteti. akik gúnyolódnak az ilyen dolgokon. az ébredés döbbenete eltorzítja az álomemléket. Az alvás alatt visszatér a létezés egy más síkjára. Az álmok olyan élmé­ nyek. ugyanolyan mint a villám. melyeket az alvás szellemi síkján élünk át. Hitünk szerint az ember azért van gyenge fizi­ kai testében. Ilyen az emberi aura is. akit érdekel. és amikor jön az álom. Számunkra a test egy héj csupán. hogy mesterem is ott lesz. hogy ez az erő elektromos.84 HARMADIK SZEM letésnapomat követő nap megfelelő időpont lenne a „harmadik szem megnyitására". hacsak nincs az ember kiképezve. A napko­ rongról többmillió kilométerre lövellnek a lángok. és tökéletesen megbíztam benne. Úgy hisszük. Ám később részletesebben is leírom az ezzel kapcsolatos élményeimet. vagy el­ hagyja ezt az életet. Valójában nem számít. A testet körülvevő aura csupán az emberben égő életerő tükrö­ ződése . azok. és az álom éber állapotban teljességgel lehetetlennek tűnhet. elgondol­ kozhatnának ezen és gondolhatnának a nap udvarára is. Nem zaklatott fel. hogy megfelelő feltételek kö­ zött lássa. Mint ahogyan korábban többször elmondta nekem. amilyenek.mindenki megtanítható rá. a szellem kiszáll a testből és ellebeg. hogy tanuljon és fejlődjön. de teljes napfogyatkozáskor mindenki megnézheti. amely akkor veszi át az irányítást.

hanem U alakú volt. Gyógyfüves borogatást tettek a homlokomra és szorosan a fejemre kötözték. le­ beghetnék délre. A láma néhány percig nézte az eszközt. Lyukfúróra emlékeztetett. csak nem kör.Ez elég fájdalmas lesz Lobszang. bárcsak szerezhetnék egy bőrcsónakot és azzal sodródhatnék a folyón. a Kjicsu révnél. Este újból bejöttek hozzám. . Mingyar Dondup láma megfogta a kezemet és így szólt: . Az egyik erőteljes láma leült mögém. Túl gyorsan telt el a nap! Ahogy meghalt a nappal. ahol várakoznom kellett.Töltsd. ahol kereskedőket láttam.Nagyon kelle­ mes volt heverészni és lustálkodni a napsütésben. egyikőjük Mingyar Dondup láma volt. és elővett belőle egy fényes fémeszközt. és ezen a napon szabad voltam. de csak 85 . ahogy akarod a napot. Nem sokkal alattam a Potalát láttam csillogó tetőivel. és a hegye helyett az U élén kis fogak voltak. Mögöttem a Norbu Linga. Azt kívántam. megszületett az este. Óvatosan leszedték a borogatást. sem istentiszteletre nem kellett mennem. Ekkor bemen­ tem abba a kis szobába. a homlokomat tisztára és szárazra törölték. azaz Ékszer park tavainak kéklő vize. és a szobába belépett három magas rangú láma. aztán áthúzta egy mécses lángján. fejemet a térde közé fogta. szürkületkor majd jövünk érted.Eljött a születésnapom. A második láma kinyitott egy dobozt. szóra­ kozzál Lobszang. Puha bőrcsizmák a kinti kövezeten. sem órák­ ra. hogy sterilizálja. Kora reggel Mingyar Dondup láma azt mondta: .

ki­ csit rezegtette az eszközt. aki operált. égetett. majd meg­ kérdezte: . inkább meghaltam volna. és helyette színspirálokat és fehé- . mintha én lök­ nék egy rugalmas fátyolt vagy engem löknének neki. én meg benne. nincs mást tenni. nagyon tiszta fale­ mezkét. aki biztosan tartotta a nyelet.Nos. A homlokom közepére nyomta az eszközt. amit mond vagy tesz.Egy percre a fájdalom felfokozódott. Mingyar Dondup láma figyelt. az operatőr végtelen elővigyázatossággal tovább és tovább csúsztatta a lemezkét. A fájdalom egyáltalán nem volt erős. arrább ment egy kicsit. Aztán ez is elmúlt. próbálj mozdulatlan maradni. Egy percre az volt az érzésem. a szája sarkában a feszültségtől kis ránc húzódott. melyet előzőleg tűzzel és gyógynövényekkel acélkemény­ ségűre edzettek. így hát nem mozdultam. Lobszang fiam. épp most ment le a nap. majd becsúsztatta úgy. s az eszköz átha­ tolt a csonton. mikor a vége megakadt a csontnál. az helyénvaló. ahogy az eszköz áthatolt a bőrön és a húson. Bízott bennem. hogy Mingyar Dondup lá­ ma is elém állhasson. csak egy tompa ütést. ha teljesen tudatodnál vagy. csak nyomást és tompa fájdalmat éreztem. Nem tart nagyon sokáig.Minden rendben? Kezdjük. mikor ez utóbbi intett a fejével. tudtam. akinél az eszköz volt. és azt gondoltam magamban: . hogy valaki tüskékkel szurkál. Aztán. elhalt. Megszűnt és én finom illatokat éreztem. mint a tűz. A láma. Hirtelen szúrós. ne mocorogj. minek az illatát. Hirtelen „reccs". és úgy éreztem. Erősen figyelt. ránézett a többiekre. csiklandós érzetem támadt az orrnyer­ gemnél. hogy a fogazat átfúródjon a homlokcson­ ton.86 HARMADIK SZEM úgy lehet csinálni. amennyire csak tudsz. bevégzik veled így vagy úgy. hogy különféle eszközöket és gyógyfüves olda­ tokat rakodnak ki. Láttam. Hirtelen va­ kító fény támadt és Mingyar Dondup láma azonmód azt mondta: Állj! . és körbeforgatta a nye­ lét. miközben Mingyar Don­ dup láma odaadott neki egy nagyon kemény. de nem tudtam. A lá­ ma. hogy pont belement a fejemen lévő lyukba. mintsem hogy megmoccan­ jak vagy feljajduljak. Ezután enyhülni kezdett. A falemezt az U két szára közé illesztette. mint nyugton maradni. Mintha megállt volna az idő! Nem éreztem különös fájdalmat. és ugyanabban a pillanatban megállt az éber opera­ tőr kezében. A láma erősebben nyomta.

a kis szobában kellett maradnom. majdnem sötétben. Ahogy új érzékem fejlődött a lámák szakavatott segítségével. A fémeszközt óvatosan kiszedték. még mindig őrzöm. akik nap mint nap tanítottak. hogy a három lámát arany fény veszi körül. A kristálynak és használójának illeniük kell egymáshoz: van. Idővel meg tudtam határozni egy ember egészsé­ gi állapotát az aura színe és intenzitása alapján. Az első héten a szobát majdnem teljes sötétségben tartották. vagy a teleszkóp. és addig. hogy voltak más kisugárzások. Abból. A kristálynézésben nincs semmi csoda. amellyel az ember bárki tudatalattiján áthatolhat. Nagyon egyszerű volt. aki a kőkristállyal tud legjobban dolgoz­ ni. vagy tiszta fekete korongot használnak. . mégpedig a tiszta élettől. és használatában nagy gyakorlatra tettem szert. és nem amilyennek mutatják magukat. és megőrizheti az össze­ szedegetett tények emlékét. a kristály­ gömb éppúgy. A tizenhetedik na­ pon a szobában teljes világosság volt. hogy ne tudjon mozogni. Csak később jöttem rá. Míg bent volt a falemez a fejemben. De nemcsak az emberi testet láttam tisztán. ahogyan a színek változtak. tudtam. ahogy közeledett a hét vége. és bejött a három láma. kivéve a három lámát. aki az üveggömbbel. Senki sem látogathatott meg. Mingyar Dondup láma hozzám fordult: . A harmadik szem számára fókuszként szolgál. melyek túlterjedtek a legbelső aurán. Mindegy melyiket.Külö­ nös élmény volt látni. míg ki nem vet­ ték.Most már kö­ zénk tartozol. amilyenek. Kaptam egy kristály­ gömböt. A falemezt bent hagyták két-három hétre. hogy az aurájuk volt arany. amely a természeti törvények által láthatóvá teszi az egyébként lát­ hatatlant. Előző éj- . Megint mások esetleg egy tál vizet. eszköz csupán. és mikor nem. Lobszang.és innivalót kaptam. Ettől fogva olyannak látod majd az embe­ reket.VII. mikor mondanak igazat. hogy kivegye a falemezkét a fejemből. amit éltek és hogy a legtöbb ember valóban nagyon különbözően fest. Amint a kiálló falemezt helyére rögzítették. az el­ vek azonosak. csak a legszüksége­ sebb enni. megfigyeltem. A HARMADIK SZEM MEGNYITÁSA 87 ren izzó füstgolyókat láttam. aztán egyre többet és többet. van. mint a mikroszkóp. A következő héten beengedtek egy kevés gyenge fényt.

. befejeződött beavatásom első szakasza. Időm másik felében az órákra és a szertartá­ sokra kell járnom. Az­ nap éjjel zúgó fejjel aludtam. A vezetőmmel egy eldugott beugróban ültünk. No. Reggel jöttek a lámák. Most rájuk néztem és megtudtam.szóltam. hiszen na­ gyon éhes voltál. Az aurája füstkék színű. Nyüszítve visszarohan­ tam a szobába. Később hipnotikus módsze­ rekkel is tanítani fognak. hirtelen rántást éreztem. hogy színeket láttam és már tudtam is mindent. és alaposan megvizsgáltak. most elhatároztam. aki tényleg szeret.Lobszang. . Az operatőr egy eszközzel megfogta a fadarab kiálló részét. . és már kint is volt. Egy alak közeledett felém. kimehetek már a többiekkel. ők milyennek tűnnek majd? De egyelőre nem érkezett válasz az efféle kérdésekre. ami a hom­ lokomon a műtét után maradt. Milyen lesz mostantól Cu. és megmutatta a fadarabot. és néhány különböző füstölővel együtt rátette.. A do­ log nem egyszerűen abból állt. Reggel ismét bejöttek a lámák. Kirohantam az ajtón. nem is annyira a tanulás miatt. mint az ében. Ahogy a füst a mennyezet felé szállt. és a vörös szikrák a dühkitöréseket mutatják. apám. a füstön méregvörös szikrák villantak át. mit gondolnak valójában. indulj és egyél. Ám abban a pillanatban főként az evés érdekelt.88 HARMADIK SZEM jel a homlokomat beecsetelték valamilyen gyógyfüves oldattal. meg kellett tanulnom. aki gyors és hatékony módszerek­ kel tanít majd engem.Egy égő ember van a folyosón . de fele időmet Mingyar Dondup lámával kell töltenem. akiket olyan jól is­ mertem. csak az evés járt az eszemben. Az előző tizennyolc napon nagyon keveset kaptam enni. egyikőjük térde közé fogta a fejem. onnan figyeltük azo- . kék füst lengte körül. mások meg közömbösek irántam. és mégsem ismertem egyáltalán. né­ hányan féltékenyek rám. és ahogyan előzőleg. Azt mondták. mert a személy nem eléggé fejlett. Káprázatos volt újra találkozni a fiúkkal.. Mingyar Dondup láma egy gyógyfüves párnácskát tett a kis pöttyre. Az operatőr láma egy kis rézedény felé fordult. Van. bepótolom. Mingyar Dondup Láma kisietett és mo­ solyogva jött vissza. A többiek rémült arcomra néztek. ez csak egy dühös takarító. hanem hogy szemléletem kiegyensúlyozott legyen. hogy másképpen látok? Anyám. hogy melyik szín mit jelent. Fekete lett.

Most még állandóan használd. És ez így ment nap nap után. te most rendel­ kezel azzal a képességgel. ahogy a másik két sze­ med. azoknál. Milyen kis aljasságokra képesek az emberek a pénzért. akik beléptek a főkapun. emlékszik rá. megfelelő kezeléssel ezerszeresen is meg lehet növelni az erejét.Vagy például. akiknek teste vagy lelke beteg volt. mely a szíve felett vibrál? Az az árnyalat és a vibrálás azt mutatja. Lobszang! Látod azt a színes fonalat. hogy az. ahogyan ez velem is történt. Azok esetében. Legendáink szerint sok-sok évvel ezelőtt minden férfi és nő használni tudta a harmadik szemet. aki hisz abban. Egy este a láma így szólt hoz­ zám: . Hosszú évszázadokon keresztül csak kevesen szület­ tek a tisztánlátás képességével.Fiam. Abban az időben az istenek a földön jártak és emberekkel keveredtek. A HARMADIK SZEM MEGNYITÁSA 89 kat.Később megtanítunk arra. . most becsaphatja majd az ostoba szerzeteseket. úgy mint a másik két szemedet. hogy lealacsonyítják magukat! Egy hajlott ko­ rú szerzetes érkezésekor a láma ezt magyarázta: . hogy az istenek helyébe lépnek. A harmadik szem erejét különösen betegeknél használtuk. hogy egy­ szer már sikerült neki. megfelejtkezvén arról.VII.Alaposan fi­ gyeld meg ezt az embert. hogyan lehet tetszés szerint be­ csukni a harmadik szemet. De az embereknek az a lá­ tomásuk támadt. Különleges te­ hetség. hogy tüdőbeteg. hogy akarattal nyisd és csukd. nézd azokat a változó hullámsávokat. hogy önállóan gondolkodjon. a meg-megszakadó szikrázást! Üzletemberünk azt gondolja. olyan. jobban látják az istenek. Mingyar Dondup láma így tanított: Nézd azt az embert. mikor egy kereskedő közeledett: Nézd csak. Észrevetted azokat az elhalványult foltokat á fény koszorú sárgájában? Azt mutatja. hogy még nem jutott el odá­ ig. amit az ember láthat. Lobszang. Egy nap az apát úr értem küldött és magához hívatott: . mert kibírhatatlanul terhes dolog foly­ ton az emberek gyengélkedését figyelni. hogy szent irataink minden szava a szó szoros ér­ telmében hiteles. mely a legtöbb embertől megtagadta- . akik természettől fogva rendelkeznek vele. óvatosan és tisztelettel kell vele bánni vele. és megpróbálták megölni őket. Büntetésképpen a harmadik szem becsukódott. Aztán majd azt is megta­ nulod. úgy. Lobszang! Valóban szent ember.

ha betegséget.mondják majd. Mondd el nekik. mert látni akar. Bizonyítsd be ezt. de ne mondj olyat a betegnek vagy a szenvedő­ nek. Mikor majd más országokban jársz.ne fedd fel. hogy másokon segíts. ha árt a többieknek vagy ha érintené az ös­ vényt. De azt mondom. Mingyar Dondup lámával együtt látogató leszek néhány hétig a Potalában. amelyen egy életen át járnak. amit tudsz. hogy néhány napon belül a dalai láma el­ küld majd értem.90 HARMADIK SZEM tott. bizo­ nyítsd be azt! . sose tégy így. úgy viselkedj. Akármit is látsz a tisztánlátás által . Mesteremmel. fiam. Csak jóra használd. nem hogy ma­ gad gazdagodjál. Mielőtt befejezte volna a be­ szélgetést. Mert az embernek magának kell megválasztania az ösvényt. akik azt szeretnék. . . szenvedést látsz. és a dalai láma orvosa. Segíts. A tehetség arra jogosít. fiam. találkozni fogsz sokakkal. ami megváltoztatná az ösvényét.és sokat fogsz! . és sose saját hasznodra. de attól még a saját útjukat fogják járni. azt mondta.Az apát úr nagyon tanult ember volt. mint bűvész a vásárban.

Dugd ki a nyelved üdvözlésképpen és ereszkedj térdre. benne a dalai láma életnagyságú szobra. és be kellene mutatnod a hátraesést. Lobszang.Először nézd. Magadban számolj tízig. várhatóan a hét végén kerül rá sor. amit csinálok. Most mutasd meg. A pillanat izgalmában könnyű megbotlani. . eképpen. és azt játszottuk. vess egy gyors. Most nagyon figyelj! Tedd a kezed így és hajolj előre! Egyszer. Lobszang! Belépsz a szobába. amelyet nemigen használtak. ha a sarkaddal rálépnél a párnára. amit a láma nagy gyakorlatával könnyedén bemutatott. hogy a potalai lá­ togatás időpontját kitűzték. Nem örülnénk. így folytatta: . . még egyszer.Végigcsináltam mindent. hogy bemutatnak neki és a „belé­ pőbe" nem eshetett hiba. a szemed lefelé néz. hogy a Potalában vagyunk audiencián. Próbálnunk kell. és állj meg úgy másfél méternyire a dalai lámától. hogy tökéletes formánkban járuljunk a dalai láma színe elé. hajts meg a fejed. aztán harmadszor is.Úgy volt. aztán állj fel és menj hátrafelé a legköze­ lebbi üres párnához. hogy a nyakadra tehessen egy sálat. Oda mentünk. észrevétlen pillantást a legközelebbi párnára. Mielőtt elindulnál hátrafelé. Térdelj meghaj­ tott fejjel. aztán helyezd a selyemkendőt Őszentsége lábára. ha már ide értél. Helyezkedj az előző testtartásba. hogy épp91 . nehogy fe­ lesleges sietséget mutass. Gyere ide.Egy figyel­ meztetés akkorra. hogy a tarkódnak ne essen baja. . Közel a tanteremhez volt egy kis temp­ lom.Egyik nap Mingyar Dondup láma közölte velem.

hogy megmutassam. Akkor majd úgy jössz be. és elölről kezdtem az egészet. hanem. Először a csésze kiesett. A facsészét el kell rejtened a köpe­ nyed bal ujjában. akkor most jöhet a következő lecke. mint én. s a tibeti üdvözlésnek megfelelően kinyújtottam a nyelvem. és ehhez igazítsd a lépteidet. de külön he­ gyen állt. mégis a főépületekhez közel ugyan. és a láma je­ lezvén. és a Gyógyítás Templomaként. . megállított: Lobszang. De szent isten! Elfelejtettem a selyemsálat! Kimentem hát megint. míg küldenek érte. Másnap reggel. A csészét így kell tartani. amikor a páciens már beteg volt! . Azt mondta. lesétáltunk a hegyről. . megkínálnak teával. szombaton. mondd magadban: „Om. és nem.Na. mani padme hum".Azon a héten minden reggel próbáltunk. ráraktam a szertartásos khata-t a szobor lábára. illetve a Gyógyítás Isko­ lájaként ismerték. elég ügyes vagyok-e. A mi kolostorunk a Potala szervezetének része­ ként működött. mint egy vágtató versenyló a Cangpon. Helyzete nem volt túlontúl irigylésre méltó.92 HARMADIK SZEM olyan jól csinálod. hogy felbuktam volna. hogy átmen­ jünk a Potalába. Lobszang! Hová ügetsz? Most csináld lassabban. Mikor elhelyezkedtél már. mint egy méltóságos fiatal pap. hogy beléphetek. meg kellett várnia. Ha kellőképp ügyes vagy. mit hogyan kell csi­ nálni. Térden állva mentem. amikor csak akarta. Gyakoroljunk a csészével és a selyemkendővel!. de aztán hamarosan kitanultam a fortélyát. Újra kimen­ tem. és oda­ mentem a szoborhoz. Az apát úr mégsem vizsgál­ hatta meg a dalai lámát. amikor meghajoltam. büszke voltam magamra. tapsolt egyet. Besiettem. hogy teljesítményem „méltó tisztelgés Mingyar Dondup testvér tanítása előtt". és végigcsö­ römpölt a földön. hogy a láma egy-egy betegségét kikezelje. Ez alkalommal sokkal nyugodtabban jöttem befelé. a helyén marad. mert nem az volt a feladata. hogy automatikusan is tudjam. Hátralépdeltem és végül sikerült leül­ nöm lótuszülésbe anélkül. A három meghajlás maga tökéletesen sikerült. Jól csináltam. A rendfőnökünk volt a dalai láma egyetlen or­ vosa. hogy páciense egészséges legyen. A pénteki napon az apát úr elé kellett mennem. így bármely fájdalmat vagy rendel­ lenességet orvosi hibának tekintettek.Kimentem a szobából. beékelve a köpeny ujja és az alsó kar közé.

és inkább ha­ sonlítható egy lépcsős utcához. Egy helyen. akik abban reménykedtek. már magasan jártunk. Anyám ép­ pen kilovagolt szolgái kíséretében. tá­ voli tartományok nemesemberei. a dalai láma otthonát. bizonyos összegért írtak néhány sort. amely bizonyította. amíg fel­ felé kaptattunk. Odanéz­ tem. hogy lássák a Mindentudó. a Potalába igyekeztünk. a szolgák igencsak sürgölődnek az udvarban. barátaik támogatásával vagy két bottal sántikáltak végig az úton. Odább az úton egy csapat vidám ember potalai ajándékokat. mások el­ nyúltak a földön. úgy érezték. Lobszang. kereskedők és bete­ gek. mások mindenféle ennivalót. a betegek és gyengélkedők. akik négykézláb kúsztak.Ott az előző otthonod. Tibet minden ré­ széből érkeztek emberek. mit éreztem. maradjon csak az én titkom. vagy ahogy mi nevezzük. elég volt a magamé. Voltak közöttük földművesek. . Mingyar Dondup láma megállt és egy házra mutatott: . hogy Lhászában kezeltetni tudják magukat. Voltak. a lépcsősor az épületeken kívül fut. kézi imamalmokat árusított. Nem egy zarándok hónapokig gyalogolt. Ha csak egy pillantását elkap­ ták. nálánál ugyanis senki sem lakhat magasabban. hogy megta­ karítsák a lépcsőmászást. Mindenfelé árusok kínál­ ták portékáikat. és mohó városnézők és zarándokok tömegébe ütköztünk. A dalai láma rezidenciája az épület legtetején volt. és egy „szent inkarnáció által megáldott" emléktárgyak. hogy meglátogassa a Szentek szentjét. pásztorok. felkeltek. mint egyszerű lépcsősorhoz. hogy a nevezett személy megláto­ gatta Lhászát és valamennyi szent helyet. busásan kárpótolva lettek a hosszú utazásért és a viszontagságokért. Nem. Több ilyennel is találkoztunk. Hogy mit gondoltam akkor. Tömérdek kőlépcső vezet fel a magasba. Öregem­ berek nyomtatott horoszkópokat kínálgattak a hiszékenyeknek. Néhányan forró vajas teát árultak. Nekünk nem jutott időnk ilyesmire. A Csakpori lábánál a Potala felé fordultunk. írnokok is jöttek. Voltak ott talizmánok. amit himbálódzó üstökben melegítettek. ha nem beszélek róla. aztán ismét a földre vetették magukat. Elárasztották az utat és végigjárták a hatmérföldes kör­ gyűrűt a Potala körül. A fő­ tisztviselők közül sokan fellovagoltak a hivatalokhoz.Vili. Cu is közöttük volt. Megint mások. és jobb talán. A POTALA 93 De ezen a szombaton nem törődtem az orvos bajával.

A jelenlegi épületek csak háromszázötven évesek. vagy épületcsoport az ország szíve. vagy tudnak egyáltalán a barlang a létezéséről . de egy még régebbi palota alapjaira épültek. a reggeli napsütésben felfelé tartottunk a lépcsőn. Min­ denütt hallottuk az imamalmok kattogását.mivel vulkáni eredetű . hogy erőt nyerjek belőle. mert felismerte Mingyar Dondup lámát. Nyolcéve­ sen nem voltak már illúzióim. mert az egyik régi jövendölés szerint a béke el­ távozik. kis hegyen fekszik. valamint mai rezidenciája volt. minden gondolat és minden reménység központja. Ez az épület. ahol a dalai láma előző inkarnációinak sír­ emlékei álltak. Az egyik függönyös bejárat melletti polcon pihent a Nemesek könyve. Csak nagyon kevesen jártak itt. azt kívántam. Egy meggyszínű köpe­ nyes.94 HARMADIK SZEM A Potala önálló városrész. és tudni szerettem voltna. hogy ez rendkívüli dolog. jakgyapjúból készült gesztenyebarna függöny borította. tömén­ telen drágakövet őriznek. hogy még több kemény munka vár majd rám: kemény munka vagy nehézség. Végül felértünk a tetőre. Tibet minden egyházi és világi ügyét itt intézik. miért akar a dalai láma látni engem.egy óriási barlang húzódik. Mélyen lent. a hegy gyomrában .csupán néhány kiváltságos. melyet zöld porcelán sárkányok védelmeztek. .nagyon jól ismerték itt. A falakon belül vannak a kincstárak. Alacsony asztalkákon műgyűjtők szívét gyönyörködtető tárgyak álltak. Kint. Tibetben ez az egyetlen kerék alakú tárgy. akárcsak mindenütt. Vallási jeleneteket és ősi legen­ dákat ábrázoló gyönyörű faliszőnyegek lógtak a falakon. és megnézhetném benne a ne­ vünket. Az utóbbit . Közeledtünkre félrehúzták. Tudtam. ahol aranytömböket. valamint ritkaságokat a régmúlt időkből. és ne­ kem az volt a véleményem. kis folyosók ágaznak szét belőle. A bejáratot nagy. Hosszú idővel azelőtt egy erődít­ mény volt a hegy tetején. míg el­ értük a tető legtetejét. mert ezen a napon. az egyik végén van egy tó. és a hatalmas termetű őr szélesre tárta a kaput előttünk. ezen a helyen nagyon kicsinek és jelentéktelennek éreztem magamat. és beléptünk egy nagy előtérbe.úgy látszik . sárga stólás láma beszélgetett Mingyar Dondup lámával. Továbbmentünk. mi­ tológiai istenek és istennők szobrocskái és zománcozott díszek. bárcsak kinyithatnám. mikor kerekek jönnek majd az országba.

így tettem. A POTALA 95 ahol vele jártam. Éppen letett egy könyvet. de a fején magas sárga süveget hordott. Mielőtt belép­ tem a szobába. végig­ mentem a szobán. hogy .Vili. Tudtam. hogy sebészetet és orvoslást tanulok Tibetben. hanem a csuklómra tette. a fal mellett. és a hosszú szoba távoli végén megpillantottam a Mindentudót. Megkaptam a feljegyzéseket az előző inkarnációdról és az asztrológusok jöven­ döléseit is. . ahol folytatom tanulmányaimat. Most az Ékességes lábára helyeztem. fordulj meg és hozz ide egyet. Megszólalt a dalai láma.csak gyakorlunk.Nincs okod az aggodalomra . Lobszang. Ruhája olyan volt. Hallottam néhány figyelemre méltó dolgot rólad. Átkarolta a vállam és az ajtóhoz vezetett. hogy mind eléggé meszsze volt. hogy beszélgethessünk. hogy bemenj. de végül sikeres le­ szel. Elfogott a félelem. Azt mondta: . és megfigyeltem. és háromszor meghajoltam. Megmutatom az ajtót. mint a közönséges lá­ máké. odavittem egy párnát. így folytatta: Nos. Jól ismertem a jóslat min­ den szavát és eszerint is éltem hétéves korom óta. fiatalember. Az út hosszú és ne­ héz lesz. másfél méterre nem kerültem Tőle. de eljön a siker. aztán majd elmegyek Kí­ nába.Tedd ide elém és ülj le! . amit elképzelni sem tudsz. Sáfrány­ színű selyempárnán ült. De az Ékességes még min- . Kezdetben nehéz időket élsz meg. Halált. és aztán lépj be magad. Meghajtottam a fejem. amíg kb.Ideje. azután megállt és fi­ gyelt. ahogyan megjósolták. Ezt hallottam: . Sok külföldi országot bejársz majd.ahogyan az szokás volt -. az Ékességest.Őszentsége érdeklődést tanúsít és egyedül akar vele beszélni. rombolást és olyan kegyetlenséget fogsz látni magad körül. akkor először: Azok a párnák túl messze vannak. miért mondja el nekem újra az egészet.ahogy egész héten tettük .Mikor leültem. Buzdításképpen picit meglökte a hátamat. melynek erejét tovább növelték benned a harmadik szem megnyitásával. Vezetőm hozzám fordult és így szólt: .menj csak be. Mingyar Dondup láma odaadta nekem a selyemsá­ lat. melynek füle a vál­ lára ért. a tizenharmadik dalai lámát. és a sálat nem a nyakamra .Nem tudtam. az­ tán térdre ereszkedtem. gondold azt. köz­ ben ezt suttogta: . amelyekről nem is hallottál. Előrehajolt. olyanokat is. Beléptem. Megadatott neked a tisztánlátás képessége. mert ekkor visszafelé kellett indulnom a legközelebbi párnához.

azt gondolod. és én töké­ letesen egyetértek az értékelésével. a kereskedést és az aranyat istenítik. Tudó­ saik így beszélnek: . Állítsátok elő. hogy amikor a nyugati világban le­ szek.hívta mesteremet a dalai láma. aztán hátra­ hajtotta fejét és harsogó nevetésben tört ki. Mingyar Dondup láma a legjobb ember. akivel valaha ta­ lálkoztam. Belépett Mingyar Dondup láma. hogy egy nyolcéves kisfiú nem. . amelyeket Indiából importáltak.Szóval. .Teljes felelősséget vállaltál . te kis pávakakas! . A dalai láma újra nevetni kezdett. Egyszerűen nem tudtam tartóztatni magam. az Ékességes Indiáról és Kínáról mesélt. és hogy a legjobb tanárokat jelöli majd ki a számomra.mondta. hogy jöjjön be! . és nem törődnek vele. Mondjátok meg. . hogy megragadjuk.A dalai láma rám nézett. hogy azt akarja.Mingyar Dondup láma mel­ lém ült. de sok nyugatival is találkoztam. értékeli. aztán megütötte a mellette lévő gongot. Mingyar Dondup lámánál. hogy kivételesen tisz­ tán látok. és meghajolt a dalai láma előtt.mondják majd neked. hogy bizonyítékokat szerezzenek. sem a lélekről. milyen a molekuláris szerkezete. . igaz? Mondd el nekem. va­ lóban keményen tanuljak. Bizonyíték.Ezekben az országokban az ember megvitathatja a nagy igazságokat. a láma pedig így folyatta: . az pedig bizonyos. milyenek a kémiai reakciói. és ülj le.válaszoltam. kicsú­ szott a számon: . Úgy látszott. Talán még senki sem beszélt vele így.Uram! . bizonyíték. és ne be­ széljek sem az egóról. en­ gedjétek. milyen vagy. Mondta.mondta a hí­ vására megjelenő lámának. . semmiféle rendkívüli erőről ne tegyek bizonyságot. figyelmeztetett. megmérjük és savakkal megvizsgál­ juk.Azt mondtad. .96 HARMADIK SZEM dig beszélt.Mutassátok meg a lelket. mit gondolsz róla. hogy a gya­ nakvás negatív hozzáállásával minden esélyüket elveszítik. bizonyítékra van szüksé­ günk .Hozz egy párnát. . hogy Mingyar Dondup láma jó. . Mingyar! . Amint ettünk.Voltam Indiában és Kíná­ ban .Ez a fiatalember elmondta.De hát senki sem tudhat többet a mesteremnél. Értékeik nem azonosak a mieinkkel.Kérd meg Mingyar-t. és parancsot adott a hívására belépő lámának. De most teázzunk! Könnyedén megütött egy gongot. aki hamarosan visszajött a teával és különleges ételekkel. .

Mingyar Dondup láma azt ajánlotta.a rezidencián senki­ nek sem volt lámánál alacsonyabb rangja . Mikor befejeztük. ahogy bizonyosan megteszed. Láttam. Aztán derengeni kezdett valami: üveg! So­ sem láttam még síküveget. A sárkányzsinórhoz tört üveget hasz­ náltunk. vezetőd régi barátom. Fájt és bi­ cegtem. és megborzongtam a lát­ ványtól. . hogy úgy jöhettek-mehettek.Itt maradunk néhány napra. Itt. egy másik szobába. és akkor vezetőm teát és ennivalót hozott. hogy mindketten itt.VIE A POTALA 97 Lobszang Rámpa képzéséért. .őszentsége azt az utasítást adta. Ezen a helyen jól esznek.Nem volt szükségem több bátorításra. hogy látni le­ hetett. hogy Mingyar Dondup láma titokban na­ gyon elégedett velem. és nem lehetett keresztüllátni rajta. Pihentem egy órát. és azt mondta.mondta. A bal lábamon húzódó seb még mindig sok bajt okozott. és felfedezzük az épület kevésbé ismert részeit . te­ gyünk így mi is. ha szükséges. . az épület legfelső szint­ jén kapunk szobát. és hogy egyetlen ajtó se legyen zárva előttetek. Néha attól féltek.Ideje betöm­ ni a lyukat a gyomrodban. pihenjünk le egy időre. Oda vezetett minket. de az vastag volt. az ablakokon az olajjal átitatott anyag helyett valami megfoghatatlan volt. és úgy gondolja. ahogy csak akartok. Időről időre én is megnézem őt. aztán felkeltünk. Mingyar Dondup láma kivezetett a szo­ bából. . hogy egyek. Az színezve volt.Jó néhány alacsonyabban lévő folyosót és termet nem nyitottak ki az elmúlt kétszáz esztendő­ ben. majdnem olyan hideg volt. és nagyon óvatosan megérintettem a látható semmit. és fordulj hozzám. Megdöbbentem. épp csak.az egyik odajött hoz­ zánk.Még szólt néhány szót. és a lapos tető távoli részére mentünk. s emellett síkos is. és az okkult tudományok igazi mes­ tere. . Ezekből a termekből sokat megtudhatsz a tibeti történelem­ ről.Fiatalember! Jól válasz­ tottál. Lobszang. Aztán hozzám fordult: . előttem terült el Lhasza és az egész síkság. Kinyújtottam a karom. meghajoltunk és eltávoztunk. jó benyomást tettem a da­ lai lámára . esetleg nyomorék maradok. Tervezd meg. akár a víz. A dalai láma szolgálatában állók közül . legnagyobb meglepetésemre. mint a jég. de ez itt átlátszó. Aztán így folytatta: .

. tükrök nélkül. őt viszont rázta a nevetés. aztán azt mondta: . civilizáci­ ót szolgálják. azt gondoltam. Sose felejtettem el annak az embernek a látványát. hogy mást lássak. és négy darab jött ki . aztán a cső egyik végét kidugta az ab­ lakon. de engedelmeskedtem. Oldalra ugrottam.Még jobban nevetett. hogy ezoterikus tudásunk gyarapodhasson és terebélyesedhessen. mikor hazatért Indi­ ából. mintha egy bőrrel borított trombitadarab lett volna. Teleszkóp! Sosem lát­ tam ilyet. és körülnéz­ tem. Mingyar Dondup láma kitárta az ablakot. .gondoltam. Itt történt az is.De miért kell tréfát űznöd a ta­ nítványodból? . hogy az okkult tudományok mestere vagy . hanem a szeméhez illesztette.biztos valami hangszer. .Nézz bele. A vízen találkoztam már halvány tükör­ képemmel. és természetesen nem ismertem fel azt a szörnyű kis teremtést.98 HARMADIK SZEM Ám ez még nem volt minden. és felkapott egy rézcsövet. A mi fizikai világunk ráérős. és egy kétségtelenül tekintélyes méretű orral. Régóta felismertük. A csőben egy ember lovagolt felém. Megfogta a csövet. . aki a csőben felém lovagolt. Azóta sem vesződöm velük. hogy Tibet különleges ország volt. a másikat odatette az arcához.Aha! . amikor egy nyugati ember azt mondja valamilyen okkult dologgal kapcsolatos állításra. Nekem az az élmény volt „lehetetlen"! A dalai láma sok teleszkópot hozott magával. amely úgy nézett ki. hogy életemben először tükörbe néztem. nézzek bele megint a csőbe. te­ leszkópok. Vezetőm kis­ sé elfordította a csövet. és nagyon szerette nézegetni a környező vidéket. Mingyar Dondup lámán kívül senki sem volt a szobában. Gyanakodva néztem. Gyakran eszembejut. A kerekek a gyorsaságot és az ún. Tele voltam gyanakvással. Egy ideig piszmogott a csővel. a balt tartsd csukva. amikor meglátta az arcomat. de a tükör túl őszinte volt. . meghúzta. Lobszang! A jobb szemeddel nézz.egyik a másikából. és majdnem elájultam a kábulattól. Nevetett. Azt lehetne gondolni. hogy „lehetetlen". De a végét nem a szájához. meg­ babonázott. hogy a rohanó kereskedelmi vi­ lágban nincs idő szellemi dolgokra.Őszentsége azt mondta. A kereket se akarták. Belenéztem. és intett. és játszani fog rajta.magyarázkodtam. olyankor. akit ott láttam: egy sápadt arcú fiúcskát nagy vörös heggel a homlokán. de az emberek nem is vágytak ilyesmire.

akármi legyen az . és más metafizikus tudományokat. ami képes megmozdítani egy tár- . se bútor.Vili. . ezért a metafizikai erőkkel sosem élnek vissza. energiahullámok. A gondolatok. az Ember természetéről elmélkedik. A remete a cellában marad. Az Életről. Igaz. Nincs odabent semmi. Fizikai tes­ tében semmi okból . hogy ne hatoljon át a hang rajtuk. és visszavonulnak kies lámako­ lostorokba. Sokan közülük néhány hét múltán újra visszamennek a cel­ lába. hogy beeresszenek egy kevéske halovány fényt. mint ahogy az ember esetleg gondolná. hogy a remete szeme fokozatosan hozzászokjék a fényhez. Tibetben a tanár mindig meggyőződik róla. de nem azért fejtenek ki erőt. értelmetlen létezés. Az anyag sűrített energia. a telepátiát. Mindez korántsem olyan ste­ ril. szellemként vándorolhat a világon és a gondolat útján segíthet. és gondolati úton megolvassza a havat maga körül. és ha egyszer kisza­ badul a hús kötelékeiből. Tartózkodásának utolsó hónapjaiban kis lyukat vágnak a tetőre. A kőfalak vaskosak. három hét és három napra. A remete belép. talán két méter vastagak. először három év. hisz csak a megfelelő embereket tanít­ ják. hangbiztos tolóablakon keresztül.nem hagyhatja el helyét. amikor előjön. Néhány láma. és remetecellákban laknak. A tanárnak teljesen biztosnak kell lennie tanítványa erkölcsi integritásában. Az ember szellem. A gondosan irányított és részben sűrített gondolat az. és egész életükre ott maradnak. hogy a naiv nézőket szórakoztassák. se semmi. máskülönben megvakulna abban a pillanatban. akik közösségben tudnak legjobban fejlődni. hogy meztelen üljön a hóban. egy másik világ teremtménye. hogy tanítványa morálisan alkalmas-e arra. amelyet hegyoldalra építenek. csupán a természeti törvények eredményei. az okkult tudományok mesterei testeket tudnak felemelni érintés nélkül. A rést nap mint nap nagyítják. Tibetben vannak olyanok. és saját kívánságára befalazzák. csak az üres kődoboz. hogy sok láma képes rá. hogy ilyen erők legyenek rábízva.Tibetben jól tudjuk -. de az efféle dolgokat nem a szenzációhajhászok örö­ mére mutatja be. A cella általában kis helyi­ ség. Egyszer egy nap beadnak neki élelmet egy fénybiztos. A POTALA 99 Négyezer éve ismerjük a tisztánlátás igazságát. másokon a magány segít. Az erők tehát egyáltalán nem mágikusak. se fény.

hogy több megvilágosodást éltem át. milyen okok húzódnak a háttérben. és jakok. egy átlagos remeténél. és minden a helyére került. Aztán elfújta a mécses lángját. nem kellene gyarló eszközöket használni. amely kevés ember számára elérhető. és figyeld a fehér falat! . mind fejjel lefelé jártak! Aztán a kép hirtelen villant egyet.legyen bár nagyon hosszú életű -. és sokat használtam: azokat a helyeket nézegettem rajta. hogy alapos ma­ gyarázatot ne kaptam volna a szóban forgó törvényekről. Még az első látogatás alkalmával bevitt egyszer egy teljesen sötét szobába. ahol mindennapos ese­ mény. Képzésem a dalai láma közvetlen parancsára sajátos célra irányult. Elbűvölt a teleszkóp. A falon azonnal megjelent előttem Lhásza fordított képe. Elég annyi. A magyarázat a „fénytörés"-ről valóban mindennél jobban zavarba ejtett: hogyan lehet a fényt megtörnP. ez egyszerű volt. olyat. egyszerűen köznapi természeti törvények működtetik. nők. amelyeket olyan jól ismertem. milyen elvek alapján működik. So­ sem mondhattam. Tudtam már. de azt is. „hisz ez varázslat!" anélkül. és valamit csinált az ablak fatábláival. Férfiak. hogy megértsem. A Potalában tett látogatásom eme képzés első szakaszaihoz kapcsolódott. . Cso­ dálkozásomban felkiáltottam. amelyek nem írhatók le ilyen könyvben. mint ez. de . most állj ide.mondta.Na. Ugyancsak a gondolat.más módszerekkel és hipnózissal is. ha mikrofonon keresztül a leszállópályára irányítanak egy repülőgépet. Mindent megmagyarázott. félretéve a szkepticizmust meg lehetne tenni ugyanezt a te­ lepátia segítségével is. amely arra késztet vala­ kit a távolban. Miért olyan nehéz elhinni ezt abban a világban. Nem csupán a teleszkóp működését. Más formát öltött. és nem érdemelt további gondolkodást. .100 HARMADIK SZEM gyat. ha a pilóta a sűrű ködben nem lát semmit? Kis tanu­ lással. Lobszang. de erről majd később. mi miért történt. hogy elvégezzen egy bizonyos cselekvést. nincs benne semmi csoda vagy varázs­ lat. de immár másként szabályozva vezet a telepátiához. Mingyar Dondup láma aprólékos pontossággal elmagyarázta. nem vonultam vissza hosszú időre a teljes sötétségbe. úgymond „gondolatra". aki remete akar lenni. Az én ezoterikus fejlődésem nem járt együtt bezárkózással. hogy lehet hangtalan fütyüléssel kancsót vagy köcsögöt összetör­ ni. Olyan dolgokra tanítottak .

Nagyon kár. Lobogó fáklyákat vittünk magunkkal. hogy kiderítsem és pszichometriai benyomást szerezzek róla. a többit majd egy későbbi időpontban. A Potala raktárai tömve voltak csodálatos szobrokkal. Lobszang. De jobban érdekelt a tó. hogyan törnek meg a fénysugarak. Elismerem. és nagyon él­ veztem. Aztán. úgy mondták. mi történt később. Az alagutakat . vezetőm egy könyvből felolvasta nekem pontos történetét. nemcsak Tibetből érkeztek ajándékok a Potalába. Az a na­ gyon-nagyon kevés nyugati ember. szemérmetlennek tartja őket. és azt is. amely a Tudás és a Helyes Elet egyesülését követi. Ez egy lámpából állt.így mondták ne­ kem . mindig az éppen uralkodó dalai láma részé­ re. csak egyet nézhetek meg. hogy saját mércénk szerint ítéljük meg más országok népeit. A POTALA 101 hogy fényt is lehessen törni?! Egész addig nem értettem meg a dol­ got. aki látott néhányat közülük. Évszázadokon keresztül sokfelől. hogy a keresztények szimbóluma egy megkínzott. hihetetlenül elborzasztott.számtalan évszázaddal ezelőtt vulkánikus tevékenység hoz­ ta létre. mikor láttam. több mérföldre nyúlik az egyik folyosó végétől. Azt mondták. amíg egy speciális szerkezetet nem hoztak a szobámba. Mielőtt eljöttünk a Potalából.VIII. és csúszkál­ tunk végig a sziklás átjárókon. valóban. Akkor észleltem. Végre beléptünk . de a képeknek messze nem az obszcenitás a cél­ ja. A két meztelen. Ölelkező férfi és női szellemeket áb­ rázolnak például. méghozzá a javából. amely. régi könyvekkel és gyönyörű vallási témájú festményekkel. és utána már semmi sem lepett meg. A falakon különös diagramok voltak és ismeretlen jelene­ tekről készült rajzok. megnéztük az egyik föld alatti alagutat. szögek­ kel keresztre feszített ember. akit istenükként tisztelnek. óvato­ san másztunk lefelé a végtelennek tetsző lépcsősoron. ügyes vagy. és egyetlen tibeti sem tekintené annak. hogy valamennyien hajlunk arra. ölelkező figura azt az eksztázist fejezi ki. Majdnem valamennyit szobákban raktározzák. miután beszámoltam a tárgyról szerzett benyomásaimról. amelynek fényét különféle lemezek takarták. A motívumok ta­ nulmányozását jelentette ez. Örültem. miért éppen ezeket az ajándékokat küldték. mert egyre többször és többször hallottam: .Iga­ zad van.

amilyenhez hasonlót a föld felszínén sohasem látni: tömör feketeség. darabokban szilárdult meg. bi- . A hirtelen mozdulattól a hullámok felcsaptak a fedél­ zetre. körbe­ körbe. Még tettünk vagy száz métert. Néhányuknak még sikerült nagy levegőt venni. Lerepültek a tutajról. kábító üté­ seket. a víz alá merültek. Mérföldeken át eveztek. amit mesélt. megsemmisítő szorítást éreztek. tétovázva. és olyan víz szélén álltunk. zöldes. így folytatta: . A tutaj hirtelen megbillent. hogy a sziklában van egy aranyréteg. A szikla. mint tónak.Ez a tó a folyóhoz megy innen negyven mérföldnyire. és merre a vissza. Kb. a sötétség olyan volt. szintén fekete volt. a víz elsodorta őket. amilyet még soha életemben nem láttam. öt-hat méter hosszú lehetett. Úgy érezték. csillogott a fáklyák fényében. és láttam. A tutaj felgyorsult. inkább látszott fene­ ketlen kútnak. hogy tö­ rékeny tutajuk a vízidémon markába került. el­ fújta a fáklyákat. akár egy aranyszínű gyertya viaszcseppjei. és élénken magam elé képzeltem. szörnyű. és hozzá evezőket. valamennyien elszédültek és rosszul voltak már. Nyikorgó-csikorgó hangot hallottak. amin álltunk. Fény támadt. de kicsit arrább valami ragyogott a falon. Odamentem.102 HARMADIK SZEM egy alagútba. annyira fekete. egyszer csak egy tágasabb helyre értek. Érezték. és a fejemtől a térdemig érő magasságban helyezkedett el.Eltévedtek. Mingyar Dondup láma törte meg a csendet: . Egyetlen hullám sem fodrozta a vizet. Meddig utaztak. Fel­ szerelték fáklyákkal. Sok-sok évvel ezelőtt kalandos kedvű szerzetesek készítettek egy fatutajt. Ahogy finom csapásokkal tovább eveztek. kutattak. és húzza végze­ tük felé. merre is menjenek. Fekete volt és mozdulat­ lan. kegyetlen óriás ragadta el őket. amely egyre szélesebb és szélesebb lett. hogy már-már láthatatlan. Forogtak. tökéletes sötétség borult rájuk. amikkel hajthatják. és vízre eresztették. A többiek nem voltak ilyen szerencsések. Sehol egy fény. odáig már nem jutott el a fáklyák fénye. nem tudták. szél kerekedett. Az aranyat nagy hő olvasztotta ki egykoron a sziklából. és az emberek csuromvizesek lettek. Beleka­ paszkodtak a kötelekbe. egyetlen hang sem törte meg a csendet. merre van az előre. nem tudták. Hallgattam tanítómat. amelyekkel a fagerendákat egymáshoz erősítették. míg hirtelen eltűnt a mennyezet: nem láttuk. ahol már nem lát­ ták a falakat és a mennyezetet.

Lobszang. azt gondoltam. Két ember menekült meg. hogy körülnézzen.A távolban a Potalát látta. amelyek már csak pislákolva égtek. Akkor lépéseket hallottak maguk mögött. majd hirtelen a ragyogó napsütésbe repítette őket. Ahogy elfordultunk a tótól. Végül a két szerzetesnek sikerült meg­ győzni a pásztort arról. az meg beleegyezett. Vezetőm figyelte az ar­ comat. hogy bejárjam vele a tavat. hogy ők szerzetesek (a köntösük ugyanis teljesen leszakadt róluk). hogy elmegy a Potalába hordágyért. vagy valaki megtekerte. hogy nem hoztunk tartalék fák­ lyákat magunkkal. de minek fecséreljük testi erőnket. akik megmenekültek. aztán erősebb fény. induljunk! . képes le­ szel rá. A fáklyák már alig égtek és úgy tűnt. Valami.Igen. No. hogy felfedező útra induljanak a tavon. Belegondoltam az egészbe. másként nehéz lenne kita­ lálni innen a sötétben. Abban a pillanatban Mingyar Dondup láma a távolabbi falhoz fordult. tanulj. Először azt hitték. körös-körül zöld réteket és legelésző ja­ kokat. . bárcsak lenne egy tutajom. órákon át élet-ha­ lál közt vívódva hevertek.Itt tároljuk a tartalékot. a beavatásodkor. Majdnem újra összeesett a megdöbbenéstől. el­ hajította. Hogy mit találtak. Végre is egyikőjük feléledt annyira. Egyiket fel is kutatták. és meggyújtotta őket azokról. mikor asztrálsíkon is el tudjuk végezni a kutatást! Igen. butaság volt. vérezve vízbe fúlt. hogy szigetek vannak nem messze amögött a terület mögött. ők kiértek a partra. és kotorászni kezdett. meghaltak és a tibeti mennyországban vannak. egy pásztor né­ zett le rájuk. és azért jött. egyszer csak felnevetett és azt mondta: . Mindkettőnkért. megtudod ké­ sőbb. hogy kihalássza magának. hogy együtt fedezzük fel ezt a helyet. Hármójuk­ nak nyoma veszett. Lobszang. Azok. A POTALA 103 zonytalan. Néhány éven belül eleget tudsz majd ahhoz. Valami rejtett fal­ mélyedésből fáklyákat húzott elő. De most tanulj fiam. nagy mu­ latság lenne átkutatni a tavat. amelyet fáklyáink fénye be­ világít.Vili. hogy hamarosan vakon fogunk tapogatódzni az alagutak sötétjében. Látta az összetört tutaj lebegő roncsait. A szerzetesek több mint fele kékre-zöldre verve. Azóta kevesen vállalkoztak rá. de tudott dolog. és azt kívántam.

legalábbis olyasvalami. időnként megáll­ tunk. és teleszkóppal megnézzük azt a he­ lyet. és megint a világosban leszünk. mintha óriásokat ábrázoltak volna. Felmegyünk a tetőre.104 HARMADIK SZEM Küszködtünk felfelé a meredek folyosókon. a kis ligetet a dalai láma előző inkarnációjának parancsára ültették. Az egész helyet valami rejtély lengte körül.Amikor felértünk. vagy megnézzünk egy-egy képet a falon. hogy évekig találgassak és így jussak el a megol­ dásig. meg különös gépezeteket. Nem tudtam elvisel­ ni a gondolatot. ha eközben jelentős veszedelem fenyeget. ahol az egykori szerzetesek kiértek a felszínre. hogy újra eljöjjünk ide. amely úgy negyven mérföldre volt innen. hogy kifújjuk magunkat. amelyek meghaladták felfogóképességem határait. miért nem lovagolunk ki a helyszínre. amit a teleszkópon keresztül ne lámánk. még akkor is. a helyet egy facsoporton kívül semmi sem jelöli. láttam. mint egy öregember. . ha van lehetőség arra. Nem értettem őket. Ahogy ránéztem mesteremre. megkérdeztem. Mingyar Dondup láma azt mondta. Mingyar Dondup lá­ ma félbeszakította a gondolataimat: . mindig megpróbáltam a mélyére hatolni. . A tó kivezetése mélyen a vízszint alatt van. otthon van a rajzok között és az alagutakban. és ha rejtélyről hallot­ tam.Lobszang! Úgy motyogsz itt. hogy megleljem a választ. Nagyon vártam. Még néhány lépés. nincs ott semmi érdekes. és miért nem nézzük meg.

zihálva átadott egy üzenetet Mingyar Dondup lámának. Igen kényelmetle­ nül éreztem magam. Ideje volt.Ezzel sar- 105 . nemsokára visszajövök.Másnap reggel komótosan nekikészülődtünk. hogy a teleszkópon át még utolsó pillantást vessek a vidékre. a szerzetesek kopasz fejére. próbálkozásaimat a jövőben az épületeknek azokra a szárnyaira korlátozom. ahogy visszahúzta a fejét. mert készített nekem egy búcsúajándékot. Megálltunk. Az „indiai ételek"-et az ő gondjaira bízták. vissza a Vashegyre. . Mesterem megállt. amit gyor­ san meg is ettem. Ideje volt köszönetet mondani a lámáknak. mögénk. Lihegő szerzetes rohant felénk. és időnként apró kavicsokat hajigált le az udvarba. hogy a csodálkozó szerzetesek ne vegyék észre. hogy visszatérjünk Csakporiba. Indulás előtt felrohantam a tetőre. hogy különösen kedvesen elbúcsúzzunk a dalai láma személyes intéző­ jétől. A Csakpori egyik tetején kis nö­ vendék olvasott a hátán heverészve. mikor hasonló csínyeken buzgólkodtam. . A lencsén ke­ resztül láttam arcán a manós vigyort. Biztos megked­ velt engem. De indulni kellett. hogy dalai láma kétségkívül engem is rajtakapott. El­ tökéltem. Lobszang.Várj meg itt. akik rövid látogatásunkat olyan kellemessé tették. mert rájöttem. Félúton lehettünk. Elindultunk lefelé a lépcsőn. melyek rejtve vannak a Potala elől. A mellettünk elhaladó szerzetesek hátrafele mutogattak. mikor hívó kiáltást és kiabálást hallottunk. A Potalában tett látogatás olyan volt. akár egy nyara­ lás.

lemos­ tuk vele az öregember fejét.Vissza se pillantott. A szemem égett.Apám! . az életerő . ahol a letört rész belógott a koponyába. s mi több pont a Potala lépcsőin. mindketten megfogtunk egy-egy csomagot. amint éppen felém lovagolt. Ránéztem. aki a hátán feküdt. Végigvágtattunk a Lingkhor úton. ő visszanézett. Egy csontdarab behor­ padt. hogy mindkét nyereghez egy-egy táska van rögzítve. Néztem távolodó alakját. megvizsgálta az öregembert. Újabb adag oldatot kent rá. most aztán nyilváno­ san megszégyenülök. tudomást se véve rólam. és nézegettem régi otthonomat. Az arca ólomszínű volt. gondoltam. mint amennyit feltételeztem magamról: kiegyenesí­ tettem a hátam és mereven átnéztem Lhásza felett.mintha kihunyni készülne alig-alig pislákolt benne. Mingyar Dondup láma forró vizet kért. Még mielőtt hozzá­ kezdett volna a műtéthez. mikor felismert. és nyomást gyakorolt az agyra. beleszórt néhány gyógyfüvet. Láttam. kimondhatalan fájdalmamra. hogy szabaddá tegye a csontot. Elgondolkodva megfordultam. amely már készen is állt. továbblovagolt. a bőrdarabot visszahajtotta. és megtalálta azt a helyet. cso­ dáltam a kilátást. Lobszang. A koldusok és a zarándokok ijedten menekültek utunkból. Tétlenül őgyelegtem. ahol szerzetesek vártak ránk. De több ön­ uralmam volt. és majdnem hanyatt estem. A vágás a gyógyfüvek miatt csak kis vérzéssel járt. és ismét felment a lépcsőn. . Hamar a Szera kolostorba értünk. és elkiáltottam magam: . akinek az esés következtében betört a koponyája. Amikor az oldat kihűlt. Nagyon-nagyon óvatosan megvizsgálta. az egyik apátot komoly baleset érte. közönyösen továbblovagolt. Leugrottunk a lóról.Szállj fel. Kivett egy éles kést. eközben pedig arra gondoltam. Amíg kavartam. el előző otthonom mellett. Körülbelül fél óra múlva Mingyar Dondup láma egy másik lo­ vat vezetve lefelé lovagolt a lépcsőn. Azután. remeg­ ni kezdtem. és vezetőm megtisztította saját kezét. s az ál­ la majd leesett a csodálkozástól. Amikor megkapta. berakta a szükséges eszközöket egy fer- . biztos vezetőm felszerelése. mert megláttam apá­ mat. és az egyik apát bevezetett egy öregemberhez. gyors mozdulattal U alakú vágást ejtett a bő­ rön.106 HARMADIK SZEM kon fordult. Szerába kell sietnünk.

hogy ne feküdj laposan. megint csak nagyon finoman kiemelte a lifegő csondarabot. és mereven tartot­ ta. Mingyar Dondup láma odalépett hoz­ zám: . hogy Mingyar Dondup láma hajol fölé. Néhány napig legyen melletted valaki. Lobszang! . de ha elmúlik. Odamentem az ablakhoz és kinéztem. amit akar. és halványan elmosolyodott. milyen egy másik kolostor. és az ezüst.Úgy fogtam az edényt. Kifőzött lófa­ rokszállal összeöltötte. hogy félig ülő helyzetben legyen. azután az egészet bekötözte egy ugyancsak kifőzött vászondarabbal. óvatosan megnyomta a csontot. az öregember hunyorogva kinyitotta a szemét. mivel semleges anyag. hogy a normális szint felé kerüljön. Sokban különbözik a miénktől. A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 107 tőtlenítővel telt tálba.Tudtam. megszárítottam őket kifőzött ruhán. egy-két napig fáj majd a fejed. és a műtét helyét bekente gyógyírral. Há­ rom-négy nap múlva már nem lesz okod az aggodalomra. Lobszang.Összeforr. akkor még egy kicsit igazított rajta. úgy. Benyomta a koponyacsont és a kissé megemelt csontdarab széle között a résbe. A csontdarab helyére került. Hátát megtámasztottuk néhány párnával. hogy csak te menthetsz meg. Az megmozdult.IX. Egy pálcával kitámasztot­ ta. . mehetsz a dolgod után. .Meggyó­ gyulsz.Beecsetelte gyógyfüves oldattal. míg a másik pálcát vésőként használva a csont alá nyúlt. forró fertőtlenítőben. mikor alszol.Ügyes voltál.lassacskán visszatért az életerő. Megtisztítottam az eszközöket friss. majd lassan. Néhány napig rossz lesz a közérzeted. ahol a törés a legszélesebb volt. Különleges óvatossággal behelyezte a legvé­ konyabb élt oda. Fino­ man. Most körbevezetlek ezen a közös­ ségen. Mikor a kezemet mos­ tam. meglátta. ezért küldtem üzenetet a csúcsra. Mesterem figyelmesen nézett rá és így válaszolt: . és így szólt: . amelynek egyik oldalát előzőleg érintetlenül hagyta. és gondosan visszahajtotta a bőrleffentyűt. nem okoz majd problémát. majd kivett belőle két. és min­ dent gondosan visszapakoltam a két táskába. pará­ nyi háromszög alakú éket. egyik végén lapos és fogazott ezüstpálcát. .Tartsd ide a tálat. egy kis ezüstpecket. Még nem végeztem be a feladatomat.miután agya megszabadult a nyomástól . Érdekes dolog volt látni. Az öreg apátba . . nem hagyhatom el a testemet. hogy kivehesse belőle.

mindössze hatezren vannak benne. A szerzetesek úgy jöttek-mentek. a többi kolostor többsége nagyon laza volt. is­ kolákkal. lustálkodtak és senki sem szólt egy szót sem. mint tízezer szerzetes­ sel Drepung a legnagyobb. és mindazokkal az épületetekkel. utcákkal. és egyike a „három székhely­ ként" ismert kolostoroknak.válaszoltam. ők a járőrök. Szera.Úgy látom.Lehet. Az utcákon Kham tartománybeliek cirkál­ nak. egyedül rendet teremts itt. mint Csakporiban. templomokkal.a mieinkkel összehasonlítva .gon­ dozatlannak tűntek. de én nem annak nevezném. aki a kereket pör­ gette.Neve­ tett.Rózsasövénynek hívják ezt a helyet. vagy ahogyan hívták. melyek a várost várossá teszik. A templomok . a három kolostor közül Ganden a legkevésbé jelentős. Itt-ott ugyan ült egy-egy szerzetes. Nem kevesebb. Nem volt olyan tisztaság. aho­ gyan akartak. Tény. . A csendes többség rossz hírét mindig né­ hány zajongó költi. hogy itt maradj és könnyű életet élj? . Mint a Gyógyítás Temploma. . Meste­ rem azt kérdezte: . amelyet én már megszokottnak tekintettem.Nem. A fiúk csapatokban játszottak az udvarokon . rendnek és fegyelemnek. még a füstölők is keserűbb füstöt árasztottak. Mosolyogva nézett rám. Mindegyik városnyi méretű. Lobszang.Nos. és ha a szerzeteseknek lustálkodni támadt kedvük. hogy te magad. és kimentünk a fo­ lyosóra. elvállalnád a feladatot. akkoriban ez volt az „orvosi tanulmányok székhelye" és a kormány tanácskozó testületében is számottevő képviselethez jutott. de annál fontosabb. . . de sehol sem volt nyoma annak a tisztaságnak. Az imamalmok a legtöbb helyen mozdulat­ lanul álltak. . nincs is szigorú fegyelem. azt hiszem rengeteg vadember van közöttük. .108 HARMADIK SZEM Egy láma gondjaira bíztuk az öreg apátot. Jelenleg kétségkívül a kommunista katonák! Csakpori kis közösség volt. Szera követi kb. vágynál rá. hétezer ötszáz fővel.Csakporiban kemé­ nyen dolgoztak volna. . a Vadrózsa-sövény három mérföldnyire fekszik a Potalától.Hétezren vannak. hogy a mi kolostorunkban volt a legnagyobb fegyelem. és úgy tűnt.

a beavatko­ zásnak semmilyen mellékhatása sincs. és mindenre megtanított. Nem jár fájdalommal és egyáltalán nem kockázatos. hogy ezt a tudományt önvé­ delemre és önkontrollra kellene használni. Tibetben a lámakolostor nem pusztán a valláshoz vonzódó em­ berek lakóhelye. hogy rövidesen mi történik vele. csak azoknak tanítják. ha törött csontokat kellett összeilleszte­ nünk. amikor felébred. Rendkívül érdekes: ha vala­ ki beszéd közben vesztette el az eszméletét. az „amarée"-t sem. hogy ne élhessen vissza a ráruházott erőkkel. Ez a legközelebbi angol szó. amit találtam. önálló város városi szolgáltatásokkal és kénye­ lemmel. vallási és hagyományos dara­ bokat is játszottak benne. akik a legszigorúbb jellembeli követelmények­ nek is megfelelnek. és hogy az or­ szág keményebb. hogy önuralomra tegyünk szert és képesek legyünk arra. A dzsúdó a mi mód­ szerünk erősen leegyszerűsített formája. ezért akárcsak a hipnotizálást. a tibeti leírását. sokat kellett utaznunk. A legtöbb férfi s nő is­ merte az elemi fogásokat és dobásokat. a „szungtrukjömpa tü depó lelapo"-t nem lehet lefordítani. Ennek a fejlettebb rendszernek nyil­ vánvaló veszélyei vannak. vagy fogat húznunk. Nem minden kolostorban van ilyen képzés. míg a gyenge és bizonytalan ember hetvenkedik és dicsekszik. A zenészek mindig készen álltak a szóra­ koztatásunkra. hogy jól végzi a dolgát. mert örömét lelte abban. befejezi a félbehagyott mondatot. Öreg Cu a „dzsúdó" nagymestere volt. veszélyesebb részeiben is biztonságosan közle­ kedhessünk. A hipnotizált embert pedig olyan hatásoknak teszik ki. A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 109 Csakporiban tanítottak minket . mint aho­ gyan a „technikai" szót. hogy gyógyí­ tás céljából a beteget öntudatlan állapotba hozzuk.IX. hogy órák vagy percek múlva nyeri vissza eszméletét. hogy megfosszuk a beteget az öntu­ datától. Az erős ember megengedheti magának. meg hogy bizonyítsák. pl. és mindegy. más közösségben nincsenek . Csakporiban is volt színház. amit tudott. Arra használtuk a dzsúdót. de én már négyéves ko­ romban tudtam őket. olyan esetben. Mi úgy tartjuk.egyszerűen azért. de minket Csakporiban megtanítottak rá. hogy szelíd legyen. . Az ember öntudatlan állapotba hozható.„dzsúdóra". még mi­ előtt felfoghatná. nem pedig támadásra.mondjuk úgy . talán a legjobb Tibet­ ben. Mivel orvoslámák voltunk.

de a naplopók .. és orvosi illetve elemi sebészi képzésben részesült szerzetesek lát­ ták el a betegeket. Akiknek volt pénzük. Legtöbbször a hajukat is fényesítik. hol van.110 HARMADIK SZEM ilyen jó zenészek.vagy törvény­ sértők. vásárolhattak a boltokban élelmet. Mióta eljöttem Tibet­ ből. elég gyakran nevethetnékem támadt a nyugati történetek hal­ latán. ruhaneműt.kezelte. Akik ef­ félét állítanak. A világ minden közösségében akadnak szabály. Úgy gondoltuk. a kolostori börtönben kellett letölteniük a bünte­ tést. Csakporiban másként ment min­ den. A szállodában kaptak szállást.mint ami­ lyen Mingyar Dondup láma is volt . vagy megváltoz­ tatják a színét. nemi be­ tegségektől megtizedelt" tibetiekről szóló beszámolók is. egyik ember nem befolyásolhatja a másik életét. hogy megtudjuk az igazságot. nyilván sosem voltak azokon a remek helyeken Angliában vagy Amerikában. A komolyabb eseteket specialista . Hát nevezhetjük ezután a tibeti nőket „szemérmetleneknek és romlottaknak"? De térjünk vissza a kolostori közösséghez! Gyakran jöttek láto­ gatók. A mi modem társadalmunk rom­ lott és szemérmetlen! Vannak nők pl. és jelölniük kell az ajkuk helyét. Nálunk a beteg szerzetesek jó kezelést kaptak. és ha valaki nem fejlődött. ahol a helyi polgároknak „ingyenes és bizalmas kezelést" ajánlanak. távozásra kényszerült és ott kellett menedéket keresnie. ugyanis volt a kolostoron belül egy afféle banknak megfelelő intézmény. Ha bűnös­ nek találták őket. a nőé a jobb oldalon van. Mi több. akik festéket tesznek az ar­ cukra. azt hiszik. Akik takaré­ koskodni akartak. Az eszes fiúknak segítettek abban. hogy előbbre jussanak. fizettek érte! Nem minden szerzetes fogadott nőtlenséget.Csakporit kivéve . hogy a férfi szíve a bal. luxuscikkeket vagy könyveket. ahol a készpénzüket tarthat­ ták. Különféle iskolák szolgálták a különféle észbeli képessége­ ket. Nem egy halott testét felnyitottuk. ahol igazságos tárgyalás folyt ellenük. melyek szerint a tibetiek pl. Volt egy kórház. Nálunk a rendőrszerzetesek tartóztatták le ezeket és állítot­ ták bíróság elé. hogy ne lehessen eltévesz­ teni. . megtehették. hagyjuk tehát a dolgot a következő inkarnációra. kiszedik a szemöldöküket és festik a kör­ müket. Voltak. ahol kevésbé szigorú fegyelem uralkodott. kereskedők vagy szerzetesek.minden kolostorban akár egész éle­ tüket végigaludhatták vagy végigálmodozhatták. Szórakoztattak a „parázna.

Nagyon kevés nyomat piszkolódott össze. A tibeti oldalak nem olyanok. e könyv lapjai.alkotta az uralkodó osz­ tályt. az emberi testet és a különböző szerveket áb­ rázolták.IX. Falitáblák készültek róluk. Az egyházi világban a Sárgasüvegesek rendje . Ha a falapra a legkisebb hiba is csúszott. A VADROZSA-SOVENY KOLOSTORBAN 111 akik úgy gondolták. egy adott személy születésének és fogamzásának idején. A különféle. és sosem kötöttük be őket. ezek úgy hatvanszor hatvan centiméteresek lehettek. A negyedik leemelte a nyomta­ tott lapot. Az egyik szer­ zetes egy festékhengert futtatott végig az egész felületen. aki félretette. amelyekre a horoszkópokat állítottuk fel. hanem fadúcokat használunk. nemegyszer kilenc­ ven cm széles és negyven-negyvenöt cm hosszúságúakat . de gyakorlásra megtartottuk a tanoncoknak. mert a papírgyártásban használatos. Tibetben nem a fémből ön­ tött betú'mintákat. Ez utóbbi nem volt valami egészséges foglalkozás. melyeket még színezni kellett. a Vö­ rössüvegesekhez csatlakozhattak. hogy a fes­ ték eloszlása egyenletes legyen. és végeredményben az égbolt térképét mutatták. egyik fakéreg mérgező anyagot tartal­ mazott. ahol a házasság megengedett do­ log. Kisebbségben voltak. száznyolcvan centiméter hosszú és százhúsz centiméter széles vésett fatáblákat használtak. ár­ tott a vele dolgozó szerzeteseknek. olyanok. hogy könyveiket kinyomtathassák.részlete­ zésük bonyolult lenne. és odaadta egy tanoncnak. ők egy külön szektához. A térkép üres helyeire beil- . Rendszerint a papírt is maguk készí­ tették. a „boldog legénykor" a szellem számára nem megfelelő keret az elmélkedéshez. Egyes lámakolostorok saját nyomdával rendelkeztek. ezeket könyvekhez sosem használtuk fel. akik komoly fejfájásról vagy még rosszabb tünetekről panaszkodtak.a maga kötelező cölibátusával . és általában a „légkör" nem volt olyan durva. míg a harmadik egy nehéz hengerrel követte. Asztrológiai tábláink is voltak. már nem nyomtattunk vele. mint a tisztán férfiközösségekben. A „házas" kolostorokban nővérek és szerzetesek együtt dol­ goztak egy jól szervezett közösségen belül. amelyeknek hosszúsága meghaladja szélességüket: széles és rövid lapokat használtunk. laza íveket faragott faborítók fogták össze. mint pl. Míg ez megóvta a tibeti papírokat a rovarok támadásától. hogy jól rányomja a papírt. Egy másik felvett egy papírlapot és gyorsan ráterítette a fadúcra. Csakporiban kb.

Pedig.Veze­ tőm nyilvánvalóan elértette a gondolataimat. aki két szánalmasan ficánkoló pónit tartott. Úgy terveztem. de hagyok itt néhány por­ rá tört gyógyfüvet.Át­ megyünk az úton a bevásárló utcához. melybe épp a közeli Séde Gompa papjai áramlottak. melyeket a nagy gonddal készített ma­ tematikai táblázatokban találtunk. két mérföldre van. Nem na­ gyon égtem a vágytól.Leporoszkáltunk és jobbra fordultunk azon az úton. Nem kell sietni. mely az ego halhatatlansá­ gát szimbolizálta. Miután vé­ gignéztük a Rózsasövény kolostort. nagyon kötődik hozzá.Kivett három kis bőrzacskót a táskájából és átadta. meghagyom a használati utasítást az ügyeletesnek. . hogy a csoporttal menj. . Az idén nem aka­ rom. A bejáratnál lévő udvarban egy szerzetesre találtunk. Ettek. azt még nem láttuk. úgy tűnt. pihen­ tek. melyek mintha csak védelmet keresve bújtak volna a Dzsokang árnyékába . Figyelme különösen Mingyar Dondup láma felé fordult. mert azt mondta: . hogy tizenkét éves korodban levizsgázhass és trapa lehessél. hallgattam a kereskedők éles hangját. mely átvezetett a Türkiz hídon. már alig várták. elég jó élet ez. mögötte pedig egy csillogó templom. és egymáshoz zsúfolódó házak között jártunk. Távollétünk két órája alatt jelentősen javult az állapota. ahogyan az árakon civódtak és alkudoztak. hogy vágtassanak.Nahát! gondoltam. mely a halál helyett az életet jelentette egy idős ember számára. Mielőtt elmegyünk. és már jobban érdekelték a környező dolgok. nem mint szerzetesnek tanuló növendék.Legutóbb még szabad emberként voltam itt. visszatértünk a szobába. A Rózsasövény a Lingkhor út legközelebbi részétől kb. hogy megnézzük az öreg apátot. hogy elmenjünk régi otthonom mellett. Elbűvölten néztem a kínai boltokat. Pontosan velük szemben az utcán állt egy csörteti. és felébredhetnék! . Még néhány perc lovaglás. Három kis zacskót. Szerencsémre Min­ gyar Dondup láma megelégedett a poroszkálással. Bárcsak az egész álom lenne.Mennünk kell most.Szóval. tudod. és úgy láttam. s amelyeket kiadtunk. A hét végén megkez­ dődik a hegyekben az évi gyógynövénygyűjtés. még mindig nem akarsz szerzetes lenni. ahol igen rit- . nem veszi fel a versenyt a mienkkel. el­ viszlek majd egy különleges felfedező útra a felföldre. Én nem. holnap új nap jön.112 HARMADIK SZEM lesztettük azokat az adatokat. Mingyar Dondup láma hoz­ zám fordult. majd megjegyezte: . Helyette tanulj velem. Mesterem így szólt: .

.So­ kan ezek közül a koldusok közül olyan feleslegesek.IX. így nehéz beszélni róluk. és keményen tanulok.Hah! Tiszteletre méltó kegyes orvosláma.a kommunisták megszállják Tibe­ tet) a koldusokat dologra fogják. Az asztrológusok jövendölése szerint első próbálko­ zásra leteszem majd a vizsgát. ha kemé­ nyen tanulok! A szellemi fejlettségem a tizennyolc évesekével volt azonos szinten. talán a Vas Tigris éve. ahol az Ékességessel jártam. hogy gyógyfüve­ ket szedjen. nem is sejtették. elég felkészült vagyok már. Te és én már nem leszünk itt. A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 113 ka füveket szerezhetünk. hogy tanulnom kell. a jóslat beteljesülése után (1950. hogy a földi élet illúzió. Indiában és Kínában. hogyan kell viselkedni azokkal. Akkor még nem jöttem rá. ahol olyan különös dolgok estek. mikor úgy gondolja. Igen. a hegyekben volt a természet orvosságainak egyik nagy raktára. Te külföldön leszel. és ismét balra fordulva rátértünk a Vashegyre vezető útra. Mérhetetlenül elszomorodtam arra a gondolatra. a Ihászai völgy nyugati kapuja felé. de tudtam. vizsga. elmentünk a Kundu Ling mellett. Éppen kiértünk Sö faluból. elhagyja ezt az életet. hogy levizsgázom. akiket üldöz a balszeren­ cse. . Sosem untam meg a színes faragott sziklák látványát. . kérlek ne gyógyíts ki a betegségeimből. Nagyon kevés ember járt a felföldön. Lobszang. én az Égi Mezőkön. Itt. és közeledtünk Pargo Kaling. elhatároztam. és meg kellett állnom a magam lábán. Balra fordultunk a Lingkhor úton. ezeket megszárították és légmentes zacskókba csoma­ golták. idén le­ mondok az útról. iskola. különben meghalok. beszéltek a Ihászai koldusokról. A hegy egyik oldala telistele volt velük. . Nos. hogy elkísérhessem Mingyar Dondup lámát a felföldre. istenségek faragott és festett képe­ ivel. amint átlovagoltunk a kaput alkotó csörtenen. hogy némelyikük gazdag. Még nem értettem. mivel mindig nálamnál sokkal idősebbek közé ke­ veredtem.Vezetőm szo­ morúan nézett. Ma már értem. Ók azok. hogy a szere­ tett láma elhagy majd engem. mert a jövendölés csak akkor jelenti azt. a növénygyújtőkre gondoltam. Egy koldus gör­ nyedt a falnál: . Egy csoport minden évben felment a hegyekbe. akik rossz hírünket keltik külföldön. De a nap igencsak előrehaladt már. Lobszang. és nem látjuk ezt. Ahogy felfelé lovagoltunk. nem volt időnk a nézelő­ désre.

Tizedik fejezet A TIBETI HIT
Talán érdekes, ha részletezem kissé a tibeti életmódot. Vallásunk a buddhizmus egyik formája, de nincs rá olyan szó, mely más nyelv­ re átírható lenne. Úgy hivatkozunk rá, mint a TAN-ra, és akik osz­ toznak hitünkben, azokat „beavatottakénak tekintjük. Más hitek követó'it „kívülállókénak nevezzük. A legközelebbi szó, melyet már ismernek nyugaton, a lámaizmus. Annyiban tér el a buddhiz­ mustól, hogy a mi vallásunk a reménységé és a jövőbe vetett hité. A buddhizmus szerintünk negatív, a reménytelenség vallása. És természetesen nem hisszük, hogy egy mindent látó atya figyel és oltalmaz mindenkit, mindenhol. Vallásunkról számos tanult ember tett tudós megjegyzéseket. Sokan elítéltek bennünket, mert saját hitük elvakítja szemüket, és képtelenek arra, hogy mások szemponjait megértsék. Néhányan még „sátáni"-nak is neveztek, mert életünk idegen számukra. Ezeknek az íróknak többsége hallomásra vagy mások írásaira alapozta véle­ ményét. Az is lehet, hogy jó néhányan tanulmányozták hitünket egypár napig, aztán úgy érezték, eleget tudnak ahhoz, hogy köny­ veket írjanak a témáról és értelmezzék és ismertessék azt, aminek felfedezése még legbölcsebb bölcseinknek is egész életükbe telik. Képzeljünk el egy buddhistát vagy egy hindut, aki egy-két órán át forgatja a Biblia lapjait, és utána a kereszténység finom, apró részleteiről magyaráz. Ezek közül az írók közül egyik sem élt kis­ fiúkorától fogva szerzetesként egy lámakolostorban, és egyik sem 115

116

HARMADIK SZEM

tanulmányozta a Szent Könyveket. Ezek a könyvek titkosak, mert nem hozzáférhető!; azok számára, akik a gyors, könnyű és olcsó megváltást keresik. Azok, akik vigaszt remélnek valamely rítustól, vagy az önhipnózis valamilyen formájára vágynak, megkaphatják, ha ez segít rajtuk. Ez azonban nem a belső realitás, hanem gyere­ kes öncsalás. Néhányuk számára biztosan nagyon megnyugtató, hogy azt gondolják, bűnt bűnre halmoznak, aztán, mikor lelkiis­ meretük már nagyon piszkálja őket, ajándékot adnak a legközeleb­ bi templomnak, amiért is az istenek túláradó hálájukban azonnal, mindent és bizonyosan megbocsátanak, ez pedig feljogosítja őket arra, hogy újabb és újabb bűnökbe vessék magukat. VAN Isten, van egy felsőbb lény. Mit számít, minek nevezzük? Isten tény. A tibetiek, akik tanulmányozták Buddha igaz tanításait, sosem imádkoznak könyörületért, előnyökért, csakis emberi igazságossá­ gért. Egy felsőbb lény, mint az igazság lényege, nem teheti, hogy az egyik emberrel igazságos legyen, a másikkal pedig nem, mert ha így tenne, az igazságot tagadná. Ha könyörületért vagy előnyö­ kért imádkozunk, aranyat vagy tömjént ígérünk, amennyiben imánk meghallgatásra talál, azt fejezzük ki, hogy csak a legtöbbet ígérő üdvözül és hogy az Isten pénzszűkében lévén „megvásárol­ ható". Az ember lehet könyörületes egy másik emberrel, bár nagyon ritkán teszi, a legfelső lény csak igazságosságot tanúsíthat. Halha­ tatlan lelkek vagyunk. Imánkat, „Om, mani padme hum!" - mely alább található - gyakran úgy fordítják, hogy a „a kincs a lótuszban van". Mi, akik kicsit beljebb hatoltunk, tudjuk, hogy a valódi jelentése „üdv a felettes énnek". Nincs halál. Ahogy az ember le­ veti ruháját, ha a nap véget ér, úgy veti le a lélek a testet, mikor az aluszik. Ahogyan az elnyűtt ruhát kiselejtezik, úgy selejtezi ki a lé­ lek az elnyűtt vagy szakadozott testet. A halál születés. Meghalni annyit jelent, mint újjászületni egy másik létformában. Az ember, vagy az emberi szellem végtelen. A test semmi más, mint időleges, átmeneti öltözék, mely felöltözteti a szellemet, és mely a földön el­ végzendő feladat szerint választatik. A külső megjelenés nem szá­ mít, csak a belső. Nagy próféta is kopogtathat koldusnak öltözve -

X. A TIBETI HIT

117

hogyan lehetne jobban megítélni a jótékonyságot?! - míg másvala­ ki, aki előző életében vétkezett, nem él szegénységben, s mégis el­ küldi a kéregetőt.

„ Életkerék" - ez jelenti azt, hogy megszületünk, élünk valahol, meghalunk, majd visszatérünk a szellemi állapotba és idővel kü­ lönböző körülmények és feltételek között újraszületünk. Az ember sokat szenvedhet életében, ez nem jelenti szükségképpen azt, hogy a múltban gonosz volt, bizonyos dolgok megtanulásához sokszor a szenvedésen át vezet a legbiztosabb és leggyorsabb út. A gyakor­ lati tapasztalat jobb tanítómester, mint a szóbeszéd! Az öngyilko­ sok újjászülethetnek, hogy leéljék azokat az éveket, melyekkel megrövidítették az életüket, de ebből nem következik, hogy min­ denki, aki fiatalon vagy csecsemőkorában hal meg, előzőleg ön­ gyilkos volt. Az életkerék mindannyiunkra vonatkozik, koldusokra és királyokra, férfiakra és nőkre, színesbőníekre és fehérekre. Ter­ mészetesen a kerék csak szimbólum, de megvilágosítja a dolgokat azok számára, akiknek nincs idejük alaposabban tanulmányozni a témát. A tibeti hit nem írható le egy-két bekezdésben: a Kangyúr a tibeti szent iratok - több mint száz könyvből áll, és még így sem foglalkozik kimerítően minden kérdéssel. A távoli kolostorok sok könyvet rejtenek, ezeket csak a beavatottak olvashatják. A keletiek évszázadok óta ismerik a különféle okkult erőket és törvényeket, s azt is tudják, mindez természetes. A keleti tudósok és kutatók nem cáfolják létezésüket azon az alapon, hogy nem lehet mérni vagy savakkal vizsgálni őket, inkább arra törekszenek, hogy növeljék uralmukat a szóban forgó természeti törvények felett. Bennünket például nem érdekel, hogyan és miként van tisztánlá­ tás, a tisztánlátás eredménye fontos! Néhányan kétségbe vonják a

118

HARMADIK SZEM

tisztánlátást. Olyanok, mint a vakok, akik azt mondják, hogy a lá­ tás lehetetlen, mert ők nem tapasztalták, mert képtelenek megérte­ ni, hogy miként látható egy távoli tárgy, ha nyilvánvalóan nincs érintkezés közte és a szem között! Az embereket aura veszi körül, színes körvonalak, melyek kö­ rülfogják a testet, és az, aki járatos ebben a tudományban, a színek intenzitásából következtethet a személy egészségére, integritására és fejlődésének általánosabb szintjére. Az aura a belső életerő, az én (ego) vagy a lélek kisugárzása. A fej körül fényudvar vagy dics­ fény van, amely szintén az erő részét képezi. A halálkor a fény el­ halványul, mert az én (ego) elhagyja a testet, hogy megkezdje útját a következő létforma felé. „Szellem" lesz belőle. Sodródik egy ki­ csit, mert a testből való kiszabadulás sokkja elkábította talán. Le­ het, hogy nincs teljesen tudatában annak, hogy mi történik. A lá­ mák ezért keresik fel a haldoklókat, tájékoztatják őket arról, hogy milyen állapotokon mennek majd keresztül. Ha ezt elmulasztanák, a szellemet földhöz bilincselhetnék a testi vágyak. A papok köte­ lessége, hogy e kötelékeket elszakítsák. Gyakorta tartottunk istentiszteletet a szellemek vezetésére. A tibetiek nem félik a halált, de úgy gondolják, hogy bizonyos elővi­ gyázatosság mellett könnyebb az átmenet ebből az életből a követ­ kezőbe. Világosan kijelölt ösvényeket kell követni, és egyes helye­ ken elgondolkodni. A szertartást olyan templomban tartják, ahol legalább háromszáz szerzetes van jelen. A templom közepén öt te­ lepatikus láma ül egymással szemben kör alakban. Ahogy a szer­ zetesek egy apát vezetésével dünnyögnek-mormolnak, a lámák megpróbálnak telepatikus kapcsolatot létesíteni az eltávozott lé­ lekkel. Egyetlen fordítás sem tud teljesen eleget tenni a tibeti imáknak, de íme egy kísérlet: „Halljátok leikeink hangját, ti, mindannyian, akik vezető nélkül bolyongtok a határon. Élő és halott más világban lakozik. Hol lát­ ható az arcuk, hol hallható a hangjuk? Az első füstölőt azért gyújt­ juk, hogy szólítsuk a bolyongó szellemet, vezetésre lelhet". „Halljátok leikeink hangját, ti mindannyian, akik bolyongtok. Ez az illúziók világa. Az élet csak álom. Aki megszületik, annak

hegyek és vizek királyai. hogy vezeklésre szólítsuk őket. hogy vezetésre lelhetnek". hogy vezetésre szólítsuk a művészek és tudósok szellemét". mint csontváz­ zá. és mi mássá válik. Hol vannak a hadai­ tok most? A föld nyög és dudva nő a csatamezőkön. hogy vezetésre szólítsuk a tábornokok és urak magányos szellemét". A nyolcadik füstölőt azért gyújtjuk. A hetedik füstölőt azért gyújtjuk. koldusok és tolvajok. hogy szólítsuk a bolyongó szelle­ met. ti mind. akik bűnöztek és most egyedül bolyonganak". az éjszaka asszonyai. és népetek panasza mindig áradó. „Halljátok lelkeink hangját. . akiknek fiatalsága akár a friss tavaszi reggel. Az ötödik füs­ tölőt azért gyújtjuk. harcosok mind. akik bűnt követtek el mások ellen és akik most nem pihenhetnek. Csak Buddha útja vezet az örök élethez. „Halljátok lelkeink hangját. Ősz jön és tél. A kilencedik füstölőt azért gyújt­ juk. hatalmasok. „Halljátok lelkeink hangját. sebeket osztogattatok és öltetek. és mindazok. hogy megszabadulhassanak a világ kötelékeitől". A har­ madik füstölőt azért gyújtjuk. Lelketek társtalan bolyong és nincs bennetek igazság.X. A hatodik füstölőt azért gyújtjuk. előkelő szüzek és höl­ gyek mind. szajhák. és akik most egyedül bolyong­ nak a szellemek birodalmaiban. Uralkodástok egy percnyi volt csupán. hogy szólítsuk az előkelő szü­ zek és hölgyek bolyongó szellemét. akik ellen vétkeztetek. így vezetésre lelhet". ti. Sorsotok a feledés. ti. hogy szólítsuk mindazoknak a szellemét. és lelketeknek tovább kell menni. ti mind. és mind­ hiába koptattátok el a festékező-asztalokat. és a falevelek az el­ nyomottak sóhajától remegnek. A földet a vér borítja. művészek és tudósok. A szerel­ mes ölelés után megszakad a szív. mint a szépség. A TIBETI HIT III meg is kell halnia. „Halljátok lelkeink hangját. „Halljátok lelkeink hangját. hogy elvezethessük őket a vi­ lág kötelékeiből". ti gyönyörű. és azok. hogy szólítsuk a királyok és diktátorok szellemét. Hiába erőltettétek a szemeteket. akik területeket foglaltatok. elhervadnak a fák és a virágok. A negyedik füstölőt azért gyújtjuk. „Halljátok lelkeink hangját. akik a festettetek és írtatok. mind.

hogy az ember a levitációval foglalkozzon. figyelik a földet . s ez még a legkevésbé okkultak számára is észrevehető. belemerülhet e hasznos és kellemes tudományba. a testhangok ritmusa megváltozott. és a tüdő­ ben a levegő sóhajtozása hallatszott. De nem csupán erre a földre. a feszültség csök­ kent. ami könnyebb és biztosabb. Azután a csendben megjelenik a tudat. akik megpróbáltak kapcsolatot találni azokkal. mert van egy sokkal egyszerűbb módszer: az asztrálutazás. hogy időről időre újraszületünk. akik azt mondták. Nincs igazán értelme.meglehet . lehet. Fokozatosan. és a nyugtalan szellemek továbbhaladtak utazásuk következő állomása felé. ahogyan a telepatikus útbaigazítás folytatódott. Millió és millió világ van. Lakóik .nagyon különböznek azoktól. hogy más dolgok vannak jelen. A halál csendje. Mi. Tibetben láttam feljegyzéseket különös égi jármű­ vekről. hogy az ember a fejlődés csúcsa és legnemesebb formája. Sok láma csinálja. hogy többségük lakott. Szilárdan hiszünk abban. gyakran láttam is. várnak és figyelnek. akik eltávoztak a világból. A templom más részeiből. tibetiek sosem osztottuk a nézetet. a testnedvek csobogása. lelassult. míg végül azok a hangok hallatszottak. hogy magasabbrendűek. remegő zihálás és beállt a csend. de sok gyakorlást igényel. hogy másutt sokkal fejlettebb életformák találhatók. „Az istenek szekerei" . Sokat írtak már a levitációról: létezik. Mingyar Dondup lámától megtudtam. akiket ismerünk. . A le­ vegő feszültséggel telítődött a telepatikus lámák koncentrációjától. Ahogyan az eltávozottak felé irányuló szertartás folytatódott. mint az emberek. Egy utolsó hörgő. és aki elég türelmes. Rozsdabarna ruhás szerzetesek egymással szemközti sorokban ülve a halotti litániát recitálták. hogy egy lámacsoport telepatikus úton érintkezésbe lépett ezekkel az „istenekkel". a belső szervek moraja. és tudjuk. Hisszük. ahogy az emberek figyelik a vadál­ latokat az állatkertben.120 HARMADIK SZEM A templom tömjénfüstös homályában a pislákoló vajmécsesek­ től az élő árnyékok táncra keltek az arany képmások mögött.nyilván úgy.legtöbben így hívták őket. Láthatatlan dobok az emberi szív ritmusára dobbantak. de akiket a világ kötelékei még mindig fogva tartottak. melyek kíséreté­ ben a szellem elhagyja a testet. melyek nem dobálnak atombombákat. mint élő szerve­ zetből.

és tanulás nélkül nem lehet elválasztani tőle. Valószínűleg mindenki ismeri azt az érzést. és olyan gyorsan. be­ nyomásokat szerzünk. mikor éppen csak álomba . Valószínűleg üzenetet kapott. éppen úgy. Amikor al­ szunk. így vannak olyan esetek. A fizikai tudat felfogja őket.nem levitációval .X. ha rövid időn belül hall is felőle. mint a gyerek. ha meghalunk. hogy a csecsemő elszakadhasson anyjától. az egó szabadon vándorolhat az al­ vás ideje alatt. A test addig él. az emlék gyakran eltorzul. Az ember oda utazik. aki a tanítás után hazamegy az iskolából. ahogyan a köldökzsinórt elvágják.illogikus vagy lidércnyomásos álom. Tibetben gyakorta utazunk asztrálsíkon . a szellem kiszabadítja magát. olyasféle­ képpen. és azonmód „racionalizálja". akik nem képzettek. Amíg az ezüstzsinór sértetlen.úgy tűnik . az „idő" tisztán fizikai fogalom. de mert nem voltak kiképezve. amit akkor élünk át.nem tartanak tovább egy másodperc tört részénél. rendszerint az az erőteljes benyomása maradt. A TIBETI HIT 121 A földön az ébrenlét órái alatt énünk (egónk) a fizikai testhez kötődik. és az eredmény . esetleg az óceán másik oldalán élő személlyel találkozott és beszélt. A szellem vándorlása révén álmokat látunk. Gyak­ ran arra emlékszik. hogy valamire emlékeznie kell. Talán mindenki álmodott már olyat. ahova akar. A legtöbb ember rendelkezik azzal a képesség­ gel. hogy egy távoli baráttal vagy rokonnal találko­ zott: semmi meglepő nincs benne. Az ego és a test egy korlátlan kiterjedésre képes „ezüstzsinór" segítsé­ gével tartja a kapcsolatot. és amikor felébredt. Azoknál. A születés a csecsemő számára az anyatesten belüli védelmezett élet halála. hogy egy távoli. hogy beleüljenek az ember evilági hitébe. hogy asztrálutazásra induljon. csak a fizikai test igényli a pihenést. Az én (ego) elhagyja a fizikai testet. A szellemi világban nincs idő. és általában visszalátogat a szellemi birodalomba. amilyen gyorsan csak gondolkodni tud. Sokan meg is kísérelték. de speciálisan képzett emberek esetében ez tudato­ san is megtörténik.és az egész folyamat ellenőrzésünk alatt áll. sokkot kaptak. mikor hosszú és bonyolult álmok . bár az ezüstzsinór továbbra is hozzáköti. amelyeket az ezüstzsinór közvetít. A halál a szellem számára újjászületés a szabadabb szellemi világba. a szellem a szellemvilágon belül új életre születik és a zsinór elszakad. amíg az ezüstzsinór sér­ tetlen.

illetve úgy tér vissza. hogy nagyon zavaró élmény lehet. hogy az ego túl gyorsan távozik. hogy az ember leesett egy szikláról és az utolsó pillanatban ocsúdott fel. Míg a projekció önmagában nem veszélyes. ha valaki belép a szobába és megzavarja a testet vagy a zsinórt. hogy leélje a kimaradt a életszakaszt. mint mikor egy utazás után térünk vissza. felrángatnak minket. az ezüstzsinór összehúzódik. és visszarántja az asztráltestet a fizikaiba. Mi. és ez azzal a szörnyű érzéssel jár. és hirtelen. ha az asztráltest úgy hagyja el a fizikait. tibetiek. amíg tökéletesen tudatunknál vagyunk. a tisztánlátás. Réges-rég az emberek a telepátia segít­ ségével érintkeztek egymással. hogy a bűnbeesés előtt mindenki rendelkezett az asztrálutazás. Az asztrálutazás teljes ellenőrzés alatt majdnem mindenki által kivitelezhető. Végzetes sokkot eredményezhet. Akinek gyenge a szíve. Mindez sokkalta rosszabb annál. Valami. Ezt az érzést az okozza. Legjobb.akárcsak a lég­ gömb a spárga végén. Gyakorlást igényel. és kezdetben magányra van szükség. erőszakosan felébresztenek. a fizikai és az asztráltest durván válik el egymástól. Az asztrátest több méterre lebeg a fizikai fölött . mielőtt továbbha­ ladhat a következő szint felé. de azt kizárólag maguk közt használták. mert az énnek (egónak) újra kell születnie. ami való­ ban nagyon kellemetlen lehet. ezért nincs értelme tanácsokat adni az asztrálutazásokra vonatkozóan.122 HARMADIK SZEM merültünk. és az emberiség fejlődése helyett saját érdekében használta. de sokkot vagy érzelmi zavarokat okozhat. akiknek gyenge a szíve -. A helyi törzseknek volt saját nyel­ vi változatuk. hogy az ember visszaélt a misztikus erőkkel. ha az em­ ber egyedül van és nem kell attól félnie. hogy nincs szinkronban vele. Nincs tényleges veszély. ha nincs megfelelő taná­ runk. azt azonban szeretném hangsú­ lyozni.különösen azok számára. A bűnbeesést úgy értelmezzük. Ez nem metafizikai kézikönyv. komoly veszélyt jelenthet . úgy hisszük. a telepátia és a levitáció képességével. A test hirtelen ébred. így független a . sose kísérelje meg az asztrálutazást. esetleg egy külső zaj arra készteti. hogy rendkívüli gyorsasággal térjen vissza a testbe. A telepati­ kus beszéd természetesen gondolati úton történt. hogy megzavarhatják.

hogy különböző játékokat és vallási szertartásokat rendezzünk. vannak kisebbek is. Az éves ünnepek . amelyekről nem szabad elfeledkezni és istentiszteletekkel kell megemlékezni róluk. amely nagyjából márciusnak felel meg. Bábel kialakulásához az ve­ zetett. . 1-3-ig Logszár-t ünnepeljük . másképpen a „minden lelkek napja". áprilisban szintén kevés az ünnep. huszonötödikén tartjuk a kinyilatkoztatás napját. 15-én ünnepeljük Buddha fogantatásának évfor­ dulóját. akik a földhöz kötve vándorolnak. de ez utóbbiakról nem tudok eleget ahhoz. Ezeken különleges szertartásokat tar­ tunk és általában nem dolgozunk. jó ok. az egyházi és világi év csúcspontja a negyedik naptól a tizenötödikig tart: ezek a kö­ nyörgés napjai. A TIBETI HIT 123 helyi nyelvtől. egyben minden eltávozotté.X.valamennyire megfeleltethetők a keresztény ünnepeknek. Ekkor füstölőket gyújtottunk.nyolcadik napjának érkeztével arra emlékezünk. Ezek azonban nem olyan jelentősek. A negyedik hónap .így mondták nekem . A második hónap.a nyugati naptár szerint május . hogy e felsorolásban szerepeljenek. a szent tőr felvonulásával ér véget. amely nem a játékok. Tizenötödi­ ke Buddha halálának évfordulója. ha jól értem. A mi ünnepeink a következők: Az első hónapban. minden hónap 8-án és 15-én. a telepátia képessége el­ veszett! Nálunk nincs vasárnap. ezért mindenki értette. Ugyaneb­ ben a hónapban. A harmadik hónapban. egy részben vallási. rész­ ben mitikus eseménnyel. hanem az ünnepélyes hálaadás ideje. job­ bára mentes az ünnepektől.a nyugati világban újévnek hívnák. Ezek azonban csak a nevezetesebb ünnepek. Ez. a mi nyelvünkön a Mönlam-cshempo. hogy megjegyzéseket fűzzek hozzá. hogy megidézzük mindazok szellemét. ez körülbelül februárral esik egybe. mint olyan: „szent napok" vannak. hogy mivel rossz célra használták. Az egész év legnagyobb ünnepe. A hónap huszonhetedikével fejeződik be. hogy Buddha elvonult a vi­ lágtól. Nagy esemény. de ne­ künk ez alatt az idő alatt még szigorúbban kellett élni. vagyis a halottak -. Huszonkilencedikén van a gonosz dé­ monok üldözése és kiűzése. a keresztény nagyböjthöz hasonló.

Az új év februárban kezdődik. A gyógyítók rendjét Buddha ala­ pította. 1927-től számított ciklus évenkénti kalendári­ uma: I . július 4-re esett. amit . Naptárunk erősen eltér a nyugatitól. 25-én a lámpák ün­ nepe következett. hálaadásra az orvosszerzetesek szolgálataiért. A következő. így az aratás ünnepét összekapcsoltuk egy vízi ünnepséggel. Akkor történt az. Az év utolsó vallási eseménye a tizenkettedik hónapban 29-30án volt. Ekkor kiűzték az óévet és felkészültek az újra.nyolcadik napján volt az aratás ünnepe. Mivel Tibet éghajlata roppant száraz. hisz a folyókból nyert víz nélkül a földekről semmit sem arathattunk volna. sokkal jobban függ­ tünk a folyóktól. Ekkor ünnepeltük az a napot is. amikor Buddha először pré­ dikált a Tanról. tizedik hónapban. A nyolcadik hónap .124 HARMADIK SZEM Június volt az a hónap.elkövettünk! Buddha születésének évfordulója a hatodik hónap. november huszonkettedik napja csodálatos esemény évfordulója. a nyugati naptár szerint január-február fordulóján. hatvanéves ciklusokat használunk. Kevés eső esett. másnap mégis behívtak a feletteseinkhez. amikor ötödikén az „orvoslámák" más kolostorokba különleges ünnepségekre látogatnak. mint más országok. és számot kellett adni arról. A kilencedik hónap.az ő elképzelésük szerint . hogy Buddha alászállt a mennyekből. Példaként álljon itt a jelenlegi. Aznap semmit sem tehettünk helytelenül. az egyes éveket tizenkét állat és öt elem különféle kombinációival jelöljük.október .

felkészülhet rá.X. A jövőbelátást mindenképpen pontos és hiteles tudománynak tekintjük. Hiszünk az asztrológiában. hogy a kész képen elváltozásokat ta­ pasztal. Ha a lencse vagy a lámpa elé különböző színű szűrőket tesz. miközben a test természete szerint „elszínezi" vagy elváltoztatja őket. Ortokromatikus. és egy fehér lámpája. Számunkra az „asztrológiai hatások" egyszerűen kozmikus sugarakat jelentenek. Az . hogy a rengeteg lehetőség közül csak hármat említsünk. infravörös hatásokat ész­ lelhet. pankromatikus. A TIBETI HIT 125 Részét képezi hitünknek az a nézet is. Bárkinek le­ het egy fényképezőgépe. hogy jövőnk valószínű­ sége megjósolható. amelyekkel lefény­ képezhet valamit. amelyek a testen keresztül tükröződnek a földre.

A kínaiak megszállják Tibetet. 1914. Gonosz hadak szállják meg Tibetet". aztán harcoló. Ezt 1850 előtt írták. Néhány előre pontosan megjövendölt egyéb esemény: 1910. A. Semmilyen okkult erőt nem lehet személyes nyereségre. októberében özönlötték el az országot. 1950. Kitör a kínai forradalom és megalakul a nacionalista kormány. A dalai láma új inkarnációja visszatér. Charles Bell. világi törekvésre használni. csupán azért sem. A kommunisták 1950. jó és rossz eljövetelének megjövendölése . 1933.126 HARMADIK SZEM emberekre hasonlóképpen hat a kozmikus sugárzás. és amelyért az egyén fájdalmat és szenvedést áll ki. Az év első fele óvja a dalai lá­ mát. Bell. aki később érkezett Lhászába. Háború Anglia és Németor­ szág között. Az év végén egy békülést hirdető szónok véget vet a háborúnak". érintkezésbe lép vegyi és elektromos személyiségünkkel. 1027 óta Tibetben minden nagyobb döntést az asztrológia se­ gítségével hoztak. 1935. De szent könyveinkben szerepel egy későbbi utasítás. így szól: „A Fa Sárkány évében. itt azonban jó alkalom kínálkozik arra. Waddel. és 1904-re vonatko­ zik. mely keveseknek adatott meg. Látta az előrejelzést Lhászában. civakodó zsiványok törnek elő. Buddha azt mondja: A csillagjóslás és az asztrológia. hogy létezését bizonyítsuk. Az 1904-es brit inváziót pontosan megmondták előre. A dalai láma eltávozik ebből az életből. Sok az ellen­ ség.mindeme dolog tilos. mely így szól: „Az az erő. úgy­ szintén találkozott vele." Magam is fájdalom útján jutottam a har­ madik szemhez. Itt látható a prófécia másolata tibeti nyelven. a nyomtatott példányt látta 1902-ben. 1911 vé­ ge. a későbbiekben Sir Charles Bell az összes jóslatot . Csak így védhetők a kevésbé tehetségesek. A kínaiakat kiűzik Tibetből. aki szintén a brit seregben szolgált. mely való­ ra vált. Egy későbbi fejezetben visszatérünk még rá. akik tanúi voltak egy próféciának. használható. hogy az asztrológiáról egy kicsivel több szó essék és felidézzük annak a három angol sze­ mélynek az alakját. a fegyverek okozta nyugtalanság-fájdalom megnő és az em­ berek harcolni fognak. Egy bizonyos L. a „Fa-Sárkány háborúra". és a beavatkozás megnövelte a velem született képesség hatóerejét. Younghusband ezredes vezette a brit hadakat. szeren­ csés vagy szerencsétlen események megjóslása a jelekből. 1911.

Különösen a rengeteg nehézség. háromezer-egyszáz mérfölddel előbbre van. értelmezni tudják. A föld megdől. A horoszkópkészítés tudománya . amely nagyon különbözik a földi zónaidőktől. Röviden abból áll. de tavasszal a helyzet fordított. belátható. mit jelent. amit nekem jövendöl­ tek. A születés pontos óráját tudni kell. Értékebi kell a boly- . Az Egyenlítőnél a föld forgási sebessége ezer­ négyszáz mérföld óránként. A TIBETI HIT 127 látta Utászában. mint a Déli Sark.nem foglalható össze egy ilyen jellegű könyv néhány oldalán. Amikor a térképek elkészülnek. azok. és az időpontot át kell for­ dítani „csillagidőre". hogy a pontatlanság hatalmas eltérése­ ket eredményezhet. Anti engem illet. bekövetkezett. és ősszel az Északi Sark kb.mert az . hogy készítünk egy égi térképet a fogantatás és a születés pillanatá­ ban. A születési hely hosszúsági fokának ismerete ezért döntő fontosságú. minden. ahogy forog.X. akik asztrológiai képzés­ ben részesültek. Mivel a föld másodpercenként tizenkilenc mérföldes sebességgel halad a pályáján.

mikor belép egy gyanútlan világba. Azt is megmondhatjuk. melyek akkor érik az egyént. A jövő megismerésére elkészítjük a térké­ pet arra az időpontra. hogy az eljárást világosan leírjuk. A bámészko­ dók találgatnak. Fel lehet tárni az előző élete­ ket. és hogy azután boldogan élnek-e. és lótulajdonos horoszkópját.Tényleg meg tudjátok előre mondani. Készítünk egy fogamzási ábrát. hogy milyen területeket fed a tibeti asztrológia. Feltéve. Időbe telik. Érdekes lehet viszont. Éppen úgy tesz­ nek. mikor azt mondja: „Nem hallok hangot. Néhányan azt kérdezik: . A tizenkét házban . amikor le akarjuk olvasni és össszevetjük a születési ábrával. azt állítják. mikor. minden ló. sajátos tudásuk alap­ ján meg tudják mondani. ábrák sokaságát kell kidolgozni. a repülőtéren álldogál és kíváncsi lesz. Meg tudjuk mondani. így vagyunk a múlttal is.30-as futamot? A vá­ lasz nemi Anélkül. hogy megtudjuk. számításokat kell végezni. akkor a Fa Sárkány évében. mint a teljesen süket ember. hogy Tom elveszi-e Maryt. mikor érkezik az utolsó leszállási engedélykérés a toronyba. hogy ha Amerika és Anglia nem tartja féken a kommunizmust. mi­ lyen hatások érvényesültek a létezés legelső pillanatában. A szüle­ tési térkép azokat jelöli. de ez konkrét személyek­ re vonatkozik. Ilyenkor az a legjobb megoldás. de az irányító-toronybeliek. a járatszámokat és van egy jó menetrendje is. a nyugati világot ismételten zavarba ejtő kérdéskör az ember korábbi életeinek feltárásához kapcsolódik. mely elszórakoztatja majd a Vé­ nusz és a Mars lakóit. Leg­ alább egy kötetet tenne ki. Az ember pl. lehetetlen. hogy elkészítenénk a versenyben érintett min­ den ember. legalábbis nem. hogy belebonyolódjunk. Akik nem já­ ratosak ebben a dologban. Ebben az esetben az évszázad végén jó kis tűzijátékra számíthatunk. ezért a hang nem is létezik". így nem lenne értelme. esetleg ki tudja számítani.128 HARMADIK SZEM gók közötti kapcsolatot és kiszámítani a konkrét térképre gyako­ rolt hatást. Ha egy közönséges turista tudja a repülőgépek nyilvántartási számát. hogy egy em­ ber meggyógyul-e a betegségéből vagy sem. az utolsó beérkező járat mikor kér leszállási engedélyt. Egy másik. ha a kommunisták ellenőrizetlenül maradnak. hogy ki fogja megnyerni a 2. vagyis 1964-ben háború lesz. ha csukott szemmel rábö­ künk a kezdő futam listájára.

Tulajdon. Gyermekek. Szerencsétlenség. Kapcsolatok. Bizonyos mértékig mindenkinek megvan hozzá a tehetsé­ ge. a találkozás ideje. A TIBETI HIT 129 tizenkilenc szimbólumot használunk. általában családi vagy üzleti veszekedések. Könnyebb is. Barátságok és ambíciók. kedvtelések és elmélkedések. szellemi képességek és íráskész­ ség. ha bekövetkezik. Börtön vagy a fogvatartás más formái. perek. Nehézségek. hogyan következik be. Hosszú utazások és lelki dolgok. munka és kisállatok. Viszály. Partnerkapcsolatok. rövid utazások. amely elmúlt események halvány nyomait gyűjti egybe egy-egy tárgyról. ellenségek. A szimbólumok következő tartalmakat jelölik: Személyiség és önérdek. Foglalkozás és érdemek. melyet megszenteltek a . akadályok és okkult csapások. ha az embernek nem túl erős oldala a számtan. mikor és hogyan következik be. Megközelítő pontossággal meg tudjuk állapítani a következő események idejét is. Az ember belép egy régi templomba. hogy milyen körülmények kö­ zött fognak megtörténni: Szerelem.X. Házasság. A pszichometria olyan tudomány. valamint azt. házasság. a személy típusa. az elért fejlődési szint. mikor és hogyan. Szenvedély. Végzet. Bár magam is sokat foglalkozom asztrológiával. Halál. Betegség. Pénzügyek. Szellem. Örökségek. életkörülmények az élet végén. hogyan lehet pénzt szerezni és elveszíteni. a pszichometriát vagy a kristálygömbből való jóslást sokkal gyorsabbnak és legalább olyan pontosnak találom.

A négyzet a szilárd földi alapot jelöli. más-más időköz után újraszületünk. hogy úgy gondolja. hogy elhagyja az anyagi világot. békés itt minden!" És mikor egy rémes gyilkosság színhelyére látogat. hátborzongató ez a hely. A csörtettek. Végül. hogy haláluk után a Sátán és társasága szorgosan hozzálát a nyársonsütéshez és a kínzáshoz? Hiszik.„Milyen nyugodt. Ta­ lán a keresztények tényleg elhiszik. melyeknek mérete másfél métertől százötven méter magasságig terjed. Az Életkerék a születés-élet-halál-szellem-születés-élet stb. Ezen nyugszik a víz gömbje.130 HARMADIK SZEM múló évek és felkiált: . ez az egyik városkapu. azt mondja: „Ó! Rosszul érzem itt magam. mely arra vár. Tibetben a természeti törvényeknek emlékműveket állítanak. mi­ kor megszületünk. Az egész a tibeti hitet szimbolizálja. szimbólumok. melyen egy tűzkúp emelkedik. hogy ha (egy kisebbség tagjaiként) a másvilágba jutnak. Azután. Sok buzgó diák elköveti azt a ko­ moly hibát. Lhásza váz­ latos térképén öt ilyen szerepel. A csörtenek alakja mindig olyan. úgy. aho­ gyan a röntgensugarakat egy képernyőre összpontosítják (és fluo­ reszkáló képet mutatnak). a feszülettel vagy az ikonnal vet­ hetők egybe. mi valóban hiszünk azokban a szörnyűséges poklokban. A kristályjóslás egy kicsit más. életünk során felkapaszkodunk vagy legalábbis megpróbáljuk. A földre érkezünk. és belépünk a szellemi világba. Lehet. a Pargo Kaling a legnagyobb. amelyeket a kerék ábrázol. hogy megtanuljuk az újabb leckét. Mindegyik elemet a felfelé vezető út lépcsőin keresztül lehet elérni. Az egészben nincs semmi csoda vagy varázslat. hálóingben ücsörögnek majd egy felhőn és hárfázni tanulnak? Úgy .mint korábban em­ lítettük . hogy felkapaszkodjunk a felfelé vezető út lépcsőin. menjünk innen. végtelen forgását szimbolizálja. hogy egynéhány írástudatlan hisz bennük. mindössze a természeti törvényeket használjuk fel. Az „üveg". felette egy levegőtányér. és még magasabbra a remegő szellem (éter).csupán fókuszálja a harmadik szem sugarait. lélegzetünk elakad. de nem a felvilágosultak. Tibetben mindenütt találhatók csörtenek. mint amilyennek az alábbi il­ lusztráció mutatja.

és ilyen nem létezhet az aranyfény avagy ősfény birodalmában. A másvilág számunkra az a hely. amelyek aztán évek múltán helyesnek bizonyul­ tak. a televíziót. Ez nem spritiualizmus. és nagyon nagy kár. a repülést meg még sok egye­ bet. hogy az asztrálsíkon mozogva akár alvás közben vagy a halál után találkozunk szeretteinkkel. mely szerint alvás közben vagy a halál után sza­ badon vándorolunk az asztálsíkokon.131 tartjuk. A telefont. Biztosak va­ gyunk benne. . ahova ak­ kor megyünk. melyek szintén testetlenek. és hogy a földön vár ránk a „nyár­ sonsütés és a kínzás". hogy a földön tanulunk. hogy ezt a tu­ dományt megfelelőképpen megvizsgálják. A múltban túl sok dol­ got kigúnyoltak. és ahol más entitásokkal találkozunk. Nem találkozhatunk azokkal. Mindezt az idő már bizonyította. a rádiót. mert velük harmóniá­ ban vagyunk. mikor elhagyjuk a testet. hanem olyan hit. mert ez diszharmonikus állapot lenne. melyek közül a legmagasabbat „az aranyfény birodalmának" (ősfény) nevezzük. akiket nem szeretünk. hogy a nyugati kétkedés és materializmus megakadályozta.

hogyan készülnek a füstölők. mert ebből szigorú vizsga volt. Akkor a legfőbb vizsgáztató a vizsgaterem kis templomából zárt kőfülkékhez vezetett minket. ahol kell. két és fél­ szer három méteresek voltak. Körülbelül három hónappal koráb­ ban Mingyar Dondup láma azt mondta: . elsőre le akar­ tam vizsgázni. ez csak zűrzavart teremt a fejedben. átkutattak. mert a vizsga a születésnapomat köve­ tő napon kezdődött. aztán. mint amilyen most vagy.Ifjúi elszántsággal a tanulásnak szenteltem magam. Ezek kb. anatómiával. hogy az agyunk megfelelő szellemi állapotba kerüljön. és a tudás ott lesz. Odakinn egész idő alatt rendőrszerzetesek őrködtek. a magasságuk pedig úgy két és fél méter. Előbb rövid istentiszteleten vet­ tünk részt. Lobszang.Nem kell annyit ismétel­ ni. vallásetiká­ val foglalkoztam. le kellett vetkőznünk. Mind133 . Elérkezett a nap. hogy miből állnak. Ahogy közeledett a tizenkettedik születésnapom. Légy nyugodt. tibeti és kínai nyelvvel . senki sem engedett szerzetesek­ hez nem illő kísértésnek. Az elmúlt éveket intenzív tanulással töltöttem. egyre kevesebbet készültem. a dzsúdóra mégis fordítottunk valamennyit. majd tiszta köntöst adtak. de még olyasmivel is. Reggel hatkor tizenöt más jelölttel együtt megjelentem a vizsgateremben. Asztrológiával.és a matematikával. olyan nyugodt. hogy meggyőződjenek róla.különös tekintettel a szépírásra . gyógyfüves orvoslással. Kevés idő maradt játékra. az egyetlen „játék"-ra.

kizárólag korábbi képzésemnek és Cu-nak köszönhetően én maradtam egyedül. úgy kellett elhagynunk. és pirkadattól sötétedésig dolgoztunk. a vizsgáztatók elé hívtak bennünket. amit pedig akkoriban brutálisnak és igazságtalannak tartottam. Az ajtót bezárták. így annyi fényt kapott. hogy egy vizsgadolgozat. míg azt megválaszolja az ember. Leg­ alább dzsúdóból a legjobb eredménnyel vizsgáztam! De csakis gyerekkori képzésem miatt. Az írásbeli vizsga a hatodik nap éjszakájával ért véget. mikor a dolgozatokat már kijaví­ tották. A cellának nem volt teteje. lépjünk be. Hat napon keresztül minden áldott napra jutott egy tantárgy. közölte. mert reggel ki kellett takarítanunk. de teát annyiszor kérhetünk. azt csináltunk. gyengeségeinket pedig feljegyezték. hogy háromszor egy nap ehetünk campát. Akkor lefeküdtünk és reggelig aludtunk. Egész idő alatt a saját. A feltett kérdések gyenge pontjainkra vonatkoztak. A szerzetes. . Saját tapasztalatból mondom. míg végül. és -tizennégy órába telik. hogy a tétellel foglalkozzunk. alaposan próbára teszi a tudást és az idegeket. ahányszor csak akarunk. a kikérdezés egész nap tartott. Mindegyikünknek három másik jelölttel kellett megküzdenie. aki az enni. ahogyan találtuk a fülkéket. ahol dzsúdózni tanultunk. lelakatolták és lepecsételték. Aztán otthagytak. melynek egy témája van. semmilyen okból nem hagyhattuk el a helyünket. Három nappal később. Ez alkalommal azt vizsgálták. külön fülkénkben kellett maradnunk. esésekből. amit akartunk. Kap­ tunk vajas teát és campát is. a papírt és az első vizsgakérdéseket. és felszólítottak. Egyszerre egy növendék vizsgázott. dobásokból és önuralomból. a szerzetesek a falon lévő kis csapóajtón keresztül bead­ ták az írószerszámokat. Fokozatosan mindenki kiesett. A bukottakat hamar kirostál­ ták.innivalót hozta. amennyi a vizsga­ terembe bejutott. kulcsolásból. Ahogy sötétedni kezdett. megjelent egy szerzetes az ajtónál és elszedte a papírokat. milyen tudásra tettünk szert fojtogató fogásokból. Másnap reggel mind a tizenhatunknak be kellett menni abba a szobába. De még nem mehettünk el. Mikor már bent voltunk.134 HARMADIK SZEM egyikünket egy-egy fülkéhez vittek. A nap maradék része a miénk volt.

hogy tanulmányaimban az osztály ne fogjon vissza. trapák. hogy bárki. A kimerültségtől lógott a nyelve és . vagyis orvospapok lettünk. hogy tizenhat éves koromban vizsgázzak. hogy hangsúlyozzák. az azutáni napon pedig kihirdették az eredményeket. mert le fogsz vizsgázni. s így olyan gyorsan haladhattam. amelyeket máskülönben elkerülnél. joggal taníthatott. ziháló hírnök érkezett az Ékességes üzenetével. ha tanulsz és a saját érdemeid alapján leszel lámává. Ahogy beléptem. hogy attól fogva lámának tekintenek engem. De beköltöz­ hetsz a mellettem lévő szobába. Mingyar Dondup lámát egész idő alatt nem láttam. Ez azt is jelen­ tette. aki valamilyen szaktudással rendelkezett. és tudásod gyarapodni fog". és azt mondta. Az Ékességes gratulált a vizsgámhoz. hogy az én sikerem az övé is. de elleneztem. hogy a rájuk bízott üzenete­ ket követítsék. Mivel a Potala csak egy mérföldnyire volt. ahogyan csak akar­ tam. hogy minden tárgyból a legjobb lettem.Sokkal jobb. „mert így rákényszerülsz. hogy kiheverjük a nehéz vizs­ gát. Lobszang. Izgatott örömöt jelentett számomra. hogy elismerésben részesül. elfogadtam. Ez tisztességes ajánlatnak tűnt nekem. ami a lámastátusszal jár. Velem együtt öten mentünk át. . sok minden kimarad a tanulmányaidból. Lámaruhát kezdtem hordani és megkaptam minden jogot és privilégiumot. TRAPA 135 A következő nap pihenhettünk.XI.Jól csináltad. Egyetértett vezetőmmel abban. amiért úgy ta­ nított. amit meste­ rem a legjobbnak tartott. . Azt javasolta. A küldöncök mindig éltek színészi ké­ pességeikkel. nagyobb szabadságra volt szükségem. Ha már most lámastátusz­ ba kerülsz.látszó­ lag csupán! .Fájdalmas te­ kintetem láttán magyarázni kezdett: . hogy azonnal nyilvánítsanak lámának. azt gon­ doltam. kissé túljátssza a „szerepét". mikor eljön az ideje. milyen sebesen is jöttek és mennyi nehézséget kellett elviselniük. A lista élén vagy. mosolygó arccal né­ zett rám: . hogy olyan dolgokat tanulj. most értem kül­ dött és a szobájába hívott. Az apát úr külön beszámolót küldött a dalai lámának. Azon a héten valamikor később.halálán volt. Most. amit pedig későbbi életedben létfontosságúnak fogsz találni. hogy láma lettem.

Hirtelen megállt és rám mutatott: .Lobszang.Képzeld. most képzeld azt. hogy leestél egy szikláról . én hogyan csinálom. amit mondott. amit leghamarabb el kellett sajátítanom. hogy hagyják ma­ gukra az izmaidat. hogy az agyad felfedezze a lábadat.Nézd csak! Valakit a combodban felejtettél. a csuklód mellett a könyöködig. amikor ugráltál. nem juthatsz előbbre a csendes elmélkedésben. . Megmutatom. hogy ne erezzed. Ki vele.Miután idáig jutottam. jobb ha először hátán fekve tanulja az ember.Kezdd az ujjaiddal. mert bár ülve. . ne legyen benne sem mozgás. folytatta: . lábad apró emberkékkel van tele. a szád kicsit nyitva.A földön fekve megpróbáltam ma­ gam elé képzelni az emberkéket. egy izom sincs működésben. Az emberke feszesen tartja az egyik combizmodat.Végre meg volt elégedve a lábammal. Hagyd. Mondd meg a kis emberkéknek. mert az arcizmok csak akkor lazák. Azt mondta. Induljanak el a fejed felé. most csináld ugyanezt a lábszáraddal. a rela­ xáció tudománya volt: enélkül nem lehet semmilyen. és megbizonyosodjon róla. . hagyják a lábfejedet. . Addig izegtem-mozogtam. hogy kezed.136 HARMADIK SZEM Az egyik dolog. hogy minden ember­ két elhívsz. Nehéz dolguk volt ma reggel. hogy az izmaidat húzkodják. hogy a földön fekszel. Szólj az emberkéknek. biztosan jó csomó kis ember szorgoskodik ott.mondta. Képzeld. .mondta. Egyik nap Mingyar Dondup láma bejött abba a szobába. sehol se maradjon feszesség vagy feszültség. hogy induljanak felfelé. ki vele! . Lobszang. igazi metafi­ zikai tanulmányokat folytatni.Most a karod következik . összeroskadtál. A lábikrádra figyelj. Az öreg Cu-ra gondoltam. aztán fel a válladhoz.Most magához . hogy először is feküdjek le. sőt áll­ va is lehet lazítani. amíg nem lazítsz. Rám nézett és így szólt: . akik úgy mozgatnak téged. Most hagyd kicsit pihenni őket. sehol se erezz semmit. . végtagja­ id az eséstől behajlítva. Lobszang. Képzeld el. . minden izmod elernyedt.Na. elég feszültnek látszol. amíg abba a helyzetbe ke­ rültem. Szólj az emberkéknek. Mind ott vannak? Biztos? Tapo­ gasd végig gondolatban. sem feszültség. amint belülről rángatja a lábujjaimat! De jó lesz megszabadulni tőle! Na. ahol éppen néhány könyvet tanulmányoz­ tam.

. Akkor már laza a tested. Lobszang. és ugrasd át őket újra a fekete űrön. akik feszítik benned az izmokat. távozzanak. amit csinálnak és távozzanak. és rövid időn belül semmi megerőltetésbe sem kerül. és élvezd a tökéletes szellemi és fizikai relaxációt. ahogy a macskák lazítanak. mert így szólt: . és nehéznek tűn­ het.XI. . Akik idege­ sek a civilizációs gondoktól. kérlek. hogy a tested lámakolostor. elernyedjen és megtalálja saját helyét. Lazíts. hogy szabadon folyjanak. hogy a testedet csak a külső bu­ rok tartsa egybe. Szólj nekik.A re­ laxáció szempontjából talán a fej a legfontosabb rész. Kövesd őket lassacskán és nézd meg. Mondd nekik. csukd le könnyedén a szemhéjadat. Akkor állítsd meg a gondolatokat. milyenek. mint ők. Menj utánuk. hozd vissza őket. valamennyi izmodat. lazítsd el az izmokat mindkét oldalon! Most nem fogsz beszélni. . hogy lásd a feketeséget. erősen nézd. senki sem tudja jobban csinálni. sem enni. Ez a módszer sosem mond csődöt.Elfordult és kinézett a nyitott ablakon. ha gyakorolnak eme sorok és az itt következő mentális módszer alapján. Nézzük. mint a lazí­ tást. hagyd. hogy gondolataid megpróbálnak átugrani egyik oldalról a másikra. ne engedd. de szellemileg feszült vagy. Hagyják abba.A relaxáció leg­ kiválóbb képviselője odalent napozik. és azt. Pedig nincs fény. Elég hosszadalmas leírni az egész folyamatot. akik működtet­ nek. hogy minden megereszkedjen. és egy má­ sodperc is elég rá. fizikailag ellazultan. Látni fogod. Figyelj. Hunyorogsz. jól teszik. hogy miután kiengedtek minden izmot. mennyire érdektelenek.Kevés haszna van. Néhány átugrik. hogy lazítsák el az izmaidat. Láthatóan elégedett volt a haladásommal. Valóban kép­ zeld el. Ahogy itt fek­ szel. Mingyar Dondup láma ezeket mondta: . Figyelj a szádra. hogy a tudatod egy pillanatra el­ időzzön a gondolataidnál. mely zavarhatná a szemed. minden erőlködés nélkül. Ez utóbbihoz azt a tanácsot kaptam. Képzeld el a semmi fekete négyzetét. először a tested alsó részéből menjenek el. Vedd úgy. mindkét sarkában van egy feszes izom. könnyedén. holott a relaxáció kis gyakorlattal könnyű dolog. Tanulhatsz abból. szóval csak semmi feszültség. mit tehetünk vele. Gondolj a szerzetesekre. ha elengedted magad. TRAPA 137 a testhez érkezünk. hogy egy kicsit másképp csináljam.

) (A szaklektor megjegy­ . aki tanított. de ez felettébb helytelen felfogás. ha egy bonyolultabb foghúzáshoz készülőd­ tünk vagy csontokat illesztettünk össze. és igyekezett a lehető legérdekesebben tanítani. Helyes beszéd: amely során az ember kedves. Velünk mindent megtettek. mert az az önuralom számára nagyon jó gyakorlat. hogy felmondtuk a buddhizmus alappilléreit képező ún. Tibetben. * Nemes nyolcrétü útnak szokták n e v e z n i . és valóban nagyon könnyű ügy. ahol nincsenek altatóorvosok. hogy tudni kell puhán esni. Nagyon szerette a dzsúdót. Sokan sosem kapcsolják ki a tudatukat és sosem állítják le gondolataikat. akik megpró­ bálják éjjel-nappal működtetni a testüket. de ár­ talmatlan. mint csinálni. figyelmes és igaz. A láma. hogy egy három­ négy méteres falról csak úgy mulatságból leugorjunk. A beteg semmiről sem tu­ dott. A dzsúdóhoz hozzátartozik. A képzésnek köszönhetően majdnem érzéketlenné váltunk az esésekkel szemben. mielőtt a másik ember tudná. zése. Mindenkinek szüksége van a lazításra.* Ezek a következők: Helyes szemlélet: olyan nézet és vélekedés. Minden másnap azzal kezdtük a dszúdózást. a nyak megérintésével a másodperc törtrésze alatt tudat­ vesztést okozhatunk. olyanok. tíz támadót tudott pillanatokon belül visszaverni és legyőzni. Kevés gyakorlat kell hozzá.138 HARMADIK SZEM Ezt megint csak nehezebb elmagyarázni. mely mentes a káprázattól és a haszonleséstől. mint azok. Helyes vágy : ami által az embernek magasztos és méltó célja il­ letve érdemleges véleménye van. Arra is használják ezt a módszert. hamarosan összeesne: az agyat és a tu­ datot mégsem pihentetik. A kis nyomás megbénítja az agyat. gyakran alkal­ maztuk ezt a fogást. és mindennapos dolognak számított. A „fojtófogás" vadnak és kegyetlennek tűnhet a nyugati gondolko­ dásmód számára. hogy a tuda­ tunkat kiképezzék. nem szenvedett. hogy mindjárt elveszíti az eszméletét. Ha valaki néhány napon át pihenés nélkül járkálna. Magas szinten tanítottak dzsúdózni. Mint már be­ mutattam. Középút összetevőit. hogy az asztrálutazáshoz kiszabadítsák az ént a testből.

átlépjen a testén. és a város szívébe vezet. rejtőzködnöm kellett. És Csakporiban egy bölcs láma egyetlenegy előírást sem szegett meg! Mintha a világ csupa tanulnivaló lett volna: azt gondoltam. A nagy csörten a Drepungi úton terpeszkedik. szét fog durranni a fejem. Egy az elitből. vagyis az Ékszer Parkba. A „Linga" parkot jelent. a Khati Linga-ra és a Kalingcsu folyón keresztül a Dodpal Linga-ra. és nem kapott sem enni. amelyet egyik történelmi hősünk. Helyes figyelem: abban áll. sem inni. és már ez is fé­ lelmetesen soknak tűnt. Ha valamelyikünk vétett a fentiek ellen. Láma lettem. . TRAPA 139 Helyes viselkedés: mely az embert békéssé.XI. ne sértsen meg más embereket vagy állatokat. hogy a dalai láma megérkezik Norbu Linga-ba. mely az életrealitásokról és a felettes énről való meditálásból ered. aki azokban a háborús időkben élt. Jól hangzott. majdnem a Csakpori lá­ bánál is állt egy csörten. Helyes elragadtatottság: olyan öröm. Ott feküdt pirkadattól sötétedésig. mert senkinek sem szabad fentről lenézni a Mindentudóra. Ez nagyon nagy szégyen volt. két gyönyörű parkra láttam. nem mozoghatott. a Pargo Kaling látványa tárult elém. becsületessé és ön­ zetlenné teszi. Északra a Nyugati kapu. Egy a „legkiválóbbak" közül. az embernek vigyáznia kell. Közelebb. hogy az ember helyesen gondolko­ dik és megpróbál aszerint cselekedni. amely elhalad Sö falu mellett. Korábban a szerzetesi viselkedés harminckét szabályának kellett engedelmeskednem. Kezár ki­ rály emlékére emeltek. legnagyobb csalódásomra és ré­ mületemre az előírások száma százötvenháromra emelkedett. Helyes élet: hogy ennek megfeleljen. Helyes törekvés : az embernek önuralommal kell rendelkeznie és állandóan képeznie kell magát. amit helyesnek tud. és ez utóbbiak­ nak megadja a jogot az életre. Lámaként. hason kellett feküdnie a főtemplom bejárata előtt. De kellemes volt fent üldögélni a tetőn és figyelni. Amikor így nézelődtem. hogy mindenki. amikor a buddhizmus és a béke még nem érkezett el Tibetbe. aki be akar menni a templomba. de kelepcét is jelentett. és a nyugati írásmódhoz legalábbis ez a szóalak áll legköze­ lebb. Szintén alattunk. de a Vashegy másik oldalán.

de volt. A többiek bajtársiassága. s benne a gondozott fák. a kéklő folyók. de megérte. ami kárpótoljon és örömöt okozzon.140 HARMADIK SZEM Munka? Rengeteget dolgoztunk. ha olyan emberek mellé társulhattunk. amelynek aranyló kupoláira olyan tisztelettel néztem. mint amilyen Mingyar Dondup láma is volt. a szerzetesek durva jócimborasága. amilyet érdemes élni. és a füstölők templomok körül kerengő ismerős szaga . amely olyan volt. melyek át meg átkígyóznak a hegyláncok között a földeken.ezekből állt az életünk. és egy kicsit keletebbre a Csokang fénylő háztetői. Kárpótolt a gyönyörű zöldellő völgy. Aztán ott volt még a közeli Potala. és hogy másokon segíthessenek. Nehézség? Akadt bőven. a ragyogó csörtenek. Minden közösségben vannak értetlenek és kishitűek: itt Csakporiban azonban valóban ők alkották a kisebbséget. sőt jóval többet. Teljes kárpótlást nyújtott. . Akiknek egyetlen gondolata a „Béke". a i e s t ő i lá­ makolostorok és a megközelíthetetlen kőszirteken gubbasztó re­ meteodúk.

hogy kutassák át a környéket gyógyfüvekért. . hogy könnyű tér­ nünk legyen csak és gyorsan odaérjünk. mielőtt a csapat megérkezik. Most már sokkal jobban belemerülhettem az okkult tanulmányok­ ba és speciális képzésben részesültem. Né­ hányan minimális felszereléssel előre siettünk. Augusztus végén nagy kiáltozások és lárma közepette elindultunk. hogy legyen néhány napunk Trajerpában.rájuk vakáció és kaland vár. Nagyon kevés felszerelést vittünk magunkkal. tanulni. augusztus ele­ jén vezetőm így szólt hozzám: .és terveznivaló volt. a jakok általában nyolc-tízet. A jak-karaván lassabban jött utánunk. Természetes lelőhelyükön sok hasznos dolgot megtudhatsz a gyógyfüvekről és bevezetünk a valódi sár­ kányrepülésbe is. A lovak tizenöt­ húsz mérföldet tesznek meg naponta. Egy napon.Két hétig mindenki rettenetesen elfoglalt volt. 141 . Olyan sok tenni-. Úgy volt. A tábort a régi Trajerpa kolostorban verjük fel. hogy csapatunk kétszáz szerzetesből áll majd.Ebben az évben elmegyünk a gyógynövénygyűjtőkkel. és az állatokat gondosan megvizsgáltuk. A sátra­ kat rendbe hoztuk. a falnál gyülekeztek. hogy megnézzük. alkalmasak-e a hosszú útra. Akiknek a kolostorban kellett marad­ niuk. és mindennap csapatokat küldtünk ki. már fehér lovon lovagoltam. Mint láma. és irigyen figyelték a többieket . a régieket pedig kitisztítottuk. Új bőrtáskákat készítettünk. úgy hetven-nyolcvan kiló körüli terhet cipeltek.Röpültek a hetek. az állatokat jól megrakva.

és még mielőtt felocsúdtam vol­ na. Sosem tudtam állni a nyeregben. Készültem rá. és arra gondoltam. de mindkettő a legrégebbi tibeti kolostorok közül való volt. hogy újra csak teljesen egyedül vagyok a világ­ ban.142 HARMADIK SZEM Az előőrsben huszonheten voltunk. Nem volt egész bizonyos. Különös volt a táj erre. merre vagy? Válaszoltam. csak ültem és kapaszkodtam. de legalább biztonságos volt.az éhség volt. ott leültünk és csendben ettünk. de néhány perc múlva kiáltást hallottam: . hogy vajon Csakpori tartozik e Trajerpa-hoz vagy fordítva. mint sokan mások. nem láttam. melyek egyre magasabbra és magasabbra hágnak. nos. hogy mi is történik. Mingyar Dondup lámát. Persze ekkorra már nem estem le a vágtató lóról sem. amiket hoztunk. mert egyáltalán nem kedveltem a lovaglást. ahonnan feleresztjük majd a sárkányt. A legtöbb láma ré­ gi barátokkal találkozott. A templomépület lapos tetejéről füstölők sűrű" füstje szállt az ég felé. Látták. teraszos kertekhez vagy talán inkább széles lépcsőkhöz hasonlítottak. az megfordult és így szólt: Szóval ő az? Nos. úgy látszott. az a tíz ember. a tömeg szétnyílt és többé-kevésbé elnyelt.ahogy általában . Volt itt egy érdekes beszámoló is az első expedícióról. A folytonosan emelkedő terepből vég­ telen hegycsúcsok emelkedtek. .Lobszang. aki elsőként tette meg ezt a különös utat a Csangtang felföldre. és különösen nekem. az út végének gondo­ lata mindannyiunkat friss energiával töltött fel. mindenki ismeri. mintha csak Csakporiban lennénk. hogy néhány valóban értékes kéziratot őriz a gyógyfüves gyógymódokról. Trajerpa arról híres. Nem csak az önzetlenség hajtotta őket. Vezetőm egy idős apáttal beszélgetett. Lobszang. campát és zöldséget készítettek. valóban nagyon örültünk. Mikor néhány nap múltán megérkeztünk a kolostorba. hogy elolvassam és kijegyzeteljem őket. és az ott élő szerzetesek rengeteg vajas teát. Az üdvözlő tömeg elsöpörte tőlem. de vitézségem ezzel véget ért. De engem legjobban a közeli fennsík izgatott. és ez ha kecses nem is. Az út igen nehéz volt. iz­ gatottan várták a Ihászai híreket és a szokásos ajándékokat. Kése­ delem nélkül mindenki az ebédlő felé vette útját. és milyen fiatal is! Legnagyobb gondom . A hegylábaknál lapos fennsíkok húzódtak. Tízen írták. hogy közeledünk felfelé a hegyoldalon. Fellovagoltunk az udvarba.

és minket is sötétség vett körül.talán Asszam-ból . Alattunk a vidék fekete tónak látszott. hogy az­ után nálunk. ha valaki végiggondolja. Én. A sárkányépítéshez viszont ideálisnak tartották. ahogy a gyér növényzet között zizeg az esti szél. fent. A fenyőt messzi vidékről . csak a sárká­ nyokra tudtam gondolni. amikor újra felhasználták. Az egyik. sehol egy teremtett lélek. mely istentiszteletre szólít. mint láma. egy raktárban tárolták. Körülöttünk recsegtek-ropogtak a sziklák. Sehol semmi fény. de számomra ez az út főképp Mingyar Dondup láma és a gyógynövényszakértők gyakorlati út­ mutatását jelentette. A sárkányeregetés után a fát átvizsgálták. megmozdultak. a hegyoldal csapdába ejtette. a sötét éjszakai égen élénk fénnyel ragyogtak a csillagok. az itteni zsombékos talaj jóval több nedvességet tudott fel­ szívni. kis sárga bogyós növénynek csodálatos fájdalomcsillapító hatása volt. az emberépítő sárkányokra. mint a tőzegmoha. később nehezebb lett volna betartani a megszokott rendet. Ez. és a legközelebbi alkalo­ mig. a mögöttem lévő lámakolostori épületekben fenyőlécek hevertek. Eldugva. majd a sziklák közötti hasadékokon keresztül mederbe terelte. és rendszeres időközökben a többit is. De most. kemény ütéseket is kibír anélkül. és hallani lehetett. hogy eltörne. itt is megtartottuk az éjféli istentiszteletet. A nap elsüllyedt a távoli hegycsúcsok mögött. ebben a szent épülete­ gyüttesben. Napnyugtával az esti szél felerősödött. A hegyoldalba kapaszkodó lámakolostorban világos volt. már tudtam irá­ nyítani és felügyelni a munkájukat.XII. és hozzáfogott az istenek munkájához. Az öregek úgy mondták. ke- .hozták. Olyan volt. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 143 Az alacsonyabb lépcsők közül néhányon sok gyógynövény ter­ mett. Amint vé­ gigsöpört a lenti völgyön. a föld zugainak beporozásához. mert ilyen fa nem nő Tibetben. Felettünk. kivéve itt. ahogy körülnéztem. össze­ húzódtak a nappali hőség után. oda­ lent a földet bíbor árnyak borították. fojtott-tompa nyöszörgő bugással törjön elő. a legbölcsebb megoldás volt: ha most lazí­ tunk. A fegyelem Trajerpa-ban sem volt laza. mint egy óriási kagylókürt. könnyű és erős. Amerre a szem ellá­ tott. A szerzetesek és a fiúk összeszedték és kirakták száradni. A többi idő egészét a gyógynövénygyűjtésnek és a sárkányeregetésnek szenteltük.

Miért sóvárogtak más nemzetek a mi földünkre? Mi nem kívántunk mást. Ezen az éjjelen túl izgatott voltam ahhoz. amikor a jak átér az Áhíta­ tos Földreborulás Hegygerincen. tudja. Olyan sokat tudtam róla. ez a béke­ szerető ország. hol rossz a legelő. Hirtelen új hang vegyült az erősödő szél zajába. De talán. hogy elaludtam! Szerzeteshez nem illő gondolattal . hogy a saját életmódunkat élhessük. Lassacskán megszűntek az élő hangok. mint hogy szellemileg fejlődjön. érdemes volt. melynek nem volt más célja. csak ami a miénk. Hirtelen a templomi dobok dobbanására ébredtem. De olyan sok mindent nem mondtak el. A nap végét jelző hangokra lassan szétszóródtak.144 HARMADIK SZEM szár légiói Buddha szavára ledobták lándzsáikat a menny padlójá­ ra. hogy hagyjanak magunkra. miért. amíg csak az ismert célhoz nem ér. Pedig észre sem vettem. valamennyi dalai láma leghatalmasabb inkarnációjáról. mint ahogy egy jak baktat a csapáson. amely ismer minden állomást és megállóhelyet. És tő­ lem azt várják. gyógyítsam a betegeiket. azt gondolja. és melynek mégis fáradhatatlanul tovább kell taposnia az utat.és ezek a csillagok. hogy azok közé menjek majd. a dalai lámáról. mely még el sem kezdődött.. a homályban szerzetesek sziluettjét láttam. miközben papi hivata­ lukat teljesítették. hogy aludjak vagy hogy aludni akarjak. Fent a csillagok. Számunkra a trombitaszó azt jelentette. miért akartak akkor mások meghódítani és leigázni minket? Mi csak annyit akartunk. Köpenyüket lobogtatta a szél. a templomi trombiták egy újabb nap végét jelezték. azt. Ismertem a jós­ latokat. Mégis úgy kellett to­ vább mennem. a bé­ ke hangulata áradt szét a kolostorban. és először megpillantja a szent várost. A hátamon feküdtem és ki­ néztem a kis ablakon. előttem egész életem. a mellékes és a főbb mozzanatokat. amit megjósoltak. és segítsek a sebesültjeiken egy olyan háborúban. és minden­ ki elindult lefeküdni. miért kellett.. Ahogy felnéztem a tetőre. A jóslat Tibetről. A termekben és a templomokban szerzetesek verődtek össze kis csoportokban. akik elfoglalják az országunkat. És szeretett lámánkról. hogy megszálljanak bennünket? Mit tettünk mi. Lhásza és a lenti világ dolgairól beszélgettek. hogy éjfélig alhatunk. a mennyei szoba fényei pedig átragyognak az ég kárpitjának ré­ sein .

amit megjövendöltek neked. A bölcs autós megnézi a térképet.XII. hogy jóslat hamis volt.unalmasak. melyeket meg kell tanulnunk. miközben az alvástól elgémberedett kezemmel a köntösöm után nyúltam. Az élettel is ez a helyzet. Vagy olyan büszkék leszünk rá. netán még egy megkülönböztető színt is a szerzetesi ruhára. . minden nehéznek és keserűnek látszik. hasztalanok és céltalanok. hiszek a reinkarnációban. hogy sóhajtozunk a jó öreg iskola után. amit megjósoltak nekem. Kibo­ torkáltam. Nehéz. hogy feltesszük a jelvényt. számtan. hogy megnézzen egy térképet. Bár megteheti. Nem mindig érdemes a kellemes és a könnyű úton járni. nem pedig mást. lehet. Jaj. Messze nem. keserű. ha már befejeztük. Buddhista vagyok. hogy csatlakozzak a többiekhez. Éjfél van? Sosem ébredek fel már? Remélem azért nem bukok fel a lépcsőkön. aznap érkeztek. akik szintén kábultak voltak. Hiszek abban. Nehezen találtam meg.Ha elkerülhettem volna. vagy akármi más . földrajz. hogy kikerüli ezeket. hogy az embernek nincsen szabad akarata. vagy ahol nem tudja elke­ rülni őket. amíg diákok vagyunk. Ha­ sonlóképp az ember átautózhat Londonból Invernessbe. amelyeken átvezet az útja. A jóslatok valószínűségek. Bementünk a templomba és bekapcsolód­ tunk az istentiszteletbe. látja. az egyiket már meg is szegtem.„Ha ismerted az összes kelep­ cét és nehézséget. a nyakken­ dőt.történelem. már az elkerülhető­ ség puszta ténye is azt bizonyította volna. előkészül és lassabban vezet. mert utazása esetleg hosszabb vagy költségesebb lesz. honnan indul és mi a célpontja. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 145 feltámolyogtam. hogy jól teszi. Aztán később. nem jelentik azt. és a leckék. mert a hirtelen ébredéstől erőszakot tettem a gondolataimon. Ha az ember iskolába jár. és szerez egy útikalauzt valamelyik szer­ vezettől. Ha veszi magának a fáradságot. Nemegyszer kérdezték tőlem: . így elkerülheti a rossz utakat. ha az ember már láma? Na. Tudja. hogy vannak bizonyos helyek. de hideg van itt! Kétszázötvenhárom szabálynak kell engedelmes­ kedni. miért nem próbál­ tad elkerülni őket?" A legkézenfekvőbb válasz így hangzik: . nem biztos. Az ember mondjuk el akar menni Dardzsilingből Washingtonba. Az órák . így van ez a jóslatokkal is. így tűnik legalábbis. hogy tanuljunk. bennünket tesznek próbára. hogy azért jö­ vünk a földre.

146

HARMADIK SZEM

De mikor elhagyjuk a földi iskolát, meglehet, büszkeséggel hord­ juk a jelvényét. Én természetesen azt remélem, gondtalanul vise­ lem majd fejem fölött a dicsfényt! Félek talán? Egy buddhista sem fél. A halál pusztán abból áll, hogy elhagyjuk a régi, üres héjat és újjászületünk egy jobb világba. Virradatkor mindenki fent volt már és alig várta, hogy elindul­ jon. Az idősebbek találkozni akartak azokkal, akikkel előző este nem találkoztak. Én már borzasztóan szerettem volna látni az em­ berreptető sárkányokat, melyekről olyan sokat hallottam. Körbe­ vittek minket a kolostoron, hogy tudjuk az utat. Fent a magas tetőn megnéztük a felettünk tornyosuló hegycsúcsokat és lepillantottunk a félelmetes szakadékokba. Messzebb megduzzadt, sárga folyamot láttam, vize tele volt agyaghordalékkal. A közelebbi folyók ég­ színkék víztükre lágyan fodrozódott. A csendes pillanatokban hal­ lottam a mögöttünk csordogáló csermely vidám csobogását, ahogy sebesen szalad le a hegyoldalon, hogy mihamarabb leérjen és csatlakozzon a többi folyóhoz, melyek Indiában a hatalmas Brahmaputrába folynak, később a Gangeszbe, majd pedig a Bengáli öbölbe ömlenek. A nap felkelt a hegyek fölött, és a reggeli csípős hideg hamarosan eltűnt a levegőből. A távolban egy magányos ke­ selyű körözött, reggeli eleséget keresett. Mellettem egy tekintélyes láma a vidék főbb jellegzetességeit mutatta. „Tekintélyes"... az voltam, mert a szeretett Mingyar Dondup láma védencének számí­ tottam, de azért is, mert rendelkeztem a „harmadik szemmel", és mert inkarnációnak, vagy ahogy mi mondjuk, trülku-nak bizonyul­ tam. Az inkarnáció felismerésének rövid részletei talán érdekelnek néhány olvasót. A szülők kisfiúk viselkedéséből pl. úgy gondolják, hogy a gyerek többet tud a szokásosnál, vagy olyan „emlékei" vannak, melyek köznapi módon nem magyarázhatók. Felkeresik a helyi lámakolostor apátját, hogy jelöljön ki egy bizottságot, mely megvizsgálja a gyereket. Elkészítik az előző élet horoszkópjait, és megnézik, hogy vannak-e bizonyos különös jelek a fiúcska testén: a kezén, a lapockáján, és a lábán. Ha meglelték a jeleket, azt kutat­ ják, vajon ki lehetett előző életében. Előfordul, hogy néhány láma felismeri (mint ahogy velem történt) és ilyenkor maradt egypár

XII. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK

147

személyes darab utána, mely hozzáférhető". Ezeket megkeresik, hozzátesznek még néhányat, amely ugyanúgy néz ki, és a kisfiú­ nak fel kell ismernie az előző életéből származó összes, talán ki­ lenc tárgyat. Hároméves korában már képesnek kell lennie erre. Egy hároméves gyerek még túl kicsi ahhoz, hogy szülei úgy befolyásolhassák például, hogy előre lefestik a szóban forgó tár­ gyakat. Tulajdonképpen a legkevésbé sem baj, ha elmondják, ho­ gyan viselkedjen. Nincsenek jelen, mikor a választásra sor kerül, és a fiúnak megközelítőleg harminc közül kilenc dolgot kell azo­ nosítania. Ha két hibát ejt, megbukott a próbán. Ha sikerrel jár, élő megtestesülésként nevelik, és tanulásra buzdítják. A gyermek he­ tedik születésnapján felolvassák a jövőjére vonatkozó jóslatokat. Azt gondolják, teljesen felfogja - megérti, amit mondanak neki, és azt is, amit a jövendölés magában rejt. Saját tapasztalatból tudom, nem érti meg. Semmi kétség, a „tiszteletre méltó" lámának mindez megfor­ dult a fejében, amint a vidék sajátosságait mutatta. Odaát, a víze­ séstől jobbra volt egy nagyon jó hely, ahol noilme-tangereí lehetett gyűjteni, amelynek levét tyúkszemek és szemölcsök eltávolítására, illetve a vízkór és a sárgaság enyhítésére használják. Amott, abban a kis tóban Polygonum hydropipert lehet szedni, tövises és rózsa­ szín virágos növényt, amely a víz alatt nő. A leveleket reumatikus fájdalmakra használtuk, és a kolera gyógyítására. Itt a közönséges füveket gyűjtöttük, csak a felföldeken teremtek ritka fajták. Sokan érdeklődnek a gyógyfüvek iránt, ezért részletezek néhány gyakori típust, és leírom, mire használják. Csak latin nevüket ismerem, így inkább ezeket adom meg. Allium sativum: nagyon jó antiszeptikus hatású, asztmára és más mellkasi panaszokra is használják. Egy másik kiváló fertőtle­ nítő gyógyszer, amit azonban csak kis dózisokban adagolnak, a Balsamodendron myrrha. Ez különösen a fogínyre és a száj nyál­ kahártyáira van jótékony hatással. Ha beveszik, hisztériát okozhat. Volt egy magasszárú növény krémszínű virágokkal, amelynek a le­ ve elijesztette a rovarokat a csípéstől. A latin neve Becconia cordaía.Talán a rovarok tudták a nevét, és az riasztotta őket! Volt egy olyan növény is, mely pupillatágításra szolgált. Az Ephedra sinica

148

HARMADIK SZEM

hatása hasonlít az atropinéhoz, és amellett, hogy Tibetben az aszt­ ma kezelésére leginkább ezt alkalmazzák, nagyon hatásos az ala­ csony vérnyomásra is. A szárított, majd porrá tört ágakat és gyöke­ reket használtuk. A kolera a fekélyek szaga miatt gyakran igen kellemetlen volt a betegnek és az orvosnak egyaránt. A Ligusticum levisticum meg­ szüntette a szagot. Külön megjegyzés a hölgyek számára: a kínai­ ak a Hibiscus rosa-sinensis szirmaival feketítik a szemöldöküket, de a cipőiket is! Mi felfőzzük a leveleket, folyékony oldatot készí­ tünk belőlük, melyet lázas betegek testének hűtésére használunk. Újra a hölgyeknek: a Lilium tigrinum valóban gyógyítja a petefészek-neuralgiát, míg a Flacourtia indica levelei segítenek abban, hogy a „sajátos" női panaszok legtöbbjén túljussanak. A Sumach rhus csoportban a verneciferából a kínaiak és a japá­ nok lakkot készítenek. Mi a glabrát cukorbaj, az aromaticál bőr­ betegségek, vizelési panaszok és ciszták esetén használtuk. A hólyagfekélyek kezelésére szolgáló másik igen hatásos összehúzószert az Arctesaphylos uva ursi leveleiből nyertük. A kínaiak job­ ban szeretik a Bignonia grandiflorát, a levelekből általános célra állítanak elő összehúzószert. A későbbiek során, a fogolytáborok­ ban a Polygonum bistortái valóban nagyon hasznosnak találtam a vérhasra, Tibetben is arra használtuk. A hölgyek, akik elővigyázatlanul szerettek, gyakran hasznát vették a Polygonum erectumból előállított adstringensnek: nagyon hatásos módszer, ha valaki el akar vetélni. Azokra, akik megégtek, „új bőrt" illesztünk. A Siegesbeckia orientális kb. 120 centiméter magas növény, sárga virágai vannak. A leve, amit sérülésekre és égési sebekre rakunk, úgy működik, mint a kollodium. Ha beve­ szik, hasonló hatású a kamillához. A sérülések okozta vérzést Piper augustifoliummal csillapítottuk. A szív alakú levelek alsó ré­ sze a legjobb erre a célra. Az előzőekben felsoroltak igen elterjedt gyógynövények, a többieknek nemigen van latin nevük, mert a nyugati világban, ahol ezeket az elnevezéseket adományozzák, nem ismertek. Csupán azért említem őket, hogy jelezzem, tudtunk valamit a gyógyfüves gyógyításról!

XII. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK

149

Nagyon kedvező helyen álltunk, és ahogy a ragyogó, napsüté­ ses reggelen végignéztünk a vidéken, jól láttuk a völgyeket és rej­ tett helyeket, ahol a füvek nőttek. Amint távolabbra tekintettünk, a vidék egyre sivárabb és sivárabb lett. Megtudtam, hogy annak a hegycsúcsnak a másik oldala, amelyre kolostor épült, valóban na­ gyon száraz terület. Mindezt magam is meglátom majd, mikor a hét vége felé magasra szállok a sárkánnyal. Valamivel később Mingyar Dondup láma hivatott, és azt mond­ ta: - Gyere Lobszang, elmegyünk azokkal, akik megszemlélik a sárkány felszállóhelyét. Ez a te nagy napod lesz! - Több se kellett nekem, indulásra készen felugrottam. Lent a főbejáratnál egy cso­ port vörösköpenyes szerzetes várt ránk, együtt mentünk le a lép­ csőn, majd végig a szeles fennsíkon. Itt fent alig volt növényzet, a kemény kőpárkányt föld fedte. Néhány elszórt bokor kapaszkodott a sziklákba, mintha csak félne, hogy lecsúszik a szikla szélén és beesik a szakadékba. Felettünk, a lámakolostor tetején az imazászlók keményen és mereven állták a szelet, a rudak, ahogyan évszázadok óta, minden egyes széllökés­ nél recsegtek-ropogtak és nyöszörögtek, de kitartottak. Mellettünk tétován elcsoszogott egy kis novícius. A szél akár a füstöt, felkap­ ta a port, amit a csizmája felvert. A hosszú fennsík egyik sziklás pereme felé mentünk, ahonnan a hegycsúcs finoman ívelt a magas­ ba. A köpenyünk a hátunkra tapadt, elöl fel-feltornyosult a szél­ ben, mely lökött előre és előre. Nehéz volt nem szaladni... A pe­ remtől úgy hét-nyolcszáz méterre volt egy hasadék a földben, amelyből a szél viharos erővel tört fel, időnként mint sebes nyila­ kat, kis köveket és zuzmódarabokat repített a levegőbe. A lenti völgyön átsöprő szelet a sziklaalakzatok csapdába ejtették, de mi­ vel nem tudott könnyen kijutni, felgyülemlett és a töréseken ke­ resztül nagy nyomással felfelé tódult, míg végül süvöltő erővel ki­ szabadult a fennsíkra. Néha, az orkánok idején - mondták - úgy üvöltött, mint a legmélyebb veremből menekülő és áldozatra leső démonok. A hasadékban áramló viharos szél megváltoztatta a nyo­ mást a sziklarésekben, hol magasabban, hol mélyebben fütyült.. Most azonban, ezen a reggelen a légáramlás egyenletes volt. Mégis jól el tudtam képzelni azokat a történeteket, amelyeket kis-

150

HARMADIK SZEM

fiúkról meséltek, akik erős széllökésbe kerülve lerepültek a lábuk­ ról, egyenesen fel a levegőbe, majd hatszáz méter zuhanás után le­ estek a hasadék alján lévő sziklákra. Sárkányeregetésre azonban kiváló volt ez a hely , mert a szél olyan erősen fújt, hogy egyene­ sen a magasba emelte a sárkányt. Kis modelleken (hasonlítottak azokra, melyeket otthon reptettem gyerekkoromban) megmutatták, hogyan. Meglepő volt, hogy még a legkisebb játéksárkány is fel­ húzza annak az embernek a karját, aki a kötelet tartja. Végigvezettek bennünket a kőpárkány mentén, és egy igen ta­ pasztalt láma megmutatta az elkerülendő veszélyeket, a csúcsokat, amelyeknél csalóka bukószelekre lehet számítani. Megtudtuk, hogy minden sárkánylovas magával visz egy követ, amelyhez egy imádsággal telerótt selyem khata-t erősítettek, hogy a levegő istenei áldják meg a sálat, illetve birodalmuk új látogatóját. Mikor megfelelő magasságba kerül, a követ odadobják a „szélnek". Az­ tán, ahogy a selyem kitekeredik, a szél istenei - ezt remélték - el­ olvassák az imát és minden bajtól megvédelmezik az egekbe merészkedőt. Visszamentünk a kolostorba, ahol nagy sürgés-forgás kezdő­ dött, kihoztuk a sárkány összeszereléséhez szükséges anyagokat. Mindent gondosan átnéztek. A fenyőléceket két-három centiméte­ renként ellenőrizték, hogy megbizonyosodjanak róla, nincsenek elrepedve vagy megsérülve. A selymet, amellyel a sárkányt borí­ tották, kigöngyölték egy tiszta és sima földdarabra. A szerzetesek négykézlábra ereszkedve gondosan átvizsgáltak és megszemléltek minden egyes négyzetmétert. Elégedettek voltak az eredménnyel, így hát a keretet összerakták. Ez a sárkány doboz formájú volt, a négyzetes oldala kb. két és félszer két és fél -, a hosszúsága három méter. A két „vízszintes" oldalból egy-egy kb. két és fél méteres szárny állt ki. A szárnyak alá, hogy csússzanak, és hogy a fel- és leszálláskor védve legyenek, félkör alakúra hajlított bambuszrudakat erősítettek. A sárkány megerősített „padlózatánál" volt egy hosszú bambuszrúd, amely mint a tibeti csizmák, felfelé elvéko­ nyodott. Ez a sajátos rúd olyan vastag volt, mint a csuklóm, és úgy volt kimerevítve, hogy a selyem még akkor se érjen a talajhoz, ha a sárkány a földön áll, mert a talpfa és a szárny védők ezt megaka-

A sziklahasadékból elő­ törő szél belekapott. hogy a sárkány kikerülje a felszálló légáramlatot. amely ide-oda dobálta és himbálta az örvényeiben. hogy megtámasszák a sár­ kányt. és az egyik szerzetes a de­ reka köré gyűrve a köpenyét. Szorosan fogták. most már kipóbálhatjuk egy embernyi súlyú kővel. és majdnem felemelte a kisfiút is. hogy megfog­ ják és keresztülvonszolják rajta. Puhán surrogva megállt. mikor földet ér. ahogyan csak bírtunk. Lejött. Egy másik követte. Furcsa dolgok . mikor a felszálló áramlat felé kerül.az volt a dolguk. hogy egyre magasabbra és ma­ gasabbra emelkedjen. hogy egy harmadik társuk is elférjen. Leszedtük a szárnyakat. Sok küszködésbe került. kivéve azokat. míg végre átemelték a felszálló légáramon. és hamarosan kieresztették. A széláram két felnőttet és egy fiút bírt el. három felnőttre nem volt elegendő ereje. aztán újra kipróbáltuk a sárkányt. hogy a sár­ kány ne szálljon el. felmászott kb. a szerzetesek tehát behúzták a kötelet. A sárkánymester kevesellte. akik a kötélen voltak és még két szerzetest . és a sárkány a kővel együtt felugrott a levegőbe. A sárkánymester utasítására mindenütt kifeszítettük a selymet. akkor úgy helyezkedtek. Két szerzetes felszedte a sárkányt és a fennsík végére vitte. bár az égi szabadság után láthatóan vonakodott leszállni. épp a talpfa elé ért. három méterre a köté­ len. A kötelet kezelő szerzetesek nagyon gyakorlottak voltak.XII. a leve­ gőbe szökellt. A sár­ kánymester elégedett volt. Mind el­ jöttünk a felszállópályáról. és a sárkány mint egy hatalmas madár. Először ki kellett próbálni: lovak helyett mi. Jó néhányan kellettek hozzá. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 151 dályozzák. Ismét be­ húzták a kötelet. hogy ellenőrizze a felhajtóerőt. hogy szorosan tart­ sanak. A szárnyak alá egy V alakzatot erősítet­ tek. egy csapat szerze­ tes tartottuk és húztuk a kötelet. kis faékeket vertünk a rudak hasított végeibe. a két szerzetes pedig megfogta a szárnyainál. és egy kicsit eltérő szögben vissza­ raktuk. A szerzetesek újra keményen megharcoltak azért. Ez alkalommal könnye­ dén elbírt három felnőttet. Jelzésére gyors futásba kezdtünk. és mögöttünk a sárkánnyal olyan gyorsan futottunk. és azt mondta. Vékonynak tűnt. A jakszőr kötél láttán egyáltalán nem voltam valami boldog. A sárkánymester erősen figyelt.

szaltózott egyet. az asztrológusok tévednének. . Lehozták és visszavitték a starthoz. Az idő mozdulat­ lannak tűnt. mit tudsz! Most.gondoltam. a sárkány hirte- . és ülj a kö­ tél megvastagított részére. hogy csak nagyon kevéssé. Most felrepülök. hogy elérkezett az idő. a sárkány lágyan előrelendült. majd talpra állt. három méter magasságból ugorj le. Mutasd meg. „Bolond egy ötlet .Sosem voltam még kevésbé készen. Leszállásnál két és fél. aztán te jössz.és megszólaltam: . így ér véget egy ígéretes pálya! Visszatérek az imádságokhoz és a füvekhez. beért a légáramlatba. és ekkorát sosem tévednek! A sár­ kány közben visszaért a startpontra. A láma jelzéseire. Egyre magasabban szállt. Elengedte. nem tartottam sokra a sárkányre­ pülést. lépj le a V-be. a kötél halálos lassúsággal feszült meg. megfigyelhetsz. Mikor már harminc méterrel felet­ tünk. Megfordult és azt mond­ ta: . Nagyon fi­ gyelj engem. mégis megnyugtattam magam valamennyire a rám vonatkozó jóslatokkal. Odamentem.Te jössz. Mikor már a levegőben vagy." De aztán igaz. Őszintén szólva alig álltam a lábamon! A hangom sem volt valami meggyőző. Ahogy föl­ det ért.Figyeld meg. Kulcsold át mindkét karoddal a keresztrudat. hogy behúz­ zák. az a legbiztonságosabb.Előbb én megyek fel. Lobszang. ahogy ráléptem a talpfára.Kész vagyok. Mikor a láma jelzésképpen ke­ ményen belerúgott a kötélbe. hol kieresztették a sárkányt. . a láma a kezével kapaszkodva lógott lefelé a kötélen. és hat-nyolcszáz méterre a sziklák felett repült. Ha meghalnék. . ahogy a sárkányok általában. összekulcsoltam a kezem a keresztrúd mögött . ahol hintázva ült. vágtára ösztökélték őket. A kereten halvány remegés futott át. Hatvan méter. A lovak vágtába kezdtek. Az egyik tapasztalt lá­ ma megszólított: . az emberek hozzáláttak. ahogyan néztem és elképzeltem magam benne.Odavezetett az ászokfához: . hogy még jobban felemelkedjen. Ez alkalommal a lovakat a kötélhez fogták. hogyan teszem rá a lábam erre a fára. harminc. hogy átértem .épp. Fokozatosan lejjebb és lejjebb jött. mint ahogy szerettem volna.Veszélyes. a láma le­ csúsztatta a kötelet a V-hez.152 HARMADIK SZEM történtek a gyomrommal. és felemelkedett. a szerzetesek hol meghúzták. de korántsem álltam olyan biztosan a lábamon. himbálódzott és tekergő­ zött.

mint aki az istenekkel találkozik. s arra gondoltam. himbálódzott és meg-megbillent. amelyből zarándokok isznak. időemésztette. hogy szükség esetén tudjam. vagy talán még ma­ gasabban. a szerzetesek kis pirosbama pöttyöknek látszottak. . A hegygerin­ cen túl. „Ez az utolsó percem a földön"gondoltam. Messze a lemenő nap sugarai megérintették és beara­ nyozták egy távoli tó vizét. Hirtelen eszembe öt­ lött.attól féltem. nekünk pedig. mert lefelé húztak engem. Néhány száz méterrel alacsonyab­ ban. lógva. s úgy éreztem ma­ gam. most először.Jaj! Rosszul szállok fel az asztrálsíkra . De a sokktól újra becsuktam. Életem­ ben először voltam több száz méter magasan. segít megduzzasztani a Bengáli-öböl szent vizét. Harminc méterre vagy még magasabban repültem a föld fölött.XII. Kibogoztam a karom. sok-sok mérfölddel arrébb. szegény földhözragadt halandóknak keservesen kell küszködni és harcolni. Egy hirtelen lökés és billenés. keresztbe tett kezemet és lábamat a kötél köré fontam és lecsúsztam. de szállt. szállt egyre magasabbra. majdnem leestem. hogy kifeszítsék. Aztán nőni kezd­ tek. Megújuló tiltakozás a gyomromból . Lenéztem. Nyitott szemmel olyan cso­ dálatos volt a látvány. végül. a távolban láttam a zöldesbarna. majd megnő. hogy életben maradjunk. megtanulhassuk a leckét és végül béké­ ben távozhassunk. megrepe­ dezett földet. ülő helyzetbe pottyantam. az jutott eszembe.gondoltam. hogy az istenek a mennyekben játszanak. Akkor azonban a sárkány őrülten imbolyogni kezdett. Én most felemelkedtem szülőhelye fölé. hol is vagyok pontosan. hogy elfelejtettem lecsúszni a V-hez! Egész idő alatt a talpfán álltam. ezért újra felnéztem. A V- . Felettem a sárkány kecsesen ugrándo­ zott és pukedlizett a kóbor szélörvényekben. és óvatosan kinyitottam a szemem. így a lentiek gyorsabban húzták. Ideföntről a kis patak igen fontosának látszott: tovább­ csörgedezik. hogy a gyom­ romat a hegycsúcson hagytam. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 153 len megbillent. hogy rögtön teljesen felkavarodik. a szurdokban a kis patak buborékolva folytatta útját. hogy elfelejtkeztem a szorongásról és azóta sem szenvedtem tőle! A sárkány ugrándozott. becsuktam a szemem: ugyan minek is nézzek bárho­ va? A szörnyű himbálódzásoktól és dobálódzástól gyomrom is vészjósló táncba kezdett.

. elengedtem. Egyik kezével sikerült megkapaszkodnia a hát­ só keresztmerevítőbe. A szegény fickó azonban. hogy a másik kezével hiába hadonászik. A sárkányt lehúzták.gondoltam.Ezt meg kell beszélnem a mesteremmel . Ez az esemény kicsit megzavarta a folytatást. hogy a repülést félbeszakítsák. aztán megint te kerülsz sorra. és puhán a földre estem. nem tudott tovább csimpaszkodni. talán százötven méter magasra. és amikor a sárkány úgy két és fél méternyire lehetett a föld­ től. hadd próbálkozzanak.ez szép teljesítmény volt. Eszembe jutott az incidens a paraszt házával és ajakürülék­ kel. máskülönben eltört volna mindkét lábad. Felnéztem. Az elmúlt három évben részt vett a túrákon. A föld már kb. meg az. A szerzetes. s a földet markolászta. bemászott a dobozba. aki harmadiknak jött a sor­ ban. hogy az ember a dobozban állva vál­ toztatni tud a testhelyzetén. Ahelyett. A köpenye verdesett és lobogott mint egy vérvörös felhő. has­ ra esett. . amely pépes vörös masszaként terült szét a sziklá­ kon. ezeröt­ száz méterre alattunk. megvizsgálták. Ez alkalommal. hat méterre volt csak. le a mélységbe. lecsúsztam a V-hez. de annyira nem. hogy elkapjon valamit. az állandó dicsekvés miatt nem sze­ rették. hogy nem sérült-e meg. Láttuk. jobban csinálta ná­ lam.Fiatalem­ ber! . . mi­ kor harminc méternyire volt a földtől. hogy lecsusszant volna a Vhez. majdnem félbevágott. és rájöttem. meglehetősen öntelt volt. és ezzel egy kicsit a sárkány emelkedé­ sén is. Most hagyjuk a többieket. nem felejtette el.mondta a sárkánymester . megragadtam a kö­ telet. Jó.154 HARMADIK SZEM nek ütköztem. Akkor a sárkány rándult egy nagyot.egyik szikláról a másikra. bár landoláskor tökéletesen ért földet. s lebukfencezett . Magam alatt láttam. hogy egy kis csapat lefelé mászik a hegyoldalon. hogy késlekedés nélkül a V-hez csússzon. hogy meglelje a testet. A következőnek egy fiatal szerzetes repült. nem vesztegethettem tovább az időt. rosszul lépett és kiesett a sárkány farkánál. és én újból felszálltam. szakoztam. hogy eszedbe jutott és elérted a V-t. arca zöldes árnyalatúvá vált: alapo­ san megviselte a repülés. hogy akkor a kötél megrántásával magasságot nyer­ tem. felegyenesedett. és másodpercekig így lógott. és minden ko­ rok legjobb „pilótájának" tartotta magát. Felszállt a levegőbe.

most is ő tanít. abban a raktárban. a famunkát befejeztük rajta. fia­ talember. de ki próbálná ki? . Ahogy elfog­ laltam a helyem. zuhanok.Ez enyhén szól­ va eufémizmusként hatott. Itt a merevítő keresztben. óriási figura lopakodott felém. Körülbelül húsz mérföldet re­ pült. mire egy utolsó rántás után rám bo­ rult.hangzott a válaszom. amelyet nem használunk. egy ember volt benne. az­ tán bevitt a szobájába. Az egyik hosszúkás alakú valamelyest egy megnyújtott madárra emlékeztetett.De igen . . A sárkánymester ott maradt még a sárkány elszállításánál. Ott ültem a köves földön. Mingyar Dondup láma odarohant: . megsérültem. aki kipróbálná. Lent a szerzetesek szörnyen húzták a kötelet. én három méternél kiugrottam. Van már egy készen.Láma vagy saját jogon. Nem találtam senkit. . Mingyar Dondup láma tanított mindenre.XII. és a sziklák lehűlé­ sével a völgyben meggyengült a szél. ez itt egy olyan sárkány. nyakam körül a doboz selyemfene­ ke. mint amilyet ki­ gondoltál.Igen. ráállhatnánk és finoman változtathatnánk a doboz szögét. Olyan gyorsan és vá­ ratlanul jött az egész.Én . Na most. amit tudok. a füstfelhőből ki- . . szóval övé az utolsó szó. mit mondanak a csillagok. és megnézzük. és a kürtőből felszálló lég­ áram majdnem teljesen megszűnt.Ha lenne itt keresztben egy merevítő. A beszélgetés alatt bejött Mingyar Dondup láma is. hogy majdnem leestem. A puffanó dobok az éjféli istentiszteletre hívtak. ezzel pedig egy kicsit szabályoz­ hatnánk az emelkedést. és ott a tartórúd. A sárkánymester meghallotta: . GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 155 Abban a percben úgy éreztem.Egy másik láma mosolyogva felém for­ dult: .válaszoltam. Ha a mesterem megengedné. mivel legalább 130 kilót nyomott. Mozdulatlan ültem.mondtam. Az est közeledtével. Azóta hozzá se nyúltunk eh­ hez a típushoz. én meg kissé túlsúlyos vagyok. aztán a hegyoldalnak ütközött. Lobszang.Évekkel ezelőtt egy szikláról indítottuk az eredetijét. Most azt mond­ ta: . A sárkány lejjebb ereszkedett.Megcsináljuk ma a horoszkópodat Lobszang. igazad van. . elmerülve a gondolataimban. senkit sem kell megkér­ dezned. . ahol különféle kis sárkánymodellek sora­ koztak. Az épület végében tartjuk. a többiek azt hitték.

akár egy élő Buddha-szobor.feleltem. Ez az „alaphajlítás". Kumpheláé. Először a szo­ kásos istentisztelet kezdődött. . egyes részeket dobve­ rés kísért vagy édeshangú csengettyűink csilingelése. A tibeti zenét nyugatiaknak nehéz követni: hajlításokból áll. a zenei tudása és mély hangja miatt választott karvezető énekelte az első részeket.Kész lesz. ne­ héz volt elképzelni a bolondos szerzetest. A templom belsejében. tízperces pihenőt kaptunk.suttogta. A emelvényen ülő karvezető recitáló hangon elmondott egy részt a Bardo Thödolból. „Ó. ahol a falakra olyan gyönyörű szentké­ peket festettek.Megcsi­ náltad? . a fiatalabbak magas hangun­ kon. a pislogó vajmécsesek fényében és körbe-körbe szent alakokkal a falon.Holnapután repülhetek ve­ le. Akik rögtönözni akarnak. mi. Kettes so­ rokban ültünk. . A sárkánymester volt az. a tibeti Halottaskönyvből. nem gondoltam volna rá. melyet azért a szerzetesért tar­ tottak. ki ma elhagyta az evilági életet! Ne vándorolj közöt­ tünk.Itt a templomban.Igen . hogy megvi­ lágosodást és vezetést nyerjen. . minden két sor egymással szemben. a nagyobb hajlítások mellé kisebbeket illesztenek. mígnem a tüdejéből ki­ fogyott a levegő. az idősebb szerzetesek pedig nagyon mély basszus hangjukon . . aki elhagyta evilági éle­ tét. hogy útmutatót kapj. Ó! Kumphela szerzetes vándorló szelleme. ez­ után kezdődött a halotti szertartás. mindegyikünk olyan volt. azért gyújtjuk e füstölőt. lótuszülésben ültünk. Mikor a szokásos istentisztelet véget ért. a kolostori fegyelem mérhető az éneklés tisztaságával és a zene pontosságával. Ha nem hivalkodott volna." Hívtuk a szellemet. Lerajzoljuk a hang emelkedését és esését. aki aznap meghalt. miként juss át az Elveszett Birodalmon. mert ma eltávoztál tőlünk. mindegyik végén alacsonyabb és alacsonyabb lett a hangja. huszonöt-harminc centiméterre lehettünk a földtől. . Az adott jelre újra összegyűltünk. hogy jöjjön. A négyzetes párnák magasan voltak. és miként juss el a Nagy Realitáshoz. hogy vezessen. Mormoltuk a válaszokat. Kumphela szerzetes vándorló szelleme. mert úgy véltük. kb.156 HARMADIK SZEM sebb hegyként derengett elő. .motyogta.Jól van . hogy beálljak a sárkánytestbe és bizonyos mértékig megpróbáljam szabá­ lyozni az emelkedést. Nagyon fi­ gyeltünk az artikulációra.

szerzetes. Az élet véget ért. vándorló szellem." Mikor szünetet tartottunk. tibetiek. Az emberiség halk zajai. csak örök élet. a testnedvek bugyogását. amiért halott vagy. amelyből az élet zenéje születik. nyikorgást. Jer. hogy megszabadíthassunk. színezett sáfrányt hintet­ tek keletre." A mély basszusdobok az élet ritmusát verték. A test minden hangját ismerjük és híven vissza tudjuk adni. és nem eszel. Mi. belső „ketyegését". nem felejti el többé. kagylókürtökből. A többi hangszer a test valamennyi hangjával bele-belekapcsolódott. hogy vezetésre találj. hogy érintse meg. de meztelenítsd le a tudatod. nem érzed a füstölőket. Aki egyszer hallotta.. hogy megszabadulj és vezetésre lelj. Egy megfordított emberi koponyába . és cintányérokból álló zenekar. és megszállta egy szellem. a lélegzet tompa suttogását a tüdőben. a Lhászát 1904-ben elfoglaló brit . Younghusband ezredes. és a különféle ropogást. a test szokásos." Rizsszemeket. hogy vezetésre lelj. Szerzetesek és lámák. „Véred a földre ömlött. ezt felváltotta a trombita ijedt sikol­ tása és a gyorsuló szívverés. vándorló szellem. évszázadokon keresztül fejlesztettük a hangok tu­ dományát. Megszólaltatták a vér halk áramlását az erekben és az artériákban. ki most csupán vándorló szellem vagy. Jer. hogy új életre szabadítsunk. Ne félj. Nincsen halál. jer. „Merre vándorol a kóborló szellem? Keletre? Vagy északra? Netán nyugatra? Vagy délre? Az istenek eledelét szórjuk a föld sarkaiba. A halál születés. Fogadd a tanításainkat. a te­ rem fő részében egymással szemben ülve ősrégi rítus szimbóluma­ it kántálták hol emelt.vörös vizet öntöt­ tek. „Ó. azért hívunk. nem lá­ tod az arcunkat. nyugatra. ó szerzetes. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 157 dörmögték. vándorló szel­ lem. körbeadták minden szerzetesnek. hol leeresztett hangon.XII. aki vagy. jer hozzánk. „Ó. mormogták a válaszokat. vándorló szellem. Meghallgattad e valaha a szívverésedet vagy a légzésedet. megszólalt a fafuvósokból. északra és délre.. Loccsanás. Szokásos tempóban kezdtek.mintha vér lenne benne . Amiért halott vagy. dobokból. hogy szabad lehess. aki voltál. erőszakosan ért véget. miközben az álom hatá­ rán fejed a párnára hajtottad? A Jósda kolostorában ezekkel a han­ gokkal transzba ejtették az egyik médiumot. aztán hirtelen megszűn­ nek a zajok. ó. a telepaták vezetni fognak. korgást.

thempa (Kész. fontosságom teljes tudatában felkapaszkodtam a dobozrészbe. Valamilyen csigaszerkezetre volt felfüggesztve. ügyesen igazgatták és a sárkány egyre magasabbra emelkedett.gondoltam. mikor transzban volt. meg a szokatlan levegőtől már majdnem állva elaludtam. Az a modell. csészét tartó te­ nyérhez hasonlók: kb. ha alaposan kapaszkodom . és a masina felrepült. Most lovak he­ lyett szerzetesek indították a sárkányt. Kidobtam a követ a szélisteneknek szóló imával. A repülés izgal­ mától. Végül elhelyezték. melyet én készültem kipró­ bálni. húzzátok). három méter lehetett a hosszuk és az volt a benyomásom. mikor átcipelték a hasadékon. hogy tartsak vele. melyet a régi raktárhelységben rendezett be. hogy dolgozni fog a „szabá­ lyozható" sárkányon. hogy lent tartsák. hogy remek felhajtóerő lesz körülöttük. az erős felszálló légáramon. jobban tud­ ják ellenőrizni a mozgását. Lent a sárkánymester izgatottan izgett-mozgott türelmet- . A szárnyak nem egyenesek voltak. Legnagyobb meglepeté­ semre a sárkánymester meghúzott egy kötelet. majdnem eltalálta az egyik szerzetest. maga tesz újat rá. Jó lesz. A szertartás végeztével sietve aludni tértünk. Kérésére beleültem.' Másnap kivitték a gépet a fennsíkra. és a sárkány a föld­ re ereszkedett. és a falak tele voltak sárkányrajzokkal. és én. a boltozatos mennyezeten függött. A dobozrész alján több merevítő volt. úgy gondolták. és a derék magasságában egy keresztrúdba lehetett kapaszkodni. amint az első remegés átszaladt a ke­ reten. és hívott. Később újra fel tudtuk használni az anyagot. különben az én vándorló lel­ kem keresik ma éjjel. ame­ lyekre fel lehetett állni.Onadöá! (Viszontlátásra!) Hirtelen zökkenés. A padlón több halom külföldi fa hevert szanaszét. azt kiáltottam: . hanem hajlítottak.158 HARMADIK SZEM erők vezetője tanúskodott a hangok ereje. de én még egy kis ideig elégedett lennék ez­ zel a testtel. A szerzetesek játszottak a kötéllel. mert egy társam lábá­ ra esett. Reggel a sárkánymester azt üzente. mint a többi masinán. továbbá ama tény mel­ lett. Vezetőmmel a műhelyébe mentünk. Azután.Tradri. A szerzetesek ezzel is megküszködtek. hogy a jósnak. A selymet leszedték róla. és a sárkánymester azt mond­ ta. Elégedetten kiszóltam: . megváltozott a külseje. Megvizsgáltuk a sárkányt centiméterről cen­ timéterre. lefelé fordított. mint egy kilőtt nyílvessző.

Akkora már kiszabadítottam a fejem a köntösből. égnek állt volna a hajam: kevesebb mint hetven méterre voltam a földtől. mint egy mozgó. A zuhanás alábbhagyott.gondoltam. Egy pillanatra nem értettem. a messzeségben láttam valamit. jobb. hogy beszámol­ hatok arról. zihálva kapaszkodtam a keresztrúdba.Férfiak. . mondták. . olyan volt. tizenöt méternyire lehettem. kutyák .köpenyem csapkodott és lobogott a fejem körül . a sárkány „emelkedésén" és „viselkedésén". GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 159 lenségében. és kinéztem. Túlzottan magabiztos és merész lettem. és normális helyzetbe kerültem. annyira lehango­ lóan tétován haladnak! Mikor leszálltam. vonal. Ha nem lettem volna borotvált fejű láma. A lábam lecsúszott a rúdról. hogy kipóbáljam a masinát. kb.XII. miután leszálltam. ponto­ zott vonal. mikor sikerült az esést megfékezni és a gép újra felemelkedett. Sorban mentek. fiúk. alig várta. a csapat egy-két napon belül megérkezik. akár egy kő. kis pont. gondoltam hát. Annyira lassan mozognak.sikerült felhúzni magam. hogy nagyon figyelmesen változtathatok a teljesítményen. Óvatosan körbemozogva úgy találtam. örültem. Hátramentem és a sár­ kány zuhanni kezdett. és a kezemnél fogva nyújtott karral lógtam lefelé. nagy pont. Ahogy elnéztem a vidék felett. a sárkány felfelé szállt. aztán hírtelen rájöttem: Hát persze! A növénygyűjtő csapat poroszkál az elhagyott vidé­ ken. ha hozzálátok. Egy ideig a ritka levegő okozta megerőltetéstől lihegve. Később. Nagy erőlködés után .

ezt ide rakjuk. . a föld meleg. de nem tudta kipróbálni őket. magam is élveztem a repülést. hogy biztosra vettem. oldalra csúszott. Mikor egyáltalán megállt. És azt mondod. Rajtam kí­ vül senki sem repülhetett vele. addig el lehet látni. ameddig csak a hegyek engedik. A sárkánymester minden egyes repülés után javított.arra az időre emlékeztetett. Végtelen gondosan úgy hozták vissza a földre. Lent. Talán láttak engem itt fent.. igen így jó lesz. igen. mely megtartott. és a szerzetesek le­ húzták. No. kí­ sérletezés és megfigyelés. és ahol meleg volt) moha. A legnagyobb újítás egy szíj volt. évek óta voltak „elméletei". vöröses okkerjét. mert hatalmas testével nem repülhetett. mikor felborítottam egy korsó tiszta vizet apa szőnyegén! Igen. azt a merevítőt meg oda. zuzmó és nö­ vényszőnyeg borította. Ezen futott keresztül a kis patak.160 HARMADIK SZEM Valóban lenyűgöző dolog volt körbenézni. sőt. a szakadékot (ahova nem ért el az éles-fagyos szél. változtatott rajta valamit. megállás nélkül vánszorogtak felénk. Be­ visszük mindjárt és hozzáfogunk. hogy lélegzetet ve­ gyen. és sehol sincs meleg pára. de még lábát sem tehette be ebbe a különleges sárkányba. apának tényleg nagyon nehéz keze volt!. mintája apám dolgozószobájának kárpitjá­ ra emlékeztetett. mely eltorzítaná a látványt.Igen igen. Lobszang. és ez újra . Keresztülfutott rajta.. látni a hideg. mígnem a távoli láthatáron már csak fekete körvonaluk rajzolódott ki a napsütésben. ké­ kesszürke sziklákat. Minden másodpercét imádtam. és a a messze­ ségben a tavak vibráló ragyogását. A lámakolostor mögött hegyes volt a vidék.fájdalom . kivéve a szerzetesek alattam és az alig felismerhető pontok. Repülés és módosítás. lássuk csak. Ameddig én láttam. mint neki a tervezés. az egész óriási területen semmi sem mozgott. Az egész világon Tibet­ ben a legtisztább az ég. minden cson­ tom eltört. legalább akkora örömöt okozott nekem. Repülés és módosítás. me­ lyek fáradtan. mely éjjel éne­ kelt nekem. hogy ne sé­ rüljön meg az értékes kísérleti masina. mikor így csináltál? És az így ment tovább. többször is elismételtem. Leszálltam. hogy ki ne essek! . De a sárkány rángatni kezdett. egyik hegycsúcs után szorosan a másik. A sárkánymester szeretettel nézett rám és hatalmas karját a vállamra tette. Senki más nem valósíthatta meg álmát. de úgy.

Megint másoknak még azon frissiben kisajtolták a levét. majd a nyakuk­ nál megtekerték őket. aztán gyorsan vízbe mártották és kitették száradni a napra. bőrzsákokba csomagolták. a nö­ vényeket kiszórták egy óriási raktárterem tiszta padlójára. tövek. A folyadékot szorosan lezárt agyage­ dényekben tárolták. nincs benne levéltetű és a megfelelő fajta. hogy a jövőmre vonatkozó jós­ latok szempontjából az égi masinák ismerete legalább olyan fon­ tos. Az egyik szerzetes nagyon figyelt en­ gem. Az így tárolt gyógyfüvek a tibeti száraz éghajlaton évekig eltarthatok. A hétből három napon sárkányrepültem. és olyan helyekre küldték őket. A nyolcadik napon visszatértek. Az első néhány nap után fele időmet a növénygyűjtéssel. egy-két napig szü­ netelt a repülés. Nagytapasztalatú lámák minden egyes darabot átvizsgáltak. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 161 Mikor a növénygyűjtő csapat megérkezett. mint az. A kevésbé tapasztalt szerzetesek csak há­ romfajta növényt szedtek. A füvek ismerete nagy hasznomra vált. lenéztem az immár ismerős tájra és láttam a növénygyűjtők fekete jakbőr sátrait. Gyűjtő és csomagoló csoportokba kellett szervez­ ni az újonnan érkezőket. és mikor egy szokásos sárkányon rá került a sor. mi a tartalmuk. mint a fa. kemény lett. minden cso­ port hét napig maradt távol. hogy megbi­ zonyosodjanak. hogy a legrövidebb idő alatt a le­ hető legtöbbet tanulhassak. hogy vízhatlanok legyenek. Néhány növényről leszedték a szirmokat és megszárították. Körülöttük jakok legelésztek. Magok. Még egy baleset történt. magasan fent egy sárkányon. Az öreg sárkánymester befo­ lyásos ember volt. Gyakran. ahol ezekből rengeteg termett. de a nyugati világ jó néhányat nem „fedezett fel" közülük. Olyan kemény. így latin nevet sem kaphat­ tak. Másoknak a gyökereit reszelték le és így tették el. és azt mondta . A zsákokra ráírták. azt gondol- .valamennyit megtisztították és mikor már eléggé megszáradtak. a többieken egyik csoporttól a másikig lovagoltam. hogy értsek a gyógyfüvek gyűjtéséhez és osztályozá­ sához. szirmok .XII. levelek. A legtöbb keleti or­ szágban ismerték ezeket a gyógynövényeket. Egy napon belül a bőr kiszáradt. hogy csak úgy tudták kinyitni. ha a szorosan betekert nyakrészt leverték. Bekóborolva a lelőhelyeket. a repülésé nem kevés­ bé. másik felét a sárkányrepüléssel töltöttem.

szerzetesek. Láttuk. Egy különösen erős széllökés. külön nekem készítette. Minden jó dolog túl gyorsan ér véget. majd végül eltűnt a szakadékban. utánam csinálja. Ez volt az első kellemes út. Többé már nem volt szüksége rájuk. gyorsan előre men­ tünk. A fa megrepedt. és a hegyek hihetetlen szabadságától. A sárkánymestertől kaptam egy sárkányrepülő modellt. Örültünk. pörgött és repült. később még jó néhány követte a he­ gyekbe és a Lhásza közeli. Ké­ sőbb hallatszott a becsapódás hangja. amit tőlem látott. hogy visszaértünk a Vashegyre. Másnap elindul­ tunk. a többiek. hogy a szerzetes rugdaló­ zik. Magasan fent az égen a sár­ kány furcsán kezdett viselkedni. és különböző amulettek. rángatózik. de valóban sajnáltuk. A napokat munkával töl­ töttük. Pörgött és repült. Ódz­ kodva. szilánkokra hasadt és a szerzetes kibuk­ fencezett. és a sárkány alábukott és oldalra billent. campaedény. Néhányan. a három hónap mégis túl hamar elszaladt. rózsafüzér. Tárgyak potyogtak az égből. vonakodva csomagoltunk. hogy megkísérelje befolyásolni a gép helyzetét. Fejjel lefelé zuhant. köntöse tekergőzött a feje körül. lassú menetben követtek bennünket. facsésze. növendékek és a teherhordó állatok. . mint amikor idefelé jöttünk. hogy meg kellett válni új baráta­ inktól. ugyancsak Trajerpa kolostorba. nehéz munkával.162 HARMADIK SZEM ta.

pislákolá­ suk olyan hatást keltett. A bábukat nagy.Időben érkeztünk vissza Logszárra. és egy nagyon valószerű. pont az újévi ünnepségekre. Minket Csakporiból egyáltalán nem érdekeltek ezek a karneválok. A figurát egy erős szerzetes vitte gólyalábon. puhafából készített keretekre építették. A fejben vajmécsesek égtek. Az isteneket kielégítették. hatalmas fejet illesztettek rá. Eze­ ken az ünnepeken a méltóságteljes hangulatot felváltotta a jókedv. amikor is nyílt versenyben lovas nélküli lovak száguldoztak a Ihászai síkságon keresztül. A tizen­ ötödik napon a dalai láma számos szertartáson vett részt a székes­ egyházban. az egészet meg­ lehetősen gyerekesnek és unalmasnak tartottuk. Mindent ki kellett takarítani. közömbösen tekintett kifelé az 163 . azon a körúton. hogy végigmenjen a Barkhor-on. A szertartások után kijött. mintha a szem ide-oda mozogna. majd a nagy üzletházaknál ért véget. mely a Dzsokang és a tanácsterem után megkerülte a piacteret. átvilágítottak a szemen. eljött a szórakozás és vidámság ideje. az volt a test. A legjobban sikerült alkotásért készí­ tője az év legjobb vajmodellezője címet nyerte. A többi esemény után sem érdeklődtünk túlzottan. néhányon a szent könyvek különböző jeleneteit mege­ levenítő domborművek voltak. tíz-tizenkét méteres fakeretekre színes vajból „képeket" formáztak. A legen­ dáink szereplőit megelevenítő óriás figurákat viszont érdekesnek találtuk. A dalai láma körbesétált és mind­ egyiket alaposan megnézte. Óriási. mindent rendbe kellett tenni.

164 HARMADIK SZEM .

felza­ vart molyrajok és forró vaj. borotvált koponyámra csöppent. Az orkán felkapott. hogy a tetőn át ne folyhasson be a víz. hogy a szegény flótás odabent nehéz perceket él át. hogy vigyem körbe Buddha. mint tovább menetelni. nem maradt más választásom. talán öt vagy hat hónappal később. ha a mécsesek kilazultak és felgyújtot­ ták az egész alakot. és a kellemetlenséget csak fokozta. hogy igazítsak rajta. Nem sokkal.0. tudtam. A szegény flótás az egyik gólyalábbal egy gödörbe lépett. felbukok. hogy nem viszek többé ilyen bábut. a Gyógyítás Istene bábuját. HAZALÁTOGATÁS 165 óriás testének közepén lévő lyukon. arra tanítottak. a ráncokból felszállt a por és én csak tüsszögtem. De eltökéltem. és abból. A szereplőkkel mindenféle váratlan balesetek történtek. A hullámzó köpeny a gólyalábas lábam körül csapkodott. hogy a „bohócko­ dások". hogy megcsúszott valami síkos anyagon az úton. rávettek. akárcsak én. teljesen önkéntelenek vol­ tak. Minden egyes prüsszögésnél úgy éreztem. jól játszottál. szörnyűséges or­ kán. tüsszögtem. Lobszang. régi holmi. tüsszögtem. hisz a ruhát sokáig nem használta senki. száguldó porés szemcsefelhők kíséretében jött egy váratlan. hogyan kell le­ rakni az aranylemezeket. de nem engedhettem el a gólyalábakat. hogy a forró vaj a mécsesből kicsordulva fájó.XIII. Ahogy rángatva hajtottam magam előre az úton. Normális körülmények közt a mécses­ ben kemény a vaj. néhány évvel később. A tüsszentésre a testem rándult egyet. vele együtt molyok repkedtek mindenütt. A hőségtől és az erőlködéstől több kilót fogytam! Egy magas rangú láma azt mondta nekem az­ nap éjjel: . Az egyik raktár tetején voltam. kiváló komédiás válna be­ lőled! . A kis kukucska a bábu kö­ zéprészén nem a szemem magasságában volt. és lesodort a lapos tetőről. Most a fojtogató hőségben az egész megolvadt. mint az előttem lévő alak hátát. Egyszer. és egy lábon kellett egyensúlyoznia. Szörnyű hőség volt. kivéve a kanóc körüli olvadt kis tócsát. melyek annyira szórakoztatták. de lehet.Természetesen nem mondtam meg neki. Nyolc méter magas volt. Az volt az egyik legszerencsétlenebb dolog. Minthogy azonban a dalai láma nézett. fuldokolni a ruhában és félig megsülni a vajzsiradékban. Kötegnyi dohos. Semmi mást nem láttam. ahogy ugrált és himbáló­ dzott. először egy másik .

amit nyújtani tudok. szegény fiúk. Átláttam a városon is. ezért hipnotikusan eltávolítom belőled a „tanulás iránti ellenszenvet". egyetlen gondolatom az volt. Fájni fog. nem kellett volna kiküldeni őket ilyen szélben. azután lábra. amint az esti őrjárat körbe-körbe járt. Kábán megpróbáltam kikászálódni a sár­ ból. A talaj mocsaras volt. .gondoltam. A felsőkar fájdalma­ sabb volt. úgy hat méterrel lejjebb. Mint legtöb­ bünkben. minden rendben van. Engem az út hátralévő részén felvittek. szinte észre sem vettem. mi történt velem és egy másik fiúval. hogy megnézzék. Valahonnan fogott egy kis dobozt és letette elém egy polcra.Becsukta az ablaktáblákat. színfoltokat és sávokat láttam volna. ezért együtt tanulunk majd. és szörnyethalt.Na. Helyrerakjuk. Vakon vonszolód­ tam és botladoztam felfelé. akik rohantak. Akkor egy másik szélroham ragadott magával. hogy amilyen gyorsan csak lehet. .166 HARMADIK SZEM tetőre estem. színes fényeket. de a segítség. amikor felébredtem. és a szoba teljes sötétségbe borult. csak az oltár mécseseinek halvány fénye világí­ tott. itt a szobában. Félúton találkoztam egy csapat szerze­ tessel. átröpített a peremen.Nem maradhatsz vissza a tanulmányaiddal. de hamarosan azzal is kész lett. benned is van egy kis ellenérzés az új dolgok megtanulá­ sával szemben. Mintha ragyogó. Másnap Mingyar Dondup láma így szólt: . nem tudtam tisztán gondolkodni. A fiú a sziklákra esett. Gyorsan meg­ vizsgált: . Eluralkodott rajtam a fájdalom. be mesterem szobájába.Ajjé. de ahogy megmozdítottam a bal karom és bal vállam. aztán az egész véget ért. eltört a karod és a kulcscsontod. Aznap már semmit sem csináltam. Amíg beszélt. A Potalánál az épületekben és kör­ nyékükön kis fények pislákoltak. feljussak a hegyre. akkor sínbe tette. de az éjszaka bíbor árnyai lassacskán beborítot­ ták az alattunk fekvő völgyet. és kö­ rülbelül ötven méterrel mélyebben a Lingkhor út szélén tett le. csak feküdtem. és kiküsz­ ködtem magam a száraz útra. hogy rögzítse. majd a Vashegyen. Sok-sok órával később lehetett. hogy ellenőrizze. amint helyrerakta a kulcscsontot és bepólyázta. kárpótol a fájdalomért. még egy ág . Valami csattant. és én arccal a vízbe estem. a fényesség csendesen szétrobbant. Lobszang. Rám nézett: . Lobszang. Valahogyan térdre álltam. erős fáj­ dalmat éreztem. Az ablak ismét nyitva állt.

Lobszang.XIII. az pedig sokat számít egy anyá­ nál! Itt egy sál. ha valaki elment. Hamarosan behozták az ennivalót.Mindegy. érez­ tem. hogy elterelje gondolataimat a tö­ rött csontokról. mégsem hagyhatjuk abba. Azt mondta. Tudta. Egy reggel. Azonnal megölték. Két hét múlva összeforrtak. amikor találkoztunk a Potala lépcsőin. végre visszatértél hát hozzánk. hogy az eltávozottaknak szerencséjük volt. Azt gondoltuk. mint általában. hogy hosszú évek múltán a vörös indiánok földjén halj meg. És mi a földi élet. Úgy tűnt nekem. de tiszta és rendes. és így nem beszélhetett veled. mert nem voltam melletted.Ahogy kimondta. hogy apám nem akar látni . Van egy szertartásuk arra az esetre. Reggel vezetőm végignézett rajtam és így szólt: . Amerikában. azért. hogy különlegesen pártfogol. a láma beszélt: . . mert sok mindent meg kell tanul­ nunk. . hogy ott maradsz egy darabig. Asztrálutazásaim során nagyon kellemes élményeim voltak. határozottan az vagyok. . egy kis­ sé sápadt vagy.Dehogynem. Tudomást se vett rólam. hogy élni fogsz azért. hogy az iskolát nemigen szeret­ jük. Most. mint máskor. mivel az Ékességes parancsára most én vagyok a gyámod. és folytatnom kell a tanulást! Két hétig Mingyar Dondup láma még intenzívebben tanított. . ne feledd. de a csillagok megjövendölték. Holnap elviheted. amikor bementem Min­ gyar Dondup lámához.Biztos vagyok benne.Ó. ahogy nevetett: . éhes vagy. apád nem lesz otthon holnap. olyan kellemesnek találtad az asztrálmezőket. láma vagy már és tartanod kell magad a . de még merev voltam. De aztán emlékeztettem magam arra. Ahogy beléptem. hogy éppen az Ékességestül jössz.Rám nézett. el kell juttatnunk egy gyógynövénycsomagot tisz­ teletre méltó anyádnak. ha nem tévedek. és amíg ettem. és ráncok gyűltek a szeme sarka körül. éppen egy levelet olvasott. . és a vállam meg a karom is fájt. és otthon töltheted a na­ pot.A törvények szerint el kellett volna hagynod a tested. ha nem iskola? Kemény iskola! Azt gon­ doltam: itt vagyok két törött csonttal. Gyancebe ment néhány napra. Éppen akkor bejött a mesterem: .Hm. HAZALÁTOGATÁS 167 kezdődött az éjszakai élet.válaszol­ tam. felnézett rám.

amit látott. vezesselek hozzá. kíváncsi voltam. Átadta nekem a gyógynövényzacskót. Elindultunk (mintha én nem találtam volna el hozzá!). A hegy lábá­ nál jobbra fordultunk. aztán keresztül mentünk az Indiába vezető úton. és beraktam köpenyem bugyros részébe. a Tiszta.Buddha.ha lehetett . és sietve kitárták a kaput.168 HARMADIK SZEM szabályokhoz. a ház úrnője azt parancsolta. reméltem. Talán. hogy nem esek le a lóról. A végén le­ szedtem róla a sálat. . mert azt gondolják. . A kevésbé szőrszálhasogatók csődörön (ménen) vagy pónin lovagolnak. anyám legszebb szoba- . nem versenyezhet szépségben a mi Csakporinkkal). hogy majd előveszem. Lementünk a meredeken. mert ugyanez volt a véleményem róla! Tibetben a legortodoxabb lámák öszvéren lovagolnak. a fehér ló meg én. a Mindentlátó áldása legyen rajtatok és ad­ jon valamennyiőtöknek egészséget! . mert vallási okból az ember mindig az óramutató járásával azonos irányban megy végig a Lingkhor úton. balra magunk mögött hagytuk a Kalingcsu-t. hátrafordította a fejét. Én . Félúton a ló meg­ állt. Elhaladtunk a Potala mellett (úgy találtam. és jól megnézett. szüksége van egy kis mozgásra. Felfele mentünk. mikor közelebb érek. Vidd az enyémet. hogy visszagöngyöljem a növényzacskót abba a szerencsétlen sálba. jobbra pedig a Sár­ kány-templomot. nincsen ne­ mük. Láthatóan nem sokra tartotta. mert hangosan nyerített egyet. Szerencsére egy szolga megtartotta. mint aki nem állhatja tovább a látványomat.Add áldásod e házra és minden lakójára Tiszteletre méltó Or­ vosláma Uram! . Egy kicsit odébb. Ma egyik legjobb fehér lovunkon térsz haza.mondta az intéző. Az intézővel ünnepélyes szertartásossággal kicseréltük a sála­ kat. Gyalog jöttél ide. eköz­ ben ügyetlenül matattam. Szóval jobbra fordultunk. ho­ gyan tudom ezt a szerencsétlen dolgot tisztán tartani.gyalogolni szerettem.Tiszteletre méltó uram. Együttéreztem vele. amíg lecsúsztam a hátáról. hogy a Lingkhor-on folytathassuk utunkat. . Kétkedve néztem. és rohanni kez­ dett. egykori otthonom bejáratánál a szolgák észrevettek.feleltem. egye­ nesen az udvarba lovagoltam. Fontoskodva. amit a tisztelet jeléül egy selyemsálba göngyöltek. és átmentünk a Drepung-város úton.

anyám lépett hozzám. . Csak mint küldönc jöttem. . annyit fejlődött és milyen mu­ tatós volt! Rossz előérzetem támadt. nem kilenc nő túl nagy gondot jelentett nekem. hogy van egy üvege. A második gondolatom az volt. azt már tudtam.Tiszteletre méltó Anyám!. nem tudom egyedül felszerelni. eljöttek a barátaim. számolj be a megtiszteltetésről. A szoba tele volt asszonynéppel! De mielőtt elmenekülhettem volna. amivel átlát a házak falán? . Mingyar Dondup láma utasítására elhoztam ezt a zacskó gyógynövényt. Kar. sok tenni­ valóm van. . A lovász kinyitotta a kaput.Tiszteletre méltó Uram és Fiam. ők meg éhes farkasok! Egy dolgot lehetett csak tenni: visszavonulni. Átadtam az üzenetet és vissza kell térnem kötelezettségeimhez. Az intéző visszament az irodájába.Sosem engedtek ide. és üdvözlete jeléül e sálat. a lovász kihozta a lovat. HAZALÁTOGATÁS 169 jába.Hölgyem!.Segíts óvatosan felnyergelni! .válaszoltam. Egy fiatal nő lépett hozzám és megkérdezett: ..A rend szabályai megakadályoznak abban.mondtam. hogy vajon megfordul­ hatok és elrohanhatok-e. Nem beszélhetek rendünk fejé­ nek a dolgairól. hogy meghallgassanak. aki most tért vissza a hegyekből. alig ismertem fel. A fehér ló balra . Meghajolt. Beteg voltam.Tiszteletre méltó Anyám! . hogy elmondjam.Nem emlékszel rám? Jaszo vagyok! Igazat szólva. Nyolc. megfordultam.XIII. mintha szaftos falat lennék.Tiszteletre méltó Uram és Fiam! A hölgyek messziről utaztak ide. mikor egyszerűen csak a fia voltam gondoltam. hogy halljanak az Ékességes házában és magánál az Ékessé­ gesnél történt eseményekről. . Valóban olvas indiai lapokat? És igaz.kértem. kilovagoltam éppen.feleltem.Egyszerű orvosláma vagyok csupán. .és kulcscsonttörésem volt nemrégiben. és illőképp. A férfiak az más. De a nők! Úgy néztek rám. ho­ gyan bánjak velük. Ezzel meghajoltam előttük. . amit az Ékességes mondott nekem. kérünk. de a le­ hető leggyorsabban távoztam. amely­ ben az Ékességes részesített. mikor anyám megjelent az erkélyen és valamit kiáltott. .

nem akarok visszatérni apám há­ zába. de én is.. Azoknak a nőknek a látványa.Az Ékességes azt akarta tudni.170 HARMADIK SZEM fordult.De egy hét múltán megtudtam.. . Na nem. nem csupán. A kolostori élet felforgatta „társadalmi" értékeimet. . amíg még lehetett. végig a körúton.. De napokig nem engedte. . annál jobban nevetett. Lobszang. ki vannak festve. mint istent. egy sereg nő elkergetett! . a hajuk... a Muru Gompa mellet. Ó volt az állam és az egyház legfőbb feje. bementem Mingyar Dondup lámához. ők meg mészárosok Sö-ból. Lassan. az összes kó­ borló szellem téged üldözött a város körül? Felkavartnak látszol! Felkavart? Felkavart? Anyám meghívott egy halom nőt. Rám nézett: Mi történt. hogy látogasd meg tiszteletre méltó anyádat. Hogy bámultak mind rám! Vezetőm rázkódott a nevetéstől.. hogy elmondjam és távoztam. . Mikor ismét otthon voltam. mert nem akar­ tam túl gyorsan visszaérni. Hangulatai sosem tartottak tovább néhány percnél. suttogni kezdtem . és sosem hagyta. Lobszang. és mind az Ékességes felől akart hallani és azt akarta tudni.. Soha senki sem mondott ellen az Ékességesnek. vagy még mindig gondolsz az otthonodra.! Rémes! Kérlek. Lassacskán poroszkáltam.az asztrálszínük. És minél jobban csodálkoz­ tam. hogy hazaküldjenek.Vagy: .ekkor azt hiszem.Ó. ne beszéljünk erről. aki most a földön él. a Vashegyen.. rendezvény van nála és a vendégeket szórakoztatni kell. így ismét az óramutató járása szerint haladhattunk végig a Lingkhor úton. a nőket kü­ lönös teremtményeknek tartottam (még ma is azoknak tartom) és. de mint igaz embert.De én otthon vagyok. hogy a dalai láma nagyon-nagyon érdeklődött utánam. miről beszélt velem. mindannyian nagyon szerettük. . El a Gyüpo Linga mellett. és ahogyan néztek rám: mintha csak díjazott bárány lennék. Rikácsoló hangok. és úgy intézte. hogy a személyes elfogultság és az államügyek összekeve­ redjenek. mert az volt.Azt akarom. hogy a rend szabályai nem engedik. Közöltem velük. Tiszteletre méltó Lámamesterem. és. hogy megtelepedtél-e már itt. amikor anyámnál nagy társaság van. hogy elfelejtsem: . Kicsit hirtelen természetű volt.

A szemük kék. amitől járás közben „másként" néznek ki. és a hátsó lábuk hosszú. hogy az ékszert őrizetlen hagyta és nagy sietve visszarohant. amelyhez tartoztak. Elége­ dett volt.úgy hallottam . sétáljunk egyet. tibeti nyelven természetesen macskának hívjuk. óriási szelindekek. Hatalmas cica volt.fehérek.Egy reggel. amíg félig leértünk a hegyen. nem tudtunk továbbmenni.Gyere. ünnepélyesen sé­ tált mellettünk. Lobszang. Akkor. örültem. hogyan töltsem a szertartás előtti üres félórát.) Tibet hideg. ár­ gus szemmel őrizték a csiszolatlan drágakőtömeget a szentek kö­ rül. hogy mesteremmel mehetek. A kutyákat meg lehetett szelídíteni és elzavarni. A templomi macskák nálunk nem csak díszként szolgáltak. a macskákat nem: ha egyszer tá­ madtak. és azon gondolkod­ tam. Meleg országokban . A házakat szelindekek vigyázták. azaz simi-nek. Felugrottam. mikor békében voltam a világgal. akik ké­ pesek felborítani és szétmarcangolni egy embert. mivel vonzalma teljes viszonzásra lelt. míg abba nem hagyta az erős nyávogást és lóbálni nem kezdte a farkát. így majdnem feketék voltak. Hamar elkészültünk és elindultunk. a hőmérséklet befo­ lyásolja a szőrszínt. időnként „sziáminak" nevezik. van egy kis munkám a számodra. (A fajtát. Mingyar Dondup láma odajött hozzám: . nyilván eszébe jutott. A Templomból jövet egy macska határozott vonzalmával tüntetett ki. A farkuk korbácsszerű. halálig harcoltak. na és a 171 .

az aurájuk milyen vörösre változott! És késekkel ha­ donásznak. Azután tovább a Tür­ kiz Hídon és a Doring Háznál újra jobbra. felbukkant egy macska és az illető karjára ugrott. a szitkok komoly kétséget támasztottak őseimmel szemben. meg tudod figyelni őket egy spanyolfalon keresztül. úgy ólálkodtak a templomokban. . ők a legtüzesebb szelindeket is megkergették. de gyorsan visszavonultam. Kisfiú lévén úgy tudtam „vizsgálódni". mint „átlagos" rokonaiknak. ahogyan egy idősebb ember nem tudott volna.Elég sokat gondolkodtam a kí­ naiakon. Keresett valamit.172 HARMADIK SZEM hangjuk! Egyetlen más macskának sincs ilyen hangja. Amikor szolgálatban voltak. átmen­ tünk a Pargo Kaling-on és el Sö falu mellett. Lent az úton jobbra fordultunk. Lá­ togassuk meg őket. Tovább bandukoltunk. csak azok köze­ ledhettek hozzájuk. mielőtt eldobhatta volna. Vacsora után így szólt: . egy kínai misszió érkezett. de egy fikarcnyit sem hagytak a jövőmet illetően. azt mondtam mesterem­ nek: . Úgy tűnt. mint az éjszaka sötét ár­ nyai. Menet közben Mingyar Dondup láma beszélt hozzám: . Káromkodni kezdett. Javasolni fogom az Ékességesnek. Nem úgy a macskákat. akik személyesen ismerték őket.és ők aztán nem eresztettek. ha ez megoldható? . hogy hozzám vághassa. Mikor ismét a Lingkhor úton voltunk.Ahogy mondtam neked. egye­ nest a torkára. milyenek. Hogy érzed. nézzük meg. Bent a házban a férfiak hivalkodóan sétálgattak a lezárt dobozok és táskák között. A kutyákat el lehetett kergetni. Egy ideig ott maradtam és figyeltem. A földön csendesen egy nyitott ablakhoz kúsztam. egy egész hadseregre elegendő fegyver van náluk. egy másik macska is a tolvajra vetette magát mondjuk a szentképről. de akkor egyikőjük felpillan­ tott és észrevett. Az első benyomásom nagyon kedvezőtlen volt. Ha nem engedte el azonnal. esetleg megfogni vagy megmérgezni. A régi Kínai Misszió ol­ dalához jutottunk. Az út hátralévő részén Mingyar Dondup láma mélyen elgon­ dolkodott. A hangere­ jük és a hangszínük szinte hihetetlen volt! Szolgálatban éberen és nesztelenül.Nahát. Ha bárki megpróbált az egyébként őrizetlen ékszerekhez nyúlni. A templomi macskáknak kétszer olyan hosszú kar­ maik voltak. hogy használjuk fel különleges képességeidet.

A parkban volt néhány laktanyaépület: közel ötszáz ember. de az azután követ­ kező reggelen tanított engem. a dalai lá­ ma kedvelt pihenőkertjéül szolgált. Az Ékszer Parkot egy kb. hogy elkészülj. amely a . mindegyiken egyegy nyárilak. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 173 Csak ezt tudtam válaszolni: . A dalai láma nagyon kedvelte az Ékszer Parkot.Ha gondolod. de belül a rossz szellőzés és a szinte mindig égő. ahol a dalai láma naponta hosszú órákon át meditált. két kis szigettel. a dalai láma személyes testőreinek szálláshelyei. hova megyünk. A Belső Kert. a Norbu Lingában töltötte idejét. Újra nekivágtunk a meredek lejtőnek a hegyoldalban. akkor képes leszek rá. és három. A dalai láma nem kívánta kockáztatni. Ke­ resztülmentünk a csodálatos parkon.Sétálunk egyet délután. Az évek hosszú során rengeteg vaj ömlött mindenfelé a földre. Tíz percet kapsz.XIV. mert ma­ gam legalább harmincszor jártam a kertben. Itt egy kiváló minőségű sál. és rövid gyaloglás után megérkeztünk a Norbu Linga-hoz. Mingyar Dondup láma ide hozott engem. áporodott a levegő. Néhányan azt írják. Dél-Nyugat felé levágtunk. hivatalos és állami célokra használt épületből állt. Másnap egyáltalán nem láttam mesteremet. Maga a park csak százéves. Lobszang. és ebéd után azt mondta: . ha csak le­ hetett. hogy képes vagyok rá. aztán gyere a szobámba. ha egy állami ügyeket intéző méltóságteljes láma. a tisztánlátá­ sod nélkül is kitalálhatod. Először jártam itt. majd a díszes kapun. Tudom ezt. Ez határozottan nem igaz. hogy ilyen kevéssé épületes előadás részese legyen. A kerten belül volt egy gyönyörű mesterséges tó. Az északnyugati sarokban széles kövezett út vezetett a szigetekhez. rálépett egy darab porral fedett vajdarabra és egyik testfelével a kövezethez vágódva meglepett „uuuu-hopp"-pal érke­ zett a rámpa aljára. négy méter magas kőfal vette körül. A Potalának belül arany fiatornyai voltak. hogy a tisztviselők nem léphettek be ide. akinek lejtős rámpán át vezetett az útja. amelyet szintén magas falak öveztek. és sza­ bad idejének jó részét itt töltötte. A Potala kívülről gyönyörű épü­ let. túl sok vajmé­ cses miatt. Először az apáttal kell találkoz­ nom. és nem számított újdonságnak. és ezért. illetve a házakhoz. Hiva­ talos teendőiket kellett kívül rekeszteniük.

Azt mondja. akár egy kifényezett fémtükör. Mingyar Dondup láma kivételével senkinek sem szerettem elmondani. megnézzük. Az Ékességes ekképp vála­ szolt: .Jó. amit Mingyar Dondup lámának mondtál. köteles­ séged beszélni. Megkaptál minden lehetséges képzést. Mingyar azt állítja. Most áruld el. A tó vize rezzenetlen.. nem vagyok eléggé képzett idegen aurák olvasásában. sá­ lunkat a lábára fektettük. a különböző parkbéli állatokról mesélt nekem. jól takar-e a spanyolfal.Tiszteletre méltó Páratlan Vé­ delmező. Érvelésem szerint. Letérdeltünk. melyet azután az ősi tudomány segítségével felerősítettek. és eltávozott a láma szolga. amikor itt lesznek. Az aurájuk színe árulást mutat. Mi a véleményed ezekről az emberekről? Nem örültem a dolognak. ha egy ember maga nem látta. hogy véleményt nyilvánítsak. ezért behívták a szolgákat. .Mint olyannak. Elrejtőzöl holnap a mögé a paraván mögé. később láthatom őket. Közeledtünkre felnézett és elmosolyodott. Ahogy beléptünk. sok fegyverük van. a földön csipegetve ügyet se vetettek ránk. hogy kissé változtassák meg a kínai oroszlánokat. Azt ismételted. anélkül egyetlen tibeti sem tud beszélgetni. és mondta. A paraván nem fedezett eléggé. . mindenféle-fajta madarat láttunk. mit láttam a „színekben" és mit jelentettek számomra. hogy teljesen . kinek megadatott a különleges képesség. mit láttál! . A válasszal nem jutottam túl sokra. A legtávolabbi szigetre mentünk. Titkos vagy más módon vizsgáltuk a tisztánlá­ tásodat.Jó barátunk. .Tiszteletre méltó Páratlan Védelmező! Gonosz szándékkal jöttek. üljünk elé. Vajas teáért csen­ getett. akkor nem is kell tudnia. Mikor megérkezett a tea. De hogy lehet ezt megmondani egy államfőnek? Különösképp egy olyan állam­ főnek. a dalai lá­ ma rám nézett és így szólt.174 HARMADIK SZEM belső kertre nyílott. nem tetszik neked a kínai delegátusok aurájának a színe. A dalai láma elégedettnek látszott. ahol az Ékességes éppen mély meditációba me­ rült. Bújj el. aki nem rendelkezik tisztánlátással? A dalai lámának azt feleltem: . és megígérte. Amíg hozták a teát. Bizo­ nyosnak kell lennünk.Csak ennyit szóltam. nekünk kellett kitérnünk az útjukból. sosem hibádzott. és figyeled a kínaiakat. nem vagyok méltó arra. mire utalnak. A kövezetet nemrégiben fehérre mosták..

vidámabban néztem a többórás mozdulatlanság elé.Om. mi a nevük. A falon kívülről rekedt kiáltások és kínai kiabálás hallatszott. ami egyébként elég egyszerű dolog volt számomra. a kínai formával válaszoltak: . Másnap körülbelül tizenegykor újra leereszkedtünk a sziklás lejtőn és beléptünk a Belső Kertbe. hol van". Beszélt néhány percig. . A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 175 rejtve legyek. mert a kínai delegáció meglátogatja. Amida Buddha!). Parancsára nagyon ízletes falatokat hoztak Mingyar Dondup lámának és nekem. négy óra tehát semmi nehézséget nem okozott nekem. Sem ő. hogy a kínaiak köpenye gyanúsan ki­ dudorodott. Ez tizenkét óráig is eltarthatott. ahelyett. Nem tudom. és addig kellett lótuszülésben maradnom. Később rájöttem. és ezért fegyverek után kutatva megmotozták őket. hogy egyek .O-mi-to-fo . De nem kapta meg az előléptetést. sem én nem mozdultunk. Meggyújtott vajmécsest tettek a fejemre. a campa és a fehérrépa után. Miután erőt gyűjtöttem. Láttuk. hogy udvariasságból elismételték volna a mantrát. Egy magas rangú láma megszólalt: . Közvetlen előttem a dalai láma ült lótuszülésben a földtől száz­ nyolcvan centiméterre felállított trónusán. mani padme hum! . és megkért. jöjjünk el másnap is. hogy hosszú ideig moccanás nélkül üljek. mikor eljöttünk a dalai lámától. mert rossz helyen keresett. ha megtalálom. Nagyon igyekeztek kideríteni. mintha ők alkotnák a láto­ gatóba érkező küldöttséget. a há­ rom.A kínai­ ak.(ami annyit jelent. Arra akarják kényszeríteni. hogy Hallgass meg minket. Lámák jöttek be próbálni. ó. de valamennyi láma számára is: a meditációhoz órákig mozdulatlanul kellett maradnunk. ahogy a házi test­ őrök a kövesúton keresztül a pavilon verandájára vezetik őket.XIV. csak azt tudom. A dalai láma rám mosolygott és kínált. pontosabban hétéves koromtól tanítottak arra.az evésre mindig készen álltam! . indiai konzerveket. En­ gem kisgyerek-.mielőtt elrejtőzöm. hogy írjon alá egy szerződést Tibetről. Most beengedték őket a Belső Kertbe. és elindultunk visszafelé a Vashegyre. Az egyiknek elfogtam a gondolatát: „Hű! Előléptetnek. Ez a gondolat járt a fejünkben. hol rej­ tőzöm. Végül az Ékességes megelégedett a próbával és kihívott. hogy nagyon üdvös változatosságot jelen­ tettek a tea. azzal egyensúlyoztam. míg leégett.

Min­ den. észrevettem. ahogy a homok. hogy a díszek könnyedén megrongálódnak. ahogy eszébe jutott a múlt. hogy van arany. De sajnos az anyag annyira puha. csíkok. hogy vibrál az aurájuk. Óriási területek még feltáratlanok.176 HARMADIK SZEM Azt gondoltam magamban: . sőt ellenséges szándékkal érke­ zett. Még vaj­ mécsesek is készülnek aranyból. Egyes folyókban lehet aranyrögöket találni. és hordja le a víz. csak az érdekelte őket. A módszerekben nemigen válogattak. több száz tonna van belőle. A rögöket vagy a „homokot" beolvasztják. Nem a magasabb gondolat áttet­ sző. Lázas próbálkozásaik el­ lenére sosem engedélyeztük a nyugatiaknak. Hitünk szerint az aranybányászat megszentségteleníti a földet.gyűlölettel telt gondolataik áradó örvénylése. Tibet kb. aki teljesen az országnak szentelte ma­ gát. hanem azoknak az embereknek a veszedel­ mes.a szent fémet szent célra használják. piszkos színképe. mert a küldöttség cseppet sem barátságos.Na. A dalai lámát is figyeltem. az opálos ragyogást sötétvörös belövellések tar­ kítják . ezüst és uránium. mikor Kínában járt. tetszett nekem. kellemetlen színek. de tisztátalanul gondolkodnak". hogy ő volt a legjobb dalai láma. Elég heves természete miatt a színei olykor vörösen villantak. a szívemben csak Mingyar Dondup láma előzte meg. hogy felkutassák a le- . de Mingyar Dondup lámával tett utazásaimból tu­ dom. nyolcszorosa a Brit Szigeteknek. hiábavalónak nevezem. amit az Ékességesből láttam. tiszta árnyalatai. területe­ ket és . Természetesen nagy szeretettel gondoltam rá. Lobszang. Színes sá­ vok. Ahogyan a rejtekhelyemről figyeltem őket. Hasztalannak. a he­ gyekről mossa ki. Az igazi színüket mutatják. és templomi díszeket készítenek belőle . Tibetben az arany szent fém.aranyat akartak! Ez utóbbi régóta vonzotta őket. könnyű dolgod lesz. Tibetnek sosem volt nálánál jobb uralkodója. A színei szomorúságról árulkodtak. de a történelem feljegyzi majd. sehogysem akart a végéhez érni. aki iránt a szeretetnél is többet éreztem. Az effélékről Tibetben általában azt mond­ juk: „Tisztességesen beszélnek. akik életerejüket az anyagias dolgokra és a gonoszságra áldozzák. úgy hevert ott. Ám a hasztalan beszélgetés lassan vonszolódott. A Csangtang-i területen gyors vizű folyók partján láttam aranyat. szomorú lett. ezért mi inkább érin­ tetlen hagyjuk. Irányítani akarták a tibeti politikát. hogy elérjék céljukat.

ahol a dalai láma egy verandán üldögélt.XIV. Rövid idő alatt egész tűrhetően rendbe hoztam magam.Ó! Ülj le. Az Ékességes felnézett és mosolygott: . hagyd ezt a munkát most! Az Ékességes értünk küldött. és láthatatlanná téve ma­ gunkat elemeznünk kell néhány nyugati látogató színeit. hogyan viselkedjek anélkül. fél mérföld volt. az Ékességes minket akar látni először. Indiába mentem. lát­ hatóan rendbe szedte a gondolatait. „arannyal fedett testekről" olvasva sosem szabad el­ felejteni. A Vas Kutya évében (1910) a brit megszállást (annak közvetlen következményeként) a kínai követte.Tiszta köpenyt veszek.az Ékszer Park kapujához érkeztünk. gyorsan bekísértek a Belső Kertbe. oda betér a háború!" „Aranytrombitákról". semmi ceremónia. ha az emberiség a hatalomért vívott oly sok haszontalan harc helyett békében élne egymással. Sietned kell. és onnan sokfelé utaztam. hanem szent fém. mégpedig egy régi mondás miatt nem: „Ahova a nyu­ gati ember betér. és te is. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 177 lőhelyeket. A testőrök éppen el akartak zavarni. Kicsit feszengtem. A magatartásuk teljesen megvál­ tozott. hogy megszólaljon.a Vörös Barbárok hadserege megszállta szent földünket. ahol eltörtem a csontjaimat.Nem is olyan régen . Egyik reggel Mingyar Dondup láma bejött hozzám abba a helyi­ ségbe. Gyalog mentünk le a hegyen. és nem tudtam. Egy ideig meditált. átmentünk egy kis hídon. Az utat átszelve a Norbu Linga vagy ahogyan gyakran fordítják . Egy pillanatig szájtátva bámultam rá. csak siess! Hát így állt a helyzet. és már kész is vagyok. Sem­ mi sál. . A Norbu Linga-ba kell mennünk. . Lobszang! Biztos siettetek. az­ tán felpattantam: . „aranyedényekről". pont ott. hogy Min­ gyar Dondup láma is velem van. Leültünk és vártuk.kezdte . Tiszteletre méltó Láma Mester. és a Ligkhor útra jutottunk. A hegy lábá­ nál. hogy Tibetben az arany nem ritka. Mingyar. ahol a fafaragók számára egy régi kéziratot másoltam. Or­ szágunk a világ egyik legnagyobb raktára lehetne. Ismét Indiába men- . mikor észrevették. hogy elkészülj. mert nem volt nálam aján­ dék sál.Lobszang. a távolság kb.

Egy pillanatra azt hittem. és . ahogyan Mesterünk tanított. sovány férfi. csillogó gombokkal. azt gondoltam.Túl puhának látszik a keze. Nyilván nagyon rossz szabó varrhatta. Belefáradtam a madarak és a himbálódzó faágak nézdegélésébe. Akkoriban még fogalmam nem volt sem a zsebről. Elég kemény száj. írd le az asztrálszínekről szerzett benyomásaidat. mint nálunk. Az an­ golok sok mindent ígértek. ez az ember őszinte-e vagy sem: egy. talán a nyugatiaknál is vannak szimbolikus fol­ tok. elaludtam és kiestem! De nem.vagy két­ nyelvű. Áthajtott néhány oldalsó folton is. hogy ki kellett hajtani. Alig tudtam csendben maradni. hisz Mingyar velem volt. a sárkányban voltam. a jelenlétetekről nem tudni. és a Ház arany ruhás lámái bekísértek egy igen különös kinézetű embert. Egy férfi. Szegény. hogy benneteket nem látni. és arra gondoltam. De az öltözéke! Vala­ miféle kék anyagból volt egy egész sor gombbal az elején. akik Buddha példájára foltozott ruhában járunk. majdnem kitört belőlem a nevetés. Mégsem lehet munkás . hogyan kell öltözködni. jobban hoz­ zád szokott már. aki ma meglátogat bennünket.178 HARMADIK SZEM tem. mert valami csattant.azt hiszem . hosszú ujjú köpenyben járnak. Hirtelen felugrottam. Lobszang. a Belső Kert kapuját tárták szélesre. A rácsozott fal mögül te és még valaki úgy tudtok fi­ gyelni. s a kötelet csapkodó szelet. magas. te nem értesz a nyelvén.gondoltam. amely az egész kézfejet takarja.gondoltam.. Lobszang. hogy így kellett megjelennie az Ékességes előtt . A nadrágja a lábnál túl szoros és túl hosszú volt. Tibetben azok. ritkás szemöl­ dök. . milyen jó lenne a sárkány hintázását és remegését érezni magam mögött. nagyon szegény lehet. Időnként titokban bele-belekóstoltam a nálam lévő campába. Ne­ ked mondom mindezt. Ráadásul a köpenye csak a csípőjéig ér. aki annyira dicsér. Fehér haj. Felhők szálltak az égen. mert hisz az alján felhajtotta. így nem befolyásolhat. sem a kihajtott gallérról. ott találkoztam valakivel. Kiváncsi vagyok. Most azt akarom tudni. mint énhozzám. Biztos szörnyen érzi magát. meg a sárkány selymén átfütyü­ lő. de nem tartották be a szavukat. kölcsönad-e neki valaki egy . az ujj csak a csuklójáig ért.többre tartja Mingyar Dondup lámát a dalai lámánál! A rácsozat mögött belefáradtam a nézelődésbe. Kísérd a helyére Mingyar. mert a gallér akkora volt. Ez a férfi rövid ujjas öltözéket viselt. fehér arc.. akik nem végeznek fizikai munkát. mélyen ülő szemek. amit beszél. Talán nem tudja.

Elképedésemre a szája és az orra elé tartotta és olyan hangot adott ki. aztán a legfigyelemre­ méltóbb hangegyüttesre váltott. s mi több. a zse­ béből elővett rongytrombitával parádézik.mert a hátát megtámasztotta a keretből kiálló két másik pálcával. legnagyobb rémületemre. . A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 179 rend megfelelő méretű és alkalmas öltözéket. Korom? Ki hallott már olyat. mert egy fakereten kellett ülnie. ha egy tibeti ilyet tesz. ami a krétát letörölné. mert igazított egyet az ülésmódján. roppant fényes. Akkorra már valóban megsajnáltam: rosszul van öltözve. . „Angolra". Még so­ sem láttam ilyeneket. De hirtelen neki is eszébe juthatott. Kotorászott egy kicsit a többi folt körül is. festett. a dolgok csak úgy lecsúsznak róla!" Aztán az egyik foltból vékony. mondták később. mintha trombitálna. Azt gondoltam. Szörnyű sértésnek számít. hogy a talpa a dalai láma felé mutatott. vastag és durva. a közepén kormos fapálcikát szedett elő. Selymes. nem. idegenségéhez képest elég jól. a legérdekesebbre. Nincs semmi. felettébb különös. ahogyan értelmeztem őket. „Hogy lehet írni rá? . Leült erre a keretre és a lába le­ lógott a peremén.töprengtem magamban. Furcsa. Nem bőrcsizma. nálunk a papír sárgásbar­ na.Aztán a lábára pil­ lantottam. csak tetteti. egyszer csak. meg kell támasztani a hátát és lóbálja a lábát.XIV. így köszönti a dalai lámát . s azt. felemelte úgy. vékony fehér papírlapokat. ennél furcsábbat még sosem láttam. Úgy látszik. ülni sem tud rendesen. és különféle papírokat húzkodott elő. Összevissza mozgolódott. hogy korommal írni? Csak ráfújunk és elrepül! Nyilvánvalóan nyomorék volt. A férfi időnként tibeti nyel­ ven beszélt. Eléggé automatikusan leírtam az észlelt színe­ ket. Az üdvözlést befe­ jezve a fehér valamit visszatette a folt mögé. amit valaha is hallottam. talán gerincsérülése van. elkép­ zelni sem tudtam volna különösebbet. Különös. Valami szokatlan fekete do­ log volt a lábán. szétvette majd keresztbe rakta a lábát. nem tud ír­ ni. amilyet mi hordunk. mikor újra találkoztam a dalai lámával. mert odanyúlt az egyik oldalán lévő folt­ hoz és egy fehér ruhát vett ki belőle. mintha jég lenne a tetején. A férfi elkápráztatott. Azt gondoltam. nem tud írni. Egé­ szen másmilyenek voltak. mely négy pálcikára támaszkodott. kígyózó mozdulatokat tett vele.gondoltam. úgy véltem. mint a mieink.

kiáltott fel. mindezek segítségével fel lehetett rajzolni élete főbb eseményeinek menetét. arra viszont a kormánya nem volt hajlandó. Az angoloknak tehát fejükbe szállt a vér. Női Hangszer-nek hívták. kárt és szenvedést hoztak ránk. és két díszítés állt a neve előtt. . mit láttam. és utol­ só életében azt kívánta. és tartózkodni kí­ vánunk minden üzleti kapcsolattól a külföldiekkel. hogy a meg­ szállás bekövetkezik. hogy felbosszantja kormányát. igen! . a kommunisták nem szállták volna meg Tibetet. - . de azt sem akarta. hogy Tibet más országokkal barátkozzon.Kelet közti kölcsönös megértést. a saját országunkban a saját életünket akarjuk élni. Minden adatunk megvolt. Az utóbbi időben adták értésemre. Bell-ként hivatkoznék rá. Bell úr távozása után az Ékességes megkérdezte. a születési ideje. Segítő szándéka őszin­ tének látszott. Bhután igen. Az aurája színeiből úgy ítél­ tem meg. mert számára szokatlan éghajlaton él. Ó maga egy dolgot akart. hogy nem áll szándékunkban egyik nemzet oldalára sem állni. legfontosabb állomásai. látta. ahogy szerette volna. megszállnak vagy meg­ fojtanak-e bennünket. köthetett szerződése­ ket. Úgy éreztük. Az asztrológusok kiderítették. de a színeiből az is nyilvánvaló volt. Szikkim. hogy az egészsége meggyengült. és a jóslatok sosem tévesek.és mindegy volt nekik. és ez befolyásolhatja a kegydíját. akik a múltban csak bajt. Ami személyemet illeti. tart attól. Az angol kormány nagyon gyanakodott. A látogatónak egész sajátos neve volt. feltételezéseik szerint Tibet Oroszországgal készült egyezségre lépni. nagy valószínűséggel azért.180 HARMADIK SZEM Az Ékességes nagy tiszteletet tanúsított iránta. még többet kell dolgoznom! . Ez nem tetszett ne­ kik. Tibeten kívül bármelyik állam tárgyalhatott. úgy vélte. A jövendölések azonban nem hagytak kétséget afelől. nyugaton szülessen újra. hogy korábban Tibetben élt. mert maga is lógó lábbal egy olyan furcsa fakereten ült. hogy néhány könyvében említi ezt. aki a helyszínen tartózkodott. mert azt remélte. Anglia ugyan nem akart Tibettel szerződni. az idő majd igazolja elgondolásait és javaslatait. Bell úr.Igen. ha képes lett volna befolyásolni kormányát úgy. pályájának különböző. Ezért arra kényszerült. és nagyon örült az észrevételeimnek. hogy mondjon valamit és reménykedjen. elősegítheti a Nyugat .nyilván a furcsa gallérjaik miatt! . Sokat tudtunk Bell úrról. Ma már C. A.

hogy ellenőrizze és gazdagítsa állítá­ saimat. Egy szolga tüstént hozott még teát. Tégy bármit. hogy sürgősen menjek és „interpretáljam" különböző emberek szí­ neit. Annyi tudást kell beléd gyömöszölnünk. Kinyúlt a csengőért és becsengette az egyik szolgát. Nagyon érdekes volt odamenni egy bódéhoz. aki össze tudja állítani az „ősi tu­ dományok krónikáját. ami számukra nem volt titok. Néhány perccel később komótosan közeledve feltűnt mes­ terem. különösen a nagy csillagászati távcsövet. Nincs ember. az Ékességes elé. A memóriámat is fejlesztették: hosszú órákon át bonyolult részleteket hallgattam. a képessége megvan. A Potalában hasz­ nálhattam a teleszkópokat. hogy megfigyeljük a látogatókat. meddig feküd­ tem hipnotikus transzban. azután vissza kellett mondanom őket. Késő éjjel órákon át néztem vele a holdat és a csillagokat. esetleg egy messzi tartomány polgári vezetőjének az auráját.Igazad volt. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 181 Még jobban fejlesztenünk kell téged. hallgatni. aki miatt sietne! A dalai láma . háromlábú állványon állt. a dalai láma így szólt: . Azt akarom.barátja lévén . Mingyar Dondup láma és én gyakran bementünk Lhászába. mely nehéz. hogy olyan gyors és mélyreható tanulmányokat folytasson. De még fejleszthető. ha távoli országokban leszel. Bármelyik eszközünket használhatod. így nem is sürgette. országunkra hamarosan rossz idők jár­ nak.XIV. Nem tudom. Mingyar. Ez időtől fogva sokszor hívattak.. majd összevetni azzal. miközben a legrégebbi Iratokból olvas­ tak nekem.. . Előbb azonban egyre újabb és újabb hipnózisban lesz részed. Mesterem leült mellém. Mikor elhelyezkedtünk. és „indiai ennivaló­ kat". mert miként gyakorta intenek minket. nagyon élveztem őket. és fejleszteni is kell. .Mingyar Dondupot hívd. hogy most azonnal itt legyen . amit szükségesnek látsz. hogy az árus miként dicséri portékáját.tudta ezt. hogy legyen valaki." Napjaim ritmusa felgyorsult. Lobszang. Rendkívül hasz­ nosnak találod majd a képességedet.paran­ csolta. például egy távoli lámakolostorból érkező tanult apát. Mingyar. Jól ismert lá­ togató lettem a Potalában és a Norbu Linga-ban. Tisztánlátása és hatalmas ember­ ismerete alkalmassá tette rá. és kell. amilyeneket csak lehet. amit valóban gondol róla. amennyit csak bírunk.

hogy az expedícióval méltányosak legyünk. Védve voltak 183 . Végtelen hegyek. az erőnket. Ahhoz. és ismét tovább Észak felé. Lassan megtettük az utat a Tengerico mellett. Nem volt okunk a sietségre és a magunk kényelmes tempójában haladtunk. feltá­ ratlan terület felé. aztán csak mentünk eló're az ismeretlen. Jelen könyvben nincs idő többre. és nem tudtak átmenni a sziklás szurdokokon. a felföld a Hold felszínére emlékeztetett. A ritka levegőben hamar kimerültek.Ebben az időszakban ellátogattunk a Csangtang felföldre. aztán tovább a nagy tavakhoz. Ahogy az állandóan emelkedő terepen egyre beljebb és beljebb kerültünk. ahová a lovak már messze nem. Átjutottunk a Tangla hegységen. Küszködtünk. Itt ugyanolyan volt a táj. Óriási hegyláncok. öt legyengült társunk velük maradt. feneketlennek tű­ nő szakadékok. A dalai láma megáldotta a csapat tizenöt tagját. az energiánkat a későbbi erőfeszítésekre tartogattuk. Az öszvéreket a legvédettebb helyen hagytuk. és jókedvűen útnak indultunk. amit a Potalában a nagy teleszkópon át láttam. a körülmények egyre nehezebbek és nehezebbek lettek. mély kanyo­ nok. mert az öszvérek oda is eljutnak. mert az idő nem jelentett semmit a számunkra. mint hogy röviden megemlítsük ezt az utazást. Sziling Nor-nál. Végül az öszvérek elakadtak. Öszvérháton lovagoltunk. több kötetre lenne szükség. hogy keresztül jussunk a „holdbéli tájon". Nehéz megmondani mennyi időbe telt. ahol egy jakszőr kö­ tél végén himbálództunk szédelegve.

úgy haji- . a lég­ szomjtól kiszakad a tüdőnk. Mikor mindenki átért a kanyonon. Rosszul mérte fel a távolságot. Felváltva lódítottuk el a kampós kötelet. felmá­ szott egy magas sziklára. Felrepítettük. aztán ledobta magát. kicsorbult farkasfogsorhoz hasonlított. az esőre és a madarakra hagytuk. hogy a má­ sik oldalon biztonságosan talajt fognak. mert nehéz és veszélyes vállalkozás volt. A rám vonatkozó jóslatok fényében biztosra vet­ tem. a torkom kiszáradt. Eközben a másik oldalról valaki biztosította. mielőtt magasabbra és magasabbra vergődtünk volna. így a szélre. A testet visszahúztuk és istentiszteletet tartottunk érte. A szerze­ tes. Elő­ fordult. egészen a sziklákig.184 HARMADIK SZEM a sivár.' ahol a kötél csaknem vízszintes. ami­ lyen magasra csak tudott. mikor a vízesés aljára ért. Egy ideig kimerülten feküdtem. Váltottuk egymást. A kemény sziklákon nem lehetett eltemetni. az arca és az agya a fogazott sziklákon maradt. hogy olyan pontra érjen. az öszvérek legelhettek rajta.jobb társai senkinek sem lehetnek! . mikor már biztosítva volt. Én mentem helyette. hogy sikerül. a lélegzetem elakadt. és felváltva másztunk át. Az egyik szerzetes meg is halt. és hitem elnyerte jutalmát. ahol álltunk. Tovább mentünk. Sok helyütt vaskampókat kellett felhajítanunk. mert óriási erővel a szemben lévő falnak ütközött. egyáltalán nem látszott boldognak. Azon az oldalon. aztán nagy nehézséggel sikerült felmásznom a hegyol­ dalon. Két napot pihentünk itt. mintha ki akarna szakadni a mellemből. akkor egyikünk de­ rekára tekerte a kötelet és a legmagasabb pontról (ahova feljutot­ tunk) leereszkedett. és tapogatódzó ujjakkal a legközelebbi szikla pereme felé nyúltam. aki utána került sorra. Lengett. aztán felmászott. A fennsíkon csobogó patak futott keresztül. áthúztuk a kötelet is. hogy a kampó akadt meg a sziklában. és úgy éreztük. a szurdokokon. A tábornál volt egy barlang: az idő elemésztette a puhább sziklá­ kat. át a szakadékokon. ezekhez rögzítettük a köteleket. A többiek. a hangját sem lehetett hallani. Egy meredek ösvényen a völgybe juthattak. Sikerült megkapaszkodnom és felhúznom magam. szélfútta vidék legrosszabb szélrohamaitól. a szívem úgy vert. A hátunk fájt a cipeléstől. mint egy inga. A jóslatok ellenére is óvatosan lódultam. ahol gyér növény­ zet nőtt. egy sziklanyúl­ vány tornyosodott felettük. ahol több ezer métert zuhant. . remélve.

Köd. talán egy gleccserhez. sziklák. amelyeken összeviszsza horzsoltuk magunkat. olyan fehér és olyan makulátlan volt. elégedetten mosolygott: .. indák váltak ki és lebegtek a levegőben. teát csináltunk. és a tea nem mele­ gített fel igazán. innen a hideg po­ kol. Mellesleg a tibeti mitológiában szerepel egy Hideg Pokol. Semmi élvezeteset nem láttunk magunk előtt. hogy valóban köd. hogy a lehető legkönnyebben elkaphas­ sam. bár ezen a magasságon alacsony volt a víz forráspontja. A TITOKZATOS ÉSZAK -ÉS A JETIK 185 tották el a másik kötelet. A felföldön tett úton megtapasztalhattam. botorkálva és meg-megcsúszva haladtunk az ismeretlen mélység felé. és azt kívántuk. és tovább botladoztunk a szörnyű tájék közepe felé.XV.Bizony mondom. ha­ ladásunk még nehezebbé vált. egyre lejjebb és lejjebb kerültünk. A sziklák tetején pihentünk egy kicsit. milyen is valójában! Három napon át csúszkáltunk a jégtáblán. az egyetlen közülünk. Egyenként jöttek át. köpenyük csapkodott körülöttük a szélben. bús képű alakoknak látszotok! Most azonban rövidesen élvezet vár rátok. hogy erősen húzva próbálják ki a kötelet. Hideg. a tekintetünk sűrű tejfehér ködbe ütközött. kezükkel. vagy felhő. sem jégbaltánk. olyanok. és szóltam nekik. mint farkasszájban a fogak. Éles sziklák. hó-e. A mi „felszerelé­ sünk" a kötelekből és a szokásos bőrcsizmából állt . A meleg áldás számunkra. aki járt már itt korábban. dideregtünk a maró szélben. Kicsit kevésbé fáradtan újra felszedtük a rakomá­ nyunkat. sem más hegymászó felszerelésünk. Mingyar Dondup láma. Néhány mérfölddel arrébb megkerültünk egy hegy­ nyúlványt. A gleccser óriási sziklák közt vezetett. Ahogy kö­ zeledtünk. A két kötélvéggel a kezemben biztosítottam őket. hogy ne csússzon annyira. Nem tudtuk. lábukkal a kötélbe csimpaszkodva. láttuk. Nem volt szöges bakancsunk. Befa­ gyott jég a lábunk alatt és fagyos ég a fejünk felett.. fejjel lefelé lógva. bárcsak sose láttuk volna meg ezt a he­ lyet. rövidesen „él­ vezet" vár ránk! . ennek ellentéte a hideg.a talpára szőr­ mét kötöttünk. Nemsokára egy jégtáblához érkeztünk. És a mesterem azt mondja. amely hátráltatott ben­ nünket és a légzésünket sem segítette egyáltalán.

valami olyasmi. vakon. akik még nem értek el eddig és nem láttak. Még néhány mérföld. A lábunk alatt kövek. nos. Köröttünk zöld fű. meghaltam a hidegtől. a talaj egyre forróbb. ahogy ma­ gamra néztem. Akkor Mingyar Dondup láma megszólalt: Ha én is úgy álltam itt. hogy megnézzem. hideg ködben. kapaszkodva. aki lábával tapogatózva előre a csapatot vezette. ennél zöldebbet még sosem láttam. az előttünk menő ember után nyúlva. akkor jól kinéztem. nyomorúságosan baktattunk ki tudja. mozogni is alig mertünk. Ziháltunk és reszkettünk a hi­ degtől. Forró kézzel megdörzsöltem a szemem. Tovább és még tovább! Hirtelen a csodálkozástól és a féle­ lemtől megkövülten megálltunk. féltünk. Körülpillantottunk. A melegnek legalább az illúziójáért ma­ gunk köré tekertük a köpenyünket. A földből. Elkábított és megijesztett ben­ nünket . és a Mennyei Mezőkre kerültem. és valóban gyönyörű helyre érünk. aki meghalt a sziklán? És mindannyian méltók vagyunk arra. amit magunk előtt látunk? A ködfüggöny másik oldalán a hidegtől vacogva nem több mint harmincat vert a pulzusunk. a „Jégis­ tenek tréfát űznek velünk". ugorjunk. hová. Lehet. a lábunk mellett kis patak bugyogott-bugyborékolt elő. Most majd összeestünk a hőségtől. A köd meleg lett. azt gondoltam. mesterem ismét beszélni kezdett: . mert a víz forr. vagy szellem. mint akik azt gondolják. mikor először megláttam ezt. hús-vér ember vagyok-e. újra nekiindultunk. mint ti. A mögöttünk jövők.186 HARMADIK SZEM Tovább róttuk az utat a sűrű. a talaj gőzölgött.Ugorjunk át a patakon. belénk ütköztek. Olyanok vagytok. gőzcseppek hajtot­ ták. túl voltunk rajta. a jégmező? Egész hirtelen szétoszlott a köd. vastag szálú.varázslat van a dologban. a csizmánk talpa alatt kavi­ csok görögtek. ami tapasztala­ tainkat meghaladja. Egyenként keresgéltük az utat. ahol megpihenhetünk. Bódultságunkból Mingyar Dondup láma nevetésére ocsúdtunk. . Kövek? Kavicsok? Hova lett a gleccser. meg­ csipkedtem magam és az ujjammal kopogtatni kezdtem egy szik­ lán. térdnél is magasabb fűtenger. hol a tizedik. A levegő vibrálva remegett. hogy felbukunk rajtuk. De aztán körülnéztem: nyolc társam velem volt. hogy mind­ annyian hirtelen a mennybe kerültünk? És ha igen.

) . amely végtelennek tűnt. vagy megfog és elvisz a jeti! Azt gondoltam. Elmondta.a koponya hasonlított a modern ember koponyájához. ma már. Ott volt. és kénes szag áradt. Körülbelül három mérföld múltán el­ nyúltunk a moha fedte földön. akkorákat. most megfo­ gott. A TITOKZATOS ÉSZAK . a keze nagy volt és széles. amelynek nevét a mai napig nem tudom. Vagy a hideg volt az? Nem tudtuk! A növényzet buja volt.a hiányzó homlok kivételével . Az álla beugrott. hogy a föld alatti hő és a forró vizű patakok megolvasztották a jeget. biztosra vettük. azt mon­ danám. Élénk színű" virágok bontottak mindent. Vadszőlőindák csipkézték a fatörzseket és lógtak az ágakról. trópusi. hogy tudomása szerint a felföldön csak két ilyen hely van. és talán nem is látok már. Kissé jobbra a kellemes tisztástól. Bámultunk egy ideig. a lába hajlott. A szülők Tibetben gyakran fenyegetik csintalan gyermekeiket így. nyolc-tíz mé­ terre se lehetett tőlem a teremtmény. A vulkanikus területen meleg források törtek fel a földből.ÉS A JETIK 187 Igaza volt. A lábfeje. a hideg és a meleg találkozásánál keletkezik. megsülünk. Nem örültem neki. ruha nélkül heverésztünk. hogy a lába külső felén jár. A sűrű köd. kis tavat pillantottunk meg. a hőség legyőzött és egy más létsíkra vitt minket. mikor valami arra késztetett. Fodrozódott. ahogy az emberek. mutat­ ván. Olyan fák nőttek itt. gyűrűdzött a felszíne. Élt ott egy olyan madárfajta. Légy jó. a fogai nagyok és kiállók. Lehajoltam és gyógyfüveket szedtem. Még mindig megbabonázva éreztük ma­ gunkat. és kismacskához ha­ sonló. Később én is láttam ilyen csontokat. Mégis . Megfigyeltem. Rám mutatott. mindketten megrémültünk. hogy élet van benne. Mesterem elmondta. amilyeneket még sosem láttam. ame­ lyek legalább nyolc-tíz méter magas állatokhoz tartoztak. és a völgy magas sziklafalai miatt a meleg levegő bentrekedt. A fején mintha nem lett vol­ na homloklebeny. amelyről olyan sokat hallottam. Megemlítette. a karjai a normá­ lisnál jóval hosszabbak. furcsa. amin áthatoltunk. nyávogó hangot adott ki. mert úgy éreztük. Itt láttam jetit is először. (Az emberszabású majmok és a rend más tagjai járáskor nem a külső felületét használják végtagjaiknak. hogy felnézzek. miután sokat utaztam.XV. mint mindig. ahol megpihentünk. sűrű szemöldökétől meredeken hajlott hátra. hogy látott óriási állatcsontvázakat.

Sokan írnak a jetikkel kapcsolatos feltételezésekről. Ha a nyugati embernek módja lenne rá. de ellenkező" irány­ ba! Később arra a következtetésre jutottam. Néhányan kétségbevonták a jetikről szóló beszámolóim hite­ lességét. Csak annyit mondhatok. Lehet. Mára a tudósok látták. a jeti rikoltott egyet. Mikor észrevettek. láttam jetiket. Úgy tűnt. hatezer méteres magassági rövidtávfutás rekordját. akik az evolúció egy külön ösvényét járták. akik elhagyták a felföldet: lakott területek közelében lát­ ták őket ugrálni és szökdécselni. Léteztek mendemondák egy halról. Az első találko­ zás a jetikkel rémületet kelt. Úgy tartjuk. hamarosan rádióüzenetet küld az Atlanti-óceán másik partjá­ ra. hogy a nőrablás a fajfenntartás egyik módja. megfordult és elmenekült. kihaltak. akiket férfi jetik vittek magukkal. hogy bővebben ír­ jak róluk. Nem értek azonban annyira az ilyen dolgokhoz. hogy a jetiket elkergették. A második során az embert eltölti a szánalom a letűnt korok eme teremtményei iránt. vagy más okból. s hogy másutt. a felföldre űzték. mert az állí­ totta. A nyugati orvosok ünnepélyesen kijelentették. belehal a lég­ áramlásba. felboncolná és spirituszban tartósítva mutogatná.188 HARMADIK SZEM Ahogy néztem és talán ugráltam félelmemben. és mi sem provokáltuk őket. néhány elkódorgótól eltekintve. gyorsan elrejtőztek. . megfogták és felboncol­ ták ezeket a halakat. óriási léptekkel egy lábon ugrál. az ember nem bírja ki az ötven mérföldnél nagyobb sebességet. de egyik szerző sem látott jetit. Néhány évvel ezelőtt kinevették Marconit. Mingyar Dondup láma elmondta. hogy a jetik az emberi faj atavisztikus visszaütései. Ezt később néhány apáca is megerősítette: éjjel egy jeti elragadta egyik rendbéli társnőjüket. a sze­ gény jetiket is megfogná. bébi jetiket és csontvázakat úgyszintén. és csak a legeldugot­ tabb helyeken képesek élni. akik a mai élet feszítettsége miatt kihalásra vannak kárhoztatva. Elég gyakran hallottunk történeteket jetikről. melyet „élő kövü­ letnek" mondanak. Én láttam. Én is futni kezdtem. Keringenek történetek magányos asszonyokról is. ahogy ezt valamennyien be is ismerik. Később távolabbról láttunk néhány jetit. hogy biztos megdön­ töttem a tibeti.

kész vagyok rá. néhány méterrel arrébb pedig. nem messze Sao-Hszing-től. melyeket úgy lehetett szedni. ha a talaj felszínét megforgatják. melyek mind azt bizonyítják. ami messze túlnő kereskedelmi tapasztalaikon. félelmetes földmozgások következtében sok terület a víz alá süllyedt. akadt olyan. A fantasztikus ellentétek földje ez! A levegő forró és párás. A mi hitünk szerint Tibet egykor a tengernél feküdt mélyen lenn. Jü táblája. A legritkább füvek nőnek itt. ízlett. hogy el­ kísérjek egy szkeptikusokból álló expedíciót és tagjainak megmu­ tassam a jetiket a felföldön. egyedül ezek miatt tettük meg az utat. Csekiangban. mely forrt. Az élénk színű óriáskagylók. és teletömtük magunkat. és egyéb dolgot le­ het találni. mint az üveg. Érdekes lesz látni ezeknek a nagy üz­ letembereknek az arcát. a ködföggöny másik oldalán metsző szél fúj. mely eredetileg Hupej tartományban. feljegyzi. megkövesedett szivacsok és korallfüzérek mindennaposnak számí­ tottak. mely kiszívja az ember erejét és amelytől olyan törékeny lesz a teste. Régi legendáink szerint évszázadokkal ezelőtt Tibet partjait ten­ ger mosta. Vihetnek magukkal oxigént és teherhordókat. Az eredeti követ gondolom . Megkóstoltuk. de Hanku mellett.XV. hogy megkövesedett halakat és más tengeri lényeket lehet találni. szerzetesi ruhámban megyek. 2278-ban) miután a Vízözön. hogy a Nagy Jü megpi­ hent a helyszínen (Kr. mely a maga­ sabb területeket kivéve egész Kínát elárasztotta.elvitték. Tibetben az én időmben nem volt semmiféle fotófelszerelés. Egy további kópiát a Ju-lin Templomban őriznek. A Csangtang felföldön rengeteg kövületet. aranydarabok. mikor olyasmivel találkoznak. sosem láttunk másutt hasonlót. mint a kavicsokat. Bizonyos. és biztos tudásunkon túli okokból. érdekes. Van egy ha­ sonló kínai hit is.ÉS A JETIK 189 Ha a kommunistákat kiűzik Tibetből. Éjjel és .e. A büntetés szigorú volt. Arany is volt. a Heng hegy Koa-loa csúcsán állt. A föld mélyéből fakadó vizek között mindenfé­ le hőmérsékletű előfordult. hogy az egész terület va­ lamikor tengerpart volt. bugyborékolt és gőzölgött. sosem tapasztaltunk még hozzá foghatót. Gyümöl­ csök is teremnek. de olyan is. mások kiemelkedtek és hegyekké lettek. A fényképe­ zőgépek bebizonyítják majd az igazságot. mely majdnem befagyott. Vucsangfu-nál vannak má­ solatok. A TITOKZATOS ÉSZAK . én régi.

az éhség és a megpróbáltatások újabb emberéletet követeltek. egész éjszaka melegítettük (mindkét oldalára oda­ feküdt valaki). még teánk sem. Négy szerzetes.most szó szerint is vérvörös . Talán mind úgy éreztük. Néhány órával azután. Semmink sem maradt. erőnket kiszívta a rejtett völgy kellemes melege. összeesett. Ezután már nem nyúltunk hozzájuk! Megraktuk magunkat füvekkel és növényekkel. nem le­ hetett segíteni rajta. A következő napokon pihentünk. Az egyik láma nem bírta tovább a hideget. megfogták a lá­ bam. Az öszvérek­ hez menet az utolsó két napon egy falatot sem ettünk. több száz méter mélyen fe­ küdt. A szél süvítve vágtázott a sziklák között. kavicsokat görgetett maga előtt. Elaludt. megpróbáltuk valamennyire visszaszerezni az erőnket. akik fel­ ugrottak. a finom permetet vitte a szél. A táborhoz érkezve döbben­ ten láttuk. hogy magunk mögött hagytuk a ködfüg­ gönyt. Az . de nem egysze­ rűen a fáradtságtól vagy a kimerültségtől. Már csak néhány mérföldnyire voltunk. és a metsző légrohamök porral teli levegőt fújtak be a barlangba. a legvéksőkig meg vagyunk rakodva. újra át a ködön. és éjjel a Mennyei Mezőkre távozott. és bár letáboroztunk. A terhét megosztottuk egymás között. mikor az egyik tár­ sunk. és láttam. Lehasaltam. A másik oldalon szörnyű hideg fo­ gadott. de a száraz vidék éles szélrohamai erősebbek vol­ tak. És még valaki eltávozott. bár korábban úgy gondoltuk. majd elindul­ tunk visszafelé. hogy le ne csússzak. felbukott és nem állt fel többé. képtelenek vagyunk többet cipelni. A gyom­ runk nem szokta az ilyen gyümölcsöt. A hideg. hogy pihenhessen. Mindent megpróbáltunk. Négy. Úgy tűnt.190 HARMADIK SZEM másnap egész nap alig jutottunk a a növénygyűjtéshez. és az orkán a szikláról a kanyon mélyére söpörte. hogy már csak négyen vártak. aki a gleccserhasadékban haladt. hogy segítsenek megtenni az utolsó néhány métert. Nem tudtunk mozogni. és az élelmünk is elfogyott.köpenye fedte. A kis patak fel­ színén felkorbácsolódott a víz. Fájdalmas lépteinket a csillogó ősrégi jégmező felé fordítottuk. nem ébredt fel. vérvörös . legjobb lenne megfordulni és a buja völgyben maradni. Az ötödik kimerészkedett egy szélviharban.

Hallottuk. men­ tünk. te­ ával és étellel kínáltak.. Öszvéreink cipelték a gyógynövényrakományt. Rázkódott és remegett a széle. Az idő semmit sem jelentett nekünk.amilyen volt . másnap korán elindu­ lunk. aztán erős ütés. míg mi a hegyek pirkadat előtti lumineszkálásában pihentünk. majd a perem egy kb. A mélyből jóval később hangzott fel a visszhang és verődött vissza a zuhanó kőtörmelék. Másnap reggel. aki olyan vidáman eredt neki az útnak. és ahol felszakadtak a hólyagok. . állandóan éhesek voltunk. A köpenyünk rongyokban lógott..XV. Nap nap után bandukoltunk. Mindenkinek már csak fél adag ennivaló jutott. mielőtt az első fénysugarak bevilágították volna az alattunk fekvő völgyet. Toprongyosak voltunk és testünk tele zúzódással. vérzett a lábunk. Arra a gondolatra. akár a húsra éhes ragadozó démonok. Kipróbáltuk a köteleket. hogy hazafelé tartunk. megnéztük az öszvérek sebeit és sérüléseit. és nagy örömünkre egy jakcsorda legelt a közelében. amint jön felénk és összebújtunk. most tizenegy emberből állt a csapat. Elhatároztuk. olyan kicsire húztuk magunkat. Valahonnan a közelből sietség zaja hallatszott. Szédelegve a kimerültségtől. A tömb leszakadt. A tizenöt fő helyett. összeroskadt és a föld megcsúszott. Barátunk így lett eltemetve. romlik az idő. fájós lábbal és kimerülten. örömte­ li érzésekkel indultunk. hogy a halálos fáradt­ ságunkat enyhítsék. és mindent megtettek. csak mentünk.legalábbis néhányan! Mesterem másodszor volt ott. Másnap hajnalban az idő nyugod­ tabbnak tetszett. a felet­ tünk lévő csúcsról egy hatalmas sziklatömb szakadt le.ÉS A JETIK 191 orkán egész éjjel üvöltött. De a Csangtang felföldön jártunk és visszatér­ tünk . amit egy földrengető robaj követett. amilyen kicsire csak tudtuk. nehogy akadályoztatva legyünk. mintha az ördögök egyenest nekünk hajtanák hintóikat az égről. Úgy látszott. akik egy ilyen utat kétszer is megtett. Dübörgés. szörnyű csattanás és remegés: mintha az előttünk elterülő fennsík­ ba csapódott volna.gondosan átvizsgáltuk. Felszerelésünket . Lassan haladtunk. három-négy méteres része megingott és letört. A kereskedők melegen üdvözöltek. Végre ismét megpillantottuk a tavakat. talán az egyetlen ember a világon. kőzápor. A TITOKZATOS ÉSZAK . A hegyláncok újabb hatalmas sziklatömbje megadva magát a szél és a víz pusztító erejének.

Mi meg az Indiáról és a hindukusi kereske­ dőkről szóló történeteiket élveztük. a mieink sietni kezdtek. Sajnáltuk. azért.192 HARMADIK SZEM A kereskedők jól bántak velünk.. Engem. Az öszvérek bölcs állatok. hogy minden ember egyenlő: a faj. Sok szerzetes nem állna szóba kereskedőkkel. annál inkább szolga az ember. így reggel kölcsönös jókívánságokkal búcsút vettünk egymástól. hogy a „két vég­ pont" jutalma mindenkire vonatkozik. annál kisebb a szabadság. Heteken át különböző lámakolostorokba utazgattunk. „Hatalmas" vagyok. mivel én voltam a legfiatalabb. Azt lehetett volna gondolni. Annyira húztak. hogy lássam. hogy alkalmam legyen más területek megismerésére is. láttátok. a szín. hogy ők jártak a Csangtang-on. Szavai megvilágosító erejűek voltak: . előadáso­ kat tartottunk. nem pedig mi! Örömmel másztunk felfelé a köves úton.. aztán végre megláttuk a Potala csillogó aranytetőit.Azt tetté­ tek. hogy nehéz volt visszafogni őket. a felekezet nem jelent semmit. és kicsivel a Hegycsúcs felett a mi Csakporinkat. bárcsak ugyanarra jönnének. mint az expedíció vezetője megkapta a Becsület sálját piros hármaskötéssel. ugyanaz a tisztesség ért. mint mi. Jól tudtam. Először a . Mindent odaadnék azért. azt kívántuk. Örültünk. aki közbül van. de Mingyar Dondup láma arra tanított. Csambalából.. szétosztottuk a különleges gyógyfüveket. Az éjszaka sötétjében ajaktrá­ gyából rakott tűz mellé kuporodva csodálkozva ingatták fejüket történeteink hallatán. ter­ mékenyebb. Sö-be érjenek. mi meg oda készültünk visszatérni. hogy visszajöttünk. Megkezdődtek a fogadások. ahogy a fagyos északot nevezzük. Erőnk visszatért.. hogy mihamarabb saját falujukba. csak az ember szándéka és tet­ tei számítanak. fel a Vashegyre. de először a dalai lámát kellett meglátogatnunk. hogy el kell válnunk tőlük. hazafelé mentünk. amit láttatok. amit magam is szeretnék. A vidék zöldebb lett. Mingyar Dondup láma. és mégis népem foglya. minél magasabb ran­ gú. Minél na­ gyobb a hatalom. amit szenvedélyesen szeret­ nék látni. De hát nemrég indultak Lhászából.

a Cangpo folyónál. így ismét visszatértünk Csakporiba.XV. mindkét település negyven mérföldre van. Úgy gondoltuk. ha meg­ álltunk. Azután tovább mentünk Dordzsetag-ba. illő nevet kapott: a Boldogság Folyójá­ nak hívták. Meglátogattuk a Szamden lámakolostort is. Közeledett a láma-fokozathoz szükséges vizsga ideje. Megkönnyebbüléssel követtük a mi folyónkat. ha lovagoltunk. hogy teljes fi­ gyelmemet a tanulásnak szentelhessem. Drepung-ba. és Szamjebe.É S A JETIK 193 három székhelyre kellett ellátogatnunk. ha pihentünk. Tanításom egész idő alatt folytatódott. a Kjicsu-t. A TITOKZATOS ÉSZAK . . mely két tó. a Dü-me és a Jamdok között fekszik háromezer-háromszáz méter magasan a tenger szintje felett. Szera-ba és Ganden-be.

ha színpadi mutatványra akarják használni.ről mondják. De nem akkor. amikoris a szellem vagy az én (ego) elhagyja a testet és az ezüstzsinór segítségével érintkezik a földi élettel. és mikor visszatérnek az ébrenlétbe. hogy így utazunk. A tudás . Mindenki ezt teszi. Számos műtétet hajtottam végre hipno­ tizált betegeken. amit nem akarnak elhinni. Nyugaton az emberek elvesztették ezt a képességet. ha az emberek racionalizálni akarják. és jobb állapot­ ban ébred. Csak nyugaton majdnem mindig önkéntelenül történik. Angliában azt ál­ lítják. lábamputálást. mit láttak és hol jártak. és egyéb hasonlóan súlyo­ sakat is. Minden országban ismerik az asztrálutazást. Bárki mást is meg lehet tanítani. Engem tanítottak rá. mit csináltak. A telepátia a másik olyan tudomány. „a boszorkányok repülni tudnak". keleten a lámák tökéletes tudatossággal művelik. kivéve. azt gondolják „álmodtak". A seprűnyélre semmi szükség. mikor alszik.Tizenhatodik fejezet LÁMASÁG Jelentős mennyiségű képzésben részesültem az asztrálutazás tudo­ mányából. ha nem kell szenvednie a hagyományos altatás hatásai195 . A beteg semmit sem érez. A hipnotizálás me­ gint csak keleti tudomány.bár eltemetve . mint pl. nem szenved. melyet könnyű elsajátíta­ ni. hogy repülnek. Ezért teljes emlékük van arról. Sokan nem nagyon hiszik. Az Egyesült Államokban „a vörös ember szelle­ mei". Sze­ rencsére ma már ezt a tudást kezdik elismerni. mindenhol létezik.min­ den országban.

Minden kertelés nélkül azt tanácsol­ ták. Elvben nagyon egy­ szerű.egy bizonyos határig Angliában is használják ezt a módszert. fel kell függesszük a cselekvést. a zenéhez sem volt tehetségem. nem könnyű meglátni. hogy a fizikai hullámok működjenek (gondolkodunk). pedig hát a levelek megérkeztek. a gyors mozdulat ma­ gára irányítja az emberek figyelmét. Legőszintébb törekvésem ellenére sem tudtam viszont láthatatlanná válni. Énekhangom felbőszítette a zene­ mestert. amit akkor okoztam. Talán szerencse. Aki igazán ért hozzá. hogy csak nagyon keveseknek adatott meg a láthatatlanná válás képessége.196 HARMADIK SZEM tói is. ami vonz. ezzel aztán bárki tud bánni . inkább az asztrálutazást alkalmazza. azonban ez a képesség sajnos megtagadtatott tőlem. Jelentős erőfeszítést igé­ nyel. és így a láthatatlanság ál­ lapota odavész. A postásra. ha akarnak. bárki a közelünk­ ben telepatikusan észlelheti őket (láthat). megjegyzik. de a dühe semmi sem volt ahhoz a felforduláshoz képest. aki „ismerős" típusba.) Ahhoz. vagy olyat. valóban sen­ ki". A levitációt meg lehet valósítani. hogy meg sem „látják". gyakorlatban nehéz. mely valóban a legegyszerűbb dolgok közé tartozik. aki a levele­ ket hozza. Mint ahogy korábban említettem.úgy tudom . Nekem volt. esetleg egy bizonyos csoportba tartozik. hogy elérjük a láthatatlanság állapotát. gyakran azt mondják. akik láthatatlanná tud­ nak válni. aki olyannyira ismerős. Vannak emberek Tibetben. hogy olyan kevés van belőlük. és fel kell függesztenünk az agy hullámokat is! Ha hagyjuk. A zaj? Egy gyors mozdulat vagy egy rikító szín? A zaj. maradjak inkább a tisztánlátásnál és a gyógyításnál! . Pedig nagy áldás lett volna eltűnni. Egy immobilis személyt. Jó. mikor vala­ mi kellemetlen dolgot követeltek tőlem. és gyakran csupán csak a technika gyakorlásáért meg is valósítják. egy láthatatlan ember hozta őket? Vagy valaki más. Ma már . Hogyhogy. „senki sem járt itt. tudtam és (most is tudok) utazni az asztrálsíkokon. Más dolog a láthatatlanság. amikor .megpróbáltam cintányérozni és véletlenül egy szerencsét­ len szerzetes fejére csaptam. nem is „érzékelik"? (A rendőrt mindig észreve­ szik.azt gondolván. mert majd mindenkinek rossz a lelkiismerete. de le tudják árnyékolni az agyhullámaikat. ha van egy jó tanárunk. Gondolj arra.

a légzési gya­ korlatok is okozhatnak bajt! Számos tibeti jelenség legfőbb titka a különleges légzés. ezek a gyakor­ latok is károsak. és valójában hihetlen mértékben fejleszti az embert. újra csak nagyon jó tibeti (keleti) tanárra van szükség. ha nincs bölcs és tapasztalt tanárunk. harmadik szemével folya­ matosan azt nézi. a tartozékait. és a „futónak" félig transzban kell lennie. akik kipróbálnak né­ hány testhelyzetet. Ez csupán az én véleményem. hogy a jég elolvad. és egészen kis kortól kezdve tanuljuk a testhelyzeteket.mind a jogázáshoz vannak szoktatva.sokat jógáztunk. a „száguldó" viszi a terhét. és mikor célhoz ér. netán középkorúak. Az előző során az ember a szellemi birodalomban mozog. A célt vizualizálja. figyelmeztetni kéne az embere­ ket. hogy amíg nincs egy sor módosított gyakorlat kidolgozva. Órákon és órá­ kon át száguldhat. De megint csak. Az így közlekedő ember állapota az alva­ járóéhoz hasonlít. Az ardzsopa. sőt végzetesek lehetnek. LÁMASÁG 197 Ahogy ezt a nyugati világban nevezik . hogy semmi se zavarja a transzszerű állapotot. jelentős módosítások nélkül nem megfelelő a nyugati emberek számára.XVI. aki alaposan is­ meri a férfi és a női anatómiát. Ter­ mészetesen a jóga nagyon nagy tudomány. mert tekintetét a csillagokra függeszt­ heti. vagy ahogyan egyesek nevezik. Az este a legjobb időszak erre. hogy öt-hate­ zer méter magasságban meztelenül üljenek a jégen. Sokan írtak a „száguldó lámákról". hogy ne kísérletezzenek. Sok gyakorlatot igényel. így anyagi tárgyakat nem mozdíthat. nem érez fáradtságot. miközben az em­ ber szabadon lélegzik. és órákon át rohannak úgy. hogy alig érintik a talajt. akik szabályozni tudják a testsúlyukat (ez nem levitáció). de valóban úgy hiszem. a csontozatunk és az izmaink . Ha el akarjuk kerülni a sérülést. Az asztrálutazáshoz képest egy előnye van ennek a módszernek. A helyes légzés képessé teszi a tibetieket arra is. Mi ezt a tudományt évszázadok óta ismerjük. és a testük me­ leg maradjon: olyan meleg. Nemcsak a pozíciók. A terepnek egyhangúnak kell lennie. Személyes véleményem szerint azonban. nem viheti magával pl. és szüntelen ismétli a mantrát. A végtagja­ ink. A nyugatiak. . ténylegesen megsérülhetnek.

a szívverésük lelassul. mint én. De nem csoportosan osztja az áldást. nyújtott karral meg tudtam érinteni az elülső fal felső peremét. Akkor szívjanak be annyi levegőt. legalább levegő volt bőven! A belépés előtt most is átkutattak. mert nem volt annyi hely. Bizonyítsd be. A többséget egy pálcához illesztett bojttal érinti meg. hogy a ten­ gerszint felett hatezer méteres magasságban magam is meg tudtam ezt csinálni. kezemmel a fejem fö­ lött meg tudtam érinteni a másik falat. aki minden évben minden szerzetest megáld. amennyit csak tudnak. Tető nem lévén. könnyen fel­ emelik. Aki­ ket még jobban kegyelmébe fogadott. Most először életemben mindkét kezét a fejemre tette és mély hangon azt mondta: .Jól haladsz. A fülkék négy­ zetesek voltak. . mint pl. lábam a falat érte. hogy a tüdejük­ ben nem volt levegő? Próbálják meg. méghozzá a legrosszabb oldaláról.198 HARMADIK SZEM Egy rövid kitérő: Nemrég elmeséltem valakinek. Mindkettőt ismerem. rászolgáltál a bizalomra. hanem egyénenként. Ha lefeküdtem a földre. a vizsgán légy még jobb. A tizenhatodik születésnapom előtt három nappal tizennégy más jelölttel együtt megjelentünk a vizsgán. kétszer olyan magas volt. hogy letegyem az esedékes lá­ ma-vizsgát. Eljött az idő. de a kezemet be kellett haj­ lítani. Ha félnek kedves Olvasóim. fiam. olyan mélyet. Hallgatóm egész komolyan kérdezte: . vegyenek egy mély lélegzetet. hogy csak én nőttem meg. azokat két kezével áldja meg. hogy kinyújtsam. és meglátják. tartsák vissza a lélegzetüket.Hatezer mé­ ter? Apály vagy dagály idején? Próbáltak-e már nehéz tárgyat felemelni úgy. és megnyugszanak. Mindannyian bevihettük a saját faedényünket. Ezeket baj nélkül bárki megpróbálhatja. A léleg­ zés szabályozásának ismerete segített abban. amikor kommunista fogságban voltam. hogy kibírjam a ja­ pán kínzásokat meg még többet. hogy egyik kezét a fejükre teszi. de lehet. Ismételjék meg legalább háromszor. a római pápa. a kegyeltjeit. Előtte meg kellett kapnom a dalai láma áldását. A „vizsgafülkék" mintha kisebbek lettek volna. vagy a magas rangúakat úgy. esetleg dühösek. de a hátsó fal kb. amilyen mélyet csak tudnak. és tapasztalni fogják. meglátják. hogy vizsgázzak. aztán tíz másodpercig tartsák vissza a levegőt. majd­ nem lehetetlen. Vagy más.

A kidolgozott té­ teleket alkonyatkor szedték össze. Valaki számára véget ért a vizsga. Egy órával később hozták a hatodik nap anyagát. Nyugtató mormolás és a sikolyok zo­ kogásba fúltak.XVI.. egyszerűen ki kellett szólni. Gyógynövénytanból vizsgáz­ tam. A nyugati világban a jóga öt ága ismert: a hátha jóga. A súlyos faajtó döngött. Az egyik közeli fülkéből sikítás hallatszott. amely a tisztán fizikai test. 20-szor 20 cm-es kis ablak. A vajas tea más volt. LÁMASÁG 199 a rózsafüzért és az írószerszámot. amelyből már elég komoly tudásom volt. ha­ csak úgy nem döntünk. amely csak kívülről nyílt. Jóga. anatómiából. Egyszer egy nap campát kap­ tunk. Amikor az őr befejezte a moto­ zást. az ember mindig emlék­ szik arra. A kundalini jóga. és az an- . az „eszköz" (hordozó közeg) fölötti uralmat tanítja. majd rátették a keresztrudat. Regge­ lente ezen keresztül adták be a vizsgapapírokat. Akkor az apát és a fővizsgáztató lepecsételte. mely a tudat fe­ letti uralomra tanít. vagy ahogy mi nevezzük. amennyit csak akar­ tunk. képessé tesz arra. De mivel nem eresztettek ki. és teo­ lógiából. mely belső erőt ad. Mind a kilenc ága. hogy „phödzsa keso" (hozz te­ át). következésképp pl. melynek segítsé­ gével a földi élet elhagyásának pillanatában megragadjuk a maga­ sabb Végső Realitást. annyit ihattunk. egyenként a fülkéhez vezettek minket. A rádzsa jóga transz­ cendentális tudatra és bölcsességre készít fel. hogy ne lehessen kinyitni. Ezek a tárgyak az első napsugártól az utolsóig öt végte­ lennek tűnő napon át teljesen lefoglaltak. És az egészből vizsgáznom kellett. pl. Ez az az ág. Rohanó léptek. hogy valamilyen különleges okból vissszatérünk a Földre. A laja jóga. hogy az ember meglássa a célt és a földöntúli életet. ahogy le­ szedték róla a keresztrudat. bármi is volt a helyzet. és hangzavar. Metafizika. Számomra most kezdődött csak a második fele. Volt az ajtón egy kb. és kikerülünk az újjászületés köréből. A hatodik nap változást és felfordulást hozott. tisztánlátást és hasonló képességeket. A jóga többi formáját nem lehet egy ilyen könyvben ismertetni. az ajtót bezárták. A samadhi']óga vég­ ső megvilágosodáshoz vezet.. amit egyszer olvasott vagy hallott. hogy segítsünk másoknak. Beléptünk. nem it­ tunk túl sokat! Tíz napot töltöttem a fülkében. azért.

Egy hétre a nagy megpróbáltatás után már visszanyertük erőnket.lihegte. . Ak­ kor két nap dzsúdó következett.. Az izgatott. újra listavezető lettem.az írás­ beli alapján . további öt napon át úgy el voltam foglalva.200 HARMADIK SZEM goltudásom sem elegendő. de mielőtt eljöttünk. Egy percig sem aggódtam amiatt. kidül­ ledt szemű küldönc esett be rajta. mi van benne? Még több tanulás? Még több munka? Nagyon nagynak és hivatalosnak látszott. Néhány nap múlva.de. .gyorsabban. hogy milyen eredménnyel végzek. Hangsú­ lyozni szeretném. kivágódott az ajtó. amikor Mingyar Dondup láma a szobájá­ ban tanított.hogy árpasör után nézzen! Az üzenet: nem. a tiszteletre méltó orvoslámának. amelyben kipróbáltunk minden fogást és eszméletlenné tettük egymást az „érzéstelenítő fogással". Örömöm forrása kettős volt: egyrészt a vizsgaeredmény bebizonyította. nem nyithatom ki. és mi­ kor a tizedik éjjelén összeszedték a dolgozatokat. Szóval.Ki­ vette köpenyéből az üdvözlet selyemsáljába tekert levelet. az elrendelés szerint a lista elején kellett len­ nem.A leg­ nagyobb sietséggel rohantam ide.csak tudásunk gyenge pontjaira irányultak. hogy a dalai láma elégedett lesz tanárommal és velem.egy kis változatosság a tíz nap egyhangúsága után. hogy egy ilyen illusztris témáról méltó­ képpen írjak. Könnyű szívvel elaludtam. Ám még egy tíznapos vizsga is véget ér egyszer. Aznap éjjel zöldséget is ad­ tak a campa mellé . Egy újabb hét következett. Legnagyobb örömömre. másrészt tudtam. felemelték a keresztrudakat. hogy esetleg ne mennék át a vizsgán.Terhé­ től szabadulva megfordult és elviharzott . majd kihirdették az eredmé­ nyeket. amelyet vérmérsékletünk szerint mind másképpen töltöttünk. a vizsgáztatók kérdései . hogy Mingyar Dondup láma a legjobb tanár. tiszteletre méltó uram. Pedig biztos nekem van cí­ mezve . ki kellett takarítanunk a cellát. A szóbeli vizsga két napig tartott. . mint ahogy érkezett . mint egy kotlóstyúk.gondoltam . . Amíg nem .Az Ékességestől . Reggel letörték a pecséteket az ajtókról.. hogy minden egyes jelöltet két teljes napon át vizsgáztattak. melyet igen hangosan juttattam kifejezésre. örömteli mo­ sollyal üdvözöltük az ügyeletes lámát. és egy ziháló. lógó nyelvű. Kedd Lobszang Rampa-nak.

abból megtudhatjátok.hosszú szünet következett. mivel néhány kérdés egyszerűen előhívja az ilyen felele­ tet..Megérintette az ol­ dalánál lévő gongot.. Gyorsan átöl­ töztünk.Rendben van. . valójában alig érte meg a hűhót hogy lovon üljünk. Együtt men­ tünk az apáthoz. így szólt: . és így nem hibáztathatnak. földre borultam és átadtam a sálat. most.. LÁMASÁG 201 nyitom ki. mi van benne.? Tegnap az Ékszer Parkban volt. vagyis a kül­ ső csomagolást. Az udvaron szerzeteslovászok vártak a lovainkkal. hogy a ló majdnem a Hegy­ csúcs tetejéig felvitt a lépcsőn. Minden késedelem nélkül látogatásra kell mennünk a Potalába. Az áll itt. Lobszang. kiterítette és olvas­ ni kezdte. . mialatt a legrossszabtól tartottam.. hogy nem jó helyen használom a humor­ érzékemet. . hm. .. lélegzetet vehetsz. hogy nekem is veled kell mennem.Igen. nagyon elégedett vagyok vele is. már égtem a türelmetlenségtől. alig hogy leszálltunk.az. Ijedtemben végigfutott a hideg a hátamon. Az összes vizsgadolgozatodat elolvastam. Felszálltunk és ledobogtunk a hegyi ösvényen. a levelet és az egészet. a Potalán.mondta. Ez időnként kiderült a vizsgakérdésekre adott vála­ szokból. Mesterem hátul ülve nevetett rajtam. hogy ugrasson.nagyon hivatalos . Nem messze. hogy megtudjam a legrosszabbat. . nálatok a levél . rosszkor használod a humorérzékedet.Ülj le. az­ tán: . de. és kiválasztottuk a két legjobb fehér sálat. nem tudom. Egyetlen előnye az volt.Nagyon elégedett vagyok ve­ led. Két összehajtott ív volt benne. A dalai láma olvasott a gondolataimban. fel kellett kaptatni a másik hegyen. A sikeredben része volt Mingyarnak.A Hegycsúcsra. Azt jelenti. hogy nem csináltam meg ezt vagy azt .. Kinyitotta a borítékot. elvezették a lovainkat. így átnyújtottam neki a sálat. Szándékosan lassan olvasott. hogy azonnal nyergeltesse fel a két fehér lovunkat. . Egyik gyengém így mondták nekem . Végül.de minden szavát élveztem. és a belépő szolgának azt az utasítást adta. mert őszintén felneve­ tett és így szólt: . Jól van.. és megmondtuk neki. mi pedig az Ékességes magán­ lakásába siettünk.ezek voltak az első gondo­ lataim. Lobszang! .XVI. Egyedül mentem be hozzá. Ott szolgák vártak ránk. hogy az Ékességeshez kell indulnunk a Potalába.

és a . A második órában a mesteremért küldött. kaptam egy írást a dalai lámától. hogy bármely. Nem lévén keresztény. mi történt a halotti tetemekkel. Ekkor áll be a halál. mi szerint „nehogy elszakadjon az ezüstzsinór és darabokra törjön az aranytál". ha nem váratlan erőszak okozza a halálát). Mingyar Dondup lámá­ val együtt el kell látogatnom más kolostorokba és a halottbonco­ lókkal kell együtt tanulnom. Szá­ munkra a test csak „héj". bocsássák rendelkezésemre. a halhatatlan szellem anyagi burka. Egész másképp viszonyulunk a halálhoz. A szellemi forma körvonala ugyanaz. s ez a tisztánlátók által jól felismerhető. hogy a test titkait megismerjem és hogy a test elhagyásának fizikai okát felfedhessem. A ha­ lott test kevesebbet ér. nem ismerem jól a Bibliát. A tisztánlátók a ragyogást is észlelik. Ha valaki nor­ mális körülmények közt hal meg (vagyis. De a „zsinór" számára az újjászületés hasonló a köldökzsinórhoz. Felkérte a halottboncolókat. Hát így álltunk! Mielőtt arról írnék. A halál pillanatában az életerő ragyogó fénye kioltódik.202 HARMADIK SZEM Két órát töltöttem el nála. hibás és olyan kényelmetlen a szellem számára. de azt hiszem. hogy meghaljon. a testnek három napra van szüksége ahhoz. és instrukciókkal látta el további képzésemet illetően. mint anyagi változatáé. és a munkájuk ilyen természetű. hogy az újszü­ lött önálló létezése megkezdődjék. hogy elhagyja. ha előbb a halálról alkotott tibeti nézeteket ismertetem. hogy megtarthassam a státusomat. Azt is meghagyta. Át kell majd esnem a Kis Halál szertartáson. van benne egy utalás. hogy minden fizikai tevékenység megszűnjön. De minthogy ez utóbbiak alacsony kaszthoz tartoztak. mint a nyugati emberek. adjanak meg nekem minden segítséget. Úgy mondjuk. elhordott ruha. A szellem folyamatosan visszavonul és kivetül a fi­ zikai testen kívülre. A halál pillanatában a zsinór. hogy nem tud már több leckét megtanulni. a Bibliában „arany tálként" hivatkoznak rá. a tanulmányaim­ hoz szükséges testrészt vagy testet. a következőképp gondoljuk el a folyamatot: a test megbetegszik. elvékonyodik és leválik. így tehát eljött az ideje. mint egy régi. amely összeköti a két testet (a keresztény Biblia „ezüstzsinórja"). melyet azért vágnak el. hasznos le­ het. a szellem pedig ellebeg.

Ide­ je. Kísérj el ma engem. Ti­ betben segítünk a haldoklóknak. vagy az elektromosság fogalmaival. és az éteri más. amelyben a szellem megta­ nulhatja az élet kemény leckéit. A pénzeszsák sze­ rencsés örököse kissé kényelmetlenül érzi majd magát a csendes éjszakai órákban. utolsó gondolata is a pénze sorsáért érzett félelem. hogy az „öreg ez meg az megint a pén­ zére vadászik". hogy erős fényforrásba nézett. de a köznapi férfit és nőt. a „kórházi szobában" egy öreg szerzetes . az öreg ez meg az szelleme valószínű­ leg nagyon dühös. olyan mint egy erős. a „halhatatlan lélek". Úgy tartjuk. hogy létezik egy éteri hasonmás. mely a halál után marad. Érdekes lehet. a halottak vezetőiben. Itt. és szellemét rá kell segítenie a Szellemi Birodalomba vezető útra. és mikor elfordult. be a trapák lakónegyedébe. Az ókori egyiptomiak is hittek az éteri másban. Hisszük. Lámahitünk nem fel­ tétlen azonos az ortodox buddhista hittel. hogy megtanuld a lélek megszabadításának gyakorlati módsze­ reit. LÁMASÁG 203 szellem. me­ lyet testi vágyaink. Az értőknek nincs szükségük se­ gítségre. hogy erős fénybe nézett. az éteri vagy „mágneses" test. Igaza van. A „hasonmás" lehet szellem. azt érzi. Ha a testnek erős oka van.XVI. így a haldoklás pillanatában felerősíti az éteri formát. amit az ember azután Iát. akkor erős éteri hasonmás jön létre. vagy a trapát végig kell vezetni az egész úton. Talán mindenkivel meg­ történt. hogy ragaszkodjék az élethez. amely a test élete alatt ölt formát. . hogyan történik. és a szellemi világban. Hosszú folyosókon mentünk lefelé. visszamaradt mágneses mező. Amikor meghal. éteri másának fel kell oldódnia.annyira oda­ van a pénzeszsákjaiért. a lélek vagy az én (ego) megszabaduljon testi burkától. még mindig látta. A fösvény pl.tegyük fel.. mely szellemformát öltve bejárja az ismerős helyszíneket. és a szellemtest. erőtér. Egy nap a Halál Tiszteletre méltó Mestere értem küldött: . . Lobszang. az élet elektromosság. mert (szellem) kezével nem tudja megkaparin­ tani a pénzt! Három test létezik: a hús-vér test. A haldoklónak három szakaszon kell keresztülmennie: el kell hagynia a fizikai testet. hasonlít ahhoz a fényhez. csúszós lépcsőkön. hogy csak azokra tud figyelni. mohóságunk és erős szenvedélyeink hoznak létre.

az­ tán füstszerű formában felvette a test alakját. kemény hangot adott ki. béke és boldogság vár rád. a torkod elszorul. A hideg felfelé kúszik a hanyatló élet nyomában. A láma folyamatosan ütögette az öregembert: a kulcscsontjától a feje tetejéig verdeste. El­ mondta. Az élet véget ér. amelyekről bebizo­ nyosodott.A látásod elsötétült. látásod homályos­ sá lesz. s végül eltűnt. Öreg. olyan mozdulatokkal. megszabadul a torkod. a lélegzeted megáll. és eme élet hangjait füleid nem hallják többé. Szedd össze a gon­ dolataidat békében. A mozdulatlan test felett az élet­ erő felhőszerű tömegben gyülekezett. Közeledik az idő. az aurája színei egyre halványabbak. A velem lévő láma finoman megfogta mindkét kezét. közel a szabadulás. hogy ezt az állapotot fenntartsa. melyet egyszer valamennyien megteszünk. Szedd össze a gondolatai­ dat. Mindenképpen el kellett érni. . hogy fájdalom nélkül szabadítják ki a szellemet. és nagyon elgyengült. Az ütögetés folytatódott. Kihűl a tested. Öreg. mellyel az ezüstzsi­ nór még mindig összekapcsolta. és a „világ utáni" örömöket élvezi majd. . Az élet kiszáll a lábadból. mert itt a halál. A láma az egyik ősrégi rítust követ­ ve hirtelen egy éles. Agyvérzést kapott. nincs mitől félni. bár az öregember aurája még jobban elhalványodott.204 HARMADIK SZEM készült arra az útra. hogy teljesen meg­ szabadítsa a küszködő szellemet. milyen csapdákkal találkozik és hogyan kerülje ki őket.Közeledsz ahhoz. Öreg. Pontosan leírta az utat. mikor az élet a ma­ gasabb Végső Realitás felé távozik. Az örök éj árnyai a szemedre szállnak. amelyet a korábban eltávozott telepatikus lámák térképeztek fel és közöltek telepatikus úton még a másik vi­ lágból is. Öreg. amíg arra sincs már elég ereje. Ereje fogytán volt. egyre közelebb a végső távozás. hogy meg­ szabadulj a testi küszködéstől. nincs mitől félni. így könnyebben megtalálod az utat. megszabadul a szellem. A lábad kihűl. Figyeltem. A zsinór fokozatosan elvékonyo- . Öreg. Öreg. Szedd össze a gondolataidat. Közeledik az idő. Szedd össze a gondolataidat. hogy egészen addig a tudatánál maradjon. kígyózott és tekeredett. Figyelj a szavaimra. lélegzeted zihál. Kövesd az utat.

ahol a Lingkhor út elágazik Decsen Dzong felé. eb­ ben a szobában csend volt. Hagyd el az Illúziók Világát. talán ta­ nult földi élete leckéiből. lehelletnyi lett. és lépj be a Végső Realitás­ ba. hogy folytassák az eltá­ vozott szellem telepatikus irányítását. óriási kősziklák álltak rajta. bőr­ csizmák csosszanását. Menjél tovább. a felkavart levegő vibrálása alábbhagyott. A hullaszállító szoro­ san összegöngyölte. A folyosóról az élet különféle zajait hallottuk. A távolból dobok hömpölygő morajlása hallatszott. Itt. abban oszlopok. Négy sarkában lyu­ kak voltak a kőben. A láma telepatikus úton továbbra is utasításokat adott. Csak a láma telepati­ kus utasításai fodrozták a szoba csendjének burkát. A halál csendje. mint az égen lebegő felhő vagy a tömjénfüst a templomban. Halál. Ez a „Hely" egy elha­ gyatott területen volt. majd fehér ruhába csomagolta. Lótuszülésbe ültettük a testet. A test kötelékei elszakadtak. előre. A Bardo-ban. Másokat is hívtunk. A forma lassan. hogy addig járjon. . Minden tétovázás nélkül az állat hátára hajította a fehér tö­ meget. Te a te utadon. Amikor arra a helyre ért. elszállt. Könnyedén meglóbálta. Megérkezésekor a lámák abbahagy­ ták a telepatikus vezetést és átadták a testet. Egy másik kőtáblán fele mélységig fúródtak a lyukak. akik a te­ temeket készítik elő. A negyedik nap reggelén egy Ragyab jött a Halál Embereinek kolóniájáról. a vállára emelte és nagy léptekkel kiment. Kövesd a kije­ lölt utat. ahol össze­ zúzzák a holttestet. úgy született új életre az öregember.XVI. majd levált. A tömjénfelhők összecsavarodtak. A lámakolostor tetejéről egy mély hangú trombita üzenete hasított át a vidéken. mi a miénken. Egy újabb öregember folytatja hosszú útját a Létezések Körén. és valahonnan egy jak bömbölését. és egy lapos kő­ tábla. a Köztes Létben vagy. amely ott van. Ez három napig tartott. hogy átvezesse a szellemet út­ jának első szakaszán. amíg sok-sok erőfeszítés után el nem éri a Buddhaságot. a lá­ mák váltották egymást. LÁMASÁG 205 dott. A zsinór elvékonyodott. Halott vagy. és elküldtünk azokért. . és együtt elvonultak.Halott vagy. de az a sorsa. Kint egy jak állt. átadta a csonttörőknek. Számodra már ebben a világ­ ban nincs semmi. és ahogy a köldökzsinór elvágása után megszületik a csecse­ mő. mely a legnagyobb testet is megtartotta.

Ezek a madarak szigorú társadalmi rendben éltek. Természetesen nem volt tényleges okuk rá. és be­ tömködték a másik kőlap lyukaiba.206 HARMADIK SZEM A tetemet a kőlapra tették és levetkőztették. A kezet és a lábat levágták és feldarabolták. a munkájukra büszkék. A vesét. ott ette meg. Hosszú vágást ejtett. hogy a húst csíkok­ ban hántsa le. A karokat és a lá­ bakat a négy oszlophoz kötözték. ha egy is vakmerően megkísérelte. azután zsákmányra várva türelmesen üldögéltek a sziklákon. Akkor feldarabolták a húst. a másik meg valami egyéb finom falatért. A májért a rangsorban követ­ kező madár jött. hogy megállapít­ sák a halál okát. A hullaszállító láttán az égből azonnal lecsaptak a héják. Ekkorra a testtörő már felnyitotta a törzset. Saját érdeklődésből tanulmányozták a szerveket. Nagy tapasztalatuk alapján könnyen megmond­ ták. és felvágta a testet. aztán visszament a sziklához. a beleket felvágták és elosztották a „vezérek" kö­ zött. Kezét az üregbe süllyesztve kivette a szívet. csak a sok-sok csupasz csont. Meglepően rövid idő alatt megették az összes szervet és a húst. melynek látványára a keselyűk vezére súlyos szárnycsapásokkal a földre szállt. Végül levágták a fejet és felnyitották. mint a szabadtéri színházban a nézők. hogy a vezéreket megelőzve érjen földet. A keselyűk azt is megeszik! A csonttörők képzett emberek voltak. Akkor a fejtörő fogta hosszú ké­ sét. hogy kikapja a boncoló kinyújtott kezéből. akár az aprófát. megfogta. ki miben halt meg. . A csonttörők felaprították. könyörtelenül rátámadtak. Egy madár jött a fél agyért és talán a szemért. és odaadták a többieknek. és előrelépkedett. és nehéz döngölőkkel finom porrá törték. a kőlapon nem maradt semmi. olyanok vol­ tak.

Ez az asszony.a madarak elfogyasztják a húst és a csontokat. és a test elé­ getésére a hegyeken keresztül jakháton kellene fát hozni: Indiából. míg kiszedett egy jókora darabot. Én természetesen nagyon hasznosnak találtam eme képességüket. ahol .lehet a hiba. mert kevés a fa.Vagy máskor: . itt van. A tibeti két szempontból különbözik a nyugati te­ metkezési módtól: a nyugatiak eltemetik a testet és hagyják. Túl nehéz dolog lenne. amelyben a diákok kórházi tanbonctermekben egyegy hullán osztoznak. Az egyik mi­ rigyben . mert ezzel szennyezték volna a folyókat. tudták. Tudom. hisz tőlük tanul­ tam. amitől elzáródott. hogy a halotti bizonyítványban tényleg a valódi .XVI. aztán: . hogy megbizonyosodjanak a betegségről. ki­ nyitjuk. és senki sem tudja. Sokkalta jobb ez a fajta kép­ zés. Nem marad más módszer számunkra. de a hagyomány megkövetel­ te.Ez az ember. hogy a madarak helyett a férgek tápláléka legyen. mint az. az élőlények ivóvizét. A főboncmester mellettem állt. mint hogy a holttestet kitegyük a szabadba. tiszteletre méltó láma.miként leírtam .Tessék. Vízbe sem dobhatták a tetemet. . Gazdasá­ gi okokból az égetés sem lehetséges. Ha nem voltam éppen a közelben. azért halt meg. És ez így ment. egy kemény mag van benne. és mutatta. és láthatod a vérrögöt. LÁMASÁG 207 hogy ennyire érdeklődjenek ez iránt. Büszkén mutattak mindent. tiszteletre méltó láma. amelynek következ­ tében a „szellem elvált eszközétől". Felvágjuk és megnézzük. az Ékességes közvetlen parancsára jöttem tanulni hozzájuk. ami fontos vagy érdekes: . a tény hamar nyilvánvaló lett. felhasítjuk ezt az artériát itt. megvár­ tak vele. mert a szív felé áramló vér útjába akadály került. Nemsokára már elég ügyes voltam a boncolásban. vagy megmérgezték. és egy eset különösen érdekesnek tűnt. Ha valaki mérget vett be. hogy a nyugati világban a testtel együtt eltemetik a halál okát is. Rettenetesen költséges lenne. A másik különbség. Végül is több száz holttestet tanulmányoztam.itt . mert sziklás a talaj és csak nagyon vékony földréteg fedi. különösen néz ki. Nézd. Tibetben nem lehet földbe temetkezni. később se­ bészetből határozottan kiváló lettem. hogy a csonttörőknél többet tanul­ tam anatómiából. Szünetet tar­ tott. igen. mint később a tökéletesen felszerelt orvosi egye­ temen.

és a szokásos három napot sem kellett kivárni.Egy előző inkarnáció rövidesen elhagyja testét. Csak aznap éjjel ült a test lótuszülésben. de be tudjuk aranyozni a testet. nem kényszerült rá. Lementünk. tizenöt­ húsz méterre a földfelszín alatt. Azt mondta: . Aurája színei már alig látszottak. hogy megfigyelhesd a Szent­ séges Megörökítést. Egyes amerikaiak. de egyes dolgokkal úgy foglalkoztunk. aztán három lámát és engem kivéve valamennyi- . Nálunk a testtörők megnézik és megbizonyosodnak arról.208 HARMADIK SZEM ok szerepel-e. ez „még egy amerikai képességeit" is meghaladná. Egy este meg kellett jelennem az apát előtt. Hát?! Mi nem gyártottunk tömegcikkeket. A szerzetesek gondosan elhe­ lyezték a tetemet. akik olvasták a témáról írt feljegyzései­ met. Mivel apát volt és ta­ nult ember. Vörös köpeny volt rajtunk. nem hiszik. és egy óra múlva a testiből a szellemi világba távozott. ami azután valame­ lyik templomban megtekinthető. A kolostorban az öreg apát szobájába kísértek. Másnap pirkadatkor ünnepélyes menetben levonultunk. a főépü­ leten át a templomba mentünk. Még mindig lótuszülésben ült. Ó'ket bebalzsa­ mozzák és egy üvegfedelű koporsóba rakják. sokszor vettem részt benne. Végül. kivéve a legmaga­ sabb rangú lámákat. hogy átvezessék a Bardo-n. Beléptünk. Szóval. azon sárga stóla. táncoló kontúrral a falakra vetődött a vajmécsesek és a lo­ bogó fáklyák lángjának fényében megnagyobbodott és eltorzult ár­ nyékunk. és egy kevéssé használt ajtón ke­ resztül az épület alatti titkos folyosókhoz értünk. megint csak szembe kellett néznem a nyereg okozta gyötrelemmel. A szerzetesek mögöttünk mély hangon kántáltak. amíg a lámák virrasztottak mellette. és Szera-ba utaztam. hogy valóban aranyat használunk. Ez utóbbi eljárás nagyon érdekes. hogy miben halt meg valaki. odabent jéghideg volt. ahogyan csak egy mesterember foglalkozhat. egy lezárt kőajtóhoz érkeztünk. vagy bebalzsamozzák és beara­ nyozzák. Most a Rózsasövény­ ben van. Libegő. Előttem két láma vitte a holttestet egy hordszékben. hogy ott légy. és a szünetekben ezüstcsengő csilingelt. Azt akarom. Tibetben minden halottat így „tesznek ki". akik előző megtestesülések. azt állítják. majd be a titkos helyekre. Nem tudunk előállí­ tani egydolláros órákat.

A földet különleges por fedte. majd a kolostori pe­ cséttel lepecsételték. és ezzel készen állt a preparálás következő szakaszára.amelyeket ekkor kentek rá később könnyen lehánthassák. A megszilárdult felületre egy „védőréteget" vittek. be lehetett lépni. az ajtót bezárták. Három napig . hogy a végső és tökéletes száradás bekövetkezzen. az megkeményedjen és szilárd-tömör belsőt képezzen. Úgy építették. hogy a lótuszülésbe merevedett holttest kemény. Mikor már jól begyulladt a tűz. Mi­ kor a szoba a padlótól a mennyezetig meg volt rakva. a vastag porréteg közepé­ be helyeztük a tetemet. Alattunk a szerzetesek már készülődtek a tűzrakásra. majd egy speciális lak­ kot csurgattak bele. Több száz vajmécses égett. hogy a vékony. a testüreget kitöltötték. hogy az alak ne változzon.XVI. LÁMASÁG 209 en eltávoztak. A test belsejét megmosták és megszárították. A szokásos testnyílásokon keresztül kivették a bel­ ső szerveket. valamint ásványokkal és gyógyfűkeverékkel. edényekbe rakták. Újabb lakkot öntöttek be­ le. A folyosó is újra lehűlt. Hamarosan hallottuk a fa recsegését és ahogy terjedtek a lángok. miközben a körvonalak megmaradtak eredeti formájukban. azokat azután alaposan lezárták. de ügyeltek arra. A súlyos kőfalak recsegtek-ropogtak a le­ hűléstől. Végre a selyemtömést megfelelőnek találták. A hetedik nap végén nem raktak többé a tűzre. A szára­ dási idő végén arra mentünk vissza. kitömték. jaktrágyát és vajmaradékokat tettek rá. hogy a lángok és a meleg a szoba falán kívül cirkulálva egyenletesen magas hőmér­ sékletet biztosítsanak. sorban ki­ mentünk a folyosón kívülre. A holttestet levetkőztették és gondosan megmosdatták. ami kemény kéreggel vonta be. filmszerű selyemrétegeket . hogy a tömést átitatva. Levittük egy még mélyebben lévő szobába. élénk sárga fénnyel árasztották el a helyiséget. forró levegőt árasztva a balzsamozó kamra üreges falán ke­ resztül. az égő vaj sistergését. Lassan leé­ gett. kihunytak a lángok. Mikor a lakk meg­ száradt és megkeményedett. Kiadták a parancsot a kemence begyújtására. mely tulajdonképpen kemence volt. és ide. Az egész szobát megtöltöttük az egyik tibeti területről származó sóval. Lenn egy egész héten át tomboltak a lán­ gok. Egy nap és egy éjjel nem nyúltak hozzá. Ismét különböző lakkokat öntöttek rá. A test külső felületét befestették lakkal és száradni hagyták.

A nehéz arany testet bevitték az Inkarnációk Termébe. a legvékonyabb és leglágyabb aranyrétegeket fek­ tették egymásra. mely valamennyi vonásával és ráncával pontosan úgy nézett ki. . A selyemrétegeket egyenként lehántották. A test alvó emberé is lehetett volna. ahol a vajmécsesek fényében tisztábban láthat­ tuk. Óvatosan felemeltük. Nem használtak szerszámot. Olyanok. az ember végső szellemállapotát szimbolizálja. Csak sut­ togva beszéltünk. Két napon át vakarták. Akkor finom érintést éreztem a karomon. Mi­ kor befejezték a munkájukat. A tartósítás tökélete­ sen sikerült.210 HARMADIK SZEM minden csendes volt. Úgy tűnt. akik félig csukott szemmel fi­ gyelik a mostani generáció gyarlóságait és gyengeségeit. Az egyik különösen vonzott . még mindig lótuszülésben ült a kamra közepén. csak a betekert test volt benne. majdnem leestem az ijedtségtől. . hogy a szobában me­ gint normális hőmérsékletet legyen. A lepecsételéstől számított ti­ zenegyedik napon feltörték a pecsétet. A legkorábbi időkből származó személyek voltak itt sorban ültek. halkan jártunk. és bevittük a másik szobába. az előző inkamációdban. hogy ne zavarjuk az élő halotta­ kat. morzsolták az omlós sót. A szer­ zetesek puszta kézzel.valami furcsa erő által megigéz­ ve álltam előtte. és mint az összes többit. Mesterembe­ rek voltak. tudásuk bizonyítékaként olyan aranyfigura maradt hátra. Azt gondoltuk. csak kicsit sötétebb árnyalatú volt. Végül üres lett a szoba. felismered.Ez te voltál Lobszang. mint életében. azután az aranyművesekre került sor. és az ajtót belökték. akik be tudták aranyozni a halott testet. A körvonalai olyanok voltak. Ezek az emberek páratlan szaktudással rendelkeztek. mint ünnepélyes bírák. A szerzetes aranyozok töké­ letes pontossággal dolgoztak. mint életében. aki bármikor fel­ ébredhet. Las­ san dolgoztak. nyugodtan. és nem zsugorodott össze. mindenttudó mosollyal néz rám. aranytrónusra ültették. Más országokban az arany vagyonokat ér. nehogy megsértsék a testet. felváltva kaparták a megkeményedett keve­ rékeket. a legkisebb részletre is ügyeltek. de Ti­ betben csak mint szent fémet értékelik: időtálló fém. mert meg kellett várni. Újra belakkozták a meztelen halotti tetemet.

az ajtó becsukódott mögöttünk. Itt ismertem meg veze­ tőm. a legnagyobb érdeklődéssel olvastam őket.Ez pedig én voltam. távozásának módját. és tanulmányozhat­ tam az aranyba burkolt „szobrokat". és meditálva ültem előttük. Mingyar Dondup láma történetét is: múltbeli tetteit. Itt találkoztam saját történetemmel is. Mindegyiknek volt saját írott története. rangokat és kitünte­ téseket. . Csendesen. A legkorábbi történelmet később ismertették meg velem. LÁMASÁG Mesterem a következő aranyfigurához vezetett és megjegyezte: . Vagy legalábbis úgy gondoltam. A neki adományozott címeket. mindketten megilletődve kivánszorogtunk. szintén teljes figyelem­ mel tanulmányoztam.XVI. Időnként egyedül mentem. Később gyakorta bemehettem a terembe. jellemét és képességeit. Tibet történelme feltárult előttem. A rejtekajtó mögött kilencvennyolc aranyfi­ gura ült a sziklába vájt titkos teremben.

Kérésedre a megszólításod továbbra is .Mert tudod. Mint felismert inkarnációnak tehát újra ugyanaz volt a státu­ som. Huszonnégy órán 213 . és vissza nem tértünk. Mintha az embernek sok választása lenne egy láma­ kolostorban! Még a campából és a teából is kevesebbet fogyaszt­ hattam.Az Ékességes parancsára apáttá fognak avatni. Most még messzebbre eljutsz majd: az élet birodalmán túlra. egy nap Csakpori apátja magához hívatott. Az asztrálutazásban tanul­ mányaid során messzire jutottál. Valamivel később a szobámba bejött egy nagyon idős láma.különböző kolostorokban . Rideg egyszerűség.mint Mingyar Dondupnak . hogy nincs halál. szigorú fegyelem és hosszú-hosszú órás meditációk. hogyan balzsamoznak.már vagy féltucatszor láttam.mondta. Az előkészítés nehéz volt és hosszú. Napi étrendem szörnyű ízű gyógynövényfo­ gásokkal egészült ki. Végül három hónap múltán az asztrológusok szerint megfelelő időpont közeledett. amíg át nem léptük a halál kapuját. Én csak az Ékességes üzenetét közvetítem. amikor eltávoztam a földről. át kell esnem a Kis Halál szertartásán. Az Életkerék egy egész kört fordult.Tizenhetedik fejezet A VÉGSŐ BEAVATÁS Miután . mint hatszáz évvel ezelőtt. Három hónapon át szigorú felügyelet alatt éltem. és országunk múltjába. az előjelek kedvezőek voltak. . fiam. nem tudhatjuk igazán. A gondolataim csak „tiszta és szent" dolgo­ kon járhattak.láma lesz. . Barátom! . s azt mondta.

nem evilági hidegséget. Előttünk egy újabb . Akkor a rejtett lépcsőkön és folyosókon a Potala alá vezettek. és azt suttogta: . A folyosók és az átjárók egykor olvadt lávát szállítottak a kitörő vulkán torká­ ba. kísérőim lobogó fáklyákat vittek. mintha lebegő szellemek lennénk. megszünteti a kellemetlenséget. a kortól összeaszott apát ment előttem. Azokon a folyosókon jártunk. A bal kezében mindegyik vajmécsest. így tettem. De közeledtünkre az egész sziklatömb elmozdult.és íme. Erős hideget éreztem. az én kezemben nem volt semmi. De a soron lévő feladatra kell összpontosítani . később azonban már nem éreztem fájdalmat. Három apát vezetett be. A fáklyákat kioltották. fűszerek és füs­ tölők szaga terjengett. Az egyik apát rövid aranypálcát nyújtott felém. . hogy a beavatás utolsó próbatételének alávessen.Fogd a bal kezedbe. melyet régi idők vulkanikus tevékenysége vájt a kemény sziklába. Mély csend vett körül. vajmécsesek gyúltak helyet­ tük. mintha egy kongó űrben lennénk. hatalmas. Nesztelenül lépkedtünk a bőrcsizmában. olyanná lettek. melyeket korábban bebaran­ goltam már. Lassan nyílt.figyel­ meztettem magam . a jobban vastag. Rémületemre bizsergést és ütéseket éreztem. talán a világ legnagyobb metafizikusai. Néhány méterrel odább egy pillanatra meg­ álltunk. egy titkos templomba jutottunk. A ke­ zem sugárzott. a felhal­ mozódott áram első kisülésére majdnem kiugrottam a csizmámból. és ahogy megyünk. A kíséret többi tagjának alakja beleol­ vadt a sötétbe. a halk hangok csak fokozták a sűrű csendet. húzd vé­ gig a falon. hogy az apátok is ragyognak. Most apró emberek lépkedtek rajta.214 HARMADIK SZEM át böjtöltem. Mikor a folyosó végére értünk.sötét. mint egy dob.ösvény. hogy visszatérhessen a Mennyei Mezőkre: három aggastyán. amíg olyan üres nem lettem. és isteneknek gondolták magukat. a nyikorgás hangja ide-oda verődött. mintha új aura venne körül. Készen arra. keskeny . Előrementünk. Sokat men­ tünk. kemény szikla állta utunkat. mint egy álom szétfoszló emlékei. Az apátok sáfránysárga brokát köpenye halk suhogó han­ got hallatott. Láttam. Állott levegő. különös. aranyborítású ajtónak ütköztünk. nyikorogva. A száraz levegő köpenyek súrlódásától megtelt elektromossággal. parázsló füstölőt tartott. itt a Titkos Bölcsesség Temploma. há­ rom nagyon idős. aki örömmel várta.

botladozva.Fiam! . . újra sziklaréteg. tekergő ösvény volt. meredek. Bent három fekete. mely csillogott az aranytól: telérarany. Magasan. olyan óriási volt. mintha a föld egész súlyával ránk nehezed­ ne. a világ szívébe hatolunk. Az oldalán furcsa szimbólumok futottak végig és olyan ábrák. melyeken az embernek keresztül kell mennie az Én megtestesülése előtt. egy nő. aranyrögök. Elbűvölten és félelemmel vegyes áhítattal néztem. a bujaság képviselői. Akkor járták az országunkat.kiáltott a vezető apát. Három mez­ telen aranyfigura feküdt előttünk. ördögök. és más csillagok ragyogtak az égen. Odamen­ tünk. széles ajtón. rejtekajtó volt. egyre lej­ jebb. mert senki emberfia. Keskeny. ötméteres Életkerék. Két férfi. Egy ösvényre nyílott. úgy éreztem. A pislákoló fényben úgy tűnt. mi­ kor egy-egy keményebb szemcsén visszatükröződött a mécsesek gyenge fénye.XVII. mintha ébenből készült volna. úgy csillogott az arany. . mint amilyeneket a tóalagút falain láttam. amikor a partjait még tenger mosta. Sziklaréteg. nagy műgonddal kivésett. Sántikálva. aranyréteg. mely lefelé ment. akár a csillagok a sötét éjszakai égen. és így tovább. Úgy éreztem. mintha egy láthatatlan kéz gyújtaná meg őket. sziklaüreg. hogy a fény csak a dereká­ ig ért. hatalmas aranyfigurá­ kat láttam. és beléptünk a magas. Belestem és a lélegzetem is elállt attól. Nem volt fedelük. nagyon magasan felettünk. Egy falhoz közeledtünk. és azok a próbák. Az üreg belsejében egy fényes fekete ház állt.Nézd meg őket! Istenek vol­ tak réges-régen. Halványan más alakok is kirajzolódtak. mintha forogna .vele pörögtek az ér­ zékeink is. A homályból egy Buddha derengett elő. Nézd. Amit sötét árnynak képzeltem. azon festett. amit láttam. mielőtt a földünkön a hegyek képződtek. ahol az apátok vaj­ mécsesének tompa fényében a sötétség még feketébbnek látszott. némelyiket félig betemette a drágakő. nyomban elájulok. A VÉGSŐ BEAVATÁS 215 Vajmécsesek gyúltak. néha csúszkálva mentünk előre. jelekkel ellátott kőkoporsót találtunk. Ahogy a vibráló sárga fény erősödött. A levegő nehéz és fojtogató volt. Még egy utolsó kanya­ rulat és mély üreg tárult a szemünk elé. csak a be­ avatottak látták őket. Az aranybur- . A vezető apát eltűnt.

216 HARMADIK SZEM kolaton minden vonásuk. de ez teljesen más volt. keresztbe­ tett lábbal.Rövidesen bea­ vatottá válsz. A vajmécsesem sercegett. hajlandó vagy rá? . mely két koporsó közt állt. Egy kőlaphoz vezettek. és mintha va­ lami különös zizegést és ropogást hallottam volna. az égett kanóc szagát éreztem. Egyik oldalon megláttam egy koporsófedelet: a mennyek térképe volt be­ levésve . A legidősebb apát hozzám fordulva így szólt: . kifelé fordított tenyérrel ültem. aki látja a múltat és ismeri a jövőt. A megterhelés na­ gyon nagy lesz. Nem halottak . aki kiállta a próbát. Lefeküdtem. A csend és a sötétség nyomasztó volt: csak a sír csendje ilyen. Az apátok fogtak egy-egy vajmécsest. mint amikor kihajtogatják a régi bőrt. sokan elbuknak. de csak az hagyhatja el élve ezt a helyet. a férfiak közül a nagyobb legalább öt méter volt. vékony. utasításukra lótuszülésbe helyezkedtem. A fejük nagy és a tetején kissé kúpos. Hintáztam. Egy percre . minden jelük pontos hűséggel kirajzoló­ dott. nehogy felébresszük őket. A sírt fokozatosan halványkék fény árasztotta el. De a méretük! A nőalak fektében három méter hosszú lehe­ tett. Hirtelen megmerevedett a testem. ahogy a kőlap tetején me­ ditáltam. a szájuk kicsi és vékony. Néhány percig még vörösen parázslott. a magas hegyi hágók felett tündöklő hold fényé­ hez hasonlított. A végtagja­ im elzsibbadtak és jéghidegek voltak.de milyen különösnek tűntek a csillagok! Asztrológiai tanulmányaim során elég jól megismertem az éjszakai eget. egyet nekem. és úgy lélegeztem. Az állkapcsuk keskeny. emelkedtem és zuhantam. egyedül maradtam az ősrégi halottak holttestével. viaszmerev lett. és sorban el­ vonultak. Hirtelen rántást éreztem a belsőmben. majd kialudt. Meggyújtottak négy füstölőt. több mint száz méterre a napvilág alatt. A orruk hosszú. ahogyan éveken át tanítottak. aztán az is elszállt. egyet-egyet a három koporsónak.Igen . olyan volt. hal­ doklóm. Csendesen mozogtunk és halkan beszéltünk. A nehéz fekete ajtó becsukódott. Múlt az idő. Ott. Kész vagy rá. Sokan meghalnak. Az az érzésem támadt. mint akik alszanak. szemük egyenes és mélyen ülő.olyanok voltak. haldoklóm az ősrégi kriptában. egyenes háttal.válaszoltam.

a fejemben fog szétrobbanni. és vele nem földi nyugalom. A helyszín ismerős volt. A tudatossággal jött a mozgás. és a pálmafákra pillantot­ tam. Egy közeli ligetből nevetgélő han­ gok hallatszottak. mint te­ tem a halotti tetemek között. Színes fényeket láttam és ismeretlen árnyalatú villódzásokat. Lenéztem és láttam. úgy pihent a kőlapon. mint száraz levél a téli szélben. Valahonnan a tenger bugását hallottam és a hullámverések alatt a kavics sistergő recsegését. fústgomolyként sod­ ródtam . nem vagyok egyedül többé. hogy valóban a hús-vér testem felett lebegek. Lassan azonban láthatóvá váltak a fi­ nom különbségek köztem és a hatalmas alakok teste között. lük­ tetett az élettől és sugárzott az életerőtől. még csak nem is hallottam a pálmafákról. mint ma. Nagy civilizációk keletkeztek és az emberek többet tudtak. Hirtelen tudatára ébredtem. Éreztem a sós levegőt és a tengeri moszat szagát. Beszédfoszlányokat. A tudato­ mon tűzpiros fájdalom hasított keresztül. Azt érzé­ keltem: végtelen sok évvel ezelőtt történik mindez. Asztráltestem hány­ kolódott. A napok rö­ videbbek és melegebbek voltak. sosem láttam a tengert. végül már úgy tűnt. A föld köze­ lebb volt a naphoz. Lassan eloszlott a köd. Óriások! Mindannyi­ an. Egy másik űrből jövő bolygó a . újra a sárkányban vagyok. Úgy tűnt. A hang gyorsan közeledett. Magányosnak éreztem magam. és úgy repült. Valami azonban azt súgta. Lustán a hátamra feküdtem a napsütötte parton. otthontalannak a mindenségben. hogy magam is „óriás" vagyok. és a kötél végén himbálódzok. és kíváncsi voltam. Fekete köd ereszkedett rám. vajon hogyan magyaráznák a ma­ terialisták eme hatalmas alakok létezését. Hanyatt fekvő testemre néztem. és az ellenkező irányban keringett. mintha a szél vinne. Gondolkodtam. de akkor hirtelen eszembe ötlött. A mai emberiség kicsinyes önelégültségére gondoltam. A testem közepéről ezüstkék zsinór lógott. Belső látásomon széttörede­ zett képek villantak át.XVII. melyek egyre hangosabbak lettek. hogy valami megzavarja a gondolataimat. A fejem felett aranytálra emlékeztető fényességet láttam. A messzeségben mintha valaki megkonga­ tott volna egy mély hangú harangot. A VÉGSŐ BEAVATÁS 217 azt képzeltem. elhagyatottnak. A vizsgálódás lekötött. ami­ kor feltűnt egy vidám napbarnította csoport. hangok. kimon­ datlan gondolattöredékeket hallottam.

amelyek az eltérő gravitációs erők hatá­ sára a föld felé tornyosultak. Földrengések rázták meg a világot. Agyamban a gondolat puhatolódzó ujjai: . tudtam. és aznap éjjel.218 HARMADIK SZEM földnek ütközött és hatalmas ütést mért rá. hideg levegőre. De ez meghaladja egy könyv ter­ jedelmét. Szelek támadtak. felkorbácsolták a vizeket.Jól csináltad. mikor lefeküdtem. Jövünk. a fel­ földeken hasadékok repesztették szét a felszínt. idegen országokba kell mennem. fiam. . mások kiemelkedtek. Alig tudtam lábra állni. mert egy kripta fagyos sö­ tétségében fekszem egy kőlapon. világméretű árvizek árasztot­ ták el. Füstölgő lávát okádva magukból. Távolabb. furcsa. A meleg és kellemes ország. Támolyogtam a gyen­ geségtől és az éhségtől. ahol a letűnt világ vegetációja és faunája tovább élt. hogy hamarosan el kell hagynom Tibetet. hogy nyomtatásban megjelenjenek.Igen. és asztrális beavatásom egyes részletei túl szentek és túl személyesek ahhoz. mint amilyennek képzeltem őket. amit láttam és átéltem. furcsábbak voltak és ma is fur­ csábbak. . hogy fázom . És éltél. ahogy megjövendölték. Tibet. és hatalmába kerített mindaz. Fo­ kozatosan elhagyott az asztrál. Valamivel később a látomás elhalványodott és elsötétedett. Később tuda­ tosodott bennem. és négyezer méter magasan a tenger fölé emelkedett. Ettem-ittam.Percek múltak és halvány fény közeledett. Vajmécsesek. Három napja fekszel itt. hatalmas hegyek keletkeztek körülötte. Kilendítette a pályájá­ ról és a föld ellenkező irányba kezdett forogni. Elmondhatom. Ki ebből a felejthetetlen kamrából. . a folyosókra! Elgyengültem az éhségtől. Láttad. megszűnt tengerparti üdülőhely lenni. Meghal­ tál. visszatért hozzánk. Elmerevedtem.fázom. fel a hideg. egyes földrészek a ten­ gerek alá süllyedtek. árvizek.és a fizikai tudatom. A három öreg apát.

Reggel végiglépkedtem az Ékszer Parkhoz vezető ismerős úton. Kinyitottam a csomagot. szintén hamarosan útnak indulok. Lobszang Rámpa láma ré­ szére. Tétován felénk nézett és felismerte Mingyar Dondup lámát. mit akarhat az Egyetlen és Páratlan Védelmező. lehet. . hogy utoljára 219 . Háromszor földre borult előttem. Köpenye bugyrából elővette az üdvözlet selyemsáljába tekert hosszú. be a főkapun. rövidesen Kínába utazol. de úgy érzem. úgy adta át nekem.Az ember általában nem találgatja. Most már sokkal magabiztosabb voltam. és olvasni kezd­ tem anélkül.Néhány nappal később a Boldogság folyója partján üldögéltem mesteremmel. . Hozzuk ki a legtöbbet a mai és a még hátralévő néhány napból. hogy előbb átadtam volna mesteremnek . visszatérek a Mennyei Mezőkre. a Potala-beli esemé­ nyek önbizalmat adtak. ahogy hirte­ len megállította. Porzott a ló lába. le a hegyről. ahogyan mondtam neked. át az úton. felpattant a lovára és elvágtatott. Lobszang.Mingyar Dondup lámának. Ne­ ked is jönnöd kell.Reggel az Ékességeshez kell mennem az Ékszer Parkba. és én.Üzenetet hoztam az Ékességestől.és barátom­ nak . Mingyar Dondup láma velem jött. . hátrált. ismerős csomagot. Egy lovas jött vágtatva. Mindketten arra gondoltunk.

miért nem tudnak a nyugatiak lótuszülésben ülni: túl feszes a ruhájuk.Meg kell látogatnod a szüléidet. mi a helyes. A te ösvényed Lobszang. hogy erre az életre születtél volna. Az­ tán egy fehér leplet raktak rám. az ország mindent magad mögött kell hagynod. Öt nap! Sűrű napok. amit ők csinálnak. Csak arannyal borított szob­ rát láthatom majd az Inkarnációk Termében. Az egész fölé egy rövid ruhadarab került.mint tu­ dod . a nyakam köré pedig egy vastag szalagot kötöttek.220 HARMADIK SZEM tesszük meg együtt ezt az utat. bármelyiket is válasszam. az új utak időszaka mindig nehéz és nyomorúságos. Hazafelé menet.megpróbáltatást. öt hét. Most már értettem. A Potala Múzeumból hoztak nekem egy rend új nyugati öltönyt. ha maradok vagy ha el­ megyek. mint ahogy visszatérek Tibetbe. ahogy vezetőmmel felfelé kaptattunk a hegyen. Elintéztem neked. lyukak és foltok tarkítot- . azon töprengtem. melyek olyan erősen szorították a lá­ bam. kínszenvedést. egy szót sem váltottunk. hogyan festek benne. amíg a Templomba nem értünk. A család. melyet viselője nem használ többé. az az ösvény. amit a Tudományok Termeiben megvizsgál­ hatnak. csak azt hiszik.mindent. Az ösvény előtted . de senki számára se könnyű. Ez a te ösvényed. . hama­ rabb. a Felettes Én tudományát érintetlenül hagyják.„egy életre tönkre tesznek" ezek a csövek. hogy a többiek láthassák. Öt nap! Öt nap! Azt gondoltam. A szülőket? Mingyar Dondup láma többet jelentett nekem. Órákat töltöttem meditációval a Pavilonban. így szólt hozzám: . Ó. mint egy levetett köpeny. egye­ nes. olyan lesz. s úgy meghúzták. félreértést. ami kellemetlen.gondoltam . Mégis a legnagyobb tudományt. Lobszang! Elküldök egy hír­ nököt. mint apám és anyám. mert amikor egyedül találtam a dalai lámát. hanem. mikor országunkat megszállják. mintha azt hordanám majd Kínában (a szerzetesruhám ott sokkal megfele­ lőbb). Hamarosan eltávozik ebből az életből. hogy nem mertem behajlítani. Mint egyszer említettem. csak azt. amelyet az­ előtt választottál.Az elválás. hogy öt nap múlva Kínába utazz. az az öltöny! Szoros csövek. a barátok. és hitetlenséget tartalmaz . Bizto­ san . Az idegenek útjai különösek és érthetetlenek. Az érzéseim valószínűleg nagyon erősen tükröződtek az arcomon is. Nem azért. Sokaknak fájdalmat okozna. hogy próbáljam fel. mintha meg akarnának fojtani.

használtak efféléket. illetve a rangom a Családi Könyvbe. mely olyan hosszú időre otthonom­ má lett. és nem tudok Kínába utazni. ő pedig megáldott. megfordultunk. aztán egy fém végű. fekete zsineggel szorosra fűz­ ték. TIBET! 221 ták.akik időnként négykézláb mentek végig a Lingkhor úton . Úgy érez­ tem. kelletlen vágtam neki az útnak. De a legrosszabb még hátra volt. megnyomorítja a lábam. Este bementem apám dolgozószobájába és beírtam a nevem. ISTEN VELED. hogy dolgozzon! A harmadik nap korábbi otthonomba látogattam. Aztán vissza­ gyalogoltam a lámakolostorba. búcsút vettem tőle. Egy megfordított. Másnap reggel pirkadatkor indultunk. A hátralévő két nap nagyon gyorsan telt. hogy a lábukon jó tibeti bőrcsizma legyen). Ekkor azonban láma és apát vol­ tam már. Utolsó este újra meg­ látogattam a dalai lámát. mint a ráérős nyugati úriemberek. nem úgy mint mi. hogy egy utolsó. A Potala tetejéről magányos sárkány szállt az ég felé.a nyugatiak különböző dolgokat tartanak. találkozni akartak velem. Becses vendégként fogadtak. Nem véletlen. ilyen öltözetben senkitől sem lehet elvárni. Apám és anyám vártak. hosszú pillantást vessünk Lhásza szent városára. gondoltam. ahogyan legelőször. Nehéz szívvel váltunk el. hogy sok a szabad idejük. Lassan. gyalog. és azt mondták. Mindketten tudtuk. kerek szélű fekete tálat nyomtak a fejembe. Vastag és nehéz „kesztyűt" húz­ tak a lábamra.XVIII. Ahogy elértük a magas há­ gót. Egyedül men­ tem. már csak halva látha­ tom viszont. (A koldusok .úgy mondták . most aztán úgy vagyok öltözve. * . amelyekben . Megint csak otthontalan lettem. akik a köpenyben tárolunk mindent. de ők a kezükön hordták: volt an­ nyi eszük. idegen helyekre utazom és újra kell tanulnom mindent.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful