Könyvem szerkezete és nyelve sok kíván­ nivalót hagy maga után. így tapasztalatból tudom.tanulmányozás céljából. és barátaimat.írta valaki egy távoli országról. Szeretett hazámat . hanem egy békeszerető országról. ki vagyok valójában. de sosem tanultam rendszeresen angolul. és hamis szín­ ben tüntetnek fel. Végül bebizonyosodott. mit tesz az emberrel a kínzás. Mondják. Voltam kommunisták és japánok kezeiben. Kinevették. „Angol iskolám" egy japán fogolytábor volt. 9 . Ez a könyv azonban nem a kínzásokról szól. Lobszang Rámpa íródott a Fa-Juh évében. melyet régóta félreértenek. írni „próbálgató módszerrel" tanultam. igazat írtak és pontosan. ahol igyekeztem elles­ ni a nyelvet azoktól az angol és amerikai nőbetegektől. és egy példányát hűtött repülőgépen az Egyesült Államokba szállították . Ezért a könyvben megváltoztat­ tam a magam és barátaim nevét. ha kiderülne. a vi­ lág más tájain nem ismerik. bántódás érné. megkövesedett" halat. K.A SZERZŐ ELŐSZAVA Tibeti vagyok. így teszek én is. Nekik sem hittek. akik kommunista országokban élnek. Tibet a te országod. Azokat is. hogy tényleg van ilyen hal. Kevés tibeti jutott el ebbe az idegen nyugati világba. én vagyok az egyik. akik szintén hadifoglyok voltak.ahogyan azt korábban megjövendölték kommunista hordák szállták meg. néhány állításom hihetetlen. Sokat tettem a kommunizmus el­ len. „Az emberek teknőcön lovagolnak a tengerben" . Később kiderült. akik láttak „élő.

A közelben réztrombiták megrázóan mély hangja zúgott. az egyik kelet-tibeti tartományból származott. Mit szól majd nemes apád? . de a hatalmas válltömés még nagyobbnak mutatta. éppen kifelé hajtották őket Lhászából. gyakran elvesztette a türelmét. De nem volt időm az ilyen köznapi és banális dolgokra. Közelebb a Kígyó Templom tavának kék vize fodrozódott. hozzá illő széles termettel. A Potala arany háztetői és kupolái ragyogtak a szikrázó napsü­ tésben. Kham-ból.bömm. .így hívták . Nakkimnak .Ezzel az öreg Cu na­ gyot húzott a póni hátsó fertályára és a szerencsétlen lovasra. hogy szabadon legelésszen. Majdnem két méter magas volt. vízimadarak jártak arra. s akárcsak más társát. Meg akart szabadulni lovasától. hogy megüljem az igencsak ódzkodó pónilovat. a szerzetes-ze­ nészek gyakoroltak a tömegtől távol a mezőn. Messzebb. pásztorok nógatták a lassú mozgású jakokat. hemperegjen és a levegőben rugdalóddzon. Az a komoly feladat várt rám.Ajjaj! Négyéves és nem tud megmaradni a lovon! Sosem lesz belőled férfi. a köves út mentén kiabálás és kiáltozás hallatszott. Öreg Cu kíméletlen és félelmetes mesternek bizonyult. mint egy négyéves fiúcska nevelője és lovaglómestere. Kelet-Tibetnek van 11 . majd köpött egyet a porba. s most. őt is testalkata és ereje miatt választották ki.más járt az eszében. Egész életében szigorú és kemény ember volt.Első fejezet A GYEREKKOR . bömm -.

A britek 1904-ben Younghusband ezredes veze­ tésével megszállták Tibetet és rengeteg kárt okoztak. (Később részletesebben írok majd a kormányzati formáról. szürke szemével kivételesnek számított. Apát nem sokat láttuk. Ó'ket összeszedték. 1910-ben a kínaiak. melynek nem értettük az okát. vaskos és majdnem száznyolcvan centiméter magas. a legnehezebb napokban apámra és a kabinet töb- . hogy nagyobb­ nak.a dalai láma visszatért Lhászába. előzőleg azonban szörnyű bűntetteket követtek el népünkkel szemben. Kitömték a vállukat.12 HARMADIK SZEM egy része. befeketítették az arcukat.Tibet első tíz családja közé tartozott. akik hozzá ha­ sonlóan megbirkóztak Kham tartomány embereivel és győztesen kerültek ki a küzdelemből. Cu egyike volt a védőknek: a harcok során szétlőtték a bal csípőjét. köz­ tük apámra hagyta. ezúttal Indiába. ha lerom­ bolják az épületeinket és legyilkolják az embereket. Fiatalkorában fel tudott emelni egy pónit a földről.miután Pekingben is járt . Családja úgyszintén az anyámé is . ahol a férfiak általában magasak és erősek. Apám a tibeti kormány egyik vezető embere volt. 1909-ben . és a dalai láma Mongóliá­ ba menekült. nem tudott sokat gyalogolni. Távollétének egész ideje alatt. Sokan a két métert is meghaladták. és alig akadtak.) Apa termetes férfi volt. Távollétében a kormányzást a kabinet tagjaira. Nyilván azt hitték. a barátságot úgy lehet legkönnyebben fenntartani. megostromolták a várost. Cu rendőrszerzetes volt. Gyakran hirtelen haragra gerjedt. 1911-ben. akiket felbátorított a brit invázió sikere. hogy vadabbnak látsszanak. így szüleimnek jelentős befolyása volt országunk ügyeire. A dalai láma ismét visszavonult. Akkoriban nehéz idők jártak Tibetre. ha egy szerencsétlen gonosztevőre akadtak. Erejével volt mit dicsekedni. belőlük lettek a láma­ kolostorok rendőrszerzetesei. Hosszú botjukat habozás nélkül használatba vették. Apa gesztenyebarna hajával. A britek 1904-ben megszálltak bennünket. most meg egy hercegecske szárazdaj­ kája! Nagyon megrokkant. 1912-ben a dalai láma újra hazatért Lhászába. így állan­ dóan lóháton járt. A legtöbb tibetinek fekete haja és sötétbarna szeme van. a kínai forradalom idején a kínai csapatokat kivonták Lhászából.

gyerekekre végképp nem maradt ideje.„megneveljen vagy betörjön". mely . Általá­ ban a poroszkálás is megteszi. órákon keresztül gyakorolják a lovaglást. várat­ lan mozdulattal felemelte a fejét. mozgó célra lőnek előbb puskával. amikor még alig tudnak járni. hogy bizonytalan lovasát ledobja. és Cu szűkkeblűén osztogatott kegyeire bíztak. Most. A lovasmesterség nagyon fontos egy olyan országban. A GYEREKKOR 13 bi tagjára hárult Tibet kormányzásának teljes felelőssége. én különö­ sen dühítem. Döbbenetesen sokféle módot ismert arra. hogy . hosszú farkú jószág volt. Lingkhor egyik felkapott negyedé­ ben. Úgy tűnt. Ránk. hogy mielőtt földet értem volna. Időnként a mesterlovasok alakzatot alkotva száguldanak át a síkságokon. mint annak előtte. hogy a bölcseknek igazuk volt. Tibet­ ben a felsőbb osztály fiúgyermekeit már akkor lovagolni tanítják. keskeny pofával. lovat cserélnek úgy. majd nyíllal és nyílvesszővel. bebizonyosodott. a pónik kicsik és a lovasok nevetségesen néznek ki egy ügető pónilovon. csak arra. egy óriásit szaltóztam. Anya gyakran mondogatta. ahol nincs kocsiforgalom. Állni tudnak a vágtató ló keskeny fanyergén. Nakkim. okos. bozontos sörényű. Bölcseink régóta tudták. hogy nyeregből nyeregre ugranak. A tibeti nemesemberek nap mint nap. hogy rosszul lovagolok. Cu személyes sértésnek vette. hogy meditálhassunk és legyőzzük a test korláta­ it. Én meg négyéves koromban alig tud­ tam megmaradni a lovon! A pónim. hogy a kommunisták megérkeztek Tibetbe. A tibetiek sosem lovagolnak ügetésben. Tibetben teokrácia uralkodott. és apai szeretetet sosem kaptunk tőle. Egyik kedvenc trükkje az volt. hogy amint az idegenek beteszik a lábukat. hogy a nyugat Tibet gazdagsága után sóvárog.apa szavaival . hogy apa kedve-kedélye sosem lett már olyan. úgy. és azt is. a bé­ kességnek vége. aztán hirtelen megtorpant és lehajtotta a fejét. és minden utat gyalo­ gosan vagy lóháton kell megtenni. Ahogy tehetetlenül csúsztam előre a nyakán át a fején. a vágtát pedig csak az edzésen gya­ korolják.I. annak a körútnak a mentén. Nem vágytunk a külvilági „hala­ dásra". a Hegycsúcs árnyékában. hogy szaladt egy keveset. Otthonom Lhászában volt. Akkor odaállt mellém és önelégülten nézett rám.

Három ilyen útgyűra van. könnyen lezuhant a földre. mely a középső udvarra vezetett. leg­ többünket elítélhetnének. Az állatok a földszinten éltek. és nagy belső udvara. Szerencsések voltunk. Éppen e fölött a bejárat fölött volt az intéző irodája. az abla­ kához járultak a Ihászai koldusok eleségért. Gyakran megláncolt elítéltek jöttek. a legtöbb tibeti házban létra volt. Tibetben az elítélteket nem vetik meg és nem úgy tekintenek rájuk. akik sze­ rencsétlenül jártak.ha felfednék. a kínai megszállás alatt. hogy az éjszaka sötét­ jét átvészeljék. A nehéz bejárati kapu. a külsőt. a parasztok­ nál fogazott pózna. aki bejött a házba. mi pedig fent. Négyszög alakja volt. Apa négy emeletesként építtette újjá. és az elítéltek az utcákon kóborolva élelmet kol­ dultak. helyettük tehát a falat döntötték le. A póznák ugyanis nagyon csúszósak voltak a rájuk kenődött jakvajtól. Ó alkalmazta . mert Tibetben ke­ vés börtön volt. mint valamennyi ház Lhászában. Valamennyi főnemes gondoskodott környéke sze­ gényeiről. mert a ház nem nézett a körútra. vagy eltávozott. ide. Erre nem lehetett panasz. ellenőrizte a háztartás gazdaságosságát.14 HARMADIK SZEM körbeveszi az egész várost. Mikor nap­ nyugtakor megszólaltak a trombiták a kolostorokban. és aki megfeledkezett erről. 1910-ben. mert nálunk a földszintről lépcsősor vezetett az emeletre. . mint páriákra. így belátással bántunk azokkal. kik vagyunk -. a házunkat részben szétlőtték és az épület belső fala romba dőlt. A mi házunkat kőből. így nem épít­ het magasabb épületet. és így a körmenetek alkalmával nem nézhettünk el a dalai láma feje felett. Senkinek sem szabad lenézni a dalai lámára. . Lingkhort főként zarándokok használják. hosszú időre építették. hogy az ember a sípcsontja épségét kockáztatta. Tudtuk.és bocsátotta el . Mindenkit látott. vagy valahogy így. amelyet csak úgy lehetett használni. Születésem idején. Minthogy a korlátozás tulajdonképpen csak évente egy körmenetre vonatkozik. Kemény fagerendáit a kínai megszállók nem tudták betörni. sok házon a lapos tetőre könnyen szétszerelhető faszerkezetet emelnek tizenegy hónapra. a miénk is kétszintes volt az utcai ol­ dalon. az idő­ től megfeketedett.a sze­ mélyzetet.

Háromévente visszatértek a lámakolostorba. Az órák hosszúak és változatosak voltak. ugyanazt ették. inni kívánnának. Az intézőtől balra a jogász lakott. Hétéves kora előtt eltávozott. ott tanultak a szolgák gyerekei is. Mi. helyükre mások jöttek. szenteltvízzel telt tálat naponta többször kitisztították és újratöltötték. amikor érte jöttek. Paldzsör. Amikor meghalt. és vissza­ tért a Sok Templom Földjére. A tibetiek na­ gyon törvénytisztelőek. Gyenge fiúcska volt. Tőlünk balra egy kis szentély volt. A faragott oltár előtt állandóan égtek a jakvaj mécsesek. de a mi helyzetünk megkívánta. Most én lettem az örökös. imádkozzanak az istenek kegyéért. A kevésbé előkelő nemeseknél csak egy szerzetes élt. nálunk ízle­ tes az étel. alkalmatlan a kemény nevelésre. akik naponta imádkoztak. apának pedig példát kellett mutatnia a tör­ vények betartásában. hogy jobban tudjanak imádkozni. ha az istenek betérnének hozzánk és megszomjazván. és elmondhassák az isteneknek. hogy feldarabolják és a szokások szerint a dögevő madarakkal megetessék. hogy az istenek jó­ váhagyják tetteinket. A fontosabb események előtt tanácsot kértek tőlük és meg­ kérték őket. melynek mindkettőnket alávetettek. Jaszodhara és én az épület új szárnyában laktunk. ezért taníttatásom komolyabbra for­ dult. Házunk minden szárnyában volt egy kis templom. és neveltetése mások szá­ mára is példaként szolgáljon. és mint egyházi herceg gondoskodott arról. A szer­ zeteseket jól táplálták. amit a család.LA GYEREKKOR 15 Az intézőtől jobbra lévő szobákban két szerzetes lakott. hogy fia hozzászokjon a kemény fegyelemhez. Nálunk az a szokás. Jaszo hatéves volt. én négy. hogy a háztar­ tást megfelelően és a törvények szerint vezetik-e. hogy minél magasabb rangú egy fiú. és a halál emberei elvitték. A szentelt­ víztartóknak mindig ragyogni kellett. gyerekek: a bátyám. annál . Négyéves voltam és igen gyenge lovas. Apa valóban szigorú ember volt. a nővérem. jobbra meg egy tanterem. hogy nálunk kettő le­ gyen. ez a négyszögnek az úttól messze eső oldalán épült. arra az esetre. ő ellenőrizte. Még ma is emlékszem. A hét. Paldzsör nem sokáig lakozott a testében. afféle házi „papok" voltak. Ott feküdt üres porhüvelye.

mindettől elvonultan éljen. elérem egyikőjüket. hogy távol.vagy ifjúkorban legyünk hát vele könyörtelenek. hat fegyveres kísér­ te. Évekig mint rendőrszerzetes sokféle emberrel találko­ zott. Egy nap nem volt dol­ gom. Rájöttem. ö a következő­ képp gondolkodott: a szegény gyereknek felnőttkorában nincs re­ ménye a kényelemre. Valamilyen oknál fogva ez a hat lovas mindig a falnál várt. amíg fiatal. ha felnő. Megjelent apám. Összehurkoltam a kö­ tél két végét és belülről egy kampóra akasztottam. minden gazdagság és kényelem megadatik. és most nem tudta elviselni.Szóval. én a zűrzavarban visszahúztam a kötelet és elinaltam anélkül. hogy démonok markában van. nagyon közel a fő­ kapuhoz. csakhogy apám nem tartozott közéjük. A tibetiek szerint nem bölcs dolog világosban el­ aludni. A lovászok még látni sem bírták. Az öve elszakadt. le a lóról.16 HARMADIK SZEM zordabb nevelést kap. A magasabb osztályokhoz tartozó fiúnak. apa ott tartotta húsz lovát. és Cu mindig körülöttük nyüzsgött. Mármint öten. Ez volt az ország hivatalos álláspontja is. gyermek. és ahogy apám megjelent. és miközben az egyik kísérő a felszerelését babrálta. hogy lelepleztek volna. mert a démonok esetleg megjelennek és elragadják az em- . ha kihajo­ lok a raktárablakon. A nyüzsgésben és a beszélgetésben nem vettek észre. Azt kiabálta. Egyenruhát hordtak. hogy megtapasztalja a nehézségeket. Az istállók mellett lakott. de akik élve marad­ tak. szeressük tehát és figyeljünk rá. a felszerelésük teljesen rendben legyen. később is majdnem mindent túléltek. és a lova­ sok hozzásiettek. odalovagoltak hozzá. mert fontoskodott és beavat­ kozott a munkájukba. A nemesemberek között voltak már ugyan néhányan. és te­ kintettel legyen másokra. Néuk. A hatodikat valami hátrafelé húz­ ta. a pónikat és az igavonó állatokat. Később nagy örömömre szolgált. a huszonnégy órából tizennyolcat ébren töltöttünk. hogy biztos ami biztos. Amikor apa kilovagolt. hogy gúnyolódhattam vele: . Elég kemény életünk volt. hogy a gyerekek életén könnyíteni kellene. akik azt gondolták. óvato­ san áthúztam egy kötelet kemény bőrszíján. Ebben a rendszerben a gyengék elpusztultak. Cu a földszinten lakott az egyik szobában. te sem tudsz megma­ radni a lovon.

Senki sem kivétel. az asztal vagy egy hosszú pad előtt. még a haldoklókra is vigyáz­ nak. hogyan szólítja. ha a szolgákkal vagy a nálunk alacsonyabb rangúakkal. nehogy a démon megszállja őket. gyerekek.I. Az iskolában nyelveket is tanultunk: tibetit és kínait. hogy amíg csak lehet. . ha magasabb . így hívta az egyik szolga: . amíg be nem végezte a dolgát. hogy a határmezs­ gyén át megleljék a helyes utat a másvilágba. A tibeti két külön nyelvből áll. ezért szerzetest hívnak hozzájuk.vagy velünk egyenrangúakkal beszéltünk. a tiszteleti (honorifikus).és a köznyelv­ ből. A köznyelvet akkor használtuk. mely úgy negyvenöt centiméter . méltóztatnál idejönni és meginni ezt a hozzád méltatlan tejet? Mindegy volt. összesen körülbelül hatvanan voltunk. A betegeket szintén ébren tartják. a helyiségből tanterem lett. Mi. A csecsemőket is felébresztik álmukból. de mikor az új épüle­ tek elkészültek.Tisz­ teletreméltó Cic-cic. A GYEREKKOR 17 bért. a tiszteletit. a tiszteletre méltó Cic-cic sosem jött. Régebben ebédlőnek használták és a hozzánk látogató szerzetesek étkeztek benne. Előkelő emberek lovát ez utóbbi nyelven kellett megszólítani! Zsarnoki természetű macskánkat például. az arisztokraták nyelvét pe­ dig. aki valamilyen titokza­ tos ügyben az udvaron kódorgott. tudatuknál legyenek. a földön ültünk keresztbe tett lábbal. A tanterem elég nagy volt.

hogy a készlet egy hétre elegendő legyen? Jaszo nővéremnek gondolkodnia se kellett. Indiából hozták. azt hiszem.Olvasd és értsd meg a Szent Iratokat! . a „ceruzánk" pedig kemény kréta volt.18 HARMADIK SZEM magas lehetett. vékony. és elég ügyesen csináltam. a fát sem pazarolhattuk. (A szaklektor megjegyzése. Puha. majd mielőtt eljöt­ tünk az iskolából. Helyette nagy. a puha mészkőben lévő fémes érctől kapták színüket. mert a tibeti túl kemény és göcsörtös. és minden csésze öt­ nyolcad pint. lilás árnyalatot kedvelte. gyere­ kek. újra elismételtette őket. a kész nyomtatólapot pedig fadúcnak. ezért a fametszést nagy dolognak tartják. Ha 753 szerzetes közül mindegyik 52 csésze campát iszik naponta. Ettől állandóan szorgalmasan dolgoztunk. Amint beléptünk a tanterembe. ezt éles késsel könnyen lehetett vágni. örültünk nekik. mikor fi­ gyel bennünket. Tibet­ ben a papírt házilag készítik. Jaszo nővérem a lágyabb. Nagyon szerettem. Mi. hogy az ilyen példákat megoldja. végre magamra találtam. amelyet a tengerszint felett 3600-3700 méternyire emelkedő Culahegyen gyűjtöttünk. hogy gyerekekre pazarolják.A Törvény keményen bánik a gazdagokkal. Tibetben metszett falapokról nyomtatnak.Segíts szomszédaidnak! . A Culán sokféle kréta volt. * A fametszést vésésnek szokták nevezni.Szelíd emberrel ne harcolj! . Időnként romlott jaksajtot használtunk! Tanárunk egy dologról sosem felejtkezett el. mivel ugyancsak drága volt. pi­ ros. zsírkőszerű anyaggal dolgoztunk helyette.A jót jóval viszonozd! . sosem láttuk. A számtan miatt sokat bosszankodtam. hogy megértésre és méltányosságra tanítsa őket. Én azonban ehhez nem voltam elég okos. harminc-negyven centiméter hosszú palatáblára írtunk. mekkora tartály szükséges.) . kék és zöld. A következőképpen szóltak: . így túl drága ahhoz. Ha a fametszés* következett. De akárhogy is volt. sárga. felmondatta velünk a Törvényeket. Háttal voltunk a tanárnak. Én a pirosas krétákat kerestem.

sorra a vízbe pottyantak. hogy nem volt erő a lábukban. az íjpuskát tibeti fából készítettük. Ez volt a . és nem volt mindig komor. amitől a célpont föl-le ugrált. meg kellett győzni a bolt tulajdonosát.láb­ tartónak. ami nem göbös.) Az íjászat jó mulatságnak számított. Minden rábeszélőerőnkre szükség volt. a falakra rögzítették. nem szaladhattunk le a legkö­ zelebbi boltba.A Törvény jóságos a szegényekkel. és megelégedéssel szemléltem. Mint buddhisták. majd a gólyalábon állva megverekedtünk egymással: aki leesett. de éjszakára mínusz 4-5 fokra lehűl a levegő.Ne légy adósa senkinek! Hogy mindig szem előtt legyenek. az lett a vesztes. nem kellett a lóval bajlódni. aztán. A lányok és a fiatalasszonyok tollaslabdáztak. ha már elértük a kellő sebességünket és lendületet. megvártuk hát a megfelelő al­ kalmat. Az élet azonban nemcsak tanulásból állt. de nekem. hogy érzékeltesse velük a könyörületességet. tényleg ment az ugrás. szélsőséges hőmérsékleti viszonyok közt is életben maradjunk. pont a megfelelő erezettel. és az izmokat is erősítette. és olyat. a táblákat pedig körbe. hogy megedződjünk. A GYEREKKOR 19 . hogy a többiek olyan sokat lovagoltak. A szolgák elrejtőztek. a rúd se­ gítségével ugrottunk egyet. Aztán ék alakú fadarabokat kellett szereznünk . merre. sosem lőttünk élő célpontra. A távolugrás más dolog volt. rendszerint az intézőt. Azt mondogattam. Legtöbben a galoppozó póni nyergén állva is eltalálták. aki használtam a lábamat. hogy a legjobb pillanatban kérhessük. hogy vegyünk egy párat. a Törvényeket táblákra vés­ ték. Nagyon szerettünk gólyalábon járni. azokba tollakat szúrtak. (Nyáron délben például 29 fok meleg van. Egy kis fadarab felső peremére lyukakat fúrtak. . Az íjat indiai tiszafából. nem tudtuk kiszámítani. és azt a célt szolgálta. hogy jó fát adjon. Ke­ zünkben egy több mint négy és fél méteres rúddal nekifutottunk. és egy hosszú kötelet rángattak. én sosem tudtam ilyen soká a nyeregben marad­ ni. Óriásnak öltöztünk. bár a játék is keményen folyt. Télen sokszor még ennél is nagyobb a hideg. A gólyaláb otthon készült. A jó fa ritka volt és becses. mikor a társaim. hogy a tibeti. így jutottam át a folyókon.I. akik megpróbáltak utánam ugrani.

20

HARMADIK SZEM

„labda", amelyet lábbal tartottak a levegőben. A lányok olyan ma­ gasra emelték a szoknyájukat, hogy rúgni tudjanak. Csak a lábukat használhatták, ha kézzel a labdához értek, kiestek a játékból. A jobbaknak sokszor tíz percig is sikerült újra és újra felrúgni a faszerkentyűt, mielőtt elvétették volna. A legnagyobb érdeklődés Tibetben, de legalábbis Ü-ben, - ab­ ban a tartományban, ahol Lhásza is feküdt -, a sárkányeregetést övezte - nemzeti sportnak is nevezhetnénk. Csak időnként, bizo­ nyos évszakokban engedhettük meg magunknak ezt a mulatságot. Régebben úgy vélték, ha sárkányokat reptetnek a hegyekben, pata­ kokban ömlik az eső, mert az Esőistenek megharagszanak, ezért csak ősszel, a száraz évszakban lehetett sárkányt eregetni. Az év egyes időszakaiban a férfiak nem kiáltoznak a hegyekben, mert az India felől érkező, párával túltelített felhők a hangvisszaverődéstől túl gyorsan szabadulnak meg a terhüktől, s nem ott, ahol kellene. Szóval, az ősz első napján a Potala tetejéről föleresztettek egy nagy sárkányt. Perceken belül különböző méretű és formájú sárká­ nyok lepték el Lhásza egét, amelyek ugrándoztak-tekergőztek az erős szélben. Lárma verte fel a várost. Imádtam a sárkányröptetést, és adtam arra, hogy az én sárká­ nyom az elsők között emelkedjen az égbe. A sárkányt mindenki maga készítette bambuszból. Legtöbbször finom selyem fedte. Könnyen lehetett jó anyagot szerezni hozzá, hiszen a ház számára becsületbeli kötelesség volt, hogy a sárkány kiváló legyen. A do­ bozformát vad sárkányfejjel díszítettük, szárnyat és farkat illesz­ tettünk rá. Viaskodtunk egymással, megpróbáltuk lehozni ellenfeleink sár­ kányát. Abban a reményben, hogy sikerül elvágni a köteleiket és elfogni lehulló sárkányaikat, a magunk zsinegére törött üvegszi­ lánkokat ragasztottunk, és egy részét bekentük enyvvel. Időnként éjjel kilopództunk, hogy felengedjünk egy sárkányt, a testbe és a fejbe kicsi jakvaj mécsest tettünk. A szem vörösen vilá­ gított, a törzs különböző színekben játszott a mélysötét éjszakai égen. Különösképp akkor élveztük ezt a szórakozást, mikor a nagy jakkaravánokat vártuk Lhodzong-ból. Gyermeki naivitással azt hittük, hogy a távoli helyek tudatlan népe mit sem tud az ilyen „modern" találmányokról, s elhatároztuk, félholtra ijesztjük őket.

I. A GYEREKKOR

21

Egyik módszerünk az volt, hogy három különféle kagylót tettünk a sárkányba, s ezek a széltől különös sivító hangot hallat­ tak, amelyek az éjszakában rikoltó, tűzokádó sárkányokhoz hason­ lítottak. Azt reméltük, ez üdvös hatással lesz ajakhajcsárokra, akik a magasban ugrándozó sárkány láttán rémülten fekszenek tábori ágyneműjükben. Erre a gondolatra kellemes borzongás futott vé­ gig a hátunkon. Még nem is sejtettem, hogy később, sárkányrepülő koromban, milyen nagy hasznát veszem majd e gyerekkori sárkányeregetésnek. Akkoriban egyszerűen játék volt csak, bár izgalmas és időn­ ként elég veszélyes játék: óriási, elálló szárnyú sárkányt építet­ tünk, megvolt két és fél négyzetméter is. Egy szakadék mellett, ahol különösen erős volt a légáramlás, a földre fektettük, kötelét a derekunk köré hurkoltuk, aztán amilyen gyorsan csak tudtunk, vágtázni kezdtünk a pónival. A sárkány hirtelen felemelkedett, majd felszállt, egyre magasabbra az égen, amíg csak bekerült a fel­ szálló légáramba, akkor rántott egyet, és felemelkedtünk a lóról: körülbelül három méter magasan repültünk, majd lassan himbálódzva ereszkedtünk le a földre. Néhány szerencsétlen flótás majd­ nem kettészakadt, ha elfelejtette kivenni lábát a kengyelből, de én, aki rossz lovas voltam, mindig időben leestem a lóról, és a felszál­ lás nagyon jó érzéssel töltött el. Bolondultam a kalandért, és rájöt­ tem, hogy ha az emelkedés pillanatában gyorsan meghúzom a zsi­ neget, magasabbra szállok, egypár ügyes rántással pedig másod­ percekkel meghosszabbíthatom a repülés idejét. Egy alkalommal nagyon lelkesen ráncigáltam a zsinórt, a szél is segített, és egy parasztház lapos tetején landoltam, ahol a téli tü­ zelőt tárolták. A tibeti parasztok lapos tetejű házakban laknak, a tetőn van egy kis párkány. Ebben tartják a száradó jakürüléket, amit azután tüze­ lőnek használnak. A ház, amelyre pottyantam, nem kőből épült, mint a legtöbb ház Tibetben, hanem vályogtéglából. Kéménye sem volt, tetőnyílás vezette el alulról a füstöt. Esésemmel felkavartam az ürüléket, és ahogy a kötél keresztülvonszolt a tetőn, a trágya jó része a lyukon át a lakókra hullott.

22

HARMADIK SZEM Minden voltam, csak kedves vendég nem. Megjelenésemet -

én is a nyíláson keresztül értem földet - dühkitörés fogadta, és mi­ után a házigazda elporolt, apámhoz hurcolt újabb kezelésre. Aznap éjjel hason aludtam. A következő nap azután egy cseppet sem üdvös munkára fog­ tak, végig kellett járnom az istállókat és összeszedni a jakürüléket, azt elvinni a gazda házához, és felhordani a tetőre. Nehéz munka volt, még hatéves sem voltam. De rajtam kívül mindenki elégedett volt, a többi fiú jót nevetett, a gazdának kétszer annyi fűtőanyaga volt, mint korábban, és apa megmutathatta milyen szigorú és igaz­ ságos. Hát nekem mi jutott? A következő éjjelen is a hasamon fe­ küdtem, de nem a lovaglástól! Azt lehetne gondolni, hogy Tibetben a gyerekekkel túl kímélet­ lenül bántak. De hát a gyengék számára sehol sem volt hely. Lhásza a tengerszint felett 3600 méterre fekszik, a hőmérsékletin­ gadozás igen nagy. Más területek még magasabban helyezkednek el, ahol az időjárás még zordabb. A gyengék könnyen veszélybe sodorhatják a többieket. A nevelés emiatt volt szigorú, nem pedig kegyetlenségből. A hegyi lakók az újszülötteket a folyóba mártják, hogy lássák, elég erősek-e az életre. Úgy 5200 méter körüli magasságban elég gyakran láttam kisebb meneteket, amelyek a folyóhoz közeledtek, majd megálltak a parton. A nagymama megfogta a kicsit, a család - az anya, az apa, és a szűkebb rokonság - körégyűlt. A csecsemőt levetkőztették, a nagymama előrehajolt és bemártotta a hideg víz­ be, csak a feje és a szája maradt kint. A fagyos hidegben a kisbaba előbb lila lett, aztán kék, végül tiltakozásul sírni kezdett. Halottnak látszott, de a nagymama, akinek nagy gyakorlata volt, kivette a vízből, megszárítgatta és felöltöztette. Ha aztán a kicsi élve ma­ radt, azt mondták, az isteni gondviselés vette kegyeibe, ha meg­ halt, sok földi szenvedéstől menekült meg. És valóban egy ilyen zord, fagyos országban ez a legkegyesebb módszer, még mindig sokkal jobb, ha egypár újszülött meghal, mintha később gyógyít­ hatatlan beteg lenne: Tibetben nagyon gyér az orvosi ellátás. Bátyám halálával tanulmányaim szükségképpen elmélyültebbé váltak, mert hétéves koromban hozzá kellett látnom ahhoz, amit az asztrológusok ajánlottak. Tibetben mindenről a csillagjósok dönte-

LA GYEREKKOR

23

nek, ajakvásárlástól kezdve az ember életpályájáig. Közeledett az idő, éppen a hetedik születésnapom előtt, mikor anyám nagy ün­ nepséget rendezett, amelyre meghívta az előkelőségeket és más magas rangú személyeket, hogy meghallgassák, miként szól a jós­ lat. Anyám kerek arcával és fekete hajával határozottan kövérkés asszony volt. A tibeti nők egy fakeretfélét hordanak a fejükön, efe­ lett úgy szedik redőbe a hajukat, hogy a lehető legékesebb legyen. A kereteket nagy műgonddal készítik, gyakran karmazsinvörös lakkal vonják be őket, és kirakják féldrágakövekkel és j a d e - meg korállberakással díszítik őket. Az erősen beolajozott hajjal lenyű­ gözően néznek ki. Tibetben a nők vidám színekben járnak, sok a vörös, a zöld és a sárga. Legtöbben egyszínű kötényt viselnek, amelyet élénk, elütő, de az alapszínnel összhangban lévő vízszintes csíkok tarkítanak. Bal fülükben fülbevaló lóg, ennek mérete viselőjének rangjától függ, anyám az egyik legelőkelőbb családhoz tartozott, így fülbe­ valója tizenöt centinél is hosszabb volt. Úgy gondoltuk, a nőknek a férfiakkal tökéletesen egyenlő jo­ gokkal kell rendelkezniük, de a háztartás vezetésében anya to­ vábbment, vitathatatlanul ő parancsolt. Egyeduralkodó volt, aki tudja, mit akar, és azt mindig el is éri. Az ünnepséget megelőző izgatott sürgés-forgásban igazán ele­ mében volt. Szervezkedett, parancsokat osztogatott, kigondolta, hogyan lehetne túltenni a szomszédokon. Anyám jeleskedett mind­ ebben. Korábban sokat utazott apámmal, jártak Indiában, Peking­ ben és Sanghajban, így bővelkedett idegen ötletekben. Miután eldőlt, mikor lesz az ünnepség, a szerzetesek vastag, házilag készült papírra (melyet csak a legfontosabb események al­ kalmával használtak) gondosan megírták a meghívókat. Minden meghívó körülbelül 30 cm széles és 60 cm hosszú volt, apa pecsét­ jével ellátva. De minthogy anya szintén az első tíz legrangosabb család egyikéből származott, kettejük közös pecsétjével együtt az övét is rányomták a meghívókra, amelyekre így összesen három pecsét került. Végül is mindez nagyon impozáns volt. Engem ret­ tenetesen rémített a gondolat, hogy az egész hűhó csupán miattam

akiket külön erre az alkalomra fogadtak fel. kis imazászlók díszítették. de mindig a szóbeli változatot tartották hitelesnek. hogy a társadalmi esemény fontosabb nálam. Az írásos és szóbeli üzenet kettősségében a múlt él to­ vább. sokszor teljesen különböző üzenetet visznek. Réges-régen útonálló banditák tartóztatták fel a hírnököket. a padlót felcsiszolták és felkefélték. Szokássá lett félre­ vezető üzeneteket írni. A házban mindenütt nyüzsgés és felfordulás volt. A meghívókat gyönyörű telivéreken lovasküldöncök vitték szerteszét. egy írottat és egy szóbelit. Az ünnepség pompája nagy tiszteletet ébreszt szüleim iránt mondták -. A szolgák rekedtre kiabálták magukat. aztán nagy csörömpöléssel mindenki letette a csup­ rot. a lovak nyerítettek. amellyekkel gyakran csapdába csalták a banditákat. de számomra ez semmit sem jelentett és nem oldotta fel a szorongásomat.24 HARMADIK SZEM van. a botot a családi címer koronázta. nem jöttem rá. majd az írásos üzenet alapján megtá­ madták például a védtelen házat vagy menetet. A falakat le­ tisztították és újra festették. mert a súlyos kapuk dübörögve kinyíltak. Tibetben a küldöncök két. ame­ lyek színesen lobogtak a szélben. és a csapat vad kiál­ tozással elvágtatott. abba helyezték a meghívót. az udvaron pokoli lárma és zűrzavar uralkodott. veszélyes volt járni rajta. hogy az üzenetek eltérnek egy­ mástól. mint akik megvesztek. Még manapság is előfordul. A nagyobb termekben lévő faragott faol- . Mivel egy időben indultak. és a hatalmas fekete szelindekek úgy ugattak. Mindegyik hírnök villás botot tartott a kezében. Még egy utolsó korty a tibeti sörből.

Még az udvaron is addig kaparták a köveket. vagy amelyet véletlen megöltek. de mind annyira csillogott. hogy a virág minden részét érje a fény. ott parancsot osztogattak. a többieket a jövendő eseményre fogadták fel. és a víz-méz keveréktől megtelik nektárral. hogy a tiszta ruhák közül is csak a legtisztábbat vegyék fel. az étel majdnem korlátlan ideig tárolható. százféle színű és illatú virág nő rajtuk. ügyelve arra. és igen óvatosan megmossák. mint az újak. Anyám eltökélte. és sok új mécsest is kiraktak. Anyám és a főintéző fel-alá rohangáltak. de mind szívvel-lélekkel végezte dolgát. a gabo­ na évszázadokig is eláll. Abban az időben több mint ötvenen szolgáltak nálunk. A szolgák hetekkel az ünnepség előtt kilovagoltak a Hi­ malája lábához. a szárazság tartósít. azt készült felszol­ gáltatni. Akkor az üveget lezárják. Tibetben a rododendronfák hatalmasak. Rododendronvirágot tettetett el. míg úgy ragyogtak. hogy alig lehetett megkülönböztetni. hogy azok is szépen mutassa­ nak. Nálunk a kamrák tele voltak ilyen hússal. A hús egy évig. itt kifogásoltak valamit. Mikor mindez elkészült. ahol a legszebb virágok nyíltak. de ők az „érinthetetlenek" kasztjába tartoznak.I. (Azért olyan óvatosan. A vi­ rág lassan növekszik. A buddhisták nem ölhetnek. . Nagyon-nagyon hideg és száraz az időjárás. Tibet természetes hűtőszekrény. A konyhában is óriási sürgölődés folyt. rengeteg fogást készí­ tettek. és a ha­ gyományokhoz hű családok egyáltalán nem érintkeztek velük. amely felbukott a sziklán. majd nagy üvegbe teszik. Azután a virágokat egyenként méz és víz keverékébe mártják. Vannak mészárosok is Tibetben. a szerencsétleneket anyám elé hívták és megparancsolták nekik. A szolgák általában nyomorultul érezték magukat. A GYEREKKOR 25 tárokat szintén letisztogatták és újra lakkozták. Néhány aranyból volt. miközben rendszeres időkö­ zönként megfordítják. Állandóan dolgoztat­ ták őket. A félig bimbósakat leszedik. mert a legkisebb karcolás tönkreteszi az egész virágot). és heteken át minden áldott nap kiteszik a napra. melyik melyik. így csak olyan állat húsát eszik meg. hogy ritka és drága csemegékkel kínálja majd a vendégeket. hogy az üvegben ne maradjon semmi levegő. A réseket színes anyaggal töltötték ki. de ha melegebbre is fordul. néhány ezüstből.

a campát . szintén Kínából hoz­ ták. A másik különlegesség a cápauszony volt. Kicsit vesznek ebből. A főzetet addig kavarják. és levest csináltak belőle. a fecsegésre. A nők jók a takarításra. egyszerűen megromlott. sosem tudta bebizo­ nyítani. és ezért jobb szakácsok. mert túl költségesnek találta ezt a csemegét. de a háztartáson belül ez egyébként is rám tartozik.26 HARMADIK SZEM Van. hogy a „cápauszonyleves a legnagyobb ínyencség a világon". Sok bambuszrügyet még főzés előtt megszabadítottam így a javától. boraxot meg jakvajat tesznek hozzá íz­ lés szerint. még maga a tulajdonos sem ismert volna rá.négyzet alakúra nyújtják. aztán megtörik. csipetnyi sóval szeret­ tem a legjobban. akik egész életük­ ben . majd az így kapott lisztet is megpirítják. sem a pontos keverék elkészítéséhez. de sokak számá­ ra ettől még finomabbnak tűnt. hogy jó lesz. de ne veszítsék el se a zamatukat.mondta. Tibetben a szakácsok férfiak. a zamatos bambuszrügyet. se a szépségüket.csak campán és teán élnek. aztán beleaprítanak valamennyit abból.Tíz jakot és borjút vehettünk volna azon az összegen. Anya válasza jellegzetes női válasz volt. mert mire Tibetbe ért. Árpából készül. különösen azért. Sokféleképpen készítették. és persze néhány más dologra is. . végül megfűszere­ zik annak reményében. végül egy tálba rakva felöntik forró. Kis cukrot is hintenek a szirmokra. amíg tésztasűrűségű lesz. Vannak.Ne légy bolond! Díszes ünnepséget kell rendeznünk. Szeletelve szállítot­ ták Kínából. hogy én voltam a tettes. de nem alkalmasak a campafőzésre. Kedvencemet. A nők nem értenek a campa kavarásához. . és sót. hogy kiszáradjanak és ropogósak legyenek. és a szakács csak találgathatott. a szakács is a végeket szerette. A campa a tibetiek legfőbb eledele. aki fogyasztás előtt szereti kivenni és levegőre tenni őket. az árpát először aranybarnára pörkölik. Kiváltképp a frissen nyíló sárgászöld végekért ra­ jongtam. lelki­ ismeretesebbek. hogy havasnak látsszanak. én nyersen. Apám morgott.az első étkezéstől az utolsóig . Valaki azt mondta. amibe ezek a szép kis virágok kerültek . . Szerintem borzalmas volt: lenyelni merő megpróbáltatás. vajas teával. A férfiak alaposabbak. A készítményt . Nagy kár. Nem szépítve a tényeket.

amíg csak kész nem lett a vaj. hogy a szerencsétlen flótás fuldoklik. a tömlő a cölöpre esett. a szőr lejött a belsejéről és a vajba keve- . A köpű nagy. kire­ pedt. tönkretehették a vajat.nem mondhatnám. befedve kb. Lehet. Ha nem figyeltek eléggé. Egyhangú dolog volt nézni és hallgatni amint a szolgák . mindenesetre letépte a szakadt kecskebőrdarabót. aki az erejét fitogtatta. Végigcsurgott a testén.I. hogyan ütik a tömlőt a kiálló kőhöz. a szemébe. ahol a vajkészítés folyt. hogy nagyon higiénikus körülmények kö­ zött. A campa önmagában unalmas. A szolgák közül néhányan a campát. Anyám beszaladt a zajra. de még különböző díszesebb formákat is gyúrnak belőle. Egyszer csak valaki megszólalt: . és püfölni kezdte szegény Timon fejét.odalett a vaj -. ez jelentette a „köpülést".hallatszott. mikor leejtették őket. vagy túl régi volt. mint a többiek. Az olyan ügyetlen munkások. ötven liternyi aranyló zsira­ dékkal. kőcölöpök álltak ki a földből. a fülébe és a hajába. Timon. Kétszer olyan gyorsan dolgozott. Timon dühösen felmordult. Akár­ milyen magas helyen. Timon megcsúszott. és a szétfolyó vajba esett. felemelte és levágta. Aztán az egészet föl-le mozgatták. Ereje megtette a magáét. belül szőrös kecskebőr tömlő volt. mint amilyen Timon is volt. és megkötötték. de nagyon tömör. a szájába.vagy kecsketejjel. egyenesen bele az elképedt Timon arcába. esetleg azért. felfordították. néhányan a vajat készítet­ ték . hogy a méregtől nem jött ki hang a torkán . Beszívott „huhhhh". Megtöltötték jak. mert azt hitte. az erőlködéstől kidagadtak az erek a nyakán.Öregszel. Ez volt az egyetlen alkalom. egyre lassabban megy a munka.órákon át verik a tömlőket. a nyakát megtekerték. Emlékszem az egyik nagydarab emberre. Egyszer-egyszer. de a nyaka Timon kezében. A GYEREKKOR 27 cipót. mindenféle viszonyok között el lehet tengődni rajta. mikor szótlannak láttam.tízen lehettek. A helyiségben. hogy ne folyjon. A félig kész vaj egy része kifröccsent. és ernyedtebb „uhhh". a levegőben maradt. tápláló étel. ha nem elég óvatosan bántak a tömlővel. A tejjel telt tömlőt felemelték és ráejtették a kőre. amikor felemel­ ték. hatalmas lapátkezével megragadta nyakánál a tömlőt.

Ha valamiért olyan mént választottak ki. mert azt reméltük. A lovak sosem dolgoztak két napot egymás után. A kéregetés elfogadott dolog. A koldulásnak is megvannak a szabályai: ha valaki ajándékot kap. adósai vagyunk. örülök. A vajat ilyenkor fél­ retették. mint mondjuk a jótékonysági célú gyűjtést más országokban. jóllakatott urak azután végigjárták a házakat. milyen finomat ettek. az csendesen állt egy helyben.28 HARMADIK SZEM redett. de megöltünk egy állatot és megettük a húsát. Tibetben úgy hittük. mintha csak azt mondaná: „na. Sok szerzetes. mely az előző nap kilovagolt. Az adósságot imával egyenlítettük ki. Ha egyik napon lovagoltak rajtuk. milyen igényes háztartást vezet. egész úton kéreget. A házunkban tartózkodó két szerzetes szintén kivette részét a jövendő esemény előkészületeiből. jó ételt adott a kéregetőknek. Ha valaki azt akarta. mécsesekhez használták. hogy ha véletlenül is. Odamentek a kamráinkban tárolt állati tetemekhez. A legtöbb keleti közösségben nem szé­ gyen a koldulás. hogy hosszú utazás előtt a lovakért imádkozzanak. Nekik tették félre a rosszul sikerült ételeket is. Tibetben a koldusok sosem szűkölködnek. de a szőrcsomóktól mindenki idegenkedett. kitér az ajándékozó útjából. nem tartják rosszabbnak. hogy győ- . hogy a következő földi életben magasabb létformában szülessen újjá. és elhíresztelték. Az elégedett. a szomszédok pedig látták. amelyekben a kamrabeli testek lakoztak. És az állatok tudták ezt. rossz. nagyon jól megélnek a „szakmai fogások"-ból. és imádkoztak azoknak az állatoknak a lelkéért. kicsit megrázta a fejét és elfordult. hogy ne fárad­ janak ki túlzottan. Vándorló szerzetest megetetni jócselekedetnek számít. Mikor a nyerget végre levették róla. mozdulni sem volt hajlandó. Senkit sem zavart. hogy milyen finom ételt kaptak. ha egy-két tucat szőrszál került a vajba. Ugyanez vonatkozott az igavonókra is. A lámakolos­ torokban és a templomokban számos szerzetes egész életét az ál­ latokért való imádkozásnak szentelte. vagy szétosztották a koldusok közt. és jó ideig távol tartja magát. miközben egyik lámakolostorból a másikba megy. hogy a szom­ szédok megtudják. Nálunk az volt a dolguk. a következőn pihentették őket. ezáltal gondoskodtunk róla. akik felolvasztották és átszűrték egy ruhán. de azt mondta.

Megvárták. élőlények. A mi szolgáink is részt vettek a játékban. akik hasznos célt szolgálnak. de nem is rabszolgák. majd kiugrott a szíve a sietségtől.Nem. és egy kicsit együgyű. nem így volt. jogaik vannak. A GYEREKKOR 29 zött az igazság". Értelemszerűen Younghusband-nek hívtuk.Szegény ember. ezek állandóan szolgálatban voltak. aztán lefeküdtek és megpróbáltak rágurulni a rakományra. Kicsi volt és fekete. Ha éppen nem volt elfoglalva a kicsinyek szoptatásával. velünk lakott. hogy a végső vágta előtt pihent egy kicsit. minden erejüket beleadták abba. míg megrakták őket. . Az intéző lejött a szobájából. Anyja 1904-ben megijedt a Younghusband-expedíció fegyvereitől. . A harmadik macska nagyon tekintélyes matróna volt. és a kölykök közül csak a mi konyhai macskánk maradt életben. a csodával határos. Ezután térdre borultak. mint egy négylábon járó csontváz. Az egereknek nagyon óvatosan kellett közle­ kedniük. Az anyai köte­ lességtudás példájaként mindent megtett. A szamarak még rosszabbak voltak. lengetve a villás botokat. amilyen gyorsan ideért! Semmi kétség. és mindegyik egyre magasabb létformában születik újjá. Egyikük az istállókban lakott. majd a földre roskadtak páratlan színpadiassággal érzé­ keltetve. ami ezután következett. majd idő előtt szült. A buddhista hit szerint minden állatnak. A második macska a konyhában lakozott. Nagyszerű ember! . Egymás szavába vágva a küldöncök köré gyűltek. Láttam. A meghívókra gyorsan megérkezett a válasz. és akiknek. és zihálva átadták a szóbeli üzenetet.Egyszer közbeszóltam és teljesen megszégyenültem. Vágtatva jöttek a lovasok. hogy megtisztelje a főurak küldönceit. hogy a Rámpa ház meg­ kapja az üzenetet. A tibeti állatok nem dédelgetett kedvencek. hogy a macskanépesség száma ne fogyatkozzon. Öregecske volt. Három macskánk volt. és remek étvágya ellenére úgy nézett ki. valójában minden teremtménynek van lelke. és szigorú fegyelmet tartott az egerek között. és ne legyen belőlük macskaeledel. hogy egerek maradhassanak egyáltalán.I. akárcsak az embereknek. . anyát követte szobáról szobára. A hírnökök lekapták az írást a botról. Legyünk tapintatosak és borítsunk fátylat a fájdalmas jelenetre.

De ha egy fiú kolostorba vonul. Kelj fel! Félrelöktem a takarómat és felkeltem. De várjunk csak! Tényleg így volt? A hajósok alacsonyabb kasztba tartoznak. Én kedden születtem. az elsőt a születés­ napja után. mint lefelé sodródni az áradó folyón. Mi mást tehettem. hogy megszökjek. Még csak az első napsugarak kukucskáltak a távoli hegyek mögül. ragyogó szemű. Hajós? Alacsonyabb kaszt? Nem! Hivatásos sárkányrepülő leszek. mint a madár.Micsoda? Még nem vagy fent. és rengeteg a tennivaló. Az asztrológusok ma hallatják hang­ jukat! Talán kicsit későre hagytam. a második Lobszang. kap egy „szerzetesnevet" is. végül is egy Rámpa vagyok. amikor az egyik szolga berontott a szobámba. A sorsomról döntenek. amelyen egész életemben járok majd. . Az a nap. amelytől annyira rettegtem. mert favázra feszített jakbőr csónakot használnak. ezért első nevem a Kedd lett. annak meg követni kell a hagyományokat. legyek sárkányrepülő. . Különben is. a szüleim neveztek el így. és nekem nincs választásom.) Talán az asztrológusok azt mondják. az igen. Négy óra van. hétalvó vagy. . már nem ugorhatok ki az ab­ lakon. akik visszahoznának. Tibetben a gyerekeknek két nevet adnak. (Nem. vártam. sokkal jobb. óri­ ásfejű sárkányokat készítek. Hétéves koromban hajós akar­ tam lenni. aki a negyven mérföldnyire lévő Cangpo folyón rin­ gatózik és himbálódzik. Kedd Lobszang Rámpa? Szavamra.Vajon ez vár rám? Csak órák múltán tudhatom meg.Ennek a napnak kellett kijelölnie szá­ momra az ösvényt. és csodálatos. mert az ember szabad. apa hamar utánam küldené az embereit. Az jobb. Sárkányrepülő leszek.30 HARMADIK SZEM Végül elérkezett a nagy nap.

mint egy kővé fagyott jak.Jaj. hogy a Dzsokangba. Anyám. olyan ko­ pasz leszek. Valamennyien megnyergeltük a pónilovakat: apa. az utolsó simítások.Tibetben rugalmasak az időpontok . Jaszo. sietek. nem tudok ilyen aprósággal törődni. Szóval.Maradj nyugton. . . mindenütt jelen volt. Kedd Lobszang! A varkocsodnak egyenes­ nek és fényesnek kell lenni.megszólalt egy gong. mint egy remete. bezárkózott a szobájába.De Julgye. Tíz óra körül . bárcsak vele lehetnék. ott ültem a földön egy makacs férfi szolgával. elvonulva a felfordulástól. anya. Anyám úgy rendezte. lecsavarod fejem. és úgy ragyo­ gott. máskülönben tiszteletreméltó anyád megnyúz. Julgye! Ha nem hagyod abba. Még az utolsó parancsok. én ugyancsak vona31 . ne légy olyan durva. aki a varkocsomnál fogva húzott felfelé. Azt kívántam. . Néha már azt hittem. mint holdfény a tavon. Apám. a Ihászai „székes­ egyházba" menjünk: a soron következő eseményeknek nyilvánva­ lóan vallásos hangulatot kellett adnunk. meg velem együtt még öten.Második fejezet A GYEREKKOR VÉGE . akár a forgószél.Oh. hogy a gyüleke­ zőhelyre szólítson. és mindenütt izgatott hangok! A nálam két év­ vel idősebb Jaszo úgy nyüzsgött. jelenést látok. mint egy negyvenéves. több anyám van. Végül ez a szerencsétlen akármi a fejemen olyan merev lett. letéped a fejemet.

fémlemezek védték őket azoktól.32 HARMADIK SZEM kodtam.hogy látni lehessen. nagy lyukú -. A falak mentén isteneink aranyszobrai álltak. amelyeket a kegyükért esdeklő jámbor hívők hordtak oda. akikben a sóvárgás netán legyőzné az áhítatot. és akár könnyű nyári felhő a hegy gerince körül. felmentünk a templom lapos tetejére. ahogy a hagyomány megkívánta. apa közéjük tartozott.a zarándokok csalogatására .talán kivétel nélkül . saját érdekében sohasem. az országban .mindenki szerette vagy mé­ lyen tisztelte. A templom kö­ rül . Ha a beadvány vagy a kérés tisztességes volt. kagylók recsegése hallatszott. sötét mélyedésekből csengettyűk. Csak néhány kiváltságos látogathatott ide. hogy a kérést teljesítsék és az igazságtalanságot orvosolják. akiknek léptei többcentis csatomaszerű mélyedéseket vájtak a kövezeten. füstölők nehéz szaga ke­ ringett a levegőben. tudta előre. megfeketedett gerendák tartották a tetőt. A székesegyház 1300 éve fogadta ezen a helyen a hívő­ ket. Idő marta. Erős. . és fél óra múltán ott álltunk a Dzsokang előtt. A tömör arany gyertyatartókban 1300 éve nem aludtak ki a gyer­ tyák. élt a hatalommal és az uralko­ dás eszközeivel. Érdekes lehet. Az imádkozást befejezve. . a Legfelső Fellebbezési Bíróság feje a dalai láma volt. Bár sok-sok évvel később történt. aztán a Kjicsu síkság mentén lovagolva magunk mögött hagytuk Sö falvát.kis házak. Kis. a kommunisták megszállják majd Tibetet és a szabad­ ságnak bealkonyul. A zarándokok áhítatosan vonultak a „belső körön". elhaladtunk a 120 méter magas és 360 méter hosszú épülethegy. többes szám!) léteztek Tibetben. Körbejártuk mi is a belső kört. a Potala alatt. és imamalmok százait pörgetve szakadatlanul ismételték a mantrát: „Om mani padme hum!". Az állam és az egyház. Egyeduralkodó volt. Megfordultunk a Lingkhor úton. üzletek és bódék so­ rakoztak. néhányan sajátos tanításban részesültünk. de kizárólag az ország érdekében használta mind­ ezt. a láma gondoskodott arról. s hogy a papi tudomány ne menjen feledésbe. gongok hangja szólt. hogy milyen kormányzati formák (igen. A legis­ mertebb istenek szobrát majdnem ellepték a drágakövek és gyé­ mántok. Joggal mondhatom. bárki folyamodhatott hozzá.

Nélküle nem lett volna miért harcolni: biztonságos helyre KELLETT mennie. akiket miniszterelnököknek is ne­ vezhetnénk. amikor az angolok megszállták Lhászát. „összekötő tiszt"-ként működött a két tanács között. de ezekben az idősza­ kokban igen jelentékeny szerep hárult rá. ame­ lyet sosem kormányoztak jobban. Keletre a bujazöld. amely szintén négy tagból állt.itt található Lhásza. A nemzetgyűlést kö­ rülbelül ötven férfi alkotta. a legtekintélyesebb Ihászai családok és lámakolostorok képviselői. és a véleményeket a dalai láma elé terjesztette. A GYEREKKOR VÉGE 33 A dalai láma után két tanács következett. A templomból csodálatos kilátás nyílt. Ha a királyt leütik. a dalai láma egyre na­ gyobb hatalomra tett szert. vagyis az egyházi tanácsnak négy. és egyre inkább a tanácsok meg a nem­ zetgyűlés közreműködése nélkül kormányozta az országot. úgy tűnt. a Ihászai folyók csörgedező vize. ezért említettem a „kormányokat". Országügyekkel foglal­ koztak. Északra és délre hegy­ óriások emelkedtek. Víz szikrázott a fákon keresztül. Akik gyávasággal vádolják. A tibeti háborúk sakkjátszmához hasonlíthatók.H. nem tudják. Minden egyházi ügy eléjük került. mint például 1904-ben.és apácakolosto­ rokért feleltek. Ezután jött a minisztertanács. három világi és egy egyházi személyből. Nem futamodott meg. nem létezik rajta kívül másik világ. Csak válságos helyzetekben találkoz­ tak. Ahogy múltak az évek. ahogy gyakran nevezték és Sigace úgyszintén -. Az első. Az alacsonyabb szinteken sok-sok lámako- . körbefonták a völgyet. és felelősek voltak az egyház és az állam integrálásáért. Két magasrangú tisztviselő. a keleti Kham és a déli Lhodzong. Ezzel kapcsolato­ san sok nyugati furcsamód azt gondolja. A nemzetgyűlés ritkán ült össze. meg­ közelítően 400 főre növekedett. A nemzetgyűlés. láma státuszú tagja volt. és a dalai láma Mongóliába menekült. a játszma elve­ szett. a főváros. hogy az or­ szágot összetartsa. az északi Csang. Öt tartomány volt: Ü-Csang . A mi „királyunk" a dalai láma volt. miről beszélnek. hogy az Ékességes gyá­ ván „megfutamodott". fák­ kal tarkított Ihászai síkság nyújtózkodott. mert valójában azok voltak. ha a tartományok vezetői is jelen voltak. a nyugati Gartok. akik Őszentsége után a láma.

Messzi földről érkeztek. szerzetesek hangja szállt felénk. hogy is­ teni áldásban részesülnek. mások vörös csuhában. utóbbit a Gyógyítás Templomaként ismerték. néhányan sárga. zarán­ dokok mormolása a buddhizmus egyik legszentebb kegyhelyén. Magasabbra. a meredek lejtőkön kis remetelakok gub­ basztottak. Mellettünk. Az életmen­ tés nagy erény . az idősebbek mély basszusa meg a növendékek szopránja. kissé keletre apácakolostor könyökölt a halotti tetemek szertartásmestereinek a telkeibe. Azok.az érzelmek delejes szálai mintha csak behálóztak volna. távoli hegyek tiszta fehérje még jobban kiemelte szépségét. azt remélve. vagy akik meggyszínű ornátust viseltek. akik láttak már tibeti szerzeteseket. Néhányan állatokat vezettek. de mindig megújuló látványt. akiken sok arany fénylett. ők „egyszerű" szerzetesek. ahol majdnem min­ dent meg lehetett kapni. ajándékokat hoztak.az övéket is foltok tarkították. vagy láttak képeket róluk. A székesegyház kertjében szüntelen morajlás hallatszott. Aztán felhangzott a dobok dörgése-morajlása és a trombiták ara­ nyos hangja. Mindannyian vagy legalábbis majd­ nem mindannyian hasonlítottak egymásra: lehetett akármilyen új a ruhájuk . magában a városban megbújva a székes­ egyház északi falánál a tanácskozóterem látszott. zsoltárokat énekeltek. Különböző ügyekkel foglalkozó szerzetesek nyüzsögtek min­ denfelé. rikoltozás. Amint ott álltunk és néztük a régi. Felettünk habkönnyű felhők úsz­ tak az égen. körötte a kereskedők bódéi és a piac. és foltjaik világosabb árnyalatúak! . Külföldiek. a hóborította. A két hegy közt a hideg reggeli fényben a nyugati kapu csillogott.34 HARMADIK SZEM lostor volt. ezeket mészárosoktól mentették meg és ritka pénzért vették. Legtöbben a vö­ rös köpenyesek voltak. néha megjegyzést tesznek a „foltozott külső­ re". a Potalából jöttek.a megmentő becsületére válik. Sivítás. a Potala és a Csakpori de­ rengett. Nyugatra a két testvérhegy. a rendőrszerzetesek sötét barnásvörösben sürgölődtek. A növendékek fehérben. A foltok a ruházat részei. tompa dobbanások . még közelebb a kincstár. Az ég mélybíbor színű volt.legyen állatról vagy emberrel szó . Közelebb.Buddha köpenyének foltjait idézve . Az 1200 éves Nészár kolostor szerze­ tesei rendesek.

klarinétokkal. Anyám megtörte a varázst: . mint ez is volt.Nos. A személyes kíséretében lévő szerzetesek vagy magasrangú lámák számára megengedett. selyemsálakat hoztak. ezért mindig tiszta. A csodálatos. Otthon anyám még tartott egy utolsó ellenőrzést. A kapukat szélesre tárták. A következő fél óra a trombiták szörnyű harsogásával. sok ilyen aranykabátos figurát láttunk. hogy a gyapjút hogyan festik. A GYEREKKOR VÉGE 35 A szerzetesek a rend vörös köpenyét hordják. Tudtuk jól. bíborszínű égen lehelletfinom bárányfel­ hők fodrozódtak. aztán ettünk valamit. Akkor tekin­ tetünket a lobogó imazászlókra és a templom gyönyörű kupoláira emeltük. a Potalában alkalmazott . Az udvarban.hivatalnok-szerzetes a vörös köntös felett ujjatlan aranykabátkában jár. A sötét barnásvöröst téglavörösre. gongokkal és dobokkal megrakva. Nya­ kuk körül cintányérok lógtak. minden lépéssel közelebb ahhoz. olyan alkalmakkor. de a főtisztviselők közül alig valakit. Az intéző mellett két helyet­ tese állt. és a dalai láma hivatalos színe. zörögve-csörömpölve megérkeztek a muzsikusszerzetesek. ha arra gondolok. Sietnünk kell. Trombitákkal. amint a kopjazászlókat lengető felfegyverzett lo­ vasok személyében megérkeztek az első vendégek. amit magamban „a legnagyobb megpróbáltatásnak" neveztem. fülsiketítő bőgésével telt: hangoltak a zenészek. hogy erőt gyűjtsünk a soron következő eseményekre. de a szegényháziak gyomra üres marad. óriási zsivaly támadt. ne po­ csékoljuk az időt. mit csinálnak ép­ pen a szolgák. Később már nem lesz időnk az evésre. mintha egy művész fehér ecsetjével megérintette volna a menny kárpitját. még ez is „vörös"-nek számít. hogy megfelelő hangulatba kerüljenek. de ami anyám számára a „nagy nap" volt. amelynek renge­ teg árnyalata van aszerint. . Némely. . a vendégek tele­ eszik magukat és elégedettek. Reszketek.Türelmes pónilovainkkal végig­ csörtettünk a Lingkhor úton. Beszélgettek és sört kértek. A kertbe vezették őket. hogy a szokásos vörös köpeny felett egy aranyat is viseljenek. Ahogy átnéztünk a Dzsokang tetején. Az arany szent szín Tibetben. Tibetben ezzel köszöntik a látoga- . és a látogatók üdvözlésére mindkét oldalon szolgák sorakoztak.min­ dig ragyogó.II.

Nyolcféle sálkendőt használnak . A kormányban az egyébként szokásos fehér kendők helyett sárgát használtak. tovább­ adta bal oldali segédjének. hogy mindig a megfelelő minőségűt adják ajándékba. ha ezenközben a tenyerét is felmutatta. és az is. A hölgyek. Lovaikkal végigdobogtak a Lingkhor úton. aztán a Potala árnyékában ráfordultak arra az útra. A dalai láma. Intézőnk. Lhásza váro­ sából. aki az ajándékot kapja. megfordítja. Az szintén meghajol. máskülönben sértést követnek el.36 HARMADIK SZEM tókat vagy egymást. amellyel a köszöntést viszonozhatta és a vendég rangjától füg­ gően csuklójára vagy nyakára tehette. Ha az ajándékozó alacsonyabb rangú. A dalai láma csak elsőrangú sálakat ad és kap. így a dalai láma ezzel a gesztussal legbarátságosabb szándékát fejezi ki a másik iránt. az adományozó. átvette a sálakat. és távolabbi helyekről. Az adományozó kicsit meghajol. a nyakra helyezett sálra hármascsomót kötött vörös selyemszállal. Még na­ gyobb megtiszteltetésnek számított. A tibetiek szilárdan hisznek abban. Az ajándé­ kokat mindig a megfelelő khatával együtt adják át. ugyanígy a szerencsekívánatokat tartalmazó leveleket is. Az intézőnek és embereinek egyre több dolga akadt. bőrből készült maszkkal fedték az arcu­ kat. és a másik csuklójára helyezi a khatát. Jöttek a szomszédos uradalmakról. Éle­ tem későbbi szakaszában kétszer ért ilyen megtiszteltetés. jobb és bal oldalán egy-egy emberével a bejáratnál állt. ez utóbbi pedig az adományozó nyakára teszi a sajátját. ha igen nagy tiszteletben akart részesíteni valakit. hogy az ember egész élettörténete a tenyerére van írva. Minden khata többször ke­ rült elő. akiknek hosszú utat kel­ lett lóháton megtenniük. mintha az ember megemelné a kalapját) és a megajándékozott lábára rakja a sálat. leveszi a csuklójáról. rengeteg vendég érkezett.a nevük „khata" -. mely csak a mi házunkhoz vezetett. jól hátrahúzódnak és kinyújtják a karjukat. le­ térdel és kiölti a nyelvét (Tibetben ez olyan. ügyelni kell arra. Az ajándékozás módszere a kö­ vetkező: ha egyenrangúakról van szó. hogy megóvják a portól és a széltől. Meghajolt az újonnan érkezők előtt. Az álarcra gyakran ráfes- . aztán odaadja egy szolgának. miközben a jobb oldalitól megkapta azt.

Itt üdítőket szol­ gáltak fel. a párnák négyzet alakúak: körülbelül 75 cm-esek. Néhányukat anyám tartotta szóval. majd bevezették egy nagy terembe. a haja a legújabb divat szerint fésülve. A lányok anyám ruháiban jártak föl s alá. vas­ tagságuk úgy 22 centiméter. Ezeket fel kellett vonultatni. széles­ ségű és korú nők. Elvegyültek a vendégek között. Tibetben nincsenek székek. mint a nők bárhol a világon. de hát én mindig elfogult voltam a nőkkel. így vagy úgy. de mivel a bemutató sok öltözéssel és átöltözéssel járt volna. Az újonnan érkezőket vajas teával kínálták. a többiek körbe-körbe sé­ táltak a házon. a nők egy másik cso­ portja is megjelent: a csüng lányok. A házban nagy volt a nyüzsgés. Mindig elbűvöltek ezek a festett arcok. vizsgálgatták a bútorokat és az értéküket találgat­ ták. hogy új ruhát és ékszert vegyenek föl. majd kimentek. hogy megkérdezzék az éppen arra haladó szolgától. felfogadtak manökennek néhány ún. Minél öregebb volt a hölgy. úgy viselkedtek. A raktárakból egyre több és több ülőpárna került elő. „csüng" lányt. A legváratlanabb helyekről bukkantak elő. mennyibe került ez-meg az. Hogy a dolog még bonyolultabb legyen. Annyi pedig bizonyos. hogy tömérdek ruhaneműjük és drága ékszereik legyenek. Úgy tűnt. mint a széket meg a magas ágyat. aztán leültek és meg­ ittak jó néhány csésze vajas teát. csak akkor összerakunk néhányat. Jaszo nővé­ rem új ruhában parádézott. párnákon ülünk törökülésben. A legelőkelőbb családokból kb. legalább ötször-hatszor átöltöztek. . Az előkelő hölgyektől Tibetben elvárták. ezen a napon tényleg útban vol­ tak. közben a nap folyamán többször. melyet ebédlővé alakítottak. a hölgy levette álarcát és köpenyét. A GYEREKKOR VÉGE 37 tették viselőjük legjellegzetesebb vonásait. vagy hogy mennyit ér. és egy percet sem haboztak.II. a házat elárasztották a különböző magasságú. az ünnepség valódi kezdetéig ezekből lehetett választa­ ni. negyven hölgy jött a kíséreté­ vel. Rö­ viden. és tulajdon­ képpen segítettek anyának a háziasszonyi teendőkben. Szerintem borzalmasan nézett ki. Alvásra ugyanezeket a párnákat hasz­ náljuk. annál szebbnek és fiatalabbnak mutatta a maszkbeli képmás. Céljához érkezve. a tibetiek általában sokkal kényelmesebbnek tartják a párnát.

Pár kisebb fiú is nézte a mutatványt. Ez utóbbi nem volt nehéz. ó' meg szaltózott és macska módra talpra esett. A kertben jó néhány hölgy kíséretében feltűnt anyám. semmi bajuk sem esett. hogy megnézzék a műsort és meghallgassák a zenét. vörös szegéllyel díszített hosszú szárú hófehér nemez­ csizmát. Anya különös gonddal öltözött erre az alkalomra. a legmerészebb felmászott és megpróbált fejre állni. I . hogy utánozzák. Kijöttek. fel­ tartották. De valamennyi­ üknek kemény feje volt. Találtak egy két-három méteres rudat. Majdnem bo­ káig érő vörösesbarna jakgyapjú szoknyát viselt. és így néhány tojás nagyságú púptól elte­ kintve. négy és fél méteres póznát. Rögtön utána valami eldugott helyre ro­ hantak. Hogy csipetnyi mulatsággal fűszerezzék. Ekkor kirántották alóla az egészet. egy társuk felmá­ szott rá és a tetején fejenállást csinált. Hárman feltartottak egy kb. Szörnyű zuhanással egyenesen a többiekre esett.38 HARMADIK SZEM A férfiakat jobban érdekelte a kerti szórakozás. a zenészek már jól felöntöttek a garatra a sok-sok tibeti sörtől. hozattak egy akrobatacsoportot. lábán pedig vér­ vörös talpú.

s a színeket úgy válogatta össze. kicsit olyan mint apa egyházi ruhája. sáfránysárga árnyalatba ment át. akiknek elég hajuk volt ennyi copf­ hoz. mikor hozzáment apámhoz. Akkor kapta őket.. Az előző napokban anyám haját száznyolc varkocsba fonatta. ahogyan a lugasokra kúszó futórózsa. hogy a „jódos kötszer" színéhez hasonlí­ tott.a dalai láma adta neki. s mindez csupán csak bemele- . a másikat apa családjától kapta.Igen kedvesem. és azokat az asszonyokat. hogy füle köré tekert vörös szállal kellett megerősíteni. mert a tibeti asszonyok a mindenkori társadalmi helyzetüknek megfelelően ékszerezik magukat. Bíboros selyemblúzt vett alá. aki Rakása asszonynál lakott. a harma­ dikat pedig . fényezett kövecs­ kékből új szintet építettek a házukra. A fülbevaló majdnem a derekáig ért. . A hölgyek különösen buzgón csevegtek. Megbűvölve figyeltem. nagyon szerencsésnek tartották). Doringék finom. Szűzanya módra elválasztott haja egy fakeret fejdíszen nyugodott. ha magasabb státusba kerül.II.? És így tovább..Hallotta. Az egyiket a családjától. ez válltól a derékcsomóig vérvö­ rös volt. mindegyik korbácsszíj vastagságú volt. . hogy egymással összhangban legyenek és ugyanakkor különféle egyházi ruhadarabokat jelenítsenek meg. hogy tudja a fejét balra fordítani. úgy jellemeztem volna. A vendégek sétálgattak.. A haj úgy tekeredett rá. A GYEREKKOR VÉGE 39 Bolerószení kabátkája vörösessárga színű volt. ezeket min­ dig magán viselte. A jobb vállán átvetett széles selyembrokát övet dereka bal ol­ dalán vastag karika fogta össze. A nyakában aranylánc lógott. látni akartam. Olyan nehéz volt. hogy a fiatal láma. Sok ék­ szer volt rajta. mint egy kalapot. azon három amulett. gyé­ mántokkal. jádéval és kör alakú aranylapokkal volt kirakva. ékszert és díszeket vásárol a feleségének.ritka megtiszteltetés . A fakeret vörös lakkozott fából készült. De mindenki a nap legfontosabb eseményére várt. vagy csoportok­ ban társasági ügyekről beszélgettek.. Az a szokás. onnan a szoknya alsó széléig a halvány citromsárgából fo­ kozatosan mély. amelyet úgy viselt a feje tete­ jén. hogy a férj. mikor már az orvoslást tanultam. Később. Egyik fülén hosszú korallánc függött. csodálták a kerteket. máskülönben el­ szakadt volna. (A száznyolc Tibetben szent szám.

beesteledett. A megnyúló árnyak gyorsabban kúsztak a földön. Még a hatalmas fe­ kete szelindekek is hallgattak. vidám fesztelenséggel fújták a trombitát. A föld felől. a vendégek egyre lassabban mozogtak. A barack-. mit kell tanulnom. körte. és aggódó hangon sopánkodott. mély csaholásuk elcsendesítve.füzérekben lógtak az imazászlók. arany tömjéntartókból illatos füstoszlopok szálltak a magasba. kezükben égő vajmécseseket és füstölőket himbáltak és időnként csintalanul bohóckodva fölugrottak az alacsonyabb ágakra. a fűzekről. ma­ gasabb fákról . Kezeit tördelve fel-alá jár­ kált. az egész országban híre ment. borókafenyőkről és ciprusokról . Hangjukra száz meg száz vajmécses fénye gyúlt: csüngtek a faága- . A lámakolostorokból trombiták hirdették. milyen pályára kerülök. ha valaki a vendégek közül megállt. és megérintett egy rügyet. és kijelölik azt az ösvényt. melyen egész életemben járnom kell. amíg nem tudtak már többet enni. Ad­ dig etették és etették őket. Tőlük függött. hogy eltelt egy újabb nap. egyenként kiszökdöstek a konyhák­ ba. mint egy rendetlen állatkert. a macskák hanyatt-homlok biztonságos helyre menekültek. a falkerítéssel körülvett ker­ tekben. A zaj és a lárma elriasztotta szokott helyükről a madarakat. ame­ lyekben drága. A nap leszállt a Himalája távoli csúcsai mögött. Esteledett. A zenészek még pompás formában voltak.és törpe al­ mafák különös veszélynek voltak kitéve. kisfiúk cikáztak a gondozott fák közt. messzi földről hozott növények és cserjék pom­ páztak. csattogtatták a cintányérokat és verték a dobokat. Ahogy még jobban besötétedett.40 HARMADIK SZEM gítés volt: az asztrológus papok hamarosan megjövendölik sorso­ mat. hogy pihenjenek és még több sört igyanak. Mellettük öregasszonyok kereplő imamalmokat pör­ gettek. Az ételhalmok kisebbek lettek. mint apró manók. Apám mindvégig rettegésben volt! Teraszos kertjeinek. amelyeket fino­ man lengetett a lágy esti szellő. A nagyobb koronájú. minden fordulattal imádságok ezreit küldték az ég felé. elteltek a frissítőkkel. A fo­ gadott mulattatók elfáradtak. De nemcsak a madara­ kat. azok is elfogytak.és nyírfákról.a nyár. aztán ahogy telt-múlt az idő. de az elcsigázott szolgák egyre újab­ bakat hoztak. Ahogy az első zajos vendégek megérkeztek. Most szerinte mindez úgy nézett ki.

. benne baldachinos emelvény négy tibeti üléssel. Mindenki megfordult. dre. egyik oldalán teljesen nyitott sátrat. milyen öregek. A hétéves kisfiúnak a kitartás kemény próbája után be kell lépnie egy lámakolostorba. Két láma az asztrológusok feljegyzéseit és a táblázatokat vitte. Aztán még egy órán át folytatta.II. ráncos nya­ kuk majd megroggyant a nagy súly alatt. kínai brokátból készült sárga palástjuk még jobban kihang­ súlyozta. A terefere abbamaradt. himbálództak a házak ereszein. Elöl négy szolga ment. megmondta előre. majd mint csónak a homokzátonyon. mi csonangcsig . mint két elefántcsont faragvány. A mögöttük lépdelő négy trombitás ezüst hangszerén fanfart fújt. hogy meghallja a főasztrológus éles. Most egy hétéves fiúcska számára teszik majd ezt. Fejükön magas papi süveg. és leültek a párnákra. hogy lássa a közeledő menetet. fel­ vázolta a jövőt. és felsegítette a látnokokat az emelvény lép­ csőire.Hále! Hále! (Rendkívüli! Rendkívüli!) . Ó'ket apám és anyám kö­ vette. sípoló hang­ ját. Hosszan be­ széltek harmadfényről. ekliptikáról.Lha. így megmondható előre. amit jövendöltek. ott majd . Az előző héten a dalai lámához hívták őket. vagy lebegtek a dísztó áttet­ sző vizén. Időről időre beigazolódott. Amint az emelvényhez értek. (Az istenek az ördögök és az emberek mind ugyanúgy viselkednek). Az emberek körbegyűltek. Két másik előrelépett. Felhangzott egy mély gongütés. Még vagy egy órán át egyfolytában be­ szélt. melyeket a szolgák hordtak ki a kertbe. A kertben felállítottak egy nagy. Egymás mellett álltak.. Megtörtént.kiáltot­ ta elbűvölten a közönség. aztán tíz percet pihent. kire milyen jövő vár. A menet lassan elérte a díszemelvényt. másfél-negyedfényről és en­ nek vagy annak az ellentétes hatásáról. Egy későbbi fejezetben lesz még szó az asztrológiáról. hogy neki jósoljanak. . . A GYEREKKOR VÉGE 41 kon. Pa­ zar.mondta. nagyon öreg ember zárta. fölléptek rá. A két nécsung-i öreg a legtapasztaltabb asztrológus volt az egész országban. az Állami Jósda lámakolostorából érkeztek. mindenki fe­ szülten figyelt. fennakadtak a ví­ zililiomok levelein. aztán továbbsodródtak a szigetnél menedéket kereső hattyúk felé. óriási fáklyákat vittek. A menetet két öreg.

elhagyja a hazáját. Elveszít mindent és újra kell kezdenie mindent. aztán reggel indultak útnak. Patkókopogás.az udvaron folyt a gyülekező. Fáklyákat vittek magukkal.42 HARMADIK SZEM sebészorvos szerzetesnek tanul. hangos kiáltozás . míg teljesen elhalt és mindenre rátelepedett az éjszaka csendje. halkult a lódobogás. Nagy nehézségeket kell elszen­ vednie. nálunk töl­ tötték az éjszakát. A többiek elutaztak a kíséretükkel együtt. a társaság kiözönlött rajta. A tömeg lassan szétoszlott. hogy megvilá­ gítsák az utat. . de legvégül boldogul. Ahogy távolodtak. és idegenek között fog élni. egyre halkab­ ban hallatszott a lovasok beszélgetése. A hatalmas kapu még egyszer kitárult. Akik messziről jöttek.

Na. Lassan elültek a zajok. Egyik könyökömre támaszkodva kinéztem. Senki sem törő­ dött velem.Harmadik fejezet AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON Bent a házban még mindig zajlott az élet. Azt mondta neki. bementem a házba. a többiek az ol­ dalukon fekve. gyerünk. a vendégek fáradtak és vidámak. a mé­ csesek még pislákoltak. Apa a ház és a kert felújításáról beszélgetett egy régi barátjával. anya cso­ portról csoportra repdesett. Nyugtalanul járkáltam. amelyik állva.A lovakban több az érzés. rugdaltam a köveket és mindent. de egy ideig mégsem tudtam elaludni. az abrak puha. hogy még utoljára néhány szót válthas­ son mindenkivel. . volt. Minden szobát elfoglaltak. a szolgák kimerültek és ingerlékenyek voltak. hogy valami ennivalót keressek. Én is elaludtam. 43 . de ez sem hozott megnyugvást. üveget akar hozatni Indiából. . a lovakat elő kell állítani. Akárhányszor elszunyókáltam. aztán szép sorjában mindegyik ellobbant. és kezdtek eltünedezni az ételek is. vagy felébresztett egy hirtelen hangorkán a házból. útban vagy! Fel­ keltem. Másnap reggel durva rúgás és egy türelmetlen hang ébresztett. oldalba bökött egy ló. dolgom van.inkább velük alszom.morogtam magamban . Az istállókban meleg volt. nekem nem jutott hely. ami az utamba került. A vendégek szedelődzködtek. Az utolsó mulatózok erőt gyűjtöt­ tek az éjszakára. hidegkék fénye visszaverődött a hóföd­ te hegyekről. Azt mondta: . A lovak aludtak. Már csak a hold világított. Ott továbbra is nyüzsgés volt. Rengeteg tea fogyott. Kedd Lobszang.

a tartóból. a Potala mellett újra jobbra fordultunk. és amikor az hirtelen elbújt a fekete ködben. Tibetben nem volt üveg. A szélviharok idején veszélyes dolog volt utazni. és nem számított rendkívüli látványnak. és 108 fényes fagyöngy lesz rajta. A csésze három rész­ ből áll majd. de nem átlátszó viaszos papírt feszítenek. és a jakok is eléggé immúnisak voltak. ugyanakkor azokra a dolgokra is utal. mielőtt a korbácsoló. De nemcsak az emberek voltak éberek: figyeltek az állatok is. mindenki sürgősen menedéket ke­ resett. Ha az ablak szabadon maradt. melyet az erős szelek felkaptak és ide-oda hordtak. a rózsafüzér fából. Elindultunk. és valóban nagyon sokba került a szállítás. Nagyméretűt. Venni kellett egy barnásvörös köpenyt. hogy ta­ lán utoljára is. hanem egy másik. sokszor aprókavics nagyságú porszemek át­ szakították a papírt és még a fedetlen kézen és arcon is mély sebet ütöttek. Úgy néz­ tem körül. Az udvarról kilépve jobbra vettük az irányt. mint aki először látja a várost. Egyesek teát hoztak Kínából. inkább.44 HARMADIK SZEM hogy a ház ablakait beüvegeztesse. mire is lesz szükségem: egy faedényre a campának. Az ablakkeretre áttetsző. ahogy elhagytuk a körutat. Mikor az utolsó vendég is eltávozott. ahova igyekeztünk. és a tülekedésben Cu sokszor hangosan odaköszönt valamelyik régi barátjának. A boltok tele voltak alkudozó kereskedőkkel. A macskáknak sosem esett bajuk a viharban. én a pónimon. metsző szél elérné. mégpe­ dig nemcsak azért. Ezek ezüstből lesznek. mi kell. apám maga elé hívatott és azt mondta: . nem annyira a betörők távoltartására. azután. A lhászaiak mindig gyanakodva tekintettek a hegycsúcsra. egyál­ talán nem gyártottak üveget. hosszú köpenyt . Cu a lován. má­ sok indiai kelméket kínálgattak.Menj. ame­ lyekre egy szerzetesnek mindig emlékeznie kell. a szélkergette. amire szükséged lesz! Cu tudja. hasonlóan praktikus okból is. Tibetben a férfiak bő. mert még növésben voltam. ha egy ló vagy kutya vezette a menekülő­ ket. akik éppen akkor érkeztek Lhászába. 108 a szent szám. magából a csészéből és a fedeléből. és attól féltem. egy csészére és egy rózsafüzérre. hogy ne menjen be a por. hogy beérjünk a bazárba. és vedd meg. Átvágtunk a tömegen az üzletek­ hez. Elgondoltam. Az ablakokat kívülről fatáblák fedték.

néhány külön­ böző amulettet. mint reméltem . ékszerekkel és temérdek arannyal. mert egy „szegény növendékhez" azok illenek. amelyeket aztán mindig magukkal visznek. egy rózsafüzért. a campaedényét. Ne felejtsük. . szegény szerzetesként kellett élnem.. egy zacskó pörkölt árpát. Vet­ tem tehát egy pár jakbőr talpú szandált. egy fából készült campatálat. a szerzetes egész világi va­ gyonát magánál hordja.. Itt raktározzák el a legszükségesebbnek tartott dolgokat. csak a legszükségesebb dolgokat engedélyezte. Apám többszörös milliomos volt. Cu szigorúan ellenőrizte szánalmas kis bevásárlásomat. ezek képezték majdani vagyonomat. és nem­ ritkán kis campa-téglákat.III. s az kitáskásodik. amíg tanultam. óriási birtokokkal szerte az egész országban. AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 45 viselnek. amit nekem kellett kifényesíteni. és azokat is csak közepes minőségben. a csészéjét. egy kést.meg egy kést a faragáshoz. Az egyszerű olvasóval. és egy csészét . A felsőrészt felhúzzák. egy kis bőrtáskát a pörkölt árpának. és amíg apám élt.persze nem ezüstöt. Az átlagos szerzetes pl. Még­ is. szorosan megkötik a derekukon.

mit gondolnak ezek a fi­ úk manapság! Mikor én voltam fiatal. Előzőleg reménykedtem. hogy ezüstcsészém lesz. vagy földbe gyökeredzett talán a lábad? Nem is értem. hogy netán fe­ lülbírálja Cu-t. a hosszú. A korábbi terveimre gondoltam. ha beszélni tudnának! Úgy néztem mindenre. miközben Cu bömbölő hangját hallottam. hogy min­ denki meghallja : . akik minden nap látják. milyen szerencsések azok. a világ minden tájáról való csodás áru cserélt gazdát azokon az erős faajtókon át. Kóbor kutyák kószáltak mindenfelé. hogy hátramaradok. Fel sem merült bennem. . Otthon anyám megnézte. meg azokra a dolgokra. . csak a „na gyerünk". és látni fogják. ame­ lyeket szerettem volna megvenni. naplopó csavargó miatt. be kellett érnem egy kézzel esztergált facsészével. Még egyszer meghallgat­ tam a kereskedők és a vásárlók vidám évődését. Cu-t nemigen érdekli. még egészen másként volt.legalább valami hasznom is származott belőle.46 HARMADIK SZEM Újra megnéztem az utcát. gyerünk. aki mind kábulatban él. Jakok nyögtek rekedtes-öblös hangon. s oda a fülem. és mennyi mindent tud­ nának mesélni a nyitott fatáblák. Nem volt más választásom. hogy. és sajnálatomra. a cápauszonyt árusító kereskedéseket. vagy követem őt. Szóval reményem. miket vettem. meg volt elégedve mindennel. megragadta a fülem és vadul megtekerte. szaglásztak. a sok semmirekellő. ha csak ritkán is. és azt gondoltam. Micsoda titkok rejtőztek a papír fedte ablakok mögött! Mennyi. s a fülem a helyén marad. ki­ ugró ereszeket. és az ajtók előtt sátrakban kirakott nyeregtakarókat. Úgy ordított. újra szerte­ foszlott. az árakon civódtak.Úgy tűnt. morogva is­ merkedtek. és azt mondja. amint nyájasan bár. jobb minőségű dolgok kellenének nekem. Ahogy ráfordul­ tunk a Lingkhor útra. amikor egy hatalmas és fenye­ gető kéz lesújtott rám. a kétszintes épületeket. motyogott és morgott a „mai fiatalok". ahogy a já­ rókelők között bóklásztak. Cu előttem haladó ter­ metes alakjával felfogta a szelet . gazdájuk szerencséjére várva lovak nyihogtak kedve­ sen egymásnak. Hazafelé Cu egész úton előrelo­ vagolt. Kedd Lobszang. mint egy régi barátra. de újra látom majd ezeket az utcá­ kat. igen éles szél támadt.Na. Az utcát sosem láttam még ennyire von­ zónak.

A várost fal vette körül. hogy tekintélyesnek érez­ hessem magam. és határo­ zottan bántott. hogy selyempárnákon üldögéltek. Kedvét lelte az utazgatásban. mert számomra mindez valódi megpróbálta­ tást jelentett. Határozottan nem abból a fajtából való vagyok. és még boldogabb. kis kőházaival. szerettem volna jól érezni magam a hátralévő néhány napban: sár­ kányt eregetni. aki könnyen elviseli mások hülyeségét. és valóban. és mint jó vá­ ros. a társasági életben és az udvari­ as fecsegésben. De nemcsak anyám okozott annyi sok szívfájdalmat. . és teraszosan egymásra növő épületeivel. mikor megtudtam. Anyám körbehurcolt a tekintélyes Ihászai házakon. hogy nem egy ember irányította. hogy megnézzem. magas templomaival. mint egy halom rizs. valamennyien a szigorú fegyelem hívei. Hét különböző rend és hét különböző iskola alkot­ ta. és elvitt. A szabadban akartam lenni. önfenntartó volt. De nem voltam olyan hangulatban. Boldog voltam. az íjászatot.III. Ehelyett pedig körbehurcoltak mint valami díjnyertes jakot és lompos öreg hölgyeknek mutogattak. Apának meg kellett látogatnia a drepungi lámakolostort. Apa el volt foglalva a rendfó'nökkel és az apátokkal. Olyan nagy volt. mikor láttam. a fény­ ben tündöklő kupoláival és tornyaival tényleg úgy nézett ki a tá­ volból. Reszkettem a félelemtől. hogy értékelni tudtam volna az építészeti műremekeket. hogy ilyesmire kell a drága időmet pazarolnom. amikor apa szavaival élve „a kellemes séta a napsütötte rónán" vé­ get ért. ezekből állt nap-nap után minden látogatás. és nem is a Lhászától hárommérföldnyire épült Szera-ba. és folyto­ nosan a szolgákat hívták. hogy nem Drepungba kell majd mennem. A Rizshalom valójában hét kolos­ tor egy helyen. tízezer szerzetessel. A neve rizshalmot jelent. hanem tizen­ négy apát. Drepung a világ legnagyobb lámakolostora. én meg mint egy elhagyott gyermek vigasztalanul kóboroltam körbe-kör­ be. hogy minden apró-cseprő szeszélyüket kielégítsék. akiknek egész álló nap semmi dolguk sem volt azon kívül. nem azért. gyakorolni a rúdugrást. hogyan bánnak a kis novíciák egyikével-másikával. Ha­ lálra untam magam. AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 47 Az utolsó héten nem hagytak egyedül. hanem hogy én tegyem tiszteletemet ismerősei­ nél.

A sárkányomat elszedték tőlem és elajándékozták. Megérintett egy gongot a könyökénél. és kényelmesen elhelyezkedett a párnáján. hogy bejegyezzék fogantatá­ som és születésem időpontjait. Itt voltak a részletek. Még ma is . és hogy az ásatások miként bizo­ nyították ezt. Bementem csodálatos díszí­ tésekkel teli szobájába. és a szolga máris hozta neki a vajas teát. majd kis rézedény felett viaszt melegített. és nincs szükségem efféle dolgokra. még apa is rogyadozott kissé a súlyától. melyeknek köszönhetően nemességre emelkedtek. . Itt jegyezték fel azokat a szolgálatokat is.ez a szobájában volt -. az íjamat és a gyönyörű tollakkal díszített nyílvesszőket eltörték. hogy berakja a ládikát az oltár alatti mély kőfülkébe. melyeken az asztrológusok jóslata alapult. Beszélt arról az időről. hogy visszategye a védelméül szolgáló aranyládikába. ráöntötte a fülke fedelére. A súlyos. A Könyv felnyitásának szertartása következett. megsár­ gult oldalakon a történelmet olvastam. egy történetet. faragott faborítók lassan visszakerültek a helyükre. Aztán tiszteletteljesen meg­ fordult. amely ezer meg ezer évre megy vissza. nem vagyok gyerek többé. és letérdelte­ tett maga elé. mikor Ti­ bet partjait ősi tenger nyaldosta. aki Lhásza közelében . Úgy éreztem. de érdekelt is ez bárkit! Napszálltakor apám értem küldött. A főoltár mellett ült. akárki. Hozzám fordult. Apa visszapattintotta a borókafából készített vastag papírlapokat összeszorító aranykapcsokat. mi­ kor belépek a lámakolostorba. a szívem is darabokra törik. új élet kezdődik számomra. és lepecsételte. kb. valamint az akkor készített tábláza­ tok. Szerepeltek ben­ ne legrégebbi őseink. hogy kifejezésre juttassák. értékes könyvek sorakoztak a falnál. Hosszú hallgatás után elmondta Tibet titkos történel­ mét. amelyeket hazánknak és Uralkodónknak tettünk. hogy a Könyvet ne zavarhassák. (Először azért. mely az Özönvíz előtt is régi volt már. A Könyvet most másodszor nyitották ki miattam. ahol régi.48 HARMADIK SZEM Végre-valahára elérkezett a hét vége.) Most nekem is alá kellett írnom a Könyvet. amint felkelt. Év­ századok óta ebbe a nagy.mondta -. A Könyv nagyon nehéz volt. 90 cm széles és 25 cm hosszú kötet­ be jegyeztek fel minden részletet a családunkról. mert másnap. és dicső tetteik. A régi.

hogy aludjak. Jászé­ tól. Fentről a tetőről az imazászlók csattogása hallatszott. AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 49 ás. egy szolga felébresztett. Miközben a sovány reggelit eszegettem. megkövesedett tengeri állatokra és különös kagylókra akadhat. és elrendeztem az ágyamul szol­ gáló párnákat. az ablakpárkányon egy éjjeli madár verdesett. Az este. amire tanítottalak. mielőtt beléphetsz a lámakolostorba".mondta. már lefeküdt. Lelkemre kötötte. Ezzel sarkon fordult és elment. Ezután meg­ változott a hangulata. és elhozzák apámnak. campát és egy csésze vajas teát hozott. és nem vesznek fel a kolostorba. Elaludtam. amikor életemben először nem otthon alszom majd. A hold las­ san áthaladt az égen. „Fiam. korábban elbúcsúzkodtam már a nővéremtől. és emlé­ kezz mindarra. Kint. Mutatott néhányat. most elválnak útjaink. Aztán találtak ismeretlen célból készült. A gyerekek iránti erős ellenszenvére gondoltam. nem tudtam elbúcsúzni tőle.Na. amint a csupasz farudakat csapkodták. Viselkedj férfi módra. . ez volt a legjobb módszer: az érzelmes búcsúzkodás megnehezítette volna. „Komoly megpróbáltatást kell elszenvedned. egy szót sem szólt többet.hét. Ezzel befejezte. de a család hírnevé­ re vigyázok csupán. Istennek hála ezért. hogy távozhatok. Bár akkor cseppet sem értékeltem. és csak kilencéves volt. „A Törvény értelmében mutattassák rideg keménység az elő­ kelő születésiteknek és könyörület az alacsony származásúaknak . Figyelj rám: Ha nem állód ki a próbát. én pedig . fiú . vissza se térj. Idegen leszel e ház számá­ ra". Gyakran a környékbeli barlangokba járó szerzetesek fedeznek fel ilyeneket. Utolsó szavai később sem hagytak nyugodni. Hosszú ideig feküdtem apám szavain gondolkodva. mert olyan gyakran játszottunk együtt.mondta -. kemény vagyok és szívtelen. később meg a rettegett másnapra. Anyát nem találtam. Felzaklatta az elválás. de nem azért.a következő napon . Visszamehetek a lovaimhoz. csak intett. különös fémtárgyakat is. Cu besietett a szobám­ ba.úgy gondolod. hogy kivétel nél­ kül minden kapott parancsnak fenntartás nélkül engedelmesked­ jek. de ahogyan le­ ment a hold és a nap első gyenge sugarai megjelentek az égen. Utoljára bementem a szobámba. .III. Lefeküdtem. hogy elhagyjam .mondta .

Befejeztem a reggelit. Pirkadt.ke­ mény volt. Végigmentem a lépcsőn és elindultam. és ahogyan hittem. hajnalhasa­ dás előtti sötétség. . mindörökre. mint később rájöttem. csendesen lépkedjek. ne ébresszem fel a háziakat.50 HARMADIK SZEM az otthonomat . bedugtam a campaedényt és a csészét a köpenyembe. apám parancsára történt. Átmentem a szobán.. mire egy szolga fi­ gyelmeztetett. a tekercsbe egy bőrtalpú csizmát tettem. Sok tibeti gyerek­ nek könnyű élete van. megpróbáltam vol­ na rávenni. és csüggedten szomorú.. . de sötét volt még. és az. Elhagy­ tam hát az otthonomat.először. hogy idejekorán megtanuljam a fegyelmet és az állhatatosságot.bármely mércével mérve . az enyém . Azt akarta. Végigmentem a folyosón. hogy a búcsú elmaradt. hogy kikísérjen. hogy otthon maradjak. Ha anya fent lett volna. Magányos voltam. semmi kétség.összetekertem egy másik köpenyt. rémült. engedje meg.

a növendékek tanítómestere lejön majd.ordította . Leültünk a földre. egyikünk sem volt elragadtatva a másiktól.Várja­ tok ott.Na. Egy ideig szelíden kopogtattunk. mint ajtót nyitni nektek? . ők is ide igyekeztek. a lábunk elfáradt már az ácsorgástól. Kemény iskola.Negyedik fejezet A TEMPLOM KAPUJÁBAN Az út egyenesen a Csakpori Lámakolostorhoz. mégis milyen kimondha­ tatlanul elérhetetlen! Végül kirepült az ajtó. ha kész lesz. Megjelent egy szerzetes. ha egy­ szer ugyanaz lesz a sorsunk. . . a Tibeti Gyógyítás Templomához vezetett.kiáltotta. A bejárathoz vezető kapunál két másik fiúval találkoztam. Egy ablakból kellemes ételszag áradt. nyomorult csirkefogók? 51 .Mit akartok itt. Azt hiszitek.In­ kább majomnak nézne az ember benneteket . kezében hatalmas bo­ tot lóbált. közben világosodott. jobb dolgom sincs. de semmi sem történt. Emberek jöttek.mit akartok. . men­ tek. . kis híján hanyatt esett. hogy meghallották. aki óvatlanul túl közel lépett hozzá. sátánfajzatok? . barátságosan fogunk viselkedni. . és akkora zajt csapott. azt hiszem. Akkor az egyik fiú lehajolt. az bizony! Róttam a mér­ földeket.válaszolta. de elhatároztuk. felszedett egy követ. és egy magas. Milyen közel az étel. csontos ember állt előt­ tünk. csak fokozva az éhség okozta kínjainkat. Gyanakodva végig­ mustráltuk egymást. ijedtünkben fiatal fának néztük.A kapu bevágódott. egy tapodtat se mozduljatok.Szerzetesek szeretnénk lenni . az egyik fiú. .mondtam.

Egyedül maradtam. kik vagyunk és még azt is. Megkérdezte. A kóbor kutyák meg-megálltak egy pillanatra. egy követ do­ bott felém. nem ittam. ülj le. és egy szem­ pillantás alatt sarkon fordult. El­ ment mellettem egy csapat fiú. a hetedik születésnapomon éppen. leültem keresztbe tett lábbal. nincs elragadtatva tőlünk. . a félelemtől ott a hely­ színen majdnem összezsugorodtam. de gyorsan. Hirtelen mozdulattal a szegény szerencsétlen fiú felé lépett. A so­ vány szerzetes vad pillantást lövellt felém.ügyet sem vetettek rám. tele ment vele a szemem és kis kupac gyűlt kifelé fordí­ tott tenyeremben.Mit mondtál.És te itt? Mi ez ? Ohó! Egy kis hercegecske. belepte a hajam. és visszamentem negyven lépésnyire. hogy miért vagyunk egyáltalán. azután ők is továbbálltak. a torkom teljesen kiszáradt a szomjúságtól. agyon­ kényeztetett hercegecskéknek! Menj vissza negyven lépést. HARMADIK SZEM . Azzal hirtelen meg­ fordult és elment.kiáltotta. Az arra járó szerzetesek . hogy lépjünk be. Nem volt nehéz észrevenni. nézzük csak miből vagy. mik vagyunk. A kő felsértette a fejem. azt mondta: . aki vallásos akar lenni. és maradj ott elmélkedő testtartásban.Szent ég! . csak úgy. aki ijedtében teljesen megfeledkezett a fáradtságról.Szerzetesek szeretnénk lenni . Először is. fiú ? Mészáros az apád? Húsvagdaló? Aki megszegi Buddha törvényét? És ide meré­ szelsz jönni? Tűnj el. De meg sem . hogy kíváncsian megszaglásszanak. beborította a vállam.sokan voltak . ahogy parancsolta. egy pásztor fiának.52 . vérezni kezdett. Térden állva lépkedtem.válaszoltuk. . vagy bottal kergetlek végig az úton. de úgy. Egyikőjük. Az egyik fiúnak. éhségem egy­ re nőtt. milyen tömés: ez a hely nem való puhány.A másikhoz így szólt: . Szomorúan összeszedtem a kis cókmókomat. jómadár! Lássuk csak. intett. Ahogy a nap lefelé haladt az égen. . majd nagyot ugorva elmenekült porzott a föld a lába nyomán. Fenyegetőn a botja felé nyúlt. Hajnal óta nem ettem. amíg nem mondom hogy elég.Micsoda szemét népség jön manapság a kolostorba! A kolostor területét körös-körül hatalmas fal övezte. Egész álló nap ott ültem mozdulatlan. marad­ hatsz. mi van benned. Rám szállt a por. hogy a szempillád se rebbenjen}. aztán.Gyorsan befelé! Ha megfelelsz a vizsgákon.

Jeges szél fújt. hogy belépjek abba a házba. apám nem engedi. Túlzottan rémült voltam ahhoz. Lassan felderengett a hosszú. Még mindig mozdulatlan ültem. . Felálltam.Azzal összeszedte a csészét és a tálat. minden tagom el­ merevedett már. Apa mindig szigorúan bánt velem.IV. Nem volt hova mennem. fiam.Megittam a teát. Nem tudtam. rémisztően szigorúan. láttam. mozdulatlanul. A csillagok fénye­ sen ragyogtak az éjfekete égen. amit az egyik kezében hoz. Kitalálta a gondolatai­ mat és így szólt: . A kavicsos úton egy szerzetes közeledett. de először nem nyúltam értük. A renden belül csak azok töre­ kedhetnek magasabb rangra. aki tapogatódzik a sötétségben. Ott kellett ülnöm mozdulatlan. aminek esetleg most gondolod. és nem öncélú kegyetlen­ ség. hogy ki-kilöttyen a tea. A nap elbújt a hegyek mögött. ha kudarcot vallok a kitartás próbáján. besötétedett. Valóban fáradt voltam már. akik kiállják ezt a próbát . majd elment. semmit se tehettem. kemény évek alatt elformátlanodott. A másikban kis tál campát tartott. amit nem otthon töltöttem. Egyszerre csak puha csoszogást hallottam. egy öregember lépteit. Aztán azt mondta: Most aludj. rettegtem a következő napoktól. helyezkedj ugyanebbe a testtartásba. de akkor is ez volt az első éjszaka. szomjasan. és ráadásul teljesen megmerevedtem. és átöntöttem a campát a saját edényembe. aztán az oldalamra feküdtem és megettem a campát. kinyújtot­ tam a lábam. a félelem tar­ tott fogva. . hajlott alakja is. A lámakolostor ablakában ezernyi vajmécses lángja gyúlt. Rettegtem a sötét­ ségtől. a sötétben mozoghatsz. mert ez próba. egyedül a félelmeimmel. a legerősebb ok. Felém nyújtotta őket. mit hoz a holnap. és egész nap ugyanabban a testtartás­ ban ültem éhesen. Féltem.Fogd. minden porcikám sajgott. de ahogy a nap első sugarait megpillantod. a fűzfalevelek susogtak és zörögtek. Az első hét évem nem volt könnyű. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 53 moccantam. mit követelnek még tőlem. körülöttem mindenütt sejtelmes hangok. Most egyedül kellett alud­ nom a hideg ég alatt. s a tartalék köpenyt a fejem alá téve lefeküdtem. az éjszaka külö­ nös hangjai. amely egykor az ottho­ nom volt. Az öregségtől remegett már a keze. hogy megmozduljak. kis mélyedést kotortam a földön a csí­ pőmnek.

egyre jobban megmerevedtem. fi­ nom sóhajtás. mostanra már elgyengültem az éhségtől. hogy sírjanak. és újra a szemlélődés pozitúrájába merevedtem. mintha ott sem lennék. Hirtelen fel­ lángolt bennem a remény. ha nem fogadnak be a kolostorba. nem tud gyorsan járni. ő sem fogad vissza. A reményem elszállt. vagy piszkos megjegyzése­ ket tettek.Enni. hogy fiatal még. Szuszogást hallottam. Tudo­ mást sem vett rólam. Először az alvó. nem mertem elaludni. talán megfeledkeztek rólam? Vagy egy újabb próbatételnek vetnek alá. Aztán. emlékeztettem magam rá. valamit vonszolt maga után az úton. hogy együttműködőbb áldozatokat keressenek. Kisfiúk kószáltak az úton. és odébbálltak. Hogy ne le­ gyek ilyen gyenge.és innivalót hoztam. Hama­ rosan már csak a csillagok halvány fénye világított az éjszakai sö­ tétségben. szinte le sem hunytam a szemem. majdnem lábra ugrottam. mint mikor valaki ébredezik. ne . Egy nagy fekete szelindek volt csupán. Apám világosan megmondta. nincs hova menjek. akár a méhek zsongása egy forró nyári napon! Ahogy múlt az idő. ahogy napszálltakor megint sötétedni kezdett. hamar belefáradtak a meddő próbálkozásba. a kis vajmécsesek lángja is fellobbant a kolostorépületekben. és éheznem kell? Egész nap nem moccantam. Aztán. később pedig mély zümmögés lesz belőle. s máris trombita­ hangra ébredek. Ebben az időszakban a hold későn kelt. időnként porzáport zúdítot­ tak rám. és egy sötét foltot láttam közeledni. olyan. az a mondás jár­ ta. rejtélyes ügyei­ ket intézték. még alig pirkadt. A különböző épületekből szerzetesek jöttek kifelé. a hegyek mögött a közeledő nappal első fényei ragyogtak az égen. de a próbának nincs vége. hogy csak a nők és a kislányok olyan ostobák. mozdulatlan vá­ ros levegője vette körül. Végre meghallottam az öregember lépteit. De mivel nem reagáltam. Felnéztem. Ez alkalommal több jóindulattal nézett rám és azt mondta: . és vigyázz. de nem mertem megmozdulni. élettelen. zokogni tudtam volna. A lámakolostor fokozatosan életre kelt. Balsejtelmem támadt. Még jön a holnap. Gyorsan felültem. folytatta éjszakai küldetését. mely mormogássá erősödik. mert ha megmocca­ nok és nem állom ki a próbát.54 HARMADIK SZEM Úgy tűnt. fiam. kavicsokat rugdostak felém.

mint egy teherhordó állat­ nak. Ezzel megfordult. hogy a sok szenvedés után most mindent el­ ronthatok. Megpróbáltam felállni. Miközben töprengtem. . egyre gyengébb vagyok és szédelgek. Bevágtam az első sorba. hogy arcra estem.egyik a má­ sik után .Vegyél részt az esti istentiszteleten. az ajtó­ ban messze. és füstölők nyugtató szagát éreztem.Ha pihenni akarsz. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 55 mozdulj.Gyere ide.Gyere be ! . A láma­ kolostor ködben úszott. Összeszedtem minden erőmet és sikerült legyőznöm a szédülést. színes fények. Valódi félelem­ mel gondoltam arra. de a lábam annyira elgém­ beredett. Újra lefeküdtem. a ködben épületek. egyszer csak elszenderedtem.mondta.Gyorsan felkaptam a csomagomat és odatántorogtam. A következő. semmiféle szektájú. sosem jön el az este. hegyek­ kel és szerzetesekkel tarkított lila foltok tűntek fel. Hely­ zetem igazságtalanságán tűnődtem. Az ablakokban . . annak még nálam is hosszabb ideig kell egy helyben ül­ nie. A kövek mintha csak késpengét növesztettek volna alat­ tam. Nem volt több választásom. éreztem.újra megjelentek az apró fények. ma éjjel meghalok . Étel . Egy világosabb pillana­ tomban ráeszméltem. ott maradhatsz ma éjjelre is. de nagy sokára szürkülni kezdett. amint szemlélődő testtartás­ ban ültem. ennivaló van valahol a közel­ ben. . Úgy látszott. fiú! . nem akartam szerzetes lenni egyáltalán. . néhányan megpróbálták el- . Amíg beszélt. mert nagyon sokan elbuknak a huszonnegyedik órában.Épp akkor. megittam a teát. Ahogy a lábak között rohantam négykézláb.gondoltam -. fajtájú­ formájú szerzetes nem akartam lenni. Az éh­ ségtől felpedzett érzékeim jelezték.Remélem. micsoda boldogság. mintha egész életemben ezt gyakoroltam volna. a harmadik napon. és az esti szél játékosan fel-felka­ pott egy-egy elhullajtott madártollat. és is­ mét áttöltöttem a campát a saját edényembe. nem bírom tovább. nagyon kellemetlen helyen karcoltak.szólított. de egy szemernyit sem voltam boldogabb. és elment.campa. Nem várok tovább. . hogy nem vagyok kotlóstyúk.IV. . így követtem a tömeget. Bent meleg volt. a nap is megállt az égen. melyet áthajtanak a hegy hágóján. aztán reggel találkozunk. mint az előző éjjel. megláttam a tanítómester magas alakját. . vajas tea.

egy a majdani vezetők közül? Hah! Nesze neked! . a tanító le­ nyúlt. átrepült fejem felett. azt.gondoltam . Csak akkor állt meg.azt hittem. Olyan fáradt voltam. amit alólam húzott ki. képzeletben hallottam az öreg Cu búcsúszavait: „Viselkedj férfi módra. de senki sem figyelt rám.Úgy tűnt. engedelmeskedek-e a tizenhatodik törvény parancsá­ nak: „Viseld a szenvedést és a nyomorúságot türelemmel és alázat­ tal. és csomagommal a fejem alatt elaludtam. ez is a próba része. gyertek. amelyről teljesen lehorzsolódott a bőr. A magas. Fülsiketítő csattanás riasztott fel .Új fiú. Meghalok . kis nyomást alkal­ maztam. és a fájdalomtól elakadó lélegzet­ tel.Mi folyik itt?! Ijedt suttogás volt a válasz: . és a varkocsomnál fogva lábra állított. . és azt üvöltötte. azt gondoltam. csúszott egy darabig az or­ rán. az ütések sosem érnek véget. elnyúltam a kövezeten. Miután ettem. amire tanítottalakl" Gondolkodás nél­ kül megfordultam. Aztán a szerzetesek kitódultak a templomból.Úgy látszott. emlékezz mindarra. egy másik elszedte a bőrcsizmá­ mat. hogy rendben van. verjük el! A körém gyűlt növendékek egyike a köpenyemet lóbálta a feje fö­ lött. én pedig beosontam egy óri­ ási oszlop mögé. az orrából patakokban ömlött a vér. hogy nem tudom. A mester meghökkent. kicsit jobban éreztem magam.Hitvány nyápic. majd harsogó ne- .minden baj véget ér. az esti szertartásra. Ütések és rúgások zá­ poroztak rám. de ennivalót kerestem. látni akarják. mikor a feje hangos koppanással egy kőoszlophoz verődött. A többi fiú visszatartotta a lélegzetét. .Mulya tökfilkó! Nyápic alak! TE. Követtem a töme­ get a belső templomba.és hangok: . leesett a kőre.Ahogy szedegettem a campát a szememből. széthasadt a fe­ jem . és semmi sem tartóz­ tathatott fel. és ahogyan Cu-tól tanultam.56 HARMADIK SZEM kapni a varkocsomat. miként zajlott.Figyelj! A vén Zörgőcsont pré­ dára les. csontos szerzetes hangos üvöltéssel talpra ugrott. meg­ állt az élet. . Akkor hirtelen hangosan ordítani kezdett valaki: . nem védekeztem. . előkelő származású. kásás campa ömlött az arcomra.Kemény ütések záporát zúdította rám. Puha. meg se tudod védeni magad! .

amit tu­ dott". Először életemben hálát éreztem Cu. Óvatosan körözött.időnként kegyetlen ki­ képzésnek. De még nem volt neki elég. és rám ugrott. nehézkes. és könnyedén megcsavartam a karját. fejlettebb is nála.„mindenre. Ez alka­ lommal megpördült és a bal vállán ért földet.ahogy szokta mondani . hála Cu-nak. amit ki kell talál­ nunk! Megfordult. hogy a durva és vad verekedéshez szokott. Ngavang erős. a jövőm ettől a küzdelemtől függ. a füstölő akár egy ki­ lőtt csúzli. hogy egy jakhajtó fia ügyesebb-e vagy egy hercegé. Meg kellett harcolnom felnőtt férfiakkal is. megragadott egy ne­ héz füstölőedényt. mert a tibeti név a nyugati olvasónak nem jelent semmit.ahogyan Cu mutatta . Kicsúszott a lába alól a talaj. és a láncánál fogva hozzám vágta. azért nevezem mégis így. (Lásd még a 109. előbb leírt egy félkört. Elléptem hadonászó karja alatt. oldalon. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 57 vetésben tört ki: . majd azt mondta: . jó felépítésű fiú volt. de a mozgása esetlen. Az ilyen fegyver lassú. Fiatalabb korában nagyszerű dzsúdó* szakértő volt Khamban. hogy tudtam. Nem ijedtem meg. te vagy a legnagyobb ve­ rekedő a kolostorban. Lát­ tam. és mikor átugrott.Nézzük csak a fiatal pávakakast! Vagy talán sa­ rokba szorított patkány? Melyik? Aha. Rám rontott. Lehajol­ tam. ha küzdelemre kerül a sor. otromba tizennégy éves fiúra bökött. melyekkel a láncot szorította.IV. Megtanított . ujjai. és egy magas. könnyű kikerülni. hogy elkapjon és tehetetlenné tegyen. ahol nem számít az erő vagy a kor. és . oldalra ugrott. a körülöttünk álló fiúk és szerzetesek egy csoportjára zuhant. ez az. ahol az ereje előnyt jelent. nézzük. oldalra léptem. Ebben a tudo­ mányban. Most. tényleg nagy ügyes­ ségre tettem szert.könnyedén beledöftem az ujjam a nyaka tövébe. majd a fejére esett. és az . elernyedtek. A tibeti változat különbözik a dzsúdótól. megcsavartam az egyik lábát. Ahogy Nhavang nekem rohant. akkor felpattant. végre örültem egy kicsit.) . mint szikla a hegyoldalon. Leesett. Egy pillanatig nyöszö­ rögve feküdt a földön. Ngavang. az öreg rendőrszerzetes iránt.Na.

Újabb lépcsők következtek. megálltad a helyed. szóval vigyázz! . nem kerül rossz kezekbe. amennyit akarsz.Kövess. miért. fiú. . hogy a tudo­ mányokban is olyan vitéz vagy-e. majd földre borult. hogy majd­ nem hasraestem. fiú! Merészen így válaszoltam: . Megpróbállak rajtacsípni. hogy a lélek kiszabaduljon a testből asztrálutazásokra vagy hasonló célból. mint egy darab rosszul kikészített jakbőr. megtudod majd.58 HARMADIK SZEM Ngavang körülbelül egy fél órán át eszméletlen volt. Rendkívüli megtiszteltés. újabb tekergős folyosókon. megveregette a hátamat. a belső templomok és a tantermek mellett. Hat órán át ültünk egymással szemben a párnánkon.Hihetetlen sok kérdést tett fel.Akkor rászolgáltam egy kis ennivaló­ ra. Az utóbbi napokban nagyon keveset ettem. de közben azt mondta : . hogy jóra használod a tudásod. és odasétáltunk az apát házához. Ngavang félelemben tar­ totta a növendékeket. fiam .Fiam. Ezt az „érintést" gyakran használják arra.Ülj le. Gyere! Követtem a széles folyosókon.szólt -. itt van a fiú. beviszlek az apát úrhoz. az egyházi hivatalok. míg végre felértünk a lapos tetőre. Nagy buz- . Jóra tanítottak. de kedvességgel és könyörülettel kell felügyelned rájuk. aki előzőleg enni hozott nekem. az Istenek Termei és gyógyfűraktárak mellett. mint a viadalban. ragacsosan és lottyadtan. .Hajolj meg. A növendékek tan­ mestere hozzám lépett. Beléptünk az aranyozott fatáblákkal díszített ajtón. úgy. A tanmester felállt. látom. hajolj meg. most már elégedett. Most gyere ve­ lem. Uram. uram. ülj csak le! Megnézzük. elhaladtunk a Buddha-szobor előtt és a Gyógyítás szimbólumát megkerülve beléptünk az apát sa­ ját szobájába. adok neked enni. . Úgy éreztem magam. Kedd Lobszang Rámpa. fiam. aztán mondd meg az egyik huligán­ nak . Azután fel a lépcsőn.Egyél. A növendékek tanmestere barátságosan üdvözölt.Ezzel a növendékek tanítómestere háromszor meghajolt. igyál. mikor belép­ tem a szobájába.Valódi férfi vagy. megkeresett és így szólt: .kísérjen hozzám. .és innivalót. . fiú.a mesterük vagy már . és csináld. amit én. Az öreg szerzetes. aztán azt mondta. mely a tetőre épült. Most átveszed a helyét. szó­ ban és írásban is egyaránt.

de nem ok nél­ kül volt az. mint férfihoz. hogy megértsem. in­ tenzív képzést. Kedd Lobszang Rámpa. hogy az asztrálsíkokon utazzhass. De amiben csak tudunk. egy fürt kivéte­ lével leborotválják a haját. ha valaki belép egy szerzetesrendbe.IV. Tibetben. amit megjö­ vendöltek neked. A többiek sodródnak és napi munkájukat végzik. Az egész túl nehéznek tűnt nekem. a magasabb szintű fejlődésre alkalmas. de erről egy kicsit később. Az apát szenvtelen tekintettel ránk nézett. amely semmitől sem retten vissza. A kitartás próbája kíméletlen volt. és nemritkán keserves. és ahhoz. mint amennyit hosszú élete során egy láma általában megtanul. hogy minden ezer szerzetesből egy az. Az okot később majd megtudod. akik megőrzik és továbbadják tudásunkat. amelynek szilárdsága a sziklákéval vetekszik. hogy azt tegyem. mert így lettél ne­ velve. Most elvisz­ lek. anélkül. ha or­ szágunk majd idegen felhő alatt lesz. A mester csak akkor tör­ te meg a csendet. Az Ösvény kirajzolva előtted. Az utolsó tincset akkor távolítják el. akik forgatják az imamal­ mot. ami tőlünk telik. Kacskaringós utakon keresztül kis szobába. Egy ideig az apát úr nem beszélt. kitartóan kell dolgoznod. mikor az előző nevét elveti. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 59 galmamban. és olyan eltökéltségre. Ezoterikus tanulmányokat is folytatsz majd. én is leborultam. A tisztánlátást kikényszeríteni fájdalmas dolog. és úgy. aki a magasabb rendű dolgokra. és hellyel kí­ nált. . hogy tudni akarnák a miértet. mindent. Most annyit. Fáradt voltam! így folytatta: . Fizikai munkások. hogy kopaszra borotválják a fejedet. olyan bátorságra van szükség. ahogyan kell. Itt leültettek a földre. a tanítómester felkelt és mélyen meghajolt. Nagyon figyeltem. amikor a szobájába értünk. mindent tudok rólad. csak figyelt. Belőlük nincs hiány. Tibeti módra keresztbe tett lábbal. Különleges képzést kapsz. és néhány rövid év alatt többet fogsz tudni. Aztán így szólt: Kedd Lobszang Rámpa. hi­ ány azokból van. Bár csak hét­ éves vagy.A gyógyítás tudomá­ nyát és az asztrológiát fogod tanulni. úgy beszélek hozzád. amit kell. Bólintott. Minden segítséget megkapsz. a „borbélyműhely­ b e " vezettek. mikor a szerzetesnevet kapja. párnákon ültünk.Fiú. Az Út nehéz lesz. és elindultunk kifelé. Én követtem a példáját. és a mester a következőket . segíteni fogunk.

egy örökkévalóság után .Aha! Megvan: mától fogva Zamigmarlálu a neved. Tamcsö előrelépett. amit otthon padlókaparásra használtunk. mire megnyugtatott: .Ó.Na most. Gyere! . mert így egyszerűbb az olvasónak. Ebben a könyvben azonban továbbra is a Kedd Lobszang Rámpa nevet használom. Végül.Ne aggódj.válaszoltam. . Bevezetett a szobájába és elővett egy nagy könyvet.60 HARMADIK SZEM mondta: . mikor a fejemre öntötte. jobb kezével megra­ gadta a varkocsomat és egyenesen fölemelte.Tamcsö.Tise! . fiam! Gyönyörű varkocsod van. így könynyebb eltávolítani a hajat. .üvöltötte.a szolgák nálunk ilyennel nyír­ ták a növényeket. jól vajazott. hogy felpattantam a földről kínomban. hogy majdnem felemelt a földről. . Tamcsö addig ügyködött a siralmasan tompa olló­ val. míg levágta a copfomat.hívott a mester. Kilógó nyelvvel és egyre- másra morogva.nekem legalább is úgy tűnt. De ez csak a kezdet volt. ez igencsak hasonlított arra a szerszámra. Gyere és tartsd a végét! Tise. . mert azonnal nevet kap. és olyan szorosan tartotta a varkocsomat fel­ felé. borotváld meg a fiút! Ne hagyj egy tincset sem. Kész öröm levágni. . a segédje odarohant.Mi baj? Felforrtál? Igen. . minek is nevezzünk? Még egy ideig mo­ tyogott magában. A segéd ho­ zott egy tál forró vizet. ami annyira forró volt. Fogott egy háromoldalú borotvát. nem volt több haj a fejemen. Va­ lahonnan szerzett egy nagy ollót . aztán megszólalt: . jól gondozott.

Odamentem hozzá.Nevetségessé akarsz tenni? A zenészek újrakezdik. Mivel otthon jó nevelésben részesültem. Énekelni kezdtünk. A zenemester felhúzta a szemöldö­ két. úgy tudtam. A fiúkkal nem gyűlt meg többé a bajom. mert ahogy kifelé jöttünk. ők is újonnan léptek be a rend­ be. Tanárunk. Til­ takozásul felemelte mindkét karját. és énekeljetek úgy.IV. Újra kezdtük. buta fiút kivéve senkivel sem volt bajom. Még egyszer megpró­ báltam az éneklést. A többiek látták. mi történik. A láma el­ magyarázta. vajon mi­ lyen újabb nehézség vár rám. miközben azon töprengtem. Ismét leállított. mikor a fiú a fejemre tette a kezét. és egy osztályba raktak a ti­ zenhét éves növendékekkel. olyanra. Befordult egy zeneszobába. hogy megnézzem. De nem sokáig. hogy fájdalomtól üvöltve békén hagyjon. A zenemester felbőszültén in- . egy kagy­ lókürtös és egy trombitás. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 61 Mikor bevitt az osztályba. akikkel a héten később találkoznom kellett. miért hívott össze bennünket: . akinek ezüsttrombitája volt.Kezdjétek újra. Este fél kilenc lehetett. Akkor a zenemester egyenesen hozzám fordult. amit min­ denki tud. ahol kö­ rülbelül húsz fiú volt. olyan csupasznak éreztem magam. Örömöm azonban nem tartott soká.kiáltotta. hogy elbántam Ngavanggal.Állj. mind jól ismerték Cu-t. így tettem. s koszos kezét az igencsak sajgó koponyámra tette. és hirtelen a könyökére ütnöm. A dzsúdóoktatók. és őt tartották a legjobb dzsúdószakértőnek egész Tibetben. Csak fel kellett nyúlnom. Arcán előbb döbbenet. mint egy frissen tojt tojás. . te pedig egye­ dül énekelsz majd! Újra kezdődött a zene. egy láma intett nekem. Három zenész várakozott a hangszerénél. így maradt vagy háromnegyed óránk az esti istentiszteletig. hogy kövessem. Valósággal törpének éreztem magam az óriások közt. és olyan jót nevetett. éppen hátat fordított nekünk. majd valódi fájdalom tükröződött. -Tökfilkó! . ahogy kell. mi lesz! Cu tényleg jó mester volt. így egy nagydarab.Énekelni fogunk. szólt. A zenészek rázendítettek egy jól ismert dallamra. állj! . hogy hamarabb elenge­ dett minket. .kiáltotta. és lássuk. . De hamar ész­ revette. A kórushoz próbálunk. Vágjunk rá tüstént a két kis „furcsa csont­ ra". úgy találták.Ez még az isteneknek is gyötrelmes kínokat okoz. egy dobos. többet tudok az átlagnál. Mögém jött. milyen a hangotok.

többé nem kell énekebed. hogy nézzem meg. hol fogsz aludni. aki velem volt. és ugyanazt csináld. Elszunyókálhattam.Figyelj. és olyan üres lesz a hasad. alvajáró vagyok és ismét üres a gyomrom. máskülönben elszundítottam volna. Az énekórák alatt mást tanulhatsz. csak előző este kerültem a kolostorba? Mintha ezer éve lett volna! Úgy éreztem. fiacskám. Eddig olyan kevés ember volt ked­ ves hozzám.Kezdtem lehiggadni és megtelepedni. Ötvenöt év óta vagyok itt.. amit én.Belépett a templomba. mert mindent elrontanál. mint egy dob. lekésed az istentiszte­ letet. Egy óriási.Eztán már semmit sem hallottam. és három párna van alattam. . és a nagydarab láma . ha minden különösebb hűhó nélkül megtelepszem. Menj most. Engem gondosan letett egy párnára maga előtt. barát­ ságos láma a vállára ültetett. fiam. de ha éneklek .hahaha . aztán gyere be hozzám. így szólt: . vagy kiabálással.Edd meg. Valaki megra­ gadta a köpönyegemet.62 HARMADIK SZEM tett egyet. Tétlenül ődöngtem. ideje gyülekezni az utolsó istentiszteletre.Elmentem. elmulasztod a vacsorát. hogy mivel nincs más választásom.Valóban na­ gyon hálás voltam. . . az. Csak rájöttem. vagy veréssel tanítottak. Lát­ tam. Nem mintha megszerettem volna a helyet.Sietnünk kell reggelizni. . valamint főtt zöldségeket tett elém.Kedd Lobszang Rámpa. amint azt fújták. . . és akkor kapsz majd. és felrepültem a levegőbe. A templomi szertartásokon sem énekelhetsz. Talán így volt jól. a zenéhez nincs tehetséged. nagy nehezen felébresztett. ha késel. de még ilyen hamis hangot nem hallot­ tam. felhalmoztam a pár­ nákat a fal mellé. hogy pont szemben ültem vele. Tudod. míg meghallottam a trombitákat. . amikor az egyik fiú.Felkeltem.. akkor teszek jót ma­ gamnak. legalábbis reggel ötig nem.Gyerünk. és teát. Előző este. . hogy egy nagy szobában vagyok.maradj csendben! . . azután be kell vigyelek Mingyar Don­ dup lámához. felébresztet­ tek-e. Ma hajnali ötig aludhatsz. . vagy maradni akartam volna. aki az előző nap barátságos volt velem. hogy a szertartásnak vége. mert arra eszméltem. campát. s ahogy a többiektől láttam. hogy segített. A fiúk kifelé mentek. még mindig a vállán vitt és csak a fiúk ülőhelyének végében foglalt helyet. Hamis? Enyhe kifejezés! Fiam.Mingyar Dondup láma küldött. fiam. te botfülű bar­ bár! . úgy.bevitt az ebédlő­ be.miközben aludtam . Megmutatom. Szent isten. aztán feküdj le.

Egyik mondása sze­ rint: „Valamennyi képesség kapuja az olvasás és az írás". Minden étkezésnél van egy felolvasó. Mindig emlékez­ nünk kellett a régi buddhista mondásra: „Lévén tenmagad a példa. Uram. s egy kb. hogy máshol jár az eszem. sőt vad fe­ gyelem uralkodott. gondolkodás nélkül válaszoltam: . vörösesbarnában kellett járnunk. a rendet és a képzést esetünkben különösen fontosnak tartották. negyvenöt centiméter magas asztalról ettünk. rajtacsípem. akik a ház­ tartást vezették. belőlük lettek a lámák. Ezer­ ből talán egy. mi is részt vettünk a házimunká­ ban. azonnali engedelmességet követelt. a Kangyúr száztizenkét kötetéből mondott fel részeket.Mint a villám. Szakembereknek készültünk. mint az apám. ismételd csak el. ahogy tetszett. Buddha tanításának ez a lényege" Az apát úr. de ezt most megúsztam. ott.Te. A legtöbb lámakolostorban nem volt ilyen rend. A felolvasó is nevetett . Csampala láma olyan szigorú volt. Egymást váltva. az pedig nem alkalmazható kivétel nél­ kül mindenkire. . A szerzetesek dolgoztak. A szerzetesek az étkezések alatt nem beszélhetnek és nem is gondolhatnak az ételre. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 63 Reggelinél a felolvasó a buddhista Szent Iratok. esetleg lustálkodtak. de ezek szolgálószerzetesek voltak. így hát bőven volt benne részünk. ne tégy rosszat másokkal. Nem hordhattuk a növendékek fehér köpenyét. mert a lá­ ma jelentése „legkülönb". csak jót cselekedj. Csakporiban valóban vasfegyelem volt. Maga Csakpori „vas­ hegyet" jelent. aki az olvasópultnál áll­ va a Szent Könyvekből olvas. hogy az a fiú nem figyel. mit mondtam utoljára! Gyorsan! .IV. ha előre akart jutni. mindannyian a földön ül­ tünk. Nem zajonghattunk és tilos volt könyökölnünk. Nálunk is voltak háziszolgák. én meg megúsztam a leleplezést. vezetőknek. Mi.ritka alkalom -. A táplálékkal szent tudást kell magukhoz venniük. mert rámripakodott: . ahol párnák voltak. Látta. hogy ne legyenek zaklatott gondolataink. hogy az írás szövegét szerette volna hallani.Azt. Mindenki nevetett. A mi kolostorunkban nagyon kemény. és elmagyarázta. mint a már felavatott szerzeteseknek.

Végigcsattogtunk a folyosókon. és a sötétben a köpenyek után kotorásztunk. Mikor az éjféli trombita­ szó beharsogta a félhomályos folyosókat. Keleten tudják. mintegy mormolásunkra válaszolva. hajolgattak és himbálóz­ tak. Aztán felöltöztünk. ez így szokás Tibetben. Az egyik tanítás a következőképpen hangzott: „Jobb megbékélt tudattal pihenni. Minden második sor szemben ült az előzővel.Csakporiban éjfélkor kezdődött a „nap". Dünnyögtünk és különleges hangsorokra épülő szent énekeket énekeltünk. mikor dühös az ember". A pislogó fényben változtak az árnyékok és az óriási szent alakok megelevenedni látszottak. és így tovább. ahol nincs hamis álszemérem. hogy a hangoknak ere- 65 . nem volt valami fényes kedvünk ebben az órában. így az első és a má­ sodik sor egymás felé nézett. Mind­ annyian meztelenül aludtunk. Gyakran tiszteletlenül arra gondol­ tam: „Miért nem hagynak békében pihenni? Ez az éjféli kelés fel­ dühít". Itt megszámlálhatatlanul sok vajmécses fénye próbált keresztültörni a füstölőkből kerengő füst­ felhőkön. De senkitől sem kaptam kielégítő választ. és a többiekkel együtt le kellett mennem imádkozni. betömködtük tartozékain­ kat a köpeny elülső bugyrosan felhúzott részébe és elindultunk. mint Buddhaként ülni és imád­ kozni. a sorok a terem egész hosszát betöltötték. Szerzetesek és fiúk százai ültek törökülésben a földre tett pár­ nákon. a második és a harmadik pedig háttal ült. Sorokban ültünk. álmosan legurultunk a párnákról.

hogy az „előkelő s z á r m a z á s i b a n van valami szégyellnivaló. amint vérvörös köpenyben és aranyszín stólában himbálózik és egy hangon mormol. miköz­ ben az ötödiket („Tiszteld az öregebbeket és az előkelő származásúakat!") állandóan citálják. hanem az ember termé­ szete. aztán visszatértünk párnáinkhoz. Időnként örültünk a szünetnek. Tibeti törvényeink közül a második így szólt: „Gyakorold a vallási szertartásokat és tanulj!" Hétéves fejjel tudatlanságomban képte­ len voltam megérteni. a fel­ ügyelő mellette ülve figyelt. mért kell betartanunk ezt a törvényt. negyven percre újabb szertartáson vettünk részt. Hihetetlenül hatásos látvány volt a több száz ember. hogy mozogjunk és hogy alázatra neveljen . A felolvasó még ennél az étkezésnél is egyhangúan mormolt. miközben a kis csen­ gettyűk ezüstös csilingelésébe lüktető dobolás hangja vegyül. hogy nem a születés számít. Ahogy egy zenei hang képes széttörni az üveget. Engem legalábbis feláldoztak miatta. Reggel hatkor tanulásra készen gyülekeztünk a tanteremben. más tárgyat. hogy Lhászának szüksége volt valamire. Ötkor ettünk először. Kilenckor. először egy félórás szertartás következett. Tapasztalataim alapján inkább azt hittem.66 HARMADIK SZEM jük van. Külön felmentést is kaptak. de megszegik. hogy ennyi meg ennyi időre eltávoznak a kolostorból. A szertartás körülbelül egy órán át tartott. és nem lesznek jelen a szertartásokon. campát és vajas teát. és ilyenkor a pislákoló fényben gyakran úgy tűnt. hogy egyik vagy másik egyenesen ránk tekint. egy hangkombináció metafizikus erót hozhat létre. megszakítva tanulmányainkat kb. ilyenkor a reggelinél szólították azokat. és eszembe sem jutott. A Kangyúrból ugyancsak olvastak fel részleteket. De akkor még nem ehettünk. Az étkezés alatt közölték a napi tudni­ valókat és adták ki a parancsokat. és reggel négyig aludtunk. akiknek el kellett vinni vagy össze kellett gyűjteni a kért dolgokat. de háromnegyed tízre vissza kellett érnünk a tanterembe. Ezt követően egy órán át fizikai munkát végeztünk. Előfordult például. A füstölők kék felhői kavarogtak-gomolyogtak az istenek térde kö­ rül. azután jö­ hetett csak a campa és vajas tea. Negyed ötkor egy újabb szertartás kezdődött. Déli egyig tanultunk. mint az istentisztelet előtt.

Ezalatt nem beszélhettünk. milyen hosszú a nap. és később már észre sem vettem. Egyszer. és azt mondták. felajánlottam neki a tartalék köpenyemet az ő dióadagjáért. A „torkosságomért" büntetésül huszonnégy óráig nem kaptam sem enni. CSÉLA-ÉLET 67 minket. mialatt csak a legsúlyosabb büntetés terhe mellett mehettünk ki a teremből. otthon gyakran ettünk ilyet.V. öt óra. Tanáraink megle­ hetősen szabadon bántak a kemény pálcával. meg a többi új fiú is bebújtunk egy sarokba. . és egyikük-másikuk valódi lelkesedéssel osztogatta a büntetést. A köpenyemet elvették. mert nem tudom. Nyersen ettük. Kilenckor ütött a szabadulás órája. a pihenés után megint tanulni kezdtünk. Rettegett napszak volt ez! Öt óra tanulás szünet nélkül. A legkellemetlenebb munkákból is legtöbbször valaho­ gyan a legkoszosabb jutott rám. vagy hogy úgy elalszom. nincs szükségem rá. mely ismét campából és vajas teából állt. ha a büntetés elkerülhetetlennek lát­ szott. a hosszú napok megölnek. akkor következett ugyanis az utolsó étkezés. A csendespihenő nem örvendett népszerű­ ségnek. hogy szundítsunk egy jót. Megpróbáltam cserélni az egyik fiúval. Kilenc harminckor lefeküdtünk a párnáinkra. Csak a nagyon szo­ rongattatott helyzetben lévő vagy a nagyon meggondolatlan diá­ kok esedeztek bocsánatért. felejthetetlen esemény. sem inni. De rövid idő alatt hozzászoktam. vagyis az „ágyunkra". de túl hosszú a tétlenséghez. és be kellett vallanom a bűnömet. ami nem lényeges". Eleinte én is. A lefekvésről senki sem késett el! Azt gondoltam. Jobbat is el tudtunk képzelni! Négykor. vagy egy kevés nagyon aprócska babot. de éhesek voltunk. nem mozoghattunk. és így is csemegének számított.nagy ritkán . az egy óra túl rövid volt ahhoz. hogy sosem ébredek fel többé. kihívott a terem közepébe. mire való: „el akartam cserélni olyasmire. hogy bármely percben meghalhatok. nyugodtan kellett feküdnünk. Három órakor csapatostul egyórás kényszerpihenőre vonul­ tunk. a nyolcadik születésnapomon kaptunk néhány szem sózott-savanyított diót. hogy aludjunk. Én különösképpen szerettem. A felügyelő meghallotta. Néha .zöldséget is kaptunk: szeletelt fehérrépát.

mint más lá­ ma egész életében. ahová hazatérhetek? Es ki mutatja meg a helyes ösvényt.Megállt.válaszolta. ha azt választom? .68 HARMADIK SZEM Majdnem hat óra volt.Már elfelejtetted? Nyomon követtük az előző inkarnációdat. és néhány éven belül apát leszel. Egyedül csak te választhatsz. .válaszoltam. annak tekinteném.Ülj ide hozzám.Uram! . a nyugodt.mondta. szólt. kemény és át­ ható tekintettel figyelt.És ki mutatja meg majd az utat? . mint élő megtestesülést elhelyeznek egy kolostor­ ban.Apám azt mondta..folytatta -. ha nagyobb tudásra tennél szert. könnyű életet. . Bár nem kopogtam. . .Az apát úr megengedte. Apád ezt nem nevezné ku­ darcnak. hogy együtt dolgozzunk. aztán hosszasan. . aki felébresztett. mint növésben lévő férfinak: . valamint egy nagy életkerék függtek.A saját ösvény megválasztásához szabad­ nak kell lennünk . aranyból és zománcból. Most újra akarunk fejleszteni benned néhány képességet és azt az erőt. a te utad negyven évig nehéz lesz. . A helytelen ösvény nyugodt. de nem fogsz fejlődni. . a láma lótuszülésben ült a párnáján. Lobszang!. kényelmet és gazdagságot hoz neked ebben az életben. hogy tovább kér­ dezzek: .Meg kell beszélnünk egy csomó dolgot. de mindez a következő életben ja­ vadra válik. amivel korábban rendelkeztél. ha nem lenne otthonom. Néhány év leforgása alatt azt szeretnénk. Nagyon kellemes szo­ bája volt: a falakon gyönyörű falfestmények és festett selyemké­ pek. de először egy igen fontos kérdést kell felten­ nem neked.Eleget ettél és ittál? Biztosítottam róla. előtte alacsony asztalon sok-sok könyv hevert. Amikor beléptem.Igen.tudván.arra késztetett. hogy igen. nem mehetek haza sem. Mingyar Dondup láma ajtaja előtt találtam magam. ha kudarcot vallok a kolostorban. Az alacsony asztalká­ kon kis szobrok álltak. könnyű életet. Hogyan lehetne nyugal­ mam és kényelmem. mikor annak a fiúnak a segítségével. Nyomon követtük az előző inkarnációdat. és az jó volt. az egyiket tanulmá­ nyozta éppen.Rám mo­ solygott és azt felelte: . ha a helyes ösvényt választod. rám nézett. Ha a helytelen ösvényt választod. .ahogyan beszélt . Valami . hogy menjek be. istenek és istennők jade-ból. amit tudok. . Szünetet tartott.Te kudarcnak tartanád? .

Üzensz valamit apádnak és anyádnak? Ma találkozom velük. Ha felvettek valakit a kolostorba.a tanítványod szeretnék lenni. . meleg hangon. és meg tudtam ítélni. Kissé elszomorodtam.Aztán . és tetszett. nyílt arca volt. meglátjuk majd. kilenctől egyig.De még mindig nem szeretem a kemény munkát. Az én varkocsomat Mingyar Dondup láma személye­ sen adja át a szüleimnek! Elfogadott tehát „szellemi gyermeké­ nek". sőt. Lobszang. Az istentisztelet helyett minden reggel kilencre gyere ide. Holnap kezdjük. De először ki kell gondolnunk.mondtam. mélyről jövő.Uram . A láma nagyon fontos személy volt. . .Hát igen. . miként ren­ dezzük el legjobban a tanulmányaidat. Igen. a fejét kopaszra borotválták. a varkocsát levágták. hogy valaki jó vagy sem. . melyet magas homlok koronázott. ritkán tudtam játszani vagy sárkányt eregetni. Nevetett. nehéz életem volt. senki sem befolyásolhat a döntésben.Hamarosan egy kis operációt kell vég­ rehajtanunk a fejeden.Magam leszek a vezetőd. fekete szeme. Messzire jutsz majd a metafizikában és az orvosi tudományokban is. A láma mintha a gondolataimban olvasott volna. CSÉLA-ÉLET 69 . Hétéves korom ellenére. széles. kinek átható. de csak kevesen merik ezt bevallani .Lobszang.Rá­ néztem. gyámfiának.Átnézte a papírjait. éles pillantású. . egyikünk sem szereti a kemény mun­ kát. hogy tisztán láss. roppant .azt hiszem . amit láttam. miről is fogunk beszélgetni.nem elég őszinték hoz­ zá. sárkányrepülés is. tet­ szett.Nézzük csak.Újra a papírjaiba merült és gyorsan átlapozta őket: . sok emberrel találkoztam. és a he­ lyes ösvényt járni. . Igen. és akkor hipnózissal fel­ gyorsítjuk a tanulásodat. fiatalember.így értesültek róla. amit láttam. . de választani neked kell. erősen megnéztem. Előttem egy nagydarab ember ült. és azt egy növen­ dék elvitte a szülőknek . .kissé bánatosan hozzá­ tettem: . hogy fiukat befogad­ ták a rendbe. ez jó lesz kezdetnek. Úgy tűnt. Lesz majd nem egy sárkányeregetés. hogy még több munka vár rám. Átadom nekik a varkocsodat! Egészen elérzékenyültem. ha a helyes ösvényt választod. eddig is keményen kellett dolgoznom.V.

vá­ laszthat a létezés másik síkja és a között. melyeknek feltárását sokszor szinte lehetetlenné teszik a költségek. Két kemény. mi dolgozunk a konyhán. miért. Nagyon nehezen viseltem a tanárok szigorúságát. bolond! Démonok vertek tanyát talán a koponyádban? Ez már több a soknál.úgy hisszük . De aztán meggyőztem magam: hiszen ezért jöttem. mi is az. én voltam a legfigyelmetlenebb. akinek irigylésre méltó híre járt egész Tibetben. Aznap reggel. ahol tovább tanul és segít az embereken. . hogy okkult tudásomat „mesterségesen táplálják". de mikor öre­ gebbek lettek. A vállamat ért ütészápor erőszakosan visszarángatott az osz­ tályterem valóságába. s gon­ doskodik arról. az ottani felügyelők úgy bántak velünk. amikor bementem az osztályba. Ezért születtem újra. és a tanárnak bőven nyílt alkalma arra. majd méltóságteljesen kisétált az osztályból. hogy teljesítse feladatát. ilyen ember mellett nem bukhatok el. Azo­ kat. mint a rabszolgákkal.Tökfilkó. hogy átélje a büntetés végrehajtásakor érzett örömét. Rám speciális kezelés várt. megtölthetjük a campásedényünket. amit újra kell tanul­ nom. akiknél megvannak ezek a jelek. . Úgy gondol­ juk. és utána nem maradt időnk a pihenésre. A mellettem ülő fiú megjegyezte: . mielőtt munkáját befejezné. mégha csak egy kisfiút is kellett megfenyítenie. fárasztó munkával töltött . Tibetben szilárdan hiszünk a reinkarnációban. . bár nem emlékeztem. „élő inkarnációk"-nak nevezik. valamint az időigényesség. Tud­ tam. Gondolataim másutt jártak. Lehet.visszatér. félkegyelmű. Ilyenkor . ha valaki elér a fejlődés egy bizonyos fejlettebb szintjére. mint ahogyan nálam megvol­ tak. hogy az eredmény mások javára váljon. Remélem. Akkor nem tudtam még. hogy visszatér a földre. de meghal.Ezzel a megjegyzéssel a feldühödött tanár még egy utolsó óriási ütést mért rám. hogy tanuljak.ahogyan velem is .a szigorúnál is szigorúbban bántak velük. Szerencsédre istentisztelet­ re kell menni.A konyhai munka nehéz volt.70 HARMADIK SZEM okos ember. Csak ke­ vesek esetében sikerült felfedni az előző inkarnációt. szükség van ugyanis bizonyos jelekre.Ne feledd. óriási tisztelet övezte őket. Fiatalkorukban . hogy egy bölcsnek valamilyen küldetése van. ma dél­ után rajtunk a sor.

a lángoló tüzek fénye. Előt­ tünk vöröslő fény. Mindenütt nagy halom­ ban állt a jaktrágya. majd sikoltva a földre. bele a forró hamuba. lent elviselhetetlen hőség volt.Az első tíz jöjjön ide és rakjon a tűzre. A bal combomon.V. hogy megmagyaráz­ hattuk volna. és a nagy erőlködésben. csak a csont állította meg. A kemencéből kiálló egyik rács vörösen izzó végére estem. gyorsan kiemeltek.Gye­ rünk már. Hátrafelé re­ pültem. CSÉLA-ÉLET 71 óra. a rács beleégette magát a húsomba. aki arra a fel­ adatra vállalkozott. a testem többi részét pedig beecsetelte egy . . A vas rozsdás volt. szorosan betekerte egy gyógyfüvekkel meghintett kö­ téssel. Nagy zűrzavar támadt. és égő hús émelyítő szagát éreztem. A japánok évekkel később pl. Miután kitisztította. Én csak egy szegény hétéves kisfiú voltam a nagyok között.ugyancsak fü- . lejött róla a rozsda. ráborítottam a szerzetes lábára. Időnként tovább ott tar­ tottak a konyhában. Alig tudtam megemel­ ni a lapátot. lusta. A teste­ men sok helyen voltak égési sérülések. Ott feküdtem még a forró hamuban. Az ajtónál egy mérges szerzetes fogadott: . Még mindig őrzöm a nyo­ mát. és elkéstünk. Mindenhonnan rohantak a szerzetesek.Fogjátok azo­ kat a vaslapátokat. anélkül. aztán kiszedte a rozsdadarabokat a sebből.és megbotlott. Szörnyű fájdalom hasított keresztül rajtam. hogy a tüzelőt a kemencébe tegyem. Lementünk jó néhány lépcsőt. A konyhában töltött első munkanapom majdnem az utolsó na­ pom lett. Táplálja a tüzet. amely nem egyszer ma is gondot okoz nekem. .Én voltam a tizedik. majdnem a csípőízületnél. semmirekellő gazfickók! -kiabálta . és mikor a lábamba ment. hogy megmentse a lábamat. és vagdalkozni kezdett a pálcájával. meglóbált . ezzel fűtötték a kemencéket. A kövezett folyosókon keresztül ódzkodva vonultunk a konyhák felé. aztán vissza egyenesen a tanterembe.ordította az ügyeletes szerzetes. és úgy járjon a kezetek. A füstölgő tanár már várt ránk. miért késtünk. A láma alapo­ san megnézett. de a lábam valóban súlyo­ san megégett. Hamar felvittek egy orvoslámához. e sebhely alapján azonosítot­ tak. az osztályomban rajtam kí­ vül senki sem volt tizenhét évnél fiatalabb. mintha az életetekről lenne szó! . Őrjöngő üvöltéssel megra­ gadott a torkomnál fogva. egy fehér forradást.

a kolostorokban több tiszt volt. segéd­ munkások és szemetesek. hogy . egyáltalán nem olyanok. és biztos tetőt akar a feje fölé. Tibetben szinte bárkiből lehet szerzetes.) így érkezünk a leggyakrabban rosszul hasz­ nált fogalomhoz. Nem vallási meggyőződés vezeti. mert ezek az emberek egyszerűen csak érzelmekre és gondolatokra vágytak. mikor a tűzdémonok megkínoznak valakit. aki egy kis szobába vitt és lefektetett a párnaágy­ ra. hiszen 3600-6000 méter magasságban az élet nehéz. hogy a szerzetesek szörnyű emberek voltak. a novicius vagy a növendék. Szép dolog . Ha a trapák nem hivatásos katonák. amit az átlagem­ ber a szerzetes fogalma alatt ért. és imádsá­ gokat mormolt a fejem felett. hogy az épségemért imádkozik a baleset után. és gyakran azért voltak szigorúak s igazságtalanok velünk szemben. hanem a saját kényelme. mert személyesen megtapasztaltam. mely a fájdalmakat enyhítette. A lámakolostorokban vannak „szerzetesek". hogy elege van a birkaterelésből. Úgy volt. mikor a hő­ mérséklet mínusz nyolc fok alá esik.) A lámák mesterek. mint katona. (Abból ítélve. aki férfi és kolostori szolgálatban áll. a papság tagjait másként nevezték. anélkül. A lá­ bam egyre csak lüktetett s biztos voltam benne. akik a házimunkát végzik. mint amilyennek az ember hinné. De mit is jelent az. A „szerzetes" kifejezést a „férfi" szinonimájaként használták. Mikor a kezelés befejeződött. amelyen a démon ugyanazon a helyen döfködi szerencsétlen áldozatát. ahogyan olyan sokan írnak és beszélnek nyugaton. a lámához. (A lámakolostorokban a trapák vannak a legtöbben. ahol én is megégtem. hogy a legcsekélyebb beleszólásuk lenne a dologba. milyen is. Nem kell szükségképpen vallásos személynek lennie. a láma hivatásos tiszt. Esetleg úgy dönt valaki.folyadékkal. leült mellém a földre. a láma behívta az egyik szerzetest. vannak építők.72 HARMADIK SZEM vekből készült .gondoltam magamban -. A világ más tájain „szolgának" vagy ha­ sonlónak neveznék őket. Eszembe ju­ tott egy korábban látott kép. Aztán bejött egy öregember. Gyak­ ran „szerzetesnek küldenek" fiúkat. hogy sosem fogok tudni újra járni. A trapa állt legközelebb ahhoz. mi guruknak mondjuk őket. Azt is elhatároz­ tam. Úgy tűnik talán. Legtöbbjüknek nem volt könnyű élete. hogy jó életet élek majd. hogy „szerzetes"? Mi mindenkit így hívunk. Cséla volt a fiútanuló.

Egyetlen élmé­ nyem van róla. mely vajjal átitatott vastag fonalból készült. illetve ne égessem át a vé- . Az egyik lehajolt és felszedett egy jakszőr kötelet. A kolostornak volt egy börtöne.V. . tedd bele a lábadat és leengedlek. hogy ne gyulladjak meg. lépj ide. Kapaszkodnom kellett a kötélbe. de sosem kegyetlenek. kocka alakú kö­ vekből épültek. Négy rendőrszerzetes megragadta a középsőt és nagy nehezen ol­ dalra húzta. mert egy püspök­ nél dolgozik. Ám az ember nem ítélheti el a püspököt csak azért. tizennégy éves korukban apátok lehettek. hogy szent legyen csak azért. közben tartani a fáklyát.erre bízzam az életemet? . Ezek erős. a tetejüket pedig körülbelül három méter széles­ ségben kőrácsozat fedte: egy-egy rács combvastagságú lehetett. sokan általánosabb adminisztratív teendőkkel voltak elfoglalva vagy azzal. aki megbetege­ dett. a végén gyatra kis hurokkal. de eleget tettem a kérésének. vi­ gyázva arra. A lámák után jöttek az apátok. .tet­ te hozzá. Éppen távozni készültem a kolostorból. Nagyon szigorú vizsgákat kellett letenniük. gyakran kegyetlenkedtek. mert segédkertésze rosszul viselkedik. amikor a börtöncellá­ ba hívtak. akár csak a házimunkások. hogy jelenlétükkel biztosították a rendet. de akiket tömlöcbe vetettek. CSÉLA-ÉLET 73 Mingyar Dondup láma lesz az én gurum.Valamivel világítania kell. csak annyiban.én is annak bizonyultam -.Vonakodva bár. sem tűntek kellemesnek. hogy egyik lámakolostorból a másikba utaz­ tak. ez attól függött. mit csinál. a templomi szertartásokkal nem foglalkoztak. Néhány kivételes esetben a láma magasabb státusszal rendel­ kezett. én pedig az 6 cséla-ja. mint az apát. A rendőrszerzetesek. de ez eredményeiken múlt. tiszteletre méltó orvosláma . Kezelnem kellett az egyik rabot. és mindenkor igazsá­ gosak. A „szerzetesekre" további példa a „rendőrszerzetesek". uram . Egyetlen céljuk a rend fenntartása volt. És a segédkertésztől sem lehet elvárni. Nem mindegyikük foglalkozott kolos­ tori ügyekkel. Azok. Szomorúan néztem . kör alakú fal.mondta az ember. Ezek a csoportok szigorúak és könyörtelenek voltak. akik „élő megtestesülések" voltak. . Rosszkedvem gyászosra fordult.Nos. Nem valami kellemes hely. Kint a hátsó udvarban volt jó néhány körülbelül kilenc­ ven centiméter magas. majd kezembe nyomott egy lobogó fáklyát.

hogy csodálkozom és elmosolyodott: . A lábam! Maradj nyug­ ton. és szól­ tam. Az idő vonszolódott. hogy a láma szobájában vagyok. Elég volt egy pillantás: nem vette kö­ rül aura. amely olyan bizonytalanul tartotta a súlyomat. úgy éreztem. . hogy két barát együtt legyen. Megkérdeztem. Befejeztem a munkát. amely a léte­ zés síkjai között vándorol.Kis barátom. Megpróbáltam felugrani. Mingyar Dondup láma hangja volt. ez túl sok. aki a falnál kuporgott. Halk susogás . húzzanak fel. Kedves. Ám ne kalandozzunk el a konyhai eseményektől! A hűsítő ecsetelés hatása múlóban volt. de a testem elölről is meg­ égett a forró hamuban.Mi ez a nagy csodálkozás? Nem úgy van rendjén. a lyukat lángoló fáklyával tömték be. hogy elszedje kevés kis vagyo­ nát. ma pihenhetsz! Mereven elfordítottam a fejemet és meglepődve láttam. Aludj csak! . de elfogták és visszahozták bűntette színhelyére. az előző életeink során hosszú utat tettünk meg együtt. le a mocskos kőre. így élet sem. de kínomban visszaestem. én azonban igen. Te még nem emlékszel erre. Észrevette. mígnem nem tudtam semmiről. és mikor magamhoz tértem. az első gondolatom az volt. mintha csak fel akarna robbanni. Az utolsó in- . Hason feküdtem. mintha a bőrömet leégették volna a testemről. mi volt a bűne. szánakozó hangot hallottam. A fáklya világánál gonosz képű gazembert láttam. az istentiszteletre akartam menni. most már a testfeldarabolók következtek. A lábam még erősebben lük­ tetett. Lobszang. ha egyikőjük beteg? .Kissé erőtlenül vála­ szoltam: . és megtudtam. Sápadt napfény sütött a szemembe.De te híres láma vagy. de még több ismeretlen. én meg csak egy kisfiú. hogy valaki belém rúgott. Hunyorogtam. lezártam vad bámuló szemét. Aztán újra és újra.Finom ujjai­ val végigsimította a gerincemet.valaki mellém ült. és lázálmomban úgy kép­ zeltem. néhány ismerős volt. A fájdalom heves rohamokban sö­ pört végig a testemen. Megszökött.74 HARMADIK SZEM kony kis hurkot. azt mondta: . Elmondtam egy imát a lelkéért. és ő mellet­ tem ül. az­ tán éjszaka megölt egy szerzetest. a kolostorból mindenhonnan hangokat hallottam.Lobszang. De leereszkedtem nyolc-tíz méter mélyre a víztől csillogó falak kö­ zött. hogy elaludtam. vándorló koldusként élelmet és menedéket kért a kolostorban.

Tekintsen le az életek hosszú ösvényére. távolabbi kolostorok növendékei. A távolban bíborszín* hegyek. Legyen a hatalmas ember nagylelkű az esdeklőkkel. hogy nem a földön fekszem. Sok látnivaló tárult elém. Örömmel vártam. Gyerekes fantáziámban faágon gubbasztó madárhoz hasonlítottam magam. és eltökéltem. a levegőben. Fi­ nom. hogy nem akad majd jobb tanuló nálam. a közelebbi fjflgyoldalakat aranytetejű lámakolostorok pettyezték. melyből templomok és iskolák kandidáltak ki­ felé. a Kji. életében egyetlen nagy feladattal: össze kellett kap­ csolnia az anyagi és a szellemi világot. messze többet. hogy vele tanuljak. Voltak ma- . Túl az ablak alatti alacsonyabb tetőkön. holnap herceg lesz belőle. roppant méreteivel maga is kis hegyet formázott. hogy kilássak. Furcsa volt. De most pihenned kell. Balra a Potála. pasztel árnyalatú. Nagyon erős vonzerő volt köztünk . olyasvalaki. aki nagyon fontos személy volt. az u ^ r b a n kü­ lönböző rangú szerzetesek jöttek-mentek. aztán a másikhoz. Megmentjük a lábad. a messzeségben Lhásza terpeszkedett a napsütésben. akit képességeim legvégső ha­ táráig követni fogok. a távolságtól törpényire zsugorodott kis házak! Lent a völgyben kanyargó folyó. és a herceg is koldussá vál­ hat". Feltűnt egy kis csoport fehérbe öltözött fiú. a buddhista Szent Iratokban megfogalmazott parancsokra gondoltam: „A lágylelkű ember mindig boldogul. míg a fösvény nem talál vigasztalót. mint a kocsikerék. hogy a láma. egyszer az egyikhez jön. mely gondjaira bízott. Mellettünk nem messze egy aprócska erdő. hogy kinézzek az ablakon. .ezt tisztán éreztem és áldottam a sorsot. Mert a gazdagság forog. Világos volt. Néhányan sötétbarna köpenyt viseltek. ők voltak a munkások. Az ágy-pár­ nákat az asztalra rakták. a csúcsokat csillogó hósapkák koronázták.Az élet kerekére. hogy rengeteg mindent tud ró­ lam. Alattunk.V. hogy visszanyerd az erődet. ne aggódj. aki a veze­ tőm. melynek partjait a zöldnél is zöldebb fű szegélyezte. Itt lakott a legfőbb tibeti jövendőmondó is. Aki ma koldus. mint amennyit én magam. valóban jó ember. hanem úgy egy méter magasságban. CSÉLA-ÉLET 75 karnációban nagyon közel voltunk egymáshoz. Elfordítottam a fejem. Már akkor nyilvánvaló volt számomra.

és akár egy sebzett madár. Mindez kiragadott a közvetlen jelenből. Ülni képtelen voltam. de az egész együttvé­ ve sem kínzott annyira. A világiak színes lovakon. Teljesen begyulladt és váladékozott a bentmaradt rozsdadaraboktól. hogy újra tudjak mozogni. . ez utób­ biak gyakran aranyszín stólát viseltek jelezvén. Mivel nem tudtam segítség nélkül menni. Nem tudtam részt venni a szertartásokon és az osztályba se jártam. ezzel ugrabugráltam. vérvörös meg bíbor ruhában. Sokan lovakon vagy pónikon ültek. Jobban foglalkoztatott a gyógyu­ lás és az. mint a lábam.De sok mindenre tudattalanul. önkénte­ lenül . Meg volt elégedve azzal. a papok csak fehér paripákon lovagoltak. amit korábban. Mingyar Dondup láma foglalkozott velem.emlékszel az előző inkarnációdból.76 HARMADIK SZEM gasabb rangú szerzetesek is. a jobb oldalamon vagy a hasamon feküdtem. hogy a főtisztvise­ lők közé tartoznak. A lábam merev volt és borzalmasan fájt. Három nap múlva azt ajánlották. és azt mondta: . A testem a forró hamutól még mindig sok helyütt felégett és hólyagos volt. keljek fel és mozogjak egy ki­ csit. rövid néhány évem alatt meg­ tanultam. készítettek nekem egy mankót. így majdnem egész idő alatt vezetőm.

hogy úgy üljek. Amíg egy adag pörkölődött. vagy aho­ gyan mi nevezzük. Az edénybe ugyancsak töl­ csér alakú nagy követ illesztettek lazán. hogy megforgassák a soktonnás követ. de a lábsérülésem határozottan megakadályozott ebben. a szerzetesek és a fiúk pedig nekifeszültek a küllők­ nek. A lábam még min­ dig fájt. elöregedett gerenda tartotta. a tetején kb. mi a folyosón át bevonultunk egy kis szobába.egyenletesen szétterítették. nem volt olyan rossz. hogy egy palatáblára felírjam a zsákok szá­ mát. ahol megégettem magam . A tibetiek keresztbe tett lábbal ülnek. Belső felületén barázdák és vájatok voltak. amely keresztülfúródott rajta. Ehhez egy érdes felületű. Megkértem. mint abroncs nélküli küllők. és engedélyt kaptam arra.Eltelt két hét és sokkal jobban éreztem magam. de lagalább javult valamennyit. mindannyian körbe-körbe jártuk és énekel77 . amelyekben a pörkölendő' árpa volt. Ha már megindult. A pörkölt árpát beöntötték az edénybe. mert többet akartam mozogni. két és fél méter átmérőjű tölcsér alakú kőedényt használtunk. vagy hogy hason feküdjek.alatta tátongott a kemence. ebből kisebb gerendák áll­ tak kifelé. A visszatérésem elsó' délutánján újra a konyhai munka volt so­ ron. ahogy tudok. Az volt a dolgom. Az árpát kiszórták a gő­ zölgő kó'padlóra . ott a már megpörkölt árpát kellett megőrölni. majd az ajtókat becsukták. lótuszülésben. Beleegyeztek. hogy hadd él­ jek a szokott módon. hogy az árpaszemek ne hulljanak le.

mint az ében. Az apróbb darabokat behajították a forró vízbe. hogy egyetlen ellenségünk van. az. és az egészet órákon át főzték. Majdnerfi kimeríthetetlenek a kész­ letek belőle. Aztán. és nem lesz . A hét-nyolc kilós téglákat Kínából és Indiá­ ból a hegyi hágókon keresztül szállították Lhászába. Aztán az őrleményt elvitték. és az ujjunkkal addig kavargattuk. és mivel egyszerre egy üstöt használtak. A teát állandóan forrón tar­ tották. Aztán vajas teát keveigLik hozzá. hogy ne legyen túl sok megkülönbözte­ tés. mert nem volt elég munkás. amelyet fa helyett tüzelőnek használ­ tunk. a fa olyan lesz. hogy elmenjünk a teatéglákért. beszélgess vele. hogy az ember fennmaradjon. ahol egy hat-hét hektoliteres fémüst álÍTlomokkal tisztították. ha meg már mozgott. most forrt és gőzöl­ gött. hanem azért. és a környékén dolgozók arca megfeketedik. idehozzuk. Ez volt a campa alapja. Ami a közelébe kerül. Következő nap a teakészítésnél kellett segédkeznünk. amit egy kis bőrtasakba tettünk. pontosabban a megtört­ megpörkölt árpát. Ahogy a őrölt szemek kihullottak az edény aljáról. tábla formára szárították. mert pórusaikba beleivódik a korom. míg tésztasűrűségtpiem lett. Úgy tartjuk. Minden étke­ zéskor örflfttünkJjelőle egy keveset a campás tálba. hogy meg ne álljon. több lapát tisztított vajat tettek hozzá. fokozatosan megfeketedik. Az volt a dolgunk. Mikor a víz újra forrni kez­ dett. a forró kövön szétszórták és újból megpörkölték. A kony­ hák egy3 |á£ik részébe mentünk. akit nem is­ merünk: dolgozz vele. vigyázni kellett. Itt senki sem szidott meg az éneklésemért! Szörnyű nehéz volt beindítani azt az átkozott követ. egy szerzetes megsózta. min­ denkinek segíteni kellett.78 HARMADIK SZEM tünk. Valamikor korábban félig megtöltötték vízzel. A jaktrágyát. ismerd meg. egy másik nagy adag szódát rakott bele. és a campával együtt elég volt ahhoz. fanyar füstöt áraszt. mint új korában. hogy megmozduljon. újabb és újabb frissen pörkölt árpát töltöttek a tar­ tályba. Minden fiú egy hétre való campánakvalót hordott magánál. Amikor rárakják a tűzre. A munka legrosszabb része a tűz etetése volt. majd felaprítsuk őket. a másikat addig előkészítették és megtöltötték vízzel. bűzös. úgy csillogott. Nem azért kellett segítenünk a fizikai munkában. "akkor megettük. A keverék nagyon tápláló.

megmondják neki. kit fi­ gyel! Jókora pálca volt nála. mert az orvosi munkához nélkülözhetetlen. a tengerszint felett hét­ nyolcezer méter magasságba. hát. Néha három hónapig is eltartottak. hogy a megfelelő fajtát szedjük le. és nem habozott. és ha a bírálat jogos. abban a reményben. de már csak akkor. mögöttünk sétált. hogy füveket gyűjtsünk és gyógyszert készítsünk belőlük. ritkán élnek vissza vele. mint a másik. mert változatosságot hoz­ tak a szigorú kolostori életbe. Páratlan élmény. Belém sok asztrológiai ismeretet vertek. amikor alaposan ismertük a növényeket. vagy a hagyományosabb testrészek. A rendszer jól működik. és nagyon kedveltük őket. hogy végül is van valami szavuk. Ilyenkor a felföldekre vezettek bennünket. . De amikor dolgoztunk az órán. a többi gyógynövényeket ábrázolt. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 79 ellenség többé. Az alacsonyabb ran­ gúak kezében ez az igazság egyik eszköze a hatalmasokkal szem­ ben. Az asztrológia „talált. hogy ha más máson is segített. nem tehet semmit a neki alárendelt ember ellen. nem talált" sorsjáték. amit gondol. A „növénygyűjtő expedíciók" ősszel voltak. Ami­ kor a tanár előadott. Sorokban ültünk a földön. Nagyon sok tanulnivaló volt. mert ez a tárgy fontos volt az asztrológiához. Jobb az asztrológiai je­ gyek alapján kezelni valakit. Rengeteg matematikát tanultunk. a világon talán sehol sincs hozzá hasonló. kar. mint vaktában felírni egy gyógyszert. és nekünk valamennyit fel kellett is­ mernünk. Ez utóbbia­ kat minden héten cserélték. amikor a ha­ talmasok félreteszik a hatalmat. Tibetben minden évben van egy nap. és bárki elmondhatja. és megbízhattak bennünk. Később kirándulásokra vittek minket. érzik. egy részük a csillagjós­ lással foglalkozott. ahol jég borít mindent. Ha az ember 20-25 méterrel arrébb megy. tudo­ mányos elvekre alapul. ahova ért. A falon nagy táblák lógtak. vagy a falitáblára írt.VI. mit se számított. az egyik testrész épp úgy megfelelt. mert nem tudtuk. előttünk állt. Váll. Néhány szerzetestől eltekintve nemigen ismerték ezt a vidéket. a hőmérséklet mínusz 4 fokról plusz 15 fokra változik. Ha az apát durván viselkedett az év során. oda ütött. és nagyon figyelmesnek és szorgosnak kellett lennünk egész idő alatt. de a jégtaka­ rókat forró vizű forrásoktól táplált zöld völgyek tarkítják. talán megint használni fog.

Az első évben nem volt részünk szinte semmi kikapcsoló- . Úgy tekintettünk rájuk. Segítsd az országot! 7. Az első év külö­ nösen nehéz volt. akik odamentünk. még többet morgolódtunk volna. Beszéded és tetteid szelídek legyenek.80 HARMADIK SZEM A vallásoktatás nagyon intenzíven folyt: minden reggel fel- mondtuk a Törvényeket és a Középút összetevőit. A törvények a következők voltak: 1. hogy enyhébb körül­ ményeket találjanak. és mi. Gyakorold a vallási szertartásokat és tanulj! 3. ne bánts senkit! 16. Figyelj a barátokra és a rokonokra! 9. Tarts mértéket mindenben! 13. Légy becsületes és őszinte mindenben! 8. mielőtt még veszélybe sodorhatnák a többie­ ket. Kolostorunk ismert volt a szigorú és kérlelhetetlen képzésről. Ne légy féltékeny és irigy! 14. ha a napirend megváltozik. ma­ gunkra meg mint az elitre. hogy ha betartjuk a törvé­ nyeket. A legjobban hasznosítsd az ételt és a vagyont! 10. s bár sokat morog­ tunk magunkban. Becsüld az erényeseket! 5. mint bukottakra. Puhánynak és gyengének tűntek a szemünkben. Elég sok szerzetes érke­ zett máshonnan. Ne botránkoztass meg senkit! 15. csak a legerőseb­ bek élték túl a jéggéfagyott felföldeken tett utazásokat. és mi a többiek szintjére kerülünk. Mutass háladatosságot és viszonozd a kedvességet! 12. Tiszteld a szülőket! 4. A vezetőink bölcsen úgy döntöttek. Bízzál az ország és a lámakolostor vezetőiben! 2. Kövesd a jók példáját! 11.. a szerzetesek sötétedéskor lefeküdtek és hajnalig aludtak. Megrostálták a növendékeket. nem lesz viszály vagy békétlenség. amikor fü­ veket gyűjtöttünk.. akik egy idő után elmentek. Tiszteld az öregebbeket és az előkelő származásúakat! 6. hogy kiselejtezik az alkalmatlanokat. Sok kolostorban nem volt éjjeli szertar­ tás. Viseld a szenvedést és a nyomorúságot türelemmel és alá­ zattal! Állandóan azt mondogatták nekünk. csakporiak voltunk az egyetlenek.

VI. amint kinyitjuk a megfelelő fiókot. Sokat kellett tudnunk az asztrológiáról. de annak. a rengeteg gyógynövény neve és pon­ tos leírása mellett azt is ismerni kellett. és kihúzni a szükséges tényt a hozzá kapcsolódó más tényekkel együtt. és ne a könnyű utat válasszuk. laza papírlapokat két faborító tartotta össze. ahol állunk. aki orvosszerzetesnek tanult. Azt mondták. kinyitni a megfelelő fiókot. a jó memória igen felbecsülhetetlen érték. mire irányulnak. Na­ gyon tisztán magunk elé kellett vetíteni a „tényt" és a „fiók" pontos helyét. Kérdésekkel bombáztak. A kérdéseknek nem sok közük volt egymás­ hoz. Tanáraink mindent megtettek. szórakozásban. Munkával és tanulással telt minden ébren töltött pillanat. min­ den tényt osztályozni kell. . amely jól lát­ ható és könnyen elolvasható onnan.belépni egy szobába.Na fiam.képzelet­ ben . A gondolkodásra nagyon rövid időt kaptunk. A ta­ nár például azt mondta: . hogy száz meg száz fiókkal körberakott szobában va­ gyunk. vagy játékban. a Kangyúr hetedik kötetének ti­ zennyolcadik oldaláról az ötödik sort kérem. majd hirtelen a gyógyfüvekre váltottak. A memóriatréning mód­ szereit évszázadokon keresztül fejlesztették ki. nagyon szigorú büntetés járt érte. ahogyan memorizálni tanítottak ben­ nünket. bármilyen apró hibát vétettünk. ha hibát. jó módszer ez. és azt a feladatot kaptuk. és valóban fejleszti a memóriát. mi van benne? Ha nem tudtunk tíz másodpercen belül válaszolni. mert rendszerint kilencven centiméter szé­ lesek és körülbelül negyven centiméter hosszúak voltak. Például azt kellett képzelnünk. és beletesszük a tényt. job­ ban tettük. Mégis. Későbbi éle­ tem során úgy találtam. mert a büntetés még rosszabb volt. Kis gyakorlattal bámulatra méltóan könnyű volt . ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 81 dásban. ha egyáltalán nem válaszolunk. Nyisd ki a fiókot. hogy ne jöhessünk rá. A könyveket nem hordhattuk magunkkal. és Szent Könyvek egészét kellett felmondanunk. hogyan lehet használni és keverni őket. Mindegyik fiókon tisztán kivehető címke van. csak azért hogy ellenőrizzenek. hogy belénk sulykolják a jó em­ lékezőtehetség iránti igényt. Ma is hálás vagyok azért. komoly verés. hogy képzeljük el. a kötés nélküli. A feledékenység meg­ bocsáthatatlan bűnnek számított. A legtöbb tibetinek jó emlékezőtehetsége van. Gyakran Szent Könyvek obskúrus oldalaira vonatkoz­ tak.

hogy a ta­ náraink attól féltek. Ezek után a nehéz hónapok után úgy éreztük. aztán egy bizonyos jelre megkezdtük a támadást. Emlékszem.gó­ lyalábat használtunk. Mint mondtam már. amelyek testmagassággal emelnek a föld felé. Kel­ lő gyakorlat után még hosszabb . illetve akik nem bírták a feszültséget. A víz már a partnál is mély volt. bekukucskálunk az ablakokon. neki" elszaladtam volna. Olyan bo­ tokkal kezdtük. Ha éberen figyeltünk. hogy kell játszani. mikor átkeltünk a folyó­ kon. ki­ hulltak a rostán. faragatlan fickókként viselkedtünk. és valami gyakorlati hasznunk is származzon belőlük további életünkben. „uccu.82 HARMADIK SZEM Az első tizenkét hónapban nem engedtek ki bennünket az ud­ varra. A lo­ vaglásban nem voltam olyan ügyes. sokkal nagyobb és idősebb fiúkkal jártam egy osztályba. sosem térünk vissza. hogy megedződjünk. egyáltalán nem találtam . nem jöhettek vissza. Csatákat harcoltunk végig gólyalábon. mintha csak helyben jár­ nánk. ha egyszer kiszabadul­ tunk. A többiek nehézkesen lépdeltek. A gólya­ lábcsatában ez előnyt jelentett számomra. Az első év­ ben nem játszhattunk semmilyen játékot. meghúztam az egyik gólyalábat. így meg tudtuk tartani az egyensúlyunkat helyváltoztatás nélkül. Az első év után megszoktuk a szigorú szabályokat. jól elboldogultam. meglöktem a másikat. Ha egy helyben akartunk állni. mert olyan kemény fegyelemben éltünk. és így megtakarítottuk a hosszú kitérőt a legközelebbi gázlóig. miközben vadul kiáltoztunk. kétméteres gólyalábon baktat­ tam egyszer. mire a „lovas" megingott vagy leesett. Bevallom. Ez sajátos szabály volt Csakporiban. A gyengék. harminc méter távolságra egymástól. ha lett volna ho­ vá. Az egyensúlyo­ záshoz nem használtunk semmit. Akkor is a gólyalábakat használtuk. hogy leesünk. Két. egész idő alatt dolgoztat­ tak minket.rendszerint háromméteres . azt sem tudjuk már. hogy elriasszuk az ég démonait. A sportokat és a gyakorlatokat úgy tervezték. s hirtelen folyó került az utamba: át akartam hát men­ ni rajta. közéjük ugrottam. általában tízfőnyi csa­ patban felsorakoztunk kb. de mikor a saját erőmre kellett támaszkodnom. Még mindig szerettem gólyalábon járni. Akik kimentek. egyik lábunkról a másikra billegtünk. nem kockáztattuk. Az udvaron páváskodtunk. most szentelhettem rá egy kevés időt. Óvatosan átgázoltunk.

Egy férfi futott az ösvé­ nyen. hatal­ masat estem: a támaszték eltört. amely majdnem mindig fúj Tibetben. aztán le. Azután nagy fröccsenés. Ez­ után mindig megbizonyosodtam arról. azt gondolta: Aha. Siettem a távoli part­ szakasz felé. feljött majdnem a dereka­ mig. hogy az asztrológusok számítása szerint a szü- . aztán bukfen­ cet vetett a két gólyaláb között. Persze volt néhány esetlen fiú. va­ lósággal megfagyasztotta a vért az ereimben. levette lábát a támasztóról. Leültem és beereszkedtem a vízbe. Én ugrálni tudtam a gólyalábon. mert sosem tanulta meg az esést. aki a következőt tudta megcsinálni: sétálgatott egy kicsit. majd teljesen eltűnt. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 83 sekély részt. Velük előfordult időnként. de mikor először próbáltam. aki átszeli a folyót. Röviddel a nyolcadik születésnapom előtt Mingyar Dondup lá­ mától megtudtam. és én gyorsan földet értem. Egy szélroham felkapta a köpenyünket. A térdemig ért. a feje kibukott a víz fölé. komoly veszélyt jelent ebben a sportban. és mikor én is kiértem. a lábak meg a gó­ lyalábak. Voltak rajtunk horzsolások vagy lejött a bőr a térdünkről.VI. hogy elvétett volna egy lépést vagy kijött volna a ritmusból. szépen beletalálva a támasztékba. A dzsúdóban meg­ tanultuk. Akkor rohanó lépteket hallottam. de nem törődtünk ezekkel az apróságokkal. felugrott és fordult egy teljes kört. hogy az ember ne sértse meg ma­ gát. hogy a „lépcsők" jól legyenek rögzítve. a férfi megmarkolta a partot és kihúzta magát a folyóból. hogyan kell esni úgy. ez itt egy sekély szakasz. Mivel látta. hogy mit fog csinálni velem. és a fenyegetés. a kisfiúra. Fel­ ment a lába. De ritkán sérültünk meg komolyan. arra gondoltam. összegabalyodtak a kezek. egyenesen a feje fölé. és merő pillantást vetett rám. Megkapaszkodott a bot végében. Rettenetesen csúnyán beszélt. Az udvaron játszottunk például: a játék izgalmában megfeledkeztünk a szélről és kiléptünk a falak nyúj­ totta szélárnyékból. Hirtelen csobbanás. aki majdnem átesett a saját árnyékán is. s máris felborultunk. majd ahogy beljebb mentem a közepére. Volt közöttünk viszont egy fiú. hogy talán soha életemben nem voltam még ilyen gyors a gólyalábakon. Megismételte néhányszor a mutatványt anélkül. hogy a víz nem éri el a derekamat. hogy eltörték a karjukat vagy a lábukat. A szél.

Számunkra a test egy héj csupán. Még mindig ott van. Úgy hisszük. Valójában nem számít. hogy ez az erő elektromos. azok. hogy mesterem is ott lesz. a Legfelsőbb Tudat működteti. amely akkor veszi át az irányítást. Nyugaton a tudósok mérni tudják az agy elektromos hullámait.84 HARMADIK SZEM letésnapomat követő nap megfelelő időpont lenne a „harmadik szem megnyitására". hacsak nincs az ember kiképezve. Az átlagember nem látja a napudvart.mindenki megtanítható rá. amilyenek. vagy el­ hagyja ezt az életet. Nem zaklatott fel. de teljes napfogyatkozáskor mindenki megnézheti. a harmadik szem megnyitása után olyannak fogom látni az embereket. . az ébredés döbbenete eltorzítja az álomemléket. A szellemet a halál pillanatá­ ig „ezüst szál" köti össze a fizikai testtel. Lefekszik pihenni. Mint ahogyan korábban többször elmondta nekem. ugyanolyan mint a villám. hogy tanuljon és fejlődjön. hogy megfelelő feltételek kö­ zött lássa. hogy az emberek hisznek benne vagy sem. Mikor a szellem visszatér a testbe. Ilyen az emberi aura is. akik gúnyolódnak az ilyen dolgokon. melyeket az alvás szellemi síkján élünk át. a szellem kiszáll a testből és ellebeg. A testet körülvevő aura csupán az emberben égő életerő tükrö­ ződése . A magasabb Én. akit érdekel. és az álom éber állapotban teljességgel lehetetlennek tűnhet. Ám később részletesebben is leírom az ezzel kapcsolatos élményeimet. Az álmok olyan élmé­ nyek. és amikor jön az álom. elgondol­ kozhatnának ezen és gondolhatnának a nap udvarára is. A napko­ rongról többmillió kilométerre lövellnek a lángok. tudtam. amikor az ember alszik. Hitünk szerint az ember azért van gyenge fizi­ kai testében. A hitetlenség nem tünteti el. és tökéletesen megbíztam benne. A harmadik szem megnyitásával képessé váltam többek között ennek az aurának a meglátására. Az alvás alatt visszatér a létezés egy más síkjára.

Nem sokkal alattam a Potalát láttam csillogó tetőivel. Túl gyorsan telt el a nap! Ahogy meghalt a nappal.Ez elég fájdalmas lesz Lobszang. ahol kereskedőket láttam. a homlokomat tisztára és szárazra törölték. egyikőjük Mingyar Dondup láma volt. és a szobába belépett három magas rangú láma. hogy sterilizálja. szürkületkor majd jövünk érted. Ekkor bemen­ tem abba a kis szobába. Lyukfúróra emlékeztetett. csak nem kör. fejemet a térde közé fogta.Töltsd. le­ beghetnék délre. megszületett az este. A második láma kinyitott egy dobozt. ahogy akarod a napot. Este újból bejöttek hozzám. sem órák­ ra. aztán áthúzta egy mécses lángján. de csak 85 . A láma néhány percig nézte az eszközt. Mingyar Dondup láma megfogta a kezemet és így szólt: . Óvatosan leszedték a borogatást. hanem U alakú volt. azaz Ékszer park tavainak kéklő vize.Eljött a születésnapom. Gyógyfüves borogatást tettek a homlokomra és szorosan a fejemre kötözték. és a hegye helyett az U élén kis fogak voltak. és elővett belőle egy fényes fémeszközt. Puha bőrcsizmák a kinti kövezeten. szóra­ kozzál Lobszang. a Kjicsu révnél. Mögöttem a Norbu Linga. Azt kívántam.Nagyon kelle­ mes volt heverészni és lustálkodni a napsütésben. és ezen a napon szabad voltam. ahol várakoznom kellett. . Kora reggel Mingyar Dondup láma azt mondta: . sem istentiszteletre nem kellett mennem. bárcsak szerezhetnék egy bőrcsónakot és azzal sodródhatnék a folyón. Az egyik erőteljes láma leült mögém.

égetett. A falemezt az U két szára közé illesztette. épp most ment le a nap. A homlokom közepére nyomta az eszközt. csiklandós érzetem támadt az orrnyer­ gemnél. ne mocorogj. a szája sarkában a feszültségtől kis ránc húzódott. mint nyugton maradni. Mingyar Dondup láma figyelt. próbálj mozdulatlan maradni. aki biztosan tartotta a nyelet. ki­ csit rezegtette az eszközt. hogy valaki tüskékkel szurkál. mikor ez utóbbi intett a fejével. elhalt. ránézett a többiekre. hogy pont belement a fejemen lévő lyukba. és körbeforgatta a nye­ lét. Bízott bennem. aki operált. hogy a fogazat átfúródjon a homlokcson­ ton.Minden rendben? Kezdjük. de nem tudtam. az helyénvaló. A lá­ ma. s az eszköz átha­ tolt a csonton. inkább meghaltam volna. nincs mást tenni. Lobszang fiam. mikor a vége megakadt a csontnál. mint a tűz.86 HARMADIK SZEM úgy lehet csinálni. hogy különféle eszközöket és gyógyfüves olda­ tokat rakodnak ki. Hirtelen „reccs". az operatőr végtelen elővigyázatossággal tovább és tovább csúsztatta a lemezkét. Erősen figyelt. mintsem hogy megmoccan­ jak vagy feljajduljak. amit mond vagy tesz. és azt gondoltam magamban: . arrább ment egy kicsit. Aztán ez is elmúlt. melyet előzőleg tűzzel és gyógynövényekkel acélkemény­ ségűre edzettek. akinél az eszköz volt.Nos. mintha én lök­ nék egy rugalmas fátyolt vagy engem löknének neki.Egy percre a fájdalom felfokozódott. minek az illatát. Hirtelen va­ kító fény támadt és Mingyar Dondup láma azonmód azt mondta: Állj! . bevégzik veled így vagy úgy. hogy Mingyar Dondup lá­ ma is elém állhasson. A láma erősebben nyomta. Nem tart nagyon sokáig. csak egy tompa ütést. Aztán. és ugyanabban a pillanatban megállt az éber opera­ tőr kezében. Egy percre az volt az érzésem. így hát nem mozdultam. Megszűnt és én finom illatokat éreztem. tudtam. csak nyomást és tompa fájdalmat éreztem. ha teljesen tudatodnál vagy. amennyire csak tudsz. és helyette színspirálokat és fehé- . majd meg­ kérdezte: . Láttam. Mintha megállt volna az idő! Nem éreztem különös fájdalmat. és úgy éreztem. A fájdalom egyáltalán nem volt erős. majd becsúsztatta úgy. Hirtelen szúrós. Ezután enyhülni kezdett. ahogy az eszköz áthatolt a bőrön és a húson. A láma. nagyon tiszta fale­ mezkét. én meg benne. miközben Mingyar Don­ dup láma odaadott neki egy nagyon kemény.

Amint a kiálló falemezt helyére rögzítették. és mikor nem. amilyenek. amely a természeti törvények által láthatóvá teszi az egyébként lát­ hatatlant. A harmadik szem számára fókuszként szolgál.Külö­ nös élmény volt látni. Mindegy melyiket. vagy a teleszkóp. hogy a három lámát arany fény veszi körül. Csak később jöttem rá. Míg bent volt a falemez a fejemben. Ettől fogva olyannak látod majd az embe­ reket. A kristálynézésben nincs semmi csoda. hogy voltak más kisugárzások.és innivalót kaptam. Nagyon egyszerű volt. tudtam. De nemcsak az emberi testet láttam tisztán. a kristály­ gömb éppúgy. amit éltek és hogy a legtöbb ember valóban nagyon különbözően fest. csak a legszüksége­ sebb enni. . és nem amilyennek mutatják magukat. majdnem sötétben. A következő héten beengedtek egy kevés gyenge fényt. a kis szobában kellett maradnom. Senki sem látogathatott meg. A tizenhetedik na­ pon a szobában teljes világosság volt. ahogyan a színek változtak. vagy tiszta fekete korongot használnak. Idővel meg tudtam határozni egy ember egészsé­ gi állapotát az aura színe és intenzitása alapján. még mindig őrzöm. aki a kőkristállyal tud legjobban dolgoz­ ni.Most már kö­ zénk tartozol. akik nap mint nap tanítottak. és használatában nagy gyakorlatra tettem szert. aki az üveggömbbel.VII. A fémeszközt óvatosan kiszedték. és bejött a három láma. A HARMADIK SZEM MEGNYITÁSA 87 ren izzó füstgolyókat láttam. és addig. és megőrizheti az össze­ szedegetett tények emlékét. amellyel az ember bárki tudatalattiján áthatolhat. kivéve a három lámát. Megint mások esetleg egy tál vizet. hogy kivegye a falemezkét a fejemből. Előző éj- . Mingyar Dondup láma hozzám fordult: . melyek túlterjedtek a legbelső aurán. mégpedig a tiszta élettől. van. megfigyeltem. mikor mondanak igazat. Kaptam egy kristály­ gömböt. Lobszang. hogy ne tudjon mozogni. mint a mikroszkóp. eszköz csupán. aztán egyre többet és többet. ahogy közeledett a hét vége. míg ki nem vet­ ték. az el­ vek azonosak. A falemezt bent hagyták két-három hétre. hogy az aurájuk volt arany. A kristálynak és használójának illeniük kell egymáshoz: van. Ahogy új érzékem fejlődött a lámák szakavatott segítségével. Az első héten a szobát majdnem teljes sötétségben tartották. Abból.

és ahogyan előzőleg. csak az evés járt az eszemben. Reggel ismét bejöttek a lámák. A vezetőmmel egy eldugott beugróban ültünk. befejeződött beavatásom első szakasza. hogy másképpen látok? Anyám. mit gondolnak valójában. meg kellett tanulnom. Azt mondták.88 HARMADIK SZEM jel a homlokomat beecsetelték valamilyen gyógyfüves oldattal. hirtelen rántást éreztem. és a vörös szikrák a dühkitöréseket mutatják. ez csak egy dühös takarító. onnan figyeltük azo- . de fele időmet Mingyar Dondup lámával kell töltenem. és mégsem ismertem egyáltalán. most elhatároztam. és alaposan megvizsgáltak.. akiket olyan jól is­ mertem. aki gyors és hatékony módszerek­ kel tanít majd engem. hiszen na­ gyon éhes voltál. A do­ log nem egyszerűen abból állt. Van. és már kint is volt.. kék füst lengte körül.. hanem hogy szemléletem kiegyensúlyozott legyen. A többiek rémült arcomra néztek. mert a személy nem eléggé fejlett. a füstön méregvörös szikrák villantak át. bepótolom. Az operatőr láma egy kis rézedény felé fordult. és megmutatta a fadarabot. Most rájuk néztem és megtudtam. Milyen lesz mostantól Cu. . Ahogy a füst a mennyezet felé szállt. Az­ nap éjjel zúgó fejjel aludtam. Mingyar Dondup láma egy gyógyfüves párnácskát tett a kis pöttyre. Kirohantam az ajtón. hogy melyik szín mit jelent. Időm másik felében az órákra és a szertartá­ sokra kell járnom. . Reggel jöttek a lámák. Az előző tizennyolc napon nagyon keveset kaptam enni. ami a hom­ lokomon a műtét után maradt. nem is annyira a tanulás miatt.szóltam. Mingyar Dondup Láma kisietett és mo­ solyogva jött vissza. és néhány különböző füstölővel együtt rátette. né­ hányan féltékenyek rám. Később hipnotikus módsze­ rekkel is tanítani fognak.Egy égő ember van a folyosón . hogy színeket láttam és már tudtam is mindent. Ám abban a pillanatban főként az evés érdekelt. Az aurája füstkék színű. ők milyennek tűnnek majd? De egyelőre nem érkezett válasz az efféle kérdésekre. kimehetek már a többiekkel. mások meg közömbösek irántam. Nyüszítve visszarohan­ tam a szobába. mint az ében. Fekete lett.Lobszang. aki tényleg szeret. apám. egyikőjük térde közé fogta a fejem. Káprázatos volt újra találkozni a fiúkkal. Az operatőr egy eszközzel megfogta a fadarab kiálló részét. indulj és egyél. Egy alak közeledett felém. No.

Lobszang. hogy önállóan gondolkodjon. mikor egy kereskedő közeledett: Nézd csak. .Alaposan fi­ gyeld meg ezt az embert. most becsaphatja majd az ostoba szerzeteseket.Később megtanítunk arra. A harmadik szem erejét különösen betegeknél használtuk. a meg-megszakadó szikrázást! Üzletemberünk azt gondolja.Vagy például. Azok esetében. akiknek teste vagy lelke beteg volt. hogy még nem jutott el odá­ ig. megfelejtkezvén arról. nézd azokat a változó hullámsávokat. hogy az istenek helyébe lépnek. És ez így ment nap nap után. hogyan lehet tetszés szerint be­ csukni a harmadik szemet. A HARMADIK SZEM MEGNYITÁSA 89 kat. Aztán majd azt is megta­ nulod. Milyen kis aljasságokra képesek az emberek a pénzért. ahogy a másik két sze­ med. úgy. te most rendel­ kezel azzal a képességgel. hogy tüdőbeteg. olyan. hogy szent irataink minden szava a szó szoros ér­ telmében hiteles. De az embereknek az a lá­ tomásuk támadt. amit az ember láthat. Észrevetted azokat az elhalványult foltokat á fény koszorú sárgájában? Azt mutatja. hogy lealacsonyítják magukat! Egy hajlott ko­ rú szerzetes érkezésekor a láma ezt magyarázta: . hogy egy­ szer már sikerült neki. hogy akarattal nyisd és csukd.VII. ahogyan ez velem is történt. mert kibírhatatlanul terhes dolog foly­ ton az emberek gyengélkedését figyelni. jobban látják az istenek. azoknál. mely a legtöbb embertől megtagadta- . Most még állandóan használd. Büntetésképpen a harmadik szem becsukódott. hogy az. úgy mint a másik két szemedet. Mingyar Dondup láma így tanított: Nézd azt az embert. óvatosan és tisztelettel kell vele bánni vele. Legendáink szerint sok-sok évvel ezelőtt minden férfi és nő használni tudta a harmadik szemet. Egy nap az apát úr értem küldött és magához hívatott: . emlékszik rá. Különleges te­ hetség. aki hisz abban. Egy este a láma így szólt hoz­ zám: . akik természettől fogva rendelkeznek vele. Abban az időben az istenek a földön jártak és emberekkel keveredtek. akik beléptek a főkapun. Lobszang! Látod azt a színes fonalat.Fiam. megfelelő kezeléssel ezerszeresen is meg lehet növelni az erejét. Hosszú évszázadokon keresztül csak kevesen szület­ tek a tisztánlátás képességével. Lobszang! Valóban szent ember. és megpróbálták megölni őket. mely a szíve felett vibrál? Az az árnyalat és a vibrálás azt mutatja.

Akármit is látsz a tisztánlátás által .ne fedd fel. ha betegséget. A tehetség arra jogosít. ha árt a többieknek vagy ha érintené az ös­ vényt.90 HARMADIK SZEM tott. de ne mondj olyat a betegnek vagy a szenvedő­ nek. amit tudsz. nem hogy ma­ gad gazdagodjál.mondják majd. Segíts. sose tégy így. bizo­ nyítsd be azt! . Mondd el nekik. hogy néhány napon belül a dalai láma el­ küld majd értem. fiam. és a dalai láma orvosa. Bizonyítsd be ezt. mint bűvész a vásárban. Mingyar Dondup lámával együtt látogató leszek néhány hétig a Potalában. . szenvedést látsz.és sokat fogsz! . mert látni akar. Csak jóra használd. fiam. Mesteremmel. Mert az embernek magának kell megválasztania az ösvényt.Az apát úr nagyon tanult ember volt. azt mondta. Mikor majd más országokban jársz. és sose saját hasznodra. úgy viselkedj. akik azt szeretnék. amelyen egy életen át járnak. hogy másokon segíts. de attól még a saját útjukat fogják járni. . De azt mondom. találkozni fogsz sokakkal. ami megváltoztatná az ösvényét. Mielőtt befejezte volna a be­ szélgetést.

aztán helyezd a selyemkendőt Őszentsége lábára. . és állj meg úgy másfél méternyire a dalai lámától. amit csinálok. A pillanat izgalmában könnyű megbotlani. és be kellene mutatnod a hátraesést. Dugd ki a nyelved üdvözlésképpen és ereszkedj térdre. észrevétlen pillantást a legközelebbi párnára. Közel a tanteremhez volt egy kis temp­ lom. Lobszang! Belépsz a szobába. Gyere ide. amit a láma nagy gyakorlatával könnyedén bemutatott. vess egy gyors. aztán harmadszor is. amelyet nemigen használtak. ha a sarkaddal rálépnél a párnára. aztán állj fel és menj hátrafelé a legköze­ lebbi üres párnához. Lobszang. benne a dalai láma életnagyságú szobra. Magadban számolj tízig. eképpen.Úgy volt. hogy tökéletes formánkban járuljunk a dalai láma színe elé. és azt játszottuk. hogy bemutatnak neki és a „belé­ pőbe" nem eshetett hiba. Helyezkedj az előző testtartásba. hogy a nyakadra tehessen egy sálat.Végigcsináltam mindent. hogy a potalai lá­ togatás időpontját kitűzték. várhatóan a hét végén kerül rá sor. ha már ide értél. Próbálnunk kell.Egyik nap Mingyar Dondup láma közölte velem. így folytatta: . hajts meg a fejed. Mielőtt elindulnál hátrafelé. Most nagyon figyelj! Tedd a kezed így és hajolj előre! Egyszer. . hogy a tarkódnak ne essen baja.Először nézd. nehogy fe­ lesleges sietséget mutass. . még egyszer. Térdelj meghaj­ tott fejjel. Nem örülnénk. a szemed lefelé néz. hogy a Potalában vagyunk audiencián. Most mutasd meg.Egy figyel­ meztetés akkorra. Oda mentünk. hogy épp91 .

mit hogyan kell csi­ nálni. Ha kellőképp ügyes vagy. és nem. elég ügyes vagyok-e. mert nem az volt a feladata. Besiettem. mégis a főépületekhez közel ugyan. Azt mondta. A csészét így kell tartani.Azon a héten minden reggel próbáltunk. Gyakoroljunk a csészével és a selyemkendővel!. Helyzete nem volt túlontúl irigylésre méltó. megkínálnak teával. mint én. tapsolt egyet. akkor most jöhet a következő lecke. meg kellett várnia. a helyén marad.Kimentem a szobából. amikor a páciens már beteg volt! . Mikor elhelyezkedtél már. . beékelve a köpeny ujja és az alsó kar közé. mint egy vágtató versenyló a Cangpon. mondd magadban: „Om. hogy páciense egészséges legyen. és ehhez igazítsd a lépteidet. ráraktam a szertartásos khata-t a szobor lábára. Először a csésze kiesett. hogy teljesítményem „méltó tisztelgés Mingyar Dondup testvér tanítása előtt". Hátralépdeltem és végül sikerült leül­ nöm lótuszülésbe anélkül. amikor csak akarta. A mi kolostorunk a Potala szervezetének része­ ként működött. lesétáltunk a hegyről. A pénteki napon az apát úr elé kellett mennem. hogy beléphetek. hogy felbuktam volna. De szent isten! Elfelejtettem a selyemsálat! Kimentem hát megint. A facsészét el kell rejtened a köpe­ nyed bal ujjában. Akkor majd úgy jössz be. s a tibeti üdvözlésnek megfelelően kinyújtottam a nyelvem. hogy megmutassam. hogy a láma egy-egy betegségét kikezelje. A három meghajlás maga tökéletesen sikerült. Jól csináltam. büszke voltam magamra. de külön he­ gyen állt. de aztán hamarosan kitanultam a fortélyát. mint egy méltóságos fiatal pap. amikor meghajoltam. szombaton. így bármely fájdalmat vagy rendel­ lenességet orvosi hibának tekintettek. hogy átmen­ jünk a Potalába. és a láma je­ lezvén. Térden állva mentem. megállított: Lobszang. . Ez alkalommal sokkal nyugodtabban jöttem befelé. mani padme hum". hanem. Az apát úr mégsem vizsgál­ hatta meg a dalai lámát. míg küldenek érte.Na. Másnap reggel. és végigcsö­ römpölt a földön.92 HARMADIK SZEM olyan jól csinálod. és elölről kezdtem az egészet. és a Gyógyítás Templomaként. Újra kimen­ tem. illetve a Gyógyítás Isko­ lájaként ismerték. és oda­ mentem a szoborhoz. Lobszang! Hová ügetsz? Most csináld lassabban. hogy automatikusan is tudjam. A rendfőnökünk volt a dalai láma egyetlen or­ vosa.

Mindenfelé árusok kínál­ ták portékáikat. Cu is közöttük volt. vagy ahogy mi nevezzük. kézi imamalmokat árusított. Nem egy zarándok hónapokig gyalogolt. Odanéz­ tem. A dalai láma rezidenciája az épület legtetején volt. Elárasztották az utat és végigjárták a hatmérföldes kör­ gyűrűt a Potala körül. mit éreztem. Egy helyen. amely bizonyította. Tibet minden ré­ széből érkeztek emberek. . és mohó városnézők és zarándokok tömegébe ütköztünk. kereskedők és bete­ gek. Voltak közöttük földművesek. busásan kárpótolva lettek a hosszú utazásért és a viszontagságokért. aztán ismét a földre vetették magukat. akik abban reménykedtek. A fő­ tisztviselők közül sokan fellovagoltak a hivatalokhoz. A POTALA 93 De ezen a szombaton nem törődtem az orvos bajával. Odább az úton egy csapat vidám ember potalai ajándékokat. mint egyszerű lépcsősorhoz. Néhányan forró vajas teát árultak. a dalai láma otthonát. barátaik támogatásával vagy két bottal sántikáltak végig az úton. amit himbálódzó üstökben melegítettek. Anyám ép­ pen kilovagolt szolgái kíséretében. úgy érezték. Hogy mit gondoltam akkor. mások mindenféle ennivalót. és jobb talán. már magasan jártunk. amíg fel­ felé kaptattunk. Lobszang. mások el­ nyúltak a földön. nálánál ugyanis senki sem lakhat magasabban. Voltak. hogy a nevezett személy megláto­ gatta Lhászát és valamennyi szent helyet. és inkább ha­ sonlítható egy lépcsős utcához. Öregem­ berek nyomtatott horoszkópokat kínálgattak a hiszékenyeknek. A Csakpori lábánál a Potala felé fordultunk. pásztorok. hogy meglátogassa a Szentek szentjét. felkeltek. Megint mások. elég volt a magamé. Ha csak egy pillantását elkap­ ták. a lépcsősor az épületeken kívül fut. akik négykézláb kúsztak. tá­ voli tartományok nemesemberei. és egy „szent inkarnáció által megáldott" emléktárgyak. Mingyar Dondup láma megállt és egy házra mutatott: . írnokok is jöttek. Nekünk nem jutott időnk ilyesmire. Voltak ott talizmánok. hogy Lhászában kezeltetni tudják magukat. a Potalába igyekeztünk. maradjon csak az én titkom.Ott az előző otthonod. a betegek és gyengélkedők. Több ilyennel is találkoztunk. bizonyos összegért írtak néhány sort. hogy lássák a Mindentudó.Vili. ha nem beszélek róla. Tömérdek kőlépcső vezet fel a magasba. Nem. a szolgák igencsak sürgölődnek az udvarban. hogy megta­ karítsák a lépcsőmászást.

bárcsak kinyithatnám.csupán néhány kiváltságos. Kint. Ez az épület. Vallási jeleneteket és ősi legen­ dákat ábrázoló gyönyörű faliszőnyegek lógtak a falakon.egy óriási barlang húzódik. vagy épületcsoport az ország szíve.94 HARMADIK SZEM A Potala önálló városrész. a hegy gyomrában . A falakon belül vannak a kincstárak. ahol aranytömböket. Min­ denütt hallottuk az imamalmok kattogását. az egyik végén van egy tó. hogy ez rendkívüli dolog. Egy meggyszínű köpe­ nyes.mivel vulkáni eredetű . Mélyen lent. A bejáratot nagy. és a hatalmas termetű őr szélesre tárta a kaput előttünk. Hosszú idővel azelőtt egy erődít­ mény volt a hegy tetején. mert felismerte Mingyar Dondup lámát. miért akar a dalai láma látni engem. valamint ritkaságokat a régmúlt időkből. Az egyik függönyös bejárat melletti polcon pihent a Nemesek könyve. mikor kerekek jönnek majd az országba. Közeledtünkre félrehúzták. mert az egyik régi jövendölés szerint a béke el­ távozik. és tudni szerettem voltna. akárcsak mindenütt. minden gondolat és minden reménység központja. és megnézhetném benne a ne­ vünket. mi­ tológiai istenek és istennők szobrocskái és zománcozott díszek. tömén­ telen drágakövet őriznek. és ne­ kem az volt a véleményem. valamint mai rezidenciája volt.úgy látszik . Nyolcéve­ sen nem voltak már illúzióim. a reggeli napsütésben felfelé tartottunk a lépcsőn.nagyon jól ismerték itt. hogy még több kemény munka vár majd rám: kemény munka vagy nehézség. Csak nagyon kevesen jártak itt. . de egy még régebbi palota alapjaira épültek. vagy tudnak egyáltalán a barlang a létezéséről . Tibet minden egyházi és világi ügyét itt intézik. hogy erőt nyerjek belőle. míg el­ értük a tető legtetejét. ezen a helyen nagyon kicsinek és jelentéktelennek éreztem magamat. Tudtam. sárga stólás láma beszélgetett Mingyar Dondup lámával. Tibetben ez az egyetlen kerék alakú tárgy. Továbbmentünk. jakgyapjúból készült gesztenyebarna függöny borította. és beléptünk egy nagy előtérbe. melyet zöld porcelán sárkányok védelmeztek. azt kívántam. Az utóbbit . Alacsony asztalkákon műgyűjtők szívét gyönyörködtető tárgyak álltak. kis hegyen fekszik. mert ezen a napon. Végül felértünk a tetőre. kis folyosók ágaznak szét belőle. A jelenlegi épületek csak háromszázötven évesek. ahol a dalai láma előző inkarnációinak sír­ emlékei álltak.

és megfigyeltem. mert ekkor visszafelé kellett indulnom a legközelebbi párnához. ahol folytatom tanulmányaimat. hanem a csuklómra tette. Mingyar Dondup láma odaadta nekem a selyemsá­ lat. rombolást és olyan kegyetlenséget fogsz látni magad körül. hogy bemenj. hogy . fiatalember. és aztán lépj be magad. Meghajtottam a fejem. Azt mondta: . és háromszor meghajoltam.ahogy egész héten tettük . másfél méterre nem kerültem Tőle. de a fején magas sárga süveget hordott.Tedd ide elém és ülj le! . a fal mellett.menj csak be. amit elképzelni sem tudsz. hogy sebészetet és orvoslást tanulok Tibetben. Mielőtt belép­ tem a szobába. Most az Ékességes lábára helyeztem. Jól ismertem a jóslat min­ den szavát és eszerint is éltem hétéves korom óta. az Ékességest. Az út hosszú és ne­ héz lesz.Nincs okod az aggodalomra . köz­ ben ezt suttogta: . . Kezdetben nehéz időket élsz meg. Megszólalt a dalai láma. de eljön a siker. olyanokat is. és a sálat nem a nyakamra . ahogyan megjósolták. Éppen letett egy könyvet. melynek erejét tovább növelték benned a harmadik szem megnyitásával. amelyekről nem is hallottál. hogy beszélgethessünk. aztán majd elmegyek Kí­ nába. amíg kb.Vili. odavittem egy párnát. Sáfrány­ színű selyempárnán ült.Nem tudtam.Mikor leültem.csak gyakorlunk. Előrehajolt. Megkaptam a feljegyzéseket az előző inkarnációdról és az asztrológusok jöven­ döléseit is. a tizenharmadik dalai lámát. fordulj meg és hozz ide egyet. Átkarolta a vállam és az ajtóhoz vezetett. Megmutatom az ajtót. de végül sikeres le­ szel. Ruhája olyan volt. De az Ékességes még min- . A POTALA 95 ahol vele jártam. hogy mind eléggé meszsze volt. így tettem.Őszentsége érdeklődést tanúsít és egyedül akar vele beszélni. Hallottam néhány figyelemre méltó dolgot rólad. és a hosszú szoba távoli végén megpillantottam a Mindentudót. végig­ mentem a szobán. Lobszang. akkor először: Azok a párnák túl messze vannak. miért mondja el nekem újra az egészet. az­ tán térdre ereszkedtem. Tudtam. Ezt hallottam: . gondold azt. Elfogott a félelem. Megadatott neked a tisztánlátás képessége. azután megállt és fi­ gyelt. Vezetőm hozzám fordult és így szólt: . melynek füle a vál­ lára ért. Buzdításképpen picit meglökte a hátamat. Beléptem. így folytatta: Nos.Ideje. Halált.ahogyan az szokás volt -. mint a közönséges lá­ máké. Sok külföldi országot bejársz majd.

igaz? Mondd el nekem. mit gondolsz róla. aztán megütötte a mellette lévő gongot. hogy amikor a nyugati világban le­ szek. és ülj le. és parancsot adott a hívására belépő lámának. aki hamarosan visszajött a teával és különleges ételekkel. Mingyar Dondup lámánál. bizonyíték.De hát senki sem tudhat többet a mesteremnél. hogy a gya­ nakvás negatív hozzáállásával minden esélyüket elveszítik. és ne be­ széljek sem az egóról.Kérd meg Mingyar-t. Mingyar Dondup láma a legjobb ember.Hozz egy párnát. akivel valaha ta­ lálkoztam. értékeli.Teljes felelősséget vállaltál .Uram! . milyenek a kémiai reakciói. te kis pávakakas! . Bizonyíték.mondta. Mondta.Mingyar Dondup láma mel­ lém ült. a kereskedést és az aranyat istenítik. Belépett Mingyar Dondup láma.Mutassátok meg a lelket. de sok nyugatival is találkoztam. figyelmeztetett. . Mingyar! . De most teázzunk! Könnyedén megütött egy gongot. hogy Mingyar Dondup láma jó. hogy kivételesen tisz­ tán látok.mondta a hí­ vására megjelenő lámának. Mondjátok meg. milyen vagy. Tudó­ saik így beszélnek: . Értékeik nem azonosak a mieinkkel.Voltam Indiában és Kíná­ ban . a láma pedig így folyatta: . hogy megragadjuk. és meghajolt a dalai láma előtt. milyen a molekuláris szerkezete. Állítsátok elő. . . kicsú­ szott a számon: . aztán hátra­ hajtotta fejét és harsogó nevetésben tört ki. Úgy látszott. A dalai láma újra nevetni kezdett. Talán még senki sem beszélt vele így. semmiféle rendkívüli erőről ne tegyek bizonyságot. az pedig bizonyos. . és hogy a legjobb tanárokat jelöli majd ki a számomra.96 HARMADIK SZEM dig beszélt.Azt mondtad. sem a lélekről. hogy bizonyítékokat szerezzenek. va­ lóban keményen tanuljak. en­ gedjétek.mondják majd neked. azt gondolod. hogy egy nyolcéves kisfiú nem. az Ékességes Indiáról és Kínáról mesélt.Ez a fiatalember elmondta.A dalai láma rám nézett. Amint ettünk. megmérjük és savakkal megvizsgál­ juk.hívta mesteremet a dalai láma. Egyszerűen nem tudtam tartóztatni magam. bizonyítékra van szüksé­ günk . . amelyeket Indiából importáltak. hogy jöjjön be! . hogy azt akarja. . és nem törődnek vele.Ezekben az országokban az ember megvitathatja a nagy igazságokat. . .Szóval.válaszoltam. . és én töké­ letesen egyetértek az értékelésével.

ha szükséges. Aztán hozzám fordult: . Aztán így folytatta: .Jó néhány alacsonyabban lévő folyosót és termet nem nyitottak ki az elmúlt kétszáz esztendő­ ben. és hogy egyetlen ajtó se legyen zárva előttetek. Ezen a helyen jól esznek. Aztán derengeni kezdett valami: üveg! So­ sem láttam még síküveget. s emellett síkos is. ahogy csak akartok. A dalai láma szolgálatában állók közül . az ablakokon az olajjal átitatott anyag helyett valami megfoghatatlan volt.mondta. de ez itt átlátszó. Az színezve volt. Fájt és bi­ cegtem. Időről időre én is megnézem őt. Itt. . A sárkányzsinórhoz tört üveget hasz­ náltunk. és a lapos tető távoli részére mentünk. majdnem olyan hideg volt. . vezetőd régi barátom. . Lobszang. akár a víz. hogy mindketten itt. és az okkult tudományok igazi mes­ tere. és nagyon óvatosan megérintettem a látható semmit. és azt mondta. jó benyomást tettem a da­ lai lámára . mint a jég. te­ gyünk így mi is.az egyik odajött hoz­ zánk. hogy úgy jöhettek-mehettek.őszentsége azt az utasítást adta. meghajoltunk és eltávoztunk. esetleg nyomorék maradok. és felfedezzük az épület kevésbé ismert részeit . A bal lábamon húzódó seb még mindig sok bajt okozott. és úgy gondolja. .Nem volt szükségem több bátorításra.Fiatalember! Jól válasz­ tottál.a rezidencián senki­ nek sem volt lámánál alacsonyabb rangja . és nem lehetett keresztüllátni rajta. egy másik szobába. hogy Mingyar Dondup láma titokban na­ gyon elégedett velem. és akkor vezetőm teát és ennivalót hozott. az épület legfelső szint­ jén kapunk szobát.Itt maradunk néhány napra. és megborzongtam a lát­ ványtól. Pihentem egy órát. hogy látni le­ hetett. és fordulj hozzám. Ezekből a termekből sokat megtudhatsz a tibeti történelem­ ről. Tervezd meg. hogy egyek. előttem terült el Lhasza és az egész síkság. ahogy bizonyosan megteszed. pihenjünk le egy időre. épp csak.Ideje betöm­ ni a lyukat a gyomrodban.VIE A POTALA 97 Lobszang Rámpa képzéséért. de az vastag volt. Mingyar Dondup láma azt ajánlotta.Még szólt néhány szót. Oda vezetett minket. aztán felkeltünk. legnagyobb meglepetésemre. Kinyújtottam a karom. Mikor befejeztük. Láttam. Megdöbbentem. Mingyar Dondup láma kivezetett a szo­ bából. . Néha attól féltek.

. Itt történt az is. nézzek bele megint a csőbe.magyarázkodtam. azt gondoltam. Azt lehetne gondolni. Tele voltam gyanakvással. Belenéztem. A vízen találkoztam már halvány tükör­ képemmel. és intett. aztán a cső egyik végét kidugta az ab­ lakon. te­ leszkópok. Nekem az az élmény volt „lehetetlen"! A dalai láma sok teleszkópot hozott magával. hogy a rohanó kereskedelmi vi­ lágban nincs idő szellemi dolgokra.Nézz bele. és nagyon szerette nézegetni a környező vidéket. mikor hazatért Indi­ ából. hogy „lehetetlen". de az emberek nem is vágytak ilyesmire. hogy ezoterikus tudásunk gyarapodhasson és terebélyesedhessen. akit ott láttam: egy sápadt arcú fiúcskát nagy vörös heggel a homlokán. Sose felejtettem el annak az embernek a látványát. és négy darab jött ki . hogy az okkult tudományok mestere vagy . Azóta sem vesződöm velük. Lobszang! A jobb szemeddel nézz. Nevetett.Őszentsége azt mondta. de a tükör túl őszinte volt. hogy Tibet különleges ország volt.De miért kell tréfát űznöd a ta­ nítványodból? . Gyakran eszembejut. amely úgy nézett ki. . hogy mást lássak. őt viszont rázta a nevetés.egyik a másikából. tükrök nélkül. Oldalra ugrottam. . és természetesen nem ismertem fel azt a szörnyű kis teremtést. hanem a szeméhez illesztette. aztán azt mondta: . Megfogta a csövet. hogy életemben először tükörbe néztem.Még jobban nevetett. amikor egy nyugati ember azt mondja valamilyen okkult dologgal kapcsolatos állításra. . A kereket se akarták. és felkapott egy rézcsövet. Mingyar Dondup láma kitárta az ablakot. Egy ideig piszmogott a csővel. civilizáci­ ót szolgálják.98 HARMADIK SZEM Ám ez még nem volt minden. és játszani fog rajta. A kerekek a gyorsaságot és az ún. Régóta felismertük. Gyanakodva néztem.gondoltam. és egy kétségtelenül tekintélyes méretű orral.biztos valami hangszer. aki a csőben felém lovagolt. Vezetőm kis­ sé elfordította a csövet. A csőben egy ember lovagolt felém. . Teleszkóp! Sosem lát­ tam ilyet. mintha egy bőrrel borított trombitadarab lett volna. olyankor. De a végét nem a szájához. meghúzta. a balt tartsd csukva. meg­ babonázott. és majdnem elájultam a kábulattól. A mi fizikai világunk ráérős. és körülnéz­ tem.Aha! . de engedelmeskedtem. a másikat odatette az arcához. Mingyar Dondup lámán kívül senki sem volt a szobában. amikor meglátta az arcomat.

Tibetben jól tudjuk -. amikor előjön. Mindez korántsem olyan ste­ ril. Igaz.nem hagyhatja el helyét. az Ember természetéről elmélkedik. hogy meztelen üljön a hóban. se bútor. hogy ilyen erők legyenek rábízva. hangbiztos tolóablakon keresztül. Az Életről. és gondolati úton megolvassza a havat maga körül. Nincs odabent semmi. A POTALA 99 Négyezer éve ismerjük a tisztánlátás igazságát. akik közösségben tudnak legjobban fejlődni. A kőfalak vaskosak. és egész életükre ott maradnak. A cella általában kis helyi­ ség. hogy tanítványa morálisan alkalmas-e arra. csupán a természeti törvények eredményei. . amelyet hegyoldalra építenek. A tanárnak teljesen biztosnak kell lennie tanítványa erkölcsi integritásában. és visszavonulnak kies lámako­ lostorokba. szellemként vándorolhat a világon és a gondolat útján segíthet. hogy beeresszenek egy kevéske halovány fényt. A remete belép. Az ember szellem. Az erők tehát egyáltalán nem mágikusak. talán két méter vastagak. máskülönben megvakulna abban a pillanatban. és más metafizikus tudományokat. és ha egyszer kisza­ badul a hús kötelékeiből. energiahullámok. ezért a metafizikai erőkkel sosem élnek vissza. értelmetlen létezés. de az efféle dolgokat nem a szenzációhajhászok örö­ mére mutatja be. hogy a remete szeme fokozatosan hozzászokjék a fényhez. Néhány láma. A gondosan irányított és részben sűrített gondolat az. hisz csak a megfelelő embereket tanít­ ják. se semmi. az okkult tudományok mesterei testeket tudnak felemelni érintés nélkül. Tibetben a tanár mindig meggyőződik róla. Fizikai tes­ tében semmi okból . egy másik világ teremtménye. a telepátiát. és remetecellákban laknak. de nem azért fejtenek ki erőt. hogy ne hatoljon át a hang rajtuk. másokon a magány segít. hogy sok láma képes rá. Az anyag sűrített energia. hogy a naiv nézőket szórakoztassák. először három év. három hét és három napra. Egyszer egy nap beadnak neki élelmet egy fénybiztos. Tibetben vannak olyanok. és saját kívánságára befalazzák. A gondolatok. Sokan közülük néhány hét múltán újra visszamennek a cel­ lába. csak az üres kődoboz. mint ahogy az ember esetleg gondolná. Tartózkodásának utolsó hónapjaiban kis lyukat vágnak a tetőre. se fény.akármi legyen az . ami képes megmozdítani egy tár- . A rést nap mint nap nagyítják.Vili. A remete a cellában marad.

amelyek nem írhatók le ilyen könyvben. Elbűvölt a teleszkóp. ez egyszerű volt.legyen bár nagyon hosszú életű -. Ugyancsak a gondolat. mint ez. nem vonultam vissza hosszú időre a teljes sötétségbe. nem kellene gyarló eszközöket használni. Még az első látogatás alkalmával bevitt egyszer egy teljesen sötét szobába. és sokat használtam: azokat a helyeket nézegettem rajta. ha mikrofonon keresztül a leszállópályára irányítanak egy repülőgépet. és nem érdemelt további gondolkodást.más módszerekkel és hipnózissal is. hogy alapos ma­ gyarázatot ne kaptam volna a szóban forgó törvényekről. Képzésem a dalai láma közvetlen parancsára sajátos célra irányult. most állj ide. olyat. ahol mindennapos ese­ mény. Cso­ dálkozásomban felkiáltottam. Olyan dolgokra tanítottak .100 HARMADIK SZEM gyat. Miért olyan nehéz elhinni ezt abban a világban. Lobszang. de erről majd később. milyen elvek alapján működik. Mindent megmagyarázott. milyen okok húzódnak a háttérben.mondta. de immár másként szabályozva vezet a telepátiához. hogy elvégezzen egy bizonyos cselekvést.Na. Elég annyi. Mingyar Dondup láma aprólékos pontossággal elmagyarázta. mi miért történt. de azt is. Tudtam már. „hisz ez varázslat!" anélkül. és minden a helyére került. ha a pilóta a sűrű ködben nem lát semmit? Kis tanu­ lással. és jakok. Férfiak. . A falon azonnal megjelent előttem Lhásza fordított képe. Nem csupán a teleszkóp működését. Aztán elfújta a mécses lángját. hogy több megvilágosodást éltem át. mind fejjel lefelé jártak! Aztán a kép hirtelen villant egyet. és valamit csinált az ablak fatábláival. amelyeket olyan jól ismertem. nők. félretéve a szkepticizmust meg lehetne tenni ugyanezt a te­ lepátia segítségével is. hogy lehet hangtalan fütyüléssel kancsót vagy köcsögöt összetör­ ni. de . aki remete akar lenni. A Potalában tett látogatásom eme képzés első szakaszaihoz kapcsolódott. A magyarázat a „fénytörés"-ről valóban mindennél jobban zavarba ejtett: hogyan lehet a fényt megtörnP. nincs benne semmi csoda vagy varázs­ lat. . Más formát öltött. amely kevés ember számára elérhető. Az én ezoterikus fejlődésem nem járt együtt bezárkózással. amely arra késztet vala­ kit a távolban. és figyeld a fehér falat! . So­ sem mondhattam. úgymond „gondolatra". hogy megértsem. egyszerűen köznapi természeti törvények működtetik. egy átlagos remeténél.

így mondták ne­ kem . ölelkező figura azt az eksztázist fejezi ki. Lobszang. méghozzá a javából. Végre beléptünk . óvato­ san másztunk lefelé a végtelennek tetsző lépcsősoron. A falakon különös diagramok voltak és ismeretlen jelene­ tekről készült rajzok. és csúszkál­ tunk végig a sziklás átjárókon. Ez egy lámpából állt.számtalan évszázaddal ezelőtt vulkánikus tevékenység hoz­ ta létre. miért éppen ezeket az ajándékokat küldték. hihetetlenül elborzasztott. megnéztük az egyik föld alatti alagutat. A motívumok ta­ nulmányozását jelentette ez. A két meztelen. Ölelkező férfi és női szellemeket áb­ rázolnak például. Lobogó fáklyákat vittünk magunkkal.VIII. és utána már semmi sem lepett meg. amely. De jobban érdekelt a tó. hogy saját mércénk szerint ítéljük meg más országok népeit. amely a Tudás és a Helyes Elet egyesülését követi. de a képeknek messze nem az obszcenitás a cél­ ja. szemérmetlennek tartja őket. szögek­ kel keresztre feszített ember.Iga­ zad van. régi könyvekkel és gyönyörű vallási témájú festményekkel. Majdnem valamennyit szobákban raktározzák. Az alagutakat . Azt mondták. a többit majd egy későbbi időpontban. mert egyre többször és többször hallottam: . A Potala raktárai tömve voltak csodálatos szobrokkal. és azt is. Aztán. Az a na­ gyon-nagyon kevés nyugati ember. vezetőm egy könyvből felolvasta nekem pontos történetét. hogyan törnek meg a fénysugarak. A POTALA 101 hogy fényt is lehessen törni?! Egész addig nem értettem meg a dol­ got. csak egyet nézhetek meg. Elismerem. Akkor észleltem. mindig az éppen uralkodó dalai láma részé­ re. több mérföldre nyúlik az egyik folyosó végétől. amelynek fényét különféle lemezek takarták. és egyetlen tibeti sem tekintené annak. amíg egy speciális szerkezetet nem hoztak a szobámba. úgy mondták. Örültem. Évszázadokon keresztül sokfelől. ügyes vagy. és nagyon él­ veztem. miután beszámoltam a tárgyról szerzett benyomásaimról. Mielőtt eljöttünk a Potalából. valóban. akit istenükként tisztelnek. mi történt később. hogy valamennyien hajlunk arra. nemcsak Tibetből érkeztek ajándékok a Potalába. mikor láttam. hogy a keresztények szimbóluma egy megkínzott. Nagyon kár. hogy kiderítsem és pszichometriai benyomást szerezzek róla. aki látott néhányat közülük.

és merre a vissza.102 HARMADIK SZEM egy alagútba. de kicsit arrább valami ragyogott a falon. Beleka­ paszkodtak a kötelekbe. Mingyar Dondup láma törte meg a csendet: . merre is menjenek. és a fejemtől a térdemig érő magasságban helyezkedett el. szél kerekedett. Fekete volt és mozdulat­ lan. Úgy érezték. kutattak. Sok-sok évvel ezelőtt kalandos kedvű szerzetesek készítettek egy fatutajt. Egyetlen hullám sem fodrozta a vizet. akár egy aranyszínű gyertya viaszcseppjei. nem tudták. kábító üté­ seket. Érezték. kegyetlen óriás ragadta el őket. A hirtelen mozdulattól a hullámok felcsaptak a fedél­ zetre. amit mesélt. egyszer csak egy tágasabb helyre értek. amelyekkel a fagerendákat egymáshoz erősítették. Kb. hogy már-már láthatatlan. míg hirtelen eltűnt a mennyezet: nem láttuk. A tutaj hirtelen megbillent. öt-hat méter hosszú lehetett. Fel­ szerelték fáklyákkal. megsemmisítő szorítást éreztek. annyira fekete. és olyan víz szélén álltunk. és vízre eresztették. szörnyű. mint tónak. Nyikorgó-csikorgó hangot hallottak. így folytatta: . körbe­ körbe. hogy a sziklában van egy aranyréteg. szintén fekete volt. amikkel hajthatják. Az aranyat nagy hő olvasztotta ki egykoron a sziklából. Még tettünk vagy száz métert. merre van az előre. Néhányuknak még sikerült nagy levegőt venni. nem tudták. ahol már nem lát­ ták a falakat és a mennyezetet. a sötétség olyan volt. A tutaj felgyorsult. a víz elsodorta őket. Lerepültek a tutajról. Meddig utaztak. inkább látszott fene­ ketlen kútnak. odáig már nem jutott el a fáklyák fénye.Eltévedtek. amely egyre szélesebb és szélesebb lett. és húzza végze­ tük felé. Sehol egy fény. egyetlen hang sem törte meg a csendet. amilyenhez hasonlót a föld felszínén sohasem látni: tömör feketeség. Odamentem. A többiek nem voltak ilyen szerencsések.Ez a tó a folyóhoz megy innen negyven mérföldnyire. csillogott a fáklyák fényében. valamennyien elszédültek és rosszul voltak már. A szikla. és hozzá evezőket. és láttam. tétovázva. hogy tö­ rékeny tutajuk a vízidémon markába került. a víz alá merültek. Forogtak. Hallgattam tanítómat. Ahogy finom csapásokkal tovább eveztek. el­ fújta a fáklyákat. bi- . és élénken magam elé képzeltem. és az emberek csuromvizesek lettek. amilyet még soha életemben nem láttam. Mérföldeken át eveztek. darabokban szilárdult meg. Fény támadt. zöldes. tökéletes sötétség borult rájuk. amin álltunk.

hogy felfedező útra induljanak a tavon. vagy valaki megtekerte. amelyet fáklyáink fénye be­ világít. induljunk! . az meg beleegyezett. meghaltak és a tibeti mennyországban vannak. A POTALA 103 zonytalan. Látta az összetört tutaj lebegő roncsait. amelyek már csak pislákolva égtek. órákon át élet-ha­ lál közt vívódva hevertek. azt gondoltam. Mindkettőnkért. hogy körülnézzen. tanulj. No.Vili. Végül a két szerzetesnek sikerült meg­ győzni a pásztort arról. ők kiértek a partra. bárcsak lenne egy tutajom. Akkor lépéseket hallottak maguk mögött. hogy bejárjam vele a tavat. egyszer csak felnevetett és azt mondta: . és azért jött. Hármójuk­ nak nyoma veszett. aztán erősebb fény. Néhány éven belül eleget tudsz majd ahhoz. hogy elmegy a Potalába hordágyért. a beavatásodkor. Azok. hogy ők szerzetesek (a köntösük ugyanis teljesen leszakadt róluk). Végre is egyikőjük feléledt annyira. el­ hajította. A szerzetesek több mint fele kékre-zöldre verve. Hogy mit találtak. hogy szigetek vannak nem messze amögött a terület mögött. és meggyújtotta őket azokról. A fáklyák már alig égtek és úgy tűnt.Itt tároljuk a tartalékot. butaság volt. másként nehéz lenne kita­ lálni innen a sötétben. hogy kihalássza magának. de minek fecséreljük testi erőnket. mikor asztrálsíkon is el tudjuk végezni a kutatást! Igen. Belegondoltam az egészbe. Lobszang. hogy együtt fedezzük fel ezt a helyet. hogy nem hoztunk tartalék fák­ lyákat magunkkal. majd hirtelen a ragyogó napsütésbe repítette őket. képes le­ szel rá. és azt kívántam. Valami. Először azt hitték. de tudott dolog. Ahogy elfordultunk a tótól. Vezetőm figyelte az ar­ comat. egy pásztor né­ zett le rájuk. vérezve vízbe fúlt. Majdnem újra összeesett a megdöbbenéstől. akik megmenekültek. . hogy hamarosan vakon fogunk tapogatódzni az alagutak sötétjében. Két ember menekült meg. megtudod ké­ sőbb. Egyiket fel is kutatták. Lobszang. Valami rejtett fal­ mélyedésből fáklyákat húzott elő. körös-körül zöld réteket és legelésző ja­ kokat. Azóta kevesen vállalkoztak rá. nagy mu­ latság lenne átkutatni a tavat.Igen. Abban a pillanatban Mingyar Dondup láma a távolabbi falhoz fordult.A távolban a Potalát látta. és kotorászni kezdett. De most tanulj fiam.

miért nem lovagolunk ki a helyszínre. hogy kifújjuk magunkat. amelyek meghaladták felfogóképességem határait. amit a teleszkópon keresztül ne lámánk. Mingyar Dondup lá­ ma félbeszakította a gondolataimat: . Nem értettem őket. és ha rejtélyről hallot­ tam. . Mingyar Dondup láma azt mondta. Még néhány lépés.104 HARMADIK SZEM Küszködtünk felfelé a meredek folyosókon.Lobszang! Úgy motyogsz itt. .Amikor felértünk. a kis ligetet a dalai láma előző inkarnációjának parancsára ültették. Nem tudtam elvisel­ ni a gondolatot. hogy újra eljöjjünk ide. otthon van a rajzok között és az alagutakban. Felmegyünk a tetőre. hogy megleljem a választ. mindig megpróbáltam a mélyére hatolni. még akkor is. megkérdeztem. ahol az egykori szerzetesek kiértek a felszínre. legalábbis olyasvalami. Ahogy ránéztem mesteremre. mintha óriásokat ábrázoltak volna. ha van lehetőség arra. hogy évekig találgassak és így jussak el a megol­ dásig. Nagyon vártam. mint egy öregember. meg különös gépezeteket. és megint a világosban leszünk. amely úgy negyven mérföldre volt innen. A tó kivezetése mélyen a vízszint alatt van. Az egész helyet valami rejtély lengte körül. és teleszkóppal megnézzük azt a he­ lyet. láttam. időnként megáll­ tunk. nincs ott semmi érdekes. és miért nem nézzük meg. vagy megnézzünk egy-egy képet a falon. ha eközben jelentős veszedelem fenyeget. a helyet egy facsoporton kívül semmi sem jelöli.

De indulni kellett. A mellettünk elhaladó szerzetesek hátrafele mutogattak. hogy különösen kedvesen elbúcsúzzunk a dalai láma személyes intéző­ jétől. mikor hasonló csínyeken buzgólkodtam. vissza a Vashegyre. Elindultunk lefelé a lépcsőn. próbálkozásaimat a jövőben az épületeknek azokra a szárnyaira korlátozom. Igen kényelmetle­ nül éreztem magam. A Potalában tett látogatás olyan volt. Félúton lehettünk. a szerzetesek kopasz fejére. akár egy nyara­ lás. Ideje volt köszönetet mondani a lámáknak. A Csakpori egyik tetején kis nö­ vendék olvasott a hátán heverészve. hogy a csodálkozó szerzetesek ne vegyék észre. Az „indiai ételek"-et az ő gondjaira bízták. nemsokára visszajövök. El­ tökéltem. ahogy visszahúzta a fejét. A lencsén ke­ resztül láttam arcán a manós vigyort. amit gyor­ san meg is ettem. mögénk. Lobszang. Indulás előtt felrohantam a tetőre. melyek rejtve vannak a Potala elől. hogy dalai láma kétségkívül engem is rajtakapott. . mert készített nekem egy búcsúajándékot. hogy visszatérjünk Csakporiba. . mert rájöttem.Ezzel sar- 105 . Lihegő szerzetes rohant felénk. Mesterem megállt. Ideje volt.Másnap reggel komótosan nekikészülődtünk. hogy a teleszkópon át még utolsó pillantást vessek a vidékre. Biztos megked­ velt engem.Várj meg itt. mikor hívó kiáltást és kiabálást hallottunk. és időnként apró kavicsokat hajigált le az udvarba. akik rövid látogatásunkat olyan kellemessé tették. zihálva átadott egy üzenetet Mingyar Dondup lámának. Megálltunk.

hogy mindkét nyereghez egy-egy táska van rögzítve. és majdnem hanyatt estem. A szemem égett. Mingyar Dondup láma forró vizet kért. és nézegettem régi otthonomat.Vissza se pillantott. Szerába kell sietnünk. mint amennyit feltételeztem magamról: kiegyenesí­ tettem a hátam és mereven átnéztem Lhásza felett. aki a hátán feküdt. ahol a letört rész belógott a koponyába. De több ön­ uralmam volt. el előző otthonom mellett. Nagyon-nagyon óvatosan megvizsgálta. Kivett egy éles kést. cso­ dáltam a kilátást. berakta a szükséges eszközöket egy fer- . mert megláttam apá­ mat. gondoltam. és az egyik apát bevezetett egy öregemberhez. és ismét felment a lépcsőn. A vágás a gyógyfüvek miatt csak kis vérzéssel járt. és vezetőm megtisztította saját kezét. ahol szerzetesek vártak ránk. Hamar a Szera kolostorba értünk. és elkiáltottam magam: . biztos vezetőm felszerelése. ő visszanézett. Egy csontdarab behor­ padt. Leugrottunk a lóról.mintha kihunyni készülne alig-alig pislákolt benne. amint éppen felém lovagolt. Újabb adag oldatot kent rá. akinek az esés következtében betört a koponyája. Amikor megkapta. eközben pedig arra gondoltam. és megtalálta azt a helyet. Ránéztem. Azután. mikor felismert. Az arca ólomszínű volt. Lobszang. s az ál­ la majd leesett a csodálkozástól. a bőrdarabot visszahajtotta. Amikor az oldat kihűlt. mindketten megfogtunk egy-egy csomagot. kimondhatalan fájdalmamra. Elgondolkodva megfordultam. hogy szabaddá tegye a csontot. Körülbelül fél óra múlva Mingyar Dondup láma egy másik lo­ vat vezetve lefelé lovagolt a lépcsőn. s mi több pont a Potala lépcsőin. Tétlenül őgyelegtem. az életerő .Szállj fel. tudomást se véve rólam. Néztem távolodó alakját. gyors mozdulattal U alakú vágást ejtett a bő­ rön. Amíg kavartam.Apám! . Végigvágtattunk a Lingkhor úton. Láttam. továbblovagolt. és nyomást gyakorolt az agyra. megvizsgálta az öregembert. remeg­ ni kezdtem. Még mielőtt hozzá­ kezdett volna a műtéthez. lemos­ tuk vele az öregember fejét. közönyösen továbblovagolt. amely már készen is állt.106 HARMADIK SZEM kon fordult. beleszórt néhány gyógyfüvet. . A koldusok és a zarándokok ijedten menekültek utunkból. most aztán nyilváno­ san megszégyenülök. az egyik apátot komoly baleset érte.

Sokban különbözik a miénktől. Fino­ man. amelynek egyik oldalát előzőleg érintetlenül hagyta. A csontdarab helyére került. ezért küldtem üzenetet a csúcsra. Most körbevezetlek ezen a közös­ ségen. Kifőzött lófa­ rokszállal összeöltötte. ahol a törés a legszélesebb volt. Az megmozdult. . forró fertőtlenítőben. hogy Mingyar Dondup láma hajol fölé. . Há­ rom-négy nap múlva már nem lesz okod az aggodalomra.lassacskán visszatért az életerő. Néhány napig legyen melletted valaki. Odamentem az ablakhoz és kinéztem. azután az egészet bekötözte egy ugyancsak kifőzött vászondarabbal. de ha elmúlik. Mikor a kezemet mos­ tam. Hátát megtámasztottuk néhány párnával.Tudtam. hogy félig ülő helyzetben legyen.IX. meglátta. Mingyar Dondup láma odalépett hoz­ zám: .Beecsetelte gyógyfüves oldattal. mikor alszol. mivel semleges anyag. . Benyomta a koponyacsont és a kissé megemelt csontdarab széle között a résbe. majd kivett belőle két. hogy kivehesse belőle. majd lassan. hogy a normális szint felé kerüljön. és az ezüst. úgy. Mesterem figyelmesen nézett rá és így válaszolt: . Érdekes dolog volt látni. az öregember hunyorogva kinyitotta a szemét. Egy pálcával kitámasztot­ ta.Összeforr. hogy ne feküdj laposan. akkor még egy kicsit igazított rajta. Különleges óvatossággal behelyezte a legvé­ konyabb élt oda. milyen egy másik kolostor. pará­ nyi háromszög alakú éket.Tartsd ide a tálat. és így szólt: . mehetsz a dolgod után. és a műtét helyét bekente gyógyírral. és mereven tartot­ ta. hogy csak te menthetsz meg. Megtisztítottam az eszközöket friss. egy kis ezüstpecket. Lobszang. amit akar. megszárítottam őket kifőzött ruhán. A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 107 tőtlenítővel telt tálba. megint csak nagyon finoman kiemelte a lifegő csondarabot. Néhány napig rossz lesz a közérzeted.miután agya megszabadult a nyomástól . és halványan elmosolyodott.Meggyó­ gyulsz. . Az öreg apátba .Úgy fogtam az edényt. és min­ dent gondosan visszapakoltam a két táskába. és gondosan visszahajtotta a bőrleffentyűt.Ügyes voltál. Még nem végeztem be a feladatomat. míg a másik pálcát vésőként használva a csont alá nyúlt. óvatosan megnyomta a csontot. egyik végén lapos és fogazott ezüstpálcát. egy-két napig fáj majd a fejed. Lobszang! . nem okoz majd problémát. nem hagyhatom el a testemet.

mindössze hatezren vannak benne. .Nem. is­ kolákkal. templomokkal.Hétezren vannak. A fiúk csapatokban játszottak az udvarokon . Szera. és ha a szerzeteseknek lustálkodni támadt kedvük.Neve­ tett. Jelenleg kétségkívül a kommunista katonák! Csakpori kis közösség volt. . hogy itt maradj és könnyű életet élj? .a mieinkkel összehasonlítva . vágynál rá. de sehol sem volt nyoma annak a tisztaságnak. Mosolyogva nézett rám. vagy ahogyan hívták. és mindazokkal az épületetekkel. és úgy tűnt. rendnek és fegyelemnek. . akkoriban ez volt az „orvosi tanulmányok székhelye" és a kormány tanácskozó testületében is számottevő képviselethez jutott. melyek a várost várossá teszik. Mint a Gyógyítás Temploma. Az utcákon Kham tartománybeliek cirkál­ nak. nincs is szigorú fegyelem. . és kimentünk a fo­ lyosóra. Lobszang.válaszoltam. Meste­ rem azt kérdezte: . A templomok . aho­ gyan akartak. és egyike a „három székhely­ ként" ismert kolostoroknak. . de annál fontosabb. egyedül rendet teremts itt. Tény. Nem kevesebb. Nem volt olyan tisztaság. utcákkal. . Az imamalmok a legtöbb helyen mozdulat­ lanul álltak. Itt-ott ugyan ült egy-egy szerzetes. ők a járőrök.Nos. azt hiszem rengeteg vadember van közöttük.Csakporiban kemé­ nyen dolgoztak volna.Úgy látom. A szerzetesek úgy jöttek-mentek. A csendes többség rossz hírét mindig né­ hány zajongó költi. amelyet én már megszokottnak tekintettem.108 HARMADIK SZEM Egy láma gondjaira bíztuk az öreg apátot.gon­ dozatlannak tűntek.Lehet. Mindegyik városnyi méretű. a többi kolostor többsége nagyon laza volt. aki a kereket pör­ gette. Szera követi kb. hogy a mi kolostorunkban volt a legnagyobb fegyelem. mint tízezer szerzetes­ sel Drepung a legnagyobb. hogy te magad. a három kolostor közül Ganden a legkevésbé jelentős. még a füstölők is keserűbb füstöt árasztottak. mint Csakporiban. de én nem annak nevezném. a Vadrózsa-sövény három mérföldnyire fekszik a Potalától. . elvállalnád a feladatot. lustálkodtak és senki sem szólt egy szót sem.Rózsasövénynek hívják ezt a helyet. hétezer ötszáz fővel.

Mi úgy tartjuk. és hogy az or­ szág keményebb. még mi­ előtt felfoghatná. Nem jár fájdalommal és egyáltalán nem kockázatos. hogy órák vagy percek múlva nyeri vissza eszméletét.mondjuk úgy . hogy ne élhessen vissza a ráruházott erőkkel. veszélyesebb részeiben is biztonságosan közle­ kedhessünk. csak azoknak tanítják. más közösségben nincsenek . vagy fogat húznunk. A hipnotizált embert pedig olyan hatásoknak teszik ki. A zenészek mindig készen álltak a szóra­ koztatásunkra. Csakporiban is volt színház. meg hogy bizonyítsák. hogy rövidesen mi történik vele. ezért akárcsak a hipnotizálást. de én már négyéves ko­ romban tudtam őket.egyszerűen azért. Arra használtuk a dzsúdót. . hogy ezt a tudományt önvé­ delemre és önkontrollra kellene használni. hogy szelíd legyen. Ennek a fejlettebb rendszernek nyil­ vánvaló veszélyei vannak. hogy megfosszuk a beteget az öntu­ datától. a beavatko­ zásnak semmilyen mellékhatása sincs. és mindenre megtanított. amit találtam. míg a gyenge és bizonytalan ember hetvenkedik és dicsekszik. mert örömét lelte abban. Rendkívül érdekes: ha vala­ ki beszéd közben vesztette el az eszméletét. talán a legjobb Tibet­ ben. a „szungtrukjömpa tü depó lelapo"-t nem lehet lefordítani. amikor felébred. Tibetben a lámakolostor nem pusztán a valláshoz vonzódó em­ berek lakóhelye. pl. hogy jól végzi a dolgát. Az erős ember megengedheti magának. hogy önuralomra tegyünk szert és képesek legyünk arra. Nem minden kolostorban van ilyen képzés. hogy gyógyí­ tás céljából a beteget öntudatlan állapotba hozzuk. A dzsúdó a mi mód­ szerünk erősen leegyszerűsített formája. a tibeti leírását. amit tudott. de minket Csakporiban megtanítottak rá. Öreg Cu a „dzsúdó" nagymestere volt. A legtöbb férfi s nő is­ merte az elemi fogásokat és dobásokat. vallási és hagyományos dara­ bokat is játszottak benne. sokat kellett utaznunk. önálló város városi szolgáltatásokkal és kénye­ lemmel.„dzsúdóra". A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 109 Csakporiban tanítottak minket . Mivel orvoslámák voltunk. Ez a legközelebbi angol szó. akik a legszigorúbb jellembeli követelmények­ nek is megfelelnek.IX. az „amarée"-t sem. és mindegy. befejezi a félbehagyott mondatot. mint aho­ gyan a „technikai" szót. Az ember öntudatlan állapotba hozható. olyan esetben. nem pedig támadásra. ha törött csontokat kellett összeilleszte­ nünk.

hogy előbbre jussanak. A mi modem társadalmunk rom­ lott és szemérmetlen! Vannak nők pl. Akik ef­ félét állítanak. Volt egy kórház. kiszedik a szemöldöküket és festik a kör­ müket. hogy a férfi szíve a bal. elég gyakran nevethetnékem támadt a nyugati történetek hal­ latán. hogy ne lehessen eltévesz­ teni.110 HARMADIK SZEM ilyen jó zenészek.vagy törvény­ sértők. és jelölniük kell az ajkuk helyét. Az eszes fiúknak segítettek abban. Voltak. Akiknek volt pénzük. Csakporiban másként ment min­ den. Nálunk a rendőrszerzetesek tartóztatták le ezeket és állítot­ ták bíróság elé.minden kolostorban akár egész éle­ tüket végigaludhatták vagy végigálmodozhatták. nemi be­ tegségektől megtizedelt" tibetiekről szóló beszámolók is. melyek szerint a tibetiek pl. akik festéket tesznek az ar­ cukra. kereskedők vagy szerzetesek. Mióta eljöttem Tibet­ ből. A világ minden közösségében akadnak szabály. hagyjuk tehát a dolgot a következő inkarnációra. ahol a készpénzüket tarthat­ ták. ahol igazságos tárgyalás folyt ellenük. vagy megváltoz­ tatják a színét. a nőé a jobb oldalon van. Úgy gondoltuk.mint ami­ lyen Mingyar Dondup láma is volt . vásárolhattak a boltokban élelmet.Csakporit kivéve . ahol kevésbé szigorú fegyelem uralkodott. A komolyabb eseteket specialista . Szórakoztattak a „parázna. megtehették. Különféle iskolák szolgálták a különféle észbeli képessége­ ket. de a naplopók . és ha valaki nem fejlődött. hogy megtudjuk az igazságot. A szállodában kaptak szállást.. Nálunk a beteg szerzetesek jó kezelést kaptak. ahol a helyi polgároknak „ingyenes és bizalmas kezelést" ajánlanak. egyik ember nem befolyásolhatja a másik életét. a kolostori börtönben kellett letölteniük a bünte­ tést. .kezelte. távozásra kényszerült és ott kellett menedéket keresnie. Mi több. azt hiszik. nyilván sosem voltak azokon a remek helyeken Angliában vagy Amerikában. Nem egy halott testét felnyitottuk. ruhaneműt. Ha bűnös­ nek találták őket. és orvosi illetve elemi sebészi képzésben részesült szerzetesek lát­ ták el a betegeket. Hát nevezhetjük ezután a tibeti nőket „szemérmetleneknek és romlottaknak"? De térjünk vissza a kolostori közösséghez! Gyakran jöttek láto­ gatók. Akik takaré­ koskodni akartak. Legtöbbször a hajukat is fényesítik. fizettek érte! Nem minden szerzetes fogadott nőtlenséget. hol van. luxuscikkeket vagy könyveket. ugyanis volt a kolostoron belül egy afféle banknak megfelelő intézmény.

mert a papírgyártásban használatos. ők egy külön szektához. mint a tisztán férfiközösségekben. nemegyszer kilenc­ ven cm széles és negyven-negyvenöt cm hosszúságúakat . az emberi testet és a különböző szerveket áb­ rázolták. A tibeti oldalak nem olyanok. míg a harmadik egy nehéz hengerrel követte. Ez utóbbi nem volt valami egészséges foglalkozás. A VADROZSA-SOVENY KOLOSTORBAN 111 akik úgy gondolták. de gyakorlásra megtartottuk a tanoncoknak. amelyeknek hosszúsága meghaladja szélességüket: széles és rövid lapokat használtunk.részlete­ zésük bonyolult lenne. ezek úgy hatvanszor hatvan centiméteresek lehettek. és általában a „légkör" nem volt olyan durva. mint pl. Egyes lámakolostorok saját nyomdával rendelkeztek.a maga kötelező cölibátusával . száznyolcvan centiméter hosszú és százhúsz centiméter széles vésett fatáblákat használtak. hogy a fes­ ték eloszlása egyenletes legyen. A „házas" kolostorokban nővérek és szerzetesek együtt dol­ goztak egy jól szervezett közösségen belül. e könyv lapjai. akik komoly fejfájásról vagy még rosszabb tünetekről panaszkodtak. hogy könyveiket kinyomtathassák. A térkép üres helyeire beil- . laza íveket faragott faborítók fogták össze. Az egyházi világban a Sárgasüvegesek rendje . Nagyon kevés nyomat piszkolódott össze. Asztrológiai tábláink is voltak.IX. Rendszerint a papírt is maguk készí­ tették. hogy jól rányomja a papírt. Falitáblák készültek róluk. Kisebbségben voltak. Míg ez megóvta a tibeti papírokat a rovarok támadásától.alkotta az uralkodó osz­ tályt. aki félretette. ezeket könyvekhez sosem használtuk fel. Tibetben nem a fémből ön­ tött betú'mintákat. már nem nyomtattunk vele. Az egyik szer­ zetes egy festékhengert futtatott végig az egész felületen. melyeket még színezni kellett. Egy másik felvett egy papírlapot és gyorsan ráterítette a fadúcra. ahol a házasság megengedett do­ log. A negyedik leemelte a nyomta­ tott lapot. egy adott személy születésének és fogamzásának idején. A különféle. a Vö­ rössüvegesekhez csatlakozhattak. egyik fakéreg mérgező anyagot tartal­ mazott. és végeredményben az égbolt térképét mutatták. és odaadta egy tanoncnak. és sosem kötöttük be őket. ár­ tott a vele dolgozó szerzeteseknek. Ha a falapra a legkisebb hiba is csúszott. amelyekre a horoszkópokat állítottuk fel. Csakporiban kb. a „boldog legénykor" a szellem számára nem megfelelő keret az elmélkedéshez. hanem fadúcokat használunk. olyanok.

meghagyom a használati utasítást az ügyeletesnek. . visszatértünk a szobába. Három kis zacskót. Mesterem így szólt: . tudod. nem mint szerzetesnek tanuló növendék. Pedig. hogy tizenkét éves korodban levizsgázhass és trapa lehessél. majd megjegyezte: . hogy vágtassanak. két mérföldre van. Még néhány perc lovaglás. Bárcsak az egész álom lenne. Elbűvölten néztem a kínai boltokat. Távollétünk két órája alatt jelentősen javult az állapota. mert azt mondta: . elég jó élet ez. hogy elmenjünk régi otthonom mellett. mögötte pedig egy csillogó templom. Helyette tanulj velem.Szóval. úgy tűnt. holnap új nap jön. Figyelme különösen Mingyar Dondup láma felé fordult. már alig várták. Nem kell sietni.Leporoszkáltunk és jobbra fordultunk azon az úton. Úgy terveztem. melybe épp a közeli Séde Gompa papjai áramlottak. mely az ego halhatatlansá­ gát szimbolizálta. A hét végén megkez­ dődik a hegyekben az évi gyógynövénygyűjtés. el­ viszlek majd egy különleges felfedező útra a felföldre. nagyon kötődik hozzá. hogy a csoporttal menj. Ettek.Át­ megyünk az úton a bevásárló utcához. Pontosan velük szemben az utcán állt egy csörteti. még mindig nem akarsz szerzetes lenni. Az idén nem aka­ rom.Veze­ tőm nyilvánvalóan elértette a gondolataimat.Mennünk kell most. A Rózsasövény a Lingkhor út legközelebbi részétől kb. ahogyan az árakon civódtak és alkudoztak. azt még nem láttuk. Én nem.Nahát! gondoltam. nem veszi fel a versenyt a mienkkel.Kivett három kis bőrzacskót a táskájából és átadta. és úgy láttam. és egymáshoz zsúfolódó házak között jártunk. s amelyeket kiadtunk. aki két szánalmasan ficánkoló pónit tartott. ahol igen rit- . mely a halál helyett az életet jelentette egy idős ember számára. Mingyar Dondup láma hoz­ zám fordult. A bejáratnál lévő udvarban egy szerzetesre találtunk. melyek mintha csak védelmet keresve bújtak volna a Dzsokang árnyékába . melyeket a nagy gonddal készített ma­ tematikai táblázatokban találtunk. hallgattam a kereskedők éles hangját. Miután vé­ gignéztük a Rózsasövény kolostort. hogy megnézzük az öreg apátot. és már jobban érdekelték a környező dolgok. de hagyok itt néhány por­ rá tört gyógyfüvet.112 HARMADIK SZEM lesztettük azokat az adatokat. pihen­ tek. Mielőtt elmegyünk. . Nem na­ gyon égtem a vágytól. és felébredhetnék! . mely átvezetett a Türkiz hídon. Szerencsémre Min­ gyar Dondup láma megelégedett a poroszkálással.Legutóbb még szabad emberként voltam itt.

nem volt időnk a nézelő­ désre. elhatároztam. Egy koldus gör­ nyedt a falnál: .a kommunisták megszállják Tibe­ tet) a koldusokat dologra fogják. a növénygyújtőkre gondoltam. különben meghalok. Te külföldön leszel. nem is sejtették. A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 113 ka füveket szerezhetünk.So­ kan ezek közül a koldusok közül olyan feleslegesek. Sosem untam meg a színes faragott sziklák látványát. akik rossz hírünket keltik külföldön. Ma már értem. Ók azok. ahol olyan különös dolgok estek. Itt. Indiában és Kínában. . Nagyon kevés ember járt a felföldön. ha kemé­ nyen tanulok! A szellemi fejlettségem a tizennyolc évesekével volt azonos szinten. és keményen tanulok. amint átlovagoltunk a kaput alkotó csörtenen. akiket üldöz a balszeren­ cse. talán a Vas Tigris éve. hogy elkísérhessem Mingyar Dondup lámát a felföldre. és közeledtünk Pargo Kaling. mivel mindig nálamnál sokkal idősebbek közé ke­ veredtem. Nos. és meg kellett állnom a magam lábán. a hegyekben volt a természet orvosságainak egyik nagy raktára. mert a jövendölés csak akkor jelenti azt. de tudtam. Igen. Akkor még nem jöttem rá. hogy a földi élet illúzió. Lobszang. Ahogy felfelé lovagoltunk. Balra fordultunk a Lingkhor úton. mikor úgy gondolja. és ismét balra fordulva rátértünk a Vashegyre vezető útra. De a nap igencsak előrehaladt már.Vezetőm szo­ morúan nézett. kérlek ne gyógyíts ki a betegségeimből. . Éppen kiértünk Sö faluból. Mérhetetlenül elszomorodtam arra a gondolatra. hogy tanulnom kell. elhagyja ezt az életet. vizsga.IX. hogy levizsgázom. idén le­ mondok az útról. Lobszang. A hegy egyik oldala telistele volt velük. ahol az Ékességessel jártam. és nem látjuk ezt. Még nem értettem. elmentünk a Kundu Ling mellett. hogyan kell viselkedni azokkal. a jóslat beteljesülése után (1950. beszéltek a Ihászai koldusokról. hogy gyógyfüve­ ket szedjen. Egy csoport minden évben felment a hegyekbe. én az Égi Mezőkön. istenségek faragott és festett képe­ ivel. elég felkészült vagyok már. Te és én már nem leszünk itt.Hah! Tiszteletre méltó kegyes orvosláma. . ezeket megszárították és légmentes zacskókba csoma­ golták. iskola. Az asztrológusok jövendölése szerint első próbálko­ zásra leteszem majd a vizsgát. . hogy némelyikük gazdag. a Ihászai völgy nyugati kapuja felé. hogy a szere­ tett láma elhagy majd engem. így nehéz beszélni róluk.

Tizedik fejezet A TIBETI HIT
Talán érdekes, ha részletezem kissé a tibeti életmódot. Vallásunk a buddhizmus egyik formája, de nincs rá olyan szó, mely más nyelv­ re átírható lenne. Úgy hivatkozunk rá, mint a TAN-ra, és akik osz­ toznak hitünkben, azokat „beavatottakénak tekintjük. Más hitek követó'it „kívülállókénak nevezzük. A legközelebbi szó, melyet már ismernek nyugaton, a lámaizmus. Annyiban tér el a buddhiz­ mustól, hogy a mi vallásunk a reménységé és a jövőbe vetett hité. A buddhizmus szerintünk negatív, a reménytelenség vallása. És természetesen nem hisszük, hogy egy mindent látó atya figyel és oltalmaz mindenkit, mindenhol. Vallásunkról számos tanult ember tett tudós megjegyzéseket. Sokan elítéltek bennünket, mert saját hitük elvakítja szemüket, és képtelenek arra, hogy mások szemponjait megértsék. Néhányan még „sátáni"-nak is neveztek, mert életünk idegen számukra. Ezeknek az íróknak többsége hallomásra vagy mások írásaira alapozta véle­ ményét. Az is lehet, hogy jó néhányan tanulmányozták hitünket egypár napig, aztán úgy érezték, eleget tudnak ahhoz, hogy köny­ veket írjanak a témáról és értelmezzék és ismertessék azt, aminek felfedezése még legbölcsebb bölcseinknek is egész életükbe telik. Képzeljünk el egy buddhistát vagy egy hindut, aki egy-két órán át forgatja a Biblia lapjait, és utána a kereszténység finom, apró részleteiről magyaráz. Ezek közül az írók közül egyik sem élt kis­ fiúkorától fogva szerzetesként egy lámakolostorban, és egyik sem 115

116

HARMADIK SZEM

tanulmányozta a Szent Könyveket. Ezek a könyvek titkosak, mert nem hozzáférhető!; azok számára, akik a gyors, könnyű és olcsó megváltást keresik. Azok, akik vigaszt remélnek valamely rítustól, vagy az önhipnózis valamilyen formájára vágynak, megkaphatják, ha ez segít rajtuk. Ez azonban nem a belső realitás, hanem gyere­ kes öncsalás. Néhányuk számára biztosan nagyon megnyugtató, hogy azt gondolják, bűnt bűnre halmoznak, aztán, mikor lelkiis­ meretük már nagyon piszkálja őket, ajándékot adnak a legközeleb­ bi templomnak, amiért is az istenek túláradó hálájukban azonnal, mindent és bizonyosan megbocsátanak, ez pedig feljogosítja őket arra, hogy újabb és újabb bűnökbe vessék magukat. VAN Isten, van egy felsőbb lény. Mit számít, minek nevezzük? Isten tény. A tibetiek, akik tanulmányozták Buddha igaz tanításait, sosem imádkoznak könyörületért, előnyökért, csakis emberi igazságossá­ gért. Egy felsőbb lény, mint az igazság lényege, nem teheti, hogy az egyik emberrel igazságos legyen, a másikkal pedig nem, mert ha így tenne, az igazságot tagadná. Ha könyörületért vagy előnyö­ kért imádkozunk, aranyat vagy tömjént ígérünk, amennyiben imánk meghallgatásra talál, azt fejezzük ki, hogy csak a legtöbbet ígérő üdvözül és hogy az Isten pénzszűkében lévén „megvásárol­ ható". Az ember lehet könyörületes egy másik emberrel, bár nagyon ritkán teszi, a legfelső lény csak igazságosságot tanúsíthat. Halha­ tatlan lelkek vagyunk. Imánkat, „Om, mani padme hum!" - mely alább található - gyakran úgy fordítják, hogy a „a kincs a lótuszban van". Mi, akik kicsit beljebb hatoltunk, tudjuk, hogy a valódi jelentése „üdv a felettes énnek". Nincs halál. Ahogy az ember le­ veti ruháját, ha a nap véget ér, úgy veti le a lélek a testet, mikor az aluszik. Ahogyan az elnyűtt ruhát kiselejtezik, úgy selejtezi ki a lé­ lek az elnyűtt vagy szakadozott testet. A halál születés. Meghalni annyit jelent, mint újjászületni egy másik létformában. Az ember, vagy az emberi szellem végtelen. A test semmi más, mint időleges, átmeneti öltözék, mely felöltözteti a szellemet, és mely a földön el­ végzendő feladat szerint választatik. A külső megjelenés nem szá­ mít, csak a belső. Nagy próféta is kopogtathat koldusnak öltözve -

X. A TIBETI HIT

117

hogyan lehetne jobban megítélni a jótékonyságot?! - míg másvala­ ki, aki előző életében vétkezett, nem él szegénységben, s mégis el­ küldi a kéregetőt.

„ Életkerék" - ez jelenti azt, hogy megszületünk, élünk valahol, meghalunk, majd visszatérünk a szellemi állapotba és idővel kü­ lönböző körülmények és feltételek között újraszületünk. Az ember sokat szenvedhet életében, ez nem jelenti szükségképpen azt, hogy a múltban gonosz volt, bizonyos dolgok megtanulásához sokszor a szenvedésen át vezet a legbiztosabb és leggyorsabb út. A gyakor­ lati tapasztalat jobb tanítómester, mint a szóbeszéd! Az öngyilko­ sok újjászülethetnek, hogy leéljék azokat az éveket, melyekkel megrövidítették az életüket, de ebből nem következik, hogy min­ denki, aki fiatalon vagy csecsemőkorában hal meg, előzőleg ön­ gyilkos volt. Az életkerék mindannyiunkra vonatkozik, koldusokra és királyokra, férfiakra és nőkre, színesbőníekre és fehérekre. Ter­ mészetesen a kerék csak szimbólum, de megvilágosítja a dolgokat azok számára, akiknek nincs idejük alaposabban tanulmányozni a témát. A tibeti hit nem írható le egy-két bekezdésben: a Kangyúr a tibeti szent iratok - több mint száz könyvből áll, és még így sem foglalkozik kimerítően minden kérdéssel. A távoli kolostorok sok könyvet rejtenek, ezeket csak a beavatottak olvashatják. A keletiek évszázadok óta ismerik a különféle okkult erőket és törvényeket, s azt is tudják, mindez természetes. A keleti tudósok és kutatók nem cáfolják létezésüket azon az alapon, hogy nem lehet mérni vagy savakkal vizsgálni őket, inkább arra törekszenek, hogy növeljék uralmukat a szóban forgó természeti törvények felett. Bennünket például nem érdekel, hogyan és miként van tisztánlá­ tás, a tisztánlátás eredménye fontos! Néhányan kétségbe vonják a

118

HARMADIK SZEM

tisztánlátást. Olyanok, mint a vakok, akik azt mondják, hogy a lá­ tás lehetetlen, mert ők nem tapasztalták, mert képtelenek megérte­ ni, hogy miként látható egy távoli tárgy, ha nyilvánvalóan nincs érintkezés közte és a szem között! Az embereket aura veszi körül, színes körvonalak, melyek kö­ rülfogják a testet, és az, aki járatos ebben a tudományban, a színek intenzitásából következtethet a személy egészségére, integritására és fejlődésének általánosabb szintjére. Az aura a belső életerő, az én (ego) vagy a lélek kisugárzása. A fej körül fényudvar vagy dics­ fény van, amely szintén az erő részét képezi. A halálkor a fény el­ halványul, mert az én (ego) elhagyja a testet, hogy megkezdje útját a következő létforma felé. „Szellem" lesz belőle. Sodródik egy ki­ csit, mert a testből való kiszabadulás sokkja elkábította talán. Le­ het, hogy nincs teljesen tudatában annak, hogy mi történik. A lá­ mák ezért keresik fel a haldoklókat, tájékoztatják őket arról, hogy milyen állapotokon mennek majd keresztül. Ha ezt elmulasztanák, a szellemet földhöz bilincselhetnék a testi vágyak. A papok köte­ lessége, hogy e kötelékeket elszakítsák. Gyakorta tartottunk istentiszteletet a szellemek vezetésére. A tibetiek nem félik a halált, de úgy gondolják, hogy bizonyos elővi­ gyázatosság mellett könnyebb az átmenet ebből az életből a követ­ kezőbe. Világosan kijelölt ösvényeket kell követni, és egyes helye­ ken elgondolkodni. A szertartást olyan templomban tartják, ahol legalább háromszáz szerzetes van jelen. A templom közepén öt te­ lepatikus láma ül egymással szemben kör alakban. Ahogy a szer­ zetesek egy apát vezetésével dünnyögnek-mormolnak, a lámák megpróbálnak telepatikus kapcsolatot létesíteni az eltávozott lé­ lekkel. Egyetlen fordítás sem tud teljesen eleget tenni a tibeti imáknak, de íme egy kísérlet: „Halljátok leikeink hangját, ti, mindannyian, akik vezető nélkül bolyongtok a határon. Élő és halott más világban lakozik. Hol lát­ ható az arcuk, hol hallható a hangjuk? Az első füstölőt azért gyújt­ juk, hogy szólítsuk a bolyongó szellemet, vezetésre lelhet". „Halljátok leikeink hangját, ti mindannyian, akik bolyongtok. Ez az illúziók világa. Az élet csak álom. Aki megszületik, annak

hogy vezetésre szólítsuk a művészek és tudósok szellemét".X. Uralkodástok egy percnyi volt csupán. ti mind. . „Halljátok lelkeink hangját. és mi mássá válik. és a falevelek az el­ nyomottak sóhajától remegnek. A hatodik füstölőt azért gyújtjuk. akik területeket foglaltatok. hogy szólítsuk a királyok és diktátorok szellemét. „Halljátok lelkeink hangját. hogy vezeklésre szólítsuk őket. „Halljátok lelkeink hangját. harcosok mind. „Halljátok lelkeink hangját. hogy megszabadulhassanak a világ kötelékeitől". A nyolcadik füstölőt azért gyújtjuk. Az ötödik füs­ tölőt azért gyújtjuk. „Halljátok lelkeink hangját. szajhák. A har­ madik füstölőt azért gyújtjuk. mint a szépség. elhervadnak a fák és a virágok. ti gyönyörű. hatalmasok. hogy elvezethessük őket a vi­ lág kötelékeiből". A hetedik füstölőt azért gyújtjuk. mint csontváz­ zá. Ősz jön és tél. ti. és akik most egyedül bolyong­ nak a szellemek birodalmaiban. ti mind. hogy szólítsuk mindazoknak a szellemét. és azok. hogy szólítsuk a bolyongó szelle­ met. akiknek fiatalsága akár a friss tavaszi reggel. Hiába erőltettétek a szemeteket. előkelő szüzek és höl­ gyek mind. Lelketek társtalan bolyong és nincs bennetek igazság. így vezetésre lelhet". akik bűnt követtek el mások ellen és akik most nem pihenhetnek. és népetek panasza mindig áradó. és lelketeknek tovább kell menni. akik a festettetek és írtatok. és mind­ hiába koptattátok el a festékező-asztalokat. művészek és tudósok. Sorsotok a feledés. akik bűnöztek és most egyedül bolyonganak". hogy vezetésre lelhetnek". az éjszaka asszonyai. A szerel­ mes ölelés után megszakad a szív. mind. A negyedik füstölőt azért gyújtjuk. A TIBETI HIT III meg is kell halnia. sebeket osztogattatok és öltetek. és mindazok. A kilencedik füstölőt azért gyújt­ juk. hogy vezetésre szólítsuk a tábornokok és urak magányos szellemét". ti. A földet a vér borítja. Hol vannak a hadai­ tok most? A föld nyög és dudva nő a csatamezőkön. „Halljátok lelkeink hangját. koldusok és tolvajok. hegyek és vizek királyai. Csak Buddha útja vezet az örök élethez. hogy szólítsuk az előkelő szü­ zek és hölgyek bolyongó szellemét. akik ellen vétkeztetek.

hogy egy lámacsoport telepatikus úton érintkezésbe lépett ezekkel az „istenekkel". és tudjuk. ahogy az emberek figyelik a vadál­ latokat az állatkertben. tibetiek sosem osztottuk a nézetet. ami könnyebb és biztosabb. Mi. melyek nem dobálnak atombombákat. akik azt mondták. mint az emberek. Rozsdabarna ruhás szerzetesek egymással szemközti sorokban ülve a halotti litániát recitálták. hogy másutt sokkal fejlettebb életformák találhatók. hogy az ember a fejlődés csúcsa és legnemesebb formája. belemerülhet e hasznos és kellemes tudományba.meglehet . és a nyugtalan szellemek továbbhaladtak utazásuk következő állomása felé. Sokat írtak már a levitációról: létezik. Sok láma csinálja. míg végül azok a hangok hallatszottak. Millió és millió világ van. akik megpróbáltak kapcsolatot találni azokkal. A halál csendje. Azután a csendben megjelenik a tudat. remegő zihálás és beállt a csend.120 HARMADIK SZEM A templom tömjénfüstös homályában a pislákoló vajmécsesek­ től az élő árnyékok táncra keltek az arany képmások mögött. és aki elég türelmes. Szilárdan hiszünk abban. mert van egy sokkal egyszerűbb módszer: az asztrálutazás. hogy időről időre újraszületünk. de sok gyakorlást igényel. gyakran láttam is. a feszültség csök­ kent. akik eltávoztak a világból. figyelik a földet . a belső szervek moraja.nagyon különböznek azoktól. mint élő szerve­ zetből. és a tüdő­ ben a levegő sóhajtozása hallatszott. . hogy más dolgok vannak jelen. hogy többségük lakott. „Az istenek szekerei" . Láthatatlan dobok az emberi szív ritmusára dobbantak. a testnedvek csobogása. Hisszük. Nincs igazán értelme. ahogyan a telepatikus útbaigazítás folytatódott. De nem csupán erre a földre. a testhangok ritmusa megváltozott. Tibetben láttam feljegyzéseket különös égi jármű­ vekről. akiket ismerünk. Fokozatosan. de akiket a világ kötelékei még mindig fogva tartottak. Egy utolsó hörgő. Ahogyan az eltávozottak felé irányuló szertartás folytatódott. hogy magasabbrendűek.legtöbben így hívták őket. A templom más részeiből. várnak és figyelnek. Mingyar Dondup lámától megtudtam. A le­ vegő feszültséggel telítődött a telepatikus lámák koncentrációjától. melyek kíséreté­ ben a szellem elhagyja a testet.nyilván úgy. lehet. Lakóik . hogy az ember a levitációval foglalkozzon. lelassult. s ez még a legkevésbé okkultak számára is észrevehető.

a szellem kiszabadítja magát. éppen úgy.nem tartanak tovább egy másodperc tört részénél. A születés a csecsemő számára az anyatesten belüli védelmezett élet halála. hogy beleüljenek az ember evilági hitébe. ha meghalunk. Az én (ego) elhagyja a fizikai testet. hogy egy távoli.és az egész folyamat ellenőrzésünk alatt áll. amit akkor élünk át. esetleg az óceán másik oldalán élő személlyel találkozott és beszélt. Az ember oda utazik. Sokan meg is kísérelték.X. A test addig él. aki a tanítás után hazamegy az iskolából. ahova akar.nem levitációval . és azonmód „racionalizálja". akik nem képzettek. csak a fizikai test igényli a pihenést. mikor hosszú és bonyolult álmok . sokkot kaptak. A TIBETI HIT 121 A földön az ébrenlét órái alatt énünk (egónk) a fizikai testhez kötődik. Tibetben gyakorta utazunk asztrálsíkon .illogikus vagy lidércnyomásos álom. hogy valamire emlékeznie kell. hogy egy távoli baráttal vagy rokonnal találko­ zott: semmi meglepő nincs benne. amilyen gyorsan csak gondolkodni tud. a szellem a szellemvilágon belül új életre születik és a zsinór elszakad. az egó szabadon vándorolhat az al­ vás ideje alatt. bár az ezüstzsinór továbbra is hozzáköti. A szellemi világban nincs idő. hogy a csecsemő elszakadhasson anyjától. be­ nyomásokat szerzünk. ha rövid időn belül hall is felőle. amelyeket az ezüstzsinór közvetít. és olyan gyorsan. A halál a szellem számára újjászületés a szabadabb szellemi világba. Amikor al­ szunk. és az eredmény . Amíg az ezüstzsinór sértetlen. és amikor felébredt. Valószínűleg üzenetet kapott. de mert nem voltak kiképezve. így vannak olyan esetek. olyasféle­ képpen. Valószínűleg mindenki ismeri azt az érzést. Az ego és a test egy korlátlan kiterjedésre képes „ezüstzsinór" segítsé­ gével tartja a kapcsolatot. rendszerint az az erőteljes benyomása maradt. Azoknál. A legtöbb ember rendelkezik azzal a képesség­ gel. mint a gyerek. az emlék gyakran eltorzul. és tanulás nélkül nem lehet elválasztani tőle. ahogyan a köldökzsinórt elvágják. Talán mindenki álmodott már olyat.úgy tűnik . A szellem vándorlása révén álmokat látunk. és általában visszalátogat a szellemi birodalomba. amíg az ezüstzsinór sér­ tetlen. A fizikai tudat felfogja őket. mikor éppen csak álomba . Gyak­ ran arra emlékszik. de speciálisan képzett emberek esetében ez tudato­ san is megtörténik. hogy asztrálutazásra induljon. az „idő" tisztán fizikai fogalom.

különösen azok számára. ha az em­ ber egyedül van és nem kell attól félnie. a fizikai és az asztráltest durván válik el egymástól. Végzetes sokkot eredményezhet. hogy nagyon zavaró élmény lehet. tibetiek. és kezdetben magányra van szükség.akárcsak a lég­ gömb a spárga végén. felrángatnak minket. Mindez sokkalta rosszabb annál. Ezt az érzést az okozza. és visszarántja az asztráltestet a fizikaiba. komoly veszélyt jelenthet . de sokkot vagy érzelmi zavarokat okozhat. esetleg egy külső zaj arra készteti. Az asztrálutazás teljes ellenőrzés alatt majdnem mindenki által kivitelezhető. a telepátia és a levitáció képességével. ami való­ ban nagyon kellemetlen lehet. hogy az ego túl gyorsan távozik. és az emberiség fejlődése helyett saját érdekében használta. illetve úgy tér vissza. hogy leélje a kimaradt a életszakaszt. Mi. hogy rendkívüli gyorsasággal térjen vissza a testbe. de azt kizárólag maguk közt használták. hogy megzavarhatják. Az asztrátest több méterre lebeg a fizikai fölött . ha nincs megfelelő taná­ runk. és hirtelen.122 HARMADIK SZEM merültünk. hogy az ember leesett egy szikláról és az utolsó pillanatban ocsúdott fel. azt azonban szeretném hangsú­ lyozni. erőszakosan felébresztenek. A telepati­ kus beszéd természetesen gondolati úton történt. sose kísérelje meg az asztrálutazást. hogy a bűnbeesés előtt mindenki rendelkezett az asztrálutazás. így független a . A bűnbeesést úgy értelmezzük. Gyakorlást igényel. a tisztánlátás. akiknek gyenge a szíve -. amíg tökéletesen tudatunknál vagyunk. A helyi törzseknek volt saját nyel­ vi változatuk. Legjobb. az ezüstzsinór összehúzódik. és ez azzal a szörnyű érzéssel jár. Ez nem metafizikai kézikönyv. ezért nincs értelme tanácsokat adni az asztrálutazásokra vonatkozóan. hogy az ember visszaélt a misztikus erőkkel. Míg a projekció önmagában nem veszélyes. hogy nincs szinkronban vele. úgy hisszük. Réges-rég az emberek a telepátia segít­ ségével érintkeztek egymással. mert az énnek (egónak) újra kell születnie. ha az asztráltest úgy hagyja el a fizikait. mielőtt továbbha­ ladhat a következő szint felé. mint mikor egy utazás után térünk vissza. Akinek gyenge a szíve. A test hirtelen ébred. ha valaki belép a szobába és megzavarja a testet vagy a zsinórt. Nincs tényleges veszély. Valami.

X. vannak kisebbek is. hogy megjegyzéseket fűzzek hozzá. A hónap huszonhetedikével fejeződik be.nyolcadik napjának érkeztével arra emlékezünk. Ekkor füstölőket gyújtottunk. Nagy esemény. Ezek azonban csak a nevezetesebb ünnepek. Az éves ünnepek .a nyugati naptár szerint május . Ez. A TIBETI HIT 123 helyi nyelvtől. ha jól értem. hogy különböző játékokat és vallási szertartásokat rendezzünk. A mi ünnepeink a következők: Az első hónapban. a keresztény nagyböjthöz hasonló. Ugyaneb­ ben a hónapban. amely nagyjából márciusnak felel meg. hanem az ünnepélyes hálaadás ideje. job­ bára mentes az ünnepektől.valamennyire megfeleltethetők a keresztény ünnepeknek. A negyedik hónap . a mi nyelvünkön a Mönlam-cshempo. A második hónap. de ne­ künk ez alatt az idő alatt még szigorúbban kellett élni. hogy Buddha elvonult a vi­ lágtól. az egyházi és világi év csúcspontja a negyedik naptól a tizenötödikig tart: ezek a kö­ nyörgés napjai. a szent tőr felvonulásával ér véget. Tizenötödi­ ke Buddha halálának évfordulója. A harmadik hónapban. Bábel kialakulásához az ve­ zetett. ez körülbelül februárral esik egybe. egy részben vallási.így mondták nekem .a nyugati világban újévnek hívnák. 15-én ünnepeljük Buddha fogantatásának évfor­ dulóját. de ez utóbbiakról nem tudok eleget ahhoz. minden hónap 8-án és 15-én. rész­ ben mitikus eseménnyel. Huszonkilencedikén van a gonosz dé­ monok üldözése és kiűzése. áprilisban szintén kevés az ünnep. amelyekről nem szabad elfeledkezni és istentiszteletekkel kell megemlékezni róluk. hogy e felsorolásban szerepeljenek. Ezeken különleges szertartásokat tar­ tunk és általában nem dolgozunk. hogy mivel rossz célra használták. másképpen a „minden lelkek napja". . a telepátia képessége el­ veszett! Nálunk nincs vasárnap. egyben minden eltávozotté. Ezek azonban nem olyan jelentősek. vagyis a halottak -. jó ok. ezért mindenki értette. mint olyan: „szent napok" vannak. akik a földhöz kötve vándorolnak. hogy megidézzük mindazok szellemét. 1-3-ig Logszár-t ünnepeljük . huszonötödikén tartjuk a kinyilatkoztatás napját. Az egész év legnagyobb ünnepe. amely nem a játékok.

az egyes éveket tizenkét állat és öt elem különféle kombinációival jelöljük.elkövettünk! Buddha születésének évfordulója a hatodik hónap. Naptárunk erősen eltér a nyugatitól. Ekkor kiűzték az óévet és felkészültek az újra.október . Aznap semmit sem tehettünk helytelenül. amikor Buddha először pré­ dikált a Tanról. tizedik hónapban. így az aratás ünnepét összekapcsoltuk egy vízi ünnepséggel. a nyugati naptár szerint január-február fordulóján. A gyógyítók rendjét Buddha ala­ pította. hatvanéves ciklusokat használunk. hogy Buddha alászállt a mennyekből. 25-én a lámpák ün­ nepe következett. amikor ötödikén az „orvoslámák" más kolostorokba különleges ünnepségekre látogatnak. és számot kellett adni arról. Az új év februárban kezdődik. Mivel Tibet éghajlata roppant száraz. Akkor történt az. hisz a folyókból nyert víz nélkül a földekről semmit sem arathattunk volna.124 HARMADIK SZEM Június volt az a hónap.nyolcadik napján volt az aratás ünnepe. sokkal jobban függ­ tünk a folyóktól. amit . másnap mégis behívtak a feletteseinkhez. A nyolcadik hónap . Kevés eső esett. A kilencedik hónap. Az év utolsó vallási eseménye a tizenkettedik hónapban 29-30án volt. 1927-től számított ciklus évenkénti kalendári­ uma: I . november huszonkettedik napja csodálatos esemény évfordulója. A következő. Példaként álljon itt a jelenlegi.az ő elképzelésük szerint . július 4-re esett. hálaadásra az orvosszerzetesek szolgálataiért. Ekkor ünnepeltük az a napot is. mint más országok.

Ha a lencse vagy a lámpa elé különböző színű szűrőket tesz. A TIBETI HIT 125 Részét képezi hitünknek az a nézet is. hogy jövőnk valószínű­ sége megjósolható. miközben a test természete szerint „elszínezi" vagy elváltoztatja őket. pankromatikus. Hiszünk az asztrológiában. hogy a rengeteg lehetőség közül csak hármat említsünk. Számunkra az „asztrológiai hatások" egyszerűen kozmikus sugarakat jelentenek. Ortokromatikus.X. Az . felkészülhet rá. A jövőbelátást mindenképpen pontos és hiteles tudománynak tekintjük. amelyekkel lefény­ képezhet valamit. hogy a kész képen elváltozásokat ta­ pasztal. infravörös hatásokat ész­ lelhet. Bárkinek le­ het egy fényképezőgépe. amelyek a testen keresztül tükröződnek a földre. és egy fehér lámpája.

1911. Buddha azt mondja: A csillagjóslás és az asztrológia. akik tanúi voltak egy próféciának. Charles Bell. Az év végén egy békülést hirdető szónok véget vet a háborúnak". érintkezésbe lép vegyi és elektromos személyiségünkkel. Egy későbbi fejezetben visszatérünk még rá. hogy az asztrológiáról egy kicsivel több szó essék és felidézzük annak a három angol sze­ mélynek az alakját. aki később érkezett Lhászába. A kommunisták 1950. Egy bizonyos L. Az év első fele óvja a dalai lá­ mát. Waddel. Sok az ellen­ ség. civakodó zsiványok törnek elő. 1027 óta Tibetben minden nagyobb döntést az asztrológia se­ gítségével hoztak. csupán azért sem. világi törekvésre használni. A. és amelyért az egyén fájdalmat és szenvedést áll ki. használható. 1911 vé­ ge. aztán harcoló. 1914. mely keveseknek adatott meg. a nyomtatott példányt látta 1902-ben. De szent könyveinkben szerepel egy későbbi utasítás. így szól: „A Fa Sárkány évében.126 HARMADIK SZEM emberekre hasonlóképpen hat a kozmikus sugárzás. A kínaiak megszállják Tibetet.mindeme dolog tilos. 1933. Gonosz hadak szállják meg Tibetet". Semmilyen okkult erőt nem lehet személyes nyereségre. mely így szól: „Az az erő. Itt látható a prófécia másolata tibeti nyelven. és a beavatkozás megnövelte a velem született képesség hatóerejét. Younghusband ezredes vezette a brit hadakat." Magam is fájdalom útján jutottam a har­ madik szemhez. és 1904-re vonatko­ zik. 1950. a fegyverek okozta nyugtalanság-fájdalom megnő és az em­ berek harcolni fognak. A dalai láma új inkarnációja visszatér. Csak így védhetők a kevésbé tehetségesek. mely való­ ra vált. A dalai láma eltávozik ebből az életből. hogy létezését bizonyítsuk. jó és rossz eljövetelének megjövendölése . Látta az előrejelzést Lhászában. Néhány előre pontosan megjövendölt egyéb esemény: 1910. úgy­ szintén találkozott vele. aki szintén a brit seregben szolgált. A kínaiakat kiűzik Tibetből. Ezt 1850 előtt írták. októberében özönlötték el az országot. Az 1904-es brit inváziót pontosan megmondták előre. a „Fa-Sárkány háborúra". Háború Anglia és Németor­ szág között. a későbbiekben Sir Charles Bell az összes jóslatot . Bell. szeren­ csés vagy szerencsétlen események megjóslása a jelekből. 1935. Kitör a kínai forradalom és megalakul a nacionalista kormány. itt azonban jó alkalom kínálkozik arra.

A TIBETI HIT 127 látta Utászában. Anti engem illet. mit jelent. Amikor a térképek elkészülnek. hogy készítünk egy égi térképet a fogantatás és a születés pillanatá­ ban. A születési hely hosszúsági fokának ismerete ezért döntő fontosságú. amit nekem jövendöl­ tek. A föld megdől. minden. háromezer-egyszáz mérfölddel előbbre van. Értékebi kell a boly- . Különösen a rengeteg nehézség. A horoszkópkészítés tudománya .mert az . értelmezni tudják. hogy a pontatlanság hatalmas eltérése­ ket eredményezhet. mint a Déli Sark. bekövetkezett. de tavasszal a helyzet fordított. és ősszel az Északi Sark kb. akik asztrológiai képzés­ ben részesültek. Röviden abból áll. A születés pontos óráját tudni kell. belátható. amely nagyon különbözik a földi zónaidőktől.X.nem foglalható össze egy ilyen jellegű könyv néhány oldalán. ahogy forog. Mivel a föld másodpercenként tizenkilenc mérföldes sebességgel halad a pályáján. azok. és az időpontot át kell for­ dítani „csillagidőre". Az Egyenlítőnél a föld forgási sebessége ezer­ négyszáz mérföld óránként.

Akik nem já­ ratosak ebben a dologban. ábrák sokaságát kell kidolgozni. Ha egy közönséges turista tudja a repülőgépek nyilvántartási számát. mint a teljesen süket ember. hogy elkészítenénk a versenyben érintett min­ den ember. Egy másik. és hogy azután boldogan élnek-e. hogy ha Amerika és Anglia nem tartja féken a kommunizmust. a járatszámokat és van egy jó menetrendje is. de az irányító-toronybeliek. Leg­ alább egy kötetet tenne ki. Időbe telik.Tényleg meg tudjátok előre mondani. Készítünk egy fogamzási ábrát. hogy az eljárást világosan leírjuk. legalábbis nem. az utolsó beérkező járat mikor kér leszállási engedélyt. Azt is megmondhatjuk. mely elszórakoztatja majd a Vé­ nusz és a Mars lakóit. de ez konkrét személyek­ re vonatkozik. mikor érkezik az utolsó leszállási engedélykérés a toronyba. ha csukott szemmel rábö­ künk a kezdő futam listájára.30-as futamot? A vá­ lasz nemi Anélkül. a nyugati világot ismételten zavarba ejtő kérdéskör az ember korábbi életeinek feltárásához kapcsolódik. Érdekes lehet viszont. vagyis 1964-ben háború lesz. hogy ki fogja megnyerni a 2. mikor. így nem lenne értelme. hogy milyen területeket fed a tibeti asztrológia. a repülőtéren álldogál és kíváncsi lesz. Ebben az esetben az évszázad végén jó kis tűzijátékra számíthatunk. lehetetlen. hogy Tom elveszi-e Maryt. melyek akkor érik az egyént. mi­ lyen hatások érvényesültek a létezés legelső pillanatában. ezért a hang nem is létezik". A bámészko­ dók találgatnak. számításokat kell végezni. így vagyunk a múlttal is. Ilyenkor az a legjobb megoldás. amikor le akarjuk olvasni és össszevetjük a születési ábrával. Néhányan azt kérdezik: . hogy egy em­ ber meggyógyul-e a betegségéből vagy sem. mikor azt mondja: „Nem hallok hangot. A szüle­ tési térkép azokat jelöli. esetleg ki tudja számítani. Feltéve. A jövő megismerésére elkészítjük a térké­ pet arra az időpontra. hogy megtudjuk.128 HARMADIK SZEM gók közötti kapcsolatot és kiszámítani a konkrét térképre gyako­ rolt hatást. sajátos tudásuk alap­ ján meg tudják mondani. hogy belebonyolódjunk. Fel lehet tárni az előző élete­ ket. Meg tudjuk mondani. Éppen úgy tesz­ nek. Az ember pl. mikor belép egy gyanútlan világba. akkor a Fa Sárkány évében. és lótulajdonos horoszkópját. minden ló. azt állítják. A tizenkét házban . ha a kommunisták ellenőrizetlenül maradnak.

az elért fejlődési szint. Szenvedély. ha az embernek nem túl erős oldala a számtan. mikor és hogyan. Barátságok és ambíciók. Bár magam is sokat foglalkozom asztrológiával. Házasság. Kapcsolatok. Viszály. munka és kisállatok. akadályok és okkult csapások. Megközelítő pontossággal meg tudjuk állapítani a következő események idejét is. a személy típusa. hogy milyen körülmények kö­ zött fognak megtörténni: Szerelem. valamint azt. kedvtelések és elmélkedések. melyet megszenteltek a . amely elmúlt események halvány nyomait gyűjti egybe egy-egy tárgyról. rövid utazások. életkörülmények az élet végén. Betegség. A szimbólumok következő tartalmakat jelölik: Személyiség és önérdek. Nehézségek. Könnyebb is. Bizonyos mértékig mindenkinek megvan hozzá a tehetsé­ ge. Tulajdon. hogyan lehet pénzt szerezni és elveszíteni. Gyermekek. ha bekövetkezik. szellemi képességek és íráskész­ ség. a pszichometriát vagy a kristálygömbből való jóslást sokkal gyorsabbnak és legalább olyan pontosnak találom. A TIBETI HIT 129 tizenkilenc szimbólumot használunk. A pszichometria olyan tudomány. perek. ellenségek. Pénzügyek. hogyan következik be. Szerencsétlenség. Végzet. Partnerkapcsolatok. Börtön vagy a fogvatartás más formái.X. házasság. a találkozás ideje. Szellem. Az ember belép egy régi templomba. általában családi vagy üzleti veszekedések. Örökségek. Halál. Foglalkozás és érdemek. Hosszú utazások és lelki dolgok. mikor és hogyan következik be.

melyeknek mérete másfél métertől százötven méter magasságig terjed. szimbólumok. és még magasabbra a remegő szellem (éter). mindössze a természeti törvényeket használjuk fel. Sok buzgó diák elköveti azt a ko­ moly hibát. és belépünk a szellemi világba. lélegzetünk elakad. más-más időköz után újraszületünk. hogy felkapaszkodjunk a felfelé vezető út lépcsőin. hálóingben ücsörögnek majd egy felhőn és hárfázni tanulnak? Úgy . felette egy levegőtányér. Az Életkerék a születés-élet-halál-szellem-születés-élet stb. mint amilyennek az alábbi il­ lusztráció mutatja. Az „üveg". hogy úgy gondolja. Végül. A csörtettek. Lehet. hogy egynéhány írástudatlan hisz bennük. békés itt minden!" És mikor egy rémes gyilkosság színhelyére látogat. úgy. Tibetben mindenütt találhatók csörtenek. hátborzongató ez a hely. hogy haláluk után a Sátán és társasága szorgosan hozzálát a nyársonsütéshez és a kínzáshoz? Hiszik. Az egészben nincs semmi csoda vagy varázslat. Tibetben a természeti törvényeknek emlékműveket állítanak. azt mondja: „Ó! Rosszul érzem itt magam.130 HARMADIK SZEM múló évek és felkiált: . hogy ha (egy kisebbség tagjaiként) a másvilágba jutnak. ez az egyik városkapu. Az egész a tibeti hitet szimbolizálja. Lhásza váz­ latos térképén öt ilyen szerepel. a feszülettel vagy az ikonnal vet­ hetők egybe. hogy elhagyja az anyagi világot.csupán fókuszálja a harmadik szem sugarait. A földre érkezünk. A kristályjóslás egy kicsit más. Ta­ lán a keresztények tényleg elhiszik.mint korábban em­ lítettük . de nem a felvilágosultak. Azután. A csörtenek alakja mindig olyan. mi valóban hiszünk azokban a szörnyűséges poklokban. a Pargo Kaling a legnagyobb. életünk során felkapaszkodunk vagy legalábbis megpróbáljuk. mely arra vár. A négyzet a szilárd földi alapot jelöli. menjünk innen. melyen egy tűzkúp emelkedik. Mindegyik elemet a felfelé vezető út lépcsőin keresztül lehet elérni. Ezen nyugszik a víz gömbje. amelyeket a kerék ábrázol. aho­ gyan a röntgensugarakat egy képernyőre összpontosítják (és fluo­ reszkáló képet mutatnak). hogy megtanuljuk az újabb leckét.„Milyen nyugodt. végtelen forgását szimbolizálja. mi­ kor megszületünk.

és hogy a földön vár ránk a „nyár­ sonsütés és a kínzás". mert velük harmóniá­ ban vagyunk. és ahol más entitásokkal találkozunk. mely szerint alvás közben vagy a halál után sza­ badon vándorolunk az asztálsíkokon. a televíziót. a repülést meg még sok egye­ bet. . A telefont. mikor elhagyjuk a testet. hogy a nyugati kétkedés és materializmus megakadályozta. Nem találkozhatunk azokkal. hogy ezt a tu­ dományt megfelelőképpen megvizsgálják. a rádiót. A másvilág számunkra az a hely. Biztosak va­ gyunk benne. mert ez diszharmonikus állapot lenne. A múltban túl sok dol­ got kigúnyoltak. hogy a földön tanulunk.131 tartjuk. Ez nem spritiualizmus. akiket nem szeretünk. melyek közül a legmagasabbat „az aranyfény birodalmának" (ősfény) nevezzük. és nagyon nagy kár. ahova ak­ kor megyünk. Mindezt az idő már bizonyította. amelyek aztán évek múltán helyesnek bizonyul­ tak. melyek szintén testetlenek. hogy az asztrálsíkon mozogva akár alvás közben vagy a halál után találkozunk szeretteinkkel. és ilyen nem létezhet az aranyfény avagy ősfény birodalmában. hanem olyan hit.

de még olyasmivel is. Kevés idő maradt játékra. Asztrológiával.Nem kell annyit ismétel­ ni. le kellett vetkőznünk. aztán. Előbb rövid istentiszteleten vet­ tünk részt. hogy meggyőződjenek róla. és a tudás ott lesz. a magasságuk pedig úgy két és fél méter. hogy az agyunk megfelelő szellemi állapotba kerüljön. Ezek kb. Odakinn egész idő alatt rendőrszerzetesek őrködtek.és a matematikával. Akkor a legfőbb vizsgáztató a vizsgaterem kis templomából zárt kőfülkékhez vezetett minket. hogyan készülnek a füstölők. gyógyfüves orvoslással. Lobszang. hogy miből állnak. az egyetlen „játék"-ra. a dzsúdóra mégis fordítottunk valamennyit. ez csak zűrzavart teremt a fejedben. anatómiával. Körülbelül három hónappal koráb­ ban Mingyar Dondup láma azt mondta: . Az elmúlt éveket intenzív tanulással töltöttem. mert ebből szigorú vizsga volt. Reggel hatkor tizenöt más jelölttel együtt megjelentem a vizsgateremben. elsőre le akar­ tam vizsgázni.Ifjúi elszántsággal a tanulásnak szenteltem magam. tibeti és kínai nyelvvel .különös tekintettel a szépírásra . átkutattak. olyan nyugodt. senki sem engedett szerzetesek­ hez nem illő kísértésnek. ahol kell. két és fél­ szer három méteresek voltak. Ahogy közeledett a tizenkettedik születésnapom. majd tiszta köntöst adtak. mert a vizsga a születésnapomat köve­ tő napon kezdődött. egyre kevesebbet készültem. Elérkezett a nap. mint amilyen most vagy. Mind133 . Légy nyugodt. vallásetiká­ val foglalkoztam.

míg azt megválaszolja az ember. alaposan próbára teszi a tudást és az idegeket. de teát annyiszor kérhetünk. mikor a dolgozatokat már kijaví­ tották. így annyi fényt kapott. ahogyan találtuk a fülkéket. hogy egy vizsgadolgozat. Mindegyikünknek három másik jelölttel kellett megküzdenie. ahol dzsúdózni tanultunk. és felszólítottak. dobásokból és önuralomból. Fokozatosan mindenki kiesett. úgy kellett elhagynunk. Saját tapasztalatból mondom. amit pedig akkoriban brutálisnak és igazságtalannak tartottam. és -tizennégy órába telik. Egyszerre egy növendék vizsgázott. kizárólag korábbi képzésemnek és Cu-nak köszönhetően én maradtam egyedül. aki az enni. melynek egy témája van. A bukottakat hamar kirostál­ ták. a kikérdezés egész nap tartott. hogy a tétellel foglalkozzunk. Egész idő alatt a saját. Hat napon keresztül minden áldott napra jutott egy tantárgy. Ez alkalommal azt vizsgálták. amit akartunk. a vizsgáztatók elé hívtak bennünket. és pirkadattól sötétedésig dolgoztunk. A szerzetes. a papírt és az első vizsgakérdéseket. Aztán otthagytak. lépjünk be. Ahogy sötétedni kezdett. Az írásbeli vizsga a hatodik nap éjszakájával ért véget. mert reggel ki kellett takarítanunk. Akkor lefeküdtünk és reggelig aludtunk. A nap maradék része a miénk volt. míg végül. kulcsolásból.innivalót hozta. milyen tudásra tettünk szert fojtogató fogásokból. Kap­ tunk vajas teát és campát is. Leg­ alább dzsúdóból a legjobb eredménnyel vizsgáztam! De csakis gyerekkori képzésem miatt. külön fülkénkben kellett maradnunk. közölte. . Három nappal később. Mikor már bent voltunk. Másnap reggel mind a tizenhatunknak be kellett menni abba a szobába. A feltett kérdések gyenge pontjainkra vonatkoztak. De még nem mehettünk el. A cellának nem volt teteje. ahányszor csak akarunk. gyengeségeinket pedig feljegyezték. amennyi a vizsga­ terembe bejutott. Az ajtót bezárták. azt csináltunk. lelakatolták és lepecsételték. hogy háromszor egy nap ehetünk campát. a szerzetesek a falon lévő kis csapóajtón keresztül bead­ ták az írószerszámokat.134 HARMADIK SZEM egyikünket egy-egy fülkéhez vittek. megjelent egy szerzetes az ajtónál és elszedte a papírokat. esésekből. semmilyen okból nem hagyhattuk el a helyünket.

hogy az én sikerem az övé is. hogy olyan dolgokat tanulj. mikor eljön az ideje. Azon a héten valamikor később. vagyis orvospapok lettünk.Fájdalmas te­ kintetem láttán magyarázni kezdett: . milyen sebesen is jöttek és mennyi nehézséget kellett elviselniük.halálán volt.Sokkal jobb. elfogadtam. Mingyar Dondup lámát egész idő alatt nem láttam. ami a lámastátusszal jár. sok minden kimarad a tanulmányaidból. Mivel a Potala csak egy mérföldnyire volt. mosolygó arccal né­ zett rám: . hogy tizenhat éves koromban vizsgázzak. most értem kül­ dött és a szobájába hívott. . Ez tisztességes ajánlatnak tűnt nekem. Azt javasolta. Ez azt is jelen­ tette. hogy azonnal nyilvánítsanak lámának. hogy hangsúlyozzák. ziháló hírnök érkezett az Ékességes üzenetével. joggal taníthatott. hogy attól fogva lámának tekintenek engem. Lobszang. nagyobb szabadságra volt szükségem. amiért úgy ta­ nított. ahogyan csak akar­ tam. de elleneztem.XI. és tudásod gyarapodni fog". A kimerültségtől lógott a nyelve és . kissé túljátssza a „szerepét". hogy bárki. A lista élén vagy. „mert így rákényszerülsz. mert le fogsz vizsgázni. A küldöncök mindig éltek színészi ké­ pességeikkel. TRAPA 135 A következő nap pihenhettünk.látszó­ lag csupán! . hogy a rájuk bízott üzenete­ ket követítsék. . trapák.Jól csináltad. és azt mondta. amit meste­ rem a legjobbnak tartott. De beköltöz­ hetsz a mellettem lévő szobába. hogy elismerésben részesül. Az Ékességes gratulált a vizsgámhoz. Velem együtt öten mentünk át. Izgatott örömöt jelentett számomra. s így olyan gyorsan haladhattam. az azutáni napon pedig kihirdették az eredményeket. Az apát úr külön beszámolót küldött a dalai lámának. hogy tanulmányaimban az osztály ne fogjon vissza. hogy minden tárgyból a legjobb lettem. hogy kiheverjük a nehéz vizs­ gát. azt gon­ doltam. ha tanulsz és a saját érdemeid alapján leszel lámává. amit pedig későbbi életedben létfontosságúnak fogsz találni. amelyeket máskülönben elkerülnél. aki valamilyen szaktudással rendelkezett. Ahogy beléptem. Ha már most lámastátusz­ ba kerülsz. Egyetértett vezetőmmel abban. Most. hogy láma lettem. Lámaruhát kezdtem hordani és megkaptam minden jogot és privilégiumot.

Na. Hagyd. Lobszang. hogy a földön fekszel. Szólj az emberkéknek. most képzeld azt. . amit leghamarabb el kellett sajátítanom. Mind ott vannak? Biztos? Tapo­ gasd végig gondolatban. Lobszang.A földön fekve megpróbáltam ma­ gam elé képzelni az emberkéket. . Az emberke feszesen tartja az egyik combizmodat. Szólj az emberkéknek. . és megbizonyosodjon róla. Addig izegtem-mozogtam.Miután idáig jutottam. végtagja­ id az eséstől behajlítva.Hirtelen megállt és rám mutatott: . Képzeld el. a csuklód mellett a könyöködig. jobb ha először hátán fekve tanulja az ember. lábad apró emberkékkel van tele. hagyják a lábfejedet. a szád kicsit nyitva.mondta. sem feszültség. Most hagyd kicsit pihenni őket. Rám nézett és így szólt: . sőt áll­ va is lehet lazítani. biztosan jó csomó kis ember szorgoskodik ott. nem juthatsz előbbre a csendes elmélkedésben. a rela­ xáció tudománya volt: enélkül nem lehet semmilyen. Nehéz dolguk volt ma reggel.Végre meg volt elégedve a lábammal. . hogy hagyják ma­ gukra az izmaidat. amíg abba a helyzetbe ke­ rültem.136 HARMADIK SZEM Az egyik dolog. mert az arcizmok csak akkor lazák. hogy induljanak felfelé. Az öreg Cu-ra gondoltam. hogy minden ember­ két elhívsz.Most a karod következik . hogy leestél egy szikláról .Lobszang. Induljanak el a fejed felé. Képzeld. aztán fel a válladhoz. mert bár ülve. összeroskadtál. A lábikrádra figyelj. hogy először is feküdjek le. amit mondott. Mondd meg a kis emberkéknek.Nézd csak! Valakit a combodban felejtettél. sehol se maradjon feszesség vagy feszültség. . igazi metafi­ zikai tanulmányokat folytatni. Azt mondta. egy izom sincs működésben. akik úgy mozgatnak téged. elég feszültnek látszol. ki vele! . . . hogy kezed. hogy ne erezzed. ne legyen benne sem mozgás. Megmutatom. Egyik nap Mingyar Dondup láma bejött abba a szobába.mondta.Képzeld. amikor ugráltál. sehol se erezz semmit.Most magához . Ki vele. most csináld ugyanezt a lábszáraddal. hogy az agyad felfedezze a lábadat. minden izmod elernyedt. amint belülről rángatja a lábujjaimat! De jó lesz megszabadulni tőle! Na. én hogyan csinálom. amíg nem lazítsz. ahol éppen néhány könyvet tanulmányoz­ tam. hogy az izmaidat húzkodják. folytatta: .Kezdd az ujjaiddal.

először a tested alsó részéből menjenek el. erősen nézd. ha elengedted magad. Látni fogod.A re­ laxáció szempontjából talán a fej a legfontosabb rész. mint a lazí­ tást. Ez a módszer sosem mond csődöt. Mingyar Dondup láma ezeket mondta: . mely zavarhatná a szemed. Mondd nekik. Akkor állítsd meg a gondolatokat. sem enni. Tanulhatsz abból. mennyire érdektelenek. mit tehetünk vele. TRAPA 137 a testhez érkezünk. Menj utánuk. könnyedén. ne engedd. Figyelj. . akik működtet­ nek.XI.Kevés haszna van. és azt. kérlek. Elég hosszadalmas leírni az egész folyamatot. mert így szólt: . Néhány átugrik. senki sem tudja jobban csinálni. és egy má­ sodperc is elég rá. elernyedjen és megtalálja saját helyét. milyenek. és élvezd a tökéletes szellemi és fizikai relaxációt. Láthatóan elégedett volt a haladásommal. hagyd. hogy szabadon folyjanak. Kövesd őket lassacskán és nézd meg. Ahogy itt fek­ szel. hozd vissza őket. Akik idege­ sek a civilizációs gondoktól. hogy egy kicsit másképp csináljam. hogy minden megereszkedjen. amit csinálnak és távozzanak. hogy a tested lámakolostor. minden erőlködés nélkül. akik feszítik benned az izmokat. Hagyják abba. és rövid időn belül semmi megerőltetésbe sem kerül. Figyelj a szádra. de szellemileg feszült vagy. Képzeld el a semmi fekete négyzetét. Szólj nekik. ahogy a macskák lazítanak. csukd le könnyedén a szemhéjadat. Lobszang. Hunyorogsz.Elfordult és kinézett a nyitott ablakon. Ez utóbbihoz azt a tanácsot kaptam. . fizikailag ellazultan. távozzanak. hogy gondolataid megpróbálnak átugrani egyik oldalról a másikra. Lazíts. mint ők. lazítsd el az izmokat mindkét oldalon! Most nem fogsz beszélni. mindkét sarkában van egy feszes izom. valamennyi izmodat. Valóban kép­ zeld el. Pedig nincs fény. és ugrasd át őket újra a fekete űrön. Akkor már laza a tested. hogy a testedet csak a külső bu­ rok tartsa egybe. holott a relaxáció kis gyakorlattal könnyű dolog. hogy lazítsák el az izmaidat. hogy a tudatod egy pillanatra el­ időzzön a gondolataidnál. Gondolj a szerzetesekre.A relaxáció leg­ kiválóbb képviselője odalent napozik. . Vedd úgy. hogy miután kiengedtek minden izmot. Nézzük. hogy lásd a feketeséget. ha gyakorolnak eme sorok és az itt következő mentális módszer alapján. szóval csak semmi feszültség. és nehéznek tűn­ het. jól teszik.

mint csinálni. aki tanított. Arra is használják ezt a módszert. Sokan sosem kapcsolják ki a tudatukat és sosem állítják le gondolataikat. hogy az asztrálutazáshoz kiszabadítsák az ént a testből. akik megpró­ bálják éjjel-nappal működtetni a testüket. a nyak megérintésével a másodperc törtrésze alatt tudat­ vesztést okozhatunk.138 HARMADIK SZEM Ezt megint csak nehezebb elmagyarázni. ha egy bonyolultabb foghúzáshoz készülőd­ tünk vagy csontokat illesztettünk össze. Magas szinten tanítottak dzsúdózni. Nagyon szerette a dzsúdót. tíz támadót tudott pillanatokon belül visszaverni és legyőzni. Ha valaki néhány napon át pihenés nélkül járkálna. és valóban nagyon könnyű ügy. Kevés gyakorlat kell hozzá. olyanok. Mindenkinek szüksége van a lazításra. nem szenvedett. Mint már be­ mutattam. A képzésnek köszönhetően majdnem érzéketlenné váltunk az esésekkel szemben. mielőtt a másik ember tudná. mert az az önuralom számára nagyon jó gyakorlat. mint azok. gyakran alkal­ maztuk ezt a fogást. Helyes vágy : ami által az embernek magasztos és méltó célja il­ letve érdemleges véleménye van. * Nemes nyolcrétü útnak szokták n e v e z n i . hogy egy három­ négy méteres falról csak úgy mulatságból leugorjunk. hogy a tuda­ tunkat kiképezzék. hamarosan összeesne: az agyat és a tu­ datot mégsem pihentetik. Középút összetevőit. figyelmes és igaz. de ez felettébb helytelen felfogás.* Ezek a következők: Helyes szemlélet: olyan nézet és vélekedés.) (A szaklektor megjegy­ . és igyekezett a lehető legérdekesebben tanítani. A dzsúdóhoz hozzátartozik. hogy felmondtuk a buddhizmus alappilléreit képező ún. és mindennapos dolognak számított. ahol nincsenek altatóorvosok. de ár­ talmatlan. zése. A láma. A beteg semmiről sem tu­ dott. hogy mindjárt elveszíti az eszméletét. mely mentes a káprázattól és a haszonleséstől. Helyes beszéd: amely során az ember kedves. Tibetben. A kis nyomás megbénítja az agyat. hogy tudni kell puhán esni. A „fojtófogás" vadnak és kegyetlennek tűnhet a nyugati gondolko­ dásmód számára. Minden másnap azzal kezdtük a dszúdózást. Velünk mindent megtettek.

amit helyesnek tud. vagyis az Ékszer Parkba. sem inni. és a város szívébe vezet. Helyes törekvés : az embernek önuralommal kell rendelkeznie és állandóan képeznie kell magát. hogy az ember helyesen gondolko­ dik és megpróbál aszerint cselekedni. Ha valamelyikünk vétett a fentiek ellen. A nagy csörten a Drepungi úton terpeszkedik. Egy az elitből. a Khati Linga-ra és a Kalingcsu folyón keresztül a Dodpal Linga-ra. de a Vashegy másik oldalán. Amikor így nézelődtem. hogy mindenki. aki azokban a háborús időkben élt. TRAPA 139 Helyes viselkedés: mely az embert békéssé. Egy a „legkiválóbbak" közül. átlépjen a testén. Szintén alattunk. Kezár ki­ rály emlékére emeltek. rejtőzködnöm kellett. Korábban a szerzetesi viselkedés harminckét szabályának kellett engedelmeskednem. és ez utóbbiak­ nak megadja a jogot az életre. . A „Linga" parkot jelent. és nem kapott sem enni.XI. Ott feküdt pirkadattól sötétedésig. mely az életrealitásokról és a felettes énről való meditálásból ered. mert senkinek sem szabad fentről lenézni a Mindentudóra. szét fog durranni a fejem. aki be akar menni a templomba. legnagyobb csalódásomra és ré­ mületemre az előírások száma százötvenháromra emelkedett. De kellemes volt fent üldögélni a tetőn és figyelni. ne sértsen meg más embereket vagy állatokat. amely elhalad Sö falu mellett. a Pargo Kaling látványa tárult elém. két gyönyörű parkra láttam. nem mozoghatott. hason kellett feküdnie a főtemplom bejárata előtt. amelyet egyik történelmi hősünk. az embernek vigyáznia kell. Északra a Nyugati kapu. És Csakporiban egy bölcs láma egyetlenegy előírást sem szegett meg! Mintha a világ csupa tanulnivaló lett volna: azt gondoltam. hogy a dalai láma megérkezik Norbu Linga-ba. Lámaként. Jól hangzott. de kelepcét is jelentett. majdnem a Csakpori lá­ bánál is állt egy csörten. Helyes elragadtatottság: olyan öröm. becsületessé és ön­ zetlenné teszi. Helyes élet: hogy ennek megfeleljen. Közelebb. Ez nagyon nagy szégyen volt. és már ez is fé­ lelmetesen soknak tűnt. amikor a buddhizmus és a béke még nem érkezett el Tibetbe. Láma lettem. Helyes figyelem: abban áll. és a nyugati írásmódhoz legalábbis ez a szóalak áll legköze­ lebb.

amelynek aranyló kupoláira olyan tisztelettel néztem. de volt. Aztán ott volt még a közeli Potala. Akiknek egyetlen gondolata a „Béke". . A többiek bajtársiassága. a ragyogó csörtenek. amely olyan volt.ezekből állt az életünk. s benne a gondozott fák. és a füstölők templomok körül kerengő ismerős szaga . Nehézség? Akadt bőven. a kéklő folyók. de megérte. és hogy másokon segíthessenek. a szerzetesek durva jócimborasága. Minden közösségben vannak értetlenek és kishitűek: itt Csakporiban azonban valóban ők alkották a kisebbséget. amilyet érdemes élni. a i e s t ő i lá­ makolostorok és a megközelíthetetlen kőszirteken gubbasztó re­ meteodúk.140 HARMADIK SZEM Munka? Rengeteget dolgoztunk. ha olyan emberek mellé társulhattunk. sőt jóval többet. mint amilyen Mingyar Dondup láma is volt. Kárpótolt a gyönyörű zöldellő völgy. Teljes kárpótlást nyújtott. és egy kicsit keletebbre a Csokang fénylő háztetői. ami kárpótoljon és örömöt okozzon. melyek át meg átkígyóznak a hegyláncok között a földeken.

és terveznivaló volt. úgy hetven-nyolcvan kiló körüli terhet cipeltek. és mindennap csapatokat küldtünk ki. hogy könnyű tér­ nünk legyen csak és gyorsan odaérjünk. hogy legyen néhány napunk Trajerpában. és irigyen figyelték a többieket . Egy napon. Akiknek a kolostorban kellett marad­ niuk.Ebben az évben elmegyünk a gyógynövénygyűjtőkkel.Két hétig mindenki rettenetesen elfoglalt volt. a régieket pedig kitisztítottuk. A tábort a régi Trajerpa kolostorban verjük fel. Úgy volt. Olyan sok tenni-. már fehér lovon lovagoltam. . a jakok általában nyolc-tízet. alkalmasak-e a hosszú útra. 141 . Augusztus végén nagy kiáltozások és lárma közepette elindultunk. A sátra­ kat rendbe hoztuk. és az állatokat gondosan megvizsgáltuk. augusztus ele­ jén vezetőm így szólt hozzám: . hogy kutassák át a környéket gyógyfüvekért. Mint láma. hogy csapatunk kétszáz szerzetesből áll majd.Röpültek a hetek.rájuk vakáció és kaland vár. Új bőrtáskákat készítettünk. Né­ hányan minimális felszereléssel előre siettünk. A lovak tizenöt­ húsz mérföldet tesznek meg naponta. a falnál gyülekeztek. A jak-karaván lassabban jött utánunk. Nagyon kevés felszerelést vittünk magunkkal. hogy megnézzük. Természetes lelőhelyükön sok hasznos dolgot megtudhatsz a gyógyfüvekről és bevezetünk a valódi sár­ kányrepülésbe is. mielőtt a csapat megérkezik. Most már sokkal jobban belemerülhettem az okkult tanulmányok­ ba és speciális képzésben részesültem. az állatokat jól megrakva. tanulni.

csak ültem és kapaszkodtam. Látták. Kése­ delem nélkül mindenki az ebédlő felé vette útját. Különös volt a táj erre. az megfordult és így szólt: Szóval ő az? Nos. Az üdvözlő tömeg elsöpörte tőlem. A legtöbb láma ré­ gi barátokkal találkozott. teraszos kertekhez vagy talán inkább széles lépcsőkhöz hasonlítottak.142 HARMADIK SZEM Az előőrsben huszonheten voltunk. az út végének gondo­ lata mindannyiunkat friss energiával töltött fel.az éhség volt. Mikor néhány nap múltán megérkeztünk a kolostorba. Tízen írták. Az út igen nehéz volt. nos. Sosem tudtam állni a nyeregben. Fellovagoltunk az udvarba. és milyen fiatal is! Legnagyobb gondom . de legalább biztonságos volt. Trajerpa arról híres. mindenki ismeri. hogy néhány valóban értékes kéziratot őriz a gyógyfüves gyógymódokról. Nem volt egész bizonyos. iz­ gatottan várták a Ihászai híreket és a szokásos ajándékokat.ahogy általában . merre vagy? Válaszoltam. Készültem rá. de mindkettő a legrégebbi tibeti kolostorok közül való volt. és különösen nekem. Vezetőm egy idős apáttal beszélgetett. hogy mi is történik. Persze ekkorra már nem estem le a vágtató lóról sem. ahonnan feleresztjük majd a sárkányt. úgy látszott. A hegylábaknál lapos fennsíkok húzódtak. mint sokan mások. mert egyáltalán nem kedveltem a lovaglást. nem láttam. Volt itt egy érdekes beszámoló is az első expedícióról. és arra gondoltam. A folytonosan emelkedő terepből vég­ telen hegycsúcsok emelkedtek. hogy újra csak teljesen egyedül vagyok a világ­ ban. és ez ha kecses nem is.Lobszang. amiket hoztunk. de néhány perc múlva kiáltást hallottam: . melyek egyre magasabbra és magasabbra hágnak. és még mielőtt felocsúdtam vol­ na. Nem csak az önzetlenség hajtotta őket. de vitézségem ezzel véget ért. De engem legjobban a közeli fennsík izgatott. mintha csak Csakporiban lennénk. aki elsőként tette meg ezt a különös utat a Csangtang felföldre. Lobszang. az a tíz ember. ott leültünk és csendben ettünk. campát és zöldséget készítettek. a tömeg szétnyílt és többé-kevésbé elnyelt. Mingyar Dondup lámát. . valóban nagyon örültünk. A templomépület lapos tetejéről füstölők sűrű" füstje szállt az ég felé. hogy vajon Csakpori tartozik e Trajerpa-hoz vagy fordítva. hogy elolvassam és kijegyzeteljem őket. hogy közeledünk felfelé a hegyoldalon. és az ott élő szerzetesek rengeteg vajas teát.

de számomra ez az út főképp Mingyar Dondup láma és a gyógynövényszakértők gyakorlati út­ mutatását jelentette. Alattunk a vidék fekete tónak látszott. Sehol semmi fény. és minket is sötétség vett körül. csak a sárká­ nyokra tudtam gondolni. hogy eltörne. mely istentiszteletre szólít. amikor újra felhasználták. ke- . Amerre a szem ellá­ tott. mint egy óriási kagylókürt. könnyű és erős. fent. Amint vé­ gigsöpört a lenti völgyön.XII. Felettünk. egy raktárban tárolták. és rendszeres időközökben a többit is. a hegyoldal csapdába ejtette. mint láma. Eldugva. és hozzáfogott az istenek munkájához. A hegyoldalba kapaszkodó lámakolostorban világos volt. kis sárga bogyós növénynek csodálatos fájdalomcsillapító hatása volt. A sárkányeregetés után a fát átvizsgálták. kivéve itt. Az egyik. az itteni zsombékos talaj jóval több nedvességet tudott fel­ szívni. és hallani lehetett. Napnyugtával az esti szél felerősödött. Én. Olyan volt. A nap elsüllyedt a távoli hegycsúcsok mögött. Az öregek úgy mondták. De most. ebben a szent épülete­ gyüttesben. A sárkányépítéshez viszont ideálisnak tartották.hozták. A fenyőt messzi vidékről . hogy az­ után nálunk. sehol egy teremtett lélek. ahogy körülnéztem. itt is megtartottuk az éjféli istentiszteletet. és a legközelebbi alkalo­ mig. a sötét éjszakai égen élénk fénnyel ragyogtak a csillagok. A szerzetesek és a fiúk összeszedték és kirakták száradni. oda­ lent a földet bíbor árnyak borították. össze­ húzódtak a nappali hőség után. később nehezebb lett volna betartani a megszokott rendet. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 143 Az alacsonyabb lépcsők közül néhányon sok gyógynövény ter­ mett. az emberépítő sárkányokra. majd a sziklák közötti hasadékokon keresztül mederbe terelte. ahogy a gyér növényzet között zizeg az esti szél. ha valaki végiggondolja. a föld zugainak beporozásához. kemény ütéseket is kibír anélkül. megmozdultak.talán Asszam-ból . Ez. fojtott-tompa nyöszörgő bugással törjön elő. már tudtam irá­ nyítani és felügyelni a munkájukat. Körülöttünk recsegtek-ropogtak a sziklák. mert ilyen fa nem nő Tibetben. a legbölcsebb megoldás volt: ha most lazí­ tunk. A többi idő egészét a gyógynövénygyűjtésnek és a sárkányeregetésnek szenteltük. mint a tőzegmoha. A fegyelem Trajerpa-ban sem volt laza. a mögöttem lévő lámakolostori épületekben fenyőlécek hevertek.

gyógyítsam a betegeiket. amit megjósoltak. hogy éjfélig alhatunk. tudja.144 HARMADIK SZEM szár légiói Buddha szavára ledobták lándzsáikat a menny padlójá­ ra. mely még el sem kezdődött. azt gondolja. miért akartak akkor mások meghódítani és leigázni minket? Mi csak annyit akartunk. hogy hagyjanak magunkra. a homályban szerzetesek sziluettjét láttam. miért kellett. Lassacskán megszűntek az élő hangok. és segítsek a sebesültjeiken egy olyan háborúban. és minden­ ki elindult lefeküdni. miközben papi hivata­ lukat teljesítették. a bé­ ke hangulata áradt szét a kolostorban. De olyan sok mindent nem mondtak el. hogy a saját életmódunkat élhessük. De talán. A hátamon feküdtem és ki­ néztem a kis ablakon. Olyan sokat tudtam róla. csak ami a miénk. azt. és melynek mégis fáradhatatlanul tovább kell taposnia az utat. Fent a csillagok.és ezek a csillagok. Köpenyüket lobogtatta a szél. Mégis úgy kellett to­ vább mennem. hogy elaludtam! Szerzeteshez nem illő gondolattal . előttem egész életem. ez a béke­ szerető ország. érdemes volt. a mellékes és a főbb mozzanatokat. akik elfoglalják az országunkat. melynek nem volt más célja. Ismertem a jós­ latokat.. Ezen az éjjelen túl izgatott voltam ahhoz. Számunkra a trombitaszó azt jelentette. És tő­ lem azt várják. hogy megszálljanak bennünket? Mit tettünk mi. A jóslat Tibetről. a dalai lámáról. mint ahogy egy jak baktat a csapáson. Miért sóvárogtak más nemzetek a mi földünkre? Mi nem kívántunk mást. mint hogy szellemileg fejlődjön. Hirtelen a templomi dobok dobbanására ébredtem. Hirtelen új hang vegyült az erősödő szél zajába. amíg csak az ismert célhoz nem ér. hol rossz a legelő. A nap végét jelző hangokra lassan szétszóródtak. A termekben és a templomokban szerzetesek verődtek össze kis csoportokban. És szeretett lámánkról. amikor a jak átér az Áhíta­ tos Földreborulás Hegygerincen. Lhásza és a lenti világ dolgairól beszélgettek. hogy azok közé menjek majd. amely ismer minden állomást és megállóhelyet. valamennyi dalai láma leghatalmasabb inkarnációjáról. a mennyei szoba fényei pedig átragyognak az ég kárpitjának ré­ sein .. miért. Pedig észre sem vettem. és először megpillantja a szent várost. a templomi trombiták egy újabb nap végét jelezték. hogy aludjak vagy hogy aludni akarjak. Ahogy felnéztem a tetőre.

Az ember mondjuk el akar menni Dardzsilingből Washingtonba. Az órák . így tűnik legalábbis. Éjfél van? Sosem ébredek fel már? Remélem azért nem bukok fel a lépcsőkön. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 145 feltámolyogtam. minden nehéznek és keserűnek látszik. számtan. de hideg van itt! Kétszázötvenhárom szabálynak kell engedelmes­ kedni. hogy az embernek nincsen szabad akarata. nem biztos.XII. ha az ember már láma? Na. amit megjövendöltek neked. Bár megteheti. hogy jóslat hamis volt. hogy megnézzen egy térképet. hogy tanuljunk. Vagy olyan büszkék leszünk rá. már az elkerülhető­ ség puszta ténye is azt bizonyította volna. nem pedig mást. Buddhista vagyok. hogy vannak bizonyos helyek. A bölcs autós megnézi a térképet. Az élettel is ez a helyzet. és szerez egy útikalauzt valamelyik szer­ vezettől.„Ha ismerted az összes kelep­ cét és nehézséget. vagy ahol nem tudja elke­ rülni őket.Ha elkerülhettem volna. vagy akármi más . Nehezen találtam meg. Ha­ sonlóképp az ember átautózhat Londonból Invernessbe. Nehéz. Messze nem. Hiszek abban. netán még egy megkülönböztető színt is a szerzetesi ruhára. . hogy azért jö­ vünk a földre. látja. amíg diákok vagyunk. Tudja. hasztalanok és céltalanok.történelem. Ha az ember iskolába jár. hiszek a reinkarnációban. Aztán később. Jaj. Nemegyszer kérdezték tőlem: . hogy jól teszi. a nyakken­ dőt. Nem mindig érdemes a kellemes és a könnyű úton járni. honnan indul és mi a célpontja. hogy sóhajtozunk a jó öreg iskola után. aznap érkeztek. az egyiket már meg is szegtem. így van ez a jóslatokkal is. hogy csatlakozzak a többiekhez. A jóslatok valószínűségek. ha már befejeztük. amelyeken átvezet az útja. akik szintén kábultak voltak. földrajz. nem jelentik azt. miközben az alvástól elgémberedett kezemmel a köntösöm után nyúltam. amit megjósoltak nekem. Ha veszi magának a fáradságot. mert a hirtelen ébredéstől erőszakot tettem a gondolataimon. Bementünk a templomba és bekapcsolód­ tunk az istentiszteletbe. mert utazása esetleg hosszabb vagy költségesebb lesz. hogy feltesszük a jelvényt. és a leckék. így elkerülheti a rossz utakat.unalmasak. előkészül és lassabban vezet. melyeket meg kell tanulnunk. Kibo­ torkáltam. hogy kikerüli ezeket. keserű. miért nem próbál­ tad elkerülni őket?" A legkézenfekvőbb válasz így hangzik: . bennünket tesznek próbára. lehet.

146

HARMADIK SZEM

De mikor elhagyjuk a földi iskolát, meglehet, büszkeséggel hord­ juk a jelvényét. Én természetesen azt remélem, gondtalanul vise­ lem majd fejem fölött a dicsfényt! Félek talán? Egy buddhista sem fél. A halál pusztán abból áll, hogy elhagyjuk a régi, üres héjat és újjászületünk egy jobb világba. Virradatkor mindenki fent volt már és alig várta, hogy elindul­ jon. Az idősebbek találkozni akartak azokkal, akikkel előző este nem találkoztak. Én már borzasztóan szerettem volna látni az em­ berreptető sárkányokat, melyekről olyan sokat hallottam. Körbe­ vittek minket a kolostoron, hogy tudjuk az utat. Fent a magas tetőn megnéztük a felettünk tornyosuló hegycsúcsokat és lepillantottunk a félelmetes szakadékokba. Messzebb megduzzadt, sárga folyamot láttam, vize tele volt agyaghordalékkal. A közelebbi folyók ég­ színkék víztükre lágyan fodrozódott. A csendes pillanatokban hal­ lottam a mögöttünk csordogáló csermely vidám csobogását, ahogy sebesen szalad le a hegyoldalon, hogy mihamarabb leérjen és csatlakozzon a többi folyóhoz, melyek Indiában a hatalmas Brahmaputrába folynak, később a Gangeszbe, majd pedig a Bengáli öbölbe ömlenek. A nap felkelt a hegyek fölött, és a reggeli csípős hideg hamarosan eltűnt a levegőből. A távolban egy magányos ke­ selyű körözött, reggeli eleséget keresett. Mellettem egy tekintélyes láma a vidék főbb jellegzetességeit mutatta. „Tekintélyes"... az voltam, mert a szeretett Mingyar Dondup láma védencének számí­ tottam, de azért is, mert rendelkeztem a „harmadik szemmel", és mert inkarnációnak, vagy ahogy mi mondjuk, trülku-nak bizonyul­ tam. Az inkarnáció felismerésének rövid részletei talán érdekelnek néhány olvasót. A szülők kisfiúk viselkedéséből pl. úgy gondolják, hogy a gyerek többet tud a szokásosnál, vagy olyan „emlékei" vannak, melyek köznapi módon nem magyarázhatók. Felkeresik a helyi lámakolostor apátját, hogy jelöljön ki egy bizottságot, mely megvizsgálja a gyereket. Elkészítik az előző élet horoszkópjait, és megnézik, hogy vannak-e bizonyos különös jelek a fiúcska testén: a kezén, a lapockáján, és a lábán. Ha meglelték a jeleket, azt kutat­ ják, vajon ki lehetett előző életében. Előfordul, hogy néhány láma felismeri (mint ahogy velem történt) és ilyenkor maradt egypár

XII. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK

147

személyes darab utána, mely hozzáférhető". Ezeket megkeresik, hozzátesznek még néhányat, amely ugyanúgy néz ki, és a kisfiú­ nak fel kell ismernie az előző életéből származó összes, talán ki­ lenc tárgyat. Hároméves korában már képesnek kell lennie erre. Egy hároméves gyerek még túl kicsi ahhoz, hogy szülei úgy befolyásolhassák például, hogy előre lefestik a szóban forgó tár­ gyakat. Tulajdonképpen a legkevésbé sem baj, ha elmondják, ho­ gyan viselkedjen. Nincsenek jelen, mikor a választásra sor kerül, és a fiúnak megközelítőleg harminc közül kilenc dolgot kell azo­ nosítania. Ha két hibát ejt, megbukott a próbán. Ha sikerrel jár, élő megtestesülésként nevelik, és tanulásra buzdítják. A gyermek he­ tedik születésnapján felolvassák a jövőjére vonatkozó jóslatokat. Azt gondolják, teljesen felfogja - megérti, amit mondanak neki, és azt is, amit a jövendölés magában rejt. Saját tapasztalatból tudom, nem érti meg. Semmi kétség, a „tiszteletre méltó" lámának mindez megfor­ dult a fejében, amint a vidék sajátosságait mutatta. Odaát, a víze­ séstől jobbra volt egy nagyon jó hely, ahol noilme-tangereí lehetett gyűjteni, amelynek levét tyúkszemek és szemölcsök eltávolítására, illetve a vízkór és a sárgaság enyhítésére használják. Amott, abban a kis tóban Polygonum hydropipert lehet szedni, tövises és rózsa­ szín virágos növényt, amely a víz alatt nő. A leveleket reumatikus fájdalmakra használtuk, és a kolera gyógyítására. Itt a közönséges füveket gyűjtöttük, csak a felföldeken teremtek ritka fajták. Sokan érdeklődnek a gyógyfüvek iránt, ezért részletezek néhány gyakori típust, és leírom, mire használják. Csak latin nevüket ismerem, így inkább ezeket adom meg. Allium sativum: nagyon jó antiszeptikus hatású, asztmára és más mellkasi panaszokra is használják. Egy másik kiváló fertőtle­ nítő gyógyszer, amit azonban csak kis dózisokban adagolnak, a Balsamodendron myrrha. Ez különösen a fogínyre és a száj nyál­ kahártyáira van jótékony hatással. Ha beveszik, hisztériát okozhat. Volt egy magasszárú növény krémszínű virágokkal, amelynek a le­ ve elijesztette a rovarokat a csípéstől. A latin neve Becconia cordaía.Talán a rovarok tudták a nevét, és az riasztotta őket! Volt egy olyan növény is, mely pupillatágításra szolgált. Az Ephedra sinica

148

HARMADIK SZEM

hatása hasonlít az atropinéhoz, és amellett, hogy Tibetben az aszt­ ma kezelésére leginkább ezt alkalmazzák, nagyon hatásos az ala­ csony vérnyomásra is. A szárított, majd porrá tört ágakat és gyöke­ reket használtuk. A kolera a fekélyek szaga miatt gyakran igen kellemetlen volt a betegnek és az orvosnak egyaránt. A Ligusticum levisticum meg­ szüntette a szagot. Külön megjegyzés a hölgyek számára: a kínai­ ak a Hibiscus rosa-sinensis szirmaival feketítik a szemöldöküket, de a cipőiket is! Mi felfőzzük a leveleket, folyékony oldatot készí­ tünk belőlük, melyet lázas betegek testének hűtésére használunk. Újra a hölgyeknek: a Lilium tigrinum valóban gyógyítja a petefészek-neuralgiát, míg a Flacourtia indica levelei segítenek abban, hogy a „sajátos" női panaszok legtöbbjén túljussanak. A Sumach rhus csoportban a verneciferából a kínaiak és a japá­ nok lakkot készítenek. Mi a glabrát cukorbaj, az aromaticál bőr­ betegségek, vizelési panaszok és ciszták esetén használtuk. A hólyagfekélyek kezelésére szolgáló másik igen hatásos összehúzószert az Arctesaphylos uva ursi leveleiből nyertük. A kínaiak job­ ban szeretik a Bignonia grandiflorát, a levelekből általános célra állítanak elő összehúzószert. A későbbiek során, a fogolytáborok­ ban a Polygonum bistortái valóban nagyon hasznosnak találtam a vérhasra, Tibetben is arra használtuk. A hölgyek, akik elővigyázatlanul szerettek, gyakran hasznát vették a Polygonum erectumból előállított adstringensnek: nagyon hatásos módszer, ha valaki el akar vetélni. Azokra, akik megégtek, „új bőrt" illesztünk. A Siegesbeckia orientális kb. 120 centiméter magas növény, sárga virágai vannak. A leve, amit sérülésekre és égési sebekre rakunk, úgy működik, mint a kollodium. Ha beve­ szik, hasonló hatású a kamillához. A sérülések okozta vérzést Piper augustifoliummal csillapítottuk. A szív alakú levelek alsó ré­ sze a legjobb erre a célra. Az előzőekben felsoroltak igen elterjedt gyógynövények, a többieknek nemigen van latin nevük, mert a nyugati világban, ahol ezeket az elnevezéseket adományozzák, nem ismertek. Csupán azért említem őket, hogy jelezzem, tudtunk valamit a gyógyfüves gyógyításról!

XII. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK

149

Nagyon kedvező helyen álltunk, és ahogy a ragyogó, napsüté­ ses reggelen végignéztünk a vidéken, jól láttuk a völgyeket és rej­ tett helyeket, ahol a füvek nőttek. Amint távolabbra tekintettünk, a vidék egyre sivárabb és sivárabb lett. Megtudtam, hogy annak a hegycsúcsnak a másik oldala, amelyre kolostor épült, valóban na­ gyon száraz terület. Mindezt magam is meglátom majd, mikor a hét vége felé magasra szállok a sárkánnyal. Valamivel később Mingyar Dondup láma hivatott, és azt mond­ ta: - Gyere Lobszang, elmegyünk azokkal, akik megszemlélik a sárkány felszállóhelyét. Ez a te nagy napod lesz! - Több se kellett nekem, indulásra készen felugrottam. Lent a főbejáratnál egy cso­ port vörösköpenyes szerzetes várt ránk, együtt mentünk le a lép­ csőn, majd végig a szeles fennsíkon. Itt fent alig volt növényzet, a kemény kőpárkányt föld fedte. Néhány elszórt bokor kapaszkodott a sziklákba, mintha csak félne, hogy lecsúszik a szikla szélén és beesik a szakadékba. Felettünk, a lámakolostor tetején az imazászlók keményen és mereven állták a szelet, a rudak, ahogyan évszázadok óta, minden egyes széllökés­ nél recsegtek-ropogtak és nyöszörögtek, de kitartottak. Mellettünk tétován elcsoszogott egy kis novícius. A szél akár a füstöt, felkap­ ta a port, amit a csizmája felvert. A hosszú fennsík egyik sziklás pereme felé mentünk, ahonnan a hegycsúcs finoman ívelt a magas­ ba. A köpenyünk a hátunkra tapadt, elöl fel-feltornyosult a szél­ ben, mely lökött előre és előre. Nehéz volt nem szaladni... A pe­ remtől úgy hét-nyolcszáz méterre volt egy hasadék a földben, amelyből a szél viharos erővel tört fel, időnként mint sebes nyila­ kat, kis köveket és zuzmódarabokat repített a levegőbe. A lenti völgyön átsöprő szelet a sziklaalakzatok csapdába ejtették, de mi­ vel nem tudott könnyen kijutni, felgyülemlett és a töréseken ke­ resztül nagy nyomással felfelé tódult, míg végül süvöltő erővel ki­ szabadult a fennsíkra. Néha, az orkánok idején - mondták - úgy üvöltött, mint a legmélyebb veremből menekülő és áldozatra leső démonok. A hasadékban áramló viharos szél megváltoztatta a nyo­ mást a sziklarésekben, hol magasabban, hol mélyebben fütyült.. Most azonban, ezen a reggelen a légáramlás egyenletes volt. Mégis jól el tudtam képzelni azokat a történeteket, amelyeket kis-

150

HARMADIK SZEM

fiúkról meséltek, akik erős széllökésbe kerülve lerepültek a lábuk­ ról, egyenesen fel a levegőbe, majd hatszáz méter zuhanás után le­ estek a hasadék alján lévő sziklákra. Sárkányeregetésre azonban kiváló volt ez a hely , mert a szél olyan erősen fújt, hogy egyene­ sen a magasba emelte a sárkányt. Kis modelleken (hasonlítottak azokra, melyeket otthon reptettem gyerekkoromban) megmutatták, hogyan. Meglepő volt, hogy még a legkisebb játéksárkány is fel­ húzza annak az embernek a karját, aki a kötelet tartja. Végigvezettek bennünket a kőpárkány mentén, és egy igen ta­ pasztalt láma megmutatta az elkerülendő veszélyeket, a csúcsokat, amelyeknél csalóka bukószelekre lehet számítani. Megtudtuk, hogy minden sárkánylovas magával visz egy követ, amelyhez egy imádsággal telerótt selyem khata-t erősítettek, hogy a levegő istenei áldják meg a sálat, illetve birodalmuk új látogatóját. Mikor megfelelő magasságba kerül, a követ odadobják a „szélnek". Az­ tán, ahogy a selyem kitekeredik, a szél istenei - ezt remélték - el­ olvassák az imát és minden bajtól megvédelmezik az egekbe merészkedőt. Visszamentünk a kolostorba, ahol nagy sürgés-forgás kezdő­ dött, kihoztuk a sárkány összeszereléséhez szükséges anyagokat. Mindent gondosan átnéztek. A fenyőléceket két-három centiméte­ renként ellenőrizték, hogy megbizonyosodjanak róla, nincsenek elrepedve vagy megsérülve. A selymet, amellyel a sárkányt borí­ tották, kigöngyölték egy tiszta és sima földdarabra. A szerzetesek négykézlábra ereszkedve gondosan átvizsgáltak és megszemléltek minden egyes négyzetmétert. Elégedettek voltak az eredménnyel, így hát a keretet összerakták. Ez a sárkány doboz formájú volt, a négyzetes oldala kb. két és félszer két és fél -, a hosszúsága három méter. A két „vízszintes" oldalból egy-egy kb. két és fél méteres szárny állt ki. A szárnyak alá, hogy csússzanak, és hogy a fel- és leszálláskor védve legyenek, félkör alakúra hajlított bambuszrudakat erősítettek. A sárkány megerősített „padlózatánál" volt egy hosszú bambuszrúd, amely mint a tibeti csizmák, felfelé elvéko­ nyodott. Ez a sajátos rúd olyan vastag volt, mint a csuklóm, és úgy volt kimerevítve, hogy a selyem még akkor se érjen a talajhoz, ha a sárkány a földön áll, mert a talpfa és a szárny védők ezt megaka-

A szerzetesek újra keményen megharcoltak azért. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 151 dályozzák. és a sárkány mint egy hatalmas madár. Sok küszködésbe került.XII. Leszedtük a szárnyakat. hogy egyre magasabbra és ma­ gasabbra emelkedjen. A sárkánymester erősen figyelt. hogy megtámasszák a sár­ kányt. Szorosan fogták. egy csapat szerze­ tes tartottuk és húztuk a kötelet. Lejött. A sziklahasadékból elő­ törő szél belekapott. bár az égi szabadság után láthatóan vonakodott leszállni. a két szerzetes pedig megfogta a szárnyainál. épp a talpfa elé ért. hogy szorosan tart­ sanak. Ismét be­ húzták a kötelet. Mind el­ jöttünk a felszállópályáról. akik a kötélen voltak és még két szerzetest . mikor földet ér. hogy megfog­ ják és keresztülvonszolják rajta. három felnőttre nem volt elegendő ereje. mikor a felszálló áramlat felé kerül. és a sárkány a kővel együtt felugrott a levegőbe. és mögöttünk a sárkánnyal olyan gyorsan futottunk. és egy kicsit eltérő szögben vissza­ raktuk. Furcsa dolgok . felmászott kb. amely ide-oda dobálta és himbálta az örvényeiben. Vékonynak tűnt. Jelzésére gyors futásba kezdtünk. ahogyan csak bírtunk. akkor úgy helyezkedtek. kis faékeket vertünk a rudak hasított végeibe. aztán újra kipróbáltuk a sárkányt. Ez alkalommal könnye­ dén elbírt három felnőttet. most már kipóbálhatjuk egy embernyi súlyú kővel. és majdnem felemelte a kisfiút is. három méterre a köté­ len. A sár­ kánymester elégedett volt. Először ki kellett próbálni: lovak helyett mi. A sárkánymester utasítására mindenütt kifeszítettük a selymet. míg végre átemelték a felszálló légáramon. Két szerzetes felszedte a sárkányt és a fennsík végére vitte. és az egyik szerzetes a de­ reka köré gyűrve a köpenyét. a leve­ gőbe szökellt. hogy ellenőrizze a felhajtóerőt. és azt mondta. Puhán surrogva megállt. a szerzetesek tehát behúzták a kötelet. Egy másik követte. és hamarosan kieresztették. A széláram két felnőttet és egy fiút bírt el. A kötelet kezelő szerzetesek nagyon gyakorlottak voltak.az volt a dolguk. hogy a sárkány kikerülje a felszálló légáramlatot. A jakszőr kötél láttán egyáltalán nem voltam valami boldog. A szárnyak alá egy V alakzatot erősítet­ tek. hogy a sár­ kány ne szálljon el. hogy egy harmadik társuk is elférjen. A sárkánymester kevesellte. Jó néhányan kellettek hozzá. kivéve azokat.

és ekkorát sosem tévednek! A sár­ kány közben visszaért a startpontra. Mikor már harminc méterrel felet­ tünk. ahogy a sárkányok általában. Ahogy föl­ det ért. hogyan teszem rá a lábam erre a fára.152 HARMADIK SZEM történtek a gyomrommal. harminc. Ez alkalommal a lovakat a kötélhez fogták. mit tudsz! Most. .Kész vagyok. . az a legbiztonságosabb. Elengedte. így ér véget egy ígéretes pálya! Visszatérek az imádságokhoz és a füvekhez.Odavezetett az ászokfához: . hogy átértem .Veszélyes.Te jössz. az emberek hozzáláttak. A kereten halvány remegés futott át. a láma le­ csúsztatta a kötelet a V-hez. hogy csak nagyon kevéssé. és ülj a kö­ tél megvastagított részére. majd talpra állt. három méter magasságból ugorj le. Egyre magasabban szállt. mint ahogy szerettem volna. a sárkány hirte- . nem tartottam sokra a sárkányre­ pülést. vágtára ösztökélték őket.Sosem voltam még kevésbé készen. ahol hintázva ült. Mikor a láma jelzésképpen ke­ ményen belerúgott a kötélbe. A lovak vágtába kezdtek. Odamentem. mégis megnyugtattam magam valamennyire a rám vonatkozó jóslatokkal. megfigyelhetsz. a sárkány lágyan előrelendült. és felemelkedett. Most felrepülök. hogy még jobban felemelkedjen. és hat-nyolcszáz méterre a sziklák felett repült. hogy behúz­ zák." De aztán igaz. hol kieresztették a sárkányt.és megszólaltam: . Hatvan méter. Mutasd meg. himbálódzott és tekergő­ zött. de korántsem álltam olyan biztosan a lábamon. a szerzetesek hol meghúzták. lépj le a V-be. ahogyan néztem és elképzeltem magam benne.gondoltam. „Bolond egy ötlet . összekulcsoltam a kezem a keresztrúd mögött . Az egyik tapasztalt lá­ ma megszólított: . hogy elérkezett az idő. Megfordult és azt mond­ ta: . Kulcsold át mindkét karoddal a keresztrudat.Előbb én megyek fel. . aztán te jössz. Mikor már a levegőben vagy. Lehozták és visszavitték a starthoz. a kötél halálos lassúsággal feszült meg. Nagyon fi­ gyelj engem. szaltózott egyet. Fokozatosan lejjebb és lejjebb jött. Lobszang. A láma jelzéseire. Leszállásnál két és fél. Őszintén szólva alig álltam a lábamon! A hangom sem volt valami meggyőző. beért a légáramlatba. ahogy ráléptem a talpfára.Figyeld meg. a láma a kezével kapaszkodva lógott lefelé a kötélen. Ha meghalnék. az asztrológusok tévednének.épp. Az idő mozdulat­ lannak tűnt.

az jutott eszembe. hogy rögtön teljesen felkavarodik. Én most felemelkedtem szülőhelye fölé. amelyből zarándokok isznak. megrepe­ dezett földet.gondoltam. Néhány száz méterrel alacsonyab­ ban. sok-sok mérfölddel arrébb. majd megnő. Felettem a sárkány kecsesen ugrándo­ zott és pukedlizett a kóbor szélörvényekben. a szerzetesek kis pirosbama pöttyöknek látszottak. Kibogoztam a karom. hogy a gyom­ romat a hegycsúcson hagytam.attól féltem. A V- . időemésztette. De a sokktól újra becsuktam.XII. Akkor azonban a sárkány őrülten imbolyogni kezdett. majdnem leestem. becsuktam a szemem: ugyan minek is nézzek bárho­ va? A szörnyű himbálódzásoktól és dobálódzástól gyomrom is vészjósló táncba kezdett. himbálódzott és meg-megbillent. Aztán nőni kezd­ tek. ülő helyzetbe pottyantam. hol is vagyok pontosan. hogy kifeszítsék. mert lefelé húztak engem. vagy talán még ma­ gasabban. Egy hirtelen lökés és billenés. a szurdokban a kis patak buborékolva folytatta útját. nekünk pedig. hogy elfelejtettem lecsúszni a V-hez! Egész idő alatt a talpfán álltam. szegény földhözragadt halandóknak keservesen kell küszködni és harcolni. hogy szükség esetén tudjam. lógva. a távolban láttam a zöldesbarna. Ideföntről a kis patak igen fontosának látszott: tovább­ csörgedezik.Jaj! Rosszul szállok fel az asztrálsíkra . így a lentiek gyorsabban húzták. hogy az istenek a mennyekben játszanak. s úgy éreztem ma­ gam. A hegygerin­ cen túl. Megújuló tiltakozás a gyomromból . Hirtelen eszembe öt­ lött. de szállt. s arra gondoltam. segít megduzzasztani a Bengáli-öböl szent vizét. és óvatosan kinyitottam a szemem. mint aki az istenekkel találkozik. Messze a lemenő nap sugarai megérintették és beara­ nyozták egy távoli tó vizét. végül. . „Ez az utolsó percem a földön"gondoltam. Lenéztem. hogy elfelejtkeztem a szorongásról és azóta sem szenvedtem tőle! A sárkány ugrándozott. most először. szállt egyre magasabbra. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 153 len megbillent. hogy életben maradjunk. Életem­ ben először voltam több száz méter magasan. ezért újra felnéztem. Harminc méterre vagy még magasabban repültem a föld fölött. Nyitott szemmel olyan cso­ dálatos volt a látvány. megtanulhassuk a leckét és végül béké­ ben távozhassunk. keresztbe tett kezemet és lábamat a kötél köré fontam és lecsúsztam.

megragadtam a kö­ telet. aki harmadiknak jött a sor­ ban. has­ ra esett.egyik szikláról a másikra.gondoltam. és ezzel egy kicsit a sárkány emelkedé­ sén is. hogy elkapjon valamit. hogy az ember a dobozban állva vál­ toztatni tud a testhelyzetén. Ez alkalommal. s a földet markolászta. nem tudott tovább csimpaszkodni. aztán megint te kerülsz sorra. hogy a másik kezével hiába hadonászik. Ez az esemény kicsit megzavarta a folytatást. A szerzetes. felegyenesedett. bemászott a dobozba.154 HARMADIK SZEM nek ütköztem.Ezt meg kell beszélnem a mesteremmel . Ahelyett. A köpenye verdesett és lobogott mint egy vérvörös felhő. hogy nem sérült-e meg. és másodpercekig így lógott. . hogy lecsusszant volna a Vhez. meg az. hogy egy kis csapat lefelé mászik a hegyoldalon. elengedtem. amely pépes vörös masszaként terült szét a sziklá­ kon. és minden ko­ rok legjobb „pilótájának" tartotta magát. hogy akkor a kötél megrántásával magasságot nyer­ tem. Az elmúlt három évben részt vett a túrákon. és amikor a sárkány úgy két és fél méternyire lehetett a föld­ től. A sárkányt lehúzták. megvizsgálták. Felszállt a levegőbe. majdnem félbevágott. nem felejtette el. ezeröt­ száz méterre alattunk.mondta a sárkánymester . Magam alatt láttam. hogy eszedbe jutott és elérted a V-t. Felnéztem. jobban csinálta ná­ lam. máskülönben eltört volna mindkét lábad. le a mélységbe. Egyik kezével sikerült megkapaszkodnia a hát­ só keresztmerevítőbe. és puhán a földre estem. . meglehetősen öntelt volt. A következőnek egy fiatal szerzetes repült. és rájöttem. hogy a repülést félbeszakítsák. hadd próbálkozzanak. Eszembe jutott az incidens a paraszt házával és ajakürülék­ kel. hat méterre volt csak. Akkor a sárkány rándult egy nagyot.ez szép teljesítmény volt.Fiatalem­ ber! . lecsúsztam a V-hez. hogy késlekedés nélkül a V-hez csússzon. A föld már kb. de annyira nem. mi­ kor harminc méternyire volt a földtől. az állandó dicsekvés miatt nem sze­ rették. Láttuk. arca zöldes árnyalatúvá vált: alapo­ san megviselte a repülés. Jó. és én újból felszálltam. . rosszul lépett és kiesett a sárkány farkánál. nem vesztegethettem tovább az időt. Most hagyjuk a többieket. s lebukfencezett . A szegény fickó azonban. hogy meglelje a testet. szakoztam. bár landoláskor tökéletesen ért földet. talán százötven méter magasra.

én három méternél kiugrottam. Van már egy készen. Mingyar Dondup láma tanított mindenre. Most azt mond­ ta: . nyakam körül a doboz selyemfene­ ke. Lent a szerzetesek szörnyen húzták a kötelet. Ott ültem a köves földön. . Mingyar Dondup láma odarohant: . elmerülve a gondolataimban. Ahogy elfog­ laltam a helyem. . A beszélgetés alatt bejött Mingyar Dondup láma is.Én . de ki próbálná ki? . Olyan gyorsan és vá­ ratlanul jött az egész.Igen. Itt a merevítő keresztben.XII. és megnézzük. Azóta hozzá se nyúltunk eh­ hez a típushoz.Megcsináljuk ma a horoszkópodat Lobszang. mivel legalább 130 kilót nyomott. . óriási figura lopakodott felém.Ha lenne itt keresztben egy merevítő. . .hangzott a válaszom. a famunkát befejeztük rajta. senkit sem kell megkér­ dezned. megsérültem. aki kipróbálná. a többiek azt hitték. Körülbelül húsz mérföldet re­ pült. ez itt egy olyan sárkány.Egy másik láma mosolyogva felém for­ dult: . Na most. Nem találtam senkit. Lobszang.Láma vagy saját jogon. és ott a tartórúd.Ez enyhén szól­ va eufémizmusként hatott. fia­ talember. zuhanok. hogy majdnem leestem. Az épület végében tartjuk. ahol különféle kis sárkánymodellek sora­ koztak. mire egy utolsó rántás után rám bo­ rult. a füstfelhőből ki- . mit mondanak a csillagok.De igen . szóval övé az utolsó szó. most is ő tanít. aztán a hegyoldalnak ütközött. és a sziklák lehűlé­ sével a völgyben meggyengült a szél.Évekkel ezelőtt egy szikláról indítottuk az eredetijét. Az est közeledtével. Ha a mesterem megengedné. abban a raktárban. A sárkány lejjebb ereszkedett. ezzel pedig egy kicsit szabályoz­ hatnánk az emelkedést.mondtam. ráállhatnánk és finoman változtathatnánk a doboz szögét. és a kürtőből felszálló lég­ áram majdnem teljesen megszűnt. igazad van.válaszoltam. én meg kissé túlsúlyos vagyok. A puffanó dobok az éjféli istentiszteletre hívtak. Mozdulatlan ültem. amelyet nem használunk. amit tudok. mint amilyet ki­ gondoltál. egy ember volt benne. Az egyik hosszúkás alakú valamelyest egy megnyújtott madárra emlékeztetett. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 155 Abban a percben úgy éreztem. A sárkánymester ott maradt még a sárkány elszállításánál. az­ tán bevitt a szobájába. A sárkánymester meghallotta: .

a kolostori fegyelem mérhető az éneklés tisztaságával és a zene pontosságával. A sárkánymester volt az. a zenei tudása és mély hangja miatt választott karvezető énekelte az első részeket. . Az adott jelre újra összegyűltünk. Lerajzoljuk a hang emelkedését és esését. hogy vezessen. a nagyobb hajlítások mellé kisebbeket illesztenek. mert úgy véltük.Holnapután repülhetek ve­ le. Mikor a szokásos istentisztelet véget ért. Kettes so­ rokban ültünk.156 HARMADIK SZEM sebb hegyként derengett elő. Nagyon fi­ gyeltünk az artikulációra. akár egy élő Buddha-szobor. mígnem a tüdejéből ki­ fogyott a levegő. és miként juss el a Nagy Realitáshoz. A emelvényen ülő karvezető recitáló hangon elmondott egy részt a Bardo Thödolból. .suttogta. . A négyzetes párnák magasan voltak. hogy megvi­ lágosodást és vezetést nyerjen. Ez az „alaphajlítás". az idősebb szerzetesek pedig nagyon mély basszus hangjukon . .Kész lesz.Jól van . melyet azért a szerzetesért tar­ tottak. A templom belsejében. hogy jöjjön. „Ó.Igen . ki ma elhagyta az evilági életet! Ne vándorolj közöt­ tünk. a pislogó vajmécsesek fényében és körbe-körbe szent alakokkal a falon. ahol a falakra olyan gyönyörű szentké­ peket festettek. mindegyikünk olyan volt. egyes részeket dobve­ rés kísért vagy édeshangú csengettyűink csilingelése. aki elhagyta evilági éle­ tét. hogy beálljak a sárkánytestbe és bizonyos mértékig megpróbáljam szabá­ lyozni az emelkedést. A tibeti zenét nyugatiaknak nehéz követni: hajlításokból áll. Kumpheláé. Kumphela szerzetes vándorló szelleme. tízperces pihenőt kaptunk. lótuszülésben ültünk. azért gyújtjuk e füstölőt. a fiatalabbak magas hangun­ kon. hogy útmutatót kapj. Ha nem hivalkodott volna. Akik rögtönözni akarnak. mert ma eltávoztál tőlünk. . ez­ után kezdődött a halotti szertartás. Mormoltuk a válaszokat. miként juss át az Elveszett Birodalmon. ne­ héz volt elképzelni a bolondos szerzetest.feleltem. minden két sor egymással szemben. Először a szo­ kásos istentisztelet kezdődött.Megcsi­ náltad? . nem gondoltam volna rá. aki aznap meghalt.motyogta. mindegyik végén alacsonyabb és alacsonyabb lett a hangja. huszonöt-harminc centiméterre lehettünk a földtől. mi. kb. Ó! Kumphela szerzetes vándorló szelleme." Hívtuk a szellemet. . a tibeti Halottaskönyvből.Itt a templomban.

Aki egyszer hallotta. nem felejti el többé. ki most csupán vándorló szellem vagy." Mikor szünetet tartottunk. Jer. a testnedvek bugyogását. a te­ rem fő részében egymással szemben ülve ősrégi rítus szimbóluma­ it kántálták hol emelt. Younghusband ezredes." A mély basszusdobok az élet ritmusát verték.mintha vér lenne benne . A test minden hangját ismerjük és híven vissza tudjuk adni. dobokból. északra és délre. belső „ketyegését". „Véred a földre ömlött. vándorló szellem. nyugatra. hogy vezetésre találj. Az élet véget ért. szerzetes. jer. a lélegzet tompa suttogását a tüdőben. „Merre vándorol a kóborló szellem? Keletre? Vagy északra? Netán nyugatra? Vagy délre? Az istenek eledelét szórjuk a föld sarkaiba. Nincsen halál. és a különféle ropogást. amelyből az élet zenéje születik. hogy vezetésre lelj. A halál születés. jer hozzánk. és nem eszel. vándorló szel­ lem. Szerzetesek és lámák.XII. Fogadd a tanításainkat. Megszólaltatták a vér halk áramlását az erekben és az artériákban. aki vagy. ezt felváltotta a trombita ijedt sikol­ tása és a gyorsuló szívverés. nem lá­ tod az arcunkat. Jer. „Ó.vörös vizet öntöt­ tek. erőszakosan ért véget. ó. „Ó. Egy megfordított emberi koponyába . hol leeresztett hangon. vándorló szellem. színezett sáfrányt hintet­ tek keletre. amiért halott vagy. tibetiek. körbeadták minden szerzetesnek. nyikorgást. és megszállta egy szellem. Szokásos tempóban kezdtek. Mi. a telepaták vezetni fognak. és cintányérokból álló zenekar. a Lhászát 1904-ben elfoglaló brit . hogy megszabadíthassunk. mormogták a válaszokat. korgást. hogy új életre szabadítsunk." Rizsszemeket.. aki voltál. hogy érintse meg. megszólalt a fafuvósokból. a test szokásos. Az emberiség halk zajai. Loccsanás. vándorló szellem. Amiért halott vagy. ó szerzetes. nem érzed a füstölőket. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 157 dörmögték. Meghallgattad e valaha a szívverésedet vagy a légzésedet. azért hívunk.. de meztelenítsd le a tudatod. hogy szabad lehess. csak örök élet. aztán hirtelen megszűn­ nek a zajok. miközben az álom hatá­ rán fejed a párnára hajtottad? A Jósda kolostorában ezekkel a han­ gokkal transzba ejtették az egyik médiumot. évszázadokon keresztül fejlesztettük a hangok tu­ dományát. kagylókürtökből. A többi hangszer a test valamennyi hangjával bele-belekapcsolódott. hogy megszabadulj és vezetésre lelj. Ne félj.

A selymet leszedték róla. de én még egy kis ideig elégedett lennék ez­ zel a testtel. és én. hanem hajlítottak. thempa (Kész. Végül elhelyezték. maga tesz újat rá. megváltozott a külseje. Kérésére beleültem. mint a többi masinán. húzzátok). csészét tartó te­ nyérhez hasonlók: kb. majdnem eltalálta az egyik szerzetest. és a derék magasságában egy keresztrúdba lehetett kapaszkodni. Most lovak he­ lyett szerzetesek indították a sárkányt. Azután.158 HARMADIK SZEM erők vezetője tanúskodott a hangok ereje. A padlón több halom külföldi fa hevert szanaszét. ügyesen igazgatták és a sárkány egyre magasabbra emelkedett.Tradri. hogy dolgozni fog a „szabá­ lyozható" sárkányon. úgy gondolták. azt kiáltottam: . melyet a régi raktárhelységben rendezett be. A szertartás végeztével sietve aludni tértünk. Elégedetten kiszóltam: . hogy tartsak vele. Kidobtam a követ a szélisteneknek szóló imával. Vezetőmmel a műhelyébe mentünk. mikor transzban volt. mikor átcipelték a hasadékon. különben az én vándorló lel­ kem keresik ma éjjel. hogy lent tartsák.Onadöá! (Viszontlátásra!) Hirtelen zökkenés. Megvizsgáltuk a sárkányt centiméterről cen­ timéterre. és a sárkánymester azt mond­ ta. és hívott. továbbá ama tény mel­ lett. A szerzetesek játszottak a kötéllel. és a falak tele voltak sárkányrajzokkal. Valamilyen csigaszerkezetre volt felfüggesztve. Jó lesz. meg a szokatlan levegőtől már majdnem állva elaludtam. hogy a jósnak.' Másnap kivitték a gépet a fennsíkra. A szerzetesek ezzel is megküszködtek. a boltozatos mennyezeten függött. amint az első remegés átszaladt a ke­ reten. ame­ lyekre fel lehetett állni. melyet én készültem kipró­ bálni. fontosságom teljes tudatában felkapaszkodtam a dobozrészbe. Reggel a sárkánymester azt üzente. Az a modell. A dobozrész alján több merevítő volt. az erős felszálló légáramon. jobban tud­ ják ellenőrizni a mozgását. és a sárkány a föld­ re ereszkedett. Később újra fel tudtuk használni az anyagot. Lent a sárkánymester izgatottan izgett-mozgott türelmet- . és a masina felrepült. A repülés izgal­ mától. Legnagyobb meglepeté­ semre a sárkánymester meghúzott egy kötelet. mert egy társam lábá­ ra esett. lefelé fordított. A szárnyak nem egyenesek voltak. három méter lehetett a hosszuk és az volt a benyomásom. mint egy kilőtt nyílvessző. ha alaposan kapaszkodom . hogy remek felhajtóerő lesz körülöttük.gondoltam.

hogy nagyon figyelmesen változtathatok a teljesítményen. A lábam lecsúszott a rúdról. égnek állt volna a hajam: kevesebb mint hetven méterre voltam a földtől. Egy pillanatra nem értettem. kutyák .Férfiak. annyira lehango­ lóan tétován haladnak! Mikor leszálltam. és kinéztem. zihálva kapaszkodtam a keresztrúdba. hogy beszámol­ hatok arról. Ahogy elnéztem a vidék felett. tizenöt méternyire lehettem.köpenyem csapkodott és lobogott a fejem körül .sikerült felhúzni magam. Ha nem lettem volna borotvált fejű láma. a csapat egy-két napon belül megérkezik. mondták. és normális helyzetbe kerültem. olyan volt. Annyira lassan mozognak. A zuhanás alábbhagyott.XII. mikor sikerült az esést megfékezni és a gép újra felemelkedett. ha hozzálátok. Később. jobb.gondoltam. Hátramentem és a sár­ kány zuhanni kezdett. alig várta. nagy pont. a messzeségben láttam valamit. Akkora már kiszabadítottam a fejem a köntösből. fiúk. ponto­ zott vonal. kb. kis pont. Nagy erőlködés után . . örültem. gondoltam hát. hogy kipóbáljam a masinát. Sorban mentek. a sárkány „emelkedésén" és „viselkedésén". mint egy mozgó. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 159 lenségében. a sárkány felfelé szállt. . aztán hírtelen rájöttem: Hát persze! A növénygyűjtő csapat poroszkál az elhagyott vidé­ ken. Óvatosan körbemozogva úgy találtam. akár egy kő. miután leszálltam. vonal. és a kezemnél fogva nyújtott karral lógtam lefelé. Egy ideig a ritka levegő okozta megerőltetéstől lihegve. Túlzottan magabiztos és merész lettem.

Mikor egyáltalán megállt. igen. A sárkánymester szeretettel nézett rám és hatalmas karját a vállamra tette. mely éjjel éne­ kelt nekem. És azt mondod. minden cson­ tom eltört.. kí­ sérletezés és megfigyelés. az egész óriási területen semmi sem mozgott. Be­ visszük mindjárt és hozzáfogunk. hogy biztosra vettem. me­ lyek fáradtan. Leszálltam. No. Senki más nem valósíthatta meg álmát. a föld meleg. Ezen futott keresztül a kis patak.160 HARMADIK SZEM Valóban lenyűgöző dolog volt körbenézni. mikor így csináltál? És az így ment tovább. zuzmó és nö­ vényszőnyeg borította. mely megtartott. A sárkánymester minden egyes repülés után javított. azt a merevítőt meg oda. kivéve a szerzetesek alattam és az alig felismerhető pontok. ameddig csak a hegyek engedik. A legnagyobb újítás egy szíj volt. és sehol sincs meleg pára. vöröses okkerjét. évek óta voltak „elméletei". és ahol meleg volt) moha. oldalra csúszott. A lámakolostor mögött hegyes volt a vidék. és ez újra . és a a messze­ ségben a tavak vibráló ragyogását. Repülés és módosítás. mikor felborítottam egy korsó tiszta vizet apa szőnyegén! Igen. egyik hegycsúcs után szorosan a másik. magam is élveztem a repülést. a szakadékot (ahova nem ért el az éles-fagyos szél. Ameddig én láttam. apának tényleg nagyon nehéz keze volt!. mintája apám dolgozószobájának kárpitjá­ ra emlékeztetett. de még lábát sem tehette be ebbe a különleges sárkányba. mert hatalmas testével nem repülhetett. és a szerzetesek le­ húzták. hogy lélegzetet ve­ gyen.. Lent. Keresztülfutott rajta. addig el lehet látni. mely eltorzítaná a látványt. . mígnem a távoli láthatáron már csak fekete körvonaluk rajzolódott ki a napsütésben. ezt ide rakjuk. Minden másodpercét imádtam. Repülés és módosítás. Az egész világon Tibet­ ben a legtisztább az ég. Lobszang. igen így jó lesz. sőt.fájdalom . Rajtam kí­ vül senki sem repülhetett vele. de úgy. megállás nélkül vánszorogtak felénk. hogy ki ne essek! . lássuk csak. ké­ kesszürke sziklákat. Talán láttak engem itt fent. változtatott rajta valamit. többször is elismételtem. de nem tudta kipróbálni őket. hogy ne sé­ rüljön meg az értékes kísérleti masina. mint neki a tervezés.arra az időre emlékeztetett.Igen igen. látni a hideg. Végtelen gondosan úgy hozták vissza a földre. legalább akkora örömöt okozott nekem. De a sárkány rángatni kezdett.

Nagytapasztalatú lámák minden egyes darabot átvizsgáltak. mi a tartalmuk. A zsákokra ráírták. Másoknak a gyökereit reszelték le és így tették el. így latin nevet sem kaphat­ tak. majd a nyakuk­ nál megtekerték őket. hogy csak úgy tudták kinyitni. a többieken egyik csoporttól a másikig lovagoltam. és azt mondta .XII. másik felét a sárkányrepüléssel töltöttem. mint az. Gyűjtő és csomagoló csoportokba kellett szervez­ ni az újonnan érkezőket. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 161 Mikor a növénygyűjtő csapat megérkezett. Gyakran. szirmok . Az öreg sárkánymester befo­ lyásos ember volt. Megint másoknak még azon frissiben kisajtolták a levét.valamennyit megtisztították és mikor már eléggé megszáradtak. Magok. mint a fa. A füvek ismerete nagy hasznomra vált. ha a szorosan betekert nyakrészt leverték. minden cso­ port hét napig maradt távol. Még egy baleset történt. hogy a legrövidebb idő alatt a le­ hető legtöbbet tanulhassak. hogy a jövőmre vonatkozó jós­ latok szempontjából az égi masinák ismerete legalább olyan fon­ tos. A kevésbé tapasztalt szerzetesek csak há­ romfajta növényt szedtek. Egy napon belül a bőr kiszáradt. Néhány növényről leszedték a szirmokat és megszárították. hogy értsek a gyógyfüvek gyűjtéséhez és osztályozá­ sához. aztán gyorsan vízbe mártották és kitették száradni a napra. egy-két napig szü­ netelt a repülés. kemény lett. A hétből három napon sárkányrepültem. hogy vízhatlanok legyenek. hogy megbi­ zonyosodjanak. ahol ezekből rengeteg termett. A legtöbb keleti or­ szágban ismerték ezeket a gyógynövényeket. tövek. a repülésé nem kevés­ bé. azt gondol- . magasan fent egy sárkányon. Az így tárolt gyógyfüvek a tibeti száraz éghajlaton évekig eltarthatok. nincs benne levéltetű és a megfelelő fajta. bőrzsákokba csomagolták. lenéztem az immár ismerős tájra és láttam a növénygyűjtők fekete jakbőr sátrait. Bekóborolva a lelőhelyeket. a nö­ vényeket kiszórták egy óriási raktárterem tiszta padlójára. Az első néhány nap után fele időmet a növénygyűjtéssel. Körülöttük jakok legelésztek. A folyadékot szorosan lezárt agyage­ dényekben tárolták. Az egyik szerzetes nagyon figyelt en­ gem. de a nyugati világ jó néhányat nem „fedezett fel" közülük. A nyolcadik napon visszatértek. és mikor egy szokásos sárkányon rá került a sor. levelek. Olyan kemény. és olyan helyekre küldték őket.

külön nekem készítette. de valóban sajnáltuk. hogy meg kellett válni új baráta­ inktól. szerzetesek. Ódz­ kodva. Magasan fent az égen a sár­ kány furcsán kezdett viselkedni.162 HARMADIK SZEM ta. Néhányan. növendékek és a teherhordó állatok. szilánkokra hasadt és a szerzetes kibuk­ fencezett. nehéz munkával. campaedény. Tárgyak potyogtak az égből. Többé már nem volt szüksége rájuk. Láttuk. köntöse tekergőzött a feje körül. mint amikor idefelé jöttünk. Örültünk. és a hegyek hihetetlen szabadságától. hogy a szerzetes rugdaló­ zik. A napokat munkával töl­ töttük. Fejjel lefelé zuhant. facsésze. majd végül eltűnt a szakadékban. a három hónap mégis túl hamar elszaladt. A fa megrepedt. Minden jó dolog túl gyorsan ér véget. Egy különösen erős széllökés. Pörgött és repült. utánam csinálja. és különböző amulettek. és a sárkány alábukott és oldalra billent. ugyancsak Trajerpa kolostorba. Másnap elindul­ tunk. gyorsan előre men­ tünk. A sárkánymestertől kaptam egy sárkányrepülő modellt. Ké­ sőbb hallatszott a becsapódás hangja. pörgött és repült. vonakodva csomagoltunk. hogy megkísérelje befolyásolni a gép helyzetét. rózsafüzér. Ez volt az első kellemes út. a többiek. hogy visszaértünk a Vashegyre. lassú menetben követtek bennünket. . később még jó néhány követte a he­ gyekbe és a Lhásza közeli. amit tőlem látott. rángatózik.

mintha a szem ide-oda mozogna. hogy végigmenjen a Barkhor-on. és egy nagyon valószerű. A bábukat nagy. az egészet meg­ lehetősen gyerekesnek és unalmasnak tartottuk. A fejben vajmécsesek égtek. az volt a test. pont az újévi ünnepségekre. hatalmas fejet illesztettek rá. A dalai láma körbesétált és mind­ egyiket alaposan megnézte. Minket Csakporiból egyáltalán nem érdekeltek ezek a karneválok. puhafából készített keretekre építették. A legjobban sikerült alkotásért készí­ tője az év legjobb vajmodellezője címet nyerte. A figurát egy erős szerzetes vitte gólyalábon. A tizen­ ötödik napon a dalai láma számos szertartáson vett részt a székes­ egyházban. mindent rendbe kellett tenni. majd a nagy üzletházaknál ért véget. közömbösen tekintett kifelé az 163 .Időben érkeztünk vissza Logszárra. eljött a szórakozás és vidámság ideje. Az isteneket kielégítették. A legen­ dáink szereplőit megelevenítő óriás figurákat viszont érdekesnek találtuk. Eze­ ken az ünnepeken a méltóságteljes hangulatot felváltotta a jókedv. tíz-tizenkét méteres fakeretekre színes vajból „képeket" formáztak. mely a Dzsokang és a tanácsterem után megkerülte a piacteret. amikor is nyílt versenyben lovas nélküli lovak száguldoztak a Ihászai síkságon keresztül. pislákolá­ suk olyan hatást keltett. A többi esemény után sem érdeklődtünk túlzottan. átvilágítottak a szemen. Óriási. azon a körúton. Mindent ki kellett takarítani. A szertartások után kijött. néhányon a szent könyvek különböző jeleneteit mege­ levenítő domborművek voltak.

164 HARMADIK SZEM .

Minden egyes prüsszögésnél úgy éreztem. A hullámzó köpeny a gólyalábas lábam körül csapkodott. arra tanítottak. régi holmi. A szegény flótás az egyik gólyalábbal egy gödörbe lépett. és a kellemetlenséget csak fokozta. hogy igazítsak rajta. Ahogy rángatva hajtottam magam előre az úton. felbukok. A tüsszentésre a testem rándult egyet. ahogy ugrált és himbáló­ dzott. először egy másik . mint tovább menetelni. nem maradt más választásom. Nem sokkal. tudtam. kiváló komédiás válna be­ lőled! .XIII. Minthogy azonban a dalai láma nézett. szörnyűséges or­ kán. Kötegnyi dohos. Most a fojtogató hőségben az egész megolvadt. de nem engedhettem el a gólyalábakat. A kis kukucska a bábu kö­ zéprészén nem a szemem magasságában volt. hogy a forró vaj a mécsesből kicsordulva fájó. De eltökéltem. borotvált koponyámra csöppent. hogy megcsúszott valami síkos anyagon az úton. de lehet. száguldó porés szemcsefelhők kíséretében jött egy váratlan. mint az előttem lévő alak hátát. néhány évvel később. HAZALÁTOGATÁS 165 óriás testének közepén lévő lyukon. és abból. Semmi mást nem láttam. Szörnyű hőség volt. melyek annyira szórakoztatták. hogy nem viszek többé ilyen bábut. hogy a tetőn át ne folyhasson be a víz. Az egyik raktár tetején voltam. A szereplőkkel mindenféle váratlan balesetek történtek. jól játszottál. fuldokolni a ruhában és félig megsülni a vajzsiradékban. Az orkán felkapott. hogy a szegény flótás odabent nehéz perceket él át. Az volt az egyik legszerencsétlenebb dolog. és egy lábon kellett egyensúlyoznia. a Gyógyítás Istene bábuját. talán öt vagy hat hónappal később. a ráncokból felszállt a por és én csak tüsszögtem.0. vele együtt molyok repkedtek mindenütt. ha a mécsesek kilazultak és felgyújtot­ ták az egész alakot. felza­ vart molyrajok és forró vaj. tüsszögtem.Természetesen nem mondtam meg neki. hogy vigyem körbe Buddha. Nyolc méter magas volt. hogy a „bohócko­ dások". teljesen önkéntelenek vol­ tak. akárcsak én. Egyszer. hisz a ruhát sokáig nem használta senki. Normális körülmények közt a mécses­ ben kemény a vaj. Lobszang. tüsszögtem. kivéve a kanóc körüli olvadt kis tócsát. és lesodort a lapos tetőről. rávettek. A hőségtől és az erőlködéstől több kilót fogytam! Egy magas rangú láma azt mondta nekem az­ nap éjjel: . hogyan kell le­ rakni az aranylemezeket.

Másnap Mingyar Dondup láma így szólt: . amikor felébredtem. hogy megnézzék. kárpótol a fájdalomért. Lobszang. . Fájni fog. Mint legtöb­ bünkben. hogy ellenőrizze. nem kellett volna kiküldeni őket ilyen szélben. azután lábra. Amíg beszélt. Akkor egy másik szélroham ragadott magával. amint az esti őrjárat körbe-körbe járt. hogy amilyen gyorsan csak lehet. benned is van egy kis ellenérzés az új dolgok megtanulá­ sával szemben. A talaj mocsaras volt. átröpített a peremen. Sok-sok órával később lehetett. szinte észre sem vettem. aztán az egész véget ért. Gyorsan meg­ vizsgált: . Helyrerakjuk. ezért hipnotikusan eltávolítom belőled a „tanulás iránti ellenszenvet".gondoltam. és kiküsz­ ködtem magam a száraz útra.166 HARMADIK SZEM tetőre estem. Mintha ragyogó. csak feküdtem. és a szoba teljes sötétségbe borult. színes fényeket. erős fáj­ dalmat éreztem. és kö­ rülbelül ötven méterrel mélyebben a Lingkhor út szélén tett le. de a segítség. Eluralkodott rajtam a fájdalom. Az ablak ismét nyitva állt. be mesterem szobájába. Rám nézett: . színfoltokat és sávokat láttam volna. és szörnyethalt. eltört a karod és a kulcscsontod.Na. és én arccal a vízbe estem. Valahogyan térdre álltam.Nem maradhatsz vissza a tanulmányaiddal. úgy hat méterrel lejjebb. akik rohantak. de az éjszaka bíbor árnyai lassacskán beborítot­ ták az alattunk fekvő völgyet. feljussak a hegyre. . A fiú a sziklákra esett. a fényesség csendesen szétrobbant. szegény fiúk. Engem az út hátralévő részén felvittek. mi történt velem és egy másik fiúval. minden rendben van. Lobszang. majd a Vashegyen. egyetlen gondolatom az volt. Aznap már semmit sem csináltam.Ajjé. A Potalánál az épületekben és kör­ nyékükön kis fények pislákoltak. Átláttam a városon is. itt a szobában. hogy rögzítse. ezért együtt tanulunk majd. Vakon vonszolód­ tam és botladoztam felfelé. csak az oltár mécseseinek halvány fénye világí­ tott. amit nyújtani tudok. A felsőkar fájdalma­ sabb volt. Kábán megpróbáltam kikászálódni a sár­ ból. de hamarosan azzal is kész lett. még egy ág . Valahonnan fogott egy kis dobozt és letette elém egy polcra. amint helyrerakta a kulcscsontot és bepólyázta. akkor sínbe tette. Félúton találkoztam egy csapat szerze­ tessel.Becsukta az ablaktáblákat. Valami csattant. de ahogy megmozdítottam a bal karom és bal vállam. nem tudtam tisztán gondolkodni.

és otthon töltheted a na­ pot. de tiszta és rendes. Két hét múlva összeforrtak. Tudta. az pedig sokat számít egy anyá­ nál! Itt egy sál. Amerikában. . olyan kellemesnek találtad az asztrálmezőket. Reggel vezetőm végignézett rajtam és így szólt: . Tudomást se vett rólam. mint máskor. Azonnal megölték.XIII. Éppen akkor bejött a mesterem: . végre visszatértél hát hozzánk. ha nem iskola? Kemény iskola! Azt gon­ doltam: itt vagyok két törött csonttal. Van egy szertartásuk arra az esetre. mert nem voltam melletted. de még merev voltam. ahogy nevetett: .Hm. de a csillagok megjövendölték. mivel az Ékességes parancsára most én vagyok a gyámod. azért. hogy élni fogsz azért. Úgy tűnt nekem. Holnap elviheted.Lobszang.Mindegy.A törvények szerint el kellett volna hagynod a tested. egy kis­ sé sápadt vagy. hogy hosszú évek múltán a vörös indiánok földjén halj meg. . amikor találkoztunk a Potala lépcsőin. hogy ott maradsz egy darabig. és így nem beszélhetett veled. .Ó. éhes vagy. Azt mondta.Biztos vagyok benne. hogy apám nem akar látni . hogy éppen az Ékességestül jössz. Egy reggel. Most. ne feledd. határozottan az vagyok. Azt gondoltuk. hogy elterelje gondolataimat a tö­ rött csontokról.Rám nézett. amikor bementem Min­ gyar Dondup lámához.Dehogynem. ha nem tévedek. érez­ tem. hogy az iskolát nemigen szeret­ jük. láma vagy már és tartanod kell magad a . hogy különlegesen pártfogol. hogy az eltávozottaknak szerencséjük volt. És mi a földi élet. . ha valaki elment. apád nem lesz otthon holnap. és ráncok gyűltek a szeme sarka körül.válaszol­ tam. és amíg ettem. és folytatnom kell a tanulást! Két hétig Mingyar Dondup láma még intenzívebben tanított. el kell juttatnunk egy gyógynövénycsomagot tisz­ teletre méltó anyádnak. Asztrálutazásaim során nagyon kellemes élményeim voltak. Ahogy beléptem. mint általában. . HAZALÁTOGATÁS 167 kezdődött az éjszakai élet. Gyancebe ment néhány napra. a láma beszélt: . éppen egy levelet olvasott. De aztán emlékeztettem magam arra. mégsem hagyhatjuk abba. mert sok mindent meg kell tanul­ nunk. Hamarosan behozták az ennivalót.Ahogy kimondta. felnézett rám. és a vállam meg a karom is fájt.

jobbra pedig a Sár­ kány-templomot. ho­ gyan tudom ezt a szerencsétlen dolgot tisztán tartani. hogy majd előveszem.mondta az intéző. Együttéreztem vele. reméltem. a Tiszta. mint aki nem állhatja tovább a látványomat. mert azt gondolják. A végén le­ szedtem róla a sálat. Szerencsére egy szolga megtartotta. Lementünk a meredeken. Elindultunk (mintha én nem találtam volna el hozzá!). mert hangosan nyerített egyet.feleltem. amíg lecsúsztam a hátáról. hogy nem esek le a lóról. és átmentünk a Drepung-város úton. Egy kicsit odébb. aztán keresztül mentünk az Indiába vezető úton. mert ugyanez volt a véleményem róla! Tibetben a legortodoxabb lámák öszvéren lovagolnak. amit a tisztelet jeléül egy selyemsálba göngyöltek. és sietve kitárták a kaput. hátrafordította a fejét. nem versenyezhet szépségben a mi Csakporinkkal). Gyalog jöttél ide. a Mindentlátó áldása legyen rajtatok és ad­ jon valamennyiőtöknek egészséget! . Vidd az enyémet. Szóval jobbra fordultunk. . Kétkedve néztem. eköz­ ben ügyetlenül matattam. kíváncsi voltam. Ma egyik legjobb fehér lovunkon térsz haza.Add áldásod e házra és minden lakójára Tiszteletre méltó Or­ vosláma Uram! . és beraktam köpenyem bugyros részébe. Talán. A hegy lábá­ nál jobbra fordultunk. Az intézővel ünnepélyes szertartásossággal kicseréltük a sála­ kat. amit látott. hogy visszagöngyöljem a növényzacskót abba a szerencsétlen sálba. . szüksége van egy kis mozgásra. mikor közelebb érek. egykori otthonom bejáratánál a szolgák észrevettek. a ház úrnője azt parancsolta. Elhaladtunk a Potala mellett (úgy találtam. Átadta nekem a gyógynövényzacskót. Láthatóan nem sokra tartotta.gyalogolni szerettem. egye­ nesen az udvarba lovagoltam. a fehér ló meg én. hogy a Lingkhor-on folytathassuk utunkat.Tiszteletre méltó uram. és jól megnézett.ha lehetett . nincsen ne­ mük. Felfele mentünk. balra magunk mögött hagytuk a Kalingcsu-t. Félúton a ló meg­ állt.Buddha. .168 HARMADIK SZEM szabályokhoz. és rohanni kez­ dett. mert vallási okból az ember mindig az óramutató járásával azonos irányban megy végig a Lingkhor úton. vezesselek hozzá. A kevésbé szőrszálhasogatók csődörön (ménen) vagy pónin lovagolnak. anyám legszebb szoba- . Fontoskodva. Én .

. a lovász kihozta a lovat. aki most tért vissza a hegyekből. de a le­ hető leggyorsabban távoztam. hogy van egy üvege.Tiszteletre méltó Uram és Fiam. eljöttek a barátaim. számolj be a megtiszteltetésről. kilovagoltam éppen. Valóban olvas indiai lapokat? És igaz.Tiszteletre méltó Anyám! . .mondtam. Ezzel meghajoltam előttük. amely­ ben az Ékességes részesített.Tiszteletre méltó Anyám!. mikor egyszerűen csak a fia voltam gondoltam. . Az intéző visszament az irodájába.és kulcscsonttörésem volt nemrégiben. A szoba tele volt asszonynéppel! De mielőtt elmenekülhettem volna.Egyszerű orvosláma vagyok csupán. azt már tudtam. és illőképp. mikor anyám megjelent az erkélyen és valamit kiáltott.XIII. Egy fiatal nő lépett hozzám és megkérdezett: . A férfiak az más.feleltem. hogy halljanak az Ékességes házában és magánál az Ékessé­ gesnél történt eseményekről. hogy elmondjam. HAZALÁTOGATÁS 169 jába. anyám lépett hozzám. Nyolc. amit az Ékességes mondott nekem.válaszoltam. Mingyar Dondup láma utasítására elhoztam ezt a zacskó gyógynövényt. A lovász kinyitotta a kaput. Csak mint küldönc jöttem.Hölgyem!. . sok tenni­ valóm van. hogy meghallgassanak. kérünk. . nem tudom egyedül felszerelni. alig ismertem fel. Beteg voltam. mintha szaftos falat lennék. Átadtam az üzenetet és vissza kell térnem kötelezettségeimhez.Nem emlékszel rám? Jaszo vagyok! Igazat szólva.A rend szabályai megakadályoznak abban. Nem beszélhetek rendünk fejé­ nek a dolgairól. és üdvözlete jeléül e sálat. A második gondolatom az volt. . Kar.. nem kilenc nő túl nagy gondot jelentett nekem.Sosem engedtek ide. hogy vajon megfordul­ hatok és elrohanhatok-e. megfordultam. . ők meg éhes farkasok! Egy dolgot lehetett csak tenni: visszavonulni.Tiszteletre méltó Uram és Fiam! A hölgyek messziről utaztak ide. annyit fejlődött és milyen mu­ tatós volt! Rossz előérzetem támadt.Segíts óvatosan felnyergelni! .kértem. amivel átlát a házak falán? . ho­ gyan bánjak velük. De a nők! Úgy néztek rám. A fehér ló balra . Meghajolt.

aki most a földön él. hogy a rend szabályai nem engedik... hogy elfelejtsem: . a hajuk.De egy hét múltán megtudtam. végig a körúton. Tiszteletre méltó Lámamesterem. a Vashegyen. Mikor ismét otthon voltam. .. nem akarok visszatérni apám há­ zába. amikor anyámnál nagy társaság van. És minél jobban csodálkoz­ tam. az összes kó­ borló szellem téged üldözött a város körül? Felkavartnak látszol! Felkavart? Felkavart? Anyám meghívott egy halom nőt. miről beszélt velem. . El a Gyüpo Linga mellett. hogy hazaküldjenek. A kolostori élet felforgatta „társadalmi" értékeimet. nem csupán. hogy a dalai láma nagyon-nagyon érdeklődött utánam. suttogni kezdtem . mint istent. és ahogyan néztek rám: mintha csak díjazott bárány lennék..170 HARMADIK SZEM fordult. De napokig nem engedte.De én otthon vagyok. így ismét az óramutató járása szerint haladhattunk végig a Lingkhor úton. Azoknak a nőknek a látványa. rendezvény van nála és a vendégeket szórakoztatni kell. mert nem akar­ tam túl gyorsan visszaérni. Lobszang. mindannyian nagyon szerettük. hogy elmondjam és távoztam. amíg még lehetett. hogy látogasd meg tiszteletre méltó anyádat. Lassan. hogy a személyes elfogultság és az államügyek összekeve­ redjenek.Vagy: . annál jobban nevetett. ők meg mészárosok Sö-ból.. és.Ó. és mind az Ékességes felől akart hallani és azt akarta tudni. de mint igaz embert. Rám nézett: Mi történt.Az Ékességes azt akarta tudni. de én is. és úgy intézte. egy sereg nő elkergetett! .. Kicsit hirtelen természetű volt. és sosem hagyta.! Rémes! Kérlek. Ó volt az állam és az egyház legfőbb feje. .az asztrálszínük.ekkor azt hiszem.Azt akarom.. Lassacskán poroszkáltam. a Muru Gompa mellet. . Lobszang. Közöltem velük. Hangulatai sosem tartottak tovább néhány percnél. vagy még mindig gondolsz az otthonodra. hogy megtelepedtél-e már itt. Hogy bámultak mind rám! Vezetőm rázkódott a nevetéstől. . bementem Mingyar Dondup lámához. Rikácsoló hangok.. mert az volt. ki vannak festve. Soha senki sem mondott ellen az Ékességesnek. ne beszéljünk erről. a nőket kü­ lönös teremtményeknek tartottam (még ma is azoknak tartom) és. Na nem.

fehérek. óriási szelindekek. ár­ gus szemmel őrizték a csiszolatlan drágakőtömeget a szentek kö­ rül. A templomi macskák nálunk nem csak díszként szolgáltak. Elége­ dett volt. (A fajtát. ünnepélyesen sé­ tált mellettünk.Egy reggel. A farkuk korbácsszerű. nyilván eszébe jutott. örültem. van egy kis munkám a számodra. azaz simi-nek. így majdnem feketék voltak.Gyere. a macskákat nem: ha egyszer tá­ madtak. Felugrottam. amitől járás közben „másként" néznek ki. Meleg országokban . mivel vonzalma teljes viszonzásra lelt. nem tudtunk továbbmenni. míg abba nem hagyta az erős nyávogást és lóbálni nem kezdte a farkát. amíg félig leértünk a hegyen. a hőmérséklet befo­ lyásolja a szőrszínt. akik ké­ pesek felborítani és szétmarcangolni egy embert. A házakat szelindekek vigyázták.úgy hallottam . és a hátsó lábuk hosszú. Akkor. tibeti nyelven természetesen macskának hívjuk. halálig harcoltak. A szemük kék. amelyhez tartoztak. na és a 171 . és azon gondolkod­ tam. A kutyákat meg lehetett szelídíteni és elzavarni. Mingyar Dondup láma odajött hozzám: . hogy mesteremmel mehetek. A Templomból jövet egy macska határozott vonzalmával tüntetett ki. Hatalmas cica volt. hogyan töltsem a szertartás előtti üres félórát.) Tibet hideg. Lobszang. sétáljunk egyet. Hamar elkészültünk és elindultunk. időnként „sziáminak" nevezik. mikor békében voltam a világgal. hogy az ékszert őrizetlen hagyta és nagy sietve visszarohant.

Nem úgy a macskákat. Kisfiú lévén úgy tudtam „vizsgálódni". mint „átlagos" rokonaiknak. Az út hátralévő részén Mingyar Dondup láma mélyen elgon­ dolkodott. A templomi macskáknak kétszer olyan hosszú kar­ maik voltak. Vacsora után így szólt: . hogy használjuk fel különleges képességeidet. A hangere­ jük és a hangszínük szinte hihetetlen volt! Szolgálatban éberen és nesztelenül. akik személyesen ismerték őket. egye­ nest a torkára.Nahát. azt mondtam mesterem­ nek: . Az első benyomásom nagyon kedvezőtlen volt. esetleg megfogni vagy megmérgezni. Menet közben Mingyar Dondup láma beszélt hozzám: . Ha bárki megpróbált az egyébként őrizetlen ékszerekhez nyúlni.172 HARMADIK SZEM hangjuk! Egyetlen más macskának sincs ilyen hangja. Tovább bandukoltunk. felbukkant egy macska és az illető karjára ugrott. ahogyan egy idősebb ember nem tudott volna. Mikor ismét a Lingkhor úton voltunk. egy egész hadseregre elegendő fegyver van náluk. Azután tovább a Tür­ kiz Hídon és a Doring Háznál újra jobbra. ők a legtüzesebb szelindeket is megkergették. Ha nem engedte el azonnal. átmen­ tünk a Pargo Kaling-on és el Sö falu mellett. úgy ólálkodtak a templomokban. meg tudod figyelni őket egy spanyolfalon keresztül. Hogy érzed. mint az éjszaka sötét ár­ nyai.Elég sokat gondolkodtam a kí­ naiakon. de akkor egyikőjük felpillan­ tott és észrevett. A régi Kínai Misszió ol­ dalához jutottunk. Úgy tűnt. nézzük meg. Javasolni fogom az Ékességesnek. ha ez megoldható? . Lá­ togassuk meg őket. . csak azok köze­ ledhettek hozzájuk. milyenek. hogy hozzám vághassa. az aurájuk milyen vörösre változott! És késekkel ha­ donásznak. Bent a házban a férfiak hivalkodóan sétálgattak a lezárt dobozok és táskák között. mielőtt eldobhatta volna. a szitkok komoly kétséget támasztottak őseimmel szemben. Amikor szolgálatban voltak. egy kínai misszió érkezett. egy másik macska is a tolvajra vetette magát mondjuk a szentképről. Lent az úton jobbra fordultunk. Káromkodni kezdett. Keresett valamit. A földön csendesen egy nyitott ablakhoz kúsztam.és ők aztán nem eresztettek. de gyorsan visszavonultam. de egy fikarcnyit sem hagytak a jövőmet illetően.Ahogy mondtam neked. Egy ideig ott maradtam és figyeltem. A kutyákat el lehetett kergetni.

ha csak le­ hetett. Dél-Nyugat felé levágtunk. a Norbu Lingában töltötte idejét. A kerten belül volt egy gyönyörű mesterséges tó. de belül a rossz szellőzés és a szinte mindig égő.XIV. hogy képes vagyok rá. Először jártam itt. és nem számított újdonságnak. Az északnyugati sarokban széles kövezett út vezetett a szigetekhez. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 173 Csak ezt tudtam válaszolni: . A parkban volt néhány laktanyaépület: közel ötszáz ember. túl sok vajmé­ cses miatt. Itt egy kiváló minőségű sál. akkor képes leszek rá. ha egy állami ügyeket intéző méltóságteljes láma. két kis szigettel. Másnap egyáltalán nem láttam mesteremet. Lobszang. Az Ékszer Parkot egy kb. aztán gyere a szobámba. hivatalos és állami célokra használt épületből állt. Az évek hosszú során rengeteg vaj ömlött mindenfelé a földre. Először az apáttal kell találkoz­ nom. A Potalának belül arany fiatornyai voltak. illetve a házakhoz. mindegyiken egyegy nyárilak. A Potala kívülről gyönyörű épü­ let. Mingyar Dondup láma ide hozott engem. hogy ilyen kevéssé épületes előadás részese legyen. Tudom ezt. akinek lejtős rámpán át vezetett az útja. A dalai láma nem kívánta kockáztatni. és sza­ bad idejének jó részét itt töltötte. Tíz percet kapsz. Ez határozottan nem igaz. négy méter magas kőfal vette körül. rálépett egy darab porral fedett vajdarabra és egyik testfelével a kövezethez vágódva meglepett „uuuu-hopp"-pal érke­ zett a rámpa aljára. és ezért. ahol a dalai láma naponta hosszú órákon át meditált. hogy elkészülj. a tisztánlátá­ sod nélkül is kitalálhatod. amelyet szintén magas falak öveztek. A dalai láma nagyon kedvelte az Ékszer Parkot. majd a díszes kapun. Újra nekivágtunk a meredek lejtőnek a hegyoldalban. a dalai láma személyes testőreinek szálláshelyei. Maga a park csak százéves. hova megyünk. és ebéd után azt mondta: . mert ma­ gam legalább harmincszor jártam a kertben. a dalai lá­ ma kedvelt pihenőkertjéül szolgált. áporodott a levegő. Ke­ resztülmentünk a csodálatos parkon. és három. A Belső Kert.Ha gondolod. Néhányan azt írják. amely a . és rövid gyaloglás után megérkeztünk a Norbu Linga-hoz. hogy a tisztviselők nem léphettek be ide. de az azután követ­ kező reggelen tanított engem.Sétálunk egyet délután. Hiva­ talos teendőiket kellett kívül rekeszteniük.

aki nem rendelkezik tisztánlátással? A dalai lámának azt feleltem: . . Bizo­ nyosnak kell lennünk. Mi a véleményed ezekről az emberekről? Nem örültem a dolognak.Tiszteletre méltó Páratlan Védelmező! Gonosz szándékkal jöttek.Jó barátunk. a földön csipegetve ügyet se vetettek ránk. kinek megadatott a különleges képesség. Mingyar Dondup láma kivételével senkinek sem szerettem elmondani. anélkül egyetlen tibeti sem tud beszélgetni. A tó vize rezzenetlen.Mint olyannak.Tiszteletre méltó Páratlan Vé­ delmező. Érvelésem szerint. Vajas teáért csen­ getett. A paraván nem fedezett eléggé. akár egy kifényezett fémtükör. A válasszal nem jutottam túl sokra. nem vagyok eléggé képzett idegen aurák olvasásában. később láthatom őket. megnézzük. köteles­ séged beszélni. .Csak ennyit szóltam. Megkaptál minden lehetséges képzést. Bújj el. Mingyar azt állítja. Letérdeltünk. A legtávolabbi szigetre mentünk. sá­ lunkat a lábára fektettük. ha egy ember maga nem látta. sosem hibádzott. A dalai láma elégedettnek látszott. Azt ismételted. akkor nem is kell tudnia. Az Ékességes ekképp vála­ szolt: . mit láttál! . hogy teljesen . sok fegyverük van. mire utalnak. hogy véleményt nyilvánítsak.174 HARMADIK SZEM belső kertre nyílott.Jó. Elrejtőzöl holnap a mögé a paraván mögé. üljünk elé. Ahogy beléptünk. Azt mondja. A kövezetet nemrégiben fehérre mosták. mit láttam a „színekben" és mit jelentettek számomra. nekünk kellett kitérnünk az útjukból. amit Mingyar Dondup lámának mondtál. ezért behívták a szolgákat. a különböző parkbéli állatokról mesélt nekem. nem tetszik neked a kínai delegátusok aurájának a színe. Az aurájuk színe árulást mutat. és eltávozott a láma szolga. jól takar-e a spanyolfal. Titkos vagy más módon vizsgáltuk a tisztánlá­ tásodat. és mondta. Most áruld el. és figyeled a kínaiakat. De hogy lehet ezt megmondani egy államfőnek? Különösképp egy olyan állam­ főnek.. Amíg hozták a teát. mindenféle-fajta madarat láttunk. . Mikor megérkezett a tea.. ahol az Ékességes éppen mély meditációba me­ rült. hogy kissé változtassák meg a kínai oroszlánokat. és megígérte. nem vagyok méltó arra. amikor itt lesznek. a dalai lá­ ma rám nézett és így szólt. Közeledtünkre felnézett és elmosolyodott. melyet azután az ősi tudomány segítségével felerősítettek.

és megkért. Egy magas rangú láma megszólalt: . Sem ő. és ezért fegyverek után kutatva megmotozták őket. Most beengedték őket a Belső Kertbe. a kínai formával válaszoltak: .mielőtt elrejtőzöm. hogy udvariasságból elismételték volna a mantrát. négy óra tehát semmi nehézséget nem okozott nekem. De nem kapta meg az előléptetést. Parancsára nagyon ízletes falatokat hoztak Mingyar Dondup lámának és nekem. Meggyújtott vajmécsest tettek a fejemre. pontosabban hétéves koromtól tanítottak arra. En­ gem kisgyerek-. mert a kínai delegáció meglátogatja. és elindultunk visszafelé a Vashegyre. Amida Buddha!). de valamennyi láma számára is: a meditációhoz órákig mozdulatlanul kellett maradnunk. csak azt tudom. Az egyiknek elfogtam a gondolatát: „Hű! Előléptetnek. Beszélt néhány percig. Ez a gondolat járt a fejünkben. jöjjünk el másnap is. hogy egyek .(ami annyit jelent. hogy nagyon üdvös változatosságot jelen­ tettek a tea. mani padme hum! . vidámabban néztem a többórás mozdulatlanság elé. Végül az Ékességes megelégedett a próbával és kihívott.A kínai­ ak. azzal egyensúlyoztam. ha megtalálom.Om. mi a nevük. A falon kívülről rekedt kiáltások és kínai kiabálás hallatszott. sem én nem mozdultunk. Másnap körülbelül tizenegykor újra leereszkedtünk a sziklás lejtőn és beléptünk a Belső Kertbe. Láttuk.O-mi-to-fo . Később rájöttem. . mert rossz helyen keresett. Közvetlen előttem a dalai láma ült lótuszülésben a földtől száz­ nyolcvan centiméterre felállított trónusán. hogy írjon alá egy szerződést Tibetről. hogy Hallgass meg minket. a há­ rom. míg leégett. Nem tudom. Ez tizenkét óráig is eltarthatott. hol rej­ tőzöm. ami egyébként elég egyszerű dolog volt számomra.az evésre mindig készen álltam! . hol van". mikor eljöttünk a dalai lámától. és addig kellett lótuszülésben maradnom. ahelyett. Lámák jöttek be próbálni. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 175 rejtve legyek. Nagyon igyekeztek kideríteni.XIV. a campa és a fehérrépa után. hogy hosszú ideig moccanás nélkül üljek. indiai konzerveket. ahogy a házi test­ őrök a kövesúton keresztül a pavilon verandájára vezetik őket. mintha ők alkotnák a láto­ gatóba érkező küldöttséget. Miután erőt gyűjtöttem. ó. Arra akarják kényszeríteni. A dalai láma rám mosolygott és kínált. hogy a kínaiak köpenye gyanúsan ki­ dudorodott.

könnyű dolgod lesz. Lobszang. sehogysem akart a végéhez érni. Tibetben az arany szent fém. de a történelem feljegyzi majd. tiszta árnyalatai. hogy ő volt a legjobb dalai láma. több száz tonna van belőle. Tibetnek sosem volt nálánál jobb uralkodója. Az igazi színüket mutatják.176 HARMADIK SZEM Azt gondoltam magamban: . hogy vibrál az aurájuk. A módszerekben nemigen válogattak. ahogy eszébe jutott a múlt. A színei szomorúságról árulkodtak. Óriási területek még feltáratlanok.aranyat akartak! Ez utóbbi régóta vonzotta őket. Az effélékről Tibetben általában azt mond­ juk: „Tisztességesen beszélnek. mert a küldöttség cseppet sem barátságos. A rögöket vagy a „homokot" beolvasztják. sőt ellenséges szándékkal érke­ zett.gyűlölettel telt gondolataik áradó örvénylése.Na. amit az Ékességesből láttam. a szívemben csak Mingyar Dondup láma előzte meg. Egyes folyókban lehet aranyrögöket találni. területe­ ket és . aki iránt a szeretetnél is többet éreztem. de Mingyar Dondup lámával tett utazásaimból tu­ dom. ahogy a homok. szomorú lett. Lázas próbálkozásaik el­ lenére sosem engedélyeztük a nyugatiaknak. aki teljesen az országnak szentelte ma­ gát. úgy hevert ott. hogy felkutassák a le- . tetszett nekem. csíkok. mikor Kínában járt. Elég heves természete miatt a színei olykor vörösen villantak. Irányítani akarták a tibeti politikát. az opálos ragyogást sötétvörös belövellések tar­ kítják . hiábavalónak nevezem. Ahogyan a rejtekhelyemről figyeltem őket. akik életerejüket az anyagias dolgokra és a gonoszságra áldozzák. Tibet kb. Színes sá­ vok. de tisztátalanul gondolkodnak". ezüst és uránium. Természetesen nagy szeretettel gondoltam rá. Ám a hasztalan beszélgetés lassan vonszolódott. A dalai lámát is figyeltem. nyolcszorosa a Brit Szigeteknek.a szent fémet szent célra használják. hogy elérjék céljukat. és hordja le a víz. Hitünk szerint az aranybányászat megszentségteleníti a földet. Hasztalannak. Még vaj­ mécsesek is készülnek aranyból. észrevettem. kellemetlen színek. hogy a díszek könnyedén megrongálódnak. A Csangtang-i területen gyors vizű folyók partján láttam aranyat. hogy van arany. De sajnos az anyag annyira puha. és templomi díszeket készítenek belőle . csak az érdekelte őket. piszkos színképe. Min­ den. ezért mi inkább érin­ tetlen hagyjuk. a he­ gyekről mossa ki. hanem azoknak az embereknek a veszedel­ mes. Nem a magasabb gondolat áttet­ sző.

hanem szent fém. A magatartásuk teljesen megvál­ tozott. gyorsan bekísértek a Belső Kertbe. . Tiszteletre méltó Láma Mester. ahol a dalai láma egy verandán üldögélt. Sem­ mi sál. A Vas Kutya évében (1910) a brit megszállást (annak közvetlen következményeként) a kínai követte. csak siess! Hát így állt a helyzet. A Norbu Linga-ba kell mennünk.kezdte . „arannyal fedett testekről" olvasva sosem szabad el­ felejteni. pont ott. Ismét Indiába men- .a Vörös Barbárok hadserege megszállta szent földünket.Tiszta köpenyt veszek.az Ékszer Park kapujához érkeztünk. lát­ hatóan rendbe szedte a gondolatait. és már kész is vagyok. és nem tudtam. . Kicsit feszengtem. a távolság kb. ahol eltörtem a csontjaimat. Leültünk és vártuk. Egyik reggel Mingyar Dondup láma bejött hozzám abba a helyi­ ségbe. Rövid idő alatt egész tűrhetően rendbe hoztam magam. fél mérföld volt. és láthatatlanná téve ma­ gunkat elemeznünk kell néhány nyugati látogató színeit. az­ tán felpattantam: . hogyan viselkedjek anélkül. hogy Tibetben az arany nem ritka. Az utat átszelve a Norbu Linga vagy ahogyan gyakran fordítják . Gyalog mentünk le a hegyen. és onnan sokfelé utaztam. mert nem volt nálam aján­ dék sál. A testőrök éppen el akartak zavarni. „aranyedényekről". az Ékességes minket akar látni először. Mingyar.Lobszang. mégpedig egy régi mondás miatt nem: „Ahova a nyu­ gati ember betér. ha az emberiség a hatalomért vívott oly sok haszontalan harc helyett békében élne egymással. Az Ékességes felnézett és mosolygott: . és a Ligkhor útra jutottunk. Sietned kell. átmentünk egy kis hídon. Egy ideig meditált.XIV. Lobszang! Biztos siettetek.Nem is olyan régen . oda betér a háború!" „Aranytrombitákról". A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 177 lőhelyeket.Ó! Ülj le. ahol a fafaragók számára egy régi kéziratot másoltam. hogy megszólaljon. hogy Min­ gyar Dondup láma is velem van. semmi ceremónia. hagyd ezt a munkát most! Az Ékességes értünk küldött. hogy elkészülj. mikor észrevették. Egy pillanatig szájtátva bámultam rá. Indiába mentem. A hegy lábá­ nál. Or­ szágunk a világ egyik legnagyobb raktára lehetne. és te is.

De az öltözéke! Vala­ miféle kék anyagból volt egy egész sor gombbal az elején. Ráadásul a köpenye csak a csípőjéig ér. így nem befolyásolhat. Kísérd a helyére Mingyar. sovány férfi. Ez a férfi rövid ujjas öltözéket viselt. jobban hoz­ zád szokott már. mert a gallér akkora volt. az ujj csak a csuklójáig ért. milyen jó lenne a sárkány hintázását és remegését érezni magam mögött. Lobszang. amely az egész kézfejet takarja. s a kötelet csapkodó szelet. Áthajtott néhány oldalsó folton is. hosszú ujjú köpenyben járnak. de nem tartották be a szavukat. írd le az asztrálszínekről szerzett benyomásaidat. akik nem végeznek fizikai munkát. és . Belefáradtam a madarak és a himbálódzó faágak nézdegélésébe. Elég kemény száj.azt hiszem . Alig tudtam csendben maradni. a jelenlétetekről nem tudni. . ahogyan Mesterünk tanított. mint nálunk. aki ma meglátogat bennünket. Egy pillanatra azt hittem. Kiváncsi vagyok.gondoltam. Időnként titokban bele-belekóstoltam a nálam lévő campába. Biztos szörnyen érzi magát. hogyan kell öltözködni. Felhők szálltak az égen. magas. talán a nyugatiaknál is vannak szimbolikus fol­ tok. Az an­ golok sok mindent ígértek. Egy férfi. A rácsozott fal mögül te és még valaki úgy tudtok fi­ gyelni.vagy két­ nyelvű. elaludtam és kiestem! De nem.többre tartja Mingyar Dondup lámát a dalai lámánál! A rácsozat mögött belefáradtam a nézelődésbe. Hirtelen felugrottam. a Belső Kert kapuját tárták szélesre. hogy ki kellett hajtani. te nem értesz a nyelvén. Nyilván nagyon rossz szabó varrhatta. hisz Mingyar velem volt. kölcsönad-e neki valaki egy .. ott találkoztam valakivel. amit beszél. nagyon szegény lehet. sem a kihajtott gallérról. Fehér haj. ez az ember őszinte-e vagy sem: egy. mélyen ülő szemek. Akkoriban még fogalmam nem volt sem a zsebről. Lobszang. Most azt akarom tudni. majdnem kitört belőlem a nevetés. a sárkányban voltam.178 HARMADIK SZEM tem. Mégsem lehet munkás . mint énhozzám. ritkás szemöl­ dök. A nadrágja a lábnál túl szoros és túl hosszú volt. és a Ház arany ruhás lámái bekísértek egy igen különös kinézetű embert.gondoltam. Tibetben azok. hogy így kellett megjelennie az Ékességes előtt . Talán nem tudja.Túl puhának látszik a keze. Ne­ ked mondom mindezt. mert valami csattant. meg a sárkány selymén átfütyü­ lő. és arra gondoltam. fehér arc. csillogó gombokkal. akik Buddha példájára foltozott ruhában járunk.. mert hisz az alján felhajtotta. aki annyira dicsér. azt gondoltam. hogy benneteket nem látni. Szegény.

A férfi időnként tibeti nyel­ ven beszélt. Szörnyű sértésnek számít. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 179 rend megfelelő méretű és alkalmas öltözéket. vékony fehér papírlapokat. legnagyobb rémületemre. Egé­ szen másmilyenek voltak. elkép­ zelni sem tudtam volna különösebbet. ülni sem tud rendesen. a legérdekesebbre. kígyózó mozdulatokat tett vele. Különös.gondoltam.Aztán a lábára pil­ lantottam. Eléggé automatikusan leírtam az észlelt színe­ ket. és különféle papírokat húzkodott elő. mondták később. Selymes. nem tud írni. úgy véltem. De hirtelen neki is eszébe juthatott. amit valaha is hallottam. vastag és durva.mert a hátát megtámasztotta a keretből kiálló két másik pálcával. mely négy pálcikára támaszkodott. szétvette majd keresztbe rakta a lábát. hogy a talpa a dalai láma felé mutatott. Azt gondoltam. Nincs semmi. talán gerincsérülése van.XIV. . Még so­ sem láttam ilyeneket. felemelte úgy. felettébb különös. mintha jég lenne a tetején. csak tetteti. ahogyan értelmeztem őket. ha egy tibeti ilyet tesz. Furcsa. Elképedésemre a szája és az orra elé tartotta és olyan hangot adott ki. s azt. mikor újra találkoztam a dalai lámával. Összevissza mozgolódott. „Angolra". Nem bőrcsizma. amilyet mi hordunk. mert odanyúlt az egyik oldalán lévő folt­ hoz és egy fehér ruhát vett ki belőle. aztán a legfigyelemre­ méltóbb hangegyüttesre váltott. meg kell támasztani a hátát és lóbálja a lábát. ennél furcsábbat még sosem láttam. nálunk a papír sárgásbar­ na. „Hogy lehet írni rá? . A férfi elkápráztatott. Leült erre a keretre és a lába le­ lógott a peremén. a dolgok csak úgy lecsúsznak róla!" Aztán az egyik foltból vékony. egyszer csak. mert egy fakereten kellett ülnie.töprengtem magamban. mert igazított egyet az ülésmódján. s mi több. roppant fényes. Az üdvözlést befe­ jezve a fehér valamit visszatette a folt mögé. idegenségéhez képest elég jól. festett. Kotorászott egy kicsit a többi folt körül is. Úgy látszik. Akkorra már valóban megsajnáltam: rosszul van öltözve. nem tud ír­ ni. a közepén kormos fapálcikát szedett elő. mint a mieink. Azt gondoltam. Korom? Ki hallott már olyat. Valami szokatlan fekete do­ log volt a lábán. így köszönti a dalai lámát . ami a krétát letörölné. hogy korommal írni? Csak ráfújunk és elrepül! Nyilvánvalóan nyomorék volt. nem. a zse­ béből elővett rongytrombitával parádézik. mintha trombitálna. .

Ez nem tetszett ne­ kik. hogy korábban Tibetben élt. de azt sem akarta. A. Ami személyemet illeti. Bell úr. a saját országunkban a saját életünket akarjuk élni. - . kárt és szenvedést hoztak ránk. és a jóslatok sosem tévesek. Ma már C. arra viszont a kormánya nem volt hajlandó. Ó maga egy dolgot akart. az idő majd igazolja elgondolásait és javaslatait. ahogy szerette volna. Tibeten kívül bármelyik állam tárgyalhatott. feltételezéseik szerint Tibet Oroszországgal készült egyezségre lépni. Bell úr távozása után az Ékességes megkérdezte. hogy a meg­ szállás bekövetkezik. nagy valószínűséggel azért. Minden adatunk megvolt. Az utóbbi időben adták értésemre. Segítő szándéka őszin­ tének látszott. és utol­ só életében azt kívánta. Ezért arra kényszerült. mert maga is lógó lábbal egy olyan furcsa fakereten ült. Bell-ként hivatkoznék rá. Női Hangszer-nek hívták. hogy mondjon valamit és reménykedjen. ha képes lett volna befolyásolni kormányát úgy. hogy néhány könyvében említi ezt. a kommunisták nem szállták volna meg Tibetet. Sokat tudtunk Bell úrról. Az angol kormány nagyon gyanakodott. mert azt remélte. mit láttam. és nagyon örült az észrevételeimnek. Anglia ugyan nem akart Tibettel szerződni. és tartózkodni kí­ vánunk minden üzleti kapcsolattól a külföldiekkel. a születési ideje. mert számára szokatlan éghajlaton él. aki a helyszínen tartózkodott. még többet kell dolgoznom! .és mindegy volt nekik. igen! .kiáltott fel. elősegítheti a Nyugat . köthetett szerződése­ ket. Szikkim. hogy nem áll szándékunkban egyik nemzet oldalára sem állni. A látogatónak egész sajátos neve volt. A jövendölések azonban nem hagytak kétséget afelől. nyugaton szülessen újra.180 HARMADIK SZEM Az Ékességes nagy tiszteletet tanúsított iránta. de a színeiből az is nyilvánvaló volt.Kelet közti kölcsönös megértést. . Bhután igen. hogy az egészsége meggyengült. hogy felbosszantja kormányát. akik a múltban csak bajt. Úgy éreztük. Az aurája színeiből úgy ítél­ tem meg. tart attól. látta. mindezek segítségével fel lehetett rajzolni élete főbb eseményeinek menetét. és ez befolyásolhatja a kegydíját. legfontosabb állomásai.Igen. pályájának különböző. és két díszítés állt a neve előtt. megszállnak vagy meg­ fojtanak-e bennünket. úgy vélte. Az angoloknak tehát fejükbe szállt a vér. Az asztrológusok kiderítették. hogy Tibet más országokkal barátkozzon.nyilván a furcsa gallérjaik miatt! .

Mikor elhelyezkedtünk. majd összevetni azzal. Késő éjjel órákon át néztem vele a holdat és a csillagokat. Egy szolga tüstént hozott még teát. hogy legyen valaki. Jól ismert lá­ togató lettem a Potalában és a Norbu Linga-ban. Annyi tudást kell beléd gyömöszölnünk. amennyit csak bírunk. amilyeneket csak lehet. hogy az árus miként dicséri portékáját. amit szükségesnek látsz. aki össze tudja állítani az „ősi tu­ dományok krónikáját. különösen a nagy csillagászati távcsövet. Kinyúlt a csengőért és becsengette az egyik szolgát. Tisztánlátása és hatalmas ember­ ismerete alkalmassá tette rá. A Potalában hasz­ nálhattam a teleszkópokat. hogy megfigyeljük a látogatókat. ha távoli országokban leszel. Mingyar Dondup láma és én gyakran bementünk Lhászába. . mely nehéz. esetleg egy messzi tartomány polgári vezetőjének az auráját. Nagyon érdekes volt odamenni egy bódéhoz. így nem is sürgette.Mingyar Dondupot hívd. meddig feküd­ tem hipnotikus transzban. Ez időtől fogva sokszor hívattak. nagyon élveztem őket. az Ékességes elé. mert miként gyakorta intenek minket. Mesterem leült mellém. aki miatt sietne! A dalai láma . háromlábú állványon állt. Mingyar. . Nem tudom. azután vissza kellett mondanom őket. és kell. Mingyar..tudta ezt. hogy sürgősen menjek és „interpretáljam" különböző emberek szí­ neit. hallgatni. a dalai láma így szólt: .barátja lévén . ami számukra nem volt titok. Lobszang.Igazad volt. A memóriámat is fejlesztették: hosszú órákon át bonyolult részleteket hallgattam. Tégy bármit.paran­ csolta.. például egy távoli lámakolostorból érkező tanult apát. Néhány perccel később komótosan közeledve feltűnt mes­ terem.XIV. amit valóban gondol róla. és „indiai ennivaló­ kat". A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 181 Még jobban fejlesztenünk kell téged. hogy olyan gyors és mélyreható tanulmányokat folytasson. Azt akarom. Bármelyik eszközünket használhatod. Nincs ember. Előbb azonban egyre újabb és újabb hipnózisban lesz részed. De még fejleszthető. országunkra hamarosan rossz idők jár­ nak. Rendkívül hasz­ nosnak találod majd a képességedet. és fejleszteni is kell. a képessége megvan. hogy ellenőrizze és gazdagítsa állítá­ saimat. hogy most azonnal itt legyen . miközben a legrégebbi Iratokból olvas­ tak nekem." Napjaim ritmusa felgyorsult.

hogy az expedícióval méltányosak legyünk. a körülmények egyre nehezebbek és nehezebbek lettek. feneketlennek tű­ nő szakadékok. és nem tudtak átmenni a sziklás szurdokokon. amit a Potalában a nagy teleszkópon át láttam. hogy keresztül jussunk a „holdbéli tájon". több kötetre lenne szükség. A dalai láma megáldotta a csapat tizenöt tagját. Itt ugyanolyan volt a táj. és jókedvűen útnak indultunk. Sziling Nor-nál. Öszvérháton lovagoltunk. mert az idő nem jelentett semmit a számunkra. Végül az öszvérek elakadtak. feltá­ ratlan terület felé. Az öszvéreket a legvédettebb helyen hagytuk. Óriási hegyláncok. Küszködtünk. ahol egy jakszőr kö­ tél végén himbálództunk szédelegve. Nehéz megmondani mennyi időbe telt. Lassan megtettük az utat a Tengerico mellett. a felföld a Hold felszínére emlékeztetett. és ismét tovább Észak felé. Jelen könyvben nincs idő többre. Átjutottunk a Tangla hegységen. Ahogy az állandóan emelkedő terepen egyre beljebb és beljebb kerültünk. Végtelen hegyek. mint hogy röviden megemlítsük ezt az utazást. mély kanyo­ nok. az energiánkat a későbbi erőfeszítésekre tartogattuk. mert az öszvérek oda is eljutnak. aztán tovább a nagy tavakhoz. öt legyengült társunk velük maradt. A ritka levegőben hamar kimerültek. Védve voltak 183 . aztán csak mentünk eló're az ismeretlen. Ahhoz. ahová a lovak már messze nem. Nem volt okunk a sietségre és a magunk kényelmes tempójában haladtunk. az erőnket.Ebben az időszakban ellátogattunk a Csangtang felföldre.

A szerze­ tes. Mikor mindenki átért a kanyonon. egyáltalán nem látszott boldognak. Azon az oldalon. A fennsíkon csobogó patak futott keresztül. kicsorbult farkasfogsorhoz hasonlított. a szurdokokon. az esőre és a madarakra hagytuk. Elő­ fordult. A többiek. . aki utána került sorra. Rosszul mérte fel a távolságot. Sok helyütt vaskampókat kellett felhajítanunk. ahol több ezer métert zuhant. hogy a má­ sik oldalon biztonságosan talajt fognak. aztán nagy nehézséggel sikerült felmásznom a hegyol­ dalon. Sikerült megkapaszkodnom és felhúznom magam. egy sziklanyúl­ vány tornyosodott felettük. Tovább mentünk. át a szakadékokon. és felváltva másztunk át. Felrepítettük. az arca és az agya a fogazott sziklákon maradt. mielőtt magasabbra és magasabbra vergődtünk volna. ahol álltunk. mint egy inga. egészen a sziklákig. akkor egyikünk de­ rekára tekerte a kötelet és a legmagasabb pontról (ahova feljutot­ tunk) leereszkedett. és úgy éreztük. így a szélre. A testet visszahúztuk és istentiszteletet tartottunk érte. a lég­ szomjtól kiszakad a tüdőnk. remélve. Váltottuk egymást. Eközben a másik oldalról valaki biztosította. Felváltva lódítottuk el a kampós kötelet. hogy sikerül. szélfútta vidék legrosszabb szélrohamaitól.184 HARMADIK SZEM a sivár. a torkom kiszáradt. hogy a kampó akadt meg a sziklában. A rám vonatkozó jóslatok fényében biztosra vet­ tem. a szívem úgy vert. hogy olyan pontra érjen. aztán ledobta magát. Egy ideig kimerülten feküdtem. mert nehéz és veszélyes vállalkozás volt. mintha ki akarna szakadni a mellemből.úgy haji- . Két napot pihentünk itt. Az egyik szerzetes meg is halt. az öszvérek legelhettek rajta. és hitem elnyerte jutalmát. A hátunk fájt a cipeléstől. Egy meredek ösvényen a völgybe juthattak. mert óriási erővel a szemben lévő falnak ütközött. felmá­ szott egy magas sziklára. ahol gyér növény­ zet nőtt. a hangját sem lehetett hallani. A kemény sziklákon nem lehetett eltemetni. Én mentem helyette. ezekhez rögzítettük a köteleket.' ahol a kötél csaknem vízszintes. Lengett. mikor a vízesés aljára ért. és tapogatódzó ujjakkal a legközelebbi szikla pereme felé nyúltam. A tábornál volt egy barlang: az idő elemésztette a puhább sziklá­ kat. A jóslatok ellenére is óvatosan lódultam. a lélegzetem elakadt. mikor már biztosítva volt. aztán felmászott. áthúztuk a kötelet is. ami­ lyen magasra csak tudott.jobb társai senkinek sem lehetnek! .

lábukkal a kötélbe csimpaszkodva.. A meleg áldás számunkra. bár ezen a magasságon alacsony volt a víz forráspontja. sem jégbaltánk. Nem volt szöges bakancsunk. amelyeken összeviszsza horzsoltuk magunkat. A TITOKZATOS ÉSZAK -ÉS A JETIK 185 tották el a másik kötelet. hogy erősen húzva próbálják ki a kötelet. rövidesen „él­ vezet" vár ránk! . Mingyar Dondup láma. ennek ellentéte a hideg. elégedetten mosolygott: . Néhány mérfölddel arrébb megkerültünk egy hegy­ nyúlványt. Nem tudtuk. olyan fehér és olyan makulátlan volt. A mi „felszerelé­ sünk" a kötelekből és a szokásos bőrcsizmából állt .a talpára szőr­ mét kötöttünk. Nemsokára egy jégtáblához érkeztünk..XV. hogy valóban köd. kezükkel. sem más hegymászó felszerelésünk. talán egy gleccserhez. hogy ne csússzon annyira. Ahogy kö­ zeledtünk. Kicsit kevésbé fáradtan újra felszedtük a rakomá­ nyunkat. a tekintetünk sűrű tejfehér ködbe ütközött. és azt kívántuk. teát csináltunk. bárcsak sose láttuk volna meg ezt a he­ lyet. A sziklák tetején pihentünk egy kicsit. és tovább botladoztunk a szörnyű tájék közepe felé. Hideg. bús képű alakoknak látszotok! Most azonban rövidesen élvezet vár rátok. az egyetlen közülünk. hó-e. milyen is valójában! Három napon át csúszkáltunk a jégtáblán. láttuk. mint farkasszájban a fogak.Bizony mondom. A két kötélvéggel a kezemben biztosítottam őket. dideregtünk a maró szélben. És a mesterem azt mondja. indák váltak ki és lebegtek a levegőben. hogy a lehető legkönnyebben elkaphas­ sam. egyre lejjebb és lejjebb kerültünk. Mellesleg a tibeti mitológiában szerepel egy Hideg Pokol. botorkálva és meg-megcsúszva haladtunk az ismeretlen mélység felé. vagy felhő. innen a hideg po­ kol. Éles sziklák. Egyenként jöttek át. aki járt már itt korábban. köpenyük csapkodott körülöttük a szélben. A felföldön tett úton megtapasztalhattam. A gleccser óriási sziklák közt vezetett. fejjel lefelé lógva. ha­ ladásunk még nehezebbé vált. amely hátráltatott ben­ nünket és a légzésünket sem segítette egyáltalán. Semmi élvezeteset nem láttunk magunk előtt. és a tea nem mele­ gített fel igazán. sziklák. olyanok. Befa­ gyott jég a lábunk alatt és fagyos ég a fejünk felett. Köd. és szóltam nekik.

amit magunk előtt látunk? A ködfüggöny másik oldalán a hidegtől vacogva nem több mint harmincat vert a pulzusunk. hová. belénk ütköztek. hogy mind­ annyian hirtelen a mennybe kerültünk? És ha igen. Kövek? Kavicsok? Hova lett a gleccser. ami tapasztala­ tainkat meghaladja. vakon. nyomorúságosan baktattunk ki tudja. Lehet. a talaj egyre forróbb. mesterem ismét beszélni kezdett: . A lábunk alatt kövek. Még néhány mérföld. akkor jól kinéztem. A köd meleg lett. hol a tizedik. Tovább és még tovább! Hirtelen a csodálkozástól és a féle­ lemtől megkövülten megálltunk. ennél zöldebbet még sosem láttam. hús-vér ember vagyok-e. a talaj gőzölgött. vagy szellem.186 HARMADIK SZEM Tovább róttuk az utat a sűrű. mikor először megláttam ezt. Körülpillantottunk. ahol megpihenhetünk. féltünk. Bódultságunkból Mingyar Dondup láma nevetésére ocsúdtunk. aki lábával tapogatózva előre a csapatot vezette. nos. az előttünk menő ember után nyúlva. . A földből. és valóban gyönyörű helyre érünk. térdnél is magasabb fűtenger. Ziháltunk és reszkettünk a hi­ degtől. akik még nem értek el eddig és nem láttak. valami olyasmi. Elkábított és megijesztett ben­ nünket . mert a víz forr. ugorjunk. A mögöttünk jövők. Köröttünk zöld fű. újra nekiindultunk. a csizmánk talpa alatt kavi­ csok görögtek. aki meghalt a sziklán? És mindannyian méltók vagyunk arra. meg­ csipkedtem magam és az ujjammal kopogtatni kezdtem egy szik­ lán.Ugorjunk át a patakon. A melegnek legalább az illúziójáért ma­ gunk köré tekertük a köpenyünket. hogy megnézzem. kapaszkodva. mint ti. és a Mennyei Mezőkre kerültem. azt gondoltam. gőzcseppek hajtot­ ták. mint akik azt gondolják. Olyanok vagytok. hideg ködben. túl voltunk rajta. ahogy ma­ gamra néztem. Egyenként keresgéltük az utat. Akkor Mingyar Dondup láma megszólalt: Ha én is úgy álltam itt. a lábunk mellett kis patak bugyogott-bugyborékolt elő. a „Jégis­ tenek tréfát űznek velünk". Forró kézzel megdörzsöltem a szemem. A levegő vibrálva remegett. vastag szálú. De aztán körülnéztem: nyolc társam velem volt. meghaltam a hidegtől. Most majd összeestünk a hőségtől.varázslat van a dologban. hogy felbukunk rajtuk. a jégmező? Egész hirtelen szétoszlott a köd. mozogni is alig mertünk.

miután sokat utaztam. Ott volt. gyűrűdzött a felszíne.XV. hogy élet van benne. azt mon­ danám. amelynek nevét a mai napig nem tudom. Mégis . ma már. és a völgy magas sziklafalai miatt a meleg levegő bentrekedt. Élt ott egy olyan madárfajta. Kissé jobbra a kellemes tisztástól. A szülők Tibetben gyakran fenyegetik csintalan gyermekeiket így. nyávogó hangot adott ki. amilyeneket még sosem láttam. Az álla beugrott. a karjai a normá­ lisnál jóval hosszabbak. kis tavat pillantottunk meg. trópusi. a hőség legyőzött és egy más létsíkra vitt minket. amelyről olyan sokat hallottam. furcsa. biztosra vettük. mindketten megrémültünk. most megfo­ gott. Megemlítette. megsülünk. a lába hajlott. mint mindig. Körülbelül három mérföld múltán el­ nyúltunk a moha fedte földön. a fogai nagyok és kiállók. A TITOKZATOS ÉSZAK . nyolc-tíz mé­ terre se lehetett tőlem a teremtmény. hogy látott óriási állatcsontvázakat. Légy jó.a hiányzó homlok kivételével . Nem örültem neki. mutat­ ván. ruha nélkül heverésztünk.a koponya hasonlított a modern ember koponyájához. sűrű szemöldökétől meredeken hajlott hátra. hogy a föld alatti hő és a forró vizű patakok megolvasztották a jeget. Fodrozódott. hogy a lába külső felén jár. ame­ lyek legalább nyolc-tíz méter magas állatokhoz tartoztak. amin áthatoltunk. Később én is láttam ilyen csontokat. vagy megfog és elvisz a jeti! Azt gondoltam. Mesterem elmondta. Még mindig megbabonázva éreztük ma­ gunkat. amely végtelennek tűnt. és kénes szag áradt. ahogy az emberek. A fején mintha nem lett vol­ na homloklebeny. Bámultunk egy ideig. A sűrű köd. Megfigyeltem. a hideg és a meleg találkozásánál keletkezik. mikor valami arra késztetett. és kismacskához ha­ sonló. ahol megpihentünk. a keze nagy volt és széles. akkorákat. Elmondta. mert úgy éreztük. Élénk színű" virágok bontottak mindent. és talán nem is látok már.ÉS A JETIK 187 Igaza volt. A vulkanikus területen meleg források törtek fel a földből. Olyan fák nőttek itt. A lábfeje. Vagy a hideg volt az? Nem tudtuk! A növényzet buja volt. (Az emberszabású majmok és a rend más tagjai járáskor nem a külső felületét használják végtagjaiknak. Lehajoltam és gyógyfüveket szedtem. Vadszőlőindák csipkézték a fatörzseket és lógtak az ágakról. Rám mutatott.) . hogy tudomása szerint a felföldön csak két ilyen hely van. hogy felnézzek. Itt láttam jetit is először.

akik az evolúció egy külön ösvényét járták. a sze­ gény jetiket is megfogná. óriási léptekkel egy lábon ugrál. Én láttam. Nem értek azonban annyira az ilyen dolgokhoz. Sokan írnak a jetikkel kapcsolatos feltételezésekről. Néhányan kétségbevonták a jetikről szóló beszámolóim hite­ lességét. hogy bővebben ír­ jak róluk. hatezer méteres magassági rövidtávfutás rekordját. Az első találko­ zás a jetikkel rémületet kelt. Mára a tudósok látták. Lehet. kihaltak. A második során az embert eltölti a szánalom a letűnt korok eme teremtményei iránt. a felföldre űzték. s hogy másutt. de ellenkező" irány­ ba! Később arra a következtetésre jutottam. hogy a nőrablás a fajfenntartás egyik módja. hogy a jetik az emberi faj atavisztikus visszaütései. ahogy ezt valamennyien be is ismerik. mert az állí­ totta. akik a mai élet feszítettsége miatt kihalásra vannak kárhoztatva. és mi sem provokáltuk őket. Úgy tartjuk. A nyugati orvosok ünnepélyesen kijelentették. Keringenek történetek magányos asszonyokról is. és csak a legeldugot­ tabb helyeken képesek élni. Úgy tűnt. akiket férfi jetik vittek magukkal. Ezt később néhány apáca is megerősítette: éjjel egy jeti elragadta egyik rendbéli társnőjüket. Én is futni kezdtem.188 HARMADIK SZEM Ahogy néztem és talán ugráltam félelmemben. melyet „élő kövü­ letnek" mondanak. vagy más okból. a jeti rikoltott egyet. felboncolná és spirituszban tartósítva mutogatná. Léteztek mendemondák egy halról. . akik elhagyták a felföldet: lakott területek közelében lát­ ták őket ugrálni és szökdécselni. gyorsan elrejtőztek. Csak annyit mondhatok. bébi jetiket és csontvázakat úgyszintén. hogy a jetiket elkergették. hogy biztos megdön­ töttem a tibeti. hamarosan rádióüzenetet küld az Atlanti-óceán másik partjá­ ra. az ember nem bírja ki az ötven mérföldnél nagyobb sebességet. Ha a nyugati embernek módja lenne rá. megfordult és elmenekült. belehal a lég­ áramlásba. Később távolabbról láttunk néhány jetit. Mikor észrevettek. Elég gyakran hallottunk történeteket jetikről. Mingyar Dondup láma elmondta. Néhány évvel ezelőtt kinevették Marconit. de egyik szerző sem látott jetit. láttam jetiket. megfogták és felboncol­ ták ezeket a halakat. néhány elkódorgótól eltekintve.

sosem láttunk másutt hasonlót. mikor olyasmivel találkoznak. A mi hitünk szerint Tibet egykor a tengernél feküdt mélyen lenn. Gyümöl­ csök is teremnek. de olyan is. hogy el­ kísérjek egy szkeptikusokból álló expedíciót és tagjainak megmu­ tassam a jetiket a felföldön. mint az üveg. én régi. Tibetben az én időmben nem volt semmiféle fotófelszerelés. A föld mélyéből fakadó vizek között mindenfé­ le hőmérsékletű előfordult. és teletömtük magunkat. nem messze Sao-Hszing-től. Éjjel és . félelmetes földmozgások következtében sok terület a víz alá süllyedt.ÉS A JETIK 189 Ha a kommunistákat kiűzik Tibetből. hogy az egész terület va­ lamikor tengerpart volt.e. Vihetnek magukkal oxigént és teherhordókat. mint a kavicsokat. hogy megkövesedett halakat és más tengeri lényeket lehet találni. érdekes. Bizonyos. ha a talaj felszínét megforgatják. hogy a Nagy Jü megpi­ hent a helyszínen (Kr. bugyborékolt és gőzölgött. A TITOKZATOS ÉSZAK . Az élénk színű óriáskagylók. A Csangtang felföldön rengeteg kövületet. melyeket úgy lehetett szedni. a Heng hegy Koa-loa csúcsán állt. mely forrt. Érdekes lesz látni ezeknek a nagy üz­ letembereknek az arcát. Arany is volt. Régi legendáink szerint évszázadokkal ezelőtt Tibet partjait ten­ ger mosta. melyek mind azt bizonyítják. A legritkább füvek nőnek itt.XV. de Hanku mellett. a ködföggöny másik oldalán metsző szél fúj. A fantasztikus ellentétek földje ez! A levegő forró és párás. Az eredeti követ gondolom .elvitték. egyedül ezek miatt tettük meg az utat. mely kiszívja az ember erejét és amelytől olyan törékeny lesz a teste. A büntetés szigorú volt. mely a maga­ sabb területeket kivéve egész Kínát elárasztotta. ízlett. néhány méterrel arrébb pedig. kész vagyok rá. Csekiangban. megkövesedett szivacsok és korallfüzérek mindennaposnak számí­ tottak. 2278-ban) miután a Vízözön. Van egy ha­ sonló kínai hit is. sosem tapasztaltunk még hozzá foghatót. A fényképe­ zőgépek bebizonyítják majd az igazságot. Jü táblája. feljegyzi. és biztos tudásunkon túli okokból. Egy további kópiát a Ju-lin Templomban őriznek. mely majdnem befagyott. Vucsangfu-nál vannak má­ solatok. mely eredetileg Hupej tartományban. szerzetesi ruhámban megyek. aranydarabok. ami messze túlnő kereskedelmi tapasztalaikon. és egyéb dolgot le­ het találni. mások kiemelkedtek és hegyekké lettek. akadt olyan. Megkóstoltuk.

és bár letáboroztunk. kavicsokat görgetett maga előtt. A gyom­ runk nem szokta az ilyen gyümölcsöt. összeesett. mikor az egyik tár­ sunk. legjobb lenne megfordulni és a buja völgyben maradni. hogy pihenhessen. Talán mind úgy éreztük. de nem egysze­ rűen a fáradtságtól vagy a kimerültségtől. És még valaki eltávozott. felbukott és nem állt fel többé. Lehasaltam. Már csak néhány mérföldnyire voltunk. A táborhoz érkezve döbben­ ten láttuk. A másik oldalon szörnyű hideg fo­ gadott. újra át a ködön. egész éjszaka melegítettük (mindkét oldalára oda­ feküdt valaki). és az élelmünk is elfogyott. a legvéksőkig meg vagyunk rakodva. Az ötödik kimerészkedett egy szélviharban. A következő napokon pihentünk. Néhány órával azután. képtelenek vagyunk többet cipelni. Mindent megpróbáltunk. több száz méter mélyen fe­ küdt. még teánk sem. nem ébredt fel. Négy. Az . A hideg. aki a gleccserhasadékban haladt. a finom permetet vitte a szél. akik fel­ ugrottak. majd elindul­ tunk visszafelé. A kis patak fel­ színén felkorbácsolódott a víz.köpenye fedte.190 HARMADIK SZEM másnap egész nap alig jutottunk a a növénygyűjtéshez. Ezután már nem nyúltunk hozzájuk! Megraktuk magunkat füvekkel és növényekkel. Úgy tűnt. és az orkán a szikláról a kanyon mélyére söpörte. hogy magunk mögött hagytuk a ködfüg­ gönyt. vérvörös . Fájdalmas lépteinket a csillogó ősrégi jégmező felé fordítottuk. Nem tudtunk mozogni. és éjjel a Mennyei Mezőkre távozott. Az egyik láma nem bírta tovább a hideget. és láttam. bár korábban úgy gondoltuk. A szél süvítve vágtázott a sziklák között. Négy szerzetes. erőnket kiszívta a rejtett völgy kellemes melege. Az öszvérek­ hez menet az utolsó két napon egy falatot sem ettünk. Semmink sem maradt. az éhség és a megpróbáltatások újabb emberéletet követeltek. hogy le ne csússzak. de a száraz vidék éles szélrohamai erősebbek vol­ tak. megpróbáltuk valamennyire visszaszerezni az erőnket. hogy már csak négyen vártak. Elaludt.most szó szerint is vérvörös . hogy segítsenek megtenni az utolsó néhány métert. A terhét megosztottuk egymás között. megfogták a lá­ bam. nem le­ hetett segíteni rajta. és a metsző légrohamök porral teli levegőt fújtak be a barlangba.

akár a húsra éhes ragadozó démonok. Szédelegve a kimerültségtől. amint jön felénk és összebújtunk. Hallottuk. A mélyből jóval később hangzott fel a visszhang és verődött vissza a zuhanó kőtörmelék. A TITOKZATOS ÉSZAK . Valahonnan a közelből sietség zaja hallatszott. Rázkódott és remegett a széle.. vérzett a lábunk. most tizenegy emberből állt a csapat. hogy a halálos fáradt­ ságunkat enyhítsék. Mindenkinek már csak fél adag ennivaló jutott. Arra a gondolatra. másnap korán elindu­ lunk. három-négy méteres része megingott és letört. A tömb leszakadt. Kipróbáltuk a köteleket. amit egy földrengető robaj követett. De a Csangtang felföldön jártunk és visszatér­ tünk . és nagy örömünkre egy jakcsorda legelt a közelében. csak mentünk. és ahol felszakadtak a hólyagok. Felszerelésünket . A kereskedők melegen üdvözöltek. te­ ával és étellel kínáltak. Barátunk így lett eltemetve. mielőtt az első fénysugarak bevilágították volna az alattunk fekvő völgyet. Az idő semmit sem jelentett nekünk. nehogy akadályoztatva legyünk. Másnap hajnalban az idő nyugod­ tabbnak tetszett. összeroskadt és a föld megcsúszott. Toprongyosak voltunk és testünk tele zúzódással.XV. . majd a perem egy kb. Elhatároztuk.ÉS A JETIK 191 orkán egész éjjel üvöltött.gondosan átvizsgáltuk. A hegyláncok újabb hatalmas sziklatömbje megadva magát a szél és a víz pusztító erejének. aki olyan vidáman eredt neki az útnak. Dübörgés. aztán erős ütés.. akik egy ilyen utat kétszer is megtett. míg mi a hegyek pirkadat előtti lumineszkálásában pihentünk. állandóan éhesek voltunk. Másnap reggel. romlik az idő. megnéztük az öszvérek sebeit és sérüléseit. Nap nap után bandukoltunk. hogy hazafelé tartunk. Végre ismét megpillantottuk a tavakat. A köpenyünk rongyokban lógott. olyan kicsire húztuk magunkat. és mindent megtettek.legalábbis néhányan! Mesterem másodszor volt ott. men­ tünk. A tizenöt fő helyett. Lassan haladtunk. amilyen kicsire csak tudtuk. Öszvéreink cipelték a gyógynövényrakományt. mintha az ördögök egyenest nekünk hajtanák hintóikat az égről. talán az egyetlen ember a világon. Úgy látszott. a felet­ tünk lévő csúcsról egy hatalmas sziklatömb szakadt le.amilyen volt . örömte­ li érzésekkel indultunk. szörnyű csattanás és remegés: mintha az előttünk elterülő fennsík­ ba csapódott volna. fájós lábbal és kimerülten. kőzápor.

nem pedig mi! Örömmel másztunk felfelé a köves úton. így reggel kölcsönös jókívánságokkal búcsút vettünk egymástól. mivel én voltam a legfiatalabb.. és mégis népem foglya. ahogy a fagyos északot nevezzük. a mieink sietni kezdtek. fel a Vashegyre. Mi meg az Indiáról és a hindukusi kereske­ dőkről szóló történeteiket élveztük. annál inkább szolga az ember. hogy ők jártak a Csangtang-on. a felekezet nem jelent semmit. Sajnáltuk. Engem. Erőnk visszatért. hogy mihamarabb saját falujukba. hogy minden ember egyenlő: a faj. De hát nemrég indultak Lhászából. Annyira húztak. Mingyar Dondup láma. azért. mi meg oda készültünk visszatérni..Azt tetté­ tek. hazafelé mentünk. Csambalából. hogy nehéz volt visszafogni őket. Sok szerzetes nem állna szóba kereskedőkkel. „Hatalmas" vagyok. aki közbül van.. minél magasabb ran­ gú. Szavai megvilágosító erejűek voltak: . ter­ mékenyebb. azt kívántuk. A vidék zöldebb lett. mint az expedíció vezetője megkapta a Becsület sálját piros hármaskötéssel. amit szenvedélyesen szeret­ nék látni. Először a . ugyanaz a tisztesség ért. de Mingyar Dondup láma arra tanított. hogy a „két vég­ pont" jutalma mindenkire vonatkozik. bárcsak ugyanarra jönnének. Azt lehetett volna gondolni. és kicsivel a Hegycsúcs felett a mi Csakporinkat. Jól tudtam. mint mi. Örültünk. Heteken át különböző lámakolostorokba utazgattunk. hogy visszajöttünk. Minél na­ gyobb a hatalom. Megkezdődtek a fogadások. Az öszvérek bölcs állatok.. aztán végre megláttuk a Potala csillogó aranytetőit. hogy el kell válnunk tőlük. annál kisebb a szabadság. hogy lássam. Az éjszaka sötétjében ajaktrá­ gyából rakott tűz mellé kuporodva csodálkozva ingatták fejüket történeteink hallatán. de először a dalai lámát kellett meglátogatnunk. láttátok. Sö-be érjenek. amit láttatok. előadáso­ kat tartottunk. amit magam is szeretnék. csak az ember szándéka és tet­ tei számítanak. hogy alkalmam legyen más területek megismerésére is. szétosztottuk a különleges gyógyfüveket.192 HARMADIK SZEM A kereskedők jól bántak velünk. a szín. Mindent odaadnék azért.

Meglátogattuk a Szamden lámakolostort is. és Szamjebe. illő nevet kapott: a Boldogság Folyójá­ nak hívták. mindkét település negyven mérföldre van. Közeledett a láma-fokozathoz szükséges vizsga ideje. így ismét visszatértünk Csakporiba. Azután tovább mentünk Dordzsetag-ba. ha lovagoltunk. Megkönnyebbüléssel követtük a mi folyónkat. Úgy gondoltuk. a Kjicsu-t.É S A JETIK 193 három székhelyre kellett ellátogatnunk. Szera-ba és Ganden-be. . ha pihentünk. A TITOKZATOS ÉSZAK . hogy teljes fi­ gyelmemet a tanulásnak szentelhessem. ha meg­ álltunk. a Dü-me és a Jamdok között fekszik háromezer-háromszáz méter magasan a tenger szintje felett. Tanításom egész idő alatt folytatódott. mely két tó.XV. Drepung-ba. a Cangpo folyónál.

hogy így utazunk. és egyéb hasonlóan súlyo­ sakat is. Bárki mást is meg lehet tanítani. amit nem akarnak elhinni. Sokan nem nagyon hiszik. és jobb állapot­ ban ébred. mikor alszik. „a boszorkányok repülni tudnak". Csak nyugaton majdnem mindig önkéntelenül történik. A tudás .min­ den országban. és mikor visszatérnek az ébrenlétbe. Angliában azt ál­ lítják. ha színpadi mutatványra akarják használni. azt gondolják „álmodtak".bár eltemetve .ről mondják. mint pl. ha nem kell szenvednie a hagyományos altatás hatásai195 . Mindenki ezt teszi. Ezért teljes emlékük van arról. keleten a lámák tökéletes tudatossággal művelik. nem szenved. kivéve. A telepátia a másik olyan tudomány. mindenhol létezik. A hipnotizálás me­ gint csak keleti tudomány. Minden országban ismerik az asztrálutazást. hogy repülnek.Tizenhatodik fejezet LÁMASÁG Jelentős mennyiségű képzésben részesültem az asztrálutazás tudo­ mányából. melyet könnyű elsajátíta­ ni. mit láttak és hol jártak. De nem akkor. amikoris a szellem vagy az én (ego) elhagyja a testet és az ezüstzsinór segítségével érintkezik a földi élettel. Engem tanítottak rá. Nyugaton az emberek elvesztették ezt a képességet. Sze­ rencsére ma már ezt a tudást kezdik elismerni. Az Egyesült Államokban „a vörös ember szelle­ mei". ha az emberek racionalizálni akarják. mit csináltak. A beteg semmit sem érez. A seprűnyélre semmi szükség. lábamputálást. Számos műtétet hajtottam végre hipno­ tizált betegeken.

azonban ez a képesség sajnos megtagadtatott tőlem. gyakorlatban nehéz. amikor . Legőszintébb törekvésem ellenére sem tudtam viszont láthatatlanná válni. Elvben nagyon egy­ szerű. hogy elérjük a láthatatlanság állapotát. hogy meg sem „látják". és gyakran csupán csak a technika gyakorlásáért meg is valósítják. bárki a közelünk­ ben telepatikusan észlelheti őket (láthat). Más dolog a láthatatlanság. vagy olyat. tudtam és (most is tudok) utazni az asztrálsíkokon. Jó. inkább az asztrálutazást alkalmazza. Minden kertelés nélkül azt tanácsol­ ták. a gyors mozdulat ma­ gára irányítja az emberek figyelmét. megjegyzik. Pedig nagy áldás lett volna eltűnni. és így a láthatatlanság ál­ lapota odavész. mikor vala­ mi kellemetlen dolgot követeltek tőlem. ami vonz. gyakran azt mondják. nem könnyű meglátni. Talán szerencse. hogy olyan kevés van belőlük. fel kell függesszük a cselekvést.196 HARMADIK SZEM tói is. mert majd mindenkinek rossz a lelkiismerete. aki a levele­ ket hozza. de le tudják árnyékolni az agyhullámaikat. Énekhangom felbőszítette a zene­ mestert. esetleg egy bizonyos csoportba tartozik. akik láthatatlanná tud­ nak válni. ha van egy jó tanárunk. Jelentős erőfeszítést igé­ nyel. mely valóban a legegyszerűbb dolgok közé tartozik.egy bizonyos határig Angliában is használják ezt a módszert. ha akarnak. és fel kell függesztenünk az agy hullámokat is! Ha hagyjuk. egy láthatatlan ember hozta őket? Vagy valaki más. Vannak emberek Tibetben. aki olyannyira ismerős.azt gondolván. „senki sem járt itt. A levitációt meg lehet valósítani. Gondolj arra. A postásra. ezzel aztán bárki tud bánni . pedig hát a levelek megérkeztek. a zenéhez sem volt tehetségem. Ma már . valóban sen­ ki".megpróbáltam cintányérozni és véletlenül egy szerencsét­ len szerzetes fejére csaptam. hogy a fizikai hullámok működjenek (gondolkodunk). Nekem volt. A zaj? Egy gyors mozdulat vagy egy rikító szín? A zaj. Mint ahogy korábban említettem. amit akkor okoztam. de a dühe semmi sem volt ahhoz a felforduláshoz képest. hogy csak nagyon keveseknek adatott meg a láthatatlanná válás képessége. nem is „érzékelik"? (A rendőrt mindig észreve­ szik.úgy tudom . maradjak inkább a tisztánlátásnál és a gyógyításnál! . Aki igazán ért hozzá. Hogyhogy. aki „ismerős" típusba.) Ahhoz. Egy immobilis személyt.

akik szabályozni tudják a testsúlyukat (ez nem levitáció). és a „futónak" félig transzban kell lennie. nem érez fáradtságot. A célt vizualizálja. harmadik szemével folya­ matosan azt nézi. és egészen kis kortól kezdve tanuljuk a testhelyzeteket.XVI. A nyugatiak. Ez csupán az én véleményem. ténylegesen megsérülhetnek. netán középkorúak. Ter­ mészetesen a jóga nagyon nagy tudomány. LÁMASÁG 197 Ahogy ezt a nyugati világban nevezik . sőt végzetesek lehetnek. Az így közlekedő ember állapota az alva­ járóéhoz hasonlít. A végtagja­ ink. a légzési gya­ korlatok is okozhatnak bajt! Számos tibeti jelenség legfőbb titka a különleges légzés. jelentős módosítások nélkül nem megfelelő a nyugati emberek számára. így anyagi tárgyakat nem mozdíthat. Órákon és órá­ kon át száguldhat. de valóban úgy hiszem. Az előző során az ember a szellemi birodalomban mozog. és szüntelen ismétli a mantrát. ezek a gyakor­ latok is károsak. Nemcsak a pozíciók. A helyes légzés képessé teszi a tibetieket arra is. A terepnek egyhangúnak kell lennie. és valójában hihetlen mértékben fejleszti az embert. Az ardzsopa. Mi ezt a tudományt évszázadok óta ismerjük. Az este a legjobb időszak erre.sokat jógáztunk. újra csak nagyon jó tibeti (keleti) tanárra van szükség. és mikor célhoz ér. és a testük me­ leg maradjon: olyan meleg. nem viheti magával pl. Személyes véleményem szerint azonban. hogy a jég elolvad. . Az asztrálutazáshoz képest egy előnye van ennek a módszernek. a tartozékait. hogy alig érintik a talajt. a csontozatunk és az izmaink . hogy semmi se zavarja a transzszerű állapotot. mert tekintetét a csillagokra függeszt­ heti. hogy ne kísérletezzenek. vagy ahogyan egyesek nevezik. ha nincs bölcs és tapasztalt tanárunk. és órákon át rohannak úgy. Sok gyakorlatot igényel. a „száguldó" viszi a terhét.mind a jogázáshoz vannak szoktatva. De megint csak. aki alaposan is­ meri a férfi és a női anatómiát. figyelmeztetni kéne az embere­ ket. Ha el akarjuk kerülni a sérülést. miközben az em­ ber szabadon lélegzik. hogy amíg nincs egy sor módosított gyakorlat kidolgozva. akik kipróbálnak né­ hány testhelyzetet. hogy öt-hate­ zer méter magasságban meztelenül üljenek a jégen. Sokan írtak a „száguldó lámákról".

hanem egyénenként. nyújtott karral meg tudtam érinteni az elülső fal felső peremét. hogy letegyem az esedékes lá­ ma-vizsgát. A „vizsgafülkék" mintha kisebbek lettek volna. de lehet. Ha lefeküdtem a földre. mint én. aki minden évben minden szerzetest megáld. a szívverésük lelassul. fiam. Ismételjék meg legalább háromszor. Mindannyian bevihettük a saját faedényünket. amikor kommunista fogságban voltam. a vizsgán légy még jobb. vagy a magas rangúakat úgy. de a kezemet be kellett haj­ lítani.Jól haladsz. hogy kinyújtsam. Aki­ ket még jobban kegyelmébe fogadott. és megnyugszanak. majd­ nem lehetetlen. Mindkettőt ismerem. Tető nem lévén. meglátják. méghozzá a legrosszabb oldaláról.Hatezer mé­ ter? Apály vagy dagály idején? Próbáltak-e már nehéz tárgyat felemelni úgy. lábam a falat érte.198 HARMADIK SZEM Egy rövid kitérő: Nemrég elmeséltem valakinek. A fülkék négy­ zetesek voltak. a kegyeltjeit. hogy egyik kezét a fejükre teszi. hogy kibírjam a ja­ pán kínzásokat meg még többet. Most először életemben mindkét kezét a fejemre tette és mély hangon azt mondta: . Akkor szívjanak be annyi levegőt. Hallgatóm egész komolyan kérdezte: . Eljött az idő. hogy a ten­ gerszint felett hatezer méteres magasságban magam is meg tudtam ezt csinálni. Ezeket baj nélkül bárki megpróbálhatja. amilyen mélyet csak tudnak. de a hátsó fal kb. Előtte meg kellett kapnom a dalai láma áldását. azokat két kezével áldja meg. olyan mélyet. kétszer olyan magas volt. esetleg dühösek. és meglátják. mint pl. . amennyit csak tudnak. aztán tíz másodpercig tartsák vissza a levegőt. legalább levegő volt bőven! A belépés előtt most is átkutattak. A léleg­ zés szabályozásának ismerete segített abban. mert nem volt annyi hely. hogy a tüdejük­ ben nem volt levegő? Próbálják meg. kezemmel a fejem fö­ lött meg tudtam érinteni a másik falat. rászolgáltál a bizalomra. tartsák vissza a lélegzetüket. Ha félnek kedves Olvasóim. könnyen fel­ emelik. a római pápa. Vagy más. De nem csoportosan osztja az áldást. hogy vizsgázzak. és tapasztalni fogják. hogy csak én nőttem meg. vegyenek egy mély lélegzetet. A tizenhatodik születésnapom előtt három nappal tizennégy más jelölttel együtt megjelentünk a vizsgán. Bizonyítsd be. A többséget egy pálcához illesztett bojttal érinti meg.

amely csak kívülről nyílt. A kidolgozott té­ teleket alkonyatkor szedték össze. következésképp pl. amelyből már elég komoly tudásom volt. A jóga többi formáját nem lehet egy ilyen könyvben ismertetni. Nyugtató mormolás és a sikolyok zo­ kogásba fúltak. De mivel nem eresztettek ki. melynek segítsé­ gével a földi élet elhagyásának pillanatában megragadjuk a maga­ sabb Végső Realitást. és hangzavar. tisztánlátást és hasonló képességeket. amely a tisztán fizikai test. amit egyszer olvasott vagy hallott. 20-szor 20 cm-es kis ablak. bármi is volt a helyzet. LÁMASÁG 199 a rózsafüzért és az írószerszámot.. az ajtót bezárták. nem it­ tunk túl sokat! Tíz napot töltöttem a fülkében. hogy segítsünk másoknak. A rádzsa jóga transz­ cendentális tudatra és bölcsességre készít fel. majd rátették a keresztrudat. Rohanó léptek. Amikor az őr befejezte a moto­ zást. Egy órával később hozták a hatodik nap anyagát. Mind a kilenc ága. Regge­ lente ezen keresztül adták be a vizsgapapírokat. képessé tesz arra. hogy ne lehessen kinyitni. Jóga. az „eszköz" (hordozó közeg) fölötti uralmat tanítja. Az egyik közeli fülkéből sikítás hallatszott. Metafizika. Volt az ajtón egy kb. és teo­ lógiából. Ez az az ág. pl. egyszerűen ki kellett szólni. mely belső erőt ad. A laja jóga. vagy ahogy mi nevezzük. Beléptünk. A súlyos faajtó döngött. hogy az ember meglássa a célt és a földöntúli életet. Gyógynövénytanból vizsgáz­ tam. És az egészből vizsgáznom kellett. Akkor az apát és a fővizsgáztató lepecsételte. A nyugati világban a jóga öt ága ismert: a hátha jóga. az ember mindig emlék­ szik arra. Ezek a tárgyak az első napsugártól az utolsóig öt végte­ lennek tűnő napon át teljesen lefoglaltak. egyenként a fülkéhez vezettek minket. A vajas tea más volt. azért. amennyit csak akar­ tunk. hogy „phödzsa keso" (hozz te­ át).. és kikerülünk az újjászületés köréből. Számomra most kezdődött csak a második fele. mely a tudat fe­ letti uralomra tanít. Egyszer egy nap campát kap­ tunk. ha­ csak úgy nem döntünk. A hatodik nap változást és felfordulást hozott. és az an- . hogy valamilyen különleges okból vissszatérünk a Földre. annyit ihattunk. anatómiából. A samadhi']óga vég­ ső megvilágosodáshoz vezet. A kundalini jóga.XVI. ahogy le­ szedték róla a keresztrudat. Valaki számára véget ért a vizsga.

Ám még egy tíznapos vizsga is véget ér egyszer. hogy Mingyar Dondup láma a legjobb tanár. felemelték a keresztrudakat.lihegte. amelyet vérmérsékletünk szerint mind másképpen töltöttünk. .az írás­ beli alapján . Ak­ kor két nap dzsúdó következett.de. melyet igen hangosan juttattam kifejezésre. Aznap éjjel zöldséget is ad­ tak a campa mellé . Egy hétre a nagy megpróbáltatás után már visszanyertük erőnket.. mint ahogy érkezett . Szóval.. és mi­ kor a tizedik éjjelén összeszedték a dolgozatokat.A leg­ nagyobb sietséggel rohantam ide. Örömöm forrása kettős volt: egyrészt a vizsgaeredmény bebizonyította.csak tudásunk gyenge pontjaira irányultak. majd kihirdették az eredmé­ nyeket. hogy milyen eredménnyel végzek. örömteli mo­ sollyal üdvözöltük az ügyeletes lámát. ki kellett takarítanunk a cellát. Reggel letörték a pecséteket az ajtókról. az elrendelés szerint a lista elején kellett len­ nem. mi van benne? Még több tanulás? Még több munka? Nagyon nagynak és hivatalosnak látszott.gyorsabban. . Az izgatott. Egy újabb hét következett. másrészt tudtam. Legnagyobb örömömre. A szóbeli vizsga két napig tartott. mint egy kotlóstyúk. nem nyithatom ki. lógó nyelvű. de mielőtt eljöttünk. amelyben kipróbáltunk minden fogást és eszméletlenné tettük egymást az „érzéstelenítő fogással".Ki­ vette köpenyéből az üdvözlet selyemsáljába tekert levelet. Amíg nem . hogy minden egyes jelöltet két teljes napon át vizsgáztattak. kivágódott az ajtó. Hangsú­ lyozni szeretném. amikor Mingyar Dondup láma a szobájá­ ban tanított. újra listavezető lettem.200 HARMADIK SZEM goltudásom sem elegendő.gondoltam .Terhé­ től szabadulva megfordult és elviharzott . Könnyű szívvel elaludtam.Az Ékességestől . tiszteletre méltó uram. a tiszteletre méltó orvoslámának.hogy árpasör után nézzen! Az üzenet: nem. Egy percig sem aggódtam amiatt. Kedd Lobszang Rampa-nak. hogy a dalai láma elégedett lesz tanárommal és velem. kidül­ ledt szemű küldönc esett be rajta. a vizsgáztatók kérdései . . Pedig biztos nekem van cí­ mezve . . és egy ziháló. hogy esetleg ne mennék át a vizsgán. további öt napon át úgy el voltam foglalva.egy kis változatosság a tíz nap egyhangúsága után. Néhány nap múlva. hogy egy ilyen illusztris témáról méltó­ képpen írjak.

. hm. az­ tán: . Két összehajtott ív volt benne. Az áll itt. most. és kiválasztottuk a két legjobb fehér sálat. Kinyitotta a borítékot. mialatt a legrossszabtól tartottam. fel kellett kaptatni a másik hegyen. így átnyújtottam neki a sálat. mert őszintén felneve­ tett és így szólt: . Egyetlen előnye az volt. Ez időnként kiderült a vizsgakérdésekre adott vála­ szokból.Nagyon elégedett vagyok ve­ led.hosszú szünet következett. nálatok a levél . Nem messze. Azt jelenti. rosszkor használod a humorérzékedet. Együtt men­ tünk az apáthoz.Igen.abból megtudhatjátok. lélegzetet vehetsz.. Mesterem hátul ülve nevetett rajtam. hogy nem csináltam meg ezt vagy azt . mi pedig az Ékességes magán­ lakásába siettünk.. A dalai láma olvasott a gondolataimban.Ülj le. így szólt: . Felszálltunk és ledobogtunk a hegyi ösvényen. hogy nekem is veled kell mennem. mivel néhány kérdés egyszerűen előhívja az ilyen felele­ tet. vagyis a kül­ ső csomagolást. Lobszang. hogy ugrasson.nagyon hivatalos . de. Végül. LÁMASÁG 201 nyitom ki.XVI. kiterítette és olvas­ ni kezdte.Rendben van. . és megmondtuk neki. a levelet és az egészet. Gyorsan átöl­ töztünk.Megérintette az ol­ dalánál lévő gongot. és a belépő szolgának azt az utasítást adta.de minden szavát élveztem. mi van benne. Lobszang! . . már égtem a türelmetlenségtől.A Hegycsúcsra. Szándékosan lassan olvasott. A sikeredben része volt Mingyarnak.. Egyedül mentem be hozzá.. . Ott szolgák vártak ránk. Ijedtemben végigfutott a hideg a hátamon. és így nem hibáztathatnak. hogy a ló majdnem a Hegy­ csúcs tetejéig felvitt a lépcsőn. Egyik gyengém így mondták nekem .? Tegnap az Ékszer Parkban volt. nagyon elégedett vagyok vele is. elvezették a lovainkat.. a Potalán. . Jól van.. földre borultam és átadtam a sálat. nem tudom. hogy megtudjam a legrosszabbat. alig hogy leszálltunk.mondta. Minden késedelem nélkül látogatásra kell mennünk a Potalába. . Az összes vizsgadolgozatodat elolvastam. hogy azonnal nyergeltesse fel a két fehér lovunkat. hogy nem jó helyen használom a humor­ érzékemet. hogy az Ékességeshez kell indulnunk a Potalába.az. . valójában alig érte meg a hűhót hogy lovon üljünk. Az udvaron szerzeteslovászok vártak a lovainkkal.ezek voltak az első gondo­ lataim.

hogy megtarthassam a státusomat. elvékonyodik és leválik. ha előbb a halálról alkotott tibeti nézeteket ismertetem. Egész másképp viszonyulunk a halálhoz. elhordott ruha. hogy minden fizikai tevékenység megszűnjön. hogy nem tud már több leckét megtanulni. hogy a test titkait megismerjem és hogy a test elhagyásának fizikai okát felfedhessem. bocsássák rendelkezésemre. a tanulmányaim­ hoz szükséges testrészt vagy testet. hibás és olyan kényelmetlen a szellem számára. A halál pillanatában a zsinór. Ha valaki nor­ mális körülmények közt hal meg (vagyis. a halhatatlan szellem anyagi burka. ha nem váratlan erőszak okozza a halálát). és instrukciókkal látta el további képzésemet illetően. így tehát eljött az ideje. A halál pillanatában az életerő ragyogó fénye kioltódik. a Bibliában „arany tálként" hivatkoznak rá. amely összeköti a két testet (a keresztény Biblia „ezüstzsinórja"). A második órában a mesteremért küldött. Mingyar Dondup lámá­ val együtt el kell látogatnom más kolostorokba és a halottbonco­ lókkal kell együtt tanulnom. hogy meghaljon. a testnek három napra van szüksége ahhoz. hogy bármely. mint a nyugati emberek. kaptam egy írást a dalai lámától. és a . A szellem folyamatosan visszavonul és kivetül a fi­ zikai testen kívülre. de azt hiszem. a következőképp gondoljuk el a folyamatot: a test megbetegszik.202 HARMADIK SZEM Két órát töltöttem el nála. és a munkájuk ilyen természetű. hasznos le­ het. De minthogy ez utóbbiak alacsony kaszthoz tartoztak. Felkérte a halottboncolókat. De a „zsinór" számára az újjászületés hasonló a köldökzsinórhoz. s ez a tisztánlátók által jól felismerhető. adjanak meg nekem minden segítséget. nem ismerem jól a Bibliát. hogy elhagyja. mint anyagi változatáé. hogy az újszü­ lött önálló létezése megkezdődjék. mint egy régi. A szellemi forma körvonala ugyanaz. Azt is meghagyta. mi történt a halotti tetemekkel. Úgy mondjuk. A tisztánlátók a ragyogást is észlelik. van benne egy utalás. mi szerint „nehogy elszakadjon az ezüstzsinór és darabokra törjön az aranytál". A ha­ lott test kevesebbet ér. Át kell majd esnem a Kis Halál szertartáson. Hát így álltunk! Mielőtt arról írnék. melyet azért vágnak el. Ekkor áll be a halál. Szá­ munkra a test csak „héj". Nem lévén keresztény. a szellem pedig ellebeg.

Az értőknek nincs szükségük se­ gítségre. Hosszú folyosókon mentünk lefelé. hogy az „öreg ez meg az megint a pén­ zére vadászik". és a szellemtest. A „hasonmás" lehet szellem. A fösvény pl. amely a test élete alatt ölt formát.XVI. Egy nap a Halál Tiszteletre méltó Mestere értem küldött: . Kísérj el ma engem. a lélek vagy az én (ego) megszabaduljon testi burkától. és mikor elfordult. Úgy tartjuk. az öreg ez meg az szelleme valószínű­ leg nagyon dühös.. még mindig látta. be a trapák lakónegyedébe. olyan mint egy erős. mert (szellem) kezével nem tudja megkaparin­ tani a pénzt! Három test létezik: a hús-vér test. hasonlít ahhoz a fényhez. hogy erős fényforrásba nézett. hogy létezik egy éteri hasonmás. azt érzi. éteri másának fel kell oldódnia. A haldoklónak három szakaszon kell keresztülmennie: el kell hagynia a fizikai testet. A pénzeszsák sze­ rencsés örököse kissé kényelmetlenül érzi majd magát a csendes éjszakai órákban. az éteri vagy „mágneses" test. Lobszang. így a haldoklás pillanatában felerősíti az éteri formát.annyira oda­ van a pénzeszsákjaiért. Lámahitünk nem fel­ tétlen azonos az ortodox buddhista hittel. és szellemét rá kell segítenie a Szellemi Birodalomba vezető útra. mely a halál után marad. Érdekes lehet. a „halhatatlan lélek". hogy erős fénybe nézett. az élet elektromosság. Az ókori egyiptomiak is hittek az éteri másban. a halottak vezetőiben. Itt. amit az ember azután Iát. LÁMASÁG 203 szellem. amelyben a szellem megta­ nulhatja az élet kemény leckéit. a „kórházi szobában" egy öreg szerzetes . utolsó gondolata is a pénze sorsáért érzett félelem. hogy ragaszkodjék az élethez. és a szellemi világban. vagy az elektromosság fogalmaival. Amikor meghal. akkor erős éteri hasonmás jön létre. me­ lyet testi vágyaink. mely szellemformát öltve bejárja az ismerős helyszíneket. Hisszük. hogyan történik. mohóságunk és erős szenvedélyeink hoznak létre. Ha a testnek erős oka van. csúszós lépcsőkön. visszamaradt mágneses mező. hogy megtanuld a lélek megszabadításának gyakorlati módsze­ reit.Ide­ je. vagy a trapát végig kell vezetni az egész úton. Ti­ betben segítünk a haldoklóknak. erőtér. Talán mindenkivel meg­ történt. hogy csak azokra tud figyelni. . . de a köznapi férfit és nőt. Igaza van. és az éteri más.tegyük fel.

mert itt a halál. A mozdulatlan test felett az élet­ erő felhőszerű tömegben gyülekezett. Agyvérzést kapott.204 HARMADIK SZEM készült arra az útra. nincs mitől félni. béke és boldogság vár rád. Az élet véget ér. Szedd össze a gon­ dolataidat békében. Szedd össze a gondolatai­ dat. lélegzeted zihál. Szedd össze a gondolataidat. Figyeltem. hogy fájdalom nélkül szabadítják ki a szellemet.Közeledsz ahhoz. a torkod elszorul. így könnyebben megtalálod az utat. hogy teljesen meg­ szabadítsa a küszködő szellemet. és a „világ utáni" örömöket élvezi majd. Ereje fogytán volt. olyan mozdulatokkal. Pontosan leírta az utat.A látásod elsötétült. . megszabadul a szellem. amelyekről bebizo­ nyosodott. kígyózott és tekeredett. hogy meg­ szabadulj a testi küszködéstől. Öreg. Öreg. a lélegzeted megáll. A láma folyamatosan ütögette az öregembert: a kulcscsontjától a feje tetejéig verdeste. s végül eltűnt. és nagyon elgyengült. A zsinór fokozatosan elvékonyo- . A hideg felfelé kúszik a hanyatló élet nyomában. közel a szabadulás. látásod homályos­ sá lesz. Az örök éj árnyai a szemedre szállnak. . az aurája színei egyre halványabbak. nincs mitől félni. Az élet kiszáll a lábadból. Közeledik az idő. amelyet a korábban eltávozott telepatikus lámák térképeztek fel és közöltek telepatikus úton még a másik vi­ lágból is. Kihűl a tested. az­ tán füstszerű formában felvette a test alakját. milyen csapdákkal találkozik és hogyan kerülje ki őket. mikor az élet a ma­ gasabb Végső Realitás felé távozik. melyet egyszer valamennyien megteszünk. Öreg. mellyel az ezüstzsi­ nór még mindig összekapcsolta. amíg arra sincs már elég ereje. Kövesd az utat. Mindenképpen el kellett érni. hogy ezt az állapotot fenntartsa. kemény hangot adott ki. A lábad kihűl. Közeledik az idő. Szedd össze a gondolataidat. A velem lévő láma finoman megfogta mindkét kezét. Öreg. Figyelj a szavaimra. hogy egészen addig a tudatánál maradjon. Az ütögetés folytatódott. egyre közelebb a végső távozás. Öreg. El­ mondta. A láma az egyik ősrégi rítust követ­ ve hirtelen egy éles. Öreg. bár az öregember aurája még jobban elhalványodott. és eme élet hangjait füleid nem hallják többé. megszabadul a torkod.

ahol a Lingkhor út elágazik Decsen Dzong felé. Minden tétovázás nélkül az állat hátára hajította a fehér tö­ meget. akik a te­ temeket készítik elő. úgy született új életre az öregember. majd levált. Halál. ahol össze­ zúzzák a holttestet. Menjél tovább. és ahogy a köldökzsinór elvágása után megszületik a csecse­ mő. Négy sarkában lyu­ kak voltak a kőben. amely ott van. amíg sok-sok erőfeszítés után el nem éri a Buddhaságot. A test kötelékei elszakadtak. és elküldtünk azokért. Egy másik kőtáblán fele mélységig fúródtak a lyukak. Halott vagy. hogy átvezesse a szellemet út­ jának első szakaszán. A láma telepatikus úton továbbra is utasításokat adott. A forma lassan. A halál csendje. lehelletnyi lett. mint az égen lebegő felhő vagy a tömjénfüst a templomban. A lámakolostor tetejéről egy mély hangú trombita üzenete hasított át a vidéken. a Köztes Létben vagy.XVI. elszállt. Kövesd a kije­ lölt utat. A távolból dobok hömpölygő morajlása hallatszott. óriási kősziklák álltak rajta. A negyedik nap reggelén egy Ragyab jött a Halál Embereinek kolóniájáról. A zsinór elvékonyodott. hogy folytassák az eltá­ vozott szellem telepatikus irányítását. Egy újabb öregember folytatja hosszú útját a Létezések Körén.Halott vagy. és lépj be a Végső Realitás­ ba. A tömjénfelhők összecsavarodtak. LÁMASÁG 205 dott. mi a miénken. Ez a „Hely" egy elha­ gyatott területen volt. Könnyedén meglóbálta. előre. Csak a láma telepati­ kus utasításai fodrozták a szoba csendjének burkát. de az a sorsa. bőr­ csizmák csosszanását. mely a legnagyobb testet is megtartotta. abban oszlopok. hogy addig járjon. majd fehér ruhába csomagolta. Ez három napig tartott. átadta a csonttörőknek. a felkavart levegő vibrálása alábbhagyott. Megérkezésekor a lámák abbahagy­ ták a telepatikus vezetést és átadták a testet. Számodra már ebben a világ­ ban nincs semmi. és együtt elvonultak. Lótuszülésbe ültettük a testet. talán ta­ nult földi élete leckéiből. Amikor arra a helyre ért. Kint egy jak állt. Te a te utadon. . és egy lapos kő­ tábla. a lá­ mák váltották egymást. Hagyd el az Illúziók Világát. eb­ ben a szobában csend volt. . Itt. Másokat is hívtunk. és valahonnan egy jak bömbölését. a vállára emelte és nagy léptekkel kiment. A hullaszállító szoro­ san összegöngyölte. A folyosóról az élet különféle zajait hallottuk. A Bardo-ban.

a kőlapon nem maradt semmi. A karokat és a lá­ bakat a négy oszlophoz kötözték. Ekkorra a testtörő már felnyitotta a törzset. Végül levágták a fejet és felnyitották. a beleket felvágták és elosztották a „vezérek" kö­ zött. akár az aprófát. A májért a rangsorban követ­ kező madár jött. és előrelépkedett. Egy madár jött a fél agyért és talán a szemért. és be­ tömködték a másik kőlap lyukaiba. könyörtelenül rátámadtak. hogy a vezéreket megelőzve érjen földet. hogy kikapja a boncoló kinyújtott kezéből. azután zsákmányra várva türelmesen üldögéltek a sziklákon. hogy megállapít­ sák a halál okát. aztán visszament a sziklához. A kezet és a lábat levágták és feldarabolták. A hullaszállító láttán az égből azonnal lecsaptak a héják. A vesét. Saját érdeklődésből tanulmányozták a szerveket. . hogy a húst csíkok­ ban hántsa le.206 HARMADIK SZEM A tetemet a kőlapra tették és levetkőztették. A keselyűk azt is megeszik! A csonttörők képzett emberek voltak. olyanok vol­ tak. A csonttörők felaprították. Hosszú vágást ejtett. Kezét az üregbe süllyesztve kivette a szívet. melynek látványára a keselyűk vezére súlyos szárnycsapásokkal a földre szállt. Meglepően rövid idő alatt megették az összes szervet és a húst. Nagy tapasztalatuk alapján könnyen megmond­ ták. Akkor feldarabolták a húst. és felvágta a testet. a munkájukra büszkék. megfogta. ha egy is vakmerően megkísérelte. és odaadták a többieknek. a másik meg valami egyéb finom falatért. Ezek a madarak szigorú társadalmi rendben éltek. ott ette meg. csak a sok-sok csupasz csont. és nehéz döngölőkkel finom porrá törték. mint a szabadtéri színházban a nézők. Akkor a fejtörő fogta hosszú ké­ sét. Természetesen nem volt tényleges okuk rá. ki miben halt meg.

hogy a madarak helyett a férgek tápláléka legyen. vagy megmérgezték. megvár­ tak vele. az Ékességes közvetlen parancsára jöttem tanulni hozzájuk. Túl nehéz dolog lenne. Szünetet tar­ tott. hogy megbizonyosodjanak a betegségről. később se­ bészetből határozottan kiváló lettem. Büszkén mutattak mindent.XVI. Nemsokára már elég ügyes voltam a boncolásban. igen. különösen néz ki. Tudom.miként leírtam . . A másik különbség. hogy a halotti bizonyítványban tényleg a valódi .Vagy máskor: . egy kemény mag van benne. tiszteletre méltó láma. hisz tőlük tanul­ tam. mert kevés a fa.lehet a hiba. Én természetesen nagyon hasznosnak találtam eme képességüket. Rettenetesen költséges lenne. A főboncmester mellettem állt. Tibetben nem lehet földbe temetkezni. mint később a tökéletesen felszerelt orvosi egye­ temen. itt van. mert ezzel szennyezték volna a folyókat. Sokkalta jobb ez a fajta kép­ zés.Tessék. ahol . és láthatod a vérrögöt. LÁMASÁG 207 hogy ennyire érdeklődjenek ez iránt. mint az. tudták. hogy a nyugati világban a testtel együtt eltemetik a halál okát is. míg kiszedett egy jókora darabot. mert a szív felé áramló vér útjába akadály került.a madarak elfogyasztják a húst és a csontokat. Gazdasá­ gi okokból az égetés sem lehetséges. azért halt meg. ami fontos vagy érdekes: . aztán: . felhasítjuk ezt az artériát itt. amitől elzáródott. Nem marad más módszer számunkra. és a test elé­ getésére a hegyeken keresztül jakháton kellene fát hozni: Indiából. hogy a csonttörőknél többet tanul­ tam anatómiából. és mutatta.Ez az asszony. És ez így ment. Végül is több száz holttestet tanulmányoztam. amelynek következ­ tében a „szellem elvált eszközétől". mint hogy a holttestet kitegyük a szabadba.itt . Ha nem voltam éppen a közelben. ki­ nyitjuk. Vízbe sem dobhatták a tetemet. Felvágjuk és megnézzük. és egy eset különösen érdekesnek tűnt. és senki sem tudja. Ha valaki mérget vett be. a tény hamar nyilvánvaló lett. amelyben a diákok kórházi tanbonctermekben egyegy hullán osztoznak. Nézd. tiszteletre méltó láma. az élőlények ivóvizét. mert sziklás a talaj és csak nagyon vékony földréteg fedi. A tibeti két szempontból különbözik a nyugati te­ metkezési módtól: a nyugatiak eltemetik a testet és hagyják. de a hagyomány megkövetel­ te. Az egyik mi­ rigyben .Ez az ember.

A szerzetesek mögöttünk mély hangon kántáltak. és egy kevéssé használt ajtón ke­ resztül az épület alatti titkos folyosókhoz értünk. A szerzetesek gondosan elhe­ lyezték a tetemet. hogy átvezessék a Bardo-n. nem kényszerült rá. és egy óra múlva a testiből a szellemi világba távozott. vagy bebalzsamozzák és beara­ nyozzák. Hát?! Mi nem gyártottunk tömegcikkeket. kivéve a legmaga­ sabb rangú lámákat. és a szünetekben ezüstcsengő csilingelt. Ez utóbbi eljárás nagyon érdekes. amíg a lámák virrasztottak mellette. Lementünk. majd be a titkos helyekre. hogy valóban aranyat használunk. Aurája színei már alig látszottak. nem hiszik. ez „még egy amerikai képességeit" is meghaladná. a főépü­ leten át a templomba mentünk. akik olvasták a témáról írt feljegyzései­ met. Egy este meg kellett jelennem az apát előtt. akik előző megtestesülések. sokszor vettem részt benne.Egy előző inkarnáció rövidesen elhagyja testét. hogy miben halt meg valaki. azt állítják. Most a Rózsasövény­ ben van. Egyes amerikaiak. Végül. és Szera-ba utaztam. hogy megfigyelhesd a Szent­ séges Megörökítést. aztán három lámát és engem kivéve valamennyi- . Csak aznap éjjel ült a test lótuszülésben. Nálunk a testtörők megnézik és megbizonyosodnak arról. Előttem két láma vitte a holttestet egy hordszékben. de be tudjuk aranyozni a testet. Szóval. odabent jéghideg volt. A kolostorban az öreg apát szobájába kísértek. Még mindig lótuszülésben ült. Vörös köpeny volt rajtunk.208 HARMADIK SZEM ok szerepel-e. Azt mondta: . táncoló kontúrral a falakra vetődött a vajmécsesek és a lo­ bogó fáklyák lángjának fényében megnagyobbodott és eltorzult ár­ nyékunk. ahogyan csak egy mesterember foglalkozhat. Beléptünk. Mivel apát volt és ta­ nult ember. Tibetben minden halottat így „tesznek ki". megint csak szembe kellett néznem a nyereg okozta gyötrelemmel. Libegő. Másnap pirkadatkor ünnepélyes menetben levonultunk. azon sárga stóla. egy lezárt kőajtóhoz érkeztünk. és a szokásos három napot sem kellett kivárni. Nem tudunk előállí­ tani egydolláros órákat. Azt akarom. Ó'ket bebalzsa­ mozzák és egy üvegfedelű koporsóba rakják. hogy ott légy. de egyes dolgokkal úgy foglalkoztunk. ami azután valame­ lyik templomban megtekinthető. tizenöt­ húsz méterre a földfelszín alatt.

az ajtót bezárták. LÁMASÁG 209 en eltávoztak. Több száz vajmécses égett. és ide. hogy a vékony. A test belsejét megmosták és megszárították. és ezzel készen állt a preparálás következő szakaszára. Az egész szobát megtöltöttük az egyik tibeti területről származó sóval. ami kemény kéreggel vonta be. majd a kolostori pe­ cséttel lepecsételték. hogy a lótuszülésbe merevedett holttest kemény. forró levegőt árasztva a balzsamozó kamra üreges falán ke­ resztül. Mikor a lakk meg­ száradt és megkeményedett. Újabb lakkot öntöttek be­ le. Alattunk a szerzetesek már készülődtek a tűzrakásra. a testüreget kitöltötték. Levittük egy még mélyebben lévő szobába. miközben a körvonalak megmaradtak eredeti formájukban. majd egy speciális lak­ kot csurgattak bele. a vastag porréteg közepé­ be helyeztük a tetemet. Végre a selyemtömést megfelelőnek találták. A szára­ dási idő végén arra mentünk vissza. A földet különleges por fedte.XVI. hogy a lángok és a meleg a szoba falán kívül cirkulálva egyenletesen magas hőmér­ sékletet biztosítsanak. A test külső felületét befestették lakkal és száradni hagyták. Úgy építették. A szokásos testnyílásokon keresztül kivették a bel­ ső szerveket. valamint ásványokkal és gyógyfűkeverékkel. az égő vaj sistergését. hogy a tömést átitatva. A hetedik nap végén nem raktak többé a tűzre. az megkeményedjen és szilárd-tömör belsőt képezzen. mely tulajdonképpen kemence volt. Mikor már jól begyulladt a tűz. de ügyeltek arra. sorban ki­ mentünk a folyosón kívülre. Mi­ kor a szoba a padlótól a mennyezetig meg volt rakva. azokat azután alaposan lezárták. hogy a végső és tökéletes száradás bekövetkezzen. Ismét különböző lakkokat öntöttek rá. A súlyos kőfalak recsegtek-ropogtak a le­ hűléstől. Lassan leé­ gett. Kiadták a parancsot a kemence begyújtására. kitömték. A folyosó is újra lehűlt. A megszilárdult felületre egy „védőréteget" vittek. élénk sárga fénnyel árasztották el a helyiséget. Három napig . Hamarosan hallottuk a fa recsegését és ahogy terjedtek a lángok. kihunytak a lángok. filmszerű selyemrétegeket . hogy az alak ne változzon.amelyeket ekkor kentek rá később könnyen lehánthassák. edényekbe rakták. A holttestet levetkőztették és gondosan megmosdatták. Egy nap és egy éjjel nem nyúltak hozzá. jaktrágyát és vajmaradékokat tettek rá. be lehetett lépni. Lenn egy egész héten át tomboltak a lán­ gok.

Ez te voltál Lobszang. Azt gondoltuk. . Olyanok. Ezek az emberek páratlan szaktudással rendelkeztek. csak kicsit sötétebb árnyalatú volt. az ember végső szellemállapotát szimbolizálja. Végül üres lett a szoba. mint életében. A tartósítás tökélete­ sen sikerült. Csak sut­ togva beszéltünk. tudásuk bizonyítékaként olyan aranyfigura maradt hátra. még mindig lótuszülésben ült a kamra közepén. és nem zsugorodott össze. A szer­ zetesek puszta kézzel.210 HARMADIK SZEM minden csendes volt. csak a betekert test volt benne. akik be tudták aranyozni a halott testet. morzsolták az omlós sót. ahol a vajmécsesek fényében tisztábban láthat­ tuk. mint ünnepélyes bírák. aki bármikor fel­ ébredhet. azután az aranyművesekre került sor. Úgy tűnt. Két napon át vakarták. mert meg kellett várni. de Ti­ betben csak mint szent fémet értékelik: időtálló fém. A lepecsételéstől számított ti­ zenegyedik napon feltörték a pecsétet. Mi­ kor befejezték a munkájukat. az előző inkamációdban. akik félig csukott szemmel fi­ gyelik a mostani generáció gyarlóságait és gyengeségeit.valami furcsa erő által megigéz­ ve álltam előtte. halkan jártunk. Az egyik különösen vonzott . és mint az összes többit. mint életében. Óvatosan felemeltük. Nem használtak szerszámot. a legkisebb részletre is ügyeltek. felváltva kaparták a megkeményedett keve­ rékeket. Más országokban az arany vagyonokat ér. . aranytrónusra ültették. és az ajtót belökték. Újra belakkozták a meztelen halotti tetemet. Akkor finom érintést éreztem a karomon. A legkorábbi időkből származó személyek voltak itt sorban ültek. hogy a szobában me­ gint normális hőmérsékletet legyen. felismered. és bevittük a másik szobába. mely valamennyi vonásával és ráncával pontosan úgy nézett ki. nyugodtan. nehogy megsértsék a testet. mindenttudó mosollyal néz rám. hogy ne zavarjuk az élő halotta­ kat. A körvonalai olyanok voltak. majdnem leestem az ijedtségtől. A selyemrétegeket egyenként lehántották. A test alvó emberé is lehetett volna. a legvékonyabb és leglágyabb aranyrétegeket fek­ tették egymásra. Mesterembe­ rek voltak. A szerzetes aranyozok töké­ letes pontossággal dolgoztak. A nehéz arany testet bevitték az Inkarnációk Termébe. Las­ san dolgoztak.

mindketten megilletődve kivánszorogtunk. A neki adományozott címeket. A legkorábbi történelmet később ismertették meg velem. az ajtó becsukódott mögöttünk.XVI. A rejtekajtó mögött kilencvennyolc aranyfi­ gura ült a sziklába vájt titkos teremben. rangokat és kitünte­ téseket. Tibet történelme feltárult előttem. . és meditálva ültem előttük. és tanulmányozhat­ tam az aranyba burkolt „szobrokat". Mindegyiknek volt saját írott története. a legnagyobb érdeklődéssel olvastam őket. jellemét és képességeit. Időnként egyedül mentem. Később gyakorta bemehettem a terembe. LÁMASÁG Mesterem a következő aranyfigurához vezetett és megjegyezte: . szintén teljes figyelem­ mel tanulmányoztam.Ez pedig én voltam. Itt találkoztam saját történetemmel is. Itt ismertem meg veze­ tőm. távozásának módját. Mingyar Dondup láma történetét is: múltbeli tetteit. Csendesen. Vagy legalábbis úgy gondoltam.

Végül három hónap múltán az asztrológusok szerint megfelelő időpont közeledett. Kérésedre a megszólításod továbbra is . Huszonnégy órán 213 . az előjelek kedvezőek voltak. és országunk múltjába. nem tudhatjuk igazán. amíg át nem léptük a halál kapuját.Tizenhetedik fejezet A VÉGSŐ BEAVATÁS Miután . hogyan balzsamoznak.Az Ékességes parancsára apáttá fognak avatni.már vagy féltucatszor láttam. Barátom! . Mint felismert inkarnációnak tehát újra ugyanaz volt a státu­ som. és vissza nem tértünk. át kell esnem a Kis Halál szertartásán. Az előkészítés nehéz volt és hosszú. s azt mondta. Most még messzebbre eljutsz majd: az élet birodalmán túlra. egy nap Csakpori apátja magához hívatott. Három hónapon át szigorú felügyelet alatt éltem. . szigorú fegyelem és hosszú-hosszú órás meditációk. fiam. Rideg egyszerűség.Mert tudod.mondta. Napi étrendem szörnyű ízű gyógynövényfo­ gásokkal egészült ki.láma lesz.mint Mingyar Dondupnak . Én csak az Ékességes üzenetét közvetítem. Valamivel később a szobámba bejött egy nagyon idős láma. mint hatszáz évvel ezelőtt. Mintha az embernek sok választása lenne egy láma­ kolostorban! Még a campából és a teából is kevesebbet fogyaszt­ hattam. Az asztrálutazásban tanul­ mányaid során messzire jutottál. Az Életkerék egy egész kört fordult. hogy nincs halál. . amikor eltávoztam a földről. A gondolataim csak „tiszta és szent" dolgo­ kon járhattak.különböző kolostorokban .

kísérőim lobogó fáklyákat vittek. Előrementünk. Azokon a folyosókon jártunk. Az egyik apát rövid aranypálcát nyújtott felém.figyel­ meztettem magam . A fáklyákat kioltották. A kíséret többi tagjának alakja beleol­ vadt a sötétbe. mint egy dob. A száraz levegő köpenyek súrlódásától megtelt elektromossággal. A ke­ zem sugárzott. De a soron lévő feladatra kell összpontosítani .sötét. a nyikorgás hangja ide-oda verődött. és isteneknek gondolták magukat. fűszerek és füs­ tölők szaga terjengett. a felhal­ mozódott áram első kisülésére majdnem kiugrottam a csizmámból. és ahogy megyünk. Lassan nyílt. mint egy álom szétfoszló emlékei. hogy az apátok is ragyognak.Fogd a bal kezedbe. Nesztelenül lépkedtünk a bőrcsizmában. Az apátok sáfránysárga brokát köpenye halk suhogó han­ got hallatott.és íme. Előttünk egy újabb . Állott levegő. olyanná lettek. megszünteti a kellemetlenséget. Láttam. Mikor a folyosó végére értünk. mintha lebegő szellemek lennénk. a halk hangok csak fokozták a sűrű csendet. hatalmas. vajmécsesek gyúltak helyet­ tük. Erős hideget éreztem. amíg olyan üres nem lettem.214 HARMADIK SZEM át böjtöltem. De közeledtünkre az egész sziklatömb elmozdult. a kortól összeaszott apát ment előttem. mintha új aura venne körül. Készen arra. A folyosók és az átjárók egykor olvadt lávát szállítottak a kitörő vulkán torká­ ba. az én kezemben nem volt semmi. Mély csend vett körül. keskeny . A bal kezében mindegyik vajmécsest. nyikorogva. . Most apró emberek lépkedtek rajta. aranyborítású ajtónak ütköztünk. húzd vé­ gig a falon. mintha egy kongó űrben lennénk.ösvény. Akkor a rejtett lépcsőkön és folyosókon a Potala alá vezettek. aki örömmel várta. és azt suttogta: . há­ rom nagyon idős. itt a Titkos Bölcsesség Temploma. melyet régi idők vulkanikus tevékenysége vájt a kemény sziklába. különös. parázsló füstölőt tartott. a jobban vastag. nem evilági hidegséget. melyeket korábban bebaran­ goltam már. Rémületemre bizsergést és ütéseket éreztem. később azonban már nem éreztem fájdalmat. Sokat men­ tünk. hogy a beavatás utolsó próbatételének alávessen. hogy visszatérhessen a Mennyei Mezőkre: három aggastyán. egy titkos templomba jutottunk. Néhány méterrel odább egy pillanatra meg­ álltunk. Három apát vezetett be. talán a világ legnagyobb metafizikusai. kemény szikla állta utunkat. így tettem.

Sziklaréteg. Az üreg belsejében egy fényes fekete ház állt. ahol az apátok vaj­ mécsesének tompa fényében a sötétség még feketébbnek látszott. Elbűvölten és félelemmel vegyes áhítattal néztem. újra sziklaréteg. és így tovább. . azon festett. hatalmas aranyfigurá­ kat láttam. A levegő nehéz és fojtogató volt. mintha ébenből készült volna. és beléptünk a magas. Három mez­ telen aranyfigura feküdt előttünk. Amit sötét árnynak képzeltem. tekergő ösvény volt. Két férfi. Ahogy a vibráló sárga fény erősödött. némelyiket félig betemette a drágakő. aranyréteg. nyomban elájulok. botladozva. Nézd. Sántikálva. A pislákoló fényben úgy tűnt. mielőtt a földünkön a hegyek képződtek. rejtekajtó volt.XVII. A homályból egy Buddha derengett elő. Nem volt fedelük. nagy műgonddal kivésett. nagyon magasan felettünk. aranyrögök. csak a be­ avatottak látták őket. akár a csillagok a sötét éjszakai égen. mint amilyeneket a tóalagút falain láttam. Halványan más alakok is kirajzolódtak. Odamen­ tünk. néha csúszkálva mentünk előre. amikor a partjait még tenger mosta. a bujaság képviselői. széles ajtón. ördögök. olyan óriási volt. Egy falhoz közeledtünk. meredek. A VÉGSŐ BEAVATÁS 215 Vajmécsesek gyúltak.kiáltott a vezető apát. mintha egy láthatatlan kéz gyújtaná meg őket. és azok a próbák. Belestem és a lélegzetem is elállt attól. Úgy éreztem. ötméteres Életkerék. . egy nő. sziklaüreg. jelekkel ellátott kőkoporsót találtunk. úgy csillogott az arany. Az oldalán furcsa szimbólumok futottak végig és olyan ábrák. Bent három fekete. mely lefelé ment. mi­ kor egy-egy keményebb szemcsén visszatükröződött a mécsesek gyenge fénye. egyre lej­ jebb. mintha forogna . Akkor járták az országunkat. melyeken az embernek keresztül kell mennie az Én megtestesülése előtt.vele pörögtek az ér­ zékeink is. hogy a fény csak a dereká­ ig ért. Egy ösvényre nyílott. és más csillagok ragyogtak az égen. a világ szívébe hatolunk. amit láttam. mely csillogott az aranytól: telérarany. Keskeny. mintha a föld egész súlyával ránk nehezed­ ne.Fiam! . Az aranybur- . mert senki emberfia. A vezető apát eltűnt.Nézd meg őket! Istenek vol­ tak réges-régen. Még egy utolsó kanya­ rulat és mély üreg tárult a szemünk elé. Magasan. úgy éreztem.

Hirtelen rántást éreztem a belsőmben. vékony. A végtagja­ im elzsibbadtak és jéghidegek voltak.válaszoltam. emelkedtem és zuhantam. A vajmécsesem sercegett. minden jelük pontos hűséggel kirajzoló­ dott. Múlt az idő. nehogy felébresszük őket. Sokan meghalnak. sokan elbuknak. Kész vagy rá. ahogyan éveken át tanítottak. hajlandó vagy rá? . A legidősebb apát hozzám fordulva így szólt: . de ez teljesen más volt. Ott. Egy kőlaphoz vezettek. Nem halottak . keresztbe­ tett lábbal. mint akik alszanak. haldoklóm az ősrégi kriptában. a magas hegyi hágók felett tündöklő hold fényé­ hez hasonlított. Néhány percig még vörösen parázslott. de csak az hagyhatja el élve ezt a helyet. több mint száz méterre a napvilág alatt. A sírt fokozatosan halványkék fény árasztotta el. A fejük nagy és a tetején kissé kúpos. aki látja a múltat és ismeri a jövőt. Egyik oldalon megláttam egy koporsófedelet: a mennyek térképe volt be­ levésve .Rövidesen bea­ vatottá válsz. Az az érzésem támadt. Hintáztam. és úgy lélegeztem. Az apátok fogtak egy-egy vajmécsest. a szájuk kicsi és vékony. ahogy a kőlap tetején me­ ditáltam. az égett kanóc szagát éreztem. aztán az is elszállt. A orruk hosszú. egyedül maradtam az ősrégi halottak holttestével. szemük egyenes és mélyen ülő. mely két koporsó közt állt. aki kiállta a próbát. Lefeküdtem. a férfiak közül a nagyobb legalább öt méter volt. A csend és a sötétség nyomasztó volt: csak a sír csendje ilyen. mint amikor kihajtogatják a régi bőrt. és sorban el­ vonultak. A nehéz fekete ajtó becsukódott. egyet nekem.olyanok voltak. Egy percre .216 HARMADIK SZEM kolaton minden vonásuk.de milyen különösnek tűntek a csillagok! Asztrológiai tanulmányaim során elég jól megismertem az éjszakai eget. kifelé fordított tenyérrel ültem. egyenes háttal. majd kialudt. Az állkapcsuk keskeny. hal­ doklóm. Meggyújtottak négy füstölőt. és mintha va­ lami különös zizegést és ropogást hallottam volna. olyan volt. Csendesen mozogtunk és halkan beszéltünk. De a méretük! A nőalak fektében három méter hosszú lehe­ tett.Igen . utasításukra lótuszülésbe helyezkedtem. A megterhelés na­ gyon nagy lesz. Hirtelen megmerevedett a testem. viaszmerev lett. egyet-egyet a három koporsónak.

kimon­ datlan gondolattöredékeket hallottam. vajon hogyan magyaráznák a ma­ terialisták eme hatalmas alakok létezését. még csak nem is hallottam a pálmafákról. elhagyatottnak. A VÉGSŐ BEAVATÁS 217 azt képzeltem. Lustán a hátamra feküdtem a napsütötte parton. Színes fényeket láttam és ismeretlen árnyalatú villódzásokat. A föld köze­ lebb volt a naphoz. Fekete köd ereszkedett rám. Valahonnan a tenger bugását hallottam és a hullámverések alatt a kavics sistergő recsegését. Éreztem a sós levegőt és a tengeri moszat szagát. a fejemben fog szétrobbanni. Hanyatt fekvő testemre néztem. Nagy civilizációk keletkeztek és az emberek többet tudtak. Asztráltestem hány­ kolódott. A napok rö­ videbbek és melegebbek voltak. A hang gyorsan közeledett. A messzeségben mintha valaki megkonga­ tott volna egy mély hangú harangot. Azt érzé­ keltem: végtelen sok évvel ezelőtt történik mindez. hangok.XVII. és az ellenkező irányban keringett. Beszédfoszlányokat. mint száraz levél a téli szélben. és vele nem földi nyugalom. lük­ tetett az élettől és sugárzott az életerőtől. és a kötél végén himbálódzok. Lassan azonban láthatóvá váltak a fi­ nom különbségek köztem és a hatalmas alakok teste között. Óriások! Mindannyi­ an. otthontalannak a mindenségben. mint ma. ami­ kor feltűnt egy vidám napbarnította csoport. A mai emberiség kicsinyes önelégültségére gondoltam. hogy valóban a hús-vér testem felett lebegek. és úgy repült. de akkor hirtelen eszembe ötlött. A helyszín ismerős volt. mint te­ tem a halotti tetemek között. és kíváncsi voltam. A fejem felett aranytálra emlékeztető fényességet láttam. fústgomolyként sod­ ródtam . A testem közepéről ezüstkék zsinór lógott. és a pálmafákra pillantot­ tam. Úgy tűnt. A tudatossággal jött a mozgás. Egy másik űrből jövő bolygó a . sosem láttam a tengert. Magányosnak éreztem magam. végül már úgy tűnt. hogy magam is „óriás" vagyok. A vizsgálódás lekötött. Egy közeli ligetből nevetgélő han­ gok hallatszottak. Valami azonban azt súgta. Gondolkodtam. hogy valami megzavarja a gondolataimat. Lassan eloszlott a köd. melyek egyre hangosabbak lettek. Belső látásomon széttörede­ zett képek villantak át. mintha a szél vinne. Lenéztem és láttam. nem vagyok egyedül többé. úgy pihent a kőlapon. A tudato­ mon tűzpiros fájdalom hasított keresztül. Hirtelen tudatára ébredtem. újra a sárkányban vagyok.

. visszatért hozzánk. Szelek támadtak. Három napja fekszel itt. Támolyogtam a gyen­ geségtől és az éhségtől. Elmerevedtem. Valamivel később a látomás elhalványodott és elsötétedett. Füstölgő lávát okádva magukból. Jövünk. . amelyek az eltérő gravitációs erők hatá­ sára a föld felé tornyosultak. A meleg és kellemes ország. De ez meghaladja egy könyv ter­ jedelmét. ahol a letűnt világ vegetációja és faunája tovább élt.Percek múltak és halvány fény közeledett. Tibet. hatalmas hegyek keletkeztek körülötte. Távolabb. amit láttam és átéltem. mint amilyennek képzeltem őket. egyes földrészek a ten­ gerek alá süllyedtek. a folyosókra! Elgyengültem az éhségtől. Fo­ kozatosan elhagyott az asztrál. Láttad. Kilendítette a pályájá­ ról és a föld ellenkező irányba kezdett forogni. Alig tudtam lábra állni. árvizek. És éltél. fiam. és aznap éjjel. A három öreg apát. és asztrális beavatásom egyes részletei túl szentek és túl személyesek ahhoz.Igen. világméretű árvizek árasztot­ ták el.és a fizikai tudatom. felkorbácsolták a vizeket. ahogy megjövendölték. Elmondhatom. a fel­ földeken hasadékok repesztették szét a felszínt. furcsábbak voltak és ma is fur­ csábbak.fázom. Agyamban a gondolat puhatolódzó ujjai: . hogy fázom . fel a hideg. mert egy kripta fagyos sö­ tétségében fekszem egy kőlapon. mások kiemelkedtek.218 HARMADIK SZEM földnek ütközött és hatalmas ütést mért rá.Jól csináltad. furcsa. hogy nyomtatásban megjelenjenek. Ki ebből a felejthetetlen kamrából. Ettem-ittam. Vajmécsesek. . és hatalmába kerített mindaz. hideg levegőre. tudtam. idegen országokba kell mennem. mikor lefeküdtem. Később tuda­ tosodott bennem. Meghal­ tál. és négyezer méter magasan a tenger fölé emelkedett. Földrengések rázták meg a világot. megszűnt tengerparti üdülőhely lenni. hogy hamarosan el kell hagynom Tibetet.

Lobszang Rámpa láma ré­ szére. . be a főkapun. át az úton. és olvasni kezd­ tem anélkül. Lobszang. Kinyitottam a csomagot. de úgy érzem. Mingyar Dondup láma velem jött. ahogy hirte­ len megállította. . ahogyan mondtam neked. Tétován felénk nézett és felismerte Mingyar Dondup lámát. le a hegyről. mit akarhat az Egyetlen és Páratlan Védelmező. visszatérek a Mennyei Mezőkre. rövidesen Kínába utazol. ismerős csomagot. Porzott a ló lába.és barátom­ nak . . Köpenye bugyrából elővette az üdvözlet selyemsáljába tekert hosszú. lehet. hátrált. Háromszor földre borult előttem.Üzenetet hoztam az Ékességestől. a Potala-beli esemé­ nyek önbizalmat adtak. Hozzuk ki a legtöbbet a mai és a még hátralévő néhány napból. Ne­ ked is jönnöd kell.Reggel az Ékességeshez kell mennem az Ékszer Parkba. Reggel végiglépkedtem az Ékszer Parkhoz vezető ismerős úton.Mingyar Dondup lámának. és én. szintén hamarosan útnak indulok. Most már sokkal magabiztosabb voltam. Egy lovas jött vágtatva. Mindketten arra gondoltunk. úgy adta át nekem.Az ember általában nem találgatja. hogy előbb átadtam volna mesteremnek .Néhány nappal később a Boldogság folyója partján üldögéltem mesteremmel. hogy utoljára 219 . felpattant a lovára és elvágtatott.

Elintéztem neked. s úgy meghúzták. mint apám és anyám. hogyan festek benne. lyukak és foltok tarkítot- . mert amikor egyedül találtam a dalai lámát. miért nem tudnak a nyugatiak lótuszülésben ülni: túl feszes a ruhájuk. amelyet az­ előtt választottál. Ez a te ösvényed. de senki számára se könnyű. Órákat töltöttem meditációval a Pavilonban.megpróbáltatást. kínszenvedést. Ó. amit ők csinálnak. Sokaknak fájdalmat okozna.Az elválás. hanem. . olyan lesz. így szólt hozzám: . a nyakam köré pedig egy vastag szalagot kötöttek. az az öltöny! Szoros csövek. hogy öt nap múlva Kínába utazz. A család. Mégis a legnagyobb tudományt. az új utak időszaka mindig nehéz és nyomorúságos. Az ösvény előtted . A te ösvényed Lobszang.mindent. mintha meg akarnának fojtani. egye­ nes. és hitetlenséget tartalmaz . azon töprengtem. ha maradok vagy ha el­ megyek. mint egy levetett köpeny. mint ahogy visszatérek Tibetbe. amit a Tudományok Termeiben megvizsgál­ hatnak. bármelyiket is válasszam. Hamarosan eltávozik ebből az életből. Öt nap! Öt nap! Azt gondoltam. a barátok. Most már értettem.Meg kell látogatnod a szüléidet. Bizto­ san . a Felettes Én tudományát érintetlenül hagyják. Csak arannyal borított szob­ rát láthatom majd az Inkarnációk Termében. Hazafelé menet. mi a helyes. az az ösvény.mint tu­ dod . csak azt. melyet viselője nem használ többé. Az egész fölé egy rövid ruhadarab került.„egy életre tönkre tesznek" ezek a csövek. hogy erre az életre születtél volna. hogy nem mertem behajlítani. csak azt hiszik. hogy próbáljam fel. mikor országunkat megszállják. hogy a többiek láthassák. ami kellemetlen. hama­ rabb. Öt nap! Sűrű napok. egy szót sem váltottunk. A szülőket? Mingyar Dondup láma többet jelentett nekem. félreértést.220 HARMADIK SZEM tesszük meg együtt ezt az utat. melyek olyan erősen szorították a lá­ bam. ahogy vezetőmmel felfelé kaptattunk a hegyen. Az idegenek útjai különösek és érthetetlenek. öt hét. Nem azért. Mint egyszer említettem. Az­ tán egy fehér leplet raktak rám. Az érzéseim valószínűleg nagyon erősen tükröződtek az arcomon is. amíg a Templomba nem értünk. mintha azt hordanám majd Kínában (a szerzetesruhám ott sokkal megfele­ lőbb). az ország mindent magad mögött kell hagynod.gondoltam . A Potala Múzeumból hoztak nekem egy rend új nyugati öltönyt. Lobszang! Elküldök egy hír­ nököt.

Megint csak otthontalan lettem. gyalog. hogy a lábukon jó tibeti bőrcsizma legyen). TIBET! 221 ták. Aztán vissza­ gyalogoltam a lámakolostorba. A Potala tetejéről magányos sárkány szállt az ég felé. találkozni akartak velem. ő pedig megáldott. * . mely olyan hosszú időre otthonom­ má lett. Ahogy elértük a magas há­ gót. kelletlen vágtam neki az útnak. mint a ráérős nyugati úriemberek.a nyugatiak különböző dolgokat tartanak. A hátralévő két nap nagyon gyorsan telt. megfordultunk. gondoltam. illetve a rangom a Családi Könyvbe. Nem véletlen.használtak efféléket. idegen helyekre utazom és újra kell tanulnom mindent. Utolsó este újra meg­ látogattam a dalai lámát. De a legrosszabb még hátra volt. búcsút vettem tőle. már csak halva látha­ tom viszont. hogy sok a szabad idejük. Ekkor azonban láma és apát vol­ tam már. hosszú pillantást vessünk Lhásza szent városára. Mindketten tudtuk. Lassan. (A koldusok . aztán egy fém végű. amelyekben . Egyedül men­ tem. Becses vendégként fogadtak. Apám és anyám vártak.akik időnként négykézláb mentek végig a Lingkhor úton .úgy mondták . Egy megfordított. most aztán úgy vagyok öltözve. Vastag és nehéz „kesztyűt" húz­ tak a lábamra. nem úgy mint mi. Úgy érez­ tem. ahogyan legelőször. akik a köpenyben tárolunk mindent. ISTEN VELED. kerek szélű fekete tálat nyomtak a fejembe.XVIII. ilyen öltözetben senkitől sem lehet elvárni. hogy egy utolsó. megnyomorítja a lábam. Nehéz szívvel váltunk el. de ők a kezükön hordták: volt an­ nyi eszük. és azt mondták. fekete zsineggel szorosra fűz­ ték. és nem tudok Kínába utazni. Másnap reggel pirkadatkor indultunk. hogy dolgozzon! A harmadik nap korábbi otthonomba látogattam. Este bementem apám dolgozószobájába és beírtam a nevem.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful