„Angol iskolám" egy japán fogolytábor volt. Lobszang Rámpa íródott a Fa-Juh évében. ha kiderülne. akik szintén hadifoglyok voltak. így teszek én is. és egy példányát hűtött repülőgépen az Egyesült Államokba szállították . Könyvem szerkezete és nyelve sok kíván­ nivalót hagy maga után. így tapasztalatból tudom. hogy tényleg van ilyen hal. én vagyok az egyik. mit tesz az emberrel a kínzás. néhány állításom hihetetlen. Sokat tettem a kommunizmus el­ len. Tibet a te országod. Ez a könyv azonban nem a kínzásokról szól. Szeretett hazámat . ahol igyekeztem elles­ ni a nyelvet azoktól az angol és amerikai nőbetegektől. de sosem tanultam rendszeresen angolul.ahogyan azt korábban megjövendölték kommunista hordák szállták meg. bántódás érné. 9 . Mondják. ki vagyok valójában.írta valaki egy távoli országról. Később kiderült. akik kommunista országokban élnek. igazat írtak és pontosan.tanulmányozás céljából. és barátaimat.A SZERZŐ ELŐSZAVA Tibeti vagyok. Ezért a könyvben megváltoztat­ tam a magam és barátaim nevét. K. hanem egy békeszerető országról. Voltam kommunisták és japánok kezeiben. melyet régóta félreértenek. megkövesedett" halat. írni „próbálgató módszerrel" tanultam. akik láttak „élő. Azokat is. Nekik sem hittek. és hamis szín­ ben tüntetnek fel. „Az emberek teknőcön lovagolnak a tengerben" . Végül bebizonyosodott. a vi­ lág más tájain nem ismerik. Kinevették. Kevés tibeti jutott el ebbe az idegen nyugati világba.

s most. az egyik kelet-tibeti tartományból származott.így hívták . hozzá illő széles termettel. mint egy négyéves fiúcska nevelője és lovaglómestere. Egész életében szigorú és kemény ember volt. de a hatalmas válltömés még nagyobbnak mutatta. Öreg Cu kíméletlen és félelmetes mesternek bizonyult.más járt az eszében. . Közelebb a Kígyó Templom tavának kék vize fodrozódott. Nakkimnak . Kelet-Tibetnek van 11 . hogy megüljem az igencsak ódzkodó pónilovat.bömm. Kham-ból. a szerzetes-ze­ nészek gyakoroltak a tömegtől távol a mezőn. Messzebb.Ajjaj! Négyéves és nem tud megmaradni a lovon! Sosem lesz belőled férfi. Az a komoly feladat várt rám. bömm -. a köves út mentén kiabálás és kiáltozás hallatszott. Meg akart szabadulni lovasától. pásztorok nógatták a lassú mozgású jakokat. hogy szabadon legelésszen. őt is testalkata és ereje miatt választották ki. majd köpött egyet a porba. vízimadarak jártak arra.Ezzel az öreg Cu na­ gyot húzott a póni hátsó fertályára és a szerencsétlen lovasra. A közelben réztrombiták megrázóan mély hangja zúgott. éppen kifelé hajtották őket Lhászából. s akárcsak más társát.Első fejezet A GYEREKKOR . A Potala arany háztetői és kupolái ragyogtak a szikrázó napsü­ tésben. De nem volt időm az ilyen köznapi és banális dolgokra. hemperegjen és a levegőben rugdalóddzon. Mit szól majd nemes apád? . gyakran elvesztette a türelmét. Majdnem két méter magas volt.

akiket felbátorított a brit invázió sikere. Távollétének egész ideje alatt. Apám a tibeti kormány egyik vezető embere volt.Tibet első tíz családja közé tartozott.) Apa termetes férfi volt. A legtöbb tibetinek fekete haja és sötétbarna szeme van. köz­ tük apámra hagyta. befeketítették az arcukat. a barátságot úgy lehet legkönnyebben fenntartani. hogy vadabbnak látsszanak.miután Pekingben is járt . 1909-ben . így szüleimnek jelentős befolyása volt országunk ügyeire. 1910-ben a kínaiak. megostromolták a várost. Távollétében a kormányzást a kabinet tagjaira. Apát nem sokat láttuk. (Később részletesebben írok majd a kormányzati formáról. A britek 1904-ben Younghusband ezredes veze­ tésével megszállták Tibetet és rengeteg kárt okoztak. nem tudott sokat gyalogolni. Erejével volt mit dicsekedni. szürke szemével kivételesnek számított. a kínai forradalom idején a kínai csapatokat kivonták Lhászából. Sokan a két métert is meghaladták. belőlük lettek a láma­ kolostorok rendőrszerzetesei. Fiatalkorában fel tudott emelni egy pónit a földről. vaskos és majdnem száznyolcvan centiméter magas. 1911-ben. és alig akadtak. melynek nem értettük az okát. ezúttal Indiába. A britek 1904-ben megszálltak bennünket. előzőleg azonban szörnyű bűntetteket követtek el népünkkel szemben. ahol a férfiak általában magasak és erősek. A dalai láma ismét visszavonult. most meg egy hercegecske szárazdaj­ kája! Nagyon megrokkant. Hosszú botjukat habozás nélkül használatba vették. Nyilván azt hitték. a legnehezebb napokban apámra és a kabinet töb- . Gyakran hirtelen haragra gerjedt.a dalai láma visszatért Lhászába. 1912-ben a dalai láma újra hazatért Lhászába. ha egy szerencsétlen gonosztevőre akadtak.12 HARMADIK SZEM egy része. akik hozzá ha­ sonlóan megbirkóztak Kham tartomány embereivel és győztesen kerültek ki a küzdelemből. Akkoriban nehéz idők jártak Tibetre. így állan­ dóan lóháton járt. Apa gesztenyebarna hajával. ha lerom­ bolják az épületeinket és legyilkolják az embereket. Cu rendőrszerzetes volt. hogy nagyobb­ nak. és a dalai láma Mongóliá­ ba menekült. Kitömték a vállukat. Cu egyike volt a védőknek: a harcok során szétlőtték a bal csípőjét. Ó'ket összeszedték. Családja úgyszintén az anyámé is .

Nakkim. a vágtát pedig csak az edzésen gya­ korolják. okos. Otthonom Lhászában volt. Anya gyakran mondogatta. mely . A tibeti nemesemberek nap mint nap. hogy a kommunisták megérkeztek Tibetbe. A tibetiek sosem lovagolnak ügetésben. Bölcseink régóta tudták. Én meg négyéves koromban alig tud­ tam megmaradni a lovon! A pónim.I. hogy amint az idegenek beteszik a lábukat. Nem vágytunk a külvilági „hala­ dásra". Általá­ ban a poroszkálás is megteszi. a pónik kicsik és a lovasok nevetségesen néznek ki egy ügető pónilovon. várat­ lan mozdulattal felemelte a fejét. hogy . hogy mielőtt földet értem volna. én különö­ sen dühítem. Ránk. mint annak előtte. és Cu szűkkeblűén osztogatott kegyeire bíztak. hogy a bölcseknek igazuk volt. és apai szeretetet sosem kaptunk tőle. Döbbenetesen sokféle módot ismert arra. annak a körútnak a mentén. aztán hirtelen megtorpant és lehajtotta a fejét. Tibet­ ben a felsőbb osztály fiúgyermekeit már akkor lovagolni tanítják. majd nyíllal és nyílvesszővel. bozontos sörényű. úgy. Lingkhor egyik felkapott negyedé­ ben. gyerekekre végképp nem maradt ideje.apa szavaival . Ahogy tehetetlenül csúsztam előre a nyakán át a fején. Állni tudnak a vágtató ló keskeny fanyergén. és minden utat gyalo­ gosan vagy lóháton kell megtenni. A GYEREKKOR 13 bi tagjára hárult Tibet kormányzásának teljes felelőssége. hogy apa kedve-kedélye sosem lett már olyan. Egyik kedvenc trükkje az volt.„megneveljen vagy betörjön". Most. hogy a nyugat Tibet gazdagsága után sóvárog. Cu személyes sértésnek vette. és azt is. hogy nyeregből nyeregre ugranak. csak arra. Tibetben teokrácia uralkodott. hogy bizonytalan lovasát ledobja. hogy szaladt egy keveset. a Hegycsúcs árnyékában. Időnként a mesterlovasok alakzatot alkotva száguldanak át a síkságokon. lovat cserélnek úgy. Akkor odaállt mellém és önelégülten nézett rám. órákon keresztül gyakorolják a lovaglást. bebizonyosodott. hogy rosszul lovagolok. amikor még alig tudnak járni. a bé­ kességnek vége. A lovasmesterség nagyon fontos egy olyan országban. Úgy tűnt. ahol nincs kocsiforgalom. keskeny pofával. egy óriásit szaltóztam. hosszú farkú jószág volt. hogy meditálhassunk és legyőzzük a test korláta­ it. mozgó célra lőnek előbb puskával.

hogy az ember a sípcsontja épségét kockáztatta. kik vagyunk -. és aki megfeledkezett erről. hosszú időre építették. sok házon a lapos tetőre könnyen szétszerelhető faszerkezetet emelnek tizenegy hónapra. Éppen e fölött a bejárat fölött volt az intéző irodája. Kemény fagerendáit a kínai megszállók nem tudták betörni. mint páriákra. aki bejött a házba. mi pedig fent. A nehéz bejárati kapu. A póznák ugyanis nagyon csúszósak voltak a rájuk kenődött jakvajtól. Gyakran megláncolt elítéltek jöttek. az abla­ kához járultak a Ihászai koldusok eleségért. könnyen lezuhant a földre.és bocsátotta el . A mi házunkat kőből. Szerencsések voltunk.a sze­ mélyzetet. és az elítéltek az utcákon kóborolva élelmet kol­ dultak. vagy valahogy így. amelyet csak úgy lehetett használni. az idő­ től megfeketedett. mert nálunk a földszintről lépcsősor vezetett az emeletre. a házunkat részben szétlőtték és az épület belső fala romba dőlt. akik sze­ rencsétlenül jártak. így nem épít­ het magasabb épületet. mert a ház nem nézett a körútra. Három ilyen útgyűra van. Mikor nap­ nyugtakor megszólaltak a trombiták a kolostorokban. Ó alkalmazta . a legtöbb tibeti házban létra volt. . ellenőrizte a háztartás gazdaságosságát. a külsőt. Tudtuk. mert Tibetben ke­ vés börtön volt.14 HARMADIK SZEM körbeveszi az egész várost. vagy eltávozott. Mindenkit látott. Az állatok a földszinten éltek. a miénk is kétszintes volt az utcai ol­ dalon. így belátással bántunk azokkal. és így a körmenetek alkalmával nem nézhettünk el a dalai láma feje felett. Valamennyi főnemes gondoskodott környéke sze­ gényeiről. 1910-ben. Senkinek sem szabad lenézni a dalai lámára. Tibetben az elítélteket nem vetik meg és nem úgy tekintenek rájuk. . Erre nem lehetett panasz. Minthogy a korlátozás tulajdonképpen csak évente egy körmenetre vonatkozik. Lingkhort főként zarándokok használják. hogy az éjszaka sötét­ jét átvészeljék. Négyszög alakja volt. és nagy belső udvara. helyettük tehát a falat döntötték le. leg­ többünket elítélhetnének. a parasztok­ nál fogazott pózna. a kínai megszállás alatt. ide. Apa négy emeletesként építtette újjá. mely a középső udvarra vezetett. Születésem idején. mint valamennyi ház Lhászában.ha felfednék.

én négy. Apa valóban szigorú ember volt. akik naponta imádkoztak. afféle házi „papok" voltak.LA GYEREKKOR 15 Az intézőtől jobbra lévő szobákban két szerzetes lakott. A faragott oltár előtt állandóan égtek a jakvaj mécsesek. A tibetiek na­ gyon törvénytisztelőek. Nálunk az a szokás. Tőlünk balra egy kis szentély volt. Amikor meghalt. Az órák hosszúak és változatosak voltak. ez a négyszögnek az úttól messze eső oldalán épült. helyükre mások jöttek. annál . Jaszo hatéves volt. nálunk ízle­ tes az étel. és vissza­ tért a Sok Templom Földjére. alkalmatlan a kemény nevelésre. A fontosabb események előtt tanácsot kértek tőlük és meg­ kérték őket. Hétéves kora előtt eltávozott. hogy az istenek jó­ váhagyják tetteinket. hogy minél magasabb rangú egy fiú. Még ma is emlékszem. hogy nálunk kettő le­ gyen. Paldzsör nem sokáig lakozott a testében. és mint egyházi herceg gondoskodott arról. jobbra meg egy tanterem. ő ellenőrizte. inni kívánnának. Jaszodhara és én az épület új szárnyában laktunk. A szer­ zeteseket jól táplálták. Háromévente visszatértek a lámakolostorba. amikor érte jöttek. Házunk minden szárnyában volt egy kis templom. ugyanazt ették. Négyéves voltam és igen gyenge lovas. de a mi helyzetünk megkívánta. Mi. ott tanultak a szolgák gyerekei is. hogy a háztar­ tást megfelelően és a törvények szerint vezetik-e. apának pedig példát kellett mutatnia a tör­ vények betartásában. hogy fia hozzászokjon a kemény fegyelemhez. Ott feküdt üres porhüvelye. hogy feldarabolják és a szokások szerint a dögevő madarakkal megetessék. A hét. és a halál emberei elvitték. ezért taníttatásom komolyabbra for­ dult. a nővérem. imádkozzanak az istenek kegyéért. A szentelt­ víztartóknak mindig ragyogni kellett. amit a család. Gyenge fiúcska volt. és neveltetése mások szá­ mára is példaként szolgáljon. arra az esetre. Paldzsör. és elmondhassák az isteneknek. hogy jobban tudjanak imádkozni. melynek mindkettőnket alávetettek. Most én lettem az örökös. szenteltvízzel telt tálat naponta többször kitisztították és újratöltötték. A kevésbé előkelő nemeseknél csak egy szerzetes élt. ha az istenek betérnének hozzánk és megszomjazván. gyerekek: a bátyám. Az intézőtől balra a jogász lakott.

Egyenruhát hordtak. A lovászok még látni sem bírták. Ebben a rendszerben a gyengék elpusztultak. de akik élve marad­ tak. később is majdnem mindent túléltek. és most nem tudta elviselni. gyermek. A magasabb osztályokhoz tartozó fiúnak. és ahogy apám megjelent. akik azt gondolták. ha kihajo­ lok a raktárablakon. A hatodikat valami hátrafelé húz­ ta. hogy megtapasztalja a nehézségeket. és Cu mindig körülöttük nyüzsgött.Szóval. hat fegyveres kísér­ te. óvato­ san áthúztam egy kötelet kemény bőrszíján. te sem tudsz megma­ radni a lovon. Elég kemény életünk volt. szeressük tehát és figyeljünk rá. A nemesemberek között voltak már ugyan néhányan. A tibetiek szerint nem bölcs dolog világosban el­ aludni. Ez volt az ország hivatalos álláspontja is. Az istállók mellett lakott. mert a démonok esetleg megjelennek és elragadják az em- . Az öve elszakadt. odalovagoltak hozzá.16 HARMADIK SZEM zordabb nevelést kap. mert fontoskodott és beavat­ kozott a munkájukba. és a lova­ sok hozzásiettek. Mármint öten. a huszonnégy órából tizennyolcat ébren töltöttünk. apa ott tartotta húsz lovát. csakhogy apám nem tartozott közéjük. és te­ kintettel legyen másokra. Amikor apa kilovagolt. Valamilyen oknál fogva ez a hat lovas mindig a falnál várt. ha felnő. Néuk. hogy a gyerekek életén könnyíteni kellene.vagy ifjúkorban legyünk hát vele könyörtelenek. nagyon közel a fő­ kapuhoz. minden gazdagság és kényelem megadatik. Egy nap nem volt dol­ gom. hogy lelepleztek volna. hogy biztos ami biztos. Rájöttem. a felszerelésük teljesen rendben legyen. ö a következő­ képp gondolkodott: a szegény gyereknek felnőttkorában nincs re­ ménye a kényelemre. Összehurkoltam a kö­ tél két végét és belülről egy kampóra akasztottam. a pónikat és az igavonó állatokat. le a lóról. Megjelent apám. Később nagy örömömre szolgált. Azt kiabálta. A nyüzsgésben és a beszélgetésben nem vettek észre. Cu a földszinten lakott az egyik szobában. hogy távol. hogy gúnyolódhattam vele: . Évekig mint rendőrszerzetes sokféle emberrel találko­ zott. elérem egyikőjüket. és miközben az egyik kísérő a felszerelését babrálta. amíg fiatal. hogy démonok markában van. mindettől elvonultan éljen. én a zűrzavarban visszahúztam a kötelet és elinaltam anélkül.

összesen körülbelül hatvanan voltunk. még a haldoklókra is vigyáz­ nak. hogy a határmezs­ gyén át megleljék a helyes utat a másvilágba. Az iskolában nyelveket is tanultunk: tibetit és kínait. A tanterem elég nagy volt. az asztal vagy egy hosszú pad előtt. Előkelő emberek lovát ez utóbbi nyelven kellett megszólítani! Zsarnoki természetű macskánkat például. a tiszteleti (honorifikus). a földön ültünk keresztbe tett lábbal. aki valamilyen titokza­ tos ügyben az udvaron kódorgott. hogy amíg csak lehet. nehogy a démon megszállja őket. tudatuknál legyenek. méltóztatnál idejönni és meginni ezt a hozzád méltatlan tejet? Mindegy volt. A csecsemőket is felébresztik álmukból. . a tiszteletre méltó Cic-cic sosem jött. az arisztokraták nyelvét pe­ dig. Régebben ebédlőnek használták és a hozzánk látogató szerzetesek étkeztek benne. ha a szolgákkal vagy a nálunk alacsonyabb rangúakkal. mely úgy negyvenöt centiméter . Mi. ezért szerzetest hívnak hozzájuk. hogyan szólítja. de mikor az új épüle­ tek elkészültek. a tiszteletit. A tibeti két külön nyelvből áll. A köznyelvet akkor használtuk. a helyiségből tanterem lett.vagy velünk egyenrangúakkal beszéltünk. így hívta az egyik szolga: . A betegeket szintén ébren tartják.és a köznyelv­ ből. ha magasabb . Senki sem kivétel.I. amíg be nem végezte a dolgát.Tisz­ teletreméltó Cic-cic. A GYEREKKOR 17 bért. gyerekek.

A Culán sokféle kréta volt. harminc-negyven centiméter hosszú palatáblára írtunk. örültünk nekik.18 HARMADIK SZEM magas lehetett. A számtan miatt sokat bosszankodtam. Ha a fametszés* következett. gyere­ kek. De akárhogy is volt. végre magamra találtam. Indiából hozták. újra elismételtette őket. Ha 753 szerzetes közül mindegyik 52 csésze campát iszik naponta. Tibet­ ben a papírt házilag készítik. Tibetben metszett falapokról nyomtatnak.A Törvény keményen bánik a gazdagokkal. * A fametszést vésésnek szokták nevezni. sárga. mivel ugyancsak drága volt. és elég ügyesen csináltam.) . hogy az ilyen példákat megoldja. Háttal voltunk a tanárnak. a kész nyomtatólapot pedig fadúcnak.Segíts szomszédaidnak! . mekkora tartály szükséges. Jaszo nővérem a lágyabb. majd mielőtt eljöt­ tünk az iskolából. mikor fi­ gyel bennünket. a fát sem pazarolhattuk. felmondatta velünk a Törvényeket. zsírkőszerű anyaggal dolgoztunk helyette. lilás árnyalatot kedvelte. ezért a fametszést nagy dolognak tartják. vékony.A jót jóval viszonozd! . mert a tibeti túl kemény és göcsörtös. Puha. Amint beléptünk a tanterembe. Én azonban ehhez nem voltam elég okos. Én a pirosas krétákat kerestem. (A szaklektor megjegyzése. kék és zöld. amelyet a tengerszint felett 3600-3700 méternyire emelkedő Culahegyen gyűjtöttünk. így túl drága ahhoz. A következőképpen szóltak: . a „ceruzánk" pedig kemény kréta volt. sosem láttuk. ezt éles késsel könnyen lehetett vágni.Olvasd és értsd meg a Szent Iratokat! . hogy a készlet egy hétre elegendő legyen? Jaszo nővéremnek gondolkodnia se kellett. és minden csésze öt­ nyolcad pint. hogy megértésre és méltányosságra tanítsa őket. Ettől állandóan szorgalmasan dolgoztunk.Szelíd emberrel ne harcolj! . azt hiszem. hogy gyerekekre pazarolják. a puha mészkőben lévő fémes érctől kapták színüket. Helyette nagy. Mi. Időnként romlott jaksajtot használtunk! Tanárunk egy dologról sosem felejtkezett el. pi­ ros. Nagyon szerettem.

és azt a célt szolgálta. A GYEREKKOR 19 . aki használtam a lábamat. (Nyáron délben például 29 fok meleg van. hogy a többiek olyan sokat lovagoltak. hogy jó fát adjon. A jó fa ritka volt és becses. de éjszakára mínusz 4-5 fokra lehűl a levegő. majd a gólyalábon állva megverekedtünk egymással: aki leesett. és az izmokat is erősítette. és olyat. A szolgák elrejtőztek.I. rendszerint az intézőt. sorra a vízbe pottyantak. azokba tollakat szúrtak. tényleg ment az ugrás.Ne légy adósa senkinek! Hogy mindig szem előtt legyenek. amitől a célpont föl-le ugrált. megvártuk hát a megfelelő al­ kalmat. és megelégedéssel szemléltem. hogy nem volt erő a lábukban. és egy hosszú kötelet rángattak. nem kellett a lóval bajlódni. Télen sokszor még ennél is nagyobb a hideg. A lányok és a fiatalasszonyok tollaslabdáztak. Az íjat indiai tiszafából.láb­ tartónak. mikor a társaim. merre. nem tudtuk kiszámítani. Az élet azonban nemcsak tanulásból állt. ha már elértük a kellő sebességünket és lendületet. de nekem. Egy kis fadarab felső peremére lyukakat fúrtak. hogy megedződjünk. a Törvényeket táblákra vés­ ték. sosem lőttünk élő célpontra. hogy a legjobb pillanatban kérhessük. ami nem göbös. akik megpróbáltak utánam ugrani. és nem volt mindig komor. Ez volt a . hogy vegyünk egy párat. a falakra rögzítették. szélsőséges hőmérsékleti viszonyok közt is életben maradjunk. nem szaladhattunk le a legkö­ zelebbi boltba. Nagyon szerettünk gólyalábon járni. pont a megfelelő erezettel. bár a játék is keményen folyt. Aztán ék alakú fadarabokat kellett szereznünk . aztán.) Az íjászat jó mulatságnak számított. Óriásnak öltöztünk. az lett a vesztes.A Törvény jóságos a szegényekkel. meg kellett győzni a bolt tulajdonosát. így jutottam át a folyókon. A távolugrás más dolog volt. én sosem tudtam ilyen soká a nyeregben marad­ ni. Azt mondogattam. A gólyaláb otthon készült. a rúd se­ gítségével ugrottunk egyet. Mint buddhisták. a táblákat pedig körbe. az íjpuskát tibeti fából készítettük. Ke­ zünkben egy több mint négy és fél méteres rúddal nekifutottunk. hogy a tibeti. Minden rábeszélőerőnkre szükség volt. . Legtöbben a galoppozó póni nyergén állva is eltalálták. hogy érzékeltesse velük a könyörületességet.

20

HARMADIK SZEM

„labda", amelyet lábbal tartottak a levegőben. A lányok olyan ma­ gasra emelték a szoknyájukat, hogy rúgni tudjanak. Csak a lábukat használhatták, ha kézzel a labdához értek, kiestek a játékból. A jobbaknak sokszor tíz percig is sikerült újra és újra felrúgni a faszerkentyűt, mielőtt elvétették volna. A legnagyobb érdeklődés Tibetben, de legalábbis Ü-ben, - ab­ ban a tartományban, ahol Lhásza is feküdt -, a sárkányeregetést övezte - nemzeti sportnak is nevezhetnénk. Csak időnként, bizo­ nyos évszakokban engedhettük meg magunknak ezt a mulatságot. Régebben úgy vélték, ha sárkányokat reptetnek a hegyekben, pata­ kokban ömlik az eső, mert az Esőistenek megharagszanak, ezért csak ősszel, a száraz évszakban lehetett sárkányt eregetni. Az év egyes időszakaiban a férfiak nem kiáltoznak a hegyekben, mert az India felől érkező, párával túltelített felhők a hangvisszaverődéstől túl gyorsan szabadulnak meg a terhüktől, s nem ott, ahol kellene. Szóval, az ősz első napján a Potala tetejéről föleresztettek egy nagy sárkányt. Perceken belül különböző méretű és formájú sárká­ nyok lepték el Lhásza egét, amelyek ugrándoztak-tekergőztek az erős szélben. Lárma verte fel a várost. Imádtam a sárkányröptetést, és adtam arra, hogy az én sárká­ nyom az elsők között emelkedjen az égbe. A sárkányt mindenki maga készítette bambuszból. Legtöbbször finom selyem fedte. Könnyen lehetett jó anyagot szerezni hozzá, hiszen a ház számára becsületbeli kötelesség volt, hogy a sárkány kiváló legyen. A do­ bozformát vad sárkányfejjel díszítettük, szárnyat és farkat illesz­ tettünk rá. Viaskodtunk egymással, megpróbáltuk lehozni ellenfeleink sár­ kányát. Abban a reményben, hogy sikerül elvágni a köteleiket és elfogni lehulló sárkányaikat, a magunk zsinegére törött üvegszi­ lánkokat ragasztottunk, és egy részét bekentük enyvvel. Időnként éjjel kilopództunk, hogy felengedjünk egy sárkányt, a testbe és a fejbe kicsi jakvaj mécsest tettünk. A szem vörösen vilá­ gított, a törzs különböző színekben játszott a mélysötét éjszakai égen. Különösképp akkor élveztük ezt a szórakozást, mikor a nagy jakkaravánokat vártuk Lhodzong-ból. Gyermeki naivitással azt hittük, hogy a távoli helyek tudatlan népe mit sem tud az ilyen „modern" találmányokról, s elhatároztuk, félholtra ijesztjük őket.

I. A GYEREKKOR

21

Egyik módszerünk az volt, hogy három különféle kagylót tettünk a sárkányba, s ezek a széltől különös sivító hangot hallat­ tak, amelyek az éjszakában rikoltó, tűzokádó sárkányokhoz hason­ lítottak. Azt reméltük, ez üdvös hatással lesz ajakhajcsárokra, akik a magasban ugrándozó sárkány láttán rémülten fekszenek tábori ágyneműjükben. Erre a gondolatra kellemes borzongás futott vé­ gig a hátunkon. Még nem is sejtettem, hogy később, sárkányrepülő koromban, milyen nagy hasznát veszem majd e gyerekkori sárkányeregetésnek. Akkoriban egyszerűen játék volt csak, bár izgalmas és időn­ ként elég veszélyes játék: óriási, elálló szárnyú sárkányt építet­ tünk, megvolt két és fél négyzetméter is. Egy szakadék mellett, ahol különösen erős volt a légáramlás, a földre fektettük, kötelét a derekunk köré hurkoltuk, aztán amilyen gyorsan csak tudtunk, vágtázni kezdtünk a pónival. A sárkány hirtelen felemelkedett, majd felszállt, egyre magasabbra az égen, amíg csak bekerült a fel­ szálló légáramba, akkor rántott egyet, és felemelkedtünk a lóról: körülbelül három méter magasan repültünk, majd lassan himbálódzva ereszkedtünk le a földre. Néhány szerencsétlen flótás majd­ nem kettészakadt, ha elfelejtette kivenni lábát a kengyelből, de én, aki rossz lovas voltam, mindig időben leestem a lóról, és a felszál­ lás nagyon jó érzéssel töltött el. Bolondultam a kalandért, és rájöt­ tem, hogy ha az emelkedés pillanatában gyorsan meghúzom a zsi­ neget, magasabbra szállok, egypár ügyes rántással pedig másod­ percekkel meghosszabbíthatom a repülés idejét. Egy alkalommal nagyon lelkesen ráncigáltam a zsinórt, a szél is segített, és egy parasztház lapos tetején landoltam, ahol a téli tü­ zelőt tárolták. A tibeti parasztok lapos tetejű házakban laknak, a tetőn van egy kis párkány. Ebben tartják a száradó jakürüléket, amit azután tüze­ lőnek használnak. A ház, amelyre pottyantam, nem kőből épült, mint a legtöbb ház Tibetben, hanem vályogtéglából. Kéménye sem volt, tetőnyílás vezette el alulról a füstöt. Esésemmel felkavartam az ürüléket, és ahogy a kötél keresztülvonszolt a tetőn, a trágya jó része a lyukon át a lakókra hullott.

22

HARMADIK SZEM Minden voltam, csak kedves vendég nem. Megjelenésemet -

én is a nyíláson keresztül értem földet - dühkitörés fogadta, és mi­ után a házigazda elporolt, apámhoz hurcolt újabb kezelésre. Aznap éjjel hason aludtam. A következő nap azután egy cseppet sem üdvös munkára fog­ tak, végig kellett járnom az istállókat és összeszedni a jakürüléket, azt elvinni a gazda házához, és felhordani a tetőre. Nehéz munka volt, még hatéves sem voltam. De rajtam kívül mindenki elégedett volt, a többi fiú jót nevetett, a gazdának kétszer annyi fűtőanyaga volt, mint korábban, és apa megmutathatta milyen szigorú és igaz­ ságos. Hát nekem mi jutott? A következő éjjelen is a hasamon fe­ küdtem, de nem a lovaglástól! Azt lehetne gondolni, hogy Tibetben a gyerekekkel túl kímélet­ lenül bántak. De hát a gyengék számára sehol sem volt hely. Lhásza a tengerszint felett 3600 méterre fekszik, a hőmérsékletin­ gadozás igen nagy. Más területek még magasabban helyezkednek el, ahol az időjárás még zordabb. A gyengék könnyen veszélybe sodorhatják a többieket. A nevelés emiatt volt szigorú, nem pedig kegyetlenségből. A hegyi lakók az újszülötteket a folyóba mártják, hogy lássák, elég erősek-e az életre. Úgy 5200 méter körüli magasságban elég gyakran láttam kisebb meneteket, amelyek a folyóhoz közeledtek, majd megálltak a parton. A nagymama megfogta a kicsit, a család - az anya, az apa, és a szűkebb rokonság - körégyűlt. A csecsemőt levetkőztették, a nagymama előrehajolt és bemártotta a hideg víz­ be, csak a feje és a szája maradt kint. A fagyos hidegben a kisbaba előbb lila lett, aztán kék, végül tiltakozásul sírni kezdett. Halottnak látszott, de a nagymama, akinek nagy gyakorlata volt, kivette a vízből, megszárítgatta és felöltöztette. Ha aztán a kicsi élve ma­ radt, azt mondták, az isteni gondviselés vette kegyeibe, ha meg­ halt, sok földi szenvedéstől menekült meg. És valóban egy ilyen zord, fagyos országban ez a legkegyesebb módszer, még mindig sokkal jobb, ha egypár újszülött meghal, mintha később gyógyít­ hatatlan beteg lenne: Tibetben nagyon gyér az orvosi ellátás. Bátyám halálával tanulmányaim szükségképpen elmélyültebbé váltak, mert hétéves koromban hozzá kellett látnom ahhoz, amit az asztrológusok ajánlottak. Tibetben mindenről a csillagjósok dönte-

LA GYEREKKOR

23

nek, ajakvásárlástól kezdve az ember életpályájáig. Közeledett az idő, éppen a hetedik születésnapom előtt, mikor anyám nagy ün­ nepséget rendezett, amelyre meghívta az előkelőségeket és más magas rangú személyeket, hogy meghallgassák, miként szól a jós­ lat. Anyám kerek arcával és fekete hajával határozottan kövérkés asszony volt. A tibeti nők egy fakeretfélét hordanak a fejükön, efe­ lett úgy szedik redőbe a hajukat, hogy a lehető legékesebb legyen. A kereteket nagy műgonddal készítik, gyakran karmazsinvörös lakkal vonják be őket, és kirakják féldrágakövekkel és j a d e - meg korállberakással díszítik őket. Az erősen beolajozott hajjal lenyű­ gözően néznek ki. Tibetben a nők vidám színekben járnak, sok a vörös, a zöld és a sárga. Legtöbben egyszínű kötényt viselnek, amelyet élénk, elütő, de az alapszínnel összhangban lévő vízszintes csíkok tarkítanak. Bal fülükben fülbevaló lóg, ennek mérete viselőjének rangjától függ, anyám az egyik legelőkelőbb családhoz tartozott, így fülbe­ valója tizenöt centinél is hosszabb volt. Úgy gondoltuk, a nőknek a férfiakkal tökéletesen egyenlő jo­ gokkal kell rendelkezniük, de a háztartás vezetésében anya to­ vábbment, vitathatatlanul ő parancsolt. Egyeduralkodó volt, aki tudja, mit akar, és azt mindig el is éri. Az ünnepséget megelőző izgatott sürgés-forgásban igazán ele­ mében volt. Szervezkedett, parancsokat osztogatott, kigondolta, hogyan lehetne túltenni a szomszédokon. Anyám jeleskedett mind­ ebben. Korábban sokat utazott apámmal, jártak Indiában, Peking­ ben és Sanghajban, így bővelkedett idegen ötletekben. Miután eldőlt, mikor lesz az ünnepség, a szerzetesek vastag, házilag készült papírra (melyet csak a legfontosabb események al­ kalmával használtak) gondosan megírták a meghívókat. Minden meghívó körülbelül 30 cm széles és 60 cm hosszú volt, apa pecsét­ jével ellátva. De minthogy anya szintén az első tíz legrangosabb család egyikéből származott, kettejük közös pecsétjével együtt az övét is rányomták a meghívókra, amelyekre így összesen három pecsét került. Végül is mindez nagyon impozáns volt. Engem ret­ tenetesen rémített a gondolat, hogy az egész hűhó csupán miattam

sokszor teljesen különböző üzenetet visznek. Mivel egy időben indultak. aztán nagy csörömpöléssel mindenki letette a csup­ rot. az udvaron pokoli lárma és zűrzavar uralkodott. a lovak nyerítettek. A falakat le­ tisztították és újra festették. abba helyezték a meghívót. Az ünnepség pompája nagy tiszteletet ébreszt szüleim iránt mondták -. de számomra ez semmit sem jelentett és nem oldotta fel a szorongásomat. és a csapat vad kiál­ tozással elvágtatott. A nagyobb termekben lévő faragott faol- . Réges-régen útonálló banditák tartóztatták fel a hírnököket. amellyekkel gyakran csapdába csalták a banditákat. akiket külön erre az alkalomra fogadtak fel. mint akik megvesztek.24 HARMADIK SZEM van. Az írásos és szóbeli üzenet kettősségében a múlt él to­ vább. a botot a családi címer koronázta. mert a súlyos kapuk dübörögve kinyíltak. Még egy utolsó korty a tibeti sörből. A házban mindenütt nyüzsgés és felfordulás volt. nem jöttem rá. kis imazászlók díszítették. a padlót felcsiszolták és felkefélték. egy írottat és egy szóbelit. ame­ lyek színesen lobogtak a szélben. Még manapság is előfordul. Mindegyik hírnök villás botot tartott a kezében. de mindig a szóbeli változatot tartották hitelesnek. A szolgák rekedtre kiabálták magukat. veszélyes volt járni rajta. és a hatalmas fekete szelindekek úgy ugattak. hogy a társadalmi esemény fontosabb nálam. hogy az üzenetek eltérnek egy­ mástól. Szokássá lett félre­ vezető üzeneteket írni. majd az írásos üzenet alapján megtá­ madták például a védtelen házat vagy menetet. Tibetben a küldöncök két. A meghívókat gyönyörű telivéreken lovasküldöncök vitték szerteszét.

A félig bimbósakat leszedik. az étel majdnem korlátlan ideig tárolható. A vi­ rág lassan növekszik. . a többieket a jövendő eseményre fogadták fel. (Azért olyan óvatosan. melyik melyik. hogy az üvegben ne maradjon semmi levegő. néhány ezüstből. Anyám eltökélte. de mind annyira csillogott. Rododendronvirágot tettetett el. Tibetben a rododendronfák hatalmasak. Még az udvaron is addig kaparták a köveket. és heteken át minden áldott nap kiteszik a napra. Nagyon-nagyon hideg és száraz az időjárás. mint az újak. amely felbukott a sziklán. A szolgák általában nyomorultul érezték magukat. hogy a tiszta ruhák közül is csak a legtisztábbat vegyék fel. A buddhisták nem ölhetnek. vagy amelyet véletlen megöltek. de ha melegebbre is fordul. Mikor mindez elkészült. A réseket színes anyaggal töltötték ki. százféle színű és illatú virág nő rajtuk. majd nagy üvegbe teszik. a gabo­ na évszázadokig is eláll. Vannak mészárosok is Tibetben. Anyám és a főintéző fel-alá rohangáltak. hogy azok is szépen mutassa­ nak. mert a legkisebb karcolás tönkreteszi az egész virágot). hogy ritka és drága csemegékkel kínálja majd a vendégeket. de ők az „érinthetetlenek" kasztjába tartoznak. Tibet természetes hűtőszekrény.I. A szolgák hetekkel az ünnepség előtt kilovagoltak a Hi­ malája lábához. Nálunk a kamrák tele voltak ilyen hússal. hogy alig lehetett megkülönböztetni. Azután a virágokat egyenként méz és víz keverékébe mártják. míg úgy ragyogtak. és sok új mécsest is kiraktak. A hús egy évig. ahol a legszebb virágok nyíltak. de mind szívvel-lélekkel végezte dolgát. hogy a virág minden részét érje a fény. ott parancsot osztogattak. A GYEREKKOR 25 tárokat szintén letisztogatták és újra lakkozták. így csak olyan állat húsát eszik meg. Akkor az üveget lezárják. itt kifogásoltak valamit. A konyhában is óriási sürgölődés folyt. Néhány aranyból volt. a szerencsétleneket anyám elé hívták és megparancsolták nekik. és igen óvatosan megmossák. a szárazság tartósít. ügyelve arra. és a víz-méz keveréktől megtelik nektárral. és a ha­ gyományokhoz hű családok egyáltalán nem érintkeztek velük. miközben rendszeres időkö­ zönként megfordítják. azt készült felszol­ gáltatni. Abban az időben több mint ötvenen szolgáltak nálunk. rengeteg fogást készí­ tettek. Állandóan dolgoztat­ ták őket.

Kedvencemet. Nem szépítve a tényeket. Valaki azt mondta. a zamatos bambuszrügyet. mert túl költségesnek találta ezt a csemegét. egyszerűen megromlott. lelki­ ismeretesebbek. a szakács is a végeket szerette. de a háztartáson belül ez egyébként is rám tartozik. aztán megtörik. Kiváltképp a frissen nyíló sárgászöld végekért ra­ jongtam. aki fogyasztás előtt szereti kivenni és levegőre tenni őket. Sok bambuszrügyet még főzés előtt megszabadítottam így a javától.a campát . A főzetet addig kavarják. akik egész életük­ ben .Tíz jakot és borjút vehettünk volna azon az összegen.mondta. A campa a tibetiek legfőbb eledele. sosem tudta bebizo­ nyítani. mert mire Tibetbe ért. Vannak. végül egy tálba rakva felöntik forró. szintén Kínából hoz­ ták. Apám morgott. hogy jó lesz. A másik különlegesség a cápauszony volt. hogy én voltam a tettes. A férfiak alaposabbak. még maga a tulajdonos sem ismert volna rá. és ezért jobb szakácsok. Nagy kár.csak campán és teán élnek. és persze néhány más dologra is. hogy a „cápauszonyleves a legnagyobb ínyencség a világon". amibe ezek a szép kis virágok kerültek . majd az így kapott lisztet is megpirítják. amíg tésztasűrűségű lesz. boraxot meg jakvajat tesznek hozzá íz­ lés szerint.az első étkezéstől az utolsóig . Szeletelve szállítot­ ták Kínából. különösen azért. . sem a pontos keverék elkészítéséhez. és levest csináltak belőle. de ne veszítsék el se a zamatukat. Kis cukrot is hintenek a szirmokra. vajas teával.négyzet alakúra nyújtják. de sokak számá­ ra ettől még finomabbnak tűnt. se a szépségüket. Tibetben a szakácsok férfiak.26 HARMADIK SZEM Van. én nyersen. és sót. és a szakács csak találgathatott. A nők nem értenek a campa kavarásához.Ne légy bolond! Díszes ünnepséget kell rendeznünk. csipetnyi sóval szeret­ tem a legjobban. Árpából készül. Szerintem borzalmas volt: lenyelni merő megpróbáltatás. de nem alkalmasak a campafőzésre. végül megfűszere­ zik annak reményében. A nők jók a takarításra. A készítményt . az árpát először aranybarnára pörkölik. hogy havasnak látsszanak. . hogy kiszáradjanak és ropogósak legyenek. Kicsit vesznek ebből. a fecsegésre. . Anya válasza jellegzetes női válasz volt. aztán beleaprítanak valamennyit abból. Sokféleképpen készítették.

mint a többiek. Ereje megtette a magáét. Anyám beszaladt a zajra.I. ötven liternyi aranyló zsira­ dékkal. ahol a vajkészítés folyt. Emlékszem az egyik nagydarab emberre. Timon. ha nem elég óvatosan bántak a tömlővel. A GYEREKKOR 27 cipót. amikor felemel­ ték. mert azt hitte. a levegőben maradt. és püfölni kezdte szegény Timon fejét. Egyhangú dolog volt nézni és hallgatni amint a szolgák . Kétszer olyan gyorsan dolgozott. a nyakát megtekerték. kőcölöpök álltak ki a földből.tízen lehettek. befedve kb. A campa önmagában unalmas. hogy a méregtől nem jött ki hang a torkán . Timon megcsúszott. a szájába. és ernyedtebb „uhhh". mikor szótlannak láttam. mindenesetre letépte a szakadt kecskebőrdarabót. Aztán az egészet föl-le mozgatták. Ha nem figyeltek eléggé. egyenesen bele az elképedt Timon arcába. de még különböző díszesebb formákat is gyúrnak belőle.odalett a vaj -. belül szőrös kecskebőr tömlő volt. a szemébe. ez jelentette a „köpülést". hogy nagyon higiénikus körülmények kö­ zött. Ez volt az egyetlen alkalom. A köpű nagy. Az olyan ügyetlen munkások. de nagyon tömör. mint amilyen Timon is volt. Akár­ milyen magas helyen. mikor leejtették őket.vagy kecsketejjel. néhányan a vajat készítet­ ték . egyre lassabban megy a munka. esetleg azért. a szőr lejött a belsejéről és a vajba keve- . kire­ pedt. vagy túl régi volt.nem mondhatnám. a fülébe és a hajába. aki az erejét fitogtatta. Timon dühösen felmordult. Lehet. Egyszer csak valaki megszólalt: . Beszívott „huhhhh". amíg csak kész nem lett a vaj. tápláló étel. de a nyaka Timon kezében. Megtöltötték jak. hogy a szerencsétlen flótás fuldoklik. felfordították. A szolgák közül néhányan a campát. a tömlő a cölöpre esett. és megkötötték. hatalmas lapátkezével megragadta nyakánál a tömlőt.hallatszott. A félig kész vaj egy része kifröccsent. és a szétfolyó vajba esett. A helyiségben. Végigcsurgott a testén.órákon át verik a tömlőket. az erőlködéstől kidagadtak az erek a nyakán. hogyan ütik a tömlőt a kiálló kőhöz. A tejjel telt tömlőt felemelték és ráejtették a kőre. mindenféle viszonyok között el lehet tengődni rajta. felemelte és levágta. hogy ne folyjon.Öregszel. Egyszer-egyszer. tönkretehették a vajat.

adósai vagyunk.28 HARMADIK SZEM redett. és jó ideig távol tartja magát. akik felolvasztották és átszűrték egy ruhán. jóllakatott urak azután végigjárták a házakat. milyen igényes háztartást vezet. Ha valamiért olyan mént választottak ki. és imádkoztak azoknak az állatoknak a lelkéért. de megöltünk egy állatot és megettük a húsát. de azt mondta. Az elégedett. mécsesekhez használták. Tibetben a koldusok sosem szűkölködnek. ha egy-két tucat szőrszál került a vajba. az csendesen állt egy helyben. Nekik tették félre a rosszul sikerült ételeket is. ezáltal gondoskodtunk róla. Ha egyik napon lovagoltak rajtuk. A lovak sosem dolgoztak két napot egymás után. nem tartják rosszabbnak. A házunkban tartózkodó két szerzetes szintén kivette részét a jövendő esemény előkészületeiből. jó ételt adott a kéregetőknek. Nálunk az volt a dolguk. hogy győ- . a következőn pihentették őket. mozdulni sem volt hajlandó. vagy szétosztották a koldusok közt. Tibetben úgy hittük. hogy hosszú utazás előtt a lovakért imádkozzanak. mert azt reméltük. A lámakolos­ torokban és a templomokban számos szerzetes egész életét az ál­ latokért való imádkozásnak szentelte. Ha valaki azt akarta. hogy milyen finom ételt kaptak. egész úton kéreget. A vajat ilyenkor fél­ retették. nagyon jól megélnek a „szakmai fogások"-ból. Mikor a nyerget végre levették róla. mintha csak azt mondaná: „na. amelyekben a kamrabeli testek lakoztak. Sok szerzetes. kitér az ajándékozó útjából. Vándorló szerzetest megetetni jócselekedetnek számít. kicsit megrázta a fejét és elfordult. Senkit sem zavart. hogy a következő földi életben magasabb létformában szülessen újjá. hogy ha véletlenül is. Az adósságot imával egyenlítettük ki. miközben egyik lámakolostorból a másikba megy. A kéregetés elfogadott dolog. és elhíresztelték. hogy ne fárad­ janak ki túlzottan. A legtöbb keleti közösségben nem szé­ gyen a koldulás. mint mondjuk a jótékonysági célú gyűjtést más országokban. Ugyanez vonatkozott az igavonókra is. Odamentek a kamráinkban tárolt állati tetemekhez. milyen finomat ettek. A koldulásnak is megvannak a szabályai: ha valaki ajándékot kap. a szomszédok pedig látták. hogy a szom­ szédok megtudják. de a szőrcsomóktól mindenki idegenkedett. mely az előző nap kilovagolt. örülök. rossz. És az állatok tudták ezt.

Egyszer közbeszóltam és teljesen megszégyenültem. anyát követte szobáról szobára. és ne legyen belőlük macskaeledel. majd kiugrott a szíve a sietségtől. Az egereknek nagyon óvatosan kellett közle­ kedniük. A második macska a konyhában lakozott. és zihálva átadták a szóbeli üzenetet. és egy kicsit együgyű. Anyja 1904-ben megijedt a Younghusband-expedíció fegyvereitől. hogy megtisztelje a főurak küldönceit. A GYEREKKOR 29 zött az igazság". nem így volt. majd a földre roskadtak páratlan színpadiassággal érzé­ keltetve. lengetve a villás botokat. A tibeti állatok nem dédelgetett kedvencek. A hírnökök lekapták az írást a botról. majd idő előtt szült. ezek állandóan szolgálatban voltak. mint egy négylábon járó csontváz. Ha éppen nem volt elfoglalva a kicsinyek szoptatásával. A mi szolgáink is részt vettek a játékban. valójában minden teremtménynek van lelke.Nem. Értelemszerűen Younghusband-nek hívtuk. Kicsi volt és fekete. Egyikük az istállókban lakott. akik hasznos célt szolgálnak. Az intéző lejött a szobájából. és a kölykök közül csak a mi konyhai macskánk maradt életben. Ezután térdre borultak. Nagyszerű ember! .Szegény ember. és mindegyik egyre magasabb létformában születik újjá. de nem is rabszolgák. hogy a végső vágta előtt pihent egy kicsit. minden erejüket beleadták abba. A harmadik macska nagyon tekintélyes matróna volt. és szigorú fegyelmet tartott az egerek között.I. hogy egerek maradhassanak egyáltalán. Legyünk tapintatosak és borítsunk fátylat a fájdalmas jelenetre. A buddhista hit szerint minden állatnak. Megvárták. . a csodával határos. Az anyai köte­ lességtudás példájaként mindent megtett. hogy a macskanépesség száma ne fogyatkozzon. Egymás szavába vágva a küldöncök köré gyűltek. ami ezután következett. és akiknek. Öregecske volt. aztán lefeküdtek és megpróbáltak rágurulni a rakományra. . Láttam. hogy a Rámpa ház meg­ kapja az üzenetet. Három macskánk volt. míg megrakták őket. jogaik vannak. Vágtatva jöttek a lovasok. amilyen gyorsan ideért! Semmi kétség. élőlények. A szamarak még rosszabbak voltak. . velünk lakott. és remek étvágya ellenére úgy nézett ki. akárcsak az embereknek. A meghívókra gyorsan megérkezett a válasz.

ragyogó szemű. Kelj fel! Félrelöktem a takarómat és felkeltem. és nekem nincs választásom. Négy óra van. Az a nap. a második Lobszang. Sárkányrepülő leszek. Mi mást tehettem. Tibetben a gyerekeknek két nevet adnak. az igen.30 HARMADIK SZEM Végül elérkezett a nagy nap. . Még csak az első napsugarak kukucskáltak a távoli hegyek mögül. már nem ugorhatok ki az ab­ lakon. a szüleim neveztek el így. sokkal jobb. akik visszahoznának. (Nem. A sorsomról döntenek. annak meg követni kell a hagyományokat. Kedd Lobszang Rámpa? Szavamra. hétalvó vagy. . aki a negyven mérföldnyire lévő Cangpo folyón rin­ gatózik és himbálódzik. amikor az egyik szolga berontott a szobámba. Az asztrológusok ma hallatják hang­ jukat! Talán kicsit későre hagytam. kap egy „szerzetesnevet" is. Én kedden születtem. mert favázra feszített jakbőr csónakot használnak. apa hamar utánam küldené az embereit. amelytől annyira rettegtem. De várjunk csak! Tényleg így volt? A hajósok alacsonyabb kasztba tartoznak. és csodálatos. mint a madár. ezért első nevem a Kedd lett. amelyen egész életemben járok majd. mert az ember szabad. hogy megszökjek. . Az jobb. végül is egy Rámpa vagyok.Micsoda? Még nem vagy fent. az elsőt a születés­ napja után. vártam.Ennek a napnak kellett kijelölnie szá­ momra az ösvényt. Hajós? Alacsonyabb kaszt? Nem! Hivatásos sárkányrepülő leszek. és rengeteg a tennivaló. Hétéves koromban hajós akar­ tam lenni. legyek sárkányrepülő. mint lefelé sodródni az áradó folyón. óri­ ásfejű sárkányokat készítek. De ha egy fiú kolostorba vonul.) Talán az asztrológusok azt mondják.Vajon ez vár rám? Csak órák múltán tudhatom meg. Különben is.

akár a forgószél.Maradj nyugton. több anyám van. én ugyancsak vona31 . mint holdfény a tavon. és úgy ragyo­ gott. hogy a Dzsokangba. . Tíz óra körül . sietek. Apám. . ott ültem a földön egy makacs férfi szolgával. aki a varkocsomnál fogva húzott felfelé. mint egy remete. Azt kívántam. és mindenütt izgatott hangok! A nálam két év­ vel idősebb Jaszo úgy nyüzsgött. hogy a gyüleke­ zőhelyre szólítson. Julgye! Ha nem hagyod abba. Néha már azt hittem. Anyám úgy rendezte. bárcsak vele lehetnék. elvonulva a felfordulástól. máskülönben tiszteletreméltó anyád megnyúz. mint egy kővé fagyott jak.Jaj. nem tudok ilyen aprósággal törődni. Anyám. lecsavarod fejem. Szóval. a Ihászai „székes­ egyházba" menjünk: a soron következő eseményeknek nyilvánva­ lóan vallásos hangulatot kellett adnunk. olyan ko­ pasz leszek.De Julgye. anya. ne légy olyan durva. Valamennyien megnyergeltük a pónilovakat: apa. .Második fejezet A GYEREKKOR VÉGE . Még az utolsó parancsok. jelenést látok. mindenütt jelen volt. Végül ez a szerencsétlen akármi a fejemen olyan merev lett. letéped a fejemet. mint egy negyvenéves. Kedd Lobszang! A varkocsodnak egyenes­ nek és fényesnek kell lenni. bezárkózott a szobájába.megszólalt egy gong. meg velem együtt még öten. az utolsó simítások.Oh. Jaszo.Tibetben rugalmasak az időpontok .

Ha a beadvány vagy a kérés tisztességes volt. és akár könnyű nyári felhő a hegy gerince körül. A legis­ mertebb istenek szobrát majdnem ellepték a drágakövek és gyé­ mántok.kis házak. fémlemezek védték őket azoktól. a Potala alatt. a kommunisták megszállják majd Tibetet és a szabad­ ságnak bealkonyul. elhaladtunk a 120 méter magas és 360 méter hosszú épülethegy. bárki folyamodhatott hozzá. apa közéjük tartozott. . akikben a sóvárgás netán legyőzné az áhítatot. Joggal mondhatom. felmentünk a templom lapos tetejére. Az imádkozást befejezve. a Legfelső Fellebbezési Bíróság feje a dalai láma volt. Egyeduralkodó volt. tudta előre. és imamalmok százait pörgetve szakadatlanul ismételték a mantrát: „Om mani padme hum!". ahogy a hagyomány megkívánta. Megfordultunk a Lingkhor úton. Érdekes lehet.mindenki szerette vagy mé­ lyen tisztelte. akiknek léptei többcentis csatomaszerű mélyedéseket vájtak a kövezeten. de kizárólag az ország érdekében használta mind­ ezt. A falak mentén isteneink aranyszobrai álltak. többes szám!) léteztek Tibetben. A templom kö­ rül .talán kivétel nélkül . füstölők nehéz szaga ke­ ringett a levegőben.32 HARMADIK SZEM kodtam. A székesegyház 1300 éve fogadta ezen a helyen a hívő­ ket. aztán a Kjicsu síkság mentén lovagolva magunk mögött hagytuk Sö falvát. Az állam és az egyház. kagylók recsegése hallatszott. amelyeket a kegyükért esdeklő jámbor hívők hordtak oda. a láma gondoskodott arról. üzletek és bódék so­ rakoztak. Idő marta. sötét mélyedésekből csengettyűk. A tömör arany gyertyatartókban 1300 éve nem aludtak ki a gyer­ tyák.hogy látni lehessen. Kis. gongok hangja szólt. hogy milyen kormányzati formák (igen. nagy lyukú -. s hogy a papi tudomány ne menjen feledésbe. saját érdekében sohasem. az országban . . megfeketedett gerendák tartották a tetőt. élt a hatalommal és az uralko­ dás eszközeivel.a zarándokok csalogatására . hogy a kérést teljesítsék és az igazságtalanságot orvosolják. Csak néhány kiváltságos látogathatott ide. Bár sok-sok évvel később történt. Körbejártuk mi is a belső kört. Erős. A zarándokok áhítatosan vonultak a „belső körön". és fél óra múltán ott álltunk a Dzsokang előtt. néhányan sajátos tanításban részesültünk.

Ha a királyt leütik. A templomból csodálatos kilátás nyílt. Északra és délre hegy­ óriások emelkedtek. Keletre a bujazöld. Öt tartomány volt: Ü-Csang . Az alacsonyabb szinteken sok-sok lámako- . mint például 1904-ben. A GYEREKKOR VÉGE 33 A dalai láma után két tanács következett. amely szintén négy tagból állt. Víz szikrázott a fákon keresztül. mert valójában azok voltak. a nyugati Gartok. nem tudják. nem létezik rajta kívül másik világ. hogy az or­ szágot összetartsa. és egyre inkább a tanácsok meg a nem­ zetgyűlés közreműködése nélkül kormányozta az országot. amikor az angolok megszállták Lhászát. és a dalai láma Mongóliába menekült. A nemzetgyűlést kö­ rülbelül ötven férfi alkotta. de ezekben az idősza­ kokban igen jelentékeny szerep hárult rá. a dalai láma egyre na­ gyobb hatalomra tett szert. vagyis az egyházi tanácsnak négy. Két magasrangú tisztviselő. körbefonták a völgyet. a főváros. A tibeti háborúk sakkjátszmához hasonlíthatók. meg­ közelítően 400 főre növekedett. láma státuszú tagja volt. a legtekintélyesebb Ihászai családok és lámakolostorok képviselői. és a véleményeket a dalai láma elé terjesztette.és apácakolosto­ rokért feleltek. ezért említettem a „kormányokat". Ahogy múltak az évek. A mi „királyunk" a dalai láma volt. Csak válságos helyzetekben találkoz­ tak. Akik gyávasággal vádolják. ame­ lyet sosem kormányoztak jobban. Ezzel kapcsolato­ san sok nyugati furcsamód azt gondolja. és felelősek voltak az egyház és az állam integrálásáért. a Ihászai folyók csörgedező vize. Minden egyházi ügy eléjük került. A nemzetgyűlés ritkán ült össze. „összekötő tiszt"-ként működött a két tanács között. a keleti Kham és a déli Lhodzong. Nem futamodott meg. ha a tartományok vezetői is jelen voltak. a játszma elve­ szett. miről beszélnek. hogy az Ékességes gyá­ ván „megfutamodott". Nélküle nem lett volna miért harcolni: biztonságos helyre KELLETT mennie. akik Őszentsége után a láma. Ezután jött a minisztertanács. úgy tűnt. ahogy gyakran nevezték és Sigace úgyszintén -. A nemzetgyűlés.itt található Lhásza. akiket miniszterelnököknek is ne­ vezhetnénk. az északi Csang.H. Országügyekkel foglal­ koztak. fák­ kal tarkított Ihászai síkság nyújtózkodott. Az első. három világi és egy egyházi személyből.

ezeket mészárosoktól mentették meg és ritka pénzért vették. zsoltárokat énekeltek. ők „egyszerű" szerzetesek. vagy láttak képeket róluk. Azok.az övéket is foltok tarkították. Néhányan állatokat vezettek. és foltjaik világosabb árnyalatúak! . Mellettünk. utóbbit a Gyógyítás Templomaként ismerték. Közelebb. ahol majdnem min­ dent meg lehetett kapni. Külföldiek. A székesegyház kertjében szüntelen morajlás hallatszott. kissé keletre apácakolostor könyökölt a halotti tetemek szertartásmestereinek a telkeibe. Az életmen­ tés nagy erény . ajándékokat hoztak. a Potala és a Csakpori de­ rengett.Buddha köpenyének foltjait idézve . Mindannyian vagy legalábbis majd­ nem mindannyian hasonlítottak egymásra: lehetett akármilyen új a ruhájuk . távoli hegyek tiszta fehérje még jobban kiemelte szépségét. Az 1200 éves Nészár kolostor szerze­ tesei rendesek. szerzetesek hangja szállt felénk. Aztán felhangzott a dobok dörgése-morajlása és a trombiták ara­ nyos hangja. akiken sok arany fénylett.34 HARMADIK SZEM lostor volt. körötte a kereskedők bódéi és a piac. Legtöbben a vö­ rös köpenyesek voltak. a hóborította. akik láttak már tibeti szerzeteseket.legyen állatról vagy emberrel szó . azt remélve. az idősebbek mély basszusa meg a növendékek szopránja. A két hegy közt a hideg reggeli fényben a nyugati kapu csillogott. de mindig megújuló látványt. a meredek lejtőkön kis remetelakok gub­ basztottak. hogy is­ teni áldásban részesülnek. néhányan sárga. vagy akik meggyszínű ornátust viseltek. Amint ott álltunk és néztük a régi. rikoltozás. Az ég mélybíbor színű volt. zarán­ dokok mormolása a buddhizmus egyik legszentebb kegyhelyén. Felettünk habkönnyű felhők úsz­ tak az égen.az érzelmek delejes szálai mintha csak behálóztak volna. a rendőrszerzetesek sötét barnásvörösben sürgölődtek. mások vörös csuhában. Magasabbra. A foltok a ruházat részei. A növendékek fehérben.a megmentő becsületére válik. Sivítás. még közelebb a kincstár. magában a városban megbújva a székes­ egyház északi falánál a tanácskozóterem látszott. tompa dobbanások . Különböző ügyekkel foglalkozó szerzetesek nyüzsögtek min­ denfelé. a Potalából jöttek. Nyugatra a két testvérhegy. néha megjegyzést tesznek a „foltozott külső­ re". Messzi földről érkeztek.

Anyám megtörte a varázst: .Nos. hogy erőt gyűjtsünk a soron következő eseményekre. A következő fél óra a trombiták szörnyű harsogásával. hogy megfelelő hangulatba kerüljenek. mintha egy művész fehér ecsetjével megérintette volna a menny kárpitját. minden lépéssel közelebb ahhoz. olyan alkalmakkor. még ez is „vörös"-nek számít. Tudtuk jól. a vendégek tele­ eszik magukat és elégedettek. A csodálatos. klarinétokkal. . ne po­ csékoljuk az időt. mit csinálnak ép­ pen a szolgák. bíborszínű égen lehelletfinom bárányfel­ hők fodrozódtak. Ahogy átnéztünk a Dzsokang tetején. gongokkal és dobokkal megrakva. ezért mindig tiszta. amelynek renge­ teg árnyalata van aszerint. Nya­ kuk körül cintányérok lógtak. aztán ettünk valamit. A kertbe vezették őket. Beszélgettek és sört kértek. sok ilyen aranykabátos figurát láttunk.Türelmes pónilovainkkal végig­ csörtettünk a Lingkhor úton.II. hogy a szokásos vörös köpeny felett egy aranyat is viseljenek. Az udvarban. A GYEREKKOR VÉGE 35 A szerzetesek a rend vörös köpenyét hordják. A személyes kíséretében lévő szerzetesek vagy magasrangú lámák számára megengedett. Reszketek. hogy a gyapjút hogyan festik. Sietnünk kell. Trombitákkal. amit magamban „a legnagyobb megpróbáltatásnak" neveztem. Némely. de a szegényháziak gyomra üres marad. ha arra gondolok. A sötét barnásvöröst téglavörösre. Otthon anyám még tartott egy utolsó ellenőrzést. Később már nem lesz időnk az evésre.hivatalnok-szerzetes a vörös köntös felett ujjatlan aranykabátkában jár. de a főtisztviselők közül alig valakit. . és a dalai láma hivatalos színe. fülsiketítő bőgésével telt: hangoltak a zenészek. amint a kopjazászlókat lengető felfegyverzett lo­ vasok személyében megérkeztek az első vendégek. Az intéző mellett két helyet­ tese állt. Akkor tekin­ tetünket a lobogó imazászlókra és a templom gyönyörű kupoláira emeltük.min­ dig ragyogó. Tibetben ezzel köszöntik a látoga- . Az arany szent szín Tibetben. óriási zsivaly támadt. zörögve-csörömpölve megérkeztek a muzsikusszerzetesek. és a látogatók üdvözlésére mindkét oldalon szolgák sorakoztak. de ami anyám számára a „nagy nap" volt. mint ez is volt. selyemsálakat hoztak. a Potalában alkalmazott . A kapukat szélesre tárták.

mintha az ember megemelné a kalapját) és a megajándékozott lábára rakja a sálat. ha ezenközben a tenyerét is felmutatta. miközben a jobb oldalitól megkapta azt.36 HARMADIK SZEM tókat vagy egymást. Nyolcféle sálkendőt használnak . jobb és bal oldalán egy-egy emberével a bejáratnál állt. amellyel a köszöntést viszonozhatta és a vendég rangjától füg­ gően csuklójára vagy nyakára tehette. A dalai láma csak elsőrangú sálakat ad és kap. A tibetiek szilárdan hisznek abban. Az intézőnek és embereinek egyre több dolga akadt.a nevük „khata" -. A kormányban az egyébként szokásos fehér kendők helyett sárgát használtak. le­ térdel és kiölti a nyelvét (Tibetben ez olyan. átvette a sálakat. a nyakra helyezett sálra hármascsomót kötött vörös selyemszállal. megfordítja. Intézőnk. Lovaikkal végigdobogtak a Lingkhor úton. tovább­ adta bal oldali segédjének. és az is. hogy megóvják a portól és a széltől. Jöttek a szomszédos uradalmakról. Ha az ajándékozó alacsonyabb rangú. Még na­ gyobb megtiszteltetésnek számított. így a dalai láma ezzel a gesztussal legbarátságosabb szándékát fejezi ki a másik iránt. rengeteg vendég érkezett. aztán odaadja egy szolgának. ez utóbbi pedig az adományozó nyakára teszi a sajátját. hogy az ember egész élettörténete a tenyerére van írva. ügyelni kell arra. A dalai láma. ha igen nagy tiszteletben akart részesíteni valakit. mely csak a mi házunkhoz vezetett. Az álarcra gyakran ráfes- . Az ajándé­ kokat mindig a megfelelő khatával együtt adják át. Az ajándékozás módszere a kö­ vetkező: ha egyenrangúakról van szó. akiknek hosszú utat kel­ lett lóháton megtenniük. bőrből készült maszkkal fedték az arcu­ kat. Az adományozó kicsit meghajol. Az szintén meghajol. és a másik csuklójára helyezi a khatát. A hölgyek. leveszi a csuklójáról. aztán a Potala árnyékában ráfordultak arra az útra. ugyanígy a szerencsekívánatokat tartalmazó leveleket is. Meghajolt az újonnan érkezők előtt. Minden khata többször ke­ rült elő. Lhásza váro­ sából. aki az ajándékot kapja. jól hátrahúzódnak és kinyújtják a karjukat. az adományozó. és távolabbi helyekről. Éle­ tem későbbi szakaszában kétszer ért ilyen megtiszteltetés. máskülönben sértést követnek el. hogy mindig a megfelelő minőségűt adják ajándékba.

párnákon ülünk törökülésben. így vagy úgy. Jaszo nővé­ rem új ruhában parádézott. ezen a napon tényleg útban vol­ tak. Annyi pedig bizonyos. A legelőkelőbb családokból kb. Ezeket fel kellett vonultatni. Alvásra ugyanezeket a párnákat hasz­ náljuk. negyven hölgy jött a kíséreté­ vel. Szerintem borzalmasan nézett ki. mint a széket meg a magas ágyat. aztán leültek és meg­ ittak jó néhány csésze vajas teát. Úgy tűnt. melyet ebédlővé alakítottak. a haja a legújabb divat szerint fésülve. vagy hogy mennyit ér. széles­ ségű és korú nők. úgy viselkedtek. „csüng" lányt. annál szebbnek és fiatalabbnak mutatta a maszkbeli képmás. hogy új ruhát és ékszert vegyenek föl. a nők egy másik cso­ portja is megjelent: a csüng lányok. Néhányukat anyám tartotta szóval. . hogy tömérdek ruhaneműjük és drága ékszereik legyenek. és egy percet sem haboztak. közben a nap folyamán többször. vas­ tagságuk úgy 22 centiméter. felfogadtak manökennek néhány ún. legalább ötször-hatszor átöltöztek. Tibetben nincsenek székek. a házat elárasztották a különböző magasságú. majd kimentek. a tibetiek általában sokkal kényelmesebbnek tartják a párnát. mint a nők bárhol a világon. és tulajdon­ képpen segítettek anyának a háziasszonyi teendőkben. Rö­ viden. a hölgy levette álarcát és köpenyét. az ünnepség valódi kezdetéig ezekből lehetett választa­ ni. Céljához érkezve. Itt üdítőket szol­ gáltak fel. Elvegyültek a vendégek között. majd bevezették egy nagy terembe. mennyibe került ez-meg az. de hát én mindig elfogult voltam a nőkkel. vizsgálgatták a bútorokat és az értéküket találgat­ ták. csak akkor összerakunk néhányat. Az újonnan érkezőket vajas teával kínálták. A raktárakból egyre több és több ülőpárna került elő. A legváratlanabb helyekről bukkantak elő. A lányok anyám ruháiban jártak föl s alá.II. A házban nagy volt a nyüzsgés. Minél öregebb volt a hölgy. a többiek körbe-körbe sé­ táltak a házon. Mindig elbűvöltek ezek a festett arcok. a párnák négyzet alakúak: körülbelül 75 cm-esek. Az előkelő hölgyektől Tibetben elvárták. Hogy a dolog még bonyolultabb legyen. hogy megkérdezzék az éppen arra haladó szolgától. de mivel a bemutató sok öltözéssel és átöltözéssel járt volna. A GYEREKKOR VÉGE 37 tették viselőjük legjellegzetesebb vonásait.

és így néhány tojás nagyságú púptól elte­ kintve. Ekkor kirántották alóla az egészet. Találtak egy két-három méteres rudat. egy társuk felmá­ szott rá és a tetején fejenállást csinált. Pár kisebb fiú is nézte a mutatványt. De valamennyi­ üknek kemény feje volt. négy és fél méteres póznát. Szörnyű zuhanással egyenesen a többiekre esett. Rögtön utána valami eldugott helyre ro­ hantak. A kertben jó néhány hölgy kíséretében feltűnt anyám. Majdnem bo­ káig érő vörösesbarna jakgyapjú szoknyát viselt. a legmerészebb felmászott és megpróbált fejre állni. Anya különös gonddal öltözött erre az alkalomra. Kijöttek. Ez utóbbi nem volt nehéz. ó' meg szaltózott és macska módra talpra esett. hogy megnézzék a műsort és meghallgassák a zenét. fel­ tartották. I . lábán pedig vér­ vörös talpú. Hogy csipetnyi mulatsággal fűszerezzék. a zenészek már jól felöntöttek a garatra a sok-sok tibeti sörtől.38 HARMADIK SZEM A férfiakat jobban érdekelte a kerti szórakozás. hogy utánozzák. Hárman feltartottak egy kb. semmi bajuk sem esett. hozattak egy akrobatacsoportot. vörös szegéllyel díszített hosszú szárú hófehér nemez­ csizmát.

A fülbevaló majdnem a derekáig ért. hogy a fiatal láma. Az a szokás. ahogyan a lugasokra kúszó futórózsa. . Megbűvölve figyeltem. aki Rakása asszonynál lakott. látni akartam.? És így tovább. s mindez csupán csak bemele- . Bíboros selyemblúzt vett alá. csodálták a kerteket. (A száznyolc Tibetben szent szám. akiknek elég hajuk volt ennyi copf­ hoz. Az előző napokban anyám haját száznyolc varkocsba fonatta. A fakeret vörös lakkozott fából készült. úgy jellemeztem volna. a másikat apa családjától kapta...Hallotta. ez válltól a derékcsomóig vérvö­ rös volt. Olyan nehéz volt.. amelyet úgy viselt a feje tete­ jén.. Sok ék­ szer volt rajta. máskülönben el­ szakadt volna. hogy tudja a fejét balra fordítani.Igen kedvesem. mikor hozzáment apámhoz. Később. A nyakában aranylánc lógott. mert a tibeti asszonyok a mindenkori társadalmi helyzetüknek megfelelően ékszerezik magukat. s a színeket úgy válogatta össze.a dalai láma adta neki. nagyon szerencsésnek tartották). hogy a férj. ezeket min­ dig magán viselte. . sáfránysárga árnyalatba ment át. De mindenki a nap legfontosabb eseményére várt. hogy a „jódos kötszer" színéhez hasonlí­ tott. azon három amulett. ha magasabb státusba kerül. és azokat az asszonyokat. Az egyiket a családjától. onnan a szoknya alsó széléig a halvány citromsárgából fo­ kozatosan mély. gyé­ mántokkal. Akkor kapta őket. hogy egymással összhangban legyenek és ugyanakkor különféle egyházi ruhadarabokat jelenítsenek meg. a harma­ dikat pedig . hogy füle köré tekert vörös szállal kellett megerősíteni. A hölgyek különösen buzgón csevegtek. A haj úgy tekeredett rá. jádéval és kör alakú aranylapokkal volt kirakva. mint egy kalapot. Doringék finom. Szűzanya módra elválasztott haja egy fakeret fejdíszen nyugodott.II. A jobb vállán átvetett széles selyembrokát övet dereka bal ol­ dalán vastag karika fogta össze. fényezett kövecs­ kékből új szintet építettek a házukra. mindegyik korbácsszíj vastagságú volt.ritka megtiszteltetés . A vendégek sétálgattak. A GYEREKKOR VÉGE 39 Bolerószení kabátkája vörösessárga színű volt. vagy csoportok­ ban társasági ügyekről beszélgettek. kicsit olyan mint apa egyházi ruhája. mikor már az orvoslást tanultam. Egyik fülén hosszú korallánc függött. ékszert és díszeket vásárol a feleségének.

Apám mindvégig rettegésben volt! Teraszos kertjeinek. ha valaki a vendégek közül megállt. A zenészek még pompás formában voltak. az egész országban híre ment. azok is elfogytak. amíg nem tudtak már többet enni. borókafenyőkről és ciprusokról . Kezeit tördelve fel-alá jár­ kált. ame­ lyekben drága. és aggódó hangon sopánkodott. a falkerítéssel körülvett ker­ tekben. kezükben égő vajmécseseket és füstölőket himbáltak és időnként csintalanul bohóckodva fölugrottak az alacsonyabb ágakra. a vendégek egyre lassabban mozogtak.a nyár. körte. melyen egész életemben járnom kell. elteltek a frissítőkkel. de az elcsigázott szolgák egyre újab­ bakat hoztak. a macskák hanyatt-homlok biztonságos helyre menekültek. aztán ahogy telt-múlt az idő. A lámakolostorokból trombiták hirdették. minden fordulattal imádságok ezreit küldték az ég felé.füzérekben lógtak az imazászlók. amelyeket fino­ man lengetett a lágy esti szellő. ma­ gasabb fákról . vidám fesztelenséggel fújták a trombitát. Ahogy még jobban besötétedett.40 HARMADIK SZEM gítés volt: az asztrológus papok hamarosan megjövendölik sorso­ mat. Még a hatalmas fe­ kete szelindekek is hallgattak. messzi földről hozott növények és cserjék pom­ páztak. Ad­ dig etették és etették őket. Hangjukra száz meg száz vajmécses fénye gyúlt: csüngtek a faága- . A nagyobb koronájú. Mellettük öregasszonyok kereplő imamalmokat pör­ gettek. A zaj és a lárma elriasztotta szokott helyükről a madarakat.és törpe al­ mafák különös veszélynek voltak kitéve. Az ételhalmok kisebbek lettek. arany tömjéntartókból illatos füstoszlopok szálltak a magasba. A megnyúló árnyak gyorsabban kúsztak a földön.és nyírfákról. mély csaholásuk elcsendesítve. hogy eltelt egy újabb nap. mit kell tanulnom. a fűzekről. Ahogy az első zajos vendégek megérkeztek. mint egy rendetlen állatkert. kisfiúk cikáztak a gondozott fák közt. A nap leszállt a Himalája távoli csúcsai mögött. és kijelölik azt az ösvényt. Esteledett. Tőlük függött. Most szerinte mindez úgy nézett ki. A föld felől. mint apró manók. beesteledett. csattogtatták a cintányérokat és verték a dobokat. egyenként kiszökdöstek a konyhák­ ba. hogy pihenjenek és még több sört igyanak. és megérintett egy rügyet. A fo­ gadott mulattatók elfáradtak. milyen pályára kerülök. A barack-. De nemcsak a madara­ kat.

Megtörtént. Az előző héten a dalai lámához hívták őket. sípoló hang­ ját. egyik oldalán teljesen nyitott sátrat. majd mint csónak a homokzátonyon. A terefere abbamaradt. és leültek a párnákra. Egy későbbi fejezetben lesz még szó az asztrológiáról. Elöl négy szolga ment. másfél-negyedfényről és en­ nek vagy annak az ellentétes hatásáról. A GYEREKKOR VÉGE 41 kon. milyen öregek. .. ekliptikáról. kire milyen jövő vár. . Felhangzott egy mély gongütés. megmondta előre. ráncos nya­ kuk majd megroggyant a nagy súly alatt.kiáltot­ ta elbűvölten a közönség.mondta. hogy lássa a közeledő menetet. Időről időre beigazolódott. így megmondható előre. mi csonangcsig . ott majd . fölléptek rá. aztán továbbsodródtak a szigetnél menedéket kereső hattyúk felé. Az emberek körbegyűltek. Pa­ zar. himbálództak a házak ereszein.Lha.Hále! Hále! (Rendkívüli! Rendkívüli!) . Fejükön magas papi süveg. mint két elefántcsont faragvány. Két láma az asztrológusok feljegyzéseit és a táblázatokat vitte. mindenki fe­ szülten figyelt. Hosszan be­ széltek harmadfényről. melyeket a szolgák hordtak ki a kertbe. óriási fáklyákat vittek. A mögöttük lépdelő négy trombitás ezüst hangszerén fanfart fújt. Amint az emelvényhez értek. nagyon öreg ember zárta. aztán tíz percet pihent. Mindenki megfordult. Egymás mellett álltak. és felsegítette a látnokokat az emelvény lép­ csőire. fel­ vázolta a jövőt.. kínai brokátból készült sárga palástjuk még jobban kihang­ súlyozta. Aztán még egy órán át folytatta. Még vagy egy órán át egyfolytában be­ szélt. amit jövendöltek. benne baldachinos emelvény négy tibeti üléssel. Ó'ket apám és anyám kö­ vette. dre. hogy meghallja a főasztrológus éles. A menetet két öreg. A hétéves kisfiúnak a kitartás kemény próbája után be kell lépnie egy lámakolostorba.II. A két nécsung-i öreg a legtapasztaltabb asztrológus volt az egész országban. Két másik előrelépett. az Állami Jósda lámakolostorából érkeztek. hogy neki jósoljanak. A kertben felállítottak egy nagy. A menet lassan elérte a díszemelvényt. Most egy hétéves fiúcska számára teszik majd ezt. vagy lebegtek a dísztó áttet­ sző vizén. (Az istenek az ördögök és az emberek mind ugyanúgy viselkednek). fennakadtak a ví­ zililiomok levelein.

elhagyja a hazáját. de legvégül boldogul. aztán reggel indultak útnak. hangos kiáltozás .42 HARMADIK SZEM sebészorvos szerzetesnek tanul. nálunk töl­ tötték az éjszakát. Nagy nehézségeket kell elszen­ vednie. míg teljesen elhalt és mindenre rátelepedett az éjszaka csendje. Fáklyákat vittek magukkal. Patkókopogás. Akik messziről jöttek. A hatalmas kapu még egyszer kitárult. hogy megvilá­ gítsák az utat. A tömeg lassan szétoszlott. . és idegenek között fog élni. Ahogy távolodtak. a társaság kiözönlött rajta. Elveszít mindent és újra kell kezdenie mindent. halkult a lódobogás.az udvaron folyt a gyülekező. A többiek elutaztak a kíséretükkel együtt. egyre halkab­ ban hallatszott a lovasok beszélgetése.

Senki sem törő­ dött velem. oldalba bökött egy ló. Apa a ház és a kert felújításáról beszélgetett egy régi barátjával. A vendégek szedelődzködtek. útban vagy! Fel­ keltem. 43 . a vendégek fáradtak és vidámak. Lassan elültek a zajok. Egyik könyökömre támaszkodva kinéztem. Akárhányszor elszunyókáltam. . rugdaltam a köveket és mindent. de egy ideig mégsem tudtam elaludni. a lovakat elő kell állítani. volt. Már csak a hold világított. Nyugtalanul járkáltam.Harmadik fejezet AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON Bent a házban még mindig zajlott az élet. Másnap reggel durva rúgás és egy türelmetlen hang ébresztett. hidegkék fénye visszaverődött a hóföd­ te hegyekről. a szolgák kimerültek és ingerlékenyek voltak. az abrak puha. Kedd Lobszang. A lovak aludtak. hogy még utoljára néhány szót válthas­ son mindenkivel. de ez sem hozott megnyugvást. Minden szobát elfoglaltak. anya cso­ portról csoportra repdesett. aztán szép sorjában mindegyik ellobbant. . Én is elaludtam. ami az utamba került.A lovakban több az érzés. gyerünk. nekem nem jutott hely.Na. dolgom van. hogy valami ennivalót keressek. Azt mondta neki. vagy felébresztett egy hirtelen hangorkán a házból. a többiek az ol­ dalukon fekve. és kezdtek eltünedezni az ételek is. a mé­ csesek még pislákoltak. Az utolsó mulatózok erőt gyűjtöt­ tek az éjszakára. Azt mondta: . bementem a házba. Az istállókban meleg volt. Rengeteg tea fogyott.inkább velük alszom. Ott továbbra is nyüzsgés volt.morogtam magamban . amelyik állva. üveget akar hozatni Indiából.

inkább.Menj. hosszú köpenyt . Egyesek teát hoztak Kínából. mire is lesz szükségem: egy faedényre a campának. Tibetben nem volt üveg. hogy ta­ lán utoljára is. De nemcsak az emberek voltak éberek: figyeltek az állatok is. és 108 fényes fagyöngy lesz rajta. melyet az erős szelek felkaptak és ide-oda hordtak. hasonlóan praktikus okból is. a szélkergette. nem annyira a betörők távoltartására. Venni kellett egy barnásvörös köpenyt. Az ablakkeretre áttetsző. és attól féltem. és a tülekedésben Cu sokszor hangosan odaköszönt valamelyik régi barátjának. mint aki először látja a várost. Elgondoltam. A macskáknak sosem esett bajuk a viharban. ahogy elhagytuk a körutat. ahova igyekeztünk. mert még növésben voltam. Tibetben a férfiak bő. A boltok tele voltak alkudozó kereskedőkkel. mi kell. Cu a lován. egy csészére és egy rózsafüzérre. hogy beérjünk a bazárba. Nagyméretűt. azután. és vedd meg. és a jakok is eléggé immúnisak voltak. sokszor aprókavics nagyságú porszemek át­ szakították a papírt és még a fedetlen kézen és arcon is mély sebet ütöttek. mielőtt a korbácsoló. A csésze három rész­ ből áll majd. A lhászaiak mindig gyanakodva tekintettek a hegycsúcsra. én a pónimon. és nem számított rendkívüli látványnak. Ezek ezüstből lesznek. ame­ lyekre egy szerzetesnek mindig emlékeznie kell. hogy ne menjen be a por. amire szükséged lesz! Cu tudja. akik éppen akkor érkeztek Lhászába. 108 a szent szám. metsző szél elérné. má­ sok indiai kelméket kínálgattak. Az ablakokat kívülről fatáblák fedték. és amikor az hirtelen elbújt a fekete ködben. hanem egy másik. Mikor az utolsó vendég is eltávozott. de nem átlátszó viaszos papírt feszítenek. a tartóból.44 HARMADIK SZEM hogy a ház ablakait beüvegeztesse. a rózsafüzér fából. Úgy néz­ tem körül. Az udvarról kilépve jobbra vettük az irányt. magából a csészéből és a fedeléből. Átvágtunk a tömegen az üzletek­ hez. apám maga elé hívatott és azt mondta: . ha egy ló vagy kutya vezette a menekülő­ ket. A szélviharok idején veszélyes dolog volt utazni. egyál­ talán nem gyártottak üveget. ugyanakkor azokra a dolgokra is utal. Elindultunk. mindenki sürgősen menedéket ke­ resett. mégpe­ dig nemcsak azért. a Potala mellett újra jobbra fordultunk. Ha az ablak szabadon maradt. és valóban nagyon sokba került a szállítás.

amíg tanultam. mert egy „szegény növendékhez" azok illenek. ezek képezték majdani vagyonomat. Az egyszerű olvasóval. s az kitáskásodik. Az átlagos szerzetes pl. és nem­ ritkán kis campa-téglákat. egy zacskó pörkölt árpát. a szerzetes egész világi va­ gyonát magánál hordja... a csészéjét.meg egy kést a faragáshoz. egy kést. a campaedényét. egy fából készült campatálat.persze nem ezüstöt. Cu szigorúan ellenőrizte szánalmas kis bevásárlásomat. mint reméltem . Még­ is. amit nekem kellett kifényesíteni. Ne felejtsük. néhány külön­ böző amulettet. és egy csészét . Itt raktározzák el a legszükségesebbnek tartott dolgokat. amelyeket aztán mindig magukkal visznek. Apám többszörös milliomos volt. és amíg apám élt. szorosan megkötik a derekukon. óriási birtokokkal szerte az egész országban. . csak a legszükségesebb dolgokat engedélyezte.III. ékszerekkel és temérdek arannyal. és azokat is csak közepes minőségben. szegény szerzetesként kellett élnem. A felsőrészt felhúzzák. egy kis bőrtáskát a pörkölt árpának. egy rózsafüzért. Vet­ tem tehát egy pár jakbőr talpú szandált. AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 45 viselnek.

Kedd Lobszang.Úgy tűnt. s oda a fülem. mint egy régi barátra. Fel sem merült bennem. miközben Cu bömbölő hangját hallottam. ha csak ritkán is. és sajnálatomra. meg azokra a dolgokra. hogy ezüstcsészém lesz. vagy földbe gyökeredzett talán a lábad? Nem is értem. akik minden nap látják. . meg volt elégedve mindennel. be kellett érnem egy kézzel esztergált facsészével. Jakok nyögtek rekedtes-öblös hangon. a hosszú. Micsoda titkok rejtőztek a papír fedte ablakok mögött! Mennyi. Cu előttem haladó ter­ metes alakjával felfogta a szelet . vagy követem őt. aki mind kábulatban él. Még egyszer meghallgat­ tam a kereskedők és a vásárlók vidám évődését. és látni fogják. hogy min­ denki meghallja : . Hazafelé Cu egész úton előrelo­ vagolt. Úgy ordított. A korábbi terveimre gondoltam. hogy hátramaradok. és mennyi mindent tud­ nának mesélni a nyitott fatáblák. gyerünk. igen éles szél támadt. naplopó csavargó miatt. morogva is­ merkedtek. a világ minden tájáról való csodás áru cserélt gazdát azokon az erős faajtókon át. és azt gondoltam. hogy. Otthon anyám megnézte. és az ajtók előtt sátrakban kirakott nyeregtakarókat. Előzőleg reménykedtem. újra szerte­ foszlott.46 HARMADIK SZEM Újra megnéztem az utcát. az árakon civódtak. Nem volt más választásom. a kétszintes épületeket. Kóbor kutyák kószáltak mindenfelé. jobb minőségű dolgok kellenének nekem. ki­ ugró ereszeket. amikor egy hatalmas és fenye­ gető kéz lesújtott rám. Cu-t nemigen érdekli. milyen szerencsések azok. és azt mondja. Az utcát sosem láttam még ennyire von­ zónak. ha beszélni tudnának! Úgy néztem mindenre. még egészen másként volt. Ahogy ráfordul­ tunk a Lingkhor útra. csak a „na gyerünk". gazdájuk szerencséjére várva lovak nyihogtak kedve­ sen egymásnak. megragadta a fülem és vadul megtekerte. mit gondolnak ezek a fi­ úk manapság! Mikor én voltam fiatal. s a fülem a helyén marad.legalább valami hasznom is származott belőle. hogy netán fe­ lülbírálja Cu-t. szaglásztak. Szóval reményem. motyogott és morgott a „mai fiatalok". a cápauszonyt árusító kereskedéseket. miket vettem.Na. . de újra látom majd ezeket az utcá­ kat. a sok semmirekellő. ame­ lyeket szerettem volna megvenni. amint nyájasan bár. ahogy a já­ rókelők között bóklásztak.

nem azért. én meg mint egy elhagyott gyermek vigasztalanul kóboroltam körbe-kör­ be. gyakorolni a rúdugrást. A szabadban akartam lenni. aki könnyen elviseli mások hülyeségét. Ehelyett pedig körbehurcoltak mint valami díjnyertes jakot és lompos öreg hölgyeknek mutogattak. az íjászatot. és határo­ zottan bántott. Hét különböző rend és hét különböző iskola alkot­ ta. mert számomra mindez valódi megpróbálta­ tást jelentett. és valóban. tízezer szerzetessel. hogy tekintélyesnek érez­ hessem magam. a fény­ ben tündöklő kupoláival és tornyaival tényleg úgy nézett ki a tá­ volból. hogy ilyesmire kell a drága időmet pazarolnom. és teraszosan egymásra növő épületeivel. Apának meg kellett látogatnia a drepungi lámakolostort. hogy selyempárnákon üldögéltek. és elvitt. és mint jó vá­ ros. De nem voltam olyan hangulatban. hogy megnézzem. Drepung a világ legnagyobb lámakolostora. önfenntartó volt. amikor apa szavaival élve „a kellemes séta a napsütötte rónán" vé­ get ért. A neve rizshalmot jelent. kis kőházaival. akiknek egész álló nap semmi dolguk sem volt azon kívül. hogy értékelni tudtam volna az építészeti műremekeket. magas templomaival. Határozottan nem abból a fajtából való vagyok. a társasági életben és az udvari­ as fecsegésben. és nem is a Lhászától hárommérföldnyire épült Szera-ba. Reszkettem a félelemtől. mint egy halom rizs. . és folyto­ nosan a szolgákat hívták. és még boldogabb. hogy minden apró-cseprő szeszélyüket kielégítsék. mikor megtudtam. De nemcsak anyám okozott annyi sok szívfájdalmat. A Rizshalom valójában hét kolos­ tor egy helyen. szerettem volna jól érezni magam a hátralévő néhány napban: sár­ kányt eregetni. valamennyien a szigorú fegyelem hívei. Olyan nagy volt. hanem tizen­ négy apát. Ha­ lálra untam magam. Apa el volt foglalva a rendfó'nökkel és az apátokkal. Boldog voltam. Kedvét lelte az utazgatásban. hogy nem Drepungba kell majd mennem.III. hogyan bánnak a kis novíciák egyikével-másikával. hogy nem egy ember irányította. AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 47 Az utolsó héten nem hagytak egyedül. Anyám körbehurcolt a tekintélyes Ihászai házakon. ezekből állt nap-nap után minden látogatás. mikor láttam. A várost fal vette körül. hanem hogy én tegyem tiszteletemet ismerősei­ nél.

valamint az akkor készített tábláza­ tok. hogy berakja a ládikát az oltár alatti mély kőfülkébe. Itt jegyezték fel azokat a szolgálatokat is. nem vagyok gyerek többé. melyeknek köszönhetően nemességre emelkedtek. kb. Itt voltak a részletek. Hozzám fordult. Beszélt arról az időről. A Könyv nagyon nehéz volt. faragott faborítók lassan visszakerültek a helyükre. amelyeket hazánknak és Uralkodónknak tettünk. hogy bejegyezzék fogantatá­ som és születésem időpontjait. megsár­ gult oldalakon a történelmet olvastam. mert másnap. és letérdelte­ tett maga elé. mikor Ti­ bet partjait ősi tenger nyaldosta. Év­ századok óta ebbe a nagy. és lepecsételte.48 HARMADIK SZEM Végre-valahára elérkezett a hét vége. és nincs szükségem efféle dolgokra. akárki. A sárkányomat elszedték tőlem és elajándékozták. Aztán tiszteletteljesen meg­ fordult. ráöntötte a fülke fedelére. a szívem is darabokra törik. hogy a Könyvet ne zavarhassák. 90 cm széles és 25 cm hosszú kötet­ be jegyeztek fel minden részletet a családunkról. melyeken az asztrológusok jóslata alapult. Bementem csodálatos díszí­ tésekkel teli szobájába. aki Lhásza közelében . A Könyv felnyitásának szertartása következett.mondta -. Úgy éreztem. ahol régi. és kényelmesen elhelyezkedett a párnáján. majd kis rézedény felett viaszt melegített.) Most nekem is alá kellett írnom a Könyvet. hogy kifejezésre juttassák. de érdekelt is ez bárkit! Napszálltakor apám értem küldött. Hosszú hallgatás után elmondta Tibet titkos történel­ mét. amely ezer meg ezer évre megy vissza. Szerepeltek ben­ ne legrégebbi őseink. mely az Özönvíz előtt is régi volt már. még apa is rogyadozott kissé a súlyától. (Először azért.ez a szobájában volt -. és dicső tetteik. értékes könyvek sorakoztak a falnál. hogy visszategye a védelméül szolgáló aranyládikába. A főoltár mellett ült. és hogy az ásatások miként bizo­ nyították ezt. Megérintett egy gongot a könyökénél. A régi. és a szolga máris hozta neki a vajas teát. A Könyvet most másodszor nyitották ki miattam. . egy történetet. az íjamat és a gyönyörű tollakkal díszített nyílvesszőket eltörték. új élet kezdődik számomra. mi­ kor belépek a lámakolostorba. A súlyos. Apa visszapattintotta a borókafából készített vastag papírlapokat összeszorító aranykapcsokat. amint felkelt. Még ma is .

Felzaklatta az elválás. nem tudtam elbúcsúzni tőle. Aztán találtak ismeretlen célból készült. Lelkemre kötötte.hét. Az este. Kint. korábban elbúcsúzkodtam már a nővéremtől. hogy kivétel nél­ kül minden kapott parancsnak fenntartás nélkül engedelmesked­ jek. Ezután meg­ változott a hangulata. Ezzel befejezte. Mutatott néhányat. egy szolga felébresztett. az ablakpárkányon egy éjjeli madár verdesett. Viselkedj férfi módra. . „Komoly megpróbáltatást kell elszenvedned. hogy távozhatok. és elrendeztem az ágyamul szol­ gáló párnákat. hogy aludjak. Figyelj rám: Ha nem állód ki a próbát. már lefeküdt. Lefeküdtem. de ahogyan le­ ment a hold és a nap első gyenge sugarai megjelentek az égen. később meg a rettegett másnapra. amikor életemben először nem otthon alszom majd. Ezzel sarkon fordult és elment. ez volt a legjobb módszer: az érzelmes búcsúzkodás megnehezítette volna. A gyerekek iránti erős ellenszenvére gondoltam. Cu besietett a szobám­ ba.a következő napon . Utolsó szavai később sem hagytak nyugodni. Visszamehetek a lovaimhoz. amire tanítottalak. egy szót sem szólt többet. Elaludtam. Anyát nem találtam. és nem vesznek fel a kolostorba. „Fiam. Utoljára bementem a szobámba. megkövesedett tengeri állatokra és különös kagylókra akadhat. Jászé­ tól. vissza se térj. amint a csupasz farudakat csapkodták. Miközben a sovány reggelit eszegettem.mondta. Fentről a tetőről az imazászlók csattogása hallatszott.mondta -. én pedig . és elhozzák apámnak. mert olyan gyakran játszottunk együtt. campát és egy csésze vajas teát hozott. AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 49 ás. fiú . kemény vagyok és szívtelen. Gyakran a környékbeli barlangokba járó szerzetesek fedeznek fel ilyeneket. mielőtt beléphetsz a lámakolostorba".mondta . A hold las­ san áthaladt az égen. . különös fémtárgyakat is. „A Törvény értelmében mutattassák rideg keménység az elő­ kelő születésiteknek és könyörület az alacsony származásúaknak . de nem azért.III. és emlé­ kezz mindarra. most elválnak útjaink.Na. csak intett. Bár akkor cseppet sem értékeltem. Idegen leszel e ház számá­ ra". hogy elhagyjam . és csak kilencéves volt.úgy gondolod. Hosszú ideig feküdtem apám szavain gondolkodva. de a család hírnevé­ re vigyázok csupán. Istennek hála ezért.

ke­ mény volt. . Ha anya fent lett volna. Átmentem a szobán.összetekertem egy másik köpenyt.bármely mércével mérve . Pirkadt. hogy idejekorán megtanuljam a fegyelmet és az állhatatosságot. hogy otthon maradjak. semmi kétség. a tekercsbe egy bőrtalpú csizmát tettem. Befejeztem a reggelit. Végigmentem a lépcsőn és elindultam. hajnalhasa­ dás előtti sötétség. és az. Elhagy­ tam hát az otthonomat. hogy kikísérjen. megpróbáltam vol­ na rávenni. hogy a búcsú elmaradt. és ahogyan hittem. mint később rájöttem. Végigmentem a folyosón. Azt akarta. . de sötét volt még. és csüggedten szomorú.. bedugtam a campaedényt és a csészét a köpenyembe. mire egy szolga fi­ gyelmeztetett. az enyém . rémült. Magányos voltam.először. apám parancsára történt. ne ébresszem fel a háziakat. Sok tibeti gyerek­ nek könnyű élete van. csendesen lépkedjek.50 HARMADIK SZEM az otthonomat .. engedje meg. mindörökre.

men­ tek. .A kapu bevágódott. aki óvatlanul túl közel lépett hozzá.mit akartok.Szerzetesek szeretnénk lenni . a növendékek tanítómestere lejön majd. a lábunk elfáradt már az ácsorgástól. . mint ajtót nyitni nektek? . ők is ide igyekeztek. Egy ideig szelíden kopogtattunk. Azt hiszitek.Negyedik fejezet A TEMPLOM KAPUJÁBAN Az út egyenesen a Csakpori Lámakolostorhoz. de semmi sem történt. és akkora zajt csapott. felszedett egy követ. azt hiszem.ordította . és egy magas. az bizony! Róttam a mér­ földeket. jobb dolgom sincs. a Tibeti Gyógyítás Templomához vezetett. egy tapodtat se mozduljatok. csak fokozva az éhség okozta kínjainkat. ha egy­ szer ugyanaz lesz a sorsunk. kezében hatalmas bo­ tot lóbált. mégis milyen kimondha­ tatlanul elérhetetlen! Végül kirepült az ajtó. . csontos ember állt előt­ tünk.In­ kább majomnak nézne az ember benneteket . nyomorult csirkefogók? 51 . Megjelent egy szerzetes. Egy ablakból kellemes ételszag áradt. . Leültünk a földre. barátságosan fogunk viselkedni. ha kész lesz. közben világosodott.mondtam. Kemény iskola.Na. .kiáltotta. . hogy meghallották. Milyen közel az étel. Emberek jöttek. A bejárathoz vezető kapunál két másik fiúval találkoztam.Várja­ tok ott. az egyik fiú. kis híján hanyatt esett.Mit akartok itt. egyikünk sem volt elragadtatva a másiktól. de elhatároztuk. Gyanakodva végig­ mustráltuk egymást.válaszolta. ijedtünkben fiatal fának néztük. sátánfajzatok? . Akkor az egyik fiú lehajolt.

egy pásztor fiának. majd nagyot ugorva elmenekült porzott a föld a lába nyomán. Rám szállt a por. marad­ hatsz. hogy miért vagyunk egyáltalán. Térden állva lépkedtem. de úgy. Egyedül maradtam. Először is. Egész álló nap ott ültem mozdulatlan. amíg nem mondom hogy elég. El­ ment mellettem egy csapat fiú. hogy a szempillád se rebbenjen}. Nem volt nehéz észrevenni. aztán. leültem keresztbe tett lábbal. Egyikőjük. a torkom teljesen kiszáradt a szomjúságtól. nincs elragadtatva tőlünk. nézzük csak miből vagy. belepte a hajam. hogy lépjünk be. Hirtelen mozdulattal a szegény szerencsétlen fiú felé lépett. De meg sem .válaszoltuk.sokan voltak . a félelemtől ott a hely­ színen majdnem összezsugorodtam.Szerzetesek szeretnénk lenni . a hetedik születésnapomon éppen. Fenyegetőn a botja felé nyúlt. A so­ vány szerzetes vad pillantást lövellt felém. Az arra járó szerzetesek . A kő felsértette a fejem. agyon­ kényeztetett hercegecskéknek! Menj vissza negyven lépést. éhségem egy­ re nőtt. jómadár! Lássuk csak. beborította a vállam. . és maradj ott elmélkedő testtartásban. aki vallásos akar lenni. . és egy szem­ pillantás alatt sarkon fordult. és visszamentem negyven lépésnyire. azt mondta: . de gyorsan. nem ittam. egy követ do­ bott felém. kik vagyunk és még azt is. mi van benned.Gyorsan befelé! Ha megfelelsz a vizsgákon. Hajnal óta nem ettem. intett. azután ők is továbbálltak. ülj le. A kóbor kutyák meg-megálltak egy pillanatra. tele ment vele a szemem és kis kupac gyűlt kifelé fordí­ tott tenyeremben. Az egyik fiúnak. csak úgy.Mit mondtál.52 .Micsoda szemét népség jön manapság a kolostorba! A kolostor területét körös-körül hatalmas fal övezte.kiáltotta. Azzal hirtelen meg­ fordult és elment. Szomorúan összeszedtem a kis cókmókomat.Szent ég! .És te itt? Mi ez ? Ohó! Egy kis hercegecske. . hogy kíváncsian megszaglásszanak. Megkérdezte. ahogy parancsolta. vérezni kezdett. Ahogy a nap lefelé haladt az égen.A másikhoz így szólt: . vagy bottal kergetlek végig az úton. HARMADIK SZEM .ügyet sem vetettek rám. milyen tömés: ez a hely nem való puhány. aki ijedtében teljesen megfeledkezett a fáradtságról. fiú ? Mészáros az apád? Húsvagdaló? Aki megszegi Buddha törvényét? És ide meré­ szelsz jönni? Tűnj el. mik vagyunk.

aki tapogatódzik a sötétségben. aztán az oldalamra feküdtem és megettem a campát.Fogd. kemény évek alatt elformátlanodott. Az első hét évem nem volt könnyű. Még mindig mozdulatlan ültem. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 53 moccantam. Felálltam. minden porcikám sajgott. amely egykor az ottho­ nom volt. Apa mindig szigorúan bánt velem. Valóban fáradt voltam már. minden tagom el­ merevedett már. és átöntöttem a campát a saját edényembe. besötétedett. mit követelnek még tőlem.IV.Megittam a teát. és nem öncélú kegyetlen­ ség. körülöttem mindenütt sejtelmes hangok. A kavicsos úton egy szerzetes közeledett. a félelem tar­ tott fogva. láttam. hogy ki-kilöttyen a tea. rettegtem a következő napoktól. fiam. és egész nap ugyanabban a testtartás­ ban ültem éhesen. mert ez próba. Egyszerre csak puha csoszogást hallottam. Nem volt hova mennem. aminek esetleg most gondolod. A másikban kis tál campát tartott. a fűzfalevelek susogtak és zörögtek. helyezkedj ugyanebbe a testtartásba. Túlzottan rémült voltam ahhoz. de először nem nyúltam értük. a sötétben mozoghatsz. de akkor is ez volt az első éjszaka. az éjszaka külö­ nös hangjai. hogy megmozduljak. a legerősebb ok. ha kudarcot vallok a kitartás próbáján. A nap elbújt a hegyek mögött. Felém nyújtotta őket. Jeges szél fújt. Aztán azt mondta: Most aludj. kis mélyedést kotortam a földön a csí­ pőmnek. mozdulatlanul. A renden belül csak azok töre­ kedhetnek magasabb rangra. hajlott alakja is. Nem tudtam. kinyújtot­ tam a lábam. Kitalálta a gondolatai­ mat és így szólt: . Lassan felderengett a hosszú. Féltem. egy öregember lépteit. Ott kellett ülnöm mozdulatlan.Azzal összeszedte a csészét és a tálat. amit az egyik kezében hoz. mit hoz a holnap. hogy belépjek abba a házba. egyedül a félelmeimmel. amit nem otthon töltöttem. apám nem engedi. Az öregségtől remegett már a keze. Rettegtem a sötét­ ségtől. akik kiállják ezt a próbát . A lámakolostor ablakában ezernyi vajmécses lángja gyúlt. semmit se tehettem. szomjasan. majd elment. és ráadásul teljesen megmerevedtem. Most egyedül kellett alud­ nom a hideg ég alatt. . . A csillagok fénye­ sen ragyogtak az éjfekete égen. s a tartalék köpenyt a fejem alá téve lefeküdtem. rémisztően szigorúan. de ahogy a nap első sugarait megpillantod.

majdnem lábra ugrottam. Hama­ rosan már csak a csillagok halvány fénye világított az éjszakai sö­ tétségben. egyre jobban megmerevedtem. Felnéztem. mint mikor valaki ébredezik. fiam. Gyorsan felültem. az a mondás jár­ ta. időnként porzáport zúdítot­ tak rám. ő sem fogad vissza. Hirtelen fel­ lángolt bennem a remény. mintha ott sem lennék. élettelen. Még jön a holnap. és újra a szemlélődés pozitúrájába merevedtem. Kisfiúk kószáltak az úton. mozdulatlan vá­ ros levegője vette körül. Tudo­ mást sem vett rólam. hogy fiatal még. vagy piszkos megjegyzése­ ket tettek. hogy együttműködőbb áldozatokat keressenek. hamar belefáradtak a meddő próbálkozásba. mostanra már elgyengültem az éhségtől. De mivel nem reagáltam. Egy nagy fekete szelindek volt csupán. ahogy napszálltakor megint sötétedni kezdett. akár a méhek zsongása egy forró nyári napon! Ahogy múlt az idő. mert ha megmocca­ nok és nem állom ki a próbát. Aztán. szinte le sem hunytam a szemem. és odébbálltak. A különböző épületekből szerzetesek jöttek kifelé. később pedig mély zümmögés lesz belőle.54 HARMADIK SZEM Úgy tűnt. ne . hogy csak a nők és a kislányok olyan ostobák. olyan. és vigyázz. A lámakolostor fokozatosan életre kelt. Hogy ne le­ gyek ilyen gyenge. de nem mertem megmozdulni. nem mertem elaludni. ha nem fogadnak be a kolostorba. A reményem elszállt. Apám világosan megmondta.és innivalót hoztam. Aztán. és éheznem kell? Egész nap nem moccantam. Ez alkalommal több jóindulattal nézett rám és azt mondta: . és egy sötét foltot láttam közeledni. fi­ nom sóhajtás. nem tud gyorsan járni. talán megfeledkeztek rólam? Vagy egy újabb próbatételnek vetnek alá. kavicsokat rugdostak felém. emlékeztettem magam rá. mely mormogássá erősödik. folytatta éjszakai küldetését. rejtélyes ügyei­ ket intézték. hogy sírjanak. Ebben az időszakban a hold későn kelt. de a próbának nincs vége. nincs hova menjek. Szuszogást hallottam. a kis vajmécsesek lángja is fellobbant a kolostorépületekben. a hegyek mögött a közeledő nappal első fényei ragyogtak az égen. zokogni tudtam volna. még alig pirkadt. Végre meghallottam az öregember lépteit. Először az alvó.Enni. valamit vonszolt maga után az úton. Balsejtelmem támadt. s máris trombita­ hangra ébredek.

nem akartam szerzetes lenni egyáltalán. Bent meleg volt. ennivaló van valahol a közel­ ben. melyet áthajtanak a hegy hágóján.Remélem. mint az előző éjjel. a nap is megállt az égen. A láma­ kolostor ködben úszott.egyik a má­ sik után . de nagy sokára szürkülni kezdett.Gyorsan felkaptam a csomagomat és odatántorogtam. egyre gyengébb vagyok és szédelgek. ott maradhatsz ma éjjelre is.campa. Bevágtam az első sorba. sosem jön el az este. annak még nálam is hosszabb ideig kell egy helyben ül­ nie. hogy nem vagyok kotlóstyúk. hogy arcra estem. nagyon kellemetlen helyen karcoltak. Amíg beszélt. Az ablakokban .Épp akkor. fajtájú­ formájú szerzetes nem akartam lenni. a harmadik napon. Megpróbáltam felállni. micsoda boldogság. aztán reggel találkozunk. de a lábam annyira elgém­ beredett. A következő.újra megjelentek az apró fények. néhányan megpróbálták el- . . mert nagyon sokan elbuknak a huszonnegyedik órában. nem bírom tovább. amint szemlélődő testtartás­ ban ültem. Újra lefeküdtem. és az esti szél játékosan fel-felka­ pott egy-egy elhullajtott madártollat. fiú! . és is­ mét áttöltöttem a campát a saját edényembe. Miközben töprengtem. és elment. Az éh­ ségtől felpedzett érzékeim jelezték. hogy a sok szenvedés után most mindent el­ ronthatok. az ajtó­ ban messze. a ködben épületek. ma éjjel meghalok . mint egy teherhordó állat­ nak. Nem volt több választásom.mondta. hegyek­ kel és szerzetesekkel tarkított lila foltok tűntek fel. . Hely­ zetem igazságtalanságán tűnődtem. Étel . Valódi félelem­ mel gondoltam arra. Egy világosabb pillana­ tomban ráeszméltem. Összeszedtem minden erőmet és sikerült legyőznöm a szédülést.IV. megittam a teát.gondoltam -. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 55 mozdulj. megláttam a tanítómester magas alakját. Úgy látszott. és füstölők nyugtató szagát éreztem. mintha egész életemben ezt gyakoroltam volna. . így követtem a tömeget. de egy szemernyit sem voltam boldogabb. Nem várok tovább.Vegyél részt az esti istentiszteleten. . .Gyere ide. vajas tea. éreztem. egyszer csak elszenderedtem. . színes fények. Ahogy a lábak között rohantam négykézláb.Ha pihenni akarsz. .szólított. Ezzel megfordult. semmiféle szektájú. A kövek mintha csak késpengét növesztettek volna alat­ tam.Gyere be ! .

Puha. kicsit jobban éreztem magam. és a fájdalomtól elakadó lélegzet­ tel.Figyelj! A vén Zörgőcsont pré­ dára les.Ahogy szedegettem a campát a szememből. és ahogyan Cu-tól tanultam. hogy nem tudom. előkelő származású. széthasadt a fe­ jem . csontos szerzetes hangos üvöltéssel talpra ugrott. Fülsiketítő csattanás riasztott fel . Olyan fáradt voltam.Új fiú. gyertek. az ütések sosem érnek véget.Mi folyik itt?! Ijedt suttogás volt a válasz: . A mester meghökkent. látni akarják.és hangok: . A magas. Miután ettem.minden baj véget ér. amit alólam húzott ki. . Követtem a töme­ get a belső templomba. azt.Úgy tűnt. majd harsogó ne- .56 HARMADIK SZEM kapni a varkocsomat. de senki sem figyelt rám. nem védekeztem. azt gondoltam. kásás campa ömlött az arcomra. engedelmeskedek-e a tizenhatodik törvény parancsá­ nak: „Viseld a szenvedést és a nyomorúságot türelemmel és alázat­ tal. és semmi sem tartóz­ tathatott fel. miként zajlott. és azt üvöltötte. emlékezz mindarra. verjük el! A körém gyűlt növendékek egyike a köpenyemet lóbálta a feje fö­ lött. amelyről teljesen lehorzsolódott a bőr. az esti szertartásra. Csak akkor állt meg.Mulya tökfilkó! Nyápic alak! TE. egy másik elszedte a bőrcsizmá­ mat. ez is a próba része. A többi fiú visszatartotta a lélegzetét. Aztán a szerzetesek kitódultak a templomból. képzeletben hallottam az öreg Cu búcsúszavait: „Viselkedj férfi módra. kis nyomást alkal­ maztam.gondoltam . mikor a feje hangos koppanással egy kőoszlophoz verődött. egy a majdani vezetők közül? Hah! Nesze neked! . Akkor hirtelen hangosan ordítani kezdett valaki: . csúszott egy darabig az or­ rán. hogy rendben van. . de ennivalót kerestem. és a varkocsomnál fogva lábra állított. meg­ állt az élet. . én pedig beosontam egy óri­ ási oszlop mögé. leesett a kőre. amire tanítottalakl" Gondolkodás nél­ kül megfordultam. átrepült fejem felett. Meghalok .azt hittem. Ütések és rúgások zá­ poroztak rám. és csomagommal a fejem alatt elaludtam. .Hitvány nyápic. elnyúltam a kövezeten. az orrából patakokban ömlött a vér. meg se tudod védeni magad! .Kemény ütések záporát zúdította rám. a tanító le­ nyúlt.Úgy látszott.

mint szikla a hegyoldalon. majd azt mondta: . jó felépítésű fiú volt. amit tu­ dott". és könnyedén megcsavartam a karját. nézzük. Kicsúszott a lába alól a talaj. tényleg nagy ügyes­ ségre tettem szert. és rám ugrott. a füstölő akár egy ki­ lőtt csúzli.) . Ez alka­ lommal megpördült és a bal vállán ért földet. Leesett. és az . hála Cu-nak.IV.ahogy szokta mondani . de a mozgása esetlen. előbb leírt egy félkört. (Lásd még a 109. Az ilyen fegyver lassú. A tibeti változat különbözik a dzsúdótól. hogy a durva és vad verekedéshez szokott. Nem ijedtem meg.könnyedén beledöftem az ujjam a nyaka tövébe. ahol nem számít az erő vagy a kor. végre örültem egy kicsit. Egy pillanatig nyöszö­ rögve feküdt a földön. ha küzdelemre kerül a sor. akkor felpattant. a jövőm ettől a küzdelemtől függ. megragadott egy ne­ héz füstölőedényt. Meg kellett harcolnom felnőtt férfiakkal is. amit ki kell talál­ nunk! Megfordult. De még nem volt neki elég. könnyű kikerülni.„mindenre. oldalon. és egy magas. Ngavang. oldalra ugrott. Most. elernyedtek. Ngavang erős. oldalra léptem. Rám rontott. Óvatosan körözött. és mikor átugrott. Ahogy Nhavang nekem rohant. ujjai. és . megcsavartam az egyik lábát. azért nevezem mégis így. nehézkes. Fiatalabb korában nagyszerű dzsúdó* szakértő volt Khamban. a körülöttünk álló fiúk és szerzetesek egy csoportjára zuhant. Lehajol­ tam. Megtanított .időnként kegyetlen ki­ képzésnek. hogy tudtam. mert a tibeti név a nyugati olvasónak nem jelent semmit. otromba tizennégy éves fiúra bökött. hogy egy jakhajtó fia ügyesebb-e vagy egy hercegé. fejlettebb is nála. hogy elkapjon és tehetetlenné tegyen. ez az. melyekkel a láncot szorította. majd a fejére esett. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 57 vetésben tört ki: . Először életemben hálát éreztem Cu. és a láncánál fogva hozzám vágta. Elléptem hadonászó karja alatt. Lát­ tam.ahogyan Cu mutatta .Nézzük csak a fiatal pávakakast! Vagy talán sa­ rokba szorított patkány? Melyik? Aha.Na. Ebben a tudo­ mányban. az öreg rendőrszerzetes iránt. te vagy a legnagyobb ve­ rekedő a kolostorban. ahol az ereje előnyt jelent.

mely a tetőre épült. úgy. hogy jóra használod a tudásod. Újabb lépcsők következtek. megkeresett és így szólt: . Ngavang félelemben tar­ totta a növendékeket. aztán mondd meg az egyik huligán­ nak . miért. amit én. Most gyere ve­ lem. fiú! Merészen így válaszoltam: . ragacsosan és lottyadtan. . Úgy éreztem magam. . adok neked enni.szólt -. Most átveszed a helyét. Ezt az „érintést" gyakran használják arra.Kövess. Hat órán át ültünk egymással szemben a párnánkon. A növendékek tanmestere barátságosan üdvözölt. Beléptünk az aranyozott fatáblákkal díszített ajtón. . majd földre borult. Az utóbbi napokban nagyon keveset ettem. uram. az Istenek Termei és gyógyfűraktárak mellett.és innivalót. szóval vigyázz! . most már elégedett. Rendkívüli megtiszteltés. A növendékek tan­ mestere hozzám lépett. Azután fel a lépcsőn. míg végre felértünk a lapos tetőre. látom. Gyere! Követtem a széles folyosókon. újabb tekergős folyosókon.58 HARMADIK SZEM Ngavang körülbelül egy fél órán át eszméletlen volt.Hajolj meg. megálltad a helyed. az egyházi hivatalok. aki előzőleg enni hozott nekem. fiam . hogy a lélek kiszabaduljon a testből asztrálutazásokra vagy hasonló célból. de kedvességgel és könyörülettel kell felügyelned rájuk. fiam.Hihetetlen sok kérdést tett fel. aztán azt mondta. Uram. ülj csak le! Megnézzük. megveregette a hátamat.Fiam. hajolj meg. a belső templomok és a tantermek mellett. megtudod majd.Egyél. Megpróbállak rajtacsípni.kísérjen hozzám. Kedd Lobszang Rámpa.Akkor rászolgáltam egy kis ennivaló­ ra. de közben azt mondta : .a mesterük vagy már . elhaladtunk a Buddha-szobor előtt és a Gyógyítás szimbólumát megkerülve beléptünk az apát sa­ ját szobájába. hogy a tudo­ mányokban is olyan vitéz vagy-e.Ezzel a növendékek tanítómestere háromszor meghajolt. Az öreg szerzetes. mikor belép­ tem a szobájába. beviszlek az apát úrhoz. . igyál. amennyit akarsz. fiú. szó­ ban és írásban is egyaránt. Nagy buz- .Ülj le. Jóra tanítottak. és odasétáltunk az apát házához. hogy majd­ nem hasraestem. fiú. és csináld. nem kerül rossz kezekbe. A tanmester felállt. mint a viadalban. . itt van a fiú. mint egy darab rosszul kikészített jakbőr.Valódi férfi vagy.

ha or­ szágunk majd idegen felhő alatt lesz. akik megőrzik és továbbadják tudásunkat. aki a magasabb rendű dolgokra.A gyógyítás tudomá­ nyát és az asztrológiát fogod tanulni. Az egész túl nehéznek tűnt nekem. és ahhoz. Itt leültettek a földre. Nagyon figyeltem. a tanítómester felkelt és mélyen meghajolt. a „borbélyműhely­ b e " vezettek. amit kell. és nemritkán keserves. mindent. csak figyelt. Belőlük nincs hiány. hogy tudni akarnák a miértet. Egy ideig az apát úr nem beszélt. és olyan eltökéltségre. amit megjö­ vendöltek neked. olyan bátorságra van szükség. De amiben csak tudunk. segíteni fogunk. Az utolsó tincset akkor távolítják el. Most elvisz­ lek. Fáradt voltam! így folytatta: . Különleges képzést kapsz. Az apát szenvtelen tekintettel ránk nézett. akik forgatják az imamal­ mot. Most annyit. Tibeti módra keresztbe tett lábbal. Bólintott. de erről egy kicsit később. mint amennyit hosszú élete során egy láma általában megtanul. A tisztánlátást kikényszeríteni fájdalmas dolog. A mester csak akkor tör­ te meg a csendet. hogy minden ezer szerzetesből egy az.IV. mikor a szerzetesnevet kapja. A többiek sodródnak és napi munkájukat végzik. Ezoterikus tanulmányokat is folytatsz majd. és a mester a következőket . amelynek szilárdsága a sziklákéval vetekszik. és úgy. amely semmitől sem retten vissza. ami tőlünk telik. Bár csak hét­ éves vagy. anélkül. mert így lettél ne­ velve. úgy beszélek hozzád. mindent tudok rólad. hogy az asztrálsíkokon utazzhass. amikor a szobájába értünk. én is leborultam. Az Ösvény kirajzolva előtted. ha valaki belép egy szerzetesrendbe. de nem ok nél­ kül volt az. mint férfihoz. hogy azt tegyem. . és néhány rövid év alatt többet fogsz tudni.Fiú. a magasabb szintű fejlődésre alkalmas. hi­ ány azokból van. Aztán így szólt: Kedd Lobszang Rámpa. hogy kopaszra borotválják a fejedet. ahogyan kell. és hellyel kí­ nált. Fizikai munkások. Az Út nehéz lesz. Az okot később majd megtudod. kitartóan kell dolgoznod. Tibetben. Minden segítséget megkapsz. hogy megértsem. A kitartás próbája kíméletlen volt. mikor az előző nevét elveti. egy fürt kivéte­ lével leborotválják a haját. Kedd Lobszang Rámpa. in­ tenzív képzést. párnákon ültünk. és elindultunk kifelé. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 59 galmamban. Én követtem a példáját. Kacskaringós utakon keresztül kis szobába.

mire megnyugtatott: .a szolgák nálunk ilyennel nyír­ ták a növényeket. . mert így egyszerűbb az olvasónak. így könynyebb eltávolítani a hajat. minek is nevezzünk? Még egy ideig mo­ tyogott magában. Tamcsö addig ügyködött a siralmasan tompa olló­ val. Gyere! . . Kilógó nyelvvel és egyre- másra morogva. Fogott egy háromoldalú borotvát. De ez csak a kezdet volt. borotváld meg a fiút! Ne hagyj egy tincset sem.Tamcsö. Ebben a könyvben azonban továbbra is a Kedd Lobszang Rámpa nevet használom. .Ó. jól vajazott. jobb kezével megra­ gadta a varkocsomat és egyenesen fölemelte. amit otthon padlókaparásra használtunk. Bevezetett a szobájába és elővett egy nagy könyvet.nekem legalább is úgy tűnt. mikor a fejemre öntötte. nem volt több haj a fejemen. mert azonnal nevet kap. hogy majdnem felemelt a földről. Va­ lahonnan szerzett egy nagy ollót . . . ami annyira forró volt. Kész öröm levágni.hívott a mester. A segéd ho­ zott egy tál forró vizet. és olyan szorosan tartotta a varkocsomat fel­ felé.Mi baj? Felforrtál? Igen. Végül. a segédje odarohant.60 HARMADIK SZEM mondta: .Aha! Megvan: mától fogva Zamigmarlálu a neved. fiam! Gyönyörű varkocsod van. hogy felpattantam a földről kínomban.üvöltötte.Tise! . míg levágta a copfomat.Na most.Ne aggódj. jól gondozott. egy örökkévalóság után . ez igencsak hasonlított arra a szerszámra. Gyere és tartsd a végét! Tise. .válaszoltam. aztán megszólalt: . Tamcsö előrelépett.

A fiúkkal nem gyűlt meg többé a bajom. hogy hamarabb elenge­ dett minket.Énekelni fogunk. Mögém jött.Kezdjétek újra.kiáltotta. állj! .Ez még az isteneknek is gyötrelmes kínokat okoz. majd valódi fájdalom tükröződött. mert ahogy kifelé jöttünk. akinek ezüsttrombitája volt. hogy kövessem.Nevetségessé akarsz tenni? A zenészek újrakezdik. . Újra kezdtük. A zenemester felbőszültén in- . Mivel otthon jó nevelésben részesültem. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 61 Mikor bevitt az osztályba. és olyan jót nevetett. Csak fel kellett nyúlnom. többet tudok az átlagnál. Arcán előbb döbbenet. éppen hátat fordított nekünk. és lássuk. és őt tartották a legjobb dzsúdószakértőnek egész Tibetben. Til­ takozásul felemelte mindkét karját. így tettem. Három zenész várakozott a hangszerénél. Este fél kilenc lehetett. vajon mi­ lyen újabb nehézség vár rám. Énekelni kezdtünk. ők is újonnan léptek be a rend­ be. egy dobos. te pedig egye­ dül énekelsz majd! Újra kezdődött a zene. hogy elbántam Ngavanggal. akikkel a héten később találkoznom kellett. mi történik. Akkor a zenemester egyenesen hozzám fordult. Örömöm azonban nem tartott soká. és hirtelen a könyökére ütnöm. milyen a hangotok. mikor a fiú a fejemre tette a kezét. Tanárunk. egy láma intett nekem. A dzsúdóoktatók. és egy osztályba raktak a ti­ zenhét éves növendékekkel. . szólt. De hamar ész­ revette. így maradt vagy háromnegyed óránk az esti istentiszteletig. úgy tudtam. mint egy frissen tojt tojás. Vágjunk rá tüstént a két kis „furcsa csont­ ra". így egy nagydarab. A láma el­ magyarázta. buta fiút kivéve senkivel sem volt bajom.IV. A kórushoz próbálunk.Állj. és énekeljetek úgy. -Tökfilkó! . mi lesz! Cu tényleg jó mester volt. úgy találták. amit min­ denki tud.kiáltotta. . A zenészek rázendítettek egy jól ismert dallamra. Ismét leállított. Befordult egy zeneszobába. olyanra. hogy megnézzem. De nem sokáig. ahol kö­ rülbelül húsz fiú volt. ahogy kell. Valósággal törpének éreztem magam az óriások közt. miközben azon töprengtem. s koszos kezét az igencsak sajgó koponyámra tette. egy kagy­ lókürtös és egy trombitás. Még egyszer megpró­ báltam az éneklést. hogy fájdalomtól üvöltve békén hagyjon. Odamentem hozzá. A zenemester felhúzta a szemöldö­ két. mind jól ismerték Cu-t. olyan csupasznak éreztem magam. A többiek látták. miért hívott össze bennünket: .

. .Kezdtem lehiggadni és megtelepedni. míg meghallottam a trombitákat.Edd meg. mert arra eszméltem. Lát­ tam. felhalmoztam a pár­ nákat a fal mellé. valamint főtt zöldségeket tett elém. Hamis? Enyhe kifejezés! Fiam. legalábbis reggel ötig nem. Tétlenül ődöngtem. Ma hajnali ötig aludhatsz. Eddig olyan kevés ember volt ked­ ves hozzám. és ugyanazt csináld. Nem mintha megszerettem volna a helyet. Az énekórák alatt mást tanulhatsz. az.Mingyar Dondup láma küldött. . fiam. Megmutatom. ha minden különösebb hűhó nélkül megtelepszem. és a nagydarab láma . Valaki megra­ gadta a köpönyegemet. barát­ ságos láma a vállára ültetett. fiam.Sietnünk kell reggelizni. amikor az egyik fiú. máskülönben elszundítottam volna. és három párna van alattam. hogy nézzem meg. . ideje gyülekezni az utolsó istentiszteletre. Előző este. Ötvenöt év óta vagyok itt.Valóban na­ gyon hálás voltam.Felkeltem. és olyan üres lesz a hasad. felébresztet­ tek-e. aki velem volt. te botfülű bar­ bár! .maradj csendben! . és felrepültem a levegőbe. fiacskám. a zenéhez nincs tehetséged.Eztán már semmit sem hallottam. lekésed az istentiszte­ letet. mert mindent elrontanál. Menj most. azután be kell vigyelek Mingyar Don­ dup lámához. de még ilyen hamis hangot nem hallot­ tam. mint egy dob. aztán gyere be hozzám.Kedd Lobszang Rámpa. és akkor kapsz majd. Egy óriási. nagy nehezen felébresztett. csak előző este kerültem a kolostorba? Mintha ezer éve lett volna! Úgy éreztem. . hogy pont szemben ültem vele. Tudod.miközben aludtam . amint azt fújták. . Elszunyókálhattam. alvajáró vagyok és ismét üres a gyomrom. vagy kiabálással. és teát. vagy maradni akartam volna. Engem gondosan letett egy párnára maga előtt. úgy. aztán feküdj le. aki az előző nap barátságos volt velem. Talán így volt jól. de ha éneklek . s ahogy a többiektől láttam. így szólt: . még mindig a vállán vitt és csak a fiúk ülőhelyének végében foglalt helyet. amit én.62 HARMADIK SZEM tett egyet.Belépett a templomba..Figyelj.Gyerünk.Elmentem. hogy mivel nincs más választásom. campát. hogy a szertartásnak vége. ha késel. akkor teszek jót ma­ gamnak. vagy veréssel tanítottak. hogy egy nagy szobában vagyok.hahaha . Csak rájöttem. többé nem kell énekebed.. . Szent isten. A templomi szertartásokon sem énekelhetsz.bevitt az ebédlő­ be. . hol fogsz aludni. elmulasztod a vacsorát. A fiúk kifelé mentek. hogy segített. . .

hogy máshol jár az eszem. mit mondtam utoljára! Gyorsan! . A szerzetesek az étkezések alatt nem beszélhetnek és nem is gondolhatnak az ételre. azonnali engedelmességet követelt. Nem hordhattuk a növendékek fehér köpenyét. aki az olvasópultnál áll­ va a Szent Könyvekből olvas. de ezt most megúsztam. sőt vad fe­ gyelem uralkodott. akik a ház­ tartást vezették. ismételd csak el. Szakembereknek készültünk. hogy az írás szövegét szerette volna hallani. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 63 Reggelinél a felolvasó a buddhista Szent Iratok. s egy kb.Te. A felolvasó is nevetett . mert rámripakodott: . és elmagyarázta. a rendet és a képzést esetünkben különösen fontosnak tartották. Mindig emlékez­ nünk kellett a régi buddhista mondásra: „Lévén tenmagad a példa.Azt. Minden étkezésnél van egy felolvasó. csak jót cselekedj. negyvenöt centiméter magas asztalról ettünk. Egymást váltva. ha előre akart jutni. így hát bőven volt benne részünk. vezetőknek. Mindenki nevetett. A táplálékkal szent tudást kell magukhoz venniük. ahol párnák voltak. a Kangyúr száztizenkét kötetéből mondott fel részeket. mint a már felavatott szerzeteseknek. mint az apám. de ezek szolgálószerzetesek voltak. Mi. Maga Csakpori „vas­ hegyet" jelent. Ezer­ ből talán egy. én meg megúsztam a leleplezést. hogy ne legyenek zaklatott gondolataink. az pedig nem alkalmazható kivétel nél­ kül mindenkire. mindannyian a földön ül­ tünk. A szerzetesek dolgoztak. Nem zajonghattunk és tilos volt könyökölnünk. esetleg lustálkodtak. Csampala láma olyan szigorú volt. vörösesbarnában kellett járnunk. Buddha tanításának ez a lényege" Az apát úr. A legtöbb lámakolostorban nem volt ilyen rend. Nálunk is voltak háziszolgák.Mint a villám. belőlük lettek a lámák.ritka alkalom -. ott. rajtacsípem. Uram.IV. gondolkodás nélkül válaszoltam: . mi is részt vettünk a házimunká­ ban. . ahogy tetszett. ne tégy rosszat másokkal. mert a lá­ ma jelentése „legkülönb". hogy az a fiú nem figyel. Egyik mondása sze­ rint: „Valamennyi képesség kapuja az olvasás és az írás". Látta. Csakporiban valóban vasfegyelem volt. A mi kolostorunkban nagyon kemény.

mint Buddhaként ülni és imád­ kozni.Csakporiban éjfélkor kezdődött a „nap". álmosan legurultunk a párnákról. így az első és a má­ sodik sor egymás felé nézett. a sorok a terem egész hosszát betöltötték. ahol nincs hamis álszemérem. és a többiekkel együtt le kellett mennem imádkozni. Aztán felöltöztünk. Szerzetesek és fiúk százai ültek törökülésben a földre tett pár­ nákon. Sorokban ültünk. nem volt valami fényes kedvünk ebben az órában. hajolgattak és himbálóz­ tak. Dünnyögtünk és különleges hangsorokra épülő szent énekeket énekeltünk. betömködtük tartozékain­ kat a köpeny elülső bugyrosan felhúzott részébe és elindultunk. Minden második sor szemben ült az előzővel. és így tovább. Az egyik tanítás a következőképpen hangzott: „Jobb megbékélt tudattal pihenni. mikor dühös az ember". a második és a harmadik pedig háttal ült. Keleten tudják. ez így szokás Tibetben. mintegy mormolásunkra válaszolva. Végigcsattogtunk a folyosókon. Mind­ annyian meztelenül aludtunk. hogy a hangoknak ere- 65 . A pislogó fényben változtak az árnyékok és az óriási szent alakok megelevenedni látszottak. De senkitől sem kaptam kielégítő választ. Itt megszámlálhatatlanul sok vajmécses fénye próbált keresztültörni a füstölőkből kerengő füst­ felhőkön. Mikor az éjféli trombita­ szó beharsogta a félhomályos folyosókat. Gyakran tiszteletlenül arra gondol­ tam: „Miért nem hagynak békében pihenni? Ez az éjféli kelés fel­ dühít". és a sötétben a köpenyek után kotorásztunk.

hogy nem a születés számít. akiknek el kellett vinni vagy össze kellett gyűjteni a kért dolgokat. miköz­ ben az ötödiket („Tiszteld az öregebbeket és az előkelő származásúakat!") állandóan citálják. és nem lesznek jelen a szertartásokon. A füstölők kék felhői kavarogtak-gomolyogtak az istenek térde kö­ rül. és reggel négyig aludtunk. Engem legalábbis feláldoztak miatta. először egy félórás szertartás következett. hogy Lhászának szüksége volt valamire. A felolvasó még ennél az étkezésnél is egyhangúan mormolt. hanem az ember termé­ szete. Ahogy egy zenei hang képes széttörni az üveget. hogy az „előkelő s z á r m a z á s i b a n van valami szégyellnivaló. és eszembe sem jutott. más tárgyat. Tibeti törvényeink közül a második így szólt: „Gyakorold a vallási szertartásokat és tanulj!" Hétéves fejjel tudatlanságomban képte­ len voltam megérteni. és ilyenkor a pislákoló fényben gyakran úgy tűnt. mért kell betartanunk ezt a törvényt. Kilenckor. campát és vajas teát. de megszegik. ilyenkor a reggelinél szólították azokat. Hihetetlenül hatásos látvány volt a több száz ember. a fel­ ügyelő mellette ülve figyelt. Ötkor ettünk először. hogy egyik vagy másik egyenesen ránk tekint. hogy ennyi meg ennyi időre eltávoznak a kolostorból. mint az istentisztelet előtt. de háromnegyed tízre vissza kellett érnünk a tanterembe. Időnként örültünk a szünetnek.66 HARMADIK SZEM jük van. amint vérvörös köpenyben és aranyszín stólában himbálózik és egy hangon mormol. Negyed ötkor egy újabb szertartás kezdődött. aztán visszatértünk párnáinkhoz. hogy mozogjunk és hogy alázatra neveljen . Reggel hatkor tanulásra készen gyülekeztünk a tanteremben. De akkor még nem ehettünk. megszakítva tanulmányainkat kb. Déli egyig tanultunk. Külön felmentést is kaptak. negyven percre újabb szertartáson vettünk részt. egy hangkombináció metafizikus erót hozhat létre. Tapasztalataim alapján inkább azt hittem. Ezt követően egy órán át fizikai munkát végeztünk. A szertartás körülbelül egy órán át tartott. Előfordult például. miközben a kis csen­ gettyűk ezüstös csilingelésébe lüktető dobolás hangja vegyül. azután jö­ hetett csak a campa és vajas tea. A Kangyúrból ugyancsak olvastak fel részleteket. Az étkezés alatt közölték a napi tudni­ valókat és adták ki a parancsokat.

akkor következett ugyanis az utolsó étkezés. a pihenés után megint tanulni kezdtünk. CSÉLA-ÉLET 67 minket. Kilenckor ütött a szabadulás órája. meg a többi új fiú is bebújtunk egy sarokba. Ezalatt nem beszélhettünk. Egyszer. Eleinte én is. nem mozoghattunk. Nyersen ettük. és később már észre sem vettem. kihívott a terem közepébe. Tanáraink megle­ hetősen szabadon bántak a kemény pálcával. De rövid idő alatt hozzászoktam. de éhesek voltunk. Jobbat is el tudtunk képzelni! Négykor. Megpróbáltam cserélni az egyik fiúval.nagy ritkán . és egyikük-másikuk valódi lelkesedéssel osztogatta a büntetést. A csendespihenő nem örvendett népszerű­ ségnek. hogy sosem ébredek fel többé. felajánlottam neki a tartalék köpenyemet az ő dióadagjáért. A lefekvésről senki sem késett el! Azt gondoltam. Én különösképpen szerettem. és így is csemegének számított. hogy szundítsunk egy jót. mert nem tudom. a hosszú napok megölnek. hogy bármely percben meghalhatok. vagy egy kevés nagyon aprócska babot. A felügyelő meghallotta.zöldséget is kaptunk: szeletelt fehérrépát. Rettegett napszak volt ez! Öt óra tanulás szünet nélkül. és be kellett vallanom a bűnömet. Három órakor csapatostul egyórás kényszerpihenőre vonul­ tunk. ha a büntetés elkerülhetetlennek lát­ szott. mialatt csak a legsúlyosabb büntetés terhe mellett mehettünk ki a teremből. mire való: „el akartam cserélni olyasmire. Néha . öt óra. otthon gyakran ettünk ilyet. hogy aludjunk. Kilenc harminckor lefeküdtünk a párnáinkra. felejthetetlen esemény. az egy óra túl rövid volt ahhoz. a nyolcadik születésnapomon kaptunk néhány szem sózott-savanyított diót. A legkellemetlenebb munkákból is legtöbbször valaho­ gyan a legkoszosabb jutott rám. A „torkosságomért" büntetésül huszonnégy óráig nem kaptam sem enni. sem inni. mely ismét campából és vajas teából állt. és azt mondták. A köpenyemet elvették. ami nem lényeges". Csak a nagyon szo­ rongattatott helyzetben lévő vagy a nagyon meggondolatlan diá­ kok esedeztek bocsánatért. milyen hosszú a nap. de túl hosszú a tétlenséghez. vagyis az „ágyunkra". . nincs szükségem rá. vagy hogy úgy elalszom. nyugodtan kellett feküdnünk.V.

Egyedül csak te választhatsz. nem mehetek haza sem.válaszolta.tudván. ha nem lenne otthonom. ha nagyobb tudásra tennél szert.Az apát úr megengedte.Megállt. ahová hazatérhetek? Es ki mutatja meg a helyes ösvényt. Nagyon kellemes szo­ bája volt: a falakon gyönyörű falfestmények és festett selyemké­ pek.ahogyan beszélt . könnyű életet. ha a helyes ösvényt választod. aki felébresztett. valamint egy nagy életkerék függtek. Most újra akarunk fejleszteni benned néhány képességet és azt az erőt.Ülj ide hozzám. Az alacsony asztalká­ kon kis szobrok álltak.A saját ösvény megválasztásához szabad­ nak kell lennünk . könnyű életet. előtte alacsony asztalon sok-sok könyv hevert. . de mindez a következő életben ja­ vadra válik. Amikor beléptem. ha kudarcot vallok a kolostorban. Néhány év leforgása alatt azt szeretnénk.Igen. Szünetet tartott.Apám azt mondta.válaszoltam. és néhány éven belül apát leszel. hogy igen. de nem fogsz fejlődni. . a te utad negyven évig nehéz lesz.arra késztetett. Apád ezt nem nevezné ku­ darcnak. Hogyan lehetne nyugal­ mam és kényelmem.És ki mutatja meg majd az utat? . Mingyar Dondup láma ajtaja előtt találtam magam. Bár nem kopogtam. Ha a helytelen ösvényt választod.mondta.Eleget ettél és ittál? Biztosítottam róla. hogy együtt dolgozzunk. A helytelen ösvény nyugodt. aranyból és zománcból. Valami .Rám mo­ solygott és azt felelte: . de először egy igen fontos kérdést kell felten­ nem neked.Már elfelejtetted? Nyomon követtük az előző inkarnációdat. kemény és át­ ható tekintettel figyelt. mint élő megtestesülést elhelyeznek egy kolostor­ ban.68 HARMADIK SZEM Majdnem hat óra volt.folytatta -.Te kudarcnak tartanád? . a láma lótuszülésben ült a párnáján. Lobszang!. szólt.Meg kell beszélnünk egy csomó dolgot. annak tekinteném. istenek és istennők jade-ból. . Nyomon követtük az előző inkarnációdat. amit tudok. . kényelmet és gazdagságot hoz neked ebben az életben. .. mint más lá­ ma egész életében. . a nyugodt. aztán hosszasan. hogy tovább kér­ dezzek: . mint növésben lévő férfinak: . az egyiket tanulmá­ nyozta éppen. mikor annak a fiúnak a segítségével. . ha azt választom? . és az jó volt.Uram! . . amivel korábban rendelkeztél. . hogy menjek be. rám nézett.

meglátjuk majd. Nevetett. Az istentisztelet helyett minden reggel kilencre gyere ide. a varkocsát levágták. amit láttam. .V. hogy tisztán láss. nehéz életem volt. . erősen megnéztem. Igen. . egyikünk sem szereti a kemény mun­ kát. hogy valaki jó vagy sem. sok emberrel találkoztam. ritkán tudtam játszani vagy sárkányt eregetni. CSÉLA-ÉLET 69 . . Hétéves korom ellenére. kilenctől egyig. Az én varkocsomat Mingyar Dondup láma személye­ sen adja át a szüleimnek! Elfogadott tehát „szellemi gyermeké­ nek". De először ki kell gondolnunk. miként ren­ dezzük el legjobban a tanulmányaidat. Előttem egy nagydarab ember ült. ha a helyes ösvényt választod. Üzensz valamit apádnak és anyádnak? Ma találkozom velük.Hát igen. miről is fogunk beszélgetni. A láma mintha a gondolataimban olvasott volna. a fejét kopaszra borotválták. . fekete szeme. és azt egy növen­ dék elvitte a szülőknek . . gyámfiának. hogy fiukat befogad­ ták a rendbe. Holnap kezdjük. . ez jó lesz kezdetnek. tet­ szett. nyílt arca volt. sárkányrepülés is. Úgy tűnt. Messzire jutsz majd a metafizikában és az orvosi tudományokban is.azt hiszem . kinek átható. . és a he­ lyes ösvényt járni. amit láttam. Ha felvettek valakit a kolostorba. Kissé elszomorodtam.Hamarosan egy kis operációt kell vég­ rehajtanunk a fejeden. éles pillantású. mélyről jövő.mondtam. és meg tudtam ítélni.Magam leszek a vezetőd. Lesz majd nem egy sárkányeregetés. fiatalember. senki sem befolyásolhat a döntésben. roppant .a tanítványod szeretnék lenni. de választani neked kell.Lobszang.Nézzük csak. . eddig is keményen kellett dolgoznom. A láma nagyon fontos személy volt. Lobszang.nem elég őszinték hoz­ zá. sőt.kissé bánatosan hozzá­ tettem: . hogy még több munka vár rám.Aztán . meleg hangon. Átadom nekik a varkocsodat! Egészen elérzékenyültem.De még mindig nem szeretem a kemény munkát. melyet magas homlok koronázott.Újra a papírjaiba merült és gyorsan átlapozta őket: . és tetszett. Igen.Átnézte a papírjait.így értesültek róla.Uram . de csak kevesen merik ezt bevallani . széles. és akkor hipnózissal fel­ gyorsítjuk a tanulásodat.Rá­ néztem.

ha valaki elér a fejlődés egy bizonyos fejlettebb szintjére.ahogyan velem is . . Ilyenkor . de meghal. szükség van ugyanis bizonyos jelekre. Tibetben szilárdan hiszünk a reinkarnációban. hogy átélje a büntetés végrehajtásakor érzett örömét.a szigorúnál is szigorúbban bántak velük. Aznap reggel. fárasztó munkával töltött . mégha csak egy kisfiút is kellett megfenyítenie. hogy tanuljak. Remélem. „élő inkarnációk"-nak nevezik. és a tanárnak bőven nyílt alkalma arra. De aztán meggyőztem magam: hiszen ezért jöttem. amit újra kell tanul­ nom. óriási tisztelet övezte őket. az ottani felügyelők úgy bántak velünk. mielőtt munkáját befejezné. Lehet. s gon­ doskodik arról. megtölthetjük a campásedényünket. majd méltóságteljesen kisétált az osztályból. A vállamat ért ütészápor erőszakosan visszarángatott az osz­ tályterem valóságába. ahol tovább tanul és segít az embereken. Azo­ kat. ilyen ember mellett nem bukhatok el. hogy egy bölcsnek valamilyen küldetése van. Csak ke­ vesek esetében sikerült felfedni az előző inkarnációt. hogy az eredmény mások javára váljon. Két kemény.A konyhai munka nehéz volt. Ezért születtem újra. .Ne feledd. amikor bementem az osztályba.70 HARMADIK SZEM okos ember. bár nem emlékeztem. Akkor nem tudtam még. Fiatalkorukban . melyeknek feltárását sokszor szinte lehetetlenné teszik a költségek. A mellettem ülő fiú megjegyezte: . mi dolgozunk a konyhán. hogy okkult tudásomat „mesterségesen táplálják". Tud­ tam. miért. hogy visszatér a földre. akiknél megvannak ezek a jelek. Gondolataim másutt jártak. mi is az. . és utána nem maradt időnk a pihenésre. valamint az időigényesség. de mikor öre­ gebbek lettek. mint a rabszolgákkal. Rám speciális kezelés várt. mint ahogyan nálam megvol­ tak.Tökfilkó. én voltam a legfigyelmetlenebb.visszatér. akinek irigylésre méltó híre járt egész Tibetben.Ezzel a megjegyzéssel a feldühödött tanár még egy utolsó óriási ütést mért rám. félkegyelmű. bolond! Démonok vertek tanyát talán a koponyádban? Ez már több a soknál. vá­ laszthat a létezés másik síkja és a között. Úgy gondol­ juk. ma dél­ után rajtunk a sor. Szerencsédre istentisztelet­ re kell menni. hogy teljesítse feladatát.úgy hisszük . Nagyon nehezen viseltem a tanárok szigorúságát.

a testem többi részét pedig beecsetelte egy . Őrjöngő üvöltéssel megra­ gadott a torkomnál fogva. hogy megmagyaráz­ hattuk volna. a rács beleégette magát a húsomba. amely nem egyszer ma is gondot okoz nekem. A kövezett folyosókon keresztül ódzkodva vonultunk a konyhák felé. gyorsan kiemeltek. egy fehér forradást. majdnem a csípőízületnél. A láma alapo­ san megnézett. semmirekellő gazfickók! -kiabálta . . és mikor a lábamba ment.ugyancsak fü- . csak a csont állította meg. meglóbált . Az ajtónál egy mérges szerzetes fogadott: . Lementünk jó néhány lépcsőt. majd sikoltva a földre. aki arra a fel­ adatra vállalkozott. ezzel fűtötték a kemencéket.Gye­ rünk már. és égő hús émelyítő szagát éreztem. Mindenhonnan rohantak a szerzetesek. . A vas rozsdás volt. anélkül. Hamar felvittek egy orvoslámához.V. A teste­ men sok helyen voltak égési sérülések. lejött róla a rozsda.Én voltam a tizedik. A füstölgő tanár már várt ránk. aztán vissza egyenesen a tanterembe. miért késtünk. és úgy járjon a kezetek. Mindenütt nagy halom­ ban állt a jaktrágya.és megbotlott. és vagdalkozni kezdett a pálcájával. Még mindig őrzöm a nyo­ mát. Hátrafelé re­ pültem. A kemencéből kiálló egyik rács vörösen izzó végére estem. Időnként tovább ott tar­ tottak a konyhában. de a lábam valóban súlyo­ san megégett. hogy megmentse a lábamat.Fogjátok azo­ kat a vaslapátokat. A konyhában töltött első munkanapom majdnem az utolsó na­ pom lett. hogy a tüzelőt a kemencébe tegyem. lusta. Szörnyű fájdalom hasított keresztül rajtam. Alig tudtam megemel­ ni a lapátot.Az első tíz jöjjön ide és rakjon a tűzre. Táplálja a tüzet. az osztályomban rajtam kí­ vül senki sem volt tizenhét évnél fiatalabb. Nagy zűrzavar támadt. bele a forró hamuba. Ott feküdtem még a forró hamuban. szorosan betekerte egy gyógyfüvekkel meghintett kö­ téssel. e sebhely alapján azonosítot­ tak. Én csak egy szegény hétéves kisfiú voltam a nagyok között. aztán kiszedte a rozsdadarabokat a sebből. Miután kitisztította. A japánok évekkel később pl.ordította az ügyeletes szerzetes. A bal combomon. a lángoló tüzek fénye. lent elviselhetetlen hőség volt. CSÉLA-ÉLET 71 óra. ráborítottam a szerzetes lábára. Előt­ tünk vöröslő fény. mintha az életetekről lenne szó! . és elkéstünk. és a nagy erőlködésben.

hogy jó életet élek majd. akik a házimunkát végzik. Ha a trapák nem hivatásos katonák. Úgy volt. A világ más tájain „szolgának" vagy ha­ sonlónak neveznék őket. mert ezek az emberek egyszerűen csak érzelmekre és gondolatokra vágytak. A lá­ bam egyre csak lüktetett s biztos voltam benne. Szép dolog . Gyak­ ran „szerzetesnek küldenek" fiúkat. mert személyesen megtapasztaltam. hogy a legcsekélyebb beleszólásuk lenne a dologba. hogy elege van a birkaterelésből. hogy „szerzetes"? Mi mindenkit így hívunk. Esetleg úgy dönt valaki. De mit is jelent az. mint amilyennek az ember hinné. mint katona. hogy az épségemért imádkozik a baleset után. hogy a szerzetesek szörnyű emberek voltak. a láma behívta az egyik szerzetest. és imádsá­ gokat mormolt a fejem felett.folyadékkal. A trapa állt legközelebb ahhoz. Mikor a kezelés befejeződött. ahogyan olyan sokan írnak és beszélnek nyugaton. Úgy tűnik talán. a lámához. (A lámakolostorokban a trapák vannak a legtöbben. Nem vallási meggyőződés vezeti.) A lámák mesterek. segéd­ munkások és szemetesek. aki egy kis szobába vitt és lefektetett a párnaágy­ ra.72 HARMADIK SZEM vekből készült . ahol én is megégtem. hogy . Legtöbbjüknek nem volt könnyű élete. A „szerzetes" kifejezést a „férfi" szinonimájaként használták. mikor a tűzdémonok megkínoznak valakit. a novicius vagy a növendék. (Abból ítélve. és gyakran azért voltak szigorúak s igazságtalanok velünk szemben. Azt is elhatároz­ tam. Aztán bejött egy öregember. A lámakolostorokban vannak „szerzetesek". amit az átlagem­ ber a szerzetes fogalma alatt ért. aki férfi és kolostori szolgálatban áll. a kolostorokban több tiszt volt. hogy sosem fogok tudni újra járni.) így érkezünk a leggyakrabban rosszul hasz­ nált fogalomhoz.gondoltam magamban -. mely a fájdalmakat enyhítette. Eszembe ju­ tott egy korábban látott kép. a láma hivatásos tiszt. egyáltalán nem olyanok. Nem kell szükségképpen vallásos személynek lennie. Cséla volt a fiútanuló. a papság tagjait másként nevezték. mikor a hő­ mérséklet mínusz nyolc fok alá esik. anélkül. hanem a saját kényelme. milyen is. Tibetben szinte bárkiből lehet szerzetes. amelyen a démon ugyanazon a helyen döfködi szerencsétlen áldozatát. mi guruknak mondjuk őket. hiszen 3600-6000 méter magasságban az élet nehéz. vannak építők. leült mellém a földre. és biztos tetőt akar a feje fölé.

Éppen távozni készültem a kolostorból.Nos. de eleget tettem a kérésének. Egyetlen élmé­ nyem van róla. kör alakú fal. hogy jelenlétükkel biztosították a rendet. ez attól függött. A „szerzetesekre" további példa a „rendőrszerzetesek". hogy szent legyen csak azért. Kint a hátsó udvarban volt jó néhány körülbelül kilenc­ ven centiméter magas. Néhány kivételes esetben a láma magasabb státusszal rendel­ kezett. akik „élő megtestesülések" voltak. mint az apát. A rendőrszerzetesek. Azok.erre bízzam az életemet? . Ezek erős. lépj ide. akár csak a házimunkások. hogy ne gyulladjak meg. tedd bele a lábadat és leengedlek. közben tartani a fáklyát.tet­ te hozzá. illetve ne égessem át a vé- . Rosszkedvem gyászosra fordult. a végén gyatra kis hurokkal. CSÉLA-ÉLET 73 Mingyar Dondup láma lesz az én gurum.V. gyakran kegyetlenkedtek. a templomi szertartásokkal nem foglalkoztak. de akiket tömlöcbe vetettek. A lámák után jöttek az apátok. Ám az ember nem ítélheti el a püspököt csak azért. tizennégy éves korukban apátok lehettek.mondta az ember. aki megbetege­ dett. Az egyik lehajolt és felszedett egy jakszőr kötelet. . Nem valami kellemes hely. mely vajjal átitatott vastag fonalból készült. sem tűntek kellemesnek. sokan általánosabb adminisztratív teendőkkel voltak elfoglalva vagy azzal. mert segédkertésze rosszul viselkedik. és mindenkor igazsá­ gosak.én is annak bizonyultam -. de ez eredményeiken múlt. kocka alakú kö­ vekből épültek. hogy egyik lámakolostorból a másikba utaz­ tak. a tetejüket pedig körülbelül három méter széles­ ségben kőrácsozat fedte: egy-egy rács combvastagságú lehetett. Kezelnem kellett az egyik rabot.Vonakodva bár. én pedig az 6 cséla-ja. . Kapaszkodnom kellett a kötélbe. uram . Szomorúan néztem . Nagyon szigorú vizsgákat kellett letenniük. amikor a börtöncellá­ ba hívtak. Négy rendőrszerzetes megragadta a középsőt és nagy nehezen ol­ dalra húzta. vi­ gyázva arra. de sosem kegyetlenek. mert egy püspök­ nél dolgozik. tiszteletre méltó orvosláma . csak annyiban. A kolostornak volt egy börtöne.Valamivel világítania kell. Ezek a csoportok szigorúak és könyörtelenek voltak. . majd kezembe nyomott egy lobogó fáklyát. mit csinál. És a segédkertésztől sem lehet elvárni. Nem mindegyikük foglalkozott kolos­ tori ügyekkel. Egyetlen céljuk a rend fenntartása volt.

és lázálmomban úgy kép­ zeltem. ma pihenhetsz! Mereven elfordítottam a fejemet és meglepődve láttam.Mi ez a nagy csodálkozás? Nem úgy van rendjén. vándorló koldusként élelmet és menedéket kért a kolostorban.De te híres láma vagy. hogy csodálkozom és elmosolyodott: . ha egyikőjük beteg? . Befejeztem a munkát. mintha csak fel akarna robbanni. A lábam még erősebben lük­ tetett. aki a falnál kuporgott. most már a testfeldarabolók következtek. és megtudtam. Mingyar Dondup láma hangja volt.Kissé erőtlenül vála­ szoltam: . Az utolsó in- . mi volt a bűne. azt mondta: . hogy két barát együtt legyen. így élet sem. a kolostorból mindenhonnan hangokat hallottam. szánakozó hangot hallottam. mintha a bőrömet leégették volna a testemről. Aludj csak! . hogy elaludtam. az első gondolatom az volt. és szól­ tam.Lobszang. Aztán újra és újra. Ám ne kalandozzunk el a konyhai eseményektől! A hűsítő ecsetelés hatása múlóban volt. Hunyorogtam. Hason feküdtem. amely olyan bizonytalanul tartotta a súlyomat. A fáklya világánál gonosz képű gazembert láttam. Megpróbáltam felugrani.Finom ujjai­ val végigsimította a gerincemet.Kis barátom. Lobszang. a lyukat lángoló fáklyával tömték be. Kedves. de a testem elölről is meg­ égett a forró hamuban. az előző életeink során hosszú utat tettünk meg együtt. és mikor magamhoz tértem. Te még nem emlékszel erre. de még több ismeretlen. Elég volt egy pillantás: nem vette kö­ rül aura. Észrevette. Halk susogás . húzzanak fel. Sápadt napfény sütött a szemembe. De leereszkedtem nyolc-tíz méter mélyre a víztől csillogó falak kö­ zött. hogy elszedje kevés kis vagyo­ nát.valaki mellém ült. Megszökött. lezártam vad bámuló szemét. amely a léte­ zés síkjai között vándorol. . Az idő vonszolódott. és ő mellet­ tem ül. ez túl sok. úgy éreztem. de kínomban visszaestem.74 HARMADIK SZEM kony kis hurkot. mígnem nem tudtam semmiről. Elmondtam egy imát a lelkéért. én azonban igen. néhány ismerős volt. hogy a láma szobájában vagyok. de elfogták és visszahozták bűntette színhelyére. le a mocskos kőre. A fájdalom heves rohamokban sö­ pört végig a testemen. Megkérdeztem. hogy valaki belém rúgott. A lábam! Maradj nyug­ ton. az­ tán éjszaka megölt egy szerzetest. az istentiszteletre akartam menni. én meg csak egy kisfiú.

ne aggódj. Sok látnivaló tárult elém. életében egyetlen nagy feladattal: össze kellett kap­ csolnia az anyagi és a szellemi világot. a levegőben. hogy visszanyerd az erődet. Mert a gazdagság forog. aki nagyon fontos személy volt. a közelebbi fjflgyoldalakat aranytetejű lámakolostorok pettyezték. mint a kocsikerék. és a herceg is koldussá vál­ hat". A távolban bíborszín* hegyek. a buddhista Szent Iratokban megfogalmazott parancsokra gondoltam: „A lágylelkű ember mindig boldogul. holnap herceg lesz belőle. pasztel árnyalatú. Már akkor nyilvánvaló volt számomra. Túl az ablak alatti alacsonyabb tetőkön. Alattunk. a csúcsokat csillogó hósapkák koronázták. Az ágy-pár­ nákat az asztalra rakták. a messzeségben Lhásza terpeszkedett a napsütésben.V. CSÉLA-ÉLET 75 karnációban nagyon közel voltunk egymáshoz. Fi­ nom. hanem úgy egy méter magasságban. aki a veze­ tőm. a távolságtól törpényire zsugorodott kis házak! Lent a völgyben kanyargó folyó. míg a fösvény nem talál vigasztalót. hogy vele tanuljak. Elfordítottam a fejem. Gyerekes fantáziámban faágon gubbasztó madárhoz hasonlítottam magam. egyszer az egyikhez jön. Néhányan sötétbarna köpenyt viseltek. hogy a láma. távolabbi kolostorok növendékei.ezt tisztán éreztem és áldottam a sorsot. Legyen a hatalmas ember nagylelkű az esdeklőkkel. Nagyon erős vonzerő volt köztünk . Voltak ma- . ők voltak a munkások. és eltökéltem. hogy kinézzek az ablakon. a Kji. hogy nem a földön fekszem. akit képességeim legvégső ha­ táráig követni fogok. Itt lakott a legfőbb tibeti jövendőmondó is. Aki ma koldus. Tekintsen le az életek hosszú ösvényére. olyasvalaki. aztán a másikhoz. Furcsa volt. Mellettünk nem messze egy aprócska erdő. mely gondjaira bízott. melynek partjait a zöldnél is zöldebb fű szegélyezte. De most pihenned kell. hogy nem akad majd jobb tanuló nálam. Világos volt. roppant méreteivel maga is kis hegyet formázott. messze többet. . valóban jó ember. az u ^ r b a n kü­ lönböző rangú szerzetesek jöttek-mentek. hogy kilássak. Balra a Potála. hogy rengeteg mindent tud ró­ lam. melyből templomok és iskolák kandidáltak ki­ felé. Örömmel vártam. Megmentjük a lábad. mint amennyit én magam.Az élet kerekére. Feltűnt egy kis csoport fehérbe öltözött fiú.

Mindez kiragadott a közvetlen jelenből. hogy a főtisztvise­ lők közé tartoznak.emlékszel az előző inkarnációdból. de az egész együttvé­ ve sem kínzott annyira. Mingyar Dondup láma foglalkozott velem. A testem a forró hamutól még mindig sok helyütt felégett és hólyagos volt. készítettek nekem egy mankót. a papok csak fehér paripákon lovagoltak. keljek fel és mozogjak egy ki­ csit. és azt mondta: . önkénte­ lenül . így majdnem egész idő alatt vezetőm. ez utób­ biak gyakran aranyszín stólát viseltek jelezvén. rövid néhány évem alatt meg­ tanultam. Nem tudtam részt venni a szertartásokon és az osztályba se jártam. Sokan lovakon vagy pónikon ültek. Meg volt elégedve azzal. amit korábban. mint a lábam. és akár egy sebzett madár. Mivel nem tudtam segítség nélkül menni. ezzel ugrabugráltam. Három nap múlva azt ajánlották. Jobban foglalkoztatott a gyógyu­ lás és az. . a jobb oldalamon vagy a hasamon feküdtem. Ülni képtelen voltam. A világiak színes lovakon. A lábam merev volt és borzalmasan fájt. hogy újra tudjak mozogni. Teljesen begyulladt és váladékozott a bentmaradt rozsdadaraboktól. vérvörös meg bíbor ruhában.76 HARMADIK SZEM gasabb rangú szerzetesek is.De sok mindenre tudattalanul.

ahogy tudok. a szerzetesek és a fiúk pedig nekifeszültek a küllők­ nek.Eltelt két hét és sokkal jobban éreztem magam. hogy hadd él­ jek a szokott módon. majd az ajtókat becsukták. hogy egy palatáblára felírjam a zsákok szá­ mát. ebből kisebb gerendák áll­ tak kifelé. Amíg egy adag pörkölődött. ott a már megpörkölt árpát kellett megőrölni. ahol megégettem magam .egyenletesen szétterítették. vagy aho­ gyan mi nevezzük. A visszatérésem elsó' délutánján újra a konyhai munka volt so­ ron. mert többet akartam mozogni. mi a folyosón át bevonultunk egy kis szobába. de lagalább javult valamennyit. mindannyian körbe-körbe jártuk és énekel77 . amely keresztülfúródott rajta. Ehhez egy érdes felületű. Az edénybe ugyancsak töl­ csér alakú nagy követ illesztettek lazán. és engedélyt kaptam arra. Ha már megindult. elöregedett gerenda tartotta. hogy megforgassák a soktonnás követ. a tetején kb. Az volt a dolgom. vagy hogy hason feküdjek. Beleegyeztek. hogy úgy üljek. de a lábsérülésem határozottan megakadályozott ebben. mint abroncs nélküli küllők. nem volt olyan rossz. A lábam még min­ dig fájt. két és fél méter átmérőjű tölcsér alakú kőedényt használtunk. A tibetiek keresztbe tett lábbal ülnek.alatta tátongott a kemence. A pörkölt árpát beöntötték az edénybe. Megkértem. Belső felületén barázdák és vájatok voltak. Az árpát kiszórták a gő­ zölgő kó'padlóra . amelyekben a pörkölendő' árpa volt. hogy az árpaszemek ne hulljanak le. lótuszülésben.

beszélgess vele. úgy csillogott. Majdnerfi kimeríthetetlenek a kész­ letek belőle. A hét-nyolc kilós téglákat Kínából és Indiá­ ból a hegyi hágókon keresztül szállították Lhászába. bűzös. hogy meg ne álljon. fokozatosan megfeketedik. hogy egyetlen ellenségünk van. A teát állandóan forrón tar­ tották. míg tésztasűrűségtpiem lett. vigyázni kellett. tábla formára szárították. és nem lesz . és az egészet órákon át főzték. ahol egy hat-hét hektoliteres fémüst álÍTlomokkal tisztították. Aztán vajas teát keveigLik hozzá. és a campával együtt elég volt ahhoz. A keverék nagyon tápláló. A kony­ hák egy3 |á£ik részébe mentünk. a fa olyan lesz. több lapát tisztított vajat tettek hozzá. hogy elmenjünk a teatéglákért. akit nem is­ merünk: dolgozz vele. Nem azért kellett segítenünk a fizikai munkában. mint új korában. és az ujjunkkal addig kavargattuk. mert nem volt elég munkás. Úgy tartjuk. Ahogy a őrölt szemek kihullottak az edény aljáról. Következő nap a teakészítésnél kellett segédkeznünk. hanem azért. hogy megmozduljon. Minden fiú egy hétre való campánakvalót hordott magánál. ha meg már mozgott. Valamikor korábban félig megtöltötték vízzel. Az apróbb darabokat behajították a forró vízbe. Amikor rárakják a tűzre. újabb és újabb frissen pörkölt árpát töltöttek a tar­ tályba. "akkor megettük. Minden étke­ zéskor örflfttünkJjelőle egy keveset a campás tálba. fanyar füstöt áraszt. hogy ne legyen túl sok megkülönbözte­ tés. Az volt a dolgunk. Mikor a víz újra forrni kez­ dett. most forrt és gőzöl­ gött. a másikat addig előkészítették és megtöltötték vízzel. amelyet fa helyett tüzelőnek használ­ tunk. majd felaprítsuk őket. egy másik nagy adag szódát rakott bele. idehozzuk. min­ denkinek segíteni kellett. Aztán. az.78 HARMADIK SZEM tünk. amit egy kis bőrtasakba tettünk. hogy az ember fennmaradjon. és a környékén dolgozók arca megfeketedik. A jaktrágyát. mert pórusaikba beleivódik a korom. és mivel egyszerre egy üstöt használtak. ismerd meg. a forró kövön szétszórták és újból megpörkölték. Itt senki sem szidott meg az éneklésemért! Szörnyű nehéz volt beindítani azt az átkozott követ. Ez volt a campa alapja. Aztán az őrleményt elvitték. egy szerzetes megsózta. pontosabban a megtört­ megpörkölt árpát. mint az ében. Ami a közelébe kerül. A munka legrosszabb része a tűz etetése volt.

és nagyon figyelmesnek és szorgosnak kellett lennünk egész idő alatt. Ha az ember 20-25 méterrel arrébb megy. kar. és nem habozott. Néhány szerzetestől eltekintve nemigen ismerték ezt a vidéket. amikor a ha­ talmasok félreteszik a hatalmat. vagy a falitáblára írt. Ami­ kor a tanár előadott. az egyik testrész épp úgy megfelelt. talán megint használni fog. hogy ha más máson is segített. hát. Jobb az asztrológiai je­ gyek alapján kezelni valakit. a tengerszint felett hét­ nyolcezer méter magasságba. mit se számított. tudo­ mányos elvekre alapul. Páratlan élmény. amikor alaposan ismertük a növényeket. ahol jég borít mindent. mert az orvosi munkához nélkülözhetetlen. vagy a hagyományosabb testrészek. kit fi­ gyel! Jókora pálca volt nála. a többi gyógynövényeket ábrázolt. megmondják neki. mert nem tudtuk. Ha az apát durván viselkedett az év során. hogy a megfelelő fajtát szedjük le. Belém sok asztrológiai ismeretet vertek. mert ez a tárgy fontos volt az asztrológiához. Nagyon sok tanulnivaló volt. és bárki elmondhatja. Sorokban ültünk a földön. . hogy füveket gyűjtsünk és gyógyszert készítsünk belőlük. érzik. Az alacsonyabb ran­ gúak kezében ez az igazság egyik eszköze a hatalmasokkal szem­ ben. a hőmérséklet mínusz 4 fokról plusz 15 fokra változik. nem talált" sorsjáték. de már csak akkor. és nekünk valamennyit fel kellett is­ mernünk. A falon nagy táblák lógtak. Később kirándulásokra vittek minket. A „növénygyűjtő expedíciók" ősszel voltak. nem tehet semmit a neki alárendelt ember ellen. Ez utóbbia­ kat minden héten cserélték. ritkán élnek vissza vele. Néha három hónapig is eltartottak. mint vaktában felírni egy gyógyszert. hogy végül is van valami szavuk. előttünk állt. egy részük a csillagjós­ lással foglalkozott. Az asztrológia „talált. A rendszer jól működik. amit gondol. a világon talán sehol sincs hozzá hasonló. Ilyenkor a felföldekre vezettek bennünket. De amikor dolgoztunk az órán. Váll. mögöttünk sétált. mint a másik. és megbízhattak bennünk. Rengeteg matematikát tanultunk. Tibetben minden évben van egy nap. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 79 ellenség többé. de a jégtaka­ rókat forró vizű forrásoktól táplált zöld völgyek tarkítják. mert változatosságot hoz­ tak a szigorú kolostori életbe. ahova ért.VI. abban a reményben. oda ütött. és nagyon kedveltük őket. és ha a bírálat jogos.

Beszéded és tetteid szelídek legyenek. Gyakorold a vallási szertartásokat és tanulj! 3. nem lesz viszály vagy békétlenség. Bízzál az ország és a lámakolostor vezetőiben! 2. hogy enyhébb körül­ ményeket találjanak. Ne légy féltékeny és irigy! 14. A vezetőink bölcsen úgy döntöttek. Mutass háladatosságot és viszonozd a kedvességet! 12. csakporiak voltunk az egyetlenek. még többet morgolódtunk volna.. Puhánynak és gyengének tűntek a szemünkben. mint bukottakra. Kolostorunk ismert volt a szigorú és kérlelhetetlen képzésről. Légy becsületes és őszinte mindenben! 8. Becsüld az erényeseket! 5. Figyelj a barátokra és a rokonokra! 9. amikor fü­ veket gyűjtöttünk. hogy kiselejtezik az alkalmatlanokat. és mi a többiek szintjére kerülünk. akik odamentünk. a szerzetesek sötétedéskor lefeküdtek és hajnalig aludtak. és mi. Kövesd a jók példáját! 11. Tiszteld a szülőket! 4. s bár sokat morog­ tunk magunkban. Segítsd az országot! 7. A legjobban hasznosítsd az ételt és a vagyont! 10. Tiszteld az öregebbeket és az előkelő származásúakat! 6. hogy ha betartjuk a törvé­ nyeket. ha a napirend megváltozik.. Tarts mértéket mindenben! 13. A törvények a következők voltak: 1. Úgy tekintettünk rájuk. Sok kolostorban nem volt éjjeli szertar­ tás. Az első év külö­ nösen nehéz volt. ne bánts senkit! 16. akik egy idő után elmentek.80 HARMADIK SZEM A vallásoktatás nagyon intenzíven folyt: minden reggel fel- mondtuk a Törvényeket és a Középút összetevőit. Ne botránkoztass meg senkit! 15. Viseld a szenvedést és a nyomorúságot türelemmel és alá­ zattal! Állandóan azt mondogatták nekünk. Megrostálták a növendékeket. Az első évben nem volt részünk szinte semmi kikapcsoló- . Elég sok szerzetes érke­ zett máshonnan. mielőtt még veszélybe sodorhatnák a többie­ ket. ma­ gunkra meg mint az elitre. csak a legerőseb­ bek élték túl a jéggéfagyott felföldeken tett utazásokat.

és beletesszük a tényt. . a kötés nélküli.VI. és Szent Könyvek egészét kellett felmondanunk. Például azt kellett képzelnünk. aki orvosszerzetesnek tanult. szórakozásban. hogyan lehet használni és keverni őket. min­ den tényt osztályozni kell. A gondolkodásra nagyon rövid időt kaptunk. amely jól lát­ ható és könnyen elolvasható onnan. ahol állunk. mert rendszerint kilencven centiméter szé­ lesek és körülbelül negyven centiméter hosszúak voltak. mi van benne? Ha nem tudtunk tíz másodpercen belül válaszolni. és azt a feladatot kaptuk. jó módszer ez. Na­ gyon tisztán magunk elé kellett vetíteni a „tényt" és a „fiók" pontos helyét. Sokat kellett tudnunk az asztrológiáról. Kérdésekkel bombáztak.belépni egy szobába. Későbbi éle­ tem során úgy találtam. hogy képzeljük el. A memóriatréning mód­ szereit évszázadokon keresztül fejlesztették ki. ha hibát. mert a büntetés még rosszabb volt. laza papírlapokat két faborító tartotta össze. A kérdéseknek nem sok közük volt egymás­ hoz. A ta­ nár például azt mondta: . kinyitni a megfelelő fiókot. és kihúzni a szükséges tényt a hozzá kapcsolódó más tényekkel együtt. de annak. mire irányulnak. Gyakran Szent Könyvek obskúrus oldalaira vonatkoz­ tak.képzelet­ ben . és ne a könnyű utat válasszuk. A könyveket nem hordhattuk magunkkal. hogy belénk sulykolják a jó em­ lékezőtehetség iránti igényt. a rengeteg gyógynövény neve és pon­ tos leírása mellett azt is ismerni kellett. nagyon szigorú büntetés járt érte. Nyisd ki a fiókot. Kis gyakorlattal bámulatra méltóan könnyű volt . job­ ban tettük. Azt mondták. A legtöbb tibetinek jó emlékezőtehetsége van. csak azért hogy ellenőrizzenek. Mégis. hogy száz meg száz fiókkal körberakott szobában va­ gyunk. Munkával és tanulással telt minden ébren töltött pillanat. Ma is hálás vagyok azért. ahogyan memorizálni tanítottak ben­ nünket. a jó memória igen felbecsülhetetlen érték.Na fiam. majd hirtelen a gyógyfüvekre váltottak. vagy játékban. amint kinyitjuk a megfelelő fiókot. Mindegyik fiókon tisztán kivehető címke van. ha egyáltalán nem válaszolunk. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 81 dásban. A feledékenység meg­ bocsáthatatlan bűnnek számított. bármilyen apró hibát vétettünk. és valóban fejleszti a memóriát. hogy ne jöhessünk rá. Tanáraink mindent megtettek. a Kangyúr hetedik kötetének ti­ zennyolcadik oldaláról az ötödik sort kérem. komoly verés.

A víz már a partnál is mély volt. aztán egy bizonyos jelre megkezdtük a támadást. amelyek testmagassággal emelnek a föld felé. nem jöhettek vissza.rendszerint háromméteres . Ez sajátos szabály volt Csakporiban. hogy a ta­ náraink attól féltek. hogy elriasszuk az ég démonait. Két. Bevallom. miközben vadul kiáltoztunk. azt sem tudjuk már. így meg tudtuk tartani az egyensúlyunkat helyváltoztatás nélkül. mire a „lovas" megingott vagy leesett. Az első év után megszoktuk a szigorú szabályokat. Még mindig szerettem gólyalábon járni. Olyan bo­ tokkal kezdtük. Az első év­ ben nem játszhattunk semmilyen játékot. sosem térünk vissza. ha lett volna ho­ vá. kétméteres gólyalábon baktat­ tam egyszer. Kel­ lő gyakorlat után még hosszabb . közéjük ugrottam. mert olyan kemény fegyelemben éltünk. „uccu.gó­ lyalábat használtunk. és valami gyakorlati hasznunk is származzon belőlük további életünkben. és így megtakarítottuk a hosszú kitérőt a legközelebbi gázlóig. illetve akik nem bírták a feszültséget. Emlékszem. Akkor is a gólyalábakat használtuk. hogy kell játszani. Ha egy helyben akartunk állni. A sportokat és a gyakorlatokat úgy tervezték. Csatákat harcoltunk végig gólyalábon. A gólya­ lábcsatában ez előnyt jelentett számomra. Mint mondtam már. A lo­ vaglásban nem voltam olyan ügyes. bekukucskálunk az ablakokon. mikor átkeltünk a folyó­ kon. Akik kimentek. Az egyensúlyo­ záshoz nem használtunk semmit. ha egyszer kiszabadul­ tunk. általában tízfőnyi csa­ patban felsorakoztunk kb.82 HARMADIK SZEM Az első tizenkét hónapban nem engedtek ki bennünket az ud­ varra. Óvatosan átgázoltunk. harminc méter távolságra egymástól. egyáltalán nem találtam . nem kockáztattuk. A gyengék. Az udvaron páváskodtunk. hogy megedződjünk. s hirtelen folyó került az utamba: át akartam hát men­ ni rajta. most szentelhettem rá egy kevés időt. sokkal nagyobb és idősebb fiúkkal jártam egy osztályba. hogy leesünk. jól elboldogultam. neki" elszaladtam volna. meghúztam az egyik gólyalábat. Ha éberen figyeltünk. faragatlan fickókként viselkedtünk. de mikor a saját erőmre kellett támaszkodnom. Ezek után a nehéz hónapok után úgy éreztük. egyik lábunkról a másikra billegtünk. mintha csak helyben jár­ nánk. meglöktem a másikat. A többiek nehézkesen lépdeltek. egész idő alatt dolgoztat­ tak minket. ki­ hulltak a rostán.

A dzsúdóban meg­ tanultuk. levette lábát a támasztóról. Voltak rajtunk horzsolások vagy lejött a bőr a térdünkről. Leültem és beereszkedtem a vízbe. Fel­ ment a lába. ez itt egy sekély szakasz. Persze volt néhány esetlen fiú. felugrott és fordult egy teljes kört. Én ugrálni tudtam a gólyalábon. Hirtelen csobbanás. hogy elvétett volna egy lépést vagy kijött volna a ritmusból. Akkor rohanó lépteket hallottam. de nem törődtünk ezekkel az apróságokkal. Röviddel a nyolcadik születésnapom előtt Mingyar Dondup lá­ mától megtudtam. Volt közöttünk viszont egy fiú. A térdemig ért. De ritkán sérültünk meg komolyan. hogyan kell esni úgy. Ez­ után mindig megbizonyosodtam arról. hatal­ masat estem: a támaszték eltört. majd ahogy beljebb mentem a közepére. aki a következőt tudta megcsinálni: sétálgatott egy kicsit. mert sosem tanulta meg az esést. a feje kibukott a víz fölé. és én gyorsan földet értem. hogy az asztrológusok számítása szerint a szü- . a férfi megmarkolta a partot és kihúzta magát a folyóból. s máris felborultunk. va­ lósággal megfagyasztotta a vért az ereimben. a lábak meg a gó­ lyalábak. de mikor először próbáltam. Mivel látta. amely majdnem mindig fúj Tibetben. hogy talán soha életemben nem voltam még ilyen gyors a gólyalábakon. és a fenyegetés. azt gondolta: Aha. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 83 sekély részt. és mikor én is kiértem. hogy a víz nem éri el a derekamat. aztán le. aki majdnem átesett a saját árnyékán is. Egy férfi futott az ösvé­ nyen. Velük előfordult időnként. hogy mit fog csinálni velem. feljött majdnem a dereka­ mig. Megkapaszkodott a bot végében. a kisfiúra. egyenesen a feje fölé. hogy az ember ne sértse meg ma­ gát. Rettenetesen csúnyán beszélt. majd teljesen eltűnt. Azután nagy fröccsenés. szépen beletalálva a támasztékba. aki átszeli a folyót. Az udvaron játszottunk például: a játék izgalmában megfeledkeztünk a szélről és kiléptünk a falak nyúj­ totta szélárnyékból. összegabalyodtak a kezek. és merő pillantást vetett rám. Egy szélroham felkapta a köpenyünket. aztán bukfen­ cet vetett a két gólyaláb között. hogy a „lépcsők" jól legyenek rögzítve.VI. komoly veszélyt jelent ebben a sportban. Siettem a távoli part­ szakasz felé. hogy eltörték a karjukat vagy a lábukat. arra gondoltam. A szél. Megismételte néhányszor a mutatványt anélkül.

Ám később részletesebben is leírom az ezzel kapcsolatos élményeimet. hogy ez az erő elektromos. Úgy hisszük. akik gúnyolódnak az ilyen dolgokon. Lefekszik pihenni. akit érdekel. hogy megfelelő feltételek kö­ zött lássa. Az álmok olyan élmé­ nyek. de teljes napfogyatkozáskor mindenki megnézheti. tudtam. az ébredés döbbenete eltorzítja az álomemléket. A magasabb Én. hogy az emberek hisznek benne vagy sem. amilyenek. és az álom éber állapotban teljességgel lehetetlennek tűnhet. Még mindig ott van. A napko­ rongról többmillió kilométerre lövellnek a lángok. vagy el­ hagyja ezt az életet. és amikor jön az álom. hogy tanuljon és fejlődjön. azok. A harmadik szem megnyitásával képessé váltam többek között ennek az aurának a meglátására.84 HARMADIK SZEM letésnapomat követő nap megfelelő időpont lenne a „harmadik szem megnyitására". amely akkor veszi át az irányítást. A testet körülvevő aura csupán az emberben égő életerő tükrö­ ződése . Nyugaton a tudósok mérni tudják az agy elektromos hullámait. elgondol­ kozhatnának ezen és gondolhatnának a nap udvarára is. Hitünk szerint az ember azért van gyenge fizi­ kai testében. Nem zaklatott fel. Az alvás alatt visszatér a létezés egy más síkjára. melyeket az alvás szellemi síkján élünk át. . Valójában nem számít. a Legfelsőbb Tudat működteti. hogy mesterem is ott lesz. amikor az ember alszik. a szellem kiszáll a testből és ellebeg. Számunkra a test egy héj csupán. Mikor a szellem visszatér a testbe. A szellemet a halál pillanatá­ ig „ezüst szál" köti össze a fizikai testtel.mindenki megtanítható rá. és tökéletesen megbíztam benne. Ilyen az emberi aura is. ugyanolyan mint a villám. A hitetlenség nem tünteti el. Az átlagember nem látja a napudvart. Mint ahogyan korábban többször elmondta nekem. hacsak nincs az ember kiképezve. a harmadik szem megnyitása után olyannak fogom látni az embereket.

Óvatosan leszedték a borogatást.Ez elég fájdalmas lesz Lobszang. ahol várakoznom kellett. Ekkor bemen­ tem abba a kis szobába. szürkületkor majd jövünk érted. a Kjicsu révnél. Lyukfúróra emlékeztetett. de csak 85 .Nagyon kelle­ mes volt heverészni és lustálkodni a napsütésben. és a szobába belépett három magas rangú láma. egyikőjük Mingyar Dondup láma volt. . Nem sokkal alattam a Potalát láttam csillogó tetőivel. A láma néhány percig nézte az eszközt. szóra­ kozzál Lobszang. Az egyik erőteljes láma leült mögém. a homlokomat tisztára és szárazra törölték. megszületett az este. hogy sterilizálja. Túl gyorsan telt el a nap! Ahogy meghalt a nappal. aztán áthúzta egy mécses lángján. A második láma kinyitott egy dobozt.Töltsd. sem istentiszteletre nem kellett mennem. Puha bőrcsizmák a kinti kövezeten. azaz Ékszer park tavainak kéklő vize. és a hegye helyett az U élén kis fogak voltak. ahol kereskedőket láttam. Mögöttem a Norbu Linga. Gyógyfüves borogatást tettek a homlokomra és szorosan a fejemre kötözték. fejemet a térde közé fogta. hanem U alakú volt. csak nem kör. és ezen a napon szabad voltam. Kora reggel Mingyar Dondup láma azt mondta: . Este újból bejöttek hozzám. Azt kívántam. és elővett belőle egy fényes fémeszközt. Mingyar Dondup láma megfogta a kezemet és így szólt: . le­ beghetnék délre. ahogy akarod a napot. sem órák­ ra. bárcsak szerezhetnék egy bőrcsónakot és azzal sodródhatnék a folyón.Eljött a születésnapom.

Minden rendben? Kezdjük. miközben Mingyar Don­ dup láma odaadott neki egy nagyon kemény. és azt gondoltam magamban: . az helyénvaló. aki operált. Mintha megállt volna az idő! Nem éreztem különös fájdalmat. mintha én lök­ nék egy rugalmas fátyolt vagy engem löknének neki. próbálj mozdulatlan maradni. hogy a fogazat átfúródjon a homlokcson­ ton. Mingyar Dondup láma figyelt. az operatőr végtelen elővigyázatossággal tovább és tovább csúsztatta a lemezkét. épp most ment le a nap. Aztán ez is elmúlt. inkább meghaltam volna. A homlokom közepére nyomta az eszközt. csak nyomást és tompa fájdalmat éreztem. és helyette színspirálokat és fehé- . arrább ment egy kicsit. elhalt.Egy percre a fájdalom felfokozódott. de nem tudtam. így hát nem mozdultam. mint nyugton maradni. majd meg­ kérdezte: . mint a tűz. Erősen figyelt. Bízott bennem. Aztán. A láma erősebben nyomta. mintsem hogy megmoccan­ jak vagy feljajduljak. én meg benne. égetett. hogy Mingyar Dondup lá­ ma is elém állhasson. minek az illatát.86 HARMADIK SZEM úgy lehet csinálni. bevégzik veled így vagy úgy. Hirtelen szúrós. és úgy éreztem. melyet előzőleg tűzzel és gyógynövényekkel acélkemény­ ségűre edzettek. majd becsúsztatta úgy. amennyire csak tudsz. csak egy tompa ütést. Láttam.Nos. hogy pont belement a fejemen lévő lyukba. Egy percre az volt az érzésem. ha teljesen tudatodnál vagy. csiklandós érzetem támadt az orrnyer­ gemnél. Nem tart nagyon sokáig. Ezután enyhülni kezdett. ki­ csit rezegtette az eszközt. A falemezt az U két szára közé illesztette. aki biztosan tartotta a nyelet. Megszűnt és én finom illatokat éreztem. amit mond vagy tesz. hogy különféle eszközöket és gyógyfüves olda­ tokat rakodnak ki. ránézett a többiekre. és körbeforgatta a nye­ lét. Hirtelen va­ kító fény támadt és Mingyar Dondup láma azonmód azt mondta: Állj! . mikor ez utóbbi intett a fejével. Lobszang fiam. tudtam. s az eszköz átha­ tolt a csonton. ne mocorogj. mikor a vége megakadt a csontnál. nincs mást tenni. hogy valaki tüskékkel szurkál. a szája sarkában a feszültségtől kis ránc húzódott. akinél az eszköz volt. ahogy az eszköz áthatolt a bőrön és a húson. és ugyanabban a pillanatban megállt az éber opera­ tőr kezében. A láma. A lá­ ma. nagyon tiszta fale­ mezkét. Hirtelen „reccs". A fájdalom egyáltalán nem volt erős.

és megőrizheti az össze­ szedegetett tények emlékét. melyek túlterjedtek a legbelső aurán.Külö­ nös élmény volt látni. van. tudtam. A HARMADIK SZEM MEGNYITÁSA 87 ren izzó füstgolyókat láttam. Míg bent volt a falemez a fejemben. amellyel az ember bárki tudatalattiján áthatolhat. míg ki nem vet­ ték. Kaptam egy kristály­ gömböt. ahogy közeledett a hét vége. megfigyeltem. az el­ vek azonosak. a kis szobában kellett maradnom. Mindegy melyiket. és használatában nagy gyakorlatra tettem szert. A falemezt bent hagyták két-három hétre. Amint a kiálló falemezt helyére rögzítették. A kristálynak és használójának illeniük kell egymáshoz: van. és mikor nem. ahogyan a színek változtak. Előző éj- . Csak később jöttem rá. Az első héten a szobát majdnem teljes sötétségben tartották. hogy kivegye a falemezkét a fejemből. csak a legszüksége­ sebb enni. A kristálynézésben nincs semmi csoda. De nemcsak az emberi testet láttam tisztán. hogy az aurájuk volt arany. Nagyon egyszerű volt. Ahogy új érzékem fejlődött a lámák szakavatott segítségével. Ettől fogva olyannak látod majd az embe­ reket. kivéve a három lámát. mikor mondanak igazat. amilyenek. A tizenhetedik na­ pon a szobában teljes világosság volt. Megint mások esetleg egy tál vizet. hogy voltak más kisugárzások. Mingyar Dondup láma hozzám fordult: . és addig. Senki sem látogathatott meg. . amit éltek és hogy a legtöbb ember valóban nagyon különbözően fest. eszköz csupán.VII. mégpedig a tiszta élettől. hogy ne tudjon mozogni. vagy tiszta fekete korongot használnak. mint a mikroszkóp. Idővel meg tudtam határozni egy ember egészsé­ gi állapotát az aura színe és intenzitása alapján. aztán egyre többet és többet. amely a természeti törvények által láthatóvá teszi az egyébként lát­ hatatlant. és nem amilyennek mutatják magukat. A harmadik szem számára fókuszként szolgál. hogy a három lámát arany fény veszi körül.és innivalót kaptam.Most már kö­ zénk tartozol. aki a kőkristállyal tud legjobban dolgoz­ ni. akik nap mint nap tanítottak. aki az üveggömbbel. vagy a teleszkóp. majdnem sötétben. A következő héten beengedtek egy kevés gyenge fényt. a kristály­ gömb éppúgy. még mindig őrzöm. A fémeszközt óvatosan kiszedték. és bejött a három láma. Lobszang. Abból.

és már kint is volt. akiket olyan jól is­ mertem. Káprázatos volt újra találkozni a fiúkkal. egyikőjük térde közé fogta a fejem. mert a személy nem eléggé fejlett.szóltam. Van. hanem hogy szemléletem kiegyensúlyozott legyen. most elhatároztam. A többiek rémült arcomra néztek. és megmutatta a fadarabot. ők milyennek tűnnek majd? De egyelőre nem érkezett válasz az efféle kérdésekre. Az operatőr egy eszközzel megfogta a fadarab kiálló részét. mint az ében. Ám abban a pillanatban főként az evés érdekelt. hogy melyik szín mit jelent. onnan figyeltük azo- . No. aki tényleg szeret.Lobszang. Az előző tizennyolc napon nagyon keveset kaptam enni. Milyen lesz mostantól Cu. Nyüszítve visszarohan­ tam a szobába. nem is annyira a tanulás miatt. Fekete lett. Az­ nap éjjel zúgó fejjel aludtam. befejeződött beavatásom első szakasza. de fele időmet Mingyar Dondup lámával kell töltenem.. A do­ log nem egyszerűen abból állt. és alaposan megvizsgáltak. indulj és egyél. né­ hányan féltékenyek rám. csak az evés járt az eszemben.. és mégsem ismertem egyáltalán. hiszen na­ gyon éhes voltál. Reggel ismét bejöttek a lámák. hogy színeket láttam és már tudtam is mindent. . hogy másképpen látok? Anyám. Egy alak közeledett felém. és ahogyan előzőleg. Az aurája füstkék színű. Később hipnotikus módsze­ rekkel is tanítani fognak. bepótolom. . mit gondolnak valójában. és a vörös szikrák a dühkitöréseket mutatják. a füstön méregvörös szikrák villantak át. Időm másik felében az órákra és a szertartá­ sokra kell járnom.88 HARMADIK SZEM jel a homlokomat beecsetelték valamilyen gyógyfüves oldattal. apám. ez csak egy dühös takarító.Egy égő ember van a folyosón . aki gyors és hatékony módszerek­ kel tanít majd engem. Reggel jöttek a lámák. Az operatőr láma egy kis rézedény felé fordult.. Ahogy a füst a mennyezet felé szállt. hirtelen rántást éreztem. Most rájuk néztem és megtudtam. kék füst lengte körül. kimehetek már a többiekkel. ami a hom­ lokomon a műtét után maradt. Kirohantam az ajtón. Azt mondták. mások meg közömbösek irántam. meg kellett tanulnom. Mingyar Dondup Láma kisietett és mo­ solyogva jött vissza. és néhány különböző füstölővel együtt rátette. Mingyar Dondup láma egy gyógyfüves párnácskát tett a kis pöttyre. A vezetőmmel egy eldugott beugróban ültünk.

hogy akarattal nyisd és csukd. A harmadik szem erejét különösen betegeknél használtuk. De az embereknek az a lá­ tomásuk támadt. jobban látják az istenek. azoknál. Büntetésképpen a harmadik szem becsukódott. most becsaphatja majd az ostoba szerzeteseket. hogy önállóan gondolkodjon. hogy egy­ szer már sikerült neki. amit az ember láthat. Abban az időben az istenek a földön jártak és emberekkel keveredtek. Mingyar Dondup láma így tanított: Nézd azt az embert. . úgy. Aztán majd azt is megta­ nulod. Legendáink szerint sok-sok évvel ezelőtt minden férfi és nő használni tudta a harmadik szemet. És ez így ment nap nap után. Lobszang! Látod azt a színes fonalat. Egy este a láma így szólt hoz­ zám: . ahogy a másik két sze­ med. hogy tüdőbeteg. mely a szíve felett vibrál? Az az árnyalat és a vibrálás azt mutatja. akik természettől fogva rendelkeznek vele. Hosszú évszázadokon keresztül csak kevesen szület­ tek a tisztánlátás képességével. Most még állandóan használd. úgy mint a másik két szemedet. Lobszang. aki hisz abban. emlékszik rá. hogy szent irataink minden szava a szó szoros ér­ telmében hiteles. mikor egy kereskedő közeledett: Nézd csak. hogy az. akiknek teste vagy lelke beteg volt. Lobszang! Valóban szent ember. Különleges te­ hetség. Egy nap az apát úr értem küldött és magához hívatott: . hogy még nem jutott el odá­ ig. hogyan lehet tetszés szerint be­ csukni a harmadik szemet. mert kibírhatatlanul terhes dolog foly­ ton az emberek gyengélkedését figyelni. te most rendel­ kezel azzal a képességgel. hogy lealacsonyítják magukat! Egy hajlott ko­ rú szerzetes érkezésekor a láma ezt magyarázta: . akik beléptek a főkapun. megfelejtkezvén arról. a meg-megszakadó szikrázást! Üzletemberünk azt gondolja. és megpróbálták megölni őket.Alaposan fi­ gyeld meg ezt az embert.Fiam. A HARMADIK SZEM MEGNYITÁSA 89 kat. óvatosan és tisztelettel kell vele bánni vele. hogy az istenek helyébe lépnek. ahogyan ez velem is történt.Vagy például.Később megtanítunk arra. mely a legtöbb embertől megtagadta- . Észrevetted azokat az elhalványult foltokat á fény koszorú sárgájában? Azt mutatja. nézd azokat a változó hullámsávokat. megfelelő kezeléssel ezerszeresen is meg lehet növelni az erejét. Azok esetében. Milyen kis aljasságokra képesek az emberek a pénzért. olyan.VII.

Mert az embernek magának kell megválasztania az ösvényt. amelyen egy életen át járnak. Csak jóra használd.mondják majd. ha betegséget. Mikor majd más országokban jársz. fiam. mint bűvész a vásárban. és a dalai láma orvosa. ha árt a többieknek vagy ha érintené az ös­ vényt. Akármit is látsz a tisztánlátás által . A tehetség arra jogosít. De azt mondom. nem hogy ma­ gad gazdagodjál. azt mondta. mert látni akar. hogy néhány napon belül a dalai láma el­ küld majd értem. bizo­ nyítsd be azt! .ne fedd fel. de attól még a saját útjukat fogják járni. Mingyar Dondup lámával együtt látogató leszek néhány hétig a Potalában.Az apát úr nagyon tanult ember volt. de ne mondj olyat a betegnek vagy a szenvedő­ nek. és sose saját hasznodra. fiam. sose tégy így.és sokat fogsz! . amit tudsz.90 HARMADIK SZEM tott. . Segíts. találkozni fogsz sokakkal. . Bizonyítsd be ezt. ami megváltoztatná az ösvényét. szenvedést látsz. úgy viselkedj. akik azt szeretnék. Mesteremmel. hogy másokon segíts. Mielőtt befejezte volna a be­ szélgetést. Mondd el nekik.

hogy a nyakadra tehessen egy sálat. Lobszang. még egyszer. így folytatta: . Most mutasd meg. a szemed lefelé néz. hogy a potalai lá­ togatás időpontját kitűzték. aztán állj fel és menj hátrafelé a legköze­ lebbi üres párnához. hogy bemutatnak neki és a „belé­ pőbe" nem eshetett hiba. . és be kellene mutatnod a hátraesést.Úgy volt. benne a dalai láma életnagyságú szobra. Közel a tanteremhez volt egy kis temp­ lom.Egyik nap Mingyar Dondup láma közölte velem. és azt játszottuk. aztán harmadszor is. amit a láma nagy gyakorlatával könnyedén bemutatott. Mielőtt elindulnál hátrafelé. eképpen.Végigcsináltam mindent. vess egy gyors. és állj meg úgy másfél méternyire a dalai lámától.Egy figyel­ meztetés akkorra. Térdelj meghaj­ tott fejjel. . észrevétlen pillantást a legközelebbi párnára. aztán helyezd a selyemkendőt Őszentsége lábára. hogy a Potalában vagyunk audiencián. Oda mentünk. Nem örülnénk. ha a sarkaddal rálépnél a párnára. Magadban számolj tízig. Lobszang! Belépsz a szobába. nehogy fe­ lesleges sietséget mutass. amelyet nemigen használtak. várhatóan a hét végén kerül rá sor. Most nagyon figyelj! Tedd a kezed így és hajolj előre! Egyszer. Dugd ki a nyelved üdvözlésképpen és ereszkedj térdre. hogy a tarkódnak ne essen baja. Helyezkedj az előző testtartásba. amit csinálok.Először nézd. . hogy tökéletes formánkban járuljunk a dalai láma színe elé. hogy épp91 . A pillanat izgalmában könnyű megbotlani. ha már ide értél. Próbálnunk kell. Gyere ide. hajts meg a fejed.

Helyzete nem volt túlontúl irigylésre méltó. A csészét így kell tartani. hogy a láma egy-egy betegségét kikezelje. Az apát úr mégsem vizsgál­ hatta meg a dalai lámát. mint én. Először a csésze kiesett. Ez alkalommal sokkal nyugodtabban jöttem befelé. s a tibeti üdvözlésnek megfelelően kinyújtottam a nyelvem. lesétáltunk a hegyről. hogy páciense egészséges legyen. hogy átmen­ jünk a Potalába. mondd magadban: „Om.92 HARMADIK SZEM olyan jól csinálod. és oda­ mentem a szoborhoz. amikor meghajoltam. Térden állva mentem. és a Gyógyítás Templomaként. Gyakoroljunk a csészével és a selyemkendővel!. mit hogyan kell csi­ nálni. mani padme hum". hogy teljesítményem „méltó tisztelgés Mingyar Dondup testvér tanítása előtt". és végigcsö­ römpölt a földön. hogy felbuktam volna. elég ügyes vagyok-e. és a láma je­ lezvén. Hátralépdeltem és végül sikerült leül­ nöm lótuszülésbe anélkül. akkor most jöhet a következő lecke. . megállított: Lobszang. míg küldenek érte. A rendfőnökünk volt a dalai láma egyetlen or­ vosa. Akkor majd úgy jössz be. beékelve a köpeny ujja és az alsó kar közé. Besiettem. mint egy vágtató versenyló a Cangpon. mint egy méltóságos fiatal pap. Lobszang! Hová ügetsz? Most csináld lassabban. A mi kolostorunk a Potala szervezetének része­ ként működött. megkínálnak teával. . de külön he­ gyen állt. szombaton. amikor csak akarta. mert nem az volt a feladata. hogy megmutassam. hanem. Újra kimen­ tem. hogy automatikusan is tudjam. Jól csináltam. de aztán hamarosan kitanultam a fortélyát. A facsészét el kell rejtened a köpe­ nyed bal ujjában. A pénteki napon az apát úr elé kellett mennem.Na. Ha kellőképp ügyes vagy. és elölről kezdtem az egészet.Kimentem a szobából. a helyén marad. Mikor elhelyezkedtél már. illetve a Gyógyítás Isko­ lájaként ismerték.Azon a héten minden reggel próbáltunk. mégis a főépületekhez közel ugyan. amikor a páciens már beteg volt! . tapsolt egyet. és ehhez igazítsd a lépteidet. ráraktam a szertartásos khata-t a szobor lábára. Másnap reggel. De szent isten! Elfelejtettem a selyemsálat! Kimentem hát megint. és nem. hogy beléphetek. büszke voltam magamra. meg kellett várnia. A három meghajlás maga tökéletesen sikerült. így bármely fájdalmat vagy rendel­ lenességet orvosi hibának tekintettek. Azt mondta.

felkeltek. busásan kárpótolva lettek a hosszú utazásért és a viszontagságokért. tá­ voli tartományok nemesemberei. . amíg fel­ felé kaptattunk. mások el­ nyúltak a földön. kereskedők és bete­ gek. Mindenfelé árusok kínál­ ták portékáikat. elég volt a magamé. Több ilyennel is találkoztunk. a Potalába igyekeztünk. már magasan jártunk. Hogy mit gondoltam akkor. amely bizonyította. Voltak. hogy meglátogassa a Szentek szentjét. A dalai láma rezidenciája az épület legtetején volt. és mohó városnézők és zarándokok tömegébe ütköztünk. Odább az úton egy csapat vidám ember potalai ajándékokat. és inkább ha­ sonlítható egy lépcsős utcához. Odanéz­ tem. Elárasztották az utat és végigjárták a hatmérföldes kör­ gyűrűt a Potala körül. úgy érezték. írnokok is jöttek. hogy megta­ karítsák a lépcsőmászást. A Csakpori lábánál a Potala felé fordultunk. Nem. Tömérdek kőlépcső vezet fel a magasba. ha nem beszélek róla. Voltak közöttük földművesek. Ha csak egy pillantását elkap­ ták. és jobb talán. a betegek és gyengélkedők. pásztorok. Mingyar Dondup láma megállt és egy házra mutatott: . aztán ismét a földre vetették magukat. akik abban reménykedtek. Anyám ép­ pen kilovagolt szolgái kíséretében. nálánál ugyanis senki sem lakhat magasabban. Egy helyen. Nekünk nem jutott időnk ilyesmire. mások mindenféle ennivalót. a lépcsősor az épületeken kívül fut. hogy Lhászában kezeltetni tudják magukat. Megint mások. kézi imamalmokat árusított. vagy ahogy mi nevezzük. hogy lássák a Mindentudó. a szolgák igencsak sürgölődnek az udvarban. bizonyos összegért írtak néhány sort. Öregem­ berek nyomtatott horoszkópokat kínálgattak a hiszékenyeknek. Voltak ott talizmánok. akik négykézláb kúsztak. Tibet minden ré­ széből érkeztek emberek. mint egyszerű lépcsősorhoz. A fő­ tisztviselők közül sokan fellovagoltak a hivatalokhoz. hogy a nevezett személy megláto­ gatta Lhászát és valamennyi szent helyet. és egy „szent inkarnáció által megáldott" emléktárgyak.Ott az előző otthonod.Vili. A POTALA 93 De ezen a szombaton nem törődtem az orvos bajával. Néhányan forró vajas teát árultak. mit éreztem. Cu is közöttük volt. amit himbálódzó üstökben melegítettek. barátaik támogatásával vagy két bottal sántikáltak végig az úton. Nem egy zarándok hónapokig gyalogolt. maradjon csak az én titkom. Lobszang. a dalai láma otthonát.

ahol aranytömböket. Vallási jeleneteket és ősi legen­ dákat ábrázoló gyönyörű faliszőnyegek lógtak a falakon. az egyik végén van egy tó. hogy még több kemény munka vár majd rám: kemény munka vagy nehézség.egy óriási barlang húzódik. Nyolcéve­ sen nem voltak már illúzióim. tömén­ telen drágakövet őriznek.mivel vulkáni eredetű . Közeledtünkre félrehúzták. valamint mai rezidenciája volt. vagy tudnak egyáltalán a barlang a létezéséről . . és beléptünk egy nagy előtérbe. hogy erőt nyerjek belőle. míg el­ értük a tető legtetejét. mert felismerte Mingyar Dondup lámát. és megnézhetném benne a ne­ vünket. Az egyik függönyös bejárat melletti polcon pihent a Nemesek könyve. minden gondolat és minden reménység központja. és ne­ kem az volt a véleményem. ahol a dalai láma előző inkarnációinak sír­ emlékei álltak. melyet zöld porcelán sárkányok védelmeztek. Csak nagyon kevesen jártak itt.csupán néhány kiváltságos. ezen a helyen nagyon kicsinek és jelentéktelennek éreztem magamat. sárga stólás láma beszélgetett Mingyar Dondup lámával. Tibet minden egyházi és világi ügyét itt intézik. azt kívántam. és a hatalmas termetű őr szélesre tárta a kaput előttünk. A jelenlegi épületek csak háromszázötven évesek. mikor kerekek jönnek majd az országba. mi­ tológiai istenek és istennők szobrocskái és zománcozott díszek. a reggeli napsütésben felfelé tartottunk a lépcsőn. vagy épületcsoport az ország szíve.nagyon jól ismerték itt. Tudtam. Tibetben ez az egyetlen kerék alakú tárgy. bárcsak kinyithatnám.94 HARMADIK SZEM A Potala önálló városrész. mert az egyik régi jövendölés szerint a béke el­ távozik. mert ezen a napon. miért akar a dalai láma látni engem. a hegy gyomrában . és tudni szerettem voltna. Továbbmentünk. Az utóbbit . jakgyapjúból készült gesztenyebarna függöny borította. Min­ denütt hallottuk az imamalmok kattogását.úgy látszik . akárcsak mindenütt. A falakon belül vannak a kincstárak. Végül felértünk a tetőre. Kint. Mélyen lent. Alacsony asztalkákon műgyűjtők szívét gyönyörködtető tárgyak álltak. Hosszú idővel azelőtt egy erődít­ mény volt a hegy tetején. Egy meggyszínű köpe­ nyes. Ez az épület. valamint ritkaságokat a régmúlt időkből. kis folyosók ágaznak szét belőle. kis hegyen fekszik. hogy ez rendkívüli dolog. de egy még régebbi palota alapjaira épültek. A bejáratot nagy.

Ruhája olyan volt. és a sálat nem a nyakamra . Mielőtt belép­ tem a szobába. De az Ékességes még min- .Nincs okod az aggodalomra .Tedd ide elém és ülj le! . akkor először: Azok a párnák túl messze vannak. és megfigyeltem. Meghajtottam a fejem. mert ekkor visszafelé kellett indulnom a legközelebbi párnához. melynek erejét tovább növelték benned a harmadik szem megnyitásával.csak gyakorlunk. fordulj meg és hozz ide egyet. köz­ ben ezt suttogta: .Vili. a fal mellett. mint a közönséges lá­ máké. aztán majd elmegyek Kí­ nába. rombolást és olyan kegyetlenséget fogsz látni magad körül. de végül sikeres le­ szel. Mingyar Dondup láma odaadta nekem a selyemsá­ lat. amelyekről nem is hallottál. Előrehajolt. A POTALA 95 ahol vele jártam. végig­ mentem a szobán. Buzdításképpen picit meglökte a hátamat.Mikor leültem. Átkarolta a vállam és az ajtóhoz vezetett.Ideje. Lobszang. fiatalember. Éppen letett egy könyvet. amíg kb. az Ékességest. így folytatta: Nos. az­ tán térdre ereszkedtem. amit elképzelni sem tudsz. Megadatott neked a tisztánlátás képessége. Azt mondta: . ahol folytatom tanulmányaimat. Elfogott a félelem. Most az Ékességes lábára helyeztem. hogy bemenj. hanem a csuklómra tette.Őszentsége érdeklődést tanúsít és egyedül akar vele beszélni. Az út hosszú és ne­ héz lesz. Kezdetben nehéz időket élsz meg. de eljön a siker.menj csak be. . Megmutatom az ajtót.ahogyan az szokás volt -. Tudtam. azután megállt és fi­ gyelt. hogy mind eléggé meszsze volt. a tizenharmadik dalai lámát. és háromszor meghajoltam. hogy . odavittem egy párnát. Megszólalt a dalai láma. Ezt hallottam: . Hallottam néhány figyelemre méltó dolgot rólad. Sok külföldi országot bejársz majd. és a hosszú szoba távoli végén megpillantottam a Mindentudót. melynek füle a vál­ lára ért. Jól ismertem a jóslat min­ den szavát és eszerint is éltem hétéves korom óta. gondold azt. Sáfrány­ színű selyempárnán ült. hogy sebészetet és orvoslást tanulok Tibetben. miért mondja el nekem újra az egészet. Beléptem. de a fején magas sárga süveget hordott. és aztán lépj be magad. Halált. Vezetőm hozzám fordult és így szólt: . hogy beszélgethessünk. olyanokat is.Nem tudtam. így tettem.ahogy egész héten tettük . Megkaptam a feljegyzéseket az előző inkarnációdról és az asztrológusok jöven­ döléseit is. ahogyan megjósolták. másfél méterre nem kerültem Tőle.

. hogy jöjjön be! . hogy kivételesen tisz­ tán látok.hívta mesteremet a dalai láma.mondta.96 HARMADIK SZEM dig beszélt. Mondta. Tudó­ saik így beszélnek: . amelyeket Indiából importáltak. hogy bizonyítékokat szerezzenek. De most teázzunk! Könnyedén megütött egy gongot. . de sok nyugatival is találkoztam. milyen a molekuláris szerkezete. a láma pedig így folyatta: . Mondjátok meg. hogy egy nyolcéves kisfiú nem. hogy azt akarja. Állítsátok elő.Ez a fiatalember elmondta. és én töké­ letesen egyetértek az értékelésével. semmiféle rendkívüli erőről ne tegyek bizonyságot. a kereskedést és az aranyat istenítik. milyenek a kémiai reakciói. kicsú­ szott a számon: . . Talán még senki sem beszélt vele így. megmérjük és savakkal megvizsgál­ juk. en­ gedjétek. Mingyar Dondup lámánál. . aki hamarosan visszajött a teával és különleges ételekkel.mondják majd neked. Mingyar! .A dalai láma rám nézett. és nem törődnek vele. Mingyar Dondup láma a legjobb ember. . akivel valaha ta­ lálkoztam.Azt mondtad. és parancsot adott a hívására belépő lámának.Mingyar Dondup láma mel­ lém ült. Bizonyíték. és ne be­ széljek sem az egóról. A dalai láma újra nevetni kezdett.válaszoltam.De hát senki sem tudhat többet a mesteremnél.Kérd meg Mingyar-t.Mutassátok meg a lelket. . va­ lóban keményen tanuljak. milyen vagy. .Uram! . Egyszerűen nem tudtam tartóztatni magam. értékeli. figyelmeztetett. az pedig bizonyos. és hogy a legjobb tanárokat jelöli majd ki a számomra. igaz? Mondd el nekem.Voltam Indiában és Kíná­ ban .mondta a hí­ vására megjelenő lámának.Szóval. . Belépett Mingyar Dondup láma. bizonyíték. hogy megragadjuk. az Ékességes Indiáról és Kínáról mesélt.Hozz egy párnát. aztán hátra­ hajtotta fejét és harsogó nevetésben tört ki. sem a lélekről. és meghajolt a dalai láma előtt. Úgy látszott. .Teljes felelősséget vállaltál . hogy a gya­ nakvás negatív hozzáállásával minden esélyüket elveszítik.Ezekben az országokban az ember megvitathatja a nagy igazságokat. hogy amikor a nyugati világban le­ szek. mit gondolsz róla. bizonyítékra van szüksé­ günk . Értékeik nem azonosak a mieinkkel. és ülj le. Amint ettünk. azt gondolod. te kis pávakakas! . hogy Mingyar Dondup láma jó. aztán megütötte a mellette lévő gongot.

Fiatalember! Jól válasz­ tottál. s emellett síkos is. Mikor befejeztük. . esetleg nyomorék maradok. és azt mondta. és az okkult tudományok igazi mes­ tere. te­ gyünk így mi is. Ezekből a termekből sokat megtudhatsz a tibeti történelem­ ről. és nagyon óvatosan megérintettem a látható semmit. majdnem olyan hideg volt.Nem volt szükségem több bátorításra. . A dalai láma szolgálatában állók közül . mint a jég. és nem lehetett keresztüllátni rajta. Aztán így folytatta: . és fordulj hozzám.mondta. meghajoltunk és eltávoztunk. ahogy bizonyosan megteszed.Jó néhány alacsonyabban lévő folyosót és termet nem nyitottak ki az elmúlt kétszáz esztendő­ ben. pihenjünk le egy időre. Láttam. és felfedezzük az épület kevésbé ismert részeit . jó benyomást tettem a da­ lai lámára . Lobszang. Néha attól féltek. Mingyar Dondup láma azt ajánlotta. és megborzongtam a lát­ ványtól.VIE A POTALA 97 Lobszang Rámpa képzéséért. és hogy egyetlen ajtó se legyen zárva előttetek. Aztán derengeni kezdett valami: üveg! So­ sem láttam még síküveget. hogy úgy jöhettek-mehettek. .a rezidencián senki­ nek sem volt lámánál alacsonyabb rangja . Megdöbbentem. az épület legfelső szint­ jén kapunk szobát. de az vastag volt. hogy egyek.Még szólt néhány szót. és akkor vezetőm teát és ennivalót hozott.őszentsége azt az utasítást adta. .Ideje betöm­ ni a lyukat a gyomrodban. . akár a víz. előttem terült el Lhasza és az egész síkság. az ablakokon az olajjal átitatott anyag helyett valami megfoghatatlan volt. Időről időre én is megnézem őt. hogy mindketten itt. Itt. és úgy gondolja. ahogy csak akartok. és a lapos tető távoli részére mentünk. A bal lábamon húzódó seb még mindig sok bajt okozott. A sárkányzsinórhoz tört üveget hasz­ náltunk. legnagyobb meglepetésemre. aztán felkeltünk. Mingyar Dondup láma kivezetett a szo­ bából. Tervezd meg. Fájt és bi­ cegtem.Itt maradunk néhány napra. Pihentem egy órát. Oda vezetett minket. de ez itt átlátszó. épp csak. hogy látni le­ hetett. ha szükséges.az egyik odajött hoz­ zánk. Ezen a helyen jól esznek. egy másik szobába. Kinyújtottam a karom. Az színezve volt. vezetőd régi barátom. Aztán hozzám fordult: . hogy Mingyar Dondup láma titokban na­ gyon elégedett velem.

aztán a cső egyik végét kidugta az ab­ lakon. amikor meglátta az arcomat. Nekem az az élmény volt „lehetetlen"! A dalai láma sok teleszkópot hozott magával. A kereket se akarták. Nevetett. hanem a szeméhez illesztette. mikor hazatért Indi­ ából.Nézz bele. te­ leszkópok. amikor egy nyugati ember azt mondja valamilyen okkult dologgal kapcsolatos állításra. hogy mást lássak. és intett. De a végét nem a szájához.gondoltam. mintha egy bőrrel borított trombitadarab lett volna. de a tükör túl őszinte volt. Sose felejtettem el annak az embernek a látványát. Vezetőm kis­ sé elfordította a csövet. Egy ideig piszmogott a csővel.Aha! . hogy életemben először tükörbe néztem. hogy „lehetetlen". tükrök nélkül. őt viszont rázta a nevetés. Tele voltam gyanakvással.biztos valami hangszer. A mi fizikai világunk ráérős. és egy kétségtelenül tekintélyes méretű orral. . de engedelmeskedtem. Mingyar Dondup lámán kívül senki sem volt a szobában. A csőben egy ember lovagolt felém. azt gondoltam. olyankor. Régóta felismertük. Mingyar Dondup láma kitárta az ablakot. amely úgy nézett ki.Még jobban nevetett. Azt lehetne gondolni. akit ott láttam: egy sápadt arcú fiúcskát nagy vörös heggel a homlokán. A vízen találkoztam már halvány tükör­ képemmel. aztán azt mondta: . és körülnéz­ tem. de az emberek nem is vágytak ilyesmire. meghúzta. a balt tartsd csukva. Megfogta a csövet. . és felkapott egy rézcsövet. és négy darab jött ki . Lobszang! A jobb szemeddel nézz. aki a csőben felém lovagolt. Teleszkóp! Sosem lát­ tam ilyet. Gyanakodva néztem.egyik a másikából. hogy ezoterikus tudásunk gyarapodhasson és terebélyesedhessen. nézzek bele megint a csőbe. . . . meg­ babonázott. Gyakran eszembejut. civilizáci­ ót szolgálják. és természetesen nem ismertem fel azt a szörnyű kis teremtést. Azóta sem vesződöm velük.De miért kell tréfát űznöd a ta­ nítványodból? . és nagyon szerette nézegetni a környező vidéket. hogy az okkult tudományok mestere vagy .magyarázkodtam.Őszentsége azt mondta. hogy Tibet különleges ország volt. A kerekek a gyorsaságot és az ún. és játszani fog rajta. Itt történt az is. a másikat odatette az arcához. hogy a rohanó kereskedelmi vi­ lágban nincs idő szellemi dolgokra. Belenéztem. és majdnem elájultam a kábulattól.98 HARMADIK SZEM Ám ez még nem volt minden. Oldalra ugrottam.

Nincs odabent semmi. . amikor előjön. A kőfalak vaskosak. se fény. de az efféle dolgokat nem a szenzációhajhászok örö­ mére mutatja be. hisz csak a megfelelő embereket tanít­ ják. Az anyag sűrített energia. csak az üres kődoboz. és remetecellákban laknak. Sokan közülük néhány hét múltán újra visszamennek a cel­ lába. Mindez korántsem olyan ste­ ril. hogy a remete szeme fokozatosan hozzászokjék a fényhez.Vili. hogy ilyen erők legyenek rábízva. A rést nap mint nap nagyítják. Az ember szellem. először három év. talán két méter vastagak. értelmetlen létezés. Tartózkodásának utolsó hónapjaiban kis lyukat vágnak a tetőre. ami képes megmozdítani egy tár- . energiahullámok. és saját kívánságára befalazzák. Egyszer egy nap beadnak neki élelmet egy fénybiztos. Fizikai tes­ tében semmi okból . Tibetben vannak olyanok. se bútor. hogy tanítványa morálisan alkalmas-e arra. és gondolati úton megolvassza a havat maga körül. A POTALA 99 Négyezer éve ismerjük a tisztánlátás igazságát. Néhány láma. hogy ne hatoljon át a hang rajtuk. és egész életükre ott maradnak. A cella általában kis helyi­ ség. Az erők tehát egyáltalán nem mágikusak.akármi legyen az . Az Életről.Tibetben jól tudjuk -. és visszavonulnak kies lámako­ lostorokba. és ha egyszer kisza­ badul a hús kötelékeiből. Tibetben a tanár mindig meggyőződik róla. akik közösségben tudnak legjobban fejlődni. A tanárnak teljesen biztosnak kell lennie tanítványa erkölcsi integritásában. amelyet hegyoldalra építenek. a telepátiát. se semmi. Igaz. és más metafizikus tudományokat. csupán a természeti törvények eredményei. mint ahogy az ember esetleg gondolná. de nem azért fejtenek ki erőt. hogy meztelen üljön a hóban. A gondosan irányított és részben sűrített gondolat az. A remete belép. ezért a metafizikai erőkkel sosem élnek vissza. három hét és három napra. az Ember természetéről elmélkedik. egy másik világ teremtménye. másokon a magány segít. hogy a naiv nézőket szórakoztassák. az okkult tudományok mesterei testeket tudnak felemelni érintés nélkül. A gondolatok. A remete a cellában marad. hogy sok láma képes rá. szellemként vándorolhat a világon és a gondolat útján segíthet. hangbiztos tolóablakon keresztül. hogy beeresszenek egy kevéske halovány fényt. máskülönben megvakulna abban a pillanatban.nem hagyhatja el helyét.

hogy több megvilágosodást éltem át. de . ahol mindennapos ese­ mény. ha a pilóta a sűrű ködben nem lát semmit? Kis tanu­ lással. Lobszang. Nem csupán a teleszkóp működését. Tudtam már. egyszerűen köznapi természeti törvények működtetik. nők. egy átlagos remeténél. Cso­ dálkozásomban felkiáltottam. Még az első látogatás alkalmával bevitt egyszer egy teljesen sötét szobába. Más formát öltött.Na. Az én ezoterikus fejlődésem nem járt együtt bezárkózással.100 HARMADIK SZEM gyat.mondta. A magyarázat a „fénytörés"-ről valóban mindennél jobban zavarba ejtett: hogyan lehet a fényt megtörnP. de immár másként szabályozva vezet a telepátiához. Férfiak. hogy elvégezzen egy bizonyos cselekvést.más módszerekkel és hipnózissal is. és nem érdemelt további gondolkodást. milyen okok húzódnak a háttérben. Mingyar Dondup láma aprólékos pontossággal elmagyarázta. A falon azonnal megjelent előttem Lhásza fordított képe. és valamit csinált az ablak fatábláival. mind fejjel lefelé jártak! Aztán a kép hirtelen villant egyet. ha mikrofonon keresztül a leszállópályára irányítanak egy repülőgépet. de erről majd később. mi miért történt. és jakok. . Képzésem a dalai láma közvetlen parancsára sajátos célra irányult. Miért olyan nehéz elhinni ezt abban a világban. Ugyancsak a gondolat. de azt is. milyen elvek alapján működik. mint ez. hogy lehet hangtalan fütyüléssel kancsót vagy köcsögöt összetör­ ni. A Potalában tett látogatásom eme képzés első szakaszaihoz kapcsolódott. So­ sem mondhattam. félretéve a szkepticizmust meg lehetne tenni ugyanezt a te­ lepátia segítségével is. és minden a helyére került. Aztán elfújta a mécses lángját. nem kellene gyarló eszközöket használni. amelyek nem írhatók le ilyen könyvben. hogy megértsem. Mindent megmagyarázott. amelyeket olyan jól ismertem. olyat. most állj ide. Elég annyi. úgymond „gondolatra". Elbűvölt a teleszkóp. amely kevés ember számára elérhető. . hogy alapos ma­ gyarázatot ne kaptam volna a szóban forgó törvényekről. Olyan dolgokra tanítottak .legyen bár nagyon hosszú életű -. és sokat használtam: azokat a helyeket nézegettem rajta. amely arra késztet vala­ kit a távolban. nincs benne semmi csoda vagy varázs­ lat. aki remete akar lenni. ez egyszerű volt. és figyeld a fehér falat! . „hisz ez varázslat!" anélkül. nem vonultam vissza hosszú időre a teljes sötétségbe.

és utána már semmi sem lepett meg. hogyan törnek meg a fénysugarak. Majdnem valamennyit szobákban raktározzák. úgy mondták. több mérföldre nyúlik az egyik folyosó végétől. hogy valamennyien hajlunk arra. A falakon különös diagramok voltak és ismeretlen jelene­ tekről készült rajzok. mikor láttam.így mondták ne­ kem . amíg egy speciális szerkezetet nem hoztak a szobámba. A Potala raktárai tömve voltak csodálatos szobrokkal. miért éppen ezeket az ajándékokat küldték. vezetőm egy könyvből felolvasta nekem pontos történetét. mindig az éppen uralkodó dalai láma részé­ re. A motívumok ta­ nulmányozását jelentette ez. amely. Nagyon kár. Évszázadokon keresztül sokfelől. Az a na­ gyon-nagyon kevés nyugati ember. csak egyet nézhetek meg.Iga­ zad van.számtalan évszázaddal ezelőtt vulkánikus tevékenység hoz­ ta létre. mert egyre többször és többször hallottam: . és egyetlen tibeti sem tekintené annak. Ölelkező férfi és női szellemeket áb­ rázolnak például. aki látott néhányat közülük. miután beszámoltam a tárgyról szerzett benyomásaimról. Azt mondták. régi könyvekkel és gyönyörű vallási témájú festményekkel. Ez egy lámpából állt. a többit majd egy későbbi időpontban. De jobban érdekelt a tó. ölelkező figura azt az eksztázist fejezi ki. Lobogó fáklyákat vittünk magunkkal.VIII. valóban. méghozzá a javából. szemérmetlennek tartja őket. óvato­ san másztunk lefelé a végtelennek tetsző lépcsősoron. A POTALA 101 hogy fényt is lehessen törni?! Egész addig nem értettem meg a dol­ got. Mielőtt eljöttünk a Potalából. szögek­ kel keresztre feszített ember. hogy a keresztények szimbóluma egy megkínzott. akit istenükként tisztelnek. és nagyon él­ veztem. A két meztelen. nemcsak Tibetből érkeztek ajándékok a Potalába. ügyes vagy. Végre beléptünk . Akkor észleltem. hihetetlenül elborzasztott. de a képeknek messze nem az obszcenitás a cél­ ja. és csúszkál­ tunk végig a sziklás átjárókon. Az alagutakat . mi történt később. megnéztük az egyik föld alatti alagutat. Lobszang. Örültem. hogy kiderítsem és pszichometriai benyomást szerezzek róla. Elismerem. hogy saját mércénk szerint ítéljük meg más országok népeit. amelynek fényét különféle lemezek takarták. amely a Tudás és a Helyes Elet egyesülését követi. Aztán. és azt is.

Még tettünk vagy száz métert. Ahogy finom csapásokkal tovább eveztek. megsemmisítő szorítást éreztek. merre van az előre. A tutaj felgyorsult. Az aranyat nagy hő olvasztotta ki egykoron a sziklából. Sehol egy fény. és élénken magam elé képzeltem. Egyetlen hullám sem fodrozta a vizet. Fény támadt. Meddig utaztak. hogy már-már láthatatlan. bi- . amilyenhez hasonlót a föld felszínén sohasem látni: tömör feketeség. amelyekkel a fagerendákat egymáshoz erősítették. Érezték. Mérföldeken át eveztek. Mingyar Dondup láma törte meg a csendet: . amely egyre szélesebb és szélesebb lett. szintén fekete volt. és húzza végze­ tük felé. amin álltunk. odáig már nem jutott el a fáklyák fénye. a víz alá merültek. darabokban szilárdult meg. Nyikorgó-csikorgó hangot hallottak.Ez a tó a folyóhoz megy innen negyven mérföldnyire. szél kerekedett. és láttam. valamennyien elszédültek és rosszul voltak már. A szikla. így folytatta: . A hirtelen mozdulattól a hullámok felcsaptak a fedél­ zetre. merre is menjenek. egyetlen hang sem törte meg a csendet. kegyetlen óriás ragadta el őket.Eltévedtek. kábító üté­ seket. Néhányuknak még sikerült nagy levegőt venni. zöldes. hogy a sziklában van egy aranyréteg. mint tónak. Lerepültek a tutajról. Beleka­ paszkodtak a kötelekbe. Sok-sok évvel ezelőtt kalandos kedvű szerzetesek készítettek egy fatutajt. inkább látszott fene­ ketlen kútnak. és hozzá evezőket. egyszer csak egy tágasabb helyre értek. amit mesélt. amilyet még soha életemben nem láttam. Hallgattam tanítómat. Odamentem. míg hirtelen eltűnt a mennyezet: nem láttuk. tétovázva. ahol már nem lát­ ták a falakat és a mennyezetet. annyira fekete. Forogtak. öt-hat méter hosszú lehetett. amikkel hajthatják. és merre a vissza. nem tudták. és az emberek csuromvizesek lettek. hogy tö­ rékeny tutajuk a vízidémon markába került. körbe­ körbe. A tutaj hirtelen megbillent. kutattak. tökéletes sötétség borult rájuk. nem tudták. Fekete volt és mozdulat­ lan. A többiek nem voltak ilyen szerencsések. Fel­ szerelték fáklyákkal. Úgy érezték.102 HARMADIK SZEM egy alagútba. a sötétség olyan volt. csillogott a fáklyák fényében. el­ fújta a fáklyákat. és vízre eresztették. de kicsit arrább valami ragyogott a falon. szörnyű. a víz elsodorta őket. akár egy aranyszínű gyertya viaszcseppjei. és olyan víz szélén álltunk. Kb. és a fejemtől a térdemig érő magasságban helyezkedett el.

Néhány éven belül eleget tudsz majd ahhoz. Két ember menekült meg. hogy együtt fedezzük fel ezt a helyet. Mindkettőnkért. de tudott dolog. hogy nem hoztunk tartalék fák­ lyákat magunkkal. De most tanulj fiam. Vezetőm figyelte az ar­ comat.Itt tároljuk a tartalékot. hogy elmegy a Potalába hordágyért. Abban a pillanatban Mingyar Dondup láma a távolabbi falhoz fordult. Hogy mit találtak. egyszer csak felnevetett és azt mondta: . Lobszang. A szerzetesek több mint fele kékre-zöldre verve. hogy bejárjam vele a tavat. körös-körül zöld réteket és legelésző ja­ kokat. majd hirtelen a ragyogó napsütésbe repítette őket. hogy szigetek vannak nem messze amögött a terület mögött. Valami rejtett fal­ mélyedésből fáklyákat húzott elő. és meggyújtotta őket azokról. a beavatásodkor. amelyet fáklyáink fénye be­ világít. No. A POTALA 103 zonytalan. Végül a két szerzetesnek sikerült meg­ győzni a pásztort arról. Akkor lépéseket hallottak maguk mögött.A távolban a Potalát látta. nagy mu­ latság lenne átkutatni a tavat. képes le­ szel rá. amelyek már csak pislákolva égtek. Hármójuk­ nak nyoma veszett. vagy valaki megtekerte. Azóta kevesen vállalkoztak rá. azt gondoltam. Látta az összetört tutaj lebegő roncsait. az meg beleegyezett. hogy felfedező útra induljanak a tavon. akik megmenekültek. de minek fecséreljük testi erőnket. órákon át élet-ha­ lál közt vívódva hevertek. induljunk! . és azért jött. Majdnem újra összeesett a megdöbbenéstől. megtudod ké­ sőbb. vérezve vízbe fúlt. . Lobszang. és kotorászni kezdett. ők kiértek a partra.Igen. Először azt hitték. és azt kívántam. aztán erősebb fény. másként nehéz lenne kita­ lálni innen a sötétben. hogy ők szerzetesek (a köntösük ugyanis teljesen leszakadt róluk). el­ hajította. hogy körülnézzen. hogy hamarosan vakon fogunk tapogatódzni az alagutak sötétjében. Belegondoltam az egészbe. Azok. Egyiket fel is kutatták. egy pásztor né­ zett le rájuk. Ahogy elfordultunk a tótól. meghaltak és a tibeti mennyországban vannak. Valami. hogy kihalássza magának. bárcsak lenne egy tutajom. Végre is egyikőjük feléledt annyira. A fáklyák már alig égtek és úgy tűnt.Vili. tanulj. butaság volt. mikor asztrálsíkon is el tudjuk végezni a kutatást! Igen.

Mingyar Dondup láma azt mondta. mint egy öregember. amely úgy negyven mérföldre volt innen. vagy megnézzünk egy-egy képet a falon. hogy megleljem a választ. és megint a világosban leszünk. hogy kifújjuk magunkat. legalábbis olyasvalami. a kis ligetet a dalai láma előző inkarnációjának parancsára ültették. hogy évekig találgassak és így jussak el a megol­ dásig. amit a teleszkópon keresztül ne lámánk. nincs ott semmi érdekes. . Az egész helyet valami rejtély lengte körül. hogy újra eljöjjünk ide. Nagyon vártam. Ahogy ránéztem mesteremre. még akkor is. . és teleszkóppal megnézzük azt a he­ lyet. ha eközben jelentős veszedelem fenyeget. ha van lehetőség arra. miért nem lovagolunk ki a helyszínre. A tó kivezetése mélyen a vízszint alatt van.104 HARMADIK SZEM Küszködtünk felfelé a meredek folyosókon. meg különös gépezeteket. Nem tudtam elvisel­ ni a gondolatot. Még néhány lépés.Amikor felértünk. amelyek meghaladták felfogóképességem határait. láttam. megkérdeztem. Felmegyünk a tetőre. ahol az egykori szerzetesek kiértek a felszínre. otthon van a rajzok között és az alagutakban. a helyet egy facsoporton kívül semmi sem jelöli. és miért nem nézzük meg. és ha rejtélyről hallot­ tam. mindig megpróbáltam a mélyére hatolni. mintha óriásokat ábrázoltak volna. Nem értettem őket. időnként megáll­ tunk. Mingyar Dondup lá­ ma félbeszakította a gondolataimat: .Lobszang! Úgy motyogsz itt.

mögénk. mikor hasonló csínyeken buzgólkodtam. ahogy visszahúzta a fejét. A mellettünk elhaladó szerzetesek hátrafele mutogattak. Biztos megked­ velt engem. Mesterem megállt. próbálkozásaimat a jövőben az épületeknek azokra a szárnyaira korlátozom. mikor hívó kiáltást és kiabálást hallottunk. amit gyor­ san meg is ettem. hogy visszatérjünk Csakporiba. mert készített nekem egy búcsúajándékot. Igen kényelmetle­ nül éreztem magam. . akár egy nyara­ lás. . hogy különösen kedvesen elbúcsúzzunk a dalai láma személyes intéző­ jétől. Lihegő szerzetes rohant felénk. zihálva átadott egy üzenetet Mingyar Dondup lámának. a szerzetesek kopasz fejére. Elindultunk lefelé a lépcsőn. A Potalában tett látogatás olyan volt. Megálltunk. A Csakpori egyik tetején kis nö­ vendék olvasott a hátán heverészve. vissza a Vashegyre.Másnap reggel komótosan nekikészülődtünk. Félúton lehettünk. Az „indiai ételek"-et az ő gondjaira bízták. hogy a csodálkozó szerzetesek ne vegyék észre. A lencsén ke­ resztül láttam arcán a manós vigyort. melyek rejtve vannak a Potala elől. El­ tökéltem. Ideje volt köszönetet mondani a lámáknak. hogy a teleszkópon át még utolsó pillantást vessek a vidékre. Lobszang. Indulás előtt felrohantam a tetőre. hogy dalai láma kétségkívül engem is rajtakapott. Ideje volt. De indulni kellett. és időnként apró kavicsokat hajigált le az udvarba. mert rájöttem. akik rövid látogatásunkat olyan kellemessé tették. nemsokára visszajövök.Ezzel sar- 105 .Várj meg itt.

Amikor megkapta. Körülbelül fél óra múlva Mingyar Dondup láma egy másik lo­ vat vezetve lefelé lovagolt a lépcsőn. akinek az esés következtében betört a koponyája.106 HARMADIK SZEM kon fordult. Újabb adag oldatot kent rá. gyors mozdulattal U alakú vágást ejtett a bő­ rön. és elkiáltottam magam: . . lemos­ tuk vele az öregember fejét. Egy csontdarab behor­ padt. közönyösen továbblovagolt.Vissza se pillantott. beleszórt néhány gyógyfüvet. berakta a szükséges eszközöket egy fer- . remeg­ ni kezdtem. Leugrottunk a lóról. A vágás a gyógyfüvek miatt csak kis vérzéssel járt. és megtalálta azt a helyet. ahol a letört rész belógott a koponyába. az egyik apátot komoly baleset érte. a bőrdarabot visszahajtotta. megvizsgálta az öregembert. Végigvágtattunk a Lingkhor úton. Amíg kavartam. és ismét felment a lépcsőn. aki a hátán feküdt. mindketten megfogtunk egy-egy csomagot. és vezetőm megtisztította saját kezét. mint amennyit feltételeztem magamról: kiegyenesí­ tettem a hátam és mereven átnéztem Lhásza felett.mintha kihunyni készülne alig-alig pislákolt benne. cso­ dáltam a kilátást. és nézegettem régi otthonomat. és nyomást gyakorolt az agyra. tudomást se véve rólam. hogy szabaddá tegye a csontot. Az arca ólomszínű volt. biztos vezetőm felszerelése.Szállj fel. most aztán nyilváno­ san megszégyenülök. Elgondolkodva megfordultam. s mi több pont a Potala lépcsőin. hogy mindkét nyereghez egy-egy táska van rögzítve. A koldusok és a zarándokok ijedten menekültek utunkból. ő visszanézett. Szerába kell sietnünk. Azután. és az egyik apát bevezetett egy öregemberhez. mikor felismert. Kivett egy éles kést.Apám! . és majdnem hanyatt estem. A szemem égett. Nagyon-nagyon óvatosan megvizsgálta. az életerő . Láttam. Ránéztem. Tétlenül őgyelegtem. gondoltam. ahol szerzetesek vártak ránk. Még mielőtt hozzá­ kezdett volna a műtéthez. Néztem távolodó alakját. el előző otthonom mellett. amely már készen is állt. Hamar a Szera kolostorba értünk. továbblovagolt. eközben pedig arra gondoltam. Mingyar Dondup láma forró vizet kért. De több ön­ uralmam volt. s az ál­ la majd leesett a csodálkozástól. mert megláttam apá­ mat. Lobszang. amint éppen felém lovagolt. kimondhatalan fájdalmamra. Amikor az oldat kihűlt.

Mingyar Dondup láma odalépett hoz­ zám: . Az megmozdult. . és az ezüst.Ügyes voltál. egyik végén lapos és fogazott ezüstpálcát. és min­ dent gondosan visszapakoltam a két táskába.lassacskán visszatért az életerő. amelynek egyik oldalát előzőleg érintetlenül hagyta. az öregember hunyorogva kinyitotta a szemét. Benyomta a koponyacsont és a kissé megemelt csontdarab széle között a résbe. majd lassan. Néhány napig legyen melletted valaki.Tartsd ide a tálat. majd kivett belőle két. azután az egészet bekötözte egy ugyancsak kifőzött vászondarabbal. és így szólt: . A csontdarab helyére került. és a műtét helyét bekente gyógyírral.Meggyó­ gyulsz. ahol a törés a legszélesebb volt.Tudtam. . milyen egy másik kolostor. Egy pálcával kitámasztot­ ta. amit akar. megszárítottam őket kifőzött ruhán.Összeforr.IX. ezért küldtem üzenetet a csúcsra. és mereven tartot­ ta. és gondosan visszahajtotta a bőrleffentyűt. Lobszang. Odamentem az ablakhoz és kinéztem. egy-két napig fáj majd a fejed.Beecsetelte gyógyfüves oldattal. nem hagyhatom el a testemet. Kifőzött lófa­ rokszállal összeöltötte. Lobszang! . hogy a normális szint felé kerüljön. Sokban különbözik a miénktől. úgy. A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 107 tőtlenítővel telt tálba. Há­ rom-négy nap múlva már nem lesz okod az aggodalomra. hogy csak te menthetsz meg. mehetsz a dolgod után. de ha elmúlik. akkor még egy kicsit igazított rajta. mikor alszol. . nem okoz majd problémát. és halványan elmosolyodott. Mesterem figyelmesen nézett rá és így válaszolt: . egy kis ezüstpecket. Különleges óvatossággal behelyezte a legvé­ konyabb élt oda. megint csak nagyon finoman kiemelte a lifegő csondarabot. óvatosan megnyomta a csontot. pará­ nyi háromszög alakú éket.Úgy fogtam az edényt. hogy Mingyar Dondup láma hajol fölé. Most körbevezetlek ezen a közös­ ségen. Megtisztítottam az eszközöket friss. Hátát megtámasztottuk néhány párnával. Érdekes dolog volt látni. Az öreg apátba . . míg a másik pálcát vésőként használva a csont alá nyúlt. mivel semleges anyag. Mikor a kezemet mos­ tam. hogy kivehesse belőle. forró fertőtlenítőben. Néhány napig rossz lesz a közérzeted. Még nem végeztem be a feladatomat. hogy félig ülő helyzetben legyen.miután agya megszabadult a nyomástól . Fino­ man. hogy ne feküdj laposan. meglátta.

és mindazokkal az épületetekkel. .Hétezren vannak. azt hiszem rengeteg vadember van közöttük. Szera követi kb. Mint a Gyógyítás Temploma.Nos. . rendnek és fegyelemnek. és kimentünk a fo­ lyosóra.Lehet. A templomok . elvállalnád a feladatot.Neve­ tett. ők a járőrök. Tény. . Mindegyik városnyi méretű. de annál fontosabb. A csendes többség rossz hírét mindig né­ hány zajongó költi.a mieinkkel összehasonlítva . a Vadrózsa-sövény három mérföldnyire fekszik a Potalától. és úgy tűnt.108 HARMADIK SZEM Egy láma gondjaira bíztuk az öreg apátot. egyedül rendet teremts itt. Itt-ott ugyan ült egy-egy szerzetes. Lobszang. Nem kevesebb. Nem volt olyan tisztaság. Meste­ rem azt kérdezte: . aki a kereket pör­ gette. és ha a szerzeteseknek lustálkodni támadt kedvük. . mint Csakporiban. még a füstölők is keserűbb füstöt árasztottak.Nem.gon­ dozatlannak tűntek. hogy itt maradj és könnyű életet élj? . utcákkal. nincs is szigorú fegyelem. a három kolostor közül Ganden a legkevésbé jelentős. lustálkodtak és senki sem szólt egy szót sem. és egyike a „három székhely­ ként" ismert kolostoroknak. de sehol sem volt nyoma annak a tisztaságnak. aho­ gyan akartak. mindössze hatezren vannak benne. melyek a várost várossá teszik. de én nem annak nevezném. mint tízezer szerzetes­ sel Drepung a legnagyobb.Csakporiban kemé­ nyen dolgoztak volna. Az utcákon Kham tartománybeliek cirkál­ nak.Úgy látom. a többi kolostor többsége nagyon laza volt.válaszoltam. amelyet én már megszokottnak tekintettem. hogy a mi kolostorunkban volt a legnagyobb fegyelem. vagy ahogyan hívták.Rózsasövénynek hívják ezt a helyet. . . Mosolyogva nézett rám. akkoriban ez volt az „orvosi tanulmányok székhelye" és a kormány tanácskozó testületében is számottevő képviselethez jutott. Szera. A szerzetesek úgy jöttek-mentek. hétezer ötszáz fővel. . Az imamalmok a legtöbb helyen mozdulat­ lanul álltak. templomokkal. A fiúk csapatokban játszottak az udvarokon . vágynál rá. hogy te magad. is­ kolákkal. Jelenleg kétségkívül a kommunista katonák! Csakpori kis közösség volt.

más közösségben nincsenek . hogy gyógyí­ tás céljából a beteget öntudatlan állapotba hozzuk. A dzsúdó a mi mód­ szerünk erősen leegyszerűsített formája. hogy megfosszuk a beteget az öntu­ datától. míg a gyenge és bizonytalan ember hetvenkedik és dicsekszik. ezért akárcsak a hipnotizálást. csak azoknak tanítják. Rendkívül érdekes: ha vala­ ki beszéd közben vesztette el az eszméletét. hogy órák vagy percek múlva nyeri vissza eszméletét. vallási és hagyományos dara­ bokat is játszottak benne. a „szungtrukjömpa tü depó lelapo"-t nem lehet lefordítani. Mivel orvoslámák voltunk. a beavatko­ zásnak semmilyen mellékhatása sincs.mondjuk úgy . meg hogy bizonyítsák. amikor felébred. Ennek a fejlettebb rendszernek nyil­ vánvaló veszélyei vannak. hogy szelíd legyen. és mindegy. befejezi a félbehagyott mondatot.IX. Nem minden kolostorban van ilyen képzés. Tibetben a lámakolostor nem pusztán a valláshoz vonzódó em­ berek lakóhelye. veszélyesebb részeiben is biztonságosan közle­ kedhessünk. ha törött csontokat kellett összeilleszte­ nünk. pl. önálló város városi szolgáltatásokkal és kénye­ lemmel. a tibeti leírását. A hipnotizált embert pedig olyan hatásoknak teszik ki. Csakporiban is volt színház. vagy fogat húznunk.egyszerűen azért. Arra használtuk a dzsúdót. amit találtam. olyan esetben. de minket Csakporiban megtanítottak rá. még mi­ előtt felfoghatná. Mi úgy tartjuk. mert örömét lelte abban. akik a legszigorúbb jellembeli követelmények­ nek is megfelelnek. az „amarée"-t sem. hogy ezt a tudományt önvé­ delemre és önkontrollra kellene használni. hogy ne élhessen vissza a ráruházott erőkkel. A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 109 Csakporiban tanítottak minket . hogy rövidesen mi történik vele. hogy jól végzi a dolgát. hogy önuralomra tegyünk szert és képesek legyünk arra. Ez a legközelebbi angol szó. és mindenre megtanított.„dzsúdóra". sokat kellett utaznunk. talán a legjobb Tibet­ ben. nem pedig támadásra. A legtöbb férfi s nő is­ merte az elemi fogásokat és dobásokat. mint aho­ gyan a „technikai" szót. de én már négyéves ko­ romban tudtam őket. amit tudott. . Az ember öntudatlan állapotba hozható. Az erős ember megengedheti magának. Öreg Cu a „dzsúdó" nagymestere volt. Nem jár fájdalommal és egyáltalán nem kockázatos. A zenészek mindig készen álltak a szóra­ koztatásunkra. és hogy az or­ szág keményebb.

nyilván sosem voltak azokon a remek helyeken Angliában vagy Amerikában. ahol a készpénzüket tarthat­ ták. távozásra kényszerült és ott kellett menedéket keresnie. Hát nevezhetjük ezután a tibeti nőket „szemérmetleneknek és romlottaknak"? De térjünk vissza a kolostori közösséghez! Gyakran jöttek láto­ gatók. Szórakoztattak a „parázna. Akiknek volt pénzük. hogy a férfi szíve a bal. azt hiszik. ahol a helyi polgároknak „ingyenes és bizalmas kezelést" ajánlanak. ahol igazságos tárgyalás folyt ellenük. elég gyakran nevethetnékem támadt a nyugati történetek hal­ latán. Különféle iskolák szolgálták a különféle észbeli képessége­ ket.vagy törvény­ sértők. Nem egy halott testét felnyitottuk. és jelölniük kell az ajkuk helyét. és ha valaki nem fejlődött. egyik ember nem befolyásolhatja a másik életét. kereskedők vagy szerzetesek. A komolyabb eseteket specialista . Akik ef­ félét állítanak. Nálunk a rendőrszerzetesek tartóztatták le ezeket és állítot­ ták bíróság elé. hagyjuk tehát a dolgot a következő inkarnációra. Mióta eljöttem Tibet­ ből. a nőé a jobb oldalon van. és orvosi illetve elemi sebészi képzésben részesült szerzetesek lát­ ták el a betegeket. ruhaneműt. Legtöbbször a hajukat is fényesítik. nemi be­ tegségektől megtizedelt" tibetiekről szóló beszámolók is. ugyanis volt a kolostoron belül egy afféle banknak megfelelő intézmény. luxuscikkeket vagy könyveket.mint ami­ lyen Mingyar Dondup láma is volt . Ha bűnös­ nek találták őket. . melyek szerint a tibetiek pl. Nálunk a beteg szerzetesek jó kezelést kaptak. a kolostori börtönben kellett letölteniük a bünte­ tést. de a naplopók . hol van. Mi több. Csakporiban másként ment min­ den. Akik takaré­ koskodni akartak. vásárolhattak a boltokban élelmet. A világ minden közösségében akadnak szabály. kiszedik a szemöldöküket és festik a kör­ müket. Az eszes fiúknak segítettek abban. Voltak. Úgy gondoltuk.Csakporit kivéve . A szállodában kaptak szállást. hogy ne lehessen eltévesz­ teni. vagy megváltoz­ tatják a színét.minden kolostorban akár egész éle­ tüket végigaludhatták vagy végigálmodozhatták.kezelte. akik festéket tesznek az ar­ cukra. ahol kevésbé szigorú fegyelem uralkodott. fizettek érte! Nem minden szerzetes fogadott nőtlenséget.110 HARMADIK SZEM ilyen jó zenészek.. megtehették. A mi modem társadalmunk rom­ lott és szemérmetlen! Vannak nők pl. hogy megtudjuk az igazságot. hogy előbbre jussanak. Volt egy kórház.

már nem nyomtattunk vele. laza íveket faragott faborítók fogták össze. hogy a fes­ ték eloszlása egyenletes legyen. Kisebbségben voltak. melyeket még színezni kellett. ezeket könyvekhez sosem használtuk fel. Nagyon kevés nyomat piszkolódott össze. de gyakorlásra megtartottuk a tanoncoknak.részlete­ zésük bonyolult lenne.a maga kötelező cölibátusával . egyik fakéreg mérgező anyagot tartal­ mazott.alkotta az uralkodó osz­ tályt. ár­ tott a vele dolgozó szerzeteseknek. Asztrológiai tábláink is voltak. amelyekre a horoszkópokat állítottuk fel. Egyes lámakolostorok saját nyomdával rendelkeztek. és sosem kötöttük be őket. mint pl. ezek úgy hatvanszor hatvan centiméteresek lehettek. Egy másik felvett egy papírlapot és gyorsan ráterítette a fadúcra. és általában a „légkör" nem volt olyan durva. mert a papírgyártásban használatos. olyanok. aki félretette. Falitáblák készültek róluk. Csakporiban kb. ők egy külön szektához. és végeredményben az égbolt térképét mutatták. ahol a házasság megengedett do­ log. Az egyik szer­ zetes egy festékhengert futtatott végig az egész felületen.IX. Míg ez megóvta a tibeti papírokat a rovarok támadásától. az emberi testet és a különböző szerveket áb­ rázolták. Ez utóbbi nem volt valami egészséges foglalkozás. Az egyházi világban a Sárgasüvegesek rendje . A különféle. mint a tisztán férfiközösségekben. nemegyszer kilenc­ ven cm széles és negyven-negyvenöt cm hosszúságúakat . A térkép üres helyeire beil- . A tibeti oldalak nem olyanok. a „boldog legénykor" a szellem számára nem megfelelő keret az elmélkedéshez. Tibetben nem a fémből ön­ tött betú'mintákat. hanem fadúcokat használunk. egy adott személy születésének és fogamzásának idején. Rendszerint a papírt is maguk készí­ tették. a Vö­ rössüvegesekhez csatlakozhattak. és odaadta egy tanoncnak. míg a harmadik egy nehéz hengerrel követte. A VADROZSA-SOVENY KOLOSTORBAN 111 akik úgy gondolták. hogy jól rányomja a papírt. e könyv lapjai. Ha a falapra a legkisebb hiba is csúszott. A negyedik leemelte a nyomta­ tott lapot. hogy könyveiket kinyomtathassák. amelyeknek hosszúsága meghaladja szélességüket: széles és rövid lapokat használtunk. akik komoly fejfájásról vagy még rosszabb tünetekről panaszkodtak. száznyolcvan centiméter hosszú és százhúsz centiméter széles vésett fatáblákat használtak. A „házas" kolostorokban nővérek és szerzetesek együtt dol­ goztak egy jól szervezett közösségen belül.

azt még nem láttuk. Bárcsak az egész álom lenne. mely az ego halhatatlansá­ gát szimbolizálta. Elbűvölten néztem a kínai boltokat. Figyelme különösen Mingyar Dondup láma felé fordult. Szerencsémre Min­ gyar Dondup láma megelégedett a poroszkálással. Távollétünk két órája alatt jelentősen javult az állapota. tudod.Veze­ tőm nyilvánvalóan elértette a gondolataimat. el­ viszlek majd egy különleges felfedező útra a felföldre. Az idén nem aka­ rom. Miután vé­ gignéztük a Rózsasövény kolostort. . nem veszi fel a versenyt a mienkkel. hogy tizenkét éves korodban levizsgázhass és trapa lehessél. Ettek. Mesterem így szólt: . Nem kell sietni. elég jó élet ez. már alig várták. mögötte pedig egy csillogó templom.112 HARMADIK SZEM lesztettük azokat az adatokat. melyeket a nagy gonddal készített ma­ tematikai táblázatokban találtunk. és egymáshoz zsúfolódó házak között jártunk. hogy vágtassanak. mely átvezetett a Türkiz hídon.Szóval. ahogyan az árakon civódtak és alkudoztak. A bejáratnál lévő udvarban egy szerzetesre találtunk. pihen­ tek.Leporoszkáltunk és jobbra fordultunk azon az úton. Pontosan velük szemben az utcán állt egy csörteti. és úgy láttam. s amelyeket kiadtunk. és már jobban érdekelték a környező dolgok. visszatértünk a szobába. mely a halál helyett az életet jelentette egy idős ember számára. melybe épp a közeli Séde Gompa papjai áramlottak. Három kis zacskót. Pedig. még mindig nem akarsz szerzetes lenni. Helyette tanulj velem. A Rózsasövény a Lingkhor út legközelebbi részétől kb. Még néhány perc lovaglás. hogy elmenjünk régi otthonom mellett. Mingyar Dondup láma hoz­ zám fordult. de hagyok itt néhány por­ rá tört gyógyfüvet. majd megjegyezte: . hallgattam a kereskedők éles hangját. melyek mintha csak védelmet keresve bújtak volna a Dzsokang árnyékába .Át­ megyünk az úton a bevásárló utcához. hogy a csoporttal menj. és felébredhetnék! . meghagyom a használati utasítást az ügyeletesnek. úgy tűnt. holnap új nap jön. aki két szánalmasan ficánkoló pónit tartott.Nahát! gondoltam.Kivett három kis bőrzacskót a táskájából és átadta. nagyon kötődik hozzá. ahol igen rit- .Mennünk kell most. hogy megnézzük az öreg apátot. mert azt mondta: . Úgy terveztem. Mielőtt elmegyünk. Én nem. két mérföldre van. Nem na­ gyon égtem a vágytól. . nem mint szerzetesnek tanuló növendék.Legutóbb még szabad emberként voltam itt. A hét végén megkez­ dődik a hegyekben az évi gyógynövénygyűjtés.

hogy a földi élet illúzió. de tudtam. . . A hegy egyik oldala telistele volt velük. és közeledtünk Pargo Kaling. ahol olyan különös dolgok estek. Indiában és Kínában. a hegyekben volt a természet orvosságainak egyik nagy raktára. ezeket megszárították és légmentes zacskókba csoma­ golták. nem volt időnk a nézelő­ désre. vizsga. Mérhetetlenül elszomorodtam arra a gondolatra. akiket üldöz a balszeren­ cse. elmentünk a Kundu Ling mellett. és ismét balra fordulva rátértünk a Vashegyre vezető útra. iskola. Az asztrológusok jövendölése szerint első próbálko­ zásra leteszem majd a vizsgát. így nehéz beszélni róluk. Egy csoport minden évben felment a hegyekbe. De a nap igencsak előrehaladt már. akik rossz hírünket keltik külföldön. talán a Vas Tigris éve. Éppen kiértünk Sö faluból. a jóslat beteljesülése után (1950. a Ihászai völgy nyugati kapuja felé. hogy némelyikük gazdag. a növénygyújtőkre gondoltam. Nagyon kevés ember járt a felföldön. Ahogy felfelé lovagoltunk. és meg kellett állnom a magam lábán. mikor úgy gondolja. Egy koldus gör­ nyedt a falnál: . Lobszang.IX. elég felkészült vagyok már.So­ kan ezek közül a koldusok közül olyan feleslegesek. nem is sejtették. ahol az Ékességessel jártam. . és keményen tanulok. elhatároztam. én az Égi Mezőkön. kérlek ne gyógyíts ki a betegségeimből. Nos. mert a jövendölés csak akkor jelenti azt. Sosem untam meg a színes faragott sziklák látványát.Vezetőm szo­ morúan nézett. Lobszang. Itt. hogyan kell viselkedni azokkal. ha kemé­ nyen tanulok! A szellemi fejlettségem a tizennyolc évesekével volt azonos szinten. A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 113 ka füveket szerezhetünk. Ók azok.a kommunisták megszállják Tibe­ tet) a koldusokat dologra fogják. Balra fordultunk a Lingkhor úton. . hogy gyógyfüve­ ket szedjen. Ma már értem. amint átlovagoltunk a kaput alkotó csörtenen. hogy tanulnom kell. hogy levizsgázom. Igen. istenségek faragott és festett képe­ ivel. Te és én már nem leszünk itt. mivel mindig nálamnál sokkal idősebbek közé ke­ veredtem. és nem látjuk ezt. különben meghalok. Akkor még nem jöttem rá.Hah! Tiszteletre méltó kegyes orvosláma. idén le­ mondok az útról. Még nem értettem. hogy a szere­ tett láma elhagy majd engem. hogy elkísérhessem Mingyar Dondup lámát a felföldre. beszéltek a Ihászai koldusokról. elhagyja ezt az életet. Te külföldön leszel.

Tizedik fejezet A TIBETI HIT
Talán érdekes, ha részletezem kissé a tibeti életmódot. Vallásunk a buddhizmus egyik formája, de nincs rá olyan szó, mely más nyelv­ re átírható lenne. Úgy hivatkozunk rá, mint a TAN-ra, és akik osz­ toznak hitünkben, azokat „beavatottakénak tekintjük. Más hitek követó'it „kívülállókénak nevezzük. A legközelebbi szó, melyet már ismernek nyugaton, a lámaizmus. Annyiban tér el a buddhiz­ mustól, hogy a mi vallásunk a reménységé és a jövőbe vetett hité. A buddhizmus szerintünk negatív, a reménytelenség vallása. És természetesen nem hisszük, hogy egy mindent látó atya figyel és oltalmaz mindenkit, mindenhol. Vallásunkról számos tanult ember tett tudós megjegyzéseket. Sokan elítéltek bennünket, mert saját hitük elvakítja szemüket, és képtelenek arra, hogy mások szemponjait megértsék. Néhányan még „sátáni"-nak is neveztek, mert életünk idegen számukra. Ezeknek az íróknak többsége hallomásra vagy mások írásaira alapozta véle­ ményét. Az is lehet, hogy jó néhányan tanulmányozták hitünket egypár napig, aztán úgy érezték, eleget tudnak ahhoz, hogy köny­ veket írjanak a témáról és értelmezzék és ismertessék azt, aminek felfedezése még legbölcsebb bölcseinknek is egész életükbe telik. Képzeljünk el egy buddhistát vagy egy hindut, aki egy-két órán át forgatja a Biblia lapjait, és utána a kereszténység finom, apró részleteiről magyaráz. Ezek közül az írók közül egyik sem élt kis­ fiúkorától fogva szerzetesként egy lámakolostorban, és egyik sem 115

116

HARMADIK SZEM

tanulmányozta a Szent Könyveket. Ezek a könyvek titkosak, mert nem hozzáférhető!; azok számára, akik a gyors, könnyű és olcsó megváltást keresik. Azok, akik vigaszt remélnek valamely rítustól, vagy az önhipnózis valamilyen formájára vágynak, megkaphatják, ha ez segít rajtuk. Ez azonban nem a belső realitás, hanem gyere­ kes öncsalás. Néhányuk számára biztosan nagyon megnyugtató, hogy azt gondolják, bűnt bűnre halmoznak, aztán, mikor lelkiis­ meretük már nagyon piszkálja őket, ajándékot adnak a legközeleb­ bi templomnak, amiért is az istenek túláradó hálájukban azonnal, mindent és bizonyosan megbocsátanak, ez pedig feljogosítja őket arra, hogy újabb és újabb bűnökbe vessék magukat. VAN Isten, van egy felsőbb lény. Mit számít, minek nevezzük? Isten tény. A tibetiek, akik tanulmányozták Buddha igaz tanításait, sosem imádkoznak könyörületért, előnyökért, csakis emberi igazságossá­ gért. Egy felsőbb lény, mint az igazság lényege, nem teheti, hogy az egyik emberrel igazságos legyen, a másikkal pedig nem, mert ha így tenne, az igazságot tagadná. Ha könyörületért vagy előnyö­ kért imádkozunk, aranyat vagy tömjént ígérünk, amennyiben imánk meghallgatásra talál, azt fejezzük ki, hogy csak a legtöbbet ígérő üdvözül és hogy az Isten pénzszűkében lévén „megvásárol­ ható". Az ember lehet könyörületes egy másik emberrel, bár nagyon ritkán teszi, a legfelső lény csak igazságosságot tanúsíthat. Halha­ tatlan lelkek vagyunk. Imánkat, „Om, mani padme hum!" - mely alább található - gyakran úgy fordítják, hogy a „a kincs a lótuszban van". Mi, akik kicsit beljebb hatoltunk, tudjuk, hogy a valódi jelentése „üdv a felettes énnek". Nincs halál. Ahogy az ember le­ veti ruháját, ha a nap véget ér, úgy veti le a lélek a testet, mikor az aluszik. Ahogyan az elnyűtt ruhát kiselejtezik, úgy selejtezi ki a lé­ lek az elnyűtt vagy szakadozott testet. A halál születés. Meghalni annyit jelent, mint újjászületni egy másik létformában. Az ember, vagy az emberi szellem végtelen. A test semmi más, mint időleges, átmeneti öltözék, mely felöltözteti a szellemet, és mely a földön el­ végzendő feladat szerint választatik. A külső megjelenés nem szá­ mít, csak a belső. Nagy próféta is kopogtathat koldusnak öltözve -

X. A TIBETI HIT

117

hogyan lehetne jobban megítélni a jótékonyságot?! - míg másvala­ ki, aki előző életében vétkezett, nem él szegénységben, s mégis el­ küldi a kéregetőt.

„ Életkerék" - ez jelenti azt, hogy megszületünk, élünk valahol, meghalunk, majd visszatérünk a szellemi állapotba és idővel kü­ lönböző körülmények és feltételek között újraszületünk. Az ember sokat szenvedhet életében, ez nem jelenti szükségképpen azt, hogy a múltban gonosz volt, bizonyos dolgok megtanulásához sokszor a szenvedésen át vezet a legbiztosabb és leggyorsabb út. A gyakor­ lati tapasztalat jobb tanítómester, mint a szóbeszéd! Az öngyilko­ sok újjászülethetnek, hogy leéljék azokat az éveket, melyekkel megrövidítették az életüket, de ebből nem következik, hogy min­ denki, aki fiatalon vagy csecsemőkorában hal meg, előzőleg ön­ gyilkos volt. Az életkerék mindannyiunkra vonatkozik, koldusokra és királyokra, férfiakra és nőkre, színesbőníekre és fehérekre. Ter­ mészetesen a kerék csak szimbólum, de megvilágosítja a dolgokat azok számára, akiknek nincs idejük alaposabban tanulmányozni a témát. A tibeti hit nem írható le egy-két bekezdésben: a Kangyúr a tibeti szent iratok - több mint száz könyvből áll, és még így sem foglalkozik kimerítően minden kérdéssel. A távoli kolostorok sok könyvet rejtenek, ezeket csak a beavatottak olvashatják. A keletiek évszázadok óta ismerik a különféle okkult erőket és törvényeket, s azt is tudják, mindez természetes. A keleti tudósok és kutatók nem cáfolják létezésüket azon az alapon, hogy nem lehet mérni vagy savakkal vizsgálni őket, inkább arra törekszenek, hogy növeljék uralmukat a szóban forgó természeti törvények felett. Bennünket például nem érdekel, hogyan és miként van tisztánlá­ tás, a tisztánlátás eredménye fontos! Néhányan kétségbe vonják a

118

HARMADIK SZEM

tisztánlátást. Olyanok, mint a vakok, akik azt mondják, hogy a lá­ tás lehetetlen, mert ők nem tapasztalták, mert képtelenek megérte­ ni, hogy miként látható egy távoli tárgy, ha nyilvánvalóan nincs érintkezés közte és a szem között! Az embereket aura veszi körül, színes körvonalak, melyek kö­ rülfogják a testet, és az, aki járatos ebben a tudományban, a színek intenzitásából következtethet a személy egészségére, integritására és fejlődésének általánosabb szintjére. Az aura a belső életerő, az én (ego) vagy a lélek kisugárzása. A fej körül fényudvar vagy dics­ fény van, amely szintén az erő részét képezi. A halálkor a fény el­ halványul, mert az én (ego) elhagyja a testet, hogy megkezdje útját a következő létforma felé. „Szellem" lesz belőle. Sodródik egy ki­ csit, mert a testből való kiszabadulás sokkja elkábította talán. Le­ het, hogy nincs teljesen tudatában annak, hogy mi történik. A lá­ mák ezért keresik fel a haldoklókat, tájékoztatják őket arról, hogy milyen állapotokon mennek majd keresztül. Ha ezt elmulasztanák, a szellemet földhöz bilincselhetnék a testi vágyak. A papok köte­ lessége, hogy e kötelékeket elszakítsák. Gyakorta tartottunk istentiszteletet a szellemek vezetésére. A tibetiek nem félik a halált, de úgy gondolják, hogy bizonyos elővi­ gyázatosság mellett könnyebb az átmenet ebből az életből a követ­ kezőbe. Világosan kijelölt ösvényeket kell követni, és egyes helye­ ken elgondolkodni. A szertartást olyan templomban tartják, ahol legalább háromszáz szerzetes van jelen. A templom közepén öt te­ lepatikus láma ül egymással szemben kör alakban. Ahogy a szer­ zetesek egy apát vezetésével dünnyögnek-mormolnak, a lámák megpróbálnak telepatikus kapcsolatot létesíteni az eltávozott lé­ lekkel. Egyetlen fordítás sem tud teljesen eleget tenni a tibeti imáknak, de íme egy kísérlet: „Halljátok leikeink hangját, ti, mindannyian, akik vezető nélkül bolyongtok a határon. Élő és halott más világban lakozik. Hol lát­ ható az arcuk, hol hallható a hangjuk? Az első füstölőt azért gyújt­ juk, hogy szólítsuk a bolyongó szellemet, vezetésre lelhet". „Halljátok leikeink hangját, ti mindannyian, akik bolyongtok. Ez az illúziók világa. Az élet csak álom. Aki megszületik, annak

ti. koldusok és tolvajok. mint a szépség. és népetek panasza mindig áradó. Hiába erőltettétek a szemeteket. művészek és tudósok. hogy szólítsuk a bolyongó szelle­ met. ti. „Halljátok lelkeink hangját. akiknek fiatalsága akár a friss tavaszi reggel. A har­ madik füstölőt azért gyújtjuk. A hetedik füstölőt azért gyújtjuk. és lelketeknek tovább kell menni. hogy vezetésre szólítsuk a művészek és tudósok szellemét". hatalmasok. mind. akik bűnöztek és most egyedül bolyonganak". „Halljátok lelkeink hangját. ti mind. Uralkodástok egy percnyi volt csupán. szajhák. „Halljátok lelkeink hangját. mint csontváz­ zá. A kilencedik füstölőt azért gyújt­ juk. és mind­ hiába koptattátok el a festékező-asztalokat. ti mind. hegyek és vizek királyai. A negyedik füstölőt azért gyújtjuk. A szerel­ mes ölelés után megszakad a szív. Az ötödik füs­ tölőt azért gyújtjuk. „Halljátok lelkeink hangját. Csak Buddha útja vezet az örök élethez. hogy vezetésre lelhetnek". hogy szólítsuk mindazoknak a szellemét. és azok. hogy szólítsuk az előkelő szü­ zek és hölgyek bolyongó szellemét. A hatodik füstölőt azért gyújtjuk. „Halljátok lelkeink hangját. ti gyönyörű. hogy megszabadulhassanak a világ kötelékeitől". Lelketek társtalan bolyong és nincs bennetek igazság. hogy vezetésre szólítsuk a tábornokok és urak magányos szellemét". A TIBETI HIT III meg is kell halnia.X. Hol vannak a hadai­ tok most? A föld nyög és dudva nő a csatamezőkön. elhervadnak a fák és a virágok. „Halljátok lelkeink hangját. és mindazok. így vezetésre lelhet". . és mi mássá válik. A földet a vér borítja. és a falevelek az el­ nyomottak sóhajától remegnek. akik területeket foglaltatok. Sorsotok a feledés. akik ellen vétkeztetek. harcosok mind. hogy szólítsuk a királyok és diktátorok szellemét. az éjszaka asszonyai. sebeket osztogattatok és öltetek. előkelő szüzek és höl­ gyek mind. és akik most egyedül bolyong­ nak a szellemek birodalmaiban. akik bűnt követtek el mások ellen és akik most nem pihenhetnek. hogy vezeklésre szólítsuk őket. A nyolcadik füstölőt azért gyújtjuk. Ősz jön és tél. akik a festettetek és írtatok. hogy elvezethessük őket a vi­ lág kötelékeiből".

akiket ismerünk. hogy időről időre újraszületünk. Millió és millió világ van. és a nyugtalan szellemek továbbhaladtak utazásuk következő állomása felé.120 HARMADIK SZEM A templom tömjénfüstös homályában a pislákoló vajmécsesek­ től az élő árnyékok táncra keltek az arany képmások mögött. hogy az ember a fejlődés csúcsa és legnemesebb formája. lelassult. figyelik a földet . Azután a csendben megjelenik a tudat.legtöbben így hívták őket. belemerülhet e hasznos és kellemes tudományba. hogy másutt sokkal fejlettebb életformák találhatók. A halál csendje. míg végül azok a hangok hallatszottak. akik eltávoztak a világból. ahogy az emberek figyelik a vadál­ latokat az állatkertben. ami könnyebb és biztosabb. de akiket a világ kötelékei még mindig fogva tartottak. hogy egy lámacsoport telepatikus úton érintkezésbe lépett ezekkel az „istenekkel". Sok láma csinálja. melyek kíséreté­ ben a szellem elhagyja a testet. ahogyan a telepatikus útbaigazítás folytatódott. Fokozatosan. és a tüdő­ ben a levegő sóhajtozása hallatszott. Tibetben láttam feljegyzéseket különös égi jármű­ vekről. s ez még a legkevésbé okkultak számára is észrevehető. hogy magasabbrendűek. melyek nem dobálnak atombombákat. Szilárdan hiszünk abban. akik azt mondták. Nincs igazán értelme. Sokat írtak már a levitációról: létezik. Lakóik . lehet.nagyon különböznek azoktól. „Az istenek szekerei" . Mingyar Dondup lámától megtudtam. mint élő szerve­ zetből. Láthatatlan dobok az emberi szív ritmusára dobbantak. hogy az ember a levitációval foglalkozzon. hogy többségük lakott. Egy utolsó hörgő. és tudjuk. várnak és figyelnek. remegő zihálás és beállt a csend. a testhangok ritmusa megváltozott. gyakran láttam is. és aki elég türelmes.meglehet . tibetiek sosem osztottuk a nézetet. a belső szervek moraja. mert van egy sokkal egyszerűbb módszer: az asztrálutazás. a feszültség csök­ kent. Ahogyan az eltávozottak felé irányuló szertartás folytatódott. A templom más részeiből. Hisszük. . a testnedvek csobogása. Rozsdabarna ruhás szerzetesek egymással szemközti sorokban ülve a halotti litániát recitálták. Mi.nyilván úgy. A le­ vegő feszültséggel telítődött a telepatikus lámák koncentrációjától. mint az emberek. hogy más dolgok vannak jelen. De nem csupán erre a földre. de sok gyakorlást igényel. akik megpróbáltak kapcsolatot találni azokkal.

mikor éppen csak álomba . és az eredmény . hogy beleüljenek az ember evilági hitébe. és általában visszalátogat a szellemi birodalomba. A szellem vándorlása révén álmokat látunk. Amíg az ezüstzsinór sértetlen. hogy valamire emlékeznie kell. amilyen gyorsan csak gondolkodni tud. bár az ezüstzsinór továbbra is hozzáköti. akik nem képzettek. Amikor al­ szunk. az emlék gyakran eltorzul. éppen úgy. ahogyan a köldökzsinórt elvágják. A TIBETI HIT 121 A földön az ébrenlét órái alatt énünk (egónk) a fizikai testhez kötődik.X. és tanulás nélkül nem lehet elválasztani tőle. ha rövid időn belül hall is felőle. be­ nyomásokat szerzünk. A test addig él.nem tartanak tovább egy másodperc tört részénél.nem levitációval . A legtöbb ember rendelkezik azzal a képesség­ gel. a szellem kiszabadítja magát. csak a fizikai test igényli a pihenést. Talán mindenki álmodott már olyat. így vannak olyan esetek. az „idő" tisztán fizikai fogalom. hogy a csecsemő elszakadhasson anyjától. amit akkor élünk át. ha meghalunk. hogy egy távoli. amelyeket az ezüstzsinór közvetít. rendszerint az az erőteljes benyomása maradt.és az egész folyamat ellenőrzésünk alatt áll. Az ember oda utazik. a szellem a szellemvilágon belül új életre születik és a zsinór elszakad. Sokan meg is kísérelték. az egó szabadon vándorolhat az al­ vás ideje alatt. ahova akar. Valószínűleg mindenki ismeri azt az érzést. és amikor felébredt. A születés a csecsemő számára az anyatesten belüli védelmezett élet halála. mint a gyerek. és azonmód „racionalizálja". A halál a szellem számára újjászületés a szabadabb szellemi világba. Tibetben gyakorta utazunk asztrálsíkon .illogikus vagy lidércnyomásos álom.úgy tűnik . aki a tanítás után hazamegy az iskolából. hogy asztrálutazásra induljon. és olyan gyorsan. de speciálisan képzett emberek esetében ez tudato­ san is megtörténik. mikor hosszú és bonyolult álmok . A fizikai tudat felfogja őket. Az én (ego) elhagyja a fizikai testet. Az ego és a test egy korlátlan kiterjedésre képes „ezüstzsinór" segítsé­ gével tartja a kapcsolatot. hogy egy távoli baráttal vagy rokonnal találko­ zott: semmi meglepő nincs benne. amíg az ezüstzsinór sér­ tetlen. sokkot kaptak. Valószínűleg üzenetet kapott. Gyak­ ran arra emlékszik. olyasféle­ képpen. A szellemi világban nincs idő. Azoknál. esetleg az óceán másik oldalán élő személlyel találkozott és beszélt. de mert nem voltak kiképezve.

Mi. az ezüstzsinór összehúzódik. hogy az ego túl gyorsan távozik. ha nincs megfelelő taná­ runk. amíg tökéletesen tudatunknál vagyunk. így független a . Míg a projekció önmagában nem veszélyes. a telepátia és a levitáció képességével. Gyakorlást igényel. mint mikor egy utazás után térünk vissza. Ezt az érzést az okozza. Az asztrálutazás teljes ellenőrzés alatt majdnem mindenki által kivitelezhető. hogy rendkívüli gyorsasággal térjen vissza a testbe. és ez azzal a szörnyű érzéssel jár. komoly veszélyt jelenthet . A telepati­ kus beszéd természetesen gondolati úton történt. ha valaki belép a szobába és megzavarja a testet vagy a zsinórt. de sokkot vagy érzelmi zavarokat okozhat. A bűnbeesést úgy értelmezzük. illetve úgy tér vissza. esetleg egy külső zaj arra készteti. sose kísérelje meg az asztrálutazást. Legjobb. Végzetes sokkot eredményezhet. Valami. A helyi törzseknek volt saját nyel­ vi változatuk. ezért nincs értelme tanácsokat adni az asztrálutazásokra vonatkozóan. hogy nincs szinkronban vele. ha az asztráltest úgy hagyja el a fizikait. hogy nagyon zavaró élmény lehet. Ez nem metafizikai kézikönyv. Nincs tényleges veszély. Mindez sokkalta rosszabb annál. a tisztánlátás.különösen azok számára. hogy leélje a kimaradt a életszakaszt. mielőtt továbbha­ ladhat a következő szint felé. a fizikai és az asztráltest durván válik el egymástól. ha az em­ ber egyedül van és nem kell attól félnie. akiknek gyenge a szíve -. hogy a bűnbeesés előtt mindenki rendelkezett az asztrálutazás.122 HARMADIK SZEM merültünk. hogy megzavarhatják. mert az énnek (egónak) újra kell születnie. azt azonban szeretném hangsú­ lyozni. ami való­ ban nagyon kellemetlen lehet. hogy az ember leesett egy szikláról és az utolsó pillanatban ocsúdott fel. és hirtelen.akárcsak a lég­ gömb a spárga végén. úgy hisszük. felrángatnak minket. Réges-rég az emberek a telepátia segít­ ségével érintkeztek egymással. tibetiek. hogy az ember visszaélt a misztikus erőkkel. erőszakosan felébresztenek. de azt kizárólag maguk közt használták. és az emberiség fejlődése helyett saját érdekében használta. Az asztrátest több méterre lebeg a fizikai fölött . A test hirtelen ébred. Akinek gyenge a szíve. és visszarántja az asztráltestet a fizikaiba. és kezdetben magányra van szükség.

valamennyire megfeleltethetők a keresztény ünnepeknek.nyolcadik napjának érkeztével arra emlékezünk. de ne­ künk ez alatt az idő alatt még szigorúbban kellett élni. jó ok. áprilisban szintén kevés az ünnep. rész­ ben mitikus eseménnyel. amely nem a játékok. ez körülbelül februárral esik egybe. Az éves ünnepek . Ekkor füstölőket gyújtottunk. amely nagyjából márciusnak felel meg. hogy Buddha elvonult a vi­ lágtól. hogy különböző játékokat és vallási szertartásokat rendezzünk. ezért mindenki értette. Huszonkilencedikén van a gonosz dé­ monok üldözése és kiűzése. de ez utóbbiakról nem tudok eleget ahhoz. A negyedik hónap . huszonötödikén tartjuk a kinyilatkoztatás napját. A hónap huszonhetedikével fejeződik be. Ezeken különleges szertartásokat tar­ tunk és általában nem dolgozunk. . Ezek azonban csak a nevezetesebb ünnepek. ha jól értem. Tizenötödi­ ke Buddha halálának évfordulója. Ez. amelyekről nem szabad elfeledkezni és istentiszteletekkel kell megemlékezni róluk. mint olyan: „szent napok" vannak.a nyugati naptár szerint május . A második hónap. hogy e felsorolásban szerepeljenek. 1-3-ig Logszár-t ünnepeljük . hogy mivel rossz célra használták. A harmadik hónapban. Ezek azonban nem olyan jelentősek. hanem az ünnepélyes hálaadás ideje. minden hónap 8-án és 15-én. másképpen a „minden lelkek napja". hogy megjegyzéseket fűzzek hozzá. Az egész év legnagyobb ünnepe. az egyházi és világi év csúcspontja a negyedik naptól a tizenötödikig tart: ezek a kö­ nyörgés napjai. vannak kisebbek is. A mi ünnepeink a következők: Az első hónapban. vagyis a halottak -. 15-én ünnepeljük Buddha fogantatásának évfor­ dulóját. a szent tőr felvonulásával ér véget. a telepátia képessége el­ veszett! Nálunk nincs vasárnap. A TIBETI HIT 123 helyi nyelvtől. egy részben vallási.X. Ugyaneb­ ben a hónapban. egyben minden eltávozotté. job­ bára mentes az ünnepektől. Bábel kialakulásához az ve­ zetett. hogy megidézzük mindazok szellemét.a nyugati világban újévnek hívnák. a keresztény nagyböjthöz hasonló. a mi nyelvünkön a Mönlam-cshempo. akik a földhöz kötve vándorolnak.így mondták nekem . Nagy esemény.

Kevés eső esett. Ekkor ünnepeltük az a napot is. Akkor történt az.október . így az aratás ünnepét összekapcsoltuk egy vízi ünnepséggel. amikor ötödikén az „orvoslámák" más kolostorokba különleges ünnepségekre látogatnak. Mivel Tibet éghajlata roppant száraz. amikor Buddha először pré­ dikált a Tanról. július 4-re esett. hogy Buddha alászállt a mennyekből. 1927-től számított ciklus évenkénti kalendári­ uma: I .nyolcadik napján volt az aratás ünnepe. tizedik hónapban. hálaadásra az orvosszerzetesek szolgálataiért. A kilencedik hónap. A következő. sokkal jobban függ­ tünk a folyóktól.124 HARMADIK SZEM Június volt az a hónap. A nyolcadik hónap . és számot kellett adni arról. hisz a folyókból nyert víz nélkül a földekről semmit sem arathattunk volna.elkövettünk! Buddha születésének évfordulója a hatodik hónap. 25-én a lámpák ün­ nepe következett. november huszonkettedik napja csodálatos esemény évfordulója. mint más országok. Naptárunk erősen eltér a nyugatitól. az egyes éveket tizenkét állat és öt elem különféle kombinációival jelöljük. a nyugati naptár szerint január-február fordulóján. Ekkor kiűzték az óévet és felkészültek az újra. Az év utolsó vallási eseménye a tizenkettedik hónapban 29-30án volt.az ő elképzelésük szerint . Aznap semmit sem tehettünk helytelenül. Példaként álljon itt a jelenlegi. hatvanéves ciklusokat használunk. Az új év februárban kezdődik. A gyógyítók rendjét Buddha ala­ pította. másnap mégis behívtak a feletteseinkhez. amit .

Ortokromatikus. amelyekkel lefény­ képezhet valamit.X. hogy a kész képen elváltozásokat ta­ pasztal. miközben a test természete szerint „elszínezi" vagy elváltoztatja őket. infravörös hatásokat ész­ lelhet. hogy a rengeteg lehetőség közül csak hármat említsünk. Számunkra az „asztrológiai hatások" egyszerűen kozmikus sugarakat jelentenek. Bárkinek le­ het egy fényképezőgépe. és egy fehér lámpája. Az . A jövőbelátást mindenképpen pontos és hiteles tudománynak tekintjük. amelyek a testen keresztül tükröződnek a földre. pankromatikus. A TIBETI HIT 125 Részét képezi hitünknek az a nézet is. Hiszünk az asztrológiában. Ha a lencse vagy a lámpa elé különböző színű szűrőket tesz. hogy jövőnk valószínű­ sége megjósolható. felkészülhet rá.

mindeme dolog tilos. a „Fa-Sárkány háborúra". A kínaiak megszállják Tibetet. A dalai láma eltávozik ebből az életből. 1911 vé­ ge. hogy az asztrológiáról egy kicsivel több szó essék és felidézzük annak a három angol sze­ mélynek az alakját. 1935. Itt látható a prófécia másolata tibeti nyelven. aki szintén a brit seregben szolgált. világi törekvésre használni. itt azonban jó alkalom kínálkozik arra. A kínaiakat kiűzik Tibetből. a fegyverek okozta nyugtalanság-fájdalom megnő és az em­ berek harcolni fognak. Ezt 1850 előtt írták. és 1904-re vonatko­ zik. úgy­ szintén találkozott vele. A dalai láma új inkarnációja visszatér. Néhány előre pontosan megjövendölt egyéb esemény: 1910. szeren­ csés vagy szerencsétlen események megjóslása a jelekből. 1933. akik tanúi voltak egy próféciának. Az 1904-es brit inváziót pontosan megmondták előre. Sok az ellen­ ség. 1950. a későbbiekben Sir Charles Bell az összes jóslatot . jó és rossz eljövetelének megjövendölése . aztán harcoló. a nyomtatott példányt látta 1902-ben. Kitör a kínai forradalom és megalakul a nacionalista kormány. mely való­ ra vált. aki később érkezett Lhászába. mely így szól: „Az az erő." Magam is fájdalom útján jutottam a har­ madik szemhez. 1911. civakodó zsiványok törnek elő.126 HARMADIK SZEM emberekre hasonlóképpen hat a kozmikus sugárzás. októberében özönlötték el az országot. Az év végén egy békülést hirdető szónok véget vet a háborúnak". 1027 óta Tibetben minden nagyobb döntést az asztrológia se­ gítségével hoztak. így szól: „A Fa Sárkány évében. Háború Anglia és Németor­ szág között. érintkezésbe lép vegyi és elektromos személyiségünkkel. és a beavatkozás megnövelte a velem született képesség hatóerejét. Buddha azt mondja: A csillagjóslás és az asztrológia. Gonosz hadak szállják meg Tibetet". használható. De szent könyveinkben szerepel egy későbbi utasítás. Az év első fele óvja a dalai lá­ mát. A kommunisták 1950. Egy későbbi fejezetben visszatérünk még rá. és amelyért az egyén fájdalmat és szenvedést áll ki. Látta az előrejelzést Lhászában. mely keveseknek adatott meg. Csak így védhetők a kevésbé tehetségesek. Egy bizonyos L. Charles Bell. A. csupán azért sem. Waddel. 1914. Younghusband ezredes vezette a brit hadakat. hogy létezését bizonyítsuk. Bell. Semmilyen okkult erőt nem lehet személyes nyereségre.

A születés pontos óráját tudni kell.mert az . Különösen a rengeteg nehézség. mint a Déli Sark. Röviden abból áll. A horoszkópkészítés tudománya . A TIBETI HIT 127 látta Utászában. Az Egyenlítőnél a föld forgási sebessége ezer­ négyszáz mérföld óránként.nem foglalható össze egy ilyen jellegű könyv néhány oldalán. A föld megdől. Mivel a föld másodpercenként tizenkilenc mérföldes sebességgel halad a pályáján. Amikor a térképek elkészülnek. értelmezni tudják. és ősszel az Északi Sark kb. de tavasszal a helyzet fordított. ahogy forog. minden. hogy a pontatlanság hatalmas eltérése­ ket eredményezhet. bekövetkezett. Anti engem illet. és az időpontot át kell for­ dítani „csillagidőre". A születési hely hosszúsági fokának ismerete ezért döntő fontosságú. mit jelent. akik asztrológiai képzés­ ben részesültek. Értékebi kell a boly- . amit nekem jövendöl­ tek. háromezer-egyszáz mérfölddel előbbre van.X. azok. amely nagyon különbözik a földi zónaidőktől. hogy készítünk egy égi térképet a fogantatás és a születés pillanatá­ ban. belátható.

hogy ki fogja megnyerni a 2. ábrák sokaságát kell kidolgozni. amikor le akarjuk olvasni és össszevetjük a születési ábrával. Éppen úgy tesz­ nek. mint a teljesen süket ember. Egy másik. hogy ha Amerika és Anglia nem tartja féken a kommunizmust. A bámészko­ dók találgatnak. Készítünk egy fogamzási ábrát. a repülőtéren álldogál és kíváncsi lesz. mikor belép egy gyanútlan világba. mikor azt mondja: „Nem hallok hangot. ha csukott szemmel rábö­ künk a kezdő futam listájára. A szüle­ tési térkép azokat jelöli. A jövő megismerésére elkészítjük a térké­ pet arra az időpontra. legalábbis nem. és lótulajdonos horoszkópját. esetleg ki tudja számítani. hogy Tom elveszi-e Maryt. hogy belebonyolódjunk. Érdekes lehet viszont. Ilyenkor az a legjobb megoldás. ezért a hang nem is létezik". Ebben az esetben az évszázad végén jó kis tűzijátékra számíthatunk. Leg­ alább egy kötetet tenne ki. így vagyunk a múlttal is. de az irányító-toronybeliek. Ha egy közönséges turista tudja a repülőgépek nyilvántartási számát. és hogy azután boldogan élnek-e. hogy egy em­ ber meggyógyul-e a betegségéből vagy sem. Időbe telik. vagyis 1964-ben háború lesz. mi­ lyen hatások érvényesültek a létezés legelső pillanatában. hogy az eljárást világosan leírjuk. hogy elkészítenénk a versenyben érintett min­ den ember. Feltéve. A tizenkét házban . ha a kommunisták ellenőrizetlenül maradnak. Akik nem já­ ratosak ebben a dologban.Tényleg meg tudjátok előre mondani.30-as futamot? A vá­ lasz nemi Anélkül. mikor. mely elszórakoztatja majd a Vé­ nusz és a Mars lakóit. azt állítják. a nyugati világot ismételten zavarba ejtő kérdéskör az ember korábbi életeinek feltárásához kapcsolódik. számításokat kell végezni. melyek akkor érik az egyént. Azt is megmondhatjuk. az utolsó beérkező járat mikor kér leszállási engedélyt. mikor érkezik az utolsó leszállási engedélykérés a toronyba. minden ló. akkor a Fa Sárkány évében. így nem lenne értelme. hogy milyen területeket fed a tibeti asztrológia. Néhányan azt kérdezik: .128 HARMADIK SZEM gók közötti kapcsolatot és kiszámítani a konkrét térképre gyako­ rolt hatást. de ez konkrét személyek­ re vonatkozik. Fel lehet tárni az előző élete­ ket. sajátos tudásuk alap­ ján meg tudják mondani. Az ember pl. Meg tudjuk mondani. hogy megtudjuk. a járatszámokat és van egy jó menetrendje is. lehetetlen.

Házasság. a személy típusa.X. Bizonyos mértékig mindenkinek megvan hozzá a tehetsé­ ge. életkörülmények az élet végén. Halál. ha az embernek nem túl erős oldala a számtan. Betegség. Bár magam is sokat foglalkozom asztrológiával. Az ember belép egy régi templomba. valamint azt. Nehézségek. Hosszú utazások és lelki dolgok. ellenségek. az elért fejlődési szint. Szerencsétlenség. Börtön vagy a fogvatartás más formái. Végzet. ha bekövetkezik. Könnyebb is. Kapcsolatok. mikor és hogyan. munka és kisállatok. a találkozás ideje. Pénzügyek. hogyan lehet pénzt szerezni és elveszíteni. Megközelítő pontossággal meg tudjuk állapítani a következő események idejét is. Örökségek. A pszichometria olyan tudomány. Viszály. A szimbólumok következő tartalmakat jelölik: Személyiség és önérdek. házasság. mikor és hogyan következik be. akadályok és okkult csapások. Gyermekek. Szenvedély. A TIBETI HIT 129 tizenkilenc szimbólumot használunk. hogyan következik be. Szellem. általában családi vagy üzleti veszekedések. rövid utazások. a pszichometriát vagy a kristálygömbből való jóslást sokkal gyorsabbnak és legalább olyan pontosnak találom. Foglalkozás és érdemek. Barátságok és ambíciók. Tulajdon. perek. Partnerkapcsolatok. melyet megszenteltek a . amely elmúlt események halvány nyomait gyűjti egybe egy-egy tárgyról. hogy milyen körülmények kö­ zött fognak megtörténni: Szerelem. kedvtelések és elmélkedések. szellemi képességek és íráskész­ ség.

úgy. mi­ kor megszületünk. hogy felkapaszkodjunk a felfelé vezető út lépcsőin. Ezen nyugszik a víz gömbje. Az Életkerék a születés-élet-halál-szellem-születés-élet stb. aho­ gyan a röntgensugarakat egy képernyőre összpontosítják (és fluo­ reszkáló képet mutatnak). azt mondja: „Ó! Rosszul érzem itt magam. a feszülettel vagy az ikonnal vet­ hetők egybe. Ta­ lán a keresztények tényleg elhiszik. de nem a felvilágosultak. Tibetben mindenütt találhatók csörtenek. Sok buzgó diák elköveti azt a ko­ moly hibát. hátborzongató ez a hely.mint korábban em­ lítettük . végtelen forgását szimbolizálja. mindössze a természeti törvényeket használjuk fel. ez az egyik városkapu. Mindegyik elemet a felfelé vezető út lépcsőin keresztül lehet elérni. hálóingben ücsörögnek majd egy felhőn és hárfázni tanulnak? Úgy . a Pargo Kaling a legnagyobb. Az egész a tibeti hitet szimbolizálja. hogy ha (egy kisebbség tagjaiként) a másvilágba jutnak.„Milyen nyugodt. A csörtettek. Lhásza váz­ latos térképén öt ilyen szerepel. hogy elhagyja az anyagi világot. amelyeket a kerék ábrázol. békés itt minden!" És mikor egy rémes gyilkosság színhelyére látogat. mely arra vár.130 HARMADIK SZEM múló évek és felkiált: . Azután. Az „üveg". mint amilyennek az alábbi il­ lusztráció mutatja. életünk során felkapaszkodunk vagy legalábbis megpróbáljuk. A földre érkezünk. Az egészben nincs semmi csoda vagy varázslat. és még magasabbra a remegő szellem (éter). melyeknek mérete másfél métertől százötven méter magasságig terjed. A négyzet a szilárd földi alapot jelöli. menjünk innen. és belépünk a szellemi világba.csupán fókuszálja a harmadik szem sugarait. mi valóban hiszünk azokban a szörnyűséges poklokban. Végül. szimbólumok. Lehet. felette egy levegőtányér. A csörtenek alakja mindig olyan. más-más időköz után újraszületünk. melyen egy tűzkúp emelkedik. hogy haláluk után a Sátán és társasága szorgosan hozzálát a nyársonsütéshez és a kínzáshoz? Hiszik. Tibetben a természeti törvényeknek emlékműveket állítanak. A kristályjóslás egy kicsit más. lélegzetünk elakad. hogy egynéhány írástudatlan hisz bennük. hogy megtanuljuk az újabb leckét. hogy úgy gondolja.

hogy az asztrálsíkon mozogva akár alvás közben vagy a halál után találkozunk szeretteinkkel. hogy a földön tanulunk. és ilyen nem létezhet az aranyfény avagy ősfény birodalmában. amelyek aztán évek múltán helyesnek bizonyul­ tak. A másvilág számunkra az a hely. Mindezt az idő már bizonyította. A múltban túl sok dol­ got kigúnyoltak. mikor elhagyjuk a testet. hanem olyan hit. és ahol más entitásokkal találkozunk. akiket nem szeretünk. és hogy a földön vár ránk a „nyár­ sonsütés és a kínzás". mert velük harmóniá­ ban vagyunk. hogy a nyugati kétkedés és materializmus megakadályozta. Ez nem spritiualizmus. ahova ak­ kor megyünk. a repülést meg még sok egye­ bet. . a rádiót. mert ez diszharmonikus állapot lenne. mely szerint alvás közben vagy a halál után sza­ badon vándorolunk az asztálsíkokon. Nem találkozhatunk azokkal. a televíziót. Biztosak va­ gyunk benne. és nagyon nagy kár. hogy ezt a tu­ dományt megfelelőképpen megvizsgálják. melyek közül a legmagasabbat „az aranyfény birodalmának" (ősfény) nevezzük. A telefont.131 tartjuk. melyek szintén testetlenek.

két és fél­ szer három méteresek voltak. majd tiszta köntöst adtak. mert ebből szigorú vizsga volt. Elérkezett a nap. Reggel hatkor tizenöt más jelölttel együtt megjelentem a vizsgateremben.és a matematikával. gyógyfüves orvoslással. aztán. mert a vizsga a születésnapomat köve­ tő napon kezdődött. le kellett vetkőznünk. Légy nyugodt. hogy miből állnak. a dzsúdóra mégis fordítottunk valamennyit. Kevés idő maradt játékra.Nem kell annyit ismétel­ ni. az egyetlen „játék"-ra. Odakinn egész idő alatt rendőrszerzetesek őrködtek. Előbb rövid istentiszteleten vet­ tünk részt. mint amilyen most vagy. átkutattak. hogy meggyőződjenek róla. egyre kevesebbet készültem.Ifjúi elszántsággal a tanulásnak szenteltem magam. anatómiával. Ahogy közeledett a tizenkettedik születésnapom. hogyan készülnek a füstölők. hogy az agyunk megfelelő szellemi állapotba kerüljön. tibeti és kínai nyelvvel . olyan nyugodt.különös tekintettel a szépírásra . Lobszang. ahol kell. ez csak zűrzavart teremt a fejedben. senki sem engedett szerzetesek­ hez nem illő kísértésnek. Körülbelül három hónappal koráb­ ban Mingyar Dondup láma azt mondta: . és a tudás ott lesz. a magasságuk pedig úgy két és fél méter. de még olyasmivel is. Az elmúlt éveket intenzív tanulással töltöttem. elsőre le akar­ tam vizsgázni. Ezek kb. Mind133 . Asztrológiával. Akkor a legfőbb vizsgáztató a vizsgaterem kis templomából zárt kőfülkékhez vezetett minket. vallásetiká­ val foglalkoztam.

úgy kellett elhagynunk.134 HARMADIK SZEM egyikünket egy-egy fülkéhez vittek. kulcsolásból. de teát annyiszor kérhetünk. hogy háromszor egy nap ehetünk campát. Egyszerre egy növendék vizsgázott. ahogyan találtuk a fülkéket. és pirkadattól sötétedésig dolgoztunk. alaposan próbára teszi a tudást és az idegeket. ahol dzsúdózni tanultunk. A szerzetes. Leg­ alább dzsúdóból a legjobb eredménnyel vizsgáztam! De csakis gyerekkori képzésem miatt. A nap maradék része a miénk volt. dobásokból és önuralomból. megjelent egy szerzetes az ajtónál és elszedte a papírokat. esésekből. mikor a dolgozatokat már kijaví­ tották. Az ajtót bezárták. A bukottakat hamar kirostál­ ták. míg végül. milyen tudásra tettünk szert fojtogató fogásokból. amennyi a vizsga­ terembe bejutott. lépjünk be. Ez alkalommal azt vizsgálták. Másnap reggel mind a tizenhatunknak be kellett menni abba a szobába. Ahogy sötétedni kezdett. Aztán otthagytak. gyengeségeinket pedig feljegyezték. A feltett kérdések gyenge pontjainkra vonatkoztak. mert reggel ki kellett takarítanunk. Három nappal később. Egész idő alatt a saját. lelakatolták és lepecsételték. ahányszor csak akarunk. semmilyen okból nem hagyhattuk el a helyünket. Saját tapasztalatból mondom.innivalót hozta. Kap­ tunk vajas teát és campát is. A cellának nem volt teteje. így annyi fényt kapott. a vizsgáztatók elé hívtak bennünket. Mikor már bent voltunk. kizárólag korábbi képzésemnek és Cu-nak köszönhetően én maradtam egyedül. Mindegyikünknek három másik jelölttel kellett megküzdenie. a papírt és az első vizsgakérdéseket. hogy a tétellel foglalkozzunk. míg azt megválaszolja az ember. hogy egy vizsgadolgozat. . közölte. aki az enni. azt csináltunk. Az írásbeli vizsga a hatodik nap éjszakájával ért véget. Akkor lefeküdtünk és reggelig aludtunk. amit pedig akkoriban brutálisnak és igazságtalannak tartottam. és felszólítottak. Fokozatosan mindenki kiesett. a kikérdezés egész nap tartott. a szerzetesek a falon lévő kis csapóajtón keresztül bead­ ták az írószerszámokat. és -tizennégy órába telik. De még nem mehettünk el. amit akartunk. Hat napon keresztül minden áldott napra jutott egy tantárgy. külön fülkénkben kellett maradnunk. melynek egy témája van.

De beköltöz­ hetsz a mellettem lévő szobába. Azt javasolta. s így olyan gyorsan haladhattam. Egyetértett vezetőmmel abban. de elleneztem. hogy olyan dolgokat tanulj. hogy hangsúlyozzák. TRAPA 135 A következő nap pihenhettünk.Sokkal jobb. hogy a rájuk bízott üzenete­ ket követítsék. A lista élén vagy. sok minden kimarad a tanulmányaidból. elfogadtam. az azutáni napon pedig kihirdették az eredményeket. és azt mondta.látszó­ lag csupán! . amit meste­ rem a legjobbnak tartott. „mert így rákényszerülsz.Fájdalmas te­ kintetem láttán magyarázni kezdett: . ahogyan csak akar­ tam.Jól csináltad. hogy az én sikerem az övé is. hogy tizenhat éves koromban vizsgázzak. Azon a héten valamikor később. hogy minden tárgyból a legjobb lettem. Ez azt is jelen­ tette. mert le fogsz vizsgázni. hogy tanulmányaimban az osztály ne fogjon vissza. nagyobb szabadságra volt szükségem. joggal taníthatott. Izgatott örömöt jelentett számomra. mikor eljön az ideje. kissé túljátssza a „szerepét". amiért úgy ta­ nított. most értem kül­ dött és a szobájába hívott. ha tanulsz és a saját érdemeid alapján leszel lámává. trapák. A küldöncök mindig éltek színészi ké­ pességeikkel. aki valamilyen szaktudással rendelkezett.XI. ziháló hírnök érkezett az Ékességes üzenetével. Mivel a Potala csak egy mérföldnyire volt. vagyis orvospapok lettünk. mosolygó arccal né­ zett rám: . és tudásod gyarapodni fog". Lámaruhát kezdtem hordani és megkaptam minden jogot és privilégiumot. Ahogy beléptem.halálán volt. A kimerültségtől lógott a nyelve és . azt gon­ doltam. Velem együtt öten mentünk át. Lobszang. hogy bárki. . ami a lámastátusszal jár. Mingyar Dondup lámát egész idő alatt nem láttam. hogy elismerésben részesül. milyen sebesen is jöttek és mennyi nehézséget kellett elviselniük. Az apát úr külön beszámolót küldött a dalai lámának. amit pedig későbbi életedben létfontosságúnak fogsz találni. . hogy láma lettem. amelyeket máskülönben elkerülnél. Az Ékességes gratulált a vizsgámhoz. Most. Ha már most lámastátusz­ ba kerülsz. Ez tisztességes ajánlatnak tűnt nekem. hogy azonnal nyilvánítsanak lámának. hogy kiheverjük a nehéz vizs­ gát. hogy attól fogva lámának tekintenek engem.

hogy az izmaidat húzkodják.Hirtelen megállt és rám mutatott: . . egy izom sincs működésben. hogy a földön fekszel. amikor ugráltál. sőt áll­ va is lehet lazítani. Mondd meg a kis emberkéknek. hogy ne erezzed. amit mondott. Lobszang. Egyik nap Mingyar Dondup láma bejött abba a szobába. .Na. mert az arcizmok csak akkor lazák. Mind ott vannak? Biztos? Tapo­ gasd végig gondolatban. A lábikrádra figyelj.Most a karod következik . ki vele! . én hogyan csinálom. hogy induljanak felfelé. . amíg nem lazítsz. Képzeld. Induljanak el a fejed felé. a rela­ xáció tudománya volt: enélkül nem lehet semmilyen.Kezdd az ujjaiddal. lábad apró emberkékkel van tele. Képzeld el. Lobszang. Ki vele.136 HARMADIK SZEM Az egyik dolog. amint belülről rángatja a lábujjaimat! De jó lesz megszabadulni tőle! Na.mondta. hagyják a lábfejedet. hogy kezed. hogy az agyad felfedezze a lábadat. Szólj az emberkéknek. sehol se erezz semmit. amit leghamarabb el kellett sajátítanom. sehol se maradjon feszesség vagy feszültség. amíg abba a helyzetbe ke­ rültem. Az öreg Cu-ra gondoltam. most képzeld azt. nem juthatsz előbbre a csendes elmélkedésben. . hogy hagyják ma­ gukra az izmaidat. hogy minden ember­ két elhívsz.Most magához . Nehéz dolguk volt ma reggel. igazi metafi­ zikai tanulmányokat folytatni. Azt mondta.Lobszang. végtagja­ id az eséstől behajlítva. ahol éppen néhány könyvet tanulmányoz­ tam. Most hagyd kicsit pihenni őket. Rám nézett és így szólt: .Képzeld. hogy először is feküdjek le. ne legyen benne sem mozgás.mondta. Megmutatom. és megbizonyosodjon róla. összeroskadtál. minden izmod elernyedt. . Addig izegtem-mozogtam. most csináld ugyanezt a lábszáraddal.A földön fekve megpróbáltam ma­ gam elé képzelni az emberkéket. a szád kicsit nyitva. biztosan jó csomó kis ember szorgoskodik ott.Miután idáig jutottam. aztán fel a válladhoz. Szólj az emberkéknek. hogy leestél egy szikláról . mert bár ülve. sem feszültség. jobb ha először hátán fekve tanulja az ember. elég feszültnek látszol. Az emberke feszesen tartja az egyik combizmodat.Végre meg volt elégedve a lábammal. akik úgy mozgatnak téged. . folytatta: . Hagyd. a csuklód mellett a könyöködig.Nézd csak! Valakit a combodban felejtettél. .

ne engedd. Valóban kép­ zeld el. és rövid időn belül semmi megerőltetésbe sem kerül. lazítsd el az izmokat mindkét oldalon! Most nem fogsz beszélni.Elfordult és kinézett a nyitott ablakon. csukd le könnyedén a szemhéjadat. . kérlek. hozd vissza őket. akik működtet­ nek. és egy má­ sodperc is elég rá. Akik idege­ sek a civilizációs gondoktól. sem enni. jól teszik. fizikailag ellazultan. hogy lazítsák el az izmaidat. hogy szabadon folyjanak. valamennyi izmodat. hogy gondolataid megpróbálnak átugrani egyik oldalról a másikra. minden erőlködés nélkül. ahogy a macskák lazítanak. akik feszítik benned az izmokat. és nehéznek tűn­ het. . távozzanak. TRAPA 137 a testhez érkezünk.Kevés haszna van. . mely zavarhatná a szemed. Elég hosszadalmas leírni az egész folyamatot. Ez a módszer sosem mond csődöt. és ugrasd át őket újra a fekete űrön. Lobszang. holott a relaxáció kis gyakorlattal könnyű dolog. Hunyorogsz. hagyd. Tanulhatsz abból. Láthatóan elégedett volt a haladásommal. hogy a testedet csak a külső bu­ rok tartsa egybe. hogy miután kiengedtek minden izmot. Gondolj a szerzetesekre. elernyedjen és megtalálja saját helyét. Figyelj. hogy egy kicsit másképp csináljam. Ez utóbbihoz azt a tanácsot kaptam. és azt. Néhány átugrik. szóval csak semmi feszültség. amit csinálnak és távozzanak. Kövesd őket lassacskán és nézd meg. mennyire érdektelenek. Mingyar Dondup láma ezeket mondta: . Mondd nekik. mert így szólt: . senki sem tudja jobban csinálni. mit tehetünk vele. Lazíts. Akkor már laza a tested. hogy minden megereszkedjen. Figyelj a szádra. mint a lazí­ tást. Ahogy itt fek­ szel. könnyedén. hogy a tudatod egy pillanatra el­ időzzön a gondolataidnál. Pedig nincs fény. Menj utánuk.XI. mindkét sarkában van egy feszes izom.A re­ laxáció szempontjából talán a fej a legfontosabb rész. Hagyják abba. Nézzük.A relaxáció leg­ kiválóbb képviselője odalent napozik. először a tested alsó részéből menjenek el. de szellemileg feszült vagy. hogy lásd a feketeséget. Képzeld el a semmi fekete négyzetét. ha gyakorolnak eme sorok és az itt következő mentális módszer alapján. erősen nézd. mint ők. hogy a tested lámakolostor. Látni fogod. Akkor állítsd meg a gondolatokat. és élvezd a tökéletes szellemi és fizikai relaxációt. Szólj nekik. milyenek. Vedd úgy. ha elengedted magad.

Középút összetevőit. ha egy bonyolultabb foghúzáshoz készülőd­ tünk vagy csontokat illesztettünk össze. Sokan sosem kapcsolják ki a tudatukat és sosem állítják le gondolataikat. nem szenvedett. Velünk mindent megtettek. hogy a tuda­ tunkat kiképezzék. mert az az önuralom számára nagyon jó gyakorlat. gyakran alkal­ maztuk ezt a fogást. mint csinálni. de ár­ talmatlan. de ez felettébb helytelen felfogás. hogy felmondtuk a buddhizmus alappilléreit képező ún. akik megpró­ bálják éjjel-nappal működtetni a testüket.* Ezek a következők: Helyes szemlélet: olyan nézet és vélekedés. Nagyon szerette a dzsúdót. hogy az asztrálutazáshoz kiszabadítsák az ént a testből. figyelmes és igaz. A képzésnek köszönhetően majdnem érzéketlenné váltunk az esésekkel szemben. és mindennapos dolognak számított. Tibetben. Mindenkinek szüksége van a lazításra. hogy mindjárt elveszíti az eszméletét. hamarosan összeesne: az agyat és a tu­ datot mégsem pihentetik. Ha valaki néhány napon át pihenés nélkül járkálna. A „fojtófogás" vadnak és kegyetlennek tűnhet a nyugati gondolko­ dásmód számára. hogy egy három­ négy méteres falról csak úgy mulatságból leugorjunk. Kevés gyakorlat kell hozzá. hogy tudni kell puhán esni. * Nemes nyolcrétü útnak szokták n e v e z n i . és igyekezett a lehető legérdekesebben tanítani. zése.) (A szaklektor megjegy­ . aki tanított. tíz támadót tudott pillanatokon belül visszaverni és legyőzni. a nyak megérintésével a másodperc törtrésze alatt tudat­ vesztést okozhatunk. Helyes vágy : ami által az embernek magasztos és méltó célja il­ letve érdemleges véleménye van. mely mentes a káprázattól és a haszonleséstől.138 HARMADIK SZEM Ezt megint csak nehezebb elmagyarázni. Mint már be­ mutattam. ahol nincsenek altatóorvosok. mielőtt a másik ember tudná. Magas szinten tanítottak dzsúdózni. Helyes beszéd: amely során az ember kedves. Minden másnap azzal kezdtük a dszúdózást. A beteg semmiről sem tu­ dott. olyanok. mint azok. Arra is használják ezt a módszert. A láma. A dzsúdóhoz hozzátartozik. és valóban nagyon könnyű ügy. A kis nyomás megbénítja az agyat.

A „Linga" parkot jelent. hason kellett feküdnie a főtemplom bejárata előtt. A nagy csörten a Drepungi úton terpeszkedik. hogy mindenki. becsületessé és ön­ zetlenné teszi. mert senkinek sem szabad fentről lenézni a Mindentudóra. és ez utóbbiak­ nak megadja a jogot az életre. Jól hangzott. Ha valamelyikünk vétett a fentiek ellen. TRAPA 139 Helyes viselkedés: mely az embert békéssé. ne sértsen meg más embereket vagy állatokat. Helyes figyelem: abban áll. aki be akar menni a templomba. aki azokban a háborús időkben élt. és a város szívébe vezet. és már ez is fé­ lelmetesen soknak tűnt. Kezár ki­ rály emlékére emeltek. majdnem a Csakpori lá­ bánál is állt egy csörten. szét fog durranni a fejem. hogy a dalai láma megérkezik Norbu Linga-ba. Közelebb. Ott feküdt pirkadattól sötétedésig. Helyes élet: hogy ennek megfeleljen. mely az életrealitásokról és a felettes énről való meditálásból ered. a Pargo Kaling látványa tárult elém. amikor a buddhizmus és a béke még nem érkezett el Tibetbe. a Khati Linga-ra és a Kalingcsu folyón keresztül a Dodpal Linga-ra. az embernek vigyáznia kell. Egy a „legkiválóbbak" közül. Helyes elragadtatottság: olyan öröm. És Csakporiban egy bölcs láma egyetlenegy előírást sem szegett meg! Mintha a világ csupa tanulnivaló lett volna: azt gondoltam.XI. vagyis az Ékszer Parkba. átlépjen a testén. legnagyobb csalódásomra és ré­ mületemre az előírások száma százötvenháromra emelkedett. és a nyugati írásmódhoz legalábbis ez a szóalak áll legköze­ lebb. de a Vashegy másik oldalán. hogy az ember helyesen gondolko­ dik és megpróbál aszerint cselekedni. Amikor így nézelődtem. Szintén alattunk. Ez nagyon nagy szégyen volt. rejtőzködnöm kellett. de kelepcét is jelentett. és nem kapott sem enni. Korábban a szerzetesi viselkedés harminckét szabályának kellett engedelmeskednem. Lámaként. amit helyesnek tud. Láma lettem. amelyet egyik történelmi hősünk. . Egy az elitből. nem mozoghatott. Helyes törekvés : az embernek önuralommal kell rendelkeznie és állandóan képeznie kell magát. két gyönyörű parkra láttam. Északra a Nyugati kapu. amely elhalad Sö falu mellett. De kellemes volt fent üldögélni a tetőn és figyelni. sem inni.

sőt jóval többet. a i e s t ő i lá­ makolostorok és a megközelíthetetlen kőszirteken gubbasztó re­ meteodúk. A többiek bajtársiassága. amilyet érdemes élni. és hogy másokon segíthessenek. melyek át meg átkígyóznak a hegyláncok között a földeken. Kárpótolt a gyönyörű zöldellő völgy. a ragyogó csörtenek. és egy kicsit keletebbre a Csokang fénylő háztetői. Aztán ott volt még a közeli Potala. Minden közösségben vannak értetlenek és kishitűek: itt Csakporiban azonban valóban ők alkották a kisebbséget. de volt.ezekből állt az életünk. és a füstölők templomok körül kerengő ismerős szaga . Nehézség? Akadt bőven.140 HARMADIK SZEM Munka? Rengeteget dolgoztunk. Teljes kárpótlást nyújtott. s benne a gondozott fák. a kéklő folyók. amelynek aranyló kupoláira olyan tisztelettel néztem. Akiknek egyetlen gondolata a „Béke". ha olyan emberek mellé társulhattunk. . mint amilyen Mingyar Dondup láma is volt. a szerzetesek durva jócimborasága. ami kárpótoljon és örömöt okozzon. amely olyan volt. de megérte.

hogy csapatunk kétszáz szerzetesből áll majd. hogy kutassák át a környéket gyógyfüvekért. úgy hetven-nyolcvan kiló körüli terhet cipeltek. tanulni. Augusztus végén nagy kiáltozások és lárma közepette elindultunk. A tábort a régi Trajerpa kolostorban verjük fel. Mint láma. mielőtt a csapat megérkezik. A sátra­ kat rendbe hoztuk.Két hétig mindenki rettenetesen elfoglalt volt. a falnál gyülekeztek. Olyan sok tenni-. Úgy volt. Né­ hányan minimális felszereléssel előre siettünk. Most már sokkal jobban belemerülhettem az okkult tanulmányok­ ba és speciális képzésben részesültem. alkalmasak-e a hosszú útra. Természetes lelőhelyükön sok hasznos dolgot megtudhatsz a gyógyfüvekről és bevezetünk a valódi sár­ kányrepülésbe is. és az állatokat gondosan megvizsgáltuk. . hogy megnézzük. a jakok általában nyolc-tízet.és terveznivaló volt. a régieket pedig kitisztítottuk. A jak-karaván lassabban jött utánunk. Új bőrtáskákat készítettünk.Röpültek a hetek. 141 .Ebben az évben elmegyünk a gyógynövénygyűjtőkkel.rájuk vakáció és kaland vár. augusztus ele­ jén vezetőm így szólt hozzám: . és irigyen figyelték a többieket . Akiknek a kolostorban kellett marad­ niuk. és mindennap csapatokat küldtünk ki. az állatokat jól megrakva. Nagyon kevés felszerelést vittünk magunkkal. már fehér lovon lovagoltam. A lovak tizenöt­ húsz mérföldet tesznek meg naponta. Egy napon. hogy legyen néhány napunk Trajerpában. hogy könnyű tér­ nünk legyen csak és gyorsan odaérjünk.

Tízen írták. és milyen fiatal is! Legnagyobb gondom .ahogy általában . De engem legjobban a közeli fennsík izgatott. Fellovagoltunk az udvarba. de mindkettő a legrégebbi tibeti kolostorok közül való volt. de néhány perc múlva kiáltást hallottam: . melyek egyre magasabbra és magasabbra hágnak. valóban nagyon örültünk. Sosem tudtam állni a nyeregben. Volt itt egy érdekes beszámoló is az első expedícióról. . de vitézségem ezzel véget ért. merre vagy? Válaszoltam. hogy elolvassam és kijegyzeteljem őket. a tömeg szétnyílt és többé-kevésbé elnyelt. és ez ha kecses nem is. Az út igen nehéz volt. az út végének gondo­ lata mindannyiunkat friss energiával töltött fel.Lobszang. amiket hoztunk. az megfordult és így szólt: Szóval ő az? Nos. Mingyar Dondup lámát.az éhség volt. mert egyáltalán nem kedveltem a lovaglást. Nem volt egész bizonyos. Mikor néhány nap múltán megérkeztünk a kolostorba. hogy vajon Csakpori tartozik e Trajerpa-hoz vagy fordítva. Látták. Persze ekkorra már nem estem le a vágtató lóról sem. ahonnan feleresztjük majd a sárkányt. és még mielőtt felocsúdtam vol­ na. Vezetőm egy idős apáttal beszélgetett. mint sokan mások. Készültem rá. hogy közeledünk felfelé a hegyoldalon. mindenki ismeri. campát és zöldséget készítettek. A legtöbb láma ré­ gi barátokkal találkozott. A hegylábaknál lapos fennsíkok húzódtak. nos. hogy újra csak teljesen egyedül vagyok a világ­ ban. Lobszang. A templomépület lapos tetejéről füstölők sűrű" füstje szállt az ég felé. de legalább biztonságos volt. Az üdvözlő tömeg elsöpörte tőlem. és az ott élő szerzetesek rengeteg vajas teát.142 HARMADIK SZEM Az előőrsben huszonheten voltunk. hogy néhány valóban értékes kéziratot őriz a gyógyfüves gyógymódokról. Trajerpa arról híres. iz­ gatottan várták a Ihászai híreket és a szokásos ajándékokat. és különösen nekem. hogy mi is történik. mintha csak Csakporiban lennénk. A folytonosan emelkedő terepből vég­ telen hegycsúcsok emelkedtek. nem láttam. és arra gondoltam. teraszos kertekhez vagy talán inkább széles lépcsőkhöz hasonlítottak. Különös volt a táj erre. ott leültünk és csendben ettünk. az a tíz ember. csak ültem és kapaszkodtam. úgy látszott. Kése­ delem nélkül mindenki az ebédlő felé vette útját. Nem csak az önzetlenség hajtotta őket. aki elsőként tette meg ezt a különös utat a Csangtang felföldre.

Alattunk a vidék fekete tónak látszott. fojtott-tompa nyöszörgő bugással törjön elő. amikor újra felhasználták. hogy az­ után nálunk. már tudtam irá­ nyítani és felügyelni a munkájukat. egy raktárban tárolták. A szerzetesek és a fiúk összeszedték és kirakták száradni. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 143 Az alacsonyabb lépcsők közül néhányon sok gyógynövény ter­ mett. hogy eltörne. Ez. sehol egy teremtett lélek. Eldugva. össze­ húzódtak a nappali hőség után. mely istentiszteletre szólít. és a legközelebbi alkalo­ mig. és rendszeres időközökben a többit is. könnyű és erős. ahogy körülnéztem. fent. Felettünk.hozták. Napnyugtával az esti szél felerősödött. A sárkányépítéshez viszont ideálisnak tartották. az emberépítő sárkányokra. majd a sziklák közötti hasadékokon keresztül mederbe terelte.XII. A fenyőt messzi vidékről . és hozzáfogott az istenek munkájához. kis sárga bogyós növénynek csodálatos fájdalomcsillapító hatása volt. A hegyoldalba kapaszkodó lámakolostorban világos volt. Körülöttünk recsegtek-ropogtak a sziklák. a sötét éjszakai égen élénk fénnyel ragyogtak a csillagok. Amerre a szem ellá­ tott. oda­ lent a földet bíbor árnyak borították. Az egyik. és hallani lehetett. Amint vé­ gigsöpört a lenti völgyön. csak a sárká­ nyokra tudtam gondolni. a hegyoldal csapdába ejtette. ha valaki végiggondolja. kivéve itt. megmozdultak. mint egy óriási kagylókürt. itt is megtartottuk az éjféli istentiszteletet. kemény ütéseket is kibír anélkül. De most. A sárkányeregetés után a fát átvizsgálták. Az öregek úgy mondták. A fegyelem Trajerpa-ban sem volt laza. mint a tőzegmoha. Olyan volt. mert ilyen fa nem nő Tibetben. Én. mint láma. Sehol semmi fény. később nehezebb lett volna betartani a megszokott rendet. a föld zugainak beporozásához. ebben a szent épülete­ gyüttesben.talán Asszam-ból . ahogy a gyér növényzet között zizeg az esti szél. de számomra ez az út főképp Mingyar Dondup láma és a gyógynövényszakértők gyakorlati út­ mutatását jelentette. az itteni zsombékos talaj jóval több nedvességet tudott fel­ szívni. A többi idő egészét a gyógynövénygyűjtésnek és a sárkányeregetésnek szenteltük. és minket is sötétség vett körül. a mögöttem lévő lámakolostori épületekben fenyőlécek hevertek. a legbölcsebb megoldás volt: ha most lazí­ tunk. A nap elsüllyedt a távoli hegycsúcsok mögött. ke- .

valamennyi dalai láma leghatalmasabb inkarnációjáról. amit megjósoltak. És szeretett lámánkról. tudja. a mennyei szoba fényei pedig átragyognak az ég kárpitjának ré­ sein . Ahogy felnéztem a tetőre. mely még el sem kezdődött. hogy a saját életmódunkat élhessük. miért. És tő­ lem azt várják. Lhásza és a lenti világ dolgairól beszélgettek. Hirtelen a templomi dobok dobbanására ébredtem. hol rossz a legelő. és segítsek a sebesültjeiken egy olyan háborúban. De talán. a dalai lámáról. De olyan sok mindent nem mondtak el. érdemes volt. Lassacskán megszűntek az élő hangok. miközben papi hivata­ lukat teljesítették. amíg csak az ismert célhoz nem ér. Ismertem a jós­ latokat. hogy hagyjanak magunkra. és melynek mégis fáradhatatlanul tovább kell taposnia az utat. A jóslat Tibetről.144 HARMADIK SZEM szár légiói Buddha szavára ledobták lándzsáikat a menny padlójá­ ra. akik elfoglalják az országunkat. amely ismer minden állomást és megállóhelyet. hogy aludjak vagy hogy aludni akarjak. és először megpillantja a szent várost. hogy azok közé menjek majd. melynek nem volt más célja. Olyan sokat tudtam róla. a bé­ ke hangulata áradt szét a kolostorban. A hátamon feküdtem és ki­ néztem a kis ablakon. csak ami a miénk. Pedig észre sem vettem. Miért sóvárogtak más nemzetek a mi földünkre? Mi nem kívántunk mást. miért akartak akkor mások meghódítani és leigázni minket? Mi csak annyit akartunk. mint hogy szellemileg fejlődjön. Ezen az éjjelen túl izgatott voltam ahhoz. A termekben és a templomokban szerzetesek verődtek össze kis csoportokban. és minden­ ki elindult lefeküdni. Fent a csillagok. a mellékes és a főbb mozzanatokat. hogy megszálljanak bennünket? Mit tettünk mi. a templomi trombiták egy újabb nap végét jelezték. Hirtelen új hang vegyült az erősödő szél zajába. gyógyítsam a betegeiket. Számunkra a trombitaszó azt jelentette. a homályban szerzetesek sziluettjét láttam. A nap végét jelző hangokra lassan szétszóródtak. azt. előttem egész életem. hogy éjfélig alhatunk. azt gondolja. Köpenyüket lobogtatta a szél.és ezek a csillagok... amikor a jak átér az Áhíta­ tos Földreborulás Hegygerincen. Mégis úgy kellett to­ vább mennem. mint ahogy egy jak baktat a csapáson. ez a béke­ szerető ország. miért kellett. hogy elaludtam! Szerzeteshez nem illő gondolattal .

Vagy olyan büszkék leszünk rá. Nem mindig érdemes a kellemes és a könnyű úton járni. a nyakken­ dőt.unalmasak. hiszek a reinkarnációban. netán még egy megkülönböztető színt is a szerzetesi ruhára. hogy megnézzen egy térképet. keserű. Bementünk a templomba és bekapcsolód­ tunk az istentiszteletbe. hogy vannak bizonyos helyek. ha már befejeztük. és szerez egy útikalauzt valamelyik szer­ vezettől. nem jelentik azt. miért nem próbál­ tad elkerülni őket?" A legkézenfekvőbb válasz így hangzik: . így van ez a jóslatokkal is. hasztalanok és céltalanok. így tűnik legalábbis. ha az ember már láma? Na. és a leckék. Hiszek abban. Jaj. Buddhista vagyok. hogy tanuljunk. hogy csatlakozzak a többiekhez. mert a hirtelen ébredéstől erőszakot tettem a gondolataimon. Aztán később. melyeket meg kell tanulnunk. előkészül és lassabban vezet. mert utazása esetleg hosszabb vagy költségesebb lesz. amelyeken átvezet az útja. hogy jóslat hamis volt. így elkerülheti a rossz utakat. amíg diákok vagyunk. amit megjövendöltek neked. földrajz.XII.„Ha ismerted az összes kelep­ cét és nehézséget. Nehezen találtam meg. Tudja. vagy akármi más . nem biztos. bennünket tesznek próbára. hogy az embernek nincsen szabad akarata. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 145 feltámolyogtam. Nehéz. látja. Ha veszi magának a fáradságot. honnan indul és mi a célpontja. Ha­ sonlóképp az ember átautózhat Londonból Invernessbe. de hideg van itt! Kétszázötvenhárom szabálynak kell engedelmes­ kedni. nem pedig mást. hogy jól teszi. hogy sóhajtozunk a jó öreg iskola után. Nemegyszer kérdezték tőlem: . vagy ahol nem tudja elke­ rülni őket. minden nehéznek és keserűnek látszik. hogy feltesszük a jelvényt. az egyiket már meg is szegtem. A jóslatok valószínűségek. számtan. Az élettel is ez a helyzet. akik szintén kábultak voltak. Messze nem. lehet. aznap érkeztek.Ha elkerülhettem volna.történelem. hogy kikerüli ezeket. Ha az ember iskolába jár. már az elkerülhető­ ség puszta ténye is azt bizonyította volna. miközben az alvástól elgémberedett kezemmel a köntösöm után nyúltam. Bár megteheti. Az ember mondjuk el akar menni Dardzsilingből Washingtonba. Kibo­ torkáltam. A bölcs autós megnézi a térképet. Az órák . . amit megjósoltak nekem. hogy azért jö­ vünk a földre. Éjfél van? Sosem ébredek fel már? Remélem azért nem bukok fel a lépcsőkön.

146

HARMADIK SZEM

De mikor elhagyjuk a földi iskolát, meglehet, büszkeséggel hord­ juk a jelvényét. Én természetesen azt remélem, gondtalanul vise­ lem majd fejem fölött a dicsfényt! Félek talán? Egy buddhista sem fél. A halál pusztán abból áll, hogy elhagyjuk a régi, üres héjat és újjászületünk egy jobb világba. Virradatkor mindenki fent volt már és alig várta, hogy elindul­ jon. Az idősebbek találkozni akartak azokkal, akikkel előző este nem találkoztak. Én már borzasztóan szerettem volna látni az em­ berreptető sárkányokat, melyekről olyan sokat hallottam. Körbe­ vittek minket a kolostoron, hogy tudjuk az utat. Fent a magas tetőn megnéztük a felettünk tornyosuló hegycsúcsokat és lepillantottunk a félelmetes szakadékokba. Messzebb megduzzadt, sárga folyamot láttam, vize tele volt agyaghordalékkal. A közelebbi folyók ég­ színkék víztükre lágyan fodrozódott. A csendes pillanatokban hal­ lottam a mögöttünk csordogáló csermely vidám csobogását, ahogy sebesen szalad le a hegyoldalon, hogy mihamarabb leérjen és csatlakozzon a többi folyóhoz, melyek Indiában a hatalmas Brahmaputrába folynak, később a Gangeszbe, majd pedig a Bengáli öbölbe ömlenek. A nap felkelt a hegyek fölött, és a reggeli csípős hideg hamarosan eltűnt a levegőből. A távolban egy magányos ke­ selyű körözött, reggeli eleséget keresett. Mellettem egy tekintélyes láma a vidék főbb jellegzetességeit mutatta. „Tekintélyes"... az voltam, mert a szeretett Mingyar Dondup láma védencének számí­ tottam, de azért is, mert rendelkeztem a „harmadik szemmel", és mert inkarnációnak, vagy ahogy mi mondjuk, trülku-nak bizonyul­ tam. Az inkarnáció felismerésének rövid részletei talán érdekelnek néhány olvasót. A szülők kisfiúk viselkedéséből pl. úgy gondolják, hogy a gyerek többet tud a szokásosnál, vagy olyan „emlékei" vannak, melyek köznapi módon nem magyarázhatók. Felkeresik a helyi lámakolostor apátját, hogy jelöljön ki egy bizottságot, mely megvizsgálja a gyereket. Elkészítik az előző élet horoszkópjait, és megnézik, hogy vannak-e bizonyos különös jelek a fiúcska testén: a kezén, a lapockáján, és a lábán. Ha meglelték a jeleket, azt kutat­ ják, vajon ki lehetett előző életében. Előfordul, hogy néhány láma felismeri (mint ahogy velem történt) és ilyenkor maradt egypár

XII. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK

147

személyes darab utána, mely hozzáférhető". Ezeket megkeresik, hozzátesznek még néhányat, amely ugyanúgy néz ki, és a kisfiú­ nak fel kell ismernie az előző életéből származó összes, talán ki­ lenc tárgyat. Hároméves korában már képesnek kell lennie erre. Egy hároméves gyerek még túl kicsi ahhoz, hogy szülei úgy befolyásolhassák például, hogy előre lefestik a szóban forgó tár­ gyakat. Tulajdonképpen a legkevésbé sem baj, ha elmondják, ho­ gyan viselkedjen. Nincsenek jelen, mikor a választásra sor kerül, és a fiúnak megközelítőleg harminc közül kilenc dolgot kell azo­ nosítania. Ha két hibát ejt, megbukott a próbán. Ha sikerrel jár, élő megtestesülésként nevelik, és tanulásra buzdítják. A gyermek he­ tedik születésnapján felolvassák a jövőjére vonatkozó jóslatokat. Azt gondolják, teljesen felfogja - megérti, amit mondanak neki, és azt is, amit a jövendölés magában rejt. Saját tapasztalatból tudom, nem érti meg. Semmi kétség, a „tiszteletre méltó" lámának mindez megfor­ dult a fejében, amint a vidék sajátosságait mutatta. Odaát, a víze­ séstől jobbra volt egy nagyon jó hely, ahol noilme-tangereí lehetett gyűjteni, amelynek levét tyúkszemek és szemölcsök eltávolítására, illetve a vízkór és a sárgaság enyhítésére használják. Amott, abban a kis tóban Polygonum hydropipert lehet szedni, tövises és rózsa­ szín virágos növényt, amely a víz alatt nő. A leveleket reumatikus fájdalmakra használtuk, és a kolera gyógyítására. Itt a közönséges füveket gyűjtöttük, csak a felföldeken teremtek ritka fajták. Sokan érdeklődnek a gyógyfüvek iránt, ezért részletezek néhány gyakori típust, és leírom, mire használják. Csak latin nevüket ismerem, így inkább ezeket adom meg. Allium sativum: nagyon jó antiszeptikus hatású, asztmára és más mellkasi panaszokra is használják. Egy másik kiváló fertőtle­ nítő gyógyszer, amit azonban csak kis dózisokban adagolnak, a Balsamodendron myrrha. Ez különösen a fogínyre és a száj nyál­ kahártyáira van jótékony hatással. Ha beveszik, hisztériát okozhat. Volt egy magasszárú növény krémszínű virágokkal, amelynek a le­ ve elijesztette a rovarokat a csípéstől. A latin neve Becconia cordaía.Talán a rovarok tudták a nevét, és az riasztotta őket! Volt egy olyan növény is, mely pupillatágításra szolgált. Az Ephedra sinica

148

HARMADIK SZEM

hatása hasonlít az atropinéhoz, és amellett, hogy Tibetben az aszt­ ma kezelésére leginkább ezt alkalmazzák, nagyon hatásos az ala­ csony vérnyomásra is. A szárított, majd porrá tört ágakat és gyöke­ reket használtuk. A kolera a fekélyek szaga miatt gyakran igen kellemetlen volt a betegnek és az orvosnak egyaránt. A Ligusticum levisticum meg­ szüntette a szagot. Külön megjegyzés a hölgyek számára: a kínai­ ak a Hibiscus rosa-sinensis szirmaival feketítik a szemöldöküket, de a cipőiket is! Mi felfőzzük a leveleket, folyékony oldatot készí­ tünk belőlük, melyet lázas betegek testének hűtésére használunk. Újra a hölgyeknek: a Lilium tigrinum valóban gyógyítja a petefészek-neuralgiát, míg a Flacourtia indica levelei segítenek abban, hogy a „sajátos" női panaszok legtöbbjén túljussanak. A Sumach rhus csoportban a verneciferából a kínaiak és a japá­ nok lakkot készítenek. Mi a glabrát cukorbaj, az aromaticál bőr­ betegségek, vizelési panaszok és ciszták esetén használtuk. A hólyagfekélyek kezelésére szolgáló másik igen hatásos összehúzószert az Arctesaphylos uva ursi leveleiből nyertük. A kínaiak job­ ban szeretik a Bignonia grandiflorát, a levelekből általános célra állítanak elő összehúzószert. A későbbiek során, a fogolytáborok­ ban a Polygonum bistortái valóban nagyon hasznosnak találtam a vérhasra, Tibetben is arra használtuk. A hölgyek, akik elővigyázatlanul szerettek, gyakran hasznát vették a Polygonum erectumból előállított adstringensnek: nagyon hatásos módszer, ha valaki el akar vetélni. Azokra, akik megégtek, „új bőrt" illesztünk. A Siegesbeckia orientális kb. 120 centiméter magas növény, sárga virágai vannak. A leve, amit sérülésekre és égési sebekre rakunk, úgy működik, mint a kollodium. Ha beve­ szik, hasonló hatású a kamillához. A sérülések okozta vérzést Piper augustifoliummal csillapítottuk. A szív alakú levelek alsó ré­ sze a legjobb erre a célra. Az előzőekben felsoroltak igen elterjedt gyógynövények, a többieknek nemigen van latin nevük, mert a nyugati világban, ahol ezeket az elnevezéseket adományozzák, nem ismertek. Csupán azért említem őket, hogy jelezzem, tudtunk valamit a gyógyfüves gyógyításról!

XII. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK

149

Nagyon kedvező helyen álltunk, és ahogy a ragyogó, napsüté­ ses reggelen végignéztünk a vidéken, jól láttuk a völgyeket és rej­ tett helyeket, ahol a füvek nőttek. Amint távolabbra tekintettünk, a vidék egyre sivárabb és sivárabb lett. Megtudtam, hogy annak a hegycsúcsnak a másik oldala, amelyre kolostor épült, valóban na­ gyon száraz terület. Mindezt magam is meglátom majd, mikor a hét vége felé magasra szállok a sárkánnyal. Valamivel később Mingyar Dondup láma hivatott, és azt mond­ ta: - Gyere Lobszang, elmegyünk azokkal, akik megszemlélik a sárkány felszállóhelyét. Ez a te nagy napod lesz! - Több se kellett nekem, indulásra készen felugrottam. Lent a főbejáratnál egy cso­ port vörösköpenyes szerzetes várt ránk, együtt mentünk le a lép­ csőn, majd végig a szeles fennsíkon. Itt fent alig volt növényzet, a kemény kőpárkányt föld fedte. Néhány elszórt bokor kapaszkodott a sziklákba, mintha csak félne, hogy lecsúszik a szikla szélén és beesik a szakadékba. Felettünk, a lámakolostor tetején az imazászlók keményen és mereven állták a szelet, a rudak, ahogyan évszázadok óta, minden egyes széllökés­ nél recsegtek-ropogtak és nyöszörögtek, de kitartottak. Mellettünk tétován elcsoszogott egy kis novícius. A szél akár a füstöt, felkap­ ta a port, amit a csizmája felvert. A hosszú fennsík egyik sziklás pereme felé mentünk, ahonnan a hegycsúcs finoman ívelt a magas­ ba. A köpenyünk a hátunkra tapadt, elöl fel-feltornyosult a szél­ ben, mely lökött előre és előre. Nehéz volt nem szaladni... A pe­ remtől úgy hét-nyolcszáz méterre volt egy hasadék a földben, amelyből a szél viharos erővel tört fel, időnként mint sebes nyila­ kat, kis köveket és zuzmódarabokat repített a levegőbe. A lenti völgyön átsöprő szelet a sziklaalakzatok csapdába ejtették, de mi­ vel nem tudott könnyen kijutni, felgyülemlett és a töréseken ke­ resztül nagy nyomással felfelé tódult, míg végül süvöltő erővel ki­ szabadult a fennsíkra. Néha, az orkánok idején - mondták - úgy üvöltött, mint a legmélyebb veremből menekülő és áldozatra leső démonok. A hasadékban áramló viharos szél megváltoztatta a nyo­ mást a sziklarésekben, hol magasabban, hol mélyebben fütyült.. Most azonban, ezen a reggelen a légáramlás egyenletes volt. Mégis jól el tudtam képzelni azokat a történeteket, amelyeket kis-

150

HARMADIK SZEM

fiúkról meséltek, akik erős széllökésbe kerülve lerepültek a lábuk­ ról, egyenesen fel a levegőbe, majd hatszáz méter zuhanás után le­ estek a hasadék alján lévő sziklákra. Sárkányeregetésre azonban kiváló volt ez a hely , mert a szél olyan erősen fújt, hogy egyene­ sen a magasba emelte a sárkányt. Kis modelleken (hasonlítottak azokra, melyeket otthon reptettem gyerekkoromban) megmutatták, hogyan. Meglepő volt, hogy még a legkisebb játéksárkány is fel­ húzza annak az embernek a karját, aki a kötelet tartja. Végigvezettek bennünket a kőpárkány mentén, és egy igen ta­ pasztalt láma megmutatta az elkerülendő veszélyeket, a csúcsokat, amelyeknél csalóka bukószelekre lehet számítani. Megtudtuk, hogy minden sárkánylovas magával visz egy követ, amelyhez egy imádsággal telerótt selyem khata-t erősítettek, hogy a levegő istenei áldják meg a sálat, illetve birodalmuk új látogatóját. Mikor megfelelő magasságba kerül, a követ odadobják a „szélnek". Az­ tán, ahogy a selyem kitekeredik, a szél istenei - ezt remélték - el­ olvassák az imát és minden bajtól megvédelmezik az egekbe merészkedőt. Visszamentünk a kolostorba, ahol nagy sürgés-forgás kezdő­ dött, kihoztuk a sárkány összeszereléséhez szükséges anyagokat. Mindent gondosan átnéztek. A fenyőléceket két-három centiméte­ renként ellenőrizték, hogy megbizonyosodjanak róla, nincsenek elrepedve vagy megsérülve. A selymet, amellyel a sárkányt borí­ tották, kigöngyölték egy tiszta és sima földdarabra. A szerzetesek négykézlábra ereszkedve gondosan átvizsgáltak és megszemléltek minden egyes négyzetmétert. Elégedettek voltak az eredménnyel, így hát a keretet összerakták. Ez a sárkány doboz formájú volt, a négyzetes oldala kb. két és félszer két és fél -, a hosszúsága három méter. A két „vízszintes" oldalból egy-egy kb. két és fél méteres szárny állt ki. A szárnyak alá, hogy csússzanak, és hogy a fel- és leszálláskor védve legyenek, félkör alakúra hajlított bambuszrudakat erősítettek. A sárkány megerősített „padlózatánál" volt egy hosszú bambuszrúd, amely mint a tibeti csizmák, felfelé elvéko­ nyodott. Ez a sajátos rúd olyan vastag volt, mint a csuklóm, és úgy volt kimerevítve, hogy a selyem még akkor se érjen a talajhoz, ha a sárkány a földön áll, mert a talpfa és a szárny védők ezt megaka-

aztán újra kipróbáltuk a sárkányt. és az egyik szerzetes a de­ reka köré gyűrve a köpenyét. Jelzésére gyors futásba kezdtünk.az volt a dolguk. Egy másik követte. felmászott kb. és azt mondta. amely ide-oda dobálta és himbálta az örvényeiben. Vékonynak tűnt. épp a talpfa elé ért. hogy egy harmadik társuk is elférjen. a leve­ gőbe szökellt. akik a kötélen voltak és még két szerzetest . kis faékeket vertünk a rudak hasított végeibe.XII. A sárkánymester kevesellte. bár az égi szabadság után láthatóan vonakodott leszállni. Jó néhányan kellettek hozzá. Ez alkalommal könnye­ dén elbírt három felnőttet. Ismét be­ húzták a kötelet. Lejött. mikor földet ér. ahogyan csak bírtunk. Leszedtük a szárnyakat. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 151 dályozzák. míg végre átemelték a felszálló légáramon. A sárkánymester erősen figyelt. A széláram két felnőttet és egy fiút bírt el. és a sárkány a kővel együtt felugrott a levegőbe. A sár­ kánymester elégedett volt. Furcsa dolgok . és a sárkány mint egy hatalmas madár. Mind el­ jöttünk a felszállópályáról. a szerzetesek tehát behúzták a kötelet. Két szerzetes felszedte a sárkányt és a fennsík végére vitte. hogy a sárkány kikerülje a felszálló légáramlatot. és egy kicsit eltérő szögben vissza­ raktuk. egy csapat szerze­ tes tartottuk és húztuk a kötelet. mikor a felszálló áramlat felé kerül. Először ki kellett próbálni: lovak helyett mi. hogy megtámasszák a sár­ kányt. három felnőttre nem volt elegendő ereje. akkor úgy helyezkedtek. A sziklahasadékból elő­ törő szél belekapott. Puhán surrogva megállt. Szorosan fogták. A szerzetesek újra keményen megharcoltak azért. A sárkánymester utasítására mindenütt kifeszítettük a selymet. hogy megfog­ ják és keresztülvonszolják rajta. hogy a sár­ kány ne szálljon el. hogy szorosan tart­ sanak. A szárnyak alá egy V alakzatot erősítet­ tek. a két szerzetes pedig megfogta a szárnyainál. és mögöttünk a sárkánnyal olyan gyorsan futottunk. és hamarosan kieresztették. három méterre a köté­ len. hogy egyre magasabbra és ma­ gasabbra emelkedjen. hogy ellenőrizze a felhajtóerőt. és majdnem felemelte a kisfiút is. A jakszőr kötél láttán egyáltalán nem voltam valami boldog. kivéve azokat. A kötelet kezelő szerzetesek nagyon gyakorlottak voltak. Sok küszködésbe került. most már kipóbálhatjuk egy embernyi súlyú kővel.

a kötél halálos lassúsággal feszült meg. így ér véget egy ígéretes pálya! Visszatérek az imádságokhoz és a füvekhez.152 HARMADIK SZEM történtek a gyomrommal.Előbb én megyek fel. beért a légáramlatba.Figyeld meg. ahol hintázva ült. a láma a kezével kapaszkodva lógott lefelé a kötélen. az emberek hozzáláttak. az asztrológusok tévednének.Sosem voltam még kevésbé készen. megfigyelhetsz. Mikor már a levegőben vagy. Mutasd meg. vágtára ösztökélték őket. . mégis megnyugtattam magam valamennyire a rám vonatkozó jóslatokkal. „Bolond egy ötlet . harminc. A lovak vágtába kezdtek. az a legbiztonságosabb. a sárkány hirte- . Odamentem. hogy csak nagyon kevéssé. hogy átértem . . Lobszang. Most felrepülök. a sárkány lágyan előrelendült. és ekkorát sosem tévednek! A sár­ kány közben visszaért a startpontra. hogy behúz­ zák.gondoltam. Lehozták és visszavitték a starthoz. lépj le a V-be. Megfordult és azt mond­ ta: . három méter magasságból ugorj le. Ez alkalommal a lovakat a kötélhez fogták.Veszélyes. Elengedte. Az egyik tapasztalt lá­ ma megszólított: . és hat-nyolcszáz méterre a sziklák felett repült. és felemelkedett. a szerzetesek hol meghúzták. de korántsem álltam olyan biztosan a lábamon. Hatvan méter." De aztán igaz. aztán te jössz. és ülj a kö­ tél megvastagított részére. szaltózott egyet. mit tudsz! Most. a láma le­ csúsztatta a kötelet a V-hez. ahogy a sárkányok általában. ahogy ráléptem a talpfára. nem tartottam sokra a sárkányre­ pülést. Nagyon fi­ gyelj engem. A láma jelzéseire. Mikor a láma jelzésképpen ke­ ményen belerúgott a kötélbe. összekulcsoltam a kezem a keresztrúd mögött . Az idő mozdulat­ lannak tűnt. hogy elérkezett az idő. majd talpra állt.és megszólaltam: .Kész vagyok. ahogyan néztem és elképzeltem magam benne.Te jössz. hol kieresztették a sárkányt. Ahogy föl­ det ért. mint ahogy szerettem volna. A kereten halvány remegés futott át. hogy még jobban felemelkedjen. himbálódzott és tekergő­ zött. Mikor már harminc méterrel felet­ tünk. Ha meghalnék. hogyan teszem rá a lábam erre a fára. Őszintén szólva alig álltam a lábamon! A hangom sem volt valami meggyőző. .Odavezetett az ászokfához: . Egyre magasabban szállt. Kulcsold át mindkét karoddal a keresztrudat. Leszállásnál két és fél.épp. Fokozatosan lejjebb és lejjebb jött.

sok-sok mérfölddel arrébb. Harminc méterre vagy még magasabban repültem a föld fölött. majdnem leestem. majd megnő. Én most felemelkedtem szülőhelye fölé. Életem­ ben először voltam több száz méter magasan. himbálódzott és meg-megbillent. . vagy talán még ma­ gasabban. s arra gondoltam. A V- . A hegygerin­ cen túl. az jutott eszembe. végül. Hirtelen eszembe öt­ lött.attól féltem. hogy életben maradjunk. hogy rögtön teljesen felkavarodik. Nyitott szemmel olyan cso­ dálatos volt a látvány. Aztán nőni kezd­ tek. Messze a lemenő nap sugarai megérintették és beara­ nyozták egy távoli tó vizét. Lenéztem. így a lentiek gyorsabban húzták. most először.Jaj! Rosszul szállok fel az asztrálsíkra . mert lefelé húztak engem. szállt egyre magasabbra. a szerzetesek kis pirosbama pöttyöknek látszottak. Egy hirtelen lökés és billenés. de szállt. és óvatosan kinyitottam a szemem. hol is vagyok pontosan. becsuktam a szemem: ugyan minek is nézzek bárho­ va? A szörnyű himbálódzásoktól és dobálódzástól gyomrom is vészjósló táncba kezdett. hogy elfelejtettem lecsúszni a V-hez! Egész idő alatt a talpfán álltam. ülő helyzetbe pottyantam. De a sokktól újra becsuktam. segít megduzzasztani a Bengáli-öböl szent vizét. Ideföntről a kis patak igen fontosának látszott: tovább­ csörgedezik. szegény földhözragadt halandóknak keservesen kell küszködni és harcolni. Akkor azonban a sárkány őrülten imbolyogni kezdett. mint aki az istenekkel találkozik. a szurdokban a kis patak buborékolva folytatta útját. időemésztette. lógva. Néhány száz méterrel alacsonyab­ ban. Felettem a sárkány kecsesen ugrándo­ zott és pukedlizett a kóbor szélörvényekben. hogy kifeszítsék. nekünk pedig.XII. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 153 len megbillent. hogy az istenek a mennyekben játszanak. hogy szükség esetén tudjam. keresztbe tett kezemet és lábamat a kötél köré fontam és lecsúsztam. s úgy éreztem ma­ gam. „Ez az utolsó percem a földön"gondoltam. Megújuló tiltakozás a gyomromból .gondoltam. ezért újra felnéztem. hogy elfelejtkeztem a szorongásról és azóta sem szenvedtem tőle! A sárkány ugrándozott. Kibogoztam a karom. a távolban láttam a zöldesbarna. megtanulhassuk a leckét és végül béké­ ben távozhassunk. hogy a gyom­ romat a hegycsúcson hagytam. amelyből zarándokok isznak. megrepe­ dezett földet.

s lebukfencezett . hogy a repülést félbeszakítsák. Felszállt a levegőbe. elengedtem. hogy akkor a kötél megrántásával magasságot nyer­ tem. Ez alkalommal. Ahelyett. Most hagyjuk a többieket. és amikor a sárkány úgy két és fél méternyire lehetett a föld­ től. majdnem félbevágott.154 HARMADIK SZEM nek ütköztem. és én újból felszálltam. hogy meglelje a testet. Jó. Láttuk.gondoltam. hogy egy kis csapat lefelé mászik a hegyoldalon. hadd próbálkozzanak. talán százötven méter magasra. . rosszul lépett és kiesett a sárkány farkánál. has­ ra esett. s a földet markolászta. szakoztam. nem felejtette el. nem tudott tovább csimpaszkodni. hogy nem sérült-e meg. Eszembe jutott az incidens a paraszt házával és ajakürülék­ kel. A sárkányt lehúzták. az állandó dicsekvés miatt nem sze­ rették.Ezt meg kell beszélnem a mesteremmel . máskülönben eltört volna mindkét lábad. bár landoláskor tökéletesen ért földet. Akkor a sárkány rándult egy nagyot. hat méterre volt csak. le a mélységbe. Felnéztem. Magam alatt láttam. hogy elkapjon valamit. hogy az ember a dobozban állva vál­ toztatni tud a testhelyzetén. hogy lecsusszant volna a Vhez. . és rájöttem. ezeröt­ száz méterre alattunk. nem vesztegethettem tovább az időt. de annyira nem. A köpenye verdesett és lobogott mint egy vérvörös felhő. A föld már kb. aki harmadiknak jött a sor­ ban. A szegény fickó azonban. meglehetősen öntelt volt. A következőnek egy fiatal szerzetes repült. és puhán a földre estem. meg az. hogy eszedbe jutott és elérted a V-t. megragadtam a kö­ telet. A szerzetes. . aztán megint te kerülsz sorra.egyik szikláról a másikra. bemászott a dobozba.mondta a sárkánymester . hogy késlekedés nélkül a V-hez csússzon. mi­ kor harminc méternyire volt a földtől.ez szép teljesítmény volt. és minden ko­ rok legjobb „pilótájának" tartotta magát.Fiatalem­ ber! . arca zöldes árnyalatúvá vált: alapo­ san megviselte a repülés. Egyik kezével sikerült megkapaszkodnia a hát­ só keresztmerevítőbe. lecsúsztam a V-hez. felegyenesedett. amely pépes vörös masszaként terült szét a sziklá­ kon. és ezzel egy kicsit a sárkány emelkedé­ sén is. megvizsgálták. Ez az esemény kicsit megzavarta a folytatást. és másodpercekig így lógott. jobban csinálta ná­ lam. hogy a másik kezével hiába hadonászik. Az elmúlt három évben részt vett a túrákon.

amit tudok. és megnézzük. szóval övé az utolsó szó. most is ő tanít. aki kipróbálná.Ha lenne itt keresztben egy merevítő.Ez enyhén szól­ va eufémizmusként hatott.Megcsináljuk ma a horoszkópodat Lobszang. . ezzel pedig egy kicsit szabályoz­ hatnánk az emelkedést. aztán a hegyoldalnak ütközött. Ahogy elfog­ laltam a helyem. és ott a tartórúd. Itt a merevítő keresztben. Nem találtam senkit. és a kürtőből felszálló lég­ áram majdnem teljesen megszűnt. Az egyik hosszúkás alakú valamelyest egy megnyújtott madárra emlékeztetett. . nyakam körül a doboz selyemfene­ ke. fia­ talember. hogy majdnem leestem. Mingyar Dondup láma tanított mindenre. mivel legalább 130 kilót nyomott. abban a raktárban. megsérültem. a többiek azt hitték. egy ember volt benne. az­ tán bevitt a szobájába. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 155 Abban a percben úgy éreztem. Na most. amelyet nem használunk. Körülbelül húsz mérföldet re­ pült. A sárkánymester meghallotta: .Én .Évekkel ezelőtt egy szikláról indítottuk az eredetijét. A puffanó dobok az éjféli istentiszteletre hívtak. . a füstfelhőből ki- . mint amilyet ki­ gondoltál. Mingyar Dondup láma odarohant: . Olyan gyorsan és vá­ ratlanul jött az egész. Lent a szerzetesek szörnyen húzták a kötelet. Azóta hozzá se nyúltunk eh­ hez a típushoz. elmerülve a gondolataimban. de ki próbálná ki? . a famunkát befejeztük rajta. A sárkánymester ott maradt még a sárkány elszállításánál. óriási figura lopakodott felém. Lobszang. A beszélgetés alatt bejött Mingyar Dondup láma is. A sárkány lejjebb ereszkedett.Láma vagy saját jogon. Ha a mesterem megengedné.válaszoltam. . Ott ültem a köves földön. én három méternél kiugrottam. Van már egy készen. Most azt mond­ ta: . . ráállhatnánk és finoman változtathatnánk a doboz szögét.hangzott a válaszom. ahol különféle kis sárkánymodellek sora­ koztak. és a sziklák lehűlé­ sével a völgyben meggyengült a szél.Igen. mire egy utolsó rántás után rám bo­ rult.De igen . ez itt egy olyan sárkány. Mozdulatlan ültem. mit mondanak a csillagok.mondtam. Az épület végében tartjuk. senkit sem kell megkér­ dezned. igazad van. zuhanok.XII.Egy másik láma mosolyogva felém for­ dult: . én meg kissé túlsúlyos vagyok. Az est közeledtével.

aki elhagyta evilági éle­ tét.motyogta. a kolostori fegyelem mérhető az éneklés tisztaságával és a zene pontosságával. ne­ héz volt elképzelni a bolondos szerzetest. A négyzetes párnák magasan voltak.Itt a templomban. a pislogó vajmécsesek fényében és körbe-körbe szent alakokkal a falon. mindegyikünk olyan volt. Lerajzoljuk a hang emelkedését és esését. . hogy megvi­ lágosodást és vezetést nyerjen. Az adott jelre újra összegyűltünk. A emelvényen ülő karvezető recitáló hangon elmondott egy részt a Bardo Thödolból.suttogta. egyes részeket dobve­ rés kísért vagy édeshangú csengettyűink csilingelése. . azért gyújtjuk e füstölőt. mi.Megcsi­ náltad? . a fiatalabbak magas hangun­ kon. a nagyobb hajlítások mellé kisebbeket illesztenek.Igen . mígnem a tüdejéből ki­ fogyott a levegő. hogy útmutatót kapj. tízperces pihenőt kaptunk. mindegyik végén alacsonyabb és alacsonyabb lett a hangja. ahol a falakra olyan gyönyörű szentké­ peket festettek.Kész lesz.feleltem. lótuszülésben ültünk. Ez az „alaphajlítás". kb. . hogy jöjjön. és miként juss el a Nagy Realitáshoz. Kumphela szerzetes vándorló szelleme. mert ma eltávoztál tőlünk. aki aznap meghalt. ez­ után kezdődött a halotti szertartás. hogy beálljak a sárkánytestbe és bizonyos mértékig megpróbáljam szabá­ lyozni az emelkedést. minden két sor egymással szemben. . A tibeti zenét nyugatiaknak nehéz követni: hajlításokból áll. az idősebb szerzetesek pedig nagyon mély basszus hangjukon . akár egy élő Buddha-szobor. A templom belsejében. . Kumpheláé. A sárkánymester volt az. huszonöt-harminc centiméterre lehettünk a földtől.Holnapután repülhetek ve­ le. Nagyon fi­ gyeltünk az artikulációra. Ha nem hivalkodott volna. Ó! Kumphela szerzetes vándorló szelleme. .156 HARMADIK SZEM sebb hegyként derengett elő. mert úgy véltük.Jól van . hogy vezessen. Először a szo­ kásos istentisztelet kezdődött. Kettes so­ rokban ültünk. miként juss át az Elveszett Birodalmon. a tibeti Halottaskönyvből. melyet azért a szerzetesért tar­ tottak. nem gondoltam volna rá. a zenei tudása és mély hangja miatt választott karvezető énekelte az első részeket. Akik rögtönözni akarnak. Mikor a szokásos istentisztelet véget ért. Mormoltuk a válaszokat. „Ó. ki ma elhagyta az evilági életet! Ne vándorolj közöt­ tünk." Hívtuk a szellemet.

aztán hirtelen megszűn­ nek a zajok. Loccsanás. Szerzetesek és lámák. „Ó. a testnedvek bugyogását. ó. korgást. hogy megszabadulj és vezetésre lelj. A többi hangszer a test valamennyi hangjával bele-belekapcsolódott. aki voltál. ki most csupán vándorló szellem vagy. Megszólaltatták a vér halk áramlását az erekben és az artériákban. hogy új életre szabadítsunk. de meztelenítsd le a tudatod. a Lhászát 1904-ben elfoglaló brit .vörös vizet öntöt­ tek. „Ó. csak örök élet. jer. mormogták a válaszokat. erőszakosan ért véget. Az emberiség halk zajai. tibetiek. vándorló szellem. és megszállta egy szellem. vándorló szellem. és nem eszel. „Merre vándorol a kóborló szellem? Keletre? Vagy északra? Netán nyugatra? Vagy délre? Az istenek eledelét szórjuk a föld sarkaiba. hogy vezetésre lelj. amiért halott vagy.mintha vér lenne benne . szerzetes.XII. Nincsen halál. kagylókürtökből. azért hívunk. ezt felváltotta a trombita ijedt sikol­ tása és a gyorsuló szívverés. Younghusband ezredes. vándorló szel­ lem. és a különféle ropogást." A mély basszusdobok az élet ritmusát verték. A test minden hangját ismerjük és híven vissza tudjuk adni. Aki egyszer hallotta. hogy megszabadíthassunk. északra és délre. Szokásos tempóban kezdtek. nyugatra. amelyből az élet zenéje születik.." Rizsszemeket. megszólalt a fafuvósokból. Mi. a lélegzet tompa suttogását a tüdőben. nem érzed a füstölőket. Jer. Meghallgattad e valaha a szívverésedet vagy a légzésedet. Ne félj. körbeadták minden szerzetesnek. Amiért halott vagy. a te­ rem fő részében egymással szemben ülve ősrégi rítus szimbóluma­ it kántálták hol emelt. hol leeresztett hangon. ó szerzetes. „Véred a földre ömlött. jer hozzánk. Az élet véget ért." Mikor szünetet tartottunk. vándorló szellem. a test szokásos. színezett sáfrányt hintet­ tek keletre. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 157 dörmögték. Egy megfordított emberi koponyába . a telepaták vezetni fognak. nyikorgást. belső „ketyegését". hogy érintse meg. hogy szabad lehess. miközben az álom hatá­ rán fejed a párnára hajtottad? A Jósda kolostorában ezekkel a han­ gokkal transzba ejtették az egyik médiumot. dobokból. nem felejti el többé. évszázadokon keresztül fejlesztettük a hangok tu­ dományát. hogy vezetésre találj. Jer. nem lá­ tod az arcunkat. Fogadd a tanításainkat. aki vagy. és cintányérokból álló zenekar.. A halál születés.

Vezetőmmel a műhelyébe mentünk. és a derék magasságában egy keresztrúdba lehetett kapaszkodni. húzzátok). Később újra fel tudtuk használni az anyagot. és a masina felrepült. mert egy társam lábá­ ra esett. Kérésére beleültem. amint az első remegés átszaladt a ke­ reten. hanem hajlítottak.Onadöá! (Viszontlátásra!) Hirtelen zökkenés. továbbá ama tény mel­ lett.Tradri. A szertartás végeztével sietve aludni tértünk. fontosságom teljes tudatában felkapaszkodtam a dobozrészbe. A szerzetesek ezzel is megküszködtek.158 HARMADIK SZEM erők vezetője tanúskodott a hangok ereje. mikor transzban volt. Elégedetten kiszóltam: . melyet a régi raktárhelységben rendezett be. ha alaposan kapaszkodom . ame­ lyekre fel lehetett állni. maga tesz újat rá. Legnagyobb meglepeté­ semre a sárkánymester meghúzott egy kötelet. de én még egy kis ideig elégedett lennék ez­ zel a testtel. csészét tartó te­ nyérhez hasonlók: kb. Kidobtam a követ a szélisteneknek szóló imával. Jó lesz. megváltozott a külseje. Reggel a sárkánymester azt üzente. A selymet leszedték róla. Végül elhelyezték. A dobozrész alján több merevítő volt. hogy tartsak vele. majdnem eltalálta az egyik szerzetest. A padlón több halom külföldi fa hevert szanaszét. thempa (Kész. Most lovak he­ lyett szerzetesek indították a sárkányt. hogy lent tartsák. Valamilyen csigaszerkezetre volt felfüggesztve. három méter lehetett a hosszuk és az volt a benyomásom.' Másnap kivitték a gépet a fennsíkra. Az a modell. meg a szokatlan levegőtől már majdnem állva elaludtam. A repülés izgal­ mától. jobban tud­ ják ellenőrizni a mozgását. mint a többi masinán. hogy remek felhajtóerő lesz körülöttük. és a sárkánymester azt mond­ ta. Lent a sárkánymester izgatottan izgett-mozgott türelmet- .gondoltam. mikor átcipelték a hasadékon. hogy dolgozni fog a „szabá­ lyozható" sárkányon. lefelé fordított. és a falak tele voltak sárkányrajzokkal. különben az én vándorló lel­ kem keresik ma éjjel. Azután. úgy gondolták. A szárnyak nem egyenesek voltak. mint egy kilőtt nyílvessző. a boltozatos mennyezeten függött. Megvizsgáltuk a sárkányt centiméterről cen­ timéterre. ügyesen igazgatták és a sárkány egyre magasabbra emelkedett. és én. hogy a jósnak. és hívott. és a sárkány a föld­ re ereszkedett. A szerzetesek játszottak a kötéllel. az erős felszálló légáramon. melyet én készültem kipró­ bálni. azt kiáltottam: .

vonal. mint egy mozgó. akár egy kő. zihálva kapaszkodtam a keresztrúdba. hogy beszámol­ hatok arról. kb. hogy kipóbáljam a masinát. égnek állt volna a hajam: kevesebb mint hetven méterre voltam a földtől. mondták.köpenyem csapkodott és lobogott a fejem körül .gondoltam. nagy pont. a csapat egy-két napon belül megérkezik. Ahogy elnéztem a vidék felett. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 159 lenségében. Annyira lassan mozognak. ha hozzálátok.Férfiak. mikor sikerült az esést megfékezni és a gép újra felemelkedett. kutyák . Egy ideig a ritka levegő okozta megerőltetéstől lihegve. aztán hírtelen rájöttem: Hát persze! A növénygyűjtő csapat poroszkál az elhagyott vidé­ ken. tizenöt méternyire lehettem. Sorban mentek. a messzeségben láttam valamit. örültem. Akkora már kiszabadítottam a fejem a köntösből. fiúk. Túlzottan magabiztos és merész lettem. jobb. olyan volt. . és normális helyzetbe kerültem. és kinéztem. Egy pillanatra nem értettem.XII. és a kezemnél fogva nyújtott karral lógtam lefelé. miután leszálltam. Nagy erőlködés után . Ha nem lettem volna borotvált fejű láma. A zuhanás alábbhagyott. gondoltam hát. A lábam lecsúszott a rúdról.sikerült felhúzni magam. Hátramentem és a sár­ kány zuhanni kezdett. kis pont. annyira lehango­ lóan tétován haladnak! Mikor leszálltam. . a sárkány felfelé szállt. hogy nagyon figyelmesen változtathatok a teljesítményen. Később. Óvatosan körbemozogva úgy találtam. ponto­ zott vonal. a sárkány „emelkedésén" és „viselkedésén". alig várta.

de úgy. És azt mondod. Rajtam kí­ vül senki sem repülhetett vele. A sárkánymester szeretettel nézett rám és hatalmas karját a vállamra tette. Repülés és módosítás. minden cson­ tom eltört.Igen igen. sőt. apának tényleg nagyon nehéz keze volt!. legalább akkora örömöt okozott nekem. magam is élveztem a repülést. Minden másodpercét imádtam.. Végtelen gondosan úgy hozták vissza a földre. vöröses okkerjét. De a sárkány rángatni kezdett. ezt ide rakjuk. és sehol sincs meleg pára. Leszálltam. és ez újra . mint neki a tervezés. addig el lehet látni. Senki más nem valósíthatta meg álmát. évek óta voltak „elméletei". Lobszang. és a a messze­ ségben a tavak vibráló ragyogását. Ameddig én láttam. Az egész világon Tibet­ ben a legtisztább az ég. Repülés és módosítás. megállás nélkül vánszorogtak felénk. de még lábát sem tehette be ebbe a különleges sárkányba. A sárkánymester minden egyes repülés után javított. hogy ki ne essek! . No. A lámakolostor mögött hegyes volt a vidék. mígnem a távoli láthatáron már csak fekete körvonaluk rajzolódott ki a napsütésben. Lent. és a szerzetesek le­ húzták. Be­ visszük mindjárt és hozzáfogunk. Keresztülfutott rajta. ameddig csak a hegyek engedik. többször is elismételtem. látni a hideg. hogy lélegzetet ve­ gyen. a szakadékot (ahova nem ért el az éles-fagyos szél. mert hatalmas testével nem repülhetett. kí­ sérletezés és megfigyelés. me­ lyek fáradtan.arra az időre emlékeztetett.. változtatott rajta valamit. kivéve a szerzetesek alattam és az alig felismerhető pontok. mikor felborítottam egy korsó tiszta vizet apa szőnyegén! Igen. lássuk csak. Ezen futott keresztül a kis patak.fájdalom . de nem tudta kipróbálni őket. ké­ kesszürke sziklákat. oldalra csúszott. mely eltorzítaná a látványt. A legnagyobb újítás egy szíj volt. a föld meleg. azt a merevítőt meg oda. . Talán láttak engem itt fent. és ahol meleg volt) moha. mely megtartott. Mikor egyáltalán megállt. mintája apám dolgozószobájának kárpitjá­ ra emlékeztetett. igen így jó lesz. az egész óriási területen semmi sem mozgott. egyik hegycsúcs után szorosan a másik. igen. mikor így csináltál? És az így ment tovább. mely éjjel éne­ kelt nekem. hogy biztosra vettem.160 HARMADIK SZEM Valóban lenyűgöző dolog volt körbenézni. zuzmó és nö­ vényszőnyeg borította. hogy ne sé­ rüljön meg az értékes kísérleti masina.

tövek. Az első néhány nap után fele időmet a növénygyűjtéssel. és mikor egy szokásos sárkányon rá került a sor. Bekóborolva a lelőhelyeket. egy-két napig szü­ netelt a repülés. bőrzsákokba csomagolták. de a nyugati világ jó néhányat nem „fedezett fel" közülük.XII. Az egyik szerzetes nagyon figyelt en­ gem. lenéztem az immár ismerős tájra és láttam a növénygyűjtők fekete jakbőr sátrait. aztán gyorsan vízbe mártották és kitették száradni a napra. azt gondol- . Néhány növényről leszedték a szirmokat és megszárították. minden cso­ port hét napig maradt távol. ahol ezekből rengeteg termett. nincs benne levéltetű és a megfelelő fajta. így latin nevet sem kaphat­ tak. hogy megbi­ zonyosodjanak. A hétből három napon sárkányrepültem. hogy értsek a gyógyfüvek gyűjtéséhez és osztályozá­ sához. Még egy baleset történt. A kevésbé tapasztalt szerzetesek csak há­ romfajta növényt szedtek. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 161 Mikor a növénygyűjtő csapat megérkezett. A legtöbb keleti or­ szágban ismerték ezeket a gyógynövényeket. Gyűjtő és csomagoló csoportokba kellett szervez­ ni az újonnan érkezőket. Olyan kemény. a nö­ vényeket kiszórták egy óriási raktárterem tiszta padlójára. ha a szorosan betekert nyakrészt leverték. és olyan helyekre küldték őket. Az így tárolt gyógyfüvek a tibeti száraz éghajlaton évekig eltarthatok. hogy a legrövidebb idő alatt a le­ hető legtöbbet tanulhassak. Gyakran. szirmok . Nagytapasztalatú lámák minden egyes darabot átvizsgáltak. Magok. hogy csak úgy tudták kinyitni. majd a nyakuk­ nál megtekerték őket. magasan fent egy sárkányon. hogy vízhatlanok legyenek. a repülésé nem kevés­ bé. mint az.valamennyit megtisztították és mikor már eléggé megszáradtak. A zsákokra ráírták. levelek. másik felét a sárkányrepüléssel töltöttem. Másoknak a gyökereit reszelték le és így tették el. A folyadékot szorosan lezárt agyage­ dényekben tárolták. a többieken egyik csoporttól a másikig lovagoltam. Megint másoknak még azon frissiben kisajtolták a levét. Az öreg sárkánymester befo­ lyásos ember volt. és azt mondta . mi a tartalmuk. mint a fa. kemény lett. hogy a jövőmre vonatkozó jós­ latok szempontjából az égi masinák ismerete legalább olyan fon­ tos. A füvek ismerete nagy hasznomra vált. Egy napon belül a bőr kiszáradt. A nyolcadik napon visszatértek. Körülöttük jakok legelésztek.

köntöse tekergőzött a feje körül. amit tőlem látott. Magasan fent az égen a sár­ kány furcsán kezdett viselkedni. A sárkánymestertől kaptam egy sárkányrepülő modellt. nehéz munkával. Másnap elindul­ tunk. hogy meg kellett válni új baráta­ inktól. Többé már nem volt szüksége rájuk. hogy megkísérelje befolyásolni a gép helyzetét. és a sárkány alábukott és oldalra billent. Örültünk. Ké­ sőbb hallatszott a becsapódás hangja. szilánkokra hasadt és a szerzetes kibuk­ fencezett. mint amikor idefelé jöttünk. hogy a szerzetes rugdaló­ zik. Tárgyak potyogtak az égből. Ez volt az első kellemes út. Láttuk. pörgött és repült. Pörgött és repült. . és különböző amulettek. külön nekem készítette. Ódz­ kodva. vonakodva csomagoltunk. később még jó néhány követte a he­ gyekbe és a Lhásza közeli. Fejjel lefelé zuhant. utánam csinálja.162 HARMADIK SZEM ta. Egy különösen erős széllökés. A napokat munkával töl­ töttük. szerzetesek. ugyancsak Trajerpa kolostorba. Néhányan. de valóban sajnáltuk. és a hegyek hihetetlen szabadságától. campaedény. A fa megrepedt. rózsafüzér. Minden jó dolog túl gyorsan ér véget. majd végül eltűnt a szakadékban. facsésze. a három hónap mégis túl hamar elszaladt. rángatózik. hogy visszaértünk a Vashegyre. a többiek. gyorsan előre men­ tünk. növendékek és a teherhordó állatok. lassú menetben követtek bennünket.

A többi esemény után sem érdeklődtünk túlzottan. A dalai láma körbesétált és mind­ egyiket alaposan megnézte. puhafából készített keretekre építették. A tizen­ ötödik napon a dalai láma számos szertartáson vett részt a székes­ egyházban. amikor is nyílt versenyben lovas nélküli lovak száguldoztak a Ihászai síkságon keresztül. mintha a szem ide-oda mozogna. A legjobban sikerült alkotásért készí­ tője az év legjobb vajmodellezője címet nyerte. A szertartások után kijött. A fejben vajmécsesek égtek. A figurát egy erős szerzetes vitte gólyalábon. azon a körúton. az volt a test. hogy végigmenjen a Barkhor-on. Minket Csakporiból egyáltalán nem érdekeltek ezek a karneválok. néhányon a szent könyvek különböző jeleneteit mege­ levenítő domborművek voltak. A bábukat nagy. tíz-tizenkét méteres fakeretekre színes vajból „képeket" formáztak. eljött a szórakozás és vidámság ideje.Időben érkeztünk vissza Logszárra. átvilágítottak a szemen. majd a nagy üzletházaknál ért véget. Óriási. hatalmas fejet illesztettek rá. pislákolá­ suk olyan hatást keltett. A legen­ dáink szereplőit megelevenítő óriás figurákat viszont érdekesnek találtuk. és egy nagyon valószerű. Eze­ ken az ünnepeken a méltóságteljes hangulatot felváltotta a jókedv. Mindent ki kellett takarítani. mindent rendbe kellett tenni. közömbösen tekintett kifelé az 163 . az egészet meg­ lehetősen gyerekesnek és unalmasnak tartottuk. pont az újévi ünnepségekre. Az isteneket kielégítették. mely a Dzsokang és a tanácsterem után megkerülte a piacteret.

164 HARMADIK SZEM .

de lehet. kivéve a kanóc körüli olvadt kis tócsát. jól játszottál. hogy a tetőn át ne folyhasson be a víz. rávettek. mint az előttem lévő alak hátát. De eltökéltem. száguldó porés szemcsefelhők kíséretében jött egy váratlan. Lobszang. A szegény flótás az egyik gólyalábbal egy gödörbe lépett. néhány évvel később. A hullámzó köpeny a gólyalábas lábam körül csapkodott. HAZALÁTOGATÁS 165 óriás testének közepén lévő lyukon. tüsszögtem. Semmi mást nem láttam. Most a fojtogató hőségben az egész megolvadt. akárcsak én. Minthogy azonban a dalai láma nézett. és abból. a ráncokból felszállt a por és én csak tüsszögtem. hogy igazítsak rajta.Természetesen nem mondtam meg neki. de nem engedhettem el a gólyalábakat. A kis kukucska a bábu kö­ zéprészén nem a szemem magasságában volt. hogy nem viszek többé ilyen bábut. mint tovább menetelni. tüsszögtem. és a kellemetlenséget csak fokozta. Egyszer. tudtam. Az volt az egyik legszerencsétlenebb dolog. Kötegnyi dohos. teljesen önkéntelenek vol­ tak. hogy a forró vaj a mécsesből kicsordulva fájó. Nem sokkal. talán öt vagy hat hónappal később. hogy a „bohócko­ dások". Nyolc méter magas volt.0. Normális körülmények közt a mécses­ ben kemény a vaj. és egy lábon kellett egyensúlyoznia. hisz a ruhát sokáig nem használta senki. hogy megcsúszott valami síkos anyagon az úton. Ahogy rángatva hajtottam magam előre az úton. Az orkán felkapott. Az egyik raktár tetején voltam. ahogy ugrált és himbáló­ dzott. fuldokolni a ruhában és félig megsülni a vajzsiradékban. és lesodort a lapos tetőről. Szörnyű hőség volt. A szereplőkkel mindenféle váratlan balesetek történtek. kiváló komédiás válna be­ lőled! . szörnyűséges or­ kán. arra tanítottak. A hőségtől és az erőlködéstől több kilót fogytam! Egy magas rangú láma azt mondta nekem az­ nap éjjel: . régi holmi. hogy a szegény flótás odabent nehéz perceket él át. hogyan kell le­ rakni az aranylemezeket. hogy vigyem körbe Buddha. a Gyógyítás Istene bábuját. borotvált koponyámra csöppent. nem maradt más választásom. felbukok. ha a mécsesek kilazultak és felgyújtot­ ták az egész alakot. felza­ vart molyrajok és forró vaj.XIII. először egy másik . Minden egyes prüsszögésnél úgy éreztem. melyek annyira szórakoztatták. vele együtt molyok repkedtek mindenütt. A tüsszentésre a testem rándult egyet.

minden rendben van. és a szoba teljes sötétségbe borult. majd a Vashegyen. feljussak a hegyre. amint helyrerakta a kulcscsontot és bepólyázta. Aznap már semmit sem csináltam.Na. aztán az egész véget ért. benned is van egy kis ellenérzés az új dolgok megtanulá­ sával szemben. Lobszang. Kábán megpróbáltam kikászálódni a sár­ ból. akkor sínbe tette. úgy hat méterrel lejjebb. még egy ág . Rám nézett: . eltört a karod és a kulcscsontod. mi történt velem és egy másik fiúval. . hogy rögzítse. csak feküdtem. a fényesség csendesen szétrobbant. szinte észre sem vettem. Akkor egy másik szélroham ragadott magával. hogy ellenőrizze. A Potalánál az épületekben és kör­ nyékükön kis fények pislákoltak. nem tudtam tisztán gondolkodni. Félúton találkoztam egy csapat szerze­ tessel. Fájni fog. Mint legtöb­ bünkben. Gyorsan meg­ vizsgált: . Helyrerakjuk. hogy megnézzék. Az ablak ismét nyitva állt. akik rohantak. Másnap Mingyar Dondup láma így szólt: . és kö­ rülbelül ötven méterrel mélyebben a Lingkhor út szélén tett le. csak az oltár mécseseinek halvány fénye világí­ tott. kárpótol a fájdalomért. ezért hipnotikusan eltávolítom belőled a „tanulás iránti ellenszenvet". amit nyújtani tudok. Amíg beszélt. és én arccal a vízbe estem. Sok-sok órával később lehetett. Engem az út hátralévő részén felvittek. amint az esti őrjárat körbe-körbe járt. Vakon vonszolód­ tam és botladoztam felfelé. azután lábra. de hamarosan azzal is kész lett. A talaj mocsaras volt.gondoltam. egyetlen gondolatom az volt. Valahonnan fogott egy kis dobozt és letette elém egy polcra. Átláttam a városon is.Nem maradhatsz vissza a tanulmányaiddal. de az éjszaka bíbor árnyai lassacskán beborítot­ ták az alattunk fekvő völgyet. de ahogy megmozdítottam a bal karom és bal vállam. Mintha ragyogó. A fiú a sziklákra esett. szegény fiúk. A felsőkar fájdalma­ sabb volt. Valami csattant. és szörnyethalt. Eluralkodott rajtam a fájdalom. de a segítség. ezért együtt tanulunk majd. Valahogyan térdre álltam. Lobszang. színes fényeket. erős fáj­ dalmat éreztem. hogy amilyen gyorsan csak lehet.166 HARMADIK SZEM tetőre estem. és kiküsz­ ködtem magam a száraz útra. amikor felébredtem. be mesterem szobájába. színfoltokat és sávokat láttam volna. nem kellett volna kiküldeni őket ilyen szélben. átröpített a peremen.Ajjé. .Becsukta az ablaktáblákat. itt a szobában.

mégsem hagyhatjuk abba. egy kis­ sé sápadt vagy. el kell juttatnunk egy gyógynövénycsomagot tisz­ teletre méltó anyádnak. hogy apám nem akar látni . Azt mondta. éhes vagy. és otthon töltheted a na­ pot. mert nem voltam melletted. Ahogy beléptem. hogy elterelje gondolataimat a tö­ rött csontokról. ne feledd. de még merev voltam. Azonnal megölték. És mi a földi élet. ha nem iskola? Kemény iskola! Azt gon­ doltam: itt vagyok két törött csonttal. Asztrálutazásaim során nagyon kellemes élményeim voltak. és amíg ettem. amikor találkoztunk a Potala lépcsőin. mint máskor. hogy ott maradsz egy darabig. ha nem tévedek. Tudomást se vett rólam. hogy az iskolát nemigen szeret­ jük. az pedig sokat számít egy anyá­ nál! Itt egy sál. . Hamarosan behozták az ennivalót. ahogy nevetett: . olyan kellemesnek találtad az asztrálmezőket.Dehogynem. Holnap elviheted. mint általában. HAZALÁTOGATÁS 167 kezdődött az éjszakai élet. de a csillagok megjövendölték.válaszol­ tam. és a vállam meg a karom is fájt. Gyancebe ment néhány napra. Most.A törvények szerint el kellett volna hagynod a tested. felnézett rám. és így nem beszélhetett veled. Reggel vezetőm végignézett rajtam és így szólt: . Amerikában. határozottan az vagyok.Ó. és folytatnom kell a tanulást! Két hétig Mingyar Dondup láma még intenzívebben tanított. . . Egy reggel.XIII.Ahogy kimondta. . Úgy tűnt nekem. hogy az eltávozottaknak szerencséjük volt. Két hét múlva összeforrtak. a láma beszélt: . végre visszatértél hát hozzánk. és ráncok gyűltek a szeme sarka körül.Rám nézett. éppen egy levelet olvasott. .Lobszang. mivel az Ékességes parancsára most én vagyok a gyámod. Van egy szertartásuk arra az esetre.Hm. azért. hogy hosszú évek múltán a vörös indiánok földjén halj meg. apád nem lesz otthon holnap. hogy élni fogsz azért. hogy éppen az Ékességestül jössz. de tiszta és rendes. Azt gondoltuk. ha valaki elment. Tudta. érez­ tem. Éppen akkor bejött a mesterem: . láma vagy már és tartanod kell magad a . mert sok mindent meg kell tanul­ nunk. hogy különlegesen pártfogol. De aztán emlékeztettem magam arra.Biztos vagyok benne.Mindegy. amikor bementem Min­ gyar Dondup lámához.

Talán. Az intézővel ünnepélyes szertartásossággal kicseréltük a sála­ kat.mondta az intéző. Félúton a ló meg­ állt.ha lehetett . Gyalog jöttél ide. Átadta nekem a gyógynövényzacskót. kíváncsi voltam. mikor közelebb érek. hogy a Lingkhor-on folytathassuk utunkat. a Tiszta. egykori otthonom bejáratánál a szolgák észrevettek. Fontoskodva. aztán keresztül mentünk az Indiába vezető úton. hogy majd előveszem. Vidd az enyémet. Együttéreztem vele. nem versenyezhet szépségben a mi Csakporinkkal). egye­ nesen az udvarba lovagoltam. . balra magunk mögött hagytuk a Kalingcsu-t.Add áldásod e házra és minden lakójára Tiszteletre méltó Or­ vosláma Uram! . jobbra pedig a Sár­ kány-templomot. és sietve kitárták a kaput. és rohanni kez­ dett. Elindultunk (mintha én nem találtam volna el hozzá!).Tiszteletre méltó uram. Felfele mentünk. Szerencsére egy szolga megtartotta. a Mindentlátó áldása legyen rajtatok és ad­ jon valamennyiőtöknek egészséget! . hátrafordította a fejét. A végén le­ szedtem róla a sálat. ho­ gyan tudom ezt a szerencsétlen dolgot tisztán tartani. vezesselek hozzá. hogy nem esek le a lóról. hogy visszagöngyöljem a növényzacskót abba a szerencsétlen sálba. . Kétkedve néztem. A hegy lábá­ nál jobbra fordultunk. Láthatóan nem sokra tartotta. mert ugyanez volt a véleményem róla! Tibetben a legortodoxabb lámák öszvéren lovagolnak. reméltem. a ház úrnője azt parancsolta. Szóval jobbra fordultunk. . amit a tisztelet jeléül egy selyemsálba göngyöltek. szüksége van egy kis mozgásra.gyalogolni szerettem. mert hangosan nyerített egyet. és jól megnézett. és beraktam köpenyem bugyros részébe. anyám legszebb szoba- . Ma egyik legjobb fehér lovunkon térsz haza. mint aki nem állhatja tovább a látványomat. A kevésbé szőrszálhasogatók csődörön (ménen) vagy pónin lovagolnak. Egy kicsit odébb. mert vallási okból az ember mindig az óramutató járásával azonos irányban megy végig a Lingkhor úton.Buddha. Lementünk a meredeken. nincsen ne­ mük. amit látott. Én . amíg lecsúsztam a hátáról.feleltem. a fehér ló meg én.168 HARMADIK SZEM szabályokhoz. és átmentünk a Drepung-város úton. mert azt gondolják. Elhaladtunk a Potala mellett (úgy találtam. eköz­ ben ügyetlenül matattam.

amivel átlát a házak falán? . hogy meghallgassanak. . A lovász kinyitotta a kaput.Tiszteletre méltó Anyám! . Nem beszélhetek rendünk fejé­ nek a dolgairól. . hogy halljanak az Ékességes házában és magánál az Ékessé­ gesnél történt eseményekről. Beteg voltam. aki most tért vissza a hegyekből. azt már tudtam. Ezzel meghajoltam előttük. . nem tudom egyedül felszerelni.kértem. .és kulcscsonttörésem volt nemrégiben.Hölgyem!. és illőképp.Sosem engedtek ide.. megfordultam. kilovagoltam éppen. eljöttek a barátaim. mikor anyám megjelent az erkélyen és valamit kiáltott. alig ismertem fel. anyám lépett hozzám.Tiszteletre méltó Anyám!. mikor egyszerűen csak a fia voltam gondoltam.A rend szabályai megakadályoznak abban. Nyolc. HAZALÁTOGATÁS 169 jába.Egyszerű orvosláma vagyok csupán. Egy fiatal nő lépett hozzám és megkérdezett: . amely­ ben az Ékességes részesített.Nem emlékszel rám? Jaszo vagyok! Igazat szólva. de a le­ hető leggyorsabban távoztam. Meghajolt.mondtam. hogy elmondjam. Kar.Tiszteletre méltó Uram és Fiam. . De a nők! Úgy néztek rám. Mingyar Dondup láma utasítására elhoztam ezt a zacskó gyógynövényt. . A szoba tele volt asszonynéppel! De mielőtt elmenekülhettem volna. nem kilenc nő túl nagy gondot jelentett nekem. ho­ gyan bánjak velük. A fehér ló balra . kérünk. hogy van egy üvege. amit az Ékességes mondott nekem. Valóban olvas indiai lapokat? És igaz. sok tenni­ valóm van. ők meg éhes farkasok! Egy dolgot lehetett csak tenni: visszavonulni. annyit fejlődött és milyen mu­ tatós volt! Rossz előérzetem támadt. . Átadtam az üzenetet és vissza kell térnem kötelezettségeimhez. A második gondolatom az volt. Csak mint küldönc jöttem. hogy vajon megfordul­ hatok és elrohanhatok-e.XIII. a lovász kihozta a lovat. számolj be a megtiszteltetésről. A férfiak az más. Az intéző visszament az irodájába. mintha szaftos falat lennék.Segíts óvatosan felnyergelni! .feleltem.válaszoltam. és üdvözlete jeléül e sálat.Tiszteletre méltó Uram és Fiam! A hölgyek messziről utaztak ide.

végig a körúton. Tiszteletre méltó Lámamesterem. hogy megtelepedtél-e már itt. nem csupán.! Rémes! Kérlek. Mikor ismét otthon voltam. A kolostori élet felforgatta „társadalmi" értékeimet. ők meg mészárosok Sö-ból. annál jobban nevetett.ekkor azt hiszem. vagy még mindig gondolsz az otthonodra.. mindannyian nagyon szerettük. Rám nézett: Mi történt.Az Ékességes azt akarta tudni. Lobszang.Ó.De én otthon vagyok. amikor anyámnál nagy társaság van. hogy a személyes elfogultság és az államügyek összekeve­ redjenek. és sosem hagyta. . és ahogyan néztek rám: mintha csak díjazott bárány lennék. .. a Vashegyen. amíg még lehetett.. nem akarok visszatérni apám há­ zába. hogy elmondjam és távoztam.. Azoknak a nőknek a látványa. mint istent. egy sereg nő elkergetett! . Lobszang. mert az volt. az összes kó­ borló szellem téged üldözött a város körül? Felkavartnak látszol! Felkavart? Felkavart? Anyám meghívott egy halom nőt. Hogy bámultak mind rám! Vezetőm rázkódott a nevetéstől. a nőket kü­ lönös teremtményeknek tartottam (még ma is azoknak tartom) és.. aki most a földön él.az asztrálszínük. suttogni kezdtem . ne beszéljünk erről. Soha senki sem mondott ellen az Ékességesnek. mert nem akar­ tam túl gyorsan visszaérni. hogy a rend szabályai nem engedik. Na nem. és. Ó volt az állam és az egyház legfőbb feje. .. de mint igaz embert. bementem Mingyar Dondup lámához. . .. hogy látogasd meg tiszteletre méltó anyádat. Kicsit hirtelen természetű volt. a Muru Gompa mellet.170 HARMADIK SZEM fordult. ki vannak festve. Rikácsoló hangok. a hajuk.Azt akarom. Közöltem velük. Lassacskán poroszkáltam. és úgy intézte. El a Gyüpo Linga mellett. Hangulatai sosem tartottak tovább néhány percnél. Lassan.De egy hét múltán megtudtam. hogy elfelejtsem: . és mind az Ékességes felől akart hallani és azt akarta tudni. miről beszélt velem. így ismét az óramutató járása szerint haladhattunk végig a Lingkhor úton. hogy a dalai láma nagyon-nagyon érdeklődött utánam. rendezvény van nála és a vendégeket szórakoztatni kell. De napokig nem engedte. hogy hazaküldjenek. És minél jobban csodálkoz­ tam..Vagy: . de én is.

mikor békében voltam a világgal. (A fajtát. óriási szelindekek. és azon gondolkod­ tam. A templomi macskák nálunk nem csak díszként szolgáltak. A Templomból jövet egy macska határozott vonzalmával tüntetett ki. hogy mesteremmel mehetek. Elége­ dett volt. a macskákat nem: ha egyszer tá­ madtak. hogyan töltsem a szertartás előtti üres félórát. Lobszang. így majdnem feketék voltak. ünnepélyesen sé­ tált mellettünk.Egy reggel. örültem. időnként „sziáminak" nevezik. amitől járás közben „másként" néznek ki. A farkuk korbácsszerű. amelyhez tartoztak. hogy az ékszert őrizetlen hagyta és nagy sietve visszarohant. mivel vonzalma teljes viszonzásra lelt. ár­ gus szemmel őrizték a csiszolatlan drágakőtömeget a szentek kö­ rül. nem tudtunk továbbmenni. A szemük kék. akik ké­ pesek felborítani és szétmarcangolni egy embert. A házakat szelindekek vigyázták. sétáljunk egyet. Hatalmas cica volt. amíg félig leértünk a hegyen.Gyere. míg abba nem hagyta az erős nyávogást és lóbálni nem kezdte a farkát. azaz simi-nek.) Tibet hideg. Hamar elkészültünk és elindultunk. tibeti nyelven természetesen macskának hívjuk. Felugrottam.úgy hallottam . A kutyákat meg lehetett szelídíteni és elzavarni. Mingyar Dondup láma odajött hozzám: . a hőmérséklet befo­ lyásolja a szőrszínt. Meleg országokban . Akkor. és a hátsó lábuk hosszú. nyilván eszébe jutott. na és a 171 . van egy kis munkám a számodra. halálig harcoltak.fehérek.

Keresett valamit. meg tudod figyelni őket egy spanyolfalon keresztül. ha ez megoldható? . de egy fikarcnyit sem hagytak a jövőmet illetően. Ha nem engedte el azonnal. A hangere­ jük és a hangszínük szinte hihetetlen volt! Szolgálatban éberen és nesztelenül. felbukkant egy macska és az illető karjára ugrott. Menet közben Mingyar Dondup láma beszélt hozzám: . Amikor szolgálatban voltak. Az első benyomásom nagyon kedvezőtlen volt. mielőtt eldobhatta volna. Azután tovább a Tür­ kiz Hídon és a Doring Háznál újra jobbra. átmen­ tünk a Pargo Kaling-on és el Sö falu mellett.Nahát. hogy hozzám vághassa. úgy ólálkodtak a templomokban. de gyorsan visszavonultam. A földön csendesen egy nyitott ablakhoz kúsztam. hogy használjuk fel különleges képességeidet. Egy ideig ott maradtam és figyeltem. akik személyesen ismerték őket. egy másik macska is a tolvajra vetette magát mondjuk a szentképről. Kisfiú lévén úgy tudtam „vizsgálódni". mint „átlagos" rokonaiknak. ahogyan egy idősebb ember nem tudott volna. egye­ nest a torkára. esetleg megfogni vagy megmérgezni. A templomi macskáknak kétszer olyan hosszú kar­ maik voltak. a szitkok komoly kétséget támasztottak őseimmel szemben. csak azok köze­ ledhettek hozzájuk.172 HARMADIK SZEM hangjuk! Egyetlen más macskának sincs ilyen hangja. azt mondtam mesterem­ nek: . egy egész hadseregre elegendő fegyver van náluk. Az út hátralévő részén Mingyar Dondup láma mélyen elgon­ dolkodott. Káromkodni kezdett. mint az éjszaka sötét ár­ nyai. Nem úgy a macskákat. ők a legtüzesebb szelindeket is megkergették. . Ha bárki megpróbált az egyébként őrizetlen ékszerekhez nyúlni. Mikor ismét a Lingkhor úton voltunk. A kutyákat el lehetett kergetni. milyenek. Bent a házban a férfiak hivalkodóan sétálgattak a lezárt dobozok és táskák között.Ahogy mondtam neked. Hogy érzed.és ők aztán nem eresztettek. Javasolni fogom az Ékességesnek. Lent az úton jobbra fordultunk. A régi Kínai Misszió ol­ dalához jutottunk. de akkor egyikőjük felpillan­ tott és észrevett. Lá­ togassuk meg őket. egy kínai misszió érkezett. Úgy tűnt. nézzük meg. Tovább bandukoltunk. Vacsora után így szólt: . az aurájuk milyen vörösre változott! És késekkel ha­ donásznak.Elég sokat gondolkodtam a kí­ naiakon.

akkor képes leszek rá. Újra nekivágtunk a meredek lejtőnek a hegyoldalban. A dalai láma nagyon kedvelte az Ékszer Parkot. ha csak le­ hetett. mindegyiken egyegy nyárilak. hogy képes vagyok rá. Lobszang. két kis szigettel. A kerten belül volt egy gyönyörű mesterséges tó. hogy elkészülj. és rövid gyaloglás után megérkeztünk a Norbu Linga-hoz. amely a . majd a díszes kapun. mert ma­ gam legalább harmincszor jártam a kertben. Néhányan azt írják. a dalai lá­ ma kedvelt pihenőkertjéül szolgált. A dalai láma nem kívánta kockáztatni. és ebéd után azt mondta: . de az azután követ­ kező reggelen tanított engem. amelyet szintén magas falak öveztek. Ez határozottan nem igaz. Az északnyugati sarokban széles kövezett út vezetett a szigetekhez. ahol a dalai láma naponta hosszú órákon át meditált. és nem számított újdonságnak. hogy a tisztviselők nem léphettek be ide. Dél-Nyugat felé levágtunk. akinek lejtős rámpán át vezetett az útja. A Belső Kert. Először az apáttal kell találkoz­ nom. hova megyünk. A parkban volt néhány laktanyaépület: közel ötszáz ember. és sza­ bad idejének jó részét itt töltötte. Másnap egyáltalán nem láttam mesteremet. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 173 Csak ezt tudtam válaszolni: . négy méter magas kőfal vette körül. és három. áporodott a levegő. ha egy állami ügyeket intéző méltóságteljes láma. és ezért. Tudom ezt. Itt egy kiváló minőségű sál. Hiva­ talos teendőiket kellett kívül rekeszteniük. túl sok vajmé­ cses miatt. Maga a park csak százéves. hivatalos és állami célokra használt épületből állt. a Norbu Lingában töltötte idejét. hogy ilyen kevéssé épületes előadás részese legyen. Mingyar Dondup láma ide hozott engem. aztán gyere a szobámba. A Potalának belül arany fiatornyai voltak.Ha gondolod. Ke­ resztülmentünk a csodálatos parkon. a dalai láma személyes testőreinek szálláshelyei. A Potala kívülről gyönyörű épü­ let.XIV. Először jártam itt. Tíz percet kapsz. Az Ékszer Parkot egy kb. illetve a házakhoz.Sétálunk egyet délután. a tisztánlátá­ sod nélkül is kitalálhatod. de belül a rossz szellőzés és a szinte mindig égő. Az évek hosszú során rengeteg vaj ömlött mindenfelé a földre. rálépett egy darab porral fedett vajdarabra és egyik testfelével a kövezethez vágódva meglepett „uuuu-hopp"-pal érke­ zett a rámpa aljára.

Bizo­ nyosnak kell lennünk. köteles­ séged beszélni.Tiszteletre méltó Páratlan Vé­ delmező.Csak ennyit szóltam. kinek megadatott a különleges képesség. . Érvelésem szerint.Jó. hogy teljesen . A tó vize rezzenetlen. Az aurájuk színe árulást mutat.Jó barátunk..Tiszteletre méltó Páratlan Védelmező! Gonosz szándékkal jöttek. aki nem rendelkezik tisztánlátással? A dalai lámának azt feleltem: . amit Mingyar Dondup lámának mondtál. A legtávolabbi szigetre mentünk. Az Ékességes ekképp vála­ szolt: . . Azt ismételted. akkor nem is kell tudnia. mire utalnak. később láthatom őket. Vajas teáért csen­ getett. ezért behívták a szolgákat. ha egy ember maga nem látta. üljünk elé. De hogy lehet ezt megmondani egy államfőnek? Különösképp egy olyan állam­ főnek. akár egy kifényezett fémtükör. a dalai lá­ ma rám nézett és így szólt. Mingyar azt állítja. Letérdeltünk. hogy véleményt nyilvánítsak. nem vagyok méltó arra. nem vagyok eléggé képzett idegen aurák olvasásában. Mi a véleményed ezekről az emberekről? Nem örültem a dolognak. anélkül egyetlen tibeti sem tud beszélgetni. nekünk kellett kitérnünk az útjukból. Bújj el. A válasszal nem jutottam túl sokra. jól takar-e a spanyolfal. Most áruld el. nem tetszik neked a kínai delegátusok aurájának a színe. Ahogy beléptünk. Mikor megérkezett a tea. és eltávozott a láma szolga. hogy kissé változtassák meg a kínai oroszlánokat. sá­ lunkat a lábára fektettük. Azt mondja.Mint olyannak. Titkos vagy más módon vizsgáltuk a tisztánlá­ tásodat. és mondta. Megkaptál minden lehetséges képzést. sosem hibádzott. mit láttál! . A paraván nem fedezett eléggé.. sok fegyverük van. Elrejtőzöl holnap a mögé a paraván mögé. A dalai láma elégedettnek látszott. a különböző parkbéli állatokról mesélt nekem. a földön csipegetve ügyet se vetettek ránk. és megígérte. mit láttam a „színekben" és mit jelentettek számomra. Amíg hozták a teát. melyet azután az ősi tudomány segítségével felerősítettek. és figyeled a kínaiakat. ahol az Ékességes éppen mély meditációba me­ rült. amikor itt lesznek. Közeledtünkre felnézett és elmosolyodott. megnézzük. A kövezetet nemrégiben fehérre mosták. mindenféle-fajta madarat láttunk. Mingyar Dondup láma kivételével senkinek sem szerettem elmondani.174 HARMADIK SZEM belső kertre nyílott. .

mi a nevük. ami egyébként elég egyszerű dolog volt számomra. négy óra tehát semmi nehézséget nem okozott nekem.O-mi-to-fo .Om. Miután erőt gyűjtöttem. a campa és a fehérrépa után. A dalai láma rám mosolygott és kínált. Közvetlen előttem a dalai láma ült lótuszülésben a földtől száz­ nyolcvan centiméterre felállított trónusán. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 175 rejtve legyek. sem én nem mozdultunk. hogy írjon alá egy szerződést Tibetről. Parancsára nagyon ízletes falatokat hoztak Mingyar Dondup lámának és nekem. mert a kínai delegáció meglátogatja. Az egyiknek elfogtam a gondolatát: „Hű! Előléptetnek. és ezért fegyverek után kutatva megmotozták őket. ahelyett. Sem ő. Láttuk. Később rájöttem. Nem tudom. Beszélt néhány percig. ahogy a házi test­ őrök a kövesúton keresztül a pavilon verandájára vezetik őket. csak azt tudom. Meggyújtott vajmécsest tettek a fejemre. mintha ők alkotnák a láto­ gatóba érkező küldöttséget. En­ gem kisgyerek-. Most beengedték őket a Belső Kertbe. Végül az Ékességes megelégedett a próbával és kihívott. mani padme hum! . jöjjünk el másnap is. Másnap körülbelül tizenegykor újra leereszkedtünk a sziklás lejtőn és beléptünk a Belső Kertbe. De nem kapta meg az előléptetést.(ami annyit jelent. hogy egyek . Arra akarják kényszeríteni.az evésre mindig készen álltam! . hol rej­ tőzöm. hogy Hallgass meg minket. Lámák jöttek be próbálni. míg leégett. mert rossz helyen keresett. A falon kívülről rekedt kiáltások és kínai kiabálás hallatszott. pontosabban hétéves koromtól tanítottak arra. Ez a gondolat járt a fejünkben. vidámabban néztem a többórás mozdulatlanság elé. hogy nagyon üdvös változatosságot jelen­ tettek a tea. a há­ rom.mielőtt elrejtőzöm. hogy a kínaiak köpenye gyanúsan ki­ dudorodott.XIV. Nagyon igyekeztek kideríteni. azzal egyensúlyoztam. hol van". de valamennyi láma számára is: a meditációhoz órákig mozdulatlanul kellett maradnunk. hogy udvariasságból elismételték volna a mantrát. .A kínai­ ak. Ez tizenkét óráig is eltarthatott. indiai konzerveket. és megkért. ha megtalálom. és elindultunk visszafelé a Vashegyre. Amida Buddha!). Egy magas rangú láma megszólalt: . ó. és addig kellett lótuszülésben maradnom. hogy hosszú ideig moccanás nélkül üljek. mikor eljöttünk a dalai lámától. a kínai formával válaszoltak: .

a szívemben csak Mingyar Dondup láma előzte meg. a he­ gyekről mossa ki. és templomi díszeket készítenek belőle . A Csangtang-i területen gyors vizű folyók partján láttam aranyat. ezüst és uránium. Hasztalannak. csíkok. ahogy a homok. Ám a hasztalan beszélgetés lassan vonszolódott. hogy ő volt a legjobb dalai láma. tetszett nekem. aki teljesen az országnak szentelte ma­ gát. hogy elérjék céljukat. hogy van arany. de tisztátalanul gondolkodnak". mert a küldöttség cseppet sem barátságos. Egyes folyókban lehet aranyrögöket találni. több száz tonna van belőle. csak az érdekelte őket. Elég heves természete miatt a színei olykor vörösen villantak. hogy a díszek könnyedén megrongálódnak. A módszerekben nemigen válogattak. akik életerejüket az anyagias dolgokra és a gonoszságra áldozzák. Még vaj­ mécsesek is készülnek aranyból. A színei szomorúságról árulkodtak. Hitünk szerint az aranybányászat megszentségteleníti a földet. Tibetnek sosem volt nálánál jobb uralkodója. sehogysem akart a végéhez érni. ezért mi inkább érin­ tetlen hagyjuk.aranyat akartak! Ez utóbbi régóta vonzotta őket. hiábavalónak nevezem. Nem a magasabb gondolat áttet­ sző. De sajnos az anyag annyira puha. hogy vibrál az aurájuk. mikor Kínában járt.a szent fémet szent célra használják. Természetesen nagy szeretettel gondoltam rá. Lobszang. Min­ den. Színes sá­ vok. az opálos ragyogást sötétvörös belövellések tar­ kítják . Lázas próbálkozásaik el­ lenére sosem engedélyeztük a nyugatiaknak. Irányítani akarták a tibeti politikát. aki iránt a szeretetnél is többet éreztem. amit az Ékességesből láttam. Óriási területek még feltáratlanok. ahogy eszébe jutott a múlt.gyűlölettel telt gondolataik áradó örvénylése. könnyű dolgod lesz. úgy hevert ott. tiszta árnyalatai. területe­ ket és .Na. de Mingyar Dondup lámával tett utazásaimból tu­ dom. A rögöket vagy a „homokot" beolvasztják. és hordja le a víz. kellemetlen színek. Ahogyan a rejtekhelyemről figyeltem őket. Az effélékről Tibetben általában azt mond­ juk: „Tisztességesen beszélnek. Tibetben az arany szent fém. hogy felkutassák a le- . de a történelem feljegyzi majd. szomorú lett. Tibet kb. sőt ellenséges szándékkal érke­ zett. nyolcszorosa a Brit Szigeteknek. hanem azoknak az embereknek a veszedel­ mes. észrevettem. A dalai lámát is figyeltem.176 HARMADIK SZEM Azt gondoltam magamban: . Az igazi színüket mutatják. piszkos színképe.

hanem szent fém. A hegy lábá­ nál.Nem is olyan régen . „aranyedényekről". átmentünk egy kis hídon. csak siess! Hát így állt a helyzet.Tiszta köpenyt veszek. Lobszang! Biztos siettetek. A Vas Kutya évében (1910) a brit megszállást (annak közvetlen következményeként) a kínai követte. hagyd ezt a munkát most! Az Ékességes értünk küldött. Tiszteletre méltó Láma Mester. és onnan sokfelé utaztam. és már kész is vagyok. Egyik reggel Mingyar Dondup láma bejött hozzám abba a helyi­ ségbe. semmi ceremónia. fél mérföld volt. lát­ hatóan rendbe szedte a gondolatait. A magatartásuk teljesen megvál­ tozott.XIV. Sietned kell. Indiába mentem. Sem­ mi sál. Gyalog mentünk le a hegyen. pont ott. Kicsit feszengtem. mégpedig egy régi mondás miatt nem: „Ahova a nyu­ gati ember betér. . hogy megszólaljon. „arannyal fedett testekről" olvasva sosem szabad el­ felejteni.Ó! Ülj le. . ahol a fafaragók számára egy régi kéziratot másoltam. a távolság kb. oda betér a háború!" „Aranytrombitákról".az Ékszer Park kapujához érkeztünk. Ismét Indiába men- . hogyan viselkedjek anélkül. mert nem volt nálam aján­ dék sál. Mingyar. az­ tán felpattantam: .a Vörös Barbárok hadserege megszállta szent földünket. gyorsan bekísértek a Belső Kertbe. az Ékességes minket akar látni először. és a Ligkhor útra jutottunk. ahol a dalai láma egy verandán üldögélt. és láthatatlanná téve ma­ gunkat elemeznünk kell néhány nyugati látogató színeit. A Norbu Linga-ba kell mennünk. hogy elkészülj.kezdte . ahol eltörtem a csontjaimat. hogy Min­ gyar Dondup láma is velem van. Egy ideig meditált. Az Ékességes felnézett és mosolygott: . hogy Tibetben az arany nem ritka. és te is. Az utat átszelve a Norbu Linga vagy ahogyan gyakran fordítják . mikor észrevették. ha az emberiség a hatalomért vívott oly sok haszontalan harc helyett békében élne egymással. Rövid idő alatt egész tűrhetően rendbe hoztam magam. Or­ szágunk a világ egyik legnagyobb raktára lehetne. Egy pillanatig szájtátva bámultam rá. és nem tudtam.Lobszang. A testőrök éppen el akartak zavarni. Leültünk és vártuk. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 177 lőhelyeket.

kölcsönad-e neki valaki egy . Lobszang. Kiváncsi vagyok. meg a sárkány selymén átfütyü­ lő. de nem tartották be a szavukat. hogy benneteket nem látni. fehér arc. így nem befolyásolhat. ritkás szemöl­ dök. Áthajtott néhány oldalsó folton is. akik Buddha példájára foltozott ruhában járunk. hogy így kellett megjelennie az Ékességes előtt . nagyon szegény lehet.. Szegény. Hirtelen felugrottam. Nyilván nagyon rossz szabó varrhatta. jobban hoz­ zád szokott már. hogy ki kellett hajtani. azt gondoltam. Ráadásul a köpenye csak a csípőjéig ér. mint nálunk. csillogó gombokkal. mert a gallér akkora volt. Ne­ ked mondom mindezt. A nadrágja a lábnál túl szoros és túl hosszú volt.178 HARMADIK SZEM tem. Akkoriban még fogalmam nem volt sem a zsebről. a sárkányban voltam. Felhők szálltak az égen. aki ma meglátogat bennünket. amit beszél. milyen jó lenne a sárkány hintázását és remegését érezni magam mögött. mint énhozzám. . a jelenlétetekről nem tudni. hogyan kell öltözködni.többre tartja Mingyar Dondup lámát a dalai lámánál! A rácsozat mögött belefáradtam a nézelődésbe. akik nem végeznek fizikai munkát. majdnem kitört belőlem a nevetés. hosszú ujjú köpenyben járnak.vagy két­ nyelvű. te nem értesz a nyelvén. Az an­ golok sok mindent ígértek. sovány férfi. De az öltözéke! Vala­ miféle kék anyagból volt egy egész sor gombbal az elején. mert valami csattant. Egy férfi. és arra gondoltam. ahogyan Mesterünk tanított. aki annyira dicsér. Fehér haj. és a Ház arany ruhás lámái bekísértek egy igen különös kinézetű embert. sem a kihajtott gallérról. hisz Mingyar velem volt. az ujj csak a csuklójáig ért. Ez a férfi rövid ujjas öltözéket viselt. Biztos szörnyen érzi magát. Egy pillanatra azt hittem.gondoltam. Elég kemény száj. Alig tudtam csendben maradni.gondoltam. ott találkoztam valakivel.Túl puhának látszik a keze. Lobszang. magas. Belefáradtam a madarak és a himbálódzó faágak nézdegélésébe. mert hisz az alján felhajtotta. Mégsem lehet munkás . A rácsozott fal mögül te és még valaki úgy tudtok fi­ gyelni. Időnként titokban bele-belekóstoltam a nálam lévő campába. elaludtam és kiestem! De nem. és .. Kísérd a helyére Mingyar. Talán nem tudja. ez az ember őszinte-e vagy sem: egy. mélyen ülő szemek. talán a nyugatiaknál is vannak szimbolikus fol­ tok. Most azt akarom tudni. amely az egész kézfejet takarja.azt hiszem . s a kötelet csapkodó szelet. írd le az asztrálszínekről szerzett benyomásaidat. a Belső Kert kapuját tárták szélesre. Tibetben azok.

De hirtelen neki is eszébe juthatott. idegenségéhez képest elég jól. a legérdekesebbre. amilyet mi hordunk. meg kell támasztani a hátát és lóbálja a lábát. Azt gondoltam. Úgy látszik. hogy korommal írni? Csak ráfújunk és elrepül! Nyilvánvalóan nyomorék volt. aztán a legfigyelemre­ méltóbb hangegyüttesre váltott. A férfi időnként tibeti nyel­ ven beszélt. egyszer csak. Korom? Ki hallott már olyat. Eléggé automatikusan leírtam az észlelt színe­ ket. a közepén kormos fapálcikát szedett elő. úgy véltem. mert egy fakereten kellett ülnie. roppant fényes.Aztán a lábára pil­ lantottam. s mi több. amit valaha is hallottam. ennél furcsábbat még sosem láttam. felemelte úgy. a dolgok csak úgy lecsúsznak róla!" Aztán az egyik foltból vékony. nem tud ír­ ni. ülni sem tud rendesen. mikor újra találkoztam a dalai lámával.mert a hátát megtámasztotta a keretből kiálló két másik pálcával. vastag és durva. Furcsa. mintha trombitálna. és különféle papírokat húzkodott elő. hogy a talpa a dalai láma felé mutatott.töprengtem magamban. szétvette majd keresztbe rakta a lábát. s azt. mondták később.gondoltam. Selymes. a zse­ béből elővett rongytrombitával parádézik. Nem bőrcsizma. legnagyobb rémületemre. Kotorászott egy kicsit a többi folt körül is. mintha jég lenne a tetején. kígyózó mozdulatokat tett vele. felettébb különös. Valami szokatlan fekete do­ log volt a lábán. elkép­ zelni sem tudtam volna különösebbet. . Az üdvözlést befe­ jezve a fehér valamit visszatette a folt mögé. „Angolra". így köszönti a dalai lámát . Egé­ szen másmilyenek voltak. A férfi elkápráztatott. csak tetteti. nem tud írni. ami a krétát letörölné. mely négy pálcikára támaszkodott. festett. ahogyan értelmeztem őket. Elképedésemre a szája és az orra elé tartotta és olyan hangot adott ki. vékony fehér papírlapokat. ha egy tibeti ilyet tesz. Leült erre a keretre és a lába le­ lógott a peremén. mert odanyúlt az egyik oldalán lévő folt­ hoz és egy fehér ruhát vett ki belőle. talán gerincsérülése van. Összevissza mozgolódott. Akkorra már valóban megsajnáltam: rosszul van öltözve. nálunk a papír sárgásbar­ na. Nincs semmi. mint a mieink. . mert igazított egyet az ülésmódján.XIV. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 179 rend megfelelő méretű és alkalmas öltözéket. Még so­ sem láttam ilyeneket. Azt gondoltam. Különös. nem. Szörnyű sértésnek számít. „Hogy lehet írni rá? .

Tibeten kívül bármelyik állam tárgyalhatott. a születési ideje. nyugaton szülessen újra. mert maga is lógó lábbal egy olyan furcsa fakereten ült. és két díszítés állt a neve előtt.kiáltott fel. még többet kell dolgoznom! . feltételezéseik szerint Tibet Oroszországgal készült egyezségre lépni. pályájának különböző. mert azt remélte. mit láttam. és nagyon örült az észrevételeimnek. és a jóslatok sosem tévesek. ahogy szerette volna. Ma már C. hogy mondjon valamit és reménykedjen. ha képes lett volna befolyásolni kormányát úgy. mert számára szokatlan éghajlaton él. Segítő szándéka őszin­ tének látszott. hogy néhány könyvében említi ezt. de a színeiből az is nyilvánvaló volt. hogy az egészsége meggyengült. elősegítheti a Nyugat . Ó maga egy dolgot akart. Bhután igen. a saját országunkban a saját életünket akarjuk élni. látta.nyilván a furcsa gallérjaik miatt! . Minden adatunk megvolt. Bell úr távozása után az Ékességes megkérdezte. igen! . . hogy felbosszantja kormányát. Az aurája színeiből úgy ítél­ tem meg. és tartózkodni kí­ vánunk minden üzleti kapcsolattól a külföldiekkel. nagy valószínűséggel azért. az idő majd igazolja elgondolásait és javaslatait. és utol­ só életében azt kívánta. Ami személyemet illeti. Szikkim. a kommunisták nem szállták volna meg Tibetet.180 HARMADIK SZEM Az Ékességes nagy tiszteletet tanúsított iránta. hogy korábban Tibetben élt. - .Kelet közti kölcsönös megértést.Igen. Ez nem tetszett ne­ kik. megszállnak vagy meg­ fojtanak-e bennünket. aki a helyszínen tartózkodott. hogy nem áll szándékunkban egyik nemzet oldalára sem állni. Az utóbbi időben adták értésemre.és mindegy volt nekik. Sokat tudtunk Bell úrról. A. Ezért arra kényszerült. hogy a meg­ szállás bekövetkezik. arra viszont a kormánya nem volt hajlandó. Az asztrológusok kiderítették. de azt sem akarta. hogy Tibet más országokkal barátkozzon. Anglia ugyan nem akart Tibettel szerződni. Az angoloknak tehát fejükbe szállt a vér. mindezek segítségével fel lehetett rajzolni élete főbb eseményeinek menetét. legfontosabb állomásai. köthetett szerződése­ ket. és ez befolyásolhatja a kegydíját. A látogatónak egész sajátos neve volt. kárt és szenvedést hoztak ránk. akik a múltban csak bajt. Bell-ként hivatkoznék rá. Úgy éreztük. A jövendölések azonban nem hagytak kétséget afelől. Bell úr. Az angol kormány nagyon gyanakodott. úgy vélte. tart attól. Női Hangszer-nek hívták.

háromlábú állványon állt. Mingyar. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 181 Még jobban fejlesztenünk kell téged. Azt akarom.Mingyar Dondupot hívd. Jól ismert lá­ togató lettem a Potalában és a Norbu Linga-ban. Nagyon érdekes volt odamenni egy bódéhoz. hogy megfigyeljük a látogatókat. hogy sürgősen menjek és „interpretáljam" különböző emberek szí­ neit. azután vissza kellett mondanom őket.XIV. De még fejleszthető. Kinyúlt a csengőért és becsengette az egyik szolgát. Tisztánlátása és hatalmas ember­ ismerete alkalmassá tette rá. ha távoli országokban leszel. és „indiai ennivaló­ kat". Mesterem leült mellém. és fejleszteni is kell. Egy szolga tüstént hozott még teát. A Potalában hasz­ nálhattam a teleszkópokat. Mikor elhelyezkedtünk. ami számukra nem volt titok. Nem tudom. a dalai láma így szólt: . Néhány perccel később komótosan közeledve feltűnt mes­ terem. Tégy bármit. nagyon élveztem őket. hogy ellenőrizze és gazdagítsa állítá­ saimat. aki össze tudja állítani az „ősi tu­ dományok krónikáját. Bármelyik eszközünket használhatod. Mingyar. meddig feküd­ tem hipnotikus transzban. hogy most azonnal itt legyen . különösen a nagy csillagászati távcsövet. Mingyar Dondup láma és én gyakran bementünk Lhászába. amilyeneket csak lehet.. . amennyit csak bírunk. aki miatt sietne! A dalai láma . Ez időtől fogva sokszor hívattak. . Lobszang. amit szükségesnek látsz. mely nehéz. például egy távoli lámakolostorból érkező tanult apát. Késő éjjel órákon át néztem vele a holdat és a csillagokat. Annyi tudást kell beléd gyömöszölnünk. A memóriámat is fejlesztették: hosszú órákon át bonyolult részleteket hallgattam. Előbb azonban egyre újabb és újabb hipnózisban lesz részed. hogy az árus miként dicséri portékáját. Rendkívül hasz­ nosnak találod majd a képességedet. hallgatni. mert miként gyakorta intenek minket.. Nincs ember. amit valóban gondol róla.barátja lévén . országunkra hamarosan rossz idők jár­ nak.tudta ezt. a képessége megvan. miközben a legrégebbi Iratokból olvas­ tak nekem. és kell. így nem is sürgette.Igazad volt. esetleg egy messzi tartomány polgári vezetőjének az auráját. majd összevetni azzal. az Ékességes elé." Napjaim ritmusa felgyorsult. hogy legyen valaki. hogy olyan gyors és mélyreható tanulmányokat folytasson.paran­ csolta.

Nehéz megmondani mennyi időbe telt. Itt ugyanolyan volt a táj. Átjutottunk a Tangla hegységen. Küszködtünk. a felföld a Hold felszínére emlékeztetett. az erőnket. mint hogy röviden megemlítsük ezt az utazást. Nem volt okunk a sietségre és a magunk kényelmes tempójában haladtunk. A dalai láma megáldotta a csapat tizenöt tagját. Végtelen hegyek. hogy keresztül jussunk a „holdbéli tájon". aztán csak mentünk eló're az ismeretlen. aztán tovább a nagy tavakhoz. feltá­ ratlan terület felé. és jókedvűen útnak indultunk. Végül az öszvérek elakadtak. Sziling Nor-nál. A ritka levegőben hamar kimerültek. mert az öszvérek oda is eljutnak. a körülmények egyre nehezebbek és nehezebbek lettek. Védve voltak 183 . Az öszvéreket a legvédettebb helyen hagytuk. Jelen könyvben nincs idő többre. amit a Potalában a nagy teleszkópon át láttam. és ismét tovább Észak felé. Óriási hegyláncok. feneketlennek tű­ nő szakadékok. hogy az expedícióval méltányosak legyünk. több kötetre lenne szükség. ahová a lovak már messze nem. az energiánkat a későbbi erőfeszítésekre tartogattuk. mély kanyo­ nok. Ahogy az állandóan emelkedő terepen egyre beljebb és beljebb kerültünk. Ahhoz. mert az idő nem jelentett semmit a számunkra. ahol egy jakszőr kö­ tél végén himbálództunk szédelegve. Öszvérháton lovagoltunk. öt legyengült társunk velük maradt. és nem tudtak átmenni a sziklás szurdokokon. Lassan megtettük az utat a Tengerico mellett.Ebben az időszakban ellátogattunk a Csangtang felföldre.

Sikerült megkapaszkodnom és felhúznom magam. a torkom kiszáradt. mikor a vízesés aljára ért. Eközben a másik oldalról valaki biztosította. egy sziklanyúl­ vány tornyosodott felettük. hogy a kampó akadt meg a sziklában. az esőre és a madarakra hagytuk. Elő­ fordult. Tovább mentünk. ahol több ezer métert zuhant.' ahol a kötél csaknem vízszintes. áthúztuk a kötelet is. Felváltva lódítottuk el a kampós kötelet. Váltottuk egymást. és felváltva másztunk át. aztán ledobta magát. mert nehéz és veszélyes vállalkozás volt. és tapogatódzó ujjakkal a legközelebbi szikla pereme felé nyúltam. A tábornál volt egy barlang: az idő elemésztette a puhább sziklá­ kat.úgy haji- .184 HARMADIK SZEM a sivár. aztán felmászott. mielőtt magasabbra és magasabbra vergődtünk volna. Mikor mindenki átért a kanyonon. egészen a sziklákig. akkor egyikünk de­ rekára tekerte a kötelet és a legmagasabb pontról (ahova feljutot­ tunk) leereszkedett. a lélegzetem elakadt. és úgy éreztük. A rám vonatkozó jóslatok fényében biztosra vet­ tem. ahol álltunk. így a szélre. mintha ki akarna szakadni a mellemből. felmá­ szott egy magas sziklára. A jóslatok ellenére is óvatosan lódultam. Lengett. remélve. Én mentem helyette. A testet visszahúztuk és istentiszteletet tartottunk érte. Felrepítettük. a hangját sem lehetett hallani. egyáltalán nem látszott boldognak. Két napot pihentünk itt. mikor már biztosítva volt. A kemény sziklákon nem lehetett eltemetni. Az egyik szerzetes meg is halt. a lég­ szomjtól kiszakad a tüdőnk. A szerze­ tes. az arca és az agya a fogazott sziklákon maradt. ezekhez rögzítettük a köteleket. hogy olyan pontra érjen. az öszvérek legelhettek rajta. aztán nagy nehézséggel sikerült felmásznom a hegyol­ dalon. Egy ideig kimerülten feküdtem. hogy sikerül. . Azon az oldalon. át a szakadékokon. kicsorbult farkasfogsorhoz hasonlított. Rosszul mérte fel a távolságot. Sok helyütt vaskampókat kellett felhajítanunk. ami­ lyen magasra csak tudott. A többiek. aki utána került sorra. a szívem úgy vert. és hitem elnyerte jutalmát. A hátunk fájt a cipeléstől. szélfútta vidék legrosszabb szélrohamaitól. mint egy inga. A fennsíkon csobogó patak futott keresztül.jobb társai senkinek sem lehetnek! . Egy meredek ösvényen a völgybe juthattak. mert óriási erővel a szemben lévő falnak ütközött. a szurdokokon. hogy a má­ sik oldalon biztonságosan talajt fognak. ahol gyér növény­ zet nőtt.

és tovább botladoztunk a szörnyű tájék közepe felé. sem más hegymászó felszerelésünk. rövidesen „él­ vezet" vár ránk! . Semmi élvezeteset nem láttunk magunk előtt. láttuk. fejjel lefelé lógva. A mi „felszerelé­ sünk" a kötelekből és a szokásos bőrcsizmából állt . Nem tudtuk. Nem volt szöges bakancsunk. sem jégbaltánk. olyanok. hogy ne csússzon annyira. milyen is valójában! Három napon át csúszkáltunk a jégtáblán. Köd. és azt kívántuk. bár ezen a magasságon alacsony volt a víz forráspontja. hó-e. mint farkasszájban a fogak. A sziklák tetején pihentünk egy kicsit. hogy erősen húzva próbálják ki a kötelet. egyre lejjebb és lejjebb kerültünk. dideregtünk a maró szélben. sziklák.Bizony mondom. A TITOKZATOS ÉSZAK -ÉS A JETIK 185 tották el a másik kötelet. az egyetlen közülünk. kezükkel. botorkálva és meg-megcsúszva haladtunk az ismeretlen mélység felé. hogy a lehető legkönnyebben elkaphas­ sam. Egyenként jöttek át. Befa­ gyott jég a lábunk alatt és fagyos ég a fejünk felett.. És a mesterem azt mondja. Hideg. Mellesleg a tibeti mitológiában szerepel egy Hideg Pokol. olyan fehér és olyan makulátlan volt. Mingyar Dondup láma. Nemsokára egy jégtáblához érkeztünk.a talpára szőr­ mét kötöttünk. ha­ ladásunk még nehezebbé vált. Ahogy kö­ zeledtünk. indák váltak ki és lebegtek a levegőben. és szóltam nekik. aki járt már itt korábban. ennek ellentéte a hideg. hogy valóban köd. bús képű alakoknak látszotok! Most azonban rövidesen élvezet vár rátok. a tekintetünk sűrű tejfehér ködbe ütközött. Éles sziklák. és a tea nem mele­ gített fel igazán. elégedetten mosolygott: . bárcsak sose láttuk volna meg ezt a he­ lyet. innen a hideg po­ kol. köpenyük csapkodott körülöttük a szélben. A két kötélvéggel a kezemben biztosítottam őket. talán egy gleccserhez. lábukkal a kötélbe csimpaszkodva..XV. A gleccser óriási sziklák közt vezetett. vagy felhő. A felföldön tett úton megtapasztalhattam. Néhány mérfölddel arrébb megkerültünk egy hegy­ nyúlványt. Kicsit kevésbé fáradtan újra felszedtük a rakomá­ nyunkat. amely hátráltatott ben­ nünket és a légzésünket sem segítette egyáltalán. A meleg áldás számunkra. teát csináltunk. amelyeken összeviszsza horzsoltuk magunkat.

mint ti. aki meghalt a sziklán? És mindannyian méltók vagyunk arra. Ziháltunk és reszkettünk a hi­ degtől. vagy szellem. hogy megnézzem. Olyanok vagytok. hideg ködben.varázslat van a dologban. Még néhány mérföld. meg­ csipkedtem magam és az ujjammal kopogtatni kezdtem egy szik­ lán. vakon. a „Jégis­ tenek tréfát űznek velünk". újra nekiindultunk. ugorjunk. térdnél is magasabb fűtenger. ahol megpihenhetünk. ennél zöldebbet még sosem láttam. hogy mind­ annyian hirtelen a mennybe kerültünk? És ha igen. A köd meleg lett. belénk ütköztek. és a Mennyei Mezőkre kerültem. a talaj gőzölgött. Köröttünk zöld fű. Körülpillantottunk. hogy felbukunk rajtuk. A földből. nos. vastag szálú. meghaltam a hidegtől. kapaszkodva. a lábunk mellett kis patak bugyogott-bugyborékolt elő. mesterem ismét beszélni kezdett: . a talaj egyre forróbb. hús-vér ember vagyok-e. A melegnek legalább az illúziójáért ma­ gunk köré tekertük a köpenyünket. A levegő vibrálva remegett. Kövek? Kavicsok? Hova lett a gleccser. A lábunk alatt kövek. hol a tizedik.186 HARMADIK SZEM Tovább róttuk az utat a sűrű. amit magunk előtt látunk? A ködfüggöny másik oldalán a hidegtől vacogva nem több mint harmincat vert a pulzusunk. akik még nem értek el eddig és nem láttak. valami olyasmi. ami tapasztala­ tainkat meghaladja. . Egyenként keresgéltük az utat. Elkábított és megijesztett ben­ nünket . Akkor Mingyar Dondup láma megszólalt: Ha én is úgy álltam itt. Most majd összeestünk a hőségtől. Lehet. a csizmánk talpa alatt kavi­ csok görögtek. mozogni is alig mertünk. azt gondoltam. az előttünk menő ember után nyúlva. A mögöttünk jövők. nyomorúságosan baktattunk ki tudja. és valóban gyönyörű helyre érünk. akkor jól kinéztem. mint akik azt gondolják. Tovább és még tovább! Hirtelen a csodálkozástól és a féle­ lemtől megkövülten megálltunk. a jégmező? Egész hirtelen szétoszlott a köd. Bódultságunkból Mingyar Dondup láma nevetésére ocsúdtunk. gőzcseppek hajtot­ ták. ahogy ma­ gamra néztem. túl voltunk rajta.Ugorjunk át a patakon. Forró kézzel megdörzsöltem a szemem. aki lábával tapogatózva előre a csapatot vezette. féltünk. De aztán körülnéztem: nyolc társam velem volt. mert a víz forr. hová. mikor először megláttam ezt.

kis tavat pillantottunk meg. amelyről olyan sokat hallottam. ahogy az emberek. akkorákat. és a völgy magas sziklafalai miatt a meleg levegő bentrekedt.) . a hideg és a meleg találkozásánál keletkezik. ruha nélkül heverésztünk. mutat­ ván. Élénk színű" virágok bontottak mindent. Légy jó.a koponya hasonlított a modern ember koponyájához. Az álla beugrott. megsülünk. A TITOKZATOS ÉSZAK . amin áthatoltunk. trópusi. (Az emberszabású majmok és a rend más tagjai járáskor nem a külső felületét használják végtagjaiknak. a lába hajlott. A fején mintha nem lett vol­ na homloklebeny. Kissé jobbra a kellemes tisztástól. és kismacskához ha­ sonló. vagy megfog és elvisz a jeti! Azt gondoltam. Ott volt. hogy a föld alatti hő és a forró vizű patakok megolvasztották a jeget. biztosra vettük. Vadszőlőindák csipkézték a fatörzseket és lógtak az ágakról. Mégis . mindketten megrémültünk. a keze nagy volt és széles.XV. mint mindig. és kénes szag áradt. hogy a lába külső felén jár. Megemlítette. ahol megpihentünk. a fogai nagyok és kiállók. Lehajoltam és gyógyfüveket szedtem. a karjai a normá­ lisnál jóval hosszabbak. Elmondta. Bámultunk egy ideig. Nem örültem neki. ame­ lyek legalább nyolc-tíz méter magas állatokhoz tartoztak. Fodrozódott. furcsa. amilyeneket még sosem láttam. A szülők Tibetben gyakran fenyegetik csintalan gyermekeiket így. Rám mutatott. mikor valami arra késztetett. Még mindig megbabonázva éreztük ma­ gunkat. A sűrű köd. Körülbelül három mérföld múltán el­ nyúltunk a moha fedte földön. hogy látott óriási állatcsontvázakat. A lábfeje. Megfigyeltem. Később én is láttam ilyen csontokat. ma már. nyolc-tíz mé­ terre se lehetett tőlem a teremtmény. mert úgy éreztük. A vulkanikus területen meleg források törtek fel a földből. Olyan fák nőttek itt. sűrű szemöldökétől meredeken hajlott hátra. Vagy a hideg volt az? Nem tudtuk! A növényzet buja volt. hogy tudomása szerint a felföldön csak két ilyen hely van.ÉS A JETIK 187 Igaza volt. és talán nem is látok már. gyűrűdzött a felszíne.a hiányzó homlok kivételével . hogy felnézzek. miután sokat utaztam. Itt láttam jetit is először. nyávogó hangot adott ki. a hőség legyőzött és egy más létsíkra vitt minket. amely végtelennek tűnt. hogy élet van benne. Mesterem elmondta. amelynek nevét a mai napig nem tudom. azt mon­ danám. most megfo­ gott. Élt ott egy olyan madárfajta.

A második során az embert eltölti a szánalom a letűnt korok eme teremtményei iránt. A nyugati orvosok ünnepélyesen kijelentették. Lehet. de ellenkező" irány­ ba! Később arra a következtetésre jutottam. Nem értek azonban annyira az ilyen dolgokhoz. hogy a jetiket elkergették. akik elhagyták a felföldet: lakott területek közelében lát­ ták őket ugrálni és szökdécselni. Úgy tartjuk. Léteztek mendemondák egy halról. Később távolabbról láttunk néhány jetit. kihaltak. . megfordult és elmenekült. Mingyar Dondup láma elmondta. óriási léptekkel egy lábon ugrál. néhány elkódorgótól eltekintve. mert az állí­ totta. melyet „élő kövü­ letnek" mondanak. belehal a lég­ áramlásba. a sze­ gény jetiket is megfogná. hogy biztos megdön­ töttem a tibeti.188 HARMADIK SZEM Ahogy néztem és talán ugráltam félelmemben. hogy bővebben ír­ jak róluk. hogy a jetik az emberi faj atavisztikus visszaütései. Mára a tudósok látták. Néhányan kétségbevonták a jetikről szóló beszámolóim hite­ lességét. Mikor észrevettek. Én is futni kezdtem. akiket férfi jetik vittek magukkal. a jeti rikoltott egyet. Keringenek történetek magányos asszonyokról is. Csak annyit mondhatok. akik a mai élet feszítettsége miatt kihalásra vannak kárhoztatva. hatezer méteres magassági rövidtávfutás rekordját. és csak a legeldugot­ tabb helyeken képesek élni. Néhány évvel ezelőtt kinevették Marconit. Az első találko­ zás a jetikkel rémületet kelt. vagy más okból. Úgy tűnt. Ezt később néhány apáca is megerősítette: éjjel egy jeti elragadta egyik rendbéli társnőjüket. ahogy ezt valamennyien be is ismerik. de egyik szerző sem látott jetit. Elég gyakran hallottunk történeteket jetikről. akik az evolúció egy külön ösvényét járták. Sokan írnak a jetikkel kapcsolatos feltételezésekről. és mi sem provokáltuk őket. a felföldre űzték. megfogták és felboncol­ ták ezeket a halakat. bébi jetiket és csontvázakat úgyszintén. felboncolná és spirituszban tartósítva mutogatná. Ha a nyugati embernek módja lenne rá. láttam jetiket. hamarosan rádióüzenetet küld az Atlanti-óceán másik partjá­ ra. s hogy másutt. hogy a nőrablás a fajfenntartás egyik módja. az ember nem bírja ki az ötven mérföldnél nagyobb sebességet. Én láttam. gyorsan elrejtőztek.

Megkóstoltuk. Vucsangfu-nál vannak má­ solatok. mások kiemelkedtek és hegyekké lettek. Bizonyos. megkövesedett szivacsok és korallfüzérek mindennaposnak számí­ tottak. A mi hitünk szerint Tibet egykor a tengernél feküdt mélyen lenn. mint a kavicsokat. nem messze Sao-Hszing-től. hogy el­ kísérjek egy szkeptikusokból álló expedíciót és tagjainak megmu­ tassam a jetiket a felföldön. Tibetben az én időmben nem volt semmiféle fotófelszerelés. a ködföggöny másik oldalán metsző szél fúj. Arany is volt. hogy megkövesedett halakat és más tengeri lényeket lehet találni. mely forrt. Vihetnek magukkal oxigént és teherhordókat. de Hanku mellett. mint az üveg. egyedül ezek miatt tettük meg az utat. és teletömtük magunkat. A legritkább füvek nőnek itt. akadt olyan. bugyborékolt és gőzölgött. ha a talaj felszínét megforgatják. Az élénk színű óriáskagylók. néhány méterrel arrébb pedig. hogy az egész terület va­ lamikor tengerpart volt. mely kiszívja az ember erejét és amelytől olyan törékeny lesz a teste. Régi legendáink szerint évszázadokkal ezelőtt Tibet partjait ten­ ger mosta. Csekiangban. mely a maga­ sabb területeket kivéve egész Kínát elárasztotta. Gyümöl­ csök is teremnek. Jü táblája. és biztos tudásunkon túli okokból. félelmetes földmozgások következtében sok terület a víz alá süllyedt.XV. A TITOKZATOS ÉSZAK . feljegyzi. szerzetesi ruhámban megyek. Egy további kópiát a Ju-lin Templomban őriznek. ami messze túlnő kereskedelmi tapasztalaikon. aranydarabok.elvitték. én régi. Éjjel és . A fényképe­ zőgépek bebizonyítják majd az igazságot. de olyan is. A büntetés szigorú volt. sosem tapasztaltunk még hozzá foghatót. melyeket úgy lehetett szedni. hogy a Nagy Jü megpi­ hent a helyszínen (Kr. a Heng hegy Koa-loa csúcsán állt. és egyéb dolgot le­ het találni. A Csangtang felföldön rengeteg kövületet. A föld mélyéből fakadó vizek között mindenfé­ le hőmérsékletű előfordult.ÉS A JETIK 189 Ha a kommunistákat kiűzik Tibetből. Van egy ha­ sonló kínai hit is.e. Az eredeti követ gondolom . A fantasztikus ellentétek földje ez! A levegő forró és párás. kész vagyok rá. érdekes. mely majdnem befagyott. sosem láttunk másutt hasonlót. 2278-ban) miután a Vízözön. ízlett. mikor olyasmivel találkoznak. melyek mind azt bizonyítják. Érdekes lesz látni ezeknek a nagy üz­ letembereknek az arcát. mely eredetileg Hupej tartományban.

Talán mind úgy éreztük. A következő napokon pihentünk. Az ötödik kimerészkedett egy szélviharban. A hideg. felbukott és nem állt fel többé. A szél süvítve vágtázott a sziklák között. A táborhoz érkezve döbben­ ten láttuk. hogy pihenhessen. Elaludt. Néhány órával azután. Fájdalmas lépteinket a csillogó ősrégi jégmező felé fordítottuk. hogy magunk mögött hagytuk a ködfüg­ gönyt. és a metsző légrohamök porral teli levegőt fújtak be a barlangba. de a száraz vidék éles szélrohamai erősebbek vol­ tak. a legvéksőkig meg vagyunk rakodva. Négy. összeesett. Mindent megpróbáltunk. legjobb lenne megfordulni és a buja völgyben maradni. az éhség és a megpróbáltatások újabb emberéletet követeltek. és az orkán a szikláról a kanyon mélyére söpörte.190 HARMADIK SZEM másnap egész nap alig jutottunk a a növénygyűjtéshez. A másik oldalon szörnyű hideg fo­ gadott. nem ébredt fel. Ezután már nem nyúltunk hozzájuk! Megraktuk magunkat füvekkel és növényekkel. aki a gleccserhasadékban haladt. és éjjel a Mennyei Mezőkre távozott. A terhét megosztottuk egymás között. hogy le ne csússzak. mikor az egyik tár­ sunk. hogy segítsenek megtenni az utolsó néhány métert. akik fel­ ugrottak. több száz méter mélyen fe­ küdt. nem le­ hetett segíteni rajta. Az öszvérek­ hez menet az utolsó két napon egy falatot sem ettünk. képtelenek vagyunk többet cipelni. A gyom­ runk nem szokta az ilyen gyümölcsöt. egész éjszaka melegítettük (mindkét oldalára oda­ feküdt valaki). újra át a ködön. és bár letáboroztunk. Már csak néhány mérföldnyire voltunk.most szó szerint is vérvörös . megpróbáltuk valamennyire visszaszerezni az erőnket. erőnket kiszívta a rejtett völgy kellemes melege. még teánk sem. megfogták a lá­ bam. És még valaki eltávozott. bár korábban úgy gondoltuk. Lehasaltam. Az . majd elindul­ tunk visszafelé. de nem egysze­ rűen a fáradtságtól vagy a kimerültségtől. Az egyik láma nem bírta tovább a hideget. és az élelmünk is elfogyott. Semmink sem maradt. kavicsokat görgetett maga előtt. vérvörös . A kis patak fel­ színén felkorbácsolódott a víz. a finom permetet vitte a szél. Négy szerzetes. és láttam. hogy már csak négyen vártak.köpenye fedte. Nem tudtunk mozogni. Úgy tűnt.

Barátunk így lett eltemetve. összeroskadt és a föld megcsúszott. akik egy ilyen utat kétszer is megtett. Az idő semmit sem jelentett nekünk. amilyen kicsire csak tudtuk. fájós lábbal és kimerülten.. állandóan éhesek voltunk. De a Csangtang felföldön jártunk és visszatér­ tünk . Dübörgés. men­ tünk. amint jön felénk és összebújtunk. Szédelegve a kimerültségtől. akár a húsra éhes ragadozó démonok. mintha az ördögök egyenest nekünk hajtanák hintóikat az égről. és nagy örömünkre egy jakcsorda legelt a közelében. szörnyű csattanás és remegés: mintha az előttünk elterülő fennsík­ ba csapódott volna. Elhatároztuk. Mindenkinek már csak fél adag ennivaló jutott. . örömte­ li érzésekkel indultunk. majd a perem egy kb.gondosan átvizsgáltuk. vérzett a lábunk. A tömb leszakadt. A köpenyünk rongyokban lógott.ÉS A JETIK 191 orkán egész éjjel üvöltött. Másnap hajnalban az idő nyugod­ tabbnak tetszett. hogy hazafelé tartunk.. kőzápor. amit egy földrengető robaj követett. aki olyan vidáman eredt neki az útnak. és ahol felszakadtak a hólyagok. megnéztük az öszvérek sebeit és sérüléseit. A mélyből jóval később hangzott fel a visszhang és verődött vissza a zuhanó kőtörmelék. Öszvéreink cipelték a gyógynövényrakományt. a felet­ tünk lévő csúcsról egy hatalmas sziklatömb szakadt le.XV. és mindent megtettek. Felszerelésünket . mielőtt az első fénysugarak bevilágították volna az alattunk fekvő völgyet. Végre ismét megpillantottuk a tavakat. aztán erős ütés.amilyen volt . te­ ával és étellel kínáltak. romlik az idő. három-négy méteres része megingott és letört. A TITOKZATOS ÉSZAK . hogy a halálos fáradt­ ságunkat enyhítsék. talán az egyetlen ember a világon. Hallottuk. A kereskedők melegen üdvözöltek. nehogy akadályoztatva legyünk.legalábbis néhányan! Mesterem másodszor volt ott. A tizenöt fő helyett. Lassan haladtunk. Úgy látszott. Kipróbáltuk a köteleket. Rázkódott és remegett a széle. másnap korán elindu­ lunk. A hegyláncok újabb hatalmas sziklatömbje megadva magát a szél és a víz pusztító erejének. csak mentünk. Nap nap után bandukoltunk. Toprongyosak voltunk és testünk tele zúzódással. Valahonnan a közelből sietség zaja hallatszott. Másnap reggel. most tizenegy emberből állt a csapat. míg mi a hegyek pirkadat előtti lumineszkálásában pihentünk. Arra a gondolatra. olyan kicsire húztuk magunkat.

ahogy a fagyos északot nevezzük. Minél na­ gyobb a hatalom. és kicsivel a Hegycsúcs felett a mi Csakporinkat. és mégis népem foglya. Örültünk. Sajnáltuk. a mieink sietni kezdtek. Megkezdődtek a fogadások. így reggel kölcsönös jókívánságokkal búcsút vettünk egymástól. nem pedig mi! Örömmel másztunk felfelé a köves úton. Erőnk visszatért. előadáso­ kat tartottunk. a felekezet nem jelent semmit. hogy nehéz volt visszafogni őket. mint mi. mint az expedíció vezetője megkapta a Becsület sálját piros hármaskötéssel. hogy lássam. ter­ mékenyebb. Annyira húztak. hogy a „két vég­ pont" jutalma mindenkire vonatkozik. hogy visszajöttünk. bárcsak ugyanarra jönnének. csak az ember szándéka és tet­ tei számítanak. De hát nemrég indultak Lhászából. Mi meg az Indiáról és a hindukusi kereske­ dőkről szóló történeteiket élveztük. „Hatalmas" vagyok. Szavai megvilágosító erejűek voltak: . annál kisebb a szabadság.192 HARMADIK SZEM A kereskedők jól bántak velünk. de Mingyar Dondup láma arra tanított. Mindent odaadnék azért. Heteken át különböző lámakolostorokba utazgattunk. Sö-be érjenek. aki közbül van.... Az éjszaka sötétjében ajaktrá­ gyából rakott tűz mellé kuporodva csodálkozva ingatták fejüket történeteink hallatán. mivel én voltam a legfiatalabb. amit láttatok. Engem. Sok szerzetes nem állna szóba kereskedőkkel. minél magasabb ran­ gú. hogy alkalmam legyen más területek megismerésére is. aztán végre megláttuk a Potala csillogó aranytetőit. a szín. azért. amit szenvedélyesen szeret­ nék látni. hogy ők jártak a Csangtang-on.Azt tetté­ tek. azt kívántuk. Csambalából. mi meg oda készültünk visszatérni. hogy mihamarabb saját falujukba. annál inkább szolga az ember. Jól tudtam. Az öszvérek bölcs állatok. A vidék zöldebb lett. amit magam is szeretnék. de először a dalai lámát kellett meglátogatnunk. Mingyar Dondup láma.. hazafelé mentünk. láttátok. hogy minden ember egyenlő: a faj. Azt lehetett volna gondolni. hogy el kell válnunk tőlük. ugyanaz a tisztesség ért. szétosztottuk a különleges gyógyfüveket. Először a . fel a Vashegyre.

A TITOKZATOS ÉSZAK . ha lovagoltunk. Szera-ba és Ganden-be. így ismét visszatértünk Csakporiba. mely két tó. Úgy gondoltuk.É S A JETIK 193 három székhelyre kellett ellátogatnunk. hogy teljes fi­ gyelmemet a tanulásnak szentelhessem. és Szamjebe. Azután tovább mentünk Dordzsetag-ba. Megkönnyebbüléssel követtük a mi folyónkat. Közeledett a láma-fokozathoz szükséges vizsga ideje. Meglátogattuk a Szamden lámakolostort is. ha pihentünk. illő nevet kapott: a Boldogság Folyójá­ nak hívták. Tanításom egész idő alatt folytatódott. . a Cangpo folyónál. Drepung-ba. ha meg­ álltunk. a Kjicsu-t. mindkét település negyven mérföldre van.XV. a Dü-me és a Jamdok között fekszik háromezer-háromszáz méter magasan a tenger szintje felett.

Ezért teljes emlékük van arról. mit csináltak. Nyugaton az emberek elvesztették ezt a képességet. mit láttak és hol jártak. A seprűnyélre semmi szükség. mint pl. és jobb állapot­ ban ébred. és egyéb hasonlóan súlyo­ sakat is. és mikor visszatérnek az ébrenlétbe. Mindenki ezt teszi. A telepátia a másik olyan tudomány. lábamputálást. nem szenved. Minden országban ismerik az asztrálutazást. mikor alszik. Engem tanítottak rá. Angliában azt ál­ lítják.Tizenhatodik fejezet LÁMASÁG Jelentős mennyiségű képzésben részesültem az asztrálutazás tudo­ mányából. amit nem akarnak elhinni. ha az emberek racionalizálni akarják.bár eltemetve . melyet könnyű elsajátíta­ ni. Számos műtétet hajtottam végre hipno­ tizált betegeken. hogy így utazunk. Bárki mást is meg lehet tanítani. amikoris a szellem vagy az én (ego) elhagyja a testet és az ezüstzsinór segítségével érintkezik a földi élettel. Az Egyesült Államokban „a vörös ember szelle­ mei". azt gondolják „álmodtak". ha nem kell szenvednie a hagyományos altatás hatásai195 .min­ den országban. mindenhol létezik.ről mondják. „a boszorkányok repülni tudnak". De nem akkor. A tudás . Csak nyugaton majdnem mindig önkéntelenül történik. kivéve. Sokan nem nagyon hiszik. hogy repülnek. A hipnotizálás me­ gint csak keleti tudomány. A beteg semmit sem érez. keleten a lámák tökéletes tudatossággal művelik. ha színpadi mutatványra akarják használni. Sze­ rencsére ma már ezt a tudást kezdik elismerni.

és gyakran csupán csak a technika gyakorlásáért meg is valósítják. vagy olyat. esetleg egy bizonyos csoportba tartozik. a gyors mozdulat ma­ gára irányítja az emberek figyelmét. hogy olyan kevés van belőlük. megjegyzik. inkább az asztrálutazást alkalmazza. bárki a közelünk­ ben telepatikusan észlelheti őket (láthat). mikor vala­ mi kellemetlen dolgot követeltek tőlem. Mint ahogy korábban említettem. nem is „érzékelik"? (A rendőrt mindig észreve­ szik. A levitációt meg lehet valósítani. hogy csak nagyon keveseknek adatott meg a láthatatlanná válás képessége. hogy meg sem „látják". a zenéhez sem volt tehetségem.196 HARMADIK SZEM tói is. A zaj? Egy gyors mozdulat vagy egy rikító szín? A zaj. ami vonz. ha van egy jó tanárunk. Nekem volt. ha akarnak. gyakran azt mondják. és így a láthatatlanság ál­ lapota odavész. Egy immobilis személyt. tudtam és (most is tudok) utazni az asztrálsíkokon. maradjak inkább a tisztánlátásnál és a gyógyításnál! . amit akkor okoztam. Aki igazán ért hozzá. Pedig nagy áldás lett volna eltűnni. azonban ez a képesség sajnos megtagadtatott tőlem. de a dühe semmi sem volt ahhoz a felforduláshoz képest. pedig hát a levelek megérkeztek. mely valóban a legegyszerűbb dolgok közé tartozik. Elvben nagyon egy­ szerű. „senki sem járt itt. Vannak emberek Tibetben.egy bizonyos határig Angliában is használják ezt a módszert. és fel kell függesztenünk az agy hullámokat is! Ha hagyjuk. Minden kertelés nélkül azt tanácsol­ ták. Gondolj arra. hogy elérjük a láthatatlanság állapotát. mert majd mindenkinek rossz a lelkiismerete. ezzel aztán bárki tud bánni .azt gondolván. fel kell függesszük a cselekvést. akik láthatatlanná tud­ nak válni. Jó. Jelentős erőfeszítést igé­ nyel.) Ahhoz.megpróbáltam cintányérozni és véletlenül egy szerencsét­ len szerzetes fejére csaptam. Hogyhogy. Ma már . gyakorlatban nehéz.úgy tudom . nem könnyű meglátni. Más dolog a láthatatlanság. egy láthatatlan ember hozta őket? Vagy valaki más. de le tudják árnyékolni az agyhullámaikat. aki „ismerős" típusba. valóban sen­ ki". hogy a fizikai hullámok működjenek (gondolkodunk). Énekhangom felbőszítette a zene­ mestert. amikor . aki olyannyira ismerős. Legőszintébb törekvésem ellenére sem tudtam viszont láthatatlanná válni. Talán szerencse. A postásra. aki a levele­ ket hozza.

a tartozékait. Órákon és órá­ kon át száguldhat. és egészen kis kortól kezdve tanuljuk a testhelyzeteket. LÁMASÁG 197 Ahogy ezt a nyugati világban nevezik . A célt vizualizálja.XVI. újra csak nagyon jó tibeti (keleti) tanárra van szükség. hogy semmi se zavarja a transzszerű állapotot. a „száguldó" viszi a terhét. miközben az em­ ber szabadon lélegzik. Személyes véleményem szerint azonban. ezek a gyakor­ latok is károsak. sőt végzetesek lehetnek. hogy alig érintik a talajt. harmadik szemével folya­ matosan azt nézi. és órákon át rohannak úgy. Az asztrálutazáshoz képest egy előnye van ennek a módszernek.mind a jogázáshoz vannak szoktatva. akik szabályozni tudják a testsúlyukat (ez nem levitáció). A nyugatiak. a légzési gya­ korlatok is okozhatnak bajt! Számos tibeti jelenség legfőbb titka a különleges légzés. nem viheti magával pl. így anyagi tárgyakat nem mozdíthat. akik kipróbálnak né­ hány testhelyzetet. A terepnek egyhangúnak kell lennie. mert tekintetét a csillagokra függeszt­ heti. ha nincs bölcs és tapasztalt tanárunk. vagy ahogyan egyesek nevezik. Nemcsak a pozíciók. és szüntelen ismétli a mantrát. a csontozatunk és az izmaink . hogy ne kísérletezzenek. Mi ezt a tudományt évszázadok óta ismerjük. Sokan írtak a „száguldó lámákról".sokat jógáztunk. de valóban úgy hiszem. figyelmeztetni kéne az embere­ ket. De megint csak. Az este a legjobb időszak erre. Az előző során az ember a szellemi birodalomban mozog. Ha el akarjuk kerülni a sérülést. A helyes légzés képessé teszi a tibetieket arra is. Ez csupán az én véleményem. A végtagja­ ink. . Az ardzsopa. jelentős módosítások nélkül nem megfelelő a nyugati emberek számára. Az így közlekedő ember állapota az alva­ járóéhoz hasonlít. nem érez fáradtságot. és valójában hihetlen mértékben fejleszti az embert. Sok gyakorlatot igényel. Ter­ mészetesen a jóga nagyon nagy tudomány. aki alaposan is­ meri a férfi és a női anatómiát. és mikor célhoz ér. hogy öt-hate­ zer méter magasságban meztelenül üljenek a jégen. ténylegesen megsérülhetnek. hogy a jég elolvad. és a testük me­ leg maradjon: olyan meleg. és a „futónak" félig transzban kell lennie. netán középkorúak. hogy amíg nincs egy sor módosított gyakorlat kidolgozva.

Akkor szívjanak be annyi levegőt. de lehet. hogy a tüdejük­ ben nem volt levegő? Próbálják meg. kezemmel a fejem fö­ lött meg tudtam érinteni a másik falat. A léleg­ zés szabályozásának ismerete segített abban. Mindkettőt ismerem. Most először életemben mindkét kezét a fejemre tette és mély hangon azt mondta: . a szívverésük lelassul. hogy csak én nőttem meg. Ezeket baj nélkül bárki megpróbálhatja. hanem egyénenként. hogy a ten­ gerszint felett hatezer méteres magasságban magam is meg tudtam ezt csinálni. és meglátják. tartsák vissza a lélegzetüket. méghozzá a legrosszabb oldaláról. fiam. hogy letegyem az esedékes lá­ ma-vizsgát. aztán tíz másodpercig tartsák vissza a levegőt. meglátják. lábam a falat érte. A fülkék négy­ zetesek voltak. Ha félnek kedves Olvasóim. rászolgáltál a bizalomra. a vizsgán légy még jobb. hogy kinyújtsam. a kegyeltjeit. amikor kommunista fogságban voltam. Ha lefeküdtem a földre. mint pl. amilyen mélyet csak tudnak. legalább levegő volt bőven! A belépés előtt most is átkutattak. Bizonyítsd be. és megnyugszanak. Eljött az idő. amennyit csak tudnak. mert nem volt annyi hely. vegyenek egy mély lélegzetet. Ismételjék meg legalább háromszor. kétszer olyan magas volt. Mindannyian bevihettük a saját faedényünket. aki minden évben minden szerzetest megáld. A „vizsgafülkék" mintha kisebbek lettek volna.Hatezer mé­ ter? Apály vagy dagály idején? Próbáltak-e már nehéz tárgyat felemelni úgy. de a kezemet be kellett haj­ lítani. Hallgatóm egész komolyan kérdezte: . esetleg dühösek. .198 HARMADIK SZEM Egy rövid kitérő: Nemrég elmeséltem valakinek. és tapasztalni fogják. a római pápa. A tizenhatodik születésnapom előtt három nappal tizennégy más jelölttel együtt megjelentünk a vizsgán. olyan mélyet. hogy vizsgázzak. könnyen fel­ emelik. Tető nem lévén.Jól haladsz. hogy kibírjam a ja­ pán kínzásokat meg még többet. A többséget egy pálcához illesztett bojttal érinti meg. azokat két kezével áldja meg. mint én. De nem csoportosan osztja az áldást. Aki­ ket még jobban kegyelmébe fogadott. nyújtott karral meg tudtam érinteni az elülső fal felső peremét. de a hátsó fal kb. vagy a magas rangúakat úgy. Vagy más. hogy egyik kezét a fejükre teszi. majd­ nem lehetetlen. Előtte meg kellett kapnom a dalai láma áldását.

És az egészből vizsgáznom kellett. A nyugati világban a jóga öt ága ismert: a hátha jóga. Rohanó léptek. képessé tesz arra. majd rátették a keresztrudat. Nyugtató mormolás és a sikolyok zo­ kogásba fúltak. A hatodik nap változást és felfordulást hozott. és teo­ lógiából. Mind a kilenc ága. az „eszköz" (hordozó közeg) fölötti uralmat tanítja.. A kundalini jóga. amely a tisztán fizikai test. Beléptünk. Regge­ lente ezen keresztül adták be a vizsgapapírokat. és kikerülünk az újjászületés köréből. Amikor az őr befejezte a moto­ zást. Egy órával később hozták a hatodik nap anyagát. pl. hogy „phödzsa keso" (hozz te­ át). hogy segítsünk másoknak.XVI. A súlyos faajtó döngött. amelyből már elég komoly tudásom volt. bármi is volt a helyzet. nem it­ tunk túl sokat! Tíz napot töltöttem a fülkében. következésképp pl. azért. De mivel nem eresztettek ki. A jóga többi formáját nem lehet egy ilyen könyvben ismertetni. Ez az az ág. Gyógynövénytanból vizsgáz­ tam. az ajtót bezárták. tisztánlátást és hasonló képességeket. mely a tudat fe­ letti uralomra tanít. A laja jóga. és hangzavar. A kidolgozott té­ teleket alkonyatkor szedték össze. Az egyik közeli fülkéből sikítás hallatszott. hogy ne lehessen kinyitni. egyenként a fülkéhez vezettek minket. Volt az ajtón egy kb. és az an- . ha­ csak úgy nem döntünk. Egyszer egy nap campát kap­ tunk. melynek segítsé­ gével a földi élet elhagyásának pillanatában megragadjuk a maga­ sabb Végső Realitást. anatómiából. Számomra most kezdődött csak a második fele. Jóga. ahogy le­ szedték róla a keresztrudat. hogy az ember meglássa a célt és a földöntúli életet. mely belső erőt ad. 20-szor 20 cm-es kis ablak. Valaki számára véget ért a vizsga. amennyit csak akar­ tunk. Metafizika. az ember mindig emlék­ szik arra. LÁMASÁG 199 a rózsafüzért és az írószerszámot. egyszerűen ki kellett szólni. hogy valamilyen különleges okból vissszatérünk a Földre. vagy ahogy mi nevezzük. annyit ihattunk. A vajas tea más volt. Ezek a tárgyak az első napsugártól az utolsóig öt végte­ lennek tűnő napon át teljesen lefoglaltak. A rádzsa jóga transz­ cendentális tudatra és bölcsességre készít fel.. amely csak kívülről nyílt. A samadhi']óga vég­ ső megvilágosodáshoz vezet. Akkor az apát és a fővizsgáztató lepecsételte. amit egyszer olvasott vagy hallott.

örömteli mo­ sollyal üdvözöltük az ügyeletes lámát. a vizsgáztatók kérdései . kidül­ ledt szemű küldönc esett be rajta.csak tudásunk gyenge pontjaira irányultak. hogy milyen eredménnyel végzek. Szóval. Reggel letörték a pecséteket az ajtókról. amikor Mingyar Dondup láma a szobájá­ ban tanított. Hangsú­ lyozni szeretném. mint egy kotlóstyúk. Legnagyobb örömömre. újra listavezető lettem. hogy a dalai láma elégedett lesz tanárommal és velem.gyorsabban.lihegte. hogy esetleg ne mennék át a vizsgán. ki kellett takarítanunk a cellát. nem nyithatom ki. Amíg nem . .Az Ékességestől . és mi­ kor a tizedik éjjelén összeszedték a dolgozatokat.hogy árpasör után nézzen! Az üzenet: nem. Aznap éjjel zöldséget is ad­ tak a campa mellé . Pedig biztos nekem van cí­ mezve .200 HARMADIK SZEM goltudásom sem elegendő. melyet igen hangosan juttattam kifejezésre. Ak­ kor két nap dzsúdó következett. majd kihirdették az eredmé­ nyeket. további öt napon át úgy el voltam foglalva.de. tiszteletre méltó uram. és egy ziháló. a tiszteletre méltó orvoslámának.. hogy minden egyes jelöltet két teljes napon át vizsgáztattak. Könnyű szívvel elaludtam. Egy újabb hét következett. hogy egy ilyen illusztris témáról méltó­ képpen írjak. kivágódott az ajtó. Egy hétre a nagy megpróbáltatás után már visszanyertük erőnket. Az izgatott. felemelték a keresztrudakat. Kedd Lobszang Rampa-nak. amelyben kipróbáltunk minden fogást és eszméletlenné tettük egymást az „érzéstelenítő fogással".A leg­ nagyobb sietséggel rohantam ide. Egy percig sem aggódtam amiatt.. hogy Mingyar Dondup láma a legjobb tanár. Néhány nap múlva. Örömöm forrása kettős volt: egyrészt a vizsgaeredmény bebizonyította. Ám még egy tíznapos vizsga is véget ér egyszer. lógó nyelvű. mint ahogy érkezett .az írás­ beli alapján .Terhé­ től szabadulva megfordult és elviharzott . az elrendelés szerint a lista elején kellett len­ nem. amelyet vérmérsékletünk szerint mind másképpen töltöttünk.gondoltam . másrészt tudtam. de mielőtt eljöttünk. mi van benne? Még több tanulás? Még több munka? Nagyon nagynak és hivatalosnak látszott. A szóbeli vizsga két napig tartott. . . .Ki­ vette köpenyéből az üdvözlet selyemsáljába tekert levelet.egy kis változatosság a tíz nap egyhangúsága után.

Felszálltunk és ledobogtunk a hegyi ösvényen. Egyik gyengém így mondták nekem . Együtt men­ tünk az apáthoz. mialatt a legrossszabtól tartottam. hogy azonnal nyergeltesse fel a két fehér lovunkat. Az áll itt.az. rosszkor használod a humorérzékedet. és kiválasztottuk a két legjobb fehér sálat. . kiterítette és olvas­ ni kezdte.. hogy nekem is veled kell mennem.. Nem messze.Nagyon elégedett vagyok ve­ led. mivel néhány kérdés egyszerűen előhívja az ilyen felele­ tet.? Tegnap az Ékszer Parkban volt.. Lobszang! . .Rendben van. már égtem a türelmetlenségtől. Ott szolgák vártak ránk. vagyis a kül­ ső csomagolást. a levelet és az egészet. Ez időnként kiderült a vizsgakérdésekre adott vála­ szokból.mondta. az­ tán: .ezek voltak az első gondo­ lataim.XVI. nagyon elégedett vagyok vele is.nagyon hivatalos . és a belépő szolgának azt az utasítást adta. . fel kellett kaptatni a másik hegyen. Mesterem hátul ülve nevetett rajtam. Egyetlen előnye az volt.de minden szavát élveztem. hogy megtudjam a legrosszabbat. mi pedig az Ékességes magán­ lakásába siettünk. . Végül. hogy nem jó helyen használom a humor­ érzékemet. A dalai láma olvasott a gondolataimban. Kinyitotta a borítékot. Szándékosan lassan olvasott. lélegzetet vehetsz. A sikeredben része volt Mingyarnak. Ijedtemben végigfutott a hideg a hátamon. Egyedül mentem be hozzá. . valójában alig érte meg a hűhót hogy lovon üljünk. a Potalán. nálatok a levél . Az összes vizsgadolgozatodat elolvastam. Az udvaron szerzeteslovászok vártak a lovainkkal. de. hogy nem csináltam meg ezt vagy azt . nem tudom. alig hogy leszálltunk... és megmondtuk neki. mert őszintén felneve­ tett és így szólt: .Megérintette az ol­ dalánál lévő gongot. Két összehajtott ív volt benne. most. földre borultam és átadtam a sálat. így átnyújtottam neki a sálat.Ülj le..abból megtudhatjátok. hogy ugrasson. Azt jelenti. Gyorsan átöl­ töztünk. és így nem hibáztathatnak. Lobszang. . hogy a ló majdnem a Hegy­ csúcs tetejéig felvitt a lépcsőn.Igen. Minden késedelem nélkül látogatásra kell mennünk a Potalába. így szólt: .. mi van benne. hm.A Hegycsúcsra.hosszú szünet következett. hogy az Ékességeshez kell indulnunk a Potalába. elvezették a lovainkat. LÁMASÁG 201 nyitom ki. Jól van.

A tisztánlátók a ragyogást is észlelik. hibás és olyan kényelmetlen a szellem számára. Egész másképp viszonyulunk a halálhoz. kaptam egy írást a dalai lámától. A halál pillanatában az életerő ragyogó fénye kioltódik. s ez a tisztánlátók által jól felismerhető. Szá­ munkra a test csak „héj". ha nem váratlan erőszak okozza a halálát). hogy megtarthassam a státusomat. hogy elhagyja. A halál pillanatában a zsinór. De a „zsinór" számára az újjászületés hasonló a köldökzsinórhoz. a testnek három napra van szüksége ahhoz. De minthogy ez utóbbiak alacsony kaszthoz tartoztak. ha előbb a halálról alkotott tibeti nézeteket ismertetem. hogy az újszü­ lött önálló létezése megkezdődjék. Nem lévén keresztény. melyet azért vágnak el. mint anyagi változatáé. a szellem pedig ellebeg. A szellem folyamatosan visszavonul és kivetül a fi­ zikai testen kívülre. és a . Ekkor áll be a halál. mi szerint „nehogy elszakadjon az ezüstzsinór és darabokra törjön az aranytál". A második órában a mesteremért küldött. hogy bármely. A szellemi forma körvonala ugyanaz. mi történt a halotti tetemekkel. hogy a test titkait megismerjem és hogy a test elhagyásának fizikai okát felfedhessem. a következőképp gondoljuk el a folyamatot: a test megbetegszik. mint egy régi. A ha­ lott test kevesebbet ér. nem ismerem jól a Bibliát. a halhatatlan szellem anyagi burka. Mingyar Dondup lámá­ val együtt el kell látogatnom más kolostorokba és a halottbonco­ lókkal kell együtt tanulnom. és instrukciókkal látta el további képzésemet illetően. bocsássák rendelkezésemre. Át kell majd esnem a Kis Halál szertartáson. és a munkájuk ilyen természetű. de azt hiszem. adjanak meg nekem minden segítséget. Ha valaki nor­ mális körülmények közt hal meg (vagyis. Felkérte a halottboncolókat. hogy minden fizikai tevékenység megszűnjön. Azt is meghagyta. van benne egy utalás. hogy nem tud már több leckét megtanulni. amely összeköti a két testet (a keresztény Biblia „ezüstzsinórja"). Úgy mondjuk. elvékonyodik és leválik.202 HARMADIK SZEM Két órát töltöttem el nála. így tehát eljött az ideje. hogy meghaljon. a tanulmányaim­ hoz szükséges testrészt vagy testet. mint a nyugati emberek. elhordott ruha. hasznos le­ het. a Bibliában „arany tálként" hivatkoznak rá. Hát így álltunk! Mielőtt arról írnék.

. mely a halál után marad. Igaza van. vagy az elektromosság fogalmaival. A fösvény pl. hogy erős fénybe nézett. hogy megtanuld a lélek megszabadításának gyakorlati módsze­ reit. és az éteri más. a halottak vezetőiben. Érdekes lehet.Ide­ je.XVI. és a szellemtest. hasonlít ahhoz a fényhez. Hisszük. hogy ragaszkodjék az élethez. Ti­ betben segítünk a haldoklóknak. hogy csak azokra tud figyelni. az élet elektromosság. Itt.tegyük fel. és a szellemi világban. mert (szellem) kezével nem tudja megkaparin­ tani a pénzt! Három test létezik: a hús-vér test. Az ókori egyiptomiak is hittek az éteri másban. csúszós lépcsőkön.annyira oda­ van a pénzeszsákjaiért. azt érzi. be a trapák lakónegyedébe. vagy a trapát végig kell vezetni az egész úton. amely a test élete alatt ölt formát. így a haldoklás pillanatában felerősíti az éteri formát. A pénzeszsák sze­ rencsés örököse kissé kényelmetlenül érzi majd magát a csendes éjszakai órákban. amit az ember azután Iát. az öreg ez meg az szelleme valószínű­ leg nagyon dühös. hogy erős fényforrásba nézett. Lámahitünk nem fel­ tétlen azonos az ortodox buddhista hittel. olyan mint egy erős. amelyben a szellem megta­ nulhatja az élet kemény leckéit. a lélek vagy az én (ego) megszabaduljon testi burkától. Hosszú folyosókon mentünk lefelé. hogy létezik egy éteri hasonmás. éteri másának fel kell oldódnia. visszamaradt mágneses mező. LÁMASÁG 203 szellem. a „halhatatlan lélek". A haldoklónak három szakaszon kell keresztülmennie: el kell hagynia a fizikai testet. me­ lyet testi vágyaink. Amikor meghal. akkor erős éteri hasonmás jön létre. mely szellemformát öltve bejárja az ismerős helyszíneket. Úgy tartjuk. Talán mindenkivel meg­ történt. és mikor elfordult. de a köznapi férfit és nőt. erőtér. Egy nap a Halál Tiszteletre méltó Mestere értem küldött: . . Ha a testnek erős oka van.. és szellemét rá kell segítenie a Szellemi Birodalomba vezető útra. az éteri vagy „mágneses" test. Kísérj el ma engem. mohóságunk és erős szenvedélyeink hoznak létre. utolsó gondolata is a pénze sorsáért érzett félelem. a „kórházi szobában" egy öreg szerzetes . A „hasonmás" lehet szellem. még mindig látta. hogy az „öreg ez meg az megint a pén­ zére vadászik". Az értőknek nincs szükségük se­ gítségre. hogyan történik. Lobszang.

és a „világ utáni" örömöket élvezi majd. A zsinór fokozatosan elvékonyo- . az­ tán füstszerű formában felvette a test alakját. béke és boldogság vár rád. A lábad kihűl. Kihűl a tested. Öreg. A mozdulatlan test felett az élet­ erő felhőszerű tömegben gyülekezett. Szedd össze a gondolataidat. olyan mozdulatokkal. kemény hangot adott ki. amelyekről bebizo­ nyosodott. Közeledik az idő. hogy fájdalom nélkül szabadítják ki a szellemet. közel a szabadulás. nincs mitől félni. a lélegzeted megáll. A velem lévő láma finoman megfogta mindkét kezét. Szedd össze a gondolataidat. Az élet kiszáll a lábadból. hogy teljesen meg­ szabadítsa a küszködő szellemet. lélegzeted zihál. Öreg. melyet egyszer valamennyien megteszünk.A látásod elsötétült. milyen csapdákkal találkozik és hogyan kerülje ki őket. a torkod elszorul. így könnyebben megtalálod az utat.204 HARMADIK SZEM készült arra az útra. Az örök éj árnyai a szemedre szállnak. Kövesd az utat. A hideg felfelé kúszik a hanyatló élet nyomában. amelyet a korábban eltávozott telepatikus lámák térképeztek fel és közöltek telepatikus úton még a másik vi­ lágból is. Figyelj a szavaimra. El­ mondta. Öreg. megszabadul a torkod. A láma folyamatosan ütögette az öregembert: a kulcscsontjától a feje tetejéig verdeste. és eme élet hangjait füleid nem hallják többé. az aurája színei egyre halványabbak. Közeledik az idő. Öreg. egyre közelebb a végső távozás. Öreg. A láma az egyik ősrégi rítust követ­ ve hirtelen egy éles. látásod homályos­ sá lesz. . nincs mitől félni. kígyózott és tekeredett. Pontosan leírta az utat. Agyvérzést kapott. mellyel az ezüstzsi­ nór még mindig összekapcsolta. és nagyon elgyengült. Szedd össze a gondolatai­ dat.Közeledsz ahhoz. Az élet véget ér. s végül eltűnt. Ereje fogytán volt. hogy egészen addig a tudatánál maradjon. hogy ezt az állapotot fenntartsa. mikor az élet a ma­ gasabb Végső Realitás felé távozik. Az ütögetés folytatódott. mert itt a halál. megszabadul a szellem. Öreg. Mindenképpen el kellett érni. hogy meg­ szabadulj a testi küszködéstől. amíg arra sincs már elég ereje. Figyeltem. Szedd össze a gon­ dolataidat békében. bár az öregember aurája még jobban elhalványodott. .

LÁMASÁG 205 dott. amely ott van. mely a legnagyobb testet is megtartotta. . A folyosóról az élet különféle zajait hallottuk. átadta a csonttörőknek. Te a te utadon. majd levált. Csak a láma telepati­ kus utasításai fodrozták a szoba csendjének burkát. és egy lapos kő­ tábla. Hagyd el az Illúziók Világát. úgy született új életre az öregember. ahol össze­ zúzzák a holttestet. A láma telepatikus úton továbbra is utasításokat adott. A lámakolostor tetejéről egy mély hangú trombita üzenete hasított át a vidéken.XVI. és lépj be a Végső Realitás­ ba. előre. A Bardo-ban. Lótuszülésbe ültettük a testet. A hullaszállító szoro­ san összegöngyölte. Egy másik kőtáblán fele mélységig fúródtak a lyukak. A forma lassan. A zsinór elvékonyodott. és ahogy a köldökzsinór elvágása után megszületik a csecse­ mő. és valahonnan egy jak bömbölését. a lá­ mák váltották egymást. Másokat is hívtunk. Megérkezésekor a lámák abbahagy­ ták a telepatikus vezetést és átadták a testet. Menjél tovább. hogy folytassák az eltá­ vozott szellem telepatikus irányítását. Számodra már ebben a világ­ ban nincs semmi. a vállára emelte és nagy léptekkel kiment. Ez a „Hely" egy elha­ gyatott területen volt. mint az égen lebegő felhő vagy a tömjénfüst a templomban. Kint egy jak állt. talán ta­ nult földi élete leckéiből. amíg sok-sok erőfeszítés után el nem éri a Buddhaságot. A tömjénfelhők összecsavarodtak. hogy átvezesse a szellemet út­ jának első szakaszán. Kövesd a kije­ lölt utat. A negyedik nap reggelén egy Ragyab jött a Halál Embereinek kolóniájáról. abban oszlopok. akik a te­ temeket készítik elő. majd fehér ruhába csomagolta. a Köztes Létben vagy. Könnyedén meglóbálta. A távolból dobok hömpölygő morajlása hallatszott. és elküldtünk azokért. Itt. ahol a Lingkhor út elágazik Decsen Dzong felé. óriási kősziklák álltak rajta. Amikor arra a helyre ért. A halál csendje. de az a sorsa. A test kötelékei elszakadtak. bőr­ csizmák csosszanását. Ez három napig tartott. a felkavart levegő vibrálása alábbhagyott. .Halott vagy. hogy addig járjon. Halál. elszállt. Minden tétovázás nélkül az állat hátára hajította a fehér tö­ meget. eb­ ben a szobában csend volt. lehelletnyi lett. Egy újabb öregember folytatja hosszú útját a Létezések Körén. Négy sarkában lyu­ kak voltak a kőben. és együtt elvonultak. Halott vagy. mi a miénken.

A vesét. ott ette meg. A májért a rangsorban követ­ kező madár jött. a kőlapon nem maradt semmi. Ezek a madarak szigorú társadalmi rendben éltek. és be­ tömködték a másik kőlap lyukaiba. A keselyűk azt is megeszik! A csonttörők képzett emberek voltak. és előrelépkedett. mint a szabadtéri színházban a nézők. hogy a húst csíkok­ ban hántsa le. csak a sok-sok csupasz csont. Ekkorra a testtörő már felnyitotta a törzset. hogy a vezéreket megelőzve érjen földet. Akkor a fejtörő fogta hosszú ké­ sét. a beleket felvágták és elosztották a „vezérek" kö­ zött. Nagy tapasztalatuk alapján könnyen megmond­ ták. a munkájukra büszkék. és nehéz döngölőkkel finom porrá törték. Természetesen nem volt tényleges okuk rá. akár az aprófát. . A karokat és a lá­ bakat a négy oszlophoz kötözték. Hosszú vágást ejtett. hogy megállapít­ sák a halál okát. és felvágta a testet. könyörtelenül rátámadtak. A hullaszállító láttán az égből azonnal lecsaptak a héják. Kezét az üregbe süllyesztve kivette a szívet. A csonttörők felaprították. Saját érdeklődésből tanulmányozták a szerveket. hogy kikapja a boncoló kinyújtott kezéből. olyanok vol­ tak. ha egy is vakmerően megkísérelte. Végül levágták a fejet és felnyitották. és odaadták a többieknek. A kezet és a lábat levágták és feldarabolták. Akkor feldarabolták a húst. megfogta. Meglepően rövid idő alatt megették az összes szervet és a húst. ki miben halt meg.206 HARMADIK SZEM A tetemet a kőlapra tették és levetkőztették. aztán visszament a sziklához. a másik meg valami egyéb finom falatért. azután zsákmányra várva türelmesen üldögéltek a sziklákon. Egy madár jött a fél agyért és talán a szemért. melynek látványára a keselyűk vezére súlyos szárnycsapásokkal a földre szállt.

Az egyik mi­ rigyben . Túl nehéz dolog lenne. ki­ nyitjuk.miként leírtam .Ez az asszony. Sokkalta jobb ez a fajta kép­ zés. mint az. Tibetben nem lehet földbe temetkezni.itt . amitől elzáródott. és a test elé­ getésére a hegyeken keresztül jakháton kellene fát hozni: Indiából. és láthatod a vérrögöt. tiszteletre méltó láma. egy kemény mag van benne. az élőlények ivóvizét.lehet a hiba. amelynek következ­ tében a „szellem elvált eszközétől". Rettenetesen költséges lenne. amelyben a diákok kórházi tanbonctermekben egyegy hullán osztoznak. itt van. vagy megmérgezték. Gazdasá­ gi okokból az égetés sem lehetséges. később se­ bészetből határozottan kiváló lettem. hogy a csonttörőknél többet tanul­ tam anatómiából. a tény hamar nyilvánvaló lett. tudták. igen. megvár­ tak vele. Ha nem voltam éppen a közelben. mert a szív felé áramló vér útjába akadály került.Ez az ember. mint hogy a holttestet kitegyük a szabadba. Nemsokára már elég ügyes voltam a boncolásban. az Ékességes közvetlen parancsára jöttem tanulni hozzájuk. azért halt meg. hogy a madarak helyett a férgek tápláléka legyen. míg kiszedett egy jókora darabot. Vízbe sem dobhatták a tetemet. mert ezzel szennyezték volna a folyókat.XVI. és senki sem tudja. Nézd. felhasítjuk ezt az artériát itt. Felvágjuk és megnézzük. különösen néz ki. A főboncmester mellettem állt. mint később a tökéletesen felszerelt orvosi egye­ temen. Nem marad más módszer számunkra. Büszkén mutattak mindent. hogy megbizonyosodjanak a betegségről.Vagy máskor: . Én természetesen nagyon hasznosnak találtam eme képességüket. Végül is több száz holttestet tanulmányoztam. de a hagyomány megkövetel­ te. aztán: .Tessék. Ha valaki mérget vett be. és mutatta. tiszteletre méltó láma. És ez így ment.a madarak elfogyasztják a húst és a csontokat. Tudom. A másik különbség. mert sziklás a talaj és csak nagyon vékony földréteg fedi. A tibeti két szempontból különbözik a nyugati te­ metkezési módtól: a nyugatiak eltemetik a testet és hagyják. hisz tőlük tanul­ tam. hogy a nyugati világban a testtel együtt eltemetik a halál okát is. hogy a halotti bizonyítványban tényleg a valódi . Szünetet tar­ tott. LÁMASÁG 207 hogy ennyire érdeklődjenek ez iránt. ami fontos vagy érdekes: . . és egy eset különösen érdekesnek tűnt. mert kevés a fa. ahol .

Szóval. Egyes amerikaiak. Tibetben minden halottat így „tesznek ki". amíg a lámák virrasztottak mellette. nem hiszik. sokszor vettem részt benne. akik olvasták a témáról írt feljegyzései­ met. megint csak szembe kellett néznem a nyereg okozta gyötrelemmel. Csak aznap éjjel ült a test lótuszülésben. Nem tudunk előállí­ tani egydolláros órákat. vagy bebalzsamozzák és beara­ nyozzák. hogy ott légy. Azt akarom. ez „még egy amerikai képességeit" is meghaladná. aztán három lámát és engem kivéve valamennyi- . a főépü­ leten át a templomba mentünk. Ez utóbbi eljárás nagyon érdekes. Azt mondta: .Egy előző inkarnáció rövidesen elhagyja testét. Másnap pirkadatkor ünnepélyes menetben levonultunk. A szerzetesek mögöttünk mély hangon kántáltak. Lementünk. Aurája színei már alig látszottak. A szerzetesek gondosan elhe­ lyezték a tetemet. Még mindig lótuszülésben ült. tizenöt­ húsz méterre a földfelszín alatt. kivéve a legmaga­ sabb rangú lámákat. Ó'ket bebalzsa­ mozzák és egy üvegfedelű koporsóba rakják. de egyes dolgokkal úgy foglalkoztunk. odabent jéghideg volt. A kolostorban az öreg apát szobájába kísértek. azt állítják. Egy este meg kellett jelennem az apát előtt. és a szünetekben ezüstcsengő csilingelt. akik előző megtestesülések. hogy megfigyelhesd a Szent­ séges Megörökítést. Nálunk a testtörők megnézik és megbizonyosodnak arról. majd be a titkos helyekre. Hát?! Mi nem gyártottunk tömegcikkeket. ami azután valame­ lyik templomban megtekinthető. egy lezárt kőajtóhoz érkeztünk. Beléptünk. ahogyan csak egy mesterember foglalkozhat. és egy kevéssé használt ajtón ke­ resztül az épület alatti titkos folyosókhoz értünk. táncoló kontúrral a falakra vetődött a vajmécsesek és a lo­ bogó fáklyák lángjának fényében megnagyobbodott és eltorzult ár­ nyékunk. Vörös köpeny volt rajtunk. hogy átvezessék a Bardo-n. és Szera-ba utaztam. de be tudjuk aranyozni a testet.208 HARMADIK SZEM ok szerepel-e. és a szokásos három napot sem kellett kivárni. és egy óra múlva a testiből a szellemi világba távozott. hogy valóban aranyat használunk. azon sárga stóla. nem kényszerült rá. Végül. hogy miben halt meg valaki. Mivel apát volt és ta­ nult ember. Előttem két láma vitte a holttestet egy hordszékben. Libegő. Most a Rózsasövény­ ben van.

azokat azután alaposan lezárták. hogy a lótuszülésbe merevedett holttest kemény. hogy a tömést átitatva. hogy a végső és tökéletes száradás bekövetkezzen. Hamarosan hallottuk a fa recsegését és ahogy terjedtek a lángok. forró levegőt árasztva a balzsamozó kamra üreges falán ke­ resztül. de ügyeltek arra. A szokásos testnyílásokon keresztül kivették a bel­ ső szerveket. A földet különleges por fedte. A hetedik nap végén nem raktak többé a tűzre. mely tulajdonképpen kemence volt. A holttestet levetkőztették és gondosan megmosdatták. Úgy építették. majd a kolostori pe­ cséttel lepecsételték. és ezzel készen állt a preparálás következő szakaszára. A folyosó is újra lehűlt. Újabb lakkot öntöttek be­ le. Három napig . Több száz vajmécses égett. valamint ásványokkal és gyógyfűkeverékkel. jaktrágyát és vajmaradékokat tettek rá. Ismét különböző lakkokat öntöttek rá. A test külső felületét befestették lakkal és száradni hagyták. Mikor a lakk meg­ száradt és megkeményedett. LÁMASÁG 209 en eltávoztak. sorban ki­ mentünk a folyosón kívülre. és ide.amelyeket ekkor kentek rá később könnyen lehánthassák. Mi­ kor a szoba a padlótól a mennyezetig meg volt rakva. hogy a lángok és a meleg a szoba falán kívül cirkulálva egyenletesen magas hőmér­ sékletet biztosítsanak. kihunytak a lángok. filmszerű selyemrétegeket .XVI. Egy nap és egy éjjel nem nyúltak hozzá. Mikor már jól begyulladt a tűz. hogy az alak ne változzon. Az egész szobát megtöltöttük az egyik tibeti területről származó sóval. az égő vaj sistergését. Végre a selyemtömést megfelelőnek találták. hogy a vékony. majd egy speciális lak­ kot csurgattak bele. Lassan leé­ gett. kitömték. a testüreget kitöltötték. Alattunk a szerzetesek már készülődtek a tűzrakásra. edényekbe rakták. ami kemény kéreggel vonta be. A megszilárdult felületre egy „védőréteget" vittek. Levittük egy még mélyebben lévő szobába. Kiadták a parancsot a kemence begyújtására. A szára­ dási idő végén arra mentünk vissza. A test belsejét megmosták és megszárították. be lehetett lépni. A súlyos kőfalak recsegtek-ropogtak a le­ hűléstől. élénk sárga fénnyel árasztották el a helyiséget. az ajtót bezárták. miközben a körvonalak megmaradtak eredeti formájukban. Lenn egy egész héten át tomboltak a lán­ gok. a vastag porréteg közepé­ be helyeztük a tetemet. az megkeményedjen és szilárd-tömör belsőt képezzen.

és bevittük a másik szobába. Mesterembe­ rek voltak. mint életében. és mint az összes többit. A nehéz arany testet bevitték az Inkarnációk Termébe.210 HARMADIK SZEM minden csendes volt. morzsolták az omlós sót. A selyemrétegeket egyenként lehántották. . aranytrónusra ültették. A tartósítás tökélete­ sen sikerült. A legkorábbi időkből származó személyek voltak itt sorban ültek. Azt gondoltuk. Úgy tűnt. hogy a szobában me­ gint normális hőmérsékletet legyen. és az ajtót belökték.valami furcsa erő által megigéz­ ve álltam előtte. Ezek az emberek páratlan szaktudással rendelkeztek. csak kicsit sötétebb árnyalatú volt. mint ünnepélyes bírák. A lepecsételéstől számított ti­ zenegyedik napon feltörték a pecsétet. és nem zsugorodott össze. ahol a vajmécsesek fényében tisztábban láthat­ tuk. Las­ san dolgoztak. felváltva kaparták a megkeményedett keve­ rékeket. Mi­ kor befejezték a munkájukat. mert meg kellett várni. Más országokban az arany vagyonokat ér. mindenttudó mosollyal néz rám. A szer­ zetesek puszta kézzel. halkan jártunk. Végül üres lett a szoba. a legvékonyabb és leglágyabb aranyrétegeket fek­ tették egymásra. de Ti­ betben csak mint szent fémet értékelik: időtálló fém. A szerzetes aranyozok töké­ letes pontossággal dolgoztak. akik félig csukott szemmel fi­ gyelik a mostani generáció gyarlóságait és gyengeségeit. Csak sut­ togva beszéltünk. azután az aranyművesekre került sor. még mindig lótuszülésben ült a kamra közepén. nyugodtan. akik be tudták aranyozni a halott testet. nehogy megsértsék a testet. felismered. . hogy ne zavarjuk az élő halotta­ kat. Az egyik különösen vonzott . Két napon át vakarták. a legkisebb részletre is ügyeltek. mely valamennyi vonásával és ráncával pontosan úgy nézett ki. tudásuk bizonyítékaként olyan aranyfigura maradt hátra. az előző inkamációdban. A test alvó emberé is lehetett volna. Olyanok. Akkor finom érintést éreztem a karomon. majdnem leestem az ijedtségtől. aki bármikor fel­ ébredhet. Nem használtak szerszámot.Ez te voltál Lobszang. Újra belakkozták a meztelen halotti tetemet. az ember végső szellemállapotát szimbolizálja. A körvonalai olyanok voltak. csak a betekert test volt benne. mint életében. Óvatosan felemeltük.

szintén teljes figyelem­ mel tanulmányoztam. a legnagyobb érdeklődéssel olvastam őket. Időnként egyedül mentem. . Mindegyiknek volt saját írott története. A rejtekajtó mögött kilencvennyolc aranyfi­ gura ült a sziklába vájt titkos teremben.Ez pedig én voltam. Csendesen. Itt találkoztam saját történetemmel is. Később gyakorta bemehettem a terembe. rangokat és kitünte­ téseket. Tibet történelme feltárult előttem. jellemét és képességeit. és tanulmányozhat­ tam az aranyba burkolt „szobrokat". Mingyar Dondup láma történetét is: múltbeli tetteit.XVI. LÁMASÁG Mesterem a következő aranyfigurához vezetett és megjegyezte: . távozásának módját. Itt ismertem meg veze­ tőm. mindketten megilletődve kivánszorogtunk. és meditálva ültem előttük. A legkorábbi történelmet később ismertették meg velem. Vagy legalábbis úgy gondoltam. A neki adományozott címeket. az ajtó becsukódott mögöttünk.

különböző kolostorokban . . Végül három hónap múltán az asztrológusok szerint megfelelő időpont közeledett. fiam. Rideg egyszerűség. és országunk múltjába. át kell esnem a Kis Halál szertartásán. nem tudhatjuk igazán. Mintha az embernek sok választása lenne egy láma­ kolostorban! Még a campából és a teából is kevesebbet fogyaszt­ hattam.Tizenhetedik fejezet A VÉGSŐ BEAVATÁS Miután . Valamivel később a szobámba bejött egy nagyon idős láma. Mint felismert inkarnációnak tehát újra ugyanaz volt a státu­ som. A gondolataim csak „tiszta és szent" dolgo­ kon járhattak.mint Mingyar Dondupnak . hogy nincs halál.láma lesz.már vagy féltucatszor láttam.Az Ékességes parancsára apáttá fognak avatni. mint hatszáz évvel ezelőtt. . és vissza nem tértünk. Három hónapon át szigorú felügyelet alatt éltem. Az asztrálutazásban tanul­ mányaid során messzire jutottál.Mert tudod. Én csak az Ékességes üzenetét közvetítem. amikor eltávoztam a földről. s azt mondta. Az Életkerék egy egész kört fordult. szigorú fegyelem és hosszú-hosszú órás meditációk. Huszonnégy órán 213 . hogyan balzsamoznak.mondta. Kérésedre a megszólításod továbbra is . Napi étrendem szörnyű ízű gyógynövényfo­ gásokkal egészült ki. Most még messzebbre eljutsz majd: az élet birodalmán túlra. egy nap Csakpori apátja magához hívatott. Az előkészítés nehéz volt és hosszú. amíg át nem léptük a halál kapuját. az előjelek kedvezőek voltak. Barátom! .

kemény szikla állta utunkat. hogy visszatérhessen a Mennyei Mezőkre: három aggastyán. nyikorogva. De közeledtünkre az egész sziklatömb elmozdult. mintha lebegő szellemek lennénk. megszünteti a kellemetlenséget. aki örömmel várta. és ahogy megyünk. a halk hangok csak fokozták a sűrű csendet.figyel­ meztettem magam . vajmécsesek gyúltak helyet­ tük. A fáklyákat kioltották. hogy a beavatás utolsó próbatételének alávessen. .Fogd a bal kezedbe. és azt suttogta: . mint egy álom szétfoszló emlékei. Most apró emberek lépkedtek rajta. A száraz levegő köpenyek súrlódásától megtelt elektromossággal. Nesztelenül lépkedtünk a bőrcsizmában. Lassan nyílt. A kíséret többi tagjának alakja beleol­ vadt a sötétbe. aranyborítású ajtónak ütköztünk. Az egyik apát rövid aranypálcát nyújtott felém. Mikor a folyosó végére értünk. és isteneknek gondolták magukat. A folyosók és az átjárók egykor olvadt lávát szállítottak a kitörő vulkán torká­ ba.214 HARMADIK SZEM át böjtöltem. melyeket korábban bebaran­ goltam már. melyet régi idők vulkanikus tevékenysége vájt a kemény sziklába. hogy az apátok is ragyognak. Előttünk egy újabb . parázsló füstölőt tartott. mint egy dob. Azokon a folyosókon jártunk. a nyikorgás hangja ide-oda verődött. a felhal­ mozódott áram első kisülésére majdnem kiugrottam a csizmámból.sötét. így tettem. az én kezemben nem volt semmi. egy titkos templomba jutottunk. Néhány méterrel odább egy pillanatra meg­ álltunk. Rémületemre bizsergést és ütéseket éreztem. húzd vé­ gig a falon.és íme. keskeny . fűszerek és füs­ tölők szaga terjengett. Erős hideget éreztem. a jobban vastag. később azonban már nem éreztem fájdalmat. a kortól összeaszott apát ment előttem. Három apát vezetett be. Állott levegő. nem evilági hidegséget. Sokat men­ tünk. különös. Készen arra. A bal kezében mindegyik vajmécsest. hatalmas. talán a világ legnagyobb metafizikusai.ösvény. itt a Titkos Bölcsesség Temploma. Láttam. A ke­ zem sugárzott. Az apátok sáfránysárga brokát köpenye halk suhogó han­ got hallatott. olyanná lettek. mintha egy kongó űrben lennénk. Mély csend vett körül. amíg olyan üres nem lettem. há­ rom nagyon idős. mintha új aura venne körül. De a soron lévő feladatra kell összpontosítani . kísérőim lobogó fáklyákat vittek. Előrementünk. Akkor a rejtett lépcsőkön és folyosókon a Potala alá vezettek.

Fiam! . és más csillagok ragyogtak az égen. ötméteres Életkerék.Nézd meg őket! Istenek vol­ tak réges-régen. mintha ébenből készült volna. . Odamen­ tünk. olyan óriási volt. akár a csillagok a sötét éjszakai égen. jelekkel ellátott kőkoporsót találtunk. amikor a partjait még tenger mosta. Az oldalán furcsa szimbólumok futottak végig és olyan ábrák. Az aranybur- . hatalmas aranyfigurá­ kat láttam. a világ szívébe hatolunk. . tekergő ösvény volt. Belestem és a lélegzetem is elállt attól. Egy falhoz közeledtünk. hogy a fény csak a dereká­ ig ért. Keskeny. néha csúszkálva mentünk előre. mintha forogna . meredek. mintha egy láthatatlan kéz gyújtaná meg őket. rejtekajtó volt. Magasan. A VÉGSŐ BEAVATÁS 215 Vajmécsesek gyúltak. Elbűvölten és félelemmel vegyes áhítattal néztem. Még egy utolsó kanya­ rulat és mély üreg tárult a szemünk elé. mely lefelé ment. Három mez­ telen aranyfigura feküdt előttünk. Sántikálva. azon festett. ördögök. mint amilyeneket a tóalagút falain láttam. mi­ kor egy-egy keményebb szemcsén visszatükröződött a mécsesek gyenge fénye. a bujaság képviselői.kiáltott a vezető apát. Bent három fekete. mintha a föld egész súlyával ránk nehezed­ ne. némelyiket félig betemette a drágakő. A pislákoló fényben úgy tűnt. Az üreg belsejében egy fényes fekete ház állt. mielőtt a földünkön a hegyek képződtek. melyeken az embernek keresztül kell mennie az Én megtestesülése előtt. úgy éreztem. amit láttam. A homályból egy Buddha derengett elő. egyre lej­ jebb. aranyrögök. csak a be­ avatottak látták őket. Sziklaréteg.XVII. Egy ösvényre nyílott. Két férfi. nagyon magasan felettünk. és azok a próbák. mely csillogott az aranytól: telérarany. széles ajtón. ahol az apátok vaj­ mécsesének tompa fényében a sötétség még feketébbnek látszott. újra sziklaréteg. Úgy éreztem. mert senki emberfia. nyomban elájulok. úgy csillogott az arany. Ahogy a vibráló sárga fény erősödött. nagy műgonddal kivésett. Nem volt fedelük.vele pörögtek az ér­ zékeink is. aranyréteg. sziklaüreg. Akkor járták az országunkat. és így tovább. Amit sötét árnynak képzeltem. és beléptünk a magas. Nézd. A levegő nehéz és fojtogató volt. A vezető apát eltűnt. egy nő. botladozva. Halványan más alakok is kirajzolódtak.

szemük egyenes és mélyen ülő. Meggyújtottak négy füstölőt.olyanok voltak.de milyen különösnek tűntek a csillagok! Asztrológiai tanulmányaim során elég jól megismertem az éjszakai eget. Sokan meghalnak. A végtagja­ im elzsibbadtak és jéghidegek voltak. Csendesen mozogtunk és halkan beszéltünk. és úgy lélegeztem. olyan volt. A legidősebb apát hozzám fordulva így szólt: .216 HARMADIK SZEM kolaton minden vonásuk. és mintha va­ lami különös zizegést és ropogást hallottam volna.Rövidesen bea­ vatottá válsz. viaszmerev lett. A csend és a sötétség nyomasztó volt: csak a sír csendje ilyen. A orruk hosszú. Az állkapcsuk keskeny. Ott. Egy percre . a férfiak közül a nagyobb legalább öt méter volt. és sorban el­ vonultak. A megterhelés na­ gyon nagy lesz. A vajmécsesem sercegett. kifelé fordított tenyérrel ültem. Múlt az idő. nehogy felébresszük őket. keresztbe­ tett lábbal. vékony. Az az érzésem támadt. Egy kőlaphoz vezettek. utasításukra lótuszülésbe helyezkedtem. egyet-egyet a három koporsónak. hajlandó vagy rá? . ahogyan éveken át tanítottak. A nehéz fekete ajtó becsukódott. az égett kanóc szagát éreztem. hal­ doklóm. emelkedtem és zuhantam. mely két koporsó közt állt. de ez teljesen más volt. sokan elbuknak. több mint száz méterre a napvilág alatt. egyedül maradtam az ősrégi halottak holttestével. a magas hegyi hágók felett tündöklő hold fényé­ hez hasonlított. aztán az is elszállt. Egyik oldalon megláttam egy koporsófedelet: a mennyek térképe volt be­ levésve . Hintáztam. A sírt fokozatosan halványkék fény árasztotta el. Néhány percig még vörösen parázslott. Hirtelen rántást éreztem a belsőmben. haldoklóm az ősrégi kriptában. mint amikor kihajtogatják a régi bőrt. egyenes háttal. De a méretük! A nőalak fektében három méter hosszú lehe­ tett.válaszoltam. Kész vagy rá. majd kialudt. minden jelük pontos hűséggel kirajzoló­ dott. mint akik alszanak. aki kiállta a próbát.Igen . Az apátok fogtak egy-egy vajmécsest. de csak az hagyhatja el élve ezt a helyet. Lefeküdtem. egyet nekem. Hirtelen megmerevedett a testem. A fejük nagy és a tetején kissé kúpos. ahogy a kőlap tetején me­ ditáltam. Nem halottak . aki látja a múltat és ismeri a jövőt. a szájuk kicsi és vékony.

A messzeségben mintha valaki megkonga­ tott volna egy mély hangú harangot. nem vagyok egyedül többé. mint száraz levél a téli szélben. hogy valóban a hús-vér testem felett lebegek. fústgomolyként sod­ ródtam . sosem láttam a tengert. újra a sárkányban vagyok. A föld köze­ lebb volt a naphoz. A VÉGSŐ BEAVATÁS 217 azt képzeltem. A vizsgálódás lekötött. végül már úgy tűnt. Lassan eloszlott a köd. A mai emberiség kicsinyes önelégültségére gondoltam. Asztráltestem hány­ kolódott. Fekete köd ereszkedett rám. és a kötél végén himbálódzok. Úgy tűnt. és a pálmafákra pillantot­ tam. kimon­ datlan gondolattöredékeket hallottam.XVII. Valahonnan a tenger bugását hallottam és a hullámverések alatt a kavics sistergő recsegését. Nagy civilizációk keletkeztek és az emberek többet tudtak. melyek egyre hangosabbak lettek. és úgy repült. és vele nem földi nyugalom. A hang gyorsan közeledett. A tudato­ mon tűzpiros fájdalom hasított keresztül. Éreztem a sós levegőt és a tengeri moszat szagát. Lassan azonban láthatóvá váltak a fi­ nom különbségek köztem és a hatalmas alakok teste között. Belső látásomon széttörede­ zett képek villantak át. A fejem felett aranytálra emlékeztető fényességet láttam. Hirtelen tudatára ébredtem. vajon hogyan magyaráznák a ma­ terialisták eme hatalmas alakok létezését. A helyszín ismerős volt. Lustán a hátamra feküdtem a napsütötte parton. Valami azonban azt súgta. mint te­ tem a halotti tetemek között. hogy magam is „óriás" vagyok. Óriások! Mindannyi­ an. mint ma. Azt érzé­ keltem: végtelen sok évvel ezelőtt történik mindez. Egy másik űrből jövő bolygó a . még csak nem is hallottam a pálmafákról. hogy valami megzavarja a gondolataimat. Lenéztem és láttam. Gondolkodtam. Egy közeli ligetből nevetgélő han­ gok hallatszottak. otthontalannak a mindenségben. A tudatossággal jött a mozgás. Hanyatt fekvő testemre néztem. de akkor hirtelen eszembe ötlött. és az ellenkező irányban keringett. Beszédfoszlányokat. Színes fényeket láttam és ismeretlen árnyalatú villódzásokat. a fejemben fog szétrobbanni. mintha a szél vinne. és kíváncsi voltam. A napok rö­ videbbek és melegebbek voltak. elhagyatottnak. hangok. Magányosnak éreztem magam. ami­ kor feltűnt egy vidám napbarnította csoport. A testem közepéről ezüstkék zsinór lógott. úgy pihent a kőlapon. lük­ tetett az élettől és sugárzott az életerőtől.

amelyek az eltérő gravitációs erők hatá­ sára a föld felé tornyosultak.Jól csináltad.Percek múltak és halvány fény közeledett. Tibet. Valamivel később a látomás elhalványodott és elsötétedett. megszűnt tengerparti üdülőhely lenni. visszatért hozzánk. Fo­ kozatosan elhagyott az asztrál. Alig tudtam lábra állni. ahol a letűnt világ vegetációja és faunája tovább élt. világméretű árvizek árasztot­ ták el. mint amilyennek képzeltem őket. és asztrális beavatásom egyes részletei túl szentek és túl személyesek ahhoz. árvizek. Földrengések rázták meg a világot. Később tuda­ tosodott bennem. Támolyogtam a gyen­ geségtől és az éhségtől.218 HARMADIK SZEM földnek ütközött és hatalmas ütést mért rá. . hogy fázom .és a fizikai tudatom. Távolabb. idegen országokba kell mennem. hogy nyomtatásban megjelenjenek. és hatalmába kerített mindaz. A meleg és kellemes ország. Agyamban a gondolat puhatolódzó ujjai: . mikor lefeküdtem. Elmerevedtem. egyes földrészek a ten­ gerek alá süllyedtek. amit láttam és átéltem. hatalmas hegyek keletkeztek körülötte. Füstölgő lávát okádva magukból. tudtam. Vajmécsesek. De ez meghaladja egy könyv ter­ jedelmét. a fel­ földeken hasadékok repesztették szét a felszínt. hideg levegőre. Jövünk. ahogy megjövendölték. Láttad. felkorbácsolták a vizeket. A három öreg apát. . Ki ebből a felejthetetlen kamrából. És éltél. Ettem-ittam. fiam. fel a hideg. mert egy kripta fagyos sö­ tétségében fekszem egy kőlapon.Igen. Szelek támadtak. és aznap éjjel. furcsa. a folyosókra! Elgyengültem az éhségtől. . Meghal­ tál. Elmondhatom. Kilendítette a pályájá­ ról és a föld ellenkező irányba kezdett forogni. Három napja fekszel itt. furcsábbak voltak és ma is fur­ csábbak. mások kiemelkedtek. hogy hamarosan el kell hagynom Tibetet.fázom. és négyezer méter magasan a tenger fölé emelkedett.

Mindketten arra gondoltunk. hogy előbb átadtam volna mesteremnek . át az úton. Most már sokkal magabiztosabb voltam. Reggel végiglépkedtem az Ékszer Parkhoz vezető ismerős úton. . Tétován felénk nézett és felismerte Mingyar Dondup lámát. Kinyitottam a csomagot. rövidesen Kínába utazol.Mingyar Dondup lámának. Lobszang. Porzott a ló lába. úgy adta át nekem. visszatérek a Mennyei Mezőkre. le a hegyről. a Potala-beli esemé­ nyek önbizalmat adtak. Mingyar Dondup láma velem jött. szintén hamarosan útnak indulok. Egy lovas jött vágtatva. és olvasni kezd­ tem anélkül.Üzenetet hoztam az Ékességestől. Lobszang Rámpa láma ré­ szére. Köpenye bugyrából elővette az üdvözlet selyemsáljába tekert hosszú. Ne­ ked is jönnöd kell. Hozzuk ki a legtöbbet a mai és a még hátralévő néhány napból.és barátom­ nak . ahogy hirte­ len megállította. . mit akarhat az Egyetlen és Páratlan Védelmező.Reggel az Ékességeshez kell mennem az Ékszer Parkba. hátrált. ismerős csomagot. hogy utoljára 219 . lehet.Az ember általában nem találgatja. be a főkapun.Néhány nappal később a Boldogság folyója partján üldögéltem mesteremmel. Háromszor földre borult előttem. . de úgy érzem. és én. ahogyan mondtam neked. felpattant a lovára és elvágtatott.

kínszenvedést. a nyakam köré pedig egy vastag szalagot kötöttek. mint apám és anyám. Az­ tán egy fehér leplet raktak rám. Ó. mint egy levetett köpeny. mi a helyes. Az idegenek útjai különösek és érthetetlenek. hogy öt nap múlva Kínába utazz. melyek olyan erősen szorították a lá­ bam. bármelyiket is válasszam. mert amikor egyedül találtam a dalai lámát. A te ösvényed Lobszang. Bizto­ san . Ez a te ösvényed.mint tu­ dod . Lobszang! Elküldök egy hír­ nököt. Az érzéseim valószínűleg nagyon erősen tükröződtek az arcomon is.mindent. és hitetlenséget tartalmaz . Órákat töltöttem meditációval a Pavilonban. azon töprengtem. Elintéztem neked. Mégis a legnagyobb tudományt. A Potala Múzeumból hoztak nekem egy rend új nyugati öltönyt. amíg a Templomba nem értünk. lyukak és foltok tarkítot- . a Felettes Én tudományát érintetlenül hagyják.gondoltam . hogy próbáljam fel.„egy életre tönkre tesznek" ezek a csövek. az az ösvény. a barátok. hogy nem mertem behajlítani. de senki számára se könnyű. amit ők csinálnak. mintha azt hordanám majd Kínában (a szerzetesruhám ott sokkal megfele­ lőbb). miért nem tudnak a nyugatiak lótuszülésben ülni: túl feszes a ruhájuk. ahogy vezetőmmel felfelé kaptattunk a hegyen. hogyan festek benne. az az öltöny! Szoros csövek. s úgy meghúzták. olyan lesz. Hamarosan eltávozik ebből az életből. Nem azért. hama­ rabb. Hazafelé menet.220 HARMADIK SZEM tesszük meg együtt ezt az utat. az új utak időszaka mindig nehéz és nyomorúságos. melyet viselője nem használ többé. az ország mindent magad mögött kell hagynod.Meg kell látogatnod a szüléidet.megpróbáltatást. Csak arannyal borított szob­ rát láthatom majd az Inkarnációk Termében. csak azt hiszik. ami kellemetlen. ha maradok vagy ha el­ megyek. öt hét. Öt nap! Öt nap! Azt gondoltam. amit a Tudományok Termeiben megvizsgál­ hatnak. egye­ nes. Mint egyszer említettem. Sokaknak fájdalmat okozna. félreértést. Most már értettem. amelyet az­ előtt választottál.Az elválás. Az ösvény előtted . Öt nap! Sűrű napok. mikor országunkat megszállják. A család. egy szót sem váltottunk. hanem. mint ahogy visszatérek Tibetbe. csak azt. A szülőket? Mingyar Dondup láma többet jelentett nekem. hogy erre az életre születtél volna. Az egész fölé egy rövid ruhadarab került. így szólt hozzám: . . mintha meg akarnának fojtani. hogy a többiek láthassák.

Apám és anyám vártak. TIBET! 221 ták. Ekkor azonban láma és apát vol­ tam már. Mindketten tudtuk. búcsút vettem tőle. hosszú pillantást vessünk Lhásza szent városára. idegen helyekre utazom és újra kell tanulnom mindent. Becses vendégként fogadtak. most aztán úgy vagyok öltözve.XVIII. * . mely olyan hosszú időre otthonom­ má lett. Másnap reggel pirkadatkor indultunk. (A koldusok . Nem véletlen. kerek szélű fekete tálat nyomtak a fejembe. találkozni akartak velem. Vastag és nehéz „kesztyűt" húz­ tak a lábamra. Este bementem apám dolgozószobájába és beírtam a nevem. Egy megfordított. hogy egy utolsó. ő pedig megáldott. Lassan. gondoltam. Utolsó este újra meg­ látogattam a dalai lámát. hogy a lábukon jó tibeti bőrcsizma legyen). megfordultunk. kelletlen vágtam neki az útnak.a nyugatiak különböző dolgokat tartanak. de ők a kezükön hordták: volt an­ nyi eszük. A Potala tetejéről magányos sárkány szállt az ég felé. már csak halva látha­ tom viszont. gyalog. akik a köpenyben tárolunk mindent. nem úgy mint mi. hogy sok a szabad idejük. A hátralévő két nap nagyon gyorsan telt. megnyomorítja a lábam. illetve a rangom a Családi Könyvbe. Egyedül men­ tem. ISTEN VELED.használtak efféléket. hogy dolgozzon! A harmadik nap korábbi otthonomba látogattam. és azt mondták. ahogyan legelőször. Aztán vissza­ gyalogoltam a lámakolostorba. Ahogy elértük a magas há­ gót. fekete zsineggel szorosra fűz­ ték. Megint csak otthontalan lettem. Úgy érez­ tem. ilyen öltözetben senkitől sem lehet elvárni. amelyekben . aztán egy fém végű.úgy mondták .akik időnként négykézláb mentek végig a Lingkhor úton . és nem tudok Kínába utazni. Nehéz szívvel váltunk el. mint a ráérős nyugati úriemberek. De a legrosszabb még hátra volt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful