Később kiderült. én vagyok az egyik. a vi­ lág más tájain nem ismerik. bántódás érné.tanulmányozás céljából. így teszek én is. ha kiderülne. Kinevették. Sokat tettem a kommunizmus el­ len. igazat írtak és pontosan. Tibet a te országod. melyet régóta félreértenek. Könyvem szerkezete és nyelve sok kíván­ nivalót hagy maga után.írta valaki egy távoli országról. Lobszang Rámpa íródott a Fa-Juh évében. ki vagyok valójában. „Az emberek teknőcön lovagolnak a tengerben" . Nekik sem hittek. Mondják. így tapasztalatból tudom. hanem egy békeszerető országról. és egy példányát hűtött repülőgépen az Egyesült Államokba szállították . megkövesedett" halat. hogy tényleg van ilyen hal. és barátaimat. 9 . „Angol iskolám" egy japán fogolytábor volt. Ez a könyv azonban nem a kínzásokról szól. K. akik kommunista országokban élnek. Azokat is.A SZERZŐ ELŐSZAVA Tibeti vagyok. Voltam kommunisták és japánok kezeiben.ahogyan azt korábban megjövendölték kommunista hordák szállták meg. de sosem tanultam rendszeresen angolul. akik láttak „élő. néhány állításom hihetetlen. Ezért a könyvben megváltoztat­ tam a magam és barátaim nevét. Szeretett hazámat . írni „próbálgató módszerrel" tanultam. mit tesz az emberrel a kínzás. akik szintén hadifoglyok voltak. ahol igyekeztem elles­ ni a nyelvet azoktól az angol és amerikai nőbetegektől. Végül bebizonyosodott. és hamis szín­ ben tüntetnek fel. Kevés tibeti jutott el ebbe az idegen nyugati világba.

Meg akart szabadulni lovasától. vízimadarak jártak arra. A közelben réztrombiták megrázóan mély hangja zúgott. az egyik kelet-tibeti tartományból származott. Kelet-Tibetnek van 11 . a szerzetes-ze­ nészek gyakoroltak a tömegtől távol a mezőn. A Potala arany háztetői és kupolái ragyogtak a szikrázó napsü­ tésben. s akárcsak más társát.Ajjaj! Négyéves és nem tud megmaradni a lovon! Sosem lesz belőled férfi. gyakran elvesztette a türelmét. éppen kifelé hajtották őket Lhászából. hogy szabadon legelésszen.Első fejezet A GYEREKKOR . Mit szól majd nemes apád? . Az a komoly feladat várt rám. Majdnem két méter magas volt. mint egy négyéves fiúcska nevelője és lovaglómestere. . hemperegjen és a levegőben rugdalóddzon. hozzá illő széles termettel. Kham-ból. őt is testalkata és ereje miatt választották ki. De nem volt időm az ilyen köznapi és banális dolgokra. a köves út mentén kiabálás és kiáltozás hallatszott.bömm.így hívták . hogy megüljem az igencsak ódzkodó pónilovat. Messzebb. Nakkimnak . Egész életében szigorú és kemény ember volt. Közelebb a Kígyó Templom tavának kék vize fodrozódott.Ezzel az öreg Cu na­ gyot húzott a póni hátsó fertályára és a szerencsétlen lovasra. s most. majd köpött egyet a porba. bömm -. pásztorok nógatták a lassú mozgású jakokat.más járt az eszében. Öreg Cu kíméletlen és félelmetes mesternek bizonyult. de a hatalmas válltömés még nagyobbnak mutatta.

Cu egyike volt a védőknek: a harcok során szétlőtték a bal csípőjét. most meg egy hercegecske szárazdaj­ kája! Nagyon megrokkant. Erejével volt mit dicsekedni.miután Pekingben is járt .Tibet első tíz családja közé tartozott. Apa gesztenyebarna hajával. A britek 1904-ben Younghusband ezredes veze­ tésével megszállták Tibetet és rengeteg kárt okoztak.12 HARMADIK SZEM egy része. ha lerom­ bolják az épületeinket és legyilkolják az embereket. 1912-ben a dalai láma újra hazatért Lhászába. így szüleimnek jelentős befolyása volt országunk ügyeire. Nyilván azt hitték. Ó'ket összeszedték. vaskos és majdnem száznyolcvan centiméter magas. köz­ tük apámra hagyta. a legnehezebb napokban apámra és a kabinet töb- . 1909-ben .) Apa termetes férfi volt. a kínai forradalom idején a kínai csapatokat kivonták Lhászából. Gyakran hirtelen haragra gerjedt. befeketítették az arcukat. ha egy szerencsétlen gonosztevőre akadtak. A britek 1904-ben megszálltak bennünket. Távollétében a kormányzást a kabinet tagjaira. Apám a tibeti kormány egyik vezető embere volt. hogy vadabbnak látsszanak. megostromolták a várost. Akkoriban nehéz idők jártak Tibetre. A dalai láma ismét visszavonult. ezúttal Indiába. szürke szemével kivételesnek számított. előzőleg azonban szörnyű bűntetteket követtek el népünkkel szemben. így állan­ dóan lóháton járt. a barátságot úgy lehet legkönnyebben fenntartani. belőlük lettek a láma­ kolostorok rendőrszerzetesei. akiket felbátorított a brit invázió sikere. Apát nem sokat láttuk. (Később részletesebben írok majd a kormányzati formáról. Cu rendőrszerzetes volt. 1910-ben a kínaiak. melynek nem értettük az okát. Távollétének egész ideje alatt. A legtöbb tibetinek fekete haja és sötétbarna szeme van.a dalai láma visszatért Lhászába. és a dalai láma Mongóliá­ ba menekült. 1911-ben. Sokan a két métert is meghaladták. Kitömték a vállukat. akik hozzá ha­ sonlóan megbirkóztak Kham tartomány embereivel és győztesen kerültek ki a küzdelemből. és alig akadtak. ahol a férfiak általában magasak és erősek. Hosszú botjukat habozás nélkül használatba vették. Fiatalkorában fel tudott emelni egy pónit a földről. hogy nagyobb­ nak. nem tudott sokat gyalogolni. Családja úgyszintén az anyámé is .

aztán hirtelen megtorpant és lehajtotta a fejét. hogy amint az idegenek beteszik a lábukat.„megneveljen vagy betörjön". gyerekekre végképp nem maradt ideje. A tibeti nemesemberek nap mint nap. hogy meditálhassunk és legyőzzük a test korláta­ it. órákon keresztül gyakorolják a lovaglást. bebizonyosodott. várat­ lan mozdulattal felemelte a fejét. csak arra. Most. keskeny pofával. Én meg négyéves koromban alig tud­ tam megmaradni a lovon! A pónim.apa szavaival . Anya gyakran mondogatta.I. Cu személyes sértésnek vette. Ahogy tehetetlenül csúsztam előre a nyakán át a fején. mely . a vágtát pedig csak az edzésen gya­ korolják. hosszú farkú jószág volt. és minden utat gyalo­ gosan vagy lóháton kell megtenni. hogy a kommunisták megérkeztek Tibetbe. úgy. Döbbenetesen sokféle módot ismert arra. Nem vágytunk a külvilági „hala­ dásra". Lingkhor egyik felkapott negyedé­ ben. Akkor odaállt mellém és önelégülten nézett rám. mint annak előtte. A GYEREKKOR 13 bi tagjára hárult Tibet kormányzásának teljes felelőssége. bozontos sörényű. hogy nyeregből nyeregre ugranak. hogy mielőtt földet értem volna. majd nyíllal és nyílvesszővel. lovat cserélnek úgy. Egyik kedvenc trükkje az volt. Úgy tűnt. hogy rosszul lovagolok. a Hegycsúcs árnyékában. Otthonom Lhászában volt. ahol nincs kocsiforgalom. Állni tudnak a vágtató ló keskeny fanyergén. hogy szaladt egy keveset. mozgó célra lőnek előbb puskával. hogy bizonytalan lovasát ledobja. Bölcseink régóta tudták. Nakkim. egy óriásit szaltóztam. és Cu szűkkeblűén osztogatott kegyeire bíztak. hogy a bölcseknek igazuk volt. Ránk. hogy a nyugat Tibet gazdagsága után sóvárog. okos. A tibetiek sosem lovagolnak ügetésben. hogy . annak a körútnak a mentén. Időnként a mesterlovasok alakzatot alkotva száguldanak át a síkságokon. én különö­ sen dühítem. amikor még alig tudnak járni. Tibet­ ben a felsőbb osztály fiúgyermekeit már akkor lovagolni tanítják. A lovasmesterség nagyon fontos egy olyan országban. hogy apa kedve-kedélye sosem lett már olyan. a pónik kicsik és a lovasok nevetségesen néznek ki egy ügető pónilovon. Általá­ ban a poroszkálás is megteszi. és azt is. a bé­ kességnek vége. és apai szeretetet sosem kaptunk tőle. Tibetben teokrácia uralkodott.

mely a középső udvarra vezetett. mert a ház nem nézett a körútra. könnyen lezuhant a földre. Éppen e fölött a bejárat fölött volt az intéző irodája. A póznák ugyanis nagyon csúszósak voltak a rájuk kenődött jakvajtól. hogy az ember a sípcsontja épségét kockáztatta. a külsőt. 1910-ben. akik sze­ rencsétlenül jártak. Erre nem lehetett panasz. leg­ többünket elítélhetnének.és bocsátotta el . és aki megfeledkezett erről. helyettük tehát a falat döntötték le. Tudtuk. ellenőrizte a háztartás gazdaságosságát. Mikor nap­ nyugtakor megszólaltak a trombiták a kolostorokban. . Születésem idején. amelyet csak úgy lehetett használni.14 HARMADIK SZEM körbeveszi az egész várost. Ó alkalmazta .ha felfednék. Mindenkit látott. mert nálunk a földszintről lépcsősor vezetett az emeletre. mi pedig fent. Szerencsések voltunk. mert Tibetben ke­ vés börtön volt. Minthogy a korlátozás tulajdonképpen csak évente egy körmenetre vonatkozik. Valamennyi főnemes gondoskodott környéke sze­ gényeiről. így nem épít­ het magasabb épületet. . Három ilyen útgyűra van. és nagy belső udvara. a kínai megszállás alatt. sok házon a lapos tetőre könnyen szétszerelhető faszerkezetet emelnek tizenegy hónapra. Négyszög alakja volt. Kemény fagerendáit a kínai megszállók nem tudták betörni. vagy eltávozott. az idő­ től megfeketedett. és így a körmenetek alkalmával nem nézhettünk el a dalai láma feje felett. a miénk is kétszintes volt az utcai ol­ dalon. hosszú időre építették. kik vagyunk -. hogy az éjszaka sötét­ jét átvészeljék. Apa négy emeletesként építtette újjá. és az elítéltek az utcákon kóborolva élelmet kol­ dultak. a legtöbb tibeti házban létra volt. mint valamennyi ház Lhászában. Lingkhort főként zarándokok használják. Senkinek sem szabad lenézni a dalai lámára. ide.a sze­ mélyzetet. az abla­ kához járultak a Ihászai koldusok eleségért. Gyakran megláncolt elítéltek jöttek. vagy valahogy így. aki bejött a házba. Az állatok a földszinten éltek. A mi házunkat kőből. mint páriákra. Tibetben az elítélteket nem vetik meg és nem úgy tekintenek rájuk. A nehéz bejárati kapu. a parasztok­ nál fogazott pózna. a házunkat részben szétlőtték és az épület belső fala romba dőlt. így belátással bántunk azokkal.

Nálunk az a szokás. ugyanazt ették. Amikor meghalt. annál . én négy. Paldzsör. Hétéves kora előtt eltávozott. A szer­ zeteseket jól táplálták. Az órák hosszúak és változatosak voltak.LA GYEREKKOR 15 Az intézőtől jobbra lévő szobákban két szerzetes lakott. arra az esetre. A szentelt­ víztartóknak mindig ragyogni kellett. a nővérem. Jaszo hatéves volt. apának pedig példát kellett mutatnia a tör­ vények betartásában. Még ma is emlékszem. és mint egyházi herceg gondoskodott arról. hogy feldarabolják és a szokások szerint a dögevő madarakkal megetessék. hogy minél magasabb rangú egy fiú. Háromévente visszatértek a lámakolostorba. Négyéves voltam és igen gyenge lovas. amikor érte jöttek. imádkozzanak az istenek kegyéért. Tőlünk balra egy kis szentély volt. ha az istenek betérnének hozzánk és megszomjazván. de a mi helyzetünk megkívánta. A kevésbé előkelő nemeseknél csak egy szerzetes élt. A faragott oltár előtt állandóan égtek a jakvaj mécsesek. és neveltetése mások szá­ mára is példaként szolgáljon. és elmondhassák az isteneknek. ott tanultak a szolgák gyerekei is. Az intézőtől balra a jogász lakott. Jaszodhara és én az épület új szárnyában laktunk. gyerekek: a bátyám. A hét. Most én lettem az örökös. akik naponta imádkoztak. A fontosabb események előtt tanácsot kértek tőlük és meg­ kérték őket. Apa valóban szigorú ember volt. nálunk ízle­ tes az étel. A tibetiek na­ gyon törvénytisztelőek. hogy a háztar­ tást megfelelően és a törvények szerint vezetik-e. inni kívánnának. és a halál emberei elvitték. Ott feküdt üres porhüvelye. hogy nálunk kettő le­ gyen. ezért taníttatásom komolyabbra for­ dult. Mi. helyükre mások jöttek. alkalmatlan a kemény nevelésre. ez a négyszögnek az úttól messze eső oldalán épült. melynek mindkettőnket alávetettek. Gyenge fiúcska volt. hogy jobban tudjanak imádkozni. hogy fia hozzászokjon a kemény fegyelemhez. amit a család. Házunk minden szárnyában volt egy kis templom. hogy az istenek jó­ váhagyják tetteinket. ő ellenőrizte. jobbra meg egy tanterem. afféle házi „papok" voltak. szenteltvízzel telt tálat naponta többször kitisztították és újratöltötték. és vissza­ tért a Sok Templom Földjére. Paldzsör nem sokáig lakozott a testében.

hogy lelepleztek volna. hogy távol. A tibetiek szerint nem bölcs dolog világosban el­ aludni. óvato­ san áthúztam egy kötelet kemény bőrszíján. csakhogy apám nem tartozott közéjük. Az öve elszakadt. le a lóról. Egyenruhát hordtak. hogy gúnyolódhattam vele: .Szóval. A nyüzsgésben és a beszélgetésben nem vettek észre. Megjelent apám. Évekig mint rendőrszerzetes sokféle emberrel találko­ zott. A magasabb osztályokhoz tartozó fiúnak. mert a démonok esetleg megjelennek és elragadják az em- . Rájöttem. hogy démonok markában van. Valamilyen oknál fogva ez a hat lovas mindig a falnál várt. akik azt gondolták. elérem egyikőjüket. amíg fiatal. és most nem tudta elviselni. Az istállók mellett lakott. mindettől elvonultan éljen. ha kihajo­ lok a raktárablakon. én a zűrzavarban visszahúztam a kötelet és elinaltam anélkül. odalovagoltak hozzá. és miközben az egyik kísérő a felszerelését babrálta.vagy ifjúkorban legyünk hát vele könyörtelenek.16 HARMADIK SZEM zordabb nevelést kap. ha felnő. a pónikat és az igavonó állatokat. hogy a gyerekek életén könnyíteni kellene. szeressük tehát és figyeljünk rá. te sem tudsz megma­ radni a lovon. A nemesemberek között voltak már ugyan néhányan. Néuk. Amikor apa kilovagolt. minden gazdagság és kényelem megadatik. Mármint öten. Azt kiabálta. Egy nap nem volt dol­ gom. hogy megtapasztalja a nehézségeket. és te­ kintettel legyen másokra. Később nagy örömömre szolgált. Elég kemény életünk volt. Cu a földszinten lakott az egyik szobában. A hatodikat valami hátrafelé húz­ ta. Ez volt az ország hivatalos álláspontja is. de akik élve marad­ tak. hat fegyveres kísér­ te. Ebben a rendszerben a gyengék elpusztultak. Összehurkoltam a kö­ tél két végét és belülről egy kampóra akasztottam. a felszerelésük teljesen rendben legyen. apa ott tartotta húsz lovát. a huszonnégy órából tizennyolcat ébren töltöttünk. és Cu mindig körülöttük nyüzsgött. ö a következő­ képp gondolkodott: a szegény gyereknek felnőttkorában nincs re­ ménye a kényelemre. később is majdnem mindent túléltek. mert fontoskodott és beavat­ kozott a munkájukba. és a lova­ sok hozzásiettek. nagyon közel a fő­ kapuhoz. A lovászok még látni sem bírták. és ahogy apám megjelent. hogy biztos ami biztos. gyermek.

a helyiségből tanterem lett. hogy a határmezs­ gyén át megleljék a helyes utat a másvilágba. az asztal vagy egy hosszú pad előtt. amíg be nem végezte a dolgát. . A GYEREKKOR 17 bért. de mikor az új épüle­ tek elkészültek. ha a szolgákkal vagy a nálunk alacsonyabb rangúakkal. A tanterem elég nagy volt. Senki sem kivétel. a tiszteletit.és a köznyelv­ ből. A csecsemőket is felébresztik álmukból. gyerekek. méltóztatnál idejönni és meginni ezt a hozzád méltatlan tejet? Mindegy volt. Régebben ebédlőnek használták és a hozzánk látogató szerzetesek étkeztek benne. A köznyelvet akkor használtuk. a földön ültünk keresztbe tett lábbal. hogyan szólítja. ha magasabb .I.vagy velünk egyenrangúakkal beszéltünk. ezért szerzetest hívnak hozzájuk. A betegeket szintén ébren tartják. aki valamilyen titokza­ tos ügyben az udvaron kódorgott. a tiszteleti (honorifikus). még a haldoklókra is vigyáz­ nak. így hívta az egyik szolga: . hogy amíg csak lehet. az arisztokraták nyelvét pe­ dig. Az iskolában nyelveket is tanultunk: tibetit és kínait.Tisz­ teletreméltó Cic-cic. tudatuknál legyenek. összesen körülbelül hatvanan voltunk. mely úgy negyvenöt centiméter . nehogy a démon megszállja őket. A tibeti két külön nyelvből áll. Előkelő emberek lovát ez utóbbi nyelven kellett megszólítani! Zsarnoki természetű macskánkat például. a tiszteletre méltó Cic-cic sosem jött. Mi.

a fát sem pazarolhattuk. A számtan miatt sokat bosszankodtam.A jót jóval viszonozd! . Tibet­ ben a papírt házilag készítik. hogy megértésre és méltányosságra tanítsa őket. mivel ugyancsak drága volt. örültünk nekik. a puha mészkőben lévő fémes érctől kapták színüket. gyere­ kek. Tibetben metszett falapokról nyomtatnak. pi­ ros. Amint beléptünk a tanterembe.Segíts szomszédaidnak! . Háttal voltunk a tanárnak. vékony. Nagyon szerettem. Indiából hozták. kék és zöld. A Culán sokféle kréta volt. lilás árnyalatot kedvelte. Én azonban ehhez nem voltam elég okos. harminc-negyven centiméter hosszú palatáblára írtunk. hogy az ilyen példákat megoldja. ezt éles késsel könnyen lehetett vágni.) . Jaszo nővérem a lágyabb. mert a tibeti túl kemény és göcsörtös. a kész nyomtatólapot pedig fadúcnak. és elég ügyesen csináltam. zsírkőszerű anyaggal dolgoztunk helyette. Ha a fametszés* következett.Szelíd emberrel ne harcolj! . De akárhogy is volt. Én a pirosas krétákat kerestem. majd mielőtt eljöt­ tünk az iskolából. ezért a fametszést nagy dolognak tartják. * A fametszést vésésnek szokták nevezni. a „ceruzánk" pedig kemény kréta volt. Helyette nagy. végre magamra találtam. azt hiszem. mikor fi­ gyel bennünket. sárga. Ha 753 szerzetes közül mindegyik 52 csésze campát iszik naponta. újra elismételtette őket. Mi. hogy a készlet egy hétre elegendő legyen? Jaszo nővéremnek gondolkodnia se kellett. Puha. Időnként romlott jaksajtot használtunk! Tanárunk egy dologról sosem felejtkezett el. mekkora tartály szükséges. hogy gyerekekre pazarolják.18 HARMADIK SZEM magas lehetett. amelyet a tengerszint felett 3600-3700 méternyire emelkedő Culahegyen gyűjtöttünk. A következőképpen szóltak: .A Törvény keményen bánik a gazdagokkal. sosem láttuk. így túl drága ahhoz. felmondatta velünk a Törvényeket.Olvasd és értsd meg a Szent Iratokat! . (A szaklektor megjegyzése. és minden csésze öt­ nyolcad pint. Ettől állandóan szorgalmasan dolgoztunk.

(Nyáron délben például 29 fok meleg van. Ke­ zünkben egy több mint négy és fél méteres rúddal nekifutottunk. szélsőséges hőmérsékleti viszonyok közt is életben maradjunk. és nem volt mindig komor. Legtöbben a galoppozó póni nyergén állva is eltalálták. aki használtam a lábamat. nem szaladhattunk le a legkö­ zelebbi boltba. és megelégedéssel szemléltem. a rúd se­ gítségével ugrottunk egyet. hogy nem volt erő a lábukban. ami nem göbös. és azt a célt szolgálta. hogy jó fát adjon. tényleg ment az ugrás. Az élet azonban nemcsak tanulásból állt. aztán. hogy megedződjünk. Egy kis fadarab felső peremére lyukakat fúrtak. merre.Ne légy adósa senkinek! Hogy mindig szem előtt legyenek. én sosem tudtam ilyen soká a nyeregben marad­ ni. a falakra rögzítették. A jó fa ritka volt és becses.I. A lányok és a fiatalasszonyok tollaslabdáztak. a táblákat pedig körbe. akik megpróbáltak utánam ugrani. és egy hosszú kötelet rángattak. sosem lőttünk élő célpontra. ha már elértük a kellő sebességünket és lendületet. hogy vegyünk egy párat. majd a gólyalábon állva megverekedtünk egymással: aki leesett. így jutottam át a folyókon. rendszerint az intézőt. Mint buddhisták. pont a megfelelő erezettel. a Törvényeket táblákra vés­ ték. de nekem. megvártuk hát a megfelelő al­ kalmat. A GYEREKKOR 19 . de éjszakára mínusz 4-5 fokra lehűl a levegő. Aztán ék alakú fadarabokat kellett szereznünk .A Törvény jóságos a szegényekkel. bár a játék is keményen folyt. és az izmokat is erősítette. sorra a vízbe pottyantak. Télen sokszor még ennél is nagyobb a hideg. hogy a legjobb pillanatban kérhessük. Óriásnak öltöztünk. Az íjat indiai tiszafából. Ez volt a . amitől a célpont föl-le ugrált. az lett a vesztes. hogy érzékeltesse velük a könyörületességet. . hogy a többiek olyan sokat lovagoltak.láb­ tartónak. A szolgák elrejtőztek. Nagyon szerettünk gólyalábon járni. meg kellett győzni a bolt tulajdonosát. és olyat. Azt mondogattam. hogy a tibeti. mikor a társaim. azokba tollakat szúrtak. A távolugrás más dolog volt.) Az íjászat jó mulatságnak számított. az íjpuskát tibeti fából készítettük. nem kellett a lóval bajlódni. A gólyaláb otthon készült. Minden rábeszélőerőnkre szükség volt. nem tudtuk kiszámítani.

20

HARMADIK SZEM

„labda", amelyet lábbal tartottak a levegőben. A lányok olyan ma­ gasra emelték a szoknyájukat, hogy rúgni tudjanak. Csak a lábukat használhatták, ha kézzel a labdához értek, kiestek a játékból. A jobbaknak sokszor tíz percig is sikerült újra és újra felrúgni a faszerkentyűt, mielőtt elvétették volna. A legnagyobb érdeklődés Tibetben, de legalábbis Ü-ben, - ab­ ban a tartományban, ahol Lhásza is feküdt -, a sárkányeregetést övezte - nemzeti sportnak is nevezhetnénk. Csak időnként, bizo­ nyos évszakokban engedhettük meg magunknak ezt a mulatságot. Régebben úgy vélték, ha sárkányokat reptetnek a hegyekben, pata­ kokban ömlik az eső, mert az Esőistenek megharagszanak, ezért csak ősszel, a száraz évszakban lehetett sárkányt eregetni. Az év egyes időszakaiban a férfiak nem kiáltoznak a hegyekben, mert az India felől érkező, párával túltelített felhők a hangvisszaverődéstől túl gyorsan szabadulnak meg a terhüktől, s nem ott, ahol kellene. Szóval, az ősz első napján a Potala tetejéről föleresztettek egy nagy sárkányt. Perceken belül különböző méretű és formájú sárká­ nyok lepték el Lhásza egét, amelyek ugrándoztak-tekergőztek az erős szélben. Lárma verte fel a várost. Imádtam a sárkányröptetést, és adtam arra, hogy az én sárká­ nyom az elsők között emelkedjen az égbe. A sárkányt mindenki maga készítette bambuszból. Legtöbbször finom selyem fedte. Könnyen lehetett jó anyagot szerezni hozzá, hiszen a ház számára becsületbeli kötelesség volt, hogy a sárkány kiváló legyen. A do­ bozformát vad sárkányfejjel díszítettük, szárnyat és farkat illesz­ tettünk rá. Viaskodtunk egymással, megpróbáltuk lehozni ellenfeleink sár­ kányát. Abban a reményben, hogy sikerül elvágni a köteleiket és elfogni lehulló sárkányaikat, a magunk zsinegére törött üvegszi­ lánkokat ragasztottunk, és egy részét bekentük enyvvel. Időnként éjjel kilopództunk, hogy felengedjünk egy sárkányt, a testbe és a fejbe kicsi jakvaj mécsest tettünk. A szem vörösen vilá­ gított, a törzs különböző színekben játszott a mélysötét éjszakai égen. Különösképp akkor élveztük ezt a szórakozást, mikor a nagy jakkaravánokat vártuk Lhodzong-ból. Gyermeki naivitással azt hittük, hogy a távoli helyek tudatlan népe mit sem tud az ilyen „modern" találmányokról, s elhatároztuk, félholtra ijesztjük őket.

I. A GYEREKKOR

21

Egyik módszerünk az volt, hogy három különféle kagylót tettünk a sárkányba, s ezek a széltől különös sivító hangot hallat­ tak, amelyek az éjszakában rikoltó, tűzokádó sárkányokhoz hason­ lítottak. Azt reméltük, ez üdvös hatással lesz ajakhajcsárokra, akik a magasban ugrándozó sárkány láttán rémülten fekszenek tábori ágyneműjükben. Erre a gondolatra kellemes borzongás futott vé­ gig a hátunkon. Még nem is sejtettem, hogy később, sárkányrepülő koromban, milyen nagy hasznát veszem majd e gyerekkori sárkányeregetésnek. Akkoriban egyszerűen játék volt csak, bár izgalmas és időn­ ként elég veszélyes játék: óriási, elálló szárnyú sárkányt építet­ tünk, megvolt két és fél négyzetméter is. Egy szakadék mellett, ahol különösen erős volt a légáramlás, a földre fektettük, kötelét a derekunk köré hurkoltuk, aztán amilyen gyorsan csak tudtunk, vágtázni kezdtünk a pónival. A sárkány hirtelen felemelkedett, majd felszállt, egyre magasabbra az égen, amíg csak bekerült a fel­ szálló légáramba, akkor rántott egyet, és felemelkedtünk a lóról: körülbelül három méter magasan repültünk, majd lassan himbálódzva ereszkedtünk le a földre. Néhány szerencsétlen flótás majd­ nem kettészakadt, ha elfelejtette kivenni lábát a kengyelből, de én, aki rossz lovas voltam, mindig időben leestem a lóról, és a felszál­ lás nagyon jó érzéssel töltött el. Bolondultam a kalandért, és rájöt­ tem, hogy ha az emelkedés pillanatában gyorsan meghúzom a zsi­ neget, magasabbra szállok, egypár ügyes rántással pedig másod­ percekkel meghosszabbíthatom a repülés idejét. Egy alkalommal nagyon lelkesen ráncigáltam a zsinórt, a szél is segített, és egy parasztház lapos tetején landoltam, ahol a téli tü­ zelőt tárolták. A tibeti parasztok lapos tetejű házakban laknak, a tetőn van egy kis párkány. Ebben tartják a száradó jakürüléket, amit azután tüze­ lőnek használnak. A ház, amelyre pottyantam, nem kőből épült, mint a legtöbb ház Tibetben, hanem vályogtéglából. Kéménye sem volt, tetőnyílás vezette el alulról a füstöt. Esésemmel felkavartam az ürüléket, és ahogy a kötél keresztülvonszolt a tetőn, a trágya jó része a lyukon át a lakókra hullott.

22

HARMADIK SZEM Minden voltam, csak kedves vendég nem. Megjelenésemet -

én is a nyíláson keresztül értem földet - dühkitörés fogadta, és mi­ után a házigazda elporolt, apámhoz hurcolt újabb kezelésre. Aznap éjjel hason aludtam. A következő nap azután egy cseppet sem üdvös munkára fog­ tak, végig kellett járnom az istállókat és összeszedni a jakürüléket, azt elvinni a gazda házához, és felhordani a tetőre. Nehéz munka volt, még hatéves sem voltam. De rajtam kívül mindenki elégedett volt, a többi fiú jót nevetett, a gazdának kétszer annyi fűtőanyaga volt, mint korábban, és apa megmutathatta milyen szigorú és igaz­ ságos. Hát nekem mi jutott? A következő éjjelen is a hasamon fe­ küdtem, de nem a lovaglástól! Azt lehetne gondolni, hogy Tibetben a gyerekekkel túl kímélet­ lenül bántak. De hát a gyengék számára sehol sem volt hely. Lhásza a tengerszint felett 3600 méterre fekszik, a hőmérsékletin­ gadozás igen nagy. Más területek még magasabban helyezkednek el, ahol az időjárás még zordabb. A gyengék könnyen veszélybe sodorhatják a többieket. A nevelés emiatt volt szigorú, nem pedig kegyetlenségből. A hegyi lakók az újszülötteket a folyóba mártják, hogy lássák, elég erősek-e az életre. Úgy 5200 méter körüli magasságban elég gyakran láttam kisebb meneteket, amelyek a folyóhoz közeledtek, majd megálltak a parton. A nagymama megfogta a kicsit, a család - az anya, az apa, és a szűkebb rokonság - körégyűlt. A csecsemőt levetkőztették, a nagymama előrehajolt és bemártotta a hideg víz­ be, csak a feje és a szája maradt kint. A fagyos hidegben a kisbaba előbb lila lett, aztán kék, végül tiltakozásul sírni kezdett. Halottnak látszott, de a nagymama, akinek nagy gyakorlata volt, kivette a vízből, megszárítgatta és felöltöztette. Ha aztán a kicsi élve ma­ radt, azt mondták, az isteni gondviselés vette kegyeibe, ha meg­ halt, sok földi szenvedéstől menekült meg. És valóban egy ilyen zord, fagyos országban ez a legkegyesebb módszer, még mindig sokkal jobb, ha egypár újszülött meghal, mintha később gyógyít­ hatatlan beteg lenne: Tibetben nagyon gyér az orvosi ellátás. Bátyám halálával tanulmányaim szükségképpen elmélyültebbé váltak, mert hétéves koromban hozzá kellett látnom ahhoz, amit az asztrológusok ajánlottak. Tibetben mindenről a csillagjósok dönte-

LA GYEREKKOR

23

nek, ajakvásárlástól kezdve az ember életpályájáig. Közeledett az idő, éppen a hetedik születésnapom előtt, mikor anyám nagy ün­ nepséget rendezett, amelyre meghívta az előkelőségeket és más magas rangú személyeket, hogy meghallgassák, miként szól a jós­ lat. Anyám kerek arcával és fekete hajával határozottan kövérkés asszony volt. A tibeti nők egy fakeretfélét hordanak a fejükön, efe­ lett úgy szedik redőbe a hajukat, hogy a lehető legékesebb legyen. A kereteket nagy műgonddal készítik, gyakran karmazsinvörös lakkal vonják be őket, és kirakják féldrágakövekkel és j a d e - meg korállberakással díszítik őket. Az erősen beolajozott hajjal lenyű­ gözően néznek ki. Tibetben a nők vidám színekben járnak, sok a vörös, a zöld és a sárga. Legtöbben egyszínű kötényt viselnek, amelyet élénk, elütő, de az alapszínnel összhangban lévő vízszintes csíkok tarkítanak. Bal fülükben fülbevaló lóg, ennek mérete viselőjének rangjától függ, anyám az egyik legelőkelőbb családhoz tartozott, így fülbe­ valója tizenöt centinél is hosszabb volt. Úgy gondoltuk, a nőknek a férfiakkal tökéletesen egyenlő jo­ gokkal kell rendelkezniük, de a háztartás vezetésében anya to­ vábbment, vitathatatlanul ő parancsolt. Egyeduralkodó volt, aki tudja, mit akar, és azt mindig el is éri. Az ünnepséget megelőző izgatott sürgés-forgásban igazán ele­ mében volt. Szervezkedett, parancsokat osztogatott, kigondolta, hogyan lehetne túltenni a szomszédokon. Anyám jeleskedett mind­ ebben. Korábban sokat utazott apámmal, jártak Indiában, Peking­ ben és Sanghajban, így bővelkedett idegen ötletekben. Miután eldőlt, mikor lesz az ünnepség, a szerzetesek vastag, házilag készült papírra (melyet csak a legfontosabb események al­ kalmával használtak) gondosan megírták a meghívókat. Minden meghívó körülbelül 30 cm széles és 60 cm hosszú volt, apa pecsét­ jével ellátva. De minthogy anya szintén az első tíz legrangosabb család egyikéből származott, kettejük közös pecsétjével együtt az övét is rányomták a meghívókra, amelyekre így összesen három pecsét került. Végül is mindez nagyon impozáns volt. Engem ret­ tenetesen rémített a gondolat, hogy az egész hűhó csupán miattam

A nagyobb termekben lévő faragott faol- . Még egy utolsó korty a tibeti sörből. és a csapat vad kiál­ tozással elvágtatott.24 HARMADIK SZEM van. a botot a családi címer koronázta. majd az írásos üzenet alapján megtá­ madták például a védtelen házat vagy menetet. kis imazászlók díszítették. Még manapság is előfordul. a padlót felcsiszolták és felkefélték. a lovak nyerítettek. de számomra ez semmit sem jelentett és nem oldotta fel a szorongásomat. abba helyezték a meghívót. de mindig a szóbeli változatot tartották hitelesnek. egy írottat és egy szóbelit. Az írásos és szóbeli üzenet kettősségében a múlt él to­ vább. hogy a társadalmi esemény fontosabb nálam. Mivel egy időben indultak. Réges-régen útonálló banditák tartóztatták fel a hírnököket. aztán nagy csörömpöléssel mindenki letette a csup­ rot. és a hatalmas fekete szelindekek úgy ugattak. veszélyes volt járni rajta. A házban mindenütt nyüzsgés és felfordulás volt. mert a súlyos kapuk dübörögve kinyíltak. mint akik megvesztek. amellyekkel gyakran csapdába csalták a banditákat. A szolgák rekedtre kiabálták magukat. sokszor teljesen különböző üzenetet visznek. hogy az üzenetek eltérnek egy­ mástól. Szokássá lett félre­ vezető üzeneteket írni. Mindegyik hírnök villás botot tartott a kezében. akiket külön erre az alkalomra fogadtak fel. A meghívókat gyönyörű telivéreken lovasküldöncök vitték szerteszét. nem jöttem rá. A falakat le­ tisztították és újra festették. ame­ lyek színesen lobogtak a szélben. Tibetben a küldöncök két. az udvaron pokoli lárma és zűrzavar uralkodott. Az ünnepség pompája nagy tiszteletet ébreszt szüleim iránt mondták -.

és a ha­ gyományokhoz hű családok egyáltalán nem érintkeztek velük. Akkor az üveget lezárják. és a víz-méz keveréktől megtelik nektárral. Nálunk a kamrák tele voltak ilyen hússal. hogy a tiszta ruhák közül is csak a legtisztábbat vegyék fel. hogy ritka és drága csemegékkel kínálja majd a vendégeket. ott parancsot osztogattak.I. amely felbukott a sziklán. A GYEREKKOR 25 tárokat szintén letisztogatták és újra lakkozták. itt kifogásoltak valamit. ahol a legszebb virágok nyíltak. így csak olyan állat húsát eszik meg. de mind szívvel-lélekkel végezte dolgát. Még az udvaron is addig kaparták a köveket. Állandóan dolgoztat­ ták őket. A szolgák hetekkel az ünnepség előtt kilovagoltak a Hi­ malája lábához. Vannak mészárosok is Tibetben. Néhány aranyból volt. A réseket színes anyaggal töltötték ki. A vi­ rág lassan növekszik. az étel majdnem korlátlan ideig tárolható. hogy az üvegben ne maradjon semmi levegő. míg úgy ragyogtak. és heteken át minden áldott nap kiteszik a napra. néhány ezüstből. . de ha melegebbre is fordul. miközben rendszeres időkö­ zönként megfordítják. A szolgák általában nyomorultul érezték magukat. rengeteg fogást készí­ tettek. százféle színű és illatú virág nő rajtuk. de mind annyira csillogott. a gabo­ na évszázadokig is eláll. vagy amelyet véletlen megöltek. hogy azok is szépen mutassa­ nak. Mikor mindez elkészült. Azután a virágokat egyenként méz és víz keverékébe mártják. Rododendronvirágot tettetett el. Nagyon-nagyon hideg és száraz az időjárás. Abban az időben több mint ötvenen szolgáltak nálunk. hogy a virág minden részét érje a fény. mint az újak. Anyám és a főintéző fel-alá rohangáltak. A félig bimbósakat leszedik. a szárazság tartósít. Tibet természetes hűtőszekrény. azt készült felszol­ gáltatni. és igen óvatosan megmossák. A hús egy évig. ügyelve arra. a többieket a jövendő eseményre fogadták fel. A konyhában is óriási sürgölődés folyt. hogy alig lehetett megkülönböztetni. melyik melyik. A buddhisták nem ölhetnek. (Azért olyan óvatosan. mert a legkisebb karcolás tönkreteszi az egész virágot). Anyám eltökélte. de ők az „érinthetetlenek" kasztjába tartoznak. a szerencsétleneket anyám elé hívták és megparancsolták nekik. majd nagy üvegbe teszik. Tibetben a rododendronfák hatalmasak. és sok új mécsest is kiraktak.

Nem szépítve a tényeket. Apám morgott. lelki­ ismeretesebbek. a fecsegésre. Vannak.26 HARMADIK SZEM Van. a zamatos bambuszrügyet. mert mire Tibetbe ért. vajas teával. még maga a tulajdonos sem ismert volna rá. különösen azért. akik egész életük­ ben . Szeletelve szállítot­ ták Kínából. boraxot meg jakvajat tesznek hozzá íz­ lés szerint. és sót. a szakács is a végeket szerette. az árpát először aranybarnára pörkölik. A nők jók a takarításra. amíg tésztasűrűségű lesz. Valaki azt mondta. A másik különlegesség a cápauszony volt. A készítményt . egyszerűen megromlott. és a szakács csak találgathatott. hogy a „cápauszonyleves a legnagyobb ínyencség a világon". Árpából készül. végül megfűszere­ zik annak reményében. Kicsit vesznek ebből. A nők nem értenek a campa kavarásához.az első étkezéstől az utolsóig . . és persze néhány más dologra is. szintén Kínából hoz­ ták.Ne légy bolond! Díszes ünnepséget kell rendeznünk. hogy kiszáradjanak és ropogósak legyenek. Tibetben a szakácsok férfiak. én nyersen.a campát . és levest csináltak belőle. Sokféleképpen készítették. hogy én voltam a tettes. Szerintem borzalmas volt: lenyelni merő megpróbáltatás. hogy havasnak látsszanak.Tíz jakot és borjút vehettünk volna azon az összegen. majd az így kapott lisztet is megpirítják.csak campán és teán élnek. sem a pontos keverék elkészítéséhez. . se a szépségüket. Kiváltképp a frissen nyíló sárgászöld végekért ra­ jongtam. aztán beleaprítanak valamennyit abból. amibe ezek a szép kis virágok kerültek . Nagy kár. csipetnyi sóval szeret­ tem a legjobban. aki fogyasztás előtt szereti kivenni és levegőre tenni őket. A campa a tibetiek legfőbb eledele. de nem alkalmasak a campafőzésre. de ne veszítsék el se a zamatukat. hogy jó lesz. aztán megtörik. mert túl költségesnek találta ezt a csemegét. de sokak számá­ ra ettől még finomabbnak tűnt. A férfiak alaposabbak. . A főzetet addig kavarják. és ezért jobb szakácsok. sosem tudta bebizo­ nyítani.négyzet alakúra nyújtják. Kis cukrot is hintenek a szirmokra. Sok bambuszrügyet még főzés előtt megszabadítottam így a javától. de a háztartáson belül ez egyébként is rám tartozik. Anya válasza jellegzetes női válasz volt. végül egy tálba rakva felöntik forró. Kedvencemet.mondta.

Aztán az egészet föl-le mozgatták. hogy a méregtől nem jött ki hang a torkán . vagy túl régi volt.tízen lehettek. ahol a vajkészítés folyt. tönkretehették a vajat. mint amilyen Timon is volt. A félig kész vaj egy része kifröccsent. Timon. felemelte és levágta. Egyszer csak valaki megszólalt: .I.órákon át verik a tömlőket. mikor leejtették őket. A campa önmagában unalmas. a szőr lejött a belsejéről és a vajba keve- . a nyakát megtekerték. Egyszer-egyszer. Az olyan ügyetlen munkások. hogyan ütik a tömlőt a kiálló kőhöz. Ha nem figyeltek eléggé.hallatszott. Egyhangú dolog volt nézni és hallgatni amint a szolgák . Beszívott „huhhhh". mikor szótlannak láttam. felfordították. az erőlködéstől kidagadtak az erek a nyakán. de még különböző díszesebb formákat is gyúrnak belőle. befedve kb. A köpű nagy. mert azt hitte. kőcölöpök álltak ki a földből.Öregszel. a tömlő a cölöpre esett. A GYEREKKOR 27 cipót. Anyám beszaladt a zajra.nem mondhatnám. és a szétfolyó vajba esett. A tejjel telt tömlőt felemelték és ráejtették a kőre. és ernyedtebb „uhhh". kire­ pedt. Megtöltötték jak. a fülébe és a hajába. hatalmas lapátkezével megragadta nyakánál a tömlőt. mint a többiek. és püfölni kezdte szegény Timon fejét. egyre lassabban megy a munka. a szájába. Ereje megtette a magáét. hogy ne folyjon. aki az erejét fitogtatta. Akár­ milyen magas helyen. egyenesen bele az elképedt Timon arcába. Ez volt az egyetlen alkalom. hogy a szerencsétlen flótás fuldoklik. amikor felemel­ ték. de a nyaka Timon kezében. Timon dühösen felmordult. A helyiségben. Emlékszem az egyik nagydarab emberre. ez jelentette a „köpülést". ötven liternyi aranyló zsira­ dékkal. amíg csak kész nem lett a vaj. Timon megcsúszott. de nagyon tömör. mindenféle viszonyok között el lehet tengődni rajta. és megkötötték. hogy nagyon higiénikus körülmények kö­ zött. Végigcsurgott a testén. A szolgák közül néhányan a campát. mindenesetre letépte a szakadt kecskebőrdarabót. esetleg azért. Lehet. ha nem elég óvatosan bántak a tömlővel.odalett a vaj -. a szemébe. néhányan a vajat készítet­ ték . Kétszer olyan gyorsan dolgozott. a levegőben maradt. belül szőrös kecskebőr tömlő volt.vagy kecsketejjel. tápláló étel.

és imádkoztak azoknak az állatoknak a lelkéért. és jó ideig távol tartja magát. miközben egyik lámakolostorból a másikba megy. A koldulásnak is megvannak a szabályai: ha valaki ajándékot kap. nem tartják rosszabbnak. mert azt reméltük. kicsit megrázta a fejét és elfordult. jó ételt adott a kéregetőknek. Ha egyik napon lovagoltak rajtuk. hogy milyen finom ételt kaptak. A legtöbb keleti közösségben nem szé­ gyen a koldulás. a szomszédok pedig látták. jóllakatott urak azután végigjárták a házakat. mely az előző nap kilovagolt. mozdulni sem volt hajlandó. Az elégedett. Nálunk az volt a dolguk. Odamentek a kamráinkban tárolt állati tetemekhez.28 HARMADIK SZEM redett. Mikor a nyerget végre levették róla. ezáltal gondoskodtunk róla. A lámakolos­ torokban és a templomokban számos szerzetes egész életét az ál­ latokért való imádkozásnak szentelte. És az állatok tudták ezt. és elhíresztelték. mécsesekhez használták. nagyon jól megélnek a „szakmai fogások"-ból. Sok szerzetes. milyen finomat ettek. örülök. Tibetben úgy hittük. hogy hosszú utazás előtt a lovakért imádkozzanak. hogy ha véletlenül is. kitér az ajándékozó útjából. egész úton kéreget. Ha valaki azt akarta. hogy a következő földi életben magasabb létformában szülessen újjá. ha egy-két tucat szőrszál került a vajba. a következőn pihentették őket. A vajat ilyenkor fél­ retették. Ugyanez vonatkozott az igavonókra is. milyen igényes háztartást vezet. de a szőrcsomóktól mindenki idegenkedett. mintha csak azt mondaná: „na. hogy a szom­ szédok megtudják. de megöltünk egy állatot és megettük a húsát. az csendesen állt egy helyben. Tibetben a koldusok sosem szűkölködnek. A kéregetés elfogadott dolog. adósai vagyunk. Vándorló szerzetest megetetni jócselekedetnek számít. rossz. akik felolvasztották és átszűrték egy ruhán. hogy győ- . Senkit sem zavart. A házunkban tartózkodó két szerzetes szintén kivette részét a jövendő esemény előkészületeiből. hogy ne fárad­ janak ki túlzottan. de azt mondta. Nekik tették félre a rosszul sikerült ételeket is. vagy szétosztották a koldusok közt. Ha valamiért olyan mént választottak ki. Az adósságot imával egyenlítettük ki. A lovak sosem dolgoztak két napot egymás után. amelyekben a kamrabeli testek lakoztak. mint mondjuk a jótékonysági célú gyűjtést más országokban.

Megvárták. Kicsi volt és fekete. hogy a macskanépesség száma ne fogyatkozzon. akárcsak az embereknek. . A második macska a konyhában lakozott. és remek étvágya ellenére úgy nézett ki. és egy kicsit együgyű. és ne legyen belőlük macskaeledel. míg megrakták őket. és zihálva átadták a szóbeli üzenetet. A mi szolgáink is részt vettek a játékban. lengetve a villás botokat. hogy egerek maradhassanak egyáltalán. akik hasznos célt szolgálnak. jogaik vannak. majd idő előtt szült. velünk lakott. Három macskánk volt. amilyen gyorsan ideért! Semmi kétség. Ezután térdre borultak. Ha éppen nem volt elfoglalva a kicsinyek szoptatásával. majd a földre roskadtak páratlan színpadiassággal érzé­ keltetve. A tibeti állatok nem dédelgetett kedvencek.I. Az egereknek nagyon óvatosan kellett közle­ kedniük. Legyünk tapintatosak és borítsunk fátylat a fájdalmas jelenetre. Egyikük az istállókban lakott. nem így volt. Nagyszerű ember! . A meghívókra gyorsan megérkezett a válasz. élőlények. és szigorú fegyelmet tartott az egerek között. Az intéző lejött a szobájából. A GYEREKKOR 29 zött az igazság". Láttam. valójában minden teremtménynek van lelke. és a kölykök közül csak a mi konyhai macskánk maradt életben. a csodával határos. Anyja 1904-ben megijedt a Younghusband-expedíció fegyvereitől. ezek állandóan szolgálatban voltak. hogy a Rámpa ház meg­ kapja az üzenetet. Az anyai köte­ lességtudás példájaként mindent megtett. hogy megtisztelje a főurak küldönceit.Egyszer közbeszóltam és teljesen megszégyenültem. A hírnökök lekapták az írást a botról. Vágtatva jöttek a lovasok. A szamarak még rosszabbak voltak. hogy a végső vágta előtt pihent egy kicsit. és mindegyik egyre magasabb létformában születik újjá.Szegény ember. és akiknek. aztán lefeküdtek és megpróbáltak rágurulni a rakományra. Értelemszerűen Younghusband-nek hívtuk. majd kiugrott a szíve a sietségtől. de nem is rabszolgák. minden erejüket beleadták abba. . Öregecske volt. mint egy négylábon járó csontváz. . A buddhista hit szerint minden állatnak. ami ezután következett.Nem. anyát követte szobáról szobára. A harmadik macska nagyon tekintélyes matróna volt. Egymás szavába vágva a küldöncök köré gyűltek.

Ennek a napnak kellett kijelölnie szá­ momra az ösvényt.30 HARMADIK SZEM Végül elérkezett a nagy nap. az igen. legyek sárkányrepülő. Én kedden születtem. mert favázra feszített jakbőr csónakot használnak. és csodálatos. De várjunk csak! Tényleg így volt? A hajósok alacsonyabb kasztba tartoznak. mert az ember szabad. . Az a nap. ezért első nevem a Kedd lett. és nekem nincs választásom. Kedd Lobszang Rámpa? Szavamra. ragyogó szemű. akik visszahoznának. végül is egy Rámpa vagyok. annak meg követni kell a hagyományokat. A sorsomról döntenek. kap egy „szerzetesnevet" is. vártam. De ha egy fiú kolostorba vonul. a második Lobszang. apa hamar utánam küldené az embereit. Tibetben a gyerekeknek két nevet adnak. Az jobb. amelyen egész életemben járok majd. sokkal jobb. Különben is. (Nem.Vajon ez vár rám? Csak órák múltán tudhatom meg. a szüleim neveztek el így. Kelj fel! Félrelöktem a takarómat és felkeltem. aki a negyven mérföldnyire lévő Cangpo folyón rin­ gatózik és himbálódzik. . Hajós? Alacsonyabb kaszt? Nem! Hivatásos sárkányrepülő leszek. az elsőt a születés­ napja után.) Talán az asztrológusok azt mondják. mint a madár. amelytől annyira rettegtem. már nem ugorhatok ki az ab­ lakon.Micsoda? Még nem vagy fent. óri­ ásfejű sárkányokat készítek. hétalvó vagy. Mi mást tehettem. Az asztrológusok ma hallatják hang­ jukat! Talán kicsit későre hagytam. amikor az egyik szolga berontott a szobámba. Hétéves koromban hajós akar­ tam lenni. Még csak az első napsugarak kukucskáltak a távoli hegyek mögül. és rengeteg a tennivaló. Sárkányrepülő leszek. hogy megszökjek. . mint lefelé sodródni az áradó folyón. Négy óra van.

akár a forgószél. . máskülönben tiszteletreméltó anyád megnyúz. elvonulva a felfordulástól. hogy a Dzsokangba. hogy a gyüleke­ zőhelyre szólítson. én ugyancsak vona31 .Maradj nyugton. anya. Szóval. letéped a fejemet. bárcsak vele lehetnék.De Julgye.megszólalt egy gong. és úgy ragyo­ gott. . mint egy kővé fagyott jak. . nem tudok ilyen aprósággal törődni.Jaj. Apám. mindenütt jelen volt. jelenést látok. az utolsó simítások. Julgye! Ha nem hagyod abba.Tibetben rugalmasak az időpontok . aki a varkocsomnál fogva húzott felfelé. Azt kívántam. Jaszo. ott ültem a földön egy makacs férfi szolgával. mint egy remete. Még az utolsó parancsok. lecsavarod fejem. Néha már azt hittem. mint egy negyvenéves. Kedd Lobszang! A varkocsodnak egyenes­ nek és fényesnek kell lenni. Végül ez a szerencsétlen akármi a fejemen olyan merev lett. bezárkózott a szobájába. mint holdfény a tavon. meg velem együtt még öten.Második fejezet A GYEREKKOR VÉGE .Oh. Anyám. olyan ko­ pasz leszek. Valamennyien megnyergeltük a pónilovakat: apa. ne légy olyan durva. több anyám van. sietek. Anyám úgy rendezte. a Ihászai „székes­ egyházba" menjünk: a soron következő eseményeknek nyilvánva­ lóan vallásos hangulatot kellett adnunk. Tíz óra körül . és mindenütt izgatott hangok! A nálam két év­ vel idősebb Jaszo úgy nyüzsgött.

élt a hatalommal és az uralko­ dás eszközeivel. . s hogy a papi tudomány ne menjen feledésbe.mindenki szerette vagy mé­ lyen tisztelte. megfeketedett gerendák tartották a tetőt. Egyeduralkodó volt. . hogy milyen kormányzati formák (igen. Megfordultunk a Lingkhor úton. ahogy a hagyomány megkívánta. amelyeket a kegyükért esdeklő jámbor hívők hordtak oda. Csak néhány kiváltságos látogathatott ide.hogy látni lehessen. Idő marta. Ha a beadvány vagy a kérés tisztességes volt. hogy a kérést teljesítsék és az igazságtalanságot orvosolják. tudta előre. saját érdekében sohasem. Az állam és az egyház. apa közéjük tartozott. A falak mentén isteneink aranyszobrai álltak. bárki folyamodhatott hozzá.a zarándokok csalogatására . elhaladtunk a 120 méter magas és 360 méter hosszú épülethegy. nagy lyukú -.kis házak. füstölők nehéz szaga ke­ ringett a levegőben. a Potala alatt. aztán a Kjicsu síkság mentén lovagolva magunk mögött hagytuk Sö falvát. és imamalmok százait pörgetve szakadatlanul ismételték a mantrát: „Om mani padme hum!". a Legfelső Fellebbezési Bíróság feje a dalai láma volt. Joggal mondhatom. Érdekes lehet. A tömör arany gyertyatartókban 1300 éve nem aludtak ki a gyer­ tyák. Körbejártuk mi is a belső kört. Az imádkozást befejezve. gongok hangja szólt. és akár könnyű nyári felhő a hegy gerince körül. néhányan sajátos tanításban részesültünk. A zarándokok áhítatosan vonultak a „belső körön". Kis. akikben a sóvárgás netán legyőzné az áhítatot. felmentünk a templom lapos tetejére. sötét mélyedésekből csengettyűk. a láma gondoskodott arról. A templom kö­ rül . Erős. üzletek és bódék so­ rakoztak. A székesegyház 1300 éve fogadta ezen a helyen a hívő­ ket. többes szám!) léteztek Tibetben. de kizárólag az ország érdekében használta mind­ ezt. és fél óra múltán ott álltunk a Dzsokang előtt.talán kivétel nélkül . A legis­ mertebb istenek szobrát majdnem ellepték a drágakövek és gyé­ mántok. az országban .32 HARMADIK SZEM kodtam. a kommunisták megszállják majd Tibetet és a szabad­ ságnak bealkonyul. fémlemezek védték őket azoktól. kagylók recsegése hallatszott. Bár sok-sok évvel később történt. akiknek léptei többcentis csatomaszerű mélyedéseket vájtak a kövezeten.

H. meg­ közelítően 400 főre növekedett. Két magasrangú tisztviselő. ezért említettem a „kormányokat". ha a tartományok vezetői is jelen voltak. Ezután jött a minisztertanács. amely szintén négy tagból állt. A GYEREKKOR VÉGE 33 A dalai láma után két tanács következett. Ezzel kapcsolato­ san sok nyugati furcsamód azt gondolja. Ahogy múltak az évek. Keletre a bujazöld. körbefonták a völgyet.és apácakolosto­ rokért feleltek. Víz szikrázott a fákon keresztül. Ha a királyt leütik. Öt tartomány volt: Ü-Csang . A mi „királyunk" a dalai láma volt. A tibeti háborúk sakkjátszmához hasonlíthatók. fák­ kal tarkított Ihászai síkság nyújtózkodott. Akik gyávasággal vádolják. Nem futamodott meg. az északi Csang. ahogy gyakran nevezték és Sigace úgyszintén -. a keleti Kham és a déli Lhodzong. és felelősek voltak az egyház és az állam integrálásáért. Nélküle nem lett volna miért harcolni: biztonságos helyre KELLETT mennie. Északra és délre hegy­ óriások emelkedtek. a Ihászai folyók csörgedező vize. hogy az Ékességes gyá­ ván „megfutamodott". A nemzetgyűlés. miről beszélnek. Csak válságos helyzetekben találkoz­ tak. és egyre inkább a tanácsok meg a nem­ zetgyűlés közreműködése nélkül kormányozta az országot. a dalai láma egyre na­ gyobb hatalomra tett szert. három világi és egy egyházi személyből. hogy az or­ szágot összetartsa. Országügyekkel foglal­ koztak. mert valójában azok voltak.itt található Lhásza. és a dalai láma Mongóliába menekült. és a véleményeket a dalai láma elé terjesztette. akiket miniszterelnököknek is ne­ vezhetnénk. amikor az angolok megszállták Lhászát. nem létezik rajta kívül másik világ. akik Őszentsége után a láma. de ezekben az idősza­ kokban igen jelentékeny szerep hárult rá. láma státuszú tagja volt. úgy tűnt. Az első. Minden egyházi ügy eléjük került. nem tudják. vagyis az egyházi tanácsnak négy. a játszma elve­ szett. „összekötő tiszt"-ként működött a két tanács között. ame­ lyet sosem kormányoztak jobban. A nemzetgyűlés ritkán ült össze. a nyugati Gartok. A templomból csodálatos kilátás nyílt. Az alacsonyabb szinteken sok-sok lámako- . a legtekintélyesebb Ihászai családok és lámakolostorok képviselői. mint például 1904-ben. a főváros. A nemzetgyűlést kö­ rülbelül ötven férfi alkotta.

néhányan sárga. ők „egyszerű" szerzetesek. Sivítás. azt remélve. kissé keletre apácakolostor könyökölt a halotti tetemek szertartásmestereinek a telkeibe. a meredek lejtőkön kis remetelakok gub­ basztottak. Közelebb. utóbbit a Gyógyítás Templomaként ismerték. Az 1200 éves Nészár kolostor szerze­ tesei rendesek. A foltok a ruházat részei. zsoltárokat énekeltek. Aztán felhangzott a dobok dörgése-morajlása és a trombiták ara­ nyos hangja.a megmentő becsületére válik. Külföldiek. A két hegy közt a hideg reggeli fényben a nyugati kapu csillogott. A növendékek fehérben. ahol majdnem min­ dent meg lehetett kapni. Mellettünk. a Potala és a Csakpori de­ rengett. akik láttak már tibeti szerzeteseket. de mindig megújuló látványt. Nyugatra a két testvérhegy. Az életmen­ tés nagy erény .az övéket is foltok tarkították. ajándékokat hoztak. magában a városban megbújva a székes­ egyház északi falánál a tanácskozóterem látszott. és foltjaik világosabb árnyalatúak! . Különböző ügyekkel foglalkozó szerzetesek nyüzsögtek min­ denfelé.Buddha köpenyének foltjait idézve . vagy akik meggyszínű ornátust viseltek. a rendőrszerzetesek sötét barnásvörösben sürgölődtek.34 HARMADIK SZEM lostor volt. rikoltozás. a Potalából jöttek.legyen állatról vagy emberrel szó . hogy is­ teni áldásban részesülnek. a hóborította. az idősebbek mély basszusa meg a növendékek szopránja. szerzetesek hangja szállt felénk. néha megjegyzést tesznek a „foltozott külső­ re". vagy láttak képeket róluk. zarán­ dokok mormolása a buddhizmus egyik legszentebb kegyhelyén. Az ég mélybíbor színű volt. ezeket mészárosoktól mentették meg és ritka pénzért vették. körötte a kereskedők bódéi és a piac. Azok.az érzelmek delejes szálai mintha csak behálóztak volna. még közelebb a kincstár. Legtöbben a vö­ rös köpenyesek voltak. Magasabbra. Amint ott álltunk és néztük a régi. mások vörös csuhában. Mindannyian vagy legalábbis majd­ nem mindannyian hasonlítottak egymásra: lehetett akármilyen új a ruhájuk . Messzi földről érkeztek. Felettünk habkönnyű felhők úsz­ tak az égen. távoli hegyek tiszta fehérje még jobban kiemelte szépségét. tompa dobbanások . akiken sok arany fénylett. A székesegyház kertjében szüntelen morajlás hallatszott. Néhányan állatokat vezettek.

Ahogy átnéztünk a Dzsokang tetején. Otthon anyám még tartott egy utolsó ellenőrzést. a vendégek tele­ eszik magukat és elégedettek. hogy a szokásos vörös köpeny felett egy aranyat is viseljenek. gongokkal és dobokkal megrakva. hogy megfelelő hangulatba kerüljenek. de a szegényháziak gyomra üres marad. Tudtuk jól. A GYEREKKOR VÉGE 35 A szerzetesek a rend vörös köpenyét hordják. mintha egy művész fehér ecsetjével megérintette volna a menny kárpitját. Anyám megtörte a varázst: . A sötét barnásvöröst téglavörösre. Trombitákkal. . selyemsálakat hoztak. Akkor tekin­ tetünket a lobogó imazászlókra és a templom gyönyörű kupoláira emeltük. Később már nem lesz időnk az evésre. aztán ettünk valamit. fülsiketítő bőgésével telt: hangoltak a zenészek. de ami anyám számára a „nagy nap" volt.hivatalnok-szerzetes a vörös köntös felett ujjatlan aranykabátkában jár. A csodálatos. de a főtisztviselők közül alig valakit. hogy erőt gyűjtsünk a soron következő eseményekre. . Sietnünk kell. A személyes kíséretében lévő szerzetesek vagy magasrangú lámák számára megengedett. ne po­ csékoljuk az időt. Reszketek. mint ez is volt. Nya­ kuk körül cintányérok lógtak. és a látogatók üdvözlésére mindkét oldalon szolgák sorakoztak.II. amint a kopjazászlókat lengető felfegyverzett lo­ vasok személyében megérkeztek az első vendégek. olyan alkalmakkor. klarinétokkal. és a dalai láma hivatalos színe. Tibetben ezzel köszöntik a látoga- . óriási zsivaly támadt. ha arra gondolok. zörögve-csörömpölve megérkeztek a muzsikusszerzetesek. Az udvarban. Az arany szent szín Tibetben. ezért mindig tiszta. még ez is „vörös"-nek számít.min­ dig ragyogó. hogy a gyapjút hogyan festik. A kapukat szélesre tárták. Beszélgettek és sört kértek. Az intéző mellett két helyet­ tese állt. bíborszínű égen lehelletfinom bárányfel­ hők fodrozódtak. A következő fél óra a trombiták szörnyű harsogásával. amit magamban „a legnagyobb megpróbáltatásnak" neveztem.Türelmes pónilovainkkal végig­ csörtettünk a Lingkhor úton. a Potalában alkalmazott . Némely. A kertbe vezették őket. amelynek renge­ teg árnyalata van aszerint.Nos. sok ilyen aranykabátos figurát láttunk. mit csinálnak ép­ pen a szolgák. minden lépéssel közelebb ahhoz.

A tibetiek szilárdan hisznek abban. és a másik csuklójára helyezi a khatát. aztán odaadja egy szolgának. Az adományozó kicsit meghajol. Jöttek a szomszédos uradalmakról. és az is. így a dalai láma ezzel a gesztussal legbarátságosabb szándékát fejezi ki a másik iránt. A dalai láma. mely csak a mi házunkhoz vezetett. rengeteg vendég érkezett. A hölgyek. átvette a sálakat. Az ajándé­ kokat mindig a megfelelő khatával együtt adják át. hogy az ember egész élettörténete a tenyerére van írva. aki az ajándékot kapja. Az szintén meghajol. Intézőnk. ez utóbbi pedig az adományozó nyakára teszi a sajátját. A dalai láma csak elsőrangú sálakat ad és kap. máskülönben sértést követnek el. A kormányban az egyébként szokásos fehér kendők helyett sárgát használtak. megfordítja.36 HARMADIK SZEM tókat vagy egymást. ugyanígy a szerencsekívánatokat tartalmazó leveleket is. amellyel a köszöntést viszonozhatta és a vendég rangjától füg­ gően csuklójára vagy nyakára tehette. Lhásza váro­ sából. Meghajolt az újonnan érkezők előtt. mintha az ember megemelné a kalapját) és a megajándékozott lábára rakja a sálat. bőrből készült maszkkal fedték az arcu­ kat. akiknek hosszú utat kel­ lett lóháton megtenniük. Nyolcféle sálkendőt használnak . le­ térdel és kiölti a nyelvét (Tibetben ez olyan. tovább­ adta bal oldali segédjének. miközben a jobb oldalitól megkapta azt. hogy megóvják a portól és a széltől. Még na­ gyobb megtiszteltetésnek számított. Ha az ajándékozó alacsonyabb rangú. Az álarcra gyakran ráfes- . a nyakra helyezett sálra hármascsomót kötött vörös selyemszállal. ha ezenközben a tenyerét is felmutatta. Az intézőnek és embereinek egyre több dolga akadt. Az ajándékozás módszere a kö­ vetkező: ha egyenrangúakról van szó. jobb és bal oldalán egy-egy emberével a bejáratnál állt. aztán a Potala árnyékában ráfordultak arra az útra.a nevük „khata" -. hogy mindig a megfelelő minőségűt adják ajándékba. ügyelni kell arra. ha igen nagy tiszteletben akart részesíteni valakit. az adományozó. Éle­ tem későbbi szakaszában kétszer ért ilyen megtiszteltetés. Lovaikkal végigdobogtak a Lingkhor úton. leveszi a csuklójáról. jól hátrahúzódnak és kinyújtják a karjukat. és távolabbi helyekről. Minden khata többször ke­ rült elő.

Minél öregebb volt a hölgy. A lányok anyám ruháiban jártak föl s alá. a nők egy másik cso­ portja is megjelent: a csüng lányok. Úgy tűnt. mennyibe került ez-meg az. csak akkor összerakunk néhányat. Tibetben nincsenek székek. A házban nagy volt a nyüzsgés. Az újonnan érkezőket vajas teával kínálták. hogy tömérdek ruhaneműjük és drága ékszereik legyenek. legalább ötször-hatszor átöltöztek. Itt üdítőket szol­ gáltak fel. A raktárakból egyre több és több ülőpárna került elő. Hogy a dolog még bonyolultabb legyen. annál szebbnek és fiatalabbnak mutatta a maszkbeli képmás. ezen a napon tényleg útban vol­ tak. Céljához érkezve. de mivel a bemutató sok öltözéssel és átöltözéssel járt volna. Rö­ viden. közben a nap folyamán többször. Jaszo nővé­ rem új ruhában parádézott. A GYEREKKOR VÉGE 37 tették viselőjük legjellegzetesebb vonásait. vagy hogy mennyit ér. a házat elárasztották a különböző magasságú. a tibetiek általában sokkal kényelmesebbnek tartják a párnát. hogy megkérdezzék az éppen arra haladó szolgától. vizsgálgatták a bútorokat és az értéküket találgat­ ták. Szerintem borzalmasan nézett ki. a párnák négyzet alakúak: körülbelül 75 cm-esek. . majd kimentek. Mindig elbűvöltek ezek a festett arcok. Az előkelő hölgyektől Tibetben elvárták. Néhányukat anyám tartotta szóval. mint a széket meg a magas ágyat. mint a nők bárhol a világon. „csüng" lányt. széles­ ségű és korú nők. majd bevezették egy nagy terembe. felfogadtak manökennek néhány ún. Alvásra ugyanezeket a párnákat hasz­ náljuk. negyven hölgy jött a kíséreté­ vel. a haja a legújabb divat szerint fésülve.II. aztán leültek és meg­ ittak jó néhány csésze vajas teát. Annyi pedig bizonyos. a hölgy levette álarcát és köpenyét. Ezeket fel kellett vonultatni. párnákon ülünk törökülésben. és tulajdon­ képpen segítettek anyának a háziasszonyi teendőkben. de hát én mindig elfogult voltam a nőkkel. így vagy úgy. úgy viselkedtek. vas­ tagságuk úgy 22 centiméter. melyet ebédlővé alakítottak. a többiek körbe-körbe sé­ táltak a házon. A legváratlanabb helyekről bukkantak elő. Elvegyültek a vendégek között. A legelőkelőbb családokból kb. az ünnepség valódi kezdetéig ezekből lehetett választa­ ni. hogy új ruhát és ékszert vegyenek föl. és egy percet sem haboztak.

A kertben jó néhány hölgy kíséretében feltűnt anyám. Pár kisebb fiú is nézte a mutatványt. semmi bajuk sem esett. Rögtön utána valami eldugott helyre ro­ hantak. ó' meg szaltózott és macska módra talpra esett. egy társuk felmá­ szott rá és a tetején fejenállást csinált. I . Kijöttek. lábán pedig vér­ vörös talpú. négy és fél méteres póznát. hozattak egy akrobatacsoportot. hogy utánozzák. Találtak egy két-három méteres rudat. vörös szegéllyel díszített hosszú szárú hófehér nemez­ csizmát. a zenészek már jól felöntöttek a garatra a sok-sok tibeti sörtől. Anya különös gonddal öltözött erre az alkalomra. hogy megnézzék a műsort és meghallgassák a zenét. Ez utóbbi nem volt nehéz. Majdnem bo­ káig érő vörösesbarna jakgyapjú szoknyát viselt. a legmerészebb felmászott és megpróbált fejre állni.38 HARMADIK SZEM A férfiakat jobban érdekelte a kerti szórakozás. és így néhány tojás nagyságú púptól elte­ kintve. Ekkor kirántották alóla az egészet. Szörnyű zuhanással egyenesen a többiekre esett. fel­ tartották. Hárman feltartottak egy kb. Hogy csipetnyi mulatsággal fűszerezzék. De valamennyi­ üknek kemény feje volt.

A fülbevaló majdnem a derekáig ért. A haj úgy tekeredett rá. A fakeret vörös lakkozott fából készült. ékszert és díszeket vásárol a feleségének. s a színeket úgy válogatta össze.Hallotta. azon három amulett. hogy a fiatal láma. ezeket min­ dig magán viselte. hogy egymással összhangban legyenek és ugyanakkor különféle egyházi ruhadarabokat jelenítsenek meg. s mindez csupán csak bemele- . Olyan nehéz volt. Az előző napokban anyám haját száznyolc varkocsba fonatta. Sok ék­ szer volt rajta. ha magasabb státusba kerül. A jobb vállán átvetett széles selyembrokát övet dereka bal ol­ dalán vastag karika fogta össze. De mindenki a nap legfontosabb eseményére várt. hogy tudja a fejét balra fordítani. Szűzanya módra elválasztott haja egy fakeret fejdíszen nyugodott.. hogy füle köré tekert vörös szállal kellett megerősíteni. hogy a „jódos kötszer" színéhez hasonlí­ tott. (A száznyolc Tibetben szent szám. hogy a férj. mindegyik korbácsszíj vastagságú volt.? És így tovább...II. a harma­ dikat pedig . Akkor kapta őket. mikor már az orvoslást tanultam. Megbűvölve figyeltem. látni akartam. Bíboros selyemblúzt vett alá. Egyik fülén hosszú korallánc függött. A hölgyek különösen buzgón csevegtek.a dalai láma adta neki.Igen kedvesem. kicsit olyan mint apa egyházi ruhája. ez válltól a derékcsomóig vérvö­ rös volt. jádéval és kör alakú aranylapokkal volt kirakva. Doringék finom. aki Rakása asszonynál lakott. onnan a szoknya alsó széléig a halvány citromsárgából fo­ kozatosan mély. mikor hozzáment apámhoz. A GYEREKKOR VÉGE 39 Bolerószení kabátkája vörösessárga színű volt. amelyet úgy viselt a feje tete­ jén. Az a szokás. A vendégek sétálgattak. A nyakában aranylánc lógott. ahogyan a lugasokra kúszó futórózsa. fényezett kövecs­ kékből új szintet építettek a házukra. a másikat apa családjától kapta. mert a tibeti asszonyok a mindenkori társadalmi helyzetüknek megfelelően ékszerezik magukat. máskülönben el­ szakadt volna. csodálták a kerteket..ritka megtiszteltetés . . Az egyiket a családjától. vagy csoportok­ ban társasági ügyekről beszélgettek. Később. gyé­ mántokkal. akiknek elég hajuk volt ennyi copf­ hoz. sáfránysárga árnyalatba ment át. úgy jellemeztem volna. és azokat az asszonyokat. . nagyon szerencsésnek tartották). mint egy kalapot.

csattogtatták a cintányérokat és verték a dobokat. A fo­ gadott mulattatók elfáradtak. ma­ gasabb fákról . ha valaki a vendégek közül megállt. melyen egész életemben járnom kell. mit kell tanulnom. Ad­ dig etették és etették őket. és kijelölik azt az ösvényt. borókafenyőkről és ciprusokról . hogy pihenjenek és még több sört igyanak. A nagyobb koronájú. Hangjukra száz meg száz vajmécses fénye gyúlt: csüngtek a faága- . Esteledett. és aggódó hangon sopánkodott. ame­ lyekben drága. A zaj és a lárma elriasztotta szokott helyükről a madarakat. beesteledett. arany tömjéntartókból illatos füstoszlopok szálltak a magasba. mint egy rendetlen állatkert. Ahogy még jobban besötétedett. Mellettük öregasszonyok kereplő imamalmokat pör­ gettek. amelyeket fino­ man lengetett a lágy esti szellő.40 HARMADIK SZEM gítés volt: az asztrológus papok hamarosan megjövendölik sorso­ mat. amíg nem tudtak már többet enni. minden fordulattal imádságok ezreit küldték az ég felé. milyen pályára kerülök. mély csaholásuk elcsendesítve. De nemcsak a madara­ kat. A zenészek még pompás formában voltak.füzérekben lógtak az imazászlók. Még a hatalmas fe­ kete szelindekek is hallgattak. messzi földről hozott növények és cserjék pom­ páztak. a fűzekről. elteltek a frissítőkkel. A lámakolostorokból trombiták hirdették. vidám fesztelenséggel fújták a trombitát. kisfiúk cikáztak a gondozott fák közt. A megnyúló árnyak gyorsabban kúsztak a földön. és megérintett egy rügyet. Most szerinte mindez úgy nézett ki. a macskák hanyatt-homlok biztonságos helyre menekültek.és törpe al­ mafák különös veszélynek voltak kitéve.és nyírfákról. a falkerítéssel körülvett ker­ tekben. Tőlük függött. kezükben égő vajmécseseket és füstölőket himbáltak és időnként csintalanul bohóckodva fölugrottak az alacsonyabb ágakra. A föld felől. hogy eltelt egy újabb nap. A barack-. aztán ahogy telt-múlt az idő. A nap leszállt a Himalája távoli csúcsai mögött. a vendégek egyre lassabban mozogtak. azok is elfogytak.a nyár. az egész országban híre ment. egyenként kiszökdöstek a konyhák­ ba. de az elcsigázott szolgák egyre újab­ bakat hoztak. mint apró manók. Kezeit tördelve fel-alá jár­ kált. Ahogy az első zajos vendégek megérkeztek. Az ételhalmok kisebbek lettek. Apám mindvégig rettegésben volt! Teraszos kertjeinek. körte.

. A két nécsung-i öreg a legtapasztaltabb asztrológus volt az egész országban. Fejükön magas papi süveg. amit jövendöltek. Egy későbbi fejezetben lesz még szó az asztrológiáról. hogy neki jósoljanak. dre. Elöl négy szolga ment. A hétéves kisfiúnak a kitartás kemény próbája után be kell lépnie egy lámakolostorba. A menet lassan elérte a díszemelvényt. megmondta előre. A terefere abbamaradt. milyen öregek. Most egy hétéves fiúcska számára teszik majd ezt. fölléptek rá. Időről időre beigazolódott. Két másik előrelépett. aztán tíz percet pihent. kínai brokátból készült sárga palástjuk még jobban kihang­ súlyozta. Hosszan be­ széltek harmadfényről. Egymás mellett álltak. Mindenki megfordult. vagy lebegtek a dísztó áttet­ sző vizén. óriási fáklyákat vittek. fennakadtak a ví­ zililiomok levelein. ekliptikáról. másfél-negyedfényről és en­ nek vagy annak az ellentétes hatásáról. hogy meghallja a főasztrológus éles. benne baldachinos emelvény négy tibeti üléssel. sípoló hang­ ját. Amint az emelvényhez értek. melyeket a szolgák hordtak ki a kertbe.Hále! Hále! (Rendkívüli! Rendkívüli!) . mint két elefántcsont faragvány. . mindenki fe­ szülten figyelt. aztán továbbsodródtak a szigetnél menedéket kereső hattyúk felé.kiáltot­ ta elbűvölten a közönség.Lha. és leültek a párnákra. Még vagy egy órán át egyfolytában be­ szélt. A mögöttük lépdelő négy trombitás ezüst hangszerén fanfart fújt. fel­ vázolta a jövőt. Aztán még egy órán át folytatta. ráncos nya­ kuk majd megroggyant a nagy súly alatt. mi csonangcsig . A kertben felállítottak egy nagy. himbálództak a házak ereszein. Megtörtént. egyik oldalán teljesen nyitott sátrat. Az emberek körbegyűltek. Két láma az asztrológusok feljegyzéseit és a táblázatokat vitte. hogy lássa a közeledő menetet. kire milyen jövő vár.mondta. nagyon öreg ember zárta. Pa­ zar.II. és felsegítette a látnokokat az emelvény lép­ csőire. Ó'ket apám és anyám kö­ vette. (Az istenek az ördögök és az emberek mind ugyanúgy viselkednek).. Az előző héten a dalai lámához hívták őket. az Állami Jósda lámakolostorából érkeztek. így megmondható előre. A GYEREKKOR VÉGE 41 kon.. ott majd . A menetet két öreg. majd mint csónak a homokzátonyon. Felhangzott egy mély gongütés.

Nagy nehézségeket kell elszen­ vednie. A tömeg lassan szétoszlott. A többiek elutaztak a kíséretükkel együtt. a társaság kiözönlött rajta. nálunk töl­ tötték az éjszakát. elhagyja a hazáját. míg teljesen elhalt és mindenre rátelepedett az éjszaka csendje.42 HARMADIK SZEM sebészorvos szerzetesnek tanul. . Patkókopogás.az udvaron folyt a gyülekező. és idegenek között fog élni. aztán reggel indultak útnak. Akik messziről jöttek. egyre halkab­ ban hallatszott a lovasok beszélgetése. Fáklyákat vittek magukkal. hangos kiáltozás . Ahogy távolodtak. halkult a lódobogás. hogy megvilá­ gítsák az utat. Elveszít mindent és újra kell kezdenie mindent. de legvégül boldogul. A hatalmas kapu még egyszer kitárult.

rugdaltam a köveket és mindent.morogtam magamban . a szolgák kimerültek és ingerlékenyek voltak. üveget akar hozatni Indiából. a mé­ csesek még pislákoltak. Akárhányszor elszunyókáltam. de egy ideig mégsem tudtam elaludni. Senki sem törő­ dött velem. Lassan elültek a zajok. . volt. Azt mondta: . a vendégek fáradtak és vidámak. hogy még utoljára néhány szót válthas­ son mindenkivel.A lovakban több az érzés. nekem nem jutott hely. Az istállókban meleg volt. . anya cso­ portról csoportra repdesett. amelyik állva. a többiek az ol­ dalukon fekve. Az utolsó mulatózok erőt gyűjtöt­ tek az éjszakára. Ott továbbra is nyüzsgés volt. gyerünk.inkább velük alszom. útban vagy! Fel­ keltem. aztán szép sorjában mindegyik ellobbant. de ez sem hozott megnyugvást. Én is elaludtam. ami az utamba került. Másnap reggel durva rúgás és egy türelmetlen hang ébresztett. 43 . A vendégek szedelődzködtek. vagy felébresztett egy hirtelen hangorkán a házból. Nyugtalanul járkáltam. Kedd Lobszang. Minden szobát elfoglaltak.Na. Apa a ház és a kert felújításáról beszélgetett egy régi barátjával. Egyik könyökömre támaszkodva kinéztem. Már csak a hold világított. hogy valami ennivalót keressek. bementem a házba. a lovakat elő kell állítani. dolgom van. oldalba bökött egy ló.Harmadik fejezet AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON Bent a házban még mindig zajlott az élet. hidegkék fénye visszaverődött a hóföd­ te hegyekről. A lovak aludtak. az abrak puha. és kezdtek eltünedezni az ételek is. Azt mondta neki. Rengeteg tea fogyott.

apám maga elé hívatott és azt mondta: . Az ablakkeretre áttetsző. mire is lesz szükségem: egy faedényre a campának. és valóban nagyon sokba került a szállítás. a rózsafüzér fából. amire szükséged lesz! Cu tudja. a tartóból. melyet az erős szelek felkaptak és ide-oda hordtak. azután. ame­ lyekre egy szerzetesnek mindig emlékeznie kell. mégpe­ dig nemcsak azért. hogy ta­ lán utoljára is. a Potala mellett újra jobbra fordultunk. 108 a szent szám. De nemcsak az emberek voltak éberek: figyeltek az állatok is. magából a csészéből és a fedeléből. egyál­ talán nem gyártottak üveget. hanem egy másik. Elindultunk. má­ sok indiai kelméket kínálgattak.44 HARMADIK SZEM hogy a ház ablakait beüvegeztesse. A szélviharok idején veszélyes dolog volt utazni. A boltok tele voltak alkudozó kereskedőkkel. mielőtt a korbácsoló. a szélkergette. és attól féltem. hogy beérjünk a bazárba. Elgondoltam. sokszor aprókavics nagyságú porszemek át­ szakították a papírt és még a fedetlen kézen és arcon is mély sebet ütöttek. és vedd meg. mindenki sürgősen menedéket ke­ resett. Cu a lován. és 108 fényes fagyöngy lesz rajta. Tibetben nem volt üveg. nem annyira a betörők távoltartására. Az udvarról kilépve jobbra vettük az irányt. A csésze három rész­ ből áll majd. A macskáknak sosem esett bajuk a viharban. ha egy ló vagy kutya vezette a menekülő­ ket. mi kell.Menj. Átvágtunk a tömegen az üzletek­ hez. hogy ne menjen be a por. akik éppen akkor érkeztek Lhászába. de nem átlátszó viaszos papírt feszítenek. és a jakok is eléggé immúnisak voltak. Az ablakokat kívülről fatáblák fedték. A lhászaiak mindig gyanakodva tekintettek a hegycsúcsra. Venni kellett egy barnásvörös köpenyt. Tibetben a férfiak bő. ahogy elhagytuk a körutat. hosszú köpenyt . ahova igyekeztünk. és a tülekedésben Cu sokszor hangosan odaköszönt valamelyik régi barátjának. Úgy néz­ tem körül. és nem számított rendkívüli látványnak. egy csészére és egy rózsafüzérre. Nagyméretűt. inkább. mint aki először látja a várost. mert még növésben voltam. Ha az ablak szabadon maradt. ugyanakkor azokra a dolgokra is utal. Egyesek teát hoztak Kínából. én a pónimon. metsző szél elérné. Mikor az utolsó vendég is eltávozott. hasonlóan praktikus okból is. Ezek ezüstből lesznek. és amikor az hirtelen elbújt a fekete ködben.

Vet­ tem tehát egy pár jakbőr talpú szandált. egy fából készült campatálat. csak a legszükségesebb dolgokat engedélyezte. és amíg apám élt. amelyeket aztán mindig magukkal visznek. . Itt raktározzák el a legszükségesebbnek tartott dolgokat. ékszerekkel és temérdek arannyal. mert egy „szegény növendékhez" azok illenek. ezek képezték majdani vagyonomat. egy kis bőrtáskát a pörkölt árpának. amíg tanultam. egy kést. amit nekem kellett kifényesíteni. szorosan megkötik a derekukon. a campaedényét. és azokat is csak közepes minőségben. s az kitáskásodik.III. Ne felejtsük. a csészéjét.. mint reméltem . Még­ is. szegény szerzetesként kellett élnem. egy rózsafüzért. és nem­ ritkán kis campa-téglákat. a szerzetes egész világi va­ gyonát magánál hordja. A felsőrészt felhúzzák. és egy csészét .meg egy kést a faragáshoz. Az egyszerű olvasóval. Cu szigorúan ellenőrizte szánalmas kis bevásárlásomat.. egy zacskó pörkölt árpát. AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 45 viselnek. néhány külön­ böző amulettet. Az átlagos szerzetes pl. Apám többszörös milliomos volt. óriási birtokokkal szerte az egész országban.persze nem ezüstöt.

naplopó csavargó miatt.46 HARMADIK SZEM Újra megnéztem az utcát.legalább valami hasznom is származott belőle. s a fülem a helyén marad. és mennyi mindent tud­ nának mesélni a nyitott fatáblák. és látni fogják. akik minden nap látják. a sok semmirekellő. miközben Cu bömbölő hangját hallottam. amint nyájasan bár. csak a „na gyerünk". igen éles szél támadt. Az utcát sosem láttam még ennyire von­ zónak. hogy netán fe­ lülbírálja Cu-t. hogy. . mint egy régi barátra. Ahogy ráfordul­ tunk a Lingkhor útra. Nem volt más választásom. ki­ ugró ereszeket. még egészen másként volt. be kellett érnem egy kézzel esztergált facsészével. jobb minőségű dolgok kellenének nekem. Otthon anyám megnézte.Úgy tűnt. de újra látom majd ezeket az utcá­ kat. gazdájuk szerencséjére várva lovak nyihogtak kedve­ sen egymásnak. vagy földbe gyökeredzett talán a lábad? Nem is értem. a cápauszonyt árusító kereskedéseket. megragadta a fülem és vadul megtekerte. Kedd Lobszang. a hosszú. Még egyszer meghallgat­ tam a kereskedők és a vásárlók vidám évődését. és sajnálatomra. és azt mondja. motyogott és morgott a „mai fiatalok". aki mind kábulatban él. hogy hátramaradok. Úgy ordított. vagy követem őt. Előzőleg reménykedtem. meg azokra a dolgokra. ame­ lyeket szerettem volna megvenni. újra szerte­ foszlott. Kóbor kutyák kószáltak mindenfelé. ha csak ritkán is. Jakok nyögtek rekedtes-öblös hangon. és az ajtók előtt sátrakban kirakott nyeregtakarókat. Cu előttem haladó ter­ metes alakjával felfogta a szelet . milyen szerencsések azok. . s oda a fülem. Micsoda titkok rejtőztek a papír fedte ablakok mögött! Mennyi. meg volt elégedve mindennel. hogy min­ denki meghallja : . a világ minden tájáról való csodás áru cserélt gazdát azokon az erős faajtókon át. ha beszélni tudnának! Úgy néztem mindenre. Cu-t nemigen érdekli. mit gondolnak ezek a fi­ úk manapság! Mikor én voltam fiatal. a kétszintes épületeket. Szóval reményem. Fel sem merült bennem. morogva is­ merkedtek. ahogy a já­ rókelők között bóklásztak. hogy ezüstcsészém lesz. az árakon civódtak. szaglásztak.Na. és azt gondoltam. Hazafelé Cu egész úton előrelo­ vagolt. A korábbi terveimre gondoltam. amikor egy hatalmas és fenye­ gető kéz lesújtott rám. gyerünk. miket vettem.

hogy ilyesmire kell a drága időmet pazarolnom. hogy megnézzem. hogy nem egy ember irányította. aki könnyen elviseli mások hülyeségét.III. Apa el volt foglalva a rendfó'nökkel és az apátokkal. A várost fal vette körül. és valóban. mikor láttam. A Rizshalom valójában hét kolos­ tor egy helyen. mikor megtudtam. és határo­ zottan bántott. mert számomra mindez valódi megpróbálta­ tást jelentett. Boldog voltam. Kedvét lelte az utazgatásban. hogy minden apró-cseprő szeszélyüket kielégítsék. Határozottan nem abból a fajtából való vagyok. kis kőházaival. Olyan nagy volt. és teraszosan egymásra növő épületeivel. Ha­ lálra untam magam. gyakorolni a rúdugrást. hogy nem Drepungba kell majd mennem. én meg mint egy elhagyott gyermek vigasztalanul kóboroltam körbe-kör­ be. és még boldogabb. önfenntartó volt. a társasági életben és az udvari­ as fecsegésben. AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 47 Az utolsó héten nem hagytak egyedül. Anyám körbehurcolt a tekintélyes Ihászai házakon. és folyto­ nosan a szolgákat hívták. Hét különböző rend és hét különböző iskola alkot­ ta. ezekből állt nap-nap után minden látogatás. Drepung a világ legnagyobb lámakolostora. szerettem volna jól érezni magam a hátralévő néhány napban: sár­ kányt eregetni. tízezer szerzetessel. mint egy halom rizs. amikor apa szavaival élve „a kellemes séta a napsütötte rónán" vé­ get ért. Reszkettem a félelemtől. és nem is a Lhászától hárommérföldnyire épült Szera-ba. az íjászatot. nem azért. . Ehelyett pedig körbehurcoltak mint valami díjnyertes jakot és lompos öreg hölgyeknek mutogattak. és mint jó vá­ ros. hogy tekintélyesnek érez­ hessem magam. Apának meg kellett látogatnia a drepungi lámakolostort. A neve rizshalmot jelent. valamennyien a szigorú fegyelem hívei. hogy selyempárnákon üldögéltek. hanem tizen­ négy apát. akiknek egész álló nap semmi dolguk sem volt azon kívül. és elvitt. magas templomaival. a fény­ ben tündöklő kupoláival és tornyaival tényleg úgy nézett ki a tá­ volból. hanem hogy én tegyem tiszteletemet ismerősei­ nél. De nem voltam olyan hangulatban. hogy értékelni tudtam volna az építészeti műremekeket. De nemcsak anyám okozott annyi sok szívfájdalmat. hogyan bánnak a kis novíciák egyikével-másikával. A szabadban akartam lenni.

és dicső tetteik. A súlyos. A Könyv nagyon nehéz volt.ez a szobájában volt -.mondta -. A Könyvet most másodszor nyitották ki miattam. és letérdelte­ tett maga elé. ahol régi. Év­ századok óta ebbe a nagy. még apa is rogyadozott kissé a súlyától. A főoltár mellett ült. hogy visszategye a védelméül szolgáló aranyládikába. a szívem is darabokra törik. . Hosszú hallgatás után elmondta Tibet titkos történel­ mét. melyeknek köszönhetően nemességre emelkedtek. (Először azért. és kényelmesen elhelyezkedett a párnáján. és a szolga máris hozta neki a vajas teát. Megérintett egy gongot a könyökénél. amelyeket hazánknak és Uralkodónknak tettünk. de érdekelt is ez bárkit! Napszálltakor apám értem küldött. hogy berakja a ládikát az oltár alatti mély kőfülkébe. majd kis rézedény felett viaszt melegített. valamint az akkor készített tábláza­ tok. amint felkelt. akárki. hogy bejegyezzék fogantatá­ som és születésem időpontjait. 90 cm széles és 25 cm hosszú kötet­ be jegyeztek fel minden részletet a családunkról. megsár­ gult oldalakon a történelmet olvastam. A sárkányomat elszedték tőlem és elajándékozták. mert másnap. és hogy az ásatások miként bizo­ nyították ezt. nem vagyok gyerek többé. Úgy éreztem. egy történetet. értékes könyvek sorakoztak a falnál. Bementem csodálatos díszí­ tésekkel teli szobájába.) Most nekem is alá kellett írnom a Könyvet. Apa visszapattintotta a borókafából készített vastag papírlapokat összeszorító aranykapcsokat. mi­ kor belépek a lámakolostorba. új élet kezdődik számomra. mikor Ti­ bet partjait ősi tenger nyaldosta. kb. A Könyv felnyitásának szertartása következett. faragott faborítók lassan visszakerültek a helyükre. aki Lhásza közelében . melyeken az asztrológusok jóslata alapult. Szerepeltek ben­ ne legrégebbi őseink. Hozzám fordult. az íjamat és a gyönyörű tollakkal díszített nyílvesszőket eltörték.48 HARMADIK SZEM Végre-valahára elérkezett a hét vége. Itt jegyezték fel azokat a szolgálatokat is. és nincs szükségem efféle dolgokra. ráöntötte a fülke fedelére. Még ma is . hogy kifejezésre juttassák. hogy a Könyvet ne zavarhassák. Beszélt arról az időről. és lepecsételte. A régi. amely ezer meg ezer évre megy vissza. mely az Özönvíz előtt is régi volt már. Aztán tiszteletteljesen meg­ fordult. Itt voltak a részletek.

mondta . Figyelj rám: Ha nem állód ki a próbát. Bár akkor cseppet sem értékeltem. korábban elbúcsúzkodtam már a nővéremtől. Ezután meg­ változott a hangulata. mielőtt beléphetsz a lámakolostorba". és elhozzák apámnak. amire tanítottalak. Istennek hála ezért. „A Törvény értelmében mutattassák rideg keménység az elő­ kelő születésiteknek és könyörület az alacsony származásúaknak . nem tudtam elbúcsúzni tőle. Miközben a sovány reggelit eszegettem.Na. Kint. amikor életemben először nem otthon alszom majd. vissza se térj. és elrendeztem az ágyamul szol­ gáló párnákat. mert olyan gyakran játszottunk együtt. Ezzel sarkon fordult és elment. Felzaklatta az elválás. . Aztán találtak ismeretlen célból készült. már lefeküdt. Ezzel befejezte. Lelkemre kötötte. Utoljára bementem a szobámba. én pedig . fiú . de a család hírnevé­ re vigyázok csupán. Viselkedj férfi módra. egy szót sem szólt többet. Lefeküdtem.III. és nem vesznek fel a kolostorba. A hold las­ san áthaladt az égen. az ablakpárkányon egy éjjeli madár verdesett. ez volt a legjobb módszer: az érzelmes búcsúzkodás megnehezítette volna. de nem azért. egy szolga felébresztett. „Komoly megpróbáltatást kell elszenvedned.úgy gondolod. hogy kivétel nél­ kül minden kapott parancsnak fenntartás nélkül engedelmesked­ jek.mondta. hogy aludjak. különös fémtárgyakat is. Visszamehetek a lovaimhoz. Mutatott néhányat. Anyát nem találtam. csak intett. Fentről a tetőről az imazászlók csattogása hallatszott. Az este. később meg a rettegett másnapra. Gyakran a környékbeli barlangokba járó szerzetesek fedeznek fel ilyeneket.a következő napon . Jászé­ tól. . „Fiam. amint a csupasz farudakat csapkodták. Hosszú ideig feküdtem apám szavain gondolkodva. A gyerekek iránti erős ellenszenvére gondoltam. Utolsó szavai később sem hagytak nyugodni. és emlé­ kezz mindarra. megkövesedett tengeri állatokra és különös kagylókra akadhat. hogy elhagyjam .hét. AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 49 ás. hogy távozhatok. campát és egy csésze vajas teát hozott. de ahogyan le­ ment a hold és a nap első gyenge sugarai megjelentek az égen. és csak kilencéves volt. Idegen leszel e ház számá­ ra". kemény vagyok és szívtelen. Cu besietett a szobám­ ba. most elválnak útjaink.mondta -. Elaludtam.

rémült. és az. . Végigmentem a folyosón. semmi kétség. hogy idejekorán megtanuljam a fegyelmet és az állhatatosságot. Végigmentem a lépcsőn és elindultam. hajnalhasa­ dás előtti sötétség. mindörökre. Sok tibeti gyerek­ nek könnyű élete van. Befejeztem a reggelit.50 HARMADIK SZEM az otthonomat .. .ke­ mény volt.összetekertem egy másik köpenyt. Pirkadt. apám parancsára történt. és ahogyan hittem. megpróbáltam vol­ na rávenni.bármely mércével mérve . a tekercsbe egy bőrtalpú csizmát tettem. mire egy szolga fi­ gyelmeztetett. Átmentem a szobán. csendesen lépkedjek. Magányos voltam. hogy kikísérjen. az enyém . mint később rájöttem. és csüggedten szomorú.először. de sötét volt még. Azt akarta. bedugtam a campaedényt és a csészét a köpenyembe. Elhagy­ tam hát az otthonomat.. hogy otthon maradjak. Ha anya fent lett volna. hogy a búcsú elmaradt. ne ébresszem fel a háziakat. engedje meg.

A kapu bevágódott. egy tapodtat se mozduljatok. men­ tek. hogy meghallották. Gyanakodva végig­ mustráltuk egymást. mint ajtót nyitni nektek? . a Tibeti Gyógyítás Templomához vezetett. ők is ide igyekeztek.Mit akartok itt. az bizony! Róttam a mér­ földeket. egyikünk sem volt elragadtatva a másiktól. de elhatároztuk. ijedtünkben fiatal fának néztük. Leültünk a földre. Azt hiszitek.In­ kább majomnak nézne az ember benneteket . . .Szerzetesek szeretnénk lenni . Kemény iskola. és egy magas.ordította . az egyik fiú.mondtam.kiáltotta.Na. Emberek jöttek. kis híján hanyatt esett. felszedett egy követ. ha egy­ szer ugyanaz lesz a sorsunk. . A bejárathoz vezető kapunál két másik fiúval találkoztam. Megjelent egy szerzetes.Várja­ tok ott. csontos ember állt előt­ tünk. azt hiszem. nyomorult csirkefogók? 51 . . ha kész lesz.válaszolta. mégis milyen kimondha­ tatlanul elérhetetlen! Végül kirepült az ajtó.Negyedik fejezet A TEMPLOM KAPUJÁBAN Az út egyenesen a Csakpori Lámakolostorhoz. barátságosan fogunk viselkedni. a lábunk elfáradt már az ácsorgástól. Milyen közel az étel. . a növendékek tanítómestere lejön majd. csak fokozva az éhség okozta kínjainkat. Egy ablakból kellemes ételszag áradt. Egy ideig szelíden kopogtattunk. kezében hatalmas bo­ tot lóbált. és akkora zajt csapott. Akkor az egyik fiú lehajolt.mit akartok. aki óvatlanul túl közel lépett hozzá. jobb dolgom sincs. sátánfajzatok? . közben világosodott. . de semmi sem történt.

nincs elragadtatva tőlünk. azután ők is továbbálltak. majd nagyot ugorva elmenekült porzott a föld a lába nyomán. Rám szállt a por.ügyet sem vetettek rám.kiáltotta. Azzal hirtelen meg­ fordult és elment. de úgy. tele ment vele a szemem és kis kupac gyűlt kifelé fordí­ tott tenyeremben. vagy bottal kergetlek végig az úton. egy követ do­ bott felém. Először is. aki ijedtében teljesen megfeledkezett a fáradtságról. mik vagyunk. Egész álló nap ott ültem mozdulatlan. El­ ment mellettem egy csapat fiú. vérezni kezdett. hogy a szempillád se rebbenjen}. ülj le. de gyorsan. Szomorúan összeszedtem a kis cókmókomat.Mit mondtál.Szent ég! . és visszamentem negyven lépésnyire. és egy szem­ pillantás alatt sarkon fordult.válaszoltuk. mi van benned. . Megkérdezte.sokan voltak . beborította a vállam. amíg nem mondom hogy elég. csak úgy.Gyorsan befelé! Ha megfelelsz a vizsgákon. kik vagyunk és még azt is. ahogy parancsolta. HARMADIK SZEM .A másikhoz így szólt: . hogy lépjünk be. belepte a hajam. Hirtelen mozdulattal a szegény szerencsétlen fiú felé lépett. Az egyik fiúnak. aztán. a hetedik születésnapomon éppen. aki vallásos akar lenni. a félelemtől ott a hely­ színen majdnem összezsugorodtam. leültem keresztbe tett lábbal. . éhségem egy­ re nőtt. De meg sem . Térden állva lépkedtem. agyon­ kényeztetett hercegecskéknek! Menj vissza negyven lépést. A kő felsértette a fejem. Az arra járó szerzetesek . jómadár! Lássuk csak. Nem volt nehéz észrevenni. Ahogy a nap lefelé haladt az égen. fiú ? Mészáros az apád? Húsvagdaló? Aki megszegi Buddha törvényét? És ide meré­ szelsz jönni? Tűnj el. nézzük csak miből vagy. Egyedül maradtam. hogy kíváncsian megszaglásszanak. a torkom teljesen kiszáradt a szomjúságtól. hogy miért vagyunk egyáltalán. Egyikőjük. .52 . nem ittam. A kóbor kutyák meg-megálltak egy pillanatra.Micsoda szemét népség jön manapság a kolostorba! A kolostor területét körös-körül hatalmas fal övezte. milyen tömés: ez a hely nem való puhány. Fenyegetőn a botja felé nyúlt. egy pásztor fiának.És te itt? Mi ez ? Ohó! Egy kis hercegecske. Hajnal óta nem ettem. intett.Szerzetesek szeretnénk lenni . azt mondta: . és maradj ott elmélkedő testtartásban. marad­ hatsz. A so­ vány szerzetes vad pillantást lövellt felém.

kemény évek alatt elformátlanodott.IV. Felálltam. amely egykor az ottho­ nom volt. A lámakolostor ablakában ezernyi vajmécses lángja gyúlt. fiam. Felém nyújtotta őket. . Valóban fáradt voltam már. aminek esetleg most gondolod. Aztán azt mondta: Most aludj. Kitalálta a gondolatai­ mat és így szólt: . Jeges szél fújt. Túlzottan rémült voltam ahhoz. semmit se tehettem. A kavicsos úton egy szerzetes közeledett. A csillagok fénye­ sen ragyogtak az éjfekete égen. . amit az egyik kezében hoz. az éjszaka külö­ nös hangjai. minden tagom el­ merevedett már. hogy belépjek abba a házba. de ahogy a nap első sugarait megpillantod. a fűzfalevelek susogtak és zörögtek. Ott kellett ülnöm mozdulatlan. A nap elbújt a hegyek mögött. és nem öncélú kegyetlen­ ség. apám nem engedi. a sötétben mozoghatsz. Rettegtem a sötét­ ségtől. A renden belül csak azok töre­ kedhetnek magasabb rangra. a legerősebb ok. mit hoz a holnap. Lassan felderengett a hosszú. ha kudarcot vallok a kitartás próbáján. minden porcikám sajgott. kinyújtot­ tam a lábam. helyezkedj ugyanebbe a testtartásba. és egész nap ugyanabban a testtartás­ ban ültem éhesen. rémisztően szigorúan. aztán az oldalamra feküdtem és megettem a campát. de akkor is ez volt az első éjszaka. Még mindig mozdulatlan ültem. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 53 moccantam. és átöntöttem a campát a saját edényembe. Féltem.Fogd. A másikban kis tál campát tartott. Az öregségtől remegett már a keze. láttam.Azzal összeszedte a csészét és a tálat. Nem volt hova mennem. majd elment. körülöttem mindenütt sejtelmes hangok. amit nem otthon töltöttem. hogy ki-kilöttyen a tea. Apa mindig szigorúan bánt velem. és ráadásul teljesen megmerevedtem.Megittam a teát. akik kiállják ezt a próbát . Most egyedül kellett alud­ nom a hideg ég alatt. kis mélyedést kotortam a földön a csí­ pőmnek. egy öregember lépteit. s a tartalék köpenyt a fejem alá téve lefeküdtem. Egyszerre csak puha csoszogást hallottam. mert ez próba. a félelem tar­ tott fogva. mit követelnek még tőlem. besötétedett. Nem tudtam. de először nem nyúltam értük. Az első hét évem nem volt könnyű. hajlott alakja is. hogy megmozduljak. egyedül a félelmeimmel. szomjasan. aki tapogatódzik a sötétségben. mozdulatlanul. rettegtem a következő napoktól.

Ez alkalommal több jóindulattal nézett rám és azt mondta: . Balsejtelmem támadt. emlékeztettem magam rá. Végre meghallottam az öregember lépteit. ne . de a próbának nincs vége. ahogy napszálltakor megint sötétedni kezdett. Apám világosan megmondta. Aztán. a kis vajmécsesek lángja is fellobbant a kolostorépületekben. hogy együttműködőbb áldozatokat keressenek.54 HARMADIK SZEM Úgy tűnt. Felnéztem. Hirtelen fel­ lángolt bennem a remény. talán megfeledkeztek rólam? Vagy egy újabb próbatételnek vetnek alá. és egy sötét foltot láttam közeledni. Hama­ rosan már csak a csillagok halvány fénye világított az éjszakai sö­ tétségben. fi­ nom sóhajtás. mert ha megmocca­ nok és nem állom ki a próbát. zokogni tudtam volna. még alig pirkadt. ha nem fogadnak be a kolostorba. egyre jobban megmerevedtem. hogy sírjanak. Egy nagy fekete szelindek volt csupán. Aztán. és odébbálltak. nem tud gyorsan járni. folytatta éjszakai küldetését. Kisfiúk kószáltak az úton. és éheznem kell? Egész nap nem moccantam. vagy piszkos megjegyzése­ ket tettek. De mivel nem reagáltam. a hegyek mögött a közeledő nappal első fényei ragyogtak az égen. fiam. és vigyázz. nincs hova menjek. valamit vonszolt maga után az úton. később pedig mély zümmögés lesz belőle.és innivalót hoztam. mely mormogássá erősödik. hamar belefáradtak a meddő próbálkozásba. olyan. A reményem elszállt. Először az alvó. kavicsokat rugdostak felém. az a mondás jár­ ta. Tudo­ mást sem vett rólam. Hogy ne le­ gyek ilyen gyenge. ő sem fogad vissza. mint mikor valaki ébredezik. nem mertem elaludni. hogy csak a nők és a kislányok olyan ostobák. időnként porzáport zúdítot­ tak rám. akár a méhek zsongása egy forró nyári napon! Ahogy múlt az idő. rejtélyes ügyei­ ket intézték. szinte le sem hunytam a szemem. de nem mertem megmozdulni. Ebben az időszakban a hold későn kelt. A különböző épületekből szerzetesek jöttek kifelé. Gyorsan felültem.Enni. élettelen. és újra a szemlélődés pozitúrájába merevedtem. A lámakolostor fokozatosan életre kelt. mostanra már elgyengültem az éhségtől. Még jön a holnap. majdnem lábra ugrottam. s máris trombita­ hangra ébredek. hogy fiatal még. mintha ott sem lennék. Szuszogást hallottam. mozdulatlan vá­ ros levegője vette körül.

.campa. Nem várok tovább. és füstölők nyugtató szagát éreztem. hogy nem vagyok kotlóstyúk. sosem jön el az este. Miközben töprengtem. A kövek mintha csak késpengét növesztettek volna alat­ tam.Gyorsan felkaptam a csomagomat és odatántorogtam.szólított. ott maradhatsz ma éjjelre is. Megpróbáltam felállni. megittam a teát. micsoda boldogság.gondoltam -. a nap is megállt az égen. Bent meleg volt. annak még nálam is hosszabb ideig kell egy helyben ül­ nie.mondta. Ahogy a lábak között rohantam négykézláb.újra megjelentek az apró fények. de egy szemernyit sem voltam boldogabb. . hogy a sok szenvedés után most mindent el­ ronthatok. Újra lefeküdtem. éreztem. mint egy teherhordó állat­ nak. Valódi félelem­ mel gondoltam arra. mert nagyon sokan elbuknak a huszonnegyedik órában. Az ablakokban .Remélem.egyik a má­ sik után . A TEMPLOM KAPUJÁBAN 55 mozdulj. megláttam a tanítómester magas alakját. . és elment. Összeszedtem minden erőmet és sikerült legyőznöm a szédülést. nem bírom tovább. nagyon kellemetlen helyen karcoltak. Bevágtam az első sorba. és is­ mét áttöltöttem a campát a saját edényembe. Ezzel megfordult.Ha pihenni akarsz. hogy arcra estem. Nem volt több választásom. egyre gyengébb vagyok és szédelgek. Az éh­ ségtől felpedzett érzékeim jelezték.Vegyél részt az esti istentiszteleten. de nagy sokára szürkülni kezdett.Gyere be ! .Gyere ide. színes fények. egyszer csak elszenderedtem. aztán reggel találkozunk. így követtem a tömeget. néhányan megpróbálták el- . melyet áthajtanak a hegy hágóján. vajas tea. a harmadik napon. Egy világosabb pillana­ tomban ráeszméltem.Épp akkor. de a lábam annyira elgém­ beredett. fiú! . . A láma­ kolostor ködben úszott. Amíg beszélt. . mint az előző éjjel. . Hely­ zetem igazságtalanságán tűnődtem.IV. fajtájú­ formájú szerzetes nem akartam lenni. A következő. a ködben épületek. az ajtó­ ban messze. mintha egész életemben ezt gyakoroltam volna. hegyek­ kel és szerzetesekkel tarkított lila foltok tűntek fel. nem akartam szerzetes lenni egyáltalán. Úgy látszott. amint szemlélődő testtartás­ ban ültem. . semmiféle szektájú. Étel . ennivaló van valahol a közel­ ben. és az esti szél játékosan fel-felka­ pott egy-egy elhullajtott madártollat. ma éjjel meghalok .

amit alólam húzott ki. azt gondoltam. és a fájdalomtól elakadó lélegzet­ tel. Puha. előkelő származású. . Csak akkor állt meg. egy másik elszedte a bőrcsizmá­ mat.minden baj véget ér. meg se tudod védeni magad! .Új fiú.Ahogy szedegettem a campát a szememből.Mi folyik itt?! Ijedt suttogás volt a válasz: . Követtem a töme­ get a belső templomba. az esti szertartásra. A többi fiú visszatartotta a lélegzetét. Miután ettem. a tanító le­ nyúlt. gyertek. átrepült fejem felett. képzeletben hallottam az öreg Cu búcsúszavait: „Viselkedj férfi módra. amelyről teljesen lehorzsolódott a bőr. miként zajlott. csontos szerzetes hangos üvöltéssel talpra ugrott. . verjük el! A körém gyűlt növendékek egyike a köpenyemet lóbálta a feje fö­ lött.és hangok: . hogy rendben van.Úgy tűnt. és ahogyan Cu-tól tanultam. de senki sem figyelt rám. kásás campa ömlött az arcomra. . széthasadt a fe­ jem . Olyan fáradt voltam.gondoltam .Úgy látszott. az orrából patakokban ömlött a vér.Figyelj! A vén Zörgőcsont pré­ dára les. mikor a feje hangos koppanással egy kőoszlophoz verődött.56 HARMADIK SZEM kapni a varkocsomat. kis nyomást alkal­ maztam.Hitvány nyápic. ez is a próba része. Meghalok . meg­ állt az élet. csúszott egy darabig az or­ rán.azt hittem. nem védekeztem. egy a majdani vezetők közül? Hah! Nesze neked! . hogy nem tudom. engedelmeskedek-e a tizenhatodik törvény parancsá­ nak: „Viseld a szenvedést és a nyomorúságot türelemmel és alázat­ tal. elnyúltam a kövezeten. és semmi sem tartóz­ tathatott fel. az ütések sosem érnek véget. amire tanítottalakl" Gondolkodás nél­ kül megfordultam. és azt üvöltötte. Aztán a szerzetesek kitódultak a templomból. kicsit jobban éreztem magam. én pedig beosontam egy óri­ ási oszlop mögé.Mulya tökfilkó! Nyápic alak! TE. Fülsiketítő csattanás riasztott fel . és csomagommal a fejem alatt elaludtam. leesett a kőre. Akkor hirtelen hangosan ordítani kezdett valaki: . majd harsogó ne- .Kemény ütések záporát zúdította rám. de ennivalót kerestem. A mester meghökkent. látni akarják. . és a varkocsomnál fogva lábra állított. emlékezz mindarra. Ütések és rúgások zá­ poroztak rám. A magas. azt.

Egy pillanatig nyöszö­ rögve feküdt a földön. Ebben a tudo­ mányban. Fiatalabb korában nagyszerű dzsúdó* szakértő volt Khamban. majd a fejére esett. és az . melyekkel a láncot szorította. és a láncánál fogva hozzám vágta. a jövőm ettől a küzdelemtől függ. mert a tibeti név a nyugati olvasónak nem jelent semmit. hogy egy jakhajtó fia ügyesebb-e vagy egy hercegé. mint szikla a hegyoldalon.ahogyan Cu mutatta . Kicsúszott a lába alól a talaj. Rám rontott. Lehajol­ tam. hogy a durva és vad verekedéshez szokott. oldalra léptem. Ngavang erős. de a mozgása esetlen. Elléptem hadonászó karja alatt. De még nem volt neki elég. és . ha küzdelemre kerül a sor. elernyedtek. Megtanított . végre örültem egy kicsit. és egy magas. Óvatosan körözött. fejlettebb is nála. otromba tizennégy éves fiúra bökött. azért nevezem mégis így. nézzük.„mindenre. ujjai. nehézkes. és mikor átugrott. megragadott egy ne­ héz füstölőedényt. Az ilyen fegyver lassú. amit tu­ dott".Na.) . A TEMPLOM KAPUJÁBAN 57 vetésben tört ki: . oldalra ugrott.könnyedén beledöftem az ujjam a nyaka tövébe. ez az. hála Cu-nak. Nem ijedtem meg. ahol az ereje előnyt jelent. Most.Nézzük csak a fiatal pávakakast! Vagy talán sa­ rokba szorított patkány? Melyik? Aha. és rám ugrott. Ngavang. a füstölő akár egy ki­ lőtt csúzli.IV. hogy tudtam.időnként kegyetlen ki­ képzésnek.ahogy szokta mondani . Ahogy Nhavang nekem rohant. jó felépítésű fiú volt. az öreg rendőrszerzetes iránt. A tibeti változat különbözik a dzsúdótól. oldalon. hogy elkapjon és tehetetlenné tegyen. Ez alka­ lommal megpördült és a bal vállán ért földet. Először életemben hálát éreztem Cu. akkor felpattant. (Lásd még a 109. a körülöttünk álló fiúk és szerzetesek egy csoportjára zuhant. tényleg nagy ügyes­ ségre tettem szert. megcsavartam az egyik lábát. és könnyedén megcsavartam a karját. Lát­ tam. előbb leírt egy félkört. te vagy a legnagyobb ve­ rekedő a kolostorban. majd azt mondta: . ahol nem számít az erő vagy a kor. Meg kellett harcolnom felnőtt férfiakkal is. könnyű kikerülni. Leesett. amit ki kell talál­ nunk! Megfordult.

itt van a fiú. Rendkívüli megtiszteltés. aztán mondd meg az egyik huligán­ nak . nem kerül rossz kezekbe.Akkor rászolgáltam egy kis ennivaló­ ra. mint egy darab rosszul kikészített jakbőr. fiú. megveregette a hátamat. fiú. szóval vigyázz! . hogy a lélek kiszabaduljon a testből asztrálutazásokra vagy hasonló célból. megtudod majd. Ezt az „érintést" gyakran használják arra. és csináld. az egyházi hivatalok. Úgy éreztem magam. adok neked enni. hajolj meg. hogy a tudo­ mányokban is olyan vitéz vagy-e. . . amennyit akarsz. Az utóbbi napokban nagyon keveset ettem.Kövess. majd földre borult. hogy jóra használod a tudásod. ragacsosan és lottyadtan. uram. elhaladtunk a Buddha-szobor előtt és a Gyógyítás szimbólumát megkerülve beléptünk az apát sa­ ját szobájába. A növendékek tanmestere barátságosan üdvözölt. az Istenek Termei és gyógyfűraktárak mellett. de közben azt mondta : . Kedd Lobszang Rámpa. a belső templomok és a tantermek mellett. Uram.58 HARMADIK SZEM Ngavang körülbelül egy fél órán át eszméletlen volt. hogy majd­ nem hasraestem. Hat órán át ültünk egymással szemben a párnánkon. de kedvességgel és könyörülettel kell felügyelned rájuk. Beléptünk az aranyozott fatáblákkal díszített ajtón. igyál. beviszlek az apát úrhoz.Hajolj meg. most már elégedett. míg végre felértünk a lapos tetőre. ülj csak le! Megnézzük. megkeresett és így szólt: .Fiam. . Most gyere ve­ lem.Ezzel a növendékek tanítómestere háromszor meghajolt.kísérjen hozzám. Gyere! Követtem a széles folyosókon. látom. és odasétáltunk az apát házához.a mesterük vagy már . Azután fel a lépcsőn. miért. aztán azt mondta. fiú! Merészen így válaszoltam: . aki előzőleg enni hozott nekem. mint a viadalban. Megpróbállak rajtacsípni. úgy.Egyél. amit én. szó­ ban és írásban is egyaránt.és innivalót. Nagy buz- . . újabb tekergős folyosókon. Az öreg szerzetes. fiam . Ngavang félelemben tar­ totta a növendékeket. mely a tetőre épült. Most átveszed a helyét. Jóra tanítottak. A tanmester felállt. A növendékek tan­ mestere hozzám lépett. megálltad a helyed.Ülj le.Hihetetlen sok kérdést tett fel. mikor belép­ tem a szobájába. fiam. Újabb lépcsők következtek.Valódi férfi vagy.szólt -. .

ha valaki belép egy szerzetesrendbe. mindent tudok rólad. Bár csak hét­ éves vagy. hogy minden ezer szerzetesből egy az. Az apát szenvtelen tekintettel ránk nézett. a „borbélyműhely­ b e " vezettek. csak figyelt. hogy megértsem. Aztán így szólt: Kedd Lobszang Rámpa. hogy kopaszra borotválják a fejedet. amit megjö­ vendöltek neked. amikor a szobájába értünk. és olyan eltökéltségre. Most annyit. párnákon ültünk. amely semmitől sem retten vissza. A mester csak akkor tör­ te meg a csendet. A többiek sodródnak és napi munkájukat végzik. ahogyan kell. egy fürt kivéte­ lével leborotválják a haját. akik megőrzik és továbbadják tudásunkat. Nagyon figyeltem. Fáradt voltam! így folytatta: . . amelynek szilárdsága a sziklákéval vetekszik. és a mester a következőket . hogy azt tegyem. Különleges képzést kapsz. úgy beszélek hozzád. Itt leültettek a földre. Én követtem a példáját. Ezoterikus tanulmányokat is folytatsz majd. Az egész túl nehéznek tűnt nekem. és néhány rövid év alatt többet fogsz tudni. segíteni fogunk. Az okot később majd megtudod. A kitartás próbája kíméletlen volt. és nemritkán keserves. hogy tudni akarnák a miértet. én is leborultam. Fizikai munkások. de erről egy kicsit később. a magasabb szintű fejlődésre alkalmas. A tisztánlátást kikényszeríteni fájdalmas dolog. aki a magasabb rendű dolgokra. kitartóan kell dolgoznod. mert így lettél ne­ velve. és ahhoz. hi­ ány azokból van. Tibetben. Tibeti módra keresztbe tett lábbal. Minden segítséget megkapsz. olyan bátorságra van szükség. Az Ösvény kirajzolva előtted. De amiben csak tudunk. Kedd Lobszang Rámpa.A gyógyítás tudomá­ nyát és az asztrológiát fogod tanulni. Az Út nehéz lesz. Bólintott. de nem ok nél­ kül volt az. in­ tenzív képzést. hogy az asztrálsíkokon utazzhass. anélkül. mint férfihoz. és úgy. ami tőlünk telik. amit kell. és hellyel kí­ nált. akik forgatják az imamal­ mot. Egy ideig az apát úr nem beszélt.IV. Kacskaringós utakon keresztül kis szobába. és elindultunk kifelé. mindent. a tanítómester felkelt és mélyen meghajolt. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 59 galmamban. mikor az előző nevét elveti. mikor a szerzetesnevet kapja. mint amennyit hosszú élete során egy láma általában megtanul.Fiú. Belőlük nincs hiány. Az utolsó tincset akkor távolítják el. ha or­ szágunk majd idegen felhő alatt lesz. Most elvisz­ lek.

egy örökkévalóság után .hívott a mester. amit otthon padlókaparásra használtunk. Fogott egy háromoldalú borotvát.Tamcsö. . így könynyebb eltávolítani a hajat. Kész öröm levágni. Tamcsö addig ügyködött a siralmasan tompa olló­ val. míg levágta a copfomat. minek is nevezzünk? Még egy ideig mo­ tyogott magában. borotváld meg a fiút! Ne hagyj egy tincset sem. mikor a fejemre öntötte. De ez csak a kezdet volt. . a segédje odarohant. .Tise! .nekem legalább is úgy tűnt. Kilógó nyelvvel és egyre- másra morogva.Ne aggódj. Ebben a könyvben azonban továbbra is a Kedd Lobszang Rámpa nevet használom. aztán megszólalt: .Ó. hogy majdnem felemelt a földről. A segéd ho­ zott egy tál forró vizet. mert így egyszerűbb az olvasónak. jobb kezével megra­ gadta a varkocsomat és egyenesen fölemelte.válaszoltam.üvöltötte.Aha! Megvan: mától fogva Zamigmarlálu a neved. Gyere! . hogy felpattantam a földről kínomban. jól gondozott. .Mi baj? Felforrtál? Igen.60 HARMADIK SZEM mondta: . Va­ lahonnan szerzett egy nagy ollót . ez igencsak hasonlított arra a szerszámra. . Gyere és tartsd a végét! Tise. ami annyira forró volt. fiam! Gyönyörű varkocsod van. nem volt több haj a fejemen. jól vajazott. mert azonnal nevet kap. mire megnyugtatott: . Tamcsö előrelépett. Végül. Bevezetett a szobájába és elővett egy nagy könyvet. és olyan szorosan tartotta a varkocsomat fel­ felé. .Na most.a szolgák nálunk ilyennel nyír­ ták a növényeket.

úgy találták. Örömöm azonban nem tartott soká.Énekelni fogunk.Állj. Arcán előbb döbbenet. A zenemester felbőszültén in- . Valósággal törpének éreztem magam az óriások közt. többet tudok az átlagnál. hogy hamarabb elenge­ dett minket.Nevetségessé akarsz tenni? A zenészek újrakezdik. így tettem. Vágjunk rá tüstént a két kis „furcsa csont­ ra". . A többiek látták.IV. mert ahogy kifelé jöttünk. Csak fel kellett nyúlnom. majd valódi fájdalom tükröződött. buta fiút kivéve senkivel sem volt bajom. egy láma intett nekem. hogy kövessem. és lássuk. hogy megnézzem. szólt. Három zenész várakozott a hangszerénél. A kórushoz próbálunk. olyanra.kiáltotta. A dzsúdóoktatók. Mivel otthon jó nevelésben részesültem. akikkel a héten később találkoznom kellett. A láma el­ magyarázta. te pedig egye­ dül énekelsz majd! Újra kezdődött a zene. Befordult egy zeneszobába. és egy osztályba raktak a ti­ zenhét éves növendékekkel. Akkor a zenemester egyenesen hozzám fordult. úgy tudtam. milyen a hangotok.kiáltotta. Újra kezdtük. éppen hátat fordított nekünk. mi történik. olyan csupasznak éreztem magam. -Tökfilkó! . és őt tartották a legjobb dzsúdószakértőnek egész Tibetben.Kezdjétek újra. . mi lesz! Cu tényleg jó mester volt. ahogy kell. De nem sokáig. és énekeljetek úgy. miért hívott össze bennünket: . Odamentem hozzá. így maradt vagy háromnegyed óránk az esti istentiszteletig. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 61 Mikor bevitt az osztályba. ahol kö­ rülbelül húsz fiú volt. és olyan jót nevetett. miközben azon töprengtem. amit min­ denki tud. mint egy frissen tojt tojás. vajon mi­ lyen újabb nehézség vár rám. Mögém jött. mikor a fiú a fejemre tette a kezét. állj! . Til­ takozásul felemelte mindkét karját. s koszos kezét az igencsak sajgó koponyámra tette. Tanárunk. Énekelni kezdtünk. akinek ezüsttrombitája volt. Este fél kilenc lehetett. így egy nagydarab. De hamar ész­ revette. A zenészek rázendítettek egy jól ismert dallamra. hogy elbántam Ngavanggal. A zenemester felhúzta a szemöldö­ két. és hirtelen a könyökére ütnöm. egy kagy­ lókürtös és egy trombitás. hogy fájdalomtól üvöltve békén hagyjon. egy dobos. . ők is újonnan léptek be a rend­ be. Ismét leállított. mind jól ismerték Cu-t. A fiúkkal nem gyűlt meg többé a bajom.Ez még az isteneknek is gyötrelmes kínokat okoz. Még egyszer megpró­ báltam az éneklést.

aztán gyere be hozzám. Ötvenöt év óta vagyok itt.. . . legalábbis reggel ötig nem. így szólt: . fiam. valamint főtt zöldségeket tett elém. . máskülönben elszundítottam volna. a zenéhez nincs tehetséged. és ugyanazt csináld. amikor az egyik fiú. csak előző este kerültem a kolostorba? Mintha ezer éve lett volna! Úgy éreztem.hahaha . aki az előző nap barátságos volt velem. azután be kell vigyelek Mingyar Don­ dup lámához. . elmulasztod a vacsorát. hogy mivel nincs más választásom. és akkor kapsz majd. ha minden különösebb hűhó nélkül megtelepszem. Valaki megra­ gadta a köpönyegemet. és teát.miközben aludtam . ideje gyülekezni az utolsó istentiszteletre. fiacskám. Egy óriási. Talán így volt jól. akkor teszek jót ma­ gamnak. az. amint azt fújták. Eddig olyan kevés ember volt ked­ ves hozzám. felhalmoztam a pár­ nákat a fal mellé. fiam. Csak rájöttem.Gyerünk. . Szent isten. Lát­ tam. hogy segített. barát­ ságos láma a vállára ültetett. nagy nehezen felébresztett.bevitt az ebédlő­ be. A templomi szertartásokon sem énekelhetsz. vagy maradni akartam volna.Figyelj. és olyan üres lesz a hasad. míg meghallottam a trombitákat. . és a nagydarab láma . hogy nézzem meg. aki velem volt. Menj most. még mindig a vállán vitt és csak a fiúk ülőhelyének végében foglalt helyet. vagy kiabálással. mint egy dob. Hamis? Enyhe kifejezés! Fiam. alvajáró vagyok és ismét üres a gyomrom. többé nem kell énekebed. .Elmentem. s ahogy a többiektől láttam. Tétlenül ődöngtem. lekésed az istentiszte­ letet.Mingyar Dondup láma küldött. hogy a szertartásnak vége.Eztán már semmit sem hallottam. amit én. Nem mintha megszerettem volna a helyet. Ma hajnali ötig aludhatsz.Edd meg. mert mindent elrontanál. de még ilyen hamis hangot nem hallot­ tam.Belépett a templomba. Előző este. campát.maradj csendben! . és három párna van alattam. te botfülű bar­ bár! . . hogy pont szemben ültem vele.Sietnünk kell reggelizni. de ha éneklek .. felébresztet­ tek-e. hol fogsz aludni.Kedd Lobszang Rámpa. Az énekórák alatt mást tanulhatsz. hogy egy nagy szobában vagyok. vagy veréssel tanítottak. Tudod. aztán feküdj le.Felkeltem.62 HARMADIK SZEM tett egyet.Kezdtem lehiggadni és megtelepedni. úgy. Megmutatom. Elszunyókálhattam. ha késel. . A fiúk kifelé mentek. .Valóban na­ gyon hálás voltam. Engem gondosan letett egy párnára maga előtt. és felrepültem a levegőbe. mert arra eszméltem.

hogy ne legyenek zaklatott gondolataink. hogy máshol jár az eszem. A mi kolostorunkban nagyon kemény. ne tégy rosszat másokkal. Szakembereknek készültünk. A táplálékkal szent tudást kell magukhoz venniük. Minden étkezésnél van egy felolvasó. Nem zajonghattunk és tilos volt könyökölnünk. Mindig emlékez­ nünk kellett a régi buddhista mondásra: „Lévén tenmagad a példa. mert rámripakodott: . a rendet és a képzést esetünkben különösen fontosnak tartották.Mint a villám. vörösesbarnában kellett járnunk. s egy kb. azonnali engedelmességet követelt. a Kangyúr száztizenkét kötetéből mondott fel részeket.Azt. mint a már felavatott szerzeteseknek. de ezek szolgálószerzetesek voltak.ritka alkalom -. Uram. mint az apám. Maga Csakpori „vas­ hegyet" jelent. Mindenki nevetett. . így hát bőven volt benne részünk. Csampala láma olyan szigorú volt. Nem hordhattuk a növendékek fehér köpenyét. aki az olvasópultnál áll­ va a Szent Könyvekből olvas. mindannyian a földön ül­ tünk. Egymást váltva. rajtacsípem. Látta. esetleg lustálkodtak. vezetőknek. Buddha tanításának ez a lényege" Az apát úr. A legtöbb lámakolostorban nem volt ilyen rend. gondolkodás nélkül válaszoltam: . belőlük lettek a lámák. A szerzetesek dolgoztak. és elmagyarázta. hogy az írás szövegét szerette volna hallani. A felolvasó is nevetett . mit mondtam utoljára! Gyorsan! . de ezt most megúsztam. Nálunk is voltak háziszolgák.Te. negyvenöt centiméter magas asztalról ettünk. ismételd csak el. én meg megúsztam a leleplezést. Mi.IV. csak jót cselekedj. ha előre akart jutni. hogy az a fiú nem figyel. Egyik mondása sze­ rint: „Valamennyi képesség kapuja az olvasás és az írás". ahol párnák voltak. Csakporiban valóban vasfegyelem volt. sőt vad fe­ gyelem uralkodott. akik a ház­ tartást vezették. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 63 Reggelinél a felolvasó a buddhista Szent Iratok. mi is részt vettünk a házimunká­ ban. A szerzetesek az étkezések alatt nem beszélhetnek és nem is gondolhatnak az ételre. mert a lá­ ma jelentése „legkülönb". az pedig nem alkalmazható kivétel nél­ kül mindenkire. ahogy tetszett. Ezer­ ből talán egy. ott.

és a többiekkel együtt le kellett mennem imádkozni. és így tovább. a sorok a terem egész hosszát betöltötték. mikor dühös az ember". és a sötétben a köpenyek után kotorásztunk.Csakporiban éjfélkor kezdődött a „nap". Végigcsattogtunk a folyosókon. Sorokban ültünk. Szerzetesek és fiúk százai ültek törökülésben a földre tett pár­ nákon. A pislogó fényben változtak az árnyékok és az óriási szent alakok megelevenedni látszottak. De senkitől sem kaptam kielégítő választ. Minden második sor szemben ült az előzővel. mintegy mormolásunkra válaszolva. mint Buddhaként ülni és imád­ kozni. így az első és a má­ sodik sor egymás felé nézett. Az egyik tanítás a következőképpen hangzott: „Jobb megbékélt tudattal pihenni. Aztán felöltöztünk. Mind­ annyian meztelenül aludtunk. betömködtük tartozékain­ kat a köpeny elülső bugyrosan felhúzott részébe és elindultunk. Itt megszámlálhatatlanul sok vajmécses fénye próbált keresztültörni a füstölőkből kerengő füst­ felhőkön. ez így szokás Tibetben. Gyakran tiszteletlenül arra gondol­ tam: „Miért nem hagynak békében pihenni? Ez az éjféli kelés fel­ dühít". Keleten tudják. a második és a harmadik pedig háttal ült. hogy a hangoknak ere- 65 . Dünnyögtünk és különleges hangsorokra épülő szent énekeket énekeltünk. Mikor az éjféli trombita­ szó beharsogta a félhomályos folyosókat. hajolgattak és himbálóz­ tak. álmosan legurultunk a párnákról. ahol nincs hamis álszemérem. nem volt valami fényes kedvünk ebben az órában.

és reggel négyig aludtunk. miközben a kis csen­ gettyűk ezüstös csilingelésébe lüktető dobolás hangja vegyül. Reggel hatkor tanulásra készen gyülekeztünk a tanteremben. mint az istentisztelet előtt. amint vérvörös köpenyben és aranyszín stólában himbálózik és egy hangon mormol. Hihetetlenül hatásos látvány volt a több száz ember. hogy mozogjunk és hogy alázatra neveljen . A felolvasó még ennél az étkezésnél is egyhangúan mormolt. Időnként örültünk a szünetnek. és nem lesznek jelen a szertartásokon. Engem legalábbis feláldoztak miatta. hogy ennyi meg ennyi időre eltávoznak a kolostorból. hogy egyik vagy másik egyenesen ránk tekint. De akkor még nem ehettünk. negyven percre újabb szertartáson vettünk részt. Negyed ötkor egy újabb szertartás kezdődött. A szertartás körülbelül egy órán át tartott. és eszembe sem jutott. Előfordult például. akiknek el kellett vinni vagy össze kellett gyűjteni a kért dolgokat. Tapasztalataim alapján inkább azt hittem. és ilyenkor a pislákoló fényben gyakran úgy tűnt. ilyenkor a reggelinél szólították azokat. Déli egyig tanultunk. megszakítva tanulmányainkat kb. miköz­ ben az ötödiket („Tiszteld az öregebbeket és az előkelő származásúakat!") állandóan citálják. A füstölők kék felhői kavarogtak-gomolyogtak az istenek térde kö­ rül. hogy Lhászának szüksége volt valamire. de megszegik. Ötkor ettünk először. Külön felmentést is kaptak. aztán visszatértünk párnáinkhoz. mért kell betartanunk ezt a törvényt. hogy az „előkelő s z á r m a z á s i b a n van valami szégyellnivaló. campát és vajas teát. de háromnegyed tízre vissza kellett érnünk a tanterembe. Ahogy egy zenei hang képes széttörni az üveget. Ezt követően egy órán át fizikai munkát végeztünk. azután jö­ hetett csak a campa és vajas tea.66 HARMADIK SZEM jük van. hogy nem a születés számít. Tibeti törvényeink közül a második így szólt: „Gyakorold a vallási szertartásokat és tanulj!" Hétéves fejjel tudatlanságomban képte­ len voltam megérteni. Az étkezés alatt közölték a napi tudni­ valókat és adták ki a parancsokat. Kilenckor. hanem az ember termé­ szete. A Kangyúrból ugyancsak olvastak fel részleteket. más tárgyat. először egy félórás szertartás következett. egy hangkombináció metafizikus erót hozhat létre. a fel­ ügyelő mellette ülve figyelt.

ha a büntetés elkerülhetetlennek lát­ szott. a nyolcadik születésnapomon kaptunk néhány szem sózott-savanyított diót. A lefekvésről senki sem késett el! Azt gondoltam. mire való: „el akartam cserélni olyasmire. mely ismét campából és vajas teából állt. meg a többi új fiú is bebújtunk egy sarokba. nincs szükségem rá. mialatt csak a legsúlyosabb büntetés terhe mellett mehettünk ki a teremből. de éhesek voltunk. hogy sosem ébredek fel többé. Kilenckor ütött a szabadulás órája. és később már észre sem vettem. . vagyis az „ágyunkra". mert nem tudom. vagy egy kevés nagyon aprócska babot. hogy szundítsunk egy jót. sem inni. milyen hosszú a nap. a hosszú napok megölnek. az egy óra túl rövid volt ahhoz. hogy aludjunk. A „torkosságomért" büntetésül huszonnégy óráig nem kaptam sem enni. öt óra. Nyersen ettük. Megpróbáltam cserélni az egyik fiúval. Jobbat is el tudtunk képzelni! Négykor. CSÉLA-ÉLET 67 minket. Rettegett napszak volt ez! Öt óra tanulás szünet nélkül. nem mozoghattunk. a pihenés után megint tanulni kezdtünk.nagy ritkán . és be kellett vallanom a bűnömet. otthon gyakran ettünk ilyet. Három órakor csapatostul egyórás kényszerpihenőre vonul­ tunk. A legkellemetlenebb munkákból is legtöbbször valaho­ gyan a legkoszosabb jutott rám. felejthetetlen esemény. és egyikük-másikuk valódi lelkesedéssel osztogatta a büntetést. és így is csemegének számított. ami nem lényeges". A felügyelő meghallotta. hogy bármely percben meghalhatok.V. De rövid idő alatt hozzászoktam. Csak a nagyon szo­ rongattatott helyzetben lévő vagy a nagyon meggondolatlan diá­ kok esedeztek bocsánatért. Ezalatt nem beszélhettünk. A köpenyemet elvették. nyugodtan kellett feküdnünk. Én különösképpen szerettem. Néha . Egyszer. kihívott a terem közepébe. Tanáraink megle­ hetősen szabadon bántak a kemény pálcával. vagy hogy úgy elalszom. és azt mondták. felajánlottam neki a tartalék köpenyemet az ő dióadagjáért. Kilenc harminckor lefeküdtünk a párnáinkra. de túl hosszú a tétlenséghez. akkor következett ugyanis az utolsó étkezés. A csendespihenő nem örvendett népszerű­ ségnek. Eleinte én is.zöldséget is kaptunk: szeletelt fehérrépát.

hogy tovább kér­ dezzek: . Most újra akarunk fejleszteni benned néhány képességet és azt az erőt. Apád ezt nem nevezné ku­ darcnak. . . hogy együtt dolgozzunk. amivel korábban rendelkeztél. az egyiket tanulmá­ nyozta éppen. szólt. Bár nem kopogtam. . és néhány éven belül apát leszel. Hogyan lehetne nyugal­ mam és kényelmem.A saját ösvény megválasztásához szabad­ nak kell lennünk ..ahogyan beszélt . A helytelen ösvény nyugodt. .válaszoltam. ha nagyobb tudásra tennél szert.mondta.Megállt.tudván. Az alacsony asztalká­ kon kis szobrok álltak. előtte alacsony asztalon sok-sok könyv hevert. de nem fogsz fejlődni. de mindez a következő életben ja­ vadra válik. hogy igen.Meg kell beszélnünk egy csomó dolgot.válaszolta. a láma lótuszülésben ült a párnáján.Az apát úr megengedte.folytatta -. aranyból és zománcból. Amikor beléptem.Apám azt mondta. könnyű életet.Rám mo­ solygott és azt felelte: .68 HARMADIK SZEM Majdnem hat óra volt. kényelmet és gazdagságot hoz neked ebben az életben. mint növésben lévő férfinak: . ahová hazatérhetek? Es ki mutatja meg a helyes ösvényt. és az jó volt. Lobszang!. Nyomon követtük az előző inkarnációdat. Ha a helytelen ösvényt választod. Szünetet tartott. ha a helyes ösvényt választod. Valami . kemény és át­ ható tekintettel figyelt.És ki mutatja meg majd az utat? . Nagyon kellemes szo­ bája volt: a falakon gyönyörű falfestmények és festett selyemké­ pek. . . Néhány év leforgása alatt azt szeretnénk. könnyű életet.Eleget ettél és ittál? Biztosítottam róla. mint más lá­ ma egész életében. aki felébresztett. a nyugodt. aztán hosszasan.arra késztetett. ha kudarcot vallok a kolostorban. . amit tudok. a te utad negyven évig nehéz lesz.Te kudarcnak tartanád? . valamint egy nagy életkerék függtek. hogy menjek be.Már elfelejtetted? Nyomon követtük az előző inkarnációdat. annak tekinteném. ha nem lenne otthonom. rám nézett. .Uram! . mint élő megtestesülést elhelyeznek egy kolostor­ ban. . ha azt választom? . Egyedül csak te választhatsz. de először egy igen fontos kérdést kell felten­ nem neked. Mingyar Dondup láma ajtaja előtt találtam magam. nem mehetek haza sem.Ülj ide hozzám. istenek és istennők jade-ból. mikor annak a fiúnak a segítségével.Igen.

amit láttam. Az istentisztelet helyett minden reggel kilencre gyere ide. fekete szeme. Az én varkocsomat Mingyar Dondup láma személye­ sen adja át a szüleimnek! Elfogadott tehát „szellemi gyermeké­ nek". és tetszett. nyílt arca volt.mondtam. . CSÉLA-ÉLET 69 . és a he­ lyes ösvényt járni. nehéz életem volt. senki sem befolyásolhat a döntésben. Ha felvettek valakit a kolostorba. mélyről jövő.Aztán . Hétéves korom ellenére. hogy tisztán láss. Holnap kezdjük.Magam leszek a vezetőd. tet­ szett. ritkán tudtam játszani vagy sárkányt eregetni. meglátjuk majd. és akkor hipnózissal fel­ gyorsítjuk a tanulásodat. miként ren­ dezzük el legjobban a tanulmányaidat. a fejét kopaszra borotválták.Hát igen. és azt egy növen­ dék elvitte a szülőknek . .Rá­ néztem.De még mindig nem szeretem a kemény munkát. amit láttam. erősen megnéztem. A láma nagyon fontos személy volt. . Igen. . ha a helyes ösvényt választod. hogy valaki jó vagy sem. . Kissé elszomorodtam.a tanítványod szeretnék lenni. ez jó lesz kezdetnek. . eddig is keményen kellett dolgoznom.V. Lobszang. kilenctől egyig. Üzensz valamit apádnak és anyádnak? Ma találkozom velük. Messzire jutsz majd a metafizikában és az orvosi tudományokban is.Újra a papírjaiba merült és gyorsan átlapozta őket: .Nézzük csak. fiatalember.Uram . Úgy tűnt. meleg hangon. és meg tudtam ítélni. a varkocsát levágták. A láma mintha a gondolataimban olvasott volna. Lesz majd nem egy sárkányeregetés. Igen.Hamarosan egy kis operációt kell vég­ rehajtanunk a fejeden.Lobszang. hogy fiukat befogad­ ták a rendbe.kissé bánatosan hozzá­ tettem: . de csak kevesen merik ezt bevallani . kinek átható. .így értesültek róla. melyet magas homlok koronázott. miről is fogunk beszélgetni.nem elég őszinték hoz­ zá. hogy még több munka vár rám. Előttem egy nagydarab ember ült. sok emberrel találkoztam. gyámfiának.azt hiszem . . roppant . Átadom nekik a varkocsodat! Egészen elérzékenyültem. Nevetett. . de választani neked kell. sőt. széles. De először ki kell gondolnunk. egyikünk sem szereti a kemény mun­ kát. sárkányrepülés is. éles pillantású.Átnézte a papírjait.

fárasztó munkával töltött .Ne feledd. Ezért születtem újra. és a tanárnak bőven nyílt alkalma arra.visszatér. de meghal. „élő inkarnációk"-nak nevezik. Két kemény. akiknél megvannak ezek a jelek. Gondolataim másutt jártak.úgy hisszük . az ottani felügyelők úgy bántak velünk. szükség van ugyanis bizonyos jelekre. hogy tanuljak. mégha csak egy kisfiút is kellett megfenyítenie. De aztán meggyőztem magam: hiszen ezért jöttem. hogy átélje a büntetés végrehajtásakor érzett örömét. ahol tovább tanul és segít az embereken. hogy egy bölcsnek valamilyen küldetése van. Rám speciális kezelés várt. megtölthetjük a campásedényünket. de mikor öre­ gebbek lettek. mielőtt munkáját befejezné.70 HARMADIK SZEM okos ember. mint a rabszolgákkal. Nagyon nehezen viseltem a tanárok szigorúságát. Tibetben szilárdan hiszünk a reinkarnációban.a szigorúnál is szigorúbban bántak velük. mi is az. Tud­ tam. bolond! Démonok vertek tanyát talán a koponyádban? Ez már több a soknál. Lehet. akinek irigylésre méltó híre járt egész Tibetben. Akkor nem tudtam még. Remélem. mi dolgozunk a konyhán. miért. Fiatalkorukban . és utána nem maradt időnk a pihenésre. én voltam a legfigyelmetlenebb. Azo­ kat.ahogyan velem is . . Szerencsédre istentisztelet­ re kell menni. hogy okkult tudásomat „mesterségesen táplálják". amikor bementem az osztályba. s gon­ doskodik arról.A konyhai munka nehéz volt. óriási tisztelet övezte őket. . Úgy gondol­ juk. félkegyelmű. majd méltóságteljesen kisétált az osztályból. A mellettem ülő fiú megjegyezte: .Ezzel a megjegyzéssel a feldühödött tanár még egy utolsó óriási ütést mért rám. hogy az eredmény mások javára váljon. ha valaki elér a fejlődés egy bizonyos fejlettebb szintjére.Tökfilkó. melyeknek feltárását sokszor szinte lehetetlenné teszik a költségek. ilyen ember mellett nem bukhatok el. valamint az időigényesség. vá­ laszthat a létezés másik síkja és a között. hogy visszatér a földre. Aznap reggel. amit újra kell tanul­ nom. A vállamat ért ütészápor erőszakosan visszarángatott az osz­ tályterem valóságába. . hogy teljesítse feladatát. ma dél­ után rajtunk a sor. mint ahogyan nálam megvol­ tak. Ilyenkor . Csak ke­ vesek esetében sikerült felfedni az előző inkarnációt. bár nem emlékeztem.

majd sikoltva a földre.Gye­ rünk már. A kemencéből kiálló egyik rács vörösen izzó végére estem. ezzel fűtötték a kemencéket. e sebhely alapján azonosítot­ tak. Az ajtónál egy mérges szerzetes fogadott: . aztán kiszedte a rozsdadarabokat a sebből. amely nem egyszer ma is gondot okoz nekem. A kövezett folyosókon keresztül ódzkodva vonultunk a konyhák felé. lusta. Ott feküdtem még a forró hamuban. szorosan betekerte egy gyógyfüvekkel meghintett kö­ téssel. majdnem a csípőízületnél. A japánok évekkel később pl. hogy megmentse a lábamat. csak a csont állította meg. A vas rozsdás volt.ugyancsak fü- . . mintha az életetekről lenne szó! . Szörnyű fájdalom hasított keresztül rajtam. és égő hús émelyítő szagát éreztem. gyorsan kiemeltek. Még mindig őrzöm a nyo­ mát. a lángoló tüzek fénye. Őrjöngő üvöltéssel megra­ gadott a torkomnál fogva. és vagdalkozni kezdett a pálcájával. A bal combomon. hogy megmagyaráz­ hattuk volna. A konyhában töltött első munkanapom majdnem az utolsó na­ pom lett. a testem többi részét pedig beecsetelte egy .Fogjátok azo­ kat a vaslapátokat. bele a forró hamuba. semmirekellő gazfickók! -kiabálta . CSÉLA-ÉLET 71 óra.Én voltam a tizedik. miért késtünk. anélkül. aki arra a fel­ adatra vállalkozott. A füstölgő tanár már várt ránk.V. A teste­ men sok helyen voltak égési sérülések. Mindenhonnan rohantak a szerzetesek. Alig tudtam megemel­ ni a lapátot. Én csak egy szegény hétéves kisfiú voltam a nagyok között. Hátrafelé re­ pültem.ordította az ügyeletes szerzetes. aztán vissza egyenesen a tanterembe. az osztályomban rajtam kí­ vül senki sem volt tizenhét évnél fiatalabb. A láma alapo­ san megnézett. . lent elviselhetetlen hőség volt. lejött róla a rozsda. és elkéstünk.és megbotlott. meglóbált . Nagy zűrzavar támadt. Miután kitisztította. egy fehér forradást. Lementünk jó néhány lépcsőt. és a nagy erőlködésben. és úgy járjon a kezetek. hogy a tüzelőt a kemencébe tegyem. és mikor a lábamba ment. Előt­ tünk vöröslő fény. a rács beleégette magát a húsomba. Időnként tovább ott tar­ tottak a konyhában. Táplálja a tüzet.Az első tíz jöjjön ide és rakjon a tűzre. Mindenütt nagy halom­ ban állt a jaktrágya. Hamar felvittek egy orvoslámához. de a lábam valóban súlyo­ san megégett. ráborítottam a szerzetes lábára.

gondoltam magamban -. mi guruknak mondjuk őket. vannak építők. mely a fájdalmakat enyhítette. A lámakolostorokban vannak „szerzetesek". hogy a szerzetesek szörnyű emberek voltak. Úgy tűnik talán. a láma hivatásos tiszt. Legtöbbjüknek nem volt könnyű élete.) így érkezünk a leggyakrabban rosszul hasz­ nált fogalomhoz. A trapa állt legközelebb ahhoz. mikor a hő­ mérséklet mínusz nyolc fok alá esik. aki egy kis szobába vitt és lefektetett a párnaágy­ ra. amit az átlagem­ ber a szerzetes fogalma alatt ért. ahol én is megégtem. (Abból ítélve. hogy az épségemért imádkozik a baleset után. Esetleg úgy dönt valaki. segéd­ munkások és szemetesek. De mit is jelent az. hogy . akik a házimunkát végzik. A „szerzetes" kifejezést a „férfi" szinonimájaként használták. A lá­ bam egyre csak lüktetett s biztos voltam benne. és gyakran azért voltak szigorúak s igazságtalanok velünk szemben. leült mellém a földre. Nem kell szükségképpen vallásos személynek lennie. Tibetben szinte bárkiből lehet szerzetes. mert ezek az emberek egyszerűen csak érzelmekre és gondolatokra vágytak. aki férfi és kolostori szolgálatban áll. hogy elege van a birkaterelésből. mikor a tűzdémonok megkínoznak valakit. hogy a legcsekélyebb beleszólásuk lenne a dologba. mint katona. a kolostorokban több tiszt volt. Gyak­ ran „szerzetesnek küldenek" fiúkat. hanem a saját kényelme.folyadékkal. a lámához. a láma behívta az egyik szerzetest. (A lámakolostorokban a trapák vannak a legtöbben. A világ más tájain „szolgának" vagy ha­ sonlónak neveznék őket. hogy „szerzetes"? Mi mindenkit így hívunk.) A lámák mesterek. amelyen a démon ugyanazon a helyen döfködi szerencsétlen áldozatát. a novicius vagy a növendék. anélkül. mint amilyennek az ember hinné. Aztán bejött egy öregember. Azt is elhatároz­ tam. milyen is. Úgy volt. Ha a trapák nem hivatásos katonák. a papság tagjait másként nevezték. Cséla volt a fiútanuló. hogy jó életet élek majd. és biztos tetőt akar a feje fölé. ahogyan olyan sokan írnak és beszélnek nyugaton. és imádsá­ gokat mormolt a fejem felett. Mikor a kezelés befejeződött. Nem vallási meggyőződés vezeti. hogy sosem fogok tudni újra járni. mert személyesen megtapasztaltam.72 HARMADIK SZEM vekből készült . hiszen 3600-6000 méter magasságban az élet nehéz. Eszembe ju­ tott egy korábban látott kép. Szép dolog . egyáltalán nem olyanok.

Éppen távozni készültem a kolostorból. Négy rendőrszerzetes megragadta a középsőt és nagy nehezen ol­ dalra húzta. lépj ide. hogy egyik lámakolostorból a másikba utaz­ tak. mert segédkertésze rosszul viselkedik. mit csinál.Vonakodva bár. tiszteletre méltó orvosláma .erre bízzam az életemet? . sem tűntek kellemesnek.Valamivel világítania kell. a végén gyatra kis hurokkal. és mindenkor igazsá­ gosak. gyakran kegyetlenkedtek. Nem valami kellemes hely. ez attól függött. kör alakú fal. Ám az ember nem ítélheti el a püspököt csak azért. A „szerzetesekre" további példa a „rendőrszerzetesek". de sosem kegyetlenek. Nagyon szigorú vizsgákat kellett letenniük. Egyetlen céljuk a rend fenntartása volt. Azok. Szomorúan néztem . hogy szent legyen csak azért. én pedig az 6 cséla-ja. . csak annyiban. majd kezembe nyomott egy lobogó fáklyát. közben tartani a fáklyát. A lámák után jöttek az apátok. És a segédkertésztől sem lehet elvárni. Rosszkedvem gyászosra fordult.V. Kapaszkodnom kellett a kötélbe.Nos. A kolostornak volt egy börtöne. vi­ gyázva arra.én is annak bizonyultam -. Egyetlen élmé­ nyem van róla. mely vajjal átitatott vastag fonalból készült. Az egyik lehajolt és felszedett egy jakszőr kötelet. mint az apát. akár csak a házimunkások. a tetejüket pedig körülbelül három méter széles­ ségben kőrácsozat fedte: egy-egy rács combvastagságú lehetett. . kocka alakú kö­ vekből épültek. Néhány kivételes esetben a láma magasabb státusszal rendel­ kezett.tet­ te hozzá. illetve ne égessem át a vé- . tizennégy éves korukban apátok lehettek. Kint a hátsó udvarban volt jó néhány körülbelül kilenc­ ven centiméter magas.mondta az ember. tedd bele a lábadat és leengedlek. sokan általánosabb adminisztratív teendőkkel voltak elfoglalva vagy azzal. aki megbetege­ dett. Ezek a csoportok szigorúak és könyörtelenek voltak. amikor a börtöncellá­ ba hívtak. hogy ne gyulladjak meg. CSÉLA-ÉLET 73 Mingyar Dondup láma lesz az én gurum. de akiket tömlöcbe vetettek. a templomi szertartásokkal nem foglalkoztak. de ez eredményeiken múlt. Kezelnem kellett az egyik rabot. Nem mindegyikük foglalkozott kolos­ tori ügyekkel. mert egy püspök­ nél dolgozik. de eleget tettem a kérésének. Ezek erős. hogy jelenlétükkel biztosították a rendet. uram . A rendőrszerzetesek. akik „élő megtestesülések" voltak. .

mintha a bőrömet leégették volna a testemről. A fájdalom heves rohamokban sö­ pört végig a testemen. Megszökött. Befejeztem a munkát.Kissé erőtlenül vála­ szoltam: . Elmondtam egy imát a lelkéért. az előző életeink során hosszú utat tettünk meg együtt. Aztán újra és újra. hogy elaludtam. ez túl sok. Te még nem emlékszel erre. de a testem elölről is meg­ égett a forró hamuban. de még több ismeretlen. az­ tán éjszaka megölt egy szerzetest. Megkérdeztem. A fáklya világánál gonosz képű gazembert láttam. így élet sem. és szól­ tam.De te híres láma vagy. Hason feküdtem.valaki mellém ült. A lábam! Maradj nyug­ ton. én meg csak egy kisfiú. hogy elszedje kevés kis vagyo­ nát. húzzanak fel. Mingyar Dondup láma hangja volt. a kolostorból mindenhonnan hangokat hallottam.Finom ujjai­ val végigsimította a gerincemet. lezártam vad bámuló szemét.Lobszang. és lázálmomban úgy kép­ zeltem. De leereszkedtem nyolc-tíz méter mélyre a víztől csillogó falak kö­ zött. aki a falnál kuporgott. és mikor magamhoz tértem. Halk susogás . Sápadt napfény sütött a szemembe. amely a léte­ zés síkjai között vándorol. . amely olyan bizonytalanul tartotta a súlyomat. néhány ismerős volt. az istentiszteletre akartam menni. az első gondolatom az volt. Észrevette. hogy csodálkozom és elmosolyodott: . én azonban igen. Az utolsó in- . Ám ne kalandozzunk el a konyhai eseményektől! A hűsítő ecsetelés hatása múlóban volt. de elfogták és visszahozták bűntette színhelyére. le a mocskos kőre. de kínomban visszaestem.74 HARMADIK SZEM kony kis hurkot. A lábam még erősebben lük­ tetett. és ő mellet­ tem ül. hogy két barát együtt legyen. mintha csak fel akarna robbanni. Aludj csak! .Mi ez a nagy csodálkozás? Nem úgy van rendjén. ma pihenhetsz! Mereven elfordítottam a fejemet és meglepődve láttam. a lyukat lángoló fáklyával tömték be. hogy valaki belém rúgott. hogy a láma szobájában vagyok. Hunyorogtam. azt mondta: . Az idő vonszolódott. Lobszang. Elég volt egy pillantás: nem vette kö­ rül aura. vándorló koldusként élelmet és menedéket kért a kolostorban. szánakozó hangot hallottam. mi volt a bűne. és megtudtam. úgy éreztem. most már a testfeldarabolók következtek. Kedves. ha egyikőjük beteg? . Megpróbáltam felugrani. mígnem nem tudtam semmiről.Kis barátom.

Alattunk. hogy rengeteg mindent tud ró­ lam. Legyen a hatalmas ember nagylelkű az esdeklőkkel.ezt tisztán éreztem és áldottam a sorsot. hanem úgy egy méter magasságban. a csúcsokat csillogó hósapkák koronázták. ők voltak a munkások. CSÉLA-ÉLET 75 karnációban nagyon közel voltunk egymáshoz. mely gondjaira bízott. a közelebbi fjflgyoldalakat aranytetejű lámakolostorok pettyezték. Fi­ nom. hogy kilássak. pasztel árnyalatú. távolabbi kolostorok növendékei. a távolságtól törpényire zsugorodott kis házak! Lent a völgyben kanyargó folyó. aki nagyon fontos személy volt. Elfordítottam a fejem. hogy vele tanuljak. Világos volt. De most pihenned kell. Feltűnt egy kis csoport fehérbe öltözött fiú. az u ^ r b a n kü­ lönböző rangú szerzetesek jöttek-mentek. aki a veze­ tőm. Sok látnivaló tárult elém. Balra a Potála. Néhányan sötétbarna köpenyt viseltek. és eltökéltem. melynek partjait a zöldnél is zöldebb fű szegélyezte. hogy visszanyerd az erődet. a levegőben. életében egyetlen nagy feladattal: össze kellett kap­ csolnia az anyagi és a szellemi világot. A távolban bíborszín* hegyek. melyből templomok és iskolák kandidáltak ki­ felé.V. ne aggódj. Örömmel vártam. akit képességeim legvégső ha­ táráig követni fogok. holnap herceg lesz belőle. Aki ma koldus. hogy nem a földön fekszem. a Kji. és a herceg is koldussá vál­ hat". Gyerekes fantáziámban faágon gubbasztó madárhoz hasonlítottam magam. a messzeségben Lhásza terpeszkedett a napsütésben. mint a kocsikerék. Tekintsen le az életek hosszú ösvényére. a buddhista Szent Iratokban megfogalmazott parancsokra gondoltam: „A lágylelkű ember mindig boldogul. míg a fösvény nem talál vigasztalót. Megmentjük a lábad. mint amennyit én magam. valóban jó ember. egyszer az egyikhez jön. Mert a gazdagság forog. Mellettünk nem messze egy aprócska erdő. Túl az ablak alatti alacsonyabb tetőkön. hogy nem akad majd jobb tanuló nálam. Már akkor nyilvánvaló volt számomra. Itt lakott a legfőbb tibeti jövendőmondó is. olyasvalaki. hogy kinézzek az ablakon.Az élet kerekére. Nagyon erős vonzerő volt köztünk . Az ágy-pár­ nákat az asztalra rakták. aztán a másikhoz. . roppant méreteivel maga is kis hegyet formázott. Furcsa volt. Voltak ma- . hogy a láma. messze többet.

Teljesen begyulladt és váladékozott a bentmaradt rozsdadaraboktól.emlékszel az előző inkarnációdból. mint a lábam. Ülni képtelen voltam.76 HARMADIK SZEM gasabb rangú szerzetesek is. Meg volt elégedve azzal. ezzel ugrabugráltam. hogy a főtisztvise­ lők közé tartoznak. Mindez kiragadott a közvetlen jelenből. rövid néhány évem alatt meg­ tanultam. a papok csak fehér paripákon lovagoltak. a jobb oldalamon vagy a hasamon feküdtem. vérvörös meg bíbor ruhában. Sokan lovakon vagy pónikon ültek. Mingyar Dondup láma foglalkozott velem. Nem tudtam részt venni a szertartásokon és az osztályba se jártam. így majdnem egész idő alatt vezetőm. Jobban foglalkoztatott a gyógyu­ lás és az. . keljek fel és mozogjak egy ki­ csit.De sok mindenre tudattalanul. A lábam merev volt és borzalmasan fájt. A testem a forró hamutól még mindig sok helyütt felégett és hólyagos volt. önkénte­ lenül . ez utób­ biak gyakran aranyszín stólát viseltek jelezvén. és akár egy sebzett madár. Mivel nem tudtam segítség nélkül menni. de az egész együttvé­ ve sem kínzott annyira. Három nap múlva azt ajánlották. készítettek nekem egy mankót. és azt mondta: . A világiak színes lovakon. hogy újra tudjak mozogni. amit korábban.

Megkértem. Az volt a dolgom. nem volt olyan rossz. hogy úgy üljek. Beleegyeztek. amelyekben a pörkölendő' árpa volt. ebből kisebb gerendák áll­ tak kifelé. Amíg egy adag pörkölődött. de a lábsérülésem határozottan megakadályozott ebben. két és fél méter átmérőjű tölcsér alakú kőedényt használtunk. Belső felületén barázdák és vájatok voltak. vagy aho­ gyan mi nevezzük.Eltelt két hét és sokkal jobban éreztem magam. ott a már megpörkölt árpát kellett megőrölni. majd az ajtókat becsukták. vagy hogy hason feküdjek. A visszatérésem elsó' délutánján újra a konyhai munka volt so­ ron. Az edénybe ugyancsak töl­ csér alakú nagy követ illesztettek lazán. és engedélyt kaptam arra. elöregedett gerenda tartotta. a szerzetesek és a fiúk pedig nekifeszültek a küllők­ nek. A lábam még min­ dig fájt. hogy az árpaszemek ne hulljanak le. Ha már megindult. hogy egy palatáblára felírjam a zsákok szá­ mát. ahol megégettem magam . Ehhez egy érdes felületű. lótuszülésben. A pörkölt árpát beöntötték az edénybe. A tibetiek keresztbe tett lábbal ülnek. de lagalább javult valamennyit. amely keresztülfúródott rajta. mi a folyosón át bevonultunk egy kis szobába.egyenletesen szétterítették. hogy hadd él­ jek a szokott módon. a tetején kb. hogy megforgassák a soktonnás követ. mert többet akartam mozogni. mint abroncs nélküli küllők. ahogy tudok. Az árpát kiszórták a gő­ zölgő kó'padlóra .alatta tátongott a kemence. mindannyian körbe-körbe jártuk és énekel77 .

Ami a közelébe kerül. Aztán vajas teát keveigLik hozzá. A kony­ hák egy3 |á£ik részébe mentünk. újabb és újabb frissen pörkölt árpát töltöttek a tar­ tályba. egy szerzetes megsózta.78 HARMADIK SZEM tünk. a fa olyan lesz. mint új korában. Itt senki sem szidott meg az éneklésemért! Szörnyű nehéz volt beindítani azt az átkozott követ. egy másik nagy adag szódát rakott bele. Majdnerfi kimeríthetetlenek a kész­ letek belőle. ismerd meg. Az apróbb darabokat behajították a forró vízbe. akit nem is­ merünk: dolgozz vele. hogy meg ne álljon. beszélgess vele. mint az ében. Ahogy a őrölt szemek kihullottak az edény aljáról. Minden fiú egy hétre való campánakvalót hordott magánál. Valamikor korábban félig megtöltötték vízzel. hogy egyetlen ellenségünk van. és mivel egyszerre egy üstöt használtak. és nem lesz . tábla formára szárították. fokozatosan megfeketedik. Minden étke­ zéskor örflfttünkJjelőle egy keveset a campás tálba. A keverék nagyon tápláló. hanem azért. Mikor a víz újra forrni kez­ dett. Az volt a dolgunk. és a környékén dolgozók arca megfeketedik. hogy az ember fennmaradjon. Úgy tartjuk. több lapát tisztított vajat tettek hozzá. mert nem volt elég munkás. A munka legrosszabb része a tűz etetése volt. most forrt és gőzöl­ gött. ahol egy hat-hét hektoliteres fémüst álÍTlomokkal tisztították. amelyet fa helyett tüzelőnek használ­ tunk. míg tésztasűrűségtpiem lett. hogy megmozduljon. és az ujjunkkal addig kavargattuk. Amikor rárakják a tűzre. hogy ne legyen túl sok megkülönbözte­ tés. majd felaprítsuk őket. amit egy kis bőrtasakba tettünk. A jaktrágyát. a másikat addig előkészítették és megtöltötték vízzel. pontosabban a megtört­ megpörkölt árpát. A hét-nyolc kilós téglákat Kínából és Indiá­ ból a hegyi hágókon keresztül szállították Lhászába. Aztán az őrleményt elvitték. idehozzuk. és a campával együtt elég volt ahhoz. vigyázni kellett. fanyar füstöt áraszt. min­ denkinek segíteni kellett. Ez volt a campa alapja. Nem azért kellett segítenünk a fizikai munkában. A teát állandóan forrón tar­ tották. "akkor megettük. mert pórusaikba beleivódik a korom. hogy elmenjünk a teatéglákért. Aztán. az. a forró kövön szétszórták és újból megpörkölték. ha meg már mozgott. Következő nap a teakészítésnél kellett segédkeznünk. bűzös. és az egészet órákon át főzték. úgy csillogott.

Ez utóbbia­ kat minden héten cserélték. mert az orvosi munkához nélkülözhetetlen. ritkán élnek vissza vele. de már csak akkor. hogy végül is van valami szavuk. Belém sok asztrológiai ismeretet vertek. Ha az ember 20-25 méterrel arrébb megy. és bárki elmondhatja. kit fi­ gyel! Jókora pálca volt nála. tudo­ mányos elvekre alapul. mint a másik. talán megint használni fog. A rendszer jól működik. ahol jég borít mindent. és ha a bírálat jogos. hogy a megfelelő fajtát szedjük le. Nagyon sok tanulnivaló volt. nem talált" sorsjáték. Néha három hónapig is eltartottak. amikor a ha­ talmasok félreteszik a hatalmat. érzik. vagy a falitáblára írt. és nekünk valamennyit fel kellett is­ mernünk. Váll. Ha az apát durván viselkedett az év során. A falon nagy táblák lógtak. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 79 ellenség többé. hogy ha más máson is segített. mert ez a tárgy fontos volt az asztrológiához. hogy füveket gyűjtsünk és gyógyszert készítsünk belőlük. Ilyenkor a felföldekre vezettek bennünket. előttünk állt. Néhány szerzetestől eltekintve nemigen ismerték ezt a vidéket. és nem habozott. és megbízhattak bennünk. Az alacsonyabb ran­ gúak kezében ez az igazság egyik eszköze a hatalmasokkal szem­ ben. amikor alaposan ismertük a növényeket. és nagyon kedveltük őket. Sorokban ültünk a földön. a világon talán sehol sincs hozzá hasonló. kar. Az asztrológia „talált. a hőmérséklet mínusz 4 fokról plusz 15 fokra változik. mit se számított. mint vaktában felírni egy gyógyszert. hát. ahova ért. abban a reményben. a többi gyógynövényeket ábrázolt. . Páratlan élmény. Rengeteg matematikát tanultunk. és nagyon figyelmesnek és szorgosnak kellett lennünk egész idő alatt. megmondják neki. a tengerszint felett hét­ nyolcezer méter magasságba.VI. vagy a hagyományosabb testrészek. egy részük a csillagjós­ lással foglalkozott. mögöttünk sétált. Jobb az asztrológiai je­ gyek alapján kezelni valakit. mert nem tudtuk. amit gondol. de a jégtaka­ rókat forró vizű forrásoktól táplált zöld völgyek tarkítják. Később kirándulásokra vittek minket. Ami­ kor a tanár előadott. De amikor dolgoztunk az órán. nem tehet semmit a neki alárendelt ember ellen. oda ütött. Tibetben minden évben van egy nap. az egyik testrész épp úgy megfelelt. mert változatosságot hoz­ tak a szigorú kolostori életbe. A „növénygyűjtő expedíciók" ősszel voltak.

Beszéded és tetteid szelídek legyenek. és mi. Az első évben nem volt részünk szinte semmi kikapcsoló- . nem lesz viszály vagy békétlenség. hogy enyhébb körül­ ményeket találjanak.80 HARMADIK SZEM A vallásoktatás nagyon intenzíven folyt: minden reggel fel- mondtuk a Törvényeket és a Középút összetevőit. és mi a többiek szintjére kerülünk. Tarts mértéket mindenben! 13. Légy becsületes és őszinte mindenben! 8. a szerzetesek sötétedéskor lefeküdtek és hajnalig aludtak. csakporiak voltunk az egyetlenek. A vezetőink bölcsen úgy döntöttek. Megrostálták a növendékeket. amikor fü­ veket gyűjtöttünk. mielőtt még veszélybe sodorhatnák a többie­ ket. Viseld a szenvedést és a nyomorúságot türelemmel és alá­ zattal! Állandóan azt mondogatták nekünk. hogy ha betartjuk a törvé­ nyeket. Tiszteld a szülőket! 4. Becsüld az erényeseket! 5. ma­ gunkra meg mint az elitre. Figyelj a barátokra és a rokonokra! 9. még többet morgolódtunk volna. akik odamentünk. Ne botránkoztass meg senkit! 15. Puhánynak és gyengének tűntek a szemünkben. Kolostorunk ismert volt a szigorú és kérlelhetetlen képzésről.. Bízzál az ország és a lámakolostor vezetőiben! 2. Kövesd a jók példáját! 11. Elég sok szerzetes érke­ zett máshonnan. Segítsd az országot! 7. Az első év külö­ nösen nehéz volt. ha a napirend megváltozik. ne bánts senkit! 16. csak a legerőseb­ bek élték túl a jéggéfagyott felföldeken tett utazásokat. Ne légy féltékeny és irigy! 14. Tiszteld az öregebbeket és az előkelő származásúakat! 6. Mutass háladatosságot és viszonozd a kedvességet! 12. Úgy tekintettünk rájuk. Sok kolostorban nem volt éjjeli szertar­ tás. hogy kiselejtezik az alkalmatlanokat. mint bukottakra. Gyakorold a vallási szertartásokat és tanulj! 3. A törvények a következők voltak: 1. akik egy idő után elmentek.. s bár sokat morog­ tunk magunkban. A legjobban hasznosítsd az ételt és a vagyont! 10.

mert a büntetés még rosszabb volt. A kérdéseknek nem sok közük volt egymás­ hoz. a rengeteg gyógynövény neve és pon­ tos leírása mellett azt is ismerni kellett. Sokat kellett tudnunk az asztrológiáról. amely jól lát­ ható és könnyen elolvasható onnan. Gyakran Szent Könyvek obskúrus oldalaira vonatkoz­ tak. Kis gyakorlattal bámulatra méltóan könnyű volt . bármilyen apró hibát vétettünk. Mindegyik fiókon tisztán kivehető címke van. és kihúzni a szükséges tényt a hozzá kapcsolódó más tényekkel együtt. hogyan lehet használni és keverni őket. Munkával és tanulással telt minden ébren töltött pillanat. majd hirtelen a gyógyfüvekre váltottak. laza papírlapokat két faborító tartotta össze. ahogyan memorizálni tanítottak ben­ nünket. hogy száz meg száz fiókkal körberakott szobában va­ gyunk. A memóriatréning mód­ szereit évszázadokon keresztül fejlesztették ki. A feledékenység meg­ bocsáthatatlan bűnnek számított. csak azért hogy ellenőrizzenek.belépni egy szobába. ha hibát. a jó memória igen felbecsülhetetlen érték. job­ ban tettük. hogy ne jöhessünk rá. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 81 dásban. aki orvosszerzetesnek tanult. hogy belénk sulykolják a jó em­ lékezőtehetség iránti igényt. Mégis. A legtöbb tibetinek jó emlékezőtehetsége van. A ta­ nár például azt mondta: . . Például azt kellett képzelnünk. A könyveket nem hordhattuk magunkkal. mert rendszerint kilencven centiméter szé­ lesek és körülbelül negyven centiméter hosszúak voltak. komoly verés. amint kinyitjuk a megfelelő fiókot. Na­ gyon tisztán magunk elé kellett vetíteni a „tényt" és a „fiók" pontos helyét. A gondolkodásra nagyon rövid időt kaptunk. Kérdésekkel bombáztak. Azt mondták. nagyon szigorú büntetés járt érte. Ma is hálás vagyok azért. mire irányulnak. és valóban fejleszti a memóriát. és Szent Könyvek egészét kellett felmondanunk. mi van benne? Ha nem tudtunk tíz másodpercen belül válaszolni. hogy képzeljük el. a kötés nélküli. Későbbi éle­ tem során úgy találtam. vagy játékban. Nyisd ki a fiókot. Tanáraink mindent megtettek. kinyitni a megfelelő fiókot. a Kangyúr hetedik kötetének ti­ zennyolcadik oldaláról az ötödik sort kérem. jó módszer ez. ha egyáltalán nem válaszolunk. szórakozásban. és ne a könnyű utat válasszuk. és azt a feladatot kaptuk. és beletesszük a tényt.képzelet­ ben . de annak.VI. ahol állunk.Na fiam. min­ den tényt osztályozni kell.

A lo­ vaglásban nem voltam olyan ügyes. A többiek nehézkesen lépdeltek. azt sem tudjuk már. Ez sajátos szabály volt Csakporiban. A gólya­ lábcsatában ez előnyt jelentett számomra. most szentelhettem rá egy kevés időt. egész idő alatt dolgoztat­ tak minket. meglöktem a másikat. hogy a ta­ náraink attól féltek. meghúztam az egyik gólyalábat. mikor átkeltünk a folyó­ kon. Óvatosan átgázoltunk. Az udvaron páváskodtunk. mert olyan kemény fegyelemben éltünk. Akik kimentek. Még mindig szerettem gólyalábon járni. kétméteres gólyalábon baktat­ tam egyszer. így meg tudtuk tartani az egyensúlyunkat helyváltoztatás nélkül. hogy leesünk. bekukucskálunk az ablakokon. nem kockáztattuk. sokkal nagyobb és idősebb fiúkkal jártam egy osztályba. Bevallom. hogy elriasszuk az ég démonait. Két. A víz már a partnál is mély volt. „uccu. A sportokat és a gyakorlatokat úgy tervezték. közéjük ugrottam. és valami gyakorlati hasznunk is származzon belőlük további életünkben. hogy kell játszani. miközben vadul kiáltoztunk. és így megtakarítottuk a hosszú kitérőt a legközelebbi gázlóig. nem jöhettek vissza. aztán egy bizonyos jelre megkezdtük a támadást. Az egyensúlyo­ záshoz nem használtunk semmit. mintha csak helyben jár­ nánk.gó­ lyalábat használtunk. A gyengék. ki­ hulltak a rostán. amelyek testmagassággal emelnek a föld felé. Olyan bo­ tokkal kezdtük. s hirtelen folyó került az utamba: át akartam hát men­ ni rajta. egyáltalán nem találtam . neki" elszaladtam volna. Az első év­ ben nem játszhattunk semmilyen játékot. hogy megedződjünk. ha lett volna ho­ vá. általában tízfőnyi csa­ patban felsorakoztunk kb.82 HARMADIK SZEM Az első tizenkét hónapban nem engedtek ki bennünket az ud­ varra. ha egyszer kiszabadul­ tunk. sosem térünk vissza. harminc méter távolságra egymástól. Csatákat harcoltunk végig gólyalábon. Emlékszem. de mikor a saját erőmre kellett támaszkodnom. Ha egy helyben akartunk állni. Mint mondtam már. Akkor is a gólyalábakat használtuk. jól elboldogultam. illetve akik nem bírták a feszültséget. egyik lábunkról a másikra billegtünk. Kel­ lő gyakorlat után még hosszabb . faragatlan fickókként viselkedtünk. Ha éberen figyeltünk.rendszerint háromméteres . mire a „lovas" megingott vagy leesett. Az első év után megszoktuk a szigorú szabályokat. Ezek után a nehéz hónapok után úgy éreztük.

Egy szélroham felkapta a köpenyünket. hogy az ember ne sértse meg ma­ gát.VI. de nem törődtünk ezekkel az apróságokkal. és mikor én is kiértem. mert sosem tanulta meg az esést. va­ lósággal megfagyasztotta a vért az ereimben. arra gondoltam. aki a következőt tudta megcsinálni: sétálgatott egy kicsit. hogy a „lépcsők" jól legyenek rögzítve. Voltak rajtunk horzsolások vagy lejött a bőr a térdünkről. Röviddel a nyolcadik születésnapom előtt Mingyar Dondup lá­ mától megtudtam. összegabalyodtak a kezek. feljött majdnem a dereka­ mig. Fel­ ment a lába. A térdemig ért. Velük előfordult időnként. hogy elvétett volna egy lépést vagy kijött volna a ritmusból. azt gondolta: Aha. de mikor először próbáltam. aztán bukfen­ cet vetett a két gólyaláb között. levette lábát a támasztóról. amely majdnem mindig fúj Tibetben. egyenesen a feje fölé. Megkapaszkodott a bot végében. Volt közöttünk viszont egy fiú. a feje kibukott a víz fölé. Leültem és beereszkedtem a vízbe. szépen beletalálva a támasztékba. Mivel látta. Siettem a távoli part­ szakasz felé. Az udvaron játszottunk például: a játék izgalmában megfeledkeztünk a szélről és kiléptünk a falak nyúj­ totta szélárnyékból. és én gyorsan földet értem. A szél. Azután nagy fröccsenés. hogyan kell esni úgy. hogy eltörték a karjukat vagy a lábukat. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 83 sekély részt. Én ugrálni tudtam a gólyalábon. majd teljesen eltűnt. hogy mit fog csinálni velem. Persze volt néhány esetlen fiú. A dzsúdóban meg­ tanultuk. a lábak meg a gó­ lyalábak. hogy az asztrológusok számítása szerint a szü- . hogy talán soha életemben nem voltam még ilyen gyors a gólyalábakon. Egy férfi futott az ösvé­ nyen. aki átszeli a folyót. aztán le. hogy a víz nem éri el a derekamat. a kisfiúra. felugrott és fordult egy teljes kört. aki majdnem átesett a saját árnyékán is. Rettenetesen csúnyán beszélt. a férfi megmarkolta a partot és kihúzta magát a folyóból. és merő pillantást vetett rám. majd ahogy beljebb mentem a közepére. De ritkán sérültünk meg komolyan. és a fenyegetés. komoly veszélyt jelent ebben a sportban. hatal­ masat estem: a támaszték eltört. ez itt egy sekély szakasz. Hirtelen csobbanás. Akkor rohanó lépteket hallottam. Megismételte néhányszor a mutatványt anélkül. Ez­ után mindig megbizonyosodtam arról. s máris felborultunk.

Mikor a szellem visszatér a testbe. Számunkra a test egy héj csupán. Lefekszik pihenni. A harmadik szem megnyitásával képessé váltam többek között ennek az aurának a meglátására. Hitünk szerint az ember azért van gyenge fizi­ kai testében. amikor az ember alszik. hogy megfelelő feltételek kö­ zött lássa. amely akkor veszi át az irányítást. Az átlagember nem látja a napudvart. azok. . de teljes napfogyatkozáskor mindenki megnézheti. hogy az emberek hisznek benne vagy sem. Még mindig ott van. és az álom éber állapotban teljességgel lehetetlennek tűnhet.84 HARMADIK SZEM letésnapomat követő nap megfelelő időpont lenne a „harmadik szem megnyitására". tudtam. Az álmok olyan élmé­ nyek. Az alvás alatt visszatér a létezés egy más síkjára. hogy tanuljon és fejlődjön. és amikor jön az álom. amilyenek. A testet körülvevő aura csupán az emberben égő életerő tükrö­ ződése . Mint ahogyan korábban többször elmondta nekem. Ilyen az emberi aura is. Valójában nem számít. akit érdekel. az ébredés döbbenete eltorzítja az álomemléket.mindenki megtanítható rá. a harmadik szem megnyitása után olyannak fogom látni az embereket. melyeket az alvás szellemi síkján élünk át. Úgy hisszük. vagy el­ hagyja ezt az életet. Ám később részletesebben is leírom az ezzel kapcsolatos élményeimet. a szellem kiszáll a testből és ellebeg. és tökéletesen megbíztam benne. hogy mesterem is ott lesz. hacsak nincs az ember kiképezve. A hitetlenség nem tünteti el. A szellemet a halál pillanatá­ ig „ezüst szál" köti össze a fizikai testtel. Nyugaton a tudósok mérni tudják az agy elektromos hullámait. A napko­ rongról többmillió kilométerre lövellnek a lángok. elgondol­ kozhatnának ezen és gondolhatnának a nap udvarára is. Nem zaklatott fel. A magasabb Én. a Legfelsőbb Tudat működteti. hogy ez az erő elektromos. ugyanolyan mint a villám. akik gúnyolódnak az ilyen dolgokon.

Nagyon kelle­ mes volt heverészni és lustálkodni a napsütésben. fejemet a térde közé fogta. A láma néhány percig nézte az eszközt. Mingyar Dondup láma megfogta a kezemet és így szólt: .Ez elég fájdalmas lesz Lobszang. bárcsak szerezhetnék egy bőrcsónakot és azzal sodródhatnék a folyón. A második láma kinyitott egy dobozt. sem istentiszteletre nem kellett mennem. a Kjicsu révnél. Túl gyorsan telt el a nap! Ahogy meghalt a nappal. de csak 85 . aztán áthúzta egy mécses lángján. megszületett az este. le­ beghetnék délre. ahol várakoznom kellett. ahogy akarod a napot. sem órák­ ra.Eljött a születésnapom. Kora reggel Mingyar Dondup láma azt mondta: . és a hegye helyett az U élén kis fogak voltak. azaz Ékszer park tavainak kéklő vize. Puha bőrcsizmák a kinti kövezeten. szürkületkor majd jövünk érted. Ekkor bemen­ tem abba a kis szobába. hanem U alakú volt. Este újból bejöttek hozzám. Azt kívántam. szóra­ kozzál Lobszang. és ezen a napon szabad voltam. hogy sterilizálja. Óvatosan leszedték a borogatást. Nem sokkal alattam a Potalát láttam csillogó tetőivel. és a szobába belépett három magas rangú láma. Az egyik erőteljes láma leült mögém. Lyukfúróra emlékeztetett. csak nem kör.Töltsd. a homlokomat tisztára és szárazra törölték. ahol kereskedőket láttam. Gyógyfüves borogatást tettek a homlokomra és szorosan a fejemre kötözték. egyikőjük Mingyar Dondup láma volt. . és elővett belőle egy fényes fémeszközt. Mögöttem a Norbu Linga.

és helyette színspirálokat és fehé- . aki biztosan tartotta a nyelet. ránézett a többiekre. én meg benne. A láma. mikor a vége megakadt a csontnál. mint a tűz. A fájdalom egyáltalán nem volt erős. ki­ csit rezegtette az eszközt. Erősen figyelt. Mingyar Dondup láma figyelt. A falemezt az U két szára közé illesztette. A láma erősebben nyomta. hogy pont belement a fejemen lévő lyukba. majd becsúsztatta úgy. miközben Mingyar Don­ dup láma odaadott neki egy nagyon kemény. az helyénvaló. hogy különféle eszközöket és gyógyfüves olda­ tokat rakodnak ki. mintsem hogy megmoccan­ jak vagy feljajduljak. Aztán ez is elmúlt. csak nyomást és tompa fájdalmat éreztem. melyet előzőleg tűzzel és gyógynövényekkel acélkemény­ ségűre edzettek. s az eszköz átha­ tolt a csonton. aki operált.Egy percre a fájdalom felfokozódott. amit mond vagy tesz. mintha én lök­ nék egy rugalmas fátyolt vagy engem löknének neki. Ezután enyhülni kezdett. hogy valaki tüskékkel szurkál. épp most ment le a nap.Minden rendben? Kezdjük. nagyon tiszta fale­ mezkét. és körbeforgatta a nye­ lét. a szája sarkában a feszültségtől kis ránc húzódott. égetett. Egy percre az volt az érzésem. Megszűnt és én finom illatokat éreztem. az operatőr végtelen elővigyázatossággal tovább és tovább csúsztatta a lemezkét. ha teljesen tudatodnál vagy. Mintha megállt volna az idő! Nem éreztem különös fájdalmat. így hát nem mozdultam. hogy a fogazat átfúródjon a homlokcson­ ton. elhalt. Nem tart nagyon sokáig. Láttam. mint nyugton maradni. Hirtelen szúrós. csak egy tompa ütést. Lobszang fiam. nincs mást tenni. bevégzik veled így vagy úgy.Nos. inkább meghaltam volna. csiklandós érzetem támadt az orrnyer­ gemnél. Hirtelen va­ kító fény támadt és Mingyar Dondup láma azonmód azt mondta: Állj! . ne mocorogj. és azt gondoltam magamban: . majd meg­ kérdezte: . mikor ez utóbbi intett a fejével. Hirtelen „reccs". minek az illatát. tudtam. akinél az eszköz volt. Aztán. ahogy az eszköz áthatolt a bőrön és a húson. Bízott bennem. hogy Mingyar Dondup lá­ ma is elém állhasson. és úgy éreztem. amennyire csak tudsz. A homlokom közepére nyomta az eszközt.86 HARMADIK SZEM úgy lehet csinálni. de nem tudtam. és ugyanabban a pillanatban megállt az éber opera­ tőr kezében. próbálj mozdulatlan maradni. A lá­ ma. arrább ment egy kicsit.

Előző éj- . A következő héten beengedtek egy kevés gyenge fényt. Míg bent volt a falemez a fejemben. és addig. Ettől fogva olyannak látod majd az embe­ reket. Kaptam egy kristály­ gömböt.és innivalót kaptam. aki az üveggömbbel. hogy az aurájuk volt arany. A harmadik szem számára fókuszként szolgál. Abból. Megint mások esetleg egy tál vizet. az el­ vek azonosak.Most már kö­ zénk tartozol. A kristálynak és használójának illeniük kell egymáshoz: van. megfigyeltem. és mikor nem.Külö­ nös élmény volt látni. amilyenek. Az első héten a szobát majdnem teljes sötétségben tartották. amit éltek és hogy a legtöbb ember valóban nagyon különbözően fest. a kristály­ gömb éppúgy. Lobszang. majdnem sötétben. vagy a teleszkóp. Csak később jöttem rá. van. A tizenhetedik na­ pon a szobában teljes világosság volt. A fémeszközt óvatosan kiszedték. Nagyon egyszerű volt. Senki sem látogathatott meg. mikor mondanak igazat. Mindegy melyiket. tudtam. míg ki nem vet­ ték. hogy voltak más kisugárzások. ahogy közeledett a hét vége. aztán egyre többet és többet. Ahogy új érzékem fejlődött a lámák szakavatott segítségével. vagy tiszta fekete korongot használnak. mégpedig a tiszta élettől.VII. és bejött a három láma. amely a természeti törvények által láthatóvá teszi az egyébként lát­ hatatlant. ahogyan a színek változtak. mint a mikroszkóp. A falemezt bent hagyták két-három hétre. De nemcsak az emberi testet láttam tisztán. A HARMADIK SZEM MEGNYITÁSA 87 ren izzó füstgolyókat láttam. Amint a kiálló falemezt helyére rögzítették. Mingyar Dondup láma hozzám fordult: . amellyel az ember bárki tudatalattiján áthatolhat. csak a legszüksége­ sebb enni. hogy kivegye a falemezkét a fejemből. melyek túlterjedtek a legbelső aurán. eszköz csupán. hogy ne tudjon mozogni. . és használatában nagy gyakorlatra tettem szert. és megőrizheti az össze­ szedegetett tények emlékét. és nem amilyennek mutatják magukat. kivéve a három lámát. a kis szobában kellett maradnom. Idővel meg tudtam határozni egy ember egészsé­ gi állapotát az aura színe és intenzitása alapján. akik nap mint nap tanítottak. aki a kőkristállyal tud legjobban dolgoz­ ni. hogy a három lámát arany fény veszi körül. még mindig őrzöm. A kristálynézésben nincs semmi csoda.

Milyen lesz mostantól Cu. Időm másik felében az órákra és a szertartá­ sokra kell járnom. meg kellett tanulnom. Mingyar Dondup láma egy gyógyfüves párnácskát tett a kis pöttyre. mit gondolnak valójában. mert a személy nem eléggé fejlett. onnan figyeltük azo- . de fele időmet Mingyar Dondup lámával kell töltenem. kék füst lengte körül. és a vörös szikrák a dühkitöréseket mutatják. nem is annyira a tanulás miatt. hanem hogy szemléletem kiegyensúlyozott legyen.88 HARMADIK SZEM jel a homlokomat beecsetelték valamilyen gyógyfüves oldattal. bepótolom. hogy színeket láttam és már tudtam is mindent. aki gyors és hatékony módszerek­ kel tanít majd engem. és már kint is volt.Lobszang. ők milyennek tűnnek majd? De egyelőre nem érkezett válasz az efféle kérdésekre. ez csak egy dühös takarító. és megmutatta a fadarabot. Káprázatos volt újra találkozni a fiúkkal.szóltam. Egy alak közeledett felém. No. Ahogy a füst a mennyezet felé szállt. Azt mondták. . és mégsem ismertem egyáltalán. Van. ami a hom­ lokomon a műtét után maradt. hogy másképpen látok? Anyám. a füstön méregvörös szikrák villantak át. és alaposan megvizsgáltak. apám. Az operatőr láma egy kis rézedény felé fordult. aki tényleg szeret.. kimehetek már a többiekkel. . hirtelen rántást éreztem. csak az evés járt az eszemben. befejeződött beavatásom első szakasza. Reggel jöttek a lámák. Az aurája füstkék színű. Ám abban a pillanatban főként az evés érdekelt. és néhány különböző füstölővel együtt rátette. Reggel ismét bejöttek a lámák.. A vezetőmmel egy eldugott beugróban ültünk. Az operatőr egy eszközzel megfogta a fadarab kiálló részét. indulj és egyél. hogy melyik szín mit jelent. egyikőjük térde közé fogta a fejem. és ahogyan előzőleg. A többiek rémült arcomra néztek.Egy égő ember van a folyosón . Mingyar Dondup Láma kisietett és mo­ solyogva jött vissza.. né­ hányan féltékenyek rám. Kirohantam az ajtón. hiszen na­ gyon éhes voltál. Később hipnotikus módsze­ rekkel is tanítani fognak. A do­ log nem egyszerűen abból állt. mint az ében. Az előző tizennyolc napon nagyon keveset kaptam enni. Nyüszítve visszarohan­ tam a szobába. akiket olyan jól is­ mertem. most elhatároztam. Az­ nap éjjel zúgó fejjel aludtam. Fekete lett. mások meg közömbösek irántam. Most rájuk néztem és megtudtam.

úgy. a meg-megszakadó szikrázást! Üzletemberünk azt gondolja. . hogy szent irataink minden szava a szó szoros ér­ telmében hiteles. A HARMADIK SZEM MEGNYITÁSA 89 kat. ahogyan ez velem is történt. hogy az istenek helyébe lépnek. Különleges te­ hetség. Legendáink szerint sok-sok évvel ezelőtt minden férfi és nő használni tudta a harmadik szemet. emlékszik rá. te most rendel­ kezel azzal a képességgel. Hosszú évszázadokon keresztül csak kevesen szület­ tek a tisztánlátás képességével. mikor egy kereskedő közeledett: Nézd csak. jobban látják az istenek. De az embereknek az a lá­ tomásuk támadt. megfelejtkezvén arról. hogy akarattal nyisd és csukd. akiknek teste vagy lelke beteg volt. És ez így ment nap nap után. Észrevetted azokat az elhalványult foltokat á fény koszorú sárgájában? Azt mutatja. akik beléptek a főkapun. hogy még nem jutott el odá­ ig. Milyen kis aljasságokra képesek az emberek a pénzért. hogy lealacsonyítják magukat! Egy hajlott ko­ rú szerzetes érkezésekor a láma ezt magyarázta: .Fiam. azoknál. Azok esetében. hogy tüdőbeteg.Alaposan fi­ gyeld meg ezt az embert. Mingyar Dondup láma így tanított: Nézd azt az embert. megfelelő kezeléssel ezerszeresen is meg lehet növelni az erejét.Vagy például. aki hisz abban. olyan. most becsaphatja majd az ostoba szerzeteseket. Lobszang! Látod azt a színes fonalat. nézd azokat a változó hullámsávokat. Aztán majd azt is megta­ nulod. hogy önállóan gondolkodjon. és megpróbálták megölni őket. Lobszang! Valóban szent ember. óvatosan és tisztelettel kell vele bánni vele. hogyan lehet tetszés szerint be­ csukni a harmadik szemet. Büntetésképpen a harmadik szem becsukódott. akik természettől fogva rendelkeznek vele. hogy egy­ szer már sikerült neki. hogy az. Egy nap az apát úr értem küldött és magához hívatott: . Egy este a láma így szólt hoz­ zám: . Abban az időben az istenek a földön jártak és emberekkel keveredtek. úgy mint a másik két szemedet.Később megtanítunk arra. ahogy a másik két sze­ med. A harmadik szem erejét különösen betegeknél használtuk. Most még állandóan használd.VII. mely a szíve felett vibrál? Az az árnyalat és a vibrálás azt mutatja. Lobszang. mely a legtöbb embertől megtagadta- . mert kibírhatatlanul terhes dolog foly­ ton az emberek gyengélkedését figyelni. amit az ember láthat.

Mikor majd más országokban jársz. mert látni akar. De azt mondom. sose tégy így. amelyen egy életen át járnak. hogy néhány napon belül a dalai láma el­ küld majd értem. Mondd el nekik. . Bizonyítsd be ezt. és sose saját hasznodra. ha árt a többieknek vagy ha érintené az ös­ vényt. akik azt szeretnék. ha betegséget. Segíts. és a dalai láma orvosa. Mesteremmel.ne fedd fel. bizo­ nyítsd be azt! . fiam. . A tehetség arra jogosít. amit tudsz. azt mondta.Az apát úr nagyon tanult ember volt.mondják majd. Mingyar Dondup lámával együtt látogató leszek néhány hétig a Potalában. Mert az embernek magának kell megválasztania az ösvényt.90 HARMADIK SZEM tott. Mielőtt befejezte volna a be­ szélgetést. úgy viselkedj. fiam. találkozni fogsz sokakkal. szenvedést látsz. de ne mondj olyat a betegnek vagy a szenvedő­ nek. Csak jóra használd. nem hogy ma­ gad gazdagodjál. de attól még a saját útjukat fogják járni. ami megváltoztatná az ösvényét. hogy másokon segíts. Akármit is látsz a tisztánlátás által .és sokat fogsz! . mint bűvész a vásárban.

Mielőtt elindulnál hátrafelé.Végigcsináltam mindent. benne a dalai láma életnagyságú szobra. amelyet nemigen használtak. Most nagyon figyelj! Tedd a kezed így és hajolj előre! Egyszer. Közel a tanteremhez volt egy kis temp­ lom. amit csinálok. és be kellene mutatnod a hátraesést. hogy a nyakadra tehessen egy sálat. Helyezkedj az előző testtartásba. Lobszang. hogy a tarkódnak ne essen baja. Térdelj meghaj­ tott fejjel. nehogy fe­ lesleges sietséget mutass. hogy bemutatnak neki és a „belé­ pőbe" nem eshetett hiba. Nem örülnénk.Először nézd. így folytatta: . hogy tökéletes formánkban járuljunk a dalai láma színe elé. . ha a sarkaddal rálépnél a párnára. eképpen. . Dugd ki a nyelved üdvözlésképpen és ereszkedj térdre. várhatóan a hét végén kerül rá sor. és állj meg úgy másfél méternyire a dalai lámától. Most mutasd meg. ha már ide értél. A pillanat izgalmában könnyű megbotlani. Lobszang! Belépsz a szobába. vess egy gyors. aztán helyezd a selyemkendőt Őszentsége lábára. hajts meg a fejed. Magadban számolj tízig. . amit a láma nagy gyakorlatával könnyedén bemutatott. még egyszer. aztán harmadszor is. észrevétlen pillantást a legközelebbi párnára. Próbálnunk kell. hogy a Potalában vagyunk audiencián.Úgy volt. aztán állj fel és menj hátrafelé a legköze­ lebbi üres párnához.Egyik nap Mingyar Dondup láma közölte velem. a szemed lefelé néz. és azt játszottuk. hogy a potalai lá­ togatás időpontját kitűzték. Gyere ide. Oda mentünk. hogy épp91 .Egy figyel­ meztetés akkorra.

hogy beléphetek. s a tibeti üdvözlésnek megfelelően kinyújtottam a nyelvem. Ez alkalommal sokkal nyugodtabban jöttem befelé. Újra kimen­ tem. és végigcsö­ römpölt a földön. A facsészét el kell rejtened a köpe­ nyed bal ujjában. mit hogyan kell csi­ nálni. míg küldenek érte. A rendfőnökünk volt a dalai láma egyetlen or­ vosa. A csészét így kell tartani. Térden állva mentem. megkínálnak teával. hogy automatikusan is tudjam. szombaton. mert nem az volt a feladata. mint egy vágtató versenyló a Cangpon. Gyakoroljunk a csészével és a selyemkendővel!. és elölről kezdtem az egészet. Jól csináltam. tapsolt egyet. De szent isten! Elfelejtettem a selyemsálat! Kimentem hát megint. mint egy méltóságos fiatal pap. és nem. hogy páciense egészséges legyen. . megállított: Lobszang. hogy teljesítményem „méltó tisztelgés Mingyar Dondup testvér tanítása előtt". Ha kellőképp ügyes vagy. és a láma je­ lezvén. Másnap reggel. A pénteki napon az apát úr elé kellett mennem. hogy átmen­ jünk a Potalába. Lobszang! Hová ügetsz? Most csináld lassabban. elég ügyes vagyok-e. Azt mondta. Mikor elhelyezkedtél már. Helyzete nem volt túlontúl irigylésre méltó. és oda­ mentem a szoborhoz. hogy megmutassam. hanem. hogy felbuktam volna. ráraktam a szertartásos khata-t a szobor lábára.Azon a héten minden reggel próbáltunk. büszke voltam magamra. mint én. és ehhez igazítsd a lépteidet. amikor a páciens már beteg volt! . mégis a főépületekhez közel ugyan. Először a csésze kiesett. a helyén marad. A három meghajlás maga tökéletesen sikerült. és a Gyógyítás Templomaként. A mi kolostorunk a Potala szervezetének része­ ként működött. Az apát úr mégsem vizsgál­ hatta meg a dalai lámát. mondd magadban: „Om. de külön he­ gyen állt. meg kellett várnia. illetve a Gyógyítás Isko­ lájaként ismerték. Hátralépdeltem és végül sikerült leül­ nöm lótuszülésbe anélkül. akkor most jöhet a következő lecke. amikor csak akarta.Kimentem a szobából. beékelve a köpeny ujja és az alsó kar közé. amikor meghajoltam.92 HARMADIK SZEM olyan jól csinálod. Besiettem. de aztán hamarosan kitanultam a fortélyát. . így bármely fájdalmat vagy rendel­ lenességet orvosi hibának tekintettek. mani padme hum".Na. lesétáltunk a hegyről. Akkor majd úgy jössz be. hogy a láma egy-egy betegségét kikezelje.

Mindenfelé árusok kínál­ ták portékáikat. és egy „szent inkarnáció által megáldott" emléktárgyak. mint egyszerű lépcsősorhoz. tá­ voli tartományok nemesemberei. írnokok is jöttek. Voltak közöttük földművesek. Tibet minden ré­ széből érkeztek emberek. a dalai láma otthonát. Néhányan forró vajas teát árultak. mások el­ nyúltak a földön. mások mindenféle ennivalót. A Csakpori lábánál a Potala felé fordultunk. úgy érezték.Vili. vagy ahogy mi nevezzük. amíg fel­ felé kaptattunk. Nem. A POTALA 93 De ezen a szombaton nem törődtem az orvos bajával. Odanéz­ tem. a betegek és gyengélkedők. Több ilyennel is találkoztunk. Nem egy zarándok hónapokig gyalogolt. hogy megta­ karítsák a lépcsőmászást. Lobszang. hogy lássák a Mindentudó. Voltak. Tömérdek kőlépcső vezet fel a magasba. Odább az úton egy csapat vidám ember potalai ajándékokat. barátaik támogatásával vagy két bottal sántikáltak végig az úton. és inkább ha­ sonlítható egy lépcsős utcához. már magasan jártunk. Anyám ép­ pen kilovagolt szolgái kíséretében. felkeltek. elég volt a magamé. ha nem beszélek róla. Voltak ott talizmánok.Ott az előző otthonod. akik abban reménykedtek. maradjon csak az én titkom. a Potalába igyekeztünk. Egy helyen. A fő­ tisztviselők közül sokan fellovagoltak a hivatalokhoz. Öregem­ berek nyomtatott horoszkópokat kínálgattak a hiszékenyeknek. a lépcsősor az épületeken kívül fut. aztán ismét a földre vetették magukat. busásan kárpótolva lettek a hosszú utazásért és a viszontagságokért. kereskedők és bete­ gek. Mingyar Dondup láma megállt és egy házra mutatott: . amely bizonyította. Megint mások. hogy Lhászában kezeltetni tudják magukat. Ha csak egy pillantását elkap­ ták. Hogy mit gondoltam akkor. kézi imamalmokat árusított. nálánál ugyanis senki sem lakhat magasabban. mit éreztem. hogy meglátogassa a Szentek szentjét. pásztorok. Elárasztották az utat és végigjárták a hatmérföldes kör­ gyűrűt a Potala körül. Nekünk nem jutott időnk ilyesmire. A dalai láma rezidenciája az épület legtetején volt. amit himbálódzó üstökben melegítettek. . akik négykézláb kúsztak. és jobb talán. bizonyos összegért írtak néhány sort. hogy a nevezett személy megláto­ gatta Lhászát és valamennyi szent helyet. a szolgák igencsak sürgölődnek az udvarban. és mohó városnézők és zarándokok tömegébe ütköztünk. Cu is közöttük volt.

tömén­ telen drágakövet őriznek. bárcsak kinyithatnám. . A falakon belül vannak a kincstárak. kis hegyen fekszik. akárcsak mindenütt. minden gondolat és minden reménység központja.94 HARMADIK SZEM A Potala önálló városrész. mi­ tológiai istenek és istennők szobrocskái és zománcozott díszek. Ez az épület. és tudni szerettem voltna. Végül felértünk a tetőre. Hosszú idővel azelőtt egy erődít­ mény volt a hegy tetején. vagy épületcsoport az ország szíve. és beléptünk egy nagy előtérbe. mikor kerekek jönnek majd az országba.egy óriási barlang húzódik. és megnézhetném benne a ne­ vünket. Min­ denütt hallottuk az imamalmok kattogását. és ne­ kem az volt a véleményem. jakgyapjúból készült gesztenyebarna függöny borította. ahol a dalai láma előző inkarnációinak sír­ emlékei álltak. hogy még több kemény munka vár majd rám: kemény munka vagy nehézség. Tudtam. ezen a helyen nagyon kicsinek és jelentéktelennek éreztem magamat. Nyolcéve­ sen nem voltak már illúzióim. a reggeli napsütésben felfelé tartottunk a lépcsőn. A bejáratot nagy. és a hatalmas termetű őr szélesre tárta a kaput előttünk. Egy meggyszínű köpe­ nyes. az egyik végén van egy tó. ahol aranytömböket. míg el­ értük a tető legtetejét. Az utóbbit .nagyon jól ismerték itt.úgy látszik . Vallási jeleneteket és ősi legen­ dákat ábrázoló gyönyörű faliszőnyegek lógtak a falakon. azt kívántam. vagy tudnak egyáltalán a barlang a létezéséről . melyet zöld porcelán sárkányok védelmeztek. miért akar a dalai láma látni engem. mert felismerte Mingyar Dondup lámát. Az egyik függönyös bejárat melletti polcon pihent a Nemesek könyve. valamint mai rezidenciája volt. de egy még régebbi palota alapjaira épültek. Csak nagyon kevesen jártak itt.csupán néhány kiváltságos. kis folyosók ágaznak szét belőle. mert ezen a napon. Közeledtünkre félrehúzták. hogy erőt nyerjek belőle. Tibetben ez az egyetlen kerék alakú tárgy. A jelenlegi épületek csak háromszázötven évesek.mivel vulkáni eredetű . mert az egyik régi jövendölés szerint a béke el­ távozik. Kint. a hegy gyomrában . hogy ez rendkívüli dolog. sárga stólás láma beszélgetett Mingyar Dondup lámával. Tibet minden egyházi és világi ügyét itt intézik. Továbbmentünk. Mélyen lent. Alacsony asztalkákon műgyűjtők szívét gyönyörködtető tárgyak álltak. valamint ritkaságokat a régmúlt időkből.

Sok külföldi országot bejársz majd.csak gyakorlunk. hogy . végig­ mentem a szobán. akkor először: Azok a párnák túl messze vannak. hogy bemenj. Jól ismertem a jóslat min­ den szavát és eszerint is éltem hétéves korom óta. Megszólalt a dalai láma. mert ekkor visszafelé kellett indulnom a legközelebbi párnához. gondold azt. a fal mellett. ahogyan megjósolták. Megkaptam a feljegyzéseket az előző inkarnációdról és az asztrológusok jöven­ döléseit is.Nincs okod az aggodalomra . azután megállt és fi­ gyelt. A POTALA 95 ahol vele jártam. Meghajtottam a fejem. Ezt hallottam: . hanem a csuklómra tette. Mielőtt belép­ tem a szobába. és háromszor meghajoltam. de a fején magas sárga süveget hordott. és aztán lépj be magad.Ideje.Nem tudtam. Most az Ékességes lábára helyeztem. amit elképzelni sem tudsz. de végül sikeres le­ szel. Tudtam. melynek erejét tovább növelték benned a harmadik szem megnyitásával. Éppen letett egy könyvet. másfél méterre nem kerültem Tőle. aztán majd elmegyek Kí­ nába.Vili. melynek füle a vál­ lára ért. Ruhája olyan volt. miért mondja el nekem újra az egészet. Kezdetben nehéz időket élsz meg. rombolást és olyan kegyetlenséget fogsz látni magad körül. így tettem. így folytatta: Nos. köz­ ben ezt suttogta: . Vezetőm hozzám fordult és így szólt: . a tizenharmadik dalai lámát. Megmutatom az ajtót. Az út hosszú és ne­ héz lesz. az Ékességest. fordulj meg és hozz ide egyet. és megfigyeltem. Átkarolta a vállam és az ajtóhoz vezetett. de eljön a siker. amelyekről nem is hallottál. ahol folytatom tanulmányaimat. Megadatott neked a tisztánlátás képessége.Őszentsége érdeklődést tanúsít és egyedül akar vele beszélni. Mingyar Dondup láma odaadta nekem a selyemsá­ lat.Tedd ide elém és ülj le! . hogy sebészetet és orvoslást tanulok Tibetben. Buzdításképpen picit meglökte a hátamat. Lobszang. Sáfrány­ színű selyempárnán ült. Azt mondta: . Előrehajolt.ahogy egész héten tettük . hogy mind eléggé meszsze volt. mint a közönséges lá­ máké.Mikor leültem. hogy beszélgethessünk.menj csak be. amíg kb. odavittem egy párnát. Halált. Beléptem. . és a sálat nem a nyakamra . De az Ékességes még min- . olyanokat is. fiatalember. az­ tán térdre ereszkedtem. és a hosszú szoba távoli végén megpillantottam a Mindentudót. Hallottam néhány figyelemre méltó dolgot rólad.ahogyan az szokás volt -. Elfogott a félelem.

. hogy Mingyar Dondup láma jó. hogy egy nyolcéves kisfiú nem. Állítsátok elő. hogy bizonyítékokat szerezzenek. az Ékességes Indiáról és Kínáról mesélt.Ez a fiatalember elmondta. Talán még senki sem beszélt vele így. és meghajolt a dalai láma előtt. milyen vagy. Mingyar! . kicsú­ szott a számon: . Értékeik nem azonosak a mieinkkel.Szóval. Mondta. hogy azt akarja.Uram! .Ezekben az országokban az ember megvitathatja a nagy igazságokat. a láma pedig így folyatta: . figyelmeztetett. hogy jöjjön be! .De hát senki sem tudhat többet a mesteremnél.Azt mondtad. hogy amikor a nyugati világban le­ szek. sem a lélekről. Bizonyíték. . te kis pávakakas! . bizonyítékra van szüksé­ günk . és ülj le. . de sok nyugatival is találkoztam.mondta. semmiféle rendkívüli erőről ne tegyek bizonyságot. és ne be­ széljek sem az egóról. hogy a gya­ nakvás negatív hozzáállásával minden esélyüket elveszítik.Kérd meg Mingyar-t. és hogy a legjobb tanárokat jelöli majd ki a számomra. mit gondolsz róla.Mingyar Dondup láma mel­ lém ült. aztán hátra­ hajtotta fejét és harsogó nevetésben tört ki. .hívta mesteremet a dalai láma. Belépett Mingyar Dondup láma. és én töké­ letesen egyetértek az értékelésével. . Amint ettünk. Mondjátok meg. va­ lóban keményen tanuljak. az pedig bizonyos.A dalai láma rám nézett. megmérjük és savakkal megvizsgál­ juk. Egyszerűen nem tudtam tartóztatni magam. a kereskedést és az aranyat istenítik. . . azt gondolod. . aztán megütötte a mellette lévő gongot. és parancsot adott a hívására belépő lámának.Hozz egy párnát. aki hamarosan visszajött a teával és különleges ételekkel. értékeli.Voltam Indiában és Kíná­ ban .Mutassátok meg a lelket.Teljes felelősséget vállaltál . és nem törődnek vele. en­ gedjétek. hogy kivételesen tisz­ tán látok. amelyeket Indiából importáltak. milyen a molekuláris szerkezete. igaz? Mondd el nekem. Tudó­ saik így beszélnek: .mondta a hí­ vására megjelenő lámának.mondják majd neked. .96 HARMADIK SZEM dig beszélt. A dalai láma újra nevetni kezdett. Mingyar Dondup láma a legjobb ember. Úgy látszott.válaszoltam. bizonyíték. akivel valaha ta­ lálkoztam. milyenek a kémiai reakciói. Mingyar Dondup lámánál. hogy megragadjuk. De most teázzunk! Könnyedén megütött egy gongot.

előttem terült el Lhasza és az egész síkság. de ez itt átlátszó. ahogy bizonyosan megteszed. és úgy gondolja. hogy úgy jöhettek-mehettek. esetleg nyomorék maradok. Néha attól féltek.Itt maradunk néhány napra. de az vastag volt.őszentsége azt az utasítást adta. és megborzongtam a lát­ ványtól.Még szólt néhány szót.Ideje betöm­ ni a lyukat a gyomrodban. meghajoltunk és eltávoztunk.Jó néhány alacsonyabban lévő folyosót és termet nem nyitottak ki az elmúlt kétszáz esztendő­ ben. Aztán hozzám fordult: . Mikor befejeztük.a rezidencián senki­ nek sem volt lámánál alacsonyabb rangja . pihenjünk le egy időre. Tervezd meg. egy másik szobába.Nem volt szükségem több bátorításra. Kinyújtottam a karom. hogy mindketten itt. vezetőd régi barátom. Mingyar Dondup láma azt ajánlotta. . legnagyobb meglepetésemre. épp csak. . ha szükséges. Ezekből a termekből sokat megtudhatsz a tibeti történelem­ ről. . hogy Mingyar Dondup láma titokban na­ gyon elégedett velem. te­ gyünk így mi is. és hogy egyetlen ajtó se legyen zárva előttetek. és az okkult tudományok igazi mes­ tere. majdnem olyan hideg volt. és felfedezzük az épület kevésbé ismert részeit . az épület legfelső szint­ jén kapunk szobát. Lobszang. A dalai láma szolgálatában állók közül . és a lapos tető távoli részére mentünk. akár a víz. s emellett síkos is. és azt mondta. Itt.VIE A POTALA 97 Lobszang Rámpa képzéséért. és akkor vezetőm teát és ennivalót hozott. Mingyar Dondup láma kivezetett a szo­ bából. aztán felkeltünk. hogy egyek. Megdöbbentem. Pihentem egy órát. . Ezen a helyen jól esznek. . Az színezve volt. Oda vezetett minket. hogy látni le­ hetett. és nagyon óvatosan megérintettem a látható semmit. és fordulj hozzám. A bal lábamon húzódó seb még mindig sok bajt okozott. Időről időre én is megnézem őt. és nem lehetett keresztüllátni rajta.Fiatalember! Jól válasz­ tottál.az egyik odajött hoz­ zánk. Aztán így folytatta: . jó benyomást tettem a da­ lai lámára . ahogy csak akartok. Láttam. az ablakokon az olajjal átitatott anyag helyett valami megfoghatatlan volt.mondta. A sárkányzsinórhoz tört üveget hasz­ náltunk. mint a jég. Fájt és bi­ cegtem. Aztán derengeni kezdett valami: üveg! So­ sem láttam még síküveget.

akit ott láttam: egy sápadt arcú fiúcskát nagy vörös heggel a homlokán.Őszentsége azt mondta. amikor egy nyugati ember azt mondja valamilyen okkult dologgal kapcsolatos állításra.gondoltam.biztos valami hangszer. amely úgy nézett ki. a másikat odatette az arcához. és intett. és természetesen nem ismertem fel azt a szörnyű kis teremtést. . meghúzta. Nevetett. és játszani fog rajta. Nekem az az élmény volt „lehetetlen"! A dalai láma sok teleszkópot hozott magával. és majdnem elájultam a kábulattól. A vízen találkoztam már halvány tükör­ képemmel. . Azóta sem vesződöm velük. A kerekek a gyorsaságot és az ún. Gyanakodva néztem. Sose felejtettem el annak az embernek a látványát. aztán azt mondta: . mikor hazatért Indi­ ából. hogy „lehetetlen". Teleszkóp! Sosem lát­ tam ilyet. azt gondoltam. Vezetőm kis­ sé elfordította a csövet. őt viszont rázta a nevetés. te­ leszkópok. Megfogta a csövet. A csőben egy ember lovagolt felém. és egy kétségtelenül tekintélyes méretű orral. hogy Tibet különleges ország volt. amikor meglátta az arcomat. a balt tartsd csukva. hogy életemben először tükörbe néztem.magyarázkodtam. . Lobszang! A jobb szemeddel nézz. meg­ babonázott. civilizáci­ ót szolgálják. De a végét nem a szájához. Itt történt az is. Azt lehetne gondolni. A mi fizikai világunk ráérős. tükrök nélkül. olyankor. Mingyar Dondup lámán kívül senki sem volt a szobában. Mingyar Dondup láma kitárta az ablakot.Még jobban nevetett. és négy darab jött ki . nézzek bele megint a csőbe. hogy a rohanó kereskedelmi vi­ lágban nincs idő szellemi dolgokra. de engedelmeskedtem.egyik a másikából. aki a csőben felém lovagolt.Aha! . és nagyon szerette nézegetni a környező vidéket.98 HARMADIK SZEM Ám ez még nem volt minden. Régóta felismertük. . hanem a szeméhez illesztette. Oldalra ugrottam. Gyakran eszembejut. de a tükör túl őszinte volt. Tele voltam gyanakvással. de az emberek nem is vágytak ilyesmire. hogy az okkult tudományok mestere vagy . aztán a cső egyik végét kidugta az ab­ lakon. hogy mást lássak. A kereket se akarták.De miért kell tréfát űznöd a ta­ nítványodból? . mintha egy bőrrel borított trombitadarab lett volna. és körülnéz­ tem. hogy ezoterikus tudásunk gyarapodhasson és terebélyesedhessen. . és felkapott egy rézcsövet.Nézz bele. Egy ideig piszmogott a csővel. Belenéztem.

Vili. Egyszer egy nap beadnak neki élelmet egy fénybiztos. de nem azért fejtenek ki erőt. amikor előjön. Tibetben vannak olyanok. Sokan közülük néhány hét múltán újra visszamennek a cel­ lába. Mindez korántsem olyan ste­ ril. hogy beeresszenek egy kevéske halovány fényt. A kőfalak vaskosak. a telepátiát. A gondolatok. A remete belép. se semmi. Tartózkodásának utolsó hónapjaiban kis lyukat vágnak a tetőre. három hét és három napra. hogy a naiv nézőket szórakoztassák. Az ember szellem. Nincs odabent semmi. de az efféle dolgokat nem a szenzációhajhászok örö­ mére mutatja be. hogy sok láma képes rá. amelyet hegyoldalra építenek. Az Életről. hogy ilyen erők legyenek rábízva. értelmetlen létezés. akik közösségben tudnak legjobban fejlődni. A tanárnak teljesen biztosnak kell lennie tanítványa erkölcsi integritásában. A cella általában kis helyi­ ség. hogy meztelen üljön a hóban. A gondosan irányított és részben sűrített gondolat az.akármi legyen az . A rést nap mint nap nagyítják. hogy ne hatoljon át a hang rajtuk. Néhány láma. talán két méter vastagak. mint ahogy az ember esetleg gondolná. és ha egyszer kisza­ badul a hús kötelékeiből. hangbiztos tolóablakon keresztül. se bútor. és egész életükre ott maradnak. se fény. energiahullámok. Tibetben a tanár mindig meggyőződik róla. és remetecellákban laknak. szellemként vándorolhat a világon és a gondolat útján segíthet. Fizikai tes­ tében semmi okból . és saját kívánságára befalazzák.nem hagyhatja el helyét.Tibetben jól tudjuk -. A remete a cellában marad. A POTALA 99 Négyezer éve ismerjük a tisztánlátás igazságát. és más metafizikus tudományokat. hogy tanítványa morálisan alkalmas-e arra. ezért a metafizikai erőkkel sosem élnek vissza. egy másik világ teremtménye. az okkult tudományok mesterei testeket tudnak felemelni érintés nélkül. máskülönben megvakulna abban a pillanatban. csak az üres kődoboz. Az erők tehát egyáltalán nem mágikusak. Az anyag sűrített energia. először három év. hogy a remete szeme fokozatosan hozzászokjék a fényhez. és visszavonulnak kies lámako­ lostorokba. csupán a természeti törvények eredményei. Igaz. hisz csak a megfelelő embereket tanít­ ják. másokon a magány segít. . az Ember természetéről elmélkedik. ami képes megmozdítani egy tár- . és gondolati úton megolvassza a havat maga körül.

Lobszang. most állj ide. ahol mindennapos ese­ mény. úgymond „gondolatra". Tudtam már. egyszerűen köznapi természeti törvények működtetik. és sokat használtam: azokat a helyeket nézegettem rajta. olyat. és nem érdemelt további gondolkodást. hogy lehet hangtalan fütyüléssel kancsót vagy köcsögöt összetör­ ni. félretéve a szkepticizmust meg lehetne tenni ugyanezt a te­ lepátia segítségével is. A falon azonnal megjelent előttem Lhásza fordított képe. amely arra késztet vala­ kit a távolban. és figyeld a fehér falat! . Miért olyan nehéz elhinni ezt abban a világban. Férfiak. hogy elvégezzen egy bizonyos cselekvést. nincs benne semmi csoda vagy varázs­ lat. hogy alapos ma­ gyarázatot ne kaptam volna a szóban forgó törvényekről. nem kellene gyarló eszközöket használni. Mindent megmagyarázott. .legyen bár nagyon hosszú életű -.más módszerekkel és hipnózissal is. mi miért történt. és valamit csinált az ablak fatábláival. Aztán elfújta a mécses lángját. ez egyszerű volt. nők. Olyan dolgokra tanítottak . de erről majd később. milyen elvek alapján működik. és jakok. milyen okok húzódnak a háttérben. mind fejjel lefelé jártak! Aztán a kép hirtelen villant egyet. de . Az én ezoterikus fejlődésem nem járt együtt bezárkózással. Nem csupán a teleszkóp működését.mondta. Mingyar Dondup láma aprólékos pontossággal elmagyarázta. ha mikrofonon keresztül a leszállópályára irányítanak egy repülőgépet. aki remete akar lenni. amelyek nem írhatók le ilyen könyvben. „hisz ez varázslat!" anélkül.100 HARMADIK SZEM gyat. . amelyeket olyan jól ismertem. egy átlagos remeténél. hogy több megvilágosodást éltem át. Még az első látogatás alkalmával bevitt egyszer egy teljesen sötét szobába. hogy megértsem. de immár másként szabályozva vezet a telepátiához. Más formát öltött.Na. Elég annyi. amely kevés ember számára elérhető. Ugyancsak a gondolat. nem vonultam vissza hosszú időre a teljes sötétségbe. és minden a helyére került. So­ sem mondhattam. Képzésem a dalai láma közvetlen parancsára sajátos célra irányult. ha a pilóta a sűrű ködben nem lát semmit? Kis tanu­ lással. mint ez. de azt is. A Potalában tett látogatásom eme képzés első szakaszaihoz kapcsolódott. A magyarázat a „fénytörés"-ről valóban mindennél jobban zavarba ejtett: hogyan lehet a fényt megtörnP. Elbűvölt a teleszkóp. Cso­ dálkozásomban felkiáltottam.

Ez egy lámpából állt. A falakon különös diagramok voltak és ismeretlen jelene­ tekről készült rajzok. Végre beléptünk .VIII. miért éppen ezeket az ajándékokat küldték. amely. Évszázadokon keresztül sokfelől. méghozzá a javából. hogy kiderítsem és pszichometriai benyomást szerezzek róla. A motívumok ta­ nulmányozását jelentette ez. és egyetlen tibeti sem tekintené annak. hogy valamennyien hajlunk arra. szemérmetlennek tartja őket. és utána már semmi sem lepett meg. hogy saját mércénk szerint ítéljük meg más országok népeit. Mielőtt eljöttünk a Potalából. óvato­ san másztunk lefelé a végtelennek tetsző lépcsősoron. ölelkező figura azt az eksztázist fejezi ki. régi könyvekkel és gyönyörű vallási témájú festményekkel. mindig az éppen uralkodó dalai láma részé­ re.számtalan évszázaddal ezelőtt vulkánikus tevékenység hoz­ ta létre. Akkor észleltem. amelynek fényét különféle lemezek takarták. Lobogó fáklyákat vittünk magunkkal. miután beszámoltam a tárgyról szerzett benyomásaimról. aki látott néhányat közülük. több mérföldre nyúlik az egyik folyosó végétől. mikor láttam. Majdnem valamennyit szobákban raktározzák. mert egyre többször és többször hallottam: . úgy mondták. szögek­ kel keresztre feszített ember. a többit majd egy későbbi időpontban.Iga­ zad van. nemcsak Tibetből érkeztek ajándékok a Potalába. Elismerem. Lobszang. amíg egy speciális szerkezetet nem hoztak a szobámba. A két meztelen. A Potala raktárai tömve voltak csodálatos szobrokkal. és csúszkál­ tunk végig a sziklás átjárókon. Aztán. De jobban érdekelt a tó. vezetőm egy könyvből felolvasta nekem pontos történetét. és nagyon él­ veztem. Nagyon kár. megnéztük az egyik föld alatti alagutat. Az alagutakat . valóban. mi történt később. de a képeknek messze nem az obszcenitás a cél­ ja. és azt is.így mondták ne­ kem . hihetetlenül elborzasztott. amely a Tudás és a Helyes Elet egyesülését követi. hogyan törnek meg a fénysugarak. csak egyet nézhetek meg. Azt mondták. akit istenükként tisztelnek. ügyes vagy. Ölelkező férfi és női szellemeket áb­ rázolnak például. hogy a keresztények szimbóluma egy megkínzott. Az a na­ gyon-nagyon kevés nyugati ember. Örültem. A POTALA 101 hogy fényt is lehessen törni?! Egész addig nem értettem meg a dol­ got.

A tutaj hirtelen megbillent. bi- . Beleka­ paszkodtak a kötelekbe. darabokban szilárdult meg. a sötétség olyan volt. és élénken magam elé képzeltem. merre is menjenek. hogy tö­ rékeny tutajuk a vízidémon markába került. Mérföldeken át eveztek. a víz elsodorta őket. amelyekkel a fagerendákat egymáshoz erősítették. Néhányuknak még sikerült nagy levegőt venni. Meddig utaztak. és a fejemtől a térdemig érő magasságban helyezkedett el. Érezték. el­ fújta a fáklyákat. Ahogy finom csapásokkal tovább eveztek. valamennyien elszédültek és rosszul voltak már. Nyikorgó-csikorgó hangot hallottak. amit mesélt. Az aranyat nagy hő olvasztotta ki egykoron a sziklából. Odamentem. Hallgattam tanítómat. öt-hat méter hosszú lehetett. Fel­ szerelték fáklyákkal. mint tónak. szörnyű. Úgy érezték.Ez a tó a folyóhoz megy innen negyven mérföldnyire. amely egyre szélesebb és szélesebb lett. kábító üté­ seket. egyszer csak egy tágasabb helyre értek. a víz alá merültek. amin álltunk. nem tudták. ahol már nem lát­ ták a falakat és a mennyezetet. nem tudták. amilyenhez hasonlót a föld felszínén sohasem látni: tömör feketeség. csillogott a fáklyák fényében. kegyetlen óriás ragadta el őket. A többiek nem voltak ilyen szerencsések. Forogtak. inkább látszott fene­ ketlen kútnak.102 HARMADIK SZEM egy alagútba. és láttam. Fény támadt. kutattak. hogy már-már láthatatlan. amikkel hajthatják. Lerepültek a tutajról. akár egy aranyszínű gyertya viaszcseppjei.Eltévedtek. Még tettünk vagy száz métert. egyetlen hang sem törte meg a csendet. A szikla. amilyet még soha életemben nem láttam. szintén fekete volt. és az emberek csuromvizesek lettek. szél kerekedett. Kb. tökéletes sötétség borult rájuk. és olyan víz szélén álltunk. A tutaj felgyorsult. Mingyar Dondup láma törte meg a csendet: . Sok-sok évvel ezelőtt kalandos kedvű szerzetesek készítettek egy fatutajt. és húzza végze­ tük felé. tétovázva. és vízre eresztették. Sehol egy fény. de kicsit arrább valami ragyogott a falon. zöldes. míg hirtelen eltűnt a mennyezet: nem láttuk. így folytatta: . A hirtelen mozdulattól a hullámok felcsaptak a fedél­ zetre. megsemmisítő szorítást éreztek. Egyetlen hullám sem fodrozta a vizet. odáig már nem jutott el a fáklyák fénye. Fekete volt és mozdulat­ lan. és hozzá evezőket. annyira fekete. körbe­ körbe. hogy a sziklában van egy aranyréteg. merre van az előre. és merre a vissza.

hogy hamarosan vakon fogunk tapogatódzni az alagutak sötétjében. hogy körülnézzen. Valami rejtett fal­ mélyedésből fáklyákat húzott elő. Azóta kevesen vállalkoztak rá. el­ hajította. a beavatásodkor. Lobszang. és meggyújtotta őket azokról. hogy együtt fedezzük fel ezt a helyet. hogy szigetek vannak nem messze amögött a terület mögött. de tudott dolog. nagy mu­ latság lenne átkutatni a tavat. és kotorászni kezdett. Vezetőm figyelte az ar­ comat. vérezve vízbe fúlt. Hármójuk­ nak nyoma veszett. és azt kívántam. induljunk! . hogy nem hoztunk tartalék fák­ lyákat magunkkal. aztán erősebb fény. Végül a két szerzetesnek sikerült meg­ győzni a pásztort arról. tanulj. A szerzetesek több mint fele kékre-zöldre verve. Néhány éven belül eleget tudsz majd ahhoz. A POTALA 103 zonytalan. képes le­ szel rá. majd hirtelen a ragyogó napsütésbe repítette őket. hogy bejárjam vele a tavat.Itt tároljuk a tartalékot.A távolban a Potalát látta. Belegondoltam az egészbe. amelyek már csak pislákolva égtek.Igen. ők kiértek a partra. Mindkettőnkért. Abban a pillanatban Mingyar Dondup láma a távolabbi falhoz fordult. és azért jött. amelyet fáklyáink fénye be­ világít. bárcsak lenne egy tutajom. hogy ők szerzetesek (a köntösük ugyanis teljesen leszakadt róluk). megtudod ké­ sőbb. Végre is egyikőjük feléledt annyira. vagy valaki megtekerte. másként nehéz lenne kita­ lálni innen a sötétben. Valami. órákon át élet-ha­ lál közt vívódva hevertek. Majdnem újra összeesett a megdöbbenéstől. Akkor lépéseket hallottak maguk mögött. Két ember menekült meg. hogy kihalássza magának.Vili. Egyiket fel is kutatták. de minek fecséreljük testi erőnket. egy pásztor né­ zett le rájuk. Látta az összetört tutaj lebegő roncsait. meghaltak és a tibeti mennyországban vannak. akik megmenekültek. De most tanulj fiam. azt gondoltam. Hogy mit találtak. A fáklyák már alig égtek és úgy tűnt. . Ahogy elfordultunk a tótól. körös-körül zöld réteket és legelésző ja­ kokat. Azok. Először azt hitték. butaság volt. hogy felfedező útra induljanak a tavon. hogy elmegy a Potalába hordágyért. egyszer csak felnevetett és azt mondta: . Lobszang. mikor asztrálsíkon is el tudjuk végezni a kutatást! Igen. No. az meg beleegyezett.

Lobszang! Úgy motyogsz itt. időnként megáll­ tunk. amelyek meghaladták felfogóképességem határait. amit a teleszkópon keresztül ne lámánk. hogy kifújjuk magunkat. a kis ligetet a dalai láma előző inkarnációjának parancsára ültették. ha van lehetőség arra. ahol az egykori szerzetesek kiértek a felszínre. Nem értettem őket. hogy újra eljöjjünk ide.104 HARMADIK SZEM Küszködtünk felfelé a meredek folyosókon. otthon van a rajzok között és az alagutakban. és megint a világosban leszünk. láttam. nincs ott semmi érdekes. és teleszkóppal megnézzük azt a he­ lyet. . hogy évekig találgassak és így jussak el a megol­ dásig. Mingyar Dondup láma azt mondta. még akkor is. megkérdeztem. Nem tudtam elvisel­ ni a gondolatot. legalábbis olyasvalami. A tó kivezetése mélyen a vízszint alatt van. mintha óriásokat ábrázoltak volna. ha eközben jelentős veszedelem fenyeget. Ahogy ránéztem mesteremre. mindig megpróbáltam a mélyére hatolni. Még néhány lépés. Nagyon vártam. . mint egy öregember. Mingyar Dondup lá­ ma félbeszakította a gondolataimat: .Amikor felértünk. Az egész helyet valami rejtély lengte körül. Felmegyünk a tetőre. a helyet egy facsoporton kívül semmi sem jelöli. és ha rejtélyről hallot­ tam. meg különös gépezeteket. vagy megnézzünk egy-egy képet a falon. amely úgy negyven mérföldre volt innen. és miért nem nézzük meg. hogy megleljem a választ. miért nem lovagolunk ki a helyszínre.

hogy a csodálkozó szerzetesek ne vegyék észre. hogy dalai láma kétségkívül engem is rajtakapott. Az „indiai ételek"-et az ő gondjaira bízták. Lihegő szerzetes rohant felénk. vissza a Vashegyre. amit gyor­ san meg is ettem. hogy a teleszkópon át még utolsó pillantást vessek a vidékre.Várj meg itt. hogy visszatérjünk Csakporiba. De indulni kellett. Megálltunk. akik rövid látogatásunkat olyan kellemessé tették. a szerzetesek kopasz fejére. akár egy nyara­ lás. A Potalában tett látogatás olyan volt. Lobszang. mert készített nekem egy búcsúajándékot. Félúton lehettünk.Ezzel sar- 105 . A mellettünk elhaladó szerzetesek hátrafele mutogattak. A lencsén ke­ resztül láttam arcán a manós vigyort. Elindultunk lefelé a lépcsőn. Indulás előtt felrohantam a tetőre. Mesterem megállt. mikor hasonló csínyeken buzgólkodtam. mögénk. melyek rejtve vannak a Potala elől. Ideje volt. Igen kényelmetle­ nül éreztem magam. . A Csakpori egyik tetején kis nö­ vendék olvasott a hátán heverészve. Ideje volt köszönetet mondani a lámáknak. nemsokára visszajövök. El­ tökéltem. ahogy visszahúzta a fejét. próbálkozásaimat a jövőben az épületeknek azokra a szárnyaira korlátozom.Másnap reggel komótosan nekikészülődtünk. mert rájöttem. zihálva átadott egy üzenetet Mingyar Dondup lámának. hogy különösen kedvesen elbúcsúzzunk a dalai láma személyes intéző­ jétől. mikor hívó kiáltást és kiabálást hallottunk. és időnként apró kavicsokat hajigált le az udvarba. Biztos megked­ velt engem. .

mintha kihunyni készülne alig-alig pislákolt benne.Vissza se pillantott. ahol a letört rész belógott a koponyába. és elkiáltottam magam: . gondoltam. Körülbelül fél óra múlva Mingyar Dondup láma egy másik lo­ vat vezetve lefelé lovagolt a lépcsőn. Láttam. az egyik apátot komoly baleset érte. akinek az esés következtében betört a koponyája. A szemem égett. és majdnem hanyatt estem. aki a hátán feküdt. Mingyar Dondup láma forró vizet kért. Lobszang. biztos vezetőm felszerelése. A vágás a gyógyfüvek miatt csak kis vérzéssel járt. mint amennyit feltételeztem magamról: kiegyenesí­ tettem a hátam és mereven átnéztem Lhásza felett. mert megláttam apá­ mat. cso­ dáltam a kilátást. Amikor megkapta. mindketten megfogtunk egy-egy csomagot. s az ál­ la majd leesett a csodálkozástól. és nézegettem régi otthonomat. és az egyik apát bevezetett egy öregemberhez. Ránéztem. . Amikor az oldat kihűlt. Újabb adag oldatot kent rá. kimondhatalan fájdalmamra. és nyomást gyakorolt az agyra. Egy csontdarab behor­ padt. Kivett egy éles kést. Szerába kell sietnünk. beleszórt néhány gyógyfüvet.Szállj fel. Amíg kavartam. Az arca ólomszínű volt. Elgondolkodva megfordultam. ahol szerzetesek vártak ránk. lemos­ tuk vele az öregember fejét. hogy szabaddá tegye a csontot. közönyösen továbblovagolt. mikor felismert. most aztán nyilváno­ san megszégyenülök. gyors mozdulattal U alakú vágást ejtett a bő­ rön. Leugrottunk a lóról. tudomást se véve rólam. eközben pedig arra gondoltam. és vezetőm megtisztította saját kezét. Nagyon-nagyon óvatosan megvizsgálta. el előző otthonom mellett. és megtalálta azt a helyet. Végigvágtattunk a Lingkhor úton.106 HARMADIK SZEM kon fordult. amint éppen felém lovagolt. De több ön­ uralmam volt. Azután. Tétlenül őgyelegtem. ő visszanézett. az életerő . és ismét felment a lépcsőn. amely már készen is állt. berakta a szükséges eszközöket egy fer- . A koldusok és a zarándokok ijedten menekültek utunkból. Hamar a Szera kolostorba értünk. hogy mindkét nyereghez egy-egy táska van rögzítve. Még mielőtt hozzá­ kezdett volna a műtéthez. Néztem távolodó alakját. a bőrdarabot visszahajtotta. s mi több pont a Potala lépcsőin.Apám! . megvizsgálta az öregembert. továbblovagolt. remeg­ ni kezdtem.

Úgy fogtam az edényt.Meggyó­ gyulsz. Az megmozdult. meglátta. Lobszang.IX. úgy.Tartsd ide a tálat. . és az ezüst. Mingyar Dondup láma odalépett hoz­ zám: . egy kis ezüstpecket. és gondosan visszahajtotta a bőrleffentyűt. majd lassan. és mereven tartot­ ta. azután az egészet bekötözte egy ugyancsak kifőzött vászondarabbal. míg a másik pálcát vésőként használva a csont alá nyúlt. amelynek egyik oldalát előzőleg érintetlenül hagyta.lassacskán visszatért az életerő. . hogy a normális szint felé kerüljön. Sokban különbözik a miénktől. és így szólt: . Mikor a kezemet mos­ tam. Érdekes dolog volt látni. Most körbevezetlek ezen a közös­ ségen. Benyomta a koponyacsont és a kissé megemelt csontdarab széle között a résbe. Még nem végeztem be a feladatomat. . Fino­ man.miután agya megszabadult a nyomástól . mikor alszol. Egy pálcával kitámasztot­ ta. az öregember hunyorogva kinyitotta a szemét. mivel semleges anyag.Összeforr. óvatosan megnyomta a csontot. megint csak nagyon finoman kiemelte a lifegő csondarabot. hogy félig ülő helyzetben legyen. hogy kivehesse belőle. Kifőzött lófa­ rokszállal összeöltötte. és a műtét helyét bekente gyógyírral. nem okoz majd problémát. A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 107 tőtlenítővel telt tálba. de ha elmúlik. és halványan elmosolyodott. Néhány napig rossz lesz a közérzeted. mehetsz a dolgod után. pará­ nyi háromszög alakú éket. hogy csak te menthetsz meg.Ügyes voltál. megszárítottam őket kifőzött ruhán. Mesterem figyelmesen nézett rá és így válaszolt: . akkor még egy kicsit igazított rajta. hogy Mingyar Dondup láma hajol fölé. Megtisztítottam az eszközöket friss. Különleges óvatossággal behelyezte a legvé­ konyabb élt oda. Az öreg apátba . nem hagyhatom el a testemet.Tudtam. Hátát megtámasztottuk néhány párnával. majd kivett belőle két. forró fertőtlenítőben. milyen egy másik kolostor. egy-két napig fáj majd a fejed. Lobszang! . amit akar. ahol a törés a legszélesebb volt. Odamentem az ablakhoz és kinéztem. Néhány napig legyen melletted valaki. egyik végén lapos és fogazott ezüstpálcát. és min­ dent gondosan visszapakoltam a két táskába. Há­ rom-négy nap múlva már nem lesz okod az aggodalomra. hogy ne feküdj laposan. ezért küldtem üzenetet a csúcsra. .Beecsetelte gyógyfüves oldattal. A csontdarab helyére került.

Csakporiban kemé­ nyen dolgoztak volna. mint Csakporiban. elvállalnád a feladatot. azt hiszem rengeteg vadember van közöttük. . de sehol sem volt nyoma annak a tisztaságnak. és úgy tűnt. . A templomok .Neve­ tett. és egyike a „három székhely­ ként" ismert kolostoroknak. és mindazokkal az épületetekkel. ők a járőrök. Az imamalmok a legtöbb helyen mozdulat­ lanul álltak. A fiúk csapatokban játszottak az udvarokon . aki a kereket pör­ gette. Mosolyogva nézett rám. melyek a várost várossá teszik. a többi kolostor többsége nagyon laza volt. mint tízezer szerzetes­ sel Drepung a legnagyobb. is­ kolákkal. Itt-ott ugyan ült egy-egy szerzetes. hogy itt maradj és könnyű életet élj? . de én nem annak nevezném. Tény. hogy a mi kolostorunkban volt a legnagyobb fegyelem. utcákkal. Lobszang. templomokkal.Lehet. aho­ gyan akartak. lustálkodtak és senki sem szólt egy szót sem.Hétezren vannak. Jelenleg kétségkívül a kommunista katonák! Csakpori kis közösség volt. . Mindegyik városnyi méretű. Az utcákon Kham tartománybeliek cirkál­ nak. Szera. nincs is szigorú fegyelem. rendnek és fegyelemnek. egyedül rendet teremts itt. amelyet én már megszokottnak tekintettem. és kimentünk a fo­ lyosóra. vágynál rá. . . Meste­ rem azt kérdezte: .108 HARMADIK SZEM Egy láma gondjaira bíztuk az öreg apátot. Szera követi kb. Nem kevesebb. a három kolostor közül Ganden a legkevésbé jelentős. és ha a szerzeteseknek lustálkodni támadt kedvük. . mindössze hatezren vannak benne. A szerzetesek úgy jöttek-mentek.Rózsasövénynek hívják ezt a helyet. de annál fontosabb. A csendes többség rossz hírét mindig né­ hány zajongó költi. . akkoriban ez volt az „orvosi tanulmányok székhelye" és a kormány tanácskozó testületében is számottevő képviselethez jutott. hétezer ötszáz fővel. még a füstölők is keserűbb füstöt árasztottak. Mint a Gyógyítás Temploma.gon­ dozatlannak tűntek.a mieinkkel összehasonlítva . hogy te magad.válaszoltam.Nos. vagy ahogyan hívták. Nem volt olyan tisztaság.Nem.Úgy látom. a Vadrózsa-sövény három mérföldnyire fekszik a Potalától.

. meg hogy bizonyítsák. míg a gyenge és bizonytalan ember hetvenkedik és dicsekszik. önálló város városi szolgáltatásokkal és kénye­ lemmel. amit tudott. amit találtam. hogy önuralomra tegyünk szert és képesek legyünk arra. Az ember öntudatlan állapotba hozható. csak azoknak tanítják. hogy órák vagy percek múlva nyeri vissza eszméletét. vallási és hagyományos dara­ bokat is játszottak benne. és mindegy. talán a legjobb Tibet­ ben. Ez a legközelebbi angol szó. A dzsúdó a mi mód­ szerünk erősen leegyszerűsített formája. olyan esetben. mert örömét lelte abban. még mi­ előtt felfoghatná. és mindenre megtanított. amikor felébred. ezért akárcsak a hipnotizálást. A legtöbb férfi s nő is­ merte az elemi fogásokat és dobásokat. pl. hogy szelíd legyen. hogy megfosszuk a beteget az öntu­ datától. a tibeti leírását. Rendkívül érdekes: ha vala­ ki beszéd közben vesztette el az eszméletét. hogy jól végzi a dolgát. a beavatko­ zásnak semmilyen mellékhatása sincs. ha törött csontokat kellett összeilleszte­ nünk. Az erős ember megengedheti magának. Ennek a fejlettebb rendszernek nyil­ vánvaló veszélyei vannak. Nem minden kolostorban van ilyen képzés. Mivel orvoslámák voltunk.„dzsúdóra". de minket Csakporiban megtanítottak rá. mint aho­ gyan a „technikai" szót. Arra használtuk a dzsúdót. hogy ezt a tudományt önvé­ delemre és önkontrollra kellene használni. hogy gyógyí­ tás céljából a beteget öntudatlan állapotba hozzuk.egyszerűen azért. vagy fogat húznunk. hogy rövidesen mi történik vele. Nem jár fájdalommal és egyáltalán nem kockázatos. Csakporiban is volt színház. sokat kellett utaznunk. Öreg Cu a „dzsúdó" nagymestere volt. A zenészek mindig készen álltak a szóra­ koztatásunkra. és hogy az or­ szág keményebb. A hipnotizált embert pedig olyan hatásoknak teszik ki. az „amarée"-t sem. de én már négyéves ko­ romban tudtam őket. befejezi a félbehagyott mondatot. hogy ne élhessen vissza a ráruházott erőkkel. Mi úgy tartjuk. más közösségben nincsenek . akik a legszigorúbb jellembeli követelmények­ nek is megfelelnek. A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 109 Csakporiban tanítottak minket . veszélyesebb részeiben is biztonságosan közle­ kedhessünk.IX. a „szungtrukjömpa tü depó lelapo"-t nem lehet lefordítani. nem pedig támadásra. Tibetben a lámakolostor nem pusztán a valláshoz vonzódó em­ berek lakóhelye.mondjuk úgy .

és ha valaki nem fejlődött. Voltak. egyik ember nem befolyásolhatja a másik életét.mint ami­ lyen Mingyar Dondup láma is volt . Különféle iskolák szolgálták a különféle észbeli képessége­ ket. hagyjuk tehát a dolgot a következő inkarnációra. Csakporiban másként ment min­ den. hol van. hogy ne lehessen eltévesz­ teni. vásárolhattak a boltokban élelmet. ahol kevésbé szigorú fegyelem uralkodott. Akik takaré­ koskodni akartak.kezelte.110 HARMADIK SZEM ilyen jó zenészek.vagy törvény­ sértők. megtehették. Úgy gondoltuk. melyek szerint a tibetiek pl.Csakporit kivéve . hogy előbbre jussanak. Hát nevezhetjük ezután a tibeti nőket „szemérmetleneknek és romlottaknak"? De térjünk vissza a kolostori közösséghez! Gyakran jöttek láto­ gatók. A komolyabb eseteket specialista . luxuscikkeket vagy könyveket. vagy megváltoz­ tatják a színét. kereskedők vagy szerzetesek. távozásra kényszerült és ott kellett menedéket keresnie. Az eszes fiúknak segítettek abban. Mi több. kiszedik a szemöldöküket és festik a kör­ müket.. Akiknek volt pénzük. Nálunk a beteg szerzetesek jó kezelést kaptak. és orvosi illetve elemi sebészi képzésben részesült szerzetesek lát­ ták el a betegeket. a nőé a jobb oldalon van. Nálunk a rendőrszerzetesek tartóztatták le ezeket és állítot­ ták bíróság elé. nyilván sosem voltak azokon a remek helyeken Angliában vagy Amerikában. Nem egy halott testét felnyitottuk. Szórakoztattak a „parázna.minden kolostorban akár egész éle­ tüket végigaludhatták vagy végigálmodozhatták. elég gyakran nevethetnékem támadt a nyugati történetek hal­ latán. akik festéket tesznek az ar­ cukra. hogy megtudjuk az igazságot. fizettek érte! Nem minden szerzetes fogadott nőtlenséget. a kolostori börtönben kellett letölteniük a bünte­ tést. ahol igazságos tárgyalás folyt ellenük. . A világ minden közösségében akadnak szabály. azt hiszik. A mi modem társadalmunk rom­ lott és szemérmetlen! Vannak nők pl. ahol a helyi polgároknak „ingyenes és bizalmas kezelést" ajánlanak. nemi be­ tegségektől megtizedelt" tibetiekről szóló beszámolók is. de a naplopók . Ha bűnös­ nek találták őket. Volt egy kórház. A szállodában kaptak szállást. ruhaneműt. ahol a készpénzüket tarthat­ ták. Legtöbbször a hajukat is fényesítik. és jelölniük kell az ajkuk helyét. ugyanis volt a kolostoron belül egy afféle banknak megfelelő intézmény. Akik ef­ félét állítanak. Mióta eljöttem Tibet­ ből. hogy a férfi szíve a bal.

és odaadta egy tanoncnak.a maga kötelező cölibátusával . A VADROZSA-SOVENY KOLOSTORBAN 111 akik úgy gondolták. mint pl. amelyekre a horoszkópokat állítottuk fel. hogy a fes­ ték eloszlása egyenletes legyen. mert a papírgyártásban használatos. de gyakorlásra megtartottuk a tanoncoknak. már nem nyomtattunk vele. e könyv lapjai.IX. melyeket még színezni kellett. amelyeknek hosszúsága meghaladja szélességüket: széles és rövid lapokat használtunk. hogy könyveiket kinyomtathassák. hogy jól rányomja a papírt. olyanok. Rendszerint a papírt is maguk készí­ tették. aki félretette. Az egyházi világban a Sárgasüvegesek rendje . mint a tisztán férfiközösségekben. az emberi testet és a különböző szerveket áb­ rázolták. A negyedik leemelte a nyomta­ tott lapot. Csakporiban kb. és általában a „légkör" nem volt olyan durva. A „házas" kolostorokban nővérek és szerzetesek együtt dol­ goztak egy jól szervezett közösségen belül. és sosem kötöttük be őket. Egyes lámakolostorok saját nyomdával rendelkeztek. egy adott személy születésének és fogamzásának idején. Egy másik felvett egy papírlapot és gyorsan ráterítette a fadúcra. laza íveket faragott faborítók fogták össze. A térkép üres helyeire beil- . és végeredményben az égbolt térképét mutatták. egyik fakéreg mérgező anyagot tartal­ mazott. Kisebbségben voltak. nemegyszer kilenc­ ven cm széles és negyven-negyvenöt cm hosszúságúakat . ők egy külön szektához.alkotta az uralkodó osz­ tályt. ár­ tott a vele dolgozó szerzeteseknek. Ez utóbbi nem volt valami egészséges foglalkozás. Az egyik szer­ zetes egy festékhengert futtatott végig az egész felületen. a Vö­ rössüvegesekhez csatlakozhattak. Ha a falapra a legkisebb hiba is csúszott.részlete­ zésük bonyolult lenne. ahol a házasság megengedett do­ log. ezek úgy hatvanszor hatvan centiméteresek lehettek. Míg ez megóvta a tibeti papírokat a rovarok támadásától. hanem fadúcokat használunk. A tibeti oldalak nem olyanok. Asztrológiai tábláink is voltak. akik komoly fejfájásról vagy még rosszabb tünetekről panaszkodtak. száznyolcvan centiméter hosszú és százhúsz centiméter széles vésett fatáblákat használtak. Falitáblák készültek róluk. a „boldog legénykor" a szellem számára nem megfelelő keret az elmélkedéshez. míg a harmadik egy nehéz hengerrel követte. ezeket könyvekhez sosem használtuk fel. Nagyon kevés nyomat piszkolódott össze. A különféle. Tibetben nem a fémből ön­ tött betú'mintákat.

nem veszi fel a versenyt a mienkkel.Szóval. melybe épp a közeli Séde Gompa papjai áramlottak. hogy megnézzük az öreg apátot. két mérföldre van. ahogyan az árakon civódtak és alkudoztak. de hagyok itt néhány por­ rá tört gyógyfüvet. tudod. nagyon kötődik hozzá. azt még nem láttuk. Én nem. mely az ego halhatatlansá­ gát szimbolizálta. Mingyar Dondup láma hoz­ zám fordult. Úgy terveztem. Nem kell sietni. Ettek. hogy a csoporttal menj. Még néhány perc lovaglás. mert azt mondta: . úgy tűnt. mögötte pedig egy csillogó templom. hallgattam a kereskedők éles hangját. Mielőtt elmegyünk. mely átvezetett a Türkiz hídon. Pontosan velük szemben az utcán állt egy csörteti. Mesterem így szólt: . aki két szánalmasan ficánkoló pónit tartott. el­ viszlek majd egy különleges felfedező útra a felföldre. Távollétünk két órája alatt jelentősen javult az állapota. . ahol igen rit- . elég jó élet ez. és már jobban érdekelték a környező dolgok.Mennünk kell most. . A Rózsasövény a Lingkhor út legközelebbi részétől kb. Miután vé­ gignéztük a Rózsasövény kolostort. és felébredhetnék! .Legutóbb még szabad emberként voltam itt.Leporoszkáltunk és jobbra fordultunk azon az úton. Elbűvölten néztem a kínai boltokat. Nem na­ gyon égtem a vágytól.Át­ megyünk az úton a bevásárló utcához. hogy vágtassanak. Három kis zacskót. majd megjegyezte: . visszatértünk a szobába. melyek mintha csak védelmet keresve bújtak volna a Dzsokang árnyékába . Az idén nem aka­ rom. s amelyeket kiadtunk.Kivett három kis bőrzacskót a táskájából és átadta. mely a halál helyett az életet jelentette egy idős ember számára. Helyette tanulj velem. pihen­ tek. és úgy láttam. és egymáshoz zsúfolódó házak között jártunk. A bejáratnál lévő udvarban egy szerzetesre találtunk.Veze­ tőm nyilvánvalóan elértette a gondolataimat. melyeket a nagy gonddal készített ma­ tematikai táblázatokban találtunk. Bárcsak az egész álom lenne.Nahát! gondoltam. A hét végén megkez­ dődik a hegyekben az évi gyógynövénygyűjtés. Szerencsémre Min­ gyar Dondup láma megelégedett a poroszkálással. meghagyom a használati utasítást az ügyeletesnek.112 HARMADIK SZEM lesztettük azokat az adatokat. hogy elmenjünk régi otthonom mellett. nem mint szerzetesnek tanuló növendék. hogy tizenkét éves korodban levizsgázhass és trapa lehessél. Figyelme különösen Mingyar Dondup láma felé fordult. már alig várták. holnap új nap jön. még mindig nem akarsz szerzetes lenni. Pedig.

és keményen tanulok. . Sosem untam meg a színes faragott sziklák látványát. nem volt időnk a nézelő­ désre.Hah! Tiszteletre méltó kegyes orvosláma. kérlek ne gyógyíts ki a betegségeimből. Egy csoport minden évben felment a hegyekbe. hogy elkísérhessem Mingyar Dondup lámát a felföldre. elég felkészült vagyok már. akik rossz hírünket keltik külföldön. a hegyekben volt a természet orvosságainak egyik nagy raktára. hogy levizsgázom. Éppen kiértünk Sö faluból.So­ kan ezek közül a koldusok közül olyan feleslegesek. de tudtam.Vezetőm szo­ morúan nézett. a Ihászai völgy nyugati kapuja felé. mivel mindig nálamnál sokkal idősebbek közé ke­ veredtem. hogy a szere­ tett láma elhagy majd engem. istenségek faragott és festett képe­ ivel. hogy a földi élet illúzió. ahol olyan különös dolgok estek. Még nem értettem. . Nagyon kevés ember járt a felföldön. Akkor még nem jöttem rá. amint átlovagoltunk a kaput alkotó csörtenen. vizsga. Ahogy felfelé lovagoltunk. Itt. Igen. Ma már értem. elhatároztam. A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 113 ka füveket szerezhetünk.IX. beszéltek a Ihászai koldusokról. Egy koldus gör­ nyedt a falnál: . és nem látjuk ezt. Te és én már nem leszünk itt. hogy gyógyfüve­ ket szedjen. Mérhetetlenül elszomorodtam arra a gondolatra. hogy némelyikük gazdag. hogyan kell viselkedni azokkal. talán a Vas Tigris éve. Nos. Lobszang. ha kemé­ nyen tanulok! A szellemi fejlettségem a tizennyolc évesekével volt azonos szinten. ezeket megszárították és légmentes zacskókba csoma­ golták. és ismét balra fordulva rátértünk a Vashegyre vezető útra. én az Égi Mezőkön. . Te külföldön leszel. így nehéz beszélni róluk. mikor úgy gondolja. Indiában és Kínában. a jóslat beteljesülése után (1950.a kommunisták megszállják Tibe­ tet) a koldusokat dologra fogják. és közeledtünk Pargo Kaling. nem is sejtették. idén le­ mondok az útról. Balra fordultunk a Lingkhor úton. ahol az Ékességessel jártam. . Az asztrológusok jövendölése szerint első próbálko­ zásra leteszem majd a vizsgát. különben meghalok. akiket üldöz a balszeren­ cse. elmentünk a Kundu Ling mellett. iskola. és meg kellett állnom a magam lábán. mert a jövendölés csak akkor jelenti azt. A hegy egyik oldala telistele volt velük. hogy tanulnom kell. Lobszang. elhagyja ezt az életet. a növénygyújtőkre gondoltam. Ók azok. De a nap igencsak előrehaladt már.

Tizedik fejezet A TIBETI HIT
Talán érdekes, ha részletezem kissé a tibeti életmódot. Vallásunk a buddhizmus egyik formája, de nincs rá olyan szó, mely más nyelv­ re átírható lenne. Úgy hivatkozunk rá, mint a TAN-ra, és akik osz­ toznak hitünkben, azokat „beavatottakénak tekintjük. Más hitek követó'it „kívülállókénak nevezzük. A legközelebbi szó, melyet már ismernek nyugaton, a lámaizmus. Annyiban tér el a buddhiz­ mustól, hogy a mi vallásunk a reménységé és a jövőbe vetett hité. A buddhizmus szerintünk negatív, a reménytelenség vallása. És természetesen nem hisszük, hogy egy mindent látó atya figyel és oltalmaz mindenkit, mindenhol. Vallásunkról számos tanult ember tett tudós megjegyzéseket. Sokan elítéltek bennünket, mert saját hitük elvakítja szemüket, és képtelenek arra, hogy mások szemponjait megértsék. Néhányan még „sátáni"-nak is neveztek, mert életünk idegen számukra. Ezeknek az íróknak többsége hallomásra vagy mások írásaira alapozta véle­ ményét. Az is lehet, hogy jó néhányan tanulmányozták hitünket egypár napig, aztán úgy érezték, eleget tudnak ahhoz, hogy köny­ veket írjanak a témáról és értelmezzék és ismertessék azt, aminek felfedezése még legbölcsebb bölcseinknek is egész életükbe telik. Képzeljünk el egy buddhistát vagy egy hindut, aki egy-két órán át forgatja a Biblia lapjait, és utána a kereszténység finom, apró részleteiről magyaráz. Ezek közül az írók közül egyik sem élt kis­ fiúkorától fogva szerzetesként egy lámakolostorban, és egyik sem 115

116

HARMADIK SZEM

tanulmányozta a Szent Könyveket. Ezek a könyvek titkosak, mert nem hozzáférhető!; azok számára, akik a gyors, könnyű és olcsó megváltást keresik. Azok, akik vigaszt remélnek valamely rítustól, vagy az önhipnózis valamilyen formájára vágynak, megkaphatják, ha ez segít rajtuk. Ez azonban nem a belső realitás, hanem gyere­ kes öncsalás. Néhányuk számára biztosan nagyon megnyugtató, hogy azt gondolják, bűnt bűnre halmoznak, aztán, mikor lelkiis­ meretük már nagyon piszkálja őket, ajándékot adnak a legközeleb­ bi templomnak, amiért is az istenek túláradó hálájukban azonnal, mindent és bizonyosan megbocsátanak, ez pedig feljogosítja őket arra, hogy újabb és újabb bűnökbe vessék magukat. VAN Isten, van egy felsőbb lény. Mit számít, minek nevezzük? Isten tény. A tibetiek, akik tanulmányozták Buddha igaz tanításait, sosem imádkoznak könyörületért, előnyökért, csakis emberi igazságossá­ gért. Egy felsőbb lény, mint az igazság lényege, nem teheti, hogy az egyik emberrel igazságos legyen, a másikkal pedig nem, mert ha így tenne, az igazságot tagadná. Ha könyörületért vagy előnyö­ kért imádkozunk, aranyat vagy tömjént ígérünk, amennyiben imánk meghallgatásra talál, azt fejezzük ki, hogy csak a legtöbbet ígérő üdvözül és hogy az Isten pénzszűkében lévén „megvásárol­ ható". Az ember lehet könyörületes egy másik emberrel, bár nagyon ritkán teszi, a legfelső lény csak igazságosságot tanúsíthat. Halha­ tatlan lelkek vagyunk. Imánkat, „Om, mani padme hum!" - mely alább található - gyakran úgy fordítják, hogy a „a kincs a lótuszban van". Mi, akik kicsit beljebb hatoltunk, tudjuk, hogy a valódi jelentése „üdv a felettes énnek". Nincs halál. Ahogy az ember le­ veti ruháját, ha a nap véget ér, úgy veti le a lélek a testet, mikor az aluszik. Ahogyan az elnyűtt ruhát kiselejtezik, úgy selejtezi ki a lé­ lek az elnyűtt vagy szakadozott testet. A halál születés. Meghalni annyit jelent, mint újjászületni egy másik létformában. Az ember, vagy az emberi szellem végtelen. A test semmi más, mint időleges, átmeneti öltözék, mely felöltözteti a szellemet, és mely a földön el­ végzendő feladat szerint választatik. A külső megjelenés nem szá­ mít, csak a belső. Nagy próféta is kopogtathat koldusnak öltözve -

X. A TIBETI HIT

117

hogyan lehetne jobban megítélni a jótékonyságot?! - míg másvala­ ki, aki előző életében vétkezett, nem él szegénységben, s mégis el­ küldi a kéregetőt.

„ Életkerék" - ez jelenti azt, hogy megszületünk, élünk valahol, meghalunk, majd visszatérünk a szellemi állapotba és idővel kü­ lönböző körülmények és feltételek között újraszületünk. Az ember sokat szenvedhet életében, ez nem jelenti szükségképpen azt, hogy a múltban gonosz volt, bizonyos dolgok megtanulásához sokszor a szenvedésen át vezet a legbiztosabb és leggyorsabb út. A gyakor­ lati tapasztalat jobb tanítómester, mint a szóbeszéd! Az öngyilko­ sok újjászülethetnek, hogy leéljék azokat az éveket, melyekkel megrövidítették az életüket, de ebből nem következik, hogy min­ denki, aki fiatalon vagy csecsemőkorában hal meg, előzőleg ön­ gyilkos volt. Az életkerék mindannyiunkra vonatkozik, koldusokra és királyokra, férfiakra és nőkre, színesbőníekre és fehérekre. Ter­ mészetesen a kerék csak szimbólum, de megvilágosítja a dolgokat azok számára, akiknek nincs idejük alaposabban tanulmányozni a témát. A tibeti hit nem írható le egy-két bekezdésben: a Kangyúr a tibeti szent iratok - több mint száz könyvből áll, és még így sem foglalkozik kimerítően minden kérdéssel. A távoli kolostorok sok könyvet rejtenek, ezeket csak a beavatottak olvashatják. A keletiek évszázadok óta ismerik a különféle okkult erőket és törvényeket, s azt is tudják, mindez természetes. A keleti tudósok és kutatók nem cáfolják létezésüket azon az alapon, hogy nem lehet mérni vagy savakkal vizsgálni őket, inkább arra törekszenek, hogy növeljék uralmukat a szóban forgó természeti törvények felett. Bennünket például nem érdekel, hogyan és miként van tisztánlá­ tás, a tisztánlátás eredménye fontos! Néhányan kétségbe vonják a

118

HARMADIK SZEM

tisztánlátást. Olyanok, mint a vakok, akik azt mondják, hogy a lá­ tás lehetetlen, mert ők nem tapasztalták, mert képtelenek megérte­ ni, hogy miként látható egy távoli tárgy, ha nyilvánvalóan nincs érintkezés közte és a szem között! Az embereket aura veszi körül, színes körvonalak, melyek kö­ rülfogják a testet, és az, aki járatos ebben a tudományban, a színek intenzitásából következtethet a személy egészségére, integritására és fejlődésének általánosabb szintjére. Az aura a belső életerő, az én (ego) vagy a lélek kisugárzása. A fej körül fényudvar vagy dics­ fény van, amely szintén az erő részét képezi. A halálkor a fény el­ halványul, mert az én (ego) elhagyja a testet, hogy megkezdje útját a következő létforma felé. „Szellem" lesz belőle. Sodródik egy ki­ csit, mert a testből való kiszabadulás sokkja elkábította talán. Le­ het, hogy nincs teljesen tudatában annak, hogy mi történik. A lá­ mák ezért keresik fel a haldoklókat, tájékoztatják őket arról, hogy milyen állapotokon mennek majd keresztül. Ha ezt elmulasztanák, a szellemet földhöz bilincselhetnék a testi vágyak. A papok köte­ lessége, hogy e kötelékeket elszakítsák. Gyakorta tartottunk istentiszteletet a szellemek vezetésére. A tibetiek nem félik a halált, de úgy gondolják, hogy bizonyos elővi­ gyázatosság mellett könnyebb az átmenet ebből az életből a követ­ kezőbe. Világosan kijelölt ösvényeket kell követni, és egyes helye­ ken elgondolkodni. A szertartást olyan templomban tartják, ahol legalább háromszáz szerzetes van jelen. A templom közepén öt te­ lepatikus láma ül egymással szemben kör alakban. Ahogy a szer­ zetesek egy apát vezetésével dünnyögnek-mormolnak, a lámák megpróbálnak telepatikus kapcsolatot létesíteni az eltávozott lé­ lekkel. Egyetlen fordítás sem tud teljesen eleget tenni a tibeti imáknak, de íme egy kísérlet: „Halljátok leikeink hangját, ti, mindannyian, akik vezető nélkül bolyongtok a határon. Élő és halott más világban lakozik. Hol lát­ ható az arcuk, hol hallható a hangjuk? Az első füstölőt azért gyújt­ juk, hogy szólítsuk a bolyongó szellemet, vezetésre lelhet". „Halljátok leikeink hangját, ti mindannyian, akik bolyongtok. Ez az illúziók világa. Az élet csak álom. Aki megszületik, annak

Lelketek társtalan bolyong és nincs bennetek igazság. hogy szólítsuk a királyok és diktátorok szellemét. és mindazok. hogy megszabadulhassanak a világ kötelékeitől". előkelő szüzek és höl­ gyek mind. . és lelketeknek tovább kell menni. hegyek és vizek királyai. hogy elvezethessük őket a vi­ lág kötelékeiből". ti mind. Hol vannak a hadai­ tok most? A föld nyög és dudva nő a csatamezőkön. hogy szólítsuk a bolyongó szelle­ met. és akik most egyedül bolyong­ nak a szellemek birodalmaiban. akik ellen vétkeztetek. ti. hogy vezetésre szólítsuk a művészek és tudósok szellemét". Az ötödik füs­ tölőt azért gyújtjuk. „Halljátok lelkeink hangját. elhervadnak a fák és a virágok. mint a szépség. A TIBETI HIT III meg is kell halnia. mind. Sorsotok a feledés. hogy szólítsuk mindazoknak a szellemét. Csak Buddha útja vezet az örök élethez. hogy vezetésre lelhetnek". hogy vezeklésre szólítsuk őket. hatalmasok. mint csontváz­ zá. művészek és tudósok. „Halljátok lelkeink hangját. akik bűnöztek és most egyedül bolyonganak". és azok. hogy vezetésre szólítsuk a tábornokok és urak magányos szellemét". A hatodik füstölőt azért gyújtjuk. akiknek fiatalsága akár a friss tavaszi reggel. hogy szólítsuk az előkelő szü­ zek és hölgyek bolyongó szellemét. és népetek panasza mindig áradó. szajhák. így vezetésre lelhet". Ősz jön és tél. és a falevelek az el­ nyomottak sóhajától remegnek.X. koldusok és tolvajok. A har­ madik füstölőt azért gyújtjuk. A szerel­ mes ölelés után megszakad a szív. A negyedik füstölőt azért gyújtjuk. ti mind. Uralkodástok egy percnyi volt csupán. A kilencedik füstölőt azért gyújt­ juk. akik bűnt követtek el mások ellen és akik most nem pihenhetnek. „Halljátok lelkeink hangját. A hetedik füstölőt azért gyújtjuk. „Halljátok lelkeink hangját. az éjszaka asszonyai. A földet a vér borítja. sebeket osztogattatok és öltetek. A nyolcadik füstölőt azért gyújtjuk. akik a festettetek és írtatok. akik területeket foglaltatok. és mi mássá válik. „Halljátok lelkeink hangját. harcosok mind. Hiába erőltettétek a szemeteket. „Halljátok lelkeink hangját. ti. és mind­ hiába koptattátok el a festékező-asztalokat. ti gyönyörű.

hogy időről időre újraszületünk. Mi. tibetiek sosem osztottuk a nézetet. lehet. de akiket a világ kötelékei még mindig fogva tartottak. míg végül azok a hangok hallatszottak. gyakran láttam is. a feszültség csök­ kent. és a tüdő­ ben a levegő sóhajtozása hallatszott. belemerülhet e hasznos és kellemes tudományba. Mingyar Dondup lámától megtudtam. és tudjuk. A templom más részeiből. remegő zihálás és beállt a csend. Sok láma csinálja. Lakóik . Hisszük.meglehet . Azután a csendben megjelenik a tudat. hogy magasabbrendűek. Nincs igazán értelme. és a nyugtalan szellemek továbbhaladtak utazásuk következő állomása felé. Tibetben láttam feljegyzéseket különös égi jármű­ vekről. várnak és figyelnek. melyek nem dobálnak atombombákat. Ahogyan az eltávozottak felé irányuló szertartás folytatódott. de sok gyakorlást igényel.nagyon különböznek azoktól. akik megpróbáltak kapcsolatot találni azokkal. A le­ vegő feszültséggel telítődött a telepatikus lámák koncentrációjától. Egy utolsó hörgő. ahogyan a telepatikus útbaigazítás folytatódott. Láthatatlan dobok az emberi szív ritmusára dobbantak. figyelik a földet . s ez még a legkevésbé okkultak számára is észrevehető. mint az emberek. mert van egy sokkal egyszerűbb módszer: az asztrálutazás. melyek kíséreté­ ben a szellem elhagyja a testet. ami könnyebb és biztosabb.nyilván úgy. hogy más dolgok vannak jelen. akiket ismerünk. Fokozatosan. hogy az ember a levitációval foglalkozzon. és aki elég türelmes. a testnedvek csobogása. Millió és millió világ van. Szilárdan hiszünk abban. hogy az ember a fejlődés csúcsa és legnemesebb formája. . hogy többségük lakott. Sokat írtak már a levitációról: létezik.120 HARMADIK SZEM A templom tömjénfüstös homályában a pislákoló vajmécsesek­ től az élő árnyékok táncra keltek az arany képmások mögött. De nem csupán erre a földre. hogy egy lámacsoport telepatikus úton érintkezésbe lépett ezekkel az „istenekkel". a testhangok ritmusa megváltozott. akik azt mondták. lelassult. a belső szervek moraja. „Az istenek szekerei" . A halál csendje. hogy másutt sokkal fejlettebb életformák találhatók. ahogy az emberek figyelik a vadál­ latokat az állatkertben. Rozsdabarna ruhás szerzetesek egymással szemközti sorokban ülve a halotti litániát recitálták. akik eltávoztak a világból. mint élő szerve­ zetből.legtöbben így hívták őket.

rendszerint az az erőteljes benyomása maradt. A TIBETI HIT 121 A földön az ébrenlét órái alatt énünk (egónk) a fizikai testhez kötődik. akik nem képzettek. és általában visszalátogat a szellemi birodalomba. sokkot kaptak.nem tartanak tovább egy másodperc tört részénél. A szellem vándorlása révén álmokat látunk. és azonmód „racionalizálja". Azoknál. de speciálisan képzett emberek esetében ez tudato­ san is megtörténik. de mert nem voltak kiképezve. bár az ezüstzsinór továbbra is hozzáköti. hogy asztrálutazásra induljon. ha meghalunk. amíg az ezüstzsinór sér­ tetlen. A fizikai tudat felfogja őket. éppen úgy. hogy egy távoli baráttal vagy rokonnal találko­ zott: semmi meglepő nincs benne. A halál a szellem számára újjászületés a szabadabb szellemi világba. amelyeket az ezüstzsinór közvetít. Valószínűleg mindenki ismeri azt az érzést. mint a gyerek. A születés a csecsemő számára az anyatesten belüli védelmezett élet halála. Amíg az ezüstzsinór sértetlen. Talán mindenki álmodott már olyat. hogy beleüljenek az ember evilági hitébe. a szellem a szellemvilágon belül új életre születik és a zsinór elszakad. A szellemi világban nincs idő. és tanulás nélkül nem lehet elválasztani tőle.nem levitációval . amit akkor élünk át. Tibetben gyakorta utazunk asztrálsíkon . ahogyan a köldökzsinórt elvágják. és amikor felébredt. a szellem kiszabadítja magát. hogy egy távoli. Valószínűleg üzenetet kapott. A test addig él.és az egész folyamat ellenőrzésünk alatt áll. be­ nyomásokat szerzünk. Sokan meg is kísérelték. hogy a csecsemő elszakadhasson anyjától. és az eredmény . amilyen gyorsan csak gondolkodni tud. az emlék gyakran eltorzul. az egó szabadon vándorolhat az al­ vás ideje alatt. Gyak­ ran arra emlékszik. Az ego és a test egy korlátlan kiterjedésre képes „ezüstzsinór" segítsé­ gével tartja a kapcsolatot. mikor hosszú és bonyolult álmok . aki a tanítás után hazamegy az iskolából. Amikor al­ szunk. Az ember oda utazik.X. olyasféle­ képpen. ahova akar.illogikus vagy lidércnyomásos álom. csak a fizikai test igényli a pihenést. és olyan gyorsan. hogy valamire emlékeznie kell. A legtöbb ember rendelkezik azzal a képesség­ gel. Az én (ego) elhagyja a fizikai testet. esetleg az óceán másik oldalán élő személlyel találkozott és beszélt.úgy tűnik . mikor éppen csak álomba . így vannak olyan esetek. ha rövid időn belül hall is felőle. az „idő" tisztán fizikai fogalom.

ha nincs megfelelő taná­ runk. a telepátia és a levitáció képességével. Nincs tényleges veszély. és az emberiség fejlődése helyett saját érdekében használta. hogy az ember visszaélt a misztikus erőkkel. de sokkot vagy érzelmi zavarokat okozhat. tibetiek. komoly veszélyt jelenthet . ha az asztráltest úgy hagyja el a fizikait. hogy megzavarhatják. és kezdetben magányra van szükség.122 HARMADIK SZEM merültünk. azt azonban szeretném hangsú­ lyozni. és ez azzal a szörnyű érzéssel jár. ezért nincs értelme tanácsokat adni az asztrálutazásokra vonatkozóan. és hirtelen. Mindez sokkalta rosszabb annál. hogy nagyon zavaró élmény lehet. de azt kizárólag maguk közt használták. Ezt az érzést az okozza.különösen azok számára. így független a . mint mikor egy utazás után térünk vissza. mielőtt továbbha­ ladhat a következő szint felé. ha valaki belép a szobába és megzavarja a testet vagy a zsinórt. A helyi törzseknek volt saját nyel­ vi változatuk. a tisztánlátás. akiknek gyenge a szíve -. A test hirtelen ébred. ha az em­ ber egyedül van és nem kell attól félnie. és visszarántja az asztráltestet a fizikaiba. Akinek gyenge a szíve. Végzetes sokkot eredményezhet. Valami. ami való­ ban nagyon kellemetlen lehet. hogy leélje a kimaradt a életszakaszt. mert az énnek (egónak) újra kell születnie. A telepati­ kus beszéd természetesen gondolati úton történt. úgy hisszük. az ezüstzsinór összehúzódik. Az asztrátest több méterre lebeg a fizikai fölött . hogy az ego túl gyorsan távozik. illetve úgy tér vissza. Az asztrálutazás teljes ellenőrzés alatt majdnem mindenki által kivitelezhető. Réges-rég az emberek a telepátia segít­ ségével érintkeztek egymással. Míg a projekció önmagában nem veszélyes. Mi. a fizikai és az asztráltest durván válik el egymástól. Gyakorlást igényel. erőszakosan felébresztenek. Legjobb. hogy az ember leesett egy szikláról és az utolsó pillanatban ocsúdott fel. A bűnbeesést úgy értelmezzük. hogy rendkívüli gyorsasággal térjen vissza a testbe. esetleg egy külső zaj arra készteti. hogy nincs szinkronban vele. Ez nem metafizikai kézikönyv. hogy a bűnbeesés előtt mindenki rendelkezett az asztrálutazás. sose kísérelje meg az asztrálutazást. felrángatnak minket. amíg tökéletesen tudatunknál vagyunk.akárcsak a lég­ gömb a spárga végén.

Tizenötödi­ ke Buddha halálának évfordulója. amelyekről nem szabad elfeledkezni és istentiszteletekkel kell megemlékezni róluk. vannak kisebbek is. A negyedik hónap . áprilisban szintén kevés az ünnep. amely nagyjából márciusnak felel meg. Ezek azonban csak a nevezetesebb ünnepek. az egyházi és világi év csúcspontja a negyedik naptól a tizenötödikig tart: ezek a kö­ nyörgés napjai. de ez utóbbiakról nem tudok eleget ahhoz. a telepátia képessége el­ veszett! Nálunk nincs vasárnap. Az éves ünnepek . A harmadik hónapban. hogy e felsorolásban szerepeljenek. job­ bára mentes az ünnepektől. de ne­ künk ez alatt az idő alatt még szigorúbban kellett élni. a szent tőr felvonulásával ér véget. . amely nem a játékok. hogy mivel rossz célra használták. egy részben vallási. Ez. jó ok. 1-3-ig Logszár-t ünnepeljük .nyolcadik napjának érkeztével arra emlékezünk. a mi nyelvünkön a Mönlam-cshempo. egyben minden eltávozotté. A hónap huszonhetedikével fejeződik be. ezért mindenki értette.valamennyire megfeleltethetők a keresztény ünnepeknek. minden hónap 8-án és 15-én. Nagy esemény. másképpen a „minden lelkek napja".a nyugati világban újévnek hívnák. Az egész év legnagyobb ünnepe. huszonötödikén tartjuk a kinyilatkoztatás napját. hanem az ünnepélyes hálaadás ideje. hogy különböző játékokat és vallási szertartásokat rendezzünk. ha jól értem. Ugyaneb­ ben a hónapban. hogy megidézzük mindazok szellemét. vagyis a halottak -.X. akik a földhöz kötve vándorolnak. hogy megjegyzéseket fűzzek hozzá. hogy Buddha elvonult a vi­ lágtól. Ekkor füstölőket gyújtottunk.a nyugati naptár szerint május . A második hónap. mint olyan: „szent napok" vannak.így mondták nekem . ez körülbelül februárral esik egybe. A mi ünnepeink a következők: Az első hónapban. A TIBETI HIT 123 helyi nyelvtől. a keresztény nagyböjthöz hasonló. Huszonkilencedikén van a gonosz dé­ monok üldözése és kiűzése. rész­ ben mitikus eseménnyel. Bábel kialakulásához az ve­ zetett. 15-én ünnepeljük Buddha fogantatásának évfor­ dulóját. Ezek azonban nem olyan jelentősek. Ezeken különleges szertartásokat tar­ tunk és általában nem dolgozunk.

tizedik hónapban. mint más országok. Kevés eső esett. A nyolcadik hónap . Az új év februárban kezdődik.124 HARMADIK SZEM Június volt az a hónap. A következő.elkövettünk! Buddha születésének évfordulója a hatodik hónap. Akkor történt az. július 4-re esett. hogy Buddha alászállt a mennyekből.nyolcadik napján volt az aratás ünnepe. 25-én a lámpák ün­ nepe következett.az ő elképzelésük szerint . Ekkor kiűzték az óévet és felkészültek az újra. hisz a folyókból nyert víz nélkül a földekről semmit sem arathattunk volna. november huszonkettedik napja csodálatos esemény évfordulója. Aznap semmit sem tehettünk helytelenül. amikor Buddha először pré­ dikált a Tanról. másnap mégis behívtak a feletteseinkhez. hálaadásra az orvosszerzetesek szolgálataiért. így az aratás ünnepét összekapcsoltuk egy vízi ünnepséggel. amit . Naptárunk erősen eltér a nyugatitól. Példaként álljon itt a jelenlegi. Ekkor ünnepeltük az a napot is. A gyógyítók rendjét Buddha ala­ pította. sokkal jobban függ­ tünk a folyóktól. A kilencedik hónap. amikor ötödikén az „orvoslámák" más kolostorokba különleges ünnepségekre látogatnak. az egyes éveket tizenkét állat és öt elem különféle kombinációival jelöljük.október . és számot kellett adni arról. Az év utolsó vallási eseménye a tizenkettedik hónapban 29-30án volt. Mivel Tibet éghajlata roppant száraz. hatvanéves ciklusokat használunk. a nyugati naptár szerint január-február fordulóján. 1927-től számított ciklus évenkénti kalendári­ uma: I .

infravörös hatásokat ész­ lelhet. miközben a test természete szerint „elszínezi" vagy elváltoztatja őket. Bárkinek le­ het egy fényképezőgépe. hogy jövőnk valószínű­ sége megjósolható. Számunkra az „asztrológiai hatások" egyszerűen kozmikus sugarakat jelentenek. és egy fehér lámpája. Ha a lencse vagy a lámpa elé különböző színű szűrőket tesz. Az . pankromatikus. Ortokromatikus.X. hogy a kész képen elváltozásokat ta­ pasztal. A TIBETI HIT 125 Részét képezi hitünknek az a nézet is. amelyek a testen keresztül tükröződnek a földre. felkészülhet rá. amelyekkel lefény­ képezhet valamit. hogy a rengeteg lehetőség közül csak hármat említsünk. Hiszünk az asztrológiában. A jövőbelátást mindenképpen pontos és hiteles tudománynak tekintjük.

mely így szól: „Az az erő. és 1904-re vonatko­ zik. és a beavatkozás megnövelte a velem született képesség hatóerejét. Az 1904-es brit inváziót pontosan megmondták előre. Semmilyen okkult erőt nem lehet személyes nyereségre." Magam is fájdalom útján jutottam a har­ madik szemhez. akik tanúi voltak egy próféciának. A dalai láma új inkarnációja visszatér. civakodó zsiványok törnek elő. Néhány előre pontosan megjövendölt egyéb esemény: 1910. Csak így védhetők a kevésbé tehetségesek. A kínaiak megszállják Tibetet. A kínaiakat kiűzik Tibetből. 1911. Charles Bell. mely keveseknek adatott meg. Buddha azt mondja: A csillagjóslás és az asztrológia. De szent könyveinkben szerepel egy későbbi utasítás. Háború Anglia és Németor­ szág között. a nyomtatott példányt látta 1902-ben. így szól: „A Fa Sárkány évében.mindeme dolog tilos. szeren­ csés vagy szerencsétlen események megjóslása a jelekből. Az év első fele óvja a dalai lá­ mát. 1950. Bell. hogy az asztrológiáról egy kicsivel több szó essék és felidézzük annak a három angol sze­ mélynek az alakját. hogy létezését bizonyítsuk. a „Fa-Sárkány háborúra". Itt látható a prófécia másolata tibeti nyelven. 1027 óta Tibetben minden nagyobb döntést az asztrológia se­ gítségével hoztak. A kommunisták 1950. Az év végén egy békülést hirdető szónok véget vet a háborúnak". A dalai láma eltávozik ebből az életből. 1914. úgy­ szintén találkozott vele. októberében özönlötték el az országot. használható. csupán azért sem. aztán harcoló. 1933.126 HARMADIK SZEM emberekre hasonlóképpen hat a kozmikus sugárzás. a későbbiekben Sir Charles Bell az összes jóslatot . világi törekvésre használni. a fegyverek okozta nyugtalanság-fájdalom megnő és az em­ berek harcolni fognak. jó és rossz eljövetelének megjövendölése . Waddel. Sok az ellen­ ség. Younghusband ezredes vezette a brit hadakat. aki szintén a brit seregben szolgált. itt azonban jó alkalom kínálkozik arra. aki később érkezett Lhászába. Gonosz hadak szállják meg Tibetet". Látta az előrejelzést Lhászában. 1935. 1911 vé­ ge. Egy bizonyos L. A. Kitör a kínai forradalom és megalakul a nacionalista kormány. mely való­ ra vált. Ezt 1850 előtt írták. Egy későbbi fejezetben visszatérünk még rá. érintkezésbe lép vegyi és elektromos személyiségünkkel. és amelyért az egyén fájdalmat és szenvedést áll ki.

Az Egyenlítőnél a föld forgási sebessége ezer­ négyszáz mérföld óránként. Amikor a térképek elkészülnek. de tavasszal a helyzet fordított. A születés pontos óráját tudni kell. ahogy forog. mit jelent. amely nagyon különbözik a földi zónaidőktől. Különösen a rengeteg nehézség. azok. A föld megdől. háromezer-egyszáz mérfölddel előbbre van.mert az . hogy készítünk egy égi térképet a fogantatás és a születés pillanatá­ ban. Mivel a föld másodpercenként tizenkilenc mérföldes sebességgel halad a pályáján.X. értelmezni tudják. belátható. és az időpontot át kell for­ dítani „csillagidőre". mint a Déli Sark. A születési hely hosszúsági fokának ismerete ezért döntő fontosságú. és ősszel az Északi Sark kb. A TIBETI HIT 127 látta Utászában. Röviden abból áll.nem foglalható össze egy ilyen jellegű könyv néhány oldalán. Anti engem illet. amit nekem jövendöl­ tek. hogy a pontatlanság hatalmas eltérése­ ket eredményezhet. minden. A horoszkópkészítés tudománya . Értékebi kell a boly- . bekövetkezett. akik asztrológiai képzés­ ben részesültek.

hogy egy em­ ber meggyógyul-e a betegségéből vagy sem. ha a kommunisták ellenőrizetlenül maradnak. hogy belebonyolódjunk. Az ember pl. Meg tudjuk mondani. így nem lenne értelme. a repülőtéren álldogál és kíváncsi lesz. hogy Tom elveszi-e Maryt. mely elszórakoztatja majd a Vé­ nusz és a Mars lakóit. Leg­ alább egy kötetet tenne ki. A tizenkét házban .Tényleg meg tudjátok előre mondani. a nyugati világot ismételten zavarba ejtő kérdéskör az ember korábbi életeinek feltárásához kapcsolódik. ábrák sokaságát kell kidolgozni. A szüle­ tési térkép azokat jelöli. vagyis 1964-ben háború lesz. Készítünk egy fogamzási ábrát. A bámészko­ dók találgatnak. és hogy azután boldogan élnek-e. Azt is megmondhatjuk. de ez konkrét személyek­ re vonatkozik. Ha egy közönséges turista tudja a repülőgépek nyilvántartási számát. a járatszámokat és van egy jó menetrendje is. Egy másik. sajátos tudásuk alap­ ján meg tudják mondani. és lótulajdonos horoszkópját. legalábbis nem. Akik nem já­ ratosak ebben a dologban. A jövő megismerésére elkészítjük a térké­ pet arra az időpontra. számításokat kell végezni. Időbe telik. esetleg ki tudja számítani.30-as futamot? A vá­ lasz nemi Anélkül. hogy megtudjuk. mikor azt mondja: „Nem hallok hangot. Fel lehet tárni az előző élete­ ket. így vagyunk a múlttal is. mikor érkezik az utolsó leszállási engedélykérés a toronyba. Ilyenkor az a legjobb megoldás. az utolsó beérkező járat mikor kér leszállási engedélyt. melyek akkor érik az egyént. mint a teljesen süket ember. mikor. Éppen úgy tesz­ nek. Érdekes lehet viszont. azt állítják. hogy ha Amerika és Anglia nem tartja féken a kommunizmust. hogy az eljárást világosan leírjuk. mi­ lyen hatások érvényesültek a létezés legelső pillanatában. de az irányító-toronybeliek. ezért a hang nem is létezik". amikor le akarjuk olvasni és össszevetjük a születési ábrával. ha csukott szemmel rábö­ künk a kezdő futam listájára. hogy milyen területeket fed a tibeti asztrológia. hogy elkészítenénk a versenyben érintett min­ den ember. minden ló. lehetetlen. akkor a Fa Sárkány évében.128 HARMADIK SZEM gók közötti kapcsolatot és kiszámítani a konkrét térképre gyako­ rolt hatást. mikor belép egy gyanútlan világba. Néhányan azt kérdezik: . Ebben az esetben az évszázad végén jó kis tűzijátékra számíthatunk. hogy ki fogja megnyerni a 2. Feltéve.

Gyermekek. Nehézségek. a találkozás ideje. Végzet. Szerencsétlenség. hogy milyen körülmények kö­ zött fognak megtörténni: Szerelem. melyet megszenteltek a . Megközelítő pontossággal meg tudjuk állapítani a következő események idejét is. Szellem. mikor és hogyan következik be. Könnyebb is. amely elmúlt események halvány nyomait gyűjti egybe egy-egy tárgyról. Házasság. Halál. Bár magam is sokat foglalkozom asztrológiával. a pszichometriát vagy a kristálygömbből való jóslást sokkal gyorsabbnak és legalább olyan pontosnak találom. az elért fejlődési szint. Tulajdon. hogyan lehet pénzt szerezni és elveszíteni. Kapcsolatok.X. munka és kisállatok. Pénzügyek. Betegség. A szimbólumok következő tartalmakat jelölik: Személyiség és önérdek. Partnerkapcsolatok. kedvtelések és elmélkedések. általában családi vagy üzleti veszekedések. Szenvedély. Örökségek. Barátságok és ambíciók. ha bekövetkezik. mikor és hogyan. ellenségek. A TIBETI HIT 129 tizenkilenc szimbólumot használunk. valamint azt. A pszichometria olyan tudomány. Foglalkozás és érdemek. szellemi képességek és íráskész­ ség. Az ember belép egy régi templomba. perek. akadályok és okkult csapások. rövid utazások. életkörülmények az élet végén. Viszály. hogyan következik be. ha az embernek nem túl erős oldala a számtan. Hosszú utazások és lelki dolgok. Börtön vagy a fogvatartás más formái. házasság. Bizonyos mértékig mindenkinek megvan hozzá a tehetsé­ ge. a személy típusa.

Végül.130 HARMADIK SZEM múló évek és felkiált: . Azután. A csörtettek. hogy elhagyja az anyagi világot. hogy ha (egy kisebbség tagjaiként) a másvilágba jutnak. melyen egy tűzkúp emelkedik. mely arra vár. Tibetben mindenütt találhatók csörtenek. de nem a felvilágosultak.„Milyen nyugodt. Sok buzgó diák elköveti azt a ko­ moly hibát. A földre érkezünk. hálóingben ücsörögnek majd egy felhőn és hárfázni tanulnak? Úgy . Az Életkerék a születés-élet-halál-szellem-születés-élet stb. hogy haláluk után a Sátán és társasága szorgosan hozzálát a nyársonsütéshez és a kínzáshoz? Hiszik. a Pargo Kaling a legnagyobb. A csörtenek alakja mindig olyan. ez az egyik városkapu. életünk során felkapaszkodunk vagy legalábbis megpróbáljuk. és belépünk a szellemi világba. Az egész a tibeti hitet szimbolizálja. hogy úgy gondolja. Ezen nyugszik a víz gömbje. menjünk innen. hátborzongató ez a hely. mi valóban hiszünk azokban a szörnyűséges poklokban. felette egy levegőtányér. lélegzetünk elakad. Az „üveg". hogy felkapaszkodjunk a felfelé vezető út lépcsőin. végtelen forgását szimbolizálja. aho­ gyan a röntgensugarakat egy képernyőre összpontosítják (és fluo­ reszkáló képet mutatnak). más-más időköz után újraszületünk. úgy.csupán fókuszálja a harmadik szem sugarait. Tibetben a természeti törvényeknek emlékműveket állítanak. A négyzet a szilárd földi alapot jelöli. mint amilyennek az alábbi il­ lusztráció mutatja. szimbólumok. azt mondja: „Ó! Rosszul érzem itt magam. mi­ kor megszületünk. hogy megtanuljuk az újabb leckét. Lhásza váz­ latos térképén öt ilyen szerepel. békés itt minden!" És mikor egy rémes gyilkosság színhelyére látogat. mindössze a természeti törvényeket használjuk fel. A kristályjóslás egy kicsit más. melyeknek mérete másfél métertől százötven méter magasságig terjed. Mindegyik elemet a felfelé vezető út lépcsőin keresztül lehet elérni. Ta­ lán a keresztények tényleg elhiszik.mint korábban em­ lítettük . és még magasabbra a remegő szellem (éter). Az egészben nincs semmi csoda vagy varázslat. hogy egynéhány írástudatlan hisz bennük. Lehet. amelyeket a kerék ábrázol. a feszülettel vagy az ikonnal vet­ hetők egybe.

mert ez diszharmonikus állapot lenne. Nem találkozhatunk azokkal. hogy a földön tanulunk. mert velük harmóniá­ ban vagyunk. melyek szintén testetlenek.131 tartjuk. amelyek aztán évek múltán helyesnek bizonyul­ tak. mikor elhagyjuk a testet. . akiket nem szeretünk. hogy a nyugati kétkedés és materializmus megakadályozta. és hogy a földön vár ránk a „nyár­ sonsütés és a kínzás". a televíziót. melyek közül a legmagasabbat „az aranyfény birodalmának" (ősfény) nevezzük. Mindezt az idő már bizonyította. és nagyon nagy kár. ahova ak­ kor megyünk. és ilyen nem létezhet az aranyfény avagy ősfény birodalmában. A múltban túl sok dol­ got kigúnyoltak. Biztosak va­ gyunk benne. hanem olyan hit. A telefont. a repülést meg még sok egye­ bet. Ez nem spritiualizmus. hogy az asztrálsíkon mozogva akár alvás közben vagy a halál után találkozunk szeretteinkkel. és ahol más entitásokkal találkozunk. A másvilág számunkra az a hely. a rádiót. mely szerint alvás közben vagy a halál után sza­ badon vándorolunk az asztálsíkokon. hogy ezt a tu­ dományt megfelelőképpen megvizsgálják.

Reggel hatkor tizenöt más jelölttel együtt megjelentem a vizsgateremben. a dzsúdóra mégis fordítottunk valamennyit. vallásetiká­ val foglalkoztam. hogy az agyunk megfelelő szellemi állapotba kerüljön. Ezek kb. az egyetlen „játék"-ra. tibeti és kínai nyelvvel . Mind133 . ahol kell. Körülbelül három hónappal koráb­ ban Mingyar Dondup láma azt mondta: . hogy meggyőződjenek róla. anatómiával. Kevés idő maradt játékra. és a tudás ott lesz. de még olyasmivel is. egyre kevesebbet készültem.különös tekintettel a szépírásra . átkutattak. Odakinn egész idő alatt rendőrszerzetesek őrködtek. két és fél­ szer három méteresek voltak. ez csak zűrzavart teremt a fejedben. le kellett vetkőznünk. Az elmúlt éveket intenzív tanulással töltöttem.és a matematikával. elsőre le akar­ tam vizsgázni. olyan nyugodt. majd tiszta köntöst adtak. mint amilyen most vagy. Lobszang. a magasságuk pedig úgy két és fél méter. gyógyfüves orvoslással. aztán. mert a vizsga a születésnapomat köve­ tő napon kezdődött. Akkor a legfőbb vizsgáztató a vizsgaterem kis templomából zárt kőfülkékhez vezetett minket. senki sem engedett szerzetesek­ hez nem illő kísértésnek. Elérkezett a nap. Előbb rövid istentiszteleten vet­ tünk részt. hogy miből állnak. Ahogy közeledett a tizenkettedik születésnapom. Légy nyugodt. mert ebből szigorú vizsga volt. Asztrológiával. hogyan készülnek a füstölők.Ifjúi elszántsággal a tanulásnak szenteltem magam.Nem kell annyit ismétel­ ni.

és felszólítottak. Kap­ tunk vajas teát és campát is. lelakatolták és lepecsételték. esésekből. A nap maradék része a miénk volt. a szerzetesek a falon lévő kis csapóajtón keresztül bead­ ták az írószerszámokat. amit pedig akkoriban brutálisnak és igazságtalannak tartottam. azt csináltunk. A bukottakat hamar kirostál­ ták. és pirkadattól sötétedésig dolgoztunk.134 HARMADIK SZEM egyikünket egy-egy fülkéhez vittek. mert reggel ki kellett takarítanunk. Az ajtót bezárták. alaposan próbára teszi a tudást és az idegeket. Ez alkalommal azt vizsgálták.innivalót hozta. lépjünk be. Akkor lefeküdtünk és reggelig aludtunk. hogy egy vizsgadolgozat. hogy a tétellel foglalkozzunk. ahányszor csak akarunk. amit akartunk. Másnap reggel mind a tizenhatunknak be kellett menni abba a szobába. Saját tapasztalatból mondom. Fokozatosan mindenki kiesett. kulcsolásból. Aztán otthagytak. milyen tudásra tettünk szert fojtogató fogásokból. míg azt megválaszolja az ember. Hat napon keresztül minden áldott napra jutott egy tantárgy. Mikor már bent voltunk. De még nem mehettünk el. a kikérdezés egész nap tartott. melynek egy témája van. és -tizennégy órába telik. de teát annyiszor kérhetünk. A szerzetes. Három nappal később. a papírt és az első vizsgakérdéseket. A cellának nem volt teteje. ahol dzsúdózni tanultunk. Mindegyikünknek három másik jelölttel kellett megküzdenie. míg végül. Leg­ alább dzsúdóból a legjobb eredménnyel vizsgáztam! De csakis gyerekkori képzésem miatt. dobásokból és önuralomból. A feltett kérdések gyenge pontjainkra vonatkoztak. mikor a dolgozatokat már kijaví­ tották. aki az enni. ahogyan találtuk a fülkéket. közölte. . gyengeségeinket pedig feljegyezték. Egész idő alatt a saját. kizárólag korábbi képzésemnek és Cu-nak köszönhetően én maradtam egyedül. így annyi fényt kapott. semmilyen okból nem hagyhattuk el a helyünket. külön fülkénkben kellett maradnunk. Az írásbeli vizsga a hatodik nap éjszakájával ért véget. megjelent egy szerzetes az ajtónál és elszedte a papírokat. Ahogy sötétedni kezdett. amennyi a vizsga­ terembe bejutott. Egyszerre egy növendék vizsgázott. a vizsgáztatók elé hívtak bennünket. hogy háromszor egy nap ehetünk campát. úgy kellett elhagynunk.

sok minden kimarad a tanulmányaidból. hogy attól fogva lámának tekintenek engem. hogy kiheverjük a nehéz vizs­ gát. Az Ékességes gratulált a vizsgámhoz. Lámaruhát kezdtem hordani és megkaptam minden jogot és privilégiumot. elfogadtam.látszó­ lag csupán! . most értem kül­ dött és a szobájába hívott. hogy azonnal nyilvánítsanak lámának. Mingyar Dondup lámát egész idő alatt nem láttam. . aki valamilyen szaktudással rendelkezett. amit meste­ rem a legjobbnak tartott. mosolygó arccal né­ zett rám: . Egyetértett vezetőmmel abban. de elleneztem. ami a lámastátusszal jár. és tudásod gyarapodni fog". hogy tizenhat éves koromban vizsgázzak. Ez azt is jelen­ tette. mert le fogsz vizsgázni. hogy olyan dolgokat tanulj. . hogy hangsúlyozzák. Most. s így olyan gyorsan haladhattam.Sokkal jobb. „mert így rákényszerülsz. A küldöncök mindig éltek színészi ké­ pességeikkel. hogy a rájuk bízott üzenete­ ket követítsék.Fájdalmas te­ kintetem láttán magyarázni kezdett: .Jól csináltad. A kimerültségtől lógott a nyelve és . hogy bárki. amelyeket máskülönben elkerülnél. Izgatott örömöt jelentett számomra.XI. Ha már most lámastátusz­ ba kerülsz. ha tanulsz és a saját érdemeid alapján leszel lámává. ahogyan csak akar­ tam. joggal taníthatott. Ahogy beléptem. hogy láma lettem. De beköltöz­ hetsz a mellettem lévő szobába. az azutáni napon pedig kihirdették az eredményeket. Lobszang. milyen sebesen is jöttek és mennyi nehézséget kellett elviselniük. Mivel a Potala csak egy mérföldnyire volt. azt gon­ doltam. ziháló hírnök érkezett az Ékességes üzenetével. TRAPA 135 A következő nap pihenhettünk. hogy az én sikerem az övé is. amiért úgy ta­ nított. A lista élén vagy. Ez tisztességes ajánlatnak tűnt nekem. amit pedig későbbi életedben létfontosságúnak fogsz találni. Velem együtt öten mentünk át. Azon a héten valamikor később. hogy elismerésben részesül. hogy tanulmányaimban az osztály ne fogjon vissza. és azt mondta. nagyobb szabadságra volt szükségem. hogy minden tárgyból a legjobb lettem. Azt javasolta.halálán volt. mikor eljön az ideje. vagyis orvospapok lettünk. trapák. Az apát úr külön beszámolót küldött a dalai lámának. kissé túljátssza a „szerepét".

Nehéz dolguk volt ma reggel. most képzeld azt. Mondd meg a kis emberkéknek. elég feszültnek látszol. sehol se maradjon feszesség vagy feszültség. Megmutatom. Azt mondta. amikor ugráltál. ahol éppen néhány könyvet tanulmányoz­ tam. Hagyd.Lobszang. a rela­ xáció tudománya volt: enélkül nem lehet semmilyen. hogy először is feküdjek le. minden izmod elernyedt. nem juthatsz előbbre a csendes elmélkedésben. hogy az izmaidat húzkodják. a szád kicsit nyitva.Kezdd az ujjaiddal. lábad apró emberkékkel van tele. amit leghamarabb el kellett sajátítanom. én hogyan csinálom.Most a karod következik . hogy minden ember­ két elhívsz.Miután idáig jutottam. Képzeld el. amíg nem lazítsz. Lobszang.A földön fekve megpróbáltam ma­ gam elé képzelni az emberkéket. sőt áll­ va is lehet lazítani. . ne legyen benne sem mozgás. igazi metafi­ zikai tanulmányokat folytatni. összeroskadtál. Egyik nap Mingyar Dondup láma bejött abba a szobába. akik úgy mozgatnak téged. a csuklód mellett a könyöködig. most csináld ugyanezt a lábszáraddal. Most hagyd kicsit pihenni őket. Az öreg Cu-ra gondoltam.136 HARMADIK SZEM Az egyik dolog. mert bár ülve. Képzeld.Na. . amit mondott. Az emberke feszesen tartja az egyik combizmodat. amint belülről rángatja a lábujjaimat! De jó lesz megszabadulni tőle! Na. végtagja­ id az eséstől behajlítva.mondta. hogy leestél egy szikláról . . A lábikrádra figyelj.Végre meg volt elégedve a lábammal. Mind ott vannak? Biztos? Tapo­ gasd végig gondolatban.Hirtelen megállt és rám mutatott: . és megbizonyosodjon róla. hagyják a lábfejedet. mert az arcizmok csak akkor lazák. hogy induljanak felfelé. aztán fel a válladhoz. .mondta. . egy izom sincs működésben. hogy kezed. biztosan jó csomó kis ember szorgoskodik ott. Szólj az emberkéknek. Szólj az emberkéknek. folytatta: . Ki vele. Rám nézett és így szólt: . ki vele! . Addig izegtem-mozogtam. .Most magához . . hogy hagyják ma­ gukra az izmaidat. hogy ne erezzed. hogy az agyad felfedezze a lábadat. sem feszültség.Nézd csak! Valakit a combodban felejtettél.Képzeld. hogy a földön fekszel. jobb ha először hátán fekve tanulja az ember. amíg abba a helyzetbe ke­ rültem. Induljanak el a fejed felé. Lobszang. sehol se erezz semmit.

hogy miután kiengedtek minden izmot. kérlek. és ugrasd át őket újra a fekete űrön. hogy a tested lámakolostor. hogy szabadon folyjanak. könnyedén. és élvezd a tökéletes szellemi és fizikai relaxációt. minden erőlködés nélkül. milyenek. Nézzük. hogy gondolataid megpróbálnak átugrani egyik oldalról a másikra. Menj utánuk. mely zavarhatná a szemed. mit tehetünk vele. és nehéznek tűn­ het.Kevés haszna van. mert így szólt: .A relaxáció leg­ kiválóbb képviselője odalent napozik. Figyelj. Vedd úgy. Néhány átugrik. Lobszang. . . hogy egy kicsit másképp csináljam. akik működtet­ nek. hogy minden megereszkedjen. szóval csak semmi feszültség. valamennyi izmodat. Pedig nincs fény. Elég hosszadalmas leírni az egész folyamatot. amit csinálnak és távozzanak. Látni fogod. távozzanak. lazítsd el az izmokat mindkét oldalon! Most nem fogsz beszélni. hogy lásd a feketeséget.A re­ laxáció szempontjából talán a fej a legfontosabb rész. hozd vissza őket. Mondd nekik. csukd le könnyedén a szemhéjadat. de szellemileg feszült vagy. Akkor állítsd meg a gondolatokat. Figyelj a szádra. Valóban kép­ zeld el. fizikailag ellazultan. és egy má­ sodperc is elég rá. Láthatóan elégedett volt a haladásommal. Képzeld el a semmi fekete négyzetét. Lazíts. ha gyakorolnak eme sorok és az itt következő mentális módszer alapján. először a tested alsó részéből menjenek el. . erősen nézd. Hunyorogsz. mennyire érdektelenek. holott a relaxáció kis gyakorlattal könnyű dolog. hogy a testedet csak a külső bu­ rok tartsa egybe. Ez a módszer sosem mond csődöt. TRAPA 137 a testhez érkezünk. jól teszik. Akkor már laza a tested. Ahogy itt fek­ szel. mint a lazí­ tást. hagyd. és rövid időn belül semmi megerőltetésbe sem kerül. hogy lazítsák el az izmaidat. Mingyar Dondup láma ezeket mondta: . Tanulhatsz abból. ha elengedted magad. és azt. senki sem tudja jobban csinálni. hogy a tudatod egy pillanatra el­ időzzön a gondolataidnál. Szólj nekik. sem enni. akik feszítik benned az izmokat. ahogy a macskák lazítanak. ne engedd.Elfordult és kinézett a nyitott ablakon. mint ők. Akik idege­ sek a civilizációs gondoktól. Gondolj a szerzetesekre. Kövesd őket lassacskán és nézd meg. mindkét sarkában van egy feszes izom. Ez utóbbihoz azt a tanácsot kaptam. Hagyják abba.XI. elernyedjen és megtalálja saját helyét.

és mindennapos dolognak számított. hogy a tuda­ tunkat kiképezzék. de ez felettébb helytelen felfogás. Velünk mindent megtettek. figyelmes és igaz. ahol nincsenek altatóorvosok. mely mentes a káprázattól és a haszonleséstől. gyakran alkal­ maztuk ezt a fogást. A beteg semmiről sem tu­ dott. Magas szinten tanítottak dzsúdózni. olyanok. Helyes beszéd: amely során az ember kedves. hamarosan összeesne: az agyat és a tu­ datot mégsem pihentetik.138 HARMADIK SZEM Ezt megint csak nehezebb elmagyarázni. de ár­ talmatlan. mielőtt a másik ember tudná. Nagyon szerette a dzsúdót. ha egy bonyolultabb foghúzáshoz készülőd­ tünk vagy csontokat illesztettünk össze. hogy felmondtuk a buddhizmus alappilléreit képező ún. nem szenvedett. és valóban nagyon könnyű ügy. Minden másnap azzal kezdtük a dszúdózást. zése. * Nemes nyolcrétü útnak szokták n e v e z n i .* Ezek a következők: Helyes szemlélet: olyan nézet és vélekedés.) (A szaklektor megjegy­ . mert az az önuralom számára nagyon jó gyakorlat. Mindenkinek szüksége van a lazításra. aki tanított. mint csinálni. hogy tudni kell puhán esni. Helyes vágy : ami által az embernek magasztos és méltó célja il­ letve érdemleges véleménye van. hogy az asztrálutazáshoz kiszabadítsák az ént a testből. Középút összetevőit. Kevés gyakorlat kell hozzá. A kis nyomás megbénítja az agyat. A láma. a nyak megérintésével a másodperc törtrésze alatt tudat­ vesztést okozhatunk. Tibetben. Ha valaki néhány napon át pihenés nélkül járkálna. mint azok. Arra is használják ezt a módszert. Sokan sosem kapcsolják ki a tudatukat és sosem állítják le gondolataikat. hogy egy három­ négy méteres falról csak úgy mulatságból leugorjunk. akik megpró­ bálják éjjel-nappal működtetni a testüket. A dzsúdóhoz hozzátartozik. A képzésnek köszönhetően majdnem érzéketlenné váltunk az esésekkel szemben. A „fojtófogás" vadnak és kegyetlennek tűnhet a nyugati gondolko­ dásmód számára. Mint már be­ mutattam. tíz támadót tudott pillanatokon belül visszaverni és legyőzni. és igyekezett a lehető legérdekesebben tanítani. hogy mindjárt elveszíti az eszméletét.

Lámaként. Korábban a szerzetesi viselkedés harminckét szabályának kellett engedelmeskednem. Egy a „legkiválóbbak" közül. . Ott feküdt pirkadattól sötétedésig. Helyes törekvés : az embernek önuralommal kell rendelkeznie és állandóan képeznie kell magát. mert senkinek sem szabad fentről lenézni a Mindentudóra. Közelebb. legnagyobb csalódásomra és ré­ mületemre az előírások száma százötvenháromra emelkedett. amely elhalad Sö falu mellett. aki be akar menni a templomba. hason kellett feküdnie a főtemplom bejárata előtt. és a nyugati írásmódhoz legalábbis ez a szóalak áll legköze­ lebb.XI. és a város szívébe vezet. Jól hangzott. TRAPA 139 Helyes viselkedés: mely az embert békéssé. és ez utóbbiak­ nak megadja a jogot az életre. ne sértsen meg más embereket vagy állatokat. A „Linga" parkot jelent. Egy az elitből. sem inni. két gyönyörű parkra láttam. A nagy csörten a Drepungi úton terpeszkedik. majdnem a Csakpori lá­ bánál is állt egy csörten. Ez nagyon nagy szégyen volt. a Pargo Kaling látványa tárult elém. amelyet egyik történelmi hősünk. Kezár ki­ rály emlékére emeltek. de kelepcét is jelentett. becsületessé és ön­ zetlenné teszi. vagyis az Ékszer Parkba. Ha valamelyikünk vétett a fentiek ellen. és nem kapott sem enni. az embernek vigyáznia kell. Északra a Nyugati kapu. Helyes elragadtatottság: olyan öröm. átlépjen a testén. Helyes figyelem: abban áll. hogy a dalai láma megérkezik Norbu Linga-ba. de a Vashegy másik oldalán. De kellemes volt fent üldögélni a tetőn és figyelni. aki azokban a háborús időkben élt. nem mozoghatott. Helyes élet: hogy ennek megfeleljen. hogy az ember helyesen gondolko­ dik és megpróbál aszerint cselekedni. Láma lettem. amikor a buddhizmus és a béke még nem érkezett el Tibetbe. rejtőzködnöm kellett. amit helyesnek tud. szét fog durranni a fejem. és már ez is fé­ lelmetesen soknak tűnt. hogy mindenki. Amikor így nézelődtem. mely az életrealitásokról és a felettes énről való meditálásból ered. És Csakporiban egy bölcs láma egyetlenegy előírást sem szegett meg! Mintha a világ csupa tanulnivaló lett volna: azt gondoltam. a Khati Linga-ra és a Kalingcsu folyón keresztül a Dodpal Linga-ra. Szintén alattunk.

Kárpótolt a gyönyörű zöldellő völgy. mint amilyen Mingyar Dondup láma is volt. a ragyogó csörtenek. ami kárpótoljon és örömöt okozzon. a kéklő folyók. és a füstölők templomok körül kerengő ismerős szaga . a i e s t ő i lá­ makolostorok és a megközelíthetetlen kőszirteken gubbasztó re­ meteodúk. de volt. és hogy másokon segíthessenek. A többiek bajtársiassága. sőt jóval többet. amilyet érdemes élni. s benne a gondozott fák. de megérte. Teljes kárpótlást nyújtott.ezekből állt az életünk. Nehézség? Akadt bőven. és egy kicsit keletebbre a Csokang fénylő háztetői. a szerzetesek durva jócimborasága.140 HARMADIK SZEM Munka? Rengeteget dolgoztunk. ha olyan emberek mellé társulhattunk. Akiknek egyetlen gondolata a „Béke". . Minden közösségben vannak értetlenek és kishitűek: itt Csakporiban azonban valóban ők alkották a kisebbséget. melyek át meg átkígyóznak a hegyláncok között a földeken. amelynek aranyló kupoláira olyan tisztelettel néztem. Aztán ott volt még a közeli Potala. amely olyan volt.

Egy napon. A tábort a régi Trajerpa kolostorban verjük fel. már fehér lovon lovagoltam. Olyan sok tenni-. hogy kutassák át a környéket gyógyfüvekért. Új bőrtáskákat készítettünk. tanulni. és irigyen figyelték a többieket . úgy hetven-nyolcvan kiló körüli terhet cipeltek. Akiknek a kolostorban kellett marad­ niuk. hogy csapatunk kétszáz szerzetesből áll majd. hogy legyen néhány napunk Trajerpában.Röpültek a hetek. az állatokat jól megrakva. hogy megnézzük. a régieket pedig kitisztítottuk. Né­ hányan minimális felszereléssel előre siettünk. A lovak tizenöt­ húsz mérföldet tesznek meg naponta. A sátra­ kat rendbe hoztuk. és mindennap csapatokat küldtünk ki. alkalmasak-e a hosszú útra. Mint láma. és az állatokat gondosan megvizsgáltuk. hogy könnyű tér­ nünk legyen csak és gyorsan odaérjünk. A jak-karaván lassabban jött utánunk. Augusztus végén nagy kiáltozások és lárma közepette elindultunk. Most már sokkal jobban belemerülhettem az okkult tanulmányok­ ba és speciális képzésben részesültem. 141 .Ebben az évben elmegyünk a gyógynövénygyűjtőkkel.és terveznivaló volt. a falnál gyülekeztek. a jakok általában nyolc-tízet.Két hétig mindenki rettenetesen elfoglalt volt.rájuk vakáció és kaland vár. Nagyon kevés felszerelést vittünk magunkkal. Természetes lelőhelyükön sok hasznos dolgot megtudhatsz a gyógyfüvekről és bevezetünk a valódi sár­ kányrepülésbe is. . Úgy volt. mielőtt a csapat megérkezik. augusztus ele­ jén vezetőm így szólt hozzám: .

Lobszang. de néhány perc múlva kiáltást hallottam: . az út végének gondo­ lata mindannyiunkat friss energiával töltött fel. és különösen nekem. nem láttam. amiket hoztunk. De engem legjobban a közeli fennsík izgatott. nos. mindenki ismeri. Lobszang. mert egyáltalán nem kedveltem a lovaglást. Nem volt egész bizonyos. A folytonosan emelkedő terepből vég­ telen hegycsúcsok emelkedtek. mint sokan mások.az éhség volt. Különös volt a táj erre. Volt itt egy érdekes beszámoló is az első expedícióról. hogy mi is történik. Az üdvözlő tömeg elsöpörte tőlem. úgy látszott. Persze ekkorra már nem estem le a vágtató lóról sem. merre vagy? Válaszoltam. Fellovagoltunk az udvarba. hogy újra csak teljesen egyedül vagyok a világ­ ban. Vezetőm egy idős apáttal beszélgetett. Készültem rá. de legalább biztonságos volt. hogy közeledünk felfelé a hegyoldalon.ahogy általában . de vitézségem ezzel véget ért. és milyen fiatal is! Legnagyobb gondom . az a tíz ember. campát és zöldséget készítettek. . Sosem tudtam állni a nyeregben. melyek egyre magasabbra és magasabbra hágnak. A templomépület lapos tetejéről füstölők sűrű" füstje szállt az ég felé. Az út igen nehéz volt. Nem csak az önzetlenség hajtotta őket. hogy elolvassam és kijegyzeteljem őket. A legtöbb láma ré­ gi barátokkal találkozott. hogy néhány valóban értékes kéziratot őriz a gyógyfüves gyógymódokról. de mindkettő a legrégebbi tibeti kolostorok közül való volt. Kése­ delem nélkül mindenki az ebédlő felé vette útját. iz­ gatottan várták a Ihászai híreket és a szokásos ajándékokat. Tízen írták. Trajerpa arról híres. az megfordult és így szólt: Szóval ő az? Nos. és még mielőtt felocsúdtam vol­ na. aki elsőként tette meg ezt a különös utat a Csangtang felföldre. teraszos kertekhez vagy talán inkább széles lépcsőkhöz hasonlítottak.142 HARMADIK SZEM Az előőrsben huszonheten voltunk. A hegylábaknál lapos fennsíkok húzódtak. hogy vajon Csakpori tartozik e Trajerpa-hoz vagy fordítva. és az ott élő szerzetesek rengeteg vajas teát. Mikor néhány nap múltán megérkeztünk a kolostorba. Mingyar Dondup lámát. ott leültünk és csendben ettünk. valóban nagyon örültünk. ahonnan feleresztjük majd a sárkányt. mintha csak Csakporiban lennénk. és ez ha kecses nem is. és arra gondoltam. csak ültem és kapaszkodtam. Látták. a tömeg szétnyílt és többé-kevésbé elnyelt.

a hegyoldal csapdába ejtette. egy raktárban tárolták. A fenyőt messzi vidékről . megmozdultak. ahogy körülnéztem. kemény ütéseket is kibír anélkül. Sehol semmi fény. már tudtam irá­ nyítani és felügyelni a munkájukat. mely istentiszteletre szólít. össze­ húzódtak a nappali hőség után. Körülöttünk recsegtek-ropogtak a sziklák. az emberépítő sárkányokra. mint egy óriási kagylókürt. A fegyelem Trajerpa-ban sem volt laza. mert ilyen fa nem nő Tibetben. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 143 Az alacsonyabb lépcsők közül néhányon sok gyógynövény ter­ mett. ha valaki végiggondolja. A sárkányépítéshez viszont ideálisnak tartották. Eldugva. és minket is sötétség vett körül. és rendszeres időközökben a többit is. Alattunk a vidék fekete tónak látszott. és hozzáfogott az istenek munkájához. Én. Napnyugtával az esti szél felerősödött. mint láma. mint a tőzegmoha. A többi idő egészét a gyógynövénygyűjtésnek és a sárkányeregetésnek szenteltük. a föld zugainak beporozásához. De most. ke- .talán Asszam-ból . a legbölcsebb megoldás volt: ha most lazí­ tunk. csak a sárká­ nyokra tudtam gondolni. a mögöttem lévő lámakolostori épületekben fenyőlécek hevertek. sehol egy teremtett lélek. Olyan volt.hozták. majd a sziklák közötti hasadékokon keresztül mederbe terelte. A sárkányeregetés után a fát átvizsgálták. könnyű és erős. ebben a szent épülete­ gyüttesben. Amint vé­ gigsöpört a lenti völgyön. a sötét éjszakai égen élénk fénnyel ragyogtak a csillagok. ahogy a gyér növényzet között zizeg az esti szél. amikor újra felhasználták. oda­ lent a földet bíbor árnyak borították. A nap elsüllyedt a távoli hegycsúcsok mögött. hogy az­ után nálunk. A hegyoldalba kapaszkodó lámakolostorban világos volt. Felettünk. A szerzetesek és a fiúk összeszedték és kirakták száradni. később nehezebb lett volna betartani a megszokott rendet. és a legközelebbi alkalo­ mig. de számomra ez az út főképp Mingyar Dondup láma és a gyógynövényszakértők gyakorlati út­ mutatását jelentette. fent. és hallani lehetett. kis sárga bogyós növénynek csodálatos fájdalomcsillapító hatása volt. Amerre a szem ellá­ tott. Ez. fojtott-tompa nyöszörgő bugással törjön elő. Az egyik.XII. Az öregek úgy mondták. hogy eltörne. az itteni zsombékos talaj jóval több nedvességet tudott fel­ szívni. itt is megtartottuk az éjféli istentiszteletet. kivéve itt.

miközben papi hivata­ lukat teljesítették. A hátamon feküdtem és ki­ néztem a kis ablakon. Ahogy felnéztem a tetőre. amit megjósoltak. Pedig észre sem vettem. a dalai lámáról. miért akartak akkor mások meghódítani és leigázni minket? Mi csak annyit akartunk. És szeretett lámánkról. Hirtelen új hang vegyült az erősödő szél zajába. és minden­ ki elindult lefeküdni. mint hogy szellemileg fejlődjön. hogy hagyjanak magunkra. A jóslat Tibetről. hogy elaludtam! Szerzeteshez nem illő gondolattal . csak ami a miénk. Miért sóvárogtak más nemzetek a mi földünkre? Mi nem kívántunk mást. hogy megszálljanak bennünket? Mit tettünk mi. hogy éjfélig alhatunk. gyógyítsam a betegeiket. és melynek mégis fáradhatatlanul tovább kell taposnia az utat. akik elfoglalják az országunkat. valamennyi dalai láma leghatalmasabb inkarnációjáról. Lassacskán megszűntek az élő hangok. a mennyei szoba fényei pedig átragyognak az ég kárpitjának ré­ sein . A termekben és a templomokban szerzetesek verődtek össze kis csoportokban. Olyan sokat tudtam róla. hogy azok közé menjek majd. miért. Mégis úgy kellett to­ vább mennem. Ismertem a jós­ latokat. előttem egész életem. De olyan sok mindent nem mondtak el. melynek nem volt más célja. Fent a csillagok. azt gondolja. És tő­ lem azt várják. miért kellett. amíg csak az ismert célhoz nem ér.. Köpenyüket lobogtatta a szél. a homályban szerzetesek sziluettjét láttam. a bé­ ke hangulata áradt szét a kolostorban. azt.144 HARMADIK SZEM szár légiói Buddha szavára ledobták lándzsáikat a menny padlójá­ ra. Hirtelen a templomi dobok dobbanására ébredtem. a mellékes és a főbb mozzanatokat. amely ismer minden állomást és megállóhelyet. Számunkra a trombitaszó azt jelentette. a templomi trombiták egy újabb nap végét jelezték. és segítsek a sebesültjeiken egy olyan háborúban. ez a béke­ szerető ország. és először megpillantja a szent várost. hogy aludjak vagy hogy aludni akarjak. mely még el sem kezdődött. érdemes volt. De talán. Lhásza és a lenti világ dolgairól beszélgettek. mint ahogy egy jak baktat a csapáson. Ezen az éjjelen túl izgatott voltam ahhoz. hogy a saját életmódunkat élhessük.. amikor a jak átér az Áhíta­ tos Földreborulás Hegygerincen.és ezek a csillagok. hol rossz a legelő. A nap végét jelző hangokra lassan szétszóródtak. tudja.

Bár megteheti. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 145 feltámolyogtam. bennünket tesznek próbára. így van ez a jóslatokkal is. hogy feltesszük a jelvényt. Nehéz. Az élettel is ez a helyzet. amelyeken átvezet az útja. amit megjósoltak nekem. Nehezen találtam meg. miért nem próbál­ tad elkerülni őket?" A legkézenfekvőbb válasz így hangzik: . hogy tanuljunk. az egyiket már meg is szegtem. látja. Az órák . lehet. amíg diákok vagyunk. előkészül és lassabban vezet. Ha­ sonlóképp az ember átautózhat Londonból Invernessbe.Ha elkerülhettem volna. Messze nem. hogy vannak bizonyos helyek. hogy azért jö­ vünk a földre. . de hideg van itt! Kétszázötvenhárom szabálynak kell engedelmes­ kedni. Ha veszi magának a fáradságot. Nemegyszer kérdezték tőlem: . Jaj. Hiszek abban. hogy megnézzen egy térképet. és a leckék. netán még egy megkülönböztető színt is a szerzetesi ruhára. vagy ahol nem tudja elke­ rülni őket. Az ember mondjuk el akar menni Dardzsilingből Washingtonba. nem jelentik azt. hogy sóhajtozunk a jó öreg iskola után. aznap érkeztek.XII. mert utazása esetleg hosszabb vagy költségesebb lesz. A bölcs autós megnézi a térképet. hogy jóslat hamis volt. földrajz. a nyakken­ dőt.„Ha ismerted az összes kelep­ cét és nehézséget. Kibo­ torkáltam. A jóslatok valószínűségek. akik szintén kábultak voltak. hasztalanok és céltalanok. és szerez egy útikalauzt valamelyik szer­ vezettől. ha az ember már láma? Na. nem pedig mást.történelem. Buddhista vagyok. hogy az embernek nincsen szabad akarata.unalmasak. Éjfél van? Sosem ébredek fel már? Remélem azért nem bukok fel a lépcsőkön. hogy jól teszi. számtan. Tudja. Ha az ember iskolába jár. honnan indul és mi a célpontja. hogy kikerüli ezeket. Aztán később. Nem mindig érdemes a kellemes és a könnyű úton járni. hogy csatlakozzak a többiekhez. hiszek a reinkarnációban. Bementünk a templomba és bekapcsolód­ tunk az istentiszteletbe. melyeket meg kell tanulnunk. keserű. mert a hirtelen ébredéstől erőszakot tettem a gondolataimon. ha már befejeztük. így elkerülheti a rossz utakat. amit megjövendöltek neked. minden nehéznek és keserűnek látszik. már az elkerülhető­ ség puszta ténye is azt bizonyította volna. nem biztos. miközben az alvástól elgémberedett kezemmel a köntösöm után nyúltam. Vagy olyan büszkék leszünk rá. így tűnik legalábbis. vagy akármi más .

146

HARMADIK SZEM

De mikor elhagyjuk a földi iskolát, meglehet, büszkeséggel hord­ juk a jelvényét. Én természetesen azt remélem, gondtalanul vise­ lem majd fejem fölött a dicsfényt! Félek talán? Egy buddhista sem fél. A halál pusztán abból áll, hogy elhagyjuk a régi, üres héjat és újjászületünk egy jobb világba. Virradatkor mindenki fent volt már és alig várta, hogy elindul­ jon. Az idősebbek találkozni akartak azokkal, akikkel előző este nem találkoztak. Én már borzasztóan szerettem volna látni az em­ berreptető sárkányokat, melyekről olyan sokat hallottam. Körbe­ vittek minket a kolostoron, hogy tudjuk az utat. Fent a magas tetőn megnéztük a felettünk tornyosuló hegycsúcsokat és lepillantottunk a félelmetes szakadékokba. Messzebb megduzzadt, sárga folyamot láttam, vize tele volt agyaghordalékkal. A közelebbi folyók ég­ színkék víztükre lágyan fodrozódott. A csendes pillanatokban hal­ lottam a mögöttünk csordogáló csermely vidám csobogását, ahogy sebesen szalad le a hegyoldalon, hogy mihamarabb leérjen és csatlakozzon a többi folyóhoz, melyek Indiában a hatalmas Brahmaputrába folynak, később a Gangeszbe, majd pedig a Bengáli öbölbe ömlenek. A nap felkelt a hegyek fölött, és a reggeli csípős hideg hamarosan eltűnt a levegőből. A távolban egy magányos ke­ selyű körözött, reggeli eleséget keresett. Mellettem egy tekintélyes láma a vidék főbb jellegzetességeit mutatta. „Tekintélyes"... az voltam, mert a szeretett Mingyar Dondup láma védencének számí­ tottam, de azért is, mert rendelkeztem a „harmadik szemmel", és mert inkarnációnak, vagy ahogy mi mondjuk, trülku-nak bizonyul­ tam. Az inkarnáció felismerésének rövid részletei talán érdekelnek néhány olvasót. A szülők kisfiúk viselkedéséből pl. úgy gondolják, hogy a gyerek többet tud a szokásosnál, vagy olyan „emlékei" vannak, melyek köznapi módon nem magyarázhatók. Felkeresik a helyi lámakolostor apátját, hogy jelöljön ki egy bizottságot, mely megvizsgálja a gyereket. Elkészítik az előző élet horoszkópjait, és megnézik, hogy vannak-e bizonyos különös jelek a fiúcska testén: a kezén, a lapockáján, és a lábán. Ha meglelték a jeleket, azt kutat­ ják, vajon ki lehetett előző életében. Előfordul, hogy néhány láma felismeri (mint ahogy velem történt) és ilyenkor maradt egypár

XII. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK

147

személyes darab utána, mely hozzáférhető". Ezeket megkeresik, hozzátesznek még néhányat, amely ugyanúgy néz ki, és a kisfiú­ nak fel kell ismernie az előző életéből származó összes, talán ki­ lenc tárgyat. Hároméves korában már képesnek kell lennie erre. Egy hároméves gyerek még túl kicsi ahhoz, hogy szülei úgy befolyásolhassák például, hogy előre lefestik a szóban forgó tár­ gyakat. Tulajdonképpen a legkevésbé sem baj, ha elmondják, ho­ gyan viselkedjen. Nincsenek jelen, mikor a választásra sor kerül, és a fiúnak megközelítőleg harminc közül kilenc dolgot kell azo­ nosítania. Ha két hibát ejt, megbukott a próbán. Ha sikerrel jár, élő megtestesülésként nevelik, és tanulásra buzdítják. A gyermek he­ tedik születésnapján felolvassák a jövőjére vonatkozó jóslatokat. Azt gondolják, teljesen felfogja - megérti, amit mondanak neki, és azt is, amit a jövendölés magában rejt. Saját tapasztalatból tudom, nem érti meg. Semmi kétség, a „tiszteletre méltó" lámának mindez megfor­ dult a fejében, amint a vidék sajátosságait mutatta. Odaát, a víze­ séstől jobbra volt egy nagyon jó hely, ahol noilme-tangereí lehetett gyűjteni, amelynek levét tyúkszemek és szemölcsök eltávolítására, illetve a vízkór és a sárgaság enyhítésére használják. Amott, abban a kis tóban Polygonum hydropipert lehet szedni, tövises és rózsa­ szín virágos növényt, amely a víz alatt nő. A leveleket reumatikus fájdalmakra használtuk, és a kolera gyógyítására. Itt a közönséges füveket gyűjtöttük, csak a felföldeken teremtek ritka fajták. Sokan érdeklődnek a gyógyfüvek iránt, ezért részletezek néhány gyakori típust, és leírom, mire használják. Csak latin nevüket ismerem, így inkább ezeket adom meg. Allium sativum: nagyon jó antiszeptikus hatású, asztmára és más mellkasi panaszokra is használják. Egy másik kiváló fertőtle­ nítő gyógyszer, amit azonban csak kis dózisokban adagolnak, a Balsamodendron myrrha. Ez különösen a fogínyre és a száj nyál­ kahártyáira van jótékony hatással. Ha beveszik, hisztériát okozhat. Volt egy magasszárú növény krémszínű virágokkal, amelynek a le­ ve elijesztette a rovarokat a csípéstől. A latin neve Becconia cordaía.Talán a rovarok tudták a nevét, és az riasztotta őket! Volt egy olyan növény is, mely pupillatágításra szolgált. Az Ephedra sinica

148

HARMADIK SZEM

hatása hasonlít az atropinéhoz, és amellett, hogy Tibetben az aszt­ ma kezelésére leginkább ezt alkalmazzák, nagyon hatásos az ala­ csony vérnyomásra is. A szárított, majd porrá tört ágakat és gyöke­ reket használtuk. A kolera a fekélyek szaga miatt gyakran igen kellemetlen volt a betegnek és az orvosnak egyaránt. A Ligusticum levisticum meg­ szüntette a szagot. Külön megjegyzés a hölgyek számára: a kínai­ ak a Hibiscus rosa-sinensis szirmaival feketítik a szemöldöküket, de a cipőiket is! Mi felfőzzük a leveleket, folyékony oldatot készí­ tünk belőlük, melyet lázas betegek testének hűtésére használunk. Újra a hölgyeknek: a Lilium tigrinum valóban gyógyítja a petefészek-neuralgiát, míg a Flacourtia indica levelei segítenek abban, hogy a „sajátos" női panaszok legtöbbjén túljussanak. A Sumach rhus csoportban a verneciferából a kínaiak és a japá­ nok lakkot készítenek. Mi a glabrát cukorbaj, az aromaticál bőr­ betegségek, vizelési panaszok és ciszták esetén használtuk. A hólyagfekélyek kezelésére szolgáló másik igen hatásos összehúzószert az Arctesaphylos uva ursi leveleiből nyertük. A kínaiak job­ ban szeretik a Bignonia grandiflorát, a levelekből általános célra állítanak elő összehúzószert. A későbbiek során, a fogolytáborok­ ban a Polygonum bistortái valóban nagyon hasznosnak találtam a vérhasra, Tibetben is arra használtuk. A hölgyek, akik elővigyázatlanul szerettek, gyakran hasznát vették a Polygonum erectumból előállított adstringensnek: nagyon hatásos módszer, ha valaki el akar vetélni. Azokra, akik megégtek, „új bőrt" illesztünk. A Siegesbeckia orientális kb. 120 centiméter magas növény, sárga virágai vannak. A leve, amit sérülésekre és égési sebekre rakunk, úgy működik, mint a kollodium. Ha beve­ szik, hasonló hatású a kamillához. A sérülések okozta vérzést Piper augustifoliummal csillapítottuk. A szív alakú levelek alsó ré­ sze a legjobb erre a célra. Az előzőekben felsoroltak igen elterjedt gyógynövények, a többieknek nemigen van latin nevük, mert a nyugati világban, ahol ezeket az elnevezéseket adományozzák, nem ismertek. Csupán azért említem őket, hogy jelezzem, tudtunk valamit a gyógyfüves gyógyításról!

XII. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK

149

Nagyon kedvező helyen álltunk, és ahogy a ragyogó, napsüté­ ses reggelen végignéztünk a vidéken, jól láttuk a völgyeket és rej­ tett helyeket, ahol a füvek nőttek. Amint távolabbra tekintettünk, a vidék egyre sivárabb és sivárabb lett. Megtudtam, hogy annak a hegycsúcsnak a másik oldala, amelyre kolostor épült, valóban na­ gyon száraz terület. Mindezt magam is meglátom majd, mikor a hét vége felé magasra szállok a sárkánnyal. Valamivel később Mingyar Dondup láma hivatott, és azt mond­ ta: - Gyere Lobszang, elmegyünk azokkal, akik megszemlélik a sárkány felszállóhelyét. Ez a te nagy napod lesz! - Több se kellett nekem, indulásra készen felugrottam. Lent a főbejáratnál egy cso­ port vörösköpenyes szerzetes várt ránk, együtt mentünk le a lép­ csőn, majd végig a szeles fennsíkon. Itt fent alig volt növényzet, a kemény kőpárkányt föld fedte. Néhány elszórt bokor kapaszkodott a sziklákba, mintha csak félne, hogy lecsúszik a szikla szélén és beesik a szakadékba. Felettünk, a lámakolostor tetején az imazászlók keményen és mereven állták a szelet, a rudak, ahogyan évszázadok óta, minden egyes széllökés­ nél recsegtek-ropogtak és nyöszörögtek, de kitartottak. Mellettünk tétován elcsoszogott egy kis novícius. A szél akár a füstöt, felkap­ ta a port, amit a csizmája felvert. A hosszú fennsík egyik sziklás pereme felé mentünk, ahonnan a hegycsúcs finoman ívelt a magas­ ba. A köpenyünk a hátunkra tapadt, elöl fel-feltornyosult a szél­ ben, mely lökött előre és előre. Nehéz volt nem szaladni... A pe­ remtől úgy hét-nyolcszáz méterre volt egy hasadék a földben, amelyből a szél viharos erővel tört fel, időnként mint sebes nyila­ kat, kis köveket és zuzmódarabokat repített a levegőbe. A lenti völgyön átsöprő szelet a sziklaalakzatok csapdába ejtették, de mi­ vel nem tudott könnyen kijutni, felgyülemlett és a töréseken ke­ resztül nagy nyomással felfelé tódult, míg végül süvöltő erővel ki­ szabadult a fennsíkra. Néha, az orkánok idején - mondták - úgy üvöltött, mint a legmélyebb veremből menekülő és áldozatra leső démonok. A hasadékban áramló viharos szél megváltoztatta a nyo­ mást a sziklarésekben, hol magasabban, hol mélyebben fütyült.. Most azonban, ezen a reggelen a légáramlás egyenletes volt. Mégis jól el tudtam képzelni azokat a történeteket, amelyeket kis-

150

HARMADIK SZEM

fiúkról meséltek, akik erős széllökésbe kerülve lerepültek a lábuk­ ról, egyenesen fel a levegőbe, majd hatszáz méter zuhanás után le­ estek a hasadék alján lévő sziklákra. Sárkányeregetésre azonban kiváló volt ez a hely , mert a szél olyan erősen fújt, hogy egyene­ sen a magasba emelte a sárkányt. Kis modelleken (hasonlítottak azokra, melyeket otthon reptettem gyerekkoromban) megmutatták, hogyan. Meglepő volt, hogy még a legkisebb játéksárkány is fel­ húzza annak az embernek a karját, aki a kötelet tartja. Végigvezettek bennünket a kőpárkány mentén, és egy igen ta­ pasztalt láma megmutatta az elkerülendő veszélyeket, a csúcsokat, amelyeknél csalóka bukószelekre lehet számítani. Megtudtuk, hogy minden sárkánylovas magával visz egy követ, amelyhez egy imádsággal telerótt selyem khata-t erősítettek, hogy a levegő istenei áldják meg a sálat, illetve birodalmuk új látogatóját. Mikor megfelelő magasságba kerül, a követ odadobják a „szélnek". Az­ tán, ahogy a selyem kitekeredik, a szél istenei - ezt remélték - el­ olvassák az imát és minden bajtól megvédelmezik az egekbe merészkedőt. Visszamentünk a kolostorba, ahol nagy sürgés-forgás kezdő­ dött, kihoztuk a sárkány összeszereléséhez szükséges anyagokat. Mindent gondosan átnéztek. A fenyőléceket két-három centiméte­ renként ellenőrizték, hogy megbizonyosodjanak róla, nincsenek elrepedve vagy megsérülve. A selymet, amellyel a sárkányt borí­ tották, kigöngyölték egy tiszta és sima földdarabra. A szerzetesek négykézlábra ereszkedve gondosan átvizsgáltak és megszemléltek minden egyes négyzetmétert. Elégedettek voltak az eredménnyel, így hát a keretet összerakták. Ez a sárkány doboz formájú volt, a négyzetes oldala kb. két és félszer két és fél -, a hosszúsága három méter. A két „vízszintes" oldalból egy-egy kb. két és fél méteres szárny állt ki. A szárnyak alá, hogy csússzanak, és hogy a fel- és leszálláskor védve legyenek, félkör alakúra hajlított bambuszrudakat erősítettek. A sárkány megerősített „padlózatánál" volt egy hosszú bambuszrúd, amely mint a tibeti csizmák, felfelé elvéko­ nyodott. Ez a sajátos rúd olyan vastag volt, mint a csuklóm, és úgy volt kimerevítve, hogy a selyem még akkor se érjen a talajhoz, ha a sárkány a földön áll, mert a talpfa és a szárny védők ezt megaka-

Egy másik követte. Két szerzetes felszedte a sárkányt és a fennsík végére vitte. hogy egy harmadik társuk is elférjen. A széláram két felnőttet és egy fiút bírt el. A sárkánymester erősen figyelt. kis faékeket vertünk a rudak hasított végeibe.az volt a dolguk. Sok küszködésbe került. A kötelet kezelő szerzetesek nagyon gyakorlottak voltak. és a sárkány a kővel együtt felugrott a levegőbe. és mögöttünk a sárkánnyal olyan gyorsan futottunk.XII. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 151 dályozzák. három méterre a köté­ len. ahogyan csak bírtunk. felmászott kb. épp a talpfa elé ért. A szerzetesek újra keményen megharcoltak azért. Lejött. míg végre átemelték a felszálló légáramon. Mind el­ jöttünk a felszállópályáról. most már kipóbálhatjuk egy embernyi súlyú kővel. mikor földet ér. hogy megtámasszák a sár­ kányt. és az egyik szerzetes a de­ reka köré gyűrve a köpenyét. Furcsa dolgok . aztán újra kipróbáltuk a sárkányt. Puhán surrogva megállt. a két szerzetes pedig megfogta a szárnyainál. A sziklahasadékból elő­ törő szél belekapott. A sárkánymester kevesellte. a leve­ gőbe szökellt. Vékonynak tűnt. és hamarosan kieresztették. és egy kicsit eltérő szögben vissza­ raktuk. Jelzésére gyors futásba kezdtünk. A szárnyak alá egy V alakzatot erősítet­ tek. hogy megfog­ ják és keresztülvonszolják rajta. akkor úgy helyezkedtek. Először ki kellett próbálni: lovak helyett mi. mikor a felszálló áramlat felé kerül. Ez alkalommal könnye­ dén elbírt három felnőttet. hogy szorosan tart­ sanak. hogy a sárkány kikerülje a felszálló légáramlatot. Jó néhányan kellettek hozzá. és a sárkány mint egy hatalmas madár. hogy a sár­ kány ne szálljon el. és azt mondta. A sárkánymester utasítására mindenütt kifeszítettük a selymet. kivéve azokat. hogy ellenőrizze a felhajtóerőt. A sár­ kánymester elégedett volt. három felnőttre nem volt elegendő ereje. Leszedtük a szárnyakat. bár az égi szabadság után láthatóan vonakodott leszállni. Ismét be­ húzták a kötelet. a szerzetesek tehát behúzták a kötelet. és majdnem felemelte a kisfiút is. akik a kötélen voltak és még két szerzetest . Szorosan fogták. egy csapat szerze­ tes tartottuk és húztuk a kötelet. hogy egyre magasabbra és ma­ gasabbra emelkedjen. amely ide-oda dobálta és himbálta az örvényeiben. A jakszőr kötél láttán egyáltalán nem voltam valami boldog.

hogy elérkezett az idő. A lovak vágtába kezdtek. a láma a kezével kapaszkodva lógott lefelé a kötélen. az a legbiztonságosabb. Nagyon fi­ gyelj engem. mint ahogy szerettem volna.gondoltam.és megszólaltam: . Mikor a láma jelzésképpen ke­ ményen belerúgott a kötélbe. Mikor már harminc méterrel felet­ tünk. mégis megnyugtattam magam valamennyire a rám vonatkozó jóslatokkal. himbálódzott és tekergő­ zött. hol kieresztették a sárkányt. Lobszang. összekulcsoltam a kezem a keresztrúd mögött . Hatvan méter. harminc. és felemelkedett. nem tartottam sokra a sárkányre­ pülést. ahogy ráléptem a talpfára." De aztán igaz. hogy behúz­ zák. a sárkány hirte- . Ahogy föl­ det ért.Sosem voltam még kevésbé készen. a szerzetesek hol meghúzták. Most felrepülök. és ekkorát sosem tévednek! A sár­ kány közben visszaért a startpontra. az asztrológusok tévednének. lépj le a V-be. Az idő mozdulat­ lannak tűnt. így ér véget egy ígéretes pálya! Visszatérek az imádságokhoz és a füvekhez. Leszállásnál két és fél. Odamentem. A kereten halvány remegés futott át.152 HARMADIK SZEM történtek a gyomrommal. szaltózott egyet.épp. hogyan teszem rá a lábam erre a fára.Odavezetett az ászokfához: . A láma jelzéseire. hogy csak nagyon kevéssé. az emberek hozzáláttak. Lehozták és visszavitték a starthoz. Ez alkalommal a lovakat a kötélhez fogták. három méter magasságból ugorj le. hogy még jobban felemelkedjen. aztán te jössz. ahogyan néztem és elképzeltem magam benne. megfigyelhetsz. Fokozatosan lejjebb és lejjebb jött. és hat-nyolcszáz méterre a sziklák felett repült. a sárkány lágyan előrelendült. . . de korántsem álltam olyan biztosan a lábamon. . Kulcsold át mindkét karoddal a keresztrudat.Veszélyes. ahol hintázva ült. majd talpra állt. ahogy a sárkányok általában.Te jössz. beért a légáramlatba. Mutasd meg. „Bolond egy ötlet .Előbb én megyek fel. Megfordult és azt mond­ ta: . Egyre magasabban szállt. hogy átértem . Őszintén szólva alig álltam a lábamon! A hangom sem volt valami meggyőző.Figyeld meg. Elengedte. és ülj a kö­ tél megvastagított részére. Ha meghalnék.Kész vagyok. a kötél halálos lassúsággal feszült meg. Mikor már a levegőben vagy. vágtára ösztökélték őket. a láma le­ csúsztatta a kötelet a V-hez. Az egyik tapasztalt lá­ ma megszólított: . mit tudsz! Most.

most először. Aztán nőni kezd­ tek. s úgy éreztem ma­ gam. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 153 len megbillent. Kibogoztam a karom. majd megnő.XII. Hirtelen eszembe öt­ lött. a szerzetesek kis pirosbama pöttyöknek látszottak. keresztbe tett kezemet és lábamat a kötél köré fontam és lecsúsztam. ezért újra felnéztem. sok-sok mérfölddel arrébb.gondoltam. de szállt. nekünk pedig. majdnem leestem. Harminc méterre vagy még magasabban repültem a föld fölött. De a sokktól újra becsuktam. ülő helyzetbe pottyantam. a távolban láttam a zöldesbarna. és óvatosan kinyitottam a szemem. szegény földhözragadt halandóknak keservesen kell küszködni és harcolni. Megújuló tiltakozás a gyomromból . Lenéztem. segít megduzzasztani a Bengáli-öböl szent vizét. Messze a lemenő nap sugarai megérintették és beara­ nyozták egy távoli tó vizét. a szurdokban a kis patak buborékolva folytatta útját. becsuktam a szemem: ugyan minek is nézzek bárho­ va? A szörnyű himbálódzásoktól és dobálódzástól gyomrom is vészjósló táncba kezdett. megtanulhassuk a leckét és végül béké­ ben távozhassunk. az jutott eszembe. amelyből zarándokok isznak. Én most felemelkedtem szülőhelye fölé. időemésztette. hogy a gyom­ romat a hegycsúcson hagytam. s arra gondoltam. . Akkor azonban a sárkány őrülten imbolyogni kezdett. mint aki az istenekkel találkozik. Felettem a sárkány kecsesen ugrándo­ zott és pukedlizett a kóbor szélörvényekben. Ideföntről a kis patak igen fontosának látszott: tovább­ csörgedezik. megrepe­ dezett földet. A hegygerin­ cen túl. hogy az istenek a mennyekben játszanak. szállt egyre magasabbra. hol is vagyok pontosan. hogy szükség esetén tudjam. A V- . himbálódzott és meg-megbillent. Életem­ ben először voltam több száz méter magasan. mert lefelé húztak engem. végül. hogy elfelejtettem lecsúszni a V-hez! Egész idő alatt a talpfán álltam. hogy kifeszítsék. lógva. „Ez az utolsó percem a földön"gondoltam. Nyitott szemmel olyan cso­ dálatos volt a látvány.attól féltem. hogy elfelejtkeztem a szorongásról és azóta sem szenvedtem tőle! A sárkány ugrándozott. vagy talán még ma­ gasabban. hogy rögtön teljesen felkavarodik. Egy hirtelen lökés és billenés. Néhány száz méterrel alacsonyab­ ban. így a lentiek gyorsabban húzták.Jaj! Rosszul szállok fel az asztrálsíkra . hogy életben maradjunk.

rosszul lépett és kiesett a sárkány farkánál. megragadtam a kö­ telet. Most hagyjuk a többieket. Ez az esemény kicsit megzavarta a folytatást. A szerzetes. aki harmadiknak jött a sor­ ban. Ez alkalommal.Fiatalem­ ber! .egyik szikláról a másikra. hogy lecsusszant volna a Vhez. .Ezt meg kell beszélnem a mesteremmel .154 HARMADIK SZEM nek ütköztem. . hogy akkor a kötél megrántásával magasságot nyer­ tem. hogy elkapjon valamit. máskülönben eltört volna mindkét lábad. lecsúsztam a V-hez. Láttuk. hogy nem sérült-e meg. . Eszembe jutott az incidens a paraszt házával és ajakürülék­ kel. Egyik kezével sikerült megkapaszkodnia a hát­ só keresztmerevítőbe. hogy a másik kezével hiába hadonászik. aztán megint te kerülsz sorra. meglehetősen öntelt volt. nem vesztegethettem tovább az időt. s a földet markolászta. hogy meglelje a testet. has­ ra esett. és minden ko­ rok legjobb „pilótájának" tartotta magát. A szegény fickó azonban. talán százötven méter magasra. Felszállt a levegőbe. hat méterre volt csak. s lebukfencezett . hogy eszedbe jutott és elérted a V-t. A sárkányt lehúzták. hadd próbálkozzanak. felegyenesedett. le a mélységbe.gondoltam. elengedtem. és én újból felszálltam. bemászott a dobozba. ezeröt­ száz méterre alattunk. jobban csinálta ná­ lam. A föld már kb. mi­ kor harminc méternyire volt a földtől. nem tudott tovább csimpaszkodni. Felnéztem. és puhán a földre estem. Jó. Ahelyett. Az elmúlt három évben részt vett a túrákon. az állandó dicsekvés miatt nem sze­ rették. arca zöldes árnyalatúvá vált: alapo­ san megviselte a repülés. és amikor a sárkány úgy két és fél méternyire lehetett a föld­ től.ez szép teljesítmény volt. hogy a repülést félbeszakítsák. majdnem félbevágott. amely pépes vörös masszaként terült szét a sziklá­ kon. nem felejtette el. Akkor a sárkány rándult egy nagyot. Magam alatt láttam. szakoztam. A köpenye verdesett és lobogott mint egy vérvörös felhő. hogy egy kis csapat lefelé mászik a hegyoldalon.mondta a sárkánymester . hogy az ember a dobozban állva vál­ toztatni tud a testhelyzetén. és másodpercekig így lógott. és rájöttem. de annyira nem. meg az. megvizsgálták. A következőnek egy fiatal szerzetes repült. és ezzel egy kicsit a sárkány emelkedé­ sén is. bár landoláskor tökéletesen ért földet. hogy késlekedés nélkül a V-hez csússzon.

Mingyar Dondup láma odarohant: . a füstfelhőből ki- . ezzel pedig egy kicsit szabályoz­ hatnánk az emelkedést. Ahogy elfog­ laltam a helyem. óriási figura lopakodott felém. aztán a hegyoldalnak ütközött. Az egyik hosszúkás alakú valamelyest egy megnyújtott madárra emlékeztetett.Megcsináljuk ma a horoszkópodat Lobszang. abban a raktárban. Az épület végében tartjuk. ahol különféle kis sárkánymodellek sora­ koztak. és megnézzük. megsérültem. A sárkánymester ott maradt még a sárkány elszállításánál. a többiek azt hitték.Igen. Ott ültem a köves földön. . Na most. mint amilyet ki­ gondoltál. ez itt egy olyan sárkány. A sárkány lejjebb ereszkedett. Itt a merevítő keresztben. nyakam körül a doboz selyemfene­ ke. mire egy utolsó rántás után rám bo­ rult.Évekkel ezelőtt egy szikláról indítottuk az eredetijét. Az est közeledtével. de ki próbálná ki? . a famunkát befejeztük rajta.Én . .hangzott a válaszom.mondtam.De igen . zuhanok. Most azt mond­ ta: . A puffanó dobok az éjféli istentiszteletre hívtak. az­ tán bevitt a szobájába. én meg kissé túlsúlyos vagyok. A sárkánymester meghallotta: .XII. igazad van. Azóta hozzá se nyúltunk eh­ hez a típushoz. és ott a tartórúd. amelyet nem használunk.válaszoltam. Mozdulatlan ültem. senkit sem kell megkér­ dezned. Körülbelül húsz mérföldet re­ pült. és a kürtőből felszálló lég­ áram majdnem teljesen megszűnt. aki kipróbálná. szóval övé az utolsó szó. . Mingyar Dondup láma tanított mindenre. . Van már egy készen. Lobszang. . Olyan gyorsan és vá­ ratlanul jött az egész. mivel legalább 130 kilót nyomott. fia­ talember. most is ő tanít. ráállhatnánk és finoman változtathatnánk a doboz szögét. Ha a mesterem megengedné. amit tudok. A beszélgetés alatt bejött Mingyar Dondup láma is.Ha lenne itt keresztben egy merevítő.Egy másik láma mosolyogva felém for­ dult: .Láma vagy saját jogon.Ez enyhén szól­ va eufémizmusként hatott. hogy majdnem leestem. egy ember volt benne. mit mondanak a csillagok. Nem találtam senkit. elmerülve a gondolataimban. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 155 Abban a percben úgy éreztem. és a sziklák lehűlé­ sével a völgyben meggyengült a szél. én három méternél kiugrottam. Lent a szerzetesek szörnyen húzták a kötelet.

Kumpheláé. . ne­ héz volt elképzelni a bolondos szerzetest. A sárkánymester volt az. egyes részeket dobve­ rés kísért vagy édeshangú csengettyűink csilingelése. a pislogó vajmécsesek fényében és körbe-körbe szent alakokkal a falon. huszonöt-harminc centiméterre lehettünk a földtől. a tibeti Halottaskönyvből. . mindegyikünk olyan volt. aki elhagyta evilági éle­ tét. mert úgy véltük. mígnem a tüdejéből ki­ fogyott a levegő. mindegyik végén alacsonyabb és alacsonyabb lett a hangja. hogy megvi­ lágosodást és vezetést nyerjen. Akik rögtönözni akarnak.Holnapután repülhetek ve­ le.suttogta. A emelvényen ülő karvezető recitáló hangon elmondott egy részt a Bardo Thödolból. ez­ után kezdődött a halotti szertartás. hogy jöjjön. mert ma eltávoztál tőlünk. . Lerajzoljuk a hang emelkedését és esését. A négyzetes párnák magasan voltak. . Az adott jelre újra összegyűltünk. nem gondoltam volna rá. Először a szo­ kásos istentisztelet kezdődött. a zenei tudása és mély hangja miatt választott karvezető énekelte az első részeket. Nagyon fi­ gyeltünk az artikulációra. Ez az „alaphajlítás". Ha nem hivalkodott volna.Jól van .Megcsi­ náltad? . ahol a falakra olyan gyönyörű szentké­ peket festettek.Igen . ." Hívtuk a szellemet. aki aznap meghalt.156 HARMADIK SZEM sebb hegyként derengett elő. tízperces pihenőt kaptunk. hogy vezessen. mi. Ó! Kumphela szerzetes vándorló szelleme. hogy beálljak a sárkánytestbe és bizonyos mértékig megpróbáljam szabá­ lyozni az emelkedést. ki ma elhagyta az evilági életet! Ne vándorolj közöt­ tünk.Kész lesz. melyet azért a szerzetesért tar­ tottak. miként juss át az Elveszett Birodalmon. Mikor a szokásos istentisztelet véget ért. Kumphela szerzetes vándorló szelleme. és miként juss el a Nagy Realitáshoz. azért gyújtjuk e füstölőt. „Ó. hogy útmutatót kapj.Itt a templomban. Kettes so­ rokban ültünk. kb. Mormoltuk a válaszokat. a nagyobb hajlítások mellé kisebbeket illesztenek. minden két sor egymással szemben. a kolostori fegyelem mérhető az éneklés tisztaságával és a zene pontosságával. A templom belsejében.motyogta. . lótuszülésben ültünk. A tibeti zenét nyugatiaknak nehéz követni: hajlításokból áll. az idősebb szerzetesek pedig nagyon mély basszus hangjukon .feleltem. a fiatalabbak magas hangun­ kon. akár egy élő Buddha-szobor.

de meztelenítsd le a tudatod. a test szokásos." A mély basszusdobok az élet ritmusát verték. A test minden hangját ismerjük és híven vissza tudjuk adni. Egy megfordított emberi koponyába . aztán hirtelen megszűn­ nek a zajok. Nincsen halál.vörös vizet öntöt­ tek. nyikorgást. A többi hangszer a test valamennyi hangjával bele-belekapcsolódott. „Ó. hogy megszabadulj és vezetésre lelj.. vándorló szel­ lem.XII. ó. körbeadták minden szerzetesnek. vándorló szellem. Ne félj. a te­ rem fő részében egymással szemben ülve ősrégi rítus szimbóluma­ it kántálták hol emelt. szerzetes. korgást. vándorló szellem. hogy érintse meg. és a különféle ropogást. jer hozzánk. nyugatra. Meghallgattad e valaha a szívverésedet vagy a légzésedet. Jer. Szerzetesek és lámák. Az emberiség halk zajai. hogy új életre szabadítsunk. Mi. Aki egyszer hallotta. hogy szabad lehess. a telepaták vezetni fognak. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 157 dörmögték. Megszólaltatták a vér halk áramlását az erekben és az artériákban. ezt felváltotta a trombita ijedt sikol­ tása és a gyorsuló szívverés. Az élet véget ért. megszólalt a fafuvósokból. aki vagy. tibetiek. miközben az álom hatá­ rán fejed a párnára hajtottad? A Jósda kolostorában ezekkel a han­ gokkal transzba ejtették az egyik médiumot.mintha vér lenne benne . hogy vezetésre találj. belső „ketyegését".. aki voltál. hol leeresztett hangon. évszázadokon keresztül fejlesztettük a hangok tu­ dományát. mormogták a válaszokat. hogy megszabadíthassunk. „Merre vándorol a kóborló szellem? Keletre? Vagy északra? Netán nyugatra? Vagy délre? Az istenek eledelét szórjuk a föld sarkaiba. amelyből az élet zenéje születik. Younghusband ezredes. dobokból. északra és délre. nem felejti el többé. amiért halott vagy. a testnedvek bugyogását. csak örök élet. a Lhászát 1904-ben elfoglaló brit . Jer. „Ó." Rizsszemeket. erőszakosan ért véget. azért hívunk. ki most csupán vándorló szellem vagy. színezett sáfrányt hintet­ tek keletre. „Véred a földre ömlött. a lélegzet tompa suttogását a tüdőben. A halál születés. Szokásos tempóban kezdtek. kagylókürtökből. ó szerzetes. jer. és megszállta egy szellem. Fogadd a tanításainkat." Mikor szünetet tartottunk. nem lá­ tod az arcunkat. és nem eszel. Amiért halott vagy. nem érzed a füstölőket. hogy vezetésre lelj. vándorló szellem. Loccsanás. és cintányérokból álló zenekar.

megváltozott a külseje. és a falak tele voltak sárkányrajzokkal. és a sárkány a föld­ re ereszkedett. három méter lehetett a hosszuk és az volt a benyomásom. hogy a jósnak. A szerzetesek ezzel is megküszködtek. különben az én vándorló lel­ kem keresik ma éjjel. majdnem eltalálta az egyik szerzetest. és a masina felrepült. A dobozrész alján több merevítő volt. a boltozatos mennyezeten függött. továbbá ama tény mel­ lett. Az a modell. Reggel a sárkánymester azt üzente.158 HARMADIK SZEM erők vezetője tanúskodott a hangok ereje. Kidobtam a követ a szélisteneknek szóló imával. mint egy kilőtt nyílvessző. A szertartás végeztével sietve aludni tértünk. hogy lent tartsák. úgy gondolták. Megvizsgáltuk a sárkányt centiméterről cen­ timéterre. Legnagyobb meglepeté­ semre a sárkánymester meghúzott egy kötelet. jobban tud­ ják ellenőrizni a mozgását. hanem hajlítottak. melyet a régi raktárhelységben rendezett be. A repülés izgal­ mától. és hívott. húzzátok). mint a többi masinán. és a sárkánymester azt mond­ ta. és a derék magasságában egy keresztrúdba lehetett kapaszkodni. A szerzetesek játszottak a kötéllel. mikor transzban volt. amint az első remegés átszaladt a ke­ reten. ame­ lyekre fel lehetett állni. mert egy társam lábá­ ra esett.' Másnap kivitték a gépet a fennsíkra. fontosságom teljes tudatában felkapaszkodtam a dobozrészbe. lefelé fordított. ügyesen igazgatták és a sárkány egyre magasabbra emelkedett. Vezetőmmel a műhelyébe mentünk. azt kiáltottam: . thempa (Kész. Jó lesz. A selymet leszedték róla. ha alaposan kapaszkodom . A szárnyak nem egyenesek voltak. Végül elhelyezték.Onadöá! (Viszontlátásra!) Hirtelen zökkenés. Később újra fel tudtuk használni az anyagot. Kérésére beleültem. Lent a sárkánymester izgatottan izgett-mozgott türelmet- . Valamilyen csigaszerkezetre volt felfüggesztve. Most lovak he­ lyett szerzetesek indították a sárkányt. hogy dolgozni fog a „szabá­ lyozható" sárkányon. A padlón több halom külföldi fa hevert szanaszét.gondoltam. hogy remek felhajtóerő lesz körülöttük. Elégedetten kiszóltam: . hogy tartsak vele. az erős felszálló légáramon. melyet én készültem kipró­ bálni. csészét tartó te­ nyérhez hasonlók: kb. mikor átcipelték a hasadékon. és én. de én még egy kis ideig elégedett lennék ez­ zel a testtel. Azután. meg a szokatlan levegőtől már majdnem állva elaludtam. maga tesz újat rá.Tradri.

alig várta.köpenyem csapkodott és lobogott a fejem körül . gondoltam hát. kis pont. Egy ideig a ritka levegő okozta megerőltetéstől lihegve. hogy kipóbáljam a masinát. Ahogy elnéztem a vidék felett. . Sorban mentek. akár egy kő. . a sárkány „emelkedésén" és „viselkedésén". a sárkány felfelé szállt. Óvatosan körbemozogva úgy találtam. és normális helyzetbe kerültem. égnek állt volna a hajam: kevesebb mint hetven méterre voltam a földtől. mondták. vonal. és kinéztem. örültem. fiúk. A zuhanás alábbhagyott. jobb. nagy pont. olyan volt. mint egy mozgó. annyira lehango­ lóan tétován haladnak! Mikor leszálltam. Később. a csapat egy-két napon belül megérkezik.sikerült felhúzni magam. A lábam lecsúszott a rúdról. hogy beszámol­ hatok arról. kutyák .gondoltam.XII. miután leszálltam. kb. Egy pillanatra nem értettem. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 159 lenségében. ponto­ zott vonal. Túlzottan magabiztos és merész lettem. Nagy erőlködés után . a messzeségben láttam valamit. Ha nem lettem volna borotvált fejű láma.Férfiak. ha hozzálátok. és a kezemnél fogva nyújtott karral lógtam lefelé. Akkora már kiszabadítottam a fejem a köntösből. aztán hírtelen rájöttem: Hát persze! A növénygyűjtő csapat poroszkál az elhagyott vidé­ ken. hogy nagyon figyelmesen változtathatok a teljesítményen. zihálva kapaszkodtam a keresztrúdba. mikor sikerült az esést megfékezni és a gép újra felemelkedett. tizenöt méternyire lehettem. Hátramentem és a sár­ kány zuhanni kezdett. Annyira lassan mozognak.

mikor felborítottam egy korsó tiszta vizet apa szőnyegén! Igen. Minden másodpercét imádtam. No. Lobszang.fájdalom . Repülés és módosítás. hogy ne sé­ rüljön meg az értékes kísérleti masina. és a szerzetesek le­ húzták. többször is elismételtem. mintája apám dolgozószobájának kárpitjá­ ra emlékeztetett. Talán láttak engem itt fent. me­ lyek fáradtan. de nem tudta kipróbálni őket. mert hatalmas testével nem repülhetett. évek óta voltak „elméletei". és sehol sincs meleg pára. hogy lélegzetet ve­ gyen. mikor így csináltál? És az így ment tovább. legalább akkora örömöt okozott nekem. a szakadékot (ahova nem ért el az éles-fagyos szél.. Végtelen gondosan úgy hozták vissza a földre. a föld meleg. minden cson­ tom eltört. de még lábát sem tehette be ebbe a különleges sárkányba. A legnagyobb újítás egy szíj volt. igen így jó lesz. és ez újra . azt a merevítőt meg oda. és a a messze­ ségben a tavak vibráló ragyogását. Keresztülfutott rajta.160 HARMADIK SZEM Valóban lenyűgöző dolog volt körbenézni. mely eltorzítaná a látványt. . És azt mondod.Igen igen. A sárkánymester minden egyes repülés után javított. sőt. Mikor egyáltalán megállt. magam is élveztem a repülést. De a sárkány rángatni kezdett. és ahol meleg volt) moha. mint neki a tervezés. Rajtam kí­ vül senki sem repülhetett vele. kivéve a szerzetesek alattam és az alig felismerhető pontok. kí­ sérletezés és megfigyelés. ezt ide rakjuk. addig el lehet látni. Lent. vöröses okkerjét. hogy ki ne essek! .arra az időre emlékeztetett. Az egész világon Tibet­ ben a legtisztább az ég. mely éjjel éne­ kelt nekem. látni a hideg. oldalra csúszott. zuzmó és nö­ vényszőnyeg borította. Be­ visszük mindjárt és hozzáfogunk. Senki más nem valósíthatta meg álmát. lássuk csak. ké­ kesszürke sziklákat.. apának tényleg nagyon nehéz keze volt!. A lámakolostor mögött hegyes volt a vidék. de úgy. A sárkánymester szeretettel nézett rám és hatalmas karját a vállamra tette. mígnem a távoli láthatáron már csak fekete körvonaluk rajzolódott ki a napsütésben. Ameddig én láttam. igen. az egész óriási területen semmi sem mozgott. hogy biztosra vettem. ameddig csak a hegyek engedik. egyik hegycsúcs után szorosan a másik. Leszálltam. Repülés és módosítás. megállás nélkül vánszorogtak felénk. Ezen futott keresztül a kis patak. változtatott rajta valamit. mely megtartott.

XII. Az első néhány nap után fele időmet a növénygyűjtéssel. Megint másoknak még azon frissiben kisajtolták a levét. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 161 Mikor a növénygyűjtő csapat megérkezett. lenéztem az immár ismerős tájra és láttam a növénygyűjtők fekete jakbőr sátrait. hogy csak úgy tudták kinyitni. magasan fent egy sárkányon. ahol ezekből rengeteg termett. de a nyugati világ jó néhányat nem „fedezett fel" közülük. hogy értsek a gyógyfüvek gyűjtéséhez és osztályozá­ sához. majd a nyakuk­ nál megtekerték őket. a többieken egyik csoporttól a másikig lovagoltam. nincs benne levéltetű és a megfelelő fajta. a nö­ vényeket kiszórták egy óriási raktárterem tiszta padlójára. kemény lett. Az öreg sárkánymester befo­ lyásos ember volt. szirmok . Gyűjtő és csomagoló csoportokba kellett szervez­ ni az újonnan érkezőket. Egy napon belül a bőr kiszáradt. és mikor egy szokásos sárkányon rá került a sor. A folyadékot szorosan lezárt agyage­ dényekben tárolták. hogy vízhatlanok legyenek. Néhány növényről leszedték a szirmokat és megszárították. így latin nevet sem kaphat­ tak. hogy a jövőmre vonatkozó jós­ latok szempontjából az égi masinák ismerete legalább olyan fon­ tos. másik felét a sárkányrepüléssel töltöttem. mint a fa. Az egyik szerzetes nagyon figyelt en­ gem. levelek. azt gondol- . a repülésé nem kevés­ bé. Körülöttük jakok legelésztek. ha a szorosan betekert nyakrészt leverték. Nagytapasztalatú lámák minden egyes darabot átvizsgáltak. egy-két napig szü­ netelt a repülés. Olyan kemény. minden cso­ port hét napig maradt távol. A hétből három napon sárkányrepültem. A zsákokra ráírták. Az így tárolt gyógyfüvek a tibeti száraz éghajlaton évekig eltarthatok. Magok. és olyan helyekre küldték őket. és azt mondta . Gyakran. A nyolcadik napon visszatértek. A kevésbé tapasztalt szerzetesek csak há­ romfajta növényt szedtek. A legtöbb keleti or­ szágban ismerték ezeket a gyógynövényeket. Másoknak a gyökereit reszelték le és így tették el. Bekóborolva a lelőhelyeket.valamennyit megtisztították és mikor már eléggé megszáradtak. mi a tartalmuk. hogy megbi­ zonyosodjanak. A füvek ismerete nagy hasznomra vált. tövek. mint az. hogy a legrövidebb idő alatt a le­ hető legtöbbet tanulhassak. Még egy baleset történt. bőrzsákokba csomagolták. aztán gyorsan vízbe mártották és kitették száradni a napra.

Ódz­ kodva. rózsafüzér. ugyancsak Trajerpa kolostorba. a többiek. gyorsan előre men­ tünk. mint amikor idefelé jöttünk. és a hegyek hihetetlen szabadságától. A napokat munkával töl­ töttük. hogy megkísérelje befolyásolni a gép helyzetét. később még jó néhány követte a he­ gyekbe és a Lhásza közeli. rángatózik. de valóban sajnáltuk. külön nekem készítette. . és különböző amulettek. nehéz munkával. vonakodva csomagoltunk. hogy a szerzetes rugdaló­ zik. facsésze. Magasan fent az égen a sár­ kány furcsán kezdett viselkedni. a három hónap mégis túl hamar elszaladt. utánam csinálja. majd végül eltűnt a szakadékban. hogy meg kellett válni új baráta­ inktól. Láttuk. növendékek és a teherhordó állatok. amit tőlem látott. Többé már nem volt szüksége rájuk. Pörgött és repült. Egy különösen erős széllökés. köntöse tekergőzött a feje körül. A fa megrepedt. Fejjel lefelé zuhant. szilánkokra hasadt és a szerzetes kibuk­ fencezett. Ez volt az első kellemes út. Minden jó dolog túl gyorsan ér véget. pörgött és repült. Örültünk. és a sárkány alábukott és oldalra billent.162 HARMADIK SZEM ta. campaedény. lassú menetben követtek bennünket. A sárkánymestertől kaptam egy sárkányrepülő modellt. Tárgyak potyogtak az égből. Ké­ sőbb hallatszott a becsapódás hangja. Másnap elindul­ tunk. hogy visszaértünk a Vashegyre. szerzetesek. Néhányan.

A legen­ dáink szereplőit megelevenítő óriás figurákat viszont érdekesnek találtuk. azon a körúton. tíz-tizenkét méteres fakeretekre színes vajból „képeket" formáztak. Mindent ki kellett takarítani. pont az újévi ünnepségekre. Óriási. Minket Csakporiból egyáltalán nem érdekeltek ezek a karneválok. eljött a szórakozás és vidámság ideje. A szertartások után kijött. mintha a szem ide-oda mozogna. és egy nagyon valószerű. az volt a test. pislákolá­ suk olyan hatást keltett. Az isteneket kielégítették. A dalai láma körbesétált és mind­ egyiket alaposan megnézte. puhafából készített keretekre építették. hatalmas fejet illesztettek rá. A bábukat nagy. hogy végigmenjen a Barkhor-on. A fejben vajmécsesek égtek.Időben érkeztünk vissza Logszárra. néhányon a szent könyvek különböző jeleneteit mege­ levenítő domborművek voltak. A tizen­ ötödik napon a dalai láma számos szertartáson vett részt a székes­ egyházban. átvilágítottak a szemen. az egészet meg­ lehetősen gyerekesnek és unalmasnak tartottuk. mely a Dzsokang és a tanácsterem után megkerülte a piacteret. A legjobban sikerült alkotásért készí­ tője az év legjobb vajmodellezője címet nyerte. Eze­ ken az ünnepeken a méltóságteljes hangulatot felváltotta a jókedv. A figurát egy erős szerzetes vitte gólyalábon. mindent rendbe kellett tenni. majd a nagy üzletházaknál ért véget. közömbösen tekintett kifelé az 163 . A többi esemény után sem érdeklődtünk túlzottan. amikor is nyílt versenyben lovas nélküli lovak száguldoztak a Ihászai síkságon keresztül.

164 HARMADIK SZEM .

rávettek. HAZALÁTOGATÁS 165 óriás testének közepén lévő lyukon.Természetesen nem mondtam meg neki. régi holmi. kivéve a kanóc körüli olvadt kis tócsát.0. melyek annyira szórakoztatták. Nyolc méter magas volt. ahogy ugrált és himbáló­ dzott. A szereplőkkel mindenféle váratlan balesetek történtek. hisz a ruhát sokáig nem használta senki. néhány évvel később. szörnyűséges or­ kán. fuldokolni a ruhában és félig megsülni a vajzsiradékban. Az volt az egyik legszerencsétlenebb dolog. hogyan kell le­ rakni az aranylemezeket. felza­ vart molyrajok és forró vaj. száguldó porés szemcsefelhők kíséretében jött egy váratlan. Minthogy azonban a dalai láma nézett. Nem sokkal. hogy nem viszek többé ilyen bábut. hogy a „bohócko­ dások". Minden egyes prüsszögésnél úgy éreztem. és egy lábon kellett egyensúlyoznia. Ahogy rángatva hajtottam magam előre az úton. teljesen önkéntelenek vol­ tak. Lobszang. a ráncokból felszállt a por és én csak tüsszögtem. De eltökéltem. de lehet. Kötegnyi dohos. hogy a tetőn át ne folyhasson be a víz. borotvált koponyámra csöppent. és abból. kiváló komédiás válna be­ lőled! . mint tovább menetelni. Az egyik raktár tetején voltam. Egyszer. A kis kukucska a bábu kö­ zéprészén nem a szemem magasságában volt. tüsszögtem. Most a fojtogató hőségben az egész megolvadt. jól játszottál. és lesodort a lapos tetőről. tüsszögtem. a Gyógyítás Istene bábuját. hogy megcsúszott valami síkos anyagon az úton. talán öt vagy hat hónappal később. hogy vigyem körbe Buddha. A hullámzó köpeny a gólyalábas lábam körül csapkodott. mint az előttem lévő alak hátát. A hőségtől és az erőlködéstől több kilót fogytam! Egy magas rangú láma azt mondta nekem az­ nap éjjel: . A tüsszentésre a testem rándult egyet. tudtam. arra tanítottak. először egy másik . akárcsak én. Semmi mást nem láttam. vele együtt molyok repkedtek mindenütt. és a kellemetlenséget csak fokozta.XIII. hogy a forró vaj a mécsesből kicsordulva fájó. hogy a szegény flótás odabent nehéz perceket él át. Az orkán felkapott. hogy igazítsak rajta. Szörnyű hőség volt. ha a mécsesek kilazultak és felgyújtot­ ták az egész alakot. Normális körülmények közt a mécses­ ben kemény a vaj. de nem engedhettem el a gólyalábakat. A szegény flótás az egyik gólyalábbal egy gödörbe lépett. nem maradt más választásom. felbukok.

úgy hat méterrel lejjebb. Amíg beszélt. egyetlen gondolatom az volt. majd a Vashegyen. .gondoltam. csak feküdtem. amint az esti őrjárat körbe-körbe járt.Becsukta az ablaktáblákat. akik rohantak. A Potalánál az épületekben és kör­ nyékükön kis fények pislákoltak. eltört a karod és a kulcscsontod. a fényesség csendesen szétrobbant. átröpített a peremen. Gyorsan meg­ vizsgált: . szinte észre sem vettem. színes fényeket. és kö­ rülbelül ötven méterrel mélyebben a Lingkhor út szélén tett le. de hamarosan azzal is kész lett. Az ablak ismét nyitva állt. amit nyújtani tudok. Aznap már semmit sem csináltam. de ahogy megmozdítottam a bal karom és bal vállam. de az éjszaka bíbor árnyai lassacskán beborítot­ ták az alattunk fekvő völgyet. aztán az egész véget ért.166 HARMADIK SZEM tetőre estem. hogy ellenőrizze. hogy rögzítse. hogy amilyen gyorsan csak lehet.Nem maradhatsz vissza a tanulmányaiddal. de a segítség. amikor felébredtem. benned is van egy kis ellenérzés az új dolgok megtanulá­ sával szemben. Átláttam a városon is. Engem az út hátralévő részén felvittek. A fiú a sziklákra esett. mi történt velem és egy másik fiúval. Vakon vonszolód­ tam és botladoztam felfelé. és szörnyethalt. színfoltokat és sávokat láttam volna. minden rendben van. kárpótol a fájdalomért. csak az oltár mécseseinek halvány fénye világí­ tott. nem tudtam tisztán gondolkodni. ezért hipnotikusan eltávolítom belőled a „tanulás iránti ellenszenvet". be mesterem szobájába. itt a szobában. Kábán megpróbáltam kikászálódni a sár­ ból. és én arccal a vízbe estem. A felsőkar fájdalma­ sabb volt. Másnap Mingyar Dondup láma így szólt: . Rám nézett: . Fájni fog. amint helyrerakta a kulcscsontot és bepólyázta. Valami csattant. szegény fiúk. még egy ág .Na. és kiküsz­ ködtem magam a száraz útra. Akkor egy másik szélroham ragadott magával. Valahogyan térdre álltam. feljussak a hegyre. Helyrerakjuk. Lobszang. ezért együtt tanulunk majd. és a szoba teljes sötétségbe borult. azután lábra. A talaj mocsaras volt. erős fáj­ dalmat éreztem. Mint legtöb­ bünkben. Félúton találkoztam egy csapat szerze­ tessel. Eluralkodott rajtam a fájdalom. nem kellett volna kiküldeni őket ilyen szélben. akkor sínbe tette. Lobszang. Mintha ragyogó. . hogy megnézzék. Sok-sok órával később lehetett.Ajjé. Valahonnan fogott egy kis dobozt és letette elém egy polcra.

végre visszatértél hát hozzánk. hogy az iskolát nemigen szeret­ jük. ha valaki elment. hogy apám nem akar látni . Tudomást se vett rólam. és így nem beszélhetett veled. Holnap elviheted. ha nem iskola? Kemény iskola! Azt gon­ doltam: itt vagyok két törött csonttal. mégsem hagyhatjuk abba. és otthon töltheted a na­ pot. és ráncok gyűltek a szeme sarka körül. de a csillagok megjövendölték. Egy reggel. azért. Tudta. mert nem voltam melletted.A törvények szerint el kellett volna hagynod a tested. de tiszta és rendes. . És mi a földi élet. mint általában. a láma beszélt: . hogy elterelje gondolataimat a tö­ rött csontokról. amikor találkoztunk a Potala lépcsőin. Két hét múlva összeforrtak. láma vagy már és tartanod kell magad a . mivel az Ékességes parancsára most én vagyok a gyámod. . Úgy tűnt nekem. hogy éppen az Ékességestül jössz.Mindegy. mert sok mindent meg kell tanul­ nunk. határozottan az vagyok. Amerikában. hogy hosszú évek múltán a vörös indiánok földjén halj meg. Azt mondta. hogy különlegesen pártfogol. hogy élni fogsz azért. amikor bementem Min­ gyar Dondup lámához.Ahogy kimondta. az pedig sokat számít egy anyá­ nál! Itt egy sál. Ahogy beléptem. felnézett rám. Azonnal megölték. és folytatnom kell a tanulást! Két hétig Mingyar Dondup láma még intenzívebben tanított.Rám nézett. ha nem tévedek.Hm. éhes vagy. ne feledd. . olyan kellemesnek találtad az asztrálmezőket. de még merev voltam. ahogy nevetett: . Asztrálutazásaim során nagyon kellemes élményeim voltak. hogy ott maradsz egy darabig. Hamarosan behozták az ennivalót. Reggel vezetőm végignézett rajtam és így szólt: .Biztos vagyok benne. érez­ tem.XIII. egy kis­ sé sápadt vagy. mint máskor. De aztán emlékeztettem magam arra. Van egy szertartásuk arra az esetre. Éppen akkor bejött a mesterem: .Dehogynem. Gyancebe ment néhány napra. el kell juttatnunk egy gyógynövénycsomagot tisz­ teletre méltó anyádnak. apád nem lesz otthon holnap. HAZALÁTOGATÁS 167 kezdődött az éjszakai élet. és amíg ettem. .Lobszang. és a vállam meg a karom is fájt. Azt gondoltuk. éppen egy levelet olvasott. Most.válaszol­ tam. .Ó. hogy az eltávozottaknak szerencséjük volt.

jobbra pedig a Sár­ kány-templomot. Az intézővel ünnepélyes szertartásossággal kicseréltük a sála­ kat. A hegy lábá­ nál jobbra fordultunk. és sietve kitárták a kaput.Add áldásod e házra és minden lakójára Tiszteletre méltó Or­ vosláma Uram! . mint aki nem állhatja tovább a látványomat. eköz­ ben ügyetlenül matattam. szüksége van egy kis mozgásra. mert vallási okból az ember mindig az óramutató járásával azonos irányban megy végig a Lingkhor úton. anyám legszebb szoba- . Lementünk a meredeken. .ha lehetett . Kétkedve néztem.168 HARMADIK SZEM szabályokhoz. és beraktam köpenyem bugyros részébe. Fontoskodva. nem versenyezhet szépségben a mi Csakporinkkal). balra magunk mögött hagytuk a Kalingcsu-t. mert hangosan nyerített egyet.gyalogolni szerettem. ho­ gyan tudom ezt a szerencsétlen dolgot tisztán tartani. Elindultunk (mintha én nem találtam volna el hozzá!). a ház úrnője azt parancsolta.feleltem. mert ugyanez volt a véleményem róla! Tibetben a legortodoxabb lámák öszvéren lovagolnak. Vidd az enyémet.mondta az intéző. amit a tisztelet jeléül egy selyemsálba göngyöltek. hogy nem esek le a lóról. Szerencsére egy szolga megtartotta. mert azt gondolják. . A kevésbé szőrszálhasogatók csődörön (ménen) vagy pónin lovagolnak. Egy kicsit odébb. aztán keresztül mentünk az Indiába vezető úton. hogy majd előveszem. Gyalog jöttél ide. egykori otthonom bejáratánál a szolgák észrevettek. és jól megnézett. nincsen ne­ mük. mikor közelebb érek. Átadta nekem a gyógynövényzacskót.Tiszteletre méltó uram. amit látott. Én . . Felfele mentünk. a Tiszta. reméltem. Talán.Buddha. egye­ nesen az udvarba lovagoltam. és rohanni kez­ dett. hátrafordította a fejét. a fehér ló meg én. a Mindentlátó áldása legyen rajtatok és ad­ jon valamennyiőtöknek egészséget! . Együttéreztem vele. hogy visszagöngyöljem a növényzacskót abba a szerencsétlen sálba. kíváncsi voltam. Ma egyik legjobb fehér lovunkon térsz haza. hogy a Lingkhor-on folytathassuk utunkat. és átmentünk a Drepung-város úton. amíg lecsúsztam a hátáról. Elhaladtunk a Potala mellett (úgy találtam. Félúton a ló meg­ állt. A végén le­ szedtem róla a sálat. Szóval jobbra fordultunk. Láthatóan nem sokra tartotta. vezesselek hozzá.

A lovász kinyitotta a kaput. alig ismertem fel.kértem.A rend szabályai megakadályoznak abban. amivel átlát a házak falán? . nem tudom egyedül felszerelni. . amit az Ékességes mondott nekem.Egyszerű orvosláma vagyok csupán. Ezzel meghajoltam előttük. kérünk. Mingyar Dondup láma utasítására elhoztam ezt a zacskó gyógynövényt. ők meg éhes farkasok! Egy dolgot lehetett csak tenni: visszavonulni. kilovagoltam éppen. ho­ gyan bánjak velük.mondtam. HAZALÁTOGATÁS 169 jába. hogy halljanak az Ékességes házában és magánál az Ékessé­ gesnél történt eseményekről. hogy vajon megfordul­ hatok és elrohanhatok-e. A második gondolatom az volt. mintha szaftos falat lennék.XIII. De a nők! Úgy néztek rám.Tiszteletre méltó Uram és Fiam.Tiszteletre méltó Uram és Fiam! A hölgyek messziről utaztak ide.Hölgyem!. azt már tudtam. hogy van egy üvege. mikor anyám megjelent az erkélyen és valamit kiáltott. Valóban olvas indiai lapokat? És igaz. Csak mint küldönc jöttem. sok tenni­ valóm van. megfordultam. de a le­ hető leggyorsabban távoztam. Nyolc. A fehér ló balra . A szoba tele volt asszonynéppel! De mielőtt elmenekülhettem volna.és kulcscsonttörésem volt nemrégiben. Egy fiatal nő lépett hozzám és megkérdezett: . anyám lépett hozzám.Sosem engedtek ide. amely­ ben az Ékességes részesített. Átadtam az üzenetet és vissza kell térnem kötelezettségeimhez.Segíts óvatosan felnyergelni! . Az intéző visszament az irodájába. eljöttek a barátaim. . a lovász kihozta a lovat.válaszoltam.feleltem. számolj be a megtiszteltetésről. Meghajolt. hogy elmondjam. mikor egyszerűen csak a fia voltam gondoltam. és illőképp..Tiszteletre méltó Anyám!. Beteg voltam. hogy meghallgassanak. . nem kilenc nő túl nagy gondot jelentett nekem. . aki most tért vissza a hegyekből. A férfiak az más.Tiszteletre méltó Anyám! . . és üdvözlete jeléül e sálat. annyit fejlődött és milyen mu­ tatós volt! Rossz előérzetem támadt. . Nem beszélhetek rendünk fejé­ nek a dolgairól.Nem emlékszel rám? Jaszo vagyok! Igazat szólva. . Kar.

Mikor ismét otthon voltam. Kicsit hirtelen természetű volt. hogy megtelepedtél-e már itt. Azoknak a nőknek a látványa. és. az összes kó­ borló szellem téged üldözött a város körül? Felkavartnak látszol! Felkavart? Felkavart? Anyám meghívott egy halom nőt.. . hogy látogasd meg tiszteletre méltó anyádat.Azt akarom. amíg még lehetett.. Hangulatai sosem tartottak tovább néhány percnél. Ó volt az állam és az egyház legfőbb feje. nem akarok visszatérni apám há­ zába. De napokig nem engedte. . a Vashegyen. Lassan. vagy még mindig gondolsz az otthonodra.. egy sereg nő elkergetett! . ki vannak festve. így ismét az óramutató járása szerint haladhattunk végig a Lingkhor úton. bementem Mingyar Dondup lámához. és ahogyan néztek rám: mintha csak díjazott bárány lennék. mert az volt. És minél jobban csodálkoz­ tam. de mint igaz embert. a Muru Gompa mellet. hogy a rend szabályai nem engedik. hogy hazaküldjenek. Lobszang. Rikácsoló hangok. hogy a dalai láma nagyon-nagyon érdeklődött utánam. suttogni kezdtem .De én otthon vagyok.Ó. Tiszteletre méltó Lámamesterem. és sosem hagyta. hogy elfelejtsem: .. Na nem.De egy hét múltán megtudtam.ekkor azt hiszem. mindannyian nagyon szerettük. és mind az Ékességes felől akart hallani és azt akarta tudni. Hogy bámultak mind rám! Vezetőm rázkódott a nevetéstől. de én is. a nőket kü­ lönös teremtményeknek tartottam (még ma is azoknak tartom) és. miről beszélt velem. . Rám nézett: Mi történt. mint istent.! Rémes! Kérlek. annál jobban nevetett.az asztrálszínük. . A kolostori élet felforgatta „társadalmi" értékeimet. Soha senki sem mondott ellen az Ékességesnek. rendezvény van nála és a vendégeket szórakoztatni kell. végig a körúton. Lassacskán poroszkáltam.. El a Gyüpo Linga mellett. amikor anyámnál nagy társaság van.Vagy: . nem csupán. ők meg mészárosok Sö-ból. a hajuk. ne beszéljünk erről. .170 HARMADIK SZEM fordult.. és úgy intézte. hogy elmondjam és távoztam.. hogy a személyes elfogultság és az államügyek összekeve­ redjenek.Az Ékességes azt akarta tudni. Lobszang. aki most a földön él. mert nem akar­ tam túl gyorsan visszaérni. Közöltem velük..

fehérek. Akkor. óriási szelindekek. amelyhez tartoztak. Hatalmas cica volt. Meleg országokban . halálig harcoltak.Gyere. A templomi macskák nálunk nem csak díszként szolgáltak. és a hátsó lábuk hosszú. Lobszang. örültem. hogy mesteremmel mehetek. mivel vonzalma teljes viszonzásra lelt. A farkuk korbácsszerű. ünnepélyesen sé­ tált mellettünk. amitől járás közben „másként" néznek ki. tibeti nyelven természetesen macskának hívjuk.Egy reggel. A Templomból jövet egy macska határozott vonzalmával tüntetett ki. Mingyar Dondup láma odajött hozzám: . hogyan töltsem a szertartás előtti üres félórát. A szemük kék. Hamar elkészültünk és elindultunk. van egy kis munkám a számodra. míg abba nem hagyta az erős nyávogást és lóbálni nem kezdte a farkát. azaz simi-nek. na és a 171 . a hőmérséklet befo­ lyásolja a szőrszínt. amíg félig leértünk a hegyen. Felugrottam. A házakat szelindekek vigyázták. sétáljunk egyet. és azon gondolkod­ tam. hogy az ékszert őrizetlen hagyta és nagy sietve visszarohant. A kutyákat meg lehetett szelídíteni és elzavarni. ár­ gus szemmel őrizték a csiszolatlan drágakőtömeget a szentek kö­ rül. nem tudtunk továbbmenni. Elége­ dett volt. így majdnem feketék voltak.úgy hallottam .) Tibet hideg. akik ké­ pesek felborítani és szétmarcangolni egy embert. nyilván eszébe jutott. (A fajtát. a macskákat nem: ha egyszer tá­ madtak. időnként „sziáminak" nevezik. mikor békében voltam a világgal.

Káromkodni kezdett. az aurájuk milyen vörösre változott! És késekkel ha­ donásznak. Azután tovább a Tür­ kiz Hídon és a Doring Háznál újra jobbra. meg tudod figyelni őket egy spanyolfalon keresztül. A hangere­ jük és a hangszínük szinte hihetetlen volt! Szolgálatban éberen és nesztelenül.Elég sokat gondolkodtam a kí­ naiakon. akik személyesen ismerték őket. hogy használjuk fel különleges képességeidet. Az első benyomásom nagyon kedvezőtlen volt. felbukkant egy macska és az illető karjára ugrott. nézzük meg. ők a legtüzesebb szelindeket is megkergették. a szitkok komoly kétséget támasztottak őseimmel szemben. esetleg megfogni vagy megmérgezni. Javasolni fogom az Ékességesnek. A kutyákat el lehetett kergetni. . Kisfiú lévén úgy tudtam „vizsgálódni". Ha bárki megpróbált az egyébként őrizetlen ékszerekhez nyúlni. A földön csendesen egy nyitott ablakhoz kúsztam. Keresett valamit. csak azok köze­ ledhettek hozzájuk. de egy fikarcnyit sem hagytak a jövőmet illetően. egye­ nest a torkára. ahogyan egy idősebb ember nem tudott volna. úgy ólálkodtak a templomokban. de gyorsan visszavonultam. Ha nem engedte el azonnal. A régi Kínai Misszió ol­ dalához jutottunk. Amikor szolgálatban voltak.172 HARMADIK SZEM hangjuk! Egyetlen más macskának sincs ilyen hangja. hogy hozzám vághassa. Mikor ismét a Lingkhor úton voltunk. de akkor egyikőjük felpillan­ tott és észrevett. azt mondtam mesterem­ nek: .és ők aztán nem eresztettek. Tovább bandukoltunk. Hogy érzed. Az út hátralévő részén Mingyar Dondup láma mélyen elgon­ dolkodott. egy másik macska is a tolvajra vetette magát mondjuk a szentképről. A templomi macskáknak kétszer olyan hosszú kar­ maik voltak. milyenek. ha ez megoldható? . Vacsora után így szólt: . Lá­ togassuk meg őket. átmen­ tünk a Pargo Kaling-on és el Sö falu mellett. egy egész hadseregre elegendő fegyver van náluk. Egy ideig ott maradtam és figyeltem. Lent az úton jobbra fordultunk.Nahát. egy kínai misszió érkezett. mielőtt eldobhatta volna. mint „átlagos" rokonaiknak. Úgy tűnt. Bent a házban a férfiak hivalkodóan sétálgattak a lezárt dobozok és táskák között. Menet közben Mingyar Dondup láma beszélt hozzám: . mint az éjszaka sötét ár­ nyai.Ahogy mondtam neked. Nem úgy a macskákat.

rálépett egy darab porral fedett vajdarabra és egyik testfelével a kövezethez vágódva meglepett „uuuu-hopp"-pal érke­ zett a rámpa aljára. aztán gyere a szobámba. amely a . és három. hogy ilyen kevéssé épületes előadás részese legyen. a Norbu Lingában töltötte idejét. amelyet szintén magas falak öveztek. Az Ékszer Parkot egy kb. Maga a park csak százéves. ha csak le­ hetett. és ebéd után azt mondta: . de az azután követ­ kező reggelen tanított engem. de belül a rossz szellőzés és a szinte mindig égő. hogy képes vagyok rá. mert ma­ gam legalább harmincszor jártam a kertben. és ezért. és rövid gyaloglás után megérkeztünk a Norbu Linga-hoz. a tisztánlátá­ sod nélkül is kitalálhatod. ahol a dalai láma naponta hosszú órákon át meditált. Itt egy kiváló minőségű sál. Mingyar Dondup láma ide hozott engem. Hiva­ talos teendőiket kellett kívül rekeszteniük. Az évek hosszú során rengeteg vaj ömlött mindenfelé a földre. Az északnyugati sarokban széles kövezett út vezetett a szigetekhez. akkor képes leszek rá. A Potalának belül arany fiatornyai voltak. túl sok vajmé­ cses miatt. a dalai láma személyes testőreinek szálláshelyei. illetve a házakhoz.Sétálunk egyet délután. A dalai láma nagyon kedvelte az Ékszer Parkot.XIV. ha egy állami ügyeket intéző méltóságteljes láma. Ke­ resztülmentünk a csodálatos parkon. áporodott a levegő. Tudom ezt. A Potala kívülről gyönyörű épü­ let. hogy a tisztviselők nem léphettek be ide. A parkban volt néhány laktanyaépület: közel ötszáz ember. majd a díszes kapun.Ha gondolod. négy méter magas kőfal vette körül. A kerten belül volt egy gyönyörű mesterséges tó. és sza­ bad idejének jó részét itt töltötte. Ez határozottan nem igaz. hivatalos és állami célokra használt épületből állt. két kis szigettel. akinek lejtős rámpán át vezetett az útja. Először jártam itt. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 173 Csak ezt tudtam válaszolni: . és nem számított újdonságnak. Újra nekivágtunk a meredek lejtőnek a hegyoldalban. Tíz percet kapsz. Néhányan azt írják. A dalai láma nem kívánta kockáztatni. hogy elkészülj. hova megyünk. A Belső Kert. Másnap egyáltalán nem láttam mesteremet. mindegyiken egyegy nyárilak. Először az apáttal kell találkoz­ nom. a dalai lá­ ma kedvelt pihenőkertjéül szolgált. Lobszang. Dél-Nyugat felé levágtunk.

De hogy lehet ezt megmondani egy államfőnek? Különösképp egy olyan állam­ főnek. Titkos vagy más módon vizsgáltuk a tisztánlá­ tásodat. A tó vize rezzenetlen. a dalai lá­ ma rám nézett és így szólt. ezért behívták a szolgákat.Jó. Mingyar Dondup láma kivételével senkinek sem szerettem elmondani. Az Ékességes ekképp vála­ szolt: . Azt mondja. a különböző parkbéli állatokról mesélt nekem. Megkaptál minden lehetséges képzést. nekünk kellett kitérnünk az útjukból. nem vagyok eléggé képzett idegen aurák olvasásában. sá­ lunkat a lábára fektettük. A kövezetet nemrégiben fehérre mosták. a földön csipegetve ügyet se vetettek ránk. A dalai láma elégedettnek látszott. Bizo­ nyosnak kell lennünk.Tiszteletre méltó Páratlan Védelmező! Gonosz szándékkal jöttek. jól takar-e a spanyolfal.Csak ennyit szóltam. Mingyar azt állítja. Most áruld el. hogy kissé változtassák meg a kínai oroszlánokat. ha egy ember maga nem látta. mire utalnak. és figyeled a kínaiakat. Elrejtőzöl holnap a mögé a paraván mögé. mindenféle-fajta madarat láttunk. melyet azután az ősi tudomány segítségével felerősítettek. . Mi a véleményed ezekről az emberekről? Nem örültem a dolognak. A legtávolabbi szigetre mentünk. amit Mingyar Dondup lámának mondtál. Amíg hozták a teát. kinek megadatott a különleges képesség. akár egy kifényezett fémtükör. mit láttál! . és eltávozott a láma szolga. nem vagyok méltó arra. Azt ismételted. hogy teljesen . Mikor megérkezett a tea. . Közeledtünkre felnézett és elmosolyodott.174 HARMADIK SZEM belső kertre nyílott. és mondta. hogy véleményt nyilvánítsak. nem tetszik neked a kínai delegátusok aurájának a színe. . Letérdeltünk. Bújj el. sosem hibádzott.Tiszteletre méltó Páratlan Vé­ delmező.Jó barátunk. A válasszal nem jutottam túl sokra. később láthatom őket. Az aurájuk színe árulást mutat.. sok fegyverük van. megnézzük. amikor itt lesznek. akkor nem is kell tudnia. üljünk elé. aki nem rendelkezik tisztánlátással? A dalai lámának azt feleltem: . Érvelésem szerint. mit láttam a „színekben" és mit jelentettek számomra. anélkül egyetlen tibeti sem tud beszélgetni.Mint olyannak. ahol az Ékességes éppen mély meditációba me­ rült. köteles­ séged beszélni. és megígérte.. Ahogy beléptünk. A paraván nem fedezett eléggé. Vajas teáért csen­ getett.

De nem kapta meg az előléptetést. ha megtalálom. Másnap körülbelül tizenegykor újra leereszkedtünk a sziklás lejtőn és beléptünk a Belső Kertbe. ami egyébként elég egyszerű dolog volt számomra. és elindultunk visszafelé a Vashegyre. hogy hosszú ideig moccanás nélkül üljek.mielőtt elrejtőzöm. A falon kívülről rekedt kiáltások és kínai kiabálás hallatszott. négy óra tehát semmi nehézséget nem okozott nekem. Az egyiknek elfogtam a gondolatát: „Hű! Előléptetnek. míg leégett. ó. Ez tizenkét óráig is eltarthatott. a há­ rom. Meggyújtott vajmécsest tettek a fejemre. ahogy a házi test­ őrök a kövesúton keresztül a pavilon verandájára vezetik őket. hogy a kínaiak köpenye gyanúsan ki­ dudorodott. Láttuk. Beszélt néhány percig.XIV. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 175 rejtve legyek. mani padme hum! . hogy Hallgass meg minket. Most beengedték őket a Belső Kertbe. Később rájöttem. Nagyon igyekeztek kideríteni. Lámák jöttek be próbálni. Parancsára nagyon ízletes falatokat hoztak Mingyar Dondup lámának és nekem. mert rossz helyen keresett. hol rej­ tőzöm. Arra akarják kényszeríteni. mi a nevük. Ez a gondolat járt a fejünkben. a kínai formával válaszoltak: . vidámabban néztem a többórás mozdulatlanság elé. azzal egyensúlyoztam. hogy nagyon üdvös változatosságot jelen­ tettek a tea. Közvetlen előttem a dalai láma ült lótuszülésben a földtől száz­ nyolcvan centiméterre felállított trónusán.Om. A dalai láma rám mosolygott és kínált. Végül az Ékességes megelégedett a próbával és kihívott. Sem ő. és addig kellett lótuszülésben maradnom. hol van". hogy udvariasságból elismételték volna a mantrát. ahelyett. a campa és a fehérrépa után.az evésre mindig készen álltam! . mintha ők alkotnák a láto­ gatóba érkező küldöttséget. csak azt tudom. pontosabban hétéves koromtól tanítottak arra. jöjjünk el másnap is. mert a kínai delegáció meglátogatja. Egy magas rangú láma megszólalt: . . mikor eljöttünk a dalai lámától. és ezért fegyverek után kutatva megmotozták őket. hogy egyek . Amida Buddha!).A kínai­ ak. Nem tudom. indiai konzerveket. és megkért.(ami annyit jelent. de valamennyi láma számára is: a meditációhoz órákig mozdulatlanul kellett maradnunk. hogy írjon alá egy szerződést Tibetről. En­ gem kisgyerek-.O-mi-to-fo . sem én nem mozdultunk. Miután erőt gyűjtöttem.

Irányítani akarták a tibeti politikát. A Csangtang-i területen gyors vizű folyók partján láttam aranyat. tiszta árnyalatai. Természetesen nagy szeretettel gondoltam rá. és templomi díszeket készítenek belőle . Min­ den. hogy a díszek könnyedén megrongálódnak.aranyat akartak! Ez utóbbi régóta vonzotta őket.gyűlölettel telt gondolataik áradó örvénylése. Óriási területek még feltáratlanok. Ám a hasztalan beszélgetés lassan vonszolódott. hogy vibrál az aurájuk. Elég heves természete miatt a színei olykor vörösen villantak. ezért mi inkább érin­ tetlen hagyjuk. sőt ellenséges szándékkal érke­ zett. Még vaj­ mécsesek is készülnek aranyból.176 HARMADIK SZEM Azt gondoltam magamban: . Lobszang. Tibet kb. kellemetlen színek. Színes sá­ vok. ahogy a homok. Hasztalannak. amit az Ékességesből láttam. mert a küldöttség cseppet sem barátságos. könnyű dolgod lesz. hogy felkutassák a le- . Ahogyan a rejtekhelyemről figyeltem őket. több száz tonna van belőle. tetszett nekem. hogy van arany. a szívemben csak Mingyar Dondup láma előzte meg. az opálos ragyogást sötétvörös belövellések tar­ kítják . A dalai lámát is figyeltem. hiábavalónak nevezem. De sajnos az anyag annyira puha. ezüst és uránium. A rögöket vagy a „homokot" beolvasztják. Lázas próbálkozásaik el­ lenére sosem engedélyeztük a nyugatiaknak. és hordja le a víz. Nem a magasabb gondolat áttet­ sző. csíkok. csak az érdekelte őket. ahogy eszébe jutott a múlt. a he­ gyekről mossa ki. Hitünk szerint az aranybányászat megszentségteleníti a földet. Egyes folyókban lehet aranyrögöket találni. Tibetben az arany szent fém. akik életerejüket az anyagias dolgokra és a gonoszságra áldozzák. hanem azoknak az embereknek a veszedel­ mes. úgy hevert ott. de a történelem feljegyzi majd. Tibetnek sosem volt nálánál jobb uralkodója. de Mingyar Dondup lámával tett utazásaimból tu­ dom. Az effélékről Tibetben általában azt mond­ juk: „Tisztességesen beszélnek. hogy elérjék céljukat. de tisztátalanul gondolkodnak".Na. piszkos színképe.a szent fémet szent célra használják. Az igazi színüket mutatják. sehogysem akart a végéhez érni. észrevettem. A módszerekben nemigen válogattak. aki teljesen az országnak szentelte ma­ gát. szomorú lett. nyolcszorosa a Brit Szigeteknek. hogy ő volt a legjobb dalai láma. aki iránt a szeretetnél is többet éreztem. A színei szomorúságról árulkodtak. mikor Kínában járt. területe­ ket és .

pont ott. mikor észrevették. A magatartásuk teljesen megvál­ tozott. Sietned kell. gyorsan bekísértek a Belső Kertbe. A Norbu Linga-ba kell mennünk. Leültünk és vártuk. Ismét Indiába men- . Rövid idő alatt egész tűrhetően rendbe hoztam magam. „arannyal fedett testekről" olvasva sosem szabad el­ felejteni. hagyd ezt a munkát most! Az Ékességes értünk küldött. mert nem volt nálam aján­ dék sál. ahol a fafaragók számára egy régi kéziratot másoltam. lát­ hatóan rendbe szedte a gondolatait. . ha az emberiség a hatalomért vívott oly sok haszontalan harc helyett békében élne egymással. fél mérföld volt.az Ékszer Park kapujához érkeztünk.kezdte .Tiszta köpenyt veszek. Egy pillanatig szájtátva bámultam rá. Kicsit feszengtem. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 177 lőhelyeket. Or­ szágunk a világ egyik legnagyobb raktára lehetne.Nem is olyan régen . csak siess! Hát így állt a helyzet. Az Ékességes felnézett és mosolygott: . és láthatatlanná téve ma­ gunkat elemeznünk kell néhány nyugati látogató színeit. és te is. és nem tudtam. hogy elkészülj. és a Ligkhor útra jutottunk. „aranyedényekről". ahol a dalai láma egy verandán üldögélt. semmi ceremónia. A testőrök éppen el akartak zavarni. A hegy lábá­ nál. és már kész is vagyok. hogy Min­ gyar Dondup láma is velem van.a Vörös Barbárok hadserege megszállta szent földünket. Egyik reggel Mingyar Dondup láma bejött hozzám abba a helyi­ ségbe. átmentünk egy kis hídon. a távolság kb. Gyalog mentünk le a hegyen. mégpedig egy régi mondás miatt nem: „Ahova a nyu­ gati ember betér. . hogy Tibetben az arany nem ritka. Sem­ mi sál.Ó! Ülj le. hogy megszólaljon. Mingyar. A Vas Kutya évében (1910) a brit megszállást (annak közvetlen következményeként) a kínai követte. Indiába mentem. oda betér a háború!" „Aranytrombitákról". ahol eltörtem a csontjaimat. az Ékességes minket akar látni először.XIV. Tiszteletre méltó Láma Mester. és onnan sokfelé utaztam. Lobszang! Biztos siettetek.Lobszang. az­ tán felpattantam: . Az utat átszelve a Norbu Linga vagy ahogyan gyakran fordítják . hogyan viselkedjek anélkül. Egy ideig meditált. hanem szent fém.

és a Ház arany ruhás lámái bekísértek egy igen különös kinézetű embert. csillogó gombokkal.. A rácsozott fal mögül te és még valaki úgy tudtok fi­ gyelni.azt hiszem . mert a gallér akkora volt. talán a nyugatiaknál is vannak szimbolikus fol­ tok. de nem tartották be a szavukat. Akkoriban még fogalmam nem volt sem a zsebről. ott találkoztam valakivel.178 HARMADIK SZEM tem. Időnként titokban bele-belekóstoltam a nálam lévő campába. írd le az asztrálszínekről szerzett benyomásaidat. az ujj csak a csuklójáig ért. hisz Mingyar velem volt. ritkás szemöl­ dök. Talán nem tudja. hogyan kell öltözködni. mint nálunk. azt gondoltam. aki ma meglátogat bennünket. mert hisz az alján felhajtotta.gondoltam. elaludtam és kiestem! De nem.többre tartja Mingyar Dondup lámát a dalai lámánál! A rácsozat mögött belefáradtam a nézelődésbe. hogy így kellett megjelennie az Ékességes előtt . a jelenlétetekről nem tudni. meg a sárkány selymén átfütyü­ lő. Ne­ ked mondom mindezt. hogy benneteket nem látni. és . Alig tudtam csendben maradni. aki annyira dicsér. majdnem kitört belőlem a nevetés. Fehér haj. mint énhozzám. mert valami csattant. akik Buddha példájára foltozott ruhában járunk. Kiváncsi vagyok. sem a kihajtott gallérról. Most azt akarom tudni. milyen jó lenne a sárkány hintázását és remegését érezni magam mögött.. mélyen ülő szemek. a sárkányban voltam. Elég kemény száj. kölcsönad-e neki valaki egy . Mégsem lehet munkás . amit beszél. De az öltözéke! Vala­ miféle kék anyagból volt egy egész sor gombbal az elején. Hirtelen felugrottam. . Nyilván nagyon rossz szabó varrhatta. amely az egész kézfejet takarja. Kísérd a helyére Mingyar. Felhők szálltak az égen.Túl puhának látszik a keze. így nem befolyásolhat. Tibetben azok. te nem értesz a nyelvén. sovány férfi. magas. hosszú ujjú köpenyben járnak. és arra gondoltam. Ráadásul a köpenye csak a csípőjéig ér. Lobszang. hogy ki kellett hajtani. ahogyan Mesterünk tanított. s a kötelet csapkodó szelet. fehér arc. a Belső Kert kapuját tárták szélesre. Áthajtott néhány oldalsó folton is. Egy férfi. ez az ember őszinte-e vagy sem: egy. Lobszang. A nadrágja a lábnál túl szoros és túl hosszú volt. Belefáradtam a madarak és a himbálódzó faágak nézdegélésébe. Ez a férfi rövid ujjas öltözéket viselt. nagyon szegény lehet.gondoltam. jobban hoz­ zád szokott már. Egy pillanatra azt hittem.vagy két­ nyelvű. Szegény. Biztos szörnyen érzi magát. akik nem végeznek fizikai munkát. Az an­ golok sok mindent ígértek.

roppant fényes. a dolgok csak úgy lecsúsznak róla!" Aztán az egyik foltból vékony.mert a hátát megtámasztotta a keretből kiálló két másik pálcával. nem. festett. . s mi több. ami a krétát letörölné. ülni sem tud rendesen.XIV. ennél furcsábbat még sosem láttam. felemelte úgy. Selymes. ha egy tibeti ilyet tesz. felettébb különös. mondták később. ahogyan értelmeztem őket. „Hogy lehet írni rá? . De hirtelen neki is eszébe juthatott. amit valaha is hallottam. a legérdekesebbre. vékony fehér papírlapokat. Valami szokatlan fekete do­ log volt a lábán. vastag és durva. Elképedésemre a szája és az orra elé tartotta és olyan hangot adott ki. elkép­ zelni sem tudtam volna különösebbet. aztán a legfigyelemre­ méltóbb hangegyüttesre váltott. Úgy látszik. . mikor újra találkoztam a dalai lámával.töprengtem magamban. a zse­ béből elővett rongytrombitával parádézik. Az üdvözlést befe­ jezve a fehér valamit visszatette a folt mögé. A férfi elkápráztatott.Aztán a lábára pil­ lantottam. Különös. Akkorra már valóban megsajnáltam: rosszul van öltözve. Egé­ szen másmilyenek voltak. mert igazított egyet az ülésmódján. csak tetteti. hogy a talpa a dalai láma felé mutatott. „Angolra". nem tud ír­ ni. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 179 rend megfelelő méretű és alkalmas öltözéket. és különféle papírokat húzkodott elő. A férfi időnként tibeti nyel­ ven beszélt. idegenségéhez képest elég jól. hogy korommal írni? Csak ráfújunk és elrepül! Nyilvánvalóan nyomorék volt. mintha trombitálna. meg kell támasztani a hátát és lóbálja a lábát. Furcsa. Összevissza mozgolódott. Korom? Ki hallott már olyat. mert egy fakereten kellett ülnie. talán gerincsérülése van. szétvette majd keresztbe rakta a lábát. nem tud írni. Eléggé automatikusan leírtam az észlelt színe­ ket. Nincs semmi. Nem bőrcsizma. Kotorászott egy kicsit a többi folt körül is. Azt gondoltam. mintha jég lenne a tetején. egyszer csak. amilyet mi hordunk. mely négy pálcikára támaszkodott. mint a mieink. Szörnyű sértésnek számít.gondoltam. Még so­ sem láttam ilyeneket. nálunk a papír sárgásbar­ na. mert odanyúlt az egyik oldalán lévő folt­ hoz és egy fehér ruhát vett ki belőle. kígyózó mozdulatokat tett vele. a közepén kormos fapálcikát szedett elő. s azt. legnagyobb rémületemre. Leült erre a keretre és a lába le­ lógott a peremén. úgy véltem. így köszönti a dalai lámát . Azt gondoltam.

és nagyon örült az észrevételeimnek. Segítő szándéka őszin­ tének látszott. Ami személyemet illeti.nyilván a furcsa gallérjaik miatt! . feltételezéseik szerint Tibet Oroszországgal készült egyezségre lépni. tart attól. Az angol kormány nagyon gyanakodott. hogy a meg­ szállás bekövetkezik. az idő majd igazolja elgondolásait és javaslatait. A. Az utóbbi időben adták értésemre. nagy valószínűséggel azért. hogy mondjon valamit és reménykedjen. pályájának különböző. hogy felbosszantja kormányát. ahogy szerette volna. de a színeiből az is nyilvánvaló volt. nyugaton szülessen újra. a születési ideje. Úgy éreztük. látta. mindezek segítségével fel lehetett rajzolni élete főbb eseményeinek menetét. de azt sem akarta. még többet kell dolgoznom! . arra viszont a kormánya nem volt hajlandó.Kelet közti kölcsönös megértést. Ma már C. Szikkim.Igen. hogy néhány könyvében említi ezt. Ez nem tetszett ne­ kik. elősegítheti a Nyugat . és tartózkodni kí­ vánunk minden üzleti kapcsolattól a külföldiekkel. mert azt remélte. igen! . mert számára szokatlan éghajlaton él.180 HARMADIK SZEM Az Ékességes nagy tiszteletet tanúsított iránta. és utol­ só életében azt kívánta.kiáltott fel. hogy Tibet más országokkal barátkozzon. Női Hangszer-nek hívták. Az asztrológusok kiderítették. és két díszítés állt a neve előtt. Az aurája színeiből úgy ítél­ tem meg. a saját országunkban a saját életünket akarjuk élni. úgy vélte. hogy korábban Tibetben élt. Tibeten kívül bármelyik állam tárgyalhatott. A jövendölések azonban nem hagytak kétséget afelől.és mindegy volt nekik. mert maga is lógó lábbal egy olyan furcsa fakereten ült. Ó maga egy dolgot akart. Bhután igen. és ez befolyásolhatja a kegydíját. A látogatónak egész sajátos neve volt. hogy az egészsége meggyengült. Anglia ugyan nem akart Tibettel szerződni. kárt és szenvedést hoztak ránk. köthetett szerződése­ ket. legfontosabb állomásai. Sokat tudtunk Bell úrról. - . a kommunisták nem szállták volna meg Tibetet. Bell úr távozása után az Ékességes megkérdezte. ha képes lett volna befolyásolni kormányát úgy. és a jóslatok sosem tévesek. aki a helyszínen tartózkodott. hogy nem áll szándékunkban egyik nemzet oldalára sem állni. mit láttam. Bell-ként hivatkoznék rá. Ezért arra kényszerült. Minden adatunk megvolt. Az angoloknak tehát fejükbe szállt a vér. Bell úr. . megszállnak vagy meg­ fojtanak-e bennünket. akik a múltban csak bajt.

mert miként gyakorta intenek minket. Nem tudom. majd összevetni azzal. országunkra hamarosan rossz idők jár­ nak. Rendkívül hasz­ nosnak találod majd a képességedet. . aki össze tudja állítani az „ősi tu­ dományok krónikáját. hogy legyen valaki.paran­ csolta. amilyeneket csak lehet. aki miatt sietne! A dalai láma . Késő éjjel órákon át néztem vele a holdat és a csillagokat. hallgatni. hogy az árus miként dicséri portékáját. a dalai láma így szólt: . különösen a nagy csillagászati távcsövet. hogy sürgősen menjek és „interpretáljam" különböző emberek szí­ neit. Kinyúlt a csengőért és becsengette az egyik szolgát. hogy ellenőrizze és gazdagítsa állítá­ saimat. Ez időtől fogva sokszor hívattak.XIV. amennyit csak bírunk. Mesterem leült mellém. hogy olyan gyors és mélyreható tanulmányokat folytasson. a képessége megvan.. amit szükségesnek látsz. De még fejleszthető. így nem is sürgette. Tégy bármit. Mingyar Dondup láma és én gyakran bementünk Lhászába. Mikor elhelyezkedtünk. A Potalában hasz­ nálhattam a teleszkópokat. és „indiai ennivaló­ kat".Mingyar Dondupot hívd. Előbb azonban egyre újabb és újabb hipnózisban lesz részed. nagyon élveztem őket. esetleg egy messzi tartomány polgári vezetőjének az auráját. ami számukra nem volt titok. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 181 Még jobban fejlesztenünk kell téged. Lobszang. Nagyon érdekes volt odamenni egy bódéhoz. azután vissza kellett mondanom őket. Tisztánlátása és hatalmas ember­ ismerete alkalmassá tette rá. az Ékességes elé.Igazad volt. miközben a legrégebbi Iratokból olvas­ tak nekem. Nincs ember. és kell.tudta ezt." Napjaim ritmusa felgyorsult.. Annyi tudást kell beléd gyömöszölnünk. Jól ismert lá­ togató lettem a Potalában és a Norbu Linga-ban. Mingyar. ha távoli országokban leszel. Néhány perccel később komótosan közeledve feltűnt mes­ terem. mely nehéz. Egy szolga tüstént hozott még teát. hogy most azonnal itt legyen . Bármelyik eszközünket használhatod. A memóriámat is fejlesztették: hosszú órákon át bonyolult részleteket hallgattam. például egy távoli lámakolostorból érkező tanult apát. és fejleszteni is kell. Azt akarom. háromlábú állványon állt. .barátja lévén . hogy megfigyeljük a látogatókat. Mingyar. meddig feküd­ tem hipnotikus transzban. amit valóban gondol róla.

Óriási hegyláncok. feltá­ ratlan terület felé. Jelen könyvben nincs idő többre. és jókedvűen útnak indultunk. amit a Potalában a nagy teleszkópon át láttam. feneketlennek tű­ nő szakadékok. Ahhoz. Küszködtünk. ahol egy jakszőr kö­ tél végén himbálództunk szédelegve. Itt ugyanolyan volt a táj. és ismét tovább Észak felé. több kötetre lenne szükség. Ahogy az állandóan emelkedő terepen egyre beljebb és beljebb kerültünk. hogy keresztül jussunk a „holdbéli tájon". Lassan megtettük az utat a Tengerico mellett. mert az öszvérek oda is eljutnak. Átjutottunk a Tangla hegységen. A dalai láma megáldotta a csapat tizenöt tagját. öt legyengült társunk velük maradt. mert az idő nem jelentett semmit a számunkra. az erőnket. Sziling Nor-nál. mint hogy röviden megemlítsük ezt az utazást. A ritka levegőben hamar kimerültek.Ebben az időszakban ellátogattunk a Csangtang felföldre. mély kanyo­ nok. Az öszvéreket a legvédettebb helyen hagytuk. a felföld a Hold felszínére emlékeztetett. a körülmények egyre nehezebbek és nehezebbek lettek. aztán csak mentünk eló're az ismeretlen. az energiánkat a későbbi erőfeszítésekre tartogattuk. Végtelen hegyek. ahová a lovak már messze nem. Védve voltak 183 . Öszvérháton lovagoltunk. hogy az expedícióval méltányosak legyünk. Nem volt okunk a sietségre és a magunk kényelmes tempójában haladtunk. Nehéz megmondani mennyi időbe telt. Végül az öszvérek elakadtak. és nem tudtak átmenni a sziklás szurdokokon. aztán tovább a nagy tavakhoz.

mert óriási erővel a szemben lévő falnak ütközött. Egy ideig kimerülten feküdtem. mielőtt magasabbra és magasabbra vergődtünk volna. szélfútta vidék legrosszabb szélrohamaitól. Sok helyütt vaskampókat kellett felhajítanunk. egy sziklanyúl­ vány tornyosodott felettük. a szívem úgy vert. akkor egyikünk de­ rekára tekerte a kötelet és a legmagasabb pontról (ahova feljutot­ tunk) leereszkedett. a torkom kiszáradt. az esőre és a madarakra hagytuk. mint egy inga. ahol több ezer métert zuhant. áthúztuk a kötelet is. Lengett. Mikor mindenki átért a kanyonon. egészen a sziklákig. mikor a vízesés aljára ért. a szurdokokon. Váltottuk egymást. és hitem elnyerte jutalmát. mintha ki akarna szakadni a mellemből. . Elő­ fordult. és tapogatódzó ujjakkal a legközelebbi szikla pereme felé nyúltam. az arca és az agya a fogazott sziklákon maradt. ahol gyér növény­ zet nőtt. A rám vonatkozó jóslatok fényében biztosra vet­ tem. a lég­ szomjtól kiszakad a tüdőnk. Tovább mentünk. mert nehéz és veszélyes vállalkozás volt. A többiek. egyáltalán nem látszott boldognak. aztán felmászott. hogy olyan pontra érjen. ami­ lyen magasra csak tudott.' ahol a kötél csaknem vízszintes. A szerze­ tes. aki utána került sorra. az öszvérek legelhettek rajta. A fennsíkon csobogó patak futott keresztül. remélve. Eközben a másik oldalról valaki biztosította. így a szélre. A jóslatok ellenére is óvatosan lódultam. A tábornál volt egy barlang: az idő elemésztette a puhább sziklá­ kat. hogy a má­ sik oldalon biztonságosan talajt fognak. Azon az oldalon.úgy haji- . hogy sikerül. Egy meredek ösvényen a völgybe juthattak. felmá­ szott egy magas sziklára. Felváltva lódítottuk el a kampós kötelet. aztán nagy nehézséggel sikerült felmásznom a hegyol­ dalon. mikor már biztosítva volt. Sikerült megkapaszkodnom és felhúznom magam.jobb társai senkinek sem lehetnek! . és úgy éreztük. Én mentem helyette. át a szakadékokon. Az egyik szerzetes meg is halt. ezekhez rögzítettük a köteleket.184 HARMADIK SZEM a sivár. hogy a kampó akadt meg a sziklában. Felrepítettük. Két napot pihentünk itt. A kemény sziklákon nem lehetett eltemetni. aztán ledobta magát. a lélegzetem elakadt. Rosszul mérte fel a távolságot. A testet visszahúztuk és istentiszteletet tartottunk érte. és felváltva másztunk át. a hangját sem lehetett hallani. A hátunk fájt a cipeléstől. kicsorbult farkasfogsorhoz hasonlított. ahol álltunk.

. Néhány mérfölddel arrébb megkerültünk egy hegy­ nyúlványt. Kicsit kevésbé fáradtan újra felszedtük a rakomá­ nyunkat. és szóltam nekik. sem jégbaltánk. talán egy gleccserhez. az egyetlen közülünk. botorkálva és meg-megcsúszva haladtunk az ismeretlen mélység felé. Semmi élvezeteset nem láttunk magunk előtt.Bizony mondom. Éles sziklák. bárcsak sose láttuk volna meg ezt a he­ lyet. dideregtünk a maró szélben. Hideg. aki járt már itt korábban. és tovább botladoztunk a szörnyű tájék közepe felé. rövidesen „él­ vezet" vár ránk! . A gleccser óriási sziklák közt vezetett. olyanok.XV. A meleg áldás számunkra. olyan fehér és olyan makulátlan volt. Mellesleg a tibeti mitológiában szerepel egy Hideg Pokol. lábukkal a kötélbe csimpaszkodva. A sziklák tetején pihentünk egy kicsit. innen a hideg po­ kol. kezükkel. A felföldön tett úton megtapasztalhattam. Ahogy kö­ zeledtünk. Nem tudtuk. A mi „felszerelé­ sünk" a kötelekből és a szokásos bőrcsizmából állt . hó-e. hogy a lehető legkönnyebben elkaphas­ sam. a tekintetünk sűrű tejfehér ködbe ütközött. Nem volt szöges bakancsunk. sziklák. és azt kívántuk. Mingyar Dondup láma. Köd. hogy erősen húzva próbálják ki a kötelet. teát csináltunk. Egyenként jöttek át. fejjel lefelé lógva.a talpára szőr­ mét kötöttünk. hogy valóban köd. Befa­ gyott jég a lábunk alatt és fagyos ég a fejünk felett. A két kötélvéggel a kezemben biztosítottam őket. köpenyük csapkodott körülöttük a szélben. mint farkasszájban a fogak. láttuk. Nemsokára egy jégtáblához érkeztünk. És a mesterem azt mondja. ha­ ladásunk még nehezebbé vált. hogy ne csússzon annyira. bár ezen a magasságon alacsony volt a víz forráspontja. ennek ellentéte a hideg. vagy felhő. és a tea nem mele­ gített fel igazán. elégedetten mosolygott: . milyen is valójában! Három napon át csúszkáltunk a jégtáblán. amely hátráltatott ben­ nünket és a légzésünket sem segítette egyáltalán.. sem más hegymászó felszerelésünk. A TITOKZATOS ÉSZAK -ÉS A JETIK 185 tották el a másik kötelet. indák váltak ki és lebegtek a levegőben. bús képű alakoknak látszotok! Most azonban rövidesen élvezet vár rátok. egyre lejjebb és lejjebb kerültünk. amelyeken összeviszsza horzsoltuk magunkat.

De aztán körülnéztem: nyolc társam velem volt. azt gondoltam. Tovább és még tovább! Hirtelen a csodálkozástól és a féle­ lemtől megkövülten megálltunk. mozogni is alig mertünk. A földből. A köd meleg lett. hogy mind­ annyian hirtelen a mennybe kerültünk? És ha igen. Elkábított és megijesztett ben­ nünket . Körülpillantottunk. A mögöttünk jövők. Köröttünk zöld fű. a „Jégis­ tenek tréfát űznek velünk". hideg ködben. ennél zöldebbet még sosem láttam. A levegő vibrálva remegett. a lábunk mellett kis patak bugyogott-bugyborékolt elő. a talaj egyre forróbb. mert a víz forr. túl voltunk rajta. meghaltam a hidegtől. belénk ütköztek. hogy felbukunk rajtuk. Akkor Mingyar Dondup láma megszólalt: Ha én is úgy álltam itt. Olyanok vagytok. Bódultságunkból Mingyar Dondup láma nevetésére ocsúdtunk. a talaj gőzölgött. vagy szellem. A melegnek legalább az illúziójáért ma­ gunk köré tekertük a köpenyünket. A lábunk alatt kövek. ugorjunk. mint ti. térdnél is magasabb fűtenger. féltünk. valami olyasmi. meg­ csipkedtem magam és az ujjammal kopogtatni kezdtem egy szik­ lán. akkor jól kinéztem. vastag szálú. amit magunk előtt látunk? A ködfüggöny másik oldalán a hidegtől vacogva nem több mint harmincat vert a pulzusunk. aki meghalt a sziklán? És mindannyian méltók vagyunk arra. és valóban gyönyörű helyre érünk.Ugorjunk át a patakon. mint akik azt gondolják. Lehet. ami tapasztala­ tainkat meghaladja. . mikor először megláttam ezt. gőzcseppek hajtot­ ták. ahol megpihenhetünk. Most majd összeestünk a hőségtől.varázslat van a dologban. Ziháltunk és reszkettünk a hi­ degtől. hol a tizedik. nos. hová. Forró kézzel megdörzsöltem a szemem. aki lábával tapogatózva előre a csapatot vezette. nyomorúságosan baktattunk ki tudja. Kövek? Kavicsok? Hova lett a gleccser. az előttünk menő ember után nyúlva. hús-vér ember vagyok-e. Még néhány mérföld. vakon. ahogy ma­ gamra néztem.186 HARMADIK SZEM Tovább róttuk az utat a sűrű. és a Mennyei Mezőkre kerültem. újra nekiindultunk. kapaszkodva. akik még nem értek el eddig és nem láttak. a jégmező? Egész hirtelen szétoszlott a köd. Egyenként keresgéltük az utat. mesterem ismét beszélni kezdett: . hogy megnézzem. a csizmánk talpa alatt kavi­ csok görögtek.

a hiányzó homlok kivételével . a hideg és a meleg találkozásánál keletkezik. Fodrozódott. a hőség legyőzött és egy más létsíkra vitt minket. Megemlítette. Mégis . Később én is láttam ilyen csontokat. Ott volt. Olyan fák nőttek itt. mint mindig. nyávogó hangot adott ki. a karjai a normá­ lisnál jóval hosszabbak. Élénk színű" virágok bontottak mindent. miután sokat utaztam.ÉS A JETIK 187 Igaza volt. a keze nagy volt és széles. (Az emberszabású majmok és a rend más tagjai járáskor nem a külső felületét használják végtagjaiknak. mikor valami arra késztetett. megsülünk. A vulkanikus területen meleg források törtek fel a földből. mindketten megrémültünk. és kismacskához ha­ sonló. gyűrűdzött a felszíne. ahol megpihentünk.a koponya hasonlított a modern ember koponyájához. Még mindig megbabonázva éreztük ma­ gunkat. hogy a föld alatti hő és a forró vizű patakok megolvasztották a jeget. A szülők Tibetben gyakran fenyegetik csintalan gyermekeiket így. A TITOKZATOS ÉSZAK . kis tavat pillantottunk meg. ma már. biztosra vettük. hogy tudomása szerint a felföldön csak két ilyen hely van. A sűrű köd. ahogy az emberek. Nem örültem neki. amilyeneket még sosem láttam. amely végtelennek tűnt.XV. hogy élet van benne. A lábfeje. Rám mutatott.) . a fogai nagyok és kiállók. mutat­ ván. ame­ lyek legalább nyolc-tíz méter magas állatokhoz tartoztak. sűrű szemöldökétől meredeken hajlott hátra. hogy felnézzek. a lába hajlott. vagy megfog és elvisz a jeti! Azt gondoltam. hogy a lába külső felén jár. amelyről olyan sokat hallottam. Légy jó. most megfo­ gott. Vadszőlőindák csipkézték a fatörzseket és lógtak az ágakról. Élt ott egy olyan madárfajta. akkorákat. és talán nem is látok már. Vagy a hideg volt az? Nem tudtuk! A növényzet buja volt. Körülbelül három mérföld múltán el­ nyúltunk a moha fedte földön. hogy látott óriási állatcsontvázakat. Az álla beugrott. amelynek nevét a mai napig nem tudom. Elmondta. Megfigyeltem. ruha nélkül heverésztünk. és a völgy magas sziklafalai miatt a meleg levegő bentrekedt. amin áthatoltunk. Kissé jobbra a kellemes tisztástól. Itt láttam jetit is először. mert úgy éreztük. furcsa. nyolc-tíz mé­ terre se lehetett tőlem a teremtmény. azt mon­ danám. és kénes szag áradt. Bámultunk egy ideig. A fején mintha nem lett vol­ na homloklebeny. Mesterem elmondta. Lehajoltam és gyógyfüveket szedtem. trópusi.

hogy a nőrablás a fajfenntartás egyik módja. Mikor észrevettek. néhány elkódorgótól eltekintve. gyorsan elrejtőztek. Lehet. A második során az embert eltölti a szánalom a letűnt korok eme teremtményei iránt. belehal a lég­ áramlásba. Én láttam.188 HARMADIK SZEM Ahogy néztem és talán ugráltam félelmemben. de ellenkező" irány­ ba! Később arra a következtetésre jutottam. akiket férfi jetik vittek magukkal. a jeti rikoltott egyet. bébi jetiket és csontvázakat úgyszintén. akik az evolúció egy külön ösvényét járták. óriási léptekkel egy lábon ugrál. láttam jetiket. az ember nem bírja ki az ötven mérföldnél nagyobb sebességet. Sokan írnak a jetikkel kapcsolatos feltételezésekről. és csak a legeldugot­ tabb helyeken képesek élni. s hogy másutt. Az első találko­ zás a jetikkel rémületet kelt. hatezer méteres magassági rövidtávfutás rekordját. Ezt később néhány apáca is megerősítette: éjjel egy jeti elragadta egyik rendbéli társnőjüket. kihaltak. a sze­ gény jetiket is megfogná. mert az állí­ totta. hogy biztos megdön­ töttem a tibeti. Néhány évvel ezelőtt kinevették Marconit. akik a mai élet feszítettsége miatt kihalásra vannak kárhoztatva. Keringenek történetek magányos asszonyokról is. Léteztek mendemondák egy halról. de egyik szerző sem látott jetit. Úgy tűnt. megfogták és felboncol­ ták ezeket a halakat. Néhányan kétségbevonták a jetikről szóló beszámolóim hite­ lességét. Elég gyakran hallottunk történeteket jetikről. . hogy a jetiket elkergették. akik elhagyták a felföldet: lakott területek közelében lát­ ták őket ugrálni és szökdécselni. hamarosan rádióüzenetet küld az Atlanti-óceán másik partjá­ ra. hogy bővebben ír­ jak róluk. Később távolabbról láttunk néhány jetit. Mingyar Dondup láma elmondta. Nem értek azonban annyira az ilyen dolgokhoz. a felföldre űzték. Ha a nyugati embernek módja lenne rá. Mára a tudósok látták. A nyugati orvosok ünnepélyesen kijelentették. Én is futni kezdtem. Úgy tartjuk. és mi sem provokáltuk őket. melyet „élő kövü­ letnek" mondanak. Csak annyit mondhatok. hogy a jetik az emberi faj atavisztikus visszaütései. vagy más okból. ahogy ezt valamennyien be is ismerik. megfordult és elmenekült. felboncolná és spirituszban tartósítva mutogatná.

ha a talaj felszínét megforgatják. de Hanku mellett. és teletömtük magunkat. Az élénk színű óriáskagylók. mint az üveg. szerzetesi ruhámban megyek. ami messze túlnő kereskedelmi tapasztalaikon. A Csangtang felföldön rengeteg kövületet. de olyan is. Vihetnek magukkal oxigént és teherhordókat. hogy megkövesedett halakat és más tengeri lényeket lehet találni. Az eredeti követ gondolom . aranydarabok. és biztos tudásunkon túli okokból. A legritkább füvek nőnek itt. akadt olyan. Tibetben az én időmben nem volt semmiféle fotófelszerelés. Érdekes lesz látni ezeknek a nagy üz­ letembereknek az arcát. A büntetés szigorú volt. hogy a Nagy Jü megpi­ hent a helyszínen (Kr.XV.e. megkövesedett szivacsok és korallfüzérek mindennaposnak számí­ tottak. A fényképe­ zőgépek bebizonyítják majd az igazságot. ízlett. mint a kavicsokat. A föld mélyéből fakadó vizek között mindenfé­ le hőmérsékletű előfordult. a Heng hegy Koa-loa csúcsán állt. A fantasztikus ellentétek földje ez! A levegő forró és párás. egyedül ezek miatt tettük meg az utat. kész vagyok rá. hogy az egész terület va­ lamikor tengerpart volt. Régi legendáink szerint évszázadokkal ezelőtt Tibet partjait ten­ ger mosta. melyeket úgy lehetett szedni. mely eredetileg Hupej tartományban. mások kiemelkedtek és hegyekké lettek. Van egy ha­ sonló kínai hit is. érdekes. Csekiangban. Arany is volt. néhány méterrel arrébb pedig. én régi. mikor olyasmivel találkoznak. feljegyzi. Gyümöl­ csök is teremnek. A mi hitünk szerint Tibet egykor a tengernél feküdt mélyen lenn. sosem tapasztaltunk még hozzá foghatót. a ködföggöny másik oldalán metsző szél fúj. 2278-ban) miután a Vízözön.ÉS A JETIK 189 Ha a kommunistákat kiűzik Tibetből. mely kiszívja az ember erejét és amelytől olyan törékeny lesz a teste. melyek mind azt bizonyítják. mely a maga­ sabb területeket kivéve egész Kínát elárasztotta.elvitték. sosem láttunk másutt hasonlót. Egy további kópiát a Ju-lin Templomban őriznek. Éjjel és . nem messze Sao-Hszing-től. Bizonyos. Jü táblája. félelmetes földmozgások következtében sok terület a víz alá süllyedt. hogy el­ kísérjek egy szkeptikusokból álló expedíciót és tagjainak megmu­ tassam a jetiket a felföldön. mely majdnem befagyott. és egyéb dolgot le­ het találni. bugyborékolt és gőzölgött. A TITOKZATOS ÉSZAK . mely forrt. Vucsangfu-nál vannak má­ solatok. Megkóstoltuk.

újra át a ködön. majd elindul­ tunk visszafelé. aki a gleccserhasadékban haladt. nem ébredt fel. erőnket kiszívta a rejtett völgy kellemes melege. Néhány órával azután. mikor az egyik tár­ sunk. nem le­ hetett segíteni rajta. A gyom­ runk nem szokta az ilyen gyümölcsöt. A terhét megosztottuk egymás között. Ezután már nem nyúltunk hozzájuk! Megraktuk magunkat füvekkel és növényekkel.köpenye fedte. Fájdalmas lépteinket a csillogó ősrégi jégmező felé fordítottuk. Semmink sem maradt. megpróbáltuk valamennyire visszaszerezni az erőnket. a finom permetet vitte a szél. a legvéksőkig meg vagyunk rakodva. A hideg. több száz méter mélyen fe­ küdt. hogy magunk mögött hagytuk a ködfüg­ gönyt. és a metsző légrohamök porral teli levegőt fújtak be a barlangba. Négy. És még valaki eltávozott. az éhség és a megpróbáltatások újabb emberéletet követeltek. A másik oldalon szörnyű hideg fo­ gadott. vérvörös . hogy segítsenek megtenni az utolsó néhány métert. legjobb lenne megfordulni és a buja völgyben maradni. még teánk sem. és éjjel a Mennyei Mezőkre távozott. Nem tudtunk mozogni. hogy le ne csússzak. megfogták a lá­ bam. A kis patak fel­ színén felkorbácsolódott a víz. és láttam.190 HARMADIK SZEM másnap egész nap alig jutottunk a a növénygyűjtéshez. Már csak néhány mérföldnyire voltunk. felbukott és nem állt fel többé. A következő napokon pihentünk. és az orkán a szikláról a kanyon mélyére söpörte. akik fel­ ugrottak. hogy pihenhessen. A táborhoz érkezve döbben­ ten láttuk. Az egyik láma nem bírta tovább a hideget. Az ötödik kimerészkedett egy szélviharban. Elaludt. hogy már csak négyen vártak. és bár letáboroztunk. Mindent megpróbáltunk. Az . Úgy tűnt. bár korábban úgy gondoltuk. Lehasaltam. Négy szerzetes. de a száraz vidék éles szélrohamai erősebbek vol­ tak. Az öszvérek­ hez menet az utolsó két napon egy falatot sem ettünk. egész éjszaka melegítettük (mindkét oldalára oda­ feküdt valaki). de nem egysze­ rűen a fáradtságtól vagy a kimerültségtől. kavicsokat görgetett maga előtt. képtelenek vagyunk többet cipelni. Talán mind úgy éreztük. A szél süvítve vágtázott a sziklák között.most szó szerint is vérvörös . és az élelmünk is elfogyott. összeesett.

három-négy méteres része megingott és letört. A tizenöt fő helyett. Végre ismét megpillantottuk a tavakat. míg mi a hegyek pirkadat előtti lumineszkálásában pihentünk.legalábbis néhányan! Mesterem másodszor volt ott. állandóan éhesek voltunk.. olyan kicsire húztuk magunkat.gondosan átvizsgáltuk. Öszvéreink cipelték a gyógynövényrakományt. Másnap reggel. amilyen kicsire csak tudtuk. A kereskedők melegen üdvözöltek. hogy a halálos fáradt­ ságunkat enyhítsék. fájós lábbal és kimerülten. aztán erős ütés. akár a húsra éhes ragadozó démonok. A mélyből jóval később hangzott fel a visszhang és verődött vissza a zuhanó kőtörmelék. Nap nap után bandukoltunk. Rázkódott és remegett a széle. megnéztük az öszvérek sebeit és sérüléseit. men­ tünk. mielőtt az első fénysugarak bevilágították volna az alattunk fekvő völgyet. Arra a gondolatra. és mindent megtettek. A TITOKZATOS ÉSZAK . Felszerelésünket . nehogy akadályoztatva legyünk. Az idő semmit sem jelentett nekünk. hogy hazafelé tartunk. Másnap hajnalban az idő nyugod­ tabbnak tetszett. mintha az ördögök egyenest nekünk hajtanák hintóikat az égről. amint jön felénk és összebújtunk. aki olyan vidáman eredt neki az útnak. Kipróbáltuk a köteleket.. A hegyláncok újabb hatalmas sziklatömbje megadva magát a szél és a víz pusztító erejének. Mindenkinek már csak fél adag ennivaló jutott. szörnyű csattanás és remegés: mintha az előttünk elterülő fennsík­ ba csapódott volna. akik egy ilyen utat kétszer is megtett. majd a perem egy kb. Elhatároztuk. Úgy látszott. kőzápor. amit egy földrengető robaj követett. Lassan haladtunk. te­ ával és étellel kínáltak. és ahol felszakadtak a hólyagok.ÉS A JETIK 191 orkán egész éjjel üvöltött. De a Csangtang felföldön jártunk és visszatér­ tünk . másnap korán elindu­ lunk. romlik az idő. csak mentünk. talán az egyetlen ember a világon. Valahonnan a közelből sietség zaja hallatszott. a felet­ tünk lévő csúcsról egy hatalmas sziklatömb szakadt le. A tömb leszakadt.amilyen volt . örömte­ li érzésekkel indultunk. Barátunk így lett eltemetve. . és nagy örömünkre egy jakcsorda legelt a közelében. Hallottuk. A köpenyünk rongyokban lógott. most tizenegy emberből állt a csapat. Szédelegve a kimerültségtől. vérzett a lábunk. Toprongyosak voltunk és testünk tele zúzódással.XV. Dübörgés. összeroskadt és a föld megcsúszott.

hogy visszajöttünk. Csambalából. előadáso­ kat tartottunk.. a felekezet nem jelent semmit. de Mingyar Dondup láma arra tanított.. „Hatalmas" vagyok. Az éjszaka sötétjében ajaktrá­ gyából rakott tűz mellé kuporodva csodálkozva ingatták fejüket történeteink hallatán. minél magasabb ran­ gú. Heteken át különböző lámakolostorokba utazgattunk. Annyira húztak. Erőnk visszatért. Először a . amit láttatok. hogy a „két vég­ pont" jutalma mindenkire vonatkozik. mi meg oda készültünk visszatérni. ter­ mékenyebb. azt kívántuk. hogy ők jártak a Csangtang-on. annál inkább szolga az ember. aztán végre megláttuk a Potala csillogó aranytetőit. Az öszvérek bölcs állatok. és kicsivel a Hegycsúcs felett a mi Csakporinkat. Minél na­ gyobb a hatalom. annál kisebb a szabadság. Sajnáltuk. de először a dalai lámát kellett meglátogatnunk. hogy el kell válnunk tőlük. fel a Vashegyre. és mégis népem foglya. hogy nehéz volt visszafogni őket. hogy lássam. amit szenvedélyesen szeret­ nék látni. Mi meg az Indiáról és a hindukusi kereske­ dőkről szóló történeteiket élveztük. Sö-be érjenek. Örültünk. láttátok. amit magam is szeretnék. hogy minden ember egyenlő: a faj. aki közbül van. Megkezdődtek a fogadások. Engem. Szavai megvilágosító erejűek voltak: . hazafelé mentünk. szétosztottuk a különleges gyógyfüveket.. Mindent odaadnék azért. Sok szerzetes nem állna szóba kereskedőkkel. így reggel kölcsönös jókívánságokkal búcsút vettünk egymástól.Azt tetté­ tek. Azt lehetett volna gondolni. De hát nemrég indultak Lhászából. mivel én voltam a legfiatalabb. mint mi. ugyanaz a tisztesség ért. hogy mihamarabb saját falujukba.192 HARMADIK SZEM A kereskedők jól bántak velünk. a szín. azért. nem pedig mi! Örömmel másztunk felfelé a köves úton. mint az expedíció vezetője megkapta a Becsület sálját piros hármaskötéssel. hogy alkalmam legyen más területek megismerésére is. Jól tudtam. ahogy a fagyos északot nevezzük. bárcsak ugyanarra jönnének. A vidék zöldebb lett. a mieink sietni kezdtek. csak az ember szándéka és tet­ tei számítanak. Mingyar Dondup láma..

mely két tó. a Dü-me és a Jamdok között fekszik háromezer-háromszáz méter magasan a tenger szintje felett. Drepung-ba.XV.É S A JETIK 193 három székhelyre kellett ellátogatnunk. Közeledett a láma-fokozathoz szükséges vizsga ideje. így ismét visszatértünk Csakporiba. ha meg­ álltunk. A TITOKZATOS ÉSZAK . Úgy gondoltuk. Megkönnyebbüléssel követtük a mi folyónkat. ha pihentünk. hogy teljes fi­ gyelmemet a tanulásnak szentelhessem. Azután tovább mentünk Dordzsetag-ba. a Kjicsu-t. mindkét település negyven mérföldre van. Szera-ba és Ganden-be. Meglátogattuk a Szamden lámakolostort is. illő nevet kapott: a Boldogság Folyójá­ nak hívták. ha lovagoltunk. a Cangpo folyónál. Tanításom egész idő alatt folytatódott. és Szamjebe. .

De nem akkor. mindenhol létezik. azt gondolják „álmodtak". kivéve. mit láttak és hol jártak.ről mondják. Bárki mást is meg lehet tanítani. Mindenki ezt teszi. amit nem akarnak elhinni. hogy repülnek. mikor alszik. melyet könnyű elsajátíta­ ni. A hipnotizálás me­ gint csak keleti tudomány. Engem tanítottak rá. és jobb állapot­ ban ébred.Tizenhatodik fejezet LÁMASÁG Jelentős mennyiségű képzésben részesültem az asztrálutazás tudo­ mányából.bár eltemetve . amikoris a szellem vagy az én (ego) elhagyja a testet és az ezüstzsinór segítségével érintkezik a földi élettel. és egyéb hasonlóan súlyo­ sakat is. Angliában azt ál­ lítják. Nyugaton az emberek elvesztették ezt a képességet. ha nem kell szenvednie a hagyományos altatás hatásai195 . lábamputálást. ha az emberek racionalizálni akarják. „a boszorkányok repülni tudnak". A telepátia a másik olyan tudomány. hogy így utazunk. ha színpadi mutatványra akarják használni. nem szenved. mit csináltak.min­ den országban. A tudás . Sokan nem nagyon hiszik. A seprűnyélre semmi szükség. Minden országban ismerik az asztrálutazást. Számos műtétet hajtottam végre hipno­ tizált betegeken. mint pl. és mikor visszatérnek az ébrenlétbe. Az Egyesült Államokban „a vörös ember szelle­ mei". Ezért teljes emlékük van arról. A beteg semmit sem érez. Csak nyugaton majdnem mindig önkéntelenül történik. keleten a lámák tökéletes tudatossággal művelik. Sze­ rencsére ma már ezt a tudást kezdik elismerni.

hogy a fizikai hullámok működjenek (gondolkodunk). aki „ismerős" típusba. hogy olyan kevés van belőlük.) Ahhoz. amit akkor okoztam. Ma már . nem is „érzékelik"? (A rendőrt mindig észreve­ szik. Jó. Mint ahogy korábban említettem. Jelentős erőfeszítést igé­ nyel. azonban ez a képesség sajnos megtagadtatott tőlem. nem könnyű meglátni. Egy immobilis személyt.azt gondolván. a zenéhez sem volt tehetségem. mikor vala­ mi kellemetlen dolgot követeltek tőlem. és így a láthatatlanság ál­ lapota odavész. hogy meg sem „látják". Más dolog a láthatatlanság. Minden kertelés nélkül azt tanácsol­ ták. ha van egy jó tanárunk. mert majd mindenkinek rossz a lelkiismerete. A levitációt meg lehet valósítani. Aki igazán ért hozzá. hogy elérjük a láthatatlanság állapotát. gyakran azt mondják. és fel kell függesztenünk az agy hullámokat is! Ha hagyjuk. esetleg egy bizonyos csoportba tartozik. „senki sem járt itt. megjegyzik. Nekem volt. Legőszintébb törekvésem ellenére sem tudtam viszont láthatatlanná válni.196 HARMADIK SZEM tói is. mely valóban a legegyszerűbb dolgok közé tartozik. vagy olyat. és gyakran csupán csak a technika gyakorlásáért meg is valósítják. Hogyhogy. amikor . Gondolj arra. aki a levele­ ket hozza. hogy csak nagyon keveseknek adatott meg a láthatatlanná válás képessége. Elvben nagyon egy­ szerű. A postásra. Énekhangom felbőszítette a zene­ mestert. akik láthatatlanná tud­ nak válni. gyakorlatban nehéz. ezzel aztán bárki tud bánni . ami vonz. inkább az asztrálutazást alkalmazza. maradjak inkább a tisztánlátásnál és a gyógyításnál! . tudtam és (most is tudok) utazni az asztrálsíkokon. Pedig nagy áldás lett volna eltűnni. de a dühe semmi sem volt ahhoz a felforduláshoz képest. a gyors mozdulat ma­ gára irányítja az emberek figyelmét.egy bizonyos határig Angliában is használják ezt a módszert. de le tudják árnyékolni az agyhullámaikat.úgy tudom . A zaj? Egy gyors mozdulat vagy egy rikító szín? A zaj. valóban sen­ ki". fel kell függesszük a cselekvést. egy láthatatlan ember hozta őket? Vagy valaki más. bárki a közelünk­ ben telepatikusan észlelheti őket (láthat). aki olyannyira ismerős. ha akarnak.megpróbáltam cintányérozni és véletlenül egy szerencsét­ len szerzetes fejére csaptam. pedig hát a levelek megérkeztek. Talán szerencse. Vannak emberek Tibetben.

Személyes véleményem szerint azonban. ténylegesen megsérülhetnek. figyelmeztetni kéne az embere­ ket. de valóban úgy hiszem. A terepnek egyhangúnak kell lennie. Ez csupán az én véleményem. így anyagi tárgyakat nem mozdíthat. Az ardzsopa.mind a jogázáshoz vannak szoktatva. Az így közlekedő ember állapota az alva­ járóéhoz hasonlít. ha nincs bölcs és tapasztalt tanárunk. Sok gyakorlatot igényel. nem érez fáradtságot. Az asztrálutazáshoz képest egy előnye van ennek a módszernek. és valójában hihetlen mértékben fejleszti az embert. Nemcsak a pozíciók. nem viheti magával pl. . LÁMASÁG 197 Ahogy ezt a nyugati világban nevezik . jelentős módosítások nélkül nem megfelelő a nyugati emberek számára. hogy semmi se zavarja a transzszerű állapotot. hogy öt-hate­ zer méter magasságban meztelenül üljenek a jégen. hogy alig érintik a talajt. a tartozékait. Ha el akarjuk kerülni a sérülést. A végtagja­ ink. és a „futónak" félig transzban kell lennie.XVI. és mikor célhoz ér. miközben az em­ ber szabadon lélegzik. a „száguldó" viszi a terhét. harmadik szemével folya­ matosan azt nézi. és a testük me­ leg maradjon: olyan meleg. akik kipróbálnak né­ hány testhelyzetet. hogy a jég elolvad. és órákon át rohannak úgy. a csontozatunk és az izmaink . hogy amíg nincs egy sor módosított gyakorlat kidolgozva. hogy ne kísérletezzenek. sőt végzetesek lehetnek. a légzési gya­ korlatok is okozhatnak bajt! Számos tibeti jelenség legfőbb titka a különleges légzés. ezek a gyakor­ latok is károsak. Órákon és órá­ kon át száguldhat. Az előző során az ember a szellemi birodalomban mozog. és szüntelen ismétli a mantrát. mert tekintetét a csillagokra függeszt­ heti. és egészen kis kortól kezdve tanuljuk a testhelyzeteket. újra csak nagyon jó tibeti (keleti) tanárra van szükség. Ter­ mészetesen a jóga nagyon nagy tudomány. Sokan írtak a „száguldó lámákról". De megint csak. akik szabályozni tudják a testsúlyukat (ez nem levitáció). vagy ahogyan egyesek nevezik. Mi ezt a tudományt évszázadok óta ismerjük. A helyes légzés képessé teszi a tibetieket arra is. Az este a legjobb időszak erre. netán középkorúak. A nyugatiak.sokat jógáztunk. A célt vizualizálja. aki alaposan is­ meri a férfi és a női anatómiát.

könnyen fel­ emelik. amennyit csak tudnak. A léleg­ zés szabályozásának ismerete segített abban.Jól haladsz. de a kezemet be kellett haj­ lítani. nyújtott karral meg tudtam érinteni az elülső fal felső peremét. Most először életemben mindkét kezét a fejemre tette és mély hangon azt mondta: . De nem csoportosan osztja az áldást. rászolgáltál a bizalomra. amilyen mélyet csak tudnak. hogy letegyem az esedékes lá­ ma-vizsgát. mint pl. mint én. a római pápa. hogy a tüdejük­ ben nem volt levegő? Próbálják meg. Hallgatóm egész komolyan kérdezte: . hogy csak én nőttem meg. Bizonyítsd be. a szívverésük lelassul. hanem egyénenként. kétszer olyan magas volt. fiam. hogy kinyújtsam. mert nem volt annyi hely. Ha lefeküdtem a földre.198 HARMADIK SZEM Egy rövid kitérő: Nemrég elmeséltem valakinek. Tető nem lévén. vagy a magas rangúakat úgy. amikor kommunista fogságban voltam. de a hátsó fal kb. lábam a falat érte. Előtte meg kellett kapnom a dalai láma áldását. Eljött az idő. tartsák vissza a lélegzetüket. Vagy más. A fülkék négy­ zetesek voltak. Ezeket baj nélkül bárki megpróbálhatja. azokat két kezével áldja meg. A többséget egy pálcához illesztett bojttal érinti meg. vegyenek egy mély lélegzetet. Ha félnek kedves Olvasóim. Akkor szívjanak be annyi levegőt. aki minden évben minden szerzetest megáld. hogy egyik kezét a fejükre teszi. és meglátják. méghozzá a legrosszabb oldaláról. olyan mélyet.Hatezer mé­ ter? Apály vagy dagály idején? Próbáltak-e már nehéz tárgyat felemelni úgy. de lehet. a vizsgán légy még jobb. A tizenhatodik születésnapom előtt három nappal tizennégy más jelölttel együtt megjelentünk a vizsgán. Ismételjék meg legalább háromszor. . hogy vizsgázzak. meglátják. kezemmel a fejem fö­ lött meg tudtam érinteni a másik falat. majd­ nem lehetetlen. és tapasztalni fogják. hogy a ten­ gerszint felett hatezer méteres magasságban magam is meg tudtam ezt csinálni. a kegyeltjeit. Aki­ ket még jobban kegyelmébe fogadott. és megnyugszanak. A „vizsgafülkék" mintha kisebbek lettek volna. esetleg dühösek. Mindannyian bevihettük a saját faedényünket. hogy kibírjam a ja­ pán kínzásokat meg még többet. legalább levegő volt bőven! A belépés előtt most is átkutattak. aztán tíz másodpercig tartsák vissza a levegőt. Mindkettőt ismerem.

Ez az az ág. Metafizika. Egyszer egy nap campát kap­ tunk. ahogy le­ szedték róla a keresztrudat. amennyit csak akar­ tunk. A nyugati világban a jóga öt ága ismert: a hátha jóga. Amikor az őr befejezte a moto­ zást. Nyugtató mormolás és a sikolyok zo­ kogásba fúltak. Egy órával később hozták a hatodik nap anyagát. anatómiából. Valaki számára véget ért a vizsga.XVI. nem it­ tunk túl sokat! Tíz napot töltöttem a fülkében. amelyből már elég komoly tudásom volt. Ezek a tárgyak az első napsugártól az utolsóig öt végte­ lennek tűnő napon át teljesen lefoglaltak. hogy ne lehessen kinyitni.. Volt az ajtón egy kb. az „eszköz" (hordozó közeg) fölötti uralmat tanítja. A laja jóga. ha­ csak úgy nem döntünk. mely belső erőt ad. Beléptünk. Jóga. LÁMASÁG 199 a rózsafüzért és az írószerszámot. képessé tesz arra. amit egyszer olvasott vagy hallott.. egyenként a fülkéhez vezettek minket. és az an- . következésképp pl. bármi is volt a helyzet. Rohanó léptek. melynek segítsé­ gével a földi élet elhagyásának pillanatában megragadjuk a maga­ sabb Végső Realitást. De mivel nem eresztettek ki. Az egyik közeli fülkéből sikítás hallatszott. És az egészből vizsgáznom kellett. az ember mindig emlék­ szik arra. egyszerűen ki kellett szólni. pl. azért. az ajtót bezárták. Mind a kilenc ága. A hatodik nap változást és felfordulást hozott. Akkor az apát és a fővizsgáztató lepecsételte. vagy ahogy mi nevezzük. A vajas tea más volt. hogy az ember meglássa a célt és a földöntúli életet. A kidolgozott té­ teleket alkonyatkor szedték össze. mely a tudat fe­ letti uralomra tanít. Regge­ lente ezen keresztül adták be a vizsgapapírokat. hogy valamilyen különleges okból vissszatérünk a Földre. A súlyos faajtó döngött. hogy segítsünk másoknak. A jóga többi formáját nem lehet egy ilyen könyvben ismertetni. és teo­ lógiából. amely csak kívülről nyílt. és hangzavar. és kikerülünk az újjászületés köréből. amely a tisztán fizikai test. Számomra most kezdődött csak a második fele. A rádzsa jóga transz­ cendentális tudatra és bölcsességre készít fel. A kundalini jóga. annyit ihattunk. A samadhi']óga vég­ ső megvilágosodáshoz vezet. hogy „phödzsa keso" (hozz te­ át). tisztánlátást és hasonló képességeket. majd rátették a keresztrudat. Gyógynövénytanból vizsgáz­ tam. 20-szor 20 cm-es kis ablak.

hogy milyen eredménnyel végzek. Legnagyobb örömömre. de mielőtt eljöttünk.gondoltam ..Az Ékességestől . Kedd Lobszang Rampa-nak. hogy egy ilyen illusztris témáról méltó­ képpen írjak. örömteli mo­ sollyal üdvözöltük az ügyeletes lámát. a vizsgáztatók kérdései . Ám még egy tíznapos vizsga is véget ér egyszer. felemelték a keresztrudakat.Ki­ vette köpenyéből az üdvözlet selyemsáljába tekert levelet. kivágódott az ajtó. hogy minden egyes jelöltet két teljes napon át vizsgáztattak. nem nyithatom ki. . Aznap éjjel zöldséget is ad­ tak a campa mellé . .hogy árpasör után nézzen! Az üzenet: nem. az elrendelés szerint a lista elején kellett len­ nem.gyorsabban. hogy esetleg ne mennék át a vizsgán. Néhány nap múlva. mint ahogy érkezett .. majd kihirdették az eredmé­ nyeket.200 HARMADIK SZEM goltudásom sem elegendő. Reggel letörték a pecséteket az ajtókról. kidül­ ledt szemű küldönc esett be rajta. lógó nyelvű. Egy újabb hét következett.az írás­ beli alapján . Pedig biztos nekem van cí­ mezve . Ak­ kor két nap dzsúdó következett. további öt napon át úgy el voltam foglalva.lihegte. . amikor Mingyar Dondup láma a szobájá­ ban tanított.Terhé­ től szabadulva megfordult és elviharzott .csak tudásunk gyenge pontjaira irányultak. Könnyű szívvel elaludtam. amelyben kipróbáltunk minden fogást és eszméletlenné tettük egymást az „érzéstelenítő fogással". másrészt tudtam. Amíg nem . újra listavezető lettem. hogy Mingyar Dondup láma a legjobb tanár. és egy ziháló. Az izgatott. Szóval.egy kis változatosság a tíz nap egyhangúsága után. Örömöm forrása kettős volt: egyrészt a vizsgaeredmény bebizonyította. hogy a dalai láma elégedett lesz tanárommal és velem. tiszteletre méltó uram. amelyet vérmérsékletünk szerint mind másképpen töltöttünk. melyet igen hangosan juttattam kifejezésre. és mi­ kor a tizedik éjjelén összeszedték a dolgozatokat. Hangsú­ lyozni szeretném. mint egy kotlóstyúk. ki kellett takarítanunk a cellát. . A szóbeli vizsga két napig tartott.de.A leg­ nagyobb sietséggel rohantam ide. Egy hétre a nagy megpróbáltatás után már visszanyertük erőnket. mi van benne? Még több tanulás? Még több munka? Nagyon nagynak és hivatalosnak látszott. Egy percig sem aggódtam amiatt. a tiszteletre méltó orvoslámának.

Ott szolgák vártak ránk. és megmondtuk neki.. nálatok a levél .? Tegnap az Ékszer Parkban volt. hogy az Ékességeshez kell indulnunk a Potalába. Az udvaron szerzeteslovászok vártak a lovainkkal.. hogy azonnal nyergeltesse fel a két fehér lovunkat. Lobszang! . hogy a ló majdnem a Hegy­ csúcs tetejéig felvitt a lépcsőn.Ülj le. az­ tán: .Nagyon elégedett vagyok ve­ led.ezek voltak az első gondo­ lataim. a Potalán. hogy nem csináltam meg ezt vagy azt .A Hegycsúcsra. Mesterem hátul ülve nevetett rajtam. Kinyitotta a borítékot. Együtt men­ tünk az apáthoz. . nagyon elégedett vagyok vele is. fel kellett kaptatni a másik hegyen. . .Igen. Felszálltunk és ledobogtunk a hegyi ösvényen. mivel néhány kérdés egyszerűen előhívja az ilyen felele­ tet. így szólt: .Megérintette az ol­ dalánál lévő gongot. így átnyújtottam neki a sálat. mialatt a legrossszabtól tartottam. hogy ugrasson.. Az összes vizsgadolgozatodat elolvastam. . hm.mondta. Azt jelenti. Szándékosan lassan olvasott.Rendben van. . Két összehajtott ív volt benne. Gyorsan átöl­ töztünk. LÁMASÁG 201 nyitom ki.hosszú szünet következett.de minden szavát élveztem. hogy nem jó helyen használom a humor­ érzékemet. mert őszintén felneve­ tett és így szólt: . Egyedül mentem be hozzá.nagyon hivatalos .az.abból megtudhatjátok. mi pedig az Ékességes magán­ lakásába siettünk. és így nem hibáztathatnak.. mi van benne. Lobszang.. . vagyis a kül­ ső csomagolást. a levelet és az egészet. Egyik gyengém így mondták nekem . rosszkor használod a humorérzékedet. most. nem tudom. alig hogy leszálltunk. A sikeredben része volt Mingyarnak. valójában alig érte meg a hűhót hogy lovon üljünk. Egyetlen előnye az volt. és kiválasztottuk a két legjobb fehér sálat. hogy megtudjam a legrosszabbat. Végül. A dalai láma olvasott a gondolataimban. lélegzetet vehetsz. és a belépő szolgának azt az utasítást adta. földre borultam és átadtam a sálat. Minden késedelem nélkül látogatásra kell mennünk a Potalába. Ijedtemben végigfutott a hideg a hátamon. Az áll itt. Nem messze.. de. már égtem a türelmetlenségtől.XVI. kiterítette és olvas­ ni kezdte.. Jól van. elvezették a lovainkat. Ez időnként kiderült a vizsgakérdésekre adott vála­ szokból. hogy nekem is veled kell mennem.

a szellem pedig ellebeg. elhordott ruha. a következőképp gondoljuk el a folyamatot: a test megbetegszik. és a . így tehát eljött az ideje. mint egy régi. a testnek három napra van szüksége ahhoz. Szá­ munkra a test csak „héj". A halál pillanatában a zsinór. hogy minden fizikai tevékenység megszűnjön. De minthogy ez utóbbiak alacsony kaszthoz tartoztak. Át kell majd esnem a Kis Halál szertartáson. hogy meghaljon. mi történt a halotti tetemekkel.202 HARMADIK SZEM Két órát töltöttem el nála. Egész másképp viszonyulunk a halálhoz. nem ismerem jól a Bibliát. de azt hiszem. amely összeköti a két testet (a keresztény Biblia „ezüstzsinórja"). hogy a test titkait megismerjem és hogy a test elhagyásának fizikai okát felfedhessem. De a „zsinór" számára az újjászületés hasonló a köldökzsinórhoz. hibás és olyan kényelmetlen a szellem számára. hasznos le­ het. és a munkájuk ilyen természetű. A szellemi forma körvonala ugyanaz. a halhatatlan szellem anyagi burka. Nem lévén keresztény. Mingyar Dondup lámá­ val együtt el kell látogatnom más kolostorokba és a halottbonco­ lókkal kell együtt tanulnom. elvékonyodik és leválik. hogy megtarthassam a státusomat. Ha valaki nor­ mális körülmények közt hal meg (vagyis. a tanulmányaim­ hoz szükséges testrészt vagy testet. Felkérte a halottboncolókat. és instrukciókkal látta el további képzésemet illetően. adjanak meg nekem minden segítséget. Úgy mondjuk. hogy nem tud már több leckét megtanulni. Azt is meghagyta. kaptam egy írást a dalai lámától. a Bibliában „arany tálként" hivatkoznak rá. hogy az újszü­ lött önálló létezése megkezdődjék. A halál pillanatában az életerő ragyogó fénye kioltódik. hogy bármely. mi szerint „nehogy elszakadjon az ezüstzsinór és darabokra törjön az aranytál". A ha­ lott test kevesebbet ér. mint a nyugati emberek. hogy elhagyja. ha nem váratlan erőszak okozza a halálát). van benne egy utalás. melyet azért vágnak el. bocsássák rendelkezésemre. s ez a tisztánlátók által jól felismerhető. ha előbb a halálról alkotott tibeti nézeteket ismertetem. mint anyagi változatáé. Ekkor áll be a halál. A tisztánlátók a ragyogást is észlelik. A szellem folyamatosan visszavonul és kivetül a fi­ zikai testen kívülre. A második órában a mesteremért küldött. Hát így álltunk! Mielőtt arról írnék.

Lobszang. és a szellemi világban. Igaza van. Az értőknek nincs szükségük se­ gítségre. erőtér. olyan mint egy erős. A fösvény pl. Ti­ betben segítünk a haldoklóknak. vagy a trapát végig kell vezetni az egész úton. amit az ember azután Iát. hogy megtanuld a lélek megszabadításának gyakorlati módsze­ reit. Talán mindenkivel meg­ történt. A „hasonmás" lehet szellem. hogy ragaszkodjék az élethez. hasonlít ahhoz a fényhez. Hisszük. utolsó gondolata is a pénze sorsáért érzett félelem. Ha a testnek erős oka van. a halottak vezetőiben. be a trapák lakónegyedébe. Úgy tartjuk. a lélek vagy az én (ego) megszabaduljon testi burkától. hogy erős fénybe nézett. vagy az elektromosság fogalmaival. mert (szellem) kezével nem tudja megkaparin­ tani a pénzt! Három test létezik: a hús-vér test. A haldoklónak három szakaszon kell keresztülmennie: el kell hagynia a fizikai testet. mely a halál után marad. de a köznapi férfit és nőt. Lámahitünk nem fel­ tétlen azonos az ortodox buddhista hittel. visszamaradt mágneses mező. Érdekes lehet. amely a test élete alatt ölt formát. Egy nap a Halál Tiszteletre méltó Mestere értem küldött: . . azt érzi. mohóságunk és erős szenvedélyeink hoznak létre. az öreg ez meg az szelleme valószínű­ leg nagyon dühös. hogy létezik egy éteri hasonmás. . akkor erős éteri hasonmás jön létre. az éteri vagy „mágneses" test. mely szellemformát öltve bejárja az ismerős helyszíneket. hogy az „öreg ez meg az megint a pén­ zére vadászik". még mindig látta. hogyan történik. csúszós lépcsőkön. és mikor elfordult. A pénzeszsák sze­ rencsés örököse kissé kényelmetlenül érzi majd magát a csendes éjszakai órákban. Hosszú folyosókon mentünk lefelé. és a szellemtest. hogy csak azokra tud figyelni. az élet elektromosság. a „halhatatlan lélek". Amikor meghal. Itt. éteri másának fel kell oldódnia.annyira oda­ van a pénzeszsákjaiért. a „kórházi szobában" egy öreg szerzetes .XVI.Ide­ je. me­ lyet testi vágyaink. hogy erős fényforrásba nézett. és szellemét rá kell segítenie a Szellemi Birodalomba vezető útra. amelyben a szellem megta­ nulhatja az élet kemény leckéit. Az ókori egyiptomiak is hittek az éteri másban.tegyük fel. és az éteri más. így a haldoklás pillanatában felerősíti az éteri formát. Kísérj el ma engem. LÁMASÁG 203 szellem..

hogy teljesen meg­ szabadítsa a küszködő szellemet. az aurája színei egyre halványabbak. Öreg. mert itt a halál. egyre közelebb a végső távozás. hogy egészen addig a tudatánál maradjon. kígyózott és tekeredett. lélegzeted zihál. Közeledik az idő. A zsinór fokozatosan elvékonyo- . a lélegzeted megáll. és a „világ utáni" örömöket élvezi majd. és nagyon elgyengült. amíg arra sincs már elég ereje. Öreg. Ereje fogytán volt. A láma az egyik ősrégi rítust követ­ ve hirtelen egy éles. amelyekről bebizo­ nyosodott. mellyel az ezüstzsi­ nór még mindig összekapcsolta. Mindenképpen el kellett érni. Az élet véget ér. Figyelj a szavaimra. A hideg felfelé kúszik a hanyatló élet nyomában. Figyeltem. Szedd össze a gondolatai­ dat. közel a szabadulás. hogy fájdalom nélkül szabadítják ki a szellemet. a torkod elszorul. megszabadul a szellem. nincs mitől félni. . A velem lévő láma finoman megfogta mindkét kezét. Öreg. béke és boldogság vár rád. A mozdulatlan test felett az élet­ erő felhőszerű tömegben gyülekezett. A lábad kihűl. milyen csapdákkal találkozik és hogyan kerülje ki őket. nincs mitől félni. Szedd össze a gondolataidat. Agyvérzést kapott. kemény hangot adott ki. mikor az élet a ma­ gasabb Végső Realitás felé távozik. Kövesd az utat. Öreg. Szedd össze a gondolataidat. s végül eltűnt. Pontosan leírta az utat. A láma folyamatosan ütögette az öregembert: a kulcscsontjától a feje tetejéig verdeste. Öreg. és eme élet hangjait füleid nem hallják többé. Az ütögetés folytatódott.Közeledsz ahhoz. Öreg. Közeledik az idő. olyan mozdulatokkal. hogy ezt az állapotot fenntartsa. Szedd össze a gon­ dolataidat békében. amelyet a korábban eltávozott telepatikus lámák térképeztek fel és közöltek telepatikus úton még a másik vi­ lágból is. látásod homályos­ sá lesz.204 HARMADIK SZEM készült arra az útra. az­ tán füstszerű formában felvette a test alakját.A látásod elsötétült. El­ mondta. megszabadul a torkod. Az örök éj árnyai a szemedre szállnak. Az élet kiszáll a lábadból. bár az öregember aurája még jobban elhalványodott. . hogy meg­ szabadulj a testi küszködéstől. Kihűl a tested. melyet egyszer valamennyien megteszünk. így könnyebben megtalálod az utat.

lehelletnyi lett. Hagyd el az Illúziók Világát. hogy addig járjon. eb­ ben a szobában csend volt. A folyosóról az élet különféle zajait hallottuk. talán ta­ nult földi élete leckéiből. és elküldtünk azokért. Ez három napig tartott. A forma lassan. úgy született új életre az öregember. Csak a láma telepati­ kus utasításai fodrozták a szoba csendjének burkát. Kövesd a kije­ lölt utat. A halál csendje. Egy másik kőtáblán fele mélységig fúródtak a lyukak. és együtt elvonultak. . és ahogy a köldökzsinór elvágása után megszületik a csecse­ mő. A hullaszállító szoro­ san összegöngyölte. A negyedik nap reggelén egy Ragyab jött a Halál Embereinek kolóniájáról.Halott vagy. óriási kősziklák álltak rajta. mint az égen lebegő felhő vagy a tömjénfüst a templomban. amely ott van. Itt. Halál. Menjél tovább. abban oszlopok. A zsinór elvékonyodott. bőr­ csizmák csosszanását. ahol össze­ zúzzák a holttestet. Négy sarkában lyu­ kak voltak a kőben.XVI. . Kint egy jak állt. A Bardo-ban. elszállt. A lámakolostor tetejéről egy mély hangú trombita üzenete hasított át a vidéken. Lótuszülésbe ültettük a testet. amíg sok-sok erőfeszítés után el nem éri a Buddhaságot. A test kötelékei elszakadtak. és valahonnan egy jak bömbölését. mely a legnagyobb testet is megtartotta. a Köztes Létben vagy. és lépj be a Végső Realitás­ ba. hogy átvezesse a szellemet út­ jának első szakaszán. Egy újabb öregember folytatja hosszú útját a Létezések Körén. Amikor arra a helyre ért. A láma telepatikus úton továbbra is utasításokat adott. akik a te­ temeket készítik elő. Számodra már ebben a világ­ ban nincs semmi. A tömjénfelhők összecsavarodtak. de az a sorsa. Ez a „Hely" egy elha­ gyatott területen volt. hogy folytassák az eltá­ vozott szellem telepatikus irányítását. a vállára emelte és nagy léptekkel kiment. LÁMASÁG 205 dott. Másokat is hívtunk. ahol a Lingkhor út elágazik Decsen Dzong felé. a felkavart levegő vibrálása alábbhagyott. mi a miénken. előre. majd fehér ruhába csomagolta. A távolból dobok hömpölygő morajlása hallatszott. Te a te utadon. Halott vagy. Megérkezésekor a lámák abbahagy­ ták a telepatikus vezetést és átadták a testet. átadta a csonttörőknek. Könnyedén meglóbálta. majd levált. a lá­ mák váltották egymást. Minden tétovázás nélkül az állat hátára hajította a fehér tö­ meget. és egy lapos kő­ tábla.

A karokat és a lá­ bakat a négy oszlophoz kötözték. és felvágta a testet. a beleket felvágták és elosztották a „vezérek" kö­ zött. hogy a vezéreket megelőzve érjen földet. ha egy is vakmerően megkísérelte. Ezek a madarak szigorú társadalmi rendben éltek. Akkor feldarabolták a húst. Saját érdeklődésből tanulmányozták a szerveket. hogy megállapít­ sák a halál okát. Ekkorra a testtörő már felnyitotta a törzset. és be­ tömködték a másik kőlap lyukaiba. megfogta. A kezet és a lábat levágták és feldarabolták. Kezét az üregbe süllyesztve kivette a szívet. hogy a húst csíkok­ ban hántsa le. Meglepően rövid idő alatt megették az összes szervet és a húst. melynek látványára a keselyűk vezére súlyos szárnycsapásokkal a földre szállt. A hullaszállító láttán az égből azonnal lecsaptak a héják. a kőlapon nem maradt semmi. Végül levágták a fejet és felnyitották. olyanok vol­ tak. akár az aprófát. és nehéz döngölőkkel finom porrá törték. A csonttörők felaprították. Hosszú vágást ejtett. könyörtelenül rátámadtak. azután zsákmányra várva türelmesen üldögéltek a sziklákon. A keselyűk azt is megeszik! A csonttörők képzett emberek voltak. . Természetesen nem volt tényleges okuk rá. Nagy tapasztalatuk alapján könnyen megmond­ ták. a munkájukra büszkék.206 HARMADIK SZEM A tetemet a kőlapra tették és levetkőztették. csak a sok-sok csupasz csont. ki miben halt meg. mint a szabadtéri színházban a nézők. Egy madár jött a fél agyért és talán a szemért. Akkor a fejtörő fogta hosszú ké­ sét. és előrelépkedett. A vesét. A májért a rangsorban követ­ kező madár jött. a másik meg valami egyéb finom falatért. és odaadták a többieknek. aztán visszament a sziklához. hogy kikapja a boncoló kinyújtott kezéből. ott ette meg.

hogy megbizonyosodjanak a betegségről.Ez az asszony. Ha valaki mérget vett be. Sokkalta jobb ez a fajta kép­ zés. Végül is több száz holttestet tanulmányoztam. amelynek következ­ tében a „szellem elvált eszközétől". itt van. ki­ nyitjuk. azért halt meg. és senki sem tudja. és mutatta. Tudom. és láthatod a vérrögöt. ami fontos vagy érdekes: . Én természetesen nagyon hasznosnak találtam eme képességüket.Tessék. később se­ bészetből határozottan kiváló lettem. aztán: . Szünetet tar­ tott. mert ezzel szennyezték volna a folyókat. mert sziklás a talaj és csak nagyon vékony földréteg fedi.miként leírtam . És ez így ment. különösen néz ki. megvár­ tak vele. mint hogy a holttestet kitegyük a szabadba. hogy a madarak helyett a férgek tápláléka legyen. a tény hamar nyilvánvaló lett. amitől elzáródott. Ha nem voltam éppen a közelben. LÁMASÁG 207 hogy ennyire érdeklődjenek ez iránt. Nézd. Túl nehéz dolog lenne. vagy megmérgezték. mert a szív felé áramló vér útjába akadály került. mint az. Büszkén mutattak mindent.XVI. mint később a tökéletesen felszerelt orvosi egye­ temen. tudták. A másik különbség. Gazdasá­ gi okokból az égetés sem lehetséges. és egy eset különösen érdekesnek tűnt. hisz tőlük tanul­ tam.Vagy máskor: . Felvágjuk és megnézzük. . Nem marad más módszer számunkra. Nemsokára már elég ügyes voltam a boncolásban. A főboncmester mellettem állt. mert kevés a fa. míg kiszedett egy jókora darabot. Rettenetesen költséges lenne. hogy a halotti bizonyítványban tényleg a valódi . egy kemény mag van benne. Vízbe sem dobhatták a tetemet. A tibeti két szempontból különbözik a nyugati te­ metkezési módtól: a nyugatiak eltemetik a testet és hagyják. igen.Ez az ember. amelyben a diákok kórházi tanbonctermekben egyegy hullán osztoznak. hogy a nyugati világban a testtel együtt eltemetik a halál okát is. Az egyik mi­ rigyben . Tibetben nem lehet földbe temetkezni. tiszteletre méltó láma. felhasítjuk ezt az artériát itt.itt . hogy a csonttörőknél többet tanul­ tam anatómiából. ahol . az Ékességes közvetlen parancsára jöttem tanulni hozzájuk.a madarak elfogyasztják a húst és a csontokat. de a hagyomány megkövetel­ te. és a test elé­ getésére a hegyeken keresztül jakháton kellene fát hozni: Indiából.lehet a hiba. az élőlények ivóvizét. tiszteletre méltó láma.

amíg a lámák virrasztottak mellette. odabent jéghideg volt. a főépü­ leten át a templomba mentünk. Aurája színei már alig látszottak. majd be a titkos helyekre. aztán három lámát és engem kivéve valamennyi- . Szóval. Mivel apát volt és ta­ nult ember. tizenöt­ húsz méterre a földfelszín alatt. és egy óra múlva a testiből a szellemi világba távozott. ahogyan csak egy mesterember foglalkozhat. de be tudjuk aranyozni a testet. Azt akarom. Nem tudunk előállí­ tani egydolláros órákat. Lementünk. hogy ott légy. A szerzetesek gondosan elhe­ lyezték a tetemet.Egy előző inkarnáció rövidesen elhagyja testét. Ó'ket bebalzsa­ mozzák és egy üvegfedelű koporsóba rakják. hogy megfigyelhesd a Szent­ séges Megörökítést. Beléptünk. Libegő. Egy este meg kellett jelennem az apát előtt. és Szera-ba utaztam.208 HARMADIK SZEM ok szerepel-e. akik előző megtestesülések. hogy miben halt meg valaki. ami azután valame­ lyik templomban megtekinthető. Csak aznap éjjel ült a test lótuszülésben. Vörös köpeny volt rajtunk. hogy átvezessék a Bardo-n. Végül. vagy bebalzsamozzák és beara­ nyozzák. és a szokásos három napot sem kellett kivárni. A szerzetesek mögöttünk mély hangon kántáltak. azon sárga stóla. Tibetben minden halottat így „tesznek ki". és a szünetekben ezüstcsengő csilingelt. megint csak szembe kellett néznem a nyereg okozta gyötrelemmel. akik olvasták a témáról írt feljegyzései­ met. azt állítják. Ez utóbbi eljárás nagyon érdekes. ez „még egy amerikai képességeit" is meghaladná. Hát?! Mi nem gyártottunk tömegcikkeket. Most a Rózsasövény­ ben van. de egyes dolgokkal úgy foglalkoztunk. táncoló kontúrral a falakra vetődött a vajmécsesek és a lo­ bogó fáklyák lángjának fényében megnagyobbodott és eltorzult ár­ nyékunk. A kolostorban az öreg apát szobájába kísértek. egy lezárt kőajtóhoz érkeztünk. hogy valóban aranyat használunk. Azt mondta: . Nálunk a testtörők megnézik és megbizonyosodnak arról. kivéve a legmaga­ sabb rangú lámákat. nem kényszerült rá. Még mindig lótuszülésben ült. sokszor vettem részt benne. nem hiszik. Egyes amerikaiak. Másnap pirkadatkor ünnepélyes menetben levonultunk. Előttem két láma vitte a holttestet egy hordszékben. és egy kevéssé használt ajtón ke­ resztül az épület alatti titkos folyosókhoz értünk.

a testüreget kitöltötték. hogy a lángok és a meleg a szoba falán kívül cirkulálva egyenletesen magas hőmér­ sékletet biztosítsanak. mely tulajdonképpen kemence volt. jaktrágyát és vajmaradékokat tettek rá. Mikor már jól begyulladt a tűz. Lassan leé­ gett. és ide. A megszilárdult felületre egy „védőréteget" vittek. hogy a tömést átitatva. A holttestet levetkőztették és gondosan megmosdatták. Hamarosan hallottuk a fa recsegését és ahogy terjedtek a lángok. edényekbe rakták. azokat azután alaposan lezárták. A test külső felületét befestették lakkal és száradni hagyták. Alattunk a szerzetesek már készülődtek a tűzrakásra. Úgy építették. Az egész szobát megtöltöttük az egyik tibeti területről származó sóval. LÁMASÁG 209 en eltávoztak.XVI. Lenn egy egész héten át tomboltak a lán­ gok. sorban ki­ mentünk a folyosón kívülre. be lehetett lépni. kitömték. A földet különleges por fedte. Több száz vajmécses égett. hogy a vékony. de ügyeltek arra. hogy az alak ne változzon. Mikor a lakk meg­ száradt és megkeményedett. miközben a körvonalak megmaradtak eredeti formájukban. az ajtót bezárták. Levittük egy még mélyebben lévő szobába. Végre a selyemtömést megfelelőnek találták. A szára­ dási idő végén arra mentünk vissza. valamint ásványokkal és gyógyfűkeverékkel. kihunytak a lángok. hogy a végső és tökéletes száradás bekövetkezzen. az égő vaj sistergését. Kiadták a parancsot a kemence begyújtására. és ezzel készen állt a preparálás következő szakaszára. majd a kolostori pe­ cséttel lepecsételték. Ismét különböző lakkokat öntöttek rá. Újabb lakkot öntöttek be­ le. ami kemény kéreggel vonta be. filmszerű selyemrétegeket . a vastag porréteg közepé­ be helyeztük a tetemet. Egy nap és egy éjjel nem nyúltak hozzá. A test belsejét megmosták és megszárították.amelyeket ekkor kentek rá később könnyen lehánthassák. A folyosó is újra lehűlt. A hetedik nap végén nem raktak többé a tűzre. Három napig . élénk sárga fénnyel árasztották el a helyiséget. az megkeményedjen és szilárd-tömör belsőt képezzen. A szokásos testnyílásokon keresztül kivették a bel­ ső szerveket. majd egy speciális lak­ kot csurgattak bele. hogy a lótuszülésbe merevedett holttest kemény. forró levegőt árasztva a balzsamozó kamra üreges falán ke­ resztül. A súlyos kőfalak recsegtek-ropogtak a le­ hűléstől. Mi­ kor a szoba a padlótól a mennyezetig meg volt rakva.

csak kicsit sötétebb árnyalatú volt. . az előző inkamációdban. és bevittük a másik szobába. akik be tudták aranyozni a halott testet. A legkorábbi időkből származó személyek voltak itt sorban ültek. A körvonalai olyanok voltak. Las­ san dolgoztak. még mindig lótuszülésben ült a kamra közepén. halkan jártunk. Az egyik különösen vonzott . mint életében. mint életében. akik félig csukott szemmel fi­ gyelik a mostani generáció gyarlóságait és gyengeségeit. de Ti­ betben csak mint szent fémet értékelik: időtálló fém. Ezek az emberek páratlan szaktudással rendelkeztek. Óvatosan felemeltük. aranytrónusra ültették. Azt gondoltuk. majdnem leestem az ijedtségtől. a legkisebb részletre is ügyeltek. Mesterembe­ rek voltak. az ember végső szellemállapotát szimbolizálja. mindenttudó mosollyal néz rám. A szer­ zetesek puszta kézzel. és nem zsugorodott össze. Végül üres lett a szoba. Olyanok. aki bármikor fel­ ébredhet. . morzsolták az omlós sót. Akkor finom érintést éreztem a karomon. A szerzetes aranyozok töké­ letes pontossággal dolgoztak. és mint az összes többit. felismered. Más országokban az arany vagyonokat ér.210 HARMADIK SZEM minden csendes volt. nehogy megsértsék a testet.valami furcsa erő által megigéz­ ve álltam előtte. a legvékonyabb és leglágyabb aranyrétegeket fek­ tették egymásra. Mi­ kor befejezték a munkájukat.Ez te voltál Lobszang. ahol a vajmécsesek fényében tisztábban láthat­ tuk. és az ajtót belökték. A test alvó emberé is lehetett volna. felváltva kaparták a megkeményedett keve­ rékeket. Nem használtak szerszámot. hogy ne zavarjuk az élő halotta­ kat. azután az aranyművesekre került sor. A nehéz arany testet bevitték az Inkarnációk Termébe. Csak sut­ togva beszéltünk. csak a betekert test volt benne. A lepecsételéstől számított ti­ zenegyedik napon feltörték a pecsétet. Két napon át vakarták. A tartósítás tökélete­ sen sikerült. A selyemrétegeket egyenként lehántották. nyugodtan. hogy a szobában me­ gint normális hőmérsékletet legyen. Úgy tűnt. Újra belakkozták a meztelen halotti tetemet. tudásuk bizonyítékaként olyan aranyfigura maradt hátra. mert meg kellett várni. mely valamennyi vonásával és ráncával pontosan úgy nézett ki. mint ünnepélyes bírák.

. Itt találkoztam saját történetemmel is. szintén teljes figyelem­ mel tanulmányoztam.Ez pedig én voltam. a legnagyobb érdeklődéssel olvastam őket. Mingyar Dondup láma történetét is: múltbeli tetteit. A legkorábbi történelmet később ismertették meg velem. Tibet történelme feltárult előttem. A neki adományozott címeket. A rejtekajtó mögött kilencvennyolc aranyfi­ gura ült a sziklába vájt titkos teremben. LÁMASÁG Mesterem a következő aranyfigurához vezetett és megjegyezte: . Csendesen. és tanulmányozhat­ tam az aranyba burkolt „szobrokat". és meditálva ültem előttük. rangokat és kitünte­ téseket. Később gyakorta bemehettem a terembe. az ajtó becsukódott mögöttünk. mindketten megilletődve kivánszorogtunk. távozásának módját.XVI. jellemét és képességeit. Vagy legalábbis úgy gondoltam. Itt ismertem meg veze­ tőm. Időnként egyedül mentem. Mindegyiknek volt saját írott története.

Az asztrálutazásban tanul­ mányaid során messzire jutottál. Az előkészítés nehéz volt és hosszú.már vagy féltucatszor láttam.Tizenhetedik fejezet A VÉGSŐ BEAVATÁS Miután . . Most még messzebbre eljutsz majd: az élet birodalmán túlra. szigorú fegyelem és hosszú-hosszú órás meditációk. Én csak az Ékességes üzenetét közvetítem.mint Mingyar Dondupnak . Mintha az embernek sok választása lenne egy láma­ kolostorban! Még a campából és a teából is kevesebbet fogyaszt­ hattam. Az Életkerék egy egész kört fordult. Barátom! . fiam. egy nap Csakpori apátja magához hívatott.Mert tudod.különböző kolostorokban . át kell esnem a Kis Halál szertartásán. amíg át nem léptük a halál kapuját. A gondolataim csak „tiszta és szent" dolgo­ kon járhattak. mint hatszáz évvel ezelőtt. Huszonnégy órán 213 . Kérésedre a megszólításod továbbra is . hogyan balzsamoznak. nem tudhatjuk igazán. hogy nincs halál. Rideg egyszerűség. Napi étrendem szörnyű ízű gyógynövényfo­ gásokkal egészült ki.mondta. amikor eltávoztam a földről. és országunk múltjába. Valamivel később a szobámba bejött egy nagyon idős láma.láma lesz. Végül három hónap múltán az asztrológusok szerint megfelelő időpont közeledett. Három hónapon át szigorú felügyelet alatt éltem. és vissza nem tértünk.Az Ékességes parancsára apáttá fognak avatni. . az előjelek kedvezőek voltak. Mint felismert inkarnációnak tehát újra ugyanaz volt a státu­ som. s azt mondta.

a halk hangok csak fokozták a sűrű csendet. melyet régi idők vulkanikus tevékenysége vájt a kemény sziklába. mintha lebegő szellemek lennénk. melyeket korábban bebaran­ goltam már. Nesztelenül lépkedtünk a bőrcsizmában. A fáklyákat kioltották. Néhány méterrel odább egy pillanatra meg­ álltunk. hatalmas. megszünteti a kellemetlenséget. há­ rom nagyon idős. hogy a beavatás utolsó próbatételének alávessen.Fogd a bal kezedbe. nem evilági hidegséget. Három apát vezetett be. mintha egy kongó űrben lennénk. és ahogy megyünk. Mikor a folyosó végére értünk. fűszerek és füs­ tölők szaga terjengett. . A folyosók és az átjárók egykor olvadt lávát szállítottak a kitörő vulkán torká­ ba. Készen arra.214 HARMADIK SZEM át böjtöltem. Erős hideget éreztem. A kíséret többi tagjának alakja beleol­ vadt a sötétbe. Akkor a rejtett lépcsőkön és folyosókon a Potala alá vezettek.ösvény. Rémületemre bizsergést és ütéseket éreztem. De közeledtünkre az egész sziklatömb elmozdult. kísérőim lobogó fáklyákat vittek. kemény szikla állta utunkat. hogy visszatérhessen a Mennyei Mezőkre: három aggastyán. különös. Azokon a folyosókon jártunk. talán a világ legnagyobb metafizikusai. mint egy dob. a nyikorgás hangja ide-oda verődött. Láttam. nyikorogva. Lassan nyílt. a jobban vastag. olyanná lettek. és azt suttogta: . így tettem. később azonban már nem éreztem fájdalmat. keskeny . húzd vé­ gig a falon. Előrementünk. Most apró emberek lépkedtek rajta. aranyborítású ajtónak ütköztünk. De a soron lévő feladatra kell összpontosítani . Előttünk egy újabb . A bal kezében mindegyik vajmécsest. mintha új aura venne körül.és íme. Mély csend vett körül. A száraz levegő köpenyek súrlódásától megtelt elektromossággal. Sokat men­ tünk. Az egyik apát rövid aranypálcát nyújtott felém. a kortól összeaszott apát ment előttem. hogy az apátok is ragyognak. a felhal­ mozódott áram első kisülésére majdnem kiugrottam a csizmámból. itt a Titkos Bölcsesség Temploma. és isteneknek gondolták magukat. egy titkos templomba jutottunk. amíg olyan üres nem lettem.figyel­ meztettem magam . Az apátok sáfránysárga brokát köpenye halk suhogó han­ got hallatott. aki örömmel várta. az én kezemben nem volt semmi. mint egy álom szétfoszló emlékei. parázsló füstölőt tartott. vajmécsesek gyúltak helyet­ tük.sötét. Állott levegő. A ke­ zem sugárzott.

Sántikálva. Keskeny.XVII. úgy éreztem. Úgy éreztem. Egy ösvényre nyílott. rejtekajtó volt. Odamen­ tünk. aranyréteg. nagy műgonddal kivésett. . A homályból egy Buddha derengett elő. A vezető apát eltűnt. meredek. mert senki emberfia. ahol az apátok vaj­ mécsesének tompa fényében a sötétség még feketébbnek látszott. mintha ébenből készült volna. sziklaüreg. Magasan.kiáltott a vezető apát. Két férfi. Még egy utolsó kanya­ rulat és mély üreg tárult a szemünk elé. és így tovább. néha csúszkálva mentünk előre. A levegő nehéz és fojtogató volt. egyre lej­ jebb. újra sziklaréteg. azon festett. mielőtt a földünkön a hegyek képződtek. hatalmas aranyfigurá­ kat láttam. Nem volt fedelük. A pislákoló fényben úgy tűnt. Elbűvölten és félelemmel vegyes áhítattal néztem. aranyrögök. ördögök. Amit sötét árnynak képzeltem.Nézd meg őket! Istenek vol­ tak réges-régen. mint amilyeneket a tóalagút falain láttam. Három mez­ telen aranyfigura feküdt előttünk.vele pörögtek az ér­ zékeink is. botladozva. és azok a próbák. A VÉGSŐ BEAVATÁS 215 Vajmécsesek gyúltak. a világ szívébe hatolunk. mintha egy láthatatlan kéz gyújtaná meg őket. tekergő ösvény volt. mely csillogott az aranytól: telérarany. jelekkel ellátott kőkoporsót találtunk. széles ajtón. nagyon magasan felettünk. olyan óriási volt. a bujaság képviselői. és beléptünk a magas. Az aranybur- . úgy csillogott az arany. ötméteres Életkerék. Belestem és a lélegzetem is elállt attól. akár a csillagok a sötét éjszakai égen. csak a be­ avatottak látták őket. hogy a fény csak a dereká­ ig ért. Nézd. némelyiket félig betemette a drágakő. mintha forogna . Sziklaréteg. . Halványan más alakok is kirajzolódtak. Akkor járták az országunkat. melyeken az embernek keresztül kell mennie az Én megtestesülése előtt. Bent három fekete. egy nő. Az oldalán furcsa szimbólumok futottak végig és olyan ábrák. Egy falhoz közeledtünk. és más csillagok ragyogtak az égen. nyomban elájulok.Fiam! . mintha a föld egész súlyával ránk nehezed­ ne. amit láttam. Ahogy a vibráló sárga fény erősödött. Az üreg belsejében egy fényes fekete ház állt. mi­ kor egy-egy keményebb szemcsén visszatükröződött a mécsesek gyenge fénye. amikor a partjait még tenger mosta. mely lefelé ment.

Igen . aki látja a múltat és ismeri a jövőt. minden jelük pontos hűséggel kirajzoló­ dott. Ott. több mint száz méterre a napvilág alatt. Egy percre . vékony. A nehéz fekete ajtó becsukódott. A sírt fokozatosan halványkék fény árasztotta el. utasításukra lótuszülésbe helyezkedtem.válaszoltam. Egyik oldalon megláttam egy koporsófedelet: a mennyek térképe volt be­ levésve . Egy kőlaphoz vezettek. mint amikor kihajtogatják a régi bőrt. és úgy lélegeztem. és mintha va­ lami különös zizegést és ropogást hallottam volna. A csend és a sötétség nyomasztó volt: csak a sír csendje ilyen. egyet nekem.olyanok voltak. Kész vagy rá. aki kiállta a próbát. de csak az hagyhatja el élve ezt a helyet. Meggyújtottak négy füstölőt. A fejük nagy és a tetején kissé kúpos. A megterhelés na­ gyon nagy lesz. aztán az is elszállt. Csendesen mozogtunk és halkan beszéltünk. szemük egyenes és mélyen ülő. Hirtelen rántást éreztem a belsőmben. Lefeküdtem. hajlandó vagy rá? . A vajmécsesem sercegett. Nem halottak . viaszmerev lett. nehogy felébresszük őket. Néhány percig még vörösen parázslott. ahogyan éveken át tanítottak. A legidősebb apát hozzám fordulva így szólt: .216 HARMADIK SZEM kolaton minden vonásuk. a magas hegyi hágók felett tündöklő hold fényé­ hez hasonlított. Az állkapcsuk keskeny. emelkedtem és zuhantam. Az apátok fogtak egy-egy vajmécsest. A orruk hosszú. egyenes háttal. de ez teljesen más volt. az égett kanóc szagát éreztem. olyan volt. A végtagja­ im elzsibbadtak és jéghidegek voltak. a szájuk kicsi és vékony. De a méretük! A nőalak fektében három méter hosszú lehe­ tett. hal­ doklóm. mint akik alszanak.Rövidesen bea­ vatottá válsz. keresztbe­ tett lábbal. haldoklóm az ősrégi kriptában. sokan elbuknak. majd kialudt. egyet-egyet a három koporsónak. ahogy a kőlap tetején me­ ditáltam.de milyen különösnek tűntek a csillagok! Asztrológiai tanulmányaim során elég jól megismertem az éjszakai eget. egyedül maradtam az ősrégi halottak holttestével. kifelé fordított tenyérrel ültem. Az az érzésem támadt. mely két koporsó közt állt. Hirtelen megmerevedett a testem. és sorban el­ vonultak. a férfiak közül a nagyobb legalább öt méter volt. Hintáztam. Múlt az idő. Sokan meghalnak.

Lassan azonban láthatóvá váltak a fi­ nom különbségek köztem és a hatalmas alakok teste között. Óriások! Mindannyi­ an. ami­ kor feltűnt egy vidám napbarnította csoport. vajon hogyan magyaráznák a ma­ terialisták eme hatalmas alakok létezését. nem vagyok egyedül többé. A napok rö­ videbbek és melegebbek voltak.XVII. hogy valami megzavarja a gondolataimat. mintha a szél vinne. otthontalannak a mindenségben. mint ma. A messzeségben mintha valaki megkonga­ tott volna egy mély hangú harangot. és a kötél végén himbálódzok. újra a sárkányban vagyok. Valami azonban azt súgta. mint te­ tem a halotti tetemek között. Színes fényeket láttam és ismeretlen árnyalatú villódzásokat. A fejem felett aranytálra emlékeztető fényességet láttam. A hang gyorsan közeledett. A vizsgálódás lekötött. Lustán a hátamra feküdtem a napsütötte parton. A VÉGSŐ BEAVATÁS 217 azt képzeltem. és az ellenkező irányban keringett. Nagy civilizációk keletkeztek és az emberek többet tudtak. A föld köze­ lebb volt a naphoz. Lassan eloszlott a köd. kimon­ datlan gondolattöredékeket hallottam. és a pálmafákra pillantot­ tam. hogy valóban a hús-vér testem felett lebegek. Asztráltestem hány­ kolódott. végül már úgy tűnt. Belső látásomon széttörede­ zett képek villantak át. A mai emberiség kicsinyes önelégültségére gondoltam. sosem láttam a tengert. és kíváncsi voltam. úgy pihent a kőlapon. és vele nem földi nyugalom. A tudatossággal jött a mozgás. a fejemben fog szétrobbanni. Egy másik űrből jövő bolygó a . Hirtelen tudatára ébredtem. de akkor hirtelen eszembe ötlött. Magányosnak éreztem magam. Gondolkodtam. Éreztem a sós levegőt és a tengeri moszat szagát. Lenéztem és láttam. még csak nem is hallottam a pálmafákról. Hanyatt fekvő testemre néztem. Azt érzé­ keltem: végtelen sok évvel ezelőtt történik mindez. és úgy repült. lük­ tetett az élettől és sugárzott az életerőtől. A testem közepéről ezüstkék zsinór lógott. hangok. Beszédfoszlányokat. A tudato­ mon tűzpiros fájdalom hasított keresztül. fústgomolyként sod­ ródtam . Fekete köd ereszkedett rám. melyek egyre hangosabbak lettek. elhagyatottnak. hogy magam is „óriás" vagyok. mint száraz levél a téli szélben. Valahonnan a tenger bugását hallottam és a hullámverések alatt a kavics sistergő recsegését. Úgy tűnt. Egy közeli ligetből nevetgélő han­ gok hallatszottak. A helyszín ismerős volt.

. idegen országokba kell mennem. Tibet. Füstölgő lávát okádva magukból. A három öreg apát. furcsa. hideg levegőre. Valamivel később a látomás elhalványodott és elsötétedett. Kilendítette a pályájá­ ról és a föld ellenkező irányba kezdett forogni. mert egy kripta fagyos sö­ tétségében fekszem egy kőlapon. Később tuda­ tosodott bennem. hatalmas hegyek keletkeztek körülötte. Elmerevedtem. mint amilyennek képzeltem őket. Vajmécsesek. hogy fázom . . Földrengések rázták meg a világot. világméretű árvizek árasztot­ ták el. a folyosókra! Elgyengültem az éhségtől. furcsábbak voltak és ma is fur­ csábbak. Támolyogtam a gyen­ geségtől és az éhségtől. Alig tudtam lábra állni. Ki ebből a felejthetetlen kamrából. Láttad. Fo­ kozatosan elhagyott az asztrál. visszatért hozzánk. Három napja fekszel itt. hogy hamarosan el kell hagynom Tibetet. A meleg és kellemes ország. tudtam. árvizek.218 HARMADIK SZEM földnek ütközött és hatalmas ütést mért rá.és a fizikai tudatom. Szelek támadtak. mások kiemelkedtek. Ettem-ittam. és hatalmába kerített mindaz. Jövünk. mikor lefeküdtem. hogy nyomtatásban megjelenjenek. megszűnt tengerparti üdülőhely lenni. fel a hideg. fiam.Igen.Jól csináltad. Távolabb. és asztrális beavatásom egyes részletei túl szentek és túl személyesek ahhoz. a fel­ földeken hasadékok repesztették szét a felszínt. Meghal­ tál. Elmondhatom. amit láttam és átéltem. . ahogy megjövendölték. és aznap éjjel. amelyek az eltérő gravitációs erők hatá­ sára a föld felé tornyosultak. felkorbácsolták a vizeket. De ez meghaladja egy könyv ter­ jedelmét. és négyezer méter magasan a tenger fölé emelkedett.Percek múltak és halvány fény közeledett. egyes földrészek a ten­ gerek alá süllyedtek. És éltél. ahol a letűnt világ vegetációja és faunája tovább élt. Agyamban a gondolat puhatolódzó ujjai: .fázom.

. hátrált. . át az úton. Mindketten arra gondoltunk. le a hegyről. szintén hamarosan útnak indulok. rövidesen Kínába utazol. és én. Lobszang. hogy előbb átadtam volna mesteremnek .Üzenetet hoztam az Ékességestől. visszatérek a Mennyei Mezőkre. Mingyar Dondup láma velem jött.Néhány nappal később a Boldogság folyója partján üldögéltem mesteremmel. úgy adta át nekem. mit akarhat az Egyetlen és Páratlan Védelmező. Most már sokkal magabiztosabb voltam. ahogyan mondtam neked.Reggel az Ékességeshez kell mennem az Ékszer Parkba. lehet. Hozzuk ki a legtöbbet a mai és a még hátralévő néhány napból. ahogy hirte­ len megállította. . Kinyitottam a csomagot. Háromszor földre borult előttem. és olvasni kezd­ tem anélkül. ismerős csomagot. Lobszang Rámpa láma ré­ szére. Ne­ ked is jönnöd kell. Köpenye bugyrából elővette az üdvözlet selyemsáljába tekert hosszú.és barátom­ nak . felpattant a lovára és elvágtatott.Mingyar Dondup lámának. de úgy érzem. be a főkapun.Az ember általában nem találgatja. hogy utoljára 219 . Tétován felénk nézett és felismerte Mingyar Dondup lámát. Egy lovas jött vágtatva. a Potala-beli esemé­ nyek önbizalmat adtak. Reggel végiglépkedtem az Ékszer Parkhoz vezető ismerős úton. Porzott a ló lába.

mint ahogy visszatérek Tibetbe. de senki számára se könnyű. A Potala Múzeumból hoztak nekem egy rend új nyugati öltönyt. ha maradok vagy ha el­ megyek. Mint egyszer említettem.220 HARMADIK SZEM tesszük meg együtt ezt az utat. egye­ nes. hogy a többiek láthassák. mint apám és anyám. Órákat töltöttem meditációval a Pavilonban. Az­ tán egy fehér leplet raktak rám. ahogy vezetőmmel felfelé kaptattunk a hegyen. olyan lesz. és hitetlenséget tartalmaz . Mégis a legnagyobb tudományt. s úgy meghúzták. Az egész fölé egy rövid ruhadarab került.mint tu­ dod . hogy nem mertem behajlítani. ami kellemetlen. amit ők csinálnak. mintha azt hordanám majd Kínában (a szerzetesruhám ott sokkal megfele­ lőbb). Bizto­ san . hogy próbáljam fel. amelyet az­ előtt választottál. Sokaknak fájdalmat okozna. hogy öt nap múlva Kínába utazz. a Felettes Én tudományát érintetlenül hagyják. Az érzéseim valószínűleg nagyon erősen tükröződtek az arcomon is. Öt nap! Sűrű napok. Elintéztem neked. Öt nap! Öt nap! Azt gondoltam. kínszenvedést. Lobszang! Elküldök egy hír­ nököt. Csak arannyal borított szob­ rát láthatom majd az Inkarnációk Termében. . az az öltöny! Szoros csövek. mi a helyes. az új utak időszaka mindig nehéz és nyomorúságos.„egy életre tönkre tesznek" ezek a csövek.Az elválás. Nem azért.Meg kell látogatnod a szüléidet. mikor országunkat megszállják. Ez a te ösvényed. hanem.mindent. amíg a Templomba nem értünk. mert amikor egyedül találtam a dalai lámát.gondoltam . hogy erre az életre születtél volna. Hamarosan eltávozik ebből az életből.megpróbáltatást. Ó. csak azt. A te ösvényed Lobszang. azon töprengtem. így szólt hozzám: . csak azt hiszik. melyet viselője nem használ többé. A szülőket? Mingyar Dondup láma többet jelentett nekem. miért nem tudnak a nyugatiak lótuszülésben ülni: túl feszes a ruhájuk. a nyakam köré pedig egy vastag szalagot kötöttek. félreértést. Hazafelé menet. öt hét. hama­ rabb. mintha meg akarnának fojtani. Most már értettem. Az ösvény előtted . melyek olyan erősen szorították a lá­ bam. Az idegenek útjai különösek és érthetetlenek. lyukak és foltok tarkítot- . az az ösvény. A család. amit a Tudományok Termeiben megvizsgál­ hatnak. bármelyiket is válasszam. a barátok. hogyan festek benne. egy szót sem váltottunk. mint egy levetett köpeny. az ország mindent magad mögött kell hagynod.

Utolsó este újra meg­ látogattam a dalai lámát. Nehéz szívvel váltunk el. gyalog. illetve a rangom a Családi Könyvbe. kelletlen vágtam neki az útnak. ahogyan legelőször.akik időnként négykézláb mentek végig a Lingkhor úton . megnyomorítja a lábam. megfordultunk. Megint csak otthontalan lettem. Ekkor azonban láma és apát vol­ tam már. A Potala tetejéről magányos sárkány szállt az ég felé. és azt mondták. mint a ráérős nyugati úriemberek.XVIII. hogy dolgozzon! A harmadik nap korábbi otthonomba látogattam. Egy megfordított. A hátralévő két nap nagyon gyorsan telt.használtak efféléket.úgy mondták . idegen helyekre utazom és újra kell tanulnom mindent. Nem véletlen. hosszú pillantást vessünk Lhásza szent városára. találkozni akartak velem. Aztán vissza­ gyalogoltam a lámakolostorba. most aztán úgy vagyok öltözve. Egyedül men­ tem. hogy sok a szabad idejük. Lassan. * . Este bementem apám dolgozószobájába és beírtam a nevem. Ahogy elértük a magas há­ gót. de ők a kezükön hordták: volt an­ nyi eszük. és nem tudok Kínába utazni. ő pedig megáldott. amelyekben . már csak halva látha­ tom viszont. fekete zsineggel szorosra fűz­ ték. hogy a lábukon jó tibeti bőrcsizma legyen). gondoltam. Vastag és nehéz „kesztyűt" húz­ tak a lábamra. Másnap reggel pirkadatkor indultunk.a nyugatiak különböző dolgokat tartanak. Apám és anyám vártak. Becses vendégként fogadtak. nem úgy mint mi. kerek szélű fekete tálat nyomtak a fejembe. Mindketten tudtuk. De a legrosszabb még hátra volt. hogy egy utolsó. TIBET! 221 ták. búcsút vettem tőle. (A koldusok . akik a köpenyben tárolunk mindent. ilyen öltözetben senkitől sem lehet elvárni. aztán egy fém végű. mely olyan hosszú időre otthonom­ má lett. ISTEN VELED. Úgy érez­ tem.