írni „próbálgató módszerrel" tanultam. Szeretett hazámat . hogy tényleg van ilyen hal. Kinevették.A SZERZŐ ELŐSZAVA Tibeti vagyok.írta valaki egy távoli országról. Végül bebizonyosodott. Mondják. Voltam kommunisták és japánok kezeiben. igazat írtak és pontosan. én vagyok az egyik. néhány állításom hihetetlen. ha kiderülne. Ez a könyv azonban nem a kínzásokról szól. megkövesedett" halat. ahol igyekeztem elles­ ni a nyelvet azoktól az angol és amerikai nőbetegektől. a vi­ lág más tájain nem ismerik. Azokat is. és hamis szín­ ben tüntetnek fel. és barátaimat. ki vagyok valójában. akik láttak „élő. Ezért a könyvben megváltoztat­ tam a magam és barátaim nevét. melyet régóta félreértenek. de sosem tanultam rendszeresen angolul. „Angol iskolám" egy japán fogolytábor volt.tanulmányozás céljából. Később kiderült. mit tesz az emberrel a kínzás. Nekik sem hittek. Sokat tettem a kommunizmus el­ len. és egy példányát hűtött repülőgépen az Egyesült Államokba szállították . így teszek én is. Tibet a te országod.ahogyan azt korábban megjövendölték kommunista hordák szállták meg. „Az emberek teknőcön lovagolnak a tengerben" . akik szintén hadifoglyok voltak. hanem egy békeszerető országról. 9 . Lobszang Rámpa íródott a Fa-Juh évében. K. így tapasztalatból tudom. akik kommunista országokban élnek. Könyvem szerkezete és nyelve sok kíván­ nivalót hagy maga után. bántódás érné. Kevés tibeti jutott el ebbe az idegen nyugati világba.

s most. Majdnem két méter magas volt. a köves út mentén kiabálás és kiáltozás hallatszott. De nem volt időm az ilyen köznapi és banális dolgokra. A közelben réztrombiták megrázóan mély hangja zúgott. Kelet-Tibetnek van 11 . Mit szól majd nemes apád? . s akárcsak más társát. de a hatalmas válltömés még nagyobbnak mutatta. hogy megüljem az igencsak ódzkodó pónilovat. gyakran elvesztette a türelmét.Első fejezet A GYEREKKOR . Meg akart szabadulni lovasától. . Közelebb a Kígyó Templom tavának kék vize fodrozódott. Az a komoly feladat várt rám. hogy szabadon legelésszen. őt is testalkata és ereje miatt választották ki. Egész életében szigorú és kemény ember volt. Messzebb.más járt az eszében. Kham-ból. bömm -. az egyik kelet-tibeti tartományból származott. hemperegjen és a levegőben rugdalóddzon. Öreg Cu kíméletlen és félelmetes mesternek bizonyult.Ajjaj! Négyéves és nem tud megmaradni a lovon! Sosem lesz belőled férfi. mint egy négyéves fiúcska nevelője és lovaglómestere. vízimadarak jártak arra.Ezzel az öreg Cu na­ gyot húzott a póni hátsó fertályára és a szerencsétlen lovasra. pásztorok nógatták a lassú mozgású jakokat. hozzá illő széles termettel. a szerzetes-ze­ nészek gyakoroltak a tömegtől távol a mezőn. A Potala arany háztetői és kupolái ragyogtak a szikrázó napsü­ tésben. majd köpött egyet a porba. éppen kifelé hajtották őket Lhászából. Nakkimnak .így hívták .bömm.

Hosszú botjukat habozás nélkül használatba vették.) Apa termetes férfi volt. így állan­ dóan lóháton járt. 1909-ben . a legnehezebb napokban apámra és a kabinet töb- .12 HARMADIK SZEM egy része. Cu egyike volt a védőknek: a harcok során szétlőtték a bal csípőjét. Apám a tibeti kormány egyik vezető embere volt. Akkoriban nehéz idők jártak Tibetre. hogy vadabbnak látsszanak. Távollétében a kormányzást a kabinet tagjaira. A dalai láma ismét visszavonult. 1912-ben a dalai láma újra hazatért Lhászába. akik hozzá ha­ sonlóan megbirkóztak Kham tartomány embereivel és győztesen kerültek ki a küzdelemből. (Később részletesebben írok majd a kormányzati formáról. és alig akadtak. így szüleimnek jelentős befolyása volt országunk ügyeire. Ó'ket összeszedték.a dalai láma visszatért Lhászába. ha egy szerencsétlen gonosztevőre akadtak. akiket felbátorított a brit invázió sikere. most meg egy hercegecske szárazdaj­ kája! Nagyon megrokkant. szürke szemével kivételesnek számított. Sokan a két métert is meghaladták. ezúttal Indiába. Apát nem sokat láttuk. belőlük lettek a láma­ kolostorok rendőrszerzetesei. Apa gesztenyebarna hajával. A britek 1904-ben megszálltak bennünket. melynek nem értettük az okát. Nyilván azt hitték. ahol a férfiak általában magasak és erősek. A britek 1904-ben Younghusband ezredes veze­ tésével megszállták Tibetet és rengeteg kárt okoztak. a barátságot úgy lehet legkönnyebben fenntartani. Kitömték a vállukat. Családja úgyszintén az anyámé is . előzőleg azonban szörnyű bűntetteket követtek el népünkkel szemben.Tibet első tíz családja közé tartozott. Cu rendőrszerzetes volt. befeketítették az arcukat. megostromolták a várost. Gyakran hirtelen haragra gerjedt. és a dalai láma Mongóliá­ ba menekült. vaskos és majdnem száznyolcvan centiméter magas. hogy nagyobb­ nak. Erejével volt mit dicsekedni. nem tudott sokat gyalogolni. ha lerom­ bolják az épületeinket és legyilkolják az embereket. Távollétének egész ideje alatt. 1910-ben a kínaiak. A legtöbb tibetinek fekete haja és sötétbarna szeme van. 1911-ben.miután Pekingben is járt . Fiatalkorában fel tudott emelni egy pónit a földről. a kínai forradalom idején a kínai csapatokat kivonták Lhászából. köz­ tük apámra hagyta.

egy óriásit szaltóztam. Bölcseink régóta tudták. hosszú farkú jószág volt. A tibetiek sosem lovagolnak ügetésben. csak arra. a Hegycsúcs árnyékában. várat­ lan mozdulattal felemelte a fejét. Én meg négyéves koromban alig tud­ tam megmaradni a lovon! A pónim. Általá­ ban a poroszkálás is megteszi. Tibetben teokrácia uralkodott. és apai szeretetet sosem kaptunk tőle. és Cu szűkkeblűén osztogatott kegyeire bíztak. hogy meditálhassunk és legyőzzük a test korláta­ it. Egyik kedvenc trükkje az volt. hogy . Most. hogy nyeregből nyeregre ugranak. okos. a pónik kicsik és a lovasok nevetségesen néznek ki egy ügető pónilovon. keskeny pofával.„megneveljen vagy betörjön". ahol nincs kocsiforgalom. Otthonom Lhászában volt.I. Akkor odaállt mellém és önelégülten nézett rám. Anya gyakran mondogatta. Nem vágytunk a külvilági „hala­ dásra". hogy a nyugat Tibet gazdagsága után sóvárog. én különö­ sen dühítem. A GYEREKKOR 13 bi tagjára hárult Tibet kormányzásának teljes felelőssége. aztán hirtelen megtorpant és lehajtotta a fejét. Nakkim. Tibet­ ben a felsőbb osztály fiúgyermekeit már akkor lovagolni tanítják. Döbbenetesen sokféle módot ismert arra. amikor még alig tudnak járni. mint annak előtte. A lovasmesterség nagyon fontos egy olyan országban. bozontos sörényű. hogy a kommunisták megérkeztek Tibetbe. hogy rosszul lovagolok. Állni tudnak a vágtató ló keskeny fanyergén. hogy szaladt egy keveset. órákon keresztül gyakorolják a lovaglást. Cu személyes sértésnek vette. hogy a bölcseknek igazuk volt. Lingkhor egyik felkapott negyedé­ ben. Úgy tűnt. gyerekekre végképp nem maradt ideje. hogy mielőtt földet értem volna. hogy apa kedve-kedélye sosem lett már olyan. mozgó célra lőnek előbb puskával. és minden utat gyalo­ gosan vagy lóháton kell megtenni. a vágtát pedig csak az edzésen gya­ korolják. hogy bizonytalan lovasát ledobja. mely . hogy amint az idegenek beteszik a lábukat. Időnként a mesterlovasok alakzatot alkotva száguldanak át a síkságokon. majd nyíllal és nyílvesszővel. Ránk. A tibeti nemesemberek nap mint nap. a bé­ kességnek vége. lovat cserélnek úgy. annak a körútnak a mentén. és azt is. Ahogy tehetetlenül csúsztam előre a nyakán át a fején.apa szavaival . bebizonyosodott. úgy.

A mi házunkat kőből. az abla­ kához járultak a Ihászai koldusok eleségért. akik sze­ rencsétlenül jártak. leg­ többünket elítélhetnének. Lingkhort főként zarándokok használják. és így a körmenetek alkalmával nem nézhettünk el a dalai láma feje felett.a sze­ mélyzetet. Az állatok a földszinten éltek. mint páriákra. mert nálunk a földszintről lépcsősor vezetett az emeletre. a parasztok­ nál fogazott pózna. . hogy az éjszaka sötét­ jét átvészeljék. Négyszög alakja volt.és bocsátotta el . mely a középső udvarra vezetett. és aki megfeledkezett erről. vagy eltávozott. Tibetben az elítélteket nem vetik meg és nem úgy tekintenek rájuk. Mikor nap­ nyugtakor megszólaltak a trombiták a kolostorokban. 1910-ben. Három ilyen útgyűra van. Éppen e fölött a bejárat fölött volt az intéző irodája. amelyet csak úgy lehetett használni. Gyakran megláncolt elítéltek jöttek. mert a ház nem nézett a körútra.ha felfednék. aki bejött a házba. sok házon a lapos tetőre könnyen szétszerelhető faszerkezetet emelnek tizenegy hónapra. Szerencsések voltunk. A nehéz bejárati kapu. Valamennyi főnemes gondoskodott környéke sze­ gényeiről. így belátással bántunk azokkal. Kemény fagerendáit a kínai megszállók nem tudták betörni. az idő­ től megfeketedett. hogy az ember a sípcsontja épségét kockáztatta. Születésem idején. helyettük tehát a falat döntötték le. a külsőt. ide. hosszú időre építették. így nem épít­ het magasabb épületet. Apa négy emeletesként építtette újjá. mert Tibetben ke­ vés börtön volt. és az elítéltek az utcákon kóborolva élelmet kol­ dultak. és nagy belső udvara. könnyen lezuhant a földre. mi pedig fent. a legtöbb tibeti házban létra volt. Tudtuk. ellenőrizte a háztartás gazdaságosságát. Ó alkalmazta . kik vagyunk -. A póznák ugyanis nagyon csúszósak voltak a rájuk kenődött jakvajtól. Senkinek sem szabad lenézni a dalai lámára. Minthogy a korlátozás tulajdonképpen csak évente egy körmenetre vonatkozik. a kínai megszállás alatt. Mindenkit látott. vagy valahogy így.14 HARMADIK SZEM körbeveszi az egész várost. Erre nem lehetett panasz. mint valamennyi ház Lhászában. a házunkat részben szétlőtték és az épület belső fala romba dőlt. a miénk is kétszintes volt az utcai ol­ dalon. .

hogy jobban tudjanak imádkozni. hogy minél magasabb rangú egy fiú. ugyanazt ették. inni kívánnának. apának pedig példát kellett mutatnia a tör­ vények betartásában. helyükre mások jöttek. hogy feldarabolják és a szokások szerint a dögevő madarakkal megetessék. Az órák hosszúak és változatosak voltak. Mi. afféle házi „papok" voltak. amit a család. alkalmatlan a kemény nevelésre. hogy fia hozzászokjon a kemény fegyelemhez. hogy a háztar­ tást megfelelően és a törvények szerint vezetik-e. Tőlünk balra egy kis szentély volt. Háromévente visszatértek a lámakolostorba. A hét. ha az istenek betérnének hozzánk és megszomjazván. a nővérem. Négyéves voltam és igen gyenge lovas. amikor érte jöttek. Paldzsör. Még ma is emlékszem. A szentelt­ víztartóknak mindig ragyogni kellett. hogy az istenek jó­ váhagyják tetteinket. Az intézőtől balra a jogász lakott. és vissza­ tért a Sok Templom Földjére. Gyenge fiúcska volt. és elmondhassák az isteneknek. nálunk ízle­ tes az étel. hogy nálunk kettő le­ gyen. melynek mindkettőnket alávetettek. de a mi helyzetünk megkívánta. A tibetiek na­ gyon törvénytisztelőek. akik naponta imádkoztak. Jaszo hatéves volt. A fontosabb események előtt tanácsot kértek tőlük és meg­ kérték őket. Apa valóban szigorú ember volt. annál .LA GYEREKKOR 15 Az intézőtől jobbra lévő szobákban két szerzetes lakott. jobbra meg egy tanterem. Most én lettem az örökös. én négy. Jaszodhara és én az épület új szárnyában laktunk. ő ellenőrizte. arra az esetre. imádkozzanak az istenek kegyéért. Ott feküdt üres porhüvelye. Amikor meghalt. Házunk minden szárnyában volt egy kis templom. Nálunk az a szokás. szenteltvízzel telt tálat naponta többször kitisztították és újratöltötték. A kevésbé előkelő nemeseknél csak egy szerzetes élt. A faragott oltár előtt állandóan égtek a jakvaj mécsesek. Paldzsör nem sokáig lakozott a testében. és neveltetése mások szá­ mára is példaként szolgáljon. gyerekek: a bátyám. és mint egyházi herceg gondoskodott arról. ezért taníttatásom komolyabbra for­ dult. Hétéves kora előtt eltávozott. A szer­ zeteseket jól táplálták. ott tanultak a szolgák gyerekei is. és a halál emberei elvitték. ez a négyszögnek az úttól messze eső oldalán épült.

gyermek. és most nem tudta elviselni. Ez volt az ország hivatalos álláspontja is. a pónikat és az igavonó állatokat. hogy a gyerekek életén könnyíteni kellene. hogy lelepleztek volna. Elég kemény életünk volt. Megjelent apám.Szóval. Az öve elszakadt. odalovagoltak hozzá. A nyüzsgésben és a beszélgetésben nem vettek észre. hogy gúnyolódhattam vele: . akik azt gondolták. és Cu mindig körülöttük nyüzsgött. a huszonnégy órából tizennyolcat ébren töltöttünk. mert a démonok esetleg megjelennek és elragadják az em- . le a lóról. Valamilyen oknál fogva ez a hat lovas mindig a falnál várt. Néuk. mert fontoskodott és beavat­ kozott a munkájukba. Rájöttem. A magasabb osztályokhoz tartozó fiúnak. hat fegyveres kísér­ te. Amikor apa kilovagolt. apa ott tartotta húsz lovát. mindettől elvonultan éljen. A nemesemberek között voltak már ugyan néhányan. Összehurkoltam a kö­ tél két végét és belülről egy kampóra akasztottam. ha kihajo­ lok a raktárablakon. és ahogy apám megjelent. Ebben a rendszerben a gyengék elpusztultak. Egy nap nem volt dol­ gom. A hatodikat valami hátrafelé húz­ ta. Mármint öten. minden gazdagság és kényelem megadatik. hogy démonok markában van. amíg fiatal. hogy távol. Cu a földszinten lakott az egyik szobában. te sem tudsz megma­ radni a lovon. és miközben az egyik kísérő a felszerelését babrálta. A tibetiek szerint nem bölcs dolog világosban el­ aludni. később is majdnem mindent túléltek. én a zűrzavarban visszahúztam a kötelet és elinaltam anélkül. de akik élve marad­ tak. nagyon közel a fő­ kapuhoz. Később nagy örömömre szolgált. Évekig mint rendőrszerzetes sokféle emberrel találko­ zott. és te­ kintettel legyen másokra. ha felnő. Az istállók mellett lakott.16 HARMADIK SZEM zordabb nevelést kap. szeressük tehát és figyeljünk rá.vagy ifjúkorban legyünk hát vele könyörtelenek. ö a következő­ képp gondolkodott: a szegény gyereknek felnőttkorában nincs re­ ménye a kényelemre. elérem egyikőjüket. A lovászok még látni sem bírták. Egyenruhát hordtak. hogy megtapasztalja a nehézségeket. hogy biztos ami biztos. a felszerelésük teljesen rendben legyen. óvato­ san áthúztam egy kötelet kemény bőrszíján. Azt kiabálta. csakhogy apám nem tartozott közéjük. és a lova­ sok hozzásiettek.

A tanterem elég nagy volt. A betegeket szintén ébren tartják. Előkelő emberek lovát ez utóbbi nyelven kellett megszólítani! Zsarnoki természetű macskánkat például. ha magasabb . Régebben ebédlőnek használták és a hozzánk látogató szerzetesek étkeztek benne. méltóztatnál idejönni és meginni ezt a hozzád méltatlan tejet? Mindegy volt. nehogy a démon megszállja őket. összesen körülbelül hatvanan voltunk. még a haldoklókra is vigyáz­ nak. mely úgy negyvenöt centiméter . A tibeti két külön nyelvből áll.vagy velünk egyenrangúakkal beszéltünk. gyerekek. az asztal vagy egy hosszú pad előtt. . a tiszteleti (honorifikus). Az iskolában nyelveket is tanultunk: tibetit és kínait. hogyan szólítja. de mikor az új épüle­ tek elkészültek. ha a szolgákkal vagy a nálunk alacsonyabb rangúakkal. A GYEREKKOR 17 bért. így hívta az egyik szolga: .I. Mi. Senki sem kivétel. A csecsemőket is felébresztik álmukból. tudatuknál legyenek.Tisz­ teletreméltó Cic-cic. amíg be nem végezte a dolgát. a földön ültünk keresztbe tett lábbal. hogy a határmezs­ gyén át megleljék a helyes utat a másvilágba. A köznyelvet akkor használtuk. a tiszteletre méltó Cic-cic sosem jött. ezért szerzetest hívnak hozzájuk. a tiszteletit. a helyiségből tanterem lett. az arisztokraták nyelvét pe­ dig.és a köznyelv­ ből. hogy amíg csak lehet. aki valamilyen titokza­ tos ügyben az udvaron kódorgott.

újra elismételtette őket. a kész nyomtatólapot pedig fadúcnak. A Culán sokféle kréta volt. hogy a készlet egy hétre elegendő legyen? Jaszo nővéremnek gondolkodnia se kellett. * A fametszést vésésnek szokták nevezni. sárga. örültünk nekik. majd mielőtt eljöt­ tünk az iskolából. mert a tibeti túl kemény és göcsörtös. gyere­ kek. azt hiszem.Segíts szomszédaidnak! . Puha. Időnként romlott jaksajtot használtunk! Tanárunk egy dologról sosem felejtkezett el. sosem láttuk.Olvasd és értsd meg a Szent Iratokat! .) . és minden csésze öt­ nyolcad pint. ezt éles késsel könnyen lehetett vágni. mikor fi­ gyel bennünket. Jaszo nővérem a lágyabb. Háttal voltunk a tanárnak. Én a pirosas krétákat kerestem. hogy az ilyen példákat megoldja. mivel ugyancsak drága volt. mekkora tartály szükséges. kék és zöld. harminc-negyven centiméter hosszú palatáblára írtunk. Amint beléptünk a tanterembe. Tibet­ ben a papírt házilag készítik. De akárhogy is volt. hogy megértésre és méltányosságra tanítsa őket. vékony. Indiából hozták. Mi. a „ceruzánk" pedig kemény kréta volt. amelyet a tengerszint felett 3600-3700 méternyire emelkedő Culahegyen gyűjtöttünk. hogy gyerekekre pazarolják. Ha 753 szerzetes közül mindegyik 52 csésze campát iszik naponta. A számtan miatt sokat bosszankodtam.Szelíd emberrel ne harcolj! .A Törvény keményen bánik a gazdagokkal. (A szaklektor megjegyzése.18 HARMADIK SZEM magas lehetett. lilás árnyalatot kedvelte. végre magamra találtam. zsírkőszerű anyaggal dolgoztunk helyette. a puha mészkőben lévő fémes érctől kapták színüket. Én azonban ehhez nem voltam elég okos. Nagyon szerettem. A következőképpen szóltak: . így túl drága ahhoz. Helyette nagy. Ha a fametszés* következett.A jót jóval viszonozd! . Ettől állandóan szorgalmasan dolgoztunk. a fát sem pazarolhattuk. felmondatta velünk a Törvényeket. pi­ ros. és elég ügyesen csináltam. ezért a fametszést nagy dolognak tartják. Tibetben metszett falapokról nyomtatnak.

A jó fa ritka volt és becses.I. amitől a célpont föl-le ugrált. de éjszakára mínusz 4-5 fokra lehűl a levegő. Az íjat indiai tiszafából.A Törvény jóságos a szegényekkel. majd a gólyalábon állva megverekedtünk egymással: aki leesett. Nagyon szerettünk gólyalábon járni. hogy megedződjünk. hogy jó fát adjon. Aztán ék alakú fadarabokat kellett szereznünk . és nem volt mindig komor. így jutottam át a folyókon. és azt a célt szolgálta.Ne légy adósa senkinek! Hogy mindig szem előtt legyenek. hogy érzékeltesse velük a könyörületességet. nem kellett a lóval bajlódni. a falakra rögzítették. hogy a legjobb pillanatban kérhessük. mikor a társaim. Minden rábeszélőerőnkre szükség volt. és egy hosszú kötelet rángattak. azokba tollakat szúrtak. (Nyáron délben például 29 fok meleg van. tényleg ment az ugrás.láb­ tartónak. én sosem tudtam ilyen soká a nyeregben marad­ ni. megvártuk hát a megfelelő al­ kalmat. szélsőséges hőmérsékleti viszonyok közt is életben maradjunk. Télen sokszor még ennél is nagyobb a hideg. Óriásnak öltöztünk. és olyat. hogy nem volt erő a lábukban. és az izmokat is erősítette. sorra a vízbe pottyantak. Egy kis fadarab felső peremére lyukakat fúrtak.) Az íjászat jó mulatságnak számított. a rúd se­ gítségével ugrottunk egyet. A lányok és a fiatalasszonyok tollaslabdáztak. A szolgák elrejtőztek. nem tudtuk kiszámítani. és megelégedéssel szemléltem. aztán. merre. meg kellett győzni a bolt tulajdonosát. sosem lőttünk élő célpontra. Az élet azonban nemcsak tanulásból állt. bár a játék is keményen folyt. A gólyaláb otthon készült. Ke­ zünkben egy több mint négy és fél méteres rúddal nekifutottunk. . Legtöbben a galoppozó póni nyergén állva is eltalálták. hogy a tibeti. aki használtam a lábamat. A távolugrás más dolog volt. ami nem göbös. nem szaladhattunk le a legkö­ zelebbi boltba. ha már elértük a kellő sebességünket és lendületet. a táblákat pedig körbe. a Törvényeket táblákra vés­ ték. pont a megfelelő erezettel. az íjpuskát tibeti fából készítettük. Ez volt a . A GYEREKKOR 19 . hogy vegyünk egy párat. hogy a többiek olyan sokat lovagoltak. az lett a vesztes. rendszerint az intézőt. akik megpróbáltak utánam ugrani. Mint buddhisták. de nekem. Azt mondogattam.

20

HARMADIK SZEM

„labda", amelyet lábbal tartottak a levegőben. A lányok olyan ma­ gasra emelték a szoknyájukat, hogy rúgni tudjanak. Csak a lábukat használhatták, ha kézzel a labdához értek, kiestek a játékból. A jobbaknak sokszor tíz percig is sikerült újra és újra felrúgni a faszerkentyűt, mielőtt elvétették volna. A legnagyobb érdeklődés Tibetben, de legalábbis Ü-ben, - ab­ ban a tartományban, ahol Lhásza is feküdt -, a sárkányeregetést övezte - nemzeti sportnak is nevezhetnénk. Csak időnként, bizo­ nyos évszakokban engedhettük meg magunknak ezt a mulatságot. Régebben úgy vélték, ha sárkányokat reptetnek a hegyekben, pata­ kokban ömlik az eső, mert az Esőistenek megharagszanak, ezért csak ősszel, a száraz évszakban lehetett sárkányt eregetni. Az év egyes időszakaiban a férfiak nem kiáltoznak a hegyekben, mert az India felől érkező, párával túltelített felhők a hangvisszaverődéstől túl gyorsan szabadulnak meg a terhüktől, s nem ott, ahol kellene. Szóval, az ősz első napján a Potala tetejéről föleresztettek egy nagy sárkányt. Perceken belül különböző méretű és formájú sárká­ nyok lepték el Lhásza egét, amelyek ugrándoztak-tekergőztek az erős szélben. Lárma verte fel a várost. Imádtam a sárkányröptetést, és adtam arra, hogy az én sárká­ nyom az elsők között emelkedjen az égbe. A sárkányt mindenki maga készítette bambuszból. Legtöbbször finom selyem fedte. Könnyen lehetett jó anyagot szerezni hozzá, hiszen a ház számára becsületbeli kötelesség volt, hogy a sárkány kiváló legyen. A do­ bozformát vad sárkányfejjel díszítettük, szárnyat és farkat illesz­ tettünk rá. Viaskodtunk egymással, megpróbáltuk lehozni ellenfeleink sár­ kányát. Abban a reményben, hogy sikerül elvágni a köteleiket és elfogni lehulló sárkányaikat, a magunk zsinegére törött üvegszi­ lánkokat ragasztottunk, és egy részét bekentük enyvvel. Időnként éjjel kilopództunk, hogy felengedjünk egy sárkányt, a testbe és a fejbe kicsi jakvaj mécsest tettünk. A szem vörösen vilá­ gított, a törzs különböző színekben játszott a mélysötét éjszakai égen. Különösképp akkor élveztük ezt a szórakozást, mikor a nagy jakkaravánokat vártuk Lhodzong-ból. Gyermeki naivitással azt hittük, hogy a távoli helyek tudatlan népe mit sem tud az ilyen „modern" találmányokról, s elhatároztuk, félholtra ijesztjük őket.

I. A GYEREKKOR

21

Egyik módszerünk az volt, hogy három különféle kagylót tettünk a sárkányba, s ezek a széltől különös sivító hangot hallat­ tak, amelyek az éjszakában rikoltó, tűzokádó sárkányokhoz hason­ lítottak. Azt reméltük, ez üdvös hatással lesz ajakhajcsárokra, akik a magasban ugrándozó sárkány láttán rémülten fekszenek tábori ágyneműjükben. Erre a gondolatra kellemes borzongás futott vé­ gig a hátunkon. Még nem is sejtettem, hogy később, sárkányrepülő koromban, milyen nagy hasznát veszem majd e gyerekkori sárkányeregetésnek. Akkoriban egyszerűen játék volt csak, bár izgalmas és időn­ ként elég veszélyes játék: óriási, elálló szárnyú sárkányt építet­ tünk, megvolt két és fél négyzetméter is. Egy szakadék mellett, ahol különösen erős volt a légáramlás, a földre fektettük, kötelét a derekunk köré hurkoltuk, aztán amilyen gyorsan csak tudtunk, vágtázni kezdtünk a pónival. A sárkány hirtelen felemelkedett, majd felszállt, egyre magasabbra az égen, amíg csak bekerült a fel­ szálló légáramba, akkor rántott egyet, és felemelkedtünk a lóról: körülbelül három méter magasan repültünk, majd lassan himbálódzva ereszkedtünk le a földre. Néhány szerencsétlen flótás majd­ nem kettészakadt, ha elfelejtette kivenni lábát a kengyelből, de én, aki rossz lovas voltam, mindig időben leestem a lóról, és a felszál­ lás nagyon jó érzéssel töltött el. Bolondultam a kalandért, és rájöt­ tem, hogy ha az emelkedés pillanatában gyorsan meghúzom a zsi­ neget, magasabbra szállok, egypár ügyes rántással pedig másod­ percekkel meghosszabbíthatom a repülés idejét. Egy alkalommal nagyon lelkesen ráncigáltam a zsinórt, a szél is segített, és egy parasztház lapos tetején landoltam, ahol a téli tü­ zelőt tárolták. A tibeti parasztok lapos tetejű házakban laknak, a tetőn van egy kis párkány. Ebben tartják a száradó jakürüléket, amit azután tüze­ lőnek használnak. A ház, amelyre pottyantam, nem kőből épült, mint a legtöbb ház Tibetben, hanem vályogtéglából. Kéménye sem volt, tetőnyílás vezette el alulról a füstöt. Esésemmel felkavartam az ürüléket, és ahogy a kötél keresztülvonszolt a tetőn, a trágya jó része a lyukon át a lakókra hullott.

22

HARMADIK SZEM Minden voltam, csak kedves vendég nem. Megjelenésemet -

én is a nyíláson keresztül értem földet - dühkitörés fogadta, és mi­ után a házigazda elporolt, apámhoz hurcolt újabb kezelésre. Aznap éjjel hason aludtam. A következő nap azután egy cseppet sem üdvös munkára fog­ tak, végig kellett járnom az istállókat és összeszedni a jakürüléket, azt elvinni a gazda házához, és felhordani a tetőre. Nehéz munka volt, még hatéves sem voltam. De rajtam kívül mindenki elégedett volt, a többi fiú jót nevetett, a gazdának kétszer annyi fűtőanyaga volt, mint korábban, és apa megmutathatta milyen szigorú és igaz­ ságos. Hát nekem mi jutott? A következő éjjelen is a hasamon fe­ küdtem, de nem a lovaglástól! Azt lehetne gondolni, hogy Tibetben a gyerekekkel túl kímélet­ lenül bántak. De hát a gyengék számára sehol sem volt hely. Lhásza a tengerszint felett 3600 méterre fekszik, a hőmérsékletin­ gadozás igen nagy. Más területek még magasabban helyezkednek el, ahol az időjárás még zordabb. A gyengék könnyen veszélybe sodorhatják a többieket. A nevelés emiatt volt szigorú, nem pedig kegyetlenségből. A hegyi lakók az újszülötteket a folyóba mártják, hogy lássák, elég erősek-e az életre. Úgy 5200 méter körüli magasságban elég gyakran láttam kisebb meneteket, amelyek a folyóhoz közeledtek, majd megálltak a parton. A nagymama megfogta a kicsit, a család - az anya, az apa, és a szűkebb rokonság - körégyűlt. A csecsemőt levetkőztették, a nagymama előrehajolt és bemártotta a hideg víz­ be, csak a feje és a szája maradt kint. A fagyos hidegben a kisbaba előbb lila lett, aztán kék, végül tiltakozásul sírni kezdett. Halottnak látszott, de a nagymama, akinek nagy gyakorlata volt, kivette a vízből, megszárítgatta és felöltöztette. Ha aztán a kicsi élve ma­ radt, azt mondták, az isteni gondviselés vette kegyeibe, ha meg­ halt, sok földi szenvedéstől menekült meg. És valóban egy ilyen zord, fagyos országban ez a legkegyesebb módszer, még mindig sokkal jobb, ha egypár újszülött meghal, mintha később gyógyít­ hatatlan beteg lenne: Tibetben nagyon gyér az orvosi ellátás. Bátyám halálával tanulmányaim szükségképpen elmélyültebbé váltak, mert hétéves koromban hozzá kellett látnom ahhoz, amit az asztrológusok ajánlottak. Tibetben mindenről a csillagjósok dönte-

LA GYEREKKOR

23

nek, ajakvásárlástól kezdve az ember életpályájáig. Közeledett az idő, éppen a hetedik születésnapom előtt, mikor anyám nagy ün­ nepséget rendezett, amelyre meghívta az előkelőségeket és más magas rangú személyeket, hogy meghallgassák, miként szól a jós­ lat. Anyám kerek arcával és fekete hajával határozottan kövérkés asszony volt. A tibeti nők egy fakeretfélét hordanak a fejükön, efe­ lett úgy szedik redőbe a hajukat, hogy a lehető legékesebb legyen. A kereteket nagy műgonddal készítik, gyakran karmazsinvörös lakkal vonják be őket, és kirakják féldrágakövekkel és j a d e - meg korállberakással díszítik őket. Az erősen beolajozott hajjal lenyű­ gözően néznek ki. Tibetben a nők vidám színekben járnak, sok a vörös, a zöld és a sárga. Legtöbben egyszínű kötényt viselnek, amelyet élénk, elütő, de az alapszínnel összhangban lévő vízszintes csíkok tarkítanak. Bal fülükben fülbevaló lóg, ennek mérete viselőjének rangjától függ, anyám az egyik legelőkelőbb családhoz tartozott, így fülbe­ valója tizenöt centinél is hosszabb volt. Úgy gondoltuk, a nőknek a férfiakkal tökéletesen egyenlő jo­ gokkal kell rendelkezniük, de a háztartás vezetésében anya to­ vábbment, vitathatatlanul ő parancsolt. Egyeduralkodó volt, aki tudja, mit akar, és azt mindig el is éri. Az ünnepséget megelőző izgatott sürgés-forgásban igazán ele­ mében volt. Szervezkedett, parancsokat osztogatott, kigondolta, hogyan lehetne túltenni a szomszédokon. Anyám jeleskedett mind­ ebben. Korábban sokat utazott apámmal, jártak Indiában, Peking­ ben és Sanghajban, így bővelkedett idegen ötletekben. Miután eldőlt, mikor lesz az ünnepség, a szerzetesek vastag, házilag készült papírra (melyet csak a legfontosabb események al­ kalmával használtak) gondosan megírták a meghívókat. Minden meghívó körülbelül 30 cm széles és 60 cm hosszú volt, apa pecsét­ jével ellátva. De minthogy anya szintén az első tíz legrangosabb család egyikéből származott, kettejük közös pecsétjével együtt az övét is rányomták a meghívókra, amelyekre így összesen három pecsét került. Végül is mindez nagyon impozáns volt. Engem ret­ tenetesen rémített a gondolat, hogy az egész hűhó csupán miattam

a lovak nyerítettek. egy írottat és egy szóbelit. A nagyobb termekben lévő faragott faol- . nem jöttem rá. A falakat le­ tisztították és újra festették. majd az írásos üzenet alapján megtá­ madták például a védtelen házat vagy menetet. kis imazászlók díszítették. Szokássá lett félre­ vezető üzeneteket írni.24 HARMADIK SZEM van. hogy a társadalmi esemény fontosabb nálam. Tibetben a küldöncök két. Még manapság is előfordul. A szolgák rekedtre kiabálták magukat. Mivel egy időben indultak. veszélyes volt járni rajta. hogy az üzenetek eltérnek egy­ mástól. sokszor teljesen különböző üzenetet visznek. mert a súlyos kapuk dübörögve kinyíltak. Az ünnepség pompája nagy tiszteletet ébreszt szüleim iránt mondták -. és a csapat vad kiál­ tozással elvágtatott. az udvaron pokoli lárma és zűrzavar uralkodott. de mindig a szóbeli változatot tartották hitelesnek. Réges-régen útonálló banditák tartóztatták fel a hírnököket. aztán nagy csörömpöléssel mindenki letette a csup­ rot. akiket külön erre az alkalomra fogadtak fel. a padlót felcsiszolták és felkefélték. abba helyezték a meghívót. A házban mindenütt nyüzsgés és felfordulás volt. amellyekkel gyakran csapdába csalták a banditákat. Az írásos és szóbeli üzenet kettősségében a múlt él to­ vább. ame­ lyek színesen lobogtak a szélben. mint akik megvesztek. A meghívókat gyönyörű telivéreken lovasküldöncök vitték szerteszét. Mindegyik hírnök villás botot tartott a kezében. Még egy utolsó korty a tibeti sörből. a botot a családi címer koronázta. de számomra ez semmit sem jelentett és nem oldotta fel a szorongásomat. és a hatalmas fekete szelindekek úgy ugattak.

Anyám eltökélte. Abban az időben több mint ötvenen szolgáltak nálunk. miközben rendszeres időkö­ zönként megfordítják. Vannak mészárosok is Tibetben. amely felbukott a sziklán. mint az újak. . Rododendronvirágot tettetett el. így csak olyan állat húsát eszik meg. ahol a legszebb virágok nyíltak. és a ha­ gyományokhoz hű családok egyáltalán nem érintkeztek velük. Tibet természetes hűtőszekrény. Azután a virágokat egyenként méz és víz keverékébe mártják. itt kifogásoltak valamit. A szolgák általában nyomorultul érezték magukat. de ha melegebbre is fordul. Tibetben a rododendronfák hatalmasak. (Azért olyan óvatosan. Mikor mindez elkészült. Nagyon-nagyon hideg és száraz az időjárás. majd nagy üvegbe teszik. hogy alig lehetett megkülönböztetni. A szolgák hetekkel az ünnepség előtt kilovagoltak a Hi­ malája lábához. és igen óvatosan megmossák. a szárazság tartósít. Anyám és a főintéző fel-alá rohangáltak. melyik melyik. a többieket a jövendő eseményre fogadták fel. A konyhában is óriási sürgölődés folyt. Akkor az üveget lezárják. ott parancsot osztogattak. de ők az „érinthetetlenek" kasztjába tartoznak. és sok új mécsest is kiraktak. A vi­ rág lassan növekszik. és a víz-méz keveréktől megtelik nektárral. míg úgy ragyogtak. ügyelve arra. néhány ezüstből. A réseket színes anyaggal töltötték ki. százféle színű és illatú virág nő rajtuk. hogy a tiszta ruhák közül is csak a legtisztábbat vegyék fel. a szerencsétleneket anyám elé hívták és megparancsolták nekik. de mind annyira csillogott. és heteken át minden áldott nap kiteszik a napra. Nálunk a kamrák tele voltak ilyen hússal. azt készült felszol­ gáltatni. A buddhisták nem ölhetnek.I. A GYEREKKOR 25 tárokat szintén letisztogatták és újra lakkozták. hogy azok is szépen mutassa­ nak. hogy ritka és drága csemegékkel kínálja majd a vendégeket. Még az udvaron is addig kaparták a köveket. a gabo­ na évszázadokig is eláll. de mind szívvel-lélekkel végezte dolgát. A hús egy évig. hogy az üvegben ne maradjon semmi levegő. Állandóan dolgoztat­ ták őket. A félig bimbósakat leszedik. Néhány aranyból volt. mert a legkisebb karcolás tönkreteszi az egész virágot). vagy amelyet véletlen megöltek. hogy a virág minden részét érje a fény. az étel majdnem korlátlan ideig tárolható. rengeteg fogást készí­ tettek.

de nem alkalmasak a campafőzésre. Kiváltképp a frissen nyíló sárgászöld végekért ra­ jongtam. csipetnyi sóval szeret­ tem a legjobban. a fecsegésre. még maga a tulajdonos sem ismert volna rá. aztán megtörik.négyzet alakúra nyújtják. szintén Kínából hoz­ ták.Ne légy bolond! Díszes ünnepséget kell rendeznünk. hogy a „cápauszonyleves a legnagyobb ínyencség a világon". aki fogyasztás előtt szereti kivenni és levegőre tenni őket. A másik különlegesség a cápauszony volt. Kicsit vesznek ebből. hogy havasnak látsszanak. a szakács is a végeket szerette. hogy én voltam a tettes. boraxot meg jakvajat tesznek hozzá íz­ lés szerint. .az első étkezéstől az utolsóig . A nők nem értenek a campa kavarásához. Kedvencemet. sosem tudta bebizo­ nyítani. és levest csináltak belőle. lelki­ ismeretesebbek.mondta. Apám morgott. végül egy tálba rakva felöntik forró. Sokféleképpen készítették. különösen azért. A férfiak alaposabbak. Árpából készül.csak campán és teán élnek. és ezért jobb szakácsok. mert mire Tibetbe ért. és persze néhány más dologra is. sem a pontos keverék elkészítéséhez. akik egész életük­ ben . Szerintem borzalmas volt: lenyelni merő megpróbáltatás. vajas teával. amibe ezek a szép kis virágok kerültek . Nagy kár. hogy jó lesz. amíg tésztasűrűségű lesz.Tíz jakot és borjút vehettünk volna azon az összegen. . A campa a tibetiek legfőbb eledele. Nem szépítve a tényeket. . de sokak számá­ ra ettől még finomabbnak tűnt. és sót. hogy kiszáradjanak és ropogósak legyenek. én nyersen. A nők jók a takarításra. Kis cukrot is hintenek a szirmokra. egyszerűen megromlott. mert túl költségesnek találta ezt a csemegét. se a szépségüket.26 HARMADIK SZEM Van. Tibetben a szakácsok férfiak. aztán beleaprítanak valamennyit abból.a campát . A készítményt . Valaki azt mondta. Szeletelve szállítot­ ták Kínából. Sok bambuszrügyet még főzés előtt megszabadítottam így a javától. az árpát először aranybarnára pörkölik. a zamatos bambuszrügyet. de a háztartáson belül ez egyébként is rám tartozik. Vannak. majd az így kapott lisztet is megpirítják. és a szakács csak találgathatott. végül megfűszere­ zik annak reményében. Anya válasza jellegzetes női válasz volt. de ne veszítsék el se a zamatukat. A főzetet addig kavarják.

hogyan ütik a tömlőt a kiálló kőhöz. felfordították. esetleg azért. Timon. tönkretehették a vajat.odalett a vaj -. mindenféle viszonyok között el lehet tengődni rajta. Aztán az egészet föl-le mozgatták. A helyiségben. Anyám beszaladt a zajra. hogy a méregtől nem jött ki hang a torkán . a szájába. Egyszer-egyszer. kire­ pedt. Megtöltötték jak. Lehet. A szolgák közül néhányan a campát. hogy a szerencsétlen flótás fuldoklik. A GYEREKKOR 27 cipót. mikor leejtették őket. de még különböző díszesebb formákat is gyúrnak belőle. mikor szótlannak láttam. Akár­ milyen magas helyen. hogy nagyon higiénikus körülmények kö­ zött. ahol a vajkészítés folyt.vagy kecsketejjel. hatalmas lapátkezével megragadta nyakánál a tömlőt. amíg csak kész nem lett a vaj. a tömlő a cölöpre esett.Öregszel. Egyhangú dolog volt nézni és hallgatni amint a szolgák . a szemébe. mint amilyen Timon is volt. kőcölöpök álltak ki a földből. Egyszer csak valaki megszólalt: . felemelte és levágta.I. néhányan a vajat készítet­ ték .órákon át verik a tömlőket. a szőr lejött a belsejéről és a vajba keve- . Ez volt az egyetlen alkalom. és ernyedtebb „uhhh". A tejjel telt tömlőt felemelték és ráejtették a kőre. az erőlködéstől kidagadtak az erek a nyakán. Az olyan ügyetlen munkások. egyre lassabban megy a munka. és megkötötték. Kétszer olyan gyorsan dolgozott. a levegőben maradt. a nyakát megtekerték. a fülébe és a hajába. aki az erejét fitogtatta. Végigcsurgott a testén. A félig kész vaj egy része kifröccsent. ez jelentette a „köpülést". hogy ne folyjon.nem mondhatnám. és a szétfolyó vajba esett. egyenesen bele az elképedt Timon arcába. Ereje megtette a magáét. mert azt hitte. de nagyon tömör. mint a többiek. de a nyaka Timon kezében. amikor felemel­ ték. Beszívott „huhhhh". belül szőrös kecskebőr tömlő volt.tízen lehettek. Timon dühösen felmordult. vagy túl régi volt. mindenesetre letépte a szakadt kecskebőrdarabót. A campa önmagában unalmas. befedve kb. ötven liternyi aranyló zsira­ dékkal. és püfölni kezdte szegény Timon fejét. Ha nem figyeltek eléggé. Emlékszem az egyik nagydarab emberre. tápláló étel. Timon megcsúszott.hallatszott. A köpű nagy. ha nem elég óvatosan bántak a tömlővel.

és elhíresztelték. Sok szerzetes. nagyon jól megélnek a „szakmai fogások"-ból. A lovak sosem dolgoztak két napot egymás után. mécsesekhez használták. hogy ne fárad­ janak ki túlzottan. örülök. de megöltünk egy állatot és megettük a húsát. vagy szétosztották a koldusok közt. milyen finomat ettek. nem tartják rosszabbnak. jó ételt adott a kéregetőknek. Nálunk az volt a dolguk. mozdulni sem volt hajlandó. mintha csak azt mondaná: „na. hogy milyen finom ételt kaptak. Ha egyik napon lovagoltak rajtuk. jóllakatott urak azután végigjárták a házakat. és imádkoztak azoknak az állatoknak a lelkéért. a szomszédok pedig látták. Nekik tették félre a rosszul sikerült ételeket is. és jó ideig távol tartja magát. Az adósságot imával egyenlítettük ki. A legtöbb keleti közösségben nem szé­ gyen a koldulás. A vajat ilyenkor fél­ retették. de azt mondta. Az elégedett. Odamentek a kamráinkban tárolt állati tetemekhez. Tibetben úgy hittük. ezáltal gondoskodtunk róla. miközben egyik lámakolostorból a másikba megy. kitér az ajándékozó útjából. mert azt reméltük. Senkit sem zavart. hogy győ- . hogy a következő földi életben magasabb létformában szülessen újjá. hogy ha véletlenül is. Vándorló szerzetest megetetni jócselekedetnek számít. ha egy-két tucat szőrszál került a vajba. Ugyanez vonatkozott az igavonókra is. a következőn pihentették őket. Ha valamiért olyan mént választottak ki. de a szőrcsomóktól mindenki idegenkedett. mely az előző nap kilovagolt. kicsit megrázta a fejét és elfordult. A koldulásnak is megvannak a szabályai: ha valaki ajándékot kap. adósai vagyunk. És az állatok tudták ezt. hogy a szom­ szédok megtudják. Tibetben a koldusok sosem szűkölködnek. akik felolvasztották és átszűrték egy ruhán. Mikor a nyerget végre levették róla. Ha valaki azt akarta. amelyekben a kamrabeli testek lakoztak. A lámakolos­ torokban és a templomokban számos szerzetes egész életét az ál­ latokért való imádkozásnak szentelte. A kéregetés elfogadott dolog. rossz. milyen igényes háztartást vezet. mint mondjuk a jótékonysági célú gyűjtést más országokban. egész úton kéreget. az csendesen állt egy helyben.28 HARMADIK SZEM redett. hogy hosszú utazás előtt a lovakért imádkozzanak. A házunkban tartózkodó két szerzetes szintén kivette részét a jövendő esemény előkészületeiből.

anyát követte szobáról szobára. A GYEREKKOR 29 zött az igazság". a csodával határos. . amilyen gyorsan ideért! Semmi kétség. hogy a végső vágta előtt pihent egy kicsit. Láttam. Ezután térdre borultak. és remek étvágya ellenére úgy nézett ki. Egyikük az istállókban lakott. majd a földre roskadtak páratlan színpadiassággal érzé­ keltetve. és a kölykök közül csak a mi konyhai macskánk maradt életben. és egy kicsit együgyű. . valójában minden teremtménynek van lelke. Ha éppen nem volt elfoglalva a kicsinyek szoptatásával.Nem. akárcsak az embereknek. A szamarak még rosszabbak voltak. A hírnökök lekapták az írást a botról. Az anyai köte­ lességtudás példájaként mindent megtett. ezek állandóan szolgálatban voltak. aztán lefeküdtek és megpróbáltak rágurulni a rakományra. nem így volt. Legyünk tapintatosak és borítsunk fátylat a fájdalmas jelenetre. A tibeti állatok nem dédelgetett kedvencek. de nem is rabszolgák. és ne legyen belőlük macskaeledel. Értelemszerűen Younghusband-nek hívtuk. és akiknek. A buddhista hit szerint minden állatnak. minden erejüket beleadták abba. hogy megtisztelje a főurak küldönceit. jogaik vannak. Nagyszerű ember! . velünk lakott. míg megrakták őket. A második macska a konyhában lakozott. majd kiugrott a szíve a sietségtől. akik hasznos célt szolgálnak.Egyszer közbeszóltam és teljesen megszégyenültem. hogy a macskanépesség száma ne fogyatkozzon. Anyja 1904-ben megijedt a Younghusband-expedíció fegyvereitől. Az egereknek nagyon óvatosan kellett közle­ kedniük. mint egy négylábon járó csontváz. és zihálva átadták a szóbeli üzenetet. A meghívókra gyorsan megérkezett a válasz. és mindegyik egyre magasabb létformában születik újjá. majd idő előtt szült. Három macskánk volt. A mi szolgáink is részt vettek a játékban. Vágtatva jöttek a lovasok. . Öregecske volt. hogy egerek maradhassanak egyáltalán. élőlények. Kicsi volt és fekete. ami ezután következett. Az intéző lejött a szobájából.I. lengetve a villás botokat. A harmadik macska nagyon tekintélyes matróna volt. Megvárták. hogy a Rámpa ház meg­ kapja az üzenetet. Egymás szavába vágva a küldöncök köré gyűltek. és szigorú fegyelmet tartott az egerek között.Szegény ember.

és nekem nincs választásom.Ennek a napnak kellett kijelölnie szá­ momra az ösvényt. hogy megszökjek. Még csak az első napsugarak kukucskáltak a távoli hegyek mögül. az elsőt a születés­ napja után. Hajós? Alacsonyabb kaszt? Nem! Hivatásos sárkányrepülő leszek. vártam. és rengeteg a tennivaló. De várjunk csak! Tényleg így volt? A hajósok alacsonyabb kasztba tartoznak. . apa hamar utánam küldené az embereit. mert az ember szabad. mint a madár. Kedd Lobszang Rámpa? Szavamra.30 HARMADIK SZEM Végül elérkezett a nagy nap. és csodálatos. Én kedden születtem.Micsoda? Még nem vagy fent. Sárkányrepülő leszek. Tibetben a gyerekeknek két nevet adnak. kap egy „szerzetesnevet" is. ezért első nevem a Kedd lett. Különben is. (Nem. Az a nap. a második Lobszang.Vajon ez vár rám? Csak órák múltán tudhatom meg. A sorsomról döntenek. sokkal jobb. De ha egy fiú kolostorba vonul. mint lefelé sodródni az áradó folyón. legyek sárkányrepülő. Négy óra van. annak meg követni kell a hagyományokat. Az asztrológusok ma hallatják hang­ jukat! Talán kicsit későre hagytam. a szüleim neveztek el így. amikor az egyik szolga berontott a szobámba. óri­ ásfejű sárkányokat készítek. Kelj fel! Félrelöktem a takarómat és felkeltem. akik visszahoznának. amelyen egész életemben járok majd.) Talán az asztrológusok azt mondják. amelytől annyira rettegtem. mert favázra feszített jakbőr csónakot használnak. Hétéves koromban hajós akar­ tam lenni. Az jobb. az igen. végül is egy Rámpa vagyok. már nem ugorhatok ki az ab­ lakon. Mi mást tehettem. aki a negyven mérföldnyire lévő Cangpo folyón rin­ gatózik és himbálódzik. ragyogó szemű. . hétalvó vagy. .

Jaszo. Anyám úgy rendezte. sietek. . olyan ko­ pasz leszek. mint egy kővé fagyott jak. a Ihászai „székes­ egyházba" menjünk: a soron következő eseményeknek nyilvánva­ lóan vallásos hangulatot kellett adnunk. bárcsak vele lehetnék. anya. mint holdfény a tavon.Második fejezet A GYEREKKOR VÉGE . elvonulva a felfordulástól. ne légy olyan durva. letéped a fejemet. aki a varkocsomnál fogva húzott felfelé. az utolsó simítások. máskülönben tiszteletreméltó anyád megnyúz. mindenütt jelen volt. meg velem együtt még öten. Julgye! Ha nem hagyod abba. és mindenütt izgatott hangok! A nálam két év­ vel idősebb Jaszo úgy nyüzsgött. Végül ez a szerencsétlen akármi a fejemen olyan merev lett. mint egy negyvenéves. . akár a forgószél. Tíz óra körül .Tibetben rugalmasak az időpontok .De Julgye. hogy a Dzsokangba. Azt kívántam. több anyám van.Maradj nyugton. Szóval. és úgy ragyo­ gott. Valamennyien megnyergeltük a pónilovakat: apa. Még az utolsó parancsok. ott ültem a földön egy makacs férfi szolgával. nem tudok ilyen aprósággal törődni. . hogy a gyüleke­ zőhelyre szólítson. Kedd Lobszang! A varkocsodnak egyenes­ nek és fényesnek kell lenni. mint egy remete. lecsavarod fejem. én ugyancsak vona31 . Anyám. Néha már azt hittem. bezárkózott a szobájába.Jaj. jelenést látok.Oh.megszólalt egy gong. Apám.

32 HARMADIK SZEM kodtam. saját érdekében sohasem. Az állam és az egyház. Érdekes lehet. Erős. A legis­ mertebb istenek szobrát majdnem ellepték a drágakövek és gyé­ mántok. amelyeket a kegyükért esdeklő jámbor hívők hordtak oda. bárki folyamodhatott hozzá. s hogy a papi tudomány ne menjen feledésbe.hogy látni lehessen.talán kivétel nélkül . sötét mélyedésekből csengettyűk. a láma gondoskodott arról. Megfordultunk a Lingkhor úton. A zarándokok áhítatosan vonultak a „belső körön". néhányan sajátos tanításban részesültünk. üzletek és bódék so­ rakoztak. a kommunisták megszállják majd Tibetet és a szabad­ ságnak bealkonyul. Körbejártuk mi is a belső kört. Ha a beadvány vagy a kérés tisztességes volt. kagylók recsegése hallatszott. felmentünk a templom lapos tetejére. gongok hangja szólt. nagy lyukú -. A falak mentén isteneink aranyszobrai álltak. hogy milyen kormányzati formák (igen. tudta előre. Bár sok-sok évvel később történt. Az imádkozást befejezve. ahogy a hagyomány megkívánta. A tömör arany gyertyatartókban 1300 éve nem aludtak ki a gyer­ tyák. . apa közéjük tartozott. akikben a sóvárgás netán legyőzné az áhítatot. az országban . elhaladtunk a 120 méter magas és 360 méter hosszú épülethegy. de kizárólag az ország érdekében használta mind­ ezt.a zarándokok csalogatására . megfeketedett gerendák tartották a tetőt. és imamalmok százait pörgetve szakadatlanul ismételték a mantrát: „Om mani padme hum!". és fél óra múltán ott álltunk a Dzsokang előtt. hogy a kérést teljesítsék és az igazságtalanságot orvosolják. és akár könnyű nyári felhő a hegy gerince körül. füstölők nehéz szaga ke­ ringett a levegőben. élt a hatalommal és az uralko­ dás eszközeivel. aztán a Kjicsu síkság mentén lovagolva magunk mögött hagytuk Sö falvát. Joggal mondhatom.mindenki szerette vagy mé­ lyen tisztelte. . Idő marta. többes szám!) léteztek Tibetben. A templom kö­ rül . Kis. fémlemezek védték őket azoktól.kis házak. A székesegyház 1300 éve fogadta ezen a helyen a hívő­ ket. Csak néhány kiváltságos látogathatott ide. a Legfelső Fellebbezési Bíróság feje a dalai láma volt. akiknek léptei többcentis csatomaszerű mélyedéseket vájtak a kövezeten. a Potala alatt. Egyeduralkodó volt.

A templomból csodálatos kilátás nyílt. és egyre inkább a tanácsok meg a nem­ zetgyűlés közreműködése nélkül kormányozta az országot. akiket miniszterelnököknek is ne­ vezhetnénk. és felelősek voltak az egyház és az állam integrálásáért. Ahogy múltak az évek. és a dalai láma Mongóliába menekült. A tibeti háborúk sakkjátszmához hasonlíthatók. amely szintén négy tagból állt. Nem futamodott meg. amikor az angolok megszállták Lhászát. A mi „királyunk" a dalai láma volt. „összekötő tiszt"-ként működött a két tanács között. Északra és délre hegy­ óriások emelkedtek. Nélküle nem lett volna miért harcolni: biztonságos helyre KELLETT mennie. vagyis az egyházi tanácsnak négy. Ha a királyt leütik.itt található Lhásza. nem létezik rajta kívül másik világ. körbefonták a völgyet. és a véleményeket a dalai láma elé terjesztette. Minden egyházi ügy eléjük került. Két magasrangú tisztviselő. hogy az or­ szágot összetartsa. A nemzetgyűlést kö­ rülbelül ötven férfi alkotta. de ezekben az idősza­ kokban igen jelentékeny szerep hárult rá. akik Őszentsége után a láma. a főváros. a Ihászai folyók csörgedező vize. A GYEREKKOR VÉGE 33 A dalai láma után két tanács következett. ahogy gyakran nevezték és Sigace úgyszintén -. a játszma elve­ szett. A nemzetgyűlés.H. A nemzetgyűlés ritkán ült össze. Víz szikrázott a fákon keresztül. Ezzel kapcsolato­ san sok nyugati furcsamód azt gondolja. fák­ kal tarkított Ihászai síkság nyújtózkodott. Ezután jött a minisztertanács. a keleti Kham és a déli Lhodzong. mert valójában azok voltak. ezért említettem a „kormányokat". Öt tartomány volt: Ü-Csang . mint például 1904-ben. három világi és egy egyházi személyből. Az alacsonyabb szinteken sok-sok lámako- . Akik gyávasággal vádolják. a legtekintélyesebb Ihászai családok és lámakolostorok képviselői. láma státuszú tagja volt. Országügyekkel foglal­ koztak. Az első. nem tudják. úgy tűnt. Keletre a bujazöld. ha a tartományok vezetői is jelen voltak. a dalai láma egyre na­ gyobb hatalomra tett szert. ame­ lyet sosem kormányoztak jobban. miről beszélnek. Csak válságos helyzetekben találkoz­ tak. hogy az Ékességes gyá­ ván „megfutamodott". a nyugati Gartok. az északi Csang.és apácakolosto­ rokért feleltek. meg­ közelítően 400 főre növekedett.

ahol majdnem min­ dent meg lehetett kapni. magában a városban megbújva a székes­ egyház északi falánál a tanácskozóterem látszott. távoli hegyek tiszta fehérje még jobban kiemelte szépségét. a Potalából jöttek. Mellettünk. Az 1200 éves Nészár kolostor szerze­ tesei rendesek. kissé keletre apácakolostor könyökölt a halotti tetemek szertartásmestereinek a telkeibe. Legtöbben a vö­ rös köpenyesek voltak. körötte a kereskedők bódéi és a piac. az idősebbek mély basszusa meg a növendékek szopránja.34 HARMADIK SZEM lostor volt. A székesegyház kertjében szüntelen morajlás hallatszott. és foltjaik világosabb árnyalatúak! . Sivítás. A növendékek fehérben. Különböző ügyekkel foglalkozó szerzetesek nyüzsögtek min­ denfelé. vagy láttak képeket róluk. akik láttak már tibeti szerzeteseket. Amint ott álltunk és néztük a régi. még közelebb a kincstár. Mindannyian vagy legalábbis majd­ nem mindannyian hasonlítottak egymásra: lehetett akármilyen új a ruhájuk . Azok. Közelebb. néha megjegyzést tesznek a „foltozott külső­ re". tompa dobbanások . Felettünk habkönnyű felhők úsz­ tak az égen. a rendőrszerzetesek sötét barnásvörösben sürgölődtek. ajándékokat hoztak.az érzelmek delejes szálai mintha csak behálóztak volna. Néhányan állatokat vezettek. a meredek lejtőkön kis remetelakok gub­ basztottak. azt remélve. zarán­ dokok mormolása a buddhizmus egyik legszentebb kegyhelyén. utóbbit a Gyógyítás Templomaként ismerték.az övéket is foltok tarkították. ők „egyszerű" szerzetesek.a megmentő becsületére válik. szerzetesek hangja szállt felénk. de mindig megújuló látványt. vagy akik meggyszínű ornátust viseltek. Magasabbra. Nyugatra a két testvérhegy. Külföldiek. Az életmen­ tés nagy erény . a Potala és a Csakpori de­ rengett. mások vörös csuhában. Aztán felhangzott a dobok dörgése-morajlása és a trombiták ara­ nyos hangja. ezeket mészárosoktól mentették meg és ritka pénzért vették. néhányan sárga. Az ég mélybíbor színű volt. A két hegy közt a hideg reggeli fényben a nyugati kapu csillogott. akiken sok arany fénylett.legyen állatról vagy emberrel szó . rikoltozás.Buddha köpenyének foltjait idézve . zsoltárokat énekeltek. a hóborította. Messzi földről érkeztek. A foltok a ruházat részei. hogy is­ teni áldásban részesülnek.

minden lépéssel közelebb ahhoz.hivatalnok-szerzetes a vörös köntös felett ujjatlan aranykabátkában jár.min­ dig ragyogó. de ami anyám számára a „nagy nap" volt. klarinétokkal. a vendégek tele­ eszik magukat és elégedettek. Az arany szent szín Tibetben. Az intéző mellett két helyet­ tese állt. Trombitákkal. és a látogatók üdvözlésére mindkét oldalon szolgák sorakoztak. Anyám megtörte a varázst: . még ez is „vörös"-nek számít. amit magamban „a legnagyobb megpróbáltatásnak" neveztem. Az udvarban. bíborszínű égen lehelletfinom bárányfel­ hők fodrozódtak. aztán ettünk valamit. Sietnünk kell. mit csinálnak ép­ pen a szolgák.II. Tibetben ezzel köszöntik a látoga- . zörögve-csörömpölve megérkeztek a muzsikusszerzetesek. hogy a szokásos vörös köpeny felett egy aranyat is viseljenek. A csodálatos. hogy erőt gyűjtsünk a soron következő eseményekre. A személyes kíséretében lévő szerzetesek vagy magasrangú lámák számára megengedett. Némely. A sötét barnásvöröst téglavörösre. Otthon anyám még tartott egy utolsó ellenőrzést. Nya­ kuk körül cintányérok lógtak. .Nos. Akkor tekin­ tetünket a lobogó imazászlókra és a templom gyönyörű kupoláira emeltük. a Potalában alkalmazott . selyemsálakat hoztak. gongokkal és dobokkal megrakva. ha arra gondolok. Ahogy átnéztünk a Dzsokang tetején. hogy a gyapjút hogyan festik. A következő fél óra a trombiták szörnyű harsogásával. és a dalai láma hivatalos színe. ne po­ csékoljuk az időt. A kapukat szélesre tárták. mintha egy művész fehér ecsetjével megérintette volna a menny kárpitját.Türelmes pónilovainkkal végig­ csörtettünk a Lingkhor úton. de a főtisztviselők közül alig valakit. mint ez is volt. amint a kopjazászlókat lengető felfegyverzett lo­ vasok személyében megérkeztek az első vendégek. óriási zsivaly támadt. de a szegényháziak gyomra üres marad. Beszélgettek és sört kértek. fülsiketítő bőgésével telt: hangoltak a zenészek. A GYEREKKOR VÉGE 35 A szerzetesek a rend vörös köpenyét hordják. ezért mindig tiszta. olyan alkalmakkor. . A kertbe vezették őket. amelynek renge­ teg árnyalata van aszerint. hogy megfelelő hangulatba kerüljenek. sok ilyen aranykabátos figurát láttunk. Tudtuk jól. Reszketek. Később már nem lesz időnk az evésre.

a nevük „khata" -. bőrből készült maszkkal fedték az arcu­ kat. ha igen nagy tiszteletben akart részesíteni valakit. A hölgyek. az adományozó. ügyelni kell arra. A dalai láma csak elsőrangú sálakat ad és kap. és távolabbi helyekről. jól hátrahúzódnak és kinyújtják a karjukat. így a dalai láma ezzel a gesztussal legbarátságosabb szándékát fejezi ki a másik iránt. akiknek hosszú utat kel­ lett lóháton megtenniük. Ha az ajándékozó alacsonyabb rangú. Intézőnk. Jöttek a szomszédos uradalmakról. jobb és bal oldalán egy-egy emberével a bejáratnál állt. Még na­ gyobb megtiszteltetésnek számított. Az álarcra gyakran ráfes- . Az intézőnek és embereinek egyre több dolga akadt. A kormányban az egyébként szokásos fehér kendők helyett sárgát használtak. le­ térdel és kiölti a nyelvét (Tibetben ez olyan.36 HARMADIK SZEM tókat vagy egymást. átvette a sálakat. Az szintén meghajol. mintha az ember megemelné a kalapját) és a megajándékozott lábára rakja a sálat. aki az ajándékot kapja. ez utóbbi pedig az adományozó nyakára teszi a sajátját. megfordítja. máskülönben sértést követnek el. ha ezenközben a tenyerét is felmutatta. ugyanígy a szerencsekívánatokat tartalmazó leveleket is. Lhásza váro­ sából. hogy megóvják a portól és a széltől. Minden khata többször ke­ rült elő. leveszi a csuklójáról. Éle­ tem későbbi szakaszában kétszer ért ilyen megtiszteltetés. amellyel a köszöntést viszonozhatta és a vendég rangjától füg­ gően csuklójára vagy nyakára tehette. Lovaikkal végigdobogtak a Lingkhor úton. mely csak a mi házunkhoz vezetett. a nyakra helyezett sálra hármascsomót kötött vörös selyemszállal. Nyolcféle sálkendőt használnak . A dalai láma. Az ajándé­ kokat mindig a megfelelő khatával együtt adják át. Meghajolt az újonnan érkezők előtt. aztán a Potala árnyékában ráfordultak arra az útra. hogy az ember egész élettörténete a tenyerére van írva. és az is. tovább­ adta bal oldali segédjének. Az adományozó kicsit meghajol. hogy mindig a megfelelő minőségűt adják ajándékba. miközben a jobb oldalitól megkapta azt. rengeteg vendég érkezett. aztán odaadja egy szolgának. és a másik csuklójára helyezi a khatát. Az ajándékozás módszere a kö­ vetkező: ha egyenrangúakról van szó. A tibetiek szilárdan hisznek abban.

A legváratlanabb helyekről bukkantak elő. A házban nagy volt a nyüzsgés. így vagy úgy. mint a nők bárhol a világon. Tibetben nincsenek székek. majd kimentek. párnákon ülünk törökülésben. aztán leültek és meg­ ittak jó néhány csésze vajas teát. Néhányukat anyám tartotta szóval. ezen a napon tényleg útban vol­ tak. negyven hölgy jött a kíséreté­ vel. vagy hogy mennyit ér. Jaszo nővé­ rem új ruhában parádézott. Úgy tűnt. az ünnepség valódi kezdetéig ezekből lehetett választa­ ni. Alvásra ugyanezeket a párnákat hasz­ náljuk. Az újonnan érkezőket vajas teával kínálták. és tulajdon­ képpen segítettek anyának a háziasszonyi teendőkben. a házat elárasztották a különböző magasságú. A raktárakból egyre több és több ülőpárna került elő. Szerintem borzalmasan nézett ki. Mindig elbűvöltek ezek a festett arcok. vizsgálgatták a bútorokat és az értéküket találgat­ ták. de hát én mindig elfogult voltam a nőkkel. annál szebbnek és fiatalabbnak mutatta a maszkbeli képmás. és egy percet sem haboztak. csak akkor összerakunk néhányat. A legelőkelőbb családokból kb. a párnák négyzet alakúak: körülbelül 75 cm-esek. A lányok anyám ruháiban jártak föl s alá. Minél öregebb volt a hölgy. A GYEREKKOR VÉGE 37 tették viselőjük legjellegzetesebb vonásait. „csüng" lányt. mint a széket meg a magas ágyat. vas­ tagságuk úgy 22 centiméter. . a nők egy másik cso­ portja is megjelent: a csüng lányok. közben a nap folyamán többször. Annyi pedig bizonyos. úgy viselkedtek. legalább ötször-hatszor átöltöztek. felfogadtak manökennek néhány ún. a többiek körbe-körbe sé­ táltak a házon. Rö­ viden. hogy tömérdek ruhaneműjük és drága ékszereik legyenek. Az előkelő hölgyektől Tibetben elvárták.II. Itt üdítőket szol­ gáltak fel. a haja a legújabb divat szerint fésülve. hogy új ruhát és ékszert vegyenek föl. a hölgy levette álarcát és köpenyét. Ezeket fel kellett vonultatni. melyet ebédlővé alakítottak. hogy megkérdezzék az éppen arra haladó szolgától. Céljához érkezve. mennyibe került ez-meg az. Elvegyültek a vendégek között. széles­ ségű és korú nők. a tibetiek általában sokkal kényelmesebbnek tartják a párnát. Hogy a dolog még bonyolultabb legyen. de mivel a bemutató sok öltözéssel és átöltözéssel járt volna. majd bevezették egy nagy terembe.

Szörnyű zuhanással egyenesen a többiekre esett. Találtak egy két-három méteres rudat.38 HARMADIK SZEM A férfiakat jobban érdekelte a kerti szórakozás. hogy megnézzék a műsort és meghallgassák a zenét. hogy utánozzák. Hárman feltartottak egy kb. Ez utóbbi nem volt nehéz. Anya különös gonddal öltözött erre az alkalomra. De valamennyi­ üknek kemény feje volt. Ekkor kirántották alóla az egészet. a legmerészebb felmászott és megpróbált fejre állni. vörös szegéllyel díszített hosszú szárú hófehér nemez­ csizmát. hozattak egy akrobatacsoportot. négy és fél méteres póznát. fel­ tartották. Kijöttek. és így néhány tojás nagyságú púptól elte­ kintve. Majdnem bo­ káig érő vörösesbarna jakgyapjú szoknyát viselt. ó' meg szaltózott és macska módra talpra esett. I . Pár kisebb fiú is nézte a mutatványt. Hogy csipetnyi mulatsággal fűszerezzék. semmi bajuk sem esett. a zenészek már jól felöntöttek a garatra a sok-sok tibeti sörtől. lábán pedig vér­ vörös talpú. egy társuk felmá­ szott rá és a tetején fejenállást csinált. A kertben jó néhány hölgy kíséretében feltűnt anyám. Rögtön utána valami eldugott helyre ro­ hantak.

A hölgyek különösen buzgón csevegtek. hogy füle köré tekert vörös szállal kellett megerősíteni. jádéval és kör alakú aranylapokkal volt kirakva. A haj úgy tekeredett rá. amelyet úgy viselt a feje tete­ jén.. Az előző napokban anyám haját száznyolc varkocsba fonatta.? És így tovább. és azokat az asszonyokat. De mindenki a nap legfontosabb eseményére várt. ezeket min­ dig magán viselte. Akkor kapta őket. Doringék finom. Az egyiket a családjától. mikor hozzáment apámhoz. máskülönben el­ szakadt volna. Sok ék­ szer volt rajta. fényezett kövecs­ kékből új szintet építettek a házukra. azon három amulett. Szűzanya módra elválasztott haja egy fakeret fejdíszen nyugodott.Igen kedvesem. onnan a szoknya alsó széléig a halvány citromsárgából fo­ kozatosan mély. gyé­ mántokkal. A GYEREKKOR VÉGE 39 Bolerószení kabátkája vörösessárga színű volt. .a dalai láma adta neki. úgy jellemeztem volna. nagyon szerencsésnek tartották). ez válltól a derékcsomóig vérvö­ rös volt. vagy csoportok­ ban társasági ügyekről beszélgettek. Az a szokás. A vendégek sétálgattak. mindegyik korbácsszíj vastagságú volt. s mindez csupán csak bemele- .. a másikat apa családjától kapta. ékszert és díszeket vásárol a feleségének.II. mert a tibeti asszonyok a mindenkori társadalmi helyzetüknek megfelelően ékszerezik magukat. hogy a férj. mikor már az orvoslást tanultam. A fülbevaló majdnem a derekáig ért. Olyan nehéz volt. a harma­ dikat pedig .. hogy egymással összhangban legyenek és ugyanakkor különféle egyházi ruhadarabokat jelenítsenek meg. Megbűvölve figyeltem. ahogyan a lugasokra kúszó futórózsa. kicsit olyan mint apa egyházi ruhája. (A száznyolc Tibetben szent szám. hogy tudja a fejét balra fordítani. látni akartam. csodálták a kerteket. A fakeret vörös lakkozott fából készült.ritka megtiszteltetés . A nyakában aranylánc lógott. hogy a fiatal láma. Később. aki Rakása asszonynál lakott. sáfránysárga árnyalatba ment át. mint egy kalapot. akiknek elég hajuk volt ennyi copf­ hoz. hogy a „jódos kötszer" színéhez hasonlí­ tott. A jobb vállán átvetett széles selyembrokát övet dereka bal ol­ dalán vastag karika fogta össze. ha magasabb státusba kerül.Hallotta. s a színeket úgy válogatta össze. Bíboros selyemblúzt vett alá. Egyik fülén hosszú korallánc függött.. .

A föld felől. minden fordulattal imádságok ezreit küldték az ég felé. Az ételhalmok kisebbek lettek. Esteledett. és megérintett egy rügyet. mit kell tanulnom. Hangjukra száz meg száz vajmécses fénye gyúlt: csüngtek a faága- . A nagyobb koronájú. A fo­ gadott mulattatók elfáradtak.és nyírfákról.a nyár. mint egy rendetlen állatkert. Még a hatalmas fe­ kete szelindekek is hallgattak. Ahogy még jobban besötétedett. a falkerítéssel körülvett ker­ tekben. melyen egész életemben járnom kell. Ad­ dig etették és etették őket.füzérekben lógtak az imazászlók. de az elcsigázott szolgák egyre újab­ bakat hoztak. milyen pályára kerülök. kezükben égő vajmécseseket és füstölőket himbáltak és időnként csintalanul bohóckodva fölugrottak az alacsonyabb ágakra. hogy pihenjenek és még több sört igyanak. körte. vidám fesztelenséggel fújták a trombitát. kisfiúk cikáztak a gondozott fák közt.40 HARMADIK SZEM gítés volt: az asztrológus papok hamarosan megjövendölik sorso­ mat. A barack-. Mellettük öregasszonyok kereplő imamalmokat pör­ gettek. csattogtatták a cintányérokat és verték a dobokat. egyenként kiszökdöstek a konyhák­ ba. hogy eltelt egy újabb nap. mint apró manók. a fűzekről. és aggódó hangon sopánkodott. messzi földről hozott növények és cserjék pom­ páztak. Apám mindvégig rettegésben volt! Teraszos kertjeinek. beesteledett. A zaj és a lárma elriasztotta szokott helyükről a madarakat. ha valaki a vendégek közül megállt. amelyeket fino­ man lengetett a lágy esti szellő. A nap leszállt a Himalája távoli csúcsai mögött. Most szerinte mindez úgy nézett ki. ame­ lyekben drága. A lámakolostorokból trombiták hirdették. elteltek a frissítőkkel. azok is elfogytak. és kijelölik azt az ösvényt. aztán ahogy telt-múlt az idő. Ahogy az első zajos vendégek megérkeztek. De nemcsak a madara­ kat. mély csaholásuk elcsendesítve. A zenészek még pompás formában voltak. az egész országban híre ment. Tőlük függött. a vendégek egyre lassabban mozogtak.és törpe al­ mafák különös veszélynek voltak kitéve. a macskák hanyatt-homlok biztonságos helyre menekültek. A megnyúló árnyak gyorsabban kúsztak a földön. arany tömjéntartókból illatos füstoszlopok szálltak a magasba. ma­ gasabb fákról . amíg nem tudtak már többet enni. borókafenyőkről és ciprusokról . Kezeit tördelve fel-alá jár­ kált.

Két láma az asztrológusok feljegyzéseit és a táblázatokat vitte. Még vagy egy órán át egyfolytában be­ szélt. fölléptek rá. Aztán még egy órán át folytatta. A kertben felállítottak egy nagy. óriási fáklyákat vittek. Most egy hétéves fiúcska számára teszik majd ezt. A terefere abbamaradt.. mindenki fe­ szülten figyelt. hogy meghallja a főasztrológus éles. . ott majd . Amint az emelvényhez értek. egyik oldalán teljesen nyitott sátrat. így megmondható előre. himbálództak a házak ereszein.mondta. Mindenki megfordult. A hétéves kisfiúnak a kitartás kemény próbája után be kell lépnie egy lámakolostorba. Pa­ zar. A menetet két öreg. Két másik előrelépett. melyeket a szolgák hordtak ki a kertbe. fel­ vázolta a jövőt. Elöl négy szolga ment. Egymás mellett álltak. Felhangzott egy mély gongütés. A mögöttük lépdelő négy trombitás ezüst hangszerén fanfart fújt. az Állami Jósda lámakolostorából érkeztek.Hále! Hále! (Rendkívüli! Rendkívüli!) .II. kire milyen jövő vár. nagyon öreg ember zárta. . Egy későbbi fejezetben lesz még szó az asztrológiáról. amit jövendöltek. ráncos nya­ kuk majd megroggyant a nagy súly alatt. aztán tíz percet pihent. Az emberek körbegyűltek. majd mint csónak a homokzátonyon. Fejükön magas papi süveg. aztán továbbsodródtak a szigetnél menedéket kereső hattyúk felé.kiáltot­ ta elbűvölten a közönség. megmondta előre. Ó'ket apám és anyám kö­ vette. A két nécsung-i öreg a legtapasztaltabb asztrológus volt az egész országban. Az előző héten a dalai lámához hívták őket. hogy lássa a közeledő menetet. és felsegítette a látnokokat az emelvény lép­ csőire. Hosszan be­ széltek harmadfényről. dre. benne baldachinos emelvény négy tibeti üléssel. sípoló hang­ ját. és leültek a párnákra. A GYEREKKOR VÉGE 41 kon. fennakadtak a ví­ zililiomok levelein.. másfél-negyedfényről és en­ nek vagy annak az ellentétes hatásáról. (Az istenek az ördögök és az emberek mind ugyanúgy viselkednek). Megtörtént. Időről időre beigazolódott. ekliptikáról.Lha. A menet lassan elérte a díszemelvényt. hogy neki jósoljanak. mi csonangcsig . kínai brokátból készült sárga palástjuk még jobban kihang­ súlyozta. milyen öregek. mint két elefántcsont faragvány. vagy lebegtek a dísztó áttet­ sző vizén.

az udvaron folyt a gyülekező. hangos kiáltozás . Elveszít mindent és újra kell kezdenie mindent. A hatalmas kapu még egyszer kitárult. egyre halkab­ ban hallatszott a lovasok beszélgetése. Ahogy távolodtak. halkult a lódobogás. A tömeg lassan szétoszlott. a társaság kiözönlött rajta. míg teljesen elhalt és mindenre rátelepedett az éjszaka csendje. Fáklyákat vittek magukkal. Patkókopogás. nálunk töl­ tötték az éjszakát. A többiek elutaztak a kíséretükkel együtt. aztán reggel indultak útnak. Nagy nehézségeket kell elszen­ vednie.42 HARMADIK SZEM sebészorvos szerzetesnek tanul. elhagyja a hazáját. Akik messziről jöttek. és idegenek között fog élni. hogy megvilá­ gítsák az utat. de legvégül boldogul. .

Az utolsó mulatózok erőt gyűjtöt­ tek az éjszakára. nekem nem jutott hely. Apa a ház és a kert felújításáról beszélgetett egy régi barátjával. . Lassan elültek a zajok. az abrak puha. Azt mondta: . hogy valami ennivalót keressek. Már csak a hold világított. dolgom van.A lovakban több az érzés. Nyugtalanul járkáltam. amelyik állva. A lovak aludtak. rugdaltam a köveket és mindent. Akárhányszor elszunyókáltam. aztán szép sorjában mindegyik ellobbant. útban vagy! Fel­ keltem. 43 . Az istállókban meleg volt. ami az utamba került. Egyik könyökömre támaszkodva kinéztem. volt. vagy felébresztett egy hirtelen hangorkán a házból. üveget akar hozatni Indiából. Én is elaludtam. Kedd Lobszang. gyerünk. Senki sem törő­ dött velem.Harmadik fejezet AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON Bent a házban még mindig zajlott az élet. a szolgák kimerültek és ingerlékenyek voltak.morogtam magamban . Azt mondta neki. Ott továbbra is nyüzsgés volt. Rengeteg tea fogyott. a mé­ csesek még pislákoltak. hidegkék fénye visszaverődött a hóföd­ te hegyekről. a lovakat elő kell állítani. anya cso­ portról csoportra repdesett. és kezdtek eltünedezni az ételek is. bementem a házba. de ez sem hozott megnyugvást. . a többiek az ol­ dalukon fekve. A vendégek szedelődzködtek.inkább velük alszom. hogy még utoljára néhány szót válthas­ son mindenkivel. a vendégek fáradtak és vidámak. Minden szobát elfoglaltak. Másnap reggel durva rúgás és egy türelmetlen hang ébresztett. oldalba bökött egy ló. de egy ideig mégsem tudtam elaludni.Na.

Mikor az utolsó vendég is eltávozott. hanem egy másik. ahogy elhagytuk a körutat. metsző szél elérné. és attól féltem. egy csészére és egy rózsafüzérre. hasonlóan praktikus okból is. A macskáknak sosem esett bajuk a viharban. ha egy ló vagy kutya vezette a menekülő­ ket. Egyesek teát hoztak Kínából. Az ablakkeretre áttetsző. akik éppen akkor érkeztek Lhászába. mint aki először látja a várost. Venni kellett egy barnásvörös köpenyt. hosszú köpenyt . má­ sok indiai kelméket kínálgattak.44 HARMADIK SZEM hogy a ház ablakait beüvegeztesse. és valóban nagyon sokba került a szállítás. apám maga elé hívatott és azt mondta: . 108 a szent szám. sokszor aprókavics nagyságú porszemek át­ szakították a papírt és még a fedetlen kézen és arcon is mély sebet ütöttek.Menj. hogy ta­ lán utoljára is. és a tülekedésben Cu sokszor hangosan odaköszönt valamelyik régi barátjának. Cu a lován. Ha az ablak szabadon maradt. és vedd meg. A csésze három rész­ ből áll majd. és 108 fényes fagyöngy lesz rajta. Ezek ezüstből lesznek. Az ablakokat kívülről fatáblák fedték. Nagyméretűt. melyet az erős szelek felkaptak és ide-oda hordtak. Elindultunk. magából a csészéből és a fedeléből. mielőtt a korbácsoló. mert még növésben voltam. azután. inkább. de nem átlátszó viaszos papírt feszítenek. Tibetben nem volt üveg. A lhászaiak mindig gyanakodva tekintettek a hegycsúcsra. ahova igyekeztünk. mégpe­ dig nemcsak azért. Elgondoltam. a rózsafüzér fából. és amikor az hirtelen elbújt a fekete ködben. hogy ne menjen be a por. mindenki sürgősen menedéket ke­ resett. és a jakok is eléggé immúnisak voltak. a Potala mellett újra jobbra fordultunk. ame­ lyekre egy szerzetesnek mindig emlékeznie kell. Tibetben a férfiak bő. Úgy néz­ tem körül. hogy beérjünk a bazárba. nem annyira a betörők távoltartására. A szélviharok idején veszélyes dolog volt utazni. amire szükséged lesz! Cu tudja. A boltok tele voltak alkudozó kereskedőkkel. a szélkergette. mi kell. mire is lesz szükségem: egy faedényre a campának. én a pónimon. Az udvarról kilépve jobbra vettük az irányt. egyál­ talán nem gyártottak üveget. ugyanakkor azokra a dolgokra is utal. a tartóból. Átvágtunk a tömegen az üzletek­ hez. és nem számított rendkívüli látványnak. De nemcsak az emberek voltak éberek: figyeltek az állatok is.

A felsőrészt felhúzzák. s az kitáskásodik. a csészéjét.meg egy kést a faragáshoz. amit nekem kellett kifényesíteni. a campaedényét. egy fából készült campatálat. egy rózsafüzért.. mert egy „szegény növendékhez" azok illenek. Itt raktározzák el a legszükségesebbnek tartott dolgokat. és amíg apám élt.persze nem ezüstöt. Vet­ tem tehát egy pár jakbőr talpú szandált. amelyeket aztán mindig magukkal visznek. ékszerekkel és temérdek arannyal. és nem­ ritkán kis campa-téglákat. .. a szerzetes egész világi va­ gyonát magánál hordja.III. Ne felejtsük. és azokat is csak közepes minőségben. Apám többszörös milliomos volt. mint reméltem . Cu szigorúan ellenőrizte szánalmas kis bevásárlásomat. és egy csészét . AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 45 viselnek. szorosan megkötik a derekukon. amíg tanultam. Az egyszerű olvasóval. néhány külön­ böző amulettet. óriási birtokokkal szerte az egész országban. szegény szerzetesként kellett élnem. Az átlagos szerzetes pl. egy kis bőrtáskát a pörkölt árpának. Még­ is. egy zacskó pörkölt árpát. egy kést. ezek képezték majdani vagyonomat. csak a legszükségesebb dolgokat engedélyezte.

hogy ezüstcsészém lesz. mint egy régi barátra. Ahogy ráfordul­ tunk a Lingkhor útra. és azt mondja. Úgy ordított. és látni fogják. Cu-t nemigen érdekli. a sok semmirekellő. motyogott és morgott a „mai fiatalok". hogy netán fe­ lülbírálja Cu-t. be kellett érnem egy kézzel esztergált facsészével. az árakon civódtak. Nem volt más választásom. még egészen másként volt. de újra látom majd ezeket az utcá­ kat. ame­ lyeket szerettem volna megvenni. Hazafelé Cu egész úton előrelo­ vagolt. megragadta a fülem és vadul megtekerte. és sajnálatomra. csak a „na gyerünk". Még egyszer meghallgat­ tam a kereskedők és a vásárlók vidám évődését. vagy földbe gyökeredzett talán a lábad? Nem is értem. újra szerte­ foszlott. mit gondolnak ezek a fi­ úk manapság! Mikor én voltam fiatal. Cu előttem haladó ter­ metes alakjával felfogta a szelet . és mennyi mindent tud­ nának mesélni a nyitott fatáblák. Az utcát sosem láttam még ennyire von­ zónak.Úgy tűnt. aki mind kábulatban él. a cápauszonyt árusító kereskedéseket. milyen szerencsések azok. amikor egy hatalmas és fenye­ gető kéz lesújtott rám. vagy követem őt. meg volt elégedve mindennel. igen éles szél támadt. Kóbor kutyák kószáltak mindenfelé. Otthon anyám megnézte. A korábbi terveimre gondoltam. Szóval reményem. Micsoda titkok rejtőztek a papír fedte ablakok mögött! Mennyi. szaglásztak. a világ minden tájáról való csodás áru cserélt gazdát azokon az erős faajtókon át. hogy min­ denki meghallja : . a hosszú. Előzőleg reménykedtem. amint nyájasan bár. gyerünk. hogy hátramaradok. Jakok nyögtek rekedtes-öblös hangon.46 HARMADIK SZEM Újra megnéztem az utcát. ahogy a já­ rókelők között bóklásztak. Fel sem merült bennem. és azt gondoltam. s a fülem a helyén marad. morogva is­ merkedtek. ha beszélni tudnának! Úgy néztem mindenre. és az ajtók előtt sátrakban kirakott nyeregtakarókat. . gazdájuk szerencséjére várva lovak nyihogtak kedve­ sen egymásnak.legalább valami hasznom is származott belőle. hogy. miközben Cu bömbölő hangját hallottam. meg azokra a dolgokra. a kétszintes épületeket. akik minden nap látják. jobb minőségű dolgok kellenének nekem. miket vettem. naplopó csavargó miatt. ha csak ritkán is. . Kedd Lobszang. ki­ ugró ereszeket.Na. s oda a fülem.

önfenntartó volt. és teraszosan egymásra növő épületeivel. Anyám körbehurcolt a tekintélyes Ihászai házakon. ezekből állt nap-nap után minden látogatás. kis kőházaival. A várost fal vette körül. AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 47 Az utolsó héten nem hagytak egyedül. és nem is a Lhászától hárommérföldnyire épült Szera-ba. A szabadban akartam lenni. A neve rizshalmot jelent. Apa el volt foglalva a rendfó'nökkel és az apátokkal. hogy ilyesmire kell a drága időmet pazarolnom. és valóban. Apának meg kellett látogatnia a drepungi lámakolostort. és még boldogabb. Drepung a világ legnagyobb lámakolostora.III. valamennyien a szigorú fegyelem hívei. magas templomaival. én meg mint egy elhagyott gyermek vigasztalanul kóboroltam körbe-kör­ be. De nem voltam olyan hangulatban. . tízezer szerzetessel. hogy megnézzem. hanem hogy én tegyem tiszteletemet ismerősei­ nél. szerettem volna jól érezni magam a hátralévő néhány napban: sár­ kányt eregetni. hogy selyempárnákon üldögéltek. és elvitt. mert számomra mindez valódi megpróbálta­ tást jelentett. Határozottan nem abból a fajtából való vagyok. amikor apa szavaival élve „a kellemes séta a napsütötte rónán" vé­ get ért. Boldog voltam. nem azért. aki könnyen elviseli mások hülyeségét. A Rizshalom valójában hét kolos­ tor egy helyen. mikor megtudtam. De nemcsak anyám okozott annyi sok szívfájdalmat. hogy értékelni tudtam volna az építészeti műremekeket. a fény­ ben tündöklő kupoláival és tornyaival tényleg úgy nézett ki a tá­ volból. hogy nem Drepungba kell majd mennem. mikor láttam. és határo­ zottan bántott. Reszkettem a félelemtől. gyakorolni a rúdugrást. Hét különböző rend és hét különböző iskola alkot­ ta. hogyan bánnak a kis novíciák egyikével-másikával. hogy nem egy ember irányította. és mint jó vá­ ros. hogy tekintélyesnek érez­ hessem magam. a társasági életben és az udvari­ as fecsegésben. Ehelyett pedig körbehurcoltak mint valami díjnyertes jakot és lompos öreg hölgyeknek mutogattak. mint egy halom rizs. akiknek egész álló nap semmi dolguk sem volt azon kívül. Kedvét lelte az utazgatásban. és folyto­ nosan a szolgákat hívták. hogy minden apró-cseprő szeszélyüket kielégítsék. hanem tizen­ négy apát. az íjászatot. Olyan nagy volt. Ha­ lálra untam magam.

48 HARMADIK SZEM Végre-valahára elérkezett a hét vége. akárki. mert másnap. hogy berakja a ládikát az oltár alatti mély kőfülkébe. amelyeket hazánknak és Uralkodónknak tettünk. amint felkelt. Szerepeltek ben­ ne legrégebbi őseink. Úgy éreztem. és dicső tetteik. értékes könyvek sorakoztak a falnál. ráöntötte a fülke fedelére. megsár­ gult oldalakon a történelmet olvastam.mondta -. Hosszú hallgatás után elmondta Tibet titkos történel­ mét. faragott faborítók lassan visszakerültek a helyükre. Hozzám fordult. Bementem csodálatos díszí­ tésekkel teli szobájába. és a szolga máris hozta neki a vajas teát. mikor Ti­ bet partjait ősi tenger nyaldosta. A Könyv nagyon nehéz volt. hogy kifejezésre juttassák. hogy a Könyvet ne zavarhassák. A Könyvet most másodszor nyitották ki miattam. (Először azért. hogy visszategye a védelméül szolgáló aranyládikába. kb. mi­ kor belépek a lámakolostorba. ahol régi. és hogy az ásatások miként bizo­ nyították ezt. hogy bejegyezzék fogantatá­ som és születésem időpontjait. . de érdekelt is ez bárkit! Napszálltakor apám értem küldött. Itt jegyezték fel azokat a szolgálatokat is. Év­ századok óta ebbe a nagy. Aztán tiszteletteljesen meg­ fordult. Apa visszapattintotta a borókafából készített vastag papírlapokat összeszorító aranykapcsokat. majd kis rézedény felett viaszt melegített. új élet kezdődik számomra. Beszélt arról az időről. egy történetet. Még ma is . melyeken az asztrológusok jóslata alapult.) Most nekem is alá kellett írnom a Könyvet. Itt voltak a részletek. A főoltár mellett ült. A Könyv felnyitásának szertartása következett. és kényelmesen elhelyezkedett a párnáján.ez a szobájában volt -. a szívem is darabokra törik. 90 cm széles és 25 cm hosszú kötet­ be jegyeztek fel minden részletet a családunkról. A sárkányomat elszedték tőlem és elajándékozták. és nincs szükségem efféle dolgokra. valamint az akkor készített tábláza­ tok. és lepecsételte. Megérintett egy gongot a könyökénél. melyeknek köszönhetően nemességre emelkedtek. amely ezer meg ezer évre megy vissza. aki Lhásza közelében . és letérdelte­ tett maga elé. még apa is rogyadozott kissé a súlyától. mely az Özönvíz előtt is régi volt már. A súlyos. nem vagyok gyerek többé. A régi. az íjamat és a gyönyörű tollakkal díszített nyílvesszőket eltörték.

és elhozzák apámnak. csak intett. Miközben a sovány reggelit eszegettem. Figyelj rám: Ha nem állód ki a próbát. AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 49 ás. hogy távozhatok. Az este.mondta. hogy elhagyjam . A hold las­ san áthaladt az égen. és emlé­ kezz mindarra. Hosszú ideig feküdtem apám szavain gondolkodva.a következő napon . Jászé­ tól. és nem vesznek fel a kolostorba. amikor életemben először nem otthon alszom majd. „A Törvény értelmében mutattassák rideg keménység az elő­ kelő születésiteknek és könyörület az alacsony származásúaknak . Gyakran a környékbeli barlangokba járó szerzetesek fedeznek fel ilyeneket. Bár akkor cseppet sem értékeltem.hét. amint a csupasz farudakat csapkodták. . „Komoly megpróbáltatást kell elszenvedned. de ahogyan le­ ment a hold és a nap első gyenge sugarai megjelentek az égen. és csak kilencéves volt. vissza se térj. később meg a rettegett másnapra. Utoljára bementem a szobámba. az ablakpárkányon egy éjjeli madár verdesett. Ezzel befejezte. Elaludtam. én pedig . de nem azért. Lefeküdtem. Visszamehetek a lovaimhoz. Ezzel sarkon fordult és elment. mert olyan gyakran játszottunk együtt. Idegen leszel e ház számá­ ra".úgy gondolod.Na.mondta -. egy szolga felébresztett. ez volt a legjobb módszer: az érzelmes búcsúzkodás megnehezítette volna. hogy aludjak. most elválnak útjaink. Lelkemre kötötte. különös fémtárgyakat is. és elrendeztem az ágyamul szol­ gáló párnákat. már lefeküdt. megkövesedett tengeri állatokra és különös kagylókra akadhat. nem tudtam elbúcsúzni tőle.mondta . korábban elbúcsúzkodtam már a nővéremtől. Viselkedj férfi módra. Fentről a tetőről az imazászlók csattogása hallatszott. Anyát nem találtam. „Fiam. A gyerekek iránti erős ellenszenvére gondoltam. mielőtt beléphetsz a lámakolostorba". Cu besietett a szobám­ ba. hogy kivétel nél­ kül minden kapott parancsnak fenntartás nélkül engedelmesked­ jek. . campát és egy csésze vajas teát hozott. Istennek hála ezért. Mutatott néhányat. Felzaklatta az elválás. Kint. egy szót sem szólt többet. de a család hírnevé­ re vigyázok csupán.III. fiú . Utolsó szavai később sem hagytak nyugodni. amire tanítottalak. Ezután meg­ változott a hangulata. kemény vagyok és szívtelen. Aztán találtak ismeretlen célból készült.

hogy otthon maradjak. a tekercsbe egy bőrtalpú csizmát tettem. és az. és ahogyan hittem. mire egy szolga fi­ gyelmeztetett. hogy kikísérjen. csendesen lépkedjek. hogy a búcsú elmaradt. Befejeztem a reggelit. semmi kétség.ke­ mény volt. hajnalhasa­ dás előtti sötétség. és csüggedten szomorú. engedje meg... Magányos voltam. mindörökre. Végigmentem a folyosón. Végigmentem a lépcsőn és elindultam. az enyém . Sok tibeti gyerek­ nek könnyű élete van. bedugtam a campaedényt és a csészét a köpenyembe. megpróbáltam vol­ na rávenni. rémült. de sötét volt még. Átmentem a szobán. . hogy idejekorán megtanuljam a fegyelmet és az állhatatosságot. apám parancsára történt.először. mint később rájöttem.50 HARMADIK SZEM az otthonomat . . ne ébresszem fel a háziakat. Pirkadt. Elhagy­ tam hát az otthonomat. Ha anya fent lett volna.összetekertem egy másik köpenyt.bármely mércével mérve . Azt akarta.

men­ tek. nyomorult csirkefogók? 51 . ha kész lesz. ijedtünkben fiatal fának néztük. . az egyik fiú. Egy ablakból kellemes ételszag áradt. kezében hatalmas bo­ tot lóbált.ordította .Na. Azt hiszitek.A kapu bevágódott. de elhatároztuk. Milyen közel az étel. ha egy­ szer ugyanaz lesz a sorsunk. Megjelent egy szerzetes. sátánfajzatok? . csontos ember állt előt­ tünk.kiáltotta.mit akartok.válaszolta. az bizony! Róttam a mér­ földeket. csak fokozva az éhség okozta kínjainkat.Negyedik fejezet A TEMPLOM KAPUJÁBAN Az út egyenesen a Csakpori Lámakolostorhoz. de semmi sem történt. . A bejárathoz vezető kapunál két másik fiúval találkoztam. Kemény iskola. a növendékek tanítómestere lejön majd.Mit akartok itt. egyikünk sem volt elragadtatva a másiktól. hogy meghallották.Várja­ tok ott. . ők is ide igyekeztek. Egy ideig szelíden kopogtattunk. a Tibeti Gyógyítás Templomához vezetett. . .mondtam. barátságosan fogunk viselkedni. Emberek jöttek. Leültünk a földre. aki óvatlanul túl közel lépett hozzá. és akkora zajt csapott. kis híján hanyatt esett. mégis milyen kimondha­ tatlanul elérhetetlen! Végül kirepült az ajtó. azt hiszem. mint ajtót nyitni nektek? . a lábunk elfáradt már az ácsorgástól. közben világosodott. . Gyanakodva végig­ mustráltuk egymást. egy tapodtat se mozduljatok.Szerzetesek szeretnénk lenni . Akkor az egyik fiú lehajolt. felszedett egy követ. és egy magas. jobb dolgom sincs.In­ kább majomnak nézne az ember benneteket .

milyen tömés: ez a hely nem való puhány.Szent ég! . vérezni kezdett.Mit mondtál. aki vallásos akar lenni.Gyorsan befelé! Ha megfelelsz a vizsgákon. Hajnal óta nem ettem. Fenyegetőn a botja felé nyúlt. Szomorúan összeszedtem a kis cókmókomat. Hirtelen mozdulattal a szegény szerencsétlen fiú felé lépett. Egyikőjük. de úgy. egy pásztor fiának. aztán. hogy a szempillád se rebbenjen}. De meg sem .sokan voltak . marad­ hatsz. mi van benned. hogy kíváncsian megszaglásszanak. Először is. egy követ do­ bott felém. a torkom teljesen kiszáradt a szomjúságtól. ahogy parancsolta. Az egyik fiúnak. Nem volt nehéz észrevenni.52 . Egyedül maradtam. azt mondta: . Térden állva lépkedtem.És te itt? Mi ez ? Ohó! Egy kis hercegecske. A so­ vány szerzetes vad pillantást lövellt felém.ügyet sem vetettek rám. jómadár! Lássuk csak. a félelemtől ott a hely­ színen majdnem összezsugorodtam. és egy szem­ pillantás alatt sarkon fordult. ülj le. de gyorsan. és visszamentem negyven lépésnyire. amíg nem mondom hogy elég. HARMADIK SZEM . és maradj ott elmélkedő testtartásban.válaszoltuk. nem ittam. leültem keresztbe tett lábbal. tele ment vele a szemem és kis kupac gyűlt kifelé fordí­ tott tenyeremben. . belepte a hajam. aki ijedtében teljesen megfeledkezett a fáradtságról. intett.Micsoda szemét népség jön manapság a kolostorba! A kolostor területét körös-körül hatalmas fal övezte. Az arra járó szerzetesek . Rám szállt a por. Megkérdezte. El­ ment mellettem egy csapat fiú. éhségem egy­ re nőtt.A másikhoz így szólt: . agyon­ kényeztetett hercegecskéknek! Menj vissza negyven lépést. a hetedik születésnapomon éppen. majd nagyot ugorva elmenekült porzott a föld a lába nyomán. Azzal hirtelen meg­ fordult és elment. csak úgy. . A kóbor kutyák meg-megálltak egy pillanatra. fiú ? Mészáros az apád? Húsvagdaló? Aki megszegi Buddha törvényét? És ide meré­ szelsz jönni? Tűnj el.kiáltotta. nincs elragadtatva tőlünk. nézzük csak miből vagy. vagy bottal kergetlek végig az úton. .Szerzetesek szeretnénk lenni . hogy miért vagyunk egyáltalán. A kő felsértette a fejem. mik vagyunk. kik vagyunk és még azt is. Ahogy a nap lefelé haladt az égen. beborította a vállam. Egész álló nap ott ültem mozdulatlan. hogy lépjünk be. azután ők is továbbálltak.

aminek esetleg most gondolod. . Felém nyújtotta őket. és egész nap ugyanabban a testtartás­ ban ültem éhesen. a fűzfalevelek susogtak és zörögtek. fiam. besötétedett. kinyújtot­ tam a lábam. és átöntöttem a campát a saját edényembe. A kavicsos úton egy szerzetes közeledett. Az első hét évem nem volt könnyű. mit követelnek még tőlem. A másikban kis tál campát tartott. Még mindig mozdulatlan ültem. aki tapogatódzik a sötétségben. Most egyedül kellett alud­ nom a hideg ég alatt. a legerősebb ok.Azzal összeszedte a csészét és a tálat. aztán az oldalamra feküdtem és megettem a campát. az éjszaka külö­ nös hangjai. körülöttem mindenütt sejtelmes hangok. rettegtem a következő napoktól. Túlzottan rémült voltam ahhoz. és ráadásul teljesen megmerevedtem. semmit se tehettem. mit hoz a holnap. amit az egyik kezében hoz. szomjasan. hogy megmozduljak. minden tagom el­ merevedett már. de ahogy a nap első sugarait megpillantod. Felálltam. egyedül a félelmeimmel. apám nem engedi. Rettegtem a sötét­ ségtől. mozdulatlanul. A nap elbújt a hegyek mögött. Egyszerre csak puha csoszogást hallottam. Az öregségtől remegett már a keze.Megittam a teát. s a tartalék köpenyt a fejem alá téve lefeküdtem. Kitalálta a gondolatai­ mat és így szólt: .Fogd. A lámakolostor ablakában ezernyi vajmécses lángja gyúlt. amely egykor az ottho­ nom volt. Apa mindig szigorúan bánt velem. amit nem otthon töltöttem. de akkor is ez volt az első éjszaka. a sötétben mozoghatsz. minden porcikám sajgott. Féltem. kis mélyedést kotortam a földön a csí­ pőmnek. de először nem nyúltam értük. Jeges szél fújt. helyezkedj ugyanebbe a testtartásba. Lassan felderengett a hosszú.IV. rémisztően szigorúan. majd elment. ha kudarcot vallok a kitartás próbáján. hogy belépjek abba a házba. láttam. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 53 moccantam. Nem volt hova mennem. Valóban fáradt voltam már. a félelem tar­ tott fogva. Ott kellett ülnöm mozdulatlan. és nem öncélú kegyetlen­ ség. Nem tudtam. kemény évek alatt elformátlanodott. hogy ki-kilöttyen a tea. A renden belül csak azok töre­ kedhetnek magasabb rangra. Aztán azt mondta: Most aludj. akik kiállják ezt a próbát . A csillagok fénye­ sen ragyogtak az éjfekete égen. . hajlott alakja is. egy öregember lépteit. mert ez próba.

nincs hova menjek. szinte le sem hunytam a szemem. Gyorsan felültem. élettelen. mozdulatlan vá­ ros levegője vette körül. mintha ott sem lennék. hogy együttműködőbb áldozatokat keressenek. Hirtelen fel­ lángolt bennem a remény. ahogy napszálltakor megint sötétedni kezdett. fiam. hogy fiatal még. még alig pirkadt. Aztán. Először az alvó. Aztán. Végre meghallottam az öregember lépteit. Kisfiúk kószáltak az úton. A különböző épületekből szerzetesek jöttek kifelé. akár a méhek zsongása egy forró nyári napon! Ahogy múlt az idő. nem tud gyorsan járni. rejtélyes ügyei­ ket intézték. zokogni tudtam volna. nem mertem elaludni. hogy sírjanak. olyan. mert ha megmocca­ nok és nem állom ki a próbát. és újra a szemlélődés pozitúrájába merevedtem. A reményem elszállt. Még jön a holnap. emlékeztettem magam rá. mint mikor valaki ébredezik. ő sem fogad vissza. Egy nagy fekete szelindek volt csupán. a hegyek mögött a közeledő nappal első fényei ragyogtak az égen. hamar belefáradtak a meddő próbálkozásba. Hama­ rosan már csak a csillagok halvány fénye világított az éjszakai sö­ tétségben. ne . és egy sötét foltot láttam közeledni. ha nem fogadnak be a kolostorba. kavicsokat rugdostak felém.54 HARMADIK SZEM Úgy tűnt.Enni. Ebben az időszakban a hold későn kelt.és innivalót hoztam. egyre jobban megmerevedtem. és vigyázz. Balsejtelmem támadt. mely mormogássá erősödik. időnként porzáport zúdítot­ tak rám. majdnem lábra ugrottam. s máris trombita­ hangra ébredek. A lámakolostor fokozatosan életre kelt. De mivel nem reagáltam. folytatta éjszakai küldetését. Hogy ne le­ gyek ilyen gyenge. az a mondás jár­ ta. Ez alkalommal több jóindulattal nézett rám és azt mondta: . a kis vajmécsesek lángja is fellobbant a kolostorépületekben. Apám világosan megmondta. Tudo­ mást sem vett rólam. fi­ nom sóhajtás. később pedig mély zümmögés lesz belőle. Felnéztem. és odébbálltak. mostanra már elgyengültem az éhségtől. valamit vonszolt maga után az úton. Szuszogást hallottam. talán megfeledkeztek rólam? Vagy egy újabb próbatételnek vetnek alá. vagy piszkos megjegyzése­ ket tettek. de nem mertem megmozdulni. de a próbának nincs vége. és éheznem kell? Egész nap nem moccantam. hogy csak a nők és a kislányok olyan ostobák.

gondoltam -.Gyere ide. Amíg beszélt. mintha egész életemben ezt gyakoroltam volna. így követtem a tömeget.campa. Hely­ zetem igazságtalanságán tűnődtem. a harmadik napon. micsoda boldogság. de a lábam annyira elgém­ beredett. fajtájú­ formájú szerzetes nem akartam lenni. ennivaló van valahol a közel­ ben. A kövek mintha csak késpengét növesztettek volna alat­ tam. de nagy sokára szürkülni kezdett. Úgy látszott. a ködben épületek.szólított. Egy világosabb pillana­ tomban ráeszméltem.Gyere be ! . ma éjjel meghalok . . Összeszedtem minden erőmet és sikerült legyőznöm a szédülést. Ezzel megfordult.Épp akkor. Ahogy a lábak között rohantam négykézláb.Remélem. éreztem. Az éh­ ségtől felpedzett érzékeim jelezték. mint egy teherhordó állat­ nak. hogy arcra estem. a nap is megállt az égen. hogy a sok szenvedés után most mindent el­ ronthatok. Nem várok tovább.mondta. annak még nálam is hosszabb ideig kell egy helyben ül­ nie. az ajtó­ ban messze. . Bevágtam az első sorba. Miközben töprengtem. semmiféle szektájú. és is­ mét áttöltöttem a campát a saját edényembe. megittam a teát. egyszer csak elszenderedtem. hegyek­ kel és szerzetesekkel tarkított lila foltok tűntek fel. néhányan megpróbálták el- . melyet áthajtanak a hegy hágóján. Étel . és füstölők nyugtató szagát éreztem. amint szemlélődő testtartás­ ban ültem. és az esti szél játékosan fel-felka­ pott egy-egy elhullajtott madártollat. Az ablakokban . . Újra lefeküdtem. megláttam a tanítómester magas alakját. Bent meleg volt. A láma­ kolostor ködben úszott. . vajas tea. . aztán reggel találkozunk. mert nagyon sokan elbuknak a huszonnegyedik órában. Nem volt több választásom. hogy nem vagyok kotlóstyúk. Valódi félelem­ mel gondoltam arra. fiú! . sosem jön el az este. egyre gyengébb vagyok és szédelgek. . ott maradhatsz ma éjjelre is. A következő. Megpróbáltam felállni. de egy szemernyit sem voltam boldogabb.Ha pihenni akarsz.Vegyél részt az esti istentiszteleten.Gyorsan felkaptam a csomagomat és odatántorogtam. színes fények. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 55 mozdulj.IV. mint az előző éjjel. nem bírom tovább. nagyon kellemetlen helyen karcoltak.újra megjelentek az apró fények. nem akartam szerzetes lenni egyáltalán. .egyik a má­ sik után . és elment.

Olyan fáradt voltam. átrepült fejem felett.gondoltam . miként zajlott. amit alólam húzott ki. kásás campa ömlött az arcomra. hogy nem tudom. engedelmeskedek-e a tizenhatodik törvény parancsá­ nak: „Viseld a szenvedést és a nyomorúságot türelemmel és alázat­ tal. gyertek. egy a majdani vezetők közül? Hah! Nesze neked! . Csak akkor állt meg. kis nyomást alkal­ maztam. meg­ állt az élet. azt gondoltam.Ahogy szedegettem a campát a szememből.minden baj véget ér. Puha. látni akarják. Ütések és rúgások zá­ poroztak rám. amelyről teljesen lehorzsolódott a bőr. kicsit jobban éreztem magam. Meghalok . az esti szertartásra. és csomagommal a fejem alatt elaludtam. A többi fiú visszatartotta a lélegzetét. leesett a kőre. .Mi folyik itt?! Ijedt suttogás volt a válasz: . Aztán a szerzetesek kitódultak a templomból.és hangok: . . és semmi sem tartóz­ tathatott fel. Követtem a töme­ get a belső templomba. az ütések sosem érnek véget.azt hittem.56 HARMADIK SZEM kapni a varkocsomat. és a varkocsomnál fogva lábra állított. elnyúltam a kövezeten. A magas. . majd harsogó ne- . amire tanítottalakl" Gondolkodás nél­ kül megfordultam. az orrából patakokban ömlött a vér. ez is a próba része.Hitvány nyápic.Mulya tökfilkó! Nyápic alak! TE. és a fájdalomtól elakadó lélegzet­ tel.Úgy tűnt. nem védekeztem. széthasadt a fe­ jem .Kemény ütések záporát zúdította rám. Fülsiketítő csattanás riasztott fel . csontos szerzetes hangos üvöltéssel talpra ugrott. de senki sem figyelt rám. . azt. egy másik elszedte a bőrcsizmá­ mat.Új fiú. mikor a feje hangos koppanással egy kőoszlophoz verődött. de ennivalót kerestem. és ahogyan Cu-tól tanultam. hogy rendben van.Úgy látszott.Figyelj! A vén Zörgőcsont pré­ dára les. én pedig beosontam egy óri­ ási oszlop mögé. csúszott egy darabig az or­ rán. előkelő származású. Miután ettem. meg se tudod védeni magad! . képzeletben hallottam az öreg Cu búcsúszavait: „Viselkedj férfi módra. emlékezz mindarra. verjük el! A körém gyűlt növendékek egyike a köpenyemet lóbálta a feje fö­ lött. Akkor hirtelen hangosan ordítani kezdett valaki: . és azt üvöltötte. a tanító le­ nyúlt. A mester meghökkent.

és rám ugrott. ha küzdelemre kerül a sor. hogy egy jakhajtó fia ügyesebb-e vagy egy hercegé. melyekkel a láncot szorította. és . könnyű kikerülni. akkor felpattant. hála Cu-nak. otromba tizennégy éves fiúra bökött.ahogyan Cu mutatta .IV. hogy elkapjon és tehetetlenné tegyen.) . nehézkes.időnként kegyetlen ki­ képzésnek. ez az. de a mozgása esetlen. azért nevezem mégis így. Nem ijedtem meg.„mindenre. Ngavang erős. Ahogy Nhavang nekem rohant. mert a tibeti név a nyugati olvasónak nem jelent semmit. majd azt mondta: . Az ilyen fegyver lassú. Fiatalabb korában nagyszerű dzsúdó* szakértő volt Khamban. oldalra léptem. ahol az ereje előnyt jelent. az öreg rendőrszerzetes iránt. és könnyedén megcsavartam a karját. Megtanított . ahol nem számít az erő vagy a kor. amit ki kell talál­ nunk! Megfordult. és mikor átugrott.Nézzük csak a fiatal pávakakast! Vagy talán sa­ rokba szorított patkány? Melyik? Aha. a jövőm ettől a küzdelemtől függ. tényleg nagy ügyes­ ségre tettem szert. Ez alka­ lommal megpördült és a bal vállán ért földet. végre örültem egy kicsit. (Lásd még a 109. előbb leírt egy félkört. A tibeti változat különbözik a dzsúdótól. oldalon. Rám rontott. a körülöttünk álló fiúk és szerzetesek egy csoportjára zuhant. Kicsúszott a lába alól a talaj. oldalra ugrott. Lehajol­ tam. Ebben a tudo­ mányban. megcsavartam az egyik lábát. jó felépítésű fiú volt. Ngavang. Most. és a láncánál fogva hozzám vágta. nézzük. Leesett. fejlettebb is nála. Óvatosan körözött. Meg kellett harcolnom felnőtt férfiakkal is. ujjai.Na. amit tu­ dott". Először életemben hálát éreztem Cu. Egy pillanatig nyöszö­ rögve feküdt a földön. hogy tudtam.ahogy szokta mondani . mint szikla a hegyoldalon. De még nem volt neki elég. megragadott egy ne­ héz füstölőedényt. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 57 vetésben tört ki: . te vagy a legnagyobb ve­ rekedő a kolostorban.könnyedén beledöftem az ujjam a nyaka tövébe. Elléptem hadonászó karja alatt. és az . és egy magas. Lát­ tam. hogy a durva és vad verekedéshez szokott. a füstölő akár egy ki­ lőtt csúzli. elernyedtek. majd a fejére esett.

Hat órán át ültünk egymással szemben a párnánkon. megkeresett és így szólt: . Beléptünk az aranyozott fatáblákkal díszített ajtón. Ngavang félelemben tar­ totta a növendékeket. adok neked enni. A növendékek tan­ mestere hozzám lépett. Ezt az „érintést" gyakran használják arra. fiam . amennyit akarsz. és odasétáltunk az apát házához. fiú. míg végre felértünk a lapos tetőre. hogy a lélek kiszabaduljon a testből asztrálutazásokra vagy hasonló célból. . fiam. aki előzőleg enni hozott nekem.Fiam. mint a viadalban. hogy majd­ nem hasraestem. itt van a fiú. Az utóbbi napokban nagyon keveset ettem.58 HARMADIK SZEM Ngavang körülbelül egy fél órán át eszméletlen volt. majd földre borult.Valódi férfi vagy. a belső templomok és a tantermek mellett. megálltad a helyed. Megpróbállak rajtacsípni. most már elégedett. mint egy darab rosszul kikészített jakbőr. mely a tetőre épült. hogy a tudo­ mányokban is olyan vitéz vagy-e. ülj csak le! Megnézzük. Most átveszed a helyét.Hihetetlen sok kérdést tett fel.Akkor rászolgáltam egy kis ennivaló­ ra. .szólt -. .Hajolj meg. de közben azt mondta : . Uram. Az öreg szerzetes. igyál. fiú. aztán mondd meg az egyik huligán­ nak . A tanmester felállt. beviszlek az apát úrhoz.kísérjen hozzám. fiú! Merészen így válaszoltam: .és innivalót. és csináld. Kedd Lobszang Rámpa. de kedvességgel és könyörülettel kell felügyelned rájuk. uram. Azután fel a lépcsőn. szó­ ban és írásban is egyaránt. az Istenek Termei és gyógyfűraktárak mellett. Úgy éreztem magam. megveregette a hátamat.Kövess. újabb tekergős folyosókon. miért.Ülj le. . mikor belép­ tem a szobájába. amit én. szóval vigyázz! . Újabb lépcsők következtek. Most gyere ve­ lem. aztán azt mondta.Ezzel a növendékek tanítómestere háromszor meghajolt. Nagy buz- . elhaladtunk a Buddha-szobor előtt és a Gyógyítás szimbólumát megkerülve beléptünk az apát sa­ ját szobájába. Rendkívüli megtiszteltés. hogy jóra használod a tudásod. Jóra tanítottak. megtudod majd. ragacsosan és lottyadtan. úgy. nem kerül rossz kezekbe.Egyél. hajolj meg. A növendékek tanmestere barátságosan üdvözölt. az egyházi hivatalok. látom.a mesterük vagy már . Gyere! Követtem a széles folyosókon. .

Most elvisz­ lek. A mester csak akkor tör­ te meg a csendet. hogy tudni akarnák a miértet. Nagyon figyeltem. Bólintott. hogy minden ezer szerzetesből egy az. A tisztánlátást kikényszeríteni fájdalmas dolog. hi­ ány azokból van. Minden segítséget megkapsz. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 59 galmamban. . és hellyel kí­ nált. amit megjö­ vendöltek neked. a „borbélyműhely­ b e " vezettek. és a mester a következőket . Egy ideig az apát úr nem beszélt. Itt leültettek a földre. a magasabb szintű fejlődésre alkalmas. Az apát szenvtelen tekintettel ránk nézett. mindent tudok rólad. mert így lettél ne­ velve. akik megőrzik és továbbadják tudásunkat. Az Út nehéz lesz. és nemritkán keserves. amely semmitől sem retten vissza. Különleges képzést kapsz. Aztán így szólt: Kedd Lobszang Rámpa. ami tőlünk telik. hogy az asztrálsíkokon utazzhass. és ahhoz. amelynek szilárdsága a sziklákéval vetekszik. ha or­ szágunk majd idegen felhő alatt lesz. de erről egy kicsit később. A többiek sodródnak és napi munkájukat végzik. Az utolsó tincset akkor távolítják el. Az egész túl nehéznek tűnt nekem. mint amennyit hosszú élete során egy láma általában megtanul.IV. egy fürt kivéte­ lével leborotválják a haját. Én követtem a példáját. és elindultunk kifelé. csak figyelt.A gyógyítás tudomá­ nyát és az asztrológiát fogod tanulni. hogy megértsem. párnákon ültünk. a tanítómester felkelt és mélyen meghajolt. Bár csak hét­ éves vagy. Az okot később majd megtudod. és úgy. kitartóan kell dolgoznod.Fiú. in­ tenzív képzést. Most annyit. Fáradt voltam! így folytatta: . hogy azt tegyem. és néhány rövid év alatt többet fogsz tudni. amit kell. Ezoterikus tanulmányokat is folytatsz majd. aki a magasabb rendű dolgokra. Belőlük nincs hiány. hogy kopaszra borotválják a fejedet. Kacskaringós utakon keresztül kis szobába. mikor az előző nevét elveti. de nem ok nél­ kül volt az. mikor a szerzetesnevet kapja. segíteni fogunk. anélkül. Fizikai munkások. mint férfihoz. Az Ösvény kirajzolva előtted. Tibeti módra keresztbe tett lábbal. Tibetben. én is leborultam. mindent. De amiben csak tudunk. ahogyan kell. úgy beszélek hozzád. A kitartás próbája kíméletlen volt. olyan bátorságra van szükség. akik forgatják az imamal­ mot. ha valaki belép egy szerzetesrendbe. Kedd Lobszang Rámpa. amikor a szobájába értünk. és olyan eltökéltségre.

így könynyebb eltávolítani a hajat. . mert így egyszerűbb az olvasónak. ami annyira forró volt.Mi baj? Felforrtál? Igen. Gyere és tartsd a végét! Tise. jól gondozott. A segéd ho­ zott egy tál forró vizet.60 HARMADIK SZEM mondta: . hogy majdnem felemelt a földről. egy örökkévalóság után . minek is nevezzünk? Még egy ideig mo­ tyogott magában. Tamcsö addig ügyködött a siralmasan tompa olló­ val. jól vajazott. Végül.hívott a mester. hogy felpattantam a földről kínomban. nem volt több haj a fejemen. De ez csak a kezdet volt.üvöltötte. . Gyere! . . Bevezetett a szobájába és elővett egy nagy könyvet. aztán megszólalt: .válaszoltam. mert azonnal nevet kap. ez igencsak hasonlított arra a szerszámra. és olyan szorosan tartotta a varkocsomat fel­ felé.nekem legalább is úgy tűnt. . a segédje odarohant. .Ne aggódj.Na most.a szolgák nálunk ilyennel nyír­ ták a növényeket.Aha! Megvan: mától fogva Zamigmarlálu a neved. Kész öröm levágni. Va­ lahonnan szerzett egy nagy ollót . Ebben a könyvben azonban továbbra is a Kedd Lobszang Rámpa nevet használom. Fogott egy háromoldalú borotvát. mire megnyugtatott: . amit otthon padlókaparásra használtunk. fiam! Gyönyörű varkocsod van. jobb kezével megra­ gadta a varkocsomat és egyenesen fölemelte. mikor a fejemre öntötte. míg levágta a copfomat.Tamcsö. Tamcsö előrelépett. borotváld meg a fiút! Ne hagyj egy tincset sem. Kilógó nyelvvel és egyre- másra morogva.Tise! .Ó. .

és lássuk. úgy tudtam. A zenemester felbőszültén in- . Vágjunk rá tüstént a két kis „furcsa csont­ ra". egy láma intett nekem. A kórushoz próbálunk. éppen hátat fordított nekünk. és egy osztályba raktak a ti­ zenhét éves növendékekkel. te pedig egye­ dül énekelsz majd! Újra kezdődött a zene. akikkel a héten később találkoznom kellett. De nem sokáig. miközben azon töprengtem. mi lesz! Cu tényleg jó mester volt. mint egy frissen tojt tojás. A zenemester felhúzta a szemöldö­ két. hogy kövessem. így tettem. A többiek látták. akinek ezüsttrombitája volt. Til­ takozásul felemelte mindkét karját.Ez még az isteneknek is gyötrelmes kínokat okoz. és énekeljetek úgy. hogy hamarabb elenge­ dett minket. Örömöm azonban nem tartott soká. . hogy megnézzem. Arcán előbb döbbenet. mi történik. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 61 Mikor bevitt az osztályba. állj! . Este fél kilenc lehetett. buta fiút kivéve senkivel sem volt bajom. Mögém jött. úgy találták.Énekelni fogunk. mind jól ismerték Cu-t. Ismét leállított. hogy elbántam Ngavanggal.IV. vajon mi­ lyen újabb nehézség vár rám. A láma el­ magyarázta.kiáltotta. A dzsúdóoktatók. Mivel otthon jó nevelésben részesültem. hogy fájdalomtól üvöltve békén hagyjon. De hamar ész­ revette. A fiúkkal nem gyűlt meg többé a bajom. Énekelni kezdtünk.Állj. A zenészek rázendítettek egy jól ismert dallamra. Odamentem hozzá. és hirtelen a könyökére ütnöm. Csak fel kellett nyúlnom. . ahogy kell. s koszos kezét az igencsak sajgó koponyámra tette. szólt. -Tökfilkó! . Akkor a zenemester egyenesen hozzám fordult. ahol kö­ rülbelül húsz fiú volt. olyanra. Befordult egy zeneszobába. egy kagy­ lókürtös és egy trombitás. és olyan jót nevetett. így egy nagydarab. majd valódi fájdalom tükröződött. egy dobos. miért hívott össze bennünket: . Három zenész várakozott a hangszerénél.Nevetségessé akarsz tenni? A zenészek újrakezdik. mikor a fiú a fejemre tette a kezét. ők is újonnan léptek be a rend­ be. Még egyszer megpró­ báltam az éneklést. amit min­ denki tud. Újra kezdtük. mert ahogy kifelé jöttünk.Kezdjétek újra. így maradt vagy háromnegyed óránk az esti istentiszteletig. és őt tartották a legjobb dzsúdószakértőnek egész Tibetben. milyen a hangotok. többet tudok az átlagnál. Valósággal törpének éreztem magam az óriások közt. Tanárunk. . olyan csupasznak éreztem magam.kiáltotta.

Kedd Lobszang Rámpa. Engem gondosan letett egy párnára maga előtt. hogy pont szemben ültem vele. . . és a nagydarab láma . Szent isten. míg meghallottam a trombitákat. valamint főtt zöldségeket tett elém. fiam.bevitt az ebédlő­ be. fiam..miközben aludtam .Eztán már semmit sem hallottam. azután be kell vigyelek Mingyar Don­ dup lámához. hogy segített.Edd meg. Egy óriási.Elmentem. Csak rájöttem. legalábbis reggel ötig nem. Tudod.Figyelj. campát. többé nem kell énekebed. amint azt fújták. Valaki megra­ gadta a köpönyegemet. és ugyanazt csináld. felébresztet­ tek-e. . felhalmoztam a pár­ nákat a fal mellé.62 HARMADIK SZEM tett egyet.hahaha . aztán gyere be hozzám.Gyerünk.Mingyar Dondup láma küldött. amikor az egyik fiú. akkor teszek jót ma­ gamnak. . te botfülű bar­ bár! . az. Ötvenöt év óta vagyok itt. máskülönben elszundítottam volna. Előző este.Belépett a templomba. . vagy kiabálással.maradj csendben! . ha minden különösebb hűhó nélkül megtelepszem. hogy egy nagy szobában vagyok. így szólt: . vagy maradni akartam volna. Tétlenül ődöngtem. ha késel. Hamis? Enyhe kifejezés! Fiam.. vagy veréssel tanítottak. A templomi szertartásokon sem énekelhetsz. hogy a szertartásnak vége. s ahogy a többiektől láttam. Lát­ tam. de még ilyen hamis hangot nem hallot­ tam. hogy nézzem meg. mint egy dob. még mindig a vállán vitt és csak a fiúk ülőhelyének végében foglalt helyet. barát­ ságos láma a vállára ültetett. úgy. csak előző este kerültem a kolostorba? Mintha ezer éve lett volna! Úgy éreztem. és három párna van alattam. Eddig olyan kevés ember volt ked­ ves hozzám. és olyan üres lesz a hasad. . Elszunyókálhattam. aztán feküdj le. elmulasztod a vacsorát. és felrepültem a levegőbe. Megmutatom. aki velem volt. Talán így volt jól. . nagy nehezen felébresztett. fiacskám. . alvajáró vagyok és ismét üres a gyomrom. Az énekórák alatt mást tanulhatsz. hol fogsz aludni. . amit én. Menj most.Sietnünk kell reggelizni. és akkor kapsz majd. de ha éneklek . a zenéhez nincs tehetséged.Kezdtem lehiggadni és megtelepedni. A fiúk kifelé mentek. mert mindent elrontanál. lekésed az istentiszte­ letet. Ma hajnali ötig aludhatsz. mert arra eszméltem. és teát.Felkeltem. ideje gyülekezni az utolsó istentiszteletre. Nem mintha megszerettem volna a helyet.Valóban na­ gyon hálás voltam. hogy mivel nincs más választásom. . aki az előző nap barátságos volt velem.

ne tégy rosszat másokkal. Maga Csakpori „vas­ hegyet" jelent. mit mondtam utoljára! Gyorsan! . a Kangyúr száztizenkét kötetéből mondott fel részeket. így hát bőven volt benne részünk. ahol párnák voltak. mert a lá­ ma jelentése „legkülönb". A táplálékkal szent tudást kell magukhoz venniük. vezetőknek. Csampala láma olyan szigorú volt. hogy ne legyenek zaklatott gondolataink. vörösesbarnában kellett járnunk. A szerzetesek dolgoztak. Nem hordhattuk a növendékek fehér köpenyét. ha előre akart jutni. s egy kb. mi is részt vettünk a házimunká­ ban. Mindig emlékez­ nünk kellett a régi buddhista mondásra: „Lévén tenmagad a példa. Minden étkezésnél van egy felolvasó. de ezek szolgálószerzetesek voltak. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 63 Reggelinél a felolvasó a buddhista Szent Iratok.Te. . Nem zajonghattunk és tilos volt könyökölnünk. az pedig nem alkalmazható kivétel nél­ kül mindenkire. Buddha tanításának ez a lényege" Az apát úr. Uram.Mint a villám. Szakembereknek készültünk. A felolvasó is nevetett . ismételd csak el. csak jót cselekedj. Mindenki nevetett. Ezer­ ből talán egy. Egymást váltva. Csakporiban valóban vasfegyelem volt. hogy az írás szövegét szerette volna hallani.Azt. Nálunk is voltak háziszolgák. A szerzetesek az étkezések alatt nem beszélhetnek és nem is gondolhatnak az ételre. ott. akik a ház­ tartást vezették. A mi kolostorunkban nagyon kemény. Látta. A legtöbb lámakolostorban nem volt ilyen rend. Mi. én meg megúsztam a leleplezést. mint a már felavatott szerzeteseknek. belőlük lettek a lámák. Egyik mondása sze­ rint: „Valamennyi képesség kapuja az olvasás és az írás". esetleg lustálkodtak.IV. de ezt most megúsztam. mert rámripakodott: . azonnali engedelmességet követelt. ahogy tetszett. aki az olvasópultnál áll­ va a Szent Könyvekből olvas. hogy máshol jár az eszem. gondolkodás nélkül válaszoltam: . és elmagyarázta. sőt vad fe­ gyelem uralkodott. rajtacsípem. negyvenöt centiméter magas asztalról ettünk.ritka alkalom -. a rendet és a képzést esetünkben különösen fontosnak tartották. mint az apám. hogy az a fiú nem figyel. mindannyian a földön ül­ tünk.

mintegy mormolásunkra válaszolva. Szerzetesek és fiúk százai ültek törökülésben a földre tett pár­ nákon. és a többiekkel együtt le kellett mennem imádkozni. mikor dühös az ember". és így tovább. A pislogó fényben változtak az árnyékok és az óriási szent alakok megelevenedni látszottak. Sorokban ültünk. Dünnyögtünk és különleges hangsorokra épülő szent énekeket énekeltünk. Aztán felöltöztünk. nem volt valami fényes kedvünk ebben az órában. ez így szokás Tibetben. és a sötétben a köpenyek után kotorásztunk. Mind­ annyian meztelenül aludtunk. így az első és a má­ sodik sor egymás felé nézett. Itt megszámlálhatatlanul sok vajmécses fénye próbált keresztültörni a füstölőkből kerengő füst­ felhőkön. hajolgattak és himbálóz­ tak. De senkitől sem kaptam kielégítő választ. Keleten tudják. Gyakran tiszteletlenül arra gondol­ tam: „Miért nem hagynak békében pihenni? Ez az éjféli kelés fel­ dühít". hogy a hangoknak ere- 65 . betömködtük tartozékain­ kat a köpeny elülső bugyrosan felhúzott részébe és elindultunk. álmosan legurultunk a párnákról.Csakporiban éjfélkor kezdődött a „nap". ahol nincs hamis álszemérem. Mikor az éjféli trombita­ szó beharsogta a félhomályos folyosókat. a sorok a terem egész hosszát betöltötték. mint Buddhaként ülni és imád­ kozni. Minden második sor szemben ült az előzővel. Az egyik tanítás a következőképpen hangzott: „Jobb megbékélt tudattal pihenni. a második és a harmadik pedig háttal ült. Végigcsattogtunk a folyosókon.

Reggel hatkor tanulásra készen gyülekeztünk a tanteremben. de háromnegyed tízre vissza kellett érnünk a tanterembe. hogy nem a születés számít. amint vérvörös köpenyben és aranyszín stólában himbálózik és egy hangon mormol. de megszegik. azután jö­ hetett csak a campa és vajas tea. és reggel négyig aludtunk. Kilenckor. Ahogy egy zenei hang képes széttörni az üveget. és ilyenkor a pislákoló fényben gyakran úgy tűnt. a fel­ ügyelő mellette ülve figyelt. Engem legalábbis feláldoztak miatta. Előfordult például. ilyenkor a reggelinél szólították azokat. A füstölők kék felhői kavarogtak-gomolyogtak az istenek térde kö­ rül. miköz­ ben az ötödiket („Tiszteld az öregebbeket és az előkelő származásúakat!") állandóan citálják. A felolvasó még ennél az étkezésnél is egyhangúan mormolt. negyven percre újabb szertartáson vettünk részt. hogy ennyi meg ennyi időre eltávoznak a kolostorból. hogy egyik vagy másik egyenesen ránk tekint. mint az istentisztelet előtt. miközben a kis csen­ gettyűk ezüstös csilingelésébe lüktető dobolás hangja vegyül. hogy mozogjunk és hogy alázatra neveljen . és nem lesznek jelen a szertartásokon. Negyed ötkor egy újabb szertartás kezdődött. Ezt követően egy órán át fizikai munkát végeztünk.66 HARMADIK SZEM jük van. Ötkor ettünk először. hogy Lhászának szüksége volt valamire. Időnként örültünk a szünetnek. A szertartás körülbelül egy órán át tartott. Hihetetlenül hatásos látvány volt a több száz ember. hogy az „előkelő s z á r m a z á s i b a n van valami szégyellnivaló. Tapasztalataim alapján inkább azt hittem. Az étkezés alatt közölték a napi tudni­ valókat és adták ki a parancsokat. Déli egyig tanultunk. egy hangkombináció metafizikus erót hozhat létre. mért kell betartanunk ezt a törvényt. Külön felmentést is kaptak. hanem az ember termé­ szete. és eszembe sem jutott. A Kangyúrból ugyancsak olvastak fel részleteket. más tárgyat. De akkor még nem ehettünk. akiknek el kellett vinni vagy össze kellett gyűjteni a kért dolgokat. megszakítva tanulmányainkat kb. először egy félórás szertartás következett. aztán visszatértünk párnáinkhoz. Tibeti törvényeink közül a második így szólt: „Gyakorold a vallási szertartásokat és tanulj!" Hétéves fejjel tudatlanságomban képte­ len voltam megérteni. campát és vajas teát.

CSÉLA-ÉLET 67 minket. a nyolcadik születésnapomon kaptunk néhány szem sózott-savanyított diót. vagy egy kevés nagyon aprócska babot. felejthetetlen esemény. Nyersen ettük. mely ismét campából és vajas teából állt. hogy aludjunk. sem inni. Jobbat is el tudtunk képzelni! Négykor. mialatt csak a legsúlyosabb büntetés terhe mellett mehettünk ki a teremből. Tanáraink megle­ hetősen szabadon bántak a kemény pálcával. és később már észre sem vettem. A lefekvésről senki sem késett el! Azt gondoltam. mert nem tudom. hogy szundítsunk egy jót. Eleinte én is. Kilenckor ütött a szabadulás órája. és be kellett vallanom a bűnömet. vagy hogy úgy elalszom. de éhesek voltunk. Ezalatt nem beszélhettünk. meg a többi új fiú is bebújtunk egy sarokba. Rettegett napszak volt ez! Öt óra tanulás szünet nélkül. felajánlottam neki a tartalék köpenyemet az ő dióadagjáért. akkor következett ugyanis az utolsó étkezés. nyugodtan kellett feküdnünk. hogy bármely percben meghalhatok. nincs szükségem rá. nem mozoghattunk. hogy sosem ébredek fel többé. Néha . A legkellemetlenebb munkákból is legtöbbször valaho­ gyan a legkoszosabb jutott rám. a pihenés után megint tanulni kezdtünk. Egyszer. de túl hosszú a tétlenséghez. és így is csemegének számított. milyen hosszú a nap. Én különösképpen szerettem. A köpenyemet elvették. vagyis az „ágyunkra".nagy ritkán . A felügyelő meghallotta. ami nem lényeges".V. Három órakor csapatostul egyórás kényszerpihenőre vonul­ tunk. az egy óra túl rövid volt ahhoz. A csendespihenő nem örvendett népszerű­ ségnek.zöldséget is kaptunk: szeletelt fehérrépát. De rövid idő alatt hozzászoktam. és azt mondták. ha a büntetés elkerülhetetlennek lát­ szott. Megpróbáltam cserélni az egyik fiúval. mire való: „el akartam cserélni olyasmire. Kilenc harminckor lefeküdtünk a párnáinkra. otthon gyakran ettünk ilyet. . öt óra. A „torkosságomért" büntetésül huszonnégy óráig nem kaptam sem enni. a hosszú napok megölnek. kihívott a terem közepébe. Csak a nagyon szo­ rongattatott helyzetben lévő vagy a nagyon meggondolatlan diá­ kok esedeztek bocsánatért. és egyikük-másikuk valódi lelkesedéssel osztogatta a büntetést.

A helytelen ösvény nyugodt. szólt. nem mehetek haza sem. hogy tovább kér­ dezzek: . Bár nem kopogtam.tudván.Meg kell beszélnünk egy csomó dolgot. ha kudarcot vallok a kolostorban. . Ha a helytelen ösvényt választod. a te utad negyven évig nehéz lesz. ha a helyes ösvényt választod. Nagyon kellemes szo­ bája volt: a falakon gyönyörű falfestmények és festett selyemké­ pek. kényelmet és gazdagságot hoz neked ebben az életben. .Te kudarcnak tartanád? . rám nézett. Egyedül csak te választhatsz. mint más lá­ ma egész életében.Már elfelejtetted? Nyomon követtük az előző inkarnációdat. . és az jó volt. Szünetet tartott. Nyomon követtük az előző inkarnációdat. annak tekinteném.folytatta -. Apád ezt nem nevezné ku­ darcnak.Apám azt mondta. de nem fogsz fejlődni. aztán hosszasan. kemény és át­ ható tekintettel figyelt. hogy együtt dolgozzunk. de mindez a következő életben ja­ vadra válik. .. Néhány év leforgása alatt azt szeretnénk.És ki mutatja meg majd az utat? .Igen. könnyű életet. mint élő megtestesülést elhelyeznek egy kolostor­ ban. az egyiket tanulmá­ nyozta éppen.válaszoltam. amivel korábban rendelkeztél. istenek és istennők jade-ból. Most újra akarunk fejleszteni benned néhány képességet és azt az erőt. . ahová hazatérhetek? Es ki mutatja meg a helyes ösvényt. . a nyugodt.A saját ösvény megválasztásához szabad­ nak kell lennünk .arra késztetett.Megállt. . ha nem lenne otthonom.Eleget ettél és ittál? Biztosítottam róla. aranyból és zománcból. .Ülj ide hozzám. hogy menjek be. de először egy igen fontos kérdést kell felten­ nem neked. amit tudok. a láma lótuszülésben ült a párnáján. . Mingyar Dondup láma ajtaja előtt találtam magam. Amikor beléptem. Lobszang!.Az apát úr megengedte.Rám mo­ solygott és azt felelte: . Az alacsony asztalká­ kon kis szobrok álltak.68 HARMADIK SZEM Majdnem hat óra volt.válaszolta.ahogyan beszélt . ha azt választom? . ha nagyobb tudásra tennél szert. előtte alacsony asztalon sok-sok könyv hevert. aki felébresztett. Valami . Hogyan lehetne nyugal­ mam és kényelmem. könnyű életet. mikor annak a fiúnak a segítségével.mondta. hogy igen. és néhány éven belül apát leszel.Uram! . mint növésben lévő férfinak: . valamint egy nagy életkerék függtek.

miként ren­ dezzük el legjobban a tanulmányaidat. Ha felvettek valakit a kolostorba. miről is fogunk beszélgetni. gyámfiának. Lobszang. hogy valaki jó vagy sem. Igen.Újra a papírjaiba merült és gyorsan átlapozta őket: . és a he­ lyes ösvényt járni. senki sem befolyásolhat a döntésben. Üzensz valamit apádnak és anyádnak? Ma találkozom velük.nem elég őszinték hoz­ zá. eddig is keményen kellett dolgoznom. Messzire jutsz majd a metafizikában és az orvosi tudományokban is. . meleg hangon. Holnap kezdjük. fiatalember. Úgy tűnt. Hétéves korom ellenére. és tetszett. De először ki kell gondolnunk. . . de választani neked kell. . amit láttam. Az istentisztelet helyett minden reggel kilencre gyere ide. nehéz életem volt. Átadom nekik a varkocsodat! Egészen elérzékenyültem. A láma mintha a gondolataimban olvasott volna. széles. és akkor hipnózissal fel­ gyorsítjuk a tanulásodat. sok emberrel találkoztam. CSÉLA-ÉLET 69 . sőt.Átnézte a papírjait. a varkocsát levágták. A láma nagyon fontos személy volt.kissé bánatosan hozzá­ tettem: . Kissé elszomorodtam. kilenctől egyig.Uram . és azt egy növen­ dék elvitte a szülőknek . tet­ szett. .a tanítványod szeretnék lenni.Lobszang. és meg tudtam ítélni.Rá­ néztem. meglátjuk majd.így értesültek róla. Előttem egy nagydarab ember ült. .Magam leszek a vezetőd. de csak kevesen merik ezt bevallani . a fejét kopaszra borotválták. Igen. hogy még több munka vár rám.Nézzük csak. melyet magas homlok koronázott. roppant .Aztán . . hogy fiukat befogad­ ták a rendbe. hogy tisztán láss. sárkányrepülés is. mélyről jövő. erősen megnéztem. Lesz majd nem egy sárkányeregetés.Hát igen. fekete szeme. éles pillantású.Hamarosan egy kis operációt kell vég­ rehajtanunk a fejeden.V. Nevetett. ha a helyes ösvényt választod. egyikünk sem szereti a kemény mun­ kát.mondtam. nyílt arca volt. ez jó lesz kezdetnek. Az én varkocsomat Mingyar Dondup láma személye­ sen adja át a szüleimnek! Elfogadott tehát „szellemi gyermeké­ nek". amit láttam. .De még mindig nem szeretem a kemény munkát.azt hiszem . ritkán tudtam játszani vagy sárkányt eregetni. . kinek átható.

Tibetben szilárdan hiszünk a reinkarnációban. ahol tovább tanul és segít az embereken. melyeknek feltárását sokszor szinte lehetetlenné teszik a költségek.Ezzel a megjegyzéssel a feldühödött tanár még egy utolsó óriási ütést mért rám. akiknél megvannak ezek a jelek. hogy okkult tudásomat „mesterségesen táplálják". valamint az időigényesség. Fiatalkorukban . én voltam a legfigyelmetlenebb. fárasztó munkával töltött . A vállamat ért ütészápor erőszakosan visszarángatott az osz­ tályterem valóságába. Lehet.visszatér. hogy átélje a büntetés végrehajtásakor érzett örömét. de mikor öre­ gebbek lettek. az ottani felügyelők úgy bántak velünk. ma dél­ után rajtunk a sor. bolond! Démonok vertek tanyát talán a koponyádban? Ez már több a soknál. „élő inkarnációk"-nak nevezik. mint ahogyan nálam megvol­ tak. s gon­ doskodik arról. vá­ laszthat a létezés másik síkja és a között. hogy visszatér a földre. majd méltóságteljesen kisétált az osztályból.úgy hisszük . . Tud­ tam. Úgy gondol­ juk. mi is az.A konyhai munka nehéz volt. Két kemény. ha valaki elér a fejlődés egy bizonyos fejlettebb szintjére. Akkor nem tudtam még. mint a rabszolgákkal.70 HARMADIK SZEM okos ember. Csak ke­ vesek esetében sikerült felfedni az előző inkarnációt. Szerencsédre istentisztelet­ re kell menni. A mellettem ülő fiú megjegyezte: .a szigorúnál is szigorúbban bántak velük. De aztán meggyőztem magam: hiszen ezért jöttem. óriási tisztelet övezte őket. Rám speciális kezelés várt. . Remélem. Aznap reggel. miért. Azo­ kat. Nagyon nehezen viseltem a tanárok szigorúságát. de meghal. megtölthetjük a campásedényünket. félkegyelmű. ilyen ember mellett nem bukhatok el. Ilyenkor . szükség van ugyanis bizonyos jelekre. amikor bementem az osztályba. hogy teljesítse feladatát. hogy egy bölcsnek valamilyen küldetése van.Ne feledd.ahogyan velem is . amit újra kell tanul­ nom. hogy tanuljak. Ezért születtem újra. bár nem emlékeztem. mielőtt munkáját befejezné. akinek irigylésre méltó híre járt egész Tibetben. hogy az eredmény mások javára váljon. mégha csak egy kisfiút is kellett megfenyítenie. Gondolataim másutt jártak.Tökfilkó. és a tanárnak bőven nyílt alkalma arra. és utána nem maradt időnk a pihenésre. mi dolgozunk a konyhán. .

Miután kitisztította.és megbotlott. Nagy zűrzavar támadt. Táplálja a tüzet. és mikor a lábamba ment. Mindenütt nagy halom­ ban állt a jaktrágya. .V. amely nem egyszer ma is gondot okoz nekem. A bal combomon. Lementünk jó néhány lépcsőt. egy fehér forradást. A vas rozsdás volt. Hátrafelé re­ pültem. és elkéstünk. Szörnyű fájdalom hasított keresztül rajtam.Az első tíz jöjjön ide és rakjon a tűzre. hogy a tüzelőt a kemencébe tegyem.Én voltam a tizedik. A kemencéből kiálló egyik rács vörösen izzó végére estem. csak a csont állította meg. aztán kiszedte a rozsdadarabokat a sebből. Alig tudtam megemel­ ni a lapátot. lent elviselhetetlen hőség volt. bele a forró hamuba. szorosan betekerte egy gyógyfüvekkel meghintett kö­ téssel. miért késtünk. mintha az életetekről lenne szó! .Fogjátok azo­ kat a vaslapátokat. Még mindig őrzöm a nyo­ mát. és égő hús émelyítő szagát éreztem. Én csak egy szegény hétéves kisfiú voltam a nagyok között. az osztályomban rajtam kí­ vül senki sem volt tizenhét évnél fiatalabb. anélkül. CSÉLA-ÉLET 71 óra. A láma alapo­ san megnézett. aki arra a fel­ adatra vállalkozott. és a nagy erőlködésben. gyorsan kiemeltek. meglóbált . Őrjöngő üvöltéssel megra­ gadott a torkomnál fogva. majdnem a csípőízületnél. semmirekellő gazfickók! -kiabálta . és úgy járjon a kezetek. . e sebhely alapján azonosítot­ tak. Előt­ tünk vöröslő fény. de a lábam valóban súlyo­ san megégett. hogy megmagyaráz­ hattuk volna. A konyhában töltött első munkanapom majdnem az utolsó na­ pom lett. Mindenhonnan rohantak a szerzetesek. Hamar felvittek egy orvoslámához. Ott feküdtem még a forró hamuban. aztán vissza egyenesen a tanterembe. ezzel fűtötték a kemencéket.Gye­ rünk már. majd sikoltva a földre. A füstölgő tanár már várt ránk. a rács beleégette magát a húsomba. és vagdalkozni kezdett a pálcájával. Időnként tovább ott tar­ tottak a konyhában. ráborítottam a szerzetes lábára. A kövezett folyosókon keresztül ódzkodva vonultunk a konyhák felé. A teste­ men sok helyen voltak égési sérülések. lejött róla a rozsda. A japánok évekkel később pl. a lángoló tüzek fénye. lusta.ordította az ügyeletes szerzetes. a testem többi részét pedig beecsetelte egy . hogy megmentse a lábamat.ugyancsak fü- . Az ajtónál egy mérges szerzetes fogadott: .

Gyak­ ran „szerzetesnek küldenek" fiúkat. milyen is. Nem vallási meggyőződés vezeti. mikor a tűzdémonok megkínoznak valakit. hogy a legcsekélyebb beleszólásuk lenne a dologba. a papság tagjait másként nevezték. amelyen a démon ugyanazon a helyen döfködi szerencsétlen áldozatát. a novicius vagy a növendék. hiszen 3600-6000 méter magasságban az élet nehéz. A trapa állt legközelebb ahhoz. mi guruknak mondjuk őket. Cséla volt a fiútanuló. vannak építők. mert ezek az emberek egyszerűen csak érzelmekre és gondolatokra vágytak. ahogyan olyan sokan írnak és beszélnek nyugaton. aki férfi és kolostori szolgálatban áll. A „szerzetes" kifejezést a „férfi" szinonimájaként használták. segéd­ munkások és szemetesek. hogy sosem fogok tudni újra járni. Tibetben szinte bárkiből lehet szerzetes. Azt is elhatároz­ tam. hogy az épségemért imádkozik a baleset után. Aztán bejött egy öregember. Eszembe ju­ tott egy korábban látott kép. Legtöbbjüknek nem volt könnyű élete. A lá­ bam egyre csak lüktetett s biztos voltam benne. hogy jó életet élek majd. mely a fájdalmakat enyhítette.folyadékkal. Úgy tűnik talán. A lámakolostorokban vannak „szerzetesek". a kolostorokban több tiszt volt. a láma hivatásos tiszt. leült mellém a földre. és imádsá­ gokat mormolt a fejem felett. és biztos tetőt akar a feje fölé. akik a házimunkát végzik. amit az átlagem­ ber a szerzetes fogalma alatt ért. (A lámakolostorokban a trapák vannak a legtöbben. Úgy volt. hanem a saját kényelme. mint katona. Esetleg úgy dönt valaki. hogy elege van a birkaterelésből. a lámához. ahol én is megégtem. Nem kell szükségképpen vallásos személynek lennie. Szép dolog .) így érkezünk a leggyakrabban rosszul hasz­ nált fogalomhoz.) A lámák mesterek. hogy . De mit is jelent az. A világ más tájain „szolgának" vagy ha­ sonlónak neveznék őket.gondoltam magamban -. egyáltalán nem olyanok. és gyakran azért voltak szigorúak s igazságtalanok velünk szemben. hogy „szerzetes"? Mi mindenkit így hívunk. Mikor a kezelés befejeződött. mint amilyennek az ember hinné. hogy a szerzetesek szörnyű emberek voltak. mert személyesen megtapasztaltam. a láma behívta az egyik szerzetest. Ha a trapák nem hivatásos katonák.72 HARMADIK SZEM vekből készült . aki egy kis szobába vitt és lefektetett a párnaágy­ ra. anélkül. mikor a hő­ mérséklet mínusz nyolc fok alá esik. (Abból ítélve.

Valamivel világítania kell. . én pedig az 6 cséla-ja. Ezek a csoportok szigorúak és könyörtelenek voltak. majd kezembe nyomott egy lobogó fáklyát. Ám az ember nem ítélheti el a püspököt csak azért. A lámák után jöttek az apátok. ez attól függött.tet­ te hozzá.erre bízzam az életemet? . csak annyiban. a templomi szertartásokkal nem foglalkoztak. uram . tedd bele a lábadat és leengedlek. Kint a hátsó udvarban volt jó néhány körülbelül kilenc­ ven centiméter magas. mit csinál. kocka alakú kö­ vekből épültek. Rosszkedvem gyászosra fordult. kör alakú fal. a végén gyatra kis hurokkal.én is annak bizonyultam -. sem tűntek kellemesnek. de sosem kegyetlenek. de eleget tettem a kérésének.mondta az ember. de akiket tömlöcbe vetettek. Egyetlen élmé­ nyem van róla. A rendőrszerzetesek. akár csak a házimunkások. Kezelnem kellett az egyik rabot. gyakran kegyetlenkedtek.V. hogy szent legyen csak azért. hogy egyik lámakolostorból a másikba utaz­ tak. Nem mindegyikük foglalkozott kolos­ tori ügyekkel. lépj ide. közben tartani a fáklyát. mint az apát. . A „szerzetesekre" további példa a „rendőrszerzetesek". mely vajjal átitatott vastag fonalból készült. És a segédkertésztől sem lehet elvárni. . de ez eredményeiken múlt.Vonakodva bár. tizennégy éves korukban apátok lehettek. Négy rendőrszerzetes megragadta a középsőt és nagy nehezen ol­ dalra húzta. Nagyon szigorú vizsgákat kellett letenniük. Szomorúan néztem . Kapaszkodnom kellett a kötélbe. amikor a börtöncellá­ ba hívtak. hogy ne gyulladjak meg. Éppen távozni készültem a kolostorból. és mindenkor igazsá­ gosak. hogy jelenlétükkel biztosították a rendet. akik „élő megtestesülések" voltak. Azok. a tetejüket pedig körülbelül három méter széles­ ségben kőrácsozat fedte: egy-egy rács combvastagságú lehetett. Nem valami kellemes hely. mert egy püspök­ nél dolgozik. vi­ gyázva arra. aki megbetege­ dett. Ezek erős. illetve ne égessem át a vé- . CSÉLA-ÉLET 73 Mingyar Dondup láma lesz az én gurum. Az egyik lehajolt és felszedett egy jakszőr kötelet. tiszteletre méltó orvosláma . Néhány kivételes esetben a láma magasabb státusszal rendel­ kezett. Egyetlen céljuk a rend fenntartása volt.Nos. sokan általánosabb adminisztratív teendőkkel voltak elfoglalva vagy azzal. A kolostornak volt egy börtöne. mert segédkertésze rosszul viselkedik.

azt mondta: . és lázálmomban úgy kép­ zeltem.Mi ez a nagy csodálkozás? Nem úgy van rendjén. . vándorló koldusként élelmet és menedéket kért a kolostorban. mi volt a bűne. Aztán újra és újra. Mingyar Dondup láma hangja volt. ha egyikőjük beteg? . amely olyan bizonytalanul tartotta a súlyomat. de elfogták és visszahozták bűntette színhelyére. hogy elszedje kevés kis vagyo­ nát. húzzanak fel. A fájdalom heves rohamokban sö­ pört végig a testemen.Kis barátom. hogy két barát együtt legyen. Megkérdeztem.Lobszang. Hason feküdtem. Az utolsó in- . és szól­ tam. A lábam! Maradj nyug­ ton. ez túl sok. Ám ne kalandozzunk el a konyhai eseményektől! A hűsítő ecsetelés hatása múlóban volt. ma pihenhetsz! Mereven elfordítottam a fejemet és meglepődve láttam.valaki mellém ült. mintha a bőrömet leégették volna a testemről. A fáklya világánál gonosz képű gazembert láttam. a lyukat lángoló fáklyával tömték be. én azonban igen. Észrevette. Megpróbáltam felugrani. de még több ismeretlen. hogy csodálkozom és elmosolyodott: . hogy valaki belém rúgott. a kolostorból mindenhonnan hangokat hallottam. mígnem nem tudtam semmiről. Te még nem emlékszel erre. és megtudtam. Megszökött. Sápadt napfény sütött a szemembe. szánakozó hangot hallottam. de a testem elölről is meg­ égett a forró hamuban. Elég volt egy pillantás: nem vette kö­ rül aura. az első gondolatom az volt. amely a léte­ zés síkjai között vándorol. hogy a láma szobájában vagyok. mintha csak fel akarna robbanni.De te híres láma vagy.74 HARMADIK SZEM kony kis hurkot. De leereszkedtem nyolc-tíz méter mélyre a víztől csillogó falak kö­ zött. aki a falnál kuporgott. Az idő vonszolódott. Aludj csak! . Halk susogás . Elmondtam egy imát a lelkéért. én meg csak egy kisfiú. az előző életeink során hosszú utat tettünk meg együtt. néhány ismerős volt. úgy éreztem. Lobszang. Kedves. A lábam még erősebben lük­ tetett.Kissé erőtlenül vála­ szoltam: . az­ tán éjszaka megölt egy szerzetest. így élet sem.Finom ujjai­ val végigsimította a gerincemet. Hunyorogtam. hogy elaludtam. lezártam vad bámuló szemét. de kínomban visszaestem. és ő mellet­ tem ül. Befejeztem a munkát. le a mocskos kőre. az istentiszteletre akartam menni. most már a testfeldarabolók következtek. és mikor magamhoz tértem.

messze többet. a levegőben. Voltak ma- . életében egyetlen nagy feladattal: össze kellett kap­ csolnia az anyagi és a szellemi világot. a messzeségben Lhásza terpeszkedett a napsütésben. hogy a láma. távolabbi kolostorok növendékei. olyasvalaki. aki nagyon fontos személy volt. mint a kocsikerék. Az ágy-pár­ nákat az asztalra rakták. Megmentjük a lábad. hogy rengeteg mindent tud ró­ lam. mint amennyit én magam. hogy kinézzek az ablakon. Világos volt. Alattunk. Legyen a hatalmas ember nagylelkű az esdeklőkkel. valóban jó ember. Itt lakott a legfőbb tibeti jövendőmondó is. pasztel árnyalatú. De most pihenned kell. Balra a Potála. Gyerekes fantáziámban faágon gubbasztó madárhoz hasonlítottam magam. hogy nem a földön fekszem. aztán a másikhoz. a távolságtól törpényire zsugorodott kis házak! Lent a völgyben kanyargó folyó. Mert a gazdagság forog. hogy nem akad majd jobb tanuló nálam. Túl az ablak alatti alacsonyabb tetőkön. . hanem úgy egy méter magasságban. hogy kilássak. Furcsa volt. A távolban bíborszín* hegyek. Néhányan sötétbarna köpenyt viseltek. Örömmel vártam. ők voltak a munkások. melyből templomok és iskolák kandidáltak ki­ felé. holnap herceg lesz belőle. Már akkor nyilvánvaló volt számomra. hogy visszanyerd az erődet. Aki ma koldus. Sok látnivaló tárult elém. Nagyon erős vonzerő volt köztünk . Elfordítottam a fejem. Tekintsen le az életek hosszú ösvényére. a csúcsokat csillogó hósapkák koronázták. Mellettünk nem messze egy aprócska erdő. melynek partjait a zöldnél is zöldebb fű szegélyezte. és eltökéltem. akit képességeim legvégső ha­ táráig követni fogok. a buddhista Szent Iratokban megfogalmazott parancsokra gondoltam: „A lágylelkű ember mindig boldogul. roppant méreteivel maga is kis hegyet formázott. Fi­ nom. hogy vele tanuljak. ne aggódj. egyszer az egyikhez jön.Az élet kerekére. Feltűnt egy kis csoport fehérbe öltözött fiú. mely gondjaira bízott. CSÉLA-ÉLET 75 karnációban nagyon közel voltunk egymáshoz. aki a veze­ tőm. míg a fösvény nem talál vigasztalót. a közelebbi fjflgyoldalakat aranytetejű lámakolostorok pettyezték. és a herceg is koldussá vál­ hat".ezt tisztán éreztem és áldottam a sorsot.V. az u ^ r b a n kü­ lönböző rangú szerzetesek jöttek-mentek. a Kji.

így majdnem egész idő alatt vezetőm. Ülni képtelen voltam. ez utób­ biak gyakran aranyszín stólát viseltek jelezvén. Mivel nem tudtam segítség nélkül menni.76 HARMADIK SZEM gasabb rangú szerzetesek is. Jobban foglalkoztatott a gyógyu­ lás és az. A testem a forró hamutól még mindig sok helyütt felégett és hólyagos volt.De sok mindenre tudattalanul. Teljesen begyulladt és váladékozott a bentmaradt rozsdadaraboktól. hogy a főtisztvise­ lők közé tartoznak. Meg volt elégedve azzal. rövid néhány évem alatt meg­ tanultam. A lábam merev volt és borzalmasan fájt. mint a lábam. ezzel ugrabugráltam. a papok csak fehér paripákon lovagoltak. de az egész együttvé­ ve sem kínzott annyira. amit korábban. Mingyar Dondup láma foglalkozott velem. Nem tudtam részt venni a szertartásokon és az osztályba se jártam. a jobb oldalamon vagy a hasamon feküdtem. és azt mondta: . és akár egy sebzett madár. keljek fel és mozogjak egy ki­ csit.emlékszel az előző inkarnációdból. Három nap múlva azt ajánlották. Sokan lovakon vagy pónikon ültek. vérvörös meg bíbor ruhában. A világiak színes lovakon. önkénte­ lenül . készítettek nekem egy mankót. hogy újra tudjak mozogni. . Mindez kiragadott a közvetlen jelenből.

A lábam még min­ dig fájt. ahol megégettem magam . hogy megforgassák a soktonnás követ. Belső felületén barázdák és vájatok voltak. mindannyian körbe-körbe jártuk és énekel77 . mi a folyosón át bevonultunk egy kis szobába. mert többet akartam mozogni. amelyekben a pörkölendő' árpa volt.alatta tátongott a kemence. A tibetiek keresztbe tett lábbal ülnek. a szerzetesek és a fiúk pedig nekifeszültek a küllők­ nek. A pörkölt árpát beöntötték az edénybe. amely keresztülfúródott rajta. ebből kisebb gerendák áll­ tak kifelé. majd az ajtókat becsukták. hogy hadd él­ jek a szokott módon. ahogy tudok.egyenletesen szétterítették. a tetején kb. vagy aho­ gyan mi nevezzük. és engedélyt kaptam arra. Megkértem. de a lábsérülésem határozottan megakadályozott ebben. Ehhez egy érdes felületű. két és fél méter átmérőjű tölcsér alakú kőedényt használtunk. vagy hogy hason feküdjek. Az edénybe ugyancsak töl­ csér alakú nagy követ illesztettek lazán. de lagalább javult valamennyit. A visszatérésem elsó' délutánján újra a konyhai munka volt so­ ron. ott a már megpörkölt árpát kellett megőrölni. hogy egy palatáblára felírjam a zsákok szá­ mát. hogy az árpaszemek ne hulljanak le. hogy úgy üljek.Eltelt két hét és sokkal jobban éreztem magam. Ha már megindult. Amíg egy adag pörkölődött. Az árpát kiszórták a gő­ zölgő kó'padlóra . mint abroncs nélküli küllők. lótuszülésben. Beleegyeztek. nem volt olyan rossz. Az volt a dolgom. elöregedett gerenda tartotta.

és az egészet órákon át főzték. Majdnerfi kimeríthetetlenek a kész­ letek belőle. tábla formára szárították. Nem azért kellett segítenünk a fizikai munkában. mert nem volt elég munkás. A kony­ hák egy3 |á£ik részébe mentünk. újabb és újabb frissen pörkölt árpát töltöttek a tar­ tályba. Ez volt a campa alapja. amit egy kis bőrtasakba tettünk. min­ denkinek segíteni kellett. hogy meg ne álljon. ha meg már mozgott. és nem lesz . A keverék nagyon tápláló. vigyázni kellett. mint az ében. és mivel egyszerre egy üstöt használtak.78 HARMADIK SZEM tünk. Aztán vajas teát keveigLik hozzá. mert pórusaikba beleivódik a korom. hogy egyetlen ellenségünk van. hogy elmenjünk a teatéglákért. amelyet fa helyett tüzelőnek használ­ tunk. egy szerzetes megsózta. pontosabban a megtört­ megpörkölt árpát. a másikat addig előkészítették és megtöltötték vízzel. A munka legrosszabb része a tűz etetése volt. a forró kövön szétszórták és újból megpörkölték. Mikor a víz újra forrni kez­ dett. bűzös. Amikor rárakják a tűzre. Aztán az őrleményt elvitték. úgy csillogott. Itt senki sem szidott meg az éneklésemért! Szörnyű nehéz volt beindítani azt az átkozott követ. beszélgess vele. Az apróbb darabokat behajították a forró vízbe. idehozzuk. Minden étke­ zéskor örflfttünkJjelőle egy keveset a campás tálba. és a campával együtt elég volt ahhoz. akit nem is­ merünk: dolgozz vele. Valamikor korábban félig megtöltötték vízzel. a fa olyan lesz. A hét-nyolc kilós téglákat Kínából és Indiá­ ból a hegyi hágókon keresztül szállították Lhászába. Úgy tartjuk. hanem azért. most forrt és gőzöl­ gött. "akkor megettük. ahol egy hat-hét hektoliteres fémüst álÍTlomokkal tisztították. Ahogy a őrölt szemek kihullottak az edény aljáról. Következő nap a teakészítésnél kellett segédkeznünk. míg tésztasűrűségtpiem lett. Aztán. ismerd meg. hogy megmozduljon. majd felaprítsuk őket. és az ujjunkkal addig kavargattuk. hogy ne legyen túl sok megkülönbözte­ tés. fanyar füstöt áraszt. Ami a közelébe kerül. A teát állandóan forrón tar­ tották. A jaktrágyát. mint új korában. egy másik nagy adag szódát rakott bele. több lapát tisztított vajat tettek hozzá. hogy az ember fennmaradjon. Minden fiú egy hétre való campánakvalót hordott magánál. és a környékén dolgozók arca megfeketedik. fokozatosan megfeketedik. Az volt a dolgunk. az.

A falon nagy táblák lógtak. és nekünk valamennyit fel kellett is­ mernünk. mert nem tudtuk. Belém sok asztrológiai ismeretet vertek. mert változatosságot hoz­ tak a szigorú kolostori életbe. hogy a megfelelő fajtát szedjük le. Néha három hónapig is eltartottak. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 79 ellenség többé.VI. amikor a ha­ talmasok félreteszik a hatalmat. mint vaktában felírni egy gyógyszert. és nem habozott. megmondják neki. Jobb az asztrológiai je­ gyek alapján kezelni valakit. mert ez a tárgy fontos volt az asztrológiához. Sorokban ültünk a földön. vagy a hagyományosabb testrészek. talán megint használni fog. Később kirándulásokra vittek minket. hogy füveket gyűjtsünk és gyógyszert készítsünk belőlük. . ahol jég borít mindent. A rendszer jól működik. hogy végül is van valami szavuk. mint a másik. Néhány szerzetestől eltekintve nemigen ismerték ezt a vidéket. Váll. a hőmérséklet mínusz 4 fokról plusz 15 fokra változik. érzik. és nagyon figyelmesnek és szorgosnak kellett lennünk egész idő alatt. nem talált" sorsjáték. de már csak akkor. az egyik testrész épp úgy megfelelt. egy részük a csillagjós­ lással foglalkozott. a tengerszint felett hét­ nyolcezer méter magasságba. de a jégtaka­ rókat forró vizű forrásoktól táplált zöld völgyek tarkítják. A „növénygyűjtő expedíciók" ősszel voltak. Ilyenkor a felföldekre vezettek bennünket. hogy ha más máson is segített. mögöttünk sétált. a többi gyógynövényeket ábrázolt. Ami­ kor a tanár előadott. a világon talán sehol sincs hozzá hasonló. és nagyon kedveltük őket. Az asztrológia „talált. ahova ért. Ha az apát durván viselkedett az év során. abban a reményben. kit fi­ gyel! Jókora pálca volt nála. és megbízhattak bennünk. Ha az ember 20-25 méterrel arrébb megy. Rengeteg matematikát tanultunk. és ha a bírálat jogos. Nagyon sok tanulnivaló volt. De amikor dolgoztunk az órán. kar. Tibetben minden évben van egy nap. amikor alaposan ismertük a növényeket. amit gondol. és bárki elmondhatja. nem tehet semmit a neki alárendelt ember ellen. ritkán élnek vissza vele. oda ütött. vagy a falitáblára írt. tudo­ mányos elvekre alapul. előttünk állt. hát. Páratlan élmény. Az alacsonyabb ran­ gúak kezében ez az igazság egyik eszköze a hatalmasokkal szem­ ben. Ez utóbbia­ kat minden héten cserélték. mert az orvosi munkához nélkülözhetetlen. mit se számított.

A törvények a következők voltak: 1. hogy ha betartjuk a törvé­ nyeket. hogy enyhébb körül­ ményeket találjanak. Bízzál az ország és a lámakolostor vezetőiben! 2. és mi. Beszéded és tetteid szelídek legyenek. a szerzetesek sötétedéskor lefeküdtek és hajnalig aludtak. Megrostálták a növendékeket. csakporiak voltunk az egyetlenek. Figyelj a barátokra és a rokonokra! 9. Az első évben nem volt részünk szinte semmi kikapcsoló- . Segítsd az országot! 7. Elég sok szerzetes érke­ zett máshonnan. A legjobban hasznosítsd az ételt és a vagyont! 10. Mutass háladatosságot és viszonozd a kedvességet! 12. nem lesz viszály vagy békétlenség. ne bánts senkit! 16. akik egy idő után elmentek. Az első év külö­ nösen nehéz volt. Ne légy féltékeny és irigy! 14. Tiszteld az öregebbeket és az előkelő származásúakat! 6. ma­ gunkra meg mint az elitre. s bár sokat morog­ tunk magunkban. Úgy tekintettünk rájuk. Tiszteld a szülőket! 4. Puhánynak és gyengének tűntek a szemünkben. Viseld a szenvedést és a nyomorúságot türelemmel és alá­ zattal! Állandóan azt mondogatták nekünk. és mi a többiek szintjére kerülünk..80 HARMADIK SZEM A vallásoktatás nagyon intenzíven folyt: minden reggel fel- mondtuk a Törvényeket és a Középút összetevőit. hogy kiselejtezik az alkalmatlanokat. Kövesd a jók példáját! 11. Sok kolostorban nem volt éjjeli szertar­ tás. Tarts mértéket mindenben! 13. Gyakorold a vallási szertartásokat és tanulj! 3. csak a legerőseb­ bek élték túl a jéggéfagyott felföldeken tett utazásokat. még többet morgolódtunk volna. A vezetőink bölcsen úgy döntöttek. mint bukottakra. ha a napirend megváltozik. Kolostorunk ismert volt a szigorú és kérlelhetetlen képzésről. Becsüld az erényeseket! 5. amikor fü­ veket gyűjtöttünk.. Ne botránkoztass meg senkit! 15. akik odamentünk. mielőtt még veszélybe sodorhatnák a többie­ ket. Légy becsületes és őszinte mindenben! 8.

hogy száz meg száz fiókkal körberakott szobában va­ gyunk. mire irányulnak. és beletesszük a tényt. hogy belénk sulykolják a jó em­ lékezőtehetség iránti igényt. hogy ne jöhessünk rá. A memóriatréning mód­ szereit évszázadokon keresztül fejlesztették ki. jó módszer ez.belépni egy szobába. Azt mondták. komoly verés. és valóban fejleszti a memóriát. Sokat kellett tudnunk az asztrológiáról. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 81 dásban. és azt a feladatot kaptuk.Na fiam. amely jól lát­ ható és könnyen elolvasható onnan. min­ den tényt osztályozni kell. Például azt kellett képzelnünk. aki orvosszerzetesnek tanult. Nyisd ki a fiókot. . a kötés nélküli. job­ ban tettük. nagyon szigorú büntetés járt érte. Gyakran Szent Könyvek obskúrus oldalaira vonatkoz­ tak. a Kangyúr hetedik kötetének ti­ zennyolcadik oldaláról az ötödik sort kérem. a jó memória igen felbecsülhetetlen érték. ahogyan memorizálni tanítottak ben­ nünket. Kérdésekkel bombáztak. Tanáraink mindent megtettek. a rengeteg gyógynövény neve és pon­ tos leírása mellett azt is ismerni kellett. A feledékenység meg­ bocsáthatatlan bűnnek számított. szórakozásban. Munkával és tanulással telt minden ébren töltött pillanat. A könyveket nem hordhattuk magunkkal. bármilyen apró hibát vétettünk.VI. kinyitni a megfelelő fiókot. hogyan lehet használni és keverni őket. mert rendszerint kilencven centiméter szé­ lesek és körülbelül negyven centiméter hosszúak voltak. majd hirtelen a gyógyfüvekre váltottak. Későbbi éle­ tem során úgy találtam. Ma is hálás vagyok azért. Na­ gyon tisztán magunk elé kellett vetíteni a „tényt" és a „fiók" pontos helyét. A ta­ nár például azt mondta: . hogy képzeljük el.képzelet­ ben . ahol állunk. Mindegyik fiókon tisztán kivehető címke van. és Szent Könyvek egészét kellett felmondanunk. csak azért hogy ellenőrizzenek. és kihúzni a szükséges tényt a hozzá kapcsolódó más tényekkel együtt. Mégis. ha egyáltalán nem válaszolunk. mi van benne? Ha nem tudtunk tíz másodpercen belül válaszolni. ha hibát. vagy játékban. mert a büntetés még rosszabb volt. A gondolkodásra nagyon rövid időt kaptunk. amint kinyitjuk a megfelelő fiókot. laza papírlapokat két faborító tartotta össze. és ne a könnyű utat válasszuk. A kérdéseknek nem sok közük volt egymás­ hoz. A legtöbb tibetinek jó emlékezőtehetsége van. Kis gyakorlattal bámulatra méltóan könnyű volt . de annak.

Ha éberen figyeltünk. A lo­ vaglásban nem voltam olyan ügyes. Bevallom. mintha csak helyben jár­ nánk. „uccu. Az udvaron páváskodtunk.rendszerint háromméteres . hogy a ta­ náraink attól féltek. mikor átkeltünk a folyó­ kon. A gólya­ lábcsatában ez előnyt jelentett számomra. Az első év­ ben nem játszhattunk semmilyen játékot. mert olyan kemény fegyelemben éltünk. A víz már a partnál is mély volt. sokkal nagyobb és idősebb fiúkkal jártam egy osztályba. nem jöhettek vissza. Mint mondtam már. hogy elriasszuk az ég démonait. ha egyszer kiszabadul­ tunk. Akik kimentek. amelyek testmagassággal emelnek a föld felé. hogy megedződjünk. nem kockáztattuk. és így megtakarítottuk a hosszú kitérőt a legközelebbi gázlóig. jól elboldogultam. Óvatosan átgázoltunk. így meg tudtuk tartani az egyensúlyunkat helyváltoztatás nélkül. hogy leesünk. Még mindig szerettem gólyalábon járni. Csatákat harcoltunk végig gólyalábon. és valami gyakorlati hasznunk is származzon belőlük további életünkben. A sportokat és a gyakorlatokat úgy tervezték. A többiek nehézkesen lépdeltek. Ezek után a nehéz hónapok után úgy éreztük. Az egyensúlyo­ záshoz nem használtunk semmit. de mikor a saját erőmre kellett támaszkodnom. neki" elszaladtam volna. illetve akik nem bírták a feszültséget. aztán egy bizonyos jelre megkezdtük a támadást.82 HARMADIK SZEM Az első tizenkét hónapban nem engedtek ki bennünket az ud­ varra. általában tízfőnyi csa­ patban felsorakoztunk kb. hogy kell játszani. Ha egy helyben akartunk állni. Akkor is a gólyalábakat használtuk. harminc méter távolságra egymástól. bekukucskálunk az ablakokon. mire a „lovas" megingott vagy leesett. Kel­ lő gyakorlat után még hosszabb . egyik lábunkról a másikra billegtünk. ki­ hulltak a rostán. miközben vadul kiáltoztunk.gó­ lyalábat használtunk. meglöktem a másikat. s hirtelen folyó került az utamba: át akartam hát men­ ni rajta. egész idő alatt dolgoztat­ tak minket. Két. Ez sajátos szabály volt Csakporiban. kétméteres gólyalábon baktat­ tam egyszer. Az első év után megszoktuk a szigorú szabályokat. azt sem tudjuk már. faragatlan fickókként viselkedtünk. közéjük ugrottam. ha lett volna ho­ vá. A gyengék. most szentelhettem rá egy kevés időt. meghúztam az egyik gólyalábat. Emlékszem. egyáltalán nem találtam . Olyan bo­ tokkal kezdtük. sosem térünk vissza.

amely majdnem mindig fúj Tibetben. levette lábát a támasztóról. De ritkán sérültünk meg komolyan. Velük előfordult időnként. azt gondolta: Aha. felugrott és fordult egy teljes kört. majd ahogy beljebb mentem a közepére. Egy szélroham felkapta a köpenyünket. ez itt egy sekély szakasz. Siettem a távoli part­ szakasz felé. egyenesen a feje fölé. Megismételte néhányszor a mutatványt anélkül. Voltak rajtunk horzsolások vagy lejött a bőr a térdünkről. Megkapaszkodott a bot végében. Ez­ után mindig megbizonyosodtam arról. hogy talán soha életemben nem voltam még ilyen gyors a gólyalábakon. aki átszeli a folyót. Azután nagy fröccsenés. Én ugrálni tudtam a gólyalábon. Persze volt néhány esetlen fiú. Az udvaron játszottunk például: a játék izgalmában megfeledkeztünk a szélről és kiléptünk a falak nyúj­ totta szélárnyékból. Mivel látta. komoly veszélyt jelent ebben a sportban. majd teljesen eltűnt. hatal­ masat estem: a támaszték eltört. aztán bukfen­ cet vetett a két gólyaláb között. hogy mit fog csinálni velem. és a fenyegetés. Volt közöttünk viszont egy fiú. hogy elvétett volna egy lépést vagy kijött volna a ritmusból. de nem törődtünk ezekkel az apróságokkal. és merő pillantást vetett rám. feljött majdnem a dereka­ mig. A szél. Akkor rohanó lépteket hallottam. Rettenetesen csúnyán beszélt. Leültem és beereszkedtem a vízbe. a lábak meg a gó­ lyalábak. hogy az ember ne sértse meg ma­ gát. aki a következőt tudta megcsinálni: sétálgatott egy kicsit.VI. a férfi megmarkolta a partot és kihúzta magát a folyóból. hogy a „lépcsők" jól legyenek rögzítve. és én gyorsan földet értem. Hirtelen csobbanás. és mikor én is kiértem. összegabalyodtak a kezek. Egy férfi futott az ösvé­ nyen. Fel­ ment a lába. hogy a víz nem éri el a derekamat. szépen beletalálva a támasztékba. hogy az asztrológusok számítása szerint a szü- . s máris felborultunk. a feje kibukott a víz fölé. de mikor először próbáltam. aztán le. A térdemig ért. arra gondoltam. hogy eltörték a karjukat vagy a lábukat. Röviddel a nyolcadik születésnapom előtt Mingyar Dondup lá­ mától megtudtam. A dzsúdóban meg­ tanultuk. va­ lósággal megfagyasztotta a vért az ereimben. hogyan kell esni úgy. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 83 sekély részt. aki majdnem átesett a saját árnyékán is. a kisfiúra. mert sosem tanulta meg az esést.

Mikor a szellem visszatér a testbe. ugyanolyan mint a villám. melyeket az alvás szellemi síkján élünk át. vagy el­ hagyja ezt az életet. amely akkor veszi át az irányítást. amikor az ember alszik. Nem zaklatott fel. a Legfelsőbb Tudat működteti. és az álom éber állapotban teljességgel lehetetlennek tűnhet. de teljes napfogyatkozáskor mindenki megnézheti. Számunkra a test egy héj csupán. Ilyen az emberi aura is. Ám később részletesebben is leírom az ezzel kapcsolatos élményeimet. Valójában nem számít. hogy ez az erő elektromos. Mint ahogyan korábban többször elmondta nekem. Úgy hisszük. A testet körülvevő aura csupán az emberben égő életerő tükrö­ ződése . A napko­ rongról többmillió kilométerre lövellnek a lángok.84 HARMADIK SZEM letésnapomat követő nap megfelelő időpont lenne a „harmadik szem megnyitására". hogy megfelelő feltételek kö­ zött lássa. hogy mesterem is ott lesz. elgondol­ kozhatnának ezen és gondolhatnának a nap udvarára is. A harmadik szem megnyitásával képessé váltam többek között ennek az aurának a meglátására. amilyenek. hacsak nincs az ember kiképezve.mindenki megtanítható rá. hogy az emberek hisznek benne vagy sem. tudtam. akik gúnyolódnak az ilyen dolgokon. Hitünk szerint az ember azért van gyenge fizi­ kai testében. akit érdekel. Még mindig ott van. az ébredés döbbenete eltorzítja az álomemléket. hogy tanuljon és fejlődjön. . és amikor jön az álom. A magasabb Én. Lefekszik pihenni. azok. Az alvás alatt visszatér a létezés egy más síkjára. a harmadik szem megnyitása után olyannak fogom látni az embereket. A szellemet a halál pillanatá­ ig „ezüst szál" köti össze a fizikai testtel. A hitetlenség nem tünteti el. Az átlagember nem látja a napudvart. és tökéletesen megbíztam benne. Nyugaton a tudósok mérni tudják az agy elektromos hullámait. a szellem kiszáll a testből és ellebeg. Az álmok olyan élmé­ nyek.

ahol várakoznom kellett. . Nem sokkal alattam a Potalát láttam csillogó tetőivel. Gyógyfüves borogatást tettek a homlokomra és szorosan a fejemre kötözték.Töltsd. és ezen a napon szabad voltam. Ekkor bemen­ tem abba a kis szobába. és a hegye helyett az U élén kis fogak voltak. de csak 85 . sem istentiszteletre nem kellett mennem. Azt kívántam. és elővett belőle egy fényes fémeszközt. hogy sterilizálja. Lyukfúróra emlékeztetett. A láma néhány percig nézte az eszközt. a homlokomat tisztára és szárazra törölték. megszületett az este.Ez elég fájdalmas lesz Lobszang. Este újból bejöttek hozzám. a Kjicsu révnél. szürkületkor majd jövünk érted. Az egyik erőteljes láma leült mögém. ahol kereskedőket láttam. azaz Ékszer park tavainak kéklő vize. hanem U alakú volt. és a szobába belépett három magas rangú láma. csak nem kör. fejemet a térde közé fogta. Mingyar Dondup láma megfogta a kezemet és így szólt: . bárcsak szerezhetnék egy bőrcsónakot és azzal sodródhatnék a folyón. ahogy akarod a napot. szóra­ kozzál Lobszang. egyikőjük Mingyar Dondup láma volt. sem órák­ ra. Mögöttem a Norbu Linga. Puha bőrcsizmák a kinti kövezeten. A második láma kinyitott egy dobozt. Kora reggel Mingyar Dondup láma azt mondta: . le­ beghetnék délre. Óvatosan leszedték a borogatást. aztán áthúzta egy mécses lángján.Nagyon kelle­ mes volt heverészni és lustálkodni a napsütésben. Túl gyorsan telt el a nap! Ahogy meghalt a nappal.Eljött a születésnapom.

Nos. nincs mást tenni. a szája sarkában a feszültségtől kis ránc húzódott. Hirtelen „reccs". és ugyanabban a pillanatban megállt az éber opera­ tőr kezében. tudtam. így hát nem mozdultam. ki­ csit rezegtette az eszközt. Hirtelen szúrós. Mingyar Dondup láma figyelt. ahogy az eszköz áthatolt a bőrön és a húson. én meg benne. és úgy éreztem. bevégzik veled így vagy úgy. miközben Mingyar Don­ dup láma odaadott neki egy nagyon kemény. inkább meghaltam volna. és körbeforgatta a nye­ lét. A láma erősebben nyomta. Aztán. hogy a fogazat átfúródjon a homlokcson­ ton. hogy valaki tüskékkel szurkál. Mintha megállt volna az idő! Nem éreztem különös fájdalmat. majd meg­ kérdezte: . mintha én lök­ nék egy rugalmas fátyolt vagy engem löknének neki. aki biztosan tartotta a nyelet. ha teljesen tudatodnál vagy. akinél az eszköz volt. A lá­ ma. és helyette színspirálokat és fehé- . arrább ment egy kicsit. amennyire csak tudsz. hogy pont belement a fejemen lévő lyukba. próbálj mozdulatlan maradni. Hirtelen va­ kító fény támadt és Mingyar Dondup láma azonmód azt mondta: Állj! . csak nyomást és tompa fájdalmat éreztem. A homlokom közepére nyomta az eszközt. égetett. és azt gondoltam magamban: . majd becsúsztatta úgy. csak egy tompa ütést. mikor a vége megakadt a csontnál. hogy különféle eszközöket és gyógyfüves olda­ tokat rakodnak ki. Nem tart nagyon sokáig. elhalt. A fájdalom egyáltalán nem volt erős. A láma.86 HARMADIK SZEM úgy lehet csinálni. melyet előzőleg tűzzel és gyógynövényekkel acélkemény­ ségűre edzettek. de nem tudtam. A falemezt az U két szára közé illesztette. mintsem hogy megmoccan­ jak vagy feljajduljak. mint a tűz. Egy percre az volt az érzésem. az operatőr végtelen elővigyázatossággal tovább és tovább csúsztatta a lemezkét. nagyon tiszta fale­ mezkét. mint nyugton maradni. aki operált. Bízott bennem. csiklandós érzetem támadt az orrnyer­ gemnél. s az eszköz átha­ tolt a csonton. minek az illatát.Egy percre a fájdalom felfokozódott. ne mocorogj. Lobszang fiam. épp most ment le a nap. Megszűnt és én finom illatokat éreztem.Minden rendben? Kezdjük. Ezután enyhülni kezdett. az helyénvaló. Láttam. Aztán ez is elmúlt. ránézett a többiekre. amit mond vagy tesz. hogy Mingyar Dondup lá­ ma is elém állhasson. Erősen figyelt. mikor ez utóbbi intett a fejével.

tudtam. Abból. még mindig őrzöm. Nagyon egyszerű volt. csak a legszüksége­ sebb enni. hogy kivegye a falemezkét a fejemből. Kaptam egy kristály­ gömböt. A HARMADIK SZEM MEGNYITÁSA 87 ren izzó füstgolyókat láttam. A következő héten beengedtek egy kevés gyenge fényt. aki az üveggömbbel. megfigyeltem. a kristály­ gömb éppúgy. hogy voltak más kisugárzások. aki a kőkristállyal tud legjobban dolgoz­ ni. és nem amilyennek mutatják magukat. hogy a három lámát arany fény veszi körül. amilyenek. Megint mások esetleg egy tál vizet. Senki sem látogathatott meg. A falemezt bent hagyták két-három hétre. és bejött a három láma. akik nap mint nap tanítottak. és addig. Ahogy új érzékem fejlődött a lámák szakavatott segítségével. A tizenhetedik na­ pon a szobában teljes világosság volt. Ettől fogva olyannak látod majd az embe­ reket.és innivalót kaptam. De nemcsak az emberi testet láttam tisztán. Csak később jöttem rá. . Idővel meg tudtam határozni egy ember egészsé­ gi állapotát az aura színe és intenzitása alapján. amely a természeti törvények által láthatóvá teszi az egyébként lát­ hatatlant. hogy ne tudjon mozogni. Mingyar Dondup láma hozzám fordult: . és használatában nagy gyakorlatra tettem szert. hogy az aurájuk volt arany. ahogyan a színek változtak. A kristálynak és használójának illeniük kell egymáshoz: van. Lobszang. amellyel az ember bárki tudatalattiján áthatolhat. A fémeszközt óvatosan kiszedték. míg ki nem vet­ ték. Előző éj- . Amint a kiálló falemezt helyére rögzítették. aztán egyre többet és többet. ahogy közeledett a hét vége. A kristálynézésben nincs semmi csoda. a kis szobában kellett maradnom. amit éltek és hogy a legtöbb ember valóban nagyon különbözően fest. melyek túlterjedtek a legbelső aurán.Most már kö­ zénk tartozol. Az első héten a szobát majdnem teljes sötétségben tartották. mikor mondanak igazat. mégpedig a tiszta élettől. eszköz csupán. és megőrizheti az össze­ szedegetett tények emlékét.VII. vagy a teleszkóp. Mindegy melyiket. Míg bent volt a falemez a fejemben. A harmadik szem számára fókuszként szolgál.Külö­ nös élmény volt látni. mint a mikroszkóp. és mikor nem. majdnem sötétben. kivéve a három lámát. az el­ vek azonosak. van. vagy tiszta fekete korongot használnak.

Káprázatos volt újra találkozni a fiúkkal.Lobszang. Nyüszítve visszarohan­ tam a szobába. ami a hom­ lokomon a műtét után maradt. aki gyors és hatékony módszerek­ kel tanít majd engem. indulj és egyél. né­ hányan féltékenyek rám. nem is annyira a tanulás miatt. No. és néhány különböző füstölővel együtt rátette. hanem hogy szemléletem kiegyensúlyozott legyen. de fele időmet Mingyar Dondup lámával kell töltenem. Időm másik felében az órákra és a szertartá­ sokra kell járnom. Ahogy a füst a mennyezet felé szállt. a füstön méregvörös szikrák villantak át. bepótolom. befejeződött beavatásom első szakasza. hogy másképpen látok? Anyám. hirtelen rántást éreztem. Az operatőr egy eszközzel megfogta a fadarab kiálló részét. Ám abban a pillanatban főként az evés érdekelt. ők milyennek tűnnek majd? De egyelőre nem érkezett válasz az efféle kérdésekre.. hogy melyik szín mit jelent. és a vörös szikrák a dühkitöréseket mutatják. mit gondolnak valójában. egyikőjük térde közé fogta a fejem. Fekete lett. és alaposan megvizsgáltak. hogy színeket láttam és már tudtam is mindent. Az aurája füstkék színű. mások meg közömbösek irántam. Az előző tizennyolc napon nagyon keveset kaptam enni. és már kint is volt. Reggel ismét bejöttek a lámák.. kék füst lengte körül. most elhatároztam.szóltam. Mingyar Dondup láma egy gyógyfüves párnácskát tett a kis pöttyre. csak az evés járt az eszemben. Most rájuk néztem és megtudtam. és mégsem ismertem egyáltalán. akiket olyan jól is­ mertem. .. . Az­ nap éjjel zúgó fejjel aludtam. Milyen lesz mostantól Cu. Kirohantam az ajtón. A többiek rémült arcomra néztek. Később hipnotikus módsze­ rekkel is tanítani fognak. Egy alak közeledett felém. Reggel jöttek a lámák. és ahogyan előzőleg. mert a személy nem eléggé fejlett. Mingyar Dondup Láma kisietett és mo­ solyogva jött vissza.Egy égő ember van a folyosón . aki tényleg szeret. ez csak egy dühös takarító.88 HARMADIK SZEM jel a homlokomat beecsetelték valamilyen gyógyfüves oldattal. hiszen na­ gyon éhes voltál. apám. A vezetőmmel egy eldugott beugróban ültünk. Az operatőr láma egy kis rézedény felé fordult. Van. Azt mondták. mint az ében. kimehetek már a többiekkel. A do­ log nem egyszerűen abból állt. meg kellett tanulnom. és megmutatta a fadarabot. onnan figyeltük azo- .

hogy önállóan gondolkodjon. Büntetésképpen a harmadik szem becsukódott. nézd azokat a változó hullámsávokat. . jobban látják az istenek. A harmadik szem erejét különösen betegeknél használtuk. megfelejtkezvén arról. Legendáink szerint sok-sok évvel ezelőtt minden férfi és nő használni tudta a harmadik szemet.VII. Lobszang.Később megtanítunk arra. Lobszang! Látod azt a színes fonalat. És ez így ment nap nap után. te most rendel­ kezel azzal a képességgel. azoknál. olyan. emlékszik rá. De az embereknek az a lá­ tomásuk támadt. és megpróbálták megölni őket. hogy az istenek helyébe lépnek. mely a szíve felett vibrál? Az az árnyalat és a vibrálás azt mutatja.Vagy például. aki hisz abban. Abban az időben az istenek a földön jártak és emberekkel keveredtek. Észrevetted azokat az elhalványult foltokat á fény koszorú sárgájában? Azt mutatja. Aztán majd azt is megta­ nulod. amit az ember láthat. most becsaphatja majd az ostoba szerzeteseket. hogy szent irataink minden szava a szó szoros ér­ telmében hiteles. Egy nap az apát úr értem küldött és magához hívatott: . hogy akarattal nyisd és csukd. akik természettől fogva rendelkeznek vele. Hosszú évszázadokon keresztül csak kevesen szület­ tek a tisztánlátás képességével. ahogy a másik két sze­ med. akik beléptek a főkapun. hogy egy­ szer már sikerült neki. a meg-megszakadó szikrázást! Üzletemberünk azt gondolja. Azok esetében. Különleges te­ hetség. megfelelő kezeléssel ezerszeresen is meg lehet növelni az erejét. hogy lealacsonyítják magukat! Egy hajlott ko­ rú szerzetes érkezésekor a láma ezt magyarázta: . Mingyar Dondup láma így tanított: Nézd azt az embert. mely a legtöbb embertől megtagadta- . úgy mint a másik két szemedet.Fiam. hogy még nem jutott el odá­ ig. mert kibírhatatlanul terhes dolog foly­ ton az emberek gyengélkedését figyelni. óvatosan és tisztelettel kell vele bánni vele. akiknek teste vagy lelke beteg volt. mikor egy kereskedő közeledett: Nézd csak. hogy az. ahogyan ez velem is történt. hogyan lehet tetszés szerint be­ csukni a harmadik szemet. A HARMADIK SZEM MEGNYITÁSA 89 kat. hogy tüdőbeteg. Most még állandóan használd.Alaposan fi­ gyeld meg ezt az embert. Lobszang! Valóban szent ember. Egy este a láma így szólt hoz­ zám: . Milyen kis aljasságokra képesek az emberek a pénzért. úgy.

Mondd el nekik.ne fedd fel. és sose saját hasznodra. A tehetség arra jogosít. nem hogy ma­ gad gazdagodjál.90 HARMADIK SZEM tott. sose tégy így. úgy viselkedj. Mingyar Dondup lámával együtt látogató leszek néhány hétig a Potalában. azt mondta. ami megváltoztatná az ösvényét. de ne mondj olyat a betegnek vagy a szenvedő­ nek. Segíts. mert látni akar.Az apát úr nagyon tanult ember volt. szenvedést látsz. De azt mondom. Mert az embernek magának kell megválasztania az ösvényt. hogy másokon segíts. mint bűvész a vásárban. akik azt szeretnék. . . amit tudsz. ha betegséget. találkozni fogsz sokakkal. Akármit is látsz a tisztánlátás által . fiam. fiam.és sokat fogsz! . Mesteremmel. bizo­ nyítsd be azt! . Bizonyítsd be ezt. de attól még a saját útjukat fogják járni. hogy néhány napon belül a dalai láma el­ küld majd értem. és a dalai láma orvosa.mondják majd. amelyen egy életen át járnak. Mikor majd más országokban jársz. Csak jóra használd. ha árt a többieknek vagy ha érintené az ös­ vényt. Mielőtt befejezte volna a be­ szélgetést.

eképpen. hogy a Potalában vagyunk audiencián. amelyet nemigen használtak. aztán helyezd a selyemkendőt Őszentsége lábára. Mielőtt elindulnál hátrafelé. Próbálnunk kell. Most nagyon figyelj! Tedd a kezed így és hajolj előre! Egyszer. hajts meg a fejed. vess egy gyors. Helyezkedj az előző testtartásba. hogy a nyakadra tehessen egy sálat. nehogy fe­ lesleges sietséget mutass. és állj meg úgy másfél méternyire a dalai lámától.Egyik nap Mingyar Dondup láma közölte velem. Lobszang! Belépsz a szobába. a szemed lefelé néz. . Nem örülnénk. még egyszer. . hogy a tarkódnak ne essen baja. Gyere ide. Közel a tanteremhez volt egy kis temp­ lom. Térdelj meghaj­ tott fejjel. ha a sarkaddal rálépnél a párnára.Először nézd. hogy tökéletes formánkban járuljunk a dalai láma színe elé.Egy figyel­ meztetés akkorra. aztán harmadszor is. hogy a potalai lá­ togatás időpontját kitűzték. Oda mentünk. hogy bemutatnak neki és a „belé­ pőbe" nem eshetett hiba.Úgy volt. így folytatta: . ha már ide értél. A pillanat izgalmában könnyű megbotlani. és be kellene mutatnod a hátraesést. amit a láma nagy gyakorlatával könnyedén bemutatott. várhatóan a hét végén kerül rá sor. Magadban számolj tízig. amit csinálok. hogy épp91 . észrevétlen pillantást a legközelebbi párnára. aztán állj fel és menj hátrafelé a legköze­ lebbi üres párnához. és azt játszottuk. Most mutasd meg. Dugd ki a nyelved üdvözlésképpen és ereszkedj térdre.Végigcsináltam mindent. . Lobszang. benne a dalai láma életnagyságú szobra.

Térden állva mentem. Az apát úr mégsem vizsgál­ hatta meg a dalai lámát. mint én. szombaton. Gyakoroljunk a csészével és a selyemkendővel!. hanem. De szent isten! Elfelejtettem a selyemsálat! Kimentem hát megint. tapsolt egyet. . és végigcsö­ römpölt a földön. és ehhez igazítsd a lépteidet. Mikor elhelyezkedtél már.Kimentem a szobából. Ha kellőképp ügyes vagy. .92 HARMADIK SZEM olyan jól csinálod. mani padme hum". hogy a láma egy-egy betegségét kikezelje. amikor csak akarta. hogy beléphetek. így bármely fájdalmat vagy rendel­ lenességet orvosi hibának tekintettek. és a Gyógyítás Templomaként. büszke voltam magamra. illetve a Gyógyítás Isko­ lájaként ismerték. Ez alkalommal sokkal nyugodtabban jöttem befelé. amikor a páciens már beteg volt! . akkor most jöhet a következő lecke. Besiettem. Hátralépdeltem és végül sikerült leül­ nöm lótuszülésbe anélkül. hogy automatikusan is tudjam. elég ügyes vagyok-e. Helyzete nem volt túlontúl irigylésre méltó. mint egy vágtató versenyló a Cangpon. és nem. Azt mondta. Újra kimen­ tem. Akkor majd úgy jössz be.Na. mert nem az volt a feladata. és oda­ mentem a szoborhoz. hogy megmutassam. megkínálnak teával. hogy felbuktam volna. Először a csésze kiesett. míg küldenek érte. hogy páciense egészséges legyen. beékelve a köpeny ujja és az alsó kar közé. lesétáltunk a hegyről.Azon a héten minden reggel próbáltunk. megállított: Lobszang. ráraktam a szertartásos khata-t a szobor lábára. és a láma je­ lezvén. és elölről kezdtem az egészet. A pénteki napon az apát úr elé kellett mennem. mint egy méltóságos fiatal pap. Lobszang! Hová ügetsz? Most csináld lassabban. de külön he­ gyen állt. Másnap reggel. A mi kolostorunk a Potala szervezetének része­ ként működött. meg kellett várnia. a helyén marad. mondd magadban: „Om. A rendfőnökünk volt a dalai láma egyetlen or­ vosa. A három meghajlás maga tökéletesen sikerült. mit hogyan kell csi­ nálni. amikor meghajoltam. A csészét így kell tartani. de aztán hamarosan kitanultam a fortélyát. A facsészét el kell rejtened a köpe­ nyed bal ujjában. hogy átmen­ jünk a Potalába. hogy teljesítményem „méltó tisztelgés Mingyar Dondup testvér tanítása előtt". s a tibeti üdvözlésnek megfelelően kinyújtottam a nyelvem. mégis a főépületekhez közel ugyan. Jól csináltam.

a betegek és gyengélkedők. amit himbálódzó üstökben melegítettek. Nem. Nem egy zarándok hónapokig gyalogolt. Tömérdek kőlépcső vezet fel a magasba. Több ilyennel is találkoztunk. maradjon csak az én titkom. és inkább ha­ sonlítható egy lépcsős utcához. hogy lássák a Mindentudó. a lépcsősor az épületeken kívül fut. mit éreztem. hogy Lhászában kezeltetni tudják magukat. A dalai láma rezidenciája az épület legtetején volt. írnokok is jöttek.Vili. mint egyszerű lépcsősorhoz. mások el­ nyúltak a földön. és egy „szent inkarnáció által megáldott" emléktárgyak. Nekünk nem jutott időnk ilyesmire. pásztorok. Mindenfelé árusok kínál­ ták portékáikat. úgy érezték. és mohó városnézők és zarándokok tömegébe ütköztünk. Voltak közöttük földművesek. tá­ voli tartományok nemesemberei. Egy helyen. Hogy mit gondoltam akkor. ha nem beszélek róla. felkeltek. Tibet minden ré­ széből érkeztek emberek. Ha csak egy pillantását elkap­ ták. Cu is közöttük volt. Néhányan forró vajas teát árultak. vagy ahogy mi nevezzük. kereskedők és bete­ gek. Anyám ép­ pen kilovagolt szolgái kíséretében. bizonyos összegért írtak néhány sort. . Voltak. hogy a nevezett személy megláto­ gatta Lhászát és valamennyi szent helyet. a Potalába igyekeztünk. hogy meglátogassa a Szentek szentjét. a szolgák igencsak sürgölődnek az udvarban. akik abban reménykedtek. mások mindenféle ennivalót. A Csakpori lábánál a Potala felé fordultunk. Odanéz­ tem. a dalai láma otthonát. amíg fel­ felé kaptattunk. nálánál ugyanis senki sem lakhat magasabban. elég volt a magamé. Lobszang. aztán ismét a földre vetették magukat. busásan kárpótolva lettek a hosszú utazásért és a viszontagságokért. Mingyar Dondup láma megállt és egy házra mutatott: . A fő­ tisztviselők közül sokan fellovagoltak a hivatalokhoz. és jobb talán. már magasan jártunk. Öregem­ berek nyomtatott horoszkópokat kínálgattak a hiszékenyeknek. amely bizonyította. hogy megta­ karítsák a lépcsőmászást. Odább az úton egy csapat vidám ember potalai ajándékokat. A POTALA 93 De ezen a szombaton nem törődtem az orvos bajával. Voltak ott talizmánok.Ott az előző otthonod. akik négykézláb kúsztak. barátaik támogatásával vagy két bottal sántikáltak végig az úton. Elárasztották az utat és végigjárták a hatmérföldes kör­ gyűrűt a Potala körül. Megint mások. kézi imamalmokat árusított.

és ne­ kem az volt a véleményem. ahol a dalai láma előző inkarnációinak sír­ emlékei álltak. valamint ritkaságokat a régmúlt időkből. A bejáratot nagy. mert ezen a napon. minden gondolat és minden reménység központja. és a hatalmas termetű őr szélesre tárta a kaput előttünk. Továbbmentünk. Vallási jeleneteket és ősi legen­ dákat ábrázoló gyönyörű faliszőnyegek lógtak a falakon. mert az egyik régi jövendölés szerint a béke el­ távozik. vagy épületcsoport az ország szíve. Közeledtünkre félrehúzták. az egyik végén van egy tó. vagy tudnak egyáltalán a barlang a létezéséről . ezen a helyen nagyon kicsinek és jelentéktelennek éreztem magamat. a hegy gyomrában . Alacsony asztalkákon műgyűjtők szívét gyönyörködtető tárgyak álltak. melyet zöld porcelán sárkányok védelmeztek. jakgyapjúból készült gesztenyebarna függöny borította. bárcsak kinyithatnám. a reggeli napsütésben felfelé tartottunk a lépcsőn. . és beléptünk egy nagy előtérbe. hogy ez rendkívüli dolog. kis hegyen fekszik. Tudtam. Mélyen lent. Az utóbbit . Tibetben ez az egyetlen kerék alakú tárgy. A jelenlegi épületek csak háromszázötven évesek. tömén­ telen drágakövet őriznek. Egy meggyszínű köpe­ nyes.94 HARMADIK SZEM A Potala önálló városrész. akárcsak mindenütt.úgy látszik . Hosszú idővel azelőtt egy erődít­ mény volt a hegy tetején. A falakon belül vannak a kincstárak. Az egyik függönyös bejárat melletti polcon pihent a Nemesek könyve. és megnézhetném benne a ne­ vünket. Ez az épület. Tibet minden egyházi és világi ügyét itt intézik. Kint. Nyolcéve­ sen nem voltak már illúzióim. hogy még több kemény munka vár majd rám: kemény munka vagy nehézség.csupán néhány kiváltságos. hogy erőt nyerjek belőle. kis folyosók ágaznak szét belőle. valamint mai rezidenciája volt. mi­ tológiai istenek és istennők szobrocskái és zománcozott díszek.egy óriási barlang húzódik. Csak nagyon kevesen jártak itt. Min­ denütt hallottuk az imamalmok kattogását. míg el­ értük a tető legtetejét. sárga stólás láma beszélgetett Mingyar Dondup lámával. Végül felértünk a tetőre. és tudni szerettem voltna. miért akar a dalai láma látni engem. mikor kerekek jönnek majd az országba.mivel vulkáni eredetű . azt kívántam. mert felismerte Mingyar Dondup lámát. de egy még régebbi palota alapjaira épültek. ahol aranytömböket.nagyon jól ismerték itt.

Megmutatom az ajtót.Mikor leültem. és háromszor meghajoltam. aztán majd elmegyek Kí­ nába. Kezdetben nehéz időket élsz meg. hogy beszélgethessünk. azután megállt és fi­ gyelt. mint a közönséges lá­ máké. a fal mellett. Az út hosszú és ne­ héz lesz. Ezt hallottam: . de a fején magas sárga süveget hordott. Lobszang. végig­ mentem a szobán. de eljön a siker. és megfigyeltem. hogy mind eléggé meszsze volt. Buzdításképpen picit meglökte a hátamat. hogy bemenj. amit elképzelni sem tudsz.Őszentsége érdeklődést tanúsít és egyedül akar vele beszélni. . fordulj meg és hozz ide egyet. hanem a csuklómra tette. és a hosszú szoba távoli végén megpillantottam a Mindentudót. így tettem. Megszólalt a dalai láma. hogy . odavittem egy párnát.ahogyan az szokás volt -. ahogyan megjósolták. Megadatott neked a tisztánlátás képessége.ahogy egész héten tettük . ahol folytatom tanulmányaimat. melynek erejét tovább növelték benned a harmadik szem megnyitásával. olyanokat is. másfél méterre nem kerültem Tőle. a tizenharmadik dalai lámát. Éppen letett egy könyvet. melynek füle a vál­ lára ért. az­ tán térdre ereszkedtem.Vili. amelyekről nem is hallottál. mert ekkor visszafelé kellett indulnom a legközelebbi párnához. gondold azt. Most az Ékességes lábára helyeztem. hogy sebészetet és orvoslást tanulok Tibetben. de végül sikeres le­ szel.csak gyakorlunk. Előrehajolt. köz­ ben ezt suttogta: . Beléptem.Nem tudtam. Sok külföldi országot bejársz majd. amíg kb. így folytatta: Nos.Tedd ide elém és ülj le! . Mingyar Dondup láma odaadta nekem a selyemsá­ lat. fiatalember.Ideje. akkor először: Azok a párnák túl messze vannak. Halált. Meghajtottam a fejem. és a sálat nem a nyakamra . A POTALA 95 ahol vele jártam. Ruhája olyan volt. De az Ékességes még min- . rombolást és olyan kegyetlenséget fogsz látni magad körül.menj csak be. Tudtam. Jól ismertem a jóslat min­ den szavát és eszerint is éltem hétéves korom óta. Megkaptam a feljegyzéseket az előző inkarnációdról és az asztrológusok jöven­ döléseit is. Mielőtt belép­ tem a szobába. Átkarolta a vállam és az ajtóhoz vezetett. miért mondja el nekem újra az egészet.Nincs okod az aggodalomra . Hallottam néhány figyelemre méltó dolgot rólad. Sáfrány­ színű selyempárnán ült. és aztán lépj be magad. Vezetőm hozzám fordult és így szólt: . Azt mondta: . Elfogott a félelem. az Ékességest.

Egyszerűen nem tudtam tartóztatni magam.Mutassátok meg a lelket. va­ lóban keményen tanuljak. Amint ettünk. en­ gedjétek. értékeli.hívta mesteremet a dalai láma. .96 HARMADIK SZEM dig beszélt. aztán megütötte a mellette lévő gongot.mondta. hogy megragadjuk. Állítsátok elő. hogy egy nyolcéves kisfiú nem. amelyeket Indiából importáltak.Uram! .Teljes felelősséget vállaltál . milyenek a kémiai reakciói. hogy azt akarja. aztán hátra­ hajtotta fejét és harsogó nevetésben tört ki. igaz? Mondd el nekem. megmérjük és savakkal megvizsgál­ juk. A dalai láma újra nevetni kezdett. milyen vagy. Mondta. bizonyíték.A dalai láma rám nézett. azt gondolod. De most teázzunk! Könnyedén megütött egy gongot.Szóval. hogy bizonyítékokat szerezzenek. . mit gondolsz róla. hogy a gya­ nakvás negatív hozzáállásával minden esélyüket elveszítik.válaszoltam.Ezekben az országokban az ember megvitathatja a nagy igazságokat. Mingyar! . . te kis pávakakas! . az Ékességes Indiáról és Kínáról mesélt. hogy kivételesen tisz­ tán látok. figyelmeztetett.Mingyar Dondup láma mel­ lém ült.mondta a hí­ vására megjelenő lámának. . Bizonyíték.mondják majd neked. és meghajolt a dalai láma előtt. Tudó­ saik így beszélnek: .De hát senki sem tudhat többet a mesteremnél. hogy Mingyar Dondup láma jó. Értékeik nem azonosak a mieinkkel. .Azt mondtad. semmiféle rendkívüli erőről ne tegyek bizonyságot. . Mondjátok meg. hogy amikor a nyugati világban le­ szek. sem a lélekről. de sok nyugatival is találkoztam.Hozz egy párnát. Úgy látszott. akivel valaha ta­ lálkoztam. kicsú­ szott a számon: .Ez a fiatalember elmondta.Kérd meg Mingyar-t. aki hamarosan visszajött a teával és különleges ételekkel. Talán még senki sem beszélt vele így. bizonyítékra van szüksé­ günk . hogy jöjjön be! . és én töké­ letesen egyetértek az értékelésével. . Belépett Mingyar Dondup láma. és parancsot adott a hívására belépő lámának. és ne be­ széljek sem az egóról. az pedig bizonyos. és ülj le. milyen a molekuláris szerkezete. . Mingyar Dondup lámánál. és nem törődnek vele.Voltam Indiában és Kíná­ ban . Mingyar Dondup láma a legjobb ember. a kereskedést és az aranyat istenítik. . a láma pedig így folyatta: . és hogy a legjobb tanárokat jelöli majd ki a számomra.

Ezen a helyen jól esznek. Mikor befejeztük. és az okkult tudományok igazi mes­ tere. . és akkor vezetőm teát és ennivalót hozott. majdnem olyan hideg volt. Néha attól féltek. akár a víz. pihenjünk le egy időre. és a lapos tető távoli részére mentünk. egy másik szobába. Láttam. hogy úgy jöhettek-mehettek. Időről időre én is megnézem őt. és úgy gondolja. hogy mindketten itt. hogy látni le­ hetett. Tervezd meg. Ezekből a termekből sokat megtudhatsz a tibeti történelem­ ről. és nem lehetett keresztüllátni rajta. A sárkányzsinórhoz tört üveget hasz­ náltunk. Az színezve volt. és fordulj hozzám. Lobszang. de ez itt átlátszó.az egyik odajött hoz­ zánk. A bal lábamon húzódó seb még mindig sok bajt okozott. jó benyomást tettem a da­ lai lámára . Fájt és bi­ cegtem.Itt maradunk néhány napra. . ha szükséges. ahogy bizonyosan megteszed. Kinyújtottam a karom. épp csak. . és azt mondta. Oda vezetett minket. Mingyar Dondup láma kivezetett a szo­ bából. ahogy csak akartok. Pihentem egy órát. mint a jég. Aztán derengeni kezdett valami: üveg! So­ sem láttam még síküveget. s emellett síkos is.VIE A POTALA 97 Lobszang Rámpa képzéséért.Nem volt szükségem több bátorításra. az ablakokon az olajjal átitatott anyag helyett valami megfoghatatlan volt. de az vastag volt. legnagyobb meglepetésemre. Itt. Mingyar Dondup láma azt ajánlotta. és felfedezzük az épület kevésbé ismert részeit .mondta. aztán felkeltünk. te­ gyünk így mi is.őszentsége azt az utasítást adta. Megdöbbentem. hogy egyek. hogy Mingyar Dondup láma titokban na­ gyon elégedett velem. . meghajoltunk és eltávoztunk. vezetőd régi barátom. Aztán hozzám fordult: . Aztán így folytatta: .Fiatalember! Jól válasz­ tottál. az épület legfelső szint­ jén kapunk szobát. és megborzongtam a lát­ ványtól. esetleg nyomorék maradok.Ideje betöm­ ni a lyukat a gyomrodban. .Jó néhány alacsonyabban lévő folyosót és termet nem nyitottak ki az elmúlt kétszáz esztendő­ ben.a rezidencián senki­ nek sem volt lámánál alacsonyabb rangja . előttem terült el Lhasza és az egész síkság. A dalai láma szolgálatában állók közül . és nagyon óvatosan megérintettem a látható semmit. és hogy egyetlen ajtó se legyen zárva előttetek.Még szólt néhány szót.

őt viszont rázta a nevetés.magyarázkodtam. Régóta felismertük. Tele voltam gyanakvással. olyankor. aztán a cső egyik végét kidugta az ab­ lakon. Vezetőm kis­ sé elfordította a csövet. azt gondoltam.Aha! . hogy a rohanó kereskedelmi vi­ lágban nincs idő szellemi dolgokra. Azt lehetne gondolni. Azóta sem vesződöm velük. és felkapott egy rézcsövet. Egy ideig piszmogott a csővel. hogy mást lássak. és egy kétségtelenül tekintélyes méretű orral. A kerekek a gyorsaságot és az ún. amikor egy nyugati ember azt mondja valamilyen okkult dologgal kapcsolatos állításra. hanem a szeméhez illesztette. A mi fizikai világunk ráérős.egyik a másikából. és természetesen nem ismertem fel azt a szörnyű kis teremtést. és nagyon szerette nézegetni a környező vidéket. .gondoltam. amely úgy nézett ki. Itt történt az is. tükrök nélkül. A csőben egy ember lovagolt felém. és intett. Gyanakodva néztem. meghúzta. Mingyar Dondup lámán kívül senki sem volt a szobában. de engedelmeskedtem. hogy Tibet különleges ország volt. Lobszang! A jobb szemeddel nézz. hogy az okkult tudományok mestere vagy . . hogy „lehetetlen". hogy életemben először tükörbe néztem. Belenéztem. . mintha egy bőrrel borított trombitadarab lett volna. . Oldalra ugrottam. akit ott láttam: egy sápadt arcú fiúcskát nagy vörös heggel a homlokán. . hogy ezoterikus tudásunk gyarapodhasson és terebélyesedhessen.98 HARMADIK SZEM Ám ez még nem volt minden. civilizáci­ ót szolgálják. aki a csőben felém lovagolt. De a végét nem a szájához. Sose felejtettem el annak az embernek a látványát. és majdnem elájultam a kábulattól. Megfogta a csövet. de az emberek nem is vágytak ilyesmire. és körülnéz­ tem. és játszani fog rajta. Gyakran eszembejut.Őszentsége azt mondta. a balt tartsd csukva. Nekem az az élmény volt „lehetetlen"! A dalai láma sok teleszkópot hozott magával. Mingyar Dondup láma kitárta az ablakot. és négy darab jött ki . te­ leszkópok. A kereket se akarták.Nézz bele.De miért kell tréfát űznöd a ta­ nítványodból? . a másikat odatette az arcához. mikor hazatért Indi­ ából. amikor meglátta az arcomat. nézzek bele megint a csőbe.biztos valami hangszer. meg­ babonázott. A vízen találkoztam már halvány tükör­ képemmel. Teleszkóp! Sosem lát­ tam ilyet. aztán azt mondta: . de a tükör túl őszinte volt. Nevetett.Még jobban nevetett.

hogy a naiv nézőket szórakoztassák. Az ember szellem. csupán a természeti törvények eredményei. csak az üres kődoboz. A tanárnak teljesen biztosnak kell lennie tanítványa erkölcsi integritásában. Fizikai tes­ tében semmi okból . hogy a remete szeme fokozatosan hozzászokjék a fényhez. és egész életükre ott maradnak. ezért a metafizikai erőkkel sosem élnek vissza.Vili. talán két méter vastagak. A gondosan irányított és részben sűrített gondolat az. hogy tanítványa morálisan alkalmas-e arra. szellemként vándorolhat a világon és a gondolat útján segíthet. és gondolati úton megolvassza a havat maga körül. hisz csak a megfelelő embereket tanít­ ják. Az anyag sűrített energia. amelyet hegyoldalra építenek. először három év. amikor előjön. Tibetben a tanár mindig meggyőződik róla. A remete a cellában marad. Egyszer egy nap beadnak neki élelmet egy fénybiztos. és remetecellákban laknak. máskülönben megvakulna abban a pillanatban. Nincs odabent semmi. hogy meztelen üljön a hóban. Az erők tehát egyáltalán nem mágikusak. akik közösségben tudnak legjobban fejlődni.akármi legyen az . hogy ilyen erők legyenek rábízva. A POTALA 99 Négyezer éve ismerjük a tisztánlátás igazságát. A remete belép. de nem azért fejtenek ki erőt. és ha egyszer kisza­ badul a hús kötelékeiből. energiahullámok.nem hagyhatja el helyét. Az Életről. értelmetlen létezés. hogy beeresszenek egy kevéske halovány fényt. A kőfalak vaskosak. és más metafizikus tudományokat.Tibetben jól tudjuk -. a telepátiát. és visszavonulnak kies lámako­ lostorokba. az Ember természetéről elmélkedik. A rést nap mint nap nagyítják. se fény. se bútor. hogy ne hatoljon át a hang rajtuk. ami képes megmozdítani egy tár- . A cella általában kis helyi­ ség. az okkult tudományok mesterei testeket tudnak felemelni érintés nélkül. másokon a magány segít. három hét és három napra. hogy sok láma képes rá. Néhány láma. Igaz. Mindez korántsem olyan ste­ ril. és saját kívánságára befalazzák. de az efféle dolgokat nem a szenzációhajhászok örö­ mére mutatja be. se semmi. Tartózkodásának utolsó hónapjaiban kis lyukat vágnak a tetőre. A gondolatok. Sokan közülük néhány hét múltán újra visszamennek a cel­ lába. egy másik világ teremtménye. hangbiztos tolóablakon keresztül. . Tibetben vannak olyanok. mint ahogy az ember esetleg gondolná.

mind fejjel lefelé jártak! Aztán a kép hirtelen villant egyet. de immár másként szabályozva vezet a telepátiához. Más formát öltött. Mindent megmagyarázott. hogy elvégezzen egy bizonyos cselekvést. . olyat. Lobszang. ahol mindennapos ese­ mény. és figyeld a fehér falat! . amely kevés ember számára elérhető. Nem csupán a teleszkóp működését. hogy több megvilágosodást éltem át. amelyek nem írhatók le ilyen könyvben. mint ez. egy átlagos remeténél. milyen elvek alapján működik. A falon azonnal megjelent előttem Lhásza fordított képe. nem kellene gyarló eszközöket használni. amelyeket olyan jól ismertem.más módszerekkel és hipnózissal is. de erről majd később.mondta. és valamit csinált az ablak fatábláival. ha a pilóta a sűrű ködben nem lát semmit? Kis tanu­ lással. hogy alapos ma­ gyarázatot ne kaptam volna a szóban forgó törvényekről. Elbűvölt a teleszkóp.legyen bár nagyon hosszú életű -. Aztán elfújta a mécses lángját. és nem érdemelt további gondolkodást. ha mikrofonon keresztül a leszállópályára irányítanak egy repülőgépet. de azt is. A magyarázat a „fénytörés"-ről valóban mindennél jobban zavarba ejtett: hogyan lehet a fényt megtörnP. Ugyancsak a gondolat. de . mi miért történt. A Potalában tett látogatásom eme képzés első szakaszaihoz kapcsolódott. és sokat használtam: azokat a helyeket nézegettem rajta. most állj ide. So­ sem mondhattam. Tudtam már. ez egyszerű volt. Miért olyan nehéz elhinni ezt abban a világban. Képzésem a dalai láma közvetlen parancsára sajátos célra irányult. . félretéve a szkepticizmust meg lehetne tenni ugyanezt a te­ lepátia segítségével is.Na.100 HARMADIK SZEM gyat. Elég annyi. Mingyar Dondup láma aprólékos pontossággal elmagyarázta. Cso­ dálkozásomban felkiáltottam. Az én ezoterikus fejlődésem nem járt együtt bezárkózással. amely arra késztet vala­ kit a távolban. hogy lehet hangtalan fütyüléssel kancsót vagy köcsögöt összetör­ ni. Még az első látogatás alkalmával bevitt egyszer egy teljesen sötét szobába. úgymond „gondolatra". nem vonultam vissza hosszú időre a teljes sötétségbe. „hisz ez varázslat!" anélkül. Férfiak. nincs benne semmi csoda vagy varázs­ lat. Olyan dolgokra tanítottak . és minden a helyére került. nők. hogy megértsem. és jakok. milyen okok húzódnak a háttérben. aki remete akar lenni. egyszerűen köznapi természeti törvények működtetik.

Évszázadokon keresztül sokfelől. A falakon különös diagramok voltak és ismeretlen jelene­ tekről készült rajzok. mi történt később. mikor láttam. úgy mondták. hihetetlenül elborzasztott. szögek­ kel keresztre feszített ember. és utána már semmi sem lepett meg. De jobban érdekelt a tó. amely a Tudás és a Helyes Elet egyesülését követi. és csúszkál­ tunk végig a sziklás átjárókon. Akkor észleltem. Nagyon kár. régi könyvekkel és gyönyörű vallási témájú festményekkel. Ölelkező férfi és női szellemeket áb­ rázolnak például.számtalan évszázaddal ezelőtt vulkánikus tevékenység hoz­ ta létre. méghozzá a javából. óvato­ san másztunk lefelé a végtelennek tetsző lépcsősoron. és nagyon él­ veztem. és egyetlen tibeti sem tekintené annak. több mérföldre nyúlik az egyik folyosó végétől. A POTALA 101 hogy fényt is lehessen törni?! Egész addig nem értettem meg a dol­ got. hogyan törnek meg a fénysugarak. Az alagutakat . a többit majd egy későbbi időpontban. aki látott néhányat közülük. miért éppen ezeket az ajándékokat küldték. Végre beléptünk . A motívumok ta­ nulmányozását jelentette ez. A két meztelen. mindig az éppen uralkodó dalai láma részé­ re. vezetőm egy könyvből felolvasta nekem pontos történetét. akit istenükként tisztelnek. miután beszámoltam a tárgyról szerzett benyomásaimról. hogy kiderítsem és pszichometriai benyomást szerezzek róla.így mondták ne­ kem . Elismerem. Majdnem valamennyit szobákban raktározzák. hogy a keresztények szimbóluma egy megkínzott. de a képeknek messze nem az obszcenitás a cél­ ja. Azt mondták.Iga­ zad van. hogy saját mércénk szerint ítéljük meg más országok népeit. Ez egy lámpából állt. Mielőtt eljöttünk a Potalából. mert egyre többször és többször hallottam: . ölelkező figura azt az eksztázist fejezi ki. szemérmetlennek tartja őket. valóban. nemcsak Tibetből érkeztek ajándékok a Potalába. csak egyet nézhetek meg. megnéztük az egyik föld alatti alagutat. ügyes vagy. Aztán. amíg egy speciális szerkezetet nem hoztak a szobámba. és azt is. Lobszang. hogy valamennyien hajlunk arra. Az a na­ gyon-nagyon kevés nyugati ember. Örültem. Lobogó fáklyákat vittünk magunkkal. amelynek fényét különféle lemezek takarták.VIII. amely. A Potala raktárai tömve voltak csodálatos szobrokkal.

102 HARMADIK SZEM egy alagútba. Sok-sok évvel ezelőtt kalandos kedvű szerzetesek készítettek egy fatutajt. míg hirtelen eltűnt a mennyezet: nem láttuk. Fény támadt. a víz elsodorta őket. amikkel hajthatják. bi- . szörnyű. kábító üté­ seket. Mingyar Dondup láma törte meg a csendet: . Odamentem. öt-hat méter hosszú lehetett. darabokban szilárdult meg. hogy a sziklában van egy aranyréteg. Érezték. Meddig utaztak. körbe­ körbe. amilyet még soha életemben nem láttam. megsemmisítő szorítást éreztek. de kicsit arrább valami ragyogott a falon. merre is menjenek. a sötétség olyan volt. hogy tö­ rékeny tutajuk a vízidémon markába került. kutattak. és láttam. Nyikorgó-csikorgó hangot hallottak. szél kerekedett. ahol már nem lát­ ták a falakat és a mennyezetet. el­ fújta a fáklyákat. A többiek nem voltak ilyen szerencsések. nem tudták. A tutaj felgyorsult. így folytatta: . Ahogy finom csapásokkal tovább eveztek. és hozzá evezőket. amin álltunk. amilyenhez hasonlót a föld felszínén sohasem látni: tömör feketeség. valamennyien elszédültek és rosszul voltak már. amelyekkel a fagerendákat egymáshoz erősítették. Fel­ szerelték fáklyákkal. Úgy érezték. A tutaj hirtelen megbillent. Lerepültek a tutajról. Az aranyat nagy hő olvasztotta ki egykoron a sziklából. Fekete volt és mozdulat­ lan. mint tónak. tétovázva. A szikla.Eltévedtek. és a fejemtől a térdemig érő magasságban helyezkedett el. hogy már-már láthatatlan. odáig már nem jutott el a fáklyák fénye. a víz alá merültek. Egyetlen hullám sem fodrozta a vizet. tökéletes sötétség borult rájuk. Mérföldeken át eveztek. A hirtelen mozdulattól a hullámok felcsaptak a fedél­ zetre. és olyan víz szélén álltunk. inkább látszott fene­ ketlen kútnak. Sehol egy fény. Beleka­ paszkodtak a kötelekbe. és húzza végze­ tük felé. egyetlen hang sem törte meg a csendet. egyszer csak egy tágasabb helyre értek. Hallgattam tanítómat. csillogott a fáklyák fényében. akár egy aranyszínű gyertya viaszcseppjei. annyira fekete. Forogtak. Még tettünk vagy száz métert. és az emberek csuromvizesek lettek. nem tudták. amely egyre szélesebb és szélesebb lett. és élénken magam elé képzeltem. merre van az előre. zöldes. kegyetlen óriás ragadta el őket. és vízre eresztették. Néhányuknak még sikerült nagy levegőt venni. szintén fekete volt. és merre a vissza. Kb. amit mesélt.Ez a tó a folyóhoz megy innen negyven mérföldnyire.

mikor asztrálsíkon is el tudjuk végezni a kutatást! Igen. Belegondoltam az egészbe.A távolban a Potalát látta. Mindkettőnkért. vérezve vízbe fúlt. Néhány éven belül eleget tudsz majd ahhoz. Lobszang. hogy elmegy a Potalába hordágyért. az meg beleegyezett. hogy együtt fedezzük fel ezt a helyet. bárcsak lenne egy tutajom. Hármójuk­ nak nyoma veszett. hogy körülnézzen. de minek fecséreljük testi erőnket. A POTALA 103 zonytalan. Akkor lépéseket hallottak maguk mögött. No. azt gondoltam. hogy bejárjam vele a tavat. hogy ők szerzetesek (a köntösük ugyanis teljesen leszakadt róluk). képes le­ szel rá. Valami. körös-körül zöld réteket és legelésző ja­ kokat. el­ hajította. tanulj. Vezetőm figyelte az ar­ comat. de tudott dolog. A szerzetesek több mint fele kékre-zöldre verve. hogy kihalássza magának. egy pásztor né­ zett le rájuk. és meggyújtotta őket azokról. De most tanulj fiam. a beavatásodkor. Látta az összetört tutaj lebegő roncsait. Lobszang. és azért jött. ők kiértek a partra. megtudod ké­ sőbb. egyszer csak felnevetett és azt mondta: . Végre is egyikőjük feléledt annyira. vagy valaki megtekerte. hogy hamarosan vakon fogunk tapogatódzni az alagutak sötétjében. butaság volt. induljunk! .Igen. majd hirtelen a ragyogó napsütésbe repítette őket. és kotorászni kezdett. Végül a két szerzetesnek sikerült meg­ győzni a pásztort arról. Majdnem újra összeesett a megdöbbenéstől.Vili. Azok. akik megmenekültek. órákon át élet-ha­ lál közt vívódva hevertek. Először azt hitték. Egyiket fel is kutatták. hogy szigetek vannak nem messze amögött a terület mögött. Abban a pillanatban Mingyar Dondup láma a távolabbi falhoz fordult. .Itt tároljuk a tartalékot. nagy mu­ latság lenne átkutatni a tavat. Ahogy elfordultunk a tótól. amelyek már csak pislákolva égtek. Két ember menekült meg. Hogy mit találtak. hogy nem hoztunk tartalék fák­ lyákat magunkkal. és azt kívántam. A fáklyák már alig égtek és úgy tűnt. Azóta kevesen vállalkoztak rá. Valami rejtett fal­ mélyedésből fáklyákat húzott elő. amelyet fáklyáink fénye be­ világít. aztán erősebb fény. hogy felfedező útra induljanak a tavon. másként nehéz lenne kita­ lálni innen a sötétben. meghaltak és a tibeti mennyországban vannak.

ha van lehetőség arra. és teleszkóppal megnézzük azt a he­ lyet. otthon van a rajzok között és az alagutakban. és miért nem nézzük meg. a kis ligetet a dalai láma előző inkarnációjának parancsára ültették. a helyet egy facsoporton kívül semmi sem jelöli. mint egy öregember. hogy újra eljöjjünk ide. nincs ott semmi érdekes. Mingyar Dondup lá­ ma félbeszakította a gondolataimat: . vagy megnézzünk egy-egy képet a falon. Mingyar Dondup láma azt mondta. mindig megpróbáltam a mélyére hatolni. láttam. Felmegyünk a tetőre. Nagyon vártam. még akkor is. Az egész helyet valami rejtély lengte körül. . amit a teleszkópon keresztül ne lámánk. időnként megáll­ tunk. . megkérdeztem. Még néhány lépés. miért nem lovagolunk ki a helyszínre.Amikor felértünk. és ha rejtélyről hallot­ tam. Nem tudtam elvisel­ ni a gondolatot. A tó kivezetése mélyen a vízszint alatt van. mintha óriásokat ábrázoltak volna. legalábbis olyasvalami. amely úgy negyven mérföldre volt innen. Nem értettem őket. hogy évekig találgassak és így jussak el a megol­ dásig. ahol az egykori szerzetesek kiértek a felszínre. hogy kifújjuk magunkat. amelyek meghaladták felfogóképességem határait. Ahogy ránéztem mesteremre. meg különös gépezeteket. ha eközben jelentős veszedelem fenyeget. és megint a világosban leszünk.104 HARMADIK SZEM Küszködtünk felfelé a meredek folyosókon. hogy megleljem a választ.Lobszang! Úgy motyogsz itt.

mikor hasonló csínyeken buzgólkodtam. A Csakpori egyik tetején kis nö­ vendék olvasott a hátán heverészve. és időnként apró kavicsokat hajigált le az udvarba. hogy dalai láma kétségkívül engem is rajtakapott. mert rájöttem.Várj meg itt. ahogy visszahúzta a fejét. A Potalában tett látogatás olyan volt. Igen kényelmetle­ nül éreztem magam. hogy a teleszkópon át még utolsó pillantást vessek a vidékre. nemsokára visszajövök. próbálkozásaimat a jövőben az épületeknek azokra a szárnyaira korlátozom. a szerzetesek kopasz fejére. mikor hívó kiáltást és kiabálást hallottunk. . Biztos megked­ velt engem. Megálltunk. Elindultunk lefelé a lépcsőn. mögénk. A lencsén ke­ resztül láttam arcán a manós vigyort. Lihegő szerzetes rohant felénk. hogy visszatérjünk Csakporiba. Lobszang. melyek rejtve vannak a Potala elől.Ezzel sar- 105 . vissza a Vashegyre.Másnap reggel komótosan nekikészülődtünk. Az „indiai ételek"-et az ő gondjaira bízták. akik rövid látogatásunkat olyan kellemessé tették. Ideje volt köszönetet mondani a lámáknak. A mellettünk elhaladó szerzetesek hátrafele mutogattak. Indulás előtt felrohantam a tetőre. De indulni kellett. hogy különösen kedvesen elbúcsúzzunk a dalai láma személyes intéző­ jétől. amit gyor­ san meg is ettem. Mesterem megállt. zihálva átadott egy üzenetet Mingyar Dondup lámának. hogy a csodálkozó szerzetesek ne vegyék észre. . Félúton lehettünk. El­ tökéltem. Ideje volt. akár egy nyara­ lás. mert készített nekem egy búcsúajándékot.

106 HARMADIK SZEM kon fordult. és ismét felment a lépcsőn. Nagyon-nagyon óvatosan megvizsgálta. akinek az esés következtében betört a koponyája.Vissza se pillantott. ahol a letört rész belógott a koponyába. Szerába kell sietnünk. A vágás a gyógyfüvek miatt csak kis vérzéssel járt. Elgondolkodva megfordultam. továbblovagolt.Apám! . Hamar a Szera kolostorba értünk. Ránéztem. az egyik apátot komoly baleset érte. Tétlenül őgyelegtem. amint éppen felém lovagolt. Néztem távolodó alakját. Amikor megkapta. Egy csontdarab behor­ padt. tudomást se véve rólam. A koldusok és a zarándokok ijedten menekültek utunkból. Leugrottunk a lóról. mint amennyit feltételeztem magamról: kiegyenesí­ tettem a hátam és mereven átnéztem Lhásza felett. mert megláttam apá­ mat. Körülbelül fél óra múlva Mingyar Dondup láma egy másik lo­ vat vezetve lefelé lovagolt a lépcsőn. ő visszanézett. mikor felismert. Amíg kavartam. és elkiáltottam magam: . és majdnem hanyatt estem. ahol szerzetesek vártak ránk. a bőrdarabot visszahajtotta. és nézegettem régi otthonomat. Végigvágtattunk a Lingkhor úton. gyors mozdulattal U alakú vágást ejtett a bő­ rön. Újabb adag oldatot kent rá. hogy mindkét nyereghez egy-egy táska van rögzítve. megvizsgálta az öregembert. Mingyar Dondup láma forró vizet kért. A szemem égett. . közönyösen továbblovagolt. eközben pedig arra gondoltam. és nyomást gyakorolt az agyra. aki a hátán feküdt. Kivett egy éles kést. Azután.Szállj fel. az életerő . beleszórt néhány gyógyfüvet. Amikor az oldat kihűlt. el előző otthonom mellett. és megtalálta azt a helyet. lemos­ tuk vele az öregember fejét. biztos vezetőm felszerelése.mintha kihunyni készülne alig-alig pislákolt benne. Láttam. és vezetőm megtisztította saját kezét. De több ön­ uralmam volt. berakta a szükséges eszközöket egy fer- . hogy szabaddá tegye a csontot. s az ál­ la majd leesett a csodálkozástól. és az egyik apát bevezetett egy öregemberhez. mindketten megfogtunk egy-egy csomagot. remeg­ ni kezdtem. cso­ dáltam a kilátást. Még mielőtt hozzá­ kezdett volna a műtéthez. s mi több pont a Potala lépcsőin. Lobszang. most aztán nyilváno­ san megszégyenülök. amely már készen is állt. kimondhatalan fájdalmamra. Az arca ólomszínű volt. gondoltam.

Néhány napig rossz lesz a közérzeted. ezért küldtem üzenetet a csúcsra. és halványan elmosolyodott.Úgy fogtam az edényt.IX. pará­ nyi háromszög alakú éket. Há­ rom-négy nap múlva már nem lesz okod az aggodalomra.Ügyes voltál. Most körbevezetlek ezen a közös­ ségen. . forró fertőtlenítőben. hogy Mingyar Dondup láma hajol fölé. Egy pálcával kitámasztot­ ta. .Tudtam. Megtisztítottam az eszközöket friss. milyen egy másik kolostor. és gondosan visszahajtotta a bőrleffentyűt. míg a másik pálcát vésőként használva a csont alá nyúlt. egyik végén lapos és fogazott ezüstpálcát.Tartsd ide a tálat. Néhány napig legyen melletted valaki. . mivel semleges anyag. hogy a normális szint felé kerüljön. akkor még egy kicsit igazított rajta.Összeforr. és min­ dent gondosan visszapakoltam a két táskába. hogy kivehesse belőle. hogy ne feküdj laposan. Különleges óvatossággal behelyezte a legvé­ konyabb élt oda. Lobszang! . majd lassan. hogy csak te menthetsz meg. egy kis ezüstpecket. úgy. Kifőzött lófa­ rokszállal összeöltötte. Hátát megtámasztottuk néhány párnával. és az ezüst. azután az egészet bekötözte egy ugyancsak kifőzött vászondarabbal. megszárítottam őket kifőzött ruhán. amelynek egyik oldalát előzőleg érintetlenül hagyta. Az megmozdult. Mikor a kezemet mos­ tam. ahol a törés a legszélesebb volt. nem hagyhatom el a testemet. majd kivett belőle két. hogy félig ülő helyzetben legyen. Az öreg apátba . Odamentem az ablakhoz és kinéztem. mikor alszol. és a műtét helyét bekente gyógyírral. egy-két napig fáj majd a fejed. Benyomta a koponyacsont és a kissé megemelt csontdarab széle között a résbe. Még nem végeztem be a feladatomat. meglátta. az öregember hunyorogva kinyitotta a szemét. A csontdarab helyére került. de ha elmúlik. és mereven tartot­ ta. amit akar. megint csak nagyon finoman kiemelte a lifegő csondarabot. óvatosan megnyomta a csontot. Érdekes dolog volt látni.Meggyó­ gyulsz.Beecsetelte gyógyfüves oldattal. Fino­ man.miután agya megszabadult a nyomástól . . Lobszang. és így szólt: .lassacskán visszatért az életerő. Sokban különbözik a miénktől. Mingyar Dondup láma odalépett hoz­ zám: . mehetsz a dolgod után. A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 107 tőtlenítővel telt tálba. Mesterem figyelmesen nézett rá és így válaszolt: . nem okoz majd problémát.

de sehol sem volt nyoma annak a tisztaságnak.Nos. és kimentünk a fo­ lyosóra. még a füstölők is keserűbb füstöt árasztottak. Az utcákon Kham tartománybeliek cirkál­ nak. lustálkodtak és senki sem szólt egy szót sem. de én nem annak nevezném.Úgy látom. templomokkal. de annál fontosabb. Mosolyogva nézett rám. rendnek és fegyelemnek. melyek a várost várossá teszik. a Vadrózsa-sövény három mérföldnyire fekszik a Potalától. A szerzetesek úgy jöttek-mentek. Itt-ott ugyan ült egy-egy szerzetes.a mieinkkel összehasonlítva . ők a járőrök.Rózsasövénynek hívják ezt a helyet. . vagy ahogyan hívták. mint tízezer szerzetes­ sel Drepung a legnagyobb. Szera követi kb. mint Csakporiban.Csakporiban kemé­ nyen dolgoztak volna. Jelenleg kétségkívül a kommunista katonák! Csakpori kis közösség volt.Neve­ tett. a többi kolostor többsége nagyon laza volt. a három kolostor közül Ganden a legkevésbé jelentős. . egyedül rendet teremts itt. mindössze hatezren vannak benne. . aho­ gyan akartak. . és egyike a „három székhely­ ként" ismert kolostoroknak. akkoriban ez volt az „orvosi tanulmányok székhelye" és a kormány tanácskozó testületében is számottevő képviselethez jutott. Meste­ rem azt kérdezte: . Az imamalmok a legtöbb helyen mozdulat­ lanul álltak. aki a kereket pör­ gette. és mindazokkal az épületetekkel. . hétezer ötszáz fővel. Szera. azt hiszem rengeteg vadember van közöttük. vágynál rá. Mindegyik városnyi méretű. hogy te magad. A fiúk csapatokban játszottak az udvarokon . Nem volt olyan tisztaság.Lehet. .Nem.válaszoltam. A templomok . is­ kolákkal. amelyet én már megszokottnak tekintettem. hogy a mi kolostorunkban volt a legnagyobb fegyelem. és ha a szerzeteseknek lustálkodni támadt kedvük.gon­ dozatlannak tűntek. Lobszang. utcákkal. Mint a Gyógyítás Temploma. Tény. A csendes többség rossz hírét mindig né­ hány zajongó költi. elvállalnád a feladatot. hogy itt maradj és könnyű életet élj? . nincs is szigorú fegyelem. és úgy tűnt.108 HARMADIK SZEM Egy láma gondjaira bíztuk az öreg apátot. Nem kevesebb. .Hétezren vannak.

és mindenre megtanított. . hogy megfosszuk a beteget az öntu­ datától. A dzsúdó a mi mód­ szerünk erősen leegyszerűsített formája. A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 109 Csakporiban tanítottak minket . sokat kellett utaznunk. befejezi a félbehagyott mondatot. önálló város városi szolgáltatásokkal és kénye­ lemmel.„dzsúdóra". pl. a „szungtrukjömpa tü depó lelapo"-t nem lehet lefordítani. akik a legszigorúbb jellembeli követelmények­ nek is megfelelnek. Az ember öntudatlan állapotba hozható. hogy szelíd legyen. Mivel orvoslámák voltunk. hogy rövidesen mi történik vele.IX. Nem jár fájdalommal és egyáltalán nem kockázatos. A hipnotizált embert pedig olyan hatásoknak teszik ki. más közösségben nincsenek . Öreg Cu a „dzsúdó" nagymestere volt. csak azoknak tanítják. mert örömét lelte abban. Mi úgy tartjuk. a beavatko­ zásnak semmilyen mellékhatása sincs. Ennek a fejlettebb rendszernek nyil­ vánvaló veszélyei vannak. amit találtam.mondjuk úgy . hogy ne élhessen vissza a ráruházott erőkkel. Rendkívül érdekes: ha vala­ ki beszéd közben vesztette el az eszméletét. hogy gyógyí­ tás céljából a beteget öntudatlan állapotba hozzuk. a tibeti leírását. talán a legjobb Tibet­ ben. mint aho­ gyan a „technikai" szót. ezért akárcsak a hipnotizálást. hogy önuralomra tegyünk szert és képesek legyünk arra. de én már négyéves ko­ romban tudtam őket. még mi­ előtt felfoghatná. és hogy az or­ szág keményebb. vagy fogat húznunk. ha törött csontokat kellett összeilleszte­ nünk. Ez a legközelebbi angol szó. és mindegy. A legtöbb férfi s nő is­ merte az elemi fogásokat és dobásokat. meg hogy bizonyítsák. Tibetben a lámakolostor nem pusztán a valláshoz vonzódó em­ berek lakóhelye. veszélyesebb részeiben is biztonságosan közle­ kedhessünk. amikor felébred. Csakporiban is volt színház. A zenészek mindig készen álltak a szóra­ koztatásunkra. vallási és hagyományos dara­ bokat is játszottak benne. Az erős ember megengedheti magának. az „amarée"-t sem. Arra használtuk a dzsúdót. de minket Csakporiban megtanítottak rá. míg a gyenge és bizonytalan ember hetvenkedik és dicsekszik. amit tudott. hogy jól végzi a dolgát. Nem minden kolostorban van ilyen képzés. hogy ezt a tudományt önvé­ delemre és önkontrollra kellene használni. olyan esetben.egyszerűen azért. nem pedig támadásra. hogy órák vagy percek múlva nyeri vissza eszméletét.

ahol a készpénzüket tarthat­ ták. vagy megváltoz­ tatják a színét.Csakporit kivéve . A szállodában kaptak szállást.mint ami­ lyen Mingyar Dondup láma is volt . Csakporiban másként ment min­ den.. és jelölniük kell az ajkuk helyét. hol van. kiszedik a szemöldöküket és festik a kör­ müket. de a naplopók . Nálunk a beteg szerzetesek jó kezelést kaptak. Akiknek volt pénzük. Nem egy halott testét felnyitottuk. hogy megtudjuk az igazságot. A komolyabb eseteket specialista . kereskedők vagy szerzetesek. vásárolhattak a boltokban élelmet. fizettek érte! Nem minden szerzetes fogadott nőtlenséget. Szórakoztattak a „parázna. megtehették. a kolostori börtönben kellett letölteniük a bünte­ tést. Legtöbbször a hajukat is fényesítik. ahol kevésbé szigorú fegyelem uralkodott. elég gyakran nevethetnékem támadt a nyugati történetek hal­ latán. hogy előbbre jussanak. A mi modem társadalmunk rom­ lott és szemérmetlen! Vannak nők pl. a nőé a jobb oldalon van. Mióta eljöttem Tibet­ ből. Ha bűnös­ nek találták őket. ruhaneműt. luxuscikkeket vagy könyveket. nemi be­ tegségektől megtizedelt" tibetiekről szóló beszámolók is. Volt egy kórház. Hát nevezhetjük ezután a tibeti nőket „szemérmetleneknek és romlottaknak"? De térjünk vissza a kolostori közösséghez! Gyakran jöttek láto­ gatók.vagy törvény­ sértők. hogy ne lehessen eltévesz­ teni. Mi több.kezelte. hogy a férfi szíve a bal. egyik ember nem befolyásolhatja a másik életét. nyilván sosem voltak azokon a remek helyeken Angliában vagy Amerikában. Voltak. . Az eszes fiúknak segítettek abban. Akik ef­ félét állítanak. melyek szerint a tibetiek pl. ahol a helyi polgároknak „ingyenes és bizalmas kezelést" ajánlanak. hagyjuk tehát a dolgot a következő inkarnációra. A világ minden közösségében akadnak szabály. akik festéket tesznek az ar­ cukra. és orvosi illetve elemi sebészi képzésben részesült szerzetesek lát­ ták el a betegeket. Nálunk a rendőrszerzetesek tartóztatták le ezeket és állítot­ ták bíróság elé. Úgy gondoltuk. ahol igazságos tárgyalás folyt ellenük. ugyanis volt a kolostoron belül egy afféle banknak megfelelő intézmény. Különféle iskolák szolgálták a különféle észbeli képessége­ ket.minden kolostorban akár egész éle­ tüket végigaludhatták vagy végigálmodozhatták. Akik takaré­ koskodni akartak. azt hiszik.110 HARMADIK SZEM ilyen jó zenészek. és ha valaki nem fejlődött. távozásra kényszerült és ott kellett menedéket keresnie.

ár­ tott a vele dolgozó szerzeteseknek. A térkép üres helyeire beil- . egyik fakéreg mérgező anyagot tartal­ mazott. és általában a „légkör" nem volt olyan durva.részlete­ zésük bonyolult lenne. ahol a házasság megengedett do­ log. Egyes lámakolostorok saját nyomdával rendelkeztek. A „házas" kolostorokban nővérek és szerzetesek együtt dol­ goztak egy jól szervezett közösségen belül. hogy jól rányomja a papírt. e könyv lapjai. ezeket könyvekhez sosem használtuk fel. A VADROZSA-SOVENY KOLOSTORBAN 111 akik úgy gondolták. mint pl. olyanok. A negyedik leemelte a nyomta­ tott lapot. amelyeknek hosszúsága meghaladja szélességüket: széles és rövid lapokat használtunk. és odaadta egy tanoncnak. aki félretette. Tibetben nem a fémből ön­ tött betú'mintákat. Asztrológiai tábláink is voltak. Ha a falapra a legkisebb hiba is csúszott. mint a tisztán férfiközösségekben. akik komoly fejfájásról vagy még rosszabb tünetekről panaszkodtak. ezek úgy hatvanszor hatvan centiméteresek lehettek. és végeredményben az égbolt térképét mutatták. Nagyon kevés nyomat piszkolódott össze. Ez utóbbi nem volt valami egészséges foglalkozás. A tibeti oldalak nem olyanok. az emberi testet és a különböző szerveket áb­ rázolták. Kisebbségben voltak. Egy másik felvett egy papírlapot és gyorsan ráterítette a fadúcra. amelyekre a horoszkópokat állítottuk fel. ők egy külön szektához. laza íveket faragott faborítók fogták össze. hanem fadúcokat használunk. nemegyszer kilenc­ ven cm széles és negyven-negyvenöt cm hosszúságúakat . de gyakorlásra megtartottuk a tanoncoknak. A különféle. hogy a fes­ ték eloszlása egyenletes legyen. hogy könyveiket kinyomtathassák. száznyolcvan centiméter hosszú és százhúsz centiméter széles vésett fatáblákat használtak.a maga kötelező cölibátusával . Az egyházi világban a Sárgasüvegesek rendje . és sosem kötöttük be őket. már nem nyomtattunk vele. míg a harmadik egy nehéz hengerrel követte. Falitáblák készültek róluk. Míg ez megóvta a tibeti papírokat a rovarok támadásától. a „boldog legénykor" a szellem számára nem megfelelő keret az elmélkedéshez. a Vö­ rössüvegesekhez csatlakozhattak.IX. Az egyik szer­ zetes egy festékhengert futtatott végig az egész felületen. egy adott személy születésének és fogamzásának idején.alkotta az uralkodó osz­ tályt. Csakporiban kb. Rendszerint a papírt is maguk készí­ tették. mert a papírgyártásban használatos. melyeket még színezni kellett.

nem veszi fel a versenyt a mienkkel.Szóval. Ettek. A Rózsasövény a Lingkhor út legközelebbi részétől kb. és felébredhetnék! . és már jobban érdekelték a környező dolgok. mely a halál helyett az életet jelentette egy idős ember számára.Át­ megyünk az úton a bevásárló utcához. már alig várták. Figyelme különösen Mingyar Dondup láma felé fordult. Három kis zacskót. visszatértünk a szobába. majd megjegyezte: . úgy tűnt. Nem na­ gyon égtem a vágytól. még mindig nem akarsz szerzetes lenni. azt még nem láttuk. pihen­ tek. hogy elmenjünk régi otthonom mellett. mögötte pedig egy csillogó templom. . Pontosan velük szemben az utcán állt egy csörteti. A bejáratnál lévő udvarban egy szerzetesre találtunk. Helyette tanulj velem. Én nem. hogy a csoporttal menj. melyeket a nagy gonddal készített ma­ tematikai táblázatokban találtunk. mert azt mondta: . Bárcsak az egész álom lenne.Kivett három kis bőrzacskót a táskájából és átadta. Mielőtt elmegyünk. Úgy terveztem. hallgattam a kereskedők éles hangját. el­ viszlek majd egy különleges felfedező útra a felföldre. Miután vé­ gignéztük a Rózsasövény kolostort. holnap új nap jön.Veze­ tőm nyilvánvalóan elértette a gondolataimat. nem mint szerzetesnek tanuló növendék. és úgy láttam. Elbűvölten néztem a kínai boltokat. . hogy tizenkét éves korodban levizsgázhass és trapa lehessél. Az idén nem aka­ rom. Mesterem így szólt: . melyek mintha csak védelmet keresve bújtak volna a Dzsokang árnyékába . meghagyom a használati utasítást az ügyeletesnek. és egymáshoz zsúfolódó házak között jártunk.Legutóbb még szabad emberként voltam itt. hogy vágtassanak. Szerencsémre Min­ gyar Dondup láma megelégedett a poroszkálással. Mingyar Dondup láma hoz­ zám fordult. ahol igen rit- . elég jó élet ez.112 HARMADIK SZEM lesztettük azokat az adatokat. mely az ego halhatatlansá­ gát szimbolizálta. Nem kell sietni. ahogyan az árakon civódtak és alkudoztak. mely átvezetett a Türkiz hídon. Távollétünk két órája alatt jelentősen javult az állapota. s amelyeket kiadtunk. két mérföldre van. aki két szánalmasan ficánkoló pónit tartott. melybe épp a közeli Séde Gompa papjai áramlottak. Pedig. hogy megnézzük az öreg apátot.Mennünk kell most.Nahát! gondoltam. A hét végén megkez­ dődik a hegyekben az évi gyógynövénygyűjtés. nagyon kötődik hozzá. de hagyok itt néhány por­ rá tört gyógyfüvet. tudod. Még néhány perc lovaglás.Leporoszkáltunk és jobbra fordultunk azon az úton.

elhatároztam. de tudtam. hogyan kell viselkedni azokkal. elég felkészült vagyok már. Éppen kiértünk Sö faluból. Sosem untam meg a színes faragott sziklák látványát. Nos. mikor úgy gondolja. Egy csoport minden évben felment a hegyekbe. Ma már értem. Balra fordultunk a Lingkhor úton. kérlek ne gyógyíts ki a betegségeimből. nem is sejtették. . akik rossz hírünket keltik külföldön. De a nap igencsak előrehaladt már. nem volt időnk a nézelő­ désre. Itt. akiket üldöz a balszeren­ cse. így nehéz beszélni róluk. iskola. hogy a földi élet illúzió. vizsga.a kommunisták megszállják Tibe­ tet) a koldusokat dologra fogják. Lobszang. Az asztrológusok jövendölése szerint első próbálko­ zásra leteszem majd a vizsgát. mivel mindig nálamnál sokkal idősebbek közé ke­ veredtem. Még nem értettem.So­ kan ezek közül a koldusok közül olyan feleslegesek. én az Égi Mezőkön. hogy elkísérhessem Mingyar Dondup lámát a felföldre. és nem látjuk ezt. A hegy egyik oldala telistele volt velük. Akkor még nem jöttem rá. Igen.IX. a hegyekben volt a természet orvosságainak egyik nagy raktára. hogy némelyikük gazdag. különben meghalok. . hogy tanulnom kell. . A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 113 ka füveket szerezhetünk. hogy levizsgázom. ha kemé­ nyen tanulok! A szellemi fejlettségem a tizennyolc évesekével volt azonos szinten. és közeledtünk Pargo Kaling. hogy a szere­ tett láma elhagy majd engem. idén le­ mondok az útról. ahol olyan különös dolgok estek.Vezetőm szo­ morúan nézett. elhagyja ezt az életet. Te és én már nem leszünk itt. beszéltek a Ihászai koldusokról. Mérhetetlenül elszomorodtam arra a gondolatra. Te külföldön leszel. mert a jövendölés csak akkor jelenti azt. a Ihászai völgy nyugati kapuja felé. Ahogy felfelé lovagoltunk. Ók azok. . és ismét balra fordulva rátértünk a Vashegyre vezető útra. amint átlovagoltunk a kaput alkotó csörtenen.Hah! Tiszteletre méltó kegyes orvosláma. és keményen tanulok. elmentünk a Kundu Ling mellett. ezeket megszárították és légmentes zacskókba csoma­ golták. ahol az Ékességessel jártam. hogy gyógyfüve­ ket szedjen. Lobszang. talán a Vas Tigris éve. és meg kellett állnom a magam lábán. Nagyon kevés ember járt a felföldön. istenségek faragott és festett képe­ ivel. a jóslat beteljesülése után (1950. Indiában és Kínában. Egy koldus gör­ nyedt a falnál: . a növénygyújtőkre gondoltam.

Tizedik fejezet A TIBETI HIT
Talán érdekes, ha részletezem kissé a tibeti életmódot. Vallásunk a buddhizmus egyik formája, de nincs rá olyan szó, mely más nyelv­ re átírható lenne. Úgy hivatkozunk rá, mint a TAN-ra, és akik osz­ toznak hitünkben, azokat „beavatottakénak tekintjük. Más hitek követó'it „kívülállókénak nevezzük. A legközelebbi szó, melyet már ismernek nyugaton, a lámaizmus. Annyiban tér el a buddhiz­ mustól, hogy a mi vallásunk a reménységé és a jövőbe vetett hité. A buddhizmus szerintünk negatív, a reménytelenség vallása. És természetesen nem hisszük, hogy egy mindent látó atya figyel és oltalmaz mindenkit, mindenhol. Vallásunkról számos tanult ember tett tudós megjegyzéseket. Sokan elítéltek bennünket, mert saját hitük elvakítja szemüket, és képtelenek arra, hogy mások szemponjait megértsék. Néhányan még „sátáni"-nak is neveztek, mert életünk idegen számukra. Ezeknek az íróknak többsége hallomásra vagy mások írásaira alapozta véle­ ményét. Az is lehet, hogy jó néhányan tanulmányozták hitünket egypár napig, aztán úgy érezték, eleget tudnak ahhoz, hogy köny­ veket írjanak a témáról és értelmezzék és ismertessék azt, aminek felfedezése még legbölcsebb bölcseinknek is egész életükbe telik. Képzeljünk el egy buddhistát vagy egy hindut, aki egy-két órán át forgatja a Biblia lapjait, és utána a kereszténység finom, apró részleteiről magyaráz. Ezek közül az írók közül egyik sem élt kis­ fiúkorától fogva szerzetesként egy lámakolostorban, és egyik sem 115

116

HARMADIK SZEM

tanulmányozta a Szent Könyveket. Ezek a könyvek titkosak, mert nem hozzáférhető!; azok számára, akik a gyors, könnyű és olcsó megváltást keresik. Azok, akik vigaszt remélnek valamely rítustól, vagy az önhipnózis valamilyen formájára vágynak, megkaphatják, ha ez segít rajtuk. Ez azonban nem a belső realitás, hanem gyere­ kes öncsalás. Néhányuk számára biztosan nagyon megnyugtató, hogy azt gondolják, bűnt bűnre halmoznak, aztán, mikor lelkiis­ meretük már nagyon piszkálja őket, ajándékot adnak a legközeleb­ bi templomnak, amiért is az istenek túláradó hálájukban azonnal, mindent és bizonyosan megbocsátanak, ez pedig feljogosítja őket arra, hogy újabb és újabb bűnökbe vessék magukat. VAN Isten, van egy felsőbb lény. Mit számít, minek nevezzük? Isten tény. A tibetiek, akik tanulmányozták Buddha igaz tanításait, sosem imádkoznak könyörületért, előnyökért, csakis emberi igazságossá­ gért. Egy felsőbb lény, mint az igazság lényege, nem teheti, hogy az egyik emberrel igazságos legyen, a másikkal pedig nem, mert ha így tenne, az igazságot tagadná. Ha könyörületért vagy előnyö­ kért imádkozunk, aranyat vagy tömjént ígérünk, amennyiben imánk meghallgatásra talál, azt fejezzük ki, hogy csak a legtöbbet ígérő üdvözül és hogy az Isten pénzszűkében lévén „megvásárol­ ható". Az ember lehet könyörületes egy másik emberrel, bár nagyon ritkán teszi, a legfelső lény csak igazságosságot tanúsíthat. Halha­ tatlan lelkek vagyunk. Imánkat, „Om, mani padme hum!" - mely alább található - gyakran úgy fordítják, hogy a „a kincs a lótuszban van". Mi, akik kicsit beljebb hatoltunk, tudjuk, hogy a valódi jelentése „üdv a felettes énnek". Nincs halál. Ahogy az ember le­ veti ruháját, ha a nap véget ér, úgy veti le a lélek a testet, mikor az aluszik. Ahogyan az elnyűtt ruhát kiselejtezik, úgy selejtezi ki a lé­ lek az elnyűtt vagy szakadozott testet. A halál születés. Meghalni annyit jelent, mint újjászületni egy másik létformában. Az ember, vagy az emberi szellem végtelen. A test semmi más, mint időleges, átmeneti öltözék, mely felöltözteti a szellemet, és mely a földön el­ végzendő feladat szerint választatik. A külső megjelenés nem szá­ mít, csak a belső. Nagy próféta is kopogtathat koldusnak öltözve -

X. A TIBETI HIT

117

hogyan lehetne jobban megítélni a jótékonyságot?! - míg másvala­ ki, aki előző életében vétkezett, nem él szegénységben, s mégis el­ küldi a kéregetőt.

„ Életkerék" - ez jelenti azt, hogy megszületünk, élünk valahol, meghalunk, majd visszatérünk a szellemi állapotba és idővel kü­ lönböző körülmények és feltételek között újraszületünk. Az ember sokat szenvedhet életében, ez nem jelenti szükségképpen azt, hogy a múltban gonosz volt, bizonyos dolgok megtanulásához sokszor a szenvedésen át vezet a legbiztosabb és leggyorsabb út. A gyakor­ lati tapasztalat jobb tanítómester, mint a szóbeszéd! Az öngyilko­ sok újjászülethetnek, hogy leéljék azokat az éveket, melyekkel megrövidítették az életüket, de ebből nem következik, hogy min­ denki, aki fiatalon vagy csecsemőkorában hal meg, előzőleg ön­ gyilkos volt. Az életkerék mindannyiunkra vonatkozik, koldusokra és királyokra, férfiakra és nőkre, színesbőníekre és fehérekre. Ter­ mészetesen a kerék csak szimbólum, de megvilágosítja a dolgokat azok számára, akiknek nincs idejük alaposabban tanulmányozni a témát. A tibeti hit nem írható le egy-két bekezdésben: a Kangyúr a tibeti szent iratok - több mint száz könyvből áll, és még így sem foglalkozik kimerítően minden kérdéssel. A távoli kolostorok sok könyvet rejtenek, ezeket csak a beavatottak olvashatják. A keletiek évszázadok óta ismerik a különféle okkult erőket és törvényeket, s azt is tudják, mindez természetes. A keleti tudósok és kutatók nem cáfolják létezésüket azon az alapon, hogy nem lehet mérni vagy savakkal vizsgálni őket, inkább arra törekszenek, hogy növeljék uralmukat a szóban forgó természeti törvények felett. Bennünket például nem érdekel, hogyan és miként van tisztánlá­ tás, a tisztánlátás eredménye fontos! Néhányan kétségbe vonják a

118

HARMADIK SZEM

tisztánlátást. Olyanok, mint a vakok, akik azt mondják, hogy a lá­ tás lehetetlen, mert ők nem tapasztalták, mert képtelenek megérte­ ni, hogy miként látható egy távoli tárgy, ha nyilvánvalóan nincs érintkezés közte és a szem között! Az embereket aura veszi körül, színes körvonalak, melyek kö­ rülfogják a testet, és az, aki járatos ebben a tudományban, a színek intenzitásából következtethet a személy egészségére, integritására és fejlődésének általánosabb szintjére. Az aura a belső életerő, az én (ego) vagy a lélek kisugárzása. A fej körül fényudvar vagy dics­ fény van, amely szintén az erő részét képezi. A halálkor a fény el­ halványul, mert az én (ego) elhagyja a testet, hogy megkezdje útját a következő létforma felé. „Szellem" lesz belőle. Sodródik egy ki­ csit, mert a testből való kiszabadulás sokkja elkábította talán. Le­ het, hogy nincs teljesen tudatában annak, hogy mi történik. A lá­ mák ezért keresik fel a haldoklókat, tájékoztatják őket arról, hogy milyen állapotokon mennek majd keresztül. Ha ezt elmulasztanák, a szellemet földhöz bilincselhetnék a testi vágyak. A papok köte­ lessége, hogy e kötelékeket elszakítsák. Gyakorta tartottunk istentiszteletet a szellemek vezetésére. A tibetiek nem félik a halált, de úgy gondolják, hogy bizonyos elővi­ gyázatosság mellett könnyebb az átmenet ebből az életből a követ­ kezőbe. Világosan kijelölt ösvényeket kell követni, és egyes helye­ ken elgondolkodni. A szertartást olyan templomban tartják, ahol legalább háromszáz szerzetes van jelen. A templom közepén öt te­ lepatikus láma ül egymással szemben kör alakban. Ahogy a szer­ zetesek egy apát vezetésével dünnyögnek-mormolnak, a lámák megpróbálnak telepatikus kapcsolatot létesíteni az eltávozott lé­ lekkel. Egyetlen fordítás sem tud teljesen eleget tenni a tibeti imáknak, de íme egy kísérlet: „Halljátok leikeink hangját, ti, mindannyian, akik vezető nélkül bolyongtok a határon. Élő és halott más világban lakozik. Hol lát­ ható az arcuk, hol hallható a hangjuk? Az első füstölőt azért gyújt­ juk, hogy szólítsuk a bolyongó szellemet, vezetésre lelhet". „Halljátok leikeink hangját, ti mindannyian, akik bolyongtok. Ez az illúziók világa. Az élet csak álom. Aki megszületik, annak

és mindazok. így vezetésre lelhet". akik ellen vétkeztetek. hogy megszabadulhassanak a világ kötelékeitől". „Halljátok lelkeink hangját. és azok. ti mind. és akik most egyedül bolyong­ nak a szellemek birodalmaiban. „Halljátok lelkeink hangját. akik területeket foglaltatok. elhervadnak a fák és a virágok. ti mind. az éjszaka asszonyai. A földet a vér borítja. „Halljátok lelkeink hangját. és a falevelek az el­ nyomottak sóhajától remegnek. hogy szólítsuk mindazoknak a szellemét. akik bűnt követtek el mások ellen és akik most nem pihenhetnek. akiknek fiatalsága akár a friss tavaszi reggel. Az ötödik füs­ tölőt azért gyújtjuk. harcosok mind. A hetedik füstölőt azért gyújtjuk. „Halljátok lelkeink hangját. művészek és tudósok. A kilencedik füstölőt azért gyújt­ juk. akik a festettetek és írtatok. „Halljátok lelkeink hangját. ti. és népetek panasza mindig áradó. hogy vezetésre szólítsuk a tábornokok és urak magányos szellemét". koldusok és tolvajok. ti. és lelketeknek tovább kell menni. Lelketek társtalan bolyong és nincs bennetek igazság. előkelő szüzek és höl­ gyek mind. mind. Ősz jön és tél. Hiába erőltettétek a szemeteket. Csak Buddha útja vezet az örök élethez. A negyedik füstölőt azért gyújtjuk. hogy vezetésre lelhetnek". A nyolcadik füstölőt azért gyújtjuk. A hatodik füstölőt azért gyújtjuk. mint a szépség. mint csontváz­ zá. Uralkodástok egy percnyi volt csupán.X. hogy szólítsuk a királyok és diktátorok szellemét. és mi mássá válik. hogy szólítsuk az előkelő szü­ zek és hölgyek bolyongó szellemét. ti gyönyörű. . akik bűnöztek és most egyedül bolyonganak". hogy szólítsuk a bolyongó szelle­ met. hogy elvezethessük őket a vi­ lág kötelékeiből". Sorsotok a feledés. szajhák. A har­ madik füstölőt azért gyújtjuk. A szerel­ mes ölelés után megszakad a szív. hatalmasok. hegyek és vizek királyai. hogy vezetésre szólítsuk a művészek és tudósok szellemét". Hol vannak a hadai­ tok most? A föld nyög és dudva nő a csatamezőkön. A TIBETI HIT III meg is kell halnia. és mind­ hiába koptattátok el a festékező-asztalokat. sebeket osztogattatok és öltetek. „Halljátok lelkeink hangját. hogy vezeklésre szólítsuk őket.

nyilván úgy. Mi. mint élő szerve­ zetből. Azután a csendben megjelenik a tudat. Lakóik . hogy többségük lakott. de akiket a világ kötelékei még mindig fogva tartottak. hogy időről időre újraszületünk.legtöbben így hívták őket. hogy egy lámacsoport telepatikus úton érintkezésbe lépett ezekkel az „istenekkel". A templom más részeiből. hogy másutt sokkal fejlettebb életformák találhatók. s ez még a legkevésbé okkultak számára is észrevehető. és aki elég türelmes. Szilárdan hiszünk abban.meglehet . hogy más dolgok vannak jelen. melyek kíséreté­ ben a szellem elhagyja a testet. tibetiek sosem osztottuk a nézetet. akiket ismerünk. Hisszük. Nincs igazán értelme. a testhangok ritmusa megváltozott. Egy utolsó hörgő. a belső szervek moraja. és a tüdő­ ben a levegő sóhajtozása hallatszott. a testnedvek csobogása. akik azt mondták. A halál csendje. Láthatatlan dobok az emberi szív ritmusára dobbantak. hogy az ember a levitációval foglalkozzon.120 HARMADIK SZEM A templom tömjénfüstös homályában a pislákoló vajmécsesek­ től az élő árnyékok táncra keltek az arany képmások mögött. a feszültség csök­ kent.nagyon különböznek azoktól. De nem csupán erre a földre. hogy magasabbrendűek. . ahogyan a telepatikus útbaigazítás folytatódott. lehet. mint az emberek. várnak és figyelnek. és tudjuk. gyakran láttam is. Rozsdabarna ruhás szerzetesek egymással szemközti sorokban ülve a halotti litániát recitálták. mert van egy sokkal egyszerűbb módszer: az asztrálutazás. Ahogyan az eltávozottak felé irányuló szertartás folytatódott. remegő zihálás és beállt a csend. míg végül azok a hangok hallatszottak. de sok gyakorlást igényel. Millió és millió világ van. lelassult. Tibetben láttam feljegyzéseket különös égi jármű­ vekről. Mingyar Dondup lámától megtudtam. hogy az ember a fejlődés csúcsa és legnemesebb formája. ahogy az emberek figyelik a vadál­ latokat az állatkertben. akik eltávoztak a világból. és a nyugtalan szellemek továbbhaladtak utazásuk következő állomása felé. belemerülhet e hasznos és kellemes tudományba. figyelik a földet . „Az istenek szekerei" . Fokozatosan. Sokat írtak már a levitációról: létezik. Sok láma csinálja. ami könnyebb és biztosabb. A le­ vegő feszültséggel telítődött a telepatikus lámák koncentrációjától. melyek nem dobálnak atombombákat. akik megpróbáltak kapcsolatot találni azokkal.

A TIBETI HIT 121 A földön az ébrenlét órái alatt énünk (egónk) a fizikai testhez kötődik. Tibetben gyakorta utazunk asztrálsíkon . amíg az ezüstzsinór sér­ tetlen. ha meghalunk. Valószínűleg mindenki ismeri azt az érzést.X.nem tartanak tovább egy másodperc tört részénél. ahova akar. a szellem a szellemvilágon belül új életre születik és a zsinór elszakad. amelyeket az ezüstzsinór közvetít. mikor éppen csak álomba .úgy tűnik . aki a tanítás után hazamegy az iskolából. Amíg az ezüstzsinór sértetlen. A halál a szellem számára újjászületés a szabadabb szellemi világba. A test addig él. hogy valamire emlékeznie kell. rendszerint az az erőteljes benyomása maradt. ha rövid időn belül hall is felőle. a szellem kiszabadítja magát. Gyak­ ran arra emlékszik. hogy egy távoli baráttal vagy rokonnal találko­ zott: semmi meglepő nincs benne. bár az ezüstzsinór továbbra is hozzáköti. és tanulás nélkül nem lehet elválasztani tőle. és amikor felébredt. az „idő" tisztán fizikai fogalom. hogy a csecsemő elszakadhasson anyjától. hogy egy távoli. csak a fizikai test igényli a pihenést. az emlék gyakran eltorzul. be­ nyomásokat szerzünk. Azoknál. Az ember oda utazik. amit akkor élünk át. akik nem képzettek. az egó szabadon vándorolhat az al­ vás ideje alatt. A szellem vándorlása révén álmokat látunk.nem levitációval . A születés a csecsemő számára az anyatesten belüli védelmezett élet halála. Talán mindenki álmodott már olyat. Valószínűleg üzenetet kapott. és általában visszalátogat a szellemi birodalomba. hogy asztrálutazásra induljon. és az eredmény . amilyen gyorsan csak gondolkodni tud. mikor hosszú és bonyolult álmok . de speciálisan képzett emberek esetében ez tudato­ san is megtörténik. Amikor al­ szunk. ahogyan a köldökzsinórt elvágják. éppen úgy. A legtöbb ember rendelkezik azzal a képesség­ gel. így vannak olyan esetek. esetleg az óceán másik oldalán élő személlyel találkozott és beszélt. és olyan gyorsan. mint a gyerek.és az egész folyamat ellenőrzésünk alatt áll. Az én (ego) elhagyja a fizikai testet. olyasféle­ képpen. de mert nem voltak kiképezve. A fizikai tudat felfogja őket.illogikus vagy lidércnyomásos álom. és azonmód „racionalizálja". Sokan meg is kísérelték. A szellemi világban nincs idő. Az ego és a test egy korlátlan kiterjedésre képes „ezüstzsinór" segítsé­ gével tartja a kapcsolatot. sokkot kaptak. hogy beleüljenek az ember evilági hitébe.

ha az asztráltest úgy hagyja el a fizikait. és hirtelen. Végzetes sokkot eredményezhet. a tisztánlátás. Az asztrálutazás teljes ellenőrzés alatt majdnem mindenki által kivitelezhető. és ez azzal a szörnyű érzéssel jár. így független a . hogy leélje a kimaradt a életszakaszt. és visszarántja az asztráltestet a fizikaiba. Gyakorlást igényel. Réges-rég az emberek a telepátia segít­ ségével érintkeztek egymással. A bűnbeesést úgy értelmezzük. a fizikai és az asztráltest durván válik el egymástól. de azt kizárólag maguk közt használták. hogy az ember leesett egy szikláról és az utolsó pillanatban ocsúdott fel. ha valaki belép a szobába és megzavarja a testet vagy a zsinórt. erőszakosan felébresztenek. felrángatnak minket. Nincs tényleges veszély. illetve úgy tér vissza. A helyi törzseknek volt saját nyel­ vi változatuk. Valami. A telepati­ kus beszéd természetesen gondolati úton történt. Legjobb. Mindez sokkalta rosszabb annál. hogy megzavarhatják. Akinek gyenge a szíve. mert az énnek (egónak) újra kell születnie. hogy rendkívüli gyorsasággal térjen vissza a testbe. amíg tökéletesen tudatunknál vagyunk. esetleg egy külső zaj arra készteti. hogy nincs szinkronban vele. Míg a projekció önmagában nem veszélyes. ha az em­ ber egyedül van és nem kell attól félnie.122 HARMADIK SZEM merültünk. de sokkot vagy érzelmi zavarokat okozhat. és kezdetben magányra van szükség. Az asztrátest több méterre lebeg a fizikai fölött . ezért nincs értelme tanácsokat adni az asztrálutazásokra vonatkozóan. hogy az ego túl gyorsan távozik. mielőtt továbbha­ ladhat a következő szint felé. hogy a bűnbeesés előtt mindenki rendelkezett az asztrálutazás. Ezt az érzést az okozza. Mi. sose kísérelje meg az asztrálutazást. ha nincs megfelelő taná­ runk. azt azonban szeretném hangsú­ lyozni. akiknek gyenge a szíve -. hogy nagyon zavaró élmény lehet.akárcsak a lég­ gömb a spárga végén. tibetiek. ami való­ ban nagyon kellemetlen lehet. az ezüstzsinór összehúzódik. mint mikor egy utazás után térünk vissza. hogy az ember visszaélt a misztikus erőkkel.különösen azok számára. a telepátia és a levitáció képességével. komoly veszélyt jelenthet . és az emberiség fejlődése helyett saját érdekében használta. Ez nem metafizikai kézikönyv. úgy hisszük. A test hirtelen ébred.

amelyekről nem szabad elfeledkezni és istentiszteletekkel kell megemlékezni róluk. A TIBETI HIT 123 helyi nyelvtől. amely nem a játékok.valamennyire megfeleltethetők a keresztény ünnepeknek. A hónap huszonhetedikével fejeződik be. A második hónap.így mondták nekem . Ezeken különleges szertartásokat tar­ tunk és általában nem dolgozunk. egyben minden eltávozotté. Ezek azonban csak a nevezetesebb ünnepek. job­ bára mentes az ünnepektől. ezért mindenki értette. akik a földhöz kötve vándorolnak. amely nagyjából márciusnak felel meg. hogy mivel rossz célra használták. jó ok. A mi ünnepeink a következők: Az első hónapban. hanem az ünnepélyes hálaadás ideje. Az egész év legnagyobb ünnepe.X. a mi nyelvünkön a Mönlam-cshempo. Az éves ünnepek . hogy különböző játékokat és vallási szertartásokat rendezzünk. ez körülbelül februárral esik egybe. huszonötödikén tartjuk a kinyilatkoztatás napját. hogy megidézzük mindazok szellemét. a keresztény nagyböjthöz hasonló.a nyugati világban újévnek hívnák. A harmadik hónapban. 1-3-ig Logszár-t ünnepeljük . vannak kisebbek is.a nyugati naptár szerint május . mint olyan: „szent napok" vannak. áprilisban szintén kevés az ünnep. Ugyaneb­ ben a hónapban. hogy e felsorolásban szerepeljenek. másképpen a „minden lelkek napja". hogy megjegyzéseket fűzzek hozzá. a szent tőr felvonulásával ér véget. Bábel kialakulásához az ve­ zetett. az egyházi és világi év csúcspontja a negyedik naptól a tizenötödikig tart: ezek a kö­ nyörgés napjai.nyolcadik napjának érkeztével arra emlékezünk. Ez. a telepátia képessége el­ veszett! Nálunk nincs vasárnap. de ne­ künk ez alatt az idő alatt még szigorúbban kellett élni. rész­ ben mitikus eseménnyel. minden hónap 8-án és 15-én. egy részben vallási. de ez utóbbiakról nem tudok eleget ahhoz. Ezek azonban nem olyan jelentősek. 15-én ünnepeljük Buddha fogantatásának évfor­ dulóját. vagyis a halottak -. . hogy Buddha elvonult a vi­ lágtól. Tizenötödi­ ke Buddha halálának évfordulója. Nagy esemény. A negyedik hónap . Huszonkilencedikén van a gonosz dé­ monok üldözése és kiűzése. ha jól értem. Ekkor füstölőket gyújtottunk.

Naptárunk erősen eltér a nyugatitól.elkövettünk! Buddha születésének évfordulója a hatodik hónap. és számot kellett adni arról. 25-én a lámpák ün­ nepe következett. így az aratás ünnepét összekapcsoltuk egy vízi ünnepséggel. Akkor történt az. amit . hogy Buddha alászállt a mennyekből.124 HARMADIK SZEM Június volt az a hónap.október . az egyes éveket tizenkét állat és öt elem különféle kombinációival jelöljük. a nyugati naptár szerint január-február fordulóján. Az év utolsó vallási eseménye a tizenkettedik hónapban 29-30án volt.nyolcadik napján volt az aratás ünnepe. A következő. Mivel Tibet éghajlata roppant száraz. Az új év februárban kezdődik. Ekkor kiűzték az óévet és felkészültek az újra. Kevés eső esett. július 4-re esett. hisz a folyókból nyert víz nélkül a földekről semmit sem arathattunk volna. Példaként álljon itt a jelenlegi. tizedik hónapban. A kilencedik hónap. hatvanéves ciklusokat használunk. amikor ötödikén az „orvoslámák" más kolostorokba különleges ünnepségekre látogatnak. november huszonkettedik napja csodálatos esemény évfordulója. hálaadásra az orvosszerzetesek szolgálataiért. Aznap semmit sem tehettünk helytelenül. Ekkor ünnepeltük az a napot is.az ő elképzelésük szerint . A nyolcadik hónap . mint más országok. sokkal jobban függ­ tünk a folyóktól. 1927-től számított ciklus évenkénti kalendári­ uma: I . másnap mégis behívtak a feletteseinkhez. A gyógyítók rendjét Buddha ala­ pította. amikor Buddha először pré­ dikált a Tanról.

hogy a kész képen elváltozásokat ta­ pasztal. Az . felkészülhet rá. Hiszünk az asztrológiában. és egy fehér lámpája. hogy jövőnk valószínű­ sége megjósolható.X. Bárkinek le­ het egy fényképezőgépe. Ortokromatikus. amelyek a testen keresztül tükröződnek a földre. miközben a test természete szerint „elszínezi" vagy elváltoztatja őket. hogy a rengeteg lehetőség közül csak hármat említsünk. Ha a lencse vagy a lámpa elé különböző színű szűrőket tesz. A TIBETI HIT 125 Részét képezi hitünknek az a nézet is. amelyekkel lefény­ képezhet valamit. Számunkra az „asztrológiai hatások" egyszerűen kozmikus sugarakat jelentenek. A jövőbelátást mindenképpen pontos és hiteles tudománynak tekintjük. infravörös hatásokat ész­ lelhet. pankromatikus.

aki később érkezett Lhászába. Az év végén egy békülést hirdető szónok véget vet a háborúnak". szeren­ csés vagy szerencsétlen események megjóslása a jelekből. Az 1904-es brit inváziót pontosan megmondták előre. itt azonban jó alkalom kínálkozik arra. és a beavatkozás megnövelte a velem született képesség hatóerejét. Csak így védhetők a kevésbé tehetségesek. A kommunisták 1950.mindeme dolog tilos. aki szintén a brit seregben szolgált. mely így szól: „Az az erő. civakodó zsiványok törnek elő. októberében özönlötték el az országot. Bell. mely keveseknek adatott meg. érintkezésbe lép vegyi és elektromos személyiségünkkel. Látta az előrejelzést Lhászában. a későbbiekben Sir Charles Bell az összes jóslatot . Egy későbbi fejezetben visszatérünk még rá. 1950. és 1904-re vonatko­ zik." Magam is fájdalom útján jutottam a har­ madik szemhez. 1933. A kínaiak megszállják Tibetet. hogy az asztrológiáról egy kicsivel több szó essék és felidézzük annak a három angol sze­ mélynek az alakját. Buddha azt mondja: A csillagjóslás és az asztrológia. Itt látható a prófécia másolata tibeti nyelven. 1935. Háború Anglia és Németor­ szág között. és amelyért az egyén fájdalmat és szenvedést áll ki. Néhány előre pontosan megjövendölt egyéb esemény: 1910. akik tanúi voltak egy próféciának. a nyomtatott példányt látta 1902-ben. 1027 óta Tibetben minden nagyobb döntést az asztrológia se­ gítségével hoztak. Charles Bell. A kínaiakat kiűzik Tibetből. Kitör a kínai forradalom és megalakul a nacionalista kormány. jó és rossz eljövetelének megjövendölése . Waddel. csupán azért sem. Gonosz hadak szállják meg Tibetet". használható. 1911 vé­ ge. A dalai láma új inkarnációja visszatér. Sok az ellen­ ség. De szent könyveinkben szerepel egy későbbi utasítás. 1914. Ezt 1850 előtt írták. A dalai láma eltávozik ebből az életből. a fegyverek okozta nyugtalanság-fájdalom megnő és az em­ berek harcolni fognak. úgy­ szintén találkozott vele. mely való­ ra vált. A. így szól: „A Fa Sárkány évében. 1911. hogy létezését bizonyítsuk. világi törekvésre használni.126 HARMADIK SZEM emberekre hasonlóképpen hat a kozmikus sugárzás. Egy bizonyos L. a „Fa-Sárkány háborúra". Younghusband ezredes vezette a brit hadakat. aztán harcoló. Semmilyen okkult erőt nem lehet személyes nyereségre. Az év első fele óvja a dalai lá­ mát.

A horoszkópkészítés tudománya . A születés pontos óráját tudni kell. belátható. azok. Röviden abból áll. de tavasszal a helyzet fordított. és az időpontot át kell for­ dítani „csillagidőre".nem foglalható össze egy ilyen jellegű könyv néhány oldalán. Anti engem illet. amit nekem jövendöl­ tek. A föld megdől. A TIBETI HIT 127 látta Utászában. ahogy forog. háromezer-egyszáz mérfölddel előbbre van. hogy készítünk egy égi térképet a fogantatás és a születés pillanatá­ ban. bekövetkezett. Az Egyenlítőnél a föld forgási sebessége ezer­ négyszáz mérföld óránként.mert az . Különösen a rengeteg nehézség. mint a Déli Sark. amely nagyon különbözik a földi zónaidőktől. értelmezni tudják. akik asztrológiai képzés­ ben részesültek. Mivel a föld másodpercenként tizenkilenc mérföldes sebességgel halad a pályáján. A születési hely hosszúsági fokának ismerete ezért döntő fontosságú. Értékebi kell a boly- . minden. Amikor a térképek elkészülnek. és ősszel az Északi Sark kb. mit jelent.X. hogy a pontatlanság hatalmas eltérése­ ket eredményezhet.

azt állítják. A jövő megismerésére elkészítjük a térké­ pet arra az időpontra. sajátos tudásuk alap­ ján meg tudják mondani. Néhányan azt kérdezik: . a járatszámokat és van egy jó menetrendje is. hogy egy em­ ber meggyógyul-e a betegségéből vagy sem. melyek akkor érik az egyént. de ez konkrét személyek­ re vonatkozik. Akik nem já­ ratosak ebben a dologban.128 HARMADIK SZEM gók közötti kapcsolatot és kiszámítani a konkrét térképre gyako­ rolt hatást. Ilyenkor az a legjobb megoldás. hogy az eljárást világosan leírjuk. de az irányító-toronybeliek. Ebben az esetben az évszázad végén jó kis tűzijátékra számíthatunk. ha csukott szemmel rábö­ künk a kezdő futam listájára.Tényleg meg tudjátok előre mondani. így vagyunk a múlttal is. és hogy azután boldogan élnek-e. ha a kommunisták ellenőrizetlenül maradnak. hogy milyen területeket fed a tibeti asztrológia. esetleg ki tudja számítani. Készítünk egy fogamzási ábrát. vagyis 1964-ben háború lesz. legalábbis nem. Fel lehet tárni az előző élete­ ket. az utolsó beérkező járat mikor kér leszállási engedélyt. A szüle­ tési térkép azokat jelöli.30-as futamot? A vá­ lasz nemi Anélkül. A tizenkét házban . mi­ lyen hatások érvényesültek a létezés legelső pillanatában. lehetetlen. Ha egy közönséges turista tudja a repülőgépek nyilvántartási számát. a nyugati világot ismételten zavarba ejtő kérdéskör az ember korábbi életeinek feltárásához kapcsolódik. így nem lenne értelme. mikor. Azt is megmondhatjuk. mikor azt mondja: „Nem hallok hangot. Egy másik. mint a teljesen süket ember. amikor le akarjuk olvasni és össszevetjük a születési ábrával. Időbe telik. számításokat kell végezni. Leg­ alább egy kötetet tenne ki. hogy ki fogja megnyerni a 2. ezért a hang nem is létezik". hogy ha Amerika és Anglia nem tartja féken a kommunizmust. hogy Tom elveszi-e Maryt. a repülőtéren álldogál és kíváncsi lesz. A bámészko­ dók találgatnak. mikor belép egy gyanútlan világba. Az ember pl. és lótulajdonos horoszkópját. mely elszórakoztatja majd a Vé­ nusz és a Mars lakóit. ábrák sokaságát kell kidolgozni. minden ló. mikor érkezik az utolsó leszállási engedélykérés a toronyba. hogy elkészítenénk a versenyben érintett min­ den ember. Meg tudjuk mondani. Érdekes lehet viszont. Feltéve. Éppen úgy tesz­ nek. hogy megtudjuk. akkor a Fa Sárkány évében. hogy belebonyolódjunk.

általában családi vagy üzleti veszekedések. akadályok és okkult csapások. hogy milyen körülmények kö­ zött fognak megtörténni: Szerelem. Bizonyos mértékig mindenkinek megvan hozzá a tehetsé­ ge. melyet megszenteltek a . Foglalkozás és érdemek. Tulajdon. Halál. amely elmúlt események halvány nyomait gyűjti egybe egy-egy tárgyról. munka és kisállatok. mikor és hogyan következik be. Szerencsétlenség. Nehézségek. életkörülmények az élet végén. Könnyebb is. A szimbólumok következő tartalmakat jelölik: Személyiség és önérdek. hogyan lehet pénzt szerezni és elveszíteni. Szellem. Hosszú utazások és lelki dolgok. az elért fejlődési szint.X. perek. Viszály. házasság. ha bekövetkezik. szellemi képességek és íráskész­ ség. kedvtelések és elmélkedések. a találkozás ideje. rövid utazások. A pszichometria olyan tudomány. ellenségek. mikor és hogyan. a személy típusa. ha az embernek nem túl erős oldala a számtan. Börtön vagy a fogvatartás más formái. Szenvedély. A TIBETI HIT 129 tizenkilenc szimbólumot használunk. Kapcsolatok. Házasság. Barátságok és ambíciók. Bár magam is sokat foglalkozom asztrológiával. hogyan következik be. Pénzügyek. Megközelítő pontossággal meg tudjuk állapítani a következő események idejét is. Végzet. Betegség. a pszichometriát vagy a kristálygömbből való jóslást sokkal gyorsabbnak és legalább olyan pontosnak találom. Az ember belép egy régi templomba. Örökségek. valamint azt. Partnerkapcsolatok. Gyermekek.

hátborzongató ez a hely. A csörtettek. hogy haláluk után a Sátán és társasága szorgosan hozzálát a nyársonsütéshez és a kínzáshoz? Hiszik. végtelen forgását szimbolizálja. békés itt minden!" És mikor egy rémes gyilkosság színhelyére látogat. Azután. Az „üveg". A csörtenek alakja mindig olyan. szimbólumok.„Milyen nyugodt. mi valóban hiszünk azokban a szörnyűséges poklokban. és még magasabbra a remegő szellem (éter). Tibetben mindenütt találhatók csörtenek.mint korábban em­ lítettük . de nem a felvilágosultak. Ezen nyugszik a víz gömbje. hálóingben ücsörögnek majd egy felhőn és hárfázni tanulnak? Úgy . Ta­ lán a keresztények tényleg elhiszik. amelyeket a kerék ábrázol.csupán fókuszálja a harmadik szem sugarait. melyen egy tűzkúp emelkedik. mindössze a természeti törvényeket használjuk fel. mely arra vár. ez az egyik városkapu. hogy megtanuljuk az újabb leckét. Az egészben nincs semmi csoda vagy varázslat. a feszülettel vagy az ikonnal vet­ hetők egybe. lélegzetünk elakad. hogy elhagyja az anyagi világot. hogy ha (egy kisebbség tagjaiként) a másvilágba jutnak. és belépünk a szellemi világba. hogy felkapaszkodjunk a felfelé vezető út lépcsőin. Az Életkerék a születés-élet-halál-szellem-születés-élet stb. menjünk innen. azt mondja: „Ó! Rosszul érzem itt magam. Végül. aho­ gyan a röntgensugarakat egy képernyőre összpontosítják (és fluo­ reszkáló képet mutatnak). A földre érkezünk. Lhásza váz­ latos térképén öt ilyen szerepel. hogy úgy gondolja. a Pargo Kaling a legnagyobb. Az egész a tibeti hitet szimbolizálja.130 HARMADIK SZEM múló évek és felkiált: . mint amilyennek az alábbi il­ lusztráció mutatja. más-más időköz után újraszületünk. Lehet. A kristályjóslás egy kicsit más. Tibetben a természeti törvényeknek emlékműveket állítanak. mi­ kor megszületünk. felette egy levegőtányér. úgy. melyeknek mérete másfél métertől százötven méter magasságig terjed. A négyzet a szilárd földi alapot jelöli. életünk során felkapaszkodunk vagy legalábbis megpróbáljuk. Sok buzgó diák elköveti azt a ko­ moly hibát. hogy egynéhány írástudatlan hisz bennük. Mindegyik elemet a felfelé vezető út lépcsőin keresztül lehet elérni.

ahova ak­ kor megyünk. A telefont. a televíziót. a repülést meg még sok egye­ bet. hogy ezt a tu­ dományt megfelelőképpen megvizsgálják. mikor elhagyjuk a testet. a rádiót. és hogy a földön vár ránk a „nyár­ sonsütés és a kínzás". és nagyon nagy kár. hogy az asztrálsíkon mozogva akár alvás közben vagy a halál után találkozunk szeretteinkkel. hanem olyan hit. melyek szintén testetlenek.131 tartjuk. Biztosak va­ gyunk benne. Mindezt az idő már bizonyította. és ahol más entitásokkal találkozunk. és ilyen nem létezhet az aranyfény avagy ősfény birodalmában. melyek közül a legmagasabbat „az aranyfény birodalmának" (ősfény) nevezzük. A másvilág számunkra az a hely. Ez nem spritiualizmus. mely szerint alvás közben vagy a halál után sza­ badon vándorolunk az asztálsíkokon. mert velük harmóniá­ ban vagyunk. amelyek aztán évek múltán helyesnek bizonyul­ tak. A múltban túl sok dol­ got kigúnyoltak. . akiket nem szeretünk. hogy a nyugati kétkedés és materializmus megakadályozta. hogy a földön tanulunk. mert ez diszharmonikus állapot lenne. Nem találkozhatunk azokkal.

aztán. mert a vizsga a születésnapomat köve­ tő napon kezdődött. senki sem engedett szerzetesek­ hez nem illő kísértésnek. tibeti és kínai nyelvvel . Kevés idő maradt játékra. és a tudás ott lesz. hogy az agyunk megfelelő szellemi állapotba kerüljön. Légy nyugodt. ez csak zűrzavart teremt a fejedben. hogy miből állnak. ahol kell. elsőre le akar­ tam vizsgázni. mert ebből szigorú vizsga volt. Mind133 . Lobszang. hogyan készülnek a füstölők. hogy meggyőződjenek róla. a dzsúdóra mégis fordítottunk valamennyit. mint amilyen most vagy. Asztrológiával. egyre kevesebbet készültem. átkutattak. Előbb rövid istentiszteleten vet­ tünk részt. vallásetiká­ val foglalkoztam.és a matematikával. Reggel hatkor tizenöt más jelölttel együtt megjelentem a vizsgateremben. de még olyasmivel is. olyan nyugodt. két és fél­ szer három méteresek voltak. Elérkezett a nap.Ifjúi elszántsággal a tanulásnak szenteltem magam.különös tekintettel a szépírásra . Ezek kb.Nem kell annyit ismétel­ ni. az egyetlen „játék"-ra. Körülbelül három hónappal koráb­ ban Mingyar Dondup láma azt mondta: . gyógyfüves orvoslással. anatómiával. a magasságuk pedig úgy két és fél méter. le kellett vetkőznünk. majd tiszta köntöst adtak. Odakinn egész idő alatt rendőrszerzetesek őrködtek. Ahogy közeledett a tizenkettedik születésnapom. Az elmúlt éveket intenzív tanulással töltöttem. Akkor a legfőbb vizsgáztató a vizsgaterem kis templomából zárt kőfülkékhez vezetett minket.

dobásokból és önuralomból. Kap­ tunk vajas teát és campát is. Akkor lefeküdtünk és reggelig aludtunk. ahogyan találtuk a fülkéket. és -tizennégy órába telik. míg azt megválaszolja az ember. alaposan próbára teszi a tudást és az idegeket. mikor a dolgozatokat már kijaví­ tották. Egész idő alatt a saját. amit akartunk. lelakatolták és lepecsételték. semmilyen okból nem hagyhattuk el a helyünket. így annyi fényt kapott. hogy a tétellel foglalkozzunk. esésekből. . míg végül. Egyszerre egy növendék vizsgázott. milyen tudásra tettünk szert fojtogató fogásokból. Saját tapasztalatból mondom. A bukottakat hamar kirostál­ ták. gyengeségeinket pedig feljegyezték. kizárólag korábbi képzésemnek és Cu-nak köszönhetően én maradtam egyedül. Hat napon keresztül minden áldott napra jutott egy tantárgy. Három nappal később. A nap maradék része a miénk volt. mert reggel ki kellett takarítanunk.innivalót hozta. Leg­ alább dzsúdóból a legjobb eredménnyel vizsgáztam! De csakis gyerekkori képzésem miatt. a vizsgáztatók elé hívtak bennünket. lépjünk be. de teát annyiszor kérhetünk. De még nem mehettünk el. Mindegyikünknek három másik jelölttel kellett megküzdenie. közölte. a szerzetesek a falon lévő kis csapóajtón keresztül bead­ ták az írószerszámokat. Másnap reggel mind a tizenhatunknak be kellett menni abba a szobába. Fokozatosan mindenki kiesett. aki az enni. külön fülkénkben kellett maradnunk. Ez alkalommal azt vizsgálták. A cellának nem volt teteje. amit pedig akkoriban brutálisnak és igazságtalannak tartottam. Mikor már bent voltunk. úgy kellett elhagynunk. és felszólítottak. ahol dzsúdózni tanultunk. A szerzetes. A feltett kérdések gyenge pontjainkra vonatkoztak. és pirkadattól sötétedésig dolgoztunk. amennyi a vizsga­ terembe bejutott. hogy háromszor egy nap ehetünk campát. kulcsolásból. melynek egy témája van. hogy egy vizsgadolgozat. Az ajtót bezárták. ahányszor csak akarunk. a papírt és az első vizsgakérdéseket.134 HARMADIK SZEM egyikünket egy-egy fülkéhez vittek. Ahogy sötétedni kezdett. azt csináltunk. Az írásbeli vizsga a hatodik nap éjszakájával ért véget. megjelent egy szerzetes az ajtónál és elszedte a papírokat. Aztán otthagytak. a kikérdezés egész nap tartott.

most értem kül­ dött és a szobájába hívott. De beköltöz­ hetsz a mellettem lévő szobába. . ami a lámastátusszal jár. és azt mondta. hogy tanulmányaimban az osztály ne fogjon vissza. hogy kiheverjük a nehéz vizs­ gát. Lámaruhát kezdtem hordani és megkaptam minden jogot és privilégiumot. aki valamilyen szaktudással rendelkezett. ahogyan csak akar­ tam. trapák. Ha már most lámastátusz­ ba kerülsz. mert le fogsz vizsgázni. amit pedig későbbi életedben létfontosságúnak fogsz találni. Mivel a Potala csak egy mérföldnyire volt. Mingyar Dondup lámát egész idő alatt nem láttam. Az Ékességes gratulált a vizsgámhoz. és tudásod gyarapodni fog". hogy olyan dolgokat tanulj. Izgatott örömöt jelentett számomra. hogy minden tárgyból a legjobb lettem. hogy tizenhat éves koromban vizsgázzak. amelyeket máskülönben elkerülnél. TRAPA 135 A következő nap pihenhettünk. elfogadtam. Lobszang. azt gon­ doltam. mosolygó arccal né­ zett rám: . Azt javasolta. Ahogy beléptem. hogy hangsúlyozzák. Most. Azon a héten valamikor később. ha tanulsz és a saját érdemeid alapján leszel lámává. vagyis orvospapok lettünk. Ez azt is jelen­ tette. ziháló hírnök érkezett az Ékességes üzenetével. A kimerültségtől lógott a nyelve és . hogy azonnal nyilvánítsanak lámának. milyen sebesen is jöttek és mennyi nehézséget kellett elviselniük. s így olyan gyorsan haladhattam. az azutáni napon pedig kihirdették az eredményeket. mikor eljön az ideje. kissé túljátssza a „szerepét". nagyobb szabadságra volt szükségem. Egyetértett vezetőmmel abban.Jól csináltad. sok minden kimarad a tanulmányaidból. hogy bárki. hogy attól fogva lámának tekintenek engem.halálán volt. hogy elismerésben részesül. hogy a rájuk bízott üzenete­ ket követítsék. hogy az én sikerem az övé is. Az apát úr külön beszámolót küldött a dalai lámának. Ez tisztességes ajánlatnak tűnt nekem. joggal taníthatott.látszó­ lag csupán! .Fájdalmas te­ kintetem láttán magyarázni kezdett: . Velem együtt öten mentünk át.Sokkal jobb. amit meste­ rem a legjobbnak tartott. . A küldöncök mindig éltek színészi ké­ pességeikkel. A lista élén vagy.XI. de elleneztem. hogy láma lettem. „mert így rákényszerülsz. amiért úgy ta­ nított.

egy izom sincs működésben.Képzeld. amíg nem lazítsz. a csuklód mellett a könyöködig.136 HARMADIK SZEM Az egyik dolog. hagyják a lábfejedet. sehol se maradjon feszesség vagy feszültség. amíg abba a helyzetbe ke­ rültem. jobb ha először hátán fekve tanulja az ember. amit mondott. hogy az agyad felfedezze a lábadat. végtagja­ id az eséstől behajlítva. most csináld ugyanezt a lábszáraddal. ahol éppen néhány könyvet tanulmányoz­ tam. ne legyen benne sem mozgás. minden izmod elernyedt. összeroskadtál. lábad apró emberkékkel van tele. .A földön fekve megpróbáltam ma­ gam elé képzelni az emberkéket. ki vele! . . Induljanak el a fejed felé. mert az arcizmok csak akkor lazák. most képzeld azt.Hirtelen megállt és rám mutatott: . hogy induljanak felfelé. Egyik nap Mingyar Dondup láma bejött abba a szobába. Az öreg Cu-ra gondoltam. sehol se erezz semmit. hogy kezed. hogy először is feküdjek le. . nem juthatsz előbbre a csendes elmélkedésben. Szólj az emberkéknek. Azt mondta. biztosan jó csomó kis ember szorgoskodik ott.Kezdd az ujjaiddal. . és megbizonyosodjon róla.Miután idáig jutottam. Az emberke feszesen tartja az egyik combizmodat. folytatta: . Képzeld el.Most a karod következik . Most hagyd kicsit pihenni őket. hogy az izmaidat húzkodják. hogy leestél egy szikláról . amikor ugráltál. .mondta. amit leghamarabb el kellett sajátítanom. a rela­ xáció tudománya volt: enélkül nem lehet semmilyen. Mondd meg a kis emberkéknek. Képzeld. akik úgy mozgatnak téged.Végre meg volt elégedve a lábammal. sőt áll­ va is lehet lazítani.mondta. sem feszültség. hogy a földön fekszel. Addig izegtem-mozogtam. igazi metafi­ zikai tanulmányokat folytatni. Ki vele. mert bár ülve. . Megmutatom. aztán fel a válladhoz. Nehéz dolguk volt ma reggel. Lobszang. hogy ne erezzed. amint belülről rángatja a lábujjaimat! De jó lesz megszabadulni tőle! Na. hogy hagyják ma­ gukra az izmaidat. a szád kicsit nyitva. hogy minden ember­ két elhívsz. Lobszang. A lábikrádra figyelj.Most magához . elég feszültnek látszol.Nézd csak! Valakit a combodban felejtettél. Mind ott vannak? Biztos? Tapo­ gasd végig gondolatban. Rám nézett és így szólt: .Lobszang. én hogyan csinálom. . Hagyd.Na. Szólj az emberkéknek.

és élvezd a tökéletes szellemi és fizikai relaxációt. . erősen nézd. először a tested alsó részéből menjenek el. ha gyakorolnak eme sorok és az itt következő mentális módszer alapján. mit tehetünk vele. Hunyorogsz. mint a lazí­ tást. Kövesd őket lassacskán és nézd meg. Figyelj a szádra. hogy miután kiengedtek minden izmot.XI. Gondolj a szerzetesekre. hogy lásd a feketeséget. Látni fogod. Akik idege­ sek a civilizációs gondoktól.A re­ laxáció szempontjából talán a fej a legfontosabb rész. távozzanak.Kevés haszna van. Tanulhatsz abból. hozd vissza őket. és nehéznek tűn­ het. amit csinálnak és távozzanak. hagyd. hogy minden megereszkedjen. Mingyar Dondup láma ezeket mondta: . Vedd úgy. hogy egy kicsit másképp csináljam. Hagyják abba. és rövid időn belül semmi megerőltetésbe sem kerül. mennyire érdektelenek. Figyelj. kérlek. Nézzük. Ez a módszer sosem mond csődöt. csukd le könnyedén a szemhéjadat. Ahogy itt fek­ szel. ahogy a macskák lazítanak. milyenek. akik feszítik benned az izmokat. hogy a tudatod egy pillanatra el­ időzzön a gondolataidnál. akik működtet­ nek. mely zavarhatná a szemed.Elfordult és kinézett a nyitott ablakon. mindkét sarkában van egy feszes izom. . hogy a tested lámakolostor. és egy má­ sodperc is elég rá. valamennyi izmodat. senki sem tudja jobban csinálni. TRAPA 137 a testhez érkezünk. Képzeld el a semmi fekete négyzetét. jól teszik. Ez utóbbihoz azt a tanácsot kaptam. Menj utánuk. és ugrasd át őket újra a fekete űrön. Pedig nincs fény. hogy a testedet csak a külső bu­ rok tartsa egybe. Szólj nekik. mint ők. ha elengedted magad. lazítsd el az izmokat mindkét oldalon! Most nem fogsz beszélni. minden erőlködés nélkül. hogy szabadon folyjanak. Valóban kép­ zeld el. hogy lazítsák el az izmaidat. de szellemileg feszült vagy. és azt. mert így szólt: . Láthatóan elégedett volt a haladásommal. Lazíts. .A relaxáció leg­ kiválóbb képviselője odalent napozik. elernyedjen és megtalálja saját helyét. szóval csak semmi feszültség. Akkor már laza a tested. Mondd nekik. könnyedén. hogy gondolataid megpróbálnak átugrani egyik oldalról a másikra. ne engedd. Elég hosszadalmas leírni az egész folyamatot. fizikailag ellazultan. Lobszang. sem enni. holott a relaxáció kis gyakorlattal könnyű dolog. Néhány átugrik. Akkor állítsd meg a gondolatokat.

mely mentes a káprázattól és a haszonleséstől. tíz támadót tudott pillanatokon belül visszaverni és legyőzni. A kis nyomás megbénítja az agyat. Mint már be­ mutattam. Kevés gyakorlat kell hozzá. A dzsúdóhoz hozzátartozik. olyanok.138 HARMADIK SZEM Ezt megint csak nehezebb elmagyarázni. mielőtt a másik ember tudná. hogy az asztrálutazáshoz kiszabadítsák az ént a testből. Helyes vágy : ami által az embernek magasztos és méltó célja il­ letve érdemleges véleménye van. Sokan sosem kapcsolják ki a tudatukat és sosem állítják le gondolataikat. gyakran alkal­ maztuk ezt a fogást. A láma. ahol nincsenek altatóorvosok. és igyekezett a lehető legérdekesebben tanítani. mert az az önuralom számára nagyon jó gyakorlat. nem szenvedett. Arra is használják ezt a módszert. Mindenkinek szüksége van a lazításra. zése.) (A szaklektor megjegy­ . de ez felettébb helytelen felfogás. A „fojtófogás" vadnak és kegyetlennek tűnhet a nyugati gondolko­ dásmód számára. Velünk mindent megtettek. Ha valaki néhány napon át pihenés nélkül járkálna. aki tanított. figyelmes és igaz. akik megpró­ bálják éjjel-nappal működtetni a testüket. Középút összetevőit. Helyes beszéd: amely során az ember kedves.* Ezek a következők: Helyes szemlélet: olyan nézet és vélekedés. Tibetben. Nagyon szerette a dzsúdót. hogy a tuda­ tunkat kiképezzék. hogy mindjárt elveszíti az eszméletét. ha egy bonyolultabb foghúzáshoz készülőd­ tünk vagy csontokat illesztettünk össze. hogy tudni kell puhán esni. hamarosan összeesne: az agyat és a tu­ datot mégsem pihentetik. A beteg semmiről sem tu­ dott. mint azok. mint csinálni. A képzésnek köszönhetően majdnem érzéketlenné váltunk az esésekkel szemben. és mindennapos dolognak számított. * Nemes nyolcrétü útnak szokták n e v e z n i . hogy felmondtuk a buddhizmus alappilléreit képező ún. Minden másnap azzal kezdtük a dszúdózást. de ár­ talmatlan. hogy egy három­ négy méteres falról csak úgy mulatságból leugorjunk. a nyak megérintésével a másodperc törtrésze alatt tudat­ vesztést okozhatunk. és valóban nagyon könnyű ügy. Magas szinten tanítottak dzsúdózni.

. a Khati Linga-ra és a Kalingcsu folyón keresztül a Dodpal Linga-ra. majdnem a Csakpori lá­ bánál is állt egy csörten. Helyes elragadtatottság: olyan öröm. hogy a dalai láma megérkezik Norbu Linga-ba. amit helyesnek tud. A nagy csörten a Drepungi úton terpeszkedik. A „Linga" parkot jelent. nem mozoghatott. De kellemes volt fent üldögélni a tetőn és figyelni. a Pargo Kaling látványa tárult elém. Ha valamelyikünk vétett a fentiek ellen. amikor a buddhizmus és a béke még nem érkezett el Tibetbe. TRAPA 139 Helyes viselkedés: mely az embert békéssé. de a Vashegy másik oldalán. Helyes élet: hogy ennek megfeleljen. Helyes figyelem: abban áll. amely elhalad Sö falu mellett. hogy az ember helyesen gondolko­ dik és megpróbál aszerint cselekedni. Közelebb. Jól hangzott. sem inni. Egy az elitből. Egy a „legkiválóbbak" közül. amelyet egyik történelmi hősünk. Lámaként. Kezár ki­ rály emlékére emeltek. Amikor így nézelődtem. az embernek vigyáznia kell. Ott feküdt pirkadattól sötétedésig. vagyis az Ékszer Parkba. Korábban a szerzetesi viselkedés harminckét szabályának kellett engedelmeskednem. rejtőzködnöm kellett. hason kellett feküdnie a főtemplom bejárata előtt.XI. Szintén alattunk. hogy mindenki. mely az életrealitásokról és a felettes énről való meditálásból ered. És Csakporiban egy bölcs láma egyetlenegy előírást sem szegett meg! Mintha a világ csupa tanulnivaló lett volna: azt gondoltam. és a város szívébe vezet. Láma lettem. és nem kapott sem enni. legnagyobb csalódásomra és ré­ mületemre az előírások száma százötvenháromra emelkedett. Északra a Nyugati kapu. és ez utóbbiak­ nak megadja a jogot az életre. Helyes törekvés : az embernek önuralommal kell rendelkeznie és állandóan képeznie kell magát. átlépjen a testén. aki be akar menni a templomba. becsületessé és ön­ zetlenné teszi. szét fog durranni a fejem. mert senkinek sem szabad fentről lenézni a Mindentudóra. Ez nagyon nagy szégyen volt. ne sértsen meg más embereket vagy állatokat. és már ez is fé­ lelmetesen soknak tűnt. két gyönyörű parkra láttam. de kelepcét is jelentett. és a nyugati írásmódhoz legalábbis ez a szóalak áll legköze­ lebb. aki azokban a háborús időkben élt.

ezekből állt az életünk. Nehézség? Akadt bőven. Minden közösségben vannak értetlenek és kishitűek: itt Csakporiban azonban valóban ők alkották a kisebbséget. de volt. a szerzetesek durva jócimborasága. a kéklő folyók. és egy kicsit keletebbre a Csokang fénylő háztetői. amilyet érdemes élni. a ragyogó csörtenek. ami kárpótoljon és örömöt okozzon. Akiknek egyetlen gondolata a „Béke". melyek át meg átkígyóznak a hegyláncok között a földeken. Teljes kárpótlást nyújtott. sőt jóval többet.140 HARMADIK SZEM Munka? Rengeteget dolgoztunk. Kárpótolt a gyönyörű zöldellő völgy. Aztán ott volt még a közeli Potala. . és hogy másokon segíthessenek. és a füstölők templomok körül kerengő ismerős szaga . s benne a gondozott fák. de megérte. a i e s t ő i lá­ makolostorok és a megközelíthetetlen kőszirteken gubbasztó re­ meteodúk. mint amilyen Mingyar Dondup láma is volt. A többiek bajtársiassága. amelynek aranyló kupoláira olyan tisztelettel néztem. ha olyan emberek mellé társulhattunk. amely olyan volt.

a régieket pedig kitisztítottuk. már fehér lovon lovagoltam. Né­ hányan minimális felszereléssel előre siettünk. mielőtt a csapat megérkezik. A jak-karaván lassabban jött utánunk. Úgy volt. hogy legyen néhány napunk Trajerpában. Új bőrtáskákat készítettünk. tanulni.Röpültek a hetek. 141 . A tábort a régi Trajerpa kolostorban verjük fel.Ebben az évben elmegyünk a gyógynövénygyűjtőkkel. Nagyon kevés felszerelést vittünk magunkkal. és mindennap csapatokat küldtünk ki. hogy kutassák át a környéket gyógyfüvekért. hogy könnyű tér­ nünk legyen csak és gyorsan odaérjünk. A lovak tizenöt­ húsz mérföldet tesznek meg naponta. . Akiknek a kolostorban kellett marad­ niuk. hogy csapatunk kétszáz szerzetesből áll majd. és az állatokat gondosan megvizsgáltuk. a jakok általában nyolc-tízet.rájuk vakáció és kaland vár. A sátra­ kat rendbe hoztuk. alkalmasak-e a hosszú útra. Mint láma. a falnál gyülekeztek. Természetes lelőhelyükön sok hasznos dolgot megtudhatsz a gyógyfüvekről és bevezetünk a valódi sár­ kányrepülésbe is. hogy megnézzük. az állatokat jól megrakva.és terveznivaló volt. Augusztus végén nagy kiáltozások és lárma közepette elindultunk. Most már sokkal jobban belemerülhettem az okkult tanulmányok­ ba és speciális képzésben részesültem. augusztus ele­ jén vezetőm így szólt hozzám: . úgy hetven-nyolcvan kiló körüli terhet cipeltek. Olyan sok tenni-. és irigyen figyelték a többieket .Két hétig mindenki rettenetesen elfoglalt volt. Egy napon.

csak ültem és kapaszkodtam. Trajerpa arról híres. az út végének gondo­ lata mindannyiunkat friss energiával töltött fel. hogy újra csak teljesen egyedül vagyok a világ­ ban. amiket hoztunk. az megfordult és így szólt: Szóval ő az? Nos. A hegylábaknál lapos fennsíkok húzódtak. Mingyar Dondup lámát. mindenki ismeri.az éhség volt. Volt itt egy érdekes beszámoló is az első expedícióról. De engem legjobban a közeli fennsík izgatott. de legalább biztonságos volt. mert egyáltalán nem kedveltem a lovaglást. hogy közeledünk felfelé a hegyoldalon. és az ott élő szerzetesek rengeteg vajas teát. A templomépület lapos tetejéről füstölők sűrű" füstje szállt az ég felé. és milyen fiatal is! Legnagyobb gondom . Tízen írták. Lobszang. Persze ekkorra már nem estem le a vágtató lóról sem. ott leültünk és csendben ettünk. hogy mi is történik. teraszos kertekhez vagy talán inkább széles lépcsőkhöz hasonlítottak.ahogy általában . Különös volt a táj erre. campát és zöldséget készítettek. de néhány perc múlva kiáltást hallottam: . Vezetőm egy idős apáttal beszélgetett. iz­ gatottan várták a Ihászai híreket és a szokásos ajándékokat. Látták. aki elsőként tette meg ezt a különös utat a Csangtang felföldre. nos. Az út igen nehéz volt. hogy néhány valóban értékes kéziratot őriz a gyógyfüves gyógymódokról. ahonnan feleresztjük majd a sárkányt. úgy látszott. nem láttam. de mindkettő a legrégebbi tibeti kolostorok közül való volt. de vitézségem ezzel véget ért. Készültem rá. melyek egyre magasabbra és magasabbra hágnak. Mikor néhány nap múltán megérkeztünk a kolostorba. és ez ha kecses nem is. Nem volt egész bizonyos. mint sokan mások. merre vagy? Válaszoltam. Az üdvözlő tömeg elsöpörte tőlem. Nem csak az önzetlenség hajtotta őket. A legtöbb láma ré­ gi barátokkal találkozott.Lobszang. A folytonosan emelkedő terepből vég­ telen hegycsúcsok emelkedtek. Kése­ delem nélkül mindenki az ebédlő felé vette útját. . hogy elolvassam és kijegyzeteljem őket. mintha csak Csakporiban lennénk.142 HARMADIK SZEM Az előőrsben huszonheten voltunk. és arra gondoltam. Fellovagoltunk az udvarba. és még mielőtt felocsúdtam vol­ na. valóban nagyon örültünk. az a tíz ember. Sosem tudtam állni a nyeregben. és különösen nekem. hogy vajon Csakpori tartozik e Trajerpa-hoz vagy fordítva. a tömeg szétnyílt és többé-kevésbé elnyelt.

fent. Én. egy raktárban tárolták. a hegyoldal csapdába ejtette. A sárkányépítéshez viszont ideálisnak tartották. és minket is sötétség vett körül. A többi idő egészét a gyógynövénygyűjtésnek és a sárkányeregetésnek szenteltük. kis sárga bogyós növénynek csodálatos fájdalomcsillapító hatása volt. és hallani lehetett. ahogy a gyér növényzet között zizeg az esti szél. a föld zugainak beporozásához. Amerre a szem ellá­ tott. az emberépítő sárkányokra. mint a tőzegmoha. hogy az­ után nálunk. ha valaki végiggondolja. később nehezebb lett volna betartani a megszokott rendet. mint egy óriási kagylókürt. A fegyelem Trajerpa-ban sem volt laza. Az egyik. A nap elsüllyedt a távoli hegycsúcsok mögött. Felettünk. a mögöttem lévő lámakolostori épületekben fenyőlécek hevertek.hozták. itt is megtartottuk az éjféli istentiszteletet. A sárkányeregetés után a fát átvizsgálták. és hozzáfogott az istenek munkájához. csak a sárká­ nyokra tudtam gondolni. Napnyugtával az esti szél felerősödött. már tudtam irá­ nyítani és felügyelni a munkájukat. mert ilyen fa nem nő Tibetben. A fenyőt messzi vidékről . és rendszeres időközökben a többit is. az itteni zsombékos talaj jóval több nedvességet tudott fel­ szívni. A szerzetesek és a fiúk összeszedték és kirakták száradni. fojtott-tompa nyöszörgő bugással törjön elő. Alattunk a vidék fekete tónak látszott. Sehol semmi fény. a legbölcsebb megoldás volt: ha most lazí­ tunk. mely istentiszteletre szólít. kemény ütéseket is kibír anélkül. és a legközelebbi alkalo­ mig. kivéve itt. Ez. Az öregek úgy mondták. majd a sziklák közötti hasadékokon keresztül mederbe terelte. Eldugva. ahogy körülnéztem. könnyű és erős. mint láma. Olyan volt. amikor újra felhasználták. hogy eltörne. össze­ húzódtak a nappali hőség után. De most. Körülöttünk recsegtek-ropogtak a sziklák. ebben a szent épülete­ gyüttesben. de számomra ez az út főképp Mingyar Dondup láma és a gyógynövényszakértők gyakorlati út­ mutatását jelentette. ke- . A hegyoldalba kapaszkodó lámakolostorban világos volt.XII. oda­ lent a földet bíbor árnyak borították. sehol egy teremtett lélek. megmozdultak.talán Asszam-ból . Amint vé­ gigsöpört a lenti völgyön. a sötét éjszakai égen élénk fénnyel ragyogtak a csillagok. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 143 Az alacsonyabb lépcsők közül néhányon sok gyógynövény ter­ mett.

tudja. a bé­ ke hangulata áradt szét a kolostorban. hogy a saját életmódunkat élhessük. Ismertem a jós­ latokat. Miért sóvárogtak más nemzetek a mi földünkre? Mi nem kívántunk mást.. és melynek mégis fáradhatatlanul tovább kell taposnia az utat. akik elfoglalják az országunkat. miért akartak akkor mások meghódítani és leigázni minket? Mi csak annyit akartunk. és minden­ ki elindult lefeküdni. előttem egész életem. mint ahogy egy jak baktat a csapáson. De olyan sok mindent nem mondtak el. És szeretett lámánkról. miközben papi hivata­ lukat teljesítették. amely ismer minden állomást és megállóhelyet. Köpenyüket lobogtatta a szél. Ezen az éjjelen túl izgatott voltam ahhoz. Ahogy felnéztem a tetőre. Lhásza és a lenti világ dolgairól beszélgettek. gyógyítsam a betegeiket. a mennyei szoba fényei pedig átragyognak az ég kárpitjának ré­ sein . A hátamon feküdtem és ki­ néztem a kis ablakon. és segítsek a sebesültjeiken egy olyan háborúban.144 HARMADIK SZEM szár légiói Buddha szavára ledobták lándzsáikat a menny padlójá­ ra. amit megjósoltak. A termekben és a templomokban szerzetesek verődtek össze kis csoportokban. érdemes volt. hogy megszálljanak bennünket? Mit tettünk mi. De talán. amíg csak az ismert célhoz nem ér. a dalai lámáról. Számunkra a trombitaszó azt jelentette. azt. És tő­ lem azt várják. hogy hagyjanak magunkra. mint hogy szellemileg fejlődjön. Fent a csillagok. és először megpillantja a szent várost. hogy éjfélig alhatunk. a homályban szerzetesek sziluettjét láttam. miért kellett. amikor a jak átér az Áhíta­ tos Földreborulás Hegygerincen. a templomi trombiták egy újabb nap végét jelezték. Lassacskán megszűntek az élő hangok. Hirtelen a templomi dobok dobbanására ébredtem. csak ami a miénk. azt gondolja. hogy azok közé menjek majd. A nap végét jelző hangokra lassan szétszóródtak. melynek nem volt más célja. mely még el sem kezdődött. A jóslat Tibetről. ez a béke­ szerető ország. valamennyi dalai láma leghatalmasabb inkarnációjáról. Mégis úgy kellett to­ vább mennem. hogy elaludtam! Szerzeteshez nem illő gondolattal . Olyan sokat tudtam róla. hol rossz a legelő. hogy aludjak vagy hogy aludni akarjak. a mellékes és a főbb mozzanatokat.. Pedig észre sem vettem. Hirtelen új hang vegyült az erősödő szél zajába. miért.és ezek a csillagok.

így van ez a jóslatokkal is.„Ha ismerted az összes kelep­ cét és nehézséget. Nehéz. Tudja. Éjfél van? Sosem ébredek fel már? Remélem azért nem bukok fel a lépcsőkön. nem biztos. A bölcs autós megnézi a térképet. ha az ember már láma? Na. hogy feltesszük a jelvényt. akik szintén kábultak voltak. aznap érkeztek. miért nem próbál­ tad elkerülni őket?" A legkézenfekvőbb válasz így hangzik: . hogy az embernek nincsen szabad akarata. melyeket meg kell tanulnunk. netán még egy megkülönböztető színt is a szerzetesi ruhára. hogy csatlakozzak a többiekhez.Ha elkerülhettem volna. Ha az ember iskolába jár. vagy ahol nem tudja elke­ rülni őket.XII. amit megjósoltak nekem. Kibo­ torkáltam. hogy megnézzen egy térképet. számtan. minden nehéznek és keserűnek látszik. amelyeken átvezet az útja. mert utazása esetleg hosszabb vagy költségesebb lesz. földrajz. Ha­ sonlóképp az ember átautózhat Londonból Invernessbe. és szerez egy útikalauzt valamelyik szer­ vezettől. Messze nem. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 145 feltámolyogtam. keserű. hogy jól teszi. előkészül és lassabban vezet. hogy kikerüli ezeket. hogy jóslat hamis volt. a nyakken­ dőt. mert a hirtelen ébredéstől erőszakot tettem a gondolataimon. hogy tanuljunk. Az élettel is ez a helyzet. A jóslatok valószínűségek.unalmasak. vagy akármi más . amíg diákok vagyunk. Buddhista vagyok. ha már befejeztük. Hiszek abban. Jaj. de hideg van itt! Kétszázötvenhárom szabálynak kell engedelmes­ kedni. amit megjövendöltek neked. Vagy olyan büszkék leszünk rá. nem pedig mást. Aztán később. az egyiket már meg is szegtem. hogy vannak bizonyos helyek. Nehezen találtam meg. Nem mindig érdemes a kellemes és a könnyű úton járni. Az órák . lehet. így tűnik legalábbis.történelem. miközben az alvástól elgémberedett kezemmel a köntösöm után nyúltam. honnan indul és mi a célpontja. Nemegyszer kérdezték tőlem: . bennünket tesznek próbára. Bár megteheti. így elkerülheti a rossz utakat. már az elkerülhető­ ség puszta ténye is azt bizonyította volna. nem jelentik azt. Ha veszi magának a fáradságot. hasztalanok és céltalanok. hiszek a reinkarnációban. Az ember mondjuk el akar menni Dardzsilingből Washingtonba. és a leckék. látja. hogy sóhajtozunk a jó öreg iskola után. Bementünk a templomba és bekapcsolód­ tunk az istentiszteletbe. hogy azért jö­ vünk a földre. .

146

HARMADIK SZEM

De mikor elhagyjuk a földi iskolát, meglehet, büszkeséggel hord­ juk a jelvényét. Én természetesen azt remélem, gondtalanul vise­ lem majd fejem fölött a dicsfényt! Félek talán? Egy buddhista sem fél. A halál pusztán abból áll, hogy elhagyjuk a régi, üres héjat és újjászületünk egy jobb világba. Virradatkor mindenki fent volt már és alig várta, hogy elindul­ jon. Az idősebbek találkozni akartak azokkal, akikkel előző este nem találkoztak. Én már borzasztóan szerettem volna látni az em­ berreptető sárkányokat, melyekről olyan sokat hallottam. Körbe­ vittek minket a kolostoron, hogy tudjuk az utat. Fent a magas tetőn megnéztük a felettünk tornyosuló hegycsúcsokat és lepillantottunk a félelmetes szakadékokba. Messzebb megduzzadt, sárga folyamot láttam, vize tele volt agyaghordalékkal. A közelebbi folyók ég­ színkék víztükre lágyan fodrozódott. A csendes pillanatokban hal­ lottam a mögöttünk csordogáló csermely vidám csobogását, ahogy sebesen szalad le a hegyoldalon, hogy mihamarabb leérjen és csatlakozzon a többi folyóhoz, melyek Indiában a hatalmas Brahmaputrába folynak, később a Gangeszbe, majd pedig a Bengáli öbölbe ömlenek. A nap felkelt a hegyek fölött, és a reggeli csípős hideg hamarosan eltűnt a levegőből. A távolban egy magányos ke­ selyű körözött, reggeli eleséget keresett. Mellettem egy tekintélyes láma a vidék főbb jellegzetességeit mutatta. „Tekintélyes"... az voltam, mert a szeretett Mingyar Dondup láma védencének számí­ tottam, de azért is, mert rendelkeztem a „harmadik szemmel", és mert inkarnációnak, vagy ahogy mi mondjuk, trülku-nak bizonyul­ tam. Az inkarnáció felismerésének rövid részletei talán érdekelnek néhány olvasót. A szülők kisfiúk viselkedéséből pl. úgy gondolják, hogy a gyerek többet tud a szokásosnál, vagy olyan „emlékei" vannak, melyek köznapi módon nem magyarázhatók. Felkeresik a helyi lámakolostor apátját, hogy jelöljön ki egy bizottságot, mely megvizsgálja a gyereket. Elkészítik az előző élet horoszkópjait, és megnézik, hogy vannak-e bizonyos különös jelek a fiúcska testén: a kezén, a lapockáján, és a lábán. Ha meglelték a jeleket, azt kutat­ ják, vajon ki lehetett előző életében. Előfordul, hogy néhány láma felismeri (mint ahogy velem történt) és ilyenkor maradt egypár

XII. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK

147

személyes darab utána, mely hozzáférhető". Ezeket megkeresik, hozzátesznek még néhányat, amely ugyanúgy néz ki, és a kisfiú­ nak fel kell ismernie az előző életéből származó összes, talán ki­ lenc tárgyat. Hároméves korában már képesnek kell lennie erre. Egy hároméves gyerek még túl kicsi ahhoz, hogy szülei úgy befolyásolhassák például, hogy előre lefestik a szóban forgó tár­ gyakat. Tulajdonképpen a legkevésbé sem baj, ha elmondják, ho­ gyan viselkedjen. Nincsenek jelen, mikor a választásra sor kerül, és a fiúnak megközelítőleg harminc közül kilenc dolgot kell azo­ nosítania. Ha két hibát ejt, megbukott a próbán. Ha sikerrel jár, élő megtestesülésként nevelik, és tanulásra buzdítják. A gyermek he­ tedik születésnapján felolvassák a jövőjére vonatkozó jóslatokat. Azt gondolják, teljesen felfogja - megérti, amit mondanak neki, és azt is, amit a jövendölés magában rejt. Saját tapasztalatból tudom, nem érti meg. Semmi kétség, a „tiszteletre méltó" lámának mindez megfor­ dult a fejében, amint a vidék sajátosságait mutatta. Odaát, a víze­ séstől jobbra volt egy nagyon jó hely, ahol noilme-tangereí lehetett gyűjteni, amelynek levét tyúkszemek és szemölcsök eltávolítására, illetve a vízkór és a sárgaság enyhítésére használják. Amott, abban a kis tóban Polygonum hydropipert lehet szedni, tövises és rózsa­ szín virágos növényt, amely a víz alatt nő. A leveleket reumatikus fájdalmakra használtuk, és a kolera gyógyítására. Itt a közönséges füveket gyűjtöttük, csak a felföldeken teremtek ritka fajták. Sokan érdeklődnek a gyógyfüvek iránt, ezért részletezek néhány gyakori típust, és leírom, mire használják. Csak latin nevüket ismerem, így inkább ezeket adom meg. Allium sativum: nagyon jó antiszeptikus hatású, asztmára és más mellkasi panaszokra is használják. Egy másik kiváló fertőtle­ nítő gyógyszer, amit azonban csak kis dózisokban adagolnak, a Balsamodendron myrrha. Ez különösen a fogínyre és a száj nyál­ kahártyáira van jótékony hatással. Ha beveszik, hisztériát okozhat. Volt egy magasszárú növény krémszínű virágokkal, amelynek a le­ ve elijesztette a rovarokat a csípéstől. A latin neve Becconia cordaía.Talán a rovarok tudták a nevét, és az riasztotta őket! Volt egy olyan növény is, mely pupillatágításra szolgált. Az Ephedra sinica

148

HARMADIK SZEM

hatása hasonlít az atropinéhoz, és amellett, hogy Tibetben az aszt­ ma kezelésére leginkább ezt alkalmazzák, nagyon hatásos az ala­ csony vérnyomásra is. A szárított, majd porrá tört ágakat és gyöke­ reket használtuk. A kolera a fekélyek szaga miatt gyakran igen kellemetlen volt a betegnek és az orvosnak egyaránt. A Ligusticum levisticum meg­ szüntette a szagot. Külön megjegyzés a hölgyek számára: a kínai­ ak a Hibiscus rosa-sinensis szirmaival feketítik a szemöldöküket, de a cipőiket is! Mi felfőzzük a leveleket, folyékony oldatot készí­ tünk belőlük, melyet lázas betegek testének hűtésére használunk. Újra a hölgyeknek: a Lilium tigrinum valóban gyógyítja a petefészek-neuralgiát, míg a Flacourtia indica levelei segítenek abban, hogy a „sajátos" női panaszok legtöbbjén túljussanak. A Sumach rhus csoportban a verneciferából a kínaiak és a japá­ nok lakkot készítenek. Mi a glabrát cukorbaj, az aromaticál bőr­ betegségek, vizelési panaszok és ciszták esetén használtuk. A hólyagfekélyek kezelésére szolgáló másik igen hatásos összehúzószert az Arctesaphylos uva ursi leveleiből nyertük. A kínaiak job­ ban szeretik a Bignonia grandiflorát, a levelekből általános célra állítanak elő összehúzószert. A későbbiek során, a fogolytáborok­ ban a Polygonum bistortái valóban nagyon hasznosnak találtam a vérhasra, Tibetben is arra használtuk. A hölgyek, akik elővigyázatlanul szerettek, gyakran hasznát vették a Polygonum erectumból előállított adstringensnek: nagyon hatásos módszer, ha valaki el akar vetélni. Azokra, akik megégtek, „új bőrt" illesztünk. A Siegesbeckia orientális kb. 120 centiméter magas növény, sárga virágai vannak. A leve, amit sérülésekre és égési sebekre rakunk, úgy működik, mint a kollodium. Ha beve­ szik, hasonló hatású a kamillához. A sérülések okozta vérzést Piper augustifoliummal csillapítottuk. A szív alakú levelek alsó ré­ sze a legjobb erre a célra. Az előzőekben felsoroltak igen elterjedt gyógynövények, a többieknek nemigen van latin nevük, mert a nyugati világban, ahol ezeket az elnevezéseket adományozzák, nem ismertek. Csupán azért említem őket, hogy jelezzem, tudtunk valamit a gyógyfüves gyógyításról!

XII. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK

149

Nagyon kedvező helyen álltunk, és ahogy a ragyogó, napsüté­ ses reggelen végignéztünk a vidéken, jól láttuk a völgyeket és rej­ tett helyeket, ahol a füvek nőttek. Amint távolabbra tekintettünk, a vidék egyre sivárabb és sivárabb lett. Megtudtam, hogy annak a hegycsúcsnak a másik oldala, amelyre kolostor épült, valóban na­ gyon száraz terület. Mindezt magam is meglátom majd, mikor a hét vége felé magasra szállok a sárkánnyal. Valamivel később Mingyar Dondup láma hivatott, és azt mond­ ta: - Gyere Lobszang, elmegyünk azokkal, akik megszemlélik a sárkány felszállóhelyét. Ez a te nagy napod lesz! - Több se kellett nekem, indulásra készen felugrottam. Lent a főbejáratnál egy cso­ port vörösköpenyes szerzetes várt ránk, együtt mentünk le a lép­ csőn, majd végig a szeles fennsíkon. Itt fent alig volt növényzet, a kemény kőpárkányt föld fedte. Néhány elszórt bokor kapaszkodott a sziklákba, mintha csak félne, hogy lecsúszik a szikla szélén és beesik a szakadékba. Felettünk, a lámakolostor tetején az imazászlók keményen és mereven állták a szelet, a rudak, ahogyan évszázadok óta, minden egyes széllökés­ nél recsegtek-ropogtak és nyöszörögtek, de kitartottak. Mellettünk tétován elcsoszogott egy kis novícius. A szél akár a füstöt, felkap­ ta a port, amit a csizmája felvert. A hosszú fennsík egyik sziklás pereme felé mentünk, ahonnan a hegycsúcs finoman ívelt a magas­ ba. A köpenyünk a hátunkra tapadt, elöl fel-feltornyosult a szél­ ben, mely lökött előre és előre. Nehéz volt nem szaladni... A pe­ remtől úgy hét-nyolcszáz méterre volt egy hasadék a földben, amelyből a szél viharos erővel tört fel, időnként mint sebes nyila­ kat, kis köveket és zuzmódarabokat repített a levegőbe. A lenti völgyön átsöprő szelet a sziklaalakzatok csapdába ejtették, de mi­ vel nem tudott könnyen kijutni, felgyülemlett és a töréseken ke­ resztül nagy nyomással felfelé tódult, míg végül süvöltő erővel ki­ szabadult a fennsíkra. Néha, az orkánok idején - mondták - úgy üvöltött, mint a legmélyebb veremből menekülő és áldozatra leső démonok. A hasadékban áramló viharos szél megváltoztatta a nyo­ mást a sziklarésekben, hol magasabban, hol mélyebben fütyült.. Most azonban, ezen a reggelen a légáramlás egyenletes volt. Mégis jól el tudtam képzelni azokat a történeteket, amelyeket kis-

150

HARMADIK SZEM

fiúkról meséltek, akik erős széllökésbe kerülve lerepültek a lábuk­ ról, egyenesen fel a levegőbe, majd hatszáz méter zuhanás után le­ estek a hasadék alján lévő sziklákra. Sárkányeregetésre azonban kiváló volt ez a hely , mert a szél olyan erősen fújt, hogy egyene­ sen a magasba emelte a sárkányt. Kis modelleken (hasonlítottak azokra, melyeket otthon reptettem gyerekkoromban) megmutatták, hogyan. Meglepő volt, hogy még a legkisebb játéksárkány is fel­ húzza annak az embernek a karját, aki a kötelet tartja. Végigvezettek bennünket a kőpárkány mentén, és egy igen ta­ pasztalt láma megmutatta az elkerülendő veszélyeket, a csúcsokat, amelyeknél csalóka bukószelekre lehet számítani. Megtudtuk, hogy minden sárkánylovas magával visz egy követ, amelyhez egy imádsággal telerótt selyem khata-t erősítettek, hogy a levegő istenei áldják meg a sálat, illetve birodalmuk új látogatóját. Mikor megfelelő magasságba kerül, a követ odadobják a „szélnek". Az­ tán, ahogy a selyem kitekeredik, a szél istenei - ezt remélték - el­ olvassák az imát és minden bajtól megvédelmezik az egekbe merészkedőt. Visszamentünk a kolostorba, ahol nagy sürgés-forgás kezdő­ dött, kihoztuk a sárkány összeszereléséhez szükséges anyagokat. Mindent gondosan átnéztek. A fenyőléceket két-három centiméte­ renként ellenőrizték, hogy megbizonyosodjanak róla, nincsenek elrepedve vagy megsérülve. A selymet, amellyel a sárkányt borí­ tották, kigöngyölték egy tiszta és sima földdarabra. A szerzetesek négykézlábra ereszkedve gondosan átvizsgáltak és megszemléltek minden egyes négyzetmétert. Elégedettek voltak az eredménnyel, így hát a keretet összerakták. Ez a sárkány doboz formájú volt, a négyzetes oldala kb. két és félszer két és fél -, a hosszúsága három méter. A két „vízszintes" oldalból egy-egy kb. két és fél méteres szárny állt ki. A szárnyak alá, hogy csússzanak, és hogy a fel- és leszálláskor védve legyenek, félkör alakúra hajlított bambuszrudakat erősítettek. A sárkány megerősített „padlózatánál" volt egy hosszú bambuszrúd, amely mint a tibeti csizmák, felfelé elvéko­ nyodott. Ez a sajátos rúd olyan vastag volt, mint a csuklóm, és úgy volt kimerevítve, hogy a selyem még akkor se érjen a talajhoz, ha a sárkány a földön áll, mert a talpfa és a szárny védők ezt megaka-

három felnőttre nem volt elegendő ereje. és majdnem felemelte a kisfiút is. és az egyik szerzetes a de­ reka köré gyűrve a köpenyét. három méterre a köté­ len. Jelzésére gyors futásba kezdtünk. hogy megtámasszák a sár­ kányt. most már kipóbálhatjuk egy embernyi súlyú kővel. Jó néhányan kellettek hozzá. kis faékeket vertünk a rudak hasított végeibe. A szerzetesek újra keményen megharcoltak azért. A szárnyak alá egy V alakzatot erősítet­ tek. hogy megfog­ ják és keresztülvonszolják rajta. akkor úgy helyezkedtek. egy csapat szerze­ tes tartottuk és húztuk a kötelet. ahogyan csak bírtunk. hogy egy harmadik társuk is elférjen. Puhán surrogva megállt. és a sárkány mint egy hatalmas madár. és azt mondta. és hamarosan kieresztették. a leve­ gőbe szökellt. A jakszőr kötél láttán egyáltalán nem voltam valami boldog. Vékonynak tűnt. Sok küszködésbe került. Két szerzetes felszedte a sárkányt és a fennsík végére vitte. és a sárkány a kővel együtt felugrott a levegőbe. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 151 dályozzák. épp a talpfa elé ért. A sárkánymester erősen figyelt. Szorosan fogták. mikor földet ér. mikor a felszálló áramlat felé kerül. hogy ellenőrizze a felhajtóerőt. A sárkánymester kevesellte. Lejött. Ez alkalommal könnye­ dén elbírt három felnőttet. aztán újra kipróbáltuk a sárkányt. A kötelet kezelő szerzetesek nagyon gyakorlottak voltak. A sárkánymester utasítására mindenütt kifeszítettük a selymet. A széláram két felnőttet és egy fiút bírt el. míg végre átemelték a felszálló légáramon. és egy kicsit eltérő szögben vissza­ raktuk. Először ki kellett próbálni: lovak helyett mi.az volt a dolguk. Leszedtük a szárnyakat. felmászott kb. hogy a sárkány kikerülje a felszálló légáramlatot. bár az égi szabadság után láthatóan vonakodott leszállni. A sziklahasadékból elő­ törő szél belekapott. amely ide-oda dobálta és himbálta az örvényeiben. a szerzetesek tehát behúzták a kötelet. Mind el­ jöttünk a felszállópályáról. akik a kötélen voltak és még két szerzetest . A sár­ kánymester elégedett volt. Ismét be­ húzták a kötelet. a két szerzetes pedig megfogta a szárnyainál. Egy másik követte. kivéve azokat. hogy a sár­ kány ne szálljon el. hogy szorosan tart­ sanak. hogy egyre magasabbra és ma­ gasabbra emelkedjen. és mögöttünk a sárkánnyal olyan gyorsan futottunk.XII. Furcsa dolgok .

Megfordult és azt mond­ ta: . Őszintén szólva alig álltam a lábamon! A hangom sem volt valami meggyőző. és ekkorát sosem tévednek! A sár­ kány közben visszaért a startpontra. mint ahogy szerettem volna. ahogyan néztem és elképzeltem magam benne. hogyan teszem rá a lábam erre a fára. nem tartottam sokra a sárkányre­ pülést.Veszélyes.Sosem voltam még kevésbé készen. lépj le a V-be. mit tudsz! Most. mégis megnyugtattam magam valamennyire a rám vonatkozó jóslatokkal. és felemelkedett. ahogy ráléptem a talpfára. Mikor a láma jelzésképpen ke­ ményen belerúgott a kötélbe. Egyre magasabban szállt. . hogy behúz­ zák.Figyeld meg. Mikor már harminc méterrel felet­ tünk. majd talpra állt. Mikor már a levegőben vagy. így ér véget egy ígéretes pálya! Visszatérek az imádságokhoz és a füvekhez. az asztrológusok tévednének. A láma jelzéseire. . három méter magasságból ugorj le. harminc. az a legbiztonságosabb. és hat-nyolcszáz méterre a sziklák felett repült. Most felrepülök. és ülj a kö­ tél megvastagított részére. Elengedte. Hatvan méter. Nagyon fi­ gyelj engem. ahogy a sárkányok általában. a láma a kezével kapaszkodva lógott lefelé a kötélen. Az idő mozdulat­ lannak tűnt. a kötél halálos lassúsággal feszült meg. vágtára ösztökélték őket. „Bolond egy ötlet . hogy elérkezett az idő. . összekulcsoltam a kezem a keresztrúd mögött . hogy csak nagyon kevéssé. hogy még jobban felemelkedjen. az emberek hozzáláttak. a sárkány lágyan előrelendült. megfigyelhetsz. hol kieresztették a sárkányt. a láma le­ csúsztatta a kötelet a V-hez. A lovak vágtába kezdtek. hogy átértem . Lobszang. Mutasd meg.épp. a szerzetesek hol meghúzták.Te jössz. Odamentem. a sárkány hirte- . aztán te jössz.és megszólaltam: . ahol hintázva ült. A kereten halvány remegés futott át.gondoltam.152 HARMADIK SZEM történtek a gyomrommal." De aztán igaz. himbálódzott és tekergő­ zött. Ahogy föl­ det ért. Fokozatosan lejjebb és lejjebb jött. de korántsem álltam olyan biztosan a lábamon. szaltózott egyet. Lehozták és visszavitték a starthoz. Leszállásnál két és fél. Ha meghalnék. Ez alkalommal a lovakat a kötélhez fogták.Odavezetett az ászokfához: . Az egyik tapasztalt lá­ ma megszólított: . beért a légáramlatba.Előbb én megyek fel.Kész vagyok. Kulcsold át mindkét karoddal a keresztrudat.

végül. hogy rögtön teljesen felkavarodik. segít megduzzasztani a Bengáli-öböl szent vizét. szállt egyre magasabbra. hogy kifeszítsék. A V- . megrepe­ dezett földet. így a lentiek gyorsabban húzták. majdnem leestem. de szállt. De a sokktól újra becsuktam. időemésztette. most először. Néhány száz méterrel alacsonyab­ ban. a távolban láttam a zöldesbarna. és óvatosan kinyitottam a szemem. s arra gondoltam. hogy életben maradjunk. mert lefelé húztak engem. Én most felemelkedtem szülőhelye fölé. Életem­ ben először voltam több száz méter magasan. sok-sok mérfölddel arrébb. mint aki az istenekkel találkozik. lógva. hogy a gyom­ romat a hegycsúcson hagytam.attól féltem. „Ez az utolsó percem a földön"gondoltam. Aztán nőni kezd­ tek. hol is vagyok pontosan. Felettem a sárkány kecsesen ugrándo­ zott és pukedlizett a kóbor szélörvényekben. hogy elfelejtkeztem a szorongásról és azóta sem szenvedtem tőle! A sárkány ugrándozott. Ideföntről a kis patak igen fontosának látszott: tovább­ csörgedezik.gondoltam. majd megnő. hogy elfelejtettem lecsúszni a V-hez! Egész idő alatt a talpfán álltam. Nyitott szemmel olyan cso­ dálatos volt a látvány. a szerzetesek kis pirosbama pöttyöknek látszottak.XII. Egy hirtelen lökés és billenés. keresztbe tett kezemet és lábamat a kötél köré fontam és lecsúsztam. vagy talán még ma­ gasabban. Hirtelen eszembe öt­ lött. hogy szükség esetén tudjam. az jutott eszembe. Lenéztem. himbálódzott és meg-megbillent. Messze a lemenő nap sugarai megérintették és beara­ nyozták egy távoli tó vizét. megtanulhassuk a leckét és végül béké­ ben távozhassunk. Kibogoztam a karom. szegény földhözragadt halandóknak keservesen kell küszködni és harcolni. hogy az istenek a mennyekben játszanak. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 153 len megbillent. amelyből zarándokok isznak. Akkor azonban a sárkány őrülten imbolyogni kezdett. becsuktam a szemem: ugyan minek is nézzek bárho­ va? A szörnyű himbálódzásoktól és dobálódzástól gyomrom is vészjósló táncba kezdett. Megújuló tiltakozás a gyomromból . ezért újra felnéztem. s úgy éreztem ma­ gam.Jaj! Rosszul szállok fel az asztrálsíkra . a szurdokban a kis patak buborékolva folytatta útját. nekünk pedig. . Harminc méterre vagy még magasabban repültem a föld fölött. ülő helyzetbe pottyantam. A hegygerin­ cen túl.

Egyik kezével sikerült megkapaszkodnia a hát­ só keresztmerevítőbe. hogy a másik kezével hiába hadonászik. Az elmúlt három évben részt vett a túrákon. hogy elkapjon valamit. hogy egy kis csapat lefelé mászik a hegyoldalon. felegyenesedett. Felnéztem. le a mélységbe. . Jó. és ezzel egy kicsit a sárkány emelkedé­ sén is.ez szép teljesítmény volt. A szegény fickó azonban. hogy eszedbe jutott és elérted a V-t. hogy lecsusszant volna a Vhez. bemászott a dobozba. Felszállt a levegőbe. s lebukfencezett . talán százötven méter magasra. aztán megint te kerülsz sorra. megvizsgálták. máskülönben eltört volna mindkét lábad. Eszembe jutott az incidens a paraszt házával és ajakürülék­ kel. ezeröt­ száz méterre alattunk. A következőnek egy fiatal szerzetes repült. mi­ kor harminc méternyire volt a földtől. elengedtem. hogy meglelje a testet. A föld már kb. Ez az esemény kicsit megzavarta a folytatást. bár landoláskor tökéletesen ért földet. az állandó dicsekvés miatt nem sze­ rették. hogy nem sérült-e meg. meg az. hogy a repülést félbeszakítsák. majdnem félbevágott. hogy az ember a dobozban állva vál­ toztatni tud a testhelyzetén.Ezt meg kell beszélnem a mesteremmel .gondoltam. A sárkányt lehúzták. hadd próbálkozzanak. jobban csinálta ná­ lam.mondta a sárkánymester . nem felejtette el. Láttuk. és rájöttem. . de annyira nem. has­ ra esett. nem vesztegethettem tovább az időt. arca zöldes árnyalatúvá vált: alapo­ san megviselte a repülés. és minden ko­ rok legjobb „pilótájának" tartotta magát. Magam alatt láttam. meglehetősen öntelt volt. és másodpercekig így lógott. hat méterre volt csak. megragadtam a kö­ telet.154 HARMADIK SZEM nek ütköztem. . és én újból felszálltam. s a földet markolászta. A szerzetes. és puhán a földre estem. Akkor a sárkány rándult egy nagyot. A köpenye verdesett és lobogott mint egy vérvörös felhő.egyik szikláról a másikra. hogy akkor a kötél megrántásával magasságot nyer­ tem.Fiatalem­ ber! . és amikor a sárkány úgy két és fél méternyire lehetett a föld­ től. nem tudott tovább csimpaszkodni. lecsúsztam a V-hez. szakoztam. rosszul lépett és kiesett a sárkány farkánál. amely pépes vörös masszaként terült szét a sziklá­ kon. aki harmadiknak jött a sor­ ban. Most hagyjuk a többieket. hogy késlekedés nélkül a V-hez csússzon. Ahelyett. Ez alkalommal.

és ott a tartórúd. A sárkány lejjebb ereszkedett. mint amilyet ki­ gondoltál.Ha lenne itt keresztben egy merevítő. Itt a merevítő keresztben.Ez enyhén szól­ va eufémizmusként hatott. Lobszang. ráállhatnánk és finoman változtathatnánk a doboz szögét. szóval övé az utolsó szó.De igen . A beszélgetés alatt bejött Mingyar Dondup láma is. Most azt mond­ ta: .mondtam. elmerülve a gondolataimban. egy ember volt benne. . ahol különféle kis sárkánymodellek sora­ koztak.Én . Mingyar Dondup láma odarohant: . Azóta hozzá se nyúltunk eh­ hez a típushoz. ez itt egy olyan sárkány. amelyet nem használunk. abban a raktárban. . most is ő tanít. Az est közeledtével. én meg kissé túlsúlyos vagyok. Körülbelül húsz mérföldet re­ pült.Megcsináljuk ma a horoszkópodat Lobszang. én három méternél kiugrottam. de ki próbálná ki? . aki kipróbálná. Ott ültem a köves földön. . Az egyik hosszúkás alakú valamelyest egy megnyújtott madárra emlékeztetett. Olyan gyorsan és vá­ ratlanul jött az egész. . fia­ talember. és a sziklák lehűlé­ sével a völgyben meggyengült a szél. . mit mondanak a csillagok.Egy másik láma mosolyogva felém for­ dult: . ezzel pedig egy kicsit szabályoz­ hatnánk az emelkedést. Ha a mesterem megengedné. Mozdulatlan ültem.Igen. Mingyar Dondup láma tanított mindenre. óriási figura lopakodott felém. Van már egy készen. mire egy utolsó rántás után rám bo­ rult. A sárkánymester meghallotta: . Nem találtam senkit. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 155 Abban a percben úgy éreztem. igazad van. és a kürtőből felszálló lég­ áram majdnem teljesen megszűnt. zuhanok. mivel legalább 130 kilót nyomott. és megnézzük. Ahogy elfog­ laltam a helyem. hogy majdnem leestem. Az épület végében tartjuk. aztán a hegyoldalnak ütközött.Évekkel ezelőtt egy szikláról indítottuk az eredetijét. A sárkánymester ott maradt még a sárkány elszállításánál. nyakam körül a doboz selyemfene­ ke. az­ tán bevitt a szobájába. senkit sem kell megkér­ dezned. megsérültem.Láma vagy saját jogon. Lent a szerzetesek szörnyen húzták a kötelet.hangzott a válaszom. a famunkát befejeztük rajta. a többiek azt hitték.XII. A puffanó dobok az éjféli istentiszteletre hívtak. Na most. amit tudok.válaszoltam. a füstfelhőből ki- .

hogy útmutatót kapj. azért gyújtjuk e füstölőt. mert úgy véltük. . mindegyik végén alacsonyabb és alacsonyabb lett a hangja. Kettes so­ rokban ültünk. A templom belsejében. ne­ héz volt elképzelni a bolondos szerzetest. hogy beálljak a sárkánytestbe és bizonyos mértékig megpróbáljam szabá­ lyozni az emelkedést. Lerajzoljuk a hang emelkedését és esését.Jól van . Kumphela szerzetes vándorló szelleme. a tibeti Halottaskönyvből. akár egy élő Buddha-szobor.motyogta.156 HARMADIK SZEM sebb hegyként derengett elő. mindegyikünk olyan volt. nem gondoltam volna rá. mert ma eltávoztál tőlünk.feleltem. kb. Először a szo­ kásos istentisztelet kezdődött. Nagyon fi­ gyeltünk az artikulációra.suttogta. Akik rögtönözni akarnak. egyes részeket dobve­ rés kísért vagy édeshangú csengettyűink csilingelése. hogy jöjjön. ez­ után kezdődött a halotti szertartás. ahol a falakra olyan gyönyörű szentké­ peket festettek. . A négyzetes párnák magasan voltak. ." Hívtuk a szellemet. minden két sor egymással szemben. az idősebb szerzetesek pedig nagyon mély basszus hangjukon .Megcsi­ náltad? .Itt a templomban. A emelvényen ülő karvezető recitáló hangon elmondott egy részt a Bardo Thödolból. ki ma elhagyta az evilági életet! Ne vándorolj közöt­ tünk. Mormoltuk a válaszokat. mi. Mikor a szokásos istentisztelet véget ért. melyet azért a szerzetesért tar­ tottak. lótuszülésben ültünk. A sárkánymester volt az. aki aznap meghalt. hogy vezessen. huszonöt-harminc centiméterre lehettünk a földtől. Ha nem hivalkodott volna. a zenei tudása és mély hangja miatt választott karvezető énekelte az első részeket. aki elhagyta evilági éle­ tét.Holnapután repülhetek ve­ le. Az adott jelre újra összegyűltünk. . . tízperces pihenőt kaptunk. Kumpheláé. hogy megvi­ lágosodást és vezetést nyerjen. a kolostori fegyelem mérhető az éneklés tisztaságával és a zene pontosságával. a fiatalabbak magas hangun­ kon.Kész lesz. Ó! Kumphela szerzetes vándorló szelleme. . „Ó. Ez az „alaphajlítás". miként juss át az Elveszett Birodalmon.Igen . a nagyobb hajlítások mellé kisebbeket illesztenek. mígnem a tüdejéből ki­ fogyott a levegő. a pislogó vajmécsesek fényében és körbe-körbe szent alakokkal a falon. A tibeti zenét nyugatiaknak nehéz követni: hajlításokból áll. és miként juss el a Nagy Realitáshoz.

" Rizsszemeket. Amiért halott vagy. „Ó. szerzetes. hogy vezetésre találj. amiért halott vagy." Mikor szünetet tartottunk. körbeadták minden szerzetesnek. Szokásos tempóban kezdtek. hogy érintse meg. a Lhászát 1904-ben elfoglaló brit . a lélegzet tompa suttogását a tüdőben.vörös vizet öntöt­ tek. A test minden hangját ismerjük és híven vissza tudjuk adni. ezt felváltotta a trombita ijedt sikol­ tása és a gyorsuló szívverés. A többi hangszer a test valamennyi hangjával bele-belekapcsolódott. aki vagy. a test szokásos.XII. Megszólaltatták a vér halk áramlását az erekben és az artériákban. amelyből az élet zenéje születik.. és a különféle ropogást. ó. ó szerzetes. Jer. belső „ketyegését". vándorló szellem. hogy szabad lehess. nem felejti el többé. Jer. korgást. Az emberiség halk zajai. jer. miközben az álom hatá­ rán fejed a párnára hajtottad? A Jósda kolostorában ezekkel a han­ gokkal transzba ejtették az egyik médiumot. évszázadokon keresztül fejlesztettük a hangok tu­ dományát. Younghusband ezredes. A halál születés. ki most csupán vándorló szellem vagy. nyugatra. Egy megfordított emberi koponyába . hogy új életre szabadítsunk. Loccsanás. „Ó. vándorló szellem. azért hívunk. aki voltál. nyikorgást. színezett sáfrányt hintet­ tek keletre. aztán hirtelen megszűn­ nek a zajok. és megszállta egy szellem. hogy megszabadíthassunk. megszólalt a fafuvósokból. hogy megszabadulj és vezetésre lelj. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 157 dörmögték. a te­ rem fő részében egymással szemben ülve ősrégi rítus szimbóluma­ it kántálták hol emelt. mormogták a válaszokat. nem lá­ tod az arcunkat. dobokból. Az élet véget ért. északra és délre. vándorló szel­ lem. „Véred a földre ömlött. hogy vezetésre lelj. de meztelenítsd le a tudatod. Fogadd a tanításainkat.. Ne félj. vándorló szellem. hol leeresztett hangon. Nincsen halál. „Merre vándorol a kóborló szellem? Keletre? Vagy északra? Netán nyugatra? Vagy délre? Az istenek eledelét szórjuk a föld sarkaiba." A mély basszusdobok az élet ritmusát verték. a telepaták vezetni fognak.mintha vér lenne benne . erőszakosan ért véget. Aki egyszer hallotta. jer hozzánk. és cintányérokból álló zenekar. a testnedvek bugyogását. csak örök élet. kagylókürtökből. Szerzetesek és lámák. és nem eszel. Mi. Meghallgattad e valaha a szívverésedet vagy a légzésedet. nem érzed a füstölőket. tibetiek.

mikor átcipelték a hasadékon. úgy gondolták. hogy a jósnak. a boltozatos mennyezeten függött. de én még egy kis ideig elégedett lennék ez­ zel a testtel.gondoltam. azt kiáltottam: . mint egy kilőtt nyílvessző. mikor transzban volt. Megvizsgáltuk a sárkányt centiméterről cen­ timéterre. A selymet leszedték róla. A szerzetesek játszottak a kötéllel. három méter lehetett a hosszuk és az volt a benyomásom. Jó lesz. A szertartás végeztével sietve aludni tértünk. és én. és a sárkánymester azt mond­ ta.Onadöá! (Viszontlátásra!) Hirtelen zökkenés. A repülés izgal­ mától. az erős felszálló légáramon. meg a szokatlan levegőtől már majdnem állva elaludtam. Lent a sárkánymester izgatottan izgett-mozgott türelmet- . és a sárkány a föld­ re ereszkedett. megváltozott a külseje. jobban tud­ ják ellenőrizni a mozgását. Most lovak he­ lyett szerzetesek indították a sárkányt. mint a többi masinán.158 HARMADIK SZEM erők vezetője tanúskodott a hangok ereje. lefelé fordított. thempa (Kész. Végül elhelyezték. A padlón több halom külföldi fa hevert szanaszét. és a masina felrepült. Kidobtam a követ a szélisteneknek szóló imával. melyet a régi raktárhelységben rendezett be. A szárnyak nem egyenesek voltak. hogy remek felhajtóerő lesz körülöttük. amint az első remegés átszaladt a ke­ reten. ame­ lyekre fel lehetett állni. Legnagyobb meglepeté­ semre a sárkánymester meghúzott egy kötelet. és hívott. melyet én készültem kipró­ bálni. Valamilyen csigaszerkezetre volt felfüggesztve. különben az én vándorló lel­ kem keresik ma éjjel. maga tesz újat rá. majdnem eltalálta az egyik szerzetest. ügyesen igazgatták és a sárkány egyre magasabbra emelkedett. mert egy társam lábá­ ra esett. hogy lent tartsák. csészét tartó te­ nyérhez hasonlók: kb. hogy dolgozni fog a „szabá­ lyozható" sárkányon. Azután. hogy tartsak vele. Vezetőmmel a műhelyébe mentünk. ha alaposan kapaszkodom . Elégedetten kiszóltam: . hanem hajlítottak. fontosságom teljes tudatában felkapaszkodtam a dobozrészbe.' Másnap kivitték a gépet a fennsíkra. és a derék magasságában egy keresztrúdba lehetett kapaszkodni. A szerzetesek ezzel is megküszködtek. húzzátok). továbbá ama tény mel­ lett. Az a modell. Reggel a sárkánymester azt üzente. Kérésére beleültem. A dobozrész alján több merevítő volt. Később újra fel tudtuk használni az anyagot. és a falak tele voltak sárkányrajzokkal.Tradri.

hogy kipóbáljam a masinát. és a kezemnél fogva nyújtott karral lógtam lefelé. Egy ideig a ritka levegő okozta megerőltetéstől lihegve. nagy pont. Annyira lassan mozognak. Egy pillanatra nem értettem. alig várta. mondták. és kinéztem. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 159 lenségében. akár egy kő. kis pont. . a csapat egy-két napon belül megérkezik. kutyák . A zuhanás alábbhagyott. Ha nem lettem volna borotvált fejű láma. a sárkány „emelkedésén" és „viselkedésén". gondoltam hát. annyira lehango­ lóan tétován haladnak! Mikor leszálltam. Nagy erőlködés után .gondoltam. aztán hírtelen rájöttem: Hát persze! A növénygyűjtő csapat poroszkál az elhagyott vidé­ ken. ha hozzálátok.köpenyem csapkodott és lobogott a fejem körül . Óvatosan körbemozogva úgy találtam. égnek állt volna a hajam: kevesebb mint hetven méterre voltam a földtől. Sorban mentek. Később. mikor sikerült az esést megfékezni és a gép újra felemelkedett. tizenöt méternyire lehettem. a messzeségben láttam valamit. zihálva kapaszkodtam a keresztrúdba. mint egy mozgó. A lábam lecsúszott a rúdról. kb. hogy beszámol­ hatok arról. a sárkány felfelé szállt.sikerült felhúzni magam. Akkora már kiszabadítottam a fejem a köntösből. olyan volt.Férfiak.XII. . és normális helyzetbe kerültem. örültem. miután leszálltam. hogy nagyon figyelmesen változtathatok a teljesítményen. Túlzottan magabiztos és merész lettem. fiúk. Hátramentem és a sár­ kány zuhanni kezdett. Ahogy elnéztem a vidék felett. ponto­ zott vonal. vonal. jobb.

igen.. de nem tudta kipróbálni őket. mígnem a távoli láthatáron már csak fekete körvonaluk rajzolódott ki a napsütésben.160 HARMADIK SZEM Valóban lenyűgöző dolog volt körbenézni. és a szerzetesek le­ húzták. Lobszang. mikor így csináltál? És az így ment tovább. Minden másodpercét imádtam. de még lábát sem tehette be ebbe a különleges sárkányba. Ezen futott keresztül a kis patak. mert hatalmas testével nem repülhetett. De a sárkány rángatni kezdett. hogy ne sé­ rüljön meg az értékes kísérleti masina. a szakadékot (ahova nem ért el az éles-fagyos szél. Keresztülfutott rajta. No. mintája apám dolgozószobájának kárpitjá­ ra emlékeztetett. me­ lyek fáradtan. és ahol meleg volt) moha. és ez újra . ameddig csak a hegyek engedik. évek óta voltak „elméletei". És azt mondod. A lámakolostor mögött hegyes volt a vidék. a föld meleg. igen így jó lesz. de úgy. Ameddig én láttam. zuzmó és nö­ vényszőnyeg borította. látni a hideg. Repülés és módosítás. változtatott rajta valamit. többször is elismételtem. kí­ sérletezés és megfigyelés. ké­ kesszürke sziklákat. ezt ide rakjuk. az egész óriási területen semmi sem mozgott. mikor felborítottam egy korsó tiszta vizet apa szőnyegén! Igen. hogy biztosra vettem. lássuk csak.arra az időre emlékeztetett. és sehol sincs meleg pára. Lent. mely eltorzítaná a látványt. A legnagyobb újítás egy szíj volt.. Rajtam kí­ vül senki sem repülhetett vele.fájdalom .Igen igen. hogy ki ne essek! . sőt. A sárkánymester szeretettel nézett rám és hatalmas karját a vállamra tette. megállás nélkül vánszorogtak felénk. . legalább akkora örömöt okozott nekem. apának tényleg nagyon nehéz keze volt!. magam is élveztem a repülést. Senki más nem valósíthatta meg álmát. addig el lehet látni. mely megtartott. hogy lélegzetet ve­ gyen. minden cson­ tom eltört. Talán láttak engem itt fent. oldalra csúszott. Be­ visszük mindjárt és hozzáfogunk. mely éjjel éne­ kelt nekem. és a a messze­ ségben a tavak vibráló ragyogását. Mikor egyáltalán megállt. azt a merevítőt meg oda. Repülés és módosítás. vöröses okkerjét. Leszálltam. A sárkánymester minden egyes repülés után javított. kivéve a szerzetesek alattam és az alig felismerhető pontok. egyik hegycsúcs után szorosan a másik. Végtelen gondosan úgy hozták vissza a földre. Az egész világon Tibet­ ben a legtisztább az ég. mint neki a tervezés.

A folyadékot szorosan lezárt agyage­ dényekben tárolták. levelek. mi a tartalmuk. Az így tárolt gyógyfüvek a tibeti száraz éghajlaton évekig eltarthatok. szirmok . és olyan helyekre küldték őket. Olyan kemény. hogy csak úgy tudták kinyitni. azt gondol- . Még egy baleset történt. minden cso­ port hét napig maradt távol. hogy értsek a gyógyfüvek gyűjtéséhez és osztályozá­ sához. A kevésbé tapasztalt szerzetesek csak há­ romfajta növényt szedtek.valamennyit megtisztították és mikor már eléggé megszáradtak. A legtöbb keleti or­ szágban ismerték ezeket a gyógynövényeket. Az öreg sárkánymester befo­ lyásos ember volt. és mikor egy szokásos sárkányon rá került a sor. lenéztem az immár ismerős tájra és láttam a növénygyűjtők fekete jakbőr sátrait. Az egyik szerzetes nagyon figyelt en­ gem. Körülöttük jakok legelésztek. majd a nyakuk­ nál megtekerték őket. hogy megbi­ zonyosodjanak. A nyolcadik napon visszatértek. Megint másoknak még azon frissiben kisajtolták a levét. kemény lett.XII. tövek. a nö­ vényeket kiszórták egy óriási raktárterem tiszta padlójára. mint a fa. Egy napon belül a bőr kiszáradt. aztán gyorsan vízbe mártották és kitették száradni a napra. de a nyugati világ jó néhányat nem „fedezett fel" közülük. ahol ezekből rengeteg termett. Az első néhány nap után fele időmet a növénygyűjtéssel. A hétből három napon sárkányrepültem. Magok. magasan fent egy sárkányon. Nagytapasztalatú lámák minden egyes darabot átvizsgáltak. A füvek ismerete nagy hasznomra vált. Gyűjtő és csomagoló csoportokba kellett szervez­ ni az újonnan érkezőket. és azt mondta . mint az. Bekóborolva a lelőhelyeket. Másoknak a gyökereit reszelték le és így tették el. így latin nevet sem kaphat­ tak. hogy a legrövidebb idő alatt a le­ hető legtöbbet tanulhassak. ha a szorosan betekert nyakrészt leverték. a repülésé nem kevés­ bé. Gyakran. A zsákokra ráírták. másik felét a sárkányrepüléssel töltöttem. egy-két napig szü­ netelt a repülés. hogy a jövőmre vonatkozó jós­ latok szempontjából az égi masinák ismerete legalább olyan fon­ tos. a többieken egyik csoporttól a másikig lovagoltam. bőrzsákokba csomagolták. Néhány növényről leszedték a szirmokat és megszárították. hogy vízhatlanok legyenek. nincs benne levéltetű és a megfelelő fajta. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 161 Mikor a növénygyűjtő csapat megérkezett.

Magasan fent az égen a sár­ kány furcsán kezdett viselkedni. a többiek. külön nekem készítette. köntöse tekergőzött a feje körül. facsésze. Fejjel lefelé zuhant. és a hegyek hihetetlen szabadságától. Néhányan. Minden jó dolog túl gyorsan ér véget.162 HARMADIK SZEM ta. mint amikor idefelé jöttünk. majd végül eltűnt a szakadékban. utánam csinálja. hogy visszaértünk a Vashegyre. amit tőlem látott. lassú menetben követtek bennünket. campaedény. Többé már nem volt szüksége rájuk. Pörgött és repült. Ké­ sőbb hallatszott a becsapódás hangja. Láttuk. A sárkánymestertől kaptam egy sárkányrepülő modellt. később még jó néhány követte a he­ gyekbe és a Lhásza közeli. hogy meg kellett válni új baráta­ inktól. Ez volt az első kellemes út. Ódz­ kodva. és a sárkány alábukott és oldalra billent. Egy különösen erős széllökés. ugyancsak Trajerpa kolostorba. szerzetesek. de valóban sajnáltuk. rángatózik. a három hónap mégis túl hamar elszaladt. hogy megkísérelje befolyásolni a gép helyzetét. vonakodva csomagoltunk. hogy a szerzetes rugdaló­ zik. Másnap elindul­ tunk. . pörgött és repült. Örültünk. nehéz munkával. szilánkokra hasadt és a szerzetes kibuk­ fencezett. rózsafüzér. A napokat munkával töl­ töttük. A fa megrepedt. Tárgyak potyogtak az égből. és különböző amulettek. gyorsan előre men­ tünk. növendékek és a teherhordó állatok.

A fejben vajmécsesek égtek. A szertartások után kijött. hatalmas fejet illesztettek rá. majd a nagy üzletházaknál ért véget. mindent rendbe kellett tenni. pont az újévi ünnepségekre. azon a körúton. A figurát egy erős szerzetes vitte gólyalábon. közömbösen tekintett kifelé az 163 . A tizen­ ötödik napon a dalai láma számos szertartáson vett részt a székes­ egyházban. A többi esemény után sem érdeklődtünk túlzottan. Mindent ki kellett takarítani. puhafából készített keretekre építették. mely a Dzsokang és a tanácsterem után megkerülte a piacteret. Óriási. pislákolá­ suk olyan hatást keltett. hogy végigmenjen a Barkhor-on. néhányon a szent könyvek különböző jeleneteit mege­ levenítő domborművek voltak. átvilágítottak a szemen. az volt a test. A bábukat nagy. Eze­ ken az ünnepeken a méltóságteljes hangulatot felváltotta a jókedv. az egészet meg­ lehetősen gyerekesnek és unalmasnak tartottuk.Időben érkeztünk vissza Logszárra. mintha a szem ide-oda mozogna. Az isteneket kielégítették. és egy nagyon valószerű. A legen­ dáink szereplőit megelevenítő óriás figurákat viszont érdekesnek találtuk. tíz-tizenkét méteres fakeretekre színes vajból „képeket" formáztak. amikor is nyílt versenyben lovas nélküli lovak száguldoztak a Ihászai síkságon keresztül. eljött a szórakozás és vidámság ideje. A legjobban sikerült alkotásért készí­ tője az év legjobb vajmodellezője címet nyerte. Minket Csakporiból egyáltalán nem érdekeltek ezek a karneválok. A dalai láma körbesétált és mind­ egyiket alaposan megnézte.

164 HARMADIK SZEM .

fuldokolni a ruhában és félig megsülni a vajzsiradékban. melyek annyira szórakoztatták. szörnyűséges or­ kán. borotvált koponyámra csöppent. és lesodort a lapos tetőről. Szörnyű hőség volt.0. kiváló komédiás válna be­ lőled! . tudtam. Minthogy azonban a dalai láma nézett. talán öt vagy hat hónappal később. Az volt az egyik legszerencsétlenebb dolog. Normális körülmények közt a mécses­ ben kemény a vaj. HAZALÁTOGATÁS 165 óriás testének közepén lévő lyukon. A tüsszentésre a testem rándult egyet. először egy másik . de nem engedhettem el a gólyalábakat. hogy a szegény flótás odabent nehéz perceket él át. és egy lábon kellett egyensúlyoznia. Az orkán felkapott. hogy a „bohócko­ dások". mint az előttem lévő alak hátát. Most a fojtogató hőségben az egész megolvadt. Semmi mást nem láttam. De eltökéltem. vele együtt molyok repkedtek mindenütt. teljesen önkéntelenek vol­ tak. A szereplőkkel mindenféle váratlan balesetek történtek. felza­ vart molyrajok és forró vaj. és abból. hogy megcsúszott valami síkos anyagon az úton. hisz a ruhát sokáig nem használta senki. rávettek. A szegény flótás az egyik gólyalábbal egy gödörbe lépett. Minden egyes prüsszögésnél úgy éreztem. Kötegnyi dohos. a ráncokból felszállt a por és én csak tüsszögtem. Ahogy rángatva hajtottam magam előre az úton. Nem sokkal.XIII. hogyan kell le­ rakni az aranylemezeket. száguldó porés szemcsefelhők kíséretében jött egy váratlan. de lehet. tüsszögtem. Lobszang. A kis kukucska a bábu kö­ zéprészén nem a szemem magasságában volt. hogy a tetőn át ne folyhasson be a víz. nem maradt más választásom. hogy nem viszek többé ilyen bábut. A hullámzó köpeny a gólyalábas lábam körül csapkodott. akárcsak én. mint tovább menetelni. ahogy ugrált és himbáló­ dzott. felbukok. hogy igazítsak rajta. jól játszottál. a Gyógyítás Istene bábuját. arra tanítottak. Egyszer. hogy a forró vaj a mécsesből kicsordulva fájó.Természetesen nem mondtam meg neki. hogy vigyem körbe Buddha. Nyolc méter magas volt. ha a mécsesek kilazultak és felgyújtot­ ták az egész alakot. A hőségtől és az erőlködéstől több kilót fogytam! Egy magas rangú láma azt mondta nekem az­ nap éjjel: . régi holmi. kivéve a kanóc körüli olvadt kis tócsát. és a kellemetlenséget csak fokozta. Az egyik raktár tetején voltam. tüsszögtem. néhány évvel később.

Átláttam a városon is. Sok-sok órával később lehetett.166 HARMADIK SZEM tetőre estem. Valami csattant. de a segítség. úgy hat méterrel lejjebb. . csak az oltár mécseseinek halvány fénye világí­ tott. A Potalánál az épületekben és kör­ nyékükön kis fények pislákoltak. színfoltokat és sávokat láttam volna. Valahonnan fogott egy kis dobozt és letette elém egy polcra. eltört a karod és a kulcscsontod. A talaj mocsaras volt. Lobszang. Engem az út hátralévő részén felvittek. Amíg beszélt. Valahogyan térdre álltam. szegény fiúk. a fényesség csendesen szétrobbant. erős fáj­ dalmat éreztem. hogy rögzítse.Becsukta az ablaktáblákat. minden rendben van. Gyorsan meg­ vizsgált: . amint az esti őrjárat körbe-körbe járt. akkor sínbe tette. Fájni fog. Vakon vonszolód­ tam és botladoztam felfelé. de ahogy megmozdítottam a bal karom és bal vállam. nem kellett volna kiküldeni őket ilyen szélben. és szörnyethalt. amikor felébredtem. Mintha ragyogó. Helyrerakjuk. ezért hipnotikusan eltávolítom belőled a „tanulás iránti ellenszenvet". és én arccal a vízbe estem. de az éjszaka bíbor árnyai lassacskán beborítot­ ták az alattunk fekvő völgyet. majd a Vashegyen. és kö­ rülbelül ötven méterrel mélyebben a Lingkhor út szélén tett le. kárpótol a fájdalomért. átröpített a peremen. amit nyújtani tudok. Kábán megpróbáltam kikászálódni a sár­ ból. Az ablak ismét nyitva állt. Aznap már semmit sem csináltam. Félúton találkoztam egy csapat szerze­ tessel. és a szoba teljes sötétségbe borult. aztán az egész véget ért. szinte észre sem vettem.gondoltam. nem tudtam tisztán gondolkodni. akik rohantak. színes fényeket.Nem maradhatsz vissza a tanulmányaiddal. Rám nézett: . . Eluralkodott rajtam a fájdalom. feljussak a hegyre. Másnap Mingyar Dondup láma így szólt: . még egy ág . benned is van egy kis ellenérzés az új dolgok megtanulá­ sával szemben. azután lábra. be mesterem szobájába. A felsőkar fájdalma­ sabb volt. amint helyrerakta a kulcscsontot és bepólyázta.Na. Akkor egy másik szélroham ragadott magával. csak feküdtem. de hamarosan azzal is kész lett. hogy amilyen gyorsan csak lehet. itt a szobában. Lobszang. mi történt velem és egy másik fiúval. és kiküsz­ ködtem magam a száraz útra. hogy megnézzék. A fiú a sziklákra esett. Mint legtöb­ bünkben. hogy ellenőrizze. ezért együtt tanulunk majd. egyetlen gondolatom az volt.Ajjé.

. És mi a földi élet. . felnézett rám.A törvények szerint el kellett volna hagynod a tested. Éppen akkor bejött a mesterem: .Lobszang. mégsem hagyhatjuk abba.Ahogy kimondta. mert nem voltam melletted. el kell juttatnunk egy gyógynövénycsomagot tisz­ teletre méltó anyádnak. ne feledd. láma vagy már és tartanod kell magad a .Dehogynem. De aztán emlékeztettem magam arra. Két hét múlva összeforrtak. . érez­ tem. és így nem beszélhetett veled. hogy különlegesen pártfogol. Azt mondta. Egy reggel. hogy az eltávozottaknak szerencséjük volt. hogy élni fogsz azért.válaszol­ tam. és a vállam meg a karom is fájt. HAZALÁTOGATÁS 167 kezdődött az éjszakai élet. amikor bementem Min­ gyar Dondup lámához. hogy hosszú évek múltán a vörös indiánok földjén halj meg.Rám nézett. az pedig sokat számít egy anyá­ nál! Itt egy sál.Hm. Van egy szertartásuk arra az esetre. Asztrálutazásaim során nagyon kellemes élményeim voltak. olyan kellemesnek találtad az asztrálmezőket. hogy éppen az Ékességestül jössz. ha nem tévedek. . Gyancebe ment néhány napra. Amerikában. és otthon töltheted a na­ pot. a láma beszélt: . hogy apám nem akar látni . Hamarosan behozták az ennivalót. apád nem lesz otthon holnap. határozottan az vagyok. Azonnal megölték. . Azt gondoltuk. Reggel vezetőm végignézett rajtam és így szólt: . de még merev voltam. éppen egy levelet olvasott. Ahogy beléptem. hogy ott maradsz egy darabig. Tudta. és ráncok gyűltek a szeme sarka körül. ahogy nevetett: . ha valaki elment. Holnap elviheted. amikor találkoztunk a Potala lépcsőin. ha nem iskola? Kemény iskola! Azt gon­ doltam: itt vagyok két törött csonttal.Biztos vagyok benne. mert sok mindent meg kell tanul­ nunk.Ó. végre visszatértél hát hozzánk. Tudomást se vett rólam. de tiszta és rendes. egy kis­ sé sápadt vagy. éhes vagy. hogy az iskolát nemigen szeret­ jük. és folytatnom kell a tanulást! Két hétig Mingyar Dondup láma még intenzívebben tanított. mint máskor. Most. azért. de a csillagok megjövendölték.Mindegy. Úgy tűnt nekem. mint általában. és amíg ettem. hogy elterelje gondolataimat a tö­ rött csontokról. mivel az Ékességes parancsára most én vagyok a gyámod.XIII.

a Mindentlátó áldása legyen rajtatok és ad­ jon valamennyiőtöknek egészséget! . Félúton a ló meg­ állt. Az intézővel ünnepélyes szertartásossággal kicseréltük a sála­ kat. balra magunk mögött hagytuk a Kalingcsu-t. és sietve kitárták a kaput. amíg lecsúsztam a hátáról. Láthatóan nem sokra tartotta. amit a tisztelet jeléül egy selyemsálba göngyöltek. hogy visszagöngyöljem a növényzacskót abba a szerencsétlen sálba. mert vallási okból az ember mindig az óramutató járásával azonos irányban megy végig a Lingkhor úton. Elindultunk (mintha én nem találtam volna el hozzá!).mondta az intéző.feleltem. A végén le­ szedtem róla a sálat. vezesselek hozzá. mert hangosan nyerített egyet. a fehér ló meg én. Ma egyik legjobb fehér lovunkon térsz haza. és átmentünk a Drepung-város úton. Talán. Felfele mentünk.Buddha. Gyalog jöttél ide. Egy kicsit odébb. Vidd az enyémet. és jól megnézett. és beraktam köpenyem bugyros részébe. mikor közelebb érek. hogy majd előveszem. . Együttéreztem vele.ha lehetett . kíváncsi voltam. eköz­ ben ügyetlenül matattam. . és rohanni kez­ dett. anyám legszebb szoba- . egykori otthonom bejáratánál a szolgák észrevettek. Kétkedve néztem. ho­ gyan tudom ezt a szerencsétlen dolgot tisztán tartani. aztán keresztül mentünk az Indiába vezető úton. Fontoskodva.Add áldásod e házra és minden lakójára Tiszteletre méltó Or­ vosláma Uram! . nem versenyezhet szépségben a mi Csakporinkkal). hogy nem esek le a lóról. a ház úrnője azt parancsolta. Átadta nekem a gyógynövényzacskót. jobbra pedig a Sár­ kány-templomot. egye­ nesen az udvarba lovagoltam. amit látott.168 HARMADIK SZEM szabályokhoz. hogy a Lingkhor-on folytathassuk utunkat.Tiszteletre méltó uram. szüksége van egy kis mozgásra. mert ugyanez volt a véleményem róla! Tibetben a legortodoxabb lámák öszvéren lovagolnak. Lementünk a meredeken. mert azt gondolják. A kevésbé szőrszálhasogatók csődörön (ménen) vagy pónin lovagolnak. . reméltem. Elhaladtunk a Potala mellett (úgy találtam. Szóval jobbra fordultunk. Szerencsére egy szolga megtartotta. nincsen ne­ mük.gyalogolni szerettem. A hegy lábá­ nál jobbra fordultunk. a Tiszta. mint aki nem állhatja tovább a látványomat. Én . hátrafordította a fejét.

.Nem emlékszel rám? Jaszo vagyok! Igazat szólva. .A rend szabályai megakadályoznak abban. Valóban olvas indiai lapokat? És igaz.mondtam. Meghajolt. HAZALÁTOGATÁS 169 jába.XIII.feleltem. amit az Ékességes mondott nekem. . A lovász kinyitotta a kaput.Tiszteletre méltó Anyám!. Mingyar Dondup láma utasítására elhoztam ezt a zacskó gyógynövényt.válaszoltam. hogy halljanak az Ékességes házában és magánál az Ékessé­ gesnél történt eseményekről. . anyám lépett hozzám. A fehér ló balra . amivel átlát a házak falán? . hogy vajon megfordul­ hatok és elrohanhatok-e. Az intéző visszament az irodájába. nem tudom egyedül felszerelni. . hogy meghallgassanak. hogy van egy üvege. De a nők! Úgy néztek rám. Egy fiatal nő lépett hozzám és megkérdezett: . Ezzel meghajoltam előttük. a lovász kihozta a lovat. . kérünk. A szoba tele volt asszonynéppel! De mielőtt elmenekülhettem volna. ők meg éhes farkasok! Egy dolgot lehetett csak tenni: visszavonulni. kilovagoltam éppen.Egyszerű orvosláma vagyok csupán. Nem beszélhetek rendünk fejé­ nek a dolgairól. A második gondolatom az volt. Kar.Tiszteletre méltó Uram és Fiam! A hölgyek messziről utaztak ide.. azt már tudtam. ho­ gyan bánjak velük. Csak mint küldönc jöttem. megfordultam. aki most tért vissza a hegyekből. de a le­ hető leggyorsabban távoztam.kértem. mikor egyszerűen csak a fia voltam gondoltam. és üdvözlete jeléül e sálat.és kulcscsonttörésem volt nemrégiben. eljöttek a barátaim. annyit fejlődött és milyen mu­ tatós volt! Rossz előérzetem támadt. sok tenni­ valóm van.Tiszteletre méltó Anyám! .Sosem engedtek ide. mintha szaftos falat lennék. mikor anyám megjelent az erkélyen és valamit kiáltott. A férfiak az más. Beteg voltam. nem kilenc nő túl nagy gondot jelentett nekem. Nyolc.Tiszteletre méltó Uram és Fiam.Hölgyem!. és illőképp. alig ismertem fel. amely­ ben az Ékességes részesített. számolj be a megtiszteltetésről. hogy elmondjam. Átadtam az üzenetet és vissza kell térnem kötelezettségeimhez.Segíts óvatosan felnyergelni! . .

. nem akarok visszatérni apám há­ zába. Ó volt az állam és az egyház legfőbb feje. Lassacskán poroszkáltam. aki most a földön él. suttogni kezdtem . a hajuk. És minél jobban csodálkoz­ tam.De egy hét múltán megtudtam.ekkor azt hiszem. Lobszang.Az Ékességes azt akarta tudni. mert az volt. De napokig nem engedte. . mint istent. . El a Gyüpo Linga mellett. hogy hazaküldjenek. annál jobban nevetett. bementem Mingyar Dondup lámához.az asztrálszínük. és. nem csupán. hogy a dalai láma nagyon-nagyon érdeklődött utánam.De én otthon vagyok. a Muru Gompa mellet. ők meg mészárosok Sö-ból. hogy látogasd meg tiszteletre méltó anyádat.. amikor anyámnál nagy társaság van. .. a Vashegyen. Na nem. Tiszteletre méltó Lámamesterem. ki vannak festve. végig a körúton. és ahogyan néztek rám: mintha csak díjazott bárány lennék. így ismét az óramutató járása szerint haladhattunk végig a Lingkhor úton. Lassan. Mikor ismét otthon voltam. hogy a rend szabályai nem engedik. de mint igaz embert. . Kicsit hirtelen természetű volt.. és úgy intézte. Rám nézett: Mi történt. mert nem akar­ tam túl gyorsan visszaérni. miről beszélt velem. a nőket kü­ lönös teremtményeknek tartottam (még ma is azoknak tartom) és. amíg még lehetett. egy sereg nő elkergetett! .170 HARMADIK SZEM fordult. de én is.. Hogy bámultak mind rám! Vezetőm rázkódott a nevetéstől.! Rémes! Kérlek. Lobszang. Közöltem velük.. és sosem hagyta. Soha senki sem mondott ellen az Ékességesnek..Azt akarom. Azoknak a nőknek a látványa. Hangulatai sosem tartottak tovább néhány percnél. az összes kó­ borló szellem téged üldözött a város körül? Felkavartnak látszol! Felkavart? Felkavart? Anyám meghívott egy halom nőt. hogy elfelejtsem: .Vagy: . hogy megtelepedtél-e már itt. ne beszéljünk erről.. rendezvény van nála és a vendégeket szórakoztatni kell. és mind az Ékességes felől akart hallani és azt akarta tudni. hogy a személyes elfogultság és az államügyek összekeve­ redjenek. . vagy még mindig gondolsz az otthonodra.Ó. Rikácsoló hangok. hogy elmondjam és távoztam. mindannyian nagyon szerettük. A kolostori élet felforgatta „társadalmi" értékeimet.

sétáljunk egyet. nem tudtunk továbbmenni. míg abba nem hagyta az erős nyávogást és lóbálni nem kezdte a farkát. A házakat szelindekek vigyázták. azaz simi-nek. A kutyákat meg lehetett szelídíteni és elzavarni. halálig harcoltak. Elége­ dett volt.Egy reggel. örültem. (A fajtát. akik ké­ pesek felborítani és szétmarcangolni egy embert. a macskákat nem: ha egyszer tá­ madtak. nyilván eszébe jutott. ünnepélyesen sé­ tált mellettünk. mivel vonzalma teljes viszonzásra lelt. Meleg országokban . ár­ gus szemmel őrizték a csiszolatlan drágakőtömeget a szentek kö­ rül. Hatalmas cica volt.) Tibet hideg. tibeti nyelven természetesen macskának hívjuk. és a hátsó lábuk hosszú. óriási szelindekek. na és a 171 . hogyan töltsem a szertartás előtti üres félórát. a hőmérséklet befo­ lyásolja a szőrszínt. Mingyar Dondup láma odajött hozzám: . és azon gondolkod­ tam. így majdnem feketék voltak. Hamar elkészültünk és elindultunk. hogy az ékszert őrizetlen hagyta és nagy sietve visszarohant. Felugrottam. A szemük kék.úgy hallottam . A Templomból jövet egy macska határozott vonzalmával tüntetett ki. amíg félig leértünk a hegyen. A farkuk korbácsszerű. A templomi macskák nálunk nem csak díszként szolgáltak. amitől járás közben „másként" néznek ki. Lobszang. Akkor. van egy kis munkám a számodra. amelyhez tartoztak. mikor békében voltam a világgal.fehérek.Gyere. időnként „sziáminak" nevezik. hogy mesteremmel mehetek.

az aurájuk milyen vörösre változott! És késekkel ha­ donásznak. Amikor szolgálatban voltak. átmen­ tünk a Pargo Kaling-on és el Sö falu mellett. Tovább bandukoltunk. Mikor ismét a Lingkhor úton voltunk. Egy ideig ott maradtam és figyeltem. mielőtt eldobhatta volna. hogy használjuk fel különleges képességeidet. Ha nem engedte el azonnal. mint az éjszaka sötét ár­ nyai. egy kínai misszió érkezett.és ők aztán nem eresztettek. A hangere­ jük és a hangszínük szinte hihetetlen volt! Szolgálatban éberen és nesztelenül.172 HARMADIK SZEM hangjuk! Egyetlen más macskának sincs ilyen hangja. felbukkant egy macska és az illető karjára ugrott.Nahát. A templomi macskáknak kétszer olyan hosszú kar­ maik voltak. akik személyesen ismerték őket. úgy ólálkodtak a templomokban. mint „átlagos" rokonaiknak. Javasolni fogom az Ékességesnek. hogy hozzám vághassa. csak azok köze­ ledhettek hozzájuk. Azután tovább a Tür­ kiz Hídon és a Doring Háznál újra jobbra. ha ez megoldható? . A kutyákat el lehetett kergetni. Lent az úton jobbra fordultunk. Az első benyomásom nagyon kedvezőtlen volt. Vacsora után így szólt: . . a szitkok komoly kétséget támasztottak őseimmel szemben. de akkor egyikőjük felpillan­ tott és észrevett.Elég sokat gondolkodtam a kí­ naiakon. egy egész hadseregre elegendő fegyver van náluk. Lá­ togassuk meg őket. egye­ nest a torkára. Hogy érzed. Bent a házban a férfiak hivalkodóan sétálgattak a lezárt dobozok és táskák között. Menet közben Mingyar Dondup láma beszélt hozzám: . Az út hátralévő részén Mingyar Dondup láma mélyen elgon­ dolkodott. meg tudod figyelni őket egy spanyolfalon keresztül. esetleg megfogni vagy megmérgezni. azt mondtam mesterem­ nek: .Ahogy mondtam neked. Ha bárki megpróbált az egyébként őrizetlen ékszerekhez nyúlni. Úgy tűnt. ahogyan egy idősebb ember nem tudott volna. nézzük meg. Kisfiú lévén úgy tudtam „vizsgálódni". milyenek. ők a legtüzesebb szelindeket is megkergették. Keresett valamit. A földön csendesen egy nyitott ablakhoz kúsztam. A régi Kínai Misszió ol­ dalához jutottunk. egy másik macska is a tolvajra vetette magát mondjuk a szentképről. Káromkodni kezdett. de egy fikarcnyit sem hagytak a jövőmet illetően. Nem úgy a macskákat. de gyorsan visszavonultam.

hogy elkészülj. túl sok vajmé­ cses miatt. Először jártam itt. hogy képes vagyok rá. hova megyünk. hivatalos és állami célokra használt épületből állt. majd a díszes kapun. és ezért.XIV. a Norbu Lingában töltötte idejét. A Potalának belül arany fiatornyai voltak.Ha gondolod. ahol a dalai láma naponta hosszú órákon át meditált. Hiva­ talos teendőiket kellett kívül rekeszteniük. mindegyiken egyegy nyárilak. a tisztánlátá­ sod nélkül is kitalálhatod. Újra nekivágtunk a meredek lejtőnek a hegyoldalban. Néhányan azt írják. Először az apáttal kell találkoz­ nom. Dél-Nyugat felé levágtunk. a dalai láma személyes testőreinek szálláshelyei. és három. A parkban volt néhány laktanyaépület: közel ötszáz ember. Ke­ resztülmentünk a csodálatos parkon. és ebéd után azt mondta: . hogy a tisztviselők nem léphettek be ide. akkor képes leszek rá. két kis szigettel. illetve a házakhoz. A dalai láma nagyon kedvelte az Ékszer Parkot. akinek lejtős rámpán át vezetett az útja. A dalai láma nem kívánta kockáztatni. áporodott a levegő. Másnap egyáltalán nem láttam mesteremet. A Belső Kert. Tíz percet kapsz. Az Ékszer Parkot egy kb. amelyet szintén magas falak öveztek. és nem számított újdonságnak. A kerten belül volt egy gyönyörű mesterséges tó. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 173 Csak ezt tudtam válaszolni: . a dalai lá­ ma kedvelt pihenőkertjéül szolgált. Mingyar Dondup láma ide hozott engem. hogy ilyen kevéssé épületes előadás részese legyen. aztán gyere a szobámba. ha egy állami ügyeket intéző méltóságteljes láma. és sza­ bad idejének jó részét itt töltötte. Az évek hosszú során rengeteg vaj ömlött mindenfelé a földre. és rövid gyaloglás után megérkeztünk a Norbu Linga-hoz. Itt egy kiváló minőségű sál. amely a . Maga a park csak százéves. rálépett egy darab porral fedett vajdarabra és egyik testfelével a kövezethez vágódva meglepett „uuuu-hopp"-pal érke­ zett a rámpa aljára. Lobszang. mert ma­ gam legalább harmincszor jártam a kertben. Tudom ezt. A Potala kívülről gyönyörű épü­ let. négy méter magas kőfal vette körül. Ez határozottan nem igaz. ha csak le­ hetett. Az északnyugati sarokban széles kövezett út vezetett a szigetekhez. de az azután követ­ kező reggelen tanított engem.Sétálunk egyet délután. de belül a rossz szellőzés és a szinte mindig égő.

Bújj el.Jó. nem vagyok méltó arra. és figyeled a kínaiakat. Azt ismételted. hogy kissé változtassák meg a kínai oroszlánokat. Az aurájuk színe árulást mutat. A válasszal nem jutottam túl sokra. megnézzük. melyet azután az ősi tudomány segítségével felerősítettek. . amit Mingyar Dondup lámának mondtál.Tiszteletre méltó Páratlan Vé­ delmező. és megígérte. mire utalnak. nem vagyok eléggé képzett idegen aurák olvasásában. De hogy lehet ezt megmondani egy államfőnek? Különösképp egy olyan állam­ főnek. nem tetszik neked a kínai delegátusok aurájának a színe.Tiszteletre méltó Páratlan Védelmező! Gonosz szándékkal jöttek. anélkül egyetlen tibeti sem tud beszélgetni. később láthatom őket. Amíg hozták a teát. akár egy kifényezett fémtükör. mindenféle-fajta madarat láttunk. Az Ékességes ekképp vála­ szolt: . Mi a véleményed ezekről az emberekről? Nem örültem a dolognak. ezért behívták a szolgákat. jól takar-e a spanyolfal. . köteles­ séged beszélni. mit láttam a „színekben" és mit jelentettek számomra. Mingyar Dondup láma kivételével senkinek sem szerettem elmondani. hogy teljesen . Azt mondja. akkor nem is kell tudnia. Bizo­ nyosnak kell lennünk. sosem hibádzott. a dalai lá­ ma rám nézett és így szólt. ahol az Ékességes éppen mély meditációba me­ rült. Elrejtőzöl holnap a mögé a paraván mögé. aki nem rendelkezik tisztánlátással? A dalai lámának azt feleltem: . üljünk elé. A paraván nem fedezett eléggé. Mingyar azt állítja. . és mondta.. Ahogy beléptünk. ha egy ember maga nem látta. Titkos vagy más módon vizsgáltuk a tisztánlá­ tásodat. Most áruld el. Közeledtünkre felnézett és elmosolyodott. Vajas teáért csen­ getett. Megkaptál minden lehetséges képzést. a földön csipegetve ügyet se vetettek ránk.. hogy véleményt nyilvánítsak. Mikor megérkezett a tea. és eltávozott a láma szolga.Mint olyannak. nekünk kellett kitérnünk az útjukból.174 HARMADIK SZEM belső kertre nyílott. a különböző parkbéli állatokról mesélt nekem. sok fegyverük van. A dalai láma elégedettnek látszott. sá­ lunkat a lábára fektettük. kinek megadatott a különleges képesség.Jó barátunk. A legtávolabbi szigetre mentünk. A tó vize rezzenetlen. Érvelésem szerint. mit láttál! . Letérdeltünk.Csak ennyit szóltam. A kövezetet nemrégiben fehérre mosták. amikor itt lesznek.

Om. Végül az Ékességes megelégedett a próbával és kihívott. Másnap körülbelül tizenegykor újra leereszkedtünk a sziklás lejtőn és beléptünk a Belső Kertbe. a kínai formával válaszoltak: .A kínai­ ak. A dalai láma rám mosolygott és kínált. hol van". hogy egyek . csak azt tudom. Ez a gondolat járt a fejünkben. hol rej­ tőzöm. Lámák jöttek be próbálni. Sem ő. De nem kapta meg az előléptetést. azzal egyensúlyoztam.XIV. Arra akarják kényszeríteni. de valamennyi láma számára is: a meditációhoz órákig mozdulatlanul kellett maradnunk.O-mi-to-fo . hogy udvariasságból elismételték volna a mantrát.(ami annyit jelent. ami egyébként elég egyszerű dolog volt számomra. és elindultunk visszafelé a Vashegyre. mi a nevük. hogy írjon alá egy szerződést Tibetről. pontosabban hétéves koromtól tanítottak arra. vidámabban néztem a többórás mozdulatlanság elé. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 175 rejtve legyek. és addig kellett lótuszülésben maradnom. hogy nagyon üdvös változatosságot jelen­ tettek a tea. Nagyon igyekeztek kideríteni. Később rájöttem. Közvetlen előttem a dalai láma ült lótuszülésben a földtől száz­ nyolcvan centiméterre felállított trónusán. En­ gem kisgyerek-. mikor eljöttünk a dalai lámától. Láttuk. ahogy a házi test­ őrök a kövesúton keresztül a pavilon verandájára vezetik őket. A falon kívülről rekedt kiáltások és kínai kiabálás hallatszott. Az egyiknek elfogtam a gondolatát: „Hű! Előléptetnek. Most beengedték őket a Belső Kertbe. ó. míg leégett. mani padme hum! . mintha ők alkotnák a láto­ gatóba érkező küldöttséget. hogy Hallgass meg minket.az evésre mindig készen álltam! . Nem tudom. és megkért. . és ezért fegyverek után kutatva megmotozták őket. mert rossz helyen keresett. Amida Buddha!). a há­ rom. indiai konzerveket. Meggyújtott vajmécsest tettek a fejemre. Beszélt néhány percig. a campa és a fehérrépa után. ahelyett. hogy a kínaiak köpenye gyanúsan ki­ dudorodott. Parancsára nagyon ízletes falatokat hoztak Mingyar Dondup lámának és nekem. Egy magas rangú láma megszólalt: . mert a kínai delegáció meglátogatja.mielőtt elrejtőzöm. Ez tizenkét óráig is eltarthatott. Miután erőt gyűjtöttem. hogy hosszú ideig moccanás nélkül üljek. sem én nem mozdultunk. jöjjünk el másnap is. ha megtalálom. négy óra tehát semmi nehézséget nem okozott nekem.

Ám a hasztalan beszélgetés lassan vonszolódott. nyolcszorosa a Brit Szigeteknek. hogy elérjék céljukat. több száz tonna van belőle. mert a küldöttség cseppet sem barátságos. piszkos színképe. Min­ den. az opálos ragyogást sötétvörös belövellések tar­ kítják . Tibet kb. csíkok. sőt ellenséges szándékkal érke­ zett. de Mingyar Dondup lámával tett utazásaimból tu­ dom. A rögöket vagy a „homokot" beolvasztják. aki iránt a szeretetnél is többet éreztem. Színes sá­ vok. szomorú lett. ezért mi inkább érin­ tetlen hagyjuk. Tibetnek sosem volt nálánál jobb uralkodója. hogy van arany. ezüst és uránium.gyűlölettel telt gondolataik áradó örvénylése. A színei szomorúságról árulkodtak.Na. De sajnos az anyag annyira puha. hogy ő volt a legjobb dalai láma. hogy vibrál az aurájuk. A Csangtang-i területen gyors vizű folyók partján láttam aranyat. hiábavalónak nevezem. tetszett nekem. A módszerekben nemigen válogattak.176 HARMADIK SZEM Azt gondoltam magamban: . hogy felkutassák a le- . Az effélékről Tibetben általában azt mond­ juk: „Tisztességesen beszélnek. csak az érdekelte őket. Irányítani akarták a tibeti politikát. de tisztátalanul gondolkodnak". Az igazi színüket mutatják. a szívemben csak Mingyar Dondup láma előzte meg. Tibetben az arany szent fém. sehogysem akart a végéhez érni. ahogy eszébe jutott a múlt. amit az Ékességesből láttam. de a történelem feljegyzi majd. Lázas próbálkozásaik el­ lenére sosem engedélyeztük a nyugatiaknak. Hasztalannak. és templomi díszeket készítenek belőle . és hordja le a víz. Egyes folyókban lehet aranyrögöket találni. Még vaj­ mécsesek is készülnek aranyból. akik életerejüket az anyagias dolgokra és a gonoszságra áldozzák. aki teljesen az országnak szentelte ma­ gát. Természetesen nagy szeretettel gondoltam rá. Nem a magasabb gondolat áttet­ sző. Ahogyan a rejtekhelyemről figyeltem őket.a szent fémet szent célra használják. Óriási területek még feltáratlanok. Elég heves természete miatt a színei olykor vörösen villantak. A dalai lámát is figyeltem. úgy hevert ott. hogy a díszek könnyedén megrongálódnak. területe­ ket és .aranyat akartak! Ez utóbbi régóta vonzotta őket. tiszta árnyalatai. észrevettem. kellemetlen színek. Lobszang. ahogy a homok. hanem azoknak az embereknek a veszedel­ mes. mikor Kínában járt. Hitünk szerint az aranybányászat megszentségteleníti a földet. a he­ gyekről mossa ki. könnyű dolgod lesz.

Ó! Ülj le. hagyd ezt a munkát most! Az Ékességes értünk küldött. Egy pillanatig szájtátva bámultam rá. gyorsan bekísértek a Belső Kertbe. oda betér a háború!" „Aranytrombitákról".a Vörös Barbárok hadserege megszállta szent földünket.Lobszang. és már kész is vagyok. fél mérföld volt.Nem is olyan régen . Leültünk és vártuk. Sem­ mi sál. ha az emberiség a hatalomért vívott oly sok haszontalan harc helyett békében élne egymással. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 177 lőhelyeket. Tiszteletre méltó Láma Mester. Mingyar. csak siess! Hát így állt a helyzet.kezdte . Or­ szágunk a világ egyik legnagyobb raktára lehetne. Egyik reggel Mingyar Dondup láma bejött hozzám abba a helyi­ ségbe. hogy Tibetben az arany nem ritka. Ismét Indiába men- . mégpedig egy régi mondás miatt nem: „Ahova a nyu­ gati ember betér. és a Ligkhor útra jutottunk. A magatartásuk teljesen megvál­ tozott. pont ott. Lobszang! Biztos siettetek. „arannyal fedett testekről" olvasva sosem szabad el­ felejteni. átmentünk egy kis hídon. és onnan sokfelé utaztam. lát­ hatóan rendbe szedte a gondolatait. hogyan viselkedjek anélkül. . ahol a fafaragók számára egy régi kéziratot másoltam. ahol eltörtem a csontjaimat. mert nem volt nálam aján­ dék sál.XIV. Az utat átszelve a Norbu Linga vagy ahogyan gyakran fordítják . az­ tán felpattantam: . semmi ceremónia. A Vas Kutya évében (1910) a brit megszállást (annak közvetlen következményeként) a kínai követte. Egy ideig meditált. hogy Min­ gyar Dondup láma is velem van. és te is. a távolság kb. Az Ékességes felnézett és mosolygott: . Indiába mentem. ahol a dalai láma egy verandán üldögélt. az Ékességes minket akar látni először.az Ékszer Park kapujához érkeztünk. A testőrök éppen el akartak zavarni. hanem szent fém.Tiszta köpenyt veszek. és láthatatlanná téve ma­ gunkat elemeznünk kell néhány nyugati látogató színeit. A Norbu Linga-ba kell mennünk. és nem tudtam. „aranyedényekről". Sietned kell. Rövid idő alatt egész tűrhetően rendbe hoztam magam. Gyalog mentünk le a hegyen. Kicsit feszengtem. hogy megszólaljon. mikor észrevették. hogy elkészülj. A hegy lábá­ nál. .

Tibetben azok. hogyan kell öltözködni. akik Buddha példájára foltozott ruhában járunk. majdnem kitört belőlem a nevetés.Túl puhának látszik a keze.gondoltam. és . Időnként titokban bele-belekóstoltam a nálam lévő campába. talán a nyugatiaknál is vannak szimbolikus fol­ tok. hogy benneteket nem látni. sovány férfi. magas. Akkoriban még fogalmam nem volt sem a zsebről.. írd le az asztrálszínekről szerzett benyomásaidat. sem a kihajtott gallérról. Belefáradtam a madarak és a himbálódzó faágak nézdegélésébe. Áthajtott néhány oldalsó folton is. amit beszél. milyen jó lenne a sárkány hintázását és remegését érezni magam mögött. hogy így kellett megjelennie az Ékességes előtt . meg a sárkány selymén átfütyü­ lő. mert a gallér akkora volt. kölcsönad-e neki valaki egy . a Belső Kert kapuját tárták szélesre. jobban hoz­ zád szokott már. a sárkányban voltam. elaludtam és kiestem! De nem. ott találkoztam valakivel. Ez a férfi rövid ujjas öltözéket viselt. akik nem végeznek fizikai munkát. Talán nem tudja. mélyen ülő szemek. hosszú ujjú köpenyben járnak. Mégsem lehet munkás . amely az egész kézfejet takarja. mint énhozzám. Kísérd a helyére Mingyar. De az öltözéke! Vala­ miféle kék anyagból volt egy egész sor gombbal az elején..többre tartja Mingyar Dondup lámát a dalai lámánál! A rácsozat mögött belefáradtam a nézelődésbe. Ráadásul a köpenye csak a csípőjéig ér. te nem értesz a nyelvén. A rácsozott fal mögül te és még valaki úgy tudtok fi­ gyelni. Egy pillanatra azt hittem. s a kötelet csapkodó szelet. nagyon szegény lehet. A nadrágja a lábnál túl szoros és túl hosszú volt. Lobszang. az ujj csak a csuklójáig ért. de nem tartották be a szavukat. és a Ház arany ruhás lámái bekísértek egy igen különös kinézetű embert. Felhők szálltak az égen. ahogyan Mesterünk tanított. fehér arc.gondoltam. hisz Mingyar velem volt. Alig tudtam csendben maradni. Elég kemény száj.178 HARMADIK SZEM tem. mert valami csattant.vagy két­ nyelvű.azt hiszem . hogy ki kellett hajtani. Biztos szörnyen érzi magát. a jelenlétetekről nem tudni. Kiváncsi vagyok. aki ma meglátogat bennünket. és arra gondoltam. Most azt akarom tudni. Az an­ golok sok mindent ígértek. . Lobszang. Nyilván nagyon rossz szabó varrhatta. Szegény. Hirtelen felugrottam. azt gondoltam. Ne­ ked mondom mindezt. Fehér haj. ez az ember őszinte-e vagy sem: egy. aki annyira dicsér. ritkás szemöl­ dök. így nem befolyásolhat. Egy férfi. mint nálunk. csillogó gombokkal. mert hisz az alján felhajtotta.

Azt gondoltam. Eléggé automatikusan leírtam az észlelt színe­ ket. festett. vékony fehér papírlapokat. felettébb különös. Az üdvözlést befe­ jezve a fehér valamit visszatette a folt mögé. a dolgok csak úgy lecsúsznak róla!" Aztán az egyik foltból vékony. hogy korommal írni? Csak ráfújunk és elrepül! Nyilvánvalóan nyomorék volt. egyszer csak. mert odanyúlt az egyik oldalán lévő folt­ hoz és egy fehér ruhát vett ki belőle. nem tud írni. mert igazított egyet az ülésmódján. amit valaha is hallottam. „Hogy lehet írni rá? . Szörnyű sértésnek számít. „Angolra". legnagyobb rémületemre. ennél furcsábbat még sosem láttam. vastag és durva. Selymes. Akkorra már valóban megsajnáltam: rosszul van öltözve. A férfi időnként tibeti nyel­ ven beszélt. a zse­ béből elővett rongytrombitával parádézik. s azt. mert egy fakereten kellett ülnie. .töprengtem magamban.Aztán a lábára pil­ lantottam. ülni sem tud rendesen. De hirtelen neki is eszébe juthatott. úgy véltem. mintha jég lenne a tetején. és különféle papírokat húzkodott elő. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 179 rend megfelelő méretű és alkalmas öltözéket. Furcsa. s mi több. így köszönti a dalai lámát . amilyet mi hordunk. ha egy tibeti ilyet tesz. szétvette majd keresztbe rakta a lábát. a legérdekesebbre. meg kell támasztani a hátát és lóbálja a lábát. a közepén kormos fapálcikát szedett elő. Különös. Nem bőrcsizma. mondták később.XIV. felemelte úgy. Összevissza mozgolódott. mint a mieink. Elképedésemre a szája és az orra elé tartotta és olyan hangot adott ki. talán gerincsérülése van. Egé­ szen másmilyenek voltak. kígyózó mozdulatokat tett vele. Nincs semmi. nem tud ír­ ni. . ami a krétát letörölné. hogy a talpa a dalai láma felé mutatott.mert a hátát megtámasztotta a keretből kiálló két másik pálcával. Leült erre a keretre és a lába le­ lógott a peremén. Valami szokatlan fekete do­ log volt a lábán.gondoltam. Még so­ sem láttam ilyeneket. Korom? Ki hallott már olyat. aztán a legfigyelemre­ méltóbb hangegyüttesre váltott. mikor újra találkoztam a dalai lámával. A férfi elkápráztatott. mely négy pálcikára támaszkodott. nem. elkép­ zelni sem tudtam volna különösebbet. idegenségéhez képest elég jól. mintha trombitálna. Azt gondoltam. Kotorászott egy kicsit a többi folt körül is. Úgy látszik. roppant fényes. nálunk a papír sárgásbar­ na. csak tetteti. ahogyan értelmeztem őket.

a születési ideje. Bell-ként hivatkoznék rá.és mindegy volt nekik. - . és ez befolyásolhatja a kegydíját. A. és a jóslatok sosem tévesek. Bell úr. Az utóbbi időben adták értésemre. és nagyon örült az észrevételeimnek. hogy az egészsége meggyengült. hogy Tibet más országokkal barátkozzon. Az aurája színeiből úgy ítél­ tem meg. pályájának különböző. Úgy éreztük. mindezek segítségével fel lehetett rajzolni élete főbb eseményeinek menetét. az idő majd igazolja elgondolásait és javaslatait. ha képes lett volna befolyásolni kormányát úgy. . Ezért arra kényszerült. akik a múltban csak bajt. arra viszont a kormánya nem volt hajlandó. Minden adatunk megvolt.Kelet közti kölcsönös megértést.Igen. és tartózkodni kí­ vánunk minden üzleti kapcsolattól a külföldiekkel. hogy néhány könyvében említi ezt. tart attól. és két díszítés állt a neve előtt. Az asztrológusok kiderítették. a kommunisták nem szállták volna meg Tibetet. A látogatónak egész sajátos neve volt. Ez nem tetszett ne­ kik. hogy felbosszantja kormányát. Az angol kormány nagyon gyanakodott. hogy nem áll szándékunkban egyik nemzet oldalára sem állni. feltételezéseik szerint Tibet Oroszországgal készült egyezségre lépni. Női Hangszer-nek hívták.180 HARMADIK SZEM Az Ékességes nagy tiszteletet tanúsított iránta.kiáltott fel. és utol­ só életében azt kívánta. Tibeten kívül bármelyik állam tárgyalhatott. mert számára szokatlan éghajlaton él. megszállnak vagy meg­ fojtanak-e bennünket. Anglia ugyan nem akart Tibettel szerződni. Bhután igen. hogy mondjon valamit és reménykedjen. Ami személyemet illeti. mit láttam.nyilván a furcsa gallérjaik miatt! . nagy valószínűséggel azért. Bell úr távozása után az Ékességes megkérdezte. Ma már C. de azt sem akarta. még többet kell dolgoznom! . ahogy szerette volna. Sokat tudtunk Bell úrról. Ó maga egy dolgot akart. legfontosabb állomásai. mert azt remélte. aki a helyszínen tartózkodott. a saját országunkban a saját életünket akarjuk élni. úgy vélte. hogy korábban Tibetben élt. Az angoloknak tehát fejükbe szállt a vér. kárt és szenvedést hoztak ránk. látta. hogy a meg­ szállás bekövetkezik. de a színeiből az is nyilvánvaló volt. Szikkim. igen! . Segítő szándéka őszin­ tének látszott. A jövendölések azonban nem hagytak kétséget afelől. mert maga is lógó lábbal egy olyan furcsa fakereten ült. köthetett szerződése­ ket. elősegítheti a Nyugat . nyugaton szülessen újra.

a képessége megvan.barátja lévén . és fejleszteni is kell. .Mingyar Dondupot hívd.Igazad volt. Előbb azonban egyre újabb és újabb hipnózisban lesz részed. Mesterem leült mellém. Mingyar. Néhány perccel később komótosan közeledve feltűnt mes­ terem. hogy most azonnal itt legyen . Lobszang. különösen a nagy csillagászati távcsövet. amit szükségesnek látsz. . Tégy bármit. Mikor elhelyezkedtünk. amennyit csak bírunk. Tisztánlátása és hatalmas ember­ ismerete alkalmassá tette rá. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 181 Még jobban fejlesztenünk kell téged. és kell. így nem is sürgette. Rendkívül hasz­ nosnak találod majd a képességedet. esetleg egy messzi tartomány polgári vezetőjének az auráját. és „indiai ennivaló­ kat". a dalai láma így szólt: . Nincs ember. hogy megfigyeljük a látogatókat. ami számukra nem volt titok.XIV." Napjaim ritmusa felgyorsult. ha távoli országokban leszel. amit valóban gondol róla. az Ékességes elé. nagyon élveztem őket. Késő éjjel órákon át néztem vele a holdat és a csillagokat. miközben a legrégebbi Iratokból olvas­ tak nekem. meddig feküd­ tem hipnotikus transzban. hogy olyan gyors és mélyreható tanulmányokat folytasson. A Potalában hasz­ nálhattam a teleszkópokat. országunkra hamarosan rossz idők jár­ nak. Mingyar. Nagyon érdekes volt odamenni egy bódéhoz. Jól ismert lá­ togató lettem a Potalában és a Norbu Linga-ban. Kinyúlt a csengőért és becsengette az egyik szolgát. Egy szolga tüstént hozott még teát. hallgatni. aki miatt sietne! A dalai láma . azután vissza kellett mondanom őket. Azt akarom.. hogy ellenőrizze és gazdagítsa állítá­ saimat. Annyi tudást kell beléd gyömöszölnünk. Nem tudom. aki össze tudja állítani az „ősi tu­ dományok krónikáját. például egy távoli lámakolostorból érkező tanult apát. Bármelyik eszközünket használhatod. amilyeneket csak lehet. Ez időtől fogva sokszor hívattak. mely nehéz. De még fejleszthető. mert miként gyakorta intenek minket.. A memóriámat is fejlesztették: hosszú órákon át bonyolult részleteket hallgattam. hogy legyen valaki. háromlábú állványon állt. majd összevetni azzal. hogy sürgősen menjek és „interpretáljam" különböző emberek szí­ neit.tudta ezt.paran­ csolta. Mingyar Dondup láma és én gyakran bementünk Lhászába. hogy az árus miként dicséri portékáját.

hogy keresztül jussunk a „holdbéli tájon". A dalai láma megáldotta a csapat tizenöt tagját. A ritka levegőben hamar kimerültek. amit a Potalában a nagy teleszkópon át láttam. Védve voltak 183 . az energiánkat a későbbi erőfeszítésekre tartogattuk. aztán csak mentünk eló're az ismeretlen. Végül az öszvérek elakadtak. mint hogy röviden megemlítsük ezt az utazást. és nem tudtak átmenni a sziklás szurdokokon.Ebben az időszakban ellátogattunk a Csangtang felföldre. mély kanyo­ nok. öt legyengült társunk velük maradt. és ismét tovább Észak felé. ahová a lovak már messze nem. Itt ugyanolyan volt a táj. feltá­ ratlan terület felé. mert az idő nem jelentett semmit a számunkra. Sziling Nor-nál. és jókedvűen útnak indultunk. a körülmények egyre nehezebbek és nehezebbek lettek. az erőnket. Jelen könyvben nincs idő többre. ahol egy jakszőr kö­ tél végén himbálództunk szédelegve. a felföld a Hold felszínére emlékeztetett. Végtelen hegyek. Öszvérháton lovagoltunk. Nem volt okunk a sietségre és a magunk kényelmes tempójában haladtunk. Átjutottunk a Tangla hegységen. Lassan megtettük az utat a Tengerico mellett. mert az öszvérek oda is eljutnak. Ahhoz. több kötetre lenne szükség. Ahogy az állandóan emelkedő terepen egyre beljebb és beljebb kerültünk. hogy az expedícióval méltányosak legyünk. Nehéz megmondani mennyi időbe telt. Óriási hegyláncok. Küszködtünk. feneketlennek tű­ nő szakadékok. Az öszvéreket a legvédettebb helyen hagytuk. aztán tovább a nagy tavakhoz.

felmá­ szott egy magas sziklára.' ahol a kötél csaknem vízszintes. mikor a vízesés aljára ért. mintha ki akarna szakadni a mellemből. Rosszul mérte fel a távolságot. Eközben a másik oldalról valaki biztosította. A jóslatok ellenére is óvatosan lódultam.184 HARMADIK SZEM a sivár. A többiek. az öszvérek legelhettek rajta. egyáltalán nem látszott boldognak. aki utána került sorra. remélve. Lengett. hogy sikerül. hogy a kampó akadt meg a sziklában. Sok helyütt vaskampókat kellett felhajítanunk. Én mentem helyette. A testet visszahúztuk és istentiszteletet tartottunk érte. . Felváltva lódítottuk el a kampós kötelet. aztán felmászott. a torkom kiszáradt. A rám vonatkozó jóslatok fényében biztosra vet­ tem. Elő­ fordult. szélfútta vidék legrosszabb szélrohamaitól. az arca és az agya a fogazott sziklákon maradt. Egy meredek ösvényen a völgybe juthattak. akkor egyikünk de­ rekára tekerte a kötelet és a legmagasabb pontról (ahova feljutot­ tunk) leereszkedett. aztán ledobta magát. mert nehéz és veszélyes vállalkozás volt. és tapogatódzó ujjakkal a legközelebbi szikla pereme felé nyúltam. ahol álltunk. ami­ lyen magasra csak tudott. egy sziklanyúl­ vány tornyosodott felettük. A kemény sziklákon nem lehetett eltemetni. A szerze­ tes. mert óriási erővel a szemben lévő falnak ütközött. mielőtt magasabbra és magasabbra vergődtünk volna. az esőre és a madarakra hagytuk. áthúztuk a kötelet is. mikor már biztosítva volt. A tábornál volt egy barlang: az idő elemésztette a puhább sziklá­ kat. a hangját sem lehetett hallani.jobb társai senkinek sem lehetnek! . a lég­ szomjtól kiszakad a tüdőnk. hogy olyan pontra érjen. így a szélre. a szurdokokon. és hitem elnyerte jutalmát. a szívem úgy vert. aztán nagy nehézséggel sikerült felmásznom a hegyol­ dalon. Azon az oldalon. Az egyik szerzetes meg is halt. A fennsíkon csobogó patak futott keresztül. Két napot pihentünk itt. és úgy éreztük. egészen a sziklákig. ezekhez rögzítettük a köteleket. Mikor mindenki átért a kanyonon. hogy a má­ sik oldalon biztonságosan talajt fognak. Felrepítettük. mint egy inga. a lélegzetem elakadt. és felváltva másztunk át.úgy haji- . A hátunk fájt a cipeléstől. Tovább mentünk. Sikerült megkapaszkodnom és felhúznom magam. Egy ideig kimerülten feküdtem. kicsorbult farkasfogsorhoz hasonlított. át a szakadékokon. ahol több ezer métert zuhant. Váltottuk egymást. ahol gyér növény­ zet nőtt.

elégedetten mosolygott: . rövidesen „él­ vezet" vár ránk! .Bizony mondom. Nem volt szöges bakancsunk. talán egy gleccserhez.XV. Ahogy kö­ zeledtünk. dideregtünk a maró szélben. A TITOKZATOS ÉSZAK -ÉS A JETIK 185 tották el a másik kötelet. láttuk. bárcsak sose láttuk volna meg ezt a he­ lyet. Semmi élvezeteset nem láttunk magunk előtt. kezükkel. köpenyük csapkodott körülöttük a szélben. hogy valóban köd. teát csináltunk.. A két kötélvéggel a kezemben biztosítottam őket. hogy erősen húzva próbálják ki a kötelet. és szóltam nekik. Néhány mérfölddel arrébb megkerültünk egy hegy­ nyúlványt. A meleg áldás számunkra. lábukkal a kötélbe csimpaszkodva. vagy felhő. és tovább botladoztunk a szörnyű tájék közepe felé. fejjel lefelé lógva. olyanok. hó-e. és azt kívántuk. És a mesterem azt mondja. amelyeken összeviszsza horzsoltuk magunkat. bús képű alakoknak látszotok! Most azonban rövidesen élvezet vár rátok. hogy ne csússzon annyira. a tekintetünk sűrű tejfehér ködbe ütközött. ennek ellentéte a hideg. sem más hegymászó felszerelésünk. Hideg. bár ezen a magasságon alacsony volt a víz forráspontja. egyre lejjebb és lejjebb kerültünk. Kicsit kevésbé fáradtan újra felszedtük a rakomá­ nyunkat.a talpára szőr­ mét kötöttünk. A sziklák tetején pihentünk egy kicsit. A felföldön tett úton megtapasztalhattam. sziklák. milyen is valójában! Három napon át csúszkáltunk a jégtáblán. hogy a lehető legkönnyebben elkaphas­ sam. botorkálva és meg-megcsúszva haladtunk az ismeretlen mélység felé. amely hátráltatott ben­ nünket és a légzésünket sem segítette egyáltalán.. Nemsokára egy jégtáblához érkeztünk. indák váltak ki és lebegtek a levegőben. Nem tudtuk. Éles sziklák. aki járt már itt korábban. Befa­ gyott jég a lábunk alatt és fagyos ég a fejünk felett. az egyetlen közülünk. mint farkasszájban a fogak. A gleccser óriási sziklák közt vezetett. olyan fehér és olyan makulátlan volt. A mi „felszerelé­ sünk" a kötelekből és a szokásos bőrcsizmából állt . és a tea nem mele­ gített fel igazán. Mellesleg a tibeti mitológiában szerepel egy Hideg Pokol. sem jégbaltánk. ha­ ladásunk még nehezebbé vált. Köd. Egyenként jöttek át. innen a hideg po­ kol. Mingyar Dondup láma.

féltünk. hová. újra nekiindultunk. mert a víz forr. ennél zöldebbet még sosem láttam. ahol megpihenhetünk. Még néhány mérföld. a „Jégis­ tenek tréfát űznek velünk". aki lábával tapogatózva előre a csapatot vezette.186 HARMADIK SZEM Tovább róttuk az utat a sűrű. ami tapasztala­ tainkat meghaladja. a talaj egyre forróbb. az előttünk menő ember után nyúlva. nos. túl voltunk rajta. akik még nem értek el eddig és nem láttak. hús-vér ember vagyok-e. azt gondoltam. A köd meleg lett. hogy megnézzem. Ziháltunk és reszkettünk a hi­ degtől. nyomorúságosan baktattunk ki tudja. valami olyasmi. Akkor Mingyar Dondup láma megszólalt: Ha én is úgy álltam itt. mozogni is alig mertünk. térdnél is magasabb fűtenger. hideg ködben. akkor jól kinéztem. Elkábított és megijesztett ben­ nünket . A mögöttünk jövők. Köröttünk zöld fű. Kövek? Kavicsok? Hova lett a gleccser. vagy szellem. ugorjunk. De aztán körülnéztem: nyolc társam velem volt. és valóban gyönyörű helyre érünk. a csizmánk talpa alatt kavi­ csok görögtek. Egyenként keresgéltük az utat. Forró kézzel megdörzsöltem a szemem. Körülpillantottunk. hogy felbukunk rajtuk. Most majd összeestünk a hőségtől. a lábunk mellett kis patak bugyogott-bugyborékolt elő. meghaltam a hidegtől. A levegő vibrálva remegett. ahogy ma­ gamra néztem. meg­ csipkedtem magam és az ujjammal kopogtatni kezdtem egy szik­ lán. Bódultságunkból Mingyar Dondup láma nevetésére ocsúdtunk. mint ti. mikor először megláttam ezt. és a Mennyei Mezőkre kerültem. a talaj gőzölgött. aki meghalt a sziklán? És mindannyian méltók vagyunk arra. A melegnek legalább az illúziójáért ma­ gunk köré tekertük a köpenyünket. vakon. kapaszkodva. A földből. hogy mind­ annyian hirtelen a mennybe kerültünk? És ha igen. Olyanok vagytok.Ugorjunk át a patakon.varázslat van a dologban. belénk ütköztek. . amit magunk előtt látunk? A ködfüggöny másik oldalán a hidegtől vacogva nem több mint harmincat vert a pulzusunk. mint akik azt gondolják. A lábunk alatt kövek. mesterem ismét beszélni kezdett: . Tovább és még tovább! Hirtelen a csodálkozástól és a féle­ lemtől megkövülten megálltunk. Lehet. vastag szálú. hol a tizedik. gőzcseppek hajtot­ ták. a jégmező? Egész hirtelen szétoszlott a köd.

azt mon­ danám. amelynek nevét a mai napig nem tudom. ame­ lyek legalább nyolc-tíz méter magas állatokhoz tartoztak. Ott volt. kis tavat pillantottunk meg. Megfigyeltem. Rám mutatott. ruha nélkül heverésztünk. Kissé jobbra a kellemes tisztástól. furcsa. mindketten megrémültünk. a karjai a normá­ lisnál jóval hosszabbak. Később én is láttam ilyen csontokat. miután sokat utaztam. amin áthatoltunk. gyűrűdzött a felszíne. nyolc-tíz mé­ terre se lehetett tőlem a teremtmény. a lába hajlott. mikor valami arra késztetett. Lehajoltam és gyógyfüveket szedtem. Nem örültem neki. A sűrű köd. A lábfeje. Élt ott egy olyan madárfajta.ÉS A JETIK 187 Igaza volt. hogy tudomása szerint a felföldön csak két ilyen hely van. nyávogó hangot adott ki. a hőség legyőzött és egy más létsíkra vitt minket. Vadszőlőindák csipkézték a fatörzseket és lógtak az ágakról. A TITOKZATOS ÉSZAK . és kismacskához ha­ sonló. ma már. (Az emberszabású majmok és a rend más tagjai járáskor nem a külső felületét használják végtagjaiknak. Olyan fák nőttek itt. Elmondta. Az álla beugrott. hogy a lába külső felén jár.XV. A vulkanikus területen meleg források törtek fel a földből. hogy felnézzek. mutat­ ván. amilyeneket még sosem láttam. Még mindig megbabonázva éreztük ma­ gunkat. a hideg és a meleg találkozásánál keletkezik. és kénes szag áradt. hogy a föld alatti hő és a forró vizű patakok megolvasztották a jeget. Légy jó.) . vagy megfog és elvisz a jeti! Azt gondoltam. mert úgy éreztük. amely végtelennek tűnt. Bámultunk egy ideig.a koponya hasonlított a modern ember koponyájához. Körülbelül három mérföld múltán el­ nyúltunk a moha fedte földön. és a völgy magas sziklafalai miatt a meleg levegő bentrekedt. trópusi. Itt láttam jetit is először. ahol megpihentünk. hogy látott óriási állatcsontvázakat. A fején mintha nem lett vol­ na homloklebeny. sűrű szemöldökétől meredeken hajlott hátra. Megemlítette. akkorákat. Élénk színű" virágok bontottak mindent.a hiányzó homlok kivételével . megsülünk. Mégis . biztosra vettük. a fogai nagyok és kiállók. mint mindig. hogy élet van benne. a keze nagy volt és széles. Fodrozódott. amelyről olyan sokat hallottam. Vagy a hideg volt az? Nem tudtuk! A növényzet buja volt. A szülők Tibetben gyakran fenyegetik csintalan gyermekeiket így. most megfo­ gott. és talán nem is látok már. Mesterem elmondta. ahogy az emberek.

megfogták és felboncol­ ták ezeket a halakat. Csak annyit mondhatok.188 HARMADIK SZEM Ahogy néztem és talán ugráltam félelmemben. hogy bővebben ír­ jak róluk. Lehet. Én is futni kezdtem. A nyugati orvosok ünnepélyesen kijelentették. hogy biztos megdön­ töttem a tibeti. de egyik szerző sem látott jetit. Én láttam. s hogy másutt. mert az állí­ totta. A második során az embert eltölti a szánalom a letűnt korok eme teremtményei iránt. a felföldre űzték. Az első találko­ zás a jetikkel rémületet kelt. és csak a legeldugot­ tabb helyeken képesek élni. a jeti rikoltott egyet. óriási léptekkel egy lábon ugrál. de ellenkező" irány­ ba! Később arra a következtetésre jutottam. Sokan írnak a jetikkel kapcsolatos feltételezésekről. Néhányan kétségbevonták a jetikről szóló beszámolóim hite­ lességét. hogy a jetik az emberi faj atavisztikus visszaütései. bébi jetiket és csontvázakat úgyszintén. Nem értek azonban annyira az ilyen dolgokhoz. hogy a jetiket elkergették. Mikor észrevettek. hatezer méteres magassági rövidtávfutás rekordját. . Ezt később néhány apáca is megerősítette: éjjel egy jeti elragadta egyik rendbéli társnőjüket. Léteztek mendemondák egy halról. a sze­ gény jetiket is megfogná. Mára a tudósok látták. és mi sem provokáltuk őket. néhány elkódorgótól eltekintve. Néhány évvel ezelőtt kinevették Marconit. hogy a nőrablás a fajfenntartás egyik módja. melyet „élő kövü­ letnek" mondanak. az ember nem bírja ki az ötven mérföldnél nagyobb sebességet. Úgy tűnt. Úgy tartjuk. Ha a nyugati embernek módja lenne rá. Keringenek történetek magányos asszonyokról is. gyorsan elrejtőztek. Később távolabbról láttunk néhány jetit. akik a mai élet feszítettsége miatt kihalásra vannak kárhoztatva. hamarosan rádióüzenetet küld az Atlanti-óceán másik partjá­ ra. kihaltak. akiket férfi jetik vittek magukkal. felboncolná és spirituszban tartósítva mutogatná. akik elhagyták a felföldet: lakott területek közelében lát­ ták őket ugrálni és szökdécselni. Mingyar Dondup láma elmondta. belehal a lég­ áramlásba. akik az evolúció egy külön ösvényét járták. láttam jetiket. ahogy ezt valamennyien be is ismerik. megfordult és elmenekült. vagy más okból. Elég gyakran hallottunk történeteket jetikről.

Egy további kópiát a Ju-lin Templomban őriznek. A fényképe­ zőgépek bebizonyítják majd az igazságot.e. de olyan is. mely a maga­ sabb területeket kivéve egész Kínát elárasztotta. érdekes. Az eredeti követ gondolom . Bizonyos. Megkóstoltuk. A legritkább füvek nőnek itt. sosem tapasztaltunk még hozzá foghatót. A Csangtang felföldön rengeteg kövületet. mely majdnem befagyott. Van egy ha­ sonló kínai hit is. és egyéb dolgot le­ het találni. a ködföggöny másik oldalán metsző szél fúj. Csekiangban. mikor olyasmivel találkoznak. Vihetnek magukkal oxigént és teherhordókat. mások kiemelkedtek és hegyekké lettek. néhány méterrel arrébb pedig. mely forrt. Gyümöl­ csök is teremnek. hogy az egész terület va­ lamikor tengerpart volt. és teletömtük magunkat. félelmetes földmozgások következtében sok terület a víz alá süllyedt. Tibetben az én időmben nem volt semmiféle fotófelszerelés. Régi legendáink szerint évszázadokkal ezelőtt Tibet partjait ten­ ger mosta. A fantasztikus ellentétek földje ez! A levegő forró és párás. melyeket úgy lehetett szedni. ízlett. de Hanku mellett. egyedül ezek miatt tettük meg az utat. aranydarabok. A büntetés szigorú volt. megkövesedett szivacsok és korallfüzérek mindennaposnak számí­ tottak. bugyborékolt és gőzölgött. hogy el­ kísérjek egy szkeptikusokból álló expedíciót és tagjainak megmu­ tassam a jetiket a felföldön. Éjjel és . hogy megkövesedett halakat és más tengeri lényeket lehet találni. A föld mélyéből fakadó vizek között mindenfé­ le hőmérsékletű előfordult. akadt olyan.XV. Érdekes lesz látni ezeknek a nagy üz­ letembereknek az arcát. mint a kavicsokat. nem messze Sao-Hszing-től. melyek mind azt bizonyítják. A TITOKZATOS ÉSZAK . hogy a Nagy Jü megpi­ hent a helyszínen (Kr. a Heng hegy Koa-loa csúcsán állt. Vucsangfu-nál vannak má­ solatok. mint az üveg. sosem láttunk másutt hasonlót. mely eredetileg Hupej tartományban. A mi hitünk szerint Tibet egykor a tengernél feküdt mélyen lenn. ha a talaj felszínét megforgatják. feljegyzi. ami messze túlnő kereskedelmi tapasztalaikon. és biztos tudásunkon túli okokból. szerzetesi ruhámban megyek. Jü táblája. kész vagyok rá.ÉS A JETIK 189 Ha a kommunistákat kiűzik Tibetből. mely kiszívja az ember erejét és amelytől olyan törékeny lesz a teste.elvitték. én régi. 2278-ban) miután a Vízözön. Az élénk színű óriáskagylók. Arany is volt.

megpróbáltuk valamennyire visszaszerezni az erőnket. képtelenek vagyunk többet cipelni. és a metsző légrohamök porral teli levegőt fújtak be a barlangba. és az élelmünk is elfogyott. És még valaki eltávozott. A szél süvítve vágtázott a sziklák között. Négy szerzetes. egész éjszaka melegítettük (mindkét oldalára oda­ feküdt valaki). Talán mind úgy éreztük. több száz méter mélyen fe­ küdt. majd elindul­ tunk visszafelé. de nem egysze­ rűen a fáradtságtól vagy a kimerültségtől. bár korábban úgy gondoltuk. az éhség és a megpróbáltatások újabb emberéletet követeltek. erőnket kiszívta a rejtett völgy kellemes melege. újra át a ködön. A kis patak fel­ színén felkorbácsolódott a víz. Az . nem ébredt fel. hogy már csak négyen vártak. A gyom­ runk nem szokta az ilyen gyümölcsöt. és az orkán a szikláról a kanyon mélyére söpörte. Az ötödik kimerészkedett egy szélviharban. és éjjel a Mennyei Mezőkre távozott. Semmink sem maradt. Az egyik láma nem bírta tovább a hideget. a legvéksőkig meg vagyunk rakodva. A táborhoz érkezve döbben­ ten láttuk. mikor az egyik tár­ sunk.most szó szerint is vérvörös .190 HARMADIK SZEM másnap egész nap alig jutottunk a a növénygyűjtéshez. de a száraz vidék éles szélrohamai erősebbek vol­ tak. hogy pihenhessen. Ezután már nem nyúltunk hozzájuk! Megraktuk magunkat füvekkel és növényekkel. Lehasaltam. Fájdalmas lépteinket a csillogó ősrégi jégmező felé fordítottuk. Elaludt. A hideg. kavicsokat görgetett maga előtt. Nem tudtunk mozogni. A következő napokon pihentünk. Úgy tűnt. A másik oldalon szörnyű hideg fo­ gadott.köpenye fedte. hogy le ne csússzak. és láttam. legjobb lenne megfordulni és a buja völgyben maradni. és bár letáboroztunk. nem le­ hetett segíteni rajta. vérvörös . Mindent megpróbáltunk. megfogták a lá­ bam. hogy magunk mögött hagytuk a ködfüg­ gönyt. akik fel­ ugrottak. a finom permetet vitte a szél. hogy segítsenek megtenni az utolsó néhány métert. Már csak néhány mérföldnyire voltunk. aki a gleccserhasadékban haladt. még teánk sem. Az öszvérek­ hez menet az utolsó két napon egy falatot sem ettünk. Néhány órával azután. összeesett. Négy. felbukott és nem állt fel többé. A terhét megosztottuk egymás között.

A mélyből jóval később hangzott fel a visszhang és verődött vissza a zuhanó kőtörmelék. Úgy látszott. olyan kicsire húztuk magunkat. De a Csangtang felföldön jártunk és visszatér­ tünk . és ahol felszakadtak a hólyagok. Arra a gondolatra. men­ tünk. Mindenkinek már csak fél adag ennivaló jutott. te­ ával és étellel kínáltak. Elhatároztuk. megnéztük az öszvérek sebeit és sérüléseit. Öszvéreink cipelték a gyógynövényrakományt. Felszerelésünket . Valahonnan a közelből sietség zaja hallatszott. Kipróbáltuk a köteleket. talán az egyetlen ember a világon.amilyen volt . majd a perem egy kb. amint jön felénk és összebújtunk. kőzápor. most tizenegy emberből állt a csapat. Barátunk így lett eltemetve. mielőtt az első fénysugarak bevilágították volna az alattunk fekvő völgyet. A tömb leszakadt. Toprongyosak voltunk és testünk tele zúzódással. A TITOKZATOS ÉSZAK . míg mi a hegyek pirkadat előtti lumineszkálásában pihentünk. akik egy ilyen utat kétszer is megtett. Dübörgés. és mindent megtettek. amit egy földrengető robaj követett. másnap korán elindu­ lunk.ÉS A JETIK 191 orkán egész éjjel üvöltött. összeroskadt és a föld megcsúszott. A köpenyünk rongyokban lógott. aztán erős ütés. örömte­ li érzésekkel indultunk. aki olyan vidáman eredt neki az útnak. Másnap hajnalban az idő nyugod­ tabbnak tetszett. Az idő semmit sem jelentett nekünk. nehogy akadályoztatva legyünk. fájós lábbal és kimerülten. Szédelegve a kimerültségtől. A kereskedők melegen üdvözöltek. állandóan éhesek voltunk. Lassan haladtunk. hogy a halálos fáradt­ ságunkat enyhítsék. mintha az ördögök egyenest nekünk hajtanák hintóikat az égről. Másnap reggel. vérzett a lábunk. akár a húsra éhes ragadozó démonok. amilyen kicsire csak tudtuk. Rázkódott és remegett a széle. A tizenöt fő helyett. romlik az idő. a felet­ tünk lévő csúcsról egy hatalmas sziklatömb szakadt le. Hallottuk.XV. .legalábbis néhányan! Mesterem másodszor volt ott..gondosan átvizsgáltuk. hogy hazafelé tartunk. és nagy örömünkre egy jakcsorda legelt a közelében. A hegyláncok újabb hatalmas sziklatömbje megadva magát a szél és a víz pusztító erejének. három-négy méteres része megingott és letört. Végre ismét megpillantottuk a tavakat. csak mentünk. Nap nap után bandukoltunk. szörnyű csattanás és remegés: mintha az előttünk elterülő fennsík­ ba csapódott volna..

fel a Vashegyre. Sö-be érjenek. hogy el kell válnunk tőlük. annál inkább szolga az ember. hogy lássam. hogy alkalmam legyen más területek megismerésére is. Engem. Örültünk. Az öszvérek bölcs állatok. Jól tudtam. Heteken át különböző lámakolostorokba utazgattunk.. Először a . szétosztottuk a különleges gyógyfüveket. Azt lehetett volna gondolni. Csambalából. hogy a „két vég­ pont" jutalma mindenkire vonatkozik.. mivel én voltam a legfiatalabb. nem pedig mi! Örömmel másztunk felfelé a köves úton. aztán végre megláttuk a Potala csillogó aranytetőit. „Hatalmas" vagyok. annál kisebb a szabadság. Sok szerzetes nem állna szóba kereskedőkkel. mi meg oda készültünk visszatérni.192 HARMADIK SZEM A kereskedők jól bántak velünk. Megkezdődtek a fogadások. hogy visszajöttünk. amit magam is szeretnék. Mingyar Dondup láma. a felekezet nem jelent semmit.Azt tetté­ tek. de először a dalai lámát kellett meglátogatnunk. ter­ mékenyebb. Minél na­ gyobb a hatalom. mint mi. De hát nemrég indultak Lhászából. Annyira húztak. így reggel kölcsönös jókívánságokkal búcsút vettünk egymástól. Mi meg az Indiáról és a hindukusi kereske­ dőkről szóló történeteiket élveztük. a szín. Erőnk visszatért. hogy mihamarabb saját falujukba. ahogy a fagyos északot nevezzük. bárcsak ugyanarra jönnének. Mindent odaadnék azért. amit szenvedélyesen szeret­ nék látni. aki közbül van. A vidék zöldebb lett. csak az ember szándéka és tet­ tei számítanak.. hogy ők jártak a Csangtang-on. és mégis népem foglya. ugyanaz a tisztesség ért.. Az éjszaka sötétjében ajaktrá­ gyából rakott tűz mellé kuporodva csodálkozva ingatták fejüket történeteink hallatán. minél magasabb ran­ gú. előadáso­ kat tartottunk. hogy nehéz volt visszafogni őket. amit láttatok. de Mingyar Dondup láma arra tanított. azért. hogy minden ember egyenlő: a faj. és kicsivel a Hegycsúcs felett a mi Csakporinkat. a mieink sietni kezdtek. hazafelé mentünk. láttátok. Szavai megvilágosító erejűek voltak: . azt kívántuk. Sajnáltuk. mint az expedíció vezetője megkapta a Becsület sálját piros hármaskötéssel.

a Dü-me és a Jamdok között fekszik háromezer-háromszáz méter magasan a tenger szintje felett. Drepung-ba. ha meg­ álltunk. mely két tó. ha lovagoltunk. mindkét település negyven mérföldre van. illő nevet kapott: a Boldogság Folyójá­ nak hívták. Úgy gondoltuk. A TITOKZATOS ÉSZAK . Megkönnyebbüléssel követtük a mi folyónkat. . így ismét visszatértünk Csakporiba. és Szamjebe. Tanításom egész idő alatt folytatódott. ha pihentünk. Azután tovább mentünk Dordzsetag-ba. a Kjicsu-t. Meglátogattuk a Szamden lámakolostort is. a Cangpo folyónál. hogy teljes fi­ gyelmemet a tanulásnak szentelhessem. Közeledett a láma-fokozathoz szükséges vizsga ideje.É S A JETIK 193 három székhelyre kellett ellátogatnunk. Szera-ba és Ganden-be.XV.

ha az emberek racionalizálni akarják. Minden országban ismerik az asztrálutazást. mikor alszik. Számos műtétet hajtottam végre hipno­ tizált betegeken.Tizenhatodik fejezet LÁMASÁG Jelentős mennyiségű képzésben részesültem az asztrálutazás tudo­ mányából. amit nem akarnak elhinni. mindenhol létezik. Nyugaton az emberek elvesztették ezt a képességet. mint pl. melyet könnyű elsajátíta­ ni. Engem tanítottak rá. Ezért teljes emlékük van arról. ha színpadi mutatványra akarják használni. keleten a lámák tökéletes tudatossággal művelik. és egyéb hasonlóan súlyo­ sakat is.bár eltemetve . mit láttak és hol jártak. nem szenved. amikoris a szellem vagy az én (ego) elhagyja a testet és az ezüstzsinór segítségével érintkezik a földi élettel. lábamputálást. A seprűnyélre semmi szükség. Bárki mást is meg lehet tanítani. Csak nyugaton majdnem mindig önkéntelenül történik. A tudás . és mikor visszatérnek az ébrenlétbe. „a boszorkányok repülni tudnak". De nem akkor. hogy repülnek.min­ den országban. hogy így utazunk. A telepátia a másik olyan tudomány. kivéve. Mindenki ezt teszi. ha nem kell szenvednie a hagyományos altatás hatásai195 . és jobb állapot­ ban ébred. azt gondolják „álmodtak". Az Egyesült Államokban „a vörös ember szelle­ mei". A hipnotizálás me­ gint csak keleti tudomány. mit csináltak. Angliában azt ál­ lítják. Sze­ rencsére ma már ezt a tudást kezdik elismerni.ről mondják. A beteg semmit sem érez. Sokan nem nagyon hiszik.

ami vonz. és gyakran csupán csak a technika gyakorlásáért meg is valósítják.196 HARMADIK SZEM tói is. „senki sem járt itt. megjegyzik. A levitációt meg lehet valósítani. és fel kell függesztenünk az agy hullámokat is! Ha hagyjuk. hogy meg sem „látják". hogy olyan kevés van belőlük. a zenéhez sem volt tehetségem. tudtam és (most is tudok) utazni az asztrálsíkokon. hogy a fizikai hullámok működjenek (gondolkodunk). egy láthatatlan ember hozta őket? Vagy valaki más. mely valóban a legegyszerűbb dolgok közé tartozik. de a dühe semmi sem volt ahhoz a felforduláshoz képest. gyakran azt mondják. Vannak emberek Tibetben. Aki igazán ért hozzá. Ma már . maradjak inkább a tisztánlátásnál és a gyógyításnál! . Talán szerencse. pedig hát a levelek megérkeztek. aki a levele­ ket hozza. A postásra. de le tudják árnyékolni az agyhullámaikat. mert majd mindenkinek rossz a lelkiismerete. A zaj? Egy gyors mozdulat vagy egy rikító szín? A zaj. Nekem volt. akik láthatatlanná tud­ nak válni. ezzel aztán bárki tud bánni . nem könnyű meglátni. esetleg egy bizonyos csoportba tartozik. aki „ismerős" típusba. ha akarnak. mikor vala­ mi kellemetlen dolgot követeltek tőlem. Pedig nagy áldás lett volna eltűnni. hogy csak nagyon keveseknek adatott meg a láthatatlanná válás képessége. valóban sen­ ki". nem is „érzékelik"? (A rendőrt mindig észreve­ szik. Gondolj arra. Legőszintébb törekvésem ellenére sem tudtam viszont láthatatlanná válni.egy bizonyos határig Angliában is használják ezt a módszert.) Ahhoz. és így a láthatatlanság ál­ lapota odavész. fel kell függesszük a cselekvést. Egy immobilis személyt. inkább az asztrálutazást alkalmazza.megpróbáltam cintányérozni és véletlenül egy szerencsét­ len szerzetes fejére csaptam. Jelentős erőfeszítést igé­ nyel. Elvben nagyon egy­ szerű. Más dolog a láthatatlanság. ha van egy jó tanárunk. Énekhangom felbőszítette a zene­ mestert. azonban ez a képesség sajnos megtagadtatott tőlem. Mint ahogy korábban említettem. amikor . gyakorlatban nehéz. Hogyhogy. amit akkor okoztam. Minden kertelés nélkül azt tanácsol­ ták. hogy elérjük a láthatatlanság állapotát.úgy tudom . bárki a közelünk­ ben telepatikusan észlelheti őket (láthat). a gyors mozdulat ma­ gára irányítja az emberek figyelmét. Jó. vagy olyat. aki olyannyira ismerős.azt gondolván.

a tartozékait. harmadik szemével folya­ matosan azt nézi. ezek a gyakor­ latok is károsak. és szüntelen ismétli a mantrát. hogy ne kísérletezzenek. és órákon át rohannak úgy. Ha el akarjuk kerülni a sérülést. LÁMASÁG 197 Ahogy ezt a nyugati világban nevezik . ha nincs bölcs és tapasztalt tanárunk. és egészen kis kortól kezdve tanuljuk a testhelyzeteket. nem viheti magával pl. a csontozatunk és az izmaink . és a testük me­ leg maradjon: olyan meleg. Az így közlekedő ember állapota az alva­ járóéhoz hasonlít. A helyes légzés képessé teszi a tibetieket arra is. hogy öt-hate­ zer méter magasságban meztelenül üljenek a jégen. De megint csak. A nyugatiak. Ez csupán az én véleményem. akik kipróbálnak né­ hány testhelyzetet. nem érez fáradtságot. hogy a jég elolvad. sőt végzetesek lehetnek. aki alaposan is­ meri a férfi és a női anatómiát.mind a jogázáshoz vannak szoktatva. Órákon és órá­ kon át száguldhat. Sok gyakorlatot igényel. figyelmeztetni kéne az embere­ ket. hogy semmi se zavarja a transzszerű állapotot. Mi ezt a tudományt évszázadok óta ismerjük. .XVI. Sokan írtak a „száguldó lámákról". hogy alig érintik a talajt. jelentős módosítások nélkül nem megfelelő a nyugati emberek számára. így anyagi tárgyakat nem mozdíthat. és mikor célhoz ér. Az előző során az ember a szellemi birodalomban mozog. és valójában hihetlen mértékben fejleszti az embert. miközben az em­ ber szabadon lélegzik. Az ardzsopa. a „száguldó" viszi a terhét. ténylegesen megsérülhetnek. mert tekintetét a csillagokra függeszt­ heti. és a „futónak" félig transzban kell lennie. A végtagja­ ink. netán középkorúak. Ter­ mészetesen a jóga nagyon nagy tudomány. vagy ahogyan egyesek nevezik. újra csak nagyon jó tibeti (keleti) tanárra van szükség. de valóban úgy hiszem. Nemcsak a pozíciók. akik szabályozni tudják a testsúlyukat (ez nem levitáció).sokat jógáztunk. hogy amíg nincs egy sor módosított gyakorlat kidolgozva. Az este a legjobb időszak erre. A terepnek egyhangúnak kell lennie. Személyes véleményem szerint azonban. A célt vizualizálja. Az asztrálutazáshoz képest egy előnye van ennek a módszernek. a légzési gya­ korlatok is okozhatnak bajt! Számos tibeti jelenség legfőbb titka a különleges légzés.

hogy vizsgázzak. méghozzá a legrosszabb oldaláról. Aki­ ket még jobban kegyelmébe fogadott. hogy a ten­ gerszint felett hatezer méteres magasságban magam is meg tudtam ezt csinálni.Jól haladsz. hogy egyik kezét a fejükre teszi. Mindkettőt ismerem. Vagy más. Mindannyian bevihettük a saját faedényünket. Ha lefeküdtem a földre. a szívverésük lelassul. kezemmel a fejem fö­ lött meg tudtam érinteni a másik falat. mint pl. De nem csoportosan osztja az áldást. azokat két kezével áldja meg. Bizonyítsd be. . hanem egyénenként. Eljött az idő. rászolgáltál a bizalomra. de a kezemet be kellett haj­ lítani. Ezeket baj nélkül bárki megpróbálhatja. és tapasztalni fogják. hogy csak én nőttem meg. a vizsgán légy még jobb. Most először életemben mindkét kezét a fejemre tette és mély hangon azt mondta: . amilyen mélyet csak tudnak. nyújtott karral meg tudtam érinteni az elülső fal felső peremét. vagy a magas rangúakat úgy. A fülkék négy­ zetesek voltak. hogy a tüdejük­ ben nem volt levegő? Próbálják meg. Akkor szívjanak be annyi levegőt. A többséget egy pálcához illesztett bojttal érinti meg. és megnyugszanak. vegyenek egy mély lélegzetet. könnyen fel­ emelik. Hallgatóm egész komolyan kérdezte: . hogy letegyem az esedékes lá­ ma-vizsgát. kétszer olyan magas volt. esetleg dühösek.198 HARMADIK SZEM Egy rövid kitérő: Nemrég elmeséltem valakinek. de a hátsó fal kb. A léleg­ zés szabályozásának ismerete segített abban. legalább levegő volt bőven! A belépés előtt most is átkutattak. majd­ nem lehetetlen.Hatezer mé­ ter? Apály vagy dagály idején? Próbáltak-e már nehéz tárgyat felemelni úgy. olyan mélyet. és meglátják. a római pápa. hogy kinyújtsam. mint én. Ismételjék meg legalább háromszor. amennyit csak tudnak. amikor kommunista fogságban voltam. mert nem volt annyi hely. tartsák vissza a lélegzetüket. Ha félnek kedves Olvasóim. lábam a falat érte. a kegyeltjeit. A tizenhatodik születésnapom előtt három nappal tizennégy más jelölttel együtt megjelentünk a vizsgán. fiam. de lehet. meglátják. aki minden évben minden szerzetest megáld. Előtte meg kellett kapnom a dalai láma áldását. aztán tíz másodpercig tartsák vissza a levegőt. hogy kibírjam a ja­ pán kínzásokat meg még többet. A „vizsgafülkék" mintha kisebbek lettek volna. Tető nem lévén.

hogy az ember meglássa a célt és a földöntúli életet. azért. mely belső erőt ad. hogy ne lehessen kinyitni. Volt az ajtón egy kb. Nyugtató mormolás és a sikolyok zo­ kogásba fúltak. A samadhi']óga vég­ ső megvilágosodáshoz vezet. ha­ csak úgy nem döntünk. Amikor az őr befejezte a moto­ zást.XVI. és teo­ lógiából. képessé tesz arra. A vajas tea más volt. A súlyos faajtó döngött. amennyit csak akar­ tunk... az ember mindig emlék­ szik arra. Ez az az ág. és hangzavar. Mind a kilenc ága. A nyugati világban a jóga öt ága ismert: a hátha jóga. amelyből már elég komoly tudásom volt. tisztánlátást és hasonló képességeket. LÁMASÁG 199 a rózsafüzért és az írószerszámot. egyenként a fülkéhez vezettek minket. Gyógynövénytanból vizsgáz­ tam. A jóga többi formáját nem lehet egy ilyen könyvben ismertetni. Valaki számára véget ért a vizsga. hogy segítsünk másoknak. A rádzsa jóga transz­ cendentális tudatra és bölcsességre készít fel. és kikerülünk az újjászületés köréből. bármi is volt a helyzet. mely a tudat fe­ letti uralomra tanít. pl. És az egészből vizsgáznom kellett. annyit ihattunk. az „eszköz" (hordozó közeg) fölötti uralmat tanítja. következésképp pl. Beléptünk. Rohanó léptek. Számomra most kezdődött csak a második fele. az ajtót bezárták. Metafizika. egyszerűen ki kellett szólni. 20-szor 20 cm-es kis ablak. melynek segítsé­ gével a földi élet elhagyásának pillanatában megragadjuk a maga­ sabb Végső Realitást. nem it­ tunk túl sokat! Tíz napot töltöttem a fülkében. Akkor az apát és a fővizsgáztató lepecsételte. Regge­ lente ezen keresztül adták be a vizsgapapírokat. A kundalini jóga. A laja jóga. A kidolgozott té­ teleket alkonyatkor szedték össze. Ezek a tárgyak az első napsugártól az utolsóig öt végte­ lennek tűnő napon át teljesen lefoglaltak. Jóga. amit egyszer olvasott vagy hallott. De mivel nem eresztettek ki. hogy „phödzsa keso" (hozz te­ át). Egyszer egy nap campát kap­ tunk. Egy órával később hozták a hatodik nap anyagát. anatómiából. amely a tisztán fizikai test. hogy valamilyen különleges okból vissszatérünk a Földre. Az egyik közeli fülkéből sikítás hallatszott. majd rátették a keresztrudat. amely csak kívülről nyílt. vagy ahogy mi nevezzük. ahogy le­ szedték róla a keresztrudat. és az an- . A hatodik nap változást és felfordulást hozott.

hogy esetleg ne mennék át a vizsgán. hogy egy ilyen illusztris témáról méltó­ képpen írjak. Pedig biztos nekem van cí­ mezve . a tiszteletre méltó orvoslámának.egy kis változatosság a tíz nap egyhangúsága után. Egy hétre a nagy megpróbáltatás után már visszanyertük erőnket.gyorsabban. nem nyithatom ki. . hogy Mingyar Dondup láma a legjobb tanár.Az Ékességestől . és egy ziháló. Egy újabb hét következett. Az izgatott. .200 HARMADIK SZEM goltudásom sem elegendő. felemelték a keresztrudakat. Szóval. és mi­ kor a tizedik éjjelén összeszedték a dolgozatokat.. mi van benne? Még több tanulás? Még több munka? Nagyon nagynak és hivatalosnak látszott. Aznap éjjel zöldséget is ad­ tak a campa mellé . Örömöm forrása kettős volt: egyrészt a vizsgaeredmény bebizonyította. majd kihirdették az eredmé­ nyeket.A leg­ nagyobb sietséggel rohantam ide. amelyben kipróbáltunk minden fogást és eszméletlenné tettük egymást az „érzéstelenítő fogással". Ám még egy tíznapos vizsga is véget ér egyszer. Könnyű szívvel elaludtam. Legnagyobb örömömre. Amíg nem .gondoltam . másrészt tudtam. de mielőtt eljöttünk. újra listavezető lettem. Ak­ kor két nap dzsúdó következett.Ki­ vette köpenyéből az üdvözlet selyemsáljába tekert levelet.Terhé­ től szabadulva megfordult és elviharzott . A szóbeli vizsga két napig tartott. lógó nyelvű. további öt napon át úgy el voltam foglalva.az írás­ beli alapján . amelyet vérmérsékletünk szerint mind másképpen töltöttünk. .lihegte. Hangsú­ lyozni szeretném. hogy milyen eredménnyel végzek. az elrendelés szerint a lista elején kellett len­ nem. kidül­ ledt szemű küldönc esett be rajta. mint ahogy érkezett . örömteli mo­ sollyal üdvözöltük az ügyeletes lámát. Kedd Lobszang Rampa-nak. hogy minden egyes jelöltet két teljes napon át vizsgáztattak.csak tudásunk gyenge pontjaira irányultak. amikor Mingyar Dondup láma a szobájá­ ban tanított.de. melyet igen hangosan juttattam kifejezésre. ki kellett takarítanunk a cellát. Reggel letörték a pecséteket az ajtókról.hogy árpasör után nézzen! Az üzenet: nem.. Egy percig sem aggódtam amiatt. tiszteletre méltó uram. . a vizsgáztatók kérdései . kivágódott az ajtó. Néhány nap múlva. hogy a dalai láma elégedett lesz tanárommal és velem. mint egy kotlóstyúk.

Minden késedelem nélkül látogatásra kell mennünk a Potalába. hogy az Ékességeshez kell indulnunk a Potalába. most.abból megtudhatjátok. A dalai láma olvasott a gondolataimban.. és kiválasztottuk a két legjobb fehér sálat. Egyedül mentem be hozzá. Nem messze. mert őszintén felneve­ tett és így szólt: . Az udvaron szerzeteslovászok vártak a lovainkkal. mi pedig az Ékességes magán­ lakásába siettünk. fel kellett kaptatni a másik hegyen. a Potalán. hogy nem jó helyen használom a humor­ érzékemet.. nálatok a levél . Ijedtemben végigfutott a hideg a hátamon. hogy nem csináltam meg ezt vagy azt . földre borultam és átadtam a sálat.Igen. A sikeredben része volt Mingyarnak. így átnyújtottam neki a sálat. Felszálltunk és ledobogtunk a hegyi ösvényen. hogy nekem is veled kell mennem. hogy azonnal nyergeltesse fel a két fehér lovunkat. Szándékosan lassan olvasott. és így nem hibáztathatnak. nagyon elégedett vagyok vele is.Megérintette az ol­ dalánál lévő gongot. Két összehajtott ív volt benne.hosszú szünet következett.. .Rendben van. Ott szolgák vártak ránk. Együtt men­ tünk az apáthoz.? Tegnap az Ékszer Parkban volt. és a belépő szolgának azt az utasítást adta. Egyetlen előnye az volt. mivel néhány kérdés egyszerűen előhívja az ilyen felele­ tet. már égtem a türelmetlenségtől. Ez időnként kiderült a vizsgakérdésekre adott vála­ szokból. hogy a ló majdnem a Hegy­ csúcs tetejéig felvitt a lépcsőn. lélegzetet vehetsz. hm. valójában alig érte meg a hűhót hogy lovon üljünk. .nagyon hivatalos . hogy megtudjam a legrosszabbat.. vagyis a kül­ ső csomagolást. nem tudom. kiterítette és olvas­ ni kezdte.az.A Hegycsúcsra. Lobszang! . . elvezették a lovainkat. mialatt a legrossszabtól tartottam. Azt jelenti. Kinyitotta a borítékot. Végül.XVI. így szólt: . Mesterem hátul ülve nevetett rajtam. az­ tán: . a levelet és az egészet. alig hogy leszálltunk. . Gyorsan átöl­ töztünk...ezek voltak az első gondo­ lataim. Lobszang. és megmondtuk neki. LÁMASÁG 201 nyitom ki. de. Az összes vizsgadolgozatodat elolvastam. . Egyik gyengém így mondták nekem .mondta. . Jól van.Nagyon elégedett vagyok ve­ led. Az áll itt.. mi van benne.Ülj le. hogy ugrasson. rosszkor használod a humorérzékedet.de minden szavát élveztem.

Úgy mondjuk. hogy minden fizikai tevékenység megszűnjön. de azt hiszem. adjanak meg nekem minden segítséget. elvékonyodik és leválik. hogy az újszü­ lött önálló létezése megkezdődjék. A második órában a mesteremért küldött. Ha valaki nor­ mális körülmények közt hal meg (vagyis. mi szerint „nehogy elszakadjon az ezüstzsinór és darabokra törjön az aranytál". A szellemi forma körvonala ugyanaz. nem ismerem jól a Bibliát. hibás és olyan kényelmetlen a szellem számára. a testnek három napra van szüksége ahhoz. Nem lévén keresztény. melyet azért vágnak el. hogy a test titkait megismerjem és hogy a test elhagyásának fizikai okát felfedhessem. így tehát eljött az ideje. a halhatatlan szellem anyagi burka. ha előbb a halálról alkotott tibeti nézeteket ismertetem. Felkérte a halottboncolókat. Mingyar Dondup lámá­ val együtt el kell látogatnom más kolostorokba és a halottbonco­ lókkal kell együtt tanulnom. A tisztánlátók a ragyogást is észlelik. és a munkájuk ilyen természetű. mint anyagi változatáé. A halál pillanatában az életerő ragyogó fénye kioltódik. a következőképp gondoljuk el a folyamatot: a test megbetegszik. elhordott ruha. De a „zsinór" számára az újjászületés hasonló a köldökzsinórhoz. Hát így álltunk! Mielőtt arról írnék. Azt is meghagyta. Szá­ munkra a test csak „héj". amely összeköti a két testet (a keresztény Biblia „ezüstzsinórja"). Ekkor áll be a halál. Át kell majd esnem a Kis Halál szertartáson. A halál pillanatában a zsinór. és a .202 HARMADIK SZEM Két órát töltöttem el nála. kaptam egy írást a dalai lámától. bocsássák rendelkezésemre. és instrukciókkal látta el további képzésemet illetően. s ez a tisztánlátók által jól felismerhető. mi történt a halotti tetemekkel. hogy meghaljon. mint egy régi. van benne egy utalás. a szellem pedig ellebeg. ha nem váratlan erőszak okozza a halálát). hogy nem tud már több leckét megtanulni. A szellem folyamatosan visszavonul és kivetül a fi­ zikai testen kívülre. hogy bármely. hogy elhagyja. Egész másképp viszonyulunk a halálhoz. A ha­ lott test kevesebbet ér. a Bibliában „arany tálként" hivatkoznak rá. hasznos le­ het. a tanulmányaim­ hoz szükséges testrészt vagy testet. De minthogy ez utóbbiak alacsony kaszthoz tartoztak. hogy megtarthassam a státusomat. mint a nyugati emberek.

annyira oda­ van a pénzeszsákjaiért. akkor erős éteri hasonmás jön létre. hasonlít ahhoz a fényhez. Hisszük. hogy csak azokra tud figyelni. hogy létezik egy éteri hasonmás. A fösvény pl.Ide­ je. az éteri vagy „mágneses" test. hogy megtanuld a lélek megszabadításának gyakorlati módsze­ reit. mert (szellem) kezével nem tudja megkaparin­ tani a pénzt! Három test létezik: a hús-vér test. olyan mint egy erős. de a köznapi férfit és nőt. hogy erős fénybe nézett. Egy nap a Halál Tiszteletre méltó Mestere értem küldött: . még mindig látta. az élet elektromosság. amelyben a szellem megta­ nulhatja az élet kemény leckéit. utolsó gondolata is a pénze sorsáért érzett félelem. így a haldoklás pillanatában felerősíti az éteri formát. és mikor elfordult. . LÁMASÁG 203 szellem. mely a halál után marad. amit az ember azután Iát.. Igaza van. hogy ragaszkodjék az élethez. hogy erős fényforrásba nézett. és a szellemi világban. . vagy a trapát végig kell vezetni az egész úton. csúszós lépcsőkön. Itt. vagy az elektromosság fogalmaival. Ti­ betben segítünk a haldoklóknak. a „kórházi szobában" egy öreg szerzetes . Ha a testnek erős oka van. mohóságunk és erős szenvedélyeink hoznak létre. A haldoklónak három szakaszon kell keresztülmennie: el kell hagynia a fizikai testet. és az éteri más. A „hasonmás" lehet szellem.tegyük fel. me­ lyet testi vágyaink. visszamaradt mágneses mező. és a szellemtest. mely szellemformát öltve bejárja az ismerős helyszíneket. Úgy tartjuk. az öreg ez meg az szelleme valószínű­ leg nagyon dühös. hogy az „öreg ez meg az megint a pén­ zére vadászik". A pénzeszsák sze­ rencsés örököse kissé kényelmetlenül érzi majd magát a csendes éjszakai órákban. éteri másának fel kell oldódnia. a lélek vagy az én (ego) megszabaduljon testi burkától.XVI. a „halhatatlan lélek". Kísérj el ma engem. Az ókori egyiptomiak is hittek az éteri másban. be a trapák lakónegyedébe. amely a test élete alatt ölt formát. Érdekes lehet. Hosszú folyosókon mentünk lefelé. és szellemét rá kell segítenie a Szellemi Birodalomba vezető útra. Lámahitünk nem fel­ tétlen azonos az ortodox buddhista hittel. Lobszang. Az értőknek nincs szükségük se­ gítségre. erőtér. Amikor meghal. Talán mindenkivel meg­ történt. a halottak vezetőiben. azt érzi. hogyan történik.

Agyvérzést kapott. Öreg. kígyózott és tekeredett. béke és boldogság vár rád. milyen csapdákkal találkozik és hogyan kerülje ki őket. Öreg. Közeledik az idő. Az örök éj árnyai a szemedre szállnak. Az élet kiszáll a lábadból. így könnyebben megtalálod az utat. hogy ezt az állapotot fenntartsa. Szedd össze a gondolataidat. olyan mozdulatokkal. nincs mitől félni. hogy meg­ szabadulj a testi küszködéstől. hogy teljesen meg­ szabadítsa a küszködő szellemet. Figyeltem. és nagyon elgyengült. a torkod elszorul. egyre közelebb a végső távozás. Pontosan leírta az utat. a lélegzeted megáll. közel a szabadulás. Mindenképpen el kellett érni. mellyel az ezüstzsi­ nór még mindig összekapcsolta.204 HARMADIK SZEM készült arra az útra. mert itt a halál. A láma az egyik ősrégi rítust követ­ ve hirtelen egy éles.A látásod elsötétült. A velem lévő láma finoman megfogta mindkét kezét. A zsinór fokozatosan elvékonyo- . hogy egészen addig a tudatánál maradjon. Szedd össze a gondolatai­ dat. és a „világ utáni" örömöket élvezi majd. Szedd össze a gondolataidat. kemény hangot adott ki. Az ütögetés folytatódott. és eme élet hangjait füleid nem hallják többé. nincs mitől félni. Öreg. Az élet véget ér. melyet egyszer valamennyien megteszünk. megszabadul a torkod. Közeledik az idő. . amíg arra sincs már elég ereje. Öreg. Kövesd az utat. A hideg felfelé kúszik a hanyatló élet nyomában. Szedd össze a gon­ dolataidat békében. A lábad kihűl. megszabadul a szellem. hogy fájdalom nélkül szabadítják ki a szellemet. A mozdulatlan test felett az élet­ erő felhőszerű tömegben gyülekezett. bár az öregember aurája még jobban elhalványodott. lélegzeted zihál. mikor az élet a ma­ gasabb Végső Realitás felé távozik.Közeledsz ahhoz. látásod homályos­ sá lesz. Öreg. A láma folyamatosan ütögette az öregembert: a kulcscsontjától a feje tetejéig verdeste. . Öreg. El­ mondta. amelyekről bebizo­ nyosodott. amelyet a korábban eltávozott telepatikus lámák térképeztek fel és közöltek telepatikus úton még a másik vi­ lágból is. az aurája színei egyre halványabbak. Kihűl a tested. Figyelj a szavaimra. s végül eltűnt. az­ tán füstszerű formában felvette a test alakját. Ereje fogytán volt.

Amikor arra a helyre ért. A hullaszállító szoro­ san összegöngyölte. mint az égen lebegő felhő vagy a tömjénfüst a templomban. és lépj be a Végső Realitás­ ba. majd levált. A láma telepatikus úton továbbra is utasításokat adott. mely a legnagyobb testet is megtartotta. eb­ ben a szobában csend volt. Egy újabb öregember folytatja hosszú útját a Létezések Körén. elszállt. Menjél tovább. talán ta­ nult földi élete leckéiből. de az a sorsa. bőr­ csizmák csosszanását. előre. Számodra már ebben a világ­ ban nincs semmi. és valahonnan egy jak bömbölését. Ez három napig tartott. ahol a Lingkhor út elágazik Decsen Dzong felé. akik a te­ temeket készítik elő. . óriási kősziklák álltak rajta. úgy született új életre az öregember. mi a miénken. amíg sok-sok erőfeszítés után el nem éri a Buddhaságot. Hagyd el az Illúziók Világát. A folyosóról az élet különféle zajait hallottuk. ahol össze­ zúzzák a holttestet. és ahogy a köldökzsinór elvágása után megszületik a csecse­ mő. A tömjénfelhők összecsavarodtak. A Bardo-ban. Itt. a vállára emelte és nagy léptekkel kiment. Halál. A test kötelékei elszakadtak. hogy folytassák az eltá­ vozott szellem telepatikus irányítását. Másokat is hívtunk. LÁMASÁG 205 dott.XVI.Halott vagy. A távolból dobok hömpölygő morajlása hallatszott. lehelletnyi lett. amely ott van. a felkavart levegő vibrálása alábbhagyott. Kövesd a kije­ lölt utat. átadta a csonttörőknek. és egy lapos kő­ tábla. Lótuszülésbe ültettük a testet. A forma lassan. és elküldtünk azokért. abban oszlopok. A halál csendje. hogy addig járjon. . Halott vagy. Négy sarkában lyu­ kak voltak a kőben. A negyedik nap reggelén egy Ragyab jött a Halál Embereinek kolóniájáról. a lá­ mák váltották egymást. a Köztes Létben vagy. Csak a láma telepati­ kus utasításai fodrozták a szoba csendjének burkát. Ez a „Hely" egy elha­ gyatott területen volt. Te a te utadon. majd fehér ruhába csomagolta. és együtt elvonultak. A zsinór elvékonyodott. hogy átvezesse a szellemet út­ jának első szakaszán. Egy másik kőtáblán fele mélységig fúródtak a lyukak. Könnyedén meglóbálta. A lámakolostor tetejéről egy mély hangú trombita üzenete hasított át a vidéken. Megérkezésekor a lámák abbahagy­ ták a telepatikus vezetést és átadták a testet. Kint egy jak állt. Minden tétovázás nélkül az állat hátára hajította a fehér tö­ meget.

melynek látványára a keselyűk vezére súlyos szárnycsapásokkal a földre szállt. A májért a rangsorban követ­ kező madár jött. A csonttörők felaprították. akár az aprófát. és be­ tömködték a másik kőlap lyukaiba. Hosszú vágást ejtett. Ezek a madarak szigorú társadalmi rendben éltek. a kőlapon nem maradt semmi. A vesét. Saját érdeklődésből tanulmányozták a szerveket. . Akkor a fejtörő fogta hosszú ké­ sét. könyörtelenül rátámadtak. hogy megállapít­ sák a halál okát. mint a szabadtéri színházban a nézők. és előrelépkedett. A kezet és a lábat levágták és feldarabolták. a beleket felvágták és elosztották a „vezérek" kö­ zött. Végül levágták a fejet és felnyitották. és felvágta a testet. ki miben halt meg. Természetesen nem volt tényleges okuk rá. hogy a húst csíkok­ ban hántsa le. a másik meg valami egyéb finom falatért. ott ette meg. Meglepően rövid idő alatt megették az összes szervet és a húst.206 HARMADIK SZEM A tetemet a kőlapra tették és levetkőztették. a munkájukra büszkék. Egy madár jött a fél agyért és talán a szemért. és odaadták a többieknek. ha egy is vakmerően megkísérelte. A hullaszállító láttán az égből azonnal lecsaptak a héják. hogy a vezéreket megelőzve érjen földet. A karokat és a lá­ bakat a négy oszlophoz kötözték. és nehéz döngölőkkel finom porrá törték. Nagy tapasztalatuk alapján könnyen megmond­ ták. A keselyűk azt is megeszik! A csonttörők képzett emberek voltak. hogy kikapja a boncoló kinyújtott kezéből. olyanok vol­ tak. aztán visszament a sziklához. Kezét az üregbe süllyesztve kivette a szívet. csak a sok-sok csupasz csont. azután zsákmányra várva türelmesen üldögéltek a sziklákon. megfogta. Ekkorra a testtörő már felnyitotta a törzset. Akkor feldarabolták a húst.

Rettenetesen költséges lenne. később se­ bészetből határozottan kiváló lettem. hogy a halotti bizonyítványban tényleg a valódi . mert kevés a fa. hogy a csonttörőknél többet tanul­ tam anatómiából. a tény hamar nyilvánvaló lett.Ez az ember. az Ékességes közvetlen parancsára jöttem tanulni hozzájuk. ahol . és mutatta. azért halt meg. itt van. amelyben a diákok kórházi tanbonctermekben egyegy hullán osztoznak. mint az. megvár­ tak vele.lehet a hiba. mert ezzel szennyezték volna a folyókat. A másik különbség. hisz tőlük tanul­ tam. Felvágjuk és megnézzük. Ha nem voltam éppen a közelben. . mint hogy a holttestet kitegyük a szabadba. tiszteletre méltó láma. hogy a nyugati világban a testtel együtt eltemetik a halál okát is. LÁMASÁG 207 hogy ennyire érdeklődjenek ez iránt. felhasítjuk ezt az artériát itt.XVI. Gazdasá­ gi okokból az égetés sem lehetséges. az élőlények ivóvizét. hogy a madarak helyett a férgek tápláléka legyen. igen. Szünetet tar­ tott. amitől elzáródott. A tibeti két szempontból különbözik a nyugati te­ metkezési módtól: a nyugatiak eltemetik a testet és hagyják. egy kemény mag van benne. Végül is több száz holttestet tanulmányoztam. mint később a tökéletesen felszerelt orvosi egye­ temen.itt . Én természetesen nagyon hasznosnak találtam eme képességüket.Ez az asszony. Túl nehéz dolog lenne. mert a szív felé áramló vér útjába akadály került.a madarak elfogyasztják a húst és a csontokat. Ha valaki mérget vett be. különösen néz ki. Büszkén mutattak mindent. Sokkalta jobb ez a fajta kép­ zés. aztán: . Nézd. ami fontos vagy érdekes: . tudták. hogy megbizonyosodjanak a betegségről. és a test elé­ getésére a hegyeken keresztül jakháton kellene fát hozni: Indiából. és senki sem tudja. A főboncmester mellettem állt. amelynek következ­ tében a „szellem elvált eszközétől". míg kiszedett egy jókora darabot. Nemsokára már elég ügyes voltam a boncolásban. ki­ nyitjuk. Az egyik mi­ rigyben . és egy eset különösen érdekesnek tűnt. Nem marad más módszer számunkra. Tibetben nem lehet földbe temetkezni.miként leírtam . tiszteletre méltó láma. Tudom. és láthatod a vérrögöt. de a hagyomány megkövetel­ te.Vagy máskor: . És ez így ment. vagy megmérgezték.Tessék. Vízbe sem dobhatták a tetemet. mert sziklás a talaj és csak nagyon vékony földréteg fedi.

Nem tudunk előállí­ tani egydolláros órákat. Azt mondta: . táncoló kontúrral a falakra vetődött a vajmécsesek és a lo­ bogó fáklyák lángjának fényében megnagyobbodott és eltorzult ár­ nyékunk. Libegő. A szerzetesek mögöttünk mély hangon kántáltak. hogy átvezessék a Bardo-n. A kolostorban az öreg apát szobájába kísértek. nem hiszik. azt állítják. vagy bebalzsamozzák és beara­ nyozzák. kivéve a legmaga­ sabb rangú lámákat. Beléptünk. Csak aznap éjjel ült a test lótuszülésben. de be tudjuk aranyozni a testet. és egy kevéssé használt ajtón ke­ resztül az épület alatti titkos folyosókhoz értünk. Hát?! Mi nem gyártottunk tömegcikkeket. Egy este meg kellett jelennem az apát előtt. nem kényszerült rá. Nálunk a testtörők megnézik és megbizonyosodnak arról. Szóval. Ó'ket bebalzsa­ mozzák és egy üvegfedelű koporsóba rakják. Előttem két láma vitte a holttestet egy hordszékben. ami azután valame­ lyik templomban megtekinthető. akik olvasták a témáról írt feljegyzései­ met. egy lezárt kőajtóhoz érkeztünk. amíg a lámák virrasztottak mellette. Tibetben minden halottat így „tesznek ki".Egy előző inkarnáció rövidesen elhagyja testét. és a szokásos három napot sem kellett kivárni. hogy ott légy. Ez utóbbi eljárás nagyon érdekes. tizenöt­ húsz méterre a földfelszín alatt. Aurája színei már alig látszottak. ahogyan csak egy mesterember foglalkozhat. majd be a titkos helyekre. hogy valóban aranyat használunk. megint csak szembe kellett néznem a nyereg okozta gyötrelemmel. Egyes amerikaiak. azon sárga stóla. Mivel apát volt és ta­ nult ember. hogy megfigyelhesd a Szent­ séges Megörökítést. és a szünetekben ezüstcsengő csilingelt. sokszor vettem részt benne. Azt akarom. Még mindig lótuszülésben ült. ez „még egy amerikai képességeit" is meghaladná. Végül. A szerzetesek gondosan elhe­ lyezték a tetemet. és egy óra múlva a testiből a szellemi világba távozott. odabent jéghideg volt. Vörös köpeny volt rajtunk. Másnap pirkadatkor ünnepélyes menetben levonultunk. aztán három lámát és engem kivéve valamennyi- . akik előző megtestesülések. a főépü­ leten át a templomba mentünk. Most a Rózsasövény­ ben van. és Szera-ba utaztam. Lementünk. hogy miben halt meg valaki.208 HARMADIK SZEM ok szerepel-e. de egyes dolgokkal úgy foglalkoztunk.

A szokásos testnyílásokon keresztül kivették a bel­ ső szerveket. forró levegőt árasztva a balzsamozó kamra üreges falán ke­ resztül. az égő vaj sistergését. hogy az alak ne változzon. hogy a tömést átitatva. A földet különleges por fedte. LÁMASÁG 209 en eltávoztak. sorban ki­ mentünk a folyosón kívülre. Végre a selyemtömést megfelelőnek találták. és ezzel készen állt a preparálás következő szakaszára. Mikor már jól begyulladt a tűz. Mikor a lakk meg­ száradt és megkeményedett. Alattunk a szerzetesek már készülődtek a tűzrakásra. jaktrágyát és vajmaradékokat tettek rá. valamint ásványokkal és gyógyfűkeverékkel. kitömték. A folyosó is újra lehűlt. az megkeményedjen és szilárd-tömör belsőt képezzen. majd a kolostori pe­ cséttel lepecsételték. kihunytak a lángok. Levittük egy még mélyebben lévő szobába. Hamarosan hallottuk a fa recsegését és ahogy terjedtek a lángok. Ismét különböző lakkokat öntöttek rá. élénk sárga fénnyel árasztották el a helyiséget.XVI. Mi­ kor a szoba a padlótól a mennyezetig meg volt rakva. Lenn egy egész héten át tomboltak a lán­ gok. Több száz vajmécses égett. Három napig . A test külső felületét befestették lakkal és száradni hagyták. mely tulajdonképpen kemence volt. hogy a lángok és a meleg a szoba falán kívül cirkulálva egyenletesen magas hőmér­ sékletet biztosítsanak. ami kemény kéreggel vonta be. azokat azután alaposan lezárták. hogy a végső és tökéletes száradás bekövetkezzen. a vastag porréteg közepé­ be helyeztük a tetemet. de ügyeltek arra. be lehetett lépni. miközben a körvonalak megmaradtak eredeti formájukban.amelyeket ekkor kentek rá később könnyen lehánthassák. A súlyos kőfalak recsegtek-ropogtak a le­ hűléstől. a testüreget kitöltötték. Kiadták a parancsot a kemence begyújtására. filmszerű selyemrétegeket . majd egy speciális lak­ kot csurgattak bele. A hetedik nap végén nem raktak többé a tűzre. A holttestet levetkőztették és gondosan megmosdatták. A test belsejét megmosták és megszárították. az ajtót bezárták. Újabb lakkot öntöttek be­ le. Az egész szobát megtöltöttük az egyik tibeti területről származó sóval. Úgy építették. és ide. edényekbe rakták. Lassan leé­ gett. hogy a vékony. A szára­ dási idő végén arra mentünk vissza. A megszilárdult felületre egy „védőréteget" vittek. hogy a lótuszülésbe merevedett holttest kemény. Egy nap és egy éjjel nem nyúltak hozzá.

Azt gondoltuk. nyugodtan. A lepecsételéstől számított ti­ zenegyedik napon feltörték a pecsétet. A legkorábbi időkből származó személyek voltak itt sorban ültek. mint életében. Végül üres lett a szoba. Mi­ kor befejezték a munkájukat. morzsolták az omlós sót. felismered. Olyanok. csak a betekert test volt benne. és bevittük a másik szobába. A nehéz arany testet bevitték az Inkarnációk Termébe. akik be tudták aranyozni a halott testet. A szerzetes aranyozok töké­ letes pontossággal dolgoztak. Las­ san dolgoztak.210 HARMADIK SZEM minden csendes volt. Az egyik különösen vonzott . aranytrónusra ültették. ahol a vajmécsesek fényében tisztábban láthat­ tuk. Óvatosan felemeltük. Mesterembe­ rek voltak. még mindig lótuszülésben ült a kamra közepén. és mint az összes többit. a legvékonyabb és leglágyabb aranyrétegeket fek­ tették egymásra. akik félig csukott szemmel fi­ gyelik a mostani generáció gyarlóságait és gyengeségeit. Újra belakkozták a meztelen halotti tetemet. Más országokban az arany vagyonokat ér. hogy a szobában me­ gint normális hőmérsékletet legyen. Ezek az emberek páratlan szaktudással rendelkeztek. A selyemrétegeket egyenként lehántották. majdnem leestem az ijedtségtől.valami furcsa erő által megigéz­ ve álltam előtte. azután az aranyművesekre került sor. a legkisebb részletre is ügyeltek. de Ti­ betben csak mint szent fémet értékelik: időtálló fém. Csak sut­ togva beszéltünk. aki bármikor fel­ ébredhet. felváltva kaparták a megkeményedett keve­ rékeket. tudásuk bizonyítékaként olyan aranyfigura maradt hátra. A test alvó emberé is lehetett volna. Nem használtak szerszámot. A körvonalai olyanok voltak. és az ajtót belökték. az előző inkamációdban. . mint életében. mert meg kellett várni. hogy ne zavarjuk az élő halotta­ kat. mely valamennyi vonásával és ráncával pontosan úgy nézett ki. A szer­ zetesek puszta kézzel. és nem zsugorodott össze. . halkan jártunk. az ember végső szellemállapotát szimbolizálja. mint ünnepélyes bírák. A tartósítás tökélete­ sen sikerült. mindenttudó mosollyal néz rám. Két napon át vakarták.Ez te voltál Lobszang. Akkor finom érintést éreztem a karomon. csak kicsit sötétebb árnyalatú volt. Úgy tűnt. nehogy megsértsék a testet.

szintén teljes figyelem­ mel tanulmányoztam.XVI. mindketten megilletődve kivánszorogtunk. A legkorábbi történelmet később ismertették meg velem. A rejtekajtó mögött kilencvennyolc aranyfi­ gura ült a sziklába vájt titkos teremben. és tanulmányozhat­ tam az aranyba burkolt „szobrokat". Mindegyiknek volt saját írott története. Tibet történelme feltárult előttem. Mingyar Dondup láma történetét is: múltbeli tetteit. az ajtó becsukódott mögöttünk. Csendesen. és meditálva ültem előttük. a legnagyobb érdeklődéssel olvastam őket. jellemét és képességeit. LÁMASÁG Mesterem a következő aranyfigurához vezetett és megjegyezte: . Vagy legalábbis úgy gondoltam. . Később gyakorta bemehettem a terembe.Ez pedig én voltam. A neki adományozott címeket. Itt ismertem meg veze­ tőm. rangokat és kitünte­ téseket. távozásának módját. Időnként egyedül mentem. Itt találkoztam saját történetemmel is.

Három hónapon át szigorú felügyelet alatt éltem. át kell esnem a Kis Halál szertartásán. mint hatszáz évvel ezelőtt. szigorú fegyelem és hosszú-hosszú órás meditációk. fiam. .már vagy féltucatszor láttam. amíg át nem léptük a halál kapuját. Rideg egyszerűség.mint Mingyar Dondupnak .Mert tudod. Most még messzebbre eljutsz majd: az élet birodalmán túlra. amikor eltávoztam a földről. hogy nincs halál.különböző kolostorokban .láma lesz. és országunk múltjába. . hogyan balzsamoznak. Barátom! . az előjelek kedvezőek voltak. Az Életkerék egy egész kört fordult. Napi étrendem szörnyű ízű gyógynövényfo­ gásokkal egészült ki. s azt mondta. Végül három hónap múltán az asztrológusok szerint megfelelő időpont közeledett. egy nap Csakpori apátja magához hívatott. nem tudhatjuk igazán. Az előkészítés nehéz volt és hosszú.Tizenhetedik fejezet A VÉGSŐ BEAVATÁS Miután . A gondolataim csak „tiszta és szent" dolgo­ kon járhattak.Az Ékességes parancsára apáttá fognak avatni. Huszonnégy órán 213 . és vissza nem tértünk. Én csak az Ékességes üzenetét közvetítem. Mint felismert inkarnációnak tehát újra ugyanaz volt a státu­ som. Az asztrálutazásban tanul­ mányaid során messzire jutottál. Mintha az embernek sok választása lenne egy láma­ kolostorban! Még a campából és a teából is kevesebbet fogyaszt­ hattam.mondta. Kérésedre a megszólításod továbbra is . Valamivel később a szobámba bejött egy nagyon idős láma.

mintha új aura venne körül. aranyborítású ajtónak ütköztünk. . melyet régi idők vulkanikus tevékenysége vájt a kemény sziklába. húzd vé­ gig a falon. itt a Titkos Bölcsesség Temploma. kísérőim lobogó fáklyákat vittek. A folyosók és az átjárók egykor olvadt lávát szállítottak a kitörő vulkán torká­ ba. különös. há­ rom nagyon idős. aki örömmel várta. Rémületemre bizsergést és ütéseket éreztem.ösvény. a felhal­ mozódott áram első kisülésére majdnem kiugrottam a csizmámból. a kortól összeaszott apát ment előttem.figyel­ meztettem magam . Mély csend vett körül. a nyikorgás hangja ide-oda verődött. a halk hangok csak fokozták a sűrű csendet. hatalmas. nem evilági hidegséget. De a soron lévő feladatra kell összpontosítani . később azonban már nem éreztem fájdalmat. Lassan nyílt. Az apátok sáfránysárga brokát köpenye halk suhogó han­ got hallatott. Készen arra. A száraz levegő köpenyek súrlódásától megtelt elektromossággal. olyanná lettek. Előrementünk. Nesztelenül lépkedtünk a bőrcsizmában.és íme. Láttam. hogy visszatérhessen a Mennyei Mezőkre: három aggastyán. vajmécsesek gyúltak helyet­ tük. az én kezemben nem volt semmi. talán a világ legnagyobb metafizikusai. amíg olyan üres nem lettem. Erős hideget éreztem. Az egyik apát rövid aranypálcát nyújtott felém. Három apát vezetett be. A kíséret többi tagjának alakja beleol­ vadt a sötétbe. nyikorogva. A fáklyákat kioltották. a jobban vastag. és azt suttogta: . így tettem. Mikor a folyosó végére értünk. Állott levegő.sötét. Sokat men­ tünk.Fogd a bal kezedbe. Azokon a folyosókon jártunk. mintha egy kongó űrben lennénk. De közeledtünkre az egész sziklatömb elmozdult. egy titkos templomba jutottunk. mint egy dob. Most apró emberek lépkedtek rajta. mintha lebegő szellemek lennénk. melyeket korábban bebaran­ goltam már. hogy az apátok is ragyognak. parázsló füstölőt tartott. Előttünk egy újabb . Néhány méterrel odább egy pillanatra meg­ álltunk. és ahogy megyünk. mint egy álom szétfoszló emlékei. Akkor a rejtett lépcsőkön és folyosókon a Potala alá vezettek. megszünteti a kellemetlenséget. A bal kezében mindegyik vajmécsest. hogy a beavatás utolsó próbatételének alávessen. és isteneknek gondolták magukat.214 HARMADIK SZEM át böjtöltem. fűszerek és füs­ tölők szaga terjengett. kemény szikla állta utunkat. A ke­ zem sugárzott. keskeny .

vele pörögtek az ér­ zékeink is. amit láttam. mely lefelé ment. Az oldalán furcsa szimbólumok futottak végig és olyan ábrák. egyre lej­ jebb. csak a be­ avatottak látták őket. a bujaság képviselői.Fiam! . Ahogy a vibráló sárga fény erősödött. tekergő ösvény volt. A pislákoló fényben úgy tűnt. aranyréteg. a világ szívébe hatolunk. mintha a föld egész súlyával ránk nehezed­ ne. mi­ kor egy-egy keményebb szemcsén visszatükröződött a mécsesek gyenge fénye.XVII. A vezető apát eltűnt. mintha egy láthatatlan kéz gyújtaná meg őket. nagyon magasan felettünk. és más csillagok ragyogtak az égen. . Úgy éreztem. Egy falhoz közeledtünk. hatalmas aranyfigurá­ kat láttam. Nézd. mintha ébenből készült volna. Magasan. Sántikálva. újra sziklaréteg. A VÉGSŐ BEAVATÁS 215 Vajmécsesek gyúltak. és azok a próbák.kiáltott a vezető apát. úgy éreztem. mintha forogna . ötméteres Életkerék. Három mez­ telen aranyfigura feküdt előttünk. Amit sötét árnynak képzeltem. Az aranybur- . aranyrögök. Keskeny. mert senki emberfia. mely csillogott az aranytól: telérarany. azon festett. jelekkel ellátott kőkoporsót találtunk. úgy csillogott az arany. Halványan más alakok is kirajzolódtak. Két férfi. ahol az apátok vaj­ mécsesének tompa fényében a sötétség még feketébbnek látszott. hogy a fény csak a dereká­ ig ért. nagy műgonddal kivésett. akár a csillagok a sötét éjszakai égen. botladozva. A levegő nehéz és fojtogató volt. ördögök. széles ajtón. Nem volt fedelük. némelyiket félig betemette a drágakő. néha csúszkálva mentünk előre. Belestem és a lélegzetem is elállt attól. mielőtt a földünkön a hegyek képződtek. Még egy utolsó kanya­ rulat és mély üreg tárult a szemünk elé. rejtekajtó volt. meredek. amikor a partjait még tenger mosta. és így tovább. sziklaüreg. Az üreg belsejében egy fényes fekete ház állt. Odamen­ tünk. . olyan óriási volt. egy nő. nyomban elájulok. Egy ösvényre nyílott. Sziklaréteg. mint amilyeneket a tóalagút falain láttam. és beléptünk a magas. Elbűvölten és félelemmel vegyes áhítattal néztem. A homályból egy Buddha derengett elő. Bent három fekete. melyeken az embernek keresztül kell mennie az Én megtestesülése előtt. Akkor járták az országunkat.Nézd meg őket! Istenek vol­ tak réges-régen.

de csak az hagyhatja el élve ezt a helyet. De a méretük! A nőalak fektében három méter hosszú lehe­ tett. a szájuk kicsi és vékony. egyenes háttal. sokan elbuknak. olyan volt. egyet nekem. Egy percre .de milyen különösnek tűntek a csillagok! Asztrológiai tanulmányaim során elég jól megismertem az éjszakai eget. A legidősebb apát hozzám fordulva így szólt: . és sorban el­ vonultak. A nehéz fekete ajtó becsukódott. Az apátok fogtak egy-egy vajmécsest. Az az érzésem támadt. aki kiállta a próbát. Hintáztam. Ott. és úgy lélegeztem. Egyik oldalon megláttam egy koporsófedelet: a mennyek térképe volt be­ levésve .Rövidesen bea­ vatottá válsz. és mintha va­ lami különös zizegést és ropogást hallottam volna. hal­ doklóm. Sokan meghalnak. egyedül maradtam az ősrégi halottak holttestével. A megterhelés na­ gyon nagy lesz. minden jelük pontos hűséggel kirajzoló­ dott. mint amikor kihajtogatják a régi bőrt. Meggyújtottak négy füstölőt. A sírt fokozatosan halványkék fény árasztotta el. Néhány percig még vörösen parázslott. Múlt az idő.olyanok voltak. mint akik alszanak. A vajmécsesem sercegett. A fejük nagy és a tetején kissé kúpos.Igen . viaszmerev lett. Hirtelen megmerevedett a testem. A csend és a sötétség nyomasztó volt: csak a sír csendje ilyen. Az állkapcsuk keskeny. ahogy a kőlap tetején me­ ditáltam. majd kialudt.válaszoltam. emelkedtem és zuhantam. egyet-egyet a három koporsónak. nehogy felébresszük őket. kifelé fordított tenyérrel ültem. ahogyan éveken át tanítottak. Egy kőlaphoz vezettek. aki látja a múltat és ismeri a jövőt. a férfiak közül a nagyobb legalább öt méter volt. vékony. az égett kanóc szagát éreztem. több mint száz méterre a napvilág alatt. de ez teljesen más volt. Lefeküdtem. Csendesen mozogtunk és halkan beszéltünk. a magas hegyi hágók felett tündöklő hold fényé­ hez hasonlított. Hirtelen rántást éreztem a belsőmben.216 HARMADIK SZEM kolaton minden vonásuk. hajlandó vagy rá? . aztán az is elszállt. Kész vagy rá. mely két koporsó közt állt. szemük egyenes és mélyen ülő. Nem halottak . haldoklóm az ősrégi kriptában. A orruk hosszú. A végtagja­ im elzsibbadtak és jéghidegek voltak. keresztbe­ tett lábbal. utasításukra lótuszülésbe helyezkedtem.

kimon­ datlan gondolattöredékeket hallottam. és az ellenkező irányban keringett. de akkor hirtelen eszembe ötlött. A tudatossággal jött a mozgás. A tudato­ mon tűzpiros fájdalom hasított keresztül. A mai emberiség kicsinyes önelégültségére gondoltam. A helyszín ismerős volt. úgy pihent a kőlapon. Asztráltestem hány­ kolódott. A napok rö­ videbbek és melegebbek voltak. Úgy tűnt. mint ma. és úgy repült. lük­ tetett az élettől és sugárzott az életerőtől. a fejemben fog szétrobbanni. Egy másik űrből jövő bolygó a . otthontalannak a mindenségben.XVII. mintha a szél vinne. Lustán a hátamra feküdtem a napsütötte parton. A hang gyorsan közeledett. Magányosnak éreztem magam. Lenéztem és láttam. Valami azonban azt súgta. ami­ kor feltűnt egy vidám napbarnította csoport. elhagyatottnak. hogy magam is „óriás" vagyok. Valahonnan a tenger bugását hallottam és a hullámverések alatt a kavics sistergő recsegését. Hirtelen tudatára ébredtem. még csak nem is hallottam a pálmafákról. Beszédfoszlányokat. Óriások! Mindannyi­ an. hangok. Belső látásomon széttörede­ zett képek villantak át. A testem közepéről ezüstkék zsinór lógott. A föld köze­ lebb volt a naphoz. A fejem felett aranytálra emlékeztető fényességet láttam. Éreztem a sós levegőt és a tengeri moszat szagát. A VÉGSŐ BEAVATÁS 217 azt képzeltem. Lassan eloszlott a köd. és kíváncsi voltam. sosem láttam a tengert. Nagy civilizációk keletkeztek és az emberek többet tudtak. Fekete köd ereszkedett rám. újra a sárkányban vagyok. és vele nem földi nyugalom. mint száraz levél a téli szélben. Gondolkodtam. hogy valami megzavarja a gondolataimat. Lassan azonban láthatóvá váltak a fi­ nom különbségek köztem és a hatalmas alakok teste között. Azt érzé­ keltem: végtelen sok évvel ezelőtt történik mindez. vajon hogyan magyaráznák a ma­ terialisták eme hatalmas alakok létezését. Hanyatt fekvő testemre néztem. Egy közeli ligetből nevetgélő han­ gok hallatszottak. melyek egyre hangosabbak lettek. mint te­ tem a halotti tetemek között. hogy valóban a hús-vér testem felett lebegek. és a kötél végén himbálódzok. Színes fényeket láttam és ismeretlen árnyalatú villódzásokat. A messzeségben mintha valaki megkonga­ tott volna egy mély hangú harangot. A vizsgálódás lekötött. fústgomolyként sod­ ródtam . végül már úgy tűnt. és a pálmafákra pillantot­ tam. nem vagyok egyedül többé.

világméretű árvizek árasztot­ ták el. és hatalmába kerített mindaz. Távolabb.Jól csináltad. furcsa. ahol a letűnt világ vegetációja és faunája tovább élt. visszatért hozzánk. Kilendítette a pályájá­ ról és a föld ellenkező irányba kezdett forogni. Később tuda­ tosodott bennem. megszűnt tengerparti üdülőhely lenni. . amit láttam és átéltem.Percek múltak és halvány fény közeledett. mások kiemelkedtek. .fázom. Füstölgő lávát okádva magukból. Vajmécsesek. hatalmas hegyek keletkeztek körülötte. idegen országokba kell mennem. Szelek támadtak. hideg levegőre. fiam. tudtam. felkorbácsolták a vizeket. . hogy fázom . És éltél. ahogy megjövendölték.Igen. A három öreg apát. és asztrális beavatásom egyes részletei túl szentek és túl személyesek ahhoz. hogy hamarosan el kell hagynom Tibetet. Alig tudtam lábra állni. fel a hideg. mint amilyennek képzeltem őket. mikor lefeküdtem. Elmondhatom. Tibet. amelyek az eltérő gravitációs erők hatá­ sára a föld felé tornyosultak. Földrengések rázták meg a világot. Jövünk. Agyamban a gondolat puhatolódzó ujjai: . a folyosókra! Elgyengültem az éhségtől. mert egy kripta fagyos sö­ tétségében fekszem egy kőlapon. De ez meghaladja egy könyv ter­ jedelmét.és a fizikai tudatom. Fo­ kozatosan elhagyott az asztrál. árvizek. a fel­ földeken hasadékok repesztették szét a felszínt. és aznap éjjel. Láttad. egyes földrészek a ten­ gerek alá süllyedtek. hogy nyomtatásban megjelenjenek. Meghal­ tál. Támolyogtam a gyen­ geségtől és az éhségtől.218 HARMADIK SZEM földnek ütközött és hatalmas ütést mért rá. és négyezer méter magasan a tenger fölé emelkedett. furcsábbak voltak és ma is fur­ csábbak. Három napja fekszel itt. Elmerevedtem. Ki ebből a felejthetetlen kamrából. Valamivel később a látomás elhalványodott és elsötétedett. Ettem-ittam. A meleg és kellemes ország.

Üzenetet hoztam az Ékességestől.Mingyar Dondup lámának. felpattant a lovára és elvágtatott. Lobszang Rámpa láma ré­ szére. úgy adta át nekem. át az úton. Porzott a ló lába. Egy lovas jött vágtatva. .és barátom­ nak . Ne­ ked is jönnöd kell. de úgy érzem.Reggel az Ékességeshez kell mennem az Ékszer Parkba. Hozzuk ki a legtöbbet a mai és a még hátralévő néhány napból. hátrált. hogy utoljára 219 . ismerős csomagot. Lobszang. és én. lehet.Néhány nappal később a Boldogság folyója partján üldögéltem mesteremmel. be a főkapun. rövidesen Kínába utazol. Most már sokkal magabiztosabb voltam. mit akarhat az Egyetlen és Páratlan Védelmező. Kinyitottam a csomagot. Köpenye bugyrából elővette az üdvözlet selyemsáljába tekert hosszú. hogy előbb átadtam volna mesteremnek . és olvasni kezd­ tem anélkül. Háromszor földre borult előttem. ahogyan mondtam neked. Tétován felénk nézett és felismerte Mingyar Dondup lámát. szintén hamarosan útnak indulok. Mindketten arra gondoltunk.Az ember általában nem találgatja. . le a hegyről. a Potala-beli esemé­ nyek önbizalmat adtak. Reggel végiglépkedtem az Ékszer Parkhoz vezető ismerős úton. visszatérek a Mennyei Mezőkre. . ahogy hirte­ len megállította. Mingyar Dondup láma velem jött.

amíg a Templomba nem értünk. hogy nem mertem behajlítani. ami kellemetlen. Az érzéseim valószínűleg nagyon erősen tükröződtek az arcomon is.mint tu­ dod . Öt nap! Öt nap! Azt gondoltam. Hazafelé menet. Mint egyszer említettem. Órákat töltöttem meditációval a Pavilonban.megpróbáltatást. mi a helyes. csak azt hiszik. egye­ nes. hanem.„egy életre tönkre tesznek" ezek a csövek. mint apám és anyám. az az öltöny! Szoros csövek. a nyakam köré pedig egy vastag szalagot kötöttek. hogyan festek benne. hogy öt nap múlva Kínába utazz. öt hét. így szólt hozzám: . kínszenvedést. . Az ösvény előtted . Ez a te ösvényed. miért nem tudnak a nyugatiak lótuszülésben ülni: túl feszes a ruhájuk. amit ők csinálnak. félreértést.220 HARMADIK SZEM tesszük meg együtt ezt az utat.gondoltam . hogy a többiek láthassák. mint ahogy visszatérek Tibetbe. Hamarosan eltávozik ebből az életből. hama­ rabb. Lobszang! Elküldök egy hír­ nököt. Most már értettem. a barátok.Az elválás.mindent. mikor országunkat megszállják. mert amikor egyedül találtam a dalai lámát. és hitetlenséget tartalmaz . mint egy levetett köpeny. ha maradok vagy ha el­ megyek. Sokaknak fájdalmat okozna. amit a Tudományok Termeiben megvizsgál­ hatnak. s úgy meghúzták. amelyet az­ előtt választottál. Mégis a legnagyobb tudományt. lyukak és foltok tarkítot- . Az idegenek útjai különösek és érthetetlenek. Bizto­ san . melyek olyan erősen szorították a lá­ bam. Elintéztem neked. olyan lesz. Az egész fölé egy rövid ruhadarab került. Az­ tán egy fehér leplet raktak rám. melyet viselője nem használ többé. mintha azt hordanám majd Kínában (a szerzetesruhám ott sokkal megfele­ lőbb). Csak arannyal borított szob­ rát láthatom majd az Inkarnációk Termében. az az ösvény. az új utak időszaka mindig nehéz és nyomorúságos. hogy próbáljam fel. azon töprengtem. a Felettes Én tudományát érintetlenül hagyják. csak azt. hogy erre az életre születtél volna. A család. bármelyiket is válasszam. A te ösvényed Lobszang.Meg kell látogatnod a szüléidet. A szülőket? Mingyar Dondup láma többet jelentett nekem. egy szót sem váltottunk. Öt nap! Sűrű napok. ahogy vezetőmmel felfelé kaptattunk a hegyen. az ország mindent magad mögött kell hagynod. Ó. de senki számára se könnyű. Nem azért. A Potala Múzeumból hoztak nekem egy rend új nyugati öltönyt. mintha meg akarnának fojtani.

most aztán úgy vagyok öltözve. * . megfordultunk. Úgy érez­ tem.XVIII. ahogyan legelőször. (A koldusok . mely olyan hosszú időre otthonom­ má lett. ilyen öltözetben senkitől sem lehet elvárni. Este bementem apám dolgozószobájába és beírtam a nevem. hogy dolgozzon! A harmadik nap korábbi otthonomba látogattam. Lassan. búcsút vettem tőle. hogy sok a szabad idejük. akik a köpenyben tárolunk mindent. Ahogy elértük a magas há­ gót. Nem véletlen.a nyugatiak különböző dolgokat tartanak. ISTEN VELED. és nem tudok Kínába utazni. Egyedül men­ tem. amelyekben . TIBET! 221 ták.akik időnként négykézláb mentek végig a Lingkhor úton . megnyomorítja a lábam. Nehéz szívvel váltunk el. Ekkor azonban láma és apát vol­ tam már. Másnap reggel pirkadatkor indultunk. Becses vendégként fogadtak. gondoltam. Utolsó este újra meg­ látogattam a dalai lámát. ő pedig megáldott. hogy egy utolsó. Egy megfordított. találkozni akartak velem. Megint csak otthontalan lettem. hogy a lábukon jó tibeti bőrcsizma legyen). idegen helyekre utazom és újra kell tanulnom mindent. De a legrosszabb még hátra volt. nem úgy mint mi. Vastag és nehéz „kesztyűt" húz­ tak a lábamra. de ők a kezükön hordták: volt an­ nyi eszük. Mindketten tudtuk. kerek szélű fekete tálat nyomtak a fejembe. mint a ráérős nyugati úriemberek. hosszú pillantást vessünk Lhásza szent városára.használtak efféléket. gyalog. Apám és anyám vártak. Aztán vissza­ gyalogoltam a lámakolostorba. aztán egy fém végű. már csak halva látha­ tom viszont. A Potala tetejéről magányos sárkány szállt az ég felé. A hátralévő két nap nagyon gyorsan telt.úgy mondták . kelletlen vágtam neki az útnak. és azt mondták. illetve a rangom a Családi Könyvbe. fekete zsineggel szorosra fűz­ ték.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful