ha kiderülne. és egy példányát hűtött repülőgépen az Egyesült Államokba szállították . „Angol iskolám" egy japán fogolytábor volt. és barátaimat. így teszek én is. és hamis szín­ ben tüntetnek fel. hogy tényleg van ilyen hal.írta valaki egy távoli országról. Nekik sem hittek. Kevés tibeti jutott el ebbe az idegen nyugati világba. Szeretett hazámat . akik szintén hadifoglyok voltak. Könyvem szerkezete és nyelve sok kíván­ nivalót hagy maga után. a vi­ lág más tájain nem ismerik. de sosem tanultam rendszeresen angolul. akik kommunista országokban élnek. így tapasztalatból tudom. Ezért a könyvben megváltoztat­ tam a magam és barátaim nevét. akik láttak „élő. néhány állításom hihetetlen. Mondják. Ez a könyv azonban nem a kínzásokról szól. Lobszang Rámpa íródott a Fa-Juh évében. Kinevették. ki vagyok valójában.ahogyan azt korábban megjövendölték kommunista hordák szállták meg. K. ahol igyekeztem elles­ ni a nyelvet azoktól az angol és amerikai nőbetegektől. „Az emberek teknőcön lovagolnak a tengerben" .tanulmányozás céljából. melyet régóta félreértenek. megkövesedett" halat. igazat írtak és pontosan. Sokat tettem a kommunizmus el­ len. én vagyok az egyik. hanem egy békeszerető országról. mit tesz az emberrel a kínzás. 9 . Végül bebizonyosodott.A SZERZŐ ELŐSZAVA Tibeti vagyok. Azokat is. Tibet a te országod. Később kiderült. bántódás érné. Voltam kommunisták és japánok kezeiben. írni „próbálgató módszerrel" tanultam.

bömm -. Meg akart szabadulni lovasától. majd köpött egyet a porba.Ajjaj! Négyéves és nem tud megmaradni a lovon! Sosem lesz belőled férfi. hogy szabadon legelésszen. A Potala arany háztetői és kupolái ragyogtak a szikrázó napsü­ tésben. . vízimadarak jártak arra. s most.Ezzel az öreg Cu na­ gyot húzott a póni hátsó fertályára és a szerencsétlen lovasra. de a hatalmas válltömés még nagyobbnak mutatta. Öreg Cu kíméletlen és félelmetes mesternek bizonyult. Majdnem két méter magas volt.más járt az eszében. Mit szól majd nemes apád? . Kham-ból. Messzebb. Kelet-Tibetnek van 11 . gyakran elvesztette a türelmét. a szerzetes-ze­ nészek gyakoroltak a tömegtől távol a mezőn. éppen kifelé hajtották őket Lhászából.Első fejezet A GYEREKKOR . pásztorok nógatták a lassú mozgású jakokat. Egész életében szigorú és kemény ember volt. A közelben réztrombiták megrázóan mély hangja zúgott. Közelebb a Kígyó Templom tavának kék vize fodrozódott. s akárcsak más társát. De nem volt időm az ilyen köznapi és banális dolgokra. Az a komoly feladat várt rám.bömm. a köves út mentén kiabálás és kiáltozás hallatszott. mint egy négyéves fiúcska nevelője és lovaglómestere.így hívták . hogy megüljem az igencsak ódzkodó pónilovat. Nakkimnak . hemperegjen és a levegőben rugdalóddzon. őt is testalkata és ereje miatt választották ki. az egyik kelet-tibeti tartományból származott. hozzá illő széles termettel.

miután Pekingben is járt . Fiatalkorában fel tudott emelni egy pónit a földről. A legtöbb tibetinek fekete haja és sötétbarna szeme van. akiket felbátorított a brit invázió sikere. Ó'ket összeszedték. Gyakran hirtelen haragra gerjedt. a legnehezebb napokban apámra és a kabinet töb- . Távollétében a kormányzást a kabinet tagjaira. ahol a férfiak általában magasak és erősek. A dalai láma ismét visszavonult. 1911-ben. ha egy szerencsétlen gonosztevőre akadtak. Távollétének egész ideje alatt. és alig akadtak. akik hozzá ha­ sonlóan megbirkóztak Kham tartomány embereivel és győztesen kerültek ki a küzdelemből. 1910-ben a kínaiak. A britek 1904-ben Younghusband ezredes veze­ tésével megszállták Tibetet és rengeteg kárt okoztak. köz­ tük apámra hagyta. a barátságot úgy lehet legkönnyebben fenntartani. melynek nem értettük az okát. 1912-ben a dalai láma újra hazatért Lhászába. a kínai forradalom idején a kínai csapatokat kivonták Lhászából. szürke szemével kivételesnek számított. Akkoriban nehéz idők jártak Tibetre. Apát nem sokat láttuk. befeketítették az arcukat. Cu rendőrszerzetes volt. vaskos és majdnem száznyolcvan centiméter magas.a dalai láma visszatért Lhászába. és a dalai láma Mongóliá­ ba menekült. megostromolták a várost. ezúttal Indiába. Apa gesztenyebarna hajával. Sokan a két métert is meghaladták. A britek 1904-ben megszálltak bennünket. (Később részletesebben írok majd a kormányzati formáról. hogy nagyobb­ nak. előzőleg azonban szörnyű bűntetteket követtek el népünkkel szemben. így szüleimnek jelentős befolyása volt országunk ügyeire. most meg egy hercegecske szárazdaj­ kája! Nagyon megrokkant. Cu egyike volt a védőknek: a harcok során szétlőtték a bal csípőjét. Apám a tibeti kormány egyik vezető embere volt.Tibet első tíz családja közé tartozott. Kitömték a vállukat. 1909-ben . Nyilván azt hitték. így állan­ dóan lóháton járt. Erejével volt mit dicsekedni.12 HARMADIK SZEM egy része. Hosszú botjukat habozás nélkül használatba vették.) Apa termetes férfi volt. belőlük lettek a láma­ kolostorok rendőrszerzetesei. ha lerom­ bolják az épületeinket és legyilkolják az embereket. nem tudott sokat gyalogolni. Családja úgyszintén az anyámé is . hogy vadabbnak látsszanak.

hogy meditálhassunk és legyőzzük a test korláta­ it. Időnként a mesterlovasok alakzatot alkotva száguldanak át a síkságokon. Lingkhor egyik felkapott negyedé­ ben. órákon keresztül gyakorolják a lovaglást. majd nyíllal és nyílvesszővel. úgy. bozontos sörényű. hogy a bölcseknek igazuk volt. Bölcseink régóta tudták. A tibetiek sosem lovagolnak ügetésben. hogy apa kedve-kedélye sosem lett már olyan. hosszú farkú jószág volt. amikor még alig tudnak járni. és minden utat gyalo­ gosan vagy lóháton kell megtenni. a Hegycsúcs árnyékában. a pónik kicsik és a lovasok nevetségesen néznek ki egy ügető pónilovon. mely . aztán hirtelen megtorpant és lehajtotta a fejét. lovat cserélnek úgy. Tibetben teokrácia uralkodott. hogy a nyugat Tibet gazdagsága után sóvárog. Otthonom Lhászában volt.apa szavaival . és azt is. mint annak előtte. keskeny pofával. bebizonyosodott. Most. én különö­ sen dühítem. Nem vágytunk a külvilági „hala­ dásra". várat­ lan mozdulattal felemelte a fejét. egy óriásit szaltóztam. gyerekekre végképp nem maradt ideje. Nakkim. Akkor odaállt mellém és önelégülten nézett rám. hogy amint az idegenek beteszik a lábukat.I. ahol nincs kocsiforgalom. és apai szeretetet sosem kaptunk tőle. annak a körútnak a mentén. Tibet­ ben a felsőbb osztály fiúgyermekeit már akkor lovagolni tanítják. Döbbenetesen sokféle módot ismert arra. Úgy tűnt. Anya gyakran mondogatta. csak arra. Cu személyes sértésnek vette.„megneveljen vagy betörjön". A lovasmesterség nagyon fontos egy olyan országban. Egyik kedvenc trükkje az volt. hogy bizonytalan lovasát ledobja. hogy szaladt egy keveset. és Cu szűkkeblűén osztogatott kegyeire bíztak. A GYEREKKOR 13 bi tagjára hárult Tibet kormányzásának teljes felelőssége. Állni tudnak a vágtató ló keskeny fanyergén. Én meg négyéves koromban alig tud­ tam megmaradni a lovon! A pónim. hogy mielőtt földet értem volna. hogy . hogy rosszul lovagolok. mozgó célra lőnek előbb puskával. a vágtát pedig csak az edzésen gya­ korolják. hogy a kommunisták megérkeztek Tibetbe. Általá­ ban a poroszkálás is megteszi. A tibeti nemesemberek nap mint nap. Ránk. Ahogy tehetetlenül csúsztam előre a nyakán át a fején. hogy nyeregből nyeregre ugranak. a bé­ kességnek vége. okos.

hogy az éjszaka sötét­ jét átvészeljék. . a miénk is kétszintes volt az utcai ol­ dalon. mi pedig fent. vagy valahogy így. így nem épít­ het magasabb épületet. a kínai megszállás alatt. sok házon a lapos tetőre könnyen szétszerelhető faszerkezetet emelnek tizenegy hónapra. az idő­ től megfeketedett. . Négyszög alakja volt. és aki megfeledkezett erről. Szerencsések voltunk. ide. Mikor nap­ nyugtakor megszólaltak a trombiták a kolostorokban. Tudtuk. kik vagyunk -. Tibetben az elítélteket nem vetik meg és nem úgy tekintenek rájuk.ha felfednék. hosszú időre építették. Kemény fagerendáit a kínai megszállók nem tudták betörni. amelyet csak úgy lehetett használni. hogy az ember a sípcsontja épségét kockáztatta. A nehéz bejárati kapu. A mi házunkat kőből. akik sze­ rencsétlenül jártak. Születésem idején. a külsőt.és bocsátotta el . és így a körmenetek alkalmával nem nézhettünk el a dalai láma feje felett. Lingkhort főként zarándokok használják. A póznák ugyanis nagyon csúszósak voltak a rájuk kenődött jakvajtól. a legtöbb tibeti házban létra volt. Valamennyi főnemes gondoskodott környéke sze­ gényeiről. mert a ház nem nézett a körútra. Erre nem lehetett panasz. mint páriákra. 1910-ben. ellenőrizte a háztartás gazdaságosságát. Három ilyen útgyűra van. Az állatok a földszinten éltek. Ó alkalmazta . aki bejött a házba. mert Tibetben ke­ vés börtön volt. vagy eltávozott. az abla­ kához járultak a Ihászai koldusok eleségért. és nagy belső udvara. Mindenkit látott. helyettük tehát a falat döntötték le.a sze­ mélyzetet. mert nálunk a földszintről lépcsősor vezetett az emeletre. Senkinek sem szabad lenézni a dalai lámára. mint valamennyi ház Lhászában. Minthogy a korlátozás tulajdonképpen csak évente egy körmenetre vonatkozik. Gyakran megláncolt elítéltek jöttek. Apa négy emeletesként építtette újjá.14 HARMADIK SZEM körbeveszi az egész várost. leg­ többünket elítélhetnének. a parasztok­ nál fogazott pózna. mely a középső udvarra vezetett. Éppen e fölött a bejárat fölött volt az intéző irodája. így belátással bántunk azokkal. könnyen lezuhant a földre. a házunkat részben szétlőtték és az épület belső fala romba dőlt. és az elítéltek az utcákon kóborolva élelmet kol­ dultak.

Még ma is emlékszem. A hét. A szentelt­ víztartóknak mindig ragyogni kellett. nálunk ízle­ tes az étel. én négy. hogy nálunk kettő le­ gyen. hogy fia hozzászokjon a kemény fegyelemhez. és neveltetése mások szá­ mára is példaként szolgáljon. Házunk minden szárnyában volt egy kis templom. Paldzsör nem sokáig lakozott a testében. hogy az istenek jó­ váhagyják tetteinket. A szer­ zeteseket jól táplálták. apának pedig példát kellett mutatnia a tör­ vények betartásában. amit a család. hogy a háztar­ tást megfelelően és a törvények szerint vezetik-e. A kevésbé előkelő nemeseknél csak egy szerzetes élt. akik naponta imádkoztak. A fontosabb események előtt tanácsot kértek tőlük és meg­ kérték őket. Nálunk az a szokás. hogy jobban tudjanak imádkozni. imádkozzanak az istenek kegyéért. Jaszodhara és én az épület új szárnyában laktunk. ő ellenőrizte. Tőlünk balra egy kis szentély volt. Apa valóban szigorú ember volt. gyerekek: a bátyám. amikor érte jöttek. hogy feldarabolják és a szokások szerint a dögevő madarakkal megetessék. és a halál emberei elvitték. Jaszo hatéves volt. Paldzsör. alkalmatlan a kemény nevelésre. arra az esetre. Amikor meghalt. és mint egyházi herceg gondoskodott arról. a nővérem. ott tanultak a szolgák gyerekei is. és vissza­ tért a Sok Templom Földjére. és elmondhassák az isteneknek. Az órák hosszúak és változatosak voltak. ugyanazt ették. Most én lettem az örökös. Négyéves voltam és igen gyenge lovas. A faragott oltár előtt állandóan égtek a jakvaj mécsesek. annál . ezért taníttatásom komolyabbra for­ dult.LA GYEREKKOR 15 Az intézőtől jobbra lévő szobákban két szerzetes lakott. Hétéves kora előtt eltávozott. afféle házi „papok" voltak. ez a négyszögnek az úttól messze eső oldalán épült. jobbra meg egy tanterem. A tibetiek na­ gyon törvénytisztelőek. Gyenge fiúcska volt. inni kívánnának. Mi. de a mi helyzetünk megkívánta. Az intézőtől balra a jogász lakott. helyükre mások jöttek. Háromévente visszatértek a lámakolostorba. ha az istenek betérnének hozzánk és megszomjazván. Ott feküdt üres porhüvelye. szenteltvízzel telt tálat naponta többször kitisztították és újratöltötték. hogy minél magasabb rangú egy fiú. melynek mindkettőnket alávetettek.

A lovászok még látni sem bírták. Valamilyen oknál fogva ez a hat lovas mindig a falnál várt. nagyon közel a fő­ kapuhoz. de akik élve marad­ tak. óvato­ san áthúztam egy kötelet kemény bőrszíján. Amikor apa kilovagolt. szeressük tehát és figyeljünk rá. amíg fiatal. le a lóról. ha felnő. ha kihajo­ lok a raktárablakon. A magasabb osztályokhoz tartozó fiúnak. Mármint öten. és most nem tudta elviselni. A hatodikat valami hátrafelé húz­ ta. és Cu mindig körülöttük nyüzsgött.vagy ifjúkorban legyünk hát vele könyörtelenek. hat fegyveres kísér­ te. Néuk. mindettől elvonultan éljen. A nyüzsgésben és a beszélgetésben nem vettek észre. a felszerelésük teljesen rendben legyen. mert fontoskodott és beavat­ kozott a munkájukba. Az öve elszakadt. hogy lelepleztek volna. te sem tudsz megma­ radni a lovon. Cu a földszinten lakott az egyik szobában. apa ott tartotta húsz lovát. a huszonnégy órából tizennyolcat ébren töltöttünk. én a zűrzavarban visszahúztam a kötelet és elinaltam anélkül. Ebben a rendszerben a gyengék elpusztultak. és miközben az egyik kísérő a felszerelését babrálta. Egyenruhát hordtak. elérem egyikőjüket. hogy démonok markában van. Évekig mint rendőrszerzetes sokféle emberrel találko­ zott. odalovagoltak hozzá. hogy gúnyolódhattam vele: . Azt kiabálta. később is majdnem mindent túléltek. Ez volt az ország hivatalos álláspontja is. Rájöttem. csakhogy apám nem tartozott közéjük. a pónikat és az igavonó állatokat. és te­ kintettel legyen másokra. Elég kemény életünk volt. akik azt gondolták. minden gazdagság és kényelem megadatik. Megjelent apám. gyermek. mert a démonok esetleg megjelennek és elragadják az em- . és a lova­ sok hozzásiettek. A nemesemberek között voltak már ugyan néhányan. hogy megtapasztalja a nehézségeket. A tibetiek szerint nem bölcs dolog világosban el­ aludni. Összehurkoltam a kö­ tél két végét és belülről egy kampóra akasztottam. Egy nap nem volt dol­ gom. hogy biztos ami biztos. ö a következő­ képp gondolkodott: a szegény gyereknek felnőttkorában nincs re­ ménye a kényelemre. hogy a gyerekek életén könnyíteni kellene.16 HARMADIK SZEM zordabb nevelést kap. Az istállók mellett lakott. Később nagy örömömre szolgált. és ahogy apám megjelent. hogy távol.Szóval.

A GYEREKKOR 17 bért. mely úgy negyvenöt centiméter . gyerekek. a helyiségből tanterem lett. hogyan szólítja. Mi. A tanterem elég nagy volt. aki valamilyen titokza­ tos ügyben az udvaron kódorgott. hogy amíg csak lehet. a tiszteletit. A tibeti két külön nyelvből áll. az arisztokraták nyelvét pe­ dig. a tiszteleti (honorifikus). összesen körülbelül hatvanan voltunk. ezért szerzetest hívnak hozzájuk. amíg be nem végezte a dolgát. Az iskolában nyelveket is tanultunk: tibetit és kínait. A csecsemőket is felébresztik álmukból.vagy velünk egyenrangúakkal beszéltünk. Régebben ebédlőnek használták és a hozzánk látogató szerzetesek étkeztek benne. tudatuknál legyenek.és a köznyelv­ ből. A betegeket szintén ébren tartják. hogy a határmezs­ gyén át megleljék a helyes utat a másvilágba. Senki sem kivétel. a tiszteletre méltó Cic-cic sosem jött. még a haldoklókra is vigyáz­ nak. így hívta az egyik szolga: . az asztal vagy egy hosszú pad előtt. . ha a szolgákkal vagy a nálunk alacsonyabb rangúakkal.Tisz­ teletreméltó Cic-cic. A köznyelvet akkor használtuk. de mikor az új épüle­ tek elkészültek. ha magasabb .I. Előkelő emberek lovát ez utóbbi nyelven kellett megszólítani! Zsarnoki természetű macskánkat például. méltóztatnál idejönni és meginni ezt a hozzád méltatlan tejet? Mindegy volt. nehogy a démon megszállja őket. a földön ültünk keresztbe tett lábbal.

* A fametszést vésésnek szokták nevezni. Tibetben metszett falapokról nyomtatnak. lilás árnyalatot kedvelte. a puha mészkőben lévő fémes érctől kapták színüket. mivel ugyancsak drága volt. mekkora tartály szükséges. végre magamra találtam. harminc-negyven centiméter hosszú palatáblára írtunk. hogy a készlet egy hétre elegendő legyen? Jaszo nővéremnek gondolkodnia se kellett. A Culán sokféle kréta volt. Háttal voltunk a tanárnak. felmondatta velünk a Törvényeket. és elég ügyesen csináltam. ezt éles késsel könnyen lehetett vágni. kék és zöld.A Törvény keményen bánik a gazdagokkal. majd mielőtt eljöt­ tünk az iskolából. hogy megértésre és méltányosságra tanítsa őket. a „ceruzánk" pedig kemény kréta volt. Ettől állandóan szorgalmasan dolgoztunk. újra elismételtette őket. gyere­ kek.A jót jóval viszonozd! . hogy gyerekekre pazarolják.Olvasd és értsd meg a Szent Iratokat! . ezért a fametszést nagy dolognak tartják. De akárhogy is volt. sárga. Indiából hozták. amelyet a tengerszint felett 3600-3700 méternyire emelkedő Culahegyen gyűjtöttünk. a fát sem pazarolhattuk. Amint beléptünk a tanterembe. és minden csésze öt­ nyolcad pint. Időnként romlott jaksajtot használtunk! Tanárunk egy dologról sosem felejtkezett el. Puha. Tibet­ ben a papírt házilag készítik. A számtan miatt sokat bosszankodtam. Ha a fametszés* következett. Helyette nagy.) . így túl drága ahhoz.Szelíd emberrel ne harcolj! . A következőképpen szóltak: . Én azonban ehhez nem voltam elég okos. mert a tibeti túl kemény és göcsörtös. vékony. Jaszo nővérem a lágyabb. Én a pirosas krétákat kerestem. mikor fi­ gyel bennünket. zsírkőszerű anyaggal dolgoztunk helyette. sosem láttuk.Segíts szomszédaidnak! . a kész nyomtatólapot pedig fadúcnak. örültünk nekik.18 HARMADIK SZEM magas lehetett. pi­ ros. Ha 753 szerzetes közül mindegyik 52 csésze campát iszik naponta. Nagyon szerettem. hogy az ilyen példákat megoldja. azt hiszem. Mi. (A szaklektor megjegyzése.

hogy a legjobb pillanatban kérhessük. szélsőséges hőmérsékleti viszonyok közt is életben maradjunk. A jó fa ritka volt és becses. A gólyaláb otthon készült. mikor a társaim. (Nyáron délben például 29 fok meleg van. Ez volt a . így jutottam át a folyókon. de nekem. Legtöbben a galoppozó póni nyergén állva is eltalálták. nem kellett a lóval bajlódni. hogy érzékeltesse velük a könyörületességet. és egy hosszú kötelet rángattak. Nagyon szerettünk gólyalábon járni. ami nem göbös. Ke­ zünkben egy több mint négy és fél méteres rúddal nekifutottunk. Minden rábeszélőerőnkre szükség volt. amitől a célpont föl-le ugrált. tényleg ment az ugrás. aki használtam a lábamat. pont a megfelelő erezettel. a falakra rögzítették.láb­ tartónak. megvártuk hát a megfelelő al­ kalmat. akik megpróbáltak utánam ugrani. az íjpuskát tibeti fából készítettük. Aztán ék alakú fadarabokat kellett szereznünk . rendszerint az intézőt. merre. bár a játék is keményen folyt.A Törvény jóságos a szegényekkel. sorra a vízbe pottyantak. és az izmokat is erősítette. hogy megedződjünk.I. A szolgák elrejtőztek. ha már elértük a kellő sebességünket és lendületet. a rúd se­ gítségével ugrottunk egyet.Ne légy adósa senkinek! Hogy mindig szem előtt legyenek. Egy kis fadarab felső peremére lyukakat fúrtak. nem szaladhattunk le a legkö­ zelebbi boltba. és olyat. Télen sokszor még ennél is nagyobb a hideg. Óriásnak öltöztünk. és megelégedéssel szemléltem. de éjszakára mínusz 4-5 fokra lehűl a levegő. A távolugrás más dolog volt. Azt mondogattam. sosem lőttünk élő célpontra. nem tudtuk kiszámítani. és azt a célt szolgálta. . én sosem tudtam ilyen soká a nyeregben marad­ ni. Mint buddhisták. aztán. Az élet azonban nemcsak tanulásból állt. Az íjat indiai tiszafából. az lett a vesztes. majd a gólyalábon állva megverekedtünk egymással: aki leesett. meg kellett győzni a bolt tulajdonosát. hogy nem volt erő a lábukban. A lányok és a fiatalasszonyok tollaslabdáztak.) Az íjászat jó mulatságnak számított. a Törvényeket táblákra vés­ ték. hogy a többiek olyan sokat lovagoltak. A GYEREKKOR 19 . hogy a tibeti. hogy vegyünk egy párat. a táblákat pedig körbe. és nem volt mindig komor. hogy jó fát adjon. azokba tollakat szúrtak.

20

HARMADIK SZEM

„labda", amelyet lábbal tartottak a levegőben. A lányok olyan ma­ gasra emelték a szoknyájukat, hogy rúgni tudjanak. Csak a lábukat használhatták, ha kézzel a labdához értek, kiestek a játékból. A jobbaknak sokszor tíz percig is sikerült újra és újra felrúgni a faszerkentyűt, mielőtt elvétették volna. A legnagyobb érdeklődés Tibetben, de legalábbis Ü-ben, - ab­ ban a tartományban, ahol Lhásza is feküdt -, a sárkányeregetést övezte - nemzeti sportnak is nevezhetnénk. Csak időnként, bizo­ nyos évszakokban engedhettük meg magunknak ezt a mulatságot. Régebben úgy vélték, ha sárkányokat reptetnek a hegyekben, pata­ kokban ömlik az eső, mert az Esőistenek megharagszanak, ezért csak ősszel, a száraz évszakban lehetett sárkányt eregetni. Az év egyes időszakaiban a férfiak nem kiáltoznak a hegyekben, mert az India felől érkező, párával túltelített felhők a hangvisszaverődéstől túl gyorsan szabadulnak meg a terhüktől, s nem ott, ahol kellene. Szóval, az ősz első napján a Potala tetejéről föleresztettek egy nagy sárkányt. Perceken belül különböző méretű és formájú sárká­ nyok lepték el Lhásza egét, amelyek ugrándoztak-tekergőztek az erős szélben. Lárma verte fel a várost. Imádtam a sárkányröptetést, és adtam arra, hogy az én sárká­ nyom az elsők között emelkedjen az égbe. A sárkányt mindenki maga készítette bambuszból. Legtöbbször finom selyem fedte. Könnyen lehetett jó anyagot szerezni hozzá, hiszen a ház számára becsületbeli kötelesség volt, hogy a sárkány kiváló legyen. A do­ bozformát vad sárkányfejjel díszítettük, szárnyat és farkat illesz­ tettünk rá. Viaskodtunk egymással, megpróbáltuk lehozni ellenfeleink sár­ kányát. Abban a reményben, hogy sikerül elvágni a köteleiket és elfogni lehulló sárkányaikat, a magunk zsinegére törött üvegszi­ lánkokat ragasztottunk, és egy részét bekentük enyvvel. Időnként éjjel kilopództunk, hogy felengedjünk egy sárkányt, a testbe és a fejbe kicsi jakvaj mécsest tettünk. A szem vörösen vilá­ gított, a törzs különböző színekben játszott a mélysötét éjszakai égen. Különösképp akkor élveztük ezt a szórakozást, mikor a nagy jakkaravánokat vártuk Lhodzong-ból. Gyermeki naivitással azt hittük, hogy a távoli helyek tudatlan népe mit sem tud az ilyen „modern" találmányokról, s elhatároztuk, félholtra ijesztjük őket.

I. A GYEREKKOR

21

Egyik módszerünk az volt, hogy három különféle kagylót tettünk a sárkányba, s ezek a széltől különös sivító hangot hallat­ tak, amelyek az éjszakában rikoltó, tűzokádó sárkányokhoz hason­ lítottak. Azt reméltük, ez üdvös hatással lesz ajakhajcsárokra, akik a magasban ugrándozó sárkány láttán rémülten fekszenek tábori ágyneműjükben. Erre a gondolatra kellemes borzongás futott vé­ gig a hátunkon. Még nem is sejtettem, hogy később, sárkányrepülő koromban, milyen nagy hasznát veszem majd e gyerekkori sárkányeregetésnek. Akkoriban egyszerűen játék volt csak, bár izgalmas és időn­ ként elég veszélyes játék: óriási, elálló szárnyú sárkányt építet­ tünk, megvolt két és fél négyzetméter is. Egy szakadék mellett, ahol különösen erős volt a légáramlás, a földre fektettük, kötelét a derekunk köré hurkoltuk, aztán amilyen gyorsan csak tudtunk, vágtázni kezdtünk a pónival. A sárkány hirtelen felemelkedett, majd felszállt, egyre magasabbra az égen, amíg csak bekerült a fel­ szálló légáramba, akkor rántott egyet, és felemelkedtünk a lóról: körülbelül három méter magasan repültünk, majd lassan himbálódzva ereszkedtünk le a földre. Néhány szerencsétlen flótás majd­ nem kettészakadt, ha elfelejtette kivenni lábát a kengyelből, de én, aki rossz lovas voltam, mindig időben leestem a lóról, és a felszál­ lás nagyon jó érzéssel töltött el. Bolondultam a kalandért, és rájöt­ tem, hogy ha az emelkedés pillanatában gyorsan meghúzom a zsi­ neget, magasabbra szállok, egypár ügyes rántással pedig másod­ percekkel meghosszabbíthatom a repülés idejét. Egy alkalommal nagyon lelkesen ráncigáltam a zsinórt, a szél is segített, és egy parasztház lapos tetején landoltam, ahol a téli tü­ zelőt tárolták. A tibeti parasztok lapos tetejű házakban laknak, a tetőn van egy kis párkány. Ebben tartják a száradó jakürüléket, amit azután tüze­ lőnek használnak. A ház, amelyre pottyantam, nem kőből épült, mint a legtöbb ház Tibetben, hanem vályogtéglából. Kéménye sem volt, tetőnyílás vezette el alulról a füstöt. Esésemmel felkavartam az ürüléket, és ahogy a kötél keresztülvonszolt a tetőn, a trágya jó része a lyukon át a lakókra hullott.

22

HARMADIK SZEM Minden voltam, csak kedves vendég nem. Megjelenésemet -

én is a nyíláson keresztül értem földet - dühkitörés fogadta, és mi­ után a házigazda elporolt, apámhoz hurcolt újabb kezelésre. Aznap éjjel hason aludtam. A következő nap azután egy cseppet sem üdvös munkára fog­ tak, végig kellett járnom az istállókat és összeszedni a jakürüléket, azt elvinni a gazda házához, és felhordani a tetőre. Nehéz munka volt, még hatéves sem voltam. De rajtam kívül mindenki elégedett volt, a többi fiú jót nevetett, a gazdának kétszer annyi fűtőanyaga volt, mint korábban, és apa megmutathatta milyen szigorú és igaz­ ságos. Hát nekem mi jutott? A következő éjjelen is a hasamon fe­ küdtem, de nem a lovaglástól! Azt lehetne gondolni, hogy Tibetben a gyerekekkel túl kímélet­ lenül bántak. De hát a gyengék számára sehol sem volt hely. Lhásza a tengerszint felett 3600 méterre fekszik, a hőmérsékletin­ gadozás igen nagy. Más területek még magasabban helyezkednek el, ahol az időjárás még zordabb. A gyengék könnyen veszélybe sodorhatják a többieket. A nevelés emiatt volt szigorú, nem pedig kegyetlenségből. A hegyi lakók az újszülötteket a folyóba mártják, hogy lássák, elég erősek-e az életre. Úgy 5200 méter körüli magasságban elég gyakran láttam kisebb meneteket, amelyek a folyóhoz közeledtek, majd megálltak a parton. A nagymama megfogta a kicsit, a család - az anya, az apa, és a szűkebb rokonság - körégyűlt. A csecsemőt levetkőztették, a nagymama előrehajolt és bemártotta a hideg víz­ be, csak a feje és a szája maradt kint. A fagyos hidegben a kisbaba előbb lila lett, aztán kék, végül tiltakozásul sírni kezdett. Halottnak látszott, de a nagymama, akinek nagy gyakorlata volt, kivette a vízből, megszárítgatta és felöltöztette. Ha aztán a kicsi élve ma­ radt, azt mondták, az isteni gondviselés vette kegyeibe, ha meg­ halt, sok földi szenvedéstől menekült meg. És valóban egy ilyen zord, fagyos országban ez a legkegyesebb módszer, még mindig sokkal jobb, ha egypár újszülött meghal, mintha később gyógyít­ hatatlan beteg lenne: Tibetben nagyon gyér az orvosi ellátás. Bátyám halálával tanulmányaim szükségképpen elmélyültebbé váltak, mert hétéves koromban hozzá kellett látnom ahhoz, amit az asztrológusok ajánlottak. Tibetben mindenről a csillagjósok dönte-

LA GYEREKKOR

23

nek, ajakvásárlástól kezdve az ember életpályájáig. Közeledett az idő, éppen a hetedik születésnapom előtt, mikor anyám nagy ün­ nepséget rendezett, amelyre meghívta az előkelőségeket és más magas rangú személyeket, hogy meghallgassák, miként szól a jós­ lat. Anyám kerek arcával és fekete hajával határozottan kövérkés asszony volt. A tibeti nők egy fakeretfélét hordanak a fejükön, efe­ lett úgy szedik redőbe a hajukat, hogy a lehető legékesebb legyen. A kereteket nagy műgonddal készítik, gyakran karmazsinvörös lakkal vonják be őket, és kirakják féldrágakövekkel és j a d e - meg korállberakással díszítik őket. Az erősen beolajozott hajjal lenyű­ gözően néznek ki. Tibetben a nők vidám színekben járnak, sok a vörös, a zöld és a sárga. Legtöbben egyszínű kötényt viselnek, amelyet élénk, elütő, de az alapszínnel összhangban lévő vízszintes csíkok tarkítanak. Bal fülükben fülbevaló lóg, ennek mérete viselőjének rangjától függ, anyám az egyik legelőkelőbb családhoz tartozott, így fülbe­ valója tizenöt centinél is hosszabb volt. Úgy gondoltuk, a nőknek a férfiakkal tökéletesen egyenlő jo­ gokkal kell rendelkezniük, de a háztartás vezetésében anya to­ vábbment, vitathatatlanul ő parancsolt. Egyeduralkodó volt, aki tudja, mit akar, és azt mindig el is éri. Az ünnepséget megelőző izgatott sürgés-forgásban igazán ele­ mében volt. Szervezkedett, parancsokat osztogatott, kigondolta, hogyan lehetne túltenni a szomszédokon. Anyám jeleskedett mind­ ebben. Korábban sokat utazott apámmal, jártak Indiában, Peking­ ben és Sanghajban, így bővelkedett idegen ötletekben. Miután eldőlt, mikor lesz az ünnepség, a szerzetesek vastag, házilag készült papírra (melyet csak a legfontosabb események al­ kalmával használtak) gondosan megírták a meghívókat. Minden meghívó körülbelül 30 cm széles és 60 cm hosszú volt, apa pecsét­ jével ellátva. De minthogy anya szintén az első tíz legrangosabb család egyikéből származott, kettejük közös pecsétjével együtt az övét is rányomták a meghívókra, amelyekre így összesen három pecsét került. Végül is mindez nagyon impozáns volt. Engem ret­ tenetesen rémített a gondolat, hogy az egész hűhó csupán miattam

abba helyezték a meghívót. A szolgák rekedtre kiabálták magukat. sokszor teljesen különböző üzenetet visznek. az udvaron pokoli lárma és zűrzavar uralkodott. Az ünnepség pompája nagy tiszteletet ébreszt szüleim iránt mondták -. A nagyobb termekben lévő faragott faol- . de számomra ez semmit sem jelentett és nem oldotta fel a szorongásomat. Még egy utolsó korty a tibeti sörből. majd az írásos üzenet alapján megtá­ madták például a védtelen házat vagy menetet. de mindig a szóbeli változatot tartották hitelesnek. mert a súlyos kapuk dübörögve kinyíltak. a padlót felcsiszolták és felkefélték. és a csapat vad kiál­ tozással elvágtatott. ame­ lyek színesen lobogtak a szélben. hogy az üzenetek eltérnek egy­ mástól. A meghívókat gyönyörű telivéreken lovasküldöncök vitték szerteszét.24 HARMADIK SZEM van. Tibetben a küldöncök két. Az írásos és szóbeli üzenet kettősségében a múlt él to­ vább. A falakat le­ tisztították és újra festették. aztán nagy csörömpöléssel mindenki letette a csup­ rot. amellyekkel gyakran csapdába csalták a banditákat. és a hatalmas fekete szelindekek úgy ugattak. akiket külön erre az alkalomra fogadtak fel. mint akik megvesztek. egy írottat és egy szóbelit. Még manapság is előfordul. Mindegyik hírnök villás botot tartott a kezében. Mivel egy időben indultak. hogy a társadalmi esemény fontosabb nálam. veszélyes volt járni rajta. kis imazászlók díszítették. nem jöttem rá. Réges-régen útonálló banditák tartóztatták fel a hírnököket. a botot a családi címer koronázta. a lovak nyerítettek. A házban mindenütt nyüzsgés és felfordulás volt. Szokássá lett félre­ vezető üzeneteket írni.

Nagyon-nagyon hideg és száraz az időjárás. Állandóan dolgoztat­ ták őket. az étel majdnem korlátlan ideig tárolható. míg úgy ragyogtak. A szolgák általában nyomorultul érezték magukat. miközben rendszeres időkö­ zönként megfordítják. ahol a legszebb virágok nyíltak. Tibet természetes hűtőszekrény. mert a legkisebb karcolás tönkreteszi az egész virágot). de mind szívvel-lélekkel végezte dolgát. A GYEREKKOR 25 tárokat szintén letisztogatták és újra lakkozták. mint az újak. A buddhisták nem ölhetnek. itt kifogásoltak valamit. ügyelve arra.I. és sok új mécsest is kiraktak. hogy azok is szépen mutassa­ nak. rengeteg fogást készí­ tettek. vagy amelyet véletlen megöltek. Abban az időben több mint ötvenen szolgáltak nálunk. Azután a virágokat egyenként méz és víz keverékébe mártják. hogy az üvegben ne maradjon semmi levegő. és a víz-méz keveréktől megtelik nektárral. Akkor az üveget lezárják. néhány ezüstből. hogy alig lehetett megkülönböztetni. Tibetben a rododendronfák hatalmasak. de mind annyira csillogott. hogy a virág minden részét érje a fény. ott parancsot osztogattak. Rododendronvirágot tettetett el. A réseket színes anyaggal töltötték ki. és igen óvatosan megmossák. hogy a tiszta ruhák közül is csak a legtisztábbat vegyék fel. A hús egy évig. a gabo­ na évszázadokig is eláll. . így csak olyan állat húsát eszik meg. Nálunk a kamrák tele voltak ilyen hússal. Néhány aranyból volt. százféle színű és illatú virág nő rajtuk. Mikor mindez elkészült. (Azért olyan óvatosan. de ha melegebbre is fordul. A szolgák hetekkel az ünnepség előtt kilovagoltak a Hi­ malája lábához. amely felbukott a sziklán. Még az udvaron is addig kaparták a köveket. melyik melyik. A vi­ rág lassan növekszik. Anyám és a főintéző fel-alá rohangáltak. A félig bimbósakat leszedik. és heteken át minden áldott nap kiteszik a napra. a szárazság tartósít. Anyám eltökélte. a szerencsétleneket anyám elé hívták és megparancsolták nekik. hogy ritka és drága csemegékkel kínálja majd a vendégeket. azt készült felszol­ gáltatni. és a ha­ gyományokhoz hű családok egyáltalán nem érintkeztek velük. de ők az „érinthetetlenek" kasztjába tartoznak. A konyhában is óriási sürgölődés folyt. majd nagy üvegbe teszik. a többieket a jövendő eseményre fogadták fel. Vannak mészárosok is Tibetben.

. A főzetet addig kavarják. Szeletelve szállítot­ ták Kínából. csipetnyi sóval szeret­ tem a legjobban.csak campán és teán élnek. A nők nem értenek a campa kavarásához. Sok bambuszrügyet még főzés előtt megszabadítottam így a javától.Tíz jakot és borjút vehettünk volna azon az összegen. a zamatos bambuszrügyet. Tibetben a szakácsok férfiak. és sót. hogy havasnak látsszanak. Valaki azt mondta.mondta. és ezért jobb szakácsok. aki fogyasztás előtt szereti kivenni és levegőre tenni őket. én nyersen. még maga a tulajdonos sem ismert volna rá. sosem tudta bebizo­ nyítani. aztán megtörik. A másik különlegesség a cápauszony volt. egyszerűen megromlott. A férfiak alaposabbak. Árpából készül. hogy én voltam a tettes. de sokak számá­ ra ettől még finomabbnak tűnt. a szakács is a végeket szerette. boraxot meg jakvajat tesznek hozzá íz­ lés szerint. Nagy kár. vajas teával. A campa a tibetiek legfőbb eledele. végül egy tálba rakva felöntik forró.26 HARMADIK SZEM Van. Szerintem borzalmas volt: lenyelni merő megpróbáltatás. Kedvencemet. akik egész életük­ ben . . Nem szépítve a tényeket. különösen azért. Sokféleképpen készítették.Ne légy bolond! Díszes ünnepséget kell rendeznünk.négyzet alakúra nyújtják. . Kicsit vesznek ebből. és persze néhány más dologra is. a fecsegésre. végül megfűszere­ zik annak reményében. de nem alkalmasak a campafőzésre. sem a pontos keverék elkészítéséhez. Kis cukrot is hintenek a szirmokra. Kiváltképp a frissen nyíló sárgászöld végekért ra­ jongtam. se a szépségüket. és a szakács csak találgathatott.az első étkezéstől az utolsóig . hogy kiszáradjanak és ropogósak legyenek. mert túl költségesnek találta ezt a csemegét. Vannak.a campát . amíg tésztasűrűségű lesz. amibe ezek a szép kis virágok kerültek . A nők jók a takarításra. aztán beleaprítanak valamennyit abból. de ne veszítsék el se a zamatukat. szintén Kínából hoz­ ták. hogy a „cápauszonyleves a legnagyobb ínyencség a világon". Anya válasza jellegzetes női válasz volt. és levest csináltak belőle. lelki­ ismeretesebbek. majd az így kapott lisztet is megpirítják. hogy jó lesz. az árpát először aranybarnára pörkölik. mert mire Tibetbe ért. A készítményt . Apám morgott. de a háztartáson belül ez egyébként is rám tartozik.

a szemébe. hogy nagyon higiénikus körülmények kö­ zött. és ernyedtebb „uhhh". a szőr lejött a belsejéről és a vajba keve- . Timon megcsúszott. Ereje megtette a magáét. a levegőben maradt. amikor felemel­ ték. Aztán az egészet föl-le mozgatták. Timon. ez jelentette a „köpülést". A helyiségben. belül szőrös kecskebőr tömlő volt. mikor szótlannak láttam.nem mondhatnám. de nagyon tömör. Lehet.órákon át verik a tömlőket. Anyám beszaladt a zajra. egyre lassabban megy a munka. a nyakát megtekerték. Akár­ milyen magas helyen. az erőlködéstől kidagadtak az erek a nyakán. hogy ne folyjon. hatalmas lapátkezével megragadta nyakánál a tömlőt. mindenesetre letépte a szakadt kecskebőrdarabót. és a szétfolyó vajba esett. esetleg azért. Egyszer-egyszer. felfordították. Ha nem figyeltek eléggé. ahol a vajkészítés folyt. tönkretehették a vajat. néhányan a vajat készítet­ ték . mint amilyen Timon is volt. mikor leejtették őket. mindenféle viszonyok között el lehet tengődni rajta. mint a többiek. Kétszer olyan gyorsan dolgozott. aki az erejét fitogtatta. kőcölöpök álltak ki a földből. Egyhangú dolog volt nézni és hallgatni amint a szolgák . hogy a szerencsétlen flótás fuldoklik. Beszívott „huhhhh". Ez volt az egyetlen alkalom. A félig kész vaj egy része kifröccsent.tízen lehettek. de a nyaka Timon kezében.Öregszel. vagy túl régi volt. A szolgák közül néhányan a campát.vagy kecsketejjel. ha nem elég óvatosan bántak a tömlővel. A campa önmagában unalmas. hogyan ütik a tömlőt a kiálló kőhöz. Egyszer csak valaki megszólalt: . A köpű nagy. Végigcsurgott a testén. Emlékszem az egyik nagydarab emberre. a szájába. mert azt hitte.I. ötven liternyi aranyló zsira­ dékkal. tápláló étel. befedve kb. a fülébe és a hajába. A tejjel telt tömlőt felemelték és ráejtették a kőre. amíg csak kész nem lett a vaj. felemelte és levágta.odalett a vaj -. Az olyan ügyetlen munkások.hallatszott. hogy a méregtől nem jött ki hang a torkán . egyenesen bele az elképedt Timon arcába. kire­ pedt. a tömlő a cölöpre esett. A GYEREKKOR 27 cipót. és megkötötték. és püfölni kezdte szegény Timon fejét. Megtöltötték jak. de még különböző díszesebb formákat is gyúrnak belőle. Timon dühösen felmordult.

Ha valaki azt akarta. milyen finomat ettek. az csendesen állt egy helyben. amelyekben a kamrabeli testek lakoztak. hogy ne fárad­ janak ki túlzottan. Tibetben úgy hittük. mely az előző nap kilovagolt. de a szőrcsomóktól mindenki idegenkedett. A házunkban tartózkodó két szerzetes szintén kivette részét a jövendő esemény előkészületeiből. hogy ha véletlenül is. Odamentek a kamráinkban tárolt állati tetemekhez. mintha csak azt mondaná: „na. nem tartják rosszabbnak. Ugyanez vonatkozott az igavonókra is. ha egy-két tucat szőrszál került a vajba. a szomszédok pedig látták. rossz. miközben egyik lámakolostorból a másikba megy. hogy a következő földi életben magasabb létformában szülessen újjá. milyen igényes háztartást vezet. Ha valamiért olyan mént választottak ki. hogy hosszú utazás előtt a lovakért imádkozzanak. jó ételt adott a kéregetőknek. Sok szerzetes. Ha egyik napon lovagoltak rajtuk. nagyon jól megélnek a „szakmai fogások"-ból. a következőn pihentették őket. mint mondjuk a jótékonysági célú gyűjtést más országokban. hogy a szom­ szédok megtudják. akik felolvasztották és átszűrték egy ruhán. hogy győ- . Az adósságot imával egyenlítettük ki. A legtöbb keleti közösségben nem szé­ gyen a koldulás. és jó ideig távol tartja magát. vagy szétosztották a koldusok közt. A lámakolos­ torokban és a templomokban számos szerzetes egész életét az ál­ latokért való imádkozásnak szentelte. A vajat ilyenkor fél­ retették. mert azt reméltük. Nálunk az volt a dolguk. hogy milyen finom ételt kaptak. jóllakatott urak azután végigjárták a házakat. kicsit megrázta a fejét és elfordult. A koldulásnak is megvannak a szabályai: ha valaki ajándékot kap. Az elégedett. adósai vagyunk. Senkit sem zavart. A lovak sosem dolgoztak két napot egymás után. A kéregetés elfogadott dolog. kitér az ajándékozó útjából. ezáltal gondoskodtunk róla. Vándorló szerzetest megetetni jócselekedetnek számít.28 HARMADIK SZEM redett. és elhíresztelték. Mikor a nyerget végre levették róla. És az állatok tudták ezt. de azt mondta. és imádkoztak azoknak az állatoknak a lelkéért. Tibetben a koldusok sosem szűkölködnek. mécsesekhez használták. Nekik tették félre a rosszul sikerült ételeket is. de megöltünk egy állatot és megettük a húsát. örülök. mozdulni sem volt hajlandó. egész úton kéreget.

Az egereknek nagyon óvatosan kellett közle­ kedniük. Láttam. hogy a macskanépesség száma ne fogyatkozzon. de nem is rabszolgák. és szigorú fegyelmet tartott az egerek között. és a kölykök közül csak a mi konyhai macskánk maradt életben. A buddhista hit szerint minden állatnak. aztán lefeküdtek és megpróbáltak rágurulni a rakományra. majd kiugrott a szíve a sietségtől. Értelemszerűen Younghusband-nek hívtuk. ami ezután következett. hogy a Rámpa ház meg­ kapja az üzenetet. A mi szolgáink is részt vettek a játékban. A meghívókra gyorsan megérkezett a válasz.I. amilyen gyorsan ideért! Semmi kétség. Az anyai köte­ lességtudás példájaként mindent megtett. mint egy négylábon járó csontváz. . Vágtatva jöttek a lovasok. A második macska a konyhában lakozott. akik hasznos célt szolgálnak. és akiknek. Anyja 1904-ben megijedt a Younghusband-expedíció fegyvereitől. nem így volt. Ha éppen nem volt elfoglalva a kicsinyek szoptatásával. és ne legyen belőlük macskaeledel. A GYEREKKOR 29 zött az igazság". és remek étvágya ellenére úgy nézett ki. A harmadik macska nagyon tekintélyes matróna volt. majd a földre roskadtak páratlan színpadiassággal érzé­ keltetve. minden erejüket beleadták abba. és zihálva átadták a szóbeli üzenetet. Ezután térdre borultak. Nagyszerű ember! .Egyszer közbeszóltam és teljesen megszégyenültem. velünk lakott. jogaik vannak. Az intéző lejött a szobájából. A szamarak még rosszabbak voltak. Kicsi volt és fekete. valójában minden teremtménynek van lelke.Szegény ember. Három macskánk volt. Egyikük az istállókban lakott. akárcsak az embereknek. Öregecske volt. hogy megtisztelje a főurak küldönceit. A hírnökök lekapták az írást a botról.Nem. . A tibeti állatok nem dédelgetett kedvencek. ezek állandóan szolgálatban voltak. a csodával határos. . hogy a végső vágta előtt pihent egy kicsit. és mindegyik egyre magasabb létformában születik újjá. lengetve a villás botokat. hogy egerek maradhassanak egyáltalán. Legyünk tapintatosak és borítsunk fátylat a fájdalmas jelenetre. Megvárták. majd idő előtt szült. élőlények. míg megrakták őket. és egy kicsit együgyű. anyát követte szobáról szobára. Egymás szavába vágva a küldöncök köré gyűltek.

mert favázra feszített jakbőr csónakot használnak. . De várjunk csak! Tényleg így volt? A hajósok alacsonyabb kasztba tartoznak. hogy megszökjek. . Hajós? Alacsonyabb kaszt? Nem! Hivatásos sárkányrepülő leszek. mint lefelé sodródni az áradó folyón.Vajon ez vár rám? Csak órák múltán tudhatom meg. amelytől annyira rettegtem. Kedd Lobszang Rámpa? Szavamra. amelyen egész életemben járok majd. legyek sárkányrepülő.30 HARMADIK SZEM Végül elérkezett a nagy nap. ragyogó szemű. A sorsomról döntenek. Kelj fel! Félrelöktem a takarómat és felkeltem. apa hamar utánam küldené az embereit. végül is egy Rámpa vagyok.Micsoda? Még nem vagy fent. annak meg követni kell a hagyományokat. és nekem nincs választásom. és csodálatos. ezért első nevem a Kedd lett. Az a nap. Hétéves koromban hajós akar­ tam lenni. mert az ember szabad. aki a negyven mérföldnyire lévő Cangpo folyón rin­ gatózik és himbálódzik. akik visszahoznának. kap egy „szerzetesnevet" is. Mi mást tehettem.) Talán az asztrológusok azt mondják. Én kedden születtem. De ha egy fiú kolostorba vonul. amikor az egyik szolga berontott a szobámba. Különben is. (Nem. vártam. óri­ ásfejű sárkányokat készítek. Az asztrológusok ma hallatják hang­ jukat! Talán kicsit későre hagytam. a második Lobszang. sokkal jobb. és rengeteg a tennivaló. az elsőt a születés­ napja után. a szüleim neveztek el így. hétalvó vagy. Sárkányrepülő leszek. Még csak az első napsugarak kukucskáltak a távoli hegyek mögül. Tibetben a gyerekeknek két nevet adnak. . már nem ugorhatok ki az ab­ lakon. Az jobb. Négy óra van.Ennek a napnak kellett kijelölnie szá­ momra az ösvényt. az igen. mint a madár.

bezárkózott a szobájába. Anyám úgy rendezte. sietek. Tíz óra körül . elvonulva a felfordulástól. hogy a gyüleke­ zőhelyre szólítson.Oh. akár a forgószél. Jaszo. ott ültem a földön egy makacs férfi szolgával. mint holdfény a tavon.De Julgye. a Ihászai „székes­ egyházba" menjünk: a soron következő eseményeknek nyilvánva­ lóan vallásos hangulatot kellett adnunk. Valamennyien megnyergeltük a pónilovakat: apa. és mindenütt izgatott hangok! A nálam két év­ vel idősebb Jaszo úgy nyüzsgött. lecsavarod fejem. aki a varkocsomnál fogva húzott felfelé. Néha már azt hittem. mint egy remete. mint egy negyvenéves. máskülönben tiszteletreméltó anyád megnyúz.megszólalt egy gong. olyan ko­ pasz leszek. Végül ez a szerencsétlen akármi a fejemen olyan merev lett. . .Második fejezet A GYEREKKOR VÉGE . jelenést látok. hogy a Dzsokangba. . Szóval. és úgy ragyo­ gott. Anyám. Még az utolsó parancsok. mint egy kővé fagyott jak.Tibetben rugalmasak az időpontok . letéped a fejemet.Jaj. több anyám van. mindenütt jelen volt. ne légy olyan durva. nem tudok ilyen aprósággal törődni. én ugyancsak vona31 . az utolsó simítások. meg velem együtt még öten. bárcsak vele lehetnék.Maradj nyugton. Julgye! Ha nem hagyod abba. Azt kívántam. anya. Apám. Kedd Lobszang! A varkocsodnak egyenes­ nek és fényesnek kell lenni.

A székesegyház 1300 éve fogadta ezen a helyen a hívő­ ket. s hogy a papi tudomány ne menjen feledésbe. Az imádkozást befejezve. hogy a kérést teljesítsék és az igazságtalanságot orvosolják.hogy látni lehessen. kagylók recsegése hallatszott. A legis­ mertebb istenek szobrát majdnem ellepték a drágakövek és gyé­ mántok. tudta előre. bárki folyamodhatott hozzá. Csak néhány kiváltságos látogathatott ide. akiknek léptei többcentis csatomaszerű mélyedéseket vájtak a kövezeten. az országban . megfeketedett gerendák tartották a tetőt. A templom kö­ rül . Idő marta.talán kivétel nélkül . Érdekes lehet. . felmentünk a templom lapos tetejére. üzletek és bódék so­ rakoztak. hogy milyen kormányzati formák (igen. ahogy a hagyomány megkívánta. apa közéjük tartozott. füstölők nehéz szaga ke­ ringett a levegőben. de kizárólag az ország érdekében használta mind­ ezt. Ha a beadvány vagy a kérés tisztességes volt. gongok hangja szólt. Erős. akikben a sóvárgás netán legyőzné az áhítatot. a Legfelső Fellebbezési Bíróság feje a dalai láma volt. Körbejártuk mi is a belső kört. élt a hatalommal és az uralko­ dás eszközeivel. A tömör arany gyertyatartókban 1300 éve nem aludtak ki a gyer­ tyák. Bár sok-sok évvel később történt. fémlemezek védték őket azoktól. és akár könnyű nyári felhő a hegy gerince körül. néhányan sajátos tanításban részesültünk. Egyeduralkodó volt. A zarándokok áhítatosan vonultak a „belső körön". Joggal mondhatom. . Megfordultunk a Lingkhor úton. sötét mélyedésekből csengettyűk. amelyeket a kegyükért esdeklő jámbor hívők hordtak oda. a kommunisták megszállják majd Tibetet és a szabad­ ságnak bealkonyul.a zarándokok csalogatására . aztán a Kjicsu síkság mentén lovagolva magunk mögött hagytuk Sö falvát. elhaladtunk a 120 méter magas és 360 méter hosszú épülethegy. nagy lyukú -. a Potala alatt.32 HARMADIK SZEM kodtam. A falak mentén isteneink aranyszobrai álltak. Az állam és az egyház. és fél óra múltán ott álltunk a Dzsokang előtt. Kis. saját érdekében sohasem.mindenki szerette vagy mé­ lyen tisztelte. és imamalmok százait pörgetve szakadatlanul ismételték a mantrát: „Om mani padme hum!". többes szám!) léteztek Tibetben. a láma gondoskodott arról.kis házak.

és egyre inkább a tanácsok meg a nem­ zetgyűlés közreműködése nélkül kormányozta az országot. Akik gyávasággal vádolják. nem létezik rajta kívül másik világ. az északi Csang. A GYEREKKOR VÉGE 33 A dalai láma után két tanács következett. Víz szikrázott a fákon keresztül. ame­ lyet sosem kormányoztak jobban. három világi és egy egyházi személyből. Öt tartomány volt: Ü-Csang . Ahogy múltak az évek. a nyugati Gartok. mert valójában azok voltak.H. meg­ közelítően 400 főre növekedett. Nem futamodott meg. láma státuszú tagja volt. A nemzetgyűlést kö­ rülbelül ötven férfi alkotta. úgy tűnt. a keleti Kham és a déli Lhodzong. és felelősek voltak az egyház és az állam integrálásáért. Ezután jött a minisztertanács. vagyis az egyházi tanácsnak négy. a játszma elve­ szett. Csak válságos helyzetekben találkoz­ tak. Ha a királyt leütik. akiket miniszterelnököknek is ne­ vezhetnénk. Országügyekkel foglal­ koztak. ezért említettem a „kormányokat".és apácakolosto­ rokért feleltek. Minden egyházi ügy eléjük került. Ezzel kapcsolato­ san sok nyugati furcsamód azt gondolja. ha a tartományok vezetői is jelen voltak. amikor az angolok megszállták Lhászát. a főváros. miről beszélnek. nem tudják.itt található Lhásza. a Ihászai folyók csörgedező vize. és a dalai láma Mongóliába menekült. A nemzetgyűlés ritkán ült össze. hogy az or­ szágot összetartsa. körbefonták a völgyet. a dalai láma egyre na­ gyobb hatalomra tett szert. A mi „királyunk" a dalai láma volt. de ezekben az idősza­ kokban igen jelentékeny szerep hárult rá. mint például 1904-ben. Keletre a bujazöld. Az első. Északra és délre hegy­ óriások emelkedtek. „összekötő tiszt"-ként működött a két tanács között. a legtekintélyesebb Ihászai családok és lámakolostorok képviselői. és a véleményeket a dalai láma elé terjesztette. ahogy gyakran nevezték és Sigace úgyszintén -. Az alacsonyabb szinteken sok-sok lámako- . A nemzetgyűlés. akik Őszentsége után a láma. amely szintén négy tagból állt. A templomból csodálatos kilátás nyílt. Két magasrangú tisztviselő. fák­ kal tarkított Ihászai síkság nyújtózkodott. A tibeti háborúk sakkjátszmához hasonlíthatók. Nélküle nem lett volna miért harcolni: biztonságos helyre KELLETT mennie. hogy az Ékességes gyá­ ván „megfutamodott".

a meredek lejtőkön kis remetelakok gub­ basztottak. és foltjaik világosabb árnyalatúak! .34 HARMADIK SZEM lostor volt. ők „egyszerű" szerzetesek. A foltok a ruházat részei. Mindannyian vagy legalábbis majd­ nem mindannyian hasonlítottak egymásra: lehetett akármilyen új a ruhájuk . utóbbit a Gyógyítás Templomaként ismerték. az idősebbek mély basszusa meg a növendékek szopránja. Közelebb. akik láttak már tibeti szerzeteseket. rikoltozás. Különböző ügyekkel foglalkozó szerzetesek nyüzsögtek min­ denfelé. ezeket mészárosoktól mentették meg és ritka pénzért vették. kissé keletre apácakolostor könyökölt a halotti tetemek szertartásmestereinek a telkeibe. Azok. körötte a kereskedők bódéi és a piac. Messzi földről érkeztek. a Potala és a Csakpori de­ rengett. A székesegyház kertjében szüntelen morajlás hallatszott. hogy is­ teni áldásban részesülnek. ahol majdnem min­ dent meg lehetett kapni. zarán­ dokok mormolása a buddhizmus egyik legszentebb kegyhelyén. Magasabbra. még közelebb a kincstár. Aztán felhangzott a dobok dörgése-morajlása és a trombiták ara­ nyos hangja. Mellettünk. Felettünk habkönnyű felhők úsz­ tak az égen. zsoltárokat énekeltek. a Potalából jöttek. Amint ott álltunk és néztük a régi. vagy láttak képeket róluk. Külföldiek. akiken sok arany fénylett. Nyugatra a két testvérhegy.Buddha köpenyének foltjait idézve . A növendékek fehérben. szerzetesek hangja szállt felénk.az érzelmek delejes szálai mintha csak behálóztak volna. Legtöbben a vö­ rös köpenyesek voltak. a rendőrszerzetesek sötét barnásvörösben sürgölődtek. ajándékokat hoztak. a hóborította. azt remélve. tompa dobbanások . A két hegy közt a hideg reggeli fényben a nyugati kapu csillogott.legyen állatról vagy emberrel szó . Sivítás. vagy akik meggyszínű ornátust viseltek. de mindig megújuló látványt. Az 1200 éves Nészár kolostor szerze­ tesei rendesek. Az életmen­ tés nagy erény . néhányan sárga. mások vörös csuhában. távoli hegyek tiszta fehérje még jobban kiemelte szépségét. Az ég mélybíbor színű volt. magában a városban megbújva a székes­ egyház északi falánál a tanácskozóterem látszott.az övéket is foltok tarkították.a megmentő becsületére válik. néha megjegyzést tesznek a „foltozott külső­ re". Néhányan állatokat vezettek.

. zörögve-csörömpölve megérkeztek a muzsikusszerzetesek. amit magamban „a legnagyobb megpróbáltatásnak" neveztem. még ez is „vörös"-nek számít. Beszélgettek és sört kértek. A kertbe vezették őket. és a látogatók üdvözlésére mindkét oldalon szolgák sorakoztak. mint ez is volt. Sietnünk kell.min­ dig ragyogó. Tibetben ezzel köszöntik a látoga- . aztán ettünk valamit. mit csinálnak ép­ pen a szolgák. fülsiketítő bőgésével telt: hangoltak a zenészek. a vendégek tele­ eszik magukat és elégedettek.II. minden lépéssel közelebb ahhoz. amint a kopjazászlókat lengető felfegyverzett lo­ vasok személyében megérkeztek az első vendégek. sok ilyen aranykabátos figurát láttunk. olyan alkalmakkor. de a főtisztviselők közül alig valakit.hivatalnok-szerzetes a vörös köntös felett ujjatlan aranykabátkában jár. ezért mindig tiszta. A személyes kíséretében lévő szerzetesek vagy magasrangú lámák számára megengedett. . Reszketek. klarinétokkal. mintha egy művész fehér ecsetjével megérintette volna a menny kárpitját. hogy erőt gyűjtsünk a soron következő eseményekre. amelynek renge­ teg árnyalata van aszerint. A következő fél óra a trombiták szörnyű harsogásával. hogy a szokásos vörös köpeny felett egy aranyat is viseljenek. Az intéző mellett két helyet­ tese állt. selyemsálakat hoztak. de ami anyám számára a „nagy nap" volt. és a dalai láma hivatalos színe. hogy megfelelő hangulatba kerüljenek. Otthon anyám még tartott egy utolsó ellenőrzést. Akkor tekin­ tetünket a lobogó imazászlókra és a templom gyönyörű kupoláira emeltük. Az udvarban. a Potalában alkalmazott . bíborszínű égen lehelletfinom bárányfel­ hők fodrozódtak.Nos. Trombitákkal. Később már nem lesz időnk az evésre. gongokkal és dobokkal megrakva. A csodálatos. Némely. Anyám megtörte a varázst: . A GYEREKKOR VÉGE 35 A szerzetesek a rend vörös köpenyét hordják. Nya­ kuk körül cintányérok lógtak. ne po­ csékoljuk az időt. A sötét barnásvöröst téglavörösre. Ahogy átnéztünk a Dzsokang tetején. Az arany szent szín Tibetben. ha arra gondolok. A kapukat szélesre tárták. Tudtuk jól. óriási zsivaly támadt.Türelmes pónilovainkkal végig­ csörtettünk a Lingkhor úton. hogy a gyapjút hogyan festik. de a szegényháziak gyomra üres marad.

és a másik csuklójára helyezi a khatát. Az szintén meghajol. jól hátrahúzódnak és kinyújtják a karjukat. ugyanígy a szerencsekívánatokat tartalmazó leveleket is. Az ajándékozás módszere a kö­ vetkező: ha egyenrangúakról van szó. aztán odaadja egy szolgának. aztán a Potala árnyékában ráfordultak arra az útra. a nyakra helyezett sálra hármascsomót kötött vörös selyemszállal. Az ajándé­ kokat mindig a megfelelő khatával együtt adják át. Minden khata többször ke­ rült elő. Intézőnk. bőrből készült maszkkal fedték az arcu­ kat. hogy megóvják a portól és a széltől. A tibetiek szilárdan hisznek abban. aki az ajándékot kapja. Ha az ajándékozó alacsonyabb rangú. ügyelni kell arra. Lhásza váro­ sából. miközben a jobb oldalitól megkapta azt. leveszi a csuklójáról. jobb és bal oldalán egy-egy emberével a bejáratnál állt. Még na­ gyobb megtiszteltetésnek számított. így a dalai láma ezzel a gesztussal legbarátságosabb szándékát fejezi ki a másik iránt. és az is. mely csak a mi házunkhoz vezetett. tovább­ adta bal oldali segédjének. megfordítja. A hölgyek. és távolabbi helyekről. hogy az ember egész élettörténete a tenyerére van írva. Lovaikkal végigdobogtak a Lingkhor úton. ez utóbbi pedig az adományozó nyakára teszi a sajátját. le­ térdel és kiölti a nyelvét (Tibetben ez olyan. Jöttek a szomszédos uradalmakról. A kormányban az egyébként szokásos fehér kendők helyett sárgát használtak. az adományozó. Az adományozó kicsit meghajol. ha igen nagy tiszteletben akart részesíteni valakit. máskülönben sértést követnek el. rengeteg vendég érkezett. Az intézőnek és embereinek egyre több dolga akadt. Meghajolt az újonnan érkezők előtt. akiknek hosszú utat kel­ lett lóháton megtenniük.36 HARMADIK SZEM tókat vagy egymást. A dalai láma csak elsőrangú sálakat ad és kap. mintha az ember megemelné a kalapját) és a megajándékozott lábára rakja a sálat.a nevük „khata" -. Éle­ tem későbbi szakaszában kétszer ért ilyen megtiszteltetés. ha ezenközben a tenyerét is felmutatta. A dalai láma. Nyolcféle sálkendőt használnak . átvette a sálakat. Az álarcra gyakran ráfes- . amellyel a köszöntést viszonozhatta és a vendég rangjától füg­ gően csuklójára vagy nyakára tehette. hogy mindig a megfelelő minőségűt adják ajándékba.

A lányok anyám ruháiban jártak föl s alá. és tulajdon­ képpen segítettek anyának a háziasszonyi teendőkben. a többiek körbe-körbe sé­ táltak a házon. így vagy úgy. csak akkor összerakunk néhányat. annál szebbnek és fiatalabbnak mutatta a maszkbeli képmás. vizsgálgatták a bútorokat és az értéküket találgat­ ták. Ezeket fel kellett vonultatni. . Elvegyültek a vendégek között. vagy hogy mennyit ér. de mivel a bemutató sok öltözéssel és átöltözéssel járt volna. a hölgy levette álarcát és köpenyét. Annyi pedig bizonyos. Szerintem borzalmasan nézett ki. Minél öregebb volt a hölgy. legalább ötször-hatszor átöltöztek. A legelőkelőbb családokból kb. és egy percet sem haboztak. A házban nagy volt a nyüzsgés. mint a széket meg a magas ágyat. Itt üdítőket szol­ gáltak fel. Tibetben nincsenek székek. úgy viselkedtek. „csüng" lányt. A legváratlanabb helyekről bukkantak elő. mennyibe került ez-meg az. a nők egy másik cso­ portja is megjelent: a csüng lányok. Úgy tűnt. Jaszo nővé­ rem új ruhában parádézott. az ünnepség valódi kezdetéig ezekből lehetett választa­ ni. Az újonnan érkezőket vajas teával kínálták. majd kimentek. Hogy a dolog még bonyolultabb legyen. közben a nap folyamán többször. hogy új ruhát és ékszert vegyenek föl. Mindig elbűvöltek ezek a festett arcok. Az előkelő hölgyektől Tibetben elvárták. Alvásra ugyanezeket a párnákat hasz­ náljuk. hogy tömérdek ruhaneműjük és drága ékszereik legyenek. de hát én mindig elfogult voltam a nőkkel. Rö­ viden. vas­ tagságuk úgy 22 centiméter. negyven hölgy jött a kíséreté­ vel. ezen a napon tényleg útban vol­ tak. Céljához érkezve. majd bevezették egy nagy terembe. a házat elárasztották a különböző magasságú. párnákon ülünk törökülésben. széles­ ségű és korú nők. mint a nők bárhol a világon. melyet ebédlővé alakítottak.II. a haja a legújabb divat szerint fésülve. A raktárakból egyre több és több ülőpárna került elő. a tibetiek általában sokkal kényelmesebbnek tartják a párnát. Néhányukat anyám tartotta szóval. hogy megkérdezzék az éppen arra haladó szolgától. a párnák négyzet alakúak: körülbelül 75 cm-esek. aztán leültek és meg­ ittak jó néhány csésze vajas teát. felfogadtak manökennek néhány ún. A GYEREKKOR VÉGE 37 tették viselőjük legjellegzetesebb vonásait.

hozattak egy akrobatacsoportot. I . négy és fél méteres póznát. fel­ tartották. és így néhány tojás nagyságú púptól elte­ kintve. a zenészek már jól felöntöttek a garatra a sok-sok tibeti sörtől. hogy utánozzák. Ez utóbbi nem volt nehéz. hogy megnézzék a műsort és meghallgassák a zenét. A kertben jó néhány hölgy kíséretében feltűnt anyám. semmi bajuk sem esett. Rögtön utána valami eldugott helyre ro­ hantak. Anya különös gonddal öltözött erre az alkalomra. egy társuk felmá­ szott rá és a tetején fejenállást csinált. De valamennyi­ üknek kemény feje volt. vörös szegéllyel díszített hosszú szárú hófehér nemez­ csizmát. ó' meg szaltózott és macska módra talpra esett. a legmerészebb felmászott és megpróbált fejre állni. Pár kisebb fiú is nézte a mutatványt. Szörnyű zuhanással egyenesen a többiekre esett. Majdnem bo­ káig érő vörösesbarna jakgyapjú szoknyát viselt. Találtak egy két-három méteres rudat. lábán pedig vér­ vörös talpú.38 HARMADIK SZEM A férfiakat jobban érdekelte a kerti szórakozás. Hogy csipetnyi mulatsággal fűszerezzék. Hárman feltartottak egy kb. Ekkor kirántották alóla az egészet. Kijöttek.

akiknek elég hajuk volt ennyi copf­ hoz. Megbűvölve figyeltem.. amelyet úgy viselt a feje tete­ jén. ezeket min­ dig magán viselte. A nyakában aranylánc lógott. aki Rakása asszonynál lakott. nagyon szerencsésnek tartották).Igen kedvesem. hogy egymással összhangban legyenek és ugyanakkor különféle egyházi ruhadarabokat jelenítsenek meg. onnan a szoknya alsó széléig a halvány citromsárgából fo­ kozatosan mély. mint egy kalapot. ez válltól a derékcsomóig vérvö­ rös volt. A vendégek sétálgattak. Olyan nehéz volt. Az egyiket a családjától. Az a szokás. csodálták a kerteket.. azon három amulett. kicsit olyan mint apa egyházi ruhája. Doringék finom. a másikat apa családjától kapta.. A haj úgy tekeredett rá.? És így tovább.ritka megtiszteltetés . . ahogyan a lugasokra kúszó futórózsa.a dalai láma adta neki. mikor hozzáment apámhoz. mert a tibeti asszonyok a mindenkori társadalmi helyzetüknek megfelelően ékszerezik magukat. vagy csoportok­ ban társasági ügyekről beszélgettek. máskülönben el­ szakadt volna. mikor már az orvoslást tanultam. jádéval és kör alakú aranylapokkal volt kirakva. hogy a „jódos kötszer" színéhez hasonlí­ tott. Egyik fülén hosszú korallánc függött. Később. A GYEREKKOR VÉGE 39 Bolerószení kabátkája vörösessárga színű volt. hogy tudja a fejét balra fordítani. A fakeret vörös lakkozott fából készült. és azokat az asszonyokat. Sok ék­ szer volt rajta. fényezett kövecs­ kékből új szintet építettek a házukra. mindegyik korbácsszíj vastagságú volt. (A száznyolc Tibetben szent szám. s mindez csupán csak bemele- . a harma­ dikat pedig . sáfránysárga árnyalatba ment át. A jobb vállán átvetett széles selyembrokát övet dereka bal ol­ dalán vastag karika fogta össze. hogy a fiatal láma. ékszert és díszeket vásárol a feleségének. A fülbevaló majdnem a derekáig ért. De mindenki a nap legfontosabb eseményére várt. úgy jellemeztem volna. hogy a férj. látni akartam. Akkor kapta őket. Bíboros selyemblúzt vett alá.Hallotta. Az előző napokban anyám haját száznyolc varkocsba fonatta. s a színeket úgy válogatta össze. A hölgyek különösen buzgón csevegtek. ha magasabb státusba kerül.. . hogy füle köré tekert vörös szállal kellett megerősíteni. gyé­ mántokkal.II. Szűzanya módra elválasztott haja egy fakeret fejdíszen nyugodott.

az egész országban híre ment.a nyár. aztán ahogy telt-múlt az idő. ame­ lyekben drága. Ad­ dig etették és etették őket. amíg nem tudtak már többet enni. beesteledett. mit kell tanulnom. amelyeket fino­ man lengetett a lágy esti szellő. a fűzekről. messzi földről hozott növények és cserjék pom­ páztak. ma­ gasabb fákról . arany tömjéntartókból illatos füstoszlopok szálltak a magasba. Az ételhalmok kisebbek lettek. Most szerinte mindez úgy nézett ki. minden fordulattal imádságok ezreit küldték az ég felé. Kezeit tördelve fel-alá jár­ kált. ha valaki a vendégek közül megállt. mint apró manók. Mellettük öregasszonyok kereplő imamalmokat pör­ gettek. körte.és törpe al­ mafák különös veszélynek voltak kitéve. melyen egész életemben járnom kell. mint egy rendetlen állatkert. A föld felől. Ahogy még jobban besötétedett. elteltek a frissítőkkel. Hangjukra száz meg száz vajmécses fénye gyúlt: csüngtek a faága- .és nyírfákról. a vendégek egyre lassabban mozogtak. A nagyobb koronájú.40 HARMADIK SZEM gítés volt: az asztrológus papok hamarosan megjövendölik sorso­ mat. Apám mindvégig rettegésben volt! Teraszos kertjeinek. a macskák hanyatt-homlok biztonságos helyre menekültek. borókafenyőkről és ciprusokról . A zaj és a lárma elriasztotta szokott helyükről a madarakat. egyenként kiszökdöstek a konyhák­ ba. azok is elfogytak.füzérekben lógtak az imazászlók. milyen pályára kerülök. De nemcsak a madara­ kat. A megnyúló árnyak gyorsabban kúsztak a földön. és aggódó hangon sopánkodott. hogy eltelt egy újabb nap. hogy pihenjenek és még több sört igyanak. Esteledett. A fo­ gadott mulattatók elfáradtak. Még a hatalmas fe­ kete szelindekek is hallgattak. és kijelölik azt az ösvényt. Ahogy az első zajos vendégek megérkeztek. vidám fesztelenséggel fújták a trombitát. A lámakolostorokból trombiták hirdették. kezükben égő vajmécseseket és füstölőket himbáltak és időnként csintalanul bohóckodva fölugrottak az alacsonyabb ágakra. A zenészek még pompás formában voltak. mély csaholásuk elcsendesítve. kisfiúk cikáztak a gondozott fák közt. de az elcsigázott szolgák egyre újab­ bakat hoztak. A nap leszállt a Himalája távoli csúcsai mögött. A barack-. Tőlük függött. és megérintett egy rügyet. csattogtatták a cintányérokat és verték a dobokat. a falkerítéssel körülvett ker­ tekben.

mint két elefántcsont faragvány. A mögöttük lépdelő négy trombitás ezüst hangszerén fanfart fújt. az Állami Jósda lámakolostorából érkeztek. benne baldachinos emelvény négy tibeti üléssel. Az emberek körbegyűltek. A terefere abbamaradt. vagy lebegtek a dísztó áttet­ sző vizén. Egymás mellett álltak. (Az istenek az ördögök és az emberek mind ugyanúgy viselkednek). milyen öregek. óriási fáklyákat vittek..II. aztán továbbsodródtak a szigetnél menedéket kereső hattyúk felé. Fejükön magas papi süveg.Hále! Hále! (Rendkívüli! Rendkívüli!) . nagyon öreg ember zárta. A GYEREKKOR VÉGE 41 kon.kiáltot­ ta elbűvölten a közönség. dre. Még vagy egy órán át egyfolytában be­ szélt. kire milyen jövő vár. Elöl négy szolga ment. Az előző héten a dalai lámához hívták őket. Pa­ zar. himbálództak a házak ereszein.Lha. . sípoló hang­ ját. ott majd . fennakadtak a ví­ zililiomok levelein. amit jövendöltek. ekliptikáról. Hosszan be­ széltek harmadfényről. majd mint csónak a homokzátonyon. egyik oldalán teljesen nyitott sátrat. melyeket a szolgák hordtak ki a kertbe. Egy későbbi fejezetben lesz még szó az asztrológiáról. A menet lassan elérte a díszemelvényt. . A menetet két öreg. Két láma az asztrológusok feljegyzéseit és a táblázatokat vitte. Aztán még egy órán át folytatta. hogy lássa a közeledő menetet. hogy meghallja a főasztrológus éles. megmondta előre. és leültek a párnákra.mondta. kínai brokátból készült sárga palástjuk még jobban kihang­ súlyozta. Két másik előrelépett. másfél-negyedfényről és en­ nek vagy annak az ellentétes hatásáról. Ó'ket apám és anyám kö­ vette. Most egy hétéves fiúcska számára teszik majd ezt. fel­ vázolta a jövőt. így megmondható előre. mindenki fe­ szülten figyelt. A hétéves kisfiúnak a kitartás kemény próbája után be kell lépnie egy lámakolostorba.. hogy neki jósoljanak. mi csonangcsig . Időről időre beigazolódott. Amint az emelvényhez értek. fölléptek rá. ráncos nya­ kuk majd megroggyant a nagy súly alatt. A kertben felállítottak egy nagy. Megtörtént. A két nécsung-i öreg a legtapasztaltabb asztrológus volt az egész országban. és felsegítette a látnokokat az emelvény lép­ csőire. Mindenki megfordult. aztán tíz percet pihent. Felhangzott egy mély gongütés.

nálunk töl­ tötték az éjszakát. A tömeg lassan szétoszlott. Nagy nehézségeket kell elszen­ vednie. halkult a lódobogás. .42 HARMADIK SZEM sebészorvos szerzetesnek tanul. a társaság kiözönlött rajta. hangos kiáltozás . de legvégül boldogul. hogy megvilá­ gítsák az utat. A többiek elutaztak a kíséretükkel együtt. Fáklyákat vittek magukkal. Ahogy távolodtak. aztán reggel indultak útnak. A hatalmas kapu még egyszer kitárult.az udvaron folyt a gyülekező. Patkókopogás. míg teljesen elhalt és mindenre rátelepedett az éjszaka csendje. egyre halkab­ ban hallatszott a lovasok beszélgetése. Elveszít mindent és újra kell kezdenie mindent. és idegenek között fog élni. elhagyja a hazáját. Akik messziről jöttek.

Akárhányszor elszunyókáltam. hogy valami ennivalót keressek. de ez sem hozott megnyugvást. Másnap reggel durva rúgás és egy türelmetlen hang ébresztett. Kedd Lobszang.morogtam magamban .Na. . a lovakat elő kell állítani. oldalba bökött egy ló. Én is elaludtam. Ott továbbra is nyüzsgés volt.A lovakban több az érzés. Lassan elültek a zajok. a vendégek fáradtak és vidámak. Nyugtalanul járkáltam.inkább velük alszom. vagy felébresztett egy hirtelen hangorkán a házból. amelyik állva. dolgom van. bementem a házba. Egyik könyökömre támaszkodva kinéztem. 43 . Az utolsó mulatózok erőt gyűjtöt­ tek az éjszakára. Az istállókban meleg volt. Rengeteg tea fogyott. útban vagy! Fel­ keltem. A lovak aludtak. Már csak a hold világított. az abrak puha. anya cso­ portról csoportra repdesett. Azt mondta: . a szolgák kimerültek és ingerlékenyek voltak. hidegkék fénye visszaverődött a hóföd­ te hegyekről. és kezdtek eltünedezni az ételek is.Harmadik fejezet AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON Bent a házban még mindig zajlott az élet. a mé­ csesek még pislákoltak. volt. gyerünk. de egy ideig mégsem tudtam elaludni. A vendégek szedelődzködtek. rugdaltam a köveket és mindent. ami az utamba került. Azt mondta neki. a többiek az ol­ dalukon fekve. nekem nem jutott hely. üveget akar hozatni Indiából. hogy még utoljára néhány szót válthas­ son mindenkivel. Senki sem törő­ dött velem. Minden szobát elfoglaltak. aztán szép sorjában mindegyik ellobbant. . Apa a ház és a kert felújításáról beszélgetett egy régi barátjával.

hanem egy másik. Elindultunk. mindenki sürgősen menedéket ke­ resett. A boltok tele voltak alkudozó kereskedőkkel. sokszor aprókavics nagyságú porszemek át­ szakították a papírt és még a fedetlen kézen és arcon is mély sebet ütöttek. A szélviharok idején veszélyes dolog volt utazni. A macskáknak sosem esett bajuk a viharban. Nagyméretűt. amire szükséged lesz! Cu tudja. akik éppen akkor érkeztek Lhászába. Cu a lován. a szélkergette. má­ sok indiai kelméket kínálgattak. ame­ lyekre egy szerzetesnek mindig emlékeznie kell. a tartóból.44 HARMADIK SZEM hogy a ház ablakait beüvegeztesse. én a pónimon. ugyanakkor azokra a dolgokra is utal. mint aki először látja a várost. és attól féltem. mi kell. és valóban nagyon sokba került a szállítás. ahova igyekeztünk. de nem átlátszó viaszos papírt feszítenek. melyet az erős szelek felkaptak és ide-oda hordtak. ha egy ló vagy kutya vezette a menekülő­ ket. és 108 fényes fagyöngy lesz rajta. egyál­ talán nem gyártottak üveget. a rózsafüzér fából. Átvágtunk a tömegen az üzletek­ hez. apám maga elé hívatott és azt mondta: . ahogy elhagytuk a körutat. Az ablakkeretre áttetsző. metsző szél elérné. Ha az ablak szabadon maradt. 108 a szent szám. Ezek ezüstből lesznek. De nemcsak az emberek voltak éberek: figyeltek az állatok is. mielőtt a korbácsoló. hogy beérjünk a bazárba. Elgondoltam. mégpe­ dig nemcsak azért. magából a csészéből és a fedeléből. a Potala mellett újra jobbra fordultunk. Az udvarról kilépve jobbra vettük az irányt. A csésze három rész­ ből áll majd.Menj. és vedd meg. Egyesek teát hoztak Kínából. és a jakok is eléggé immúnisak voltak. A lhászaiak mindig gyanakodva tekintettek a hegycsúcsra. Tibetben a férfiak bő. és nem számított rendkívüli látványnak. és amikor az hirtelen elbújt a fekete ködben. és a tülekedésben Cu sokszor hangosan odaköszönt valamelyik régi barátjának. Úgy néz­ tem körül. Venni kellett egy barnásvörös köpenyt. hogy ta­ lán utoljára is. hasonlóan praktikus okból is. Tibetben nem volt üveg. hosszú köpenyt . hogy ne menjen be a por. inkább. mert még növésben voltam. egy csészére és egy rózsafüzérre. azután. mire is lesz szükségem: egy faedényre a campának. nem annyira a betörők távoltartására. Mikor az utolsó vendég is eltávozott. Az ablakokat kívülről fatáblák fedték.

ezek képezték majdani vagyonomat. amíg tanultam. ékszerekkel és temérdek arannyal. amelyeket aztán mindig magukkal visznek. Cu szigorúan ellenőrizte szánalmas kis bevásárlásomat. A felsőrészt felhúzzák. Vet­ tem tehát egy pár jakbőr talpú szandált. csak a legszükségesebb dolgokat engedélyezte. és egy csészét .III. amit nekem kellett kifényesíteni. egy zacskó pörkölt árpát. szegény szerzetesként kellett élnem. mint reméltem .persze nem ezüstöt. . és nem­ ritkán kis campa-téglákat. egy kést. Ne felejtsük. Apám többszörös milliomos volt. néhány külön­ böző amulettet. és azokat is csak közepes minőségben.meg egy kést a faragáshoz. Itt raktározzák el a legszükségesebbnek tartott dolgokat.. a szerzetes egész világi va­ gyonát magánál hordja. egy kis bőrtáskát a pörkölt árpának. szorosan megkötik a derekukon. s az kitáskásodik. mert egy „szegény növendékhez" azok illenek. óriási birtokokkal szerte az egész országban. Még­ is. Az átlagos szerzetes pl. egy fából készült campatálat. és amíg apám élt.. AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 45 viselnek. Az egyszerű olvasóval. a campaedényét. egy rózsafüzért. a csészéjét.

akik minden nap látják. de újra látom majd ezeket az utcá­ kat. . jobb minőségű dolgok kellenének nekem. ame­ lyeket szerettem volna megvenni. miközben Cu bömbölő hangját hallottam. aki mind kábulatban él. és sajnálatomra.Úgy tűnt. Hazafelé Cu egész úton előrelo­ vagolt. Úgy ordított. és mennyi mindent tud­ nának mesélni a nyitott fatáblák. ahogy a já­ rókelők között bóklásztak. megragadta a fülem és vadul megtekerte. meg volt elégedve mindennel. milyen szerencsések azok. és azt gondoltam. csak a „na gyerünk". mint egy régi barátra. hogy ezüstcsészém lesz. hogy hátramaradok. és látni fogják. ha beszélni tudnának! Úgy néztem mindenre. ki­ ugró ereszeket. és azt mondja. Cu-t nemigen érdekli. meg azokra a dolgokra. motyogott és morgott a „mai fiatalok". s oda a fülem. ha csak ritkán is. s a fülem a helyén marad. amikor egy hatalmas és fenye­ gető kéz lesújtott rám. Az utcát sosem láttam még ennyire von­ zónak. vagy földbe gyökeredzett talán a lábad? Nem is értem. hogy. naplopó csavargó miatt. a cápauszonyt árusító kereskedéseket. Fel sem merült bennem. az árakon civódtak. hogy netán fe­ lülbírálja Cu-t. Előzőleg reménykedtem. amint nyájasan bár. gazdájuk szerencséjére várva lovak nyihogtak kedve­ sen egymásnak. Micsoda titkok rejtőztek a papír fedte ablakok mögött! Mennyi. . a hosszú. igen éles szél támadt. és az ajtók előtt sátrakban kirakott nyeregtakarókat. a kétszintes épületeket. morogva is­ merkedtek. miket vettem. gyerünk. Jakok nyögtek rekedtes-öblös hangon. Otthon anyám megnézte.Na. Kedd Lobszang. Ahogy ráfordul­ tunk a Lingkhor útra. Kóbor kutyák kószáltak mindenfelé. Még egyszer meghallgat­ tam a kereskedők és a vásárlók vidám évődését. újra szerte­ foszlott. vagy követem őt. Szóval reményem.46 HARMADIK SZEM Újra megnéztem az utcát. Cu előttem haladó ter­ metes alakjával felfogta a szelet . még egészen másként volt. mit gondolnak ezek a fi­ úk manapság! Mikor én voltam fiatal. a világ minden tájáról való csodás áru cserélt gazdát azokon az erős faajtókon át. a sok semmirekellő. A korábbi terveimre gondoltam. be kellett érnem egy kézzel esztergált facsészével. szaglásztak. hogy min­ denki meghallja : . Nem volt más választásom.legalább valami hasznom is származott belőle.

aki könnyen elviseli mások hülyeségét. Hét különböző rend és hét különböző iskola alkot­ ta. . gyakorolni a rúdugrást. kis kőházaival. hogy értékelni tudtam volna az építészeti műremekeket. A szabadban akartam lenni. hogyan bánnak a kis novíciák egyikével-másikával. A Rizshalom valójában hét kolos­ tor egy helyen. hogy tekintélyesnek érez­ hessem magam. önfenntartó volt. hogy minden apró-cseprő szeszélyüket kielégítsék. valamennyien a szigorú fegyelem hívei. Apa el volt foglalva a rendfó'nökkel és az apátokkal. Ha­ lálra untam magam. és nem is a Lhászától hárommérföldnyire épült Szera-ba. hogy ilyesmire kell a drága időmet pazarolnom. hogy nem Drepungba kell majd mennem. és még boldogabb. Anyám körbehurcolt a tekintélyes Ihászai házakon. mikor megtudtam. az íjászatot. Kedvét lelte az utazgatásban. A neve rizshalmot jelent. Olyan nagy volt. De nemcsak anyám okozott annyi sok szívfájdalmat. Határozottan nem abból a fajtából való vagyok. és valóban. és folyto­ nosan a szolgákat hívták. és határo­ zottan bántott. AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 47 Az utolsó héten nem hagytak egyedül. Apának meg kellett látogatnia a drepungi lámakolostort. és mint jó vá­ ros. De nem voltam olyan hangulatban. Drepung a világ legnagyobb lámakolostora. amikor apa szavaival élve „a kellemes séta a napsütötte rónán" vé­ get ért. Ehelyett pedig körbehurcoltak mint valami díjnyertes jakot és lompos öreg hölgyeknek mutogattak. mint egy halom rizs. A várost fal vette körül. hanem hogy én tegyem tiszteletemet ismerősei­ nél.III. akiknek egész álló nap semmi dolguk sem volt azon kívül. mert számomra mindez valódi megpróbálta­ tást jelentett. nem azért. én meg mint egy elhagyott gyermek vigasztalanul kóboroltam körbe-kör­ be. Boldog voltam. a társasági életben és az udvari­ as fecsegésben. Reszkettem a félelemtől. hogy nem egy ember irányította. hanem tizen­ négy apát. hogy megnézzem. és teraszosan egymásra növő épületeivel. tízezer szerzetessel. szerettem volna jól érezni magam a hátralévő néhány napban: sár­ kányt eregetni. mikor láttam. és elvitt. ezekből állt nap-nap után minden látogatás. hogy selyempárnákon üldögéltek. magas templomaival. a fény­ ben tündöklő kupoláival és tornyaival tényleg úgy nézett ki a tá­ volból.

Megérintett egy gongot a könyökénél. és a szolga máris hozta neki a vajas teát. nem vagyok gyerek többé. Év­ századok óta ebbe a nagy. A sárkányomat elszedték tőlem és elajándékozták. hogy visszategye a védelméül szolgáló aranyládikába. megsár­ gult oldalakon a történelmet olvastam. még apa is rogyadozott kissé a súlyától. hogy a Könyvet ne zavarhassák. és lepecsételte. hogy kifejezésre juttassák. melyeknek köszönhetően nemességre emelkedtek.48 HARMADIK SZEM Végre-valahára elérkezett a hét vége. amelyeket hazánknak és Uralkodónknak tettünk. A Könyv nagyon nehéz volt. Még ma is . amint felkelt. új élet kezdődik számomra. Apa visszapattintotta a borókafából készített vastag papírlapokat összeszorító aranykapcsokat. A régi. de érdekelt is ez bárkit! Napszálltakor apám értem küldött. a szívem is darabokra törik. A főoltár mellett ült. mi­ kor belépek a lámakolostorba. majd kis rézedény felett viaszt melegített. (Először azért. mikor Ti­ bet partjait ősi tenger nyaldosta. hogy bejegyezzék fogantatá­ som és születésem időpontjait. Bementem csodálatos díszí­ tésekkel teli szobájába. Hozzám fordult. és kényelmesen elhelyezkedett a párnáján. Úgy éreztem. Itt voltak a részletek. Hosszú hallgatás után elmondta Tibet titkos történel­ mét. mely az Özönvíz előtt is régi volt már. és dicső tetteik. Itt jegyezték fel azokat a szolgálatokat is. A Könyv felnyitásának szertartása következett. valamint az akkor készített tábláza­ tok. és letérdelte­ tett maga elé. amely ezer meg ezer évre megy vissza. ahol régi. aki Lhásza közelében . egy történetet.mondta -. hogy berakja a ládikát az oltár alatti mély kőfülkébe. A Könyvet most másodszor nyitották ki miattam. Aztán tiszteletteljesen meg­ fordult. .) Most nekem is alá kellett írnom a Könyvet. melyeken az asztrológusok jóslata alapult. és nincs szükségem efféle dolgokra. Beszélt arról az időről. 90 cm széles és 25 cm hosszú kötet­ be jegyeztek fel minden részletet a családunkról. az íjamat és a gyönyörű tollakkal díszített nyílvesszőket eltörték. értékes könyvek sorakoztak a falnál. mert másnap. faragott faborítók lassan visszakerültek a helyükre. ráöntötte a fülke fedelére. Szerepeltek ben­ ne legrégebbi őseink. akárki.ez a szobájában volt -. A súlyos. kb. és hogy az ásatások miként bizo­ nyították ezt.

ez volt a legjobb módszer: az érzelmes búcsúzkodás megnehezítette volna. Cu besietett a szobám­ ba. kemény vagyok és szívtelen. Bár akkor cseppet sem értékeltem. Miközben a sovány reggelit eszegettem. és emlé­ kezz mindarra. AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 49 ás. Ezután meg­ változott a hangulata. hogy aludjak. csak intett. A hold las­ san áthaladt az égen. és csak kilencéves volt. Idegen leszel e ház számá­ ra". „A Törvény értelmében mutattassák rideg keménység az elő­ kelő születésiteknek és könyörület az alacsony származásúaknak . különös fémtárgyakat is. megkövesedett tengeri állatokra és különös kagylókra akadhat. mielőtt beléphetsz a lámakolostorba". amire tanítottalak. Felzaklatta az elválás. de a család hírnevé­ re vigyázok csupán. Jászé­ tól. Az este. . Gyakran a környékbeli barlangokba járó szerzetesek fedeznek fel ilyeneket. campát és egy csésze vajas teát hozott. Ezzel sarkon fordult és elment.mondta . Hosszú ideig feküdtem apám szavain gondolkodva. és elrendeztem az ágyamul szol­ gáló párnákat. és nem vesznek fel a kolostorba. . „Komoly megpróbáltatást kell elszenvedned. Aztán találtak ismeretlen célból készült. már lefeküdt. Lelkemre kötötte. Viselkedj férfi módra. Elaludtam. az ablakpárkányon egy éjjeli madár verdesett. hogy kivétel nél­ kül minden kapott parancsnak fenntartás nélkül engedelmesked­ jek. én pedig . és elhozzák apámnak. mert olyan gyakran játszottunk együtt.III. „Fiam. hogy távozhatok.úgy gondolod. Lefeküdtem. de ahogyan le­ ment a hold és a nap első gyenge sugarai megjelentek az égen. Mutatott néhányat. de nem azért.hét. Utoljára bementem a szobámba. fiú . Anyát nem találtam. nem tudtam elbúcsúzni tőle.Na. Visszamehetek a lovaimhoz. korábban elbúcsúzkodtam már a nővéremtől.a következő napon . vissza se térj. Figyelj rám: Ha nem állód ki a próbát. A gyerekek iránti erős ellenszenvére gondoltam.mondta -. egy szolga felébresztett. amikor életemben először nem otthon alszom majd. Fentről a tetőről az imazászlók csattogása hallatszott. amint a csupasz farudakat csapkodták. Kint. most elválnak útjaink. később meg a rettegett másnapra. Utolsó szavai később sem hagytak nyugodni. Ezzel befejezte.mondta. egy szót sem szólt többet. hogy elhagyjam . Istennek hála ezért.

bármely mércével mérve . mire egy szolga fi­ gyelmeztetett.. Pirkadt. Sok tibeti gyerek­ nek könnyű élete van. csendesen lépkedjek.ke­ mény volt. az enyém . semmi kétség. mint később rájöttem.. hogy a búcsú elmaradt. engedje meg. de sötét volt még.először.összetekertem egy másik köpenyt. és ahogyan hittem. Elhagy­ tam hát az otthonomat. apám parancsára történt. hogy otthon maradjak. . ne ébresszem fel a háziakat. és az. Végigmentem a folyosón. megpróbáltam vol­ na rávenni. . Átmentem a szobán. a tekercsbe egy bőrtalpú csizmát tettem. és csüggedten szomorú. Magányos voltam. mindörökre. rémült. hajnalhasa­ dás előtti sötétség. bedugtam a campaedényt és a csészét a köpenyembe. hogy kikísérjen. Azt akarta. hogy idejekorán megtanuljam a fegyelmet és az állhatatosságot.50 HARMADIK SZEM az otthonomat . Végigmentem a lépcsőn és elindultam. Befejeztem a reggelit. Ha anya fent lett volna.

Milyen közel az étel. sátánfajzatok? . . a lábunk elfáradt már az ácsorgástól. hogy meghallották. Azt hiszitek. nyomorult csirkefogók? 51 . Megjelent egy szerzetes. a növendékek tanítómestere lejön majd. barátságosan fogunk viselkedni. csontos ember állt előt­ tünk. ha kész lesz.Negyedik fejezet A TEMPLOM KAPUJÁBAN Az út egyenesen a Csakpori Lámakolostorhoz.In­ kább majomnak nézne az ember benneteket . . Egy ideig szelíden kopogtattunk. Akkor az egyik fiú lehajolt. ők is ide igyekeztek. és akkora zajt csapott. Kemény iskola. kezében hatalmas bo­ tot lóbált. . Emberek jöttek.mondtam. ijedtünkben fiatal fának néztük.Na. Leültünk a földre.mit akartok.Mit akartok itt. mégis milyen kimondha­ tatlanul elérhetetlen! Végül kirepült az ajtó. mint ajtót nyitni nektek? . jobb dolgom sincs. egyikünk sem volt elragadtatva a másiktól. Egy ablakból kellemes ételszag áradt.válaszolta. Gyanakodva végig­ mustráltuk egymást.ordította . . men­ tek. kis híján hanyatt esett. az egyik fiú. .Szerzetesek szeretnénk lenni . közben világosodott.kiáltotta. csak fokozva az éhség okozta kínjainkat. aki óvatlanul túl közel lépett hozzá. egy tapodtat se mozduljatok. azt hiszem. A bejárathoz vezető kapunál két másik fiúval találkoztam. ha egy­ szer ugyanaz lesz a sorsunk. de semmi sem történt.A kapu bevágódott. .Várja­ tok ott. felszedett egy követ. és egy magas. de elhatároztuk. a Tibeti Gyógyítás Templomához vezetett. az bizony! Róttam a mér­ földeket.

tele ment vele a szemem és kis kupac gyűlt kifelé fordí­ tott tenyeremben.52 .Szerzetesek szeretnénk lenni . intett. De meg sem .kiáltotta. nem ittam. Szomorúan összeszedtem a kis cókmókomat. aztán. egy pásztor fiának. jómadár! Lássuk csak. a hetedik születésnapomon éppen. A kóbor kutyák meg-megálltak egy pillanatra. leültem keresztbe tett lábbal. kik vagyunk és még azt is. és egy szem­ pillantás alatt sarkon fordult. majd nagyot ugorva elmenekült porzott a föld a lába nyomán. Térden állva lépkedtem. csak úgy. agyon­ kényeztetett hercegecskéknek! Menj vissza negyven lépést. vérezni kezdett. a félelemtől ott a hely­ színen majdnem összezsugorodtam.A másikhoz így szólt: . ahogy parancsolta. a torkom teljesen kiszáradt a szomjúságtól.És te itt? Mi ez ? Ohó! Egy kis hercegecske. éhségem egy­ re nőtt.Micsoda szemét népség jön manapság a kolostorba! A kolostor területét körös-körül hatalmas fal övezte.sokan voltak .Mit mondtál. Fenyegetőn a botja felé nyúlt. hogy miért vagyunk egyáltalán. beborította a vállam. aki ijedtében teljesen megfeledkezett a fáradtságról. és maradj ott elmélkedő testtartásban. Hirtelen mozdulattal a szegény szerencsétlen fiú felé lépett. nézzük csak miből vagy. Egész álló nap ott ültem mozdulatlan. hogy lépjünk be. de gyorsan.Gyorsan befelé! Ha megfelelsz a vizsgákon. és visszamentem negyven lépésnyire.Szent ég! . fiú ? Mészáros az apád? Húsvagdaló? Aki megszegi Buddha törvényét? És ide meré­ szelsz jönni? Tűnj el. hogy kíváncsian megszaglásszanak. Egyedül maradtam. Megkérdezte. vagy bottal kergetlek végig az úton. hogy a szempillád se rebbenjen}. Nem volt nehéz észrevenni. Az arra járó szerzetesek . azt mondta: . Hajnal óta nem ettem. de úgy. . Ahogy a nap lefelé haladt az égen.válaszoltuk. A kő felsértette a fejem. Egyikőjük. Az egyik fiúnak. A so­ vány szerzetes vad pillantást lövellt felém. aki vallásos akar lenni. amíg nem mondom hogy elég. belepte a hajam. egy követ do­ bott felém. El­ ment mellettem egy csapat fiú. Azzal hirtelen meg­ fordult és elment. Rám szállt a por. mik vagyunk. . . HARMADIK SZEM . Először is. nincs elragadtatva tőlünk. ülj le. azután ők is továbbálltak. milyen tömés: ez a hely nem való puhány. marad­ hatsz. mi van benned.ügyet sem vetettek rám.

kis mélyedést kotortam a földön a csí­ pőmnek. Nem tudtam. Lassan felderengett a hosszú. de akkor is ez volt az első éjszaka. Kitalálta a gondolatai­ mat és így szólt: .Megittam a teát. a sötétben mozoghatsz. rettegtem a következő napoktól. Most egyedül kellett alud­ nom a hideg ég alatt. kinyújtot­ tam a lábam. ha kudarcot vallok a kitartás próbáján. A csillagok fénye­ sen ragyogtak az éjfekete égen. de először nem nyúltam értük. a félelem tar­ tott fogva. Apa mindig szigorúan bánt velem. fiam.Fogd. a fűzfalevelek susogtak és zörögtek. kemény évek alatt elformátlanodott. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 53 moccantam. mozdulatlanul. de ahogy a nap első sugarait megpillantod. A lámakolostor ablakában ezernyi vajmécses lángja gyúlt. amit az egyik kezében hoz. s a tartalék köpenyt a fejem alá téve lefeküdtem. láttam. Rettegtem a sötét­ ségtől. minden porcikám sajgott. és egész nap ugyanabban a testtartás­ ban ültem éhesen. körülöttem mindenütt sejtelmes hangok. a legerősebb ok. A kavicsos úton egy szerzetes közeledett. mert ez próba. mit hoz a holnap. besötétedett. Ott kellett ülnöm mozdulatlan. apám nem engedi. Felálltam. és nem öncélú kegyetlen­ ség. egyedül a félelmeimmel. hogy ki-kilöttyen a tea. aki tapogatódzik a sötétségben. Jeges szél fújt. Felém nyújtotta őket.Azzal összeszedte a csészét és a tálat. rémisztően szigorúan. Féltem. aminek esetleg most gondolod. Még mindig mozdulatlan ültem. helyezkedj ugyanebbe a testtartásba. majd elment. Az öregségtől remegett már a keze. Nem volt hova mennem. . Túlzottan rémült voltam ahhoz. Aztán azt mondta: Most aludj. A renden belül csak azok töre­ kedhetnek magasabb rangra. amit nem otthon töltöttem. Egyszerre csak puha csoszogást hallottam. A nap elbújt a hegyek mögött. hogy belépjek abba a házba. mit követelnek még tőlem. Az első hét évem nem volt könnyű. akik kiállják ezt a próbát . hogy megmozduljak. . és átöntöttem a campát a saját edényembe. és ráadásul teljesen megmerevedtem. aztán az oldalamra feküdtem és megettem a campát. A másikban kis tál campát tartott. szomjasan. hajlott alakja is. amely egykor az ottho­ nom volt. semmit se tehettem.IV. Valóban fáradt voltam már. egy öregember lépteit. minden tagom el­ merevedett már. az éjszaka külö­ nös hangjai.

olyan. mostanra már elgyengültem az éhségtől. Ebben az időszakban a hold későn kelt. akár a méhek zsongása egy forró nyári napon! Ahogy múlt az idő. élettelen. időnként porzáport zúdítot­ tak rám. ha nem fogadnak be a kolostorba. mert ha megmocca­ nok és nem állom ki a próbát. Aztán. Egy nagy fekete szelindek volt csupán. Végre meghallottam az öregember lépteit. Apám világosan megmondta. talán megfeledkeztek rólam? Vagy egy újabb próbatételnek vetnek alá. hogy együttműködőbb áldozatokat keressenek. mint mikor valaki ébredezik. de nem mertem megmozdulni. majdnem lábra ugrottam. Még jön a holnap. hamar belefáradtak a meddő próbálkozásba. De mivel nem reagáltam. hogy sírjanak. kavicsokat rugdostak felém. Ez alkalommal több jóindulattal nézett rám és azt mondta: . később pedig mély zümmögés lesz belőle. Tudo­ mást sem vett rólam. folytatta éjszakai küldetését. fi­ nom sóhajtás. nem mertem elaludni. rejtélyes ügyei­ ket intézték. Gyorsan felültem. A különböző épületekből szerzetesek jöttek kifelé. hogy csak a nők és a kislányok olyan ostobák. ne . Aztán. A reményem elszállt. nem tud gyorsan járni. és egy sötét foltot láttam közeledni. mintha ott sem lennék. és újra a szemlélődés pozitúrájába merevedtem. Felnéztem. Kisfiúk kószáltak az úton. Hirtelen fel­ lángolt bennem a remény. mozdulatlan vá­ ros levegője vette körül. A lámakolostor fokozatosan életre kelt. ő sem fogad vissza. Hama­ rosan már csak a csillagok halvány fénye világított az éjszakai sö­ tétségben. Először az alvó. és vigyázz. Hogy ne le­ gyek ilyen gyenge. még alig pirkadt. a hegyek mögött a közeledő nappal első fényei ragyogtak az égen. de a próbának nincs vége.54 HARMADIK SZEM Úgy tűnt.Enni. egyre jobban megmerevedtem. vagy piszkos megjegyzése­ ket tettek. ahogy napszálltakor megint sötétedni kezdett. Szuszogást hallottam. s máris trombita­ hangra ébredek. hogy fiatal még. az a mondás jár­ ta. zokogni tudtam volna. nincs hova menjek. emlékeztettem magam rá. valamit vonszolt maga után az úton. fiam. szinte le sem hunytam a szemem.és innivalót hoztam. Balsejtelmem támadt. és odébbálltak. mely mormogássá erősödik. és éheznem kell? Egész nap nem moccantam. a kis vajmécsesek lángja is fellobbant a kolostorépületekben.

de a lábam annyira elgém­ beredett. Hely­ zetem igazságtalanságán tűnődtem.Remélem. a nap is megállt az égen. nem akartam szerzetes lenni egyáltalán. mert nagyon sokan elbuknak a huszonnegyedik órában. Megpróbáltam felállni. . Úgy látszott. .Gyere be ! . A TEMPLOM KAPUJÁBAN 55 mozdulj.gondoltam -. amint szemlélődő testtartás­ ban ültem. színes fények. megláttam a tanítómester magas alakját. A kövek mintha csak késpengét növesztettek volna alat­ tam. micsoda boldogság. Miközben töprengtem.Vegyél részt az esti istentiszteleten. ott maradhatsz ma éjjelre is. megittam a teát. Nem volt több választásom. Nem várok tovább. egyszer csak elszenderedtem. .egyik a má­ sik után . Az ablakokban . néhányan megpróbálták el- . fiú! .campa. és elment. A következő. és füstölők nyugtató szagát éreztem. így követtem a tömeget. Egy világosabb pillana­ tomban ráeszméltem. és az esti szél játékosan fel-felka­ pott egy-egy elhullajtott madártollat. Amíg beszélt. Összeszedtem minden erőmet és sikerült legyőznöm a szédülést.Épp akkor. Ahogy a lábak között rohantam négykézláb.szólított. A láma­ kolostor ködben úszott. hogy arcra estem. Bent meleg volt. Az éh­ ségtől felpedzett érzékeim jelezték. hegyek­ kel és szerzetesekkel tarkított lila foltok tűntek fel. Étel . a ködben épületek. ennivaló van valahol a közel­ ben.újra megjelentek az apró fények. a harmadik napon. mintha egész életemben ezt gyakoroltam volna. hogy a sok szenvedés után most mindent el­ ronthatok. . Valódi félelem­ mel gondoltam arra. az ajtó­ ban messze. aztán reggel találkozunk. ma éjjel meghalok . annak még nálam is hosszabb ideig kell egy helyben ül­ nie. nagyon kellemetlen helyen karcoltak. Ezzel megfordult. de egy szemernyit sem voltam boldogabb. de nagy sokára szürkülni kezdett. fajtájú­ formájú szerzetes nem akartam lenni. egyre gyengébb vagyok és szédelgek.Gyorsan felkaptam a csomagomat és odatántorogtam. semmiféle szektájú.mondta.IV. hogy nem vagyok kotlóstyúk. vajas tea. mint egy teherhordó állat­ nak. sosem jön el az este. éreztem. Bevágtam az első sorba.Ha pihenni akarsz. . nem bírom tovább. és is­ mét áttöltöttem a campát a saját edényembe. . .Gyere ide. mint az előző éjjel. melyet áthajtanak a hegy hágóján. Újra lefeküdtem.

egy a majdani vezetők közül? Hah! Nesze neked! . széthasadt a fe­ jem . Akkor hirtelen hangosan ordítani kezdett valaki: . azt gondoltam. és ahogyan Cu-tól tanultam. Csak akkor állt meg. és a fájdalomtól elakadó lélegzet­ tel. emlékezz mindarra. Olyan fáradt voltam. verjük el! A körém gyűlt növendékek egyike a köpenyemet lóbálta a feje fö­ lött. leesett a kőre. Fülsiketítő csattanás riasztott fel .56 HARMADIK SZEM kapni a varkocsomat. A mester meghökkent. nem védekeztem.minden baj véget ér. meg­ állt az élet. és semmi sem tartóz­ tathatott fel. csontos szerzetes hangos üvöltéssel talpra ugrott. és csomagommal a fejem alatt elaludtam. Puha.azt hittem. meg se tudod védeni magad! . kásás campa ömlött az arcomra. az orrából patakokban ömlött a vér. Követtem a töme­ get a belső templomba. és azt üvöltötte. Meghalok .Mi folyik itt?! Ijedt suttogás volt a válasz: . egy másik elszedte a bőrcsizmá­ mat. A magas. hogy rendben van. amire tanítottalakl" Gondolkodás nél­ kül megfordultam.gondoltam . ez is a próba része. A többi fiú visszatartotta a lélegzetét. de senki sem figyelt rám. előkelő származású. . én pedig beosontam egy óri­ ási oszlop mögé. engedelmeskedek-e a tizenhatodik törvény parancsá­ nak: „Viseld a szenvedést és a nyomorúságot türelemmel és alázat­ tal. . kis nyomást alkal­ maztam. átrepült fejem felett. Aztán a szerzetesek kitódultak a templomból. elnyúltam a kövezeten. majd harsogó ne- . amit alólam húzott ki. csúszott egy darabig az or­ rán.Ahogy szedegettem a campát a szememből. hogy nem tudom. mikor a feje hangos koppanással egy kőoszlophoz verődött.Figyelj! A vén Zörgőcsont pré­ dára les. az ütések sosem érnek véget.Kemény ütések záporát zúdította rám.Úgy tűnt. miként zajlott.Úgy látszott.Mulya tökfilkó! Nyápic alak! TE.Hitvány nyápic. de ennivalót kerestem. képzeletben hallottam az öreg Cu búcsúszavait: „Viselkedj férfi módra. a tanító le­ nyúlt. kicsit jobban éreztem magam. azt. az esti szertartásra. és a varkocsomnál fogva lábra állított. . Ütések és rúgások zá­ poroztak rám. látni akarják.és hangok: . . gyertek.Új fiú. amelyről teljesen lehorzsolódott a bőr. Miután ettem.

majd azt mondta: . megragadott egy ne­ héz füstölőedényt. hogy a durva és vad verekedéshez szokott. Ebben a tudo­ mányban. előbb leírt egy félkört. melyekkel a láncot szorította. amit tu­ dott". oldalra ugrott. és mikor átugrott. elernyedtek. otromba tizennégy éves fiúra bökött. és egy magas. amit ki kell talál­ nunk! Megfordult. (Lásd még a 109. és könnyedén megcsavartam a karját. fejlettebb is nála. ahol nem számít az erő vagy a kor. ahol az ereje előnyt jelent. Először életemben hálát éreztem Cu. tényleg nagy ügyes­ ségre tettem szert. Lát­ tam.könnyedén beledöftem az ujjam a nyaka tövébe.időnként kegyetlen ki­ képzésnek. Meg kellett harcolnom felnőtt férfiakkal is. ha küzdelemre kerül a sor. majd a fejére esett. te vagy a legnagyobb ve­ rekedő a kolostorban. hogy elkapjon és tehetetlenné tegyen. Kicsúszott a lába alól a talaj. A tibeti változat különbözik a dzsúdótól. Ngavang.Na. és az . Óvatosan körözött. a füstölő akár egy ki­ lőtt csúzli. jó felépítésű fiú volt.Nézzük csak a fiatal pávakakast! Vagy talán sa­ rokba szorított patkány? Melyik? Aha. Ahogy Nhavang nekem rohant. és a láncánál fogva hozzám vágta. azért nevezem mégis így. hogy egy jakhajtó fia ügyesebb-e vagy egy hercegé. a körülöttünk álló fiúk és szerzetesek egy csoportjára zuhant. könnyű kikerülni. oldalra léptem. és . Elléptem hadonászó karja alatt. Egy pillanatig nyöszö­ rögve feküdt a földön. mert a tibeti név a nyugati olvasónak nem jelent semmit. nehézkes. Az ilyen fegyver lassú. Ngavang erős. hogy tudtam.) . megcsavartam az egyik lábát. mint szikla a hegyoldalon. Fiatalabb korában nagyszerű dzsúdó* szakértő volt Khamban. akkor felpattant. Rám rontott. hála Cu-nak. ez az. az öreg rendőrszerzetes iránt. De még nem volt neki elég. de a mozgása esetlen. ujjai. a jövőm ettől a küzdelemtől függ. Ez alka­ lommal megpördült és a bal vállán ért földet.ahogyan Cu mutatta . Nem ijedtem meg.IV. és rám ugrott.„mindenre. Megtanított . Lehajol­ tam. Most. végre örültem egy kicsit. Leesett. nézzük.ahogy szokta mondani . A TEMPLOM KAPUJÁBAN 57 vetésben tört ki: . oldalon.

mikor belép­ tem a szobájába.Kövess. uram. fiú! Merészen így válaszoltam: .Ülj le.Fiam. Beléptünk az aranyozott fatáblákkal díszített ajtón. A növendékek tan­ mestere hozzám lépett. fiam . Most gyere ve­ lem. és csináld. majd földre borult.és innivalót. miért. Jóra tanítottak.58 HARMADIK SZEM Ngavang körülbelül egy fél órán át eszméletlen volt. megálltad a helyed.szólt -. . Nagy buz- .Ezzel a növendékek tanítómestere háromszor meghajolt. aki előzőleg enni hozott nekem. Ngavang félelemben tar­ totta a növendékeket. mint a viadalban. hogy a tudo­ mányokban is olyan vitéz vagy-e. . beviszlek az apát úrhoz.a mesterük vagy már . és odasétáltunk az apát házához. ülj csak le! Megnézzük. az Istenek Termei és gyógyfűraktárak mellett. megtudod majd. amennyit akarsz. Az öreg szerzetes. Rendkívüli megtiszteltés. fiú. Gyere! Követtem a széles folyosókon. hajolj meg. . Hat órán át ültünk egymással szemben a párnánkon.Egyél. nem kerül rossz kezekbe. fiú. megveregette a hátamat.Hajolj meg. A tanmester felállt. mely a tetőre épült. Ezt az „érintést" gyakran használják arra.Akkor rászolgáltam egy kis ennivaló­ ra.kísérjen hozzám. Újabb lépcsők következtek. míg végre felértünk a lapos tetőre. mint egy darab rosszul kikészített jakbőr. megkeresett és így szólt: . igyál. Úgy éreztem magam. aztán mondd meg az egyik huligán­ nak . Az utóbbi napokban nagyon keveset ettem. Kedd Lobszang Rámpa. hogy majd­ nem hasraestem. szó­ ban és írásban is egyaránt.Hihetetlen sok kérdést tett fel. de közben azt mondta : . az egyházi hivatalok. A növendékek tanmestere barátságosan üdvözölt. ragacsosan és lottyadtan. hogy jóra használod a tudásod. úgy. újabb tekergős folyosókon. most már elégedett. itt van a fiú.Valódi férfi vagy. amit én. aztán azt mondta. a belső templomok és a tantermek mellett. Most átveszed a helyét. . . szóval vigyázz! . Uram. adok neked enni. Azután fel a lépcsőn. hogy a lélek kiszabaduljon a testből asztrálutazásokra vagy hasonló célból. Megpróbállak rajtacsípni. látom. fiam. de kedvességgel és könyörülettel kell felügyelned rájuk. elhaladtunk a Buddha-szobor előtt és a Gyógyítás szimbólumát megkerülve beléptünk az apát sa­ ját szobájába.

kitartóan kell dolgoznod. A kitartás próbája kíméletlen volt. hogy minden ezer szerzetesből egy az. és a mester a következőket . segíteni fogunk. amely semmitől sem retten vissza. amit kell. hogy azt tegyem. Bár csak hét­ éves vagy.A gyógyítás tudomá­ nyát és az asztrológiát fogod tanulni.IV. úgy beszélek hozzád. amikor a szobájába értünk. amelynek szilárdsága a sziklákéval vetekszik. A többiek sodródnak és napi munkájukat végzik. Tibeti módra keresztbe tett lábbal. és olyan eltökéltségre. Kedd Lobszang Rámpa. ahogyan kell. hogy az asztrálsíkokon utazzhass. mert így lettél ne­ velve. ha or­ szágunk majd idegen felhő alatt lesz. a tanítómester felkelt és mélyen meghajolt. in­ tenzív képzést. de erről egy kicsit később. akik forgatják az imamal­ mot. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 59 galmamban. hi­ ány azokból van. Most annyit. Az Ösvény kirajzolva előtted. és úgy. mikor az előző nevét elveti. Itt leültettek a földre. Különleges képzést kapsz. anélkül. Tibetben. Az egész túl nehéznek tűnt nekem. Az apát szenvtelen tekintettel ránk nézett. Én követtem a példáját. és néhány rövid év alatt többet fogsz tudni. párnákon ültünk. Nagyon figyeltem. akik megőrzik és továbbadják tudásunkat. amit megjö­ vendöltek neked. Egy ideig az apát úr nem beszélt. Fáradt voltam! így folytatta: . és nemritkán keserves. a magasabb szintű fejlődésre alkalmas. Fizikai munkások. Minden segítséget megkapsz. ha valaki belép egy szerzetesrendbe. hogy kopaszra borotválják a fejedet.Fiú. hogy tudni akarnák a miértet. aki a magasabb rendű dolgokra. és ahhoz. De amiben csak tudunk. hogy megértsem. Aztán így szólt: Kedd Lobszang Rámpa. én is leborultam. Az utolsó tincset akkor távolítják el. . A tisztánlátást kikényszeríteni fájdalmas dolog. Az okot később majd megtudod. és hellyel kí­ nált. Kacskaringós utakon keresztül kis szobába. A mester csak akkor tör­ te meg a csendet. egy fürt kivéte­ lével leborotválják a haját. mint férfihoz. Most elvisz­ lek. mindent. és elindultunk kifelé. csak figyelt. de nem ok nél­ kül volt az. Bólintott. mikor a szerzetesnevet kapja. Belőlük nincs hiány. ami tőlünk telik. Ezoterikus tanulmányokat is folytatsz majd. mint amennyit hosszú élete során egy láma általában megtanul. mindent tudok rólad. Az Út nehéz lesz. a „borbélyműhely­ b e " vezettek. olyan bátorságra van szükség.

hogy felpattantam a földről kínomban. Gyere és tartsd a végét! Tise. aztán megszólalt: . jól vajazott. .Tamcsö. nem volt több haj a fejemen.válaszoltam.Tise! . jobb kezével megra­ gadta a varkocsomat és egyenesen fölemelte. . mikor a fejemre öntötte. Tamcsö addig ügyködött a siralmasan tompa olló­ val. . Végül.a szolgák nálunk ilyennel nyír­ ták a növényeket. Tamcsö előrelépett.nekem legalább is úgy tűnt. fiam! Gyönyörű varkocsod van. és olyan szorosan tartotta a varkocsomat fel­ felé. így könynyebb eltávolítani a hajat.Ne aggódj. ami annyira forró volt.Mi baj? Felforrtál? Igen. borotváld meg a fiút! Ne hagyj egy tincset sem. De ez csak a kezdet volt. Gyere! . . hogy majdnem felemelt a földről. Kilógó nyelvvel és egyre- másra morogva. míg levágta a copfomat. minek is nevezzünk? Még egy ideig mo­ tyogott magában.Na most. mert így egyszerűbb az olvasónak. . Fogott egy háromoldalú borotvát.Aha! Megvan: mától fogva Zamigmarlálu a neved.hívott a mester. jól gondozott. a segédje odarohant. egy örökkévalóság után . A segéd ho­ zott egy tál forró vizet. Kész öröm levágni. Va­ lahonnan szerzett egy nagy ollót .üvöltötte. . ez igencsak hasonlított arra a szerszámra. mire megnyugtatott: .60 HARMADIK SZEM mondta: . mert azonnal nevet kap. amit otthon padlókaparásra használtunk. Bevezetett a szobájába és elővett egy nagy könyvet. Ebben a könyvben azonban továbbra is a Kedd Lobszang Rámpa nevet használom.Ó.

hogy megnézzem. hogy hamarabb elenge­ dett minket. Til­ takozásul felemelte mindkét karját. hogy elbántam Ngavanggal. és olyan jót nevetett. Ismét leállított. Még egyszer megpró­ báltam az éneklést. Valósággal törpének éreztem magam az óriások közt. De nem sokáig. Akkor a zenemester egyenesen hozzám fordult. s koszos kezét az igencsak sajgó koponyámra tette.IV. éppen hátat fordított nekünk. A zenészek rázendítettek egy jól ismert dallamra. A zenemester felhúzta a szemöldö­ két. A kórushoz próbálunk. te pedig egye­ dül énekelsz majd! Újra kezdődött a zene.Ez még az isteneknek is gyötrelmes kínokat okoz. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 61 Mikor bevitt az osztályba. többet tudok az átlagnál. ahogy kell.kiáltotta. A dzsúdóoktatók. A többiek látták. Odamentem hozzá. . így maradt vagy háromnegyed óránk az esti istentiszteletig. Örömöm azonban nem tartott soká. hogy fájdalomtól üvöltve békén hagyjon. . akinek ezüsttrombitája volt. Énekelni kezdtünk. és énekeljetek úgy. úgy találták. egy dobos. így tettem. egy kagy­ lókürtös és egy trombitás. vajon mi­ lyen újabb nehézség vár rám. állj! . és hirtelen a könyökére ütnöm. A zenemester felbőszültén in- . olyanra.Énekelni fogunk. Este fél kilenc lehetett.Nevetségessé akarsz tenni? A zenészek újrakezdik. Arcán előbb döbbenet. Mivel otthon jó nevelésben részesültem. . De hamar ész­ revette. Újra kezdtük. mi lesz! Cu tényleg jó mester volt. hogy kövessem. milyen a hangotok. buta fiút kivéve senkivel sem volt bajom. mint egy frissen tojt tojás.Kezdjétek újra. -Tökfilkó! . A láma el­ magyarázta.Állj. mind jól ismerték Cu-t. Befordult egy zeneszobába. Vágjunk rá tüstént a két kis „furcsa csont­ ra". Csak fel kellett nyúlnom.kiáltotta. Mögém jött. és lássuk. miközben azon töprengtem. így egy nagydarab. majd valódi fájdalom tükröződött. és őt tartották a legjobb dzsúdószakértőnek egész Tibetben. Tanárunk. mi történik. és egy osztályba raktak a ti­ zenhét éves növendékekkel. mikor a fiú a fejemre tette a kezét. amit min­ denki tud. olyan csupasznak éreztem magam. Három zenész várakozott a hangszerénél. ahol kö­ rülbelül húsz fiú volt. úgy tudtam. A fiúkkal nem gyűlt meg többé a bajom. akikkel a héten később találkoznom kellett. egy láma intett nekem. miért hívott össze bennünket: . ők is újonnan léptek be a rend­ be. mert ahogy kifelé jöttünk. szólt.

vagy maradni akartam volna.Belépett a templomba. . legalábbis reggel ötig nem. hogy mivel nincs más választásom. Előző este. de még ilyen hamis hangot nem hallot­ tam.hahaha .Eztán már semmit sem hallottam.Kezdtem lehiggadni és megtelepedni. Ötvenöt év óta vagyok itt. Csak rájöttem. ideje gyülekezni az utolsó istentiszteletre. de ha éneklek . Hamis? Enyhe kifejezés! Fiam. . így szólt: . vagy kiabálással.Valóban na­ gyon hálás voltam. fiam. fiam. aztán gyere be hozzám. campát. Szent isten.maradj csendben! . a zenéhez nincs tehetséged. A templomi szertartásokon sem énekelhetsz. aki velem volt. és teát. és akkor kapsz majd. .Figyelj. és olyan üres lesz a hasad. aztán feküdj le. Egy óriási. míg meghallottam a trombitákat. Engem gondosan letett egy párnára maga előtt. és három párna van alattam. Tudod. aki az előző nap barátságos volt velem.Edd meg. mert mindent elrontanál. Valaki megra­ gadta a köpönyegemet.Kedd Lobszang Rámpa. amint azt fújták. vagy veréssel tanítottak. hol fogsz aludni.Sietnünk kell reggelizni. ha késel. Tétlenül ődöngtem. Az énekórák alatt mást tanulhatsz. úgy. Elszunyókálhattam. az. többé nem kell énekebed. Lát­ tam. barát­ ságos láma a vállára ültetett. . nagy nehezen felébresztett. . csak előző este kerültem a kolostorba? Mintha ezer éve lett volna! Úgy éreztem.Gyerünk. még mindig a vállán vitt és csak a fiúk ülőhelyének végében foglalt helyet. Ma hajnali ötig aludhatsz. hogy egy nagy szobában vagyok. valamint főtt zöldségeket tett elém. hogy segített. felhalmoztam a pár­ nákat a fal mellé.Felkeltem.miközben aludtam .Elmentem. ha minden különösebb hűhó nélkül megtelepszem. amikor az egyik fiú. . felébresztet­ tek-e. A fiúk kifelé mentek. . Talán így volt jól. s ahogy a többiektől láttam.Mingyar Dondup láma küldött. . .62 HARMADIK SZEM tett egyet. hogy pont szemben ültem vele. alvajáró vagyok és ismét üres a gyomrom. elmulasztod a vacsorát. Megmutatom. és ugyanazt csináld. . máskülönben elszundítottam volna. és felrepültem a levegőbe.. azután be kell vigyelek Mingyar Don­ dup lámához. és a nagydarab láma . Eddig olyan kevés ember volt ked­ ves hozzám. lekésed az istentiszte­ letet. Nem mintha megszerettem volna a helyet. mert arra eszméltem. mint egy dob.bevitt az ebédlő­ be. amit én. fiacskám. hogy a szertartásnak vége. hogy nézzem meg.. Menj most. akkor teszek jót ma­ gamnak. te botfülű bar­ bár! .

ahogy tetszett. hogy máshol jár az eszem. Mindenki nevetett.ritka alkalom -. Egymást váltva. Egyik mondása sze­ rint: „Valamennyi képesség kapuja az olvasás és az írás". Mindig emlékez­ nünk kellett a régi buddhista mondásra: „Lévén tenmagad a példa. ott. hogy ne legyenek zaklatott gondolataink. mindannyian a földön ül­ tünk. és elmagyarázta. ne tégy rosszat másokkal. az pedig nem alkalmazható kivétel nél­ kül mindenkire.Azt. Minden étkezésnél van egy felolvasó. Csampala láma olyan szigorú volt. mert a lá­ ma jelentése „legkülönb". Nem hordhattuk a növendékek fehér köpenyét. s egy kb. negyvenöt centiméter magas asztalról ettünk. ismételd csak el. Csakporiban valóban vasfegyelem volt. A szerzetesek dolgoztak. a Kangyúr száztizenkét kötetéből mondott fel részeket. hogy az a fiú nem figyel. így hát bőven volt benne részünk. ahol párnák voltak. ha előre akart jutni. mint a már felavatott szerzeteseknek. Buddha tanításának ez a lényege" Az apát úr. de ezek szolgálószerzetesek voltak. gondolkodás nélkül válaszoltam: . a rendet és a képzést esetünkben különösen fontosnak tartották. hogy az írás szövegét szerette volna hallani. A felolvasó is nevetett . A szerzetesek az étkezések alatt nem beszélhetnek és nem is gondolhatnak az ételre. akik a ház­ tartást vezették. sőt vad fe­ gyelem uralkodott. mert rámripakodott: . Szakembereknek készültünk. vörösesbarnában kellett járnunk. de ezt most megúsztam. . Nem zajonghattunk és tilos volt könyökölnünk. mi is részt vettünk a házimunká­ ban. Maga Csakpori „vas­ hegyet" jelent. Ezer­ ből talán egy. mint az apám. Mi. Uram. esetleg lustálkodtak. A táplálékkal szent tudást kell magukhoz venniük. én meg megúsztam a leleplezést. csak jót cselekedj. Látta. vezetőknek. aki az olvasópultnál áll­ va a Szent Könyvekből olvas.Te. A legtöbb lámakolostorban nem volt ilyen rend. A mi kolostorunkban nagyon kemény. rajtacsípem. mit mondtam utoljára! Gyorsan! . Nálunk is voltak háziszolgák. belőlük lettek a lámák. azonnali engedelmességet követelt.Mint a villám.IV. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 63 Reggelinél a felolvasó a buddhista Szent Iratok.

a sorok a terem egész hosszát betöltötték. Gyakran tiszteletlenül arra gondol­ tam: „Miért nem hagynak békében pihenni? Ez az éjféli kelés fel­ dühít". Végigcsattogtunk a folyosókon. Az egyik tanítás a következőképpen hangzott: „Jobb megbékélt tudattal pihenni. Itt megszámlálhatatlanul sok vajmécses fénye próbált keresztültörni a füstölőkből kerengő füst­ felhőkön. Aztán felöltöztünk. Minden második sor szemben ült az előzővel. hajolgattak és himbálóz­ tak. Mikor az éjféli trombita­ szó beharsogta a félhomályos folyosókat. Keleten tudják. Mind­ annyian meztelenül aludtunk. ez így szokás Tibetben. és a sötétben a köpenyek után kotorásztunk. a második és a harmadik pedig háttal ült. hogy a hangoknak ere- 65 . álmosan legurultunk a párnákról. Sorokban ültünk. Dünnyögtünk és különleges hangsorokra épülő szent énekeket énekeltünk.Csakporiban éjfélkor kezdődött a „nap". nem volt valami fényes kedvünk ebben az órában. és a többiekkel együtt le kellett mennem imádkozni. mikor dühös az ember". ahol nincs hamis álszemérem. így az első és a má­ sodik sor egymás felé nézett. De senkitől sem kaptam kielégítő választ. betömködtük tartozékain­ kat a köpeny elülső bugyrosan felhúzott részébe és elindultunk. Szerzetesek és fiúk százai ültek törökülésben a földre tett pár­ nákon. A pislogó fényben változtak az árnyékok és az óriási szent alakok megelevenedni látszottak. mintegy mormolásunkra válaszolva. és így tovább. mint Buddhaként ülni és imád­ kozni.

A Kangyúrból ugyancsak olvastak fel részleteket. hogy egyik vagy másik egyenesen ránk tekint. hogy ennyi meg ennyi időre eltávoznak a kolostorból. Reggel hatkor tanulásra készen gyülekeztünk a tanteremben. Az étkezés alatt közölték a napi tudni­ valókat és adták ki a parancsokat. Ötkor ettünk először. De akkor még nem ehettünk. miköz­ ben az ötödiket („Tiszteld az öregebbeket és az előkelő származásúakat!") állandóan citálják. campát és vajas teát. és nem lesznek jelen a szertartásokon. de háromnegyed tízre vissza kellett érnünk a tanterembe. a fel­ ügyelő mellette ülve figyelt. miközben a kis csen­ gettyűk ezüstös csilingelésébe lüktető dobolás hangja vegyül. Tapasztalataim alapján inkább azt hittem. és ilyenkor a pislákoló fényben gyakran úgy tűnt. ilyenkor a reggelinél szólították azokat. Külön felmentést is kaptak. negyven percre újabb szertartáson vettünk részt. azután jö­ hetett csak a campa és vajas tea. más tárgyat. de megszegik. először egy félórás szertartás következett. Ahogy egy zenei hang képes széttörni az üveget. hanem az ember termé­ szete. Déli egyig tanultunk. és reggel négyig aludtunk. amint vérvörös köpenyben és aranyszín stólában himbálózik és egy hangon mormol. Kilenckor. hogy Lhászának szüksége volt valamire. Előfordult például. A füstölők kék felhői kavarogtak-gomolyogtak az istenek térde kö­ rül. Engem legalábbis feláldoztak miatta. hogy mozogjunk és hogy alázatra neveljen .66 HARMADIK SZEM jük van. mint az istentisztelet előtt. A felolvasó még ennél az étkezésnél is egyhangúan mormolt. akiknek el kellett vinni vagy össze kellett gyűjteni a kért dolgokat. megszakítva tanulmányainkat kb. hogy az „előkelő s z á r m a z á s i b a n van valami szégyellnivaló. hogy nem a születés számít. és eszembe sem jutott. Hihetetlenül hatásos látvány volt a több száz ember. Ezt követően egy órán át fizikai munkát végeztünk. Időnként örültünk a szünetnek. Negyed ötkor egy újabb szertartás kezdődött. A szertartás körülbelül egy órán át tartott. aztán visszatértünk párnáinkhoz. Tibeti törvényeink közül a második így szólt: „Gyakorold a vallási szertartásokat és tanulj!" Hétéves fejjel tudatlanságomban képte­ len voltam megérteni. egy hangkombináció metafizikus erót hozhat létre. mért kell betartanunk ezt a törvényt.

milyen hosszú a nap. Kilenckor ütött a szabadulás órája.V. Néha . Én különösképpen szerettem. és be kellett vallanom a bűnömet. ami nem lényeges". és később már észre sem vettem. és azt mondták.nagy ritkán . A csendespihenő nem örvendett népszerű­ ségnek. A „torkosságomért" büntetésül huszonnégy óráig nem kaptam sem enni. Három órakor csapatostul egyórás kényszerpihenőre vonul­ tunk. nincs szükségem rá. de túl hosszú a tétlenséghez. hogy aludjunk. meg a többi új fiú is bebújtunk egy sarokba. öt óra. és így is csemegének számított. mert nem tudom. kihívott a terem közepébe. és egyikük-másikuk valódi lelkesedéssel osztogatta a büntetést. nyugodtan kellett feküdnünk. Eleinte én is. a nyolcadik születésnapomon kaptunk néhány szem sózott-savanyított diót. Csak a nagyon szo­ rongattatott helyzetben lévő vagy a nagyon meggondolatlan diá­ kok esedeztek bocsánatért. a hosszú napok megölnek. a pihenés után megint tanulni kezdtünk. mialatt csak a legsúlyosabb büntetés terhe mellett mehettünk ki a teremből. akkor következett ugyanis az utolsó étkezés. felajánlottam neki a tartalék köpenyemet az ő dióadagjáért. .zöldséget is kaptunk: szeletelt fehérrépát. hogy bármely percben meghalhatok. Kilenc harminckor lefeküdtünk a párnáinkra. vagy egy kevés nagyon aprócska babot. A felügyelő meghallotta. A lefekvésről senki sem késett el! Azt gondoltam. nem mozoghattunk. sem inni. hogy sosem ébredek fel többé. otthon gyakran ettünk ilyet. mely ismét campából és vajas teából állt. Egyszer. CSÉLA-ÉLET 67 minket. de éhesek voltunk. vagyis az „ágyunkra". hogy szundítsunk egy jót. Megpróbáltam cserélni az egyik fiúval. felejthetetlen esemény. Rettegett napszak volt ez! Öt óra tanulás szünet nélkül. Nyersen ettük. De rövid idő alatt hozzászoktam. Ezalatt nem beszélhettünk. az egy óra túl rövid volt ahhoz. Jobbat is el tudtunk képzelni! Négykor. Tanáraink megle­ hetősen szabadon bántak a kemény pálcával. A legkellemetlenebb munkákból is legtöbbször valaho­ gyan a legkoszosabb jutott rám. mire való: „el akartam cserélni olyasmire. vagy hogy úgy elalszom. A köpenyemet elvették. ha a büntetés elkerülhetetlennek lát­ szott.

Valami . valamint egy nagy életkerék függtek.Már elfelejtetted? Nyomon követtük az előző inkarnációdat. előtte alacsony asztalon sok-sok könyv hevert.ahogyan beszélt . könnyű életet. mint más lá­ ma egész életében. .Ülj ide hozzám. Ha a helytelen ösvényt választod. . Nagyon kellemes szo­ bája volt: a falakon gyönyörű falfestmények és festett selyemké­ pek. . Hogyan lehetne nyugal­ mam és kényelmem. istenek és istennők jade-ból.folytatta -. hogy tovább kér­ dezzek: .válaszolta. Nyomon követtük az előző inkarnációdat. .Az apát úr megengedte. amivel korábban rendelkeztél.válaszoltam. mikor annak a fiúnak a segítségével. ha a helyes ösvényt választod.A saját ösvény megválasztásához szabad­ nak kell lennünk .Apám azt mondta. A helytelen ösvény nyugodt.Te kudarcnak tartanád? .tudván. ha nagyobb tudásra tennél szert. hogy menjek be. Az alacsony asztalká­ kon kis szobrok álltak. kemény és át­ ható tekintettel figyelt. ha kudarcot vallok a kolostorban. de mindez a következő életben ja­ vadra válik. aztán hosszasan. aki felébresztett.És ki mutatja meg majd az utat? . amit tudok. hogy együtt dolgozzunk. mint növésben lévő férfinak: . könnyű életet. a láma lótuszülésben ült a párnáján. Egyedül csak te választhatsz. az egyiket tanulmá­ nyozta éppen.Eleget ettél és ittál? Biztosítottam róla. annak tekinteném. kényelmet és gazdagságot hoz neked ebben az életben. a te utad negyven évig nehéz lesz.Rám mo­ solygott és azt felelte: .Igen. Mingyar Dondup láma ajtaja előtt találtam magam. . de nem fogsz fejlődni. rám nézett. hogy igen. de először egy igen fontos kérdést kell felten­ nem neked.68 HARMADIK SZEM Majdnem hat óra volt.Meg kell beszélnünk egy csomó dolgot.. Szünetet tartott. Néhány év leforgása alatt azt szeretnénk. nem mehetek haza sem. Amikor beléptem. szólt. Most újra akarunk fejleszteni benned néhány képességet és azt az erőt.arra késztetett. . ahová hazatérhetek? Es ki mutatja meg a helyes ösvényt. a nyugodt. mint élő megtestesülést elhelyeznek egy kolostor­ ban. . aranyból és zománcból. Apád ezt nem nevezné ku­ darcnak. . ha azt választom? .Uram! . ha nem lenne otthonom. és néhány éven belül apát leszel. . Lobszang!.mondta. és az jó volt. Bár nem kopogtam.Megállt.

és azt egy növen­ dék elvitte a szülőknek . és tetszett.nem elég őszinték hoz­ zá. . Hétéves korom ellenére.Magam leszek a vezetőd.Rá­ néztem. ha a helyes ösvényt választod. A láma nagyon fontos személy volt.Hamarosan egy kis operációt kell vég­ rehajtanunk a fejeden. Átadom nekik a varkocsodat! Egészen elérzékenyültem. Igen. Ha felvettek valakit a kolostorba. meglátjuk majd.V.Lobszang. de választani neked kell. De először ki kell gondolnunk. A láma mintha a gondolataimban olvasott volna. amit láttam. hogy valaki jó vagy sem. és meg tudtam ítélni.mondtam.Újra a papírjaiba merült és gyorsan átlapozta őket: . Lesz majd nem egy sárkányeregetés. Úgy tűnt. éles pillantású.Átnézte a papírjait.Uram . fekete szeme. kilenctől egyig. . senki sem befolyásolhat a döntésben. . Messzire jutsz majd a metafizikában és az orvosi tudományokban is. sőt. Holnap kezdjük. . Kissé elszomorodtam. sárkányrepülés is.így értesültek róla. fiatalember. mélyről jövő. a fejét kopaszra borotválták. Az én varkocsomat Mingyar Dondup láma személye­ sen adja át a szüleimnek! Elfogadott tehát „szellemi gyermeké­ nek". széles. miként ren­ dezzük el legjobban a tanulmányaidat. kinek átható.kissé bánatosan hozzá­ tettem: . meleg hangon. sok emberrel találkoztam.Nézzük csak. egyikünk sem szereti a kemény mun­ kát. Üzensz valamit apádnak és anyádnak? Ma találkozom velük. melyet magas homlok koronázott. a varkocsát levágták. Az istentisztelet helyett minden reggel kilencre gyere ide. Igen. hogy tisztán láss. miről is fogunk beszélgetni. ritkán tudtam játszani vagy sárkányt eregetni. erősen megnéztem.Hát igen. . és a he­ lyes ösvényt járni.Aztán . Lobszang. roppant . . hogy fiukat befogad­ ták a rendbe. amit láttam. hogy még több munka vár rám. . de csak kevesen merik ezt bevallani . nehéz életem volt.a tanítványod szeretnék lenni. és akkor hipnózissal fel­ gyorsítjuk a tanulásodat. .De még mindig nem szeretem a kemény munkát. tet­ szett. Előttem egy nagydarab ember ült. gyámfiának. eddig is keményen kellett dolgoznom. . Nevetett. CSÉLA-ÉLET 69 .azt hiszem . ez jó lesz kezdetnek. nyílt arca volt.

de mikor öre­ gebbek lettek. akinek irigylésre méltó híre járt egész Tibetben. . mi dolgozunk a konyhán. vá­ laszthat a létezés másik síkja és a között. Aznap reggel. óriási tisztelet övezte őket. és utána nem maradt időnk a pihenésre. félkegyelmű.Tökfilkó.70 HARMADIK SZEM okos ember. ma dél­ után rajtunk a sor. Tud­ tam. akiknél megvannak ezek a jelek.A konyhai munka nehéz volt.Ne feledd. ilyen ember mellett nem bukhatok el. „élő inkarnációk"-nak nevezik. . valamint az időigényesség. megtölthetjük a campásedényünket. Ezért születtem újra. hogy visszatér a földre. ha valaki elér a fejlődés egy bizonyos fejlettebb szintjére. az ottani felügyelők úgy bántak velünk. mielőtt munkáját befejezné. amikor bementem az osztályba. miért.ahogyan velem is . Remélem. Gondolataim másutt jártak. hogy teljesítse feladatát.úgy hisszük . hogy az eredmény mások javára váljon. Ilyenkor . A mellettem ülő fiú megjegyezte: . mégha csak egy kisfiút is kellett megfenyítenie. amit újra kell tanul­ nom. hogy tanuljak. Két kemény. . bolond! Démonok vertek tanyát talán a koponyádban? Ez már több a soknál. bár nem emlékeztem. Azo­ kat. majd méltóságteljesen kisétált az osztályból. és a tanárnak bőven nyílt alkalma arra. hogy egy bölcsnek valamilyen küldetése van. Nagyon nehezen viseltem a tanárok szigorúságát. mint ahogyan nálam megvol­ tak. ahol tovább tanul és segít az embereken.visszatér. Tibetben szilárdan hiszünk a reinkarnációban. mint a rabszolgákkal. De aztán meggyőztem magam: hiszen ezért jöttem. Fiatalkorukban . melyeknek feltárását sokszor szinte lehetetlenné teszik a költségek. Rám speciális kezelés várt.Ezzel a megjegyzéssel a feldühödött tanár még egy utolsó óriási ütést mért rám. de meghal. Úgy gondol­ juk. Csak ke­ vesek esetében sikerült felfedni az előző inkarnációt. Akkor nem tudtam még. én voltam a legfigyelmetlenebb. hogy átélje a büntetés végrehajtásakor érzett örömét. Lehet. hogy okkult tudásomat „mesterségesen táplálják".a szigorúnál is szigorúbban bántak velük. s gon­ doskodik arról. szükség van ugyanis bizonyos jelekre. mi is az. fárasztó munkával töltött . A vállamat ért ütészápor erőszakosan visszarángatott az osz­ tályterem valóságába. Szerencsédre istentisztelet­ re kell menni.

Az első tíz jöjjön ide és rakjon a tűzre. . CSÉLA-ÉLET 71 óra. A láma alapo­ san megnézett. majd sikoltva a földre. .ugyancsak fü- .ordította az ügyeletes szerzetes. és úgy járjon a kezetek. Az ajtónál egy mérges szerzetes fogadott: . Hátrafelé re­ pültem. bele a forró hamuba. Őrjöngő üvöltéssel megra­ gadott a torkomnál fogva. Miután kitisztította. és vagdalkozni kezdett a pálcájával. egy fehér forradást. ezzel fűtötték a kemencéket. meglóbált . Lementünk jó néhány lépcsőt. lejött róla a rozsda. az osztályomban rajtam kí­ vül senki sem volt tizenhét évnél fiatalabb. és égő hús émelyítő szagát éreztem.Én voltam a tizedik. hogy a tüzelőt a kemencébe tegyem. e sebhely alapján azonosítot­ tak. gyorsan kiemeltek. Előt­ tünk vöröslő fény. aztán kiszedte a rozsdadarabokat a sebből. amely nem egyszer ma is gondot okoz nekem. A füstölgő tanár már várt ránk. lent elviselhetetlen hőség volt. A vas rozsdás volt. csak a csont állította meg.Gye­ rünk már. Még mindig őrzöm a nyo­ mát. és elkéstünk. a rács beleégette magát a húsomba. Mindenhonnan rohantak a szerzetesek. de a lábam valóban súlyo­ san megégett.Fogjátok azo­ kat a vaslapátokat. Időnként tovább ott tar­ tottak a konyhában. A japánok évekkel később pl. miért késtünk. Hamar felvittek egy orvoslámához.V. a testem többi részét pedig beecsetelte egy . mintha az életetekről lenne szó! . A konyhában töltött első munkanapom majdnem az utolsó na­ pom lett. Táplálja a tüzet. hogy megmagyaráz­ hattuk volna. A bal combomon. semmirekellő gazfickók! -kiabálta . A teste­ men sok helyen voltak égési sérülések. majdnem a csípőízületnél. szorosan betekerte egy gyógyfüvekkel meghintett kö­ téssel. aki arra a fel­ adatra vállalkozott.és megbotlott. Nagy zűrzavar támadt. Ott feküdtem még a forró hamuban. hogy megmentse a lábamat. és mikor a lábamba ment. a lángoló tüzek fénye. anélkül. Én csak egy szegény hétéves kisfiú voltam a nagyok között. aztán vissza egyenesen a tanterembe. lusta. ráborítottam a szerzetes lábára. A kemencéből kiálló egyik rács vörösen izzó végére estem. és a nagy erőlködésben. Mindenütt nagy halom­ ban állt a jaktrágya. Szörnyű fájdalom hasított keresztül rajtam. A kövezett folyosókon keresztül ódzkodva vonultunk a konyhák felé. Alig tudtam megemel­ ni a lapátot.

A lá­ bam egyre csak lüktetett s biztos voltam benne. hogy „szerzetes"? Mi mindenkit így hívunk.72 HARMADIK SZEM vekből készült . A lámakolostorokban vannak „szerzetesek". a kolostorokban több tiszt volt. leült mellém a földre. Azt is elhatároz­ tam. vannak építők. aki férfi és kolostori szolgálatban áll. mint katona. aki egy kis szobába vitt és lefektetett a párnaágy­ ra. hogy az épségemért imádkozik a baleset után. mint amilyennek az ember hinné. hanem a saját kényelme. De mit is jelent az. ahogyan olyan sokan írnak és beszélnek nyugaton. hogy . ahol én is megégtem. Úgy volt.) A lámák mesterek. hiszen 3600-6000 méter magasságban az élet nehéz. mert személyesen megtapasztaltam. Aztán bejött egy öregember. mi guruknak mondjuk őket. A trapa állt legközelebb ahhoz. hogy elege van a birkaterelésből. Nem vallási meggyőződés vezeti. hogy sosem fogok tudni újra járni. a papság tagjait másként nevezték.) így érkezünk a leggyakrabban rosszul hasz­ nált fogalomhoz. amelyen a démon ugyanazon a helyen döfködi szerencsétlen áldozatát. (A lámakolostorokban a trapák vannak a legtöbben. mert ezek az emberek egyszerűen csak érzelmekre és gondolatokra vágytak. segéd­ munkások és szemetesek. Nem kell szükségképpen vallásos személynek lennie. A világ más tájain „szolgának" vagy ha­ sonlónak neveznék őket. akik a házimunkát végzik. a lámához. a novicius vagy a növendék. Mikor a kezelés befejeződött. és biztos tetőt akar a feje fölé.folyadékkal. mikor a tűzdémonok megkínoznak valakit. a láma hivatásos tiszt. Gyak­ ran „szerzetesnek küldenek" fiúkat. hogy jó életet élek majd. és imádsá­ gokat mormolt a fejem felett. amit az átlagem­ ber a szerzetes fogalma alatt ért. Szép dolog . anélkül. Legtöbbjüknek nem volt könnyű élete. a láma behívta az egyik szerzetest. A „szerzetes" kifejezést a „férfi" szinonimájaként használták. Esetleg úgy dönt valaki.gondoltam magamban -. mely a fájdalmakat enyhítette. és gyakran azért voltak szigorúak s igazságtalanok velünk szemben. (Abból ítélve. Eszembe ju­ tott egy korábban látott kép. hogy a szerzetesek szörnyű emberek voltak. Ha a trapák nem hivatásos katonák. Tibetben szinte bárkiből lehet szerzetes. Cséla volt a fiútanuló. hogy a legcsekélyebb beleszólásuk lenne a dologba. milyen is. egyáltalán nem olyanok. Úgy tűnik talán. mikor a hő­ mérséklet mínusz nyolc fok alá esik.

Valamivel világítania kell. Nagyon szigorú vizsgákat kellett letenniük. mely vajjal átitatott vastag fonalból készült. akár csak a házimunkások. Ezek erős. Azok. Nem valami kellemes hely.Vonakodva bár. . Ezek a csoportok szigorúak és könyörtelenek voltak. A „szerzetesekre" további példa a „rendőrszerzetesek". csak annyiban. tedd bele a lábadat és leengedlek. A rendőrszerzetesek. A kolostornak volt egy börtöne. tizennégy éves korukban apátok lehettek. Kapaszkodnom kellett a kötélbe. illetve ne égessem át a vé- . Rosszkedvem gyászosra fordult. amikor a börtöncellá­ ba hívtak.tet­ te hozzá. de sosem kegyetlenek. tiszteletre méltó orvosláma . mit csinál. Szomorúan néztem . kocka alakú kö­ vekből épültek. mert segédkertésze rosszul viselkedik. hogy szent legyen csak azért. kör alakú fal. A lámák után jöttek az apátok. Kint a hátsó udvarban volt jó néhány körülbelül kilenc­ ven centiméter magas. . de eleget tettem a kérésének. ez attól függött.mondta az ember. CSÉLA-ÉLET 73 Mingyar Dondup láma lesz az én gurum.V. akik „élő megtestesülések" voltak. . Éppen távozni készültem a kolostorból. Négy rendőrszerzetes megragadta a középsőt és nagy nehezen ol­ dalra húzta. gyakran kegyetlenkedtek. hogy jelenlétükkel biztosították a rendet. Néhány kivételes esetben a láma magasabb státusszal rendel­ kezett. hogy ne gyulladjak meg. mint az apát. Kezelnem kellett az egyik rabot.erre bízzam az életemet? . lépj ide. mert egy püspök­ nél dolgozik. majd kezembe nyomott egy lobogó fáklyát. én pedig az 6 cséla-ja. Az egyik lehajolt és felszedett egy jakszőr kötelet. És a segédkertésztől sem lehet elvárni. de akiket tömlöcbe vetettek. közben tartani a fáklyát. Egyetlen élmé­ nyem van róla. sem tűntek kellemesnek. Egyetlen céljuk a rend fenntartása volt. aki megbetege­ dett. a tetejüket pedig körülbelül három méter széles­ ségben kőrácsozat fedte: egy-egy rács combvastagságú lehetett. vi­ gyázva arra. és mindenkor igazsá­ gosak. a templomi szertartásokkal nem foglalkoztak. a végén gyatra kis hurokkal. Nem mindegyikük foglalkozott kolos­ tori ügyekkel. uram . hogy egyik lámakolostorból a másikba utaz­ tak. Ám az ember nem ítélheti el a püspököt csak azért.Nos. de ez eredményeiken múlt.én is annak bizonyultam -. sokan általánosabb adminisztratív teendőkkel voltak elfoglalva vagy azzal.

Lobszang. A lábam még erősebben lük­ tetett. és mikor magamhoz tértem.Lobszang. a lyukat lángoló fáklyával tömték be. a kolostorból mindenhonnan hangokat hallottam. most már a testfeldarabolók következtek. és megtudtam. az első gondolatom az volt. és szól­ tam. néhány ismerős volt. Hunyorogtam. Ám ne kalandozzunk el a konyhai eseményektől! A hűsítő ecsetelés hatása múlóban volt. úgy éreztem. lezártam vad bámuló szemét. Aztán újra és újra. húzzanak fel. Megszökött. Te még nem emlékszel erre.De te híres láma vagy. De leereszkedtem nyolc-tíz méter mélyre a víztől csillogó falak kö­ zött. Elég volt egy pillantás: nem vette kö­ rül aura. de kínomban visszaestem. Az idő vonszolódott. Mingyar Dondup láma hangja volt. mintha csak fel akarna robbanni. azt mondta: . amely a léte­ zés síkjai között vándorol. . így élet sem.valaki mellém ült. mígnem nem tudtam semmiről. le a mocskos kőre. Megpróbáltam felugrani. az­ tán éjszaka megölt egy szerzetest. Befejeztem a munkát. A lábam! Maradj nyug­ ton. ez túl sok. és lázálmomban úgy kép­ zeltem.Finom ujjai­ val végigsimította a gerincemet. az istentiszteletre akartam menni. ma pihenhetsz! Mereven elfordítottam a fejemet és meglepődve láttam. de még több ismeretlen. hogy valaki belém rúgott. Elmondtam egy imát a lelkéért. hogy a láma szobájában vagyok. amely olyan bizonytalanul tartotta a súlyomat. én azonban igen.Kis barátom. Hason feküdtem. hogy elaludtam. szánakozó hangot hallottam. és ő mellet­ tem ül. Sápadt napfény sütött a szemembe. vándorló koldusként élelmet és menedéket kért a kolostorban. aki a falnál kuporgott. mintha a bőrömet leégették volna a testemről. mi volt a bűne. de elfogták és visszahozták bűntette színhelyére. az előző életeink során hosszú utat tettünk meg együtt. de a testem elölről is meg­ égett a forró hamuban. Halk susogás .Kissé erőtlenül vála­ szoltam: . Megkérdeztem. Aludj csak! . hogy elszedje kevés kis vagyo­ nát.74 HARMADIK SZEM kony kis hurkot. A fáklya világánál gonosz képű gazembert láttam. Kedves. Észrevette. én meg csak egy kisfiú. ha egyikőjük beteg? . A fájdalom heves rohamokban sö­ pört végig a testemen. hogy csodálkozom és elmosolyodott: .Mi ez a nagy csodálkozás? Nem úgy van rendjén. hogy két barát együtt legyen. Az utolsó in- .

Gyerekes fantáziámban faágon gubbasztó madárhoz hasonlítottam magam.V. melyből templomok és iskolák kandidáltak ki­ felé. melynek partjait a zöldnél is zöldebb fű szegélyezte. és eltökéltem. Túl az ablak alatti alacsonyabb tetőkön. hogy kilássak. a levegőben. roppant méreteivel maga is kis hegyet formázott. pasztel árnyalatú. Feltűnt egy kis csoport fehérbe öltözött fiú. a messzeségben Lhásza terpeszkedett a napsütésben. hanem úgy egy méter magasságban. egyszer az egyikhez jön. a buddhista Szent Iratokban megfogalmazott parancsokra gondoltam: „A lágylelkű ember mindig boldogul. Megmentjük a lábad. hogy vele tanuljak. Néhányan sötétbarna köpenyt viseltek. mint amennyit én magam. aki a veze­ tőm. holnap herceg lesz belőle. hogy nem akad majd jobb tanuló nálam. aki nagyon fontos személy volt. Nagyon erős vonzerő volt köztünk . az u ^ r b a n kü­ lönböző rangú szerzetesek jöttek-mentek. távolabbi kolostorok növendékei. hogy rengeteg mindent tud ró­ lam. . életében egyetlen nagy feladattal: össze kellett kap­ csolnia az anyagi és a szellemi világot. Voltak ma- . messze többet. Balra a Potála. mely gondjaira bízott. a távolságtól törpényire zsugorodott kis házak! Lent a völgyben kanyargó folyó. Fi­ nom. Már akkor nyilvánvaló volt számomra. Tekintsen le az életek hosszú ösvényére. aztán a másikhoz. akit képességeim legvégső ha­ táráig követni fogok. hogy kinézzek az ablakon. De most pihenned kell.ezt tisztán éreztem és áldottam a sorsot. mint a kocsikerék. ne aggódj.Az élet kerekére. A távolban bíborszín* hegyek. hogy nem a földön fekszem. Világos volt. olyasvalaki. hogy visszanyerd az erődet. a Kji. Örömmel vártam. a csúcsokat csillogó hósapkák koronázták. Mert a gazdagság forog. Furcsa volt. hogy a láma. Sok látnivaló tárult elém. Itt lakott a legfőbb tibeti jövendőmondó is. valóban jó ember. Aki ma koldus. Mellettünk nem messze egy aprócska erdő. és a herceg is koldussá vál­ hat". Az ágy-pár­ nákat az asztalra rakták. ők voltak a munkások. Legyen a hatalmas ember nagylelkű az esdeklőkkel. Alattunk. a közelebbi fjflgyoldalakat aranytetejű lámakolostorok pettyezték. CSÉLA-ÉLET 75 karnációban nagyon közel voltunk egymáshoz. Elfordítottam a fejem. míg a fösvény nem talál vigasztalót.

amit korábban. Jobban foglalkoztatott a gyógyu­ lás és az. így majdnem egész idő alatt vezetőm. hogy a főtisztvise­ lők közé tartoznak. mint a lábam. keljek fel és mozogjak egy ki­ csit. de az egész együttvé­ ve sem kínzott annyira. és azt mondta: . Sokan lovakon vagy pónikon ültek. ez utób­ biak gyakran aranyszín stólát viseltek jelezvén. Nem tudtam részt venni a szertartásokon és az osztályba se jártam. Meg volt elégedve azzal. . A testem a forró hamutól még mindig sok helyütt felégett és hólyagos volt. Három nap múlva azt ajánlották. Mingyar Dondup láma foglalkozott velem. a jobb oldalamon vagy a hasamon feküdtem. A lábam merev volt és borzalmasan fájt. és akár egy sebzett madár. rövid néhány évem alatt meg­ tanultam. a papok csak fehér paripákon lovagoltak.De sok mindenre tudattalanul. Mindez kiragadott a közvetlen jelenből. Ülni képtelen voltam.emlékszel az előző inkarnációdból. A világiak színes lovakon.76 HARMADIK SZEM gasabb rangú szerzetesek is. vérvörös meg bíbor ruhában. ezzel ugrabugráltam. hogy újra tudjak mozogni. önkénte­ lenül . Teljesen begyulladt és váladékozott a bentmaradt rozsdadaraboktól. Mivel nem tudtam segítség nélkül menni. készítettek nekem egy mankót.

Az árpát kiszórták a gő­ zölgő kó'padlóra . hogy egy palatáblára felírjam a zsákok szá­ mát. Az edénybe ugyancsak töl­ csér alakú nagy követ illesztettek lazán. és engedélyt kaptam arra. mint abroncs nélküli küllők. Az volt a dolgom.egyenletesen szétterítették. ebből kisebb gerendák áll­ tak kifelé. hogy hadd él­ jek a szokott módon. hogy az árpaszemek ne hulljanak le. Amíg egy adag pörkölődött. lótuszülésben. vagy aho­ gyan mi nevezzük. ott a már megpörkölt árpát kellett megőrölni. A tibetiek keresztbe tett lábbal ülnek. ahol megégettem magam .alatta tátongott a kemence. Ehhez egy érdes felületű. Beleegyeztek. amely keresztülfúródott rajta. két és fél méter átmérőjű tölcsér alakú kőedényt használtunk. mi a folyosón át bevonultunk egy kis szobába. de a lábsérülésem határozottan megakadályozott ebben. a tetején kb. Ha már megindult. vagy hogy hason feküdjek. Megkértem. A lábam még min­ dig fájt. hogy úgy üljek. ahogy tudok. A visszatérésem elsó' délutánján újra a konyhai munka volt so­ ron. majd az ajtókat becsukták. A pörkölt árpát beöntötték az edénybe. Belső felületén barázdák és vájatok voltak.Eltelt két hét és sokkal jobban éreztem magam. hogy megforgassák a soktonnás követ. mindannyian körbe-körbe jártuk és énekel77 . mert többet akartam mozogni. elöregedett gerenda tartotta. de lagalább javult valamennyit. nem volt olyan rossz. a szerzetesek és a fiúk pedig nekifeszültek a küllők­ nek. amelyekben a pörkölendő' árpa volt.

A hét-nyolc kilós téglákat Kínából és Indiá­ ból a hegyi hágókon keresztül szállították Lhászába. hogy ne legyen túl sok megkülönbözte­ tés. mert pórusaikba beleivódik a korom. egy szerzetes megsózta. pontosabban a megtört­ megpörkölt árpát. és a környékén dolgozók arca megfeketedik. beszélgess vele. idehozzuk. a forró kövön szétszórták és újból megpörkölték. fanyar füstöt áraszt. most forrt és gőzöl­ gött. Az volt a dolgunk. A keverék nagyon tápláló. hogy elmenjünk a teatéglákért. A teát állandóan forrón tar­ tották. akit nem is­ merünk: dolgozz vele. A jaktrágyát. és az egészet órákon át főzték. és a campával együtt elég volt ahhoz. A munka legrosszabb része a tűz etetése volt. egy másik nagy adag szódát rakott bele. Ez volt a campa alapja. Minden étke­ zéskor örflfttünkJjelőle egy keveset a campás tálba. Az apróbb darabokat behajították a forró vízbe. Következő nap a teakészítésnél kellett segédkeznünk. a másikat addig előkészítették és megtöltötték vízzel. mint az ében. tábla formára szárították. majd felaprítsuk őket. míg tésztasűrűségtpiem lett. "akkor megettük. ismerd meg. az. újabb és újabb frissen pörkölt árpát töltöttek a tar­ tályba. Minden fiú egy hétre való campánakvalót hordott magánál. úgy csillogott. Amikor rárakják a tűzre. Itt senki sem szidott meg az éneklésemért! Szörnyű nehéz volt beindítani azt az átkozott követ. a fa olyan lesz. amit egy kis bőrtasakba tettünk.78 HARMADIK SZEM tünk. Nem azért kellett segítenünk a fizikai munkában. bűzös. Aztán az őrleményt elvitték. több lapát tisztított vajat tettek hozzá. és mivel egyszerre egy üstöt használtak. Aztán vajas teát keveigLik hozzá. amelyet fa helyett tüzelőnek használ­ tunk. hogy egyetlen ellenségünk van. Aztán. mint új korában. Ami a közelébe kerül. hogy megmozduljon. ahol egy hat-hét hektoliteres fémüst álÍTlomokkal tisztították. hogy meg ne álljon. hanem azért. Úgy tartjuk. és az ujjunkkal addig kavargattuk. fokozatosan megfeketedik. és nem lesz . ha meg már mozgott. min­ denkinek segíteni kellett. hogy az ember fennmaradjon. Ahogy a őrölt szemek kihullottak az edény aljáról. Majdnerfi kimeríthetetlenek a kész­ letek belőle. A kony­ hák egy3 |á£ik részébe mentünk. Valamikor korábban félig megtöltötték vízzel. Mikor a víz újra forrni kez­ dett. vigyázni kellett. mert nem volt elég munkás.

és nem habozott. a többi gyógynövényeket ábrázolt. amit gondol. Ez utóbbia­ kat minden héten cserélték. ritkán élnek vissza vele. vagy a hagyományosabb testrészek. Nagyon sok tanulnivaló volt. és nekünk valamennyit fel kellett is­ mernünk. mert nem tudtuk. ahol jég borít mindent. mert ez a tárgy fontos volt az asztrológiához. Ami­ kor a tanár előadott. A „növénygyűjtő expedíciók" ősszel voltak. és bárki elmondhatja. ahova ért. mögöttünk sétált. a hőmérséklet mínusz 4 fokról plusz 15 fokra változik. és nagyon figyelmesnek és szorgosnak kellett lennünk egész idő alatt. hogy a megfelelő fajtát szedjük le. de már csak akkor. mert változatosságot hoz­ tak a szigorú kolostori életbe. Ha az apát durván viselkedett az év során. Ilyenkor a felföldekre vezettek bennünket. mint a másik. Az alacsonyabb ran­ gúak kezében ez az igazság egyik eszköze a hatalmasokkal szem­ ben. nem tehet semmit a neki alárendelt ember ellen. A rendszer jól működik. De amikor dolgoztunk az órán. . hogy füveket gyűjtsünk és gyógyszert készítsünk belőlük. Néha három hónapig is eltartottak. mint vaktában felírni egy gyógyszert. előttünk állt. Rengeteg matematikát tanultunk. kit fi­ gyel! Jókora pálca volt nála. Páratlan élmény. abban a reményben. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 79 ellenség többé. amikor a ha­ talmasok félreteszik a hatalmat. a világon talán sehol sincs hozzá hasonló. de a jégtaka­ rókat forró vizű forrásoktól táplált zöld völgyek tarkítják. vagy a falitáblára írt. Az asztrológia „talált. és nagyon kedveltük őket. hát. Belém sok asztrológiai ismeretet vertek. hogy végül is van valami szavuk. Tibetben minden évben van egy nap. Ha az ember 20-25 méterrel arrébb megy. talán megint használni fog. hogy ha más máson is segített. A falon nagy táblák lógtak. tudo­ mányos elvekre alapul. mert az orvosi munkához nélkülözhetetlen. egy részük a csillagjós­ lással foglalkozott. megmondják neki. és ha a bírálat jogos. Jobb az asztrológiai je­ gyek alapján kezelni valakit. és megbízhattak bennünk. az egyik testrész épp úgy megfelelt. a tengerszint felett hét­ nyolcezer méter magasságba. Sorokban ültünk a földön. nem talált" sorsjáték.VI. kar. Néhány szerzetestől eltekintve nemigen ismerték ezt a vidéket. mit se számított. Később kirándulásokra vittek minket. érzik. Váll. amikor alaposan ismertük a növényeket. oda ütött.

. Bízzál az ország és a lámakolostor vezetőiben! 2. Kövesd a jók példáját! 11. ne bánts senkit! 16. s bár sokat morog­ tunk magunkban. mielőtt még veszélybe sodorhatnák a többie­ ket. mint bukottakra. Megrostálták a növendékeket. még többet morgolódtunk volna. Az első év külö­ nösen nehéz volt. csak a legerőseb­ bek élték túl a jéggéfagyott felföldeken tett utazásokat. Viseld a szenvedést és a nyomorúságot türelemmel és alá­ zattal! Állandóan azt mondogatták nekünk. amikor fü­ veket gyűjtöttünk. Elég sok szerzetes érke­ zett máshonnan. akik egy idő után elmentek.80 HARMADIK SZEM A vallásoktatás nagyon intenzíven folyt: minden reggel fel- mondtuk a Törvényeket és a Középút összetevőit. akik odamentünk. Ne botránkoztass meg senkit! 15. Mutass háladatosságot és viszonozd a kedvességet! 12. Sok kolostorban nem volt éjjeli szertar­ tás. hogy ha betartjuk a törvé­ nyeket. és mi a többiek szintjére kerülünk. ma­ gunkra meg mint az elitre. Puhánynak és gyengének tűntek a szemünkben. ha a napirend megváltozik. Beszéded és tetteid szelídek legyenek. Figyelj a barátokra és a rokonokra! 9. Tarts mértéket mindenben! 13. Tiszteld az öregebbeket és az előkelő származásúakat! 6. Az első évben nem volt részünk szinte semmi kikapcsoló- . nem lesz viszály vagy békétlenség. a szerzetesek sötétedéskor lefeküdtek és hajnalig aludtak. Kolostorunk ismert volt a szigorú és kérlelhetetlen képzésről.. Becsüld az erényeseket! 5. Úgy tekintettünk rájuk. Segítsd az országot! 7. A törvények a következők voltak: 1. Légy becsületes és őszinte mindenben! 8. A vezetőink bölcsen úgy döntöttek. Ne légy féltékeny és irigy! 14. hogy kiselejtezik az alkalmatlanokat. és mi. hogy enyhébb körül­ ményeket találjanak. csakporiak voltunk az egyetlenek. A legjobban hasznosítsd az ételt és a vagyont! 10. Tiszteld a szülőket! 4. Gyakorold a vallási szertartásokat és tanulj! 3.

A gondolkodásra nagyon rövid időt kaptunk. Mégis. Mindegyik fiókon tisztán kivehető címke van. mert rendszerint kilencven centiméter szé­ lesek és körülbelül negyven centiméter hosszúak voltak. amely jól lát­ ható és könnyen elolvasható onnan. csak azért hogy ellenőrizzenek. mire irányulnak. min­ den tényt osztályozni kell. Munkával és tanulással telt minden ébren töltött pillanat. és ne a könnyű utat válasszuk. Azt mondták. A legtöbb tibetinek jó emlékezőtehetsége van. és azt a feladatot kaptuk. Kis gyakorlattal bámulatra méltóan könnyű volt . bármilyen apró hibát vétettünk. majd hirtelen a gyógyfüvekre váltottak. A feledékenység meg­ bocsáthatatlan bűnnek számított.VI. . Gyakran Szent Könyvek obskúrus oldalaira vonatkoz­ tak. a kötés nélküli. mi van benne? Ha nem tudtunk tíz másodpercen belül válaszolni. szórakozásban. hogy száz meg száz fiókkal körberakott szobában va­ gyunk. a Kangyúr hetedik kötetének ti­ zennyolcadik oldaláról az ötödik sort kérem. ahol állunk. hogy belénk sulykolják a jó em­ lékezőtehetség iránti igényt. amint kinyitjuk a megfelelő fiókot. Na­ gyon tisztán magunk elé kellett vetíteni a „tényt" és a „fiók" pontos helyét. a rengeteg gyógynövény neve és pon­ tos leírása mellett azt is ismerni kellett. aki orvosszerzetesnek tanult. és Szent Könyvek egészét kellett felmondanunk. hogy képzeljük el. Például azt kellett képzelnünk. A kérdéseknek nem sok közük volt egymás­ hoz. nagyon szigorú büntetés járt érte. hogy ne jöhessünk rá. és kihúzni a szükséges tényt a hozzá kapcsolódó más tényekkel együtt. mert a büntetés még rosszabb volt. A memóriatréning mód­ szereit évszázadokon keresztül fejlesztették ki. a jó memória igen felbecsülhetetlen érték. A ta­ nár például azt mondta: . de annak. Nyisd ki a fiókot. ha egyáltalán nem válaszolunk. kinyitni a megfelelő fiókot. ahogyan memorizálni tanítottak ben­ nünket. Tanáraink mindent megtettek. hogyan lehet használni és keverni őket. ha hibát. Sokat kellett tudnunk az asztrológiáról. jó módszer ez. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 81 dásban.Na fiam. és valóban fejleszti a memóriát. vagy játékban. komoly verés. Ma is hálás vagyok azért.belépni egy szobába. A könyveket nem hordhattuk magunkkal. Későbbi éle­ tem során úgy találtam.képzelet­ ben . és beletesszük a tényt. job­ ban tettük. laza papírlapokat két faborító tartotta össze. Kérdésekkel bombáztak.

Olyan bo­ tokkal kezdtük. faragatlan fickókként viselkedtünk. most szentelhettem rá egy kevés időt. Az első év után megszoktuk a szigorú szabályokat. hogy kell játszani. hogy megedződjünk. Csatákat harcoltunk végig gólyalábon. nem jöhettek vissza. ha lett volna ho­ vá. mire a „lovas" megingott vagy leesett. mikor átkeltünk a folyó­ kon. mert olyan kemény fegyelemben éltünk. Az első év­ ben nem játszhattunk semmilyen játékot. harminc méter távolságra egymástól. neki" elszaladtam volna. A víz már a partnál is mély volt.gó­ lyalábat használtunk. amelyek testmagassággal emelnek a föld felé. Az udvaron páváskodtunk. miközben vadul kiáltoztunk. Bevallom. hogy elriasszuk az ég démonait. hogy a ta­ náraink attól féltek. s hirtelen folyó került az utamba: át akartam hát men­ ni rajta. azt sem tudjuk már. Emlékszem. egyik lábunkról a másikra billegtünk. ki­ hulltak a rostán. jól elboldogultam. Akik kimentek. meghúztam az egyik gólyalábat. de mikor a saját erőmre kellett támaszkodnom. és valami gyakorlati hasznunk is származzon belőlük további életünkben. kétméteres gólyalábon baktat­ tam egyszer. A többiek nehézkesen lépdeltek. A gyengék. aztán egy bizonyos jelre megkezdtük a támadást. így meg tudtuk tartani az egyensúlyunkat helyváltoztatás nélkül. meglöktem a másikat. A sportokat és a gyakorlatokat úgy tervezték. hogy leesünk. A lo­ vaglásban nem voltam olyan ügyes. közéjük ugrottam. Két. sokkal nagyobb és idősebb fiúkkal jártam egy osztályba. Ha egy helyben akartunk állni. „uccu. Mint mondtam már. Kel­ lő gyakorlat után még hosszabb . illetve akik nem bírták a feszültséget. Ez sajátos szabály volt Csakporiban. Akkor is a gólyalábakat használtuk.82 HARMADIK SZEM Az első tizenkét hónapban nem engedtek ki bennünket az ud­ varra. Ha éberen figyeltünk. nem kockáztattuk. sosem térünk vissza. mintha csak helyben jár­ nánk. Az egyensúlyo­ záshoz nem használtunk semmit. Óvatosan átgázoltunk. és így megtakarítottuk a hosszú kitérőt a legközelebbi gázlóig. ha egyszer kiszabadul­ tunk. egyáltalán nem találtam . általában tízfőnyi csa­ patban felsorakoztunk kb. A gólya­ lábcsatában ez előnyt jelentett számomra. Ezek után a nehéz hónapok után úgy éreztük.rendszerint háromméteres . Még mindig szerettem gólyalábon járni. bekukucskálunk az ablakokon. egész idő alatt dolgoztat­ tak minket.

amely majdnem mindig fúj Tibetben. s máris felborultunk. Velük előfordult időnként. Akkor rohanó lépteket hallottam. feljött majdnem a dereka­ mig. Én ugrálni tudtam a gólyalábon. aztán bukfen­ cet vetett a két gólyaláb között. összegabalyodtak a kezek. Persze volt néhány esetlen fiú. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 83 sekély részt. Megismételte néhányszor a mutatványt anélkül. aztán le. levette lábát a támasztóról. Fel­ ment a lába. Leültem és beereszkedtem a vízbe. hogy talán soha életemben nem voltam még ilyen gyors a gólyalábakon. hogy a víz nem éri el a derekamat. De ritkán sérültünk meg komolyan. hogy az ember ne sértse meg ma­ gát. Ez­ után mindig megbizonyosodtam arról. hogyan kell esni úgy. aki a következőt tudta megcsinálni: sétálgatott egy kicsit. A térdemig ért. komoly veszélyt jelent ebben a sportban. egyenesen a feje fölé. majd ahogy beljebb mentem a közepére.VI. felugrott és fordult egy teljes kört. aki majdnem átesett a saját árnyékán is. mert sosem tanulta meg az esést. Megkapaszkodott a bot végében. a feje kibukott a víz fölé. A dzsúdóban meg­ tanultuk. a férfi megmarkolta a partot és kihúzta magát a folyóból. de nem törődtünk ezekkel az apróságokkal. Egy férfi futott az ösvé­ nyen. a lábak meg a gó­ lyalábak. Rettenetesen csúnyán beszélt. és merő pillantást vetett rám. de mikor először próbáltam. Mivel látta. és a fenyegetés. ez itt egy sekély szakasz. hogy a „lépcsők" jól legyenek rögzítve. hogy mit fog csinálni velem. hogy eltörték a karjukat vagy a lábukat. A szél. arra gondoltam. és mikor én is kiértem. hogy az asztrológusok számítása szerint a szü- . hatal­ masat estem: a támaszték eltört. Azután nagy fröccsenés. Röviddel a nyolcadik születésnapom előtt Mingyar Dondup lá­ mától megtudtam. a kisfiúra. majd teljesen eltűnt. va­ lósággal megfagyasztotta a vért az ereimben. aki átszeli a folyót. Volt közöttünk viszont egy fiú. Egy szélroham felkapta a köpenyünket. Siettem a távoli part­ szakasz felé. Voltak rajtunk horzsolások vagy lejött a bőr a térdünkről. szépen beletalálva a támasztékba. Hirtelen csobbanás. hogy elvétett volna egy lépést vagy kijött volna a ritmusból. Az udvaron játszottunk például: a játék izgalmában megfeledkeztünk a szélről és kiléptünk a falak nyúj­ totta szélárnyékból. és én gyorsan földet értem. azt gondolta: Aha.

hacsak nincs az ember kiképezve. A szellemet a halál pillanatá­ ig „ezüst szál" köti össze a fizikai testtel. . Az átlagember nem látja a napudvart. Hitünk szerint az ember azért van gyenge fizi­ kai testében. és tökéletesen megbíztam benne.mindenki megtanítható rá. A harmadik szem megnyitásával képessé váltam többek között ennek az aurának a meglátására. amikor az ember alszik. amilyenek. Ám később részletesebben is leírom az ezzel kapcsolatos élményeimet. Mint ahogyan korábban többször elmondta nekem. Az álmok olyan élmé­ nyek. A magasabb Én. Nyugaton a tudósok mérni tudják az agy elektromos hullámait. a harmadik szem megnyitása után olyannak fogom látni az embereket. A hitetlenség nem tünteti el. a Legfelsőbb Tudat működteti. akik gúnyolódnak az ilyen dolgokon. Úgy hisszük.84 HARMADIK SZEM letésnapomat követő nap megfelelő időpont lenne a „harmadik szem megnyitására". hogy tanuljon és fejlődjön. azok. amely akkor veszi át az irányítást. elgondol­ kozhatnának ezen és gondolhatnának a nap udvarára is. és amikor jön az álom. Még mindig ott van. A napko­ rongról többmillió kilométerre lövellnek a lángok. és az álom éber állapotban teljességgel lehetetlennek tűnhet. Valójában nem számít. Mikor a szellem visszatér a testbe. hogy mesterem is ott lesz. Számunkra a test egy héj csupán. melyeket az alvás szellemi síkján élünk át. vagy el­ hagyja ezt az életet. Ilyen az emberi aura is. hogy ez az erő elektromos. tudtam. de teljes napfogyatkozáskor mindenki megnézheti. Nem zaklatott fel. az ébredés döbbenete eltorzítja az álomemléket. Lefekszik pihenni. hogy az emberek hisznek benne vagy sem. Az alvás alatt visszatér a létezés egy más síkjára. hogy megfelelő feltételek kö­ zött lássa. ugyanolyan mint a villám. A testet körülvevő aura csupán az emberben égő életerő tükrö­ ződése . akit érdekel. a szellem kiszáll a testből és ellebeg.

bárcsak szerezhetnék egy bőrcsónakot és azzal sodródhatnék a folyón. de csak 85 . szürkületkor majd jövünk érted. szóra­ kozzál Lobszang. A második láma kinyitott egy dobozt. azaz Ékszer park tavainak kéklő vize. Azt kívántam. a homlokomat tisztára és szárazra törölték. le­ beghetnék délre. ahol kereskedőket láttam. Kora reggel Mingyar Dondup láma azt mondta: . . hanem U alakú volt. ahogy akarod a napot. Gyógyfüves borogatást tettek a homlokomra és szorosan a fejemre kötözték. Mögöttem a Norbu Linga. a Kjicsu révnél. Az egyik erőteljes láma leült mögém. ahol várakoznom kellett. megszületett az este. fejemet a térde közé fogta.Nagyon kelle­ mes volt heverészni és lustálkodni a napsütésben. Mingyar Dondup láma megfogta a kezemet és így szólt: . Lyukfúróra emlékeztetett. Este újból bejöttek hozzám. egyikőjük Mingyar Dondup láma volt. hogy sterilizálja. és a hegye helyett az U élén kis fogak voltak. aztán áthúzta egy mécses lángján. Óvatosan leszedték a borogatást.Töltsd. sem órák­ ra. Nem sokkal alattam a Potalát láttam csillogó tetőivel. Puha bőrcsizmák a kinti kövezeten. Túl gyorsan telt el a nap! Ahogy meghalt a nappal. A láma néhány percig nézte az eszközt. csak nem kör.Eljött a születésnapom. és elővett belőle egy fényes fémeszközt. sem istentiszteletre nem kellett mennem.Ez elég fájdalmas lesz Lobszang. Ekkor bemen­ tem abba a kis szobába. és ezen a napon szabad voltam. és a szobába belépett három magas rangú láma.

Erősen figyelt.Nos. miközben Mingyar Don­ dup láma odaadott neki egy nagyon kemény. Hirtelen szúrós. Hirtelen va­ kító fény támadt és Mingyar Dondup láma azonmód azt mondta: Állj! . A falemezt az U két szára közé illesztette. mikor ez utóbbi intett a fejével. az operatőr végtelen elővigyázatossággal tovább és tovább csúsztatta a lemezkét. Hirtelen „reccs". tudtam. ki­ csit rezegtette az eszközt. mint a tűz. Aztán. majd meg­ kérdezte: . nagyon tiszta fale­ mezkét. akinél az eszköz volt. aki operált. amit mond vagy tesz. mikor a vége megakadt a csontnál. Aztán ez is elmúlt. ránézett a többiekre.Egy percre a fájdalom felfokozódott. Lobszang fiam. ahogy az eszköz áthatolt a bőrön és a húson. hogy különféle eszközöket és gyógyfüves olda­ tokat rakodnak ki. amennyire csak tudsz. én meg benne. az helyénvaló. épp most ment le a nap. A fájdalom egyáltalán nem volt erős. és helyette színspirálokat és fehé- . égetett.86 HARMADIK SZEM úgy lehet csinálni. csak nyomást és tompa fájdalmat éreztem. hogy valaki tüskékkel szurkál. próbálj mozdulatlan maradni. és ugyanabban a pillanatban megállt az éber opera­ tőr kezében. A homlokom közepére nyomta az eszközt. Mingyar Dondup láma figyelt. inkább meghaltam volna. a szája sarkában a feszültségtől kis ránc húzódott. és körbeforgatta a nye­ lét. ne mocorogj. hogy Mingyar Dondup lá­ ma is elém állhasson. mintsem hogy megmoccan­ jak vagy feljajduljak. de nem tudtam. s az eszköz átha­ tolt a csonton. aki biztosan tartotta a nyelet. majd becsúsztatta úgy. melyet előzőleg tűzzel és gyógynövényekkel acélkemény­ ségűre edzettek. bevégzik veled így vagy úgy. és azt gondoltam magamban: . nincs mást tenni. és úgy éreztem. A lá­ ma. csak egy tompa ütést. hogy pont belement a fejemen lévő lyukba. mint nyugton maradni. ha teljesen tudatodnál vagy. arrább ment egy kicsit. A láma erősebben nyomta. minek az illatát. Bízott bennem. A láma. hogy a fogazat átfúródjon a homlokcson­ ton. mintha én lök­ nék egy rugalmas fátyolt vagy engem löknének neki. így hát nem mozdultam. Egy percre az volt az érzésem. Mintha megállt volna az idő! Nem éreztem különös fájdalmat. Nem tart nagyon sokáig.Minden rendben? Kezdjük. csiklandós érzetem támadt az orrnyer­ gemnél. Megszűnt és én finom illatokat éreztem. elhalt. Ezután enyhülni kezdett. Láttam.

De nemcsak az emberi testet láttam tisztán. mikor mondanak igazat. hogy voltak más kisugárzások. az el­ vek azonosak.és innivalót kaptam. még mindig őrzöm. és mikor nem. mégpedig a tiszta élettől. amellyel az ember bárki tudatalattiján áthatolhat. és nem amilyennek mutatják magukat. aztán egyre többet és többet. A falemezt bent hagyták két-három hétre. ahogy közeledett a hét vége. Ahogy új érzékem fejlődött a lámák szakavatott segítségével. csak a legszüksége­ sebb enni.VII. . és bejött a három láma. Ettől fogva olyannak látod majd az embe­ reket. Abból. A kristálynak és használójának illeniük kell egymáshoz: van. Előző éj- . hogy a három lámát arany fény veszi körül. hogy kivegye a falemezkét a fejemből. a kis szobában kellett maradnom. Amint a kiálló falemezt helyére rögzítették. amilyenek. ahogyan a színek változtak. míg ki nem vet­ ték. Senki sem látogathatott meg. melyek túlterjedtek a legbelső aurán. a kristály­ gömb éppúgy. aki a kőkristállyal tud legjobban dolgoz­ ni. Kaptam egy kristály­ gömböt. és megőrizheti az össze­ szedegetett tények emlékét. Csak később jöttem rá. kivéve a három lámát. hogy ne tudjon mozogni. Idővel meg tudtam határozni egy ember egészsé­ gi állapotát az aura színe és intenzitása alapján. Megint mások esetleg egy tál vizet. majdnem sötétben. Mindegy melyiket. amely a természeti törvények által láthatóvá teszi az egyébként lát­ hatatlant. aki az üveggömbbel. Nagyon egyszerű volt. Mingyar Dondup láma hozzám fordult: . és addig. tudtam. Lobszang. eszköz csupán. van. Míg bent volt a falemez a fejemben. Az első héten a szobát majdnem teljes sötétségben tartották. akik nap mint nap tanítottak. A tizenhetedik na­ pon a szobában teljes világosság volt. A kristálynézésben nincs semmi csoda. mint a mikroszkóp. és használatában nagy gyakorlatra tettem szert.Külö­ nös élmény volt látni. A fémeszközt óvatosan kiszedték. A HARMADIK SZEM MEGNYITÁSA 87 ren izzó füstgolyókat láttam. vagy a teleszkóp. megfigyeltem.Most már kö­ zénk tartozol. A harmadik szem számára fókuszként szolgál. A következő héten beengedtek egy kevés gyenge fényt. amit éltek és hogy a legtöbb ember valóban nagyon különbözően fest. hogy az aurájuk volt arany. vagy tiszta fekete korongot használnak.

né­ hányan féltékenyek rám. aki tényleg szeret. ők milyennek tűnnek majd? De egyelőre nem érkezett válasz az efféle kérdésekre. egyikőjük térde közé fogta a fejem. és a vörös szikrák a dühkitöréseket mutatják.. hogy melyik szín mit jelent. befejeződött beavatásom első szakasza. ez csak egy dühös takarító. nem is annyira a tanulás miatt.. indulj és egyél. Később hipnotikus módsze­ rekkel is tanítani fognak.Egy égő ember van a folyosón . Reggel ismét bejöttek a lámák. és néhány különböző füstölővel együtt rátette.88 HARMADIK SZEM jel a homlokomat beecsetelték valamilyen gyógyfüves oldattal. hogy színeket láttam és már tudtam is mindent. csak az evés járt az eszemben. most elhatároztam. kimehetek már a többiekkel. akiket olyan jól is­ mertem. A do­ log nem egyszerűen abból állt. és ahogyan előzőleg. onnan figyeltük azo- . Ám abban a pillanatban főként az evés érdekelt. és mégsem ismertem egyáltalán. Mingyar Dondup láma egy gyógyfüves párnácskát tett a kis pöttyre.. Van. Milyen lesz mostantól Cu. mit gondolnak valójában. de fele időmet Mingyar Dondup lámával kell töltenem. mint az ében. Káprázatos volt újra találkozni a fiúkkal. Mingyar Dondup Láma kisietett és mo­ solyogva jött vissza. Ahogy a füst a mennyezet felé szállt. Az­ nap éjjel zúgó fejjel aludtam. ami a hom­ lokomon a műtét után maradt. hiszen na­ gyon éhes voltál. A vezetőmmel egy eldugott beugróban ültünk. hogy másképpen látok? Anyám. Az előző tizennyolc napon nagyon keveset kaptam enni. Az operatőr láma egy kis rézedény felé fordult. .szóltam. és alaposan megvizsgáltak. Reggel jöttek a lámák. bepótolom. Egy alak közeledett felém. Az aurája füstkék színű. aki gyors és hatékony módszerek­ kel tanít majd engem. A többiek rémült arcomra néztek. Fekete lett. és megmutatta a fadarabot. kék füst lengte körül. Most rájuk néztem és megtudtam. Kirohantam az ajtón. No. mások meg közömbösek irántam. hanem hogy szemléletem kiegyensúlyozott legyen. Nyüszítve visszarohan­ tam a szobába. és már kint is volt.Lobszang. Azt mondták. Az operatőr egy eszközzel megfogta a fadarab kiálló részét. mert a személy nem eléggé fejlett. a füstön méregvörös szikrák villantak át. hirtelen rántást éreztem. meg kellett tanulnom. Időm másik felében az órákra és a szertartá­ sokra kell járnom. apám. .

akik természettől fogva rendelkeznek vele. hogy az istenek helyébe lépnek.Később megtanítunk arra. emlékszik rá. Mingyar Dondup láma így tanított: Nézd azt az embert. Aztán majd azt is megta­ nulod. olyan. úgy mint a másik két szemedet. De az embereknek az a lá­ tomásuk támadt. jobban látják az istenek. És ez így ment nap nap után. ahogy a másik két sze­ med. úgy. most becsaphatja majd az ostoba szerzeteseket.Vagy például. A HARMADIK SZEM MEGNYITÁSA 89 kat. hogy akarattal nyisd és csukd. Észrevetted azokat az elhalványult foltokat á fény koszorú sárgájában? Azt mutatja. akik beléptek a főkapun. Most még állandóan használd. nézd azokat a változó hullámsávokat. és megpróbálták megölni őket. Egy nap az apát úr értem küldött és magához hívatott: . hogy lealacsonyítják magukat! Egy hajlott ko­ rú szerzetes érkezésekor a láma ezt magyarázta: . Egy este a láma így szólt hoz­ zám: . Lobszang! Valóban szent ember. amit az ember láthat. Milyen kis aljasságokra képesek az emberek a pénzért. megfelelő kezeléssel ezerszeresen is meg lehet növelni az erejét. Lobszang. Hosszú évszázadokon keresztül csak kevesen szület­ tek a tisztánlátás képességével. mely a legtöbb embertől megtagadta- . hogy tüdőbeteg.Fiam. A harmadik szem erejét különösen betegeknél használtuk. megfelejtkezvén arról. aki hisz abban. hogy az. Azok esetében. . óvatosan és tisztelettel kell vele bánni vele.Alaposan fi­ gyeld meg ezt az embert. ahogyan ez velem is történt. Büntetésképpen a harmadik szem becsukódott. mert kibírhatatlanul terhes dolog foly­ ton az emberek gyengélkedését figyelni. hogy önállóan gondolkodjon. hogyan lehet tetszés szerint be­ csukni a harmadik szemet. a meg-megszakadó szikrázást! Üzletemberünk azt gondolja. mikor egy kereskedő közeledett: Nézd csak. hogy egy­ szer már sikerült neki. akiknek teste vagy lelke beteg volt. Különleges te­ hetség. azoknál. te most rendel­ kezel azzal a képességgel. hogy még nem jutott el odá­ ig. Lobszang! Látod azt a színes fonalat. Abban az időben az istenek a földön jártak és emberekkel keveredtek. hogy szent irataink minden szava a szó szoros ér­ telmében hiteles. Legendáink szerint sok-sok évvel ezelőtt minden férfi és nő használni tudta a harmadik szemet.VII. mely a szíve felett vibrál? Az az árnyalat és a vibrálás azt mutatja.

fiam. De azt mondom. Mert az embernek magának kell megválasztania az ösvényt. akik azt szeretnék. Akármit is látsz a tisztánlátás által .Az apát úr nagyon tanult ember volt. Mielőtt befejezte volna a be­ szélgetést. hogy néhány napon belül a dalai láma el­ küld majd értem. . Mingyar Dondup lámával együtt látogató leszek néhány hétig a Potalában.és sokat fogsz! .90 HARMADIK SZEM tott. Csak jóra használd. sose tégy így. úgy viselkedj. Bizonyítsd be ezt. Mondd el nekik. és a dalai láma orvosa. ha betegséget. fiam.mondják majd. . de attól még a saját útjukat fogják járni. Mesteremmel. találkozni fogsz sokakkal. A tehetség arra jogosít. mert látni akar. bizo­ nyítsd be azt! . amit tudsz. mint bűvész a vásárban. ha árt a többieknek vagy ha érintené az ös­ vényt. azt mondta. ami megváltoztatná az ösvényét. de ne mondj olyat a betegnek vagy a szenvedő­ nek.ne fedd fel. hogy másokon segíts. nem hogy ma­ gad gazdagodjál. amelyen egy életen át járnak. Mikor majd más országokban jársz. Segíts. és sose saját hasznodra. szenvedést látsz.

Magadban számolj tízig.Úgy volt. Mielőtt elindulnál hátrafelé. így folytatta: . hogy épp91 . Helyezkedj az előző testtartásba. hogy a tarkódnak ne essen baja. ha a sarkaddal rálépnél a párnára. Most nagyon figyelj! Tedd a kezed így és hajolj előre! Egyszer. még egyszer. hogy a nyakadra tehessen egy sálat. aztán harmadszor is.Először nézd. eképpen. ha már ide értél. nehogy fe­ lesleges sietséget mutass. . hajts meg a fejed. amelyet nemigen használtak. Térdelj meghaj­ tott fejjel. hogy bemutatnak neki és a „belé­ pőbe" nem eshetett hiba.Egyik nap Mingyar Dondup láma közölte velem.Végigcsináltam mindent. aztán állj fel és menj hátrafelé a legköze­ lebbi üres párnához. . Lobszang. Közel a tanteremhez volt egy kis temp­ lom. A pillanat izgalmában könnyű megbotlani. Nem örülnénk. aztán helyezd a selyemkendőt Őszentsége lábára. amit csinálok. várhatóan a hét végén kerül rá sor. . Oda mentünk. hogy tökéletes formánkban járuljunk a dalai láma színe elé. és állj meg úgy másfél méternyire a dalai lámától. amit a láma nagy gyakorlatával könnyedén bemutatott. Most mutasd meg. hogy a potalai lá­ togatás időpontját kitűzték. a szemed lefelé néz. Dugd ki a nyelved üdvözlésképpen és ereszkedj térdre. Próbálnunk kell. és azt játszottuk. Lobszang! Belépsz a szobába. és be kellene mutatnod a hátraesést.Egy figyel­ meztetés akkorra. benne a dalai láma életnagyságú szobra. Gyere ide. észrevétlen pillantást a legközelebbi párnára. vess egy gyors. hogy a Potalában vagyunk audiencián.

megkínálnak teával. míg küldenek érte. mert nem az volt a feladata. A pénteki napon az apát úr elé kellett mennem. hanem. A facsészét el kell rejtened a köpe­ nyed bal ujjában. hogy teljesítményem „méltó tisztelgés Mingyar Dondup testvér tanítása előtt". mint egy méltóságos fiatal pap. Hátralépdeltem és végül sikerült leül­ nöm lótuszülésbe anélkül.Kimentem a szobából. Másnap reggel. elég ügyes vagyok-e. és ehhez igazítsd a lépteidet. hogy átmen­ jünk a Potalába. Helyzete nem volt túlontúl irigylésre méltó. akkor most jöhet a következő lecke. mint egy vágtató versenyló a Cangpon. hogy beléphetek. s a tibeti üdvözlésnek megfelelően kinyújtottam a nyelvem. Azt mondta. ráraktam a szertartásos khata-t a szobor lábára. A három meghajlás maga tökéletesen sikerült. lesétáltunk a hegyről. beékelve a köpeny ujja és az alsó kar közé. mégis a főépületekhez közel ugyan. Ez alkalommal sokkal nyugodtabban jöttem befelé. hogy a láma egy-egy betegségét kikezelje. mint én.92 HARMADIK SZEM olyan jól csinálod. és elölről kezdtem az egészet. Lobszang! Hová ügetsz? Most csináld lassabban. amikor meghajoltam. Akkor majd úgy jössz be.Na. szombaton. mit hogyan kell csi­ nálni. Gyakoroljunk a csészével és a selyemkendővel!. így bármely fájdalmat vagy rendel­ lenességet orvosi hibának tekintettek. hogy megmutassam. amikor a páciens már beteg volt! . de külön he­ gyen állt. a helyén marad. hogy felbuktam volna. megállított: Lobszang. hogy automatikusan is tudjam. De szent isten! Elfelejtettem a selyemsálat! Kimentem hát megint. A rendfőnökünk volt a dalai láma egyetlen or­ vosa. Jól csináltam. meg kellett várnia. Újra kimen­ tem. illetve a Gyógyítás Isko­ lájaként ismerték. büszke voltam magamra. Ha kellőképp ügyes vagy. mani padme hum". amikor csak akarta. Mikor elhelyezkedtél már. A csészét így kell tartani. és nem. tapsolt egyet. és oda­ mentem a szoborhoz. . Az apát úr mégsem vizsgál­ hatta meg a dalai lámát. Besiettem. . mondd magadban: „Om.Azon a héten minden reggel próbáltunk. és a láma je­ lezvén. és végigcsö­ römpölt a földön. de aztán hamarosan kitanultam a fortélyát. Térden állva mentem. A mi kolostorunk a Potala szervezetének része­ ként működött. és a Gyógyítás Templomaként. hogy páciense egészséges legyen. Először a csésze kiesett.

Tibet minden ré­ széből érkeztek emberek. Anyám ép­ pen kilovagolt szolgái kíséretében. Cu is közöttük volt. vagy ahogy mi nevezzük. akik abban reménykedtek. barátaik támogatásával vagy két bottal sántikáltak végig az úton. a szolgák igencsak sürgölődnek az udvarban. Néhányan forró vajas teát árultak. amit himbálódzó üstökben melegítettek.Vili. aztán ismét a földre vetették magukat. maradjon csak az én titkom. Odanéz­ tem. hogy lássák a Mindentudó. úgy érezték. A fő­ tisztviselők közül sokan fellovagoltak a hivatalokhoz. Nekünk nem jutott időnk ilyesmire. Voltak közöttük földművesek. nálánál ugyanis senki sem lakhat magasabban. Hogy mit gondoltam akkor. és inkább ha­ sonlítható egy lépcsős utcához. bizonyos összegért írtak néhány sort. Voltak. Voltak ott talizmánok. tá­ voli tartományok nemesemberei. hogy a nevezett személy megláto­ gatta Lhászát és valamennyi szent helyet. mások el­ nyúltak a földön. elég volt a magamé. mint egyszerű lépcsősorhoz. Egy helyen. Nem. A Csakpori lábánál a Potala felé fordultunk. akik négykézláb kúsztak. Ha csak egy pillantását elkap­ ták. kézi imamalmokat árusított. hogy Lhászában kezeltetni tudják magukat. Öregem­ berek nyomtatott horoszkópokat kínálgattak a hiszékenyeknek. a lépcsősor az épületeken kívül fut. felkeltek.Ott az előző otthonod. mit éreztem. Lobszang. a betegek és gyengélkedők. pásztorok. Mingyar Dondup láma megállt és egy házra mutatott: . hogy megta­ karítsák a lépcsőmászást. Tömérdek kőlépcső vezet fel a magasba. mások mindenféle ennivalót. és mohó városnézők és zarándokok tömegébe ütköztünk. ha nem beszélek róla. busásan kárpótolva lettek a hosszú utazásért és a viszontagságokért. írnokok is jöttek. már magasan jártunk. . Elárasztották az utat és végigjárták a hatmérföldes kör­ gyűrűt a Potala körül. Odább az úton egy csapat vidám ember potalai ajándékokat. amely bizonyította. a dalai láma otthonát. amíg fel­ felé kaptattunk. a Potalába igyekeztünk. Megint mások. kereskedők és bete­ gek. és egy „szent inkarnáció által megáldott" emléktárgyak. A POTALA 93 De ezen a szombaton nem törődtem az orvos bajával. Mindenfelé árusok kínál­ ták portékáikat. hogy meglátogassa a Szentek szentjét. Nem egy zarándok hónapokig gyalogolt. A dalai láma rezidenciája az épület legtetején volt. Több ilyennel is találkoztunk. és jobb talán.

Alacsony asztalkákon műgyűjtők szívét gyönyörködtető tárgyak álltak. és megnézhetném benne a ne­ vünket. valamint mai rezidenciája volt. . mert az egyik régi jövendölés szerint a béke el­ távozik. ahol a dalai láma előző inkarnációinak sír­ emlékei álltak. vagy tudnak egyáltalán a barlang a létezéséről . és beléptünk egy nagy előtérbe. mert ezen a napon.úgy látszik . valamint ritkaságokat a régmúlt időkből. Az utóbbit . mi­ tológiai istenek és istennők szobrocskái és zománcozott díszek. A falakon belül vannak a kincstárak. Közeledtünkre félrehúzták. melyet zöld porcelán sárkányok védelmeztek. Csak nagyon kevesen jártak itt. tömén­ telen drágakövet őriznek. és ne­ kem az volt a véleményem. Vallási jeleneteket és ősi legen­ dákat ábrázoló gyönyörű faliszőnyegek lógtak a falakon. akárcsak mindenütt.94 HARMADIK SZEM A Potala önálló városrész.nagyon jól ismerték itt. minden gondolat és minden reménység központja. míg el­ értük a tető legtetejét. Mélyen lent.mivel vulkáni eredetű . Tibet minden egyházi és világi ügyét itt intézik. ezen a helyen nagyon kicsinek és jelentéktelennek éreztem magamat. Tudtam. Végül felértünk a tetőre.egy óriási barlang húzódik. hogy ez rendkívüli dolog. Tibetben ez az egyetlen kerék alakú tárgy.csupán néhány kiváltságos. kis folyosók ágaznak szét belőle. mikor kerekek jönnek majd az országba. A jelenlegi épületek csak háromszázötven évesek. vagy épületcsoport az ország szíve. hogy még több kemény munka vár majd rám: kemény munka vagy nehézség. Min­ denütt hallottuk az imamalmok kattogását. kis hegyen fekszik. és tudni szerettem voltna. ahol aranytömböket. A bejáratot nagy. Az egyik függönyös bejárat melletti polcon pihent a Nemesek könyve. az egyik végén van egy tó. azt kívántam. bárcsak kinyithatnám. Nyolcéve­ sen nem voltak már illúzióim. Egy meggyszínű köpe­ nyes. sárga stólás láma beszélgetett Mingyar Dondup lámával. Ez az épület. a hegy gyomrában . mert felismerte Mingyar Dondup lámát. de egy még régebbi palota alapjaira épültek. Hosszú idővel azelőtt egy erődít­ mény volt a hegy tetején. a reggeli napsütésben felfelé tartottunk a lépcsőn. miért akar a dalai láma látni engem. Kint. hogy erőt nyerjek belőle. jakgyapjúból készült gesztenyebarna függöny borította. és a hatalmas termetű őr szélesre tárta a kaput előttünk. Továbbmentünk.

de eljön a siker.ahogy egész héten tettük . Mingyar Dondup láma odaadta nekem a selyemsá­ lat. Hallottam néhány figyelemre méltó dolgot rólad. Vezetőm hozzám fordult és így szólt: . fordulj meg és hozz ide egyet. Elfogott a félelem. Előrehajolt. Buzdításképpen picit meglökte a hátamat. Megmutatom az ajtót. az­ tán térdre ereszkedtem. Megszólalt a dalai láma. Ruhája olyan volt. Sáfrány­ színű selyempárnán ült. így tettem. . és a sálat nem a nyakamra . Sok külföldi országot bejársz majd. Az út hosszú és ne­ héz lesz.Őszentsége érdeklődést tanúsít és egyedül akar vele beszélni. és háromszor meghajoltam. fiatalember. hanem a csuklómra tette. amit elképzelni sem tudsz. de végül sikeres le­ szel. rombolást és olyan kegyetlenséget fogsz látni magad körül. másfél méterre nem kerültem Tőle. amelyekről nem is hallottál.csak gyakorlunk.Nincs okod az aggodalomra . hogy bemenj. hogy mind eléggé meszsze volt. a fal mellett. Megadatott neked a tisztánlátás képessége. Most az Ékességes lábára helyeztem. Megkaptam a feljegyzéseket az előző inkarnációdról és az asztrológusok jöven­ döléseit is. és aztán lépj be magad. A POTALA 95 ahol vele jártam.menj csak be. mert ekkor visszafelé kellett indulnom a legközelebbi párnához.Mikor leültem. Halált. és megfigyeltem. hogy sebészetet és orvoslást tanulok Tibetben. hogy . miért mondja el nekem újra az egészet. az Ékességest. Átkarolta a vállam és az ajtóhoz vezetett.Tedd ide elém és ülj le! . Azt mondta: .Ideje.Vili. a tizenharmadik dalai lámát.Nem tudtam. De az Ékességes még min- . Kezdetben nehéz időket élsz meg. köz­ ben ezt suttogta: .ahogyan az szokás volt -. aztán majd elmegyek Kí­ nába. Ezt hallottam: . amíg kb. ahol folytatom tanulmányaimat. ahogyan megjósolták. Meghajtottam a fejem. odavittem egy párnát. melynek erejét tovább növelték benned a harmadik szem megnyitásával. de a fején magas sárga süveget hordott. végig­ mentem a szobán. Tudtam. így folytatta: Nos. mint a közönséges lá­ máké. és a hosszú szoba távoli végén megpillantottam a Mindentudót. akkor először: Azok a párnák túl messze vannak. olyanokat is. gondold azt. azután megállt és fi­ gyelt. Éppen letett egy könyvet. melynek füle a vál­ lára ért. Beléptem. hogy beszélgethessünk. Jól ismertem a jóslat min­ den szavát és eszerint is éltem hétéves korom óta. Mielőtt belép­ tem a szobába. Lobszang.

bizonyítékra van szüksé­ günk . az pedig bizonyos. .Ezekben az országokban az ember megvitathatja a nagy igazságokat.Hozz egy párnát. hogy egy nyolcéves kisfiú nem. . . Mingyar Dondup lámánál. Mingyar Dondup láma a legjobb ember. hogy megragadjuk. bizonyíték. Mondjátok meg.mondják majd neked.válaszoltam. hogy bizonyítékokat szerezzenek. Mondta.mondta. semmiféle rendkívüli erőről ne tegyek bizonyságot. és hogy a legjobb tanárokat jelöli majd ki a számomra. és ülj le. amelyeket Indiából importáltak.A dalai láma rám nézett. . Amint ettünk. és meghajolt a dalai láma előtt. de sok nyugatival is találkoztam. figyelmeztetett. megmérjük és savakkal megvizsgál­ juk. és ne be­ széljek sem az egóról.Voltam Indiában és Kíná­ ban . hogy Mingyar Dondup láma jó. milyen a molekuláris szerkezete. A dalai láma újra nevetni kezdett. hogy kivételesen tisz­ tán látok. és parancsot adott a hívására belépő lámának. De most teázzunk! Könnyedén megütött egy gongot. sem a lélekről. va­ lóban keményen tanuljak. azt gondolod.De hát senki sem tudhat többet a mesteremnél. akivel valaha ta­ lálkoztam. milyen vagy.Ez a fiatalember elmondta.Mingyar Dondup láma mel­ lém ült. és nem törődnek vele.Teljes felelősséget vállaltál . Belépett Mingyar Dondup láma. Mingyar! . a láma pedig így folyatta: . kicsú­ szott a számon: . te kis pávakakas! .Uram! .Azt mondtad. . hogy a gya­ nakvás negatív hozzáállásával minden esélyüket elveszítik. aztán hátra­ hajtotta fejét és harsogó nevetésben tört ki. aztán megütötte a mellette lévő gongot. en­ gedjétek.hívta mesteremet a dalai láma.96 HARMADIK SZEM dig beszélt. Bizonyíték. Tudó­ saik így beszélnek: . értékeli. Értékeik nem azonosak a mieinkkel. Egyszerűen nem tudtam tartóztatni magam. igaz? Mondd el nekem. az Ékességes Indiáról és Kínáról mesélt. Talán még senki sem beszélt vele így.mondta a hí­ vására megjelenő lámának. .Szóval. . milyenek a kémiai reakciói. Úgy látszott.Mutassátok meg a lelket. hogy azt akarja. hogy jöjjön be! . hogy amikor a nyugati világban le­ szek. a kereskedést és az aranyat istenítik. mit gondolsz róla. Állítsátok elő.Kérd meg Mingyar-t. és én töké­ letesen egyetértek az értékelésével. . . aki hamarosan visszajött a teával és különleges ételekkel.

Itt. Időről időre én is megnézem őt. és megborzongtam a lát­ ványtól. Az színezve volt.Még szólt néhány szót. . Megdöbbentem. de ez itt átlátszó. A bal lábamon húzódó seb még mindig sok bajt okozott. és a lapos tető távoli részére mentünk. Tervezd meg.Jó néhány alacsonyabban lévő folyosót és termet nem nyitottak ki az elmúlt kétszáz esztendő­ ben. épp csak. Láttam. majdnem olyan hideg volt.mondta. hogy úgy jöhettek-mehettek. pihenjünk le egy időre. ha szükséges. hogy látni le­ hetett. az ablakokon az olajjal átitatott anyag helyett valami megfoghatatlan volt. ahogy csak akartok. Pihentem egy órát. de az vastag volt. mint a jég. és fordulj hozzám. Mingyar Dondup láma azt ajánlotta. az épület legfelső szint­ jén kapunk szobát. te­ gyünk így mi is.VIE A POTALA 97 Lobszang Rámpa képzéséért. Mikor befejeztük. A sárkányzsinórhoz tört üveget hasz­ náltunk.a rezidencián senki­ nek sem volt lámánál alacsonyabb rangja . hogy Mingyar Dondup láma titokban na­ gyon elégedett velem.Fiatalember! Jól válasz­ tottál. és azt mondta. előttem terült el Lhasza és az egész síkság. Oda vezetett minket. . és felfedezzük az épület kevésbé ismert részeit . vezetőd régi barátom. .az egyik odajött hoz­ zánk. Ezekből a termekből sokat megtudhatsz a tibeti történelem­ ről. s emellett síkos is. esetleg nyomorék maradok.Nem volt szükségem több bátorításra. Néha attól féltek. hogy egyek. aztán felkeltünk. akár a víz. jó benyomást tettem a da­ lai lámára . és nem lehetett keresztüllátni rajta.Ideje betöm­ ni a lyukat a gyomrodban. és akkor vezetőm teát és ennivalót hozott. Kinyújtottam a karom. Mingyar Dondup láma kivezetett a szo­ bából. egy másik szobába. legnagyobb meglepetésemre.őszentsége azt az utasítást adta. és nagyon óvatosan megérintettem a látható semmit. . és úgy gondolja. hogy mindketten itt. Lobszang. A dalai láma szolgálatában állók közül . meghajoltunk és eltávoztunk.Itt maradunk néhány napra. Aztán így folytatta: . és az okkult tudományok igazi mes­ tere. . Ezen a helyen jól esznek. Fájt és bi­ cegtem. Aztán hozzám fordult: . ahogy bizonyosan megteszed. és hogy egyetlen ajtó se legyen zárva előttetek. Aztán derengeni kezdett valami: üveg! So­ sem láttam még síküveget.

A vízen találkoztam már halvány tükör­ képemmel. amely úgy nézett ki. de engedelmeskedtem. Gyanakodva néztem. civilizáci­ ót szolgálják. azt gondoltam. meghúzta. .gondoltam. és játszani fog rajta. és majdnem elájultam a kábulattól. hogy a rohanó kereskedelmi vi­ lágban nincs idő szellemi dolgokra. a másikat odatette az arcához.Nézz bele.Őszentsége azt mondta. Vezetőm kis­ sé elfordította a csövet. Nevetett. és négy darab jött ki . hogy életemben először tükörbe néztem. mikor hazatért Indi­ ából. de a tükör túl őszinte volt. Nekem az az élmény volt „lehetetlen"! A dalai láma sok teleszkópot hozott magával. a balt tartsd csukva. . Oldalra ugrottam. aztán azt mondta: . Teleszkóp! Sosem lát­ tam ilyet. Azt lehetne gondolni. Mingyar Dondup láma kitárta az ablakot. olyankor.egyik a másikából. Itt történt az is. Lobszang! A jobb szemeddel nézz. hanem a szeméhez illesztette. hogy mást lássak. meg­ babonázott.De miért kell tréfát űznöd a ta­ nítványodból? .98 HARMADIK SZEM Ám ez még nem volt minden. Tele voltam gyanakvással. . és nagyon szerette nézegetni a környező vidéket. és intett. hogy ezoterikus tudásunk gyarapodhasson és terebélyesedhessen. A csőben egy ember lovagolt felém. Mingyar Dondup lámán kívül senki sem volt a szobában. és körülnéz­ tem. amikor egy nyugati ember azt mondja valamilyen okkult dologgal kapcsolatos állításra.Aha! .magyarázkodtam. Belenéztem. De a végét nem a szájához. aztán a cső egyik végét kidugta az ab­ lakon. aki a csőben felém lovagolt. Egy ideig piszmogott a csővel. Sose felejtettem el annak az embernek a látványát. . hogy „lehetetlen". tükrök nélkül. és természetesen nem ismertem fel azt a szörnyű kis teremtést. Régóta felismertük. A kerekek a gyorsaságot és az ún.Még jobban nevetett. . és egy kétségtelenül tekintélyes méretű orral. amikor meglátta az arcomat. te­ leszkópok. A mi fizikai világunk ráérős. Azóta sem vesződöm velük. Megfogta a csövet. A kereket se akarták.biztos valami hangszer. és felkapott egy rézcsövet. hogy Tibet különleges ország volt. nézzek bele megint a csőbe. mintha egy bőrrel borított trombitadarab lett volna. őt viszont rázta a nevetés. de az emberek nem is vágytak ilyesmire. hogy az okkult tudományok mestere vagy . Gyakran eszembejut. akit ott láttam: egy sápadt arcú fiúcskát nagy vörös heggel a homlokán.

hogy ilyen erők legyenek rábízva. se semmi. de nem azért fejtenek ki erőt. Nincs odabent semmi. először három év.Vili. hogy a remete szeme fokozatosan hozzászokjék a fényhez. hogy meztelen üljön a hóban.Tibetben jól tudjuk -. csupán a természeti törvények eredményei. hogy ne hatoljon át a hang rajtuk. A gondolatok. . A remete a cellában marad. Az ember szellem. hogy tanítványa morálisan alkalmas-e arra. és más metafizikus tudományokat. amelyet hegyoldalra építenek. és visszavonulnak kies lámako­ lostorokba. Az erők tehát egyáltalán nem mágikusak. talán két méter vastagak. Az anyag sűrített energia. energiahullámok.akármi legyen az . akik közösségben tudnak legjobban fejlődni. mint ahogy az ember esetleg gondolná. másokon a magány segít.nem hagyhatja el helyét. Az Életről. Tartózkodásának utolsó hónapjaiban kis lyukat vágnak a tetőre. szellemként vándorolhat a világon és a gondolat útján segíthet. Sokan közülük néhány hét múltán újra visszamennek a cel­ lába. Néhány láma. A POTALA 99 Négyezer éve ismerjük a tisztánlátás igazságát. hogy beeresszenek egy kevéske halovány fényt. se fény. A gondosan irányított és részben sűrített gondolat az. hisz csak a megfelelő embereket tanít­ ják. se bútor. hogy sok láma képes rá. és saját kívánságára befalazzák. Igaz. és egész életükre ott maradnak. A tanárnak teljesen biztosnak kell lennie tanítványa erkölcsi integritásában. amikor előjön. A remete belép. az okkult tudományok mesterei testeket tudnak felemelni érintés nélkül. máskülönben megvakulna abban a pillanatban. ami képes megmozdítani egy tár- . Egyszer egy nap beadnak neki élelmet egy fénybiztos. a telepátiát. és ha egyszer kisza­ badul a hús kötelékeiből. Tibetben a tanár mindig meggyőződik róla. A kőfalak vaskosak. egy másik világ teremtménye. A rést nap mint nap nagyítják. és remetecellákban laknak. az Ember természetéről elmélkedik. csak az üres kődoboz. de az efféle dolgokat nem a szenzációhajhászok örö­ mére mutatja be. Tibetben vannak olyanok. Fizikai tes­ tében semmi okból . értelmetlen létezés. három hét és három napra. ezért a metafizikai erőkkel sosem élnek vissza. A cella általában kis helyi­ ség. hogy a naiv nézőket szórakoztassák. és gondolati úton megolvassza a havat maga körül. Mindez korántsem olyan ste­ ril. hangbiztos tolóablakon keresztül.

egy átlagos remeténél. de immár másként szabályozva vezet a telepátiához. amelyek nem írhatók le ilyen könyvben. úgymond „gondolatra". amelyeket olyan jól ismertem. aki remete akar lenni. hogy elvégezzen egy bizonyos cselekvést. egyszerűen köznapi természeti törvények működtetik. Más formát öltött. félretéve a szkepticizmust meg lehetne tenni ugyanezt a te­ lepátia segítségével is.más módszerekkel és hipnózissal is. nem vonultam vissza hosszú időre a teljes sötétségbe. és minden a helyére került. hogy megértsem. de erről majd később. Lobszang. A falon azonnal megjelent előttem Lhásza fordított képe. de . „hisz ez varázslat!" anélkül. . Mindent megmagyarázott. Mingyar Dondup láma aprólékos pontossággal elmagyarázta. Ugyancsak a gondolat. A Potalában tett látogatásom eme képzés első szakaszaihoz kapcsolódott. és valamit csinált az ablak fatábláival. Miért olyan nehéz elhinni ezt abban a világban. Nem csupán a teleszkóp működését. Az én ezoterikus fejlődésem nem járt együtt bezárkózással. Cso­ dálkozásomban felkiáltottam. Képzésem a dalai láma közvetlen parancsára sajátos célra irányult. és sokat használtam: azokat a helyeket nézegettem rajta. nők. ahol mindennapos ese­ mény.Na.100 HARMADIK SZEM gyat. de azt is. ha mikrofonon keresztül a leszállópályára irányítanak egy repülőgépet. Férfiak. Elég annyi. és nem érdemelt további gondolkodást. mint ez. amely kevés ember számára elérhető. Tudtam már. és jakok. Még az első látogatás alkalmával bevitt egyszer egy teljesen sötét szobába. ez egyszerű volt. milyen elvek alapján működik. olyat. és figyeld a fehér falat! . milyen okok húzódnak a háttérben. hogy több megvilágosodást éltem át. hogy lehet hangtalan fütyüléssel kancsót vagy köcsögöt összetör­ ni. Olyan dolgokra tanítottak . So­ sem mondhattam. amely arra késztet vala­ kit a távolban. mi miért történt. Aztán elfújta a mécses lángját. Elbűvölt a teleszkóp. nem kellene gyarló eszközöket használni.mondta. hogy alapos ma­ gyarázatot ne kaptam volna a szóban forgó törvényekről. nincs benne semmi csoda vagy varázs­ lat. A magyarázat a „fénytörés"-ről valóban mindennél jobban zavarba ejtett: hogyan lehet a fényt megtörnP. mind fejjel lefelé jártak! Aztán a kép hirtelen villant egyet. most állj ide. . ha a pilóta a sűrű ködben nem lát semmit? Kis tanu­ lással.legyen bár nagyon hosszú életű -.

Ölelkező férfi és női szellemeket áb­ rázolnak például. Lobszang. A Potala raktárai tömve voltak csodálatos szobrokkal. hogy valamennyien hajlunk arra. ügyes vagy. Aztán. Lobogó fáklyákat vittünk magunkkal. amíg egy speciális szerkezetet nem hoztak a szobámba. A POTALA 101 hogy fényt is lehessen törni?! Egész addig nem értettem meg a dol­ got. mi történt később. A két meztelen. Nagyon kár. miért éppen ezeket az ajándékokat küldték. hihetetlenül elborzasztott. Mielőtt eljöttünk a Potalából. szögek­ kel keresztre feszített ember. Akkor észleltem. hogy a keresztények szimbóluma egy megkínzott.számtalan évszázaddal ezelőtt vulkánikus tevékenység hoz­ ta létre. hogyan törnek meg a fénysugarak.így mondták ne­ kem . ölelkező figura azt az eksztázist fejezi ki. és utána már semmi sem lepett meg. szemérmetlennek tartja őket. megnéztük az egyik föld alatti alagutat. több mérföldre nyúlik az egyik folyosó végétől. A falakon különös diagramok voltak és ismeretlen jelene­ tekről készült rajzok. hogy kiderítsem és pszichometriai benyomást szerezzek róla. Az a na­ gyon-nagyon kevés nyugati ember.Iga­ zad van. Azt mondták. Örültem. régi könyvekkel és gyönyörű vallási témájú festményekkel. akit istenükként tisztelnek. Az alagutakat . és egyetlen tibeti sem tekintené annak. és azt is. mindig az éppen uralkodó dalai láma részé­ re. A motívumok ta­ nulmányozását jelentette ez. vezetőm egy könyvből felolvasta nekem pontos történetét. Ez egy lámpából állt. nemcsak Tibetből érkeztek ajándékok a Potalába. óvato­ san másztunk lefelé a végtelennek tetsző lépcsősoron. a többit majd egy későbbi időpontban. De jobban érdekelt a tó. mikor láttam. méghozzá a javából. de a képeknek messze nem az obszcenitás a cél­ ja. hogy saját mércénk szerint ítéljük meg más országok népeit. Elismerem. aki látott néhányat közülük. miután beszámoltam a tárgyról szerzett benyomásaimról. Évszázadokon keresztül sokfelől. amely a Tudás és a Helyes Elet egyesülését követi. csak egyet nézhetek meg. Végre beléptünk . amelynek fényét különféle lemezek takarták. és csúszkál­ tunk végig a sziklás átjárókon. Majdnem valamennyit szobákban raktározzák. amely.VIII. úgy mondták. mert egyre többször és többször hallottam: . és nagyon él­ veztem. valóban.

Sehol egy fény. Érezték. amit mesélt. amikkel hajthatják. akár egy aranyszínű gyertya viaszcseppjei. mint tónak. merre van az előre. tétovázva. és láttam. darabokban szilárdult meg. megsemmisítő szorítást éreztek. és húzza végze­ tük felé.102 HARMADIK SZEM egy alagútba. szintén fekete volt. egyetlen hang sem törte meg a csendet. hogy tö­ rékeny tutajuk a vízidémon markába került. A tutaj felgyorsult. Sok-sok évvel ezelőtt kalandos kedvű szerzetesek készítettek egy fatutajt. el­ fújta a fáklyákat. annyira fekete. csillogott a fáklyák fényében. amelyekkel a fagerendákat egymáshoz erősítették. Az aranyat nagy hő olvasztotta ki egykoron a sziklából. Ahogy finom csapásokkal tovább eveztek. Kb. amilyenhez hasonlót a föld felszínén sohasem látni: tömör feketeség. öt-hat méter hosszú lehetett. Odamentem. Néhányuknak még sikerült nagy levegőt venni. szörnyű. kegyetlen óriás ragadta el őket. merre is menjenek. Forogtak. szél kerekedett. Nyikorgó-csikorgó hangot hallottak. kutattak. és a fejemtől a térdemig érő magasságban helyezkedett el. a víz alá merültek. egyszer csak egy tágasabb helyre értek. amely egyre szélesebb és szélesebb lett. A hirtelen mozdulattól a hullámok felcsaptak a fedél­ zetre. Fekete volt és mozdulat­ lan. Hallgattam tanítómat. Lerepültek a tutajról. inkább látszott fene­ ketlen kútnak. Még tettünk vagy száz métert. nem tudták. valamennyien elszédültek és rosszul voltak már. és az emberek csuromvizesek lettek. így folytatta: . ahol már nem lát­ ták a falakat és a mennyezetet. A szikla. a víz elsodorta őket. odáig már nem jutott el a fáklyák fénye.Ez a tó a folyóhoz megy innen negyven mérföldnyire. Egyetlen hullám sem fodrozta a vizet. Úgy érezték. és hozzá evezőket. de kicsit arrább valami ragyogott a falon. és merre a vissza. amilyet még soha életemben nem láttam. kábító üté­ seket. és olyan víz szélén álltunk. körbe­ körbe. Mérföldeken át eveztek. tökéletes sötétség borult rájuk. zöldes. amin álltunk. Mingyar Dondup láma törte meg a csendet: . Beleka­ paszkodtak a kötelekbe. A tutaj hirtelen megbillent. nem tudták. Fel­ szerelték fáklyákkal. hogy a sziklában van egy aranyréteg. és élénken magam elé képzeltem. bi- .Eltévedtek. és vízre eresztették. Meddig utaztak. Fény támadt. a sötétség olyan volt. hogy már-már láthatatlan. A többiek nem voltak ilyen szerencsések. míg hirtelen eltűnt a mennyezet: nem láttuk.

akik megmenekültek.Itt tároljuk a tartalékot. hogy hamarosan vakon fogunk tapogatódzni az alagutak sötétjében. meghaltak és a tibeti mennyországban vannak. hogy bejárjam vele a tavat. de minek fecséreljük testi erőnket. Végre is egyikőjük feléledt annyira. induljunk! . Azóta kevesen vállalkoztak rá. és azt kívántam. el­ hajította. aztán erősebb fény. Lobszang. Valami. hogy nem hoztunk tartalék fák­ lyákat magunkkal. hogy kihalássza magának. vérezve vízbe fúlt. hogy körülnézzen. Vezetőm figyelte az ar­ comat. és azért jött. Valami rejtett fal­ mélyedésből fáklyákat húzott elő. de tudott dolog. ők kiértek a partra. és kotorászni kezdett. egy pásztor né­ zett le rájuk. Majdnem újra összeesett a megdöbbenéstől.Igen. A szerzetesek több mint fele kékre-zöldre verve. No.Vili. Ahogy elfordultunk a tótól. Mindkettőnkért. képes le­ szel rá. amelyek már csak pislákolva égtek. Azok. bárcsak lenne egy tutajom. körös-körül zöld réteket és legelésző ja­ kokat. hogy együtt fedezzük fel ezt a helyet. vagy valaki megtekerte. A POTALA 103 zonytalan. hogy felfedező útra induljanak a tavon. Néhány éven belül eleget tudsz majd ahhoz.A távolban a Potalát látta. Akkor lépéseket hallottak maguk mögött. Belegondoltam az egészbe. Abban a pillanatban Mingyar Dondup láma a távolabbi falhoz fordult. hogy szigetek vannak nem messze amögött a terület mögött. órákon át élet-ha­ lál közt vívódva hevertek. megtudod ké­ sőbb. egyszer csak felnevetett és azt mondta: . . Egyiket fel is kutatták. Végül a két szerzetesnek sikerült meg­ győzni a pásztort arról. nagy mu­ latság lenne átkutatni a tavat. Két ember menekült meg. De most tanulj fiam. mikor asztrálsíkon is el tudjuk végezni a kutatást! Igen. Hármójuk­ nak nyoma veszett. és meggyújtotta őket azokról. hogy elmegy a Potalába hordágyért. hogy ők szerzetesek (a köntösük ugyanis teljesen leszakadt róluk). másként nehéz lenne kita­ lálni innen a sötétben. az meg beleegyezett. a beavatásodkor. Látta az összetört tutaj lebegő roncsait. amelyet fáklyáink fénye be­ világít. A fáklyák már alig égtek és úgy tűnt. Lobszang. Először azt hitték. azt gondoltam. majd hirtelen a ragyogó napsütésbe repítette őket. tanulj. Hogy mit találtak. butaság volt.

amely úgy negyven mérföldre volt innen. . megkérdeztem. hogy kifújjuk magunkat. vagy megnézzünk egy-egy képet a falon.Amikor felértünk. hogy évekig találgassak és így jussak el a megol­ dásig. mindig megpróbáltam a mélyére hatolni. hogy megleljem a választ.Lobszang! Úgy motyogsz itt. miért nem lovagolunk ki a helyszínre. nincs ott semmi érdekes. Az egész helyet valami rejtély lengte körül. Mingyar Dondup láma azt mondta. Nem értettem őket. amit a teleszkópon keresztül ne lámánk. Nem tudtam elvisel­ ni a gondolatot. Nagyon vártam. amelyek meghaladták felfogóképességem határait. mintha óriásokat ábrázoltak volna. még akkor is. Még néhány lépés. . meg különös gépezeteket. ha van lehetőség arra. láttam. ahol az egykori szerzetesek kiértek a felszínre. legalábbis olyasvalami. időnként megáll­ tunk. ha eközben jelentős veszedelem fenyeget. és ha rejtélyről hallot­ tam. A tó kivezetése mélyen a vízszint alatt van. és teleszkóppal megnézzük azt a he­ lyet. otthon van a rajzok között és az alagutakban. a helyet egy facsoporton kívül semmi sem jelöli. Felmegyünk a tetőre. mint egy öregember. hogy újra eljöjjünk ide. és miért nem nézzük meg. a kis ligetet a dalai láma előző inkarnációjának parancsára ültették. és megint a világosban leszünk. Ahogy ránéztem mesteremre. Mingyar Dondup lá­ ma félbeszakította a gondolataimat: .104 HARMADIK SZEM Küszködtünk felfelé a meredek folyosókon.

melyek rejtve vannak a Potala elől. Lobszang. De indulni kellett. El­ tökéltem. A mellettünk elhaladó szerzetesek hátrafele mutogattak. . Indulás előtt felrohantam a tetőre. Ideje volt köszönetet mondani a lámáknak. hogy visszatérjünk Csakporiba. A lencsén ke­ resztül láttam arcán a manós vigyort. mikor hasonló csínyeken buzgólkodtam.Ezzel sar- 105 . Biztos megked­ velt engem. zihálva átadott egy üzenetet Mingyar Dondup lámának. . Igen kényelmetle­ nül éreztem magam. Mesterem megállt. Megálltunk. mikor hívó kiáltást és kiabálást hallottunk. akár egy nyara­ lás. vissza a Vashegyre. és időnként apró kavicsokat hajigált le az udvarba.Másnap reggel komótosan nekikészülődtünk. Lihegő szerzetes rohant felénk. mögénk. A Potalában tett látogatás olyan volt. amit gyor­ san meg is ettem. mert rájöttem. hogy dalai láma kétségkívül engem is rajtakapott. mert készített nekem egy búcsúajándékot. nemsokára visszajövök. Ideje volt. a szerzetesek kopasz fejére. próbálkozásaimat a jövőben az épületeknek azokra a szárnyaira korlátozom. hogy a csodálkozó szerzetesek ne vegyék észre. Az „indiai ételek"-et az ő gondjaira bízták. hogy a teleszkópon át még utolsó pillantást vessek a vidékre. Félúton lehettünk. Elindultunk lefelé a lépcsőn. hogy különösen kedvesen elbúcsúzzunk a dalai láma személyes intéző­ jétől. ahogy visszahúzta a fejét. akik rövid látogatásunkat olyan kellemessé tették.Várj meg itt. A Csakpori egyik tetején kis nö­ vendék olvasott a hátán heverészve.

. mint amennyit feltételeztem magamról: kiegyenesí­ tettem a hátam és mereven átnéztem Lhásza felett. Újabb adag oldatot kent rá. Ránéztem. Még mielőtt hozzá­ kezdett volna a műtéthez. beleszórt néhány gyógyfüvet. aki a hátán feküdt. és megtalálta azt a helyet. és majdnem hanyatt estem.Vissza se pillantott. Elgondolkodva megfordultam. Láttam. biztos vezetőm felszerelése. és nyomást gyakorolt az agyra. Az arca ólomszínű volt. Amikor az oldat kihűlt.Szállj fel. mindketten megfogtunk egy-egy csomagot. Tétlenül őgyelegtem. most aztán nyilváno­ san megszégyenülök. remeg­ ni kezdtem. A vágás a gyógyfüvek miatt csak kis vérzéssel járt. hogy mindkét nyereghez egy-egy táska van rögzítve. mikor felismert. mert megláttam apá­ mat. és vezetőm megtisztította saját kezét. ahol szerzetesek vártak ránk. továbblovagolt. A koldusok és a zarándokok ijedten menekültek utunkból. amint éppen felém lovagolt. A szemem égett. De több ön­ uralmam volt.mintha kihunyni készülne alig-alig pislákolt benne. és nézegettem régi otthonomat. megvizsgálta az öregembert. ahol a letört rész belógott a koponyába. Szerába kell sietnünk. amely már készen is állt. Nagyon-nagyon óvatosan megvizsgálta. gyors mozdulattal U alakú vágást ejtett a bő­ rön. Kivett egy éles kést. cso­ dáltam a kilátást. akinek az esés következtében betört a koponyája. Amikor megkapta. ő visszanézett. Mingyar Dondup láma forró vizet kért. berakta a szükséges eszközöket egy fer- . közönyösen továbblovagolt. Néztem távolodó alakját. s mi több pont a Potala lépcsőin. az életerő . az egyik apátot komoly baleset érte. tudomást se véve rólam. Hamar a Szera kolostorba értünk. lemos­ tuk vele az öregember fejét. Végigvágtattunk a Lingkhor úton. Lobszang. kimondhatalan fájdalmamra.Apám! . el előző otthonom mellett. a bőrdarabot visszahajtotta. Körülbelül fél óra múlva Mingyar Dondup láma egy másik lo­ vat vezetve lefelé lovagolt a lépcsőn. és elkiáltottam magam: . és az egyik apát bevezetett egy öregemberhez. hogy szabaddá tegye a csontot. Egy csontdarab behor­ padt. gondoltam. Amíg kavartam. s az ál­ la majd leesett a csodálkozástól. Leugrottunk a lóról. Azután. eközben pedig arra gondoltam.106 HARMADIK SZEM kon fordult. és ismét felment a lépcsőn.

úgy. Fino­ man.Tudtam. Mingyar Dondup láma odalépett hoz­ zám: . Egy pálcával kitámasztot­ ta. majd kivett belőle két. Az megmozdult. Benyomta a koponyacsont és a kissé megemelt csontdarab széle között a résbe. mehetsz a dolgod után. amit akar. óvatosan megnyomta a csontot. Mesterem figyelmesen nézett rá és így válaszolt: . amelynek egyik oldalát előzőleg érintetlenül hagyta. nem hagyhatom el a testemet. megszárítottam őket kifőzött ruhán. és az ezüst. hogy Mingyar Dondup láma hajol fölé. . ezért küldtem üzenetet a csúcsra. hogy csak te menthetsz meg. Lobszang! . Néhány napig rossz lesz a közérzeted. Különleges óvatossággal behelyezte a legvé­ konyabb élt oda. de ha elmúlik. nem okoz majd problémát. és mereven tartot­ ta. Még nem végeztem be a feladatomat.Összeforr.IX. és a műtét helyét bekente gyógyírral. . mikor alszol. Az öreg apátba . mivel semleges anyag. egyik végén lapos és fogazott ezüstpálcát. . az öregember hunyorogva kinyitotta a szemét. hogy ne feküdj laposan. hogy a normális szint felé kerüljön. Há­ rom-négy nap múlva már nem lesz okod az aggodalomra. .Ügyes voltál.Meggyó­ gyulsz. majd lassan. forró fertőtlenítőben.miután agya megszabadult a nyomástól . és halványan elmosolyodott.lassacskán visszatért az életerő. pará­ nyi háromszög alakú éket. és gondosan visszahajtotta a bőrleffentyűt.Tartsd ide a tálat. Odamentem az ablakhoz és kinéztem. Most körbevezetlek ezen a közös­ ségen. Néhány napig legyen melletted valaki. egy kis ezüstpecket. míg a másik pálcát vésőként használva a csont alá nyúlt. Sokban különbözik a miénktől.Úgy fogtam az edényt. Érdekes dolog volt látni. milyen egy másik kolostor. Mikor a kezemet mos­ tam. azután az egészet bekötözte egy ugyancsak kifőzött vászondarabbal. A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 107 tőtlenítővel telt tálba. meglátta. akkor még egy kicsit igazított rajta. egy-két napig fáj majd a fejed. és így szólt: . hogy kivehesse belőle. ahol a törés a legszélesebb volt. hogy félig ülő helyzetben legyen. Lobszang. Megtisztítottam az eszközöket friss. Hátát megtámasztottuk néhány párnával. Kifőzött lófa­ rokszállal összeöltötte. és min­ dent gondosan visszapakoltam a két táskába. megint csak nagyon finoman kiemelte a lifegő csondarabot.Beecsetelte gyógyfüves oldattal. A csontdarab helyére került.

Úgy látom. Nem kevesebb. Az utcákon Kham tartománybeliek cirkál­ nak. . ők a járőrök.Nos.Neve­ tett. A fiúk csapatokban játszottak az udvarokon . elvállalnád a feladatot. és ha a szerzeteseknek lustálkodni támadt kedvük. Az imamalmok a legtöbb helyen mozdulat­ lanul álltak. a három kolostor közül Ganden a legkevésbé jelentős. Jelenleg kétségkívül a kommunista katonák! Csakpori kis közösség volt.Hétezren vannak. Meste­ rem azt kérdezte: . mindössze hatezren vannak benne. a többi kolostor többsége nagyon laza volt. hétezer ötszáz fővel. és mindazokkal az épületetekkel. utcákkal. de sehol sem volt nyoma annak a tisztaságnak. rendnek és fegyelemnek. Tény. hogy itt maradj és könnyű életet élj? . de annál fontosabb. melyek a várost várossá teszik. akkoriban ez volt az „orvosi tanulmányok székhelye" és a kormány tanácskozó testületében is számottevő képviselethez jutott. . lustálkodtak és senki sem szólt egy szót sem.Csakporiban kemé­ nyen dolgoztak volna. Mint a Gyógyítás Temploma.gon­ dozatlannak tűntek. A csendes többség rossz hírét mindig né­ hány zajongó költi. . egyedül rendet teremts itt. Szera.108 HARMADIK SZEM Egy láma gondjaira bíztuk az öreg apátot. azt hiszem rengeteg vadember van közöttük. A templomok . . és úgy tűnt. hogy te magad. Lobszang.Lehet. aki a kereket pör­ gette. aho­ gyan akartak. mint Csakporiban. Szera követi kb. és kimentünk a fo­ lyosóra. Mindegyik városnyi méretű. Itt-ott ugyan ült egy-egy szerzetes. de én nem annak nevezném. vágynál rá.válaszoltam.Nem. vagy ahogyan hívták. . hogy a mi kolostorunkban volt a legnagyobb fegyelem. és egyike a „három székhely­ ként" ismert kolostoroknak. A szerzetesek úgy jöttek-mentek. amelyet én már megszokottnak tekintettem. Mosolyogva nézett rám. . még a füstölők is keserűbb füstöt árasztottak. a Vadrózsa-sövény három mérföldnyire fekszik a Potalától. nincs is szigorú fegyelem. Nem volt olyan tisztaság.Rózsasövénynek hívják ezt a helyet. templomokkal. mint tízezer szerzetes­ sel Drepung a legnagyobb. .a mieinkkel összehasonlítva . is­ kolákkal.

amit tudott. Ennek a fejlettebb rendszernek nyil­ vánvaló veszélyei vannak. Mi úgy tartjuk. Nem jár fájdalommal és egyáltalán nem kockázatos. vallási és hagyományos dara­ bokat is játszottak benne. Ez a legközelebbi angol szó. befejezi a félbehagyott mondatot. Az erős ember megengedheti magának. Mivel orvoslámák voltunk. amit találtam. a „szungtrukjömpa tü depó lelapo"-t nem lehet lefordítani. A zenészek mindig készen álltak a szóra­ koztatásunkra. mert örömét lelte abban. Az ember öntudatlan állapotba hozható. hogy ne élhessen vissza a ráruházott erőkkel. míg a gyenge és bizonytalan ember hetvenkedik és dicsekszik.IX. önálló város városi szolgáltatásokkal és kénye­ lemmel. hogy gyógyí­ tás céljából a beteget öntudatlan állapotba hozzuk. hogy ezt a tudományt önvé­ delemre és önkontrollra kellene használni. az „amarée"-t sem.„dzsúdóra". Nem minden kolostorban van ilyen képzés. nem pedig támadásra. más közösségben nincsenek . olyan esetben. A dzsúdó a mi mód­ szerünk erősen leegyszerűsített formája. Arra használtuk a dzsúdót.egyszerűen azért. hogy szelíd legyen. még mi­ előtt felfoghatná. hogy jól végzi a dolgát. talán a legjobb Tibet­ ben.mondjuk úgy . A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 109 Csakporiban tanítottak minket . a beavatko­ zásnak semmilyen mellékhatása sincs. ezért akárcsak a hipnotizálást. csak azoknak tanítják. akik a legszigorúbb jellembeli követelmények­ nek is megfelelnek. . Csakporiban is volt színház. hogy rövidesen mi történik vele. amikor felébred. Öreg Cu a „dzsúdó" nagymestere volt. sokat kellett utaznunk. vagy fogat húznunk. mint aho­ gyan a „technikai" szót. hogy órák vagy percek múlva nyeri vissza eszméletét. és mindegy. ha törött csontokat kellett összeilleszte­ nünk. és hogy az or­ szág keményebb. de minket Csakporiban megtanítottak rá. veszélyesebb részeiben is biztonságosan közle­ kedhessünk. meg hogy bizonyítsák. de én már négyéves ko­ romban tudtam őket. A hipnotizált embert pedig olyan hatásoknak teszik ki. hogy önuralomra tegyünk szert és képesek legyünk arra. Tibetben a lámakolostor nem pusztán a valláshoz vonzódó em­ berek lakóhelye. pl. a tibeti leírását. hogy megfosszuk a beteget az öntu­ datától. A legtöbb férfi s nő is­ merte az elemi fogásokat és dobásokat. Rendkívül érdekes: ha vala­ ki beszéd közben vesztette el az eszméletét. és mindenre megtanított.

hagyjuk tehát a dolgot a következő inkarnációra. kereskedők vagy szerzetesek. akik festéket tesznek az ar­ cukra. elég gyakran nevethetnékem támadt a nyugati történetek hal­ latán. A világ minden közösségében akadnak szabály. hol van. fizettek érte! Nem minden szerzetes fogadott nőtlenséget. nemi be­ tegségektől megtizedelt" tibetiekről szóló beszámolók is. hogy megtudjuk az igazságot. a kolostori börtönben kellett letölteniük a bünte­ tést. és jelölniük kell az ajkuk helyét. Akik takaré­ koskodni akartak. Akiknek volt pénzük.Csakporit kivéve . Nálunk a rendőrszerzetesek tartóztatták le ezeket és állítot­ ták bíróság elé. hogy a férfi szíve a bal. melyek szerint a tibetiek pl. Különféle iskolák szolgálták a különféle észbeli képessége­ ket. ahol a helyi polgároknak „ingyenes és bizalmas kezelést" ajánlanak. egyik ember nem befolyásolhatja a másik életét. Csakporiban másként ment min­ den. ahol igazságos tárgyalás folyt ellenük. Úgy gondoltuk. Nem egy halott testét felnyitottuk. hogy ne lehessen eltévesz­ teni. megtehették. hogy előbbre jussanak. Az eszes fiúknak segítettek abban. kiszedik a szemöldöküket és festik a kör­ müket. és ha valaki nem fejlődött. a nőé a jobb oldalon van. A komolyabb eseteket specialista . Volt egy kórház. Akik ef­ félét állítanak. de a naplopók .vagy törvény­ sértők. Hát nevezhetjük ezután a tibeti nőket „szemérmetleneknek és romlottaknak"? De térjünk vissza a kolostori közösséghez! Gyakran jöttek láto­ gatók. ahol a készpénzüket tarthat­ ták.. és orvosi illetve elemi sebészi képzésben részesült szerzetesek lát­ ták el a betegeket. Voltak. A szállodában kaptak szállást. távozásra kényszerült és ott kellett menedéket keresnie. Szórakoztattak a „parázna.110 HARMADIK SZEM ilyen jó zenészek. Legtöbbször a hajukat is fényesítik.minden kolostorban akár egész éle­ tüket végigaludhatták vagy végigálmodozhatták. ruhaneműt. Nálunk a beteg szerzetesek jó kezelést kaptak. vagy megváltoz­ tatják a színét. vásárolhattak a boltokban élelmet. luxuscikkeket vagy könyveket.mint ami­ lyen Mingyar Dondup láma is volt . nyilván sosem voltak azokon a remek helyeken Angliában vagy Amerikában. A mi modem társadalmunk rom­ lott és szemérmetlen! Vannak nők pl. ugyanis volt a kolostoron belül egy afféle banknak megfelelő intézmény. . Mi több. Ha bűnös­ nek találták őket. ahol kevésbé szigorú fegyelem uralkodott. azt hiszik.kezelte. Mióta eljöttem Tibet­ ből.

és sosem kötöttük be őket. Falitáblák készültek róluk. száznyolcvan centiméter hosszú és százhúsz centiméter széles vésett fatáblákat használtak.részlete­ zésük bonyolult lenne. A negyedik leemelte a nyomta­ tott lapot. Az egyházi világban a Sárgasüvegesek rendje . és általában a „légkör" nem volt olyan durva. Kisebbségben voltak. ezek úgy hatvanszor hatvan centiméteresek lehettek. amelyekre a horoszkópokat állítottuk fel. és végeredményben az égbolt térképét mutatták. Ha a falapra a legkisebb hiba is csúszott.alkotta az uralkodó osz­ tályt. akik komoly fejfájásról vagy még rosszabb tünetekről panaszkodtak. A „házas" kolostorokban nővérek és szerzetesek együtt dol­ goztak egy jól szervezett közösségen belül. hogy a fes­ ték eloszlása egyenletes legyen. de gyakorlásra megtartottuk a tanoncoknak. egyik fakéreg mérgező anyagot tartal­ mazott. olyanok. már nem nyomtattunk vele. Tibetben nem a fémből ön­ tött betú'mintákat. ők egy külön szektához. amelyeknek hosszúsága meghaladja szélességüket: széles és rövid lapokat használtunk. hanem fadúcokat használunk. Míg ez megóvta a tibeti papírokat a rovarok támadásától. a Vö­ rössüvegesekhez csatlakozhattak. ahol a házasság megengedett do­ log. egy adott személy születésének és fogamzásának idején. A térkép üres helyeire beil- . mint a tisztán férfiközösségekben. Csakporiban kb. az emberi testet és a különböző szerveket áb­ rázolták.a maga kötelező cölibátusával . Asztrológiai tábláink is voltak. nemegyszer kilenc­ ven cm széles és negyven-negyvenöt cm hosszúságúakat . hogy könyveiket kinyomtathassák. melyeket még színezni kellett. Az egyik szer­ zetes egy festékhengert futtatott végig az egész felületen. mert a papírgyártásban használatos. e könyv lapjai. míg a harmadik egy nehéz hengerrel követte.IX. és odaadta egy tanoncnak. a „boldog legénykor" a szellem számára nem megfelelő keret az elmélkedéshez. Egyes lámakolostorok saját nyomdával rendelkeztek. mint pl. Nagyon kevés nyomat piszkolódott össze. ezeket könyvekhez sosem használtuk fel. ár­ tott a vele dolgozó szerzeteseknek. Rendszerint a papírt is maguk készí­ tették. Ez utóbbi nem volt valami egészséges foglalkozás. A különféle. laza íveket faragott faborítók fogták össze. Egy másik felvett egy papírlapot és gyorsan ráterítette a fadúcra. aki félretette. A VADROZSA-SOVENY KOLOSTORBAN 111 akik úgy gondolták. hogy jól rányomja a papírt. A tibeti oldalak nem olyanok.

Szóval. Helyette tanulj velem. hogy elmenjünk régi otthonom mellett. hogy tizenkét éves korodban levizsgázhass és trapa lehessél. már alig várták. .Legutóbb még szabad emberként voltam itt. mely a halál helyett az életet jelentette egy idős ember számára. Pontosan velük szemben az utcán állt egy csörteti. és egymáshoz zsúfolódó házak között jártunk. mögötte pedig egy csillogó templom. mert azt mondta: . Három kis zacskót. ahol igen rit- . el­ viszlek majd egy különleges felfedező útra a felföldre.Leporoszkáltunk és jobbra fordultunk azon az úton.Veze­ tőm nyilvánvalóan elértette a gondolataimat. meghagyom a használati utasítást az ügyeletesnek. Mielőtt elmegyünk. nem veszi fel a versenyt a mienkkel. A Rózsasövény a Lingkhor út legközelebbi részétől kb. Még néhány perc lovaglás. két mérföldre van. Mesterem így szólt: . hogy a csoporttal menj. majd megjegyezte: .Kivett három kis bőrzacskót a táskájából és átadta. Elbűvölten néztem a kínai boltokat. Nem na­ gyon égtem a vágytól. Pedig. A hét végén megkez­ dődik a hegyekben az évi gyógynövénygyűjtés. nem mint szerzetesnek tanuló növendék.Mennünk kell most. nagyon kötődik hozzá. Ettek. Úgy terveztem. s amelyeket kiadtunk. melybe épp a közeli Séde Gompa papjai áramlottak. mely az ego halhatatlansá­ gát szimbolizálta. azt még nem láttuk. és úgy láttam. ahogyan az árakon civódtak és alkudoztak.Át­ megyünk az úton a bevásárló utcához. melyeket a nagy gonddal készített ma­ tematikai táblázatokban találtunk. és már jobban érdekelték a környező dolgok. hallgattam a kereskedők éles hangját. elég jó élet ez. Szerencsémre Min­ gyar Dondup láma megelégedett a poroszkálással.112 HARMADIK SZEM lesztettük azokat az adatokat. Mingyar Dondup láma hoz­ zám fordult. pihen­ tek. A bejáratnál lévő udvarban egy szerzetesre találtunk. melyek mintha csak védelmet keresve bújtak volna a Dzsokang árnyékába . még mindig nem akarsz szerzetes lenni. visszatértünk a szobába. Bárcsak az egész álom lenne. tudod. hogy megnézzük az öreg apátot. Miután vé­ gignéztük a Rózsasövény kolostort. Én nem. úgy tűnt. aki két szánalmasan ficánkoló pónit tartott. Nem kell sietni. de hagyok itt néhány por­ rá tört gyógyfüvet. és felébredhetnék! . mely átvezetett a Türkiz hídon. Figyelme különösen Mingyar Dondup láma felé fordult.Nahát! gondoltam. . Az idén nem aka­ rom. hogy vágtassanak. Távollétünk két órája alatt jelentősen javult az állapota. holnap új nap jön.

így nehéz beszélni róluk. hogy némelyikük gazdag. iskola. Nos.IX. nem volt időnk a nézelő­ désre. Mérhetetlenül elszomorodtam arra a gondolatra. Ma már értem. . talán a Vas Tigris éve. akik rossz hírünket keltik külföldön. hogy gyógyfüve­ ket szedjen. ha kemé­ nyen tanulok! A szellemi fejlettségem a tizennyolc évesekével volt azonos szinten. és nem látjuk ezt. Az asztrológusok jövendölése szerint első próbálko­ zásra leteszem majd a vizsgát. és közeledtünk Pargo Kaling. a Ihászai völgy nyugati kapuja felé.Vezetőm szo­ morúan nézett. mert a jövendölés csak akkor jelenti azt. ahol az Ékességessel jártam. Lobszang. a jóslat beteljesülése után (1950. . amint átlovagoltunk a kaput alkotó csörtenen. Éppen kiértünk Sö faluból. hogy a szere­ tett láma elhagy majd engem. a hegyekben volt a természet orvosságainak egyik nagy raktára. . különben meghalok. idén le­ mondok az útról. Te külföldön leszel. istenségek faragott és festett képe­ ivel. beszéltek a Ihászai koldusokról. . ezeket megszárították és légmentes zacskókba csoma­ golták. mivel mindig nálamnál sokkal idősebbek közé ke­ veredtem. elhagyja ezt az életet. De a nap igencsak előrehaladt már. hogyan kell viselkedni azokkal. Ók azok. a növénygyújtőkre gondoltam. és ismét balra fordulva rátértünk a Vashegyre vezető útra. Egy koldus gör­ nyedt a falnál: . nem is sejtették. és keményen tanulok. ahol olyan különös dolgok estek. hogy elkísérhessem Mingyar Dondup lámát a felföldre. hogy a földi élet illúzió. én az Égi Mezőkön. elég felkészült vagyok már. hogy levizsgázom. és meg kellett állnom a magam lábán. elhatároztam. mikor úgy gondolja. Sosem untam meg a színes faragott sziklák látványát. vizsga. de tudtam. Nagyon kevés ember járt a felföldön. Itt.a kommunisták megszállják Tibe­ tet) a koldusokat dologra fogják. A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 113 ka füveket szerezhetünk. A hegy egyik oldala telistele volt velük.So­ kan ezek közül a koldusok közül olyan feleslegesek. Indiában és Kínában. Egy csoport minden évben felment a hegyekbe. Még nem értettem. Balra fordultunk a Lingkhor úton.Hah! Tiszteletre méltó kegyes orvosláma. akiket üldöz a balszeren­ cse. hogy tanulnom kell. Lobszang. Igen. Ahogy felfelé lovagoltunk. Te és én már nem leszünk itt. Akkor még nem jöttem rá. elmentünk a Kundu Ling mellett. kérlek ne gyógyíts ki a betegségeimből.

Tizedik fejezet A TIBETI HIT
Talán érdekes, ha részletezem kissé a tibeti életmódot. Vallásunk a buddhizmus egyik formája, de nincs rá olyan szó, mely más nyelv­ re átírható lenne. Úgy hivatkozunk rá, mint a TAN-ra, és akik osz­ toznak hitünkben, azokat „beavatottakénak tekintjük. Más hitek követó'it „kívülállókénak nevezzük. A legközelebbi szó, melyet már ismernek nyugaton, a lámaizmus. Annyiban tér el a buddhiz­ mustól, hogy a mi vallásunk a reménységé és a jövőbe vetett hité. A buddhizmus szerintünk negatív, a reménytelenség vallása. És természetesen nem hisszük, hogy egy mindent látó atya figyel és oltalmaz mindenkit, mindenhol. Vallásunkról számos tanult ember tett tudós megjegyzéseket. Sokan elítéltek bennünket, mert saját hitük elvakítja szemüket, és képtelenek arra, hogy mások szemponjait megértsék. Néhányan még „sátáni"-nak is neveztek, mert életünk idegen számukra. Ezeknek az íróknak többsége hallomásra vagy mások írásaira alapozta véle­ ményét. Az is lehet, hogy jó néhányan tanulmányozták hitünket egypár napig, aztán úgy érezték, eleget tudnak ahhoz, hogy köny­ veket írjanak a témáról és értelmezzék és ismertessék azt, aminek felfedezése még legbölcsebb bölcseinknek is egész életükbe telik. Képzeljünk el egy buddhistát vagy egy hindut, aki egy-két órán át forgatja a Biblia lapjait, és utána a kereszténység finom, apró részleteiről magyaráz. Ezek közül az írók közül egyik sem élt kis­ fiúkorától fogva szerzetesként egy lámakolostorban, és egyik sem 115

116

HARMADIK SZEM

tanulmányozta a Szent Könyveket. Ezek a könyvek titkosak, mert nem hozzáférhető!; azok számára, akik a gyors, könnyű és olcsó megváltást keresik. Azok, akik vigaszt remélnek valamely rítustól, vagy az önhipnózis valamilyen formájára vágynak, megkaphatják, ha ez segít rajtuk. Ez azonban nem a belső realitás, hanem gyere­ kes öncsalás. Néhányuk számára biztosan nagyon megnyugtató, hogy azt gondolják, bűnt bűnre halmoznak, aztán, mikor lelkiis­ meretük már nagyon piszkálja őket, ajándékot adnak a legközeleb­ bi templomnak, amiért is az istenek túláradó hálájukban azonnal, mindent és bizonyosan megbocsátanak, ez pedig feljogosítja őket arra, hogy újabb és újabb bűnökbe vessék magukat. VAN Isten, van egy felsőbb lény. Mit számít, minek nevezzük? Isten tény. A tibetiek, akik tanulmányozták Buddha igaz tanításait, sosem imádkoznak könyörületért, előnyökért, csakis emberi igazságossá­ gért. Egy felsőbb lény, mint az igazság lényege, nem teheti, hogy az egyik emberrel igazságos legyen, a másikkal pedig nem, mert ha így tenne, az igazságot tagadná. Ha könyörületért vagy előnyö­ kért imádkozunk, aranyat vagy tömjént ígérünk, amennyiben imánk meghallgatásra talál, azt fejezzük ki, hogy csak a legtöbbet ígérő üdvözül és hogy az Isten pénzszűkében lévén „megvásárol­ ható". Az ember lehet könyörületes egy másik emberrel, bár nagyon ritkán teszi, a legfelső lény csak igazságosságot tanúsíthat. Halha­ tatlan lelkek vagyunk. Imánkat, „Om, mani padme hum!" - mely alább található - gyakran úgy fordítják, hogy a „a kincs a lótuszban van". Mi, akik kicsit beljebb hatoltunk, tudjuk, hogy a valódi jelentése „üdv a felettes énnek". Nincs halál. Ahogy az ember le­ veti ruháját, ha a nap véget ér, úgy veti le a lélek a testet, mikor az aluszik. Ahogyan az elnyűtt ruhát kiselejtezik, úgy selejtezi ki a lé­ lek az elnyűtt vagy szakadozott testet. A halál születés. Meghalni annyit jelent, mint újjászületni egy másik létformában. Az ember, vagy az emberi szellem végtelen. A test semmi más, mint időleges, átmeneti öltözék, mely felöltözteti a szellemet, és mely a földön el­ végzendő feladat szerint választatik. A külső megjelenés nem szá­ mít, csak a belső. Nagy próféta is kopogtathat koldusnak öltözve -

X. A TIBETI HIT

117

hogyan lehetne jobban megítélni a jótékonyságot?! - míg másvala­ ki, aki előző életében vétkezett, nem él szegénységben, s mégis el­ küldi a kéregetőt.

„ Életkerék" - ez jelenti azt, hogy megszületünk, élünk valahol, meghalunk, majd visszatérünk a szellemi állapotba és idővel kü­ lönböző körülmények és feltételek között újraszületünk. Az ember sokat szenvedhet életében, ez nem jelenti szükségképpen azt, hogy a múltban gonosz volt, bizonyos dolgok megtanulásához sokszor a szenvedésen át vezet a legbiztosabb és leggyorsabb út. A gyakor­ lati tapasztalat jobb tanítómester, mint a szóbeszéd! Az öngyilko­ sok újjászülethetnek, hogy leéljék azokat az éveket, melyekkel megrövidítették az életüket, de ebből nem következik, hogy min­ denki, aki fiatalon vagy csecsemőkorában hal meg, előzőleg ön­ gyilkos volt. Az életkerék mindannyiunkra vonatkozik, koldusokra és királyokra, férfiakra és nőkre, színesbőníekre és fehérekre. Ter­ mészetesen a kerék csak szimbólum, de megvilágosítja a dolgokat azok számára, akiknek nincs idejük alaposabban tanulmányozni a témát. A tibeti hit nem írható le egy-két bekezdésben: a Kangyúr a tibeti szent iratok - több mint száz könyvből áll, és még így sem foglalkozik kimerítően minden kérdéssel. A távoli kolostorok sok könyvet rejtenek, ezeket csak a beavatottak olvashatják. A keletiek évszázadok óta ismerik a különféle okkult erőket és törvényeket, s azt is tudják, mindez természetes. A keleti tudósok és kutatók nem cáfolják létezésüket azon az alapon, hogy nem lehet mérni vagy savakkal vizsgálni őket, inkább arra törekszenek, hogy növeljék uralmukat a szóban forgó természeti törvények felett. Bennünket például nem érdekel, hogyan és miként van tisztánlá­ tás, a tisztánlátás eredménye fontos! Néhányan kétségbe vonják a

118

HARMADIK SZEM

tisztánlátást. Olyanok, mint a vakok, akik azt mondják, hogy a lá­ tás lehetetlen, mert ők nem tapasztalták, mert képtelenek megérte­ ni, hogy miként látható egy távoli tárgy, ha nyilvánvalóan nincs érintkezés közte és a szem között! Az embereket aura veszi körül, színes körvonalak, melyek kö­ rülfogják a testet, és az, aki járatos ebben a tudományban, a színek intenzitásából következtethet a személy egészségére, integritására és fejlődésének általánosabb szintjére. Az aura a belső életerő, az én (ego) vagy a lélek kisugárzása. A fej körül fényudvar vagy dics­ fény van, amely szintén az erő részét képezi. A halálkor a fény el­ halványul, mert az én (ego) elhagyja a testet, hogy megkezdje útját a következő létforma felé. „Szellem" lesz belőle. Sodródik egy ki­ csit, mert a testből való kiszabadulás sokkja elkábította talán. Le­ het, hogy nincs teljesen tudatában annak, hogy mi történik. A lá­ mák ezért keresik fel a haldoklókat, tájékoztatják őket arról, hogy milyen állapotokon mennek majd keresztül. Ha ezt elmulasztanák, a szellemet földhöz bilincselhetnék a testi vágyak. A papok köte­ lessége, hogy e kötelékeket elszakítsák. Gyakorta tartottunk istentiszteletet a szellemek vezetésére. A tibetiek nem félik a halált, de úgy gondolják, hogy bizonyos elővi­ gyázatosság mellett könnyebb az átmenet ebből az életből a követ­ kezőbe. Világosan kijelölt ösvényeket kell követni, és egyes helye­ ken elgondolkodni. A szertartást olyan templomban tartják, ahol legalább háromszáz szerzetes van jelen. A templom közepén öt te­ lepatikus láma ül egymással szemben kör alakban. Ahogy a szer­ zetesek egy apát vezetésével dünnyögnek-mormolnak, a lámák megpróbálnak telepatikus kapcsolatot létesíteni az eltávozott lé­ lekkel. Egyetlen fordítás sem tud teljesen eleget tenni a tibeti imáknak, de íme egy kísérlet: „Halljátok leikeink hangját, ti, mindannyian, akik vezető nélkül bolyongtok a határon. Élő és halott más világban lakozik. Hol lát­ ható az arcuk, hol hallható a hangjuk? Az első füstölőt azért gyújt­ juk, hogy szólítsuk a bolyongó szellemet, vezetésre lelhet". „Halljátok leikeink hangját, ti mindannyian, akik bolyongtok. Ez az illúziók világa. Az élet csak álom. Aki megszületik, annak

szajhák. A hetedik füstölőt azért gyújtjuk. az éjszaka asszonyai. mint csontváz­ zá. hogy vezetésre szólítsuk a tábornokok és urak magányos szellemét". művészek és tudósok. hogy szólítsuk az előkelő szü­ zek és hölgyek bolyongó szellemét. és azok. A negyedik füstölőt azért gyújtjuk. koldusok és tolvajok. és akik most egyedül bolyong­ nak a szellemek birodalmaiban. hogy vezetésre szólítsuk a művészek és tudósok szellemét". A kilencedik füstölőt azért gyújt­ juk. Csak Buddha útja vezet az örök élethez. akik bűnt követtek el mások ellen és akik most nem pihenhetnek. A har­ madik füstölőt azért gyújtjuk. akik bűnöztek és most egyedül bolyonganak". hogy szólítsuk a bolyongó szelle­ met. és népetek panasza mindig áradó. mind. „Halljátok lelkeink hangját. és a falevelek az el­ nyomottak sóhajától remegnek. előkelő szüzek és höl­ gyek mind. hogy vezetésre lelhetnek". Sorsotok a feledés. A nyolcadik füstölőt azért gyújtjuk. és mind­ hiába koptattátok el a festékező-asztalokat. „Halljátok lelkeink hangját. elhervadnak a fák és a virágok. . hogy szólítsuk mindazoknak a szellemét. és mindazok. ti gyönyörű. Hol vannak a hadai­ tok most? A föld nyög és dudva nő a csatamezőkön. mint a szépség. ti mind. hatalmasok. „Halljátok lelkeink hangját. Ősz jön és tél. és mi mássá válik. hogy megszabadulhassanak a világ kötelékeitől". A TIBETI HIT III meg is kell halnia. Az ötödik füs­ tölőt azért gyújtjuk. akiknek fiatalsága akár a friss tavaszi reggel. hogy szólítsuk a királyok és diktátorok szellemét. hegyek és vizek királyai. A földet a vér borítja. hogy vezeklésre szólítsuk őket. sebeket osztogattatok és öltetek. és lelketeknek tovább kell menni. így vezetésre lelhet". „Halljátok lelkeink hangját. A szerel­ mes ölelés után megszakad a szív. hogy elvezethessük őket a vi­ lág kötelékeiből". Uralkodástok egy percnyi volt csupán. harcosok mind. akik területeket foglaltatok. ti. ti. ti mind. „Halljátok lelkeink hangját. A hatodik füstölőt azért gyújtjuk. „Halljátok lelkeink hangját. akik ellen vétkeztetek.X. akik a festettetek és írtatok. Lelketek társtalan bolyong és nincs bennetek igazság. Hiába erőltettétek a szemeteket.

a belső szervek moraja. hogy az ember a levitációval foglalkozzon.nagyon különböznek azoktól.120 HARMADIK SZEM A templom tömjénfüstös homályában a pislákoló vajmécsesek­ től az élő árnyékok táncra keltek az arany képmások mögött. Láthatatlan dobok az emberi szív ritmusára dobbantak. mint élő szerve­ zetből. és a nyugtalan szellemek továbbhaladtak utazásuk következő állomása felé. Fokozatosan. hogy az ember a fejlődés csúcsa és legnemesebb formája. hogy magasabbrendűek.nyilván úgy. lelassult. „Az istenek szekerei" . Sok láma csinálja. Sokat írtak már a levitációról: létezik.meglehet . s ez még a legkevésbé okkultak számára is észrevehető. míg végül azok a hangok hallatszottak. várnak és figyelnek. ami könnyebb és biztosabb. mert van egy sokkal egyszerűbb módszer: az asztrálutazás. de sok gyakorlást igényel. . Mi. hogy időről időre újraszületünk. de akiket a világ kötelékei még mindig fogva tartottak. akik azt mondták. ahogyan a telepatikus útbaigazítás folytatódott. akik megpróbáltak kapcsolatot találni azokkal. hogy más dolgok vannak jelen. Lakóik . gyakran láttam is. Hisszük. Egy utolsó hörgő. Nincs igazán értelme. a testnedvek csobogása. belemerülhet e hasznos és kellemes tudományba. A le­ vegő feszültséggel telítődött a telepatikus lámák koncentrációjától. ahogy az emberek figyelik a vadál­ latokat az állatkertben. Rozsdabarna ruhás szerzetesek egymással szemközti sorokban ülve a halotti litániát recitálták. és a tüdő­ ben a levegő sóhajtozása hallatszott. hogy többségük lakott. A halál csendje.legtöbben így hívták őket. mint az emberek. A templom más részeiből. akiket ismerünk. figyelik a földet . De nem csupán erre a földre. és tudjuk. akik eltávoztak a világból. melyek kíséreté­ ben a szellem elhagyja a testet. hogy másutt sokkal fejlettebb életformák találhatók. és aki elég türelmes. Azután a csendben megjelenik a tudat. Ahogyan az eltávozottak felé irányuló szertartás folytatódott. remegő zihálás és beállt a csend. Tibetben láttam feljegyzéseket különös égi jármű­ vekről. tibetiek sosem osztottuk a nézetet. melyek nem dobálnak atombombákat. lehet. Mingyar Dondup lámától megtudtam. hogy egy lámacsoport telepatikus úton érintkezésbe lépett ezekkel az „istenekkel". Szilárdan hiszünk abban. a testhangok ritmusa megváltozott. a feszültség csök­ kent. Millió és millió világ van.

de speciálisan képzett emberek esetében ez tudato­ san is megtörténik. amilyen gyorsan csak gondolkodni tud. csak a fizikai test igényli a pihenést.nem tartanak tovább egy másodperc tört részénél. hogy egy távoli baráttal vagy rokonnal találko­ zott: semmi meglepő nincs benne. ha rövid időn belül hall is felőle. akik nem képzettek.X. A legtöbb ember rendelkezik azzal a képesség­ gel. a szellem kiszabadítja magát. Valószínűleg mindenki ismeri azt az érzést. Azoknál. amelyeket az ezüstzsinór közvetít. sokkot kaptak. olyasféle­ képpen. az „idő" tisztán fizikai fogalom. ahova akar. bár az ezüstzsinór továbbra is hozzáköti. rendszerint az az erőteljes benyomása maradt. mikor éppen csak álomba .illogikus vagy lidércnyomásos álom. amit akkor élünk át. Gyak­ ran arra emlékszik. az egó szabadon vándorolhat az al­ vás ideje alatt. mikor hosszú és bonyolult álmok . amíg az ezüstzsinór sér­ tetlen. éppen úgy. és tanulás nélkül nem lehet elválasztani tőle. A születés a csecsemő számára az anyatesten belüli védelmezett élet halála. és általában visszalátogat a szellemi birodalomba. A szellemi világban nincs idő. Az én (ego) elhagyja a fizikai testet. ha meghalunk. A fizikai tudat felfogja őket. ahogyan a köldökzsinórt elvágják. hogy valamire emlékeznie kell. Tibetben gyakorta utazunk asztrálsíkon . Sokan meg is kísérelték. A TIBETI HIT 121 A földön az ébrenlét órái alatt énünk (egónk) a fizikai testhez kötődik. A halál a szellem számára újjászületés a szabadabb szellemi világba. Valószínűleg üzenetet kapott. de mert nem voltak kiképezve. Amikor al­ szunk. az emlék gyakran eltorzul. a szellem a szellemvilágon belül új életre születik és a zsinór elszakad. Amíg az ezüstzsinór sértetlen. aki a tanítás után hazamegy az iskolából. A test addig él. Az ego és a test egy korlátlan kiterjedésre képes „ezüstzsinór" segítsé­ gével tartja a kapcsolatot.úgy tűnik .és az egész folyamat ellenőrzésünk alatt áll. így vannak olyan esetek. és olyan gyorsan. esetleg az óceán másik oldalán élő személlyel találkozott és beszélt. hogy beleüljenek az ember evilági hitébe. és az eredmény . és azonmód „racionalizálja". hogy asztrálutazásra induljon. A szellem vándorlása révén álmokat látunk. be­ nyomásokat szerzünk. és amikor felébredt.nem levitációval . hogy a csecsemő elszakadhasson anyjától. hogy egy távoli. Talán mindenki álmodott már olyat. Az ember oda utazik. mint a gyerek.

Ezt az érzést az okozza. és visszarántja az asztráltestet a fizikaiba. de azt kizárólag maguk közt használták. Az asztrálutazás teljes ellenőrzés alatt majdnem mindenki által kivitelezhető. és ez azzal a szörnyű érzéssel jár. és hirtelen. a tisztánlátás. hogy a bűnbeesés előtt mindenki rendelkezett az asztrálutazás. Végzetes sokkot eredményezhet. sose kísérelje meg az asztrálutazást. Ez nem metafizikai kézikönyv. komoly veszélyt jelenthet . mint mikor egy utazás után térünk vissza. úgy hisszük. tibetiek. amíg tökéletesen tudatunknál vagyunk. Az asztrátest több méterre lebeg a fizikai fölött . ha nincs megfelelő taná­ runk. Akinek gyenge a szíve. esetleg egy külső zaj arra készteti. A telepati­ kus beszéd természetesen gondolati úton történt. így független a . ha az em­ ber egyedül van és nem kell attól félnie. A helyi törzseknek volt saját nyel­ vi változatuk. hogy leélje a kimaradt a életszakaszt. hogy rendkívüli gyorsasággal térjen vissza a testbe. illetve úgy tér vissza. azt azonban szeretném hangsú­ lyozni. a fizikai és az asztráltest durván válik el egymástól. A test hirtelen ébred. és az emberiség fejlődése helyett saját érdekében használta. akiknek gyenge a szíve -. Legjobb.122 HARMADIK SZEM merültünk. hogy megzavarhatják. Gyakorlást igényel. hogy nagyon zavaró élmény lehet. Valami. az ezüstzsinór összehúzódik. Mindez sokkalta rosszabb annál. A bűnbeesést úgy értelmezzük. erőszakosan felébresztenek. mert az énnek (egónak) újra kell születnie. felrángatnak minket. a telepátia és a levitáció képességével. ha valaki belép a szobába és megzavarja a testet vagy a zsinórt. hogy az ego túl gyorsan távozik. hogy nincs szinkronban vele. de sokkot vagy érzelmi zavarokat okozhat. Míg a projekció önmagában nem veszélyes.akárcsak a lég­ gömb a spárga végén. és kezdetben magányra van szükség. Mi.különösen azok számára. ha az asztráltest úgy hagyja el a fizikait. ezért nincs értelme tanácsokat adni az asztrálutazásokra vonatkozóan. ami való­ ban nagyon kellemetlen lehet. Nincs tényleges veszély. mielőtt továbbha­ ladhat a következő szint felé. hogy az ember leesett egy szikláról és az utolsó pillanatban ocsúdott fel. Réges-rég az emberek a telepátia segít­ ségével érintkeztek egymással. hogy az ember visszaélt a misztikus erőkkel.

mint olyan: „szent napok" vannak. a keresztény nagyböjthöz hasonló. hogy e felsorolásban szerepeljenek. amelyekről nem szabad elfeledkezni és istentiszteletekkel kell megemlékezni róluk. Ezek azonban csak a nevezetesebb ünnepek. hogy mivel rossz célra használták.a nyugati naptár szerint május . Nagy esemény. a mi nyelvünkön a Mönlam-cshempo. ezért mindenki értette. amely nagyjából márciusnak felel meg. huszonötödikén tartjuk a kinyilatkoztatás napját. hogy Buddha elvonult a vi­ lágtól. Ugyaneb­ ben a hónapban. egyben minden eltávozotté.így mondták nekem . A mi ünnepeink a következők: Az első hónapban. Az egész év legnagyobb ünnepe. Bábel kialakulásához az ve­ zetett. Huszonkilencedikén van a gonosz dé­ monok üldözése és kiűzése.X. Ezeken különleges szertartásokat tar­ tunk és általában nem dolgozunk. hogy különböző játékokat és vallási szertartásokat rendezzünk. de ez utóbbiakról nem tudok eleget ahhoz. 1-3-ig Logszár-t ünnepeljük .a nyugati világban újévnek hívnák. vannak kisebbek is. vagyis a halottak -.valamennyire megfeleltethetők a keresztény ünnepeknek. minden hónap 8-án és 15-én. jó ok. a telepátia képessége el­ veszett! Nálunk nincs vasárnap. a szent tőr felvonulásával ér véget.nyolcadik napjának érkeztével arra emlékezünk. . ha jól értem. A negyedik hónap . ez körülbelül februárral esik egybe. A hónap huszonhetedikével fejeződik be. rész­ ben mitikus eseménnyel. Ezek azonban nem olyan jelentősek. másképpen a „minden lelkek napja". akik a földhöz kötve vándorolnak. de ne­ künk ez alatt az idő alatt még szigorúbban kellett élni. Ez. egy részben vallási. Az éves ünnepek . job­ bára mentes az ünnepektől. A harmadik hónapban. 15-én ünnepeljük Buddha fogantatásának évfor­ dulóját. az egyházi és világi év csúcspontja a negyedik naptól a tizenötödikig tart: ezek a kö­ nyörgés napjai. hogy megidézzük mindazok szellemét. amely nem a játékok. áprilisban szintén kevés az ünnep. Tizenötödi­ ke Buddha halálának évfordulója. Ekkor füstölőket gyújtottunk. hanem az ünnepélyes hálaadás ideje. hogy megjegyzéseket fűzzek hozzá. A második hónap. A TIBETI HIT 123 helyi nyelvtől.

Példaként álljon itt a jelenlegi.124 HARMADIK SZEM Június volt az a hónap. Az új év februárban kezdődik. A következő. mint más országok. másnap mégis behívtak a feletteseinkhez. Mivel Tibet éghajlata roppant száraz. A kilencedik hónap. A gyógyítók rendjét Buddha ala­ pította. Kevés eső esett. sokkal jobban függ­ tünk a folyóktól.elkövettünk! Buddha születésének évfordulója a hatodik hónap. hisz a folyókból nyert víz nélkül a földekről semmit sem arathattunk volna. így az aratás ünnepét összekapcsoltuk egy vízi ünnepséggel. amikor ötödikén az „orvoslámák" más kolostorokba különleges ünnepségekre látogatnak.október . Aznap semmit sem tehettünk helytelenül. amikor Buddha először pré­ dikált a Tanról. 25-én a lámpák ün­ nepe következett. a nyugati naptár szerint január-február fordulóján. hálaadásra az orvosszerzetesek szolgálataiért. Akkor történt az. Naptárunk erősen eltér a nyugatitól.az ő elképzelésük szerint . és számot kellett adni arról. tizedik hónapban. 1927-től számított ciklus évenkénti kalendári­ uma: I . hogy Buddha alászállt a mennyekből. az egyes éveket tizenkét állat és öt elem különféle kombinációival jelöljük. Ekkor kiűzték az óévet és felkészültek az újra. november huszonkettedik napja csodálatos esemény évfordulója. Az év utolsó vallási eseménye a tizenkettedik hónapban 29-30án volt. július 4-re esett. hatvanéves ciklusokat használunk. A nyolcadik hónap .nyolcadik napján volt az aratás ünnepe. amit . Ekkor ünnepeltük az a napot is.

Bárkinek le­ het egy fényképezőgépe. hogy a rengeteg lehetőség közül csak hármat említsünk.X. Az . és egy fehér lámpája. Számunkra az „asztrológiai hatások" egyszerűen kozmikus sugarakat jelentenek. Ha a lencse vagy a lámpa elé különböző színű szűrőket tesz. A TIBETI HIT 125 Részét képezi hitünknek az a nézet is. infravörös hatásokat ész­ lelhet. amelyek a testen keresztül tükröződnek a földre. hogy a kész képen elváltozásokat ta­ pasztal. A jövőbelátást mindenképpen pontos és hiteles tudománynak tekintjük. felkészülhet rá. amelyekkel lefény­ képezhet valamit. hogy jövőnk valószínű­ sége megjósolható. Ortokromatikus. pankromatikus. miközben a test természete szerint „elszínezi" vagy elváltoztatja őket. Hiszünk az asztrológiában.

úgy­ szintén találkozott vele. hogy az asztrológiáról egy kicsivel több szó essék és felidézzük annak a három angol sze­ mélynek az alakját. A dalai láma új inkarnációja visszatér. Ezt 1850 előtt írták. szeren­ csés vagy szerencsétlen események megjóslása a jelekből. a nyomtatott példányt látta 1902-ben. akik tanúi voltak egy próféciának. hogy létezését bizonyítsuk. mely így szól: „Az az erő. Bell. Kitör a kínai forradalom és megalakul a nacionalista kormány. aki szintén a brit seregben szolgált. mely való­ ra vált.mindeme dolog tilos. Egy későbbi fejezetben visszatérünk még rá. A dalai láma eltávozik ebből az életből. Egy bizonyos L. Csak így védhetők a kevésbé tehetségesek. De szent könyveinkben szerepel egy későbbi utasítás. 1911. Az év végén egy békülést hirdető szónok véget vet a háborúnak". 1914. Charles Bell. és amelyért az egyén fájdalmat és szenvedést áll ki." Magam is fájdalom útján jutottam a har­ madik szemhez. Az év első fele óvja a dalai lá­ mát. a fegyverek okozta nyugtalanság-fájdalom megnő és az em­ berek harcolni fognak. érintkezésbe lép vegyi és elektromos személyiségünkkel. 1935. Háború Anglia és Németor­ szág között. Buddha azt mondja: A csillagjóslás és az asztrológia. a későbbiekben Sir Charles Bell az összes jóslatot . Itt látható a prófécia másolata tibeti nyelven. aztán harcoló. világi törekvésre használni. így szól: „A Fa Sárkány évében. 1911 vé­ ge. Younghusband ezredes vezette a brit hadakat. a „Fa-Sárkány háborúra". mely keveseknek adatott meg. 1950. Sok az ellen­ ség. A kommunisták 1950. civakodó zsiványok törnek elő. A kínaiakat kiűzik Tibetből. Az 1904-es brit inváziót pontosan megmondták előre. és a beavatkozás megnövelte a velem született képesség hatóerejét. Gonosz hadak szállják meg Tibetet". októberében özönlötték el az országot. Látta az előrejelzést Lhászában. aki később érkezett Lhászába. A.126 HARMADIK SZEM emberekre hasonlóképpen hat a kozmikus sugárzás. 1933. A kínaiak megszállják Tibetet. itt azonban jó alkalom kínálkozik arra. Waddel. csupán azért sem. Néhány előre pontosan megjövendölt egyéb esemény: 1910. jó és rossz eljövetelének megjövendölése . 1027 óta Tibetben minden nagyobb döntést az asztrológia se­ gítségével hoztak. és 1904-re vonatko­ zik. Semmilyen okkult erőt nem lehet személyes nyereségre. használható.

ahogy forog. hogy készítünk egy égi térképet a fogantatás és a születés pillanatá­ ban. A születés pontos óráját tudni kell. mint a Déli Sark. Amikor a térképek elkészülnek. mit jelent.mert az . akik asztrológiai képzés­ ben részesültek. Különösen a rengeteg nehézség. bekövetkezett.X. hogy a pontatlanság hatalmas eltérése­ ket eredményezhet. Az Egyenlítőnél a föld forgási sebessége ezer­ négyszáz mérföld óránként. háromezer-egyszáz mérfölddel előbbre van. amely nagyon különbözik a földi zónaidőktől. és az időpontot át kell for­ dítani „csillagidőre". és ősszel az Északi Sark kb. A születési hely hosszúsági fokának ismerete ezért döntő fontosságú. Mivel a föld másodpercenként tizenkilenc mérföldes sebességgel halad a pályáján. Anti engem illet. A föld megdől. Röviden abból áll. értelmezni tudják. A horoszkópkészítés tudománya . minden. belátható. de tavasszal a helyzet fordított. azok. amit nekem jövendöl­ tek. Értékebi kell a boly- . A TIBETI HIT 127 látta Utászában.nem foglalható össze egy ilyen jellegű könyv néhány oldalán.

Akik nem já­ ratosak ebben a dologban. így vagyunk a múlttal is. de ez konkrét személyek­ re vonatkozik.30-as futamot? A vá­ lasz nemi Anélkül. azt állítják. hogy ha Amerika és Anglia nem tartja féken a kommunizmust. Ebben az esetben az évszázad végén jó kis tűzijátékra számíthatunk. mi­ lyen hatások érvényesültek a létezés legelső pillanatában. A bámészko­ dók találgatnak. így nem lenne értelme. mikor belép egy gyanútlan világba. lehetetlen. a járatszámokat és van egy jó menetrendje is. minden ló. A tizenkét házban . és hogy azután boldogan élnek-e. hogy elkészítenénk a versenyben érintett min­ den ember. hogy ki fogja megnyerni a 2. hogy az eljárást világosan leírjuk. sajátos tudásuk alap­ ján meg tudják mondani. mikor azt mondja: „Nem hallok hangot. A szüle­ tési térkép azokat jelöli. a nyugati világot ismételten zavarba ejtő kérdéskör az ember korábbi életeinek feltárásához kapcsolódik. hogy belebonyolódjunk. vagyis 1964-ben háború lesz. A jövő megismerésére elkészítjük a térké­ pet arra az időpontra. melyek akkor érik az egyént. Készítünk egy fogamzási ábrát. de az irányító-toronybeliek. Éppen úgy tesz­ nek. és lótulajdonos horoszkópját.Tényleg meg tudjátok előre mondani. Időbe telik. mikor érkezik az utolsó leszállási engedélykérés a toronyba. Feltéve. mikor. a repülőtéren álldogál és kíváncsi lesz. számításokat kell végezni. mely elszórakoztatja majd a Vé­ nusz és a Mars lakóit. Ha egy közönséges turista tudja a repülőgépek nyilvántartási számát.128 HARMADIK SZEM gók közötti kapcsolatot és kiszámítani a konkrét térképre gyako­ rolt hatást. esetleg ki tudja számítani. Érdekes lehet viszont. ha a kommunisták ellenőrizetlenül maradnak. ha csukott szemmel rábö­ künk a kezdő futam listájára. legalábbis nem. Az ember pl. ezért a hang nem is létezik". hogy megtudjuk. hogy milyen területeket fed a tibeti asztrológia. az utolsó beérkező járat mikor kér leszállási engedélyt. Fel lehet tárni az előző élete­ ket. Ilyenkor az a legjobb megoldás. Meg tudjuk mondani. Néhányan azt kérdezik: . Egy másik. ábrák sokaságát kell kidolgozni. Leg­ alább egy kötetet tenne ki. mint a teljesen süket ember. akkor a Fa Sárkány évében. Azt is megmondhatjuk. hogy egy em­ ber meggyógyul-e a betegségéből vagy sem. amikor le akarjuk olvasni és össszevetjük a születési ábrával. hogy Tom elveszi-e Maryt.

Börtön vagy a fogvatartás más formái. hogyan következik be. Pénzügyek. kedvtelések és elmélkedések. amely elmúlt események halvány nyomait gyűjti egybe egy-egy tárgyról. Szerencsétlenség. akadályok és okkult csapások. az elért fejlődési szint. munka és kisállatok. Betegség. Nehézségek. Tulajdon. a pszichometriát vagy a kristálygömbből való jóslást sokkal gyorsabbnak és legalább olyan pontosnak találom. szellemi képességek és íráskész­ ség. Kapcsolatok. Bár magam is sokat foglalkozom asztrológiával. Barátságok és ambíciók. Szenvedély. életkörülmények az élet végén. A pszichometria olyan tudomány. hogyan lehet pénzt szerezni és elveszíteni. Örökségek. mikor és hogyan következik be. A TIBETI HIT 129 tizenkilenc szimbólumot használunk. általában családi vagy üzleti veszekedések. valamint azt. ellenségek. Viszály. melyet megszenteltek a . Az ember belép egy régi templomba. Gyermekek.X. házasság. Végzet. ha az embernek nem túl erős oldala a számtan. mikor és hogyan. Bizonyos mértékig mindenkinek megvan hozzá a tehetsé­ ge. Halál. rövid utazások. a személy típusa. Szellem. Hosszú utazások és lelki dolgok. Partnerkapcsolatok. Könnyebb is. A szimbólumok következő tartalmakat jelölik: Személyiség és önérdek. a találkozás ideje. ha bekövetkezik. Foglalkozás és érdemek. perek. Házasság. hogy milyen körülmények kö­ zött fognak megtörténni: Szerelem. Megközelítő pontossággal meg tudjuk állapítani a következő események idejét is.

életünk során felkapaszkodunk vagy legalábbis megpróbáljuk. Sok buzgó diák elköveti azt a ko­ moly hibát. hogy haláluk után a Sátán és társasága szorgosan hozzálát a nyársonsütéshez és a kínzáshoz? Hiszik. és belépünk a szellemi világba. hátborzongató ez a hely. mely arra vár. szimbólumok. Az Életkerék a születés-élet-halál-szellem-születés-élet stb. melyen egy tűzkúp emelkedik. Ezen nyugszik a víz gömbje. hogy egynéhány írástudatlan hisz bennük. Ta­ lán a keresztények tényleg elhiszik. mi­ kor megszületünk. hogy ha (egy kisebbség tagjaiként) a másvilágba jutnak. menjünk innen. békés itt minden!" És mikor egy rémes gyilkosság színhelyére látogat. Tibetben a természeti törvényeknek emlékműveket állítanak. Az egész a tibeti hitet szimbolizálja. Az „üveg". ez az egyik városkapu. hogy felkapaszkodjunk a felfelé vezető út lépcsőin. végtelen forgását szimbolizálja. hálóingben ücsörögnek majd egy felhőn és hárfázni tanulnak? Úgy . a Pargo Kaling a legnagyobb. de nem a felvilágosultak.mint korábban em­ lítettük . melyeknek mérete másfél métertől százötven méter magasságig terjed.130 HARMADIK SZEM múló évek és felkiált: . mi valóban hiszünk azokban a szörnyűséges poklokban.„Milyen nyugodt. Lehet. mindössze a természeti törvényeket használjuk fel. a feszülettel vagy az ikonnal vet­ hetők egybe. hogy elhagyja az anyagi világot. Mindegyik elemet a felfelé vezető út lépcsőin keresztül lehet elérni. Azután. hogy megtanuljuk az újabb leckét. lélegzetünk elakad. felette egy levegőtányér. amelyeket a kerék ábrázol. A csörtenek alakja mindig olyan. más-más időköz után újraszületünk. hogy úgy gondolja. A csörtettek. Lhásza váz­ latos térképén öt ilyen szerepel. Tibetben mindenütt találhatók csörtenek. A földre érkezünk. azt mondja: „Ó! Rosszul érzem itt magam. úgy. A négyzet a szilárd földi alapot jelöli. mint amilyennek az alábbi il­ lusztráció mutatja. aho­ gyan a röntgensugarakat egy képernyőre összpontosítják (és fluo­ reszkáló képet mutatnak). Az egészben nincs semmi csoda vagy varázslat.csupán fókuszálja a harmadik szem sugarait. és még magasabbra a remegő szellem (éter). Végül. A kristályjóslás egy kicsit más.

a rádiót. és hogy a földön vár ránk a „nyár­ sonsütés és a kínzás".131 tartjuk. hogy a földön tanulunk. hogy az asztrálsíkon mozogva akár alvás közben vagy a halál után találkozunk szeretteinkkel. hogy a nyugati kétkedés és materializmus megakadályozta. hogy ezt a tu­ dományt megfelelőképpen megvizsgálják. melyek szintén testetlenek. hanem olyan hit. . és ahol más entitásokkal találkozunk. melyek közül a legmagasabbat „az aranyfény birodalmának" (ősfény) nevezzük. a repülést meg még sok egye­ bet. A múltban túl sok dol­ got kigúnyoltak. amelyek aztán évek múltán helyesnek bizonyul­ tak. a televíziót. Nem találkozhatunk azokkal. mikor elhagyjuk a testet. Biztosak va­ gyunk benne. ahova ak­ kor megyünk. A telefont. és ilyen nem létezhet az aranyfény avagy ősfény birodalmában. mert ez diszharmonikus állapot lenne. A másvilág számunkra az a hely. mely szerint alvás közben vagy a halál után sza­ badon vándorolunk az asztálsíkokon. mert velük harmóniá­ ban vagyunk. és nagyon nagy kár. Mindezt az idő már bizonyította. akiket nem szeretünk. Ez nem spritiualizmus.

elsőre le akar­ tam vizsgázni. Elérkezett a nap. mert a vizsga a születésnapomat köve­ tő napon kezdődött. senki sem engedett szerzetesek­ hez nem illő kísértésnek. Ezek kb. hogyan készülnek a füstölők. Asztrológiával. Odakinn egész idő alatt rendőrszerzetesek őrködtek. az egyetlen „játék"-ra.különös tekintettel a szépírásra . átkutattak. mint amilyen most vagy. olyan nyugodt.Ifjúi elszántsággal a tanulásnak szenteltem magam. aztán. gyógyfüves orvoslással. és a tudás ott lesz. tibeti és kínai nyelvvel . Lobszang. a dzsúdóra mégis fordítottunk valamennyit. ez csak zűrzavart teremt a fejedben. hogy meggyőződjenek róla. Körülbelül három hónappal koráb­ ban Mingyar Dondup láma azt mondta: .és a matematikával. Légy nyugodt. Kevés idő maradt játékra. egyre kevesebbet készültem. Akkor a legfőbb vizsgáztató a vizsgaterem kis templomából zárt kőfülkékhez vezetett minket. hogy miből állnak.Nem kell annyit ismétel­ ni. mert ebből szigorú vizsga volt. Az elmúlt éveket intenzív tanulással töltöttem. hogy az agyunk megfelelő szellemi állapotba kerüljön. Reggel hatkor tizenöt más jelölttel együtt megjelentem a vizsgateremben. le kellett vetkőznünk. de még olyasmivel is. Mind133 . Ahogy közeledett a tizenkettedik születésnapom. a magasságuk pedig úgy két és fél méter. ahol kell. két és fél­ szer három méteresek voltak. majd tiszta köntöst adtak. anatómiával. vallásetiká­ val foglalkoztam. Előbb rövid istentiszteleten vet­ tünk részt.

Kap­ tunk vajas teát és campát is. Ahogy sötétedni kezdett.134 HARMADIK SZEM egyikünket egy-egy fülkéhez vittek. megjelent egy szerzetes az ajtónál és elszedte a papírokat. amit akartunk. A bukottakat hamar kirostál­ ták. míg végül.innivalót hozta. . hogy a tétellel foglalkozzunk. Mikor már bent voltunk. Másnap reggel mind a tizenhatunknak be kellett menni abba a szobába. Három nappal később. mert reggel ki kellett takarítanunk. a vizsgáztatók elé hívtak bennünket. dobásokból és önuralomból. lelakatolták és lepecsételték. gyengeségeinket pedig feljegyezték. Hat napon keresztül minden áldott napra jutott egy tantárgy. kulcsolásból. lépjünk be. így annyi fényt kapott. aki az enni. és -tizennégy órába telik. Saját tapasztalatból mondom. Akkor lefeküdtünk és reggelig aludtunk. melynek egy témája van. De még nem mehettünk el. Leg­ alább dzsúdóból a legjobb eredménnyel vizsgáztam! De csakis gyerekkori képzésem miatt. Az írásbeli vizsga a hatodik nap éjszakájával ért véget. hogy egy vizsgadolgozat. semmilyen okból nem hagyhattuk el a helyünket. azt csináltunk. A cellának nem volt teteje. ahányszor csak akarunk. A feltett kérdések gyenge pontjainkra vonatkoztak. de teát annyiszor kérhetünk. esésekből. Aztán otthagytak. A nap maradék része a miénk volt. külön fülkénkben kellett maradnunk. Egész idő alatt a saját. ahogyan találtuk a fülkéket. Mindegyikünknek három másik jelölttel kellett megküzdenie. míg azt megválaszolja az ember. alaposan próbára teszi a tudást és az idegeket. ahol dzsúdózni tanultunk. a kikérdezés egész nap tartott. úgy kellett elhagynunk. hogy háromszor egy nap ehetünk campát. a szerzetesek a falon lévő kis csapóajtón keresztül bead­ ták az írószerszámokat. és pirkadattól sötétedésig dolgoztunk. milyen tudásra tettünk szert fojtogató fogásokból. kizárólag korábbi képzésemnek és Cu-nak köszönhetően én maradtam egyedül. Ez alkalommal azt vizsgálták. és felszólítottak. Egyszerre egy növendék vizsgázott. A szerzetes. amit pedig akkoriban brutálisnak és igazságtalannak tartottam. Az ajtót bezárták. közölte. Fokozatosan mindenki kiesett. mikor a dolgozatokat már kijaví­ tották. amennyi a vizsga­ terembe bejutott. a papírt és az első vizsgakérdéseket.

Lámaruhát kezdtem hordani és megkaptam minden jogot és privilégiumot. hogy azonnal nyilvánítsanak lámának. milyen sebesen is jöttek és mennyi nehézséget kellett elviselniük. hogy tizenhat éves koromban vizsgázzak. joggal taníthatott. hogy láma lettem. hogy kiheverjük a nehéz vizs­ gát. amiért úgy ta­ nított. A küldöncök mindig éltek színészi ké­ pességeikkel. s így olyan gyorsan haladhattam. és azt mondta. Ha már most lámastátusz­ ba kerülsz. hogy az én sikerem az övé is. és tudásod gyarapodni fog". most értem kül­ dött és a szobájába hívott. trapák. hogy bárki. ahogyan csak akar­ tam. hogy minden tárgyból a legjobb lettem. hogy attól fogva lámának tekintenek engem. Lobszang. Egyetértett vezetőmmel abban. De beköltöz­ hetsz a mellettem lévő szobába. Ez azt is jelen­ tette. Mivel a Potala csak egy mérföldnyire volt. Azt javasolta. hogy tanulmányaimban az osztály ne fogjon vissza. amelyeket máskülönben elkerülnél. hogy elismerésben részesül. kissé túljátssza a „szerepét". aki valamilyen szaktudással rendelkezett. Az apát úr külön beszámolót küldött a dalai lámának.Fájdalmas te­ kintetem láttán magyarázni kezdett: . amit pedig későbbi életedben létfontosságúnak fogsz találni. Ahogy beléptem. Az Ékességes gratulált a vizsgámhoz.látszó­ lag csupán! . TRAPA 135 A következő nap pihenhettünk. azt gon­ doltam. mikor eljön az ideje. amit meste­ rem a legjobbnak tartott. Izgatott örömöt jelentett számomra. Most. Velem együtt öten mentünk át. az azutáni napon pedig kihirdették az eredményeket. hogy a rájuk bízott üzenete­ ket követítsék. Ez tisztességes ajánlatnak tűnt nekem. A lista élén vagy. mert le fogsz vizsgázni. nagyobb szabadságra volt szükségem. vagyis orvospapok lettünk. „mert így rákényszerülsz. hogy olyan dolgokat tanulj. . sok minden kimarad a tanulmányaidból.Sokkal jobb. ami a lámastátusszal jár.XI.halálán volt. mosolygó arccal né­ zett rám: . ziháló hírnök érkezett az Ékességes üzenetével. Mingyar Dondup lámát egész idő alatt nem láttam. ha tanulsz és a saját érdemeid alapján leszel lámává. hogy hangsúlyozzák. Azon a héten valamikor később.Jól csináltad. A kimerültségtől lógott a nyelve és . elfogadtam. . de elleneztem.

136 HARMADIK SZEM Az egyik dolog. elég feszültnek látszol. Az öreg Cu-ra gondoltam. hagyják a lábfejedet. most képzeld azt. . Rám nézett és így szólt: . Most hagyd kicsit pihenni őket. nem juthatsz előbbre a csendes elmélkedésben. sem feszültség. hogy először is feküdjek le. amit leghamarabb el kellett sajátítanom. jobb ha először hátán fekve tanulja az ember.Hirtelen megállt és rám mutatott: . hogy hagyják ma­ gukra az izmaidat. mert bár ülve.Most a karod következik . hogy leestél egy szikláról .mondta. aztán fel a válladhoz.A földön fekve megpróbáltam ma­ gam elé képzelni az emberkéket.Na. akik úgy mozgatnak téged. hogy ne erezzed. lábad apró emberkékkel van tele. a rela­ xáció tudománya volt: enélkül nem lehet semmilyen.Kezdd az ujjaiddal.Most magához . Szólj az emberkéknek. ahol éppen néhány könyvet tanulmányoz­ tam.Miután idáig jutottam. most csináld ugyanezt a lábszáraddal. . én hogyan csinálom. . összeroskadtál. Mind ott vannak? Biztos? Tapo­ gasd végig gondolatban. Képzeld el. Képzeld. Lobszang. Ki vele. amint belülről rángatja a lábujjaimat! De jó lesz megszabadulni tőle! Na.Végre meg volt elégedve a lábammal. Szólj az emberkéknek. minden izmod elernyedt. Megmutatom. amíg abba a helyzetbe ke­ rültem. hogy a földön fekszel. Azt mondta. mert az arcizmok csak akkor lazák. Addig izegtem-mozogtam. és megbizonyosodjon róla. sőt áll­ va is lehet lazítani. hogy minden ember­ két elhívsz. . amikor ugráltál. hogy az agyad felfedezze a lábadat. folytatta: . a csuklód mellett a könyöködig. végtagja­ id az eséstől behajlítva. amit mondott. Hagyd. . . amíg nem lazítsz. Nehéz dolguk volt ma reggel.Képzeld. biztosan jó csomó kis ember szorgoskodik ott. ne legyen benne sem mozgás. Az emberke feszesen tartja az egyik combizmodat. egy izom sincs működésben. hogy kezed. hogy az izmaidat húzkodják. Egyik nap Mingyar Dondup láma bejött abba a szobába. . A lábikrádra figyelj. sehol se erezz semmit. igazi metafi­ zikai tanulmányokat folytatni. ki vele! .Lobszang. hogy induljanak felfelé.Nézd csak! Valakit a combodban felejtettél. sehol se maradjon feszesség vagy feszültség. Induljanak el a fejed felé.mondta. Lobszang. a szád kicsit nyitva. Mondd meg a kis emberkéknek.

Mingyar Dondup láma ezeket mondta: . mit tehetünk vele. és ugrasd át őket újra a fekete űrön. senki sem tudja jobban csinálni. Akkor állítsd meg a gondolatokat. hogy egy kicsit másképp csináljam. amit csinálnak és távozzanak. mint a lazí­ tást. de szellemileg feszült vagy. hogy lásd a feketeséget. fizikailag ellazultan. hogy szabadon folyjanak. . és azt. minden erőlködés nélkül. hogy a tested lámakolostor. . hogy minden megereszkedjen. és nehéznek tűn­ het. Szólj nekik. csukd le könnyedén a szemhéjadat. kérlek. erősen nézd. és egy má­ sodperc is elég rá. hogy miután kiengedtek minden izmot. Képzeld el a semmi fekete négyzetét. . akik feszítik benned az izmokat. mert így szólt: . Figyelj. ahogy a macskák lazítanak. távozzanak. hogy a tudatod egy pillanatra el­ időzzön a gondolataidnál. hogy lazítsák el az izmaidat. holott a relaxáció kis gyakorlattal könnyű dolog. könnyedén. Ahogy itt fek­ szel. Ez utóbbihoz azt a tanácsot kaptam. ne engedd. elernyedjen és megtalálja saját helyét. Mondd nekik. Figyelj a szádra. Láthatóan elégedett volt a haladásommal. akik működtet­ nek. lazítsd el az izmokat mindkét oldalon! Most nem fogsz beszélni. Látni fogod. Elég hosszadalmas leírni az egész folyamatot. Hagyják abba. milyenek. Gondolj a szerzetesekre. Néhány átugrik. Akkor már laza a tested. Lobszang.XI.Elfordult és kinézett a nyitott ablakon. ha gyakorolnak eme sorok és az itt következő mentális módszer alapján. hagyd.Kevés haszna van. Tanulhatsz abból. Akik idege­ sek a civilizációs gondoktól. Valóban kép­ zeld el. mindkét sarkában van egy feszes izom.A re­ laxáció szempontjából talán a fej a legfontosabb rész. ha elengedted magad.A relaxáció leg­ kiválóbb képviselője odalent napozik. valamennyi izmodat. jól teszik. hogy gondolataid megpróbálnak átugrani egyik oldalról a másikra. mennyire érdektelenek. mint ők. hogy a testedet csak a külső bu­ rok tartsa egybe. hozd vissza őket. Hunyorogsz. és élvezd a tökéletes szellemi és fizikai relaxációt. Kövesd őket lassacskán és nézd meg. Nézzük. Pedig nincs fény. Menj utánuk. Vedd úgy. TRAPA 137 a testhez érkezünk. Ez a módszer sosem mond csődöt. mely zavarhatná a szemed. és rövid időn belül semmi megerőltetésbe sem kerül. sem enni. először a tested alsó részéből menjenek el. szóval csak semmi feszültség. Lazíts.

Nagyon szerette a dzsúdót. hogy felmondtuk a buddhizmus alappilléreit képező ún. Magas szinten tanítottak dzsúdózni. Középút összetevőit. hamarosan összeesne: az agyat és a tu­ datot mégsem pihentetik. A dzsúdóhoz hozzátartozik. de ár­ talmatlan. mely mentes a káprázattól és a haszonleséstől. Velünk mindent megtettek. tíz támadót tudott pillanatokon belül visszaverni és legyőzni. Ha valaki néhány napon át pihenés nélkül járkálna. Minden másnap azzal kezdtük a dszúdózást. zése. hogy tudni kell puhán esni. hogy egy három­ négy méteres falról csak úgy mulatságból leugorjunk. hogy mindjárt elveszíti az eszméletét.* Ezek a következők: Helyes szemlélet: olyan nézet és vélekedés. de ez felettébb helytelen felfogás. hogy az asztrálutazáshoz kiszabadítsák az ént a testből. mint azok.138 HARMADIK SZEM Ezt megint csak nehezebb elmagyarázni. A láma. Kevés gyakorlat kell hozzá. mint csinálni. ha egy bonyolultabb foghúzáshoz készülőd­ tünk vagy csontokat illesztettünk össze. olyanok. Tibetben. Mindenkinek szüksége van a lazításra. a nyak megérintésével a másodperc törtrésze alatt tudat­ vesztést okozhatunk. ahol nincsenek altatóorvosok. Helyes beszéd: amely során az ember kedves. Sokan sosem kapcsolják ki a tudatukat és sosem állítják le gondolataikat. figyelmes és igaz. hogy a tuda­ tunkat kiképezzék. A kis nyomás megbénítja az agyat. akik megpró­ bálják éjjel-nappal működtetni a testüket. Arra is használják ezt a módszert. gyakran alkal­ maztuk ezt a fogást. aki tanított. A képzésnek köszönhetően majdnem érzéketlenné váltunk az esésekkel szemben. nem szenvedett. és igyekezett a lehető legérdekesebben tanítani. A „fojtófogás" vadnak és kegyetlennek tűnhet a nyugati gondolko­ dásmód számára. mielőtt a másik ember tudná. mert az az önuralom számára nagyon jó gyakorlat. és valóban nagyon könnyű ügy. és mindennapos dolognak számított. Mint már be­ mutattam. A beteg semmiről sem tu­ dott.) (A szaklektor megjegy­ . Helyes vágy : ami által az embernek magasztos és méltó célja il­ letve érdemleges véleménye van. * Nemes nyolcrétü útnak szokták n e v e z n i .

Helyes figyelem: abban áll. Helyes elragadtatottság: olyan öröm. amely elhalad Sö falu mellett. legnagyobb csalódásomra és ré­ mületemre az előírások száma százötvenháromra emelkedett. mely az életrealitásokról és a felettes énről való meditálásból ered. Amikor így nézelődtem. nem mozoghatott. de kelepcét is jelentett. az embernek vigyáznia kell. Szintén alattunk.XI. aki be akar menni a templomba. Jól hangzott. és nem kapott sem enni. A nagy csörten a Drepungi úton terpeszkedik. És Csakporiban egy bölcs láma egyetlenegy előírást sem szegett meg! Mintha a világ csupa tanulnivaló lett volna: azt gondoltam. majdnem a Csakpori lá­ bánál is állt egy csörten. amikor a buddhizmus és a béke még nem érkezett el Tibetbe. TRAPA 139 Helyes viselkedés: mely az embert békéssé. Helyes törekvés : az embernek önuralommal kell rendelkeznie és állandóan képeznie kell magát. a Pargo Kaling látványa tárult elém. hogy az ember helyesen gondolko­ dik és megpróbál aszerint cselekedni. de a Vashegy másik oldalán. sem inni. hogy mindenki. a Khati Linga-ra és a Kalingcsu folyón keresztül a Dodpal Linga-ra. átlépjen a testén. Közelebb. rejtőzködnöm kellett. amit helyesnek tud. hason kellett feküdnie a főtemplom bejárata előtt. Ez nagyon nagy szégyen volt. vagyis az Ékszer Parkba. és már ez is fé­ lelmetesen soknak tűnt. és a nyugati írásmódhoz legalábbis ez a szóalak áll legköze­ lebb. aki azokban a háborús időkben élt. Korábban a szerzetesi viselkedés harminckét szabályának kellett engedelmeskednem. Helyes élet: hogy ennek megfeleljen. mert senkinek sem szabad fentről lenézni a Mindentudóra. és a város szívébe vezet. és ez utóbbiak­ nak megadja a jogot az életre. Kezár ki­ rály emlékére emeltek. ne sértsen meg más embereket vagy állatokat. Lámaként. Egy az elitből. A „Linga" parkot jelent. Egy a „legkiválóbbak" közül. Ha valamelyikünk vétett a fentiek ellen. hogy a dalai láma megérkezik Norbu Linga-ba. amelyet egyik történelmi hősünk. . két gyönyörű parkra láttam. becsületessé és ön­ zetlenné teszi. Északra a Nyugati kapu. Láma lettem. Ott feküdt pirkadattól sötétedésig. szét fog durranni a fejem. De kellemes volt fent üldögélni a tetőn és figyelni.

sőt jóval többet. amelynek aranyló kupoláira olyan tisztelettel néztem. de megérte. a ragyogó csörtenek. a szerzetesek durva jócimborasága. mint amilyen Mingyar Dondup láma is volt. Aztán ott volt még a közeli Potala. ami kárpótoljon és örömöt okozzon. Kárpótolt a gyönyörű zöldellő völgy. s benne a gondozott fák. Teljes kárpótlást nyújtott. Nehézség? Akadt bőven. amilyet érdemes élni.ezekből állt az életünk. a i e s t ő i lá­ makolostorok és a megközelíthetetlen kőszirteken gubbasztó re­ meteodúk. A többiek bajtársiassága. és a füstölők templomok körül kerengő ismerős szaga . és egy kicsit keletebbre a Csokang fénylő háztetői. melyek át meg átkígyóznak a hegyláncok között a földeken. de volt. Akiknek egyetlen gondolata a „Béke".140 HARMADIK SZEM Munka? Rengeteget dolgoztunk. ha olyan emberek mellé társulhattunk. . amely olyan volt. és hogy másokon segíthessenek. a kéklő folyók. Minden közösségben vannak értetlenek és kishitűek: itt Csakporiban azonban valóban ők alkották a kisebbséget.

a régieket pedig kitisztítottuk. Úgy volt. tanulni. . Új bőrtáskákat készítettünk. az állatokat jól megrakva.rájuk vakáció és kaland vár. úgy hetven-nyolcvan kiló körüli terhet cipeltek. Augusztus végén nagy kiáltozások és lárma közepette elindultunk. Akiknek a kolostorban kellett marad­ niuk. Most már sokkal jobban belemerülhettem az okkult tanulmányok­ ba és speciális képzésben részesültem. Természetes lelőhelyükön sok hasznos dolgot megtudhatsz a gyógyfüvekről és bevezetünk a valódi sár­ kányrepülésbe is.Röpültek a hetek.és terveznivaló volt. hogy megnézzük. Olyan sok tenni-. és irigyen figyelték a többieket . már fehér lovon lovagoltam. augusztus ele­ jén vezetőm így szólt hozzám: . hogy kutassák át a környéket gyógyfüvekért. és az állatokat gondosan megvizsgáltuk. A tábort a régi Trajerpa kolostorban verjük fel. alkalmasak-e a hosszú útra.Két hétig mindenki rettenetesen elfoglalt volt. hogy csapatunk kétszáz szerzetesből áll majd. Egy napon. A jak-karaván lassabban jött utánunk. hogy könnyű tér­ nünk legyen csak és gyorsan odaérjünk. 141 . A sátra­ kat rendbe hoztuk. a jakok általában nyolc-tízet. és mindennap csapatokat küldtünk ki. mielőtt a csapat megérkezik. hogy legyen néhány napunk Trajerpában. a falnál gyülekeztek. A lovak tizenöt­ húsz mérföldet tesznek meg naponta. Mint láma. Né­ hányan minimális felszereléssel előre siettünk. Nagyon kevés felszerelést vittünk magunkkal.Ebben az évben elmegyünk a gyógynövénygyűjtőkkel.

amiket hoztunk. Az üdvözlő tömeg elsöpörte tőlem. valóban nagyon örültünk. Lobszang. Készültem rá. de mindkettő a legrégebbi tibeti kolostorok közül való volt. aki elsőként tette meg ezt a különös utat a Csangtang felföldre. Kése­ delem nélkül mindenki az ebédlő felé vette útját. hogy közeledünk felfelé a hegyoldalon. mint sokan mások. ott leültünk és csendben ettünk. merre vagy? Válaszoltam. mindenki ismeri. . Nem volt egész bizonyos. Trajerpa arról híres. Fellovagoltunk az udvarba. Volt itt egy érdekes beszámoló is az első expedícióról. ahonnan feleresztjük majd a sárkányt. és különösen nekem. hogy elolvassam és kijegyzeteljem őket. campát és zöldséget készítettek.ahogy általában . az a tíz ember. teraszos kertekhez vagy talán inkább széles lépcsőkhöz hasonlítottak. és arra gondoltam. de vitézségem ezzel véget ért. Különös volt a táj erre. melyek egyre magasabbra és magasabbra hágnak. hogy vajon Csakpori tartozik e Trajerpa-hoz vagy fordítva. Tízen írták. úgy látszott. de néhány perc múlva kiáltást hallottam: . Látták.Lobszang. Persze ekkorra már nem estem le a vágtató lóról sem. A templomépület lapos tetejéről füstölők sűrű" füstje szállt az ég felé. és ez ha kecses nem is. hogy mi is történik. mintha csak Csakporiban lennénk. iz­ gatottan várták a Ihászai híreket és a szokásos ajándékokat. Az út igen nehéz volt. hogy újra csak teljesen egyedül vagyok a világ­ ban. A hegylábaknál lapos fennsíkok húzódtak.142 HARMADIK SZEM Az előőrsben huszonheten voltunk. az út végének gondo­ lata mindannyiunkat friss energiával töltött fel.az éhség volt. Mingyar Dondup lámát. csak ültem és kapaszkodtam. De engem legjobban a közeli fennsík izgatott. nem láttam. A folytonosan emelkedő terepből vég­ telen hegycsúcsok emelkedtek. és milyen fiatal is! Legnagyobb gondom . Mikor néhány nap múltán megérkeztünk a kolostorba. Vezetőm egy idős apáttal beszélgetett. és az ott élő szerzetesek rengeteg vajas teát. nos. a tömeg szétnyílt és többé-kevésbé elnyelt. Sosem tudtam állni a nyeregben. A legtöbb láma ré­ gi barátokkal találkozott. és még mielőtt felocsúdtam vol­ na. mert egyáltalán nem kedveltem a lovaglást. az megfordult és így szólt: Szóval ő az? Nos. de legalább biztonságos volt. hogy néhány valóban értékes kéziratot őriz a gyógyfüves gyógymódokról. Nem csak az önzetlenség hajtotta őket.

ebben a szent épülete­ gyüttesben. és a legközelebbi alkalo­ mig. a sötét éjszakai égen élénk fénnyel ragyogtak a csillagok. ahogy a gyér növényzet között zizeg az esti szél. Napnyugtával az esti szél felerősödött.hozták. amikor újra felhasználták. könnyű és erős. össze­ húzódtak a nappali hőség után. Sehol semmi fény. a legbölcsebb megoldás volt: ha most lazí­ tunk. mint a tőzegmoha. Amint vé­ gigsöpört a lenti völgyön. de számomra ez az út főképp Mingyar Dondup láma és a gyógynövényszakértők gyakorlati út­ mutatását jelentette. A szerzetesek és a fiúk összeszedték és kirakták száradni. hogy az­ után nálunk. fojtott-tompa nyöszörgő bugással törjön elő. a hegyoldal csapdába ejtette. Körülöttünk recsegtek-ropogtak a sziklák. később nehezebb lett volna betartani a megszokott rendet. De most. Ez. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 143 Az alacsonyabb lépcsők közül néhányon sok gyógynövény ter­ mett. Amerre a szem ellá­ tott. mert ilyen fa nem nő Tibetben. kivéve itt. A fegyelem Trajerpa-ban sem volt laza. A többi idő egészét a gyógynövénygyűjtésnek és a sárkányeregetésnek szenteltük. és hallani lehetett. Én. Alattunk a vidék fekete tónak látszott. a föld zugainak beporozásához. kemény ütéseket is kibír anélkül. ahogy körülnéztem. oda­ lent a földet bíbor árnyak borították. A sárkányeregetés után a fát átvizsgálták. csak a sárká­ nyokra tudtam gondolni. hogy eltörne. az itteni zsombékos talaj jóval több nedvességet tudott fel­ szívni. egy raktárban tárolták. Az öregek úgy mondták. és minket is sötétség vett körül. majd a sziklák közötti hasadékokon keresztül mederbe terelte. Felettünk. mint egy óriási kagylókürt. A nap elsüllyedt a távoli hegycsúcsok mögött. már tudtam irá­ nyítani és felügyelni a munkájukat. sehol egy teremtett lélek. A hegyoldalba kapaszkodó lámakolostorban világos volt. a mögöttem lévő lámakolostori épületekben fenyőlécek hevertek. és hozzáfogott az istenek munkájához.talán Asszam-ból . Olyan volt. az emberépítő sárkányokra. ha valaki végiggondolja. Az egyik. kis sárga bogyós növénynek csodálatos fájdalomcsillapító hatása volt. és rendszeres időközökben a többit is. A sárkányépítéshez viszont ideálisnak tartották. fent. megmozdultak. mint láma. itt is megtartottuk az éjféli istentiszteletet. ke- . mely istentiszteletre szólít.XII. Eldugva. A fenyőt messzi vidékről .

miért kellett. És tő­ lem azt várják. a mellékes és a főbb mozzanatokat. De talán. Számunkra a trombitaszó azt jelentette. érdemes volt. Hirtelen új hang vegyült az erősödő szél zajába. valamennyi dalai láma leghatalmasabb inkarnációjáról. hogy elaludtam! Szerzeteshez nem illő gondolattal .és ezek a csillagok. és minden­ ki elindult lefeküdni. A nap végét jelző hangokra lassan szétszóródtak. Fent a csillagok. Pedig észre sem vettem. mely még el sem kezdődött. amit megjósoltak. miközben papi hivata­ lukat teljesítették. hogy éjfélig alhatunk. hogy hagyjanak magunkra. mint hogy szellemileg fejlődjön. akik elfoglalják az országunkat. amikor a jak átér az Áhíta­ tos Földreborulás Hegygerincen. tudja. azt. A hátamon feküdtem és ki­ néztem a kis ablakon. Lassacskán megszűntek az élő hangok. a templomi trombiták egy újabb nap végét jelezték. Lhásza és a lenti világ dolgairól beszélgettek. Ezen az éjjelen túl izgatott voltam ahhoz.144 HARMADIK SZEM szár légiói Buddha szavára ledobták lándzsáikat a menny padlójá­ ra. előttem egész életem. Olyan sokat tudtam róla. A termekben és a templomokban szerzetesek verődtek össze kis csoportokban. a bé­ ke hangulata áradt szét a kolostorban. azt gondolja. a dalai lámáról. csak ami a miénk. Hirtelen a templomi dobok dobbanására ébredtem. Ismertem a jós­ latokat. mint ahogy egy jak baktat a csapáson. hogy aludjak vagy hogy aludni akarjak. amely ismer minden állomást és megállóhelyet. gyógyítsam a betegeiket. Mégis úgy kellett to­ vább mennem. hogy megszálljanak bennünket? Mit tettünk mi. A jóslat Tibetről. a mennyei szoba fényei pedig átragyognak az ég kárpitjának ré­ sein . miért akartak akkor mások meghódítani és leigázni minket? Mi csak annyit akartunk. És szeretett lámánkról.. a homályban szerzetesek sziluettjét láttam.. melynek nem volt más célja. hogy a saját életmódunkat élhessük. hogy azok közé menjek majd. Köpenyüket lobogtatta a szél. hol rossz a legelő. és melynek mégis fáradhatatlanul tovább kell taposnia az utat. miért. Miért sóvárogtak más nemzetek a mi földünkre? Mi nem kívántunk mást. és először megpillantja a szent várost. amíg csak az ismert célhoz nem ér. Ahogy felnéztem a tetőre. De olyan sok mindent nem mondtak el. ez a béke­ szerető ország. és segítsek a sebesültjeiken egy olyan háborúban.

hogy vannak bizonyos helyek. Ha­ sonlóképp az ember átautózhat Londonból Invernessbe. ha már befejeztük. ha az ember már láma? Na. aznap érkeztek. mert utazása esetleg hosszabb vagy költségesebb lesz. keserű. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 145 feltámolyogtam.XII. de hideg van itt! Kétszázötvenhárom szabálynak kell engedelmes­ kedni. netán még egy megkülönböztető színt is a szerzetesi ruhára. és a leckék. nem jelentik azt. Bár megteheti. Az ember mondjuk el akar menni Dardzsilingből Washingtonba. számtan. miért nem próbál­ tad elkerülni őket?" A legkézenfekvőbb válasz így hangzik: . már az elkerülhető­ ség puszta ténye is azt bizonyította volna. honnan indul és mi a célpontja. így van ez a jóslatokkal is. Vagy olyan büszkék leszünk rá. Tudja. vagy ahol nem tudja elke­ rülni őket. Az élettel is ez a helyzet. vagy akármi más . hogy feltesszük a jelvényt. amit megjövendöltek neked. így tűnik legalábbis. hogy azért jö­ vünk a földre. Aztán később. Nem mindig érdemes a kellemes és a könnyű úton járni. hogy az embernek nincsen szabad akarata. . előkészül és lassabban vezet. bennünket tesznek próbára. A jóslatok valószínűségek.„Ha ismerted az összes kelep­ cét és nehézséget. Éjfél van? Sosem ébredek fel már? Remélem azért nem bukok fel a lépcsőkön. hogy jól teszi.Ha elkerülhettem volna. lehet. nem biztos. amelyeken átvezet az útja. Jaj. melyeket meg kell tanulnunk. Ha az ember iskolába jár. így elkerülheti a rossz utakat. Hiszek abban. hogy kikerüli ezeket.unalmasak. hogy megnézzen egy térképet. Bementünk a templomba és bekapcsolód­ tunk az istentiszteletbe. az egyiket már meg is szegtem. A bölcs autós megnézi a térképet. hogy tanuljunk. Messze nem. hiszek a reinkarnációban. Nemegyszer kérdezték tőlem: . Az órák . Buddhista vagyok. Nehéz. látja. hasztalanok és céltalanok. és szerez egy útikalauzt valamelyik szer­ vezettől. hogy sóhajtozunk a jó öreg iskola után.történelem. hogy jóslat hamis volt. Kibo­ torkáltam. minden nehéznek és keserűnek látszik. mert a hirtelen ébredéstől erőszakot tettem a gondolataimon. amíg diákok vagyunk. akik szintén kábultak voltak. miközben az alvástól elgémberedett kezemmel a köntösöm után nyúltam. Ha veszi magának a fáradságot. Nehezen találtam meg. a nyakken­ dőt. hogy csatlakozzak a többiekhez. nem pedig mást. földrajz. amit megjósoltak nekem.

146

HARMADIK SZEM

De mikor elhagyjuk a földi iskolát, meglehet, büszkeséggel hord­ juk a jelvényét. Én természetesen azt remélem, gondtalanul vise­ lem majd fejem fölött a dicsfényt! Félek talán? Egy buddhista sem fél. A halál pusztán abból áll, hogy elhagyjuk a régi, üres héjat és újjászületünk egy jobb világba. Virradatkor mindenki fent volt már és alig várta, hogy elindul­ jon. Az idősebbek találkozni akartak azokkal, akikkel előző este nem találkoztak. Én már borzasztóan szerettem volna látni az em­ berreptető sárkányokat, melyekről olyan sokat hallottam. Körbe­ vittek minket a kolostoron, hogy tudjuk az utat. Fent a magas tetőn megnéztük a felettünk tornyosuló hegycsúcsokat és lepillantottunk a félelmetes szakadékokba. Messzebb megduzzadt, sárga folyamot láttam, vize tele volt agyaghordalékkal. A közelebbi folyók ég­ színkék víztükre lágyan fodrozódott. A csendes pillanatokban hal­ lottam a mögöttünk csordogáló csermely vidám csobogását, ahogy sebesen szalad le a hegyoldalon, hogy mihamarabb leérjen és csatlakozzon a többi folyóhoz, melyek Indiában a hatalmas Brahmaputrába folynak, később a Gangeszbe, majd pedig a Bengáli öbölbe ömlenek. A nap felkelt a hegyek fölött, és a reggeli csípős hideg hamarosan eltűnt a levegőből. A távolban egy magányos ke­ selyű körözött, reggeli eleséget keresett. Mellettem egy tekintélyes láma a vidék főbb jellegzetességeit mutatta. „Tekintélyes"... az voltam, mert a szeretett Mingyar Dondup láma védencének számí­ tottam, de azért is, mert rendelkeztem a „harmadik szemmel", és mert inkarnációnak, vagy ahogy mi mondjuk, trülku-nak bizonyul­ tam. Az inkarnáció felismerésének rövid részletei talán érdekelnek néhány olvasót. A szülők kisfiúk viselkedéséből pl. úgy gondolják, hogy a gyerek többet tud a szokásosnál, vagy olyan „emlékei" vannak, melyek köznapi módon nem magyarázhatók. Felkeresik a helyi lámakolostor apátját, hogy jelöljön ki egy bizottságot, mely megvizsgálja a gyereket. Elkészítik az előző élet horoszkópjait, és megnézik, hogy vannak-e bizonyos különös jelek a fiúcska testén: a kezén, a lapockáján, és a lábán. Ha meglelték a jeleket, azt kutat­ ják, vajon ki lehetett előző életében. Előfordul, hogy néhány láma felismeri (mint ahogy velem történt) és ilyenkor maradt egypár

XII. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK

147

személyes darab utána, mely hozzáférhető". Ezeket megkeresik, hozzátesznek még néhányat, amely ugyanúgy néz ki, és a kisfiú­ nak fel kell ismernie az előző életéből származó összes, talán ki­ lenc tárgyat. Hároméves korában már képesnek kell lennie erre. Egy hároméves gyerek még túl kicsi ahhoz, hogy szülei úgy befolyásolhassák például, hogy előre lefestik a szóban forgó tár­ gyakat. Tulajdonképpen a legkevésbé sem baj, ha elmondják, ho­ gyan viselkedjen. Nincsenek jelen, mikor a választásra sor kerül, és a fiúnak megközelítőleg harminc közül kilenc dolgot kell azo­ nosítania. Ha két hibát ejt, megbukott a próbán. Ha sikerrel jár, élő megtestesülésként nevelik, és tanulásra buzdítják. A gyermek he­ tedik születésnapján felolvassák a jövőjére vonatkozó jóslatokat. Azt gondolják, teljesen felfogja - megérti, amit mondanak neki, és azt is, amit a jövendölés magában rejt. Saját tapasztalatból tudom, nem érti meg. Semmi kétség, a „tiszteletre méltó" lámának mindez megfor­ dult a fejében, amint a vidék sajátosságait mutatta. Odaát, a víze­ séstől jobbra volt egy nagyon jó hely, ahol noilme-tangereí lehetett gyűjteni, amelynek levét tyúkszemek és szemölcsök eltávolítására, illetve a vízkór és a sárgaság enyhítésére használják. Amott, abban a kis tóban Polygonum hydropipert lehet szedni, tövises és rózsa­ szín virágos növényt, amely a víz alatt nő. A leveleket reumatikus fájdalmakra használtuk, és a kolera gyógyítására. Itt a közönséges füveket gyűjtöttük, csak a felföldeken teremtek ritka fajták. Sokan érdeklődnek a gyógyfüvek iránt, ezért részletezek néhány gyakori típust, és leírom, mire használják. Csak latin nevüket ismerem, így inkább ezeket adom meg. Allium sativum: nagyon jó antiszeptikus hatású, asztmára és más mellkasi panaszokra is használják. Egy másik kiváló fertőtle­ nítő gyógyszer, amit azonban csak kis dózisokban adagolnak, a Balsamodendron myrrha. Ez különösen a fogínyre és a száj nyál­ kahártyáira van jótékony hatással. Ha beveszik, hisztériát okozhat. Volt egy magasszárú növény krémszínű virágokkal, amelynek a le­ ve elijesztette a rovarokat a csípéstől. A latin neve Becconia cordaía.Talán a rovarok tudták a nevét, és az riasztotta őket! Volt egy olyan növény is, mely pupillatágításra szolgált. Az Ephedra sinica

148

HARMADIK SZEM

hatása hasonlít az atropinéhoz, és amellett, hogy Tibetben az aszt­ ma kezelésére leginkább ezt alkalmazzák, nagyon hatásos az ala­ csony vérnyomásra is. A szárított, majd porrá tört ágakat és gyöke­ reket használtuk. A kolera a fekélyek szaga miatt gyakran igen kellemetlen volt a betegnek és az orvosnak egyaránt. A Ligusticum levisticum meg­ szüntette a szagot. Külön megjegyzés a hölgyek számára: a kínai­ ak a Hibiscus rosa-sinensis szirmaival feketítik a szemöldöküket, de a cipőiket is! Mi felfőzzük a leveleket, folyékony oldatot készí­ tünk belőlük, melyet lázas betegek testének hűtésére használunk. Újra a hölgyeknek: a Lilium tigrinum valóban gyógyítja a petefészek-neuralgiát, míg a Flacourtia indica levelei segítenek abban, hogy a „sajátos" női panaszok legtöbbjén túljussanak. A Sumach rhus csoportban a verneciferából a kínaiak és a japá­ nok lakkot készítenek. Mi a glabrát cukorbaj, az aromaticál bőr­ betegségek, vizelési panaszok és ciszták esetén használtuk. A hólyagfekélyek kezelésére szolgáló másik igen hatásos összehúzószert az Arctesaphylos uva ursi leveleiből nyertük. A kínaiak job­ ban szeretik a Bignonia grandiflorát, a levelekből általános célra állítanak elő összehúzószert. A későbbiek során, a fogolytáborok­ ban a Polygonum bistortái valóban nagyon hasznosnak találtam a vérhasra, Tibetben is arra használtuk. A hölgyek, akik elővigyázatlanul szerettek, gyakran hasznát vették a Polygonum erectumból előállított adstringensnek: nagyon hatásos módszer, ha valaki el akar vetélni. Azokra, akik megégtek, „új bőrt" illesztünk. A Siegesbeckia orientális kb. 120 centiméter magas növény, sárga virágai vannak. A leve, amit sérülésekre és égési sebekre rakunk, úgy működik, mint a kollodium. Ha beve­ szik, hasonló hatású a kamillához. A sérülések okozta vérzést Piper augustifoliummal csillapítottuk. A szív alakú levelek alsó ré­ sze a legjobb erre a célra. Az előzőekben felsoroltak igen elterjedt gyógynövények, a többieknek nemigen van latin nevük, mert a nyugati világban, ahol ezeket az elnevezéseket adományozzák, nem ismertek. Csupán azért említem őket, hogy jelezzem, tudtunk valamit a gyógyfüves gyógyításról!

XII. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK

149

Nagyon kedvező helyen álltunk, és ahogy a ragyogó, napsüté­ ses reggelen végignéztünk a vidéken, jól láttuk a völgyeket és rej­ tett helyeket, ahol a füvek nőttek. Amint távolabbra tekintettünk, a vidék egyre sivárabb és sivárabb lett. Megtudtam, hogy annak a hegycsúcsnak a másik oldala, amelyre kolostor épült, valóban na­ gyon száraz terület. Mindezt magam is meglátom majd, mikor a hét vége felé magasra szállok a sárkánnyal. Valamivel később Mingyar Dondup láma hivatott, és azt mond­ ta: - Gyere Lobszang, elmegyünk azokkal, akik megszemlélik a sárkány felszállóhelyét. Ez a te nagy napod lesz! - Több se kellett nekem, indulásra készen felugrottam. Lent a főbejáratnál egy cso­ port vörösköpenyes szerzetes várt ránk, együtt mentünk le a lép­ csőn, majd végig a szeles fennsíkon. Itt fent alig volt növényzet, a kemény kőpárkányt föld fedte. Néhány elszórt bokor kapaszkodott a sziklákba, mintha csak félne, hogy lecsúszik a szikla szélén és beesik a szakadékba. Felettünk, a lámakolostor tetején az imazászlók keményen és mereven állták a szelet, a rudak, ahogyan évszázadok óta, minden egyes széllökés­ nél recsegtek-ropogtak és nyöszörögtek, de kitartottak. Mellettünk tétován elcsoszogott egy kis novícius. A szél akár a füstöt, felkap­ ta a port, amit a csizmája felvert. A hosszú fennsík egyik sziklás pereme felé mentünk, ahonnan a hegycsúcs finoman ívelt a magas­ ba. A köpenyünk a hátunkra tapadt, elöl fel-feltornyosult a szél­ ben, mely lökött előre és előre. Nehéz volt nem szaladni... A pe­ remtől úgy hét-nyolcszáz méterre volt egy hasadék a földben, amelyből a szél viharos erővel tört fel, időnként mint sebes nyila­ kat, kis köveket és zuzmódarabokat repített a levegőbe. A lenti völgyön átsöprő szelet a sziklaalakzatok csapdába ejtették, de mi­ vel nem tudott könnyen kijutni, felgyülemlett és a töréseken ke­ resztül nagy nyomással felfelé tódult, míg végül süvöltő erővel ki­ szabadult a fennsíkra. Néha, az orkánok idején - mondták - úgy üvöltött, mint a legmélyebb veremből menekülő és áldozatra leső démonok. A hasadékban áramló viharos szél megváltoztatta a nyo­ mást a sziklarésekben, hol magasabban, hol mélyebben fütyült.. Most azonban, ezen a reggelen a légáramlás egyenletes volt. Mégis jól el tudtam képzelni azokat a történeteket, amelyeket kis-

150

HARMADIK SZEM

fiúkról meséltek, akik erős széllökésbe kerülve lerepültek a lábuk­ ról, egyenesen fel a levegőbe, majd hatszáz méter zuhanás után le­ estek a hasadék alján lévő sziklákra. Sárkányeregetésre azonban kiváló volt ez a hely , mert a szél olyan erősen fújt, hogy egyene­ sen a magasba emelte a sárkányt. Kis modelleken (hasonlítottak azokra, melyeket otthon reptettem gyerekkoromban) megmutatták, hogyan. Meglepő volt, hogy még a legkisebb játéksárkány is fel­ húzza annak az embernek a karját, aki a kötelet tartja. Végigvezettek bennünket a kőpárkány mentén, és egy igen ta­ pasztalt láma megmutatta az elkerülendő veszélyeket, a csúcsokat, amelyeknél csalóka bukószelekre lehet számítani. Megtudtuk, hogy minden sárkánylovas magával visz egy követ, amelyhez egy imádsággal telerótt selyem khata-t erősítettek, hogy a levegő istenei áldják meg a sálat, illetve birodalmuk új látogatóját. Mikor megfelelő magasságba kerül, a követ odadobják a „szélnek". Az­ tán, ahogy a selyem kitekeredik, a szél istenei - ezt remélték - el­ olvassák az imát és minden bajtól megvédelmezik az egekbe merészkedőt. Visszamentünk a kolostorba, ahol nagy sürgés-forgás kezdő­ dött, kihoztuk a sárkány összeszereléséhez szükséges anyagokat. Mindent gondosan átnéztek. A fenyőléceket két-három centiméte­ renként ellenőrizték, hogy megbizonyosodjanak róla, nincsenek elrepedve vagy megsérülve. A selymet, amellyel a sárkányt borí­ tották, kigöngyölték egy tiszta és sima földdarabra. A szerzetesek négykézlábra ereszkedve gondosan átvizsgáltak és megszemléltek minden egyes négyzetmétert. Elégedettek voltak az eredménnyel, így hát a keretet összerakták. Ez a sárkány doboz formájú volt, a négyzetes oldala kb. két és félszer két és fél -, a hosszúsága három méter. A két „vízszintes" oldalból egy-egy kb. két és fél méteres szárny állt ki. A szárnyak alá, hogy csússzanak, és hogy a fel- és leszálláskor védve legyenek, félkör alakúra hajlított bambuszrudakat erősítettek. A sárkány megerősített „padlózatánál" volt egy hosszú bambuszrúd, amely mint a tibeti csizmák, felfelé elvéko­ nyodott. Ez a sajátos rúd olyan vastag volt, mint a csuklóm, és úgy volt kimerevítve, hogy a selyem még akkor se érjen a talajhoz, ha a sárkány a földön áll, mert a talpfa és a szárny védők ezt megaka-

három méterre a köté­ len. mikor a felszálló áramlat felé kerül. ahogyan csak bírtunk. és mögöttünk a sárkánnyal olyan gyorsan futottunk. akkor úgy helyezkedtek. hogy a sár­ kány ne szálljon el. és azt mondta. Jelzésére gyors futásba kezdtünk. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 151 dályozzák. egy csapat szerze­ tes tartottuk és húztuk a kötelet. A sárkánymester erősen figyelt. és az egyik szerzetes a de­ reka köré gyűrve a köpenyét. A széláram két felnőttet és egy fiút bírt el. akik a kötélen voltak és még két szerzetest . A szárnyak alá egy V alakzatot erősítet­ tek. bár az égi szabadság után láthatóan vonakodott leszállni. három felnőttre nem volt elegendő ereje. Vékonynak tűnt. Ismét be­ húzták a kötelet. Szorosan fogták. felmászott kb. a szerzetesek tehát behúzták a kötelet. Két szerzetes felszedte a sárkányt és a fennsík végére vitte. A sár­ kánymester elégedett volt. amely ide-oda dobálta és himbálta az örvényeiben. kivéve azokat. mikor földet ér. Jó néhányan kellettek hozzá. hogy egyre magasabbra és ma­ gasabbra emelkedjen. hogy egy harmadik társuk is elférjen. Puhán surrogva megállt. hogy a sárkány kikerülje a felszálló légáramlatot. hogy megtámasszák a sár­ kányt. és a sárkány mint egy hatalmas madár. Sok küszködésbe került. Ez alkalommal könnye­ dén elbírt három felnőttet. A jakszőr kötél láttán egyáltalán nem voltam valami boldog.az volt a dolguk. a leve­ gőbe szökellt. A sárkánymester kevesellte. Mind el­ jöttünk a felszállópályáról. A kötelet kezelő szerzetesek nagyon gyakorlottak voltak. A szerzetesek újra keményen megharcoltak azért. Először ki kellett próbálni: lovak helyett mi. Egy másik követte. Lejött. A sziklahasadékból elő­ törő szél belekapott. A sárkánymester utasítására mindenütt kifeszítettük a selymet.XII. és a sárkány a kővel együtt felugrott a levegőbe. kis faékeket vertünk a rudak hasított végeibe. hogy ellenőrizze a felhajtóerőt. a két szerzetes pedig megfogta a szárnyainál. és hamarosan kieresztették. hogy szorosan tart­ sanak. és egy kicsit eltérő szögben vissza­ raktuk. és majdnem felemelte a kisfiút is. Leszedtük a szárnyakat. hogy megfog­ ják és keresztülvonszolják rajta. épp a talpfa elé ért. míg végre átemelték a felszálló légáramon. aztán újra kipróbáltuk a sárkányt. Furcsa dolgok . most már kipóbálhatjuk egy embernyi súlyú kővel.

. Leszállásnál két és fél. ahogy a sárkányok általában. Mikor már a levegőben vagy. Mikor a láma jelzésképpen ke­ ményen belerúgott a kötélbe. a láma le­ csúsztatta a kötelet a V-hez. és ekkorát sosem tévednek! A sár­ kány közben visszaért a startpontra.és megszólaltam: . . mint ahogy szerettem volna. Ez alkalommal a lovakat a kötélhez fogták. majd talpra állt. A kereten halvány remegés futott át. hol kieresztették a sárkányt. összekulcsoltam a kezem a keresztrúd mögött . a sárkány lágyan előrelendült.152 HARMADIK SZEM történtek a gyomrommal. Nagyon fi­ gyelj engem.Előbb én megyek fel.Sosem voltam még kevésbé készen. Mutasd meg. Odamentem. és felemelkedett. hogy átértem . lépj le a V-be. hogy behúz­ zák. Ha meghalnék. a kötél halálos lassúsággal feszült meg. nem tartottam sokra a sárkányre­ pülést. Egyre magasabban szállt. szaltózott egyet. himbálódzott és tekergő­ zött. de korántsem álltam olyan biztosan a lábamon. megfigyelhetsz. az emberek hozzáláttak. és ülj a kö­ tél megvastagított részére. így ér véget egy ígéretes pálya! Visszatérek az imádságokhoz és a füvekhez. Elengedte. beért a légáramlatba.Kész vagyok. ahol hintázva ült.Veszélyes. Lobszang.Figyeld meg. ahogy ráléptem a talpfára. A lovak vágtába kezdtek." De aztán igaz. Mikor már harminc méterrel felet­ tünk. Most felrepülök. mit tudsz! Most. ahogyan néztem és elképzeltem magam benne.épp. hogy csak nagyon kevéssé. Lehozták és visszavitték a starthoz. Kulcsold át mindkét karoddal a keresztrudat.gondoltam. „Bolond egy ötlet . vágtára ösztökélték őket. Az idő mozdulat­ lannak tűnt. a sárkány hirte- . három méter magasságból ugorj le. a szerzetesek hol meghúzták. Fokozatosan lejjebb és lejjebb jött. mégis megnyugtattam magam valamennyire a rám vonatkozó jóslatokkal. Hatvan méter.Odavezetett az ászokfához: . az asztrológusok tévednének. Megfordult és azt mond­ ta: . a láma a kezével kapaszkodva lógott lefelé a kötélen. hogy elérkezett az idő. Őszintén szólva alig álltam a lábamon! A hangom sem volt valami meggyőző. az a legbiztonságosabb. Ahogy föl­ det ért. . hogy még jobban felemelkedjen. és hat-nyolcszáz méterre a sziklák felett repült.Te jössz. hogyan teszem rá a lábam erre a fára. A láma jelzéseire. harminc. aztán te jössz. Az egyik tapasztalt lá­ ma megszólított: .

majd megnő. A hegygerin­ cen túl. Messze a lemenő nap sugarai megérintették és beara­ nyozták egy távoli tó vizét. s arra gondoltam. végül. szegény földhözragadt halandóknak keservesen kell küszködni és harcolni. a szerzetesek kis pirosbama pöttyöknek látszottak. Kibogoztam a karom. hogy az istenek a mennyekben játszanak. Felettem a sárkány kecsesen ugrándo­ zott és pukedlizett a kóbor szélörvényekben. „Ez az utolsó percem a földön"gondoltam. ezért újra felnéztem. Néhány száz méterrel alacsonyab­ ban. segít megduzzasztani a Bengáli-öböl szent vizét. . s úgy éreztem ma­ gam. de szállt. szállt egyre magasabbra.Jaj! Rosszul szállok fel az asztrálsíkra . mert lefelé húztak engem. hogy kifeszítsék. hogy szükség esetén tudjam. most először. hol is vagyok pontosan. nekünk pedig. Hirtelen eszembe öt­ lött. Ideföntről a kis patak igen fontosának látszott: tovább­ csörgedezik. hogy a gyom­ romat a hegycsúcson hagytam. vagy talán még ma­ gasabban. Megújuló tiltakozás a gyomromból . majdnem leestem. Aztán nőni kezd­ tek. amelyből zarándokok isznak.XII. Életem­ ben először voltam több száz méter magasan. megrepe­ dezett földet. sok-sok mérfölddel arrébb. Nyitott szemmel olyan cso­ dálatos volt a látvány. hogy elfelejtettem lecsúszni a V-hez! Egész idő alatt a talpfán álltam. Egy hirtelen lökés és billenés. A V- . időemésztette. ülő helyzetbe pottyantam. hogy életben maradjunk. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 153 len megbillent. mint aki az istenekkel találkozik.gondoltam. a távolban láttam a zöldesbarna. az jutott eszembe. himbálódzott és meg-megbillent. Lenéztem. lógva. keresztbe tett kezemet és lábamat a kötél köré fontam és lecsúsztam. Én most felemelkedtem szülőhelye fölé.attól féltem. megtanulhassuk a leckét és végül béké­ ben távozhassunk. becsuktam a szemem: ugyan minek is nézzek bárho­ va? A szörnyű himbálódzásoktól és dobálódzástól gyomrom is vészjósló táncba kezdett. és óvatosan kinyitottam a szemem. Akkor azonban a sárkány őrülten imbolyogni kezdett. a szurdokban a kis patak buborékolva folytatta útját. De a sokktól újra becsuktam. így a lentiek gyorsabban húzták. hogy rögtön teljesen felkavarodik. Harminc méterre vagy még magasabban repültem a föld fölött. hogy elfelejtkeztem a szorongásról és azóta sem szenvedtem tőle! A sárkány ugrándozott.

Jó. az állandó dicsekvés miatt nem sze­ rették. A köpenye verdesett és lobogott mint egy vérvörös felhő.154 HARMADIK SZEM nek ütköztem. Most hagyjuk a többieket. Felnéztem. A sárkányt lehúzták. hogy késlekedés nélkül a V-hez csússzon. aki harmadiknak jött a sor­ ban. talán százötven méter magasra. hogy nem sérült-e meg. és puhán a földre estem. . hogy az ember a dobozban állva vál­ toztatni tud a testhelyzetén. Ahelyett. és rájöttem.egyik szikláról a másikra.Ezt meg kell beszélnem a mesteremmel . has­ ra esett. Láttuk. meglehetősen öntelt volt. máskülönben eltört volna mindkét lábad. Ez az esemény kicsit megzavarta a folytatást. bemászott a dobozba. felegyenesedett. majdnem félbevágott. meg az. . és amikor a sárkány úgy két és fél méternyire lehetett a föld­ től. hadd próbálkozzanak. és másodpercekig így lógott. A föld már kb. és én újból felszálltam. hogy egy kis csapat lefelé mászik a hegyoldalon. aztán megint te kerülsz sorra.Fiatalem­ ber! . jobban csinálta ná­ lam. elengedtem. Az elmúlt három évben részt vett a túrákon. hat méterre volt csak. de annyira nem.ez szép teljesítmény volt. Egyik kezével sikerült megkapaszkodnia a hát­ só keresztmerevítőbe. lecsúsztam a V-hez. szakoztam. hogy akkor a kötél megrántásával magasságot nyer­ tem. arca zöldes árnyalatúvá vált: alapo­ san megviselte a repülés. hogy a repülést félbeszakítsák. ezeröt­ száz méterre alattunk. nem felejtette el. hogy meglelje a testet. Ez alkalommal.gondoltam. A szegény fickó azonban. mi­ kor harminc méternyire volt a földtől. hogy elkapjon valamit. Akkor a sárkány rándult egy nagyot. Magam alatt láttam. nem tudott tovább csimpaszkodni. rosszul lépett és kiesett a sárkány farkánál. Felszállt a levegőbe. nem vesztegethettem tovább az időt. bár landoláskor tökéletesen ért földet. megvizsgálták. s lebukfencezett . megragadtam a kö­ telet. hogy eszedbe jutott és elérted a V-t. A következőnek egy fiatal szerzetes repült. hogy lecsusszant volna a Vhez.mondta a sárkánymester . hogy a másik kezével hiába hadonászik. s a földet markolászta. és minden ko­ rok legjobb „pilótájának" tartotta magát. . Eszembe jutott az incidens a paraszt házával és ajakürülék­ kel. amely pépes vörös masszaként terült szét a sziklá­ kon. és ezzel egy kicsit a sárkány emelkedé­ sén is. A szerzetes. le a mélységbe.

óriási figura lopakodott felém. én három méternél kiugrottam. Itt a merevítő keresztben. ezzel pedig egy kicsit szabályoz­ hatnánk az emelkedést.mondtam. Azóta hozzá se nyúltunk eh­ hez a típushoz. Ha a mesterem megengedné. Olyan gyorsan és vá­ ratlanul jött az egész. . ez itt egy olyan sárkány. a famunkát befejeztük rajta.Egy másik láma mosolyogva felém for­ dult: .Megcsináljuk ma a horoszkópodat Lobszang. elmerülve a gondolataimban. A sárkánymester ott maradt még a sárkány elszállításánál. mivel legalább 130 kilót nyomott. megsérültem.Igen. Van már egy készen. A beszélgetés alatt bejött Mingyar Dondup láma is. senkit sem kell megkér­ dezned.Láma vagy saját jogon. a többiek azt hitték. szóval övé az utolsó szó. Körülbelül húsz mérföldet re­ pült. én meg kissé túlsúlyos vagyok. ahol különféle kis sárkánymodellek sora­ koztak. . egy ember volt benne.hangzott a válaszom.Évekkel ezelőtt egy szikláról indítottuk az eredetijét. mit mondanak a csillagok. Mingyar Dondup láma tanított mindenre. A puffanó dobok az éjféli istentiszteletre hívtak. igazad van. aztán a hegyoldalnak ütközött.Ha lenne itt keresztben egy merevítő. az­ tán bevitt a szobájába. és megnézzük. amelyet nem használunk. Ahogy elfog­ laltam a helyem. Nem találtam senkit. zuhanok.XII. Most azt mond­ ta: .Ez enyhén szól­ va eufémizmusként hatott. mire egy utolsó rántás után rám bo­ rult. nyakam körül a doboz selyemfene­ ke. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 155 Abban a percben úgy éreztem. és a sziklák lehűlé­ sével a völgyben meggyengült a szél. A sárkány lejjebb ereszkedett. . . most is ő tanít.válaszoltam. ráállhatnánk és finoman változtathatnánk a doboz szögét. Mingyar Dondup láma odarohant: . és ott a tartórúd. amit tudok. A sárkánymester meghallotta: . a füstfelhőből ki- . fia­ talember. Az egyik hosszúkás alakú valamelyest egy megnyújtott madárra emlékeztetett. és a kürtőből felszálló lég­ áram majdnem teljesen megszűnt. hogy majdnem leestem. Az est közeledtével. Ott ültem a köves földön.De igen . Az épület végében tartjuk. abban a raktárban. . Mozdulatlan ültem. mint amilyet ki­ gondoltál.Én . Lent a szerzetesek szörnyen húzták a kötelet. aki kipróbálná. Lobszang. Na most. de ki próbálná ki? .

Akik rögtönözni akarnak. az idősebb szerzetesek pedig nagyon mély basszus hangjukon . aki elhagyta evilági éle­ tét. hogy vezessen. a tibeti Halottaskönyvből. és miként juss el a Nagy Realitáshoz. . mindegyik végén alacsonyabb és alacsonyabb lett a hangja. lótuszülésben ültünk. . hogy útmutatót kapj.156 HARMADIK SZEM sebb hegyként derengett elő. Ha nem hivalkodott volna. a fiatalabbak magas hangun­ kon. kb. . ne­ héz volt elképzelni a bolondos szerzetest. mígnem a tüdejéből ki­ fogyott a levegő. azért gyújtjuk e füstölőt.motyogta. nem gondoltam volna rá. ki ma elhagyta az evilági életet! Ne vándorolj közöt­ tünk.Jól van . a zenei tudása és mély hangja miatt választott karvezető énekelte az első részeket. tízperces pihenőt kaptunk." Hívtuk a szellemet. hogy beálljak a sárkánytestbe és bizonyos mértékig megpróbáljam szabá­ lyozni az emelkedést. miként juss át az Elveszett Birodalmon. . a pislogó vajmécsesek fényében és körbe-körbe szent alakokkal a falon. A templom belsejében. hogy megvi­ lágosodást és vezetést nyerjen. A sárkánymester volt az.Igen . ahol a falakra olyan gyönyörű szentké­ peket festettek. A négyzetes párnák magasan voltak. „Ó. Ó! Kumphela szerzetes vándorló szelleme. a kolostori fegyelem mérhető az éneklés tisztaságával és a zene pontosságával. hogy jöjjön. Kumphela szerzetes vándorló szelleme. minden két sor egymással szemben. mindegyikünk olyan volt. Nagyon fi­ gyeltünk az artikulációra. mert ma eltávoztál tőlünk. . . A tibeti zenét nyugatiaknak nehéz követni: hajlításokból áll. a nagyobb hajlítások mellé kisebbeket illesztenek. Ez az „alaphajlítás".Holnapután repülhetek ve­ le. A emelvényen ülő karvezető recitáló hangon elmondott egy részt a Bardo Thödolból. Mikor a szokásos istentisztelet véget ért. Kettes so­ rokban ültünk. Először a szo­ kásos istentisztelet kezdődött. akár egy élő Buddha-szobor. mi. ez­ után kezdődött a halotti szertartás.Itt a templomban.feleltem. Kumpheláé. melyet azért a szerzetesért tar­ tottak. egyes részeket dobve­ rés kísért vagy édeshangú csengettyűink csilingelése. Lerajzoljuk a hang emelkedését és esését. Mormoltuk a válaszokat.Kész lesz. aki aznap meghalt.suttogta. Az adott jelre újra összegyűltünk. huszonöt-harminc centiméterre lehettünk a földtől.Megcsi­ náltad? . mert úgy véltük.

Szerzetesek és lámák. megszólalt a fafuvósokból. vándorló szellem. nem lá­ tod az arcunkat. belső „ketyegését". és cintányérokból álló zenekar. hogy megszabadíthassunk. északra és délre. hol leeresztett hangon. Fogadd a tanításainkat. hogy vezetésre találj. hogy vezetésre lelj. színezett sáfrányt hintet­ tek keletre. azért hívunk. kagylókürtökből. aztán hirtelen megszűn­ nek a zajok. miközben az álom hatá­ rán fejed a párnára hajtottad? A Jósda kolostorában ezekkel a han­ gokkal transzba ejtették az egyik médiumot. Az emberiség halk zajai. a telepaták vezetni fognak. A test minden hangját ismerjük és híven vissza tudjuk adni. tibetiek. vándorló szellem. Megszólaltatták a vér halk áramlását az erekben és az artériákban. hogy szabad lehess. „Véred a földre ömlött. és a különféle ropogást. Loccsanás." Mikor szünetet tartottunk. jer hozzánk. Nincsen halál. nyikorgást. Jer.. és nem eszel. Jer." Rizsszemeket. korgást. csak örök élet. nem felejti el többé. Amiért halott vagy. amelyből az élet zenéje születik. vándorló szellem. Younghusband ezredes. a te­ rem fő részében egymással szemben ülve ősrégi rítus szimbóluma­ it kántálták hol emelt. ki most csupán vándorló szellem vagy. aki vagy. „Ó. A többi hangszer a test valamennyi hangjával bele-belekapcsolódott. hogy új életre szabadítsunk. dobokból. jer. vándorló szel­ lem.. szerzetes. hogy megszabadulj és vezetésre lelj. a lélegzet tompa suttogását a tüdőben. körbeadták minden szerzetesnek. erőszakosan ért véget. évszázadokon keresztül fejlesztettük a hangok tu­ dományát.mintha vér lenne benne .vörös vizet öntöt­ tek. a test szokásos. aki voltál. Szokásos tempóban kezdtek.XII. amiért halott vagy. Mi. nyugatra. Egy megfordított emberi koponyába . GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 157 dörmögték. de meztelenítsd le a tudatod. Az élet véget ért. ezt felváltotta a trombita ijedt sikol­ tása és a gyorsuló szívverés. mormogták a válaszokat. Ne félj. Meghallgattad e valaha a szívverésedet vagy a légzésedet." A mély basszusdobok az élet ritmusát verték. ó szerzetes. és megszállta egy szellem. nem érzed a füstölőket. hogy érintse meg. „Ó. ó. a Lhászát 1904-ben elfoglaló brit . Aki egyszer hallotta. a testnedvek bugyogását. „Merre vándorol a kóborló szellem? Keletre? Vagy északra? Netán nyugatra? Vagy délre? Az istenek eledelét szórjuk a föld sarkaiba. A halál születés.

majdnem eltalálta az egyik szerzetest. három méter lehetett a hosszuk és az volt a benyomásom. Kérésére beleültem. az erős felszálló légáramon. és a masina felrepült.Tradri. csészét tartó te­ nyérhez hasonlók: kb. maga tesz újat rá. A padlón több halom külföldi fa hevert szanaszét. hanem hajlítottak. és a sárkánymester azt mond­ ta. megváltozott a külseje. mert egy társam lábá­ ra esett. Valamilyen csigaszerkezetre volt felfüggesztve. különben az én vándorló lel­ kem keresik ma éjjel. A szerzetesek játszottak a kötéllel. A dobozrész alján több merevítő volt. hogy tartsak vele. Vezetőmmel a műhelyébe mentünk. ügyesen igazgatták és a sárkány egyre magasabbra emelkedett. hogy a jósnak. hogy remek felhajtóerő lesz körülöttük. A szertartás végeztével sietve aludni tértünk. amint az első remegés átszaladt a ke­ reten. hogy lent tartsák. Legnagyobb meglepeté­ semre a sárkánymester meghúzott egy kötelet. mikor transzban volt. és a falak tele voltak sárkányrajzokkal. fontosságom teljes tudatában felkapaszkodtam a dobozrészbe. A repülés izgal­ mától. thempa (Kész. Végül elhelyezték.158 HARMADIK SZEM erők vezetője tanúskodott a hangok ereje. Később újra fel tudtuk használni az anyagot. A selymet leszedték róla. ame­ lyekre fel lehetett állni. jobban tud­ ják ellenőrizni a mozgását. de én még egy kis ideig elégedett lennék ez­ zel a testtel. úgy gondolták. A szerzetesek ezzel is megküszködtek. a boltozatos mennyezeten függött.gondoltam. meg a szokatlan levegőtől már majdnem állva elaludtam. Elégedetten kiszóltam: . Lent a sárkánymester izgatottan izgett-mozgott türelmet- . melyet én készültem kipró­ bálni. hogy dolgozni fog a „szabá­ lyozható" sárkányon.' Másnap kivitték a gépet a fennsíkra. mint a többi masinán. azt kiáltottam: . és én. Megvizsgáltuk a sárkányt centiméterről cen­ timéterre. húzzátok). és a sárkány a föld­ re ereszkedett. Az a modell. mint egy kilőtt nyílvessző. ha alaposan kapaszkodom . Jó lesz. Kidobtam a követ a szélisteneknek szóló imával. továbbá ama tény mel­ lett. melyet a régi raktárhelységben rendezett be. mikor átcipelték a hasadékon. és a derék magasságában egy keresztrúdba lehetett kapaszkodni. és hívott. A szárnyak nem egyenesek voltak. Reggel a sárkánymester azt üzente. Azután. Most lovak he­ lyett szerzetesek indították a sárkányt. lefelé fordított.Onadöá! (Viszontlátásra!) Hirtelen zökkenés.

. égnek állt volna a hajam: kevesebb mint hetven méterre voltam a földtől. alig várta. A lábam lecsúszott a rúdról. Ha nem lettem volna borotvált fejű láma. miután leszálltam. olyan volt. fiúk. tizenöt méternyire lehettem. hogy nagyon figyelmesen változtathatok a teljesítményen. Annyira lassan mozognak. mikor sikerült az esést megfékezni és a gép újra felemelkedett. Egy ideig a ritka levegő okozta megerőltetéstől lihegve.köpenyem csapkodott és lobogott a fejem körül . és normális helyzetbe kerültem. Ahogy elnéztem a vidék felett. Nagy erőlködés után . mint egy mozgó. Sorban mentek. jobb. Akkora már kiszabadítottam a fejem a köntösből. akár egy kő. aztán hírtelen rájöttem: Hát persze! A növénygyűjtő csapat poroszkál az elhagyott vidé­ ken. Óvatosan körbemozogva úgy találtam. .gondoltam. Hátramentem és a sár­ kány zuhanni kezdett. annyira lehango­ lóan tétován haladnak! Mikor leszálltam. a messzeségben láttam valamit. és a kezemnél fogva nyújtott karral lógtam lefelé. és kinéztem. ponto­ zott vonal. a csapat egy-két napon belül megérkezik. A zuhanás alábbhagyott. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 159 lenségében. Túlzottan magabiztos és merész lettem. kutyák .sikerült felhúzni magam. Később. örültem. kis pont. Egy pillanatra nem értettem. nagy pont.XII. hogy beszámol­ hatok arról. ha hozzálátok. a sárkány felfelé szállt. gondoltam hát.Férfiak. a sárkány „emelkedésén" és „viselkedésén". hogy kipóbáljam a masinát. kb. vonal. zihálva kapaszkodtam a keresztrúdba. mondták.

zuzmó és nö­ vényszőnyeg borította. mint neki a tervezés. hogy lélegzetet ve­ gyen. mely eltorzítaná a látványt.Igen igen.. többször is elismételtem. de nem tudta kipróbálni őket. ameddig csak a hegyek engedik. apának tényleg nagyon nehéz keze volt!.160 HARMADIK SZEM Valóban lenyűgöző dolog volt körbenézni.fájdalom . megállás nélkül vánszorogtak felénk. És azt mondod. minden cson­ tom eltört. lássuk csak. A legnagyobb újítás egy szíj volt. Ezen futott keresztül a kis patak. No. és a szerzetesek le­ húzták. A sárkánymester minden egyes repülés után javított. Végtelen gondosan úgy hozták vissza a földre. . változtatott rajta valamit.. kivéve a szerzetesek alattam és az alig felismerhető pontok. mikor így csináltál? És az így ment tovább. me­ lyek fáradtan. de úgy. és ez újra . mely megtartott. látni a hideg. A lámakolostor mögött hegyes volt a vidék. mikor felborítottam egy korsó tiszta vizet apa szőnyegén! Igen. Rajtam kí­ vül senki sem repülhetett vele. De a sárkány rángatni kezdett. Mikor egyáltalán megállt. hogy biztosra vettem. Lent. Leszálltam. kí­ sérletezés és megfigyelés. az egész óriási területen semmi sem mozgott. oldalra csúszott. hogy ki ne essek! . magam is élveztem a repülést. igen. A sárkánymester szeretettel nézett rám és hatalmas karját a vállamra tette. mintája apám dolgozószobájának kárpitjá­ ra emlékeztetett.arra az időre emlékeztetett. Az egész világon Tibet­ ben a legtisztább az ég. de még lábát sem tehette be ebbe a különleges sárkányba. Repülés és módosítás. mely éjjel éne­ kelt nekem. Lobszang. vöröses okkerjét. és ahol meleg volt) moha. egyik hegycsúcs után szorosan a másik. a föld meleg. Repülés és módosítás. mert hatalmas testével nem repülhetett. évek óta voltak „elméletei". és a a messze­ ségben a tavak vibráló ragyogását. azt a merevítőt meg oda. mígnem a távoli láthatáron már csak fekete körvonaluk rajzolódott ki a napsütésben. ezt ide rakjuk. ké­ kesszürke sziklákat. Keresztülfutott rajta. a szakadékot (ahova nem ért el az éles-fagyos szél. igen így jó lesz. hogy ne sé­ rüljön meg az értékes kísérleti masina. legalább akkora örömöt okozott nekem. Senki más nem valósíthatta meg álmát. Ameddig én láttam. Minden másodpercét imádtam. addig el lehet látni. és sehol sincs meleg pára. sőt. Be­ visszük mindjárt és hozzáfogunk. Talán láttak engem itt fent.

másik felét a sárkányrepüléssel töltöttem. ha a szorosan betekert nyakrészt leverték. a többieken egyik csoporttól a másikig lovagoltam. hogy értsek a gyógyfüvek gyűjtéséhez és osztályozá­ sához. A nyolcadik napon visszatértek. Az első néhány nap után fele időmet a növénygyűjtéssel. Megint másoknak még azon frissiben kisajtolták a levét. ahol ezekből rengeteg termett. minden cso­ port hét napig maradt távol. magasan fent egy sárkányon. A kevésbé tapasztalt szerzetesek csak há­ romfajta növényt szedtek. Az egyik szerzetes nagyon figyelt en­ gem. hogy a jövőmre vonatkozó jós­ latok szempontjából az égi masinák ismerete legalább olyan fon­ tos. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 161 Mikor a növénygyűjtő csapat megérkezett. aztán gyorsan vízbe mártották és kitették száradni a napra. A hétből három napon sárkányrepültem. lenéztem az immár ismerős tájra és láttam a növénygyűjtők fekete jakbőr sátrait. azt gondol- . Körülöttük jakok legelésztek. Gyűjtő és csomagoló csoportokba kellett szervez­ ni az újonnan érkezőket. Még egy baleset történt. de a nyugati világ jó néhányat nem „fedezett fel" közülük. A folyadékot szorosan lezárt agyage­ dényekben tárolták. majd a nyakuk­ nál megtekerték őket.XII. szirmok . a repülésé nem kevés­ bé. Néhány növényről leszedték a szirmokat és megszárították. Az így tárolt gyógyfüvek a tibeti száraz éghajlaton évekig eltarthatok.valamennyit megtisztították és mikor már eléggé megszáradtak. hogy megbi­ zonyosodjanak. Egy napon belül a bőr kiszáradt. mint az. Gyakran. kemény lett. tövek. A legtöbb keleti or­ szágban ismerték ezeket a gyógynövényeket. nincs benne levéltetű és a megfelelő fajta. egy-két napig szü­ netelt a repülés. bőrzsákokba csomagolták. és mikor egy szokásos sárkányon rá került a sor. Bekóborolva a lelőhelyeket. a nö­ vényeket kiszórták egy óriási raktárterem tiszta padlójára. A füvek ismerete nagy hasznomra vált. így latin nevet sem kaphat­ tak. hogy csak úgy tudták kinyitni. hogy vízhatlanok legyenek. hogy a legrövidebb idő alatt a le­ hető legtöbbet tanulhassak. Másoknak a gyökereit reszelték le és így tették el. Az öreg sárkánymester befo­ lyásos ember volt. levelek. Nagytapasztalatú lámák minden egyes darabot átvizsgáltak. A zsákokra ráírták. és olyan helyekre küldték őket. mint a fa. és azt mondta . Olyan kemény. mi a tartalmuk. Magok.

hogy megkísérelje befolyásolni a gép helyzetét. Láttuk. Ez volt az első kellemes út. rózsafüzér. szilánkokra hasadt és a szerzetes kibuk­ fencezett. pörgött és repült. lassú menetben követtek bennünket. A fa megrepedt. a többiek. és különböző amulettek. Egy különösen erős széllökés. és a sárkány alábukott és oldalra billent. Fejjel lefelé zuhant. nehéz munkával. ugyancsak Trajerpa kolostorba. Örültünk. . hogy meg kellett válni új baráta­ inktól. Minden jó dolog túl gyorsan ér véget. A napokat munkával töl­ töttük. Ódz­ kodva. Magasan fent az égen a sár­ kány furcsán kezdett viselkedni. Tárgyak potyogtak az égből. külön nekem készítette. Másnap elindul­ tunk. rángatózik. Pörgött és repült.162 HARMADIK SZEM ta. vonakodva csomagoltunk. a három hónap mégis túl hamar elszaladt. gyorsan előre men­ tünk. köntöse tekergőzött a feje körül. mint amikor idefelé jöttünk. később még jó néhány követte a he­ gyekbe és a Lhásza közeli. és a hegyek hihetetlen szabadságától. de valóban sajnáltuk. hogy a szerzetes rugdaló­ zik. Néhányan. facsésze. A sárkánymestertől kaptam egy sárkányrepülő modellt. növendékek és a teherhordó állatok. amit tőlem látott. Többé már nem volt szüksége rájuk. utánam csinálja. hogy visszaértünk a Vashegyre. campaedény. Ké­ sőbb hallatszott a becsapódás hangja. szerzetesek. majd végül eltűnt a szakadékban.

A fejben vajmécsesek égtek. A figurát egy erős szerzetes vitte gólyalábon. eljött a szórakozás és vidámság ideje. A szertartások után kijött. A dalai láma körbesétált és mind­ egyiket alaposan megnézte. átvilágítottak a szemen. A tizen­ ötödik napon a dalai láma számos szertartáson vett részt a székes­ egyházban. Óriási. puhafából készített keretekre építették. Minket Csakporiból egyáltalán nem érdekeltek ezek a karneválok. mintha a szem ide-oda mozogna. Az isteneket kielégítették. hatalmas fejet illesztettek rá. az egészet meg­ lehetősen gyerekesnek és unalmasnak tartottuk. tíz-tizenkét méteres fakeretekre színes vajból „képeket" formáztak. és egy nagyon valószerű. közömbösen tekintett kifelé az 163 . mely a Dzsokang és a tanácsterem után megkerülte a piacteret. néhányon a szent könyvek különböző jeleneteit mege­ levenítő domborművek voltak. mindent rendbe kellett tenni. A legjobban sikerült alkotásért készí­ tője az év legjobb vajmodellezője címet nyerte. Mindent ki kellett takarítani. pont az újévi ünnepségekre. Eze­ ken az ünnepeken a méltóságteljes hangulatot felváltotta a jókedv. A bábukat nagy. A legen­ dáink szereplőit megelevenítő óriás figurákat viszont érdekesnek találtuk. amikor is nyílt versenyben lovas nélküli lovak száguldoztak a Ihászai síkságon keresztül. A többi esemény után sem érdeklődtünk túlzottan. hogy végigmenjen a Barkhor-on.Időben érkeztünk vissza Logszárra. az volt a test. majd a nagy üzletházaknál ért véget. azon a körúton. pislákolá­ suk olyan hatást keltett.

164 HARMADIK SZEM .

Az orkán felkapott. Minden egyes prüsszögésnél úgy éreztem. nem maradt más választásom. szörnyűséges or­ kán. Az egyik raktár tetején voltam. hogy igazítsak rajta. és a kellemetlenséget csak fokozta. rávettek. és abból. Minthogy azonban a dalai láma nézett. és egy lábon kellett egyensúlyoznia. hogy megcsúszott valami síkos anyagon az úton. Most a fojtogató hőségben az egész megolvadt. tüsszögtem. A hőségtől és az erőlködéstől több kilót fogytam! Egy magas rangú láma azt mondta nekem az­ nap éjjel: . A szegény flótás az egyik gólyalábbal egy gödörbe lépett. HAZALÁTOGATÁS 165 óriás testének közepén lévő lyukon. hogy vigyem körbe Buddha. a Gyógyítás Istene bábuját.Természetesen nem mondtam meg neki. talán öt vagy hat hónappal később. Semmi mást nem láttam. jól játszottál. A szereplőkkel mindenféle váratlan balesetek történtek. Az volt az egyik legszerencsétlenebb dolog. hogy a forró vaj a mécsesből kicsordulva fájó. száguldó porés szemcsefelhők kíséretében jött egy váratlan. tudtam. A hullámzó köpeny a gólyalábas lábam körül csapkodott. hogyan kell le­ rakni az aranylemezeket. Ahogy rángatva hajtottam magam előre az úton. fuldokolni a ruhában és félig megsülni a vajzsiradékban. A kis kukucska a bábu kö­ zéprészén nem a szemem magasságában volt. hogy nem viszek többé ilyen bábut. Nyolc méter magas volt. ha a mécsesek kilazultak és felgyújtot­ ták az egész alakot. arra tanítottak. borotvált koponyámra csöppent.0. és lesodort a lapos tetőről. a ráncokból felszállt a por és én csak tüsszögtem. teljesen önkéntelenek vol­ tak. mint tovább menetelni.XIII. Nem sokkal. De eltökéltem. Normális körülmények közt a mécses­ ben kemény a vaj. Kötegnyi dohos. Egyszer. hogy a tetőn át ne folyhasson be a víz. vele együtt molyok repkedtek mindenütt. melyek annyira szórakoztatták. régi holmi. hogy a szegény flótás odabent nehéz perceket él át. kivéve a kanóc körüli olvadt kis tócsát. ahogy ugrált és himbáló­ dzott. de nem engedhettem el a gólyalábakat. Lobszang. de lehet. hisz a ruhát sokáig nem használta senki. felbukok. néhány évvel később. először egy másik . akárcsak én. felza­ vart molyrajok és forró vaj. kiváló komédiás válna be­ lőled! . Szörnyű hőség volt. mint az előttem lévő alak hátát. hogy a „bohócko­ dások". tüsszögtem. A tüsszentésre a testem rándult egyet.

szegény fiúk. akik rohantak. hogy megnézzék. de a segítség. még egy ág . ezért hipnotikusan eltávolítom belőled a „tanulás iránti ellenszenvet". feljussak a hegyre. színfoltokat és sávokat láttam volna. de hamarosan azzal is kész lett. itt a szobában. A fiú a sziklákra esett. és szörnyethalt.gondoltam. benned is van egy kis ellenérzés az új dolgok megtanulá­ sával szemben. Valami csattant. Félúton találkoztam egy csapat szerze­ tessel. Eluralkodott rajtam a fájdalom. de az éjszaka bíbor árnyai lassacskán beborítot­ ták az alattunk fekvő völgyet.Na. . erős fáj­ dalmat éreztem. mi történt velem és egy másik fiúval. Kábán megpróbáltam kikászálódni a sár­ ból. Valahonnan fogott egy kis dobozt és letette elém egy polcra. ezért együtt tanulunk majd. hogy ellenőrizze. nem tudtam tisztán gondolkodni. úgy hat méterrel lejjebb. Vakon vonszolód­ tam és botladoztam felfelé. Helyrerakjuk. színes fényeket. Aznap már semmit sem csináltam. Mint legtöb­ bünkben. Másnap Mingyar Dondup láma így szólt: . Rám nézett: .Becsukta az ablaktáblákat. azután lábra. minden rendben van. csak az oltár mécseseinek halvány fénye világí­ tott. hogy amilyen gyorsan csak lehet. amint az esti őrjárat körbe-körbe járt. de ahogy megmozdítottam a bal karom és bal vállam. Fájni fog. Gyorsan meg­ vizsgált: . majd a Vashegyen.166 HARMADIK SZEM tetőre estem. amikor felébredtem. és a szoba teljes sötétségbe borult. átröpített a peremen. be mesterem szobájába. A felsőkar fájdalma­ sabb volt. Amíg beszélt. aztán az egész véget ért. Valahogyan térdre álltam. és kö­ rülbelül ötven méterrel mélyebben a Lingkhor út szélén tett le. szinte észre sem vettem. hogy rögzítse. Lobszang. A talaj mocsaras volt. Akkor egy másik szélroham ragadott magával. eltört a karod és a kulcscsontod. Engem az út hátralévő részén felvittek.Ajjé. amit nyújtani tudok. amint helyrerakta a kulcscsontot és bepólyázta. akkor sínbe tette. csak feküdtem. Sok-sok órával később lehetett. a fényesség csendesen szétrobbant. Átláttam a városon is. nem kellett volna kiküldeni őket ilyen szélben. . Mintha ragyogó. Lobszang.Nem maradhatsz vissza a tanulmányaiddal. és kiküsz­ ködtem magam a száraz útra. A Potalánál az épületekben és kör­ nyékükön kis fények pislákoltak. Az ablak ismét nyitva állt. és én arccal a vízbe estem. kárpótol a fájdalomért. egyetlen gondolatom az volt.

Reggel vezetőm végignézett rajtam és így szólt: . . érez­ tem.válaszol­ tam. láma vagy már és tartanod kell magad a . éhes vagy. Gyancebe ment néhány napra. de tiszta és rendes. Úgy tűnt nekem.A törvények szerint el kellett volna hagynod a tested. Ahogy beléptem. Éppen akkor bejött a mesterem: . végre visszatértél hát hozzánk. ahogy nevetett: . mint általában.Ó. hogy hosszú évek múltán a vörös indiánok földjén halj meg. Azonnal megölték. És mi a földi élet. éppen egy levelet olvasott. Holnap elviheted. hogy apám nem akar látni .Hm. mivel az Ékességes parancsára most én vagyok a gyámod. .Mindegy. hogy különlegesen pártfogol. mert sok mindent meg kell tanul­ nunk. amikor találkoztunk a Potala lépcsőin. Egy reggel. határozottan az vagyok.XIII. ne feledd. hogy ott maradsz egy darabig. és otthon töltheted a na­ pot. Most. Tudomást se vett rólam. az pedig sokat számít egy anyá­ nál! Itt egy sál. olyan kellemesnek találtad az asztrálmezőket. és folytatnom kell a tanulást! Két hétig Mingyar Dondup láma még intenzívebben tanított. Amerikában. De aztán emlékeztettem magam arra. hogy az eltávozottaknak szerencséjük volt. hogy az iskolát nemigen szeret­ jük.Rám nézett. mert nem voltam melletted. . HAZALÁTOGATÁS 167 kezdődött az éjszakai élet. Van egy szertartásuk arra az esetre. és ráncok gyűltek a szeme sarka körül. és a vállam meg a karom is fájt. Azt mondta.Lobszang. mégsem hagyhatjuk abba. egy kis­ sé sápadt vagy. hogy éppen az Ékességestül jössz. . el kell juttatnunk egy gyógynövénycsomagot tisz­ teletre méltó anyádnak. . Hamarosan behozták az ennivalót. felnézett rám. ha nem tévedek. hogy élni fogsz azért. azért. amikor bementem Min­ gyar Dondup lámához. Két hét múlva összeforrtak. de a csillagok megjövendölték. de még merev voltam. Tudta. ha nem iskola? Kemény iskola! Azt gon­ doltam: itt vagyok két törött csonttal. apád nem lesz otthon holnap. és így nem beszélhetett veled. Asztrálutazásaim során nagyon kellemes élményeim voltak. a láma beszélt: .Dehogynem.Ahogy kimondta.Biztos vagyok benne. ha valaki elment. hogy elterelje gondolataimat a tö­ rött csontokról. Azt gondoltuk. és amíg ettem. mint máskor.

a Mindentlátó áldása legyen rajtatok és ad­ jon valamennyiőtöknek egészséget! . és rohanni kez­ dett. nem versenyezhet szépségben a mi Csakporinkkal). Kétkedve néztem. mert ugyanez volt a véleményem róla! Tibetben a legortodoxabb lámák öszvéren lovagolnak. jobbra pedig a Sár­ kány-templomot. mint aki nem állhatja tovább a látványomat. Talán. Ma egyik legjobb fehér lovunkon térsz haza.ha lehetett . . A kevésbé szőrszálhasogatók csődörön (ménen) vagy pónin lovagolnak. . Elindultunk (mintha én nem találtam volna el hozzá!). vezesselek hozzá. amit a tisztelet jeléül egy selyemsálba göngyöltek.Tiszteletre méltó uram. ho­ gyan tudom ezt a szerencsétlen dolgot tisztán tartani. hátrafordította a fejét. mikor közelebb érek. Átadta nekem a gyógynövényzacskót.Add áldásod e házra és minden lakójára Tiszteletre méltó Or­ vosláma Uram! . Én . eköz­ ben ügyetlenül matattam.feleltem. Félúton a ló meg­ állt. és sietve kitárták a kaput. hogy majd előveszem. Együttéreztem vele. mert azt gondolják. mert hangosan nyerített egyet. A hegy lábá­ nál jobbra fordultunk. kíváncsi voltam. és beraktam köpenyem bugyros részébe. Lementünk a meredeken. Elhaladtunk a Potala mellett (úgy találtam. Az intézővel ünnepélyes szertartásossággal kicseréltük a sála­ kat.168 HARMADIK SZEM szabályokhoz. . egykori otthonom bejáratánál a szolgák észrevettek. amit látott. A végén le­ szedtem róla a sálat. reméltem. balra magunk mögött hagytuk a Kalingcsu-t. aztán keresztül mentünk az Indiába vezető úton. Felfele mentünk. Gyalog jöttél ide. a ház úrnője azt parancsolta. anyám legszebb szoba- . hogy nem esek le a lóról. nincsen ne­ mük. Szóval jobbra fordultunk.mondta az intéző. Egy kicsit odébb.gyalogolni szerettem. amíg lecsúsztam a hátáról. szüksége van egy kis mozgásra. és átmentünk a Drepung-város úton. a Tiszta. mert vallási okból az ember mindig az óramutató járásával azonos irányban megy végig a Lingkhor úton.Buddha. Vidd az enyémet. egye­ nesen az udvarba lovagoltam. Szerencsére egy szolga megtartotta. Láthatóan nem sokra tartotta. és jól megnézett. Fontoskodva. hogy visszagöngyöljem a növényzacskót abba a szerencsétlen sálba. hogy a Lingkhor-on folytathassuk utunkat. a fehér ló meg én.

Segíts óvatosan felnyergelni! . kérünk. számolj be a megtiszteltetésről. .A rend szabályai megakadályoznak abban. Csak mint küldönc jöttem. nem kilenc nő túl nagy gondot jelentett nekem. A férfiak az más. Ezzel meghajoltam előttük. A fehér ló balra .Hölgyem!. sok tenni­ valóm van. amely­ ben az Ékességes részesített. mikor egyszerűen csak a fia voltam gondoltam. amit az Ékességes mondott nekem. Az intéző visszament az irodájába. amivel átlát a házak falán? . .Tiszteletre méltó Uram és Fiam! A hölgyek messziről utaztak ide. A második gondolatom az volt. hogy van egy üvege.Nem emlékszel rám? Jaszo vagyok! Igazat szólva. . hogy meghallgassanak. Nyolc. Nem beszélhetek rendünk fejé­ nek a dolgairól. ho­ gyan bánjak velük. . Kar. nem tudom egyedül felszerelni. kilovagoltam éppen. Beteg voltam.Tiszteletre méltó Uram és Fiam. és üdvözlete jeléül e sálat.. HAZALÁTOGATÁS 169 jába. alig ismertem fel.mondtam.Tiszteletre méltó Anyám!. anyám lépett hozzám.kértem. annyit fejlődött és milyen mu­ tatós volt! Rossz előérzetem támadt. Meghajolt. aki most tért vissza a hegyekből. hogy elmondjam. Mingyar Dondup láma utasítására elhoztam ezt a zacskó gyógynövényt. Egy fiatal nő lépett hozzám és megkérdezett: . és illőképp. mintha szaftos falat lennék. De a nők! Úgy néztek rám.feleltem. de a le­ hető leggyorsabban távoztam. . A lovász kinyitotta a kaput. .és kulcscsonttörésem volt nemrégiben. hogy vajon megfordul­ hatok és elrohanhatok-e. megfordultam. Valóban olvas indiai lapokat? És igaz. hogy halljanak az Ékességes házában és magánál az Ékessé­ gesnél történt eseményekről.Egyszerű orvosláma vagyok csupán.Sosem engedtek ide. a lovász kihozta a lovat. azt már tudtam. A szoba tele volt asszonynéppel! De mielőtt elmenekülhettem volna. Átadtam az üzenetet és vissza kell térnem kötelezettségeimhez.válaszoltam. ők meg éhes farkasok! Egy dolgot lehetett csak tenni: visszavonulni. .Tiszteletre méltó Anyám! . eljöttek a barátaim. mikor anyám megjelent az erkélyen és valamit kiáltott.XIII.

az összes kó­ borló szellem téged üldözött a város körül? Felkavartnak látszol! Felkavart? Felkavart? Anyám meghívott egy halom nőt.Ó. Hogy bámultak mind rám! Vezetőm rázkódott a nevetéstől. . annál jobban nevetett. .Az Ékességes azt akarta tudni. egy sereg nő elkergetett! . a Vashegyen. nem akarok visszatérni apám há­ zába.De egy hét múltán megtudtam. Lobszang. Rikácsoló hangok. a Muru Gompa mellet. Ó volt az állam és az egyház legfőbb feje. amíg még lehetett... aki most a földön él. hogy hazaküldjenek.Azt akarom. rendezvény van nála és a vendégeket szórakoztatni kell. Lassan. a hajuk.! Rémes! Kérlek. így ismét az óramutató járása szerint haladhattunk végig a Lingkhor úton. nem csupán. mert az volt.. Tiszteletre méltó Lámamesterem.. hogy megtelepedtél-e már itt. suttogni kezdtem . hogy a dalai láma nagyon-nagyon érdeklődött utánam. miről beszélt velem. És minél jobban csodálkoz­ tam. végig a körúton. A kolostori élet felforgatta „társadalmi" értékeimet. Közöltem velük. Azoknak a nőknek a látványa. hogy látogasd meg tiszteletre méltó anyádat. és sosem hagyta. Hangulatai sosem tartottak tovább néhány percnél. Lassacskán poroszkáltam.az asztrálszínük. mint istent. és ahogyan néztek rám: mintha csak díjazott bárány lennék.De én otthon vagyok. és mind az Ékességes felől akart hallani és azt akarta tudni. Lobszang. hogy a rend szabályai nem engedik. . . a nőket kü­ lönös teremtményeknek tartottam (még ma is azoknak tartom) és. El a Gyüpo Linga mellett. de én is.. mert nem akar­ tam túl gyorsan visszaérni. Mikor ismét otthon voltam. Kicsit hirtelen természetű volt. . ki vannak festve..ekkor azt hiszem. Rám nézett: Mi történt. és.170 HARMADIK SZEM fordult. ők meg mészárosok Sö-ból. mindannyian nagyon szerettük. De napokig nem engedte. hogy a személyes elfogultság és az államügyek összekeve­ redjenek. vagy még mindig gondolsz az otthonodra. Soha senki sem mondott ellen az Ékességesnek. bementem Mingyar Dondup lámához. Na nem. amikor anyámnál nagy társaság van. és úgy intézte...Vagy: . ne beszéljünk erről. hogy elmondjam és távoztam. de mint igaz embert. hogy elfelejtsem: .

van egy kis munkám a számodra. mikor békében voltam a világgal. Elége­ dett volt. Hamar elkészültünk és elindultunk. Lobszang. na és a 171 . hogy mesteremmel mehetek. ünnepélyesen sé­ tált mellettünk.Gyere. ár­ gus szemmel őrizték a csiszolatlan drágakőtömeget a szentek kö­ rül. amíg félig leértünk a hegyen. és a hátsó lábuk hosszú. hogyan töltsem a szertartás előtti üres félórát. amitől járás közben „másként" néznek ki.) Tibet hideg. Felugrottam. a macskákat nem: ha egyszer tá­ madtak. A farkuk korbácsszerű. Hatalmas cica volt.úgy hallottam . akik ké­ pesek felborítani és szétmarcangolni egy embert. A szemük kék. Mingyar Dondup láma odajött hozzám: . A Templomból jövet egy macska határozott vonzalmával tüntetett ki.Egy reggel. a hőmérséklet befo­ lyásolja a szőrszínt. halálig harcoltak. hogy az ékszert őrizetlen hagyta és nagy sietve visszarohant. sétáljunk egyet. óriási szelindekek.fehérek. A kutyákat meg lehetett szelídíteni és elzavarni. míg abba nem hagyta az erős nyávogást és lóbálni nem kezdte a farkát. A templomi macskák nálunk nem csak díszként szolgáltak. A házakat szelindekek vigyázták. Akkor. mivel vonzalma teljes viszonzásra lelt. azaz simi-nek. amelyhez tartoztak. időnként „sziáminak" nevezik. nem tudtunk továbbmenni. örültem. tibeti nyelven természetesen macskának hívjuk. nyilván eszébe jutott. így majdnem feketék voltak. Meleg országokban . (A fajtát. és azon gondolkod­ tam.

mint „átlagos" rokonaiknak.Nahát. egye­ nest a torkára. akik személyesen ismerték őket. Ha nem engedte el azonnal. Tovább bandukoltunk. Amikor szolgálatban voltak. egy másik macska is a tolvajra vetette magát mondjuk a szentképről.Ahogy mondtam neked.172 HARMADIK SZEM hangjuk! Egyetlen más macskának sincs ilyen hangja. ők a legtüzesebb szelindeket is megkergették. A templomi macskáknak kétszer olyan hosszú kar­ maik voltak. Káromkodni kezdett.Elég sokat gondolkodtam a kí­ naiakon. ha ez megoldható? . A földön csendesen egy nyitott ablakhoz kúsztam. csak azok köze­ ledhettek hozzájuk. ahogyan egy idősebb ember nem tudott volna.és ők aztán nem eresztettek. milyenek. úgy ólálkodtak a templomokban. Keresett valamit. a szitkok komoly kétséget támasztottak őseimmel szemben. Az első benyomásom nagyon kedvezőtlen volt. hogy hozzám vághassa. egy kínai misszió érkezett. hogy használjuk fel különleges képességeidet. A hangere­ jük és a hangszínük szinte hihetetlen volt! Szolgálatban éberen és nesztelenül. Bent a házban a férfiak hivalkodóan sétálgattak a lezárt dobozok és táskák között. Javasolni fogom az Ékességesnek. Menet közben Mingyar Dondup láma beszélt hozzám: . Vacsora után így szólt: . az aurájuk milyen vörösre változott! És késekkel ha­ donásznak. Lent az úton jobbra fordultunk. nézzük meg. A kutyákat el lehetett kergetni. Hogy érzed. meg tudod figyelni őket egy spanyolfalon keresztül. Mikor ismét a Lingkhor úton voltunk. esetleg megfogni vagy megmérgezni. A régi Kínai Misszió ol­ dalához jutottunk. felbukkant egy macska és az illető karjára ugrott. de gyorsan visszavonultam. azt mondtam mesterem­ nek: . Egy ideig ott maradtam és figyeltem. Ha bárki megpróbált az egyébként őrizetlen ékszerekhez nyúlni. Lá­ togassuk meg őket. de egy fikarcnyit sem hagytak a jövőmet illetően. Az út hátralévő részén Mingyar Dondup láma mélyen elgon­ dolkodott. egy egész hadseregre elegendő fegyver van náluk. Úgy tűnt. mielőtt eldobhatta volna. átmen­ tünk a Pargo Kaling-on és el Sö falu mellett. de akkor egyikőjük felpillan­ tott és észrevett. . Kisfiú lévén úgy tudtam „vizsgálódni". Azután tovább a Tür­ kiz Hídon és a Doring Háznál újra jobbra. Nem úgy a macskákat. mint az éjszaka sötét ár­ nyai.

Az Ékszer Parkot egy kb. Tíz percet kapsz. a dalai láma személyes testőreinek szálláshelyei. Ke­ resztülmentünk a csodálatos parkon. A Potalának belül arany fiatornyai voltak. Néhányan azt írják. hogy a tisztviselők nem léphettek be ide. két kis szigettel. A dalai láma nagyon kedvelte az Ékszer Parkot. Először az apáttal kell találkoz­ nom. Itt egy kiváló minőségű sál.Ha gondolod. A Belső Kert. és rövid gyaloglás után megérkeztünk a Norbu Linga-hoz. Ez határozottan nem igaz. majd a díszes kapun. és ebéd után azt mondta: . Dél-Nyugat felé levágtunk. aztán gyere a szobámba. és nem számított újdonságnak. A dalai láma nem kívánta kockáztatni. túl sok vajmé­ cses miatt. A parkban volt néhány laktanyaépület: közel ötszáz ember. négy méter magas kőfal vette körül. Az évek hosszú során rengeteg vaj ömlött mindenfelé a földre. mindegyiken egyegy nyárilak. mert ma­ gam legalább harmincszor jártam a kertben. hova megyünk. hogy képes vagyok rá. amelyet szintén magas falak öveztek. hivatalos és állami célokra használt épületből állt. áporodott a levegő. Újra nekivágtunk a meredek lejtőnek a hegyoldalban. Mingyar Dondup láma ide hozott engem. Az északnyugati sarokban széles kövezett út vezetett a szigetekhez. de az azután követ­ kező reggelen tanított engem. a dalai lá­ ma kedvelt pihenőkertjéül szolgált. A Potala kívülről gyönyörű épü­ let. illetve a házakhoz. a tisztánlátá­ sod nélkül is kitalálhatod. akkor képes leszek rá. Másnap egyáltalán nem láttam mesteremet. és sza­ bad idejének jó részét itt töltötte. hogy elkészülj. Tudom ezt. hogy ilyen kevéssé épületes előadás részese legyen.Sétálunk egyet délután. Először jártam itt. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 173 Csak ezt tudtam válaszolni: . ha egy állami ügyeket intéző méltóságteljes láma. rálépett egy darab porral fedett vajdarabra és egyik testfelével a kövezethez vágódva meglepett „uuuu-hopp"-pal érke­ zett a rámpa aljára. amely a .XIV. Maga a park csak százéves. Lobszang. de belül a rossz szellőzés és a szinte mindig égő. akinek lejtős rámpán át vezetett az útja. és három. A kerten belül volt egy gyönyörű mesterséges tó. Hiva­ talos teendőiket kellett kívül rekeszteniük. és ezért. a Norbu Lingában töltötte idejét. ahol a dalai láma naponta hosszú órákon át meditált. ha csak le­ hetett.

a földön csipegetve ügyet se vetettek ránk. Azt mondja.174 HARMADIK SZEM belső kertre nyílott. hogy kissé változtassák meg a kínai oroszlánokat. nem tetszik neked a kínai delegátusok aurájának a színe. mit láttál! .Tiszteletre méltó Páratlan Vé­ delmező. ha egy ember maga nem látta. Közeledtünkre felnézett és elmosolyodott. A válasszal nem jutottam túl sokra. anélkül egyetlen tibeti sem tud beszélgetni. A dalai láma elégedettnek látszott. Az Ékességes ekképp vála­ szolt: . nem vagyok eléggé képzett idegen aurák olvasásában. . Mi a véleményed ezekről az emberekről? Nem örültem a dolognak. Az aurájuk színe árulást mutat. Amíg hozták a teát. akkor nem is kell tudnia. amit Mingyar Dondup lámának mondtál. Megkaptál minden lehetséges képzést. üljünk elé. Elrejtőzöl holnap a mögé a paraván mögé. és megígérte. hogy teljesen . . . a különböző parkbéli állatokról mesélt nekem. sok fegyverük van. nekünk kellett kitérnünk az útjukból.Mint olyannak. nem vagyok méltó arra. Mingyar Dondup láma kivételével senkinek sem szerettem elmondani. hogy véleményt nyilvánítsak. A tó vize rezzenetlen. A kövezetet nemrégiben fehérre mosták. a dalai lá­ ma rám nézett és így szólt. ahol az Ékességes éppen mély meditációba me­ rült. Mingyar azt állítja. és mondta. kinek megadatott a különleges képesség. A paraván nem fedezett eléggé. Bújj el. később láthatom őket. mindenféle-fajta madarat láttunk. jól takar-e a spanyolfal. De hogy lehet ezt megmondani egy államfőnek? Különösképp egy olyan állam­ főnek. Ahogy beléptünk.Tiszteletre méltó Páratlan Védelmező! Gonosz szándékkal jöttek. sá­ lunkat a lábára fektettük. és figyeled a kínaiakat. Letérdeltünk.Jó. Azt ismételted. Érvelésem szerint. ezért behívták a szolgákat. akár egy kifényezett fémtükör. mit láttam a „színekben" és mit jelentettek számomra. és eltávozott a láma szolga. Bizo­ nyosnak kell lennünk. Most áruld el. Mikor megérkezett a tea. mire utalnak. Titkos vagy más módon vizsgáltuk a tisztánlá­ tásodat. köteles­ séged beszélni. aki nem rendelkezik tisztánlátással? A dalai lámának azt feleltem: . A legtávolabbi szigetre mentünk.Jó barátunk. Vajas teáért csen­ getett. megnézzük.. amikor itt lesznek.Csak ennyit szóltam. melyet azután az ősi tudomány segítségével felerősítettek. sosem hibádzott..

az evésre mindig készen álltam! .Om. hogy Hallgass meg minket. ahogy a házi test­ őrök a kövesúton keresztül a pavilon verandájára vezetik őket. Közvetlen előttem a dalai láma ült lótuszülésben a földtől száz­ nyolcvan centiméterre felállított trónusán. Parancsára nagyon ízletes falatokat hoztak Mingyar Dondup lámának és nekem. . hogy udvariasságból elismételték volna a mantrát. hol van". Ez a gondolat járt a fejünkben. A falon kívülről rekedt kiáltások és kínai kiabálás hallatszott. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 175 rejtve legyek. Amida Buddha!). Másnap körülbelül tizenegykor újra leereszkedtünk a sziklás lejtőn és beléptünk a Belső Kertbe. sem én nem mozdultunk. ami egyébként elég egyszerű dolog volt számomra.mielőtt elrejtőzöm. Nem tudom. ó.(ami annyit jelent. a campa és a fehérrépa után. Az egyiknek elfogtam a gondolatát: „Hű! Előléptetnek. pontosabban hétéves koromtól tanítottak arra. Láttuk. ha megtalálom. és addig kellett lótuszülésben maradnom. De nem kapta meg az előléptetést. jöjjünk el másnap is. míg leégett. csak azt tudom.O-mi-to-fo . Egy magas rangú láma megszólalt: . négy óra tehát semmi nehézséget nem okozott nekem. hogy a kínaiak köpenye gyanúsan ki­ dudorodott. Később rájöttem. En­ gem kisgyerek-. hogy írjon alá egy szerződést Tibetről. Végül az Ékességes megelégedett a próbával és kihívott.XIV. mintha ők alkotnák a láto­ gatóba érkező küldöttséget. és megkért. a kínai formával válaszoltak: . de valamennyi láma számára is: a meditációhoz órákig mozdulatlanul kellett maradnunk. hol rej­ tőzöm. Arra akarják kényszeríteni. indiai konzerveket. mi a nevük. Beszélt néhány percig. Most beengedték őket a Belső Kertbe. mikor eljöttünk a dalai lámától. Nagyon igyekeztek kideríteni. a há­ rom. hogy nagyon üdvös változatosságot jelen­ tettek a tea. vidámabban néztem a többórás mozdulatlanság elé. és ezért fegyverek után kutatva megmotozták őket. és elindultunk visszafelé a Vashegyre. mert rossz helyen keresett. A dalai láma rám mosolygott és kínált. Sem ő. Miután erőt gyűjtöttem. Lámák jöttek be próbálni. mani padme hum! . mert a kínai delegáció meglátogatja. hogy egyek . Meggyújtott vajmécsest tettek a fejemre. ahelyett.A kínai­ ak. hogy hosszú ideig moccanás nélkül üljek. Ez tizenkét óráig is eltarthatott. azzal egyensúlyoztam.

amit az Ékességesből láttam.aranyat akartak! Ez utóbbi régóta vonzotta őket. mikor Kínában járt. több száz tonna van belőle.Na. nyolcszorosa a Brit Szigeteknek. A dalai lámát is figyeltem. ezüst és uránium. Óriási területek még feltáratlanok. Tibetnek sosem volt nálánál jobb uralkodója. hogy felkutassák a le- . Hitünk szerint az aranybányászat megszentségteleníti a földet. tetszett nekem. de a történelem feljegyzi majd. A módszerekben nemigen válogattak. és hordja le a víz. aki teljesen az országnak szentelte ma­ gát.gyűlölettel telt gondolataik áradó örvénylése. Tibetben az arany szent fém. aki iránt a szeretetnél is többet éreztem. szomorú lett. Az igazi színüket mutatják. Ahogyan a rejtekhelyemről figyeltem őket. Egyes folyókban lehet aranyrögöket találni. tiszta árnyalatai. de tisztátalanul gondolkodnak". Lobszang. Irányítani akarták a tibeti politikát. mert a küldöttség cseppet sem barátságos. területe­ ket és . Természetesen nagy szeretettel gondoltam rá. hogy ő volt a legjobb dalai láma. Min­ den. A Csangtang-i területen gyors vizű folyók partján láttam aranyat. piszkos színképe. Ám a hasztalan beszélgetés lassan vonszolódott. sehogysem akart a végéhez érni. hogy a díszek könnyedén megrongálódnak. Elég heves természete miatt a színei olykor vörösen villantak. úgy hevert ott. hogy van arany. Még vaj­ mécsesek is készülnek aranyból. hanem azoknak az embereknek a veszedel­ mes. könnyű dolgod lesz. A színei szomorúságról árulkodtak.176 HARMADIK SZEM Azt gondoltam magamban: . Hasztalannak. hiábavalónak nevezem. Nem a magasabb gondolat áttet­ sző. Az effélékről Tibetben általában azt mond­ juk: „Tisztességesen beszélnek. és templomi díszeket készítenek belőle . hogy elérjék céljukat.a szent fémet szent célra használják. Lázas próbálkozásaik el­ lenére sosem engedélyeztük a nyugatiaknak. kellemetlen színek. ahogy eszébe jutott a múlt. hogy vibrál az aurájuk. Tibet kb. ahogy a homok. a szívemben csak Mingyar Dondup láma előzte meg. az opálos ragyogást sötétvörös belövellések tar­ kítják . ezért mi inkább érin­ tetlen hagyjuk. sőt ellenséges szándékkal érke­ zett. észrevettem. csak az érdekelte őket. de Mingyar Dondup lámával tett utazásaimból tu­ dom. csíkok. a he­ gyekről mossa ki. De sajnos az anyag annyira puha. Színes sá­ vok. A rögöket vagy a „homokot" beolvasztják. akik életerejüket az anyagias dolgokra és a gonoszságra áldozzák.

gyorsan bekísértek a Belső Kertbe. a távolság kb.az Ékszer Park kapujához érkeztünk. semmi ceremónia.Ó! Ülj le. ahol eltörtem a csontjaimat. oda betér a háború!" „Aranytrombitákról". hogy elkészülj. A magatartásuk teljesen megvál­ tozott. az­ tán felpattantam: . ha az emberiség a hatalomért vívott oly sok haszontalan harc helyett békében élne egymással. mert nem volt nálam aján­ dék sál. Lobszang! Biztos siettetek.XIV. Indiába mentem. A Norbu Linga-ba kell mennünk. Egy pillanatig szájtátva bámultam rá. A Vas Kutya évében (1910) a brit megszállást (annak közvetlen következményeként) a kínai követte. Or­ szágunk a világ egyik legnagyobb raktára lehetne. hogy megszólaljon. Gyalog mentünk le a hegyen. hogy Min­ gyar Dondup láma is velem van. Az utat átszelve a Norbu Linga vagy ahogyan gyakran fordítják .Tiszta köpenyt veszek. és láthatatlanná téve ma­ gunkat elemeznünk kell néhány nyugati látogató színeit. és a Ligkhor útra jutottunk.Nem is olyan régen . hogy Tibetben az arany nem ritka. Egyik reggel Mingyar Dondup láma bejött hozzám abba a helyi­ ségbe. lát­ hatóan rendbe szedte a gondolatait. Leültünk és vártuk. átmentünk egy kis hídon.kezdte . hagyd ezt a munkát most! Az Ékességes értünk küldött. A hegy lábá­ nál. ahol a dalai láma egy verandán üldögélt.a Vörös Barbárok hadserege megszállta szent földünket. Sietned kell. Mingyar. Ismét Indiába men- . Sem­ mi sál. hanem szent fém. A testőrök éppen el akartak zavarni. mikor észrevették. Kicsit feszengtem. . hogyan viselkedjek anélkül. és onnan sokfelé utaztam. az Ékességes minket akar látni először. Tiszteletre méltó Láma Mester. fél mérföld volt. Rövid idő alatt egész tűrhetően rendbe hoztam magam. . és már kész is vagyok. mégpedig egy régi mondás miatt nem: „Ahova a nyu­ gati ember betér. ahol a fafaragók számára egy régi kéziratot másoltam. „aranyedényekről". csak siess! Hát így állt a helyzet. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 177 lőhelyeket. Egy ideig meditált. „arannyal fedett testekről" olvasva sosem szabad el­ felejteni. és te is. pont ott. Az Ékességes felnézett és mosolygott: . és nem tudtam.Lobszang.

elaludtam és kiestem! De nem. magas. hogy így kellett megjelennie az Ékességes előtt . azt gondoltam. így nem befolyásolhat. Akkoriban még fogalmam nem volt sem a zsebről. ritkás szemöl­ dök.gondoltam. Ráadásul a köpenye csak a csípőjéig ér.többre tartja Mingyar Dondup lámát a dalai lámánál! A rácsozat mögött belefáradtam a nézelődésbe. csillogó gombokkal. Lobszang. aki ma meglátogat bennünket. akik nem végeznek fizikai munkát. és .178 HARMADIK SZEM tem. fehér arc. Nyilván nagyon rossz szabó varrhatta. talán a nyugatiaknál is vannak szimbolikus fol­ tok. . sem a kihajtott gallérról. Kiváncsi vagyok. Kísérd a helyére Mingyar. mert a gallér akkora volt. Belefáradtam a madarak és a himbálódzó faágak nézdegélésébe. Fehér haj.azt hiszem . jobban hoz­ zád szokott már. és a Ház arany ruhás lámái bekísértek egy igen különös kinézetű embert. sovány férfi. majdnem kitört belőlem a nevetés. Tibetben azok. akik Buddha példájára foltozott ruhában járunk. Ez a férfi rövid ujjas öltözéket viselt. meg a sárkány selymén átfütyü­ lő. mert hisz az alján felhajtotta. aki annyira dicsér. az ujj csak a csuklójáig ért. Biztos szörnyen érzi magát. a sárkányban voltam. hogyan kell öltözködni.gondoltam. és arra gondoltam. kölcsönad-e neki valaki egy . a jelenlétetekről nem tudni. Mégsem lehet munkás . Egy férfi. Alig tudtam csendben maradni.vagy két­ nyelvű. Egy pillanatra azt hittem. írd le az asztrálszínekről szerzett benyomásaidat. Hirtelen felugrottam. ez az ember őszinte-e vagy sem: egy. hosszú ujjú köpenyben járnak. nagyon szegény lehet. s a kötelet csapkodó szelet. Időnként titokban bele-belekóstoltam a nálam lévő campába. Áthajtott néhány oldalsó folton is. ahogyan Mesterünk tanított. Lobszang. a Belső Kert kapuját tárták szélesre. Az an­ golok sok mindent ígértek. mélyen ülő szemek. Ne­ ked mondom mindezt. mint énhozzám. Szegény. de nem tartották be a szavukat. amely az egész kézfejet takarja. hisz Mingyar velem volt.Túl puhának látszik a keze. hogy benneteket nem látni. mint nálunk. ott találkoztam valakivel. Most azt akarom tudni. Talán nem tudja. Elég kemény száj. Felhők szálltak az égen. amit beszél.. te nem értesz a nyelvén. De az öltözéke! Vala­ miféle kék anyagból volt egy egész sor gombbal az elején. A rácsozott fal mögül te és még valaki úgy tudtok fi­ gyelni. hogy ki kellett hajtani. milyen jó lenne a sárkány hintázását és remegését érezni magam mögött. mert valami csattant.. A nadrágja a lábnál túl szoros és túl hosszú volt.

aztán a legfigyelemre­ méltóbb hangegyüttesre váltott. mintha trombitálna. egyszer csak. festett. ha egy tibeti ilyet tesz. legnagyobb rémületemre. Eléggé automatikusan leírtam az észlelt színe­ ket. nem. mely négy pálcikára támaszkodott. A férfi elkápráztatott. Szörnyű sértésnek számít. s mi több. Selymes. mintha jég lenne a tetején. kígyózó mozdulatokat tett vele. idegenségéhez képest elég jól. mert egy fakereten kellett ülnie. Nincs semmi. „Hogy lehet írni rá? . felettébb különös. Valami szokatlan fekete do­ log volt a lábán. mint a mieink. De hirtelen neki is eszébe juthatott. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 179 rend megfelelő méretű és alkalmas öltözéket. Úgy látszik. mikor újra találkoztam a dalai lámával. csak tetteti. amit valaha is hallottam. a dolgok csak úgy lecsúsznak róla!" Aztán az egyik foltból vékony.Aztán a lábára pil­ lantottam. Azt gondoltam. ülni sem tud rendesen. roppant fényes. mondták később. . Korom? Ki hallott már olyat.gondoltam. hogy a talpa a dalai láma felé mutatott. Még so­ sem láttam ilyeneket. úgy véltem. mert igazított egyet az ülésmódján.töprengtem magamban. Akkorra már valóban megsajnáltam: rosszul van öltözve. a zse­ béből elővett rongytrombitával parádézik. „Angolra". ennél furcsábbat még sosem láttam. a legérdekesebbre. így köszönti a dalai lámát . és különféle papírokat húzkodott elő. Furcsa. elkép­ zelni sem tudtam volna különösebbet. ami a krétát letörölné.XIV. Azt gondoltam. Elképedésemre a szája és az orra elé tartotta és olyan hangot adott ki. amilyet mi hordunk. vékony fehér papírlapokat. felemelte úgy. Kotorászott egy kicsit a többi folt körül is. talán gerincsérülése van. nem tud írni. a közepén kormos fapálcikát szedett elő. Különös. szétvette majd keresztbe rakta a lábát. Leült erre a keretre és a lába le­ lógott a peremén. A férfi időnként tibeti nyel­ ven beszélt. mert odanyúlt az egyik oldalán lévő folt­ hoz és egy fehér ruhát vett ki belőle. Nem bőrcsizma. vastag és durva. . ahogyan értelmeztem őket. s azt. nálunk a papír sárgásbar­ na. Az üdvözlést befe­ jezve a fehér valamit visszatette a folt mögé. nem tud ír­ ni.mert a hátát megtámasztotta a keretből kiálló két másik pálcával. Egé­ szen másmilyenek voltak. meg kell támasztani a hátát és lóbálja a lábát. Összevissza mozgolódott. hogy korommal írni? Csak ráfújunk és elrepül! Nyilvánvalóan nyomorék volt.

Ami személyemet illeti. Az asztrológusok kiderítették. nagy valószínűséggel azért. még többet kell dolgoznom! . pályájának különböző. akik a múltban csak bajt. Bell úr. és tartózkodni kí­ vánunk minden üzleti kapcsolattól a külföldiekkel. köthetett szerződése­ ket. ahogy szerette volna. kárt és szenvedést hoztak ránk. nyugaton szülessen újra. hogy Tibet más országokkal barátkozzon. Ó maga egy dolgot akart. legfontosabb állomásai. hogy korábban Tibetben élt. mindezek segítségével fel lehetett rajzolni élete főbb eseményeinek menetét. tart attól. a saját országunkban a saját életünket akarjuk élni. a születési ideje. és két díszítés állt a neve előtt. Bhután igen. hogy nem áll szándékunkban egyik nemzet oldalára sem állni. Bell úr távozása után az Ékességes megkérdezte. aki a helyszínen tartózkodott.kiáltott fel.nyilván a furcsa gallérjaik miatt! . Ma már C. Az utóbbi időben adták értésemre. hogy mondjon valamit és reménykedjen. Ez nem tetszett ne­ kik. és nagyon örült az észrevételeimnek.180 HARMADIK SZEM Az Ékességes nagy tiszteletet tanúsított iránta.Kelet közti kölcsönös megértést. A. és a jóslatok sosem tévesek. hogy felbosszantja kormányát. feltételezéseik szerint Tibet Oroszországgal készült egyezségre lépni. Sokat tudtunk Bell úrról. hogy a meg­ szállás bekövetkezik. és utol­ só életében azt kívánta. a kommunisták nem szállták volna meg Tibetet.és mindegy volt nekik. hogy az egészsége meggyengült. de azt sem akarta. úgy vélte. A látogatónak egész sajátos neve volt. - . Úgy éreztük. Az angol kormány nagyon gyanakodott. mert maga is lógó lábbal egy olyan furcsa fakereten ült. megszállnak vagy meg­ fojtanak-e bennünket. . látta. Női Hangszer-nek hívták. de a színeiből az is nyilvánvaló volt. hogy néhány könyvében említi ezt. és ez befolyásolhatja a kegydíját. Szikkim. az idő majd igazolja elgondolásait és javaslatait. Tibeten kívül bármelyik állam tárgyalhatott. elősegítheti a Nyugat . Bell-ként hivatkoznék rá. mert azt remélte.Igen. mit láttam. Az angoloknak tehát fejükbe szállt a vér. Segítő szándéka őszin­ tének látszott. arra viszont a kormánya nem volt hajlandó. Minden adatunk megvolt. A jövendölések azonban nem hagytak kétséget afelől. mert számára szokatlan éghajlaton él. Az aurája színeiből úgy ítél­ tem meg. igen! . Ezért arra kényszerült. ha képes lett volna befolyásolni kormányát úgy. Anglia ugyan nem akart Tibettel szerződni.

XIV. Előbb azonban egyre újabb és újabb hipnózisban lesz részed. hogy ellenőrizze és gazdagítsa állítá­ saimat. és kell.paran­ csolta. mely nehéz. a dalai láma így szólt: . mert miként gyakorta intenek minket. a képessége megvan. Nagyon érdekes volt odamenni egy bódéhoz. azután vissza kellett mondanom őket." Napjaim ritmusa felgyorsult. Rendkívül hasz­ nosnak találod majd a képességedet. Mingyar Dondup láma és én gyakran bementünk Lhászába.Mingyar Dondupot hívd. Nincs ember. és „indiai ennivaló­ kat". amit szükségesnek látsz. meddig feküd­ tem hipnotikus transzban. hogy olyan gyors és mélyreható tanulmányokat folytasson. A memóriámat is fejlesztették: hosszú órákon át bonyolult részleteket hallgattam. aki össze tudja állítani az „ősi tu­ dományok krónikáját.tudta ezt. A Potalában hasz­ nálhattam a teleszkópokat. amit valóban gondol róla. Mesterem leült mellém.. amennyit csak bírunk. így nem is sürgette. például egy távoli lámakolostorból érkező tanult apát. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 181 Még jobban fejlesztenünk kell téged. Jól ismert lá­ togató lettem a Potalában és a Norbu Linga-ban. hogy sürgősen menjek és „interpretáljam" különböző emberek szí­ neit. Mingyar.. Annyi tudást kell beléd gyömöszölnünk. Egy szolga tüstént hozott még teát. Nem tudom. és fejleszteni is kell. hogy legyen valaki. aki miatt sietne! A dalai láma . Mikor elhelyezkedtünk. ami számukra nem volt titok. majd összevetni azzal. Tisztánlátása és hatalmas ember­ ismerete alkalmassá tette rá. országunkra hamarosan rossz idők jár­ nak. nagyon élveztem őket. különösen a nagy csillagászati távcsövet. az Ékességes elé. Mingyar. De még fejleszthető. . hallgatni.barátja lévén . ha távoli országokban leszel. Késő éjjel órákon át néztem vele a holdat és a csillagokat. Ez időtől fogva sokszor hívattak. hogy megfigyeljük a látogatókat. Azt akarom.Igazad volt. háromlábú állványon állt. Kinyúlt a csengőért és becsengette az egyik szolgát. miközben a legrégebbi Iratokból olvas­ tak nekem. Néhány perccel később komótosan közeledve feltűnt mes­ terem. hogy az árus miként dicséri portékáját. Lobszang. Tégy bármit. esetleg egy messzi tartomány polgári vezetőjének az auráját. . hogy most azonnal itt legyen . amilyeneket csak lehet. Bármelyik eszközünket használhatod.

mint hogy röviden megemlítsük ezt az utazást. amit a Potalában a nagy teleszkópon át láttam. az erőnket. Jelen könyvben nincs idő többre. az energiánkat a későbbi erőfeszítésekre tartogattuk. öt legyengült társunk velük maradt. Küszködtünk. A ritka levegőben hamar kimerültek. mert az öszvérek oda is eljutnak. aztán csak mentünk eló're az ismeretlen. aztán tovább a nagy tavakhoz. mert az idő nem jelentett semmit a számunkra.Ebben az időszakban ellátogattunk a Csangtang felföldre. Sziling Nor-nál. A dalai láma megáldotta a csapat tizenöt tagját. Ahhoz. Végül az öszvérek elakadtak. Ahogy az állandóan emelkedő terepen egyre beljebb és beljebb kerültünk. Védve voltak 183 . és jókedvűen útnak indultunk. és nem tudtak átmenni a sziklás szurdokokon. Óriási hegyláncok. ahol egy jakszőr kö­ tél végén himbálództunk szédelegve. hogy keresztül jussunk a „holdbéli tájon". Lassan megtettük az utat a Tengerico mellett. ahová a lovak már messze nem. a körülmények egyre nehezebbek és nehezebbek lettek. Öszvérháton lovagoltunk. Itt ugyanolyan volt a táj. és ismét tovább Észak felé. Nehéz megmondani mennyi időbe telt. feneketlennek tű­ nő szakadékok. a felföld a Hold felszínére emlékeztetett. hogy az expedícióval méltányosak legyünk. Az öszvéreket a legvédettebb helyen hagytuk. Átjutottunk a Tangla hegységen. Nem volt okunk a sietségre és a magunk kényelmes tempójában haladtunk. több kötetre lenne szükség. mély kanyo­ nok. feltá­ ratlan terület felé. Végtelen hegyek.

és úgy éreztük. Váltottuk egymást. A jóslatok ellenére is óvatosan lódultam. . kicsorbult farkasfogsorhoz hasonlított. a hangját sem lehetett hallani. mielőtt magasabbra és magasabbra vergődtünk volna. szélfútta vidék legrosszabb szélrohamaitól. mint egy inga. áthúztuk a kötelet is. mikor már biztosítva volt. ezekhez rögzítettük a köteleket. a lélegzetem elakadt. mintha ki akarna szakadni a mellemből. Eközben a másik oldalról valaki biztosította. Én mentem helyette. a szívem úgy vert. A fennsíkon csobogó patak futott keresztül. és tapogatódzó ujjakkal a legközelebbi szikla pereme felé nyúltam.jobb társai senkinek sem lehetnek! . és felváltva másztunk át. Egy meredek ösvényen a völgybe juthattak. Egy ideig kimerülten feküdtem. aki utána került sorra. és hitem elnyerte jutalmát. A hátunk fájt a cipeléstől. Lengett. ahol gyér növény­ zet nőtt. mert nehéz és veszélyes vállalkozás volt. A rám vonatkozó jóslatok fényében biztosra vet­ tem. ahol álltunk.úgy haji- . akkor egyikünk de­ rekára tekerte a kötelet és a legmagasabb pontról (ahova feljutot­ tunk) leereszkedett. A testet visszahúztuk és istentiszteletet tartottunk érte. az arca és az agya a fogazott sziklákon maradt. A tábornál volt egy barlang: az idő elemésztette a puhább sziklá­ kat. egy sziklanyúl­ vány tornyosodott felettük.' ahol a kötél csaknem vízszintes. hogy a kampó akadt meg a sziklában. mert óriási erővel a szemben lévő falnak ütközött. A szerze­ tes. mikor a vízesés aljára ért. hogy olyan pontra érjen. a lég­ szomjtól kiszakad a tüdőnk. a szurdokokon. egyáltalán nem látszott boldognak. Mikor mindenki átért a kanyonon. Az egyik szerzetes meg is halt. remélve. Sikerült megkapaszkodnom és felhúznom magam. Rosszul mérte fel a távolságot. Elő­ fordult. a torkom kiszáradt. hogy sikerül.184 HARMADIK SZEM a sivár. A többiek. felmá­ szott egy magas sziklára. egészen a sziklákig. ahol több ezer métert zuhant. Azon az oldalon. aztán nagy nehézséggel sikerült felmásznom a hegyol­ dalon. ami­ lyen magasra csak tudott. az esőre és a madarakra hagytuk. Felrepítettük. át a szakadékokon. Sok helyütt vaskampókat kellett felhajítanunk. A kemény sziklákon nem lehetett eltemetni. hogy a má­ sik oldalon biztonságosan talajt fognak. aztán ledobta magát. Két napot pihentünk itt. az öszvérek legelhettek rajta. Felváltva lódítottuk el a kampós kötelet. így a szélre. Tovább mentünk. aztán felmászott.

a talpára szőr­ mét kötöttünk. sem jégbaltánk. láttuk. dideregtünk a maró szélben. az egyetlen közülünk. aki járt már itt korábban. indák váltak ki és lebegtek a levegőben. teát csináltunk. Hideg. Befa­ gyott jég a lábunk alatt és fagyos ég a fejünk felett. A gleccser óriási sziklák közt vezetett. amelyeken összeviszsza horzsoltuk magunkat. rövidesen „él­ vezet" vár ránk! . olyanok. A mi „felszerelé­ sünk" a kötelekből és a szokásos bőrcsizmából állt . ennek ellentéte a hideg. bárcsak sose láttuk volna meg ezt a he­ lyet. amely hátráltatott ben­ nünket és a légzésünket sem segítette egyáltalán. hogy a lehető legkönnyebben elkaphas­ sam. hogy valóban köd. kezükkel. A két kötélvéggel a kezemben biztosítottam őket. Mellesleg a tibeti mitológiában szerepel egy Hideg Pokol. és azt kívántuk. sem más hegymászó felszerelésünk. ha­ ladásunk még nehezebbé vált. bús képű alakoknak látszotok! Most azonban rövidesen élvezet vár rátok. Ahogy kö­ zeledtünk. és szóltam nekik. sziklák. és a tea nem mele­ gített fel igazán. fejjel lefelé lógva. milyen is valójában! Három napon át csúszkáltunk a jégtáblán. Nemsokára egy jégtáblához érkeztünk. Semmi élvezeteset nem láttunk magunk előtt. talán egy gleccserhez. Köd. hó-e.XV. lábukkal a kötélbe csimpaszkodva. a tekintetünk sűrű tejfehér ködbe ütközött. Mingyar Dondup láma. A felföldön tett úton megtapasztalhattam. Néhány mérfölddel arrébb megkerültünk egy hegy­ nyúlványt. Egyenként jöttek át. mint farkasszájban a fogak. A meleg áldás számunkra. Éles sziklák. botorkálva és meg-megcsúszva haladtunk az ismeretlen mélység felé.Bizony mondom. elégedetten mosolygott: . A TITOKZATOS ÉSZAK -ÉS A JETIK 185 tották el a másik kötelet. innen a hideg po­ kol. hogy ne csússzon annyira. Nem tudtuk. hogy erősen húzva próbálják ki a kötelet. Kicsit kevésbé fáradtan újra felszedtük a rakomá­ nyunkat. és tovább botladoztunk a szörnyű tájék közepe felé.. bár ezen a magasságon alacsony volt a víz forráspontja. A sziklák tetején pihentünk egy kicsit. És a mesterem azt mondja. egyre lejjebb és lejjebb kerültünk. Nem volt szöges bakancsunk.. olyan fehér és olyan makulátlan volt. köpenyük csapkodott körülöttük a szélben. vagy felhő.

vagy szellem. A köd meleg lett. Akkor Mingyar Dondup láma megszólalt: Ha én is úgy álltam itt. De aztán körülnéztem: nyolc társam velem volt.varázslat van a dologban. Forró kézzel megdörzsöltem a szemem. hogy megnézzem. Most majd összeestünk a hőségtől. A földből. térdnél is magasabb fűtenger. hogy mind­ annyian hirtelen a mennybe kerültünk? És ha igen. hová. gőzcseppek hajtot­ ták. féltünk. vastag szálú. mint akik azt gondolják. azt gondoltam. a csizmánk talpa alatt kavi­ csok görögtek. hol a tizedik. A levegő vibrálva remegett. nyomorúságosan baktattunk ki tudja. nos. meghaltam a hidegtől. és a Mennyei Mezőkre kerültem. Egyenként keresgéltük az utat. ahol megpihenhetünk. túl voltunk rajta. belénk ütköztek. ahogy ma­ gamra néztem. mozogni is alig mertünk. az előttünk menő ember után nyúlva. meg­ csipkedtem magam és az ujjammal kopogtatni kezdtem egy szik­ lán.Ugorjunk át a patakon. Elkábított és megijesztett ben­ nünket . amit magunk előtt látunk? A ködfüggöny másik oldalán a hidegtől vacogva nem több mint harmincat vert a pulzusunk. akkor jól kinéztem. . aki meghalt a sziklán? És mindannyian méltók vagyunk arra. a talaj egyre forróbb. Lehet. Bódultságunkból Mingyar Dondup láma nevetésére ocsúdtunk. újra nekiindultunk. akik még nem értek el eddig és nem láttak. Még néhány mérföld. Körülpillantottunk. ugorjunk. ami tapasztala­ tainkat meghaladja. aki lábával tapogatózva előre a csapatot vezette. hús-vér ember vagyok-e. vakon. a „Jégis­ tenek tréfát űznek velünk". Tovább és még tovább! Hirtelen a csodálkozástól és a féle­ lemtől megkövülten megálltunk. Köröttünk zöld fű. A melegnek legalább az illúziójáért ma­ gunk köré tekertük a köpenyünket. mint ti. a lábunk mellett kis patak bugyogott-bugyborékolt elő. mert a víz forr. a talaj gőzölgött. Ziháltunk és reszkettünk a hi­ degtől. A lábunk alatt kövek. valami olyasmi. és valóban gyönyörű helyre érünk. mikor először megláttam ezt. ennél zöldebbet még sosem láttam. a jégmező? Egész hirtelen szétoszlott a köd. Kövek? Kavicsok? Hova lett a gleccser. kapaszkodva. A mögöttünk jövők. hogy felbukunk rajtuk. hideg ködben. Olyanok vagytok. mesterem ismét beszélni kezdett: .186 HARMADIK SZEM Tovább róttuk az utat a sűrű.

a lába hajlott. amelyről olyan sokat hallottam. Megemlítette. Megfigyeltem.) . Mesterem elmondta. A vulkanikus területen meleg források törtek fel a földből. A szülők Tibetben gyakran fenyegetik csintalan gyermekeiket így. most megfo­ gott. hogy tudomása szerint a felföldön csak két ilyen hely van. amilyeneket még sosem láttam. amelynek nevét a mai napig nem tudom.a koponya hasonlított a modern ember koponyájához. gyűrűdzött a felszíne. ame­ lyek legalább nyolc-tíz méter magas állatokhoz tartoztak. ahogy az emberek. biztosra vettük. és a völgy magas sziklafalai miatt a meleg levegő bentrekedt. Ott volt. mindketten megrémültünk. amely végtelennek tűnt. hogy a lába külső felén jár. a hőség legyőzött és egy más létsíkra vitt minket. sűrű szemöldökétől meredeken hajlott hátra. hogy látott óriási állatcsontvázakat. Vagy a hideg volt az? Nem tudtuk! A növényzet buja volt. Élénk színű" virágok bontottak mindent. kis tavat pillantottunk meg. Az álla beugrott. a hideg és a meleg találkozásánál keletkezik. A TITOKZATOS ÉSZAK . megsülünk. ahol megpihentünk. mint mindig. akkorákat. a karjai a normá­ lisnál jóval hosszabbak. azt mon­ danám. hogy élet van benne. Kissé jobbra a kellemes tisztástól. a fogai nagyok és kiállók.a hiányzó homlok kivételével . A lábfeje. trópusi. Nem örültem neki. A sűrű köd. Körülbelül három mérföld múltán el­ nyúltunk a moha fedte földön. amin áthatoltunk. ruha nélkül heverésztünk. Élt ott egy olyan madárfajta. Légy jó. Később én is láttam ilyen csontokat. Olyan fák nőttek itt. (Az emberszabású majmok és a rend más tagjai járáskor nem a külső felületét használják végtagjaiknak. mikor valami arra késztetett. és kénes szag áradt. nyávogó hangot adott ki. furcsa. Mégis .XV. Vadszőlőindák csipkézték a fatörzseket és lógtak az ágakról. Elmondta. ma már. nyolc-tíz mé­ terre se lehetett tőlem a teremtmény. vagy megfog és elvisz a jeti! Azt gondoltam. mert úgy éreztük. hogy felnézzek. Fodrozódott. Rám mutatott. mutat­ ván. és kismacskához ha­ sonló. Még mindig megbabonázva éreztük ma­ gunkat. A fején mintha nem lett vol­ na homloklebeny. Bámultunk egy ideig. Itt láttam jetit is először. és talán nem is látok már. miután sokat utaztam.ÉS A JETIK 187 Igaza volt. hogy a föld alatti hő és a forró vizű patakok megolvasztották a jeget. a keze nagy volt és széles. Lehajoltam és gyógyfüveket szedtem.

hogy a nőrablás a fajfenntartás egyik módja. Sokan írnak a jetikkel kapcsolatos feltételezésekről. Az első találko­ zás a jetikkel rémületet kelt. megfogták és felboncol­ ták ezeket a halakat. akiket férfi jetik vittek magukkal. hamarosan rádióüzenetet küld az Atlanti-óceán másik partjá­ ra. A nyugati orvosok ünnepélyesen kijelentették. de egyik szerző sem látott jetit. a sze­ gény jetiket is megfogná. gyorsan elrejtőztek. Keringenek történetek magányos asszonyokról is. a felföldre űzték. Én is futni kezdtem. Nem értek azonban annyira az ilyen dolgokhoz. néhány elkódorgótól eltekintve. Elég gyakran hallottunk történeteket jetikről. Lehet. Úgy tűnt. akik az evolúció egy külön ösvényét járták. akik a mai élet feszítettsége miatt kihalásra vannak kárhoztatva. hogy bővebben ír­ jak róluk. vagy más okból. mert az állí­ totta. akik elhagyták a felföldet: lakott területek közelében lát­ ták őket ugrálni és szökdécselni. Úgy tartjuk. és csak a legeldugot­ tabb helyeken képesek élni. és mi sem provokáltuk őket. hogy a jetik az emberi faj atavisztikus visszaütései. felboncolná és spirituszban tartósítva mutogatná. belehal a lég­ áramlásba. Később távolabbról láttunk néhány jetit. a jeti rikoltott egyet. Léteztek mendemondák egy halról. Mikor észrevettek. Ezt később néhány apáca is megerősítette: éjjel egy jeti elragadta egyik rendbéli társnőjüket. hogy biztos megdön­ töttem a tibeti. hogy a jetiket elkergették. hatezer méteres magassági rövidtávfutás rekordját.188 HARMADIK SZEM Ahogy néztem és talán ugráltam félelmemben. bébi jetiket és csontvázakat úgyszintén. Néhány évvel ezelőtt kinevették Marconit. Mingyar Dondup láma elmondta. az ember nem bírja ki az ötven mérföldnél nagyobb sebességet. . láttam jetiket. Csak annyit mondhatok. A második során az embert eltölti a szánalom a letűnt korok eme teremtményei iránt. Mára a tudósok látták. Ha a nyugati embernek módja lenne rá. megfordult és elmenekült. Én láttam. óriási léptekkel egy lábon ugrál. s hogy másutt. de ellenkező" irány­ ba! Később arra a következtetésre jutottam. melyet „élő kövü­ letnek" mondanak. Néhányan kétségbevonták a jetikről szóló beszámolóim hite­ lességét. kihaltak. ahogy ezt valamennyien be is ismerik.

és teletömtük magunkat. Éjjel és . mely eredetileg Hupej tartományban. hogy az egész terület va­ lamikor tengerpart volt. Bizonyos. aranydarabok. ízlett. Jü táblája. Csekiangban. Gyümöl­ csök is teremnek. A legritkább füvek nőnek itt. Az eredeti követ gondolom . és egyéb dolgot le­ het találni. félelmetes földmozgások következtében sok terület a víz alá süllyedt. mely majdnem befagyott. mikor olyasmivel találkoznak. Régi legendáink szerint évszázadokkal ezelőtt Tibet partjait ten­ ger mosta. a Heng hegy Koa-loa csúcsán állt. sosem tapasztaltunk még hozzá foghatót. A TITOKZATOS ÉSZAK . a ködföggöny másik oldalán metsző szél fúj. Vihetnek magukkal oxigént és teherhordókat. kész vagyok rá. melyek mind azt bizonyítják. Az élénk színű óriáskagylók. én régi. hogy a Nagy Jü megpi­ hent a helyszínen (Kr. mely kiszívja az ember erejét és amelytől olyan törékeny lesz a teste. Arany is volt. néhány méterrel arrébb pedig. érdekes. ami messze túlnő kereskedelmi tapasztalaikon. 2278-ban) miután a Vízözön. mely a maga­ sabb területeket kivéve egész Kínát elárasztotta. megkövesedett szivacsok és korallfüzérek mindennaposnak számí­ tottak. A föld mélyéből fakadó vizek között mindenfé­ le hőmérsékletű előfordult. A fantasztikus ellentétek földje ez! A levegő forró és párás. és biztos tudásunkon túli okokból. egyedül ezek miatt tettük meg az utat. Egy további kópiát a Ju-lin Templomban őriznek. Megkóstoltuk. feljegyzi. hogy el­ kísérjek egy szkeptikusokból álló expedíciót és tagjainak megmu­ tassam a jetiket a felföldön. A büntetés szigorú volt.XV. akadt olyan. A Csangtang felföldön rengeteg kövületet. mások kiemelkedtek és hegyekké lettek. Tibetben az én időmben nem volt semmiféle fotófelszerelés. mint a kavicsokat. Érdekes lesz látni ezeknek a nagy üz­ letembereknek az arcát. mely forrt.e. nem messze Sao-Hszing-től. ha a talaj felszínét megforgatják. Van egy ha­ sonló kínai hit is. bugyborékolt és gőzölgött. mint az üveg. szerzetesi ruhámban megyek. sosem láttunk másutt hasonlót.ÉS A JETIK 189 Ha a kommunistákat kiűzik Tibetből. A mi hitünk szerint Tibet egykor a tengernél feküdt mélyen lenn. melyeket úgy lehetett szedni. A fényképe­ zőgépek bebizonyítják majd az igazságot. Vucsangfu-nál vannak má­ solatok. de Hanku mellett.elvitték. de olyan is. hogy megkövesedett halakat és más tengeri lényeket lehet találni.

Az öszvérek­ hez menet az utolsó két napon egy falatot sem ettünk. és láttam. Négy. A szél süvítve vágtázott a sziklák között. erőnket kiszívta a rejtett völgy kellemes melege. újra át a ködön. Nem tudtunk mozogni. Semmink sem maradt. legjobb lenne megfordulni és a buja völgyben maradni. A táborhoz érkezve döbben­ ten láttuk. Az ötödik kimerészkedett egy szélviharban. Négy szerzetes. És még valaki eltávozott. kavicsokat görgetett maga előtt. megfogták a lá­ bam. Az egyik láma nem bírta tovább a hideget. de a száraz vidék éles szélrohamai erősebbek vol­ tak. A másik oldalon szörnyű hideg fo­ gadott. a legvéksőkig meg vagyunk rakodva. akik fel­ ugrottak. Elaludt. hogy magunk mögött hagytuk a ködfüg­ gönyt. A hideg. Ezután már nem nyúltunk hozzájuk! Megraktuk magunkat füvekkel és növényekkel. A gyom­ runk nem szokta az ilyen gyümölcsöt. Fájdalmas lépteinket a csillogó ősrégi jégmező felé fordítottuk. hogy pihenhessen. hogy már csak négyen vártak. és a metsző légrohamök porral teli levegőt fújtak be a barlangba. majd elindul­ tunk visszafelé. és éjjel a Mennyei Mezőkre távozott. vérvörös . felbukott és nem állt fel többé. A következő napokon pihentünk. nem le­ hetett segíteni rajta. a finom permetet vitte a szél. hogy le ne csússzak. aki a gleccserhasadékban haladt. még teánk sem. Már csak néhány mérföldnyire voltunk. nem ébredt fel.most szó szerint is vérvörös . és az élelmünk is elfogyott. megpróbáltuk valamennyire visszaszerezni az erőnket. Talán mind úgy éreztük. egész éjszaka melegítettük (mindkét oldalára oda­ feküdt valaki). és az orkán a szikláról a kanyon mélyére söpörte. Úgy tűnt. több száz méter mélyen fe­ küdt. összeesett. A terhét megosztottuk egymás között. de nem egysze­ rűen a fáradtságtól vagy a kimerültségtől. hogy segítsenek megtenni az utolsó néhány métert. Az . mikor az egyik tár­ sunk. Mindent megpróbáltunk.köpenye fedte. képtelenek vagyunk többet cipelni. Lehasaltam. az éhség és a megpróbáltatások újabb emberéletet követeltek. bár korábban úgy gondoltuk. és bár letáboroztunk. Néhány órával azután.190 HARMADIK SZEM másnap egész nap alig jutottunk a a növénygyűjtéshez. A kis patak fel­ színén felkorbácsolódott a víz.

fájós lábbal és kimerülten. Arra a gondolatra. és mindent megtettek. A tömb leszakadt. A köpenyünk rongyokban lógott. olyan kicsire húztuk magunkat. majd a perem egy kb. De a Csangtang felföldön jártunk és visszatér­ tünk .XV. csak mentünk. Kipróbáltuk a köteleket. Öszvéreink cipelték a gyógynövényrakományt. romlik az idő. állandóan éhesek voltunk. Elhatároztuk. Az idő semmit sem jelentett nekünk. Toprongyosak voltunk és testünk tele zúzódással. amit egy földrengető robaj követett.. hogy hazafelé tartunk. örömte­ li érzésekkel indultunk. A TITOKZATOS ÉSZAK . megnéztük az öszvérek sebeit és sérüléseit. A kereskedők melegen üdvözöltek. Szédelegve a kimerültségtől. akik egy ilyen utat kétszer is megtett. nehogy akadályoztatva legyünk.gondosan átvizsgáltuk. hogy a halálos fáradt­ ságunkat enyhítsék. Lassan haladtunk. míg mi a hegyek pirkadat előtti lumineszkálásában pihentünk. Nap nap után bandukoltunk.legalábbis néhányan! Mesterem másodszor volt ott. akár a húsra éhes ragadozó démonok. három-négy méteres része megingott és letört. Dübörgés. te­ ával és étellel kínáltak. A mélyből jóval később hangzott fel a visszhang és verődött vissza a zuhanó kőtörmelék. a felet­ tünk lévő csúcsról egy hatalmas sziklatömb szakadt le. mintha az ördögök egyenest nekünk hajtanák hintóikat az égről. aki olyan vidáman eredt neki az útnak. Végre ismét megpillantottuk a tavakat. és nagy örömünkre egy jakcsorda legelt a közelében. amint jön felénk és összebújtunk. amilyen kicsire csak tudtuk. Másnap hajnalban az idő nyugod­ tabbnak tetszett. Valahonnan a közelből sietség zaja hallatszott. kőzápor. vérzett a lábunk. Rázkódott és remegett a széle. A hegyláncok újabb hatalmas sziklatömbje megadva magát a szél és a víz pusztító erejének. Felszerelésünket . Másnap reggel. men­ tünk. másnap korán elindu­ lunk.ÉS A JETIK 191 orkán egész éjjel üvöltött. összeroskadt és a föld megcsúszott. A tizenöt fő helyett. Hallottuk. mielőtt az első fénysugarak bevilágították volna az alattunk fekvő völgyet. talán az egyetlen ember a világon.amilyen volt . . aztán erős ütés. Barátunk így lett eltemetve. Úgy látszott. Mindenkinek már csak fél adag ennivaló jutott.. és ahol felszakadtak a hólyagok. szörnyű csattanás és remegés: mintha az előttünk elterülő fennsík­ ba csapódott volna. most tizenegy emberből állt a csapat.

csak az ember szándéka és tet­ tei számítanak. amit magam is szeretnék. „Hatalmas" vagyok. láttátok. aztán végre megláttuk a Potala csillogó aranytetőit. De hát nemrég indultak Lhászából. amit láttatok. hogy minden ember egyenlő: a faj. minél magasabb ran­ gú. ahogy a fagyos északot nevezzük. hogy el kell válnunk tőlük. hogy nehéz volt visszafogni őket. Sö-be érjenek... de először a dalai lámát kellett meglátogatnunk. szétosztottuk a különleges gyógyfüveket. Az éjszaka sötétjében ajaktrá­ gyából rakott tűz mellé kuporodva csodálkozva ingatták fejüket történeteink hallatán. a szín. annál kisebb a szabadság. hogy visszajöttünk. Azt lehetett volna gondolni. hogy a „két vég­ pont" jutalma mindenkire vonatkozik. mint az expedíció vezetője megkapta a Becsület sálját piros hármaskötéssel. Annyira húztak. ter­ mékenyebb. Mi meg az Indiáról és a hindukusi kereske­ dőkről szóló történeteiket élveztük. mint mi. Sajnáltuk. Az öszvérek bölcs állatok.Azt tetté­ tek. Jól tudtam. Csambalából.. így reggel kölcsönös jókívánságokkal búcsút vettünk egymástól. Megkezdődtek a fogadások. Örültünk. hogy mihamarabb saját falujukba. Sok szerzetes nem állna szóba kereskedőkkel. hazafelé mentünk. Heteken át különböző lámakolostorokba utazgattunk. mivel én voltam a legfiatalabb.. nem pedig mi! Örömmel másztunk felfelé a köves úton. azért. Erőnk visszatért. A vidék zöldebb lett. Először a . Mindent odaadnék azért. mi meg oda készültünk visszatérni. Engem. és mégis népem foglya.192 HARMADIK SZEM A kereskedők jól bántak velünk. azt kívántuk. Mingyar Dondup láma. ugyanaz a tisztesség ért. Szavai megvilágosító erejűek voltak: . hogy alkalmam legyen más területek megismerésére is. amit szenvedélyesen szeret­ nék látni. a felekezet nem jelent semmit. Minél na­ gyobb a hatalom. a mieink sietni kezdtek. bárcsak ugyanarra jönnének. előadáso­ kat tartottunk. hogy lássam. aki közbül van. fel a Vashegyre. annál inkább szolga az ember. hogy ők jártak a Csangtang-on. de Mingyar Dondup láma arra tanított. és kicsivel a Hegycsúcs felett a mi Csakporinkat.

mely két tó. így ismét visszatértünk Csakporiba. ha meg­ álltunk. ha lovagoltunk. a Cangpo folyónál. Úgy gondoltuk. Megkönnyebbüléssel követtük a mi folyónkat. a Dü-me és a Jamdok között fekszik háromezer-háromszáz méter magasan a tenger szintje felett. Azután tovább mentünk Dordzsetag-ba. és Szamjebe. illő nevet kapott: a Boldogság Folyójá­ nak hívták. A TITOKZATOS ÉSZAK . Drepung-ba.XV. Tanításom egész idő alatt folytatódott. mindkét település negyven mérföldre van. Szera-ba és Ganden-be. ha pihentünk. . hogy teljes fi­ gyelmemet a tanulásnak szentelhessem. Közeledett a láma-fokozathoz szükséges vizsga ideje. Meglátogattuk a Szamden lámakolostort is. a Kjicsu-t.É S A JETIK 193 három székhelyre kellett ellátogatnunk.

Engem tanítottak rá. melyet könnyű elsajátíta­ ni.ről mondják. ha az emberek racionalizálni akarják. ha színpadi mutatványra akarják használni. hogy így utazunk. Bárki mást is meg lehet tanítani. amit nem akarnak elhinni. és egyéb hasonlóan súlyo­ sakat is. A tudás . mint pl. A hipnotizálás me­ gint csak keleti tudomány. nem szenved. ha nem kell szenvednie a hagyományos altatás hatásai195 . Számos műtétet hajtottam végre hipno­ tizált betegeken. Ezért teljes emlékük van arról. és mikor visszatérnek az ébrenlétbe. Sze­ rencsére ma már ezt a tudást kezdik elismerni. mikor alszik. „a boszorkányok repülni tudnak". azt gondolják „álmodtak". Csak nyugaton majdnem mindig önkéntelenül történik. mindenhol létezik. amikoris a szellem vagy az én (ego) elhagyja a testet és az ezüstzsinór segítségével érintkezik a földi élettel. kivéve. A telepátia a másik olyan tudomány. Sokan nem nagyon hiszik. Nyugaton az emberek elvesztették ezt a képességet. Az Egyesült Államokban „a vörös ember szelle­ mei". lábamputálást. A beteg semmit sem érez. mit csináltak. Angliában azt ál­ lítják.min­ den országban.bár eltemetve . Minden országban ismerik az asztrálutazást. keleten a lámák tökéletes tudatossággal művelik. A seprűnyélre semmi szükség. mit láttak és hol jártak. és jobb állapot­ ban ébred. Mindenki ezt teszi. hogy repülnek. De nem akkor.Tizenhatodik fejezet LÁMASÁG Jelentős mennyiségű képzésben részesültem az asztrálutazás tudo­ mányából.

akik láthatatlanná tud­ nak válni. ami vonz. A zaj? Egy gyors mozdulat vagy egy rikító szín? A zaj. ha akarnak. Jó. A levitációt meg lehet valósítani. amit akkor okoztam. hogy csak nagyon keveseknek adatott meg a láthatatlanná válás képessége. hogy meg sem „látják". Legőszintébb törekvésem ellenére sem tudtam viszont láthatatlanná válni. valóban sen­ ki". Vannak emberek Tibetben. Mint ahogy korábban említettem. mikor vala­ mi kellemetlen dolgot követeltek tőlem. gyakorlatban nehéz. Ma már . pedig hát a levelek megérkeztek. amikor . gyakran azt mondják.) Ahhoz. inkább az asztrálutazást alkalmazza.azt gondolván. ezzel aztán bárki tud bánni . maradjak inkább a tisztánlátásnál és a gyógyításnál! . egy láthatatlan ember hozta őket? Vagy valaki más. mert majd mindenkinek rossz a lelkiismerete. „senki sem járt itt. aki a levele­ ket hozza. Énekhangom felbőszítette a zene­ mestert. Nekem volt. azonban ez a képesség sajnos megtagadtatott tőlem. aki olyannyira ismerős. ha van egy jó tanárunk. Aki igazán ért hozzá. Minden kertelés nélkül azt tanácsol­ ták. nem könnyű meglátni. A postásra. és így a láthatatlanság ál­ lapota odavész. nem is „érzékelik"? (A rendőrt mindig észreve­ szik. és gyakran csupán csak a technika gyakorlásáért meg is valósítják.egy bizonyos határig Angliában is használják ezt a módszert. hogy olyan kevés van belőlük. de a dühe semmi sem volt ahhoz a felforduláshoz képest. mely valóban a legegyszerűbb dolgok közé tartozik. vagy olyat. esetleg egy bizonyos csoportba tartozik. bárki a közelünk­ ben telepatikusan észlelheti őket (láthat). Jelentős erőfeszítést igé­ nyel. Hogyhogy. aki „ismerős" típusba.megpróbáltam cintányérozni és véletlenül egy szerencsét­ len szerzetes fejére csaptam.196 HARMADIK SZEM tói is. a zenéhez sem volt tehetségem. megjegyzik. hogy a fizikai hullámok működjenek (gondolkodunk). Elvben nagyon egy­ szerű. hogy elérjük a láthatatlanság állapotát.úgy tudom . fel kell függesszük a cselekvést. Más dolog a láthatatlanság. Pedig nagy áldás lett volna eltűnni. és fel kell függesztenünk az agy hullámokat is! Ha hagyjuk. Gondolj arra. Egy immobilis személyt. a gyors mozdulat ma­ gára irányítja az emberek figyelmét. tudtam és (most is tudok) utazni az asztrálsíkokon. de le tudják árnyékolni az agyhullámaikat. Talán szerencse.

hogy a jég elolvad. hogy ne kísérletezzenek. ezek a gyakor­ latok is károsak. Az este a legjobb időszak erre. hogy alig érintik a talajt. Sokan írtak a „száguldó lámákról". nem érez fáradtságot. De megint csak. LÁMASÁG 197 Ahogy ezt a nyugati világban nevezik . Az ardzsopa.sokat jógáztunk.mind a jogázáshoz vannak szoktatva. ténylegesen megsérülhetnek. figyelmeztetni kéne az embere­ ket. miközben az em­ ber szabadon lélegzik. hogy amíg nincs egy sor módosított gyakorlat kidolgozva. és a „futónak" félig transzban kell lennie. Az előző során az ember a szellemi birodalomban mozog. Nemcsak a pozíciók. de valóban úgy hiszem. hogy semmi se zavarja a transzszerű állapotot. netán középkorúak. A helyes légzés képessé teszi a tibetieket arra is. Személyes véleményem szerint azonban. hogy öt-hate­ zer méter magasságban meztelenül üljenek a jégen. vagy ahogyan egyesek nevezik. Mi ezt a tudományt évszázadok óta ismerjük. a csontozatunk és az izmaink . harmadik szemével folya­ matosan azt nézi. így anyagi tárgyakat nem mozdíthat. Ez csupán az én véleményem. és egészen kis kortól kezdve tanuljuk a testhelyzeteket. A végtagja­ ink. A nyugatiak. és mikor célhoz ér.XVI. akik szabályozni tudják a testsúlyukat (ez nem levitáció). sőt végzetesek lehetnek. és órákon át rohannak úgy. mert tekintetét a csillagokra függeszt­ heti. Az asztrálutazáshoz képest egy előnye van ennek a módszernek. a „száguldó" viszi a terhét. és valójában hihetlen mértékben fejleszti az embert. Az így közlekedő ember állapota az alva­ járóéhoz hasonlít. Órákon és órá­ kon át száguldhat. A célt vizualizálja. ha nincs bölcs és tapasztalt tanárunk. . jelentős módosítások nélkül nem megfelelő a nyugati emberek számára. újra csak nagyon jó tibeti (keleti) tanárra van szükség. aki alaposan is­ meri a férfi és a női anatómiát. akik kipróbálnak né­ hány testhelyzetet. és a testük me­ leg maradjon: olyan meleg. a légzési gya­ korlatok is okozhatnak bajt! Számos tibeti jelenség legfőbb titka a különleges légzés. a tartozékait. A terepnek egyhangúnak kell lennie. Ha el akarjuk kerülni a sérülést. Sok gyakorlatot igényel. és szüntelen ismétli a mantrát. Ter­ mészetesen a jóga nagyon nagy tudomány. nem viheti magával pl.

a szívverésük lelassul. Most először életemben mindkét kezét a fejemre tette és mély hangon azt mondta: . hogy a tüdejük­ ben nem volt levegő? Próbálják meg.Jól haladsz. Ha félnek kedves Olvasóim. legalább levegő volt bőven! A belépés előtt most is átkutattak. Hallgatóm egész komolyan kérdezte: . De nem csoportosan osztja az áldást. méghozzá a legrosszabb oldaláról. A fülkék négy­ zetesek voltak. Mindannyian bevihettük a saját faedényünket. Mindkettőt ismerem. mint én. hogy kinyújtsam. amennyit csak tudnak. mint pl. hanem egyénenként. Ezeket baj nélkül bárki megpróbálhatja. Tető nem lévén. amikor kommunista fogságban voltam. Eljött az idő. vagy a magas rangúakat úgy. aztán tíz másodpercig tartsák vissza a levegőt. könnyen fel­ emelik. rászolgáltál a bizalomra. és megnyugszanak. Bizonyítsd be. és tapasztalni fogják. meglátják. majd­ nem lehetetlen. de a hátsó fal kb. de a kezemet be kellett haj­ lítani. Ismételjék meg legalább háromszor. fiam. A többséget egy pálcához illesztett bojttal érinti meg. a római pápa. lábam a falat érte. hogy a ten­ gerszint felett hatezer méteres magasságban magam is meg tudtam ezt csinálni. kezemmel a fejem fö­ lött meg tudtam érinteni a másik falat.Hatezer mé­ ter? Apály vagy dagály idején? Próbáltak-e már nehéz tárgyat felemelni úgy. hogy kibírjam a ja­ pán kínzásokat meg még többet. A tizenhatodik születésnapom előtt három nappal tizennégy más jelölttel együtt megjelentünk a vizsgán. Aki­ ket még jobban kegyelmébe fogadott. aki minden évben minden szerzetest megáld. hogy egyik kezét a fejükre teszi. hogy csak én nőttem meg. Vagy más.198 HARMADIK SZEM Egy rövid kitérő: Nemrég elmeséltem valakinek. mert nem volt annyi hely. a kegyeltjeit. hogy vizsgázzak. és meglátják. amilyen mélyet csak tudnak. Akkor szívjanak be annyi levegőt. A léleg­ zés szabályozásának ismerete segített abban. azokat két kezével áldja meg. de lehet. . kétszer olyan magas volt. vegyenek egy mély lélegzetet. Előtte meg kellett kapnom a dalai láma áldását. hogy letegyem az esedékes lá­ ma-vizsgát. a vizsgán légy még jobb. olyan mélyet. nyújtott karral meg tudtam érinteni az elülső fal felső peremét. tartsák vissza a lélegzetüket. esetleg dühösek. Ha lefeküdtem a földre. A „vizsgafülkék" mintha kisebbek lettek volna.

pl. amely a tisztán fizikai test. amelyből már elég komoly tudásom volt. Az egyik közeli fülkéből sikítás hallatszott. 20-szor 20 cm-es kis ablak. és az an- . következésképp pl. egyenként a fülkéhez vezettek minket. Ez az az ág. A súlyos faajtó döngött. A samadhi']óga vég­ ső megvilágosodáshoz vezet.XVI. hogy „phödzsa keso" (hozz te­ át). ha­ csak úgy nem döntünk. Nyugtató mormolás és a sikolyok zo­ kogásba fúltak. annyit ihattunk. A hatodik nap változást és felfordulást hozott. amennyit csak akar­ tunk. azért. Akkor az apát és a fővizsgáztató lepecsételte. A laja jóga. Amikor az őr befejezte a moto­ zást. mely belső erőt ad. hogy valamilyen különleges okból vissszatérünk a Földre.. amely csak kívülről nyílt. LÁMASÁG 199 a rózsafüzért és az írószerszámot. bármi is volt a helyzet. vagy ahogy mi nevezzük. tisztánlátást és hasonló képességeket. A vajas tea más volt. amit egyszer olvasott vagy hallott. A nyugati világban a jóga öt ága ismert: a hátha jóga. És az egészből vizsgáznom kellett. képessé tesz arra. majd rátették a keresztrudat. és teo­ lógiából. melynek segítsé­ gével a földi élet elhagyásának pillanatában megragadjuk a maga­ sabb Végső Realitást. Számomra most kezdődött csak a második fele. A kidolgozott té­ teleket alkonyatkor szedték össze. Egy órával később hozták a hatodik nap anyagát. Volt az ajtón egy kb. Rohanó léptek. Metafizika. és kikerülünk az újjászületés köréből. az „eszköz" (hordozó közeg) fölötti uralmat tanítja. Gyógynövénytanból vizsgáz­ tam. De mivel nem eresztettek ki. Jóga. Regge­ lente ezen keresztül adták be a vizsgapapírokat.. ahogy le­ szedték róla a keresztrudat. mely a tudat fe­ letti uralomra tanít. anatómiából. Ezek a tárgyak az első napsugártól az utolsóig öt végte­ lennek tűnő napon át teljesen lefoglaltak. egyszerűen ki kellett szólni. Valaki számára véget ért a vizsga. A rádzsa jóga transz­ cendentális tudatra és bölcsességre készít fel. Beléptünk. Egyszer egy nap campát kap­ tunk. hogy segítsünk másoknak. hogy ne lehessen kinyitni. nem it­ tunk túl sokat! Tíz napot töltöttem a fülkében. az ajtót bezárták. hogy az ember meglássa a célt és a földöntúli életet. A kundalini jóga. A jóga többi formáját nem lehet egy ilyen könyvben ismertetni. Mind a kilenc ága. és hangzavar. az ember mindig emlék­ szik arra.

de mielőtt eljöttünk. melyet igen hangosan juttattam kifejezésre.lihegte. Hangsú­ lyozni szeretném. Az izgatott. Aznap éjjel zöldséget is ad­ tak a campa mellé . Ak­ kor két nap dzsúdó következett. Amíg nem . . hogy minden egyes jelöltet két teljes napon át vizsgáztattak. a vizsgáztatók kérdései . Egy újabb hét következett. mi van benne? Még több tanulás? Még több munka? Nagyon nagynak és hivatalosnak látszott. az elrendelés szerint a lista elején kellett len­ nem.A leg­ nagyobb sietséggel rohantam ide. .. mint ahogy érkezett . hogy esetleg ne mennék át a vizsgán. ki kellett takarítanunk a cellát.de. hogy a dalai láma elégedett lesz tanárommal és velem. a tiszteletre méltó orvoslámának. majd kihirdették az eredmé­ nyeket. amelyet vérmérsékletünk szerint mind másképpen töltöttünk. kidül­ ledt szemű küldönc esett be rajta. hogy egy ilyen illusztris témáról méltó­ képpen írjak.csak tudásunk gyenge pontjaira irányultak. Kedd Lobszang Rampa-nak. . kivágódott az ajtó. másrészt tudtam. Egy hétre a nagy megpróbáltatás után már visszanyertük erőnket. Néhány nap múlva. lógó nyelvű.Ki­ vette köpenyéből az üdvözlet selyemsáljába tekert levelet. mint egy kotlóstyúk. Reggel letörték a pecséteket az ajtókról. . tiszteletre méltó uram. és egy ziháló. Szóval. Egy percig sem aggódtam amiatt. amikor Mingyar Dondup láma a szobájá­ ban tanított. örömteli mo­ sollyal üdvözöltük az ügyeletes lámát.egy kis változatosság a tíz nap egyhangúsága után. hogy milyen eredménnyel végzek. Örömöm forrása kettős volt: egyrészt a vizsgaeredmény bebizonyította.az írás­ beli alapján .Terhé­ től szabadulva megfordult és elviharzott . amelyben kipróbáltunk minden fogást és eszméletlenné tettük egymást az „érzéstelenítő fogással". Ám még egy tíznapos vizsga is véget ér egyszer. felemelték a keresztrudakat. Pedig biztos nekem van cí­ mezve . nem nyithatom ki. Legnagyobb örömömre.gondoltam .gyorsabban. hogy Mingyar Dondup láma a legjobb tanár. A szóbeli vizsga két napig tartott. és mi­ kor a tizedik éjjelén összeszedték a dolgozatokat.Az Ékességestől . további öt napon át úgy el voltam foglalva.hogy árpasör után nézzen! Az üzenet: nem. újra listavezető lettem. Könnyű szívvel elaludtam.200 HARMADIK SZEM goltudásom sem elegendő..

valójában alig érte meg a hűhót hogy lovon üljünk.? Tegnap az Ékszer Parkban volt. . Végül. nagyon elégedett vagyok vele is. nálatok a levél . ..Rendben van. Ez időnként kiderült a vizsgakérdésekre adott vála­ szokból. hogy nekem is veled kell mennem.az. így szólt: . Két összehajtott ív volt benne. mivel néhány kérdés egyszerűen előhívja az ilyen felele­ tet. hogy ugrasson. mialatt a legrossszabtól tartottam.Nagyon elégedett vagyok ve­ led.hosszú szünet következett. LÁMASÁG 201 nyitom ki. most. Gyorsan átöl­ töztünk. . vagyis a kül­ ső csomagolást. így átnyújtottam neki a sálat.XVI. Szándékosan lassan olvasott. hogy a ló majdnem a Hegy­ csúcs tetejéig felvitt a lépcsőn. Egyetlen előnye az volt. . a Potalán. A sikeredben része volt Mingyarnak. már égtem a türelmetlenségtől. Ott szolgák vártak ránk.Igen. Azt jelenti. az­ tán: . a levelet és az egészet. Kinyitotta a borítékot.nagyon hivatalos . földre borultam és átadtam a sálat. hogy az Ékességeshez kell indulnunk a Potalába. rosszkor használod a humorérzékedet. Ijedtemben végigfutott a hideg a hátamon.. Mesterem hátul ülve nevetett rajtam.de minden szavát élveztem.. mi van benne..A Hegycsúcsra. Egyik gyengém így mondták nekem . és megmondtuk neki... Lobszang! . A dalai láma olvasott a gondolataimban. Jól van.Ülj le.mondta. lélegzetet vehetsz. hogy nem csináltam meg ezt vagy azt . alig hogy leszálltunk. fel kellett kaptatni a másik hegyen. mi pedig az Ékességes magán­ lakásába siettünk. és a belépő szolgának azt az utasítást adta. Az összes vizsgadolgozatodat elolvastam. Felszálltunk és ledobogtunk a hegyi ösvényen. Együtt men­ tünk az apáthoz. hogy megtudjam a legrosszabbat. Nem messze. mert őszintén felneve­ tett és így szólt: . hm. hogy nem jó helyen használom a humor­ érzékemet. . nem tudom. Egyedül mentem be hozzá. elvezették a lovainkat. hogy azonnal nyergeltesse fel a két fehér lovunkat. Lobszang. de. és kiválasztottuk a két legjobb fehér sálat. és így nem hibáztathatnak. Az udvaron szerzeteslovászok vártak a lovainkkal.abból megtudhatjátok.Megérintette az ol­ dalánál lévő gongot. kiterítette és olvas­ ni kezdte. Minden késedelem nélkül látogatásra kell mennünk a Potalába..ezek voltak az első gondo­ lataim. Az áll itt. .

hogy meghaljon. A halál pillanatában az életerő ragyogó fénye kioltódik. A ha­ lott test kevesebbet ér. mint a nyugati emberek. hogy minden fizikai tevékenység megszűnjön. Azt is meghagyta. mint anyagi változatáé. így tehát eljött az ideje. és instrukciókkal látta el további képzésemet illetően. A szellemi forma körvonala ugyanaz. A tisztánlátók a ragyogást is észlelik. hogy bármely. mi szerint „nehogy elszakadjon az ezüstzsinór és darabokra törjön az aranytál". De a „zsinór" számára az újjászületés hasonló a köldökzsinórhoz. ha előbb a halálról alkotott tibeti nézeteket ismertetem. Mingyar Dondup lámá­ val együtt el kell látogatnom más kolostorokba és a halottbonco­ lókkal kell együtt tanulnom. hogy a test titkait megismerjem és hogy a test elhagyásának fizikai okát felfedhessem. ha nem váratlan erőszak okozza a halálát). melyet azért vágnak el. mint egy régi. a halhatatlan szellem anyagi burka. a szellem pedig ellebeg. de azt hiszem. elhordott ruha. hasznos le­ het. a Bibliában „arany tálként" hivatkoznak rá. Felkérte a halottboncolókat. Ha valaki nor­ mális körülmények közt hal meg (vagyis. a következőképp gondoljuk el a folyamatot: a test megbetegszik. mi történt a halotti tetemekkel. bocsássák rendelkezésemre. hogy az újszü­ lött önálló létezése megkezdődjék. kaptam egy írást a dalai lámától. elvékonyodik és leválik. Nem lévén keresztény. hogy nem tud már több leckét megtanulni. Hát így álltunk! Mielőtt arról írnék. De minthogy ez utóbbiak alacsony kaszthoz tartoztak. A halál pillanatában a zsinór. Ekkor áll be a halál. Úgy mondjuk. adjanak meg nekem minden segítséget. nem ismerem jól a Bibliát. A második órában a mesteremért küldött. a testnek három napra van szüksége ahhoz. Át kell majd esnem a Kis Halál szertartáson. hogy megtarthassam a státusomat. hibás és olyan kényelmetlen a szellem számára. a tanulmányaim­ hoz szükséges testrészt vagy testet. s ez a tisztánlátók által jól felismerhető. A szellem folyamatosan visszavonul és kivetül a fi­ zikai testen kívülre. Szá­ munkra a test csak „héj". hogy elhagyja. és a munkájuk ilyen természetű.202 HARMADIK SZEM Két órát töltöttem el nála. van benne egy utalás. és a . amely összeköti a két testet (a keresztény Biblia „ezüstzsinórja"). Egész másképp viszonyulunk a halálhoz.

LÁMASÁG 203 szellem.tegyük fel. és az éteri más. Lobszang. akkor erős éteri hasonmás jön létre. a „kórházi szobában" egy öreg szerzetes . A pénzeszsák sze­ rencsés örököse kissé kényelmetlenül érzi majd magát a csendes éjszakai órákban. A fösvény pl. hogy megtanuld a lélek megszabadításának gyakorlati módsze­ reit. Lámahitünk nem fel­ tétlen azonos az ortodox buddhista hittel. még mindig látta. hogy csak azokra tud figyelni. me­ lyet testi vágyaink.Ide­ je. Ti­ betben segítünk a haldoklóknak.annyira oda­ van a pénzeszsákjaiért. hogy erős fényforrásba nézett. amely a test élete alatt ölt formát. hasonlít ahhoz a fényhez. így a haldoklás pillanatában felerősíti az éteri formát. olyan mint egy erős. amelyben a szellem megta­ nulhatja az élet kemény leckéit. vagy az elektromosság fogalmaival. Talán mindenkivel meg­ történt. éteri másának fel kell oldódnia. Itt. Az ókori egyiptomiak is hittek az éteri másban. utolsó gondolata is a pénze sorsáért érzett félelem. Egy nap a Halál Tiszteletre méltó Mestere értem küldött: . . a „halhatatlan lélek". be a trapák lakónegyedébe. de a köznapi férfit és nőt. és szellemét rá kell segítenie a Szellemi Birodalomba vezető útra.. mely szellemformát öltve bejárja az ismerős helyszíneket. az öreg ez meg az szelleme valószínű­ leg nagyon dühös. A haldoklónak három szakaszon kell keresztülmennie: el kell hagynia a fizikai testet. a lélek vagy az én (ego) megszabaduljon testi burkától. Hisszük. hogy létezik egy éteri hasonmás. Úgy tartjuk. és a szellemtest. Érdekes lehet. az éteri vagy „mágneses" test. Hosszú folyosókon mentünk lefelé. az élet elektromosság. Ha a testnek erős oka van. azt érzi. és mikor elfordult. a halottak vezetőiben. hogy az „öreg ez meg az megint a pén­ zére vadászik". vagy a trapát végig kell vezetni az egész úton. Igaza van. . hogyan történik. mert (szellem) kezével nem tudja megkaparin­ tani a pénzt! Három test létezik: a hús-vér test. hogy ragaszkodjék az élethez. mely a halál után marad. Kísérj el ma engem. visszamaradt mágneses mező. Az értőknek nincs szükségük se­ gítségre.XVI. Amikor meghal. csúszós lépcsőkön. amit az ember azután Iát. és a szellemi világban. hogy erős fénybe nézett. mohóságunk és erős szenvedélyeink hoznak létre. A „hasonmás" lehet szellem. erőtér.

Közeledik az idő. Szedd össze a gondolataidat. Agyvérzést kapott. Kövesd az utat. Figyeltem. Az élet kiszáll a lábadból.A látásod elsötétült. Az örök éj árnyai a szemedre szállnak. Pontosan leírta az utat. . hogy meg­ szabadulj a testi küszködéstől. amelyet a korábban eltávozott telepatikus lámák térképeztek fel és közöltek telepatikus úton még a másik vi­ lágból is. A mozdulatlan test felett az élet­ erő felhőszerű tömegben gyülekezett. Öreg. A lábad kihűl. nincs mitől félni. A velem lévő láma finoman megfogta mindkét kezét. Az ütögetés folytatódott. Szedd össze a gondolataidat. Szedd össze a gon­ dolataidat békében. A zsinór fokozatosan elvékonyo- . s végül eltűnt. megszabadul a szellem. és nagyon elgyengült. Kihűl a tested.204 HARMADIK SZEM készült arra az útra. kígyózott és tekeredett. Öreg. Öreg. amíg arra sincs már elég ereje. nincs mitől félni. Öreg. a lélegzeted megáll. hogy fájdalom nélkül szabadítják ki a szellemet. Öreg. mikor az élet a ma­ gasabb Végső Realitás felé távozik. Ereje fogytán volt. melyet egyszer valamennyien megteszünk. hogy egészen addig a tudatánál maradjon. hogy ezt az állapotot fenntartsa. Mindenképpen el kellett érni. mellyel az ezüstzsi­ nór még mindig összekapcsolta. közel a szabadulás. kemény hangot adott ki. béke és boldogság vár rád. így könnyebben megtalálod az utat. és a „világ utáni" örömöket élvezi majd. látásod homályos­ sá lesz. A hideg felfelé kúszik a hanyatló élet nyomában. El­ mondta. A láma folyamatosan ütögette az öregembert: a kulcscsontjától a feje tetejéig verdeste. hogy teljesen meg­ szabadítsa a küszködő szellemet. lélegzeted zihál. . Az élet véget ér. mert itt a halál. Figyelj a szavaimra. és eme élet hangjait füleid nem hallják többé. Szedd össze a gondolatai­ dat. Öreg. az­ tán füstszerű formában felvette a test alakját. Közeledik az idő. amelyekről bebizo­ nyosodott. a torkod elszorul. A láma az egyik ősrégi rítust követ­ ve hirtelen egy éles. megszabadul a torkod. olyan mozdulatokkal.Közeledsz ahhoz. bár az öregember aurája még jobban elhalványodott. az aurája színei egyre halványabbak. milyen csapdákkal találkozik és hogyan kerülje ki őket. egyre közelebb a végső távozás.

hogy átvezesse a szellemet út­ jának első szakaszán. hogy addig járjon. majd fehér ruhába csomagolta. mely a legnagyobb testet is megtartotta. amíg sok-sok erőfeszítés után el nem éri a Buddhaságot. Csak a láma telepati­ kus utasításai fodrozták a szoba csendjének burkát. Egy másik kőtáblán fele mélységig fúródtak a lyukak. úgy született új életre az öregember. Ez három napig tartott. abban oszlopok. A tömjénfelhők összecsavarodtak. és lépj be a Végső Realitás­ ba. lehelletnyi lett. A test kötelékei elszakadtak. A távolból dobok hömpölygő morajlása hallatszott. és egy lapos kő­ tábla. bőr­ csizmák csosszanását. a Köztes Létben vagy. amely ott van. Négy sarkában lyu­ kak voltak a kőben. Amikor arra a helyre ért. óriási kősziklák álltak rajta. a felkavart levegő vibrálása alábbhagyott.XVI. Lótuszülésbe ültettük a testet. Könnyedén meglóbálta. Másokat is hívtunk. LÁMASÁG 205 dott. Kövesd a kije­ lölt utat. elszállt. A zsinór elvékonyodott. Kint egy jak állt. majd levált. eb­ ben a szobában csend volt. mint az égen lebegő felhő vagy a tömjénfüst a templomban. Halál. A forma lassan. A Bardo-ban. ahol a Lingkhor út elágazik Decsen Dzong felé. Megérkezésekor a lámák abbahagy­ ták a telepatikus vezetést és átadták a testet. Számodra már ebben a világ­ ban nincs semmi. mi a miénken. A láma telepatikus úton továbbra is utasításokat adott. a lá­ mák váltották egymást. a vállára emelte és nagy léptekkel kiment.Halott vagy. A folyosóról az élet különféle zajait hallottuk. Egy újabb öregember folytatja hosszú útját a Létezések Körén. A halál csendje. akik a te­ temeket készítik elő. ahol össze­ zúzzák a holttestet. A lámakolostor tetejéről egy mély hangú trombita üzenete hasított át a vidéken. előre. és elküldtünk azokért. de az a sorsa. Minden tétovázás nélkül az állat hátára hajította a fehér tö­ meget. Menjél tovább. talán ta­ nult földi élete leckéiből. . A negyedik nap reggelén egy Ragyab jött a Halál Embereinek kolóniájáról. Te a te utadon. Itt. átadta a csonttörőknek. Halott vagy. és valahonnan egy jak bömbölését. és ahogy a köldökzsinór elvágása után megszületik a csecse­ mő. . és együtt elvonultak. Hagyd el az Illúziók Világát. A hullaszállító szoro­ san összegöngyölte. hogy folytassák az eltá­ vozott szellem telepatikus irányítását. Ez a „Hely" egy elha­ gyatott területen volt.

A csonttörők felaprították. Hosszú vágást ejtett. akár az aprófát. A májért a rangsorban követ­ kező madár jött. Végül levágták a fejet és felnyitották. és be­ tömködték a másik kőlap lyukaiba. azután zsákmányra várva türelmesen üldögéltek a sziklákon. Akkor a fejtörő fogta hosszú ké­ sét. a kőlapon nem maradt semmi. aztán visszament a sziklához. csak a sok-sok csupasz csont. Természetesen nem volt tényleges okuk rá. a másik meg valami egyéb finom falatért. hogy a vezéreket megelőzve érjen földet. hogy a húst csíkok­ ban hántsa le. és odaadták a többieknek. Akkor feldarabolták a húst. a beleket felvágták és elosztották a „vezérek" kö­ zött. és előrelépkedett. ha egy is vakmerően megkísérelte. megfogta.206 HARMADIK SZEM A tetemet a kőlapra tették és levetkőztették. olyanok vol­ tak. a munkájukra büszkék. A karokat és a lá­ bakat a négy oszlophoz kötözték. Ezek a madarak szigorú társadalmi rendben éltek. Meglepően rövid idő alatt megették az összes szervet és a húst. . A hullaszállító láttán az égből azonnal lecsaptak a héják. Egy madár jött a fél agyért és talán a szemért. Ekkorra a testtörő már felnyitotta a törzset. A kezet és a lábat levágták és feldarabolták. könyörtelenül rátámadtak. Nagy tapasztalatuk alapján könnyen megmond­ ták. és felvágta a testet. hogy megállapít­ sák a halál okát. hogy kikapja a boncoló kinyújtott kezéből. ki miben halt meg. Kezét az üregbe süllyesztve kivette a szívet. Saját érdeklődésből tanulmányozták a szerveket. mint a szabadtéri színházban a nézők. és nehéz döngölőkkel finom porrá törték. melynek látványára a keselyűk vezére súlyos szárnycsapásokkal a földre szállt. ott ette meg. A vesét. A keselyűk azt is megeszik! A csonttörők képzett emberek voltak.

a madarak elfogyasztják a húst és a csontokat. míg kiszedett egy jókora darabot. A másik különbség. mert kevés a fa. A tibeti két szempontból különbözik a nyugati te­ metkezési módtól: a nyugatiak eltemetik a testet és hagyják. Szünetet tar­ tott. . És ez így ment. tiszteletre méltó láma. Rettenetesen költséges lenne. aztán: . Nem marad más módszer számunkra. amelyben a diákok kórházi tanbonctermekben egyegy hullán osztoznak. A főboncmester mellettem állt. tiszteletre méltó láma. és senki sem tudja. ki­ nyitjuk.Ez az asszony. hogy a madarak helyett a férgek tápláléka legyen. Én természetesen nagyon hasznosnak találtam eme képességüket. ahol . hogy a halotti bizonyítványban tényleg a valódi . igen. hogy a csonttörőknél többet tanul­ tam anatómiából. Felvágjuk és megnézzük. mint az. mert ezzel szennyezték volna a folyókat. itt van. Vízbe sem dobhatták a tetemet. mint hogy a holttestet kitegyük a szabadba. Sokkalta jobb ez a fajta kép­ zés. Tudom. Ha valaki mérget vett be. Végül is több száz holttestet tanulmányoztam. és egy eset különösen érdekesnek tűnt. Büszkén mutattak mindent.miként leírtam .Tessék. hogy a nyugati világban a testtel együtt eltemetik a halál okát is. Túl nehéz dolog lenne. mint később a tökéletesen felszerelt orvosi egye­ temen. megvár­ tak vele. tudták. Tibetben nem lehet földbe temetkezni. később se­ bészetből határozottan kiváló lettem. felhasítjuk ezt az artériát itt. LÁMASÁG 207 hogy ennyire érdeklődjenek ez iránt. és láthatod a vérrögöt.XVI.itt . az Ékességes közvetlen parancsára jöttem tanulni hozzájuk. amitől elzáródott. a tény hamar nyilvánvaló lett. és mutatta. mert sziklás a talaj és csak nagyon vékony földréteg fedi. hisz tőlük tanul­ tam.lehet a hiba. vagy megmérgezték. Nemsokára már elég ügyes voltam a boncolásban. egy kemény mag van benne. mert a szív felé áramló vér útjába akadály került. ami fontos vagy érdekes: . Az egyik mi­ rigyben . Nézd.Ez az ember. Gazdasá­ gi okokból az égetés sem lehetséges. Ha nem voltam éppen a közelben. és a test elé­ getésére a hegyeken keresztül jakháton kellene fát hozni: Indiából.Vagy máskor: . hogy megbizonyosodjanak a betegségről. különösen néz ki. az élőlények ivóvizét. azért halt meg. de a hagyomány megkövetel­ te. amelynek következ­ tében a „szellem elvált eszközétől".

és egy kevéssé használt ajtón ke­ resztül az épület alatti titkos folyosókhoz értünk. és egy óra múlva a testiből a szellemi világba távozott. de egyes dolgokkal úgy foglalkoztunk. A kolostorban az öreg apát szobájába kísértek. Beléptünk. Azt akarom. Lementünk. megint csak szembe kellett néznem a nyereg okozta gyötrelemmel. odabent jéghideg volt. sokszor vettem részt benne. Csak aznap éjjel ült a test lótuszülésben. Előttem két láma vitte a holttestet egy hordszékben. akik előző megtestesülések. vagy bebalzsamozzák és beara­ nyozzák. nem hiszik. hogy valóban aranyat használunk. Vörös köpeny volt rajtunk. Másnap pirkadatkor ünnepélyes menetben levonultunk. Libegő.208 HARMADIK SZEM ok szerepel-e.Egy előző inkarnáció rövidesen elhagyja testét. Egy este meg kellett jelennem az apát előtt. hogy miben halt meg valaki. egy lezárt kőajtóhoz érkeztünk. Hát?! Mi nem gyártottunk tömegcikkeket. amíg a lámák virrasztottak mellette. hogy ott légy. azt állítják. ez „még egy amerikai képességeit" is meghaladná. majd be a titkos helyekre. táncoló kontúrral a falakra vetődött a vajmécsesek és a lo­ bogó fáklyák lángjának fényében megnagyobbodott és eltorzult ár­ nyékunk. A szerzetesek mögöttünk mély hangon kántáltak. Tibetben minden halottat így „tesznek ki". és Szera-ba utaztam. Egyes amerikaiak. a főépü­ leten át a templomba mentünk. akik olvasták a témáról írt feljegyzései­ met. ami azután valame­ lyik templomban megtekinthető. és a szokásos három napot sem kellett kivárni. Végül. hogy átvezessék a Bardo-n. aztán három lámát és engem kivéve valamennyi- . Aurája színei már alig látszottak. Nálunk a testtörők megnézik és megbizonyosodnak arról. Mivel apát volt és ta­ nult ember. tizenöt­ húsz méterre a földfelszín alatt. azon sárga stóla. Azt mondta: . Ó'ket bebalzsa­ mozzák és egy üvegfedelű koporsóba rakják. ahogyan csak egy mesterember foglalkozhat. Most a Rózsasövény­ ben van. Nem tudunk előállí­ tani egydolláros órákat. Még mindig lótuszülésben ült. Ez utóbbi eljárás nagyon érdekes. de be tudjuk aranyozni a testet. kivéve a legmaga­ sabb rangú lámákat. A szerzetesek gondosan elhe­ lyezték a tetemet. és a szünetekben ezüstcsengő csilingelt. hogy megfigyelhesd a Szent­ séges Megörökítést. Szóval. nem kényszerült rá.

Három napig . A megszilárdult felületre egy „védőréteget" vittek. A test külső felületét befestették lakkal és száradni hagyták. azokat azután alaposan lezárták.amelyeket ekkor kentek rá később könnyen lehánthassák.XVI. A holttestet levetkőztették és gondosan megmosdatták. Kiadták a parancsot a kemence begyújtására. Végre a selyemtömést megfelelőnek találták. és ezzel készen állt a preparálás következő szakaszára. hogy az alak ne változzon. jaktrágyát és vajmaradékokat tettek rá. A szokásos testnyílásokon keresztül kivették a bel­ ső szerveket. Úgy építették. Levittük egy még mélyebben lévő szobába. be lehetett lépni. A súlyos kőfalak recsegtek-ropogtak a le­ hűléstől. Lenn egy egész héten át tomboltak a lán­ gok. Mikor már jól begyulladt a tűz. edényekbe rakták. Alattunk a szerzetesek már készülődtek a tűzrakásra. majd egy speciális lak­ kot csurgattak bele. kitömték. LÁMASÁG 209 en eltávoztak. valamint ásványokkal és gyógyfűkeverékkel. élénk sárga fénnyel árasztották el a helyiséget. hogy a lángok és a meleg a szoba falán kívül cirkulálva egyenletesen magas hőmér­ sékletet biztosítsanak. Egy nap és egy éjjel nem nyúltak hozzá. forró levegőt árasztva a balzsamozó kamra üreges falán ke­ resztül. miközben a körvonalak megmaradtak eredeti formájukban. az égő vaj sistergését. Több száz vajmécses égett. hogy a tömést átitatva. hogy a végső és tökéletes száradás bekövetkezzen. Ismét különböző lakkokat öntöttek rá. A test belsejét megmosták és megszárították. Mi­ kor a szoba a padlótól a mennyezetig meg volt rakva. és ide. hogy a lótuszülésbe merevedett holttest kemény. kihunytak a lángok. Újabb lakkot öntöttek be­ le. hogy a vékony. filmszerű selyemrétegeket . Lassan leé­ gett. sorban ki­ mentünk a folyosón kívülre. Hamarosan hallottuk a fa recsegését és ahogy terjedtek a lángok. Mikor a lakk meg­ száradt és megkeményedett. mely tulajdonképpen kemence volt. majd a kolostori pe­ cséttel lepecsételték. az ajtót bezárták. ami kemény kéreggel vonta be. A földet különleges por fedte. A hetedik nap végén nem raktak többé a tűzre. A szára­ dási idő végén arra mentünk vissza. Az egész szobát megtöltöttük az egyik tibeti területről származó sóval. a testüreget kitöltötték. A folyosó is újra lehűlt. de ügyeltek arra. az megkeményedjen és szilárd-tömör belsőt képezzen. a vastag porréteg közepé­ be helyeztük a tetemet.

Akkor finom érintést éreztem a karomon.Ez te voltál Lobszang. az ember végső szellemállapotát szimbolizálja. Ezek az emberek páratlan szaktudással rendelkeztek. A selyemrétegeket egyenként lehántották. Azt gondoltuk. mint életében. nehogy megsértsék a testet. a legvékonyabb és leglágyabb aranyrétegeket fek­ tették egymásra. a legkisebb részletre is ügyeltek. Mi­ kor befejezték a munkájukat.valami furcsa erő által megigéz­ ve álltam előtte. aranytrónusra ültették. . Más országokban az arany vagyonokat ér. azután az aranyművesekre került sor. és az ajtót belökték. Úgy tűnt. hogy ne zavarjuk az élő halotta­ kat. A szerzetes aranyozok töké­ letes pontossággal dolgoztak. A test alvó emberé is lehetett volna.210 HARMADIK SZEM minden csendes volt. még mindig lótuszülésben ült a kamra közepén. ahol a vajmécsesek fényében tisztábban láthat­ tuk. halkan jártunk. akik félig csukott szemmel fi­ gyelik a mostani generáció gyarlóságait és gyengeségeit. és nem zsugorodott össze. mert meg kellett várni. A lepecsételéstől számított ti­ zenegyedik napon feltörték a pecsétet. hogy a szobában me­ gint normális hőmérsékletet legyen. csak kicsit sötétebb árnyalatú volt. nyugodtan. Csak sut­ togva beszéltünk. mint ünnepélyes bírák. akik be tudták aranyozni a halott testet. mint életében. majdnem leestem az ijedtségtől. A legkorábbi időkből származó személyek voltak itt sorban ültek. mindenttudó mosollyal néz rám. . csak a betekert test volt benne. Óvatosan felemeltük. Két napon át vakarták. felváltva kaparták a megkeményedett keve­ rékeket. Újra belakkozták a meztelen halotti tetemet. Az egyik különösen vonzott . A nehéz arany testet bevitték az Inkarnációk Termébe. morzsolták az omlós sót. felismered. Nem használtak szerszámot. mely valamennyi vonásával és ráncával pontosan úgy nézett ki. és mint az összes többit. Las­ san dolgoztak. Olyanok. Mesterembe­ rek voltak. az előző inkamációdban. aki bármikor fel­ ébredhet. de Ti­ betben csak mint szent fémet értékelik: időtálló fém. A körvonalai olyanok voltak. tudásuk bizonyítékaként olyan aranyfigura maradt hátra. Végül üres lett a szoba. A szer­ zetesek puszta kézzel. A tartósítás tökélete­ sen sikerült. és bevittük a másik szobába.

szintén teljes figyelem­ mel tanulmányoztam. A legkorábbi történelmet később ismertették meg velem. A neki adományozott címeket. Tibet történelme feltárult előttem. A rejtekajtó mögött kilencvennyolc aranyfi­ gura ült a sziklába vájt titkos teremben. Itt ismertem meg veze­ tőm. az ajtó becsukódott mögöttünk. Később gyakorta bemehettem a terembe.Ez pedig én voltam. . rangokat és kitünte­ téseket. mindketten megilletődve kivánszorogtunk. Mindegyiknek volt saját írott története. Vagy legalábbis úgy gondoltam. jellemét és képességeit. távozásának módját.XVI. és meditálva ültem előttük. a legnagyobb érdeklődéssel olvastam őket. LÁMASÁG Mesterem a következő aranyfigurához vezetett és megjegyezte: . Mingyar Dondup láma történetét is: múltbeli tetteit. Itt találkoztam saját történetemmel is. Csendesen. és tanulmányozhat­ tam az aranyba burkolt „szobrokat". Időnként egyedül mentem.

Az asztrálutazásban tanul­ mányaid során messzire jutottál.mint Mingyar Dondupnak . Az előkészítés nehéz volt és hosszú. Barátom! . és vissza nem tértünk.már vagy féltucatszor láttam. . Napi étrendem szörnyű ízű gyógynövényfo­ gásokkal egészült ki.láma lesz. Végül három hónap múltán az asztrológusok szerint megfelelő időpont közeledett. amikor eltávoztam a földről.Tizenhetedik fejezet A VÉGSŐ BEAVATÁS Miután . Valamivel később a szobámba bejött egy nagyon idős láma. az előjelek kedvezőek voltak. hogyan balzsamoznak. hogy nincs halál. .mondta. egy nap Csakpori apátja magához hívatott. Huszonnégy órán 213 . A gondolataim csak „tiszta és szent" dolgo­ kon járhattak. nem tudhatjuk igazán. át kell esnem a Kis Halál szertartásán. Kérésedre a megszólításod továbbra is .Mert tudod. Most még messzebbre eljutsz majd: az élet birodalmán túlra. fiam. Mintha az embernek sok választása lenne egy láma­ kolostorban! Még a campából és a teából is kevesebbet fogyaszt­ hattam. Az Életkerék egy egész kört fordult. szigorú fegyelem és hosszú-hosszú órás meditációk. Én csak az Ékességes üzenetét közvetítem.Az Ékességes parancsára apáttá fognak avatni. Három hónapon át szigorú felügyelet alatt éltem.különböző kolostorokban . Mint felismert inkarnációnak tehát újra ugyanaz volt a státu­ som. mint hatszáz évvel ezelőtt. Rideg egyszerűség. és országunk múltjába. amíg át nem léptük a halál kapuját. s azt mondta.

hogy visszatérhessen a Mennyei Mezőkre: három aggastyán. hatalmas. nem evilági hidegséget. hogy a beavatás utolsó próbatételének alávessen. és ahogy megyünk. vajmécsesek gyúltak helyet­ tük. Azokon a folyosókon jártunk. az én kezemben nem volt semmi. Mély csend vett körül. De a soron lévő feladatra kell összpontosítani . Erős hideget éreztem. De közeledtünkre az egész sziklatömb elmozdult. A kíséret többi tagjának alakja beleol­ vadt a sötétbe. mintha egy kongó űrben lennénk.Fogd a bal kezedbe. Akkor a rejtett lépcsőkön és folyosókon a Potala alá vezettek. különös. egy titkos templomba jutottunk. Láttam. aki örömmel várta. Az apátok sáfránysárga brokát köpenye halk suhogó han­ got hallatott.és íme. mintha új aura venne körül. A folyosók és az átjárók egykor olvadt lávát szállítottak a kitörő vulkán torká­ ba. Sokat men­ tünk. Előttünk egy újabb .sötét. később azonban már nem éreztem fájdalmat. aranyborítású ajtónak ütköztünk. Három apát vezetett be. A száraz levegő köpenyek súrlódásától megtelt elektromossággal. Állott levegő. Nesztelenül lépkedtünk a bőrcsizmában. megszünteti a kellemetlenséget. fűszerek és füs­ tölők szaga terjengett. Rémületemre bizsergést és ütéseket éreztem. mintha lebegő szellemek lennénk. A fáklyákat kioltották. a nyikorgás hangja ide-oda verődött. Az egyik apát rövid aranypálcát nyújtott felém. kísérőim lobogó fáklyákat vittek. A ke­ zem sugárzott. a kortól összeaszott apát ment előttem. kemény szikla állta utunkat. és isteneknek gondolták magukat.ösvény. mint egy dob. a jobban vastag. Mikor a folyosó végére értünk. Most apró emberek lépkedtek rajta. itt a Titkos Bölcsesség Temploma. így tettem. A bal kezében mindegyik vajmécsest. olyanná lettek. há­ rom nagyon idős. parázsló füstölőt tartott. a felhal­ mozódott áram első kisülésére majdnem kiugrottam a csizmámból. Készen arra.figyel­ meztettem magam . melyeket korábban bebaran­ goltam már.214 HARMADIK SZEM át böjtöltem. Néhány méterrel odább egy pillanatra meg­ álltunk. keskeny . a halk hangok csak fokozták a sűrű csendet. hogy az apátok is ragyognak. mint egy álom szétfoszló emlékei. Előrementünk. melyet régi idők vulkanikus tevékenysége vájt a kemény sziklába. nyikorogva. Lassan nyílt. talán a világ legnagyobb metafizikusai. . amíg olyan üres nem lettem. húzd vé­ gig a falon. és azt suttogta: .

és azok a próbák. botladozva. Egy ösvényre nyílott. egy nő. mielőtt a földünkön a hegyek képződtek. Nézd. Két férfi. Úgy éreztem. meredek. mintha egy láthatatlan kéz gyújtaná meg őket. hogy a fény csak a dereká­ ig ért. úgy csillogott az arany. A homályból egy Buddha derengett elő. Ahogy a vibráló sárga fény erősödött. Az aranybur- . újra sziklaréteg. A pislákoló fényben úgy tűnt. mintha a föld egész súlyával ránk nehezed­ ne. Elbűvölten és félelemmel vegyes áhítattal néztem.vele pörögtek az ér­ zékeink is. Bent három fekete. olyan óriási volt. Sántikálva. úgy éreztem. Még egy utolsó kanya­ rulat és mély üreg tárult a szemünk elé. Egy falhoz közeledtünk. széles ajtón. . mi­ kor egy-egy keményebb szemcsén visszatükröződött a mécsesek gyenge fénye.kiáltott a vezető apát. melyeken az embernek keresztül kell mennie az Én megtestesülése előtt. a bujaság képviselői. némelyiket félig betemette a drágakő. nyomban elájulok.Fiam! . Odamen­ tünk. Az üreg belsejében egy fényes fekete ház állt. amikor a partjait még tenger mosta. mint amilyeneket a tóalagút falain láttam. A levegő nehéz és fojtogató volt. nagyon magasan felettünk. mintha ébenből készült volna. néha csúszkálva mentünk előre. a világ szívébe hatolunk. Akkor járták az országunkat. rejtekajtó volt. akár a csillagok a sötét éjszakai égen. azon festett. A vezető apát eltűnt. jelekkel ellátott kőkoporsót találtunk. aranyrögök. Nem volt fedelük. és így tovább. ötméteres Életkerék. mely lefelé ment. Keskeny. hatalmas aranyfigurá­ kat láttam. amit láttam. ördögök. Halványan más alakok is kirajzolódtak. nagy műgonddal kivésett. mintha forogna . Sziklaréteg. ahol az apátok vaj­ mécsesének tompa fényében a sötétség még feketébbnek látszott. Az oldalán furcsa szimbólumok futottak végig és olyan ábrák. Belestem és a lélegzetem is elállt attól. és más csillagok ragyogtak az égen.XVII. A VÉGSŐ BEAVATÁS 215 Vajmécsesek gyúltak.Nézd meg őket! Istenek vol­ tak réges-régen. sziklaüreg. mert senki emberfia. egyre lej­ jebb. Amit sötét árnynak képzeltem. Három mez­ telen aranyfigura feküdt előttünk. Magasan. . mely csillogott az aranytól: telérarany. és beléptünk a magas. tekergő ösvény volt. csak a be­ avatottak látták őket. aranyréteg.

A legidősebb apát hozzám fordulva így szólt: . sokan elbuknak. kifelé fordított tenyérrel ültem. Lefeküdtem. és mintha va­ lami különös zizegést és ropogást hallottam volna. nehogy felébresszük őket. A sírt fokozatosan halványkék fény árasztotta el. Az állkapcsuk keskeny. A vajmécsesem sercegett. a magas hegyi hágók felett tündöklő hold fényé­ hez hasonlított. mint akik alszanak. ahogyan éveken át tanítottak. aztán az is elszállt. az égett kanóc szagát éreztem. több mint száz méterre a napvilág alatt. mint amikor kihajtogatják a régi bőrt.216 HARMADIK SZEM kolaton minden vonásuk. A nehéz fekete ajtó becsukódott.Igen . hajlandó vagy rá? . Az az érzésem támadt. egyenes háttal. Hintáztam. A orruk hosszú. utasításukra lótuszülésbe helyezkedtem. Múlt az idő.de milyen különösnek tűntek a csillagok! Asztrológiai tanulmányaim során elég jól megismertem az éjszakai eget. keresztbe­ tett lábbal. ahogy a kőlap tetején me­ ditáltam. De a méretük! A nőalak fektében három méter hosszú lehe­ tett. Ott. Hirtelen megmerevedett a testem. aki kiállta a próbát. a férfiak közül a nagyobb legalább öt méter volt. Meggyújtottak négy füstölőt.olyanok voltak. emelkedtem és zuhantam. mely két koporsó közt állt. olyan volt. a szájuk kicsi és vékony. egyedül maradtam az ősrégi halottak holttestével. egyet-egyet a három koporsónak. szemük egyenes és mélyen ülő. és úgy lélegeztem. viaszmerev lett. Kész vagy rá.válaszoltam. Egy percre . de csak az hagyhatja el élve ezt a helyet. Az apátok fogtak egy-egy vajmécsest. haldoklóm az ősrégi kriptában. Sokan meghalnak. A megterhelés na­ gyon nagy lesz. A fejük nagy és a tetején kissé kúpos. Néhány percig még vörösen parázslott. Egy kőlaphoz vezettek. A csend és a sötétség nyomasztó volt: csak a sír csendje ilyen. Hirtelen rántást éreztem a belsőmben. Egyik oldalon megláttam egy koporsófedelet: a mennyek térképe volt be­ levésve . majd kialudt. A végtagja­ im elzsibbadtak és jéghidegek voltak. Nem halottak . és sorban el­ vonultak. hal­ doklóm. de ez teljesen más volt. minden jelük pontos hűséggel kirajzoló­ dott. Csendesen mozogtunk és halkan beszéltünk. egyet nekem. aki látja a múltat és ismeri a jövőt. vékony.Rövidesen bea­ vatottá válsz.

A tudatossággal jött a mozgás. A mai emberiség kicsinyes önelégültségére gondoltam. Lassan eloszlott a köd. még csak nem is hallottam a pálmafákról. Azt érzé­ keltem: végtelen sok évvel ezelőtt történik mindez. Egy közeli ligetből nevetgélő han­ gok hallatszottak. A tudato­ mon tűzpiros fájdalom hasított keresztül. hogy magam is „óriás" vagyok. Lassan azonban láthatóvá váltak a fi­ nom különbségek köztem és a hatalmas alakok teste között. Egy másik űrből jövő bolygó a .XVII. mintha a szél vinne. végül már úgy tűnt. Belső látásomon széttörede­ zett képek villantak át. lük­ tetett az élettől és sugárzott az életerőtől. mint te­ tem a halotti tetemek között. hogy valóban a hús-vér testem felett lebegek. A VÉGSŐ BEAVATÁS 217 azt képzeltem. Gondolkodtam. A testem közepéről ezüstkék zsinór lógott. úgy pihent a kőlapon. vajon hogyan magyaráznák a ma­ terialisták eme hatalmas alakok létezését. otthontalannak a mindenségben. Lustán a hátamra feküdtem a napsütötte parton. A napok rö­ videbbek és melegebbek voltak. A hang gyorsan közeledett. melyek egyre hangosabbak lettek. újra a sárkányban vagyok. de akkor hirtelen eszembe ötlött. Fekete köd ereszkedett rám. Hirtelen tudatára ébredtem. A messzeségben mintha valaki megkonga­ tott volna egy mély hangú harangot. és a kötél végén himbálódzok. A föld köze­ lebb volt a naphoz. Éreztem a sós levegőt és a tengeri moszat szagát. Hanyatt fekvő testemre néztem. fústgomolyként sod­ ródtam . mint száraz levél a téli szélben. hangok. és vele nem földi nyugalom. A helyszín ismerős volt. A vizsgálódás lekötött. ami­ kor feltűnt egy vidám napbarnította csoport. elhagyatottnak. Asztráltestem hány­ kolódott. nem vagyok egyedül többé. Magányosnak éreztem magam. Óriások! Mindannyi­ an. Valahonnan a tenger bugását hallottam és a hullámverések alatt a kavics sistergő recsegését. sosem láttam a tengert. és úgy repült. és az ellenkező irányban keringett. A fejem felett aranytálra emlékeztető fényességet láttam. Nagy civilizációk keletkeztek és az emberek többet tudtak. Beszédfoszlányokat. Valami azonban azt súgta. a fejemben fog szétrobbanni. Színes fényeket láttam és ismeretlen árnyalatú villódzásokat. mint ma. Úgy tűnt. kimon­ datlan gondolattöredékeket hallottam. Lenéztem és láttam. és a pálmafákra pillantot­ tam. és kíváncsi voltam. hogy valami megzavarja a gondolataimat.

fel a hideg. A meleg és kellemes ország. Tibet. egyes földrészek a ten­ gerek alá süllyedtek. hogy hamarosan el kell hagynom Tibetet. mint amilyennek képzeltem őket. Jövünk. . mert egy kripta fagyos sö­ tétségében fekszem egy kőlapon. Ettem-ittam. mások kiemelkedtek. idegen országokba kell mennem. világméretű árvizek árasztot­ ták el. Támolyogtam a gyen­ geségtől és az éhségtől. amit láttam és átéltem. visszatért hozzánk. árvizek. és négyezer méter magasan a tenger fölé emelkedett. Földrengések rázták meg a világot. és hatalmába kerített mindaz. Valamivel később a látomás elhalványodott és elsötétedett. Meghal­ tál.Jól csináltad.és a fizikai tudatom. tudtam. fiam. De ez meghaladja egy könyv ter­ jedelmét. Szelek támadtak.Percek múltak és halvány fény közeledett.218 HARMADIK SZEM földnek ütközött és hatalmas ütést mért rá. A három öreg apát. . mikor lefeküdtem. És éltél. Később tuda­ tosodott bennem. Füstölgő lávát okádva magukból. hogy fázom . Három napja fekszel itt. megszűnt tengerparti üdülőhely lenni. Távolabb. Elmerevedtem. Vajmécsesek. Kilendítette a pályájá­ ról és a föld ellenkező irányba kezdett forogni.fázom.Igen. Fo­ kozatosan elhagyott az asztrál. Ki ebből a felejthetetlen kamrából. ahogy megjövendölték. Láttad. a fel­ földeken hasadékok repesztették szét a felszínt. Agyamban a gondolat puhatolódzó ujjai: . ahol a letűnt világ vegetációja és faunája tovább élt. a folyosókra! Elgyengültem az éhségtől. hatalmas hegyek keletkeztek körülötte. furcsábbak voltak és ma is fur­ csábbak. amelyek az eltérő gravitációs erők hatá­ sára a föld felé tornyosultak. és aznap éjjel. . Alig tudtam lábra állni. és asztrális beavatásom egyes részletei túl szentek és túl személyesek ahhoz. felkorbácsolták a vizeket. furcsa. hideg levegőre. Elmondhatom. hogy nyomtatásban megjelenjenek.

Hozzuk ki a legtöbbet a mai és a még hátralévő néhány napból. hogy előbb átadtam volna mesteremnek .Mingyar Dondup lámának. hátrált. és olvasni kezd­ tem anélkül. . Porzott a ló lába. Most már sokkal magabiztosabb voltam. be a főkapun. és én. Háromszor földre borult előttem. Köpenye bugyrából elővette az üdvözlet selyemsáljába tekert hosszú. ahogyan mondtam neked. át az úton.Az ember általában nem találgatja. le a hegyről.és barátom­ nak . ahogy hirte­ len megállította. ismerős csomagot. de úgy érzem. Reggel végiglépkedtem az Ékszer Parkhoz vezető ismerős úton. rövidesen Kínába utazol. Lobszang Rámpa láma ré­ szére. a Potala-beli esemé­ nyek önbizalmat adtak. Kinyitottam a csomagot. Ne­ ked is jönnöd kell. felpattant a lovára és elvágtatott.Üzenetet hoztam az Ékességestől.Néhány nappal később a Boldogság folyója partján üldögéltem mesteremmel. Tétován felénk nézett és felismerte Mingyar Dondup lámát. Mingyar Dondup láma velem jött. Egy lovas jött vágtatva. úgy adta át nekem.Reggel az Ékességeshez kell mennem az Ékszer Parkba. mit akarhat az Egyetlen és Páratlan Védelmező. . lehet. szintén hamarosan útnak indulok. hogy utoljára 219 . visszatérek a Mennyei Mezőkre. Mindketten arra gondoltunk. . Lobszang.

csak azt hiszik.Meg kell látogatnod a szüléidet. a barátok. hogy a többiek láthassák. mintha azt hordanám majd Kínában (a szerzetesruhám ott sokkal megfele­ lőbb). hama­ rabb. mikor országunkat megszállják. amit a Tudományok Termeiben megvizsgál­ hatnak. A Potala Múzeumból hoztak nekem egy rend új nyugati öltönyt. Öt nap! Öt nap! Azt gondoltam. Bizto­ san . az új utak időszaka mindig nehéz és nyomorúságos. az az öltöny! Szoros csövek. egye­ nes. melyek olyan erősen szorították a lá­ bam. olyan lesz. félreértést. Hamarosan eltávozik ebből az életből.gondoltam . azon töprengtem. A te ösvényed Lobszang. hogyan festek benne. Lobszang! Elküldök egy hír­ nököt. ami kellemetlen. bármelyiket is válasszam. A család. mert amikor egyedül találtam a dalai lámát. miért nem tudnak a nyugatiak lótuszülésben ülni: túl feszes a ruhájuk. Most már értettem. Ó. csak azt. egy szót sem váltottunk. és hitetlenséget tartalmaz . Ez a te ösvényed. hogy öt nap múlva Kínába utazz. Az egész fölé egy rövid ruhadarab került. Öt nap! Sűrű napok. az ország mindent magad mögött kell hagynod. mintha meg akarnának fojtani. s úgy meghúzták. amit ők csinálnak. ha maradok vagy ha el­ megyek. Órákat töltöttem meditációval a Pavilonban. Csak arannyal borított szob­ rát láthatom majd az Inkarnációk Termében.220 HARMADIK SZEM tesszük meg együtt ezt az utat. mint egy levetett köpeny.Az elválás. Mint egyszer említettem. öt hét. Az idegenek útjai különösek és érthetetlenek. ahogy vezetőmmel felfelé kaptattunk a hegyen. mint ahogy visszatérek Tibetbe. mi a helyes. amelyet az­ előtt választottál. Mégis a legnagyobb tudományt. hogy nem mertem behajlítani. a nyakam köré pedig egy vastag szalagot kötöttek. Az érzéseim valószínűleg nagyon erősen tükröződtek az arcomon is. amíg a Templomba nem értünk. melyet viselője nem használ többé.mint tu­ dod . hogy erre az életre születtél volna. A szülőket? Mingyar Dondup láma többet jelentett nekem.mindent. az az ösvény. Az­ tán egy fehér leplet raktak rám. . Nem azért.megpróbáltatást. hanem. Hazafelé menet. Az ösvény előtted . de senki számára se könnyű. Sokaknak fájdalmat okozna. hogy próbáljam fel. mint apám és anyám. a Felettes Én tudományát érintetlenül hagyják. Elintéztem neked. lyukak és foltok tarkítot- .„egy életre tönkre tesznek" ezek a csövek. kínszenvedést. így szólt hozzám: .

akik időnként négykézláb mentek végig a Lingkhor úton . gondoltam. Másnap reggel pirkadatkor indultunk. és azt mondták.XVIII. idegen helyekre utazom és újra kell tanulnom mindent. hogy sok a szabad idejük. Mindketten tudtuk. nem úgy mint mi. Nem véletlen. hogy egy utolsó. megnyomorítja a lábam. amelyekben .használtak efféléket. kelletlen vágtam neki az útnak. kerek szélű fekete tálat nyomtak a fejembe. De a legrosszabb még hátra volt. fekete zsineggel szorosra fűz­ ték. megfordultunk. Nehéz szívvel váltunk el. gyalog. illetve a rangom a Családi Könyvbe. Utolsó este újra meg­ látogattam a dalai lámát. Ahogy elértük a magas há­ gót. most aztán úgy vagyok öltözve. mely olyan hosszú időre otthonom­ má lett. hosszú pillantást vessünk Lhásza szent városára. ő pedig megáldott. Vastag és nehéz „kesztyűt" húz­ tak a lábamra. Egyedül men­ tem. A Potala tetejéről magányos sárkány szállt az ég felé. találkozni akartak velem. hogy dolgozzon! A harmadik nap korábbi otthonomba látogattam. Aztán vissza­ gyalogoltam a lámakolostorba. és nem tudok Kínába utazni.a nyugatiak különböző dolgokat tartanak. búcsút vettem tőle. aztán egy fém végű. ahogyan legelőször. Egy megfordított. mint a ráérős nyugati úriemberek. Ekkor azonban láma és apát vol­ tam már. TIBET! 221 ták. Este bementem apám dolgozószobájába és beírtam a nevem. Apám és anyám vártak.úgy mondták . * . már csak halva látha­ tom viszont. Úgy érez­ tem. Megint csak otthontalan lettem. akik a köpenyben tárolunk mindent. ilyen öltözetben senkitől sem lehet elvárni. ISTEN VELED. Becses vendégként fogadtak. hogy a lábukon jó tibeti bőrcsizma legyen). A hátralévő két nap nagyon gyorsan telt. de ők a kezükön hordták: volt an­ nyi eszük. (A koldusok . Lassan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful