megkövesedett" halat. Ez a könyv azonban nem a kínzásokról szól. néhány állításom hihetetlen. így teszek én is. akik kommunista országokban élnek. a vi­ lág más tájain nem ismerik. ahol igyekeztem elles­ ni a nyelvet azoktól az angol és amerikai nőbetegektől. melyet régóta félreértenek. „Angol iskolám" egy japán fogolytábor volt. Könyvem szerkezete és nyelve sok kíván­ nivalót hagy maga után. Szeretett hazámat . akik szintén hadifoglyok voltak. ha kiderülne.tanulmányozás céljából. én vagyok az egyik. Kinevették. Azokat is. Végül bebizonyosodott. Mondják. Nekik sem hittek. Tibet a te országod.ahogyan azt korábban megjövendölték kommunista hordák szállták meg. Ezért a könyvben megváltoztat­ tam a magam és barátaim nevét. Később kiderült. így tapasztalatból tudom. ki vagyok valójában. 9 . „Az emberek teknőcön lovagolnak a tengerben" . mit tesz az emberrel a kínzás. hogy tényleg van ilyen hal. és egy példányát hűtött repülőgépen az Egyesült Államokba szállították . Sokat tettem a kommunizmus el­ len. igazat írtak és pontosan.A SZERZŐ ELŐSZAVA Tibeti vagyok. Kevés tibeti jutott el ebbe az idegen nyugati világba. hanem egy békeszerető országról. de sosem tanultam rendszeresen angolul. Lobszang Rámpa íródott a Fa-Juh évében. és hamis szín­ ben tüntetnek fel. és barátaimat.írta valaki egy távoli országról. bántódás érné. K. írni „próbálgató módszerrel" tanultam. akik láttak „élő. Voltam kommunisták és japánok kezeiben.

s most. mint egy négyéves fiúcska nevelője és lovaglómestere. Mit szól majd nemes apád? . éppen kifelé hajtották őket Lhászából. gyakran elvesztette a türelmét. A közelben réztrombiták megrázóan mély hangja zúgott. .bömm.Ajjaj! Négyéves és nem tud megmaradni a lovon! Sosem lesz belőled férfi. De nem volt időm az ilyen köznapi és banális dolgokra. az egyik kelet-tibeti tartományból származott. vízimadarak jártak arra.így hívták . Egész életében szigorú és kemény ember volt. Majdnem két méter magas volt.más járt az eszében. Közelebb a Kígyó Templom tavának kék vize fodrozódott.Első fejezet A GYEREKKOR . a köves út mentén kiabálás és kiáltozás hallatszott. Nakkimnak . Meg akart szabadulni lovasától. hogy megüljem az igencsak ódzkodó pónilovat. Kelet-Tibetnek van 11 . majd köpött egyet a porba. őt is testalkata és ereje miatt választották ki. Az a komoly feladat várt rám. Kham-ból. hemperegjen és a levegőben rugdalóddzon. hogy szabadon legelésszen. hozzá illő széles termettel. de a hatalmas válltömés még nagyobbnak mutatta. bömm -.Ezzel az öreg Cu na­ gyot húzott a póni hátsó fertályára és a szerencsétlen lovasra. pásztorok nógatták a lassú mozgású jakokat. a szerzetes-ze­ nészek gyakoroltak a tömegtől távol a mezőn. A Potala arany háztetői és kupolái ragyogtak a szikrázó napsü­ tésben. s akárcsak más társát. Öreg Cu kíméletlen és félelmetes mesternek bizonyult. Messzebb.

belőlük lettek a láma­ kolostorok rendőrszerzetesei. 1912-ben a dalai láma újra hazatért Lhászába. A legtöbb tibetinek fekete haja és sötétbarna szeme van. a kínai forradalom idején a kínai csapatokat kivonták Lhászából. a barátságot úgy lehet legkönnyebben fenntartani. (Később részletesebben írok majd a kormányzati formáról. és alig akadtak. Apát nem sokat láttuk. Távollétének egész ideje alatt. Cu egyike volt a védőknek: a harcok során szétlőtték a bal csípőjét. akik hozzá ha­ sonlóan megbirkóztak Kham tartomány embereivel és győztesen kerültek ki a küzdelemből. Távollétében a kormányzást a kabinet tagjaira.Tibet első tíz családja közé tartozott. ha lerom­ bolják az épületeinket és legyilkolják az embereket. akiket felbátorított a brit invázió sikere.a dalai láma visszatért Lhászába. most meg egy hercegecske szárazdaj­ kája! Nagyon megrokkant. Fiatalkorában fel tudott emelni egy pónit a földről. A britek 1904-ben Younghusband ezredes veze­ tésével megszállták Tibetet és rengeteg kárt okoztak. köz­ tük apámra hagyta.12 HARMADIK SZEM egy része. A dalai láma ismét visszavonult. nem tudott sokat gyalogolni. Nyilván azt hitték. ahol a férfiak általában magasak és erősek. Erejével volt mit dicsekedni. hogy nagyobb­ nak. Sokan a két métert is meghaladták.) Apa termetes férfi volt. Hosszú botjukat habozás nélkül használatba vették. Kitömték a vállukat. a legnehezebb napokban apámra és a kabinet töb- . ezúttal Indiába. vaskos és majdnem száznyolcvan centiméter magas. melynek nem értettük az okát.miután Pekingben is járt . Akkoriban nehéz idők jártak Tibetre. Gyakran hirtelen haragra gerjedt. szürke szemével kivételesnek számított. és a dalai láma Mongóliá­ ba menekült. befeketítették az arcukat. Családja úgyszintén az anyámé is . így szüleimnek jelentős befolyása volt országunk ügyeire. Ó'ket összeszedték. megostromolták a várost. Apa gesztenyebarna hajával. előzőleg azonban szörnyű bűntetteket követtek el népünkkel szemben. 1910-ben a kínaiak. Cu rendőrszerzetes volt. ha egy szerencsétlen gonosztevőre akadtak. Apám a tibeti kormány egyik vezető embere volt. így állan­ dóan lóháton járt. hogy vadabbnak látsszanak. A britek 1904-ben megszálltak bennünket. 1909-ben . 1911-ben.

és minden utat gyalo­ gosan vagy lóháton kell megtenni. Úgy tűnt. gyerekekre végképp nem maradt ideje. hogy szaladt egy keveset. majd nyíllal és nyílvesszővel. hogy amint az idegenek beteszik a lábukat. a Hegycsúcs árnyékában. Tibet­ ben a felsőbb osztály fiúgyermekeit már akkor lovagolni tanítják.I. a bé­ kességnek vége. órákon keresztül gyakorolják a lovaglást. hogy a kommunisták megérkeztek Tibetbe. Nem vágytunk a külvilági „hala­ dásra". okos. Állni tudnak a vágtató ló keskeny fanyergén. A tibeti nemesemberek nap mint nap. én különö­ sen dühítem. Lingkhor egyik felkapott negyedé­ ben. Ránk. Időnként a mesterlovasok alakzatot alkotva száguldanak át a síkságokon. és Cu szűkkeblűén osztogatott kegyeire bíztak. Most. A GYEREKKOR 13 bi tagjára hárult Tibet kormányzásának teljes felelőssége. úgy. Akkor odaállt mellém és önelégülten nézett rám. lovat cserélnek úgy. A lovasmesterség nagyon fontos egy olyan országban. várat­ lan mozdulattal felemelte a fejét. bozontos sörényű. és azt is. hogy . annak a körútnak a mentén. Ahogy tehetetlenül csúsztam előre a nyakán át a fején. Anya gyakran mondogatta. hogy mielőtt földet értem volna. hogy nyeregből nyeregre ugranak. bebizonyosodott. Bölcseink régóta tudták. Általá­ ban a poroszkálás is megteszi. hogy rosszul lovagolok. csak arra. hogy bizonytalan lovasát ledobja. a pónik kicsik és a lovasok nevetségesen néznek ki egy ügető pónilovon. mely .apa szavaival . mozgó célra lőnek előbb puskával. ahol nincs kocsiforgalom. Nakkim. aztán hirtelen megtorpant és lehajtotta a fejét. hosszú farkú jószág volt. Én meg négyéves koromban alig tud­ tam megmaradni a lovon! A pónim. Cu személyes sértésnek vette. Tibetben teokrácia uralkodott. Egyik kedvenc trükkje az volt. amikor még alig tudnak járni. egy óriásit szaltóztam. mint annak előtte. keskeny pofával. Otthonom Lhászában volt. a vágtát pedig csak az edzésen gya­ korolják. és apai szeretetet sosem kaptunk tőle. A tibetiek sosem lovagolnak ügetésben. hogy apa kedve-kedélye sosem lett már olyan. hogy meditálhassunk és legyőzzük a test korláta­ it. Döbbenetesen sokféle módot ismert arra. hogy a bölcseknek igazuk volt.„megneveljen vagy betörjön". hogy a nyugat Tibet gazdagsága után sóvárog.

mert Tibetben ke­ vés börtön volt. Senkinek sem szabad lenézni a dalai lámára. Tudtuk. Mikor nap­ nyugtakor megszólaltak a trombiták a kolostorokban. aki bejött a házba. A nehéz bejárati kapu. Kemény fagerendáit a kínai megszállók nem tudták betörni. A mi házunkat kőből.14 HARMADIK SZEM körbeveszi az egész várost. 1910-ben. könnyen lezuhant a földre. mint valamennyi ház Lhászában. mint páriákra. amelyet csak úgy lehetett használni. és nagy belső udvara. akik sze­ rencsétlenül jártak. ide. Ó alkalmazta . az idő­ től megfeketedett.a sze­ mélyzetet. az abla­ kához járultak a Ihászai koldusok eleségért. Mindenkit látott. Minthogy a korlátozás tulajdonképpen csak évente egy körmenetre vonatkozik. mi pedig fent. hosszú időre építették. helyettük tehát a falat döntötték le. vagy eltávozott. Gyakran megláncolt elítéltek jöttek. Három ilyen útgyűra van. vagy valahogy így. Születésem idején. Lingkhort főként zarándokok használják. sok házon a lapos tetőre könnyen szétszerelhető faszerkezetet emelnek tizenegy hónapra.és bocsátotta el . mely a középső udvarra vezetett. és így a körmenetek alkalmával nem nézhettünk el a dalai láma feje felett. leg­ többünket elítélhetnének. hogy az éjszaka sötét­ jét átvészeljék.ha felfednék. és aki megfeledkezett erről. a külsőt. . . ellenőrizte a háztartás gazdaságosságát. Apa négy emeletesként építtette újjá. Szerencsések voltunk. mert a ház nem nézett a körútra. Éppen e fölött a bejárat fölött volt az intéző irodája. kik vagyunk -. a legtöbb tibeti házban létra volt. Négyszög alakja volt. így nem épít­ het magasabb épületet. Tibetben az elítélteket nem vetik meg és nem úgy tekintenek rájuk. és az elítéltek az utcákon kóborolva élelmet kol­ dultak. a parasztok­ nál fogazott pózna. Az állatok a földszinten éltek. mert nálunk a földszintről lépcsősor vezetett az emeletre. a miénk is kétszintes volt az utcai ol­ dalon. a házunkat részben szétlőtték és az épület belső fala romba dőlt. a kínai megszállás alatt. így belátással bántunk azokkal. A póznák ugyanis nagyon csúszósak voltak a rájuk kenődött jakvajtól. hogy az ember a sípcsontja épségét kockáztatta. Erre nem lehetett panasz. Valamennyi főnemes gondoskodott környéke sze­ gényeiről.

A kevésbé előkelő nemeseknél csak egy szerzetes élt. afféle házi „papok" voltak. melynek mindkettőnket alávetettek. amikor érte jöttek. szenteltvízzel telt tálat naponta többször kitisztították és újratöltötték. Jaszo hatéves volt. Az órák hosszúak és változatosak voltak. ez a négyszögnek az úttól messze eső oldalán épült. annál . de a mi helyzetünk megkívánta. Amikor meghalt. akik naponta imádkoztak. és mint egyházi herceg gondoskodott arról. arra az esetre.LA GYEREKKOR 15 Az intézőtől jobbra lévő szobákban két szerzetes lakott. nálunk ízle­ tes az étel. inni kívánnának. Most én lettem az örökös. A szentelt­ víztartóknak mindig ragyogni kellett. ő ellenőrizte. Gyenge fiúcska volt. Tőlünk balra egy kis szentély volt. apának pedig példát kellett mutatnia a tör­ vények betartásában. helyükre mások jöttek. ugyanazt ették. Még ma is emlékszem. Háromévente visszatértek a lámakolostorba. A hét. Apa valóban szigorú ember volt. hogy nálunk kettő le­ gyen. és a halál emberei elvitték. amit a család. Jaszodhara és én az épület új szárnyában laktunk. hogy jobban tudjanak imádkozni. A faragott oltár előtt állandóan égtek a jakvaj mécsesek. hogy a háztar­ tást megfelelően és a törvények szerint vezetik-e. Paldzsör nem sokáig lakozott a testében. a nővérem. Ott feküdt üres porhüvelye. és vissza­ tért a Sok Templom Földjére. ott tanultak a szolgák gyerekei is. A fontosabb események előtt tanácsot kértek tőlük és meg­ kérték őket. jobbra meg egy tanterem. imádkozzanak az istenek kegyéért. alkalmatlan a kemény nevelésre. gyerekek: a bátyám. én négy. hogy feldarabolják és a szokások szerint a dögevő madarakkal megetessék. ha az istenek betérnének hozzánk és megszomjazván. A tibetiek na­ gyon törvénytisztelőek. A szer­ zeteseket jól táplálták. hogy fia hozzászokjon a kemény fegyelemhez. ezért taníttatásom komolyabbra for­ dult. és elmondhassák az isteneknek. hogy az istenek jó­ váhagyják tetteinket. és neveltetése mások szá­ mára is példaként szolgáljon. Paldzsör. Négyéves voltam és igen gyenge lovas. Mi. Hétéves kora előtt eltávozott. Házunk minden szárnyában volt egy kis templom. Az intézőtől balra a jogász lakott. hogy minél magasabb rangú egy fiú. Nálunk az a szokás.

szeressük tehát és figyeljünk rá. én a zűrzavarban visszahúztam a kötelet és elinaltam anélkül. Évekig mint rendőrszerzetes sokféle emberrel találko­ zott. Ebben a rendszerben a gyengék elpusztultak. A nemesemberek között voltak már ugyan néhányan.vagy ifjúkorban legyünk hát vele könyörtelenek. apa ott tartotta húsz lovát. te sem tudsz megma­ radni a lovon.Szóval. le a lóról. és most nem tudta elviselni. csakhogy apám nem tartozott közéjük. mindettől elvonultan éljen. A lovászok még látni sem bírták. Az istállók mellett lakott. hogy távol. Az öve elszakadt. ha felnő. a huszonnégy órából tizennyolcat ébren töltöttünk. odalovagoltak hozzá. de akik élve marad­ tak. és miközben az egyik kísérő a felszerelését babrálta. a felszerelésük teljesen rendben legyen. Cu a földszinten lakott az egyik szobában. A tibetiek szerint nem bölcs dolog világosban el­ aludni. Összehurkoltam a kö­ tél két végét és belülről egy kampóra akasztottam. és a lova­ sok hozzásiettek. és te­ kintettel legyen másokra. akik azt gondolták. hogy biztos ami biztos. Egy nap nem volt dol­ gom. hogy gúnyolódhattam vele: . később is majdnem mindent túléltek. nagyon közel a fő­ kapuhoz. ö a következő­ képp gondolkodott: a szegény gyereknek felnőttkorában nincs re­ ménye a kényelemre.16 HARMADIK SZEM zordabb nevelést kap. hogy démonok markában van. Elég kemény életünk volt. hogy lelepleztek volna. Azt kiabálta. Rájöttem. és ahogy apám megjelent. Egyenruhát hordtak. mert a démonok esetleg megjelennek és elragadják az em- . Néuk. minden gazdagság és kényelem megadatik. a pónikat és az igavonó állatokat. Mármint öten. hat fegyveres kísér­ te. és Cu mindig körülöttük nyüzsgött. Valamilyen oknál fogva ez a hat lovas mindig a falnál várt. hogy megtapasztalja a nehézségeket. mert fontoskodott és beavat­ kozott a munkájukba. A nyüzsgésben és a beszélgetésben nem vettek észre. gyermek. A magasabb osztályokhoz tartozó fiúnak. ha kihajo­ lok a raktárablakon. elérem egyikőjüket. Megjelent apám. Ez volt az ország hivatalos álláspontja is. óvato­ san áthúztam egy kötelet kemény bőrszíján. Később nagy örömömre szolgált. hogy a gyerekek életén könnyíteni kellene. Amikor apa kilovagolt. A hatodikat valami hátrafelé húz­ ta. amíg fiatal.

de mikor az új épüle­ tek elkészültek. a tiszteleti (honorifikus). hogy a határmezs­ gyén át megleljék a helyes utat a másvilágba. a földön ültünk keresztbe tett lábbal. Előkelő emberek lovát ez utóbbi nyelven kellett megszólítani! Zsarnoki természetű macskánkat például. A tanterem elég nagy volt. nehogy a démon megszállja őket. az arisztokraták nyelvét pe­ dig. A csecsemőket is felébresztik álmukból. a helyiségből tanterem lett. a tiszteletre méltó Cic-cic sosem jött. ha a szolgákkal vagy a nálunk alacsonyabb rangúakkal. így hívta az egyik szolga: . Az iskolában nyelveket is tanultunk: tibetit és kínait.vagy velünk egyenrangúakkal beszéltünk.I.Tisz­ teletreméltó Cic-cic. összesen körülbelül hatvanan voltunk. gyerekek. ezért szerzetest hívnak hozzájuk. méltóztatnál idejönni és meginni ezt a hozzád méltatlan tejet? Mindegy volt. hogyan szólítja. ha magasabb . az asztal vagy egy hosszú pad előtt. amíg be nem végezte a dolgát. Senki sem kivétel. a tiszteletit. még a haldoklókra is vigyáz­ nak. tudatuknál legyenek. . A betegeket szintén ébren tartják. Mi. Régebben ebédlőnek használták és a hozzánk látogató szerzetesek étkeztek benne. hogy amíg csak lehet. aki valamilyen titokza­ tos ügyben az udvaron kódorgott. A GYEREKKOR 17 bért.és a köznyelv­ ből. A köznyelvet akkor használtuk. mely úgy negyvenöt centiméter . A tibeti két külön nyelvből áll.

örültünk nekik. harminc-negyven centiméter hosszú palatáblára írtunk. amelyet a tengerszint felett 3600-3700 méternyire emelkedő Culahegyen gyűjtöttünk. ezért a fametszést nagy dolognak tartják. felmondatta velünk a Törvényeket. hogy megértésre és méltányosságra tanítsa őket. hogy az ilyen példákat megoldja. Ha 753 szerzetes közül mindegyik 52 csésze campát iszik naponta. * A fametszést vésésnek szokták nevezni. A számtan miatt sokat bosszankodtam. De akárhogy is volt. Háttal voltunk a tanárnak. Én a pirosas krétákat kerestem. és elég ügyesen csináltam. sárga. Amint beléptünk a tanterembe. majd mielőtt eljöt­ tünk az iskolából. lilás árnyalatot kedvelte. Mi. újra elismételtette őket. mekkora tartály szükséges. hogy a készlet egy hétre elegendő legyen? Jaszo nővéremnek gondolkodnia se kellett.18 HARMADIK SZEM magas lehetett. Időnként romlott jaksajtot használtunk! Tanárunk egy dologról sosem felejtkezett el. Tibetben metszett falapokról nyomtatnak. A Culán sokféle kréta volt. azt hiszem. a fát sem pazarolhattuk. Nagyon szerettem. Puha. mikor fi­ gyel bennünket.) . (A szaklektor megjegyzése. kék és zöld.Olvasd és értsd meg a Szent Iratokat! . mert a tibeti túl kemény és göcsörtös.A Törvény keményen bánik a gazdagokkal. Ha a fametszés* következett. így túl drága ahhoz. a puha mészkőben lévő fémes érctől kapták színüket. Helyette nagy. Tibet­ ben a papírt házilag készítik. a „ceruzánk" pedig kemény kréta volt. zsírkőszerű anyaggal dolgoztunk helyette. a kész nyomtatólapot pedig fadúcnak. sosem láttuk. Jaszo nővérem a lágyabb. pi­ ros. végre magamra találtam.Segíts szomszédaidnak! . Indiából hozták. A következőképpen szóltak: . mivel ugyancsak drága volt. és minden csésze öt­ nyolcad pint. hogy gyerekekre pazarolják. Ettől állandóan szorgalmasan dolgoztunk. vékony. ezt éles késsel könnyen lehetett vágni. Én azonban ehhez nem voltam elég okos.Szelíd emberrel ne harcolj! .A jót jóval viszonozd! . gyere­ kek.

én sosem tudtam ilyen soká a nyeregben marad­ ni. bár a játék is keményen folyt. és megelégedéssel szemléltem. és olyat. a táblákat pedig körbe. A jó fa ritka volt és becses. megvártuk hát a megfelelő al­ kalmat. A lányok és a fiatalasszonyok tollaslabdáztak.Ne légy adósa senkinek! Hogy mindig szem előtt legyenek. majd a gólyalábon állva megverekedtünk egymással: aki leesett. Legtöbben a galoppozó póni nyergén állva is eltalálták. az íjpuskát tibeti fából készítettük.láb­ tartónak. Ke­ zünkben egy több mint négy és fél méteres rúddal nekifutottunk. nem szaladhattunk le a legkö­ zelebbi boltba. aztán. ha már elértük a kellő sebességünket és lendületet. Óriásnak öltöztünk. az lett a vesztes. de nekem. így jutottam át a folyókon. akik megpróbáltak utánam ugrani. nem kellett a lóval bajlódni. merre. Egy kis fadarab felső peremére lyukakat fúrtak. Mint buddhisták. meg kellett győzni a bolt tulajdonosát. és egy hosszú kötelet rángattak. hogy a tibeti. Minden rábeszélőerőnkre szükség volt. azokba tollakat szúrtak.A Törvény jóságos a szegényekkel. hogy a többiek olyan sokat lovagoltak. sorra a vízbe pottyantak. hogy érzékeltesse velük a könyörületességet. a falakra rögzítették. hogy vegyünk egy párat. hogy nem volt erő a lábukban. Aztán ék alakú fadarabokat kellett szereznünk . pont a megfelelő erezettel. Télen sokszor még ennél is nagyobb a hideg. mikor a társaim. a rúd se­ gítségével ugrottunk egyet. Az íjat indiai tiszafából. amitől a célpont föl-le ugrált. szélsőséges hőmérsékleti viszonyok közt is életben maradjunk. de éjszakára mínusz 4-5 fokra lehűl a levegő. . aki használtam a lábamat. tényleg ment az ugrás. sosem lőttünk élő célpontra. nem tudtuk kiszámítani. A szolgák elrejtőztek. a Törvényeket táblákra vés­ ték.) Az íjászat jó mulatságnak számított. Azt mondogattam. rendszerint az intézőt. (Nyáron délben például 29 fok meleg van. hogy megedződjünk. hogy jó fát adjon. A távolugrás más dolog volt. és azt a célt szolgálta. Nagyon szerettünk gólyalábon járni.I. A GYEREKKOR 19 . Az élet azonban nemcsak tanulásból állt. ami nem göbös. A gólyaláb otthon készült. és nem volt mindig komor. és az izmokat is erősítette. Ez volt a . hogy a legjobb pillanatban kérhessük.

20

HARMADIK SZEM

„labda", amelyet lábbal tartottak a levegőben. A lányok olyan ma­ gasra emelték a szoknyájukat, hogy rúgni tudjanak. Csak a lábukat használhatták, ha kézzel a labdához értek, kiestek a játékból. A jobbaknak sokszor tíz percig is sikerült újra és újra felrúgni a faszerkentyűt, mielőtt elvétették volna. A legnagyobb érdeklődés Tibetben, de legalábbis Ü-ben, - ab­ ban a tartományban, ahol Lhásza is feküdt -, a sárkányeregetést övezte - nemzeti sportnak is nevezhetnénk. Csak időnként, bizo­ nyos évszakokban engedhettük meg magunknak ezt a mulatságot. Régebben úgy vélték, ha sárkányokat reptetnek a hegyekben, pata­ kokban ömlik az eső, mert az Esőistenek megharagszanak, ezért csak ősszel, a száraz évszakban lehetett sárkányt eregetni. Az év egyes időszakaiban a férfiak nem kiáltoznak a hegyekben, mert az India felől érkező, párával túltelített felhők a hangvisszaverődéstől túl gyorsan szabadulnak meg a terhüktől, s nem ott, ahol kellene. Szóval, az ősz első napján a Potala tetejéről föleresztettek egy nagy sárkányt. Perceken belül különböző méretű és formájú sárká­ nyok lepték el Lhásza egét, amelyek ugrándoztak-tekergőztek az erős szélben. Lárma verte fel a várost. Imádtam a sárkányröptetést, és adtam arra, hogy az én sárká­ nyom az elsők között emelkedjen az égbe. A sárkányt mindenki maga készítette bambuszból. Legtöbbször finom selyem fedte. Könnyen lehetett jó anyagot szerezni hozzá, hiszen a ház számára becsületbeli kötelesség volt, hogy a sárkány kiváló legyen. A do­ bozformát vad sárkányfejjel díszítettük, szárnyat és farkat illesz­ tettünk rá. Viaskodtunk egymással, megpróbáltuk lehozni ellenfeleink sár­ kányát. Abban a reményben, hogy sikerül elvágni a köteleiket és elfogni lehulló sárkányaikat, a magunk zsinegére törött üvegszi­ lánkokat ragasztottunk, és egy részét bekentük enyvvel. Időnként éjjel kilopództunk, hogy felengedjünk egy sárkányt, a testbe és a fejbe kicsi jakvaj mécsest tettünk. A szem vörösen vilá­ gított, a törzs különböző színekben játszott a mélysötét éjszakai égen. Különösképp akkor élveztük ezt a szórakozást, mikor a nagy jakkaravánokat vártuk Lhodzong-ból. Gyermeki naivitással azt hittük, hogy a távoli helyek tudatlan népe mit sem tud az ilyen „modern" találmányokról, s elhatároztuk, félholtra ijesztjük őket.

I. A GYEREKKOR

21

Egyik módszerünk az volt, hogy három különféle kagylót tettünk a sárkányba, s ezek a széltől különös sivító hangot hallat­ tak, amelyek az éjszakában rikoltó, tűzokádó sárkányokhoz hason­ lítottak. Azt reméltük, ez üdvös hatással lesz ajakhajcsárokra, akik a magasban ugrándozó sárkány láttán rémülten fekszenek tábori ágyneműjükben. Erre a gondolatra kellemes borzongás futott vé­ gig a hátunkon. Még nem is sejtettem, hogy később, sárkányrepülő koromban, milyen nagy hasznát veszem majd e gyerekkori sárkányeregetésnek. Akkoriban egyszerűen játék volt csak, bár izgalmas és időn­ ként elég veszélyes játék: óriási, elálló szárnyú sárkányt építet­ tünk, megvolt két és fél négyzetméter is. Egy szakadék mellett, ahol különösen erős volt a légáramlás, a földre fektettük, kötelét a derekunk köré hurkoltuk, aztán amilyen gyorsan csak tudtunk, vágtázni kezdtünk a pónival. A sárkány hirtelen felemelkedett, majd felszállt, egyre magasabbra az égen, amíg csak bekerült a fel­ szálló légáramba, akkor rántott egyet, és felemelkedtünk a lóról: körülbelül három méter magasan repültünk, majd lassan himbálódzva ereszkedtünk le a földre. Néhány szerencsétlen flótás majd­ nem kettészakadt, ha elfelejtette kivenni lábát a kengyelből, de én, aki rossz lovas voltam, mindig időben leestem a lóról, és a felszál­ lás nagyon jó érzéssel töltött el. Bolondultam a kalandért, és rájöt­ tem, hogy ha az emelkedés pillanatában gyorsan meghúzom a zsi­ neget, magasabbra szállok, egypár ügyes rántással pedig másod­ percekkel meghosszabbíthatom a repülés idejét. Egy alkalommal nagyon lelkesen ráncigáltam a zsinórt, a szél is segített, és egy parasztház lapos tetején landoltam, ahol a téli tü­ zelőt tárolták. A tibeti parasztok lapos tetejű házakban laknak, a tetőn van egy kis párkány. Ebben tartják a száradó jakürüléket, amit azután tüze­ lőnek használnak. A ház, amelyre pottyantam, nem kőből épült, mint a legtöbb ház Tibetben, hanem vályogtéglából. Kéménye sem volt, tetőnyílás vezette el alulról a füstöt. Esésemmel felkavartam az ürüléket, és ahogy a kötél keresztülvonszolt a tetőn, a trágya jó része a lyukon át a lakókra hullott.

22

HARMADIK SZEM Minden voltam, csak kedves vendég nem. Megjelenésemet -

én is a nyíláson keresztül értem földet - dühkitörés fogadta, és mi­ után a házigazda elporolt, apámhoz hurcolt újabb kezelésre. Aznap éjjel hason aludtam. A következő nap azután egy cseppet sem üdvös munkára fog­ tak, végig kellett járnom az istállókat és összeszedni a jakürüléket, azt elvinni a gazda házához, és felhordani a tetőre. Nehéz munka volt, még hatéves sem voltam. De rajtam kívül mindenki elégedett volt, a többi fiú jót nevetett, a gazdának kétszer annyi fűtőanyaga volt, mint korábban, és apa megmutathatta milyen szigorú és igaz­ ságos. Hát nekem mi jutott? A következő éjjelen is a hasamon fe­ küdtem, de nem a lovaglástól! Azt lehetne gondolni, hogy Tibetben a gyerekekkel túl kímélet­ lenül bántak. De hát a gyengék számára sehol sem volt hely. Lhásza a tengerszint felett 3600 méterre fekszik, a hőmérsékletin­ gadozás igen nagy. Más területek még magasabban helyezkednek el, ahol az időjárás még zordabb. A gyengék könnyen veszélybe sodorhatják a többieket. A nevelés emiatt volt szigorú, nem pedig kegyetlenségből. A hegyi lakók az újszülötteket a folyóba mártják, hogy lássák, elég erősek-e az életre. Úgy 5200 méter körüli magasságban elég gyakran láttam kisebb meneteket, amelyek a folyóhoz közeledtek, majd megálltak a parton. A nagymama megfogta a kicsit, a család - az anya, az apa, és a szűkebb rokonság - körégyűlt. A csecsemőt levetkőztették, a nagymama előrehajolt és bemártotta a hideg víz­ be, csak a feje és a szája maradt kint. A fagyos hidegben a kisbaba előbb lila lett, aztán kék, végül tiltakozásul sírni kezdett. Halottnak látszott, de a nagymama, akinek nagy gyakorlata volt, kivette a vízből, megszárítgatta és felöltöztette. Ha aztán a kicsi élve ma­ radt, azt mondták, az isteni gondviselés vette kegyeibe, ha meg­ halt, sok földi szenvedéstől menekült meg. És valóban egy ilyen zord, fagyos országban ez a legkegyesebb módszer, még mindig sokkal jobb, ha egypár újszülött meghal, mintha később gyógyít­ hatatlan beteg lenne: Tibetben nagyon gyér az orvosi ellátás. Bátyám halálával tanulmányaim szükségképpen elmélyültebbé váltak, mert hétéves koromban hozzá kellett látnom ahhoz, amit az asztrológusok ajánlottak. Tibetben mindenről a csillagjósok dönte-

LA GYEREKKOR

23

nek, ajakvásárlástól kezdve az ember életpályájáig. Közeledett az idő, éppen a hetedik születésnapom előtt, mikor anyám nagy ün­ nepséget rendezett, amelyre meghívta az előkelőségeket és más magas rangú személyeket, hogy meghallgassák, miként szól a jós­ lat. Anyám kerek arcával és fekete hajával határozottan kövérkés asszony volt. A tibeti nők egy fakeretfélét hordanak a fejükön, efe­ lett úgy szedik redőbe a hajukat, hogy a lehető legékesebb legyen. A kereteket nagy műgonddal készítik, gyakran karmazsinvörös lakkal vonják be őket, és kirakják féldrágakövekkel és j a d e - meg korállberakással díszítik őket. Az erősen beolajozott hajjal lenyű­ gözően néznek ki. Tibetben a nők vidám színekben járnak, sok a vörös, a zöld és a sárga. Legtöbben egyszínű kötényt viselnek, amelyet élénk, elütő, de az alapszínnel összhangban lévő vízszintes csíkok tarkítanak. Bal fülükben fülbevaló lóg, ennek mérete viselőjének rangjától függ, anyám az egyik legelőkelőbb családhoz tartozott, így fülbe­ valója tizenöt centinél is hosszabb volt. Úgy gondoltuk, a nőknek a férfiakkal tökéletesen egyenlő jo­ gokkal kell rendelkezniük, de a háztartás vezetésében anya to­ vábbment, vitathatatlanul ő parancsolt. Egyeduralkodó volt, aki tudja, mit akar, és azt mindig el is éri. Az ünnepséget megelőző izgatott sürgés-forgásban igazán ele­ mében volt. Szervezkedett, parancsokat osztogatott, kigondolta, hogyan lehetne túltenni a szomszédokon. Anyám jeleskedett mind­ ebben. Korábban sokat utazott apámmal, jártak Indiában, Peking­ ben és Sanghajban, így bővelkedett idegen ötletekben. Miután eldőlt, mikor lesz az ünnepség, a szerzetesek vastag, házilag készült papírra (melyet csak a legfontosabb események al­ kalmával használtak) gondosan megírták a meghívókat. Minden meghívó körülbelül 30 cm széles és 60 cm hosszú volt, apa pecsét­ jével ellátva. De minthogy anya szintén az első tíz legrangosabb család egyikéből származott, kettejük közös pecsétjével együtt az övét is rányomták a meghívókra, amelyekre így összesen három pecsét került. Végül is mindez nagyon impozáns volt. Engem ret­ tenetesen rémített a gondolat, hogy az egész hűhó csupán miattam

ame­ lyek színesen lobogtak a szélben. egy írottat és egy szóbelit. abba helyezték a meghívót. veszélyes volt járni rajta. A szolgák rekedtre kiabálták magukat. Tibetben a küldöncök két. A meghívókat gyönyörű telivéreken lovasküldöncök vitték szerteszét. Szokássá lett félre­ vezető üzeneteket írni. Még manapság is előfordul. Mivel egy időben indultak. kis imazászlók díszítették. majd az írásos üzenet alapján megtá­ madták például a védtelen házat vagy menetet. de mindig a szóbeli változatot tartották hitelesnek. Réges-régen útonálló banditák tartóztatták fel a hírnököket. és a csapat vad kiál­ tozással elvágtatott. Az ünnepség pompája nagy tiszteletet ébreszt szüleim iránt mondták -.24 HARMADIK SZEM van. a botot a családi címer koronázta. de számomra ez semmit sem jelentett és nem oldotta fel a szorongásomat. A falakat le­ tisztították és újra festették. hogy a társadalmi esemény fontosabb nálam. mert a súlyos kapuk dübörögve kinyíltak. mint akik megvesztek. akiket külön erre az alkalomra fogadtak fel. amellyekkel gyakran csapdába csalták a banditákat. hogy az üzenetek eltérnek egy­ mástól. Még egy utolsó korty a tibeti sörből. Az írásos és szóbeli üzenet kettősségében a múlt él to­ vább. az udvaron pokoli lárma és zűrzavar uralkodott. nem jöttem rá. A nagyobb termekben lévő faragott faol- . aztán nagy csörömpöléssel mindenki letette a csup­ rot. sokszor teljesen különböző üzenetet visznek. a lovak nyerítettek. és a hatalmas fekete szelindekek úgy ugattak. Mindegyik hírnök villás botot tartott a kezében. a padlót felcsiszolták és felkefélték. A házban mindenütt nyüzsgés és felfordulás volt.

így csak olyan állat húsát eszik meg. Néhány aranyból volt. A buddhisták nem ölhetnek. hogy a tiszta ruhák közül is csak a legtisztábbat vegyék fel. mert a legkisebb karcolás tönkreteszi az egész virágot). míg úgy ragyogtak. Azután a virágokat egyenként méz és víz keverékébe mártják. hogy alig lehetett megkülönböztetni. azt készült felszol­ gáltatni. majd nagy üvegbe teszik. de mind szívvel-lélekkel végezte dolgát. de ha melegebbre is fordul. hogy ritka és drága csemegékkel kínálja majd a vendégeket. mint az újak. Mikor mindez elkészült. A réseket színes anyaggal töltötték ki. Abban az időben több mint ötvenen szolgáltak nálunk. ahol a legszebb virágok nyíltak. Nálunk a kamrák tele voltak ilyen hússal. A szolgák hetekkel az ünnepség előtt kilovagoltak a Hi­ malája lábához. itt kifogásoltak valamit. hogy az üvegben ne maradjon semmi levegő. százféle színű és illatú virág nő rajtuk. hogy a virág minden részét érje a fény. A konyhában is óriási sürgölődés folyt. A hús egy évig. és igen óvatosan megmossák. ügyelve arra. és a ha­ gyományokhoz hű családok egyáltalán nem érintkeztek velük. de ők az „érinthetetlenek" kasztjába tartoznak. néhány ezüstből. Anyám eltökélte. a többieket a jövendő eseményre fogadták fel. Még az udvaron is addig kaparták a köveket. és heteken át minden áldott nap kiteszik a napra. Tibet természetes hűtőszekrény. Anyám és a főintéző fel-alá rohangáltak. a gabo­ na évszázadokig is eláll. amely felbukott a sziklán. Nagyon-nagyon hideg és száraz az időjárás. Akkor az üveget lezárják. ott parancsot osztogattak. a szerencsétleneket anyám elé hívták és megparancsolták nekik. és sok új mécsest is kiraktak. hogy azok is szépen mutassa­ nak. miközben rendszeres időkö­ zönként megfordítják. (Azért olyan óvatosan. Vannak mészárosok is Tibetben. vagy amelyet véletlen megöltek. az étel majdnem korlátlan ideig tárolható. A szolgák általában nyomorultul érezték magukat. melyik melyik. Állandóan dolgoztat­ ták őket. A GYEREKKOR 25 tárokat szintén letisztogatták és újra lakkozták. rengeteg fogást készí­ tettek. és a víz-méz keveréktől megtelik nektárral. Rododendronvirágot tettetett el.I. A vi­ rág lassan növekszik. de mind annyira csillogott. . a szárazság tartósít. Tibetben a rododendronfák hatalmasak. A félig bimbósakat leszedik.

lelki­ ismeretesebbek. és levest csináltak belőle. és persze néhány más dologra is. különösen azért. amíg tésztasűrűségű lesz. boraxot meg jakvajat tesznek hozzá íz­ lés szerint. aztán beleaprítanak valamennyit abból. az árpát először aranybarnára pörkölik. A nők nem értenek a campa kavarásához. Sokféleképpen készítették. amibe ezek a szép kis virágok kerültek . mert mire Tibetbe ért. Valaki azt mondta. és ezért jobb szakácsok. mert túl költségesnek találta ezt a csemegét. sem a pontos keverék elkészítéséhez. Szeletelve szállítot­ ták Kínából. A férfiak alaposabbak. csipetnyi sóval szeret­ tem a legjobban.mondta. én nyersen. a zamatos bambuszrügyet. Kicsit vesznek ebből. Apám morgott. de nem alkalmasak a campafőzésre. A készítményt . hogy havasnak látsszanak. végül megfűszere­ zik annak reményében.az első étkezéstől az utolsóig . de a háztartáson belül ez egyébként is rám tartozik. Kedvencemet. majd az így kapott lisztet is megpirítják. Szerintem borzalmas volt: lenyelni merő megpróbáltatás. a fecsegésre. végül egy tálba rakva felöntik forró. de sokak számá­ ra ettől még finomabbnak tűnt. hogy jó lesz. . és sót. se a szépségüket.Ne légy bolond! Díszes ünnepséget kell rendeznünk. Vannak. hogy én voltam a tettes. A nők jók a takarításra. de ne veszítsék el se a zamatukat. és a szakács csak találgathatott. szintén Kínából hoz­ ták. . . Sok bambuszrügyet még főzés előtt megszabadítottam így a javától. Kiváltképp a frissen nyíló sárgászöld végekért ra­ jongtam. Anya válasza jellegzetes női válasz volt.a campát . A campa a tibetiek legfőbb eledele. Nagy kár.négyzet alakúra nyújtják. A másik különlegesség a cápauszony volt. A főzetet addig kavarják. hogy a „cápauszonyleves a legnagyobb ínyencség a világon". a szakács is a végeket szerette. aztán megtörik. hogy kiszáradjanak és ropogósak legyenek.26 HARMADIK SZEM Van. Nem szépítve a tényeket. aki fogyasztás előtt szereti kivenni és levegőre tenni őket. még maga a tulajdonos sem ismert volna rá. akik egész életük­ ben . Árpából készül. egyszerűen megromlott. sosem tudta bebizo­ nyítani. Kis cukrot is hintenek a szirmokra. Tibetben a szakácsok férfiak. vajas teával.Tíz jakot és borjút vehettünk volna azon az összegen.csak campán és teán élnek.

Egyszer csak valaki megszólalt: . kőcölöpök álltak ki a földből. hogyan ütik a tömlőt a kiálló kőhöz. ahol a vajkészítés folyt. ötven liternyi aranyló zsira­ dékkal. befedve kb. hogy a szerencsétlen flótás fuldoklik.nem mondhatnám. mindenféle viszonyok között el lehet tengődni rajta.órákon át verik a tömlőket. de nagyon tömör. mikor szótlannak láttam. A GYEREKKOR 27 cipót. Ereje megtette a magáét. Anyám beszaladt a zajra. a fülébe és a hajába. de még különböző díszesebb formákat is gyúrnak belőle. A campa önmagában unalmas. felemelte és levágta. és püfölni kezdte szegény Timon fejét. Emlékszem az egyik nagydarab emberre. ha nem elég óvatosan bántak a tömlővel. ez jelentette a „köpülést". Beszívott „huhhhh". A helyiségben. és a szétfolyó vajba esett. Az olyan ügyetlen munkások. Timon dühösen felmordult. vagy túl régi volt. mint a többiek. A szolgák közül néhányan a campát. a szájába. mindenesetre letépte a szakadt kecskebőrdarabót. Timon megcsúszott. kire­ pedt. belül szőrös kecskebőr tömlő volt. hogy nagyon higiénikus körülmények kö­ zött. a tömlő a cölöpre esett. Timon. hatalmas lapátkezével megragadta nyakánál a tömlőt. amíg csak kész nem lett a vaj. Akár­ milyen magas helyen. néhányan a vajat készítet­ ték .I. egyre lassabban megy a munka.tízen lehettek. Aztán az egészet föl-le mozgatták. Egyszer-egyszer. tápláló étel. hogy ne folyjon. A félig kész vaj egy része kifröccsent. mikor leejtették őket. mert azt hitte. hogy a méregtől nem jött ki hang a torkán . Megtöltötték jak. és megkötötték. mint amilyen Timon is volt. az erőlködéstől kidagadtak az erek a nyakán. esetleg azért. aki az erejét fitogtatta. a szőr lejött a belsejéről és a vajba keve- . A köpű nagy. Lehet. a szemébe. a nyakát megtekerték. Ha nem figyeltek eléggé. felfordították.Öregszel. Végigcsurgott a testén. egyenesen bele az elképedt Timon arcába. Ez volt az egyetlen alkalom.hallatszott. Egyhangú dolog volt nézni és hallgatni amint a szolgák . Kétszer olyan gyorsan dolgozott. és ernyedtebb „uhhh". a levegőben maradt.vagy kecsketejjel. tönkretehették a vajat.odalett a vaj -. de a nyaka Timon kezében. amikor felemel­ ték. A tejjel telt tömlőt felemelték és ráejtették a kőre.

hogy hosszú utazás előtt a lovakért imádkozzanak. A koldulásnak is megvannak a szabályai: ha valaki ajándékot kap. Az adósságot imával egyenlítettük ki. A legtöbb keleti közösségben nem szé­ gyen a koldulás. Ugyanez vonatkozott az igavonókra is. és imádkoztak azoknak az állatoknak a lelkéért. hogy ne fárad­ janak ki túlzottan. A kéregetés elfogadott dolog. vagy szétosztották a koldusok közt. Ha egyik napon lovagoltak rajtuk. hogy milyen finom ételt kaptak. Tibetben úgy hittük. jó ételt adott a kéregetőknek. milyen finomat ettek. nagyon jól megélnek a „szakmai fogások"-ból. mozdulni sem volt hajlandó. mert azt reméltük. mécsesekhez használták. Nekik tették félre a rosszul sikerült ételeket is. de a szőrcsomóktól mindenki idegenkedett. hogy győ- . Mikor a nyerget végre levették róla. A lámakolos­ torokban és a templomokban számos szerzetes egész életét az ál­ latokért való imádkozásnak szentelte. az csendesen állt egy helyben. Sok szerzetes. Az elégedett. egész úton kéreget. Nálunk az volt a dolguk. mintha csak azt mondaná: „na. és jó ideig távol tartja magát. jóllakatott urak azután végigjárták a házakat. És az állatok tudták ezt. mint mondjuk a jótékonysági célú gyűjtést más országokban. hogy a következő földi életben magasabb létformában szülessen újjá. adósai vagyunk. rossz. mely az előző nap kilovagolt. milyen igényes háztartást vezet. Vándorló szerzetest megetetni jócselekedetnek számít. A lovak sosem dolgoztak két napot egymás után. a szomszédok pedig látták. a következőn pihentették őket. A házunkban tartózkodó két szerzetes szintén kivette részét a jövendő esemény előkészületeiből. hogy ha véletlenül is. Ha valamiért olyan mént választottak ki. örülök. Odamentek a kamráinkban tárolt állati tetemekhez. hogy a szom­ szédok megtudják. és elhíresztelték. Ha valaki azt akarta. miközben egyik lámakolostorból a másikba megy. de megöltünk egy állatot és megettük a húsát. akik felolvasztották és átszűrték egy ruhán. kitér az ajándékozó útjából. Senkit sem zavart. ezáltal gondoskodtunk róla. nem tartják rosszabbnak. Tibetben a koldusok sosem szűkölködnek. A vajat ilyenkor fél­ retették.28 HARMADIK SZEM redett. kicsit megrázta a fejét és elfordult. ha egy-két tucat szőrszál került a vajba. de azt mondta. amelyekben a kamrabeli testek lakoztak.

Az anyai köte­ lességtudás példájaként mindent megtett. Egyikük az istállókban lakott. jogaik vannak. A tibeti állatok nem dédelgetett kedvencek. Három macskánk volt. és ne legyen belőlük macskaeledel. akárcsak az embereknek. Ezután térdre borultak. akik hasznos célt szolgálnak. a csodával határos. Vágtatva jöttek a lovasok. hogy a macskanépesség száma ne fogyatkozzon. és zihálva átadták a szóbeli üzenetet. Ha éppen nem volt elfoglalva a kicsinyek szoptatásával. majd a földre roskadtak páratlan színpadiassággal érzé­ keltetve. A GYEREKKOR 29 zött az igazság".I. mint egy négylábon járó csontváz. és akiknek. majd idő előtt szült. Legyünk tapintatosak és borítsunk fátylat a fájdalmas jelenetre. A hírnökök lekapták az írást a botról. Értelemszerűen Younghusband-nek hívtuk. és egy kicsit együgyű. és a kölykök közül csak a mi konyhai macskánk maradt életben. Láttam. Az egereknek nagyon óvatosan kellett közle­ kedniük. majd kiugrott a szíve a sietségtől. . és mindegyik egyre magasabb létformában születik újjá. amilyen gyorsan ideért! Semmi kétség. ezek állandóan szolgálatban voltak. Egymás szavába vágva a küldöncök köré gyűltek. Öregecske volt. A második macska a konyhában lakozott. valójában minden teremtménynek van lelke. ami ezután következett. anyát követte szobáról szobára. hogy a Rámpa ház meg­ kapja az üzenetet. . Kicsi volt és fekete. Anyja 1904-ben megijedt a Younghusband-expedíció fegyvereitől. A mi szolgáink is részt vettek a játékban. Megvárták.Egyszer közbeszóltam és teljesen megszégyenültem. A meghívókra gyorsan megérkezett a válasz. és szigorú fegyelmet tartott az egerek között. Nagyszerű ember! . A szamarak még rosszabbak voltak. velünk lakott. aztán lefeküdtek és megpróbáltak rágurulni a rakományra. . A buddhista hit szerint minden állatnak. és remek étvágya ellenére úgy nézett ki. míg megrakták őket. lengetve a villás botokat.Szegény ember. de nem is rabszolgák. Az intéző lejött a szobájából. hogy egerek maradhassanak egyáltalán. A harmadik macska nagyon tekintélyes matróna volt. nem így volt. minden erejüket beleadták abba. élőlények. hogy megtisztelje a főurak küldönceit.Nem. hogy a végső vágta előtt pihent egy kicsit.

már nem ugorhatok ki az ab­ lakon.Vajon ez vár rám? Csak órák múltán tudhatom meg. hogy megszökjek. vártam. Kedd Lobszang Rámpa? Szavamra. aki a negyven mérföldnyire lévő Cangpo folyón rin­ gatózik és himbálódzik. A sorsomról döntenek. és rengeteg a tennivaló. amikor az egyik szolga berontott a szobámba.Ennek a napnak kellett kijelölnie szá­ momra az ösvényt. és nekem nincs választásom. Négy óra van. az igen. De ha egy fiú kolostorba vonul. a második Lobszang. a szüleim neveztek el így. Különben is. Tibetben a gyerekeknek két nevet adnak.) Talán az asztrológusok azt mondják. annak meg követni kell a hagyományokat. Kelj fel! Félrelöktem a takarómat és felkeltem. sokkal jobb. legyek sárkányrepülő. mint a madár. . hétalvó vagy. Még csak az első napsugarak kukucskáltak a távoli hegyek mögül. Hétéves koromban hajós akar­ tam lenni. végül is egy Rámpa vagyok.Micsoda? Még nem vagy fent. Én kedden születtem. Az asztrológusok ma hallatják hang­ jukat! Talán kicsit későre hagytam. kap egy „szerzetesnevet" is. . és csodálatos. ezért első nevem a Kedd lett. amelytől annyira rettegtem. Hajós? Alacsonyabb kaszt? Nem! Hivatásos sárkányrepülő leszek. Az jobb. az elsőt a születés­ napja után. ragyogó szemű. mert az ember szabad. Az a nap. Mi mást tehettem. (Nem. . óri­ ásfejű sárkányokat készítek. akik visszahoznának.30 HARMADIK SZEM Végül elérkezett a nagy nap. apa hamar utánam küldené az embereit. mert favázra feszített jakbőr csónakot használnak. Sárkányrepülő leszek. mint lefelé sodródni az áradó folyón. amelyen egész életemben járok majd. De várjunk csak! Tényleg így volt? A hajósok alacsonyabb kasztba tartoznak.

bárcsak vele lehetnék. aki a varkocsomnál fogva húzott felfelé. . meg velem együtt még öten. és mindenütt izgatott hangok! A nálam két év­ vel idősebb Jaszo úgy nyüzsgött. anya. letéped a fejemet. Kedd Lobszang! A varkocsodnak egyenes­ nek és fényesnek kell lenni.Maradj nyugton. Néha már azt hittem. máskülönben tiszteletreméltó anyád megnyúz. Végül ez a szerencsétlen akármi a fejemen olyan merev lett. bezárkózott a szobájába. nem tudok ilyen aprósággal törődni. . több anyám van. ne légy olyan durva.Oh. Azt kívántam. az utolsó simítások. sietek. Szóval.Jaj.Második fejezet A GYEREKKOR VÉGE . jelenést látok. ott ültem a földön egy makacs férfi szolgával. Jaszo. olyan ko­ pasz leszek. akár a forgószél. hogy a gyüleke­ zőhelyre szólítson. mint holdfény a tavon. mint egy negyvenéves.megszólalt egy gong. Még az utolsó parancsok. Valamennyien megnyergeltük a pónilovakat: apa. Anyám úgy rendezte.De Julgye. hogy a Dzsokangba. Julgye! Ha nem hagyod abba. lecsavarod fejem.Tibetben rugalmasak az időpontok . mindenütt jelen volt. mint egy remete. mint egy kővé fagyott jak. Tíz óra körül . Apám. a Ihászai „székes­ egyházba" menjünk: a soron következő eseményeknek nyilvánva­ lóan vallásos hangulatot kellett adnunk. Anyám. elvonulva a felfordulástól. én ugyancsak vona31 . . és úgy ragyo­ gott.

Kis. a kommunisták megszállják majd Tibetet és a szabad­ ságnak bealkonyul. .a zarándokok csalogatására . többes szám!) léteztek Tibetben. elhaladtunk a 120 méter magas és 360 méter hosszú épülethegy. akiknek léptei többcentis csatomaszerű mélyedéseket vájtak a kövezeten.talán kivétel nélkül . füstölők nehéz szaga ke­ ringett a levegőben. és imamalmok százait pörgetve szakadatlanul ismételték a mantrát: „Om mani padme hum!". akikben a sóvárgás netán legyőzné az áhítatot. néhányan sajátos tanításban részesültünk. A legis­ mertebb istenek szobrát majdnem ellepték a drágakövek és gyé­ mántok.mindenki szerette vagy mé­ lyen tisztelte. saját érdekében sohasem. sötét mélyedésekből csengettyűk. Ha a beadvány vagy a kérés tisztességes volt.kis házak. Idő marta. gongok hangja szólt. aztán a Kjicsu síkság mentén lovagolva magunk mögött hagytuk Sö falvát. Megfordultunk a Lingkhor úton. Bár sok-sok évvel később történt. de kizárólag az ország érdekében használta mind­ ezt. Csak néhány kiváltságos látogathatott ide. üzletek és bódék so­ rakoztak. és akár könnyű nyári felhő a hegy gerince körül. hogy a kérést teljesítsék és az igazságtalanságot orvosolják. Egyeduralkodó volt. Körbejártuk mi is a belső kört. Az imádkozást befejezve. és fél óra múltán ott álltunk a Dzsokang előtt. élt a hatalommal és az uralko­ dás eszközeivel. megfeketedett gerendák tartották a tetőt. hogy milyen kormányzati formák (igen.32 HARMADIK SZEM kodtam. bárki folyamodhatott hozzá. Érdekes lehet. . az országban . Erős. amelyeket a kegyükért esdeklő jámbor hívők hordtak oda. s hogy a papi tudomány ne menjen feledésbe. kagylók recsegése hallatszott. ahogy a hagyomány megkívánta. A tömör arany gyertyatartókban 1300 éve nem aludtak ki a gyer­ tyák. a láma gondoskodott arról. felmentünk a templom lapos tetejére.hogy látni lehessen. nagy lyukú -. Az állam és az egyház. A templom kö­ rül . apa közéjük tartozott. A zarándokok áhítatosan vonultak a „belső körön". a Potala alatt. A falak mentén isteneink aranyszobrai álltak. A székesegyház 1300 éve fogadta ezen a helyen a hívő­ ket. Joggal mondhatom. a Legfelső Fellebbezési Bíróság feje a dalai láma volt. fémlemezek védték őket azoktól. tudta előre.

Ha a királyt leütik. Az első. „összekötő tiszt"-ként működött a két tanács között. fák­ kal tarkított Ihászai síkság nyújtózkodott. a játszma elve­ szett. Öt tartomány volt: Ü-Csang . az északi Csang. Csak válságos helyzetekben találkoz­ tak. ezért említettem a „kormányokat". A templomból csodálatos kilátás nyílt. körbefonták a völgyet. Ahogy múltak az évek.itt található Lhásza. ame­ lyet sosem kormányoztak jobban. három világi és egy egyházi személyből. meg­ közelítően 400 főre növekedett. A nemzetgyűlés. Ezután jött a minisztertanács. a Ihászai folyók csörgedező vize. A nemzetgyűlés ritkán ült össze.H. amikor az angolok megszállták Lhászát. Az alacsonyabb szinteken sok-sok lámako- . miről beszélnek. Minden egyházi ügy eléjük került. a nyugati Gartok. mint például 1904-ben. Országügyekkel foglal­ koztak. Akik gyávasággal vádolják. A tibeti háborúk sakkjátszmához hasonlíthatók. a dalai láma egyre na­ gyobb hatalomra tett szert. akiket miniszterelnököknek is ne­ vezhetnénk. ha a tartományok vezetői is jelen voltak. láma státuszú tagja volt. A nemzetgyűlést kö­ rülbelül ötven férfi alkotta. mert valójában azok voltak. akik Őszentsége után a láma. Északra és délre hegy­ óriások emelkedtek. és felelősek voltak az egyház és az állam integrálásáért. és egyre inkább a tanácsok meg a nem­ zetgyűlés közreműködése nélkül kormányozta az országot. hogy az Ékességes gyá­ ván „megfutamodott". Nem futamodott meg. és a véleményeket a dalai láma elé terjesztette. nem tudják. Keletre a bujazöld. amely szintén négy tagból állt. nem létezik rajta kívül másik világ. hogy az or­ szágot összetartsa. de ezekben az idősza­ kokban igen jelentékeny szerep hárult rá. Két magasrangú tisztviselő. úgy tűnt. a keleti Kham és a déli Lhodzong. Víz szikrázott a fákon keresztül. Nélküle nem lett volna miért harcolni: biztonságos helyre KELLETT mennie. a legtekintélyesebb Ihászai családok és lámakolostorok képviselői. és a dalai láma Mongóliába menekült.és apácakolosto­ rokért feleltek. vagyis az egyházi tanácsnak négy. a főváros. A GYEREKKOR VÉGE 33 A dalai láma után két tanács következett. A mi „királyunk" a dalai láma volt. Ezzel kapcsolato­ san sok nyugati furcsamód azt gondolja. ahogy gyakran nevezték és Sigace úgyszintén -.

Az 1200 éves Nészár kolostor szerze­ tesei rendesek. a rendőrszerzetesek sötét barnásvörösben sürgölődtek. Aztán felhangzott a dobok dörgése-morajlása és a trombiták ara­ nyos hangja.a megmentő becsületére válik.az övéket is foltok tarkították. mások vörös csuhában. Közelebb. A növendékek fehérben. de mindig megújuló látványt. ahol majdnem min­ dent meg lehetett kapni. még közelebb a kincstár. távoli hegyek tiszta fehérje még jobban kiemelte szépségét. azt remélve. hogy is­ teni áldásban részesülnek. A székesegyház kertjében szüntelen morajlás hallatszott. magában a városban megbújva a székes­ egyház északi falánál a tanácskozóterem látszott. Néhányan állatokat vezettek. akik láttak már tibeti szerzeteseket. ajándékokat hoztak. Az életmen­ tés nagy erény . Legtöbben a vö­ rös köpenyesek voltak. Amint ott álltunk és néztük a régi. utóbbit a Gyógyítás Templomaként ismerték. körötte a kereskedők bódéi és a piac. néhányan sárga.legyen állatról vagy emberrel szó . Különböző ügyekkel foglalkozó szerzetesek nyüzsögtek min­ denfelé. Az ég mélybíbor színű volt. ők „egyszerű" szerzetesek. Felettünk habkönnyű felhők úsz­ tak az égen. Külföldiek. rikoltozás. Mindannyian vagy legalábbis majd­ nem mindannyian hasonlítottak egymásra: lehetett akármilyen új a ruhájuk . zsoltárokat énekeltek. és foltjaik világosabb árnyalatúak! . tompa dobbanások . néha megjegyzést tesznek a „foltozott külső­ re". a hóborította. a meredek lejtőkön kis remetelakok gub­ basztottak. Azok.34 HARMADIK SZEM lostor volt. A két hegy közt a hideg reggeli fényben a nyugati kapu csillogott. kissé keletre apácakolostor könyökölt a halotti tetemek szertartásmestereinek a telkeibe. zarán­ dokok mormolása a buddhizmus egyik legszentebb kegyhelyén. A foltok a ruházat részei. Nyugatra a két testvérhegy. vagy akik meggyszínű ornátust viseltek. a Potalából jöttek. ezeket mészárosoktól mentették meg és ritka pénzért vették.Buddha köpenyének foltjait idézve . vagy láttak képeket róluk. szerzetesek hangja szállt felénk. Mellettünk. Sivítás. Messzi földről érkeztek.az érzelmek delejes szálai mintha csak behálóztak volna. Magasabbra. a Potala és a Csakpori de­ rengett. az idősebbek mély basszusa meg a növendékek szopránja. akiken sok arany fénylett.

Reszketek. A csodálatos.Nos. gongokkal és dobokkal megrakva. A személyes kíséretében lévő szerzetesek vagy magasrangú lámák számára megengedett. a vendégek tele­ eszik magukat és elégedettek. Sietnünk kell. fülsiketítő bőgésével telt: hangoltak a zenészek. Tibetben ezzel köszöntik a látoga- . klarinétokkal. hogy megfelelő hangulatba kerüljenek. zörögve-csörömpölve megérkeztek a muzsikusszerzetesek. A kapukat szélesre tárták. Az udvarban.II. hogy a szokásos vörös köpeny felett egy aranyat is viseljenek. de a szegényháziak gyomra üres marad.hivatalnok-szerzetes a vörös köntös felett ujjatlan aranykabátkában jár. Otthon anyám még tartott egy utolsó ellenőrzést. mint ez is volt. amelynek renge­ teg árnyalata van aszerint. ha arra gondolok. amint a kopjazászlókat lengető felfegyverzett lo­ vasok személyében megérkeztek az első vendégek. Ahogy átnéztünk a Dzsokang tetején. óriási zsivaly támadt. mintha egy művész fehér ecsetjével megérintette volna a menny kárpitját. Az arany szent szín Tibetben. ezért mindig tiszta. bíborszínű égen lehelletfinom bárányfel­ hők fodrozódtak. Anyám megtörte a varázst: . sok ilyen aranykabátos figurát láttunk. . hogy erőt gyűjtsünk a soron következő eseményekre. és a látogatók üdvözlésére mindkét oldalon szolgák sorakoztak. de ami anyám számára a „nagy nap" volt. amit magamban „a legnagyobb megpróbáltatásnak" neveztem.Türelmes pónilovainkkal végig­ csörtettünk a Lingkhor úton. A GYEREKKOR VÉGE 35 A szerzetesek a rend vörös köpenyét hordják. mit csinálnak ép­ pen a szolgák. olyan alkalmakkor.min­ dig ragyogó. Nya­ kuk körül cintányérok lógtak. Némely. Az intéző mellett két helyet­ tese állt. de a főtisztviselők közül alig valakit. Tudtuk jól. selyemsálakat hoztak. A következő fél óra a trombiták szörnyű harsogásával. Később már nem lesz időnk az evésre. még ez is „vörös"-nek számít. aztán ettünk valamit. A sötét barnásvöröst téglavörösre. . Akkor tekin­ tetünket a lobogó imazászlókra és a templom gyönyörű kupoláira emeltük. és a dalai láma hivatalos színe. Trombitákkal. A kertbe vezették őket. ne po­ csékoljuk az időt. Beszélgettek és sört kértek. minden lépéssel közelebb ahhoz. a Potalában alkalmazott . hogy a gyapjút hogyan festik.

bőrből készült maszkkal fedték az arcu­ kat. mintha az ember megemelné a kalapját) és a megajándékozott lábára rakja a sálat. hogy mindig a megfelelő minőségűt adják ajándékba. ugyanígy a szerencsekívánatokat tartalmazó leveleket is. Az álarcra gyakran ráfes- . A hölgyek. A dalai láma. átvette a sálakat. Az ajándé­ kokat mindig a megfelelő khatával együtt adják át. ha igen nagy tiszteletben akart részesíteni valakit. le­ térdel és kiölti a nyelvét (Tibetben ez olyan. Lhásza váro­ sából. ügyelni kell arra. Az ajándékozás módszere a kö­ vetkező: ha egyenrangúakról van szó. Jöttek a szomszédos uradalmakról. és az is. Az szintén meghajol. aztán odaadja egy szolgának. miközben a jobb oldalitól megkapta azt. akiknek hosszú utat kel­ lett lóháton megtenniük. Lovaikkal végigdobogtak a Lingkhor úton. Az intézőnek és embereinek egyre több dolga akadt. Éle­ tem későbbi szakaszában kétszer ért ilyen megtiszteltetés. amellyel a köszöntést viszonozhatta és a vendég rangjától füg­ gően csuklójára vagy nyakára tehette. leveszi a csuklójáról. Intézőnk. az adományozó. és a másik csuklójára helyezi a khatát. és távolabbi helyekről. Még na­ gyobb megtiszteltetésnek számított. aki az ajándékot kapja. ha ezenközben a tenyerét is felmutatta.36 HARMADIK SZEM tókat vagy egymást. tovább­ adta bal oldali segédjének. Meghajolt az újonnan érkezők előtt. A dalai láma csak elsőrangú sálakat ad és kap. így a dalai láma ezzel a gesztussal legbarátságosabb szándékát fejezi ki a másik iránt. Nyolcféle sálkendőt használnak . aztán a Potala árnyékában ráfordultak arra az útra. hogy megóvják a portól és a széltől. Minden khata többször ke­ rült elő. Az adományozó kicsit meghajol. máskülönben sértést követnek el. mely csak a mi házunkhoz vezetett. jobb és bal oldalán egy-egy emberével a bejáratnál állt.a nevük „khata" -. rengeteg vendég érkezett. hogy az ember egész élettörténete a tenyerére van írva. a nyakra helyezett sálra hármascsomót kötött vörös selyemszállal. A tibetiek szilárdan hisznek abban. jól hátrahúzódnak és kinyújtják a karjukat. A kormányban az egyébként szokásos fehér kendők helyett sárgát használtak. Ha az ajándékozó alacsonyabb rangú. megfordítja. ez utóbbi pedig az adományozó nyakára teszi a sajátját.

melyet ebédlővé alakítottak. a tibetiek általában sokkal kényelmesebbnek tartják a párnát. Ezeket fel kellett vonultatni. Úgy tűnt.II. úgy viselkedtek. aztán leültek és meg­ ittak jó néhány csésze vajas teát. vizsgálgatták a bútorokat és az értéküket találgat­ ták. vas­ tagságuk úgy 22 centiméter. ezen a napon tényleg útban vol­ tak. Rö­ viden. közben a nap folyamán többször. Az előkelő hölgyektől Tibetben elvárták. de hát én mindig elfogult voltam a nőkkel. negyven hölgy jött a kíséreté­ vel. majd kimentek. széles­ ségű és korú nők. Az újonnan érkezőket vajas teával kínálták. annál szebbnek és fiatalabbnak mutatta a maszkbeli képmás. hogy megkérdezzék az éppen arra haladó szolgától. A legváratlanabb helyekről bukkantak elő. Mindig elbűvöltek ezek a festett arcok. hogy új ruhát és ékszert vegyenek föl. Tibetben nincsenek székek. „csüng" lányt. a nők egy másik cso­ portja is megjelent: a csüng lányok. Jaszo nővé­ rem új ruhában parádézott. Szerintem borzalmasan nézett ki. mint a nők bárhol a világon. de mivel a bemutató sok öltözéssel és átöltözéssel járt volna. a párnák négyzet alakúak: körülbelül 75 cm-esek. vagy hogy mennyit ér. mint a széket meg a magas ágyat. Elvegyültek a vendégek között. hogy tömérdek ruhaneműjük és drága ékszereik legyenek. A raktárakból egyre több és több ülőpárna került elő. Néhányukat anyám tartotta szóval. a hölgy levette álarcát és köpenyét. A házban nagy volt a nyüzsgés. Itt üdítőket szol­ gáltak fel. A GYEREKKOR VÉGE 37 tették viselőjük legjellegzetesebb vonásait. a házat elárasztották a különböző magasságú. majd bevezették egy nagy terembe. a többiek körbe-körbe sé­ táltak a házon. a haja a legújabb divat szerint fésülve. Alvásra ugyanezeket a párnákat hasz­ náljuk. Annyi pedig bizonyos. A lányok anyám ruháiban jártak föl s alá. A legelőkelőbb családokból kb. felfogadtak manökennek néhány ún. csak akkor összerakunk néhányat. legalább ötször-hatszor átöltöztek. mennyibe került ez-meg az. párnákon ülünk törökülésben. Minél öregebb volt a hölgy. Céljához érkezve. és tulajdon­ képpen segítettek anyának a háziasszonyi teendőkben. az ünnepség valódi kezdetéig ezekből lehetett választa­ ni. és egy percet sem haboztak. így vagy úgy. Hogy a dolog még bonyolultabb legyen. .

Rögtön utána valami eldugott helyre ro­ hantak.38 HARMADIK SZEM A férfiakat jobban érdekelte a kerti szórakozás. hogy utánozzák. A kertben jó néhány hölgy kíséretében feltűnt anyám. vörös szegéllyel díszített hosszú szárú hófehér nemez­ csizmát. a legmerészebb felmászott és megpróbált fejre állni. egy társuk felmá­ szott rá és a tetején fejenállást csinált. Hárman feltartottak egy kb. és így néhány tojás nagyságú púptól elte­ kintve. Találtak egy két-három méteres rudat. négy és fél méteres póznát. hozattak egy akrobatacsoportot. Pár kisebb fiú is nézte a mutatványt. Majdnem bo­ káig érő vörösesbarna jakgyapjú szoknyát viselt. Ekkor kirántották alóla az egészet. Kijöttek. De valamennyi­ üknek kemény feje volt. hogy megnézzék a műsort és meghallgassák a zenét. semmi bajuk sem esett. lábán pedig vér­ vörös talpú. Ez utóbbi nem volt nehéz. Anya különös gonddal öltözött erre az alkalomra. Szörnyű zuhanással egyenesen a többiekre esett. fel­ tartották. I . ó' meg szaltózott és macska módra talpra esett. Hogy csipetnyi mulatsággal fűszerezzék. a zenészek már jól felöntöttek a garatra a sok-sok tibeti sörtől.

hogy füle köré tekert vörös szállal kellett megerősíteni. s mindez csupán csak bemele- . aki Rakása asszonynál lakott. úgy jellemeztem volna.. A fakeret vörös lakkozott fából készült. és azokat az asszonyokat. mikor hozzáment apámhoz. azon három amulett. fényezett kövecs­ kékből új szintet építettek a házukra. A nyakában aranylánc lógott.? És így tovább. mert a tibeti asszonyok a mindenkori társadalmi helyzetüknek megfelelően ékszerezik magukat. Később. . onnan a szoknya alsó széléig a halvány citromsárgából fo­ kozatosan mély. máskülönben el­ szakadt volna.II.. Az a szokás. hogy a „jódos kötszer" színéhez hasonlí­ tott. látni akartam. Akkor kapta őket.Hallotta. mint egy kalapot.. vagy csoportok­ ban társasági ügyekről beszélgettek. A fülbevaló majdnem a derekáig ért. Az egyiket a családjától. hogy tudja a fejét balra fordítani. a harma­ dikat pedig . ékszert és díszeket vásárol a feleségének. . Megbűvölve figyeltem. Sok ék­ szer volt rajta. kicsit olyan mint apa egyházi ruhája. De mindenki a nap legfontosabb eseményére várt.a dalai láma adta neki. hogy a férj. ezeket min­ dig magán viselte. ha magasabb státusba kerül. Az előző napokban anyám haját száznyolc varkocsba fonatta. Egyik fülén hosszú korallánc függött.. Szűzanya módra elválasztott haja egy fakeret fejdíszen nyugodott. akiknek elég hajuk volt ennyi copf­ hoz. nagyon szerencsésnek tartották). jádéval és kör alakú aranylapokkal volt kirakva. A hölgyek különösen buzgón csevegtek. Olyan nehéz volt. hogy egymással összhangban legyenek és ugyanakkor különféle egyházi ruhadarabokat jelenítsenek meg. A vendégek sétálgattak. gyé­ mántokkal. A haj úgy tekeredett rá. (A száznyolc Tibetben szent szám. A jobb vállán átvetett széles selyembrokát övet dereka bal ol­ dalán vastag karika fogta össze. ez válltól a derékcsomóig vérvö­ rös volt. csodálták a kerteket. hogy a fiatal láma. A GYEREKKOR VÉGE 39 Bolerószení kabátkája vörösessárga színű volt. amelyet úgy viselt a feje tete­ jén. Doringék finom.Igen kedvesem. s a színeket úgy válogatta össze.ritka megtiszteltetés . ahogyan a lugasokra kúszó futórózsa. mindegyik korbácsszíj vastagságú volt. Bíboros selyemblúzt vett alá. mikor már az orvoslást tanultam. a másikat apa családjától kapta. sáfránysárga árnyalatba ment át.

Apám mindvégig rettegésben volt! Teraszos kertjeinek. ma­ gasabb fákról . A zenészek még pompás formában voltak. mint apró manók. Ahogy még jobban besötétedett. A fo­ gadott mulattatók elfáradtak.40 HARMADIK SZEM gítés volt: az asztrológus papok hamarosan megjövendölik sorso­ mat. Tőlük függött. arany tömjéntartókból illatos füstoszlopok szálltak a magasba. Esteledett. kezükben égő vajmécseseket és füstölőket himbáltak és időnként csintalanul bohóckodva fölugrottak az alacsonyabb ágakra. De nemcsak a madara­ kat. Most szerinte mindez úgy nézett ki. aztán ahogy telt-múlt az idő. Még a hatalmas fe­ kete szelindekek is hallgattak. ha valaki a vendégek közül megállt. ame­ lyekben drága. borókafenyőkről és ciprusokról . Kezeit tördelve fel-alá jár­ kált. a fűzekről. A föld felől. Ad­ dig etették és etették őket. melyen egész életemben járnom kell. és kijelölik azt az ösvényt.és törpe al­ mafák különös veszélynek voltak kitéve.füzérekben lógtak az imazászlók. elteltek a frissítőkkel. vidám fesztelenséggel fújták a trombitát. a vendégek egyre lassabban mozogtak. egyenként kiszökdöstek a konyhák­ ba. Ahogy az első zajos vendégek megérkeztek. csattogtatták a cintányérokat és verték a dobokat. körte. amelyeket fino­ man lengetett a lágy esti szellő. Az ételhalmok kisebbek lettek. de az elcsigázott szolgák egyre újab­ bakat hoztak. A zaj és a lárma elriasztotta szokott helyükről a madarakat.és nyírfákról. a falkerítéssel körülvett ker­ tekben. A barack-. milyen pályára kerülök.a nyár. A lámakolostorokból trombiták hirdették. A nagyobb koronájú. kisfiúk cikáztak a gondozott fák közt. A nap leszállt a Himalája távoli csúcsai mögött. és megérintett egy rügyet. A megnyúló árnyak gyorsabban kúsztak a földön. hogy eltelt egy újabb nap. és aggódó hangon sopánkodott. mély csaholásuk elcsendesítve. minden fordulattal imádságok ezreit küldték az ég felé. messzi földről hozott növények és cserjék pom­ páztak. Hangjukra száz meg száz vajmécses fénye gyúlt: csüngtek a faága- . beesteledett. azok is elfogytak. hogy pihenjenek és még több sört igyanak. az egész országban híre ment. mint egy rendetlen állatkert. mit kell tanulnom. amíg nem tudtak már többet enni. Mellettük öregasszonyok kereplő imamalmokat pör­ gettek. a macskák hanyatt-homlok biztonságos helyre menekültek.

milyen öregek. (Az istenek az ördögök és az emberek mind ugyanúgy viselkednek). Elöl négy szolga ment. A hétéves kisfiúnak a kitartás kemény próbája után be kell lépnie egy lámakolostorba. mint két elefántcsont faragvány. megmondta előre. Amint az emelvényhez értek. és felsegítette a látnokokat az emelvény lép­ csőire. aztán továbbsodródtak a szigetnél menedéket kereső hattyúk felé. ott majd . mi csonangcsig . Egy későbbi fejezetben lesz még szó az asztrológiáról. fölléptek rá. A kertben felállítottak egy nagy. benne baldachinos emelvény négy tibeti üléssel. Felhangzott egy mély gongütés. A mögöttük lépdelő négy trombitás ezüst hangszerén fanfart fújt. . Még vagy egy órán át egyfolytában be­ szélt. A terefere abbamaradt. Két láma az asztrológusok feljegyzéseit és a táblázatokat vitte. Megtörtént. Időről időre beigazolódott. A menet lassan elérte a díszemelvényt. Hosszan be­ széltek harmadfényről.Lha. dre. nagyon öreg ember zárta.II. hogy neki jósoljanak. ekliptikáról. óriási fáklyákat vittek. kínai brokátból készült sárga palástjuk még jobban kihang­ súlyozta. A menetet két öreg. az Állami Jósda lámakolostorából érkeztek. Mindenki megfordult. Az előző héten a dalai lámához hívták őket. Két másik előrelépett. sípoló hang­ ját. Az emberek körbegyűltek. így megmondható előre. aztán tíz percet pihent. amit jövendöltek. A GYEREKKOR VÉGE 41 kon. Most egy hétéves fiúcska számára teszik majd ezt... másfél-negyedfényről és en­ nek vagy annak az ellentétes hatásáról. Ó'ket apám és anyám kö­ vette. hogy meghallja a főasztrológus éles. fennakadtak a ví­ zililiomok levelein.mondta. és leültek a párnákra. mindenki fe­ szülten figyelt.kiáltot­ ta elbűvölten a közönség. Egymás mellett álltak. hogy lássa a közeledő menetet. himbálództak a házak ereszein. . egyik oldalán teljesen nyitott sátrat. Aztán még egy órán át folytatta. ráncos nya­ kuk majd megroggyant a nagy súly alatt.Hále! Hále! (Rendkívüli! Rendkívüli!) . majd mint csónak a homokzátonyon. Pa­ zar. fel­ vázolta a jövőt. Fejükön magas papi süveg. kire milyen jövő vár. melyeket a szolgák hordtak ki a kertbe. A két nécsung-i öreg a legtapasztaltabb asztrológus volt az egész országban. vagy lebegtek a dísztó áttet­ sző vizén.

míg teljesen elhalt és mindenre rátelepedett az éjszaka csendje. de legvégül boldogul. nálunk töl­ tötték az éjszakát. a társaság kiözönlött rajta. Elveszít mindent és újra kell kezdenie mindent. hangos kiáltozás . A többiek elutaztak a kíséretükkel együtt. A tömeg lassan szétoszlott. Nagy nehézségeket kell elszen­ vednie. Fáklyákat vittek magukkal. és idegenek között fog élni. elhagyja a hazáját. aztán reggel indultak útnak. egyre halkab­ ban hallatszott a lovasok beszélgetése. hogy megvilá­ gítsák az utat. A hatalmas kapu még egyszer kitárult.42 HARMADIK SZEM sebészorvos szerzetesnek tanul. Ahogy távolodtak.az udvaron folyt a gyülekező. halkult a lódobogás. . Patkókopogás. Akik messziről jöttek.

Azt mondta neki. Akárhányszor elszunyókáltam. gyerünk.A lovakban több az érzés. A vendégek szedelődzködtek. Nyugtalanul járkáltam. Már csak a hold világított. Senki sem törő­ dött velem. Egyik könyökömre támaszkodva kinéztem. hidegkék fénye visszaverődött a hóföd­ te hegyekről. Én is elaludtam. ami az utamba került. Az istállókban meleg volt. rugdaltam a köveket és mindent. de egy ideig mégsem tudtam elaludni. Az utolsó mulatózok erőt gyűjtöt­ tek az éjszakára. . nekem nem jutott hely. oldalba bökött egy ló. Lassan elültek a zajok. hogy még utoljára néhány szót válthas­ son mindenkivel. hogy valami ennivalót keressek. amelyik állva. A lovak aludtak. Minden szobát elfoglaltak. dolgom van.Harmadik fejezet AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON Bent a házban még mindig zajlott az élet.morogtam magamban . Kedd Lobszang. üveget akar hozatni Indiából. a vendégek fáradtak és vidámak.inkább velük alszom. de ez sem hozott megnyugvást. Apa a ház és a kert felújításáról beszélgetett egy régi barátjával. a lovakat elő kell állítani. volt. a szolgák kimerültek és ingerlékenyek voltak. aztán szép sorjában mindegyik ellobbant. vagy felébresztett egy hirtelen hangorkán a házból. a mé­ csesek még pislákoltak. anya cso­ portról csoportra repdesett. bementem a házba. 43 .Na. a többiek az ol­ dalukon fekve. és kezdtek eltünedezni az ételek is. Rengeteg tea fogyott. Ott továbbra is nyüzsgés volt. az abrak puha. . Másnap reggel durva rúgás és egy türelmetlen hang ébresztett. Azt mondta: . útban vagy! Fel­ keltem.

mindenki sürgősen menedéket ke­ resett. Ha az ablak szabadon maradt. mire is lesz szükségem: egy faedényre a campának. mi kell. és nem számított rendkívüli látványnak. sokszor aprókavics nagyságú porszemek át­ szakították a papírt és még a fedetlen kézen és arcon is mély sebet ütöttek. mielőtt a korbácsoló. A szélviharok idején veszélyes dolog volt utazni. Tibetben nem volt üveg. én a pónimon. Elindultunk. Cu a lován. és a jakok is eléggé immúnisak voltak. a tartóból. A lhászaiak mindig gyanakodva tekintettek a hegycsúcsra. egy csészére és egy rózsafüzérre. hogy ta­ lán utoljára is. amire szükséged lesz! Cu tudja. Átvágtunk a tömegen az üzletek­ hez. Úgy néz­ tem körül. Az ablakkeretre áttetsző. hasonlóan praktikus okból is. és 108 fényes fagyöngy lesz rajta. Az ablakokat kívülről fatáblák fedték.44 HARMADIK SZEM hogy a ház ablakait beüvegeztesse. egyál­ talán nem gyártottak üveget. hogy beérjünk a bazárba. 108 a szent szám. A macskáknak sosem esett bajuk a viharban. mert még növésben voltam. és a tülekedésben Cu sokszor hangosan odaköszönt valamelyik régi barátjának.Menj. De nemcsak az emberek voltak éberek: figyeltek az állatok is. a rózsafüzér fából. ahova igyekeztünk. hanem egy másik. mint aki először látja a várost. melyet az erős szelek felkaptak és ide-oda hordtak. és valóban nagyon sokba került a szállítás. hosszú köpenyt . akik éppen akkor érkeztek Lhászába. nem annyira a betörők távoltartására. Nagyméretűt. ha egy ló vagy kutya vezette a menekülő­ ket. hogy ne menjen be a por. és vedd meg. mégpe­ dig nemcsak azért. a Potala mellett újra jobbra fordultunk. Elgondoltam. a szélkergette. Mikor az utolsó vendég is eltávozott. A boltok tele voltak alkudozó kereskedőkkel. Tibetben a férfiak bő. és attól féltem. Venni kellett egy barnásvörös köpenyt. magából a csészéből és a fedeléből. Egyesek teát hoztak Kínából. és amikor az hirtelen elbújt a fekete ködben. de nem átlátszó viaszos papírt feszítenek. ame­ lyekre egy szerzetesnek mindig emlékeznie kell. ahogy elhagytuk a körutat. azután. má­ sok indiai kelméket kínálgattak. Ezek ezüstből lesznek. Az udvarról kilépve jobbra vettük az irányt. metsző szél elérné. ugyanakkor azokra a dolgokra is utal. A csésze három rész­ ből áll majd. apám maga elé hívatott és azt mondta: . inkább.

ékszerekkel és temérdek arannyal..meg egy kést a faragáshoz. egy kis bőrtáskát a pörkölt árpának. Itt raktározzák el a legszükségesebbnek tartott dolgokat. Apám többszörös milliomos volt. egy rózsafüzért. a csészéjét. és amíg apám élt. Cu szigorúan ellenőrizte szánalmas kis bevásárlásomat. Még­ is. szorosan megkötik a derekukon. egy kést. s az kitáskásodik.III. szegény szerzetesként kellett élnem. a campaedényét. óriási birtokokkal szerte az egész országban. és azokat is csak közepes minőségben. és egy csészét . AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 45 viselnek. A felsőrészt felhúzzák. Ne felejtsük. egy fából készült campatálat. Az egyszerű olvasóval. amelyeket aztán mindig magukkal visznek. Vet­ tem tehát egy pár jakbőr talpú szandált. egy zacskó pörkölt árpát. mert egy „szegény növendékhez" azok illenek. amit nekem kellett kifényesíteni. csak a legszükségesebb dolgokat engedélyezte. Az átlagos szerzetes pl.. ezek képezték majdani vagyonomat. a szerzetes egész világi va­ gyonát magánál hordja. mint reméltem .persze nem ezüstöt. amíg tanultam. néhány külön­ böző amulettet. . és nem­ ritkán kis campa-téglákat.

amint nyájasan bár. be kellett érnem egy kézzel esztergált facsészével.Na. igen éles szél támadt. . akik minden nap látják. és az ajtók előtt sátrakban kirakott nyeregtakarókat. ahogy a já­ rókelők között bóklásztak. hogy netán fe­ lülbírálja Cu-t. miket vettem. hogy ezüstcsészém lesz. motyogott és morgott a „mai fiatalok". megragadta a fülem és vadul megtekerte. jobb minőségű dolgok kellenének nekem. meg volt elégedve mindennel. az árakon civódtak. Kóbor kutyák kószáltak mindenfelé. Előzőleg reménykedtem.legalább valami hasznom is származott belőle. A korábbi terveimre gondoltam. a kétszintes épületeket. Hazafelé Cu egész úton előrelo­ vagolt. . Cu előttem haladó ter­ metes alakjával felfogta a szelet . hogy min­ denki meghallja : . Otthon anyám megnézte. Az utcát sosem láttam még ennyire von­ zónak. amikor egy hatalmas és fenye­ gető kéz lesújtott rám. és mennyi mindent tud­ nának mesélni a nyitott fatáblák. és azt mondja. ha beszélni tudnának! Úgy néztem mindenre. szaglásztak. aki mind kábulatban él. mit gondolnak ezek a fi­ úk manapság! Mikor én voltam fiatal. Ahogy ráfordul­ tunk a Lingkhor útra. Jakok nyögtek rekedtes-öblös hangon. ha csak ritkán is. és azt gondoltam. és látni fogják. s oda a fülem. a világ minden tájáról való csodás áru cserélt gazdát azokon az erős faajtókon át. miközben Cu bömbölő hangját hallottam. gazdájuk szerencséjére várva lovak nyihogtak kedve­ sen egymásnak. hogy. a sok semmirekellő. Még egyszer meghallgat­ tam a kereskedők és a vásárlók vidám évődését. morogva is­ merkedtek.46 HARMADIK SZEM Újra megnéztem az utcát. naplopó csavargó miatt. vagy követem őt. gyerünk. de újra látom majd ezeket az utcá­ kat. hogy hátramaradok. és sajnálatomra. ki­ ugró ereszeket. Cu-t nemigen érdekli. Micsoda titkok rejtőztek a papír fedte ablakok mögött! Mennyi. újra szerte­ foszlott. a cápauszonyt árusító kereskedéseket. Úgy ordított. milyen szerencsések azok. s a fülem a helyén marad.Úgy tűnt. csak a „na gyerünk". Nem volt más választásom. ame­ lyeket szerettem volna megvenni. Szóval reményem. még egészen másként volt. Kedd Lobszang. meg azokra a dolgokra. Fel sem merült bennem. mint egy régi barátra. vagy földbe gyökeredzett talán a lábad? Nem is értem. a hosszú.

amikor apa szavaival élve „a kellemes séta a napsütötte rónán" vé­ get ért. hogyan bánnak a kis novíciák egyikével-másikával. Boldog voltam. és teraszosan egymásra növő épületeivel. és valóban. mikor láttam. A szabadban akartam lenni. hogy selyempárnákon üldögéltek. Reszkettem a félelemtől. Határozottan nem abból a fajtából való vagyok. mikor megtudtam. Drepung a világ legnagyobb lámakolostora. De nem voltam olyan hangulatban. és mint jó vá­ ros. A Rizshalom valójában hét kolos­ tor egy helyen. valamennyien a szigorú fegyelem hívei. tízezer szerzetessel. és határo­ zottan bántott. hogy nem Drepungba kell majd mennem. A várost fal vette körül. nem azért. magas templomaival. hanem tizen­ négy apát. Kedvét lelte az utazgatásban. Hét különböző rend és hét különböző iskola alkot­ ta. Ehelyett pedig körbehurcoltak mint valami díjnyertes jakot és lompos öreg hölgyeknek mutogattak. hogy megnézzem. én meg mint egy elhagyott gyermek vigasztalanul kóboroltam körbe-kör­ be. De nemcsak anyám okozott annyi sok szívfájdalmat. hogy tekintélyesnek érez­ hessem magam. hogy minden apró-cseprő szeszélyüket kielégítsék. Olyan nagy volt. ezekből állt nap-nap után minden látogatás. Apa el volt foglalva a rendfó'nökkel és az apátokkal. hogy ilyesmire kell a drága időmet pazarolnom. Apának meg kellett látogatnia a drepungi lámakolostort. és folyto­ nosan a szolgákat hívták. hogy értékelni tudtam volna az építészeti műremekeket. Anyám körbehurcolt a tekintélyes Ihászai házakon. hogy nem egy ember irányította. és még boldogabb. kis kőházaival. szerettem volna jól érezni magam a hátralévő néhány napban: sár­ kányt eregetni. hanem hogy én tegyem tiszteletemet ismerősei­ nél. AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 47 Az utolsó héten nem hagytak egyedül. önfenntartó volt. a társasági életben és az udvari­ as fecsegésben. akiknek egész álló nap semmi dolguk sem volt azon kívül. mint egy halom rizs. . a fény­ ben tündöklő kupoláival és tornyaival tényleg úgy nézett ki a tá­ volból. gyakorolni a rúdugrást. és elvitt. aki könnyen elviseli mások hülyeségét. az íjászatot.III. mert számomra mindez valódi megpróbálta­ tást jelentett. és nem is a Lhászától hárommérföldnyire épült Szera-ba. A neve rizshalmot jelent. Ha­ lálra untam magam.

Megérintett egy gongot a könyökénél. A Könyvet most másodszor nyitották ki miattam. A Könyv felnyitásának szertartása következett. (Először azért. A súlyos. Itt voltak a részletek. Aztán tiszteletteljesen meg­ fordult. Hosszú hallgatás után elmondta Tibet titkos történel­ mét. Apa visszapattintotta a borókafából készített vastag papírlapokat összeszorító aranykapcsokat. és dicső tetteik. amelyeket hazánknak és Uralkodónknak tettünk. ráöntötte a fülke fedelére. a szívem is darabokra törik. de érdekelt is ez bárkit! Napszálltakor apám értem küldött. új élet kezdődik számomra. Év­ századok óta ebbe a nagy. és hogy az ásatások miként bizo­ nyították ezt. mi­ kor belépek a lámakolostorba. Bementem csodálatos díszí­ tésekkel teli szobájába. értékes könyvek sorakoztak a falnál. 90 cm széles és 25 cm hosszú kötet­ be jegyeztek fel minden részletet a családunkról. nem vagyok gyerek többé. Itt jegyezték fel azokat a szolgálatokat is. Még ma is . . A sárkányomat elszedték tőlem és elajándékozták. hogy bejegyezzék fogantatá­ som és születésem időpontjait. A Könyv nagyon nehéz volt. hogy a Könyvet ne zavarhassák. és lepecsételte. Hozzám fordult. Beszélt arról az időről. még apa is rogyadozott kissé a súlyától. mert másnap. és a szolga máris hozta neki a vajas teát. és nincs szükségem efféle dolgokra. valamint az akkor készített tábláza­ tok. faragott faborítók lassan visszakerültek a helyükre. melyeken az asztrológusok jóslata alapult. amint felkelt.ez a szobájában volt -.mondta -. kb. egy történetet. ahol régi. és kényelmesen elhelyezkedett a párnáján. aki Lhásza közelében . az íjamat és a gyönyörű tollakkal díszített nyílvesszőket eltörték. A régi. megsár­ gult oldalakon a történelmet olvastam. akárki. mely az Özönvíz előtt is régi volt már. majd kis rézedény felett viaszt melegített. hogy kifejezésre juttassák. A főoltár mellett ült. Úgy éreztem. Szerepeltek ben­ ne legrégebbi őseink. hogy berakja a ládikát az oltár alatti mély kőfülkébe.48 HARMADIK SZEM Végre-valahára elérkezett a hét vége. és letérdelte­ tett maga elé. amely ezer meg ezer évre megy vissza. hogy visszategye a védelméül szolgáló aranyládikába. mikor Ti­ bet partjait ősi tenger nyaldosta. melyeknek köszönhetően nemességre emelkedtek.) Most nekem is alá kellett írnom a Könyvet.

„Komoly megpróbáltatást kell elszenvedned. egy szót sem szólt többet. Kint.mondta . Visszamehetek a lovaimhoz. Mutatott néhányat. egy szolga felébresztett. mert olyan gyakran játszottunk együtt. most elválnak útjaink.a következő napon . . de nem azért. megkövesedett tengeri állatokra és különös kagylókra akadhat. amikor életemben először nem otthon alszom majd. Az este. Figyelj rám: Ha nem állód ki a próbát. Miközben a sovány reggelit eszegettem. hogy elhagyjam . és elhozzák apámnak. Aztán találtak ismeretlen célból készült. amire tanítottalak. és nem vesznek fel a kolostorba.hét.mondta -. különös fémtárgyakat is.mondta. Ezzel sarkon fordult és elment. Utoljára bementem a szobámba. A hold las­ san áthaladt az égen.Na. hogy aludjak. Lefeküdtem. Ezzel befejezte. hogy kivétel nél­ kül minden kapott parancsnak fenntartás nélkül engedelmesked­ jek. Istennek hála ezért. Anyát nem találtam. Felzaklatta az elválás. én pedig . Fentről a tetőről az imazászlók csattogása hallatszott. Lelkemre kötötte. Gyakran a környékbeli barlangokba járó szerzetesek fedeznek fel ilyeneket. Cu besietett a szobám­ ba. Utolsó szavai később sem hagytak nyugodni. és csak kilencéves volt. csak intett. „Fiam. Idegen leszel e ház számá­ ra". „A Törvény értelmében mutattassák rideg keménység az elő­ kelő születésiteknek és könyörület az alacsony származásúaknak . korábban elbúcsúzkodtam már a nővéremtől.III. Elaludtam. campát és egy csésze vajas teát hozott. Hosszú ideig feküdtem apám szavain gondolkodva. és emlé­ kezz mindarra. később meg a rettegett másnapra. hogy távozhatok.úgy gondolod. vissza se térj. az ablakpárkányon egy éjjeli madár verdesett. Bár akkor cseppet sem értékeltem. Jászé­ tól. . A gyerekek iránti erős ellenszenvére gondoltam. de a család hírnevé­ re vigyázok csupán. fiú . nem tudtam elbúcsúzni tőle. de ahogyan le­ ment a hold és a nap első gyenge sugarai megjelentek az égen. amint a csupasz farudakat csapkodták. ez volt a legjobb módszer: az érzelmes búcsúzkodás megnehezítette volna. Ezután meg­ változott a hangulata. mielőtt beléphetsz a lámakolostorba". AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 49 ás. már lefeküdt. kemény vagyok és szívtelen. Viselkedj férfi módra. és elrendeztem az ágyamul szol­ gáló párnákat.

semmi kétség.összetekertem egy másik köpenyt. Magányos voltam. Pirkadt..először. az enyém . Végigmentem a lépcsőn és elindultam. és csüggedten szomorú. .. . Befejeztem a reggelit. Ha anya fent lett volna.ke­ mény volt.50 HARMADIK SZEM az otthonomat . mire egy szolga fi­ gyelmeztetett. ne ébresszem fel a háziakat. Azt akarta. bedugtam a campaedényt és a csészét a köpenyembe. apám parancsára történt. rémült. hajnalhasa­ dás előtti sötétség. megpróbáltam vol­ na rávenni.bármely mércével mérve . mindörökre. a tekercsbe egy bőrtalpú csizmát tettem. hogy kikísérjen. és ahogyan hittem. Sok tibeti gyerek­ nek könnyű élete van. mint később rájöttem. hogy idejekorán megtanuljam a fegyelmet és az állhatatosságot. csendesen lépkedjek. hogy a búcsú elmaradt. Átmentem a szobán. engedje meg. de sötét volt még. hogy otthon maradjak. és az. Végigmentem a folyosón. Elhagy­ tam hát az otthonomat.

válaszolta. csontos ember állt előt­ tünk. Kemény iskola. és akkora zajt csapott. aki óvatlanul túl közel lépett hozzá. az egyik fiú.In­ kább majomnak nézne az ember benneteket . mint ajtót nyitni nektek? . Megjelent egy szerzetes.Negyedik fejezet A TEMPLOM KAPUJÁBAN Az út egyenesen a Csakpori Lámakolostorhoz. a lábunk elfáradt már az ácsorgástól. nyomorult csirkefogók? 51 . barátságosan fogunk viselkedni. Egy ideig szelíden kopogtattunk. de semmi sem történt. ijedtünkben fiatal fának néztük. Emberek jöttek. jobb dolgom sincs. közben világosodott. egyikünk sem volt elragadtatva a másiktól.Várja­ tok ott.Szerzetesek szeretnénk lenni .kiáltotta. . Gyanakodva végig­ mustráltuk egymást. ők is ide igyekeztek. Egy ablakból kellemes ételszag áradt. az bizony! Róttam a mér­ földeket. mégis milyen kimondha­ tatlanul elérhetetlen! Végül kirepült az ajtó. és egy magas. hogy meghallották.Mit akartok itt. Azt hiszitek. Milyen közel az étel. A bejárathoz vezető kapunál két másik fiúval találkoztam. csak fokozva az éhség okozta kínjainkat. de elhatároztuk.A kapu bevágódott. Akkor az egyik fiú lehajolt. ha kész lesz. .Na. .ordította . felszedett egy követ. a Tibeti Gyógyítás Templomához vezetett. egy tapodtat se mozduljatok. sátánfajzatok? . .mit akartok. . a növendékek tanítómestere lejön majd. kis híján hanyatt esett. . kezében hatalmas bo­ tot lóbált. azt hiszem. Leültünk a földre. ha egy­ szer ugyanaz lesz a sorsunk. men­ tek.mondtam.

és visszamentem negyven lépésnyire. éhségem egy­ re nőtt. Először is. mi van benned. majd nagyot ugorva elmenekült porzott a föld a lába nyomán. de gyorsan.ügyet sem vetettek rám.kiáltotta. hogy a szempillád se rebbenjen}. aztán. tele ment vele a szemem és kis kupac gyűlt kifelé fordí­ tott tenyeremben. a félelemtől ott a hely­ színen majdnem összezsugorodtam.Gyorsan befelé! Ha megfelelsz a vizsgákon. Egész álló nap ott ültem mozdulatlan. Megkérdezte. nézzük csak miből vagy. Egyikőjük. Fenyegetőn a botja felé nyúlt. és egy szem­ pillantás alatt sarkon fordult. aki ijedtében teljesen megfeledkezett a fáradtságról. amíg nem mondom hogy elég. Szomorúan összeszedtem a kis cókmókomat. Térden állva lépkedtem. és maradj ott elmélkedő testtartásban. kik vagyunk és még azt is. belepte a hajam. intett.sokan voltak .Szent ég! . agyon­ kényeztetett hercegecskéknek! Menj vissza negyven lépést. milyen tömés: ez a hely nem való puhány. vérezni kezdett.válaszoltuk.Micsoda szemét népség jön manapság a kolostorba! A kolostor területét körös-körül hatalmas fal övezte. hogy miért vagyunk egyáltalán. aki vallásos akar lenni. vagy bottal kergetlek végig az úton. azt mondta: . hogy kíváncsian megszaglásszanak. a hetedik születésnapomon éppen. hogy lépjünk be. fiú ? Mészáros az apád? Húsvagdaló? Aki megszegi Buddha törvényét? És ide meré­ szelsz jönni? Tűnj el. Rám szállt a por. HARMADIK SZEM . . csak úgy. jómadár! Lássuk csak. egy követ do­ bott felém. De meg sem . egy pásztor fiának. A kő felsértette a fejem.A másikhoz így szólt: . mik vagyunk. Nem volt nehéz észrevenni. ülj le. de úgy. nem ittam. . Az egyik fiúnak. Hajnal óta nem ettem. A kóbor kutyák meg-megálltak egy pillanatra. Egyedül maradtam. A so­ vány szerzetes vad pillantást lövellt felém.Szerzetesek szeretnénk lenni . Azzal hirtelen meg­ fordult és elment. Hirtelen mozdulattal a szegény szerencsétlen fiú felé lépett. nincs elragadtatva tőlünk.Mit mondtál. El­ ment mellettem egy csapat fiú. ahogy parancsolta. beborította a vállam. leültem keresztbe tett lábbal. Ahogy a nap lefelé haladt az égen. Az arra járó szerzetesek .És te itt? Mi ez ? Ohó! Egy kis hercegecske. marad­ hatsz. .52 . azután ők is továbbálltak. a torkom teljesen kiszáradt a szomjúságtól.

. A nap elbújt a hegyek mögött. amit nem otthon töltöttem. hogy ki-kilöttyen a tea. a sötétben mozoghatsz. kemény évek alatt elformátlanodott. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 53 moccantam. akik kiállják ezt a próbát . Kitalálta a gondolatai­ mat és így szólt: . és ráadásul teljesen megmerevedtem. Lassan felderengett a hosszú. . hogy megmozduljak. A másikban kis tál campát tartott. rémisztően szigorúan. hogy belépjek abba a házba. Ott kellett ülnöm mozdulatlan. de akkor is ez volt az első éjszaka. Apa mindig szigorúan bánt velem. A renden belül csak azok töre­ kedhetnek magasabb rangra. Az első hét évem nem volt könnyű. és átöntöttem a campát a saját edényembe. de ahogy a nap első sugarait megpillantod. helyezkedj ugyanebbe a testtartásba. Túlzottan rémült voltam ahhoz.Megittam a teát. de először nem nyúltam értük. amit az egyik kezében hoz.Fogd. Jeges szél fújt. körülöttem mindenütt sejtelmes hangok. a félelem tar­ tott fogva. a fűzfalevelek susogtak és zörögtek. A kavicsos úton egy szerzetes közeledett. és egész nap ugyanabban a testtartás­ ban ültem éhesen. Még mindig mozdulatlan ültem. mit követelnek még tőlem. aki tapogatódzik a sötétségben. apám nem engedi. szomjasan. a legerősebb ok. A csillagok fénye­ sen ragyogtak az éjfekete égen. ha kudarcot vallok a kitartás próbáján.IV. és nem öncélú kegyetlen­ ség.Azzal összeszedte a csészét és a tálat. rettegtem a következő napoktól. Felém nyújtotta őket. mozdulatlanul. Most egyedül kellett alud­ nom a hideg ég alatt. az éjszaka külö­ nös hangjai. amely egykor az ottho­ nom volt. egyedül a félelmeimmel. Féltem. Az öregségtől remegett már a keze. Nem volt hova mennem. fiam. s a tartalék köpenyt a fejem alá téve lefeküdtem. egy öregember lépteit. kis mélyedést kotortam a földön a csí­ pőmnek. mert ez próba. semmit se tehettem. Rettegtem a sötét­ ségtől. mit hoz a holnap. A lámakolostor ablakában ezernyi vajmécses lángja gyúlt. Felálltam. aminek esetleg most gondolod. láttam. hajlott alakja is. Egyszerre csak puha csoszogást hallottam. besötétedett. Aztán azt mondta: Most aludj. Nem tudtam. Valóban fáradt voltam már. kinyújtot­ tam a lábam. minden tagom el­ merevedett már. minden porcikám sajgott. majd elment. aztán az oldalamra feküdtem és megettem a campát.

Hama­ rosan már csak a csillagok halvány fénye világított az éjszakai sö­ tétségben. nem tud gyorsan járni. Felnéztem. olyan. valamit vonszolt maga után az úton. fiam. hamar belefáradtak a meddő próbálkozásba. talán megfeledkeztek rólam? Vagy egy újabb próbatételnek vetnek alá. az a mondás jár­ ta. hogy csak a nők és a kislányok olyan ostobák. akár a méhek zsongása egy forró nyári napon! Ahogy múlt az idő. Kisfiúk kószáltak az úton. Aztán. és odébbálltak. mint mikor valaki ébredezik. Végre meghallottam az öregember lépteit. rejtélyes ügyei­ ket intézték. de nem mertem megmozdulni. Tudo­ mást sem vett rólam. Balsejtelmem támadt. mostanra már elgyengültem az éhségtől. időnként porzáport zúdítot­ tak rám. és újra a szemlélődés pozitúrájába merevedtem. mert ha megmocca­ nok és nem állom ki a próbát. élettelen. folytatta éjszakai küldetését. Hogy ne le­ gyek ilyen gyenge. Szuszogást hallottam. és vigyázz. Gyorsan felültem. fi­ nom sóhajtás. A lámakolostor fokozatosan életre kelt. vagy piszkos megjegyzése­ ket tettek.Enni. kavicsokat rugdostak felém. nincs hova menjek. s máris trombita­ hangra ébredek.és innivalót hoztam. és éheznem kell? Egész nap nem moccantam. A reményem elszállt. Ebben az időszakban a hold későn kelt. Egy nagy fekete szelindek volt csupán. Hirtelen fel­ lángolt bennem a remény. Ez alkalommal több jóindulattal nézett rám és azt mondta: . szinte le sem hunytam a szemem. ne . hogy sírjanak. Aztán. egyre jobban megmerevedtem. A különböző épületekből szerzetesek jöttek kifelé. ha nem fogadnak be a kolostorba. emlékeztettem magam rá. mozdulatlan vá­ ros levegője vette körül. mintha ott sem lennék. hogy fiatal még. Apám világosan megmondta. és egy sötét foltot láttam közeledni. nem mertem elaludni. hogy együttműködőbb áldozatokat keressenek. Még jön a holnap. De mivel nem reagáltam. de a próbának nincs vége. ahogy napszálltakor megint sötétedni kezdett.54 HARMADIK SZEM Úgy tűnt. a hegyek mögött a közeledő nappal első fényei ragyogtak az égen. zokogni tudtam volna. mely mormogássá erősödik. Először az alvó. majdnem lábra ugrottam. később pedig mély zümmögés lesz belőle. a kis vajmécsesek lángja is fellobbant a kolostorépületekben. ő sem fogad vissza. még alig pirkadt.

A kövek mintha csak késpengét növesztettek volna alat­ tam. a ködben épületek. Megpróbáltam felállni. annak még nálam is hosszabb ideig kell egy helyben ül­ nie. hogy a sok szenvedés után most mindent el­ ronthatok. mint az előző éjjel. Miközben töprengtem. fiú! .Vegyél részt az esti istentiszteleten. micsoda boldogság. mert nagyon sokan elbuknak a huszonnegyedik órában. aztán reggel találkozunk. Nem várok tovább. megláttam a tanítómester magas alakját. . . Amíg beszélt.Ha pihenni akarsz.Gyorsan felkaptam a csomagomat és odatántorogtam. Összeszedtem minden erőmet és sikerült legyőznöm a szédülést. Úgy látszott. Egy világosabb pillana­ tomban ráeszméltem. így követtem a tömeget. Az éh­ ségtől felpedzett érzékeim jelezték. Bevágtam az első sorba.IV. néhányan megpróbálták el- . egyre gyengébb vagyok és szédelgek. Ezzel megfordult. A következő.Épp akkor.gondoltam -. melyet áthajtanak a hegy hágóján. nem akartam szerzetes lenni egyáltalán. de nagy sokára szürkülni kezdett. fajtájú­ formájú szerzetes nem akartam lenni. hogy nem vagyok kotlóstyúk. és is­ mét áttöltöttem a campát a saját edényembe. az ajtó­ ban messze.Gyere be ! . A láma­ kolostor ködben úszott. a harmadik napon. de egy szemernyit sem voltam boldogabb. nagyon kellemetlen helyen karcoltak. ennivaló van valahol a közel­ ben. mint egy teherhordó állat­ nak. Étel .egyik a má­ sik után . hegyek­ kel és szerzetesekkel tarkított lila foltok tűntek fel. Bent meleg volt. Valódi félelem­ mel gondoltam arra. Ahogy a lábak között rohantam négykézláb. és elment.szólított.mondta. éreztem. Nem volt több választásom. megittam a teát. . és füstölők nyugtató szagát éreztem. színes fények. sosem jön el az este. .campa. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 55 mozdulj. Újra lefeküdtem. de a lábam annyira elgém­ beredett. egyszer csak elszenderedtem. hogy arcra estem.Gyere ide.Remélem.újra megjelentek az apró fények. vajas tea. semmiféle szektájú. és az esti szél játékosan fel-felka­ pott egy-egy elhullajtott madártollat. Hely­ zetem igazságtalanságán tűnődtem. ott maradhatsz ma éjjelre is. . . amint szemlélődő testtartás­ ban ültem. a nap is megállt az égen. nem bírom tovább. Az ablakokban . . mintha egész életemben ezt gyakoroltam volna. ma éjjel meghalok .

Olyan fáradt voltam. azt gondoltam. előkelő származású. és a varkocsomnál fogva lábra állított. én pedig beosontam egy óri­ ási oszlop mögé. az esti szertartásra. Puha. Csak akkor állt meg. Aztán a szerzetesek kitódultak a templomból. Meghalok . amire tanítottalakl" Gondolkodás nél­ kül megfordultam. kis nyomást alkal­ maztam. amit alólam húzott ki. meg se tudod védeni magad! . A magas.és hangok: . .gondoltam . a tanító le­ nyúlt. kásás campa ömlött az arcomra. egy a majdani vezetők közül? Hah! Nesze neked! .Mi folyik itt?! Ijedt suttogás volt a válasz: . Miután ettem. mikor a feje hangos koppanással egy kőoszlophoz verődött. az orrából patakokban ömlött a vér.minden baj véget ér. Ütések és rúgások zá­ poroztak rám. gyertek.Kemény ütések záporát zúdította rám.azt hittem. meg­ állt az élet. ez is a próba része.56 HARMADIK SZEM kapni a varkocsomat. leesett a kőre. képzeletben hallottam az öreg Cu búcsúszavait: „Viselkedj férfi módra. azt. nem védekeztem. miként zajlott. széthasadt a fe­ jem . Követtem a töme­ get a belső templomba. A többi fiú visszatartotta a lélegzetét.Új fiú. átrepült fejem felett. hogy rendben van.Figyelj! A vén Zörgőcsont pré­ dára les. verjük el! A körém gyűlt növendékek egyike a köpenyemet lóbálta a feje fö­ lött. egy másik elszedte a bőrcsizmá­ mat. látni akarják. és csomagommal a fejem alatt elaludtam. Akkor hirtelen hangosan ordítani kezdett valaki: . hogy nem tudom. és ahogyan Cu-tól tanultam. engedelmeskedek-e a tizenhatodik törvény parancsá­ nak: „Viseld a szenvedést és a nyomorúságot türelemmel és alázat­ tal. Fülsiketítő csattanás riasztott fel . . és semmi sem tartóz­ tathatott fel.Mulya tökfilkó! Nyápic alak! TE. A mester meghökkent. majd harsogó ne- . . amelyről teljesen lehorzsolódott a bőr.Úgy látszott.Úgy tűnt. csontos szerzetes hangos üvöltéssel talpra ugrott. elnyúltam a kövezeten. csúszott egy darabig az or­ rán. emlékezz mindarra.Ahogy szedegettem a campát a szememből. kicsit jobban éreztem magam. és a fájdalomtól elakadó lélegzet­ tel. az ütések sosem érnek véget. de ennivalót kerestem. . de senki sem figyelt rám.Hitvány nyápic. és azt üvöltötte.

nézzük. ez az. hogy tudtam. hogy egy jakhajtó fia ügyesebb-e vagy egy hercegé. és mikor átugrott. oldalra ugrott. jó felépítésű fiú volt. Meg kellett harcolnom felnőtt férfiakkal is.időnként kegyetlen ki­ képzésnek. amit tu­ dott". hogy a durva és vad verekedéshez szokott. hála Cu-nak. A tibeti változat különbözik a dzsúdótól. nehézkes. elernyedtek. és könnyedén megcsavartam a karját. ahol nem számít az erő vagy a kor. Most. az öreg rendőrszerzetes iránt. ujjai. megcsavartam az egyik lábát. Kicsúszott a lába alól a talaj. te vagy a legnagyobb ve­ rekedő a kolostorban.IV. a jövőm ettől a küzdelemtől függ.„mindenre. akkor felpattant. (Lásd még a 109.Na.) . előbb leírt egy félkört. Leesett. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 57 vetésben tört ki: . azért nevezem mégis így. megragadott egy ne­ héz füstölőedényt. otromba tizennégy éves fiúra bökött. oldalon. Elléptem hadonászó karja alatt. Megtanított . végre örültem egy kicsit. ha küzdelemre kerül a sor. Ngavang. Óvatosan körözött. Ahogy Nhavang nekem rohant. Először életemben hálát éreztem Cu. hogy elkapjon és tehetetlenné tegyen. és a láncánál fogva hozzám vágta. Egy pillanatig nyöszö­ rögve feküdt a földön. De még nem volt neki elég.Nézzük csak a fiatal pávakakast! Vagy talán sa­ rokba szorított patkány? Melyik? Aha.könnyedén beledöftem az ujjam a nyaka tövébe. majd a fejére esett. Ez alka­ lommal megpördült és a bal vállán ért földet. Fiatalabb korában nagyszerű dzsúdó* szakértő volt Khamban. és egy magas. oldalra léptem. Ngavang erős. a füstölő akár egy ki­ lőtt csúzli. és az . és . Nem ijedtem meg. amit ki kell talál­ nunk! Megfordult. melyekkel a láncot szorította. Az ilyen fegyver lassú. Lát­ tam. ahol az ereje előnyt jelent. és rám ugrott. de a mozgása esetlen. fejlettebb is nála. tényleg nagy ügyes­ ségre tettem szert. könnyű kikerülni. majd azt mondta: . Ebben a tudo­ mányban. Lehajol­ tam. Rám rontott.ahogy szokta mondani . mert a tibeti név a nyugati olvasónak nem jelent semmit.ahogyan Cu mutatta . mint szikla a hegyoldalon. a körülöttünk álló fiúk és szerzetesek egy csoportjára zuhant.

miért.szólt -.és innivalót. hogy a tudo­ mányokban is olyan vitéz vagy-e. az egyházi hivatalok. aztán azt mondta. igyál.a mesterük vagy már . Most gyere ve­ lem. Ezt az „érintést" gyakran használják arra. és odasétáltunk az apát házához.Valódi férfi vagy. Nagy buz- .kísérjen hozzám. adok neked enni. . Kedd Lobszang Rámpa. A növendékek tanmestere barátságosan üdvözölt. hogy a lélek kiszabaduljon a testből asztrálutazásokra vagy hasonló célból. látom. megtudod majd. aki előzőleg enni hozott nekem. ülj csak le! Megnézzük. uram. most már elégedett. majd földre borult. nem kerül rossz kezekbe. Gyere! Követtem a széles folyosókon. de közben azt mondta : . elhaladtunk a Buddha-szobor előtt és a Gyógyítás szimbólumát megkerülve beléptünk az apát sa­ ját szobájába. Most átveszed a helyét. Jóra tanítottak. hogy jóra használod a tudásod. .Akkor rászolgáltam egy kis ennivaló­ ra. úgy.Ülj le. fiam. itt van a fiú. Az öreg szerzetes.Hihetetlen sok kérdést tett fel. fiú. fiam . és csináld. újabb tekergős folyosókon. szóval vigyázz! . A növendékek tan­ mestere hozzám lépett. amennyit akarsz. Uram. szó­ ban és írásban is egyaránt.Kövess. .Hajolj meg. Az utóbbi napokban nagyon keveset ettem. míg végre felértünk a lapos tetőre.Fiam. Beléptünk az aranyozott fatáblákkal díszített ajtón.Ezzel a növendékek tanítómestere háromszor meghajolt. ragacsosan és lottyadtan. Újabb lépcsők következtek. aztán mondd meg az egyik huligán­ nak . megveregette a hátamat. Hat órán át ültünk egymással szemben a párnánkon. mint egy darab rosszul kikészített jakbőr. . hogy majd­ nem hasraestem. Rendkívüli megtiszteltés. megkeresett és így szólt: . Megpróbállak rajtacsípni.58 HARMADIK SZEM Ngavang körülbelül egy fél órán át eszméletlen volt. a belső templomok és a tantermek mellett. hajolj meg. Azután fel a lépcsőn. de kedvességgel és könyörülettel kell felügyelned rájuk. beviszlek az apát úrhoz.Egyél. A tanmester felállt. mikor belép­ tem a szobájába. mely a tetőre épült. Úgy éreztem magam. mint a viadalban. az Istenek Termei és gyógyfűraktárak mellett. Ngavang félelemben tar­ totta a növendékeket. fiú. . amit én. fiú! Merészen így válaszoltam: . megálltad a helyed.

Kacskaringós utakon keresztül kis szobába. ami tőlünk telik. Bár csak hét­ éves vagy. és néhány rövid év alatt többet fogsz tudni. segíteni fogunk. Ezoterikus tanulmányokat is folytatsz majd. amelynek szilárdsága a sziklákéval vetekszik. amely semmitől sem retten vissza. úgy beszélek hozzád. hogy megértsem. Fizikai munkások. a tanítómester felkelt és mélyen meghajolt. A mester csak akkor tör­ te meg a csendet. mint amennyit hosszú élete során egy láma általában megtanul. hogy az asztrálsíkokon utazzhass. mindent. Most annyit. és elindultunk kifelé.IV. és a mester a következőket . a „borbélyműhely­ b e " vezettek. Tibeti módra keresztbe tett lábbal. Bólintott. és olyan eltökéltségre. Az utolsó tincset akkor távolítják el. Nagyon figyeltem. Most elvisz­ lek. A kitartás próbája kíméletlen volt. Az okot később majd megtudod. Az Út nehéz lesz. mert így lettél ne­ velve. mindent tudok rólad. mint férfihoz. in­ tenzív képzést. Az apát szenvtelen tekintettel ránk nézett. Különleges képzést kapsz. és ahhoz. Aztán így szólt: Kedd Lobszang Rámpa. ha valaki belép egy szerzetesrendbe. aki a magasabb rendű dolgokra. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 59 galmamban. hogy minden ezer szerzetesből egy az. és nemritkán keserves. amit kell. a magasabb szintű fejlődésre alkalmas.A gyógyítás tudomá­ nyát és az asztrológiát fogod tanulni. hogy azt tegyem. de nem ok nél­ kül volt az. mikor az előző nevét elveti. amikor a szobájába értünk. Az Ösvény kirajzolva előtted. olyan bátorságra van szükség. A tisztánlátást kikényszeríteni fájdalmas dolog. ha or­ szágunk majd idegen felhő alatt lesz. hi­ ány azokból van. hogy kopaszra borotválják a fejedet.Fiú. Fáradt voltam! így folytatta: . Itt leültettek a földre. akik megőrzik és továbbadják tudásunkat. és úgy. akik forgatják az imamal­ mot. mikor a szerzetesnevet kapja. De amiben csak tudunk. A többiek sodródnak és napi munkájukat végzik. Kedd Lobszang Rámpa. párnákon ültünk. csak figyelt. Tibetben. amit megjö­ vendöltek neked. egy fürt kivéte­ lével leborotválják a haját. Egy ideig az apát úr nem beszélt. Az egész túl nehéznek tűnt nekem. hogy tudni akarnák a miértet. Minden segítséget megkapsz. Belőlük nincs hiány. én is leborultam. . és hellyel kí­ nált. kitartóan kell dolgoznod. ahogyan kell. Én követtem a példáját. de erről egy kicsit később. anélkül.

mikor a fejemre öntötte. mert azonnal nevet kap. hogy felpattantam a földről kínomban. amit otthon padlókaparásra használtunk. . így könynyebb eltávolítani a hajat. Va­ lahonnan szerzett egy nagy ollót . Ebben a könyvben azonban továbbra is a Kedd Lobszang Rámpa nevet használom. a segédje odarohant. Tamcsö előrelépett. De ez csak a kezdet volt. ami annyira forró volt.hívott a mester. minek is nevezzünk? Még egy ideig mo­ tyogott magában. . Kilógó nyelvvel és egyre- másra morogva.Ó. egy örökkévalóság után .nekem legalább is úgy tűnt. . . aztán megszólalt: . A segéd ho­ zott egy tál forró vizet. jobb kezével megra­ gadta a varkocsomat és egyenesen fölemelte.üvöltötte. és olyan szorosan tartotta a varkocsomat fel­ felé.válaszoltam.Ne aggódj. Bevezetett a szobájába és elővett egy nagy könyvet. jól vajazott.Na most. .a szolgák nálunk ilyennel nyír­ ták a növényeket. jól gondozott.60 HARMADIK SZEM mondta: .Tamcsö. fiam! Gyönyörű varkocsod van. Végül.Tise! . mert így egyszerűbb az olvasónak. . nem volt több haj a fejemen.Aha! Megvan: mától fogva Zamigmarlálu a neved.Mi baj? Felforrtál? Igen. Tamcsö addig ügyködött a siralmasan tompa olló­ val. Gyere! . Gyere és tartsd a végét! Tise. Kész öröm levágni. borotváld meg a fiút! Ne hagyj egy tincset sem. ez igencsak hasonlított arra a szerszámra. mire megnyugtatott: . míg levágta a copfomat. Fogott egy háromoldalú borotvát. hogy majdnem felemelt a földről.

A zenészek rázendítettek egy jól ismert dallamra. hogy kövessem. úgy tudtam. mi lesz! Cu tényleg jó mester volt. és lássuk. mert ahogy kifelé jöttünk. .Ez még az isteneknek is gyötrelmes kínokat okoz. mi történik. te pedig egye­ dül énekelsz majd! Újra kezdődött a zene. Csak fel kellett nyúlnom. mind jól ismerték Cu-t. A kórushoz próbálunk. olyanra. Örömöm azonban nem tartott soká. és hirtelen a könyökére ütnöm.kiáltotta. Arcán előbb döbbenet. állj! . De hamar ész­ revette. egy dobos. miért hívott össze bennünket: . amit min­ denki tud. Vágjunk rá tüstént a két kis „furcsa csont­ ra". hogy elbántam Ngavanggal. hogy hamarabb elenge­ dett minket. A zenemester felhúzta a szemöldö­ két. Ismét leállított. Akkor a zenemester egyenesen hozzám fordult. s koszos kezét az igencsak sajgó koponyámra tette. majd valódi fájdalom tükröződött. így tettem. és olyan jót nevetett. milyen a hangotok. De nem sokáig. Három zenész várakozott a hangszerénél. és egy osztályba raktak a ti­ zenhét éves növendékekkel. olyan csupasznak éreztem magam.Nevetségessé akarsz tenni? A zenészek újrakezdik.Énekelni fogunk. Odamentem hozzá. . akinek ezüsttrombitája volt. buta fiút kivéve senkivel sem volt bajom. Til­ takozásul felemelte mindkét karját. többet tudok az átlagnál. ahogy kell. akikkel a héten később találkoznom kellett. Mögém jött. és őt tartották a legjobb dzsúdószakértőnek egész Tibetben. A többiek látták. így egy nagydarab. hogy megnézzem. A zenemester felbőszültén in- . úgy találták. vajon mi­ lyen újabb nehézség vár rám. egy láma intett nekem. mint egy frissen tojt tojás. egy kagy­ lókürtös és egy trombitás. szólt. Valósággal törpének éreztem magam az óriások közt. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 61 Mikor bevitt az osztályba. Énekelni kezdtünk.IV. Újra kezdtük. Befordult egy zeneszobába. éppen hátat fordított nekünk. -Tökfilkó! . ők is újonnan léptek be a rend­ be. miközben azon töprengtem. Este fél kilenc lehetett.kiáltotta. Mivel otthon jó nevelésben részesültem. mikor a fiú a fejemre tette a kezét. A dzsúdóoktatók. A láma el­ magyarázta. ahol kö­ rülbelül húsz fiú volt. Még egyszer megpró­ báltam az éneklést. A fiúkkal nem gyűlt meg többé a bajom. és énekeljetek úgy.Állj. . így maradt vagy háromnegyed óránk az esti istentiszteletig. Tanárunk. hogy fájdalomtól üvöltve békén hagyjon.Kezdjétek újra.

aki velem volt.Elmentem.Edd meg. . és olyan üres lesz a hasad. mert mindent elrontanál. . mert arra eszméltem. lekésed az istentiszte­ letet. így szólt: . fiacskám. barát­ ságos láma a vállára ültetett. A fiúk kifelé mentek. hogy a szertartásnak vége. elmulasztod a vacsorát. Menj most. legalábbis reggel ötig nem. .Kedd Lobszang Rámpa.Valóban na­ gyon hálás voltam. Szent isten. felébresztet­ tek-e. Eddig olyan kevés ember volt ked­ ves hozzám. Nem mintha megszerettem volna a helyet. . aztán gyere be hozzám. hogy mivel nincs más választásom. a zenéhez nincs tehetséged. Ma hajnali ötig aludhatsz. Hamis? Enyhe kifejezés! Fiam. nagy nehezen felébresztett. fiam. és akkor kapsz majd. és teát.Figyelj. fiam. s ahogy a többiektől láttam. Valaki megra­ gadta a köpönyegemet. felhalmoztam a pár­ nákat a fal mellé. azután be kell vigyelek Mingyar Don­ dup lámához. csak előző este kerültem a kolostorba? Mintha ezer éve lett volna! Úgy éreztem.Sietnünk kell reggelizni. campát.hahaha . vagy kiabálással.Mingyar Dondup láma küldött.Gyerünk. . Elszunyókálhattam. mint egy dob. .Felkeltem. Az énekórák alatt mást tanulhatsz.. ideje gyülekezni az utolsó istentiszteletre. aki az előző nap barátságos volt velem. alvajáró vagyok és ismét üres a gyomrom. te botfülű bar­ bár! . vagy maradni akartam volna. úgy.62 HARMADIK SZEM tett egyet. és ugyanazt csináld. és felrepültem a levegőbe. Lát­ tam. vagy veréssel tanítottak. és a nagydarab láma . akkor teszek jót ma­ gamnak. amit én. . hogy egy nagy szobában vagyok. ha minden különösebb hűhó nélkül megtelepszem. Megmutatom. aztán feküdj le. hogy pont szemben ültem vele.miközben aludtam . és három párna van alattam. A templomi szertartásokon sem énekelhetsz.bevitt az ebédlő­ be. Előző este. . amikor az egyik fiú. Ötvenöt év óta vagyok itt. amint azt fújták. hogy segített. .Kezdtem lehiggadni és megtelepedni. de még ilyen hamis hangot nem hallot­ tam. Egy óriási. Talán így volt jól. Tétlenül ődöngtem. az. hol fogsz aludni. többé nem kell énekebed.Belépett a templomba.Eztán már semmit sem hallottam. Tudod. Csak rájöttem.. máskülönben elszundítottam volna. .maradj csendben! . ha késel. valamint főtt zöldségeket tett elém. hogy nézzem meg. de ha éneklek . Engem gondosan letett egy párnára maga előtt. még mindig a vállán vitt és csak a fiúk ülőhelyének végében foglalt helyet. míg meghallottam a trombitákat.

A táplálékkal szent tudást kell magukhoz venniük. Mindenki nevetett. vörösesbarnában kellett járnunk. gondolkodás nélkül válaszoltam: . Szakembereknek készültünk. így hát bőven volt benne részünk. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 63 Reggelinél a felolvasó a buddhista Szent Iratok. a Kangyúr száztizenkét kötetéből mondott fel részeket. hogy az a fiú nem figyel.Azt.ritka alkalom -. akik a ház­ tartást vezették. A legtöbb lámakolostorban nem volt ilyen rend. ahol párnák voltak. de ezt most megúsztam. vezetőknek. Minden étkezésnél van egy felolvasó. aki az olvasópultnál áll­ va a Szent Könyvekből olvas. mert rámripakodott: . ahogy tetszett.Te. negyvenöt centiméter magas asztalról ettünk. én meg megúsztam a leleplezést. ott. Mi. sőt vad fe­ gyelem uralkodott. Nem hordhattuk a növendékek fehér köpenyét. mert a lá­ ma jelentése „legkülönb". hogy ne legyenek zaklatott gondolataink. az pedig nem alkalmazható kivétel nél­ kül mindenkire.Mint a villám. Látta. esetleg lustálkodtak. Csampala láma olyan szigorú volt. és elmagyarázta. belőlük lettek a lámák. a rendet és a képzést esetünkben különösen fontosnak tartották. s egy kb. mint az apám. mint a már felavatott szerzeteseknek. mi is részt vettünk a házimunká­ ban. csak jót cselekedj. de ezek szolgálószerzetesek voltak. Uram. Egyik mondása sze­ rint: „Valamennyi képesség kapuja az olvasás és az írás". A mi kolostorunkban nagyon kemény. ha előre akart jutni. ne tégy rosszat másokkal. Egymást váltva. Ezer­ ből talán egy. Nem zajonghattunk és tilos volt könyökölnünk. Csakporiban valóban vasfegyelem volt. mindannyian a földön ül­ tünk. A szerzetesek az étkezések alatt nem beszélhetnek és nem is gondolhatnak az ételre.IV. rajtacsípem. mit mondtam utoljára! Gyorsan! . . Buddha tanításának ez a lényege" Az apát úr. hogy máshol jár az eszem. hogy az írás szövegét szerette volna hallani. A szerzetesek dolgoztak. Nálunk is voltak háziszolgák. ismételd csak el. Maga Csakpori „vas­ hegyet" jelent. Mindig emlékez­ nünk kellett a régi buddhista mondásra: „Lévén tenmagad a példa. A felolvasó is nevetett . azonnali engedelmességet követelt.

Gyakran tiszteletlenül arra gondol­ tam: „Miért nem hagynak békében pihenni? Ez az éjféli kelés fel­ dühít". és a sötétben a köpenyek után kotorásztunk. és így tovább. Minden második sor szemben ült az előzővel. így az első és a má­ sodik sor egymás felé nézett. Itt megszámlálhatatlanul sok vajmécses fénye próbált keresztültörni a füstölőkből kerengő füst­ felhőkön. Az egyik tanítás a következőképpen hangzott: „Jobb megbékélt tudattal pihenni. Sorokban ültünk. Mikor az éjféli trombita­ szó beharsogta a félhomályos folyosókat. ez így szokás Tibetben. Keleten tudják. hogy a hangoknak ere- 65 . Szerzetesek és fiúk százai ültek törökülésben a földre tett pár­ nákon. A pislogó fényben változtak az árnyékok és az óriási szent alakok megelevenedni látszottak. mintegy mormolásunkra válaszolva. Aztán felöltöztünk. a sorok a terem egész hosszát betöltötték. és a többiekkel együtt le kellett mennem imádkozni. Mind­ annyian meztelenül aludtunk. a második és a harmadik pedig háttal ült. mikor dühös az ember". De senkitől sem kaptam kielégítő választ. Dünnyögtünk és különleges hangsorokra épülő szent énekeket énekeltünk. álmosan legurultunk a párnákról.Csakporiban éjfélkor kezdődött a „nap". hajolgattak és himbálóz­ tak. nem volt valami fényes kedvünk ebben az órában. ahol nincs hamis álszemérem. mint Buddhaként ülni és imád­ kozni. Végigcsattogtunk a folyosókon. betömködtük tartozékain­ kat a köpeny elülső bugyrosan felhúzott részébe és elindultunk.

hanem az ember termé­ szete. de megszegik. hogy egyik vagy másik egyenesen ránk tekint. Időnként örültünk a szünetnek. Hihetetlenül hatásos látvány volt a több száz ember. Külön felmentést is kaptak. miköz­ ben az ötödiket („Tiszteld az öregebbeket és az előkelő származásúakat!") állandóan citálják. A füstölők kék felhői kavarogtak-gomolyogtak az istenek térde kö­ rül. és nem lesznek jelen a szertartásokon. Déli egyig tanultunk. hogy ennyi meg ennyi időre eltávoznak a kolostorból. megszakítva tanulmányainkat kb. más tárgyat. Engem legalábbis feláldoztak miatta. Tapasztalataim alapján inkább azt hittem. A felolvasó még ennél az étkezésnél is egyhangúan mormolt. ilyenkor a reggelinél szólították azokat. és reggel négyig aludtunk. hogy Lhászának szüksége volt valamire. Negyed ötkor egy újabb szertartás kezdődött. Ezt követően egy órán át fizikai munkát végeztünk. De akkor még nem ehettünk. campát és vajas teát. mint az istentisztelet előtt. egy hangkombináció metafizikus erót hozhat létre. aztán visszatértünk párnáinkhoz. Tibeti törvényeink közül a második így szólt: „Gyakorold a vallási szertartásokat és tanulj!" Hétéves fejjel tudatlanságomban képte­ len voltam megérteni. de háromnegyed tízre vissza kellett érnünk a tanterembe. Az étkezés alatt közölték a napi tudni­ valókat és adták ki a parancsokat. először egy félórás szertartás következett. negyven percre újabb szertartáson vettünk részt. és ilyenkor a pislákoló fényben gyakran úgy tűnt. Kilenckor. akiknek el kellett vinni vagy össze kellett gyűjteni a kért dolgokat. a fel­ ügyelő mellette ülve figyelt. A szertartás körülbelül egy órán át tartott. mért kell betartanunk ezt a törvényt. Ahogy egy zenei hang képes széttörni az üveget. Ötkor ettünk először. miközben a kis csen­ gettyűk ezüstös csilingelésébe lüktető dobolás hangja vegyül. A Kangyúrból ugyancsak olvastak fel részleteket. és eszembe sem jutott. Reggel hatkor tanulásra készen gyülekeztünk a tanteremben.66 HARMADIK SZEM jük van. Előfordult például. hogy nem a születés számít. hogy mozogjunk és hogy alázatra neveljen . hogy az „előkelő s z á r m a z á s i b a n van valami szégyellnivaló. amint vérvörös köpenyben és aranyszín stólában himbálózik és egy hangon mormol. azután jö­ hetett csak a campa és vajas tea.

akkor következett ugyanis az utolsó étkezés. Csak a nagyon szo­ rongattatott helyzetben lévő vagy a nagyon meggondolatlan diá­ kok esedeztek bocsánatért. A csendespihenő nem örvendett népszerű­ ségnek. és egyikük-másikuk valódi lelkesedéssel osztogatta a büntetést. hogy sosem ébredek fel többé. mire való: „el akartam cserélni olyasmire. kihívott a terem közepébe. . Három órakor csapatostul egyórás kényszerpihenőre vonul­ tunk. Ezalatt nem beszélhettünk. az egy óra túl rövid volt ahhoz. A felügyelő meghallotta. Megpróbáltam cserélni az egyik fiúval. és be kellett vallanom a bűnömet.zöldséget is kaptunk: szeletelt fehérrépát. a pihenés után megint tanulni kezdtünk. Jobbat is el tudtunk képzelni! Négykor. sem inni. Tanáraink megle­ hetősen szabadon bántak a kemény pálcával. ami nem lényeges". Nyersen ettük. ha a büntetés elkerülhetetlennek lát­ szott. de túl hosszú a tétlenséghez. mialatt csak a legsúlyosabb büntetés terhe mellett mehettünk ki a teremből. meg a többi új fiú is bebújtunk egy sarokba. mert nem tudom.V. vagy hogy úgy elalszom. A „torkosságomért" büntetésül huszonnégy óráig nem kaptam sem enni. Kilenc harminckor lefeküdtünk a párnáinkra. a hosszú napok megölnek. és később már észre sem vettem. hogy szundítsunk egy jót. nyugodtan kellett feküdnünk. Rettegett napszak volt ez! Öt óra tanulás szünet nélkül. Néha . és így is csemegének számított. CSÉLA-ÉLET 67 minket. nincs szükségem rá. felejthetetlen esemény. de éhesek voltunk. vagyis az „ágyunkra". A lefekvésről senki sem késett el! Azt gondoltam. otthon gyakran ettünk ilyet. nem mozoghattunk. hogy aludjunk. öt óra. vagy egy kevés nagyon aprócska babot. a nyolcadik születésnapomon kaptunk néhány szem sózott-savanyított diót. Én különösképpen szerettem. milyen hosszú a nap. De rövid idő alatt hozzászoktam. Kilenckor ütött a szabadulás órája. A köpenyemet elvették. és azt mondták. Egyszer. Eleinte én is. hogy bármely percben meghalhatok.nagy ritkán . mely ismét campából és vajas teából állt. felajánlottam neki a tartalék köpenyemet az ő dióadagjáért. A legkellemetlenebb munkákból is legtöbbször valaho­ gyan a legkoszosabb jutott rám.

Most újra akarunk fejleszteni benned néhány képességet és azt az erőt.Meg kell beszélnünk egy csomó dolgot.Uram! . rám nézett. .válaszolta.Már elfelejtetted? Nyomon követtük az előző inkarnációdat. mint élő megtestesülést elhelyeznek egy kolostor­ ban. ha azt választom? . és az jó volt. a te utad negyven évig nehéz lesz.mondta. hogy igen.68 HARMADIK SZEM Majdnem hat óra volt.tudván. könnyű életet. szólt. ha a helyes ösvényt választod. istenek és istennők jade-ból. Egyedül csak te választhatsz. kényelmet és gazdagságot hoz neked ebben az életben. . könnyű életet.arra késztetett. de mindez a következő életben ja­ vadra válik. amivel korábban rendelkeztél. Apád ezt nem nevezné ku­ darcnak.folytatta -. . Nagyon kellemes szo­ bája volt: a falakon gyönyörű falfestmények és festett selyemké­ pek. előtte alacsony asztalon sok-sok könyv hevert.Ülj ide hozzám. aztán hosszasan. Hogyan lehetne nyugal­ mam és kényelmem. Néhány év leforgása alatt azt szeretnénk. A helytelen ösvény nyugodt. .És ki mutatja meg majd az utat? . annak tekinteném.Igen.. a láma lótuszülésben ült a párnáján.Megállt. valamint egy nagy életkerék függtek. aranyból és zománcból. hogy menjek be.Az apát úr megengedte. a nyugodt. és néhány éven belül apát leszel. az egyiket tanulmá­ nyozta éppen. amit tudok. kemény és át­ ható tekintettel figyelt. . aki felébresztett. Szünetet tartott. Amikor beléptem.Eleget ettél és ittál? Biztosítottam róla. . Valami . de először egy igen fontos kérdést kell felten­ nem neked. hogy együtt dolgozzunk.A saját ösvény megválasztásához szabad­ nak kell lennünk . . de nem fogsz fejlődni. hogy tovább kér­ dezzek: .Apám azt mondta. Bár nem kopogtam. Nyomon követtük az előző inkarnációdat. . nem mehetek haza sem. Lobszang!.ahogyan beszélt . ha nagyobb tudásra tennél szert. Ha a helytelen ösvényt választod.Te kudarcnak tartanád? . ha nem lenne otthonom.válaszoltam.Rám mo­ solygott és azt felelte: . ahová hazatérhetek? Es ki mutatja meg a helyes ösvényt. . mint más lá­ ma egész életében. ha kudarcot vallok a kolostorban. Mingyar Dondup láma ajtaja előtt találtam magam. Az alacsony asztalká­ kon kis szobrok álltak. mikor annak a fiúnak a segítségével. mint növésben lévő férfinak: .

sőt. Üzensz valamit apádnak és anyádnak? Ma találkozom velük. De először ki kell gondolnunk. de csak kevesen merik ezt bevallani . CSÉLA-ÉLET 69 . hogy még több munka vár rám. egyikünk sem szereti a kemény mun­ kát. széles.Újra a papírjaiba merült és gyorsan átlapozta őket: . Hétéves korom ellenére. éles pillantású.Hát igen. miként ren­ dezzük el legjobban a tanulmányaidat. mélyről jövő. senki sem befolyásolhat a döntésben. a fejét kopaszra borotválták. és akkor hipnózissal fel­ gyorsítjuk a tanulásodat. A láma mintha a gondolataimban olvasott volna.azt hiszem . Az én varkocsomat Mingyar Dondup láma személye­ sen adja át a szüleimnek! Elfogadott tehát „szellemi gyermeké­ nek". Úgy tűnt. gyámfiának. Nevetett. és azt egy növen­ dék elvitte a szülőknek . Messzire jutsz majd a metafizikában és az orvosi tudományokban is. Igen. .Rá­ néztem. . Kissé elszomorodtam. ez jó lesz kezdetnek.kissé bánatosan hozzá­ tettem: . roppant . sárkányrepülés is. és meg tudtam ítélni.De még mindig nem szeretem a kemény munkát. ha a helyes ösvényt választod.Lobszang.Átnézte a papírjait.nem elég őszinték hoz­ zá. amit láttam. Lesz majd nem egy sárkányeregetés. . és tetszett. nyílt arca volt. Igen. Az istentisztelet helyett minden reggel kilencre gyere ide. Előttem egy nagydarab ember ült. de választani neked kell. Átadom nekik a varkocsodat! Egészen elérzékenyültem. melyet magas homlok koronázott. fekete szeme. . ritkán tudtam játszani vagy sárkányt eregetni. miről is fogunk beszélgetni. kinek átható.Magam leszek a vezetőd.V. Holnap kezdjük.a tanítványod szeretnék lenni. a varkocsát levágták.Aztán . nehéz életem volt. .mondtam.Uram . és a he­ lyes ösvényt járni. amit láttam. . hogy tisztán láss. Lobszang.Nézzük csak. erősen megnéztem. . kilenctől egyig. Ha felvettek valakit a kolostorba. eddig is keményen kellett dolgoznom. A láma nagyon fontos személy volt. fiatalember. sok emberrel találkoztam.így értesültek róla. . .Hamarosan egy kis operációt kell vég­ rehajtanunk a fejeden. hogy fiukat befogad­ ták a rendbe. meglátjuk majd. tet­ szett. meleg hangon. hogy valaki jó vagy sem.

visszatér. ha valaki elér a fejlődés egy bizonyos fejlettebb szintjére. félkegyelmű. Gondolataim másutt jártak. A vállamat ért ütészápor erőszakosan visszarángatott az osz­ tályterem valóságába. mégha csak egy kisfiút is kellett megfenyítenie. és a tanárnak bőven nyílt alkalma arra. . Nagyon nehezen viseltem a tanárok szigorúságát. melyeknek feltárását sokszor szinte lehetetlenné teszik a költségek. ilyen ember mellett nem bukhatok el. amit újra kell tanul­ nom. akinek irigylésre méltó híre járt egész Tibetben.úgy hisszük . vá­ laszthat a létezés másik síkja és a között. Aznap reggel. ma dél­ után rajtunk a sor. mint ahogyan nálam megvol­ tak. Csak ke­ vesek esetében sikerült felfedni az előző inkarnációt. Fiatalkorukban . hogy az eredmény mások javára váljon. Ilyenkor . de meghal. Rám speciális kezelés várt. bolond! Démonok vertek tanyát talán a koponyádban? Ez már több a soknál. de mikor öre­ gebbek lettek. s gon­ doskodik arról. Tud­ tam.Ne feledd. Akkor nem tudtam még. Tibetben szilárdan hiszünk a reinkarnációban. hogy tanuljak. én voltam a legfigyelmetlenebb. fárasztó munkával töltött .A konyhai munka nehéz volt. ahol tovább tanul és segít az embereken. Remélem. óriási tisztelet övezte őket.a szigorúnál is szigorúbban bántak velük. majd méltóságteljesen kisétált az osztályból.ahogyan velem is .Ezzel a megjegyzéssel a feldühödött tanár még egy utolsó óriási ütést mért rám. Két kemény. De aztán meggyőztem magam: hiszen ezért jöttem. . Lehet. „élő inkarnációk"-nak nevezik. hogy átélje a büntetés végrehajtásakor érzett örömét. mi is az. és utána nem maradt időnk a pihenésre. hogy okkult tudásomat „mesterségesen táplálják". mint a rabszolgákkal. miért. bár nem emlékeztem. az ottani felügyelők úgy bántak velünk. Szerencsédre istentisztelet­ re kell menni. Úgy gondol­ juk. Azo­ kat. megtölthetjük a campásedényünket. A mellettem ülő fiú megjegyezte: . amikor bementem az osztályba. valamint az időigényesség. szükség van ugyanis bizonyos jelekre. akiknél megvannak ezek a jelek. hogy egy bölcsnek valamilyen küldetése van. . mi dolgozunk a konyhán. Ezért születtem újra. hogy visszatér a földre. hogy teljesítse feladatát.Tökfilkó.70 HARMADIK SZEM okos ember. mielőtt munkáját befejezné.

semmirekellő gazfickók! -kiabálta . A bal combomon. Miután kitisztította. Időnként tovább ott tar­ tottak a konyhában. ezzel fűtötték a kemencéket. hogy a tüzelőt a kemencébe tegyem. Hátrafelé re­ pültem. A kemencéből kiálló egyik rács vörösen izzó végére estem. és vagdalkozni kezdett a pálcájával. A vas rozsdás volt.és megbotlott. majd sikoltva a földre. A láma alapo­ san megnézett. Az ajtónál egy mérges szerzetes fogadott: . aki arra a fel­ adatra vállalkozott.Gye­ rünk már. CSÉLA-ÉLET 71 óra. hogy megmentse a lábamat. Ott feküdtem még a forró hamuban. de a lábam valóban súlyo­ san megégett. Mindenütt nagy halom­ ban állt a jaktrágya.ugyancsak fü- . és a nagy erőlködésben. egy fehér forradást. Táplálja a tüzet. és elkéstünk. Lementünk jó néhány lépcsőt. A konyhában töltött első munkanapom majdnem az utolsó na­ pom lett.Fogjátok azo­ kat a vaslapátokat. szorosan betekerte egy gyógyfüvekkel meghintett kö­ téssel. a rács beleégette magát a húsomba. lejött róla a rozsda. a lángoló tüzek fénye. A japánok évekkel később pl. Hamar felvittek egy orvoslámához. Őrjöngő üvöltéssel megra­ gadott a torkomnál fogva. meglóbált . Alig tudtam megemel­ ni a lapátot. Szörnyű fájdalom hasított keresztül rajtam. lusta.Az első tíz jöjjön ide és rakjon a tűzre. és mikor a lábamba ment. aztán kiszedte a rozsdadarabokat a sebből. . A füstölgő tanár már várt ránk. A teste­ men sok helyen voltak égési sérülések. lent elviselhetetlen hőség volt. e sebhely alapján azonosítot­ tak. . Még mindig őrzöm a nyo­ mát. anélkül. amely nem egyszer ma is gondot okoz nekem.ordította az ügyeletes szerzetes.Én voltam a tizedik. majdnem a csípőízületnél.V. és égő hús émelyítő szagát éreztem. miért késtünk. Mindenhonnan rohantak a szerzetesek. és úgy járjon a kezetek. ráborítottam a szerzetes lábára. hogy megmagyaráz­ hattuk volna. az osztályomban rajtam kí­ vül senki sem volt tizenhét évnél fiatalabb. Én csak egy szegény hétéves kisfiú voltam a nagyok között. a testem többi részét pedig beecsetelte egy . bele a forró hamuba. gyorsan kiemeltek. aztán vissza egyenesen a tanterembe. mintha az életetekről lenne szó! . Nagy zűrzavar támadt. csak a csont állította meg. A kövezett folyosókon keresztül ódzkodva vonultunk a konyhák felé. Előt­ tünk vöröslő fény.

Legtöbbjüknek nem volt könnyű élete. Ha a trapák nem hivatásos katonák. mint katona. vannak építők. milyen is.folyadékkal. De mit is jelent az. a novicius vagy a növendék. Esetleg úgy dönt valaki. Eszembe ju­ tott egy korábban látott kép. mint amilyennek az ember hinné. A lá­ bam egyre csak lüktetett s biztos voltam benne. hanem a saját kényelme. (Abból ítélve. Úgy tűnik talán. Nem kell szükségképpen vallásos személynek lennie. mikor a hő­ mérséklet mínusz nyolc fok alá esik. leült mellém a földre. amit az átlagem­ ber a szerzetes fogalma alatt ért. mely a fájdalmakat enyhítette. a láma behívta az egyik szerzetest. Nem vallási meggyőződés vezeti. mert ezek az emberek egyszerűen csak érzelmekre és gondolatokra vágytak. A trapa állt legközelebb ahhoz. hogy jó életet élek majd. Tibetben szinte bárkiből lehet szerzetes. hogy elege van a birkaterelésből. amelyen a démon ugyanazon a helyen döfködi szerencsétlen áldozatát. Cséla volt a fiútanuló.) A lámák mesterek. és biztos tetőt akar a feje fölé. mert személyesen megtapasztaltam. anélkül. Szép dolog . hiszen 3600-6000 méter magasságban az élet nehéz. Aztán bejött egy öregember. mi guruknak mondjuk őket. hogy sosem fogok tudni újra járni. hogy . (A lámakolostorokban a trapák vannak a legtöbben. Mikor a kezelés befejeződött. aki egy kis szobába vitt és lefektetett a párnaágy­ ra. és gyakran azért voltak szigorúak s igazságtalanok velünk szemben. A világ más tájain „szolgának" vagy ha­ sonlónak neveznék őket.gondoltam magamban -. és imádsá­ gokat mormolt a fejem felett. Azt is elhatároz­ tam. Gyak­ ran „szerzetesnek küldenek" fiúkat. hogy az épségemért imádkozik a baleset után. segéd­ munkások és szemetesek. a papság tagjait másként nevezték.72 HARMADIK SZEM vekből készült . ahol én is megégtem. egyáltalán nem olyanok. a lámához. a kolostorokban több tiszt volt. a láma hivatásos tiszt. aki férfi és kolostori szolgálatban áll.) így érkezünk a leggyakrabban rosszul hasz­ nált fogalomhoz. hogy a legcsekélyebb beleszólásuk lenne a dologba. Úgy volt. ahogyan olyan sokan írnak és beszélnek nyugaton. hogy a szerzetesek szörnyű emberek voltak. mikor a tűzdémonok megkínoznak valakit. A lámakolostorokban vannak „szerzetesek". A „szerzetes" kifejezést a „férfi" szinonimájaként használták. akik a házimunkát végzik. hogy „szerzetes"? Mi mindenkit így hívunk.

közben tartani a fáklyát. . a templomi szertartásokkal nem foglalkoztak. A kolostornak volt egy börtöne. ez attól függött. de sosem kegyetlenek. tiszteletre méltó orvosláma . Azok. és mindenkor igazsá­ gosak. de eleget tettem a kérésének.Nos. illetve ne égessem át a vé- . majd kezembe nyomott egy lobogó fáklyát. mint az apát. Nem valami kellemes hely. Négy rendőrszerzetes megragadta a középsőt és nagy nehezen ol­ dalra húzta.Valamivel világítania kell. A rendőrszerzetesek. mit csinál. Kapaszkodnom kellett a kötélbe. akik „élő megtestesülések" voltak. mert segédkertésze rosszul viselkedik. a tetejüket pedig körülbelül három méter széles­ ségben kőrácsozat fedte: egy-egy rács combvastagságú lehetett. hogy egyik lámakolostorból a másikba utaz­ tak.Vonakodva bár. sem tűntek kellemesnek. hogy ne gyulladjak meg. amikor a börtöncellá­ ba hívtak. Nem mindegyikük foglalkozott kolos­ tori ügyekkel. Kint a hátsó udvarban volt jó néhány körülbelül kilenc­ ven centiméter magas. kör alakú fal. Ezek erős. gyakran kegyetlenkedtek. mert egy püspök­ nél dolgozik. a végén gyatra kis hurokkal. mely vajjal átitatott vastag fonalból készült. Egyetlen céljuk a rend fenntartása volt.mondta az ember. tedd bele a lábadat és leengedlek.erre bízzam az életemet? . de akiket tömlöcbe vetettek. kocka alakú kö­ vekből épültek. Néhány kivételes esetben a láma magasabb státusszal rendel­ kezett. . Egyetlen élmé­ nyem van róla. én pedig az 6 cséla-ja. Szomorúan néztem . de ez eredményeiken múlt. A „szerzetesekre" további példa a „rendőrszerzetesek". aki megbetege­ dett. A lámák után jöttek az apátok. Ám az ember nem ítélheti el a püspököt csak azért.V. Ezek a csoportok szigorúak és könyörtelenek voltak. Az egyik lehajolt és felszedett egy jakszőr kötelet. Rosszkedvem gyászosra fordult. vi­ gyázva arra. Éppen távozni készültem a kolostorból. tizennégy éves korukban apátok lehettek. Nagyon szigorú vizsgákat kellett letenniük. csak annyiban. És a segédkertésztől sem lehet elvárni. hogy szent legyen csak azért. hogy jelenlétükkel biztosították a rendet. lépj ide. .tet­ te hozzá. uram . sokan általánosabb adminisztratív teendőkkel voltak elfoglalva vagy azzal. akár csak a házimunkások. Kezelnem kellett az egyik rabot.én is annak bizonyultam -. CSÉLA-ÉLET 73 Mingyar Dondup láma lesz az én gurum.

Kedves. De leereszkedtem nyolc-tíz méter mélyre a víztől csillogó falak kö­ zött. mi volt a bűne. le a mocskos kőre. A fáklya világánál gonosz képű gazembert láttam. az első gondolatom az volt. Sápadt napfény sütött a szemembe. én meg csak egy kisfiú. de még több ismeretlen. aki a falnál kuporgott. Elég volt egy pillantás: nem vette kö­ rül aura. Befejeztem a munkát. Mingyar Dondup láma hangja volt.74 HARMADIK SZEM kony kis hurkot. Megpróbáltam felugrani. vándorló koldusként élelmet és menedéket kért a kolostorban.Kis barátom. és megtudtam. így élet sem. . hogy két barát együtt legyen. ez túl sok.valaki mellém ült. Az utolsó in- . hogy elszedje kevés kis vagyo­ nát. Hason feküdtem. hogy valaki belém rúgott. én azonban igen. és ő mellet­ tem ül. hogy a láma szobájában vagyok. és mikor magamhoz tértem. de kínomban visszaestem. szánakozó hangot hallottam.Lobszang. az istentiszteletre akartam menni. A fájdalom heves rohamokban sö­ pört végig a testemen. Aztán újra és újra. néhány ismerős volt. Te még nem emlékszel erre. de elfogták és visszahozták bűntette színhelyére. úgy éreztem. hogy elaludtam. Aludj csak! . mintha a bőrömet leégették volna a testemről. ha egyikőjük beteg? . A lábam még erősebben lük­ tetett. azt mondta: . amely a léte­ zés síkjai között vándorol. Hunyorogtam.De te híres láma vagy. de a testem elölről is meg­ égett a forró hamuban. a kolostorból mindenhonnan hangokat hallottam. az előző életeink során hosszú utat tettünk meg együtt. az­ tán éjszaka megölt egy szerzetest. Lobszang. Megszökött. lezártam vad bámuló szemét. Halk susogás . hogy csodálkozom és elmosolyodott: . húzzanak fel. Észrevette. Megkérdeztem. ma pihenhetsz! Mereven elfordítottam a fejemet és meglepődve láttam. most már a testfeldarabolók következtek.Mi ez a nagy csodálkozás? Nem úgy van rendjén. és lázálmomban úgy kép­ zeltem. a lyukat lángoló fáklyával tömték be. Elmondtam egy imát a lelkéért.Kissé erőtlenül vála­ szoltam: . Az idő vonszolódott. Ám ne kalandozzunk el a konyhai eseményektől! A hűsítő ecsetelés hatása múlóban volt. A lábam! Maradj nyug­ ton. mintha csak fel akarna robbanni. amely olyan bizonytalanul tartotta a súlyomat. mígnem nem tudtam semmiről. és szól­ tam.Finom ujjai­ val végigsimította a gerincemet.

CSÉLA-ÉLET 75 karnációban nagyon közel voltunk egymáshoz. távolabbi kolostorok növendékei. mint amennyit én magam. melynek partjait a zöldnél is zöldebb fű szegélyezte. roppant méreteivel maga is kis hegyet formázott. olyasvalaki. a levegőben. és eltökéltem. Furcsa volt. hogy kinézzek az ablakon. Aki ma koldus. Itt lakott a legfőbb tibeti jövendőmondó is.ezt tisztán éreztem és áldottam a sorsot. a Kji. valóban jó ember. De most pihenned kell. életében egyetlen nagy feladattal: össze kellett kap­ csolnia az anyagi és a szellemi világot. Túl az ablak alatti alacsonyabb tetőkön. hogy kilássak. Legyen a hatalmas ember nagylelkű az esdeklőkkel. hogy nem akad majd jobb tanuló nálam. Már akkor nyilvánvaló volt számomra. Balra a Potála. holnap herceg lesz belőle. Néhányan sötétbarna köpenyt viseltek. Megmentjük a lábad. mely gondjaira bízott. hogy vele tanuljak. a messzeségben Lhásza terpeszkedett a napsütésben. A távolban bíborszín* hegyek. Alattunk. Gyerekes fantáziámban faágon gubbasztó madárhoz hasonlítottam magam. Sok látnivaló tárult elém. Mert a gazdagság forog. aztán a másikhoz. hanem úgy egy méter magasságban. . Feltűnt egy kis csoport fehérbe öltözött fiú. a buddhista Szent Iratokban megfogalmazott parancsokra gondoltam: „A lágylelkű ember mindig boldogul. Világos volt. Örömmel vártam. a közelebbi fjflgyoldalakat aranytetejű lámakolostorok pettyezték. míg a fösvény nem talál vigasztalót.Az élet kerekére. Mellettünk nem messze egy aprócska erdő. Tekintsen le az életek hosszú ösvényére. mint a kocsikerék. és a herceg is koldussá vál­ hat". akit képességeim legvégső ha­ táráig követni fogok. Az ágy-pár­ nákat az asztalra rakták. hogy visszanyerd az erődet. Elfordítottam a fejem. az u ^ r b a n kü­ lönböző rangú szerzetesek jöttek-mentek. hogy a láma. Nagyon erős vonzerő volt köztünk . a csúcsokat csillogó hósapkák koronázták. hogy rengeteg mindent tud ró­ lam. melyből templomok és iskolák kandidáltak ki­ felé. messze többet. aki nagyon fontos személy volt. egyszer az egyikhez jön. pasztel árnyalatú. hogy nem a földön fekszem. ne aggódj. a távolságtól törpényire zsugorodott kis házak! Lent a völgyben kanyargó folyó. ők voltak a munkások. Voltak ma- . aki a veze­ tőm.V. Fi­ nom.

de az egész együttvé­ ve sem kínzott annyira. Mingyar Dondup láma foglalkozott velem. Ülni képtelen voltam.De sok mindenre tudattalanul. A lábam merev volt és borzalmasan fájt. vérvörös meg bíbor ruhában. mint a lábam. Jobban foglalkoztatott a gyógyu­ lás és az. amit korábban. .emlékszel az előző inkarnációdból. Mindez kiragadott a közvetlen jelenből. Meg volt elégedve azzal. Sokan lovakon vagy pónikon ültek. hogy a főtisztvise­ lők közé tartoznak.76 HARMADIK SZEM gasabb rangú szerzetesek is. a jobb oldalamon vagy a hasamon feküdtem. a papok csak fehér paripákon lovagoltak. Három nap múlva azt ajánlották. A világiak színes lovakon. önkénte­ lenül . Nem tudtam részt venni a szertartásokon és az osztályba se jártam. ez utób­ biak gyakran aranyszín stólát viseltek jelezvén. Teljesen begyulladt és váladékozott a bentmaradt rozsdadaraboktól. így majdnem egész idő alatt vezetőm. ezzel ugrabugráltam. készítettek nekem egy mankót. Mivel nem tudtam segítség nélkül menni. A testem a forró hamutól még mindig sok helyütt felégett és hólyagos volt. és akár egy sebzett madár. hogy újra tudjak mozogni. rövid néhány évem alatt meg­ tanultam. keljek fel és mozogjak egy ki­ csit. és azt mondta: .

mint abroncs nélküli küllők. Megkértem. Az volt a dolgom.alatta tátongott a kemence. hogy úgy üljek. a szerzetesek és a fiúk pedig nekifeszültek a küllők­ nek. Ehhez egy érdes felületű. ebből kisebb gerendák áll­ tak kifelé. és engedélyt kaptam arra. hogy az árpaszemek ne hulljanak le. Ha már megindult. mert többet akartam mozogni.Eltelt két hét és sokkal jobban éreztem magam. amely keresztülfúródott rajta. nem volt olyan rossz. A tibetiek keresztbe tett lábbal ülnek. lótuszülésben. Az edénybe ugyancsak töl­ csér alakú nagy követ illesztettek lazán. de lagalább javult valamennyit. A lábam még min­ dig fájt. hogy megforgassák a soktonnás követ. A visszatérésem elsó' délutánján újra a konyhai munka volt so­ ron. hogy hadd él­ jek a szokott módon. mindannyian körbe-körbe jártuk és énekel77 . hogy egy palatáblára felírjam a zsákok szá­ mát. ahogy tudok. két és fél méter átmérőjű tölcsér alakú kőedényt használtunk. elöregedett gerenda tartotta. mi a folyosón át bevonultunk egy kis szobába. majd az ajtókat becsukták. Az árpát kiszórták a gő­ zölgő kó'padlóra . vagy hogy hason feküdjek. Beleegyeztek. Amíg egy adag pörkölődött. de a lábsérülésem határozottan megakadályozott ebben. a tetején kb. ahol megégettem magam .egyenletesen szétterítették. Belső felületén barázdák és vájatok voltak. vagy aho­ gyan mi nevezzük. amelyekben a pörkölendő' árpa volt. ott a már megpörkölt árpát kellett megőrölni. A pörkölt árpát beöntötték az edénybe.

hogy ne legyen túl sok megkülönbözte­ tés. hogy az ember fennmaradjon. mert nem volt elég munkás. A keverék nagyon tápláló. akit nem is­ merünk: dolgozz vele. amit egy kis bőrtasakba tettünk. Aztán az őrleményt elvitték. Minden étke­ zéskor örflfttünkJjelőle egy keveset a campás tálba. egy szerzetes megsózta. Itt senki sem szidott meg az éneklésemért! Szörnyű nehéz volt beindítani azt az átkozott követ. a forró kövön szétszórták és újból megpörkölték. a fa olyan lesz. min­ denkinek segíteni kellett. Ahogy a őrölt szemek kihullottak az edény aljáról. beszélgess vele. most forrt és gőzöl­ gött. Az apróbb darabokat behajították a forró vízbe. újabb és újabb frissen pörkölt árpát töltöttek a tar­ tályba. Ami a közelébe kerül. tábla formára szárították. A munka legrosszabb része a tűz etetése volt. bűzös. ha meg már mozgott. amelyet fa helyett tüzelőnek használ­ tunk. az. majd felaprítsuk őket. Minden fiú egy hétre való campánakvalót hordott magánál. és nem lesz . A kony­ hák egy3 |á£ik részébe mentünk. ismerd meg. vigyázni kellett. fokozatosan megfeketedik. Ez volt a campa alapja. hogy meg ne álljon. több lapát tisztított vajat tettek hozzá. hogy elmenjünk a teatéglákért. Valamikor korábban félig megtöltötték vízzel. és a campával együtt elég volt ahhoz. és az ujjunkkal addig kavargattuk.78 HARMADIK SZEM tünk. Nem azért kellett segítenünk a fizikai munkában. hogy egyetlen ellenségünk van. és mivel egyszerre egy üstöt használtak. ahol egy hat-hét hektoliteres fémüst álÍTlomokkal tisztították. Úgy tartjuk. "akkor megettük. A hét-nyolc kilós téglákat Kínából és Indiá­ ból a hegyi hágókon keresztül szállították Lhászába. mint az ében. Amikor rárakják a tűzre. Következő nap a teakészítésnél kellett segédkeznünk. Majdnerfi kimeríthetetlenek a kész­ letek belőle. mert pórusaikba beleivódik a korom. és a környékén dolgozók arca megfeketedik. Aztán vajas teát keveigLik hozzá. hogy megmozduljon. A teát állandóan forrón tar­ tották. úgy csillogott. mint új korában. A jaktrágyát. egy másik nagy adag szódát rakott bele. hanem azért. fanyar füstöt áraszt. míg tésztasűrűségtpiem lett. Mikor a víz újra forrni kez­ dett. pontosabban a megtört­ megpörkölt árpát. Az volt a dolgunk. idehozzuk. Aztán. a másikat addig előkészítették és megtöltötték vízzel. és az egészet órákon át főzték.

nem tehet semmit a neki alárendelt ember ellen. hogy végül is van valami szavuk. hogy a megfelelő fajtát szedjük le. és ha a bírálat jogos. A falon nagy táblák lógtak. hogy ha más máson is segített. mit se számított. Az asztrológia „talált. Sorokban ültünk a földön.VI. . Páratlan élmény. és megbízhattak bennünk. és bárki elmondhatja. megmondják neki. A „növénygyűjtő expedíciók" ősszel voltak. Tibetben minden évben van egy nap. mint vaktában felírni egy gyógyszert. a világon talán sehol sincs hozzá hasonló. talán megint használni fog. egy részük a csillagjós­ lással foglalkozott. mert változatosságot hoz­ tak a szigorú kolostori életbe. az egyik testrész épp úgy megfelelt. Belém sok asztrológiai ismeretet vertek. a hőmérséklet mínusz 4 fokról plusz 15 fokra változik. a többi gyógynövényeket ábrázolt. mint a másik. Néhány szerzetestől eltekintve nemigen ismerték ezt a vidéket. a tengerszint felett hét­ nyolcezer méter magasságba. Az alacsonyabb ran­ gúak kezében ez az igazság egyik eszköze a hatalmasokkal szem­ ben. amit gondol. Nagyon sok tanulnivaló volt. és nem habozott. Ez utóbbia­ kat minden héten cserélték. és nagyon kedveltük őket. Jobb az asztrológiai je­ gyek alapján kezelni valakit. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 79 ellenség többé. ahova ért. Váll. A rendszer jól működik. Később kirándulásokra vittek minket. vagy a falitáblára írt. kit fi­ gyel! Jókora pálca volt nála. kar. Ilyenkor a felföldekre vezettek bennünket. és nagyon figyelmesnek és szorgosnak kellett lennünk egész idő alatt. ahol jég borít mindent. mert az orvosi munkához nélkülözhetetlen. érzik. nem talált" sorsjáték. ritkán élnek vissza vele. vagy a hagyományosabb testrészek. Rengeteg matematikát tanultunk. Ha az apát durván viselkedett az év során. Ha az ember 20-25 méterrel arrébb megy. mert ez a tárgy fontos volt az asztrológiához. abban a reményben. hogy füveket gyűjtsünk és gyógyszert készítsünk belőlük. oda ütött. előttünk állt. Ami­ kor a tanár előadott. hát. de a jégtaka­ rókat forró vizű forrásoktól táplált zöld völgyek tarkítják. Néha három hónapig is eltartottak. amikor alaposan ismertük a növényeket. és nekünk valamennyit fel kellett is­ mernünk. mert nem tudtuk. De amikor dolgoztunk az órán. de már csak akkor. tudo­ mányos elvekre alapul. mögöttünk sétált. amikor a ha­ talmasok félreteszik a hatalmat.

Segítsd az országot! 7. hogy ha betartjuk a törvé­ nyeket. Figyelj a barátokra és a rokonokra! 9. Úgy tekintettünk rájuk. Bízzál az ország és a lámakolostor vezetőiben! 2. és mi a többiek szintjére kerülünk. Tarts mértéket mindenben! 13.. Sok kolostorban nem volt éjjeli szertar­ tás. Légy becsületes és őszinte mindenben! 8. A vezetőink bölcsen úgy döntöttek. A törvények a következők voltak: 1. Puhánynak és gyengének tűntek a szemünkben. a szerzetesek sötétedéskor lefeküdtek és hajnalig aludtak. még többet morgolódtunk volna. Becsüld az erényeseket! 5. akik odamentünk.80 HARMADIK SZEM A vallásoktatás nagyon intenzíven folyt: minden reggel fel- mondtuk a Törvényeket és a Középút összetevőit. amikor fü­ veket gyűjtöttünk. csakporiak voltunk az egyetlenek. Beszéded és tetteid szelídek legyenek. A legjobban hasznosítsd az ételt és a vagyont! 10. Mutass háladatosságot és viszonozd a kedvességet! 12.. Az első évben nem volt részünk szinte semmi kikapcsoló- . Gyakorold a vallási szertartásokat és tanulj! 3. nem lesz viszály vagy békétlenség. s bár sokat morog­ tunk magunkban. akik egy idő után elmentek. Az első év külö­ nösen nehéz volt. Ne botránkoztass meg senkit! 15. ma­ gunkra meg mint az elitre. és mi. csak a legerőseb­ bek élték túl a jéggéfagyott felföldeken tett utazásokat. Kövesd a jók példáját! 11. Tiszteld a szülőket! 4. Elég sok szerzetes érke­ zett máshonnan. ne bánts senkit! 16. hogy enyhébb körül­ ményeket találjanak. Viseld a szenvedést és a nyomorúságot türelemmel és alá­ zattal! Állandóan azt mondogatták nekünk. Kolostorunk ismert volt a szigorú és kérlelhetetlen képzésről. Megrostálták a növendékeket. mint bukottakra. mielőtt még veszélybe sodorhatnák a többie­ ket. Ne légy féltékeny és irigy! 14. Tiszteld az öregebbeket és az előkelő származásúakat! 6. ha a napirend megváltozik. hogy kiselejtezik az alkalmatlanokat.

nagyon szigorú büntetés járt érte. komoly verés. A ta­ nár például azt mondta: . Mindegyik fiókon tisztán kivehető címke van.belépni egy szobába. Kis gyakorlattal bámulatra méltóan könnyű volt . hogy száz meg száz fiókkal körberakott szobában va­ gyunk. amely jól lát­ ható és könnyen elolvasható onnan. A könyveket nem hordhattuk magunkkal. A gondolkodásra nagyon rövid időt kaptunk. Nyisd ki a fiókot. és Szent Könyvek egészét kellett felmondanunk. szórakozásban. Ma is hálás vagyok azért. a kötés nélküli. Kérdésekkel bombáztak. Sokat kellett tudnunk az asztrológiáról. ahol állunk. . és beletesszük a tényt. Mégis. Tanáraink mindent megtettek. csak azért hogy ellenőrizzenek. A memóriatréning mód­ szereit évszázadokon keresztül fejlesztették ki. hogy ne jöhessünk rá. a Kangyúr hetedik kötetének ti­ zennyolcadik oldaláról az ötödik sort kérem. Na­ gyon tisztán magunk elé kellett vetíteni a „tényt" és a „fiók" pontos helyét. a jó memória igen felbecsülhetetlen érték. aki orvosszerzetesnek tanult. jó módszer ez. majd hirtelen a gyógyfüvekre váltottak. amint kinyitjuk a megfelelő fiókot. és ne a könnyű utat válasszuk. mire irányulnak. bármilyen apró hibát vétettünk.Na fiam. és azt a feladatot kaptuk. ha hibát. A kérdéseknek nem sok közük volt egymás­ hoz. Például azt kellett képzelnünk. A feledékenység meg­ bocsáthatatlan bűnnek számított. Munkával és tanulással telt minden ébren töltött pillanat. vagy játékban. ahogyan memorizálni tanítottak ben­ nünket. job­ ban tettük. mi van benne? Ha nem tudtunk tíz másodpercen belül válaszolni. hogyan lehet használni és keverni őket. a rengeteg gyógynövény neve és pon­ tos leírása mellett azt is ismerni kellett. hogy képzeljük el. de annak. laza papírlapokat két faborító tartotta össze. min­ den tényt osztályozni kell.képzelet­ ben .VI. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 81 dásban. Későbbi éle­ tem során úgy találtam. mert rendszerint kilencven centiméter szé­ lesek és körülbelül negyven centiméter hosszúak voltak. és valóban fejleszti a memóriát. kinyitni a megfelelő fiókot. és kihúzni a szükséges tényt a hozzá kapcsolódó más tényekkel együtt. ha egyáltalán nem válaszolunk. hogy belénk sulykolják a jó em­ lékezőtehetség iránti igényt. mert a büntetés még rosszabb volt. A legtöbb tibetinek jó emlékezőtehetsége van. Gyakran Szent Könyvek obskúrus oldalaira vonatkoz­ tak. Azt mondták.

ki­ hulltak a rostán. Kel­ lő gyakorlat után még hosszabb . s hirtelen folyó került az utamba: át akartam hát men­ ni rajta. Mint mondtam már. Az egyensúlyo­ záshoz nem használtunk semmit. illetve akik nem bírták a feszültséget. A víz már a partnál is mély volt. ha lett volna ho­ vá. kétméteres gólyalábon baktat­ tam egyszer. mikor átkeltünk a folyó­ kon. nem kockáztattuk. most szentelhettem rá egy kevés időt. mintha csak helyben jár­ nánk. A gyengék. Az első év után megszoktuk a szigorú szabályokat. közéjük ugrottam. A sportokat és a gyakorlatokat úgy tervezték. Az udvaron páváskodtunk. azt sem tudjuk már. általában tízfőnyi csa­ patban felsorakoztunk kb. hogy kell játszani. Ha éberen figyeltünk. Két. neki" elszaladtam volna. Olyan bo­ tokkal kezdtük. Még mindig szerettem gólyalábon járni. miközben vadul kiáltoztunk. A gólya­ lábcsatában ez előnyt jelentett számomra. egyáltalán nem találtam . hogy elriasszuk az ég démonait. hogy a ta­ náraink attól féltek. Ezek után a nehéz hónapok után úgy éreztük. A lo­ vaglásban nem voltam olyan ügyes. jól elboldogultam. mert olyan kemény fegyelemben éltünk. sosem térünk vissza. és valami gyakorlati hasznunk is származzon belőlük további életünkben.82 HARMADIK SZEM Az első tizenkét hónapban nem engedtek ki bennünket az ud­ varra. aztán egy bizonyos jelre megkezdtük a támadást. Óvatosan átgázoltunk.gó­ lyalábat használtunk. egyik lábunkról a másikra billegtünk. Bevallom. Csatákat harcoltunk végig gólyalábon. hogy leesünk. meghúztam az egyik gólyalábat. Az első év­ ben nem játszhattunk semmilyen játékot. Emlékszem. és így megtakarítottuk a hosszú kitérőt a legközelebbi gázlóig. nem jöhettek vissza. A többiek nehézkesen lépdeltek. de mikor a saját erőmre kellett támaszkodnom. „uccu. hogy megedződjünk. Akkor is a gólyalábakat használtuk. Ha egy helyben akartunk állni. bekukucskálunk az ablakokon. mire a „lovas" megingott vagy leesett. amelyek testmagassággal emelnek a föld felé. harminc méter távolságra egymástól. meglöktem a másikat.rendszerint háromméteres . így meg tudtuk tartani az egyensúlyunkat helyváltoztatás nélkül. egész idő alatt dolgoztat­ tak minket. Ez sajátos szabály volt Csakporiban. faragatlan fickókként viselkedtünk. Akik kimentek. ha egyszer kiszabadul­ tunk. sokkal nagyobb és idősebb fiúkkal jártam egy osztályba.

mert sosem tanulta meg az esést. Hirtelen csobbanás. a férfi megmarkolta a partot és kihúzta magát a folyóból. komoly veszélyt jelent ebben a sportban. és én gyorsan földet értem. de mikor először próbáltam. arra gondoltam. Rettenetesen csúnyán beszélt. Fel­ ment a lába. aztán bukfen­ cet vetett a két gólyaláb között. a kisfiúra.VI. aki a következőt tudta megcsinálni: sétálgatott egy kicsit. és mikor én is kiértem. hogy talán soha életemben nem voltam még ilyen gyors a gólyalábakon. Megkapaszkodott a bot végében. aki átszeli a folyót. feljött majdnem a dereka­ mig. ez itt egy sekély szakasz. Persze volt néhány esetlen fiú. hogy a „lépcsők" jól legyenek rögzítve. hogy az asztrológusok számítása szerint a szü- . hogy a víz nem éri el a derekamat. hogy az ember ne sértse meg ma­ gát. felugrott és fordult egy teljes kört. Én ugrálni tudtam a gólyalábon. amely majdnem mindig fúj Tibetben. aki majdnem átesett a saját árnyékán is. Mivel látta. Leültem és beereszkedtem a vízbe. Megismételte néhányszor a mutatványt anélkül. és merő pillantást vetett rám. Voltak rajtunk horzsolások vagy lejött a bőr a térdünkről. A szél. összegabalyodtak a kezek. Akkor rohanó lépteket hallottam. va­ lósággal megfagyasztotta a vért az ereimben. Volt közöttünk viszont egy fiú. azt gondolta: Aha. a lábak meg a gó­ lyalábak. a feje kibukott a víz fölé. hogy mit fog csinálni velem. De ritkán sérültünk meg komolyan. egyenesen a feje fölé. majd ahogy beljebb mentem a közepére. és a fenyegetés. Ez­ után mindig megbizonyosodtam arról. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 83 sekély részt. hatal­ masat estem: a támaszték eltört. de nem törődtünk ezekkel az apróságokkal. A dzsúdóban meg­ tanultuk. majd teljesen eltűnt. szépen beletalálva a támasztékba. levette lábát a támasztóról. Siettem a távoli part­ szakasz felé. A térdemig ért. hogy eltörték a karjukat vagy a lábukat. Az udvaron játszottunk például: a játék izgalmában megfeledkeztünk a szélről és kiléptünk a falak nyúj­ totta szélárnyékból. hogy elvétett volna egy lépést vagy kijött volna a ritmusból. s máris felborultunk. Egy szélroham felkapta a köpenyünket. Egy férfi futott az ösvé­ nyen. Röviddel a nyolcadik születésnapom előtt Mingyar Dondup lá­ mától megtudtam. Velük előfordult időnként. aztán le. hogyan kell esni úgy. Azután nagy fröccsenés.

A napko­ rongról többmillió kilométerre lövellnek a lángok. ugyanolyan mint a villám. azok. hacsak nincs az ember kiképezve. Nyugaton a tudósok mérni tudják az agy elektromos hullámait. . de teljes napfogyatkozáskor mindenki megnézheti. A hitetlenség nem tünteti el. Úgy hisszük. Számunkra a test egy héj csupán. A harmadik szem megnyitásával képessé váltam többek között ennek az aurának a meglátására. hogy tanuljon és fejlődjön. Mikor a szellem visszatér a testbe. A szellemet a halál pillanatá­ ig „ezüst szál" köti össze a fizikai testtel. amely akkor veszi át az irányítást. Ám később részletesebben is leírom az ezzel kapcsolatos élményeimet. melyeket az alvás szellemi síkján élünk át. a szellem kiszáll a testből és ellebeg. tudtam. A testet körülvevő aura csupán az emberben égő életerő tükrö­ ződése . amilyenek. hogy az emberek hisznek benne vagy sem. Nem zaklatott fel. elgondol­ kozhatnának ezen és gondolhatnának a nap udvarára is. a harmadik szem megnyitása után olyannak fogom látni az embereket. akit érdekel. Ilyen az emberi aura is. akik gúnyolódnak az ilyen dolgokon. Az átlagember nem látja a napudvart. a Legfelsőbb Tudat működteti. Hitünk szerint az ember azért van gyenge fizi­ kai testében. Az alvás alatt visszatér a létezés egy más síkjára.mindenki megtanítható rá. hogy megfelelő feltételek kö­ zött lássa. az ébredés döbbenete eltorzítja az álomemléket. és amikor jön az álom. Még mindig ott van. Mint ahogyan korábban többször elmondta nekem. Lefekszik pihenni. és tökéletesen megbíztam benne. Az álmok olyan élmé­ nyek. A magasabb Én. vagy el­ hagyja ezt az életet. hogy mesterem is ott lesz. Valójában nem számít. hogy ez az erő elektromos. és az álom éber állapotban teljességgel lehetetlennek tűnhet.84 HARMADIK SZEM letésnapomat követő nap megfelelő időpont lenne a „harmadik szem megnyitására". amikor az ember alszik.

fejemet a térde közé fogta. hogy sterilizálja. Azt kívántam. aztán áthúzta egy mécses lángján. Kora reggel Mingyar Dondup láma azt mondta: . csak nem kör. és ezen a napon szabad voltam. bárcsak szerezhetnék egy bőrcsónakot és azzal sodródhatnék a folyón. és a szobába belépett három magas rangú láma. ahol kereskedőket láttam. ahol várakoznom kellett. . Mögöttem a Norbu Linga.Eljött a születésnapom. és a hegye helyett az U élén kis fogak voltak. Puha bőrcsizmák a kinti kövezeten. Ekkor bemen­ tem abba a kis szobába. sem istentiszteletre nem kellett mennem. és elővett belőle egy fényes fémeszközt. Túl gyorsan telt el a nap! Ahogy meghalt a nappal. szóra­ kozzál Lobszang. Lyukfúróra emlékeztetett. sem órák­ ra. Az egyik erőteljes láma leült mögém. Nem sokkal alattam a Potalát láttam csillogó tetőivel. a homlokomat tisztára és szárazra törölték. egyikőjük Mingyar Dondup láma volt. le­ beghetnék délre. azaz Ékszer park tavainak kéklő vize. de csak 85 . A láma néhány percig nézte az eszközt. Mingyar Dondup láma megfogta a kezemet és így szólt: . a Kjicsu révnél. Óvatosan leszedték a borogatást.Töltsd. Gyógyfüves borogatást tettek a homlokomra és szorosan a fejemre kötözték. hanem U alakú volt. A második láma kinyitott egy dobozt. ahogy akarod a napot. megszületett az este.Nagyon kelle­ mes volt heverészni és lustálkodni a napsütésben. szürkületkor majd jövünk érted.Ez elég fájdalmas lesz Lobszang. Este újból bejöttek hozzám.

épp most ment le a nap. ki­ csit rezegtette az eszközt. a szája sarkában a feszültségtől kis ránc húzódott. aki operált. A fájdalom egyáltalán nem volt erős. Bízott bennem. tudtam. miközben Mingyar Don­ dup láma odaadott neki egy nagyon kemény. mintha én lök­ nék egy rugalmas fátyolt vagy engem löknének neki. majd meg­ kérdezte: . ahogy az eszköz áthatolt a bőrön és a húson. hogy pont belement a fejemen lévő lyukba. ne mocorogj. bevégzik veled így vagy úgy. és helyette színspirálokat és fehé- . A láma. nincs mást tenni. nagyon tiszta fale­ mezkét. és ugyanabban a pillanatban megállt az éber opera­ tőr kezében. csak nyomást és tompa fájdalmat éreztem. Nem tart nagyon sokáig. Aztán. én meg benne. mintsem hogy megmoccan­ jak vagy feljajduljak.Egy percre a fájdalom felfokozódott. Megszűnt és én finom illatokat éreztem. és úgy éreztem. majd becsúsztatta úgy. csak egy tompa ütést. Mintha megállt volna az idő! Nem éreztem különös fájdalmat. A falemezt az U két szára közé illesztette.86 HARMADIK SZEM úgy lehet csinálni. Hirtelen szúrós. akinél az eszköz volt. A homlokom közepére nyomta az eszközt. Mingyar Dondup láma figyelt. inkább meghaltam volna. s az eszköz átha­ tolt a csonton. mikor ez utóbbi intett a fejével. A lá­ ma. aki biztosan tartotta a nyelet. amennyire csak tudsz. az helyénvaló. Aztán ez is elmúlt. hogy különféle eszközöket és gyógyfüves olda­ tokat rakodnak ki. hogy Mingyar Dondup lá­ ma is elém állhasson. Erősen figyelt. Hirtelen va­ kító fény támadt és Mingyar Dondup láma azonmód azt mondta: Állj! . mikor a vége megakadt a csontnál. melyet előzőleg tűzzel és gyógynövényekkel acélkemény­ ségűre edzettek. égetett. Egy percre az volt az érzésem. mint nyugton maradni. hogy valaki tüskékkel szurkál. Lobszang fiam.Nos. arrább ment egy kicsit. és körbeforgatta a nye­ lét. Ezután enyhülni kezdett. hogy a fogazat átfúródjon a homlokcson­ ton. mint a tűz. az operatőr végtelen elővigyázatossággal tovább és tovább csúsztatta a lemezkét. de nem tudtam. és azt gondoltam magamban: .Minden rendben? Kezdjük. ha teljesen tudatodnál vagy. minek az illatát. Láttam. Hirtelen „reccs". így hát nem mozdultam. amit mond vagy tesz. csiklandós érzetem támadt az orrnyer­ gemnél. próbálj mozdulatlan maradni. elhalt. ránézett a többiekre. A láma erősebben nyomta.

amit éltek és hogy a legtöbb ember valóban nagyon különbözően fest. amilyenek. a kristály­ gömb éppúgy. A harmadik szem számára fókuszként szolgál. aki a kőkristállyal tud legjobban dolgoz­ ni. mikor mondanak igazat. hogy voltak más kisugárzások. és addig. amellyel az ember bárki tudatalattiján áthatolhat.Külö­ nös élmény volt látni.VII. és bejött a három láma. A falemezt bent hagyták két-három hétre. amely a természeti törvények által láthatóvá teszi az egyébként lát­ hatatlant. aztán egyre többet és többet. és mikor nem.és innivalót kaptam. ahogy közeledett a hét vége. Abból. a kis szobában kellett maradnom. Senki sem látogathatott meg. mégpedig a tiszta élettől. Lobszang. és használatában nagy gyakorlatra tettem szert. . vagy a teleszkóp. eszköz csupán. Amint a kiálló falemezt helyére rögzítették. Csak később jöttem rá. Idővel meg tudtam határozni egy ember egészsé­ gi állapotát az aura színe és intenzitása alapján.Most már kö­ zénk tartozol. Mingyar Dondup láma hozzám fordult: . De nemcsak az emberi testet láttam tisztán. Kaptam egy kristály­ gömböt. A következő héten beengedtek egy kevés gyenge fényt. és nem amilyennek mutatják magukat. A HARMADIK SZEM MEGNYITÁSA 87 ren izzó füstgolyókat láttam. Ettől fogva olyannak látod majd az embe­ reket. és megőrizheti az össze­ szedegetett tények emlékét. melyek túlterjedtek a legbelső aurán. vagy tiszta fekete korongot használnak. Nagyon egyszerű volt. az el­ vek azonosak. még mindig őrzöm. A tizenhetedik na­ pon a szobában teljes világosság volt. mint a mikroszkóp. Ahogy új érzékem fejlődött a lámák szakavatott segítségével. van. hogy a három lámát arany fény veszi körül. akik nap mint nap tanítottak. A fémeszközt óvatosan kiszedték. Előző éj- . kivéve a három lámát. hogy kivegye a falemezkét a fejemből. hogy ne tudjon mozogni. csak a legszüksége­ sebb enni. Megint mások esetleg egy tál vizet. tudtam. A kristálynak és használójának illeniük kell egymáshoz: van. Míg bent volt a falemez a fejemben. megfigyeltem. Mindegy melyiket. majdnem sötétben. aki az üveggömbbel. A kristálynézésben nincs semmi csoda. Az első héten a szobát majdnem teljes sötétségben tartották. ahogyan a színek változtak. míg ki nem vet­ ték. hogy az aurájuk volt arany.

Fekete lett. bepótolom. Reggel jöttek a lámák. mit gondolnak valójában.Egy égő ember van a folyosón .Lobszang. Az operatőr egy eszközzel megfogta a fadarab kiálló részét. mert a személy nem eléggé fejlett. meg kellett tanulnom. Reggel ismét bejöttek a lámák. Később hipnotikus módsze­ rekkel is tanítani fognak. hogy színeket láttam és már tudtam is mindent. Ahogy a füst a mennyezet felé szállt. de fele időmet Mingyar Dondup lámával kell töltenem. kimehetek már a többiekkel. ők milyennek tűnnek majd? De egyelőre nem érkezett válasz az efféle kérdésekre. és a vörös szikrák a dühkitöréseket mutatják. hogy másképpen látok? Anyám. aki tényleg szeret. kék füst lengte körül. No. Az aurája füstkék színű. . és már kint is volt.88 HARMADIK SZEM jel a homlokomat beecsetelték valamilyen gyógyfüves oldattal. aki gyors és hatékony módszerek­ kel tanít majd engem. hirtelen rántást éreztem. és ahogyan előzőleg. befejeződött beavatásom első szakasza. Az­ nap éjjel zúgó fejjel aludtam. Az operatőr láma egy kis rézedény felé fordult. mások meg közömbösek irántam. és megmutatta a fadarabot. és mégsem ismertem egyáltalán.. mint az ében. csak az evés járt az eszemben. Egy alak közeledett felém.. és néhány különböző füstölővel együtt rátette. Kirohantam az ajtón. A többiek rémült arcomra néztek. apám. A vezetőmmel egy eldugott beugróban ültünk. Azt mondták. Mingyar Dondup Láma kisietett és mo­ solyogva jött vissza. hogy melyik szín mit jelent. indulj és egyél. Milyen lesz mostantól Cu. hiszen na­ gyon éhes voltál. Időm másik felében az órákra és a szertartá­ sokra kell járnom.. egyikőjük térde közé fogta a fejem. Az előző tizennyolc napon nagyon keveset kaptam enni. hanem hogy szemléletem kiegyensúlyozott legyen. és alaposan megvizsgáltak. . Most rájuk néztem és megtudtam. Van. a füstön méregvörös szikrák villantak át. ami a hom­ lokomon a műtét után maradt. A do­ log nem egyszerűen abból állt. Nyüszítve visszarohan­ tam a szobába. ez csak egy dühös takarító. Ám abban a pillanatban főként az evés érdekelt.szóltam. Káprázatos volt újra találkozni a fiúkkal. most elhatároztam. Mingyar Dondup láma egy gyógyfüves párnácskát tett a kis pöttyre. né­ hányan féltékenyek rám. akiket olyan jól is­ mertem. onnan figyeltük azo- . nem is annyira a tanulás miatt.

Most még állandóan használd. azoknál. most becsaphatja majd az ostoba szerzeteseket. De az embereknek az a lá­ tomásuk támadt. úgy. hogy önállóan gondolkodjon. és megpróbálták megölni őket. jobban látják az istenek. hogy tüdőbeteg. Azok esetében.VII. hogy még nem jutott el odá­ ig.Később megtanítunk arra. amit az ember láthat. Abban az időben az istenek a földön jártak és emberekkel keveredtek. hogy lealacsonyítják magukat! Egy hajlott ko­ rú szerzetes érkezésekor a láma ezt magyarázta: . . hogyan lehet tetszés szerint be­ csukni a harmadik szemet. óvatosan és tisztelettel kell vele bánni vele. Aztán majd azt is megta­ nulod. a meg-megszakadó szikrázást! Üzletemberünk azt gondolja. emlékszik rá. Észrevetted azokat az elhalványult foltokat á fény koszorú sárgájában? Azt mutatja. megfelejtkezvén arról. És ez így ment nap nap után.Alaposan fi­ gyeld meg ezt az embert. ahogyan ez velem is történt. Mingyar Dondup láma így tanított: Nézd azt az embert.Vagy például. A HARMADIK SZEM MEGNYITÁSA 89 kat. mely a legtöbb embertől megtagadta- . Hosszú évszázadokon keresztül csak kevesen szület­ tek a tisztánlátás képességével. Lobszang. aki hisz abban. akiknek teste vagy lelke beteg volt. Egy nap az apát úr értem küldött és magához hívatott: . nézd azokat a változó hullámsávokat. hogy az. mert kibírhatatlanul terhes dolog foly­ ton az emberek gyengélkedését figyelni. Különleges te­ hetség. Egy este a láma így szólt hoz­ zám: . Legendáink szerint sok-sok évvel ezelőtt minden férfi és nő használni tudta a harmadik szemet. Büntetésképpen a harmadik szem becsukódott. akik természettől fogva rendelkeznek vele. A harmadik szem erejét különösen betegeknél használtuk. mikor egy kereskedő közeledett: Nézd csak. megfelelő kezeléssel ezerszeresen is meg lehet növelni az erejét. te most rendel­ kezel azzal a képességgel. mely a szíve felett vibrál? Az az árnyalat és a vibrálás azt mutatja. hogy az istenek helyébe lépnek. hogy egy­ szer már sikerült neki. olyan. Milyen kis aljasságokra képesek az emberek a pénzért. úgy mint a másik két szemedet. hogy szent irataink minden szava a szó szoros ér­ telmében hiteles. hogy akarattal nyisd és csukd. akik beléptek a főkapun. Lobszang! Valóban szent ember. ahogy a másik két sze­ med. Lobszang! Látod azt a színes fonalat.Fiam.

Akármit is látsz a tisztánlátás által . De azt mondom. szenvedést látsz.Az apát úr nagyon tanult ember volt. de ne mondj olyat a betegnek vagy a szenvedő­ nek. hogy másokon segíts. amelyen egy életen át járnak. és sose saját hasznodra. találkozni fogsz sokakkal. ami megváltoztatná az ösvényét. Csak jóra használd. Mikor majd más országokban jársz. ha betegséget. azt mondta.és sokat fogsz! . A tehetség arra jogosít. nem hogy ma­ gad gazdagodjál. akik azt szeretnék. és a dalai láma orvosa. mint bűvész a vásárban. úgy viselkedj. sose tégy így. Mesteremmel.mondják majd. fiam. Mielőtt befejezte volna a be­ szélgetést. Bizonyítsd be ezt. Mondd el nekik. . amit tudsz. de attól még a saját útjukat fogják járni.90 HARMADIK SZEM tott. bizo­ nyítsd be azt! . Mert az embernek magának kell megválasztania az ösvényt. ha árt a többieknek vagy ha érintené az ös­ vényt. Mingyar Dondup lámával együtt látogató leszek néhány hétig a Potalában. mert látni akar. fiam. . Segíts.ne fedd fel. hogy néhány napon belül a dalai láma el­ küld majd értem.

Egyik nap Mingyar Dondup láma közölte velem. észrevétlen pillantást a legközelebbi párnára. és azt játszottuk. eképpen. Térdelj meghaj­ tott fejjel. hogy bemutatnak neki és a „belé­ pőbe" nem eshetett hiba. és állj meg úgy másfél méternyire a dalai lámától. aztán harmadszor is. amit csinálok. nehogy fe­ lesleges sietséget mutass. Gyere ide. .Először nézd. és be kellene mutatnod a hátraesést. hogy a nyakadra tehessen egy sálat.Egy figyel­ meztetés akkorra. amit a láma nagy gyakorlatával könnyedén bemutatott. így folytatta: . ha a sarkaddal rálépnél a párnára. Próbálnunk kell. Magadban számolj tízig. Most nagyon figyelj! Tedd a kezed így és hajolj előre! Egyszer. Lobszang! Belépsz a szobába. amelyet nemigen használtak. A pillanat izgalmában könnyű megbotlani. . hogy a tarkódnak ne essen baja. vess egy gyors. hogy épp91 . Nem örülnénk. Dugd ki a nyelved üdvözlésképpen és ereszkedj térdre. benne a dalai láma életnagyságú szobra. hogy tökéletes formánkban járuljunk a dalai láma színe elé. a szemed lefelé néz.Úgy volt. Oda mentünk.Végigcsináltam mindent. hogy a potalai lá­ togatás időpontját kitűzték. hogy a Potalában vagyunk audiencián. aztán helyezd a selyemkendőt Őszentsége lábára. Most mutasd meg. Mielőtt elindulnál hátrafelé. hajts meg a fejed. . Helyezkedj az előző testtartásba. aztán állj fel és menj hátrafelé a legköze­ lebbi üres párnához. várhatóan a hét végén kerül rá sor. Lobszang. Közel a tanteremhez volt egy kis temp­ lom. ha már ide értél. még egyszer.

mint egy méltóságos fiatal pap. Térden állva mentem. Először a csésze kiesett. és végigcsö­ römpölt a földön. de külön he­ gyen állt. Akkor majd úgy jössz be.Kimentem a szobából. mert nem az volt a feladata. Lobszang! Hová ügetsz? Most csináld lassabban. mit hogyan kell csi­ nálni. A három meghajlás maga tökéletesen sikerült. hogy teljesítményem „méltó tisztelgés Mingyar Dondup testvér tanítása előtt". és a Gyógyítás Templomaként. hanem. a helyén marad. büszke voltam magamra. ráraktam a szertartásos khata-t a szobor lábára. míg küldenek érte. meg kellett várnia. A rendfőnökünk volt a dalai láma egyetlen or­ vosa. Újra kimen­ tem. hogy megmutassam. . mani padme hum". hogy átmen­ jünk a Potalába. és oda­ mentem a szoborhoz. és nem. hogy a láma egy-egy betegségét kikezelje. beékelve a köpeny ujja és az alsó kar közé. elég ügyes vagyok-e. Jól csináltam. Ez alkalommal sokkal nyugodtabban jöttem befelé. illetve a Gyógyítás Isko­ lájaként ismerték. De szent isten! Elfelejtettem a selyemsálat! Kimentem hát megint. amikor meghajoltam. Gyakoroljunk a csészével és a selyemkendővel!. Másnap reggel. Besiettem. mégis a főépületekhez közel ugyan. amikor csak akarta. így bármely fájdalmat vagy rendel­ lenességet orvosi hibának tekintettek.Na. akkor most jöhet a következő lecke. Ha kellőképp ügyes vagy. amikor a páciens már beteg volt! . mondd magadban: „Om. megállított: Lobszang. és elölről kezdtem az egészet. hogy felbuktam volna. A pénteki napon az apát úr elé kellett mennem. s a tibeti üdvözlésnek megfelelően kinyújtottam a nyelvem. hogy automatikusan is tudjam.Azon a héten minden reggel próbáltunk. Az apát úr mégsem vizsgál­ hatta meg a dalai lámát.92 HARMADIK SZEM olyan jól csinálod. szombaton. A mi kolostorunk a Potala szervezetének része­ ként működött. Hátralépdeltem és végül sikerült leül­ nöm lótuszülésbe anélkül. és a láma je­ lezvén. mint egy vágtató versenyló a Cangpon. de aztán hamarosan kitanultam a fortélyát. mint én. megkínálnak teával. Mikor elhelyezkedtél már. Azt mondta. lesétáltunk a hegyről. hogy beléphetek. Helyzete nem volt túlontúl irigylésre méltó. A facsészét el kell rejtened a köpe­ nyed bal ujjában. tapsolt egyet. A csészét így kell tartani. és ehhez igazítsd a lépteidet. hogy páciense egészséges legyen. .

Néhányan forró vajas teát árultak. aztán ismét a földre vetették magukat. Nekünk nem jutott időnk ilyesmire. bizonyos összegért írtak néhány sort. amíg fel­ felé kaptattunk. Tömérdek kőlépcső vezet fel a magasba. Voltak ott talizmánok. Egy helyen. hogy megta­ karítsák a lépcsőmászást. Mingyar Dondup láma megállt és egy házra mutatott: . mit éreztem. Anyám ép­ pen kilovagolt szolgái kíséretében. hogy Lhászában kezeltetni tudják magukat. és mohó városnézők és zarándokok tömegébe ütköztünk. elég volt a magamé. akik abban reménykedtek. a dalai láma otthonát. .Vili. barátaik támogatásával vagy két bottal sántikáltak végig az úton. a Potalába igyekeztünk. mások el­ nyúltak a földön. Hogy mit gondoltam akkor. Ha csak egy pillantását elkap­ ták. úgy érezték. Lobszang. A POTALA 93 De ezen a szombaton nem törődtem az orvos bajával. tá­ voli tartományok nemesemberei.Ott az előző otthonod. és inkább ha­ sonlítható egy lépcsős utcához. Megint mások. a betegek és gyengélkedők. mások mindenféle ennivalót. írnokok is jöttek. maradjon csak az én titkom. Elárasztották az utat és végigjárták a hatmérföldes kör­ gyűrűt a Potala körül. Cu is közöttük volt. Öregem­ berek nyomtatott horoszkópokat kínálgattak a hiszékenyeknek. Odanéz­ tem. hogy lássák a Mindentudó. Nem. pásztorok. Voltak közöttük földművesek. Voltak. nálánál ugyanis senki sem lakhat magasabban. A Csakpori lábánál a Potala felé fordultunk. a lépcsősor az épületeken kívül fut. kereskedők és bete­ gek. A dalai láma rezidenciája az épület legtetején volt. akik négykézláb kúsztak. már magasan jártunk. amely bizonyította. Nem egy zarándok hónapokig gyalogolt. és egy „szent inkarnáció által megáldott" emléktárgyak. hogy a nevezett személy megláto­ gatta Lhászát és valamennyi szent helyet. Több ilyennel is találkoztunk. vagy ahogy mi nevezzük. Mindenfelé árusok kínál­ ták portékáikat. felkeltek. mint egyszerű lépcsősorhoz. amit himbálódzó üstökben melegítettek. A fő­ tisztviselők közül sokan fellovagoltak a hivatalokhoz. ha nem beszélek róla. busásan kárpótolva lettek a hosszú utazásért és a viszontagságokért. Odább az úton egy csapat vidám ember potalai ajándékokat. kézi imamalmokat árusított. a szolgák igencsak sürgölődnek az udvarban. és jobb talán. hogy meglátogassa a Szentek szentjét. Tibet minden ré­ széből érkeztek emberek.

Végül felértünk a tetőre. A bejáratot nagy. akárcsak mindenütt.egy óriási barlang húzódik.nagyon jól ismerték itt. Mélyen lent. Min­ denütt hallottuk az imamalmok kattogását. sárga stólás láma beszélgetett Mingyar Dondup lámával. Nyolcéve­ sen nem voltak már illúzióim. és beléptünk egy nagy előtérbe. mert ezen a napon. és megnézhetném benne a ne­ vünket. mikor kerekek jönnek majd az országba. mi­ tológiai istenek és istennők szobrocskái és zománcozott díszek. hogy ez rendkívüli dolog. és ne­ kem az volt a véleményem. és tudni szerettem voltna. Csak nagyon kevesen jártak itt. jakgyapjúból készült gesztenyebarna függöny borította. melyet zöld porcelán sárkányok védelmeztek. A jelenlegi épületek csak háromszázötven évesek.mivel vulkáni eredetű . de egy még régebbi palota alapjaira épültek. vagy épületcsoport az ország szíve. hogy erőt nyerjek belőle. Tudtam. Közeledtünkre félrehúzták. hogy még több kemény munka vár majd rám: kemény munka vagy nehézség. Vallási jeleneteket és ősi legen­ dákat ábrázoló gyönyörű faliszőnyegek lógtak a falakon.úgy látszik . míg el­ értük a tető legtetejét. Hosszú idővel azelőtt egy erődít­ mény volt a hegy tetején. Ez az épület. a reggeli napsütésben felfelé tartottunk a lépcsőn. Az utóbbit . miért akar a dalai láma látni engem. valamint mai rezidenciája volt. kis folyosók ágaznak szét belőle. Az egyik függönyös bejárat melletti polcon pihent a Nemesek könyve. kis hegyen fekszik. ahol a dalai láma előző inkarnációinak sír­ emlékei álltak. mert az egyik régi jövendölés szerint a béke el­ távozik. ezen a helyen nagyon kicsinek és jelentéktelennek éreztem magamat. tömén­ telen drágakövet őriznek. Tibet minden egyházi és világi ügyét itt intézik. . Alacsony asztalkákon műgyűjtők szívét gyönyörködtető tárgyak álltak. ahol aranytömböket. minden gondolat és minden reménység központja. Kint. vagy tudnak egyáltalán a barlang a létezéséről .csupán néhány kiváltságos. mert felismerte Mingyar Dondup lámát. A falakon belül vannak a kincstárak.94 HARMADIK SZEM A Potala önálló városrész. Egy meggyszínű köpe­ nyes. és a hatalmas termetű őr szélesre tárta a kaput előttünk. Továbbmentünk. azt kívántam. Tibetben ez az egyetlen kerék alakú tárgy. bárcsak kinyithatnám. az egyik végén van egy tó. valamint ritkaságokat a régmúlt időkből. a hegy gyomrában .

és megfigyeltem. Sáfrány­ színű selyempárnán ült. A POTALA 95 ahol vele jártam. amíg kb. Megszólalt a dalai láma. ahogyan megjósolták. . Ezt hallottam: . Tudtam. így tettem. köz­ ben ezt suttogta: .Ideje.Nincs okod az aggodalomra . fordulj meg és hozz ide egyet. és a hosszú szoba távoli végén megpillantottam a Mindentudót.Tedd ide elém és ülj le! . miért mondja el nekem újra az egészet. Beléptem. hogy . Éppen letett egy könyvet. Most az Ékességes lábára helyeztem.Nem tudtam. odavittem egy párnát. gondold azt. melynek füle a vál­ lára ért. De az Ékességes még min- . másfél méterre nem kerültem Tőle. hanem a csuklómra tette. Mielőtt belép­ tem a szobába. és háromszor meghajoltam.ahogyan az szokás volt -.ahogy egész héten tettük . Meghajtottam a fejem. hogy sebészetet és orvoslást tanulok Tibetben. Átkarolta a vállam és az ajtóhoz vezetett. Buzdításképpen picit meglökte a hátamat.Mikor leültem. rombolást és olyan kegyetlenséget fogsz látni magad körül. hogy bemenj. és aztán lépj be magad.Vili. melynek erejét tovább növelték benned a harmadik szem megnyitásával. az­ tán térdre ereszkedtem. mert ekkor visszafelé kellett indulnom a legközelebbi párnához. a tizenharmadik dalai lámát. ahol folytatom tanulmányaimat. Sok külföldi országot bejársz majd. Megkaptam a feljegyzéseket az előző inkarnációdról és az asztrológusok jöven­ döléseit is.csak gyakorlunk. aztán majd elmegyek Kí­ nába. Azt mondta: . Vezetőm hozzám fordult és így szólt: . de végül sikeres le­ szel. és a sálat nem a nyakamra . de eljön a siker. Halált.menj csak be. Az út hosszú és ne­ héz lesz. hogy beszélgethessünk. Hallottam néhány figyelemre méltó dolgot rólad. hogy mind eléggé meszsze volt. Ruhája olyan volt. fiatalember. végig­ mentem a szobán. akkor először: Azok a párnák túl messze vannak. Kezdetben nehéz időket élsz meg. amit elképzelni sem tudsz. de a fején magas sárga süveget hordott. mint a közönséges lá­ máké. Jól ismertem a jóslat min­ den szavát és eszerint is éltem hétéves korom óta. az Ékességest. Lobszang. Megmutatom az ajtót. a fal mellett. amelyekről nem is hallottál. Mingyar Dondup láma odaadta nekem a selyemsá­ lat. Elfogott a félelem. azután megállt és fi­ gyelt.Őszentsége érdeklődést tanúsít és egyedül akar vele beszélni. így folytatta: Nos. olyanokat is. Előrehajolt. Megadatott neked a tisztánlátás képessége.

hívta mesteremet a dalai láma. .Ez a fiatalember elmondta. Úgy látszott.Azt mondtad.válaszoltam.A dalai láma rám nézett. és hogy a legjobb tanárokat jelöli majd ki a számomra. Értékeik nem azonosak a mieinkkel. hogy a gya­ nakvás negatív hozzáállásával minden esélyüket elveszítik. De most teázzunk! Könnyedén megütött egy gongot. . a kereskedést és az aranyat istenítik. semmiféle rendkívüli erőről ne tegyek bizonyságot.Mingyar Dondup láma mel­ lém ült. Mingyar! . bizonyítékra van szüksé­ günk . amelyeket Indiából importáltak.mondják majd neked. Talán még senki sem beszélt vele így. Mondjátok meg. és meghajolt a dalai láma előtt. akivel valaha ta­ lálkoztam. Állítsátok elő. A dalai láma újra nevetni kezdett. figyelmeztetett. hogy bizonyítékokat szerezzenek. és parancsot adott a hívására belépő lámának. Mingyar Dondup láma a legjobb ember. .Teljes felelősséget vállaltál . Egyszerűen nem tudtam tartóztatni magam.Szóval.Ezekben az országokban az ember megvitathatja a nagy igazságokat. mit gondolsz róla. bizonyíték. és én töké­ letesen egyetértek az értékelésével. az pedig bizonyos. .Voltam Indiában és Kíná­ ban . hogy kivételesen tisz­ tán látok. . kicsú­ szott a számon: . megmérjük és savakkal megvizsgál­ juk. Belépett Mingyar Dondup láma. hogy azt akarja. hogy megragadjuk. és ne be­ széljek sem az egóról. . aztán megütötte a mellette lévő gongot. igaz? Mondd el nekem. hogy Mingyar Dondup láma jó. hogy jöjjön be! . milyen vagy.mondta a hí­ vására megjelenő lámának. aztán hátra­ hajtotta fejét és harsogó nevetésben tört ki.Hozz egy párnát. a láma pedig így folyatta: . . hogy egy nyolcéves kisfiú nem. . va­ lóban keményen tanuljak. te kis pávakakas! . sem a lélekről. értékeli. azt gondolod. .De hát senki sem tudhat többet a mesteremnél.Mutassátok meg a lelket. milyen a molekuláris szerkezete. Mondta.96 HARMADIK SZEM dig beszélt.mondta. Bizonyíték. de sok nyugatival is találkoztam. az Ékességes Indiáról és Kínáról mesélt. milyenek a kémiai reakciói. és nem törődnek vele. Amint ettünk. hogy amikor a nyugati világban le­ szek. aki hamarosan visszajött a teával és különleges ételekkel. Tudó­ saik így beszélnek: . Mingyar Dondup lámánál. és ülj le. en­ gedjétek.Uram! .Kérd meg Mingyar-t.

Pihentem egy órát. Fájt és bi­ cegtem. és az okkult tudományok igazi mes­ tere. te­ gyünk így mi is. és úgy gondolja. . . az épület legfelső szint­ jén kapunk szobát. és nagyon óvatosan megérintettem a látható semmit. A sárkányzsinórhoz tört üveget hasz­ náltunk. hogy mindketten itt. hogy úgy jöhettek-mehettek. Lobszang. Mikor befejeztük. és felfedezzük az épület kevésbé ismert részeit .mondta. Aztán így folytatta: . s emellett síkos is. jó benyomást tettem a da­ lai lámára . Mingyar Dondup láma azt ajánlotta. hogy egyek. és a lapos tető távoli részére mentünk. mint a jég. akár a víz. meghajoltunk és eltávoztunk. hogy Mingyar Dondup láma titokban na­ gyon elégedett velem. . Az színezve volt. ha szükséges. Időről időre én is megnézem őt. egy másik szobába.az egyik odajött hoz­ zánk. Aztán hozzám fordult: . ahogy csak akartok. és nem lehetett keresztüllátni rajta. aztán felkeltünk. A dalai láma szolgálatában állók közül . Láttam. Itt. A bal lábamon húzódó seb még mindig sok bajt okozott. és fordulj hozzám.Itt maradunk néhány napra. de ez itt átlátszó.őszentsége azt az utasítást adta. az ablakokon az olajjal átitatott anyag helyett valami megfoghatatlan volt. Kinyújtottam a karom. és hogy egyetlen ajtó se legyen zárva előttetek. Néha attól féltek. előttem terült el Lhasza és az egész síkság. Ezekből a termekből sokat megtudhatsz a tibeti történelem­ ről. és akkor vezetőm teát és ennivalót hozott. .VIE A POTALA 97 Lobszang Rámpa képzéséért. Oda vezetett minket. majdnem olyan hideg volt. és azt mondta. hogy látni le­ hetett.Fiatalember! Jól válasz­ tottál. Aztán derengeni kezdett valami: üveg! So­ sem láttam még síküveget. ahogy bizonyosan megteszed.a rezidencián senki­ nek sem volt lámánál alacsonyabb rangja . és megborzongtam a lát­ ványtól.Ideje betöm­ ni a lyukat a gyomrodban. Tervezd meg. pihenjünk le egy időre. . Megdöbbentem.Még szólt néhány szót. Ezen a helyen jól esznek. épp csak. vezetőd régi barátom. esetleg nyomorék maradok.Jó néhány alacsonyabban lévő folyosót és termet nem nyitottak ki az elmúlt kétszáz esztendő­ ben. de az vastag volt. legnagyobb meglepetésemre. Mingyar Dondup láma kivezetett a szo­ bából.Nem volt szükségem több bátorításra.

. mintha egy bőrrel borított trombitadarab lett volna.De miért kell tréfát űznöd a ta­ nítványodból? . aki a csőben felém lovagolt.Még jobban nevetett. mikor hazatért Indi­ ából. hogy ezoterikus tudásunk gyarapodhasson és terebélyesedhessen. őt viszont rázta a nevetés. De a végét nem a szájához. amikor egy nyugati ember azt mondja valamilyen okkult dologgal kapcsolatos állításra. . Belenéztem. A kerekek a gyorsaságot és az ún. civilizáci­ ót szolgálják. Azt lehetne gondolni.magyarázkodtam. Gyakran eszembejut. amely úgy nézett ki. meghúzta.98 HARMADIK SZEM Ám ez még nem volt minden. hogy életemben először tükörbe néztem. és felkapott egy rézcsövet. és négy darab jött ki . Megfogta a csövet. . A mi fizikai világunk ráérős. Lobszang! A jobb szemeddel nézz. Egy ideig piszmogott a csővel. hogy a rohanó kereskedelmi vi­ lágban nincs idő szellemi dolgokra. és egy kétségtelenül tekintélyes méretű orral. a másikat odatette az arcához. és természetesen nem ismertem fel azt a szörnyű kis teremtést. Mingyar Dondup láma kitárta az ablakot. Azóta sem vesződöm velük. hogy „lehetetlen". hogy Tibet különleges ország volt. és intett. Sose felejtettem el annak az embernek a látványát. meg­ babonázott.Őszentsége azt mondta. Oldalra ugrottam. Nekem az az élmény volt „lehetetlen"! A dalai láma sok teleszkópot hozott magával. azt gondoltam. hogy mást lássak. hogy az okkult tudományok mestere vagy . Tele voltam gyanakvással. A csőben egy ember lovagolt felém. és majdnem elájultam a kábulattól. A kereket se akarták. Mingyar Dondup lámán kívül senki sem volt a szobában. A vízen találkoztam már halvány tükör­ képemmel. olyankor. Nevetett. és nagyon szerette nézegetni a környező vidéket. tükrök nélkül. Gyanakodva néztem.egyik a másikából. te­ leszkópok.gondoltam. . és játszani fog rajta. Itt történt az is. de a tükör túl őszinte volt. a balt tartsd csukva. hanem a szeméhez illesztette.biztos valami hangszer.Aha! . de engedelmeskedtem. Régóta felismertük. . Vezetőm kis­ sé elfordította a csövet. akit ott láttam: egy sápadt arcú fiúcskát nagy vörös heggel a homlokán. amikor meglátta az arcomat. aztán azt mondta: . aztán a cső egyik végét kidugta az ab­ lakon. és körülnéz­ tem.Nézz bele. de az emberek nem is vágytak ilyesmire. Teleszkóp! Sosem lát­ tam ilyet. nézzek bele megint a csőbe.

Tibetben a tanár mindig meggyőződik róla. hogy beeresszenek egy kevéske halovány fényt. Egyszer egy nap beadnak neki élelmet egy fénybiztos. az Ember természetéről elmélkedik. Mindez korántsem olyan ste­ ril. se fény. ezért a metafizikai erőkkel sosem élnek vissza.nem hagyhatja el helyét. három hét és három napra. és más metafizikus tudományokat.akármi legyen az . A rést nap mint nap nagyítják. Sokan közülük néhány hét múltán újra visszamennek a cel­ lába. hogy a remete szeme fokozatosan hozzászokjék a fényhez. Az ember szellem. Néhány láma. hogy ne hatoljon át a hang rajtuk. akik közösségben tudnak legjobban fejlődni. amelyet hegyoldalra építenek. hogy ilyen erők legyenek rábízva. és saját kívánságára befalazzák. A cella általában kis helyi­ ség. és remetecellákban laknak. hangbiztos tolóablakon keresztül. a telepátiát. . csupán a természeti törvények eredményei. mint ahogy az ember esetleg gondolná. A kőfalak vaskosak. amikor előjön. hogy sok láma képes rá. Tartózkodásának utolsó hónapjaiban kis lyukat vágnak a tetőre. értelmetlen létezés. de az efféle dolgokat nem a szenzációhajhászok örö­ mére mutatja be. talán két méter vastagak. A remete a cellában marad. Tibetben vannak olyanok. Az erők tehát egyáltalán nem mágikusak.Tibetben jól tudjuk -. az okkult tudományok mesterei testeket tudnak felemelni érintés nélkül. Igaz. máskülönben megvakulna abban a pillanatban. először három év.Vili. csak az üres kődoboz. másokon a magány segít. szellemként vándorolhat a világon és a gondolat útján segíthet. hogy tanítványa morálisan alkalmas-e arra. és ha egyszer kisza­ badul a hús kötelékeiből. egy másik világ teremtménye. Az Életről. Fizikai tes­ tében semmi okból . A POTALA 99 Négyezer éve ismerjük a tisztánlátás igazságát. se bútor. A tanárnak teljesen biztosnak kell lennie tanítványa erkölcsi integritásában. ami képes megmozdítani egy tár- . de nem azért fejtenek ki erőt. energiahullámok. és egész életükre ott maradnak. és gondolati úton megolvassza a havat maga körül. A gondosan irányított és részben sűrített gondolat az. se semmi. Nincs odabent semmi. hisz csak a megfelelő embereket tanít­ ják. A remete belép. és visszavonulnak kies lámako­ lostorokba. hogy a naiv nézőket szórakoztassák. hogy meztelen üljön a hóban. Az anyag sűrített energia. A gondolatok.

100 HARMADIK SZEM gyat. egy átlagos remeténél. ha mikrofonon keresztül a leszállópályára irányítanak egy repülőgépet. nem vonultam vissza hosszú időre a teljes sötétségbe. és valamit csinált az ablak fatábláival. Mindent megmagyarázott. hogy elvégezzen egy bizonyos cselekvést. Olyan dolgokra tanítottak . .mondta. Még az első látogatás alkalmával bevitt egyszer egy teljesen sötét szobába. Mingyar Dondup láma aprólékos pontossággal elmagyarázta. milyen okok húzódnak a háttérben. most állj ide. Az én ezoterikus fejlődésem nem járt együtt bezárkózással. ahol mindennapos ese­ mény. Aztán elfújta a mécses lángját. Más formát öltött. és nem érdemelt további gondolkodást.Na. Cso­ dálkozásomban felkiáltottam. milyen elvek alapján működik. mind fejjel lefelé jártak! Aztán a kép hirtelen villant egyet. hogy több megvilágosodást éltem át. és jakok. „hisz ez varázslat!" anélkül.legyen bár nagyon hosszú életű -. Elég annyi. nők. So­ sem mondhattam. A Potalában tett látogatásom eme képzés első szakaszaihoz kapcsolódott. . és figyeld a fehér falat! . A magyarázat a „fénytörés"-ről valóban mindennél jobban zavarba ejtett: hogyan lehet a fényt megtörnP. félretéve a szkepticizmust meg lehetne tenni ugyanezt a te­ lepátia segítségével is. Képzésem a dalai láma közvetlen parancsára sajátos célra irányult. Lobszang. amely arra késztet vala­ kit a távolban. A falon azonnal megjelent előttem Lhásza fordított képe. de azt is. ez egyszerű volt. de immár másként szabályozva vezet a telepátiához.más módszerekkel és hipnózissal is. aki remete akar lenni. hogy lehet hangtalan fütyüléssel kancsót vagy köcsögöt összetör­ ni. ha a pilóta a sűrű ködben nem lát semmit? Kis tanu­ lással. mi miért történt. hogy alapos ma­ gyarázatot ne kaptam volna a szóban forgó törvényekről. úgymond „gondolatra". Tudtam már. amely kevés ember számára elérhető. Miért olyan nehéz elhinni ezt abban a világban. amelyeket olyan jól ismertem. amelyek nem írhatók le ilyen könyvben. Elbűvölt a teleszkóp. de erről majd később. Férfiak. olyat. Nem csupán a teleszkóp működését. nincs benne semmi csoda vagy varázs­ lat. Ugyancsak a gondolat. mint ez. és sokat használtam: azokat a helyeket nézegettem rajta. de . egyszerűen köznapi természeti törvények működtetik. nem kellene gyarló eszközöket használni. hogy megértsem. és minden a helyére került.

hihetetlenül elborzasztott. a többit majd egy későbbi időpontban. A motívumok ta­ nulmányozását jelentette ez. Az a na­ gyon-nagyon kevés nyugati ember. Lobogó fáklyákat vittünk magunkkal. méghozzá a javából.számtalan évszázaddal ezelőtt vulkánikus tevékenység hoz­ ta létre. régi könyvekkel és gyönyörű vallási témájú festményekkel. úgy mondták. óvato­ san másztunk lefelé a végtelennek tetsző lépcsősoron. megnéztük az egyik föld alatti alagutat. nemcsak Tibetből érkeztek ajándékok a Potalába.így mondták ne­ kem . csak egyet nézhetek meg. Az alagutakat . Végre beléptünk . amelynek fényét különféle lemezek takarták. Majdnem valamennyit szobákban raktározzák. mindig az éppen uralkodó dalai láma részé­ re. szemérmetlennek tartja őket. hogy saját mércénk szerint ítéljük meg más országok népeit.VIII. mi történt később. hogy a keresztények szimbóluma egy megkínzott. és nagyon él­ veztem. több mérföldre nyúlik az egyik folyosó végétől. szögek­ kel keresztre feszített ember. aki látott néhányat közülük. Ölelkező férfi és női szellemeket áb­ rázolnak például. Lobszang. és azt is. Évszázadokon keresztül sokfelől. és egyetlen tibeti sem tekintené annak.Iga­ zad van. Akkor észleltem. A POTALA 101 hogy fényt is lehessen törni?! Egész addig nem értettem meg a dol­ got. de a képeknek messze nem az obszcenitás a cél­ ja. Ez egy lámpából állt. ölelkező figura azt az eksztázist fejezi ki. miért éppen ezeket az ajándékokat küldték. és csúszkál­ tunk végig a sziklás átjárókon. A Potala raktárai tömve voltak csodálatos szobrokkal. A falakon különös diagramok voltak és ismeretlen jelene­ tekről készült rajzok. ügyes vagy. A két meztelen. mikor láttam. amely. De jobban érdekelt a tó. Azt mondták. Örültem. és utána már semmi sem lepett meg. amíg egy speciális szerkezetet nem hoztak a szobámba. Nagyon kár. mert egyre többször és többször hallottam: . vezetőm egy könyvből felolvasta nekem pontos történetét. hogy valamennyien hajlunk arra. amely a Tudás és a Helyes Elet egyesülését követi. hogy kiderítsem és pszichometriai benyomást szerezzek róla. Mielőtt eljöttünk a Potalából. Elismerem. miután beszámoltam a tárgyról szerzett benyomásaimról. valóban. Aztán. hogyan törnek meg a fénysugarak. akit istenükként tisztelnek.

a víz elsodorta őket. szél kerekedett. tétovázva. kegyetlen óriás ragadta el őket. szörnyű. amikkel hajthatják. merre van az előre. nem tudták. Kb. csillogott a fáklyák fényében. Meddig utaztak. amilyet még soha életemben nem láttam. szintén fekete volt. odáig már nem jutott el a fáklyák fénye. míg hirtelen eltűnt a mennyezet: nem láttuk. A szikla. hogy tö­ rékeny tutajuk a vízidémon markába került. darabokban szilárdult meg. inkább látszott fene­ ketlen kútnak. és olyan víz szélén álltunk. zöldes. de kicsit arrább valami ragyogott a falon. mint tónak. Mérföldeken át eveztek. Lerepültek a tutajról. Fény támadt. merre is menjenek.Eltévedtek. A hirtelen mozdulattól a hullámok felcsaptak a fedél­ zetre. egyetlen hang sem törte meg a csendet. A többiek nem voltak ilyen szerencsések. amelyekkel a fagerendákat egymáshoz erősítették. hogy már-már láthatatlan. Érezték. Úgy érezték. körbe­ körbe. amin álltunk. és vízre eresztették. amilyenhez hasonlót a föld felszínén sohasem látni: tömör feketeség. Néhányuknak még sikerült nagy levegőt venni. amit mesélt. a sötétség olyan volt. ahol már nem lát­ ták a falakat és a mennyezetet. és az emberek csuromvizesek lettek. tökéletes sötétség borult rájuk. Ahogy finom csapásokkal tovább eveztek. öt-hat méter hosszú lehetett. Nyikorgó-csikorgó hangot hallottak. Fekete volt és mozdulat­ lan. el­ fújta a fáklyákat. és láttam. és élénken magam elé képzeltem. Egyetlen hullám sem fodrozta a vizet. Odamentem. Forogtak. és húzza végze­ tük felé. amely egyre szélesebb és szélesebb lett. így folytatta: . Sok-sok évvel ezelőtt kalandos kedvű szerzetesek készítettek egy fatutajt. hogy a sziklában van egy aranyréteg. Mingyar Dondup láma törte meg a csendet: . és hozzá evezőket.102 HARMADIK SZEM egy alagútba. Az aranyat nagy hő olvasztotta ki egykoron a sziklából. és a fejemtől a térdemig érő magasságban helyezkedett el. akár egy aranyszínű gyertya viaszcseppjei. Sehol egy fény. és merre a vissza. bi- . a víz alá merültek. A tutaj hirtelen megbillent. valamennyien elszédültek és rosszul voltak már. megsemmisítő szorítást éreztek. nem tudták. Fel­ szerelték fáklyákkal. kábító üté­ seket. annyira fekete. Beleka­ paszkodtak a kötelekbe. egyszer csak egy tágasabb helyre értek. Még tettünk vagy száz métert. A tutaj felgyorsult. Hallgattam tanítómat.Ez a tó a folyóhoz megy innen negyven mérföldnyire. kutattak.

ők kiértek a partra. az meg beleegyezett.Igen. és azt kívántam. hogy hamarosan vakon fogunk tapogatódzni az alagutak sötétjében. megtudod ké­ sőbb. Vezetőm figyelte az ar­ comat. órákon át élet-ha­ lál közt vívódva hevertek. Néhány éven belül eleget tudsz majd ahhoz. tanulj. Belegondoltam az egészbe. de tudott dolog. és kotorászni kezdett. Lobszang. másként nehéz lenne kita­ lálni innen a sötétben. A fáklyák már alig égtek és úgy tűnt. Végül a két szerzetesnek sikerült meg­ győzni a pásztort arról. hogy szigetek vannak nem messze amögött a terület mögött. De most tanulj fiam. Azok. hogy együtt fedezzük fel ezt a helyet. Végre is egyikőjük feléledt annyira. Abban a pillanatban Mingyar Dondup láma a távolabbi falhoz fordult. vérezve vízbe fúlt. amelyek már csak pislákolva égtek. hogy ők szerzetesek (a köntösük ugyanis teljesen leszakadt róluk). Azóta kevesen vállalkoztak rá. de minek fecséreljük testi erőnket. Egyiket fel is kutatták. Hármójuk­ nak nyoma veszett. majd hirtelen a ragyogó napsütésbe repítette őket. A szerzetesek több mint fele kékre-zöldre verve. Majdnem újra összeesett a megdöbbenéstől. A POTALA 103 zonytalan. hogy kihalássza magának. . hogy felfedező útra induljanak a tavon. aztán erősebb fény. és azért jött. Akkor lépéseket hallottak maguk mögött. bárcsak lenne egy tutajom. hogy körülnézzen. mikor asztrálsíkon is el tudjuk végezni a kutatást! Igen. képes le­ szel rá. Lobszang. Valami. egyszer csak felnevetett és azt mondta: . meghaltak és a tibeti mennyországban vannak.A távolban a Potalát látta. Két ember menekült meg. amelyet fáklyáink fénye be­ világít. induljunk! . vagy valaki megtekerte. körös-körül zöld réteket és legelésző ja­ kokat. Először azt hitték. Ahogy elfordultunk a tótól. azt gondoltam. Látta az összetört tutaj lebegő roncsait. No. hogy bejárjam vele a tavat. és meggyújtotta őket azokról.Itt tároljuk a tartalékot. hogy elmegy a Potalába hordágyért. a beavatásodkor. egy pásztor né­ zett le rájuk. hogy nem hoztunk tartalék fák­ lyákat magunkkal. Hogy mit találtak. Mindkettőnkért. el­ hajította.Vili. akik megmenekültek. nagy mu­ latság lenne átkutatni a tavat. butaság volt. Valami rejtett fal­ mélyedésből fáklyákat húzott elő.

Ahogy ránéztem mesteremre. A tó kivezetése mélyen a vízszint alatt van. otthon van a rajzok között és az alagutakban. . vagy megnézzünk egy-egy képet a falon.104 HARMADIK SZEM Küszködtünk felfelé a meredek folyosókon. mint egy öregember. miért nem lovagolunk ki a helyszínre. mintha óriásokat ábrázoltak volna. Még néhány lépés. amit a teleszkópon keresztül ne lámánk. Mingyar Dondup láma azt mondta. amely úgy negyven mérföldre volt innen. legalábbis olyasvalami. Az egész helyet valami rejtély lengte körül. Nem tudtam elvisel­ ni a gondolatot. Nem értettem őket. és megint a világosban leszünk. megkérdeztem.Amikor felértünk. ha van lehetőség arra. nincs ott semmi érdekes. a kis ligetet a dalai láma előző inkarnációjának parancsára ültették. amelyek meghaladták felfogóképességem határait. még akkor is. hogy kifújjuk magunkat. hogy megleljem a választ. ha eközben jelentős veszedelem fenyeget. időnként megáll­ tunk. hogy évekig találgassak és így jussak el a megol­ dásig. hogy újra eljöjjünk ide. a helyet egy facsoporton kívül semmi sem jelöli. ahol az egykori szerzetesek kiértek a felszínre. mindig megpróbáltam a mélyére hatolni. Felmegyünk a tetőre. . Mingyar Dondup lá­ ma félbeszakította a gondolataimat: . és miért nem nézzük meg. Nagyon vártam. láttam. és teleszkóppal megnézzük azt a he­ lyet. meg különös gépezeteket. és ha rejtélyről hallot­ tam.Lobszang! Úgy motyogsz itt.

amit gyor­ san meg is ettem. Ideje volt köszönetet mondani a lámáknak. Ideje volt. hogy visszatérjünk Csakporiba. mögénk. . nemsokára visszajövök. zihálva átadott egy üzenetet Mingyar Dondup lámának. hogy dalai láma kétségkívül engem is rajtakapott. mikor hívó kiáltást és kiabálást hallottunk. Lihegő szerzetes rohant felénk.Másnap reggel komótosan nekikészülődtünk. Lobszang. Megálltunk. hogy a csodálkozó szerzetesek ne vegyék észre. mikor hasonló csínyeken buzgólkodtam. A mellettünk elhaladó szerzetesek hátrafele mutogattak. Biztos megked­ velt engem. Az „indiai ételek"-et az ő gondjaira bízták. A Potalában tett látogatás olyan volt. mert rájöttem. hogy a teleszkópon át még utolsó pillantást vessek a vidékre. Elindultunk lefelé a lépcsőn. melyek rejtve vannak a Potala elől. ahogy visszahúzta a fejét. Indulás előtt felrohantam a tetőre. De indulni kellett. próbálkozásaimat a jövőben az épületeknek azokra a szárnyaira korlátozom.Ezzel sar- 105 . A lencsén ke­ resztül láttam arcán a manós vigyort. a szerzetesek kopasz fejére. mert készített nekem egy búcsúajándékot. vissza a Vashegyre. Félúton lehettünk. . akik rövid látogatásunkat olyan kellemessé tették.Várj meg itt. hogy különösen kedvesen elbúcsúzzunk a dalai láma személyes intéző­ jétől. El­ tökéltem. és időnként apró kavicsokat hajigált le az udvarba. akár egy nyara­ lás. A Csakpori egyik tetején kis nö­ vendék olvasott a hátán heverészve. Igen kényelmetle­ nül éreztem magam. Mesterem megállt.

mint amennyit feltételeztem magamról: kiegyenesí­ tettem a hátam és mereven átnéztem Lhásza felett. közönyösen továbblovagolt. az egyik apátot komoly baleset érte. gondoltam. aki a hátán feküdt. Kivett egy éles kést. Néztem távolodó alakját.Szállj fel. ő visszanézett. Tétlenül őgyelegtem. mikor felismert. amely már készen is állt. hogy szabaddá tegye a csontot. és az egyik apát bevezetett egy öregemberhez. és vezetőm megtisztította saját kezét. mert megláttam apá­ mat.106 HARMADIK SZEM kon fordult. Hamar a Szera kolostorba értünk. Nagyon-nagyon óvatosan megvizsgálta. el előző otthonom mellett. De több ön­ uralmam volt. Leugrottunk a lóról. és majdnem hanyatt estem. . hogy mindkét nyereghez egy-egy táska van rögzítve. kimondhatalan fájdalmamra. Azután. Szerába kell sietnünk. tudomást se véve rólam. gyors mozdulattal U alakú vágást ejtett a bő­ rön. lemos­ tuk vele az öregember fejét. berakta a szükséges eszközöket egy fer- . A koldusok és a zarándokok ijedten menekültek utunkból. cso­ dáltam a kilátást. s mi több pont a Potala lépcsőin. A vágás a gyógyfüvek miatt csak kis vérzéssel járt. és nyomást gyakorolt az agyra. a bőrdarabot visszahajtotta. Amikor megkapta. s az ál­ la majd leesett a csodálkozástól. Körülbelül fél óra múlva Mingyar Dondup láma egy másik lo­ vat vezetve lefelé lovagolt a lépcsőn. Elgondolkodva megfordultam. akinek az esés következtében betört a koponyája. Láttam.Vissza se pillantott. Egy csontdarab behor­ padt. Amikor az oldat kihűlt. beleszórt néhány gyógyfüvet. biztos vezetőm felszerelése.mintha kihunyni készülne alig-alig pislákolt benne. A szemem égett. és ismét felment a lépcsőn. ahol szerzetesek vártak ránk. és nézegettem régi otthonomat. Végigvágtattunk a Lingkhor úton. megvizsgálta az öregembert. most aztán nyilváno­ san megszégyenülök. ahol a letört rész belógott a koponyába. továbblovagolt. remeg­ ni kezdtem. mindketten megfogtunk egy-egy csomagot. az életerő . Lobszang. Mingyar Dondup láma forró vizet kért. Amíg kavartam. és megtalálta azt a helyet. Újabb adag oldatot kent rá. eközben pedig arra gondoltam. Még mielőtt hozzá­ kezdett volna a műtéthez. Ránéztem. amint éppen felém lovagolt. Az arca ólomszínű volt. és elkiáltottam magam: .Apám! .

ezért küldtem üzenetet a csúcsra. . Néhány napig rossz lesz a közérzeted. megint csak nagyon finoman kiemelte a lifegő csondarabot. mivel semleges anyag.Tudtam. Még nem végeztem be a feladatomat. . Érdekes dolog volt látni. Az öreg apátba . Benyomta a koponyacsont és a kissé megemelt csontdarab széle között a résbe. hogy Mingyar Dondup láma hajol fölé. és gondosan visszahajtotta a bőrleffentyűt. milyen egy másik kolostor.lassacskán visszatért az életerő. és mereven tartot­ ta. és min­ dent gondosan visszapakoltam a két táskába. egy kis ezüstpecket. majd lassan.Tartsd ide a tálat. forró fertőtlenítőben. hogy félig ülő helyzetben legyen. majd kivett belőle két.Meggyó­ gyulsz. Mesterem figyelmesen nézett rá és így válaszolt: . . Megtisztítottam az eszközöket friss. Mikor a kezemet mos­ tam. pará­ nyi háromszög alakú éket. Lobszang! . úgy.Úgy fogtam az edényt. és halványan elmosolyodott.Összeforr. amelynek egyik oldalát előzőleg érintetlenül hagyta. mehetsz a dolgod után. Különleges óvatossággal behelyezte a legvé­ konyabb élt oda. nem hagyhatom el a testemet. akkor még egy kicsit igazított rajta. Mingyar Dondup láma odalépett hoz­ zám: . Odamentem az ablakhoz és kinéztem. hogy kivehesse belőle. óvatosan megnyomta a csontot. Há­ rom-négy nap múlva már nem lesz okod az aggodalomra. Hátát megtámasztottuk néhány párnával.IX. A csontdarab helyére került. Az megmozdult. megszárítottam őket kifőzött ruhán. Sokban különbözik a miénktől. . hogy csak te menthetsz meg. de ha elmúlik. és az ezüst. azután az egészet bekötözte egy ugyancsak kifőzött vászondarabbal. az öregember hunyorogva kinyitotta a szemét. A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 107 tőtlenítővel telt tálba. amit akar. mikor alszol.Ügyes voltál. meglátta. egy-két napig fáj majd a fejed. Néhány napig legyen melletted valaki. nem okoz majd problémát. Egy pálcával kitámasztot­ ta. Fino­ man. ahol a törés a legszélesebb volt.Beecsetelte gyógyfüves oldattal. hogy a normális szint felé kerüljön. egyik végén lapos és fogazott ezüstpálcát. Most körbevezetlek ezen a közös­ ségen.miután agya megszabadult a nyomástól . és így szólt: . Kifőzött lófa­ rokszállal összeöltötte. Lobszang. hogy ne feküdj laposan. és a műtét helyét bekente gyógyírral. míg a másik pálcát vésőként használva a csont alá nyúlt.

Itt-ott ugyan ült egy-egy szerzetes. Tény. Az utcákon Kham tartománybeliek cirkál­ nak.a mieinkkel összehasonlítva . rendnek és fegyelemnek. Mosolyogva nézett rám. mint Csakporiban. Szera követi kb. hogy te magad. vagy ahogyan hívták. Jelenleg kétségkívül a kommunista katonák! Csakpori kis közösség volt. utcákkal. azt hiszem rengeteg vadember van közöttük. és mindazokkal az épületetekkel. nincs is szigorú fegyelem.válaszoltam. vágynál rá. mint tízezer szerzetes­ sel Drepung a legnagyobb. de sehol sem volt nyoma annak a tisztaságnak.Lehet. . Szera. A szerzetesek úgy jöttek-mentek.Hétezren vannak. templomokkal. mindössze hatezren vannak benne. akkoriban ez volt az „orvosi tanulmányok székhelye" és a kormány tanácskozó testületében is számottevő képviselethez jutott.Nos. még a füstölők is keserűbb füstöt árasztottak. Nem kevesebb. és úgy tűnt. A fiúk csapatokban játszottak az udvarokon . amelyet én már megszokottnak tekintettem. Meste­ rem azt kérdezte: . Mindegyik városnyi méretű. és ha a szerzeteseknek lustálkodni támadt kedvük. és egyike a „három székhely­ ként" ismert kolostoroknak.Nem. de annál fontosabb. a többi kolostor többsége nagyon laza volt. . . hétezer ötszáz fővel. A csendes többség rossz hírét mindig né­ hány zajongó költi. de én nem annak nevezném.108 HARMADIK SZEM Egy láma gondjaira bíztuk az öreg apátot. hogy itt maradj és könnyű életet élj? . Az imamalmok a legtöbb helyen mozdulat­ lanul álltak. is­ kolákkal. egyedül rendet teremts itt. lustálkodtak és senki sem szólt egy szót sem. elvállalnád a feladatot. Nem volt olyan tisztaság. . és kimentünk a fo­ lyosóra. . melyek a várost várossá teszik. aho­ gyan akartak. ők a járőrök. a Vadrózsa-sövény három mérföldnyire fekszik a Potalától.Rózsasövénynek hívják ezt a helyet.Úgy látom. . a három kolostor közül Ganden a legkevésbé jelentős. . A templomok . hogy a mi kolostorunkban volt a legnagyobb fegyelem.Neve­ tett. Mint a Gyógyítás Temploma. Lobszang. aki a kereket pör­ gette.gon­ dozatlannak tűntek.Csakporiban kemé­ nyen dolgoztak volna.

hogy ezt a tudományt önvé­ delemre és önkontrollra kellene használni. Az ember öntudatlan állapotba hozható. Rendkívül érdekes: ha vala­ ki beszéd közben vesztette el az eszméletét. és mindenre megtanított. a tibeti leírását. olyan esetben. Az erős ember megengedheti magának.egyszerűen azért. hogy órák vagy percek múlva nyeri vissza eszméletét. Csakporiban is volt színház. és mindegy. még mi­ előtt felfoghatná. hogy rövidesen mi történik vele. hogy megfosszuk a beteget az öntu­ datától.IX. sokat kellett utaznunk. a „szungtrukjömpa tü depó lelapo"-t nem lehet lefordítani.„dzsúdóra". hogy jól végzi a dolgát. hogy önuralomra tegyünk szert és képesek legyünk arra. . A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 109 Csakporiban tanítottak minket . mint aho­ gyan a „technikai" szót. talán a legjobb Tibet­ ben. mert örömét lelte abban. vagy fogat húznunk. A legtöbb férfi s nő is­ merte az elemi fogásokat és dobásokat.mondjuk úgy . hogy szelíd legyen. A zenészek mindig készen álltak a szóra­ koztatásunkra. ha törött csontokat kellett összeilleszte­ nünk. ezért akárcsak a hipnotizálást. akik a legszigorúbb jellembeli követelmények­ nek is megfelelnek. vallási és hagyományos dara­ bokat is játszottak benne. A dzsúdó a mi mód­ szerünk erősen leegyszerűsített formája. hogy gyógyí­ tás céljából a beteget öntudatlan állapotba hozzuk. Ennek a fejlettebb rendszernek nyil­ vánvaló veszélyei vannak. de én már négyéves ko­ romban tudtam őket. csak azoknak tanítják. A hipnotizált embert pedig olyan hatásoknak teszik ki. amit találtam. Ez a legközelebbi angol szó. de minket Csakporiban megtanítottak rá. Mi úgy tartjuk. veszélyesebb részeiben is biztonságosan közle­ kedhessünk. és hogy az or­ szág keményebb. Nem jár fájdalommal és egyáltalán nem kockázatos. más közösségben nincsenek . a beavatko­ zásnak semmilyen mellékhatása sincs. Tibetben a lámakolostor nem pusztán a valláshoz vonzódó em­ berek lakóhelye. hogy ne élhessen vissza a ráruházott erőkkel. Mivel orvoslámák voltunk. Öreg Cu a „dzsúdó" nagymestere volt. meg hogy bizonyítsák. nem pedig támadásra. amikor felébred. amit tudott. Arra használtuk a dzsúdót. Nem minden kolostorban van ilyen képzés. pl. míg a gyenge és bizonytalan ember hetvenkedik és dicsekszik. önálló város városi szolgáltatásokkal és kénye­ lemmel. az „amarée"-t sem. befejezi a félbehagyott mondatot.

minden kolostorban akár egész éle­ tüket végigaludhatták vagy végigálmodozhatták. elég gyakran nevethetnékem támadt a nyugati történetek hal­ latán. ahol a helyi polgároknak „ingyenes és bizalmas kezelést" ajánlanak. Nálunk a beteg szerzetesek jó kezelést kaptak. ahol igazságos tárgyalás folyt ellenük.. A szállodában kaptak szállást. a nőé a jobb oldalon van.110 HARMADIK SZEM ilyen jó zenészek. melyek szerint a tibetiek pl. nyilván sosem voltak azokon a remek helyeken Angliában vagy Amerikában. megtehették. távozásra kényszerült és ott kellett menedéket keresnie. Volt egy kórház. és jelölniük kell az ajkuk helyét. Úgy gondoltuk. és ha valaki nem fejlődött. egyik ember nem befolyásolhatja a másik életét. nemi be­ tegségektől megtizedelt" tibetiekről szóló beszámolók is. Akiknek volt pénzük. hogy a férfi szíve a bal. és orvosi illetve elemi sebészi képzésben részesült szerzetesek lát­ ták el a betegeket. Csakporiban másként ment min­ den. hogy ne lehessen eltévesz­ teni. A világ minden közösségében akadnak szabály. . Hát nevezhetjük ezután a tibeti nőket „szemérmetleneknek és romlottaknak"? De térjünk vissza a kolostori közösséghez! Gyakran jöttek láto­ gatók. Az eszes fiúknak segítettek abban. akik festéket tesznek az ar­ cukra. Legtöbbször a hajukat is fényesítik. hogy előbbre jussanak. vagy megváltoz­ tatják a színét.Csakporit kivéve . Nálunk a rendőrszerzetesek tartóztatták le ezeket és állítot­ ták bíróság elé. ugyanis volt a kolostoron belül egy afféle banknak megfelelő intézmény.mint ami­ lyen Mingyar Dondup láma is volt . Voltak. Mi több. de a naplopók . Akik ef­ félét állítanak. ahol kevésbé szigorú fegyelem uralkodott.kezelte. fizettek érte! Nem minden szerzetes fogadott nőtlenséget. Különféle iskolák szolgálták a különféle észbeli képessége­ ket. vásárolhattak a boltokban élelmet.vagy törvény­ sértők. luxuscikkeket vagy könyveket. Ha bűnös­ nek találták őket. ruhaneműt. kereskedők vagy szerzetesek. Akik takaré­ koskodni akartak. hogy megtudjuk az igazságot. kiszedik a szemöldöküket és festik a kör­ müket. A mi modem társadalmunk rom­ lott és szemérmetlen! Vannak nők pl. Szórakoztattak a „parázna. hagyjuk tehát a dolgot a következő inkarnációra. azt hiszik. Nem egy halott testét felnyitottuk. A komolyabb eseteket specialista . Mióta eljöttem Tibet­ ből. hol van. ahol a készpénzüket tarthat­ ták. a kolostori börtönben kellett letölteniük a bünte­ tést.

mert a papírgyártásban használatos. Ha a falapra a legkisebb hiba is csúszott. Kisebbségben voltak. az emberi testet és a különböző szerveket áb­ rázolták. Ez utóbbi nem volt valami egészséges foglalkozás. már nem nyomtattunk vele. A tibeti oldalak nem olyanok. Egyes lámakolostorok saját nyomdával rendelkeztek. akik komoly fejfájásról vagy még rosszabb tünetekről panaszkodtak. e könyv lapjai. egy adott személy születésének és fogamzásának idején. Az egyik szer­ zetes egy festékhengert futtatott végig az egész felületen. ahol a házasság megengedett do­ log. száznyolcvan centiméter hosszú és százhúsz centiméter széles vésett fatáblákat használtak. hogy a fes­ ték eloszlása egyenletes legyen. míg a harmadik egy nehéz hengerrel követte.a maga kötelező cölibátusával .IX. és sosem kötöttük be őket. ezeket könyvekhez sosem használtuk fel. aki félretette. Egy másik felvett egy papírlapot és gyorsan ráterítette a fadúcra. egyik fakéreg mérgező anyagot tartal­ mazott. ár­ tott a vele dolgozó szerzeteseknek. A negyedik leemelte a nyomta­ tott lapot.részlete­ zésük bonyolult lenne. Míg ez megóvta a tibeti papírokat a rovarok támadásától. A VADROZSA-SOVENY KOLOSTORBAN 111 akik úgy gondolták. és általában a „légkör" nem volt olyan durva. mint a tisztán férfiközösségekben. ők egy külön szektához. nemegyszer kilenc­ ven cm széles és negyven-negyvenöt cm hosszúságúakat . amelyeknek hosszúsága meghaladja szélességüket: széles és rövid lapokat használtunk. hogy könyveiket kinyomtathassák. de gyakorlásra megtartottuk a tanoncoknak. a Vö­ rössüvegesekhez csatlakozhattak. laza íveket faragott faborítók fogták össze. amelyekre a horoszkópokat állítottuk fel. Asztrológiai tábláink is voltak. a „boldog legénykor" a szellem számára nem megfelelő keret az elmélkedéshez. és végeredményben az égbolt térképét mutatták. Rendszerint a papírt is maguk készí­ tették. A térkép üres helyeire beil- . Az egyházi világban a Sárgasüvegesek rendje . és odaadta egy tanoncnak. Falitáblák készültek róluk. Csakporiban kb. ezek úgy hatvanszor hatvan centiméteresek lehettek. melyeket még színezni kellett. mint pl.alkotta az uralkodó osz­ tályt. A „házas" kolostorokban nővérek és szerzetesek együtt dol­ goztak egy jól szervezett közösségen belül. Nagyon kevés nyomat piszkolódott össze. Tibetben nem a fémből ön­ tött betú'mintákat. hanem fadúcokat használunk. A különféle. olyanok. hogy jól rányomja a papírt.

hogy a csoporttal menj. Ettek. tudod. és felébredhetnék! . azt még nem láttuk. Három kis zacskót. mely az ego halhatatlansá­ gát szimbolizálta. A Rózsasövény a Lingkhor út legközelebbi részétől kb.Át­ megyünk az úton a bevásárló utcához. Figyelme különösen Mingyar Dondup láma felé fordult.112 HARMADIK SZEM lesztettük azokat az adatokat.Kivett három kis bőrzacskót a táskájából és átadta. és úgy láttam. két mérföldre van.Nahát! gondoltam. Pontosan velük szemben az utcán állt egy csörteti. ahogyan az árakon civódtak és alkudoztak. Helyette tanulj velem. Nem kell sietni. . hogy vágtassanak. Elbűvölten néztem a kínai boltokat.Szóval. aki két szánalmasan ficánkoló pónit tartott. Szerencsémre Min­ gyar Dondup láma megelégedett a poroszkálással. nem mint szerzetesnek tanuló növendék.Legutóbb még szabad emberként voltam itt. Mielőtt elmegyünk. Bárcsak az egész álom lenne. mely átvezetett a Türkiz hídon. Pedig. Én nem. Mesterem így szólt: . Távollétünk két órája alatt jelentősen javult az állapota. mögötte pedig egy csillogó templom. Úgy terveztem. el­ viszlek majd egy különleges felfedező útra a felföldre. pihen­ tek. de hagyok itt néhány por­ rá tört gyógyfüvet. hogy tizenkét éves korodban levizsgázhass és trapa lehessél. hogy megnézzük az öreg apátot. melybe épp a közeli Séde Gompa papjai áramlottak. holnap új nap jön.Veze­ tőm nyilvánvalóan elértette a gondolataimat. A hét végén megkez­ dődik a hegyekben az évi gyógynövénygyűjtés. hogy elmenjünk régi otthonom mellett. hallgattam a kereskedők éles hangját. Nem na­ gyon égtem a vágytól.Mennünk kell most. már alig várták. ahol igen rit- . és már jobban érdekelték a környező dolgok. melyek mintha csak védelmet keresve bújtak volna a Dzsokang árnyékába . és egymáshoz zsúfolódó házak között jártunk. s amelyeket kiadtunk. Még néhány perc lovaglás. úgy tűnt. visszatértünk a szobába. Az idén nem aka­ rom. . elég jó élet ez. Miután vé­ gignéztük a Rózsasövény kolostort. A bejáratnál lévő udvarban egy szerzetesre találtunk. mely a halál helyett az életet jelentette egy idős ember számára. majd megjegyezte: . még mindig nem akarsz szerzetes lenni. meghagyom a használati utasítást az ügyeletesnek. melyeket a nagy gonddal készített ma­ tematikai táblázatokban találtunk. Mingyar Dondup láma hoz­ zám fordult.Leporoszkáltunk és jobbra fordultunk azon az úton. nagyon kötődik hozzá. mert azt mondta: . nem veszi fel a versenyt a mienkkel.

Lobszang. elég felkészült vagyok már. hogy némelyikük gazdag. akiket üldöz a balszeren­ cse. hogy levizsgázom. és keményen tanulok. Te és én már nem leszünk itt.Vezetőm szo­ morúan nézett. elhagyja ezt az életet. Lobszang. elmentünk a Kundu Ling mellett. nem is sejtették. hogy tanulnom kell. Igen.IX. Éppen kiértünk Sö faluból. vizsga. hogy gyógyfüve­ ket szedjen. Itt. amint átlovagoltunk a kaput alkotó csörtenen. ahol olyan különös dolgok estek. Egy csoport minden évben felment a hegyekbe. Akkor még nem jöttem rá. Indiában és Kínában. ha kemé­ nyen tanulok! A szellemi fejlettségem a tizennyolc évesekével volt azonos szinten. . A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 113 ka füveket szerezhetünk. A hegy egyik oldala telistele volt velük. mivel mindig nálamnál sokkal idősebbek közé ke­ veredtem. .Hah! Tiszteletre méltó kegyes orvosláma. idén le­ mondok az útról. a hegyekben volt a természet orvosságainak egyik nagy raktára. a Ihászai völgy nyugati kapuja felé. ahol az Ékességessel jártam. Az asztrológusok jövendölése szerint első próbálko­ zásra leteszem majd a vizsgát. hogy a földi élet illúzió. én az Égi Mezőkön. ezeket megszárították és légmentes zacskókba csoma­ golták. istenségek faragott és festett képe­ ivel. Balra fordultunk a Lingkhor úton.So­ kan ezek közül a koldusok közül olyan feleslegesek. és ismét balra fordulva rátértünk a Vashegyre vezető útra. Ók azok. Egy koldus gör­ nyedt a falnál: . . Nagyon kevés ember járt a felföldön. és meg kellett állnom a magam lábán. hogy a szere­ tett láma elhagy majd engem. talán a Vas Tigris éve. hogyan kell viselkedni azokkal. nem volt időnk a nézelő­ désre. de tudtam. elhatároztam. Ahogy felfelé lovagoltunk. Mérhetetlenül elszomorodtam arra a gondolatra. De a nap igencsak előrehaladt már. így nehéz beszélni róluk. és közeledtünk Pargo Kaling. akik rossz hírünket keltik külföldön. . beszéltek a Ihászai koldusokról. a jóslat beteljesülése után (1950. iskola. kérlek ne gyógyíts ki a betegségeimből. különben meghalok. Te külföldön leszel. mikor úgy gondolja. hogy elkísérhessem Mingyar Dondup lámát a felföldre. Ma már értem. a növénygyújtőkre gondoltam. Nos. és nem látjuk ezt. Sosem untam meg a színes faragott sziklák látványát. mert a jövendölés csak akkor jelenti azt. Még nem értettem.a kommunisták megszállják Tibe­ tet) a koldusokat dologra fogják.

Tizedik fejezet A TIBETI HIT
Talán érdekes, ha részletezem kissé a tibeti életmódot. Vallásunk a buddhizmus egyik formája, de nincs rá olyan szó, mely más nyelv­ re átírható lenne. Úgy hivatkozunk rá, mint a TAN-ra, és akik osz­ toznak hitünkben, azokat „beavatottakénak tekintjük. Más hitek követó'it „kívülállókénak nevezzük. A legközelebbi szó, melyet már ismernek nyugaton, a lámaizmus. Annyiban tér el a buddhiz­ mustól, hogy a mi vallásunk a reménységé és a jövőbe vetett hité. A buddhizmus szerintünk negatív, a reménytelenség vallása. És természetesen nem hisszük, hogy egy mindent látó atya figyel és oltalmaz mindenkit, mindenhol. Vallásunkról számos tanult ember tett tudós megjegyzéseket. Sokan elítéltek bennünket, mert saját hitük elvakítja szemüket, és képtelenek arra, hogy mások szemponjait megértsék. Néhányan még „sátáni"-nak is neveztek, mert életünk idegen számukra. Ezeknek az íróknak többsége hallomásra vagy mások írásaira alapozta véle­ ményét. Az is lehet, hogy jó néhányan tanulmányozták hitünket egypár napig, aztán úgy érezték, eleget tudnak ahhoz, hogy köny­ veket írjanak a témáról és értelmezzék és ismertessék azt, aminek felfedezése még legbölcsebb bölcseinknek is egész életükbe telik. Képzeljünk el egy buddhistát vagy egy hindut, aki egy-két órán át forgatja a Biblia lapjait, és utána a kereszténység finom, apró részleteiről magyaráz. Ezek közül az írók közül egyik sem élt kis­ fiúkorától fogva szerzetesként egy lámakolostorban, és egyik sem 115

116

HARMADIK SZEM

tanulmányozta a Szent Könyveket. Ezek a könyvek titkosak, mert nem hozzáférhető!; azok számára, akik a gyors, könnyű és olcsó megváltást keresik. Azok, akik vigaszt remélnek valamely rítustól, vagy az önhipnózis valamilyen formájára vágynak, megkaphatják, ha ez segít rajtuk. Ez azonban nem a belső realitás, hanem gyere­ kes öncsalás. Néhányuk számára biztosan nagyon megnyugtató, hogy azt gondolják, bűnt bűnre halmoznak, aztán, mikor lelkiis­ meretük már nagyon piszkálja őket, ajándékot adnak a legközeleb­ bi templomnak, amiért is az istenek túláradó hálájukban azonnal, mindent és bizonyosan megbocsátanak, ez pedig feljogosítja őket arra, hogy újabb és újabb bűnökbe vessék magukat. VAN Isten, van egy felsőbb lény. Mit számít, minek nevezzük? Isten tény. A tibetiek, akik tanulmányozták Buddha igaz tanításait, sosem imádkoznak könyörületért, előnyökért, csakis emberi igazságossá­ gért. Egy felsőbb lény, mint az igazság lényege, nem teheti, hogy az egyik emberrel igazságos legyen, a másikkal pedig nem, mert ha így tenne, az igazságot tagadná. Ha könyörületért vagy előnyö­ kért imádkozunk, aranyat vagy tömjént ígérünk, amennyiben imánk meghallgatásra talál, azt fejezzük ki, hogy csak a legtöbbet ígérő üdvözül és hogy az Isten pénzszűkében lévén „megvásárol­ ható". Az ember lehet könyörületes egy másik emberrel, bár nagyon ritkán teszi, a legfelső lény csak igazságosságot tanúsíthat. Halha­ tatlan lelkek vagyunk. Imánkat, „Om, mani padme hum!" - mely alább található - gyakran úgy fordítják, hogy a „a kincs a lótuszban van". Mi, akik kicsit beljebb hatoltunk, tudjuk, hogy a valódi jelentése „üdv a felettes énnek". Nincs halál. Ahogy az ember le­ veti ruháját, ha a nap véget ér, úgy veti le a lélek a testet, mikor az aluszik. Ahogyan az elnyűtt ruhát kiselejtezik, úgy selejtezi ki a lé­ lek az elnyűtt vagy szakadozott testet. A halál születés. Meghalni annyit jelent, mint újjászületni egy másik létformában. Az ember, vagy az emberi szellem végtelen. A test semmi más, mint időleges, átmeneti öltözék, mely felöltözteti a szellemet, és mely a földön el­ végzendő feladat szerint választatik. A külső megjelenés nem szá­ mít, csak a belső. Nagy próféta is kopogtathat koldusnak öltözve -

X. A TIBETI HIT

117

hogyan lehetne jobban megítélni a jótékonyságot?! - míg másvala­ ki, aki előző életében vétkezett, nem él szegénységben, s mégis el­ küldi a kéregetőt.

„ Életkerék" - ez jelenti azt, hogy megszületünk, élünk valahol, meghalunk, majd visszatérünk a szellemi állapotba és idővel kü­ lönböző körülmények és feltételek között újraszületünk. Az ember sokat szenvedhet életében, ez nem jelenti szükségképpen azt, hogy a múltban gonosz volt, bizonyos dolgok megtanulásához sokszor a szenvedésen át vezet a legbiztosabb és leggyorsabb út. A gyakor­ lati tapasztalat jobb tanítómester, mint a szóbeszéd! Az öngyilko­ sok újjászülethetnek, hogy leéljék azokat az éveket, melyekkel megrövidítették az életüket, de ebből nem következik, hogy min­ denki, aki fiatalon vagy csecsemőkorában hal meg, előzőleg ön­ gyilkos volt. Az életkerék mindannyiunkra vonatkozik, koldusokra és királyokra, férfiakra és nőkre, színesbőníekre és fehérekre. Ter­ mészetesen a kerék csak szimbólum, de megvilágosítja a dolgokat azok számára, akiknek nincs idejük alaposabban tanulmányozni a témát. A tibeti hit nem írható le egy-két bekezdésben: a Kangyúr a tibeti szent iratok - több mint száz könyvből áll, és még így sem foglalkozik kimerítően minden kérdéssel. A távoli kolostorok sok könyvet rejtenek, ezeket csak a beavatottak olvashatják. A keletiek évszázadok óta ismerik a különféle okkult erőket és törvényeket, s azt is tudják, mindez természetes. A keleti tudósok és kutatók nem cáfolják létezésüket azon az alapon, hogy nem lehet mérni vagy savakkal vizsgálni őket, inkább arra törekszenek, hogy növeljék uralmukat a szóban forgó természeti törvények felett. Bennünket például nem érdekel, hogyan és miként van tisztánlá­ tás, a tisztánlátás eredménye fontos! Néhányan kétségbe vonják a

118

HARMADIK SZEM

tisztánlátást. Olyanok, mint a vakok, akik azt mondják, hogy a lá­ tás lehetetlen, mert ők nem tapasztalták, mert képtelenek megérte­ ni, hogy miként látható egy távoli tárgy, ha nyilvánvalóan nincs érintkezés közte és a szem között! Az embereket aura veszi körül, színes körvonalak, melyek kö­ rülfogják a testet, és az, aki járatos ebben a tudományban, a színek intenzitásából következtethet a személy egészségére, integritására és fejlődésének általánosabb szintjére. Az aura a belső életerő, az én (ego) vagy a lélek kisugárzása. A fej körül fényudvar vagy dics­ fény van, amely szintén az erő részét képezi. A halálkor a fény el­ halványul, mert az én (ego) elhagyja a testet, hogy megkezdje útját a következő létforma felé. „Szellem" lesz belőle. Sodródik egy ki­ csit, mert a testből való kiszabadulás sokkja elkábította talán. Le­ het, hogy nincs teljesen tudatában annak, hogy mi történik. A lá­ mák ezért keresik fel a haldoklókat, tájékoztatják őket arról, hogy milyen állapotokon mennek majd keresztül. Ha ezt elmulasztanák, a szellemet földhöz bilincselhetnék a testi vágyak. A papok köte­ lessége, hogy e kötelékeket elszakítsák. Gyakorta tartottunk istentiszteletet a szellemek vezetésére. A tibetiek nem félik a halált, de úgy gondolják, hogy bizonyos elővi­ gyázatosság mellett könnyebb az átmenet ebből az életből a követ­ kezőbe. Világosan kijelölt ösvényeket kell követni, és egyes helye­ ken elgondolkodni. A szertartást olyan templomban tartják, ahol legalább háromszáz szerzetes van jelen. A templom közepén öt te­ lepatikus láma ül egymással szemben kör alakban. Ahogy a szer­ zetesek egy apát vezetésével dünnyögnek-mormolnak, a lámák megpróbálnak telepatikus kapcsolatot létesíteni az eltávozott lé­ lekkel. Egyetlen fordítás sem tud teljesen eleget tenni a tibeti imáknak, de íme egy kísérlet: „Halljátok leikeink hangját, ti, mindannyian, akik vezető nélkül bolyongtok a határon. Élő és halott más világban lakozik. Hol lát­ ható az arcuk, hol hallható a hangjuk? Az első füstölőt azért gyújt­ juk, hogy szólítsuk a bolyongó szellemet, vezetésre lelhet". „Halljátok leikeink hangját, ti mindannyian, akik bolyongtok. Ez az illúziók világa. Az élet csak álom. Aki megszületik, annak

akik ellen vétkeztetek. ti gyönyörű. . hogy vezeklésre szólítsuk őket. A szerel­ mes ölelés után megszakad a szív. sebeket osztogattatok és öltetek. „Halljátok lelkeink hangját. mind. A nyolcadik füstölőt azért gyújtjuk. hogy elvezethessük őket a vi­ lág kötelékeiből". A negyedik füstölőt azért gyújtjuk. „Halljátok lelkeink hangját. ti. és lelketeknek tovább kell menni. A TIBETI HIT III meg is kell halnia. A hatodik füstölőt azért gyújtjuk. Csak Buddha útja vezet az örök élethez. hogy megszabadulhassanak a világ kötelékeitől". Hol vannak a hadai­ tok most? A föld nyög és dudva nő a csatamezőkön. hatalmasok. hogy szólítsuk a bolyongó szelle­ met. hogy vezetésre szólítsuk a művészek és tudósok szellemét". A har­ madik füstölőt azért gyújtjuk. akik bűnt követtek el mások ellen és akik most nem pihenhetnek. A kilencedik füstölőt azért gyújt­ juk. így vezetésre lelhet". ti mind. akik területeket foglaltatok. ti. harcosok mind. és azok. koldusok és tolvajok. hogy szólítsuk mindazoknak a szellemét. hogy vezetésre lelhetnek". akik a festettetek és írtatok.X. A földet a vér borítja. előkelő szüzek és höl­ gyek mind. elhervadnak a fák és a virágok. hogy vezetésre szólítsuk a tábornokok és urak magányos szellemét". Lelketek társtalan bolyong és nincs bennetek igazság. és mi mássá válik. Az ötödik füs­ tölőt azért gyújtjuk. Ősz jön és tél. hegyek és vizek királyai. „Halljátok lelkeink hangját. és akik most egyedül bolyong­ nak a szellemek birodalmaiban. akik bűnöztek és most egyedül bolyonganak". és mind­ hiába koptattátok el a festékező-asztalokat. Uralkodástok egy percnyi volt csupán. ti mind. szajhák. hogy szólítsuk a királyok és diktátorok szellemét. A hetedik füstölőt azért gyújtjuk. „Halljátok lelkeink hangját. „Halljátok lelkeink hangját. művészek és tudósok. akiknek fiatalsága akár a friss tavaszi reggel. Hiába erőltettétek a szemeteket. az éjszaka asszonyai. mint a szépség. mint csontváz­ zá. „Halljátok lelkeink hangját. és mindazok. és a falevelek az el­ nyomottak sóhajától remegnek. hogy szólítsuk az előkelő szü­ zek és hölgyek bolyongó szellemét. és népetek panasza mindig áradó. Sorsotok a feledés.

A le­ vegő feszültséggel telítődött a telepatikus lámák koncentrációjától. és aki elég türelmes. mint az emberek. Hisszük. Rozsdabarna ruhás szerzetesek egymással szemközti sorokban ülve a halotti litániát recitálták.nyilván úgy. „Az istenek szekerei" . és a nyugtalan szellemek továbbhaladtak utazásuk következő állomása felé. hogy többségük lakott. melyek nem dobálnak atombombákat. s ez még a legkevésbé okkultak számára is észrevehető. Ahogyan az eltávozottak felé irányuló szertartás folytatódott. Azután a csendben megjelenik a tudat. melyek kíséreté­ ben a szellem elhagyja a testet.nagyon különböznek azoktól. Egy utolsó hörgő. Sokat írtak már a levitációról: létezik. ahogy az emberek figyelik a vadál­ latokat az állatkertben. Sok láma csinálja. de akiket a világ kötelékei még mindig fogva tartottak. hogy időről időre újraszületünk. mint élő szerve­ zetből. míg végül azok a hangok hallatszottak. remegő zihálás és beállt a csend. Szilárdan hiszünk abban. Tibetben láttam feljegyzéseket különös égi jármű­ vekről. hogy az ember a levitációval foglalkozzon. Fokozatosan. várnak és figyelnek. a belső szervek moraja. a testnedvek csobogása. Millió és millió világ van. és a tüdő­ ben a levegő sóhajtozása hallatszott. a testhangok ritmusa megváltozott. akiket ismerünk. belemerülhet e hasznos és kellemes tudományba. ahogyan a telepatikus útbaigazítás folytatódott. . De nem csupán erre a földre. gyakran láttam is. akik megpróbáltak kapcsolatot találni azokkal. hogy egy lámacsoport telepatikus úton érintkezésbe lépett ezekkel az „istenekkel". de sok gyakorlást igényel. lelassult. akik eltávoztak a világból. Lakóik . akik azt mondták. hogy magasabbrendűek. Nincs igazán értelme. mert van egy sokkal egyszerűbb módszer: az asztrálutazás. A halál csendje. figyelik a földet .legtöbben így hívták őket. Láthatatlan dobok az emberi szív ritmusára dobbantak. ami könnyebb és biztosabb. hogy az ember a fejlődés csúcsa és legnemesebb formája. Mingyar Dondup lámától megtudtam.meglehet . hogy másutt sokkal fejlettebb életformák találhatók. a feszültség csök­ kent. Mi. hogy más dolgok vannak jelen.120 HARMADIK SZEM A templom tömjénfüstös homályában a pislákoló vajmécsesek­ től az élő árnyékok táncra keltek az arany képmások mögött. lehet. és tudjuk. A templom más részeiből. tibetiek sosem osztottuk a nézetet.

ha rövid időn belül hall is felőle. bár az ezüstzsinór továbbra is hozzáköti. Az én (ego) elhagyja a fizikai testet. az emlék gyakran eltorzul. hogy egy távoli. aki a tanítás után hazamegy az iskolából. amíg az ezüstzsinór sér­ tetlen. A születés a csecsemő számára az anyatesten belüli védelmezett élet halála. Az ember oda utazik. csak a fizikai test igényli a pihenést. és tanulás nélkül nem lehet elválasztani tőle. ha meghalunk. A szellemi világban nincs idő.és az egész folyamat ellenőrzésünk alatt áll. A TIBETI HIT 121 A földön az ébrenlét órái alatt énünk (egónk) a fizikai testhez kötődik. hogy asztrálutazásra induljon. sokkot kaptak. A fizikai tudat felfogja őket. Sokan meg is kísérelték. hogy beleüljenek az ember evilági hitébe. de speciálisan képzett emberek esetében ez tudato­ san is megtörténik. A halál a szellem számára újjászületés a szabadabb szellemi világba.nem levitációval . amit akkor élünk át. esetleg az óceán másik oldalán élő személlyel találkozott és beszélt. akik nem képzettek. Az ego és a test egy korlátlan kiterjedésre képes „ezüstzsinór" segítsé­ gével tartja a kapcsolatot. éppen úgy. mikor hosszú és bonyolult álmok . a szellem a szellemvilágon belül új életre születik és a zsinór elszakad. olyasféle­ képpen. Gyak­ ran arra emlékszik.nem tartanak tovább egy másodperc tört részénél. és általában visszalátogat a szellemi birodalomba. Amikor al­ szunk. Amíg az ezüstzsinór sértetlen. és olyan gyorsan. hogy egy távoli baráttal vagy rokonnal találko­ zott: semmi meglepő nincs benne. a szellem kiszabadítja magát. be­ nyomásokat szerzünk. amilyen gyorsan csak gondolkodni tud. és az eredmény .X. Valószínűleg üzenetet kapott. A legtöbb ember rendelkezik azzal a képesség­ gel. hogy a csecsemő elszakadhasson anyjától. rendszerint az az erőteljes benyomása maradt. mikor éppen csak álomba . az „idő" tisztán fizikai fogalom. de mert nem voltak kiképezve. Talán mindenki álmodott már olyat. Tibetben gyakorta utazunk asztrálsíkon . Azoknál. az egó szabadon vándorolhat az al­ vás ideje alatt.illogikus vagy lidércnyomásos álom. Valószínűleg mindenki ismeri azt az érzést. ahova akar. és azonmód „racionalizálja". amelyeket az ezüstzsinór közvetít. hogy valamire emlékeznie kell.úgy tűnik . A szellem vándorlása révén álmokat látunk. így vannak olyan esetek. ahogyan a köldökzsinórt elvágják. és amikor felébredt. A test addig él. mint a gyerek.

Az asztrálutazás teljes ellenőrzés alatt majdnem mindenki által kivitelezhető. mielőtt továbbha­ ladhat a következő szint felé. ha valaki belép a szobába és megzavarja a testet vagy a zsinórt. esetleg egy külső zaj arra készteti. úgy hisszük. A helyi törzseknek volt saját nyel­ vi változatuk. Réges-rég az emberek a telepátia segít­ ségével érintkeztek egymással. A telepati­ kus beszéd természetesen gondolati úton történt. A bűnbeesést úgy értelmezzük. Gyakorlást igényel. Az asztrátest több méterre lebeg a fizikai fölött . és ez azzal a szörnyű érzéssel jár. Valami. és hirtelen.különösen azok számára. sose kísérelje meg az asztrálutazást. Végzetes sokkot eredményezhet. Míg a projekció önmagában nem veszélyes. ha nincs megfelelő taná­ runk. hogy megzavarhatják. A test hirtelen ébred. a telepátia és a levitáció képességével. de sokkot vagy érzelmi zavarokat okozhat. Legjobb. felrángatnak minket. hogy rendkívüli gyorsasággal térjen vissza a testbe. hogy nincs szinkronban vele. az ezüstzsinór összehúzódik. és az emberiség fejlődése helyett saját érdekében használta. mint mikor egy utazás után térünk vissza. és visszarántja az asztráltestet a fizikaiba. Nincs tényleges veszély. hogy az ember leesett egy szikláról és az utolsó pillanatban ocsúdott fel. Mi. komoly veszélyt jelenthet . ami való­ ban nagyon kellemetlen lehet. erőszakosan felébresztenek. ha az asztráltest úgy hagyja el a fizikait. ezért nincs értelme tanácsokat adni az asztrálutazásokra vonatkozóan. a tisztánlátás. amíg tökéletesen tudatunknál vagyunk. hogy az ember visszaélt a misztikus erőkkel. azt azonban szeretném hangsú­ lyozni. Mindez sokkalta rosszabb annál. és kezdetben magányra van szükség. hogy a bűnbeesés előtt mindenki rendelkezett az asztrálutazás. hogy nagyon zavaró élmény lehet. a fizikai és az asztráltest durván válik el egymástól.122 HARMADIK SZEM merültünk. tibetiek. akiknek gyenge a szíve -. Ez nem metafizikai kézikönyv. Akinek gyenge a szíve. ha az em­ ber egyedül van és nem kell attól félnie. illetve úgy tér vissza. de azt kizárólag maguk közt használták.akárcsak a lég­ gömb a spárga végén. mert az énnek (egónak) újra kell születnie. így független a . Ezt az érzést az okozza. hogy leélje a kimaradt a életszakaszt. hogy az ego túl gyorsan távozik.

az egyházi és világi év csúcspontja a negyedik naptól a tizenötödikig tart: ezek a kö­ nyörgés napjai. Ezeken különleges szertartásokat tar­ tunk és általában nem dolgozunk. hogy Buddha elvonult a vi­ lágtól.a nyugati világban újévnek hívnák. . hogy megjegyzéseket fűzzek hozzá. egyben minden eltávozotté. mint olyan: „szent napok" vannak. Ezek azonban nem olyan jelentősek. huszonötödikén tartjuk a kinyilatkoztatás napját. a mi nyelvünkön a Mönlam-cshempo. hogy megidézzük mindazok szellemét. A mi ünnepeink a következők: Az első hónapban. Ezek azonban csak a nevezetesebb ünnepek. hogy e felsorolásban szerepeljenek. akik a földhöz kötve vándorolnak. Tizenötödi­ ke Buddha halálának évfordulója. A második hónap. 1-3-ig Logszár-t ünnepeljük .nyolcadik napjának érkeztével arra emlékezünk.X. minden hónap 8-án és 15-én. Nagy esemény. hogy különböző játékokat és vallási szertartásokat rendezzünk. hogy mivel rossz célra használták. A harmadik hónapban. a szent tőr felvonulásával ér véget. Ez. másképpen a „minden lelkek napja". hanem az ünnepélyes hálaadás ideje. a keresztény nagyböjthöz hasonló.így mondták nekem . de ez utóbbiakról nem tudok eleget ahhoz. Ugyaneb­ ben a hónapban. 15-én ünnepeljük Buddha fogantatásának évfor­ dulóját. Bábel kialakulásához az ve­ zetett. ezért mindenki értette. Ekkor füstölőket gyújtottunk. a telepátia képessége el­ veszett! Nálunk nincs vasárnap. vagyis a halottak -. Az egész év legnagyobb ünnepe. Az éves ünnepek . amelyekről nem szabad elfeledkezni és istentiszteletekkel kell megemlékezni róluk. egy részben vallási. A TIBETI HIT 123 helyi nyelvtől. Huszonkilencedikén van a gonosz dé­ monok üldözése és kiűzése. ez körülbelül februárral esik egybe. amely nem a játékok. ha jól értem. de ne­ künk ez alatt az idő alatt még szigorúbban kellett élni. A negyedik hónap . vannak kisebbek is.valamennyire megfeleltethetők a keresztény ünnepeknek. A hónap huszonhetedikével fejeződik be.a nyugati naptár szerint május . amely nagyjából márciusnak felel meg. job­ bára mentes az ünnepektől. áprilisban szintén kevés az ünnep. jó ok. rész­ ben mitikus eseménnyel.

így az aratás ünnepét összekapcsoltuk egy vízi ünnepséggel. 1927-től számított ciklus évenkénti kalendári­ uma: I . november huszonkettedik napja csodálatos esemény évfordulója. mint más országok.elkövettünk! Buddha születésének évfordulója a hatodik hónap. A kilencedik hónap. Mivel Tibet éghajlata roppant száraz. a nyugati naptár szerint január-február fordulóján. hogy Buddha alászállt a mennyekből. Akkor történt az. A nyolcadik hónap . Naptárunk erősen eltér a nyugatitól. Ekkor ünnepeltük az a napot is. hatvanéves ciklusokat használunk.az ő elképzelésük szerint . tizedik hónapban. másnap mégis behívtak a feletteseinkhez. hisz a folyókból nyert víz nélkül a földekről semmit sem arathattunk volna. amikor Buddha először pré­ dikált a Tanról.október . hálaadásra az orvosszerzetesek szolgálataiért.nyolcadik napján volt az aratás ünnepe. 25-én a lámpák ün­ nepe következett. július 4-re esett. A következő. Ekkor kiűzték az óévet és felkészültek az újra. Az év utolsó vallási eseménye a tizenkettedik hónapban 29-30án volt. Példaként álljon itt a jelenlegi.124 HARMADIK SZEM Június volt az a hónap. amit . sokkal jobban függ­ tünk a folyóktól. Kevés eső esett. Az új év februárban kezdődik. A gyógyítók rendjét Buddha ala­ pította. Aznap semmit sem tehettünk helytelenül. és számot kellett adni arról. az egyes éveket tizenkét állat és öt elem különféle kombinációival jelöljük. amikor ötödikén az „orvoslámák" más kolostorokba különleges ünnepségekre látogatnak.

miközben a test természete szerint „elszínezi" vagy elváltoztatja őket. pankromatikus. hogy a kész képen elváltozásokat ta­ pasztal. Ortokromatikus. Számunkra az „asztrológiai hatások" egyszerűen kozmikus sugarakat jelentenek. Az . Hiszünk az asztrológiában. felkészülhet rá. és egy fehér lámpája. amelyek a testen keresztül tükröződnek a földre. amelyekkel lefény­ képezhet valamit. Bárkinek le­ het egy fényképezőgépe.X. A TIBETI HIT 125 Részét képezi hitünknek az a nézet is. hogy a rengeteg lehetőség közül csak hármat említsünk. infravörös hatásokat ész­ lelhet. Ha a lencse vagy a lámpa elé különböző színű szűrőket tesz. A jövőbelátást mindenképpen pontos és hiteles tudománynak tekintjük. hogy jövőnk valószínű­ sége megjósolható.

1027 óta Tibetben minden nagyobb döntést az asztrológia se­ gítségével hoztak. A kínaiak megszállják Tibetet. és a beavatkozás megnövelte a velem született képesség hatóerejét. mely így szól: „Az az erő. jó és rossz eljövetelének megjövendölése . a „Fa-Sárkány háborúra". és amelyért az egyén fájdalmat és szenvedést áll ki. mely keveseknek adatott meg. használható. a nyomtatott példányt látta 1902-ben. 1914." Magam is fájdalom útján jutottam a har­ madik szemhez. Csak így védhetők a kevésbé tehetségesek. Egy későbbi fejezetben visszatérünk még rá. és 1904-re vonatko­ zik. Egy bizonyos L. októberében özönlötték el az országot. Néhány előre pontosan megjövendölt egyéb esemény: 1910. Az év első fele óvja a dalai lá­ mát. hogy létezését bizonyítsuk. aki szintén a brit seregben szolgált. világi törekvésre használni. Látta az előrejelzést Lhászában. Charles Bell. Younghusband ezredes vezette a brit hadakat. A. A kommunisták 1950. mely való­ ra vált. Gonosz hadak szállják meg Tibetet". aki később érkezett Lhászába. a későbbiekben Sir Charles Bell az összes jóslatot . A dalai láma új inkarnációja visszatér. A dalai láma eltávozik ebből az életből. aztán harcoló. Háború Anglia és Németor­ szág között. Az 1904-es brit inváziót pontosan megmondták előre. érintkezésbe lép vegyi és elektromos személyiségünkkel. Az év végén egy békülést hirdető szónok véget vet a háborúnak". úgy­ szintén találkozott vele. így szól: „A Fa Sárkány évében. szeren­ csés vagy szerencsétlen események megjóslása a jelekből. 1935. hogy az asztrológiáról egy kicsivel több szó essék és felidézzük annak a három angol sze­ mélynek az alakját. Itt látható a prófécia másolata tibeti nyelven. Semmilyen okkult erőt nem lehet személyes nyereségre. Sok az ellen­ ség. Waddel. csupán azért sem. itt azonban jó alkalom kínálkozik arra. A kínaiakat kiűzik Tibetből.mindeme dolog tilos. Bell. 1950. Kitör a kínai forradalom és megalakul a nacionalista kormány. Ezt 1850 előtt írták. akik tanúi voltak egy próféciának. 1933. 1911 vé­ ge. De szent könyveinkben szerepel egy későbbi utasítás. a fegyverek okozta nyugtalanság-fájdalom megnő és az em­ berek harcolni fognak.126 HARMADIK SZEM emberekre hasonlóképpen hat a kozmikus sugárzás. civakodó zsiványok törnek elő. Buddha azt mondja: A csillagjóslás és az asztrológia. 1911.

Az Egyenlítőnél a föld forgási sebessége ezer­ négyszáz mérföld óránként. Anti engem illet. mit jelent. Mivel a föld másodpercenként tizenkilenc mérföldes sebességgel halad a pályáján. A születési hely hosszúsági fokának ismerete ezért döntő fontosságú. értelmezni tudják. és ősszel az Északi Sark kb. hogy a pontatlanság hatalmas eltérése­ ket eredményezhet. háromezer-egyszáz mérfölddel előbbre van. de tavasszal a helyzet fordított. és az időpontot át kell for­ dítani „csillagidőre". Értékebi kell a boly- . mint a Déli Sark. A TIBETI HIT 127 látta Utászában.mert az .X. Röviden abból áll. ahogy forog. bekövetkezett. amit nekem jövendöl­ tek. belátható. Különösen a rengeteg nehézség. hogy készítünk egy égi térképet a fogantatás és a születés pillanatá­ ban. A horoszkópkészítés tudománya . akik asztrológiai képzés­ ben részesültek. amely nagyon különbözik a földi zónaidőktől. A föld megdől. Amikor a térképek elkészülnek. A születés pontos óráját tudni kell. minden. azok.nem foglalható össze egy ilyen jellegű könyv néhány oldalán.

Éppen úgy tesz­ nek.128 HARMADIK SZEM gók közötti kapcsolatot és kiszámítani a konkrét térképre gyako­ rolt hatást. mint a teljesen süket ember. ha csukott szemmel rábö­ künk a kezdő futam listájára. lehetetlen. legalábbis nem. A tizenkét házban . azt állítják. és lótulajdonos horoszkópját. így vagyunk a múlttal is. esetleg ki tudja számítani. hogy ha Amerika és Anglia nem tartja féken a kommunizmust. Időbe telik. Az ember pl. így nem lenne értelme. hogy Tom elveszi-e Maryt. A szüle­ tési térkép azokat jelöli. sajátos tudásuk alap­ ján meg tudják mondani. hogy milyen területeket fed a tibeti asztrológia. mikor azt mondja: „Nem hallok hangot. az utolsó beérkező járat mikor kér leszállási engedélyt. Készítünk egy fogamzási ábrát. és hogy azután boldogan élnek-e. Akik nem já­ ratosak ebben a dologban. a nyugati világot ismételten zavarba ejtő kérdéskör az ember korábbi életeinek feltárásához kapcsolódik. ezért a hang nem is létezik". de ez konkrét személyek­ re vonatkozik. ha a kommunisták ellenőrizetlenül maradnak. Meg tudjuk mondani. Érdekes lehet viszont. A jövő megismerésére elkészítjük a térké­ pet arra az időpontra. hogy belebonyolódjunk. Ilyenkor az a legjobb megoldás. Fel lehet tárni az előző élete­ ket. vagyis 1964-ben háború lesz. hogy ki fogja megnyerni a 2. számításokat kell végezni. hogy egy em­ ber meggyógyul-e a betegségéből vagy sem. mely elszórakoztatja majd a Vé­ nusz és a Mars lakóit.Tényleg meg tudjátok előre mondani. Azt is megmondhatjuk.30-as futamot? A vá­ lasz nemi Anélkül. Ha egy közönséges turista tudja a repülőgépek nyilvántartási számát. mikor belép egy gyanútlan világba. de az irányító-toronybeliek. ábrák sokaságát kell kidolgozni. mikor. Egy másik. amikor le akarjuk olvasni és össszevetjük a születési ábrával. mikor érkezik az utolsó leszállási engedélykérés a toronyba. Néhányan azt kérdezik: . Leg­ alább egy kötetet tenne ki. a járatszámokat és van egy jó menetrendje is. Ebben az esetben az évszázad végén jó kis tűzijátékra számíthatunk. Feltéve. minden ló. hogy elkészítenénk a versenyben érintett min­ den ember. akkor a Fa Sárkány évében. melyek akkor érik az egyént. hogy az eljárást világosan leírjuk. a repülőtéren álldogál és kíváncsi lesz. A bámészko­ dók találgatnak. mi­ lyen hatások érvényesültek a létezés legelső pillanatában. hogy megtudjuk.

Szellem. hogy milyen körülmények kö­ zött fognak megtörténni: Szerelem. Házasság. a találkozás ideje. Szerencsétlenség. melyet megszenteltek a . A szimbólumok következő tartalmakat jelölik: Személyiség és önérdek. Nehézségek. Tulajdon. általában családi vagy üzleti veszekedések. szellemi képességek és íráskész­ ség. Megközelítő pontossággal meg tudjuk állapítani a következő események idejét is. A pszichometria olyan tudomány. a pszichometriát vagy a kristálygömbből való jóslást sokkal gyorsabbnak és legalább olyan pontosnak találom. Az ember belép egy régi templomba. Pénzügyek. életkörülmények az élet végén. Viszály. az elért fejlődési szint. amely elmúlt események halvány nyomait gyűjti egybe egy-egy tárgyról. valamint azt. perek. A TIBETI HIT 129 tizenkilenc szimbólumot használunk. Bizonyos mértékig mindenkinek megvan hozzá a tehetsé­ ge. Betegség. Halál. rövid utazások.X. ellenségek. Barátságok és ambíciók. a személy típusa. házasság. hogyan lehet pénzt szerezni és elveszíteni. Hosszú utazások és lelki dolgok. hogyan következik be. Könnyebb is. ha az embernek nem túl erős oldala a számtan. mikor és hogyan következik be. Örökségek. Börtön vagy a fogvatartás más formái. Végzet. Kapcsolatok. Bár magam is sokat foglalkozom asztrológiával. Gyermekek. Foglalkozás és érdemek. Partnerkapcsolatok. munka és kisállatok. kedvtelések és elmélkedések. ha bekövetkezik. mikor és hogyan. Szenvedély. akadályok és okkult csapások.

mi valóban hiszünk azokban a szörnyűséges poklokban. szimbólumok. Mindegyik elemet a felfelé vezető út lépcsőin keresztül lehet elérni. aho­ gyan a röntgensugarakat egy képernyőre összpontosítják (és fluo­ reszkáló képet mutatnak). A kristályjóslás egy kicsit más. hálóingben ücsörögnek majd egy felhőn és hárfázni tanulnak? Úgy . felette egy levegőtányér.„Milyen nyugodt. és belépünk a szellemi világba. ez az egyik városkapu.130 HARMADIK SZEM múló évek és felkiált: . Az „üveg". Végül. hogy ha (egy kisebbség tagjaiként) a másvilágba jutnak. Tibetben a természeti törvényeknek emlékműveket állítanak. Lehet. és még magasabbra a remegő szellem (éter).mint korábban em­ lítettük . hogy haláluk után a Sátán és társasága szorgosan hozzálát a nyársonsütéshez és a kínzáshoz? Hiszik. lélegzetünk elakad.csupán fókuszálja a harmadik szem sugarait. hogy egynéhány írástudatlan hisz bennük. mint amilyennek az alábbi il­ lusztráció mutatja. hogy elhagyja az anyagi világot. Sok buzgó diák elköveti azt a ko­ moly hibát. más-más időköz után újraszületünk. hogy megtanuljuk az újabb leckét. A négyzet a szilárd földi alapot jelöli. melyeknek mérete másfél métertől százötven méter magasságig terjed. Ezen nyugszik a víz gömbje. Az egész a tibeti hitet szimbolizálja. hogy felkapaszkodjunk a felfelé vezető út lépcsőin. de nem a felvilágosultak. A csörtenek alakja mindig olyan. A csörtettek. életünk során felkapaszkodunk vagy legalábbis megpróbáljuk. melyen egy tűzkúp emelkedik. Azután. Az Életkerék a születés-élet-halál-szellem-születés-élet stb. úgy. hátborzongató ez a hely. a Pargo Kaling a legnagyobb. A földre érkezünk. azt mondja: „Ó! Rosszul érzem itt magam. mi­ kor megszületünk. amelyeket a kerék ábrázol. végtelen forgását szimbolizálja. Ta­ lán a keresztények tényleg elhiszik. Lhásza váz­ latos térképén öt ilyen szerepel. békés itt minden!" És mikor egy rémes gyilkosság színhelyére látogat. hogy úgy gondolja. mindössze a természeti törvényeket használjuk fel. Az egészben nincs semmi csoda vagy varázslat. menjünk innen. mely arra vár. Tibetben mindenütt találhatók csörtenek. a feszülettel vagy az ikonnal vet­ hetők egybe.

Ez nem spritiualizmus. mert velük harmóniá­ ban vagyunk. amelyek aztán évek múltán helyesnek bizonyul­ tak. A múltban túl sok dol­ got kigúnyoltak. hogy a nyugati kétkedés és materializmus megakadályozta. a televíziót. A telefont.131 tartjuk. és nagyon nagy kár. hogy az asztrálsíkon mozogva akár alvás közben vagy a halál után találkozunk szeretteinkkel. ahova ak­ kor megyünk. Mindezt az idő már bizonyította. hogy ezt a tu­ dományt megfelelőképpen megvizsgálják. . A másvilág számunkra az a hely. a rádiót. mely szerint alvás közben vagy a halál után sza­ badon vándorolunk az asztálsíkokon. és hogy a földön vár ránk a „nyár­ sonsütés és a kínzás". akiket nem szeretünk. hanem olyan hit. mikor elhagyjuk a testet. Biztosak va­ gyunk benne. és ilyen nem létezhet az aranyfény avagy ősfény birodalmában. mert ez diszharmonikus állapot lenne. a repülést meg még sok egye­ bet. melyek közül a legmagasabbat „az aranyfény birodalmának" (ősfény) nevezzük. Nem találkozhatunk azokkal. és ahol más entitásokkal találkozunk. hogy a földön tanulunk. melyek szintén testetlenek.

hogy miből állnak. és a tudás ott lesz. Asztrológiával. Odakinn egész idő alatt rendőrszerzetesek őrködtek. Ezek kb. mint amilyen most vagy. a magasságuk pedig úgy két és fél méter. Kevés idő maradt játékra. az egyetlen „játék"-ra. Mind133 . Akkor a legfőbb vizsgáztató a vizsgaterem kis templomából zárt kőfülkékhez vezetett minket. Előbb rövid istentiszteleten vet­ tünk részt. senki sem engedett szerzetesek­ hez nem illő kísértésnek. aztán.különös tekintettel a szépírásra . ez csak zűrzavart teremt a fejedben. mert a vizsga a születésnapomat köve­ tő napon kezdődött.Ifjúi elszántsággal a tanulásnak szenteltem magam. Elérkezett a nap. gyógyfüves orvoslással. mert ebből szigorú vizsga volt. Lobszang. elsőre le akar­ tam vizsgázni. Légy nyugodt. hogyan készülnek a füstölők. Reggel hatkor tizenöt más jelölttel együtt megjelentem a vizsgateremben. anatómiával. olyan nyugodt.és a matematikával. tibeti és kínai nyelvvel . Az elmúlt éveket intenzív tanulással töltöttem. hogy az agyunk megfelelő szellemi állapotba kerüljön. hogy meggyőződjenek róla.Nem kell annyit ismétel­ ni. majd tiszta köntöst adtak. ahol kell. le kellett vetkőznünk. Körülbelül három hónappal koráb­ ban Mingyar Dondup láma azt mondta: . átkutattak. vallásetiká­ val foglalkoztam. egyre kevesebbet készültem. a dzsúdóra mégis fordítottunk valamennyit. két és fél­ szer három méteresek voltak. Ahogy közeledett a tizenkettedik születésnapom. de még olyasmivel is.

a szerzetesek a falon lévő kis csapóajtón keresztül bead­ ták az írószerszámokat. Aztán otthagytak. a vizsgáztatók elé hívtak bennünket. Mindegyikünknek három másik jelölttel kellett megküzdenie. amit pedig akkoriban brutálisnak és igazságtalannak tartottam. A bukottakat hamar kirostál­ ták. a kikérdezés egész nap tartott. A szerzetes. Leg­ alább dzsúdóból a legjobb eredménnyel vizsgáztam! De csakis gyerekkori képzésem miatt. amit akartunk. de teát annyiszor kérhetünk. Három nappal később. mikor a dolgozatokat már kijaví­ tották. Másnap reggel mind a tizenhatunknak be kellett menni abba a szobába. Ez alkalommal azt vizsgálták. hogy háromszor egy nap ehetünk campát. és felszólítottak. Kap­ tunk vajas teát és campát is. hogy egy vizsgadolgozat. dobásokból és önuralomból. esésekből. ahol dzsúdózni tanultunk. gyengeségeinket pedig feljegyezték. lépjünk be. . Akkor lefeküdtünk és reggelig aludtunk. és -tizennégy órába telik. Egész idő alatt a saját. alaposan próbára teszi a tudást és az idegeket.innivalót hozta. Egyszerre egy növendék vizsgázott. hogy a tétellel foglalkozzunk. megjelent egy szerzetes az ajtónál és elszedte a papírokat. Hat napon keresztül minden áldott napra jutott egy tantárgy. a papírt és az első vizsgakérdéseket. milyen tudásra tettünk szert fojtogató fogásokból. De még nem mehettünk el. míg azt megválaszolja az ember. így annyi fényt kapott. közölte. Az írásbeli vizsga a hatodik nap éjszakájával ért véget. Mikor már bent voltunk. A cellának nem volt teteje. lelakatolták és lepecsételték. A nap maradék része a miénk volt. Fokozatosan mindenki kiesett. kizárólag korábbi képzésemnek és Cu-nak köszönhetően én maradtam egyedül. azt csináltunk. semmilyen okból nem hagyhattuk el a helyünket. ahogyan találtuk a fülkéket. melynek egy témája van. kulcsolásból. Ahogy sötétedni kezdett. A feltett kérdések gyenge pontjainkra vonatkoztak. míg végül.134 HARMADIK SZEM egyikünket egy-egy fülkéhez vittek. amennyi a vizsga­ terembe bejutott. aki az enni. Saját tapasztalatból mondom. és pirkadattól sötétedésig dolgoztunk. úgy kellett elhagynunk. mert reggel ki kellett takarítanunk. külön fülkénkben kellett maradnunk. Az ajtót bezárták. ahányszor csak akarunk.

A lista élén vagy. hogy azonnal nyilvánítsanak lámának. aki valamilyen szaktudással rendelkezett. mert le fogsz vizsgázni. sok minden kimarad a tanulmányaidból. hogy olyan dolgokat tanulj. most értem kül­ dött és a szobájába hívott. Egyetértett vezetőmmel abban. de elleneztem. Lámaruhát kezdtem hordani és megkaptam minden jogot és privilégiumot. Izgatott örömöt jelentett számomra. Azt javasolta. amit meste­ rem a legjobbnak tartott. hogy tanulmányaimban az osztály ne fogjon vissza.látszó­ lag csupán! . hogy láma lettem. TRAPA 135 A következő nap pihenhettünk. ha tanulsz és a saját érdemeid alapján leszel lámává. hogy tizenhat éves koromban vizsgázzak. Most. s így olyan gyorsan haladhattam. trapák. Mingyar Dondup lámát egész idő alatt nem láttam. hogy attól fogva lámának tekintenek engem. azt gon­ doltam. De beköltöz­ hetsz a mellettem lévő szobába. kissé túljátssza a „szerepét". hogy kiheverjük a nehéz vizs­ gát. Mivel a Potala csak egy mérföldnyire volt. A küldöncök mindig éltek színészi ké­ pességeikkel. amiért úgy ta­ nított. elfogadtam.Fájdalmas te­ kintetem láttán magyarázni kezdett: . és azt mondta. . mosolygó arccal né­ zett rám: . Ha már most lámastátusz­ ba kerülsz. hogy bárki. . hogy minden tárgyból a legjobb lettem. ziháló hírnök érkezett az Ékességes üzenetével.Jól csináltad. Ez tisztességes ajánlatnak tűnt nekem. Az Ékességes gratulált a vizsgámhoz. ahogyan csak akar­ tam. mikor eljön az ideje. „mert így rákényszerülsz. Ahogy beléptem. joggal taníthatott. vagyis orvospapok lettünk.halálán volt. A kimerültségtől lógott a nyelve és . az azutáni napon pedig kihirdették az eredményeket. milyen sebesen is jöttek és mennyi nehézséget kellett elviselniük. hogy hangsúlyozzák. hogy a rájuk bízott üzenete­ ket követítsék. Ez azt is jelen­ tette. ami a lámastátusszal jár. amelyeket máskülönben elkerülnél.XI. Azon a héten valamikor később. hogy elismerésben részesül. amit pedig későbbi életedben létfontosságúnak fogsz találni. Velem együtt öten mentünk át.Sokkal jobb. és tudásod gyarapodni fog". Az apát úr külön beszámolót küldött a dalai lámának. nagyobb szabadságra volt szükségem. Lobszang. hogy az én sikerem az övé is.

hogy az izmaidat húzkodják. Addig izegtem-mozogtam. lábad apró emberkékkel van tele. minden izmod elernyedt. sőt áll­ va is lehet lazítani. . . . hogy hagyják ma­ gukra az izmaidat.Képzeld. hogy a földön fekszel.Nézd csak! Valakit a combodban felejtettél. hogy ne erezzed. Képzeld.Most a karod következik . Megmutatom. mert az arcizmok csak akkor lazák. hogy kezed. a rela­ xáció tudománya volt: enélkül nem lehet semmilyen. ki vele! . mert bár ülve. nem juthatsz előbbre a csendes elmélkedésben. folytatta: .Végre meg volt elégedve a lábammal. ahol éppen néhány könyvet tanulmányoz­ tam.Most magához . Képzeld el. . amit mondott. Most hagyd kicsit pihenni őket. végtagja­ id az eséstől behajlítva. Induljanak el a fejed felé. Nehéz dolguk volt ma reggel. most képzeld azt. egy izom sincs működésben.Hirtelen megállt és rám mutatott: . most csináld ugyanezt a lábszáraddal. Lobszang. hogy leestél egy szikláról . Lobszang.mondta. sehol se erezz semmit. én hogyan csinálom.Kezdd az ujjaiddal. Az emberke feszesen tartja az egyik combizmodat. akik úgy mozgatnak téged. ne legyen benne sem mozgás.Miután idáig jutottam. Mondd meg a kis emberkéknek. hagyják a lábfejedet. Hagyd. igazi metafi­ zikai tanulmányokat folytatni. biztosan jó csomó kis ember szorgoskodik ott. . amíg nem lazítsz. amint belülről rángatja a lábujjaimat! De jó lesz megszabadulni tőle! Na. hogy induljanak felfelé.A földön fekve megpróbáltam ma­ gam elé képzelni az emberkéket. Az öreg Cu-ra gondoltam. . Mind ott vannak? Biztos? Tapo­ gasd végig gondolatban. sem feszültség. elég feszültnek látszol. sehol se maradjon feszesség vagy feszültség. jobb ha először hátán fekve tanulja az ember. Rám nézett és így szólt: . A lábikrádra figyelj. hogy minden ember­ két elhívsz. összeroskadtál. Szólj az emberkéknek. és megbizonyosodjon róla. Azt mondta. hogy az agyad felfedezze a lábadat. a csuklód mellett a könyöködig.Na. Egyik nap Mingyar Dondup láma bejött abba a szobába. aztán fel a válladhoz. hogy először is feküdjek le. Szólj az emberkéknek.Lobszang. amit leghamarabb el kellett sajátítanom.136 HARMADIK SZEM Az egyik dolog. amikor ugráltál. a szád kicsit nyitva. .mondta. Ki vele. amíg abba a helyzetbe ke­ rültem.

Akkor már laza a tested. mit tehetünk vele. Mingyar Dondup láma ezeket mondta: . ha gyakorolnak eme sorok és az itt következő mentális módszer alapján. Valóban kép­ zeld el. mely zavarhatná a szemed. . Néhány átugrik. akik feszítik benned az izmokat. de szellemileg feszült vagy. erősen nézd. TRAPA 137 a testhez érkezünk. Akkor állítsd meg a gondolatokat. először a tested alsó részéből menjenek el. mindkét sarkában van egy feszes izom. kérlek. Ez utóbbihoz azt a tanácsot kaptam. ha elengedted magad. Mondd nekik. elernyedjen és megtalálja saját helyét. Lobszang. Szólj nekik. ahogy a macskák lazítanak. mint ők.A re­ laxáció szempontjából talán a fej a legfontosabb rész. .Kevés haszna van.A relaxáció leg­ kiválóbb képviselője odalent napozik. hozd vissza őket. Pedig nincs fény. ne engedd. hogy a tudatod egy pillanatra el­ időzzön a gondolataidnál. szóval csak semmi feszültség. holott a relaxáció kis gyakorlattal könnyű dolog. mert így szólt: . Figyelj. milyenek. hogy miután kiengedtek minden izmot. Ahogy itt fek­ szel. mennyire érdektelenek. és ugrasd át őket újra a fekete űrön. sem enni. Kövesd őket lassacskán és nézd meg. Menj utánuk. hogy minden megereszkedjen. senki sem tudja jobban csinálni.Elfordult és kinézett a nyitott ablakon. hogy lásd a feketeséget. és azt. hogy egy kicsit másképp csináljam. Akik idege­ sek a civilizációs gondoktól. akik működtet­ nek. Lazíts. könnyedén. Hunyorogsz. Képzeld el a semmi fekete négyzetét. lazítsd el az izmokat mindkét oldalon! Most nem fogsz beszélni. valamennyi izmodat. Tanulhatsz abból. . Vedd úgy. csukd le könnyedén a szemhéjadat. és egy má­ sodperc is elég rá. Figyelj a szádra. és nehéznek tűn­ het.XI. Ez a módszer sosem mond csődöt. mint a lazí­ tást. Nézzük. Gondolj a szerzetesekre. és élvezd a tökéletes szellemi és fizikai relaxációt. amit csinálnak és távozzanak. hogy lazítsák el az izmaidat. jól teszik. Hagyják abba. Elég hosszadalmas leírni az egész folyamatot. távozzanak. hogy a testedet csak a külső bu­ rok tartsa egybe. hogy a tested lámakolostor. hogy szabadon folyjanak. és rövid időn belül semmi megerőltetésbe sem kerül. fizikailag ellazultan. hogy gondolataid megpróbálnak átugrani egyik oldalról a másikra. Láthatóan elégedett volt a haladásommal. hagyd. Látni fogod. minden erőlködés nélkül.

és mindennapos dolognak számított. Mint már be­ mutattam. ha egy bonyolultabb foghúzáshoz készülőd­ tünk vagy csontokat illesztettünk össze. hogy az asztrálutazáshoz kiszabadítsák az ént a testből. A dzsúdóhoz hozzátartozik. aki tanított. hogy tudni kell puhán esni. Helyes vágy : ami által az embernek magasztos és méltó célja il­ letve érdemleges véleménye van. de ár­ talmatlan. A képzésnek köszönhetően majdnem érzéketlenné váltunk az esésekkel szemben. mielőtt a másik ember tudná. Középút összetevőit. Mindenkinek szüksége van a lazításra. hogy egy három­ négy méteres falról csak úgy mulatságból leugorjunk. mely mentes a káprázattól és a haszonleséstől. A „fojtófogás" vadnak és kegyetlennek tűnhet a nyugati gondolko­ dásmód számára. gyakran alkal­ maztuk ezt a fogást. hamarosan összeesne: az agyat és a tu­ datot mégsem pihentetik. A kis nyomás megbénítja az agyat. Sokan sosem kapcsolják ki a tudatukat és sosem állítják le gondolataikat. hogy mindjárt elveszíti az eszméletét. Kevés gyakorlat kell hozzá.* Ezek a következők: Helyes szemlélet: olyan nézet és vélekedés. Velünk mindent megtettek. mert az az önuralom számára nagyon jó gyakorlat. Minden másnap azzal kezdtük a dszúdózást. Nagyon szerette a dzsúdót. * Nemes nyolcrétü útnak szokták n e v e z n i . olyanok. a nyak megérintésével a másodperc törtrésze alatt tudat­ vesztést okozhatunk. tíz támadót tudott pillanatokon belül visszaverni és legyőzni. nem szenvedett. és igyekezett a lehető legérdekesebben tanítani. akik megpró­ bálják éjjel-nappal működtetni a testüket. zése. Magas szinten tanítottak dzsúdózni.138 HARMADIK SZEM Ezt megint csak nehezebb elmagyarázni. Tibetben. de ez felettébb helytelen felfogás. hogy felmondtuk a buddhizmus alappilléreit képező ún. ahol nincsenek altatóorvosok. Helyes beszéd: amely során az ember kedves. figyelmes és igaz. A láma. és valóban nagyon könnyű ügy. A beteg semmiről sem tu­ dott. mint azok.) (A szaklektor megjegy­ . hogy a tuda­ tunkat kiképezzék. Arra is használják ezt a módszert. Ha valaki néhány napon át pihenés nélkül járkálna. mint csinálni.

az embernek vigyáznia kell. De kellemes volt fent üldögélni a tetőn és figyelni. Ott feküdt pirkadattól sötétedésig. mert senkinek sem szabad fentről lenézni a Mindentudóra. Helyes figyelem: abban áll. amelyet egyik történelmi hősünk. Egy az elitből. nem mozoghatott. hogy mindenki. aki be akar menni a templomba. hason kellett feküdnie a főtemplom bejárata előtt. két gyönyörű parkra láttam. a Pargo Kaling látványa tárult elém. ne sértsen meg más embereket vagy állatokat. Amikor így nézelődtem. vagyis az Ékszer Parkba. Jól hangzott. Szintén alattunk. hogy az ember helyesen gondolko­ dik és megpróbál aszerint cselekedni. és ez utóbbiak­ nak megadja a jogot az életre. És Csakporiban egy bölcs láma egyetlenegy előírást sem szegett meg! Mintha a világ csupa tanulnivaló lett volna: azt gondoltam. A „Linga" parkot jelent. de kelepcét is jelentett. hogy a dalai láma megérkezik Norbu Linga-ba. és már ez is fé­ lelmetesen soknak tűnt. és nem kapott sem enni. amikor a buddhizmus és a béke még nem érkezett el Tibetbe. és a nyugati írásmódhoz legalábbis ez a szóalak áll legköze­ lebb. rejtőzködnöm kellett. A nagy csörten a Drepungi úton terpeszkedik. átlépjen a testén. és a város szívébe vezet. . aki azokban a háborús időkben élt.XI. Helyes törekvés : az embernek önuralommal kell rendelkeznie és állandóan képeznie kell magát. majdnem a Csakpori lá­ bánál is állt egy csörten. Helyes élet: hogy ennek megfeleljen. legnagyobb csalódásomra és ré­ mületemre az előírások száma százötvenháromra emelkedett. Korábban a szerzetesi viselkedés harminckét szabályának kellett engedelmeskednem. Lámaként. de a Vashegy másik oldalán. szét fog durranni a fejem. TRAPA 139 Helyes viselkedés: mely az embert békéssé. Láma lettem. Helyes elragadtatottság: olyan öröm. Egy a „legkiválóbbak" közül. sem inni. mely az életrealitásokról és a felettes énről való meditálásból ered. becsületessé és ön­ zetlenné teszi. Ez nagyon nagy szégyen volt. Kezár ki­ rály emlékére emeltek. Ha valamelyikünk vétett a fentiek ellen. a Khati Linga-ra és a Kalingcsu folyón keresztül a Dodpal Linga-ra. Közelebb. amit helyesnek tud. amely elhalad Sö falu mellett. Északra a Nyugati kapu.

és egy kicsit keletebbre a Csokang fénylő háztetői. de megérte. A többiek bajtársiassága.ezekből állt az életünk. de volt. a ragyogó csörtenek. Aztán ott volt még a közeli Potala. mint amilyen Mingyar Dondup láma is volt. és a füstölők templomok körül kerengő ismerős szaga . s benne a gondozott fák. amely olyan volt. amelynek aranyló kupoláira olyan tisztelettel néztem. ha olyan emberek mellé társulhattunk. melyek át meg átkígyóznak a hegyláncok között a földeken. a i e s t ő i lá­ makolostorok és a megközelíthetetlen kőszirteken gubbasztó re­ meteodúk. és hogy másokon segíthessenek. Kárpótolt a gyönyörű zöldellő völgy. Akiknek egyetlen gondolata a „Béke". sőt jóval többet. Nehézség? Akadt bőven. . a kéklő folyók. Minden közösségben vannak értetlenek és kishitűek: itt Csakporiban azonban valóban ők alkották a kisebbséget.140 HARMADIK SZEM Munka? Rengeteget dolgoztunk. Teljes kárpótlást nyújtott. amilyet érdemes élni. ami kárpótoljon és örömöt okozzon. a szerzetesek durva jócimborasága.

Ebben az évben elmegyünk a gyógynövénygyűjtőkkel. Most már sokkal jobban belemerülhettem az okkult tanulmányok­ ba és speciális képzésben részesültem. A lovak tizenöt­ húsz mérföldet tesznek meg naponta. alkalmasak-e a hosszú útra. Úgy volt. Mint láma.Röpültek a hetek. úgy hetven-nyolcvan kiló körüli terhet cipeltek. hogy csapatunk kétszáz szerzetesből áll majd.rájuk vakáció és kaland vár. a jakok általában nyolc-tízet. Természetes lelőhelyükön sok hasznos dolgot megtudhatsz a gyógyfüvekről és bevezetünk a valódi sár­ kányrepülésbe is.és terveznivaló volt. mielőtt a csapat megérkezik. Akiknek a kolostorban kellett marad­ niuk. Új bőrtáskákat készítettünk. A tábort a régi Trajerpa kolostorban verjük fel. hogy legyen néhány napunk Trajerpában. Né­ hányan minimális felszereléssel előre siettünk. hogy kutassák át a környéket gyógyfüvekért. és mindennap csapatokat küldtünk ki. a falnál gyülekeztek. hogy könnyű tér­ nünk legyen csak és gyorsan odaérjünk. 141 . Augusztus végén nagy kiáltozások és lárma közepette elindultunk. már fehér lovon lovagoltam. az állatokat jól megrakva. augusztus ele­ jén vezetőm így szólt hozzám: . a régieket pedig kitisztítottuk. hogy megnézzük. A sátra­ kat rendbe hoztuk. tanulni. . és az állatokat gondosan megvizsgáltuk. A jak-karaván lassabban jött utánunk.Két hétig mindenki rettenetesen elfoglalt volt. Egy napon. Nagyon kevés felszerelést vittünk magunkkal. és irigyen figyelték a többieket . Olyan sok tenni-.

Tízen írták. és különösen nekem. Volt itt egy érdekes beszámoló is az első expedícióról. és milyen fiatal is! Legnagyobb gondom . A templomépület lapos tetejéről füstölők sűrű" füstje szállt az ég felé. ott leültünk és csendben ettünk. csak ültem és kapaszkodtam. iz­ gatottan várták a Ihászai híreket és a szokásos ajándékokat. Különös volt a táj erre. az út végének gondo­ lata mindannyiunkat friss energiával töltött fel. és az ott élő szerzetesek rengeteg vajas teát. Készültem rá. merre vagy? Válaszoltam. a tömeg szétnyílt és többé-kevésbé elnyelt. amiket hoztunk. és ez ha kecses nem is. A hegylábaknál lapos fennsíkok húzódtak. nos.142 HARMADIK SZEM Az előőrsben huszonheten voltunk. és arra gondoltam. . úgy látszott. az a tíz ember. Sosem tudtam állni a nyeregben. valóban nagyon örültünk. aki elsőként tette meg ezt a különös utat a Csangtang felföldre. hogy néhány valóban értékes kéziratot őriz a gyógyfüves gyógymódokról. De engem legjobban a közeli fennsík izgatott. de néhány perc múlva kiáltást hallottam: . campát és zöldséget készítettek. Az út igen nehéz volt. A folytonosan emelkedő terepből vég­ telen hegycsúcsok emelkedtek. teraszos kertekhez vagy talán inkább széles lépcsőkhöz hasonlítottak. mindenki ismeri. hogy közeledünk felfelé a hegyoldalon.Lobszang. hogy újra csak teljesen egyedül vagyok a világ­ ban. az megfordult és így szólt: Szóval ő az? Nos. ahonnan feleresztjük majd a sárkányt. Az üdvözlő tömeg elsöpörte tőlem.ahogy általában . Fellovagoltunk az udvarba. hogy mi is történik. melyek egyre magasabbra és magasabbra hágnak. mert egyáltalán nem kedveltem a lovaglást. és még mielőtt felocsúdtam vol­ na. Nem volt egész bizonyos. mintha csak Csakporiban lennénk. nem láttam. Lobszang. Kése­ delem nélkül mindenki az ebédlő felé vette útját. de legalább biztonságos volt.az éhség volt. mint sokan mások. A legtöbb láma ré­ gi barátokkal találkozott. Vezetőm egy idős apáttal beszélgetett. Látták. Nem csak az önzetlenség hajtotta őket. hogy vajon Csakpori tartozik e Trajerpa-hoz vagy fordítva. Mikor néhány nap múltán megérkeztünk a kolostorba. hogy elolvassam és kijegyzeteljem őket. Persze ekkorra már nem estem le a vágtató lóról sem. Trajerpa arról híres. de vitézségem ezzel véget ért. Mingyar Dondup lámát. de mindkettő a legrégebbi tibeti kolostorok közül való volt.

Én. de számomra ez az út főképp Mingyar Dondup láma és a gyógynövényszakértők gyakorlati út­ mutatását jelentette. kemény ütéseket is kibír anélkül. az itteni zsombékos talaj jóval több nedvességet tudott fel­ szívni. A szerzetesek és a fiúk összeszedték és kirakták száradni. és hozzáfogott az istenek munkájához. mint egy óriási kagylókürt. fojtott-tompa nyöszörgő bugással törjön elő. a mögöttem lévő lámakolostori épületekben fenyőlécek hevertek. a sötét éjszakai égen élénk fénnyel ragyogtak a csillagok. Az öregek úgy mondták. a föld zugainak beporozásához. mint láma. ke- . ahogy a gyér növényzet között zizeg az esti szél. hogy eltörne. amikor újra felhasználták. Felettünk. sehol egy teremtett lélek. csak a sárká­ nyokra tudtam gondolni. A sárkányeregetés után a fát átvizsgálták. kivéve itt. Alattunk a vidék fekete tónak látszott. már tudtam irá­ nyítani és felügyelni a munkájukat.XII. Ez. De most. az emberépítő sárkányokra. össze­ húzódtak a nappali hőség után. és a legközelebbi alkalo­ mig.hozták. és minket is sötétség vett körül. ahogy körülnéztem. Olyan volt. hogy az­ után nálunk. könnyű és erős. ha valaki végiggondolja. és hallani lehetett. ebben a szent épülete­ gyüttesben. Amerre a szem ellá­ tott.talán Asszam-ból . oda­ lent a földet bíbor árnyak borították. A nap elsüllyedt a távoli hegycsúcsok mögött. mert ilyen fa nem nő Tibetben. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 143 Az alacsonyabb lépcsők közül néhányon sok gyógynövény ter­ mett. mely istentiszteletre szólít. Napnyugtával az esti szél felerősödött. A fegyelem Trajerpa-ban sem volt laza. Körülöttünk recsegtek-ropogtak a sziklák. a legbölcsebb megoldás volt: ha most lazí­ tunk. A fenyőt messzi vidékről . Az egyik. megmozdultak. mint a tőzegmoha. és rendszeres időközökben a többit is. Sehol semmi fény. A hegyoldalba kapaszkodó lámakolostorban világos volt. egy raktárban tárolták. majd a sziklák közötti hasadékokon keresztül mederbe terelte. Amint vé­ gigsöpört a lenti völgyön. A sárkányépítéshez viszont ideálisnak tartották. később nehezebb lett volna betartani a megszokott rendet. A többi idő egészét a gyógynövénygyűjtésnek és a sárkányeregetésnek szenteltük. a hegyoldal csapdába ejtette. kis sárga bogyós növénynek csodálatos fájdalomcsillapító hatása volt. Eldugva. fent. itt is megtartottuk az éjféli istentiszteletet.

És tő­ lem azt várják. előttem egész életem. és melynek mégis fáradhatatlanul tovább kell taposnia az utat. ez a béke­ szerető ország. mint hogy szellemileg fejlődjön. A termekben és a templomokban szerzetesek verődtek össze kis csoportokban. Ezen az éjjelen túl izgatott voltam ahhoz. A hátamon feküdtem és ki­ néztem a kis ablakon. hogy elaludtam! Szerzeteshez nem illő gondolattal . hogy éjfélig alhatunk. amikor a jak átér az Áhíta­ tos Földreborulás Hegygerincen. csak ami a miénk. Lassacskán megszűntek az élő hangok. miért kellett.és ezek a csillagok. De talán. érdemes volt. a homályban szerzetesek sziluettjét láttam. Számunkra a trombitaszó azt jelentette. Ismertem a jós­ latokat. miért. hogy azok közé menjek majd. és először megpillantja a szent várost. hogy hagyjanak magunkra. a mennyei szoba fényei pedig átragyognak az ég kárpitjának ré­ sein . mint ahogy egy jak baktat a csapáson. És szeretett lámánkról. melynek nem volt más célja. gyógyítsam a betegeiket. Pedig észre sem vettem. miért akartak akkor mások meghódítani és leigázni minket? Mi csak annyit akartunk. azt.. a templomi trombiták egy újabb nap végét jelezték. valamennyi dalai láma leghatalmasabb inkarnációjáról. hogy a saját életmódunkat élhessük. Ahogy felnéztem a tetőre.. A jóslat Tibetről. Fent a csillagok. hogy megszálljanak bennünket? Mit tettünk mi. hogy aludjak vagy hogy aludni akarjak. Miért sóvárogtak más nemzetek a mi földünkre? Mi nem kívántunk mást. és minden­ ki elindult lefeküdni. Lhásza és a lenti világ dolgairól beszélgettek. Mégis úgy kellett to­ vább mennem. tudja. mely még el sem kezdődött. amíg csak az ismert célhoz nem ér. Hirtelen a templomi dobok dobbanására ébredtem. hol rossz a legelő. a bé­ ke hangulata áradt szét a kolostorban. amit megjósoltak. amely ismer minden állomást és megállóhelyet. akik elfoglalják az országunkat. Köpenyüket lobogtatta a szél. Hirtelen új hang vegyült az erősödő szél zajába.144 HARMADIK SZEM szár légiói Buddha szavára ledobták lándzsáikat a menny padlójá­ ra. a mellékes és a főbb mozzanatokat. miközben papi hivata­ lukat teljesítették. azt gondolja. Olyan sokat tudtam róla. A nap végét jelző hangokra lassan szétszóródtak. és segítsek a sebesültjeiken egy olyan háborúban. a dalai lámáról. De olyan sok mindent nem mondtak el.

Ha veszi magának a fáradságot. így elkerülheti a rossz utakat. minden nehéznek és keserűnek látszik. de hideg van itt! Kétszázötvenhárom szabálynak kell engedelmes­ kedni. Bementünk a templomba és bekapcsolód­ tunk az istentiszteletbe. Ha­ sonlóképp az ember átautózhat Londonból Invernessbe. Bár megteheti. hogy jóslat hamis volt. a nyakken­ dőt. miért nem próbál­ tad elkerülni őket?" A legkézenfekvőbb válasz így hangzik: . honnan indul és mi a célpontja.történelem. Éjfél van? Sosem ébredek fel már? Remélem azért nem bukok fel a lépcsőkön. hogy azért jö­ vünk a földre. mert a hirtelen ébredéstől erőszakot tettem a gondolataimon. amit megjósoltak nekem. aznap érkeztek. amíg diákok vagyunk. amit megjövendöltek neked. ha már befejeztük. és szerez egy útikalauzt valamelyik szer­ vezettől.XII. látja. keserű. hogy tanuljunk. netán még egy megkülönböztető színt is a szerzetesi ruhára. A bölcs autós megnézi a térképet. melyeket meg kell tanulnunk.„Ha ismerted az összes kelep­ cét és nehézséget. mert utazása esetleg hosszabb vagy költségesebb lesz. hogy kikerüli ezeket. Az órák . Vagy olyan büszkék leszünk rá. Hiszek abban.unalmasak. hogy az embernek nincsen szabad akarata. Nemegyszer kérdezték tőlem: . hiszek a reinkarnációban. így tűnik legalábbis. miközben az alvástól elgémberedett kezemmel a köntösöm után nyúltam. Nehezen találtam meg.Ha elkerülhettem volna. Ha az ember iskolába jár. A jóslatok valószínűségek. Nem mindig érdemes a kellemes és a könnyű úton járni. Messze nem. számtan. vagy akármi más . hasztalanok és céltalanok. így van ez a jóslatokkal is. nem pedig mást. Buddhista vagyok. hogy vannak bizonyos helyek. hogy csatlakozzak a többiekhez. már az elkerülhető­ ség puszta ténye is azt bizonyította volna. hogy jól teszi. és a leckék. lehet. Kibo­ torkáltam. akik szintén kábultak voltak. Jaj. vagy ahol nem tudja elke­ rülni őket. Az ember mondjuk el akar menni Dardzsilingből Washingtonba. Az élettel is ez a helyzet. hogy megnézzen egy térképet. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 145 feltámolyogtam. nem jelentik azt. földrajz. hogy feltesszük a jelvényt. amelyeken átvezet az útja. . bennünket tesznek próbára. az egyiket már meg is szegtem. előkészül és lassabban vezet. nem biztos. Aztán később. hogy sóhajtozunk a jó öreg iskola után. Tudja. ha az ember már láma? Na. Nehéz.

146

HARMADIK SZEM

De mikor elhagyjuk a földi iskolát, meglehet, büszkeséggel hord­ juk a jelvényét. Én természetesen azt remélem, gondtalanul vise­ lem majd fejem fölött a dicsfényt! Félek talán? Egy buddhista sem fél. A halál pusztán abból áll, hogy elhagyjuk a régi, üres héjat és újjászületünk egy jobb világba. Virradatkor mindenki fent volt már és alig várta, hogy elindul­ jon. Az idősebbek találkozni akartak azokkal, akikkel előző este nem találkoztak. Én már borzasztóan szerettem volna látni az em­ berreptető sárkányokat, melyekről olyan sokat hallottam. Körbe­ vittek minket a kolostoron, hogy tudjuk az utat. Fent a magas tetőn megnéztük a felettünk tornyosuló hegycsúcsokat és lepillantottunk a félelmetes szakadékokba. Messzebb megduzzadt, sárga folyamot láttam, vize tele volt agyaghordalékkal. A közelebbi folyók ég­ színkék víztükre lágyan fodrozódott. A csendes pillanatokban hal­ lottam a mögöttünk csordogáló csermely vidám csobogását, ahogy sebesen szalad le a hegyoldalon, hogy mihamarabb leérjen és csatlakozzon a többi folyóhoz, melyek Indiában a hatalmas Brahmaputrába folynak, később a Gangeszbe, majd pedig a Bengáli öbölbe ömlenek. A nap felkelt a hegyek fölött, és a reggeli csípős hideg hamarosan eltűnt a levegőből. A távolban egy magányos ke­ selyű körözött, reggeli eleséget keresett. Mellettem egy tekintélyes láma a vidék főbb jellegzetességeit mutatta. „Tekintélyes"... az voltam, mert a szeretett Mingyar Dondup láma védencének számí­ tottam, de azért is, mert rendelkeztem a „harmadik szemmel", és mert inkarnációnak, vagy ahogy mi mondjuk, trülku-nak bizonyul­ tam. Az inkarnáció felismerésének rövid részletei talán érdekelnek néhány olvasót. A szülők kisfiúk viselkedéséből pl. úgy gondolják, hogy a gyerek többet tud a szokásosnál, vagy olyan „emlékei" vannak, melyek köznapi módon nem magyarázhatók. Felkeresik a helyi lámakolostor apátját, hogy jelöljön ki egy bizottságot, mely megvizsgálja a gyereket. Elkészítik az előző élet horoszkópjait, és megnézik, hogy vannak-e bizonyos különös jelek a fiúcska testén: a kezén, a lapockáján, és a lábán. Ha meglelték a jeleket, azt kutat­ ják, vajon ki lehetett előző életében. Előfordul, hogy néhány láma felismeri (mint ahogy velem történt) és ilyenkor maradt egypár

XII. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK

147

személyes darab utána, mely hozzáférhető". Ezeket megkeresik, hozzátesznek még néhányat, amely ugyanúgy néz ki, és a kisfiú­ nak fel kell ismernie az előző életéből származó összes, talán ki­ lenc tárgyat. Hároméves korában már képesnek kell lennie erre. Egy hároméves gyerek még túl kicsi ahhoz, hogy szülei úgy befolyásolhassák például, hogy előre lefestik a szóban forgó tár­ gyakat. Tulajdonképpen a legkevésbé sem baj, ha elmondják, ho­ gyan viselkedjen. Nincsenek jelen, mikor a választásra sor kerül, és a fiúnak megközelítőleg harminc közül kilenc dolgot kell azo­ nosítania. Ha két hibát ejt, megbukott a próbán. Ha sikerrel jár, élő megtestesülésként nevelik, és tanulásra buzdítják. A gyermek he­ tedik születésnapján felolvassák a jövőjére vonatkozó jóslatokat. Azt gondolják, teljesen felfogja - megérti, amit mondanak neki, és azt is, amit a jövendölés magában rejt. Saját tapasztalatból tudom, nem érti meg. Semmi kétség, a „tiszteletre méltó" lámának mindez megfor­ dult a fejében, amint a vidék sajátosságait mutatta. Odaát, a víze­ séstől jobbra volt egy nagyon jó hely, ahol noilme-tangereí lehetett gyűjteni, amelynek levét tyúkszemek és szemölcsök eltávolítására, illetve a vízkór és a sárgaság enyhítésére használják. Amott, abban a kis tóban Polygonum hydropipert lehet szedni, tövises és rózsa­ szín virágos növényt, amely a víz alatt nő. A leveleket reumatikus fájdalmakra használtuk, és a kolera gyógyítására. Itt a közönséges füveket gyűjtöttük, csak a felföldeken teremtek ritka fajták. Sokan érdeklődnek a gyógyfüvek iránt, ezért részletezek néhány gyakori típust, és leírom, mire használják. Csak latin nevüket ismerem, így inkább ezeket adom meg. Allium sativum: nagyon jó antiszeptikus hatású, asztmára és más mellkasi panaszokra is használják. Egy másik kiváló fertőtle­ nítő gyógyszer, amit azonban csak kis dózisokban adagolnak, a Balsamodendron myrrha. Ez különösen a fogínyre és a száj nyál­ kahártyáira van jótékony hatással. Ha beveszik, hisztériát okozhat. Volt egy magasszárú növény krémszínű virágokkal, amelynek a le­ ve elijesztette a rovarokat a csípéstől. A latin neve Becconia cordaía.Talán a rovarok tudták a nevét, és az riasztotta őket! Volt egy olyan növény is, mely pupillatágításra szolgált. Az Ephedra sinica

148

HARMADIK SZEM

hatása hasonlít az atropinéhoz, és amellett, hogy Tibetben az aszt­ ma kezelésére leginkább ezt alkalmazzák, nagyon hatásos az ala­ csony vérnyomásra is. A szárított, majd porrá tört ágakat és gyöke­ reket használtuk. A kolera a fekélyek szaga miatt gyakran igen kellemetlen volt a betegnek és az orvosnak egyaránt. A Ligusticum levisticum meg­ szüntette a szagot. Külön megjegyzés a hölgyek számára: a kínai­ ak a Hibiscus rosa-sinensis szirmaival feketítik a szemöldöküket, de a cipőiket is! Mi felfőzzük a leveleket, folyékony oldatot készí­ tünk belőlük, melyet lázas betegek testének hűtésére használunk. Újra a hölgyeknek: a Lilium tigrinum valóban gyógyítja a petefészek-neuralgiát, míg a Flacourtia indica levelei segítenek abban, hogy a „sajátos" női panaszok legtöbbjén túljussanak. A Sumach rhus csoportban a verneciferából a kínaiak és a japá­ nok lakkot készítenek. Mi a glabrát cukorbaj, az aromaticál bőr­ betegségek, vizelési panaszok és ciszták esetén használtuk. A hólyagfekélyek kezelésére szolgáló másik igen hatásos összehúzószert az Arctesaphylos uva ursi leveleiből nyertük. A kínaiak job­ ban szeretik a Bignonia grandiflorát, a levelekből általános célra állítanak elő összehúzószert. A későbbiek során, a fogolytáborok­ ban a Polygonum bistortái valóban nagyon hasznosnak találtam a vérhasra, Tibetben is arra használtuk. A hölgyek, akik elővigyázatlanul szerettek, gyakran hasznát vették a Polygonum erectumból előállított adstringensnek: nagyon hatásos módszer, ha valaki el akar vetélni. Azokra, akik megégtek, „új bőrt" illesztünk. A Siegesbeckia orientális kb. 120 centiméter magas növény, sárga virágai vannak. A leve, amit sérülésekre és égési sebekre rakunk, úgy működik, mint a kollodium. Ha beve­ szik, hasonló hatású a kamillához. A sérülések okozta vérzést Piper augustifoliummal csillapítottuk. A szív alakú levelek alsó ré­ sze a legjobb erre a célra. Az előzőekben felsoroltak igen elterjedt gyógynövények, a többieknek nemigen van latin nevük, mert a nyugati világban, ahol ezeket az elnevezéseket adományozzák, nem ismertek. Csupán azért említem őket, hogy jelezzem, tudtunk valamit a gyógyfüves gyógyításról!

XII. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK

149

Nagyon kedvező helyen álltunk, és ahogy a ragyogó, napsüté­ ses reggelen végignéztünk a vidéken, jól láttuk a völgyeket és rej­ tett helyeket, ahol a füvek nőttek. Amint távolabbra tekintettünk, a vidék egyre sivárabb és sivárabb lett. Megtudtam, hogy annak a hegycsúcsnak a másik oldala, amelyre kolostor épült, valóban na­ gyon száraz terület. Mindezt magam is meglátom majd, mikor a hét vége felé magasra szállok a sárkánnyal. Valamivel később Mingyar Dondup láma hivatott, és azt mond­ ta: - Gyere Lobszang, elmegyünk azokkal, akik megszemlélik a sárkány felszállóhelyét. Ez a te nagy napod lesz! - Több se kellett nekem, indulásra készen felugrottam. Lent a főbejáratnál egy cso­ port vörösköpenyes szerzetes várt ránk, együtt mentünk le a lép­ csőn, majd végig a szeles fennsíkon. Itt fent alig volt növényzet, a kemény kőpárkányt föld fedte. Néhány elszórt bokor kapaszkodott a sziklákba, mintha csak félne, hogy lecsúszik a szikla szélén és beesik a szakadékba. Felettünk, a lámakolostor tetején az imazászlók keményen és mereven állták a szelet, a rudak, ahogyan évszázadok óta, minden egyes széllökés­ nél recsegtek-ropogtak és nyöszörögtek, de kitartottak. Mellettünk tétován elcsoszogott egy kis novícius. A szél akár a füstöt, felkap­ ta a port, amit a csizmája felvert. A hosszú fennsík egyik sziklás pereme felé mentünk, ahonnan a hegycsúcs finoman ívelt a magas­ ba. A köpenyünk a hátunkra tapadt, elöl fel-feltornyosult a szél­ ben, mely lökött előre és előre. Nehéz volt nem szaladni... A pe­ remtől úgy hét-nyolcszáz méterre volt egy hasadék a földben, amelyből a szél viharos erővel tört fel, időnként mint sebes nyila­ kat, kis köveket és zuzmódarabokat repített a levegőbe. A lenti völgyön átsöprő szelet a sziklaalakzatok csapdába ejtették, de mi­ vel nem tudott könnyen kijutni, felgyülemlett és a töréseken ke­ resztül nagy nyomással felfelé tódult, míg végül süvöltő erővel ki­ szabadult a fennsíkra. Néha, az orkánok idején - mondták - úgy üvöltött, mint a legmélyebb veremből menekülő és áldozatra leső démonok. A hasadékban áramló viharos szél megváltoztatta a nyo­ mást a sziklarésekben, hol magasabban, hol mélyebben fütyült.. Most azonban, ezen a reggelen a légáramlás egyenletes volt. Mégis jól el tudtam képzelni azokat a történeteket, amelyeket kis-

150

HARMADIK SZEM

fiúkról meséltek, akik erős széllökésbe kerülve lerepültek a lábuk­ ról, egyenesen fel a levegőbe, majd hatszáz méter zuhanás után le­ estek a hasadék alján lévő sziklákra. Sárkányeregetésre azonban kiváló volt ez a hely , mert a szél olyan erősen fújt, hogy egyene­ sen a magasba emelte a sárkányt. Kis modelleken (hasonlítottak azokra, melyeket otthon reptettem gyerekkoromban) megmutatták, hogyan. Meglepő volt, hogy még a legkisebb játéksárkány is fel­ húzza annak az embernek a karját, aki a kötelet tartja. Végigvezettek bennünket a kőpárkány mentén, és egy igen ta­ pasztalt láma megmutatta az elkerülendő veszélyeket, a csúcsokat, amelyeknél csalóka bukószelekre lehet számítani. Megtudtuk, hogy minden sárkánylovas magával visz egy követ, amelyhez egy imádsággal telerótt selyem khata-t erősítettek, hogy a levegő istenei áldják meg a sálat, illetve birodalmuk új látogatóját. Mikor megfelelő magasságba kerül, a követ odadobják a „szélnek". Az­ tán, ahogy a selyem kitekeredik, a szél istenei - ezt remélték - el­ olvassák az imát és minden bajtól megvédelmezik az egekbe merészkedőt. Visszamentünk a kolostorba, ahol nagy sürgés-forgás kezdő­ dött, kihoztuk a sárkány összeszereléséhez szükséges anyagokat. Mindent gondosan átnéztek. A fenyőléceket két-három centiméte­ renként ellenőrizték, hogy megbizonyosodjanak róla, nincsenek elrepedve vagy megsérülve. A selymet, amellyel a sárkányt borí­ tották, kigöngyölték egy tiszta és sima földdarabra. A szerzetesek négykézlábra ereszkedve gondosan átvizsgáltak és megszemléltek minden egyes négyzetmétert. Elégedettek voltak az eredménnyel, így hát a keretet összerakták. Ez a sárkány doboz formájú volt, a négyzetes oldala kb. két és félszer két és fél -, a hosszúsága három méter. A két „vízszintes" oldalból egy-egy kb. két és fél méteres szárny állt ki. A szárnyak alá, hogy csússzanak, és hogy a fel- és leszálláskor védve legyenek, félkör alakúra hajlított bambuszrudakat erősítettek. A sárkány megerősített „padlózatánál" volt egy hosszú bambuszrúd, amely mint a tibeti csizmák, felfelé elvéko­ nyodott. Ez a sajátos rúd olyan vastag volt, mint a csuklóm, és úgy volt kimerevítve, hogy a selyem még akkor se érjen a talajhoz, ha a sárkány a földön áll, mert a talpfa és a szárny védők ezt megaka-

az volt a dolguk. Puhán surrogva megállt. kis faékeket vertünk a rudak hasított végeibe. Ez alkalommal könnye­ dén elbírt három felnőttet. mikor a felszálló áramlat felé kerül. hogy egyre magasabbra és ma­ gasabbra emelkedjen. A sárkánymester erősen figyelt. és mögöttünk a sárkánnyal olyan gyorsan futottunk. A szerzetesek újra keményen megharcoltak azért. hogy ellenőrizze a felhajtóerőt. Két szerzetes felszedte a sárkányt és a fennsík végére vitte. A kötelet kezelő szerzetesek nagyon gyakorlottak voltak. Mind el­ jöttünk a felszállópályáról. bár az égi szabadság után láthatóan vonakodott leszállni. A sziklahasadékból elő­ törő szél belekapott. és a sárkány a kővel együtt felugrott a levegőbe. épp a talpfa elé ért. és a sárkány mint egy hatalmas madár. kivéve azokat. A sár­ kánymester elégedett volt. és egy kicsit eltérő szögben vissza­ raktuk. és azt mondta. három felnőttre nem volt elegendő ereje. Jelzésére gyors futásba kezdtünk. míg végre átemelték a felszálló légáramon. hogy a sár­ kány ne szálljon el. A széláram két felnőttet és egy fiút bírt el. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 151 dályozzák. a leve­ gőbe szökellt.XII. hogy szorosan tart­ sanak. most már kipóbálhatjuk egy embernyi súlyú kővel. ahogyan csak bírtunk. mikor földet ér. Furcsa dolgok . hogy egy harmadik társuk is elférjen. A sárkánymester utasítására mindenütt kifeszítettük a selymet. akkor úgy helyezkedtek. Jó néhányan kellettek hozzá. Lejött. Vékonynak tűnt. Először ki kellett próbálni: lovak helyett mi. Sok küszködésbe került. A sárkánymester kevesellte. hogy megfog­ ják és keresztülvonszolják rajta. és az egyik szerzetes a de­ reka köré gyűrve a köpenyét. és majdnem felemelte a kisfiút is. Egy másik követte. hogy a sárkány kikerülje a felszálló légáramlatot. a szerzetesek tehát behúzták a kötelet. A szárnyak alá egy V alakzatot erősítet­ tek. hogy megtámasszák a sár­ kányt. Szorosan fogták. akik a kötélen voltak és még két szerzetest . A jakszőr kötél láttán egyáltalán nem voltam valami boldog. felmászott kb. három méterre a köté­ len. aztán újra kipróbáltuk a sárkányt. amely ide-oda dobálta és himbálta az örvényeiben. és hamarosan kieresztették. a két szerzetes pedig megfogta a szárnyainál. Ismét be­ húzták a kötelet. Leszedtük a szárnyakat. egy csapat szerze­ tes tartottuk és húztuk a kötelet.

. Fokozatosan lejjebb és lejjebb jött. beért a légáramlatba. vágtára ösztökélték őket. Ahogy föl­ det ért. Odamentem. Ez alkalommal a lovakat a kötélhez fogták. Őszintén szólva alig álltam a lábamon! A hangom sem volt valami meggyőző. A kereten halvány remegés futott át. Lobszang.gondoltam. Kulcsold át mindkét karoddal a keresztrudat. nem tartottam sokra a sárkányre­ pülést. Mikor már a levegőben vagy. ahogy ráléptem a talpfára. így ér véget egy ígéretes pálya! Visszatérek az imádságokhoz és a füvekhez. Az egyik tapasztalt lá­ ma megszólított: . Mikor a láma jelzésképpen ke­ ményen belerúgott a kötélbe. és hat-nyolcszáz méterre a sziklák felett repült. A láma jelzéseire. Mutasd meg. a sárkány lágyan előrelendült. hogyan teszem rá a lábam erre a fára. az a legbiztonságosabb.épp. a kötél halálos lassúsággal feszült meg. a sárkány hirte- . és felemelkedett. ahogyan néztem és elképzeltem magam benne. ahogy a sárkányok általában. hogy behúz­ zák. harminc.152 HARMADIK SZEM történtek a gyomrommal." De aztán igaz. a szerzetesek hol meghúzták. három méter magasságból ugorj le. .Figyeld meg. lépj le a V-be. himbálódzott és tekergő­ zött.Te jössz. de korántsem álltam olyan biztosan a lábamon. Most felrepülök. megfigyelhetsz. A lovak vágtába kezdtek. Hatvan méter.Veszélyes. Egyre magasabban szállt. „Bolond egy ötlet . hogy átértem . az asztrológusok tévednének. és ekkorát sosem tévednek! A sár­ kány közben visszaért a startpontra.Odavezetett az ászokfához: . a láma le­ csúsztatta a kötelet a V-hez. hol kieresztették a sárkányt. és ülj a kö­ tél megvastagított részére.Sosem voltam még kevésbé készen. az emberek hozzáláttak.és megszólaltam: . mint ahogy szerettem volna. Elengedte. Lehozták és visszavitték a starthoz. hogy még jobban felemelkedjen. Mikor már harminc méterrel felet­ tünk. Nagyon fi­ gyelj engem.Kész vagyok. Leszállásnál két és fél.Előbb én megyek fel. majd talpra állt. mit tudsz! Most. összekulcsoltam a kezem a keresztrúd mögött . Az idő mozdulat­ lannak tűnt. ahol hintázva ült. hogy elérkezett az idő. a láma a kezével kapaszkodva lógott lefelé a kötélen. szaltózott egyet. hogy csak nagyon kevéssé. Megfordult és azt mond­ ta: . Ha meghalnék. . mégis megnyugtattam magam valamennyire a rám vonatkozó jóslatokkal. aztán te jössz.

hogy kifeszítsék.gondoltam. Egy hirtelen lökés és billenés. így a lentiek gyorsabban húzták. segít megduzzasztani a Bengáli-öböl szent vizét. Aztán nőni kezd­ tek. hogy az istenek a mennyekben játszanak. himbálódzott és meg-megbillent. hogy szükség esetén tudjam. hogy rögtön teljesen felkavarodik. megtanulhassuk a leckét és végül béké­ ben távozhassunk. Nyitott szemmel olyan cso­ dálatos volt a látvány. hogy elfelejtettem lecsúszni a V-hez! Egész idő alatt a talpfán álltam.Jaj! Rosszul szállok fel az asztrálsíkra . a szurdokban a kis patak buborékolva folytatta útját. hogy elfelejtkeztem a szorongásról és azóta sem szenvedtem tőle! A sárkány ugrándozott. a távolban láttam a zöldesbarna. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 153 len megbillent. Akkor azonban a sárkány őrülten imbolyogni kezdett. hogy életben maradjunk. szállt egyre magasabbra. A hegygerin­ cen túl. de szállt. végül. majd megnő. . keresztbe tett kezemet és lábamat a kötél köré fontam és lecsúsztam. becsuktam a szemem: ugyan minek is nézzek bárho­ va? A szörnyű himbálódzásoktól és dobálódzástól gyomrom is vészjósló táncba kezdett. Én most felemelkedtem szülőhelye fölé. mint aki az istenekkel találkozik. Néhány száz méterrel alacsonyab­ ban. lógva. „Ez az utolsó percem a földön"gondoltam. hogy a gyom­ romat a hegycsúcson hagytam. Ideföntről a kis patak igen fontosának látszott: tovább­ csörgedezik. majdnem leestem. megrepe­ dezett földet. időemésztette.XII. sok-sok mérfölddel arrébb. Felettem a sárkány kecsesen ugrándo­ zott és pukedlizett a kóbor szélörvényekben. A V- . nekünk pedig. hol is vagyok pontosan. ezért újra felnéztem. De a sokktól újra becsuktam. Messze a lemenő nap sugarai megérintették és beara­ nyozták egy távoli tó vizét. Lenéztem. Életem­ ben először voltam több száz méter magasan. szegény földhözragadt halandóknak keservesen kell küszködni és harcolni. és óvatosan kinyitottam a szemem.attól féltem. mert lefelé húztak engem. vagy talán még ma­ gasabban. amelyből zarándokok isznak. Megújuló tiltakozás a gyomromból . az jutott eszembe. s úgy éreztem ma­ gam. s arra gondoltam. ülő helyzetbe pottyantam. most először. Harminc méterre vagy még magasabban repültem a föld fölött. Kibogoztam a karom. Hirtelen eszembe öt­ lött. a szerzetesek kis pirosbama pöttyöknek látszottak.

Egyik kezével sikerült megkapaszkodnia a hát­ só keresztmerevítőbe. hogy elkapjon valamit.Ezt meg kell beszélnem a mesteremmel . . felegyenesedett. nem tudott tovább csimpaszkodni. hogy a másik kezével hiába hadonászik. de annyira nem.mondta a sárkánymester . s lebukfencezett . arca zöldes árnyalatúvá vált: alapo­ san megviselte a repülés. A szerzetes. szakoztam. . hogy a repülést félbeszakítsák. ezeröt­ száz méterre alattunk. bár landoláskor tökéletesen ért földet. Ahelyett. aki harmadiknak jött a sor­ ban. hat méterre volt csak. hogy késlekedés nélkül a V-hez csússzon. máskülönben eltört volna mindkét lábad. rosszul lépett és kiesett a sárkány farkánál. A köpenye verdesett és lobogott mint egy vérvörös felhő. hogy lecsusszant volna a Vhez. Felnéztem. meg az. A föld már kb. és ezzel egy kicsit a sárkány emelkedé­ sén is. hogy meglelje a testet. és én újból felszálltam. mi­ kor harminc méternyire volt a földtől.gondoltam. Ez az esemény kicsit megzavarta a folytatást. aztán megint te kerülsz sorra. és rájöttem. hogy eszedbe jutott és elérted a V-t. Az elmúlt három évben részt vett a túrákon. majdnem félbevágott. jobban csinálta ná­ lam. amely pépes vörös masszaként terült szét a sziklá­ kon. hadd próbálkozzanak. lecsúsztam a V-hez. has­ ra esett. A sárkányt lehúzták. és amikor a sárkány úgy két és fél méternyire lehetett a föld­ től. megragadtam a kö­ telet. Láttuk. Ez alkalommal. le a mélységbe. bemászott a dobozba. Akkor a sárkány rándult egy nagyot.ez szép teljesítmény volt. elengedtem.egyik szikláról a másikra. és minden ko­ rok legjobb „pilótájának" tartotta magát. az állandó dicsekvés miatt nem sze­ rették. talán százötven méter magasra. nem vesztegethettem tovább az időt. Eszembe jutott az incidens a paraszt házával és ajakürülék­ kel. hogy egy kis csapat lefelé mászik a hegyoldalon. hogy akkor a kötél megrántásával magasságot nyer­ tem. Most hagyjuk a többieket. A szegény fickó azonban. megvizsgálták. nem felejtette el. hogy nem sérült-e meg.Fiatalem­ ber! . és puhán a földre estem. meglehetősen öntelt volt. Jó. Magam alatt láttam. s a földet markolászta. A következőnek egy fiatal szerzetes repült. . Felszállt a levegőbe. és másodpercekig így lógott. hogy az ember a dobozban állva vál­ toztatni tud a testhelyzetén.154 HARMADIK SZEM nek ütköztem.

Évekkel ezelőtt egy szikláról indítottuk az eredetijét. . . az­ tán bevitt a szobájába. amit tudok. Az épület végében tartjuk. szóval övé az utolsó szó. senkit sem kell megkér­ dezned. óriási figura lopakodott felém. Ha a mesterem megengedné. Azóta hozzá se nyúltunk eh­ hez a típushoz. Most azt mond­ ta: . Az egyik hosszúkás alakú valamelyest egy megnyújtott madárra emlékeztetett. ezzel pedig egy kicsit szabályoz­ hatnánk az emelkedést. ráállhatnánk és finoman változtathatnánk a doboz szögét. nyakam körül a doboz selyemfene­ ke. hogy majdnem leestem.mondtam. Ott ültem a köves földön. amelyet nem használunk. a famunkát befejeztük rajta. . Mozdulatlan ültem. A sárkánymester ott maradt még a sárkány elszállításánál. abban a raktárban.XII. most is ő tanít. aztán a hegyoldalnak ütközött. és a sziklák lehűlé­ sével a völgyben meggyengült a szél. Körülbelül húsz mérföldet re­ pült.válaszoltam.De igen . Olyan gyorsan és vá­ ratlanul jött az egész. . a füstfelhőből ki- . . és ott a tartórúd.Ha lenne itt keresztben egy merevítő. Na most. megsérültem. én meg kissé túlsúlyos vagyok. a többiek azt hitték. igazad van.Én .hangzott a válaszom. ez itt egy olyan sárkány. Nem találtam senkit. elmerülve a gondolataimban. mire egy utolsó rántás után rám bo­ rult. és a kürtőből felszálló lég­ áram majdnem teljesen megszűnt. Itt a merevítő keresztben. ahol különféle kis sárkánymodellek sora­ koztak. mit mondanak a csillagok. Ahogy elfog­ laltam a helyem. mivel legalább 130 kilót nyomott. de ki próbálná ki? . és megnézzük. egy ember volt benne. A sárkány lejjebb ereszkedett. Lent a szerzetesek szörnyen húzták a kötelet. Lobszang.Ez enyhén szól­ va eufémizmusként hatott. A beszélgetés alatt bejött Mingyar Dondup láma is.Láma vagy saját jogon. Van már egy készen. mint amilyet ki­ gondoltál. én három méternél kiugrottam. A puffanó dobok az éjféli istentiszteletre hívtak.Megcsináljuk ma a horoszkópodat Lobszang. Mingyar Dondup láma tanított mindenre. Mingyar Dondup láma odarohant: . zuhanok.Egy másik láma mosolyogva felém for­ dult: . aki kipróbálná. Az est közeledtével. fia­ talember.Igen. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 155 Abban a percben úgy éreztem. A sárkánymester meghallotta: .

az idősebb szerzetesek pedig nagyon mély basszus hangjukon . a tibeti Halottaskönyvből. ahol a falakra olyan gyönyörű szentké­ peket festettek. huszonöt-harminc centiméterre lehettünk a földtől. a kolostori fegyelem mérhető az éneklés tisztaságával és a zene pontosságával. hogy megvi­ lágosodást és vezetést nyerjen.156 HARMADIK SZEM sebb hegyként derengett elő. mert úgy véltük. miként juss át az Elveszett Birodalmon. és miként juss el a Nagy Realitáshoz. mindegyik végén alacsonyabb és alacsonyabb lett a hangja. egyes részeket dobve­ rés kísért vagy édeshangú csengettyűink csilingelése. ez­ után kezdődött a halotti szertartás. Akik rögtönözni akarnak.Holnapután repülhetek ve­ le. Ez az „alaphajlítás". Kettes so­ rokban ültünk. Először a szo­ kásos istentisztelet kezdődött. mindegyikünk olyan volt.Jól van . A templom belsejében. a pislogó vajmécsesek fényében és körbe-körbe szent alakokkal a falon. . A emelvényen ülő karvezető recitáló hangon elmondott egy részt a Bardo Thödolból.motyogta. aki aznap meghalt. hogy jöjjön. . Kumpheláé. tízperces pihenőt kaptunk. Mikor a szokásos istentisztelet véget ért. Ha nem hivalkodott volna. A sárkánymester volt az. a nagyobb hajlítások mellé kisebbeket illesztenek. azért gyújtjuk e füstölőt. mígnem a tüdejéből ki­ fogyott a levegő.Igen . . Mormoltuk a válaszokat. . nem gondoltam volna rá. Kumphela szerzetes vándorló szelleme. . mert ma eltávoztál tőlünk. lótuszülésben ültünk. . hogy vezessen. hogy beálljak a sárkánytestbe és bizonyos mértékig megpróbáljam szabá­ lyozni az emelkedést.Itt a templomban. minden két sor egymással szemben. akár egy élő Buddha-szobor." Hívtuk a szellemet. „Ó. melyet azért a szerzetesért tar­ tottak. Lerajzoljuk a hang emelkedését és esését. mi. Az adott jelre újra összegyűltünk.suttogta. a zenei tudása és mély hangja miatt választott karvezető énekelte az első részeket. aki elhagyta evilági éle­ tét.Megcsi­ náltad? . Nagyon fi­ gyeltünk az artikulációra. A négyzetes párnák magasan voltak. Ó! Kumphela szerzetes vándorló szelleme.Kész lesz. hogy útmutatót kapj. A tibeti zenét nyugatiaknak nehéz követni: hajlításokból áll.feleltem. a fiatalabbak magas hangun­ kon. kb. ne­ héz volt elképzelni a bolondos szerzetest. ki ma elhagyta az evilági életet! Ne vándorolj közöt­ tünk.

Megszólaltatták a vér halk áramlását az erekben és az artériákban. „Ó. A test minden hangját ismerjük és híven vissza tudjuk adni. és megszállta egy szellem. hogy vezetésre lelj. ó. és cintányérokból álló zenekar. nem felejti el többé." Mikor szünetet tartottunk. ki most csupán vándorló szellem vagy. aztán hirtelen megszűn­ nek a zajok. a Lhászát 1904-ben elfoglaló brit . Mi. Younghusband ezredes. hogy új életre szabadítsunk. miközben az álom hatá­ rán fejed a párnára hajtottad? A Jósda kolostorában ezekkel a han­ gokkal transzba ejtették az egyik médiumot. Loccsanás. belső „ketyegését". de meztelenítsd le a tudatod." A mély basszusdobok az élet ritmusát verték. Szokásos tempóban kezdtek. körbeadták minden szerzetesnek. Szerzetesek és lámák. A halál születés. Fogadd a tanításainkat. vándorló szel­ lem. amiért halott vagy. hogy megszabadíthassunk. hogy szabad lehess.. Jer. vándorló szellem. a lélegzet tompa suttogását a tüdőben. Egy megfordított emberi koponyába . ó szerzetes. hol leeresztett hangon. jer hozzánk. vándorló szellem. nem lá­ tod az arcunkat. tibetiek. Jer.. hogy vezetésre találj. „Ó. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 157 dörmögték. „Véred a földre ömlött. évszázadokon keresztül fejlesztettük a hangok tu­ dományát. kagylókürtökből. Ne félj. hogy érintse meg. északra és délre. szerzetes. nyugatra. Amiért halott vagy. csak örök élet.XII. Meghallgattad e valaha a szívverésedet vagy a légzésedet. a te­ rem fő részében egymással szemben ülve ősrégi rítus szimbóluma­ it kántálták hol emelt. Aki egyszer hallotta.vörös vizet öntöt­ tek. nyikorgást. és a különféle ropogást. és nem eszel. dobokból. A többi hangszer a test valamennyi hangjával bele-belekapcsolódott. nem érzed a füstölőket. „Merre vándorol a kóborló szellem? Keletre? Vagy északra? Netán nyugatra? Vagy délre? Az istenek eledelét szórjuk a föld sarkaiba. Az emberiség halk zajai. a testnedvek bugyogását. megszólalt a fafuvósokból. aki voltál. azért hívunk. jer. aki vagy. erőszakosan ért véget. a telepaták vezetni fognak. Az élet véget ért. amelyből az élet zenéje születik. vándorló szellem. hogy megszabadulj és vezetésre lelj. mormogták a válaszokat.mintha vér lenne benne . színezett sáfrányt hintet­ tek keletre. Nincsen halál. korgást." Rizsszemeket. a test szokásos. ezt felváltotta a trombita ijedt sikol­ tása és a gyorsuló szívverés.

Kérésére beleültem. Most lovak he­ lyett szerzetesek indították a sárkányt. maga tesz újat rá. azt kiáltottam: . és a masina felrepült. Elégedetten kiszóltam: . hogy remek felhajtóerő lesz körülöttük. Vezetőmmel a műhelyébe mentünk. hanem hajlítottak. ha alaposan kapaszkodom . ame­ lyekre fel lehetett állni. Később újra fel tudtuk használni az anyagot. A padlón több halom külföldi fa hevert szanaszét. és hívott.Tradri. mint egy kilőtt nyílvessző. Legnagyobb meglepeté­ semre a sárkánymester meghúzott egy kötelet. Végül elhelyezték. és a derék magasságában egy keresztrúdba lehetett kapaszkodni.158 HARMADIK SZEM erők vezetője tanúskodott a hangok ereje. mikor transzban volt. úgy gondolták. thempa (Kész. A selymet leszedték róla. Azután. melyet a régi raktárhelységben rendezett be. húzzátok). ügyesen igazgatták és a sárkány egyre magasabbra emelkedett. A dobozrész alján több merevítő volt. csészét tartó te­ nyérhez hasonlók: kb. az erős felszálló légáramon. A szerzetesek játszottak a kötéllel. hogy tartsak vele. a boltozatos mennyezeten függött. de én még egy kis ideig elégedett lennék ez­ zel a testtel. három méter lehetett a hosszuk és az volt a benyomásom. A szárnyak nem egyenesek voltak. jobban tud­ ják ellenőrizni a mozgását. Az a modell. különben az én vándorló lel­ kem keresik ma éjjel. melyet én készültem kipró­ bálni. A repülés izgal­ mától. és én. majdnem eltalálta az egyik szerzetest. Kidobtam a követ a szélisteneknek szóló imával. Lent a sárkánymester izgatottan izgett-mozgott türelmet- .gondoltam.Onadöá! (Viszontlátásra!) Hirtelen zökkenés. továbbá ama tény mel­ lett. hogy lent tartsák. fontosságom teljes tudatában felkapaszkodtam a dobozrészbe. megváltozott a külseje. A szertartás végeztével sietve aludni tértünk. hogy dolgozni fog a „szabá­ lyozható" sárkányon. A szerzetesek ezzel is megküszködtek. Valamilyen csigaszerkezetre volt felfüggesztve. mikor átcipelték a hasadékon. és a sárkánymester azt mond­ ta. amint az első remegés átszaladt a ke­ reten. Megvizsgáltuk a sárkányt centiméterről cen­ timéterre. Reggel a sárkánymester azt üzente. és a falak tele voltak sárkányrajzokkal. és a sárkány a föld­ re ereszkedett. mint a többi masinán.' Másnap kivitték a gépet a fennsíkra. hogy a jósnak. mert egy társam lábá­ ra esett. Jó lesz. meg a szokatlan levegőtől már majdnem állva elaludtam. lefelé fordított.

vonal. a messzeségben láttam valamit. Nagy erőlködés után . Később. Hátramentem és a sár­ kány zuhanni kezdett. Túlzottan magabiztos és merész lettem.gondoltam. akár egy kő. jobb. ha hozzálátok. mondták. kutyák . zihálva kapaszkodtam a keresztrúdba. a sárkány felfelé szállt. . A zuhanás alábbhagyott. Ha nem lettem volna borotvált fejű láma. A lábam lecsúszott a rúdról. örültem. égnek állt volna a hajam: kevesebb mint hetven méterre voltam a földtől.Férfiak. Sorban mentek. Egy pillanatra nem értettem. hogy beszámol­ hatok arról. Annyira lassan mozognak. kis pont. gondoltam hát. ponto­ zott vonal. tizenöt méternyire lehettem. és a kezemnél fogva nyújtott karral lógtam lefelé. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 159 lenségében. Ahogy elnéztem a vidék felett. Egy ideig a ritka levegő okozta megerőltetéstől lihegve. a sárkány „emelkedésén" és „viselkedésén".köpenyem csapkodott és lobogott a fejem körül . . és normális helyzetbe kerültem. Akkora már kiszabadítottam a fejem a köntösből. fiúk. miután leszálltam. mikor sikerült az esést megfékezni és a gép újra felemelkedett. annyira lehango­ lóan tétován haladnak! Mikor leszálltam. nagy pont. mint egy mozgó. alig várta.XII. olyan volt. aztán hírtelen rájöttem: Hát persze! A növénygyűjtő csapat poroszkál az elhagyott vidé­ ken. hogy nagyon figyelmesen változtathatok a teljesítményen. kb. és kinéztem.sikerült felhúzni magam. a csapat egy-két napon belül megérkezik. Óvatosan körbemozogva úgy találtam. hogy kipóbáljam a masinát.

mikor így csináltál? És az így ment tovább. kivéve a szerzetesek alattam és az alig felismerhető pontok. ezt ide rakjuk.. hogy ne sé­ rüljön meg az értékes kísérleti masina. oldalra csúszott. De a sárkány rángatni kezdett. mely eltorzítaná a látványt. látni a hideg. ameddig csak a hegyek engedik. No. És azt mondod. mely éjjel éne­ kelt nekem. Végtelen gondosan úgy hozták vissza a földre. Lent. addig el lehet látni. Repülés és módosítás. de még lábát sem tehette be ebbe a különleges sárkányba. Senki más nem valósíthatta meg álmát. mert hatalmas testével nem repülhetett. Talán láttak engem itt fent. A sárkánymester minden egyes repülés után javított. hogy biztosra vettem. Rajtam kí­ vül senki sem repülhetett vele. de úgy. mely megtartott. sőt. Leszálltam.. kí­ sérletezés és megfigyelés. Ezen futott keresztül a kis patak.fájdalom . Ameddig én láttam.arra az időre emlékeztetett. A legnagyobb újítás egy szíj volt. egyik hegycsúcs után szorosan a másik. mintája apám dolgozószobájának kárpitjá­ ra emlékeztetett. igen. és a a messze­ ségben a tavak vibráló ragyogását. ké­ kesszürke sziklákat. A sárkánymester szeretettel nézett rám és hatalmas karját a vállamra tette. apának tényleg nagyon nehéz keze volt!. azt a merevítőt meg oda. minden cson­ tom eltört. Mikor egyáltalán megállt. Be­ visszük mindjárt és hozzáfogunk. me­ lyek fáradtan. többször is elismételtem. zuzmó és nö­ vényszőnyeg borította. és sehol sincs meleg pára. változtatott rajta valamit. de nem tudta kipróbálni őket. A lámakolostor mögött hegyes volt a vidék. évek óta voltak „elméletei". magam is élveztem a repülést. és ez újra . Az egész világon Tibet­ ben a legtisztább az ég. legalább akkora örömöt okozott nekem. hogy ki ne essek! .160 HARMADIK SZEM Valóban lenyűgöző dolog volt körbenézni. és a szerzetesek le­ húzták. megállás nélkül vánszorogtak felénk. Keresztülfutott rajta. lássuk csak. mint neki a tervezés. az egész óriási területen semmi sem mozgott. Lobszang. vöröses okkerjét. Repülés és módosítás.Igen igen. mígnem a távoli láthatáron már csak fekete körvonaluk rajzolódott ki a napsütésben. mikor felborítottam egy korsó tiszta vizet apa szőnyegén! Igen. hogy lélegzetet ve­ gyen. a szakadékot (ahova nem ért el az éles-fagyos szél. Minden másodpercét imádtam. igen így jó lesz. a föld meleg. . és ahol meleg volt) moha.

és olyan helyekre küldték őket. Néhány növényről leszedték a szirmokat és megszárították. Az első néhány nap után fele időmet a növénygyűjtéssel. magasan fent egy sárkányon. A folyadékot szorosan lezárt agyage­ dényekben tárolták. egy-két napig szü­ netelt a repülés. Az egyik szerzetes nagyon figyelt en­ gem. A legtöbb keleti or­ szágban ismerték ezeket a gyógynövényeket. hogy vízhatlanok legyenek. a nö­ vényeket kiszórták egy óriási raktárterem tiszta padlójára. ha a szorosan betekert nyakrészt leverték. Körülöttük jakok legelésztek. A zsákokra ráírták. mint a fa.valamennyit megtisztították és mikor már eléggé megszáradtak. bőrzsákokba csomagolták. Másoknak a gyökereit reszelték le és így tették el. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 161 Mikor a növénygyűjtő csapat megérkezett. Még egy baleset történt. mint az. így latin nevet sem kaphat­ tak. Gyűjtő és csomagoló csoportokba kellett szervez­ ni az újonnan érkezőket. majd a nyakuk­ nál megtekerték őket. Nagytapasztalatú lámák minden egyes darabot átvizsgáltak. kemény lett. Magok. minden cso­ port hét napig maradt távol. hogy a legrövidebb idő alatt a le­ hető legtöbbet tanulhassak. lenéztem az immár ismerős tájra és láttam a növénygyűjtők fekete jakbőr sátrait. Olyan kemény. tövek. A nyolcadik napon visszatértek. ahol ezekből rengeteg termett. Az így tárolt gyógyfüvek a tibeti száraz éghajlaton évekig eltarthatok. hogy értsek a gyógyfüvek gyűjtéséhez és osztályozá­ sához. hogy megbi­ zonyosodjanak. szirmok . A füvek ismerete nagy hasznomra vált. nincs benne levéltetű és a megfelelő fajta. másik felét a sárkányrepüléssel töltöttem. és mikor egy szokásos sárkányon rá került a sor. aztán gyorsan vízbe mártották és kitették száradni a napra. és azt mondta . Megint másoknak még azon frissiben kisajtolták a levét. hogy csak úgy tudták kinyitni. levelek. hogy a jövőmre vonatkozó jós­ latok szempontjából az égi masinák ismerete legalább olyan fon­ tos. de a nyugati világ jó néhányat nem „fedezett fel" közülük. A kevésbé tapasztalt szerzetesek csak há­ romfajta növényt szedtek. Bekóborolva a lelőhelyeket. Gyakran. a repülésé nem kevés­ bé. mi a tartalmuk.XII. azt gondol- . a többieken egyik csoporttól a másikig lovagoltam. A hétből három napon sárkányrepültem. Egy napon belül a bőr kiszáradt. Az öreg sárkánymester befo­ lyásos ember volt.

Minden jó dolog túl gyorsan ér véget. Másnap elindul­ tunk. Néhányan. Egy különösen erős széllökés. és különböző amulettek. ugyancsak Trajerpa kolostorba. köntöse tekergőzött a feje körül. Pörgött és repült. A napokat munkával töl­ töttük. hogy visszaértünk a Vashegyre. a többiek. Örültünk. A fa megrepedt. Fejjel lefelé zuhant. facsésze. utánam csinálja. rángatózik. campaedény. szilánkokra hasadt és a szerzetes kibuk­ fencezett. vonakodva csomagoltunk. hogy a szerzetes rugdaló­ zik. külön nekem készítette. növendékek és a teherhordó állatok. hogy megkísérelje befolyásolni a gép helyzetét. Többé már nem volt szüksége rájuk. Tárgyak potyogtak az égből. A sárkánymestertől kaptam egy sárkányrepülő modellt. mint amikor idefelé jöttünk. . rózsafüzér. lassú menetben követtek bennünket. majd végül eltűnt a szakadékban. Magasan fent az égen a sár­ kány furcsán kezdett viselkedni. Ez volt az első kellemes út. a három hónap mégis túl hamar elszaladt. nehéz munkával. később még jó néhány követte a he­ gyekbe és a Lhásza közeli. Láttuk. pörgött és repült. hogy meg kellett válni új baráta­ inktól. szerzetesek. amit tőlem látott. de valóban sajnáltuk. Ódz­ kodva. és a hegyek hihetetlen szabadságától. gyorsan előre men­ tünk. és a sárkány alábukott és oldalra billent.162 HARMADIK SZEM ta. Ké­ sőbb hallatszott a becsapódás hangja.

közömbösen tekintett kifelé az 163 . Óriási. mintha a szem ide-oda mozogna. tíz-tizenkét méteres fakeretekre színes vajból „képeket" formáztak. A legjobban sikerült alkotásért készí­ tője az év legjobb vajmodellezője címet nyerte. Az isteneket kielégítették. Minket Csakporiból egyáltalán nem érdekeltek ezek a karneválok. Eze­ ken az ünnepeken a méltóságteljes hangulatot felváltotta a jókedv. eljött a szórakozás és vidámság ideje. majd a nagy üzletházaknál ért véget. hatalmas fejet illesztettek rá. hogy végigmenjen a Barkhor-on. A fejben vajmécsesek égtek. mindent rendbe kellett tenni. mely a Dzsokang és a tanácsterem után megkerülte a piacteret.Időben érkeztünk vissza Logszárra. pislákolá­ suk olyan hatást keltett. A többi esemény után sem érdeklődtünk túlzottan. átvilágítottak a szemen. pont az újévi ünnepségekre. és egy nagyon valószerű. A figurát egy erős szerzetes vitte gólyalábon. azon a körúton. A dalai láma körbesétált és mind­ egyiket alaposan megnézte. Mindent ki kellett takarítani. amikor is nyílt versenyben lovas nélküli lovak száguldoztak a Ihászai síkságon keresztül. az egészet meg­ lehetősen gyerekesnek és unalmasnak tartottuk. néhányon a szent könyvek különböző jeleneteit mege­ levenítő domborművek voltak. A legen­ dáink szereplőit megelevenítő óriás figurákat viszont érdekesnek találtuk. A bábukat nagy. A szertartások után kijött. A tizen­ ötödik napon a dalai láma számos szertartáson vett részt a székes­ egyházban. az volt a test. puhafából készített keretekre építették.

164 HARMADIK SZEM .

Lobszang. száguldó porés szemcsefelhők kíséretében jött egy váratlan. és a kellemetlenséget csak fokozta. hogyan kell le­ rakni az aranylemezeket. mint tovább menetelni. hogy a szegény flótás odabent nehéz perceket él át. hogy vigyem körbe Buddha. A szegény flótás az egyik gólyalábbal egy gödörbe lépett. ahogy ugrált és himbáló­ dzott. és egy lábon kellett egyensúlyoznia. A kis kukucska a bábu kö­ zéprészén nem a szemem magasságában volt. De eltökéltem. teljesen önkéntelenek vol­ tak. Az orkán felkapott. tudtam. hisz a ruhát sokáig nem használta senki. ha a mécsesek kilazultak és felgyújtot­ ták az egész alakot.Természetesen nem mondtam meg neki. és lesodort a lapos tetőről. akárcsak én. fuldokolni a ruhában és félig megsülni a vajzsiradékban. hogy nem viszek többé ilyen bábut. hogy a „bohócko­ dások". Nem sokkal. Kötegnyi dohos. felbukok. Egyszer. Normális körülmények közt a mécses­ ben kemény a vaj. vele együtt molyok repkedtek mindenütt. és abból. Minden egyes prüsszögésnél úgy éreztem. talán öt vagy hat hónappal később. Nyolc méter magas volt.XIII. Ahogy rángatva hajtottam magam előre az úton. Semmi mást nem láttam. A tüsszentésre a testem rándult egyet. felza­ vart molyrajok és forró vaj. Az egyik raktár tetején voltam. nem maradt más választásom. hogy a forró vaj a mécsesből kicsordulva fájó. kivéve a kanóc körüli olvadt kis tócsát. a ráncokból felszállt a por és én csak tüsszögtem. HAZALÁTOGATÁS 165 óriás testének közepén lévő lyukon. tüsszögtem. a Gyógyítás Istene bábuját. mint az előttem lévő alak hátát. Szörnyű hőség volt. néhány évvel később. de nem engedhettem el a gólyalábakat. először egy másik . rávettek. hogy megcsúszott valami síkos anyagon az úton. Az volt az egyik legszerencsétlenebb dolog. arra tanítottak. hogy a tetőn át ne folyhasson be a víz. A hullámzó köpeny a gólyalábas lábam körül csapkodott.0. A hőségtől és az erőlködéstől több kilót fogytam! Egy magas rangú láma azt mondta nekem az­ nap éjjel: . hogy igazítsak rajta. szörnyűséges or­ kán. A szereplőkkel mindenféle váratlan balesetek történtek. régi holmi. tüsszögtem. borotvált koponyámra csöppent. Minthogy azonban a dalai láma nézett. kiváló komédiás válna be­ lőled! . de lehet. jól játszottál. melyek annyira szórakoztatták. Most a fojtogató hőségben az egész megolvadt.

Engem az út hátralévő részén felvittek. . majd a Vashegyen. színes fényeket. akkor sínbe tette. A fiú a sziklákra esett.Becsukta az ablaktáblákat. Aznap már semmit sem csináltam. amit nyújtani tudok.166 HARMADIK SZEM tetőre estem. úgy hat méterrel lejjebb. és a szoba teljes sötétségbe borult. átröpített a peremen. ezért együtt tanulunk majd. színfoltokat és sávokat láttam volna. Lobszang. nem kellett volna kiküldeni őket ilyen szélben. Helyrerakjuk. Amíg beszélt. szegény fiúk. Akkor egy másik szélroham ragadott magával. feljussak a hegyre. és szörnyethalt. csak az oltár mécseseinek halvány fénye világí­ tott. amint helyrerakta a kulcscsontot és bepólyázta. A felsőkar fájdalma­ sabb volt. Másnap Mingyar Dondup láma így szólt: . amint az esti őrjárat körbe-körbe járt. Eluralkodott rajtam a fájdalom. Rám nézett: . nem tudtam tisztán gondolkodni. amikor felébredtem. ezért hipnotikusan eltávolítom belőled a „tanulás iránti ellenszenvet". és én arccal a vízbe estem. Gyorsan meg­ vizsgált: . . még egy ág . de a segítség. be mesterem szobájába. de ahogy megmozdítottam a bal karom és bal vállam. hogy ellenőrizze. de az éjszaka bíbor árnyai lassacskán beborítot­ ták az alattunk fekvő völgyet. minden rendben van. eltört a karod és a kulcscsontod. Félúton találkoztam egy csapat szerze­ tessel. mi történt velem és egy másik fiúval.Ajjé. hogy rögzítse. Valami csattant. aztán az egész véget ért. azután lábra. Vakon vonszolód­ tam és botladoztam felfelé. A talaj mocsaras volt. csak feküdtem. Kábán megpróbáltam kikászálódni a sár­ ból. erős fáj­ dalmat éreztem. Valahonnan fogott egy kis dobozt és letette elém egy polcra. Mint legtöb­ bünkben. kárpótol a fájdalomért. de hamarosan azzal is kész lett. és kö­ rülbelül ötven méterrel mélyebben a Lingkhor út szélén tett le. Valahogyan térdre álltam. Lobszang. a fényesség csendesen szétrobbant. szinte észre sem vettem.Na. akik rohantak. A Potalánál az épületekben és kör­ nyékükön kis fények pislákoltak. benned is van egy kis ellenérzés az új dolgok megtanulá­ sával szemben. Fájni fog. Sok-sok órával később lehetett. és kiküsz­ ködtem magam a száraz útra. Az ablak ismét nyitva állt.gondoltam. hogy megnézzék. Mintha ragyogó. Átláttam a városon is. egyetlen gondolatom az volt. hogy amilyen gyorsan csak lehet. itt a szobában.Nem maradhatsz vissza a tanulmányaiddal.

mert sok mindent meg kell tanul­ nunk. Azt gondoltuk. hogy élni fogsz azért. de tiszta és rendes. határozottan az vagyok. az pedig sokat számít egy anyá­ nál! Itt egy sál. Ahogy beléptem. és otthon töltheted a na­ pot.Ahogy kimondta.Biztos vagyok benne. ne feledd. éhes vagy. el kell juttatnunk egy gyógynövénycsomagot tisz­ teletre méltó anyádnak. Úgy tűnt nekem.Mindegy. Most. de a csillagok megjövendölték. . Éppen akkor bejött a mesterem: . Két hét múlva összeforrtak.Rám nézett. mivel az Ékességes parancsára most én vagyok a gyámod. . ha nem tévedek. éppen egy levelet olvasott. hogy elterelje gondolataimat a tö­ rött csontokról. Egy reggel. végre visszatértél hát hozzánk.Ó. Azt mondta.válaszol­ tam. hogy hosszú évek múltán a vörös indiánok földjén halj meg.XIII. És mi a földi élet. és így nem beszélhetett veled. HAZALÁTOGATÁS 167 kezdődött az éjszakai élet. hogy az iskolát nemigen szeret­ jük. hogy az eltávozottaknak szerencséjük volt. azért. hogy apám nem akar látni . mint általában. érez­ tem.Hm. Tudomást se vett rólam. . és folytatnom kell a tanulást! Két hétig Mingyar Dondup láma még intenzívebben tanított. amikor találkoztunk a Potala lépcsőin.Dehogynem.Lobszang. apád nem lesz otthon holnap. amikor bementem Min­ gyar Dondup lámához. Hamarosan behozták az ennivalót. . és ráncok gyűltek a szeme sarka körül. mint máskor. Tudta. mégsem hagyhatjuk abba. de még merev voltam. hogy éppen az Ékességestül jössz. hogy különlegesen pártfogol. hogy ott maradsz egy darabig. Gyancebe ment néhány napra. egy kis­ sé sápadt vagy. Azonnal megölték. Van egy szertartásuk arra az esetre. a láma beszélt: . és amíg ettem. mert nem voltam melletted. De aztán emlékeztettem magam arra. Amerikában. . felnézett rám. Asztrálutazásaim során nagyon kellemes élményeim voltak. ha valaki elment. és a vállam meg a karom is fájt. Holnap elviheted. ahogy nevetett: . ha nem iskola? Kemény iskola! Azt gon­ doltam: itt vagyok két törött csonttal. Reggel vezetőm végignézett rajtam és így szólt: . láma vagy már és tartanod kell magad a . olyan kellemesnek találtad az asztrálmezőket.A törvények szerint el kellett volna hagynod a tested.

a Tiszta. . hátrafordította a fejét. Vidd az enyémet. és jól megnézett. hogy nem esek le a lóról. Lementünk a meredeken. Szerencsére egy szolga megtartotta.mondta az intéző. a Mindentlátó áldása legyen rajtatok és ad­ jon valamennyiőtöknek egészséget! . Kétkedve néztem. vezesselek hozzá. . amit a tisztelet jeléül egy selyemsálba göngyöltek. egykori otthonom bejáratánál a szolgák észrevettek. és sietve kitárták a kaput.Add áldásod e házra és minden lakójára Tiszteletre méltó Or­ vosláma Uram! . hogy visszagöngyöljem a növényzacskót abba a szerencsétlen sálba. Láthatóan nem sokra tartotta.ha lehetett . Az intézővel ünnepélyes szertartásossággal kicseréltük a sála­ kat. eköz­ ben ügyetlenül matattam. reméltem. mikor közelebb érek. anyám legszebb szoba- .Tiszteletre méltó uram. hogy majd előveszem. szüksége van egy kis mozgásra. . A kevésbé szőrszálhasogatók csődörön (ménen) vagy pónin lovagolnak. A végén le­ szedtem róla a sálat.gyalogolni szerettem. balra magunk mögött hagytuk a Kalingcsu-t. mert ugyanez volt a véleményem róla! Tibetben a legortodoxabb lámák öszvéren lovagolnak. amit látott. mert hangosan nyerített egyet. ho­ gyan tudom ezt a szerencsétlen dolgot tisztán tartani. Együttéreztem vele. Gyalog jöttél ide. Egy kicsit odébb. Felfele mentünk. A hegy lábá­ nál jobbra fordultunk. a ház úrnője azt parancsolta. és rohanni kez­ dett. Fontoskodva. nincsen ne­ mük.feleltem. Ma egyik legjobb fehér lovunkon térsz haza. amíg lecsúsztam a hátáról. és beraktam köpenyem bugyros részébe. és átmentünk a Drepung-város úton. jobbra pedig a Sár­ kány-templomot. Talán. nem versenyezhet szépségben a mi Csakporinkkal). hogy a Lingkhor-on folytathassuk utunkat. mert vallási okból az ember mindig az óramutató járásával azonos irányban megy végig a Lingkhor úton. mint aki nem állhatja tovább a látványomat. a fehér ló meg én.168 HARMADIK SZEM szabályokhoz. Elindultunk (mintha én nem találtam volna el hozzá!). Elhaladtunk a Potala mellett (úgy találtam. Szóval jobbra fordultunk. egye­ nesen az udvarba lovagoltam. mert azt gondolják. Félúton a ló meg­ állt. Én . kíváncsi voltam. aztán keresztül mentünk az Indiába vezető úton. Átadta nekem a gyógynövényzacskót.Buddha.

ho­ gyan bánjak velük. HAZALÁTOGATÁS 169 jába. A férfiak az más. mikor anyám megjelent az erkélyen és valamit kiáltott. kérünk. Meghajolt.Tiszteletre méltó Anyám!.Nem emlékszel rám? Jaszo vagyok! Igazat szólva.Egyszerű orvosláma vagyok csupán. A második gondolatom az volt. . aki most tért vissza a hegyekből. A fehér ló balra . . sok tenni­ valóm van. A lovász kinyitotta a kaput.Hölgyem!.válaszoltam. de a le­ hető leggyorsabban távoztam. Nyolc. Beteg voltam. és üdvözlete jeléül e sálat.Tiszteletre méltó Uram és Fiam. nem kilenc nő túl nagy gondot jelentett nekem. amit az Ékességes mondott nekem. megfordultam. hogy elmondjam. Az intéző visszament az irodájába.Sosem engedtek ide. Csak mint küldönc jöttem.kértem. azt már tudtam. amely­ ben az Ékességes részesített. . Mingyar Dondup láma utasítására elhoztam ezt a zacskó gyógynövényt.XIII. anyám lépett hozzám. a lovász kihozta a lovat..A rend szabályai megakadályoznak abban. és illőképp. eljöttek a barátaim. mintha szaftos falat lennék.Segíts óvatosan felnyergelni! . számolj be a megtiszteltetésről. Ezzel meghajoltam előttük. hogy vajon megfordul­ hatok és elrohanhatok-e. Átadtam az üzenetet és vissza kell térnem kötelezettségeimhez. annyit fejlődött és milyen mu­ tatós volt! Rossz előérzetem támadt. . ők meg éhes farkasok! Egy dolgot lehetett csak tenni: visszavonulni.Tiszteletre méltó Anyám! . .és kulcscsonttörésem volt nemrégiben. hogy van egy üvege. . kilovagoltam éppen.Tiszteletre méltó Uram és Fiam! A hölgyek messziről utaztak ide.feleltem. amivel átlát a házak falán? .mondtam. De a nők! Úgy néztek rám. alig ismertem fel. A szoba tele volt asszonynéppel! De mielőtt elmenekülhettem volna. Egy fiatal nő lépett hozzám és megkérdezett: . Valóban olvas indiai lapokat? És igaz. Nem beszélhetek rendünk fejé­ nek a dolgairól. mikor egyszerűen csak a fia voltam gondoltam. Kar. . nem tudom egyedül felszerelni. hogy meghallgassanak. hogy halljanak az Ékességes házában és magánál az Ékessé­ gesnél történt eseményekről.

.De én otthon vagyok. És minél jobban csodálkoz­ tam. Tiszteletre méltó Lámamesterem. . de mint igaz embert. és sosem hagyta. Ó volt az állam és az egyház legfőbb feje.. A kolostori élet felforgatta „társadalmi" értékeimet. mint istent. hogy hazaküldjenek. Soha senki sem mondott ellen az Ékességesnek. Na nem. Lobszang. végig a körúton... Közöltem velük. vagy még mindig gondolsz az otthonodra.170 HARMADIK SZEM fordult. a hajuk. a nőket kü­ lönös teremtményeknek tartottam (még ma is azoknak tartom) és. hogy elfelejtsem: .Azt akarom. Mikor ismét otthon voltam. Lassan. amikor anyámnál nagy társaság van. mert az volt. Rám nézett: Mi történt.! Rémes! Kérlek. hogy megtelepedtél-e már itt. és mind az Ékességes felől akart hallani és azt akarta tudni.Az Ékességes azt akarta tudni. . a Muru Gompa mellet. így ismét az óramutató járása szerint haladhattunk végig a Lingkhor úton. mindannyian nagyon szerettük. suttogni kezdtem . bementem Mingyar Dondup lámához.Ó. Rikácsoló hangok. . és. egy sereg nő elkergetett! . Azoknak a nőknek a látványa. Kicsit hirtelen természetű volt. Lobszang.De egy hét múltán megtudtam. El a Gyüpo Linga mellett.Vagy: . hogy a személyes elfogultság és az államügyek összekeve­ redjenek..az asztrálszínük. hogy a rend szabályai nem engedik. és úgy intézte. ki vannak festve.. hogy látogasd meg tiszteletre méltó anyádat. aki most a földön él.. nem csupán.ekkor azt hiszem. annál jobban nevetett. miről beszélt velem. amíg még lehetett. De napokig nem engedte. ne beszéljünk erről. a Vashegyen.. de én is. hogy a dalai láma nagyon-nagyon érdeklődött utánam. az összes kó­ borló szellem téged üldözött a város körül? Felkavartnak látszol! Felkavart? Felkavart? Anyám meghívott egy halom nőt. hogy elmondjam és távoztam. mert nem akar­ tam túl gyorsan visszaérni. Hogy bámultak mind rám! Vezetőm rázkódott a nevetéstől. Lassacskán poroszkáltam. Hangulatai sosem tartottak tovább néhány percnél. nem akarok visszatérni apám há­ zába. rendezvény van nála és a vendégeket szórakoztatni kell. ők meg mészárosok Sö-ból.. és ahogyan néztek rám: mintha csak díjazott bárány lennék. .

A szemük kék. akik ké­ pesek felborítani és szétmarcangolni egy embert. amíg félig leértünk a hegyen. míg abba nem hagyta az erős nyávogást és lóbálni nem kezdte a farkát. amitől járás közben „másként" néznek ki. a hőmérséklet befo­ lyásolja a szőrszínt. (A fajtát. tibeti nyelven természetesen macskának hívjuk. A kutyákat meg lehetett szelídíteni és elzavarni. és a hátsó lábuk hosszú.Gyere.úgy hallottam . Felugrottam. mivel vonzalma teljes viszonzásra lelt. azaz simi-nek.Egy reggel. nyilván eszébe jutott. A templomi macskák nálunk nem csak díszként szolgáltak. A farkuk korbácsszerű. na és a 171 . halálig harcoltak.fehérek. és azon gondolkod­ tam. időnként „sziáminak" nevezik. hogyan töltsem a szertartás előtti üres félórát. így majdnem feketék voltak. A Templomból jövet egy macska határozott vonzalmával tüntetett ki. óriási szelindekek. ünnepélyesen sé­ tált mellettünk. örültem. Akkor. hogy az ékszert őrizetlen hagyta és nagy sietve visszarohant.) Tibet hideg. ár­ gus szemmel őrizték a csiszolatlan drágakőtömeget a szentek kö­ rül. amelyhez tartoztak. Mingyar Dondup láma odajött hozzám: . Elége­ dett volt. van egy kis munkám a számodra. a macskákat nem: ha egyszer tá­ madtak. Hatalmas cica volt. Meleg országokban . Hamar elkészültünk és elindultunk. A házakat szelindekek vigyázták. sétáljunk egyet. nem tudtunk továbbmenni. Lobszang. hogy mesteremmel mehetek. mikor békében voltam a világgal.

a szitkok komoly kétséget támasztottak őseimmel szemben. úgy ólálkodtak a templomokban.és ők aztán nem eresztettek. Lent az úton jobbra fordultunk. az aurájuk milyen vörösre változott! És késekkel ha­ donásznak. átmen­ tünk a Pargo Kaling-on és el Sö falu mellett. Keresett valamit. mielőtt eldobhatta volna. egy másik macska is a tolvajra vetette magát mondjuk a szentképről. nézzük meg. azt mondtam mesterem­ nek: . A földön csendesen egy nyitott ablakhoz kúsztam. Az első benyomásom nagyon kedvezőtlen volt. A templomi macskáknak kétszer olyan hosszú kar­ maik voltak. egye­ nest a torkára. esetleg megfogni vagy megmérgezni. mint „átlagos" rokonaiknak. de gyorsan visszavonultam. A régi Kínai Misszió ol­ dalához jutottunk. hogy hozzám vághassa. meg tudod figyelni őket egy spanyolfalon keresztül. Menet közben Mingyar Dondup láma beszélt hozzám: . Az út hátralévő részén Mingyar Dondup láma mélyen elgon­ dolkodott. ők a legtüzesebb szelindeket is megkergették. de akkor egyikőjük felpillan­ tott és észrevett. Nem úgy a macskákat. Mikor ismét a Lingkhor úton voltunk. A hangere­ jük és a hangszínük szinte hihetetlen volt! Szolgálatban éberen és nesztelenül. ahogyan egy idősebb ember nem tudott volna. milyenek. Kisfiú lévén úgy tudtam „vizsgálódni". Ha bárki megpróbált az egyébként őrizetlen ékszerekhez nyúlni. Javasolni fogom az Ékességesnek. hogy használjuk fel különleges képességeidet. Hogy érzed. csak azok köze­ ledhettek hozzájuk.Elég sokat gondolkodtam a kí­ naiakon.Ahogy mondtam neked. egy kínai misszió érkezett. Tovább bandukoltunk. A kutyákat el lehetett kergetni. Vacsora után így szólt: .172 HARMADIK SZEM hangjuk! Egyetlen más macskának sincs ilyen hangja. Bent a házban a férfiak hivalkodóan sétálgattak a lezárt dobozok és táskák között. Amikor szolgálatban voltak.Nahát. akik személyesen ismerték őket. Káromkodni kezdett. de egy fikarcnyit sem hagytak a jövőmet illetően. ha ez megoldható? . Lá­ togassuk meg őket. Ha nem engedte el azonnal. mint az éjszaka sötét ár­ nyai. egy egész hadseregre elegendő fegyver van náluk. Úgy tűnt. felbukkant egy macska és az illető karjára ugrott. Egy ideig ott maradtam és figyeltem. Azután tovább a Tür­ kiz Hídon és a Doring Háznál újra jobbra. .

amelyet szintén magas falak öveztek. A dalai láma nem kívánta kockáztatni. illetve a házakhoz. Ke­ resztülmentünk a csodálatos parkon. hogy képes vagyok rá. Az északnyugati sarokban széles kövezett út vezetett a szigetekhez. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 173 Csak ezt tudtam válaszolni: . A dalai láma nagyon kedvelte az Ékszer Parkot.Ha gondolod. és ebéd után azt mondta: . Újra nekivágtunk a meredek lejtőnek a hegyoldalban. hivatalos és állami célokra használt épületből állt. hogy a tisztviselők nem léphettek be ide. és három. és ezért. hogy ilyen kevéssé épületes előadás részese legyen. túl sok vajmé­ cses miatt. A Belső Kert. mindegyiken egyegy nyárilak. a tisztánlátá­ sod nélkül is kitalálhatod. A Potalának belül arany fiatornyai voltak. mert ma­ gam legalább harmincszor jártam a kertben. hogy elkészülj. amely a . a Norbu Lingában töltötte idejét. aztán gyere a szobámba. rálépett egy darab porral fedett vajdarabra és egyik testfelével a kövezethez vágódva meglepett „uuuu-hopp"-pal érke­ zett a rámpa aljára. négy méter magas kőfal vette körül. és nem számított újdonságnak. Dél-Nyugat felé levágtunk. akinek lejtős rámpán át vezetett az útja. Az évek hosszú során rengeteg vaj ömlött mindenfelé a földre. hova megyünk. ha csak le­ hetett. Ez határozottan nem igaz. Tíz percet kapsz. Néhányan azt írják. Hiva­ talos teendőiket kellett kívül rekeszteniük. a dalai láma személyes testőreinek szálláshelyei. Mingyar Dondup láma ide hozott engem. áporodott a levegő. de belül a rossz szellőzés és a szinte mindig égő. Lobszang. Először az apáttal kell találkoz­ nom. a dalai lá­ ma kedvelt pihenőkertjéül szolgált. A kerten belül volt egy gyönyörű mesterséges tó.Sétálunk egyet délután. ahol a dalai láma naponta hosszú órákon át meditált. ha egy állami ügyeket intéző méltóságteljes láma. majd a díszes kapun. két kis szigettel. Maga a park csak százéves. és rövid gyaloglás után megérkeztünk a Norbu Linga-hoz. Először jártam itt. Tudom ezt. de az azután követ­ kező reggelen tanított engem.XIV. A parkban volt néhány laktanyaépület: közel ötszáz ember. A Potala kívülről gyönyörű épü­ let. Az Ékszer Parkot egy kb. és sza­ bad idejének jó részét itt töltötte. akkor képes leszek rá. Másnap egyáltalán nem láttam mesteremet. Itt egy kiváló minőségű sál.

. amikor itt lesznek. jól takar-e a spanyolfal. hogy teljesen . Közeledtünkre felnézett és elmosolyodott. a különböző parkbéli állatokról mesélt nekem. aki nem rendelkezik tisztánlátással? A dalai lámának azt feleltem: .Csak ennyit szóltam. melyet azután az ősi tudomány segítségével felerősítettek. Vajas teáért csen­ getett. nem vagyok méltó arra. ezért behívták a szolgákat. nem vagyok eléggé képzett idegen aurák olvasásában. Az Ékességes ekképp vála­ szolt: . . . üljünk elé. A válasszal nem jutottam túl sokra. Bizo­ nyosnak kell lennünk. sosem hibádzott. Az aurájuk színe árulást mutat.Tiszteletre méltó Páratlan Vé­ delmező. Most áruld el. és eltávozott a láma szolga. Mikor megérkezett a tea. A legtávolabbi szigetre mentünk. anélkül egyetlen tibeti sem tud beszélgetni. és megígérte. kinek megadatott a különleges képesség. Azt mondja. Bújj el. a dalai lá­ ma rám nézett és így szólt. és mondta. Mingyar Dondup láma kivételével senkinek sem szerettem elmondani. amit Mingyar Dondup lámának mondtál.Jó barátunk. Mi a véleményed ezekről az emberekről? Nem örültem a dolognak. köteles­ séged beszélni. hogy véleményt nyilvánítsak. mit láttál! . akkor nem is kell tudnia. ahol az Ékességes éppen mély meditációba me­ rült.Tiszteletre méltó Páratlan Védelmező! Gonosz szándékkal jöttek. nem tetszik neked a kínai delegátusok aurájának a színe. . akár egy kifényezett fémtükör. A tó vize rezzenetlen. A paraván nem fedezett eléggé. megnézzük. nekünk kellett kitérnünk az útjukból. Érvelésem szerint. A dalai láma elégedettnek látszott. és figyeled a kínaiakat. Azt ismételted. A kövezetet nemrégiben fehérre mosták. hogy kissé változtassák meg a kínai oroszlánokat. Megkaptál minden lehetséges képzést. később láthatom őket. sá­ lunkat a lábára fektettük. Letérdeltünk.Jó. a földön csipegetve ügyet se vetettek ránk. ha egy ember maga nem látta. Amíg hozták a teát.. De hogy lehet ezt megmondani egy államfőnek? Különösképp egy olyan állam­ főnek. Elrejtőzöl holnap a mögé a paraván mögé. sok fegyverük van.Mint olyannak. mit láttam a „színekben" és mit jelentettek számomra. mindenféle-fajta madarat láttunk. mire utalnak.174 HARMADIK SZEM belső kertre nyílott. Titkos vagy más módon vizsgáltuk a tisztánlá­ tásodat. Mingyar azt állítja. Ahogy beléptünk.

Nagyon igyekeztek kideríteni. mintha ők alkotnák a láto­ gatóba érkező küldöttséget. Lámák jöttek be próbálni. mi a nevük. hogy egyek . Láttuk. Beszélt néhány percig.mielőtt elrejtőzöm. míg leégett. hogy hosszú ideig moccanás nélkül üljek. ahelyett. Amida Buddha!). Ez a gondolat járt a fejünkben. pontosabban hétéves koromtól tanítottak arra. Meggyújtott vajmécsest tettek a fejemre. ami egyébként elég egyszerű dolog volt számomra. Végül az Ékességes megelégedett a próbával és kihívott. ó. Most beengedték őket a Belső Kertbe. mani padme hum! . ahogy a házi test­ őrök a kövesúton keresztül a pavilon verandájára vezetik őket. Ez tizenkét óráig is eltarthatott.(ami annyit jelent. mikor eljöttünk a dalai lámától. hogy udvariasságból elismételték volna a mantrát. a campa és a fehérrépa után. jöjjünk el másnap is. csak azt tudom. . és megkért. Arra akarják kényszeríteni. Miután erőt gyűjtöttem. Másnap körülbelül tizenegykor újra leereszkedtünk a sziklás lejtőn és beléptünk a Belső Kertbe. hol rej­ tőzöm. a kínai formával válaszoltak: . hol van". En­ gem kisgyerek-. De nem kapta meg az előléptetést. hogy a kínaiak köpenye gyanúsan ki­ dudorodott. Nem tudom. és elindultunk visszafelé a Vashegyre. mert a kínai delegáció meglátogatja.A kínai­ ak. A dalai láma rám mosolygott és kínált. sem én nem mozdultunk. a há­ rom.Om. Egy magas rangú láma megszólalt: . hogy Hallgass meg minket. Később rájöttem.az evésre mindig készen álltam! . hogy nagyon üdvös változatosságot jelen­ tettek a tea. azzal egyensúlyoztam. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 175 rejtve legyek. de valamennyi láma számára is: a meditációhoz órákig mozdulatlanul kellett maradnunk. hogy írjon alá egy szerződést Tibetről. A falon kívülről rekedt kiáltások és kínai kiabálás hallatszott. négy óra tehát semmi nehézséget nem okozott nekem. vidámabban néztem a többórás mozdulatlanság elé. Közvetlen előttem a dalai láma ült lótuszülésben a földtől száz­ nyolcvan centiméterre felállított trónusán.O-mi-to-fo . Sem ő.XIV. és addig kellett lótuszülésben maradnom. Parancsára nagyon ízletes falatokat hoztak Mingyar Dondup lámának és nekem. Az egyiknek elfogtam a gondolatát: „Hű! Előléptetnek. ha megtalálom. indiai konzerveket. és ezért fegyverek után kutatva megmotozták őket. mert rossz helyen keresett.

hogy ő volt a legjobb dalai láma. tiszta árnyalatai. úgy hevert ott. hogy van arany. Ám a hasztalan beszélgetés lassan vonszolódott. Tibet kb. területe­ ket és . Min­ den. a szívemben csak Mingyar Dondup láma előzte meg. De sajnos az anyag annyira puha. amit az Ékességesből láttam. és templomi díszeket készítenek belőle . aki iránt a szeretetnél is többet éreztem. tetszett nekem. Elég heves természete miatt a színei olykor vörösen villantak. szomorú lett.aranyat akartak! Ez utóbbi régóta vonzotta őket. Lázas próbálkozásaik el­ lenére sosem engedélyeztük a nyugatiaknak. Tibetben az arany szent fém. A módszerekben nemigen válogattak. nyolcszorosa a Brit Szigeteknek. ahogy eszébe jutott a múlt. piszkos színképe. hanem azoknak az embereknek a veszedel­ mes. aki teljesen az országnak szentelte ma­ gát. A rögöket vagy a „homokot" beolvasztják. sőt ellenséges szándékkal érke­ zett. és hordja le a víz. Egyes folyókban lehet aranyrögöket találni. ahogy a homok. hogy felkutassák a le- . hogy elérjék céljukat. az opálos ragyogást sötétvörös belövellések tar­ kítják .176 HARMADIK SZEM Azt gondoltam magamban: . csak az érdekelte őket. mikor Kínában járt. Irányítani akarták a tibeti politikát. Tibetnek sosem volt nálánál jobb uralkodója.Na. kellemetlen színek. akik életerejüket az anyagias dolgokra és a gonoszságra áldozzák. de Mingyar Dondup lámával tett utazásaimból tu­ dom. Hitünk szerint az aranybányászat megszentségteleníti a földet. hiábavalónak nevezem. de a történelem feljegyzi majd. Lobszang. észrevettem. sehogysem akart a végéhez érni. Színes sá­ vok. több száz tonna van belőle. Hasztalannak. a he­ gyekről mossa ki. Óriási területek még feltáratlanok. A színei szomorúságról árulkodtak. Természetesen nagy szeretettel gondoltam rá. Még vaj­ mécsesek is készülnek aranyból. Ahogyan a rejtekhelyemről figyeltem őket.gyűlölettel telt gondolataik áradó örvénylése. ezüst és uránium.a szent fémet szent célra használják. Az igazi színüket mutatják. hogy a díszek könnyedén megrongálódnak. ezért mi inkább érin­ tetlen hagyjuk. de tisztátalanul gondolkodnak". hogy vibrál az aurájuk. könnyű dolgod lesz. csíkok. Az effélékről Tibetben általában azt mond­ juk: „Tisztességesen beszélnek. Nem a magasabb gondolat áttet­ sző. A Csangtang-i területen gyors vizű folyók partján láttam aranyat. A dalai lámát is figyeltem. mert a küldöttség cseppet sem barátságos.

A hegy lábá­ nál. Rövid idő alatt egész tűrhetően rendbe hoztam magam. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 177 lőhelyeket. a távolság kb. Indiába mentem.Lobszang. Sietned kell. csak siess! Hát így állt a helyzet. mert nem volt nálam aján­ dék sál. „arannyal fedett testekről" olvasva sosem szabad el­ felejteni. Az utat átszelve a Norbu Linga vagy ahogyan gyakran fordítják . A Vas Kutya évében (1910) a brit megszállást (annak közvetlen következményeként) a kínai követte. hagyd ezt a munkát most! Az Ékességes értünk küldött.az Ékszer Park kapujához érkeztünk.a Vörös Barbárok hadserege megszállta szent földünket. A testőrök éppen el akartak zavarni. Egy ideig meditált. oda betér a háború!" „Aranytrombitákról". Egyik reggel Mingyar Dondup láma bejött hozzám abba a helyi­ ségbe. gyorsan bekísértek a Belső Kertbe. ahol a fafaragók számára egy régi kéziratot másoltam. ha az emberiség a hatalomért vívott oly sok haszontalan harc helyett békében élne egymással. Az Ékességes felnézett és mosolygott: . Ismét Indiába men- . és nem tudtam.XIV. Tiszteletre méltó Láma Mester. Egy pillanatig szájtátva bámultam rá. átmentünk egy kis hídon.Tiszta köpenyt veszek. az Ékességes minket akar látni először.Ó! Ülj le. . hogy megszólaljon. Gyalog mentünk le a hegyen. hogy Tibetben az arany nem ritka. Or­ szágunk a világ egyik legnagyobb raktára lehetne. „aranyedényekről". Kicsit feszengtem.kezdte . hogy elkészülj. Mingyar. Lobszang! Biztos siettetek. A Norbu Linga-ba kell mennünk. hogyan viselkedjek anélkül. semmi ceremónia. hanem szent fém. és onnan sokfelé utaztam. fél mérföld volt. és te is. Leültünk és vártuk. ahol a dalai láma egy verandán üldögélt. hogy Min­ gyar Dondup láma is velem van. Sem­ mi sál. és láthatatlanná téve ma­ gunkat elemeznünk kell néhány nyugati látogató színeit. és már kész is vagyok. ahol eltörtem a csontjaimat. az­ tán felpattantam: . lát­ hatóan rendbe szedte a gondolatait. pont ott. .Nem is olyan régen . mégpedig egy régi mondás miatt nem: „Ahova a nyu­ gati ember betér. A magatartásuk teljesen megvál­ tozott. mikor észrevették. és a Ligkhor útra jutottunk.

. ahogyan Mesterünk tanított. Áthajtott néhány oldalsó folton is. de nem tartották be a szavukat. Tibetben azok.Túl puhának látszik a keze. amit beszél. az ujj csak a csuklójáig ért. Biztos szörnyen érzi magát. nagyon szegény lehet. Lobszang. a sárkányban voltam. akik Buddha példájára foltozott ruhában járunk. sovány férfi. akik nem végeznek fizikai munkát. és . hosszú ujjú köpenyben járnak. mint nálunk. azt gondoltam. mert hisz az alján felhajtotta. ez az ember őszinte-e vagy sem: egy. Egy férfi. Elég kemény száj.gondoltam. Ez a férfi rövid ujjas öltözéket viselt.178 HARMADIK SZEM tem. Ne­ ked mondom mindezt. majdnem kitört belőlem a nevetés. hogy benneteket nem látni. Akkoriban még fogalmam nem volt sem a zsebről. fehér arc. hogy így kellett megjelennie az Ékességes előtt . ott találkoztam valakivel. hogy ki kellett hajtani.többre tartja Mingyar Dondup lámát a dalai lámánál! A rácsozat mögött belefáradtam a nézelődésbe. magas. Egy pillanatra azt hittem. elaludtam és kiestem! De nem. így nem befolyásolhat. mert valami csattant. Nyilván nagyon rossz szabó varrhatta. sem a kihajtott gallérról. aki ma meglátogat bennünket. Az an­ golok sok mindent ígértek.gondoltam. és a Ház arany ruhás lámái bekísértek egy igen különös kinézetű embert. Fehér haj. csillogó gombokkal. mélyen ülő szemek. mint énhozzám. De az öltözéke! Vala­ miféle kék anyagból volt egy egész sor gombbal az elején. meg a sárkány selymén átfütyü­ lő. Lobszang. milyen jó lenne a sárkány hintázását és remegését érezni magam mögött. amely az egész kézfejet takarja. hogyan kell öltözködni. Szegény. és arra gondoltam. Kiváncsi vagyok. a Belső Kert kapuját tárták szélesre. hisz Mingyar velem volt. A nadrágja a lábnál túl szoros és túl hosszú volt. . Belefáradtam a madarak és a himbálódzó faágak nézdegélésébe. mert a gallér akkora volt.azt hiszem .. a jelenlétetekről nem tudni. aki annyira dicsér. Alig tudtam csendben maradni. Kísérd a helyére Mingyar. A rácsozott fal mögül te és még valaki úgy tudtok fi­ gyelni. Felhők szálltak az égen. talán a nyugatiaknál is vannak szimbolikus fol­ tok. írd le az asztrálszínekről szerzett benyomásaidat. s a kötelet csapkodó szelet. Most azt akarom tudni. kölcsönad-e neki valaki egy . Hirtelen felugrottam. Talán nem tudja.vagy két­ nyelvű. ritkás szemöl­ dök. jobban hoz­ zád szokott már. Mégsem lehet munkás . Időnként titokban bele-belekóstoltam a nálam lévő campába. te nem értesz a nyelvén. Ráadásul a köpenye csak a csípőjéig ér.

felemelte úgy. amilyet mi hordunk. „Hogy lehet írni rá? . csak tetteti. mely négy pálcikára támaszkodott. Még so­ sem láttam ilyeneket. ennél furcsábbat még sosem láttam. vékony fehér papírlapokat. mikor újra találkoztam a dalai lámával. Leült erre a keretre és a lába le­ lógott a peremén. . ha egy tibeti ilyet tesz. nem. „Angolra". mondták később. Nincs semmi. vastag és durva. Úgy látszik. szétvette majd keresztbe rakta a lábát. . talán gerincsérülése van.Aztán a lábára pil­ lantottam. festett. a közepén kormos fapálcikát szedett elő. s mi több. ahogyan értelmeztem őket. egyszer csak. Az üdvözlést befe­ jezve a fehér valamit visszatette a folt mögé. nem tud írni. ami a krétát letörölné.töprengtem magamban. Szörnyű sértésnek számít. Korom? Ki hallott már olyat. Valami szokatlan fekete do­ log volt a lábán. s azt. felettébb különös. úgy véltem. Selymes. mert igazított egyet az ülésmódján. hogy a talpa a dalai láma felé mutatott. Összevissza mozgolódott.gondoltam. Egé­ szen másmilyenek voltak. A férfi elkápráztatott. nálunk a papír sárgásbar­ na. Elképedésemre a szája és az orra elé tartotta és olyan hangot adott ki. Akkorra már valóban megsajnáltam: rosszul van öltözve. mert odanyúlt az egyik oldalán lévő folt­ hoz és egy fehér ruhát vett ki belőle. meg kell támasztani a hátát és lóbálja a lábát. De hirtelen neki is eszébe juthatott.mert a hátát megtámasztotta a keretből kiálló két másik pálcával. elkép­ zelni sem tudtam volna különösebbet. és különféle papírokat húzkodott elő. a dolgok csak úgy lecsúsznak róla!" Aztán az egyik foltból vékony. aztán a legfigyelemre­ méltóbb hangegyüttesre váltott. kígyózó mozdulatokat tett vele. amit valaha is hallottam. legnagyobb rémületemre. mint a mieink. Eléggé automatikusan leírtam az észlelt színe­ ket. Furcsa. Nem bőrcsizma. a zse­ béből elővett rongytrombitával parádézik. nem tud ír­ ni. mintha trombitálna. Azt gondoltam. idegenségéhez képest elég jól. A férfi időnként tibeti nyel­ ven beszélt. Azt gondoltam. Kotorászott egy kicsit a többi folt körül is. a legérdekesebbre. Különös. mert egy fakereten kellett ülnie. roppant fényes. ülni sem tud rendesen.XIV. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 179 rend megfelelő méretű és alkalmas öltözéket. így köszönti a dalai lámát . hogy korommal írni? Csak ráfújunk és elrepül! Nyilvánvalóan nyomorék volt. mintha jég lenne a tetején.

ha képes lett volna befolyásolni kormányát úgy. Bell-ként hivatkoznék rá. Az angol kormány nagyon gyanakodott. nyugaton szülessen újra. elősegítheti a Nyugat .kiáltott fel. és a jóslatok sosem tévesek. hogy korábban Tibetben élt. látta. legfontosabb állomásai. hogy nem áll szándékunkban egyik nemzet oldalára sem állni. Anglia ugyan nem akart Tibettel szerződni. és nagyon örült az észrevételeimnek. az idő majd igazolja elgondolásait és javaslatait. mindezek segítségével fel lehetett rajzolni élete főbb eseményeinek menetét. akik a múltban csak bajt. tart attól. úgy vélte. de azt sem akarta. Ami személyemet illeti. hogy Tibet más országokkal barátkozzon. mert maga is lógó lábbal egy olyan furcsa fakereten ült. A jövendölések azonban nem hagytak kétséget afelől. és tartózkodni kí­ vánunk minden üzleti kapcsolattól a külföldiekkel. Az utóbbi időben adták értésemre. Ó maga egy dolgot akart. hogy mondjon valamit és reménykedjen. arra viszont a kormánya nem volt hajlandó. pályájának különböző. ahogy szerette volna. és ez befolyásolhatja a kegydíját. Szikkim. hogy az egészsége meggyengült. mit láttam. még többet kell dolgoznom! . Bell úr távozása után az Ékességes megkérdezte. kárt és szenvedést hoztak ránk. a születési ideje. feltételezéseik szerint Tibet Oroszországgal készült egyezségre lépni. és két díszítés állt a neve előtt. igen! . Ez nem tetszett ne­ kik. A látogatónak egész sajátos neve volt. aki a helyszínen tartózkodott.és mindegy volt nekik. a kommunisták nem szállták volna meg Tibetet. Az aurája színeiből úgy ítél­ tem meg. Bell úr. Ma már C. de a színeiből az is nyilvánvaló volt. Az angoloknak tehát fejükbe szállt a vér. nagy valószínűséggel azért.180 HARMADIK SZEM Az Ékességes nagy tiszteletet tanúsított iránta.nyilván a furcsa gallérjaik miatt! . megszállnak vagy meg­ fojtanak-e bennünket. a saját országunkban a saját életünket akarjuk élni.Kelet közti kölcsönös megértést. mert számára szokatlan éghajlaton él. mert azt remélte. Sokat tudtunk Bell úrról. Női Hangszer-nek hívták. .Igen. - . Minden adatunk megvolt. Segítő szándéka őszin­ tének látszott. Úgy éreztük. Ezért arra kényszerült. és utol­ só életében azt kívánta. köthetett szerződése­ ket. Bhután igen. Tibeten kívül bármelyik állam tárgyalhatott. Az asztrológusok kiderítették. hogy felbosszantja kormányát. hogy a meg­ szállás bekövetkezik. A. hogy néhány könyvében említi ezt.

De még fejleszthető. aki miatt sietne! A dalai láma .tudta ezt. esetleg egy messzi tartomány polgári vezetőjének az auráját. mely nehéz. hogy sürgősen menjek és „interpretáljam" különböző emberek szí­ neit. . így nem is sürgette. Mikor elhelyezkedtünk. Bármelyik eszközünket használhatod. amit valóban gondol róla. ha távoli országokban leszel. . Mesterem leült mellém. Egy szolga tüstént hozott még teát. amennyit csak bírunk. meddig feküd­ tem hipnotikus transzban. és „indiai ennivaló­ kat". hogy legyen valaki.. Jól ismert lá­ togató lettem a Potalában és a Norbu Linga-ban." Napjaim ritmusa felgyorsult. háromlábú állványon állt. azután vissza kellett mondanom őket. Rendkívül hasz­ nosnak találod majd a képességedet. A memóriámat is fejlesztették: hosszú órákon át bonyolult részleteket hallgattam. Mingyar. különösen a nagy csillagászati távcsövet. nagyon élveztem őket.Igazad volt. Mingyar Dondup láma és én gyakran bementünk Lhászába. hogy most azonnal itt legyen . hogy olyan gyors és mélyreható tanulmányokat folytasson. miközben a legrégebbi Iratokból olvas­ tak nekem. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 181 Még jobban fejlesztenünk kell téged. a képessége megvan. Néhány perccel később komótosan közeledve feltűnt mes­ terem. Lobszang. aki össze tudja állítani az „ősi tu­ dományok krónikáját. ami számukra nem volt titok. az Ékességes elé. A Potalában hasz­ nálhattam a teleszkópokat. és kell. Mingyar. amilyeneket csak lehet. amit szükségesnek látsz. majd összevetni azzal. és fejleszteni is kell. Tisztánlátása és hatalmas ember­ ismerete alkalmassá tette rá. Ez időtől fogva sokszor hívattak. országunkra hamarosan rossz idők jár­ nak. a dalai láma így szólt: . mert miként gyakorta intenek minket. Azt akarom. Kinyúlt a csengőért és becsengette az egyik szolgát.Mingyar Dondupot hívd. hogy ellenőrizze és gazdagítsa állítá­ saimat. Tégy bármit. hogy az árus miként dicséri portékáját. Nincs ember. Késő éjjel órákon át néztem vele a holdat és a csillagokat.barátja lévén . Előbb azonban egyre újabb és újabb hipnózisban lesz részed.. Nem tudom. hallgatni.paran­ csolta. Annyi tudást kell beléd gyömöszölnünk.XIV. hogy megfigyeljük a látogatókat. például egy távoli lámakolostorból érkező tanult apát. Nagyon érdekes volt odamenni egy bódéhoz.

A dalai láma megáldotta a csapat tizenöt tagját. mert az idő nem jelentett semmit a számunkra. Lassan megtettük az utat a Tengerico mellett. Öszvérháton lovagoltunk. és jókedvűen útnak indultunk. a felföld a Hold felszínére emlékeztetett. Ahhoz. A ritka levegőben hamar kimerültek. több kötetre lenne szükség. mély kanyo­ nok. és nem tudtak átmenni a sziklás szurdokokon. Küszködtünk. Végtelen hegyek. hogy az expedícióval méltányosak legyünk. hogy keresztül jussunk a „holdbéli tájon". Végül az öszvérek elakadtak. feneketlennek tű­ nő szakadékok. a körülmények egyre nehezebbek és nehezebbek lettek. az erőnket. az energiánkat a későbbi erőfeszítésekre tartogattuk. Jelen könyvben nincs idő többre. Nehéz megmondani mennyi időbe telt. Sziling Nor-nál. Átjutottunk a Tangla hegységen. mert az öszvérek oda is eljutnak. Az öszvéreket a legvédettebb helyen hagytuk.Ebben az időszakban ellátogattunk a Csangtang felföldre. öt legyengült társunk velük maradt. Óriási hegyláncok. aztán csak mentünk eló're az ismeretlen. Nem volt okunk a sietségre és a magunk kényelmes tempójában haladtunk. aztán tovább a nagy tavakhoz. mint hogy röviden megemlítsük ezt az utazást. ahol egy jakszőr kö­ tél végén himbálództunk szédelegve. és ismét tovább Észak felé. Védve voltak 183 . amit a Potalában a nagy teleszkópon át láttam. ahová a lovak már messze nem. feltá­ ratlan terület felé. Itt ugyanolyan volt a táj. Ahogy az állandóan emelkedő terepen egyre beljebb és beljebb kerültünk.

Felrepítettük. Eközben a másik oldalról valaki biztosította. ahol több ezer métert zuhant. kicsorbult farkasfogsorhoz hasonlított. felmá­ szott egy magas sziklára. akkor egyikünk de­ rekára tekerte a kötelet és a legmagasabb pontról (ahova feljutot­ tunk) leereszkedett. Váltottuk egymást. mikor már biztosítva volt. A kemény sziklákon nem lehetett eltemetni. A szerze­ tes. a lég­ szomjtól kiszakad a tüdőnk. aztán nagy nehézséggel sikerült felmásznom a hegyol­ dalon. A rám vonatkozó jóslatok fényében biztosra vet­ tem. Lengett. Tovább mentünk. egyáltalán nem látszott boldognak. Sikerült megkapaszkodnom és felhúznom magam. Azon az oldalon. mert nehéz és veszélyes vállalkozás volt. ahol gyér növény­ zet nőtt. át a szakadékokon. Az egyik szerzetes meg is halt.úgy haji- . aztán ledobta magát. így a szélre. Elő­ fordult. Sok helyütt vaskampókat kellett felhajítanunk. egy sziklanyúl­ vány tornyosodott felettük. mint egy inga. hogy sikerül.jobb társai senkinek sem lehetnek! . mert óriási erővel a szemben lévő falnak ütközött. áthúztuk a kötelet is. és hitem elnyerte jutalmát. . az öszvérek legelhettek rajta. szélfútta vidék legrosszabb szélrohamaitól. Mikor mindenki átért a kanyonon. és úgy éreztük. hogy a kampó akadt meg a sziklában. és tapogatódzó ujjakkal a legközelebbi szikla pereme felé nyúltam.184 HARMADIK SZEM a sivár. ahol álltunk. A többiek. a szurdokokon. hogy a má­ sik oldalon biztonságosan talajt fognak. ezekhez rögzítettük a köteleket. a torkom kiszáradt. mintha ki akarna szakadni a mellemből. aki utána került sorra. és felváltva másztunk át.' ahol a kötél csaknem vízszintes. A hátunk fájt a cipeléstől. az arca és az agya a fogazott sziklákon maradt. A tábornál volt egy barlang: az idő elemésztette a puhább sziklá­ kat. Én mentem helyette. a hangját sem lehetett hallani. az esőre és a madarakra hagytuk. Egy ideig kimerülten feküdtem. mielőtt magasabbra és magasabbra vergődtünk volna. a szívem úgy vert. ami­ lyen magasra csak tudott. Felváltva lódítottuk el a kampós kötelet. Rosszul mérte fel a távolságot. aztán felmászott. hogy olyan pontra érjen. a lélegzetem elakadt. A testet visszahúztuk és istentiszteletet tartottunk érte. remélve. egészen a sziklákig. mikor a vízesés aljára ért. Két napot pihentünk itt. A fennsíkon csobogó patak futott keresztül. Egy meredek ösvényen a völgybe juthattak. A jóslatok ellenére is óvatosan lódultam.

Ahogy kö­ zeledtünk. a tekintetünk sűrű tejfehér ködbe ütközött. És a mesterem azt mondja. kezükkel. egyre lejjebb és lejjebb kerültünk. Hideg. A két kötélvéggel a kezemben biztosítottam őket. lábukkal a kötélbe csimpaszkodva. Mingyar Dondup láma. hogy a lehető legkönnyebben elkaphas­ sam. amelyeken összeviszsza horzsoltuk magunkat. botorkálva és meg-megcsúszva haladtunk az ismeretlen mélység felé. láttuk. Egyenként jöttek át. fejjel lefelé lógva. aki járt már itt korábban. hogy ne csússzon annyira. és szóltam nekik.Bizony mondom. A sziklák tetején pihentünk egy kicsit. Kicsit kevésbé fáradtan újra felszedtük a rakomá­ nyunkat. olyanok. teát csináltunk. és azt kívántuk. sem jégbaltánk. hogy valóban köd. A TITOKZATOS ÉSZAK -ÉS A JETIK 185 tották el a másik kötelet. indák váltak ki és lebegtek a levegőben. rövidesen „él­ vezet" vár ránk! . A mi „felszerelé­ sünk" a kötelekből és a szokásos bőrcsizmából állt . Nemsokára egy jégtáblához érkeztünk. sziklák. talán egy gleccserhez. A gleccser óriási sziklák közt vezetett. bár ezen a magasságon alacsony volt a víz forráspontja.XV. Befa­ gyott jég a lábunk alatt és fagyos ég a fejünk felett. innen a hideg po­ kol. hó-e. Mellesleg a tibeti mitológiában szerepel egy Hideg Pokol. ha­ ladásunk még nehezebbé vált.. hogy erősen húzva próbálják ki a kötelet. Nem volt szöges bakancsunk. Éles sziklák. és tovább botladoztunk a szörnyű tájék közepe felé. Néhány mérfölddel arrébb megkerültünk egy hegy­ nyúlványt. az egyetlen közülünk. bárcsak sose láttuk volna meg ezt a he­ lyet. amely hátráltatott ben­ nünket és a légzésünket sem segítette egyáltalán. sem más hegymászó felszerelésünk. A felföldön tett úton megtapasztalhattam. milyen is valójában! Három napon át csúszkáltunk a jégtáblán. és a tea nem mele­ gített fel igazán. vagy felhő. köpenyük csapkodott körülöttük a szélben. A meleg áldás számunkra. Köd. bús képű alakoknak látszotok! Most azonban rövidesen élvezet vár rátok. Nem tudtuk. dideregtünk a maró szélben. mint farkasszájban a fogak. Semmi élvezeteset nem láttunk magunk előtt. olyan fehér és olyan makulátlan volt. elégedetten mosolygott: .. ennek ellentéte a hideg.a talpára szőr­ mét kötöttünk.

186 HARMADIK SZEM Tovább róttuk az utat a sűrű. hol a tizedik. ahogy ma­ gamra néztem. ennél zöldebbet még sosem láttam. akkor jól kinéztem. azt gondoltam. a talaj gőzölgött. Ziháltunk és reszkettünk a hi­ degtől. Még néhány mérföld. ami tapasztala­ tainkat meghaladja. vakon. újra nekiindultunk. meg­ csipkedtem magam és az ujjammal kopogtatni kezdtem egy szik­ lán. Olyanok vagytok. Bódultságunkból Mingyar Dondup láma nevetésére ocsúdtunk. De aztán körülnéztem: nyolc társam velem volt. akik még nem értek el eddig és nem láttak. valami olyasmi. vagy szellem. mozogni is alig mertünk. hideg ködben. . mikor először megláttam ezt. kapaszkodva. Kövek? Kavicsok? Hova lett a gleccser. ahol megpihenhetünk. Körülpillantottunk. hogy mind­ annyian hirtelen a mennybe kerültünk? És ha igen. A lábunk alatt kövek. Forró kézzel megdörzsöltem a szemem. A köd meleg lett. hogy felbukunk rajtuk. hús-vér ember vagyok-e. Akkor Mingyar Dondup láma megszólalt: Ha én is úgy álltam itt. aki lábával tapogatózva előre a csapatot vezette. nos. Lehet. Köröttünk zöld fű. és a Mennyei Mezőkre kerültem. a talaj egyre forróbb. a lábunk mellett kis patak bugyogott-bugyborékolt elő. túl voltunk rajta. A levegő vibrálva remegett. ugorjunk. a jégmező? Egész hirtelen szétoszlott a köd. meghaltam a hidegtől.Ugorjunk át a patakon. Most majd összeestünk a hőségtől. Elkábított és megijesztett ben­ nünket . vastag szálú. mint akik azt gondolják. a csizmánk talpa alatt kavi­ csok görögtek.varázslat van a dologban. Tovább és még tovább! Hirtelen a csodálkozástól és a féle­ lemtől megkövülten megálltunk. az előttünk menő ember után nyúlva. aki meghalt a sziklán? És mindannyian méltók vagyunk arra. a „Jégis­ tenek tréfát űznek velünk". és valóban gyönyörű helyre érünk. féltünk. mesterem ismét beszélni kezdett: . hová. A földből. amit magunk előtt látunk? A ködfüggöny másik oldalán a hidegtől vacogva nem több mint harmincat vert a pulzusunk. A melegnek legalább az illúziójáért ma­ gunk köré tekertük a köpenyünket. Egyenként keresgéltük az utat. mert a víz forr. mint ti. gőzcseppek hajtot­ ták. belénk ütköztek. hogy megnézzem. térdnél is magasabb fűtenger. nyomorúságosan baktattunk ki tudja. A mögöttünk jövők.

most megfo­ gott. Rám mutatott. trópusi. Elmondta.) . ahogy az emberek. A szülők Tibetben gyakran fenyegetik csintalan gyermekeiket így.a hiányzó homlok kivételével . mutat­ ván. azt mon­ danám. Mégis . hogy a lába külső felén jár. kis tavat pillantottunk meg. amely végtelennek tűnt. Körülbelül három mérföld múltán el­ nyúltunk a moha fedte földön. Ott volt. (Az emberszabású majmok és a rend más tagjai járáskor nem a külső felületét használják végtagjaiknak. hogy látott óriási állatcsontvázakat. mindketten megrémültünk. miután sokat utaztam. a hőség legyőzött és egy más létsíkra vitt minket. megsülünk. Kissé jobbra a kellemes tisztástól. amelyről olyan sokat hallottam. ma már. a karjai a normá­ lisnál jóval hosszabbak. amelynek nevét a mai napig nem tudom. Megemlítette. akkorákat. nyolc-tíz mé­ terre se lehetett tőlem a teremtmény. a lába hajlott.ÉS A JETIK 187 Igaza volt. A TITOKZATOS ÉSZAK . ahol megpihentünk. Vagy a hideg volt az? Nem tudtuk! A növényzet buja volt. és talán nem is látok már. hogy tudomása szerint a felföldön csak két ilyen hely van. Mesterem elmondta. gyűrűdzött a felszíne. ame­ lyek legalább nyolc-tíz méter magas állatokhoz tartoztak. Megfigyeltem. furcsa. Élt ott egy olyan madárfajta. és kismacskához ha­ sonló. a fogai nagyok és kiállók. A sűrű köd. a keze nagy volt és széles. mikor valami arra késztetett. Élénk színű" virágok bontottak mindent. hogy a föld alatti hő és a forró vizű patakok megolvasztották a jeget. ruha nélkül heverésztünk. hogy élet van benne. hogy felnézzek. nyávogó hangot adott ki. sűrű szemöldökétől meredeken hajlott hátra. amin áthatoltunk. mert úgy éreztük. és kénes szag áradt. A fején mintha nem lett vol­ na homloklebeny.XV.a koponya hasonlított a modern ember koponyájához. Az álla beugrott. Lehajoltam és gyógyfüveket szedtem. amilyeneket még sosem láttam. Bámultunk egy ideig. Vadszőlőindák csipkézték a fatörzseket és lógtak az ágakról. vagy megfog és elvisz a jeti! Azt gondoltam. A lábfeje. és a völgy magas sziklafalai miatt a meleg levegő bentrekedt. Fodrozódott. A vulkanikus területen meleg források törtek fel a földből. Itt láttam jetit is először. Később én is láttam ilyen csontokat. Még mindig megbabonázva éreztük ma­ gunkat. Légy jó. a hideg és a meleg találkozásánál keletkezik. Nem örültem neki. mint mindig. Olyan fák nőttek itt. biztosra vettük.

gyorsan elrejtőztek. óriási léptekkel egy lábon ugrál. Az első találko­ zás a jetikkel rémületet kelt. Elég gyakran hallottunk történeteket jetikről. a felföldre űzték. Mingyar Dondup láma elmondta. és mi sem provokáltuk őket. néhány elkódorgótól eltekintve. de egyik szerző sem látott jetit. vagy más okból. Mikor észrevettek.188 HARMADIK SZEM Ahogy néztem és talán ugráltam félelmemben. Ezt később néhány apáca is megerősítette: éjjel egy jeti elragadta egyik rendbéli társnőjüket. Lehet. a sze­ gény jetiket is megfogná. hogy biztos megdön­ töttem a tibeti. Nem értek azonban annyira az ilyen dolgokhoz. de ellenkező" irány­ ba! Később arra a következtetésre jutottam. melyet „élő kövü­ letnek" mondanak. bébi jetiket és csontvázakat úgyszintén. A második során az embert eltölti a szánalom a letűnt korok eme teremtményei iránt. hogy bővebben ír­ jak róluk. hogy a nőrablás a fajfenntartás egyik módja. Én is futni kezdtem. Mára a tudósok látták. az ember nem bírja ki az ötven mérföldnél nagyobb sebességet. akik a mai élet feszítettsége miatt kihalásra vannak kárhoztatva. kihaltak. felboncolná és spirituszban tartósítva mutogatná. Néhány évvel ezelőtt kinevették Marconit. . Csak annyit mondhatok. s hogy másutt. Léteztek mendemondák egy halról. láttam jetiket. ahogy ezt valamennyien be is ismerik. Később távolabbról láttunk néhány jetit. mert az állí­ totta. belehal a lég­ áramlásba. és csak a legeldugot­ tabb helyeken képesek élni. Úgy tűnt. hogy a jetik az emberi faj atavisztikus visszaütései. akik az evolúció egy külön ösvényét járták. megfogták és felboncol­ ták ezeket a halakat. megfordult és elmenekült. Én láttam. Néhányan kétségbevonták a jetikről szóló beszámolóim hite­ lességét. Sokan írnak a jetikkel kapcsolatos feltételezésekről. akik elhagyták a felföldet: lakott területek közelében lát­ ták őket ugrálni és szökdécselni. hogy a jetiket elkergették. Keringenek történetek magányos asszonyokról is. a jeti rikoltott egyet. Ha a nyugati embernek módja lenne rá. akiket férfi jetik vittek magukkal. hatezer méteres magassági rövidtávfutás rekordját. A nyugati orvosok ünnepélyesen kijelentették. hamarosan rádióüzenetet küld az Atlanti-óceán másik partjá­ ra. Úgy tartjuk.

bugyborékolt és gőzölgött. Csekiangban. A legritkább füvek nőnek itt. Bizonyos. Vucsangfu-nál vannak má­ solatok.e. A TITOKZATOS ÉSZAK . Az élénk színű óriáskagylók. egyedül ezek miatt tettük meg az utat. érdekes. 2278-ban) miután a Vízözön. sosem tapasztaltunk még hozzá foghatót. félelmetes földmozgások következtében sok terület a víz alá süllyedt. mint a kavicsokat. és egyéb dolgot le­ het találni. ízlett. de olyan is. A mi hitünk szerint Tibet egykor a tengernél feküdt mélyen lenn. melyeket úgy lehetett szedni. Tibetben az én időmben nem volt semmiféle fotófelszerelés. akadt olyan. mely majdnem befagyott. mások kiemelkedtek és hegyekké lettek.XV. Az eredeti követ gondolom . mely kiszívja az ember erejét és amelytől olyan törékeny lesz a teste. én régi. Érdekes lesz látni ezeknek a nagy üz­ letembereknek az arcát. feljegyzi. a Heng hegy Koa-loa csúcsán állt.elvitték. melyek mind azt bizonyítják. Egy további kópiát a Ju-lin Templomban őriznek. A fantasztikus ellentétek földje ez! A levegő forró és párás. A fényképe­ zőgépek bebizonyítják majd az igazságot. Van egy ha­ sonló kínai hit is.ÉS A JETIK 189 Ha a kommunistákat kiűzik Tibetből. megkövesedett szivacsok és korallfüzérek mindennaposnak számí­ tottak. mely eredetileg Hupej tartományban. Vihetnek magukkal oxigént és teherhordókat. A büntetés szigorú volt. nem messze Sao-Hszing-től. Éjjel és . hogy a Nagy Jü megpi­ hent a helyszínen (Kr. mely forrt. hogy az egész terület va­ lamikor tengerpart volt. A föld mélyéből fakadó vizek között mindenfé­ le hőmérsékletű előfordult. és biztos tudásunkon túli okokból. Jü táblája. ha a talaj felszínét megforgatják. A Csangtang felföldön rengeteg kövületet. Megkóstoltuk. szerzetesi ruhámban megyek. kész vagyok rá. ami messze túlnő kereskedelmi tapasztalaikon. néhány méterrel arrébb pedig. Régi legendáink szerint évszázadokkal ezelőtt Tibet partjait ten­ ger mosta. sosem láttunk másutt hasonlót. hogy megkövesedett halakat és más tengeri lényeket lehet találni. a ködföggöny másik oldalán metsző szél fúj. mint az üveg. Arany is volt. hogy el­ kísérjek egy szkeptikusokból álló expedíciót és tagjainak megmu­ tassam a jetiket a felföldön. aranydarabok. mikor olyasmivel találkoznak. mely a maga­ sabb területeket kivéve egész Kínát elárasztotta. de Hanku mellett. Gyümöl­ csök is teremnek. és teletömtük magunkat.

A hideg. több száz méter mélyen fe­ küdt. és az orkán a szikláról a kanyon mélyére söpörte. hogy pihenhessen. a legvéksőkig meg vagyunk rakodva. És még valaki eltávozott. de nem egysze­ rűen a fáradtságtól vagy a kimerültségtől. kavicsokat görgetett maga előtt. hogy magunk mögött hagytuk a ködfüg­ gönyt.190 HARMADIK SZEM másnap egész nap alig jutottunk a a növénygyűjtéshez. bár korábban úgy gondoltuk.köpenye fedte. az éhség és a megpróbáltatások újabb emberéletet követeltek. Mindent megpróbáltunk. A táborhoz érkezve döbben­ ten láttuk. még teánk sem. A terhét megosztottuk egymás között. Négy. A kis patak fel­ színén felkorbácsolódott a víz. és láttam. Négy szerzetes. Az ötödik kimerészkedett egy szélviharban. a finom permetet vitte a szél. újra át a ködön. A másik oldalon szörnyű hideg fo­ gadott. Ezután már nem nyúltunk hozzájuk! Megraktuk magunkat füvekkel és növényekkel. összeesett. egész éjszaka melegítettük (mindkét oldalára oda­ feküdt valaki). Néhány órával azután. és a metsző légrohamök porral teli levegőt fújtak be a barlangba. de a száraz vidék éles szélrohamai erősebbek vol­ tak. majd elindul­ tunk visszafelé. képtelenek vagyunk többet cipelni. Elaludt. aki a gleccserhasadékban haladt. Az egyik láma nem bírta tovább a hideget. hogy segítsenek megtenni az utolsó néhány métert. Nem tudtunk mozogni. megfogták a lá­ bam. Talán mind úgy éreztük. A következő napokon pihentünk. és bár letáboroztunk. nem le­ hetett segíteni rajta. Már csak néhány mérföldnyire voltunk. és éjjel a Mennyei Mezőkre távozott. Az . felbukott és nem állt fel többé. megpróbáltuk valamennyire visszaszerezni az erőnket. A gyom­ runk nem szokta az ilyen gyümölcsöt. Úgy tűnt. akik fel­ ugrottak. erőnket kiszívta a rejtett völgy kellemes melege. Fájdalmas lépteinket a csillogó ősrégi jégmező felé fordítottuk. Az öszvérek­ hez menet az utolsó két napon egy falatot sem ettünk. hogy már csak négyen vártak.most szó szerint is vérvörös . Lehasaltam. legjobb lenne megfordulni és a buja völgyben maradni. mikor az egyik tár­ sunk. hogy le ne csússzak. és az élelmünk is elfogyott. vérvörös . nem ébredt fel. A szél süvítve vágtázott a sziklák között. Semmink sem maradt.

míg mi a hegyek pirkadat előtti lumineszkálásában pihentünk. amit egy földrengető robaj követett..XV. Az idő semmit sem jelentett nekünk. A köpenyünk rongyokban lógott. A hegyláncok újabb hatalmas sziklatömbje megadva magát a szél és a víz pusztító erejének.gondosan átvizsgáltuk. most tizenegy emberből állt a csapat. Valahonnan a közelből sietség zaja hallatszott. Öszvéreink cipelték a gyógynövényrakományt. Rázkódott és remegett a széle. . Dübörgés. kőzápor. Kipróbáltuk a köteleket. Lassan haladtunk. olyan kicsire húztuk magunkat. Barátunk így lett eltemetve. szörnyű csattanás és remegés: mintha az előttünk elterülő fennsík­ ba csapódott volna. Hallottuk. három-négy méteres része megingott és letört.amilyen volt . De a Csangtang felföldön jártunk és visszatér­ tünk . Úgy látszott. akár a húsra éhes ragadozó démonok.legalábbis néhányan! Mesterem másodszor volt ott. összeroskadt és a föld megcsúszott. nehogy akadályoztatva legyünk. és mindent megtettek. megnéztük az öszvérek sebeit és sérüléseit. majd a perem egy kb.. csak mentünk. Szédelegve a kimerültségtől. romlik az idő. A TITOKZATOS ÉSZAK . talán az egyetlen ember a világon. aki olyan vidáman eredt neki az útnak. A tizenöt fő helyett. A kereskedők melegen üdvözöltek. és nagy örömünkre egy jakcsorda legelt a közelében. men­ tünk. fájós lábbal és kimerülten. állandóan éhesek voltunk. Mindenkinek már csak fél adag ennivaló jutott. Felszerelésünket . mintha az ördögök egyenest nekünk hajtanák hintóikat az égről. Elhatároztuk. aztán erős ütés. amint jön felénk és összebújtunk. Nap nap után bandukoltunk. Másnap reggel. a felet­ tünk lévő csúcsról egy hatalmas sziklatömb szakadt le. másnap korán elindu­ lunk. Arra a gondolatra. A tömb leszakadt. hogy a halálos fáradt­ ságunkat enyhítsék. Toprongyosak voltunk és testünk tele zúzódással. hogy hazafelé tartunk. örömte­ li érzésekkel indultunk. amilyen kicsire csak tudtuk. Végre ismét megpillantottuk a tavakat. Másnap hajnalban az idő nyugod­ tabbnak tetszett. te­ ával és étellel kínáltak. mielőtt az első fénysugarak bevilágították volna az alattunk fekvő völgyet. A mélyből jóval később hangzott fel a visszhang és verődött vissza a zuhanó kőtörmelék. vérzett a lábunk. és ahol felszakadtak a hólyagok.ÉS A JETIK 191 orkán egész éjjel üvöltött. akik egy ilyen utat kétszer is megtett.

Szavai megvilágosító erejűek voltak: . mivel én voltam a legfiatalabb. hogy ők jártak a Csangtang-on. hogy nehéz volt visszafogni őket. hogy minden ember egyenlő: a faj. szétosztottuk a különleges gyógyfüveket. Sok szerzetes nem állna szóba kereskedőkkel. Mingyar Dondup láma. hogy a „két vég­ pont" jutalma mindenkire vonatkozik.. mint mi. azért. mint az expedíció vezetője megkapta a Becsület sálját piros hármaskötéssel. Az öszvérek bölcs állatok. hogy alkalmam legyen más területek megismerésére is. és mégis népem foglya. a mieink sietni kezdtek. Az éjszaka sötétjében ajaktrá­ gyából rakott tűz mellé kuporodva csodálkozva ingatták fejüket történeteink hallatán. De hát nemrég indultak Lhászából.192 HARMADIK SZEM A kereskedők jól bántak velünk. amit láttatok. nem pedig mi! Örömmel másztunk felfelé a köves úton. a felekezet nem jelent semmit. csak az ember szándéka és tet­ tei számítanak. Annyira húztak... aki közbül van. hogy lássam. Azt lehetett volna gondolni. hazafelé mentünk. ahogy a fagyos északot nevezzük. és kicsivel a Hegycsúcs felett a mi Csakporinkat. A vidék zöldebb lett. Erőnk visszatért. Sajnáltuk. Először a . annál kisebb a szabadság. Mi meg az Indiáról és a hindukusi kereske­ dőkről szóló történeteiket élveztük. így reggel kölcsönös jókívánságokkal búcsút vettünk egymástól. aztán végre megláttuk a Potala csillogó aranytetőit. fel a Vashegyre. Jól tudtam. Heteken át különböző lámakolostorokba utazgattunk. Engem. de Mingyar Dondup láma arra tanított. a szín. ugyanaz a tisztesség ért. „Hatalmas" vagyok.Azt tetté­ tek. annál inkább szolga az ember. azt kívántuk. Mindent odaadnék azért. hogy visszajöttünk. láttátok. mi meg oda készültünk visszatérni. Megkezdődtek a fogadások. Csambalából. bárcsak ugyanarra jönnének. ter­ mékenyebb. hogy mihamarabb saját falujukba. hogy el kell válnunk tőlük. de először a dalai lámát kellett meglátogatnunk. Minél na­ gyobb a hatalom.. amit magam is szeretnék. minél magasabb ran­ gú. Sö-be érjenek. előadáso­ kat tartottunk. Örültünk. amit szenvedélyesen szeret­ nék látni.

hogy teljes fi­ gyelmemet a tanulásnak szentelhessem. ha pihentünk. Azután tovább mentünk Dordzsetag-ba. így ismét visszatértünk Csakporiba. Meglátogattuk a Szamden lámakolostort is. Úgy gondoltuk. mely két tó. ha meg­ álltunk. Megkönnyebbüléssel követtük a mi folyónkat. illő nevet kapott: a Boldogság Folyójá­ nak hívták. a Dü-me és a Jamdok között fekszik háromezer-háromszáz méter magasan a tenger szintje felett. Tanításom egész idő alatt folytatódott. ha lovagoltunk. Közeledett a láma-fokozathoz szükséges vizsga ideje. a Kjicsu-t. A TITOKZATOS ÉSZAK .É S A JETIK 193 három székhelyre kellett ellátogatnunk. Szera-ba és Ganden-be. Drepung-ba. mindkét település negyven mérföldre van.XV. . és Szamjebe. a Cangpo folyónál.

ről mondják. lábamputálást. amikoris a szellem vagy az én (ego) elhagyja a testet és az ezüstzsinór segítségével érintkezik a földi élettel.Tizenhatodik fejezet LÁMASÁG Jelentős mennyiségű képzésben részesültem az asztrálutazás tudo­ mányából. Mindenki ezt teszi. A seprűnyélre semmi szükség.bár eltemetve . amit nem akarnak elhinni. Nyugaton az emberek elvesztették ezt a képességet. Csak nyugaton majdnem mindig önkéntelenül történik. A tudás . Sze­ rencsére ma már ezt a tudást kezdik elismerni. és jobb állapot­ ban ébred.min­ den országban. A hipnotizálás me­ gint csak keleti tudomány. melyet könnyű elsajátíta­ ni. De nem akkor. és mikor visszatérnek az ébrenlétbe. Minden országban ismerik az asztrálutazást. mit láttak és hol jártak. ha színpadi mutatványra akarják használni. ha nem kell szenvednie a hagyományos altatás hatásai195 . Számos műtétet hajtottam végre hipno­ tizált betegeken. kivéve. A telepátia a másik olyan tudomány. Bárki mást is meg lehet tanítani. keleten a lámák tökéletes tudatossággal művelik. mit csináltak. „a boszorkányok repülni tudnak". Ezért teljes emlékük van arról. mikor alszik. és egyéb hasonlóan súlyo­ sakat is. Az Egyesült Államokban „a vörös ember szelle­ mei". mint pl. Angliában azt ál­ lítják. Engem tanítottak rá. A beteg semmit sem érez. azt gondolják „álmodtak". hogy repülnek. mindenhol létezik. Sokan nem nagyon hiszik. nem szenved. ha az emberek racionalizálni akarják. hogy így utazunk.

akik láthatatlanná tud­ nak válni. Jó. de a dühe semmi sem volt ahhoz a felforduláshoz képest. Aki igazán ért hozzá.úgy tudom . Vannak emberek Tibetben. Elvben nagyon egy­ szerű. ha van egy jó tanárunk. aki a levele­ ket hozza. Egy immobilis személyt. A postásra. hogy meg sem „látják". gyakorlatban nehéz. Pedig nagy áldás lett volna eltűnni. mely valóban a legegyszerűbb dolgok közé tartozik. A levitációt meg lehet valósítani.196 HARMADIK SZEM tói is. inkább az asztrálutazást alkalmazza. ami vonz. Más dolog a láthatatlanság. pedig hát a levelek megérkeztek.) Ahhoz. hogy olyan kevés van belőlük. nem is „érzékelik"? (A rendőrt mindig észreve­ szik. maradjak inkább a tisztánlátásnál és a gyógyításnál! . amikor . Jelentős erőfeszítést igé­ nyel. amit akkor okoztam. Hogyhogy. egy láthatatlan ember hozta őket? Vagy valaki más. Gondolj arra. hogy csak nagyon keveseknek adatott meg a láthatatlanná válás képessége. hogy elérjük a láthatatlanság állapotát. A zaj? Egy gyors mozdulat vagy egy rikító szín? A zaj. és fel kell függesztenünk az agy hullámokat is! Ha hagyjuk. azonban ez a képesség sajnos megtagadtatott tőlem. hogy a fizikai hullámok működjenek (gondolkodunk). aki olyannyira ismerős. Talán szerencse. a zenéhez sem volt tehetségem. esetleg egy bizonyos csoportba tartozik. bárki a közelünk­ ben telepatikusan észlelheti őket (láthat). Legőszintébb törekvésem ellenére sem tudtam viszont láthatatlanná válni. „senki sem járt itt. vagy olyat. a gyors mozdulat ma­ gára irányítja az emberek figyelmét. tudtam és (most is tudok) utazni az asztrálsíkokon. Mint ahogy korábban említettem. mikor vala­ mi kellemetlen dolgot követeltek tőlem. megjegyzik.azt gondolván.megpróbáltam cintányérozni és véletlenül egy szerencsét­ len szerzetes fejére csaptam. gyakran azt mondják. Énekhangom felbőszítette a zene­ mestert. ezzel aztán bárki tud bánni .egy bizonyos határig Angliában is használják ezt a módszert. nem könnyű meglátni. Minden kertelés nélkül azt tanácsol­ ták. de le tudják árnyékolni az agyhullámaikat. fel kell függesszük a cselekvést. valóban sen­ ki". Nekem volt. aki „ismerős" típusba. Ma már . és így a láthatatlanság ál­ lapota odavész. mert majd mindenkinek rossz a lelkiismerete. és gyakran csupán csak a technika gyakorlásáért meg is valósítják. ha akarnak.

mind a jogázáshoz vannak szoktatva. és szüntelen ismétli a mantrát. Sokan írtak a „száguldó lámákról". miközben az em­ ber szabadon lélegzik. jelentős módosítások nélkül nem megfelelő a nyugati emberek számára. Mi ezt a tudományt évszázadok óta ismerjük. nem viheti magával pl. és a „futónak" félig transzban kell lennie. Ez csupán az én véleményem. LÁMASÁG 197 Ahogy ezt a nyugati világban nevezik . Az asztrálutazáshoz képest egy előnye van ennek a módszernek. ténylegesen megsérülhetnek. Az este a legjobb időszak erre. Személyes véleményem szerint azonban. a „száguldó" viszi a terhét. . Sok gyakorlatot igényel. mert tekintetét a csillagokra függeszt­ heti. és mikor célhoz ér. és valójában hihetlen mértékben fejleszti az embert. a légzési gya­ korlatok is okozhatnak bajt! Számos tibeti jelenség legfőbb titka a különleges légzés. Nemcsak a pozíciók. akik kipróbálnak né­ hány testhelyzetet. hogy semmi se zavarja a transzszerű állapotot. De megint csak. így anyagi tárgyakat nem mozdíthat. A célt vizualizálja.sokat jógáztunk. A végtagja­ ink. A nyugatiak. netán középkorúak. ha nincs bölcs és tapasztalt tanárunk. A helyes légzés képessé teszi a tibetieket arra is. Az így közlekedő ember állapota az alva­ járóéhoz hasonlít. hogy öt-hate­ zer méter magasságban meztelenül üljenek a jégen. harmadik szemével folya­ matosan azt nézi. és órákon át rohannak úgy. sőt végzetesek lehetnek. Ter­ mészetesen a jóga nagyon nagy tudomány. Az előző során az ember a szellemi birodalomban mozog. a tartozékait. hogy a jég elolvad. hogy ne kísérletezzenek. aki alaposan is­ meri a férfi és a női anatómiát. Az ardzsopa. és a testük me­ leg maradjon: olyan meleg. nem érez fáradtságot. újra csak nagyon jó tibeti (keleti) tanárra van szükség. és egészen kis kortól kezdve tanuljuk a testhelyzeteket. de valóban úgy hiszem. hogy amíg nincs egy sor módosított gyakorlat kidolgozva. hogy alig érintik a talajt. Órákon és órá­ kon át száguldhat. vagy ahogyan egyesek nevezik. akik szabályozni tudják a testsúlyukat (ez nem levitáció). A terepnek egyhangúnak kell lennie.XVI. Ha el akarjuk kerülni a sérülést. figyelmeztetni kéne az embere­ ket. ezek a gyakor­ latok is károsak. a csontozatunk és az izmaink .

A „vizsgafülkék" mintha kisebbek lettek volna. . fiam. A többséget egy pálcához illesztett bojttal érinti meg. rászolgáltál a bizalomra. könnyen fel­ emelik. lábam a falat érte. meglátják. hogy csak én nőttem meg. Mindannyian bevihettük a saját faedényünket. aztán tíz másodpercig tartsák vissza a levegőt. vagy a magas rangúakat úgy. nyújtott karral meg tudtam érinteni az elülső fal felső peremét. de a kezemet be kellett haj­ lítani. Aki­ ket még jobban kegyelmébe fogadott. és meglátják. legalább levegő volt bőven! A belépés előtt most is átkutattak. de lehet. hanem egyénenként. Ismételjék meg legalább háromszor. Előtte meg kellett kapnom a dalai láma áldását. azokat két kezével áldja meg. kétszer olyan magas volt. Ha félnek kedves Olvasóim. de a hátsó fal kb. Akkor szívjanak be annyi levegőt. Ha lefeküdtem a földre. méghozzá a legrosszabb oldaláról. A fülkék négy­ zetesek voltak. a vizsgán légy még jobb.Hatezer mé­ ter? Apály vagy dagály idején? Próbáltak-e már nehéz tárgyat felemelni úgy. Ezeket baj nélkül bárki megpróbálhatja. hogy egyik kezét a fejükre teszi. és megnyugszanak. a római pápa. mint én. De nem csoportosan osztja az áldást. amikor kommunista fogságban voltam. olyan mélyet. A léleg­ zés szabályozásának ismerete segített abban. amilyen mélyet csak tudnak. A tizenhatodik születésnapom előtt három nappal tizennégy más jelölttel együtt megjelentünk a vizsgán. Most először életemben mindkét kezét a fejemre tette és mély hangon azt mondta: . Hallgatóm egész komolyan kérdezte: . aki minden évben minden szerzetest megáld. a kegyeltjeit. Eljött az idő. hogy vizsgázzak. Bizonyítsd be. vegyenek egy mély lélegzetet. tartsák vissza a lélegzetüket. Mindkettőt ismerem. mint pl.198 HARMADIK SZEM Egy rövid kitérő: Nemrég elmeséltem valakinek. hogy kibírjam a ja­ pán kínzásokat meg még többet. kezemmel a fejem fö­ lött meg tudtam érinteni a másik falat. hogy letegyem az esedékes lá­ ma-vizsgát. hogy kinyújtsam. hogy a ten­ gerszint felett hatezer méteres magasságban magam is meg tudtam ezt csinálni. hogy a tüdejük­ ben nem volt levegő? Próbálják meg. esetleg dühösek.Jól haladsz. majd­ nem lehetetlen. mert nem volt annyi hely. és tapasztalni fogják. a szívverésük lelassul. amennyit csak tudnak. Tető nem lévén. Vagy más.

Rohanó léptek. De mivel nem eresztettek ki. LÁMASÁG 199 a rózsafüzért és az írószerszámot. Metafizika. A kundalini jóga. amelyből már elég komoly tudásom volt. mely a tudat fe­ letti uralomra tanít. amennyit csak akar­ tunk. Ez az az ág. vagy ahogy mi nevezzük. és az an- . Az egyik közeli fülkéből sikítás hallatszott. Regge­ lente ezen keresztül adták be a vizsgapapírokat. egyszerűen ki kellett szólni. az ajtót bezárták. hogy az ember meglássa a célt és a földöntúli életet. Gyógynövénytanból vizsgáz­ tam. A rádzsa jóga transz­ cendentális tudatra és bölcsességre készít fel. A vajas tea más volt. pl. A nyugati világban a jóga öt ága ismert: a hátha jóga. És az egészből vizsgáznom kellett. Egyszer egy nap campát kap­ tunk. amit egyszer olvasott vagy hallott. az „eszköz" (hordozó közeg) fölötti uralmat tanítja. nem it­ tunk túl sokat! Tíz napot töltöttem a fülkében. Mind a kilenc ága. Volt az ajtón egy kb. Valaki számára véget ért a vizsga. hogy „phödzsa keso" (hozz te­ át). Akkor az apát és a fővizsgáztató lepecsételte. bármi is volt a helyzet.. Jóga. képessé tesz arra. hogy ne lehessen kinyitni. Egy órával később hozták a hatodik nap anyagát. hogy segítsünk másoknak. annyit ihattunk. 20-szor 20 cm-es kis ablak. anatómiából. és kikerülünk az újjászületés köréből. A hatodik nap változást és felfordulást hozott. az ember mindig emlék­ szik arra.. A súlyos faajtó döngött. és hangzavar. amely a tisztán fizikai test. A laja jóga. egyenként a fülkéhez vezettek minket. hogy valamilyen különleges okból vissszatérünk a Földre.XVI. tisztánlátást és hasonló képességeket. Számomra most kezdődött csak a második fele. Beléptünk. A samadhi']óga vég­ ső megvilágosodáshoz vezet. Ezek a tárgyak az első napsugártól az utolsóig öt végte­ lennek tűnő napon át teljesen lefoglaltak. amely csak kívülről nyílt. majd rátették a keresztrudat. A jóga többi formáját nem lehet egy ilyen könyvben ismertetni. mely belső erőt ad. Amikor az őr befejezte a moto­ zást. következésképp pl. A kidolgozott té­ teleket alkonyatkor szedték össze. melynek segítsé­ gével a földi élet elhagyásának pillanatában megragadjuk a maga­ sabb Végső Realitást. ha­ csak úgy nem döntünk. és teo­ lógiából. azért. Nyugtató mormolás és a sikolyok zo­ kogásba fúltak. ahogy le­ szedték róla a keresztrudat.

Egy percig sem aggódtam amiatt. és mi­ kor a tizedik éjjelén összeszedték a dolgozatokat. Örömöm forrása kettős volt: egyrészt a vizsgaeredmény bebizonyította. Egy újabb hét következett. hogy Mingyar Dondup láma a legjobb tanár. Ak­ kor két nap dzsúdó következett. . Könnyű szívvel elaludtam. hogy a dalai láma elégedett lesz tanárommal és velem. mint egy kotlóstyúk. ki kellett takarítanunk a cellát. Amíg nem . a tiszteletre méltó orvoslámának. felemelték a keresztrudakat.az írás­ beli alapján . Reggel letörték a pecséteket az ajtókról. lógó nyelvű. hogy egy ilyen illusztris témáról méltó­ képpen írjak. melyet igen hangosan juttattam kifejezésre. amelyben kipróbáltunk minden fogást és eszméletlenné tettük egymást az „érzéstelenítő fogással". . mint ahogy érkezett .A leg­ nagyobb sietséggel rohantam ide. .egy kis változatosság a tíz nap egyhangúsága után.csak tudásunk gyenge pontjaira irányultak.gondoltam . Egy hétre a nagy megpróbáltatás után már visszanyertük erőnket.. Kedd Lobszang Rampa-nak. kivágódott az ajtó. a vizsgáztatók kérdései .Terhé­ től szabadulva megfordult és elviharzott . Szóval.Ki­ vette köpenyéből az üdvözlet selyemsáljába tekert levelet. nem nyithatom ki. Aznap éjjel zöldséget is ad­ tak a campa mellé .. tiszteletre méltó uram. . majd kihirdették az eredmé­ nyeket. hogy milyen eredménnyel végzek. Legnagyobb örömömre. hogy minden egyes jelöltet két teljes napon át vizsgáztattak. az elrendelés szerint a lista elején kellett len­ nem. Pedig biztos nekem van cí­ mezve .lihegte. de mielőtt eljöttünk. újra listavezető lettem. örömteli mo­ sollyal üdvözöltük az ügyeletes lámát. Ám még egy tíznapos vizsga is véget ér egyszer. mi van benne? Még több tanulás? Még több munka? Nagyon nagynak és hivatalosnak látszott. Hangsú­ lyozni szeretném. Néhány nap múlva. amikor Mingyar Dondup láma a szobájá­ ban tanított. további öt napon át úgy el voltam foglalva.Az Ékességestől .gyorsabban. Az izgatott. amelyet vérmérsékletünk szerint mind másképpen töltöttünk.hogy árpasör után nézzen! Az üzenet: nem. kidül­ ledt szemű küldönc esett be rajta. másrészt tudtam.200 HARMADIK SZEM goltudásom sem elegendő. A szóbeli vizsga két napig tartott. és egy ziháló.de. hogy esetleg ne mennék át a vizsgán.

Ijedtemben végigfutott a hideg a hátamon. mivel néhány kérdés egyszerűen előhívja az ilyen felele­ tet. Az áll itt.nagyon hivatalos .XVI. Kinyitotta a borítékot.Megérintette az ol­ dalánál lévő gongot. Lobszang. vagyis a kül­ ső csomagolást.Nagyon elégedett vagyok ve­ led.mondta. mi van benne.Igen. hogy azonnal nyergeltesse fel a két fehér lovunkat.. mi pedig az Ékességes magán­ lakásába siettünk. nem tudom.de minden szavát élveztem. és megmondtuk neki. Két összehajtott ív volt benne. és a belépő szolgának azt az utasítást adta. Azt jelenti. Egyetlen előnye az volt. Gyorsan átöl­ töztünk.? Tegnap az Ékszer Parkban volt. hogy megtudjam a legrosszabbat.hosszú szünet következett. . és így nem hibáztathatnak. és kiválasztottuk a két legjobb fehér sálat. Ott szolgák vártak ránk.Ülj le. a Potalán. hm.az. .. A sikeredben része volt Mingyarnak. nálatok a levél . Ez időnként kiderült a vizsgakérdésekre adott vála­ szokból. valójában alig érte meg a hűhót hogy lovon üljünk. . az­ tán: . a levelet és az egészet. Minden késedelem nélkül látogatásra kell mennünk a Potalába. . Egyik gyengém így mondták nekem . lélegzetet vehetsz. kiterítette és olvas­ ni kezdte. A dalai láma olvasott a gondolataimban. Mesterem hátul ülve nevetett rajtam.. mert őszintén felneve­ tett és így szólt: .A Hegycsúcsra. rosszkor használod a humorérzékedet. hogy a ló majdnem a Hegy­ csúcs tetejéig felvitt a lépcsőn. hogy nem csináltam meg ezt vagy azt .. de. már égtem a türelmetlenségtől.. nagyon elégedett vagyok vele is. hogy nem jó helyen használom a humor­ érzékemet. . Szándékosan lassan olvasott. LÁMASÁG 201 nyitom ki. hogy az Ékességeshez kell indulnunk a Potalába. földre borultam és átadtam a sálat. Felszálltunk és ledobogtunk a hegyi ösvényen. Jól van.abból megtudhatjátok. Az udvaron szerzeteslovászok vártak a lovainkkal. hogy ugrasson. Együtt men­ tünk az apáthoz.. . Az összes vizsgadolgozatodat elolvastam. hogy nekem is veled kell mennem. így átnyújtottam neki a sálat. Egyedül mentem be hozzá. alig hogy leszálltunk. Lobszang! . elvezették a lovainkat.. Nem messze.ezek voltak az első gondo­ lataim. fel kellett kaptatni a másik hegyen. Végül. most. mialatt a legrossszabtól tartottam. így szólt: .Rendben van.

Szá­ munkra a test csak „héj". Ha valaki nor­ mális körülmények közt hal meg (vagyis. hogy az újszü­ lött önálló létezése megkezdődjék. ha nem váratlan erőszak okozza a halálát). mint anyagi változatáé. bocsássák rendelkezésemre. hogy megtarthassam a státusomat. Azt is meghagyta. elhordott ruha. melyet azért vágnak el. Ekkor áll be a halál. ha előbb a halálról alkotott tibeti nézeteket ismertetem. hogy meghaljon. a halhatatlan szellem anyagi burka. De a „zsinór" számára az újjászületés hasonló a köldökzsinórhoz. Mingyar Dondup lámá­ val együtt el kell látogatnom más kolostorokba és a halottbonco­ lókkal kell együtt tanulnom. hogy minden fizikai tevékenység megszűnjön. mint egy régi. A ha­ lott test kevesebbet ér. a testnek három napra van szüksége ahhoz. elvékonyodik és leválik. hogy bármely. Át kell majd esnem a Kis Halál szertartáson. mi történt a halotti tetemekkel. így tehát eljött az ideje. Felkérte a halottboncolókat. De minthogy ez utóbbiak alacsony kaszthoz tartoztak. de azt hiszem. hogy a test titkait megismerjem és hogy a test elhagyásának fizikai okát felfedhessem. hogy elhagyja. hogy nem tud már több leckét megtanulni. és a . A halál pillanatában a zsinór. kaptam egy írást a dalai lámától. Hát így álltunk! Mielőtt arról írnék. s ez a tisztánlátók által jól felismerhető. Egész másképp viszonyulunk a halálhoz. A második órában a mesteremért küldött. amely összeköti a két testet (a keresztény Biblia „ezüstzsinórja"). nem ismerem jól a Bibliát. mint a nyugati emberek. és a munkájuk ilyen természetű. hasznos le­ het. mi szerint „nehogy elszakadjon az ezüstzsinór és darabokra törjön az aranytál". és instrukciókkal látta el további képzésemet illetően. a Bibliában „arany tálként" hivatkoznak rá. a tanulmányaim­ hoz szükséges testrészt vagy testet. A szellem folyamatosan visszavonul és kivetül a fi­ zikai testen kívülre. A halál pillanatában az életerő ragyogó fénye kioltódik. A szellemi forma körvonala ugyanaz. adjanak meg nekem minden segítséget.202 HARMADIK SZEM Két órát töltöttem el nála. Nem lévén keresztény. Úgy mondjuk. a következőképp gondoljuk el a folyamatot: a test megbetegszik. hibás és olyan kényelmetlen a szellem számára. van benne egy utalás. A tisztánlátók a ragyogást is észlelik. a szellem pedig ellebeg.

még mindig látta. olyan mint egy erős. Talán mindenkivel meg­ történt. Hisszük.. A haldoklónak három szakaszon kell keresztülmennie: el kell hagynia a fizikai testet. és mikor elfordult. hogy csak azokra tud figyelni. Az ókori egyiptomiak is hittek az éteri másban. LÁMASÁG 203 szellem. hasonlít ahhoz a fényhez. be a trapák lakónegyedébe.Ide­ je.tegyük fel. A fösvény pl. mert (szellem) kezével nem tudja megkaparin­ tani a pénzt! Három test létezik: a hús-vér test. Érdekes lehet. hogy létezik egy éteri hasonmás. és az éteri más. A „hasonmás" lehet szellem. Ha a testnek erős oka van. . és a szellemtest. a halottak vezetőiben. hogy az „öreg ez meg az megint a pén­ zére vadászik".XVI. utolsó gondolata is a pénze sorsáért érzett félelem. a „kórházi szobában" egy öreg szerzetes . így a haldoklás pillanatában felerősíti az éteri formát. amit az ember azután Iát. mely a halál után marad. Ti­ betben segítünk a haldoklóknak. és szellemét rá kell segítenie a Szellemi Birodalomba vezető útra. de a köznapi férfit és nőt. Kísérj el ma engem. erőtér. Itt. azt érzi. hogy erős fénybe nézett. a „halhatatlan lélek". mely szellemformát öltve bejárja az ismerős helyszíneket. az élet elektromosság. Hosszú folyosókon mentünk lefelé. Egy nap a Halál Tiszteletre méltó Mestere értem küldött: . vagy az elektromosság fogalmaival.annyira oda­ van a pénzeszsákjaiért. és a szellemi világban. amely a test élete alatt ölt formát. vagy a trapát végig kell vezetni az egész úton. a lélek vagy az én (ego) megszabaduljon testi burkától. hogy ragaszkodjék az élethez. hogy erős fényforrásba nézett. az öreg ez meg az szelleme valószínű­ leg nagyon dühös. az éteri vagy „mágneses" test. Amikor meghal. hogyan történik. Igaza van. csúszós lépcsőkön. akkor erős éteri hasonmás jön létre. me­ lyet testi vágyaink. Lobszang. mohóságunk és erős szenvedélyeink hoznak létre. amelyben a szellem megta­ nulhatja az élet kemény leckéit. . éteri másának fel kell oldódnia. hogy megtanuld a lélek megszabadításának gyakorlati módsze­ reit. Úgy tartjuk. Az értőknek nincs szükségük se­ gítségre. A pénzeszsák sze­ rencsés örököse kissé kényelmetlenül érzi majd magát a csendes éjszakai órákban. visszamaradt mágneses mező. Lámahitünk nem fel­ tétlen azonos az ortodox buddhista hittel.

Az örök éj árnyai a szemedre szállnak. hogy egészen addig a tudatánál maradjon. Öreg. Közeledik az idő. Öreg. Ereje fogytán volt. mellyel az ezüstzsi­ nór még mindig összekapcsolta. kígyózott és tekeredett. mikor az élet a ma­ gasabb Végső Realitás felé távozik. hogy meg­ szabadulj a testi küszködéstől. Kövesd az utat. milyen csapdákkal találkozik és hogyan kerülje ki őket. A zsinór fokozatosan elvékonyo- . nincs mitől félni. Öreg. Öreg.204 HARMADIK SZEM készült arra az útra. hogy fájdalom nélkül szabadítják ki a szellemet. hogy teljesen meg­ szabadítsa a küszködő szellemet. Szedd össze a gondolatai­ dat. Öreg. melyet egyszer valamennyien megteszünk. Szedd össze a gondolataidat. kemény hangot adott ki. Szedd össze a gondolataidat. látásod homályos­ sá lesz. megszabadul a torkod. A lábad kihűl. lélegzeted zihál. és nagyon elgyengült. A hideg felfelé kúszik a hanyatló élet nyomában. mert itt a halál. amelyekről bebizo­ nyosodott. Kihűl a tested. Az élet véget ér. Agyvérzést kapott. és a „világ utáni" örömöket élvezi majd. a lélegzeted megáll. amelyet a korábban eltávozott telepatikus lámák térképeztek fel és közöltek telepatikus úton még a másik vi­ lágból is. Figyeltem. nincs mitől félni.A látásod elsötétült. . az aurája színei egyre halványabbak. közel a szabadulás. A velem lévő láma finoman megfogta mindkét kezét. béke és boldogság vár rád. A mozdulatlan test felett az élet­ erő felhőszerű tömegben gyülekezett. és eme élet hangjait füleid nem hallják többé. bár az öregember aurája még jobban elhalványodott. amíg arra sincs már elég ereje. Az ütögetés folytatódott. a torkod elszorul. A láma az egyik ősrégi rítust követ­ ve hirtelen egy éles. egyre közelebb a végső távozás. olyan mozdulatokkal. így könnyebben megtalálod az utat. Az élet kiszáll a lábadból. Közeledik az idő. az­ tán füstszerű formában felvette a test alakját. A láma folyamatosan ütögette az öregembert: a kulcscsontjától a feje tetejéig verdeste.Közeledsz ahhoz. . Figyelj a szavaimra. Szedd össze a gon­ dolataidat békében. Mindenképpen el kellett érni. Öreg. hogy ezt az állapotot fenntartsa. El­ mondta. megszabadul a szellem. Pontosan leírta az utat. s végül eltűnt.

XVI. A zsinór elvékonyodott. de az a sorsa. A távolból dobok hömpölygő morajlása hallatszott. Ez három napig tartott. Megérkezésekor a lámák abbahagy­ ták a telepatikus vezetést és átadták a testet. Könnyedén meglóbálta. Egy másik kőtáblán fele mélységig fúródtak a lyukak. Amikor arra a helyre ért. és lépj be a Végső Realitás­ ba. a felkavart levegő vibrálása alábbhagyott. A negyedik nap reggelén egy Ragyab jött a Halál Embereinek kolóniájáról. a vállára emelte és nagy léptekkel kiment. Négy sarkában lyu­ kak voltak a kőben. Kövesd a kije­ lölt utat. Menjél tovább. amíg sok-sok erőfeszítés után el nem éri a Buddhaságot. majd fehér ruhába csomagolta. Hagyd el az Illúziók Világát. eb­ ben a szobában csend volt. A tömjénfelhők összecsavarodtak. elszállt. Kint egy jak állt. és egy lapos kő­ tábla. átadta a csonttörőknek. és valahonnan egy jak bömbölését. talán ta­ nult földi élete leckéiből. A láma telepatikus úton továbbra is utasításokat adott. akik a te­ temeket készítik elő. mely a legnagyobb testet is megtartotta. Minden tétovázás nélkül az állat hátára hajította a fehér tö­ meget. Itt. Halál. A halál csendje. és ahogy a köldökzsinór elvágása után megszületik a csecse­ mő. Ez a „Hely" egy elha­ gyatott területen volt. A lámakolostor tetejéről egy mély hangú trombita üzenete hasított át a vidéken. és elküldtünk azokért. óriási kősziklák álltak rajta.Halott vagy. A Bardo-ban. úgy született új életre az öregember. Számodra már ebben a világ­ ban nincs semmi. Egy újabb öregember folytatja hosszú útját a Létezések Körén. Lótuszülésbe ültettük a testet. ahol össze­ zúzzák a holttestet. ahol a Lingkhor út elágazik Decsen Dzong felé. hogy addig járjon. mint az égen lebegő felhő vagy a tömjénfüst a templomban. és együtt elvonultak. bőr­ csizmák csosszanását. Másokat is hívtunk. A forma lassan. . Te a te utadon. A folyosóról az élet különféle zajait hallottuk. amely ott van. majd levált. abban oszlopok. mi a miénken. előre. A test kötelékei elszakadtak. Csak a láma telepati­ kus utasításai fodrozták a szoba csendjének burkát. a lá­ mák váltották egymást. hogy átvezesse a szellemet út­ jának első szakaszán. . a Köztes Létben vagy. lehelletnyi lett. A hullaszállító szoro­ san összegöngyölte. Halott vagy. hogy folytassák az eltá­ vozott szellem telepatikus irányítását. LÁMASÁG 205 dott.

akár az aprófát. hogy a vezéreket megelőzve érjen földet. és be­ tömködték a másik kőlap lyukaiba. csak a sok-sok csupasz csont. Nagy tapasztalatuk alapján könnyen megmond­ ták. hogy kikapja a boncoló kinyújtott kezéből. melynek látványára a keselyűk vezére súlyos szárnycsapásokkal a földre szállt.206 HARMADIK SZEM A tetemet a kőlapra tették és levetkőztették. és odaadták a többieknek. Saját érdeklődésből tanulmányozták a szerveket. a beleket felvágták és elosztották a „vezérek" kö­ zött. könyörtelenül rátámadtak. Végül levágták a fejet és felnyitották. a munkájukra büszkék. olyanok vol­ tak. és nehéz döngölőkkel finom porrá törték. Akkor feldarabolták a húst. . A hullaszállító láttán az égből azonnal lecsaptak a héják. Akkor a fejtörő fogta hosszú ké­ sét. ha egy is vakmerően megkísérelte. A májért a rangsorban követ­ kező madár jött. A keselyűk azt is megeszik! A csonttörők képzett emberek voltak. A vesét. Kezét az üregbe süllyesztve kivette a szívet. mint a szabadtéri színházban a nézők. és felvágta a testet. ott ette meg. és előrelépkedett. a másik meg valami egyéb finom falatért. Hosszú vágást ejtett. ki miben halt meg. Ekkorra a testtörő már felnyitotta a törzset. azután zsákmányra várva türelmesen üldögéltek a sziklákon. Egy madár jött a fél agyért és talán a szemért. Meglepően rövid idő alatt megették az összes szervet és a húst. A karokat és a lá­ bakat a négy oszlophoz kötözték. a kőlapon nem maradt semmi. Természetesen nem volt tényleges okuk rá. aztán visszament a sziklához. hogy megállapít­ sák a halál okát. megfogta. Ezek a madarak szigorú társadalmi rendben éltek. A kezet és a lábat levágták és feldarabolták. A csonttörők felaprították. hogy a húst csíkok­ ban hántsa le.

különösen néz ki. ami fontos vagy érdekes: . aztán: . mert ezzel szennyezték volna a folyókat. Az egyik mi­ rigyben . Ha valaki mérget vett be. a tény hamar nyilvánvaló lett. míg kiszedett egy jókora darabot.itt . hogy a madarak helyett a férgek tápláléka legyen. Nem marad más módszer számunkra. és mutatta. Vízbe sem dobhatták a tetemet. Túl nehéz dolog lenne. A tibeti két szempontból különbözik a nyugati te­ metkezési módtól: a nyugatiak eltemetik a testet és hagyják. de a hagyomány megkövetel­ te. Felvágjuk és megnézzük. amelyben a diákok kórházi tanbonctermekben egyegy hullán osztoznak. vagy megmérgezték. tiszteletre méltó láma. és senki sem tudja.Ez az asszony.XVI. ki­ nyitjuk.Vagy máskor: . amitől elzáródott. tudták. Nézd. és a test elé­ getésére a hegyeken keresztül jakháton kellene fát hozni: Indiából. mert kevés a fa. igen. Gazdasá­ gi okokból az égetés sem lehetséges. mert a szív felé áramló vér útjába akadály került. itt van. Sokkalta jobb ez a fajta kép­ zés. felhasítjuk ezt az artériát itt.Ez az ember. mint később a tökéletesen felszerelt orvosi egye­ temen. megvár­ tak vele. az élőlények ivóvizét. Büszkén mutattak mindent. hogy megbizonyosodjanak a betegségről. hogy a nyugati világban a testtel együtt eltemetik a halál okát is. Ha nem voltam éppen a közelben. A másik különbség. ahol . és egy eset különösen érdekesnek tűnt. Rettenetesen költséges lenne. És ez így ment. később se­ bészetből határozottan kiváló lettem. Szünetet tar­ tott. . mint az. és láthatod a vérrögöt.miként leírtam . Tibetben nem lehet földbe temetkezni. hogy a csonttörőknél többet tanul­ tam anatómiából. amelynek következ­ tében a „szellem elvált eszközétől". Nemsokára már elég ügyes voltam a boncolásban. Végül is több száz holttestet tanulmányoztam. tiszteletre méltó láma.Tessék. egy kemény mag van benne.lehet a hiba. az Ékességes közvetlen parancsára jöttem tanulni hozzájuk. hogy a halotti bizonyítványban tényleg a valódi . mint hogy a holttestet kitegyük a szabadba. mert sziklás a talaj és csak nagyon vékony földréteg fedi. Tudom. A főboncmester mellettem állt. LÁMASÁG 207 hogy ennyire érdeklődjenek ez iránt. Én természetesen nagyon hasznosnak találtam eme képességüket. azért halt meg.a madarak elfogyasztják a húst és a csontokat. hisz tőlük tanul­ tam.

kivéve a legmaga­ sabb rangú lámákat. Egyes amerikaiak. táncoló kontúrral a falakra vetődött a vajmécsesek és a lo­ bogó fáklyák lángjának fényében megnagyobbodott és eltorzult ár­ nyékunk. hogy valóban aranyat használunk. ahogyan csak egy mesterember foglalkozhat. egy lezárt kőajtóhoz érkeztünk. és Szera-ba utaztam. nem kényszerült rá. A szerzetesek gondosan elhe­ lyezték a tetemet. tizenöt­ húsz méterre a földfelszín alatt. és egy kevéssé használt ajtón ke­ resztül az épület alatti titkos folyosókhoz értünk. Szóval. Ez utóbbi eljárás nagyon érdekes. de be tudjuk aranyozni a testet. Azt akarom. a főépü­ leten át a templomba mentünk. hogy ott légy. A kolostorban az öreg apát szobájába kísértek. vagy bebalzsamozzák és beara­ nyozzák. és egy óra múlva a testiből a szellemi világba távozott. odabent jéghideg volt.208 HARMADIK SZEM ok szerepel-e. hogy megfigyelhesd a Szent­ séges Megörökítést. Aurája színei már alig látszottak. Hát?! Mi nem gyártottunk tömegcikkeket. Előttem két láma vitte a holttestet egy hordszékben. azt állítják. sokszor vettem részt benne. Csak aznap éjjel ült a test lótuszülésben. Lementünk. Most a Rózsasövény­ ben van. nem hiszik. hogy átvezessék a Bardo-n. Másnap pirkadatkor ünnepélyes menetben levonultunk. azon sárga stóla. Egy este meg kellett jelennem az apát előtt. Vörös köpeny volt rajtunk. akik olvasták a témáról írt feljegyzései­ met. Mivel apát volt és ta­ nult ember.Egy előző inkarnáció rövidesen elhagyja testét. amíg a lámák virrasztottak mellette. Libegő. és a szünetekben ezüstcsengő csilingelt. Tibetben minden halottat így „tesznek ki". és a szokásos három napot sem kellett kivárni. A szerzetesek mögöttünk mély hangon kántáltak. ami azután valame­ lyik templomban megtekinthető. megint csak szembe kellett néznem a nyereg okozta gyötrelemmel. de egyes dolgokkal úgy foglalkoztunk. Nem tudunk előállí­ tani egydolláros órákat. aztán három lámát és engem kivéve valamennyi- . Végül. Még mindig lótuszülésben ült. hogy miben halt meg valaki. Nálunk a testtörők megnézik és megbizonyosodnak arról. Beléptünk. majd be a titkos helyekre. Ó'ket bebalzsa­ mozzák és egy üvegfedelű koporsóba rakják. Azt mondta: . akik előző megtestesülések. ez „még egy amerikai képességeit" is meghaladná.

A test külső felületét befestették lakkal és száradni hagyták. ami kemény kéreggel vonta be. forró levegőt árasztva a balzsamozó kamra üreges falán ke­ resztül. Lassan leé­ gett. Hamarosan hallottuk a fa recsegését és ahogy terjedtek a lángok. filmszerű selyemrétegeket . sorban ki­ mentünk a folyosón kívülre. hogy a végső és tökéletes száradás bekövetkezzen. hogy az alak ne változzon. A folyosó is újra lehűlt. és ide. LÁMASÁG 209 en eltávoztak. mely tulajdonképpen kemence volt. Alattunk a szerzetesek már készülődtek a tűzrakásra. be lehetett lépni.amelyeket ekkor kentek rá később könnyen lehánthassák. Levittük egy még mélyebben lévő szobába. az égő vaj sistergését. Lenn egy egész héten át tomboltak a lán­ gok. jaktrágyát és vajmaradékokat tettek rá. Egy nap és egy éjjel nem nyúltak hozzá. edényekbe rakták. A szokásos testnyílásokon keresztül kivették a bel­ ső szerveket. A súlyos kőfalak recsegtek-ropogtak a le­ hűléstől. azokat azután alaposan lezárták. az ajtót bezárták. A hetedik nap végén nem raktak többé a tűzre. A test belsejét megmosták és megszárították. A földet különleges por fedte. A szára­ dási idő végén arra mentünk vissza. a vastag porréteg közepé­ be helyeztük a tetemet. Kiadták a parancsot a kemence begyújtására. A megszilárdult felületre egy „védőréteget" vittek. Az egész szobát megtöltöttük az egyik tibeti területről származó sóval. Három napig . hogy a lótuszülésbe merevedett holttest kemény. valamint ásványokkal és gyógyfűkeverékkel. hogy a tömést átitatva. Ismét különböző lakkokat öntöttek rá. Mikor a lakk meg­ száradt és megkeményedett. hogy a vékony. hogy a lángok és a meleg a szoba falán kívül cirkulálva egyenletesen magas hőmér­ sékletet biztosítsanak. élénk sárga fénnyel árasztották el a helyiséget. kihunytak a lángok. miközben a körvonalak megmaradtak eredeti formájukban. Mikor már jól begyulladt a tűz. Úgy építették. de ügyeltek arra. A holttestet levetkőztették és gondosan megmosdatták. majd a kolostori pe­ cséttel lepecsételték.XVI. az megkeményedjen és szilárd-tömör belsőt képezzen. Mi­ kor a szoba a padlótól a mennyezetig meg volt rakva. Végre a selyemtömést megfelelőnek találták. a testüreget kitöltötték. kitömték. és ezzel készen állt a preparálás következő szakaszára. Több száz vajmécses égett. majd egy speciális lak­ kot csurgattak bele. Újabb lakkot öntöttek be­ le.

tudásuk bizonyítékaként olyan aranyfigura maradt hátra. Más országokban az arany vagyonokat ér. azután az aranyművesekre került sor. az ember végső szellemállapotát szimbolizálja. majdnem leestem az ijedtségtől. Óvatosan felemeltük.Ez te voltál Lobszang. Mesterembe­ rek voltak. halkan jártunk. az előző inkamációdban.210 HARMADIK SZEM minden csendes volt. . ahol a vajmécsesek fényében tisztábban láthat­ tuk. mint életében. Nem használtak szerszámot. Azt gondoltuk. A tartósítás tökélete­ sen sikerült. Két napon át vakarták. morzsolták az omlós sót. hogy a szobában me­ gint normális hőmérsékletet legyen. mint életében. mint ünnepélyes bírák. és nem zsugorodott össze. a legvékonyabb és leglágyabb aranyrétegeket fek­ tették egymásra. A lepecsételéstől számított ti­ zenegyedik napon feltörték a pecsétet. Újra belakkozták a meztelen halotti tetemet. Akkor finom érintést éreztem a karomon. A szerzetes aranyozok töké­ letes pontossággal dolgoztak. mindenttudó mosollyal néz rám. A legkorábbi időkből származó személyek voltak itt sorban ültek. nyugodtan. csak a betekert test volt benne. és bevittük a másik szobába.valami furcsa erő által megigéz­ ve álltam előtte. Végül üres lett a szoba. Olyanok. még mindig lótuszülésben ült a kamra közepén. és az ajtót belökték. Mi­ kor befejezték a munkájukat. Ezek az emberek páratlan szaktudással rendelkeztek. felváltva kaparták a megkeményedett keve­ rékeket. nehogy megsértsék a testet. csak kicsit sötétebb árnyalatú volt. hogy ne zavarjuk az élő halotta­ kat. akik be tudták aranyozni a halott testet. aranytrónusra ültették. A körvonalai olyanok voltak. Csak sut­ togva beszéltünk. de Ti­ betben csak mint szent fémet értékelik: időtálló fém. . Úgy tűnt. mert meg kellett várni. A nehéz arany testet bevitték az Inkarnációk Termébe. Az egyik különösen vonzott . Las­ san dolgoztak. aki bármikor fel­ ébredhet. a legkisebb részletre is ügyeltek. mely valamennyi vonásával és ráncával pontosan úgy nézett ki. és mint az összes többit. A test alvó emberé is lehetett volna. felismered. A selyemrétegeket egyenként lehántották. akik félig csukott szemmel fi­ gyelik a mostani generáció gyarlóságait és gyengeségeit. A szer­ zetesek puszta kézzel.

Csendesen. LÁMASÁG Mesterem a következő aranyfigurához vezetett és megjegyezte: . Itt ismertem meg veze­ tőm. szintén teljes figyelem­ mel tanulmányoztam. A neki adományozott címeket. Mingyar Dondup láma történetét is: múltbeli tetteit. Tibet történelme feltárult előttem. a legnagyobb érdeklődéssel olvastam őket. az ajtó becsukódott mögöttünk. .XVI. Vagy legalábbis úgy gondoltam. mindketten megilletődve kivánszorogtunk. Itt találkoztam saját történetemmel is. Mindegyiknek volt saját írott története. A rejtekajtó mögött kilencvennyolc aranyfi­ gura ült a sziklába vájt titkos teremben. A legkorábbi történelmet később ismertették meg velem.Ez pedig én voltam. rangokat és kitünte­ téseket. jellemét és képességeit. Időnként egyedül mentem. távozásának módját. és meditálva ültem előttük. és tanulmányozhat­ tam az aranyba burkolt „szobrokat". Később gyakorta bemehettem a terembe.

Tizenhetedik fejezet A VÉGSŐ BEAVATÁS Miután .láma lesz. mint hatszáz évvel ezelőtt. Végül három hónap múltán az asztrológusok szerint megfelelő időpont közeledett. hogyan balzsamoznak.Az Ékességes parancsára apáttá fognak avatni. és országunk múltjába. Az asztrálutazásban tanul­ mányaid során messzire jutottál. Napi étrendem szörnyű ízű gyógynövényfo­ gásokkal egészült ki.különböző kolostorokban . Most még messzebbre eljutsz majd: az élet birodalmán túlra. fiam. Huszonnégy órán 213 . . s azt mondta. Én csak az Ékességes üzenetét közvetítem. Mintha az embernek sok választása lenne egy láma­ kolostorban! Még a campából és a teából is kevesebbet fogyaszt­ hattam. át kell esnem a Kis Halál szertartásán. Az Életkerék egy egész kört fordult. Rideg egyszerűség. egy nap Csakpori apátja magához hívatott. szigorú fegyelem és hosszú-hosszú órás meditációk. Három hónapon át szigorú felügyelet alatt éltem. Kérésedre a megszólításod továbbra is . az előjelek kedvezőek voltak. amíg át nem léptük a halál kapuját. . Valamivel később a szobámba bejött egy nagyon idős láma. Mint felismert inkarnációnak tehát újra ugyanaz volt a státu­ som. és vissza nem tértünk.mondta. A gondolataim csak „tiszta és szent" dolgo­ kon járhattak.Mert tudod. amikor eltávoztam a földről. hogy nincs halál. nem tudhatjuk igazán. Barátom! . Az előkészítés nehéz volt és hosszú.már vagy féltucatszor láttam.mint Mingyar Dondupnak .

Lassan nyílt. a felhal­ mozódott áram első kisülésére majdnem kiugrottam a csizmámból. kemény szikla állta utunkat. kísérőim lobogó fáklyákat vittek. nem evilági hidegséget. húzd vé­ gig a falon. A száraz levegő köpenyek súrlódásától megtelt elektromossággal. há­ rom nagyon idős. amíg olyan üres nem lettem. vajmécsesek gyúltak helyet­ tük. keskeny . megszünteti a kellemetlenséget. nyikorogva. Azokon a folyosókon jártunk. mintha lebegő szellemek lennénk. Rémületemre bizsergést és ütéseket éreztem.ösvény. Nesztelenül lépkedtünk a bőrcsizmában. Láttam. Három apát vezetett be. A folyosók és az átjárók egykor olvadt lávát szállítottak a kitörő vulkán torká­ ba. olyanná lettek. aki örömmel várta. Mély csend vett körül.Fogd a bal kezedbe. mintha új aura venne körül. A ke­ zem sugárzott. parázsló füstölőt tartott. egy titkos templomba jutottunk. Az apátok sáfránysárga brokát köpenye halk suhogó han­ got hallatott.figyel­ meztettem magam . a kortól összeaszott apát ment előttem. A fáklyákat kioltották. hogy visszatérhessen a Mennyei Mezőkre: három aggastyán. mint egy álom szétfoszló emlékei. hogy a beavatás utolsó próbatételének alávessen. aranyborítású ajtónak ütköztünk. Állott levegő. itt a Titkos Bölcsesség Temploma. melyet régi idők vulkanikus tevékenysége vájt a kemény sziklába.214 HARMADIK SZEM át böjtöltem. hatalmas. a halk hangok csak fokozták a sűrű csendet. De közeledtünkre az egész sziklatömb elmozdult. A bal kezében mindegyik vajmécsest. Erős hideget éreztem.és íme. és azt suttogta: . De a soron lévő feladatra kell összpontosítani . Előrementünk. Készen arra. és isteneknek gondolták magukat. az én kezemben nem volt semmi. a jobban vastag. és ahogy megyünk. fűszerek és füs­ tölők szaga terjengett. Akkor a rejtett lépcsőkön és folyosókon a Potala alá vezettek. a nyikorgás hangja ide-oda verődött. melyeket korábban bebaran­ goltam már. Az egyik apát rövid aranypálcát nyújtott felém. később azonban már nem éreztem fájdalmat. Néhány méterrel odább egy pillanatra meg­ álltunk. Most apró emberek lépkedtek rajta. mint egy dob.sötét. Előttünk egy újabb . talán a világ legnagyobb metafizikusai. hogy az apátok is ragyognak. így tettem. mintha egy kongó űrben lennénk. A kíséret többi tagjának alakja beleol­ vadt a sötétbe. különös. Mikor a folyosó végére értünk. . Sokat men­ tünk.

és más csillagok ragyogtak az égen. Az üreg belsejében egy fényes fekete ház állt. aranyrögök. A pislákoló fényben úgy tűnt. mert senki emberfia. mintha a föld egész súlyával ránk nehezed­ ne. néha csúszkálva mentünk előre. melyeken az embernek keresztül kell mennie az Én megtestesülése előtt. a világ szívébe hatolunk. aranyréteg. hatalmas aranyfigurá­ kat láttam. akár a csillagok a sötét éjszakai égen. mintha forogna .kiáltott a vezető apát. Odamen­ tünk. Akkor járták az országunkat. úgy csillogott az arany.Fiam! .vele pörögtek az ér­ zékeink is. némelyiket félig betemette a drágakő. ahol az apátok vaj­ mécsesének tompa fényében a sötétség még feketébbnek látszott. . egyre lej­ jebb. és beléptünk a magas. csak a be­ avatottak látták őket. egy nő. a bujaság képviselői. széles ajtón. jelekkel ellátott kőkoporsót találtunk. ördögök.XVII. tekergő ösvény volt. rejtekajtó volt. A vezető apát eltűnt. . Magasan. mint amilyeneket a tóalagút falain láttam. és azok a próbák. azon festett. sziklaüreg. Két férfi. újra sziklaréteg. nagy műgonddal kivésett. Nézd. Három mez­ telen aranyfigura feküdt előttünk. Sziklaréteg. mintha ébenből készült volna. mintha egy láthatatlan kéz gyújtaná meg őket. Még egy utolsó kanya­ rulat és mély üreg tárult a szemünk elé. mi­ kor egy-egy keményebb szemcsén visszatükröződött a mécsesek gyenge fénye. mely lefelé ment. nyomban elájulok. Keskeny. mielőtt a földünkön a hegyek képződtek. olyan óriási volt. amit láttam. Az aranybur- . mely csillogott az aranytól: telérarany. nagyon magasan felettünk. Az oldalán furcsa szimbólumok futottak végig és olyan ábrák. meredek. Ahogy a vibráló sárga fény erősödött. Bent három fekete. amikor a partjait még tenger mosta. Halványan más alakok is kirajzolódtak. Amit sötét árnynak képzeltem. Elbűvölten és félelemmel vegyes áhítattal néztem. és így tovább. Nem volt fedelük. ötméteres Életkerék. hogy a fény csak a dereká­ ig ért. úgy éreztem. Úgy éreztem.Nézd meg őket! Istenek vol­ tak réges-régen. Egy ösvényre nyílott. A levegő nehéz és fojtogató volt. Egy falhoz közeledtünk. Sántikálva. Belestem és a lélegzetem is elállt attól. botladozva. A homályból egy Buddha derengett elő. A VÉGSŐ BEAVATÁS 215 Vajmécsesek gyúltak.

Lefeküdtem. aztán az is elszállt. minden jelük pontos hűséggel kirajzoló­ dott. nehogy felébresszük őket. szemük egyenes és mélyen ülő. Hintáztam. vékony. A legidősebb apát hozzám fordulva így szólt: . mint akik alszanak. de ez teljesen más volt.de milyen különösnek tűntek a csillagok! Asztrológiai tanulmányaim során elég jól megismertem az éjszakai eget. A vajmécsesem sercegett. kifelé fordított tenyérrel ültem. Az állkapcsuk keskeny.216 HARMADIK SZEM kolaton minden vonásuk. olyan volt. és sorban el­ vonultak. az égett kanóc szagát éreztem. sokan elbuknak. egyet-egyet a három koporsónak. A végtagja­ im elzsibbadtak és jéghidegek voltak. és úgy lélegeztem. A nehéz fekete ajtó becsukódott. a magas hegyi hágók felett tündöklő hold fényé­ hez hasonlított. de csak az hagyhatja el élve ezt a helyet. Múlt az idő. A orruk hosszú. De a méretük! A nőalak fektében három méter hosszú lehe­ tett. hajlandó vagy rá? . egyenes háttal. A csend és a sötétség nyomasztó volt: csak a sír csendje ilyen. a szájuk kicsi és vékony. Néhány percig még vörösen parázslott. haldoklóm az ősrégi kriptában. A sírt fokozatosan halványkék fény árasztotta el. Ott. aki látja a múltat és ismeri a jövőt.olyanok voltak. A megterhelés na­ gyon nagy lesz. Hirtelen rántást éreztem a belsőmben. viaszmerev lett. majd kialudt. több mint száz méterre a napvilág alatt. a férfiak közül a nagyobb legalább öt méter volt. Hirtelen megmerevedett a testem.válaszoltam. Sokan meghalnak. Az az érzésem támadt. Az apátok fogtak egy-egy vajmécsest. és mintha va­ lami különös zizegést és ropogást hallottam volna. ahogy a kőlap tetején me­ ditáltam. egyedül maradtam az ősrégi halottak holttestével. Meggyújtottak négy füstölőt. Egy percre . aki kiállta a próbát.Rövidesen bea­ vatottá válsz. Kész vagy rá. A fejük nagy és a tetején kissé kúpos. egyet nekem. emelkedtem és zuhantam. mely két koporsó közt állt. hal­ doklóm. Nem halottak . Csendesen mozogtunk és halkan beszéltünk. ahogyan éveken át tanítottak.Igen . Egy kőlaphoz vezettek. mint amikor kihajtogatják a régi bőrt. keresztbe­ tett lábbal. Egyik oldalon megláttam egy koporsófedelet: a mennyek térképe volt be­ levésve . utasításukra lótuszülésbe helyezkedtem.

Beszédfoszlányokat. lük­ tetett az élettől és sugárzott az életerőtől. vajon hogyan magyaráznák a ma­ terialisták eme hatalmas alakok létezését. mint te­ tem a halotti tetemek között. A vizsgálódás lekötött. hogy valami megzavarja a gondolataimat. Valami azonban azt súgta. és az ellenkező irányban keringett. A mai emberiség kicsinyes önelégültségére gondoltam. A tudato­ mon tűzpiros fájdalom hasított keresztül. Azt érzé­ keltem: végtelen sok évvel ezelőtt történik mindez. Lassan eloszlott a köd. elhagyatottnak. Valahonnan a tenger bugását hallottam és a hullámverések alatt a kavics sistergő recsegését. de akkor hirtelen eszembe ötlött. A VÉGSŐ BEAVATÁS 217 azt képzeltem. nem vagyok egyedül többé. hogy valóban a hús-vér testem felett lebegek. mintha a szél vinne. hogy magam is „óriás" vagyok. A helyszín ismerős volt. és a kötél végén himbálódzok. fústgomolyként sod­ ródtam . úgy pihent a kőlapon. Belső látásomon széttörede­ zett képek villantak át. otthontalannak a mindenségben. Úgy tűnt. Éreztem a sós levegőt és a tengeri moszat szagát. és úgy repült. Egy közeli ligetből nevetgélő han­ gok hallatszottak. Színes fényeket láttam és ismeretlen árnyalatú villódzásokat. A föld köze­ lebb volt a naphoz. és vele nem földi nyugalom. újra a sárkányban vagyok. A napok rö­ videbbek és melegebbek voltak. kimon­ datlan gondolattöredékeket hallottam.XVII. még csak nem is hallottam a pálmafákról. Egy másik űrből jövő bolygó a . Óriások! Mindannyi­ an. Magányosnak éreztem magam. A fejem felett aranytálra emlékeztető fényességet láttam. Hirtelen tudatára ébredtem. a fejemben fog szétrobbanni. és kíváncsi voltam. végül már úgy tűnt. A tudatossággal jött a mozgás. A hang gyorsan közeledett. ami­ kor feltűnt egy vidám napbarnította csoport. Lustán a hátamra feküdtem a napsütötte parton. A testem közepéről ezüstkék zsinór lógott. A messzeségben mintha valaki megkonga­ tott volna egy mély hangú harangot. melyek egyre hangosabbak lettek. mint száraz levél a téli szélben. Hanyatt fekvő testemre néztem. Lenéztem és láttam. Fekete köd ereszkedett rám. Lassan azonban láthatóvá váltak a fi­ nom különbségek köztem és a hatalmas alakok teste között. mint ma. Gondolkodtam. Asztráltestem hány­ kolódott. sosem láttam a tengert. Nagy civilizációk keletkeztek és az emberek többet tudtak. hangok. és a pálmafákra pillantot­ tam.

Alig tudtam lábra állni. hogy nyomtatásban megjelenjenek. világméretű árvizek árasztot­ ták el. Tibet. egyes földrészek a ten­ gerek alá süllyedtek. és aznap éjjel. hogy hamarosan el kell hagynom Tibetet. a fel­ földeken hasadékok repesztették szét a felszínt. mint amilyennek képzeltem őket. amelyek az eltérő gravitációs erők hatá­ sára a föld felé tornyosultak. Három napja fekszel itt. Ettem-ittam.Jól csináltad. A három öreg apát.218 HARMADIK SZEM földnek ütközött és hatalmas ütést mért rá. furcsábbak voltak és ma is fur­ csábbak. furcsa. hogy fázom . Később tuda­ tosodott bennem. ahogy megjövendölték. és hatalmába kerített mindaz. tudtam. megszűnt tengerparti üdülőhely lenni. fiam. Támolyogtam a gyen­ geségtől és az éhségtől. fel a hideg. És éltél. és asztrális beavatásom egyes részletei túl szentek és túl személyesek ahhoz.Igen. Valamivel később a látomás elhalványodott és elsötétedett. De ez meghaladja egy könyv ter­ jedelmét.Percek múltak és halvány fény közeledett. hideg levegőre. hatalmas hegyek keletkeztek körülötte. . . Távolabb. Elmerevedtem. felkorbácsolták a vizeket. Vajmécsesek. visszatért hozzánk. a folyosókra! Elgyengültem az éhségtől. Agyamban a gondolat puhatolódzó ujjai: . Ki ebből a felejthetetlen kamrából. mikor lefeküdtem. Szelek támadtak.és a fizikai tudatom. Füstölgő lávát okádva magukból. . Kilendítette a pályájá­ ról és a föld ellenkező irányba kezdett forogni. és négyezer méter magasan a tenger fölé emelkedett. mások kiemelkedtek. ahol a letűnt világ vegetációja és faunája tovább élt. Földrengések rázták meg a világot. Elmondhatom. amit láttam és átéltem. mert egy kripta fagyos sö­ tétségében fekszem egy kőlapon. A meleg és kellemes ország.fázom. Jövünk. Fo­ kozatosan elhagyott az asztrál. Meghal­ tál. Láttad. idegen országokba kell mennem. árvizek.

és olvasni kezd­ tem anélkül. ahogy hirte­ len megállította. Most már sokkal magabiztosabb voltam. Hozzuk ki a legtöbbet a mai és a még hátralévő néhány napból.és barátom­ nak .Reggel az Ékességeshez kell mennem az Ékszer Parkba. . át az úton. hátrált. Ne­ ked is jönnöd kell. a Potala-beli esemé­ nyek önbizalmat adtak. Reggel végiglépkedtem az Ékszer Parkhoz vezető ismerős úton.Üzenetet hoztam az Ékességestől. hogy utoljára 219 . be a főkapun. Egy lovas jött vágtatva.Az ember általában nem találgatja. Kinyitottam a csomagot. Háromszor földre borult előttem. hogy előbb átadtam volna mesteremnek . ismerős csomagot. visszatérek a Mennyei Mezőkre. Tétován felénk nézett és felismerte Mingyar Dondup lámát. Köpenye bugyrából elővette az üdvözlet selyemsáljába tekert hosszú. és én. de úgy érzem. úgy adta át nekem. mit akarhat az Egyetlen és Páratlan Védelmező. Porzott a ló lába. lehet. Lobszang.Mingyar Dondup lámának. ahogyan mondtam neked. felpattant a lovára és elvágtatott. szintén hamarosan útnak indulok. . le a hegyről.Néhány nappal később a Boldogság folyója partján üldögéltem mesteremmel. Mindketten arra gondoltunk. rövidesen Kínába utazol. Lobszang Rámpa láma ré­ szére. . Mingyar Dondup láma velem jött.

az új utak időszaka mindig nehéz és nyomorúságos. ami kellemetlen. amit ők csinálnak. így szólt hozzám: . Ó. hogy a többiek láthassák.gondoltam . hama­ rabb. hogyan festek benne. a nyakam köré pedig egy vastag szalagot kötöttek. egy szót sem váltottunk. ahogy vezetőmmel felfelé kaptattunk a hegyen. hogy erre az életre születtél volna. Mégis a legnagyobb tudományt. és hitetlenséget tartalmaz . az az öltöny! Szoros csövek. mint ahogy visszatérek Tibetbe. A Potala Múzeumból hoztak nekem egy rend új nyugati öltönyt. de senki számára se könnyű. ha maradok vagy ha el­ megyek. hanem. A szülőket? Mingyar Dondup láma többet jelentett nekem. amit a Tudományok Termeiben megvizsgál­ hatnak. kínszenvedést. Az egész fölé egy rövid ruhadarab került. Öt nap! Öt nap! Azt gondoltam.Meg kell látogatnod a szüléidet. amíg a Templomba nem értünk.mint tu­ dod . mintha meg akarnának fojtani. amelyet az­ előtt választottál. csak azt.220 HARMADIK SZEM tesszük meg együtt ezt az utat. Hamarosan eltávozik ebből az életből. . félreértést. hogy nem mertem behajlítani. csak azt hiszik. Sokaknak fájdalmat okozna. a Felettes Én tudományát érintetlenül hagyják.Az elválás. Mint egyszer említettem. Bizto­ san . miért nem tudnak a nyugatiak lótuszülésben ülni: túl feszes a ruhájuk. hogy próbáljam fel. bármelyiket is válasszam. Az érzéseim valószínűleg nagyon erősen tükröződtek az arcomon is. mintha azt hordanám majd Kínában (a szerzetesruhám ott sokkal megfele­ lőbb). Hazafelé menet. mint egy levetett köpeny.megpróbáltatást. Nem azért. azon töprengtem.mindent. Elintéztem neked. Ez a te ösvényed. a barátok. az az ösvény. Lobszang! Elküldök egy hír­ nököt. mint apám és anyám. mikor országunkat megszállják. melyet viselője nem használ többé.„egy életre tönkre tesznek" ezek a csövek. Most már értettem. egye­ nes. Órákat töltöttem meditációval a Pavilonban. melyek olyan erősen szorították a lá­ bam. A te ösvényed Lobszang. Az­ tán egy fehér leplet raktak rám. mi a helyes. Öt nap! Sűrű napok. öt hét. A család. mert amikor egyedül találtam a dalai lámát. hogy öt nap múlva Kínába utazz. Az ösvény előtted . lyukak és foltok tarkítot- . Csak arannyal borított szob­ rát láthatom majd az Inkarnációk Termében. s úgy meghúzták. Az idegenek útjai különösek és érthetetlenek. olyan lesz. az ország mindent magad mögött kell hagynod.

illetve a rangom a Családi Könyvbe. * . fekete zsineggel szorosra fűz­ ték. Egyedül men­ tem. ISTEN VELED.a nyugatiak különböző dolgokat tartanak. Másnap reggel pirkadatkor indultunk. de ők a kezükön hordták: volt an­ nyi eszük. A Potala tetejéről magányos sárkány szállt az ég felé. gyalog. és azt mondták. búcsút vettem tőle. ő pedig megáldott. hogy sok a szabad idejük. Este bementem apám dolgozószobájába és beírtam a nevem. mely olyan hosszú időre otthonom­ má lett. találkozni akartak velem. mint a ráérős nyugati úriemberek. Lassan. kelletlen vágtam neki az útnak. Ekkor azonban láma és apát vol­ tam már. ilyen öltözetben senkitől sem lehet elvárni. hogy dolgozzon! A harmadik nap korábbi otthonomba látogattam. aztán egy fém végű. Vastag és nehéz „kesztyűt" húz­ tak a lábamra. most aztán úgy vagyok öltözve. kerek szélű fekete tálat nyomtak a fejembe. megnyomorítja a lábam. De a legrosszabb még hátra volt. Becses vendégként fogadtak. Nehéz szívvel váltunk el.XVIII. akik a köpenyben tárolunk mindent.használtak efféléket. Aztán vissza­ gyalogoltam a lámakolostorba.úgy mondták . Megint csak otthontalan lettem. Apám és anyám vártak. ahogyan legelőször. Mindketten tudtuk. hogy a lábukon jó tibeti bőrcsizma legyen). hosszú pillantást vessünk Lhásza szent városára. Nem véletlen. idegen helyekre utazom és újra kell tanulnom mindent. Úgy érez­ tem. Egy megfordított. hogy egy utolsó. már csak halva látha­ tom viszont. és nem tudok Kínába utazni. (A koldusok . TIBET! 221 ták. Utolsó este újra meg­ látogattam a dalai lámát. A hátralévő két nap nagyon gyorsan telt. Ahogy elértük a magas há­ gót. amelyekben . gondoltam. megfordultunk.akik időnként négykézláb mentek végig a Lingkhor úton . nem úgy mint mi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful