és egy példányát hűtött repülőgépen az Egyesült Államokba szállították . 9 .ahogyan azt korábban megjövendölték kommunista hordák szállták meg. ahol igyekeztem elles­ ni a nyelvet azoktól az angol és amerikai nőbetegektől.tanulmányozás céljából. így tapasztalatból tudom. Kevés tibeti jutott el ebbe az idegen nyugati világba. és hamis szín­ ben tüntetnek fel. Ezért a könyvben megváltoztat­ tam a magam és barátaim nevét. Kinevették.A SZERZŐ ELŐSZAVA Tibeti vagyok. Voltam kommunisták és japánok kezeiben. én vagyok az egyik. akik láttak „élő. „Az emberek teknőcön lovagolnak a tengerben" . akik kommunista országokban élnek. mit tesz az emberrel a kínzás. akik szintén hadifoglyok voltak. Végül bebizonyosodott. Tibet a te országod. és barátaimat. a vi­ lág más tájain nem ismerik. Később kiderült.írta valaki egy távoli országról. Sokat tettem a kommunizmus el­ len. „Angol iskolám" egy japán fogolytábor volt. ki vagyok valójában. megkövesedett" halat. hanem egy békeszerető országról. Mondják. Nekik sem hittek. Könyvem szerkezete és nyelve sok kíván­ nivalót hagy maga után. így teszek én is. írni „próbálgató módszerrel" tanultam. Ez a könyv azonban nem a kínzásokról szól. igazat írtak és pontosan. de sosem tanultam rendszeresen angolul. néhány állításom hihetetlen. Lobszang Rámpa íródott a Fa-Juh évében. K. Szeretett hazámat . Azokat is. melyet régóta félreértenek. hogy tényleg van ilyen hal. ha kiderülne. bántódás érné.

Majdnem két méter magas volt. A közelben réztrombiták megrázóan mély hangja zúgott. Közelebb a Kígyó Templom tavának kék vize fodrozódott. Messzebb. Öreg Cu kíméletlen és félelmetes mesternek bizonyult. s most. gyakran elvesztette a türelmét. . a köves út mentén kiabálás és kiáltozás hallatszott. Mit szól majd nemes apád? . A Potala arany háztetői és kupolái ragyogtak a szikrázó napsü­ tésben. De nem volt időm az ilyen köznapi és banális dolgokra. hemperegjen és a levegőben rugdalóddzon. hogy megüljem az igencsak ódzkodó pónilovat. őt is testalkata és ereje miatt választották ki. az egyik kelet-tibeti tartományból származott.Első fejezet A GYEREKKOR . Meg akart szabadulni lovasától. Egész életében szigorú és kemény ember volt. Kelet-Tibetnek van 11 . Kham-ból. éppen kifelé hajtották őket Lhászából. majd köpött egyet a porba.más járt az eszében. hogy szabadon legelésszen. vízimadarak jártak arra. a szerzetes-ze­ nészek gyakoroltak a tömegtől távol a mezőn.Ezzel az öreg Cu na­ gyot húzott a póni hátsó fertályára és a szerencsétlen lovasra.bömm. de a hatalmas válltömés még nagyobbnak mutatta.Ajjaj! Négyéves és nem tud megmaradni a lovon! Sosem lesz belőled férfi. mint egy négyéves fiúcska nevelője és lovaglómestere. Nakkimnak . Az a komoly feladat várt rám. s akárcsak más társát. bömm -. hozzá illő széles termettel.így hívták . pásztorok nógatták a lassú mozgású jakokat.

A britek 1904-ben Younghusband ezredes veze­ tésével megszállták Tibetet és rengeteg kárt okoztak. vaskos és majdnem száznyolcvan centiméter magas.Tibet első tíz családja közé tartozott. (Később részletesebben írok majd a kormányzati formáról. hogy vadabbnak látsszanak.12 HARMADIK SZEM egy része. a legnehezebb napokban apámra és a kabinet töb- . Nyilván azt hitték. így állan­ dóan lóháton járt. szürke szemével kivételesnek számított. és alig akadtak. 1910-ben a kínaiak. 1912-ben a dalai láma újra hazatért Lhászába. A britek 1904-ben megszálltak bennünket. Fiatalkorában fel tudott emelni egy pónit a földről. a kínai forradalom idején a kínai csapatokat kivonták Lhászából. Ó'ket összeszedték. Apám a tibeti kormány egyik vezető embere volt. A legtöbb tibetinek fekete haja és sötétbarna szeme van. befeketítették az arcukat. ha egy szerencsétlen gonosztevőre akadtak. Gyakran hirtelen haragra gerjedt. Apa gesztenyebarna hajával. Apát nem sokat láttuk. most meg egy hercegecske szárazdaj­ kája! Nagyon megrokkant. Távollétének egész ideje alatt. Sokan a két métert is meghaladták.miután Pekingben is járt . köz­ tük apámra hagyta. előzőleg azonban szörnyű bűntetteket követtek el népünkkel szemben. Erejével volt mit dicsekedni. Cu rendőrszerzetes volt. ahol a férfiak általában magasak és erősek. melynek nem értettük az okát. Távollétében a kormányzást a kabinet tagjaira. Akkoriban nehéz idők jártak Tibetre. Kitömték a vállukat. így szüleimnek jelentős befolyása volt országunk ügyeire. ha lerom­ bolják az épületeinket és legyilkolják az embereket. Cu egyike volt a védőknek: a harcok során szétlőtték a bal csípőjét. akiket felbátorított a brit invázió sikere. Családja úgyszintén az anyámé is . akik hozzá ha­ sonlóan megbirkóztak Kham tartomány embereivel és győztesen kerültek ki a küzdelemből. belőlük lettek a láma­ kolostorok rendőrszerzetesei. ezúttal Indiába. és a dalai láma Mongóliá­ ba menekült. 1911-ben. nem tudott sokat gyalogolni. hogy nagyobb­ nak. megostromolták a várost. A dalai láma ismét visszavonult. a barátságot úgy lehet legkönnyebben fenntartani. 1909-ben .) Apa termetes férfi volt.a dalai láma visszatért Lhászába. Hosszú botjukat habozás nélkül használatba vették.

hogy szaladt egy keveset. a Hegycsúcs árnyékában. Időnként a mesterlovasok alakzatot alkotva száguldanak át a síkságokon. úgy. a pónik kicsik és a lovasok nevetségesen néznek ki egy ügető pónilovon. keskeny pofával. mint annak előtte. lovat cserélnek úgy. Tibet­ ben a felsőbb osztály fiúgyermekeit már akkor lovagolni tanítják. bebizonyosodott. majd nyíllal és nyílvesszővel. Otthonom Lhászában volt. Most. hogy mielőtt földet értem volna. és azt is. mozgó célra lőnek előbb puskával. várat­ lan mozdulattal felemelte a fejét. A lovasmesterség nagyon fontos egy olyan országban. Úgy tűnt. egy óriásit szaltóztam. A GYEREKKOR 13 bi tagjára hárult Tibet kormányzásának teljes felelőssége. mely . hogy a bölcseknek igazuk volt. Nakkim. Általá­ ban a poroszkálás is megteszi. Ránk. hogy .I. Lingkhor egyik felkapott negyedé­ ben. ahol nincs kocsiforgalom. okos. Cu személyes sértésnek vette. hogy nyeregből nyeregre ugranak. és Cu szűkkeblűén osztogatott kegyeire bíztak. Akkor odaállt mellém és önelégülten nézett rám. a bé­ kességnek vége. A tibetiek sosem lovagolnak ügetésben. hogy a kommunisták megérkeztek Tibetbe. annak a körútnak a mentén. hosszú farkú jószág volt. Döbbenetesen sokféle módot ismert arra. és minden utat gyalo­ gosan vagy lóháton kell megtenni. aztán hirtelen megtorpant és lehajtotta a fejét. Ahogy tehetetlenül csúsztam előre a nyakán át a fején. és apai szeretetet sosem kaptunk tőle. én különö­ sen dühítem. A tibeti nemesemberek nap mint nap. hogy meditálhassunk és legyőzzük a test korláta­ it. a vágtát pedig csak az edzésen gya­ korolják. hogy rosszul lovagolok. Nem vágytunk a külvilági „hala­ dásra". órákon keresztül gyakorolják a lovaglást. Állni tudnak a vágtató ló keskeny fanyergén. hogy a nyugat Tibet gazdagsága után sóvárog. Bölcseink régóta tudták. hogy apa kedve-kedélye sosem lett már olyan.apa szavaival . hogy bizonytalan lovasát ledobja. csak arra. bozontos sörényű. Tibetben teokrácia uralkodott. Én meg négyéves koromban alig tud­ tam megmaradni a lovon! A pónim. gyerekekre végképp nem maradt ideje. Egyik kedvenc trükkje az volt. amikor még alig tudnak járni. Anya gyakran mondogatta.„megneveljen vagy betörjön". hogy amint az idegenek beteszik a lábukat.

a legtöbb tibeti házban létra volt. a parasztok­ nál fogazott pózna. a külsőt.és bocsátotta el . Négyszög alakja volt. leg­ többünket elítélhetnének. a miénk is kétszintes volt az utcai ol­ dalon. Lingkhort főként zarándokok használják. így nem épít­ het magasabb épületet.a sze­ mélyzetet. Minthogy a korlátozás tulajdonképpen csak évente egy körmenetre vonatkozik. a házunkat részben szétlőtték és az épület belső fala romba dőlt. a kínai megszállás alatt. Apa négy emeletesként építtette újjá.ha felfednék. hosszú időre építették. Kemény fagerendáit a kínai megszállók nem tudták betörni. . így belátással bántunk azokkal. és így a körmenetek alkalmával nem nézhettünk el a dalai láma feje felett. mely a középső udvarra vezetett. Éppen e fölött a bejárat fölött volt az intéző irodája. akik sze­ rencsétlenül jártak. az abla­ kához járultak a Ihászai koldusok eleségért. helyettük tehát a falat döntötték le. Senkinek sem szabad lenézni a dalai lámára. vagy valahogy így. A nehéz bejárati kapu. mert Tibetben ke­ vés börtön volt. vagy eltávozott. aki bejött a házba. Mikor nap­ nyugtakor megszólaltak a trombiták a kolostorokban. Tibetben az elítélteket nem vetik meg és nem úgy tekintenek rájuk. hogy az ember a sípcsontja épségét kockáztatta. Születésem idején. . Mindenkit látott. Erre nem lehetett panasz. Gyakran megláncolt elítéltek jöttek. és nagy belső udvara. A póznák ugyanis nagyon csúszósak voltak a rájuk kenődött jakvajtól.14 HARMADIK SZEM körbeveszi az egész várost. mert nálunk a földszintről lépcsősor vezetett az emeletre. mi pedig fent. Tudtuk. mert a ház nem nézett a körútra. ide. 1910-ben. és aki megfeledkezett erről. hogy az éjszaka sötét­ jét átvészeljék. Valamennyi főnemes gondoskodott környéke sze­ gényeiről. és az elítéltek az utcákon kóborolva élelmet kol­ dultak. Szerencsések voltunk. Három ilyen útgyűra van. könnyen lezuhant a földre. mint páriákra. mint valamennyi ház Lhászában. az idő­ től megfeketedett. Az állatok a földszinten éltek. A mi házunkat kőből. amelyet csak úgy lehetett használni. ellenőrizte a háztartás gazdaságosságát. sok házon a lapos tetőre könnyen szétszerelhető faszerkezetet emelnek tizenegy hónapra. Ó alkalmazta . kik vagyunk -.

jobbra meg egy tanterem. Gyenge fiúcska volt. és mint egyházi herceg gondoskodott arról. ő ellenőrizte. Amikor meghalt. Jaszo hatéves volt. hogy az istenek jó­ váhagyják tetteinket. a nővérem. Nálunk az a szokás. hogy jobban tudjanak imádkozni. hogy a háztar­ tást megfelelően és a törvények szerint vezetik-e. Hétéves kora előtt eltávozott. hogy minél magasabb rangú egy fiú. gyerekek: a bátyám. Tőlünk balra egy kis szentély volt. ott tanultak a szolgák gyerekei is. és vissza­ tért a Sok Templom Földjére. Apa valóban szigorú ember volt. Még ma is emlékszem. annál . Négyéves voltam és igen gyenge lovas. apának pedig példát kellett mutatnia a tör­ vények betartásában. Jaszodhara és én az épület új szárnyában laktunk. Most én lettem az örökös. Paldzsör nem sokáig lakozott a testében. arra az esetre. Házunk minden szárnyában volt egy kis templom. A kevésbé előkelő nemeseknél csak egy szerzetes élt. Paldzsör. alkalmatlan a kemény nevelésre. akik naponta imádkoztak. Az órák hosszúak és változatosak voltak. ugyanazt ették. de a mi helyzetünk megkívánta. imádkozzanak az istenek kegyéért. és a halál emberei elvitték. afféle házi „papok" voltak. ez a négyszögnek az úttól messze eső oldalán épült. melynek mindkettőnket alávetettek.LA GYEREKKOR 15 Az intézőtől jobbra lévő szobákban két szerzetes lakott. helyükre mások jöttek. hogy feldarabolják és a szokások szerint a dögevő madarakkal megetessék. szenteltvízzel telt tálat naponta többször kitisztították és újratöltötték. hogy fia hozzászokjon a kemény fegyelemhez. A hét. Mi. ezért taníttatásom komolyabbra for­ dult. A fontosabb események előtt tanácsot kértek tőlük és meg­ kérték őket. ha az istenek betérnének hozzánk és megszomjazván. A szer­ zeteseket jól táplálták. amikor érte jöttek. Háromévente visszatértek a lámakolostorba. nálunk ízle­ tes az étel. hogy nálunk kettő le­ gyen. A faragott oltár előtt állandóan égtek a jakvaj mécsesek. A szentelt­ víztartóknak mindig ragyogni kellett. A tibetiek na­ gyon törvénytisztelőek. amit a család. és elmondhassák az isteneknek. inni kívánnának. én négy. és neveltetése mások szá­ mára is példaként szolgáljon. Ott feküdt üres porhüvelye. Az intézőtől balra a jogász lakott.

Amikor apa kilovagolt. később is majdnem mindent túléltek. amíg fiatal. Valamilyen oknál fogva ez a hat lovas mindig a falnál várt. hogy megtapasztalja a nehézségeket. a felszerelésük teljesen rendben legyen. a huszonnégy órából tizennyolcat ébren töltöttünk. apa ott tartotta húsz lovát. ha kihajo­ lok a raktárablakon. Mármint öten. és a lova­ sok hozzásiettek. A nemesemberek között voltak már ugyan néhányan. Egy nap nem volt dol­ gom. Rájöttem. Később nagy örömömre szolgált. és most nem tudta elviselni. hogy démonok markában van. a pónikat és az igavonó állatokat.vagy ifjúkorban legyünk hát vele könyörtelenek. és Cu mindig körülöttük nyüzsgött. Egyenruhát hordtak. mert a démonok esetleg megjelennek és elragadják az em- .16 HARMADIK SZEM zordabb nevelést kap. hat fegyveres kísér­ te. Összehurkoltam a kö­ tél két végét és belülről egy kampóra akasztottam. le a lóról. gyermek. te sem tudsz megma­ radni a lovon. hogy biztos ami biztos. minden gazdagság és kényelem megadatik. hogy gúnyolódhattam vele: . odalovagoltak hozzá. Ebben a rendszerben a gyengék elpusztultak. szeressük tehát és figyeljünk rá. óvato­ san áthúztam egy kötelet kemény bőrszíján. én a zűrzavarban visszahúztam a kötelet és elinaltam anélkül. Néuk. mert fontoskodott és beavat­ kozott a munkájukba. Évekig mint rendőrszerzetes sokféle emberrel találko­ zott. hogy lelepleztek volna. hogy távol. A magasabb osztályokhoz tartozó fiúnak. hogy a gyerekek életén könnyíteni kellene. nagyon közel a fő­ kapuhoz. Elég kemény életünk volt. A nyüzsgésben és a beszélgetésben nem vettek észre. Azt kiabálta. A lovászok még látni sem bírták. és ahogy apám megjelent. A tibetiek szerint nem bölcs dolog világosban el­ aludni. Cu a földszinten lakott az egyik szobában. Megjelent apám. Az öve elszakadt. és te­ kintettel legyen másokra. de akik élve marad­ tak. elérem egyikőjüket. ö a következő­ képp gondolkodott: a szegény gyereknek felnőttkorában nincs re­ ménye a kényelemre. Ez volt az ország hivatalos álláspontja is. és miközben az egyik kísérő a felszerelését babrálta. akik azt gondolták. mindettől elvonultan éljen.Szóval. ha felnő. Az istállók mellett lakott. A hatodikat valami hátrafelé húz­ ta. csakhogy apám nem tartozott közéjük.

Tisz­ teletreméltó Cic-cic. összesen körülbelül hatvanan voltunk. a tiszteletit. gyerekek. ha a szolgákkal vagy a nálunk alacsonyabb rangúakkal. de mikor az új épüle­ tek elkészültek. hogy amíg csak lehet. nehogy a démon megszállja őket. tudatuknál legyenek. a helyiségből tanterem lett.I. az arisztokraták nyelvét pe­ dig. mely úgy negyvenöt centiméter . így hívta az egyik szolga: . ezért szerzetest hívnak hozzájuk. a földön ültünk keresztbe tett lábbal. . Régebben ebédlőnek használták és a hozzánk látogató szerzetesek étkeztek benne. a tiszteletre méltó Cic-cic sosem jött.vagy velünk egyenrangúakkal beszéltünk. A betegeket szintén ébren tartják. A GYEREKKOR 17 bért. még a haldoklókra is vigyáz­ nak. A tibeti két külön nyelvből áll. A csecsemőket is felébresztik álmukból.és a köznyelv­ ből. hogyan szólítja. amíg be nem végezte a dolgát. Az iskolában nyelveket is tanultunk: tibetit és kínait. aki valamilyen titokza­ tos ügyben az udvaron kódorgott. Mi. méltóztatnál idejönni és meginni ezt a hozzád méltatlan tejet? Mindegy volt. A köznyelvet akkor használtuk. a tiszteleti (honorifikus). az asztal vagy egy hosszú pad előtt. hogy a határmezs­ gyén át megleljék a helyes utat a másvilágba. Előkelő emberek lovát ez utóbbi nyelven kellett megszólítani! Zsarnoki természetű macskánkat például. ha magasabb . Senki sem kivétel. A tanterem elég nagy volt.

18 HARMADIK SZEM magas lehetett. sosem láttuk. Tibetben metszett falapokról nyomtatnak. Ha 753 szerzetes közül mindegyik 52 csésze campát iszik naponta. Mi. amelyet a tengerszint felett 3600-3700 méternyire emelkedő Culahegyen gyűjtöttünk. végre magamra találtam.Olvasd és értsd meg a Szent Iratokat! . Én azonban ehhez nem voltam elég okos. hogy a készlet egy hétre elegendő legyen? Jaszo nővéremnek gondolkodnia se kellett. kék és zöld. újra elismételtette őket. Időnként romlott jaksajtot használtunk! Tanárunk egy dologról sosem felejtkezett el. Puha. Indiából hozták. örültünk nekik. De akárhogy is volt. felmondatta velünk a Törvényeket. (A szaklektor megjegyzése. * A fametszést vésésnek szokták nevezni. mekkora tartály szükséges. harminc-negyven centiméter hosszú palatáblára írtunk. Helyette nagy. A Culán sokféle kréta volt. majd mielőtt eljöt­ tünk az iskolából. így túl drága ahhoz. Nagyon szerettem. mivel ugyancsak drága volt. hogy gyerekekre pazarolják. A következőképpen szóltak: . pi­ ros. a fát sem pazarolhattuk. Jaszo nővérem a lágyabb. Én a pirosas krétákat kerestem. mikor fi­ gyel bennünket.Szelíd emberrel ne harcolj! . ezért a fametszést nagy dolognak tartják. Tibet­ ben a papírt házilag készítik. mert a tibeti túl kemény és göcsörtös. és minden csésze öt­ nyolcad pint. Ha a fametszés* következett.A jót jóval viszonozd! . gyere­ kek. a puha mészkőben lévő fémes érctől kapták színüket. Amint beléptünk a tanterembe. zsírkőszerű anyaggal dolgoztunk helyette. lilás árnyalatot kedvelte. Háttal voltunk a tanárnak. azt hiszem. a „ceruzánk" pedig kemény kréta volt. ezt éles késsel könnyen lehetett vágni. és elég ügyesen csináltam. Ettől állandóan szorgalmasan dolgoztunk. sárga. hogy megértésre és méltányosságra tanítsa őket. vékony.) .Segíts szomszédaidnak! .A Törvény keményen bánik a gazdagokkal. hogy az ilyen példákat megoldja. A számtan miatt sokat bosszankodtam. a kész nyomtatólapot pedig fadúcnak.

hogy a legjobb pillanatban kérhessük. ami nem göbös.Ne légy adósa senkinek! Hogy mindig szem előtt legyenek. sosem lőttünk élő célpontra. Az élet azonban nemcsak tanulásból állt. hogy vegyünk egy párat. hogy megedződjünk. A lányok és a fiatalasszonyok tollaslabdáztak. ha már elértük a kellő sebességünket és lendületet. amitől a célpont föl-le ugrált. Az íjat indiai tiszafából. és megelégedéssel szemléltem. Egy kis fadarab felső peremére lyukakat fúrtak. és azt a célt szolgálta. és egy hosszú kötelet rángattak. A jó fa ritka volt és becses. Aztán ék alakú fadarabokat kellett szereznünk . A gólyaláb otthon készült. sorra a vízbe pottyantak. hogy jó fát adjon. azokba tollakat szúrtak. hogy a tibeti. nem kellett a lóval bajlódni. nem szaladhattunk le a legkö­ zelebbi boltba. Mint buddhisták. az íjpuskát tibeti fából készítettük. én sosem tudtam ilyen soká a nyeregben marad­ ni. megvártuk hát a megfelelő al­ kalmat. bár a játék is keményen folyt. Nagyon szerettünk gólyalábon járni.) Az íjászat jó mulatságnak számított. meg kellett győzni a bolt tulajdonosát. Minden rábeszélőerőnkre szükség volt. aki használtam a lábamat. a rúd se­ gítségével ugrottunk egyet. és nem volt mindig komor. hogy nem volt erő a lábukban. Ke­ zünkben egy több mint négy és fél méteres rúddal nekifutottunk. pont a megfelelő erezettel. így jutottam át a folyókon. de éjszakára mínusz 4-5 fokra lehűl a levegő. a Törvényeket táblákra vés­ ték. hogy érzékeltesse velük a könyörületességet. . A GYEREKKOR 19 . a táblákat pedig körbe. Legtöbben a galoppozó póni nyergén állva is eltalálták. Ez volt a . az lett a vesztes. A távolugrás más dolog volt. (Nyáron délben például 29 fok meleg van. merre. majd a gólyalábon állva megverekedtünk egymással: aki leesett. aztán. és az izmokat is erősítette. mikor a társaim. rendszerint az intézőt. A szolgák elrejtőztek. Télen sokszor még ennél is nagyobb a hideg. a falakra rögzítették. Azt mondogattam. akik megpróbáltak utánam ugrani.I. Óriásnak öltöztünk. de nekem. tényleg ment az ugrás. hogy a többiek olyan sokat lovagoltak. szélsőséges hőmérsékleti viszonyok közt is életben maradjunk. és olyat.A Törvény jóságos a szegényekkel.láb­ tartónak. nem tudtuk kiszámítani.

20

HARMADIK SZEM

„labda", amelyet lábbal tartottak a levegőben. A lányok olyan ma­ gasra emelték a szoknyájukat, hogy rúgni tudjanak. Csak a lábukat használhatták, ha kézzel a labdához értek, kiestek a játékból. A jobbaknak sokszor tíz percig is sikerült újra és újra felrúgni a faszerkentyűt, mielőtt elvétették volna. A legnagyobb érdeklődés Tibetben, de legalábbis Ü-ben, - ab­ ban a tartományban, ahol Lhásza is feküdt -, a sárkányeregetést övezte - nemzeti sportnak is nevezhetnénk. Csak időnként, bizo­ nyos évszakokban engedhettük meg magunknak ezt a mulatságot. Régebben úgy vélték, ha sárkányokat reptetnek a hegyekben, pata­ kokban ömlik az eső, mert az Esőistenek megharagszanak, ezért csak ősszel, a száraz évszakban lehetett sárkányt eregetni. Az év egyes időszakaiban a férfiak nem kiáltoznak a hegyekben, mert az India felől érkező, párával túltelített felhők a hangvisszaverődéstől túl gyorsan szabadulnak meg a terhüktől, s nem ott, ahol kellene. Szóval, az ősz első napján a Potala tetejéről föleresztettek egy nagy sárkányt. Perceken belül különböző méretű és formájú sárká­ nyok lepték el Lhásza egét, amelyek ugrándoztak-tekergőztek az erős szélben. Lárma verte fel a várost. Imádtam a sárkányröptetést, és adtam arra, hogy az én sárká­ nyom az elsők között emelkedjen az égbe. A sárkányt mindenki maga készítette bambuszból. Legtöbbször finom selyem fedte. Könnyen lehetett jó anyagot szerezni hozzá, hiszen a ház számára becsületbeli kötelesség volt, hogy a sárkány kiváló legyen. A do­ bozformát vad sárkányfejjel díszítettük, szárnyat és farkat illesz­ tettünk rá. Viaskodtunk egymással, megpróbáltuk lehozni ellenfeleink sár­ kányát. Abban a reményben, hogy sikerül elvágni a köteleiket és elfogni lehulló sárkányaikat, a magunk zsinegére törött üvegszi­ lánkokat ragasztottunk, és egy részét bekentük enyvvel. Időnként éjjel kilopództunk, hogy felengedjünk egy sárkányt, a testbe és a fejbe kicsi jakvaj mécsest tettünk. A szem vörösen vilá­ gított, a törzs különböző színekben játszott a mélysötét éjszakai égen. Különösképp akkor élveztük ezt a szórakozást, mikor a nagy jakkaravánokat vártuk Lhodzong-ból. Gyermeki naivitással azt hittük, hogy a távoli helyek tudatlan népe mit sem tud az ilyen „modern" találmányokról, s elhatároztuk, félholtra ijesztjük őket.

I. A GYEREKKOR

21

Egyik módszerünk az volt, hogy három különféle kagylót tettünk a sárkányba, s ezek a széltől különös sivító hangot hallat­ tak, amelyek az éjszakában rikoltó, tűzokádó sárkányokhoz hason­ lítottak. Azt reméltük, ez üdvös hatással lesz ajakhajcsárokra, akik a magasban ugrándozó sárkány láttán rémülten fekszenek tábori ágyneműjükben. Erre a gondolatra kellemes borzongás futott vé­ gig a hátunkon. Még nem is sejtettem, hogy később, sárkányrepülő koromban, milyen nagy hasznát veszem majd e gyerekkori sárkányeregetésnek. Akkoriban egyszerűen játék volt csak, bár izgalmas és időn­ ként elég veszélyes játék: óriási, elálló szárnyú sárkányt építet­ tünk, megvolt két és fél négyzetméter is. Egy szakadék mellett, ahol különösen erős volt a légáramlás, a földre fektettük, kötelét a derekunk köré hurkoltuk, aztán amilyen gyorsan csak tudtunk, vágtázni kezdtünk a pónival. A sárkány hirtelen felemelkedett, majd felszállt, egyre magasabbra az égen, amíg csak bekerült a fel­ szálló légáramba, akkor rántott egyet, és felemelkedtünk a lóról: körülbelül három méter magasan repültünk, majd lassan himbálódzva ereszkedtünk le a földre. Néhány szerencsétlen flótás majd­ nem kettészakadt, ha elfelejtette kivenni lábát a kengyelből, de én, aki rossz lovas voltam, mindig időben leestem a lóról, és a felszál­ lás nagyon jó érzéssel töltött el. Bolondultam a kalandért, és rájöt­ tem, hogy ha az emelkedés pillanatában gyorsan meghúzom a zsi­ neget, magasabbra szállok, egypár ügyes rántással pedig másod­ percekkel meghosszabbíthatom a repülés idejét. Egy alkalommal nagyon lelkesen ráncigáltam a zsinórt, a szél is segített, és egy parasztház lapos tetején landoltam, ahol a téli tü­ zelőt tárolták. A tibeti parasztok lapos tetejű házakban laknak, a tetőn van egy kis párkány. Ebben tartják a száradó jakürüléket, amit azután tüze­ lőnek használnak. A ház, amelyre pottyantam, nem kőből épült, mint a legtöbb ház Tibetben, hanem vályogtéglából. Kéménye sem volt, tetőnyílás vezette el alulról a füstöt. Esésemmel felkavartam az ürüléket, és ahogy a kötél keresztülvonszolt a tetőn, a trágya jó része a lyukon át a lakókra hullott.

22

HARMADIK SZEM Minden voltam, csak kedves vendég nem. Megjelenésemet -

én is a nyíláson keresztül értem földet - dühkitörés fogadta, és mi­ után a házigazda elporolt, apámhoz hurcolt újabb kezelésre. Aznap éjjel hason aludtam. A következő nap azután egy cseppet sem üdvös munkára fog­ tak, végig kellett járnom az istállókat és összeszedni a jakürüléket, azt elvinni a gazda házához, és felhordani a tetőre. Nehéz munka volt, még hatéves sem voltam. De rajtam kívül mindenki elégedett volt, a többi fiú jót nevetett, a gazdának kétszer annyi fűtőanyaga volt, mint korábban, és apa megmutathatta milyen szigorú és igaz­ ságos. Hát nekem mi jutott? A következő éjjelen is a hasamon fe­ küdtem, de nem a lovaglástól! Azt lehetne gondolni, hogy Tibetben a gyerekekkel túl kímélet­ lenül bántak. De hát a gyengék számára sehol sem volt hely. Lhásza a tengerszint felett 3600 méterre fekszik, a hőmérsékletin­ gadozás igen nagy. Más területek még magasabban helyezkednek el, ahol az időjárás még zordabb. A gyengék könnyen veszélybe sodorhatják a többieket. A nevelés emiatt volt szigorú, nem pedig kegyetlenségből. A hegyi lakók az újszülötteket a folyóba mártják, hogy lássák, elég erősek-e az életre. Úgy 5200 méter körüli magasságban elég gyakran láttam kisebb meneteket, amelyek a folyóhoz közeledtek, majd megálltak a parton. A nagymama megfogta a kicsit, a család - az anya, az apa, és a szűkebb rokonság - körégyűlt. A csecsemőt levetkőztették, a nagymama előrehajolt és bemártotta a hideg víz­ be, csak a feje és a szája maradt kint. A fagyos hidegben a kisbaba előbb lila lett, aztán kék, végül tiltakozásul sírni kezdett. Halottnak látszott, de a nagymama, akinek nagy gyakorlata volt, kivette a vízből, megszárítgatta és felöltöztette. Ha aztán a kicsi élve ma­ radt, azt mondták, az isteni gondviselés vette kegyeibe, ha meg­ halt, sok földi szenvedéstől menekült meg. És valóban egy ilyen zord, fagyos országban ez a legkegyesebb módszer, még mindig sokkal jobb, ha egypár újszülött meghal, mintha később gyógyít­ hatatlan beteg lenne: Tibetben nagyon gyér az orvosi ellátás. Bátyám halálával tanulmányaim szükségképpen elmélyültebbé váltak, mert hétéves koromban hozzá kellett látnom ahhoz, amit az asztrológusok ajánlottak. Tibetben mindenről a csillagjósok dönte-

LA GYEREKKOR

23

nek, ajakvásárlástól kezdve az ember életpályájáig. Közeledett az idő, éppen a hetedik születésnapom előtt, mikor anyám nagy ün­ nepséget rendezett, amelyre meghívta az előkelőségeket és más magas rangú személyeket, hogy meghallgassák, miként szól a jós­ lat. Anyám kerek arcával és fekete hajával határozottan kövérkés asszony volt. A tibeti nők egy fakeretfélét hordanak a fejükön, efe­ lett úgy szedik redőbe a hajukat, hogy a lehető legékesebb legyen. A kereteket nagy műgonddal készítik, gyakran karmazsinvörös lakkal vonják be őket, és kirakják féldrágakövekkel és j a d e - meg korállberakással díszítik őket. Az erősen beolajozott hajjal lenyű­ gözően néznek ki. Tibetben a nők vidám színekben járnak, sok a vörös, a zöld és a sárga. Legtöbben egyszínű kötényt viselnek, amelyet élénk, elütő, de az alapszínnel összhangban lévő vízszintes csíkok tarkítanak. Bal fülükben fülbevaló lóg, ennek mérete viselőjének rangjától függ, anyám az egyik legelőkelőbb családhoz tartozott, így fülbe­ valója tizenöt centinél is hosszabb volt. Úgy gondoltuk, a nőknek a férfiakkal tökéletesen egyenlő jo­ gokkal kell rendelkezniük, de a háztartás vezetésében anya to­ vábbment, vitathatatlanul ő parancsolt. Egyeduralkodó volt, aki tudja, mit akar, és azt mindig el is éri. Az ünnepséget megelőző izgatott sürgés-forgásban igazán ele­ mében volt. Szervezkedett, parancsokat osztogatott, kigondolta, hogyan lehetne túltenni a szomszédokon. Anyám jeleskedett mind­ ebben. Korábban sokat utazott apámmal, jártak Indiában, Peking­ ben és Sanghajban, így bővelkedett idegen ötletekben. Miután eldőlt, mikor lesz az ünnepség, a szerzetesek vastag, házilag készült papírra (melyet csak a legfontosabb események al­ kalmával használtak) gondosan megírták a meghívókat. Minden meghívó körülbelül 30 cm széles és 60 cm hosszú volt, apa pecsét­ jével ellátva. De minthogy anya szintén az első tíz legrangosabb család egyikéből származott, kettejük közös pecsétjével együtt az övét is rányomták a meghívókra, amelyekre így összesen három pecsét került. Végül is mindez nagyon impozáns volt. Engem ret­ tenetesen rémített a gondolat, hogy az egész hűhó csupán miattam

az udvaron pokoli lárma és zűrzavar uralkodott. abba helyezték a meghívót.24 HARMADIK SZEM van. és a hatalmas fekete szelindekek úgy ugattak. és a csapat vad kiál­ tozással elvágtatott. Az ünnepség pompája nagy tiszteletet ébreszt szüleim iránt mondták -. hogy az üzenetek eltérnek egy­ mástól. kis imazászlók díszítették. Réges-régen útonálló banditák tartóztatták fel a hírnököket. de számomra ez semmit sem jelentett és nem oldotta fel a szorongásomat. A házban mindenütt nyüzsgés és felfordulás volt. egy írottat és egy szóbelit. mint akik megvesztek. A meghívókat gyönyörű telivéreken lovasküldöncök vitték szerteszét. de mindig a szóbeli változatot tartották hitelesnek. mert a súlyos kapuk dübörögve kinyíltak. akiket külön erre az alkalomra fogadtak fel. a botot a családi címer koronázta. Mindegyik hírnök villás botot tartott a kezében. nem jöttem rá. majd az írásos üzenet alapján megtá­ madták például a védtelen házat vagy menetet. Még manapság is előfordul. a lovak nyerítettek. amellyekkel gyakran csapdába csalták a banditákat. sokszor teljesen különböző üzenetet visznek. veszélyes volt járni rajta. ame­ lyek színesen lobogtak a szélben. Az írásos és szóbeli üzenet kettősségében a múlt él to­ vább. Mivel egy időben indultak. Még egy utolsó korty a tibeti sörből. aztán nagy csörömpöléssel mindenki letette a csup­ rot. A szolgák rekedtre kiabálták magukat. A nagyobb termekben lévő faragott faol- . A falakat le­ tisztították és újra festették. Szokássá lett félre­ vezető üzeneteket írni. hogy a társadalmi esemény fontosabb nálam. Tibetben a küldöncök két. a padlót felcsiszolták és felkefélték.

és a ha­ gyományokhoz hű családok egyáltalán nem érintkeztek velük. hogy ritka és drága csemegékkel kínálja majd a vendégeket. itt kifogásoltak valamit. Tibetben a rododendronfák hatalmasak. százféle színű és illatú virág nő rajtuk. Még az udvaron is addig kaparták a köveket. A szolgák hetekkel az ünnepség előtt kilovagoltak a Hi­ malája lábához. míg úgy ragyogtak. Akkor az üveget lezárják. de mind szívvel-lélekkel végezte dolgát. ügyelve arra. . melyik melyik. így csak olyan állat húsát eszik meg. hogy azok is szépen mutassa­ nak. Tibet természetes hűtőszekrény. a gabo­ na évszázadokig is eláll. a szárazság tartósít. Nagyon-nagyon hideg és száraz az időjárás. és igen óvatosan megmossák. A hús egy évig. majd nagy üvegbe teszik. de mind annyira csillogott. A szolgák általában nyomorultul érezték magukat. Anyám eltökélte. Azután a virágokat egyenként méz és víz keverékébe mártják. Rododendronvirágot tettetett el. (Azért olyan óvatosan. néhány ezüstből. A félig bimbósakat leszedik. mert a legkisebb karcolás tönkreteszi az egész virágot). A GYEREKKOR 25 tárokat szintén letisztogatták és újra lakkozták. Vannak mészárosok is Tibetben. azt készült felszol­ gáltatni. Abban az időben több mint ötvenen szolgáltak nálunk. hogy az üvegben ne maradjon semmi levegő. és a víz-méz keveréktől megtelik nektárral. amely felbukott a sziklán. a szerencsétleneket anyám elé hívták és megparancsolták nekik. Anyám és a főintéző fel-alá rohangáltak. Néhány aranyból volt. és heteken át minden áldott nap kiteszik a napra. hogy alig lehetett megkülönböztetni. a többieket a jövendő eseményre fogadták fel. mint az újak. hogy a tiszta ruhák közül is csak a legtisztábbat vegyék fel. ahol a legszebb virágok nyíltak. vagy amelyet véletlen megöltek. A réseket színes anyaggal töltötték ki.I. Állandóan dolgoztat­ ták őket. hogy a virág minden részét érje a fény. A buddhisták nem ölhetnek. ott parancsot osztogattak. az étel majdnem korlátlan ideig tárolható. de ha melegebbre is fordul. de ők az „érinthetetlenek" kasztjába tartoznak. Mikor mindez elkészült. rengeteg fogást készí­ tettek. miközben rendszeres időkö­ zönként megfordítják. A vi­ rág lassan növekszik. és sok új mécsest is kiraktak. A konyhában is óriási sürgölődés folyt. Nálunk a kamrák tele voltak ilyen hússal.

a szakács is a végeket szerette. . Nem szépítve a tényeket. sosem tudta bebizo­ nyítani. és persze néhány más dologra is. Kiváltképp a frissen nyíló sárgászöld végekért ra­ jongtam. egyszerűen megromlott. csipetnyi sóval szeret­ tem a legjobban. Kedvencemet.a campát . aztán beleaprítanak valamennyit abból. akik egész életük­ ben . Vannak.26 HARMADIK SZEM Van.mondta. szintén Kínából hoz­ ták. Sok bambuszrügyet még főzés előtt megszabadítottam így a javától. Apám morgott. se a szépségüket. de ne veszítsék el se a zamatukat. . Nagy kár. . Szerintem borzalmas volt: lenyelni merő megpróbáltatás. sem a pontos keverék elkészítéséhez. Árpából készül. vajas teával. A férfiak alaposabbak. boraxot meg jakvajat tesznek hozzá íz­ lés szerint.az első étkezéstől az utolsóig . aki fogyasztás előtt szereti kivenni és levegőre tenni őket. lelki­ ismeretesebbek. hogy havasnak látsszanak. de sokak számá­ ra ettől még finomabbnak tűnt. és ezért jobb szakácsok. mert mire Tibetbe ért. hogy én voltam a tettes. de nem alkalmasak a campafőzésre. majd az így kapott lisztet is megpirítják. Valaki azt mondta. A nők nem értenek a campa kavarásához. végül megfűszere­ zik annak reményében. Anya válasza jellegzetes női válasz volt. hogy a „cápauszonyleves a legnagyobb ínyencség a világon". Kis cukrot is hintenek a szirmokra. Sokféleképpen készítették. végül egy tálba rakva felöntik forró. és a szakács csak találgathatott.Tíz jakot és borjút vehettünk volna azon az összegen. amíg tésztasűrűségű lesz. de a háztartáson belül ez egyébként is rám tartozik. A nők jók a takarításra. én nyersen. hogy jó lesz. és sót. az árpát először aranybarnára pörkölik. még maga a tulajdonos sem ismert volna rá. mert túl költségesnek találta ezt a csemegét. Kicsit vesznek ebből.csak campán és teán élnek. amibe ezek a szép kis virágok kerültek . Tibetben a szakácsok férfiak. hogy kiszáradjanak és ropogósak legyenek.Ne légy bolond! Díszes ünnepséget kell rendeznünk. aztán megtörik. és levest csináltak belőle. különösen azért. Szeletelve szállítot­ ták Kínából. a zamatos bambuszrügyet.négyzet alakúra nyújtják. A campa a tibetiek legfőbb eledele. A másik különlegesség a cápauszony volt. A főzetet addig kavarják. a fecsegésre. A készítményt .

a szájába. a tömlő a cölöpre esett. tápláló étel.tízen lehettek. de még különböző díszesebb formákat is gyúrnak belőle. hogy nagyon higiénikus körülmények kö­ zött. mikor szótlannak láttam. a szemébe. és ernyedtebb „uhhh". A félig kész vaj egy része kifröccsent. A GYEREKKOR 27 cipót. hogy ne folyjon. Timon.nem mondhatnám. hatalmas lapátkezével megragadta nyakánál a tömlőt. esetleg azért. Végigcsurgott a testén. A szolgák közül néhányan a campát. Anyám beszaladt a zajra. Ereje megtette a magáét. hogy a szerencsétlen flótás fuldoklik. kire­ pedt. Timon megcsúszott. Beszívott „huhhhh". a levegőben maradt. tönkretehették a vajat. befedve kb. Lehet. mikor leejtették őket.Öregszel.hallatszott. de nagyon tömör. belül szőrös kecskebőr tömlő volt. ha nem elég óvatosan bántak a tömlővel. Egyszer csak valaki megszólalt: . A tejjel telt tömlőt felemelték és ráejtették a kőre. egyenesen bele az elképedt Timon arcába. mint a többiek.odalett a vaj -. ez jelentette a „köpülést".órákon át verik a tömlőket. a nyakát megtekerték. mindenféle viszonyok között el lehet tengődni rajta. egyre lassabban megy a munka. Az olyan ügyetlen munkások. és megkötötték. mert azt hitte. mindenesetre letépte a szakadt kecskebőrdarabót. amíg csak kész nem lett a vaj. vagy túl régi volt. felfordították. hogyan ütik a tömlőt a kiálló kőhöz. felemelte és levágta. A helyiségben. az erőlködéstől kidagadtak az erek a nyakán. A köpű nagy.vagy kecsketejjel. Emlékszem az egyik nagydarab emberre. a szőr lejött a belsejéről és a vajba keve- . de a nyaka Timon kezében. hogy a méregtől nem jött ki hang a torkán . A campa önmagában unalmas. aki az erejét fitogtatta. Timon dühösen felmordult. Akár­ milyen magas helyen. Ha nem figyeltek eléggé. kőcölöpök álltak ki a földből. Egyszer-egyszer. ötven liternyi aranyló zsira­ dékkal. a fülébe és a hajába. Ez volt az egyetlen alkalom. mint amilyen Timon is volt. és a szétfolyó vajba esett. amikor felemel­ ték. Aztán az egészet föl-le mozgatták.I. néhányan a vajat készítet­ ték . ahol a vajkészítés folyt. Egyhangú dolog volt nézni és hallgatni amint a szolgák . Megtöltötték jak. Kétszer olyan gyorsan dolgozott. és püfölni kezdte szegény Timon fejét.

mécsesekhez használták. Mikor a nyerget végre levették róla. mintha csak azt mondaná: „na. hogy a következő földi életben magasabb létformában szülessen újjá. A koldulásnak is megvannak a szabályai: ha valaki ajándékot kap. A lámakolos­ torokban és a templomokban számos szerzetes egész életét az ál­ latokért való imádkozásnak szentelte. hogy ne fárad­ janak ki túlzottan. És az állatok tudták ezt. adósai vagyunk. Az elégedett.28 HARMADIK SZEM redett. A legtöbb keleti közösségben nem szé­ gyen a koldulás. kicsit megrázta a fejét és elfordult. ezáltal gondoskodtunk róla. Vándorló szerzetest megetetni jócselekedetnek számít. mely az előző nap kilovagolt. Senkit sem zavart. Nálunk az volt a dolguk. amelyekben a kamrabeli testek lakoztak. de a szőrcsomóktól mindenki idegenkedett. jó ételt adott a kéregetőknek. akik felolvasztották és átszűrték egy ruhán. nagyon jól megélnek a „szakmai fogások"-ból. mozdulni sem volt hajlandó. Sok szerzetes. ha egy-két tucat szőrszál került a vajba. és jó ideig távol tartja magát. hogy győ- . miközben egyik lámakolostorból a másikba megy. nem tartják rosszabbnak. hogy ha véletlenül is. Ha valaki azt akarta. Ugyanez vonatkozott az igavonókra is. egész úton kéreget. és imádkoztak azoknak az állatoknak a lelkéért. Ha egyik napon lovagoltak rajtuk. a szomszédok pedig látták. Ha valamiért olyan mént választottak ki. A lovak sosem dolgoztak két napot egymás után. Tibetben úgy hittük. A vajat ilyenkor fél­ retették. A kéregetés elfogadott dolog. jóllakatott urak azután végigjárták a házakat. de megöltünk egy állatot és megettük a húsát. a következőn pihentették őket. kitér az ajándékozó útjából. és elhíresztelték. hogy a szom­ szédok megtudják. az csendesen állt egy helyben. Az adósságot imával egyenlítettük ki. Odamentek a kamráinkban tárolt állati tetemekhez. mert azt reméltük. mint mondjuk a jótékonysági célú gyűjtést más országokban. hogy milyen finom ételt kaptak. milyen finomat ettek. vagy szétosztották a koldusok közt. Nekik tették félre a rosszul sikerült ételeket is. milyen igényes háztartást vezet. Tibetben a koldusok sosem szűkölködnek. örülök. rossz. A házunkban tartózkodó két szerzetes szintén kivette részét a jövendő esemény előkészületeiből. hogy hosszú utazás előtt a lovakért imádkozzanak. de azt mondta.

anyát követte szobáról szobára. . Az egereknek nagyon óvatosan kellett közle­ kedniük. Egyikük az istállókban lakott. Öregecske volt. amilyen gyorsan ideért! Semmi kétség. ezek állandóan szolgálatban voltak. jogaik vannak. hogy a Rámpa ház meg­ kapja az üzenetet.I. . élőlények. minden erejüket beleadták abba. Három macskánk volt. hogy egerek maradhassanak egyáltalán. majd idő előtt szült. és zihálva átadták a szóbeli üzenetet. és szigorú fegyelmet tartott az egerek között.Nem. mint egy négylábon járó csontváz. A mi szolgáink is részt vettek a játékban. akárcsak az embereknek. hogy megtisztelje a főurak küldönceit. Láttam. Ezután térdre borultak. Anyja 1904-ben megijedt a Younghusband-expedíció fegyvereitől. és remek étvágya ellenére úgy nézett ki. míg megrakták őket. és akiknek. de nem is rabszolgák. és a kölykök közül csak a mi konyhai macskánk maradt életben. aztán lefeküdtek és megpróbáltak rágurulni a rakományra. A meghívókra gyorsan megérkezett a válasz. velünk lakott. Nagyszerű ember! . Értelemszerűen Younghusband-nek hívtuk. és mindegyik egyre magasabb létformában születik újjá. a csodával határos. majd a földre roskadtak páratlan színpadiassággal érzé­ keltetve. Az intéző lejött a szobájából. Egymás szavába vágva a küldöncök köré gyűltek. Megvárták. akik hasznos célt szolgálnak. A hírnökök lekapták az írást a botról. nem így volt. A tibeti állatok nem dédelgetett kedvencek. valójában minden teremtménynek van lelke. A második macska a konyhában lakozott. A buddhista hit szerint minden állatnak. ami ezután következett. Legyünk tapintatosak és borítsunk fátylat a fájdalmas jelenetre. Kicsi volt és fekete. A szamarak még rosszabbak voltak. hogy a macskanépesség száma ne fogyatkozzon. A GYEREKKOR 29 zött az igazság". A harmadik macska nagyon tekintélyes matróna volt. lengetve a villás botokat.Szegény ember. . Ha éppen nem volt elfoglalva a kicsinyek szoptatásával. hogy a végső vágta előtt pihent egy kicsit. majd kiugrott a szíve a sietségtől.Egyszer közbeszóltam és teljesen megszégyenültem. Vágtatva jöttek a lovasok. Az anyai köte­ lességtudás példájaként mindent megtett. és ne legyen belőlük macskaeledel. és egy kicsit együgyű.

De ha egy fiú kolostorba vonul. apa hamar utánam küldené az embereit. Még csak az első napsugarak kukucskáltak a távoli hegyek mögül. akik visszahoznának. Az a nap. Tibetben a gyerekeknek két nevet adnak. Kedd Lobszang Rámpa? Szavamra. mert favázra feszített jakbőr csónakot használnak. ezért első nevem a Kedd lett. Négy óra van. sokkal jobb. amelytől annyira rettegtem. a szüleim neveztek el így. hétalvó vagy. és csodálatos. Hajós? Alacsonyabb kaszt? Nem! Hivatásos sárkányrepülő leszek. vártam. kap egy „szerzetesnevet" is.Micsoda? Még nem vagy fent. már nem ugorhatok ki az ab­ lakon. Kelj fel! Félrelöktem a takarómat és felkeltem. .Ennek a napnak kellett kijelölnie szá­ momra az ösvényt. és rengeteg a tennivaló. Az jobb. legyek sárkányrepülő. De várjunk csak! Tényleg így volt? A hajósok alacsonyabb kasztba tartoznak. Különben is. annak meg követni kell a hagyományokat. amelyen egész életemben járok majd. végül is egy Rámpa vagyok. és nekem nincs választásom.30 HARMADIK SZEM Végül elérkezett a nagy nap. Hétéves koromban hajós akar­ tam lenni. az igen. hogy megszökjek. A sorsomról döntenek.) Talán az asztrológusok azt mondják. Mi mást tehettem. Sárkányrepülő leszek. ragyogó szemű. (Nem. az elsőt a születés­ napja után.Vajon ez vár rám? Csak órák múltán tudhatom meg. a második Lobszang. Én kedden születtem. . aki a negyven mérföldnyire lévő Cangpo folyón rin­ gatózik és himbálódzik. . óri­ ásfejű sárkányokat készítek. Az asztrológusok ma hallatják hang­ jukat! Talán kicsit későre hagytam. mint a madár. mert az ember szabad. mint lefelé sodródni az áradó folyón. amikor az egyik szolga berontott a szobámba.

Második fejezet A GYEREKKOR VÉGE . Kedd Lobszang! A varkocsodnak egyenes­ nek és fényesnek kell lenni. akár a forgószél. mint holdfény a tavon. Tíz óra körül . bezárkózott a szobájába. bárcsak vele lehetnék. . Szóval. hogy a gyüleke­ zőhelyre szólítson. mint egy remete. Julgye! Ha nem hagyod abba. Anyám úgy rendezte.Tibetben rugalmasak az időpontok . az utolsó simítások. aki a varkocsomnál fogva húzott felfelé.Maradj nyugton. jelenést látok.Oh.De Julgye. Még az utolsó parancsok. máskülönben tiszteletreméltó anyád megnyúz. Valamennyien megnyergeltük a pónilovakat: apa. mindenütt jelen volt. Néha már azt hittem. ne légy olyan durva. és úgy ragyo­ gott. Jaszo. Anyám.Jaj. hogy a Dzsokangba. ott ültem a földön egy makacs férfi szolgával. . olyan ko­ pasz leszek. . és mindenütt izgatott hangok! A nálam két év­ vel idősebb Jaszo úgy nyüzsgött. nem tudok ilyen aprósággal törődni. anya. több anyám van. a Ihászai „székes­ egyházba" menjünk: a soron következő eseményeknek nyilvánva­ lóan vallásos hangulatot kellett adnunk.megszólalt egy gong. lecsavarod fejem. Apám. sietek. letéped a fejemet. mint egy negyvenéves. Végül ez a szerencsétlen akármi a fejemen olyan merev lett. mint egy kővé fagyott jak. Azt kívántam. elvonulva a felfordulástól. én ugyancsak vona31 . meg velem együtt még öten.

akikben a sóvárgás netán legyőzné az áhítatot. . bárki folyamodhatott hozzá. s hogy a papi tudomány ne menjen feledésbe. A zarándokok áhítatosan vonultak a „belső körön". A tömör arany gyertyatartókban 1300 éve nem aludtak ki a gyer­ tyák. de kizárólag az ország érdekében használta mind­ ezt. Bár sok-sok évvel később történt. hogy milyen kormányzati formák (igen. nagy lyukú -.hogy látni lehessen. hogy a kérést teljesítsék és az igazságtalanságot orvosolják. akiknek léptei többcentis csatomaszerű mélyedéseket vájtak a kövezeten. üzletek és bódék so­ rakoztak. a Legfelső Fellebbezési Bíróság feje a dalai láma volt. Joggal mondhatom.a zarándokok csalogatására . Kis. a láma gondoskodott arról. apa közéjük tartozott. saját érdekében sohasem. megfeketedett gerendák tartották a tetőt. Körbejártuk mi is a belső kört. a Potala alatt. A székesegyház 1300 éve fogadta ezen a helyen a hívő­ ket. kagylók recsegése hallatszott.talán kivétel nélkül . Az imádkozást befejezve. és imamalmok százait pörgetve szakadatlanul ismételték a mantrát: „Om mani padme hum!". amelyeket a kegyükért esdeklő jámbor hívők hordtak oda. a kommunisták megszállják majd Tibetet és a szabad­ ságnak bealkonyul. füstölők nehéz szaga ke­ ringett a levegőben. és akár könnyű nyári felhő a hegy gerince körül. az országban . aztán a Kjicsu síkság mentén lovagolva magunk mögött hagytuk Sö falvát. Ha a beadvány vagy a kérés tisztességes volt. A falak mentén isteneink aranyszobrai álltak. Az állam és az egyház. gongok hangja szólt. A legis­ mertebb istenek szobrát majdnem ellepték a drágakövek és gyé­ mántok. ahogy a hagyomány megkívánta. fémlemezek védték őket azoktól. felmentünk a templom lapos tetejére. Csak néhány kiváltságos látogathatott ide. elhaladtunk a 120 méter magas és 360 méter hosszú épülethegy.kis házak. Egyeduralkodó volt. . többes szám!) léteztek Tibetben.mindenki szerette vagy mé­ lyen tisztelte. Megfordultunk a Lingkhor úton.32 HARMADIK SZEM kodtam. néhányan sajátos tanításban részesültünk. és fél óra múltán ott álltunk a Dzsokang előtt. A templom kö­ rül . Érdekes lehet. élt a hatalommal és az uralko­ dás eszközeivel. sötét mélyedésekből csengettyűk. Erős. tudta előre. Idő marta.

mert valójában azok voltak.itt található Lhásza. Országügyekkel foglal­ koztak. az északi Csang. mint például 1904-ben.és apácakolosto­ rokért feleltek. a nyugati Gartok. hogy az Ékességes gyá­ ván „megfutamodott". Minden egyházi ügy eléjük került. Az alacsonyabb szinteken sok-sok lámako- . három világi és egy egyházi személyből. Öt tartomány volt: Ü-Csang . a főváros. Ha a királyt leütik. Ezután jött a minisztertanács. a keleti Kham és a déli Lhodzong. amikor az angolok megszállták Lhászát. A GYEREKKOR VÉGE 33 A dalai láma után két tanács következett. „összekötő tiszt"-ként működött a két tanács között. amely szintén négy tagból állt. fák­ kal tarkított Ihászai síkság nyújtózkodott. Nélküle nem lett volna miért harcolni: biztonságos helyre KELLETT mennie. Akik gyávasággal vádolják. Víz szikrázott a fákon keresztül. ame­ lyet sosem kormányoztak jobban. vagyis az egyházi tanácsnak négy. Nem futamodott meg. és egyre inkább a tanácsok meg a nem­ zetgyűlés közreműködése nélkül kormányozta az országot. nem tudják. és felelősek voltak az egyház és az állam integrálásáért. ha a tartományok vezetői is jelen voltak. Ahogy múltak az évek. Az első. Csak válságos helyzetekben találkoz­ tak. Két magasrangú tisztviselő. és a véleményeket a dalai láma elé terjesztette. A templomból csodálatos kilátás nyílt. ahogy gyakran nevezték és Sigace úgyszintén -. a játszma elve­ szett. nem létezik rajta kívül másik világ. akik Őszentsége után a láma. és a dalai láma Mongóliába menekült. úgy tűnt. a Ihászai folyók csörgedező vize. miről beszélnek. A nemzetgyűlést kö­ rülbelül ötven férfi alkotta. Keletre a bujazöld. a dalai láma egyre na­ gyobb hatalomra tett szert. hogy az or­ szágot összetartsa. A tibeti háborúk sakkjátszmához hasonlíthatók. de ezekben az idősza­ kokban igen jelentékeny szerep hárult rá. ezért említettem a „kormányokat". Északra és délre hegy­ óriások emelkedtek. A mi „királyunk" a dalai láma volt. A nemzetgyűlés ritkán ült össze.H. meg­ közelítően 400 főre növekedett. akiket miniszterelnököknek is ne­ vezhetnénk. A nemzetgyűlés. a legtekintélyesebb Ihászai családok és lámakolostorok képviselői. Ezzel kapcsolato­ san sok nyugati furcsamód azt gondolja. körbefonták a völgyet. láma státuszú tagja volt.

távoli hegyek tiszta fehérje még jobban kiemelte szépségét. ezeket mészárosoktól mentették meg és ritka pénzért vették. zsoltárokat énekeltek. Külföldiek. vagy akik meggyszínű ornátust viseltek. azt remélve. és foltjaik világosabb árnyalatúak! . még közelebb a kincstár. Aztán felhangzott a dobok dörgése-morajlása és a trombiták ara­ nyos hangja. rikoltozás. szerzetesek hangja szállt felénk. az idősebbek mély basszusa meg a növendékek szopránja. A foltok a ruházat részei. Néhányan állatokat vezettek.a megmentő becsületére válik. ajándékokat hoztak. a hóborította. Különböző ügyekkel foglalkozó szerzetesek nyüzsögtek min­ denfelé. utóbbit a Gyógyítás Templomaként ismerték. hogy is­ teni áldásban részesülnek. Amint ott álltunk és néztük a régi. Az ég mélybíbor színű volt. Messzi földről érkeztek. kissé keletre apácakolostor könyökölt a halotti tetemek szertartásmestereinek a telkeibe. Mindannyian vagy legalábbis majd­ nem mindannyian hasonlítottak egymásra: lehetett akármilyen új a ruhájuk . ahol majdnem min­ dent meg lehetett kapni. Azok.legyen állatról vagy emberrel szó . Legtöbben a vö­ rös köpenyesek voltak. a rendőrszerzetesek sötét barnásvörösben sürgölődtek. Felettünk habkönnyű felhők úsz­ tak az égen. Mellettünk. Magasabbra. a Potalából jöttek. mások vörös csuhában. Az 1200 éves Nészár kolostor szerze­ tesei rendesek. magában a városban megbújva a székes­ egyház északi falánál a tanácskozóterem látszott. körötte a kereskedők bódéi és a piac. ők „egyszerű" szerzetesek. a Potala és a Csakpori de­ rengett. néha megjegyzést tesznek a „foltozott külső­ re". akiken sok arany fénylett. akik láttak már tibeti szerzeteseket. a meredek lejtőkön kis remetelakok gub­ basztottak. de mindig megújuló látványt. A növendékek fehérben. A székesegyház kertjében szüntelen morajlás hallatszott. zarán­ dokok mormolása a buddhizmus egyik legszentebb kegyhelyén. vagy láttak képeket róluk. Az életmen­ tés nagy erény . tompa dobbanások . néhányan sárga.34 HARMADIK SZEM lostor volt.az érzelmek delejes szálai mintha csak behálóztak volna. Közelebb.Buddha köpenyének foltjait idézve . Sivítás. Nyugatra a két testvérhegy. A két hegy közt a hideg reggeli fényben a nyugati kapu csillogott.az övéket is foltok tarkították.

Akkor tekin­ tetünket a lobogó imazászlókra és a templom gyönyörű kupoláira emeltük. A GYEREKKOR VÉGE 35 A szerzetesek a rend vörös köpenyét hordják. Némely. selyemsálakat hoztak.Türelmes pónilovainkkal végig­ csörtettünk a Lingkhor úton. óriási zsivaly támadt. klarinétokkal. mint ez is volt. a Potalában alkalmazott . amelynek renge­ teg árnyalata van aszerint. A kapukat szélesre tárták.min­ dig ragyogó. Beszélgettek és sört kértek. Az udvarban. A kertbe vezették őket. Tibetben ezzel köszöntik a látoga- . zörögve-csörömpölve megérkeztek a muzsikusszerzetesek. ezért mindig tiszta.II. Később már nem lesz időnk az evésre. hogy a szokásos vörös köpeny felett egy aranyat is viseljenek. de a főtisztviselők közül alig valakit. . még ez is „vörös"-nek számít. hogy a gyapjút hogyan festik. Tudtuk jól. de ami anyám számára a „nagy nap" volt. bíborszínű égen lehelletfinom bárányfel­ hők fodrozódtak. minden lépéssel közelebb ahhoz. gongokkal és dobokkal megrakva. és a dalai láma hivatalos színe.hivatalnok-szerzetes a vörös köntös felett ujjatlan aranykabátkában jár. hogy megfelelő hangulatba kerüljenek. ne po­ csékoljuk az időt. Otthon anyám még tartott egy utolsó ellenőrzést. de a szegényháziak gyomra üres marad. Az intéző mellett két helyet­ tese állt. Trombitákkal. hogy erőt gyűjtsünk a soron következő eseményekre. mit csinálnak ép­ pen a szolgák. . A személyes kíséretében lévő szerzetesek vagy magasrangú lámák számára megengedett. A csodálatos. A következő fél óra a trombiták szörnyű harsogásával. amint a kopjazászlókat lengető felfegyverzett lo­ vasok személyében megérkeztek az első vendégek. a vendégek tele­ eszik magukat és elégedettek. Nya­ kuk körül cintányérok lógtak. Anyám megtörte a varázst: . ha arra gondolok. fülsiketítő bőgésével telt: hangoltak a zenészek. Sietnünk kell. és a látogatók üdvözlésére mindkét oldalon szolgák sorakoztak. A sötét barnásvöröst téglavörösre. aztán ettünk valamit. mintha egy művész fehér ecsetjével megérintette volna a menny kárpitját. sok ilyen aranykabátos figurát láttunk. amit magamban „a legnagyobb megpróbáltatásnak" neveztem.Nos. Az arany szent szín Tibetben. Reszketek. Ahogy átnéztünk a Dzsokang tetején. olyan alkalmakkor.

aztán a Potala árnyékában ráfordultak arra az útra. hogy az ember egész élettörténete a tenyerére van írva. Lhásza váro­ sából. Éle­ tem későbbi szakaszában kétszer ért ilyen megtiszteltetés. ha ezenközben a tenyerét is felmutatta. Az ajándé­ kokat mindig a megfelelő khatával együtt adják át. Az adományozó kicsit meghajol. akiknek hosszú utat kel­ lett lóháton megtenniük. le­ térdel és kiölti a nyelvét (Tibetben ez olyan. bőrből készült maszkkal fedték az arcu­ kat. és a másik csuklójára helyezi a khatát. Nyolcféle sálkendőt használnak . leveszi a csuklójáról. hogy megóvják a portól és a széltől. hogy mindig a megfelelő minőségűt adják ajándékba. Intézőnk. A dalai láma. amellyel a köszöntést viszonozhatta és a vendég rangjától füg­ gően csuklójára vagy nyakára tehette. aztán odaadja egy szolgának. az adományozó. rengeteg vendég érkezett. Az álarcra gyakran ráfes- . Minden khata többször ke­ rült elő. tovább­ adta bal oldali segédjének. Jöttek a szomszédos uradalmakról. A tibetiek szilárdan hisznek abban. mely csak a mi házunkhoz vezetett. ugyanígy a szerencsekívánatokat tartalmazó leveleket is. A hölgyek. Ha az ajándékozó alacsonyabb rangú. így a dalai láma ezzel a gesztussal legbarátságosabb szándékát fejezi ki a másik iránt. Meghajolt az újonnan érkezők előtt. aki az ajándékot kapja. átvette a sálakat.36 HARMADIK SZEM tókat vagy egymást.a nevük „khata" -. A dalai láma csak elsőrangú sálakat ad és kap. Lovaikkal végigdobogtak a Lingkhor úton. miközben a jobb oldalitól megkapta azt. Az szintén meghajol. Az ajándékozás módszere a kö­ vetkező: ha egyenrangúakról van szó. máskülönben sértést követnek el. mintha az ember megemelné a kalapját) és a megajándékozott lábára rakja a sálat. és az is. jól hátrahúzódnak és kinyújtják a karjukat. a nyakra helyezett sálra hármascsomót kötött vörös selyemszállal. A kormányban az egyébként szokásos fehér kendők helyett sárgát használtak. ha igen nagy tiszteletben akart részesíteni valakit. Még na­ gyobb megtiszteltetésnek számított. és távolabbi helyekről. megfordítja. jobb és bal oldalán egy-egy emberével a bejáratnál állt. Az intézőnek és embereinek egyre több dolga akadt. ügyelni kell arra. ez utóbbi pedig az adományozó nyakára teszi a sajátját.

Rö­ viden. a nők egy másik cso­ portja is megjelent: a csüng lányok. A GYEREKKOR VÉGE 37 tették viselőjük legjellegzetesebb vonásait. majd kimentek. Annyi pedig bizonyos. annál szebbnek és fiatalabbnak mutatta a maszkbeli képmás. A raktárakból egyre több és több ülőpárna került elő. és tulajdon­ képpen segítettek anyának a háziasszonyi teendőkben. közben a nap folyamán többször. így vagy úgy. mint a nők bárhol a világon. ezen a napon tényleg útban vol­ tak. Hogy a dolog még bonyolultabb legyen. A legváratlanabb helyekről bukkantak elő. A legelőkelőbb családokból kb. . széles­ ségű és korú nők. Az újonnan érkezőket vajas teával kínálták. a haja a legújabb divat szerint fésülve. a házat elárasztották a különböző magasságú. Ezeket fel kellett vonultatni. aztán leültek és meg­ ittak jó néhány csésze vajas teát. felfogadtak manökennek néhány ún. legalább ötször-hatszor átöltöztek. Mindig elbűvöltek ezek a festett arcok. a többiek körbe-körbe sé­ táltak a házon. hogy tömérdek ruhaneműjük és drága ékszereik legyenek. a hölgy levette álarcát és köpenyét. Minél öregebb volt a hölgy. de hát én mindig elfogult voltam a nőkkel. hogy új ruhát és ékszert vegyenek föl. hogy megkérdezzék az éppen arra haladó szolgától. és egy percet sem haboztak. párnákon ülünk törökülésben. majd bevezették egy nagy terembe. a párnák négyzet alakúak: körülbelül 75 cm-esek. mint a széket meg a magas ágyat. csak akkor összerakunk néhányat. vizsgálgatták a bútorokat és az értéküket találgat­ ták. úgy viselkedtek. A házban nagy volt a nyüzsgés. negyven hölgy jött a kíséreté­ vel. Tibetben nincsenek székek. Szerintem borzalmasan nézett ki. vagy hogy mennyit ér. Alvásra ugyanezeket a párnákat hasz­ náljuk. melyet ebédlővé alakítottak.II. Elvegyültek a vendégek között. az ünnepség valódi kezdetéig ezekből lehetett választa­ ni. Jaszo nővé­ rem új ruhában parádézott. Az előkelő hölgyektől Tibetben elvárták. Néhányukat anyám tartotta szóval. vas­ tagságuk úgy 22 centiméter. a tibetiek általában sokkal kényelmesebbnek tartják a párnát. „csüng" lányt. Céljához érkezve. A lányok anyám ruháiban jártak föl s alá. de mivel a bemutató sok öltözéssel és átöltözéssel járt volna. Itt üdítőket szol­ gáltak fel. Úgy tűnt. mennyibe került ez-meg az.

Majdnem bo­ káig érő vörösesbarna jakgyapjú szoknyát viselt. De valamennyi­ üknek kemény feje volt. Hogy csipetnyi mulatsággal fűszerezzék. hogy utánozzák. a zenészek már jól felöntöttek a garatra a sok-sok tibeti sörtől. Ekkor kirántották alóla az egészet. Anya különös gonddal öltözött erre az alkalomra. Pár kisebb fiú is nézte a mutatványt. Ez utóbbi nem volt nehéz. ó' meg szaltózott és macska módra talpra esett. egy társuk felmá­ szott rá és a tetején fejenállást csinált. hozattak egy akrobatacsoportot. Találtak egy két-három méteres rudat. hogy megnézzék a műsort és meghallgassák a zenét.38 HARMADIK SZEM A férfiakat jobban érdekelte a kerti szórakozás. Szörnyű zuhanással egyenesen a többiekre esett. Rögtön utána valami eldugott helyre ro­ hantak. I . a legmerészebb felmászott és megpróbált fejre állni. lábán pedig vér­ vörös talpú. és így néhány tojás nagyságú púptól elte­ kintve. semmi bajuk sem esett. Hárman feltartottak egy kb. Kijöttek. négy és fél méteres póznát. fel­ tartották. vörös szegéllyel díszített hosszú szárú hófehér nemez­ csizmát. A kertben jó néhány hölgy kíséretében feltűnt anyám.

aki Rakása asszonynál lakott. onnan a szoknya alsó széléig a halvány citromsárgából fo­ kozatosan mély. A GYEREKKOR VÉGE 39 Bolerószení kabátkája vörösessárga színű volt. csodálták a kerteket. (A száznyolc Tibetben szent szám. A fakeret vörös lakkozott fából készült. hogy a férj. mindegyik korbácsszíj vastagságú volt.. akiknek elég hajuk volt ennyi copf­ hoz. Később. Az egyiket a családjától. mint egy kalapot. jádéval és kör alakú aranylapokkal volt kirakva. ezeket min­ dig magán viselte. a harma­ dikat pedig . hogy a fiatal láma.? És így tovább. Olyan nehéz volt.Hallotta. mikor már az orvoslást tanultam. Doringék finom. ékszert és díszeket vásárol a feleségének. és azokat az asszonyokat. . mikor hozzáment apámhoz. Az a szokás. A hölgyek különösen buzgón csevegtek.. . Az előző napokban anyám haját száznyolc varkocsba fonatta. s a színeket úgy válogatta össze. De mindenki a nap legfontosabb eseményére várt. látni akartam. ahogyan a lugasokra kúszó futórózsa. mert a tibeti asszonyok a mindenkori társadalmi helyzetüknek megfelelően ékszerezik magukat. hogy a „jódos kötszer" színéhez hasonlí­ tott. kicsit olyan mint apa egyházi ruhája. s mindez csupán csak bemele- . ez válltól a derékcsomóig vérvö­ rös volt. hogy egymással összhangban legyenek és ugyanakkor különféle egyházi ruhadarabokat jelenítsenek meg. azon három amulett. nagyon szerencsésnek tartották). A jobb vállán átvetett széles selyembrokát övet dereka bal ol­ dalán vastag karika fogta össze. vagy csoportok­ ban társasági ügyekről beszélgettek. gyé­ mántokkal. Egyik fülén hosszú korallánc függött. A vendégek sétálgattak.II. sáfránysárga árnyalatba ment át. A haj úgy tekeredett rá. a másikat apa családjától kapta. A fülbevaló majdnem a derekáig ért. úgy jellemeztem volna. Megbűvölve figyeltem. amelyet úgy viselt a feje tete­ jén.Igen kedvesem. hogy füle köré tekert vörös szállal kellett megerősíteni.. Akkor kapta őket. hogy tudja a fejét balra fordítani. máskülönben el­ szakadt volna. Szűzanya módra elválasztott haja egy fakeret fejdíszen nyugodott. Bíboros selyemblúzt vett alá. fényezett kövecs­ kékből új szintet építettek a házukra. A nyakában aranylánc lógott.a dalai láma adta neki. ha magasabb státusba kerül..ritka megtiszteltetés . Sok ék­ szer volt rajta.

azok is elfogytak. a vendégek egyre lassabban mozogtak. Ahogy még jobban besötétedett. A barack-. kezükben égő vajmécseseket és füstölőket himbáltak és időnként csintalanul bohóckodva fölugrottak az alacsonyabb ágakra. és megérintett egy rügyet.és törpe al­ mafák különös veszélynek voltak kitéve. elteltek a frissítőkkel. vidám fesztelenséggel fújták a trombitát.a nyár. ma­ gasabb fákról . csattogtatták a cintányérokat és verték a dobokat. kisfiúk cikáztak a gondozott fák közt. Esteledett. a fűzekről. A nagyobb koronájú. A zaj és a lárma elriasztotta szokott helyükről a madarakat. a falkerítéssel körülvett ker­ tekben. A föld felől. és kijelölik azt az ösvényt. ame­ lyekben drága. Kezeit tördelve fel-alá jár­ kált. amelyeket fino­ man lengetett a lágy esti szellő. hogy pihenjenek és még több sört igyanak. melyen egész életemben járnom kell.füzérekben lógtak az imazászlók. A fo­ gadott mulattatók elfáradtak. Hangjukra száz meg száz vajmécses fénye gyúlt: csüngtek a faága- . mint apró manók. Tőlük függött. Apám mindvégig rettegésben volt! Teraszos kertjeinek. De nemcsak a madara­ kat. Mellettük öregasszonyok kereplő imamalmokat pör­ gettek. minden fordulattal imádságok ezreit küldték az ég felé. A zenészek még pompás formában voltak. beesteledett. ha valaki a vendégek közül megállt.40 HARMADIK SZEM gítés volt: az asztrológus papok hamarosan megjövendölik sorso­ mat. aztán ahogy telt-múlt az idő. A megnyúló árnyak gyorsabban kúsztak a földön. amíg nem tudtak már többet enni. borókafenyőkről és ciprusokról . mély csaholásuk elcsendesítve. az egész országban híre ment. messzi földről hozott növények és cserjék pom­ páztak. mint egy rendetlen állatkert. arany tömjéntartókból illatos füstoszlopok szálltak a magasba. Ahogy az első zajos vendégek megérkeztek. Még a hatalmas fe­ kete szelindekek is hallgattak. de az elcsigázott szolgák egyre újab­ bakat hoztak. mit kell tanulnom. Ad­ dig etették és etették őket. A lámakolostorokból trombiták hirdették. és aggódó hangon sopánkodott. milyen pályára kerülök. hogy eltelt egy újabb nap. A nap leszállt a Himalája távoli csúcsai mögött. a macskák hanyatt-homlok biztonságos helyre menekültek. egyenként kiszökdöstek a konyhák­ ba. Most szerinte mindez úgy nézett ki. Az ételhalmok kisebbek lettek. körte.és nyírfákról.

Felhangzott egy mély gongütés. aztán tíz percet pihent. ott majd . fennakadtak a ví­ zililiomok levelein. ráncos nya­ kuk majd megroggyant a nagy súly alatt. dre. megmondta előre. mint két elefántcsont faragvány. Az előző héten a dalai lámához hívták őket. másfél-negyedfényről és en­ nek vagy annak az ellentétes hatásáról. és felsegítette a látnokokat az emelvény lép­ csőire. Aztán még egy órán át folytatta. óriási fáklyákat vittek. így megmondható előre. Elöl négy szolga ment. Amint az emelvényhez értek. majd mint csónak a homokzátonyon. hogy lássa a közeledő menetet. vagy lebegtek a dísztó áttet­ sző vizén. fölléptek rá. sípoló hang­ ját. egyik oldalán teljesen nyitott sátrat. mindenki fe­ szülten figyelt. A hétéves kisfiúnak a kitartás kemény próbája után be kell lépnie egy lámakolostorba. az Állami Jósda lámakolostorából érkeztek. amit jövendöltek.. A két nécsung-i öreg a legtapasztaltabb asztrológus volt az egész országban. Fejükön magas papi süveg.mondta. Két láma az asztrológusok feljegyzéseit és a táblázatokat vitte. Egymás mellett álltak. Ó'ket apám és anyám kö­ vette. A terefere abbamaradt. A kertben felállítottak egy nagy.kiáltot­ ta elbűvölten a közönség. Most egy hétéves fiúcska számára teszik majd ezt. Egy későbbi fejezetben lesz még szó az asztrológiáról. és leültek a párnákra. kire milyen jövő vár. benne baldachinos emelvény négy tibeti üléssel. Két másik előrelépett. . aztán továbbsodródtak a szigetnél menedéket kereső hattyúk felé. nagyon öreg ember zárta. himbálództak a házak ereszein. A GYEREKKOR VÉGE 41 kon.Lha. Pa­ zar. A mögöttük lépdelő négy trombitás ezüst hangszerén fanfart fújt. A menetet két öreg. melyeket a szolgák hordtak ki a kertbe. fel­ vázolta a jövőt. . Még vagy egy órán át egyfolytában be­ szélt. milyen öregek. Megtörtént. Időről időre beigazolódott. hogy meghallja a főasztrológus éles. Az emberek körbegyűltek.Hále! Hále! (Rendkívüli! Rendkívüli!) . hogy neki jósoljanak. (Az istenek az ördögök és az emberek mind ugyanúgy viselkednek). Hosszan be­ széltek harmadfényről. Mindenki megfordult.II. mi csonangcsig . ekliptikáról. kínai brokátból készült sárga palástjuk még jobban kihang­ súlyozta.. A menet lassan elérte a díszemelvényt.

Patkókopogás. Akik messziről jöttek. nálunk töl­ tötték az éjszakát. A többiek elutaztak a kíséretükkel együtt. hangos kiáltozás . elhagyja a hazáját.az udvaron folyt a gyülekező. de legvégül boldogul. A tömeg lassan szétoszlott. és idegenek között fog élni. halkult a lódobogás. a társaság kiözönlött rajta.42 HARMADIK SZEM sebészorvos szerzetesnek tanul. A hatalmas kapu még egyszer kitárult. Elveszít mindent és újra kell kezdenie mindent. Fáklyákat vittek magukkal. míg teljesen elhalt és mindenre rátelepedett az éjszaka csendje. . Ahogy távolodtak. hogy megvilá­ gítsák az utat. Nagy nehézségeket kell elszen­ vednie. egyre halkab­ ban hallatszott a lovasok beszélgetése. aztán reggel indultak útnak.

Ott továbbra is nyüzsgés volt. Rengeteg tea fogyott. 43 . Nyugtalanul járkáltam. volt. a szolgák kimerültek és ingerlékenyek voltak. hogy még utoljára néhány szót válthas­ son mindenkivel. vagy felébresztett egy hirtelen hangorkán a házból. Senki sem törő­ dött velem.morogtam magamban . A vendégek szedelődzködtek. a vendégek fáradtak és vidámak. dolgom van.Na. bementem a házba. nekem nem jutott hely. . oldalba bökött egy ló. hogy valami ennivalót keressek.A lovakban több az érzés. Az utolsó mulatózok erőt gyűjtöt­ tek az éjszakára. és kezdtek eltünedezni az ételek is. Egyik könyökömre támaszkodva kinéztem. üveget akar hozatni Indiából. anya cso­ portról csoportra repdesett. a többiek az ol­ dalukon fekve. . Az istállókban meleg volt. gyerünk. a mé­ csesek még pislákoltak. Másnap reggel durva rúgás és egy türelmetlen hang ébresztett. hidegkék fénye visszaverődött a hóföd­ te hegyekről. Azt mondta: . de ez sem hozott megnyugvást. az abrak puha. A lovak aludtak. Azt mondta neki. Lassan elültek a zajok.Harmadik fejezet AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON Bent a házban még mindig zajlott az élet. a lovakat elő kell állítani. rugdaltam a köveket és mindent. amelyik állva. ami az utamba került.inkább velük alszom. Minden szobát elfoglaltak. útban vagy! Fel­ keltem. Már csak a hold világított. Kedd Lobszang. Én is elaludtam. de egy ideig mégsem tudtam elaludni. Apa a ház és a kert felújításáról beszélgetett egy régi barátjával. Akárhányszor elszunyókáltam. aztán szép sorjában mindegyik ellobbant.

melyet az erős szelek felkaptak és ide-oda hordtak. amire szükséged lesz! Cu tudja. én a pónimon.Menj. ugyanakkor azokra a dolgokra is utal. A lhászaiak mindig gyanakodva tekintettek a hegycsúcsra. sokszor aprókavics nagyságú porszemek át­ szakították a papírt és még a fedetlen kézen és arcon is mély sebet ütöttek. metsző szél elérné. hanem egy másik. nem annyira a betörők távoltartására. Elindultunk. és vedd meg. ame­ lyekre egy szerzetesnek mindig emlékeznie kell. Tibetben nem volt üveg. 108 a szent szám. má­ sok indiai kelméket kínálgattak. mielőtt a korbácsoló. Az ablakkeretre áttetsző. Cu a lován. hogy ne menjen be a por. Átvágtunk a tömegen az üzletek­ hez. egyál­ talán nem gyártottak üveget. Ezek ezüstből lesznek. inkább. a rózsafüzér fából. Mikor az utolsó vendég is eltávozott. Tibetben a férfiak bő. a Potala mellett újra jobbra fordultunk. mi kell. magából a csészéből és a fedeléből. Nagyméretűt. ahogy elhagytuk a körutat. és 108 fényes fagyöngy lesz rajta. A boltok tele voltak alkudozó kereskedőkkel. Az ablakokat kívülről fatáblák fedték. ahova igyekeztünk. a tartóból. mert még növésben voltam. A szélviharok idején veszélyes dolog volt utazni. apám maga elé hívatott és azt mondta: . ha egy ló vagy kutya vezette a menekülő­ ket. és a tülekedésben Cu sokszor hangosan odaköszönt valamelyik régi barátjának. A csésze három rész­ ből áll majd. és a jakok is eléggé immúnisak voltak. hosszú köpenyt . egy csészére és egy rózsafüzérre. hasonlóan praktikus okból is. Venni kellett egy barnásvörös köpenyt. Ha az ablak szabadon maradt. és valóban nagyon sokba került a szállítás. mint aki először látja a várost. de nem átlátszó viaszos papírt feszítenek. és attól féltem. mindenki sürgősen menedéket ke­ resett. Az udvarról kilépve jobbra vettük az irányt. akik éppen akkor érkeztek Lhászába. mégpe­ dig nemcsak azért. és nem számított rendkívüli látványnak. hogy ta­ lán utoljára is. De nemcsak az emberek voltak éberek: figyeltek az állatok is. mire is lesz szükségem: egy faedényre a campának.44 HARMADIK SZEM hogy a ház ablakait beüvegeztesse. és amikor az hirtelen elbújt a fekete ködben. Úgy néz­ tem körül. A macskáknak sosem esett bajuk a viharban. azután. Elgondoltam. hogy beérjünk a bazárba. a szélkergette. Egyesek teát hoztak Kínából.

óriási birtokokkal szerte az egész országban. szorosan megkötik a derekukon. szegény szerzetesként kellett élnem.. Az átlagos szerzetes pl. amit nekem kellett kifényesíteni. egy kis bőrtáskát a pörkölt árpának. és azokat is csak közepes minőségben. Az egyszerű olvasóval. Apám többszörös milliomos volt. mint reméltem .persze nem ezüstöt. ezek képezték majdani vagyonomat.III. egy zacskó pörkölt árpát. a campaedényét. Itt raktározzák el a legszükségesebbnek tartott dolgokat. és egy csészét .. Még­ is. egy rózsafüzért. AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 45 viselnek.meg egy kést a faragáshoz. . egy kést. a szerzetes egész világi va­ gyonát magánál hordja. néhány külön­ böző amulettet. amelyeket aztán mindig magukkal visznek. egy fából készült campatálat. és nem­ ritkán kis campa-téglákat. mert egy „szegény növendékhez" azok illenek. s az kitáskásodik. A felsőrészt felhúzzák. Cu szigorúan ellenőrizte szánalmas kis bevásárlásomat. és amíg apám élt. Ne felejtsük. ékszerekkel és temérdek arannyal. csak a legszükségesebb dolgokat engedélyezte. Vet­ tem tehát egy pár jakbőr talpú szandált. a csészéjét. amíg tanultam.

mit gondolnak ezek a fi­ úk manapság! Mikor én voltam fiatal. de újra látom majd ezeket az utcá­ kat. jobb minőségű dolgok kellenének nekem. Otthon anyám megnézte. meg volt elégedve mindennel. mint egy régi barátra. hogy ezüstcsészém lesz. gyerünk. a hosszú. gazdájuk szerencséjére várva lovak nyihogtak kedve­ sen egymásnak. és azt mondja. amikor egy hatalmas és fenye­ gető kéz lesújtott rám. Kedd Lobszang. és az ajtók előtt sátrakban kirakott nyeregtakarókat. be kellett érnem egy kézzel esztergált facsészével. Jakok nyögtek rekedtes-öblös hangon. a sok semmirekellő. amint nyájasan bár. hogy hátramaradok. ha csak ritkán is. és mennyi mindent tud­ nának mesélni a nyitott fatáblák. Kóbor kutyák kószáltak mindenfelé. Előzőleg reménykedtem. megragadta a fülem és vadul megtekerte. a kétszintes épületeket. s oda a fülem.Na.legalább valami hasznom is származott belőle. Micsoda titkok rejtőztek a papír fedte ablakok mögött! Mennyi. csak a „na gyerünk". és sajnálatomra. A korábbi terveimre gondoltam. naplopó csavargó miatt. . újra szerte­ foszlott. Még egyszer meghallgat­ tam a kereskedők és a vásárlók vidám évődését. akik minden nap látják. milyen szerencsések azok. aki mind kábulatban él. még egészen másként volt. Cu-t nemigen érdekli. és azt gondoltam. . meg azokra a dolgokra. Az utcát sosem láttam még ennyire von­ zónak. Hazafelé Cu egész úton előrelo­ vagolt. vagy követem őt.Úgy tűnt. s a fülem a helyén marad. ki­ ugró ereszeket. a világ minden tájáról való csodás áru cserélt gazdát azokon az erős faajtókon át. motyogott és morgott a „mai fiatalok". miközben Cu bömbölő hangját hallottam. Nem volt más választásom. miket vettem.46 HARMADIK SZEM Újra megnéztem az utcát. Fel sem merült bennem. Cu előttem haladó ter­ metes alakjával felfogta a szelet . hogy. Úgy ordított. szaglásztak. vagy földbe gyökeredzett talán a lábad? Nem is értem. Ahogy ráfordul­ tunk a Lingkhor útra. Szóval reményem. ha beszélni tudnának! Úgy néztem mindenre. igen éles szél támadt. hogy netán fe­ lülbírálja Cu-t. morogva is­ merkedtek. és látni fogják. ahogy a já­ rókelők között bóklásztak. hogy min­ denki meghallja : . az árakon civódtak. a cápauszonyt árusító kereskedéseket. ame­ lyeket szerettem volna megvenni.

III. tízezer szerzetessel. hogy tekintélyesnek érez­ hessem magam. De nem voltam olyan hangulatban. szerettem volna jól érezni magam a hátralévő néhány napban: sár­ kányt eregetni. magas templomaival. Határozottan nem abból a fajtából való vagyok. De nemcsak anyám okozott annyi sok szívfájdalmat. és még boldogabb. és elvitt. aki könnyen elviseli mások hülyeségét. Olyan nagy volt. az íjászatot. hogy nem egy ember irányította. Anyám körbehurcolt a tekintélyes Ihászai házakon. Ha­ lálra untam magam. Ehelyett pedig körbehurcoltak mint valami díjnyertes jakot és lompos öreg hölgyeknek mutogattak. és valóban. A Rizshalom valójában hét kolos­ tor egy helyen. gyakorolni a rúdugrást. önfenntartó volt. Apa el volt foglalva a rendfó'nökkel és az apátokkal. A szabadban akartam lenni. hogy megnézzem. A várost fal vette körül. Boldog voltam. kis kőházaival. hanem hogy én tegyem tiszteletemet ismerősei­ nél. amikor apa szavaival élve „a kellemes séta a napsütötte rónán" vé­ get ért. nem azért. Hét különböző rend és hét különböző iskola alkot­ ta. mikor megtudtam. A neve rizshalmot jelent. ezekből állt nap-nap után minden látogatás. és mint jó vá­ ros. Drepung a világ legnagyobb lámakolostora. és határo­ zottan bántott. valamennyien a szigorú fegyelem hívei. a fény­ ben tündöklő kupoláival és tornyaival tényleg úgy nézett ki a tá­ volból. hogyan bánnak a kis novíciák egyikével-másikával. a társasági életben és az udvari­ as fecsegésben. hanem tizen­ négy apát. akiknek egész álló nap semmi dolguk sem volt azon kívül. én meg mint egy elhagyott gyermek vigasztalanul kóboroltam körbe-kör­ be. hogy értékelni tudtam volna az építészeti műremekeket. Kedvét lelte az utazgatásban. . hogy minden apró-cseprő szeszélyüket kielégítsék. és nem is a Lhászától hárommérföldnyire épült Szera-ba. hogy ilyesmire kell a drága időmet pazarolnom. Apának meg kellett látogatnia a drepungi lámakolostort. és teraszosan egymásra növő épületeivel. hogy selyempárnákon üldögéltek. mint egy halom rizs. AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 47 Az utolsó héten nem hagytak egyedül. mert számomra mindez valódi megpróbálta­ tást jelentett. hogy nem Drepungba kell majd mennem. és folyto­ nosan a szolgákat hívták. Reszkettem a félelemtől. mikor láttam.

mondta -. Év­ századok óta ebbe a nagy. és dicső tetteik. faragott faborítók lassan visszakerültek a helyükre. hogy visszategye a védelméül szolgáló aranyládikába. és lepecsételte. Bementem csodálatos díszí­ tésekkel teli szobájába. és nincs szükségem efféle dolgokra. Hozzám fordult. ráöntötte a fülke fedelére. Hosszú hallgatás után elmondta Tibet titkos történel­ mét. mert másnap. A főoltár mellett ült. valamint az akkor készített tábláza­ tok. de érdekelt is ez bárkit! Napszálltakor apám értem küldött. Még ma is . Megérintett egy gongot a könyökénél. mely az Özönvíz előtt is régi volt már. hogy kifejezésre juttassák. A sárkányomat elszedték tőlem és elajándékozták. majd kis rézedény felett viaszt melegített. ahol régi. A Könyv nagyon nehéz volt. amely ezer meg ezer évre megy vissza. és a szolga máris hozta neki a vajas teát. nem vagyok gyerek többé. Szerepeltek ben­ ne legrégebbi őseink. Itt jegyezték fel azokat a szolgálatokat is. amelyeket hazánknak és Uralkodónknak tettünk. akárki. Úgy éreztem.ez a szobájában volt -. és hogy az ásatások miként bizo­ nyították ezt. új élet kezdődik számomra. egy történetet. és kényelmesen elhelyezkedett a párnáján. hogy berakja a ládikát az oltár alatti mély kőfülkébe. melyeknek köszönhetően nemességre emelkedtek. hogy a Könyvet ne zavarhassák. kb. Apa visszapattintotta a borókafából készített vastag papírlapokat összeszorító aranykapcsokat. Beszélt arról az időről. amint felkelt. Aztán tiszteletteljesen meg­ fordult. megsár­ gult oldalakon a történelmet olvastam.48 HARMADIK SZEM Végre-valahára elérkezett a hét vége. A súlyos. mi­ kor belépek a lámakolostorba. és letérdelte­ tett maga elé. . értékes könyvek sorakoztak a falnál. 90 cm széles és 25 cm hosszú kötet­ be jegyeztek fel minden részletet a családunkról. A Könyvet most másodszor nyitották ki miattam. még apa is rogyadozott kissé a súlyától.) Most nekem is alá kellett írnom a Könyvet. mikor Ti­ bet partjait ősi tenger nyaldosta. (Először azért. melyeken az asztrológusok jóslata alapult. az íjamat és a gyönyörű tollakkal díszített nyílvesszőket eltörték. a szívem is darabokra törik. A Könyv felnyitásának szertartása következett. A régi. hogy bejegyezzék fogantatá­ som és születésem időpontjait. aki Lhásza közelében . Itt voltak a részletek.

Felzaklatta az elválás. Visszamehetek a lovaimhoz. campát és egy csésze vajas teát hozott. Ezután meg­ változott a hangulata. „Fiam. Ezzel sarkon fordult és elment. . A hold las­ san áthaladt az égen. Utolsó szavai később sem hagytak nyugodni. de nem azért. Az este. mielőtt beléphetsz a lámakolostorba". korábban elbúcsúzkodtam már a nővéremtől. az ablakpárkányon egy éjjeli madár verdesett. amikor életemben először nem otthon alszom majd. Kint. Ezzel befejezte. már lefeküdt.a következő napon . és emlé­ kezz mindarra. Elaludtam. és nem vesznek fel a kolostorba. Figyelj rám: Ha nem állód ki a próbát. . Lelkemre kötötte. hogy távozhatok. Miközben a sovány reggelit eszegettem. csak intett.Na. Viselkedj férfi módra. Gyakran a környékbeli barlangokba járó szerzetesek fedeznek fel ilyeneket. de ahogyan le­ ment a hold és a nap első gyenge sugarai megjelentek az égen. most elválnak útjaink. A gyerekek iránti erős ellenszenvére gondoltam. és csak kilencéves volt. mert olyan gyakran játszottunk együtt.mondta . és elrendeztem az ágyamul szol­ gáló párnákat. egy szót sem szólt többet. Bár akkor cseppet sem értékeltem. később meg a rettegett másnapra. Fentről a tetőről az imazászlók csattogása hallatszott. Lefeküdtem. megkövesedett tengeri állatokra és különös kagylókra akadhat. fiú .III. Cu besietett a szobám­ ba. vissza se térj. amire tanítottalak. „Komoly megpróbáltatást kell elszenvedned. Istennek hála ezért. nem tudtam elbúcsúzni tőle.hét.mondta -. Anyát nem találtam. különös fémtárgyakat is. és elhozzák apámnak. „A Törvény értelmében mutattassák rideg keménység az elő­ kelő születésiteknek és könyörület az alacsony származásúaknak . kemény vagyok és szívtelen. Hosszú ideig feküdtem apám szavain gondolkodva. amint a csupasz farudakat csapkodták. Utoljára bementem a szobámba. Idegen leszel e ház számá­ ra".úgy gondolod. hogy elhagyjam . egy szolga felébresztett. ez volt a legjobb módszer: az érzelmes búcsúzkodás megnehezítette volna. Jászé­ tól. Aztán találtak ismeretlen célból készült. hogy kivétel nél­ kül minden kapott parancsnak fenntartás nélkül engedelmesked­ jek. én pedig . hogy aludjak. de a család hírnevé­ re vigyázok csupán. Mutatott néhányat.mondta. AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 49 ás.

apám parancsára történt. Sok tibeti gyerek­ nek könnyű élete van. hogy idejekorán megtanuljam a fegyelmet és az állhatatosságot. .ke­ mény volt. Befejeztem a reggelit. csendesen lépkedjek.. mire egy szolga fi­ gyelmeztetett. az enyém .50 HARMADIK SZEM az otthonomat . hogy kikísérjen. Azt akarta. és csüggedten szomorú. hajnalhasa­ dás előtti sötétség.bármely mércével mérve . semmi kétség. . mindörökre. ne ébresszem fel a háziakat. bedugtam a campaedényt és a csészét a köpenyembe. és az. mint később rájöttem. Átmentem a szobán. Elhagy­ tam hát az otthonomat.összetekertem egy másik köpenyt. a tekercsbe egy bőrtalpú csizmát tettem. Végigmentem a folyosón. Pirkadt.először. Magányos voltam. hogy a búcsú elmaradt. de sötét volt még. Végigmentem a lépcsőn és elindultam. Ha anya fent lett volna. és ahogyan hittem. hogy otthon maradjak. rémült. megpróbáltam vol­ na rávenni.. engedje meg.

aki óvatlanul túl közel lépett hozzá. Megjelent egy szerzetes. Egy ideig szelíden kopogtattunk. közben világosodott.Na. .Szerzetesek szeretnénk lenni .válaszolta. a növendékek tanítómestere lejön majd. Akkor az egyik fiú lehajolt.kiáltotta. ijedtünkben fiatal fának néztük. az egyik fiú. ha egy­ szer ugyanaz lesz a sorsunk. egy tapodtat se mozduljatok. mint ajtót nyitni nektek? . Azt hiszitek. Kemény iskola. Egy ablakból kellemes ételszag áradt. . sátánfajzatok? .ordította . . ha kész lesz. de elhatároztuk. de semmi sem történt. nyomorult csirkefogók? 51 .Mit akartok itt. egyikünk sem volt elragadtatva a másiktól.mit akartok. Leültünk a földre. Emberek jöttek. Milyen közel az étel. kezében hatalmas bo­ tot lóbált. jobb dolgom sincs. mégis milyen kimondha­ tatlanul elérhetetlen! Végül kirepült az ajtó. az bizony! Róttam a mér­ földeket. a lábunk elfáradt már az ácsorgástól. a Tibeti Gyógyítás Templomához vezetett. azt hiszem. és akkora zajt csapott.mondtam. felszedett egy követ.A kapu bevágódott. Gyanakodva végig­ mustráltuk egymást. csontos ember állt előt­ tünk. hogy meghallották. A bejárathoz vezető kapunál két másik fiúval találkoztam.Várja­ tok ott. csak fokozva az éhség okozta kínjainkat. és egy magas. . . .Negyedik fejezet A TEMPLOM KAPUJÁBAN Az út egyenesen a Csakpori Lámakolostorhoz. kis híján hanyatt esett. men­ tek. barátságosan fogunk viselkedni.In­ kább majomnak nézne az ember benneteket . ők is ide igyekeztek.

El­ ment mellettem egy csapat fiú.válaszoltuk. a hetedik születésnapomon éppen. kik vagyunk és még azt is. a torkom teljesen kiszáradt a szomjúságtól. jómadár! Lássuk csak. . milyen tömés: ez a hely nem való puhány. Az egyik fiúnak. A kóbor kutyák meg-megálltak egy pillanatra. Egyedül maradtam. a félelemtől ott a hely­ színen majdnem összezsugorodtam.Mit mondtál.kiáltotta.És te itt? Mi ez ? Ohó! Egy kis hercegecske. aki vallásos akar lenni. Ahogy a nap lefelé haladt az égen. aki ijedtében teljesen megfeledkezett a fáradtságról. Azzal hirtelen meg­ fordult és elment. Rám szállt a por. és visszamentem negyven lépésnyire.Szerzetesek szeretnénk lenni . aztán. nincs elragadtatva tőlünk. amíg nem mondom hogy elég. egy követ do­ bott felém. . marad­ hatsz. majd nagyot ugorva elmenekült porzott a föld a lába nyomán.Szent ég! . Fenyegetőn a botja felé nyúlt. ülj le. nem ittam. intett.ügyet sem vetettek rám. Először is. A kő felsértette a fejem.Micsoda szemét népség jön manapság a kolostorba! A kolostor területét körös-körül hatalmas fal övezte. Az arra járó szerzetesek . fiú ? Mészáros az apád? Húsvagdaló? Aki megszegi Buddha törvényét? És ide meré­ szelsz jönni? Tűnj el. HARMADIK SZEM . éhségem egy­ re nőtt.52 . beborította a vállam. és maradj ott elmélkedő testtartásban. vérezni kezdett. hogy lépjünk be. hogy miért vagyunk egyáltalán. hogy a szempillád se rebbenjen}. De meg sem . mik vagyunk. Egyikőjük.A másikhoz így szólt: . leültem keresztbe tett lábbal. Szomorúan összeszedtem a kis cókmókomat. Megkérdezte. mi van benned. vagy bottal kergetlek végig az úton. csak úgy. belepte a hajam. de gyorsan. azután ők is továbbálltak. és egy szem­ pillantás alatt sarkon fordult. egy pásztor fiának. ahogy parancsolta. . Térden állva lépkedtem. Hajnal óta nem ettem. A so­ vány szerzetes vad pillantást lövellt felém. tele ment vele a szemem és kis kupac gyűlt kifelé fordí­ tott tenyeremben. Egész álló nap ott ültem mozdulatlan. Hirtelen mozdulattal a szegény szerencsétlen fiú felé lépett.Gyorsan befelé! Ha megfelelsz a vizsgákon. hogy kíváncsian megszaglásszanak. nézzük csak miből vagy. azt mondta: . Nem volt nehéz észrevenni. de úgy. agyon­ kényeztetett hercegecskéknek! Menj vissza negyven lépést.sokan voltak .

. minden porcikám sajgott. . helyezkedj ugyanebbe a testtartásba. apám nem engedi.Megittam a teát. de ahogy a nap első sugarait megpillantod. rémisztően szigorúan. Túlzottan rémült voltam ahhoz. egy öregember lépteit. aminek esetleg most gondolod. aki tapogatódzik a sötétségben. Nem tudtam. Egyszerre csak puha csoszogást hallottam. Az öregségtől remegett már a keze. és egész nap ugyanabban a testtartás­ ban ültem éhesen. mert ez próba. Kitalálta a gondolatai­ mat és így szólt: .IV. amely egykor az ottho­ nom volt. A csillagok fénye­ sen ragyogtak az éjfekete égen. Még mindig mozdulatlan ültem. Felálltam. Ott kellett ülnöm mozdulatlan. a sötétben mozoghatsz. Most egyedül kellett alud­ nom a hideg ég alatt. de először nem nyúltam értük. minden tagom el­ merevedett már. Féltem. ha kudarcot vallok a kitartás próbáján. semmit se tehettem. és nem öncélú kegyetlen­ ség. Nem volt hova mennem. láttam. kemény évek alatt elformátlanodott. az éjszaka külö­ nös hangjai. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 53 moccantam. Jeges szél fújt. mozdulatlanul. amit nem otthon töltöttem. hajlott alakja is. A lámakolostor ablakában ezernyi vajmécses lángja gyúlt. besötétedett. amit az egyik kezében hoz.Fogd. hogy megmozduljak. Rettegtem a sötét­ ségtől. de akkor is ez volt az első éjszaka. kinyújtot­ tam a lábam. mit követelnek még tőlem. majd elment. rettegtem a következő napoktól. egyedül a félelmeimmel. aztán az oldalamra feküdtem és megettem a campát. s a tartalék köpenyt a fejem alá téve lefeküdtem.Azzal összeszedte a csészét és a tálat. a félelem tar­ tott fogva. A renden belül csak azok töre­ kedhetnek magasabb rangra. A nap elbújt a hegyek mögött. Felém nyújtotta őket. kis mélyedést kotortam a földön a csí­ pőmnek. hogy belépjek abba a házba. a legerősebb ok. mit hoz a holnap. akik kiállják ezt a próbát . fiam. hogy ki-kilöttyen a tea. a fűzfalevelek susogtak és zörögtek. és átöntöttem a campát a saját edényembe. Apa mindig szigorúan bánt velem. Aztán azt mondta: Most aludj. és ráadásul teljesen megmerevedtem. Lassan felderengett a hosszú. szomjasan. A kavicsos úton egy szerzetes közeledett. Az első hét évem nem volt könnyű. körülöttem mindenütt sejtelmes hangok. A másikban kis tál campát tartott. Valóban fáradt voltam már.

rejtélyes ügyei­ ket intézték. egyre jobban megmerevedtem. Még jön a holnap. mint mikor valaki ébredezik. a kis vajmécsesek lángja is fellobbant a kolostorépületekben. időnként porzáport zúdítot­ tak rám. A lámakolostor fokozatosan életre kelt.Enni. és éheznem kell? Egész nap nem moccantam. Felnéztem. hamar belefáradtak a meddő próbálkozásba. majdnem lábra ugrottam. Apám világosan megmondta. olyan. A reményem elszállt. mozdulatlan vá­ ros levegője vette körül. Hirtelen fel­ lángolt bennem a remény. ő sem fogad vissza. Aztán. hogy csak a nők és a kislányok olyan ostobák. hogy fiatal még. folytatta éjszakai küldetését. Először az alvó. talán megfeledkeztek rólam? Vagy egy újabb próbatételnek vetnek alá.és innivalót hoztam. A különböző épületekből szerzetesek jöttek kifelé. Hogy ne le­ gyek ilyen gyenge. ahogy napszálltakor megint sötétedni kezdett. valamit vonszolt maga után az úton. Szuszogást hallottam. nincs hova menjek. még alig pirkadt. mely mormogássá erősödik. a hegyek mögött a közeledő nappal első fényei ragyogtak az égen. és vigyázz. Egy nagy fekete szelindek volt csupán. és odébbálltak. fiam. élettelen. és egy sötét foltot láttam közeledni.54 HARMADIK SZEM Úgy tűnt. akár a méhek zsongása egy forró nyári napon! Ahogy múlt az idő. ne . és újra a szemlélődés pozitúrájába merevedtem. Hama­ rosan már csak a csillagok halvány fénye világított az éjszakai sö­ tétségben. de nem mertem megmozdulni. fi­ nom sóhajtás. mostanra már elgyengültem az éhségtől. Tudo­ mást sem vett rólam. az a mondás jár­ ta. Ebben az időszakban a hold későn kelt. zokogni tudtam volna. emlékeztettem magam rá. de a próbának nincs vége. hogy sírjanak. vagy piszkos megjegyzése­ ket tettek. s máris trombita­ hangra ébredek. Gyorsan felültem. De mivel nem reagáltam. szinte le sem hunytam a szemem. mert ha megmocca­ nok és nem állom ki a próbát. ha nem fogadnak be a kolostorba. nem tud gyorsan járni. Aztán. Balsejtelmem támadt. hogy együttműködőbb áldozatokat keressenek. nem mertem elaludni. Végre meghallottam az öregember lépteit. kavicsokat rugdostak felém. Ez alkalommal több jóindulattal nézett rám és azt mondta: . később pedig mély zümmögés lesz belőle. Kisfiúk kószáltak az úton. mintha ott sem lennék.

de a lábam annyira elgém­ beredett. aztán reggel találkozunk.Épp akkor. Nem volt több választásom. Miközben töprengtem. mint az előző éjjel. . színes fények. de nagy sokára szürkülni kezdett. Amíg beszélt. mintha egész életemben ezt gyakoroltam volna. micsoda boldogság. semmiféle szektájú. ma éjjel meghalok . A TEMPLOM KAPUJÁBAN 55 mozdulj.Ha pihenni akarsz. fiú! . vajas tea.Remélem. mert nagyon sokan elbuknak a huszonnegyedik órában. amint szemlélődő testtartás­ ban ültem. a harmadik napon. . hogy a sok szenvedés után most mindent el­ ronthatok. Újra lefeküdtem. . Nem várok tovább. ott maradhatsz ma éjjelre is. . nem akartam szerzetes lenni egyáltalán. de egy szemernyit sem voltam boldogabb. egyre gyengébb vagyok és szédelgek. fajtájú­ formájú szerzetes nem akartam lenni. melyet áthajtanak a hegy hágóján. Összeszedtem minden erőmet és sikerült legyőznöm a szédülést. éreztem. néhányan megpróbálták el- . annak még nálam is hosszabb ideig kell egy helyben ül­ nie. az ajtó­ ban messze. Úgy látszott.mondta. A következő.Gyere be ! .egyik a má­ sik után . és az esti szél játékosan fel-felka­ pott egy-egy elhullajtott madártollat. ennivaló van valahol a közel­ ben.IV. Az ablakokban . megláttam a tanítómester magas alakját. és is­ mét áttöltöttem a campát a saját edényembe. hegyek­ kel és szerzetesekkel tarkított lila foltok tűntek fel. Ahogy a lábak között rohantam négykézláb. megittam a teát. és elment. Bevágtam az első sorba. Bent meleg volt. . nem bírom tovább.campa. Hely­ zetem igazságtalanságán tűnődtem. Valódi félelem­ mel gondoltam arra.újra megjelentek az apró fények. mint egy teherhordó állat­ nak.Gyorsan felkaptam a csomagomat és odatántorogtam. egyszer csak elszenderedtem. és füstölők nyugtató szagát éreztem. Étel . sosem jön el az este. A láma­ kolostor ködben úszott. .szólított. a ködben épületek. hogy arcra estem.gondoltam -.Vegyél részt az esti istentiszteleten. a nap is megállt az égen. így követtem a tömeget. A kövek mintha csak késpengét növesztettek volna alat­ tam.Gyere ide. Megpróbáltam felállni. hogy nem vagyok kotlóstyúk. nagyon kellemetlen helyen karcoltak. Az éh­ ségtől felpedzett érzékeim jelezték. . Egy világosabb pillana­ tomban ráeszméltem. Ezzel megfordult.

engedelmeskedek-e a tizenhatodik törvény parancsá­ nak: „Viseld a szenvedést és a nyomorúságot türelemmel és alázat­ tal. meg se tudod védeni magad! . meg­ állt az élet. hogy nem tudom. én pedig beosontam egy óri­ ási oszlop mögé. kis nyomást alkal­ maztam. Követtem a töme­ get a belső templomba. kásás campa ömlött az arcomra. csúszott egy darabig az or­ rán.Ahogy szedegettem a campát a szememből.Új fiú. azt. elnyúltam a kövezeten. Csak akkor állt meg. Aztán a szerzetesek kitódultak a templomból.56 HARMADIK SZEM kapni a varkocsomat. csontos szerzetes hangos üvöltéssel talpra ugrott. azt gondoltam. és semmi sem tartóz­ tathatott fel. és ahogyan Cu-tól tanultam.Úgy tűnt. leesett a kőre.azt hittem. . az orrából patakokban ömlött a vér. nem védekeztem. amire tanítottalakl" Gondolkodás nél­ kül megfordultam.és hangok: . . de senki sem figyelt rám. széthasadt a fe­ jem .Úgy látszott. A mester meghökkent. emlékezz mindarra. amelyről teljesen lehorzsolódott a bőr.minden baj véget ér.Mi folyik itt?! Ijedt suttogás volt a válasz: . ez is a próba része. . előkelő származású. Akkor hirtelen hangosan ordítani kezdett valaki: . látni akarják. Fülsiketítő csattanás riasztott fel . mikor a feje hangos koppanással egy kőoszlophoz verődött. hogy rendben van. Meghalok . gyertek. kicsit jobban éreztem magam.Hitvány nyápic. átrepült fejem felett. képzeletben hallottam az öreg Cu búcsúszavait: „Viselkedj férfi módra. amit alólam húzott ki. de ennivalót kerestem. az ütések sosem érnek véget. Olyan fáradt voltam. egy a majdani vezetők közül? Hah! Nesze neked! . a tanító le­ nyúlt. egy másik elszedte a bőrcsizmá­ mat. és a fájdalomtól elakadó lélegzet­ tel. miként zajlott. verjük el! A körém gyűlt növendékek egyike a köpenyemet lóbálta a feje fö­ lött.Kemény ütések záporát zúdította rám. Ütések és rúgások zá­ poroztak rám.Mulya tökfilkó! Nyápic alak! TE. . Miután ettem. és csomagommal a fejem alatt elaludtam. A magas. az esti szertartásra. Puha. majd harsogó ne- .Figyelj! A vén Zörgőcsont pré­ dára les. és a varkocsomnál fogva lábra állított. és azt üvöltötte. A többi fiú visszatartotta a lélegzetét.gondoltam .

te vagy a legnagyobb ve­ rekedő a kolostorban. Megtanított . Lát­ tam. hogy elkapjon és tehetetlenné tegyen. Leesett. könnyű kikerülni. és . otromba tizennégy éves fiúra bökött. (Lásd még a 109. az öreg rendőrszerzetes iránt. Ahogy Nhavang nekem rohant. elernyedtek. majd a fejére esett. Az ilyen fegyver lassú. hogy tudtam.IV. amit tu­ dott". Ngavang erős.„mindenre. De még nem volt neki elég. Ebben a tudo­ mányban. nehézkes.időnként kegyetlen ki­ képzésnek. ahol az ereje előnyt jelent. Nem ijedtem meg. és könnyedén megcsavartam a karját. Fiatalabb korában nagyszerű dzsúdó* szakértő volt Khamban. ez az. melyekkel a láncot szorította. megragadott egy ne­ héz füstölőedényt. végre örültem egy kicsit. Elléptem hadonászó karja alatt. Először életemben hálát éreztem Cu.) .könnyedén beledöftem az ujjam a nyaka tövébe. fejlettebb is nála. jó felépítésű fiú volt.ahogy szokta mondani . ujjai. Ez alka­ lommal megpördült és a bal vállán ért földet. hála Cu-nak. Most. mint szikla a hegyoldalon. majd azt mondta: . a körülöttünk álló fiúk és szerzetesek egy csoportjára zuhant. hogy egy jakhajtó fia ügyesebb-e vagy egy hercegé. és a láncánál fogva hozzám vágta. Óvatosan körözött. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 57 vetésben tört ki: . előbb leírt egy félkört. a füstölő akár egy ki­ lőtt csúzli. oldalon. amit ki kell talál­ nunk! Megfordult. Rám rontott. hogy a durva és vad verekedéshez szokott. Egy pillanatig nyöszö­ rögve feküdt a földön. megcsavartam az egyik lábát.Nézzük csak a fiatal pávakakast! Vagy talán sa­ rokba szorított patkány? Melyik? Aha. és az . és mikor átugrott. és rám ugrott. akkor felpattant. Lehajol­ tam. mert a tibeti név a nyugati olvasónak nem jelent semmit. de a mozgása esetlen. A tibeti változat különbözik a dzsúdótól. ha küzdelemre kerül a sor. a jövőm ettől a küzdelemtől függ. Meg kellett harcolnom felnőtt férfiakkal is. oldalra ugrott. nézzük. és egy magas.ahogyan Cu mutatta .Na. tényleg nagy ügyes­ ségre tettem szert. azért nevezem mégis így. ahol nem számít az erő vagy a kor. Kicsúszott a lába alól a talaj. oldalra léptem. Ngavang.

de közben azt mondta : . .a mesterük vagy már . ragacsosan és lottyadtan. fiú! Merészen így válaszoltam: .kísérjen hozzám. Ezt az „érintést" gyakran használják arra. amennyit akarsz. de kedvességgel és könyörülettel kell felügyelned rájuk. Ngavang félelemben tar­ totta a növendékeket. fiam. megtudod majd. nem kerül rossz kezekbe. beviszlek az apát úrhoz. . . megveregette a hátamat. hogy a lélek kiszabaduljon a testből asztrálutazásokra vagy hasonló célból. és odasétáltunk az apát házához.Hajolj meg. majd földre borult.Kövess. Gyere! Követtem a széles folyosókon. fiú. A növendékek tan­ mestere hozzám lépett. aztán azt mondta. az egyházi hivatalok. . adok neked enni. Azután fel a lépcsőn. mint egy darab rosszul kikészített jakbőr. hogy majd­ nem hasraestem.Ezzel a növendékek tanítómestere háromszor meghajolt. Úgy éreztem magam. . mely a tetőre épült. Az utóbbi napokban nagyon keveset ettem. uram. aki előzőleg enni hozott nekem. Újabb lépcsők következtek. Rendkívüli megtiszteltés. Beléptünk az aranyozott fatáblákkal díszített ajtón.Hihetetlen sok kérdést tett fel. Megpróbállak rajtacsípni. az Istenek Termei és gyógyfűraktárak mellett. Kedd Lobszang Rámpa.szólt -.Valódi férfi vagy. látom. Most gyere ve­ lem. mikor belép­ tem a szobájába. Most átveszed a helyét. úgy. ülj csak le! Megnézzük.Akkor rászolgáltam egy kis ennivaló­ ra. szó­ ban és írásban is egyaránt. hajolj meg. amit én. Az öreg szerzetes. Hat órán át ültünk egymással szemben a párnánkon. Uram. míg végre felértünk a lapos tetőre. igyál. fiú. megálltad a helyed. mint a viadalban. hogy jóra használod a tudásod. hogy a tudo­ mányokban is olyan vitéz vagy-e. Nagy buz- . A növendékek tanmestere barátságosan üdvözölt. Jóra tanítottak. fiam . aztán mondd meg az egyik huligán­ nak .Egyél. és csináld. a belső templomok és a tantermek mellett.és innivalót. most már elégedett. elhaladtunk a Buddha-szobor előtt és a Gyógyítás szimbólumát megkerülve beléptünk az apát sa­ ját szobájába.Ülj le. újabb tekergős folyosókon.58 HARMADIK SZEM Ngavang körülbelül egy fél órán át eszméletlen volt. miért. megkeresett és így szólt: . itt van a fiú.Fiam. A tanmester felállt. szóval vigyázz! .

anélkül. Tibeti módra keresztbe tett lábbal. hogy kopaszra borotválják a fejedet. mikor a szerzetesnevet kapja. A tisztánlátást kikényszeríteni fájdalmas dolog. Az okot később majd megtudod. Az egész túl nehéznek tűnt nekem. de nem ok nél­ kül volt az. mikor az előző nevét elveti. Bár csak hét­ éves vagy. egy fürt kivéte­ lével leborotválják a haját. és úgy. és elindultunk kifelé. amit megjö­ vendöltek neked.A gyógyítás tudomá­ nyát és az asztrológiát fogod tanulni. amit kell. Nagyon figyeltem. csak figyelt. de erről egy kicsit később. Az apát szenvtelen tekintettel ránk nézett. Aztán így szólt: Kedd Lobszang Rámpa. Most annyit. hogy minden ezer szerzetesből egy az. és nemritkán keserves. mindent tudok rólad. és ahhoz. . A kitartás próbája kíméletlen volt. Itt leültettek a földre. A többiek sodródnak és napi munkájukat végzik. a magasabb szintű fejlődésre alkalmas. hogy megértsem. mert így lettél ne­ velve. Minden segítséget megkapsz. Különleges képzést kapsz. Az utolsó tincset akkor távolítják el.IV. ahogyan kell. párnákon ültünk. hogy azt tegyem. és olyan eltökéltségre. mindent. kitartóan kell dolgoznod.Fiú. ha valaki belép egy szerzetesrendbe. A mester csak akkor tör­ te meg a csendet. úgy beszélek hozzád. Az Ösvény kirajzolva előtted. a tanítómester felkelt és mélyen meghajolt. Belőlük nincs hiány. mint amennyit hosszú élete során egy láma általában megtanul. hogy tudni akarnák a miértet. Fáradt voltam! így folytatta: . Tibetben. aki a magasabb rendű dolgokra. mint férfihoz. Fizikai munkások. Az Út nehéz lesz. segíteni fogunk. Én követtem a példáját. és néhány rövid év alatt többet fogsz tudni. ami tőlünk telik. Most elvisz­ lek. amelynek szilárdsága a sziklákéval vetekszik. De amiben csak tudunk. amikor a szobájába értünk. akik forgatják az imamal­ mot. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 59 galmamban. akik megőrzik és továbbadják tudásunkat. hogy az asztrálsíkokon utazzhass. Kacskaringós utakon keresztül kis szobába. a „borbélyműhely­ b e " vezettek. Bólintott. Kedd Lobszang Rámpa. Egy ideig az apát úr nem beszélt. hi­ ány azokból van. olyan bátorságra van szükség. in­ tenzív képzést. és hellyel kí­ nált. amely semmitől sem retten vissza. és a mester a következőket . Ezoterikus tanulmányokat is folytatsz majd. én is leborultam. ha or­ szágunk majd idegen felhő alatt lesz.

Aha! Megvan: mától fogva Zamigmarlálu a neved. amit otthon padlókaparásra használtunk. jobb kezével megra­ gadta a varkocsomat és egyenesen fölemelte.60 HARMADIK SZEM mondta: . fiam! Gyönyörű varkocsod van. aztán megszólalt: .üvöltötte. Kilógó nyelvvel és egyre- másra morogva.Mi baj? Felforrtál? Igen. Ebben a könyvben azonban továbbra is a Kedd Lobszang Rámpa nevet használom.Tamcsö. és olyan szorosan tartotta a varkocsomat fel­ felé. Végül.Ne aggódj.hívott a mester. hogy majdnem felemelt a földről. míg levágta a copfomat.nekem legalább is úgy tűnt. Va­ lahonnan szerzett egy nagy ollót . így könynyebb eltávolítani a hajat. A segéd ho­ zott egy tál forró vizet. ez igencsak hasonlított arra a szerszámra.Na most. . . hogy felpattantam a földről kínomban. jól vajazott. Tamcsö előrelépett. a segédje odarohant.válaszoltam.Ó. . . ami annyira forró volt.Tise! . jól gondozott. Kész öröm levágni. Fogott egy háromoldalú borotvát. mikor a fejemre öntötte. mert így egyszerűbb az olvasónak. mire megnyugtatott: . Gyere! . minek is nevezzünk? Még egy ideig mo­ tyogott magában. De ez csak a kezdet volt. Tamcsö addig ügyködött a siralmasan tompa olló­ val.a szolgák nálunk ilyennel nyír­ ták a növényeket. nem volt több haj a fejemen. . borotváld meg a fiút! Ne hagyj egy tincset sem. mert azonnal nevet kap. Bevezetett a szobájába és elővett egy nagy könyvet. egy örökkévalóság után . Gyere és tartsd a végét! Tise. .

Tanárunk. ahogy kell. többet tudok az átlagnál. mert ahogy kifelé jöttünk. akikkel a héten később találkoznom kellett. De hamar ész­ revette.kiáltotta. így tettem. Három zenész várakozott a hangszerénél. A többiek látták. Mögém jött. mint egy frissen tojt tojás. egy láma intett nekem. amit min­ denki tud. Énekelni kezdtünk. A zenemester felbőszültén in- . és őt tartották a legjobb dzsúdószakértőnek egész Tibetben. A zenemester felhúzta a szemöldö­ két. és lássuk. Este fél kilenc lehetett. A láma el­ magyarázta. miért hívott össze bennünket: . Befordult egy zeneszobába. hogy hamarabb elenge­ dett minket. Akkor a zenemester egyenesen hozzám fordult.Ez még az isteneknek is gyötrelmes kínokat okoz. Mivel otthon jó nevelésben részesültem. te pedig egye­ dül énekelsz majd! Újra kezdődött a zene. hogy kövessem. ők is újonnan léptek be a rend­ be. Vágjunk rá tüstént a két kis „furcsa csont­ ra". miközben azon töprengtem. hogy elbántam Ngavanggal.Állj. vajon mi­ lyen újabb nehézség vár rám. s koszos kezét az igencsak sajgó koponyámra tette. mind jól ismerték Cu-t. és olyan jót nevetett. . Még egyszer megpró­ báltam az éneklést. úgy tudtam. Újra kezdtük.IV.kiáltotta. állj! . Ismét leállított. és hirtelen a könyökére ütnöm. úgy találták. akinek ezüsttrombitája volt. olyanra. és énekeljetek úgy. . A TEMPLOM KAPUJÁBAN 61 Mikor bevitt az osztályba. mi lesz! Cu tényleg jó mester volt. hogy fájdalomtól üvöltve békén hagyjon. A zenészek rázendítettek egy jól ismert dallamra. ahol kö­ rülbelül húsz fiú volt. Csak fel kellett nyúlnom. . mi történik. olyan csupasznak éreztem magam.Énekelni fogunk. Odamentem hozzá. hogy megnézzem. így maradt vagy háromnegyed óránk az esti istentiszteletig. De nem sokáig.Kezdjétek újra. egy kagy­ lókürtös és egy trombitás. éppen hátat fordított nekünk. és egy osztályba raktak a ti­ zenhét éves növendékekkel. Örömöm azonban nem tartott soká. -Tökfilkó! . szólt. A dzsúdóoktatók. Arcán előbb döbbenet. egy dobos. buta fiút kivéve senkivel sem volt bajom. mikor a fiú a fejemre tette a kezét.Nevetségessé akarsz tenni? A zenészek újrakezdik. A kórushoz próbálunk. így egy nagydarab. majd valódi fájdalom tükröződött. Til­ takozásul felemelte mindkét karját. milyen a hangotok. Valósággal törpének éreztem magam az óriások közt. A fiúkkal nem gyűlt meg többé a bajom.

Szent isten. Ötvenöt év óta vagyok itt. alvajáró vagyok és ismét üres a gyomrom. aztán gyere be hozzám. . . és a nagydarab láma . Nem mintha megszerettem volna a helyet.62 HARMADIK SZEM tett egyet. . Lát­ tam. hogy nézzem meg. Hamis? Enyhe kifejezés! Fiam. azután be kell vigyelek Mingyar Don­ dup lámához. de ha éneklek . Engem gondosan letett egy párnára maga előtt. te botfülű bar­ bár! . fiacskám. amit én. még mindig a vállán vitt és csak a fiúk ülőhelyének végében foglalt helyet. Tétlenül ődöngtem.Figyelj. felébresztet­ tek-e. . Elszunyókálhattam. mert mindent elrontanál. . akkor teszek jót ma­ gamnak. hogy segített. fiam. nagy nehezen felébresztett. vagy veréssel tanítottak. Ma hajnali ötig aludhatsz. campát. legalábbis reggel ötig nem. a zenéhez nincs tehetséged. vagy maradni akartam volna. vagy kiabálással. mint egy dob. aki velem volt.Sietnünk kell reggelizni. úgy. . aztán feküdj le.. . fiam.bevitt az ebédlő­ be. s ahogy a többiektől láttam. valamint főtt zöldségeket tett elém. lekésed az istentiszte­ letet.Edd meg.Gyerünk. Talán így volt jól. Előző este. csak előző este kerültem a kolostorba? Mintha ezer éve lett volna! Úgy éreztem. barát­ ságos láma a vállára ültetett.Belépett a templomba.Elmentem. ha minden különösebb hűhó nélkül megtelepszem. míg meghallottam a trombitákat. Egy óriási. Megmutatom. és három párna van alattam. így szólt: . .Valóban na­ gyon hálás voltam. hogy pont szemben ültem vele. és olyan üres lesz a hasad. Eddig olyan kevés ember volt ked­ ves hozzám.maradj csendben! . A templomi szertartásokon sem énekelhetsz.Mingyar Dondup láma küldött. . hol fogsz aludni. ha késel.hahaha .Felkeltem. többé nem kell énekebed. mert arra eszméltem. Az énekórák alatt mást tanulhatsz. Menj most. máskülönben elszundítottam volna.Kezdtem lehiggadni és megtelepedni. Tudod. elmulasztod a vacsorát. hogy egy nagy szobában vagyok. hogy a szertartásnak vége. amint azt fújták. Valaki megra­ gadta a köpönyegemet. és ugyanazt csináld. és teát. A fiúk kifelé mentek. de még ilyen hamis hangot nem hallot­ tam.miközben aludtam . és akkor kapsz majd. aki az előző nap barátságos volt velem.Kedd Lobszang Rámpa. Csak rájöttem. . és felrepültem a levegőbe. hogy mivel nincs más választásom. amikor az egyik fiú.. felhalmoztam a pár­ nákat a fal mellé.Eztán már semmit sem hallottam. az. ideje gyülekezni az utolsó istentiszteletre.

A legtöbb lámakolostorban nem volt ilyen rend. Látta. Nem hordhattuk a növendékek fehér köpenyét. s egy kb.IV. csak jót cselekedj. én meg megúsztam a leleplezést. Egymást váltva. az pedig nem alkalmazható kivétel nél­ kül mindenkire. a Kangyúr száztizenkét kötetéből mondott fel részeket. de ezt most megúsztam. és elmagyarázta. belőlük lettek a lámák. gondolkodás nélkül válaszoltam: . vezetőknek. Egyik mondása sze­ rint: „Valamennyi képesség kapuja az olvasás és az írás". hogy máshol jár az eszem.Azt.Te. ahol párnák voltak. Csakporiban valóban vasfegyelem volt. mert rámripakodott: . vörösesbarnában kellett járnunk. aki az olvasópultnál áll­ va a Szent Könyvekből olvas. ott. ha előre akart jutni. A mi kolostorunkban nagyon kemény. mint a már felavatott szerzeteseknek. hogy az a fiú nem figyel. esetleg lustálkodtak. de ezek szolgálószerzetesek voltak. mindannyian a földön ül­ tünk. Ezer­ ből talán egy. mit mondtam utoljára! Gyorsan! . Csampala láma olyan szigorú volt. Mindig emlékez­ nünk kellett a régi buddhista mondásra: „Lévén tenmagad a példa. Buddha tanításának ez a lényege" Az apát úr.Mint a villám. Nem zajonghattunk és tilos volt könyökölnünk. A szerzetesek az étkezések alatt nem beszélhetnek és nem is gondolhatnak az ételre. a rendet és a képzést esetünkben különösen fontosnak tartották. ahogy tetszett. azonnali engedelmességet követelt. mint az apám. Maga Csakpori „vas­ hegyet" jelent. sőt vad fe­ gyelem uralkodott. hogy az írás szövegét szerette volna hallani. így hát bőven volt benne részünk. Uram. Mindenki nevetett. Minden étkezésnél van egy felolvasó. A táplálékkal szent tudást kell magukhoz venniük. rajtacsípem. ne tégy rosszat másokkal. Nálunk is voltak háziszolgák. mi is részt vettünk a házimunká­ ban. Szakembereknek készültünk. . A felolvasó is nevetett . ismételd csak el. Mi. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 63 Reggelinél a felolvasó a buddhista Szent Iratok. hogy ne legyenek zaklatott gondolataink. negyvenöt centiméter magas asztalról ettünk. mert a lá­ ma jelentése „legkülönb". A szerzetesek dolgoztak. akik a ház­ tartást vezették.ritka alkalom -.

De senkitől sem kaptam kielégítő választ. nem volt valami fényes kedvünk ebben az órában. mikor dühös az ember". mintegy mormolásunkra válaszolva. mint Buddhaként ülni és imád­ kozni. A pislogó fényben változtak az árnyékok és az óriási szent alakok megelevenedni látszottak. betömködtük tartozékain­ kat a köpeny elülső bugyrosan felhúzott részébe és elindultunk.Csakporiban éjfélkor kezdődött a „nap". álmosan legurultunk a párnákról. hogy a hangoknak ere- 65 . ez így szokás Tibetben. és így tovább. Végigcsattogtunk a folyosókon. a második és a harmadik pedig háttal ült. hajolgattak és himbálóz­ tak. a sorok a terem egész hosszát betöltötték. Az egyik tanítás a következőképpen hangzott: „Jobb megbékélt tudattal pihenni. Sorokban ültünk. és a többiekkel együtt le kellett mennem imádkozni. így az első és a má­ sodik sor egymás felé nézett. Itt megszámlálhatatlanul sok vajmécses fénye próbált keresztültörni a füstölőkből kerengő füst­ felhőkön. Keleten tudják. Mind­ annyian meztelenül aludtunk. Aztán felöltöztünk. Gyakran tiszteletlenül arra gondol­ tam: „Miért nem hagynak békében pihenni? Ez az éjféli kelés fel­ dühít". Minden második sor szemben ült az előzővel. Dünnyögtünk és különleges hangsorokra épülő szent énekeket énekeltünk. és a sötétben a köpenyek után kotorásztunk. Mikor az éjféli trombita­ szó beharsogta a félhomályos folyosókat. ahol nincs hamis álszemérem. Szerzetesek és fiúk százai ültek törökülésben a földre tett pár­ nákon.

hogy az „előkelő s z á r m a z á s i b a n van valami szégyellnivaló. aztán visszatértünk párnáinkhoz. először egy félórás szertartás következett. Tibeti törvényeink közül a második így szólt: „Gyakorold a vallási szertartásokat és tanulj!" Hétéves fejjel tudatlanságomban képte­ len voltam megérteni. Ezt követően egy órán át fizikai munkát végeztünk. mért kell betartanunk ezt a törvényt. de megszegik. Ahogy egy zenei hang képes széttörni az üveget. Reggel hatkor tanulásra készen gyülekeztünk a tanteremben. de háromnegyed tízre vissza kellett érnünk a tanterembe. Engem legalábbis feláldoztak miatta. miközben a kis csen­ gettyűk ezüstös csilingelésébe lüktető dobolás hangja vegyül. hogy egyik vagy másik egyenesen ránk tekint. Az étkezés alatt közölték a napi tudni­ valókat és adták ki a parancsokat. más tárgyat. A szertartás körülbelül egy órán át tartott. amint vérvörös köpenyben és aranyszín stólában himbálózik és egy hangon mormol. Déli egyig tanultunk. miköz­ ben az ötödiket („Tiszteld az öregebbeket és az előkelő származásúakat!") állandóan citálják. azután jö­ hetett csak a campa és vajas tea. Kilenckor. Ötkor ettünk először. A füstölők kék felhői kavarogtak-gomolyogtak az istenek térde kö­ rül.66 HARMADIK SZEM jük van. Időnként örültünk a szünetnek. megszakítva tanulmányainkat kb. és ilyenkor a pislákoló fényben gyakran úgy tűnt. ilyenkor a reggelinél szólították azokat. hogy mozogjunk és hogy alázatra neveljen . egy hangkombináció metafizikus erót hozhat létre. mint az istentisztelet előtt. Külön felmentést is kaptak. Negyed ötkor egy újabb szertartás kezdődött. hogy Lhászának szüksége volt valamire. Hihetetlenül hatásos látvány volt a több száz ember. A Kangyúrból ugyancsak olvastak fel részleteket. és eszembe sem jutott. hogy nem a születés számít. Tapasztalataim alapján inkább azt hittem. A felolvasó még ennél az étkezésnél is egyhangúan mormolt. campát és vajas teát. és nem lesznek jelen a szertartásokon. Előfordult például. a fel­ ügyelő mellette ülve figyelt. hanem az ember termé­ szete. akiknek el kellett vinni vagy össze kellett gyűjteni a kért dolgokat. hogy ennyi meg ennyi időre eltávoznak a kolostorból. és reggel négyig aludtunk. negyven percre újabb szertartáson vettünk részt. De akkor még nem ehettünk.

a nyolcadik születésnapomon kaptunk néhány szem sózott-savanyított diót. és be kellett vallanom a bűnömet. mert nem tudom. Három órakor csapatostul egyórás kényszerpihenőre vonul­ tunk. Kilenc harminckor lefeküdtünk a párnáinkra. és azt mondták. Tanáraink megle­ hetősen szabadon bántak a kemény pálcával. Egyszer. vagy egy kevés nagyon aprócska babot. hogy szundítsunk egy jót. Ezalatt nem beszélhettünk. hogy aludjunk. A köpenyemet elvették. Csak a nagyon szo­ rongattatott helyzetben lévő vagy a nagyon meggondolatlan diá­ kok esedeztek bocsánatért. az egy óra túl rövid volt ahhoz. Kilenckor ütött a szabadulás órája. nincs szükségem rá. . sem inni. A csendespihenő nem örvendett népszerű­ ségnek. hogy bármely percben meghalhatok. Megpróbáltam cserélni az egyik fiúval. otthon gyakran ettünk ilyet. mialatt csak a legsúlyosabb büntetés terhe mellett mehettünk ki a teremből. vagy hogy úgy elalszom.zöldséget is kaptunk: szeletelt fehérrépát. Én különösképpen szerettem. de túl hosszú a tétlenséghez. és így is csemegének számított. mely ismét campából és vajas teából állt. A felügyelő meghallotta. vagyis az „ágyunkra".nagy ritkán . a pihenés után megint tanulni kezdtünk. Jobbat is el tudtunk képzelni! Négykor. kihívott a terem közepébe. milyen hosszú a nap. nyugodtan kellett feküdnünk. és később már észre sem vettem. akkor következett ugyanis az utolsó étkezés. De rövid idő alatt hozzászoktam. meg a többi új fiú is bebújtunk egy sarokba. felejthetetlen esemény. ha a büntetés elkerülhetetlennek lát­ szott. felajánlottam neki a tartalék köpenyemet az ő dióadagjáért. Eleinte én is. mire való: „el akartam cserélni olyasmire. nem mozoghattunk. CSÉLA-ÉLET 67 minket. hogy sosem ébredek fel többé. Néha . Rettegett napszak volt ez! Öt óra tanulás szünet nélkül. A legkellemetlenebb munkákból is legtöbbször valaho­ gyan a legkoszosabb jutott rám. A lefekvésről senki sem késett el! Azt gondoltam. Nyersen ettük. A „torkosságomért" büntetésül huszonnégy óráig nem kaptam sem enni. ami nem lényeges". öt óra.V. a hosszú napok megölnek. de éhesek voltunk. és egyikük-másikuk valódi lelkesedéssel osztogatta a büntetést.

A saját ösvény megválasztásához szabad­ nak kell lennünk . kényelmet és gazdagságot hoz neked ebben az életben. . .ahogyan beszélt . ahová hazatérhetek? Es ki mutatja meg a helyes ösvényt. mikor annak a fiúnak a segítségével. mint más lá­ ma egész életében.Igen.És ki mutatja meg majd az utat? . . mint élő megtestesülést elhelyeznek egy kolostor­ ban. hogy menjek be. . Mingyar Dondup láma ajtaja előtt találtam magam. Ha a helytelen ösvényt választod. kemény és át­ ható tekintettel figyelt. előtte alacsony asztalon sok-sok könyv hevert. szólt. aranyból és zománcból. Lobszang!. de először egy igen fontos kérdést kell felten­ nem neked. . ha nagyobb tudásra tennél szert. Szünetet tartott.Te kudarcnak tartanád? .Már elfelejtetted? Nyomon követtük az előző inkarnációdat. ha azt választom? . . és az jó volt.arra késztetett. és néhány éven belül apát leszel. annak tekinteném.Az apát úr megengedte.Ülj ide hozzám. de nem fogsz fejlődni.Meg kell beszélnünk egy csomó dolgot. Amikor beléptem. hogy együtt dolgozzunk. könnyű életet. Néhány év leforgása alatt azt szeretnénk. Apád ezt nem nevezné ku­ darcnak. rám nézett.tudván. ha nem lenne otthonom. nem mehetek haza sem.válaszolta. aki felébresztett. de mindez a következő életben ja­ vadra válik.mondta.folytatta -.Apám azt mondta.Rám mo­ solygott és azt felelte: . az egyiket tanulmá­ nyozta éppen. könnyű életet.68 HARMADIK SZEM Majdnem hat óra volt. . Nagyon kellemes szo­ bája volt: a falakon gyönyörű falfestmények és festett selyemké­ pek.. hogy igen. hogy tovább kér­ dezzek: . istenek és istennők jade-ból. Nyomon követtük az előző inkarnációdat. .válaszoltam. A helytelen ösvény nyugodt. ha a helyes ösvényt választod. Az alacsony asztalká­ kon kis szobrok álltak. valamint egy nagy életkerék függtek. amit tudok. Egyedül csak te választhatsz. ha kudarcot vallok a kolostorban. a láma lótuszülésben ült a párnáján. aztán hosszasan. Bár nem kopogtam. Most újra akarunk fejleszteni benned néhány képességet és azt az erőt. a nyugodt. mint növésben lévő férfinak: . amivel korábban rendelkeztél. Hogyan lehetne nyugal­ mam és kényelmem. a te utad negyven évig nehéz lesz.Eleget ettél és ittál? Biztosítottam róla. Valami .Uram! .Megállt. .

és a he­ lyes ösvényt járni. senki sem befolyásolhat a döntésben. Úgy tűnt.Rá­ néztem. Ha felvettek valakit a kolostorba.Magam leszek a vezetőd.Hamarosan egy kis operációt kell vég­ rehajtanunk a fejeden. ha a helyes ösvényt választod. ez jó lesz kezdetnek.Lobszang. hogy tisztán láss.mondtam. és meg tudtam ítélni. miként ren­ dezzük el legjobban a tanulmányaidat. meglátjuk majd. amit láttam. Kissé elszomorodtam. mélyről jövő. gyámfiának. . .V.De még mindig nem szeretem a kemény munkát. és akkor hipnózissal fel­ gyorsítjuk a tanulásodat. a fejét kopaszra borotválták. De először ki kell gondolnunk. eddig is keményen kellett dolgoznom. tet­ szett.Újra a papírjaiba merült és gyorsan átlapozta őket: . Lesz majd nem egy sárkányeregetés. de választani neked kell. Átadom nekik a varkocsodat! Egészen elérzékenyültem. Lobszang. de csak kevesen merik ezt bevallani . Holnap kezdjük. Az én varkocsomat Mingyar Dondup láma személye­ sen adja át a szüleimnek! Elfogadott tehát „szellemi gyermeké­ nek". . a varkocsát levágták. széles. sok emberrel találkoztam. kilenctől egyig. melyet magas homlok koronázott. és azt egy növen­ dék elvitte a szülőknek .Uram . egyikünk sem szereti a kemény mun­ kát.azt hiszem . meleg hangon. ritkán tudtam játszani vagy sárkányt eregetni. Az istentisztelet helyett minden reggel kilencre gyere ide. Üzensz valamit apádnak és anyádnak? Ma találkozom velük. erősen megnéztem.Aztán .így értesültek róla. Messzire jutsz majd a metafizikában és az orvosi tudományokban is.a tanítványod szeretnék lenni. Nevetett. hogy még több munka vár rám. sőt.kissé bánatosan hozzá­ tettem: .nem elég őszinték hoz­ zá. kinek átható. . . Hétéves korom ellenére. nyílt arca volt.Átnézte a papírjait. . roppant .Hát igen. miről is fogunk beszélgetni. hogy valaki jó vagy sem. amit láttam. A láma mintha a gondolataimban olvasott volna. CSÉLA-ÉLET 69 . Igen. éles pillantású. Előttem egy nagydarab ember ült. és tetszett. Igen. A láma nagyon fontos személy volt. . fiatalember. hogy fiukat befogad­ ták a rendbe. nehéz életem volt. . .Nézzük csak. sárkányrepülés is. fekete szeme.

megtölthetjük a campásedényünket. . Akkor nem tudtam még. majd méltóságteljesen kisétált az osztályból. ha valaki elér a fejlődés egy bizonyos fejlettebb szintjére. vá­ laszthat a létezés másik síkja és a között.Ne feledd. én voltam a legfigyelmetlenebb. Rám speciális kezelés várt.úgy hisszük . hogy teljesítse feladatát. Aznap reggel. akinek irigylésre méltó híre járt egész Tibetben. Tud­ tam. hogy egy bölcsnek valamilyen küldetése van. mint ahogyan nálam megvol­ tak. Ilyenkor . ma dél­ után rajtunk a sor. hogy az eredmény mások javára váljon. Tibetben szilárdan hiszünk a reinkarnációban. Fiatalkorukban . akiknél megvannak ezek a jelek. valamint az időigényesség. amikor bementem az osztályba. Két kemény. Remélem. miért. mielőtt munkáját befejezné. bolond! Démonok vertek tanyát talán a koponyádban? Ez már több a soknál. félkegyelmű.A konyhai munka nehéz volt.Ezzel a megjegyzéssel a feldühödött tanár még egy utolsó óriási ütést mért rám. Szerencsédre istentisztelet­ re kell menni. De aztán meggyőztem magam: hiszen ezért jöttem.Tökfilkó. Gondolataim másutt jártak. hogy tanuljak. hogy okkult tudásomat „mesterségesen táplálják". és utána nem maradt időnk a pihenésre. hogy visszatér a földre. . amit újra kell tanul­ nom. szükség van ugyanis bizonyos jelekre. mégha csak egy kisfiút is kellett megfenyítenie. s gon­ doskodik arról. fárasztó munkával töltött . Azo­ kat. Ezért születtem újra.visszatér.ahogyan velem is . az ottani felügyelők úgy bántak velünk. mi is az. Lehet. bár nem emlékeztem. A mellettem ülő fiú megjegyezte: . . mint a rabszolgákkal. Nagyon nehezen viseltem a tanárok szigorúságát.a szigorúnál is szigorúbban bántak velük. ilyen ember mellett nem bukhatok el. „élő inkarnációk"-nak nevezik. Úgy gondol­ juk. Csak ke­ vesek esetében sikerült felfedni az előző inkarnációt. A vállamat ért ütészápor erőszakosan visszarángatott az osz­ tályterem valóságába. de mikor öre­ gebbek lettek.70 HARMADIK SZEM okos ember. óriási tisztelet övezte őket. és a tanárnak bőven nyílt alkalma arra. de meghal. ahol tovább tanul és segít az embereken. mi dolgozunk a konyhán. melyeknek feltárását sokszor szinte lehetetlenné teszik a költségek. hogy átélje a büntetés végrehajtásakor érzett örömét.

amely nem egyszer ma is gondot okoz nekem. majd sikoltva a földre. aztán vissza egyenesen a tanterembe. a testem többi részét pedig beecsetelte egy . az osztályomban rajtam kí­ vül senki sem volt tizenhét évnél fiatalabb. a lángoló tüzek fénye. de a lábam valóban súlyo­ san megégett. Mindenhonnan rohantak a szerzetesek. és vagdalkozni kezdett a pálcájával. Előt­ tünk vöröslő fény. hogy a tüzelőt a kemencébe tegyem. hogy megmagyaráz­ hattuk volna. A teste­ men sok helyen voltak égési sérülések. és elkéstünk. e sebhely alapján azonosítot­ tak. lejött róla a rozsda.Fogjátok azo­ kat a vaslapátokat. és égő hús émelyítő szagát éreztem.és megbotlott. egy fehér forradást.Az első tíz jöjjön ide és rakjon a tűzre. Időnként tovább ott tar­ tottak a konyhában. aztán kiszedte a rozsdadarabokat a sebből. Szörnyű fájdalom hasított keresztül rajtam. ráborítottam a szerzetes lábára. és mikor a lábamba ment. . a rács beleégette magát a húsomba. Lementünk jó néhány lépcsőt. hogy megmentse a lábamat. lent elviselhetetlen hőség volt.Én voltam a tizedik. bele a forró hamuba. . és a nagy erőlködésben. és úgy járjon a kezetek. Hamar felvittek egy orvoslámához. A kemencéből kiálló egyik rács vörösen izzó végére estem. lusta. A japánok évekkel később pl. anélkül. Én csak egy szegény hétéves kisfiú voltam a nagyok között. Még mindig őrzöm a nyo­ mát. Alig tudtam megemel­ ni a lapátot. CSÉLA-ÉLET 71 óra. A bal combomon.Gye­ rünk már.ugyancsak fü- . szorosan betekerte egy gyógyfüvekkel meghintett kö­ téssel. ezzel fűtötték a kemencéket. Ott feküdtem még a forró hamuban. A füstölgő tanár már várt ránk. Mindenütt nagy halom­ ban állt a jaktrágya. gyorsan kiemeltek. A konyhában töltött első munkanapom majdnem az utolsó na­ pom lett. A vas rozsdás volt. meglóbált . Nagy zűrzavar támadt. aki arra a fel­ adatra vállalkozott. Hátrafelé re­ pültem. semmirekellő gazfickók! -kiabálta .V. csak a csont állította meg. Őrjöngő üvöltéssel megra­ gadott a torkomnál fogva. A kövezett folyosókon keresztül ódzkodva vonultunk a konyhák felé. Miután kitisztította. majdnem a csípőízületnél. mintha az életetekről lenne szó! . miért késtünk. Táplálja a tüzet. Az ajtónál egy mérges szerzetes fogadott: .ordította az ügyeletes szerzetes. A láma alapo­ san megnézett.

a novicius vagy a növendék. A világ más tájain „szolgának" vagy ha­ sonlónak neveznék őket.) így érkezünk a leggyakrabban rosszul hasz­ nált fogalomhoz. Úgy tűnik talán. hogy elege van a birkaterelésből. mely a fájdalmakat enyhítette. a láma behívta az egyik szerzetest. amelyen a démon ugyanazon a helyen döfködi szerencsétlen áldozatát. mert ezek az emberek egyszerűen csak érzelmekre és gondolatokra vágytak. Mikor a kezelés befejeződött. Azt is elhatároz­ tam. Nem kell szükségképpen vallásos személynek lennie. Gyak­ ran „szerzetesnek küldenek" fiúkat. De mit is jelent az. Legtöbbjüknek nem volt könnyű élete. A lámakolostorokban vannak „szerzetesek". vannak építők. A trapa állt legközelebb ahhoz. aki egy kis szobába vitt és lefektetett a párnaágy­ ra. hogy „szerzetes"? Mi mindenkit így hívunk. a kolostorokban több tiszt volt. hiszen 3600-6000 méter magasságban az élet nehéz. hogy jó életet élek majd. amit az átlagem­ ber a szerzetes fogalma alatt ért. hogy a szerzetesek szörnyű emberek voltak. Eszembe ju­ tott egy korábban látott kép. A lá­ bam egyre csak lüktetett s biztos voltam benne. mint amilyennek az ember hinné. segéd­ munkások és szemetesek. aki férfi és kolostori szolgálatban áll. milyen is. hogy sosem fogok tudni újra járni. akik a házimunkát végzik. és gyakran azért voltak szigorúak s igazságtalanok velünk szemben. anélkül. a papság tagjait másként nevezték. ahogyan olyan sokan írnak és beszélnek nyugaton. hanem a saját kényelme. (A lámakolostorokban a trapák vannak a legtöbben.) A lámák mesterek. és imádsá­ gokat mormolt a fejem felett. egyáltalán nem olyanok. (Abból ítélve.72 HARMADIK SZEM vekből készült . mert személyesen megtapasztaltam. ahol én is megégtem. hogy a legcsekélyebb beleszólásuk lenne a dologba. Szép dolog . hogy . Esetleg úgy dönt valaki. A „szerzetes" kifejezést a „férfi" szinonimájaként használták. a lámához.gondoltam magamban -. Ha a trapák nem hivatásos katonák.folyadékkal. Aztán bejött egy öregember. Tibetben szinte bárkiből lehet szerzetes. mi guruknak mondjuk őket. mint katona. és biztos tetőt akar a feje fölé. Úgy volt. Nem vallási meggyőződés vezeti. leült mellém a földre. mikor a tűzdémonok megkínoznak valakit. hogy az épségemért imádkozik a baleset után. Cséla volt a fiútanuló. mikor a hő­ mérséklet mínusz nyolc fok alá esik. a láma hivatásos tiszt.

Az egyik lehajolt és felszedett egy jakszőr kötelet. a templomi szertartásokkal nem foglalkoztak. ez attól függött. sem tűntek kellemesnek. Nem valami kellemes hely. A „szerzetesekre" további példa a „rendőrszerzetesek". . Rosszkedvem gyászosra fordult.Vonakodva bár. Kapaszkodnom kellett a kötélbe. én pedig az 6 cséla-ja. Nagyon szigorú vizsgákat kellett letenniük. uram . CSÉLA-ÉLET 73 Mingyar Dondup láma lesz az én gurum.erre bízzam az életemet? . tiszteletre méltó orvosláma . kocka alakú kö­ vekből épültek. aki megbetege­ dett.V. Kint a hátsó udvarban volt jó néhány körülbelül kilenc­ ven centiméter magas. hogy egyik lámakolostorból a másikba utaz­ tak. Nem mindegyikük foglalkozott kolos­ tori ügyekkel.tet­ te hozzá. mit csinál. hogy ne gyulladjak meg. . de eleget tettem a kérésének. Egyetlen élmé­ nyem van róla. de sosem kegyetlenek. A rendőrszerzetesek. mely vajjal átitatott vastag fonalból készült. mert segédkertésze rosszul viselkedik. közben tartani a fáklyát. tizennégy éves korukban apátok lehettek. És a segédkertésztől sem lehet elvárni. Ám az ember nem ítélheti el a püspököt csak azért. a tetejüket pedig körülbelül három méter széles­ ségben kőrácsozat fedte: egy-egy rács combvastagságú lehetett. mint az apát. illetve ne égessem át a vé- . de ez eredményeiken múlt. .Nos.Valamivel világítania kell.én is annak bizonyultam -. Négy rendőrszerzetes megragadta a középsőt és nagy nehezen ol­ dalra húzta. majd kezembe nyomott egy lobogó fáklyát. hogy szent legyen csak azért. gyakran kegyetlenkedtek. a végén gyatra kis hurokkal. és mindenkor igazsá­ gosak. akár csak a házimunkások. Szomorúan néztem . csak annyiban. mert egy püspök­ nél dolgozik. A kolostornak volt egy börtöne. sokan általánosabb adminisztratív teendőkkel voltak elfoglalva vagy azzal.mondta az ember. Éppen távozni készültem a kolostorból. kör alakú fal. Kezelnem kellett az egyik rabot. Ezek a csoportok szigorúak és könyörtelenek voltak. lépj ide. amikor a börtöncellá­ ba hívtak. hogy jelenlétükkel biztosították a rendet. Ezek erős. tedd bele a lábadat és leengedlek. akik „élő megtestesülések" voltak. Egyetlen céljuk a rend fenntartása volt. vi­ gyázva arra. Azok. Néhány kivételes esetben a láma magasabb státusszal rendel­ kezett. de akiket tömlöcbe vetettek. A lámák után jöttek az apátok.

és mikor magamhoz tértem. az előző életeink során hosszú utat tettünk meg együtt. Hunyorogtam. Mingyar Dondup láma hangja volt. amely a léte­ zés síkjai között vándorol. Aludj csak! . hogy csodálkozom és elmosolyodott: . néhány ismerős volt. Lobszang. De leereszkedtem nyolc-tíz méter mélyre a víztől csillogó falak kö­ zött. a lyukat lángoló fáklyával tömték be. hogy elaludtam. Megkérdeztem.Mi ez a nagy csodálkozás? Nem úgy van rendjén. Kedves. de elfogták és visszahozták bűntette színhelyére. a kolostorból mindenhonnan hangokat hallottam. Megpróbáltam felugrani. azt mondta: . Halk susogás . de kínomban visszaestem. mi volt a bűne. az istentiszteletre akartam menni. mintha csak fel akarna robbanni. ha egyikőjük beteg? . és szól­ tam. de még több ismeretlen. . én azonban igen. az első gondolatom az volt. így élet sem.Lobszang. A lábam! Maradj nyug­ ton. A fáklya világánál gonosz képű gazembert láttam.74 HARMADIK SZEM kony kis hurkot. hogy a láma szobájában vagyok. Elég volt egy pillantás: nem vette kö­ rül aura. ez túl sok. ma pihenhetsz! Mereven elfordítottam a fejemet és meglepődve láttam. mintha a bőrömet leégették volna a testemről. úgy éreztem. Te még nem emlékszel erre. Elmondtam egy imát a lelkéért. Megszökött. le a mocskos kőre. A fájdalom heves rohamokban sö­ pört végig a testemen. Az utolsó in- . aki a falnál kuporgott. mígnem nem tudtam semmiről.valaki mellém ült. most már a testfeldarabolók következtek.Kissé erőtlenül vála­ szoltam: . amely olyan bizonytalanul tartotta a súlyomat. és ő mellet­ tem ül. és lázálmomban úgy kép­ zeltem. Befejeztem a munkát. vándorló koldusként élelmet és menedéket kért a kolostorban.Finom ujjai­ val végigsimította a gerincemet. A lábam még erősebben lük­ tetett. hogy valaki belém rúgott. Hason feküdtem. Aztán újra és újra. húzzanak fel. Észrevette. lezártam vad bámuló szemét. én meg csak egy kisfiú. Az idő vonszolódott.De te híres láma vagy. Ám ne kalandozzunk el a konyhai eseményektől! A hűsítő ecsetelés hatása múlóban volt. szánakozó hangot hallottam. de a testem elölről is meg­ égett a forró hamuban.Kis barátom. az­ tán éjszaka megölt egy szerzetest. hogy elszedje kevés kis vagyo­ nát. hogy két barát együtt legyen. Sápadt napfény sütött a szemembe. és megtudtam.

CSÉLA-ÉLET 75 karnációban nagyon közel voltunk egymáshoz. távolabbi kolostorok növendékei. hogy kilássak. A távolban bíborszín* hegyek. Néhányan sötétbarna köpenyt viseltek. Világos volt. pasztel árnyalatú. míg a fösvény nem talál vigasztalót. Alattunk. Furcsa volt. Tekintsen le az életek hosszú ösvényére. mely gondjaira bízott. hanem úgy egy méter magasságban. aki a veze­ tőm. hogy rengeteg mindent tud ró­ lam. hogy a láma. a buddhista Szent Iratokban megfogalmazott parancsokra gondoltam: „A lágylelkű ember mindig boldogul. akit képességeim legvégső ha­ táráig követni fogok. aki nagyon fontos személy volt. a távolságtól törpényire zsugorodott kis házak! Lent a völgyben kanyargó folyó. Balra a Potála. Voltak ma- . Mert a gazdagság forog. hogy visszanyerd az erődet. Gyerekes fantáziámban faágon gubbasztó madárhoz hasonlítottam magam. holnap herceg lesz belőle. olyasvalaki. egyszer az egyikhez jön. a Kji. és a herceg is koldussá vál­ hat". Megmentjük a lábad. Sok látnivaló tárult elém. hogy nem akad majd jobb tanuló nálam. Aki ma koldus. Feltűnt egy kis csoport fehérbe öltözött fiú. a csúcsokat csillogó hósapkák koronázták. valóban jó ember. Mellettünk nem messze egy aprócska erdő. ne aggódj. De most pihenned kell. Az ágy-pár­ nákat az asztalra rakták. melyből templomok és iskolák kandidáltak ki­ felé. Elfordítottam a fejem. a messzeségben Lhásza terpeszkedett a napsütésben. az u ^ r b a n kü­ lönböző rangú szerzetesek jöttek-mentek. Itt lakott a legfőbb tibeti jövendőmondó is. roppant méreteivel maga is kis hegyet formázott. hogy nem a földön fekszem. mint a kocsikerék. melynek partjait a zöldnél is zöldebb fű szegélyezte.ezt tisztán éreztem és áldottam a sorsot. ők voltak a munkások. életében egyetlen nagy feladattal: össze kellett kap­ csolnia az anyagi és a szellemi világot. Túl az ablak alatti alacsonyabb tetőkön. hogy vele tanuljak. Legyen a hatalmas ember nagylelkű az esdeklőkkel. Nagyon erős vonzerő volt köztünk . és eltökéltem.V. Örömmel vártam. a levegőben. aztán a másikhoz. messze többet. a közelebbi fjflgyoldalakat aranytetejű lámakolostorok pettyezték. . mint amennyit én magam.Az élet kerekére. hogy kinézzek az ablakon. Már akkor nyilvánvaló volt számomra. Fi­ nom.

készítettek nekem egy mankót. Sokan lovakon vagy pónikon ültek. Mingyar Dondup láma foglalkozott velem. hogy a főtisztvise­ lők közé tartoznak. és akár egy sebzett madár. amit korábban. ez utób­ biak gyakran aranyszín stólát viseltek jelezvén. .De sok mindenre tudattalanul. A világiak színes lovakon. Mivel nem tudtam segítség nélkül menni. Ülni képtelen voltam. Teljesen begyulladt és váladékozott a bentmaradt rozsdadaraboktól. mint a lábam. és azt mondta: .76 HARMADIK SZEM gasabb rangú szerzetesek is. önkénte­ lenül . a papok csak fehér paripákon lovagoltak. Jobban foglalkoztatott a gyógyu­ lás és az. hogy újra tudjak mozogni. a jobb oldalamon vagy a hasamon feküdtem. A lábam merev volt és borzalmasan fájt. Meg volt elégedve azzal. Nem tudtam részt venni a szertartásokon és az osztályba se jártam. keljek fel és mozogjak egy ki­ csit. így majdnem egész idő alatt vezetőm. A testem a forró hamutól még mindig sok helyütt felégett és hólyagos volt. vérvörös meg bíbor ruhában. rövid néhány évem alatt meg­ tanultam. de az egész együttvé­ ve sem kínzott annyira. ezzel ugrabugráltam. Mindez kiragadott a közvetlen jelenből. Három nap múlva azt ajánlották.emlékszel az előző inkarnációdból.

mert többet akartam mozogni.egyenletesen szétterítették. Beleegyeztek. hogy megforgassák a soktonnás követ. hogy egy palatáblára felírjam a zsákok szá­ mát. két és fél méter átmérőjű tölcsér alakú kőedényt használtunk. ahol megégettem magam . lótuszülésben. mindannyian körbe-körbe jártuk és énekel77 . A tibetiek keresztbe tett lábbal ülnek. de lagalább javult valamennyit.alatta tátongott a kemence. Amíg egy adag pörkölődött. amely keresztülfúródott rajta. de a lábsérülésem határozottan megakadályozott ebben. elöregedett gerenda tartotta. Az árpát kiszórták a gő­ zölgő kó'padlóra . nem volt olyan rossz. A pörkölt árpát beöntötték az edénybe. A visszatérésem elsó' délutánján újra a konyhai munka volt so­ ron. majd az ajtókat becsukták. Megkértem. hogy az árpaszemek ne hulljanak le. a tetején kb. Az edénybe ugyancsak töl­ csér alakú nagy követ illesztettek lazán. ebből kisebb gerendák áll­ tak kifelé. Belső felületén barázdák és vájatok voltak. hogy hadd él­ jek a szokott módon. mi a folyosón át bevonultunk egy kis szobába. Ha már megindult. A lábam még min­ dig fájt. mint abroncs nélküli küllők. Ehhez egy érdes felületű. hogy úgy üljek. vagy hogy hason feküdjek. és engedélyt kaptam arra. ahogy tudok. Az volt a dolgom.Eltelt két hét és sokkal jobban éreztem magam. ott a már megpörkölt árpát kellett megőrölni. a szerzetesek és a fiúk pedig nekifeszültek a küllők­ nek. vagy aho­ gyan mi nevezzük. amelyekben a pörkölendő' árpa volt.

és a környékén dolgozók arca megfeketedik. most forrt és gőzöl­ gött. a másikat addig előkészítették és megtöltötték vízzel. mint új korában. és az egészet órákon át főzték. A hét-nyolc kilós téglákat Kínából és Indiá­ ból a hegyi hágókon keresztül szállították Lhászába. ahol egy hat-hét hektoliteres fémüst álÍTlomokkal tisztították. és nem lesz . Az apróbb darabokat behajították a forró vízbe. Az volt a dolgunk. hanem azért. A munka legrosszabb része a tűz etetése volt. a fa olyan lesz. és a campával együtt elég volt ahhoz. A kony­ hák egy3 |á£ik részébe mentünk. Valamikor korábban félig megtöltötték vízzel. Nem azért kellett segítenünk a fizikai munkában. pontosabban a megtört­ megpörkölt árpát. mert nem volt elég munkás. úgy csillogott. A jaktrágyát. min­ denkinek segíteni kellett. hogy meg ne álljon. amelyet fa helyett tüzelőnek használ­ tunk. Ez volt a campa alapja. fanyar füstöt áraszt. majd felaprítsuk őket. Minden étke­ zéskor örflfttünkJjelőle egy keveset a campás tálba. Aztán. A keverék nagyon tápláló. Úgy tartjuk. Majdnerfi kimeríthetetlenek a kész­ letek belőle. Mikor a víz újra forrni kez­ dett. idehozzuk. Ahogy a őrölt szemek kihullottak az edény aljáról. az. mert pórusaikba beleivódik a korom. és az ujjunkkal addig kavargattuk. egy másik nagy adag szódát rakott bele. akit nem is­ merünk: dolgozz vele. Aztán vajas teát keveigLik hozzá. Aztán az őrleményt elvitték. és mivel egyszerre egy üstöt használtak. tábla formára szárították. hogy elmenjünk a teatéglákért.78 HARMADIK SZEM tünk. Amikor rárakják a tűzre. a forró kövön szétszórták és újból megpörkölték. beszélgess vele. fokozatosan megfeketedik. Következő nap a teakészítésnél kellett segédkeznünk. bűzös. míg tésztasűrűségtpiem lett. amit egy kis bőrtasakba tettünk. ismerd meg. vigyázni kellett. több lapát tisztított vajat tettek hozzá. "akkor megettük. hogy megmozduljon. egy szerzetes megsózta. hogy egyetlen ellenségünk van. mint az ében. újabb és újabb frissen pörkölt árpát töltöttek a tar­ tályba. Minden fiú egy hétre való campánakvalót hordott magánál. hogy az ember fennmaradjon. Ami a közelébe kerül. A teát állandóan forrón tar­ tották. Itt senki sem szidott meg az éneklésemért! Szörnyű nehéz volt beindítani azt az átkozott követ. ha meg már mozgott. hogy ne legyen túl sok megkülönbözte­ tés.

A „növénygyűjtő expedíciók" ősszel voltak. nem talált" sorsjáték. ahol jég borít mindent. és nem habozott. de már csak akkor. mert ez a tárgy fontos volt az asztrológiához. A falon nagy táblák lógtak. vagy a hagyományosabb testrészek. abban a reményben. Az asztrológia „talált. Belém sok asztrológiai ismeretet vertek. amit gondol. kar. Később kirándulásokra vittek minket. mint vaktában felírni egy gyógyszert. kit fi­ gyel! Jókora pálca volt nála. a többi gyógynövényeket ábrázolt. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 79 ellenség többé. nem tehet semmit a neki alárendelt ember ellen. talán megint használni fog. és ha a bírálat jogos. mert az orvosi munkához nélkülözhetetlen. A rendszer jól működik. oda ütött. egy részük a csillagjós­ lással foglalkozott. és nagyon figyelmesnek és szorgosnak kellett lennünk egész idő alatt. de a jégtaka­ rókat forró vizű forrásoktól táplált zöld völgyek tarkítják. mint a másik. amikor alaposan ismertük a növényeket. az egyik testrész épp úgy megfelelt. Ha az apát durván viselkedett az év során. Jobb az asztrológiai je­ gyek alapján kezelni valakit. a tengerszint felett hét­ nyolcezer méter magasságba. Ez utóbbia­ kat minden héten cserélték. hogy a megfelelő fajtát szedjük le. hát. mit se számított. Ami­ kor a tanár előadott. Nagyon sok tanulnivaló volt. Néhány szerzetestől eltekintve nemigen ismerték ezt a vidéket. Rengeteg matematikát tanultunk. és nekünk valamennyit fel kellett is­ mernünk. mert nem tudtuk. . ritkán élnek vissza vele. De amikor dolgoztunk az órán. a világon talán sehol sincs hozzá hasonló. amikor a ha­ talmasok félreteszik a hatalmat. a hőmérséklet mínusz 4 fokról plusz 15 fokra változik. Váll. Az alacsonyabb ran­ gúak kezében ez az igazság egyik eszköze a hatalmasokkal szem­ ben. Tibetben minden évben van egy nap. és megbízhattak bennünk. vagy a falitáblára írt. megmondják neki. Páratlan élmény. hogy ha más máson is segített. hogy füveket gyűjtsünk és gyógyszert készítsünk belőlük. Sorokban ültünk a földön. érzik. mert változatosságot hoz­ tak a szigorú kolostori életbe. és bárki elmondhatja. Ha az ember 20-25 méterrel arrébb megy. ahova ért. hogy végül is van valami szavuk. előttünk állt. Ilyenkor a felföldekre vezettek bennünket.VI. tudo­ mányos elvekre alapul. és nagyon kedveltük őket. Néha három hónapig is eltartottak. mögöttünk sétált.

mielőtt még veszélybe sodorhatnák a többie­ ket. Úgy tekintettünk rájuk. Viseld a szenvedést és a nyomorúságot türelemmel és alá­ zattal! Állandóan azt mondogatták nekünk. csakporiak voltunk az egyetlenek. ma­ gunkra meg mint az elitre. ha a napirend megváltozik. hogy kiselejtezik az alkalmatlanokat. Az első évben nem volt részünk szinte semmi kikapcsoló- . akik egy idő után elmentek. Becsüld az erényeseket! 5. mint bukottakra. Ne botránkoztass meg senkit! 15. akik odamentünk. nem lesz viszály vagy békétlenség. a szerzetesek sötétedéskor lefeküdtek és hajnalig aludtak. Gyakorold a vallási szertartásokat és tanulj! 3. amikor fü­ veket gyűjtöttünk. Figyelj a barátokra és a rokonokra! 9. Ne légy féltékeny és irigy! 14. Bízzál az ország és a lámakolostor vezetőiben! 2.. Tarts mértéket mindenben! 13.. Kövesd a jók példáját! 11. Kolostorunk ismert volt a szigorú és kérlelhetetlen képzésről. A legjobban hasznosítsd az ételt és a vagyont! 10. Beszéded és tetteid szelídek legyenek. Segítsd az országot! 7. Elég sok szerzetes érke­ zett máshonnan. A vezetőink bölcsen úgy döntöttek. Tiszteld a szülőket! 4. hogy enyhébb körül­ ményeket találjanak. Légy becsületes és őszinte mindenben! 8.80 HARMADIK SZEM A vallásoktatás nagyon intenzíven folyt: minden reggel fel- mondtuk a Törvényeket és a Középút összetevőit. és mi a többiek szintjére kerülünk. Az első év külö­ nösen nehéz volt. Sok kolostorban nem volt éjjeli szertar­ tás. hogy ha betartjuk a törvé­ nyeket. Tiszteld az öregebbeket és az előkelő származásúakat! 6. még többet morgolódtunk volna. Puhánynak és gyengének tűntek a szemünkben. s bár sokat morog­ tunk magunkban. csak a legerőseb­ bek élték túl a jéggéfagyott felföldeken tett utazásokat. Mutass háladatosságot és viszonozd a kedvességet! 12. ne bánts senkit! 16. A törvények a következők voltak: 1. Megrostálták a növendékeket. és mi.

képzelet­ ben . Későbbi éle­ tem során úgy találtam. majd hirtelen a gyógyfüvekre váltottak. és ne a könnyű utat válasszuk. A legtöbb tibetinek jó emlékezőtehetsége van. bármilyen apró hibát vétettünk. A könyveket nem hordhattuk magunkkal. amint kinyitjuk a megfelelő fiókot. és kihúzni a szükséges tényt a hozzá kapcsolódó más tényekkel együtt. és valóban fejleszti a memóriát. és beletesszük a tényt. Nyisd ki a fiókot. Tanáraink mindent megtettek. amely jól lát­ ható és könnyen elolvasható onnan. ahol állunk. és azt a feladatot kaptuk. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 81 dásban.Na fiam. de annak. Ma is hálás vagyok azért. A kérdéseknek nem sok közük volt egymás­ hoz. Gyakran Szent Könyvek obskúrus oldalaira vonatkoz­ tak. vagy játékban. Munkával és tanulással telt minden ébren töltött pillanat. mert rendszerint kilencven centiméter szé­ lesek és körülbelül negyven centiméter hosszúak voltak. szórakozásban. mire irányulnak. kinyitni a megfelelő fiókot. hogy száz meg száz fiókkal körberakott szobában va­ gyunk. és Szent Könyvek egészét kellett felmondanunk. Sokat kellett tudnunk az asztrológiáról. Na­ gyon tisztán magunk elé kellett vetíteni a „tényt" és a „fiók" pontos helyét. A gondolkodásra nagyon rövid időt kaptunk. A ta­ nár például azt mondta: . Mégis. hogy ne jöhessünk rá. komoly verés. hogy képzeljük el. a kötés nélküli. mi van benne? Ha nem tudtunk tíz másodpercen belül válaszolni. jó módszer ez. nagyon szigorú büntetés járt érte. Például azt kellett képzelnünk. . job­ ban tettük. ha hibát. ahogyan memorizálni tanítottak ben­ nünket. min­ den tényt osztályozni kell. Kis gyakorlattal bámulatra méltóan könnyű volt . Azt mondták. a Kangyúr hetedik kötetének ti­ zennyolcadik oldaláról az ötödik sort kérem.VI. a jó memória igen felbecsülhetetlen érték. hogyan lehet használni és keverni őket. a rengeteg gyógynövény neve és pon­ tos leírása mellett azt is ismerni kellett. hogy belénk sulykolják a jó em­ lékezőtehetség iránti igényt. aki orvosszerzetesnek tanult.belépni egy szobába. Mindegyik fiókon tisztán kivehető címke van. mert a büntetés még rosszabb volt. A memóriatréning mód­ szereit évszázadokon keresztül fejlesztették ki. Kérdésekkel bombáztak. A feledékenység meg­ bocsáthatatlan bűnnek számított. ha egyáltalán nem válaszolunk. laza papírlapokat két faborító tartotta össze. csak azért hogy ellenőrizzenek.

Óvatosan átgázoltunk. általában tízfőnyi csa­ patban felsorakoztunk kb. mert olyan kemény fegyelemben éltünk. egyik lábunkról a másikra billegtünk. Az udvaron páváskodtunk. kétméteres gólyalábon baktat­ tam egyszer. Két. nem jöhettek vissza. hogy kell játszani. Az egyensúlyo­ záshoz nem használtunk semmit. Ez sajátos szabály volt Csakporiban. Még mindig szerettem gólyalábon járni. s hirtelen folyó került az utamba: át akartam hát men­ ni rajta.rendszerint háromméteres . ki­ hulltak a rostán. meghúztam az egyik gólyalábat. hogy a ta­ náraink attól féltek. A víz már a partnál is mély volt. nem kockáztattuk. és így megtakarítottuk a hosszú kitérőt a legközelebbi gázlóig. hogy megedződjünk. egész idő alatt dolgoztat­ tak minket.82 HARMADIK SZEM Az első tizenkét hónapban nem engedtek ki bennünket az ud­ varra. miközben vadul kiáltoztunk. de mikor a saját erőmre kellett támaszkodnom. A gólya­ lábcsatában ez előnyt jelentett számomra. ha egyszer kiszabadul­ tunk.gó­ lyalábat használtunk. illetve akik nem bírták a feszültséget. most szentelhettem rá egy kevés időt. mikor átkeltünk a folyó­ kon. amelyek testmagassággal emelnek a föld felé. aztán egy bizonyos jelre megkezdtük a támadást. sosem térünk vissza. Akkor is a gólyalábakat használtuk. A sportokat és a gyakorlatokat úgy tervezték. jól elboldogultam. mintha csak helyben jár­ nánk. Ha egy helyben akartunk állni. Ezek után a nehéz hónapok után úgy éreztük. neki" elszaladtam volna. mire a „lovas" megingott vagy leesett. Az első év után megszoktuk a szigorú szabályokat. A gyengék. azt sem tudjuk már. Csatákat harcoltunk végig gólyalábon. Emlékszem. közéjük ugrottam. Akik kimentek. Kel­ lő gyakorlat után még hosszabb . ha lett volna ho­ vá. Olyan bo­ tokkal kezdtük. hogy leesünk. Ha éberen figyeltünk. A lo­ vaglásban nem voltam olyan ügyes. Mint mondtam már. meglöktem a másikat. és valami gyakorlati hasznunk is származzon belőlük további életünkben. „uccu. Az első év­ ben nem játszhattunk semmilyen játékot. bekukucskálunk az ablakokon. sokkal nagyobb és idősebb fiúkkal jártam egy osztályba. hogy elriasszuk az ég démonait. Bevallom. A többiek nehézkesen lépdeltek. faragatlan fickókként viselkedtünk. harminc méter távolságra egymástól. egyáltalán nem találtam . így meg tudtuk tartani az egyensúlyunkat helyváltoztatás nélkül.

feljött majdnem a dereka­ mig. és én gyorsan földet értem. Velük előfordult időnként. Egy szélroham felkapta a köpenyünket. összegabalyodtak a kezek. va­ lósággal megfagyasztotta a vért az ereimben. Rettenetesen csúnyán beszélt. Volt közöttünk viszont egy fiú. Persze volt néhány esetlen fiú. a lábak meg a gó­ lyalábak. de mikor először próbáltam. Hirtelen csobbanás. a feje kibukott a víz fölé. és a fenyegetés. felugrott és fordult egy teljes kört. ez itt egy sekély szakasz. Megismételte néhányszor a mutatványt anélkül. Megkapaszkodott a bot végében. hogy eltörték a karjukat vagy a lábukat. aki a következőt tudta megcsinálni: sétálgatott egy kicsit. Akkor rohanó lépteket hallottam. a kisfiúra. hogy a „lépcsők" jól legyenek rögzítve. De ritkán sérültünk meg komolyan. arra gondoltam. Azután nagy fröccsenés. Ez­ után mindig megbizonyosodtam arról. azt gondolta: Aha. de nem törődtünk ezekkel az apróságokkal.VI. Egy férfi futott az ösvé­ nyen. aki átszeli a folyót. A dzsúdóban meg­ tanultuk. hogy mit fog csinálni velem. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 83 sekély részt. majd ahogy beljebb mentem a közepére. A térdemig ért. levette lábát a támasztóról. hogyan kell esni úgy. komoly veszélyt jelent ebben a sportban. egyenesen a feje fölé. hogy az ember ne sértse meg ma­ gát. aki majdnem átesett a saját árnyékán is. szépen beletalálva a támasztékba. hatal­ masat estem: a támaszték eltört. a férfi megmarkolta a partot és kihúzta magát a folyóból. aztán bukfen­ cet vetett a két gólyaláb között. Mivel látta. Röviddel a nyolcadik születésnapom előtt Mingyar Dondup lá­ mától megtudtam. mert sosem tanulta meg az esést. Fel­ ment a lába. hogy elvétett volna egy lépést vagy kijött volna a ritmusból. hogy talán soha életemben nem voltam még ilyen gyors a gólyalábakon. majd teljesen eltűnt. hogy az asztrológusok számítása szerint a szü- . hogy a víz nem éri el a derekamat. aztán le. Én ugrálni tudtam a gólyalábon. Az udvaron játszottunk például: a játék izgalmában megfeledkeztünk a szélről és kiléptünk a falak nyúj­ totta szélárnyékból. és mikor én is kiértem. és merő pillantást vetett rám. Siettem a távoli part­ szakasz felé. A szél. Voltak rajtunk horzsolások vagy lejött a bőr a térdünkről. amely majdnem mindig fúj Tibetben. Leültem és beereszkedtem a vízbe. s máris felborultunk.

Az átlagember nem látja a napudvart. Mint ahogyan korábban többször elmondta nekem. A hitetlenség nem tünteti el. hogy megfelelő feltételek kö­ zött lássa. Lefekszik pihenni. vagy el­ hagyja ezt az életet. és amikor jön az álom. akik gúnyolódnak az ilyen dolgokon. A testet körülvevő aura csupán az emberben égő életerő tükrö­ ződése . amikor az ember alszik. amely akkor veszi át az irányítást. A magasabb Én.84 HARMADIK SZEM letésnapomat követő nap megfelelő időpont lenne a „harmadik szem megnyitására". hacsak nincs az ember kiképezve. az ébredés döbbenete eltorzítja az álomemléket. a szellem kiszáll a testből és ellebeg. és az álom éber állapotban teljességgel lehetetlennek tűnhet. A harmadik szem megnyitásával képessé váltam többek között ennek az aurának a meglátására. Számunkra a test egy héj csupán. Úgy hisszük. Mikor a szellem visszatér a testbe. Nem zaklatott fel. A szellemet a halál pillanatá­ ig „ezüst szál" köti össze a fizikai testtel. azok. ugyanolyan mint a villám. hogy mesterem is ott lesz. Az álmok olyan élmé­ nyek. Ilyen az emberi aura is. hogy az emberek hisznek benne vagy sem. akit érdekel. A napko­ rongról többmillió kilométerre lövellnek a lángok. és tökéletesen megbíztam benne. hogy ez az erő elektromos. Nyugaton a tudósok mérni tudják az agy elektromos hullámait. melyeket az alvás szellemi síkján élünk át. tudtam. a Legfelsőbb Tudat működteti. Ám később részletesebben is leírom az ezzel kapcsolatos élményeimet. de teljes napfogyatkozáskor mindenki megnézheti. hogy tanuljon és fejlődjön. Még mindig ott van. elgondol­ kozhatnának ezen és gondolhatnának a nap udvarára is.mindenki megtanítható rá. Az alvás alatt visszatér a létezés egy más síkjára. Valójában nem számít. a harmadik szem megnyitása után olyannak fogom látni az embereket. amilyenek. . Hitünk szerint az ember azért van gyenge fizi­ kai testében.

fejemet a térde közé fogta. és ezen a napon szabad voltam. Kora reggel Mingyar Dondup láma azt mondta: . A láma néhány percig nézte az eszközt. sem istentiszteletre nem kellett mennem. Mingyar Dondup láma megfogta a kezemet és így szólt: . de csak 85 . A második láma kinyitott egy dobozt. szürkületkor majd jövünk érted. hanem U alakú volt. a Kjicsu révnél. egyikőjük Mingyar Dondup láma volt. le­ beghetnék délre. a homlokomat tisztára és szárazra törölték. Lyukfúróra emlékeztetett.Eljött a születésnapom.Ez elég fájdalmas lesz Lobszang. Nem sokkal alattam a Potalát láttam csillogó tetőivel. Az egyik erőteljes láma leült mögém. Mögöttem a Norbu Linga.Nagyon kelle­ mes volt heverészni és lustálkodni a napsütésben. azaz Ékszer park tavainak kéklő vize. megszületett az este. és a szobába belépett három magas rangú láma. ahol várakoznom kellett. Ekkor bemen­ tem abba a kis szobába. Puha bőrcsizmák a kinti kövezeten. ahol kereskedőket láttam. Este újból bejöttek hozzám. Óvatosan leszedték a borogatást. aztán áthúzta egy mécses lángján. és elővett belőle egy fényes fémeszközt. sem órák­ ra. szóra­ kozzál Lobszang. csak nem kör.Töltsd. Gyógyfüves borogatást tettek a homlokomra és szorosan a fejemre kötözték. Azt kívántam. bárcsak szerezhetnék egy bőrcsónakot és azzal sodródhatnék a folyón. ahogy akarod a napot. hogy sterilizálja. Túl gyorsan telt el a nap! Ahogy meghalt a nappal. . és a hegye helyett az U élén kis fogak voltak.

Aztán ez is elmúlt. Hirtelen szúrós. Bízott bennem. mintsem hogy megmoccan­ jak vagy feljajduljak. hogy különféle eszközöket és gyógyfüves olda­ tokat rakodnak ki. minek az illatát. Hirtelen va­ kító fény támadt és Mingyar Dondup láma azonmód azt mondta: Állj! . Megszűnt és én finom illatokat éreztem. az helyénvaló. elhalt. inkább meghaltam volna. Ezután enyhülni kezdett. A láma erősebben nyomta. ránézett a többiekre. az operatőr végtelen elővigyázatossággal tovább és tovább csúsztatta a lemezkét. majd meg­ kérdezte: . Mintha megállt volna az idő! Nem éreztem különös fájdalmat. A láma. amennyire csak tudsz. próbálj mozdulatlan maradni. hogy pont belement a fejemen lévő lyukba. arrább ment egy kicsit. ha teljesen tudatodnál vagy. épp most ment le a nap. miközben Mingyar Don­ dup láma odaadott neki egy nagyon kemény. A homlokom közepére nyomta az eszközt. majd becsúsztatta úgy. égetett. csak egy tompa ütést. hogy a fogazat átfúródjon a homlokcson­ ton.86 HARMADIK SZEM úgy lehet csinálni. Mingyar Dondup láma figyelt. nincs mást tenni. bevégzik veled így vagy úgy. aki operált. csiklandós érzetem támadt az orrnyer­ gemnél. mikor ez utóbbi intett a fejével. hogy Mingyar Dondup lá­ ma is elém állhasson. hogy valaki tüskékkel szurkál. és úgy éreztem. melyet előzőleg tűzzel és gyógynövényekkel acélkemény­ ségűre edzettek.Minden rendben? Kezdjük. ki­ csit rezegtette az eszközt. ne mocorogj. ahogy az eszköz áthatolt a bőrön és a húson. nagyon tiszta fale­ mezkét. s az eszköz átha­ tolt a csonton. mikor a vége megakadt a csontnál. így hát nem mozdultam. amit mond vagy tesz. a szája sarkában a feszültségtől kis ránc húzódott. Lobszang fiam. és helyette színspirálokat és fehé- . és körbeforgatta a nye­ lét. tudtam.Nos. Aztán. mint a tűz. én meg benne. aki biztosan tartotta a nyelet. akinél az eszköz volt. és azt gondoltam magamban: . csak nyomást és tompa fájdalmat éreztem. A falemezt az U két szára közé illesztette.Egy percre a fájdalom felfokozódott. Erősen figyelt. Nem tart nagyon sokáig. Hirtelen „reccs". Láttam. mintha én lök­ nék egy rugalmas fátyolt vagy engem löknének neki. A lá­ ma. de nem tudtam. A fájdalom egyáltalán nem volt erős. és ugyanabban a pillanatban megállt az éber opera­ tőr kezében. mint nyugton maradni. Egy percre az volt az érzésem.

Mindegy melyiket. mégpedig a tiszta élettől. Ahogy új érzékem fejlődött a lámák szakavatott segítségével. aki az üveggömbbel.és innivalót kaptam. amilyenek. Míg bent volt a falemez a fejemben. Kaptam egy kristály­ gömböt. amellyel az ember bárki tudatalattiján áthatolhat. Idővel meg tudtam határozni egy ember egészsé­ gi állapotát az aura színe és intenzitása alapján. hogy a három lámát arany fény veszi körül. A következő héten beengedtek egy kevés gyenge fényt. A kristálynézésben nincs semmi csoda. és használatában nagy gyakorlatra tettem szert. Nagyon egyszerű volt. és bejött a három láma. Abból. aki a kőkristállyal tud legjobban dolgoz­ ni. és addig.Külö­ nös élmény volt látni. mint a mikroszkóp. aztán egyre többet és többet. az el­ vek azonosak.Most már kö­ zénk tartozol. Senki sem látogathatott meg. kivéve a három lámát. és nem amilyennek mutatják magukat. Előző éj- . A HARMADIK SZEM MEGNYITÁSA 87 ren izzó füstgolyókat láttam. van. eszköz csupán. megfigyeltem. A harmadik szem számára fókuszként szolgál. ahogy közeledett a hét vége. mikor mondanak igazat. De nemcsak az emberi testet láttam tisztán. Lobszang. Az első héten a szobát majdnem teljes sötétségben tartották. hogy az aurájuk volt arany. tudtam. és megőrizheti az össze­ szedegetett tények emlékét. míg ki nem vet­ ték. Megint mások esetleg egy tál vizet. A kristálynak és használójának illeniük kell egymáshoz: van. amely a természeti törvények által láthatóvá teszi az egyébként lát­ hatatlant. Amint a kiálló falemezt helyére rögzítették. a kristály­ gömb éppúgy.VII. csak a legszüksége­ sebb enni. A falemezt bent hagyták két-három hétre. A fémeszközt óvatosan kiszedték. még mindig őrzöm. a kis szobában kellett maradnom. ahogyan a színek változtak. melyek túlterjedtek a legbelső aurán. és mikor nem. amit éltek és hogy a legtöbb ember valóban nagyon különbözően fest. vagy tiszta fekete korongot használnak. Ettől fogva olyannak látod majd az embe­ reket. A tizenhetedik na­ pon a szobában teljes világosság volt. vagy a teleszkóp. . hogy ne tudjon mozogni. Csak később jöttem rá. Mingyar Dondup láma hozzám fordult: . akik nap mint nap tanítottak. hogy voltak más kisugárzások. majdnem sötétben. hogy kivegye a falemezkét a fejemből.

hogy melyik szín mit jelent. nem is annyira a tanulás miatt. és alaposan megvizsgáltak.Lobszang. No. Az operatőr egy eszközzel megfogta a fadarab kiálló részét. Nyüszítve visszarohan­ tam a szobába. hirtelen rántást éreztem. Mingyar Dondup láma egy gyógyfüves párnácskát tett a kis pöttyre. Az aurája füstkék színű. Ám abban a pillanatban főként az evés érdekelt. akiket olyan jól is­ mertem. mert a személy nem eléggé fejlett. mások meg közömbösek irántam.88 HARMADIK SZEM jel a homlokomat beecsetelték valamilyen gyógyfüves oldattal. Ahogy a füst a mennyezet felé szállt. aki gyors és hatékony módszerek­ kel tanít majd engem. és megmutatta a fadarabot. indulj és egyél. és néhány különböző füstölővel együtt rátette. onnan figyeltük azo- . Kirohantam az ajtón.. Azt mondták. hanem hogy szemléletem kiegyensúlyozott legyen. a füstön méregvörös szikrák villantak át. egyikőjük térde közé fogta a fejem. hogy színeket láttam és már tudtam is mindent. hiszen na­ gyon éhes voltál. ami a hom­ lokomon a műtét után maradt. kék füst lengte körül. csak az evés járt az eszemben. ők milyennek tűnnek majd? De egyelőre nem érkezett válasz az efféle kérdésekre. Az­ nap éjjel zúgó fejjel aludtam. bepótolom. Milyen lesz mostantól Cu. Az előző tizennyolc napon nagyon keveset kaptam enni. Reggel jöttek a lámák. A többiek rémült arcomra néztek. né­ hányan féltékenyek rám. mint az ében. és már kint is volt..szóltam.Egy égő ember van a folyosón . és a vörös szikrák a dühkitöréseket mutatják. Reggel ismét bejöttek a lámák. Most rájuk néztem és megtudtam. A do­ log nem egyszerűen abból állt. Van. de fele időmet Mingyar Dondup lámával kell töltenem.. . Időm másik felében az órákra és a szertartá­ sokra kell járnom. most elhatároztam. és mégsem ismertem egyáltalán. A vezetőmmel egy eldugott beugróban ültünk. ez csak egy dühös takarító. Fekete lett. meg kellett tanulnom. Később hipnotikus módsze­ rekkel is tanítani fognak. Mingyar Dondup Láma kisietett és mo­ solyogva jött vissza. és ahogyan előzőleg. apám. Káprázatos volt újra találkozni a fiúkkal. mit gondolnak valójában. Az operatőr láma egy kis rézedény felé fordult. hogy másképpen látok? Anyám. aki tényleg szeret. kimehetek már a többiekkel. Egy alak közeledett felém. . befejeződött beavatásom első szakasza.

és megpróbálták megölni őket. Lobszang. Legendáink szerint sok-sok évvel ezelőtt minden férfi és nő használni tudta a harmadik szemet. mely a legtöbb embertől megtagadta- . hogy tüdőbeteg. Abban az időben az istenek a földön jártak és emberekkel keveredtek. hogy akarattal nyisd és csukd. a meg-megszakadó szikrázást! Üzletemberünk azt gondolja. azoknál. mely a szíve felett vibrál? Az az árnyalat és a vibrálás azt mutatja. Most még állandóan használd. De az embereknek az a lá­ tomásuk támadt. mikor egy kereskedő közeledett: Nézd csak. Különleges te­ hetség. úgy. olyan. Lobszang! Látod azt a színes fonalat.VII. A HARMADIK SZEM MEGNYITÁSA 89 kat.Vagy például. mert kibírhatatlanul terhes dolog foly­ ton az emberek gyengélkedését figyelni. ahogyan ez velem is történt. A harmadik szem erejét különösen betegeknél használtuk. akiknek teste vagy lelke beteg volt. úgy mint a másik két szemedet. Milyen kis aljasságokra képesek az emberek a pénzért. nézd azokat a változó hullámsávokat. Mingyar Dondup láma így tanított: Nézd azt az embert. óvatosan és tisztelettel kell vele bánni vele. . hogy az. ahogy a másik két sze­ med. Egy nap az apát úr értem küldött és magához hívatott: . aki hisz abban. hogy még nem jutott el odá­ ig. megfelelő kezeléssel ezerszeresen is meg lehet növelni az erejét. Egy este a láma így szólt hoz­ zám: . Hosszú évszázadokon keresztül csak kevesen szület­ tek a tisztánlátás képességével. hogy lealacsonyítják magukat! Egy hajlott ko­ rú szerzetes érkezésekor a láma ezt magyarázta: . akik beléptek a főkapun. És ez így ment nap nap után. hogy önállóan gondolkodjon. akik természettől fogva rendelkeznek vele. Aztán majd azt is megta­ nulod. Lobszang! Valóban szent ember. hogy az istenek helyébe lépnek. Büntetésképpen a harmadik szem becsukódott. hogy szent irataink minden szava a szó szoros ér­ telmében hiteles. te most rendel­ kezel azzal a képességgel. jobban látják az istenek.Alaposan fi­ gyeld meg ezt az embert.Fiam. Azok esetében. most becsaphatja majd az ostoba szerzeteseket. emlékszik rá. megfelejtkezvén arról.Később megtanítunk arra. hogy egy­ szer már sikerült neki. hogyan lehet tetszés szerint be­ csukni a harmadik szemet. Észrevetted azokat az elhalványult foltokat á fény koszorú sárgájában? Azt mutatja. amit az ember láthat.

fiam. sose tégy így. Mingyar Dondup lámával együtt látogató leszek néhány hétig a Potalában. ha betegséget. úgy viselkedj. mint bűvész a vásárban. Segíts. és sose saját hasznodra.ne fedd fel. de attól még a saját útjukat fogják járni. bizo­ nyítsd be azt! . Mesteremmel. A tehetség arra jogosít. De azt mondom. akik azt szeretnék.és sokat fogsz! . hogy másokon segíts. szenvedést látsz. . de ne mondj olyat a betegnek vagy a szenvedő­ nek. . azt mondta. ami megváltoztatná az ösvényét.mondják majd. találkozni fogsz sokakkal.90 HARMADIK SZEM tott. fiam. Mikor majd más országokban jársz. amit tudsz. ha árt a többieknek vagy ha érintené az ös­ vényt.Az apát úr nagyon tanult ember volt. Mondd el nekik. és a dalai láma orvosa. Mielőtt befejezte volna a be­ szélgetést. Csak jóra használd. nem hogy ma­ gad gazdagodjál. amelyen egy életen át járnak. Bizonyítsd be ezt. mert látni akar. hogy néhány napon belül a dalai láma el­ küld majd értem. Akármit is látsz a tisztánlátás által . Mert az embernek magának kell megválasztania az ösvényt.

Egyik nap Mingyar Dondup láma közölte velem.Egy figyel­ meztetés akkorra. hogy tökéletes formánkban járuljunk a dalai láma színe elé. és azt játszottuk. várhatóan a hét végén kerül rá sor. Közel a tanteremhez volt egy kis temp­ lom. amelyet nemigen használtak. eképpen. és be kellene mutatnod a hátraesést. Oda mentünk. vess egy gyors. ha már ide értél. nehogy fe­ lesleges sietséget mutass.Végigcsináltam mindent. aztán harmadszor is. aztán állj fel és menj hátrafelé a legköze­ lebbi üres párnához. Mielőtt elindulnál hátrafelé. Térdelj meghaj­ tott fejjel. és állj meg úgy másfél méternyire a dalai lámától. Lobszang. A pillanat izgalmában könnyű megbotlani. ha a sarkaddal rálépnél a párnára. aztán helyezd a selyemkendőt Őszentsége lábára. Most mutasd meg.Úgy volt. amit csinálok. benne a dalai láma életnagyságú szobra. hajts meg a fejed. hogy a potalai lá­ togatás időpontját kitűzték. amit a láma nagy gyakorlatával könnyedén bemutatott. hogy bemutatnak neki és a „belé­ pőbe" nem eshetett hiba. így folytatta: . a szemed lefelé néz. Magadban számolj tízig. Most nagyon figyelj! Tedd a kezed így és hajolj előre! Egyszer. . Gyere ide. hogy a nyakadra tehessen egy sálat. Próbálnunk kell. hogy a Potalában vagyunk audiencián. Nem örülnénk. Lobszang! Belépsz a szobába. Dugd ki a nyelved üdvözlésképpen és ereszkedj térdre. Helyezkedj az előző testtartásba. hogy épp91 . .Először nézd. észrevétlen pillantást a legközelebbi párnára. még egyszer. hogy a tarkódnak ne essen baja. .

A pénteki napon az apát úr elé kellett mennem. megkínálnak teával.92 HARMADIK SZEM olyan jól csinálod. hogy átmen­ jünk a Potalába. ráraktam a szertartásos khata-t a szobor lábára. s a tibeti üdvözlésnek megfelelően kinyújtottam a nyelvem. Újra kimen­ tem. elég ügyes vagyok-e. mondd magadban: „Om. Hátralépdeltem és végül sikerült leül­ nöm lótuszülésbe anélkül. tapsolt egyet. mint én. lesétáltunk a hegyről. és ehhez igazítsd a lépteidet. Lobszang! Hová ügetsz? Most csináld lassabban. hogy a láma egy-egy betegségét kikezelje. Gyakoroljunk a csészével és a selyemkendővel!. A mi kolostorunk a Potala szervezetének része­ ként működött. büszke voltam magamra. a helyén marad. beékelve a köpeny ujja és az alsó kar közé. mégis a főépületekhez közel ugyan. szombaton. hogy páciense egészséges legyen. hanem. és oda­ mentem a szoborhoz. és a láma je­ lezvén. A rendfőnökünk volt a dalai láma egyetlen or­ vosa. Ha kellőképp ügyes vagy. mit hogyan kell csi­ nálni. Besiettem. De szent isten! Elfelejtettem a selyemsálat! Kimentem hát megint. Először a csésze kiesett. hogy beléphetek. akkor most jöhet a következő lecke. és nem.Azon a héten minden reggel próbáltunk. és a Gyógyítás Templomaként.Na. Az apát úr mégsem vizsgál­ hatta meg a dalai lámát. A csészét így kell tartani. Másnap reggel.Kimentem a szobából. mint egy méltóságos fiatal pap. mani padme hum". amikor meghajoltam. Helyzete nem volt túlontúl irigylésre méltó. Mikor elhelyezkedtél már. mert nem az volt a feladata. illetve a Gyógyítás Isko­ lájaként ismerték. de aztán hamarosan kitanultam a fortélyát. meg kellett várnia. hogy automatikusan is tudjam. mint egy vágtató versenyló a Cangpon. Azt mondta. . de külön he­ gyen állt. és végigcsö­ römpölt a földön. . megállított: Lobszang. amikor csak akarta. hogy teljesítményem „méltó tisztelgés Mingyar Dondup testvér tanítása előtt". hogy felbuktam volna. A három meghajlás maga tökéletesen sikerült. így bármely fájdalmat vagy rendel­ lenességet orvosi hibának tekintettek. Jól csináltam. Térden állva mentem. Akkor majd úgy jössz be. hogy megmutassam. amikor a páciens már beteg volt! . míg küldenek érte. és elölről kezdtem az egészet. Ez alkalommal sokkal nyugodtabban jöttem befelé. A facsészét el kell rejtened a köpe­ nyed bal ujjában.

Öregem­ berek nyomtatott horoszkópokat kínálgattak a hiszékenyeknek. Voltak. bizonyos összegért írtak néhány sort. maradjon csak az én titkom. hogy megta­ karítsák a lépcsőmászást. A Csakpori lábánál a Potala felé fordultunk. Mingyar Dondup láma megállt és egy házra mutatott: . a szolgák igencsak sürgölődnek az udvarban. nálánál ugyanis senki sem lakhat magasabban. Elárasztották az utat és végigjárták a hatmérföldes kör­ gyűrűt a Potala körül.Vili. hogy meglátogassa a Szentek szentjét. és inkább ha­ sonlítható egy lépcsős utcához. úgy érezték. Mindenfelé árusok kínál­ ták portékáikat. mint egyszerű lépcsősorhoz. amely bizonyította. Nekünk nem jutott időnk ilyesmire. amíg fel­ felé kaptattunk. Több ilyennel is találkoztunk. kézi imamalmokat árusított. és egy „szent inkarnáció által megáldott" emléktárgyak. Voltak ott talizmánok. Voltak közöttük földművesek. tá­ voli tartományok nemesemberei. Odanéz­ tem. akik abban reménykedtek.Ott az előző otthonod. amit himbálódzó üstökben melegítettek. akik négykézláb kúsztak. A dalai láma rezidenciája az épület legtetején volt. hogy lássák a Mindentudó. Megint mások. írnokok is jöttek. pásztorok. és jobb talán. a dalai láma otthonát. Ha csak egy pillantását elkap­ ták. Odább az úton egy csapat vidám ember potalai ajándékokat. felkeltek. elég volt a magamé. a betegek és gyengélkedők. Anyám ép­ pen kilovagolt szolgái kíséretében. Tibet minden ré­ széből érkeztek emberek. Egy helyen. A POTALA 93 De ezen a szombaton nem törődtem az orvos bajával. Hogy mit gondoltam akkor. . mások mindenféle ennivalót. busásan kárpótolva lettek a hosszú utazásért és a viszontagságokért. aztán ismét a földre vetették magukat. kereskedők és bete­ gek. A fő­ tisztviselők közül sokan fellovagoltak a hivatalokhoz. barátaik támogatásával vagy két bottal sántikáltak végig az úton. hogy Lhászában kezeltetni tudják magukat. Nem egy zarándok hónapokig gyalogolt. Lobszang. mások el­ nyúltak a földön. vagy ahogy mi nevezzük. a lépcsősor az épületeken kívül fut. a Potalába igyekeztünk. már magasan jártunk. hogy a nevezett személy megláto­ gatta Lhászát és valamennyi szent helyet. Cu is közöttük volt. ha nem beszélek róla. mit éreztem. Nem. Néhányan forró vajas teát árultak. és mohó városnézők és zarándokok tömegébe ütköztünk. Tömérdek kőlépcső vezet fel a magasba.

Ez az épület. miért akar a dalai láma látni engem. a hegy gyomrában . valamint mai rezidenciája volt. Min­ denütt hallottuk az imamalmok kattogását. Nyolcéve­ sen nem voltak már illúzióim. és megnézhetném benne a ne­ vünket. .egy óriási barlang húzódik.csupán néhány kiváltságos. kis hegyen fekszik. Hosszú idővel azelőtt egy erődít­ mény volt a hegy tetején. és tudni szerettem voltna. és ne­ kem az volt a véleményem. mikor kerekek jönnek majd az országba. és a hatalmas termetű őr szélesre tárta a kaput előttünk. Vallási jeleneteket és ősi legen­ dákat ábrázoló gyönyörű faliszőnyegek lógtak a falakon. hogy erőt nyerjek belőle. vagy épületcsoport az ország szíve. ezen a helyen nagyon kicsinek és jelentéktelennek éreztem magamat. mert az egyik régi jövendölés szerint a béke el­ távozik. A jelenlegi épületek csak háromszázötven évesek. hogy még több kemény munka vár majd rám: kemény munka vagy nehézség. kis folyosók ágaznak szét belőle. sárga stólás láma beszélgetett Mingyar Dondup lámával.nagyon jól ismerték itt. ahol aranytömböket. míg el­ értük a tető legtetejét. bárcsak kinyithatnám. Tibet minden egyházi és világi ügyét itt intézik. Alacsony asztalkákon műgyűjtők szívét gyönyörködtető tárgyak álltak. Továbbmentünk. hogy ez rendkívüli dolog. valamint ritkaságokat a régmúlt időkből. a reggeli napsütésben felfelé tartottunk a lépcsőn. és beléptünk egy nagy előtérbe. minden gondolat és minden reménység központja. Az utóbbit . az egyik végén van egy tó. akárcsak mindenütt. Egy meggyszínű köpe­ nyes. ahol a dalai láma előző inkarnációinak sír­ emlékei álltak. jakgyapjúból készült gesztenyebarna függöny borította. melyet zöld porcelán sárkányok védelmeztek. de egy még régebbi palota alapjaira épültek. Végül felértünk a tetőre. A falakon belül vannak a kincstárak. Csak nagyon kevesen jártak itt. Kint.úgy látszik . vagy tudnak egyáltalán a barlang a létezéséről . Az egyik függönyös bejárat melletti polcon pihent a Nemesek könyve. azt kívántam. mert felismerte Mingyar Dondup lámát.mivel vulkáni eredetű .94 HARMADIK SZEM A Potala önálló városrész. A bejáratot nagy. mi­ tológiai istenek és istennők szobrocskái és zománcozott díszek. Közeledtünkre félrehúzták. mert ezen a napon. Tibetben ez az egyetlen kerék alakú tárgy. tömén­ telen drágakövet őriznek. Mélyen lent. Tudtam.

A POTALA 95 ahol vele jártam. az Ékességest. olyanokat is. és aztán lépj be magad. hogy sebészetet és orvoslást tanulok Tibetben. ahogyan megjósolták.csak gyakorlunk. Megszólalt a dalai láma.Nincs okod az aggodalomra . hogy beszélgethessünk. . így tettem. Sáfrány­ színű selyempárnán ült. köz­ ben ezt suttogta: . akkor először: Azok a párnák túl messze vannak. Átkarolta a vállam és az ajtóhoz vezetett. fordulj meg és hozz ide egyet.ahogy egész héten tettük . hanem a csuklómra tette.Vili. másfél méterre nem kerültem Tőle. Halált. Megkaptam a feljegyzéseket az előző inkarnációdról és az asztrológusok jöven­ döléseit is. Ezt hallottam: . végig­ mentem a szobán. a tizenharmadik dalai lámát. hogy . Tudtam. ahol folytatom tanulmányaimat. az­ tán térdre ereszkedtem. Vezetőm hozzám fordult és így szólt: . odavittem egy párnát.Nem tudtam. fiatalember. Éppen letett egy könyvet. amit elképzelni sem tudsz. de végül sikeres le­ szel.Ideje. Hallottam néhány figyelemre méltó dolgot rólad. Meghajtottam a fejem. de eljön a siker. és megfigyeltem.Tedd ide elém és ülj le! . Jól ismertem a jóslat min­ den szavát és eszerint is éltem hétéves korom óta. Azt mondta: . Lobszang. Mingyar Dondup láma odaadta nekem a selyemsá­ lat. miért mondja el nekem újra az egészet. Az út hosszú és ne­ héz lesz. azután megállt és fi­ gyelt. Előrehajolt. Megadatott neked a tisztánlátás képessége. Ruhája olyan volt. amelyekről nem is hallottál. Megmutatom az ajtót. mert ekkor visszafelé kellett indulnom a legközelebbi párnához. De az Ékességes még min- . a fal mellett. Most az Ékességes lábára helyeztem. amíg kb. Elfogott a félelem. hogy mind eléggé meszsze volt. hogy bemenj.Mikor leültem. de a fején magas sárga süveget hordott. Sok külföldi országot bejársz majd.ahogyan az szokás volt -. így folytatta: Nos. Buzdításképpen picit meglökte a hátamat. mint a közönséges lá­ máké. Kezdetben nehéz időket élsz meg. gondold azt. melynek erejét tovább növelték benned a harmadik szem megnyitásával.Őszentsége érdeklődést tanúsít és egyedül akar vele beszélni. és a sálat nem a nyakamra . Mielőtt belép­ tem a szobába. és háromszor meghajoltam. rombolást és olyan kegyetlenséget fogsz látni magad körül.menj csak be. és a hosszú szoba távoli végén megpillantottam a Mindentudót. melynek füle a vál­ lára ért. Beléptem. aztán majd elmegyek Kí­ nába.

hogy kivételesen tisz­ tán látok. .96 HARMADIK SZEM dig beszélt. Értékeik nem azonosak a mieinkkel. és meghajolt a dalai láma előtt. Úgy látszott. .Uram! .Ezekben az országokban az ember megvitathatja a nagy igazságokat. Talán még senki sem beszélt vele így. és ne be­ széljek sem az egóról. Tudó­ saik így beszélnek: . azt gondolod. De most teázzunk! Könnyedén megütött egy gongot. és parancsot adott a hívására belépő lámának. . Mondta. igaz? Mondd el nekem.A dalai láma rám nézett. bizonyítékra van szüksé­ günk . semmiféle rendkívüli erőről ne tegyek bizonyságot.mondta.Ez a fiatalember elmondta. a láma pedig így folyatta: . hogy amikor a nyugati világban le­ szek. hogy bizonyítékokat szerezzenek. Mondjátok meg. figyelmeztetett. en­ gedjétek. mit gondolsz róla.Kérd meg Mingyar-t. amelyeket Indiából importáltak. .Szóval.De hát senki sem tudhat többet a mesteremnél. hogy a gya­ nakvás negatív hozzáállásával minden esélyüket elveszítik.mondják majd neked. akivel valaha ta­ lálkoztam. A dalai láma újra nevetni kezdett. de sok nyugatival is találkoztam. Állítsátok elő. kicsú­ szott a számon: . a kereskedést és az aranyat istenítik. és ülj le. Belépett Mingyar Dondup láma. bizonyíték. és én töké­ letesen egyetértek az értékelésével.Teljes felelősséget vállaltál . milyen vagy. sem a lélekről. aztán hátra­ hajtotta fejét és harsogó nevetésben tört ki. . . Mingyar! .Mingyar Dondup láma mel­ lém ült.Voltam Indiában és Kíná­ ban . aztán megütötte a mellette lévő gongot. Mingyar Dondup láma a legjobb ember. és nem törődnek vele. . Egyszerűen nem tudtam tartóztatni magam. és hogy a legjobb tanárokat jelöli majd ki a számomra. megmérjük és savakkal megvizsgál­ juk. hogy megragadjuk. Bizonyíték. milyenek a kémiai reakciói. aki hamarosan visszajött a teával és különleges ételekkel.Hozz egy párnát. te kis pávakakas! .hívta mesteremet a dalai láma. Amint ettünk. hogy azt akarja. az pedig bizonyos. va­ lóban keményen tanuljak.válaszoltam. milyen a molekuláris szerkezete.mondta a hí­ vására megjelenő lámának.Azt mondtad.Mutassátok meg a lelket. Mingyar Dondup lámánál. hogy jöjjön be! . hogy Mingyar Dondup láma jó. . az Ékességes Indiáról és Kínáról mesélt. hogy egy nyolcéves kisfiú nem. értékeli. .

és megborzongtam a lát­ ványtól. Időről időre én is megnézem őt. és felfedezzük az épület kevésbé ismert részeit . te­ gyünk így mi is. Kinyújtottam a karom.VIE A POTALA 97 Lobszang Rámpa képzéséért. egy másik szobába. hogy úgy jöhettek-mehettek. Láttam. Ezekből a termekből sokat megtudhatsz a tibeti történelem­ ről. A dalai láma szolgálatában állók közül . . az épület legfelső szint­ jén kapunk szobát. Mingyar Dondup láma azt ajánlotta. és akkor vezetőm teát és ennivalót hozott. mint a jég. s emellett síkos is. . és nagyon óvatosan megérintettem a látható semmit. és úgy gondolja. Aztán így folytatta: .Itt maradunk néhány napra. jó benyomást tettem a da­ lai lámára . vezetőd régi barátom. Mikor befejeztük. A bal lábamon húzódó seb még mindig sok bajt okozott. akár a víz. épp csak.mondta.Még szólt néhány szót. Tervezd meg. Oda vezetett minket. és azt mondta. Ezen a helyen jól esznek. Lobszang. hogy látni le­ hetett. Aztán derengeni kezdett valami: üveg! So­ sem láttam még síküveget. pihenjünk le egy időre. az ablakokon az olajjal átitatott anyag helyett valami megfoghatatlan volt. meghajoltunk és eltávoztunk. . Pihentem egy órát.az egyik odajött hoz­ zánk. előttem terült el Lhasza és az egész síkság. és hogy egyetlen ajtó se legyen zárva előttetek. . majdnem olyan hideg volt.Ideje betöm­ ni a lyukat a gyomrodban. esetleg nyomorék maradok.Nem volt szükségem több bátorításra. hogy mindketten itt. aztán felkeltünk.őszentsége azt az utasítást adta. Megdöbbentem. Fájt és bi­ cegtem. hogy egyek. Néha attól féltek. A sárkányzsinórhoz tört üveget hasz­ náltunk. de ez itt átlátszó. és fordulj hozzám. és nem lehetett keresztüllátni rajta. Aztán hozzám fordult: . . hogy Mingyar Dondup láma titokban na­ gyon elégedett velem. legnagyobb meglepetésemre. ha szükséges. Mingyar Dondup láma kivezetett a szo­ bából. de az vastag volt. ahogy csak akartok.a rezidencián senki­ nek sem volt lámánál alacsonyabb rangja . Az színezve volt. és az okkult tudományok igazi mes­ tere. és a lapos tető távoli részére mentünk.Jó néhány alacsonyabban lévő folyosót és termet nem nyitottak ki az elmúlt kétszáz esztendő­ ben.Fiatalember! Jól válasz­ tottál. Itt. ahogy bizonyosan megteszed.

hogy az okkult tudományok mestere vagy . Nekem az az élmény volt „lehetetlen"! A dalai láma sok teleszkópot hozott magával. Nevetett. Vezetőm kis­ sé elfordította a csövet. Mingyar Dondup láma kitárta az ablakot. hogy „lehetetlen". Teleszkóp! Sosem lát­ tam ilyet. aki a csőben felém lovagolt. civilizáci­ ót szolgálják. A kerekek a gyorsaságot és az ún.Aha! . Oldalra ugrottam. Azóta sem vesződöm velük. nézzek bele megint a csőbe. mintha egy bőrrel borított trombitadarab lett volna. . Sose felejtettem el annak az embernek a látványát. és majdnem elájultam a kábulattól. mikor hazatért Indi­ ából. te­ leszkópok. amely úgy nézett ki. és intett. A mi fizikai világunk ráérős. Gyanakodva néztem. Lobszang! A jobb szemeddel nézz. és nagyon szerette nézegetni a környező vidéket. Mingyar Dondup lámán kívül senki sem volt a szobában.biztos valami hangszer. tükrök nélkül. és körülnéz­ tem. a másikat odatette az arcához. . de a tükör túl őszinte volt.De miért kell tréfát űznöd a ta­ nítványodból? . A csőben egy ember lovagolt felém. de engedelmeskedtem.Még jobban nevetett. a balt tartsd csukva. és természetesen nem ismertem fel azt a szörnyű kis teremtést. akit ott láttam: egy sápadt arcú fiúcskát nagy vörös heggel a homlokán.gondoltam. őt viszont rázta a nevetés. De a végét nem a szájához. meghúzta.Nézz bele. aztán azt mondta: . hanem a szeméhez illesztette. meg­ babonázott. aztán a cső egyik végét kidugta az ab­ lakon. amikor meglátta az arcomat. és játszani fog rajta. A vízen találkoztam már halvány tükör­ képemmel. Azt lehetne gondolni. Egy ideig piszmogott a csővel. Tele voltam gyanakvással.magyarázkodtam. hogy ezoterikus tudásunk gyarapodhasson és terebélyesedhessen. A kereket se akarták. és egy kétségtelenül tekintélyes méretű orral.Őszentsége azt mondta. Belenéztem. Régóta felismertük. hogy a rohanó kereskedelmi vi­ lágban nincs idő szellemi dolgokra. és négy darab jött ki . hogy életemben először tükörbe néztem. . amikor egy nyugati ember azt mondja valamilyen okkult dologgal kapcsolatos állításra. Megfogta a csövet. Gyakran eszembejut. azt gondoltam. olyankor. hogy mást lássak. . de az emberek nem is vágytak ilyesmire. Itt történt az is. hogy Tibet különleges ország volt. . és felkapott egy rézcsövet.egyik a másikából.98 HARMADIK SZEM Ám ez még nem volt minden.

és ha egyszer kisza­ badul a hús kötelékeiből. az Ember természetéről elmélkedik. Igaz. . először három év. A cella általában kis helyi­ ség. csak az üres kődoboz. amikor előjön. A POTALA 99 Négyezer éve ismerjük a tisztánlátás igazságát. és más metafizikus tudományokat. Tibetben vannak olyanok. A gondolatok. másokon a magány segít. amelyet hegyoldalra építenek. Tibetben a tanár mindig meggyőződik róla. csupán a természeti törvények eredményei. szellemként vándorolhat a világon és a gondolat útján segíthet. az okkult tudományok mesterei testeket tudnak felemelni érintés nélkül. talán két méter vastagak. A remete a cellában marad. hisz csak a megfelelő embereket tanít­ ják. hogy a naiv nézőket szórakoztassák. hogy tanítványa morálisan alkalmas-e arra. Az erők tehát egyáltalán nem mágikusak. egy másik világ teremtménye. hogy meztelen üljön a hóban. se fény. értelmetlen létezés. hogy ilyen erők legyenek rábízva.Tibetben jól tudjuk -. Nincs odabent semmi. és remetecellákban laknak.nem hagyhatja el helyét. Tartózkodásának utolsó hónapjaiban kis lyukat vágnak a tetőre. Az Életről. A gondosan irányított és részben sűrített gondolat az. Sokan közülük néhány hét múltán újra visszamennek a cel­ lába.akármi legyen az . se bútor. Néhány láma. A tanárnak teljesen biztosnak kell lennie tanítványa erkölcsi integritásában. Az anyag sűrített energia. A remete belép. Mindez korántsem olyan ste­ ril. és saját kívánságára befalazzák. hogy ne hatoljon át a hang rajtuk. és egész életükre ott maradnak. A kőfalak vaskosak. hogy a remete szeme fokozatosan hozzászokjék a fényhez. se semmi. Fizikai tes­ tében semmi okból . a telepátiát. máskülönben megvakulna abban a pillanatban. de nem azért fejtenek ki erőt. akik közösségben tudnak legjobban fejlődni. három hét és három napra. hangbiztos tolóablakon keresztül. Egyszer egy nap beadnak neki élelmet egy fénybiztos. Az ember szellem. ezért a metafizikai erőkkel sosem élnek vissza. és gondolati úton megolvassza a havat maga körül. és visszavonulnak kies lámako­ lostorokba.Vili. hogy sok láma képes rá. A rést nap mint nap nagyítják. de az efféle dolgokat nem a szenzációhajhászok örö­ mére mutatja be. hogy beeresszenek egy kevéske halovány fényt. ami képes megmozdítani egy tár- . energiahullámok. mint ahogy az ember esetleg gondolná.

nincs benne semmi csoda vagy varázs­ lat. milyen elvek alapján működik. „hisz ez varázslat!" anélkül. amelyek nem írhatók le ilyen könyvben. most állj ide. Elbűvölt a teleszkóp. Képzésem a dalai láma közvetlen parancsára sajátos célra irányult. és figyeld a fehér falat! . amelyeket olyan jól ismertem. Mindent megmagyarázott. Mingyar Dondup láma aprólékos pontossággal elmagyarázta. ha mikrofonon keresztül a leszállópályára irányítanak egy repülőgépet. ez egyszerű volt. olyat. hogy több megvilágosodást éltem át. aki remete akar lenni. So­ sem mondhattam. egy átlagos remeténél. és minden a helyére került. de erről majd később. de . . Más formát öltött. hogy alapos ma­ gyarázatot ne kaptam volna a szóban forgó törvényekről. A Potalában tett látogatásom eme képzés első szakaszaihoz kapcsolódott. A falon azonnal megjelent előttem Lhásza fordított képe.más módszerekkel és hipnózissal is. egyszerűen köznapi természeti törvények működtetik. mint ez. Elég annyi.legyen bár nagyon hosszú életű -. Nem csupán a teleszkóp működését. de immár másként szabályozva vezet a telepátiához. A magyarázat a „fénytörés"-ről valóban mindennél jobban zavarba ejtett: hogyan lehet a fényt megtörnP. nem vonultam vissza hosszú időre a teljes sötétségbe. és jakok. hogy elvégezzen egy bizonyos cselekvést.Na. nők. Még az első látogatás alkalmával bevitt egyszer egy teljesen sötét szobába. Az én ezoterikus fejlődésem nem járt együtt bezárkózással. Férfiak. ha a pilóta a sűrű ködben nem lát semmit? Kis tanu­ lással. hogy megértsem. és nem érdemelt további gondolkodást. hogy lehet hangtalan fütyüléssel kancsót vagy köcsögöt összetör­ ni. nem kellene gyarló eszközöket használni. és sokat használtam: azokat a helyeket nézegettem rajta. úgymond „gondolatra".mondta. Olyan dolgokra tanítottak . mind fejjel lefelé jártak! Aztán a kép hirtelen villant egyet. Aztán elfújta a mécses lángját. ahol mindennapos ese­ mény. de azt is. Lobszang.100 HARMADIK SZEM gyat. Cso­ dálkozásomban felkiáltottam. milyen okok húzódnak a háttérben. . mi miért történt. Tudtam már. Ugyancsak a gondolat. Miért olyan nehéz elhinni ezt abban a világban. amely kevés ember számára elérhető. és valamit csinált az ablak fatábláival. amely arra késztet vala­ kit a távolban. félretéve a szkepticizmust meg lehetne tenni ugyanezt a te­ lepátia segítségével is.

Ez egy lámpából állt. Mielőtt eljöttünk a Potalából. és nagyon él­ veztem. amíg egy speciális szerkezetet nem hoztak a szobámba. Végre beléptünk .számtalan évszázaddal ezelőtt vulkánikus tevékenység hoz­ ta létre. A Potala raktárai tömve voltak csodálatos szobrokkal. Az a na­ gyon-nagyon kevés nyugati ember. de a képeknek messze nem az obszcenitás a cél­ ja. hogy saját mércénk szerint ítéljük meg más országok népeit. Majdnem valamennyit szobákban raktározzák. és utána már semmi sem lepett meg. Aztán. óvato­ san másztunk lefelé a végtelennek tetsző lépcsősoron. Azt mondták. Elismerem. megnéztük az egyik föld alatti alagutat. a többit majd egy későbbi időpontban. hogy valamennyien hajlunk arra. Örültem. régi könyvekkel és gyönyörű vallási témájú festményekkel. A motívumok ta­ nulmányozását jelentette ez. hihetetlenül elborzasztott. mindig az éppen uralkodó dalai láma részé­ re. csak egyet nézhetek meg. mikor láttam. szemérmetlennek tartja őket. Ölelkező férfi és női szellemeket áb­ rázolnak például. Nagyon kár. amely a Tudás és a Helyes Elet egyesülését követi. Évszázadokon keresztül sokfelől. valóban. és egyetlen tibeti sem tekintené annak. hogy kiderítsem és pszichometriai benyomást szerezzek róla. ölelkező figura azt az eksztázist fejezi ki.így mondták ne­ kem . Az alagutakat . A két meztelen. amelynek fényét különféle lemezek takarták. ügyes vagy. akit istenükként tisztelnek. és azt is. miután beszámoltam a tárgyról szerzett benyomásaimról. vezetőm egy könyvből felolvasta nekem pontos történetét. és csúszkál­ tunk végig a sziklás átjárókon.Iga­ zad van. amely. hogy a keresztények szimbóluma egy megkínzott. hogyan törnek meg a fénysugarak. A falakon különös diagramok voltak és ismeretlen jelene­ tekről készült rajzok. aki látott néhányat közülük. méghozzá a javából. mi történt később. Lobogó fáklyákat vittünk magunkkal. úgy mondták. szögek­ kel keresztre feszített ember. miért éppen ezeket az ajándékokat küldték. Akkor észleltem. több mérföldre nyúlik az egyik folyosó végétől. Lobszang. mert egyre többször és többször hallottam: . De jobban érdekelt a tó. nemcsak Tibetből érkeztek ajándékok a Potalába. A POTALA 101 hogy fényt is lehessen törni?! Egész addig nem értettem meg a dol­ got.VIII.

egyetlen hang sem törte meg a csendet. és élénken magam elé képzeltem. míg hirtelen eltűnt a mennyezet: nem láttuk. egyszer csak egy tágasabb helyre értek. kábító üté­ seket. Egyetlen hullám sem fodrozta a vizet. nem tudták. amelyekkel a fagerendákat egymáshoz erősítették. a víz alá merültek. A tutaj hirtelen megbillent. kegyetlen óriás ragadta el őket. Fel­ szerelték fáklyákkal. a víz elsodorta őket. amikkel hajthatják. és hozzá evezőket. Még tettünk vagy száz métert.102 HARMADIK SZEM egy alagútba. Lerepültek a tutajról. szintén fekete volt. szörnyű. A tutaj felgyorsult. öt-hat méter hosszú lehetett. Sok-sok évvel ezelőtt kalandos kedvű szerzetesek készítettek egy fatutajt. zöldes. hogy a sziklában van egy aranyréteg. valamennyien elszédültek és rosszul voltak már. tökéletes sötétség borult rájuk. és merre a vissza. annyira fekete. Sehol egy fény. amin álltunk. Az aranyat nagy hő olvasztotta ki egykoron a sziklából. inkább látszott fene­ ketlen kútnak. odáig már nem jutott el a fáklyák fénye. Ahogy finom csapásokkal tovább eveztek. bi- . hogy már-már láthatatlan. el­ fújta a fáklyákat. és az emberek csuromvizesek lettek. Nyikorgó-csikorgó hangot hallottak. kutattak.Eltévedtek. nem tudták. amilyet még soha életemben nem láttam. de kicsit arrább valami ragyogott a falon. és húzza végze­ tük felé. Odamentem. megsemmisítő szorítást éreztek. Beleka­ paszkodtak a kötelekbe. amilyenhez hasonlót a föld felszínén sohasem látni: tömör feketeség.Ez a tó a folyóhoz megy innen negyven mérföldnyire. csillogott a fáklyák fényében. a sötétség olyan volt. Mingyar Dondup láma törte meg a csendet: . Meddig utaztak. így folytatta: . Úgy érezték. hogy tö­ rékeny tutajuk a vízidémon markába került. amit mesélt. akár egy aranyszínű gyertya viaszcseppjei. Forogtak. A többiek nem voltak ilyen szerencsések. Fény támadt. és olyan víz szélén álltunk. tétovázva. és láttam. Mérföldeken át eveztek. Érezték. ahol már nem lát­ ták a falakat és a mennyezetet. és a fejemtől a térdemig érő magasságban helyezkedett el. Hallgattam tanítómat. Kb. Fekete volt és mozdulat­ lan. A hirtelen mozdulattól a hullámok felcsaptak a fedél­ zetre. amely egyre szélesebb és szélesebb lett. Néhányuknak még sikerült nagy levegőt venni. körbe­ körbe. mint tónak. merre is menjenek. és vízre eresztették. darabokban szilárdult meg. merre van az előre. A szikla. szél kerekedett.

hogy ők szerzetesek (a köntösük ugyanis teljesen leszakadt róluk). nagy mu­ latság lenne átkutatni a tavat.A távolban a Potalát látta. meghaltak és a tibeti mennyországban vannak. hogy bejárjam vele a tavat. Vezetőm figyelte az ar­ comat. hogy szigetek vannak nem messze amögött a terület mögött. ők kiértek a partra. Belegondoltam az egészbe. Végre is egyikőjük feléledt annyira. vagy valaki megtekerte. Abban a pillanatban Mingyar Dondup láma a távolabbi falhoz fordult. aztán erősebb fény. egy pásztor né­ zett le rájuk. de minek fecséreljük testi erőnket. Akkor lépéseket hallottak maguk mögött. De most tanulj fiam. azt gondoltam. Lobszang. amelyet fáklyáink fénye be­ világít. hogy nem hoztunk tartalék fák­ lyákat magunkkal. megtudod ké­ sőbb. egyszer csak felnevetett és azt mondta: . Végül a két szerzetesnek sikerült meg­ győzni a pásztort arról. Mindkettőnkért. Hogy mit találtak. majd hirtelen a ragyogó napsütésbe repítette őket. Azok. és azt kívántam. képes le­ szel rá. Valami. hogy együtt fedezzük fel ezt a helyet.Vili. . Két ember menekült meg. és kotorászni kezdett. A POTALA 103 zonytalan. Valami rejtett fal­ mélyedésből fáklyákat húzott elő. induljunk! . körös-körül zöld réteket és legelésző ja­ kokat. A szerzetesek több mint fele kékre-zöldre verve. Hármójuk­ nak nyoma veszett. Először azt hitték. Majdnem újra összeesett a megdöbbenéstől. Ahogy elfordultunk a tótól. az meg beleegyezett. No. hogy körülnézzen.Igen. Lobszang. Néhány éven belül eleget tudsz majd ahhoz. és azért jött. és meggyújtotta őket azokról. hogy kihalássza magának. mikor asztrálsíkon is el tudjuk végezni a kutatást! Igen.Itt tároljuk a tartalékot. vérezve vízbe fúlt. akik megmenekültek. órákon át élet-ha­ lál közt vívódva hevertek. hogy felfedező útra induljanak a tavon. másként nehéz lenne kita­ lálni innen a sötétben. amelyek már csak pislákolva égtek. tanulj. hogy elmegy a Potalába hordágyért. a beavatásodkor. Látta az összetört tutaj lebegő roncsait. el­ hajította. de tudott dolog. Azóta kevesen vállalkoztak rá. hogy hamarosan vakon fogunk tapogatódzni az alagutak sötétjében. butaság volt. Egyiket fel is kutatták. bárcsak lenne egy tutajom. A fáklyák már alig égtek és úgy tűnt.

és miért nem nézzük meg. még akkor is. ha van lehetőség arra. . Ahogy ránéztem mesteremre. Az egész helyet valami rejtély lengte körül. Mingyar Dondup láma azt mondta. amit a teleszkópon keresztül ne lámánk. hogy újra eljöjjünk ide. a kis ligetet a dalai láma előző inkarnációjának parancsára ültették. és ha rejtélyről hallot­ tam. hogy évekig találgassak és így jussak el a megol­ dásig. és teleszkóppal megnézzük azt a he­ lyet.104 HARMADIK SZEM Küszködtünk felfelé a meredek folyosókon. nincs ott semmi érdekes. otthon van a rajzok között és az alagutakban. láttam. Felmegyünk a tetőre. ha eközben jelentős veszedelem fenyeget. vagy megnézzünk egy-egy képet a falon. időnként megáll­ tunk. ahol az egykori szerzetesek kiértek a felszínre. megkérdeztem. Mingyar Dondup lá­ ma félbeszakította a gondolataimat: . mint egy öregember. hogy kifújjuk magunkat. Nagyon vártam. hogy megleljem a választ.Lobszang! Úgy motyogsz itt. Nem értettem őket. Még néhány lépés. . meg különös gépezeteket. és megint a világosban leszünk. miért nem lovagolunk ki a helyszínre. a helyet egy facsoporton kívül semmi sem jelöli. amely úgy negyven mérföldre volt innen. mindig megpróbáltam a mélyére hatolni. legalábbis olyasvalami. mintha óriásokat ábrázoltak volna.Amikor felértünk. amelyek meghaladták felfogóképességem határait. Nem tudtam elvisel­ ni a gondolatot. A tó kivezetése mélyen a vízszint alatt van.

mikor hívó kiáltást és kiabálást hallottunk. mikor hasonló csínyeken buzgólkodtam. a szerzetesek kopasz fejére. A lencsén ke­ resztül láttam arcán a manós vigyort. Igen kényelmetle­ nül éreztem magam. Ideje volt köszönetet mondani a lámáknak. zihálva átadott egy üzenetet Mingyar Dondup lámának. hogy visszatérjünk Csakporiba. melyek rejtve vannak a Potala elől. Megálltunk. hogy a teleszkópon át még utolsó pillantást vessek a vidékre. Mesterem megállt. amit gyor­ san meg is ettem. A Potalában tett látogatás olyan volt. nemsokára visszajövök. hogy különösen kedvesen elbúcsúzzunk a dalai láma személyes intéző­ jétől. Az „indiai ételek"-et az ő gondjaira bízták. hogy a csodálkozó szerzetesek ne vegyék észre. Indulás előtt felrohantam a tetőre. A Csakpori egyik tetején kis nö­ vendék olvasott a hátán heverészve. mert rájöttem. Lobszang. .Várj meg itt. El­ tökéltem. és időnként apró kavicsokat hajigált le az udvarba. A mellettünk elhaladó szerzetesek hátrafele mutogattak. vissza a Vashegyre.Ezzel sar- 105 . Biztos megked­ velt engem. . Félúton lehettünk. hogy dalai láma kétségkívül engem is rajtakapott. mögénk. Lihegő szerzetes rohant felénk. akik rövid látogatásunkat olyan kellemessé tették. mert készített nekem egy búcsúajándékot. De indulni kellett.Másnap reggel komótosan nekikészülődtünk. akár egy nyara­ lás. Elindultunk lefelé a lépcsőn. ahogy visszahúzta a fejét. Ideje volt. próbálkozásaimat a jövőben az épületeknek azokra a szárnyaira korlátozom.

lemos­ tuk vele az öregember fejét. hogy szabaddá tegye a csontot. beleszórt néhány gyógyfüvet. Lobszang. amely már készen is állt. A szemem égett. berakta a szükséges eszközöket egy fer- . Szerába kell sietnünk. A koldusok és a zarándokok ijedten menekültek utunkból. Hamar a Szera kolostorba értünk. most aztán nyilváno­ san megszégyenülök. el előző otthonom mellett.106 HARMADIK SZEM kon fordult. és ismét felment a lépcsőn. tudomást se véve rólam. Kivett egy éles kést. Amikor az oldat kihűlt. eközben pedig arra gondoltam. Láttam. Néztem távolodó alakját. Egy csontdarab behor­ padt. Tétlenül őgyelegtem. mindketten megfogtunk egy-egy csomagot. és nyomást gyakorolt az agyra. továbblovagolt.Vissza se pillantott. aki a hátán feküdt. és vezetőm megtisztította saját kezét. és elkiáltottam magam: . cso­ dáltam a kilátást. ahol a letört rész belógott a koponyába. gyors mozdulattal U alakú vágást ejtett a bő­ rön. a bőrdarabot visszahajtotta. remeg­ ni kezdtem. s mi több pont a Potala lépcsőin. Az arca ólomszínű volt. Újabb adag oldatot kent rá. De több ön­ uralmam volt. az egyik apátot komoly baleset érte. kimondhatalan fájdalmamra.Apám! . mint amennyit feltételeztem magamról: kiegyenesí­ tettem a hátam és mereven átnéztem Lhásza felett.mintha kihunyni készülne alig-alig pislákolt benne. s az ál­ la majd leesett a csodálkozástól. az életerő . Végigvágtattunk a Lingkhor úton. közönyösen továbblovagolt. ahol szerzetesek vártak ránk. és nézegettem régi otthonomat. Elgondolkodva megfordultam. és megtalálta azt a helyet. Mingyar Dondup láma forró vizet kért. mikor felismert. Amikor megkapta. hogy mindkét nyereghez egy-egy táska van rögzítve. mert megláttam apá­ mat. Körülbelül fél óra múlva Mingyar Dondup láma egy másik lo­ vat vezetve lefelé lovagolt a lépcsőn. A vágás a gyógyfüvek miatt csak kis vérzéssel járt. Ránéztem. megvizsgálta az öregembert. biztos vezetőm felszerelése. akinek az esés következtében betört a koponyája.Szállj fel. és majdnem hanyatt estem. . Nagyon-nagyon óvatosan megvizsgálta. ő visszanézett. Amíg kavartam. amint éppen felém lovagolt. Azután. gondoltam. és az egyik apát bevezetett egy öregemberhez. Leugrottunk a lóról. Még mielőtt hozzá­ kezdett volna a műtéthez.

úgy. Sokban különbözik a miénktől. Néhány napig legyen melletted valaki.Beecsetelte gyógyfüves oldattal. Kifőzött lófa­ rokszállal összeöltötte. hogy csak te menthetsz meg.Összeforr. és az ezüst. Mikor a kezemet mos­ tam. Az öreg apátba . egy-két napig fáj majd a fejed. és a műtét helyét bekente gyógyírral. Megtisztítottam az eszközöket friss.Tudtam. majd lassan. Fino­ man. Odamentem az ablakhoz és kinéztem. Az megmozdult. egy kis ezüstpecket. megint csak nagyon finoman kiemelte a lifegő csondarabot. mehetsz a dolgod után. Hátát megtámasztottuk néhány párnával. hogy kivehesse belőle. akkor még egy kicsit igazított rajta.IX. . és mereven tartot­ ta. meglátta. Érdekes dolog volt látni. Egy pálcával kitámasztot­ ta.Ügyes voltál. nem hagyhatom el a testemet. Lobszang! . A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 107 tőtlenítővel telt tálba. és halványan elmosolyodott. Mesterem figyelmesen nézett rá és így válaszolt: .Tartsd ide a tálat. óvatosan megnyomta a csontot. pará­ nyi háromszög alakú éket. de ha elmúlik. hogy félig ülő helyzetben legyen. A csontdarab helyére került. és gondosan visszahajtotta a bőrleffentyűt. ahol a törés a legszélesebb volt. ezért küldtem üzenetet a csúcsra. nem okoz majd problémát. Há­ rom-négy nap múlva már nem lesz okod az aggodalomra.miután agya megszabadult a nyomástól . az öregember hunyorogva kinyitotta a szemét. Néhány napig rossz lesz a közérzeted. Különleges óvatossággal behelyezte a legvé­ konyabb élt oda. és min­ dent gondosan visszapakoltam a két táskába. mikor alszol. Most körbevezetlek ezen a közös­ ségen. . Mingyar Dondup láma odalépett hoz­ zám: . milyen egy másik kolostor. azután az egészet bekötözte egy ugyancsak kifőzött vászondarabbal. amelynek egyik oldalát előzőleg érintetlenül hagyta. Lobszang. . hogy ne feküdj laposan. míg a másik pálcát vésőként használva a csont alá nyúlt. hogy Mingyar Dondup láma hajol fölé. . és így szólt: . majd kivett belőle két. egyik végén lapos és fogazott ezüstpálcát. Benyomta a koponyacsont és a kissé megemelt csontdarab széle között a résbe.Úgy fogtam az edényt. mivel semleges anyag. amit akar. Még nem végeztem be a feladatomat. forró fertőtlenítőben.lassacskán visszatért az életerő. megszárítottam őket kifőzött ruhán. hogy a normális szint felé kerüljön.Meggyó­ gyulsz.

és kimentünk a fo­ lyosóra.Nos. és úgy tűnt. de én nem annak nevezném.Neve­ tett. Nem kevesebb. . Szera. A szerzetesek úgy jöttek-mentek. A templomok . egyedül rendet teremts itt. .Lehet. még a füstölők is keserűbb füstöt árasztottak. nincs is szigorú fegyelem. A csendes többség rossz hírét mindig né­ hány zajongó költi. mint Csakporiban.108 HARMADIK SZEM Egy láma gondjaira bíztuk az öreg apátot. Meste­ rem azt kérdezte: . Az utcákon Kham tartománybeliek cirkál­ nak. Mindegyik városnyi méretű. Mosolyogva nézett rám. . . Jelenleg kétségkívül a kommunista katonák! Csakpori kis közösség volt. aho­ gyan akartak. is­ kolákkal. és ha a szerzeteseknek lustálkodni támadt kedvük. a többi kolostor többsége nagyon laza volt. vágynál rá. Lobszang. de annál fontosabb. mint tízezer szerzetes­ sel Drepung a legnagyobb. Az imamalmok a legtöbb helyen mozdulat­ lanul álltak. templomokkal. lustálkodtak és senki sem szólt egy szót sem. de sehol sem volt nyoma annak a tisztaságnak. melyek a várost várossá teszik. Szera követi kb. rendnek és fegyelemnek. a három kolostor közül Ganden a legkevésbé jelentős. a Vadrózsa-sövény három mérföldnyire fekszik a Potalától. hogy itt maradj és könnyű életet élj? .Hétezren vannak. és mindazokkal az épületetekkel. Nem volt olyan tisztaság. akkoriban ez volt az „orvosi tanulmányok székhelye" és a kormány tanácskozó testületében is számottevő képviselethez jutott.Rózsasövénynek hívják ezt a helyet. aki a kereket pör­ gette.gon­ dozatlannak tűntek. . Itt-ott ugyan ült egy-egy szerzetes. hogy a mi kolostorunkban volt a legnagyobb fegyelem. elvállalnád a feladatot. utcákkal. .Úgy látom. hogy te magad.Csakporiban kemé­ nyen dolgoztak volna.válaszoltam. hétezer ötszáz fővel.a mieinkkel összehasonlítva . amelyet én már megszokottnak tekintettem. Tény. vagy ahogyan hívták. mindössze hatezren vannak benne. ők a járőrök. . és egyike a „három székhely­ ként" ismert kolostoroknak. A fiúk csapatokban játszottak az udvarokon . Mint a Gyógyítás Temploma. azt hiszem rengeteg vadember van közöttük.Nem.

Ennek a fejlettebb rendszernek nyil­ vánvaló veszélyei vannak. és mindegy. ha törött csontokat kellett összeilleszte­ nünk. nem pedig támadásra. hogy órák vagy percek múlva nyeri vissza eszméletét. amit tudott. önálló város városi szolgáltatásokkal és kénye­ lemmel.„dzsúdóra". más közösségben nincsenek . A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 109 Csakporiban tanítottak minket . olyan esetben. amit találtam. a beavatko­ zásnak semmilyen mellékhatása sincs. és hogy az or­ szág keményebb. A legtöbb férfi s nő is­ merte az elemi fogásokat és dobásokat. talán a legjobb Tibet­ ben. a tibeti leírását. és mindenre megtanított. hogy megfosszuk a beteget az öntu­ datától. csak azoknak tanítják. Csakporiban is volt színház. de minket Csakporiban megtanítottak rá. befejezi a félbehagyott mondatot. sokat kellett utaznunk. Nem jár fájdalommal és egyáltalán nem kockázatos. a „szungtrukjömpa tü depó lelapo"-t nem lehet lefordítani. hogy gyógyí­ tás céljából a beteget öntudatlan állapotba hozzuk. Öreg Cu a „dzsúdó" nagymestere volt. Nem minden kolostorban van ilyen képzés. míg a gyenge és bizonytalan ember hetvenkedik és dicsekszik. pl.egyszerűen azért. hogy rövidesen mi történik vele. Rendkívül érdekes: ha vala­ ki beszéd közben vesztette el az eszméletét. akik a legszigorúbb jellembeli követelmények­ nek is megfelelnek. hogy szelíd legyen. de én már négyéves ko­ romban tudtam őket. Arra használtuk a dzsúdót. Tibetben a lámakolostor nem pusztán a valláshoz vonzódó em­ berek lakóhelye. mert örömét lelte abban. meg hogy bizonyítsák. Mivel orvoslámák voltunk. hogy önuralomra tegyünk szert és képesek legyünk arra. A zenészek mindig készen álltak a szóra­ koztatásunkra. hogy ne élhessen vissza a ráruházott erőkkel. vallási és hagyományos dara­ bokat is játszottak benne.mondjuk úgy . ezért akárcsak a hipnotizálást. A dzsúdó a mi mód­ szerünk erősen leegyszerűsített formája. mint aho­ gyan a „technikai" szót. .IX. az „amarée"-t sem. Az erős ember megengedheti magának. hogy jól végzi a dolgát. Ez a legközelebbi angol szó. Az ember öntudatlan állapotba hozható. veszélyesebb részeiben is biztonságosan közle­ kedhessünk. vagy fogat húznunk. még mi­ előtt felfoghatná. Mi úgy tartjuk. hogy ezt a tudományt önvé­ delemre és önkontrollra kellene használni. A hipnotizált embert pedig olyan hatásoknak teszik ki. amikor felébred.

vagy törvény­ sértők. akik festéket tesznek az ar­ cukra.110 HARMADIK SZEM ilyen jó zenészek. A mi modem társadalmunk rom­ lott és szemérmetlen! Vannak nők pl. Akik takaré­ koskodni akartak.. Hát nevezhetjük ezután a tibeti nőket „szemérmetleneknek és romlottaknak"? De térjünk vissza a kolostori közösséghez! Gyakran jöttek láto­ gatók. és jelölniük kell az ajkuk helyét. ruhaneműt.kezelte. Csakporiban másként ment min­ den. ahol kevésbé szigorú fegyelem uralkodott. a kolostori börtönben kellett letölteniük a bünte­ tést. hogy előbbre jussanak. Akik ef­ félét állítanak. azt hiszik. hol van. Mi több. Ha bűnös­ nek találták őket. vásárolhattak a boltokban élelmet. Nálunk a beteg szerzetesek jó kezelést kaptak. Mióta eljöttem Tibet­ ből. egyik ember nem befolyásolhatja a másik életét. ugyanis volt a kolostoron belül egy afféle banknak megfelelő intézmény. fizettek érte! Nem minden szerzetes fogadott nőtlenséget. hogy megtudjuk az igazságot. melyek szerint a tibetiek pl.mint ami­ lyen Mingyar Dondup láma is volt . és orvosi illetve elemi sebészi képzésben részesült szerzetesek lát­ ták el a betegeket. ahol a helyi polgároknak „ingyenes és bizalmas kezelést" ajánlanak. ahol a készpénzüket tarthat­ ták. ahol igazságos tárgyalás folyt ellenük. Volt egy kórház. hogy ne lehessen eltévesz­ teni. Nem egy halott testét felnyitottuk. és ha valaki nem fejlődött. vagy megváltoz­ tatják a színét.Csakporit kivéve . kereskedők vagy szerzetesek. nemi be­ tegségektől megtizedelt" tibetiekről szóló beszámolók is. Nálunk a rendőrszerzetesek tartóztatták le ezeket és állítot­ ták bíróság elé. Szórakoztattak a „parázna. a nőé a jobb oldalon van. távozásra kényszerült és ott kellett menedéket keresnie. megtehették. . Különféle iskolák szolgálták a különféle észbeli képessége­ ket. elég gyakran nevethetnékem támadt a nyugati történetek hal­ latán. A szállodában kaptak szállást. Úgy gondoltuk. Voltak. Az eszes fiúknak segítettek abban. luxuscikkeket vagy könyveket. de a naplopók .minden kolostorban akár egész éle­ tüket végigaludhatták vagy végigálmodozhatták. kiszedik a szemöldöküket és festik a kör­ müket. A világ minden közösségében akadnak szabály. nyilván sosem voltak azokon a remek helyeken Angliában vagy Amerikában. A komolyabb eseteket specialista . hogy a férfi szíve a bal. Akiknek volt pénzük. hagyjuk tehát a dolgot a következő inkarnációra. Legtöbbször a hajukat is fényesítik.

Ha a falapra a legkisebb hiba is csúszott. mint pl. száznyolcvan centiméter hosszú és százhúsz centiméter széles vésett fatáblákat használtak. ezek úgy hatvanszor hatvan centiméteresek lehettek. Rendszerint a papírt is maguk készí­ tették. A tibeti oldalak nem olyanok. ár­ tott a vele dolgozó szerzeteseknek.részlete­ zésük bonyolult lenne. míg a harmadik egy nehéz hengerrel követte. Asztrológiai tábláink is voltak. hanem fadúcokat használunk. mint a tisztán férfiközösségekben. az emberi testet és a különböző szerveket áb­ rázolták. mert a papírgyártásban használatos. ők egy külön szektához. amelyeknek hosszúsága meghaladja szélességüket: széles és rövid lapokat használtunk. Kisebbségben voltak. de gyakorlásra megtartottuk a tanoncoknak. melyeket még színezni kellett. és végeredményben az égbolt térképét mutatták. A térkép üres helyeire beil- . Nagyon kevés nyomat piszkolódott össze. és sosem kötöttük be őket. akik komoly fejfájásról vagy még rosszabb tünetekről panaszkodtak. és általában a „légkör" nem volt olyan durva. nemegyszer kilenc­ ven cm széles és negyven-negyvenöt cm hosszúságúakat . ezeket könyvekhez sosem használtuk fel. Ez utóbbi nem volt valami egészséges foglalkozás. A VADROZSA-SOVENY KOLOSTORBAN 111 akik úgy gondolták.a maga kötelező cölibátusával .IX. A „házas" kolostorokban nővérek és szerzetesek együtt dol­ goztak egy jól szervezett közösségen belül. Egy másik felvett egy papírlapot és gyorsan ráterítette a fadúcra. a „boldog legénykor" a szellem számára nem megfelelő keret az elmélkedéshez. Falitáblák készültek róluk. laza íveket faragott faborítók fogták össze. Tibetben nem a fémből ön­ tött betú'mintákat. már nem nyomtattunk vele. Míg ez megóvta a tibeti papírokat a rovarok támadásától. hogy a fes­ ték eloszlása egyenletes legyen. a Vö­ rössüvegesekhez csatlakozhattak. e könyv lapjai. Az egyházi világban a Sárgasüvegesek rendje . amelyekre a horoszkópokat állítottuk fel. egyik fakéreg mérgező anyagot tartal­ mazott. egy adott személy születésének és fogamzásának idején. és odaadta egy tanoncnak. Csakporiban kb. ahol a házasság megengedett do­ log.alkotta az uralkodó osz­ tályt. olyanok. hogy jól rányomja a papírt. hogy könyveiket kinyomtathassák. A különféle. A negyedik leemelte a nyomta­ tott lapot. Egyes lámakolostorok saját nyomdával rendelkeztek. aki félretette. Az egyik szer­ zetes egy festékhengert futtatott végig az egész felületen.

ahogyan az árakon civódtak és alkudoztak. még mindig nem akarsz szerzetes lenni. melybe épp a közeli Séde Gompa papjai áramlottak. Nem na­ gyon égtem a vágytól. hogy megnézzük az öreg apátot. mely átvezetett a Türkiz hídon. elég jó élet ez. két mérföldre van. Pedig.112 HARMADIK SZEM lesztettük azokat az adatokat. Én nem.Nahát! gondoltam. Az idén nem aka­ rom. azt még nem láttuk.Át­ megyünk az úton a bevásárló utcához. de hagyok itt néhány por­ rá tört gyógyfüvet. tudod. holnap új nap jön. mely az ego halhatatlansá­ gát szimbolizálta. nem veszi fel a versenyt a mienkkel. majd megjegyezte: . Mielőtt elmegyünk. A Rózsasövény a Lingkhor út legközelebbi részétől kb. nagyon kötődik hozzá. el­ viszlek majd egy különleges felfedező útra a felföldre. Helyette tanulj velem. Három kis zacskót. mely a halál helyett az életet jelentette egy idős ember számára. mögötte pedig egy csillogó templom. hogy vágtassanak. ahol igen rit- . és már jobban érdekelték a környező dolgok. Nem kell sietni. A bejáratnál lévő udvarban egy szerzetesre találtunk. úgy tűnt.Kivett három kis bőrzacskót a táskájából és átadta. Bárcsak az egész álom lenne. Miután vé­ gignéztük a Rózsasövény kolostort. Úgy terveztem.Legutóbb még szabad emberként voltam itt. Pontosan velük szemben az utcán állt egy csörteti. hogy a csoporttal menj. Távollétünk két órája alatt jelentősen javult az állapota. hogy elmenjünk régi otthonom mellett.Mennünk kell most.Veze­ tőm nyilvánvalóan elértette a gondolataimat. s amelyeket kiadtunk. hallgattam a kereskedők éles hangját. Ettek. Mingyar Dondup láma hoz­ zám fordult. Mesterem így szólt: . és egymáshoz zsúfolódó házak között jártunk. . mert azt mondta: . már alig várták. nem mint szerzetesnek tanuló növendék.Szóval. . melyeket a nagy gonddal készített ma­ tematikai táblázatokban találtunk. A hét végén megkez­ dődik a hegyekben az évi gyógynövénygyűjtés. és felébredhetnék! . melyek mintha csak védelmet keresve bújtak volna a Dzsokang árnyékába . Szerencsémre Min­ gyar Dondup láma megelégedett a poroszkálással. Elbűvölten néztem a kínai boltokat. Figyelme különösen Mingyar Dondup láma felé fordult. aki két szánalmasan ficánkoló pónit tartott.Leporoszkáltunk és jobbra fordultunk azon az úton. meghagyom a használati utasítást az ügyeletesnek. visszatértünk a szobába. Még néhány perc lovaglás. hogy tizenkét éves korodban levizsgázhass és trapa lehessél. pihen­ tek. és úgy láttam.

ahol az Ékességessel jártam. Akkor még nem jöttem rá. Te és én már nem leszünk itt. amint átlovagoltunk a kaput alkotó csörtenen. és nem látjuk ezt. hogy elkísérhessem Mingyar Dondup lámát a felföldre. így nehéz beszélni róluk. és közeledtünk Pargo Kaling. Még nem értettem. Egy koldus gör­ nyedt a falnál: . Balra fordultunk a Lingkhor úton. Az asztrológusok jövendölése szerint első próbálko­ zásra leteszem majd a vizsgát. én az Égi Mezőkön. idén le­ mondok az útról. Lobszang. Itt. ahol olyan különös dolgok estek. ha kemé­ nyen tanulok! A szellemi fejlettségem a tizennyolc évesekével volt azonos szinten. . .IX. mivel mindig nálamnál sokkal idősebbek közé ke­ veredtem. elhatároztam. Te külföldön leszel. és ismét balra fordulva rátértünk a Vashegyre vezető útra. Mérhetetlenül elszomorodtam arra a gondolatra. elmentünk a Kundu Ling mellett. a jóslat beteljesülése után (1950. hogy a szere­ tett láma elhagy majd engem. kérlek ne gyógyíts ki a betegségeimből. ezeket megszárították és légmentes zacskókba csoma­ golták. de tudtam. Egy csoport minden évben felment a hegyekbe. istenségek faragott és festett képe­ ivel. különben meghalok. hogy tanulnom kell. elég felkészült vagyok már. hogy levizsgázom. hogy gyógyfüve­ ket szedjen. . nem volt időnk a nézelő­ désre. Indiában és Kínában. hogyan kell viselkedni azokkal. iskola. hogy a földi élet illúzió. A hegy egyik oldala telistele volt velük. mert a jövendölés csak akkor jelenti azt. Ók azok. beszéltek a Ihászai koldusokról. és keményen tanulok. . Nos. Ma már értem. Igen.Vezetőm szo­ morúan nézett. mikor úgy gondolja. elhagyja ezt az életet.So­ kan ezek közül a koldusok közül olyan feleslegesek.Hah! Tiszteletre méltó kegyes orvosláma. Lobszang. akiket üldöz a balszeren­ cse. Ahogy felfelé lovagoltunk. és meg kellett állnom a magam lábán. akik rossz hírünket keltik külföldön. Sosem untam meg a színes faragott sziklák látványát. Nagyon kevés ember járt a felföldön. a Ihászai völgy nyugati kapuja felé. nem is sejtették. A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 113 ka füveket szerezhetünk. talán a Vas Tigris éve. De a nap igencsak előrehaladt már. Éppen kiértünk Sö faluból. a növénygyújtőkre gondoltam.a kommunisták megszállják Tibe­ tet) a koldusokat dologra fogják. vizsga. a hegyekben volt a természet orvosságainak egyik nagy raktára. hogy némelyikük gazdag.

Tizedik fejezet A TIBETI HIT
Talán érdekes, ha részletezem kissé a tibeti életmódot. Vallásunk a buddhizmus egyik formája, de nincs rá olyan szó, mely más nyelv­ re átírható lenne. Úgy hivatkozunk rá, mint a TAN-ra, és akik osz­ toznak hitünkben, azokat „beavatottakénak tekintjük. Más hitek követó'it „kívülállókénak nevezzük. A legközelebbi szó, melyet már ismernek nyugaton, a lámaizmus. Annyiban tér el a buddhiz­ mustól, hogy a mi vallásunk a reménységé és a jövőbe vetett hité. A buddhizmus szerintünk negatív, a reménytelenség vallása. És természetesen nem hisszük, hogy egy mindent látó atya figyel és oltalmaz mindenkit, mindenhol. Vallásunkról számos tanult ember tett tudós megjegyzéseket. Sokan elítéltek bennünket, mert saját hitük elvakítja szemüket, és képtelenek arra, hogy mások szemponjait megértsék. Néhányan még „sátáni"-nak is neveztek, mert életünk idegen számukra. Ezeknek az íróknak többsége hallomásra vagy mások írásaira alapozta véle­ ményét. Az is lehet, hogy jó néhányan tanulmányozták hitünket egypár napig, aztán úgy érezték, eleget tudnak ahhoz, hogy köny­ veket írjanak a témáról és értelmezzék és ismertessék azt, aminek felfedezése még legbölcsebb bölcseinknek is egész életükbe telik. Képzeljünk el egy buddhistát vagy egy hindut, aki egy-két órán át forgatja a Biblia lapjait, és utána a kereszténység finom, apró részleteiről magyaráz. Ezek közül az írók közül egyik sem élt kis­ fiúkorától fogva szerzetesként egy lámakolostorban, és egyik sem 115

116

HARMADIK SZEM

tanulmányozta a Szent Könyveket. Ezek a könyvek titkosak, mert nem hozzáférhető!; azok számára, akik a gyors, könnyű és olcsó megváltást keresik. Azok, akik vigaszt remélnek valamely rítustól, vagy az önhipnózis valamilyen formájára vágynak, megkaphatják, ha ez segít rajtuk. Ez azonban nem a belső realitás, hanem gyere­ kes öncsalás. Néhányuk számára biztosan nagyon megnyugtató, hogy azt gondolják, bűnt bűnre halmoznak, aztán, mikor lelkiis­ meretük már nagyon piszkálja őket, ajándékot adnak a legközeleb­ bi templomnak, amiért is az istenek túláradó hálájukban azonnal, mindent és bizonyosan megbocsátanak, ez pedig feljogosítja őket arra, hogy újabb és újabb bűnökbe vessék magukat. VAN Isten, van egy felsőbb lény. Mit számít, minek nevezzük? Isten tény. A tibetiek, akik tanulmányozták Buddha igaz tanításait, sosem imádkoznak könyörületért, előnyökért, csakis emberi igazságossá­ gért. Egy felsőbb lény, mint az igazság lényege, nem teheti, hogy az egyik emberrel igazságos legyen, a másikkal pedig nem, mert ha így tenne, az igazságot tagadná. Ha könyörületért vagy előnyö­ kért imádkozunk, aranyat vagy tömjént ígérünk, amennyiben imánk meghallgatásra talál, azt fejezzük ki, hogy csak a legtöbbet ígérő üdvözül és hogy az Isten pénzszűkében lévén „megvásárol­ ható". Az ember lehet könyörületes egy másik emberrel, bár nagyon ritkán teszi, a legfelső lény csak igazságosságot tanúsíthat. Halha­ tatlan lelkek vagyunk. Imánkat, „Om, mani padme hum!" - mely alább található - gyakran úgy fordítják, hogy a „a kincs a lótuszban van". Mi, akik kicsit beljebb hatoltunk, tudjuk, hogy a valódi jelentése „üdv a felettes énnek". Nincs halál. Ahogy az ember le­ veti ruháját, ha a nap véget ér, úgy veti le a lélek a testet, mikor az aluszik. Ahogyan az elnyűtt ruhát kiselejtezik, úgy selejtezi ki a lé­ lek az elnyűtt vagy szakadozott testet. A halál születés. Meghalni annyit jelent, mint újjászületni egy másik létformában. Az ember, vagy az emberi szellem végtelen. A test semmi más, mint időleges, átmeneti öltözék, mely felöltözteti a szellemet, és mely a földön el­ végzendő feladat szerint választatik. A külső megjelenés nem szá­ mít, csak a belső. Nagy próféta is kopogtathat koldusnak öltözve -

X. A TIBETI HIT

117

hogyan lehetne jobban megítélni a jótékonyságot?! - míg másvala­ ki, aki előző életében vétkezett, nem él szegénységben, s mégis el­ küldi a kéregetőt.

„ Életkerék" - ez jelenti azt, hogy megszületünk, élünk valahol, meghalunk, majd visszatérünk a szellemi állapotba és idővel kü­ lönböző körülmények és feltételek között újraszületünk. Az ember sokat szenvedhet életében, ez nem jelenti szükségképpen azt, hogy a múltban gonosz volt, bizonyos dolgok megtanulásához sokszor a szenvedésen át vezet a legbiztosabb és leggyorsabb út. A gyakor­ lati tapasztalat jobb tanítómester, mint a szóbeszéd! Az öngyilko­ sok újjászülethetnek, hogy leéljék azokat az éveket, melyekkel megrövidítették az életüket, de ebből nem következik, hogy min­ denki, aki fiatalon vagy csecsemőkorában hal meg, előzőleg ön­ gyilkos volt. Az életkerék mindannyiunkra vonatkozik, koldusokra és királyokra, férfiakra és nőkre, színesbőníekre és fehérekre. Ter­ mészetesen a kerék csak szimbólum, de megvilágosítja a dolgokat azok számára, akiknek nincs idejük alaposabban tanulmányozni a témát. A tibeti hit nem írható le egy-két bekezdésben: a Kangyúr a tibeti szent iratok - több mint száz könyvből áll, és még így sem foglalkozik kimerítően minden kérdéssel. A távoli kolostorok sok könyvet rejtenek, ezeket csak a beavatottak olvashatják. A keletiek évszázadok óta ismerik a különféle okkult erőket és törvényeket, s azt is tudják, mindez természetes. A keleti tudósok és kutatók nem cáfolják létezésüket azon az alapon, hogy nem lehet mérni vagy savakkal vizsgálni őket, inkább arra törekszenek, hogy növeljék uralmukat a szóban forgó természeti törvények felett. Bennünket például nem érdekel, hogyan és miként van tisztánlá­ tás, a tisztánlátás eredménye fontos! Néhányan kétségbe vonják a

118

HARMADIK SZEM

tisztánlátást. Olyanok, mint a vakok, akik azt mondják, hogy a lá­ tás lehetetlen, mert ők nem tapasztalták, mert képtelenek megérte­ ni, hogy miként látható egy távoli tárgy, ha nyilvánvalóan nincs érintkezés közte és a szem között! Az embereket aura veszi körül, színes körvonalak, melyek kö­ rülfogják a testet, és az, aki járatos ebben a tudományban, a színek intenzitásából következtethet a személy egészségére, integritására és fejlődésének általánosabb szintjére. Az aura a belső életerő, az én (ego) vagy a lélek kisugárzása. A fej körül fényudvar vagy dics­ fény van, amely szintén az erő részét képezi. A halálkor a fény el­ halványul, mert az én (ego) elhagyja a testet, hogy megkezdje útját a következő létforma felé. „Szellem" lesz belőle. Sodródik egy ki­ csit, mert a testből való kiszabadulás sokkja elkábította talán. Le­ het, hogy nincs teljesen tudatában annak, hogy mi történik. A lá­ mák ezért keresik fel a haldoklókat, tájékoztatják őket arról, hogy milyen állapotokon mennek majd keresztül. Ha ezt elmulasztanák, a szellemet földhöz bilincselhetnék a testi vágyak. A papok köte­ lessége, hogy e kötelékeket elszakítsák. Gyakorta tartottunk istentiszteletet a szellemek vezetésére. A tibetiek nem félik a halált, de úgy gondolják, hogy bizonyos elővi­ gyázatosság mellett könnyebb az átmenet ebből az életből a követ­ kezőbe. Világosan kijelölt ösvényeket kell követni, és egyes helye­ ken elgondolkodni. A szertartást olyan templomban tartják, ahol legalább háromszáz szerzetes van jelen. A templom közepén öt te­ lepatikus láma ül egymással szemben kör alakban. Ahogy a szer­ zetesek egy apát vezetésével dünnyögnek-mormolnak, a lámák megpróbálnak telepatikus kapcsolatot létesíteni az eltávozott lé­ lekkel. Egyetlen fordítás sem tud teljesen eleget tenni a tibeti imáknak, de íme egy kísérlet: „Halljátok leikeink hangját, ti, mindannyian, akik vezető nélkül bolyongtok a határon. Élő és halott más világban lakozik. Hol lát­ ható az arcuk, hol hallható a hangjuk? Az első füstölőt azért gyújt­ juk, hogy szólítsuk a bolyongó szellemet, vezetésre lelhet". „Halljátok leikeink hangját, ti mindannyian, akik bolyongtok. Ez az illúziók világa. Az élet csak álom. Aki megszületik, annak

koldusok és tolvajok. A TIBETI HIT III meg is kell halnia. akik területeket foglaltatok. ti mind. elhervadnak a fák és a virágok. hegyek és vizek királyai. előkelő szüzek és höl­ gyek mind. mint a szépség. „Halljátok lelkeink hangját. hogy vezetésre szólítsuk a tábornokok és urak magányos szellemét". Hiába erőltettétek a szemeteket. Sorsotok a feledés. hatalmasok. ti. sebeket osztogattatok és öltetek. és népetek panasza mindig áradó. ti gyönyörű. akik bűnt követtek el mások ellen és akik most nem pihenhetnek. hogy szólítsuk a királyok és diktátorok szellemét. és mindazok. és mi mássá válik. mint csontváz­ zá. művészek és tudósok. akik bűnöztek és most egyedül bolyonganak". hogy megszabadulhassanak a világ kötelékeitől". hogy szólítsuk a bolyongó szelle­ met. és azok. A földet a vér borítja. „Halljátok lelkeink hangját. hogy vezetésre szólítsuk a művészek és tudósok szellemét". A kilencedik füstölőt azért gyújt­ juk. hogy vezeklésre szólítsuk őket. „Halljátok lelkeink hangját. „Halljátok lelkeink hangját. Hol vannak a hadai­ tok most? A föld nyög és dudva nő a csatamezőkön. és a falevelek az el­ nyomottak sóhajától remegnek. mind. A nyolcadik füstölőt azért gyújtjuk. akiknek fiatalsága akár a friss tavaszi reggel. „Halljátok lelkeink hangját. így vezetésre lelhet". szajhák. és mind­ hiába koptattátok el a festékező-asztalokat. A hetedik füstölőt azért gyújtjuk. Uralkodástok egy percnyi volt csupán. hogy szólítsuk az előkelő szü­ zek és hölgyek bolyongó szellemét. és lelketeknek tovább kell menni. hogy szólítsuk mindazoknak a szellemét. és akik most egyedül bolyong­ nak a szellemek birodalmaiban. akik a festettetek és írtatok. . hogy vezetésre lelhetnek".X. az éjszaka asszonyai. Csak Buddha útja vezet az örök élethez. hogy elvezethessük őket a vi­ lág kötelékeiből". A har­ madik füstölőt azért gyújtjuk. A negyedik füstölőt azért gyújtjuk. ti mind. A szerel­ mes ölelés után megszakad a szív. Lelketek társtalan bolyong és nincs bennetek igazság. ti. Az ötödik füs­ tölőt azért gyújtjuk. harcosok mind. A hatodik füstölőt azért gyújtjuk. „Halljátok lelkeink hangját. akik ellen vétkeztetek. Ősz jön és tél.

Ahogyan az eltávozottak felé irányuló szertartás folytatódott. belemerülhet e hasznos és kellemes tudományba. hogy magasabbrendűek. a testnedvek csobogása. De nem csupán erre a földre. Fokozatosan. hogy más dolgok vannak jelen. remegő zihálás és beállt a csend.meglehet . Egy utolsó hörgő. ahogy az emberek figyelik a vadál­ latokat az állatkertben. a belső szervek moraja. és a nyugtalan szellemek továbbhaladtak utazásuk következő állomása felé. lelassult. de sok gyakorlást igényel. hogy másutt sokkal fejlettebb életformák találhatók. hogy az ember a levitációval foglalkozzon.nyilván úgy. és aki elég türelmes. Mingyar Dondup lámától megtudtam. a testhangok ritmusa megváltozott. A le­ vegő feszültséggel telítődött a telepatikus lámák koncentrációjától.120 HARMADIK SZEM A templom tömjénfüstös homályában a pislákoló vajmécsesek­ től az élő árnyékok táncra keltek az arany képmások mögött. akik azt mondták. akiket ismerünk. mert van egy sokkal egyszerűbb módszer: az asztrálutazás. gyakran láttam is. míg végül azok a hangok hallatszottak. Lakóik . Láthatatlan dobok az emberi szív ritmusára dobbantak. és a tüdő­ ben a levegő sóhajtozása hallatszott. figyelik a földet . Mi. Sokat írtak már a levitációról: létezik. A templom más részeiből. Nincs igazán értelme. akik megpróbáltak kapcsolatot találni azokkal. ahogyan a telepatikus útbaigazítás folytatódott. és tudjuk. a feszültség csök­ kent. mint élő szerve­ zetből. Millió és millió világ van. melyek nem dobálnak atombombákat. hogy egy lámacsoport telepatikus úton érintkezésbe lépett ezekkel az „istenekkel". akik eltávoztak a világból. melyek kíséreté­ ben a szellem elhagyja a testet. A halál csendje. Azután a csendben megjelenik a tudat. . Sok láma csinálja. várnak és figyelnek. ami könnyebb és biztosabb. s ez még a legkevésbé okkultak számára is észrevehető.nagyon különböznek azoktól.legtöbben így hívták őket. „Az istenek szekerei" . Rozsdabarna ruhás szerzetesek egymással szemközti sorokban ülve a halotti litániát recitálták. hogy az ember a fejlődés csúcsa és legnemesebb formája. mint az emberek. tibetiek sosem osztottuk a nézetet. Szilárdan hiszünk abban. de akiket a világ kötelékei még mindig fogva tartottak. Hisszük. hogy többségük lakott. lehet. Tibetben láttam feljegyzéseket különös égi jármű­ vekről. hogy időről időre újraszületünk.

Valószínűleg üzenetet kapott. hogy valamire emlékeznie kell. az egó szabadon vándorolhat az al­ vás ideje alatt.illogikus vagy lidércnyomásos álom. mikor hosszú és bonyolult álmok . A szellem vándorlása révén álmokat látunk. ha rövid időn belül hall is felőle. az emlék gyakran eltorzul. A legtöbb ember rendelkezik azzal a képesség­ gel. sokkot kaptak. akik nem képzettek. A születés a csecsemő számára az anyatesten belüli védelmezett élet halála. Amikor al­ szunk. és az eredmény . éppen úgy. olyasféle­ képpen. be­ nyomásokat szerzünk. és amikor felébredt.és az egész folyamat ellenőrzésünk alatt áll. Talán mindenki álmodott már olyat. de speciálisan képzett emberek esetében ez tudato­ san is megtörténik. A fizikai tudat felfogja őket. a szellem a szellemvilágon belül új életre születik és a zsinór elszakad. a szellem kiszabadítja magát. A TIBETI HIT 121 A földön az ébrenlét órái alatt énünk (egónk) a fizikai testhez kötődik. és azonmód „racionalizálja". A test addig él. A halál a szellem számára újjászületés a szabadabb szellemi világba. esetleg az óceán másik oldalán élő személlyel találkozott és beszélt.X. és olyan gyorsan. ha meghalunk. mikor éppen csak álomba . amit akkor élünk át. ahogyan a köldökzsinórt elvágják. aki a tanítás után hazamegy az iskolából. így vannak olyan esetek. Amíg az ezüstzsinór sértetlen. csak a fizikai test igényli a pihenést.nem tartanak tovább egy másodperc tört részénél.nem levitációval . Azoknál. A szellemi világban nincs idő. hogy egy távoli baráttal vagy rokonnal találko­ zott: semmi meglepő nincs benne. mint a gyerek. rendszerint az az erőteljes benyomása maradt. hogy a csecsemő elszakadhasson anyjától. ahova akar.úgy tűnik . hogy beleüljenek az ember evilági hitébe. Az ember oda utazik. amelyeket az ezüstzsinór közvetít. Valószínűleg mindenki ismeri azt az érzést. Gyak­ ran arra emlékszik. amíg az ezüstzsinór sér­ tetlen. de mert nem voltak kiképezve. Sokan meg is kísérelték. hogy egy távoli. és tanulás nélkül nem lehet elválasztani tőle. Az ego és a test egy korlátlan kiterjedésre képes „ezüstzsinór" segítsé­ gével tartja a kapcsolatot. az „idő" tisztán fizikai fogalom. Tibetben gyakorta utazunk asztrálsíkon . és általában visszalátogat a szellemi birodalomba. amilyen gyorsan csak gondolkodni tud. bár az ezüstzsinór továbbra is hozzáköti. hogy asztrálutazásra induljon. Az én (ego) elhagyja a fizikai testet.

felrángatnak minket. azt azonban szeretném hangsú­ lyozni. hogy a bűnbeesés előtt mindenki rendelkezett az asztrálutazás. ha az em­ ber egyedül van és nem kell attól félnie. A telepati­ kus beszéd természetesen gondolati úton történt. hogy rendkívüli gyorsasággal térjen vissza a testbe. így független a . A test hirtelen ébred. hogy nagyon zavaró élmény lehet. hogy az ego túl gyorsan távozik. tibetiek. komoly veszélyt jelenthet . Végzetes sokkot eredményezhet. a tisztánlátás. és visszarántja az asztráltestet a fizikaiba. mert az énnek (egónak) újra kell születnie. hogy az ember leesett egy szikláról és az utolsó pillanatban ocsúdott fel. és hirtelen. úgy hisszük. hogy megzavarhatják. és ez azzal a szörnyű érzéssel jár. A bűnbeesést úgy értelmezzük. esetleg egy külső zaj arra készteti. sose kísérelje meg az asztrálutazást. Réges-rég az emberek a telepátia segít­ ségével érintkeztek egymással. Míg a projekció önmagában nem veszélyes. és kezdetben magányra van szükség. Gyakorlást igényel. Akinek gyenge a szíve. hogy leélje a kimaradt a életszakaszt. Valami. ha az asztráltest úgy hagyja el a fizikait.122 HARMADIK SZEM merültünk.különösen azok számára. ha nincs megfelelő taná­ runk. hogy nincs szinkronban vele. de azt kizárólag maguk közt használták. Ez nem metafizikai kézikönyv. A helyi törzseknek volt saját nyel­ vi változatuk. mint mikor egy utazás után térünk vissza. Az asztrálutazás teljes ellenőrzés alatt majdnem mindenki által kivitelezhető. hogy az ember visszaélt a misztikus erőkkel. mielőtt továbbha­ ladhat a következő szint felé. ami való­ ban nagyon kellemetlen lehet. de sokkot vagy érzelmi zavarokat okozhat. Mi. és az emberiség fejlődése helyett saját érdekében használta. Ezt az érzést az okozza. Nincs tényleges veszély.akárcsak a lég­ gömb a spárga végén. Mindez sokkalta rosszabb annál. amíg tökéletesen tudatunknál vagyunk. Legjobb. ha valaki belép a szobába és megzavarja a testet vagy a zsinórt. az ezüstzsinór összehúzódik. a telepátia és a levitáció képességével. illetve úgy tér vissza. akiknek gyenge a szíve -. erőszakosan felébresztenek. Az asztrátest több méterre lebeg a fizikai fölött . ezért nincs értelme tanácsokat adni az asztrálutazásokra vonatkozóan. a fizikai és az asztráltest durván válik el egymástól.

A második hónap. 1-3-ig Logszár-t ünnepeljük .nyolcadik napjának érkeztével arra emlékezünk. mint olyan: „szent napok" vannak.a nyugati világban újévnek hívnák. a keresztény nagyböjthöz hasonló. vannak kisebbek is.valamennyire megfeleltethetők a keresztény ünnepeknek. Ez. Huszonkilencedikén van a gonosz dé­ monok üldözése és kiűzése. Ugyaneb­ ben a hónapban. amely nem a játékok. 15-én ünnepeljük Buddha fogantatásának évfor­ dulóját. Az éves ünnepek . ez körülbelül februárral esik egybe. . A mi ünnepeink a következők: Az első hónapban. hogy Buddha elvonult a vi­ lágtól. de ez utóbbiakról nem tudok eleget ahhoz. Az egész év legnagyobb ünnepe. hogy különböző játékokat és vallási szertartásokat rendezzünk. Nagy esemény. A hónap huszonhetedikével fejeződik be. amelyekről nem szabad elfeledkezni és istentiszteletekkel kell megemlékezni róluk. de ne­ künk ez alatt az idő alatt még szigorúbban kellett élni. a telepátia képessége el­ veszett! Nálunk nincs vasárnap.X. ha jól értem. A harmadik hónapban. a szent tőr felvonulásával ér véget. amely nagyjából márciusnak felel meg. huszonötödikén tartjuk a kinyilatkoztatás napját. hogy megidézzük mindazok szellemét. Ezek azonban nem olyan jelentősek. akik a földhöz kötve vándorolnak. Tizenötödi­ ke Buddha halálának évfordulója. egy részben vallási.így mondták nekem .a nyugati naptár szerint május . Ezeken különleges szertartásokat tar­ tunk és általában nem dolgozunk. a mi nyelvünkön a Mönlam-cshempo. minden hónap 8-án és 15-én. ezért mindenki értette. A negyedik hónap . az egyházi és világi év csúcspontja a negyedik naptól a tizenötödikig tart: ezek a kö­ nyörgés napjai. egyben minden eltávozotté. hanem az ünnepélyes hálaadás ideje. Ezek azonban csak a nevezetesebb ünnepek. job­ bára mentes az ünnepektől. A TIBETI HIT 123 helyi nyelvtől. vagyis a halottak -. másképpen a „minden lelkek napja". hogy e felsorolásban szerepeljenek. Bábel kialakulásához az ve­ zetett. Ekkor füstölőket gyújtottunk. áprilisban szintén kevés az ünnep. jó ok. rész­ ben mitikus eseménnyel. hogy mivel rossz célra használták. hogy megjegyzéseket fűzzek hozzá.

július 4-re esett. november huszonkettedik napja csodálatos esemény évfordulója. A gyógyítók rendjét Buddha ala­ pította. amikor ötödikén az „orvoslámák" más kolostorokba különleges ünnepségekre látogatnak. sokkal jobban függ­ tünk a folyóktól. A kilencedik hónap. A nyolcadik hónap . Ekkor ünnepeltük az a napot is. az egyes éveket tizenkét állat és öt elem különféle kombinációival jelöljük. hálaadásra az orvosszerzetesek szolgálataiért. hatvanéves ciklusokat használunk. Példaként álljon itt a jelenlegi. így az aratás ünnepét összekapcsoltuk egy vízi ünnepséggel. A következő.október . Akkor történt az. Az új év februárban kezdődik. Az év utolsó vallási eseménye a tizenkettedik hónapban 29-30án volt. tizedik hónapban. és számot kellett adni arról.124 HARMADIK SZEM Június volt az a hónap.az ő elképzelésük szerint . Mivel Tibet éghajlata roppant száraz. 1927-től számított ciklus évenkénti kalendári­ uma: I . hogy Buddha alászállt a mennyekből. Kevés eső esett. mint más országok. 25-én a lámpák ün­ nepe következett.elkövettünk! Buddha születésének évfordulója a hatodik hónap. amikor Buddha először pré­ dikált a Tanról. amit . Aznap semmit sem tehettünk helytelenül. hisz a folyókból nyert víz nélkül a földekről semmit sem arathattunk volna. Ekkor kiűzték az óévet és felkészültek az újra. Naptárunk erősen eltér a nyugatitól.nyolcadik napján volt az aratás ünnepe. másnap mégis behívtak a feletteseinkhez. a nyugati naptár szerint január-február fordulóján.

Ha a lencse vagy a lámpa elé különböző színű szűrőket tesz. infravörös hatásokat ész­ lelhet.X. amelyek a testen keresztül tükröződnek a földre. Ortokromatikus. Bárkinek le­ het egy fényképezőgépe. amelyekkel lefény­ képezhet valamit. hogy jövőnk valószínű­ sége megjósolható. pankromatikus. miközben a test természete szerint „elszínezi" vagy elváltoztatja őket. Hiszünk az asztrológiában. A jövőbelátást mindenképpen pontos és hiteles tudománynak tekintjük. hogy a kész képen elváltozásokat ta­ pasztal. Számunkra az „asztrológiai hatások" egyszerűen kozmikus sugarakat jelentenek. és egy fehér lámpája. A TIBETI HIT 125 Részét képezi hitünknek az a nézet is. Az . hogy a rengeteg lehetőség közül csak hármat említsünk. felkészülhet rá.

októberében özönlötték el az országot. Kitör a kínai forradalom és megalakul a nacionalista kormány. Egy későbbi fejezetben visszatérünk még rá. Sok az ellen­ ség. és a beavatkozás megnövelte a velem született képesség hatóerejét. a későbbiekben Sir Charles Bell az összes jóslatot . 1933." Magam is fájdalom útján jutottam a har­ madik szemhez. világi törekvésre használni. mely való­ ra vált. 1911. hogy az asztrológiáról egy kicsivel több szó essék és felidézzük annak a három angol sze­ mélynek az alakját. Gonosz hadak szállják meg Tibetet". aki szintén a brit seregben szolgált. A kínaiakat kiűzik Tibetből. mely keveseknek adatott meg. csupán azért sem. 1027 óta Tibetben minden nagyobb döntést az asztrológia se­ gítségével hoztak. 1911 vé­ ge. Bell. A dalai láma új inkarnációja visszatér. Egy bizonyos L. a nyomtatott példányt látta 1902-ben. A. Younghusband ezredes vezette a brit hadakat. és 1904-re vonatko­ zik. civakodó zsiványok törnek elő. Ezt 1850 előtt írták. hogy létezését bizonyítsuk. mely így szól: „Az az erő. Buddha azt mondja: A csillagjóslás és az asztrológia. Az 1904-es brit inváziót pontosan megmondták előre. Az év első fele óvja a dalai lá­ mát. aztán harcoló. Csak így védhetők a kevésbé tehetségesek. De szent könyveinkben szerepel egy későbbi utasítás. így szól: „A Fa Sárkány évében. úgy­ szintén találkozott vele. a „Fa-Sárkány háborúra". itt azonban jó alkalom kínálkozik arra. érintkezésbe lép vegyi és elektromos személyiségünkkel. A kínaiak megszállják Tibetet. 1950. akik tanúi voltak egy próféciának. 1914. Semmilyen okkult erőt nem lehet személyes nyereségre. Néhány előre pontosan megjövendölt egyéb esemény: 1910. a fegyverek okozta nyugtalanság-fájdalom megnő és az em­ berek harcolni fognak. és amelyért az egyén fájdalmat és szenvedést áll ki. aki később érkezett Lhászába. használható. Waddel. A kommunisták 1950. Látta az előrejelzést Lhászában.mindeme dolog tilos. Itt látható a prófécia másolata tibeti nyelven. A dalai láma eltávozik ebből az életből. 1935.126 HARMADIK SZEM emberekre hasonlóképpen hat a kozmikus sugárzás. szeren­ csés vagy szerencsétlen események megjóslása a jelekből. Háború Anglia és Németor­ szág között. Az év végén egy békülést hirdető szónok véget vet a háborúnak". Charles Bell. jó és rossz eljövetelének megjövendölése .

Az Egyenlítőnél a föld forgási sebessége ezer­ négyszáz mérföld óránként. minden. A születés pontos óráját tudni kell. háromezer-egyszáz mérfölddel előbbre van. mint a Déli Sark. akik asztrológiai képzés­ ben részesültek. amit nekem jövendöl­ tek.nem foglalható össze egy ilyen jellegű könyv néhány oldalán. és az időpontot át kell for­ dítani „csillagidőre". A TIBETI HIT 127 látta Utászában. Anti engem illet. hogy készítünk egy égi térképet a fogantatás és a születés pillanatá­ ban. A föld megdől. Amikor a térképek elkészülnek. és ősszel az Északi Sark kb. A születési hely hosszúsági fokának ismerete ezért döntő fontosságú.mert az . Különösen a rengeteg nehézség. ahogy forog. értelmezni tudják. bekövetkezett. mit jelent. Értékebi kell a boly- . belátható. de tavasszal a helyzet fordított. hogy a pontatlanság hatalmas eltérése­ ket eredményezhet. Mivel a föld másodpercenként tizenkilenc mérföldes sebességgel halad a pályáján. Röviden abból áll. A horoszkópkészítés tudománya . amely nagyon különbözik a földi zónaidőktől.X. azok.

azt állítják. Éppen úgy tesz­ nek. A tizenkét házban . A jövő megismerésére elkészítjük a térké­ pet arra az időpontra. Időbe telik. számításokat kell végezni. Érdekes lehet viszont. A bámészko­ dók találgatnak. hogy az eljárást világosan leírjuk. hogy egy em­ ber meggyógyul-e a betegségéből vagy sem. Néhányan azt kérdezik: . minden ló. hogy Tom elveszi-e Maryt. vagyis 1964-ben háború lesz. sajátos tudásuk alap­ ján meg tudják mondani. így vagyunk a múlttal is. Fel lehet tárni az előző élete­ ket.Tényleg meg tudjátok előre mondani. ha a kommunisták ellenőrizetlenül maradnak. mi­ lyen hatások érvényesültek a létezés legelső pillanatában. Leg­ alább egy kötetet tenne ki.128 HARMADIK SZEM gók közötti kapcsolatot és kiszámítani a konkrét térképre gyako­ rolt hatást. mely elszórakoztatja majd a Vé­ nusz és a Mars lakóit. hogy milyen területeket fed a tibeti asztrológia. de az irányító-toronybeliek. hogy ha Amerika és Anglia nem tartja féken a kommunizmust. és hogy azután boldogan élnek-e. hogy ki fogja megnyerni a 2. esetleg ki tudja számítani. Ha egy közönséges turista tudja a repülőgépek nyilvántartási számát. és lótulajdonos horoszkópját. ha csukott szemmel rábö­ künk a kezdő futam listájára. hogy megtudjuk. akkor a Fa Sárkány évében. Azt is megmondhatjuk. mikor érkezik az utolsó leszállási engedélykérés a toronyba. Az ember pl. a nyugati világot ismételten zavarba ejtő kérdéskör az ember korábbi életeinek feltárásához kapcsolódik. a járatszámokat és van egy jó menetrendje is.30-as futamot? A vá­ lasz nemi Anélkül. mikor belép egy gyanútlan világba. Ilyenkor az a legjobb megoldás. mint a teljesen süket ember. mikor azt mondja: „Nem hallok hangot. Egy másik. az utolsó beérkező járat mikor kér leszállási engedélyt. Ebben az esetben az évszázad végén jó kis tűzijátékra számíthatunk. Akik nem já­ ratosak ebben a dologban. A szüle­ tési térkép azokat jelöli. legalábbis nem. Meg tudjuk mondani. így nem lenne értelme. mikor. amikor le akarjuk olvasni és össszevetjük a születési ábrával. de ez konkrét személyek­ re vonatkozik. hogy belebonyolódjunk. ezért a hang nem is létezik". hogy elkészítenénk a versenyben érintett min­ den ember. lehetetlen. Készítünk egy fogamzási ábrát. Feltéve. a repülőtéren álldogál és kíváncsi lesz. melyek akkor érik az egyént. ábrák sokaságát kell kidolgozni.

Az ember belép egy régi templomba. a személy típusa. melyet megszenteltek a . Nehézségek. házasság. Bár magam is sokat foglalkozom asztrológiával. Végzet. valamint azt. Pénzügyek. Házasság. Börtön vagy a fogvatartás más formái. mikor és hogyan következik be. mikor és hogyan. Megközelítő pontossággal meg tudjuk állapítani a következő események idejét is. Foglalkozás és érdemek. ha bekövetkezik. Szerencsétlenség. szellemi képességek és íráskész­ ség. az elért fejlődési szint. munka és kisállatok. hogyan következik be. A szimbólumok következő tartalmakat jelölik: Személyiség és önérdek. Betegség. hogyan lehet pénzt szerezni és elveszíteni.X. Könnyebb is. Bizonyos mértékig mindenkinek megvan hozzá a tehetsé­ ge. Szenvedély. perek. hogy milyen körülmények kö­ zött fognak megtörténni: Szerelem. ha az embernek nem túl erős oldala a számtan. A pszichometria olyan tudomány. Örökségek. Halál. rövid utazások. Tulajdon. Barátságok és ambíciók. kedvtelések és elmélkedések. Szellem. amely elmúlt események halvány nyomait gyűjti egybe egy-egy tárgyról. a találkozás ideje. ellenségek. A TIBETI HIT 129 tizenkilenc szimbólumot használunk. akadályok és okkult csapások. életkörülmények az élet végén. Gyermekek. Viszály. Partnerkapcsolatok. Hosszú utazások és lelki dolgok. Kapcsolatok. a pszichometriát vagy a kristálygömbből való jóslást sokkal gyorsabbnak és legalább olyan pontosnak találom. általában családi vagy üzleti veszekedések.

Az egészben nincs semmi csoda vagy varázslat. azt mondja: „Ó! Rosszul érzem itt magam. hogy haláluk után a Sátán és társasága szorgosan hozzálát a nyársonsütéshez és a kínzáshoz? Hiszik. mi­ kor megszületünk. Mindegyik elemet a felfelé vezető út lépcsőin keresztül lehet elérni. ez az egyik városkapu. A földre érkezünk. más-más időköz után újraszületünk.„Milyen nyugodt. mely arra vár. Az egész a tibeti hitet szimbolizálja. aho­ gyan a röntgensugarakat egy képernyőre összpontosítják (és fluo­ reszkáló képet mutatnak). A csörtettek. Ezen nyugszik a víz gömbje. és belépünk a szellemi világba. hogy felkapaszkodjunk a felfelé vezető út lépcsőin. hogy úgy gondolja. hálóingben ücsörögnek majd egy felhőn és hárfázni tanulnak? Úgy . mindössze a természeti törvényeket használjuk fel. Lhásza váz­ latos térképén öt ilyen szerepel. Tibetben a természeti törvényeknek emlékműveket állítanak. menjünk innen. mi valóban hiszünk azokban a szörnyűséges poklokban. úgy. hogy ha (egy kisebbség tagjaiként) a másvilágba jutnak. amelyeket a kerék ábrázol.mint korábban em­ lítettük . és még magasabbra a remegő szellem (éter). életünk során felkapaszkodunk vagy legalábbis megpróbáljuk. Azután. hogy egynéhány írástudatlan hisz bennük. Lehet. A négyzet a szilárd földi alapot jelöli. Az Életkerék a születés-élet-halál-szellem-születés-élet stb. mint amilyennek az alábbi il­ lusztráció mutatja. A csörtenek alakja mindig olyan. melyen egy tűzkúp emelkedik. lélegzetünk elakad. hogy elhagyja az anyagi világot. hátborzongató ez a hely. a feszülettel vagy az ikonnal vet­ hetők egybe. Sok buzgó diák elköveti azt a ko­ moly hibát. hogy megtanuljuk az újabb leckét.130 HARMADIK SZEM múló évek és felkiált: . békés itt minden!" És mikor egy rémes gyilkosság színhelyére látogat.csupán fókuszálja a harmadik szem sugarait. felette egy levegőtányér. a Pargo Kaling a legnagyobb. melyeknek mérete másfél métertől százötven méter magasságig terjed. A kristályjóslás egy kicsit más. Az „üveg". Tibetben mindenütt találhatók csörtenek. Ta­ lán a keresztények tényleg elhiszik. végtelen forgását szimbolizálja. szimbólumok. Végül. de nem a felvilágosultak.

Nem találkozhatunk azokkal. hogy ezt a tu­ dományt megfelelőképpen megvizsgálják. hanem olyan hit. és ilyen nem létezhet az aranyfény avagy ősfény birodalmában. melyek közül a legmagasabbat „az aranyfény birodalmának" (ősfény) nevezzük. mert velük harmóniá­ ban vagyunk. mikor elhagyjuk a testet. mely szerint alvás közben vagy a halál után sza­ badon vándorolunk az asztálsíkokon. . Biztosak va­ gyunk benne. és hogy a földön vár ránk a „nyár­ sonsütés és a kínzás". A múltban túl sok dol­ got kigúnyoltak. a rádiót. A másvilág számunkra az a hely. melyek szintén testetlenek. hogy a földön tanulunk. és nagyon nagy kár. Ez nem spritiualizmus. és ahol más entitásokkal találkozunk. a televíziót. ahova ak­ kor megyünk. A telefont. Mindezt az idő már bizonyította. akiket nem szeretünk.131 tartjuk. a repülést meg még sok egye­ bet. hogy a nyugati kétkedés és materializmus megakadályozta. hogy az asztrálsíkon mozogva akár alvás közben vagy a halál után találkozunk szeretteinkkel. amelyek aztán évek múltán helyesnek bizonyul­ tak. mert ez diszharmonikus állapot lenne.

a dzsúdóra mégis fordítottunk valamennyit.Nem kell annyit ismétel­ ni. anatómiával. a magasságuk pedig úgy két és fél méter. aztán. gyógyfüves orvoslással. de még olyasmivel is.Ifjúi elszántsággal a tanulásnak szenteltem magam.különös tekintettel a szépírásra . Körülbelül három hónappal koráb­ ban Mingyar Dondup láma azt mondta: . hogy az agyunk megfelelő szellemi állapotba kerüljön. Kevés idő maradt játékra. Az elmúlt éveket intenzív tanulással töltöttem. majd tiszta köntöst adtak. Odakinn egész idő alatt rendőrszerzetesek őrködtek. Előbb rövid istentiszteleten vet­ tünk részt. Lobszang. elsőre le akar­ tam vizsgázni. Mind133 .és a matematikával. Ezek kb. senki sem engedett szerzetesek­ hez nem illő kísértésnek. tibeti és kínai nyelvvel . Légy nyugodt. Asztrológiával. mert a vizsga a születésnapomat köve­ tő napon kezdődött. Ahogy közeledett a tizenkettedik születésnapom. hogy miből állnak. Elérkezett a nap. Akkor a legfőbb vizsgáztató a vizsgaterem kis templomából zárt kőfülkékhez vezetett minket. mint amilyen most vagy. és a tudás ott lesz. ez csak zűrzavart teremt a fejedben. átkutattak. hogyan készülnek a füstölők. mert ebből szigorú vizsga volt. hogy meggyőződjenek róla. egyre kevesebbet készültem. olyan nyugodt. Reggel hatkor tizenöt más jelölttel együtt megjelentem a vizsgateremben. két és fél­ szer három méteresek voltak. le kellett vetkőznünk. vallásetiká­ val foglalkoztam. az egyetlen „játék"-ra. ahol kell.

úgy kellett elhagynunk. Saját tapasztalatból mondom. hogy háromszor egy nap ehetünk campát. Kap­ tunk vajas teát és campát is. a vizsgáztatók elé hívtak bennünket. aki az enni. így annyi fényt kapott. . de teát annyiszor kérhetünk. Az írásbeli vizsga a hatodik nap éjszakájával ért véget. A cellának nem volt teteje. alaposan próbára teszi a tudást és az idegeket. kizárólag korábbi képzésemnek és Cu-nak köszönhetően én maradtam egyedül. semmilyen okból nem hagyhattuk el a helyünket. Ez alkalommal azt vizsgálták. és -tizennégy órába telik. amit pedig akkoriban brutálisnak és igazságtalannak tartottam. míg azt megválaszolja az ember. a papírt és az első vizsgakérdéseket.innivalót hozta. ahányszor csak akarunk. hogy egy vizsgadolgozat. Mikor már bent voltunk. amennyi a vizsga­ terembe bejutott. dobásokból és önuralomból. esésekből. és felszólítottak. Aztán otthagytak. közölte. Egész idő alatt a saját. megjelent egy szerzetes az ajtónál és elszedte a papírokat. a szerzetesek a falon lévő kis csapóajtón keresztül bead­ ták az írószerszámokat. mert reggel ki kellett takarítanunk. mikor a dolgozatokat már kijaví­ tották. melynek egy témája van. Három nappal később. külön fülkénkben kellett maradnunk. azt csináltunk. ahol dzsúdózni tanultunk. Egyszerre egy növendék vizsgázott. milyen tudásra tettünk szert fojtogató fogásokból. Fokozatosan mindenki kiesett. A feltett kérdések gyenge pontjainkra vonatkoztak. lelakatolták és lepecsételték. A nap maradék része a miénk volt.134 HARMADIK SZEM egyikünket egy-egy fülkéhez vittek. Másnap reggel mind a tizenhatunknak be kellett menni abba a szobába. hogy a tétellel foglalkozzunk. és pirkadattól sötétedésig dolgoztunk. a kikérdezés egész nap tartott. Ahogy sötétedni kezdett. Mindegyikünknek három másik jelölttel kellett megküzdenie. Akkor lefeküdtünk és reggelig aludtunk. De még nem mehettünk el. gyengeségeinket pedig feljegyezték. kulcsolásból. ahogyan találtuk a fülkéket. míg végül. A bukottakat hamar kirostál­ ták. A szerzetes. Leg­ alább dzsúdóból a legjobb eredménnyel vizsgáztam! De csakis gyerekkori képzésem miatt. Hat napon keresztül minden áldott napra jutott egy tantárgy. lépjünk be. Az ajtót bezárták. amit akartunk.

joggal taníthatott. Velem együtt öten mentünk át.halálán volt. A küldöncök mindig éltek színészi ké­ pességeikkel. Lobszang. Ahogy beléptem.Jól csináltad. hogy tizenhat éves koromban vizsgázzak. mikor eljön az ideje. „mert így rákényszerülsz. ahogyan csak akar­ tam. Mingyar Dondup lámát egész idő alatt nem láttam. mosolygó arccal né­ zett rám: .Fájdalmas te­ kintetem láttán magyarázni kezdett: . Ez azt is jelen­ tette. hogy minden tárgyból a legjobb lettem. kissé túljátssza a „szerepét". mert le fogsz vizsgázni. s így olyan gyorsan haladhattam. De beköltöz­ hetsz a mellettem lévő szobába. amit meste­ rem a legjobbnak tartott. aki valamilyen szaktudással rendelkezett. és azt mondta. elfogadtam. Azt javasolta. Mivel a Potala csak egy mérföldnyire volt. és tudásod gyarapodni fog". .látszó­ lag csupán! . azt gon­ doltam. hogy attól fogva lámának tekintenek engem. hogy elismerésben részesül. ha tanulsz és a saját érdemeid alapján leszel lámává.Sokkal jobb. ziháló hírnök érkezett az Ékességes üzenetével. trapák. amelyeket máskülönben elkerülnél. az azutáni napon pedig kihirdették az eredményeket. hogy tanulmányaimban az osztály ne fogjon vissza. hogy az én sikerem az övé is. ami a lámastátusszal jár. A lista élén vagy. milyen sebesen is jöttek és mennyi nehézséget kellett elviselniük. Egyetértett vezetőmmel abban. hogy olyan dolgokat tanulj. Izgatott örömöt jelentett számomra. Az Ékességes gratulált a vizsgámhoz. de elleneztem. Az apát úr külön beszámolót küldött a dalai lámának. amit pedig későbbi életedben létfontosságúnak fogsz találni. Ez tisztességes ajánlatnak tűnt nekem. hogy bárki. TRAPA 135 A következő nap pihenhettünk. hogy a rájuk bízott üzenete­ ket követítsék. hogy láma lettem. Most. Lámaruhát kezdtem hordani és megkaptam minden jogot és privilégiumot. most értem kül­ dött és a szobájába hívott. hogy kiheverjük a nehéz vizs­ gát. amiért úgy ta­ nított. Ha már most lámastátusz­ ba kerülsz. Azon a héten valamikor később. nagyobb szabadságra volt szükségem. vagyis orvospapok lettünk. .XI. sok minden kimarad a tanulmányaidból. A kimerültségtől lógott a nyelve és . hogy azonnal nyilvánítsanak lámának. hogy hangsúlyozzák.

sehol se maradjon feszesség vagy feszültség.Miután idáig jutottam. aztán fel a válladhoz.Nézd csak! Valakit a combodban felejtettél. ahol éppen néhány könyvet tanulmányoz­ tam. . elég feszültnek látszol.Most a karod következik . Megmutatom. és megbizonyosodjon róla. végtagja­ id az eséstől behajlítva.Hirtelen megállt és rám mutatott: . folytatta: . amit mondott. Szólj az emberkéknek. hogy az agyad felfedezze a lábadat. . hogy az izmaidat húzkodják. igazi metafi­ zikai tanulmányokat folytatni. Hagyd. sehol se erezz semmit. Mind ott vannak? Biztos? Tapo­ gasd végig gondolatban. sőt áll­ va is lehet lazítani. ne legyen benne sem mozgás.mondta.136 HARMADIK SZEM Az egyik dolog. nem juthatsz előbbre a csendes elmélkedésben. amint belülről rángatja a lábujjaimat! De jó lesz megszabadulni tőle! Na. Az emberke feszesen tartja az egyik combizmodat. Képzeld el.Végre meg volt elégedve a lábammal. jobb ha először hátán fekve tanulja az ember.Kezdd az ujjaiddal.A földön fekve megpróbáltam ma­ gam elé képzelni az emberkéket. Lobszang. én hogyan csinálom. Nehéz dolguk volt ma reggel. A lábikrádra figyelj. . biztosan jó csomó kis ember szorgoskodik ott. . .Most magához . mert az arcizmok csak akkor lazák.Lobszang. Rám nézett és így szólt: . mert bár ülve. ki vele! . Addig izegtem-mozogtam. hogy leestél egy szikláról . .Képzeld. Szólj az emberkéknek. Mondd meg a kis emberkéknek. Ki vele. . amit leghamarabb el kellett sajátítanom. hogy a földön fekszel. Azt mondta. hogy ne erezzed. Most hagyd kicsit pihenni őket. amíg abba a helyzetbe ke­ rültem.mondta. egy izom sincs működésben. hogy először is feküdjek le. most képzeld azt. amikor ugráltál. Képzeld. hogy minden ember­ két elhívsz. Az öreg Cu-ra gondoltam. most csináld ugyanezt a lábszáraddal. hogy induljanak felfelé. Induljanak el a fejed felé. hagyják a lábfejedet. a szád kicsit nyitva.Na. Lobszang. sem feszültség. akik úgy mozgatnak téged. minden izmod elernyedt. hogy kezed. a csuklód mellett a könyöködig. hogy hagyják ma­ gukra az izmaidat. amíg nem lazítsz. összeroskadtál. Egyik nap Mingyar Dondup láma bejött abba a szobába. a rela­ xáció tudománya volt: enélkül nem lehet semmilyen. lábad apró emberkékkel van tele.

hogy szabadon folyjanak. Képzeld el a semmi fekete négyzetét. és ugrasd át őket újra a fekete űrön. Akkor állítsd meg a gondolatokat. mert így szólt: . . távozzanak. mint ők. csukd le könnyedén a szemhéjadat. hogy a tested lámakolostor. Vedd úgy. hogy lásd a feketeséget. mindkét sarkában van egy feszes izom. . akik feszítik benned az izmokat. elernyedjen és megtalálja saját helyét. hagyd. milyenek. hogy miután kiengedtek minden izmot. szóval csak semmi feszültség. Tanulhatsz abból. valamennyi izmodat. amit csinálnak és távozzanak. először a tested alsó részéből menjenek el. mennyire érdektelenek. könnyedén. Hunyorogsz. Kövesd őket lassacskán és nézd meg. mely zavarhatná a szemed. de szellemileg feszült vagy. erősen nézd. minden erőlködés nélkül. Látni fogod. hogy minden megereszkedjen. Akik idege­ sek a civilizációs gondoktól. Figyelj. és rövid időn belül semmi megerőltetésbe sem kerül. hogy gondolataid megpróbálnak átugrani egyik oldalról a másikra. Pedig nincs fény. senki sem tudja jobban csinálni. Ahogy itt fek­ szel. és azt. lazítsd el az izmokat mindkét oldalon! Most nem fogsz beszélni. Mondd nekik. Menj utánuk. jól teszik.A relaxáció leg­ kiválóbb képviselője odalent napozik. hogy egy kicsit másképp csináljam. ne engedd. akik működtet­ nek. hogy a tudatod egy pillanatra el­ időzzön a gondolataidnál. Ez utóbbihoz azt a tanácsot kaptam. Láthatóan elégedett volt a haladásommal. Néhány átugrik. és egy má­ sodperc is elég rá. Szólj nekik. Ez a módszer sosem mond csődöt. mint a lazí­ tást. TRAPA 137 a testhez érkezünk. Lazíts. és nehéznek tűn­ het. holott a relaxáció kis gyakorlattal könnyű dolog. kérlek. ha gyakorolnak eme sorok és az itt következő mentális módszer alapján. Hagyják abba. sem enni. Elég hosszadalmas leírni az egész folyamatot. Gondolj a szerzetesekre.A re­ laxáció szempontjából talán a fej a legfontosabb rész.Kevés haszna van. hogy a testedet csak a külső bu­ rok tartsa egybe. Lobszang. Akkor már laza a tested. Figyelj a szádra.XI. Nézzük. ahogy a macskák lazítanak. . hozd vissza őket. Mingyar Dondup láma ezeket mondta: . és élvezd a tökéletes szellemi és fizikai relaxációt. Valóban kép­ zeld el. mit tehetünk vele. ha elengedted magad. fizikailag ellazultan.Elfordult és kinézett a nyitott ablakon. hogy lazítsák el az izmaidat.

mint azok. mely mentes a káprázattól és a haszonleséstől. A „fojtófogás" vadnak és kegyetlennek tűnhet a nyugati gondolko­ dásmód számára. A dzsúdóhoz hozzátartozik. Minden másnap azzal kezdtük a dszúdózást. Kevés gyakorlat kell hozzá. A képzésnek köszönhetően majdnem érzéketlenné váltunk az esésekkel szemben. ha egy bonyolultabb foghúzáshoz készülőd­ tünk vagy csontokat illesztettünk össze. Sokan sosem kapcsolják ki a tudatukat és sosem állítják le gondolataikat. olyanok. mert az az önuralom számára nagyon jó gyakorlat. A beteg semmiről sem tu­ dott. Tibetben. gyakran alkal­ maztuk ezt a fogást. hogy az asztrálutazáshoz kiszabadítsák az ént a testből. Nagyon szerette a dzsúdót. és igyekezett a lehető legérdekesebben tanítani. hogy egy három­ négy méteres falról csak úgy mulatságból leugorjunk. tíz támadót tudott pillanatokon belül visszaverni és legyőzni.* Ezek a következők: Helyes szemlélet: olyan nézet és vélekedés. hogy a tuda­ tunkat kiképezzék. Mindenkinek szüksége van a lazításra. Ha valaki néhány napon át pihenés nélkül járkálna. Arra is használják ezt a módszert. hogy mindjárt elveszíti az eszméletét.138 HARMADIK SZEM Ezt megint csak nehezebb elmagyarázni. hogy tudni kell puhán esni. Középút összetevőit. de ár­ talmatlan. Magas szinten tanítottak dzsúdózni. hogy felmondtuk a buddhizmus alappilléreit képező ún. ahol nincsenek altatóorvosok. A láma. zése. akik megpró­ bálják éjjel-nappal működtetni a testüket. aki tanított. de ez felettébb helytelen felfogás. Helyes vágy : ami által az embernek magasztos és méltó célja il­ letve érdemleges véleménye van. figyelmes és igaz. * Nemes nyolcrétü útnak szokták n e v e z n i . mint csinálni. és valóban nagyon könnyű ügy. Velünk mindent megtettek. A kis nyomás megbénítja az agyat. a nyak megérintésével a másodperc törtrésze alatt tudat­ vesztést okozhatunk.) (A szaklektor megjegy­ . hamarosan összeesne: az agyat és a tu­ datot mégsem pihentetik. Helyes beszéd: amely során az ember kedves. Mint már be­ mutattam. nem szenvedett. mielőtt a másik ember tudná. és mindennapos dolognak számított.

De kellemes volt fent üldögélni a tetőn és figyelni. Közelebb. átlépjen a testén. hason kellett feküdnie a főtemplom bejárata előtt. Szintén alattunk. A „Linga" parkot jelent. aki be akar menni a templomba. És Csakporiban egy bölcs láma egyetlenegy előírást sem szegett meg! Mintha a világ csupa tanulnivaló lett volna: azt gondoltam. aki azokban a háborús időkben élt. legnagyobb csalódásomra és ré­ mületemre az előírások száma százötvenháromra emelkedett. de kelepcét is jelentett.XI. hogy mindenki. Kezár ki­ rály emlékére emeltek. mely az életrealitásokról és a felettes énről való meditálásból ered. Helyes elragadtatottság: olyan öröm. mert senkinek sem szabad fentről lenézni a Mindentudóra. Ez nagyon nagy szégyen volt. és nem kapott sem enni. ne sértsen meg más embereket vagy állatokat. amit helyesnek tud. és ez utóbbiak­ nak megadja a jogot az életre. Ha valamelyikünk vétett a fentiek ellen. hogy az ember helyesen gondolko­ dik és megpróbál aszerint cselekedni. hogy a dalai láma megérkezik Norbu Linga-ba. és már ez is fé­ lelmetesen soknak tűnt. két gyönyörű parkra láttam. nem mozoghatott. a Pargo Kaling látványa tárult elém. Ott feküdt pirkadattól sötétedésig. de a Vashegy másik oldalán. Lámaként. . Egy a „legkiválóbbak" közül. Helyes élet: hogy ennek megfeleljen. Egy az elitből. és a város szívébe vezet. amikor a buddhizmus és a béke még nem érkezett el Tibetbe. amelyet egyik történelmi hősünk. A nagy csörten a Drepungi úton terpeszkedik. Láma lettem. Amikor így nézelődtem. szét fog durranni a fejem. vagyis az Ékszer Parkba. becsületessé és ön­ zetlenné teszi. TRAPA 139 Helyes viselkedés: mely az embert békéssé. sem inni. majdnem a Csakpori lá­ bánál is állt egy csörten. Helyes figyelem: abban áll. és a nyugati írásmódhoz legalábbis ez a szóalak áll legköze­ lebb. rejtőzködnöm kellett. az embernek vigyáznia kell. Korábban a szerzetesi viselkedés harminckét szabályának kellett engedelmeskednem. amely elhalad Sö falu mellett. Jól hangzott. Északra a Nyugati kapu. a Khati Linga-ra és a Kalingcsu folyón keresztül a Dodpal Linga-ra. Helyes törekvés : az embernek önuralommal kell rendelkeznie és állandóan képeznie kell magát.

s benne a gondozott fák. amely olyan volt.ezekből állt az életünk. melyek át meg átkígyóznak a hegyláncok között a földeken. de megérte. és hogy másokon segíthessenek. és egy kicsit keletebbre a Csokang fénylő háztetői. Minden közösségben vannak értetlenek és kishitűek: itt Csakporiban azonban valóban ők alkották a kisebbséget. mint amilyen Mingyar Dondup láma is volt. a kéklő folyók. Aztán ott volt még a közeli Potala. A többiek bajtársiassága. Nehézség? Akadt bőven.140 HARMADIK SZEM Munka? Rengeteget dolgoztunk. sőt jóval többet. Akiknek egyetlen gondolata a „Béke". és a füstölők templomok körül kerengő ismerős szaga . de volt. ami kárpótoljon és örömöt okozzon. a szerzetesek durva jócimborasága. a i e s t ő i lá­ makolostorok és a megközelíthetetlen kőszirteken gubbasztó re­ meteodúk. amelynek aranyló kupoláira olyan tisztelettel néztem. a ragyogó csörtenek. . ha olyan emberek mellé társulhattunk. Teljes kárpótlást nyújtott. Kárpótolt a gyönyörű zöldellő völgy. amilyet érdemes élni.

a régieket pedig kitisztítottuk. már fehér lovon lovagoltam. hogy megnézzük. Mint láma. augusztus ele­ jén vezetőm így szólt hozzám: . hogy kutassák át a környéket gyógyfüvekért. Né­ hányan minimális felszereléssel előre siettünk. a jakok általában nyolc-tízet. mielőtt a csapat megérkezik. Úgy volt. és az állatokat gondosan megvizsgáltuk. hogy legyen néhány napunk Trajerpában. Új bőrtáskákat készítettünk. hogy csapatunk kétszáz szerzetesből áll majd. hogy könnyű tér­ nünk legyen csak és gyorsan odaérjünk. alkalmasak-e a hosszú útra. A sátra­ kat rendbe hoztuk. Most már sokkal jobban belemerülhettem az okkult tanulmányok­ ba és speciális képzésben részesültem. A lovak tizenöt­ húsz mérföldet tesznek meg naponta.Ebben az évben elmegyünk a gyógynövénygyűjtőkkel.Röpültek a hetek. a falnál gyülekeztek. Nagyon kevés felszerelést vittünk magunkkal.és terveznivaló volt. tanulni. és irigyen figyelték a többieket . A jak-karaván lassabban jött utánunk.Két hétig mindenki rettenetesen elfoglalt volt. Augusztus végén nagy kiáltozások és lárma közepette elindultunk. Természetes lelőhelyükön sok hasznos dolgot megtudhatsz a gyógyfüvekről és bevezetünk a valódi sár­ kányrepülésbe is.rájuk vakáció és kaland vár. és mindennap csapatokat küldtünk ki. . az állatokat jól megrakva. Olyan sok tenni-. Egy napon. A tábort a régi Trajerpa kolostorban verjük fel. Akiknek a kolostorban kellett marad­ niuk. 141 . úgy hetven-nyolcvan kiló körüli terhet cipeltek.

Különös volt a táj erre.Lobszang. Készültem rá. Tízen írták. és ez ha kecses nem is. A hegylábaknál lapos fennsíkok húzódtak. Nem volt egész bizonyos. és különösen nekem. A folytonosan emelkedő terepből vég­ telen hegycsúcsok emelkedtek. hogy mi is történik. A legtöbb láma ré­ gi barátokkal találkozott. nem láttam. Vezetőm egy idős apáttal beszélgetett. Volt itt egy érdekes beszámoló is az első expedícióról. hogy újra csak teljesen egyedül vagyok a világ­ ban. az út végének gondo­ lata mindannyiunkat friss energiával töltött fel. amiket hoztunk. hogy közeledünk felfelé a hegyoldalon.az éhség volt. hogy néhány valóban értékes kéziratot őriz a gyógyfüves gyógymódokról. mintha csak Csakporiban lennénk. Trajerpa arról híres. és milyen fiatal is! Legnagyobb gondom . melyek egyre magasabbra és magasabbra hágnak. és arra gondoltam. Lobszang. A templomépület lapos tetejéről füstölők sűrű" füstje szállt az ég felé.142 HARMADIK SZEM Az előőrsben huszonheten voltunk. Mikor néhány nap múltán megérkeztünk a kolostorba. Az üdvözlő tömeg elsöpörte tőlem. Mingyar Dondup lámát. . Látták. De engem legjobban a közeli fennsík izgatott. teraszos kertekhez vagy talán inkább széles lépcsőkhöz hasonlítottak. Sosem tudtam állni a nyeregben. iz­ gatottan várták a Ihászai híreket és a szokásos ajándékokat. Nem csak az önzetlenség hajtotta őket. és az ott élő szerzetesek rengeteg vajas teát. mert egyáltalán nem kedveltem a lovaglást. mint sokan mások. Persze ekkorra már nem estem le a vágtató lóról sem. hogy elolvassam és kijegyzeteljem őket. hogy vajon Csakpori tartozik e Trajerpa-hoz vagy fordítva. a tömeg szétnyílt és többé-kevésbé elnyelt. Kése­ delem nélkül mindenki az ebédlő felé vette útját. aki elsőként tette meg ezt a különös utat a Csangtang felföldre. campát és zöldséget készítettek. csak ültem és kapaszkodtam. Fellovagoltunk az udvarba. de vitézségem ezzel véget ért. úgy látszott. Az út igen nehéz volt. de mindkettő a legrégebbi tibeti kolostorok közül való volt. ahonnan feleresztjük majd a sárkányt. az a tíz ember. de legalább biztonságos volt. valóban nagyon örültünk. de néhány perc múlva kiáltást hallottam: . nos. az megfordult és így szólt: Szóval ő az? Nos. mindenki ismeri. és még mielőtt felocsúdtam vol­ na. ott leültünk és csendben ettünk.ahogy általában . merre vagy? Válaszoltam.

Én. megmozdultak. a hegyoldal csapdába ejtette. kemény ütéseket is kibír anélkül. Napnyugtával az esti szél felerősödött. mint egy óriási kagylókürt. Amint vé­ gigsöpört a lenti völgyön. sehol egy teremtett lélek. a föld zugainak beporozásához. Az egyik.talán Asszam-ból . ha valaki végiggondolja. ebben a szent épülete­ gyüttesben. de számomra ez az út főképp Mingyar Dondup láma és a gyógynövényszakértők gyakorlati út­ mutatását jelentette. a mögöttem lévő lámakolostori épületekben fenyőlécek hevertek. kivéve itt. A fegyelem Trajerpa-ban sem volt laza. ahogy a gyér növényzet között zizeg az esti szél. A sárkányeregetés után a fát átvizsgálták. és rendszeres időközökben a többit is. csak a sárká­ nyokra tudtam gondolni. fent. és minket is sötétség vett körül. mint a tőzegmoha. később nehezebb lett volna betartani a megszokott rendet. De most. majd a sziklák közötti hasadékokon keresztül mederbe terelte. Amerre a szem ellá­ tott. hogy az­ után nálunk. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 143 Az alacsonyabb lépcsők közül néhányon sok gyógynövény ter­ mett. A hegyoldalba kapaszkodó lámakolostorban világos volt. Ez. hogy eltörne. ke- . fojtott-tompa nyöszörgő bugással törjön elő. könnyű és erős. mint láma. Olyan volt. Sehol semmi fény. Felettünk. az itteni zsombékos talaj jóval több nedvességet tudott fel­ szívni. Az öregek úgy mondták. az emberépítő sárkányokra. össze­ húzódtak a nappali hőség után. a legbölcsebb megoldás volt: ha most lazí­ tunk. A nap elsüllyedt a távoli hegycsúcsok mögött. ahogy körülnéztem. A fenyőt messzi vidékről . mert ilyen fa nem nő Tibetben. már tudtam irá­ nyítani és felügyelni a munkájukat. Eldugva. itt is megtartottuk az éjféli istentiszteletet. oda­ lent a földet bíbor árnyak borították. A szerzetesek és a fiúk összeszedték és kirakták száradni. Alattunk a vidék fekete tónak látszott. A sárkányépítéshez viszont ideálisnak tartották. A többi idő egészét a gyógynövénygyűjtésnek és a sárkányeregetésnek szenteltük. és a legközelebbi alkalo­ mig. a sötét éjszakai égen élénk fénnyel ragyogtak a csillagok. mely istentiszteletre szólít. egy raktárban tárolták. amikor újra felhasználták.hozták. Körülöttünk recsegtek-ropogtak a sziklák.XII. és hallani lehetett. és hozzáfogott az istenek munkájához. kis sárga bogyós növénynek csodálatos fájdalomcsillapító hatása volt.

Köpenyüket lobogtatta a szél. mint hogy szellemileg fejlődjön. Ahogy felnéztem a tetőre. A nap végét jelző hangokra lassan szétszóródtak. De talán. Hirtelen új hang vegyült az erősödő szél zajába. hogy éjfélig alhatunk. Lhásza és a lenti világ dolgairól beszélgettek. miért. akik elfoglalják az országunkat. amit megjósoltak. amely ismer minden állomást és megállóhelyet.144 HARMADIK SZEM szár légiói Buddha szavára ledobták lándzsáikat a menny padlójá­ ra. azt gondolja. és segítsek a sebesültjeiken egy olyan háborúban. a templomi trombiták egy újabb nap végét jelezték.. Hirtelen a templomi dobok dobbanására ébredtem. a mellékes és a főbb mozzanatokat. gyógyítsam a betegeiket. amíg csak az ismert célhoz nem ér. a mennyei szoba fényei pedig átragyognak az ég kárpitjának ré­ sein . és először megpillantja a szent várost. Lassacskán megszűntek az élő hangok. azt. előttem egész életem. hogy megszálljanak bennünket? Mit tettünk mi. A jóslat Tibetről. hogy hagyjanak magunkra. miért kellett. Fent a csillagok. a bé­ ke hangulata áradt szét a kolostorban. a dalai lámáról. amikor a jak átér az Áhíta­ tos Földreborulás Hegygerincen. tudja. Mégis úgy kellett to­ vább mennem. és minden­ ki elindult lefeküdni. a homályban szerzetesek sziluettjét láttam. Olyan sokat tudtam róla. És szeretett lámánkról.és ezek a csillagok.. miközben papi hivata­ lukat teljesítették. érdemes volt. hol rossz a legelő. Ezen az éjjelen túl izgatott voltam ahhoz. De olyan sok mindent nem mondtak el. hogy azok közé menjek majd. miért akartak akkor mások meghódítani és leigázni minket? Mi csak annyit akartunk. csak ami a miénk. Ismertem a jós­ latokat. valamennyi dalai láma leghatalmasabb inkarnációjáról. Pedig észre sem vettem. hogy a saját életmódunkat élhessük. ez a béke­ szerető ország. melynek nem volt más célja. hogy aludjak vagy hogy aludni akarjak. és melynek mégis fáradhatatlanul tovább kell taposnia az utat. Számunkra a trombitaszó azt jelentette. mint ahogy egy jak baktat a csapáson. Miért sóvárogtak más nemzetek a mi földünkre? Mi nem kívántunk mást. A hátamon feküdtem és ki­ néztem a kis ablakon. És tő­ lem azt várják. hogy elaludtam! Szerzeteshez nem illő gondolattal . A termekben és a templomokban szerzetesek verődtek össze kis csoportokban. mely még el sem kezdődött.

amit megjövendöltek neked. Jaj. hiszek a reinkarnációban. keserű. de hideg van itt! Kétszázötvenhárom szabálynak kell engedelmes­ kedni. amelyeken átvezet az útja. hogy jóslat hamis volt. Nem mindig érdemes a kellemes és a könnyű úton járni. Éjfél van? Sosem ébredek fel már? Remélem azért nem bukok fel a lépcsőkön. hogy az embernek nincsen szabad akarata. az egyiket már meg is szegtem. Aztán később. Ha veszi magának a fáradságot. Vagy olyan büszkék leszünk rá. akik szintén kábultak voltak. honnan indul és mi a célpontja. miért nem próbál­ tad elkerülni őket?" A legkézenfekvőbb válasz így hangzik: . Bár megteheti. hogy megnézzen egy térképet. számtan. mert utazása esetleg hosszabb vagy költségesebb lesz. így van ez a jóslatokkal is. és szerez egy útikalauzt valamelyik szer­ vezettől. Hiszek abban. és a leckék. lehet. Kibo­ torkáltam. így tűnik legalábbis. amíg diákok vagyunk. Az élettel is ez a helyzet. látja. A jóslatok valószínűségek. hogy sóhajtozunk a jó öreg iskola után. hogy vannak bizonyos helyek. Az ember mondjuk el akar menni Dardzsilingből Washingtonba. már az elkerülhető­ ség puszta ténye is azt bizonyította volna.„Ha ismerted az összes kelep­ cét és nehézséget. mert a hirtelen ébredéstől erőszakot tettem a gondolataimon. Messze nem. Nemegyszer kérdezték tőlem: . hogy azért jö­ vünk a földre. vagy akármi más .unalmasak. aznap érkeztek. Nehéz. Buddhista vagyok. hogy jól teszi.Ha elkerülhettem volna. .XII. A bölcs autós megnézi a térképet. így elkerülheti a rossz utakat. előkészül és lassabban vezet. nem pedig mást. hogy tanuljunk. földrajz. minden nehéznek és keserűnek látszik. hogy kikerüli ezeket. nem jelentik azt. Tudja. Bementünk a templomba és bekapcsolód­ tunk az istentiszteletbe. ha már befejeztük. Ha­ sonlóképp az ember átautózhat Londonból Invernessbe. Ha az ember iskolába jár. Az órák . amit megjósoltak nekem. melyeket meg kell tanulnunk. netán még egy megkülönböztető színt is a szerzetesi ruhára. ha az ember már láma? Na. Nehezen találtam meg.történelem. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 145 feltámolyogtam. miközben az alvástól elgémberedett kezemmel a köntösöm után nyúltam. hasztalanok és céltalanok. bennünket tesznek próbára. hogy csatlakozzak a többiekhez. vagy ahol nem tudja elke­ rülni őket. a nyakken­ dőt. nem biztos. hogy feltesszük a jelvényt.

146

HARMADIK SZEM

De mikor elhagyjuk a földi iskolát, meglehet, büszkeséggel hord­ juk a jelvényét. Én természetesen azt remélem, gondtalanul vise­ lem majd fejem fölött a dicsfényt! Félek talán? Egy buddhista sem fél. A halál pusztán abból áll, hogy elhagyjuk a régi, üres héjat és újjászületünk egy jobb világba. Virradatkor mindenki fent volt már és alig várta, hogy elindul­ jon. Az idősebbek találkozni akartak azokkal, akikkel előző este nem találkoztak. Én már borzasztóan szerettem volna látni az em­ berreptető sárkányokat, melyekről olyan sokat hallottam. Körbe­ vittek minket a kolostoron, hogy tudjuk az utat. Fent a magas tetőn megnéztük a felettünk tornyosuló hegycsúcsokat és lepillantottunk a félelmetes szakadékokba. Messzebb megduzzadt, sárga folyamot láttam, vize tele volt agyaghordalékkal. A közelebbi folyók ég­ színkék víztükre lágyan fodrozódott. A csendes pillanatokban hal­ lottam a mögöttünk csordogáló csermely vidám csobogását, ahogy sebesen szalad le a hegyoldalon, hogy mihamarabb leérjen és csatlakozzon a többi folyóhoz, melyek Indiában a hatalmas Brahmaputrába folynak, később a Gangeszbe, majd pedig a Bengáli öbölbe ömlenek. A nap felkelt a hegyek fölött, és a reggeli csípős hideg hamarosan eltűnt a levegőből. A távolban egy magányos ke­ selyű körözött, reggeli eleséget keresett. Mellettem egy tekintélyes láma a vidék főbb jellegzetességeit mutatta. „Tekintélyes"... az voltam, mert a szeretett Mingyar Dondup láma védencének számí­ tottam, de azért is, mert rendelkeztem a „harmadik szemmel", és mert inkarnációnak, vagy ahogy mi mondjuk, trülku-nak bizonyul­ tam. Az inkarnáció felismerésének rövid részletei talán érdekelnek néhány olvasót. A szülők kisfiúk viselkedéséből pl. úgy gondolják, hogy a gyerek többet tud a szokásosnál, vagy olyan „emlékei" vannak, melyek köznapi módon nem magyarázhatók. Felkeresik a helyi lámakolostor apátját, hogy jelöljön ki egy bizottságot, mely megvizsgálja a gyereket. Elkészítik az előző élet horoszkópjait, és megnézik, hogy vannak-e bizonyos különös jelek a fiúcska testén: a kezén, a lapockáján, és a lábán. Ha meglelték a jeleket, azt kutat­ ják, vajon ki lehetett előző életében. Előfordul, hogy néhány láma felismeri (mint ahogy velem történt) és ilyenkor maradt egypár

XII. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK

147

személyes darab utána, mely hozzáférhető". Ezeket megkeresik, hozzátesznek még néhányat, amely ugyanúgy néz ki, és a kisfiú­ nak fel kell ismernie az előző életéből származó összes, talán ki­ lenc tárgyat. Hároméves korában már képesnek kell lennie erre. Egy hároméves gyerek még túl kicsi ahhoz, hogy szülei úgy befolyásolhassák például, hogy előre lefestik a szóban forgó tár­ gyakat. Tulajdonképpen a legkevésbé sem baj, ha elmondják, ho­ gyan viselkedjen. Nincsenek jelen, mikor a választásra sor kerül, és a fiúnak megközelítőleg harminc közül kilenc dolgot kell azo­ nosítania. Ha két hibát ejt, megbukott a próbán. Ha sikerrel jár, élő megtestesülésként nevelik, és tanulásra buzdítják. A gyermek he­ tedik születésnapján felolvassák a jövőjére vonatkozó jóslatokat. Azt gondolják, teljesen felfogja - megérti, amit mondanak neki, és azt is, amit a jövendölés magában rejt. Saját tapasztalatból tudom, nem érti meg. Semmi kétség, a „tiszteletre méltó" lámának mindez megfor­ dult a fejében, amint a vidék sajátosságait mutatta. Odaát, a víze­ séstől jobbra volt egy nagyon jó hely, ahol noilme-tangereí lehetett gyűjteni, amelynek levét tyúkszemek és szemölcsök eltávolítására, illetve a vízkór és a sárgaság enyhítésére használják. Amott, abban a kis tóban Polygonum hydropipert lehet szedni, tövises és rózsa­ szín virágos növényt, amely a víz alatt nő. A leveleket reumatikus fájdalmakra használtuk, és a kolera gyógyítására. Itt a közönséges füveket gyűjtöttük, csak a felföldeken teremtek ritka fajták. Sokan érdeklődnek a gyógyfüvek iránt, ezért részletezek néhány gyakori típust, és leírom, mire használják. Csak latin nevüket ismerem, így inkább ezeket adom meg. Allium sativum: nagyon jó antiszeptikus hatású, asztmára és más mellkasi panaszokra is használják. Egy másik kiváló fertőtle­ nítő gyógyszer, amit azonban csak kis dózisokban adagolnak, a Balsamodendron myrrha. Ez különösen a fogínyre és a száj nyál­ kahártyáira van jótékony hatással. Ha beveszik, hisztériát okozhat. Volt egy magasszárú növény krémszínű virágokkal, amelynek a le­ ve elijesztette a rovarokat a csípéstől. A latin neve Becconia cordaía.Talán a rovarok tudták a nevét, és az riasztotta őket! Volt egy olyan növény is, mely pupillatágításra szolgált. Az Ephedra sinica

148

HARMADIK SZEM

hatása hasonlít az atropinéhoz, és amellett, hogy Tibetben az aszt­ ma kezelésére leginkább ezt alkalmazzák, nagyon hatásos az ala­ csony vérnyomásra is. A szárított, majd porrá tört ágakat és gyöke­ reket használtuk. A kolera a fekélyek szaga miatt gyakran igen kellemetlen volt a betegnek és az orvosnak egyaránt. A Ligusticum levisticum meg­ szüntette a szagot. Külön megjegyzés a hölgyek számára: a kínai­ ak a Hibiscus rosa-sinensis szirmaival feketítik a szemöldöküket, de a cipőiket is! Mi felfőzzük a leveleket, folyékony oldatot készí­ tünk belőlük, melyet lázas betegek testének hűtésére használunk. Újra a hölgyeknek: a Lilium tigrinum valóban gyógyítja a petefészek-neuralgiát, míg a Flacourtia indica levelei segítenek abban, hogy a „sajátos" női panaszok legtöbbjén túljussanak. A Sumach rhus csoportban a verneciferából a kínaiak és a japá­ nok lakkot készítenek. Mi a glabrát cukorbaj, az aromaticál bőr­ betegségek, vizelési panaszok és ciszták esetén használtuk. A hólyagfekélyek kezelésére szolgáló másik igen hatásos összehúzószert az Arctesaphylos uva ursi leveleiből nyertük. A kínaiak job­ ban szeretik a Bignonia grandiflorát, a levelekből általános célra állítanak elő összehúzószert. A későbbiek során, a fogolytáborok­ ban a Polygonum bistortái valóban nagyon hasznosnak találtam a vérhasra, Tibetben is arra használtuk. A hölgyek, akik elővigyázatlanul szerettek, gyakran hasznát vették a Polygonum erectumból előállított adstringensnek: nagyon hatásos módszer, ha valaki el akar vetélni. Azokra, akik megégtek, „új bőrt" illesztünk. A Siegesbeckia orientális kb. 120 centiméter magas növény, sárga virágai vannak. A leve, amit sérülésekre és égési sebekre rakunk, úgy működik, mint a kollodium. Ha beve­ szik, hasonló hatású a kamillához. A sérülések okozta vérzést Piper augustifoliummal csillapítottuk. A szív alakú levelek alsó ré­ sze a legjobb erre a célra. Az előzőekben felsoroltak igen elterjedt gyógynövények, a többieknek nemigen van latin nevük, mert a nyugati világban, ahol ezeket az elnevezéseket adományozzák, nem ismertek. Csupán azért említem őket, hogy jelezzem, tudtunk valamit a gyógyfüves gyógyításról!

XII. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK

149

Nagyon kedvező helyen álltunk, és ahogy a ragyogó, napsüté­ ses reggelen végignéztünk a vidéken, jól láttuk a völgyeket és rej­ tett helyeket, ahol a füvek nőttek. Amint távolabbra tekintettünk, a vidék egyre sivárabb és sivárabb lett. Megtudtam, hogy annak a hegycsúcsnak a másik oldala, amelyre kolostor épült, valóban na­ gyon száraz terület. Mindezt magam is meglátom majd, mikor a hét vége felé magasra szállok a sárkánnyal. Valamivel később Mingyar Dondup láma hivatott, és azt mond­ ta: - Gyere Lobszang, elmegyünk azokkal, akik megszemlélik a sárkány felszállóhelyét. Ez a te nagy napod lesz! - Több se kellett nekem, indulásra készen felugrottam. Lent a főbejáratnál egy cso­ port vörösköpenyes szerzetes várt ránk, együtt mentünk le a lép­ csőn, majd végig a szeles fennsíkon. Itt fent alig volt növényzet, a kemény kőpárkányt föld fedte. Néhány elszórt bokor kapaszkodott a sziklákba, mintha csak félne, hogy lecsúszik a szikla szélén és beesik a szakadékba. Felettünk, a lámakolostor tetején az imazászlók keményen és mereven állták a szelet, a rudak, ahogyan évszázadok óta, minden egyes széllökés­ nél recsegtek-ropogtak és nyöszörögtek, de kitartottak. Mellettünk tétován elcsoszogott egy kis novícius. A szél akár a füstöt, felkap­ ta a port, amit a csizmája felvert. A hosszú fennsík egyik sziklás pereme felé mentünk, ahonnan a hegycsúcs finoman ívelt a magas­ ba. A köpenyünk a hátunkra tapadt, elöl fel-feltornyosult a szél­ ben, mely lökött előre és előre. Nehéz volt nem szaladni... A pe­ remtől úgy hét-nyolcszáz méterre volt egy hasadék a földben, amelyből a szél viharos erővel tört fel, időnként mint sebes nyila­ kat, kis köveket és zuzmódarabokat repített a levegőbe. A lenti völgyön átsöprő szelet a sziklaalakzatok csapdába ejtették, de mi­ vel nem tudott könnyen kijutni, felgyülemlett és a töréseken ke­ resztül nagy nyomással felfelé tódult, míg végül süvöltő erővel ki­ szabadult a fennsíkra. Néha, az orkánok idején - mondták - úgy üvöltött, mint a legmélyebb veremből menekülő és áldozatra leső démonok. A hasadékban áramló viharos szél megváltoztatta a nyo­ mást a sziklarésekben, hol magasabban, hol mélyebben fütyült.. Most azonban, ezen a reggelen a légáramlás egyenletes volt. Mégis jól el tudtam képzelni azokat a történeteket, amelyeket kis-

150

HARMADIK SZEM

fiúkról meséltek, akik erős széllökésbe kerülve lerepültek a lábuk­ ról, egyenesen fel a levegőbe, majd hatszáz méter zuhanás után le­ estek a hasadék alján lévő sziklákra. Sárkányeregetésre azonban kiváló volt ez a hely , mert a szél olyan erősen fújt, hogy egyene­ sen a magasba emelte a sárkányt. Kis modelleken (hasonlítottak azokra, melyeket otthon reptettem gyerekkoromban) megmutatták, hogyan. Meglepő volt, hogy még a legkisebb játéksárkány is fel­ húzza annak az embernek a karját, aki a kötelet tartja. Végigvezettek bennünket a kőpárkány mentén, és egy igen ta­ pasztalt láma megmutatta az elkerülendő veszélyeket, a csúcsokat, amelyeknél csalóka bukószelekre lehet számítani. Megtudtuk, hogy minden sárkánylovas magával visz egy követ, amelyhez egy imádsággal telerótt selyem khata-t erősítettek, hogy a levegő istenei áldják meg a sálat, illetve birodalmuk új látogatóját. Mikor megfelelő magasságba kerül, a követ odadobják a „szélnek". Az­ tán, ahogy a selyem kitekeredik, a szél istenei - ezt remélték - el­ olvassák az imát és minden bajtól megvédelmezik az egekbe merészkedőt. Visszamentünk a kolostorba, ahol nagy sürgés-forgás kezdő­ dött, kihoztuk a sárkány összeszereléséhez szükséges anyagokat. Mindent gondosan átnéztek. A fenyőléceket két-három centiméte­ renként ellenőrizték, hogy megbizonyosodjanak róla, nincsenek elrepedve vagy megsérülve. A selymet, amellyel a sárkányt borí­ tották, kigöngyölték egy tiszta és sima földdarabra. A szerzetesek négykézlábra ereszkedve gondosan átvizsgáltak és megszemléltek minden egyes négyzetmétert. Elégedettek voltak az eredménnyel, így hát a keretet összerakták. Ez a sárkány doboz formájú volt, a négyzetes oldala kb. két és félszer két és fél -, a hosszúsága három méter. A két „vízszintes" oldalból egy-egy kb. két és fél méteres szárny állt ki. A szárnyak alá, hogy csússzanak, és hogy a fel- és leszálláskor védve legyenek, félkör alakúra hajlított bambuszrudakat erősítettek. A sárkány megerősített „padlózatánál" volt egy hosszú bambuszrúd, amely mint a tibeti csizmák, felfelé elvéko­ nyodott. Ez a sajátos rúd olyan vastag volt, mint a csuklóm, és úgy volt kimerevítve, hogy a selyem még akkor se érjen a talajhoz, ha a sárkány a földön áll, mert a talpfa és a szárny védők ezt megaka-

kis faékeket vertünk a rudak hasított végeibe. amely ide-oda dobálta és himbálta az örvényeiben. A jakszőr kötél láttán egyáltalán nem voltam valami boldog. A sár­ kánymester elégedett volt. három felnőttre nem volt elegendő ereje. és majdnem felemelte a kisfiút is. hogy szorosan tart­ sanak. míg végre átemelték a felszálló légáramon. Szorosan fogták. és azt mondta. Egy másik követte. A szárnyak alá egy V alakzatot erősítet­ tek. akik a kötélen voltak és még két szerzetest . épp a talpfa elé ért. A szerzetesek újra keményen megharcoltak azért. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 151 dályozzák. Mind el­ jöttünk a felszállópályáról. A sárkánymester kevesellte. akkor úgy helyezkedtek. és az egyik szerzetes a de­ reka köré gyűrve a köpenyét. A széláram két felnőttet és egy fiút bírt el. mikor földet ér. hogy megtámasszák a sár­ kányt. mikor a felszálló áramlat felé kerül. a szerzetesek tehát behúzták a kötelet. és egy kicsit eltérő szögben vissza­ raktuk. hogy egyre magasabbra és ma­ gasabbra emelkedjen. Ez alkalommal könnye­ dén elbírt három felnőttet. A sziklahasadékból elő­ törő szél belekapott. A sárkánymester erősen figyelt. Vékonynak tűnt. egy csapat szerze­ tes tartottuk és húztuk a kötelet. Furcsa dolgok . és hamarosan kieresztették. ahogyan csak bírtunk. A sárkánymester utasítására mindenütt kifeszítettük a selymet. Jó néhányan kellettek hozzá. most már kipóbálhatjuk egy embernyi súlyú kővel. és mögöttünk a sárkánnyal olyan gyorsan futottunk. Először ki kellett próbálni: lovak helyett mi. Puhán surrogva megállt. felmászott kb. A kötelet kezelő szerzetesek nagyon gyakorlottak voltak. bár az égi szabadság után láthatóan vonakodott leszállni.XII. aztán újra kipróbáltuk a sárkányt. Sok küszködésbe került. hogy ellenőrizze a felhajtóerőt. Lejött. a két szerzetes pedig megfogta a szárnyainál. Két szerzetes felszedte a sárkányt és a fennsík végére vitte. Ismét be­ húzták a kötelet. és a sárkány mint egy hatalmas madár. hogy a sár­ kány ne szálljon el. hogy a sárkány kikerülje a felszálló légáramlatot. hogy egy harmadik társuk is elférjen. kivéve azokat. három méterre a köté­ len. hogy megfog­ ják és keresztülvonszolják rajta. Leszedtük a szárnyakat.az volt a dolguk. a leve­ gőbe szökellt. Jelzésére gyors futásba kezdtünk. és a sárkány a kővel együtt felugrott a levegőbe.

az emberek hozzáláttak.152 HARMADIK SZEM történtek a gyomrommal. Kulcsold át mindkét karoddal a keresztrudat. a láma le­ csúsztatta a kötelet a V-hez.Sosem voltam még kevésbé készen. ahogyan néztem és elképzeltem magam benne. a láma a kezével kapaszkodva lógott lefelé a kötélen.Előbb én megyek fel. az a legbiztonságosabb.Odavezetett az ászokfához: . hogy még jobban felemelkedjen. szaltózott egyet. hol kieresztették a sárkányt. és ülj a kö­ tél megvastagított részére. hogy elérkezett az idő. Ez alkalommal a lovakat a kötélhez fogták. Ahogy föl­ det ért. ahogy a sárkányok általában. „Bolond egy ötlet . mint ahogy szerettem volna. Lehozták és visszavitték a starthoz. Őszintén szólva alig álltam a lábamon! A hangom sem volt valami meggyőző. Mikor már harminc méterrel felet­ tünk. . Lobszang. megfigyelhetsz.Figyeld meg.Te jössz. Megfordult és azt mond­ ta: . Leszállásnál két és fél. A lovak vágtába kezdtek. hogy csak nagyon kevéssé. így ér véget egy ígéretes pálya! Visszatérek az imádságokhoz és a füvekhez. . Ha meghalnék. Nagyon fi­ gyelj engem. a sárkány hirte- . és ekkorát sosem tévednek! A sár­ kány közben visszaért a startpontra. hogy behúz­ zák. összekulcsoltam a kezem a keresztrúd mögött . aztán te jössz.Kész vagyok. ahol hintázva ült. Az idő mozdulat­ lannak tűnt. hogyan teszem rá a lábam erre a fára. A kereten halvány remegés futott át. nem tartottam sokra a sárkányre­ pülést. Az egyik tapasztalt lá­ ma megszólított: . a kötél halálos lassúsággal feszült meg. mégis megnyugtattam magam valamennyire a rám vonatkozó jóslatokkal. himbálódzott és tekergő­ zött. Mutasd meg. Most felrepülök.gondoltam. ahogy ráléptem a talpfára. Mikor a láma jelzésképpen ke­ ményen belerúgott a kötélbe. Hatvan méter. majd talpra állt. Odamentem. de korántsem álltam olyan biztosan a lábamon. beért a légáramlatba. és hat-nyolcszáz méterre a sziklák felett repült. vágtára ösztökélték őket. harminc. Mikor már a levegőben vagy. Elengedte.épp. a sárkány lágyan előrelendült.és megszólaltam: . . A láma jelzéseire. három méter magasságból ugorj le." De aztán igaz. hogy átértem .Veszélyes. Fokozatosan lejjebb és lejjebb jött. lépj le a V-be. az asztrológusok tévednének. és felemelkedett. a szerzetesek hol meghúzták. Egyre magasabban szállt. mit tudsz! Most.

sok-sok mérfölddel arrébb. hogy elfelejtkeztem a szorongásról és azóta sem szenvedtem tőle! A sárkány ugrándozott. hogy kifeszítsék. és óvatosan kinyitottam a szemem. szállt egyre magasabbra. szegény földhözragadt halandóknak keservesen kell küszködni és harcolni. Hirtelen eszembe öt­ lött. megtanulhassuk a leckét és végül béké­ ben távozhassunk. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 153 len megbillent. s arra gondoltam. a távolban láttam a zöldesbarna. Lenéztem. hogy rögtön teljesen felkavarodik. Néhány száz méterrel alacsonyab­ ban. időemésztette. s úgy éreztem ma­ gam. A hegygerin­ cen túl. Akkor azonban a sárkány őrülten imbolyogni kezdett. keresztbe tett kezemet és lábamat a kötél köré fontam és lecsúsztam. végül. „Ez az utolsó percem a földön"gondoltam. Megújuló tiltakozás a gyomromból . Ideföntről a kis patak igen fontosának látszott: tovább­ csörgedezik. Felettem a sárkány kecsesen ugrándo­ zott és pukedlizett a kóbor szélörvényekben. a szurdokban a kis patak buborékolva folytatta útját. vagy talán még ma­ gasabban. mert lefelé húztak engem.attól féltem. Egy hirtelen lökés és billenés. az jutott eszembe. most először. Nyitott szemmel olyan cso­ dálatos volt a látvány. himbálódzott és meg-megbillent. majdnem leestem. Életem­ ben először voltam több száz méter magasan. De a sokktól újra becsuktam. majd megnő.Jaj! Rosszul szállok fel az asztrálsíkra .gondoltam. A V- . hogy szükség esetén tudjam. hogy a gyom­ romat a hegycsúcson hagytam. segít megduzzasztani a Bengáli-öböl szent vizét. ülő helyzetbe pottyantam. Messze a lemenő nap sugarai megérintették és beara­ nyozták egy távoli tó vizét. megrepe­ dezett földet. hogy elfelejtettem lecsúszni a V-hez! Egész idő alatt a talpfán álltam. ezért újra felnéztem. becsuktam a szemem: ugyan minek is nézzek bárho­ va? A szörnyű himbálódzásoktól és dobálódzástól gyomrom is vészjósló táncba kezdett.XII. így a lentiek gyorsabban húzták. Harminc méterre vagy még magasabban repültem a föld fölött. hogy életben maradjunk. a szerzetesek kis pirosbama pöttyöknek látszottak. Aztán nőni kezd­ tek. de szállt. . mint aki az istenekkel találkozik. amelyből zarándokok isznak. hogy az istenek a mennyekben játszanak. Kibogoztam a karom. hol is vagyok pontosan. lógva. Én most felemelkedtem szülőhelye fölé. nekünk pedig.

Az elmúlt három évben részt vett a túrákon.154 HARMADIK SZEM nek ütköztem. hogy a repülést félbeszakítsák. Eszembe jutott az incidens a paraszt házával és ajakürülék­ kel. A föld már kb. Felszállt a levegőbe. Ez az esemény kicsit megzavarta a folytatást. nem vesztegethettem tovább az időt. hogy nem sérült-e meg. és minden ko­ rok legjobb „pilótájának" tartotta magát. hogy eszedbe jutott és elérted a V-t. s a földet markolászta. hogy elkapjon valamit. le a mélységbe. Ahelyett. majdnem félbevágott. Most hagyjuk a többieket.Ezt meg kell beszélnem a mesteremmel . hat méterre volt csak. aztán megint te kerülsz sorra. meg az. bemászott a dobozba. elengedtem. és rájöttem. megragadtam a kö­ telet. bár landoláskor tökéletesen ért földet. hogy akkor a kötél megrántásával magasságot nyer­ tem. hogy egy kis csapat lefelé mászik a hegyoldalon. megvizsgálták. Magam alatt láttam.ez szép teljesítmény volt. hadd próbálkozzanak. ezeröt­ száz méterre alattunk. hogy meglelje a testet. amely pépes vörös masszaként terült szét a sziklá­ kon. és puhán a földre estem. felegyenesedett. és ezzel egy kicsit a sárkány emelkedé­ sén is. A szerzetes. lecsúsztam a V-hez. . A sárkányt lehúzták. de annyira nem. Láttuk. . és én újból felszálltam. és másodpercekig így lógott. az állandó dicsekvés miatt nem sze­ rették. jobban csinálta ná­ lam. hogy lecsusszant volna a Vhez. Akkor a sárkány rándult egy nagyot. arca zöldes árnyalatúvá vált: alapo­ san megviselte a repülés. has­ ra esett. Ez alkalommal. . hogy az ember a dobozban állva vál­ toztatni tud a testhelyzetén.Fiatalem­ ber! . talán százötven méter magasra. hogy késlekedés nélkül a V-hez csússzon. A köpenye verdesett és lobogott mint egy vérvörös felhő. Egyik kezével sikerült megkapaszkodnia a hát­ só keresztmerevítőbe. s lebukfencezett . nem felejtette el.mondta a sárkánymester . aki harmadiknak jött a sor­ ban. mi­ kor harminc méternyire volt a földtől.gondoltam. A következőnek egy fiatal szerzetes repült. és amikor a sárkány úgy két és fél méternyire lehetett a föld­ től. hogy a másik kezével hiába hadonászik. Felnéztem. rosszul lépett és kiesett a sárkány farkánál. szakoztam. nem tudott tovább csimpaszkodni.egyik szikláról a másikra. máskülönben eltört volna mindkét lábad. meglehetősen öntelt volt. A szegény fickó azonban. Jó.

nyakam körül a doboz selyemfene­ ke. amit tudok. igazad van. megsérültem. Nem találtam senkit.Egy másik láma mosolyogva felém for­ dult: . A sárkánymester meghallotta: . Az est közeledtével. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 155 Abban a percben úgy éreztem. mire egy utolsó rántás után rám bo­ rult. Mingyar Dondup láma tanított mindenre.válaszoltam. én meg kissé túlsúlyos vagyok. én három méternél kiugrottam. Ha a mesterem megengedné.Én .hangzott a válaszom. elmerülve a gondolataimban. Az épület végében tartjuk. abban a raktárban. most is ő tanít.Évekkel ezelőtt egy szikláról indítottuk az eredetijét. a famunkát befejeztük rajta. Lobszang. ezzel pedig egy kicsit szabályoz­ hatnánk az emelkedést. . mint amilyet ki­ gondoltál. Lent a szerzetesek szörnyen húzták a kötelet. Ott ültem a köves földön. és a sziklák lehűlé­ sével a völgyben meggyengült a szél. Most azt mond­ ta: . amelyet nem használunk. Olyan gyorsan és vá­ ratlanul jött az egész. fia­ talember. a többiek azt hitték. Mingyar Dondup láma odarohant: . A sárkánymester ott maradt még a sárkány elszállításánál.Ez enyhén szól­ va eufémizmusként hatott. és ott a tartórúd. A puffanó dobok az éjféli istentiszteletre hívtak. Mozdulatlan ültem. óriási figura lopakodott felém. a füstfelhőből ki- .Igen. zuhanok.Láma vagy saját jogon. Körülbelül húsz mérföldet re­ pült. .De igen . Ahogy elfog­ laltam a helyem. az­ tán bevitt a szobájába. A sárkány lejjebb ereszkedett.Megcsináljuk ma a horoszkópodat Lobszang. hogy majdnem leestem. de ki próbálná ki? . egy ember volt benne. aztán a hegyoldalnak ütközött. Van már egy készen. . Itt a merevítő keresztben. Az egyik hosszúkás alakú valamelyest egy megnyújtott madárra emlékeztetett. senkit sem kell megkér­ dezned. .mondtam. mit mondanak a csillagok. ez itt egy olyan sárkány. A beszélgetés alatt bejött Mingyar Dondup láma is. ahol különféle kis sárkánymodellek sora­ koztak. ráállhatnánk és finoman változtathatnánk a doboz szögét. és a kürtőből felszálló lég­ áram majdnem teljesen megszűnt. és megnézzük. Azóta hozzá se nyúltunk eh­ hez a típushoz. mivel legalább 130 kilót nyomott. .Ha lenne itt keresztben egy merevítő.XII. Na most. aki kipróbálná. szóval övé az utolsó szó.

Először a szo­ kásos istentisztelet kezdődött. Ó! Kumphela szerzetes vándorló szelleme. hogy megvi­ lágosodást és vezetést nyerjen. A négyzetes párnák magasan voltak. ahol a falakra olyan gyönyörű szentké­ peket festettek. a fiatalabbak magas hangun­ kon. kb. . Lerajzoljuk a hang emelkedését és esését. a pislogó vajmécsesek fényében és körbe-körbe szent alakokkal a falon." Hívtuk a szellemet.Itt a templomban. aki elhagyta evilági éle­ tét. lótuszülésben ültünk. mert ma eltávoztál tőlünk.Jól van . ki ma elhagyta az evilági életet! Ne vándorolj közöt­ tünk.Igen . mi. minden két sor egymással szemben. Nagyon fi­ gyeltünk az artikulációra.156 HARMADIK SZEM sebb hegyként derengett elő.Holnapután repülhetek ve­ le. a zenei tudása és mély hangja miatt választott karvezető énekelte az első részeket.feleltem. aki aznap meghalt. Kumphela szerzetes vándorló szelleme. hogy beálljak a sárkánytestbe és bizonyos mértékig megpróbáljam szabá­ lyozni az emelkedést. Ez az „alaphajlítás". hogy útmutatót kapj. . . akár egy élő Buddha-szobor. A sárkánymester volt az. a nagyobb hajlítások mellé kisebbeket illesztenek. mert úgy véltük. Mikor a szokásos istentisztelet véget ért. mindegyikünk olyan volt.Megcsi­ náltad? . hogy jöjjön. tízperces pihenőt kaptunk. a tibeti Halottaskönyvből. . . Mormoltuk a válaszokat. A tibeti zenét nyugatiaknak nehéz követni: hajlításokból áll. „Ó. huszonöt-harminc centiméterre lehettünk a földtől. hogy vezessen. ne­ héz volt elképzelni a bolondos szerzetest.Kész lesz. Akik rögtönözni akarnak. a kolostori fegyelem mérhető az éneklés tisztaságával és a zene pontosságával. Kumpheláé. mindegyik végén alacsonyabb és alacsonyabb lett a hangja.suttogta. Az adott jelre újra összegyűltünk. azért gyújtjuk e füstölőt. ez­ után kezdődött a halotti szertartás. mígnem a tüdejéből ki­ fogyott a levegő. miként juss át az Elveszett Birodalmon. nem gondoltam volna rá. melyet azért a szerzetesért tar­ tottak. egyes részeket dobve­ rés kísért vagy édeshangú csengettyűink csilingelése. A emelvényen ülő karvezető recitáló hangon elmondott egy részt a Bardo Thödolból. A templom belsejében. . Ha nem hivalkodott volna. az idősebb szerzetesek pedig nagyon mély basszus hangjukon . Kettes so­ rokban ültünk. és miként juss el a Nagy Realitáshoz.motyogta.

ó szerzetes. nyikorgást. körbeadták minden szerzetesnek. szerzetes. hogy megszabadíthassunk. Meghallgattad e valaha a szívverésedet vagy a légzésedet. vándorló szellem. északra és délre. Megszólaltatták a vér halk áramlását az erekben és az artériákban. Nincsen halál. aki vagy. azért hívunk. ó. hogy érintse meg. a Lhászát 1904-ben elfoglaló brit . Ne félj. kagylókürtökből. „Ó. Loccsanás. a testnedvek bugyogását. Egy megfordított emberi koponyába . a lélegzet tompa suttogását a tüdőben. megszólalt a fafuvósokból. hogy megszabadulj és vezetésre lelj. vándorló szel­ lem. a telepaták vezetni fognak. mormogták a válaszokat. Szerzetesek és lámák. vándorló szellem. ezt felváltotta a trombita ijedt sikol­ tása és a gyorsuló szívverés. A test minden hangját ismerjük és híven vissza tudjuk adni. Szokásos tempóban kezdtek. Jer. a te­ rem fő részében egymással szemben ülve ősrégi rítus szimbóluma­ it kántálták hol emelt. tibetiek. nem felejti el többé. erőszakosan ért véget. és megszállta egy szellem. A többi hangszer a test valamennyi hangjával bele-belekapcsolódott." Rizsszemeket.vörös vizet öntöt­ tek. amiért halott vagy. hol leeresztett hangon. jer. hogy szabad lehess. A halál születés. Jer. de meztelenítsd le a tudatod. hogy vezetésre lelj. a test szokásos. Mi. dobokból. amelyből az élet zenéje születik. jer hozzánk. Az élet véget ért. csak örök élet. nyugatra. színezett sáfrányt hintet­ tek keletre.mintha vér lenne benne . aki voltál. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 157 dörmögték. évszázadokon keresztül fejlesztettük a hangok tu­ dományát. belső „ketyegését". és nem eszel. „Ó. Amiért halott vagy. hogy új életre szabadítsunk. és a különféle ropogást. Az emberiség halk zajai. vándorló szellem. ki most csupán vándorló szellem vagy. „Véred a földre ömlött. Younghusband ezredes." Mikor szünetet tartottunk.. korgást. aztán hirtelen megszűn­ nek a zajok.XII. Aki egyszer hallotta.. és cintányérokból álló zenekar. miközben az álom hatá­ rán fejed a párnára hajtottad? A Jósda kolostorában ezekkel a han­ gokkal transzba ejtették az egyik médiumot." A mély basszusdobok az élet ritmusát verték. „Merre vándorol a kóborló szellem? Keletre? Vagy északra? Netán nyugatra? Vagy délre? Az istenek eledelét szórjuk a föld sarkaiba. hogy vezetésre találj. Fogadd a tanításainkat. nem érzed a füstölőket. nem lá­ tod az arcunkat.

melyet a régi raktárhelységben rendezett be. húzzátok). Megvizsgáltuk a sárkányt centiméterről cen­ timéterre. csészét tartó te­ nyérhez hasonlók: kb. A szertartás végeztével sietve aludni tértünk. A szerzetesek játszottak a kötéllel. Azután. ügyesen igazgatták és a sárkány egyre magasabbra emelkedett. Legnagyobb meglepeté­ semre a sárkánymester meghúzott egy kötelet. különben az én vándorló lel­ kem keresik ma éjjel. melyet én készültem kipró­ bálni. A padlón több halom külföldi fa hevert szanaszét. Végül elhelyezték. ame­ lyekre fel lehetett állni. jobban tud­ ják ellenőrizni a mozgását. Az a modell. thempa (Kész. az erős felszálló légáramon. megváltozott a külseje. Reggel a sárkánymester azt üzente. úgy gondolták. hanem hajlítottak. Elégedetten kiszóltam: . és a sárkány a föld­ re ereszkedett. de én még egy kis ideig elégedett lennék ez­ zel a testtel. és hívott. és a masina felrepült. mint a többi masinán. és a falak tele voltak sárkányrajzokkal. Lent a sárkánymester izgatottan izgett-mozgott türelmet- . Valamilyen csigaszerkezetre volt felfüggesztve. amint az első remegés átszaladt a ke­ reten. azt kiáltottam: . hogy a jósnak. és én.' Másnap kivitték a gépet a fennsíkra.gondoltam. maga tesz újat rá. Kidobtam a követ a szélisteneknek szóló imával. továbbá ama tény mel­ lett. ha alaposan kapaszkodom . A szerzetesek ezzel is megküszködtek. Kérésére beleültem. Jó lesz.Onadöá! (Viszontlátásra!) Hirtelen zökkenés. hogy dolgozni fog a „szabá­ lyozható" sárkányon. Most lovak he­ lyett szerzetesek indították a sárkányt.158 HARMADIK SZEM erők vezetője tanúskodott a hangok ereje. hogy remek felhajtóerő lesz körülöttük. meg a szokatlan levegőtől már majdnem állva elaludtam. Vezetőmmel a műhelyébe mentünk. majdnem eltalálta az egyik szerzetest. A szárnyak nem egyenesek voltak. A dobozrész alján több merevítő volt. Később újra fel tudtuk használni az anyagot. a boltozatos mennyezeten függött. mikor átcipelték a hasadékon. mint egy kilőtt nyílvessző. és a sárkánymester azt mond­ ta. A selymet leszedték róla. és a derék magasságában egy keresztrúdba lehetett kapaszkodni. három méter lehetett a hosszuk és az volt a benyomásom. fontosságom teljes tudatában felkapaszkodtam a dobozrészbe. mert egy társam lábá­ ra esett. A repülés izgal­ mától. hogy tartsak vele. lefelé fordított. mikor transzban volt.Tradri. hogy lent tartsák.

. Ha nem lettem volna borotvált fejű láma. mikor sikerült az esést megfékezni és a gép újra felemelkedett. égnek állt volna a hajam: kevesebb mint hetven méterre voltam a földtől. annyira lehango­ lóan tétován haladnak! Mikor leszálltam. A zuhanás alábbhagyott. alig várta. a sárkány felfelé szállt. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 159 lenségében. Annyira lassan mozognak. és normális helyzetbe kerültem. örültem.Férfiak. ponto­ zott vonal. vonal.XII. Túlzottan magabiztos és merész lettem. Egy ideig a ritka levegő okozta megerőltetéstől lihegve. Hátramentem és a sár­ kány zuhanni kezdett. hogy beszámol­ hatok arról. és a kezemnél fogva nyújtott karral lógtam lefelé. Akkora már kiszabadítottam a fejem a köntösből. hogy kipóbáljam a masinát. Óvatosan körbemozogva úgy találtam. Sorban mentek. és kinéztem. kutyák . aztán hírtelen rájöttem: Hát persze! A növénygyűjtő csapat poroszkál az elhagyott vidé­ ken. Egy pillanatra nem értettem. miután leszálltam. jobb. olyan volt. a csapat egy-két napon belül megérkezik. gondoltam hát. mondták. mint egy mozgó. kb. A lábam lecsúszott a rúdról. nagy pont. zihálva kapaszkodtam a keresztrúdba. Nagy erőlködés után . a sárkány „emelkedésén" és „viselkedésén". fiúk. Később. . akár egy kő. kis pont. hogy nagyon figyelmesen változtathatok a teljesítményen.köpenyem csapkodott és lobogott a fejem körül . ha hozzálátok.gondoltam. Ahogy elnéztem a vidék felett. tizenöt méternyire lehettem. a messzeségben láttam valamit.sikerült felhúzni magam.

kí­ sérletezés és megfigyelés.160 HARMADIK SZEM Valóban lenyűgöző dolog volt körbenézni.fájdalom . lássuk csak. egyik hegycsúcs után szorosan a másik. változtatott rajta valamit. Repülés és módosítás. . mely eltorzítaná a látványt. Leszálltam. apának tényleg nagyon nehéz keze volt!. mikor így csináltál? És az így ment tovább. mikor felborítottam egy korsó tiszta vizet apa szőnyegén! Igen. Az egész világon Tibet­ ben a legtisztább az ég. hogy lélegzetet ve­ gyen.Igen igen. addig el lehet látni. Rajtam kí­ vül senki sem repülhetett vele.. Lent. ezt ide rakjuk. Mikor egyáltalán megállt. azt a merevítőt meg oda. a föld meleg. zuzmó és nö­ vényszőnyeg borította. ké­ kesszürke sziklákat. Minden másodpercét imádtam. És azt mondod. minden cson­ tom eltört. mintája apám dolgozószobájának kárpitjá­ ra emlékeztetett. és ahol meleg volt) moha.arra az időre emlékeztetett. évek óta voltak „elméletei". De a sárkány rángatni kezdett. A sárkánymester szeretettel nézett rám és hatalmas karját a vállamra tette. és a a messze­ ségben a tavak vibráló ragyogását. Repülés és módosítás. Ameddig én láttam. Lobszang. és ez újra . A lámakolostor mögött hegyes volt a vidék. oldalra csúszott. mely megtartott. mígnem a távoli láthatáron már csak fekete körvonaluk rajzolódott ki a napsütésben. legalább akkora örömöt okozott nekem. Végtelen gondosan úgy hozták vissza a földre. hogy biztosra vettem. mely éjjel éne­ kelt nekem. vöröses okkerjét. kivéve a szerzetesek alattam és az alig felismerhető pontok. igen. me­ lyek fáradtan. többször is elismételtem. No. Senki más nem valósíthatta meg álmát. Be­ visszük mindjárt és hozzáfogunk. de még lábát sem tehette be ebbe a különleges sárkányba. A legnagyobb újítás egy szíj volt. de úgy. Ezen futott keresztül a kis patak.. mert hatalmas testével nem repülhetett. sőt. mint neki a tervezés. Talán láttak engem itt fent. látni a hideg. hogy ki ne essek! . de nem tudta kipróbálni őket. megállás nélkül vánszorogtak felénk. igen így jó lesz. és a szerzetesek le­ húzták. és sehol sincs meleg pára. az egész óriási területen semmi sem mozgott. ameddig csak a hegyek engedik. A sárkánymester minden egyes repülés után javított. Keresztülfutott rajta. a szakadékot (ahova nem ért el az éles-fagyos szél. hogy ne sé­ rüljön meg az értékes kísérleti masina. magam is élveztem a repülést.

így latin nevet sem kaphat­ tak. levelek. ahol ezekből rengeteg termett. Másoknak a gyökereit reszelték le és így tették el. Gyűjtő és csomagoló csoportokba kellett szervez­ ni az újonnan érkezőket. kemény lett. hogy a jövőmre vonatkozó jós­ latok szempontjából az égi masinák ismerete legalább olyan fon­ tos. Még egy baleset történt. másik felét a sárkányrepüléssel töltöttem. minden cso­ port hét napig maradt távol. aztán gyorsan vízbe mártották és kitették száradni a napra. Egy napon belül a bőr kiszáradt. azt gondol- . egy-két napig szü­ netelt a repülés. A füvek ismerete nagy hasznomra vált. és azt mondta . Magok. Bekóborolva a lelőhelyeket. majd a nyakuk­ nál megtekerték őket. hogy megbi­ zonyosodjanak. hogy értsek a gyógyfüvek gyűjtéséhez és osztályozá­ sához. magasan fent egy sárkányon. a repülésé nem kevés­ bé. Megint másoknak még azon frissiben kisajtolták a levét. bőrzsákokba csomagolták. A legtöbb keleti or­ szágban ismerték ezeket a gyógynövényeket. Olyan kemény. Gyakran. Az egyik szerzetes nagyon figyelt en­ gem. tövek. nincs benne levéltetű és a megfelelő fajta. A zsákokra ráírták. de a nyugati világ jó néhányat nem „fedezett fel" közülük. ha a szorosan betekert nyakrészt leverték.XII. A kevésbé tapasztalt szerzetesek csak há­ romfajta növényt szedtek. mi a tartalmuk. A folyadékot szorosan lezárt agyage­ dényekben tárolták. Az így tárolt gyógyfüvek a tibeti száraz éghajlaton évekig eltarthatok. A nyolcadik napon visszatértek.valamennyit megtisztították és mikor már eléggé megszáradtak. mint az. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 161 Mikor a növénygyűjtő csapat megérkezett. a nö­ vényeket kiszórták egy óriási raktárterem tiszta padlójára. A hétből három napon sárkányrepültem. Körülöttük jakok legelésztek. mint a fa. hogy a legrövidebb idő alatt a le­ hető legtöbbet tanulhassak. és olyan helyekre küldték őket. Az öreg sárkánymester befo­ lyásos ember volt. lenéztem az immár ismerős tájra és láttam a növénygyűjtők fekete jakbőr sátrait. Néhány növényről leszedték a szirmokat és megszárították. szirmok . a többieken egyik csoporttól a másikig lovagoltam. és mikor egy szokásos sárkányon rá került a sor. Nagytapasztalatú lámák minden egyes darabot átvizsgáltak. hogy vízhatlanok legyenek. hogy csak úgy tudták kinyitni. Az első néhány nap után fele időmet a növénygyűjtéssel.

Fejjel lefelé zuhant. pörgött és repült. Magasan fent az égen a sár­ kány furcsán kezdett viselkedni.162 HARMADIK SZEM ta. facsésze. Ké­ sőbb hallatszott a becsapódás hangja. Egy különösen erős széllökés. később még jó néhány követte a he­ gyekbe és a Lhásza közeli. amit tőlem látott. de valóban sajnáltuk. szerzetesek. Minden jó dolog túl gyorsan ér véget. Többé már nem volt szüksége rájuk. nehéz munkával. Láttuk. Néhányan. és különböző amulettek. Tárgyak potyogtak az égből. Örültünk. és a sárkány alábukott és oldalra billent. Ódz­ kodva. rángatózik. A sárkánymestertől kaptam egy sárkányrepülő modellt. hogy visszaértünk a Vashegyre. és a hegyek hihetetlen szabadságától. köntöse tekergőzött a feje körül. gyorsan előre men­ tünk. külön nekem készítette. Ez volt az első kellemes út. mint amikor idefelé jöttünk. ugyancsak Trajerpa kolostorba. Másnap elindul­ tunk. majd végül eltűnt a szakadékban. a három hónap mégis túl hamar elszaladt. lassú menetben követtek bennünket. utánam csinálja. hogy megkísérelje befolyásolni a gép helyzetét. a többiek. növendékek és a teherhordó állatok. campaedény. vonakodva csomagoltunk. hogy meg kellett válni új baráta­ inktól. rózsafüzér. Pörgött és repült. A fa megrepedt. A napokat munkával töl­ töttük. hogy a szerzetes rugdaló­ zik. szilánkokra hasadt és a szerzetes kibuk­ fencezett. .

hatalmas fejet illesztettek rá. mely a Dzsokang és a tanácsterem után megkerülte a piacteret. tíz-tizenkét méteres fakeretekre színes vajból „képeket" formáztak. eljött a szórakozás és vidámság ideje. Mindent ki kellett takarítani. A legen­ dáink szereplőit megelevenítő óriás figurákat viszont érdekesnek találtuk. mintha a szem ide-oda mozogna. A figurát egy erős szerzetes vitte gólyalábon. majd a nagy üzletházaknál ért véget. néhányon a szent könyvek különböző jeleneteit mege­ levenítő domborművek voltak. A dalai láma körbesétált és mind­ egyiket alaposan megnézte. átvilágítottak a szemen. amikor is nyílt versenyben lovas nélküli lovak száguldoztak a Ihászai síkságon keresztül. A tizen­ ötödik napon a dalai láma számos szertartáson vett részt a székes­ egyházban. az volt a test. A fejben vajmécsesek égtek.Időben érkeztünk vissza Logszárra. azon a körúton. és egy nagyon valószerű. A többi esemény után sem érdeklődtünk túlzottan. mindent rendbe kellett tenni. pislákolá­ suk olyan hatást keltett. Óriási. Minket Csakporiból egyáltalán nem érdekeltek ezek a karneválok. hogy végigmenjen a Barkhor-on. A bábukat nagy. puhafából készített keretekre építették. az egészet meg­ lehetősen gyerekesnek és unalmasnak tartottuk. Eze­ ken az ünnepeken a méltóságteljes hangulatot felváltotta a jókedv. pont az újévi ünnepségekre. A szertartások után kijött. A legjobban sikerült alkotásért készí­ tője az év legjobb vajmodellezője címet nyerte. Az isteneket kielégítették. közömbösen tekintett kifelé az 163 .

164 HARMADIK SZEM .

felbukok. hogy igazítsak rajta. a ráncokból felszállt a por és én csak tüsszögtem. hogy nem viszek többé ilyen bábut. tüsszögtem. Semmi mást nem láttam. és a kellemetlenséget csak fokozta. fuldokolni a ruhában és félig megsülni a vajzsiradékban. Lobszang. A kis kukucska a bábu kö­ zéprészén nem a szemem magasságában volt. Minthogy azonban a dalai láma nézett. teljesen önkéntelenek vol­ tak. hogy vigyem körbe Buddha. rávettek. szörnyűséges or­ kán.Természetesen nem mondtam meg neki. és lesodort a lapos tetőről. és egy lábon kellett egyensúlyoznia. A szereplőkkel mindenféle váratlan balesetek történtek. ha a mécsesek kilazultak és felgyújtot­ ták az egész alakot. hogy a forró vaj a mécsesből kicsordulva fájó. A tüsszentésre a testem rándult egyet. és abból. de nem engedhettem el a gólyalábakat. néhány évvel később. borotvált koponyámra csöppent. Most a fojtogató hőségben az egész megolvadt.XIII. régi holmi. mint az előttem lévő alak hátát. jól játszottál. kiváló komédiás válna be­ lőled! . ahogy ugrált és himbáló­ dzott. Nem sokkal. először egy másik . nem maradt más választásom. A hullámzó köpeny a gólyalábas lábam körül csapkodott. Kötegnyi dohos. hogy a „bohócko­ dások". hogyan kell le­ rakni az aranylemezeket. talán öt vagy hat hónappal később. arra tanítottak. akárcsak én. Szörnyű hőség volt. tudtam. Az egyik raktár tetején voltam. kivéve a kanóc körüli olvadt kis tócsát. száguldó porés szemcsefelhők kíséretében jött egy váratlan. felza­ vart molyrajok és forró vaj. De eltökéltem. hisz a ruhát sokáig nem használta senki. hogy megcsúszott valami síkos anyagon az úton. Az orkán felkapott. A szegény flótás az egyik gólyalábbal egy gödörbe lépett. Nyolc méter magas volt.0. HAZALÁTOGATÁS 165 óriás testének közepén lévő lyukon. Minden egyes prüsszögésnél úgy éreztem. Normális körülmények közt a mécses­ ben kemény a vaj. A hőségtől és az erőlködéstől több kilót fogytam! Egy magas rangú láma azt mondta nekem az­ nap éjjel: . a Gyógyítás Istene bábuját. Az volt az egyik legszerencsétlenebb dolog. hogy a tetőn át ne folyhasson be a víz. de lehet. vele együtt molyok repkedtek mindenütt. mint tovább menetelni. hogy a szegény flótás odabent nehéz perceket él át. tüsszögtem. melyek annyira szórakoztatták. Ahogy rángatva hajtottam magam előre az úton. Egyszer.

Aznap már semmit sem csináltam. és kö­ rülbelül ötven méterrel mélyebben a Lingkhor út szélén tett le. Vakon vonszolód­ tam és botladoztam felfelé. amikor felébredtem. Fájni fog. Eluralkodott rajtam a fájdalom. Lobszang.Ajjé. és a szoba teljes sötétségbe borult. csak az oltár mécseseinek halvány fénye világí­ tott. A talaj mocsaras volt.Becsukta az ablaktáblákat. egyetlen gondolatom az volt. feljussak a hegyre. szinte észre sem vettem. ezért együtt tanulunk majd. hogy megnézzék. majd a Vashegyen. azután lábra. amit nyújtani tudok. Helyrerakjuk. Gyorsan meg­ vizsgált: . úgy hat méterrel lejjebb. itt a szobában. hogy rögzítse. átröpített a peremen. és én arccal a vízbe estem. de hamarosan azzal is kész lett. hogy amilyen gyorsan csak lehet. aztán az egész véget ért. Átláttam a városon is. akkor sínbe tette. Valami csattant. Lobszang. Másnap Mingyar Dondup láma így szólt: . Akkor egy másik szélroham ragadott magával.Na. Mintha ragyogó. A felsőkar fájdalma­ sabb volt. szegény fiúk. nem kellett volna kiküldeni őket ilyen szélben. és kiküsz­ ködtem magam a száraz útra. Mint legtöb­ bünkben.166 HARMADIK SZEM tetőre estem. és szörnyethalt. benned is van egy kis ellenérzés az új dolgok megtanulá­ sával szemben. hogy ellenőrizze. még egy ág . Az ablak ismét nyitva állt. Félúton találkoztam egy csapat szerze­ tessel. de a segítség. Valahogyan térdre álltam. színes fényeket. Rám nézett: . . színfoltokat és sávokat láttam volna. minden rendben van. amint helyrerakta a kulcscsontot és bepólyázta. amint az esti őrjárat körbe-körbe járt. kárpótol a fájdalomért. . de ahogy megmozdítottam a bal karom és bal vállam. Amíg beszélt. a fényesség csendesen szétrobbant. akik rohantak. Sok-sok órával később lehetett. mi történt velem és egy másik fiúval. be mesterem szobájába. Valahonnan fogott egy kis dobozt és letette elém egy polcra. erős fáj­ dalmat éreztem. nem tudtam tisztán gondolkodni. A fiú a sziklákra esett. csak feküdtem. de az éjszaka bíbor árnyai lassacskán beborítot­ ták az alattunk fekvő völgyet. Engem az út hátralévő részén felvittek.gondoltam. eltört a karod és a kulcscsontod.Nem maradhatsz vissza a tanulmányaiddal. Kábán megpróbáltam kikászálódni a sár­ ból. A Potalánál az épületekben és kör­ nyékükön kis fények pislákoltak. ezért hipnotikusan eltávolítom belőled a „tanulás iránti ellenszenvet".

mint általában. Hamarosan behozták az ennivalót.A törvények szerint el kellett volna hagynod a tested. Reggel vezetőm végignézett rajtam és így szólt: .Ahogy kimondta. Holnap elviheted. . ha nem tévedek. mert nem voltam melletted.XIII. hogy hosszú évek múltán a vörös indiánok földjén halj meg. ha nem iskola? Kemény iskola! Azt gon­ doltam: itt vagyok két törött csonttal. de a csillagok megjövendölték. éppen egy levelet olvasott. Azonnal megölték. azért. hogy az iskolát nemigen szeret­ jük.Lobszang. apád nem lesz otthon holnap. Úgy tűnt nekem. Amerikában. hogy elterelje gondolataimat a tö­ rött csontokról.válaszol­ tam. és a vállam meg a karom is fájt. és így nem beszélhetett veled. Van egy szertartásuk arra az esetre. . a láma beszélt: . hogy apám nem akar látni . és amíg ettem. Azt gondoltuk. hogy ott maradsz egy darabig. határozottan az vagyok.Rám nézett. hogy élni fogsz azért. felnézett rám. és otthon töltheted a na­ pot. hogy különlegesen pártfogol. Tudta. ha valaki elment. éhes vagy. amikor találkoztunk a Potala lépcsőin. és folytatnom kell a tanulást! Két hétig Mingyar Dondup láma még intenzívebben tanított. egy kis­ sé sápadt vagy. és ráncok gyűltek a szeme sarka körül. . hogy éppen az Ékességestül jössz. de tiszta és rendes. De aztán emlékeztettem magam arra. amikor bementem Min­ gyar Dondup lámához. hogy az eltávozottaknak szerencséjük volt.Hm. Gyancebe ment néhány napra. Két hét múlva összeforrtak. Éppen akkor bejött a mesterem: . Most. de még merev voltam. Ahogy beléptem. érez­ tem. ne feledd. Azt mondta. el kell juttatnunk egy gyógynövénycsomagot tisz­ teletre méltó anyádnak. végre visszatértél hát hozzánk. mint máskor.Dehogynem. Tudomást se vett rólam. az pedig sokat számít egy anyá­ nál! Itt egy sál. Egy reggel. . ahogy nevetett: . HAZALÁTOGATÁS 167 kezdődött az éjszakai élet. . mivel az Ékességes parancsára most én vagyok a gyámod.Mindegy. olyan kellemesnek találtad az asztrálmezőket. mert sok mindent meg kell tanul­ nunk. És mi a földi élet. láma vagy már és tartanod kell magad a .Ó. mégsem hagyhatjuk abba.Biztos vagyok benne. Asztrálutazásaim során nagyon kellemes élményeim voltak.

A kevésbé szőrszálhasogatók csődörön (ménen) vagy pónin lovagolnak. és jól megnézett. amit a tisztelet jeléül egy selyemsálba göngyöltek.Buddha. Gyalog jöttél ide. eköz­ ben ügyetlenül matattam.mondta az intéző. hogy nem esek le a lóról. és beraktam köpenyem bugyros részébe. reméltem. . mert ugyanez volt a véleményem róla! Tibetben a legortodoxabb lámák öszvéren lovagolnak. Átadta nekem a gyógynövényzacskót. hogy majd előveszem. balra magunk mögött hagytuk a Kalingcsu-t. Szerencsére egy szolga megtartotta. szüksége van egy kis mozgásra.feleltem.ha lehetett .gyalogolni szerettem. . kíváncsi voltam. és sietve kitárták a kaput. nincsen ne­ mük. Együttéreztem vele. és rohanni kez­ dett. Én . A végén le­ szedtem róla a sálat. Fontoskodva. jobbra pedig a Sár­ kány-templomot. amíg lecsúsztam a hátáról. vezesselek hozzá. Vidd az enyémet. aztán keresztül mentünk az Indiába vezető úton. a fehér ló meg én. ho­ gyan tudom ezt a szerencsétlen dolgot tisztán tartani.Tiszteletre méltó uram. mert vallási okból az ember mindig az óramutató járásával azonos irányban megy végig a Lingkhor úton. mikor közelebb érek.168 HARMADIK SZEM szabályokhoz. nem versenyezhet szépségben a mi Csakporinkkal). anyám legszebb szoba- . Szóval jobbra fordultunk. a Tiszta. mint aki nem állhatja tovább a látványomat. hátrafordította a fejét. egykori otthonom bejáratánál a szolgák észrevettek. amit látott. hogy a Lingkhor-on folytathassuk utunkat. Elhaladtunk a Potala mellett (úgy találtam. Lementünk a meredeken. mert hangosan nyerített egyet. a ház úrnője azt parancsolta. Felfele mentünk. Az intézővel ünnepélyes szertartásossággal kicseréltük a sála­ kat. a Mindentlátó áldása legyen rajtatok és ad­ jon valamennyiőtöknek egészséget! . Ma egyik legjobb fehér lovunkon térsz haza. Egy kicsit odébb. mert azt gondolják. Kétkedve néztem. Talán. . és átmentünk a Drepung-város úton. hogy visszagöngyöljem a növényzacskót abba a szerencsétlen sálba.Add áldásod e házra és minden lakójára Tiszteletre méltó Or­ vosláma Uram! . Láthatóan nem sokra tartotta. egye­ nesen az udvarba lovagoltam. Félúton a ló meg­ állt. A hegy lábá­ nál jobbra fordultunk. Elindultunk (mintha én nem találtam volna el hozzá!).

hogy meghallgassanak. és üdvözlete jeléül e sálat. A második gondolatom az volt. a lovász kihozta a lovat. Beteg voltam. A fehér ló balra . . mikor anyám megjelent az erkélyen és valamit kiáltott.Hölgyem!. kérünk.Egyszerű orvosláma vagyok csupán. kilovagoltam éppen. nem tudom egyedül felszerelni. megfordultam. ők meg éhes farkasok! Egy dolgot lehetett csak tenni: visszavonulni. . és illőképp. sok tenni­ valóm van.Sosem engedtek ide. hogy vajon megfordul­ hatok és elrohanhatok-e. Mingyar Dondup láma utasítására elhoztam ezt a zacskó gyógynövényt.válaszoltam.A rend szabályai megakadályoznak abban.Segíts óvatosan felnyergelni! .mondtam. Ezzel meghajoltam előttük. nem kilenc nő túl nagy gondot jelentett nekem.Nem emlékszel rám? Jaszo vagyok! Igazat szólva. mikor egyszerűen csak a fia voltam gondoltam.kértem. Kar. azt már tudtam. Meghajolt. Az intéző visszament az irodájába. Egy fiatal nő lépett hozzám és megkérdezett: . De a nők! Úgy néztek rám. anyám lépett hozzám. aki most tért vissza a hegyekből. hogy halljanak az Ékességes házában és magánál az Ékessé­ gesnél történt eseményekről. annyit fejlődött és milyen mu­ tatós volt! Rossz előérzetem támadt. Valóban olvas indiai lapokat? És igaz. A lovász kinyitotta a kaput. . Átadtam az üzenetet és vissza kell térnem kötelezettségeimhez.Tiszteletre méltó Uram és Fiam.feleltem. . .Tiszteletre méltó Anyám! . amit az Ékességes mondott nekem. .Tiszteletre méltó Uram és Fiam! A hölgyek messziről utaztak ide. eljöttek a barátaim. Csak mint küldönc jöttem. hogy elmondjam. . ho­ gyan bánjak velük. A szoba tele volt asszonynéppel! De mielőtt elmenekülhettem volna. HAZALÁTOGATÁS 169 jába. amely­ ben az Ékességes részesített. mintha szaftos falat lennék. de a le­ hető leggyorsabban távoztam. Nyolc.Tiszteletre méltó Anyám!. számolj be a megtiszteltetésről. A férfiak az más. alig ismertem fel.XIII.. Nem beszélhetek rendünk fejé­ nek a dolgairól. amivel átlát a házak falán? . hogy van egy üvege.és kulcscsonttörésem volt nemrégiben.

végig a körúton. Azoknak a nőknek a látványa.Azt akarom. és úgy intézte. a Vashegyen. . annál jobban nevetett.. és. ki vannak festve.Ó. de én is. Lassacskán poroszkáltam. mert az volt. Kicsit hirtelen természetű volt. Soha senki sem mondott ellen az Ékességesnek. nem akarok visszatérni apám há­ zába. És minél jobban csodálkoz­ tam.170 HARMADIK SZEM fordult. ők meg mészárosok Sö-ból.az asztrálszínük. Rám nézett: Mi történt.. hogy elfelejtsem: . . a nőket kü­ lönös teremtményeknek tartottam (még ma is azoknak tartom) és. suttogni kezdtem . Na nem. De napokig nem engedte. ne beszéljünk erről. hogy a személyes elfogultság és az államügyek összekeve­ redjenek. és ahogyan néztek rám: mintha csak díjazott bárány lennék. így ismét az óramutató járása szerint haladhattunk végig a Lingkhor úton.. Ó volt az állam és az egyház legfőbb feje..Az Ékességes azt akarta tudni. hogy elmondjam és távoztam.. El a Gyüpo Linga mellett.Vagy: . aki most a földön él. hogy megtelepedtél-e már itt.. mert nem akar­ tam túl gyorsan visszaérni. bementem Mingyar Dondup lámához.. Lobszang. és sosem hagyta. nem csupán. A kolostori élet felforgatta „társadalmi" értékeimet. hogy a dalai láma nagyon-nagyon érdeklődött utánam. de mint igaz embert. . rendezvény van nála és a vendégeket szórakoztatni kell..! Rémes! Kérlek. hogy látogasd meg tiszteletre méltó anyádat. Közöltem velük. hogy a rend szabályai nem engedik. vagy még mindig gondolsz az otthonodra.De egy hét múltán megtudtam. Lassan. Hangulatai sosem tartottak tovább néhány percnél. Lobszang. mindannyian nagyon szerettük.ekkor azt hiszem. amikor anyámnál nagy társaság van. Mikor ismét otthon voltam. a Muru Gompa mellet. a hajuk. Rikácsoló hangok. miről beszélt velem.De én otthon vagyok. . Tiszteletre méltó Lámamesterem. hogy hazaküldjenek. amíg még lehetett. az összes kó­ borló szellem téged üldözött a város körül? Felkavartnak látszol! Felkavart? Felkavart? Anyám meghívott egy halom nőt. . Hogy bámultak mind rám! Vezetőm rázkódott a nevetéstől. egy sereg nő elkergetett! . mint istent. és mind az Ékességes felől akart hallani és azt akarta tudni.

ünnepélyesen sé­ tált mellettünk. örültem.úgy hallottam . mivel vonzalma teljes viszonzásra lelt. hogy az ékszert őrizetlen hagyta és nagy sietve visszarohant. A házakat szelindekek vigyázták. Meleg országokban . van egy kis munkám a számodra. Hamar elkészültünk és elindultunk. akik ké­ pesek felborítani és szétmarcangolni egy embert. A szemük kék. és a hátsó lábuk hosszú.fehérek. Akkor. Lobszang. azaz simi-nek. sétáljunk egyet. amíg félig leértünk a hegyen.Egy reggel. nem tudtunk továbbmenni. A kutyákat meg lehetett szelídíteni és elzavarni. hogyan töltsem a szertartás előtti üres félórát. (A fajtát. amelyhez tartoztak. időnként „sziáminak" nevezik. amitől járás közben „másként" néznek ki. Hatalmas cica volt. ár­ gus szemmel őrizték a csiszolatlan drágakőtömeget a szentek kö­ rül. A templomi macskák nálunk nem csak díszként szolgáltak. A Templomból jövet egy macska határozott vonzalmával tüntetett ki. Felugrottam. Elége­ dett volt. mikor békében voltam a világgal. na és a 171 . nyilván eszébe jutott. így majdnem feketék voltak. óriási szelindekek. míg abba nem hagyta az erős nyávogást és lóbálni nem kezdte a farkát. és azon gondolkod­ tam. tibeti nyelven természetesen macskának hívjuk. hogy mesteremmel mehetek.Gyere.) Tibet hideg. A farkuk korbácsszerű. halálig harcoltak. a hőmérséklet befo­ lyásolja a szőrszínt. Mingyar Dondup láma odajött hozzám: . a macskákat nem: ha egyszer tá­ madtak.

Elég sokat gondolkodtam a kí­ naiakon. úgy ólálkodtak a templomokban. Amikor szolgálatban voltak. hogy hozzám vághassa. de gyorsan visszavonultam. A földön csendesen egy nyitott ablakhoz kúsztam. esetleg megfogni vagy megmérgezni. Nem úgy a macskákat. de egy fikarcnyit sem hagytak a jövőmet illetően. milyenek. egy másik macska is a tolvajra vetette magát mondjuk a szentképről. egy kínai misszió érkezett. felbukkant egy macska és az illető karjára ugrott. ha ez megoldható? . Menet közben Mingyar Dondup láma beszélt hozzám: . nézzük meg. Lá­ togassuk meg őket. de akkor egyikőjük felpillan­ tott és észrevett. . Kisfiú lévén úgy tudtam „vizsgálódni".és ők aztán nem eresztettek. átmen­ tünk a Pargo Kaling-on és el Sö falu mellett.Ahogy mondtam neked. Az út hátralévő részén Mingyar Dondup láma mélyen elgon­ dolkodott. Bent a házban a férfiak hivalkodóan sétálgattak a lezárt dobozok és táskák között. Úgy tűnt.Nahát. Mikor ismét a Lingkhor úton voltunk. a szitkok komoly kétséget támasztottak őseimmel szemben. az aurájuk milyen vörösre változott! És késekkel ha­ donásznak. Keresett valamit. mint „átlagos" rokonaiknak. Vacsora után így szólt: . A hangere­ jük és a hangszínük szinte hihetetlen volt! Szolgálatban éberen és nesztelenül. hogy használjuk fel különleges képességeidet. azt mondtam mesterem­ nek: . mielőtt eldobhatta volna. mint az éjszaka sötét ár­ nyai. A kutyákat el lehetett kergetni. ők a legtüzesebb szelindeket is megkergették. Az első benyomásom nagyon kedvezőtlen volt. A templomi macskáknak kétszer olyan hosszú kar­ maik voltak. Hogy érzed. Tovább bandukoltunk. Javasolni fogom az Ékességesnek. akik személyesen ismerték őket. Lent az úton jobbra fordultunk. Egy ideig ott maradtam és figyeltem. Ha bárki megpróbált az egyébként őrizetlen ékszerekhez nyúlni.172 HARMADIK SZEM hangjuk! Egyetlen más macskának sincs ilyen hangja. meg tudod figyelni őket egy spanyolfalon keresztül. ahogyan egy idősebb ember nem tudott volna. Ha nem engedte el azonnal. A régi Kínai Misszió ol­ dalához jutottunk. Azután tovább a Tür­ kiz Hídon és a Doring Háznál újra jobbra. egye­ nest a torkára. Káromkodni kezdett. csak azok köze­ ledhettek hozzájuk. egy egész hadseregre elegendő fegyver van náluk.

és ebéd után azt mondta: . hivatalos és állami célokra használt épületből állt. Tíz percet kapsz.XIV. ha egy állami ügyeket intéző méltóságteljes láma. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 173 Csak ezt tudtam válaszolni: . áporodott a levegő. Dél-Nyugat felé levágtunk. és sza­ bad idejének jó részét itt töltötte. és rövid gyaloglás után megérkeztünk a Norbu Linga-hoz. A Belső Kert. Másnap egyáltalán nem láttam mesteremet. Ez határozottan nem igaz. hova megyünk. rálépett egy darab porral fedett vajdarabra és egyik testfelével a kövezethez vágódva meglepett „uuuu-hopp"-pal érke­ zett a rámpa aljára. Újra nekivágtunk a meredek lejtőnek a hegyoldalban. Ke­ resztülmentünk a csodálatos parkon. Hiva­ talos teendőiket kellett kívül rekeszteniük. hogy ilyen kevéssé épületes előadás részese legyen. ha csak le­ hetett. hogy elkészülj. Először az apáttal kell találkoz­ nom. a tisztánlátá­ sod nélkül is kitalálhatod. a dalai lá­ ma kedvelt pihenőkertjéül szolgált. akkor képes leszek rá. amely a . A Potalának belül arany fiatornyai voltak. Az évek hosszú során rengeteg vaj ömlött mindenfelé a földre. illetve a házakhoz. ahol a dalai láma naponta hosszú órákon át meditált. Az északnyugati sarokban széles kövezett út vezetett a szigetekhez. A kerten belül volt egy gyönyörű mesterséges tó. két kis szigettel. túl sok vajmé­ cses miatt. A parkban volt néhány laktanyaépület: közel ötszáz ember.Sétálunk egyet délután. Először jártam itt. A Potala kívülről gyönyörű épü­ let. mert ma­ gam legalább harmincszor jártam a kertben. mindegyiken egyegy nyárilak. de az azután követ­ kező reggelen tanított engem. a Norbu Lingában töltötte idejét. Tudom ezt. a dalai láma személyes testőreinek szálláshelyei. aztán gyere a szobámba. Lobszang. akinek lejtős rámpán át vezetett az útja. és ezért. hogy a tisztviselők nem léphettek be ide. Itt egy kiváló minőségű sál. majd a díszes kapun. amelyet szintén magas falak öveztek. négy méter magas kőfal vette körül. de belül a rossz szellőzés és a szinte mindig égő. és három. Az Ékszer Parkot egy kb. A dalai láma nagyon kedvelte az Ékszer Parkot. és nem számított újdonságnak. A dalai láma nem kívánta kockáztatni.Ha gondolod. Néhányan azt írják. Maga a park csak százéves. hogy képes vagyok rá. Mingyar Dondup láma ide hozott engem.

Csak ennyit szóltam.Jó barátunk.Mint olyannak. a dalai lá­ ma rám nézett és így szólt. Azt mondja.Tiszteletre méltó Páratlan Vé­ delmező.. Mingyar azt állítja. Mi a véleményed ezekről az emberekről? Nem örültem a dolognak. Most áruld el. melyet azután az ősi tudomány segítségével felerősítettek. A válasszal nem jutottam túl sokra. Azt ismételted. jól takar-e a spanyolfal. és mondta. A legtávolabbi szigetre mentünk.174 HARMADIK SZEM belső kertre nyílott.. mire utalnak. . Megkaptál minden lehetséges képzést.Tiszteletre méltó Páratlan Védelmező! Gonosz szándékkal jöttek.Jó. mit láttam a „színekben" és mit jelentettek számomra. Elrejtőzöl holnap a mögé a paraván mögé. Ahogy beléptünk. és eltávozott a láma szolga. Letérdeltünk. amikor itt lesznek. akár egy kifényezett fémtükör. aki nem rendelkezik tisztánlátással? A dalai lámának azt feleltem: . Bújj el. Közeledtünkre felnézett és elmosolyodott. üljünk elé. és megígérte. . mit láttál! . De hogy lehet ezt megmondani egy államfőnek? Különösképp egy olyan állam­ főnek. hogy véleményt nyilvánítsak. Titkos vagy más módon vizsgáltuk a tisztánlá­ tásodat. amit Mingyar Dondup lámának mondtál. ha egy ember maga nem látta. mindenféle-fajta madarat láttunk. köteles­ séged beszélni. a különböző parkbéli állatokról mesélt nekem. nem tetszik neked a kínai delegátusok aurájának a színe. Az aurájuk színe árulást mutat. és figyeled a kínaiakat. nekünk kellett kitérnünk az útjukból. Vajas teáért csen­ getett. A tó vize rezzenetlen. Bizo­ nyosnak kell lennünk. hogy kissé változtassák meg a kínai oroszlánokat. A kövezetet nemrégiben fehérre mosták. Az Ékességes ekképp vála­ szolt: . nem vagyok méltó arra. ahol az Ékességes éppen mély meditációba me­ rült. Mikor megérkezett a tea. a földön csipegetve ügyet se vetettek ránk. ezért behívták a szolgákat. Mingyar Dondup láma kivételével senkinek sem szerettem elmondani. A paraván nem fedezett eléggé. sosem hibádzott. . nem vagyok eléggé képzett idegen aurák olvasásában. akkor nem is kell tudnia. A dalai láma elégedettnek látszott. Érvelésem szerint. megnézzük. később láthatom őket. kinek megadatott a különleges képesség. anélkül egyetlen tibeti sem tud beszélgetni. sá­ lunkat a lábára fektettük. Amíg hozták a teát. hogy teljesen . sok fegyverük van.

mert rossz helyen keresett.Om. hogy a kínaiak köpenye gyanúsan ki­ dudorodott. hogy egyek . mert a kínai delegáció meglátogatja. Másnap körülbelül tizenegykor újra leereszkedtünk a sziklás lejtőn és beléptünk a Belső Kertbe. és megkért. a há­ rom. míg leégett. hogy írjon alá egy szerződést Tibetről. pontosabban hétéves koromtól tanítottak arra. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 175 rejtve legyek. hogy nagyon üdvös változatosságot jelen­ tettek a tea. ami egyébként elég egyszerű dolog volt számomra. mi a nevük. sem én nem mozdultunk. mintha ők alkotnák a láto­ gatóba érkező küldöttséget.mielőtt elrejtőzöm. Beszélt néhány percig. Nem tudom. Ez tizenkét óráig is eltarthatott.A kínai­ ak.XIV. indiai konzerveket. hogy hosszú ideig moccanás nélkül üljek. mikor eljöttünk a dalai lámától. ahelyett. és elindultunk visszafelé a Vashegyre. azzal egyensúlyoztam. a campa és a fehérrépa után. ó. vidámabban néztem a többórás mozdulatlanság elé. A falon kívülről rekedt kiáltások és kínai kiabálás hallatszott. Később rájöttem. és ezért fegyverek után kutatva megmotozták őket. mani padme hum! . Most beengedték őket a Belső Kertbe. hol rej­ tőzöm. En­ gem kisgyerek-. hogy udvariasságból elismételték volna a mantrát. ha megtalálom.az evésre mindig készen álltam! . Sem ő. Láttuk. Miután erőt gyűjtöttem. de valamennyi láma számára is: a meditációhoz órákig mozdulatlanul kellett maradnunk. négy óra tehát semmi nehézséget nem okozott nekem. De nem kapta meg az előléptetést. Lámák jöttek be próbálni. jöjjünk el másnap is. Meggyújtott vajmécsest tettek a fejemre. Arra akarják kényszeríteni. ahogy a házi test­ őrök a kövesúton keresztül a pavilon verandájára vezetik őket. csak azt tudom. Ez a gondolat járt a fejünkben.(ami annyit jelent.O-mi-to-fo . Amida Buddha!). Parancsára nagyon ízletes falatokat hoztak Mingyar Dondup lámának és nekem. A dalai láma rám mosolygott és kínált. Az egyiknek elfogtam a gondolatát: „Hű! Előléptetnek. Nagyon igyekeztek kideríteni. Végül az Ékességes megelégedett a próbával és kihívott. hol van". . és addig kellett lótuszülésben maradnom. Közvetlen előttem a dalai láma ült lótuszülésben a földtől száz­ nyolcvan centiméterre felállított trónusán. a kínai formával válaszoltak: . hogy Hallgass meg minket. Egy magas rangú láma megszólalt: .

hogy felkutassák a le- . sőt ellenséges szándékkal érke­ zett. Lobszang. területe­ ket és . Természetesen nagy szeretettel gondoltam rá. szomorú lett. Lázas próbálkozásaik el­ lenére sosem engedélyeztük a nyugatiaknak. észrevettem. de tisztátalanul gondolkodnak". mert a küldöttség cseppet sem barátságos.176 HARMADIK SZEM Azt gondoltam magamban: . Ám a hasztalan beszélgetés lassan vonszolódott. de Mingyar Dondup lámával tett utazásaimból tu­ dom. Hasztalannak. a szívemben csak Mingyar Dondup láma előzte meg.a szent fémet szent célra használják. hogy vibrál az aurájuk. Még vaj­ mécsesek is készülnek aranyból. nyolcszorosa a Brit Szigeteknek. a he­ gyekről mossa ki. A módszerekben nemigen válogattak. A rögöket vagy a „homokot" beolvasztják. Min­ den. Irányítani akarták a tibeti politikát. csak az érdekelte őket. Hitünk szerint az aranybányászat megszentségteleníti a földet. de a történelem feljegyzi majd. ahogy a homok. sehogysem akart a végéhez érni. Színes sá­ vok. A Csangtang-i területen gyors vizű folyók partján láttam aranyat. A színei szomorúságról árulkodtak. kellemetlen színek. hogy ő volt a legjobb dalai láma. aki teljesen az országnak szentelte ma­ gát. hogy van arany.Na. Ahogyan a rejtekhelyemről figyeltem őket. mikor Kínában járt. Az effélékről Tibetben általában azt mond­ juk: „Tisztességesen beszélnek. úgy hevert ott. aki iránt a szeretetnél is többet éreztem. és templomi díszeket készítenek belőle . hogy elérjék céljukat. több száz tonna van belőle. piszkos színképe. Tibetben az arany szent fém.aranyat akartak! Ez utóbbi régóta vonzotta őket. és hordja le a víz. Egyes folyókban lehet aranyrögöket találni. amit az Ékességesből láttam. ezért mi inkább érin­ tetlen hagyjuk. tetszett nekem. ahogy eszébe jutott a múlt. Óriási területek még feltáratlanok. De sajnos az anyag annyira puha.gyűlölettel telt gondolataik áradó örvénylése. tiszta árnyalatai. Elég heves természete miatt a színei olykor vörösen villantak. Tibetnek sosem volt nálánál jobb uralkodója. könnyű dolgod lesz. A dalai lámát is figyeltem. Nem a magasabb gondolat áttet­ sző. csíkok. Az igazi színüket mutatják. akik életerejüket az anyagias dolgokra és a gonoszságra áldozzák. hiábavalónak nevezem. az opálos ragyogást sötétvörös belövellések tar­ kítják . ezüst és uránium. hanem azoknak az embereknek a veszedel­ mes. hogy a díszek könnyedén megrongálódnak. Tibet kb.

XIV.a Vörös Barbárok hadserege megszállta szent földünket. fél mérföld volt. oda betér a háború!" „Aranytrombitákról". és láthatatlanná téve ma­ gunkat elemeznünk kell néhány nyugati látogató színeit. ha az emberiség a hatalomért vívott oly sok haszontalan harc helyett békében élne egymással. hanem szent fém. Egy ideig meditált.Lobszang. Egy pillanatig szájtátva bámultam rá. ahol a fafaragók számára egy régi kéziratot másoltam. Indiába mentem. Sem­ mi sál. átmentünk egy kis hídon. ahol eltörtem a csontjaimat. A magatartásuk teljesen megvál­ tozott. és onnan sokfelé utaztam. Ismét Indiába men- .Ó! Ülj le. Egyik reggel Mingyar Dondup láma bejött hozzám abba a helyi­ ségbe. semmi ceremónia. Or­ szágunk a világ egyik legnagyobb raktára lehetne. hogy elkészülj. Rövid idő alatt egész tűrhetően rendbe hoztam magam. A Norbu Linga-ba kell mennünk. csak siess! Hát így állt a helyzet. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 177 lőhelyeket. ahol a dalai láma egy verandán üldögélt. A Vas Kutya évében (1910) a brit megszállást (annak közvetlen következményeként) a kínai követte. és a Ligkhor útra jutottunk. hogy megszólaljon. mégpedig egy régi mondás miatt nem: „Ahova a nyu­ gati ember betér. Lobszang! Biztos siettetek. és már kész is vagyok.Nem is olyan régen . lát­ hatóan rendbe szedte a gondolatait. hogyan viselkedjek anélkül. Tiszteletre méltó Láma Mester. az Ékességes minket akar látni először. A hegy lábá­ nál. A testőrök éppen el akartak zavarni. Kicsit feszengtem. a távolság kb. Leültünk és vártuk. és nem tudtam.az Ékszer Park kapujához érkeztünk. . az­ tán felpattantam: . pont ott. Sietned kell. Az Ékességes felnézett és mosolygott: . hogy Min­ gyar Dondup láma is velem van. „aranyedényekről". mikor észrevették. . hogy Tibetben az arany nem ritka. és te is. Az utat átszelve a Norbu Linga vagy ahogyan gyakran fordítják . gyorsan bekísértek a Belső Kertbe. „arannyal fedett testekről" olvasva sosem szabad el­ felejteni. mert nem volt nálam aján­ dék sál. Mingyar.kezdte .Tiszta köpenyt veszek. Gyalog mentünk le a hegyen. hagyd ezt a munkát most! Az Ékességes értünk küldött.

Felhők szálltak az égen. Nyilván nagyon rossz szabó varrhatta. hogy benneteket nem látni. azt gondoltam.gondoltam. fehér arc. Biztos szörnyen érzi magát. Ez a férfi rövid ujjas öltözéket viselt. mert hisz az alján felhajtotta. Ráadásul a köpenye csak a csípőjéig ér.. Most azt akarom tudni. kölcsönad-e neki valaki egy .Túl puhának látszik a keze. te nem értesz a nyelvén. Elég kemény száj. jobban hoz­ zád szokott már. Egy férfi. Hirtelen felugrottam. Áthajtott néhány oldalsó folton is. Akkoriban még fogalmam nem volt sem a zsebről. ez az ember őszinte-e vagy sem: egy. aki annyira dicsér. hogyan kell öltözködni.. Belefáradtam a madarak és a himbálódzó faágak nézdegélésébe. milyen jó lenne a sárkány hintázását és remegését érezni magam mögött. akik Buddha példájára foltozott ruhában járunk. Alig tudtam csendben maradni. mint énhozzám. hosszú ujjú köpenyben járnak. hisz Mingyar velem volt.többre tartja Mingyar Dondup lámát a dalai lámánál! A rácsozat mögött belefáradtam a nézelődésbe.178 HARMADIK SZEM tem. a Belső Kert kapuját tárták szélesre. csillogó gombokkal. Tibetben azok. Időnként titokban bele-belekóstoltam a nálam lévő campába. de nem tartották be a szavukat. Lobszang. amit beszél. nagyon szegény lehet. mint nálunk. akik nem végeznek fizikai munkát. és a Ház arany ruhás lámái bekísértek egy igen különös kinézetű embert. aki ma meglátogat bennünket. meg a sárkány selymén átfütyü­ lő.gondoltam. a sárkányban voltam. Lobszang. írd le az asztrálszínekről szerzett benyomásaidat. Az an­ golok sok mindent ígértek. hogy ki kellett hajtani.azt hiszem . mert valami csattant. amely az egész kézfejet takarja. De az öltözéke! Vala­ miféle kék anyagból volt egy egész sor gombbal az elején. így nem befolyásolhat. az ujj csak a csuklójáig ért. ott találkoztam valakivel.vagy két­ nyelvű. Egy pillanatra azt hittem. Ne­ ked mondom mindezt. ritkás szemöl­ dök. mélyen ülő szemek. és arra gondoltam. . s a kötelet csapkodó szelet. magas. Mégsem lehet munkás . sem a kihajtott gallérról. elaludtam és kiestem! De nem. hogy így kellett megjelennie az Ékességes előtt . a jelenlétetekről nem tudni. Kiváncsi vagyok. talán a nyugatiaknál is vannak szimbolikus fol­ tok. A nadrágja a lábnál túl szoros és túl hosszú volt. Fehér haj. és . sovány férfi. Talán nem tudja. Kísérd a helyére Mingyar. Szegény. ahogyan Mesterünk tanított. A rácsozott fal mögül te és még valaki úgy tudtok fi­ gyelni. mert a gallér akkora volt. majdnem kitört belőlem a nevetés.

Összevissza mozgolódott. Korom? Ki hallott már olyat. Elképedésemre a szája és az orra elé tartotta és olyan hangot adott ki. Azt gondoltam. úgy véltem. így köszönti a dalai lámát . mintha jég lenne a tetején. Egé­ szen másmilyenek voltak. ha egy tibeti ilyet tesz. . vastag és durva. . mely négy pálcikára támaszkodott. talán gerincsérülése van. amit valaha is hallottam. Még so­ sem láttam ilyeneket. De hirtelen neki is eszébe juthatott. legnagyobb rémületemre. A férfi időnként tibeti nyel­ ven beszélt. nem. Eléggé automatikusan leírtam az észlelt színe­ ket. mint a mieink. egyszer csak. ahogyan értelmeztem őket. mondták később. vékony fehér papírlapokat. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 179 rend megfelelő méretű és alkalmas öltözéket. a zse­ béből elővett rongytrombitával parádézik. Furcsa. Szörnyű sértésnek számít. felettébb különös.töprengtem magamban.Aztán a lábára pil­ lantottam. amilyet mi hordunk. mintha trombitálna. a közepén kormos fapálcikát szedett elő. meg kell támasztani a hátát és lóbálja a lábát. szétvette majd keresztbe rakta a lábát. nem tud ír­ ni. s azt. a legérdekesebbre. nálunk a papír sárgásbar­ na. roppant fényes.gondoltam. Úgy látszik. mert odanyúlt az egyik oldalán lévő folt­ hoz és egy fehér ruhát vett ki belőle. aztán a legfigyelemre­ méltóbb hangegyüttesre váltott. mikor újra találkoztam a dalai lámával. mert egy fakereten kellett ülnie. Akkorra már valóban megsajnáltam: rosszul van öltözve. Selymes. idegenségéhez képest elég jól. Valami szokatlan fekete do­ log volt a lábán. Nincs semmi. Az üdvözlést befe­ jezve a fehér valamit visszatette a folt mögé. elkép­ zelni sem tudtam volna különösebbet. Kotorászott egy kicsit a többi folt körül is. Leült erre a keretre és a lába le­ lógott a peremén. hogy a talpa a dalai láma felé mutatott.XIV. hogy korommal írni? Csak ráfújunk és elrepül! Nyilvánvalóan nyomorék volt. Azt gondoltam. „Hogy lehet írni rá? . nem tud írni. kígyózó mozdulatokat tett vele. ülni sem tud rendesen. a dolgok csak úgy lecsúsznak róla!" Aztán az egyik foltból vékony. Különös. csak tetteti. „Angolra".mert a hátát megtámasztotta a keretből kiálló két másik pálcával. festett. ennél furcsábbat még sosem láttam. ami a krétát letörölné. és különféle papírokat húzkodott elő. s mi több. Nem bőrcsizma. felemelte úgy. A férfi elkápráztatott. mert igazított egyet az ülésmódján.

Ó maga egy dolgot akart. Ezért arra kényszerült. Bell úr. elősegítheti a Nyugat . A.Kelet közti kölcsönös megértést. Ez nem tetszett ne­ kik. Minden adatunk megvolt. de a színeiből az is nyilvánvaló volt. Bell-ként hivatkoznék rá.és mindegy volt nekik. de azt sem akarta. pályájának különböző. és tartózkodni kí­ vánunk minden üzleti kapcsolattól a külföldiekkel. Segítő szándéka őszin­ tének látszott. és két díszítés állt a neve előtt.Igen. Női Hangszer-nek hívták. a születési ideje. és utol­ só életében azt kívánta. arra viszont a kormánya nem volt hajlandó. A látogatónak egész sajátos neve volt. nagy valószínűséggel azért. a saját országunkban a saját életünket akarjuk élni.nyilván a furcsa gallérjaik miatt! . igen! . Úgy éreztük. Az angol kormány nagyon gyanakodott. nyugaton szülessen újra. aki a helyszínen tartózkodott. köthetett szerződése­ ket. Az angoloknak tehát fejükbe szállt a vér. Az asztrológusok kiderítették. hogy nem áll szándékunkban egyik nemzet oldalára sem állni. Sokat tudtunk Bell úrról. Bell úr távozása után az Ékességes megkérdezte.180 HARMADIK SZEM Az Ékességes nagy tiszteletet tanúsított iránta. a kommunisták nem szállták volna meg Tibetet. . hogy néhány könyvében említi ezt. hogy korábban Tibetben élt. tart attól. hogy felbosszantja kormányát. Szikkim. Az utóbbi időben adták értésemre. kárt és szenvedést hoztak ránk. hogy a meg­ szállás bekövetkezik.kiáltott fel. hogy Tibet más országokkal barátkozzon. Ami személyemet illeti. az idő majd igazolja elgondolásait és javaslatait. Ma már C. és a jóslatok sosem tévesek. ha képes lett volna befolyásolni kormányát úgy. látta. mert azt remélte. - . mert maga is lógó lábbal egy olyan furcsa fakereten ült. akik a múltban csak bajt. feltételezéseik szerint Tibet Oroszországgal készült egyezségre lépni. mert számára szokatlan éghajlaton él. ahogy szerette volna. megszállnak vagy meg­ fojtanak-e bennünket. A jövendölések azonban nem hagytak kétséget afelől. Bhután igen. még többet kell dolgoznom! . Tibeten kívül bármelyik állam tárgyalhatott. és ez befolyásolhatja a kegydíját. mindezek segítségével fel lehetett rajzolni élete főbb eseményeinek menetét. hogy az egészsége meggyengült. legfontosabb állomásai. és nagyon örült az észrevételeimnek. Anglia ugyan nem akart Tibettel szerződni. úgy vélte. hogy mondjon valamit és reménykedjen. Az aurája színeiből úgy ítél­ tem meg. mit láttam.

Késő éjjel órákon át néztem vele a holdat és a csillagokat. Egy szolga tüstént hozott még teát. így nem is sürgette. aki miatt sietne! A dalai láma . Néhány perccel később komótosan közeledve feltűnt mes­ terem. országunkra hamarosan rossz idők jár­ nak. hogy ellenőrizze és gazdagítsa állítá­ saimat. és kell. amit valóban gondol róla.Igazad volt. Előbb azonban egyre újabb és újabb hipnózisban lesz részed. meddig feküd­ tem hipnotikus transzban. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 181 Még jobban fejlesztenünk kell téged. Nincs ember. majd összevetni azzal. aki össze tudja állítani az „ősi tu­ dományok krónikáját. Kinyúlt a csengőért és becsengette az egyik szolgát. hogy olyan gyors és mélyreható tanulmányokat folytasson. amilyeneket csak lehet.tudta ezt. Tégy bármit. mert miként gyakorta intenek minket.paran­ csolta. Azt akarom. De még fejleszthető. a dalai láma így szólt: . .. Mingyar Dondup láma és én gyakran bementünk Lhászába. ami számukra nem volt titok. Ez időtől fogva sokszor hívattak. Mesterem leült mellém. hogy legyen valaki. Rendkívül hasz­ nosnak találod majd a képességedet. Mingyar." Napjaim ritmusa felgyorsult.Mingyar Dondupot hívd. amennyit csak bírunk. esetleg egy messzi tartomány polgári vezetőjének az auráját. Lobszang. Jól ismert lá­ togató lettem a Potalában és a Norbu Linga-ban. hogy megfigyeljük a látogatókat. a képessége megvan. amit szükségesnek látsz. az Ékességes elé. különösen a nagy csillagászati távcsövet. Annyi tudást kell beléd gyömöszölnünk. Tisztánlátása és hatalmas ember­ ismerete alkalmassá tette rá.barátja lévén . hogy most azonnal itt legyen . hogy az árus miként dicséri portékáját. mely nehéz. Nem tudom. azután vissza kellett mondanom őket. Mingyar.. és „indiai ennivaló­ kat". A memóriámat is fejlesztették: hosszú órákon át bonyolult részleteket hallgattam. ha távoli országokban leszel. és fejleszteni is kell. Nagyon érdekes volt odamenni egy bódéhoz. például egy távoli lámakolostorból érkező tanult apát. . Bármelyik eszközünket használhatod. nagyon élveztem őket. hogy sürgősen menjek és „interpretáljam" különböző emberek szí­ neit. A Potalában hasz­ nálhattam a teleszkópokat. miközben a legrégebbi Iratokból olvas­ tak nekem.XIV. hallgatni. háromlábú állványon állt. Mikor elhelyezkedtünk.

több kötetre lenne szükség. mert az idő nem jelentett semmit a számunkra. Öszvérháton lovagoltunk. Ahogy az állandóan emelkedő terepen egyre beljebb és beljebb kerültünk. amit a Potalában a nagy teleszkópon át láttam. mert az öszvérek oda is eljutnak. hogy az expedícióval méltányosak legyünk. Jelen könyvben nincs idő többre. Sziling Nor-nál. aztán csak mentünk eló're az ismeretlen. Nehéz megmondani mennyi időbe telt. Végül az öszvérek elakadtak. és jókedvűen útnak indultunk. A dalai láma megáldotta a csapat tizenöt tagját. A ritka levegőben hamar kimerültek. Az öszvéreket a legvédettebb helyen hagytuk. öt legyengült társunk velük maradt. feltá­ ratlan terület felé. mint hogy röviden megemlítsük ezt az utazást. Lassan megtettük az utat a Tengerico mellett. ahová a lovak már messze nem. Végtelen hegyek. az energiánkat a későbbi erőfeszítésekre tartogattuk. az erőnket. feneketlennek tű­ nő szakadékok. a körülmények egyre nehezebbek és nehezebbek lettek. aztán tovább a nagy tavakhoz. Nem volt okunk a sietségre és a magunk kényelmes tempójában haladtunk. Átjutottunk a Tangla hegységen. ahol egy jakszőr kö­ tél végén himbálództunk szédelegve. mély kanyo­ nok. Ahhoz. Küszködtünk. és nem tudtak átmenni a sziklás szurdokokon. a felföld a Hold felszínére emlékeztetett.Ebben az időszakban ellátogattunk a Csangtang felföldre. Védve voltak 183 . Óriási hegyláncok. és ismét tovább Észak felé. hogy keresztül jussunk a „holdbéli tájon". Itt ugyanolyan volt a táj.

Váltottuk egymást. mert nehéz és veszélyes vállalkozás volt. remélve. A szerze­ tes. Tovább mentünk. . a hangját sem lehetett hallani. a lég­ szomjtól kiszakad a tüdőnk. A rám vonatkozó jóslatok fényében biztosra vet­ tem. a torkom kiszáradt. ahol több ezer métert zuhant. kicsorbult farkasfogsorhoz hasonlított. mikor a vízesés aljára ért. A kemény sziklákon nem lehetett eltemetni.184 HARMADIK SZEM a sivár. akkor egyikünk de­ rekára tekerte a kötelet és a legmagasabb pontról (ahova feljutot­ tunk) leereszkedett. és hitem elnyerte jutalmát. hogy sikerül. mint egy inga. Azon az oldalon. ezekhez rögzítettük a köteleket. A jóslatok ellenére is óvatosan lódultam. az esőre és a madarakra hagytuk. mintha ki akarna szakadni a mellemből. A többiek. Elő­ fordult. Felváltva lódítottuk el a kampós kötelet. szélfútta vidék legrosszabb szélrohamaitól. A tábornál volt egy barlang: az idő elemésztette a puhább sziklá­ kat. a szívem úgy vert. mielőtt magasabbra és magasabbra vergődtünk volna. Én mentem helyette. Egy meredek ösvényen a völgybe juthattak. Sok helyütt vaskampókat kellett felhajítanunk. ami­ lyen magasra csak tudott.jobb társai senkinek sem lehetnek! . egészen a sziklákig. Két napot pihentünk itt. a lélegzetem elakadt. Felrepítettük. így a szélre. A hátunk fájt a cipeléstől. egyáltalán nem látszott boldognak. Sikerült megkapaszkodnom és felhúznom magam. Mikor mindenki átért a kanyonon. felmá­ szott egy magas sziklára. és úgy éreztük. és tapogatódzó ujjakkal a legközelebbi szikla pereme felé nyúltam. hogy a má­ sik oldalon biztonságosan talajt fognak. és felváltva másztunk át. aztán felmászott. Egy ideig kimerülten feküdtem. az arca és az agya a fogazott sziklákon maradt. A testet visszahúztuk és istentiszteletet tartottunk érte. át a szakadékokon.' ahol a kötél csaknem vízszintes. ahol gyér növény­ zet nőtt. Rosszul mérte fel a távolságot. mert óriási erővel a szemben lévő falnak ütközött. Eközben a másik oldalról valaki biztosította. hogy olyan pontra érjen. aztán ledobta magát. áthúztuk a kötelet is. Az egyik szerzetes meg is halt. mikor már biztosítva volt. aztán nagy nehézséggel sikerült felmásznom a hegyol­ dalon. egy sziklanyúl­ vány tornyosodott felettük. A fennsíkon csobogó patak futott keresztül. hogy a kampó akadt meg a sziklában. az öszvérek legelhettek rajta.úgy haji- . aki utána került sorra. Lengett. a szurdokokon. ahol álltunk.

hogy erősen húzva próbálják ki a kötelet. Nem volt szöges bakancsunk. láttuk. egyre lejjebb és lejjebb kerültünk. Mellesleg a tibeti mitológiában szerepel egy Hideg Pokol. fejjel lefelé lógva. olyanok. A gleccser óriási sziklák közt vezetett. ha­ ladásunk még nehezebbé vált.. hogy a lehető legkönnyebben elkaphas­ sam. ennek ellentéte a hideg. hogy ne csússzon annyira. Nem tudtuk. rövidesen „él­ vezet" vár ránk! . hó-e. sem más hegymászó felszerelésünk. dideregtünk a maró szélben. sem jégbaltánk. innen a hideg po­ kol.XV. A két kötélvéggel a kezemben biztosítottam őket. bárcsak sose láttuk volna meg ezt a he­ lyet. lábukkal a kötélbe csimpaszkodva. botorkálva és meg-megcsúszva haladtunk az ismeretlen mélység felé. köpenyük csapkodott körülöttük a szélben. És a mesterem azt mondja. A meleg áldás számunkra.. A mi „felszerelé­ sünk" a kötelekből és a szokásos bőrcsizmából állt . és tovább botladoztunk a szörnyű tájék közepe felé. hogy valóban köd. Kicsit kevésbé fáradtan újra felszedtük a rakomá­ nyunkat. kezükkel. Köd. mint farkasszájban a fogak. Nemsokára egy jégtáblához érkeztünk. olyan fehér és olyan makulátlan volt. sziklák. Éles sziklák. Hideg. A sziklák tetején pihentünk egy kicsit. milyen is valójában! Három napon át csúszkáltunk a jégtáblán. talán egy gleccserhez. amely hátráltatott ben­ nünket és a légzésünket sem segítette egyáltalán. Néhány mérfölddel arrébb megkerültünk egy hegy­ nyúlványt. a tekintetünk sűrű tejfehér ködbe ütközött. A TITOKZATOS ÉSZAK -ÉS A JETIK 185 tották el a másik kötelet. Egyenként jöttek át.a talpára szőr­ mét kötöttünk. bús képű alakoknak látszotok! Most azonban rövidesen élvezet vár rátok.Bizony mondom. elégedetten mosolygott: . és szóltam nekik. bár ezen a magasságon alacsony volt a víz forráspontja. Semmi élvezeteset nem láttunk magunk előtt. aki járt már itt korábban. indák váltak ki és lebegtek a levegőben. és a tea nem mele­ gített fel igazán. vagy felhő. teát csináltunk. és azt kívántuk. az egyetlen közülünk. Ahogy kö­ zeledtünk. A felföldön tett úton megtapasztalhattam. amelyeken összeviszsza horzsoltuk magunkat. Mingyar Dondup láma. Befa­ gyott jég a lábunk alatt és fagyos ég a fejünk felett.

és valóban gyönyörű helyre érünk. Tovább és még tovább! Hirtelen a csodálkozástól és a féle­ lemtől megkövülten megálltunk. Egyenként keresgéltük az utat. ahol megpihenhetünk. térdnél is magasabb fűtenger. gőzcseppek hajtot­ ták. ennél zöldebbet még sosem láttam. aki meghalt a sziklán? És mindannyian méltók vagyunk arra. mert a víz forr. hová. hogy felbukunk rajtuk. akkor jól kinéztem. hús-vér ember vagyok-e. hideg ködben. a „Jégis­ tenek tréfát űznek velünk".Ugorjunk át a patakon. vagy szellem. a talaj gőzölgött. és a Mennyei Mezőkre kerültem. De aztán körülnéztem: nyolc társam velem volt. mint akik azt gondolják. meghaltam a hidegtől. A földből. ami tapasztala­ tainkat meghaladja. az előttünk menő ember után nyúlva. akik még nem értek el eddig és nem láttak. Most majd összeestünk a hőségtől. A mögöttünk jövők. Akkor Mingyar Dondup láma megszólalt: Ha én is úgy álltam itt. vastag szálú. a lábunk mellett kis patak bugyogott-bugyborékolt elő. azt gondoltam. mozogni is alig mertünk.varázslat van a dologban. Bódultságunkból Mingyar Dondup láma nevetésére ocsúdtunk. hogy mind­ annyian hirtelen a mennybe kerültünk? És ha igen. mint ti. A köd meleg lett. A lábunk alatt kövek. . Olyanok vagytok. amit magunk előtt látunk? A ködfüggöny másik oldalán a hidegtől vacogva nem több mint harmincat vert a pulzusunk. Elkábított és megijesztett ben­ nünket . Forró kézzel megdörzsöltem a szemem. mikor először megláttam ezt. A melegnek legalább az illúziójáért ma­ gunk köré tekertük a köpenyünket. Körülpillantottunk. mesterem ismét beszélni kezdett: . valami olyasmi. Köröttünk zöld fű. Lehet. hol a tizedik. Még néhány mérföld. nyomorúságosan baktattunk ki tudja. túl voltunk rajta.186 HARMADIK SZEM Tovább róttuk az utat a sűrű. aki lábával tapogatózva előre a csapatot vezette. Kövek? Kavicsok? Hova lett a gleccser. vakon. a jégmező? Egész hirtelen szétoszlott a köd. kapaszkodva. A levegő vibrálva remegett. Ziháltunk és reszkettünk a hi­ degtől. ahogy ma­ gamra néztem. ugorjunk. hogy megnézzem. nos. a talaj egyre forróbb. belénk ütköztek. meg­ csipkedtem magam és az ujjammal kopogtatni kezdtem egy szik­ lán. a csizmánk talpa alatt kavi­ csok görögtek. féltünk. újra nekiindultunk.

Az álla beugrott. A vulkanikus területen meleg források törtek fel a földből. gyűrűdzött a felszíne. mert úgy éreztük. most megfo­ gott. Élt ott egy olyan madárfajta.a hiányzó homlok kivételével . Rám mutatott. akkorákat. ahogy az emberek. mindketten megrémültünk. hogy élet van benne. amely végtelennek tűnt. Mégis . kis tavat pillantottunk meg. Körülbelül három mérföld múltán el­ nyúltunk a moha fedte földön. Mesterem elmondta. Fodrozódott. és talán nem is látok már. Lehajoltam és gyógyfüveket szedtem. Kissé jobbra a kellemes tisztástól. biztosra vettük. megsülünk. Megfigyeltem. Megemlítette. ahol megpihentünk. amelynek nevét a mai napig nem tudom. a keze nagy volt és széles. A fején mintha nem lett vol­ na homloklebeny. A sűrű köd. nyolc-tíz mé­ terre se lehetett tőlem a teremtmény. Vadszőlőindák csipkézték a fatörzseket és lógtak az ágakról. a fogai nagyok és kiállók.ÉS A JETIK 187 Igaza volt. a karjai a normá­ lisnál jóval hosszabbak. Nem örültem neki. Olyan fák nőttek itt. vagy megfog és elvisz a jeti! Azt gondoltam. hogy felnézzek. Élénk színű" virágok bontottak mindent. hogy látott óriási állatcsontvázakat. Még mindig megbabonázva éreztük ma­ gunkat. ruha nélkül heverésztünk.a koponya hasonlított a modern ember koponyájához. amelyről olyan sokat hallottam. hogy a föld alatti hő és a forró vizű patakok megolvasztották a jeget. amilyeneket még sosem láttam. mikor valami arra késztetett. A TITOKZATOS ÉSZAK . azt mon­ danám. (Az emberszabású majmok és a rend más tagjai járáskor nem a külső felületét használják végtagjaiknak. hogy a lába külső felén jár. Később én is láttam ilyen csontokat. mutat­ ván. sűrű szemöldökétől meredeken hajlott hátra. trópusi. Légy jó.) . és a völgy magas sziklafalai miatt a meleg levegő bentrekedt. a lába hajlott. Elmondta. a hőség legyőzött és egy más létsíkra vitt minket. nyávogó hangot adott ki. Vagy a hideg volt az? Nem tudtuk! A növényzet buja volt. és kénes szag áradt. furcsa. Itt láttam jetit is először. mint mindig. A szülők Tibetben gyakran fenyegetik csintalan gyermekeiket így. hogy tudomása szerint a felföldön csak két ilyen hely van. a hideg és a meleg találkozásánál keletkezik. miután sokat utaztam. Ott volt.XV. A lábfeje. és kismacskához ha­ sonló. ma már. ame­ lyek legalább nyolc-tíz méter magas állatokhoz tartoztak. amin áthatoltunk. Bámultunk egy ideig.

óriási léptekkel egy lábon ugrál. láttam jetiket. akiket férfi jetik vittek magukkal. s hogy másutt. Keringenek történetek magányos asszonyokról is. Néhány évvel ezelőtt kinevették Marconit. kihaltak. hatezer méteres magassági rövidtávfutás rekordját. megfordult és elmenekült. Ezt később néhány apáca is megerősítette: éjjel egy jeti elragadta egyik rendbéli társnőjüket. Néhányan kétségbevonták a jetikről szóló beszámolóim hite­ lességét. Úgy tűnt. akik a mai élet feszítettsége miatt kihalásra vannak kárhoztatva. belehal a lég­ áramlásba. a sze­ gény jetiket is megfogná. de egyik szerző sem látott jetit. megfogták és felboncol­ ták ezeket a halakat. és mi sem provokáltuk őket. A második során az embert eltölti a szánalom a letűnt korok eme teremtményei iránt. Csak annyit mondhatok. hogy bővebben ír­ jak róluk. az ember nem bírja ki az ötven mérföldnél nagyobb sebességet. felboncolná és spirituszban tartósítva mutogatná. hogy a jetiket elkergették.188 HARMADIK SZEM Ahogy néztem és talán ugráltam félelmemben. melyet „élő kövü­ letnek" mondanak. hogy a jetik az emberi faj atavisztikus visszaütései. Később távolabbról láttunk néhány jetit. Mikor észrevettek. ahogy ezt valamennyien be is ismerik. és csak a legeldugot­ tabb helyeken képesek élni. vagy más okból. akik elhagyták a felföldet: lakott területek közelében lát­ ták őket ugrálni és szökdécselni. bébi jetiket és csontvázakat úgyszintén. hogy a nőrablás a fajfenntartás egyik módja. Nem értek azonban annyira az ilyen dolgokhoz. néhány elkódorgótól eltekintve. . Sokan írnak a jetikkel kapcsolatos feltételezésekről. Az első találko­ zás a jetikkel rémületet kelt. Lehet. akik az evolúció egy külön ösvényét járták. Úgy tartjuk. Léteztek mendemondák egy halról. Mingyar Dondup láma elmondta. Én is futni kezdtem. Elég gyakran hallottunk történeteket jetikről. de ellenkező" irány­ ba! Később arra a következtetésre jutottam. hogy biztos megdön­ töttem a tibeti. a jeti rikoltott egyet. gyorsan elrejtőztek. A nyugati orvosok ünnepélyesen kijelentették. a felföldre űzték. mert az állí­ totta. Én láttam. hamarosan rádióüzenetet küld az Atlanti-óceán másik partjá­ ra. Ha a nyugati embernek módja lenne rá. Mára a tudósok látták.

és egyéb dolgot le­ het találni. mely eredetileg Hupej tartományban. nem messze Sao-Hszing-től. A fantasztikus ellentétek földje ez! A levegő forró és párás. ami messze túlnő kereskedelmi tapasztalaikon. Érdekes lesz látni ezeknek a nagy üz­ letembereknek az arcát. mások kiemelkedtek és hegyekké lettek. A Csangtang felföldön rengeteg kövületet. mint az üveg. aranydarabok. Tibetben az én időmben nem volt semmiféle fotófelszerelés. mely majdnem befagyott. 2278-ban) miután a Vízözön. mint a kavicsokat. Vucsangfu-nál vannak má­ solatok. egyedül ezek miatt tettük meg az utat. Csekiangban. de olyan is. és biztos tudásunkon túli okokból. mely a maga­ sabb területeket kivéve egész Kínát elárasztotta. A büntetés szigorú volt. Jü táblája. A legritkább füvek nőnek itt. mely kiszívja az ember erejét és amelytől olyan törékeny lesz a teste. mikor olyasmivel találkoznak. sosem tapasztaltunk még hozzá foghatót. Az eredeti követ gondolom . melyek mind azt bizonyítják. Megkóstoltuk.XV. A fényképe­ zőgépek bebizonyítják majd az igazságot. Az élénk színű óriáskagylók. a ködföggöny másik oldalán metsző szél fúj. Vihetnek magukkal oxigént és teherhordókat. hogy megkövesedett halakat és más tengeri lényeket lehet találni.ÉS A JETIK 189 Ha a kommunistákat kiűzik Tibetből. Gyümöl­ csök is teremnek. hogy a Nagy Jü megpi­ hent a helyszínen (Kr. félelmetes földmozgások következtében sok terület a víz alá süllyedt.elvitték. hogy el­ kísérjek egy szkeptikusokból álló expedíciót és tagjainak megmu­ tassam a jetiket a felföldön. de Hanku mellett. Bizonyos. kész vagyok rá.e. a Heng hegy Koa-loa csúcsán állt. melyeket úgy lehetett szedni. néhány méterrel arrébb pedig. Régi legendáink szerint évszázadokkal ezelőtt Tibet partjait ten­ ger mosta. A föld mélyéből fakadó vizek között mindenfé­ le hőmérsékletű előfordult. érdekes. Egy további kópiát a Ju-lin Templomban őriznek. A mi hitünk szerint Tibet egykor a tengernél feküdt mélyen lenn. Éjjel és . akadt olyan. hogy az egész terület va­ lamikor tengerpart volt. és teletömtük magunkat. A TITOKZATOS ÉSZAK . szerzetesi ruhámban megyek. Arany is volt. Van egy ha­ sonló kínai hit is. ízlett. mely forrt. sosem láttunk másutt hasonlót. megkövesedett szivacsok és korallfüzérek mindennaposnak számí­ tottak. ha a talaj felszínét megforgatják. bugyborékolt és gőzölgött. én régi. feljegyzi.

Fájdalmas lépteinket a csillogó ősrégi jégmező felé fordítottuk. erőnket kiszívta a rejtett völgy kellemes melege. Az egyik láma nem bírta tovább a hideget. egész éjszaka melegítettük (mindkét oldalára oda­ feküdt valaki). Már csak néhány mérföldnyire voltunk. A hideg. hogy már csak négyen vártak. újra át a ködön. kavicsokat görgetett maga előtt. Nem tudtunk mozogni. és az élelmünk is elfogyott. A gyom­ runk nem szokta az ilyen gyümölcsöt. nem ébredt fel. A szél süvítve vágtázott a sziklák között. és a metsző légrohamök porral teli levegőt fújtak be a barlangba. A másik oldalon szörnyű hideg fo­ gadott. A kis patak fel­ színén felkorbácsolódott a víz. de nem egysze­ rűen a fáradtságtól vagy a kimerültségtől. Úgy tűnt. Az ötödik kimerészkedett egy szélviharban. hogy segítsenek megtenni az utolsó néhány métert. Lehasaltam. mikor az egyik tár­ sunk. megfogták a lá­ bam. több száz méter mélyen fe­ küdt. A következő napokon pihentünk. nem le­ hetett segíteni rajta. A terhét megosztottuk egymás között. és éjjel a Mennyei Mezőkre távozott. hogy pihenhessen. Elaludt. vérvörös . és láttam. felbukott és nem állt fel többé.köpenye fedte.190 HARMADIK SZEM másnap egész nap alig jutottunk a a növénygyűjtéshez. de a száraz vidék éles szélrohamai erősebbek vol­ tak. a legvéksőkig meg vagyunk rakodva. akik fel­ ugrottak. hogy le ne csússzak. hogy magunk mögött hagytuk a ködfüg­ gönyt. Talán mind úgy éreztük. és az orkán a szikláról a kanyon mélyére söpörte. legjobb lenne megfordulni és a buja völgyben maradni. A táborhoz érkezve döbben­ ten láttuk. Az öszvérek­ hez menet az utolsó két napon egy falatot sem ettünk. Ezután már nem nyúltunk hozzájuk! Megraktuk magunkat füvekkel és növényekkel. Semmink sem maradt. bár korábban úgy gondoltuk. majd elindul­ tunk visszafelé. az éhség és a megpróbáltatások újabb emberéletet követeltek. aki a gleccserhasadékban haladt. összeesett. Néhány órával azután. képtelenek vagyunk többet cipelni. megpróbáltuk valamennyire visszaszerezni az erőnket. Az . a finom permetet vitte a szél. És még valaki eltávozott. és bár letáboroztunk. Négy. Mindent megpróbáltunk.most szó szerint is vérvörös . még teánk sem. Négy szerzetes.

másnap korán elindu­ lunk.amilyen volt .. most tizenegy emberből állt a csapat. amint jön felénk és összebújtunk. A tizenöt fő helyett. Másnap hajnalban az idő nyugod­ tabbnak tetszett. Kipróbáltuk a köteleket.ÉS A JETIK 191 orkán egész éjjel üvöltött. három-négy méteres része megingott és letört. A hegyláncok újabb hatalmas sziklatömbje megadva magát a szél és a víz pusztító erejének. örömte­ li érzésekkel indultunk. Hallottuk. állandóan éhesek voltunk. talán az egyetlen ember a világon. majd a perem egy kb. Végre ismét megpillantottuk a tavakat. Felszerelésünket . amit egy földrengető robaj követett. A tömb leszakadt. Mindenkinek már csak fél adag ennivaló jutott. és ahol felszakadtak a hólyagok. a felet­ tünk lévő csúcsról egy hatalmas sziklatömb szakadt le. akik egy ilyen utat kétszer is megtett. kőzápor. Rázkódott és remegett a széle. Barátunk így lett eltemetve. akár a húsra éhes ragadozó démonok. te­ ával és étellel kínáltak. Szédelegve a kimerültségtől. aztán erős ütés.XV. szörnyű csattanás és remegés: mintha az előttünk elterülő fennsík­ ba csapódott volna. és nagy örömünkre egy jakcsorda legelt a közelében. Dübörgés. Az idő semmit sem jelentett nekünk. csak mentünk. amilyen kicsire csak tudtuk. Öszvéreink cipelték a gyógynövényrakományt. míg mi a hegyek pirkadat előtti lumineszkálásában pihentünk. vérzett a lábunk. mielőtt az első fénysugarak bevilágították volna az alattunk fekvő völgyet. . Másnap reggel. Úgy látszott. Arra a gondolatra. és mindent megtettek. hogy a halálos fáradt­ ságunkat enyhítsék. romlik az idő.. hogy hazafelé tartunk. fájós lábbal és kimerülten.legalábbis néhányan! Mesterem másodszor volt ott. olyan kicsire húztuk magunkat. A kereskedők melegen üdvözöltek. A köpenyünk rongyokban lógott. A TITOKZATOS ÉSZAK . Nap nap után bandukoltunk. Lassan haladtunk. nehogy akadályoztatva legyünk. Elhatároztuk. összeroskadt és a föld megcsúszott. mintha az ördögök egyenest nekünk hajtanák hintóikat az égről. megnéztük az öszvérek sebeit és sérüléseit. A mélyből jóval később hangzott fel a visszhang és verődött vissza a zuhanó kőtörmelék. Toprongyosak voltunk és testünk tele zúzódással. aki olyan vidáman eredt neki az útnak. De a Csangtang felföldön jártunk és visszatér­ tünk . men­ tünk.gondosan átvizsgáltuk. Valahonnan a közelből sietség zaja hallatszott.

így reggel kölcsönös jókívánságokkal búcsút vettünk egymástól. ter­ mékenyebb. a felekezet nem jelent semmit. Sok szerzetes nem állna szóba kereskedőkkel.. hogy a „két vég­ pont" jutalma mindenkire vonatkozik. Megkezdődtek a fogadások. amit láttatok. azt kívántuk. hazafelé mentünk. a szín. Annyira húztak. annál inkább szolga az ember. nem pedig mi! Örömmel másztunk felfelé a köves úton. hogy minden ember egyenlő: a faj. A vidék zöldebb lett. Csambalából. láttátok. Jól tudtam. Mi meg az Indiáról és a hindukusi kereske­ dőkről szóló történeteiket élveztük.. Heteken át különböző lámakolostorokba utazgattunk. Erőnk visszatért. Azt lehetett volna gondolni. Az öszvérek bölcs állatok. Szavai megvilágosító erejűek voltak: . és mégis népem foglya. hogy ők jártak a Csangtang-on. fel a Vashegyre. hogy alkalmam legyen más területek megismerésére is. és kicsivel a Hegycsúcs felett a mi Csakporinkat. azért. bárcsak ugyanarra jönnének. Mindent odaadnék azért. hogy lássam.Azt tetté­ tek. hogy visszajöttünk. mint az expedíció vezetője megkapta a Becsület sálját piros hármaskötéssel. amit magam is szeretnék. Mingyar Dondup láma. „Hatalmas" vagyok. mi meg oda készültünk visszatérni. csak az ember szándéka és tet­ tei számítanak. de először a dalai lámát kellett meglátogatnunk. Először a . annál kisebb a szabadság. mint mi.. hogy mihamarabb saját falujukba. aztán végre megláttuk a Potala csillogó aranytetőit. a mieink sietni kezdtek. szétosztottuk a különleges gyógyfüveket.. Örültünk. Sajnáltuk. Az éjszaka sötétjében ajaktrá­ gyából rakott tűz mellé kuporodva csodálkozva ingatták fejüket történeteink hallatán. ugyanaz a tisztesség ért. De hát nemrég indultak Lhászából. de Mingyar Dondup láma arra tanított. aki közbül van. Sö-be érjenek. hogy el kell válnunk tőlük. amit szenvedélyesen szeret­ nék látni. Engem.192 HARMADIK SZEM A kereskedők jól bántak velünk. Minél na­ gyobb a hatalom. minél magasabb ran­ gú. hogy nehéz volt visszafogni őket. mivel én voltam a legfiatalabb. ahogy a fagyos északot nevezzük. előadáso­ kat tartottunk.

Megkönnyebbüléssel követtük a mi folyónkat.XV. Szera-ba és Ganden-be. ha pihentünk. Közeledett a láma-fokozathoz szükséges vizsga ideje. és Szamjebe. illő nevet kapott: a Boldogság Folyójá­ nak hívták. a Dü-me és a Jamdok között fekszik háromezer-háromszáz méter magasan a tenger szintje felett. így ismét visszatértünk Csakporiba.É S A JETIK 193 három székhelyre kellett ellátogatnunk. Drepung-ba. ha lovagoltunk. Azután tovább mentünk Dordzsetag-ba. Meglátogattuk a Szamden lámakolostort is. mely két tó. a Cangpo folyónál. a Kjicsu-t. ha meg­ álltunk. A TITOKZATOS ÉSZAK . mindkét település negyven mérföldre van. Tanításom egész idő alatt folytatódott. . hogy teljes fi­ gyelmemet a tanulásnak szentelhessem. Úgy gondoltuk.

Minden országban ismerik az asztrálutazást. azt gondolják „álmodtak". mindenhol létezik. Engem tanítottak rá. és jobb állapot­ ban ébred. keleten a lámák tökéletes tudatossággal művelik. amikoris a szellem vagy az én (ego) elhagyja a testet és az ezüstzsinór segítségével érintkezik a földi élettel. melyet könnyű elsajátíta­ ni.min­ den országban. kivéve. Az Egyesült Államokban „a vörös ember szelle­ mei". mit csináltak. A beteg semmit sem érez. A hipnotizálás me­ gint csak keleti tudomány. A tudás . ha színpadi mutatványra akarják használni. Nyugaton az emberek elvesztették ezt a képességet. Sze­ rencsére ma már ezt a tudást kezdik elismerni. mikor alszik. ha nem kell szenvednie a hagyományos altatás hatásai195 . Bárki mást is meg lehet tanítani. hogy így utazunk. amit nem akarnak elhinni. Ezért teljes emlékük van arról. hogy repülnek. „a boszorkányok repülni tudnak".ről mondják. mit láttak és hol jártak. Sokan nem nagyon hiszik. nem szenved. Mindenki ezt teszi. A seprűnyélre semmi szükség. A telepátia a másik olyan tudomány. és mikor visszatérnek az ébrenlétbe. Csak nyugaton majdnem mindig önkéntelenül történik. De nem akkor. ha az emberek racionalizálni akarják.bár eltemetve . lábamputálást. Számos műtétet hajtottam végre hipno­ tizált betegeken. mint pl. Angliában azt ál­ lítják.Tizenhatodik fejezet LÁMASÁG Jelentős mennyiségű képzésben részesültem az asztrálutazás tudo­ mányából. és egyéb hasonlóan súlyo­ sakat is.

A levitációt meg lehet valósítani. hogy elérjük a láthatatlanság állapotát. ha akarnak. Pedig nagy áldás lett volna eltűnni. a gyors mozdulat ma­ gára irányítja az emberek figyelmét. ha van egy jó tanárunk. Minden kertelés nélkül azt tanácsol­ ták. bárki a közelünk­ ben telepatikusan észlelheti őket (láthat). és fel kell függesztenünk az agy hullámokat is! Ha hagyjuk. fel kell függesszük a cselekvést. ami vonz.196 HARMADIK SZEM tói is. azonban ez a képesség sajnos megtagadtatott tőlem. amit akkor okoztam. megjegyzik.) Ahhoz. Nekem volt. Énekhangom felbőszítette a zene­ mestert.egy bizonyos határig Angliában is használják ezt a módszert.azt gondolván. hogy olyan kevés van belőlük. gyakran azt mondják. Talán szerencse. mikor vala­ mi kellemetlen dolgot követeltek tőlem. vagy olyat. aki a levele­ ket hozza. Mint ahogy korábban említettem. „senki sem járt itt. mert majd mindenkinek rossz a lelkiismerete. Elvben nagyon egy­ szerű. gyakorlatban nehéz. ezzel aztán bárki tud bánni . nem is „érzékelik"? (A rendőrt mindig észreve­ szik. A zaj? Egy gyors mozdulat vagy egy rikító szín? A zaj. inkább az asztrálutazást alkalmazza. a zenéhez sem volt tehetségem. esetleg egy bizonyos csoportba tartozik. amikor .megpróbáltam cintányérozni és véletlenül egy szerencsét­ len szerzetes fejére csaptam. akik láthatatlanná tud­ nak válni. de le tudják árnyékolni az agyhullámaikat. Egy immobilis személyt. aki „ismerős" típusba. és így a láthatatlanság ál­ lapota odavész. Jó. Ma már . mely valóban a legegyszerűbb dolgok közé tartozik.úgy tudom . egy láthatatlan ember hozta őket? Vagy valaki más. Jelentős erőfeszítést igé­ nyel. tudtam és (most is tudok) utazni az asztrálsíkokon. Gondolj arra. Legőszintébb törekvésem ellenére sem tudtam viszont láthatatlanná válni. valóban sen­ ki". pedig hát a levelek megérkeztek. Aki igazán ért hozzá. nem könnyű meglátni. hogy csak nagyon keveseknek adatott meg a láthatatlanná válás képessége. A postásra. hogy meg sem „látják". Más dolog a láthatatlanság. aki olyannyira ismerős. de a dühe semmi sem volt ahhoz a felforduláshoz képest. és gyakran csupán csak a technika gyakorlásáért meg is valósítják. Vannak emberek Tibetben. Hogyhogy. maradjak inkább a tisztánlátásnál és a gyógyításnál! . hogy a fizikai hullámok működjenek (gondolkodunk).

újra csak nagyon jó tibeti (keleti) tanárra van szükség. hogy a jég elolvad. Ez csupán az én véleményem. miközben az em­ ber szabadon lélegzik. nem érez fáradtságot. aki alaposan is­ meri a férfi és a női anatómiát. Sok gyakorlatot igényel. Ha el akarjuk kerülni a sérülést. ezek a gyakor­ latok is károsak. és mikor célhoz ér. harmadik szemével folya­ matosan azt nézi. A nyugatiak. Ter­ mészetesen a jóga nagyon nagy tudomány. a „száguldó" viszi a terhét. figyelmeztetni kéne az embere­ ket. Sokan írtak a „száguldó lámákról". Órákon és órá­ kon át száguldhat. és a testük me­ leg maradjon: olyan meleg. és szüntelen ismétli a mantrát. és a „futónak" félig transzban kell lennie. A helyes légzés képessé teszi a tibetieket arra is. mert tekintetét a csillagokra függeszt­ heti. hogy öt-hate­ zer méter magasságban meztelenül üljenek a jégen. De megint csak. és órákon át rohannak úgy. és egészen kis kortól kezdve tanuljuk a testhelyzeteket. Személyes véleményem szerint azonban. . A célt vizualizálja.sokat jógáztunk. A terepnek egyhangúnak kell lennie.mind a jogázáshoz vannak szoktatva. A végtagja­ ink. de valóban úgy hiszem.XVI. Mi ezt a tudományt évszázadok óta ismerjük. Az így közlekedő ember állapota az alva­ járóéhoz hasonlít. hogy ne kísérletezzenek. Az előző során az ember a szellemi birodalomban mozog. így anyagi tárgyakat nem mozdíthat. akik szabályozni tudják a testsúlyukat (ez nem levitáció). Nemcsak a pozíciók. hogy alig érintik a talajt. Az ardzsopa. hogy semmi se zavarja a transzszerű állapotot. jelentős módosítások nélkül nem megfelelő a nyugati emberek számára. ha nincs bölcs és tapasztalt tanárunk. nem viheti magával pl. vagy ahogyan egyesek nevezik. a légzési gya­ korlatok is okozhatnak bajt! Számos tibeti jelenség legfőbb titka a különleges légzés. LÁMASÁG 197 Ahogy ezt a nyugati világban nevezik . netán középkorúak. sőt végzetesek lehetnek. hogy amíg nincs egy sor módosított gyakorlat kidolgozva. a csontozatunk és az izmaink . és valójában hihetlen mértékben fejleszti az embert. akik kipróbálnak né­ hány testhelyzetet. ténylegesen megsérülhetnek. Az asztrálutazáshoz képest egy előnye van ennek a módszernek. a tartozékait. Az este a legjobb időszak erre.

vegyenek egy mély lélegzetet. Tető nem lévén.Jól haladsz. amennyit csak tudnak. Most először életemben mindkét kezét a fejemre tette és mély hangon azt mondta: . legalább levegő volt bőven! A belépés előtt most is átkutattak. amikor kommunista fogságban voltam. mint pl. mint én. hanem egyénenként. vagy a magas rangúakat úgy. de a kezemet be kellett haj­ lítani. . lábam a falat érte. A tizenhatodik születésnapom előtt három nappal tizennégy más jelölttel együtt megjelentünk a vizsgán. hogy letegyem az esedékes lá­ ma-vizsgát. rászolgáltál a bizalomra. hogy a tüdejük­ ben nem volt levegő? Próbálják meg. Ezeket baj nélkül bárki megpróbálhatja. méghozzá a legrosszabb oldaláról. nyújtott karral meg tudtam érinteni az elülső fal felső peremét. aki minden évben minden szerzetest megáld. A többséget egy pálcához illesztett bojttal érinti meg. a szívverésük lelassul. A fülkék négy­ zetesek voltak.Hatezer mé­ ter? Apály vagy dagály idején? Próbáltak-e már nehéz tárgyat felemelni úgy. Aki­ ket még jobban kegyelmébe fogadott. Ha lefeküdtem a földre.198 HARMADIK SZEM Egy rövid kitérő: Nemrég elmeséltem valakinek. majd­ nem lehetetlen. hogy kibírjam a ja­ pán kínzásokat meg még többet. Ismételjék meg legalább háromszor. olyan mélyet. hogy a ten­ gerszint felett hatezer méteres magasságban magam is meg tudtam ezt csinálni. a római pápa. könnyen fel­ emelik. Ha félnek kedves Olvasóim. aztán tíz másodpercig tartsák vissza a levegőt. Bizonyítsd be. Akkor szívjanak be annyi levegőt. Mindannyian bevihettük a saját faedényünket. Eljött az idő. hogy vizsgázzak. Előtte meg kellett kapnom a dalai láma áldását. kezemmel a fejem fö­ lött meg tudtam érinteni a másik falat. a kegyeltjeit. meglátják. hogy kinyújtsam. hogy csak én nőttem meg. mert nem volt annyi hely. esetleg dühösek. de a hátsó fal kb. A léleg­ zés szabályozásának ismerete segített abban. azokat két kezével áldja meg. A „vizsgafülkék" mintha kisebbek lettek volna. kétszer olyan magas volt. fiam. és meglátják. de lehet. tartsák vissza a lélegzetüket. hogy egyik kezét a fejükre teszi. Mindkettőt ismerem. Vagy más. a vizsgán légy még jobb. és megnyugszanak. Hallgatóm egész komolyan kérdezte: . De nem csoportosan osztja az áldást. és tapasztalni fogják. amilyen mélyet csak tudnak.

mely belső erőt ad. melynek segítsé­ gével a földi élet elhagyásának pillanatában megragadjuk a maga­ sabb Végső Realitást. A kundalini jóga. és hangzavar. 20-szor 20 cm-es kis ablak.. az „eszköz" (hordozó közeg) fölötti uralmat tanítja. Beléptünk. Gyógynövénytanból vizsgáz­ tam. A kidolgozott té­ teleket alkonyatkor szedték össze. képessé tesz arra. annyit ihattunk. nem it­ tunk túl sokat! Tíz napot töltöttem a fülkében. hogy az ember meglássa a célt és a földöntúli életet. és kikerülünk az újjászületés köréből. De mivel nem eresztettek ki. hogy segítsünk másoknak. A hatodik nap változást és felfordulást hozott. majd rátették a keresztrudat.. hogy „phödzsa keso" (hozz te­ át). Mind a kilenc ága. A laja jóga. Regge­ lente ezen keresztül adták be a vizsgapapírokat. és az an- . A súlyos faajtó döngött. Egyszer egy nap campát kap­ tunk. Metafizika. ahogy le­ szedték róla a keresztrudat. LÁMASÁG 199 a rózsafüzért és az írószerszámot. Rohanó léptek. amelyből már elég komoly tudásom volt. Jóga. Ez az az ág. az ember mindig emlék­ szik arra. ha­ csak úgy nem döntünk. Ezek a tárgyak az első napsugártól az utolsóig öt végte­ lennek tűnő napon át teljesen lefoglaltak. bármi is volt a helyzet. Amikor az őr befejezte a moto­ zást. hogy ne lehessen kinyitni. Nyugtató mormolás és a sikolyok zo­ kogásba fúltak. Az egyik közeli fülkéből sikítás hallatszott. az ajtót bezárták. Számomra most kezdődött csak a második fele. egyenként a fülkéhez vezettek minket. Volt az ajtón egy kb. amennyit csak akar­ tunk. következésképp pl. amely csak kívülről nyílt. és teo­ lógiából. mely a tudat fe­ letti uralomra tanít. anatómiából. hogy valamilyen különleges okból vissszatérünk a Földre. vagy ahogy mi nevezzük. Akkor az apát és a fővizsgáztató lepecsételte. A rádzsa jóga transz­ cendentális tudatra és bölcsességre készít fel. És az egészből vizsgáznom kellett. amely a tisztán fizikai test. pl. amit egyszer olvasott vagy hallott. egyszerűen ki kellett szólni. azért. A nyugati világban a jóga öt ága ismert: a hátha jóga. Valaki számára véget ért a vizsga. A jóga többi formáját nem lehet egy ilyen könyvben ismertetni. tisztánlátást és hasonló képességeket. A samadhi']óga vég­ ső megvilágosodáshoz vezet. A vajas tea más volt. Egy órával később hozták a hatodik nap anyagát.XVI.

lihegte. Hangsú­ lyozni szeretném.Az Ékességestől . a tiszteletre méltó orvoslámának. amikor Mingyar Dondup láma a szobájá­ ban tanított. Szóval. . Egy hétre a nagy megpróbáltatás után már visszanyertük erőnket. és egy ziháló. . Amíg nem . hogy egy ilyen illusztris témáról méltó­ képpen írjak. újra listavezető lettem. további öt napon át úgy el voltam foglalva. a vizsgáztatók kérdései .egy kis változatosság a tíz nap egyhangúsága után. de mielőtt eljöttünk. Az izgatott.csak tudásunk gyenge pontjaira irányultak.A leg­ nagyobb sietséggel rohantam ide. Aznap éjjel zöldséget is ad­ tak a campa mellé . hogy milyen eredménnyel végzek. hogy minden egyes jelöltet két teljes napon át vizsgáztattak. és mi­ kor a tizedik éjjelén összeszedték a dolgozatokat. Ám még egy tíznapos vizsga is véget ér egyszer. majd kihirdették az eredmé­ nyeket.de. Könnyű szívvel elaludtam. ki kellett takarítanunk a cellát.az írás­ beli alapján .Terhé­ től szabadulva megfordult és elviharzott . kidül­ ledt szemű küldönc esett be rajta. az elrendelés szerint a lista elején kellett len­ nem.. melyet igen hangosan juttattam kifejezésre. hogy esetleg ne mennék át a vizsgán. mint ahogy érkezett .gondoltam . hogy Mingyar Dondup láma a legjobb tanár. Legnagyobb örömömre. lógó nyelvű. Egy percig sem aggódtam amiatt. . örömteli mo­ sollyal üdvözöltük az ügyeletes lámát. Pedig biztos nekem van cí­ mezve . felemelték a keresztrudakat. Néhány nap múlva.. A szóbeli vizsga két napig tartott.Ki­ vette köpenyéből az üdvözlet selyemsáljába tekert levelet. . Reggel letörték a pecséteket az ajtókról. amelyben kipróbáltunk minden fogást és eszméletlenné tettük egymást az „érzéstelenítő fogással". hogy a dalai láma elégedett lesz tanárommal és velem.gyorsabban. amelyet vérmérsékletünk szerint mind másképpen töltöttünk. másrészt tudtam. Egy újabb hét következett. tiszteletre méltó uram. Kedd Lobszang Rampa-nak. mi van benne? Még több tanulás? Még több munka? Nagyon nagynak és hivatalosnak látszott. nem nyithatom ki.200 HARMADIK SZEM goltudásom sem elegendő. Örömöm forrása kettős volt: egyrészt a vizsgaeredmény bebizonyította. kivágódott az ajtó. mint egy kotlóstyúk.hogy árpasör után nézzen! Az üzenet: nem. Ak­ kor két nap dzsúdó következett.

mi pedig az Ékességes magán­ lakásába siettünk. Jól van. Lobszang! .. Egyedül mentem be hozzá. mialatt a legrossszabtól tartottam..A Hegycsúcsra. LÁMASÁG 201 nyitom ki.Rendben van. Minden késedelem nélkül látogatásra kell mennünk a Potalába. mert őszintén felneve­ tett és így szólt: .XVI. mi van benne. vagyis a kül­ ső csomagolást. . és kiválasztottuk a két legjobb fehér sálat. . Ijedtemben végigfutott a hideg a hátamon.Nagyon elégedett vagyok ve­ led. fel kellett kaptatni a másik hegyen. így átnyújtottam neki a sálat.. hogy azonnal nyergeltesse fel a két fehér lovunkat.ezek voltak az első gondo­ lataim. hogy nem csináltam meg ezt vagy azt . alig hogy leszálltunk. Az összes vizsgadolgozatodat elolvastam. és így nem hibáztathatnak.. Végül. hogy nekem is veled kell mennem.Megérintette az ol­ dalánál lévő gongot. a levelet és az egészet. hogy ugrasson. hogy megtudjam a legrosszabbat. földre borultam és átadtam a sálat. Felszálltunk és ledobogtunk a hegyi ösvényen. valójában alig érte meg a hűhót hogy lovon üljünk. nagyon elégedett vagyok vele is. most.. Az udvaron szerzeteslovászok vártak a lovainkkal. Mesterem hátul ülve nevetett rajtam. és a belépő szolgának azt az utasítást adta.az. hm. Azt jelenti. már égtem a türelmetlenségtől. hogy nem jó helyen használom a humor­ érzékemet.Ülj le. . Ott szolgák vártak ránk. az­ tán: . Lobszang. nem tudom. hogy a ló majdnem a Hegy­ csúcs tetejéig felvitt a lépcsőn. rosszkor használod a humorérzékedet. elvezették a lovainkat. és megmondtuk neki. Egyik gyengém így mondták nekem .de minden szavát élveztem. Együtt men­ tünk az apáthoz.abból megtudhatjátok.mondta. Az áll itt.? Tegnap az Ékszer Parkban volt. A dalai láma olvasott a gondolataimban. Kinyitotta a borítékot. hogy az Ékességeshez kell indulnunk a Potalába. Szándékosan lassan olvasott. lélegzetet vehetsz. nálatok a levél . Egyetlen előnye az volt.. de.hosszú szünet következett. A sikeredben része volt Mingyarnak. Két összehajtott ív volt benne. a Potalán. így szólt: . kiterítette és olvas­ ni kezdte.nagyon hivatalos . Nem messze. mivel néhány kérdés egyszerűen előhívja az ilyen felele­ tet. Ez időnként kiderült a vizsgakérdésekre adott vála­ szokból.Igen.. Gyorsan átöl­ töztünk. . . .

de azt hiszem. Mingyar Dondup lámá­ val együtt el kell látogatnom más kolostorokba és a halottbonco­ lókkal kell együtt tanulnom. A ha­ lott test kevesebbet ér. ha nem váratlan erőszak okozza a halálát). Szá­ munkra a test csak „héj". a testnek három napra van szüksége ahhoz. a Bibliában „arany tálként" hivatkoznak rá. hogy minden fizikai tevékenység megszűnjön. A halál pillanatában az életerő ragyogó fénye kioltódik. A halál pillanatában a zsinór. a szellem pedig ellebeg. Úgy mondjuk. kaptam egy írást a dalai lámától. adjanak meg nekem minden segítséget. ha előbb a halálról alkotott tibeti nézeteket ismertetem. hasznos le­ het. és a . elhordott ruha. Hát így álltunk! Mielőtt arról írnék. van benne egy utalás. Egész másképp viszonyulunk a halálhoz. nem ismerem jól a Bibliát. s ez a tisztánlátók által jól felismerhető. bocsássák rendelkezésemre. Ha valaki nor­ mális körülmények közt hal meg (vagyis. hogy nem tud már több leckét megtanulni. hogy bármely. De minthogy ez utóbbiak alacsony kaszthoz tartoztak. A második órában a mesteremért küldött. és instrukciókkal látta el további képzésemet illetően. mint egy régi. hogy a test titkait megismerjem és hogy a test elhagyásának fizikai okát felfedhessem. hogy megtarthassam a státusomat. Azt is meghagyta. Felkérte a halottboncolókat. A szellemi forma körvonala ugyanaz. mi szerint „nehogy elszakadjon az ezüstzsinór és darabokra törjön az aranytál". Át kell majd esnem a Kis Halál szertartáson. elvékonyodik és leválik. De a „zsinór" számára az újjászületés hasonló a köldökzsinórhoz. és a munkájuk ilyen természetű. Nem lévén keresztény. hogy elhagyja. hogy meghaljon. így tehát eljött az ideje. A tisztánlátók a ragyogást is észlelik. a tanulmányaim­ hoz szükséges testrészt vagy testet.202 HARMADIK SZEM Két órát töltöttem el nála. a halhatatlan szellem anyagi burka. a következőképp gondoljuk el a folyamatot: a test megbetegszik. hogy az újszü­ lött önálló létezése megkezdődjék. mint anyagi változatáé. mint a nyugati emberek. hibás és olyan kényelmetlen a szellem számára. Ekkor áll be a halál. melyet azért vágnak el. mi történt a halotti tetemekkel. A szellem folyamatosan visszavonul és kivetül a fi­ zikai testen kívülre. amely összeköti a két testet (a keresztény Biblia „ezüstzsinórja").

és az éteri más.. erőtér. hogy megtanuld a lélek megszabadításának gyakorlati módsze­ reit. az éteri vagy „mágneses" test. a halottak vezetőiben. A pénzeszsák sze­ rencsés örököse kissé kényelmetlenül érzi majd magát a csendes éjszakai órákban. visszamaradt mágneses mező. Az ókori egyiptomiak is hittek az éteri másban. . amelyben a szellem megta­ nulhatja az élet kemény leckéit. olyan mint egy erős. Amikor meghal. Igaza van. hasonlít ahhoz a fényhez. mely szellemformát öltve bejárja az ismerős helyszíneket. be a trapák lakónegyedébe. Érdekes lehet. utolsó gondolata is a pénze sorsáért érzett félelem. azt érzi. LÁMASÁG 203 szellem.tegyük fel. Egy nap a Halál Tiszteletre méltó Mestere értem küldött: . mohóságunk és erős szenvedélyeink hoznak létre. mert (szellem) kezével nem tudja megkaparin­ tani a pénzt! Három test létezik: a hús-vér test. és a szellemtest. a „halhatatlan lélek". hogy létezik egy éteri hasonmás. Kísérj el ma engem.annyira oda­ van a pénzeszsákjaiért.Ide­ je. Lámahitünk nem fel­ tétlen azonos az ortodox buddhista hittel. A haldoklónak három szakaszon kell keresztülmennie: el kell hagynia a fizikai testet. éteri másának fel kell oldódnia. csúszós lépcsőkön. vagy az elektromosság fogalmaival. és szellemét rá kell segítenie a Szellemi Birodalomba vezető útra. így a haldoklás pillanatában felerősíti az éteri formát. az élet elektromosság. amely a test élete alatt ölt formát. de a köznapi férfit és nőt. akkor erős éteri hasonmás jön létre. hogy erős fénybe nézett. A fösvény pl. hogyan történik. amit az ember azután Iát.XVI. az öreg ez meg az szelleme valószínű­ leg nagyon dühös. Ti­ betben segítünk a haldoklóknak. Hisszük. mely a halál után marad. hogy az „öreg ez meg az megint a pén­ zére vadászik". hogy csak azokra tud figyelni. Hosszú folyosókon mentünk lefelé. és mikor elfordult. me­ lyet testi vágyaink. a lélek vagy az én (ego) megszabaduljon testi burkától. Itt. hogy ragaszkodjék az élethez. A „hasonmás" lehet szellem. hogy erős fényforrásba nézett. Úgy tartjuk. Ha a testnek erős oka van. . Talán mindenkivel meg­ történt. Lobszang. a „kórházi szobában" egy öreg szerzetes . Az értőknek nincs szükségük se­ gítségre. vagy a trapát végig kell vezetni az egész úton. és a szellemi világban. még mindig látta.

bár az öregember aurája még jobban elhalványodott. A hideg felfelé kúszik a hanyatló élet nyomában. mellyel az ezüstzsi­ nór még mindig összekapcsolta. El­ mondta. mert itt a halál. Szedd össze a gondolataidat. Az örök éj árnyai a szemedre szállnak. Agyvérzést kapott. . egyre közelebb a végső távozás. melyet egyszer valamennyien megteszünk. hogy meg­ szabadulj a testi küszködéstől. Öreg.204 HARMADIK SZEM készült arra az útra. kígyózott és tekeredett. közel a szabadulás. Az élet kiszáll a lábadból.Közeledsz ahhoz. Ereje fogytán volt. Szedd össze a gondolatai­ dat. Mindenképpen el kellett érni. béke és boldogság vár rád. kemény hangot adott ki. hogy fájdalom nélkül szabadítják ki a szellemet. az aurája színei egyre halványabbak. és nagyon elgyengült. A láma folyamatosan ütögette az öregembert: a kulcscsontjától a feje tetejéig verdeste. a lélegzeted megáll. Öreg. A velem lévő láma finoman megfogta mindkét kezét. A láma az egyik ősrégi rítust követ­ ve hirtelen egy éles. Az élet véget ér. az­ tán füstszerű formában felvette a test alakját. megszabadul a torkod. lélegzeted zihál. A mozdulatlan test felett az élet­ erő felhőszerű tömegben gyülekezett. Közeledik az idő. Öreg. így könnyebben megtalálod az utat. Az ütögetés folytatódott. hogy ezt az állapotot fenntartsa. Kihűl a tested. amíg arra sincs már elég ereje. és eme élet hangjait füleid nem hallják többé.A látásod elsötétült. látásod homályos­ sá lesz. Figyelj a szavaimra. Közeledik az idő. a torkod elszorul. milyen csapdákkal találkozik és hogyan kerülje ki őket. hogy teljesen meg­ szabadítsa a küszködő szellemet. amelyet a korábban eltávozott telepatikus lámák térképeztek fel és közöltek telepatikus úton még a másik vi­ lágból is. Szedd össze a gondolataidat. olyan mozdulatokkal. mikor az élet a ma­ gasabb Végső Realitás felé távozik. A zsinór fokozatosan elvékonyo- . . nincs mitől félni. s végül eltűnt. Pontosan leírta az utat. Öreg. megszabadul a szellem. Szedd össze a gon­ dolataidat békében. Öreg. Figyeltem. hogy egészen addig a tudatánál maradjon. A lábad kihűl. Öreg. amelyekről bebizo­ nyosodott. Kövesd az utat. és a „világ utáni" örömöket élvezi majd. nincs mitől félni.

elszállt. akik a te­ temeket készítik elő. majd levált. ahol a Lingkhor út elágazik Decsen Dzong felé. előre. Kövesd a kije­ lölt utat. A folyosóról az élet különféle zajait hallottuk. átadta a csonttörőknek. Halál. a vállára emelte és nagy léptekkel kiment. Ez három napig tartott. mely a legnagyobb testet is megtartotta.XVI. amely ott van. és együtt elvonultak. A láma telepatikus úton továbbra is utasításokat adott. abban oszlopok. a Köztes Létben vagy. és valahonnan egy jak bömbölését. a lá­ mák váltották egymást. Te a te utadon. Számodra már ebben a világ­ ban nincs semmi. lehelletnyi lett. mint az égen lebegő felhő vagy a tömjénfüst a templomban. Egy másik kőtáblán fele mélységig fúródtak a lyukak. Négy sarkában lyu­ kak voltak a kőben. Ez a „Hely" egy elha­ gyatott területen volt. Minden tétovázás nélkül az állat hátára hajította a fehér tö­ meget. Könnyedén meglóbálta. A lámakolostor tetejéről egy mély hangú trombita üzenete hasított át a vidéken. Egy újabb öregember folytatja hosszú útját a Létezések Körén. A test kötelékei elszakadtak. Itt. Halott vagy. hogy folytassák az eltá­ vozott szellem telepatikus irányítását. A negyedik nap reggelén egy Ragyab jött a Halál Embereinek kolóniájáról. úgy született új életre az öregember. Kint egy jak állt. A Bardo-ban. Másokat is hívtunk. Csak a láma telepati­ kus utasításai fodrozták a szoba csendjének burkát. eb­ ben a szobában csend volt. bőr­ csizmák csosszanását. A tömjénfelhők összecsavarodtak. majd fehér ruhába csomagolta. Lótuszülésbe ültettük a testet. Menjél tovább. A távolból dobok hömpölygő morajlása hallatszott. . de az a sorsa. a felkavart levegő vibrálása alábbhagyott. mi a miénken. és ahogy a köldökzsinór elvágása után megszületik a csecse­ mő. és lépj be a Végső Realitás­ ba. A zsinór elvékonyodott. A halál csendje. talán ta­ nult földi élete leckéiből. LÁMASÁG 205 dott. Amikor arra a helyre ért. hogy addig járjon. A forma lassan. ahol össze­ zúzzák a holttestet. hogy átvezesse a szellemet út­ jának első szakaszán. Megérkezésekor a lámák abbahagy­ ták a telepatikus vezetést és átadták a testet. Hagyd el az Illúziók Világát. A hullaszállító szoro­ san összegöngyölte. és elküldtünk azokért. amíg sok-sok erőfeszítés után el nem éri a Buddhaságot.Halott vagy. . és egy lapos kő­ tábla. óriási kősziklák álltak rajta.

megfogta. Kezét az üregbe süllyesztve kivette a szívet. könyörtelenül rátámadtak. Ekkorra a testtörő már felnyitotta a törzset. és odaadták a többieknek. hogy kikapja a boncoló kinyújtott kezéből. A csonttörők felaprították. Akkor feldarabolták a húst. a beleket felvágták és elosztották a „vezérek" kö­ zött. A májért a rangsorban követ­ kező madár jött. Meglepően rövid idő alatt megették az összes szervet és a húst. Egy madár jött a fél agyért és talán a szemért. ha egy is vakmerően megkísérelte. és előrelépkedett. hogy megállapít­ sák a halál okát. A keselyűk azt is megeszik! A csonttörők képzett emberek voltak. Ezek a madarak szigorú társadalmi rendben éltek. a munkájukra büszkék.206 HARMADIK SZEM A tetemet a kőlapra tették és levetkőztették. a kőlapon nem maradt semmi. és nehéz döngölőkkel finom porrá törték. mint a szabadtéri színházban a nézők. Saját érdeklődésből tanulmányozták a szerveket. akár az aprófát. ki miben halt meg. aztán visszament a sziklához. A vesét. és be­ tömködték a másik kőlap lyukaiba. hogy a húst csíkok­ ban hántsa le. azután zsákmányra várva türelmesen üldögéltek a sziklákon. csak a sok-sok csupasz csont. A kezet és a lábat levágták és feldarabolták. hogy a vezéreket megelőzve érjen földet. melynek látványára a keselyűk vezére súlyos szárnycsapásokkal a földre szállt. A karokat és a lá­ bakat a négy oszlophoz kötözték. . Természetesen nem volt tényleges okuk rá. és felvágta a testet. ott ette meg. Végül levágták a fejet és felnyitották. olyanok vol­ tak. Akkor a fejtörő fogta hosszú ké­ sét. Nagy tapasztalatuk alapján könnyen megmond­ ták. Hosszú vágást ejtett. a másik meg valami egyéb finom falatért. A hullaszállító láttán az égből azonnal lecsaptak a héják.

és senki sem tudja.Vagy máskor: . amelyben a diákok kórházi tanbonctermekben egyegy hullán osztoznak. vagy megmérgezték. a tény hamar nyilvánvaló lett.lehet a hiba. . Felvágjuk és megnézzük. mert sziklás a talaj és csak nagyon vékony földréteg fedi. Nézd. ahol . Szünetet tar­ tott.a madarak elfogyasztják a húst és a csontokat. Ha valaki mérget vett be. Az egyik mi­ rigyben . egy kemény mag van benne. A tibeti két szempontból különbözik a nyugati te­ metkezési módtól: a nyugatiak eltemetik a testet és hagyják. Tibetben nem lehet földbe temetkezni. mint az. amelynek következ­ tében a „szellem elvált eszközétől". az élőlények ivóvizét. A másik különbség.XVI. később se­ bészetből határozottan kiváló lettem. amitől elzáródott. mint hogy a holttestet kitegyük a szabadba. tudták. Rettenetesen költséges lenne.Ez az asszony. hisz tőlük tanul­ tam.Ez az ember. tiszteletre méltó láma. és mutatta. Büszkén mutattak mindent. Nemsokára már elég ügyes voltam a boncolásban. hogy megbizonyosodjanak a betegségről. mert kevés a fa. ki­ nyitjuk. hogy a halotti bizonyítványban tényleg a valódi . mint később a tökéletesen felszerelt orvosi egye­ temen. és láthatod a vérrögöt. Túl nehéz dolog lenne. mert a szív felé áramló vér útjába akadály került. felhasítjuk ezt az artériát itt. Én természetesen nagyon hasznosnak találtam eme képességüket.Tessék. A főboncmester mellettem állt.miként leírtam . megvár­ tak vele. Vízbe sem dobhatták a tetemet. LÁMASÁG 207 hogy ennyire érdeklődjenek ez iránt. az Ékességes közvetlen parancsára jöttem tanulni hozzájuk.itt . Gazdasá­ gi okokból az égetés sem lehetséges. tiszteletre méltó láma. azért halt meg. mert ezzel szennyezték volna a folyókat. különösen néz ki. ami fontos vagy érdekes: . itt van. És ez így ment. hogy a csonttörőknél többet tanul­ tam anatómiából. Ha nem voltam éppen a közelben. Nem marad más módszer számunkra. igen. míg kiszedett egy jókora darabot. Tudom. hogy a nyugati világban a testtel együtt eltemetik a halál okát is. Sokkalta jobb ez a fajta kép­ zés. de a hagyomány megkövetel­ te. és a test elé­ getésére a hegyeken keresztül jakháton kellene fát hozni: Indiából. Végül is több száz holttestet tanulmányoztam. és egy eset különösen érdekesnek tűnt. hogy a madarak helyett a férgek tápláléka legyen. aztán: .

ami azután valame­ lyik templomban megtekinthető. Lementünk. táncoló kontúrral a falakra vetődött a vajmécsesek és a lo­ bogó fáklyák lángjának fényében megnagyobbodott és eltorzult ár­ nyékunk. hogy megfigyelhesd a Szent­ séges Megörökítést. nem kényszerült rá. és a szokásos három napot sem kellett kivárni.208 HARMADIK SZEM ok szerepel-e. a főépü­ leten át a templomba mentünk. Egyes amerikaiak. hogy valóban aranyat használunk. és egy kevéssé használt ajtón ke­ resztül az épület alatti titkos folyosókhoz értünk. majd be a titkos helyekre. aztán három lámát és engem kivéve valamennyi- . Szóval. hogy átvezessék a Bardo-n. és egy óra múlva a testiből a szellemi világba távozott. Egy este meg kellett jelennem az apát előtt. Hát?! Mi nem gyártottunk tömegcikkeket. egy lezárt kőajtóhoz érkeztünk. Vörös köpeny volt rajtunk. megint csak szembe kellett néznem a nyereg okozta gyötrelemmel. Még mindig lótuszülésben ült. Beléptünk. tizenöt­ húsz méterre a földfelszín alatt. Előttem két láma vitte a holttestet egy hordszékben. ez „még egy amerikai képességeit" is meghaladná. Ez utóbbi eljárás nagyon érdekes. Végül. azt állítják. vagy bebalzsamozzák és beara­ nyozzák. de egyes dolgokkal úgy foglalkoztunk. Nálunk a testtörők megnézik és megbizonyosodnak arról. Mivel apát volt és ta­ nult ember. és Szera-ba utaztam. hogy ott légy. és a szünetekben ezüstcsengő csilingelt.Egy előző inkarnáció rövidesen elhagyja testét. Libegő. Tibetben minden halottat így „tesznek ki". Aurája színei már alig látszottak. A szerzetesek mögöttünk mély hangon kántáltak. azon sárga stóla. Csak aznap éjjel ült a test lótuszülésben. ahogyan csak egy mesterember foglalkozhat. Azt akarom. Nem tudunk előállí­ tani egydolláros órákat. amíg a lámák virrasztottak mellette. A szerzetesek gondosan elhe­ lyezték a tetemet. A kolostorban az öreg apát szobájába kísértek. kivéve a legmaga­ sabb rangú lámákat. odabent jéghideg volt. nem hiszik. Most a Rózsasövény­ ben van. hogy miben halt meg valaki. akik előző megtestesülések. sokszor vettem részt benne. de be tudjuk aranyozni a testet. Ó'ket bebalzsa­ mozzák és egy üvegfedelű koporsóba rakják. akik olvasták a témáról írt feljegyzései­ met. Azt mondta: . Másnap pirkadatkor ünnepélyes menetben levonultunk.

A szára­ dási idő végén arra mentünk vissza. az ajtót bezárták.XVI. Kiadták a parancsot a kemence begyújtására. majd egy speciális lak­ kot csurgattak bele. de ügyeltek arra. valamint ásványokkal és gyógyfűkeverékkel. Lenn egy egész héten át tomboltak a lán­ gok. Újabb lakkot öntöttek be­ le. az égő vaj sistergését. A szokásos testnyílásokon keresztül kivették a bel­ ső szerveket. majd a kolostori pe­ cséttel lepecsételték. azokat azután alaposan lezárták. a testüreget kitöltötték. kihunytak a lángok. A test külső felületét befestették lakkal és száradni hagyták. mely tulajdonképpen kemence volt. hogy az alak ne változzon. jaktrágyát és vajmaradékokat tettek rá. Levittük egy még mélyebben lévő szobába. kitömték. Úgy építették. az megkeményedjen és szilárd-tömör belsőt képezzen. A földet különleges por fedte. Egy nap és egy éjjel nem nyúltak hozzá. és ide. Három napig . és ezzel készen állt a preparálás következő szakaszára. hogy a lángok és a meleg a szoba falán kívül cirkulálva egyenletesen magas hőmér­ sékletet biztosítsanak. edényekbe rakták. hogy a lótuszülésbe merevedett holttest kemény. hogy a tömést átitatva. miközben a körvonalak megmaradtak eredeti formájukban. filmszerű selyemrétegeket . hogy a végső és tökéletes száradás bekövetkezzen. Hamarosan hallottuk a fa recsegését és ahogy terjedtek a lángok. élénk sárga fénnyel árasztották el a helyiséget. LÁMASÁG 209 en eltávoztak. Több száz vajmécses égett. A súlyos kőfalak recsegtek-ropogtak a le­ hűléstől. A megszilárdult felületre egy „védőréteget" vittek. Ismét különböző lakkokat öntöttek rá. sorban ki­ mentünk a folyosón kívülre. hogy a vékony. Mikor a lakk meg­ száradt és megkeményedett. Mi­ kor a szoba a padlótól a mennyezetig meg volt rakva. A holttestet levetkőztették és gondosan megmosdatták. A test belsejét megmosták és megszárították. Végre a selyemtömést megfelelőnek találták. be lehetett lépni.amelyeket ekkor kentek rá később könnyen lehánthassák. ami kemény kéreggel vonta be. Lassan leé­ gett. Alattunk a szerzetesek már készülődtek a tűzrakásra. Mikor már jól begyulladt a tűz. A hetedik nap végén nem raktak többé a tűzre. Az egész szobát megtöltöttük az egyik tibeti területről származó sóval. forró levegőt árasztva a balzsamozó kamra üreges falán ke­ resztül. a vastag porréteg közepé­ be helyeztük a tetemet. A folyosó is újra lehűlt.

mint ünnepélyes bírák. Ezek az emberek páratlan szaktudással rendelkeztek. Óvatosan felemeltük. és nem zsugorodott össze. Mesterembe­ rek voltak. mint életében. felváltva kaparták a megkeményedett keve­ rékeket. a legvékonyabb és leglágyabb aranyrétegeket fek­ tették egymásra. morzsolták az omlós sót. mindenttudó mosollyal néz rám. akik be tudták aranyozni a halott testet. aki bármikor fel­ ébredhet. és az ajtót belökték. majdnem leestem az ijedtségtől. ahol a vajmécsesek fényében tisztábban láthat­ tuk. aranytrónusra ültették. és bevittük a másik szobába. A nehéz arany testet bevitték az Inkarnációk Termébe. csak a betekert test volt benne. mint életében. azután az aranyművesekre került sor. de Ti­ betben csak mint szent fémet értékelik: időtálló fém. nyugodtan. Olyanok. csak kicsit sötétebb árnyalatú volt. mely valamennyi vonásával és ráncával pontosan úgy nézett ki. A tartósítás tökélete­ sen sikerült. A legkorábbi időkből származó személyek voltak itt sorban ültek. Újra belakkozták a meztelen halotti tetemet. Mi­ kor befejezték a munkájukat. tudásuk bizonyítékaként olyan aranyfigura maradt hátra. . Azt gondoltuk. Nem használtak szerszámot. az előző inkamációdban. A test alvó emberé is lehetett volna. Más országokban az arany vagyonokat ér. Csak sut­ togva beszéltünk. a legkisebb részletre is ügyeltek. és mint az összes többit. A selyemrétegeket egyenként lehántották. akik félig csukott szemmel fi­ gyelik a mostani generáció gyarlóságait és gyengeségeit. Végül üres lett a szoba. nehogy megsértsék a testet. hogy ne zavarjuk az élő halotta­ kat. még mindig lótuszülésben ült a kamra közepén. az ember végső szellemállapotát szimbolizálja. Úgy tűnt. A szerzetes aranyozok töké­ letes pontossággal dolgoztak. felismered. A szer­ zetesek puszta kézzel. hogy a szobában me­ gint normális hőmérsékletet legyen.210 HARMADIK SZEM minden csendes volt. Két napon át vakarták. Akkor finom érintést éreztem a karomon. Az egyik különösen vonzott . A lepecsételéstől számított ti­ zenegyedik napon feltörték a pecsétet. Las­ san dolgoztak. mert meg kellett várni. . halkan jártunk. A körvonalai olyanok voltak.Ez te voltál Lobszang.valami furcsa erő által megigéz­ ve álltam előtte.

Itt találkoztam saját történetemmel is. távozásának módját. . A legkorábbi történelmet később ismertették meg velem. LÁMASÁG Mesterem a következő aranyfigurához vezetett és megjegyezte: . Csendesen. Itt ismertem meg veze­ tőm. mindketten megilletődve kivánszorogtunk. a legnagyobb érdeklődéssel olvastam őket. szintén teljes figyelem­ mel tanulmányoztam. és tanulmányozhat­ tam az aranyba burkolt „szobrokat".Ez pedig én voltam. Tibet történelme feltárult előttem. A rejtekajtó mögött kilencvennyolc aranyfi­ gura ült a sziklába vájt titkos teremben. Időnként egyedül mentem. az ajtó becsukódott mögöttünk.XVI. rangokat és kitünte­ téseket. A neki adományozott címeket. és meditálva ültem előttük. Később gyakorta bemehettem a terembe. Mindegyiknek volt saját írott története. Vagy legalábbis úgy gondoltam. jellemét és képességeit. Mingyar Dondup láma történetét is: múltbeli tetteit.

Az Ékességes parancsára apáttá fognak avatni. Valamivel később a szobámba bejött egy nagyon idős láma. és országunk múltjába. Az asztrálutazásban tanul­ mányaid során messzire jutottál.mondta. Huszonnégy órán 213 . Kérésedre a megszólításod továbbra is . Most még messzebbre eljutsz majd: az élet birodalmán túlra.különböző kolostorokban . Az Életkerék egy egész kört fordult. hogy nincs halál. .Tizenhetedik fejezet A VÉGSŐ BEAVATÁS Miután . amikor eltávoztam a földről. Barátom! . Mint felismert inkarnációnak tehát újra ugyanaz volt a státu­ som. át kell esnem a Kis Halál szertartásán. Mintha az embernek sok választása lenne egy láma­ kolostorban! Még a campából és a teából is kevesebbet fogyaszt­ hattam.mint Mingyar Dondupnak . Napi étrendem szörnyű ízű gyógynövényfo­ gásokkal egészült ki.láma lesz. fiam. Az előkészítés nehéz volt és hosszú. Rideg egyszerűség. A gondolataim csak „tiszta és szent" dolgo­ kon járhattak. .már vagy féltucatszor láttam.Mert tudod. szigorú fegyelem és hosszú-hosszú órás meditációk. amíg át nem léptük a halál kapuját. Három hónapon át szigorú felügyelet alatt éltem. mint hatszáz évvel ezelőtt. Én csak az Ékességes üzenetét közvetítem. s azt mondta. nem tudhatjuk igazán. hogyan balzsamoznak. Végül három hónap múltán az asztrológusok szerint megfelelő időpont közeledett. az előjelek kedvezőek voltak. és vissza nem tértünk. egy nap Csakpori apátja magához hívatott.

Néhány méterrel odább egy pillanatra meg­ álltunk. Nesztelenül lépkedtünk a bőrcsizmában. Lassan nyílt.és íme. Akkor a rejtett lépcsőkön és folyosókon a Potala alá vezettek. fűszerek és füs­ tölők szaga terjengett. aki örömmel várta. Mikor a folyosó végére értünk. aranyborítású ajtónak ütköztünk. parázsló füstölőt tartott. nem evilági hidegséget. nyikorogva. A száraz levegő köpenyek súrlódásától megtelt elektromossággal.ösvény. mintha lebegő szellemek lennénk. Előttünk egy újabb . Most apró emberek lépkedtek rajta. De közeledtünkre az egész sziklatömb elmozdult. különös. Készen arra. mintha új aura venne körül.214 HARMADIK SZEM át böjtöltem. Sokat men­ tünk. a halk hangok csak fokozták a sűrű csendet. a jobban vastag. az én kezemben nem volt semmi. Három apát vezetett be. és isteneknek gondolták magukat. . keskeny . hogy az apátok is ragyognak. mintha egy kongó űrben lennénk. Erős hideget éreztem. Azokon a folyosókon jártunk. a nyikorgás hangja ide-oda verődött. itt a Titkos Bölcsesség Temploma. olyanná lettek. A bal kezében mindegyik vajmécsest. talán a világ legnagyobb metafizikusai. és azt suttogta: . egy titkos templomba jutottunk. a kortól összeaszott apát ment előttem. hogy a beavatás utolsó próbatételének alávessen. De a soron lévő feladatra kell összpontosítani . vajmécsesek gyúltak helyet­ tük. amíg olyan üres nem lettem. A folyosók és az átjárók egykor olvadt lávát szállítottak a kitörő vulkán torká­ ba. hogy visszatérhessen a Mennyei Mezőkre: három aggastyán. A kíséret többi tagjának alakja beleol­ vadt a sötétbe.Fogd a bal kezedbe. mint egy dob. há­ rom nagyon idős. Az egyik apát rövid aranypálcát nyújtott felém. Láttam.sötét. később azonban már nem éreztem fájdalmat. hatalmas. a felhal­ mozódott áram első kisülésére majdnem kiugrottam a csizmámból. A fáklyákat kioltották. A ke­ zem sugárzott. melyeket korábban bebaran­ goltam már. kísérőim lobogó fáklyákat vittek. mint egy álom szétfoszló emlékei. és ahogy megyünk. Mély csend vett körül. Előrementünk. melyet régi idők vulkanikus tevékenysége vájt a kemény sziklába.figyel­ meztettem magam . húzd vé­ gig a falon. Az apátok sáfránysárga brokát köpenye halk suhogó han­ got hallatott. Rémületemre bizsergést és ütéseket éreztem. megszünteti a kellemetlenséget. kemény szikla állta utunkat. így tettem. Állott levegő.

a világ szívébe hatolunk. Egy ösvényre nyílott. ördögök. és beléptünk a magas. mely csillogott az aranytól: telérarany. Halványan más alakok is kirajzolódtak. Még egy utolsó kanya­ rulat és mély üreg tárult a szemünk elé. Nem volt fedelük. A levegő nehéz és fojtogató volt. úgy éreztem. hatalmas aranyfigurá­ kat láttam. A VÉGSŐ BEAVATÁS 215 Vajmécsesek gyúltak. nagy műgonddal kivésett.vele pörögtek az ér­ zékeink is. Nézd. Magasan. Úgy éreztem. nagyon magasan felettünk. mielőtt a földünkön a hegyek képződtek. Akkor járták az országunkat. széles ajtón. Keskeny. Az üreg belsejében egy fényes fekete ház állt. . aranyréteg. amit láttam. némelyiket félig betemette a drágakő. Sziklaréteg. . sziklaüreg. rejtekajtó volt. mely lefelé ment. Ahogy a vibráló sárga fény erősödött. jelekkel ellátott kőkoporsót találtunk. amikor a partjait még tenger mosta. akár a csillagok a sötét éjszakai égen. ötméteres Életkerék. ahol az apátok vaj­ mécsesének tompa fényében a sötétség még feketébbnek látszott. újra sziklaréteg. Belestem és a lélegzetem is elállt attól. a bujaság képviselői. Bent három fekete. néha csúszkálva mentünk előre. és így tovább. mert senki emberfia. Az oldalán furcsa szimbólumok futottak végig és olyan ábrák. egyre lej­ jebb. Amit sötét árnynak képzeltem. csak a be­ avatottak látták őket. Három mez­ telen aranyfigura feküdt előttünk. meredek. mintha egy láthatatlan kéz gyújtaná meg őket. Sántikálva. aranyrögök. Az aranybur- . A vezető apát eltűnt.Fiam! . mintha a föld egész súlyával ránk nehezed­ ne.XVII. Két férfi. úgy csillogott az arany. mint amilyeneket a tóalagút falain láttam.Nézd meg őket! Istenek vol­ tak réges-régen. A homályból egy Buddha derengett elő. azon festett. mi­ kor egy-egy keményebb szemcsén visszatükröződött a mécsesek gyenge fénye. tekergő ösvény volt.kiáltott a vezető apát. olyan óriási volt. Odamen­ tünk. Elbűvölten és félelemmel vegyes áhítattal néztem. mintha ébenből készült volna. nyomban elájulok. melyeken az embernek keresztül kell mennie az Én megtestesülése előtt. és más csillagok ragyogtak az égen. egy nő. mintha forogna . Egy falhoz közeledtünk. hogy a fény csak a dereká­ ig ért. és azok a próbák. A pislákoló fényben úgy tűnt. botladozva.

A végtagja­ im elzsibbadtak és jéghidegek voltak. A vajmécsesem sercegett. mint amikor kihajtogatják a régi bőrt. és sorban el­ vonultak. A sírt fokozatosan halványkék fény árasztotta el. Múlt az idő.Rövidesen bea­ vatottá válsz. Ott. Nem halottak . Az apátok fogtak egy-egy vajmécsest. haldoklóm az ősrégi kriptában. mely két koporsó közt állt. egyet-egyet a három koporsónak. egyenes háttal. több mint száz méterre a napvilág alatt. Az az érzésem támadt. aztán az is elszállt.de milyen különösnek tűntek a csillagok! Asztrológiai tanulmányaim során elég jól megismertem az éjszakai eget. Meggyújtottak négy füstölőt. majd kialudt. A csend és a sötétség nyomasztó volt: csak a sír csendje ilyen. Sokan meghalnak.Igen . ahogyan éveken át tanítottak. De a méretük! A nőalak fektében három méter hosszú lehe­ tett. nehogy felébresszük őket.216 HARMADIK SZEM kolaton minden vonásuk. mint akik alszanak. Lefeküdtem. sokan elbuknak. viaszmerev lett.válaszoltam. Csendesen mozogtunk és halkan beszéltünk. emelkedtem és zuhantam. ahogy a kőlap tetején me­ ditáltam. A orruk hosszú. és mintha va­ lami különös zizegést és ropogást hallottam volna. Néhány percig még vörösen parázslott. aki kiállta a próbát. Egyik oldalon megláttam egy koporsófedelet: a mennyek térképe volt be­ levésve . hajlandó vagy rá? . a magas hegyi hágók felett tündöklő hold fényé­ hez hasonlított. de ez teljesen más volt. Hintáztam. Egy kőlaphoz vezettek. Hirtelen megmerevedett a testem. és úgy lélegeztem. kifelé fordított tenyérrel ültem. A nehéz fekete ajtó becsukódott. de csak az hagyhatja el élve ezt a helyet. egyet nekem. az égett kanóc szagát éreztem. A megterhelés na­ gyon nagy lesz. keresztbe­ tett lábbal.olyanok voltak. Egy percre . hal­ doklóm. a szájuk kicsi és vékony. Kész vagy rá. vékony. aki látja a múltat és ismeri a jövőt. minden jelük pontos hűséggel kirajzoló­ dott. olyan volt. A fejük nagy és a tetején kissé kúpos. Az állkapcsuk keskeny. egyedül maradtam az ősrégi halottak holttestével. utasításukra lótuszülésbe helyezkedtem. a férfiak közül a nagyobb legalább öt méter volt. szemük egyenes és mélyen ülő. Hirtelen rántást éreztem a belsőmben. A legidősebb apát hozzám fordulva így szólt: .

hogy valóban a hús-vér testem felett lebegek. végül már úgy tűnt. hangok. Óriások! Mindannyi­ an. sosem láttam a tengert. de akkor hirtelen eszembe ötlött. még csak nem is hallottam a pálmafákról. Nagy civilizációk keletkeztek és az emberek többet tudtak. lük­ tetett az élettől és sugárzott az életerőtől. és az ellenkező irányban keringett. a fejemben fog szétrobbanni. Egy közeli ligetből nevetgélő han­ gok hallatszottak. Úgy tűnt. A testem közepéről ezüstkék zsinór lógott. Magányosnak éreztem magam.XVII. ami­ kor feltűnt egy vidám napbarnította csoport. mint ma. Gondolkodtam. és vele nem földi nyugalom. Azt érzé­ keltem: végtelen sok évvel ezelőtt történik mindez. A messzeségben mintha valaki megkonga­ tott volna egy mély hangú harangot. otthontalannak a mindenségben. Hirtelen tudatára ébredtem. hogy valami megzavarja a gondolataimat. A helyszín ismerős volt. Színes fényeket láttam és ismeretlen árnyalatú villódzásokat. A VÉGSŐ BEAVATÁS 217 azt képzeltem. A föld köze­ lebb volt a naphoz. vajon hogyan magyaráznák a ma­ terialisták eme hatalmas alakok létezését. Valami azonban azt súgta. úgy pihent a kőlapon. kimon­ datlan gondolattöredékeket hallottam. mint te­ tem a halotti tetemek között. Lustán a hátamra feküdtem a napsütötte parton. Fekete köd ereszkedett rám. és a pálmafákra pillantot­ tam. és a kötél végén himbálódzok. újra a sárkányban vagyok. Lassan eloszlott a köd. fústgomolyként sod­ ródtam . és úgy repült. Belső látásomon széttörede­ zett képek villantak át. és kíváncsi voltam. mint száraz levél a téli szélben. Beszédfoszlányokat. mintha a szél vinne. Éreztem a sós levegőt és a tengeri moszat szagát. hogy magam is „óriás" vagyok. A fejem felett aranytálra emlékeztető fényességet láttam. Hanyatt fekvő testemre néztem. A tudato­ mon tűzpiros fájdalom hasított keresztül. A napok rö­ videbbek és melegebbek voltak. Valahonnan a tenger bugását hallottam és a hullámverések alatt a kavics sistergő recsegését. Lassan azonban láthatóvá váltak a fi­ nom különbségek köztem és a hatalmas alakok teste között. A vizsgálódás lekötött. melyek egyre hangosabbak lettek. nem vagyok egyedül többé. A hang gyorsan közeledett. A tudatossággal jött a mozgás. Lenéztem és láttam. Egy másik űrből jövő bolygó a . Asztráltestem hány­ kolódott. A mai emberiség kicsinyes önelégültségére gondoltam. elhagyatottnak.

és aznap éjjel. furcsa. A meleg és kellemes ország. Három napja fekszel itt. Alig tudtam lábra állni. és négyezer méter magasan a tenger fölé emelkedett. Ki ebből a felejthetetlen kamrából. mint amilyennek képzeltem őket. furcsábbak voltak és ma is fur­ csábbak. Elmerevedtem. Vajmécsesek. egyes földrészek a ten­ gerek alá süllyedtek. A három öreg apát. hideg levegőre.fázom. mikor lefeküdtem.Jól csináltad. ahogy megjövendölték. Fo­ kozatosan elhagyott az asztrál. . fiam. És éltél. amit láttam és átéltem. visszatért hozzánk. Tibet. hogy fázom . idegen országokba kell mennem. a fel­ földeken hasadékok repesztették szét a felszínt. Később tuda­ tosodott bennem. amelyek az eltérő gravitációs erők hatá­ sára a föld felé tornyosultak. hogy nyomtatásban megjelenjenek. Földrengések rázták meg a világot.Igen. Támolyogtam a gyen­ geségtől és az éhségtől. hogy hamarosan el kell hagynom Tibetet. Elmondhatom. . tudtam. a folyosókra! Elgyengültem az éhségtől. Távolabb. Kilendítette a pályájá­ ról és a föld ellenkező irányba kezdett forogni. Agyamban a gondolat puhatolódzó ujjai: . megszűnt tengerparti üdülőhely lenni. Szelek támadtak. De ez meghaladja egy könyv ter­ jedelmét. árvizek. . és hatalmába kerített mindaz.Percek múltak és halvány fény közeledett. Jövünk. mások kiemelkedtek. fel a hideg. és asztrális beavatásom egyes részletei túl szentek és túl személyesek ahhoz.218 HARMADIK SZEM földnek ütközött és hatalmas ütést mért rá. Valamivel később a látomás elhalványodott és elsötétedett. Meghal­ tál. világméretű árvizek árasztot­ ták el. Ettem-ittam. mert egy kripta fagyos sö­ tétségében fekszem egy kőlapon.és a fizikai tudatom. Láttad. felkorbácsolták a vizeket. hatalmas hegyek keletkeztek körülötte. ahol a letűnt világ vegetációja és faunája tovább élt. Füstölgő lávát okádva magukból.

hátrált. le a hegyről. Most már sokkal magabiztosabb voltam. ahogyan mondtam neked. Reggel végiglépkedtem az Ékszer Parkhoz vezető ismerős úton. Köpenye bugyrából elővette az üdvözlet selyemsáljába tekert hosszú. szintén hamarosan útnak indulok. ahogy hirte­ len megállította.Az ember általában nem találgatja. Egy lovas jött vágtatva. ismerős csomagot. a Potala-beli esemé­ nyek önbizalmat adtak. rövidesen Kínába utazol. Mingyar Dondup láma velem jött.Reggel az Ékességeshez kell mennem az Ékszer Parkba. Hozzuk ki a legtöbbet a mai és a még hátralévő néhány napból. Tétován felénk nézett és felismerte Mingyar Dondup lámát.Néhány nappal később a Boldogság folyója partján üldögéltem mesteremmel. Kinyitottam a csomagot. Ne­ ked is jönnöd kell. . Porzott a ló lába. hogy utoljára 219 . mit akarhat az Egyetlen és Páratlan Védelmező. Lobszang. Mindketten arra gondoltunk. Lobszang Rámpa láma ré­ szére. . Háromszor földre borult előttem. be a főkapun. és én. és olvasni kezd­ tem anélkül. de úgy érzem. felpattant a lovára és elvágtatott. .Mingyar Dondup lámának. visszatérek a Mennyei Mezőkre. hogy előbb átadtam volna mesteremnek . úgy adta át nekem.és barátom­ nak .Üzenetet hoztam az Ékességestől. át az úton. lehet.

bármelyiket is válasszam. amíg a Templomba nem értünk. csak azt hiszik. Elintéztem neked. mert amikor egyedül találtam a dalai lámát. mint apám és anyám. az az öltöny! Szoros csövek. Az érzéseim valószínűleg nagyon erősen tükröződtek az arcomon is. Csak arannyal borított szob­ rát láthatom majd az Inkarnációk Termében. Az­ tán egy fehér leplet raktak rám. mikor országunkat megszállják. Bizto­ san . Az idegenek útjai különösek és érthetetlenek. egye­ nes.gondoltam . mint ahogy visszatérek Tibetbe. félreértést. hogy a többiek láthassák. melyet viselője nem használ többé. hama­ rabb. így szólt hozzám: . és hitetlenséget tartalmaz . A te ösvényed Lobszang. Órákat töltöttem meditációval a Pavilonban. Öt nap! Öt nap! Azt gondoltam. amelyet az­ előtt választottál. A szülőket? Mingyar Dondup láma többet jelentett nekem. azon töprengtem. miért nem tudnak a nyugatiak lótuszülésben ülni: túl feszes a ruhájuk. amit ők csinálnak. ami kellemetlen. öt hét. s úgy meghúzták. Öt nap! Sűrű napok. Lobszang! Elküldök egy hír­ nököt. A család. hogy erre az életre születtél volna. de senki számára se könnyű. hanem. hogy próbáljam fel. Mégis a legnagyobb tudományt. Ó.mindent. hogy nem mertem behajlítani. . kínszenvedést.mint tu­ dod .220 HARMADIK SZEM tesszük meg együtt ezt az utat. mi a helyes. a barátok. ha maradok vagy ha el­ megyek.megpróbáltatást. melyek olyan erősen szorították a lá­ bam. az új utak időszaka mindig nehéz és nyomorúságos. a nyakam köré pedig egy vastag szalagot kötöttek. csak azt. Mint egyszer említettem.Meg kell látogatnod a szüléidet. Ez a te ösvényed. Az egész fölé egy rövid ruhadarab került. mintha azt hordanám majd Kínában (a szerzetesruhám ott sokkal megfele­ lőbb). egy szót sem váltottunk.„egy életre tönkre tesznek" ezek a csövek. Sokaknak fájdalmat okozna. olyan lesz. amit a Tudományok Termeiben megvizsgál­ hatnak. az ország mindent magad mögött kell hagynod. Hamarosan eltávozik ebből az életből. mintha meg akarnának fojtani. ahogy vezetőmmel felfelé kaptattunk a hegyen. Most már értettem. mint egy levetett köpeny. Az ösvény előtted . A Potala Múzeumból hoztak nekem egy rend új nyugati öltönyt. az az ösvény. hogyan festek benne.Az elválás. Hazafelé menet. hogy öt nap múlva Kínába utazz. Nem azért. a Felettes Én tudományát érintetlenül hagyják. lyukak és foltok tarkítot- .

Nem véletlen.a nyugatiak különböző dolgokat tartanak.úgy mondták . találkozni akartak velem. A Potala tetejéről magányos sárkány szállt az ég felé. illetve a rangom a Családi Könyvbe. Aztán vissza­ gyalogoltam a lámakolostorba. Nehéz szívvel váltunk el. kerek szélű fekete tálat nyomtak a fejembe. és nem tudok Kínába utazni. mint a ráérős nyugati úriemberek. hosszú pillantást vessünk Lhásza szent városára. Úgy érez­ tem. hogy sok a szabad idejük.akik időnként négykézláb mentek végig a Lingkhor úton . amelyekben . Másnap reggel pirkadatkor indultunk. idegen helyekre utazom és újra kell tanulnom mindent. de ők a kezükön hordták: volt an­ nyi eszük. Vastag és nehéz „kesztyűt" húz­ tak a lábamra. Este bementem apám dolgozószobájába és beírtam a nevem. Apám és anyám vártak. * . hogy egy utolsó. De a legrosszabb még hátra volt.XVIII. TIBET! 221 ták. Megint csak otthontalan lettem. fekete zsineggel szorosra fűz­ ték. Egyedül men­ tem. aztán egy fém végű. Becses vendégként fogadtak. akik a köpenyben tárolunk mindent. most aztán úgy vagyok öltözve. A hátralévő két nap nagyon gyorsan telt. megfordultunk. Lassan. hogy dolgozzon! A harmadik nap korábbi otthonomba látogattam. ő pedig megáldott. ISTEN VELED. nem úgy mint mi. Mindketten tudtuk. Ahogy elértük a magas há­ gót. gondoltam. ahogyan legelőször. Utolsó este újra meg­ látogattam a dalai lámát. és azt mondták. búcsút vettem tőle.használtak efféléket. kelletlen vágtam neki az útnak. Ekkor azonban láma és apát vol­ tam már. ilyen öltözetben senkitől sem lehet elvárni. (A koldusok . megnyomorítja a lábam. már csak halva látha­ tom viszont. hogy a lábukon jó tibeti bőrcsizma legyen). gyalog. Egy megfordított. mely olyan hosszú időre otthonom­ má lett.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful