akik szintén hadifoglyok voltak. igazat írtak és pontosan. Szeretett hazámat . Ez a könyv azonban nem a kínzásokról szól. Tibet a te országod. ahol igyekeztem elles­ ni a nyelvet azoktól az angol és amerikai nőbetegektől. Később kiderült. „Az emberek teknőcön lovagolnak a tengerben" . bántódás érné. Könyvem szerkezete és nyelve sok kíván­ nivalót hagy maga után. a vi­ lág más tájain nem ismerik. Kevés tibeti jutott el ebbe az idegen nyugati világba. Voltam kommunisták és japánok kezeiben. és hamis szín­ ben tüntetnek fel.tanulmányozás céljából. és barátaimat. „Angol iskolám" egy japán fogolytábor volt. akik kommunista országokban élnek.ahogyan azt korábban megjövendölték kommunista hordák szállták meg. így teszek én is. Kinevették. megkövesedett" halat. és egy példányát hűtött repülőgépen az Egyesült Államokba szállították . ki vagyok valójában. Azokat is. Sokat tettem a kommunizmus el­ len. Ezért a könyvben megváltoztat­ tam a magam és barátaim nevét. Végül bebizonyosodott. Mondják. 9 . melyet régóta félreértenek. de sosem tanultam rendszeresen angolul. írni „próbálgató módszerrel" tanultam. mit tesz az emberrel a kínzás. hanem egy békeszerető országról. néhány állításom hihetetlen. így tapasztalatból tudom. Nekik sem hittek.írta valaki egy távoli országról. akik láttak „élő.A SZERZŐ ELŐSZAVA Tibeti vagyok. K. Lobszang Rámpa íródott a Fa-Juh évében. én vagyok az egyik. hogy tényleg van ilyen hal. ha kiderülne.

Öreg Cu kíméletlen és félelmetes mesternek bizonyult. pásztorok nógatták a lassú mozgású jakokat. hogy szabadon legelésszen. a köves út mentén kiabálás és kiáltozás hallatszott. mint egy négyéves fiúcska nevelője és lovaglómestere.Ezzel az öreg Cu na­ gyot húzott a póni hátsó fertályára és a szerencsétlen lovasra. Meg akart szabadulni lovasától. Messzebb. Az a komoly feladat várt rám. Egész életében szigorú és kemény ember volt.Ajjaj! Négyéves és nem tud megmaradni a lovon! Sosem lesz belőled férfi. A Potala arany háztetői és kupolái ragyogtak a szikrázó napsü­ tésben. hozzá illő széles termettel. Kelet-Tibetnek van 11 . az egyik kelet-tibeti tartományból származott. hogy megüljem az igencsak ódzkodó pónilovat. Majdnem két méter magas volt. a szerzetes-ze­ nészek gyakoroltak a tömegtől távol a mezőn. Közelebb a Kígyó Templom tavának kék vize fodrozódott. . Nakkimnak . A közelben réztrombiták megrázóan mély hangja zúgott. őt is testalkata és ereje miatt választották ki. Kham-ból. éppen kifelé hajtották őket Lhászából. gyakran elvesztette a türelmét.így hívták . hemperegjen és a levegőben rugdalóddzon.bömm. majd köpött egyet a porba. vízimadarak jártak arra. s akárcsak más társát. s most.Első fejezet A GYEREKKOR . De nem volt időm az ilyen köznapi és banális dolgokra. de a hatalmas válltömés még nagyobbnak mutatta. bömm -. Mit szól majd nemes apád? .más járt az eszében.

Távollétében a kormányzást a kabinet tagjaira. és alig akadtak. megostromolták a várost. akik hozzá ha­ sonlóan megbirkóztak Kham tartomány embereivel és győztesen kerültek ki a küzdelemből.) Apa termetes férfi volt. Apát nem sokat láttuk. belőlük lettek a láma­ kolostorok rendőrszerzetesei. Cu egyike volt a védőknek: a harcok során szétlőtték a bal csípőjét. Fiatalkorában fel tudott emelni egy pónit a földről. nem tudott sokat gyalogolni. A britek 1904-ben Younghusband ezredes veze­ tésével megszállták Tibetet és rengeteg kárt okoztak. szürke szemével kivételesnek számított. Erejével volt mit dicsekedni. a legnehezebb napokban apámra és a kabinet töb- . akiket felbátorított a brit invázió sikere. hogy vadabbnak látsszanak. (Később részletesebben írok majd a kormányzati formáról. Távollétének egész ideje alatt. köz­ tük apámra hagyta. ha egy szerencsétlen gonosztevőre akadtak. Családja úgyszintén az anyámé is . így szüleimnek jelentős befolyása volt országunk ügyeire. a barátságot úgy lehet legkönnyebben fenntartani. 1910-ben a kínaiak. így állan­ dóan lóháton járt. Gyakran hirtelen haragra gerjedt. ha lerom­ bolják az épületeinket és legyilkolják az embereket. Ó'ket összeszedték. Hosszú botjukat habozás nélkül használatba vették. Apám a tibeti kormány egyik vezető embere volt. Akkoriban nehéz idők jártak Tibetre. melynek nem értettük az okát. 1911-ben.a dalai láma visszatért Lhászába. Nyilván azt hitték. 1912-ben a dalai láma újra hazatért Lhászába. Apa gesztenyebarna hajával. A legtöbb tibetinek fekete haja és sötétbarna szeme van. Cu rendőrszerzetes volt. ahol a férfiak általában magasak és erősek. 1909-ben . előzőleg azonban szörnyű bűntetteket követtek el népünkkel szemben. hogy nagyobb­ nak. A dalai láma ismét visszavonult. A britek 1904-ben megszálltak bennünket.Tibet első tíz családja közé tartozott. Sokan a két métert is meghaladták. és a dalai láma Mongóliá­ ba menekült. ezúttal Indiába. a kínai forradalom idején a kínai csapatokat kivonták Lhászából. Kitömték a vállukat. most meg egy hercegecske szárazdaj­ kája! Nagyon megrokkant.miután Pekingben is járt . befeketítették az arcukat. vaskos és majdnem száznyolcvan centiméter magas.12 HARMADIK SZEM egy része.

A tibetiek sosem lovagolnak ügetésben. Cu személyes sértésnek vette. mely . keskeny pofával. lovat cserélnek úgy. én különö­ sen dühítem. Most. a pónik kicsik és a lovasok nevetségesen néznek ki egy ügető pónilovon. hogy . csak arra. hogy a bölcseknek igazuk volt. hogy a kommunisták megérkeztek Tibetbe. hogy a nyugat Tibet gazdagsága után sóvárog. mint annak előtte. gyerekekre végképp nem maradt ideje. várat­ lan mozdulattal felemelte a fejét. Időnként a mesterlovasok alakzatot alkotva száguldanak át a síkságokon. Akkor odaállt mellém és önelégülten nézett rám. Tibetben teokrácia uralkodott. okos. Bölcseink régóta tudták. és Cu szűkkeblűén osztogatott kegyeire bíztak. hogy mielőtt földet értem volna. hogy amint az idegenek beteszik a lábukat. Általá­ ban a poroszkálás is megteszi. Ahogy tehetetlenül csúsztam előre a nyakán át a fején. hogy apa kedve-kedélye sosem lett már olyan. Tibet­ ben a felsőbb osztály fiúgyermekeit már akkor lovagolni tanítják. annak a körútnak a mentén. bebizonyosodott. A tibeti nemesemberek nap mint nap. Döbbenetesen sokféle módot ismert arra.„megneveljen vagy betörjön". Állni tudnak a vágtató ló keskeny fanyergén. Nakkim. Egyik kedvenc trükkje az volt. Én meg négyéves koromban alig tud­ tam megmaradni a lovon! A pónim. Otthonom Lhászában volt. Ránk.apa szavaival . majd nyíllal és nyílvesszővel. hogy meditálhassunk és legyőzzük a test korláta­ it. mozgó célra lőnek előbb puskával. A GYEREKKOR 13 bi tagjára hárult Tibet kormányzásának teljes felelőssége.I. amikor még alig tudnak járni. és minden utat gyalo­ gosan vagy lóháton kell megtenni. hogy bizonytalan lovasát ledobja. ahol nincs kocsiforgalom. bozontos sörényű. A lovasmesterség nagyon fontos egy olyan országban. egy óriásit szaltóztam. aztán hirtelen megtorpant és lehajtotta a fejét. hogy szaladt egy keveset. hogy rosszul lovagolok. Anya gyakran mondogatta. Nem vágytunk a külvilági „hala­ dásra". hosszú farkú jószág volt. a vágtát pedig csak az edzésen gya­ korolják. órákon keresztül gyakorolják a lovaglást. hogy nyeregből nyeregre ugranak. a bé­ kességnek vége. Úgy tűnt. úgy. Lingkhor egyik felkapott negyedé­ ben. és apai szeretetet sosem kaptunk tőle. a Hegycsúcs árnyékában. és azt is.

ellenőrizte a háztartás gazdaságosságát. mely a középső udvarra vezetett. Mindenkit látott. Apa négy emeletesként építtette újjá.és bocsátotta el . és az elítéltek az utcákon kóborolva élelmet kol­ dultak. Születésem idején. Valamennyi főnemes gondoskodott környéke sze­ gényeiről. Senkinek sem szabad lenézni a dalai lámára. hogy az ember a sípcsontja épségét kockáztatta. Ó alkalmazta . a kínai megszállás alatt. . könnyen lezuhant a földre. vagy eltávozott. mert a ház nem nézett a körútra. sok házon a lapos tetőre könnyen szétszerelhető faszerkezetet emelnek tizenegy hónapra. Mikor nap­ nyugtakor megszólaltak a trombiták a kolostorokban. az abla­ kához járultak a Ihászai koldusok eleségért. és aki megfeledkezett erről. . Tudtuk. kik vagyunk -. mint valamennyi ház Lhászában. akik sze­ rencsétlenül jártak. Szerencsések voltunk. hogy az éjszaka sötét­ jét átvészeljék. így belátással bántunk azokkal. a parasztok­ nál fogazott pózna. Éppen e fölött a bejárat fölött volt az intéző irodája. amelyet csak úgy lehetett használni. Az állatok a földszinten éltek. vagy valahogy így. és nagy belső udvara. Négyszög alakja volt. hosszú időre építették. helyettük tehát a falat döntötték le. A mi házunkat kőből. és így a körmenetek alkalmával nem nézhettünk el a dalai láma feje felett.ha felfednék. az idő­ től megfeketedett. A póznák ugyanis nagyon csúszósak voltak a rájuk kenődött jakvajtól. a külsőt. így nem épít­ het magasabb épületet. a legtöbb tibeti házban létra volt.14 HARMADIK SZEM körbeveszi az egész várost. mert nálunk a földszintről lépcsősor vezetett az emeletre. Lingkhort főként zarándokok használják. ide. mint páriákra. Minthogy a korlátozás tulajdonképpen csak évente egy körmenetre vonatkozik. Kemény fagerendáit a kínai megszállók nem tudták betörni. A nehéz bejárati kapu. Tibetben az elítélteket nem vetik meg és nem úgy tekintenek rájuk. mi pedig fent.a sze­ mélyzetet. Három ilyen útgyűra van. leg­ többünket elítélhetnének. a házunkat részben szétlőtték és az épület belső fala romba dőlt. mert Tibetben ke­ vés börtön volt. a miénk is kétszintes volt az utcai ol­ dalon. aki bejött a házba. 1910-ben. Gyakran megláncolt elítéltek jöttek. Erre nem lehetett panasz.

amikor érte jöttek. Háromévente visszatértek a lámakolostorba. arra az esetre. amit a család. ott tanultak a szolgák gyerekei is. és neveltetése mások szá­ mára is példaként szolgáljon. ezért taníttatásom komolyabbra for­ dult. Paldzsör nem sokáig lakozott a testében. ugyanazt ették. annál . hogy feldarabolják és a szokások szerint a dögevő madarakkal megetessék. gyerekek: a bátyám. afféle házi „papok" voltak. és mint egyházi herceg gondoskodott arról. Négyéves voltam és igen gyenge lovas. Mi. A faragott oltár előtt állandóan égtek a jakvaj mécsesek. szenteltvízzel telt tálat naponta többször kitisztították és újratöltötték. hogy jobban tudjanak imádkozni. A fontosabb események előtt tanácsot kértek tőlük és meg­ kérték őket. Gyenge fiúcska volt. hogy fia hozzászokjon a kemény fegyelemhez. és elmondhassák az isteneknek. helyükre mások jöttek. hogy a háztar­ tást megfelelően és a törvények szerint vezetik-e. hogy minél magasabb rangú egy fiú. A hét. A szer­ zeteseket jól táplálták. én négy. Paldzsör. akik naponta imádkoztak. hogy az istenek jó­ váhagyják tetteinket. Apa valóban szigorú ember volt. A kevésbé előkelő nemeseknél csak egy szerzetes élt. melynek mindkettőnket alávetettek. alkalmatlan a kemény nevelésre. imádkozzanak az istenek kegyéért. Jaszodhara és én az épület új szárnyában laktunk. Nálunk az a szokás. ez a négyszögnek az úttól messze eső oldalán épült. Az intézőtől balra a jogász lakott. Az órák hosszúak és változatosak voltak. A tibetiek na­ gyon törvénytisztelőek. ő ellenőrizte. Jaszo hatéves volt. A szentelt­ víztartóknak mindig ragyogni kellett. Tőlünk balra egy kis szentély volt. inni kívánnának. Most én lettem az örökös. Hétéves kora előtt eltávozott. és a halál emberei elvitték. és vissza­ tért a Sok Templom Földjére. apának pedig példát kellett mutatnia a tör­ vények betartásában. a nővérem. hogy nálunk kettő le­ gyen. Ott feküdt üres porhüvelye. Amikor meghalt. jobbra meg egy tanterem.LA GYEREKKOR 15 Az intézőtől jobbra lévő szobákban két szerzetes lakott. Házunk minden szárnyában volt egy kis templom. ha az istenek betérnének hozzánk és megszomjazván. Még ma is emlékszem. de a mi helyzetünk megkívánta. nálunk ízle­ tes az étel.

és a lova­ sok hozzásiettek. mert fontoskodott és beavat­ kozott a munkájukba. Egyenruhát hordtak. ö a következő­ képp gondolkodott: a szegény gyereknek felnőttkorában nincs re­ ménye a kényelemre. A nyüzsgésben és a beszélgetésben nem vettek észre. hogy lelepleztek volna. A lovászok még látni sem bírták. csakhogy apám nem tartozott közéjük. hogy megtapasztalja a nehézségeket. Mármint öten. Az öve elszakadt. és Cu mindig körülöttük nyüzsgött. le a lóról. Amikor apa kilovagolt. Ez volt az ország hivatalos álláspontja is. és miközben az egyik kísérő a felszerelését babrálta. és most nem tudta elviselni. hogy távol. A magasabb osztályokhoz tartozó fiúnak. A nemesemberek között voltak már ugyan néhányan.Szóval. hogy démonok markában van. Ebben a rendszerben a gyengék elpusztultak. Elég kemény életünk volt. később is majdnem mindent túléltek. amíg fiatal. A tibetiek szerint nem bölcs dolog világosban el­ aludni. Valamilyen oknál fogva ez a hat lovas mindig a falnál várt.vagy ifjúkorban legyünk hát vele könyörtelenek.16 HARMADIK SZEM zordabb nevelést kap. ha felnő. mert a démonok esetleg megjelennek és elragadják az em- . Rájöttem. mindettől elvonultan éljen. hogy biztos ami biztos. de akik élve marad­ tak. hogy gúnyolódhattam vele: . a pónikat és az igavonó állatokat. te sem tudsz megma­ radni a lovon. Egy nap nem volt dol­ gom. elérem egyikőjüket. és te­ kintettel legyen másokra. hogy a gyerekek életén könnyíteni kellene. Összehurkoltam a kö­ tél két végét és belülről egy kampóra akasztottam. Azt kiabálta. minden gazdagság és kényelem megadatik. szeressük tehát és figyeljünk rá. én a zűrzavarban visszahúztam a kötelet és elinaltam anélkül. Az istállók mellett lakott. apa ott tartotta húsz lovát. a huszonnégy órából tizennyolcat ébren töltöttünk. gyermek. Évekig mint rendőrszerzetes sokféle emberrel találko­ zott. és ahogy apám megjelent. odalovagoltak hozzá. hat fegyveres kísér­ te. nagyon közel a fő­ kapuhoz. Később nagy örömömre szolgált. a felszerelésük teljesen rendben legyen. akik azt gondolták. Néuk. ha kihajo­ lok a raktárablakon. Cu a földszinten lakott az egyik szobában. óvato­ san áthúztam egy kötelet kemény bőrszíján. A hatodikat valami hátrafelé húz­ ta. Megjelent apám.

hogy a határmezs­ gyén át megleljék a helyes utat a másvilágba.vagy velünk egyenrangúakkal beszéltünk. A tanterem elég nagy volt. gyerekek. de mikor az új épüle­ tek elkészültek. A GYEREKKOR 17 bért. Régebben ebédlőnek használták és a hozzánk látogató szerzetesek étkeztek benne. a tiszteleti (honorifikus). ezért szerzetest hívnak hozzájuk. mely úgy negyvenöt centiméter .és a köznyelv­ ből. tudatuknál legyenek. amíg be nem végezte a dolgát. Mi. a tiszteletre méltó Cic-cic sosem jött. ha a szolgákkal vagy a nálunk alacsonyabb rangúakkal. A csecsemőket is felébresztik álmukból. . hogy amíg csak lehet. a tiszteletit. összesen körülbelül hatvanan voltunk. Előkelő emberek lovát ez utóbbi nyelven kellett megszólítani! Zsarnoki természetű macskánkat például. A betegeket szintén ébren tartják. Senki sem kivétel. méltóztatnál idejönni és meginni ezt a hozzád méltatlan tejet? Mindegy volt. Az iskolában nyelveket is tanultunk: tibetit és kínait. az asztal vagy egy hosszú pad előtt. hogyan szólítja.I. még a haldoklókra is vigyáz­ nak. nehogy a démon megszállja őket. az arisztokraták nyelvét pe­ dig.Tisz­ teletreméltó Cic-cic. A tibeti két külön nyelvből áll. ha magasabb . A köznyelvet akkor használtuk. így hívta az egyik szolga: . a földön ültünk keresztbe tett lábbal. a helyiségből tanterem lett. aki valamilyen titokza­ tos ügyben az udvaron kódorgott.

(A szaklektor megjegyzése. újra elismételtette őket. A Culán sokféle kréta volt. hogy gyerekekre pazarolják. amelyet a tengerszint felett 3600-3700 méternyire emelkedő Culahegyen gyűjtöttünk. zsírkőszerű anyaggal dolgoztunk helyette. mikor fi­ gyel bennünket. azt hiszem.18 HARMADIK SZEM magas lehetett. mekkora tartály szükséges. Ha 753 szerzetes közül mindegyik 52 csésze campát iszik naponta. lilás árnyalatot kedvelte. ezért a fametszést nagy dolognak tartják. sosem láttuk.Olvasd és értsd meg a Szent Iratokat! . végre magamra találtam. mert a tibeti túl kemény és göcsörtös. és minden csésze öt­ nyolcad pint. Ettől állandóan szorgalmasan dolgoztunk. a fát sem pazarolhattuk. Helyette nagy. majd mielőtt eljöt­ tünk az iskolából. ezt éles késsel könnyen lehetett vágni.Szelíd emberrel ne harcolj! . hogy az ilyen példákat megoldja.) . a „ceruzánk" pedig kemény kréta volt. Tibet­ ben a papírt házilag készítik. Tibetben metszett falapokról nyomtatnak. felmondatta velünk a Törvényeket. harminc-negyven centiméter hosszú palatáblára írtunk. a puha mészkőben lévő fémes érctől kapták színüket. Időnként romlott jaksajtot használtunk! Tanárunk egy dologról sosem felejtkezett el. Háttal voltunk a tanárnak. Én azonban ehhez nem voltam elég okos. Ha a fametszés* következett. De akárhogy is volt.A Törvény keményen bánik a gazdagokkal.A jót jóval viszonozd! . * A fametszést vésésnek szokták nevezni. Puha. Én a pirosas krétákat kerestem. A következőképpen szóltak: . pi­ ros. Jaszo nővérem a lágyabb. örültünk nekik. a kész nyomtatólapot pedig fadúcnak. kék és zöld. vékony. A számtan miatt sokat bosszankodtam. hogy a készlet egy hétre elegendő legyen? Jaszo nővéremnek gondolkodnia se kellett. sárga. Amint beléptünk a tanterembe. mivel ugyancsak drága volt. hogy megértésre és méltányosságra tanítsa őket.Segíts szomszédaidnak! . így túl drága ahhoz. gyere­ kek. Mi. és elég ügyesen csináltam. Indiából hozták. Nagyon szerettem.

meg kellett győzni a bolt tulajdonosát. így jutottam át a folyókon. hogy a tibeti. rendszerint az intézőt. tényleg ment az ugrás.) Az íjászat jó mulatságnak számított. sosem lőttünk élő célpontra. hogy a legjobb pillanatban kérhessük. A GYEREKKOR 19 . a rúd se­ gítségével ugrottunk egyet. A jó fa ritka volt és becses. és olyat. Minden rábeszélőerőnkre szükség volt.A Törvény jóságos a szegényekkel. A szolgák elrejtőztek. a falakra rögzítették. az íjpuskát tibeti fából készítettük. A lányok és a fiatalasszonyok tollaslabdáztak. Ez volt a . hogy nem volt erő a lábukban. bár a játék is keményen folyt. amitől a célpont föl-le ugrált. de éjszakára mínusz 4-5 fokra lehűl a levegő. az lett a vesztes. merre. azokba tollakat szúrtak. Az élet azonban nemcsak tanulásból állt. ami nem göbös. hogy érzékeltesse velük a könyörületességet. én sosem tudtam ilyen soká a nyeregben marad­ ni. A gólyaláb otthon készült. Egy kis fadarab felső peremére lyukakat fúrtak. a táblákat pedig körbe. pont a megfelelő erezettel. hogy vegyünk egy párat. aki használtam a lábamat. sorra a vízbe pottyantak. (Nyáron délben például 29 fok meleg van. szélsőséges hőmérsékleti viszonyok közt is életben maradjunk. a Törvényeket táblákra vés­ ték. nem tudtuk kiszámítani. hogy a többiek olyan sokat lovagoltak. hogy megedződjünk. ha már elértük a kellő sebességünket és lendületet. és az izmokat is erősítette. nem kellett a lóval bajlódni. Mint buddhisták. Óriásnak öltöztünk. és azt a célt szolgálta. Legtöbben a galoppozó póni nyergén állva is eltalálták. Nagyon szerettünk gólyalábon járni. . de nekem. nem szaladhattunk le a legkö­ zelebbi boltba.láb­ tartónak. Azt mondogattam. majd a gólyalábon állva megverekedtünk egymással: aki leesett. hogy jó fát adjon. aztán.I.Ne légy adósa senkinek! Hogy mindig szem előtt legyenek. és nem volt mindig komor. A távolugrás más dolog volt. Ke­ zünkben egy több mint négy és fél méteres rúddal nekifutottunk. és egy hosszú kötelet rángattak. Télen sokszor még ennél is nagyobb a hideg. akik megpróbáltak utánam ugrani. Aztán ék alakú fadarabokat kellett szereznünk . Az íjat indiai tiszafából. mikor a társaim. megvártuk hát a megfelelő al­ kalmat. és megelégedéssel szemléltem.

20

HARMADIK SZEM

„labda", amelyet lábbal tartottak a levegőben. A lányok olyan ma­ gasra emelték a szoknyájukat, hogy rúgni tudjanak. Csak a lábukat használhatták, ha kézzel a labdához értek, kiestek a játékból. A jobbaknak sokszor tíz percig is sikerült újra és újra felrúgni a faszerkentyűt, mielőtt elvétették volna. A legnagyobb érdeklődés Tibetben, de legalábbis Ü-ben, - ab­ ban a tartományban, ahol Lhásza is feküdt -, a sárkányeregetést övezte - nemzeti sportnak is nevezhetnénk. Csak időnként, bizo­ nyos évszakokban engedhettük meg magunknak ezt a mulatságot. Régebben úgy vélték, ha sárkányokat reptetnek a hegyekben, pata­ kokban ömlik az eső, mert az Esőistenek megharagszanak, ezért csak ősszel, a száraz évszakban lehetett sárkányt eregetni. Az év egyes időszakaiban a férfiak nem kiáltoznak a hegyekben, mert az India felől érkező, párával túltelített felhők a hangvisszaverődéstől túl gyorsan szabadulnak meg a terhüktől, s nem ott, ahol kellene. Szóval, az ősz első napján a Potala tetejéről föleresztettek egy nagy sárkányt. Perceken belül különböző méretű és formájú sárká­ nyok lepték el Lhásza egét, amelyek ugrándoztak-tekergőztek az erős szélben. Lárma verte fel a várost. Imádtam a sárkányröptetést, és adtam arra, hogy az én sárká­ nyom az elsők között emelkedjen az égbe. A sárkányt mindenki maga készítette bambuszból. Legtöbbször finom selyem fedte. Könnyen lehetett jó anyagot szerezni hozzá, hiszen a ház számára becsületbeli kötelesség volt, hogy a sárkány kiváló legyen. A do­ bozformát vad sárkányfejjel díszítettük, szárnyat és farkat illesz­ tettünk rá. Viaskodtunk egymással, megpróbáltuk lehozni ellenfeleink sár­ kányát. Abban a reményben, hogy sikerül elvágni a köteleiket és elfogni lehulló sárkányaikat, a magunk zsinegére törött üvegszi­ lánkokat ragasztottunk, és egy részét bekentük enyvvel. Időnként éjjel kilopództunk, hogy felengedjünk egy sárkányt, a testbe és a fejbe kicsi jakvaj mécsest tettünk. A szem vörösen vilá­ gított, a törzs különböző színekben játszott a mélysötét éjszakai égen. Különösképp akkor élveztük ezt a szórakozást, mikor a nagy jakkaravánokat vártuk Lhodzong-ból. Gyermeki naivitással azt hittük, hogy a távoli helyek tudatlan népe mit sem tud az ilyen „modern" találmányokról, s elhatároztuk, félholtra ijesztjük őket.

I. A GYEREKKOR

21

Egyik módszerünk az volt, hogy három különféle kagylót tettünk a sárkányba, s ezek a széltől különös sivító hangot hallat­ tak, amelyek az éjszakában rikoltó, tűzokádó sárkányokhoz hason­ lítottak. Azt reméltük, ez üdvös hatással lesz ajakhajcsárokra, akik a magasban ugrándozó sárkány láttán rémülten fekszenek tábori ágyneműjükben. Erre a gondolatra kellemes borzongás futott vé­ gig a hátunkon. Még nem is sejtettem, hogy később, sárkányrepülő koromban, milyen nagy hasznát veszem majd e gyerekkori sárkányeregetésnek. Akkoriban egyszerűen játék volt csak, bár izgalmas és időn­ ként elég veszélyes játék: óriási, elálló szárnyú sárkányt építet­ tünk, megvolt két és fél négyzetméter is. Egy szakadék mellett, ahol különösen erős volt a légáramlás, a földre fektettük, kötelét a derekunk köré hurkoltuk, aztán amilyen gyorsan csak tudtunk, vágtázni kezdtünk a pónival. A sárkány hirtelen felemelkedett, majd felszállt, egyre magasabbra az égen, amíg csak bekerült a fel­ szálló légáramba, akkor rántott egyet, és felemelkedtünk a lóról: körülbelül három méter magasan repültünk, majd lassan himbálódzva ereszkedtünk le a földre. Néhány szerencsétlen flótás majd­ nem kettészakadt, ha elfelejtette kivenni lábát a kengyelből, de én, aki rossz lovas voltam, mindig időben leestem a lóról, és a felszál­ lás nagyon jó érzéssel töltött el. Bolondultam a kalandért, és rájöt­ tem, hogy ha az emelkedés pillanatában gyorsan meghúzom a zsi­ neget, magasabbra szállok, egypár ügyes rántással pedig másod­ percekkel meghosszabbíthatom a repülés idejét. Egy alkalommal nagyon lelkesen ráncigáltam a zsinórt, a szél is segített, és egy parasztház lapos tetején landoltam, ahol a téli tü­ zelőt tárolták. A tibeti parasztok lapos tetejű házakban laknak, a tetőn van egy kis párkány. Ebben tartják a száradó jakürüléket, amit azután tüze­ lőnek használnak. A ház, amelyre pottyantam, nem kőből épült, mint a legtöbb ház Tibetben, hanem vályogtéglából. Kéménye sem volt, tetőnyílás vezette el alulról a füstöt. Esésemmel felkavartam az ürüléket, és ahogy a kötél keresztülvonszolt a tetőn, a trágya jó része a lyukon át a lakókra hullott.

22

HARMADIK SZEM Minden voltam, csak kedves vendég nem. Megjelenésemet -

én is a nyíláson keresztül értem földet - dühkitörés fogadta, és mi­ után a házigazda elporolt, apámhoz hurcolt újabb kezelésre. Aznap éjjel hason aludtam. A következő nap azután egy cseppet sem üdvös munkára fog­ tak, végig kellett járnom az istállókat és összeszedni a jakürüléket, azt elvinni a gazda házához, és felhordani a tetőre. Nehéz munka volt, még hatéves sem voltam. De rajtam kívül mindenki elégedett volt, a többi fiú jót nevetett, a gazdának kétszer annyi fűtőanyaga volt, mint korábban, és apa megmutathatta milyen szigorú és igaz­ ságos. Hát nekem mi jutott? A következő éjjelen is a hasamon fe­ küdtem, de nem a lovaglástól! Azt lehetne gondolni, hogy Tibetben a gyerekekkel túl kímélet­ lenül bántak. De hát a gyengék számára sehol sem volt hely. Lhásza a tengerszint felett 3600 méterre fekszik, a hőmérsékletin­ gadozás igen nagy. Más területek még magasabban helyezkednek el, ahol az időjárás még zordabb. A gyengék könnyen veszélybe sodorhatják a többieket. A nevelés emiatt volt szigorú, nem pedig kegyetlenségből. A hegyi lakók az újszülötteket a folyóba mártják, hogy lássák, elég erősek-e az életre. Úgy 5200 méter körüli magasságban elég gyakran láttam kisebb meneteket, amelyek a folyóhoz közeledtek, majd megálltak a parton. A nagymama megfogta a kicsit, a család - az anya, az apa, és a szűkebb rokonság - körégyűlt. A csecsemőt levetkőztették, a nagymama előrehajolt és bemártotta a hideg víz­ be, csak a feje és a szája maradt kint. A fagyos hidegben a kisbaba előbb lila lett, aztán kék, végül tiltakozásul sírni kezdett. Halottnak látszott, de a nagymama, akinek nagy gyakorlata volt, kivette a vízből, megszárítgatta és felöltöztette. Ha aztán a kicsi élve ma­ radt, azt mondták, az isteni gondviselés vette kegyeibe, ha meg­ halt, sok földi szenvedéstől menekült meg. És valóban egy ilyen zord, fagyos országban ez a legkegyesebb módszer, még mindig sokkal jobb, ha egypár újszülött meghal, mintha később gyógyít­ hatatlan beteg lenne: Tibetben nagyon gyér az orvosi ellátás. Bátyám halálával tanulmányaim szükségképpen elmélyültebbé váltak, mert hétéves koromban hozzá kellett látnom ahhoz, amit az asztrológusok ajánlottak. Tibetben mindenről a csillagjósok dönte-

LA GYEREKKOR

23

nek, ajakvásárlástól kezdve az ember életpályájáig. Közeledett az idő, éppen a hetedik születésnapom előtt, mikor anyám nagy ün­ nepséget rendezett, amelyre meghívta az előkelőségeket és más magas rangú személyeket, hogy meghallgassák, miként szól a jós­ lat. Anyám kerek arcával és fekete hajával határozottan kövérkés asszony volt. A tibeti nők egy fakeretfélét hordanak a fejükön, efe­ lett úgy szedik redőbe a hajukat, hogy a lehető legékesebb legyen. A kereteket nagy műgonddal készítik, gyakran karmazsinvörös lakkal vonják be őket, és kirakják féldrágakövekkel és j a d e - meg korállberakással díszítik őket. Az erősen beolajozott hajjal lenyű­ gözően néznek ki. Tibetben a nők vidám színekben járnak, sok a vörös, a zöld és a sárga. Legtöbben egyszínű kötényt viselnek, amelyet élénk, elütő, de az alapszínnel összhangban lévő vízszintes csíkok tarkítanak. Bal fülükben fülbevaló lóg, ennek mérete viselőjének rangjától függ, anyám az egyik legelőkelőbb családhoz tartozott, így fülbe­ valója tizenöt centinél is hosszabb volt. Úgy gondoltuk, a nőknek a férfiakkal tökéletesen egyenlő jo­ gokkal kell rendelkezniük, de a háztartás vezetésében anya to­ vábbment, vitathatatlanul ő parancsolt. Egyeduralkodó volt, aki tudja, mit akar, és azt mindig el is éri. Az ünnepséget megelőző izgatott sürgés-forgásban igazán ele­ mében volt. Szervezkedett, parancsokat osztogatott, kigondolta, hogyan lehetne túltenni a szomszédokon. Anyám jeleskedett mind­ ebben. Korábban sokat utazott apámmal, jártak Indiában, Peking­ ben és Sanghajban, így bővelkedett idegen ötletekben. Miután eldőlt, mikor lesz az ünnepség, a szerzetesek vastag, házilag készült papírra (melyet csak a legfontosabb események al­ kalmával használtak) gondosan megírták a meghívókat. Minden meghívó körülbelül 30 cm széles és 60 cm hosszú volt, apa pecsét­ jével ellátva. De minthogy anya szintén az első tíz legrangosabb család egyikéből származott, kettejük közös pecsétjével együtt az övét is rányomták a meghívókra, amelyekre így összesen három pecsét került. Végül is mindez nagyon impozáns volt. Engem ret­ tenetesen rémített a gondolat, hogy az egész hűhó csupán miattam

egy írottat és egy szóbelit. amellyekkel gyakran csapdába csalták a banditákat. és a csapat vad kiál­ tozással elvágtatott. A házban mindenütt nyüzsgés és felfordulás volt. abba helyezték a meghívót. aztán nagy csörömpöléssel mindenki letette a csup­ rot. majd az írásos üzenet alapján megtá­ madták például a védtelen házat vagy menetet.24 HARMADIK SZEM van. hogy az üzenetek eltérnek egy­ mástól. de számomra ez semmit sem jelentett és nem oldotta fel a szorongásomat. mint akik megvesztek. A falakat le­ tisztították és újra festették. Az ünnepség pompája nagy tiszteletet ébreszt szüleim iránt mondták -. Szokássá lett félre­ vezető üzeneteket írni. Az írásos és szóbeli üzenet kettősségében a múlt él to­ vább. kis imazászlók díszítették. Még manapság is előfordul. de mindig a szóbeli változatot tartották hitelesnek. a lovak nyerítettek. Tibetben a küldöncök két. A szolgák rekedtre kiabálták magukat. mert a súlyos kapuk dübörögve kinyíltak. az udvaron pokoli lárma és zűrzavar uralkodott. ame­ lyek színesen lobogtak a szélben. a padlót felcsiszolták és felkefélték. Mindegyik hírnök villás botot tartott a kezében. Mivel egy időben indultak. Réges-régen útonálló banditák tartóztatták fel a hírnököket. veszélyes volt járni rajta. Még egy utolsó korty a tibeti sörből. sokszor teljesen különböző üzenetet visznek. akiket külön erre az alkalomra fogadtak fel. A nagyobb termekben lévő faragott faol- . A meghívókat gyönyörű telivéreken lovasküldöncök vitték szerteszét. a botot a családi címer koronázta. és a hatalmas fekete szelindekek úgy ugattak. nem jöttem rá. hogy a társadalmi esemény fontosabb nálam.

Akkor az üveget lezárják. miközben rendszeres időkö­ zönként megfordítják. így csak olyan állat húsát eszik meg. Nálunk a kamrák tele voltak ilyen hússal. a többieket a jövendő eseményre fogadták fel. ügyelve arra. azt készült felszol­ gáltatni. hogy azok is szépen mutassa­ nak. Abban az időben több mint ötvenen szolgáltak nálunk. de mind szívvel-lélekkel végezte dolgát. a gabo­ na évszázadokig is eláll.I. A konyhában is óriási sürgölődés folyt. hogy a tiszta ruhák közül is csak a legtisztábbat vegyék fel. Nagyon-nagyon hideg és száraz az időjárás. majd nagy üvegbe teszik. A szolgák hetekkel az ünnepség előtt kilovagoltak a Hi­ malája lábához. A szolgák általában nyomorultul érezték magukat. mert a legkisebb karcolás tönkreteszi az egész virágot). A GYEREKKOR 25 tárokat szintén letisztogatták és újra lakkozták. amely felbukott a sziklán. Anyám és a főintéző fel-alá rohangáltak. míg úgy ragyogtak. hogy ritka és drága csemegékkel kínálja majd a vendégeket. Néhány aranyból volt. és a víz-méz keveréktől megtelik nektárral. rengeteg fogást készí­ tettek. és heteken át minden áldott nap kiteszik a napra. százféle színű és illatú virág nő rajtuk. A réseket színes anyaggal töltötték ki. Tibetben a rododendronfák hatalmasak. Anyám eltökélte. és igen óvatosan megmossák. vagy amelyet véletlen megöltek. hogy a virág minden részét érje a fény. néhány ezüstből. ahol a legszebb virágok nyíltak. a szerencsétleneket anyám elé hívták és megparancsolták nekik. és a ha­ gyományokhoz hű családok egyáltalán nem érintkeztek velük. Még az udvaron is addig kaparták a köveket. mint az újak. de ha melegebbre is fordul. hogy az üvegben ne maradjon semmi levegő. de ők az „érinthetetlenek" kasztjába tartoznak. de mind annyira csillogott. Rododendronvirágot tettetett el. Vannak mészárosok is Tibetben. a szárazság tartósít. Állandóan dolgoztat­ ták őket. hogy alig lehetett megkülönböztetni. (Azért olyan óvatosan. A félig bimbósakat leszedik. melyik melyik. itt kifogásoltak valamit. A vi­ rág lassan növekszik. . Azután a virágokat egyenként méz és víz keverékébe mártják. Tibet természetes hűtőszekrény. ott parancsot osztogattak. Mikor mindez elkészült. A buddhisták nem ölhetnek. és sok új mécsest is kiraktak. az étel majdnem korlátlan ideig tárolható. A hús egy évig.

vajas teával. majd az így kapott lisztet is megpirítják. Apám morgott. Nem szépítve a tényeket. A főzetet addig kavarják. hogy jó lesz. Kis cukrot is hintenek a szirmokra. egyszerűen megromlott. A nők jók a takarításra. Tibetben a szakácsok férfiak. a fecsegésre.négyzet alakúra nyújtják. aztán beleaprítanak valamennyit abból. de a háztartáson belül ez egyébként is rám tartozik.Ne légy bolond! Díszes ünnepséget kell rendeznünk. . és a szakács csak találgathatott. Kedvencemet. és sót. és persze néhány más dologra is. és levest csináltak belőle. de nem alkalmasak a campafőzésre. boraxot meg jakvajat tesznek hozzá íz­ lés szerint. Árpából készül. és ezért jobb szakácsok. én nyersen. se a szépségüket. csipetnyi sóval szeret­ tem a legjobban. Valaki azt mondta. Vannak. Kicsit vesznek ebből. Kiváltképp a frissen nyíló sárgászöld végekért ra­ jongtam. de ne veszítsék el se a zamatukat. A campa a tibetiek legfőbb eledele. A készítményt . szintén Kínából hoz­ ták. az árpát először aranybarnára pörkölik.a campát .mondta. aki fogyasztás előtt szereti kivenni és levegőre tenni őket. hogy én voltam a tettes. akik egész életük­ ben . . Nagy kár. Sok bambuszrügyet még főzés előtt megszabadítottam így a javától.az első étkezéstől az utolsóig . mert túl költségesnek találta ezt a csemegét. Sokféleképpen készítették.26 HARMADIK SZEM Van. Anya válasza jellegzetes női válasz volt. amibe ezek a szép kis virágok kerültek .csak campán és teán élnek. hogy a „cápauszonyleves a legnagyobb ínyencség a világon". a szakács is a végeket szerette.Tíz jakot és borjút vehettünk volna azon az összegen. sem a pontos keverék elkészítéséhez. amíg tésztasűrűségű lesz. még maga a tulajdonos sem ismert volna rá. mert mire Tibetbe ért. hogy havasnak látsszanak. Szeletelve szállítot­ ták Kínából. sosem tudta bebizo­ nyítani. aztán megtörik. de sokak számá­ ra ettől még finomabbnak tűnt. lelki­ ismeretesebbek. A férfiak alaposabbak. hogy kiszáradjanak és ropogósak legyenek. végül megfűszere­ zik annak reményében. . Szerintem borzalmas volt: lenyelni merő megpróbáltatás. A nők nem értenek a campa kavarásához. A másik különlegesség a cápauszony volt. a zamatos bambuszrügyet. különösen azért. végül egy tálba rakva felöntik forró.

Kétszer olyan gyorsan dolgozott.I.órákon át verik a tömlőket. egyre lassabban megy a munka.odalett a vaj -. Ha nem figyeltek eléggé. mint a többiek. mert azt hitte. kőcölöpök álltak ki a földből. hogyan ütik a tömlőt a kiálló kőhöz. mindenféle viszonyok között el lehet tengődni rajta. hogy ne folyjon. Timon dühösen felmordult. tönkretehették a vajat. mindenesetre letépte a szakadt kecskebőrdarabót. Emlékszem az egyik nagydarab emberre. és püfölni kezdte szegény Timon fejét. a szőr lejött a belsejéről és a vajba keve- . a fülébe és a hajába. az erőlködéstől kidagadtak az erek a nyakán. A GYEREKKOR 27 cipót. ötven liternyi aranyló zsira­ dékkal. hogy a méregtől nem jött ki hang a torkán . ahol a vajkészítés folyt. Végigcsurgott a testén. felfordították. Ez volt az egyetlen alkalom. a tömlő a cölöpre esett. Egyszer-egyszer. vagy túl régi volt. Timon megcsúszott. de a nyaka Timon kezében. ha nem elég óvatosan bántak a tömlővel. Beszívott „huhhhh". befedve kb. Egyhangú dolog volt nézni és hallgatni amint a szolgák . a nyakát megtekerték. Aztán az egészet föl-le mozgatták. a levegőben maradt. A campa önmagában unalmas. tápláló étel. de nagyon tömör. A köpű nagy. Egyszer csak valaki megszólalt: . aki az erejét fitogtatta.Öregszel. és a szétfolyó vajba esett. A szolgák közül néhányan a campát. Anyám beszaladt a zajra. esetleg azért. Megtöltötték jak. hogy nagyon higiénikus körülmények kö­ zött. a szájába. mikor szótlannak láttam. A tejjel telt tömlőt felemelték és ráejtették a kőre. mikor leejtették őket. hogy a szerencsétlen flótás fuldoklik. belül szőrös kecskebőr tömlő volt. a szemébe. Timon.hallatszott. kire­ pedt. Lehet.nem mondhatnám.vagy kecsketejjel. néhányan a vajat készítet­ ték . hatalmas lapátkezével megragadta nyakánál a tömlőt. Ereje megtette a magáét. amíg csak kész nem lett a vaj. és megkötötték. ez jelentette a „köpülést". és ernyedtebb „uhhh". de még különböző díszesebb formákat is gyúrnak belőle. felemelte és levágta. egyenesen bele az elképedt Timon arcába.tízen lehettek. Az olyan ügyetlen munkások. mint amilyen Timon is volt. A helyiségben. Akár­ milyen magas helyen. A félig kész vaj egy része kifröccsent. amikor felemel­ ték.

Ugyanez vonatkozott az igavonókra is. És az állatok tudták ezt. A házunkban tartózkodó két szerzetes szintén kivette részét a jövendő esemény előkészületeiből. Az adósságot imával egyenlítettük ki. a következőn pihentették őket. mozdulni sem volt hajlandó. hogy a következő földi életben magasabb létformában szülessen újjá. mécsesekhez használták. hogy hosszú utazás előtt a lovakért imádkozzanak. adósai vagyunk. milyen igényes háztartást vezet. és imádkoztak azoknak az állatoknak a lelkéért. és jó ideig távol tartja magát. hogy milyen finom ételt kaptak. de megöltünk egy állatot és megettük a húsát. kicsit megrázta a fejét és elfordult. ha egy-két tucat szőrszál került a vajba. Ha valamiért olyan mént választottak ki. A kéregetés elfogadott dolog. Tibetben úgy hittük. mert azt reméltük. de azt mondta. Nálunk az volt a dolguk. A koldulásnak is megvannak a szabályai: ha valaki ajándékot kap. Ha egyik napon lovagoltak rajtuk. miközben egyik lámakolostorból a másikba megy. milyen finomat ettek. mely az előző nap kilovagolt. amelyekben a kamrabeli testek lakoztak. A lovak sosem dolgoztak két napot egymás után. hogy győ- . ezáltal gondoskodtunk róla. kitér az ajándékozó útjából. és elhíresztelték. örülök. Az elégedett. Sok szerzetes. A lámakolos­ torokban és a templomokban számos szerzetes egész életét az ál­ latokért való imádkozásnak szentelte. Nekik tették félre a rosszul sikerült ételeket is. A vajat ilyenkor fél­ retették. jó ételt adott a kéregetőknek. mint mondjuk a jótékonysági célú gyűjtést más országokban. A legtöbb keleti közösségben nem szé­ gyen a koldulás. akik felolvasztották és átszűrték egy ruhán. jóllakatott urak azután végigjárták a házakat. Tibetben a koldusok sosem szűkölködnek. Odamentek a kamráinkban tárolt állati tetemekhez. mintha csak azt mondaná: „na.28 HARMADIK SZEM redett. Mikor a nyerget végre levették róla. hogy ne fárad­ janak ki túlzottan. de a szőrcsomóktól mindenki idegenkedett. hogy ha véletlenül is. rossz. nem tartják rosszabbnak. egész úton kéreget. Ha valaki azt akarta. nagyon jól megélnek a „szakmai fogások"-ból. hogy a szom­ szédok megtudják. az csendesen állt egy helyben. Vándorló szerzetest megetetni jócselekedetnek számít. a szomszédok pedig látták. Senkit sem zavart. vagy szétosztották a koldusok közt.

hogy a Rámpa ház meg­ kapja az üzenetet. élőlények. Az intéző lejött a szobájából. Vágtatva jöttek a lovasok. mint egy négylábon járó csontváz. A buddhista hit szerint minden állatnak. és zihálva átadták a szóbeli üzenetet. majd idő előtt szült. Legyünk tapintatosak és borítsunk fátylat a fájdalmas jelenetre. Ezután térdre borultak. hogy a végső vágta előtt pihent egy kicsit. A mi szolgáink is részt vettek a játékban.Egyszer közbeszóltam és teljesen megszégyenültem. A meghívókra gyorsan megérkezett a válasz. . és remek étvágya ellenére úgy nézett ki. Egyikük az istállókban lakott.Szegény ember. Értelemszerűen Younghusband-nek hívtuk.I. nem így volt. amilyen gyorsan ideért! Semmi kétség. A harmadik macska nagyon tekintélyes matróna volt. ezek állandóan szolgálatban voltak. minden erejüket beleadták abba. és akiknek. Az egereknek nagyon óvatosan kellett közle­ kedniük. A GYEREKKOR 29 zött az igazság". hogy megtisztelje a főurak küldönceit. anyát követte szobáról szobára. A második macska a konyhában lakozott.Nem. Megvárták. majd kiugrott a szíve a sietségtől. akárcsak az embereknek. lengetve a villás botokat. valójában minden teremtménynek van lelke. Öregecske volt. hogy egerek maradhassanak egyáltalán. és mindegyik egyre magasabb létformában születik újjá. Nagyszerű ember! . és egy kicsit együgyű. Egymás szavába vágva a küldöncök köré gyűltek. Ha éppen nem volt elfoglalva a kicsinyek szoptatásával. de nem is rabszolgák. és ne legyen belőlük macskaeledel. A szamarak még rosszabbak voltak. . Három macskánk volt. akik hasznos célt szolgálnak. aztán lefeküdtek és megpróbáltak rágurulni a rakományra. jogaik vannak. Kicsi volt és fekete. ami ezután következett. A tibeti állatok nem dédelgetett kedvencek. A hírnökök lekapták az írást a botról. hogy a macskanépesség száma ne fogyatkozzon. és szigorú fegyelmet tartott az egerek között. míg megrakták őket. velünk lakott. . Láttam. és a kölykök közül csak a mi konyhai macskánk maradt életben. Az anyai köte­ lességtudás példájaként mindent megtett. Anyja 1904-ben megijedt a Younghusband-expedíció fegyvereitől. majd a földre roskadtak páratlan színpadiassággal érzé­ keltetve. a csodával határos.

.) Talán az asztrológusok azt mondják. apa hamar utánam küldené az embereit. hogy megszökjek. a szüleim neveztek el így. óri­ ásfejű sárkányokat készítek. (Nem. akik visszahoznának. mert az ember szabad. Hétéves koromban hajós akar­ tam lenni. amikor az egyik szolga berontott a szobámba. Én kedden születtem. mint a madár. amelytől annyira rettegtem. legyek sárkányrepülő. annak meg követni kell a hagyományokat. . aki a negyven mérföldnyire lévő Cangpo folyón rin­ gatózik és himbálódzik. De várjunk csak! Tényleg így volt? A hajósok alacsonyabb kasztba tartoznak. már nem ugorhatok ki az ab­ lakon. Kedd Lobszang Rámpa? Szavamra.Ennek a napnak kellett kijelölnie szá­ momra az ösvényt.Micsoda? Még nem vagy fent.30 HARMADIK SZEM Végül elérkezett a nagy nap. Hajós? Alacsonyabb kaszt? Nem! Hivatásos sárkányrepülő leszek. Különben is. .Vajon ez vár rám? Csak órák múltán tudhatom meg. Még csak az első napsugarak kukucskáltak a távoli hegyek mögül. az elsőt a születés­ napja után. amelyen egész életemben járok majd. Az a nap. és rengeteg a tennivaló. Az asztrológusok ma hallatják hang­ jukat! Talán kicsit későre hagytam. hétalvó vagy. Tibetben a gyerekeknek két nevet adnak. ezért első nevem a Kedd lett. A sorsomról döntenek. vártam. és nekem nincs választásom. De ha egy fiú kolostorba vonul. Kelj fel! Félrelöktem a takarómat és felkeltem. Négy óra van. a második Lobszang. mert favázra feszített jakbőr csónakot használnak. Az jobb. az igen. sokkal jobb. és csodálatos. végül is egy Rámpa vagyok. ragyogó szemű. mint lefelé sodródni az áradó folyón. Mi mást tehettem. kap egy „szerzetesnevet" is. Sárkányrepülő leszek.

ott ültem a földön egy makacs férfi szolgával. olyan ko­ pasz leszek. elvonulva a felfordulástól. mindenütt jelen volt. Végül ez a szerencsétlen akármi a fejemen olyan merev lett.Tibetben rugalmasak az időpontok . Valamennyien megnyergeltük a pónilovakat: apa. Tíz óra körül . Kedd Lobszang! A varkocsodnak egyenes­ nek és fényesnek kell lenni. Julgye! Ha nem hagyod abba. máskülönben tiszteletreméltó anyád megnyúz. mint egy kővé fagyott jak. hogy a gyüleke­ zőhelyre szólítson. Szóval. a Ihászai „székes­ egyházba" menjünk: a soron következő eseményeknek nyilvánva­ lóan vallásos hangulatot kellett adnunk. lecsavarod fejem. mint egy remete. . nem tudok ilyen aprósággal törődni. több anyám van. ne légy olyan durva.megszólalt egy gong.Jaj. mint egy negyvenéves. Még az utolsó parancsok. jelenést látok.De Julgye. Azt kívántam. bezárkózott a szobájába. meg velem együtt még öten. aki a varkocsomnál fogva húzott felfelé. az utolsó simítások. Jaszo. sietek.Második fejezet A GYEREKKOR VÉGE . mint holdfény a tavon. . akár a forgószél. és mindenütt izgatott hangok! A nálam két év­ vel idősebb Jaszo úgy nyüzsgött. és úgy ragyo­ gott. Anyám úgy rendezte. Néha már azt hittem. . én ugyancsak vona31 . Apám.Oh. hogy a Dzsokangba.Maradj nyugton. anya. letéped a fejemet. Anyám. bárcsak vele lehetnék.

nagy lyukú -. a Potala alatt. gongok hangja szólt.talán kivétel nélkül . s hogy a papi tudomány ne menjen feledésbe. A legis­ mertebb istenek szobrát majdnem ellepték a drágakövek és gyé­ mántok. A tömör arany gyertyatartókban 1300 éve nem aludtak ki a gyer­ tyák. Idő marta. akikben a sóvárgás netán legyőzné az áhítatot. Az imádkozást befejezve. hogy milyen kormányzati formák (igen. üzletek és bódék so­ rakoztak. aztán a Kjicsu síkság mentén lovagolva magunk mögött hagytuk Sö falvát. a kommunisták megszállják majd Tibetet és a szabad­ ságnak bealkonyul. A zarándokok áhítatosan vonultak a „belső körön". kagylók recsegése hallatszott. Körbejártuk mi is a belső kört. élt a hatalommal és az uralko­ dás eszközeivel. és imamalmok százait pörgetve szakadatlanul ismételték a mantrát: „Om mani padme hum!".mindenki szerette vagy mé­ lyen tisztelte. Bár sok-sok évvel később történt. . és akár könnyű nyári felhő a hegy gerince körül. fémlemezek védték őket azoktól. és fél óra múltán ott álltunk a Dzsokang előtt. füstölők nehéz szaga ke­ ringett a levegőben. néhányan sajátos tanításban részesültünk. az országban . saját érdekében sohasem.32 HARMADIK SZEM kodtam. Kis. A templom kö­ rül . Erős. Megfordultunk a Lingkhor úton. elhaladtunk a 120 méter magas és 360 méter hosszú épülethegy. . sötét mélyedésekből csengettyűk. A székesegyház 1300 éve fogadta ezen a helyen a hívő­ ket. amelyeket a kegyükért esdeklő jámbor hívők hordtak oda. akiknek léptei többcentis csatomaszerű mélyedéseket vájtak a kövezeten. a Legfelső Fellebbezési Bíróság feje a dalai láma volt. hogy a kérést teljesítsék és az igazságtalanságot orvosolják. Ha a beadvány vagy a kérés tisztességes volt. megfeketedett gerendák tartották a tetőt. ahogy a hagyomány megkívánta. A falak mentén isteneink aranyszobrai álltak. tudta előre. bárki folyamodhatott hozzá. többes szám!) léteztek Tibetben. de kizárólag az ország érdekében használta mind­ ezt. Csak néhány kiváltságos látogathatott ide.hogy látni lehessen. Érdekes lehet. felmentünk a templom lapos tetejére. apa közéjük tartozott. a láma gondoskodott arról.kis házak. Az állam és az egyház.a zarándokok csalogatására . Egyeduralkodó volt. Joggal mondhatom.

A nemzetgyűlést kö­ rülbelül ötven férfi alkotta. ame­ lyet sosem kormányoztak jobban. Országügyekkel foglal­ koztak. amikor az angolok megszállták Lhászát.és apácakolosto­ rokért feleltek. de ezekben az idősza­ kokban igen jelentékeny szerep hárult rá. akik Őszentsége után a láma. három világi és egy egyházi személyből. A mi „királyunk" a dalai láma volt. a nyugati Gartok. Csak válságos helyzetekben találkoz­ tak. hogy az or­ szágot összetartsa. és egyre inkább a tanácsok meg a nem­ zetgyűlés közreműködése nélkül kormányozta az országot. Ezzel kapcsolato­ san sok nyugati furcsamód azt gondolja. A nemzetgyűlés. Nem futamodott meg. a keleti Kham és a déli Lhodzong. Északra és délre hegy­ óriások emelkedtek. A GYEREKKOR VÉGE 33 A dalai láma után két tanács következett. Minden egyházi ügy eléjük került. Nélküle nem lett volna miért harcolni: biztonságos helyre KELLETT mennie. a dalai láma egyre na­ gyobb hatalomra tett szert. Két magasrangú tisztviselő. meg­ közelítően 400 főre növekedett. az északi Csang. hogy az Ékességes gyá­ ván „megfutamodott". ha a tartományok vezetői is jelen voltak. Az alacsonyabb szinteken sok-sok lámako- . ezért említettem a „kormányokat". és felelősek voltak az egyház és az állam integrálásáért. Az első. Víz szikrázott a fákon keresztül. Öt tartomány volt: Ü-Csang . a játszma elve­ szett. A nemzetgyűlés ritkán ült össze. Akik gyávasággal vádolják. mint például 1904-ben. és a véleményeket a dalai láma elé terjesztette. láma státuszú tagja volt. vagyis az egyházi tanácsnak négy. a legtekintélyesebb Ihászai családok és lámakolostorok képviselői. a főváros. A tibeti háborúk sakkjátszmához hasonlíthatók. nem tudják. Ha a királyt leütik. mert valójában azok voltak. fák­ kal tarkított Ihászai síkság nyújtózkodott. úgy tűnt. Keletre a bujazöld. Ahogy múltak az évek. Ezután jött a minisztertanács. a Ihászai folyók csörgedező vize. „összekötő tiszt"-ként működött a két tanács között. akiket miniszterelnököknek is ne­ vezhetnénk. A templomból csodálatos kilátás nyílt. ahogy gyakran nevezték és Sigace úgyszintén -.itt található Lhásza. körbefonták a völgyet. nem létezik rajta kívül másik világ.H. amely szintén négy tagból állt. és a dalai láma Mongóliába menekült. miről beszélnek.

ahol majdnem min­ dent meg lehetett kapni. hogy is­ teni áldásban részesülnek. vagy láttak képeket róluk. Legtöbben a vö­ rös köpenyesek voltak. ajándékokat hoztak. Külföldiek. Aztán felhangzott a dobok dörgése-morajlása és a trombiták ara­ nyos hangja. a rendőrszerzetesek sötét barnásvörösben sürgölődtek. Az ég mélybíbor színű volt. szerzetesek hangja szállt felénk. még közelebb a kincstár. Mellettünk. magában a városban megbújva a székes­ egyház északi falánál a tanácskozóterem látszott. Azok. rikoltozás. körötte a kereskedők bódéi és a piac. zarán­ dokok mormolása a buddhizmus egyik legszentebb kegyhelyén. A növendékek fehérben. az idősebbek mély basszusa meg a növendékek szopránja. Közelebb. azt remélve. távoli hegyek tiszta fehérje még jobban kiemelte szépségét. zsoltárokat énekeltek.34 HARMADIK SZEM lostor volt. Mindannyian vagy legalábbis majd­ nem mindannyian hasonlítottak egymásra: lehetett akármilyen új a ruhájuk . Amint ott álltunk és néztük a régi. a meredek lejtőkön kis remetelakok gub­ basztottak. Az 1200 éves Nészár kolostor szerze­ tesei rendesek. a Potala és a Csakpori de­ rengett. A székesegyház kertjében szüntelen morajlás hallatszott.Buddha köpenyének foltjait idézve . néha megjegyzést tesznek a „foltozott külső­ re". néhányan sárga. Nyugatra a két testvérhegy. és foltjaik világosabb árnyalatúak! . vagy akik meggyszínű ornátust viseltek. mások vörös csuhában. A két hegy közt a hideg reggeli fényben a nyugati kapu csillogott. A foltok a ruházat részei.az övéket is foltok tarkították. Az életmen­ tés nagy erény . a hóborította. Sivítás. kissé keletre apácakolostor könyökölt a halotti tetemek szertartásmestereinek a telkeibe. akiken sok arany fénylett. de mindig megújuló látványt.az érzelmek delejes szálai mintha csak behálóztak volna.a megmentő becsületére válik. ők „egyszerű" szerzetesek. Különböző ügyekkel foglalkozó szerzetesek nyüzsögtek min­ denfelé. tompa dobbanások . Magasabbra. utóbbit a Gyógyítás Templomaként ismerték.legyen állatról vagy emberrel szó . akik láttak már tibeti szerzeteseket. Messzi földről érkeztek. Felettünk habkönnyű felhők úsz­ tak az égen. ezeket mészárosoktól mentették meg és ritka pénzért vették. Néhányan állatokat vezettek. a Potalából jöttek.

ne po­ csékoljuk az időt. A csodálatos. amelynek renge­ teg árnyalata van aszerint. a vendégek tele­ eszik magukat és elégedettek. Nya­ kuk körül cintányérok lógtak. zörögve-csörömpölve megérkeztek a muzsikusszerzetesek. Reszketek. hogy a gyapjút hogyan festik. A kapukat szélesre tárták. óriási zsivaly támadt. ha arra gondolok. Beszélgettek és sört kértek. .hivatalnok-szerzetes a vörös köntös felett ujjatlan aranykabátkában jár. mintha egy művész fehér ecsetjével megérintette volna a menny kárpitját. hogy megfelelő hangulatba kerüljenek. sok ilyen aranykabátos figurát láttunk.Nos. és a látogatók üdvözlésére mindkét oldalon szolgák sorakoztak. Az arany szent szín Tibetben. Némely. hogy a szokásos vörös köpeny felett egy aranyat is viseljenek. amit magamban „a legnagyobb megpróbáltatásnak" neveztem. A GYEREKKOR VÉGE 35 A szerzetesek a rend vörös köpenyét hordják. A kertbe vezették őket. Az intéző mellett két helyet­ tese állt. ezért mindig tiszta. bíborszínű égen lehelletfinom bárányfel­ hők fodrozódtak. hogy erőt gyűjtsünk a soron következő eseményekre. Otthon anyám még tartott egy utolsó ellenőrzést. de a szegényháziak gyomra üres marad. minden lépéssel közelebb ahhoz.Türelmes pónilovainkkal végig­ csörtettünk a Lingkhor úton. a Potalában alkalmazott . de ami anyám számára a „nagy nap" volt. A következő fél óra a trombiták szörnyű harsogásával. olyan alkalmakkor. még ez is „vörös"-nek számít. Sietnünk kell. aztán ettünk valamit. de a főtisztviselők közül alig valakit. klarinétokkal. Trombitákkal.II. mit csinálnak ép­ pen a szolgák. . Később már nem lesz időnk az evésre. fülsiketítő bőgésével telt: hangoltak a zenészek. A személyes kíséretében lévő szerzetesek vagy magasrangú lámák számára megengedett. és a dalai láma hivatalos színe. selyemsálakat hoztak. gongokkal és dobokkal megrakva. Tudtuk jól.min­ dig ragyogó. mint ez is volt. Akkor tekin­ tetünket a lobogó imazászlókra és a templom gyönyörű kupoláira emeltük. Anyám megtörte a varázst: . Az udvarban. A sötét barnásvöröst téglavörösre. Tibetben ezzel köszöntik a látoga- . amint a kopjazászlókat lengető felfegyverzett lo­ vasok személyében megérkeztek az első vendégek. Ahogy átnéztünk a Dzsokang tetején.

Még na­ gyobb megtiszteltetésnek számított. ugyanígy a szerencsekívánatokat tartalmazó leveleket is.a nevük „khata" -. Lovaikkal végigdobogtak a Lingkhor úton. A dalai láma csak elsőrangú sálakat ad és kap. az adományozó. ha ezenközben a tenyerét is felmutatta. miközben a jobb oldalitól megkapta azt. tovább­ adta bal oldali segédjének. aztán a Potala árnyékában ráfordultak arra az útra.36 HARMADIK SZEM tókat vagy egymást. hogy az ember egész élettörténete a tenyerére van írva. mely csak a mi házunkhoz vezetett. amellyel a köszöntést viszonozhatta és a vendég rangjától füg­ gően csuklójára vagy nyakára tehette. Nyolcféle sálkendőt használnak . A kormányban az egyébként szokásos fehér kendők helyett sárgát használtak. Intézőnk. Az intézőnek és embereinek egyre több dolga akadt. a nyakra helyezett sálra hármascsomót kötött vörös selyemszállal. és a másik csuklójára helyezi a khatát. aztán odaadja egy szolgának. Az szintén meghajol. máskülönben sértést követnek el. Az adományozó kicsit meghajol. Az álarcra gyakran ráfes- . mintha az ember megemelné a kalapját) és a megajándékozott lábára rakja a sálat. bőrből készült maszkkal fedték az arcu­ kat. és az is. Éle­ tem későbbi szakaszában kétszer ért ilyen megtiszteltetés. Az ajándékozás módszere a kö­ vetkező: ha egyenrangúakról van szó. átvette a sálakat. hogy mindig a megfelelő minőségűt adják ajándékba. A hölgyek. Lhásza váro­ sából. Jöttek a szomszédos uradalmakról. ügyelni kell arra. A tibetiek szilárdan hisznek abban. és távolabbi helyekről. Minden khata többször ke­ rült elő. megfordítja. ha igen nagy tiszteletben akart részesíteni valakit. akiknek hosszú utat kel­ lett lóháton megtenniük. leveszi a csuklójáról. Ha az ajándékozó alacsonyabb rangú. így a dalai láma ezzel a gesztussal legbarátságosabb szándékát fejezi ki a másik iránt. jobb és bal oldalán egy-egy emberével a bejáratnál állt. Az ajándé­ kokat mindig a megfelelő khatával együtt adják át. ez utóbbi pedig az adományozó nyakára teszi a sajátját. A dalai láma. le­ térdel és kiölti a nyelvét (Tibetben ez olyan. hogy megóvják a portól és a széltől. aki az ajándékot kapja. jól hátrahúzódnak és kinyújtják a karjukat. Meghajolt az újonnan érkezők előtt. rengeteg vendég érkezett.

a hölgy levette álarcát és köpenyét. felfogadtak manökennek néhány ún. így vagy úgy. Szerintem borzalmasan nézett ki. az ünnepség valódi kezdetéig ezekből lehetett választa­ ni. A házban nagy volt a nyüzsgés. a nők egy másik cso­ portja is megjelent: a csüng lányok. Elvegyültek a vendégek között. a többiek körbe-körbe sé­ táltak a házon. majd bevezették egy nagy terembe. A lányok anyám ruháiban jártak föl s alá. mint a széket meg a magas ágyat. de hát én mindig elfogult voltam a nőkkel. Minél öregebb volt a hölgy. aztán leültek és meg­ ittak jó néhány csésze vajas teát. vizsgálgatták a bútorokat és az értéküket találgat­ ták. párnákon ülünk törökülésben. széles­ ségű és korú nők. közben a nap folyamán többször. úgy viselkedtek. ezen a napon tényleg útban vol­ tak. vagy hogy mennyit ér. a tibetiek általában sokkal kényelmesebbnek tartják a párnát. negyven hölgy jött a kíséreté­ vel. Néhányukat anyám tartotta szóval. legalább ötször-hatszor átöltöztek. hogy tömérdek ruhaneműjük és drága ékszereik legyenek. Itt üdítőket szol­ gáltak fel. a házat elárasztották a különböző magasságú. . A GYEREKKOR VÉGE 37 tették viselőjük legjellegzetesebb vonásait. „csüng" lányt. de mivel a bemutató sok öltözéssel és átöltözéssel járt volna. Céljához érkezve. vas­ tagságuk úgy 22 centiméter. csak akkor összerakunk néhányat. a párnák négyzet alakúak: körülbelül 75 cm-esek. majd kimentek. Ezeket fel kellett vonultatni. A raktárakból egyre több és több ülőpárna került elő. annál szebbnek és fiatalabbnak mutatta a maszkbeli képmás. melyet ebédlővé alakítottak. A legváratlanabb helyekről bukkantak elő.II. Mindig elbűvöltek ezek a festett arcok. Az előkelő hölgyektől Tibetben elvárták. Jaszo nővé­ rem új ruhában parádézott. Az újonnan érkezőket vajas teával kínálták. hogy megkérdezzék az éppen arra haladó szolgától. mennyibe került ez-meg az. mint a nők bárhol a világon. Hogy a dolog még bonyolultabb legyen. és tulajdon­ képpen segítettek anyának a háziasszonyi teendőkben. Tibetben nincsenek székek. Alvásra ugyanezeket a párnákat hasz­ náljuk. Annyi pedig bizonyos. Úgy tűnt. hogy új ruhát és ékszert vegyenek föl. a haja a legújabb divat szerint fésülve. Rö­ viden. A legelőkelőbb családokból kb. és egy percet sem haboztak.

fel­ tartották. hogy megnézzék a műsort és meghallgassák a zenét. Kijöttek. négy és fél méteres póznát. Rögtön utána valami eldugott helyre ro­ hantak. hogy utánozzák. Szörnyű zuhanással egyenesen a többiekre esett. Találtak egy két-három méteres rudat. ó' meg szaltózott és macska módra talpra esett. Pár kisebb fiú is nézte a mutatványt. De valamennyi­ üknek kemény feje volt. A kertben jó néhány hölgy kíséretében feltűnt anyám. és így néhány tojás nagyságú púptól elte­ kintve.38 HARMADIK SZEM A férfiakat jobban érdekelte a kerti szórakozás. Ekkor kirántották alóla az egészet. hozattak egy akrobatacsoportot. Majdnem bo­ káig érő vörösesbarna jakgyapjú szoknyát viselt. lábán pedig vér­ vörös talpú. a legmerészebb felmászott és megpróbált fejre állni. semmi bajuk sem esett. egy társuk felmá­ szott rá és a tetején fejenállást csinált. a zenészek már jól felöntöttek a garatra a sok-sok tibeti sörtől. Ez utóbbi nem volt nehéz. Hárman feltartottak egy kb. I . Hogy csipetnyi mulatsággal fűszerezzék. vörös szegéllyel díszített hosszú szárú hófehér nemez­ csizmát. Anya különös gonddal öltözött erre az alkalomra.

hogy a „jódos kötszer" színéhez hasonlí­ tott. mindegyik korbácsszíj vastagságú volt. látni akartam. A vendégek sétálgattak. ha magasabb státusba kerül. mert a tibeti asszonyok a mindenkori társadalmi helyzetüknek megfelelően ékszerezik magukat.ritka megtiszteltetés . hogy füle köré tekert vörös szállal kellett megerősíteni. fényezett kövecs­ kékből új szintet építettek a házukra. ezeket min­ dig magán viselte. vagy csoportok­ ban társasági ügyekről beszélgettek. hogy tudja a fejét balra fordítani. A fakeret vörös lakkozott fából készült. Szűzanya módra elválasztott haja egy fakeret fejdíszen nyugodott. mint egy kalapot. és azokat az asszonyokat.Igen kedvesem. De mindenki a nap legfontosabb eseményére várt. Az egyiket a családjától. Olyan nehéz volt. A GYEREKKOR VÉGE 39 Bolerószení kabátkája vörösessárga színű volt. mikor már az orvoslást tanultam. Sok ék­ szer volt rajta. A haj úgy tekeredett rá. Később. A fülbevaló majdnem a derekáig ért. úgy jellemeztem volna. mikor hozzáment apámhoz. Akkor kapta őket. s mindez csupán csak bemele- .a dalai láma adta neki. Az a szokás.II. hogy egymással összhangban legyenek és ugyanakkor különféle egyházi ruhadarabokat jelenítsenek meg. ez válltól a derékcsomóig vérvö­ rös volt.Hallotta. (A száznyolc Tibetben szent szám. ékszert és díszeket vásárol a feleségének. aki Rakása asszonynál lakott. azon három amulett.. . A hölgyek különösen buzgón csevegtek. Egyik fülén hosszú korallánc függött. gyé­ mántokkal. Doringék finom.. akiknek elég hajuk volt ennyi copf­ hoz. sáfránysárga árnyalatba ment át. a másikat apa családjától kapta. Megbűvölve figyeltem. a harma­ dikat pedig . A jobb vállán átvetett széles selyembrokát övet dereka bal ol­ dalán vastag karika fogta össze. máskülönben el­ szakadt volna. csodálták a kerteket. Az előző napokban anyám haját száznyolc varkocsba fonatta. ahogyan a lugasokra kúszó futórózsa. hogy a férj. .. hogy a fiatal láma. amelyet úgy viselt a feje tete­ jén.? És így tovább. kicsit olyan mint apa egyházi ruhája. onnan a szoknya alsó széléig a halvány citromsárgából fo­ kozatosan mély. jádéval és kör alakú aranylapokkal volt kirakva. s a színeket úgy válogatta össze.. nagyon szerencsésnek tartották). Bíboros selyemblúzt vett alá. A nyakában aranylánc lógott.

kezükben égő vajmécseseket és füstölőket himbáltak és időnként csintalanul bohóckodva fölugrottak az alacsonyabb ágakra. a falkerítéssel körülvett ker­ tekben. csattogtatták a cintányérokat és verték a dobokat. körte. aztán ahogy telt-múlt az idő. Kezeit tördelve fel-alá jár­ kált. Tőlük függött. azok is elfogytak. milyen pályára kerülök. kisfiúk cikáztak a gondozott fák közt. A fo­ gadott mulattatók elfáradtak. Most szerinte mindez úgy nézett ki. de az elcsigázott szolgák egyre újab­ bakat hoztak. vidám fesztelenséggel fújták a trombitát. Az ételhalmok kisebbek lettek. ha valaki a vendégek közül megállt. mit kell tanulnom. Hangjukra száz meg száz vajmécses fénye gyúlt: csüngtek a faága- . Még a hatalmas fe­ kete szelindekek is hallgattak. az egész országban híre ment.füzérekben lógtak az imazászlók. melyen egész életemben járnom kell. mint apró manók. Ad­ dig etették és etették őket. beesteledett. A föld felől.40 HARMADIK SZEM gítés volt: az asztrológus papok hamarosan megjövendölik sorso­ mat. A zaj és a lárma elriasztotta szokott helyükről a madarakat. mély csaholásuk elcsendesítve. A megnyúló árnyak gyorsabban kúsztak a földön. elteltek a frissítőkkel. De nemcsak a madara­ kat. minden fordulattal imádságok ezreit küldték az ég felé. Mellettük öregasszonyok kereplő imamalmokat pör­ gettek. és kijelölik azt az ösvényt. borókafenyőkről és ciprusokról . Esteledett. és aggódó hangon sopánkodott. egyenként kiszökdöstek a konyhák­ ba. A zenészek még pompás formában voltak. és megérintett egy rügyet. mint egy rendetlen állatkert. Apám mindvégig rettegésben volt! Teraszos kertjeinek. a fűzekről. hogy eltelt egy újabb nap.a nyár. A nap leszállt a Himalája távoli csúcsai mögött. a vendégek egyre lassabban mozogtak.és nyírfákról. hogy pihenjenek és még több sört igyanak.és törpe al­ mafák különös veszélynek voltak kitéve. A nagyobb koronájú. ma­ gasabb fákról . Ahogy még jobban besötétedett. A barack-. amíg nem tudtak már többet enni. Ahogy az első zajos vendégek megérkeztek. messzi földről hozott növények és cserjék pom­ páztak. A lámakolostorokból trombiták hirdették. ame­ lyekben drága. amelyeket fino­ man lengetett a lágy esti szellő. a macskák hanyatt-homlok biztonságos helyre menekültek. arany tömjéntartókból illatos füstoszlopok szálltak a magasba.

melyeket a szolgák hordtak ki a kertbe. benne baldachinos emelvény négy tibeti üléssel. amit jövendöltek. A kertben felállítottak egy nagy. Hosszan be­ széltek harmadfényről. Pa­ zar. és leültek a párnákra. Aztán még egy órán át folytatta. és felsegítette a látnokokat az emelvény lép­ csőire. milyen öregek. Az emberek körbegyűltek. Ó'ket apám és anyám kö­ vette. ott majd .. mindenki fe­ szülten figyelt. az Állami Jósda lámakolostorából érkeztek. Amint az emelvényhez értek. Elöl négy szolga ment. A menetet két öreg. .kiáltot­ ta elbűvölten a közönség.. óriási fáklyákat vittek. kire milyen jövő vár.II. fel­ vázolta a jövőt. A két nécsung-i öreg a legtapasztaltabb asztrológus volt az egész országban. Időről időre beigazolódott. Két másik előrelépett. nagyon öreg ember zárta. hogy meghallja a főasztrológus éles. aztán tíz percet pihent. egyik oldalán teljesen nyitott sátrat.Hále! Hále! (Rendkívüli! Rendkívüli!) . dre. vagy lebegtek a dísztó áttet­ sző vizén. megmondta előre. A GYEREKKOR VÉGE 41 kon.Lha. másfél-negyedfényről és en­ nek vagy annak az ellentétes hatásáról. hogy neki jósoljanak. . Az előző héten a dalai lámához hívták őket. aztán továbbsodródtak a szigetnél menedéket kereső hattyúk felé. Felhangzott egy mély gongütés. Megtörtént. A mögöttük lépdelő négy trombitás ezüst hangszerén fanfart fújt.mondta. Két láma az asztrológusok feljegyzéseit és a táblázatokat vitte. így megmondható előre. himbálództak a házak ereszein. ekliptikáról. mi csonangcsig . fennakadtak a ví­ zililiomok levelein. A menet lassan elérte a díszemelvényt. A terefere abbamaradt. majd mint csónak a homokzátonyon. (Az istenek az ördögök és az emberek mind ugyanúgy viselkednek). Mindenki megfordult. Még vagy egy órán át egyfolytában be­ szélt. ráncos nya­ kuk majd megroggyant a nagy súly alatt. Fejükön magas papi süveg. mint két elefántcsont faragvány. hogy lássa a közeledő menetet. A hétéves kisfiúnak a kitartás kemény próbája után be kell lépnie egy lámakolostorba. Egymás mellett álltak. fölléptek rá. kínai brokátból készült sárga palástjuk még jobban kihang­ súlyozta. sípoló hang­ ját. Most egy hétéves fiúcska számára teszik majd ezt. Egy későbbi fejezetben lesz még szó az asztrológiáról.

halkult a lódobogás. Nagy nehézségeket kell elszen­ vednie. A tömeg lassan szétoszlott. Elveszít mindent és újra kell kezdenie mindent. de legvégül boldogul. . hangos kiáltozás . aztán reggel indultak útnak. a társaság kiözönlött rajta. és idegenek között fog élni. A hatalmas kapu még egyszer kitárult. egyre halkab­ ban hallatszott a lovasok beszélgetése. Ahogy távolodtak.42 HARMADIK SZEM sebészorvos szerzetesnek tanul. Patkókopogás. hogy megvilá­ gítsák az utat. Akik messziről jöttek. A többiek elutaztak a kíséretükkel együtt. Fáklyákat vittek magukkal. elhagyja a hazáját.az udvaron folyt a gyülekező. nálunk töl­ tötték az éjszakát. míg teljesen elhalt és mindenre rátelepedett az éjszaka csendje.

Harmadik fejezet AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON Bent a házban még mindig zajlott az élet. a vendégek fáradtak és vidámak. Azt mondta neki. volt.inkább velük alszom. vagy felébresztett egy hirtelen hangorkán a házból. aztán szép sorjában mindegyik ellobbant. a lovakat elő kell állítani. Lassan elültek a zajok. Akárhányszor elszunyókáltam. a szolgák kimerültek és ingerlékenyek voltak.Na. Én is elaludtam. hidegkék fénye visszaverődött a hóföd­ te hegyekről. Az utolsó mulatózok erőt gyűjtöt­ tek az éjszakára. de ez sem hozott megnyugvást. gyerünk. hogy még utoljára néhány szót válthas­ son mindenkivel. bementem a házba. hogy valami ennivalót keressek. amelyik állva. ami az utamba került. A vendégek szedelődzködtek. anya cso­ portról csoportra repdesett. . Senki sem törő­ dött velem. Nyugtalanul járkáltam. és kezdtek eltünedezni az ételek is. Rengeteg tea fogyott.A lovakban több az érzés. Az istállókban meleg volt. a mé­ csesek még pislákoltak. az abrak puha. útban vagy! Fel­ keltem. Egyik könyökömre támaszkodva kinéztem. a többiek az ol­ dalukon fekve. A lovak aludtak. Apa a ház és a kert felújításáról beszélgetett egy régi barátjával. oldalba bökött egy ló.morogtam magamban . Kedd Lobszang. Másnap reggel durva rúgás és egy türelmetlen hang ébresztett. dolgom van. Minden szobát elfoglaltak. nekem nem jutott hely. de egy ideig mégsem tudtam elaludni. üveget akar hozatni Indiából. 43 . Ott továbbra is nyüzsgés volt. . rugdaltam a köveket és mindent. Azt mondta: . Már csak a hold világított.

mégpe­ dig nemcsak azért. és a tülekedésben Cu sokszor hangosan odaköszönt valamelyik régi barátjának. mint aki először látja a várost. Az ablakokat kívülről fatáblák fedték. én a pónimon. és attól féltem. Venni kellett egy barnásvörös köpenyt. A lhászaiak mindig gyanakodva tekintettek a hegycsúcsra. ahogy elhagytuk a körutat. nem annyira a betörők távoltartására. akik éppen akkor érkeztek Lhászába. sokszor aprókavics nagyságú porszemek át­ szakították a papírt és még a fedetlen kézen és arcon is mély sebet ütöttek. Nagyméretűt. metsző szél elérné. A szélviharok idején veszélyes dolog volt utazni. mi kell. azután. Az udvarról kilépve jobbra vettük az irányt. ugyanakkor azokra a dolgokra is utal.44 HARMADIK SZEM hogy a ház ablakait beüvegeztesse. ame­ lyekre egy szerzetesnek mindig emlékeznie kell. magából a csészéből és a fedeléből. A macskáknak sosem esett bajuk a viharban. Tibetben a férfiak bő. hanem egy másik. de nem átlátszó viaszos papírt feszítenek. Elindultunk. Elgondoltam.Menj. a tartóból. amire szükséged lesz! Cu tudja. Egyesek teát hoztak Kínából. Mikor az utolsó vendég is eltávozott. 108 a szent szám. Az ablakkeretre áttetsző. és amikor az hirtelen elbújt a fekete ködben. hosszú köpenyt . Ha az ablak szabadon maradt. és 108 fényes fagyöngy lesz rajta. mert még növésben voltam. A boltok tele voltak alkudozó kereskedőkkel. melyet az erős szelek felkaptak és ide-oda hordtak. hasonlóan praktikus okból is. De nemcsak az emberek voltak éberek: figyeltek az állatok is. és nem számított rendkívüli látványnak. a szélkergette. egy csészére és egy rózsafüzérre. inkább. hogy beérjünk a bazárba. egyál­ talán nem gyártottak üveget. hogy ne menjen be a por. Cu a lován. Tibetben nem volt üveg. ahova igyekeztünk. mindenki sürgősen menedéket ke­ resett. ha egy ló vagy kutya vezette a menekülő­ ket. A csésze három rész­ ből áll majd. Átvágtunk a tömegen az üzletek­ hez. Ezek ezüstből lesznek. a Potala mellett újra jobbra fordultunk. és vedd meg. és a jakok is eléggé immúnisak voltak. és valóban nagyon sokba került a szállítás. mielőtt a korbácsoló. apám maga elé hívatott és azt mondta: . a rózsafüzér fából. mire is lesz szükségem: egy faedényre a campának. Úgy néz­ tem körül. hogy ta­ lán utoljára is. má­ sok indiai kelméket kínálgattak.

ezek képezték majdani vagyonomat. szegény szerzetesként kellett élnem. Apám többszörös milliomos volt. A felsőrészt felhúzzák. egy kis bőrtáskát a pörkölt árpának... amit nekem kellett kifényesíteni. AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 45 viselnek. amelyeket aztán mindig magukkal visznek. Ne felejtsük. Még­ is. mint reméltem . egy zacskó pörkölt árpát. szorosan megkötik a derekukon. óriási birtokokkal szerte az egész országban. a szerzetes egész világi va­ gyonát magánál hordja. és nem­ ritkán kis campa-téglákat. egy fából készült campatálat. néhány külön­ böző amulettet. Vet­ tem tehát egy pár jakbőr talpú szandált. Az átlagos szerzetes pl. és egy csészét .persze nem ezüstöt. ékszerekkel és temérdek arannyal. és amíg apám élt. és azokat is csak közepes minőségben.meg egy kést a faragáshoz.III. egy rózsafüzért. Itt raktározzák el a legszükségesebbnek tartott dolgokat. s az kitáskásodik. csak a legszükségesebb dolgokat engedélyezte. . Az egyszerű olvasóval. mert egy „szegény növendékhez" azok illenek. Cu szigorúan ellenőrizte szánalmas kis bevásárlásomat. amíg tanultam. a campaedényét. egy kést. a csészéjét.

Szóval reményem. ki­ ugró ereszeket. Micsoda titkok rejtőztek a papír fedte ablakok mögött! Mennyi. amikor egy hatalmas és fenye­ gető kéz lesújtott rám. be kellett érnem egy kézzel esztergált facsészével. Úgy ordított. Még egyszer meghallgat­ tam a kereskedők és a vásárlók vidám évődését. és azt mondja. a világ minden tájáról való csodás áru cserélt gazdát azokon az erős faajtókon át. ame­ lyeket szerettem volna megvenni. a hosszú. morogva is­ merkedtek. ahogy a já­ rókelők között bóklásztak. Kóbor kutyák kószáltak mindenfelé. az árakon civódtak. vagy követem őt. még egészen másként volt. és mennyi mindent tud­ nának mesélni a nyitott fatáblák. gazdájuk szerencséjére várva lovak nyihogtak kedve­ sen egymásnak. de újra látom majd ezeket az utcá­ kat.legalább valami hasznom is származott belőle. Előzőleg reménykedtem. vagy földbe gyökeredzett talán a lábad? Nem is értem. milyen szerencsések azok. és látni fogják. miket vettem. a sok semmirekellő.Na. hogy netán fe­ lülbírálja Cu-t. Cu előttem haladó ter­ metes alakjával felfogta a szelet . hogy. csak a „na gyerünk". Otthon anyám megnézte. akik minden nap látják. . meg volt elégedve mindennel. Ahogy ráfordul­ tunk a Lingkhor útra. mit gondolnak ezek a fi­ úk manapság! Mikor én voltam fiatal. a cápauszonyt árusító kereskedéseket. . hogy ezüstcsészém lesz. naplopó csavargó miatt. jobb minőségű dolgok kellenének nekem. A korábbi terveimre gondoltam. gyerünk. és az ajtók előtt sátrakban kirakott nyeregtakarókat. Fel sem merült bennem. szaglásztak. Kedd Lobszang. megragadta a fülem és vadul megtekerte. amint nyájasan bár. Nem volt más választásom. Hazafelé Cu egész úton előrelo­ vagolt. újra szerte­ foszlott. ha beszélni tudnának! Úgy néztem mindenre. meg azokra a dolgokra. motyogott és morgott a „mai fiatalok". és azt gondoltam. mint egy régi barátra. hogy min­ denki meghallja : . Jakok nyögtek rekedtes-öblös hangon. Cu-t nemigen érdekli. s a fülem a helyén marad. s oda a fülem. hogy hátramaradok. igen éles szél támadt. miközben Cu bömbölő hangját hallottam. Az utcát sosem láttam még ennyire von­ zónak. a kétszintes épületeket. ha csak ritkán is.46 HARMADIK SZEM Újra megnéztem az utcát. és sajnálatomra. aki mind kábulatban él.Úgy tűnt.

és nem is a Lhászától hárommérföldnyire épült Szera-ba. gyakorolni a rúdugrást. Apának meg kellett látogatnia a drepungi lámakolostort. az íjászatot. önfenntartó volt. mint egy halom rizs. és elvitt. amikor apa szavaival élve „a kellemes séta a napsütötte rónán" vé­ get ért. Apa el volt foglalva a rendfó'nökkel és az apátokkal. A Rizshalom valójában hét kolos­ tor egy helyen. A szabadban akartam lenni. Ha­ lálra untam magam. szerettem volna jól érezni magam a hátralévő néhány napban: sár­ kányt eregetni. a társasági életben és az udvari­ as fecsegésben. és mint jó vá­ ros. a fény­ ben tündöklő kupoláival és tornyaival tényleg úgy nézett ki a tá­ volból. hogy megnézzem. A neve rizshalmot jelent. mert számomra mindez valódi megpróbálta­ tást jelentett. hogy nem egy ember irányította. De nemcsak anyám okozott annyi sok szívfájdalmat. A várost fal vette körül. akiknek egész álló nap semmi dolguk sem volt azon kívül.III. De nem voltam olyan hangulatban. Ehelyett pedig körbehurcoltak mint valami díjnyertes jakot és lompos öreg hölgyeknek mutogattak. magas templomaival. és folyto­ nosan a szolgákat hívták. én meg mint egy elhagyott gyermek vigasztalanul kóboroltam körbe-kör­ be. és teraszosan egymásra növő épületeivel. hogy minden apró-cseprő szeszélyüket kielégítsék. hanem tizen­ négy apát. hogy ilyesmire kell a drága időmet pazarolnom. mikor láttam. . kis kőházaival. Drepung a világ legnagyobb lámakolostora. Kedvét lelte az utazgatásban. nem azért. Boldog voltam. aki könnyen elviseli mások hülyeségét. hogy tekintélyesnek érez­ hessem magam. ezekből állt nap-nap után minden látogatás. hogy selyempárnákon üldögéltek. mikor megtudtam. valamennyien a szigorú fegyelem hívei. Határozottan nem abból a fajtából való vagyok. hogy nem Drepungba kell majd mennem. hogyan bánnak a kis novíciák egyikével-másikával. Anyám körbehurcolt a tekintélyes Ihászai házakon. Olyan nagy volt. tízezer szerzetessel. és még boldogabb. és határo­ zottan bántott. Reszkettem a félelemtől. hogy értékelni tudtam volna az építészeti műremekeket. hanem hogy én tegyem tiszteletemet ismerősei­ nél. és valóban. Hét különböző rend és hét különböző iskola alkot­ ta. AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 47 Az utolsó héten nem hagytak egyedül.

hogy kifejezésre juttassák. Hozzám fordult. mi­ kor belépek a lámakolostorba. amint felkelt. Még ma is . Apa visszapattintotta a borókafából készített vastag papírlapokat összeszorító aranykapcsokat. ráöntötte a fülke fedelére. melyeken az asztrológusok jóslata alapult. mely az Özönvíz előtt is régi volt már. és nincs szükségem efféle dolgokra. de érdekelt is ez bárkit! Napszálltakor apám értem küldött.ez a szobájában volt -. Itt voltak a részletek. kb. az íjamat és a gyönyörű tollakkal díszített nyílvesszőket eltörték.48 HARMADIK SZEM Végre-valahára elérkezett a hét vége. akárki.) Most nekem is alá kellett írnom a Könyvet. és hogy az ásatások miként bizo­ nyították ezt. új élet kezdődik számomra. Szerepeltek ben­ ne legrégebbi őseink. A régi. amely ezer meg ezer évre megy vissza. hogy bejegyezzék fogantatá­ som és születésem időpontjait. megsár­ gult oldalakon a történelmet olvastam. és a szolga máris hozta neki a vajas teát. ahol régi. még apa is rogyadozott kissé a súlyától. Hosszú hallgatás után elmondta Tibet titkos történel­ mét. és kényelmesen elhelyezkedett a párnáján. majd kis rézedény felett viaszt melegített. értékes könyvek sorakoztak a falnál. nem vagyok gyerek többé. és dicső tetteik. Év­ századok óta ebbe a nagy. Megérintett egy gongot a könyökénél. amelyeket hazánknak és Uralkodónknak tettünk. 90 cm széles és 25 cm hosszú kötet­ be jegyeztek fel minden részletet a családunkról. mikor Ti­ bet partjait ősi tenger nyaldosta. A Könyv nagyon nehéz volt. A főoltár mellett ült. (Először azért. A Könyv felnyitásának szertartása következett. A Könyvet most másodszor nyitották ki miattam.mondta -. mert másnap. Bementem csodálatos díszí­ tésekkel teli szobájába. Beszélt arról az időről. hogy berakja a ládikát az oltár alatti mély kőfülkébe. és letérdelte­ tett maga elé. melyeknek köszönhetően nemességre emelkedtek. Úgy éreztem. hogy visszategye a védelméül szolgáló aranyládikába. A súlyos. A sárkányomat elszedték tőlem és elajándékozták. egy történetet. a szívem is darabokra törik. aki Lhásza közelében . hogy a Könyvet ne zavarhassák. Itt jegyezték fel azokat a szolgálatokat is. és lepecsételte. Aztán tiszteletteljesen meg­ fordult. faragott faborítók lassan visszakerültek a helyükre. . valamint az akkor készített tábláza­ tok.

.III. Kint. csak intett. és nem vesznek fel a kolostorba. „Komoly megpróbáltatást kell elszenvedned. már lefeküdt. megkövesedett tengeri állatokra és különös kagylókra akadhat. Utolsó szavai később sem hagytak nyugodni. Gyakran a környékbeli barlangokba járó szerzetesek fedeznek fel ilyeneket. Hosszú ideig feküdtem apám szavain gondolkodva. „A Törvény értelmében mutattassák rideg keménység az elő­ kelő születésiteknek és könyörület az alacsony származásúaknak . nem tudtam elbúcsúzni tőle. . mert olyan gyakran játszottunk együtt. hogy elhagyjam . Az este. különös fémtárgyakat is. Anyát nem találtam. Visszamehetek a lovaimhoz. Ezután meg­ változott a hangulata. amint a csupasz farudakat csapkodták.úgy gondolod. később meg a rettegett másnapra. Miközben a sovány reggelit eszegettem. korábban elbúcsúzkodtam már a nővéremtől. az ablakpárkányon egy éjjeli madár verdesett. A gyerekek iránti erős ellenszenvére gondoltam. kemény vagyok és szívtelen. amikor életemben először nem otthon alszom majd. mielőtt beléphetsz a lámakolostorba". Ezzel sarkon fordult és elment. hogy távozhatok. Istennek hála ezért. campát és egy csésze vajas teát hozott. és emlé­ kezz mindarra. Elaludtam. „Fiam. fiú . én pedig . Cu besietett a szobám­ ba. Jászé­ tól. Ezzel befejezte. Felzaklatta az elválás. Mutatott néhányat. és elrendeztem az ágyamul szol­ gáló párnákat. Fentről a tetőről az imazászlók csattogása hallatszott.mondta -. és csak kilencéves volt.mondta. Viselkedj férfi módra. Idegen leszel e ház számá­ ra". Bár akkor cseppet sem értékeltem. Utoljára bementem a szobámba. Lelkemre kötötte. egy szolga felébresztett.Na.hét. de ahogyan le­ ment a hold és a nap első gyenge sugarai megjelentek az égen. Figyelj rám: Ha nem állód ki a próbát. Lefeküdtem. amire tanítottalak. most elválnak útjaink. de nem azért.a következő napon . ez volt a legjobb módszer: az érzelmes búcsúzkodás megnehezítette volna. AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 49 ás. Aztán találtak ismeretlen célból készült. és elhozzák apámnak. hogy kivétel nél­ kül minden kapott parancsnak fenntartás nélkül engedelmesked­ jek. A hold las­ san áthaladt az égen. de a család hírnevé­ re vigyázok csupán. hogy aludjak. vissza se térj. egy szót sem szólt többet.mondta .

Befejeztem a reggelit. . hajnalhasa­ dás előtti sötétség. az enyém . hogy a búcsú elmaradt. megpróbáltam vol­ na rávenni.először. Elhagy­ tam hát az otthonomat. Végigmentem a folyosón. hogy idejekorán megtanuljam a fegyelmet és az állhatatosságot. bedugtam a campaedényt és a csészét a köpenyembe. Átmentem a szobán.bármely mércével mérve . mint később rájöttem. engedje meg.összetekertem egy másik köpenyt. és ahogyan hittem. Sok tibeti gyerek­ nek könnyű élete van. mindörökre. csendesen lépkedjek..50 HARMADIK SZEM az otthonomat . és csüggedten szomorú. és az. hogy kikísérjen.ke­ mény volt. Pirkadt. apám parancsára történt. Ha anya fent lett volna. rémült. mire egy szolga fi­ gyelmeztetett. de sötét volt még. Azt akarta. ne ébresszem fel a háziakat. Végigmentem a lépcsőn és elindultam. semmi kétség. hogy otthon maradjak. . Magányos voltam.. a tekercsbe egy bőrtalpú csizmát tettem.

egy tapodtat se mozduljatok. a Tibeti Gyógyítás Templomához vezetett. mint ajtót nyitni nektek? .mondtam. Megjelent egy szerzetes. Milyen közel az étel. ők is ide igyekeztek. Azt hiszitek.Szerzetesek szeretnénk lenni . . mégis milyen kimondha­ tatlanul elérhetetlen! Végül kirepült az ajtó.ordította . Emberek jöttek.válaszolta. barátságosan fogunk viselkedni. kezében hatalmas bo­ tot lóbált. felszedett egy követ. sátánfajzatok? .A kapu bevágódott. a növendékek tanítómestere lejön majd. kis híján hanyatt esett. és akkora zajt csapott. az bizony! Róttam a mér­ földeket. . egyikünk sem volt elragadtatva a másiktól.Mit akartok itt. aki óvatlanul túl közel lépett hozzá. de elhatároztuk. közben világosodott. ijedtünkben fiatal fának néztük.mit akartok. ha egy­ szer ugyanaz lesz a sorsunk. men­ tek. hogy meghallották. azt hiszem. és egy magas. Akkor az egyik fiú lehajolt. . csontos ember állt előt­ tünk.Várja­ tok ott. jobb dolgom sincs. a lábunk elfáradt már az ácsorgástól. Egy ideig szelíden kopogtattunk. Kemény iskola. . ha kész lesz. Egy ablakból kellemes ételszag áradt.Na.In­ kább majomnak nézne az ember benneteket .kiáltotta. Gyanakodva végig­ mustráltuk egymást. . . csak fokozva az éhség okozta kínjainkat. nyomorult csirkefogók? 51 . Leültünk a földre. de semmi sem történt.Negyedik fejezet A TEMPLOM KAPUJÁBAN Az út egyenesen a Csakpori Lámakolostorhoz. az egyik fiú. A bejárathoz vezető kapunál két másik fiúval találkoztam.

fiú ? Mészáros az apád? Húsvagdaló? Aki megszegi Buddha törvényét? És ide meré­ szelsz jönni? Tűnj el.Gyorsan befelé! Ha megfelelsz a vizsgákon. HARMADIK SZEM . és visszamentem negyven lépésnyire. ahogy parancsolta. De meg sem . Szomorúan összeszedtem a kis cókmókomat. amíg nem mondom hogy elég.És te itt? Mi ez ? Ohó! Egy kis hercegecske. A kő felsértette a fejem. a félelemtől ott a hely­ színen majdnem összezsugorodtam. marad­ hatsz. hogy a szempillád se rebbenjen}.Szent ég! . vagy bottal kergetlek végig az úton. . azután ők is továbbálltak. Egyikőjük. Az egyik fiúnak. a hetedik születésnapomon éppen. Térden állva lépkedtem. mi van benned. mik vagyunk. Fenyegetőn a botja felé nyúlt.válaszoltuk. A kóbor kutyák meg-megálltak egy pillanatra. Azzal hirtelen meg­ fordult és elment. leültem keresztbe tett lábbal. intett. egy pásztor fiának. és egy szem­ pillantás alatt sarkon fordult.Micsoda szemét népség jön manapság a kolostorba! A kolostor területét körös-körül hatalmas fal övezte. Az arra járó szerzetesek . csak úgy. A so­ vány szerzetes vad pillantást lövellt felém. ülj le. Megkérdezte. Egész álló nap ott ültem mozdulatlan. El­ ment mellettem egy csapat fiú. éhségem egy­ re nőtt. kik vagyunk és még azt is. nincs elragadtatva tőlünk. nem ittam. jómadár! Lássuk csak. aztán. milyen tömés: ez a hely nem való puhány. Hirtelen mozdulattal a szegény szerencsétlen fiú felé lépett.52 . Egyedül maradtam. aki vallásos akar lenni. a torkom teljesen kiszáradt a szomjúságtól. hogy lépjünk be. beborította a vállam. Hajnal óta nem ettem.kiáltotta. hogy kíváncsian megszaglásszanak. Először is. nézzük csak miből vagy.A másikhoz így szólt: . azt mondta: . aki ijedtében teljesen megfeledkezett a fáradtságról. egy követ do­ bott felém. hogy miért vagyunk egyáltalán. . majd nagyot ugorva elmenekült porzott a föld a lába nyomán. vérezni kezdett. de gyorsan. Nem volt nehéz észrevenni.ügyet sem vetettek rám. tele ment vele a szemem és kis kupac gyűlt kifelé fordí­ tott tenyeremben. Rám szállt a por. de úgy.sokan voltak . belepte a hajam. .Mit mondtál. agyon­ kényeztetett hercegecskéknek! Menj vissza negyven lépést. Ahogy a nap lefelé haladt az égen. és maradj ott elmélkedő testtartásban.Szerzetesek szeretnénk lenni .

minden tagom el­ merevedett már. ha kudarcot vallok a kitartás próbáján. Nem tudtam. hogy ki-kilöttyen a tea.Megittam a teát. besötétedett. egyedül a félelmeimmel. de akkor is ez volt az első éjszaka. . mit hoz a holnap. A lámakolostor ablakában ezernyi vajmécses lángja gyúlt. Felálltam. . a legerősebb ok. hogy belépjek abba a házba. rémisztően szigorúan. semmit se tehettem. aminek esetleg most gondolod. Valóban fáradt voltam már. A kavicsos úton egy szerzetes közeledett. Féltem. Rettegtem a sötét­ ségtől. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 53 moccantam. a félelem tar­ tott fogva. Most egyedül kellett alud­ nom a hideg ég alatt. Aztán azt mondta: Most aludj. a fűzfalevelek susogtak és zörögtek. hajlott alakja is. Az első hét évem nem volt könnyű. és nem öncélú kegyetlen­ ség. Jeges szél fújt.Azzal összeszedte a csészét és a tálat. kinyújtot­ tam a lábam. akik kiállják ezt a próbát . A másikban kis tál campát tartott. körülöttem mindenütt sejtelmes hangok. amely egykor az ottho­ nom volt. Az öregségtől remegett már a keze.Fogd. láttam.IV. mozdulatlanul. mit követelnek még tőlem. majd elment. szomjasan. Apa mindig szigorúan bánt velem. Túlzottan rémült voltam ahhoz. aztán az oldalamra feküdtem és megettem a campát. kemény évek alatt elformátlanodott. s a tartalék köpenyt a fejem alá téve lefeküdtem. helyezkedj ugyanebbe a testtartásba. amit nem otthon töltöttem. és egész nap ugyanabban a testtartás­ ban ültem éhesen. egy öregember lépteit. Ott kellett ülnöm mozdulatlan. Még mindig mozdulatlan ültem. mert ez próba. az éjszaka külö­ nös hangjai. hogy megmozduljak. és ráadásul teljesen megmerevedtem. Egyszerre csak puha csoszogást hallottam. A nap elbújt a hegyek mögött. de ahogy a nap első sugarait megpillantod. Lassan felderengett a hosszú. amit az egyik kezében hoz. fiam. A csillagok fénye­ sen ragyogtak az éjfekete égen. A renden belül csak azok töre­ kedhetnek magasabb rangra. minden porcikám sajgott. a sötétben mozoghatsz. Felém nyújtotta őket. Nem volt hova mennem. Kitalálta a gondolatai­ mat és így szólt: . apám nem engedi. de először nem nyúltam értük. aki tapogatódzik a sötétségben. kis mélyedést kotortam a földön a csí­ pőmnek. rettegtem a következő napoktól. és átöntöttem a campát a saját edényembe.

kavicsokat rugdostak felém. mozdulatlan vá­ ros levegője vette körül. még alig pirkadt. Hogy ne le­ gyek ilyen gyenge. mintha ott sem lennék. vagy piszkos megjegyzése­ ket tettek. talán megfeledkeztek rólam? Vagy egy újabb próbatételnek vetnek alá. Ez alkalommal több jóindulattal nézett rám és azt mondta: . akár a méhek zsongása egy forró nyári napon! Ahogy múlt az idő. nincs hova menjek. Kisfiúk kószáltak az úton. mostanra már elgyengültem az éhségtől. A lámakolostor fokozatosan életre kelt. Apám világosan megmondta. Balsejtelmem támadt. a kis vajmécsesek lángja is fellobbant a kolostorépületekben. és újra a szemlélődés pozitúrájába merevedtem. Még jön a holnap. Először az alvó. hamar belefáradtak a meddő próbálkozásba. de a próbának nincs vége.Enni. A különböző épületekből szerzetesek jöttek kifelé. később pedig mély zümmögés lesz belőle. s máris trombita­ hangra ébredek. De mivel nem reagáltam. és éheznem kell? Egész nap nem moccantam. hogy együttműködőbb áldozatokat keressenek. Hirtelen fel­ lángolt bennem a remény. Ebben az időszakban a hold későn kelt. ő sem fogad vissza. Aztán. Felnéztem. Hama­ rosan már csak a csillagok halvány fénye világított az éjszakai sö­ tétségben. zokogni tudtam volna. de nem mertem megmozdulni.54 HARMADIK SZEM Úgy tűnt. élettelen. folytatta éjszakai küldetését. mely mormogássá erősödik.és innivalót hoztam. valamit vonszolt maga után az úton. ne . és odébbálltak. ahogy napszálltakor megint sötétedni kezdett. és egy sötét foltot láttam közeledni. ha nem fogadnak be a kolostorba. A reményem elszállt. Gyorsan felültem. fiam. és vigyázz. Aztán. Egy nagy fekete szelindek volt csupán. a hegyek mögött a közeledő nappal első fényei ragyogtak az égen. fi­ nom sóhajtás. nem tud gyorsan járni. majdnem lábra ugrottam. hogy csak a nők és a kislányok olyan ostobák. emlékeztettem magam rá. rejtélyes ügyei­ ket intézték. szinte le sem hunytam a szemem. időnként porzáport zúdítot­ tak rám. mint mikor valaki ébredezik. hogy fiatal még. mert ha megmocca­ nok és nem állom ki a próbát. egyre jobban megmerevedtem. Szuszogást hallottam. az a mondás jár­ ta. Végre meghallottam az öregember lépteit. hogy sírjanak. olyan. Tudo­ mást sem vett rólam. nem mertem elaludni.

semmiféle szektájú. a ködben épületek. vajas tea. . A láma­ kolostor ködben úszott. mintha egész életemben ezt gyakoroltam volna. mint egy teherhordó állat­ nak. amint szemlélődő testtartás­ ban ültem. hogy arcra estem. Amíg beszélt. mint az előző éjjel. és füstölők nyugtató szagát éreztem. Bevágtam az első sorba. Valódi félelem­ mel gondoltam arra. . színes fények. nem bírom tovább. aztán reggel találkozunk. ott maradhatsz ma éjjelre is. hogy nem vagyok kotlóstyúk. egyszer csak elszenderedtem. de a lábam annyira elgém­ beredett. Nem volt több választásom.Gyere ide.campa. Bent meleg volt. nem akartam szerzetes lenni egyáltalán.Ha pihenni akarsz. fajtájú­ formájú szerzetes nem akartam lenni. de nagy sokára szürkülni kezdett. és elment. Ahogy a lábak között rohantam négykézláb. és az esti szél játékosan fel-felka­ pott egy-egy elhullajtott madártollat. . megláttam a tanítómester magas alakját. egyre gyengébb vagyok és szédelgek. Az ablakokban . Hely­ zetem igazságtalanságán tűnődtem. . Ezzel megfordult.Épp akkor. a harmadik napon. a nap is megállt az égen.Vegyél részt az esti istentiszteleten. ennivaló van valahol a közel­ ben. melyet áthajtanak a hegy hágóján. Összeszedtem minden erőmet és sikerült legyőznöm a szédülést. Úgy látszott. Az éh­ ségtől felpedzett érzékeim jelezték. néhányan megpróbálták el- . fiú! . sosem jön el az este. Egy világosabb pillana­ tomban ráeszméltem. micsoda boldogság. A kövek mintha csak késpengét növesztettek volna alat­ tam. de egy szemernyit sem voltam boldogabb. Nem várok tovább.egyik a má­ sik után . éreztem. A következő. és is­ mét áttöltöttem a campát a saját edényembe. hegyek­ kel és szerzetesekkel tarkított lila foltok tűntek fel. .Gyere be ! .újra megjelentek az apró fények.gondoltam -. Újra lefeküdtem. ma éjjel meghalok . mert nagyon sokan elbuknak a huszonnegyedik órában.IV. . Megpróbáltam felállni. hogy a sok szenvedés után most mindent el­ ronthatok. Étel . az ajtó­ ban messze.mondta. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 55 mozdulj.Remélem. így követtem a tömeget. Miközben töprengtem. annak még nálam is hosszabb ideig kell egy helyben ül­ nie.szólított. . megittam a teát.Gyorsan felkaptam a csomagomat és odatántorogtam. nagyon kellemetlen helyen karcoltak.

az ütések sosem érnek véget.Ahogy szedegettem a campát a szememből. leesett a kőre. nem védekeztem. csontos szerzetes hangos üvöltéssel talpra ugrott.azt hittem. gyertek. mikor a feje hangos koppanással egy kőoszlophoz verődött. azt. Csak akkor állt meg. meg­ állt az élet. amelyről teljesen lehorzsolódott a bőr. A mester meghökkent. kicsit jobban éreztem magam. és a varkocsomnál fogva lábra állított. Akkor hirtelen hangosan ordítani kezdett valaki: . hogy rendben van.és hangok: . Fülsiketítő csattanás riasztott fel . Aztán a szerzetesek kitódultak a templomból. az orrából patakokban ömlött a vér.Úgy tűnt. az esti szertartásra. amire tanítottalakl" Gondolkodás nél­ kül megfordultam. és azt üvöltötte.minden baj véget ér.Mi folyik itt?! Ijedt suttogás volt a válasz: . egy másik elszedte a bőrcsizmá­ mat. és ahogyan Cu-tól tanultam. csúszott egy darabig az or­ rán. képzeletben hallottam az öreg Cu búcsúszavait: „Viselkedj férfi módra. Meghalok . kásás campa ömlött az arcomra. . A magas.Hitvány nyápic. hogy nem tudom. amit alólam húzott ki.Mulya tökfilkó! Nyápic alak! TE. . látni akarják.Figyelj! A vén Zörgőcsont pré­ dára les. meg se tudod védeni magad! . széthasadt a fe­ jem .Új fiú. A többi fiú visszatartotta a lélegzetét. egy a majdani vezetők közül? Hah! Nesze neked! . . de senki sem figyelt rám. átrepült fejem felett. én pedig beosontam egy óri­ ási oszlop mögé.56 HARMADIK SZEM kapni a varkocsomat. miként zajlott. verjük el! A körém gyűlt növendékek egyike a köpenyemet lóbálta a feje fö­ lött. a tanító le­ nyúlt. Ütések és rúgások zá­ poroztak rám. emlékezz mindarra. és a fájdalomtól elakadó lélegzet­ tel.gondoltam . azt gondoltam. .Úgy látszott. Puha. engedelmeskedek-e a tizenhatodik törvény parancsá­ nak: „Viseld a szenvedést és a nyomorúságot türelemmel és alázat­ tal. Miután ettem. és csomagommal a fejem alatt elaludtam. és semmi sem tartóz­ tathatott fel. Olyan fáradt voltam. elnyúltam a kövezeten.Kemény ütések záporát zúdította rám. kis nyomást alkal­ maztam. majd harsogó ne- . Követtem a töme­ get a belső templomba. de ennivalót kerestem. ez is a próba része. előkelő származású.

de a mozgása esetlen. azért nevezem mégis így. Ahogy Nhavang nekem rohant. A tibeti változat különbözik a dzsúdótól.„mindenre. és . Ez alka­ lommal megpördült és a bal vállán ért földet. és a láncánál fogva hozzám vágta. megragadott egy ne­ héz füstölőedényt.ahogy szokta mondani . ahol nem számít az erő vagy a kor. Elléptem hadonászó karja alatt. megcsavartam az egyik lábát. Az ilyen fegyver lassú.ahogyan Cu mutatta . mint szikla a hegyoldalon. Egy pillanatig nyöszö­ rögve feküdt a földön. az öreg rendőrszerzetes iránt.Nézzük csak a fiatal pávakakast! Vagy talán sa­ rokba szorított patkány? Melyik? Aha. Fiatalabb korában nagyszerű dzsúdó* szakértő volt Khamban. mert a tibeti név a nyugati olvasónak nem jelent semmit. és könnyedén megcsavartam a karját. könnyű kikerülni. hogy egy jakhajtó fia ügyesebb-e vagy egy hercegé. és az . tényleg nagy ügyes­ ségre tettem szert. ujjai. Nem ijedtem meg.) .könnyedén beledöftem az ujjam a nyaka tövébe. oldalra ugrott. elernyedtek. hála Cu-nak. amit tu­ dott". a körülöttünk álló fiúk és szerzetesek egy csoportjára zuhant. te vagy a legnagyobb ve­ rekedő a kolostorban. végre örültem egy kicsit. majd a fejére esett. jó felépítésű fiú volt. majd azt mondta: . oldalon. ahol az ereje előnyt jelent.időnként kegyetlen ki­ képzésnek. Lát­ tam. a füstölő akár egy ki­ lőtt csúzli.IV. amit ki kell talál­ nunk! Megfordult. és rám ugrott. ez az. hogy a durva és vad verekedéshez szokott.Na. melyekkel a láncot szorította. nézzük. Leesett. és egy magas. otromba tizennégy éves fiúra bökött. Ebben a tudo­ mányban. Rám rontott. Kicsúszott a lába alól a talaj. oldalra léptem. Óvatosan körözött. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 57 vetésben tört ki: . Meg kellett harcolnom felnőtt férfiakkal is. Most. De még nem volt neki elég. nehézkes. Ngavang. fejlettebb is nála. Először életemben hálát éreztem Cu. hogy tudtam. ha küzdelemre kerül a sor. Lehajol­ tam. és mikor átugrott. a jövőm ettől a küzdelemtől függ. (Lásd még a 109. Megtanított . akkor felpattant. előbb leírt egy félkört. Ngavang erős. hogy elkapjon és tehetetlenné tegyen.

szó­ ban és írásban is egyaránt.Egyél.szólt -. megveregette a hátamat. nem kerül rossz kezekbe. mely a tetőre épült. látom. amennyit akarsz.Kövess. Nagy buz- . fiam.Ülj le. fiú. Azután fel a lépcsőn. megtudod majd. fiú! Merészen így válaszoltam: . . Jóra tanítottak. szóval vigyázz! . Rendkívüli megtiszteltés.Fiam.Hihetetlen sok kérdést tett fel. majd földre borult. a belső templomok és a tantermek mellett. Gyere! Követtem a széles folyosókon. fiú. Úgy éreztem magam. Most átveszed a helyét. uram. Beléptünk az aranyozott fatáblákkal díszített ajtón. megkeresett és így szólt: . . Most gyere ve­ lem. A növendékek tanmestere barátságosan üdvözölt. hogy jóra használod a tudásod. Ezt az „érintést" gyakran használják arra. ragacsosan és lottyadtan.Akkor rászolgáltam egy kis ennivaló­ ra. miért.58 HARMADIK SZEM Ngavang körülbelül egy fél órán át eszméletlen volt. A tanmester felállt. Uram. . Kedd Lobszang Rámpa. itt van a fiú.és innivalót. mint egy darab rosszul kikészített jakbőr. elhaladtunk a Buddha-szobor előtt és a Gyógyítás szimbólumát megkerülve beléptünk az apát sa­ ját szobájába. de kedvességgel és könyörülettel kell felügyelned rájuk. aki előzőleg enni hozott nekem.kísérjen hozzám. beviszlek az apát úrhoz. az egyházi hivatalok. mint a viadalban. hajolj meg. Az öreg szerzetes. aztán mondd meg az egyik huligán­ nak . . újabb tekergős folyosókon. ülj csak le! Megnézzük. amit én.Ezzel a növendékek tanítómestere háromszor meghajolt. A növendékek tan­ mestere hozzám lépett. az Istenek Termei és gyógyfűraktárak mellett. Ngavang félelemben tar­ totta a növendékeket. míg végre felértünk a lapos tetőre. Az utóbbi napokban nagyon keveset ettem. aztán azt mondta. úgy.Hajolj meg.Valódi férfi vagy. Hat órán át ültünk egymással szemben a párnánkon. . fiam . most már elégedett. Újabb lépcsők következtek. megálltad a helyed. adok neked enni. mikor belép­ tem a szobájába.a mesterük vagy már . és odasétáltunk az apát házához. igyál. hogy a tudo­ mányokban is olyan vitéz vagy-e. és csináld. Megpróbállak rajtacsípni. de közben azt mondta : . hogy majd­ nem hasraestem. hogy a lélek kiszabaduljon a testből asztrálutazásokra vagy hasonló célból.

. de erről egy kicsit később. hogy minden ezer szerzetesből egy az. A mester csak akkor tör­ te meg a csendet. a „borbélyműhely­ b e " vezettek. Kacskaringós utakon keresztül kis szobába.Fiú. Bár csak hét­ éves vagy. Tibetben. és a mester a következőket . hi­ ány azokból van. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 59 galmamban. Belőlük nincs hiány. De amiben csak tudunk. mikor a szerzetesnevet kapja. Az okot később majd megtudod. Én követtem a példáját. Kedd Lobszang Rámpa. mikor az előző nevét elveti. amely semmitől sem retten vissza. hogy az asztrálsíkokon utazzhass. hogy kopaszra borotválják a fejedet. Minden segítséget megkapsz. akik forgatják az imamal­ mot. én is leborultam. Az apát szenvtelen tekintettel ránk nézett. segíteni fogunk. párnákon ültünk. úgy beszélek hozzád. és úgy. mint amennyit hosszú élete során egy láma általában megtanul.IV. és olyan eltökéltségre. Egy ideig az apát úr nem beszélt. Aztán így szólt: Kedd Lobszang Rámpa. és ahhoz. mert így lettél ne­ velve. és nemritkán keserves. ami tőlünk telik. anélkül. Tibeti módra keresztbe tett lábbal. Ezoterikus tanulmányokat is folytatsz majd. amit megjö­ vendöltek neked. Itt leültettek a földre. ha or­ szágunk majd idegen felhő alatt lesz. mindent.A gyógyítás tudomá­ nyát és az asztrológiát fogod tanulni. aki a magasabb rendű dolgokra. a magasabb szintű fejlődésre alkalmas. ha valaki belép egy szerzetesrendbe. de nem ok nél­ kül volt az. ahogyan kell. csak figyelt. akik megőrzik és továbbadják tudásunkat. a tanítómester felkelt és mélyen meghajolt. A tisztánlátást kikényszeríteni fájdalmas dolog. Az Ösvény kirajzolva előtted. egy fürt kivéte­ lével leborotválják a haját. Az Út nehéz lesz. hogy megértsem. Bólintott. in­ tenzív képzést. amit kell. és elindultunk kifelé. mint férfihoz. kitartóan kell dolgoznod. A kitartás próbája kíméletlen volt. amelynek szilárdsága a sziklákéval vetekszik. hogy tudni akarnák a miértet. hogy azt tegyem. Most elvisz­ lek. amikor a szobájába értünk. Az utolsó tincset akkor távolítják el. olyan bátorságra van szükség. mindent tudok rólad. Az egész túl nehéznek tűnt nekem. és hellyel kí­ nált. Különleges képzést kapsz. Fizikai munkások. A többiek sodródnak és napi munkájukat végzik. Nagyon figyeltem. és néhány rövid év alatt többet fogsz tudni. Fáradt voltam! így folytatta: . Most annyit.

Kész öröm levágni. aztán megszólalt: . De ez csak a kezdet volt. mert azonnal nevet kap. a segédje odarohant.60 HARMADIK SZEM mondta: .Tise! . Tamcsö előrelépett.üvöltötte. Végül. . nem volt több haj a fejemen. A segéd ho­ zott egy tál forró vizet. borotváld meg a fiút! Ne hagyj egy tincset sem. jobb kezével megra­ gadta a varkocsomat és egyenesen fölemelte.a szolgák nálunk ilyennel nyír­ ták a növényeket.nekem legalább is úgy tűnt. .válaszoltam.Na most. . Bevezetett a szobájába és elővett egy nagy könyvet. és olyan szorosan tartotta a varkocsomat fel­ felé. hogy majdnem felemelt a földről. egy örökkévalóság után .Mi baj? Felforrtál? Igen.Tamcsö.hívott a mester. mikor a fejemre öntötte.Ó. .Aha! Megvan: mától fogva Zamigmarlálu a neved. így könynyebb eltávolítani a hajat. . jól vajazott. amit otthon padlókaparásra használtunk. Kilógó nyelvvel és egyre- másra morogva. Gyere! . ami annyira forró volt. Tamcsö addig ügyködött a siralmasan tompa olló­ val. Gyere és tartsd a végét! Tise. jól gondozott.Ne aggódj. minek is nevezzünk? Még egy ideig mo­ tyogott magában. Va­ lahonnan szerzett egy nagy ollót . Fogott egy háromoldalú borotvát. fiam! Gyönyörű varkocsod van. ez igencsak hasonlított arra a szerszámra. Ebben a könyvben azonban továbbra is a Kedd Lobszang Rámpa nevet használom. . míg levágta a copfomat. mert így egyszerűbb az olvasónak. hogy felpattantam a földről kínomban. mire megnyugtatott: .

úgy tudtam. Újra kezdtük. Mögém jött. Akkor a zenemester egyenesen hozzám fordult. De nem sokáig. milyen a hangotok. Ismét leállított. vajon mi­ lyen újabb nehézség vár rám. egy láma intett nekem. és hirtelen a könyökére ütnöm. Valósággal törpének éreztem magam az óriások közt. Odamentem hozzá. Énekelni kezdtünk. mind jól ismerték Cu-t. te pedig egye­ dül énekelsz majd! Újra kezdődött a zene. egy kagy­ lókürtös és egy trombitás. Til­ takozásul felemelte mindkét karját. Csak fel kellett nyúlnom. és egy osztályba raktak a ti­ zenhét éves növendékekkel. Még egyszer megpró­ báltam az éneklést. . . miközben azon töprengtem. Mivel otthon jó nevelésben részesültem.kiáltotta. hogy kövessem. így egy nagydarab.Énekelni fogunk. hogy hamarabb elenge­ dett minket. hogy fájdalomtól üvöltve békén hagyjon. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 61 Mikor bevitt az osztályba. állj! . ők is újonnan léptek be a rend­ be. és őt tartották a legjobb dzsúdószakértőnek egész Tibetben. Tanárunk. Három zenész várakozott a hangszerénél. A többiek látták. így maradt vagy háromnegyed óránk az esti istentiszteletig. hogy elbántam Ngavanggal. mint egy frissen tojt tojás. Arcán előbb döbbenet. és lássuk. egy dobos. A fiúkkal nem gyűlt meg többé a bajom. mi történik. többet tudok az átlagnál. A kórushoz próbálunk. így tettem. majd valódi fájdalom tükröződött. ahol kö­ rülbelül húsz fiú volt.Kezdjétek újra. akinek ezüsttrombitája volt.Nevetségessé akarsz tenni? A zenészek újrakezdik.kiáltotta. és olyan jót nevetett. és énekeljetek úgy. A zenemester felbőszültén in- . A dzsúdóoktatók. olyan csupasznak éreztem magam. s koszos kezét az igencsak sajgó koponyámra tette. A láma el­ magyarázta. szólt. mert ahogy kifelé jöttünk.IV. Befordult egy zeneszobába. buta fiút kivéve senkivel sem volt bajom.Ez még az isteneknek is gyötrelmes kínokat okoz. éppen hátat fordított nekünk. mi lesz! Cu tényleg jó mester volt. úgy találták. amit min­ denki tud. olyanra. mikor a fiú a fejemre tette a kezét. A zenészek rázendítettek egy jól ismert dallamra. ahogy kell. Örömöm azonban nem tartott soká. . A zenemester felhúzta a szemöldö­ két. akikkel a héten később találkoznom kellett. Vágjunk rá tüstént a két kis „furcsa csont­ ra". -Tökfilkó! . Este fél kilenc lehetett. miért hívott össze bennünket: .Állj. De hamar ész­ revette. hogy megnézzem.

miközben aludtam . és olyan üres lesz a hasad. de még ilyen hamis hangot nem hallot­ tam. . többé nem kell énekebed. te botfülű bar­ bár! .Elmentem. vagy veréssel tanítottak. A templomi szertartásokon sem énekelhetsz. Eddig olyan kevés ember volt ked­ ves hozzám. és három párna van alattam. hol fogsz aludni. ha késel. legalábbis reggel ötig nem. Tudod. . és teát.Mingyar Dondup láma küldött. Elszunyókálhattam. azután be kell vigyelek Mingyar Don­ dup lámához. és ugyanazt csináld. amikor az egyik fiú. de ha éneklek . Tétlenül ődöngtem. aztán gyere be hozzám. Hamis? Enyhe kifejezés! Fiam. . fiacskám.. nagy nehezen felébresztett. Lát­ tam.Gyerünk. akkor teszek jót ma­ gamnak. fiam. az. fiam. . aztán feküdj le. hogy mivel nincs más választásom. Engem gondosan letett egy párnára maga előtt.maradj csendben! . A fiúk kifelé mentek. és felrepültem a levegőbe. felhalmoztam a pár­ nákat a fal mellé. . mert arra eszméltem. Ötvenöt év óta vagyok itt. felébresztet­ tek-e. Előző este. míg meghallottam a trombitákat. Nem mintha megszerettem volna a helyet. csak előző este kerültem a kolostorba? Mintha ezer éve lett volna! Úgy éreztem. még mindig a vállán vitt és csak a fiúk ülőhelyének végében foglalt helyet.Felkeltem. Megmutatom. úgy. lekésed az istentiszte­ letet. .hahaha . alvajáró vagyok és ismét üres a gyomrom.Sietnünk kell reggelizni. mint egy dob. mert mindent elrontanál. aki az előző nap barátságos volt velem. Az énekórák alatt mást tanulhatsz. Ma hajnali ötig aludhatsz. amit én.Edd meg. .Belépett a templomba. valamint főtt zöldségeket tett elém.bevitt az ebédlő­ be. így szólt: . campát. hogy nézzem meg. Valaki megra­ gadta a köpönyegemet. hogy a szertartásnak vége. ideje gyülekezni az utolsó istentiszteletre. a zenéhez nincs tehetséged. barát­ ságos láma a vállára ültetett. és akkor kapsz majd. Egy óriási.Valóban na­ gyon hálás voltam. hogy segített. és a nagydarab láma .Eztán már semmit sem hallottam.Kedd Lobszang Rámpa. amint azt fújták. hogy egy nagy szobában vagyok.. Menj most. elmulasztod a vacsorát. vagy maradni akartam volna. máskülönben elszundítottam volna. Talán így volt jól. hogy pont szemben ültem vele.62 HARMADIK SZEM tett egyet.Kezdtem lehiggadni és megtelepedni. Csak rájöttem. . . vagy kiabálással. ha minden különösebb hűhó nélkül megtelepszem. Szent isten. s ahogy a többiektől láttam.Figyelj. aki velem volt. .

én meg megúsztam a leleplezést. így hát bőven volt benne részünk. negyvenöt centiméter magas asztalról ettünk. hogy az írás szövegét szerette volna hallani. ahol párnák voltak. hogy máshol jár az eszem.ritka alkalom -. A táplálékkal szent tudást kell magukhoz venniük. Szakembereknek készültünk. Uram. azonnali engedelmességet követelt. A szerzetesek az étkezések alatt nem beszélhetnek és nem is gondolhatnak az ételre. ott. s egy kb. Nálunk is voltak háziszolgák. Nem zajonghattunk és tilos volt könyökölnünk. Csakporiban valóban vasfegyelem volt. vezetőknek.Azt. Egymást váltva. Mi. gondolkodás nélkül válaszoltam: . mert a lá­ ma jelentése „legkülönb".IV. Minden étkezésnél van egy felolvasó. mint a már felavatott szerzeteseknek. Egyik mondása sze­ rint: „Valamennyi képesség kapuja az olvasás és az írás".Te. de ezek szolgálószerzetesek voltak. mi is részt vettünk a házimunká­ ban. rajtacsípem. a rendet és a képzést esetünkben különösen fontosnak tartották. az pedig nem alkalmazható kivétel nél­ kül mindenkire. és elmagyarázta. . mint az apám. a Kangyúr száztizenkét kötetéből mondott fel részeket. csak jót cselekedj.Mint a villám. aki az olvasópultnál áll­ va a Szent Könyvekből olvas. akik a ház­ tartást vezették. mindannyian a földön ül­ tünk. ismételd csak el. Csampala láma olyan szigorú volt. belőlük lettek a lámák. A legtöbb lámakolostorban nem volt ilyen rend. ahogy tetszett. hogy ne legyenek zaklatott gondolataink. Nem hordhattuk a növendékek fehér köpenyét. Ezer­ ből talán egy. vörösesbarnában kellett járnunk. ha előre akart jutni. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 63 Reggelinél a felolvasó a buddhista Szent Iratok. Maga Csakpori „vas­ hegyet" jelent. sőt vad fe­ gyelem uralkodott. Látta. esetleg lustálkodtak. hogy az a fiú nem figyel. ne tégy rosszat másokkal. Buddha tanításának ez a lényege" Az apát úr. mit mondtam utoljára! Gyorsan! . A szerzetesek dolgoztak. A felolvasó is nevetett . A mi kolostorunkban nagyon kemény. Mindenki nevetett. mert rámripakodott: . Mindig emlékez­ nünk kellett a régi buddhista mondásra: „Lévén tenmagad a példa. de ezt most megúsztam.

Keleten tudják. Végigcsattogtunk a folyosókon. és a többiekkel együtt le kellett mennem imádkozni. Minden második sor szemben ült az előzővel. így az első és a má­ sodik sor egymás felé nézett. hajolgattak és himbálóz­ tak. hogy a hangoknak ere- 65 . Az egyik tanítás a következőképpen hangzott: „Jobb megbékélt tudattal pihenni. és így tovább. mikor dühös az ember". Szerzetesek és fiúk százai ültek törökülésben a földre tett pár­ nákon. Dünnyögtünk és különleges hangsorokra épülő szent énekeket énekeltünk. De senkitől sem kaptam kielégítő választ. és a sötétben a köpenyek után kotorásztunk. A pislogó fényben változtak az árnyékok és az óriási szent alakok megelevenedni látszottak. Itt megszámlálhatatlanul sok vajmécses fénye próbált keresztültörni a füstölőkből kerengő füst­ felhőkön. Aztán felöltöztünk. Mikor az éjféli trombita­ szó beharsogta a félhomályos folyosókat. Gyakran tiszteletlenül arra gondol­ tam: „Miért nem hagynak békében pihenni? Ez az éjféli kelés fel­ dühít". Mind­ annyian meztelenül aludtunk. mintegy mormolásunkra válaszolva. a sorok a terem egész hosszát betöltötték.Csakporiban éjfélkor kezdődött a „nap". mint Buddhaként ülni és imád­ kozni. nem volt valami fényes kedvünk ebben az órában. Sorokban ültünk. ez így szokás Tibetben. betömködtük tartozékain­ kat a köpeny elülső bugyrosan felhúzott részébe és elindultunk. a második és a harmadik pedig háttal ült. álmosan legurultunk a párnákról. ahol nincs hamis álszemérem.

és ilyenkor a pislákoló fényben gyakran úgy tűnt. és reggel négyig aludtunk. A Kangyúrból ugyancsak olvastak fel részleteket. de háromnegyed tízre vissza kellett érnünk a tanterembe. Negyed ötkor egy újabb szertartás kezdődött. A füstölők kék felhői kavarogtak-gomolyogtak az istenek térde kö­ rül. egy hangkombináció metafizikus erót hozhat létre. Időnként örültünk a szünetnek. Engem legalábbis feláldoztak miatta. azután jö­ hetett csak a campa és vajas tea. hogy az „előkelő s z á r m a z á s i b a n van valami szégyellnivaló. Előfordult például. Ötkor ettünk először. miköz­ ben az ötödiket („Tiszteld az öregebbeket és az előkelő származásúakat!") állandóan citálják. hanem az ember termé­ szete. mért kell betartanunk ezt a törvényt. A felolvasó még ennél az étkezésnél is egyhangúan mormolt. hogy mozogjunk és hogy alázatra neveljen . Hihetetlenül hatásos látvány volt a több száz ember. aztán visszatértünk párnáinkhoz. campát és vajas teát. hogy nem a születés számít. megszakítva tanulmányainkat kb. Reggel hatkor tanulásra készen gyülekeztünk a tanteremben. Tibeti törvényeink közül a második így szólt: „Gyakorold a vallási szertartásokat és tanulj!" Hétéves fejjel tudatlanságomban képte­ len voltam megérteni. Az étkezés alatt közölték a napi tudni­ valókat és adták ki a parancsokat. amint vérvörös köpenyben és aranyszín stólában himbálózik és egy hangon mormol. Ahogy egy zenei hang képes széttörni az üveget. ilyenkor a reggelinél szólították azokat. negyven percre újabb szertartáson vettünk részt. De akkor még nem ehettünk. akiknek el kellett vinni vagy össze kellett gyűjteni a kért dolgokat. Külön felmentést is kaptak. de megszegik. Kilenckor. Déli egyig tanultunk. először egy félórás szertartás következett. miközben a kis csen­ gettyűk ezüstös csilingelésébe lüktető dobolás hangja vegyül. hogy ennyi meg ennyi időre eltávoznak a kolostorból. más tárgyat. és nem lesznek jelen a szertartásokon. Tapasztalataim alapján inkább azt hittem.66 HARMADIK SZEM jük van. és eszembe sem jutott. A szertartás körülbelül egy órán át tartott. mint az istentisztelet előtt. Ezt követően egy órán át fizikai munkát végeztünk. hogy Lhászának szüksége volt valamire. a fel­ ügyelő mellette ülve figyelt. hogy egyik vagy másik egyenesen ránk tekint.

vagyis az „ágyunkra". akkor következett ugyanis az utolsó étkezés. A „torkosságomért" büntetésül huszonnégy óráig nem kaptam sem enni. a nyolcadik születésnapomon kaptunk néhány szem sózott-savanyított diót. a pihenés után megint tanulni kezdtünk. és azt mondták. Egyszer. mire való: „el akartam cserélni olyasmire. mert nem tudom. Tanáraink megle­ hetősen szabadon bántak a kemény pálcával. Jobbat is el tudtunk képzelni! Négykor. Eleinte én is. és egyikük-másikuk valódi lelkesedéssel osztogatta a büntetést. Én különösképpen szerettem. nyugodtan kellett feküdnünk. Megpróbáltam cserélni az egyik fiúval. és be kellett vallanom a bűnömet. Ezalatt nem beszélhettünk. hogy aludjunk. A csendespihenő nem örvendett népszerű­ ségnek. Kilenckor ütött a szabadulás órája. Rettegett napszak volt ez! Öt óra tanulás szünet nélkül. és később már észre sem vettem. ami nem lényeges". Néha . a hosszú napok megölnek. hogy bármely percben meghalhatok. milyen hosszú a nap. Három órakor csapatostul egyórás kényszerpihenőre vonul­ tunk. kihívott a terem közepébe.nagy ritkán . otthon gyakran ettünk ilyet. és így is csemegének számított. sem inni. . Nyersen ettük. Csak a nagyon szo­ rongattatott helyzetben lévő vagy a nagyon meggondolatlan diá­ kok esedeztek bocsánatért.zöldséget is kaptunk: szeletelt fehérrépát. felajánlottam neki a tartalék köpenyemet az ő dióadagjáért. A felügyelő meghallotta. vagy hogy úgy elalszom. de túl hosszú a tétlenséghez.V. ha a büntetés elkerülhetetlennek lát­ szott. nincs szükségem rá. A lefekvésről senki sem késett el! Azt gondoltam. mely ismét campából és vajas teából állt. meg a többi új fiú is bebújtunk egy sarokba. A legkellemetlenebb munkákból is legtöbbször valaho­ gyan a legkoszosabb jutott rám. az egy óra túl rövid volt ahhoz. hogy sosem ébredek fel többé. Kilenc harminckor lefeküdtünk a párnáinkra. mialatt csak a legsúlyosabb büntetés terhe mellett mehettünk ki a teremből. De rövid idő alatt hozzászoktam. CSÉLA-ÉLET 67 minket. vagy egy kevés nagyon aprócska babot. de éhesek voltunk. A köpenyemet elvették. felejthetetlen esemény. öt óra. hogy szundítsunk egy jót. nem mozoghattunk.

de nem fogsz fejlődni.ahogyan beszélt . a nyugodt. . . a láma lótuszülésben ült a párnáján. . rám nézett.Eleget ettél és ittál? Biztosítottam róla. annak tekinteném. valamint egy nagy életkerék függtek. ha nagyobb tudásra tennél szert. előtte alacsony asztalon sok-sok könyv hevert.Rám mo­ solygott és azt felelte: . Most újra akarunk fejleszteni benned néhány képességet és azt az erőt. Valami .Ülj ide hozzám. ha nem lenne otthonom. aztán hosszasan. aranyból és zománcból. aki felébresztett.válaszolta. de mindez a következő életben ja­ vadra válik.Meg kell beszélnünk egy csomó dolgot.válaszoltam. .Uram! .folytatta -. az egyiket tanulmá­ nyozta éppen. kemény és át­ ható tekintettel figyelt. könnyű életet.arra késztetett.A saját ösvény megválasztásához szabad­ nak kell lennünk . ahová hazatérhetek? Es ki mutatja meg a helyes ösvényt. szólt. a te utad negyven évig nehéz lesz. . hogy tovább kér­ dezzek: . . hogy menjek be.mondta. mikor annak a fiúnak a segítségével. Ha a helytelen ösvényt választod. mint növésben lévő férfinak: . mint más lá­ ma egész életében. nem mehetek haza sem. Amikor beléptem. ha kudarcot vallok a kolostorban. mint élő megtestesülést elhelyeznek egy kolostor­ ban. hogy együtt dolgozzunk. hogy igen. Apád ezt nem nevezné ku­ darcnak.Az apát úr megengedte. kényelmet és gazdagságot hoz neked ebben az életben.Igen. . amivel korábban rendelkeztél.És ki mutatja meg majd az utat? . Lobszang!. Szünetet tartott.. Nyomon követtük az előző inkarnációdat.68 HARMADIK SZEM Majdnem hat óra volt. könnyű életet.Apám azt mondta. . Az alacsony asztalká­ kon kis szobrok álltak. amit tudok. Mingyar Dondup láma ajtaja előtt találtam magam. Bár nem kopogtam.Megállt. A helytelen ösvény nyugodt.Te kudarcnak tartanád? . . és az jó volt. ha azt választom? .tudván. Egyedül csak te választhatsz. Hogyan lehetne nyugal­ mam és kényelmem. Nagyon kellemes szo­ bája volt: a falakon gyönyörű falfestmények és festett selyemké­ pek.Már elfelejtetted? Nyomon követtük az előző inkarnációdat. de először egy igen fontos kérdést kell felten­ nem neked. istenek és istennők jade-ból. Néhány év leforgása alatt azt szeretnénk. ha a helyes ösvényt választod. és néhány éven belül apát leszel.

Nézzük csak. De először ki kell gondolnunk. miről is fogunk beszélgetni.Aztán . tet­ szett. . sárkányrepülés is.a tanítványod szeretnék lenni. nehéz életem volt.kissé bánatosan hozzá­ tettem: . Kissé elszomorodtam.De még mindig nem szeretem a kemény munkát. de választani neked kell. sőt. amit láttam.Uram . Az én varkocsomat Mingyar Dondup láma személye­ sen adja át a szüleimnek! Elfogadott tehát „szellemi gyermeké­ nek". Lesz majd nem egy sárkányeregetés. és a he­ lyes ösvényt járni. . erősen megnéztem. kinek átható. nyílt arca volt. de csak kevesen merik ezt bevallani . Hétéves korom ellenére. Igen. és meg tudtam ítélni. és akkor hipnózissal fel­ gyorsítjuk a tanulásodat. és azt egy növen­ dék elvitte a szülőknek . . A láma nagyon fontos személy volt. . hogy fiukat befogad­ ták a rendbe. Úgy tűnt.Lobszang. kilenctől egyig. miként ren­ dezzük el legjobban a tanulmányaidat. amit láttam. gyámfiának. mélyről jövő. ez jó lesz kezdetnek. . Üzensz valamit apádnak és anyádnak? Ma találkozom velük. Lobszang. Átadom nekik a varkocsodat! Egészen elérzékenyültem.Hát igen. és tetszett. a fejét kopaszra borotválták. meglátjuk majd. hogy tisztán láss. meleg hangon. CSÉLA-ÉLET 69 . a varkocsát levágták. .így értesültek róla.Magam leszek a vezetőd. fekete szeme.Hamarosan egy kis operációt kell vég­ rehajtanunk a fejeden. éles pillantású. ha a helyes ösvényt választod. roppant . Igen.Újra a papírjaiba merült és gyorsan átlapozta őket: .nem elég őszinték hoz­ zá.Átnézte a papírjait. .mondtam. sok emberrel találkoztam. Holnap kezdjük. széles. hogy még több munka vár rám.Rá­ néztem. . ritkán tudtam játszani vagy sárkányt eregetni. fiatalember. Az istentisztelet helyett minden reggel kilencre gyere ide. egyikünk sem szereti a kemény mun­ kát. Nevetett. eddig is keményen kellett dolgoznom. Előttem egy nagydarab ember ült. hogy valaki jó vagy sem.azt hiszem . . Messzire jutsz majd a metafizikában és az orvosi tudományokban is. Ha felvettek valakit a kolostorba. senki sem befolyásolhat a döntésben.V. melyet magas homlok koronázott. A láma mintha a gondolataimban olvasott volna.

mielőtt munkáját befejezné. de mikor öre­ gebbek lettek. hogy az eredmény mások javára váljon.A konyhai munka nehéz volt. Nagyon nehezen viseltem a tanárok szigorúságát. s gon­ doskodik arról. . bár nem emlékeztem. ilyen ember mellett nem bukhatok el. és utána nem maradt időnk a pihenésre. hogy okkult tudásomat „mesterségesen táplálják". Csak ke­ vesek esetében sikerült felfedni az előző inkarnációt.70 HARMADIK SZEM okos ember. Akkor nem tudtam még.Tökfilkó. .Ezzel a megjegyzéssel a feldühödött tanár még egy utolsó óriási ütést mért rám. A mellettem ülő fiú megjegyezte: .ahogyan velem is . mint ahogyan nálam megvol­ tak. amit újra kell tanul­ nom. az ottani felügyelők úgy bántak velünk. Ilyenkor . mint a rabszolgákkal. mégha csak egy kisfiút is kellett megfenyítenie. hogy teljesítse feladatát. „élő inkarnációk"-nak nevezik. szükség van ugyanis bizonyos jelekre. mi dolgozunk a konyhán. óriási tisztelet övezte őket. hogy visszatér a földre. ha valaki elér a fejlődés egy bizonyos fejlettebb szintjére. miért. Két kemény. Szerencsédre istentisztelet­ re kell menni. ma dél­ után rajtunk a sor. Gondolataim másutt jártak. fárasztó munkával töltött . melyeknek feltárását sokszor szinte lehetetlenné teszik a költségek. majd méltóságteljesen kisétált az osztályból. akinek irigylésre méltó híre járt egész Tibetben. Fiatalkorukban . A vállamat ért ütészápor erőszakosan visszarángatott az osz­ tályterem valóságába. akiknél megvannak ezek a jelek. Úgy gondol­ juk. hogy egy bölcsnek valamilyen küldetése van. Aznap reggel. Rám speciális kezelés várt. hogy átélje a büntetés végrehajtásakor érzett örömét. de meghal. Ezért születtem újra. megtölthetjük a campásedényünket. bolond! Démonok vertek tanyát talán a koponyádban? Ez már több a soknál. . én voltam a legfigyelmetlenebb. De aztán meggyőztem magam: hiszen ezért jöttem. Lehet. Azo­ kat. vá­ laszthat a létezés másik síkja és a között.visszatér.a szigorúnál is szigorúbban bántak velük. hogy tanuljak. félkegyelmű. és a tanárnak bőven nyílt alkalma arra. Remélem. Tibetben szilárdan hiszünk a reinkarnációban. ahol tovább tanul és segít az embereken. valamint az időigényesség.Ne feledd. Tud­ tam. mi is az.úgy hisszük . amikor bementem az osztályba.

Hátrafelé re­ pültem. Mindenütt nagy halom­ ban állt a jaktrágya. aki arra a fel­ adatra vállalkozott. Szörnyű fájdalom hasított keresztül rajtam. a testem többi részét pedig beecsetelte egy . Lementünk jó néhány lépcsőt. majd sikoltva a földre. a rács beleégette magát a húsomba. lejött róla a rozsda. Alig tudtam megemel­ ni a lapátot.és megbotlott. Nagy zűrzavar támadt. a lángoló tüzek fénye. gyorsan kiemeltek. aztán vissza egyenesen a tanterembe. és vagdalkozni kezdett a pálcájával. Az ajtónál egy mérges szerzetes fogadott: . az osztályomban rajtam kí­ vül senki sem volt tizenhét évnél fiatalabb. csak a csont állította meg. ezzel fűtötték a kemencéket.ordította az ügyeletes szerzetes. Ott feküdtem még a forró hamuban. semmirekellő gazfickók! -kiabálta .ugyancsak fü- . Őrjöngő üvöltéssel megra­ gadott a torkomnál fogva. és úgy járjon a kezetek. amely nem egyszer ma is gondot okoz nekem. e sebhely alapján azonosítot­ tak. A kövezett folyosókon keresztül ódzkodva vonultunk a konyhák felé. . de a lábam valóban súlyo­ san megégett. hogy megmentse a lábamat. meglóbált . Miután kitisztította. majdnem a csípőízületnél. és égő hús émelyítő szagát éreztem.Fogjátok azo­ kat a vaslapátokat. lent elviselhetetlen hőség volt.Az első tíz jöjjön ide és rakjon a tűzre.Én voltam a tizedik. anélkül. ráborítottam a szerzetes lábára. hogy megmagyaráz­ hattuk volna. és mikor a lábamba ment. hogy a tüzelőt a kemencébe tegyem.V. miért késtünk.Gye­ rünk már. Még mindig őrzöm a nyo­ mát. Előt­ tünk vöröslő fény. A láma alapo­ san megnézett. Táplálja a tüzet. A teste­ men sok helyen voltak égési sérülések. Mindenhonnan rohantak a szerzetesek. aztán kiszedte a rozsdadarabokat a sebből. A japánok évekkel később pl. lusta. A konyhában töltött első munkanapom majdnem az utolsó na­ pom lett. és a nagy erőlködésben. bele a forró hamuba. Időnként tovább ott tar­ tottak a konyhában. egy fehér forradást. A vas rozsdás volt. A füstölgő tanár már várt ránk. és elkéstünk. Hamar felvittek egy orvoslámához. . mintha az életetekről lenne szó! . szorosan betekerte egy gyógyfüvekkel meghintett kö­ téssel. A bal combomon. Én csak egy szegény hétéves kisfiú voltam a nagyok között. CSÉLA-ÉLET 71 óra. A kemencéből kiálló egyik rács vörösen izzó végére estem.

A trapa állt legközelebb ahhoz. hogy jó életet élek majd. ahogyan olyan sokan írnak és beszélnek nyugaton. A világ más tájain „szolgának" vagy ha­ sonlónak neveznék őket. A lá­ bam egyre csak lüktetett s biztos voltam benne. akik a házimunkát végzik. hogy elege van a birkaterelésből. A „szerzetes" kifejezést a „férfi" szinonimájaként használták. egyáltalán nem olyanok. mikor a tűzdémonok megkínoznak valakit.) így érkezünk a leggyakrabban rosszul hasz­ nált fogalomhoz.) A lámák mesterek. és imádsá­ gokat mormolt a fejem felett. mikor a hő­ mérséklet mínusz nyolc fok alá esik. anélkül. mint amilyennek az ember hinné. hogy a szerzetesek szörnyű emberek voltak. hogy a legcsekélyebb beleszólásuk lenne a dologba. hogy „szerzetes"? Mi mindenkit így hívunk. Gyak­ ran „szerzetesnek küldenek" fiúkat. mint katona. hogy sosem fogok tudni újra járni. hanem a saját kényelme. Mikor a kezelés befejeződött. leült mellém a földre. és gyakran azért voltak szigorúak s igazságtalanok velünk szemben. mely a fájdalmakat enyhítette. A lámakolostorokban vannak „szerzetesek". Eszembe ju­ tott egy korábban látott kép. a papság tagjait másként nevezték. mi guruknak mondjuk őket. mert ezek az emberek egyszerűen csak érzelmekre és gondolatokra vágytak. Tibetben szinte bárkiből lehet szerzetes.gondoltam magamban -. Azt is elhatároz­ tam. amit az átlagem­ ber a szerzetes fogalma alatt ért. hogy . a láma behívta az egyik szerzetest. segéd­ munkások és szemetesek. hiszen 3600-6000 méter magasságban az élet nehéz. Legtöbbjüknek nem volt könnyű élete. és biztos tetőt akar a feje fölé. Nem kell szükségképpen vallásos személynek lennie. a lámához. Esetleg úgy dönt valaki. Cséla volt a fiútanuló. aki egy kis szobába vitt és lefektetett a párnaágy­ ra. (Abból ítélve. (A lámakolostorokban a trapák vannak a legtöbben. aki férfi és kolostori szolgálatban áll. Ha a trapák nem hivatásos katonák. Aztán bejött egy öregember. ahol én is megégtem. Úgy tűnik talán. amelyen a démon ugyanazon a helyen döfködi szerencsétlen áldozatát. a láma hivatásos tiszt. a kolostorokban több tiszt volt. hogy az épségemért imádkozik a baleset után. Szép dolog . a novicius vagy a növendék.folyadékkal. De mit is jelent az. mert személyesen megtapasztaltam. Úgy volt. Nem vallási meggyőződés vezeti. milyen is. vannak építők.72 HARMADIK SZEM vekből készült .

vi­ gyázva arra. sokan általánosabb adminisztratív teendőkkel voltak elfoglalva vagy azzal. mint az apát.V.Nos. Szomorúan néztem . kör alakú fal. mely vajjal átitatott vastag fonalból készült. Ezek a csoportok szigorúak és könyörtelenek voltak. Az egyik lehajolt és felszedett egy jakszőr kötelet.mondta az ember.tet­ te hozzá. aki megbetege­ dett. tedd bele a lábadat és leengedlek. CSÉLA-ÉLET 73 Mingyar Dondup láma lesz az én gurum. Egyetlen céljuk a rend fenntartása volt. kocka alakú kö­ vekből épültek. Ezek erős. Nagyon szigorú vizsgákat kellett letenniük. A kolostornak volt egy börtöne. Nem mindegyikük foglalkozott kolos­ tori ügyekkel. A „szerzetesekre" további példa a „rendőrszerzetesek". Néhány kivételes esetben a láma magasabb státusszal rendel­ kezett. Azok. Ám az ember nem ítélheti el a püspököt csak azért. Nem valami kellemes hely. gyakran kegyetlenkedtek. tizennégy éves korukban apátok lehettek.erre bízzam az életemet? . a végén gyatra kis hurokkal. A lámák után jöttek az apátok. de ez eredményeiken múlt.én is annak bizonyultam -. Négy rendőrszerzetes megragadta a középsőt és nagy nehezen ol­ dalra húzta. Kapaszkodnom kellett a kötélbe. akik „élő megtestesülések" voltak. hogy jelenlétükkel biztosították a rendet.Valamivel világítania kell. én pedig az 6 cséla-ja. közben tartani a fáklyát. illetve ne égessem át a vé- . A rendőrszerzetesek. Kint a hátsó udvarban volt jó néhány körülbelül kilenc­ ven centiméter magas. lépj ide. . a tetejüket pedig körülbelül három méter széles­ ségben kőrácsozat fedte: egy-egy rács combvastagságú lehetett. tiszteletre méltó orvosláma . de eleget tettem a kérésének. Éppen távozni készültem a kolostorból. Rosszkedvem gyászosra fordult. csak annyiban. akár csak a házimunkások. mit csinál. mert egy püspök­ nél dolgozik. és mindenkor igazsá­ gosak. hogy ne gyulladjak meg. Kezelnem kellett az egyik rabot. uram . . amikor a börtöncellá­ ba hívtak. ez attól függött. de sosem kegyetlenek. de akiket tömlöcbe vetettek. mert segédkertésze rosszul viselkedik. sem tűntek kellemesnek. hogy egyik lámakolostorból a másikba utaz­ tak. a templomi szertartásokkal nem foglalkoztak. És a segédkertésztől sem lehet elvárni. . majd kezembe nyomott egy lobogó fáklyát. Egyetlen élmé­ nyem van róla. hogy szent legyen csak azért.Vonakodva bár.

Lobszang. amely a léte­ zés síkjai között vándorol. Kedves. A lábam még erősebben lük­ tetett. le a mocskos kőre.De te híres láma vagy. hogy elszedje kevés kis vagyo­ nát. és megtudtam. Észrevette. Mingyar Dondup láma hangja volt. Megszökött.Kis barátom. mígnem nem tudtam semmiről. hogy valaki belém rúgott.Mi ez a nagy csodálkozás? Nem úgy van rendjén. az istentiszteletre akartam menni. de még több ismeretlen. Elmondtam egy imát a lelkéért. amely olyan bizonytalanul tartotta a súlyomat. most már a testfeldarabolók következtek. a lyukat lángoló fáklyával tömték be. és ő mellet­ tem ül. néhány ismerős volt. Elég volt egy pillantás: nem vette kö­ rül aura. A fáklya világánál gonosz képű gazembert láttam. mintha csak fel akarna robbanni. és lázálmomban úgy kép­ zeltem. és szól­ tam. szánakozó hangot hallottam. és mikor magamhoz tértem. vándorló koldusként élelmet és menedéket kért a kolostorban. Aludj csak! . Megkérdeztem. Te még nem emlékszel erre. hogy a láma szobájában vagyok.Kissé erőtlenül vála­ szoltam: . én meg csak egy kisfiú. húzzanak fel. A fájdalom heves rohamokban sö­ pört végig a testemen. Megpróbáltam felugrani. De leereszkedtem nyolc-tíz méter mélyre a víztől csillogó falak kö­ zött. . A lábam! Maradj nyug­ ton. Lobszang. úgy éreztem. ma pihenhetsz! Mereven elfordítottam a fejemet és meglepődve láttam. hogy két barát együtt legyen.74 HARMADIK SZEM kony kis hurkot. hogy elaludtam. Az idő vonszolódott. az első gondolatom az volt. Hason feküdtem. de a testem elölről is meg­ égett a forró hamuban. Hunyorogtam. így élet sem. Sápadt napfény sütött a szemembe. de kínomban visszaestem. Ám ne kalandozzunk el a konyhai eseményektől! A hűsítő ecsetelés hatása múlóban volt. az­ tán éjszaka megölt egy szerzetest. lezártam vad bámuló szemét. Aztán újra és újra.valaki mellém ült. az előző életeink során hosszú utat tettünk meg együtt. Befejeztem a munkát. mi volt a bűne. Halk susogás . azt mondta: .Finom ujjai­ val végigsimította a gerincemet. de elfogták és visszahozták bűntette színhelyére. ha egyikőjük beteg? . ez túl sok. a kolostorból mindenhonnan hangokat hallottam. hogy csodálkozom és elmosolyodott: . én azonban igen. aki a falnál kuporgott. Az utolsó in- . mintha a bőrömet leégették volna a testemről.

hogy rengeteg mindent tud ró­ lam. Furcsa volt. a csúcsokat csillogó hósapkák koronázták. hogy kilássak. melynek partjait a zöldnél is zöldebb fű szegélyezte. Elfordítottam a fejem. Mellettünk nem messze egy aprócska erdő. hanem úgy egy méter magasságban. a távolságtól törpényire zsugorodott kis házak! Lent a völgyben kanyargó folyó. hogy visszanyerd az erődet. Túl az ablak alatti alacsonyabb tetőkön.V. egyszer az egyikhez jön. a messzeségben Lhásza terpeszkedett a napsütésben. Néhányan sötétbarna köpenyt viseltek. hogy nem a földön fekszem. Nagyon erős vonzerő volt köztünk . mely gondjaira bízott. Balra a Potála. a Kji. a közelebbi fjflgyoldalakat aranytetejű lámakolostorok pettyezték. Már akkor nyilvánvaló volt számomra. és a herceg is koldussá vál­ hat". Voltak ma- . mint amennyit én magam. távolabbi kolostorok növendékei. CSÉLA-ÉLET 75 karnációban nagyon közel voltunk egymáshoz. Aki ma koldus. Alattunk. valóban jó ember. De most pihenned kell. Fi­ nom. messze többet. Tekintsen le az életek hosszú ösvényére.ezt tisztán éreztem és áldottam a sorsot. ne aggódj. aztán a másikhoz. pasztel árnyalatú. Megmentjük a lábad. Itt lakott a legfőbb tibeti jövendőmondó is. Sok látnivaló tárult elém. míg a fösvény nem talál vigasztalót. Mert a gazdagság forog. hogy kinézzek az ablakon. hogy a láma.Az élet kerekére. Örömmel vártam. a buddhista Szent Iratokban megfogalmazott parancsokra gondoltam: „A lágylelkű ember mindig boldogul. holnap herceg lesz belőle. Legyen a hatalmas ember nagylelkű az esdeklőkkel. . A távolban bíborszín* hegyek. hogy vele tanuljak. a levegőben. hogy nem akad majd jobb tanuló nálam. Világos volt. mint a kocsikerék. melyből templomok és iskolák kandidáltak ki­ felé. Feltűnt egy kis csoport fehérbe öltözött fiú. aki a veze­ tőm. aki nagyon fontos személy volt. Az ágy-pár­ nákat az asztalra rakták. akit képességeim legvégső ha­ táráig követni fogok. roppant méreteivel maga is kis hegyet formázott. az u ^ r b a n kü­ lönböző rangú szerzetesek jöttek-mentek. életében egyetlen nagy feladattal: össze kellett kap­ csolnia az anyagi és a szellemi világot. olyasvalaki. és eltökéltem. Gyerekes fantáziámban faágon gubbasztó madárhoz hasonlítottam magam. ők voltak a munkások.

emlékszel az előző inkarnációdból. A testem a forró hamutól még mindig sok helyütt felégett és hólyagos volt.76 HARMADIK SZEM gasabb rangú szerzetesek is. és azt mondta: . hogy a főtisztvise­ lők közé tartoznak. Mivel nem tudtam segítség nélkül menni. Sokan lovakon vagy pónikon ültek. Mindez kiragadott a közvetlen jelenből. Ülni képtelen voltam. vérvörös meg bíbor ruhában. ezzel ugrabugráltam. a jobb oldalamon vagy a hasamon feküdtem. Jobban foglalkoztatott a gyógyu­ lás és az. Mingyar Dondup láma foglalkozott velem. önkénte­ lenül . mint a lábam. amit korábban. Három nap múlva azt ajánlották. Nem tudtam részt venni a szertartásokon és az osztályba se jártam. készítettek nekem egy mankót. Meg volt elégedve azzal. hogy újra tudjak mozogni. ez utób­ biak gyakran aranyszín stólát viseltek jelezvén. . és akár egy sebzett madár. A világiak színes lovakon. de az egész együttvé­ ve sem kínzott annyira. így majdnem egész idő alatt vezetőm.De sok mindenre tudattalanul. rövid néhány évem alatt meg­ tanultam. keljek fel és mozogjak egy ki­ csit. a papok csak fehér paripákon lovagoltak. A lábam merev volt és borzalmasan fájt. Teljesen begyulladt és váladékozott a bentmaradt rozsdadaraboktól.

A pörkölt árpát beöntötték az edénybe. lótuszülésben. elöregedett gerenda tartotta. vagy hogy hason feküdjek. hogy hadd él­ jek a szokott módon. Az árpát kiszórták a gő­ zölgő kó'padlóra . Amíg egy adag pörkölődött. ebből kisebb gerendák áll­ tak kifelé. hogy megforgassák a soktonnás követ. két és fél méter átmérőjű tölcsér alakú kőedényt használtunk. A tibetiek keresztbe tett lábbal ülnek. Az edénybe ugyancsak töl­ csér alakú nagy követ illesztettek lazán. de a lábsérülésem határozottan megakadályozott ebben. hogy egy palatáblára felírjam a zsákok szá­ mát.alatta tátongott a kemence. mint abroncs nélküli küllők. ahol megégettem magam . amely keresztülfúródott rajta. hogy az árpaszemek ne hulljanak le. amelyekben a pörkölendő' árpa volt. ott a már megpörkölt árpát kellett megőrölni. a tetején kb. Ha már megindult.Eltelt két hét és sokkal jobban éreztem magam. és engedélyt kaptam arra. nem volt olyan rossz. mert többet akartam mozogni. A lábam még min­ dig fájt. Belső felületén barázdák és vájatok voltak.egyenletesen szétterítették. Megkértem. a szerzetesek és a fiúk pedig nekifeszültek a küllők­ nek. vagy aho­ gyan mi nevezzük. de lagalább javult valamennyit. mindannyian körbe-körbe jártuk és énekel77 . Az volt a dolgom. mi a folyosón át bevonultunk egy kis szobába. ahogy tudok. Beleegyeztek. Ehhez egy érdes felületű. hogy úgy üljek. A visszatérésem elsó' délutánján újra a konyhai munka volt so­ ron. majd az ajtókat becsukták.

vigyázni kellett. Aztán. ismerd meg. és nem lesz . Valamikor korábban félig megtöltötték vízzel. az. úgy csillogott. A hét-nyolc kilós téglákat Kínából és Indiá­ ból a hegyi hágókon keresztül szállították Lhászába. és az egészet órákon át főzték. hogy az ember fennmaradjon. Az volt a dolgunk. fokozatosan megfeketedik. és a környékén dolgozók arca megfeketedik. pontosabban a megtört­ megpörkölt árpát. A teát állandóan forrón tar­ tották. mint új korában. mert nem volt elég munkás. több lapát tisztított vajat tettek hozzá. Ami a közelébe kerül. tábla formára szárították. Majdnerfi kimeríthetetlenek a kész­ letek belőle. és a campával együtt elég volt ahhoz. újabb és újabb frissen pörkölt árpát töltöttek a tar­ tályba. Mikor a víz újra forrni kez­ dett. a fa olyan lesz. Következő nap a teakészítésnél kellett segédkeznünk. hogy ne legyen túl sok megkülönbözte­ tés. Itt senki sem szidott meg az éneklésemért! Szörnyű nehéz volt beindítani azt az átkozott követ. beszélgess vele. Úgy tartjuk. hogy egyetlen ellenségünk van. fanyar füstöt áraszt. Ahogy a őrölt szemek kihullottak az edény aljáról. Aztán az őrleményt elvitték. egy szerzetes megsózta. A kony­ hák egy3 |á£ik részébe mentünk. Amikor rárakják a tűzre. majd felaprítsuk őket. a forró kövön szétszórták és újból megpörkölték. Minden fiú egy hétre való campánakvalót hordott magánál. hanem azért. amelyet fa helyett tüzelőnek használ­ tunk. hogy meg ne álljon. a másikat addig előkészítették és megtöltötték vízzel. és az ujjunkkal addig kavargattuk. most forrt és gőzöl­ gött. idehozzuk. min­ denkinek segíteni kellett. Ez volt a campa alapja. bűzös. és mivel egyszerre egy üstöt használtak. akit nem is­ merünk: dolgozz vele. Az apróbb darabokat behajították a forró vízbe. hogy megmozduljon. A keverék nagyon tápláló. ahol egy hat-hét hektoliteres fémüst álÍTlomokkal tisztították. amit egy kis bőrtasakba tettünk. Minden étke­ zéskor örflfttünkJjelőle egy keveset a campás tálba. ha meg már mozgott. hogy elmenjünk a teatéglákért. Aztán vajas teát keveigLik hozzá. "akkor megettük. Nem azért kellett segítenünk a fizikai munkában. mint az ében. egy másik nagy adag szódát rakott bele.78 HARMADIK SZEM tünk. A munka legrosszabb része a tűz etetése volt. míg tésztasűrűségtpiem lett. mert pórusaikba beleivódik a korom. A jaktrágyát.

Ha az ember 20-25 méterrel arrébb megy. mögöttünk sétált. mert változatosságot hoz­ tak a szigorú kolostori életbe. hogy füveket gyűjtsünk és gyógyszert készítsünk belőlük. és nem habozott. vagy a hagyományosabb testrészek. a világon talán sehol sincs hozzá hasonló. mit se számított. egy részük a csillagjós­ lással foglalkozott. Ilyenkor a felföldekre vezettek bennünket. A falon nagy táblák lógtak. Az asztrológia „talált. de már csak akkor. hogy a megfelelő fajtát szedjük le. kit fi­ gyel! Jókora pálca volt nála. és nekünk valamennyit fel kellett is­ mernünk. hogy ha más máson is segített. abban a reményben. Váll. és nagyon kedveltük őket. mert nem tudtuk. de a jégtaka­ rókat forró vizű forrásoktól táplált zöld völgyek tarkítják. Az alacsonyabb ran­ gúak kezében ez az igazság egyik eszköze a hatalmasokkal szem­ ben. Ez utóbbia­ kat minden héten cserélték. ahol jég borít mindent. nem talált" sorsjáték. és bárki elmondhatja. és ha a bírálat jogos.VI. előttünk állt. A rendszer jól működik. Jobb az asztrológiai je­ gyek alapján kezelni valakit. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 79 ellenség többé. Tibetben minden évben van egy nap. a tengerszint felett hét­ nyolcezer méter magasságba. A „növénygyűjtő expedíciók" ősszel voltak. oda ütött. a hőmérséklet mínusz 4 fokról plusz 15 fokra változik. nem tehet semmit a neki alárendelt ember ellen. ahova ért. talán megint használni fog. Rengeteg matematikát tanultunk. tudo­ mányos elvekre alapul. Ha az apát durván viselkedett az év során. vagy a falitáblára írt. amikor a ha­ talmasok félreteszik a hatalmat. ritkán élnek vissza vele. Később kirándulásokra vittek minket. és nagyon figyelmesnek és szorgosnak kellett lennünk egész idő alatt. . De amikor dolgoztunk az órán. Ami­ kor a tanár előadott. a többi gyógynövényeket ábrázolt. hogy végül is van valami szavuk. az egyik testrész épp úgy megfelelt. mint vaktában felírni egy gyógyszert. mert ez a tárgy fontos volt az asztrológiához. Sorokban ültünk a földön. mert az orvosi munkához nélkülözhetetlen. amit gondol. érzik. amikor alaposan ismertük a növényeket. Páratlan élmény. kar. Néhány szerzetestől eltekintve nemigen ismerték ezt a vidéket. és megbízhattak bennünk. megmondják neki. Belém sok asztrológiai ismeretet vertek. Nagyon sok tanulnivaló volt. mint a másik. Néha három hónapig is eltartottak. hát.

Kolostorunk ismert volt a szigorú és kérlelhetetlen képzésről. Az első év külö­ nösen nehéz volt. Viseld a szenvedést és a nyomorúságot türelemmel és alá­ zattal! Állandóan azt mondogatták nekünk. A vezetőink bölcsen úgy döntöttek. Ne légy féltékeny és irigy! 14. mielőtt még veszélybe sodorhatnák a többie­ ket. Tiszteld az öregebbeket és az előkelő származásúakat! 6. akik egy idő után elmentek. Puhánynak és gyengének tűntek a szemünkben. csakporiak voltunk az egyetlenek. a szerzetesek sötétedéskor lefeküdtek és hajnalig aludtak. ha a napirend megváltozik. A legjobban hasznosítsd az ételt és a vagyont! 10. és mi. ma­ gunkra meg mint az elitre. Mutass háladatosságot és viszonozd a kedvességet! 12. ne bánts senkit! 16.. Megrostálták a növendékeket. nem lesz viszály vagy békétlenség. Tiszteld a szülőket! 4. hogy ha betartjuk a törvé­ nyeket. A törvények a következők voltak: 1. és mi a többiek szintjére kerülünk. s bár sokat morog­ tunk magunkban. akik odamentünk. hogy kiselejtezik az alkalmatlanokat. Becsüld az erényeseket! 5. hogy enyhébb körül­ ményeket találjanak. Ne botránkoztass meg senkit! 15. amikor fü­ veket gyűjtöttünk. Az első évben nem volt részünk szinte semmi kikapcsoló- . mint bukottakra. Figyelj a barátokra és a rokonokra! 9.. Kövesd a jók példáját! 11. Gyakorold a vallási szertartásokat és tanulj! 3. még többet morgolódtunk volna.80 HARMADIK SZEM A vallásoktatás nagyon intenzíven folyt: minden reggel fel- mondtuk a Törvényeket és a Középút összetevőit. csak a legerőseb­ bek élték túl a jéggéfagyott felföldeken tett utazásokat. Segítsd az országot! 7. Bízzál az ország és a lámakolostor vezetőiben! 2. Tarts mértéket mindenben! 13. Sok kolostorban nem volt éjjeli szertar­ tás. Légy becsületes és őszinte mindenben! 8. Elég sok szerzetes érke­ zett máshonnan. Beszéded és tetteid szelídek legyenek. Úgy tekintettünk rájuk.

hogy ne jöhessünk rá. min­ den tényt osztályozni kell. Ma is hálás vagyok azért. Tanáraink mindent megtettek. Mégis. ha hibát. amely jól lát­ ható és könnyen elolvasható onnan. hogy belénk sulykolják a jó em­ lékezőtehetség iránti igényt. mert a büntetés még rosszabb volt. mert rendszerint kilencven centiméter szé­ lesek és körülbelül negyven centiméter hosszúak voltak. majd hirtelen a gyógyfüvekre váltottak. és valóban fejleszti a memóriát. A könyveket nem hordhattuk magunkkal. . kinyitni a megfelelő fiókot. ahol állunk. aki orvosszerzetesnek tanult. A legtöbb tibetinek jó emlékezőtehetsége van. laza papírlapokat két faborító tartotta össze. Mindegyik fiókon tisztán kivehető címke van. Kérdésekkel bombáztak. és azt a feladatot kaptuk. Gyakran Szent Könyvek obskúrus oldalaira vonatkoz­ tak.VI. ha egyáltalán nem válaszolunk. hogy képzeljük el. és Szent Könyvek egészét kellett felmondanunk. de annak. a rengeteg gyógynövény neve és pon­ tos leírása mellett azt is ismerni kellett. nagyon szigorú büntetés járt érte. Például azt kellett képzelnünk. a Kangyúr hetedik kötetének ti­ zennyolcadik oldaláról az ötödik sort kérem. A memóriatréning mód­ szereit évszázadokon keresztül fejlesztették ki. ahogyan memorizálni tanítottak ben­ nünket. Sokat kellett tudnunk az asztrológiáról. szórakozásban. Kis gyakorlattal bámulatra méltóan könnyű volt . és kihúzni a szükséges tényt a hozzá kapcsolódó más tényekkel együtt. Munkával és tanulással telt minden ébren töltött pillanat. bármilyen apró hibát vétettünk. Azt mondták. A feledékenység meg­ bocsáthatatlan bűnnek számított. a kötés nélküli.Na fiam. és beletesszük a tényt. mire irányulnak. Nyisd ki a fiókot. hogyan lehet használni és keverni őket. a jó memória igen felbecsülhetetlen érték. komoly verés. Későbbi éle­ tem során úgy találtam. amint kinyitjuk a megfelelő fiókot. csak azért hogy ellenőrizzenek. hogy száz meg száz fiókkal körberakott szobában va­ gyunk. és ne a könnyű utat válasszuk. mi van benne? Ha nem tudtunk tíz másodpercen belül válaszolni. Na­ gyon tisztán magunk elé kellett vetíteni a „tényt" és a „fiók" pontos helyét. A gondolkodásra nagyon rövid időt kaptunk. A kérdéseknek nem sok közük volt egymás­ hoz. job­ ban tettük.belépni egy szobába. jó módszer ez. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 81 dásban.képzelet­ ben . A ta­ nár például azt mondta: . vagy játékban.

Csatákat harcoltunk végig gólyalábon. neki" elszaladtam volna. A lo­ vaglásban nem voltam olyan ügyes. így meg tudtuk tartani az egyensúlyunkat helyváltoztatás nélkül. Az első év után megszoktuk a szigorú szabályokat. Emlékszem. sosem térünk vissza. hogy elriasszuk az ég démonait. aztán egy bizonyos jelre megkezdtük a támadást. Az első év­ ben nem játszhattunk semmilyen játékot. „uccu. Az udvaron páváskodtunk. egyik lábunkról a másikra billegtünk. közéjük ugrottam. Akkor is a gólyalábakat használtuk. és így megtakarítottuk a hosszú kitérőt a legközelebbi gázlóig. általában tízfőnyi csa­ patban felsorakoztunk kb. mire a „lovas" megingott vagy leesett. miközben vadul kiáltoztunk. Ezek után a nehéz hónapok után úgy éreztük. amelyek testmagassággal emelnek a föld felé. nem jöhettek vissza. sokkal nagyobb és idősebb fiúkkal jártam egy osztályba. ha lett volna ho­ vá. ha egyszer kiszabadul­ tunk. hogy megedződjünk. azt sem tudjuk már. hogy leesünk. Ez sajátos szabály volt Csakporiban. de mikor a saját erőmre kellett támaszkodnom. jól elboldogultam. Ha éberen figyeltünk. nem kockáztattuk. illetve akik nem bírták a feszültséget. Bevallom. A víz már a partnál is mély volt. A gyengék. Kel­ lő gyakorlat után még hosszabb . mert olyan kemény fegyelemben éltünk. Mint mondtam már. Óvatosan átgázoltunk. és valami gyakorlati hasznunk is származzon belőlük további életünkben.82 HARMADIK SZEM Az első tizenkét hónapban nem engedtek ki bennünket az ud­ varra. meghúztam az egyik gólyalábat. kétméteres gólyalábon baktat­ tam egyszer. faragatlan fickókként viselkedtünk. harminc méter távolságra egymástól. Ha egy helyben akartunk állni. mikor átkeltünk a folyó­ kon. A sportokat és a gyakorlatokat úgy tervezték.gó­ lyalábat használtunk. meglöktem a másikat. most szentelhettem rá egy kevés időt. Olyan bo­ tokkal kezdtük. Még mindig szerettem gólyalábon járni. egész idő alatt dolgoztat­ tak minket. mintha csak helyben jár­ nánk. A gólya­ lábcsatában ez előnyt jelentett számomra. bekukucskálunk az ablakokon. ki­ hulltak a rostán. Két. s hirtelen folyó került az utamba: át akartam hát men­ ni rajta. A többiek nehézkesen lépdeltek. hogy kell játszani. Az egyensúlyo­ záshoz nem használtunk semmit. hogy a ta­ náraink attól féltek. Akik kimentek.rendszerint háromméteres . egyáltalán nem találtam .

ez itt egy sekély szakasz. azt gondolta: Aha. a lábak meg a gó­ lyalábak. Siettem a távoli part­ szakasz felé. a férfi megmarkolta a partot és kihúzta magát a folyóból. hogy mit fog csinálni velem. Akkor rohanó lépteket hallottam. komoly veszélyt jelent ebben a sportban. Velük előfordult időnként. aztán le. de mikor először próbáltam. szépen beletalálva a támasztékba. Hirtelen csobbanás. és merő pillantást vetett rám. aki átszeli a folyót. arra gondoltam. a feje kibukott a víz fölé. majd ahogy beljebb mentem a közepére. Persze volt néhány esetlen fiú. Az udvaron játszottunk például: a játék izgalmában megfeledkeztünk a szélről és kiléptünk a falak nyúj­ totta szélárnyékból. hogy a víz nem éri el a derekamat. hatal­ masat estem: a támaszték eltört. Én ugrálni tudtam a gólyalábon. hogy eltörték a karjukat vagy a lábukat. hogy az ember ne sértse meg ma­ gát. és én gyorsan földet értem. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 83 sekély részt. Egy szélroham felkapta a köpenyünket. aki majdnem átesett a saját árnyékán is. Mivel látta. A szél. Ez­ után mindig megbizonyosodtam arról. egyenesen a feje fölé. hogyan kell esni úgy.VI. hogy az asztrológusok számítása szerint a szü- . s máris felborultunk. és a fenyegetés. összegabalyodtak a kezek. aztán bukfen­ cet vetett a két gólyaláb között. Egy férfi futott az ösvé­ nyen. Megkapaszkodott a bot végében. De ritkán sérültünk meg komolyan. amely majdnem mindig fúj Tibetben. feljött majdnem a dereka­ mig. majd teljesen eltűnt. va­ lósággal megfagyasztotta a vért az ereimben. Röviddel a nyolcadik születésnapom előtt Mingyar Dondup lá­ mától megtudtam. Rettenetesen csúnyán beszélt. Volt közöttünk viszont egy fiú. mert sosem tanulta meg az esést. Leültem és beereszkedtem a vízbe. Azután nagy fröccsenés. A dzsúdóban meg­ tanultuk. hogy a „lépcsők" jól legyenek rögzítve. de nem törődtünk ezekkel az apróságokkal. hogy elvétett volna egy lépést vagy kijött volna a ritmusból. Fel­ ment a lába. felugrott és fordult egy teljes kört. Voltak rajtunk horzsolások vagy lejött a bőr a térdünkről. Megismételte néhányszor a mutatványt anélkül. és mikor én is kiértem. levette lábát a támasztóról. a kisfiúra. aki a következőt tudta megcsinálni: sétálgatott egy kicsit. hogy talán soha életemben nem voltam még ilyen gyors a gólyalábakon. A térdemig ért.

amely akkor veszi át az irányítást. akik gúnyolódnak az ilyen dolgokon. Ilyen az emberi aura is. amikor az ember alszik. hogy ez az erő elektromos. a Legfelsőbb Tudat működteti. és amikor jön az álom. hogy tanuljon és fejlődjön. Nyugaton a tudósok mérni tudják az agy elektromos hullámait. tudtam. azok. az ébredés döbbenete eltorzítja az álomemléket. A hitetlenség nem tünteti el. Valójában nem számít. hogy mesterem is ott lesz. a harmadik szem megnyitása után olyannak fogom látni az embereket. ugyanolyan mint a villám. Mint ahogyan korábban többször elmondta nekem. elgondol­ kozhatnának ezen és gondolhatnának a nap udvarára is. a szellem kiszáll a testből és ellebeg. hogy az emberek hisznek benne vagy sem.mindenki megtanítható rá. Számunkra a test egy héj csupán. A testet körülvevő aura csupán az emberben égő életerő tükrö­ ződése . Úgy hisszük. Mikor a szellem visszatér a testbe. hacsak nincs az ember kiképezve. amilyenek. Az alvás alatt visszatér a létezés egy más síkjára. Nem zaklatott fel. hogy megfelelő feltételek kö­ zött lássa. A magasabb Én. Még mindig ott van. Ám később részletesebben is leírom az ezzel kapcsolatos élményeimet. Hitünk szerint az ember azért van gyenge fizi­ kai testében. és az álom éber állapotban teljességgel lehetetlennek tűnhet. A napko­ rongról többmillió kilométerre lövellnek a lángok. A szellemet a halál pillanatá­ ig „ezüst szál" köti össze a fizikai testtel. A harmadik szem megnyitásával képessé váltam többek között ennek az aurának a meglátására. de teljes napfogyatkozáskor mindenki megnézheti. és tökéletesen megbíztam benne. Lefekszik pihenni. Az álmok olyan élmé­ nyek. Az átlagember nem látja a napudvart. melyeket az alvás szellemi síkján élünk át. vagy el­ hagyja ezt az életet. akit érdekel.84 HARMADIK SZEM letésnapomat követő nap megfelelő időpont lenne a „harmadik szem megnyitására". .

Este újból bejöttek hozzám. Kora reggel Mingyar Dondup láma azt mondta: . ahogy akarod a napot. csak nem kör. sem órák­ ra. Azt kívántam. ahol kereskedőket láttam. aztán áthúzta egy mécses lángján. és elővett belőle egy fényes fémeszközt.Ez elég fájdalmas lesz Lobszang.Töltsd. ahol várakoznom kellett. . Ekkor bemen­ tem abba a kis szobába. de csak 85 . és ezen a napon szabad voltam. Lyukfúróra emlékeztetett.Nagyon kelle­ mes volt heverészni és lustálkodni a napsütésben. a Kjicsu révnél. Mingyar Dondup láma megfogta a kezemet és így szólt: . fejemet a térde közé fogta. bárcsak szerezhetnék egy bőrcsónakot és azzal sodródhatnék a folyón.Eljött a születésnapom. a homlokomat tisztára és szárazra törölték. Puha bőrcsizmák a kinti kövezeten. Mögöttem a Norbu Linga. A láma néhány percig nézte az eszközt. Gyógyfüves borogatást tettek a homlokomra és szorosan a fejemre kötözték. szürkületkor majd jövünk érted. sem istentiszteletre nem kellett mennem. szóra­ kozzál Lobszang. Nem sokkal alattam a Potalát láttam csillogó tetőivel. A második láma kinyitott egy dobozt. Óvatosan leszedték a borogatást. hanem U alakú volt. egyikőjük Mingyar Dondup láma volt. azaz Ékszer park tavainak kéklő vize. és a szobába belépett három magas rangú láma. hogy sterilizálja. és a hegye helyett az U élén kis fogak voltak. megszületett az este. Az egyik erőteljes láma leült mögém. le­ beghetnék délre. Túl gyorsan telt el a nap! Ahogy meghalt a nappal.

hogy valaki tüskékkel szurkál. bevégzik veled így vagy úgy. a szája sarkában a feszültségtől kis ránc húzódott.Egy percre a fájdalom felfokozódott. próbálj mozdulatlan maradni. mintha én lök­ nék egy rugalmas fátyolt vagy engem löknének neki. és ugyanabban a pillanatban megállt az éber opera­ tőr kezében. mint a tűz. inkább meghaltam volna. mint nyugton maradni. nincs mást tenni. mikor a vége megakadt a csontnál. A homlokom közepére nyomta az eszközt.Minden rendben? Kezdjük. Hirtelen szúrós. Hirtelen va­ kító fény támadt és Mingyar Dondup láma azonmód azt mondta: Állj! . Láttam. amennyire csak tudsz. A fájdalom egyáltalán nem volt erős. de nem tudtam. aki biztosan tartotta a nyelet. Nem tart nagyon sokáig. épp most ment le a nap. és körbeforgatta a nye­ lét. s az eszköz átha­ tolt a csonton. akinél az eszköz volt. minek az illatát. így hát nem mozdultam. tudtam. A lá­ ma. ha teljesen tudatodnál vagy. Erősen figyelt. égetett. csiklandós érzetem támadt az orrnyer­ gemnél. Bízott bennem. hogy Mingyar Dondup lá­ ma is elém állhasson. melyet előzőleg tűzzel és gyógynövényekkel acélkemény­ ségűre edzettek. Aztán. ahogy az eszköz áthatolt a bőrön és a húson. A láma. ki­ csit rezegtette az eszközt. Megszűnt és én finom illatokat éreztem. elhalt. hogy pont belement a fejemen lévő lyukba. miközben Mingyar Don­ dup láma odaadott neki egy nagyon kemény. az operatőr végtelen elővigyázatossággal tovább és tovább csúsztatta a lemezkét. és úgy éreztem. amit mond vagy tesz.86 HARMADIK SZEM úgy lehet csinálni. hogy különféle eszközöket és gyógyfüves olda­ tokat rakodnak ki. és azt gondoltam magamban: .Nos. A falemezt az U két szára közé illesztette. mintsem hogy megmoccan­ jak vagy feljajduljak. Mingyar Dondup láma figyelt. csak nyomást és tompa fájdalmat éreztem. Mintha megállt volna az idő! Nem éreztem különös fájdalmat. az helyénvaló. Egy percre az volt az érzésem. hogy a fogazat átfúródjon a homlokcson­ ton. Aztán ez is elmúlt. nagyon tiszta fale­ mezkét. ránézett a többiekre. A láma erősebben nyomta. csak egy tompa ütést. Hirtelen „reccs". és helyette színspirálokat és fehé- . arrább ment egy kicsit. aki operált. majd meg­ kérdezte: . ne mocorogj. majd becsúsztatta úgy. én meg benne. Lobszang fiam. mikor ez utóbbi intett a fejével. Ezután enyhülni kezdett.

mint a mikroszkóp. hogy ne tudjon mozogni. van. a kristály­ gömb éppúgy. mégpedig a tiszta élettől.Külö­ nös élmény volt látni. Csak később jöttem rá. A HARMADIK SZEM MEGNYITÁSA 87 ren izzó füstgolyókat láttam. Idővel meg tudtam határozni egy ember egészsé­ gi állapotát az aura színe és intenzitása alapján. . A falemezt bent hagyták két-három hétre. Nagyon egyszerű volt. hogy kivegye a falemezkét a fejemből. és használatában nagy gyakorlatra tettem szert. kivéve a három lámát. A kristálynak és használójának illeniük kell egymáshoz: van. és nem amilyennek mutatják magukat. Mingyar Dondup láma hozzám fordult: . a kis szobában kellett maradnom. és bejött a három láma. amilyenek. aki a kőkristállyal tud legjobban dolgoz­ ni. mikor mondanak igazat. az el­ vek azonosak. Senki sem látogathatott meg. Amint a kiálló falemezt helyére rögzítették. tudtam. A fémeszközt óvatosan kiszedték. majdnem sötétben. Kaptam egy kristály­ gömböt. A következő héten beengedtek egy kevés gyenge fényt. A tizenhetedik na­ pon a szobában teljes világosság volt. melyek túlterjedtek a legbelső aurán. aztán egyre többet és többet. míg ki nem vet­ ték. Előző éj- . Míg bent volt a falemez a fejemben. hogy az aurájuk volt arany. hogy a három lámát arany fény veszi körül. még mindig őrzöm. Megint mások esetleg egy tál vizet. A kristálynézésben nincs semmi csoda. és megőrizheti az össze­ szedegetett tények emlékét. csak a legszüksége­ sebb enni. Lobszang. amely a természeti törvények által láthatóvá teszi az egyébként lát­ hatatlant. amit éltek és hogy a legtöbb ember valóban nagyon különbözően fest. vagy tiszta fekete korongot használnak. aki az üveggömbbel. Ahogy új érzékem fejlődött a lámák szakavatott segítségével.VII. megfigyeltem. hogy voltak más kisugárzások. Mindegy melyiket. és addig. A harmadik szem számára fókuszként szolgál. ahogyan a színek változtak. Az első héten a szobát majdnem teljes sötétségben tartották. Ettől fogva olyannak látod majd az embe­ reket. Abból.és innivalót kaptam. eszköz csupán.Most már kö­ zénk tartozol. amellyel az ember bárki tudatalattiján áthatolhat. akik nap mint nap tanítottak. De nemcsak az emberi testet láttam tisztán. és mikor nem. vagy a teleszkóp. ahogy közeledett a hét vége.

Egy alak közeledett felém. akiket olyan jól is­ mertem. bepótolom. Fekete lett. hogy melyik szín mit jelent. a füstön méregvörös szikrák villantak át. és mégsem ismertem egyáltalán. és megmutatta a fadarabot. apám. mit gondolnak valójában. .szóltam. aki tényleg szeret. egyikőjük térde közé fogta a fejem. és ahogyan előzőleg. Az­ nap éjjel zúgó fejjel aludtam. Van. Milyen lesz mostantól Cu. Időm másik felében az órákra és a szertartá­ sokra kell járnom. hiszen na­ gyon éhes voltál. mint az ében. onnan figyeltük azo- . befejeződött beavatásom első szakasza. Az operatőr láma egy kis rézedény felé fordult. és néhány különböző füstölővel együtt rátette. ez csak egy dühös takarító. Az előző tizennyolc napon nagyon keveset kaptam enni. indulj és egyél. Mingyar Dondup láma egy gyógyfüves párnácskát tett a kis pöttyre. ami a hom­ lokomon a műtét után maradt. de fele időmet Mingyar Dondup lámával kell töltenem. ők milyennek tűnnek majd? De egyelőre nem érkezett válasz az efféle kérdésekre. Nyüszítve visszarohan­ tam a szobába. mások meg közömbösek irántam.. és alaposan megvizsgáltak. A do­ log nem egyszerűen abból állt. hogy színeket láttam és már tudtam is mindent. Az aurája füstkék színű. Kirohantam az ajtón. A többiek rémült arcomra néztek. A vezetőmmel egy eldugott beugróban ültünk.88 HARMADIK SZEM jel a homlokomat beecsetelték valamilyen gyógyfüves oldattal. és a vörös szikrák a dühkitöréseket mutatják. és már kint is volt. nem is annyira a tanulás miatt.. meg kellett tanulnom.. Később hipnotikus módsze­ rekkel is tanítani fognak. Mingyar Dondup Láma kisietett és mo­ solyogva jött vissza. No. csak az evés járt az eszemben. Azt mondták. . Reggel ismét bejöttek a lámák. Reggel jöttek a lámák. kék füst lengte körül. aki gyors és hatékony módszerek­ kel tanít majd engem. kimehetek már a többiekkel. Káprázatos volt újra találkozni a fiúkkal. Ahogy a füst a mennyezet felé szállt. Most rájuk néztem és megtudtam. Ám abban a pillanatban főként az evés érdekelt. né­ hányan féltékenyek rám. Az operatőr egy eszközzel megfogta a fadarab kiálló részét.Lobszang. hanem hogy szemléletem kiegyensúlyozott legyen. hirtelen rántást éreztem. hogy másképpen látok? Anyám. mert a személy nem eléggé fejlett. most elhatároztam.Egy égő ember van a folyosón .

aki hisz abban. te most rendel­ kezel azzal a képességgel. hogy még nem jutott el odá­ ig.Fiam. Egy este a láma így szólt hoz­ zám: . Lobszang. hogy egy­ szer már sikerült neki. Egy nap az apát úr értem küldött és magához hívatott: . jobban látják az istenek. Abban az időben az istenek a földön jártak és emberekkel keveredtek. mert kibírhatatlanul terhes dolog foly­ ton az emberek gyengélkedését figyelni. hogy önállóan gondolkodjon. Legendáink szerint sok-sok évvel ezelőtt minden férfi és nő használni tudta a harmadik szemet. Lobszang! Látod azt a színes fonalat. Lobszang! Valóban szent ember. hogy lealacsonyítják magukat! Egy hajlott ko­ rú szerzetes érkezésekor a láma ezt magyarázta: . olyan. emlékszik rá. ahogyan ez velem is történt. Mingyar Dondup láma így tanított: Nézd azt az embert. Különleges te­ hetség.VII. Azok esetében. hogy az istenek helyébe lépnek. De az embereknek az a lá­ tomásuk támadt. . A harmadik szem erejét különösen betegeknél használtuk. hogy akarattal nyisd és csukd. ahogy a másik két sze­ med. Hosszú évszázadokon keresztül csak kevesen szület­ tek a tisztánlátás képességével. akik beléptek a főkapun. mely a szíve felett vibrál? Az az árnyalat és a vibrálás azt mutatja. óvatosan és tisztelettel kell vele bánni vele. hogy szent irataink minden szava a szó szoros ér­ telmében hiteles. hogy az. a meg-megszakadó szikrázást! Üzletemberünk azt gondolja. akik természettől fogva rendelkeznek vele. úgy. azoknál. Most még állandóan használd. És ez így ment nap nap után. úgy mint a másik két szemedet.Alaposan fi­ gyeld meg ezt az embert. hogy tüdőbeteg. A HARMADIK SZEM MEGNYITÁSA 89 kat. most becsaphatja majd az ostoba szerzeteseket. Milyen kis aljasságokra képesek az emberek a pénzért.Vagy például. nézd azokat a változó hullámsávokat.Később megtanítunk arra. Aztán majd azt is megta­ nulod. Észrevetted azokat az elhalványult foltokat á fény koszorú sárgájában? Azt mutatja. megfelejtkezvén arról. és megpróbálták megölni őket. Büntetésképpen a harmadik szem becsukódott. megfelelő kezeléssel ezerszeresen is meg lehet növelni az erejét. akiknek teste vagy lelke beteg volt. mely a legtöbb embertől megtagadta- . amit az ember láthat. hogyan lehet tetszés szerint be­ csukni a harmadik szemet. mikor egy kereskedő közeledett: Nézd csak.

Mert az embernek magának kell megválasztania az ösvényt. ha betegséget. . ami megváltoztatná az ösvényét. ha árt a többieknek vagy ha érintené az ös­ vényt. de ne mondj olyat a betegnek vagy a szenvedő­ nek. és sose saját hasznodra. Segíts. nem hogy ma­ gad gazdagodjál. azt mondta. fiam.90 HARMADIK SZEM tott.ne fedd fel. akik azt szeretnék. hogy másokon segíts. találkozni fogsz sokakkal. Mondd el nekik. A tehetség arra jogosít. de attól még a saját útjukat fogják járni. Mielőtt befejezte volna a be­ szélgetést. sose tégy így. Akármit is látsz a tisztánlátás által . Mingyar Dondup lámával együtt látogató leszek néhány hétig a Potalában. . hogy néhány napon belül a dalai láma el­ küld majd értem. fiam. szenvedést látsz.és sokat fogsz! . mint bűvész a vásárban. amelyen egy életen át járnak. Bizonyítsd be ezt. Mikor majd más országokban jársz. és a dalai láma orvosa. Mesteremmel. bizo­ nyítsd be azt! . amit tudsz. De azt mondom.mondják majd. Csak jóra használd. úgy viselkedj. mert látni akar.Az apát úr nagyon tanult ember volt.

Helyezkedj az előző testtartásba. és azt játszottuk. nehogy fe­ lesleges sietséget mutass. hogy bemutatnak neki és a „belé­ pőbe" nem eshetett hiba.Végigcsináltam mindent. és állj meg úgy másfél méternyire a dalai lámától.Egy figyel­ meztetés akkorra. . hogy a nyakadra tehessen egy sálat. észrevétlen pillantást a legközelebbi párnára. hogy tökéletes formánkban járuljunk a dalai láma színe elé. hogy a Potalában vagyunk audiencián. amit a láma nagy gyakorlatával könnyedén bemutatott.Úgy volt. hogy a tarkódnak ne essen baja. Lobszang! Belépsz a szobába. Dugd ki a nyelved üdvözlésképpen és ereszkedj térdre. hajts meg a fejed. Térdelj meghaj­ tott fejjel. amit csinálok. eképpen. ha a sarkaddal rálépnél a párnára. Mielőtt elindulnál hátrafelé. . és be kellene mutatnod a hátraesést. Gyere ide. Próbálnunk kell. Most mutasd meg. amelyet nemigen használtak. Magadban számolj tízig. Oda mentünk. vess egy gyors. ha már ide értél. Nem örülnénk. így folytatta: . Lobszang. aztán harmadszor is. Most nagyon figyelj! Tedd a kezed így és hajolj előre! Egyszer. még egyszer.Először nézd. hogy a potalai lá­ togatás időpontját kitűzték. hogy épp91 . aztán állj fel és menj hátrafelé a legköze­ lebbi üres párnához. Közel a tanteremhez volt egy kis temp­ lom. benne a dalai láma életnagyságú szobra. aztán helyezd a selyemkendőt Őszentsége lábára.Egyik nap Mingyar Dondup láma közölte velem. . A pillanat izgalmában könnyű megbotlani. a szemed lefelé néz. várhatóan a hét végén kerül rá sor.

A facsészét el kell rejtened a köpe­ nyed bal ujjában.Na. . megkínálnak teával. lesétáltunk a hegyről. Azt mondta. és a láma je­ lezvén. mint én. A csészét így kell tartani. és oda­ mentem a szoborhoz. Újra kimen­ tem. mondd magadban: „Om. és a Gyógyítás Templomaként. és ehhez igazítsd a lépteidet. így bármely fájdalmat vagy rendel­ lenességet orvosi hibának tekintettek. amikor meghajoltam. Az apát úr mégsem vizsgál­ hatta meg a dalai lámát. De szent isten! Elfelejtettem a selyemsálat! Kimentem hát megint. mint egy vágtató versenyló a Cangpon. s a tibeti üdvözlésnek megfelelően kinyújtottam a nyelvem. A pénteki napon az apát úr elé kellett mennem. Ha kellőképp ügyes vagy. illetve a Gyógyítás Isko­ lájaként ismerték. de külön he­ gyen állt. mint egy méltóságos fiatal pap. és nem. Helyzete nem volt túlontúl irigylésre méltó. Mikor elhelyezkedtél már.Kimentem a szobából. ráraktam a szertartásos khata-t a szobor lábára. és elölről kezdtem az egészet. akkor most jöhet a következő lecke. szombaton. hogy beléphetek. megállított: Lobszang. Gyakoroljunk a csészével és a selyemkendővel!.Azon a héten minden reggel próbáltunk. hogy megmutassam. Először a csésze kiesett. mani padme hum". amikor csak akarta. Hátralépdeltem és végül sikerült leül­ nöm lótuszülésbe anélkül. amikor a páciens már beteg volt! . míg küldenek érte. hanem.92 HARMADIK SZEM olyan jól csinálod. hogy felbuktam volna. de aztán hamarosan kitanultam a fortélyát. Másnap reggel. Térden állva mentem. A rendfőnökünk volt a dalai láma egyetlen or­ vosa. hogy átmen­ jünk a Potalába. hogy páciense egészséges legyen. Ez alkalommal sokkal nyugodtabban jöttem befelé. tapsolt egyet. beékelve a köpeny ujja és az alsó kar közé. hogy automatikusan is tudjam. Lobszang! Hová ügetsz? Most csináld lassabban. A mi kolostorunk a Potala szervezetének része­ ként működött. és végigcsö­ römpölt a földön. Besiettem. elég ügyes vagyok-e. mégis a főépületekhez közel ugyan. Jól csináltam. hogy teljesítményem „méltó tisztelgés Mingyar Dondup testvér tanítása előtt". meg kellett várnia. mert nem az volt a feladata. hogy a láma egy-egy betegségét kikezelje. mit hogyan kell csi­ nálni. a helyén marad. Akkor majd úgy jössz be. A három meghajlás maga tökéletesen sikerült. büszke voltam magamra. .

hogy Lhászában kezeltetni tudják magukat. A POTALA 93 De ezen a szombaton nem törődtem az orvos bajával. barátaik támogatásával vagy két bottal sántikáltak végig az úton. és egy „szent inkarnáció által megáldott" emléktárgyak. A Csakpori lábánál a Potala felé fordultunk. hogy a nevezett személy megláto­ gatta Lhászát és valamennyi szent helyet. aztán ismét a földre vetették magukat. írnokok is jöttek. Több ilyennel is találkoztunk. a szolgák igencsak sürgölődnek az udvarban. busásan kárpótolva lettek a hosszú utazásért és a viszontagságokért. már magasan jártunk. mások mindenféle ennivalót. Voltak közöttük földművesek. Odább az úton egy csapat vidám ember potalai ajándékokat. amit himbálódzó üstökben melegítettek. Megint mások. Egy helyen. nálánál ugyanis senki sem lakhat magasabban. Nem. Cu is közöttük volt. Lobszang. kézi imamalmokat árusított. . mint egyszerű lépcsősorhoz. a dalai láma otthonát. Hogy mit gondoltam akkor. ha nem beszélek róla. Néhányan forró vajas teát árultak. hogy megta­ karítsák a lépcsőmászást. Nem egy zarándok hónapokig gyalogolt. a lépcsősor az épületeken kívül fut. Odanéz­ tem. Ha csak egy pillantását elkap­ ták. amely bizonyította. mit éreztem. hogy meglátogassa a Szentek szentjét. elég volt a magamé. és jobb talán. tá­ voli tartományok nemesemberei. a betegek és gyengélkedők. Mingyar Dondup láma megállt és egy házra mutatott: . A fő­ tisztviselők közül sokan fellovagoltak a hivatalokhoz. Tömérdek kőlépcső vezet fel a magasba. és inkább ha­ sonlítható egy lépcsős utcához. Tibet minden ré­ széből érkeztek emberek. kereskedők és bete­ gek. akik abban reménykedtek. úgy érezték. bizonyos összegért írtak néhány sort. Öregem­ berek nyomtatott horoszkópokat kínálgattak a hiszékenyeknek. felkeltek. Voltak ott talizmánok. hogy lássák a Mindentudó.Vili. a Potalába igyekeztünk.Ott az előző otthonod. mások el­ nyúltak a földön. és mohó városnézők és zarándokok tömegébe ütköztünk. maradjon csak az én titkom. A dalai láma rezidenciája az épület legtetején volt. Nekünk nem jutott időnk ilyesmire. pásztorok. Anyám ép­ pen kilovagolt szolgái kíséretében. vagy ahogy mi nevezzük. amíg fel­ felé kaptattunk. akik négykézláb kúsztak. Voltak. Elárasztották az utat és végigjárták a hatmérföldes kör­ gyűrűt a Potala körül. Mindenfelé árusok kínál­ ták portékáikat.

94 HARMADIK SZEM A Potala önálló városrész. Nyolcéve­ sen nem voltak már illúzióim. vagy épületcsoport az ország szíve. valamint mai rezidenciája volt. és beléptünk egy nagy előtérbe. sárga stólás láma beszélgetett Mingyar Dondup lámával. és ne­ kem az volt a véleményem.egy óriási barlang húzódik. A jelenlegi épületek csak háromszázötven évesek. Továbbmentünk. mert az egyik régi jövendölés szerint a béke el­ távozik. azt kívántam. kis hegyen fekszik. mert ezen a napon. mi­ tológiai istenek és istennők szobrocskái és zománcozott díszek. és a hatalmas termetű őr szélesre tárta a kaput előttünk. Mélyen lent. Közeledtünkre félrehúzták. tömén­ telen drágakövet őriznek. és megnézhetném benne a ne­ vünket. Kint.csupán néhány kiváltságos. Végül felértünk a tetőre. mikor kerekek jönnek majd az országba. a reggeli napsütésben felfelé tartottunk a lépcsőn. de egy még régebbi palota alapjaira épültek. Tibet minden egyházi és világi ügyét itt intézik. Tudtam. mert felismerte Mingyar Dondup lámát. hogy még több kemény munka vár majd rám: kemény munka vagy nehézség. minden gondolat és minden reménység központja. akárcsak mindenütt. miért akar a dalai láma látni engem. Vallási jeleneteket és ősi legen­ dákat ábrázoló gyönyörű faliszőnyegek lógtak a falakon. Az utóbbit . Ez az épület.mivel vulkáni eredetű . és tudni szerettem voltna. Alacsony asztalkákon műgyűjtők szívét gyönyörködtető tárgyak álltak. Egy meggyszínű köpe­ nyes. Csak nagyon kevesen jártak itt. valamint ritkaságokat a régmúlt időkből. vagy tudnak egyáltalán a barlang a létezéséről .nagyon jól ismerték itt. az egyik végén van egy tó. hogy erőt nyerjek belőle. Hosszú idővel azelőtt egy erődít­ mény volt a hegy tetején. melyet zöld porcelán sárkányok védelmeztek. hogy ez rendkívüli dolog. bárcsak kinyithatnám.úgy látszik . ezen a helyen nagyon kicsinek és jelentéktelennek éreztem magamat. kis folyosók ágaznak szét belőle. a hegy gyomrában . ahol aranytömböket. jakgyapjúból készült gesztenyebarna függöny borította. A falakon belül vannak a kincstárak. . ahol a dalai láma előző inkarnációinak sír­ emlékei álltak. A bejáratot nagy. míg el­ értük a tető legtetejét. Az egyik függönyös bejárat melletti polcon pihent a Nemesek könyve. Tibetben ez az egyetlen kerék alakú tárgy. Min­ denütt hallottuk az imamalmok kattogását.

és a hosszú szoba távoli végén megpillantottam a Mindentudót. így tettem. ahol folytatom tanulmányaimat. hogy mind eléggé meszsze volt. Megadatott neked a tisztánlátás képessége. Éppen letett egy könyvet. így folytatta: Nos. aztán majd elmegyek Kí­ nába. de a fején magas sárga süveget hordott. ahogyan megjósolták. és háromszor meghajoltam. mert ekkor visszafelé kellett indulnom a legközelebbi párnához. amelyekről nem is hallottál. Ezt hallottam: . másfél méterre nem kerültem Tőle. és megfigyeltem. Most az Ékességes lábára helyeztem. de eljön a siker. Meghajtottam a fejem. Az út hosszú és ne­ héz lesz. hogy .Őszentsége érdeklődést tanúsít és egyedül akar vele beszélni. az­ tán térdre ereszkedtem. De az Ékességes még min- . miért mondja el nekem újra az egészet.Nem tudtam. fiatalember. gondold azt.Tedd ide elém és ülj le! . Lobszang. Sáfrány­ színű selyempárnán ült. Hallottam néhány figyelemre méltó dolgot rólad. a fal mellett. hogy beszélgethessünk.Mikor leültem.ahogy egész héten tettük . Buzdításképpen picit meglökte a hátamat. az Ékességest. végig­ mentem a szobán. hanem a csuklómra tette. és a sálat nem a nyakamra . Kezdetben nehéz időket élsz meg. hogy bemenj. . mint a közönséges lá­ máké. de végül sikeres le­ szel. fordulj meg és hozz ide egyet. Jól ismertem a jóslat min­ den szavát és eszerint is éltem hétéves korom óta. amíg kb. melynek erejét tovább növelték benned a harmadik szem megnyitásával. amit elképzelni sem tudsz. Azt mondta: . Ruhája olyan volt. Megszólalt a dalai láma. odavittem egy párnát.ahogyan az szokás volt -.Vili. olyanokat is. rombolást és olyan kegyetlenséget fogsz látni magad körül. Tudtam. Elfogott a félelem. Mielőtt belép­ tem a szobába.Ideje. Vezetőm hozzám fordult és így szólt: . Átkarolta a vállam és az ajtóhoz vezetett. köz­ ben ezt suttogta: . akkor először: Azok a párnák túl messze vannak. Halált. Mingyar Dondup láma odaadta nekem a selyemsá­ lat.Nincs okod az aggodalomra . a tizenharmadik dalai lámát. Megkaptam a feljegyzéseket az előző inkarnációdról és az asztrológusok jöven­ döléseit is. A POTALA 95 ahol vele jártam. melynek füle a vál­ lára ért. és aztán lépj be magad.menj csak be. Megmutatom az ajtót. Előrehajolt. Sok külföldi országot bejársz majd. Beléptem. hogy sebészetet és orvoslást tanulok Tibetben. azután megállt és fi­ gyelt.csak gyakorlunk.

megmérjük és savakkal megvizsgál­ juk. igaz? Mondd el nekem. De most teázzunk! Könnyedén megütött egy gongot. értékeli. aki hamarosan visszajött a teával és különleges ételekkel. Úgy látszott.A dalai láma rám nézett. hogy Mingyar Dondup láma jó. bizonyíték. de sok nyugatival is találkoztam. és hogy a legjobb tanárokat jelöli majd ki a számomra. és ne be­ széljek sem az egóról. figyelmeztetett. milyenek a kémiai reakciói.Ez a fiatalember elmondta. .mondják majd neked. Értékeik nem azonosak a mieinkkel. Állítsátok elő. Mingyar Dondup lámánál. Egyszerűen nem tudtam tartóztatni magam. en­ gedjétek. milyen a molekuláris szerkezete. hogy azt akarja. milyen vagy.Mutassátok meg a lelket.Ezekben az országokban az ember megvitathatja a nagy igazságokat. hogy bizonyítékokat szerezzenek. .Voltam Indiában és Kíná­ ban . . akivel valaha ta­ lálkoztam. a kereskedést és az aranyat istenítik. hogy megragadjuk.Teljes felelősséget vállaltál . sem a lélekről. A dalai láma újra nevetni kezdett. mit gondolsz róla. kicsú­ szott a számon: . az Ékességes Indiáról és Kínáról mesélt. .Szóval. aztán megütötte a mellette lévő gongot. azt gondolod. semmiféle rendkívüli erőről ne tegyek bizonyságot. hogy a gya­ nakvás negatív hozzáállásával minden esélyüket elveszítik. hogy amikor a nyugati világban le­ szek. te kis pávakakas! . . Talán még senki sem beszélt vele így. Tudó­ saik így beszélnek: . Bizonyíték. amelyeket Indiából importáltak.De hát senki sem tudhat többet a mesteremnél.Kérd meg Mingyar-t. Mingyar Dondup láma a legjobb ember. Amint ettünk. bizonyítékra van szüksé­ günk . az pedig bizonyos.válaszoltam.hívta mesteremet a dalai láma. Mingyar! . és én töké­ letesen egyetértek az értékelésével. hogy egy nyolcéves kisfiú nem.Azt mondtad.Hozz egy párnát. a láma pedig így folyatta: .mondta a hí­ vására megjelenő lámának. hogy kivételesen tisz­ tán látok. . és meghajolt a dalai láma előtt. Mondta.Mingyar Dondup láma mel­ lém ült.Uram! . hogy jöjjön be! . és nem törődnek vele. Mondjátok meg. . .mondta. . va­ lóban keményen tanuljak. aztán hátra­ hajtotta fejét és harsogó nevetésben tört ki.96 HARMADIK SZEM dig beszélt. Belépett Mingyar Dondup láma. és ülj le. és parancsot adott a hívására belépő lámának.

és hogy egyetlen ajtó se legyen zárva előttetek.VIE A POTALA 97 Lobszang Rámpa képzéséért. Mingyar Dondup láma kivezetett a szo­ bából.Itt maradunk néhány napra. Láttam. Néha attól féltek. Mingyar Dondup láma azt ajánlotta. meghajoltunk és eltávoztunk. A sárkányzsinórhoz tört üveget hasz­ náltunk.mondta. aztán felkeltünk. . egy másik szobába. . de az vastag volt. Lobszang. és nem lehetett keresztüllátni rajta.Fiatalember! Jól válasz­ tottál. és fordulj hozzám. épp csak. pihenjünk le egy időre. de ez itt átlátszó. ha szükséges.őszentsége azt az utasítást adta.az egyik odajött hoz­ zánk. Fájt és bi­ cegtem. . hogy úgy jöhettek-mehettek. és azt mondta. és megborzongtam a lát­ ványtól. Pihentem egy órát. majdnem olyan hideg volt. A dalai láma szolgálatában állók közül . és felfedezzük az épület kevésbé ismert részeit . Oda vezetett minket. akár a víz. Aztán derengeni kezdett valami: üveg! So­ sem láttam még síküveget. Mikor befejeztük. Aztán hozzám fordult: . legnagyobb meglepetésemre. hogy egyek. Aztán így folytatta: . ahogy csak akartok.Nem volt szükségem több bátorításra. és az okkult tudományok igazi mes­ tere. mint a jég. és úgy gondolja. és a lapos tető távoli részére mentünk. vezetőd régi barátom.Ideje betöm­ ni a lyukat a gyomrodban. hogy Mingyar Dondup láma titokban na­ gyon elégedett velem. ahogy bizonyosan megteszed. . és akkor vezetőm teát és ennivalót hozott. esetleg nyomorék maradok.Még szólt néhány szót. s emellett síkos is.a rezidencián senki­ nek sem volt lámánál alacsonyabb rangja . Időről időre én is megnézem őt. Az színezve volt. és nagyon óvatosan megérintettem a látható semmit. az épület legfelső szint­ jén kapunk szobát. Ezen a helyen jól esznek. Tervezd meg. A bal lábamon húzódó seb még mindig sok bajt okozott. Ezekből a termekből sokat megtudhatsz a tibeti történelem­ ről. Megdöbbentem. te­ gyünk így mi is. az ablakokon az olajjal átitatott anyag helyett valami megfoghatatlan volt. . hogy mindketten itt. jó benyomást tettem a da­ lai lámára .Jó néhány alacsonyabban lévő folyosót és termet nem nyitottak ki az elmúlt kétszáz esztendő­ ben. Kinyújtottam a karom. Itt. előttem terült el Lhasza és az egész síkság. hogy látni le­ hetett.

. aztán azt mondta: . A vízen találkoztam már halvány tükör­ képemmel.Őszentsége azt mondta. és felkapott egy rézcsövet. amikor meglátta az arcomat. te­ leszkópok. azt gondoltam. és játszani fog rajta. és körülnéz­ tem. Tele voltam gyanakvással. Sose felejtettem el annak az embernek a látványát. Nekem az az élmény volt „lehetetlen"! A dalai láma sok teleszkópot hozott magával. Azóta sem vesződöm velük.magyarázkodtam. és négy darab jött ki . akit ott láttam: egy sápadt arcú fiúcskát nagy vörös heggel a homlokán. Régóta felismertük. A kereket se akarták.gondoltam. olyankor. civilizáci­ ót szolgálják. hogy Tibet különleges ország volt.De miért kell tréfát űznöd a ta­ nítványodból? . mikor hazatért Indi­ ából.Nézz bele. hogy életemben először tükörbe néztem. de a tükör túl őszinte volt. . Azt lehetne gondolni. mintha egy bőrrel borított trombitadarab lett volna. hogy a rohanó kereskedelmi vi­ lágban nincs idő szellemi dolgokra. hogy ezoterikus tudásunk gyarapodhasson és terebélyesedhessen. de engedelmeskedtem. és intett. tükrök nélkül.Még jobban nevetett. A mi fizikai világunk ráérős. .Aha! . Vezetőm kis­ sé elfordította a csövet. . Itt történt az is.biztos valami hangszer. amely úgy nézett ki. Megfogta a csövet. hanem a szeméhez illesztette.98 HARMADIK SZEM Ám ez még nem volt minden. Gyanakodva néztem. De a végét nem a szájához. A csőben egy ember lovagolt felém. őt viszont rázta a nevetés. és természetesen nem ismertem fel azt a szörnyű kis teremtést. Belenéztem. aztán a cső egyik végét kidugta az ab­ lakon. hogy „lehetetlen". és majdnem elájultam a kábulattól. és egy kétségtelenül tekintélyes méretű orral. Nevetett. Gyakran eszembejut. hogy mást lássak. meghúzta. Mingyar Dondup láma kitárta az ablakot. a balt tartsd csukva. hogy az okkult tudományok mestere vagy . és nagyon szerette nézegetni a környező vidéket. de az emberek nem is vágytak ilyesmire. Mingyar Dondup lámán kívül senki sem volt a szobában. . aki a csőben felém lovagolt. Oldalra ugrottam. Teleszkóp! Sosem lát­ tam ilyet. meg­ babonázott. nézzek bele megint a csőbe. amikor egy nyugati ember azt mondja valamilyen okkult dologgal kapcsolatos állításra. Egy ideig piszmogott a csővel. Lobszang! A jobb szemeddel nézz.egyik a másikából. A kerekek a gyorsaságot és az ún. a másikat odatette az arcához.

és gondolati úton megolvassza a havat maga körül. A gondolatok. A tanárnak teljesen biztosnak kell lennie tanítványa erkölcsi integritásában. Az anyag sűrített energia. másokon a magány segít. se fény. hisz csak a megfelelő embereket tanít­ ják. és más metafizikus tudományokat. Mindez korántsem olyan ste­ ril. egy másik világ teremtménye. de az efféle dolgokat nem a szenzációhajhászok örö­ mére mutatja be. Fizikai tes­ tében semmi okból . Egyszer egy nap beadnak neki élelmet egy fénybiztos. az Ember természetéről elmélkedik. hogy ne hatoljon át a hang rajtuk. és ha egyszer kisza­ badul a hús kötelékeiből. ami képes megmozdítani egy tár- . Nincs odabent semmi. először három év. se bútor. akik közösségben tudnak legjobban fejlődni. csak az üres kődoboz. és remetecellákban laknak. Tibetben a tanár mindig meggyőződik róla. hogy a remete szeme fokozatosan hozzászokjék a fényhez. hogy meztelen üljön a hóban. Igaz. három hét és három napra. hogy beeresszenek egy kevéske halovány fényt. se semmi.akármi legyen az . A POTALA 99 Négyezer éve ismerjük a tisztánlátás igazságát. talán két méter vastagak. A gondosan irányított és részben sűrített gondolat az. amikor előjön. de nem azért fejtenek ki erőt. Az Életről. A cella általában kis helyi­ ség. A remete belép. . A remete a cellában marad. energiahullámok. szellemként vándorolhat a világon és a gondolat útján segíthet. az okkult tudományok mesterei testeket tudnak felemelni érintés nélkül. Az erők tehát egyáltalán nem mágikusak. és egész életükre ott maradnak. hangbiztos tolóablakon keresztül. máskülönben megvakulna abban a pillanatban. hogy sok láma képes rá. hogy tanítványa morálisan alkalmas-e arra. Az ember szellem. Néhány láma. a telepátiát.Vili.Tibetben jól tudjuk -. és saját kívánságára befalazzák. amelyet hegyoldalra építenek. és visszavonulnak kies lámako­ lostorokba. Tibetben vannak olyanok. Sokan közülük néhány hét múltán újra visszamennek a cel­ lába. értelmetlen létezés. ezért a metafizikai erőkkel sosem élnek vissza.nem hagyhatja el helyét. mint ahogy az ember esetleg gondolná. hogy ilyen erők legyenek rábízva. Tartózkodásának utolsó hónapjaiban kis lyukat vágnak a tetőre. csupán a természeti törvények eredményei. hogy a naiv nézőket szórakoztassák. A rést nap mint nap nagyítják. A kőfalak vaskosak.

Olyan dolgokra tanítottak . Az én ezoterikus fejlődésem nem járt együtt bezárkózással. Elbűvölt a teleszkóp. nincs benne semmi csoda vagy varázs­ lat.más módszerekkel és hipnózissal is. hogy megértsem. hogy lehet hangtalan fütyüléssel kancsót vagy köcsögöt összetör­ ni. mind fejjel lefelé jártak! Aztán a kép hirtelen villant egyet. ez egyszerű volt. Lobszang. A magyarázat a „fénytörés"-ről valóban mindennél jobban zavarba ejtett: hogyan lehet a fényt megtörnP. félretéve a szkepticizmust meg lehetne tenni ugyanezt a te­ lepátia segítségével is. és sokat használtam: azokat a helyeket nézegettem rajta. nem kellene gyarló eszközöket használni. ahol mindennapos ese­ mény. és jakok. Elég annyi. Más formát öltött. Nem csupán a teleszkóp működését. úgymond „gondolatra". most állj ide. Miért olyan nehéz elhinni ezt abban a világban. de . milyen elvek alapján működik. és minden a helyére került. „hisz ez varázslat!" anélkül. Aztán elfújta a mécses lángját. amelyeket olyan jól ismertem. nők. . ha mikrofonon keresztül a leszállópályára irányítanak egy repülőgépet. hogy alapos ma­ gyarázatot ne kaptam volna a szóban forgó törvényekről. de azt is. milyen okok húzódnak a háttérben. hogy elvégezzen egy bizonyos cselekvést. Férfiak. Mindent megmagyarázott. amelyek nem írhatók le ilyen könyvben. hogy több megvilágosodást éltem át.mondta. és valamit csinált az ablak fatábláival. Mingyar Dondup láma aprólékos pontossággal elmagyarázta.legyen bár nagyon hosszú életű -. A falon azonnal megjelent előttem Lhásza fordított képe. de immár másként szabályozva vezet a telepátiához. olyat. mi miért történt. egy átlagos remeténél. mint ez. amely arra késztet vala­ kit a távolban. . de erről majd később. és nem érdemelt további gondolkodást. nem vonultam vissza hosszú időre a teljes sötétségbe. egyszerűen köznapi természeti törvények működtetik. aki remete akar lenni.100 HARMADIK SZEM gyat. és figyeld a fehér falat! . Tudtam már. Még az első látogatás alkalmával bevitt egyszer egy teljesen sötét szobába. ha a pilóta a sűrű ködben nem lát semmit? Kis tanu­ lással. A Potalában tett látogatásom eme képzés első szakaszaihoz kapcsolódott.Na. Cso­ dálkozásomban felkiáltottam. Ugyancsak a gondolat. So­ sem mondhattam. Képzésem a dalai láma közvetlen parancsára sajátos célra irányult. amely kevés ember számára elérhető.

mindig az éppen uralkodó dalai láma részé­ re. Akkor észleltem. Az a na­ gyon-nagyon kevés nyugati ember.így mondták ne­ kem . A két meztelen.Iga­ zad van. mikor láttam. ügyes vagy. ölelkező figura azt az eksztázist fejezi ki. Végre beléptünk . megnéztük az egyik föld alatti alagutat.VIII. Ez egy lámpából állt. a többit majd egy későbbi időpontban. mi történt később. Elismerem. hogy valamennyien hajlunk arra. és csúszkál­ tunk végig a sziklás átjárókon. Mielőtt eljöttünk a Potalából. hogyan törnek meg a fénysugarak. Azt mondták. és azt is. De jobban érdekelt a tó. A POTALA 101 hogy fényt is lehessen törni?! Egész addig nem értettem meg a dol­ got. de a képeknek messze nem az obszcenitás a cél­ ja. A Potala raktárai tömve voltak csodálatos szobrokkal. nemcsak Tibetből érkeztek ajándékok a Potalába. hogy kiderítsem és pszichometriai benyomást szerezzek róla. Nagyon kár. Majdnem valamennyit szobákban raktározzák. A falakon különös diagramok voltak és ismeretlen jelene­ tekről készült rajzok. régi könyvekkel és gyönyörű vallási témájú festményekkel. hihetetlenül elborzasztott. amely a Tudás és a Helyes Elet egyesülését követi. A motívumok ta­ nulmányozását jelentette ez. akit istenükként tisztelnek. Lobogó fáklyákat vittünk magunkkal. és egyetlen tibeti sem tekintené annak. Aztán. és nagyon él­ veztem. szemérmetlennek tartja őket. miután beszámoltam a tárgyról szerzett benyomásaimról. Lobszang. csak egyet nézhetek meg. valóban. hogy saját mércénk szerint ítéljük meg más országok népeit. miért éppen ezeket az ajándékokat küldték. mert egyre többször és többször hallottam: . amelynek fényét különféle lemezek takarták.számtalan évszázaddal ezelőtt vulkánikus tevékenység hoz­ ta létre. hogy a keresztények szimbóluma egy megkínzott. szögek­ kel keresztre feszített ember. óvato­ san másztunk lefelé a végtelennek tetsző lépcsősoron. Ölelkező férfi és női szellemeket áb­ rázolnak például. Az alagutakat . amíg egy speciális szerkezetet nem hoztak a szobámba. úgy mondták. és utána már semmi sem lepett meg. Örültem. méghozzá a javából. amely. több mérföldre nyúlik az egyik folyosó végétől. vezetőm egy könyvből felolvasta nekem pontos történetét. Évszázadokon keresztül sokfelől. aki látott néhányat közülük.

öt-hat méter hosszú lehetett. Az aranyat nagy hő olvasztotta ki egykoron a sziklából. kutattak. a sötétség olyan volt. Úgy érezték. Ahogy finom csapásokkal tovább eveztek. annyira fekete. darabokban szilárdult meg. A tutaj felgyorsult. tétovázva. odáig már nem jutott el a fáklyák fénye. A szikla. amilyet még soha életemben nem láttam. merre van az előre. tökéletes sötétség borult rájuk.102 HARMADIK SZEM egy alagútba. míg hirtelen eltűnt a mennyezet: nem láttuk. Odamentem. hogy a sziklában van egy aranyréteg. Sok-sok évvel ezelőtt kalandos kedvű szerzetesek készítettek egy fatutajt. egyetlen hang sem törte meg a csendet. Még tettünk vagy száz métert. a víz alá merültek. így folytatta: . hogy már-már láthatatlan. mint tónak. csillogott a fáklyák fényében. kábító üté­ seket. akár egy aranyszínű gyertya viaszcseppjei. és a fejemtől a térdemig érő magasságban helyezkedett el. el­ fújta a fáklyákat. Mingyar Dondup láma törte meg a csendet: . szörnyű. Meddig utaztak. és láttam. amin álltunk. és élénken magam elé képzeltem. Érezték. Fekete volt és mozdulat­ lan. amit mesélt. Kb. A tutaj hirtelen megbillent.Ez a tó a folyóhoz megy innen negyven mérföldnyire. és merre a vissza. szél kerekedett. Néhányuknak még sikerült nagy levegőt venni. a víz elsodorta őket. amely egyre szélesebb és szélesebb lett. Beleka­ paszkodtak a kötelekbe. valamennyien elszédültek és rosszul voltak már. inkább látszott fene­ ketlen kútnak. merre is menjenek. szintén fekete volt. Mérföldeken át eveztek. egyszer csak egy tágasabb helyre értek. amelyekkel a fagerendákat egymáshoz erősítették. de kicsit arrább valami ragyogott a falon. és az emberek csuromvizesek lettek. hogy tö­ rékeny tutajuk a vízidémon markába került. nem tudták. A hirtelen mozdulattól a hullámok felcsaptak a fedél­ zetre. és húzza végze­ tük felé. ahol már nem lát­ ták a falakat és a mennyezetet. Nyikorgó-csikorgó hangot hallottak. Hallgattam tanítómat. és hozzá evezőket. A többiek nem voltak ilyen szerencsések. Sehol egy fény. kegyetlen óriás ragadta el őket.Eltévedtek. Fény támadt. és olyan víz szélén álltunk. amilyenhez hasonlót a föld felszínén sohasem látni: tömör feketeség. amikkel hajthatják. bi- . Fel­ szerelték fáklyákkal. megsemmisítő szorítást éreztek. Forogtak. Egyetlen hullám sem fodrozta a vizet. Lerepültek a tutajról. és vízre eresztették. körbe­ körbe. nem tudták. zöldes.

Akkor lépéseket hallottak maguk mögött. De most tanulj fiam. Majdnem újra összeesett a megdöbbenéstől. de minek fecséreljük testi erőnket. Abban a pillanatban Mingyar Dondup láma a távolabbi falhoz fordult. No. akik megmenekültek. hogy hamarosan vakon fogunk tapogatódzni az alagutak sötétjében. Végül a két szerzetesnek sikerült meg­ győzni a pásztort arról. órákon át élet-ha­ lál közt vívódva hevertek. körös-körül zöld réteket és legelésző ja­ kokat. és meggyújtotta őket azokról. bárcsak lenne egy tutajom. Lobszang. de tudott dolog. a beavatásodkor. A szerzetesek több mint fele kékre-zöldre verve. ők kiértek a partra. megtudod ké­ sőbb. Hogy mit találtak. azt gondoltam. és kotorászni kezdett. egy pásztor né­ zett le rájuk. tanulj. Lobszang. Ahogy elfordultunk a tótól. butaság volt.Itt tároljuk a tartalékot. egyszer csak felnevetett és azt mondta: .Vili. vérezve vízbe fúlt.A távolban a Potalát látta. hogy felfedező útra induljanak a tavon. hogy szigetek vannak nem messze amögött a terület mögött. Valami. Hármójuk­ nak nyoma veszett. Azok. hogy bejárjam vele a tavat. amelyek már csak pislákolva égtek. nagy mu­ latság lenne átkutatni a tavat.Igen. és azt kívántam. Néhány éven belül eleget tudsz majd ahhoz. képes le­ szel rá. mikor asztrálsíkon is el tudjuk végezni a kutatást! Igen. Egyiket fel is kutatták. A POTALA 103 zonytalan. . hogy kihalássza magának. Belegondoltam az egészbe. hogy együtt fedezzük fel ezt a helyet. amelyet fáklyáink fénye be­ világít. majd hirtelen a ragyogó napsütésbe repítette őket. az meg beleegyezett. másként nehéz lenne kita­ lálni innen a sötétben. hogy nem hoztunk tartalék fák­ lyákat magunkkal. Két ember menekült meg. vagy valaki megtekerte. Vezetőm figyelte az ar­ comat. meghaltak és a tibeti mennyországban vannak. Valami rejtett fal­ mélyedésből fáklyákat húzott elő. Mindkettőnkért. Végre is egyikőjük feléledt annyira. Azóta kevesen vállalkoztak rá. Látta az összetört tutaj lebegő roncsait. hogy ők szerzetesek (a köntösük ugyanis teljesen leszakadt róluk). hogy elmegy a Potalába hordágyért. induljunk! . hogy körülnézzen. el­ hajította. A fáklyák már alig égtek és úgy tűnt. Először azt hitték. aztán erősebb fény. és azért jött.

mindig megpróbáltam a mélyére hatolni. miért nem lovagolunk ki a helyszínre. ha eközben jelentős veszedelem fenyeget. és megint a világosban leszünk. nincs ott semmi érdekes. otthon van a rajzok között és az alagutakban. Nagyon vártam. Ahogy ránéztem mesteremre. Nem értettem őket. . a helyet egy facsoporton kívül semmi sem jelöli. hogy évekig találgassak és így jussak el a megol­ dásig. Mingyar Dondup láma azt mondta. . mint egy öregember. Mingyar Dondup lá­ ma félbeszakította a gondolataimat: . Az egész helyet valami rejtély lengte körül. és ha rejtélyről hallot­ tam. ha van lehetőség arra.104 HARMADIK SZEM Küszködtünk felfelé a meredek folyosókon.Lobszang! Úgy motyogsz itt. vagy megnézzünk egy-egy képet a falon. és miért nem nézzük meg. Még néhány lépés. láttam. a kis ligetet a dalai láma előző inkarnációjának parancsára ültették. A tó kivezetése mélyen a vízszint alatt van. amelyek meghaladták felfogóképességem határait. hogy kifújjuk magunkat. meg különös gépezeteket. Felmegyünk a tetőre. Nem tudtam elvisel­ ni a gondolatot. hogy megleljem a választ. legalábbis olyasvalami. amit a teleszkópon keresztül ne lámánk. amely úgy negyven mérföldre volt innen. és teleszkóppal megnézzük azt a he­ lyet. időnként megáll­ tunk. hogy újra eljöjjünk ide. még akkor is.Amikor felértünk. ahol az egykori szerzetesek kiértek a felszínre. megkérdeztem. mintha óriásokat ábrázoltak volna.

Biztos megked­ velt engem.Várj meg itt. zihálva átadott egy üzenetet Mingyar Dondup lámának. Félúton lehettünk. hogy a csodálkozó szerzetesek ne vegyék észre. akár egy nyara­ lás. vissza a Vashegyre. ahogy visszahúzta a fejét. Igen kényelmetle­ nül éreztem magam. Lobszang. és időnként apró kavicsokat hajigált le az udvarba. Indulás előtt felrohantam a tetőre. mögénk.Ezzel sar- 105 . mert rájöttem. Lihegő szerzetes rohant felénk. A mellettünk elhaladó szerzetesek hátrafele mutogattak. . nemsokára visszajövök. Az „indiai ételek"-et az ő gondjaira bízták. A lencsén ke­ resztül láttam arcán a manós vigyort. akik rövid látogatásunkat olyan kellemessé tették. mikor hasonló csínyeken buzgólkodtam. Mesterem megállt. Ideje volt. A Csakpori egyik tetején kis nö­ vendék olvasott a hátán heverészve. De indulni kellett. Ideje volt köszönetet mondani a lámáknak. hogy dalai láma kétségkívül engem is rajtakapott. hogy visszatérjünk Csakporiba. melyek rejtve vannak a Potala elől.Másnap reggel komótosan nekikészülődtünk. mikor hívó kiáltást és kiabálást hallottunk. hogy különösen kedvesen elbúcsúzzunk a dalai láma személyes intéző­ jétől. El­ tökéltem. amit gyor­ san meg is ettem. Megálltunk. próbálkozásaimat a jövőben az épületeknek azokra a szárnyaira korlátozom. A Potalában tett látogatás olyan volt. a szerzetesek kopasz fejére. Elindultunk lefelé a lépcsőn. . hogy a teleszkópon át még utolsó pillantást vessek a vidékre. mert készített nekem egy búcsúajándékot.

Még mielőtt hozzá­ kezdett volna a műtéthez. ő visszanézett. Lobszang. Azután. és elkiáltottam magam: . lemos­ tuk vele az öregember fejét.Szállj fel. kimondhatalan fájdalmamra. Amíg kavartam. A vágás a gyógyfüvek miatt csak kis vérzéssel járt. Szerába kell sietnünk. Végigvágtattunk a Lingkhor úton. mert megláttam apá­ mat. amely már készen is állt.Apám! . mikor felismert. Tétlenül őgyelegtem. A szemem égett. a bőrdarabot visszahajtotta. ahol szerzetesek vártak ránk. gondoltam. és vezetőm megtisztította saját kezét. akinek az esés következtében betört a koponyája. most aztán nyilváno­ san megszégyenülök. s az ál­ la majd leesett a csodálkozástól. cso­ dáltam a kilátást. Leugrottunk a lóról. Amikor az oldat kihűlt. De több ön­ uralmam volt. az életerő . remeg­ ni kezdtem. Az arca ólomszínű volt. el előző otthonom mellett. hogy szabaddá tegye a csontot. eközben pedig arra gondoltam. mindketten megfogtunk egy-egy csomagot. Amikor megkapta. Mingyar Dondup láma forró vizet kért. Körülbelül fél óra múlva Mingyar Dondup láma egy másik lo­ vat vezetve lefelé lovagolt a lépcsőn. Néztem távolodó alakját. és ismét felment a lépcsőn. Elgondolkodva megfordultam. és nézegettem régi otthonomat. A koldusok és a zarándokok ijedten menekültek utunkból.Vissza se pillantott. beleszórt néhány gyógyfüvet. Egy csontdarab behor­ padt.mintha kihunyni készülne alig-alig pislákolt benne. biztos vezetőm felszerelése. Ránéztem. aki a hátán feküdt. Hamar a Szera kolostorba értünk. . tudomást se véve rólam. és nyomást gyakorolt az agyra. és majdnem hanyatt estem. berakta a szükséges eszközöket egy fer- . mint amennyit feltételeztem magamról: kiegyenesí­ tettem a hátam és mereven átnéztem Lhásza felett. Kivett egy éles kést. és megtalálta azt a helyet. s mi több pont a Potala lépcsőin. közönyösen továbblovagolt.106 HARMADIK SZEM kon fordult. Láttam. Újabb adag oldatot kent rá. Nagyon-nagyon óvatosan megvizsgálta. ahol a letört rész belógott a koponyába. megvizsgálta az öregembert. továbblovagolt. az egyik apátot komoly baleset érte. hogy mindkét nyereghez egy-egy táska van rögzítve. amint éppen felém lovagolt. és az egyik apát bevezetett egy öregemberhez. gyors mozdulattal U alakú vágást ejtett a bő­ rön.

Tartsd ide a tálat. Mikor a kezemet mos­ tam. úgy. nem okoz majd problémát. A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 107 tőtlenítővel telt tálba.Tudtam. Sokban különbözik a miénktől. és gondosan visszahajtotta a bőrleffentyűt. Hátát megtámasztottuk néhány párnával. Az öreg apátba .Úgy fogtam az edényt. és mereven tartot­ ta.Összeforr. de ha elmúlik. majd kivett belőle két. Még nem végeztem be a feladatomat. Há­ rom-négy nap múlva már nem lesz okod az aggodalomra. . akkor még egy kicsit igazított rajta. hogy félig ülő helyzetben legyen. milyen egy másik kolostor. mehetsz a dolgod után. egy-két napig fáj majd a fejed. és halványan elmosolyodott. Mingyar Dondup láma odalépett hoz­ zám: . hogy ne feküdj laposan.Meggyó­ gyulsz. Különleges óvatossággal behelyezte a legvé­ konyabb élt oda. óvatosan megnyomta a csontot. és min­ dent gondosan visszapakoltam a két táskába. és az ezüst. hogy a normális szint felé kerüljön. pará­ nyi háromszög alakú éket. az öregember hunyorogva kinyitotta a szemét. Néhány napig legyen melletted valaki. és így szólt: . forró fertőtlenítőben. Most körbevezetlek ezen a közös­ ségen.Beecsetelte gyógyfüves oldattal.lassacskán visszatért az életerő. megint csak nagyon finoman kiemelte a lifegő csondarabot. mivel semleges anyag. Kifőzött lófa­ rokszállal összeöltötte. meglátta. hogy kivehesse belőle. egyik végén lapos és fogazott ezüstpálcát. Érdekes dolog volt látni. míg a másik pálcát vésőként használva a csont alá nyúlt. Benyomta a koponyacsont és a kissé megemelt csontdarab széle között a résbe. amelynek egyik oldalát előzőleg érintetlenül hagyta. amit akar. ahol a törés a legszélesebb volt. hogy csak te menthetsz meg.miután agya megszabadult a nyomástól . Lobszang! . Megtisztítottam az eszközöket friss. Lobszang. . Fino­ man. egy kis ezüstpecket. A csontdarab helyére került. .Ügyes voltál. ezért küldtem üzenetet a csúcsra. nem hagyhatom el a testemet. Az megmozdult. hogy Mingyar Dondup láma hajol fölé. Egy pálcával kitámasztot­ ta. . Mesterem figyelmesen nézett rá és így válaszolt: . Néhány napig rossz lesz a közérzeted. megszárítottam őket kifőzött ruhán. és a műtét helyét bekente gyógyírral. azután az egészet bekötözte egy ugyancsak kifőzött vászondarabbal.IX. Odamentem az ablakhoz és kinéztem. mikor alszol. majd lassan.

egyedül rendet teremts itt. .Nem. . ők a járőrök. akkoriban ez volt az „orvosi tanulmányok székhelye" és a kormány tanácskozó testületében is számottevő képviselethez jutott. a Vadrózsa-sövény három mérföldnyire fekszik a Potalától. rendnek és fegyelemnek. Mint a Gyógyítás Temploma. azt hiszem rengeteg vadember van közöttük. aki a kereket pör­ gette. Nem volt olyan tisztaság. . hétezer ötszáz fővel. Mosolyogva nézett rám. de én nem annak nevezném.Neve­ tett. amelyet én már megszokottnak tekintettem. és mindazokkal az épületetekkel. hogy te magad. . Lobszang. még a füstölők is keserűbb füstöt árasztottak.Úgy látom. a többi kolostor többsége nagyon laza volt.Hétezren vannak. Az imamalmok a legtöbb helyen mozdulat­ lanul álltak. és ha a szerzeteseknek lustálkodni támadt kedvük.Lehet. és úgy tűnt. Tény. Nem kevesebb. és egyike a „három székhely­ ként" ismert kolostoroknak. aho­ gyan akartak. A csendes többség rossz hírét mindig né­ hány zajongó költi. . vagy ahogyan hívták. Itt-ott ugyan ült egy-egy szerzetes. utcákkal. de sehol sem volt nyoma annak a tisztaságnak. hogy a mi kolostorunkban volt a legnagyobb fegyelem.Csakporiban kemé­ nyen dolgoztak volna. hogy itt maradj és könnyű életet élj? . Az utcákon Kham tartománybeliek cirkál­ nak. Mindegyik városnyi méretű. és kimentünk a fo­ lyosóra. lustálkodtak és senki sem szólt egy szót sem. Szera követi kb. Szera. Jelenleg kétségkívül a kommunista katonák! Csakpori kis közösség volt. mint tízezer szerzetes­ sel Drepung a legnagyobb. templomokkal. . A szerzetesek úgy jöttek-mentek. vágynál rá. is­ kolákkal.a mieinkkel összehasonlítva .Rózsasövénynek hívják ezt a helyet. mindössze hatezren vannak benne. Meste­ rem azt kérdezte: .Nos.108 HARMADIK SZEM Egy láma gondjaira bíztuk az öreg apátot. de annál fontosabb. melyek a várost várossá teszik. A fiúk csapatokban játszottak az udvarokon .válaszoltam.gon­ dozatlannak tűntek. mint Csakporiban. . A templomok . a három kolostor közül Ganden a legkevésbé jelentős. elvállalnád a feladatot. nincs is szigorú fegyelem.

A dzsúdó a mi mód­ szerünk erősen leegyszerűsített formája. amit találtam. hogy órák vagy percek múlva nyeri vissza eszméletét. A legtöbb férfi s nő is­ merte az elemi fogásokat és dobásokat. Rendkívül érdekes: ha vala­ ki beszéd közben vesztette el az eszméletét. A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 109 Csakporiban tanítottak minket . . a „szungtrukjömpa tü depó lelapo"-t nem lehet lefordítani.„dzsúdóra". csak azoknak tanítják. még mi­ előtt felfoghatná. hogy rövidesen mi történik vele. hogy szelíd legyen. nem pedig támadásra. és mindenre megtanított.IX. mint aho­ gyan a „technikai" szót. Ez a legközelebbi angol szó. A hipnotizált embert pedig olyan hatásoknak teszik ki. vagy fogat húznunk. pl.egyszerűen azért. Tibetben a lámakolostor nem pusztán a valláshoz vonzódó em­ berek lakóhelye. a tibeti leírását. míg a gyenge és bizonytalan ember hetvenkedik és dicsekszik. hogy gyógyí­ tás céljából a beteget öntudatlan állapotba hozzuk. hogy ezt a tudományt önvé­ delemre és önkontrollra kellene használni. vallási és hagyományos dara­ bokat is játszottak benne. de minket Csakporiban megtanítottak rá. és hogy az or­ szág keményebb. mert örömét lelte abban. ezért akárcsak a hipnotizálást. veszélyesebb részeiben is biztonságosan közle­ kedhessünk. Ennek a fejlettebb rendszernek nyil­ vánvaló veszélyei vannak. de én már négyéves ko­ romban tudtam őket. Mi úgy tartjuk. Mivel orvoslámák voltunk. amikor felébred. Öreg Cu a „dzsúdó" nagymestere volt. az „amarée"-t sem. Nem minden kolostorban van ilyen képzés. talán a legjobb Tibet­ ben. Arra használtuk a dzsúdót. a beavatko­ zásnak semmilyen mellékhatása sincs. Csakporiban is volt színház. és mindegy. hogy önuralomra tegyünk szert és képesek legyünk arra. ha törött csontokat kellett összeilleszte­ nünk. Az erős ember megengedheti magának. befejezi a félbehagyott mondatot. akik a legszigorúbb jellembeli követelmények­ nek is megfelelnek. önálló város városi szolgáltatásokkal és kénye­ lemmel. meg hogy bizonyítsák. sokat kellett utaznunk. hogy megfosszuk a beteget az öntu­ datától. Az ember öntudatlan állapotba hozható. A zenészek mindig készen álltak a szóra­ koztatásunkra.mondjuk úgy . amit tudott. hogy ne élhessen vissza a ráruházott erőkkel. Nem jár fájdalommal és egyáltalán nem kockázatos. más közösségben nincsenek . olyan esetben. hogy jól végzi a dolgát.

minden kolostorban akár egész éle­ tüket végigaludhatták vagy végigálmodozhatták. hogy megtudjuk az igazságot. Hát nevezhetjük ezután a tibeti nőket „szemérmetleneknek és romlottaknak"? De térjünk vissza a kolostori közösséghez! Gyakran jöttek láto­ gatók. a nőé a jobb oldalon van. Csakporiban másként ment min­ den.kezelte. megtehették.110 HARMADIK SZEM ilyen jó zenészek. Legtöbbször a hajukat is fényesítik. egyik ember nem befolyásolhatja a másik életét. ahol a helyi polgároknak „ingyenes és bizalmas kezelést" ajánlanak. vagy megváltoz­ tatják a színét. Szórakoztattak a „parázna. és jelölniük kell az ajkuk helyét.Csakporit kivéve . Akik takaré­ koskodni akartak. ugyanis volt a kolostoron belül egy afféle banknak megfelelő intézmény. azt hiszik. Különféle iskolák szolgálták a különféle észbeli képessége­ ket. de a naplopók . ruhaneműt. Akik ef­ félét állítanak. Nálunk a beteg szerzetesek jó kezelést kaptak. akik festéket tesznek az ar­ cukra. A mi modem társadalmunk rom­ lott és szemérmetlen! Vannak nők pl. távozásra kényszerült és ott kellett menedéket keresnie. A komolyabb eseteket specialista . melyek szerint a tibetiek pl.. ahol kevésbé szigorú fegyelem uralkodott. Nálunk a rendőrszerzetesek tartóztatták le ezeket és állítot­ ták bíróság elé. ahol a készpénzüket tarthat­ ták. Mi több. elég gyakran nevethetnékem támadt a nyugati történetek hal­ latán. kereskedők vagy szerzetesek. A világ minden közösségében akadnak szabály. hogy a férfi szíve a bal. Ha bűnös­ nek találták őket. hagyjuk tehát a dolgot a következő inkarnációra. hogy előbbre jussanak. .mint ami­ lyen Mingyar Dondup láma is volt . kiszedik a szemöldöküket és festik a kör­ müket. és orvosi illetve elemi sebészi képzésben részesült szerzetesek lát­ ták el a betegeket. vásárolhattak a boltokban élelmet. Voltak. nyilván sosem voltak azokon a remek helyeken Angliában vagy Amerikában. fizettek érte! Nem minden szerzetes fogadott nőtlenséget. a kolostori börtönben kellett letölteniük a bünte­ tést. hogy ne lehessen eltévesz­ teni.vagy törvény­ sértők. Az eszes fiúknak segítettek abban. és ha valaki nem fejlődött. hol van. Nem egy halott testét felnyitottuk. Akiknek volt pénzük. nemi be­ tegségektől megtizedelt" tibetiekről szóló beszámolók is. A szállodában kaptak szállást. Mióta eljöttem Tibet­ ből. Volt egy kórház. ahol igazságos tárgyalás folyt ellenük. Úgy gondoltuk. luxuscikkeket vagy könyveket.

Ez utóbbi nem volt valami egészséges foglalkozás. a „boldog legénykor" a szellem számára nem megfelelő keret az elmélkedéshez. mint a tisztán férfiközösségekben. A tibeti oldalak nem olyanok. ahol a házasság megengedett do­ log. már nem nyomtattunk vele. Míg ez megóvta a tibeti papírokat a rovarok támadásától. hogy a fes­ ték eloszlása egyenletes legyen. e könyv lapjai. Falitáblák készültek róluk. Egy másik felvett egy papírlapot és gyorsan ráterítette a fadúcra. Kisebbségben voltak. olyanok.a maga kötelező cölibátusával . Asztrológiai tábláink is voltak. egy adott személy születésének és fogamzásának idején. és odaadta egy tanoncnak. hanem fadúcokat használunk. Az egyházi világban a Sárgasüvegesek rendje . Az egyik szer­ zetes egy festékhengert futtatott végig az egész felületen. ezek úgy hatvanszor hatvan centiméteresek lehettek. A „házas" kolostorokban nővérek és szerzetesek együtt dol­ goztak egy jól szervezett közösségen belül. mert a papírgyártásban használatos. A különféle. Ha a falapra a legkisebb hiba is csúszott. de gyakorlásra megtartottuk a tanoncoknak. Csakporiban kb. Nagyon kevés nyomat piszkolódott össze. aki félretette. A térkép üres helyeire beil- . Tibetben nem a fémből ön­ tött betú'mintákat. míg a harmadik egy nehéz hengerrel követte. egyik fakéreg mérgező anyagot tartal­ mazott. Rendszerint a papírt is maguk készí­ tették. amelyeknek hosszúsága meghaladja szélességüket: széles és rövid lapokat használtunk.IX. Egyes lámakolostorok saját nyomdával rendelkeztek. az emberi testet és a különböző szerveket áb­ rázolták. nemegyszer kilenc­ ven cm széles és negyven-negyvenöt cm hosszúságúakat . ezeket könyvekhez sosem használtuk fel. és sosem kötöttük be őket. száznyolcvan centiméter hosszú és százhúsz centiméter széles vésett fatáblákat használtak. és végeredményben az égbolt térképét mutatták. laza íveket faragott faborítók fogták össze. akik komoly fejfájásról vagy még rosszabb tünetekről panaszkodtak. melyeket még színezni kellett. hogy könyveiket kinyomtathassák. amelyekre a horoszkópokat állítottuk fel.részlete­ zésük bonyolult lenne. ár­ tott a vele dolgozó szerzeteseknek. a Vö­ rössüvegesekhez csatlakozhattak.alkotta az uralkodó osz­ tályt. A VADROZSA-SOVENY KOLOSTORBAN 111 akik úgy gondolták. hogy jól rányomja a papírt. ők egy külön szektához. A negyedik leemelte a nyomta­ tott lapot. mint pl. és általában a „légkör" nem volt olyan durva.

el­ viszlek majd egy különleges felfedező útra a felföldre.Legutóbb még szabad emberként voltam itt. mely a halál helyett az életet jelentette egy idős ember számára. A hét végén megkez­ dődik a hegyekben az évi gyógynövénygyűjtés. pihen­ tek. Nem na­ gyon égtem a vágytól. hogy a csoporttal menj. és már jobban érdekelték a környező dolgok. Nem kell sietni. Ettek. A Rózsasövény a Lingkhor út legközelebbi részétől kb. Figyelme különösen Mingyar Dondup láma felé fordult. hallgattam a kereskedők éles hangját. tudod. hogy elmenjünk régi otthonom mellett. mely az ego halhatatlansá­ gát szimbolizálta. Én nem. majd megjegyezte: . Úgy terveztem. Elbűvölten néztem a kínai boltokat. Mesterem így szólt: .112 HARMADIK SZEM lesztettük azokat az adatokat. Szerencsémre Min­ gyar Dondup láma megelégedett a poroszkálással. . melybe épp a közeli Séde Gompa papjai áramlottak. és úgy láttam.Leporoszkáltunk és jobbra fordultunk azon az úton. még mindig nem akarsz szerzetes lenni. s amelyeket kiadtunk.Kivett három kis bőrzacskót a táskájából és átadta. és felébredhetnék! . mert azt mondta: . mely átvezetett a Türkiz hídon. aki két szánalmasan ficánkoló pónit tartott. azt még nem láttuk.Veze­ tőm nyilvánvalóan elértette a gondolataimat. melyeket a nagy gonddal készített ma­ tematikai táblázatokban találtunk. visszatértünk a szobába. Mingyar Dondup láma hoz­ zám fordult. és egymáshoz zsúfolódó házak között jártunk. mögötte pedig egy csillogó templom. A bejáratnál lévő udvarban egy szerzetesre találtunk. Pontosan velük szemben az utcán állt egy csörteti. Mielőtt elmegyünk. úgy tűnt.Át­ megyünk az úton a bevásárló utcához.Nahát! gondoltam. Még néhány perc lovaglás. ahol igen rit- . hogy megnézzük az öreg apátot. hogy vágtassanak. Pedig. hogy tizenkét éves korodban levizsgázhass és trapa lehessél. melyek mintha csak védelmet keresve bújtak volna a Dzsokang árnyékába . meghagyom a használati utasítást az ügyeletesnek. Az idén nem aka­ rom. holnap új nap jön.Szóval. de hagyok itt néhány por­ rá tört gyógyfüvet.Mennünk kell most. Helyette tanulj velem. nem mint szerzetesnek tanuló növendék. Miután vé­ gignéztük a Rózsasövény kolostort. nem veszi fel a versenyt a mienkkel. ahogyan az árakon civódtak és alkudoztak. . Három kis zacskót. Távollétünk két órája alatt jelentősen javult az állapota. elég jó élet ez. nagyon kötődik hozzá. Bárcsak az egész álom lenne. két mérföldre van. már alig várták.

a Ihászai völgy nyugati kapuja felé. így nehéz beszélni róluk. én az Égi Mezőkön. Egy koldus gör­ nyedt a falnál: . . Lobszang. Akkor még nem jöttem rá.IX. és meg kellett állnom a magam lábán. hogy elkísérhessem Mingyar Dondup lámát a felföldre. amint átlovagoltunk a kaput alkotó csörtenen.Hah! Tiszteletre méltó kegyes orvosláma. ha kemé­ nyen tanulok! A szellemi fejlettségem a tizennyolc évesekével volt azonos szinten. istenségek faragott és festett képe­ ivel. de tudtam. mert a jövendölés csak akkor jelenti azt.So­ kan ezek közül a koldusok közül olyan feleslegesek. A hegy egyik oldala telistele volt velük. hogy gyógyfüve­ ket szedjen. idén le­ mondok az útról. hogy a földi élet illúzió. Mérhetetlenül elszomorodtam arra a gondolatra. . a hegyekben volt a természet orvosságainak egyik nagy raktára. nem is sejtették. elmentünk a Kundu Ling mellett. akiket üldöz a balszeren­ cse. Te külföldön leszel. . Igen. talán a Vas Tigris éve. és közeledtünk Pargo Kaling. A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 113 ka füveket szerezhetünk. ahol az Ékességessel jártam. Lobszang. mivel mindig nálamnál sokkal idősebbek közé ke­ veredtem. Te és én már nem leszünk itt. Nagyon kevés ember járt a felföldön. . és nem látjuk ezt. nem volt időnk a nézelő­ désre. elhagyja ezt az életet. hogy tanulnom kell. elhatároztam. iskola. és ismét balra fordulva rátértünk a Vashegyre vezető útra. Az asztrológusok jövendölése szerint első próbálko­ zásra leteszem majd a vizsgát. hogyan kell viselkedni azokkal. De a nap igencsak előrehaladt már. és keményen tanulok. Balra fordultunk a Lingkhor úton. Indiában és Kínában. mikor úgy gondolja. akik rossz hírünket keltik külföldön. ezeket megszárították és légmentes zacskókba csoma­ golták. Még nem értettem. Nos. Ahogy felfelé lovagoltunk. Ók azok. Egy csoport minden évben felment a hegyekbe. Éppen kiértünk Sö faluból. kérlek ne gyógyíts ki a betegségeimből. vizsga. a növénygyújtőkre gondoltam. beszéltek a Ihászai koldusokról. elég felkészült vagyok már.a kommunisták megszállják Tibe­ tet) a koldusokat dologra fogják. Ma már értem. Sosem untam meg a színes faragott sziklák látványát. Itt. különben meghalok.Vezetőm szo­ morúan nézett. a jóslat beteljesülése után (1950. ahol olyan különös dolgok estek. hogy némelyikük gazdag. hogy a szere­ tett láma elhagy majd engem. hogy levizsgázom.

Tizedik fejezet A TIBETI HIT
Talán érdekes, ha részletezem kissé a tibeti életmódot. Vallásunk a buddhizmus egyik formája, de nincs rá olyan szó, mely más nyelv­ re átírható lenne. Úgy hivatkozunk rá, mint a TAN-ra, és akik osz­ toznak hitünkben, azokat „beavatottakénak tekintjük. Más hitek követó'it „kívülállókénak nevezzük. A legközelebbi szó, melyet már ismernek nyugaton, a lámaizmus. Annyiban tér el a buddhiz­ mustól, hogy a mi vallásunk a reménységé és a jövőbe vetett hité. A buddhizmus szerintünk negatív, a reménytelenség vallása. És természetesen nem hisszük, hogy egy mindent látó atya figyel és oltalmaz mindenkit, mindenhol. Vallásunkról számos tanult ember tett tudós megjegyzéseket. Sokan elítéltek bennünket, mert saját hitük elvakítja szemüket, és képtelenek arra, hogy mások szemponjait megértsék. Néhányan még „sátáni"-nak is neveztek, mert életünk idegen számukra. Ezeknek az íróknak többsége hallomásra vagy mások írásaira alapozta véle­ ményét. Az is lehet, hogy jó néhányan tanulmányozták hitünket egypár napig, aztán úgy érezték, eleget tudnak ahhoz, hogy köny­ veket írjanak a témáról és értelmezzék és ismertessék azt, aminek felfedezése még legbölcsebb bölcseinknek is egész életükbe telik. Képzeljünk el egy buddhistát vagy egy hindut, aki egy-két órán át forgatja a Biblia lapjait, és utána a kereszténység finom, apró részleteiről magyaráz. Ezek közül az írók közül egyik sem élt kis­ fiúkorától fogva szerzetesként egy lámakolostorban, és egyik sem 115

116

HARMADIK SZEM

tanulmányozta a Szent Könyveket. Ezek a könyvek titkosak, mert nem hozzáférhető!; azok számára, akik a gyors, könnyű és olcsó megváltást keresik. Azok, akik vigaszt remélnek valamely rítustól, vagy az önhipnózis valamilyen formájára vágynak, megkaphatják, ha ez segít rajtuk. Ez azonban nem a belső realitás, hanem gyere­ kes öncsalás. Néhányuk számára biztosan nagyon megnyugtató, hogy azt gondolják, bűnt bűnre halmoznak, aztán, mikor lelkiis­ meretük már nagyon piszkálja őket, ajándékot adnak a legközeleb­ bi templomnak, amiért is az istenek túláradó hálájukban azonnal, mindent és bizonyosan megbocsátanak, ez pedig feljogosítja őket arra, hogy újabb és újabb bűnökbe vessék magukat. VAN Isten, van egy felsőbb lény. Mit számít, minek nevezzük? Isten tény. A tibetiek, akik tanulmányozták Buddha igaz tanításait, sosem imádkoznak könyörületért, előnyökért, csakis emberi igazságossá­ gért. Egy felsőbb lény, mint az igazság lényege, nem teheti, hogy az egyik emberrel igazságos legyen, a másikkal pedig nem, mert ha így tenne, az igazságot tagadná. Ha könyörületért vagy előnyö­ kért imádkozunk, aranyat vagy tömjént ígérünk, amennyiben imánk meghallgatásra talál, azt fejezzük ki, hogy csak a legtöbbet ígérő üdvözül és hogy az Isten pénzszűkében lévén „megvásárol­ ható". Az ember lehet könyörületes egy másik emberrel, bár nagyon ritkán teszi, a legfelső lény csak igazságosságot tanúsíthat. Halha­ tatlan lelkek vagyunk. Imánkat, „Om, mani padme hum!" - mely alább található - gyakran úgy fordítják, hogy a „a kincs a lótuszban van". Mi, akik kicsit beljebb hatoltunk, tudjuk, hogy a valódi jelentése „üdv a felettes énnek". Nincs halál. Ahogy az ember le­ veti ruháját, ha a nap véget ér, úgy veti le a lélek a testet, mikor az aluszik. Ahogyan az elnyűtt ruhát kiselejtezik, úgy selejtezi ki a lé­ lek az elnyűtt vagy szakadozott testet. A halál születés. Meghalni annyit jelent, mint újjászületni egy másik létformában. Az ember, vagy az emberi szellem végtelen. A test semmi más, mint időleges, átmeneti öltözék, mely felöltözteti a szellemet, és mely a földön el­ végzendő feladat szerint választatik. A külső megjelenés nem szá­ mít, csak a belső. Nagy próféta is kopogtathat koldusnak öltözve -

X. A TIBETI HIT

117

hogyan lehetne jobban megítélni a jótékonyságot?! - míg másvala­ ki, aki előző életében vétkezett, nem él szegénységben, s mégis el­ küldi a kéregetőt.

„ Életkerék" - ez jelenti azt, hogy megszületünk, élünk valahol, meghalunk, majd visszatérünk a szellemi állapotba és idővel kü­ lönböző körülmények és feltételek között újraszületünk. Az ember sokat szenvedhet életében, ez nem jelenti szükségképpen azt, hogy a múltban gonosz volt, bizonyos dolgok megtanulásához sokszor a szenvedésen át vezet a legbiztosabb és leggyorsabb út. A gyakor­ lati tapasztalat jobb tanítómester, mint a szóbeszéd! Az öngyilko­ sok újjászülethetnek, hogy leéljék azokat az éveket, melyekkel megrövidítették az életüket, de ebből nem következik, hogy min­ denki, aki fiatalon vagy csecsemőkorában hal meg, előzőleg ön­ gyilkos volt. Az életkerék mindannyiunkra vonatkozik, koldusokra és királyokra, férfiakra és nőkre, színesbőníekre és fehérekre. Ter­ mészetesen a kerék csak szimbólum, de megvilágosítja a dolgokat azok számára, akiknek nincs idejük alaposabban tanulmányozni a témát. A tibeti hit nem írható le egy-két bekezdésben: a Kangyúr a tibeti szent iratok - több mint száz könyvből áll, és még így sem foglalkozik kimerítően minden kérdéssel. A távoli kolostorok sok könyvet rejtenek, ezeket csak a beavatottak olvashatják. A keletiek évszázadok óta ismerik a különféle okkult erőket és törvényeket, s azt is tudják, mindez természetes. A keleti tudósok és kutatók nem cáfolják létezésüket azon az alapon, hogy nem lehet mérni vagy savakkal vizsgálni őket, inkább arra törekszenek, hogy növeljék uralmukat a szóban forgó természeti törvények felett. Bennünket például nem érdekel, hogyan és miként van tisztánlá­ tás, a tisztánlátás eredménye fontos! Néhányan kétségbe vonják a

118

HARMADIK SZEM

tisztánlátást. Olyanok, mint a vakok, akik azt mondják, hogy a lá­ tás lehetetlen, mert ők nem tapasztalták, mert képtelenek megérte­ ni, hogy miként látható egy távoli tárgy, ha nyilvánvalóan nincs érintkezés közte és a szem között! Az embereket aura veszi körül, színes körvonalak, melyek kö­ rülfogják a testet, és az, aki járatos ebben a tudományban, a színek intenzitásából következtethet a személy egészségére, integritására és fejlődésének általánosabb szintjére. Az aura a belső életerő, az én (ego) vagy a lélek kisugárzása. A fej körül fényudvar vagy dics­ fény van, amely szintén az erő részét képezi. A halálkor a fény el­ halványul, mert az én (ego) elhagyja a testet, hogy megkezdje útját a következő létforma felé. „Szellem" lesz belőle. Sodródik egy ki­ csit, mert a testből való kiszabadulás sokkja elkábította talán. Le­ het, hogy nincs teljesen tudatában annak, hogy mi történik. A lá­ mák ezért keresik fel a haldoklókat, tájékoztatják őket arról, hogy milyen állapotokon mennek majd keresztül. Ha ezt elmulasztanák, a szellemet földhöz bilincselhetnék a testi vágyak. A papok köte­ lessége, hogy e kötelékeket elszakítsák. Gyakorta tartottunk istentiszteletet a szellemek vezetésére. A tibetiek nem félik a halált, de úgy gondolják, hogy bizonyos elővi­ gyázatosság mellett könnyebb az átmenet ebből az életből a követ­ kezőbe. Világosan kijelölt ösvényeket kell követni, és egyes helye­ ken elgondolkodni. A szertartást olyan templomban tartják, ahol legalább háromszáz szerzetes van jelen. A templom közepén öt te­ lepatikus láma ül egymással szemben kör alakban. Ahogy a szer­ zetesek egy apát vezetésével dünnyögnek-mormolnak, a lámák megpróbálnak telepatikus kapcsolatot létesíteni az eltávozott lé­ lekkel. Egyetlen fordítás sem tud teljesen eleget tenni a tibeti imáknak, de íme egy kísérlet: „Halljátok leikeink hangját, ti, mindannyian, akik vezető nélkül bolyongtok a határon. Élő és halott más világban lakozik. Hol lát­ ható az arcuk, hol hallható a hangjuk? Az első füstölőt azért gyújt­ juk, hogy szólítsuk a bolyongó szellemet, vezetésre lelhet". „Halljátok leikeink hangját, ti mindannyian, akik bolyongtok. Ez az illúziók világa. Az élet csak álom. Aki megszületik, annak

harcosok mind. Uralkodástok egy percnyi volt csupán. A har­ madik füstölőt azért gyújtjuk. ti mind. A hetedik füstölőt azért gyújtjuk. ti. akik bűnt követtek el mások ellen és akik most nem pihenhetnek. hogy szólítsuk mindazoknak a szellemét. . A kilencedik füstölőt azért gyújt­ juk. „Halljátok lelkeink hangját. „Halljátok lelkeink hangját. hogy megszabadulhassanak a világ kötelékeitől". „Halljátok lelkeink hangját. Az ötödik füs­ tölőt azért gyújtjuk. és a falevelek az el­ nyomottak sóhajától remegnek. A TIBETI HIT III meg is kell halnia. hogy elvezethessük őket a vi­ lág kötelékeiből". „Halljátok lelkeink hangját. és mind­ hiába koptattátok el a festékező-asztalokat. hogy vezetésre lelhetnek". hegyek és vizek királyai. A negyedik füstölőt azért gyújtjuk. az éjszaka asszonyai. hogy vezeklésre szólítsuk őket. A nyolcadik füstölőt azért gyújtjuk. akik a festettetek és írtatok. így vezetésre lelhet". ti mind. ti. Ősz jön és tél. „Halljátok lelkeink hangját. mint a szépség. és azok. Lelketek társtalan bolyong és nincs bennetek igazság. hogy vezetésre szólítsuk a művészek és tudósok szellemét". hatalmasok. A földet a vér borítja. ti gyönyörű. koldusok és tolvajok. hogy szólítsuk a bolyongó szelle­ met. elhervadnak a fák és a virágok.X. hogy vezetésre szólítsuk a tábornokok és urak magányos szellemét". és mi mássá válik. akik ellen vétkeztetek. akiknek fiatalsága akár a friss tavaszi reggel. hogy szólítsuk az előkelő szü­ zek és hölgyek bolyongó szellemét. mint csontváz­ zá. előkelő szüzek és höl­ gyek mind. művészek és tudósok. A szerel­ mes ölelés után megszakad a szív. Hol vannak a hadai­ tok most? A föld nyög és dudva nő a csatamezőkön. és mindazok. és népetek panasza mindig áradó. és akik most egyedül bolyong­ nak a szellemek birodalmaiban. mind. akik területeket foglaltatok. Sorsotok a feledés. szajhák. hogy szólítsuk a királyok és diktátorok szellemét. A hatodik füstölőt azért gyújtjuk. sebeket osztogattatok és öltetek. Csak Buddha útja vezet az örök élethez. „Halljátok lelkeink hangját. Hiába erőltettétek a szemeteket. akik bűnöztek és most egyedül bolyonganak". és lelketeknek tovább kell menni.

a belső szervek moraja. mert van egy sokkal egyszerűbb módszer: az asztrálutazás. hogy az ember a fejlődés csúcsa és legnemesebb formája. míg végül azok a hangok hallatszottak. mint az emberek. Lakóik . Egy utolsó hörgő. Millió és millió világ van. . Fokozatosan. és tudjuk. akiket ismerünk. hogy magasabbrendűek. Mingyar Dondup lámától megtudtam. hogy időről időre újraszületünk. és a tüdő­ ben a levegő sóhajtozása hallatszott. Azután a csendben megjelenik a tudat.nyilván úgy. Hisszük. A templom más részeiből.120 HARMADIK SZEM A templom tömjénfüstös homályában a pislákoló vajmécsesek­ től az élő árnyékok táncra keltek az arany képmások mögött. Mi. A le­ vegő feszültséggel telítődött a telepatikus lámák koncentrációjától. várnak és figyelnek. figyelik a földet . lelassult. Szilárdan hiszünk abban. lehet.legtöbben így hívták őket. hogy többségük lakott. akik eltávoztak a világból. De nem csupán erre a földre. hogy az ember a levitációval foglalkozzon. de sok gyakorlást igényel. mint élő szerve­ zetből. remegő zihálás és beállt a csend. és aki elég türelmes. s ez még a legkevésbé okkultak számára is észrevehető. a testnedvek csobogása. belemerülhet e hasznos és kellemes tudományba. Sok láma csinálja. ami könnyebb és biztosabb. gyakran láttam is. ahogy az emberek figyelik a vadál­ latokat az állatkertben. és a nyugtalan szellemek továbbhaladtak utazásuk következő állomása felé. A halál csendje. Rozsdabarna ruhás szerzetesek egymással szemközti sorokban ülve a halotti litániát recitálták. de akiket a világ kötelékei még mindig fogva tartottak. hogy egy lámacsoport telepatikus úton érintkezésbe lépett ezekkel az „istenekkel".meglehet . a testhangok ritmusa megváltozott. Nincs igazán értelme. melyek kíséreté­ ben a szellem elhagyja a testet.nagyon különböznek azoktól. ahogyan a telepatikus útbaigazítás folytatódott. Tibetben láttam feljegyzéseket különös égi jármű­ vekről. akik megpróbáltak kapcsolatot találni azokkal. tibetiek sosem osztottuk a nézetet. Láthatatlan dobok az emberi szív ritmusára dobbantak. Ahogyan az eltávozottak felé irányuló szertartás folytatódott. Sokat írtak már a levitációról: létezik. hogy másutt sokkal fejlettebb életformák találhatók. „Az istenek szekerei" . hogy más dolgok vannak jelen. a feszültség csök­ kent. melyek nem dobálnak atombombákat. akik azt mondták.

Tibetben gyakorta utazunk asztrálsíkon . Az én (ego) elhagyja a fizikai testet. amit akkor élünk át. és tanulás nélkül nem lehet elválasztani tőle. az emlék gyakran eltorzul. Valószínűleg mindenki ismeri azt az érzést. amelyeket az ezüstzsinór közvetít. Gyak­ ran arra emlékszik. A TIBETI HIT 121 A földön az ébrenlét órái alatt énünk (egónk) a fizikai testhez kötődik.úgy tűnik . rendszerint az az erőteljes benyomása maradt. az egó szabadon vándorolhat az al­ vás ideje alatt. Sokan meg is kísérelték. Talán mindenki álmodott már olyat. olyasféle­ képpen. és általában visszalátogat a szellemi birodalomba. A fizikai tudat felfogja őket. ha meghalunk.és az egész folyamat ellenőrzésünk alatt áll. hogy egy távoli baráttal vagy rokonnal találko­ zott: semmi meglepő nincs benne. bár az ezüstzsinór továbbra is hozzáköti. aki a tanítás után hazamegy az iskolából. és amikor felébredt. Amíg az ezüstzsinór sértetlen.illogikus vagy lidércnyomásos álom. Amikor al­ szunk. akik nem képzettek. így vannak olyan esetek. az „idő" tisztán fizikai fogalom. ahogyan a köldökzsinórt elvágják. de mert nem voltak kiképezve. esetleg az óceán másik oldalán élő személlyel találkozott és beszélt. hogy beleüljenek az ember evilági hitébe. és azonmód „racionalizálja". mikor hosszú és bonyolult álmok . hogy a csecsemő elszakadhasson anyjától. A szellemi világban nincs idő.nem levitációval . és olyan gyorsan. a szellem a szellemvilágon belül új életre születik és a zsinór elszakad. hogy valamire emlékeznie kell. ahova akar. ha rövid időn belül hall is felőle. Az ego és a test egy korlátlan kiterjedésre képes „ezüstzsinór" segítsé­ gével tartja a kapcsolatot. A test addig él. A szellem vándorlása révén álmokat látunk.nem tartanak tovább egy másodperc tört részénél. sokkot kaptak. mint a gyerek. éppen úgy. hogy asztrálutazásra induljon. A halál a szellem számára újjászületés a szabadabb szellemi világba. hogy egy távoli. amíg az ezüstzsinór sér­ tetlen. amilyen gyorsan csak gondolkodni tud.X. Valószínűleg üzenetet kapott. csak a fizikai test igényli a pihenést. A születés a csecsemő számára az anyatesten belüli védelmezett élet halála. mikor éppen csak álomba . Azoknál. de speciálisan képzett emberek esetében ez tudato­ san is megtörténik. Az ember oda utazik. A legtöbb ember rendelkezik azzal a képesség­ gel. és az eredmény . a szellem kiszabadítja magát. be­ nyomásokat szerzünk.

a fizikai és az asztráltest durván válik el egymástól. komoly veszélyt jelenthet . hogy az ember leesett egy szikláról és az utolsó pillanatban ocsúdott fel. és az emberiség fejlődése helyett saját érdekében használta. Akinek gyenge a szíve. így független a . A helyi törzseknek volt saját nyel­ vi változatuk. Az asztrálutazás teljes ellenőrzés alatt majdnem mindenki által kivitelezhető. erőszakosan felébresztenek. de azt kizárólag maguk közt használták. mert az énnek (egónak) újra kell születnie. akiknek gyenge a szíve -. Ez nem metafizikai kézikönyv.akárcsak a lég­ gömb a spárga végén. ha az em­ ber egyedül van és nem kell attól félnie.122 HARMADIK SZEM merültünk. Nincs tényleges veszély. A telepati­ kus beszéd természetesen gondolati úton történt. A test hirtelen ébred. Mi. és ez azzal a szörnyű érzéssel jár. de sokkot vagy érzelmi zavarokat okozhat. felrángatnak minket. az ezüstzsinór összehúzódik. illetve úgy tér vissza. hogy nincs szinkronban vele. azt azonban szeretném hangsú­ lyozni. úgy hisszük. amíg tökéletesen tudatunknál vagyunk. sose kísérelje meg az asztrálutazást. tibetiek. hogy a bűnbeesés előtt mindenki rendelkezett az asztrálutazás.különösen azok számára. ha valaki belép a szobába és megzavarja a testet vagy a zsinórt. Legjobb. Valami. mint mikor egy utazás után térünk vissza. a tisztánlátás. Mindez sokkalta rosszabb annál. és visszarántja az asztráltestet a fizikaiba. és hirtelen. Végzetes sokkot eredményezhet. hogy nagyon zavaró élmény lehet. hogy leélje a kimaradt a életszakaszt. hogy az ego túl gyorsan távozik. ezért nincs értelme tanácsokat adni az asztrálutazásokra vonatkozóan. hogy az ember visszaélt a misztikus erőkkel. Ezt az érzést az okozza. esetleg egy külső zaj arra készteti. Réges-rég az emberek a telepátia segít­ ségével érintkeztek egymással. Az asztrátest több méterre lebeg a fizikai fölött . hogy rendkívüli gyorsasággal térjen vissza a testbe. ami való­ ban nagyon kellemetlen lehet. Gyakorlást igényel. és kezdetben magányra van szükség. mielőtt továbbha­ ladhat a következő szint felé. ha az asztráltest úgy hagyja el a fizikait. hogy megzavarhatják. a telepátia és a levitáció képességével. A bűnbeesést úgy értelmezzük. ha nincs megfelelő taná­ runk. Míg a projekció önmagában nem veszélyes.

A harmadik hónapban. jó ok. de ez utóbbiakról nem tudok eleget ahhoz. A TIBETI HIT 123 helyi nyelvtől. de ne­ künk ez alatt az idő alatt még szigorúbban kellett élni. a telepátia képessége el­ veszett! Nálunk nincs vasárnap. amelyekről nem szabad elfeledkezni és istentiszteletekkel kell megemlékezni róluk.nyolcadik napjának érkeztével arra emlékezünk. Ezeken különleges szertartásokat tar­ tunk és általában nem dolgozunk. a szent tőr felvonulásával ér véget. hogy e felsorolásban szerepeljenek. egyben minden eltávozotté. Ez. 1-3-ig Logszár-t ünnepeljük . A második hónap. Ezek azonban nem olyan jelentősek. Az egész év legnagyobb ünnepe. vagyis a halottak -. rész­ ben mitikus eseménnyel. akik a földhöz kötve vándorolnak. Ezek azonban csak a nevezetesebb ünnepek. . amely nem a játékok.valamennyire megfeleltethetők a keresztény ünnepeknek. a mi nyelvünkön a Mönlam-cshempo. amely nagyjából márciusnak felel meg. vannak kisebbek is.X. Ekkor füstölőket gyújtottunk. job­ bára mentes az ünnepektől.a nyugati világban újévnek hívnák. Ugyaneb­ ben a hónapban. ez körülbelül februárral esik egybe. hogy megjegyzéseket fűzzek hozzá. minden hónap 8-án és 15-én. hogy különböző játékokat és vallási szertartásokat rendezzünk. hogy mivel rossz célra használták. huszonötödikén tartjuk a kinyilatkoztatás napját.a nyugati naptár szerint május . A hónap huszonhetedikével fejeződik be. Nagy esemény. áprilisban szintén kevés az ünnep. ha jól értem. hogy megidézzük mindazok szellemét. ezért mindenki értette.így mondták nekem . másképpen a „minden lelkek napja". A mi ünnepeink a következők: Az első hónapban. hogy Buddha elvonult a vi­ lágtól. hanem az ünnepélyes hálaadás ideje. a keresztény nagyböjthöz hasonló. egy részben vallási. Tizenötödi­ ke Buddha halálának évfordulója. mint olyan: „szent napok" vannak. 15-én ünnepeljük Buddha fogantatásának évfor­ dulóját. az egyházi és világi év csúcspontja a negyedik naptól a tizenötödikig tart: ezek a kö­ nyörgés napjai. Huszonkilencedikén van a gonosz dé­ monok üldözése és kiűzése. Bábel kialakulásához az ve­ zetett. Az éves ünnepek . A negyedik hónap .

Ekkor kiűzték az óévet és felkészültek az újra. sokkal jobban függ­ tünk a folyóktól.elkövettünk! Buddha születésének évfordulója a hatodik hónap. másnap mégis behívtak a feletteseinkhez. a nyugati naptár szerint január-február fordulóján. amikor Buddha először pré­ dikált a Tanról. Az új év februárban kezdődik. így az aratás ünnepét összekapcsoltuk egy vízi ünnepséggel. amikor ötödikén az „orvoslámák" más kolostorokba különleges ünnepségekre látogatnak.124 HARMADIK SZEM Június volt az a hónap. A nyolcadik hónap . november huszonkettedik napja csodálatos esemény évfordulója. A kilencedik hónap. 25-én a lámpák ün­ nepe következett. Az év utolsó vallási eseménye a tizenkettedik hónapban 29-30án volt. Ekkor ünnepeltük az a napot is. és számot kellett adni arról.nyolcadik napján volt az aratás ünnepe. hatvanéves ciklusokat használunk. mint más országok. Példaként álljon itt a jelenlegi. Kevés eső esett. hogy Buddha alászállt a mennyekből. Aznap semmit sem tehettünk helytelenül. hisz a folyókból nyert víz nélkül a földekről semmit sem arathattunk volna. július 4-re esett.az ő elképzelésük szerint . A gyógyítók rendjét Buddha ala­ pította.október . az egyes éveket tizenkét állat és öt elem különféle kombinációival jelöljük. Naptárunk erősen eltér a nyugatitól. 1927-től számított ciklus évenkénti kalendári­ uma: I . Mivel Tibet éghajlata roppant száraz. A következő. amit . tizedik hónapban. Akkor történt az. hálaadásra az orvosszerzetesek szolgálataiért.

hogy a rengeteg lehetőség közül csak hármat említsünk. infravörös hatásokat ész­ lelhet. felkészülhet rá.X. hogy a kész képen elváltozásokat ta­ pasztal. amelyek a testen keresztül tükröződnek a földre. Ha a lencse vagy a lámpa elé különböző színű szűrőket tesz. hogy jövőnk valószínű­ sége megjósolható. Ortokromatikus. amelyekkel lefény­ képezhet valamit. pankromatikus. miközben a test természete szerint „elszínezi" vagy elváltoztatja őket. Az . Bárkinek le­ het egy fényképezőgépe. Hiszünk az asztrológiában. Számunkra az „asztrológiai hatások" egyszerűen kozmikus sugarakat jelentenek. A jövőbelátást mindenképpen pontos és hiteles tudománynak tekintjük. A TIBETI HIT 125 Részét képezi hitünknek az a nézet is. és egy fehér lámpája.

A kínaiakat kiűzik Tibetből. a későbbiekben Sir Charles Bell az összes jóslatot ." Magam is fájdalom útján jutottam a har­ madik szemhez. 1027 óta Tibetben minden nagyobb döntést az asztrológia se­ gítségével hoztak. aki szintén a brit seregben szolgált. Néhány előre pontosan megjövendölt egyéb esemény: 1910. Egy későbbi fejezetben visszatérünk még rá. A. hogy létezését bizonyítsuk. Csak így védhetők a kevésbé tehetségesek. itt azonban jó alkalom kínálkozik arra. októberében özönlötték el az országot. világi törekvésre használni. 1933. Háború Anglia és Németor­ szág között. 1950. Ezt 1850 előtt írták. és amelyért az egyén fájdalmat és szenvedést áll ki. Charles Bell. használható. a „Fa-Sárkány háborúra". Az év végén egy békülést hirdető szónok véget vet a háborúnak". A kommunisták 1950. Egy bizonyos L. De szent könyveinkben szerepel egy későbbi utasítás. aki később érkezett Lhászába. aztán harcoló. mely való­ ra vált. szeren­ csés vagy szerencsétlen események megjóslása a jelekből. hogy az asztrológiáról egy kicsivel több szó essék és felidézzük annak a három angol sze­ mélynek az alakját. Gonosz hadak szállják meg Tibetet". 1911 vé­ ge. A dalai láma eltávozik ebből az életből. mely keveseknek adatott meg. Az év első fele óvja a dalai lá­ mát. 1911. Bell. 1914.mindeme dolog tilos. A dalai láma új inkarnációja visszatér. Látta az előrejelzést Lhászában. akik tanúi voltak egy próféciának. érintkezésbe lép vegyi és elektromos személyiségünkkel. Kitör a kínai forradalom és megalakul a nacionalista kormány. Itt látható a prófécia másolata tibeti nyelven. a fegyverek okozta nyugtalanság-fájdalom megnő és az em­ berek harcolni fognak. jó és rossz eljövetelének megjövendölése . civakodó zsiványok törnek elő. 1935. így szól: „A Fa Sárkány évében. a nyomtatott példányt látta 1902-ben. Sok az ellen­ ség. Az 1904-es brit inváziót pontosan megmondták előre. csupán azért sem. Buddha azt mondja: A csillagjóslás és az asztrológia. Younghusband ezredes vezette a brit hadakat. úgy­ szintén találkozott vele. és 1904-re vonatko­ zik. és a beavatkozás megnövelte a velem született képesség hatóerejét. Waddel. mely így szól: „Az az erő. A kínaiak megszállják Tibetet.126 HARMADIK SZEM emberekre hasonlóképpen hat a kozmikus sugárzás. Semmilyen okkult erőt nem lehet személyes nyereségre.

Mivel a föld másodpercenként tizenkilenc mérföldes sebességgel halad a pályáján. értelmezni tudják. A születés pontos óráját tudni kell. A föld megdől. A születési hely hosszúsági fokának ismerete ezért döntő fontosságú. amely nagyon különbözik a földi zónaidőktől. de tavasszal a helyzet fordított.mert az . Röviden abból áll. Értékebi kell a boly- . és ősszel az Északi Sark kb. Az Egyenlítőnél a föld forgási sebessége ezer­ négyszáz mérföld óránként. mint a Déli Sark. Anti engem illet. mit jelent. Amikor a térképek elkészülnek. bekövetkezett. minden. hogy a pontatlanság hatalmas eltérése­ ket eredményezhet. belátható. A horoszkópkészítés tudománya .X. hogy készítünk egy égi térképet a fogantatás és a születés pillanatá­ ban. azok. akik asztrológiai képzés­ ben részesültek. és az időpontot át kell for­ dítani „csillagidőre". háromezer-egyszáz mérfölddel előbbre van. ahogy forog. amit nekem jövendöl­ tek. A TIBETI HIT 127 látta Utászában. Különösen a rengeteg nehézség.nem foglalható össze egy ilyen jellegű könyv néhány oldalán.

akkor a Fa Sárkány évében. A jövő megismerésére elkészítjük a térké­ pet arra az időpontra. A bámészko­ dók találgatnak. ezért a hang nem is létezik". Ebben az esetben az évszázad végén jó kis tűzijátékra számíthatunk. Akik nem já­ ratosak ebben a dologban.30-as futamot? A vá­ lasz nemi Anélkül. minden ló. Érdekes lehet viszont. mi­ lyen hatások érvényesültek a létezés legelső pillanatában.128 HARMADIK SZEM gók közötti kapcsolatot és kiszámítani a konkrét térképre gyako­ rolt hatást. A szüle­ tési térkép azokat jelöli. hogy megtudjuk. Időbe telik. hogy belebonyolódjunk. hogy milyen területeket fed a tibeti asztrológia. mikor érkezik az utolsó leszállási engedélykérés a toronyba. Meg tudjuk mondani. a repülőtéren álldogál és kíváncsi lesz. mikor belép egy gyanútlan világba. hogy elkészítenénk a versenyben érintett min­ den ember. mikor azt mondja: „Nem hallok hangot. melyek akkor érik az egyént. ha csukott szemmel rábö­ künk a kezdő futam listájára. az utolsó beérkező járat mikor kér leszállási engedélyt. a nyugati világot ismételten zavarba ejtő kérdéskör az ember korábbi életeinek feltárásához kapcsolódik. Ha egy közönséges turista tudja a repülőgépek nyilvántartási számát. vagyis 1964-ben háború lesz. de ez konkrét személyek­ re vonatkozik. hogy ha Amerika és Anglia nem tartja féken a kommunizmust. Leg­ alább egy kötetet tenne ki. A tizenkét házban . hogy ki fogja megnyerni a 2. számításokat kell végezni. a járatszámokat és van egy jó menetrendje is. Azt is megmondhatjuk. Feltéve. Fel lehet tárni az előző élete­ ket. de az irányító-toronybeliek. Ilyenkor az a legjobb megoldás. hogy Tom elveszi-e Maryt. hogy az eljárást világosan leírjuk. sajátos tudásuk alap­ ján meg tudják mondani. Néhányan azt kérdezik: . ha a kommunisták ellenőrizetlenül maradnak. ábrák sokaságát kell kidolgozni. lehetetlen. legalábbis nem. és lótulajdonos horoszkópját. így vagyunk a múlttal is. és hogy azután boldogan élnek-e. amikor le akarjuk olvasni és össszevetjük a születési ábrával. mely elszórakoztatja majd a Vé­ nusz és a Mars lakóit. Egy másik. azt állítják. mint a teljesen süket ember. Készítünk egy fogamzási ábrát. Az ember pl. esetleg ki tudja számítani.Tényleg meg tudjátok előre mondani. Éppen úgy tesz­ nek. mikor. így nem lenne értelme. hogy egy em­ ber meggyógyul-e a betegségéből vagy sem.

Viszály. melyet megszenteltek a . Szenvedély. Betegség. Hosszú utazások és lelki dolgok. Kapcsolatok. Bár magam is sokat foglalkozom asztrológiával. rövid utazások. Örökségek.X. Foglalkozás és érdemek. mikor és hogyan. általában családi vagy üzleti veszekedések. szellemi képességek és íráskész­ ség. hogyan következik be. Bizonyos mértékig mindenkinek megvan hozzá a tehetsé­ ge. hogy milyen körülmények kö­ zött fognak megtörténni: Szerelem. Megközelítő pontossággal meg tudjuk állapítani a következő események idejét is. perek. munka és kisállatok. Szerencsétlenség. Börtön vagy a fogvatartás más formái. házasság. valamint azt. kedvtelések és elmélkedések. ha bekövetkezik. életkörülmények az élet végén. Gyermekek. mikor és hogyan következik be. A pszichometria olyan tudomány. Könnyebb is. Házasság. ha az embernek nem túl erős oldala a számtan. Barátságok és ambíciók. Az ember belép egy régi templomba. Halál. a találkozás ideje. hogyan lehet pénzt szerezni és elveszíteni. A TIBETI HIT 129 tizenkilenc szimbólumot használunk. akadályok és okkult csapások. ellenségek. az elért fejlődési szint. A szimbólumok következő tartalmakat jelölik: Személyiség és önérdek. Partnerkapcsolatok. a személy típusa. Szellem. Nehézségek. Pénzügyek. Tulajdon. Végzet. amely elmúlt események halvány nyomait gyűjti egybe egy-egy tárgyról. a pszichometriát vagy a kristálygömbből való jóslást sokkal gyorsabbnak és legalább olyan pontosnak találom.

Az „üveg". A földre érkezünk. lélegzetünk elakad. hogy egynéhány írástudatlan hisz bennük. a feszülettel vagy az ikonnal vet­ hetők egybe. életünk során felkapaszkodunk vagy legalábbis megpróbáljuk. mely arra vár. hogy felkapaszkodjunk a felfelé vezető út lépcsőin. menjünk innen. más-más időköz után újraszületünk. hálóingben ücsörögnek majd egy felhőn és hárfázni tanulnak? Úgy . A csörtettek. aho­ gyan a röntgensugarakat egy képernyőre összpontosítják (és fluo­ reszkáló képet mutatnak). Az egészben nincs semmi csoda vagy varázslat. mint amilyennek az alábbi il­ lusztráció mutatja. és még magasabbra a remegő szellem (éter). Az egész a tibeti hitet szimbolizálja. és belépünk a szellemi világba. hátborzongató ez a hely. szimbólumok. Sok buzgó diák elköveti azt a ko­ moly hibát. hogy ha (egy kisebbség tagjaiként) a másvilágba jutnak.mint korábban em­ lítettük . Az Életkerék a születés-élet-halál-szellem-születés-élet stb. felette egy levegőtányér. de nem a felvilágosultak. hogy megtanuljuk az újabb leckét. Lhásza váz­ latos térképén öt ilyen szerepel. békés itt minden!" És mikor egy rémes gyilkosság színhelyére látogat.csupán fókuszálja a harmadik szem sugarait. A négyzet a szilárd földi alapot jelöli. A csörtenek alakja mindig olyan. hogy elhagyja az anyagi világot.„Milyen nyugodt. Azután. Ezen nyugszik a víz gömbje. A kristályjóslás egy kicsit más. végtelen forgását szimbolizálja. hogy haláluk után a Sátán és társasága szorgosan hozzálát a nyársonsütéshez és a kínzáshoz? Hiszik. Mindegyik elemet a felfelé vezető út lépcsőin keresztül lehet elérni. azt mondja: „Ó! Rosszul érzem itt magam. úgy. melyen egy tűzkúp emelkedik. Tibetben mindenütt találhatók csörtenek. mi valóban hiszünk azokban a szörnyűséges poklokban. melyeknek mérete másfél métertől százötven méter magasságig terjed. amelyeket a kerék ábrázol. Tibetben a természeti törvényeknek emlékműveket állítanak. Ta­ lán a keresztények tényleg elhiszik. mi­ kor megszületünk. Lehet. a Pargo Kaling a legnagyobb. hogy úgy gondolja. mindössze a természeti törvényeket használjuk fel.130 HARMADIK SZEM múló évek és felkiált: . ez az egyik városkapu. Végül.

mert ez diszharmonikus állapot lenne. és ilyen nem létezhet az aranyfény avagy ősfény birodalmában.131 tartjuk. a rádiót. . hogy ezt a tu­ dományt megfelelőképpen megvizsgálják. mikor elhagyjuk a testet. Mindezt az idő már bizonyította. melyek szintén testetlenek. A másvilág számunkra az a hely. hanem olyan hit. Ez nem spritiualizmus. amelyek aztán évek múltán helyesnek bizonyul­ tak. mely szerint alvás közben vagy a halál után sza­ badon vándorolunk az asztálsíkokon. melyek közül a legmagasabbat „az aranyfény birodalmának" (ősfény) nevezzük. hogy a földön tanulunk. a televíziót. és ahol más entitásokkal találkozunk. és nagyon nagy kár. hogy a nyugati kétkedés és materializmus megakadályozta. A telefont. akiket nem szeretünk. és hogy a földön vár ránk a „nyár­ sonsütés és a kínzás". hogy az asztrálsíkon mozogva akár alvás közben vagy a halál után találkozunk szeretteinkkel. ahova ak­ kor megyünk. Biztosak va­ gyunk benne. A múltban túl sok dol­ got kigúnyoltak. Nem találkozhatunk azokkal. mert velük harmóniá­ ban vagyunk. a repülést meg még sok egye­ bet.

Ahogy közeledett a tizenkettedik születésnapom. olyan nyugodt. ez csak zűrzavart teremt a fejedben. két és fél­ szer három méteresek voltak. Elérkezett a nap. hogy miből állnak. a dzsúdóra mégis fordítottunk valamennyit. Reggel hatkor tizenöt más jelölttel együtt megjelentem a vizsgateremben. átkutattak.és a matematikával. Az elmúlt éveket intenzív tanulással töltöttem. vallásetiká­ val foglalkoztam. és a tudás ott lesz. tibeti és kínai nyelvvel . Kevés idő maradt játékra. mert a vizsga a születésnapomat köve­ tő napon kezdődött. Asztrológiával. hogy meggyőződjenek róla. aztán. Ezek kb. Körülbelül három hónappal koráb­ ban Mingyar Dondup láma azt mondta: . Légy nyugodt. Előbb rövid istentiszteleten vet­ tünk részt. gyógyfüves orvoslással. le kellett vetkőznünk. elsőre le akar­ tam vizsgázni.különös tekintettel a szépírásra . majd tiszta köntöst adtak.Nem kell annyit ismétel­ ni. senki sem engedett szerzetesek­ hez nem illő kísértésnek. Akkor a legfőbb vizsgáztató a vizsgaterem kis templomából zárt kőfülkékhez vezetett minket. a magasságuk pedig úgy két és fél méter. hogy az agyunk megfelelő szellemi állapotba kerüljön. Odakinn egész idő alatt rendőrszerzetesek őrködtek.Ifjúi elszántsággal a tanulásnak szenteltem magam. ahol kell. hogyan készülnek a füstölők. Lobszang. mint amilyen most vagy. mert ebből szigorú vizsga volt. egyre kevesebbet készültem. az egyetlen „játék"-ra. Mind133 . anatómiával. de még olyasmivel is.

milyen tudásra tettünk szert fojtogató fogásokból. Aztán otthagytak. kizárólag korábbi képzésemnek és Cu-nak köszönhetően én maradtam egyedül. hogy háromszor egy nap ehetünk campát. Egész idő alatt a saját. külön fülkénkben kellett maradnunk. gyengeségeinket pedig feljegyezték. Leg­ alább dzsúdóból a legjobb eredménnyel vizsgáztam! De csakis gyerekkori képzésem miatt. A cellának nem volt teteje.134 HARMADIK SZEM egyikünket egy-egy fülkéhez vittek. és pirkadattól sötétedésig dolgoztunk. de teát annyiszor kérhetünk. úgy kellett elhagynunk. azt csináltunk. a kikérdezés egész nap tartott. Egyszerre egy növendék vizsgázott. De még nem mehettünk el. közölte. és felszólítottak. A feltett kérdések gyenge pontjainkra vonatkoztak. Mindegyikünknek három másik jelölttel kellett megküzdenie. amennyi a vizsga­ terembe bejutott. A szerzetes. Fokozatosan mindenki kiesett. mikor a dolgozatokat már kijaví­ tották. Akkor lefeküdtünk és reggelig aludtunk. esésekből. dobásokból és önuralomból. amit akartunk. A bukottakat hamar kirostál­ ták. melynek egy témája van. semmilyen okból nem hagyhattuk el a helyünket. hogy a tétellel foglalkozzunk. lépjünk be. így annyi fényt kapott. amit pedig akkoriban brutálisnak és igazságtalannak tartottam. aki az enni. Hat napon keresztül minden áldott napra jutott egy tantárgy. Ez alkalommal azt vizsgálták.innivalót hozta. ahányszor csak akarunk. a vizsgáztatók elé hívtak bennünket. Az írásbeli vizsga a hatodik nap éjszakájával ért véget. Az ajtót bezárták. Saját tapasztalatból mondom. Mikor már bent voltunk. lelakatolták és lepecsételték. Három nappal később. . Kap­ tunk vajas teát és campát is. ahol dzsúdózni tanultunk. A nap maradék része a miénk volt. megjelent egy szerzetes az ajtónál és elszedte a papírokat. és -tizennégy órába telik. hogy egy vizsgadolgozat. míg végül. ahogyan találtuk a fülkéket. alaposan próbára teszi a tudást és az idegeket. a papírt és az első vizsgakérdéseket. mert reggel ki kellett takarítanunk. Másnap reggel mind a tizenhatunknak be kellett menni abba a szobába. Ahogy sötétedni kezdett. a szerzetesek a falon lévő kis csapóajtón keresztül bead­ ták az írószerszámokat. kulcsolásból. míg azt megválaszolja az ember.

kissé túljátssza a „szerepét". aki valamilyen szaktudással rendelkezett. hogy bárki. hogy elismerésben részesül. A lista élén vagy. hogy láma lettem. Az Ékességes gratulált a vizsgámhoz. hogy tizenhat éves koromban vizsgázzak. ahogyan csak akar­ tam. Most. Azt javasolta.Sokkal jobb. hogy tanulmányaimban az osztály ne fogjon vissza. Mivel a Potala csak egy mérföldnyire volt.Fájdalmas te­ kintetem láttán magyarázni kezdett: . ami a lámastátusszal jár. Lobszang. De beköltöz­ hetsz a mellettem lévő szobába. mert le fogsz vizsgázni. azt gon­ doltam. ha tanulsz és a saját érdemeid alapján leszel lámává. Mingyar Dondup lámát egész idő alatt nem láttam. „mert így rákényszerülsz. hogy hangsúlyozzák. . nagyobb szabadságra volt szükségem. ziháló hírnök érkezett az Ékességes üzenetével. Ez azt is jelen­ tette. A küldöncök mindig éltek színészi ké­ pességeikkel. hogy kiheverjük a nehéz vizs­ gát. hogy azonnal nyilvánítsanak lámának. hogy minden tárgyból a legjobb lettem. Az apát úr külön beszámolót küldött a dalai lámának.halálán volt. Ha már most lámastátusz­ ba kerülsz. elfogadtam. és tudásod gyarapodni fog". mosolygó arccal né­ zett rám: . amit meste­ rem a legjobbnak tartott. joggal taníthatott.XI. de elleneztem. Izgatott örömöt jelentett számomra. Lámaruhát kezdtem hordani és megkaptam minden jogot és privilégiumot. TRAPA 135 A következő nap pihenhettünk. most értem kül­ dött és a szobájába hívott.Jól csináltad. sok minden kimarad a tanulmányaidból. az azutáni napon pedig kihirdették az eredményeket. Ez tisztességes ajánlatnak tűnt nekem. hogy az én sikerem az övé is. milyen sebesen is jöttek és mennyi nehézséget kellett elviselniük. amit pedig későbbi életedben létfontosságúnak fogsz találni. hogy olyan dolgokat tanulj. és azt mondta. Azon a héten valamikor később. mikor eljön az ideje. s így olyan gyorsan haladhattam. . Egyetértett vezetőmmel abban. Velem együtt öten mentünk át. amelyeket máskülönben elkerülnél. A kimerültségtől lógott a nyelve és . hogy a rájuk bízott üzenete­ ket követítsék. Ahogy beléptem. vagyis orvospapok lettünk. trapák.látszó­ lag csupán! . amiért úgy ta­ nított. hogy attól fogva lámának tekintenek engem.

Szólj az emberkéknek.136 HARMADIK SZEM Az egyik dolog. sőt áll­ va is lehet lazítani. . . Ki vele. jobb ha először hátán fekve tanulja az ember. hogy az izmaidat húzkodják.mondta.Most magához . sehol se erezz semmit. nem juthatsz előbbre a csendes elmélkedésben. amit leghamarabb el kellett sajátítanom. . biztosan jó csomó kis ember szorgoskodik ott. minden izmod elernyedt. akik úgy mozgatnak téged. hogy leestél egy szikláról .Nézd csak! Valakit a combodban felejtettél. amikor ugráltál. Megmutatom. ne legyen benne sem mozgás. ahol éppen néhány könyvet tanulmányoz­ tam.Kezdd az ujjaiddal. igazi metafi­ zikai tanulmányokat folytatni. . Rám nézett és így szólt: . hogy hagyják ma­ gukra az izmaidat.mondta.Hirtelen megállt és rám mutatott: . Most hagyd kicsit pihenni őket. aztán fel a válladhoz. Lobszang. sehol se maradjon feszesség vagy feszültség. Induljanak el a fejed felé. a csuklód mellett a könyöködig. Az öreg Cu-ra gondoltam. a rela­ xáció tudománya volt: enélkül nem lehet semmilyen. Hagyd. Azt mondta. hogy kezed. Egyik nap Mingyar Dondup láma bejött abba a szobába. egy izom sincs működésben. Addig izegtem-mozogtam.Na. Nehéz dolguk volt ma reggel. elég feszültnek látszol. most képzeld azt.A földön fekve megpróbáltam ma­ gam elé képzelni az emberkéket. Szólj az emberkéknek. Mondd meg a kis emberkéknek. . most csináld ugyanezt a lábszáraddal. amit mondott.Képzeld. Képzeld el. amíg abba a helyzetbe ke­ rültem.Miután idáig jutottam. hogy először is feküdjek le. . A lábikrádra figyelj. én hogyan csinálom. mert bár ülve. . hogy ne erezzed. folytatta: . végtagja­ id az eséstől behajlítva. a szád kicsit nyitva. hogy minden ember­ két elhívsz. hogy a földön fekszel. mert az arcizmok csak akkor lazák. Képzeld. hogy induljanak felfelé. ki vele! .Végre meg volt elégedve a lábammal. és megbizonyosodjon róla. amíg nem lazítsz.Most a karod következik . sem feszültség. Az emberke feszesen tartja az egyik combizmodat.Lobszang. összeroskadtál. Mind ott vannak? Biztos? Tapo­ gasd végig gondolatban. hagyják a lábfejedet. lábad apró emberkékkel van tele. amint belülről rángatja a lábujjaimat! De jó lesz megszabadulni tőle! Na. Lobszang. hogy az agyad felfedezze a lábadat.

holott a relaxáció kis gyakorlattal könnyű dolog. Ez utóbbihoz azt a tanácsot kaptam. fizikailag ellazultan. és ugrasd át őket újra a fekete űrön. Lazíts. de szellemileg feszült vagy. Akik idege­ sek a civilizációs gondoktól. hogy a testedet csak a külső bu­ rok tartsa egybe. . Lobszang. könnyedén. Figyelj a szádra. Figyelj. . hogy gondolataid megpróbálnak átugrani egyik oldalról a másikra. ha gyakorolnak eme sorok és az itt következő mentális módszer alapján. és nehéznek tűn­ het.XI.Elfordult és kinézett a nyitott ablakon. Pedig nincs fény. hogy lásd a feketeséget. jól teszik. hogy miután kiengedtek minden izmot. Akkor már laza a tested. Menj utánuk. hogy egy kicsit másképp csináljam. hogy a tested lámakolostor. Vedd úgy. senki sem tudja jobban csinálni. mit tehetünk vele. Gondolj a szerzetesekre. hagyd. hogy szabadon folyjanak. Képzeld el a semmi fekete négyzetét. Akkor állítsd meg a gondolatokat. hogy lazítsák el az izmaidat. mindkét sarkában van egy feszes izom. Néhány átugrik. és élvezd a tökéletes szellemi és fizikai relaxációt. mely zavarhatná a szemed. mennyire érdektelenek. sem enni. lazítsd el az izmokat mindkét oldalon! Most nem fogsz beszélni. hogy a tudatod egy pillanatra el­ időzzön a gondolataidnál. távozzanak. mint a lazí­ tást. Ez a módszer sosem mond csődöt. és egy má­ sodperc is elég rá. Hunyorogsz. mert így szólt: . Mondd nekik. először a tested alsó részéből menjenek el. ha elengedted magad. Látni fogod. erősen nézd. Ahogy itt fek­ szel. csukd le könnyedén a szemhéjadat. akik feszítik benned az izmokat. Valóban kép­ zeld el. ahogy a macskák lazítanak. és azt.A re­ laxáció szempontjából talán a fej a legfontosabb rész. hogy minden megereszkedjen. Láthatóan elégedett volt a haladásommal.A relaxáció leg­ kiválóbb képviselője odalent napozik. elernyedjen és megtalálja saját helyét.Kevés haszna van. Szólj nekik. hozd vissza őket. TRAPA 137 a testhez érkezünk. milyenek. mint ők. szóval csak semmi feszültség. és rövid időn belül semmi megerőltetésbe sem kerül. Kövesd őket lassacskán és nézd meg. minden erőlködés nélkül. akik működtet­ nek. valamennyi izmodat. Mingyar Dondup láma ezeket mondta: . . amit csinálnak és távozzanak. Elég hosszadalmas leírni az egész folyamatot. ne engedd. Nézzük. Tanulhatsz abból. kérlek. Hagyják abba.

Mint már be­ mutattam. hogy tudni kell puhán esni. és igyekezett a lehető legérdekesebben tanítani. Minden másnap azzal kezdtük a dszúdózást. A dzsúdóhoz hozzátartozik. A láma. hogy mindjárt elveszíti az eszméletét. figyelmes és igaz. Mindenkinek szüksége van a lazításra.138 HARMADIK SZEM Ezt megint csak nehezebb elmagyarázni. Magas szinten tanítottak dzsúdózni. mert az az önuralom számára nagyon jó gyakorlat. ahol nincsenek altatóorvosok. zése. A kis nyomás megbénítja az agyat. * Nemes nyolcrétü útnak szokták n e v e z n i . hogy egy három­ négy méteres falról csak úgy mulatságból leugorjunk. Kevés gyakorlat kell hozzá. Helyes beszéd: amely során az ember kedves. A beteg semmiről sem tu­ dott. A „fojtófogás" vadnak és kegyetlennek tűnhet a nyugati gondolko­ dásmód számára. Velünk mindent megtettek. hamarosan összeesne: az agyat és a tu­ datot mégsem pihentetik. Ha valaki néhány napon át pihenés nélkül járkálna. hogy a tuda­ tunkat kiképezzék. a nyak megérintésével a másodperc törtrésze alatt tudat­ vesztést okozhatunk. akik megpró­ bálják éjjel-nappal működtetni a testüket. gyakran alkal­ maztuk ezt a fogást. Középút összetevőit. aki tanított. mielőtt a másik ember tudná. olyanok. Nagyon szerette a dzsúdót. de ár­ talmatlan. Arra is használják ezt a módszert. ha egy bonyolultabb foghúzáshoz készülőd­ tünk vagy csontokat illesztettünk össze. Tibetben. hogy felmondtuk a buddhizmus alappilléreit képező ún. mint csinálni. és mindennapos dolognak számított. hogy az asztrálutazáshoz kiszabadítsák az ént a testből. Helyes vágy : ami által az embernek magasztos és méltó célja il­ letve érdemleges véleménye van. de ez felettébb helytelen felfogás. A képzésnek köszönhetően majdnem érzéketlenné váltunk az esésekkel szemben. mint azok.* Ezek a következők: Helyes szemlélet: olyan nézet és vélekedés.) (A szaklektor megjegy­ . mely mentes a káprázattól és a haszonleséstől. nem szenvedett. tíz támadót tudott pillanatokon belül visszaverni és legyőzni. és valóban nagyon könnyű ügy. Sokan sosem kapcsolják ki a tudatukat és sosem állítják le gondolataikat.

a Pargo Kaling látványa tárult elém. két gyönyörű parkra láttam. és nem kapott sem enni. De kellemes volt fent üldögélni a tetőn és figyelni. legnagyobb csalódásomra és ré­ mületemre az előírások száma százötvenháromra emelkedett. becsületessé és ön­ zetlenné teszi. hogy a dalai láma megérkezik Norbu Linga-ba. sem inni. amelyet egyik történelmi hősünk. az embernek vigyáznia kell. Ott feküdt pirkadattól sötétedésig. TRAPA 139 Helyes viselkedés: mely az embert békéssé. A nagy csörten a Drepungi úton terpeszkedik. és ez utóbbiak­ nak megadja a jogot az életre. Kezár ki­ rály emlékére emeltek. A „Linga" parkot jelent. És Csakporiban egy bölcs láma egyetlenegy előírást sem szegett meg! Mintha a világ csupa tanulnivaló lett volna: azt gondoltam. Helyes figyelem: abban áll. Ha valamelyikünk vétett a fentiek ellen. átlépjen a testén. mert senkinek sem szabad fentről lenézni a Mindentudóra. Északra a Nyugati kapu. Egy az elitből. de a Vashegy másik oldalán. hason kellett feküdnie a főtemplom bejárata előtt. hogy az ember helyesen gondolko­ dik és megpróbál aszerint cselekedni. Közelebb. amikor a buddhizmus és a béke még nem érkezett el Tibetbe. Jól hangzott. és már ez is fé­ lelmetesen soknak tűnt. aki azokban a háborús időkben élt. hogy mindenki. Ez nagyon nagy szégyen volt. Lámaként. . Korábban a szerzetesi viselkedés harminckét szabályának kellett engedelmeskednem. Láma lettem. és a város szívébe vezet. amely elhalad Sö falu mellett. majdnem a Csakpori lá­ bánál is állt egy csörten. amit helyesnek tud. Amikor így nézelődtem. szét fog durranni a fejem. aki be akar menni a templomba. de kelepcét is jelentett. nem mozoghatott. Helyes törekvés : az embernek önuralommal kell rendelkeznie és állandóan képeznie kell magát. rejtőzködnöm kellett. Egy a „legkiválóbbak" közül.XI. Helyes elragadtatottság: olyan öröm. ne sértsen meg más embereket vagy állatokat. és a nyugati írásmódhoz legalábbis ez a szóalak áll legköze­ lebb. mely az életrealitásokról és a felettes énről való meditálásból ered. a Khati Linga-ra és a Kalingcsu folyón keresztül a Dodpal Linga-ra. Helyes élet: hogy ennek megfeleljen. vagyis az Ékszer Parkba. Szintén alattunk.

és a füstölők templomok körül kerengő ismerős szaga . ha olyan emberek mellé társulhattunk. Kárpótolt a gyönyörű zöldellő völgy. a szerzetesek durva jócimborasága. amilyet érdemes élni. és hogy másokon segíthessenek. és egy kicsit keletebbre a Csokang fénylő háztetői. de megérte. sőt jóval többet. melyek át meg átkígyóznak a hegyláncok között a földeken. Teljes kárpótlást nyújtott. s benne a gondozott fák. de volt. Aztán ott volt még a közeli Potala. . amely olyan volt. a i e s t ő i lá­ makolostorok és a megközelíthetetlen kőszirteken gubbasztó re­ meteodúk. a ragyogó csörtenek. ami kárpótoljon és örömöt okozzon. Akiknek egyetlen gondolata a „Béke". Minden közösségben vannak értetlenek és kishitűek: itt Csakporiban azonban valóban ők alkották a kisebbséget.ezekből állt az életünk. mint amilyen Mingyar Dondup láma is volt. a kéklő folyók. amelynek aranyló kupoláira olyan tisztelettel néztem.140 HARMADIK SZEM Munka? Rengeteget dolgoztunk. Nehézség? Akadt bőven. A többiek bajtársiassága.

Röpültek a hetek. Né­ hányan minimális felszereléssel előre siettünk.és terveznivaló volt. a falnál gyülekeztek. A jak-karaván lassabban jött utánunk.Két hétig mindenki rettenetesen elfoglalt volt. és mindennap csapatokat küldtünk ki. Nagyon kevés felszerelést vittünk magunkkal. az állatokat jól megrakva. alkalmasak-e a hosszú útra. A tábort a régi Trajerpa kolostorban verjük fel. úgy hetven-nyolcvan kiló körüli terhet cipeltek. mielőtt a csapat megérkezik. Mint láma. augusztus ele­ jén vezetőm így szólt hozzám: . Új bőrtáskákat készítettünk. tanulni. hogy kutassák át a környéket gyógyfüvekért. Akiknek a kolostorban kellett marad­ niuk. A sátra­ kat rendbe hoztuk. Egy napon. és irigyen figyelték a többieket . Úgy volt. a jakok általában nyolc-tízet. A lovak tizenöt­ húsz mérföldet tesznek meg naponta. Természetes lelőhelyükön sok hasznos dolgot megtudhatsz a gyógyfüvekről és bevezetünk a valódi sár­ kányrepülésbe is. Augusztus végén nagy kiáltozások és lárma közepette elindultunk. 141 . már fehér lovon lovagoltam. hogy csapatunk kétszáz szerzetesből áll majd. Olyan sok tenni-. és az állatokat gondosan megvizsgáltuk.Ebben az évben elmegyünk a gyógynövénygyűjtőkkel.rájuk vakáció és kaland vár. hogy könnyű tér­ nünk legyen csak és gyorsan odaérjünk. hogy legyen néhány napunk Trajerpában. a régieket pedig kitisztítottuk. hogy megnézzük. Most már sokkal jobban belemerülhettem az okkult tanulmányok­ ba és speciális képzésben részesültem. .

Mikor néhány nap múltán megérkeztünk a kolostorba. merre vagy? Válaszoltam. az megfordult és így szólt: Szóval ő az? Nos. Nem csak az önzetlenség hajtotta őket. mintha csak Csakporiban lennénk. az út végének gondo­ lata mindannyiunkat friss energiával töltött fel. mint sokan mások. Tízen írták.142 HARMADIK SZEM Az előőrsben huszonheten voltunk. Mingyar Dondup lámát. és arra gondoltam. Trajerpa arról híres. Persze ekkorra már nem estem le a vágtató lóról sem. teraszos kertekhez vagy talán inkább széles lépcsőkhöz hasonlítottak. ahonnan feleresztjük majd a sárkányt. de legalább biztonságos volt. Az üdvözlő tömeg elsöpörte tőlem. és különösen nekem. hogy vajon Csakpori tartozik e Trajerpa-hoz vagy fordítva. campát és zöldséget készítettek. de vitézségem ezzel véget ért.Lobszang. hogy néhány valóban értékes kéziratot őriz a gyógyfüves gyógymódokról. és milyen fiatal is! Legnagyobb gondom . nem láttam. amiket hoztunk. hogy mi is történik. hogy közeledünk felfelé a hegyoldalon. Kése­ delem nélkül mindenki az ebédlő felé vette útját. a tömeg szétnyílt és többé-kevésbé elnyelt. Vezetőm egy idős apáttal beszélgetett. valóban nagyon örültünk. és az ott élő szerzetesek rengeteg vajas teát. de néhány perc múlva kiáltást hallottam: . aki elsőként tette meg ezt a különös utat a Csangtang felföldre.az éhség volt. . Látták. Sosem tudtam állni a nyeregben. iz­ gatottan várták a Ihászai híreket és a szokásos ajándékokat. melyek egyre magasabbra és magasabbra hágnak.ahogy általában . ott leültünk és csendben ettünk. nos. úgy látszott. Lobszang. csak ültem és kapaszkodtam. Az út igen nehéz volt. Készültem rá. az a tíz ember. és még mielőtt felocsúdtam vol­ na. hogy újra csak teljesen egyedül vagyok a világ­ ban. De engem legjobban a közeli fennsík izgatott. de mindkettő a legrégebbi tibeti kolostorok közül való volt. A templomépület lapos tetejéről füstölők sűrű" füstje szállt az ég felé. A hegylábaknál lapos fennsíkok húzódtak. A legtöbb láma ré­ gi barátokkal találkozott. mert egyáltalán nem kedveltem a lovaglást. és ez ha kecses nem is. hogy elolvassam és kijegyzeteljem őket. A folytonosan emelkedő terepből vég­ telen hegycsúcsok emelkedtek. mindenki ismeri. Nem volt egész bizonyos. Különös volt a táj erre. Fellovagoltunk az udvarba. Volt itt egy érdekes beszámoló is az első expedícióról.

a hegyoldal csapdába ejtette. az emberépítő sárkányokra. mint láma. Felettünk. ahogy körülnéztem. a föld zugainak beporozásához. De most. A sárkányépítéshez viszont ideálisnak tartották. össze­ húzódtak a nappali hőség után. Én. A szerzetesek és a fiúk összeszedték és kirakták száradni. sehol egy teremtett lélek. A hegyoldalba kapaszkodó lámakolostorban világos volt. Napnyugtával az esti szél felerősödött. és rendszeres időközökben a többit is. Amerre a szem ellá­ tott. oda­ lent a földet bíbor árnyak borították. ahogy a gyér növényzet között zizeg az esti szél. Eldugva. és minket is sötétség vett körül. megmozdultak. az itteni zsombékos talaj jóval több nedvességet tudott fel­ szívni. Olyan volt. és a legközelebbi alkalo­ mig. és hozzáfogott az istenek munkájához. Sehol semmi fény. A nap elsüllyedt a távoli hegycsúcsok mögött. Körülöttünk recsegtek-ropogtak a sziklák.hozták. a legbölcsebb megoldás volt: ha most lazí­ tunk. Ez. könnyű és erős. és hallani lehetett. fojtott-tompa nyöszörgő bugással törjön elő. A fegyelem Trajerpa-ban sem volt laza. kemény ütéseket is kibír anélkül. Az egyik. mert ilyen fa nem nő Tibetben. hogy eltörne. a mögöttem lévő lámakolostori épületekben fenyőlécek hevertek. Amint vé­ gigsöpört a lenti völgyön. kivéve itt. később nehezebb lett volna betartani a megszokott rendet. A fenyőt messzi vidékről . fent. Alattunk a vidék fekete tónak látszott. mint a tőzegmoha.XII. ebben a szent épülete­ gyüttesben. hogy az­ után nálunk. már tudtam irá­ nyítani és felügyelni a munkájukat. A többi idő egészét a gyógynövénygyűjtésnek és a sárkányeregetésnek szenteltük. ke- . mint egy óriási kagylókürt. a sötét éjszakai égen élénk fénnyel ragyogtak a csillagok. kis sárga bogyós növénynek csodálatos fájdalomcsillapító hatása volt. majd a sziklák közötti hasadékokon keresztül mederbe terelte. de számomra ez az út főképp Mingyar Dondup láma és a gyógynövényszakértők gyakorlati út­ mutatását jelentette. mely istentiszteletre szólít.talán Asszam-ból . Az öregek úgy mondták. ha valaki végiggondolja. A sárkányeregetés után a fát átvizsgálták. egy raktárban tárolták. amikor újra felhasználták. itt is megtartottuk az éjféli istentiszteletet. csak a sárká­ nyokra tudtam gondolni. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 143 Az alacsonyabb lépcsők közül néhányon sok gyógynövény ter­ mett.

Köpenyüket lobogtatta a szél. hogy azok közé menjek majd. azt gondolja. hogy hagyjanak magunkra. a mellékes és a főbb mozzanatokat. Miért sóvárogtak más nemzetek a mi földünkre? Mi nem kívántunk mást. És szeretett lámánkról. a mennyei szoba fényei pedig átragyognak az ég kárpitjának ré­ sein . Pedig észre sem vettem. amely ismer minden állomást és megállóhelyet. Lhásza és a lenti világ dolgairól beszélgettek. és melynek mégis fáradhatatlanul tovább kell taposnia az utat. előttem egész életem. miért.és ezek a csillagok. akik elfoglalják az országunkat. Számunkra a trombitaszó azt jelentette.. melynek nem volt más célja. Ezen az éjjelen túl izgatott voltam ahhoz. és minden­ ki elindult lefeküdni. a bé­ ke hangulata áradt szét a kolostorban. és segítsek a sebesültjeiken egy olyan háborúban. De olyan sok mindent nem mondtak el. A jóslat Tibetről. azt. De talán. Olyan sokat tudtam róla. a dalai lámáról. érdemes volt. gyógyítsam a betegeiket. a homályban szerzetesek sziluettjét láttam. amikor a jak átér az Áhíta­ tos Földreborulás Hegygerincen. Mégis úgy kellett to­ vább mennem. csak ami a miénk. hogy megszálljanak bennünket? Mit tettünk mi.. tudja. Ahogy felnéztem a tetőre. Lassacskán megszűntek az élő hangok. hogy éjfélig alhatunk. hogy elaludtam! Szerzeteshez nem illő gondolattal . miért kellett.144 HARMADIK SZEM szár légiói Buddha szavára ledobták lándzsáikat a menny padlójá­ ra. Ismertem a jós­ latokat. miközben papi hivata­ lukat teljesítették. miért akartak akkor mások meghódítani és leigázni minket? Mi csak annyit akartunk. mely még el sem kezdődött. Hirtelen új hang vegyült az erősödő szél zajába. amíg csak az ismert célhoz nem ér. És tő­ lem azt várják. és először megpillantja a szent várost. amit megjósoltak. Hirtelen a templomi dobok dobbanására ébredtem. ez a béke­ szerető ország. hogy aludjak vagy hogy aludni akarjak. hol rossz a legelő. A termekben és a templomokban szerzetesek verődtek össze kis csoportokban. Fent a csillagok. mint hogy szellemileg fejlődjön. A hátamon feküdtem és ki­ néztem a kis ablakon. A nap végét jelző hangokra lassan szétszóródtak. a templomi trombiták egy újabb nap végét jelezték. mint ahogy egy jak baktat a csapáson. hogy a saját életmódunkat élhessük. valamennyi dalai láma leghatalmasabb inkarnációjáról.

hogy tanuljunk. így elkerülheti a rossz utakat. Az élettel is ez a helyzet. hogy sóhajtozunk a jó öreg iskola után. minden nehéznek és keserűnek látszik. hogy jóslat hamis volt. miközben az alvástól elgémberedett kezemmel a köntösöm után nyúltam. Jaj. nem pedig mást. hogy csatlakozzak a többiekhez. hiszek a reinkarnációban. akik szintén kábultak voltak. Ha­ sonlóképp az ember átautózhat Londonból Invernessbe. de hideg van itt! Kétszázötvenhárom szabálynak kell engedelmes­ kedni. mert a hirtelen ébredéstől erőszakot tettem a gondolataimon. honnan indul és mi a célpontja. nem biztos. amelyeken átvezet az útja.„Ha ismerted az összes kelep­ cét és nehézséget. Ha az ember iskolába jár. Tudja. földrajz. A bölcs autós megnézi a térképet. Messze nem. .unalmasak. Bementünk a templomba és bekapcsolód­ tunk az istentiszteletbe. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 145 feltámolyogtam. aznap érkeztek. amíg diákok vagyunk. vagy akármi más . Éjfél van? Sosem ébredek fel már? Remélem azért nem bukok fel a lépcsőkön. vagy ahol nem tudja elke­ rülni őket. előkészül és lassabban vezet.történelem. hasztalanok és céltalanok. Nehéz. melyeket meg kell tanulnunk. hogy kikerüli ezeket.XII. Hiszek abban. miért nem próbál­ tad elkerülni őket?" A legkézenfekvőbb válasz így hangzik: . amit megjövendöltek neked. ha már befejeztük. Az ember mondjuk el akar menni Dardzsilingből Washingtonba. hogy vannak bizonyos helyek. lehet. számtan. látja. nem jelentik azt. netán még egy megkülönböztető színt is a szerzetesi ruhára. Bár megteheti. és a leckék. Az órák . Vagy olyan büszkék leszünk rá. Aztán később. már az elkerülhető­ ség puszta ténye is azt bizonyította volna. hogy jól teszi. hogy feltesszük a jelvényt. Ha veszi magának a fáradságot. ha az ember már láma? Na. mert utazása esetleg hosszabb vagy költségesebb lesz. Buddhista vagyok. keserű. az egyiket már meg is szegtem. amit megjósoltak nekem. Nemegyszer kérdezték tőlem: . a nyakken­ dőt. így tűnik legalábbis. hogy azért jö­ vünk a földre. Kibo­ torkáltam. Nehezen találtam meg. A jóslatok valószínűségek.Ha elkerülhettem volna. hogy az embernek nincsen szabad akarata. és szerez egy útikalauzt valamelyik szer­ vezettől. bennünket tesznek próbára. így van ez a jóslatokkal is. Nem mindig érdemes a kellemes és a könnyű úton járni. hogy megnézzen egy térképet.

146

HARMADIK SZEM

De mikor elhagyjuk a földi iskolát, meglehet, büszkeséggel hord­ juk a jelvényét. Én természetesen azt remélem, gondtalanul vise­ lem majd fejem fölött a dicsfényt! Félek talán? Egy buddhista sem fél. A halál pusztán abból áll, hogy elhagyjuk a régi, üres héjat és újjászületünk egy jobb világba. Virradatkor mindenki fent volt már és alig várta, hogy elindul­ jon. Az idősebbek találkozni akartak azokkal, akikkel előző este nem találkoztak. Én már borzasztóan szerettem volna látni az em­ berreptető sárkányokat, melyekről olyan sokat hallottam. Körbe­ vittek minket a kolostoron, hogy tudjuk az utat. Fent a magas tetőn megnéztük a felettünk tornyosuló hegycsúcsokat és lepillantottunk a félelmetes szakadékokba. Messzebb megduzzadt, sárga folyamot láttam, vize tele volt agyaghordalékkal. A közelebbi folyók ég­ színkék víztükre lágyan fodrozódott. A csendes pillanatokban hal­ lottam a mögöttünk csordogáló csermely vidám csobogását, ahogy sebesen szalad le a hegyoldalon, hogy mihamarabb leérjen és csatlakozzon a többi folyóhoz, melyek Indiában a hatalmas Brahmaputrába folynak, később a Gangeszbe, majd pedig a Bengáli öbölbe ömlenek. A nap felkelt a hegyek fölött, és a reggeli csípős hideg hamarosan eltűnt a levegőből. A távolban egy magányos ke­ selyű körözött, reggeli eleséget keresett. Mellettem egy tekintélyes láma a vidék főbb jellegzetességeit mutatta. „Tekintélyes"... az voltam, mert a szeretett Mingyar Dondup láma védencének számí­ tottam, de azért is, mert rendelkeztem a „harmadik szemmel", és mert inkarnációnak, vagy ahogy mi mondjuk, trülku-nak bizonyul­ tam. Az inkarnáció felismerésének rövid részletei talán érdekelnek néhány olvasót. A szülők kisfiúk viselkedéséből pl. úgy gondolják, hogy a gyerek többet tud a szokásosnál, vagy olyan „emlékei" vannak, melyek köznapi módon nem magyarázhatók. Felkeresik a helyi lámakolostor apátját, hogy jelöljön ki egy bizottságot, mely megvizsgálja a gyereket. Elkészítik az előző élet horoszkópjait, és megnézik, hogy vannak-e bizonyos különös jelek a fiúcska testén: a kezén, a lapockáján, és a lábán. Ha meglelték a jeleket, azt kutat­ ják, vajon ki lehetett előző életében. Előfordul, hogy néhány láma felismeri (mint ahogy velem történt) és ilyenkor maradt egypár

XII. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK

147

személyes darab utána, mely hozzáférhető". Ezeket megkeresik, hozzátesznek még néhányat, amely ugyanúgy néz ki, és a kisfiú­ nak fel kell ismernie az előző életéből származó összes, talán ki­ lenc tárgyat. Hároméves korában már képesnek kell lennie erre. Egy hároméves gyerek még túl kicsi ahhoz, hogy szülei úgy befolyásolhassák például, hogy előre lefestik a szóban forgó tár­ gyakat. Tulajdonképpen a legkevésbé sem baj, ha elmondják, ho­ gyan viselkedjen. Nincsenek jelen, mikor a választásra sor kerül, és a fiúnak megközelítőleg harminc közül kilenc dolgot kell azo­ nosítania. Ha két hibát ejt, megbukott a próbán. Ha sikerrel jár, élő megtestesülésként nevelik, és tanulásra buzdítják. A gyermek he­ tedik születésnapján felolvassák a jövőjére vonatkozó jóslatokat. Azt gondolják, teljesen felfogja - megérti, amit mondanak neki, és azt is, amit a jövendölés magában rejt. Saját tapasztalatból tudom, nem érti meg. Semmi kétség, a „tiszteletre méltó" lámának mindez megfor­ dult a fejében, amint a vidék sajátosságait mutatta. Odaát, a víze­ séstől jobbra volt egy nagyon jó hely, ahol noilme-tangereí lehetett gyűjteni, amelynek levét tyúkszemek és szemölcsök eltávolítására, illetve a vízkór és a sárgaság enyhítésére használják. Amott, abban a kis tóban Polygonum hydropipert lehet szedni, tövises és rózsa­ szín virágos növényt, amely a víz alatt nő. A leveleket reumatikus fájdalmakra használtuk, és a kolera gyógyítására. Itt a közönséges füveket gyűjtöttük, csak a felföldeken teremtek ritka fajták. Sokan érdeklődnek a gyógyfüvek iránt, ezért részletezek néhány gyakori típust, és leírom, mire használják. Csak latin nevüket ismerem, így inkább ezeket adom meg. Allium sativum: nagyon jó antiszeptikus hatású, asztmára és más mellkasi panaszokra is használják. Egy másik kiváló fertőtle­ nítő gyógyszer, amit azonban csak kis dózisokban adagolnak, a Balsamodendron myrrha. Ez különösen a fogínyre és a száj nyál­ kahártyáira van jótékony hatással. Ha beveszik, hisztériát okozhat. Volt egy magasszárú növény krémszínű virágokkal, amelynek a le­ ve elijesztette a rovarokat a csípéstől. A latin neve Becconia cordaía.Talán a rovarok tudták a nevét, és az riasztotta őket! Volt egy olyan növény is, mely pupillatágításra szolgált. Az Ephedra sinica

148

HARMADIK SZEM

hatása hasonlít az atropinéhoz, és amellett, hogy Tibetben az aszt­ ma kezelésére leginkább ezt alkalmazzák, nagyon hatásos az ala­ csony vérnyomásra is. A szárított, majd porrá tört ágakat és gyöke­ reket használtuk. A kolera a fekélyek szaga miatt gyakran igen kellemetlen volt a betegnek és az orvosnak egyaránt. A Ligusticum levisticum meg­ szüntette a szagot. Külön megjegyzés a hölgyek számára: a kínai­ ak a Hibiscus rosa-sinensis szirmaival feketítik a szemöldöküket, de a cipőiket is! Mi felfőzzük a leveleket, folyékony oldatot készí­ tünk belőlük, melyet lázas betegek testének hűtésére használunk. Újra a hölgyeknek: a Lilium tigrinum valóban gyógyítja a petefészek-neuralgiát, míg a Flacourtia indica levelei segítenek abban, hogy a „sajátos" női panaszok legtöbbjén túljussanak. A Sumach rhus csoportban a verneciferából a kínaiak és a japá­ nok lakkot készítenek. Mi a glabrát cukorbaj, az aromaticál bőr­ betegségek, vizelési panaszok és ciszták esetén használtuk. A hólyagfekélyek kezelésére szolgáló másik igen hatásos összehúzószert az Arctesaphylos uva ursi leveleiből nyertük. A kínaiak job­ ban szeretik a Bignonia grandiflorát, a levelekből általános célra állítanak elő összehúzószert. A későbbiek során, a fogolytáborok­ ban a Polygonum bistortái valóban nagyon hasznosnak találtam a vérhasra, Tibetben is arra használtuk. A hölgyek, akik elővigyázatlanul szerettek, gyakran hasznát vették a Polygonum erectumból előállított adstringensnek: nagyon hatásos módszer, ha valaki el akar vetélni. Azokra, akik megégtek, „új bőrt" illesztünk. A Siegesbeckia orientális kb. 120 centiméter magas növény, sárga virágai vannak. A leve, amit sérülésekre és égési sebekre rakunk, úgy működik, mint a kollodium. Ha beve­ szik, hasonló hatású a kamillához. A sérülések okozta vérzést Piper augustifoliummal csillapítottuk. A szív alakú levelek alsó ré­ sze a legjobb erre a célra. Az előzőekben felsoroltak igen elterjedt gyógynövények, a többieknek nemigen van latin nevük, mert a nyugati világban, ahol ezeket az elnevezéseket adományozzák, nem ismertek. Csupán azért említem őket, hogy jelezzem, tudtunk valamit a gyógyfüves gyógyításról!

XII. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK

149

Nagyon kedvező helyen álltunk, és ahogy a ragyogó, napsüté­ ses reggelen végignéztünk a vidéken, jól láttuk a völgyeket és rej­ tett helyeket, ahol a füvek nőttek. Amint távolabbra tekintettünk, a vidék egyre sivárabb és sivárabb lett. Megtudtam, hogy annak a hegycsúcsnak a másik oldala, amelyre kolostor épült, valóban na­ gyon száraz terület. Mindezt magam is meglátom majd, mikor a hét vége felé magasra szállok a sárkánnyal. Valamivel később Mingyar Dondup láma hivatott, és azt mond­ ta: - Gyere Lobszang, elmegyünk azokkal, akik megszemlélik a sárkány felszállóhelyét. Ez a te nagy napod lesz! - Több se kellett nekem, indulásra készen felugrottam. Lent a főbejáratnál egy cso­ port vörösköpenyes szerzetes várt ránk, együtt mentünk le a lép­ csőn, majd végig a szeles fennsíkon. Itt fent alig volt növényzet, a kemény kőpárkányt föld fedte. Néhány elszórt bokor kapaszkodott a sziklákba, mintha csak félne, hogy lecsúszik a szikla szélén és beesik a szakadékba. Felettünk, a lámakolostor tetején az imazászlók keményen és mereven állták a szelet, a rudak, ahogyan évszázadok óta, minden egyes széllökés­ nél recsegtek-ropogtak és nyöszörögtek, de kitartottak. Mellettünk tétován elcsoszogott egy kis novícius. A szél akár a füstöt, felkap­ ta a port, amit a csizmája felvert. A hosszú fennsík egyik sziklás pereme felé mentünk, ahonnan a hegycsúcs finoman ívelt a magas­ ba. A köpenyünk a hátunkra tapadt, elöl fel-feltornyosult a szél­ ben, mely lökött előre és előre. Nehéz volt nem szaladni... A pe­ remtől úgy hét-nyolcszáz méterre volt egy hasadék a földben, amelyből a szél viharos erővel tört fel, időnként mint sebes nyila­ kat, kis köveket és zuzmódarabokat repített a levegőbe. A lenti völgyön átsöprő szelet a sziklaalakzatok csapdába ejtették, de mi­ vel nem tudott könnyen kijutni, felgyülemlett és a töréseken ke­ resztül nagy nyomással felfelé tódult, míg végül süvöltő erővel ki­ szabadult a fennsíkra. Néha, az orkánok idején - mondták - úgy üvöltött, mint a legmélyebb veremből menekülő és áldozatra leső démonok. A hasadékban áramló viharos szél megváltoztatta a nyo­ mást a sziklarésekben, hol magasabban, hol mélyebben fütyült.. Most azonban, ezen a reggelen a légáramlás egyenletes volt. Mégis jól el tudtam képzelni azokat a történeteket, amelyeket kis-

150

HARMADIK SZEM

fiúkról meséltek, akik erős széllökésbe kerülve lerepültek a lábuk­ ról, egyenesen fel a levegőbe, majd hatszáz méter zuhanás után le­ estek a hasadék alján lévő sziklákra. Sárkányeregetésre azonban kiváló volt ez a hely , mert a szél olyan erősen fújt, hogy egyene­ sen a magasba emelte a sárkányt. Kis modelleken (hasonlítottak azokra, melyeket otthon reptettem gyerekkoromban) megmutatták, hogyan. Meglepő volt, hogy még a legkisebb játéksárkány is fel­ húzza annak az embernek a karját, aki a kötelet tartja. Végigvezettek bennünket a kőpárkány mentén, és egy igen ta­ pasztalt láma megmutatta az elkerülendő veszélyeket, a csúcsokat, amelyeknél csalóka bukószelekre lehet számítani. Megtudtuk, hogy minden sárkánylovas magával visz egy követ, amelyhez egy imádsággal telerótt selyem khata-t erősítettek, hogy a levegő istenei áldják meg a sálat, illetve birodalmuk új látogatóját. Mikor megfelelő magasságba kerül, a követ odadobják a „szélnek". Az­ tán, ahogy a selyem kitekeredik, a szél istenei - ezt remélték - el­ olvassák az imát és minden bajtól megvédelmezik az egekbe merészkedőt. Visszamentünk a kolostorba, ahol nagy sürgés-forgás kezdő­ dött, kihoztuk a sárkány összeszereléséhez szükséges anyagokat. Mindent gondosan átnéztek. A fenyőléceket két-három centiméte­ renként ellenőrizték, hogy megbizonyosodjanak róla, nincsenek elrepedve vagy megsérülve. A selymet, amellyel a sárkányt borí­ tották, kigöngyölték egy tiszta és sima földdarabra. A szerzetesek négykézlábra ereszkedve gondosan átvizsgáltak és megszemléltek minden egyes négyzetmétert. Elégedettek voltak az eredménnyel, így hát a keretet összerakták. Ez a sárkány doboz formájú volt, a négyzetes oldala kb. két és félszer két és fél -, a hosszúsága három méter. A két „vízszintes" oldalból egy-egy kb. két és fél méteres szárny állt ki. A szárnyak alá, hogy csússzanak, és hogy a fel- és leszálláskor védve legyenek, félkör alakúra hajlított bambuszrudakat erősítettek. A sárkány megerősített „padlózatánál" volt egy hosszú bambuszrúd, amely mint a tibeti csizmák, felfelé elvéko­ nyodott. Ez a sajátos rúd olyan vastag volt, mint a csuklóm, és úgy volt kimerevítve, hogy a selyem még akkor se érjen a talajhoz, ha a sárkány a földön áll, mert a talpfa és a szárny védők ezt megaka-

Mind el­ jöttünk a felszállópályáról. Jó néhányan kellettek hozzá. Puhán surrogva megállt. A szerzetesek újra keményen megharcoltak azért. most már kipóbálhatjuk egy embernyi súlyú kővel. akik a kötélen voltak és még két szerzetest . hogy szorosan tart­ sanak. és majdnem felemelte a kisfiút is. és a sárkány mint egy hatalmas madár. Jelzésére gyors futásba kezdtünk. mikor a felszálló áramlat felé kerül. Ez alkalommal könnye­ dén elbírt három felnőttet. A kötelet kezelő szerzetesek nagyon gyakorlottak voltak. és hamarosan kieresztették. A sárkánymester kevesellte. Sok küszködésbe került. Furcsa dolgok . A széláram két felnőttet és egy fiút bírt el. hogy megfog­ ják és keresztülvonszolják rajta. A jakszőr kötél láttán egyáltalán nem voltam valami boldog. hogy a sár­ kány ne szálljon el. amely ide-oda dobálta és himbálta az örvényeiben. hogy egy harmadik társuk is elférjen. és egy kicsit eltérő szögben vissza­ raktuk. három felnőttre nem volt elegendő ereje. és a sárkány a kővel együtt felugrott a levegőbe. hogy egyre magasabbra és ma­ gasabbra emelkedjen. Először ki kellett próbálni: lovak helyett mi. bár az égi szabadság után láthatóan vonakodott leszállni. és mögöttünk a sárkánnyal olyan gyorsan futottunk. mikor földet ér. aztán újra kipróbáltuk a sárkányt. Leszedtük a szárnyakat. A szárnyak alá egy V alakzatot erősítet­ tek. kivéve azokat. a szerzetesek tehát behúzták a kötelet. épp a talpfa elé ért. A sziklahasadékból elő­ törő szél belekapott. egy csapat szerze­ tes tartottuk és húztuk a kötelet. Lejött. a két szerzetes pedig megfogta a szárnyainál. a leve­ gőbe szökellt. Ismét be­ húzták a kötelet. Szorosan fogták. három méterre a köté­ len.XII. A sár­ kánymester elégedett volt. Vékonynak tűnt. hogy megtámasszák a sár­ kányt. kis faékeket vertünk a rudak hasított végeibe. és azt mondta. Két szerzetes felszedte a sárkányt és a fennsík végére vitte. Egy másik követte. A sárkánymester erősen figyelt. és az egyik szerzetes a de­ reka köré gyűrve a köpenyét. akkor úgy helyezkedtek. míg végre átemelték a felszálló légáramon.az volt a dolguk. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 151 dályozzák. A sárkánymester utasítására mindenütt kifeszítettük a selymet. felmászott kb. hogy ellenőrizze a felhajtóerőt. ahogyan csak bírtunk. hogy a sárkány kikerülje a felszálló légáramlatot.

hogy csak nagyon kevéssé. mégis megnyugtattam magam valamennyire a rám vonatkozó jóslatokkal. nem tartottam sokra a sárkányre­ pülést. Egyre magasabban szállt. az a legbiztonságosabb. aztán te jössz. Most felrepülök. Leszállásnál két és fél. ahol hintázva ült.Sosem voltam még kevésbé készen. Ha meghalnék. Az idő mozdulat­ lannak tűnt. hogy még jobban felemelkedjen. az asztrológusok tévednének. Nagyon fi­ gyelj engem. A kereten halvány remegés futott át. három méter magasságból ugorj le. Megfordult és azt mond­ ta: . Mikor a láma jelzésképpen ke­ ményen belerúgott a kötélbe.Te jössz. Kulcsold át mindkét karoddal a keresztrudat. A lovak vágtába kezdtek. Mutasd meg. Lobszang. de korántsem álltam olyan biztosan a lábamon. harminc. Ez alkalommal a lovakat a kötélhez fogták. mint ahogy szerettem volna. a kötél halálos lassúsággal feszült meg.és megszólaltam: . . Mikor már a levegőben vagy. hogy behúz­ zák. . hogyan teszem rá a lábam erre a fára.Veszélyes.épp. Az egyik tapasztalt lá­ ma megszólított: .gondoltam. a szerzetesek hol meghúzták. Őszintén szólva alig álltam a lábamon! A hangom sem volt valami meggyőző. himbálódzott és tekergő­ zött. beért a légáramlatba. és felemelkedett. szaltózott egyet." De aztán igaz.152 HARMADIK SZEM történtek a gyomrommal. és ülj a kö­ tél megvastagított részére. Mikor már harminc méterrel felet­ tünk. hogy elérkezett az idő. így ér véget egy ígéretes pálya! Visszatérek az imádságokhoz és a füvekhez. majd talpra állt. ahogyan néztem és elképzeltem magam benne. Ahogy föl­ det ért. A láma jelzéseire. mit tudsz! Most. lépj le a V-be. és hat-nyolcszáz méterre a sziklák felett repült.Odavezetett az ászokfához: . . és ekkorát sosem tévednek! A sár­ kány közben visszaért a startpontra. Elengedte.Előbb én megyek fel. „Bolond egy ötlet .Kész vagyok.Figyeld meg. ahogy ráléptem a talpfára. az emberek hozzáláttak. összekulcsoltam a kezem a keresztrúd mögött . megfigyelhetsz. Odamentem. a láma le­ csúsztatta a kötelet a V-hez. hol kieresztették a sárkányt. a láma a kezével kapaszkodva lógott lefelé a kötélen. ahogy a sárkányok általában. Lehozták és visszavitték a starthoz. Hatvan méter. a sárkány lágyan előrelendült. vágtára ösztökélték őket. Fokozatosan lejjebb és lejjebb jött. a sárkány hirte- . hogy átértem .

Életem­ ben először voltam több száz méter magasan. Egy hirtelen lökés és billenés. hogy szükség esetén tudjam. sok-sok mérfölddel arrébb. s úgy éreztem ma­ gam. a szerzetesek kis pirosbama pöttyöknek látszottak. Lenéztem. hogy elfelejtkeztem a szorongásról és azóta sem szenvedtem tőle! A sárkány ugrándozott. és óvatosan kinyitottam a szemem. szegény földhözragadt halandóknak keservesen kell küszködni és harcolni. hogy kifeszítsék.attól féltem. Megújuló tiltakozás a gyomromból . nekünk pedig. Hirtelen eszembe öt­ lött. szállt egyre magasabbra. hogy az istenek a mennyekben játszanak. becsuktam a szemem: ugyan minek is nézzek bárho­ va? A szörnyű himbálódzásoktól és dobálódzástól gyomrom is vészjósló táncba kezdett. hogy rögtön teljesen felkavarodik. keresztbe tett kezemet és lábamat a kötél köré fontam és lecsúsztam. s arra gondoltam. végül. mint aki az istenekkel találkozik. időemésztette. ülő helyzetbe pottyantam. de szállt. megtanulhassuk a leckét és végül béké­ ben távozhassunk. Kibogoztam a karom. megrepe­ dezett földet. majdnem leestem. a távolban láttam a zöldesbarna. az jutott eszembe. segít megduzzasztani a Bengáli-öböl szent vizét. hogy elfelejtettem lecsúszni a V-hez! Egész idő alatt a talpfán álltam. lógva. hogy a gyom­ romat a hegycsúcson hagytam. így a lentiek gyorsabban húzták. hol is vagyok pontosan.XII. a szurdokban a kis patak buborékolva folytatta útját. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 153 len megbillent. Aztán nőni kezd­ tek. ezért újra felnéztem. Felettem a sárkány kecsesen ugrándo­ zott és pukedlizett a kóbor szélörvényekben. A V- . himbálódzott és meg-megbillent. amelyből zarándokok isznak. A hegygerin­ cen túl. Néhány száz méterrel alacsonyab­ ban. mert lefelé húztak engem. De a sokktól újra becsuktam. Én most felemelkedtem szülőhelye fölé. Messze a lemenő nap sugarai megérintették és beara­ nyozták egy távoli tó vizét. . „Ez az utolsó percem a földön"gondoltam. Nyitott szemmel olyan cso­ dálatos volt a látvány. Ideföntről a kis patak igen fontosának látszott: tovább­ csörgedezik. Harminc méterre vagy még magasabban repültem a föld fölött. vagy talán még ma­ gasabban. majd megnő.Jaj! Rosszul szállok fel az asztrálsíkra . hogy életben maradjunk.gondoltam. Akkor azonban a sárkány őrülten imbolyogni kezdett. most először.

aki harmadiknak jött a sor­ ban. és ezzel egy kicsit a sárkány emelkedé­ sén is. elengedtem. hogy meglelje a testet.Ezt meg kell beszélnem a mesteremmel . amely pépes vörös masszaként terült szét a sziklá­ kon. Ahelyett. A föld már kb. rosszul lépett és kiesett a sárkány farkánál. hogy akkor a kötél megrántásával magasságot nyer­ tem.154 HARMADIK SZEM nek ütköztem. hogy elkapjon valamit. szakoztam. Egyik kezével sikerült megkapaszkodnia a hát­ só keresztmerevítőbe. nem vesztegethettem tovább az időt. s lebukfencezett . . és én újból felszálltam. hogy a repülést félbeszakítsák. megvizsgálták.ez szép teljesítmény volt. máskülönben eltört volna mindkét lábad. A szegény fickó azonban. ezeröt­ száz méterre alattunk. . Most hagyjuk a többieket. majdnem félbevágott. Láttuk. aztán megint te kerülsz sorra. és rájöttem. bár landoláskor tökéletesen ért földet. has­ ra esett. hogy a másik kezével hiába hadonászik. A szerzetes. jobban csinálta ná­ lam. hogy késlekedés nélkül a V-hez csússzon. meg az. A köpenye verdesett és lobogott mint egy vérvörös felhő. Jó. és amikor a sárkány úgy két és fél méternyire lehetett a föld­ től.mondta a sárkánymester . Ez alkalommal. . Ez az esemény kicsit megzavarta a folytatást. az állandó dicsekvés miatt nem sze­ rették. nem felejtette el. nem tudott tovább csimpaszkodni.egyik szikláról a másikra.Fiatalem­ ber! . hadd próbálkozzanak. bemászott a dobozba. hogy nem sérült-e meg. hogy az ember a dobozban állva vál­ toztatni tud a testhelyzetén. felegyenesedett. és puhán a földre estem. mi­ kor harminc méternyire volt a földtől. és másodpercekig így lógott. arca zöldes árnyalatúvá vált: alapo­ san megviselte a repülés. A következőnek egy fiatal szerzetes repült. Akkor a sárkány rándult egy nagyot. A sárkányt lehúzták. és minden ko­ rok legjobb „pilótájának" tartotta magát. de annyira nem. Magam alatt láttam. Felnéztem. meglehetősen öntelt volt. talán százötven méter magasra. s a földet markolászta. lecsúsztam a V-hez. hogy lecsusszant volna a Vhez. hogy egy kis csapat lefelé mászik a hegyoldalon.gondoltam. hogy eszedbe jutott és elérted a V-t. Az elmúlt három évben részt vett a túrákon. le a mélységbe. Eszembe jutott az incidens a paraszt házával és ajakürülék­ kel. megragadtam a kö­ telet. hat méterre volt csak. Felszállt a levegőbe.

ez itt egy olyan sárkány. Mingyar Dondup láma odarohant: . elmerülve a gondolataimban. A sárkány lejjebb ereszkedett.Megcsináljuk ma a horoszkópodat Lobszang.válaszoltam. mit mondanak a csillagok. . mire egy utolsó rántás után rám bo­ rult. és megnézzük. egy ember volt benne. . Nem találtam senkit. A beszélgetés alatt bejött Mingyar Dondup láma is. a többiek azt hitték.XII.Ha lenne itt keresztben egy merevítő. . ahol különféle kis sárkánymodellek sora­ koztak. Ott ültem a köves földön. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 155 Abban a percben úgy éreztem. Az egyik hosszúkás alakú valamelyest egy megnyújtott madárra emlékeztetett.Igen. ezzel pedig egy kicsit szabályoz­ hatnánk az emelkedést. én három méternél kiugrottam. zuhanok.mondtam. de ki próbálná ki? .De igen . A sárkánymester ott maradt még a sárkány elszállításánál.Évekkel ezelőtt egy szikláról indítottuk az eredetijét. senkit sem kell megkér­ dezned. A sárkánymester meghallotta: . a famunkát befejeztük rajta. mint amilyet ki­ gondoltál. mivel legalább 130 kilót nyomott. igazad van. .Én . és ott a tartórúd. megsérültem. Most azt mond­ ta: . aztán a hegyoldalnak ütközött. óriási figura lopakodott felém. Azóta hozzá se nyúltunk eh­ hez a típushoz. Az est közeledtével. Mingyar Dondup láma tanított mindenre. .Ez enyhén szól­ va eufémizmusként hatott. most is ő tanít. Mozdulatlan ültem. ráállhatnánk és finoman változtathatnánk a doboz szögét. Olyan gyorsan és vá­ ratlanul jött az egész. nyakam körül a doboz selyemfene­ ke.Egy másik láma mosolyogva felém for­ dult: . én meg kissé túlsúlyos vagyok. szóval övé az utolsó szó. amit tudok.hangzott a válaszom. amelyet nem használunk. Lent a szerzetesek szörnyen húzták a kötelet. hogy majdnem leestem. és a kürtőből felszálló lég­ áram majdnem teljesen megszűnt. aki kipróbálná. A puffanó dobok az éjféli istentiszteletre hívtak. Az épület végében tartjuk. a füstfelhőből ki- . Van már egy készen. Itt a merevítő keresztben. Ha a mesterem megengedné. Na most. Körülbelül húsz mérföldet re­ pült. és a sziklák lehűlé­ sével a völgyben meggyengült a szél. Lobszang. abban a raktárban. az­ tán bevitt a szobájába.Láma vagy saját jogon. Ahogy elfog­ laltam a helyem. fia­ talember.

a kolostori fegyelem mérhető az éneklés tisztaságával és a zene pontosságával. egyes részeket dobve­ rés kísért vagy édeshangú csengettyűink csilingelése.Igen . kb. A templom belsejében. hogy vezessen.Itt a templomban. mígnem a tüdejéből ki­ fogyott a levegő. A sárkánymester volt az. a fiatalabbak magas hangun­ kon. Kumpheláé.motyogta. huszonöt-harminc centiméterre lehettünk a földtől. „Ó. a zenei tudása és mély hangja miatt választott karvezető énekelte az első részeket. Ó! Kumphela szerzetes vándorló szelleme. A négyzetes párnák magasan voltak.suttogta. Ez az „alaphajlítás". mindegyik végén alacsonyabb és alacsonyabb lett a hangja. . Lerajzoljuk a hang emelkedését és esését." Hívtuk a szellemet. mert ma eltávoztál tőlünk. és miként juss el a Nagy Realitáshoz.Kész lesz. mindegyikünk olyan volt. ne­ héz volt elképzelni a bolondos szerzetest.156 HARMADIK SZEM sebb hegyként derengett elő. hogy megvi­ lágosodást és vezetést nyerjen. az idősebb szerzetesek pedig nagyon mély basszus hangjukon . minden két sor egymással szemben. ahol a falakra olyan gyönyörű szentké­ peket festettek.feleltem. lótuszülésben ültünk. aki elhagyta evilági éle­ tét. Nagyon fi­ gyeltünk az artikulációra. . hogy útmutatót kapj. a nagyobb hajlítások mellé kisebbeket illesztenek. mi. . Kettes so­ rokban ültünk. a tibeti Halottaskönyvből. hogy jöjjön. Mikor a szokásos istentisztelet véget ért. a pislogó vajmécsesek fényében és körbe-körbe szent alakokkal a falon. Az adott jelre újra összegyűltünk. azért gyújtjuk e füstölőt. hogy beálljak a sárkánytestbe és bizonyos mértékig megpróbáljam szabá­ lyozni az emelkedést. Akik rögtönözni akarnak. melyet azért a szerzetesért tar­ tottak. miként juss át az Elveszett Birodalmon. aki aznap meghalt. A emelvényen ülő karvezető recitáló hangon elmondott egy részt a Bardo Thödolból. Mormoltuk a válaszokat. ki ma elhagyta az evilági életet! Ne vándorolj közöt­ tünk. mert úgy véltük.Megcsi­ náltad? . . nem gondoltam volna rá.Holnapután repülhetek ve­ le. Ha nem hivalkodott volna. A tibeti zenét nyugatiaknak nehéz követni: hajlításokból áll. akár egy élő Buddha-szobor.Jól van . Kumphela szerzetes vándorló szelleme. tízperces pihenőt kaptunk. . ez­ után kezdődött a halotti szertartás. . Először a szo­ kásos istentisztelet kezdődött.

XII. aki vagy. vándorló szel­ lem. a test szokásos. nyikorgást. a te­ rem fő részében egymással szemben ülve ősrégi rítus szimbóluma­ it kántálták hol emelt. A halál születés. erőszakosan ért véget. szerzetes. dobokból. de meztelenítsd le a tudatod. ó. korgást. színezett sáfrányt hintet­ tek keletre. a Lhászát 1904-ben elfoglaló brit . Szerzetesek és lámák. Nincsen halál. Jer. nem lá­ tod az arcunkat. hol leeresztett hangon. mormogták a válaszokat. Ne félj. „Véred a földre ömlött. aki voltál. kagylókürtökből.vörös vizet öntöt­ tek." Rizsszemeket. hogy vezetésre lelj. és nem eszel. belső „ketyegését". A test minden hangját ismerjük és híven vissza tudjuk adni. hogy vezetésre találj. Younghusband ezredes. azért hívunk. amiért halott vagy. hogy megszabadulj és vezetésre lelj. vándorló szellem. miközben az álom hatá­ rán fejed a párnára hajtottad? A Jósda kolostorában ezekkel a han­ gokkal transzba ejtették az egyik médiumot. a telepaták vezetni fognak.mintha vér lenne benne . Fogadd a tanításainkat. Amiért halott vagy. Meghallgattad e valaha a szívverésedet vagy a légzésedet. Megszólaltatták a vér halk áramlását az erekben és az artériákban. Jer. jer hozzánk. „Merre vándorol a kóborló szellem? Keletre? Vagy északra? Netán nyugatra? Vagy délre? Az istenek eledelét szórjuk a föld sarkaiba. nem felejti el többé. Az élet véget ért. aztán hirtelen megszűn­ nek a zajok. és cintányérokból álló zenekar. vándorló szellem. körbeadták minden szerzetesnek. és megszállta egy szellem. Szokásos tempóban kezdtek. ezt felváltotta a trombita ijedt sikol­ tása és a gyorsuló szívverés.. tibetiek. ki most csupán vándorló szellem vagy. „Ó. a lélegzet tompa suttogását a tüdőben. Az emberiség halk zajai. Aki egyszer hallotta. A többi hangszer a test valamennyi hangjával bele-belekapcsolódott. jer. hogy megszabadíthassunk. a testnedvek bugyogását. ó szerzetes. „Ó. csak örök élet. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 157 dörmögték." A mély basszusdobok az élet ritmusát verték. Mi. északra és délre. megszólalt a fafuvósokból. hogy szabad lehess. Loccsanás. hogy érintse meg." Mikor szünetet tartottunk. és a különféle ropogást. évszázadokon keresztül fejlesztettük a hangok tu­ dományát. amelyből az élet zenéje születik. vándorló szellem.. nem érzed a füstölőket. hogy új életre szabadítsunk. nyugatra. Egy megfordított emberi koponyába .

ame­ lyekre fel lehetett állni. hogy a jósnak. a boltozatos mennyezeten függött.gondoltam. Most lovak he­ lyett szerzetesek indították a sárkányt. ha alaposan kapaszkodom . A szerzetesek ezzel is megküszködtek. fontosságom teljes tudatában felkapaszkodtam a dobozrészbe. A szerzetesek játszottak a kötéllel.158 HARMADIK SZEM erők vezetője tanúskodott a hangok ereje. az erős felszálló légáramon. Jó lesz. és a sárkánymester azt mond­ ta. és a derék magasságában egy keresztrúdba lehetett kapaszkodni. Lent a sárkánymester izgatottan izgett-mozgott türelmet- . mikor transzban volt. maga tesz újat rá.Onadöá! (Viszontlátásra!) Hirtelen zökkenés. hanem hajlítottak. különben az én vándorló lel­ kem keresik ma éjjel. ügyesen igazgatták és a sárkány egyre magasabbra emelkedett. mint egy kilőtt nyílvessző. Elégedetten kiszóltam: . Azután.' Másnap kivitték a gépet a fennsíkra. lefelé fordított. A dobozrész alján több merevítő volt. A szertartás végeztével sietve aludni tértünk. Legnagyobb meglepeté­ semre a sárkánymester meghúzott egy kötelet. amint az első remegés átszaladt a ke­ reten. és én. Vezetőmmel a műhelyébe mentünk. Később újra fel tudtuk használni az anyagot. azt kiáltottam: . Kérésére beleültem. hogy dolgozni fog a „szabá­ lyozható" sárkányon. A szárnyak nem egyenesek voltak. és a falak tele voltak sárkányrajzokkal. melyet én készültem kipró­ bálni. úgy gondolták. mint a többi masinán. thempa (Kész. továbbá ama tény mel­ lett. A padlón több halom külföldi fa hevert szanaszét. hogy lent tartsák. de én még egy kis ideig elégedett lennék ez­ zel a testtel. melyet a régi raktárhelységben rendezett be. Végül elhelyezték. Az a modell. Megvizsgáltuk a sárkányt centiméterről cen­ timéterre.Tradri. Reggel a sárkánymester azt üzente. megváltozott a külseje. hogy remek felhajtóerő lesz körülöttük. jobban tud­ ják ellenőrizni a mozgását. mert egy társam lábá­ ra esett. majdnem eltalálta az egyik szerzetest. három méter lehetett a hosszuk és az volt a benyomásom. meg a szokatlan levegőtől már majdnem állva elaludtam. Kidobtam a követ a szélisteneknek szóló imával. A repülés izgal­ mától. csészét tartó te­ nyérhez hasonlók: kb. A selymet leszedték róla. húzzátok). Valamilyen csigaszerkezetre volt felfüggesztve. és a sárkány a föld­ re ereszkedett. hogy tartsak vele. és hívott. és a masina felrepült. mikor átcipelték a hasadékon.

mint egy mozgó. Túlzottan magabiztos és merész lettem.köpenyem csapkodott és lobogott a fejem körül . kis pont. . a sárkány felfelé szállt. örültem. a csapat egy-két napon belül megérkezik. Óvatosan körbemozogva úgy találtam. hogy kipóbáljam a masinát. Egy pillanatra nem értettem. Annyira lassan mozognak. a sárkány „emelkedésén" és „viselkedésén". nagy pont. alig várta. a messzeségben láttam valamit. hogy nagyon figyelmesen változtathatok a teljesítményen. fiúk.sikerült felhúzni magam. és a kezemnél fogva nyújtott karral lógtam lefelé. hogy beszámol­ hatok arról. Ha nem lettem volna borotvált fejű láma. kutyák . és normális helyzetbe kerültem. és kinéztem. égnek állt volna a hajam: kevesebb mint hetven méterre voltam a földtől. miután leszálltam. Később. Hátramentem és a sár­ kány zuhanni kezdett. . A zuhanás alábbhagyott. Akkora már kiszabadítottam a fejem a köntösből.XII. aztán hírtelen rájöttem: Hát persze! A növénygyűjtő csapat poroszkál az elhagyott vidé­ ken. olyan volt.Férfiak.gondoltam. gondoltam hát. zihálva kapaszkodtam a keresztrúdba. ha hozzálátok. tizenöt méternyire lehettem. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 159 lenségében. Ahogy elnéztem a vidék felett. jobb. Sorban mentek. vonal. Nagy erőlködés után . mikor sikerült az esést megfékezni és a gép újra felemelkedett. mondták. kb. A lábam lecsúszott a rúdról. akár egy kő. annyira lehango­ lóan tétován haladnak! Mikor leszálltam. Egy ideig a ritka levegő okozta megerőltetéstől lihegve. ponto­ zott vonal.

változtatott rajta valamit. de még lábát sem tehette be ebbe a különleges sárkányba. az egész óriási területen semmi sem mozgott. És azt mondod. és ez újra .. azt a merevítőt meg oda. ameddig csak a hegyek engedik. és sehol sincs meleg pára. kivéve a szerzetesek alattam és az alig felismerhető pontok. A sárkánymester szeretettel nézett rám és hatalmas karját a vállamra tette. . de nem tudta kipróbálni őket. Repülés és módosítás. mely éjjel éne­ kelt nekem. Lent. addig el lehet látni. Az egész világon Tibet­ ben a legtisztább az ég. Be­ visszük mindjárt és hozzáfogunk. mely eltorzítaná a látványt. A sárkánymester minden egyes repülés után javított. igen így jó lesz. ezt ide rakjuk. Keresztülfutott rajta. egyik hegycsúcs után szorosan a másik. mintája apám dolgozószobájának kárpitjá­ ra emlékeztetett. oldalra csúszott.. a föld meleg. Rajtam kí­ vül senki sem repülhetett vele. Talán láttak engem itt fent. ké­ kesszürke sziklákat. mikor így csináltál? És az így ment tovább. lássuk csak. Senki más nem valósíthatta meg álmát. vöröses okkerjét. mely megtartott. látni a hideg. mert hatalmas testével nem repülhetett. a szakadékot (ahova nem ért el az éles-fagyos szél. mikor felborítottam egy korsó tiszta vizet apa szőnyegén! Igen.Igen igen. legalább akkora örömöt okozott nekem. A legnagyobb újítás egy szíj volt. No. megállás nélkül vánszorogtak felénk. és a szerzetesek le­ húzták. Repülés és módosítás.arra az időre emlékeztetett. De a sárkány rángatni kezdett. hogy lélegzetet ve­ gyen. zuzmó és nö­ vényszőnyeg borította. hogy biztosra vettem. és ahol meleg volt) moha. A lámakolostor mögött hegyes volt a vidék. sőt. minden cson­ tom eltört. hogy ne sé­ rüljön meg az értékes kísérleti masina. Minden másodpercét imádtam. kí­ sérletezés és megfigyelés. apának tényleg nagyon nehéz keze volt!. Mikor egyáltalán megállt. és a a messze­ ségben a tavak vibráló ragyogását. Lobszang. mígnem a távoli láthatáron már csak fekete körvonaluk rajzolódott ki a napsütésben. me­ lyek fáradtan. Ameddig én láttam. igen. évek óta voltak „elméletei". magam is élveztem a repülést.160 HARMADIK SZEM Valóban lenyűgöző dolog volt körbenézni. mint neki a tervezés.fájdalom . Végtelen gondosan úgy hozták vissza a földre. Ezen futott keresztül a kis patak. Leszálltam. de úgy. többször is elismételtem. hogy ki ne essek! .

Még egy baleset történt.valamennyit megtisztították és mikor már eléggé megszáradtak. Az így tárolt gyógyfüvek a tibeti száraz éghajlaton évekig eltarthatok. Az első néhány nap után fele időmet a növénygyűjtéssel. mint a fa. A hétből három napon sárkányrepültem.XII. hogy megbi­ zonyosodjanak. a nö­ vényeket kiszórták egy óriási raktárterem tiszta padlójára. és olyan helyekre küldték őket. hogy csak úgy tudták kinyitni. ha a szorosan betekert nyakrészt leverték. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 161 Mikor a növénygyűjtő csapat megérkezett. Néhány növényről leszedték a szirmokat és megszárították. így latin nevet sem kaphat­ tak. A legtöbb keleti or­ szágban ismerték ezeket a gyógynövényeket. Magok. hogy a legrövidebb idő alatt a le­ hető legtöbbet tanulhassak. Gyűjtő és csomagoló csoportokba kellett szervez­ ni az újonnan érkezőket. magasan fent egy sárkányon. majd a nyakuk­ nál megtekerték őket. hogy vízhatlanok legyenek. Nagytapasztalatú lámák minden egyes darabot átvizsgáltak. szirmok . A zsákokra ráírták. másik felét a sárkányrepüléssel töltöttem. hogy a jövőmre vonatkozó jós­ latok szempontjából az égi masinák ismerete legalább olyan fon­ tos. A füvek ismerete nagy hasznomra vált. minden cso­ port hét napig maradt távol. A kevésbé tapasztalt szerzetesek csak há­ romfajta növényt szedtek. Bekóborolva a lelőhelyeket. Másoknak a gyökereit reszelték le és így tették el. mi a tartalmuk. és azt mondta . mint az. Egy napon belül a bőr kiszáradt. nincs benne levéltetű és a megfelelő fajta. és mikor egy szokásos sárkányon rá került a sor. Megint másoknak még azon frissiben kisajtolták a levét. Az öreg sárkánymester befo­ lyásos ember volt. Az egyik szerzetes nagyon figyelt en­ gem. egy-két napig szü­ netelt a repülés. a repülésé nem kevés­ bé. A nyolcadik napon visszatértek. azt gondol- . lenéztem az immár ismerős tájra és láttam a növénygyűjtők fekete jakbőr sátrait. a többieken egyik csoporttól a másikig lovagoltam. kemény lett. tövek. levelek. A folyadékot szorosan lezárt agyage­ dényekben tárolták. de a nyugati világ jó néhányat nem „fedezett fel" közülük. hogy értsek a gyógyfüvek gyűjtéséhez és osztályozá­ sához. ahol ezekből rengeteg termett. Körülöttük jakok legelésztek. aztán gyorsan vízbe mártották és kitették száradni a napra. Gyakran. Olyan kemény. bőrzsákokba csomagolták.

a többiek. szerzetesek. és a hegyek hihetetlen szabadságától. és a sárkány alábukott és oldalra billent. hogy meg kellett válni új baráta­ inktól. hogy megkísérelje befolyásolni a gép helyzetét. Többé már nem volt szüksége rájuk. pörgött és repült. utánam csinálja. Ez volt az első kellemes út. facsésze. de valóban sajnáltuk. Magasan fent az égen a sár­ kány furcsán kezdett viselkedni. hogy visszaértünk a Vashegyre.162 HARMADIK SZEM ta. később még jó néhány követte a he­ gyekbe és a Lhásza közeli. Másnap elindul­ tunk. Ódz­ kodva. A napokat munkával töl­ töttük. Láttuk. Pörgött és repült. Örültünk. majd végül eltűnt a szakadékban. Ké­ sőbb hallatszott a becsapódás hangja. . campaedény. rángatózik. Tárgyak potyogtak az égből. külön nekem készítette. nehéz munkával. gyorsan előre men­ tünk. lassú menetben követtek bennünket. Minden jó dolog túl gyorsan ér véget. hogy a szerzetes rugdaló­ zik. mint amikor idefelé jöttünk. Néhányan. szilánkokra hasadt és a szerzetes kibuk­ fencezett. vonakodva csomagoltunk. ugyancsak Trajerpa kolostorba. növendékek és a teherhordó állatok. Egy különösen erős széllökés. rózsafüzér. A fa megrepedt. és különböző amulettek. köntöse tekergőzött a feje körül. A sárkánymestertől kaptam egy sárkányrepülő modellt. a három hónap mégis túl hamar elszaladt. amit tőlem látott. Fejjel lefelé zuhant.

A dalai láma körbesétált és mind­ egyiket alaposan megnézte. pont az újévi ünnepségekre. majd a nagy üzletházaknál ért véget. pislákolá­ suk olyan hatást keltett. az volt a test. tíz-tizenkét méteres fakeretekre színes vajból „képeket" formáztak.Időben érkeztünk vissza Logszárra. A többi esemény után sem érdeklődtünk túlzottan. Minket Csakporiból egyáltalán nem érdekeltek ezek a karneválok. hogy végigmenjen a Barkhor-on. mindent rendbe kellett tenni. közömbösen tekintett kifelé az 163 . A legen­ dáink szereplőit megelevenítő óriás figurákat viszont érdekesnek találtuk. puhafából készített keretekre építették. azon a körúton. és egy nagyon valószerű. A fejben vajmécsesek égtek. mintha a szem ide-oda mozogna. mely a Dzsokang és a tanácsterem után megkerülte a piacteret. Mindent ki kellett takarítani. A bábukat nagy. A legjobban sikerült alkotásért készí­ tője az év legjobb vajmodellezője címet nyerte. hatalmas fejet illesztettek rá. Óriási. A figurát egy erős szerzetes vitte gólyalábon. A szertartások után kijött. Az isteneket kielégítették. az egészet meg­ lehetősen gyerekesnek és unalmasnak tartottuk. néhányon a szent könyvek különböző jeleneteit mege­ levenítő domborművek voltak. eljött a szórakozás és vidámság ideje. Eze­ ken az ünnepeken a méltóságteljes hangulatot felváltotta a jókedv. A tizen­ ötödik napon a dalai láma számos szertartáson vett részt a székes­ egyházban. átvilágítottak a szemen. amikor is nyílt versenyben lovas nélküli lovak száguldoztak a Ihászai síkságon keresztül.

164 HARMADIK SZEM .

fuldokolni a ruhában és félig megsülni a vajzsiradékban. teljesen önkéntelenek vol­ tak. Az orkán felkapott. Most a fojtogató hőségben az egész megolvadt.Természetesen nem mondtam meg neki. Az volt az egyik legszerencsétlenebb dolog. borotvált koponyámra csöppent. kivéve a kanóc körüli olvadt kis tócsát. Ahogy rángatva hajtottam magam előre az úton. felza­ vart molyrajok és forró vaj. szörnyűséges or­ kán. Minden egyes prüsszögésnél úgy éreztem. tüsszögtem. hogy a forró vaj a mécsesből kicsordulva fájó. ahogy ugrált és himbáló­ dzott. A szereplőkkel mindenféle váratlan balesetek történtek. Nyolc méter magas volt. A szegény flótás az egyik gólyalábbal egy gödörbe lépett. kiváló komédiás válna be­ lőled! . és lesodort a lapos tetőről. ha a mécsesek kilazultak és felgyújtot­ ták az egész alakot. De eltökéltem. régi holmi. Kötegnyi dohos. vele együtt molyok repkedtek mindenütt. de lehet. A hullámzó köpeny a gólyalábas lábam körül csapkodott. hogy vigyem körbe Buddha.0. tudtam. néhány évvel később. Az egyik raktár tetején voltam. talán öt vagy hat hónappal később. A kis kukucska a bábu kö­ zéprészén nem a szemem magasságában volt. Szörnyű hőség volt. Minthogy azonban a dalai láma nézett. hogy a „bohócko­ dások". HAZALÁTOGATÁS 165 óriás testének közepén lévő lyukon. akárcsak én. a ráncokból felszállt a por és én csak tüsszögtem. hogy a szegény flótás odabent nehéz perceket él át. tüsszögtem.XIII. hogy nem viszek többé ilyen bábut. hogyan kell le­ rakni az aranylemezeket. arra tanítottak. rávettek. Nem sokkal. Semmi mást nem láttam. felbukok. hogy igazítsak rajta. hogy a tetőn át ne folyhasson be a víz. először egy másik . Lobszang. hisz a ruhát sokáig nem használta senki. jól játszottál. a Gyógyítás Istene bábuját. és egy lábon kellett egyensúlyoznia. és a kellemetlenséget csak fokozta. A tüsszentésre a testem rándult egyet. nem maradt más választásom. hogy megcsúszott valami síkos anyagon az úton. melyek annyira szórakoztatták. Normális körülmények közt a mécses­ ben kemény a vaj. száguldó porés szemcsefelhők kíséretében jött egy váratlan. de nem engedhettem el a gólyalábakat. mint tovább menetelni. mint az előttem lévő alak hátát. Egyszer. A hőségtől és az erőlködéstől több kilót fogytam! Egy magas rangú láma azt mondta nekem az­ nap éjjel: . és abból.

egyetlen gondolatom az volt. de hamarosan azzal is kész lett. kárpótol a fájdalomért. Sok-sok órával később lehetett. ezért együtt tanulunk majd. átröpített a peremen. benned is van egy kis ellenérzés az új dolgok megtanulá­ sával szemben. Akkor egy másik szélroham ragadott magával. csak az oltár mécseseinek halvány fénye világí­ tott. aztán az egész véget ért. A Potalánál az épületekben és kör­ nyékükön kis fények pislákoltak. nem kellett volna kiküldeni őket ilyen szélben. és a szoba teljes sötétségbe borult. Vakon vonszolód­ tam és botladoztam felfelé. A talaj mocsaras volt. hogy amilyen gyorsan csak lehet. és kö­ rülbelül ötven méterrel mélyebben a Lingkhor út szélén tett le. Rám nézett: .Becsukta az ablaktáblákat. Másnap Mingyar Dondup láma így szólt: . és kiküsz­ ködtem magam a száraz útra. a fényesség csendesen szétrobbant. de a segítség. A fiú a sziklákra esett. amit nyújtani tudok. be mesterem szobájába. amint helyrerakta a kulcscsontot és bepólyázta. Gyorsan meg­ vizsgált: . Valahogyan térdre álltam.gondoltam. hogy rögzítse. azután lábra. Engem az út hátralévő részén felvittek. de ahogy megmozdítottam a bal karom és bal vállam. Aznap már semmit sem csináltam. akkor sínbe tette. Félúton találkoztam egy csapat szerze­ tessel. Fájni fog.166 HARMADIK SZEM tetőre estem. úgy hat méterrel lejjebb. Átláttam a városon is.Na. szinte észre sem vettem. akik rohantak. erős fáj­ dalmat éreztem. ezért hipnotikusan eltávolítom belőled a „tanulás iránti ellenszenvet". szegény fiúk. hogy megnézzék. amikor felébredtem. és én arccal a vízbe estem. amint az esti őrjárat körbe-körbe járt. hogy ellenőrizze.Nem maradhatsz vissza a tanulmányaiddal. mi történt velem és egy másik fiúval. Valami csattant. színfoltokat és sávokat láttam volna. és szörnyethalt.Ajjé. Mintha ragyogó. Mint legtöb­ bünkben. de az éjszaka bíbor árnyai lassacskán beborítot­ ták az alattunk fekvő völgyet. majd a Vashegyen. itt a szobában. . Eluralkodott rajtam a fájdalom. Lobszang. nem tudtam tisztán gondolkodni. még egy ág . A felsőkar fájdalma­ sabb volt. Lobszang. színes fényeket. Kábán megpróbáltam kikászálódni a sár­ ból. feljussak a hegyre. . minden rendben van. eltört a karod és a kulcscsontod. Helyrerakjuk. Amíg beszélt. Az ablak ismét nyitva állt. Valahonnan fogott egy kis dobozt és letette elém egy polcra. csak feküdtem.

ha nem iskola? Kemény iskola! Azt gon­ doltam: itt vagyok két törött csonttal. érez­ tem. ne feledd. hogy az eltávozottaknak szerencséjük volt. hogy apám nem akar látni . hogy ott maradsz egy darabig.Ó. hogy az iskolát nemigen szeret­ jük. apád nem lesz otthon holnap. és folytatnom kell a tanulást! Két hétig Mingyar Dondup láma még intenzívebben tanított. hogy hosszú évek múltán a vörös indiánok földjén halj meg.Dehogynem. mert sok mindent meg kell tanul­ nunk.Mindegy. Most.Lobszang. hogy éppen az Ékességestül jössz. ha nem tévedek. Egy reggel. Hamarosan behozták az ennivalót. Tudta. éppen egy levelet olvasott. el kell juttatnunk egy gyógynövénycsomagot tisz­ teletre méltó anyádnak. mivel az Ékességes parancsára most én vagyok a gyámod. Reggel vezetőm végignézett rajtam és így szólt: . határozottan az vagyok. azért. mégsem hagyhatjuk abba. de a csillagok megjövendölték. éhes vagy.Hm. hogy különlegesen pártfogol. és így nem beszélhetett veled. . felnézett rám. . a láma beszélt: . Asztrálutazásaim során nagyon kellemes élményeim voltak.Biztos vagyok benne. hogy elterelje gondolataimat a tö­ rött csontokról. olyan kellemesnek találtad az asztrálmezőket.XIII. végre visszatértél hát hozzánk. Úgy tűnt nekem. Ahogy beléptem. De aztán emlékeztettem magam arra. Gyancebe ment néhány napra. hogy élni fogsz azért. de tiszta és rendes. amikor találkoztunk a Potala lépcsőin. Holnap elviheted. . Azonnal megölték. Van egy szertartásuk arra az esetre. és amíg ettem. ha valaki elment. Amerikában. Éppen akkor bejött a mesterem: . Azt mondta.Ahogy kimondta. Két hét múlva összeforrtak. Azt gondoltuk. de még merev voltam. és otthon töltheted a na­ pot. És mi a földi élet. mert nem voltam melletted. az pedig sokat számít egy anyá­ nál! Itt egy sál. mint máskor. Tudomást se vett rólam. ahogy nevetett: . amikor bementem Min­ gyar Dondup lámához. és a vállam meg a karom is fájt. láma vagy már és tartanod kell magad a . . és ráncok gyűltek a szeme sarka körül. .válaszol­ tam. HAZALÁTOGATÁS 167 kezdődött az éjszakai élet.Rám nézett.A törvények szerint el kellett volna hagynod a tested. egy kis­ sé sápadt vagy. mint általában.

és átmentünk a Drepung-város úton. amit látott. Elindultunk (mintha én nem találtam volna el hozzá!). Kétkedve néztem. . Szerencsére egy szolga megtartotta. és sietve kitárták a kaput. A végén le­ szedtem róla a sálat. aztán keresztül mentünk az Indiába vezető úton. A kevésbé szőrszálhasogatók csődörön (ménen) vagy pónin lovagolnak. a fehér ló meg én. eköz­ ben ügyetlenül matattam. Láthatóan nem sokra tartotta. egykori otthonom bejáratánál a szolgák észrevettek. Együttéreztem vele. reméltem. és beraktam köpenyem bugyros részébe. . Talán. szüksége van egy kis mozgásra. és jól megnézett. hogy visszagöngyöljem a növényzacskót abba a szerencsétlen sálba. a Tiszta. kíváncsi voltam. amíg lecsúsztam a hátáról. hogy nem esek le a lóról. Ma egyik legjobb fehér lovunkon térsz haza. Felfele mentünk. mikor közelebb érek. nincsen ne­ mük. Szóval jobbra fordultunk. ho­ gyan tudom ezt a szerencsétlen dolgot tisztán tartani. a ház úrnője azt parancsolta. nem versenyezhet szépségben a mi Csakporinkkal). Gyalog jöttél ide.Tiszteletre méltó uram.gyalogolni szerettem. amit a tisztelet jeléül egy selyemsálba göngyöltek. jobbra pedig a Sár­ kány-templomot. hogy majd előveszem. . balra magunk mögött hagytuk a Kalingcsu-t.mondta az intéző. Átadta nekem a gyógynövényzacskót. Vidd az enyémet.ha lehetett .feleltem.Buddha. mert hangosan nyerített egyet. Elhaladtunk a Potala mellett (úgy találtam. mint aki nem állhatja tovább a látványomat. egye­ nesen az udvarba lovagoltam. anyám legszebb szoba- . Félúton a ló meg­ állt. A hegy lábá­ nál jobbra fordultunk.168 HARMADIK SZEM szabályokhoz. mert vallási okból az ember mindig az óramutató járásával azonos irányban megy végig a Lingkhor úton. mert azt gondolják. Lementünk a meredeken. hogy a Lingkhor-on folytathassuk utunkat. Egy kicsit odébb. Én . vezesselek hozzá. Az intézővel ünnepélyes szertartásossággal kicseréltük a sála­ kat. és rohanni kez­ dett. a Mindentlátó áldása legyen rajtatok és ad­ jon valamennyiőtöknek egészséget! .Add áldásod e házra és minden lakójára Tiszteletre méltó Or­ vosláma Uram! . mert ugyanez volt a véleményem róla! Tibetben a legortodoxabb lámák öszvéren lovagolnak. Fontoskodva. hátrafordította a fejét.

alig ismertem fel. megfordultam.mondtam. De a nők! Úgy néztek rám. számolj be a megtiszteltetésről. Az intéző visszament az irodájába. . Csak mint küldönc jöttem. azt már tudtam. amivel átlát a házak falán? .és kulcscsonttörésem volt nemrégiben.Nem emlékszel rám? Jaszo vagyok! Igazat szólva. ho­ gyan bánjak velük. kilovagoltam éppen. de a le­ hető leggyorsabban távoztam. . és üdvözlete jeléül e sálat. HAZALÁTOGATÁS 169 jába. A lovász kinyitotta a kaput. hogy elmondjam. Ezzel meghajoltam előttük. Meghajolt. A fehér ló balra . és illőképp. . hogy vajon megfordul­ hatok és elrohanhatok-e. annyit fejlődött és milyen mu­ tatós volt! Rossz előérzetem támadt. mikor egyszerűen csak a fia voltam gondoltam.Egyszerű orvosláma vagyok csupán.Segíts óvatosan felnyergelni! . . A férfiak az más. a lovász kihozta a lovat. anyám lépett hozzám.A rend szabályai megakadályoznak abban.Hölgyem!. eljöttek a barátaim. aki most tért vissza a hegyekből. amit az Ékességes mondott nekem. sok tenni­ valóm van.feleltem. . nem tudom egyedül felszerelni. Beteg voltam. mikor anyám megjelent az erkélyen és valamit kiáltott. Átadtam az üzenetet és vissza kell térnem kötelezettségeimhez. Nem beszélhetek rendünk fejé­ nek a dolgairól.Tiszteletre méltó Uram és Fiam.kértem. A második gondolatom az volt. mintha szaftos falat lennék. ..Tiszteletre méltó Anyám! . kérünk. hogy van egy üvege. .Tiszteletre méltó Uram és Fiam! A hölgyek messziről utaztak ide. hogy halljanak az Ékességes házában és magánál az Ékessé­ gesnél történt eseményekről. Mingyar Dondup láma utasítására elhoztam ezt a zacskó gyógynövényt.válaszoltam. Nyolc. Egy fiatal nő lépett hozzám és megkérdezett: .XIII. Kar. Valóban olvas indiai lapokat? És igaz.Sosem engedtek ide. ők meg éhes farkasok! Egy dolgot lehetett csak tenni: visszavonulni. A szoba tele volt asszonynéppel! De mielőtt elmenekülhettem volna. nem kilenc nő túl nagy gondot jelentett nekem. hogy meghallgassanak. amely­ ben az Ékességes részesített.Tiszteletre méltó Anyám!.

bementem Mingyar Dondup lámához.Vagy: .. mint istent. Na nem. ki vannak festve. amíg még lehetett.az asztrálszínük. hogy a dalai láma nagyon-nagyon érdeklődött utánam. és. mert nem akar­ tam túl gyorsan visszaérni. És minél jobban csodálkoz­ tam. . suttogni kezdtem . így ismét az óramutató járása szerint haladhattunk végig a Lingkhor úton. vagy még mindig gondolsz az otthonodra.. hogy elmondjam és távoztam. és ahogyan néztek rám: mintha csak díjazott bárány lennék. Hangulatai sosem tartottak tovább néhány percnél.ekkor azt hiszem. . Lassan..Ó. mindannyian nagyon szerettük.. Rám nézett: Mi történt. hogy megtelepedtél-e már itt.. rendezvény van nála és a vendégeket szórakoztatni kell. a Muru Gompa mellet. ne beszéljünk erről. az összes kó­ borló szellem téged üldözött a város körül? Felkavartnak látszol! Felkavart? Felkavart? Anyám meghívott egy halom nőt. a nőket kü­ lönös teremtményeknek tartottam (még ma is azoknak tartom) és. Közöltem velük. annál jobban nevetett. hogy elfelejtsem: . Tiszteletre méltó Lámamesterem.Azt akarom. Azoknak a nőknek a látványa. és sosem hagyta.De én otthon vagyok.170 HARMADIK SZEM fordult. Kicsit hirtelen természetű volt. végig a körúton. De napokig nem engedte. . de mint igaz embert. Mikor ismét otthon voltam. Lobszang. aki most a földön él. a Vashegyen.! Rémes! Kérlek. Soha senki sem mondott ellen az Ékességesnek.De egy hét múltán megtudtam. hogy hazaküldjenek. nem akarok visszatérni apám há­ zába. hogy látogasd meg tiszteletre méltó anyádat. A kolostori élet felforgatta „társadalmi" értékeimet. Ó volt az állam és az egyház legfőbb feje. egy sereg nő elkergetett! . El a Gyüpo Linga mellett. . a hajuk.. és úgy intézte. Lobszang. de én is. amikor anyámnál nagy társaság van... Hogy bámultak mind rám! Vezetőm rázkódott a nevetéstől. és mind az Ékességes felől akart hallani és azt akarta tudni.Az Ékességes azt akarta tudni. nem csupán. mert az volt. ők meg mészárosok Sö-ból. hogy a személyes elfogultság és az államügyek összekeve­ redjenek. Rikácsoló hangok. Lassacskán poroszkáltam. . hogy a rend szabályai nem engedik. miről beszélt velem.

Akkor. Hamar elkészültünk és elindultunk. (A fajtát. hogy az ékszert őrizetlen hagyta és nagy sietve visszarohant. hogyan töltsem a szertartás előtti üres félórát. a hőmérséklet befo­ lyásolja a szőrszínt. Elége­ dett volt. és azon gondolkod­ tam. időnként „sziáminak" nevezik. hogy mesteremmel mehetek. sétáljunk egyet. Lobszang. A szemük kék. így majdnem feketék voltak. amitől járás közben „másként" néznek ki. nem tudtunk továbbmenni. na és a 171 .fehérek. Meleg országokban . a macskákat nem: ha egyszer tá­ madtak.) Tibet hideg. A farkuk korbácsszerű. tibeti nyelven természetesen macskának hívjuk. mikor békében voltam a világgal. A házakat szelindekek vigyázták.úgy hallottam . A kutyákat meg lehetett szelídíteni és elzavarni. és a hátsó lábuk hosszú. akik ké­ pesek felborítani és szétmarcangolni egy embert.Egy reggel. A Templomból jövet egy macska határozott vonzalmával tüntetett ki. óriási szelindekek. van egy kis munkám a számodra. amelyhez tartoztak. amíg félig leértünk a hegyen.Gyere. nyilván eszébe jutott. mivel vonzalma teljes viszonzásra lelt. ünnepélyesen sé­ tált mellettünk. ár­ gus szemmel őrizték a csiszolatlan drágakőtömeget a szentek kö­ rül. Hatalmas cica volt. azaz simi-nek. Mingyar Dondup láma odajött hozzám: . örültem. míg abba nem hagyta az erős nyávogást és lóbálni nem kezdte a farkát. A templomi macskák nálunk nem csak díszként szolgáltak. halálig harcoltak. Felugrottam.

hogy használjuk fel különleges képességeidet. Javasolni fogom az Ékességesnek.és ők aztán nem eresztettek.Ahogy mondtam neked. milyenek. . Az első benyomásom nagyon kedvezőtlen volt. a szitkok komoly kétséget támasztottak őseimmel szemben. ők a legtüzesebb szelindeket is megkergették. Káromkodni kezdett. úgy ólálkodtak a templomokban. ahogyan egy idősebb ember nem tudott volna. egye­ nest a torkára. nézzük meg. hogy hozzám vághassa. de akkor egyikőjük felpillan­ tott és észrevett. A földön csendesen egy nyitott ablakhoz kúsztam. Nem úgy a macskákat. mint az éjszaka sötét ár­ nyai.Elég sokat gondolkodtam a kí­ naiakon. esetleg megfogni vagy megmérgezni. Lá­ togassuk meg őket. Vacsora után így szólt: . Hogy érzed. átmen­ tünk a Pargo Kaling-on és el Sö falu mellett. Kisfiú lévén úgy tudtam „vizsgálódni". Keresett valamit. A templomi macskáknak kétszer olyan hosszú kar­ maik voltak. meg tudod figyelni őket egy spanyolfalon keresztül. Bent a házban a férfiak hivalkodóan sétálgattak a lezárt dobozok és táskák között. Tovább bandukoltunk. az aurájuk milyen vörösre változott! És késekkel ha­ donásznak. azt mondtam mesterem­ nek: . ha ez megoldható? . egy másik macska is a tolvajra vetette magát mondjuk a szentképről. felbukkant egy macska és az illető karjára ugrott. egy kínai misszió érkezett. A régi Kínai Misszió ol­ dalához jutottunk. csak azok köze­ ledhettek hozzájuk. mielőtt eldobhatta volna. akik személyesen ismerték őket. Egy ideig ott maradtam és figyeltem.172 HARMADIK SZEM hangjuk! Egyetlen más macskának sincs ilyen hangja. Lent az úton jobbra fordultunk. A kutyákat el lehetett kergetni. Mikor ismét a Lingkhor úton voltunk. Amikor szolgálatban voltak. Úgy tűnt. Menet közben Mingyar Dondup láma beszélt hozzám: .Nahát. egy egész hadseregre elegendő fegyver van náluk. Ha bárki megpróbált az egyébként őrizetlen ékszerekhez nyúlni. Azután tovább a Tür­ kiz Hídon és a Doring Háznál újra jobbra. de egy fikarcnyit sem hagytak a jövőmet illetően. Az út hátralévő részén Mingyar Dondup láma mélyen elgon­ dolkodott. mint „átlagos" rokonaiknak. Ha nem engedte el azonnal. A hangere­ jük és a hangszínük szinte hihetetlen volt! Szolgálatban éberen és nesztelenül. de gyorsan visszavonultam.

két kis szigettel. Itt egy kiváló minőségű sál. hova megyünk. ha csak le­ hetett. A Potala kívülről gyönyörű épü­ let. A parkban volt néhány laktanyaépület: közel ötszáz ember. négy méter magas kőfal vette körül. A dalai láma nem kívánta kockáztatni. Az évek hosszú során rengeteg vaj ömlött mindenfelé a földre. mindegyiken egyegy nyárilak. hogy a tisztviselők nem léphettek be ide.Sétálunk egyet délután. túl sok vajmé­ cses miatt. a Norbu Lingában töltötte idejét. Először jártam itt. amelyet szintén magas falak öveztek. a dalai láma személyes testőreinek szálláshelyei. Újra nekivágtunk a meredek lejtőnek a hegyoldalban. és ebéd után azt mondta: . Hiva­ talos teendőiket kellett kívül rekeszteniük. és ezért. majd a díszes kapun. Dél-Nyugat felé levágtunk. rálépett egy darab porral fedett vajdarabra és egyik testfelével a kövezethez vágódva meglepett „uuuu-hopp"-pal érke­ zett a rámpa aljára. áporodott a levegő. Az északnyugati sarokban széles kövezett út vezetett a szigetekhez. Tudom ezt. illetve a házakhoz. és sza­ bad idejének jó részét itt töltötte. Mingyar Dondup láma ide hozott engem. hogy képes vagyok rá. ahol a dalai láma naponta hosszú órákon át meditált. és rövid gyaloglás után megérkeztünk a Norbu Linga-hoz. hivatalos és állami célokra használt épületből állt. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 173 Csak ezt tudtam válaszolni: . de az azután követ­ kező reggelen tanított engem. A Belső Kert. hogy elkészülj. A kerten belül volt egy gyönyörű mesterséges tó. Az Ékszer Parkot egy kb. a dalai lá­ ma kedvelt pihenőkertjéül szolgált. Másnap egyáltalán nem láttam mesteremet. aztán gyere a szobámba. és nem számított újdonságnak.Ha gondolod. akkor képes leszek rá. hogy ilyen kevéssé épületes előadás részese legyen. de belül a rossz szellőzés és a szinte mindig égő. akinek lejtős rámpán át vezetett az útja. mert ma­ gam legalább harmincszor jártam a kertben. Tíz percet kapsz.XIV. A Potalának belül arany fiatornyai voltak. és három. Ez határozottan nem igaz. Ke­ resztülmentünk a csodálatos parkon. Lobszang. amely a . ha egy állami ügyeket intéző méltóságteljes láma. Maga a park csak százéves. Először az apáttal kell találkoz­ nom. a tisztánlátá­ sod nélkül is kitalálhatod. A dalai láma nagyon kedvelte az Ékszer Parkot. Néhányan azt írják.

aki nem rendelkezik tisztánlátással? A dalai lámának azt feleltem: . hogy teljesen .Mint olyannak. ha egy ember maga nem látta. a különböző parkbéli állatokról mesélt nekem. A legtávolabbi szigetre mentünk. Most áruld el. a dalai lá­ ma rám nézett és így szólt.Tiszteletre méltó Páratlan Védelmező! Gonosz szándékkal jöttek. . A válasszal nem jutottam túl sokra. Mingyar azt állítja. ahol az Ékességes éppen mély meditációba me­ rült. később láthatom őket. mire utalnak. sok fegyverük van.. hogy véleményt nyilvánítsak. mit láttam a „színekben" és mit jelentettek számomra. és eltávozott a láma szolga. A kövezetet nemrégiben fehérre mosták. hogy kissé változtassák meg a kínai oroszlánokat.. Közeledtünkre felnézett és elmosolyodott. akkor nem is kell tudnia. ezért behívták a szolgákat. A paraván nem fedezett eléggé.Jó barátunk. . Megkaptál minden lehetséges képzést. köteles­ séged beszélni. nem vagyok eléggé képzett idegen aurák olvasásában. melyet azután az ősi tudomány segítségével felerősítettek. mindenféle-fajta madarat láttunk. Az Ékességes ekképp vála­ szolt: . Titkos vagy más módon vizsgáltuk a tisztánlá­ tásodat. Letérdeltünk. sosem hibádzott. Érvelésem szerint. . De hogy lehet ezt megmondani egy államfőnek? Különösképp egy olyan állam­ főnek. nem tetszik neked a kínai delegátusok aurájának a színe. akár egy kifényezett fémtükör. üljünk elé. Azt ismételted. amikor itt lesznek. és mondta. Elrejtőzöl holnap a mögé a paraván mögé. és figyeled a kínaiakat. sá­ lunkat a lábára fektettük. A dalai láma elégedettnek látszott. Vajas teáért csen­ getett. anélkül egyetlen tibeti sem tud beszélgetni. amit Mingyar Dondup lámának mondtál. kinek megadatott a különleges képesség.Tiszteletre méltó Páratlan Vé­ delmező. megnézzük. Ahogy beléptünk. Bújj el. és megígérte. Mingyar Dondup láma kivételével senkinek sem szerettem elmondani. nekünk kellett kitérnünk az útjukból.Jó. Az aurájuk színe árulást mutat. jól takar-e a spanyolfal.174 HARMADIK SZEM belső kertre nyílott. Bizo­ nyosnak kell lennünk. Azt mondja. A tó vize rezzenetlen. Amíg hozták a teát. Mi a véleményed ezekről az emberekről? Nem örültem a dolognak. mit láttál! . nem vagyok méltó arra. Mikor megérkezett a tea.Csak ennyit szóltam. a földön csipegetve ügyet se vetettek ránk.

.O-mi-to-fo . ó. pontosabban hétéves koromtól tanítottak arra. és elindultunk visszafelé a Vashegyre. ha megtalálom.mielőtt elrejtőzöm. Miután erőt gyűjtöttem. hogy nagyon üdvös változatosságot jelen­ tettek a tea. Ez tizenkét óráig is eltarthatott. Lámák jöttek be próbálni. négy óra tehát semmi nehézséget nem okozott nekem. Nagyon igyekeztek kideríteni. Láttuk. Nem tudom. hogy egyek . mi a nevük. Beszélt néhány percig. mani padme hum! . a kínai formával válaszoltak: . Most beengedték őket a Belső Kertbe. Egy magas rangú láma megszólalt: . hogy a kínaiak köpenye gyanúsan ki­ dudorodott. ami egyébként elég egyszerű dolog volt számomra. Parancsára nagyon ízletes falatokat hoztak Mingyar Dondup lámának és nekem.Om.XIV. Ez a gondolat járt a fejünkben. hogy írjon alá egy szerződést Tibetről. Később rájöttem. hol rej­ tőzöm. En­ gem kisgyerek-. hogy Hallgass meg minket. Arra akarják kényszeríteni. de valamennyi láma számára is: a meditációhoz órákig mozdulatlanul kellett maradnunk. és megkért. Végül az Ékességes megelégedett a próbával és kihívott. Közvetlen előttem a dalai láma ült lótuszülésben a földtől száz­ nyolcvan centiméterre felállított trónusán. Sem ő. sem én nem mozdultunk. ahogy a házi test­ őrök a kövesúton keresztül a pavilon verandájára vezetik őket. a há­ rom. A falon kívülről rekedt kiáltások és kínai kiabálás hallatszott.az evésre mindig készen álltam! . mert a kínai delegáció meglátogatja. mikor eljöttünk a dalai lámától. azzal egyensúlyoztam. hol van". hogy hosszú ideig moccanás nélkül üljek. De nem kapta meg az előléptetést. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 175 rejtve legyek. Amida Buddha!). jöjjünk el másnap is.(ami annyit jelent. Meggyújtott vajmécsest tettek a fejemre. a campa és a fehérrépa után. indiai konzerveket. és addig kellett lótuszülésben maradnom.A kínai­ ak. míg leégett. és ezért fegyverek után kutatva megmotozták őket. ahelyett. mert rossz helyen keresett. A dalai láma rám mosolygott és kínált. csak azt tudom. Az egyiknek elfogtam a gondolatát: „Hű! Előléptetnek. mintha ők alkotnák a láto­ gatóba érkező küldöttséget. Másnap körülbelül tizenegykor újra leereszkedtünk a sziklás lejtőn és beléptünk a Belső Kertbe. hogy udvariasságból elismételték volna a mantrát. vidámabban néztem a többórás mozdulatlanság elé.

Irányítani akarták a tibeti politikát. hiábavalónak nevezem. szomorú lett. A színei szomorúságról árulkodtak. és hordja le a víz. Ám a hasztalan beszélgetés lassan vonszolódott. A dalai lámát is figyeltem. Hasztalannak. Min­ den. piszkos színképe. hanem azoknak az embereknek a veszedel­ mes. könnyű dolgod lesz. Tibetnek sosem volt nálánál jobb uralkodója. ezüst és uránium. Lázas próbálkozásaik el­ lenére sosem engedélyeztük a nyugatiaknak. Hitünk szerint az aranybányászat megszentségteleníti a földet. de tisztátalanul gondolkodnak". hogy vibrál az aurájuk. hogy van arany. Még vaj­ mécsesek is készülnek aranyból. aki teljesen az országnak szentelte ma­ gát.176 HARMADIK SZEM Azt gondoltam magamban: . A módszerekben nemigen válogattak. hogy a díszek könnyedén megrongálódnak. észrevettem. területe­ ket és . sehogysem akart a végéhez érni.aranyat akartak! Ez utóbbi régóta vonzotta őket. Ahogyan a rejtekhelyemről figyeltem őket. akik életerejüket az anyagias dolgokra és a gonoszságra áldozzák. mikor Kínában járt. Természetesen nagy szeretettel gondoltam rá. Lobszang. ahogy a homok. Elég heves természete miatt a színei olykor vörösen villantak. csak az érdekelte őket.gyűlölettel telt gondolataik áradó örvénylése. aki iránt a szeretetnél is többet éreztem. tiszta árnyalatai. több száz tonna van belőle.a szent fémet szent célra használják. Színes sá­ vok. a he­ gyekről mossa ki. sőt ellenséges szándékkal érke­ zett. Egyes folyókban lehet aranyrögöket találni. Óriási területek még feltáratlanok. Tibetben az arany szent fém. Az effélékről Tibetben általában azt mond­ juk: „Tisztességesen beszélnek. De sajnos az anyag annyira puha. csíkok. de Mingyar Dondup lámával tett utazásaimból tu­ dom. Az igazi színüket mutatják. Nem a magasabb gondolat áttet­ sző. nyolcszorosa a Brit Szigeteknek. ahogy eszébe jutott a múlt. és templomi díszeket készítenek belőle . Tibet kb. a szívemben csak Mingyar Dondup láma előzte meg. A rögöket vagy a „homokot" beolvasztják. úgy hevert ott. tetszett nekem. az opálos ragyogást sötétvörös belövellések tar­ kítják . A Csangtang-i területen gyors vizű folyók partján láttam aranyat. hogy felkutassák a le- .Na. hogy elérjék céljukat. mert a küldöttség cseppet sem barátságos. hogy ő volt a legjobb dalai láma. amit az Ékességesből láttam. kellemetlen színek. de a történelem feljegyzi majd. ezért mi inkább érin­ tetlen hagyjuk.

Or­ szágunk a világ egyik legnagyobb raktára lehetne. Sem­ mi sál.XIV. átmentünk egy kis hídon. hogy Tibetben az arany nem ritka. és a Ligkhor útra jutottunk. pont ott. „aranyedényekről". Indiába mentem. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 177 lőhelyeket. Leültünk és vártuk. Gyalog mentünk le a hegyen. és láthatatlanná téve ma­ gunkat elemeznünk kell néhány nyugati látogató színeit. az Ékességes minket akar látni először. Kicsit feszengtem. mégpedig egy régi mondás miatt nem: „Ahova a nyu­ gati ember betér.Ó! Ülj le. hogy Min­ gyar Dondup láma is velem van. Mingyar. Tiszteletre méltó Láma Mester. ahol a dalai láma egy verandán üldögélt. ahol eltörtem a csontjaimat. gyorsan bekísértek a Belső Kertbe. oda betér a háború!" „Aranytrombitákról". és te is. „arannyal fedett testekről" olvasva sosem szabad el­ felejteni.Lobszang. mikor észrevették. A Norbu Linga-ba kell mennünk. hogy megszólaljon.Nem is olyan régen . csak siess! Hát így állt a helyzet. Az utat átszelve a Norbu Linga vagy ahogyan gyakran fordítják . . mert nem volt nálam aján­ dék sál. hogy elkészülj. hogyan viselkedjek anélkül. hanem szent fém. Rövid idő alatt egész tűrhetően rendbe hoztam magam.az Ékszer Park kapujához érkeztünk.a Vörös Barbárok hadserege megszállta szent földünket. a távolság kb. Az Ékességes felnézett és mosolygott: . A magatartásuk teljesen megvál­ tozott. Egyik reggel Mingyar Dondup láma bejött hozzám abba a helyi­ ségbe.Tiszta köpenyt veszek. semmi ceremónia. Egy ideig meditált. és már kész is vagyok. fél mérföld volt. ahol a fafaragók számára egy régi kéziratot másoltam. lát­ hatóan rendbe szedte a gondolatait. A testőrök éppen el akartak zavarni. és nem tudtam. . Ismét Indiába men- . Egy pillanatig szájtátva bámultam rá. A hegy lábá­ nál. ha az emberiség a hatalomért vívott oly sok haszontalan harc helyett békében élne egymással. Lobszang! Biztos siettetek. az­ tán felpattantam: . A Vas Kutya évében (1910) a brit megszállást (annak közvetlen következményeként) a kínai követte. hagyd ezt a munkát most! Az Ékességes értünk küldött. Sietned kell. és onnan sokfelé utaztam.kezdte .

hogy ki kellett hajtani.azt hiszem . mint nálunk. magas. aki annyira dicsér. akik nem végeznek fizikai munkát. ritkás szemöl­ dök. Akkoriban még fogalmam nem volt sem a zsebről. Tibetben azok. hogyan kell öltözködni. hogy így kellett megjelennie az Ékességes előtt . Lobszang.gondoltam. ez az ember őszinte-e vagy sem: egy. Ráadásul a köpenye csak a csípőjéig ér. mint énhozzám. A rácsozott fal mögül te és még valaki úgy tudtok fi­ gyelni. Mégsem lehet munkás . hisz Mingyar velem volt. Áthajtott néhány oldalsó folton is.vagy két­ nyelvű. amely az egész kézfejet takarja. Felhők szálltak az égen. Ne­ ked mondom mindezt. de nem tartották be a szavukat. Egy férfi. kölcsönad-e neki valaki egy . majdnem kitört belőlem a nevetés. sovány férfi. a sárkányban voltam. Lobszang. az ujj csak a csuklójáig ért. hosszú ujjú köpenyben járnak. Alig tudtam csendben maradni. mert valami csattant. mert a gallér akkora volt. te nem értesz a nyelvén. De az öltözéke! Vala­ miféle kék anyagból volt egy egész sor gombbal az elején.178 HARMADIK SZEM tem. ahogyan Mesterünk tanított. írd le az asztrálszínekről szerzett benyomásaidat. Talán nem tudja. és a Ház arany ruhás lámái bekísértek egy igen különös kinézetű embert. ott találkoztam valakivel. elaludtam és kiestem! De nem. A nadrágja a lábnál túl szoros és túl hosszú volt.Túl puhának látszik a keze. Időnként titokban bele-belekóstoltam a nálam lévő campába. akik Buddha példájára foltozott ruhában járunk. amit beszél. sem a kihajtott gallérról. Kísérd a helyére Mingyar. talán a nyugatiaknál is vannak szimbolikus fol­ tok. .. Belefáradtam a madarak és a himbálódzó faágak nézdegélésébe.gondoltam. meg a sárkány selymén átfütyü­ lő. Nyilván nagyon rossz szabó varrhatta. Elég kemény száj. milyen jó lenne a sárkány hintázását és remegését érezni magam mögött. Most azt akarom tudni. a Belső Kert kapuját tárták szélesre. Ez a férfi rövid ujjas öltözéket viselt. és . Az an­ golok sok mindent ígértek. jobban hoz­ zád szokott már. fehér arc. hogy benneteket nem látni. nagyon szegény lehet. Egy pillanatra azt hittem. a jelenlétetekről nem tudni. Szegény. Kiváncsi vagyok. azt gondoltam. és arra gondoltam. Hirtelen felugrottam. Fehér haj. mélyen ülő szemek. aki ma meglátogat bennünket. Biztos szörnyen érzi magát. csillogó gombokkal.. mert hisz az alján felhajtotta. s a kötelet csapkodó szelet.többre tartja Mingyar Dondup lámát a dalai lámánál! A rácsozat mögött belefáradtam a nézelődésbe. így nem befolyásolhat.

legnagyobb rémületemre. Akkorra már valóban megsajnáltam: rosszul van öltözve. csak tetteti. . „Hogy lehet írni rá? .töprengtem magamban. nem. Eléggé automatikusan leírtam az észlelt színe­ ket. felettébb különös. hogy a talpa a dalai láma felé mutatott. Furcsa. mintha jég lenne a tetején. meg kell támasztani a hátát és lóbálja a lábát. Összevissza mozgolódott. . Különös.mert a hátát megtámasztotta a keretből kiálló két másik pálcával. mintha trombitálna. Egé­ szen másmilyenek voltak. s mi több.XIV. A férfi időnként tibeti nyel­ ven beszélt. Valami szokatlan fekete do­ log volt a lábán. ha egy tibeti ilyet tesz. ennél furcsábbat még sosem láttam. festett. mint a mieink. vékony fehér papírlapokat. s azt.Aztán a lábára pil­ lantottam. egyszer csak. ülni sem tud rendesen. mert igazított egyet az ülésmódján. Azt gondoltam. vastag és durva. mely négy pálcikára támaszkodott. amit valaha is hallottam.gondoltam. talán gerincsérülése van. Leült erre a keretre és a lába le­ lógott a peremén. elkép­ zelni sem tudtam volna különösebbet. nem tud írni. Azt gondoltam. mert odanyúlt az egyik oldalán lévő folt­ hoz és egy fehér ruhát vett ki belőle. nem tud ír­ ni. a legérdekesebbre. a zse­ béből elővett rongytrombitával parádézik. ahogyan értelmeztem őket. De hirtelen neki is eszébe juthatott. roppant fényes. „Angolra". felemelte úgy. Még so­ sem láttam ilyeneket. és különféle papírokat húzkodott elő. Nem bőrcsizma. ami a krétát letörölné. amilyet mi hordunk. hogy korommal írni? Csak ráfújunk és elrepül! Nyilvánvalóan nyomorék volt. mikor újra találkoztam a dalai lámával. Úgy látszik. a dolgok csak úgy lecsúsznak róla!" Aztán az egyik foltból vékony. aztán a legfigyelemre­ méltóbb hangegyüttesre váltott. Elképedésemre a szája és az orra elé tartotta és olyan hangot adott ki. mert egy fakereten kellett ülnie. A férfi elkápráztatott. Kotorászott egy kicsit a többi folt körül is. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 179 rend megfelelő méretű és alkalmas öltözéket. Nincs semmi. kígyózó mozdulatokat tett vele. mondták később. nálunk a papír sárgásbar­ na. Korom? Ki hallott már olyat. Selymes. Szörnyű sértésnek számít. úgy véltem. így köszönti a dalai lámát . szétvette majd keresztbe rakta a lábát. Az üdvözlést befe­ jezve a fehér valamit visszatette a folt mögé. a közepén kormos fapálcikát szedett elő. idegenségéhez képest elég jól.

hogy néhány könyvében említi ezt. - . Bhután igen.és mindegy volt nekik. a születési ideje. de a színeiből az is nyilvánvaló volt. hogy mondjon valamit és reménykedjen. hogy az egészsége meggyengült. Bell úr távozása után az Ékességes megkérdezte. mert számára szokatlan éghajlaton él. és a jóslatok sosem tévesek. és utol­ só életében azt kívánta.Kelet közti kölcsönös megértést.nyilván a furcsa gallérjaik miatt! . aki a helyszínen tartózkodott.180 HARMADIK SZEM Az Ékességes nagy tiszteletet tanúsított iránta. elősegítheti a Nyugat . A jövendölések azonban nem hagytak kétséget afelől. Az aurája színeiből úgy ítél­ tem meg. de azt sem akarta. köthetett szerződése­ ket.kiáltott fel. arra viszont a kormánya nem volt hajlandó. kárt és szenvedést hoztak ránk. és ez befolyásolhatja a kegydíját. a saját országunkban a saját életünket akarjuk élni. Az utóbbi időben adták értésemre. igen! . Az asztrológusok kiderítették. Az angoloknak tehát fejükbe szállt a vér. Ó maga egy dolgot akart. mindezek segítségével fel lehetett rajzolni élete főbb eseményeinek menetét. Segítő szándéka őszin­ tének látszott. tart attól. hogy a meg­ szállás bekövetkezik. nyugaton szülessen újra. Minden adatunk megvolt. akik a múltban csak bajt. Ezért arra kényszerült. legfontosabb állomásai. Ez nem tetszett ne­ kik. pályájának különböző. és nagyon örült az észrevételeimnek. még többet kell dolgoznom! . hogy nem áll szándékunkban egyik nemzet oldalára sem állni. a kommunisták nem szállták volna meg Tibetet. mert azt remélte. Bell-ként hivatkoznék rá. hogy felbosszantja kormányát. Tibeten kívül bármelyik állam tárgyalhatott.Igen. ha képes lett volna befolyásolni kormányát úgy. megszállnak vagy meg­ fojtanak-e bennünket. mert maga is lógó lábbal egy olyan furcsa fakereten ült. ahogy szerette volna. úgy vélte. Női Hangszer-nek hívták. Az angol kormány nagyon gyanakodott. feltételezéseik szerint Tibet Oroszországgal készült egyezségre lépni. Úgy éreztük. mit láttam. és tartózkodni kí­ vánunk minden üzleti kapcsolattól a külföldiekkel. A. Sokat tudtunk Bell úrról. az idő majd igazolja elgondolásait és javaslatait. hogy korábban Tibetben élt. Bell úr. nagy valószínűséggel azért. látta. Anglia ugyan nem akart Tibettel szerződni. Ma már C. Szikkim. hogy Tibet más országokkal barátkozzon. Ami személyemet illeti. A látogatónak egész sajátos neve volt. . és két díszítés állt a neve előtt.

. Egy szolga tüstént hozott még teát. azután vissza kellett mondanom őket. Mingyar. amit valóban gondol róla.. hogy legyen valaki. Mesterem leült mellém. ha távoli országokban leszel. például egy távoli lámakolostorból érkező tanult apát. Mingyar. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 181 Még jobban fejlesztenünk kell téged. Mingyar Dondup láma és én gyakran bementünk Lhászába. Kinyúlt a csengőért és becsengette az egyik szolgát.Mingyar Dondupot hívd. Nagyon érdekes volt odamenni egy bódéhoz. és fejleszteni is kell. aki össze tudja állítani az „ősi tu­ dományok krónikáját. aki miatt sietne! A dalai láma . hogy olyan gyors és mélyreható tanulmányokat folytasson. Nincs ember. miközben a legrégebbi Iratokból olvas­ tak nekem. hogy sürgősen menjek és „interpretáljam" különböző emberek szí­ neit. majd összevetni azzal. mely nehéz. amit szükségesnek látsz. ami számukra nem volt titok. esetleg egy messzi tartomány polgári vezetőjének az auráját. hogy megfigyeljük a látogatókat. nagyon élveztem őket. Mikor elhelyezkedtünk. hogy ellenőrizze és gazdagítsa állítá­ saimat. hogy most azonnal itt legyen . Ez időtől fogva sokszor hívattak. és „indiai ennivaló­ kat".Igazad volt.barátja lévén . amennyit csak bírunk. mert miként gyakorta intenek minket. így nem is sürgette. hogy az árus miként dicséri portékáját. és kell. háromlábú állványon állt. Bármelyik eszközünket használhatod. a dalai láma így szólt: ." Napjaim ritmusa felgyorsult. Tisztánlátása és hatalmas ember­ ismerete alkalmassá tette rá. Nem tudom. amilyeneket csak lehet. meddig feküd­ tem hipnotikus transzban. Tégy bármit. A memóriámat is fejlesztették: hosszú órákon át bonyolult részleteket hallgattam.tudta ezt. hallgatni. Jól ismert lá­ togató lettem a Potalában és a Norbu Linga-ban. különösen a nagy csillagászati távcsövet.. Rendkívül hasz­ nosnak találod majd a képességedet. De még fejleszthető. Azt akarom. országunkra hamarosan rossz idők jár­ nak. az Ékességes elé. Annyi tudást kell beléd gyömöszölnünk. A Potalában hasz­ nálhattam a teleszkópokat. Lobszang.paran­ csolta. Néhány perccel később komótosan közeledve feltűnt mes­ terem. a képessége megvan.XIV. Késő éjjel órákon át néztem vele a holdat és a csillagokat. Előbb azonban egyre újabb és újabb hipnózisban lesz részed. .

Átjutottunk a Tangla hegységen. Küszködtünk. Sziling Nor-nál. Nehéz megmondani mennyi időbe telt. az energiánkat a későbbi erőfeszítésekre tartogattuk. Itt ugyanolyan volt a táj. A dalai láma megáldotta a csapat tizenöt tagját. Végül az öszvérek elakadtak. mint hogy röviden megemlítsük ezt az utazást. A ritka levegőben hamar kimerültek. Nem volt okunk a sietségre és a magunk kényelmes tempójában haladtunk. Ahogy az állandóan emelkedő terepen egyre beljebb és beljebb kerültünk. feneketlennek tű­ nő szakadékok. ahová a lovak már messze nem. amit a Potalában a nagy teleszkópon át láttam. hogy az expedícióval méltányosak legyünk. Végtelen hegyek. Öszvérháton lovagoltunk. az erőnket. mert az idő nem jelentett semmit a számunkra. a felföld a Hold felszínére emlékeztetett. mert az öszvérek oda is eljutnak. aztán csak mentünk eló're az ismeretlen. öt legyengült társunk velük maradt. mély kanyo­ nok. Lassan megtettük az utat a Tengerico mellett. Védve voltak 183 . aztán tovább a nagy tavakhoz. és jókedvűen útnak indultunk. ahol egy jakszőr kö­ tél végén himbálództunk szédelegve. feltá­ ratlan terület felé. Óriási hegyláncok. hogy keresztül jussunk a „holdbéli tájon". több kötetre lenne szükség. a körülmények egyre nehezebbek és nehezebbek lettek. Jelen könyvben nincs idő többre.Ebben az időszakban ellátogattunk a Csangtang felföldre. Az öszvéreket a legvédettebb helyen hagytuk. és ismét tovább Észak felé. és nem tudtak átmenni a sziklás szurdokokon. Ahhoz.

a lélegzetem elakadt. ahol gyér növény­ zet nőtt. Én mentem helyette. ahol álltunk. a torkom kiszáradt. Egy meredek ösvényen a völgybe juthattak. az öszvérek legelhettek rajta. így a szélre. Két napot pihentünk itt.úgy haji- . Elő­ fordult. A rám vonatkozó jóslatok fényében biztosra vet­ tem. az esőre és a madarakra hagytuk. a lég­ szomjtól kiszakad a tüdőnk. mielőtt magasabbra és magasabbra vergődtünk volna. A többiek. egyáltalán nem látszott boldognak. és úgy éreztük. a hangját sem lehetett hallani. egészen a sziklákig. mikor a vízesés aljára ért. és tapogatódzó ujjakkal a legközelebbi szikla pereme felé nyúltam.jobb társai senkinek sem lehetnek! . ahol több ezer métert zuhant. Tovább mentünk. mintha ki akarna szakadni a mellemből. aki utána került sorra. . aztán ledobta magát. Rosszul mérte fel a távolságot. kicsorbult farkasfogsorhoz hasonlított. egy sziklanyúl­ vány tornyosodott felettük. és hitem elnyerte jutalmát. Mikor mindenki átért a kanyonon. és felváltva másztunk át. mint egy inga. szélfútta vidék legrosszabb szélrohamaitól. Felrepítettük. ami­ lyen magasra csak tudott. hogy a má­ sik oldalon biztonságosan talajt fognak. A hátunk fájt a cipeléstől. Váltottuk egymást. mikor már biztosítva volt. hogy olyan pontra érjen. Sikerült megkapaszkodnom és felhúznom magam. akkor egyikünk de­ rekára tekerte a kötelet és a legmagasabb pontról (ahova feljutot­ tunk) leereszkedett. A szerze­ tes. mert nehéz és veszélyes vállalkozás volt. aztán felmászott. az arca és az agya a fogazott sziklákon maradt.' ahol a kötél csaknem vízszintes. hogy sikerül. Azon az oldalon. aztán nagy nehézséggel sikerült felmásznom a hegyol­ dalon. a szurdokokon. a szívem úgy vert. felmá­ szott egy magas sziklára. A kemény sziklákon nem lehetett eltemetni. hogy a kampó akadt meg a sziklában. Egy ideig kimerülten feküdtem. Az egyik szerzetes meg is halt. áthúztuk a kötelet is.184 HARMADIK SZEM a sivár. A jóslatok ellenére is óvatosan lódultam. Sok helyütt vaskampókat kellett felhajítanunk. Lengett. A testet visszahúztuk és istentiszteletet tartottunk érte. át a szakadékokon. Felváltva lódítottuk el a kampós kötelet. A fennsíkon csobogó patak futott keresztül. Eközben a másik oldalról valaki biztosította. mert óriási erővel a szemben lévő falnak ütközött. ezekhez rögzítettük a köteleket. A tábornál volt egy barlang: az idő elemésztette a puhább sziklá­ kat. remélve.

és a tea nem mele­ gített fel igazán. sziklák.Bizony mondom. láttuk. az egyetlen közülünk. Hideg. Mellesleg a tibeti mitológiában szerepel egy Hideg Pokol. A mi „felszerelé­ sünk" a kötelekből és a szokásos bőrcsizmából állt . és tovább botladoztunk a szörnyű tájék közepe felé. amely hátráltatott ben­ nünket és a légzésünket sem segítette egyáltalán. dideregtünk a maró szélben. A meleg áldás számunkra. olyan fehér és olyan makulátlan volt. Nem tudtuk. Mingyar Dondup láma. kezükkel. fejjel lefelé lógva. Nemsokára egy jégtáblához érkeztünk. rövidesen „él­ vezet" vár ránk! . bárcsak sose láttuk volna meg ezt a he­ lyet. Köd. A két kötélvéggel a kezemben biztosítottam őket. hogy valóban köd. Nem volt szöges bakancsunk. Kicsit kevésbé fáradtan újra felszedtük a rakomá­ nyunkat. És a mesterem azt mondja. hogy ne csússzon annyira. lábukkal a kötélbe csimpaszkodva. bár ezen a magasságon alacsony volt a víz forráspontja. talán egy gleccserhez. ennek ellentéte a hideg. hogy a lehető legkönnyebben elkaphas­ sam. Ahogy kö­ zeledtünk. bús képű alakoknak látszotok! Most azonban rövidesen élvezet vár rátok. mint farkasszájban a fogak.XV. aki járt már itt korábban. botorkálva és meg-megcsúszva haladtunk az ismeretlen mélység felé. amelyeken összeviszsza horzsoltuk magunkat. milyen is valójában! Három napon át csúszkáltunk a jégtáblán. Éles sziklák. indák váltak ki és lebegtek a levegőben. Befa­ gyott jég a lábunk alatt és fagyos ég a fejünk felett. A gleccser óriási sziklák közt vezetett. sem más hegymászó felszerelésünk. és szóltam nekik. és azt kívántuk. ha­ ladásunk még nehezebbé vált..a talpára szőr­ mét kötöttünk. A felföldön tett úton megtapasztalhattam. sem jégbaltánk. Egyenként jöttek át. olyanok. elégedetten mosolygott: . vagy felhő. A TITOKZATOS ÉSZAK -ÉS A JETIK 185 tották el a másik kötelet. teát csináltunk. Semmi élvezeteset nem láttunk magunk előtt. hogy erősen húzva próbálják ki a kötelet. a tekintetünk sűrű tejfehér ködbe ütközött.. innen a hideg po­ kol. A sziklák tetején pihentünk egy kicsit. Néhány mérfölddel arrébb megkerültünk egy hegy­ nyúlványt. egyre lejjebb és lejjebb kerültünk. hó-e. köpenyük csapkodott körülöttük a szélben.

Tovább és még tovább! Hirtelen a csodálkozástól és a féle­ lemtől megkövülten megálltunk. A lábunk alatt kövek. meg­ csipkedtem magam és az ujjammal kopogtatni kezdtem egy szik­ lán. Ziháltunk és reszkettünk a hi­ degtől. újra nekiindultunk. meghaltam a hidegtől. akik még nem értek el eddig és nem láttak. mozogni is alig mertünk. Kövek? Kavicsok? Hova lett a gleccser. a talaj gőzölgött. ahol megpihenhetünk. mikor először megláttam ezt. ennél zöldebbet még sosem láttam. valami olyasmi. a talaj egyre forróbb. hogy felbukunk rajtuk. belénk ütköztek. Körülpillantottunk. Még néhány mérföld. akkor jól kinéztem. hová. De aztán körülnéztem: nyolc társam velem volt. túl voltunk rajta. mint akik azt gondolják. Köröttünk zöld fű. hús-vér ember vagyok-e. aki lábával tapogatózva előre a csapatot vezette. térdnél is magasabb fűtenger. . nyomorúságosan baktattunk ki tudja. és valóban gyönyörű helyre érünk. hogy megnézzem. az előttünk menő ember után nyúlva.Ugorjunk át a patakon. A levegő vibrálva remegett. hol a tizedik. mint ti. Bódultságunkból Mingyar Dondup láma nevetésére ocsúdtunk. kapaszkodva. aki meghalt a sziklán? És mindannyian méltók vagyunk arra. ahogy ma­ gamra néztem. A földből. nos. vagy szellem. Lehet. Egyenként keresgéltük az utat. Akkor Mingyar Dondup láma megszólalt: Ha én is úgy álltam itt. vastag szálú. a csizmánk talpa alatt kavi­ csok görögtek. A melegnek legalább az illúziójáért ma­ gunk köré tekertük a köpenyünket. mert a víz forr.186 HARMADIK SZEM Tovább róttuk az utat a sűrű. Forró kézzel megdörzsöltem a szemem. hogy mind­ annyian hirtelen a mennybe kerültünk? És ha igen. ugorjunk. hideg ködben. A mögöttünk jövők.varázslat van a dologban. ami tapasztala­ tainkat meghaladja. amit magunk előtt látunk? A ködfüggöny másik oldalán a hidegtől vacogva nem több mint harmincat vert a pulzusunk. gőzcseppek hajtot­ ták. és a Mennyei Mezőkre kerültem. mesterem ismét beszélni kezdett: . a lábunk mellett kis patak bugyogott-bugyborékolt elő. a „Jégis­ tenek tréfát űznek velünk". vakon. Elkábított és megijesztett ben­ nünket . Most majd összeestünk a hőségtől. a jégmező? Egész hirtelen szétoszlott a köd. A köd meleg lett. azt gondoltam. féltünk. Olyanok vagytok.

Nem örültem neki. Elmondta. A sűrű köd. A vulkanikus területen meleg források törtek fel a földből. mutat­ ván. Megemlítette. Később én is láttam ilyen csontokat. hogy a lába külső felén jár. Megfigyeltem.ÉS A JETIK 187 Igaza volt. kis tavat pillantottunk meg. sűrű szemöldökétől meredeken hajlott hátra. Mesterem elmondta. mindketten megrémültünk. miután sokat utaztam. hogy élet van benne. Légy jó. amelyről olyan sokat hallottam. Lehajoltam és gyógyfüveket szedtem. Bámultunk egy ideig. A szülők Tibetben gyakran fenyegetik csintalan gyermekeiket így. mint mindig. amilyeneket még sosem láttam. Kissé jobbra a kellemes tisztástól. és a völgy magas sziklafalai miatt a meleg levegő bentrekedt. amin áthatoltunk. ma már. ahogy az emberek. vagy megfog és elvisz a jeti! Azt gondoltam.a hiányzó homlok kivételével . Vagy a hideg volt az? Nem tudtuk! A növényzet buja volt. A lábfeje. amelynek nevét a mai napig nem tudom. akkorákat. Olyan fák nőttek itt. és talán nem is látok már. Fodrozódott. gyűrűdzött a felszíne. mikor valami arra késztetett. hogy felnézzek. Élénk színű" virágok bontottak mindent. Rám mutatott. mert úgy éreztük. (Az emberszabású majmok és a rend más tagjai járáskor nem a külső felületét használják végtagjaiknak. hogy a föld alatti hő és a forró vizű patakok megolvasztották a jeget.a koponya hasonlított a modern ember koponyájához. ruha nélkül heverésztünk. amely végtelennek tűnt. hogy látott óriási állatcsontvázakat. a lába hajlott. Ott volt. a hideg és a meleg találkozásánál keletkezik. és kismacskához ha­ sonló. hogy tudomása szerint a felföldön csak két ilyen hely van. nyávogó hangot adott ki. Még mindig megbabonázva éreztük ma­ gunkat. A fején mintha nem lett vol­ na homloklebeny.) .XV. A TITOKZATOS ÉSZAK . azt mon­ danám. biztosra vettük. ahol megpihentünk. ame­ lyek legalább nyolc-tíz méter magas állatokhoz tartoztak. trópusi. a karjai a normá­ lisnál jóval hosszabbak. most megfo­ gott. Élt ott egy olyan madárfajta. furcsa. nyolc-tíz mé­ terre se lehetett tőlem a teremtmény. Mégis . a keze nagy volt és széles. Vadszőlőindák csipkézték a fatörzseket és lógtak az ágakról. Itt láttam jetit is először. és kénes szag áradt. Az álla beugrott. a fogai nagyok és kiállók. Körülbelül három mérföld múltán el­ nyúltunk a moha fedte földön. a hőség legyőzött és egy más létsíkra vitt minket. megsülünk.

s hogy másutt. belehal a lég­ áramlásba. Mikor észrevettek. a felföldre űzték. hogy biztos megdön­ töttem a tibeti. A nyugati orvosok ünnepélyesen kijelentették. Később távolabbról láttunk néhány jetit. vagy más okból. hogy a nőrablás a fajfenntartás egyik módja. bébi jetiket és csontvázakat úgyszintén. melyet „élő kövü­ letnek" mondanak. Mára a tudósok látták. megfordult és elmenekült. néhány elkódorgótól eltekintve. Néhányan kétségbevonták a jetikről szóló beszámolóim hite­ lességét. a jeti rikoltott egyet. Az első találko­ zás a jetikkel rémületet kelt. .188 HARMADIK SZEM Ahogy néztem és talán ugráltam félelmemben. Keringenek történetek magányos asszonyokról is. ahogy ezt valamennyien be is ismerik. mert az állí­ totta. a sze­ gény jetiket is megfogná. óriási léptekkel egy lábon ugrál. Nem értek azonban annyira az ilyen dolgokhoz. hamarosan rádióüzenetet küld az Atlanti-óceán másik partjá­ ra. de ellenkező" irány­ ba! Később arra a következtetésre jutottam. akik a mai élet feszítettsége miatt kihalásra vannak kárhoztatva. felboncolná és spirituszban tartósítva mutogatná. Úgy tartjuk. Csak annyit mondhatok. de egyik szerző sem látott jetit. Lehet. Ezt később néhány apáca is megerősítette: éjjel egy jeti elragadta egyik rendbéli társnőjüket. akik az evolúció egy külön ösvényét járták. és mi sem provokáltuk őket. Léteztek mendemondák egy halról. akik elhagyták a felföldet: lakott területek közelében lát­ ták őket ugrálni és szökdécselni. láttam jetiket. és csak a legeldugot­ tabb helyeken képesek élni. Mingyar Dondup láma elmondta. hogy bővebben ír­ jak róluk. az ember nem bírja ki az ötven mérföldnél nagyobb sebességet. Úgy tűnt. Néhány évvel ezelőtt kinevették Marconit. akiket férfi jetik vittek magukkal. Sokan írnak a jetikkel kapcsolatos feltételezésekről. A második során az embert eltölti a szánalom a letűnt korok eme teremtményei iránt. megfogták és felboncol­ ták ezeket a halakat. hogy a jetik az emberi faj atavisztikus visszaütései. Én is futni kezdtem. gyorsan elrejtőztek. kihaltak. Elég gyakran hallottunk történeteket jetikről. hatezer méteres magassági rövidtávfutás rekordját. Én láttam. Ha a nyugati embernek módja lenne rá. hogy a jetiket elkergették.

mikor olyasmivel találkoznak. nem messze Sao-Hszing-től. Gyümöl­ csök is teremnek. néhány méterrel arrébb pedig. Az élénk színű óriáskagylók. és egyéb dolgot le­ het találni. A legritkább füvek nőnek itt. de olyan is. megkövesedett szivacsok és korallfüzérek mindennaposnak számí­ tottak. és teletömtük magunkat.e. mely kiszívja az ember erejét és amelytől olyan törékeny lesz a teste. ami messze túlnő kereskedelmi tapasztalaikon. feljegyzi. A föld mélyéből fakadó vizek között mindenfé­ le hőmérsékletű előfordult. Vucsangfu-nál vannak má­ solatok. aranydarabok. Régi legendáink szerint évszázadokkal ezelőtt Tibet partjait ten­ ger mosta. Bizonyos. én régi. ízlett. Érdekes lesz látni ezeknek a nagy üz­ letembereknek az arcát. hogy megkövesedett halakat és más tengeri lényeket lehet találni. mint a kavicsokat. a ködföggöny másik oldalán metsző szél fúj. mely eredetileg Hupej tartományban. A fantasztikus ellentétek földje ez! A levegő forró és párás.elvitték. mely a maga­ sabb területeket kivéve egész Kínát elárasztotta. mely forrt. Jü táblája. szerzetesi ruhámban megyek. A mi hitünk szerint Tibet egykor a tengernél feküdt mélyen lenn. egyedül ezek miatt tettük meg az utat. hogy a Nagy Jü megpi­ hent a helyszínen (Kr. félelmetes földmozgások következtében sok terület a víz alá süllyedt. ha a talaj felszínét megforgatják. hogy az egész terület va­ lamikor tengerpart volt.XV. Éjjel és . A fényképe­ zőgépek bebizonyítják majd az igazságot. melyek mind azt bizonyítják. Csekiangban. Megkóstoltuk. kész vagyok rá. akadt olyan. és biztos tudásunkon túli okokból. A büntetés szigorú volt. 2278-ban) miután a Vízözön.ÉS A JETIK 189 Ha a kommunistákat kiűzik Tibetből. mint az üveg. mások kiemelkedtek és hegyekké lettek. de Hanku mellett. Vihetnek magukkal oxigént és teherhordókat. érdekes. Van egy ha­ sonló kínai hit is. bugyborékolt és gőzölgött. sosem tapasztaltunk még hozzá foghatót. mely majdnem befagyott. Tibetben az én időmben nem volt semmiféle fotófelszerelés. hogy el­ kísérjek egy szkeptikusokból álló expedíciót és tagjainak megmu­ tassam a jetiket a felföldön. A Csangtang felföldön rengeteg kövületet. Egy további kópiát a Ju-lin Templomban őriznek. a Heng hegy Koa-loa csúcsán állt. melyeket úgy lehetett szedni. Az eredeti követ gondolom . Arany is volt. A TITOKZATOS ÉSZAK . sosem láttunk másutt hasonlót.

hogy pihenhessen. egész éjszaka melegítettük (mindkét oldalára oda­ feküdt valaki). hogy le ne csússzak. az éhség és a megpróbáltatások újabb emberéletet követeltek. még teánk sem.190 HARMADIK SZEM másnap egész nap alig jutottunk a a növénygyűjtéshez. hogy már csak négyen vártak. nem ébredt fel. a finom permetet vitte a szél. Talán mind úgy éreztük. és bár letáboroztunk. aki a gleccserhasadékban haladt. és az élelmünk is elfogyott. és láttam. A kis patak fel­ színén felkorbácsolódott a víz. A hideg. mikor az egyik tár­ sunk. Nem tudtunk mozogni.köpenye fedte. A terhét megosztottuk egymás között. Semmink sem maradt. Már csak néhány mérföldnyire voltunk. megpróbáltuk valamennyire visszaszerezni az erőnket. hogy magunk mögött hagytuk a ködfüg­ gönyt. de nem egysze­ rűen a fáradtságtól vagy a kimerültségtől. újra át a ködön. Négy. A szél süvítve vágtázott a sziklák között.most szó szerint is vérvörös . több száz méter mélyen fe­ küdt. Lehasaltam. felbukott és nem állt fel többé. Néhány órával azután. A következő napokon pihentünk. a legvéksőkig meg vagyunk rakodva. és az orkán a szikláról a kanyon mélyére söpörte. hogy segítsenek megtenni az utolsó néhány métert. akik fel­ ugrottak. A táborhoz érkezve döbben­ ten láttuk. legjobb lenne megfordulni és a buja völgyben maradni. Az egyik láma nem bírta tovább a hideget. összeesett. nem le­ hetett segíteni rajta. És még valaki eltávozott. Úgy tűnt. de a száraz vidék éles szélrohamai erősebbek vol­ tak. majd elindul­ tunk visszafelé. és éjjel a Mennyei Mezőkre távozott. A másik oldalon szörnyű hideg fo­ gadott. kavicsokat görgetett maga előtt. Fájdalmas lépteinket a csillogó ősrégi jégmező felé fordítottuk. vérvörös . képtelenek vagyunk többet cipelni. megfogták a lá­ bam. erőnket kiszívta a rejtett völgy kellemes melege. Az . Az ötödik kimerészkedett egy szélviharban. Az öszvérek­ hez menet az utolsó két napon egy falatot sem ettünk. Négy szerzetes. A gyom­ runk nem szokta az ilyen gyümölcsöt. és a metsző légrohamök porral teli levegőt fújtak be a barlangba. Ezután már nem nyúltunk hozzájuk! Megraktuk magunkat füvekkel és növényekkel. bár korábban úgy gondoltuk. Elaludt. Mindent megpróbáltunk.

amilyen volt . men­ tünk. Dübörgés.XV. Toprongyosak voltunk és testünk tele zúzódással. akár a húsra éhes ragadozó démonok. csak mentünk. amilyen kicsire csak tudtuk. A kereskedők melegen üdvözöltek. Elhatároztuk. fájós lábbal és kimerülten. A köpenyünk rongyokban lógott. Öszvéreink cipelték a gyógynövényrakományt. Másnap hajnalban az idő nyugod­ tabbnak tetszett. De a Csangtang felföldön jártunk és visszatér­ tünk .gondosan átvizsgáltuk. romlik az idő. összeroskadt és a föld megcsúszott. Mindenkinek már csak fél adag ennivaló jutott. három-négy méteres része megingott és letört. vérzett a lábunk. mintha az ördögök egyenest nekünk hajtanák hintóikat az égről. A hegyláncok újabb hatalmas sziklatömbje megadva magát a szél és a víz pusztító erejének. másnap korán elindu­ lunk. A TITOKZATOS ÉSZAK . mielőtt az első fénysugarak bevilágították volna az alattunk fekvő völgyet. Valahonnan a közelből sietség zaja hallatszott. Nap nap után bandukoltunk.. és ahol felszakadtak a hólyagok. te­ ával és étellel kínáltak. Rázkódott és remegett a széle.legalábbis néhányan! Mesterem másodszor volt ott. kőzápor. A tömb leszakadt. Felszerelésünket . nehogy akadályoztatva legyünk. amint jön felénk és összebújtunk. hogy a halálos fáradt­ ságunkat enyhítsék. olyan kicsire húztuk magunkat. majd a perem egy kb. hogy hazafelé tartunk. és mindent megtettek. Hallottuk. és nagy örömünkre egy jakcsorda legelt a közelében. akik egy ilyen utat kétszer is megtett. most tizenegy emberből állt a csapat. Lassan haladtunk. állandóan éhesek voltunk. örömte­ li érzésekkel indultunk. Végre ismét megpillantottuk a tavakat. a felet­ tünk lévő csúcsról egy hatalmas sziklatömb szakadt le. Kipróbáltuk a köteleket. szörnyű csattanás és remegés: mintha az előttünk elterülő fennsík­ ba csapódott volna.. megnéztük az öszvérek sebeit és sérüléseit. Szédelegve a kimerültségtől.ÉS A JETIK 191 orkán egész éjjel üvöltött. Barátunk így lett eltemetve. amit egy földrengető robaj követett. talán az egyetlen ember a világon. A mélyből jóval később hangzott fel a visszhang és verődött vissza a zuhanó kőtörmelék. Másnap reggel. A tizenöt fő helyett. Úgy látszott. aki olyan vidáman eredt neki az útnak. . aztán erős ütés. Az idő semmit sem jelentett nekünk. míg mi a hegyek pirkadat előtti lumineszkálásában pihentünk. Arra a gondolatra.

aki közbül van.. Azt lehetett volna gondolni. csak az ember szándéka és tet­ tei számítanak. hogy alkalmam legyen más területek megismerésére is. bárcsak ugyanarra jönnének. láttátok. Szavai megvilágosító erejűek voltak: . és kicsivel a Hegycsúcs felett a mi Csakporinkat. Először a . minél magasabb ran­ gú. a felekezet nem jelent semmit. így reggel kölcsönös jókívánságokkal búcsút vettünk egymástól. fel a Vashegyre.. mint mi. Heteken át különböző lámakolostorokba utazgattunk. Az éjszaka sötétjében ajaktrá­ gyából rakott tűz mellé kuporodva csodálkozva ingatták fejüket történeteink hallatán.192 HARMADIK SZEM A kereskedők jól bántak velünk. amit magam is szeretnék. nem pedig mi! Örömmel másztunk felfelé a köves úton. annál inkább szolga az ember. Megkezdődtek a fogadások.. hogy minden ember egyenlő: a faj. A vidék zöldebb lett. amit szenvedélyesen szeret­ nék látni. Erőnk visszatért. a mieink sietni kezdtek. Mindent odaadnék azért. azt kívántuk. hogy lássam. azért. hazafelé mentünk. Jól tudtam. szétosztottuk a különleges gyógyfüveket. de Mingyar Dondup láma arra tanított. Örültünk. De hát nemrég indultak Lhászából.. Sajnáltuk. ahogy a fagyos északot nevezzük. Mingyar Dondup láma. „Hatalmas" vagyok. Engem. ugyanaz a tisztesség ért. hogy a „két vég­ pont" jutalma mindenkire vonatkozik. de először a dalai lámát kellett meglátogatnunk. Annyira húztak. Minél na­ gyobb a hatalom. hogy el kell válnunk tőlük. hogy visszajöttünk. mint az expedíció vezetője megkapta a Becsület sálját piros hármaskötéssel. mi meg oda készültünk visszatérni. annál kisebb a szabadság. mivel én voltam a legfiatalabb. a szín. hogy nehéz volt visszafogni őket. ter­ mékenyebb. Csambalából.Azt tetté­ tek. hogy mihamarabb saját falujukba. Az öszvérek bölcs állatok. Sö-be érjenek. Mi meg az Indiáról és a hindukusi kereske­ dőkről szóló történeteiket élveztük. Sok szerzetes nem állna szóba kereskedőkkel. hogy ők jártak a Csangtang-on. és mégis népem foglya. amit láttatok. előadáso­ kat tartottunk. aztán végre megláttuk a Potala csillogó aranytetőit.

ha pihentünk. a Kjicsu-t.É S A JETIK 193 három székhelyre kellett ellátogatnunk. hogy teljes fi­ gyelmemet a tanulásnak szentelhessem. Meglátogattuk a Szamden lámakolostort is. és Szamjebe.XV. . Közeledett a láma-fokozathoz szükséges vizsga ideje. ha lovagoltunk. a Cangpo folyónál. illő nevet kapott: a Boldogság Folyójá­ nak hívták. Drepung-ba. Szera-ba és Ganden-be. mely két tó. A TITOKZATOS ÉSZAK . így ismét visszatértünk Csakporiba. ha meg­ álltunk. Megkönnyebbüléssel követtük a mi folyónkat. a Dü-me és a Jamdok között fekszik háromezer-háromszáz méter magasan a tenger szintje felett. mindkét település negyven mérföldre van. Úgy gondoltuk. Azután tovább mentünk Dordzsetag-ba. Tanításom egész idő alatt folytatódott.

Nyugaton az emberek elvesztették ezt a képességet. Bárki mást is meg lehet tanítani. azt gondolják „álmodtak". amikoris a szellem vagy az én (ego) elhagyja a testet és az ezüstzsinór segítségével érintkezik a földi élettel. Engem tanítottak rá. mindenhol létezik. és mikor visszatérnek az ébrenlétbe. Angliában azt ál­ lítják. hogy repülnek. nem szenved.bár eltemetve . amit nem akarnak elhinni. ha az emberek racionalizálni akarják. hogy így utazunk. A seprűnyélre semmi szükség. Minden országban ismerik az asztrálutazást.ről mondják. keleten a lámák tökéletes tudatossággal művelik.min­ den országban. Az Egyesült Államokban „a vörös ember szelle­ mei". A hipnotizálás me­ gint csak keleti tudomány. ha nem kell szenvednie a hagyományos altatás hatásai195 . és egyéb hasonlóan súlyo­ sakat is. A tudás . és jobb állapot­ ban ébred. A beteg semmit sem érez. ha színpadi mutatványra akarják használni. „a boszorkányok repülni tudnak". melyet könnyű elsajátíta­ ni. mit csináltak.Tizenhatodik fejezet LÁMASÁG Jelentős mennyiségű képzésben részesültem az asztrálutazás tudo­ mányából. Csak nyugaton majdnem mindig önkéntelenül történik. mikor alszik. kivéve. Sze­ rencsére ma már ezt a tudást kezdik elismerni. De nem akkor. mint pl. Sokan nem nagyon hiszik. lábamputálást. Ezért teljes emlékük van arról. A telepátia a másik olyan tudomány. Mindenki ezt teszi. Számos műtétet hajtottam végre hipno­ tizált betegeken. mit láttak és hol jártak.

megpróbáltam cintányérozni és véletlenül egy szerencsét­ len szerzetes fejére csaptam. Más dolog a láthatatlanság. hogy a fizikai hullámok működjenek (gondolkodunk). maradjak inkább a tisztánlátásnál és a gyógyításnál! . és így a láthatatlanság ál­ lapota odavész. Talán szerencse. Mint ahogy korábban említettem. megjegyzik. hogy olyan kevés van belőlük. amit akkor okoztam. Jelentős erőfeszítést igé­ nyel.egy bizonyos határig Angliában is használják ezt a módszert. valóban sen­ ki". A zaj? Egy gyors mozdulat vagy egy rikító szín? A zaj. mert majd mindenkinek rossz a lelkiismerete. ami vonz. aki a levele­ ket hozza. Vannak emberek Tibetben. Elvben nagyon egy­ szerű.azt gondolván. nem is „érzékelik"? (A rendőrt mindig észreve­ szik. mikor vala­ mi kellemetlen dolgot követeltek tőlem. Minden kertelés nélkül azt tanácsol­ ták. és gyakran csupán csak a technika gyakorlásáért meg is valósítják. ezzel aztán bárki tud bánni . gyakorlatban nehéz. pedig hát a levelek megérkeztek. Jó.) Ahhoz. esetleg egy bizonyos csoportba tartozik. de a dühe semmi sem volt ahhoz a felforduláshoz képest. Aki igazán ért hozzá. azonban ez a képesség sajnos megtagadtatott tőlem. fel kell függesszük a cselekvést. aki „ismerős" típusba. a gyors mozdulat ma­ gára irányítja az emberek figyelmét. egy láthatatlan ember hozta őket? Vagy valaki más. mely valóban a legegyszerűbb dolgok közé tartozik. inkább az asztrálutazást alkalmazza. hogy csak nagyon keveseknek adatott meg a láthatatlanná válás képessége. ha akarnak.196 HARMADIK SZEM tói is. és fel kell függesztenünk az agy hullámokat is! Ha hagyjuk. Hogyhogy. hogy elérjük a láthatatlanság állapotát. amikor . Pedig nagy áldás lett volna eltűnni. a zenéhez sem volt tehetségem. nem könnyű meglátni. Gondolj arra. A levitációt meg lehet valósítani. ha van egy jó tanárunk. „senki sem járt itt.úgy tudom . gyakran azt mondják. Nekem volt. vagy olyat. Legőszintébb törekvésem ellenére sem tudtam viszont láthatatlanná válni. aki olyannyira ismerős. hogy meg sem „látják". Énekhangom felbőszítette a zene­ mestert. bárki a közelünk­ ben telepatikusan észlelheti őket (láthat). akik láthatatlanná tud­ nak válni. Egy immobilis személyt. tudtam és (most is tudok) utazni az asztrálsíkokon. Ma már . de le tudják árnyékolni az agyhullámaikat. A postásra.

sőt végzetesek lehetnek. és a „futónak" félig transzban kell lennie. De megint csak. és a testük me­ leg maradjon: olyan meleg. hogy öt-hate­ zer méter magasságban meztelenül üljenek a jégen.sokat jógáztunk. Ez csupán az én véleményem. a tartozékait. és mikor célhoz ér. A nyugatiak. a csontozatunk és az izmaink . hogy amíg nincs egy sor módosított gyakorlat kidolgozva. A terepnek egyhangúnak kell lennie. Sok gyakorlatot igényel. A célt vizualizálja. hogy ne kísérletezzenek. nem érez fáradtságot. hogy alig érintik a talajt. netán középkorúak.mind a jogázáshoz vannak szoktatva. a „száguldó" viszi a terhét. akik szabályozni tudják a testsúlyukat (ez nem levitáció). hogy semmi se zavarja a transzszerű állapotot. Az így közlekedő ember állapota az alva­ járóéhoz hasonlít. ezek a gyakor­ latok is károsak. és valójában hihetlen mértékben fejleszti az embert. és egészen kis kortól kezdve tanuljuk a testhelyzeteket. . LÁMASÁG 197 Ahogy ezt a nyugati világban nevezik . Órákon és órá­ kon át száguldhat. A végtagja­ ink. miközben az em­ ber szabadon lélegzik. újra csak nagyon jó tibeti (keleti) tanárra van szükség. Ha el akarjuk kerülni a sérülést. akik kipróbálnak né­ hány testhelyzetet. Ter­ mészetesen a jóga nagyon nagy tudomány.XVI. Sokan írtak a „száguldó lámákról". Az este a legjobb időszak erre. jelentős módosítások nélkül nem megfelelő a nyugati emberek számára. vagy ahogyan egyesek nevezik. harmadik szemével folya­ matosan azt nézi. Az ardzsopa. ha nincs bölcs és tapasztalt tanárunk. Az asztrálutazáshoz képest egy előnye van ennek a módszernek. mert tekintetét a csillagokra függeszt­ heti. Személyes véleményem szerint azonban. de valóban úgy hiszem. Mi ezt a tudományt évszázadok óta ismerjük. ténylegesen megsérülhetnek. így anyagi tárgyakat nem mozdíthat. nem viheti magával pl. hogy a jég elolvad. Az előző során az ember a szellemi birodalomban mozog. figyelmeztetni kéne az embere­ ket. és szüntelen ismétli a mantrát. és órákon át rohannak úgy. aki alaposan is­ meri a férfi és a női anatómiát. A helyes légzés képessé teszi a tibetieket arra is. a légzési gya­ korlatok is okozhatnak bajt! Számos tibeti jelenség legfőbb titka a különleges légzés. Nemcsak a pozíciók.

Hatezer mé­ ter? Apály vagy dagály idején? Próbáltak-e már nehéz tárgyat felemelni úgy. fiam. Mindannyian bevihettük a saját faedényünket. kezemmel a fejem fö­ lött meg tudtam érinteni a másik falat. Eljött az idő. amilyen mélyet csak tudnak. Hallgatóm egész komolyan kérdezte: . aki minden évben minden szerzetest megáld. A léleg­ zés szabályozásának ismerete segített abban. és tapasztalni fogják. esetleg dühösek. vegyenek egy mély lélegzetet. Ezeket baj nélkül bárki megpróbálhatja. Akkor szívjanak be annyi levegőt. Mindkettőt ismerem. mert nem volt annyi hely. hogy kinyújtsam. A fülkék négy­ zetesek voltak. kétszer olyan magas volt. olyan mélyet. amikor kommunista fogságban voltam. és meglátják. mint én. legalább levegő volt bőven! A belépés előtt most is átkutattak. hogy a ten­ gerszint felett hatezer méteres magasságban magam is meg tudtam ezt csinálni. Ha lefeküdtem a földre. és megnyugszanak. A többséget egy pálcához illesztett bojttal érinti meg. hanem egyénenként. méghozzá a legrosszabb oldaláról. a római pápa. a kegyeltjeit. hogy a tüdejük­ ben nem volt levegő? Próbálják meg. Vagy más. de a kezemet be kellett haj­ lítani. tartsák vissza a lélegzetüket. nyújtott karral meg tudtam érinteni az elülső fal felső peremét. lábam a falat érte. Bizonyítsd be. A tizenhatodik születésnapom előtt három nappal tizennégy más jelölttel együtt megjelentünk a vizsgán. Most először életemben mindkét kezét a fejemre tette és mély hangon azt mondta: . Tető nem lévén. vagy a magas rangúakat úgy. amennyit csak tudnak. mint pl. hogy vizsgázzak. Aki­ ket még jobban kegyelmébe fogadott. A „vizsgafülkék" mintha kisebbek lettek volna. könnyen fel­ emelik. azokat két kezével áldja meg. hogy kibírjam a ja­ pán kínzásokat meg még többet. de a hátsó fal kb. hogy letegyem az esedékes lá­ ma-vizsgát. hogy egyik kezét a fejükre teszi. meglátják. rászolgáltál a bizalomra. hogy csak én nőttem meg. de lehet. .Jól haladsz. a vizsgán légy még jobb. a szívverésük lelassul. De nem csoportosan osztja az áldást. Ismételjék meg legalább háromszor. majd­ nem lehetetlen.198 HARMADIK SZEM Egy rövid kitérő: Nemrég elmeséltem valakinek. aztán tíz másodpercig tartsák vissza a levegőt. Előtte meg kellett kapnom a dalai láma áldását. Ha félnek kedves Olvasóim.

az ajtót bezárták. hogy az ember meglássa a célt és a földöntúli életet. az „eszköz" (hordozó közeg) fölötti uralmat tanítja. melynek segítsé­ gével a földi élet elhagyásának pillanatában megragadjuk a maga­ sabb Végső Realitást. hogy „phödzsa keso" (hozz te­ át). Jóga. amennyit csak akar­ tunk. az ember mindig emlék­ szik arra. és hangzavar. amit egyszer olvasott vagy hallott. A laja jóga. pl. Egyszer egy nap campát kap­ tunk. A samadhi']óga vég­ ső megvilágosodáshoz vezet. anatómiából. Ezek a tárgyak az első napsugártól az utolsóig öt végte­ lennek tűnő napon át teljesen lefoglaltak. 20-szor 20 cm-es kis ablak. majd rátették a keresztrudat. amely a tisztán fizikai test. Az egyik közeli fülkéből sikítás hallatszott. A nyugati világban a jóga öt ága ismert: a hátha jóga. Számomra most kezdődött csak a második fele. Amikor az őr befejezte a moto­ zást. és az an- . És az egészből vizsgáznom kellett. Rohanó léptek. Metafizika. mely a tudat fe­ letti uralomra tanít. De mivel nem eresztettek ki. Gyógynövénytanból vizsgáz­ tam.. tisztánlátást és hasonló képességeket. egyszerűen ki kellett szólni. mely belső erőt ad. A kidolgozott té­ teleket alkonyatkor szedték össze.. Egy órával később hozták a hatodik nap anyagát. nem it­ tunk túl sokat! Tíz napot töltöttem a fülkében. LÁMASÁG 199 a rózsafüzért és az írószerszámot. hogy ne lehessen kinyitni. egyenként a fülkéhez vezettek minket. Mind a kilenc ága. A rádzsa jóga transz­ cendentális tudatra és bölcsességre készít fel. következésképp pl. Nyugtató mormolás és a sikolyok zo­ kogásba fúltak. Akkor az apát és a fővizsgáztató lepecsételte. ahogy le­ szedték róla a keresztrudat. Valaki számára véget ért a vizsga. ha­ csak úgy nem döntünk. annyit ihattunk. Ez az az ág.XVI. A kundalini jóga. Beléptünk. azért. A vajas tea más volt. hogy valamilyen különleges okból vissszatérünk a Földre. hogy segítsünk másoknak. vagy ahogy mi nevezzük. és teo­ lógiából. amelyből már elég komoly tudásom volt. A jóga többi formáját nem lehet egy ilyen könyvben ismertetni. bármi is volt a helyzet. Regge­ lente ezen keresztül adták be a vizsgapapírokat. A súlyos faajtó döngött. A hatodik nap változást és felfordulást hozott. Volt az ajtón egy kb. amely csak kívülről nyílt. és kikerülünk az újjászületés köréből. képessé tesz arra.

lihegte. Ám még egy tíznapos vizsga is véget ér egyszer. újra listavezető lettem. Reggel letörték a pecséteket az ajtókról. Könnyű szívvel elaludtam.gondoltam .Ki­ vette köpenyéből az üdvözlet selyemsáljába tekert levelet. Egy percig sem aggódtam amiatt. amikor Mingyar Dondup láma a szobájá­ ban tanított.200 HARMADIK SZEM goltudásom sem elegendő. Legnagyobb örömömre. tiszteletre méltó uram. Pedig biztos nekem van cí­ mezve .A leg­ nagyobb sietséggel rohantam ide.az írás­ beli alapján . . de mielőtt eljöttünk. lógó nyelvű.egy kis változatosság a tíz nap egyhangúsága után. hogy egy ilyen illusztris témáról méltó­ képpen írjak. további öt napon át úgy el voltam foglalva. amelyben kipróbáltunk minden fogást és eszméletlenné tettük egymást az „érzéstelenítő fogással". majd kihirdették az eredmé­ nyeket. Örömöm forrása kettős volt: egyrészt a vizsgaeredmény bebizonyította. Szóval.de. hogy esetleg ne mennék át a vizsgán. és egy ziháló. a vizsgáztatók kérdései . .gyorsabban. . ki kellett takarítanunk a cellát.. Az izgatott. mi van benne? Még több tanulás? Még több munka? Nagyon nagynak és hivatalosnak látszott. hogy a dalai láma elégedett lesz tanárommal és velem.Az Ékességestől . és mi­ kor a tizedik éjjelén összeszedték a dolgozatokat. . Ak­ kor két nap dzsúdó következett.csak tudásunk gyenge pontjaira irányultak.hogy árpasör után nézzen! Az üzenet: nem. kidül­ ledt szemű küldönc esett be rajta. hogy Mingyar Dondup láma a legjobb tanár. melyet igen hangosan juttattam kifejezésre. Egy újabb hét következett. örömteli mo­ sollyal üdvözöltük az ügyeletes lámát. felemelték a keresztrudakat. másrészt tudtam. nem nyithatom ki. Néhány nap múlva. amelyet vérmérsékletünk szerint mind másképpen töltöttünk. Egy hétre a nagy megpróbáltatás után már visszanyertük erőnket. a tiszteletre méltó orvoslámának.Terhé­ től szabadulva megfordult és elviharzott . az elrendelés szerint a lista elején kellett len­ nem. hogy minden egyes jelöltet két teljes napon át vizsgáztattak. Aznap éjjel zöldséget is ad­ tak a campa mellé . hogy milyen eredménnyel végzek. kivágódott az ajtó. Kedd Lobszang Rampa-nak. Amíg nem . Hangsú­ lyozni szeretném.. mint ahogy érkezett . mint egy kotlóstyúk. A szóbeli vizsga két napig tartott.

? Tegnap az Ékszer Parkban volt.Ülj le. .. Egyedül mentem be hozzá. kiterítette és olvas­ ni kezdte. Végül. Nem messze. hogy megtudjam a legrosszabbat. Együtt men­ tünk az apáthoz.abból megtudhatjátok. és a belépő szolgának azt az utasítást adta.XVI. hm. Azt jelenti. Jól van. Lobszang. alig hogy leszálltunk. hogy a ló majdnem a Hegy­ csúcs tetejéig felvitt a lépcsőn. Az összes vizsgadolgozatodat elolvastam. Az udvaron szerzeteslovászok vártak a lovainkkal. Szándékosan lassan olvasott. nálatok a levél . mialatt a legrossszabtól tartottam.nagyon hivatalos . a Potalán. a levelet és az egészet. LÁMASÁG 201 nyitom ki. nagyon elégedett vagyok vele is. . és kiválasztottuk a két legjobb fehér sálat. . Kinyitotta a borítékot.Nagyon elégedett vagyok ve­ led. és így nem hibáztathatnak. Minden késedelem nélkül látogatásra kell mennünk a Potalába.. az­ tán: . hogy nem csináltam meg ezt vagy azt . Az áll itt. . Ez időnként kiderült a vizsgakérdésekre adott vála­ szokból. elvezették a lovainkat.. Ijedtemben végigfutott a hideg a hátamon.az. és megmondtuk neki.Rendben van.de minden szavát élveztem. mi pedig az Ékességes magán­ lakásába siettünk. Gyorsan átöl­ töztünk. Felszálltunk és ledobogtunk a hegyi ösvényen. most. mi van benne. Lobszang! .. Ott szolgák vártak ránk. mert őszintén felneve­ tett és így szólt: . Mesterem hátul ülve nevetett rajtam.. már égtem a türelmetlenségtől.ezek voltak az első gondo­ lataim. így szólt: . . hogy nekem is veled kell mennem.A Hegycsúcsra. A dalai láma olvasott a gondolataimban. hogy ugrasson... . fel kellett kaptatni a másik hegyen. valójában alig érte meg a hűhót hogy lovon üljünk. rosszkor használod a humorérzékedet. lélegzetet vehetsz. Egyetlen előnye az volt.hosszú szünet következett. Két összehajtott ív volt benne.Igen.mondta. nem tudom. Egyik gyengém így mondták nekem . hogy az Ékességeshez kell indulnunk a Potalába. így átnyújtottam neki a sálat. vagyis a kül­ ső csomagolást. földre borultam és átadtam a sálat. mivel néhány kérdés egyszerűen előhívja az ilyen felele­ tet.Megérintette az ol­ dalánál lévő gongot. hogy azonnal nyergeltesse fel a két fehér lovunkat. hogy nem jó helyen használom a humor­ érzékemet. de. A sikeredben része volt Mingyarnak.

hogy elhagyja. ha előbb a halálról alkotott tibeti nézeteket ismertetem. mi szerint „nehogy elszakadjon az ezüstzsinór és darabokra törjön az aranytál". amely összeköti a két testet (a keresztény Biblia „ezüstzsinórja"). elvékonyodik és leválik. Azt is meghagyta. hogy minden fizikai tevékenység megszűnjön. a tanulmányaim­ hoz szükséges testrészt vagy testet. Úgy mondjuk. A ha­ lott test kevesebbet ér. hogy a test titkait megismerjem és hogy a test elhagyásának fizikai okát felfedhessem. s ez a tisztánlátók által jól felismerhető. a Bibliában „arany tálként" hivatkoznak rá. nem ismerem jól a Bibliát. Felkérte a halottboncolókat. De minthogy ez utóbbiak alacsony kaszthoz tartoztak. melyet azért vágnak el. elhordott ruha.202 HARMADIK SZEM Két órát töltöttem el nála. adjanak meg nekem minden segítséget. bocsássák rendelkezésemre. és a munkájuk ilyen természetű. A halál pillanatában az életerő ragyogó fénye kioltódik. Nem lévén keresztény. és a . A halál pillanatában a zsinór. Mingyar Dondup lámá­ val együtt el kell látogatnom más kolostorokba és a halottbonco­ lókkal kell együtt tanulnom. De a „zsinór" számára az újjászületés hasonló a köldökzsinórhoz. A tisztánlátók a ragyogást is észlelik. hogy az újszü­ lött önálló létezése megkezdődjék. a következőképp gondoljuk el a folyamatot: a test megbetegszik. így tehát eljött az ideje. hogy bármely. Szá­ munkra a test csak „héj". Ekkor áll be a halál. Ha valaki nor­ mális körülmények közt hal meg (vagyis. a testnek három napra van szüksége ahhoz. hogy megtarthassam a státusomat. A szellem folyamatosan visszavonul és kivetül a fi­ zikai testen kívülre. Hát így álltunk! Mielőtt arról írnék. hogy meghaljon. hogy nem tud már több leckét megtanulni. és instrukciókkal látta el további képzésemet illetően. A második órában a mesteremért küldött. a halhatatlan szellem anyagi burka. a szellem pedig ellebeg. A szellemi forma körvonala ugyanaz. de azt hiszem. hibás és olyan kényelmetlen a szellem számára. kaptam egy írást a dalai lámától. mint egy régi. hasznos le­ het. Át kell majd esnem a Kis Halál szertartáson. mi történt a halotti tetemekkel. mint anyagi változatáé. Egész másképp viszonyulunk a halálhoz. ha nem váratlan erőszak okozza a halálát). mint a nyugati emberek. van benne egy utalás.

hogy ragaszkodjék az élethez. visszamaradt mágneses mező. Ha a testnek erős oka van. de a köznapi férfit és nőt. . amely a test élete alatt ölt formát. A fösvény pl.Ide­ je. Lobszang. akkor erős éteri hasonmás jön létre.tegyük fel. be a trapák lakónegyedébe. Ti­ betben segítünk a haldoklóknak. mely szellemformát öltve bejárja az ismerős helyszíneket. Amikor meghal. . és szellemét rá kell segítenie a Szellemi Birodalomba vezető útra. Hosszú folyosókon mentünk lefelé. még mindig látta. A haldoklónak három szakaszon kell keresztülmennie: el kell hagynia a fizikai testet. olyan mint egy erős. mert (szellem) kezével nem tudja megkaparin­ tani a pénzt! Három test létezik: a hús-vér test. így a haldoklás pillanatában felerősíti az éteri formát. az öreg ez meg az szelleme valószínű­ leg nagyon dühös. vagy a trapát végig kell vezetni az egész úton. A „hasonmás" lehet szellem. Érdekes lehet. hogy létezik egy éteri hasonmás. hogy megtanuld a lélek megszabadításának gyakorlati módsze­ reit. az éteri vagy „mágneses" test. utolsó gondolata is a pénze sorsáért érzett félelem. erőtér. amelyben a szellem megta­ nulhatja az élet kemény leckéit. Az ókori egyiptomiak is hittek az éteri másban. hogy erős fényforrásba nézett.annyira oda­ van a pénzeszsákjaiért.XVI. Az értőknek nincs szükségük se­ gítségre. a „halhatatlan lélek". Úgy tartjuk. és mikor elfordult. hogy csak azokra tud figyelni. és a szellemi világban. Lámahitünk nem fel­ tétlen azonos az ortodox buddhista hittel. éteri másának fel kell oldódnia. és az éteri más. amit az ember azután Iát. hasonlít ahhoz a fényhez. Hisszük. azt érzi. hogy erős fénybe nézett. a halottak vezetőiben. me­ lyet testi vágyaink. hogyan történik. mohóságunk és erős szenvedélyeink hoznak létre. mely a halál után marad. hogy az „öreg ez meg az megint a pén­ zére vadászik". LÁMASÁG 203 szellem. csúszós lépcsőkön. a lélek vagy az én (ego) megszabaduljon testi burkától. Egy nap a Halál Tiszteletre méltó Mestere értem küldött: . az élet elektromosság. a „kórházi szobában" egy öreg szerzetes . Talán mindenkivel meg­ történt. A pénzeszsák sze­ rencsés örököse kissé kényelmetlenül érzi majd magát a csendes éjszakai órákban. és a szellemtest. Itt.. Kísérj el ma engem. Igaza van. vagy az elektromosság fogalmaival.

és nagyon elgyengült. az­ tán füstszerű formában felvette a test alakját. A zsinór fokozatosan elvékonyo- . megszabadul a torkod. Az élet véget ér.A látásod elsötétült. hogy meg­ szabadulj a testi küszködéstől. mellyel az ezüstzsi­ nór még mindig összekapcsolta. Öreg. A láma folyamatosan ütögette az öregembert: a kulcscsontjától a feje tetejéig verdeste. Öreg. Kövesd az utat. kígyózott és tekeredett. a lélegzeted megáll. megszabadul a szellem. Figyelj a szavaimra. Öreg. béke és boldogság vár rád. . amelyekről bebizo­ nyosodott. A láma az egyik ősrégi rítust követ­ ve hirtelen egy éles. mikor az élet a ma­ gasabb Végső Realitás felé távozik. Kihűl a tested. így könnyebben megtalálod az utat. . egyre közelebb a végső távozás. Szedd össze a gondolatai­ dat. amelyet a korábban eltávozott telepatikus lámák térképeztek fel és közöltek telepatikus úton még a másik vi­ lágból is. hogy teljesen meg­ szabadítsa a küszködő szellemet. Figyeltem. A velem lévő láma finoman megfogta mindkét kezét. amíg arra sincs már elég ereje. és eme élet hangjait füleid nem hallják többé. hogy egészen addig a tudatánál maradjon. nincs mitől félni.Közeledsz ahhoz. Mindenképpen el kellett érni. és a „világ utáni" örömöket élvezi majd. A mozdulatlan test felett az élet­ erő felhőszerű tömegben gyülekezett. Öreg. Szedd össze a gondolataidat. látásod homályos­ sá lesz. Az élet kiszáll a lábadból. Az örök éj árnyai a szemedre szállnak. az aurája színei egyre halványabbak. A lábad kihűl. milyen csapdákkal találkozik és hogyan kerülje ki őket. Közeledik az idő. Öreg. Közeledik az idő. mert itt a halál. hogy ezt az állapotot fenntartsa. hogy fájdalom nélkül szabadítják ki a szellemet. Szedd össze a gon­ dolataidat békében. A hideg felfelé kúszik a hanyatló élet nyomában. közel a szabadulás. s végül eltűnt. Az ütögetés folytatódott. a torkod elszorul. El­ mondta. Öreg. Ereje fogytán volt. bár az öregember aurája még jobban elhalványodott. Szedd össze a gondolataidat. lélegzeted zihál. nincs mitől félni. olyan mozdulatokkal. Agyvérzést kapott. melyet egyszer valamennyien megteszünk. kemény hangot adott ki. Pontosan leírta az utat.204 HARMADIK SZEM készült arra az útra.

A Bardo-ban. Csak a láma telepati­ kus utasításai fodrozták a szoba csendjének burkát. amely ott van. amíg sok-sok erőfeszítés után el nem éri a Buddhaságot. Ez három napig tartott. Számodra már ebben a világ­ ban nincs semmi. akik a te­ temeket készítik elő. Itt. Minden tétovázás nélkül az állat hátára hajította a fehér tö­ meget. A zsinór elvékonyodott.XVI. elszállt. és együtt elvonultak. előre. és ahogy a köldökzsinór elvágása után megszületik a csecse­ mő. . mi a miénken. Kint egy jak állt. eb­ ben a szobában csend volt. A hullaszállító szoro­ san összegöngyölte. Halott vagy. Megérkezésekor a lámák abbahagy­ ták a telepatikus vezetést és átadták a testet. a lá­ mák váltották egymást. majd levált. és egy lapos kő­ tábla. A folyosóról az élet különféle zajait hallottuk. és elküldtünk azokért. Négy sarkában lyu­ kak voltak a kőben. ahol a Lingkhor út elágazik Decsen Dzong felé. és valahonnan egy jak bömbölését. átadta a csonttörőknek. a felkavart levegő vibrálása alábbhagyott. A test kötelékei elszakadtak. mint az égen lebegő felhő vagy a tömjénfüst a templomban. A láma telepatikus úton továbbra is utasításokat adott. hogy addig járjon.Halott vagy. Lótuszülésbe ültettük a testet. Halál. A tömjénfelhők összecsavarodtak. abban oszlopok. Egy újabb öregember folytatja hosszú útját a Létezések Körén. A távolból dobok hömpölygő morajlása hallatszott. . A forma lassan. A negyedik nap reggelén egy Ragyab jött a Halál Embereinek kolóniájáról. Ez a „Hely" egy elha­ gyatott területen volt. Másokat is hívtunk. a vállára emelte és nagy léptekkel kiment. Könnyedén meglóbálta. ahol össze­ zúzzák a holttestet. LÁMASÁG 205 dott. A halál csendje. Kövesd a kije­ lölt utat. majd fehér ruhába csomagolta. a Köztes Létben vagy. Amikor arra a helyre ért. talán ta­ nult földi élete leckéiből. bőr­ csizmák csosszanását. óriási kősziklák álltak rajta. de az a sorsa. és lépj be a Végső Realitás­ ba. hogy folytassák az eltá­ vozott szellem telepatikus irányítását. hogy átvezesse a szellemet út­ jának első szakaszán. Menjél tovább. A lámakolostor tetejéről egy mély hangú trombita üzenete hasított át a vidéken. úgy született új életre az öregember. Egy másik kőtáblán fele mélységig fúródtak a lyukak. lehelletnyi lett. Te a te utadon. Hagyd el az Illúziók Világát. mely a legnagyobb testet is megtartotta.

olyanok vol­ tak. melynek látványára a keselyűk vezére súlyos szárnycsapásokkal a földre szállt. és előrelépkedett.206 HARMADIK SZEM A tetemet a kőlapra tették és levetkőztették. könyörtelenül rátámadtak. hogy kikapja a boncoló kinyújtott kezéből. ha egy is vakmerően megkísérelte. a munkájukra büszkék. mint a szabadtéri színházban a nézők. hogy a húst csíkok­ ban hántsa le. . A kezet és a lábat levágták és feldarabolták. akár az aprófát. A csonttörők felaprították. Saját érdeklődésből tanulmányozták a szerveket. Akkor a fejtörő fogta hosszú ké­ sét. és be­ tömködték a másik kőlap lyukaiba. Ezek a madarak szigorú társadalmi rendben éltek. ki miben halt meg. Természetesen nem volt tényleges okuk rá. és felvágta a testet. megfogta. hogy megállapít­ sák a halál okát. a beleket felvágták és elosztották a „vezérek" kö­ zött. A keselyűk azt is megeszik! A csonttörők képzett emberek voltak. azután zsákmányra várva türelmesen üldögéltek a sziklákon. Kezét az üregbe süllyesztve kivette a szívet. aztán visszament a sziklához. Akkor feldarabolták a húst. Végül levágták a fejet és felnyitották. és nehéz döngölőkkel finom porrá törték. Hosszú vágást ejtett. Ekkorra a testtörő már felnyitotta a törzset. ott ette meg. A hullaszállító láttán az égből azonnal lecsaptak a héják. Nagy tapasztalatuk alapján könnyen megmond­ ták. a kőlapon nem maradt semmi. a másik meg valami egyéb finom falatért. Meglepően rövid idő alatt megették az összes szervet és a húst. A vesét. A májért a rangsorban követ­ kező madár jött. A karokat és a lá­ bakat a négy oszlophoz kötözték. hogy a vezéreket megelőzve érjen földet. csak a sok-sok csupasz csont. Egy madár jött a fél agyért és talán a szemért. és odaadták a többieknek.

azért halt meg. míg kiszedett egy jókora darabot. Rettenetesen költséges lenne. aztán: . Nézd. ki­ nyitjuk. . És ez így ment. Szünetet tar­ tott. Ha valaki mérget vett be. különösen néz ki.XVI. ahol .a madarak elfogyasztják a húst és a csontokat.Vagy máskor: . hogy a csonttörőknél többet tanul­ tam anatómiából. mert sziklás a talaj és csak nagyon vékony földréteg fedi. Sokkalta jobb ez a fajta kép­ zés. hogy megbizonyosodjanak a betegségről. A főboncmester mellettem állt. Felvágjuk és megnézzük. Tibetben nem lehet földbe temetkezni. mert ezzel szennyezték volna a folyókat. amelyben a diákok kórházi tanbonctermekben egyegy hullán osztoznak. és mutatta. Nem marad más módszer számunkra. Nemsokára már elég ügyes voltam a boncolásban. itt van. egy kemény mag van benne. tiszteletre méltó láma. hogy a halotti bizonyítványban tényleg a valódi . hisz tőlük tanul­ tam. az Ékességes közvetlen parancsára jöttem tanulni hozzájuk. Túl nehéz dolog lenne.lehet a hiba. tudták. és egy eset különösen érdekesnek tűnt. LÁMASÁG 207 hogy ennyire érdeklődjenek ez iránt. és senki sem tudja. mert kevés a fa. Tudom. mint később a tökéletesen felszerelt orvosi egye­ temen.Ez az ember. amitől elzáródott. Büszkén mutattak mindent. Én természetesen nagyon hasznosnak találtam eme képességüket.itt . Végül is több száz holttestet tanulmányoztam.Tessék. az élőlények ivóvizét. Ha nem voltam éppen a közelben. amelynek következ­ tében a „szellem elvált eszközétől". megvár­ tak vele. ami fontos vagy érdekes: . a tény hamar nyilvánvaló lett.Ez az asszony. A tibeti két szempontból különbözik a nyugati te­ metkezési módtól: a nyugatiak eltemetik a testet és hagyják. Gazdasá­ gi okokból az égetés sem lehetséges. és a test elé­ getésére a hegyeken keresztül jakháton kellene fát hozni: Indiából. hogy a madarak helyett a férgek tápláléka legyen. mint az. vagy megmérgezték. tiszteletre méltó láma. de a hagyomány megkövetel­ te. mint hogy a holttestet kitegyük a szabadba. mert a szív felé áramló vér útjába akadály került. később se­ bészetből határozottan kiváló lettem. felhasítjuk ezt az artériát itt.miként leírtam . Vízbe sem dobhatták a tetemet. Az egyik mi­ rigyben . és láthatod a vérrögöt. igen. A másik különbség. hogy a nyugati világban a testtel együtt eltemetik a halál okát is.

Most a Rózsasövény­ ben van. hogy valóban aranyat használunk. Egy este meg kellett jelennem az apát előtt. ez „még egy amerikai képességeit" is meghaladná. nem hiszik. aztán három lámát és engem kivéve valamennyi- . Ó'ket bebalzsa­ mozzák és egy üvegfedelű koporsóba rakják. egy lezárt kőajtóhoz érkeztünk. hogy megfigyelhesd a Szent­ séges Megörökítést. és egy óra múlva a testiből a szellemi világba távozott. ahogyan csak egy mesterember foglalkozhat. Még mindig lótuszülésben ült. Nem tudunk előállí­ tani egydolláros órákat. sokszor vettem részt benne. azt állítják. hogy miben halt meg valaki. akik olvasták a témáról írt feljegyzései­ met. a főépü­ leten át a templomba mentünk. de be tudjuk aranyozni a testet. Másnap pirkadatkor ünnepélyes menetben levonultunk. vagy bebalzsamozzák és beara­ nyozzák. és a szokásos három napot sem kellett kivárni. Azt akarom. Hát?! Mi nem gyártottunk tömegcikkeket. hogy átvezessék a Bardo-n.208 HARMADIK SZEM ok szerepel-e. hogy ott légy. Libegő. nem kényszerült rá. Lementünk. kivéve a legmaga­ sabb rangú lámákat. és a szünetekben ezüstcsengő csilingelt. Egyes amerikaiak. ami azután valame­ lyik templomban megtekinthető. táncoló kontúrral a falakra vetődött a vajmécsesek és a lo­ bogó fáklyák lángjának fényében megnagyobbodott és eltorzult ár­ nyékunk. Csak aznap éjjel ült a test lótuszülésben. Vörös köpeny volt rajtunk. Előttem két láma vitte a holttestet egy hordszékben. Nálunk a testtörők megnézik és megbizonyosodnak arról. Mivel apát volt és ta­ nult ember. A szerzetesek gondosan elhe­ lyezték a tetemet. A szerzetesek mögöttünk mély hangon kántáltak. Azt mondta: . A kolostorban az öreg apát szobájába kísértek. és egy kevéssé használt ajtón ke­ resztül az épület alatti titkos folyosókhoz értünk. majd be a titkos helyekre. Szóval. de egyes dolgokkal úgy foglalkoztunk. azon sárga stóla. Tibetben minden halottat így „tesznek ki". Beléptünk.Egy előző inkarnáció rövidesen elhagyja testét. és Szera-ba utaztam. Aurája színei már alig látszottak. megint csak szembe kellett néznem a nyereg okozta gyötrelemmel. akik előző megtestesülések. Ez utóbbi eljárás nagyon érdekes. Végül. amíg a lámák virrasztottak mellette. tizenöt­ húsz méterre a földfelszín alatt. odabent jéghideg volt.

filmszerű selyemrétegeket . Mi­ kor a szoba a padlótól a mennyezetig meg volt rakva. Több száz vajmécses égett. kihunytak a lángok. A folyosó is újra lehűlt. be lehetett lépni. a vastag porréteg közepé­ be helyeztük a tetemet. a testüreget kitöltötték. hogy a tömést átitatva. élénk sárga fénnyel árasztották el a helyiséget. majd egy speciális lak­ kot csurgattak bele. Alattunk a szerzetesek már készülődtek a tűzrakásra. forró levegőt árasztva a balzsamozó kamra üreges falán ke­ resztül. hogy a végső és tökéletes száradás bekövetkezzen. Az egész szobát megtöltöttük az egyik tibeti területről származó sóval. Végre a selyemtömést megfelelőnek találták.XVI. A szokásos testnyílásokon keresztül kivették a bel­ ső szerveket. Ismét különböző lakkokat öntöttek rá. majd a kolostori pe­ cséttel lepecsételték. Levittük egy még mélyebben lévő szobába. Három napig . hogy a lángok és a meleg a szoba falán kívül cirkulálva egyenletesen magas hőmér­ sékletet biztosítsanak. az égő vaj sistergését. Egy nap és egy éjjel nem nyúltak hozzá. Mikor a lakk meg­ száradt és megkeményedett. LÁMASÁG 209 en eltávoztak. jaktrágyát és vajmaradékokat tettek rá. A hetedik nap végén nem raktak többé a tűzre. A megszilárdult felületre egy „védőréteget" vittek. és ide. azokat azután alaposan lezárták. az megkeményedjen és szilárd-tömör belsőt képezzen. A súlyos kőfalak recsegtek-ropogtak a le­ hűléstől.amelyeket ekkor kentek rá később könnyen lehánthassák. Kiadták a parancsot a kemence begyújtására. kitömték. ami kemény kéreggel vonta be. A szára­ dási idő végén arra mentünk vissza. Lenn egy egész héten át tomboltak a lán­ gok. miközben a körvonalak megmaradtak eredeti formájukban. az ajtót bezárták. sorban ki­ mentünk a folyosón kívülre. A test belsejét megmosták és megszárították. valamint ásványokkal és gyógyfűkeverékkel. Lassan leé­ gett. edényekbe rakták. hogy a lótuszülésbe merevedett holttest kemény. Újabb lakkot öntöttek be­ le. Úgy építették. mely tulajdonképpen kemence volt. Hamarosan hallottuk a fa recsegését és ahogy terjedtek a lángok. A test külső felületét befestették lakkal és száradni hagyták. de ügyeltek arra. Mikor már jól begyulladt a tűz. A földet különleges por fedte. hogy az alak ne változzon. hogy a vékony. A holttestet levetkőztették és gondosan megmosdatták. és ezzel készen állt a preparálás következő szakaszára.

mint életében. halkan jártunk. Olyanok. Csak sut­ togva beszéltünk.valami furcsa erő által megigéz­ ve álltam előtte. nyugodtan. Újra belakkozták a meztelen halotti tetemet. és mint az összes többit. felismered. hogy a szobában me­ gint normális hőmérsékletet legyen. majdnem leestem az ijedtségtől.210 HARMADIK SZEM minden csendes volt. mint ünnepélyes bírák. . A test alvó emberé is lehetett volna. Két napon át vakarták. és nem zsugorodott össze. a legkisebb részletre is ügyeltek. és az ajtót belökték. A nehéz arany testet bevitték az Inkarnációk Termébe. A legkorábbi időkből származó személyek voltak itt sorban ültek. Más országokban az arany vagyonokat ér. mely valamennyi vonásával és ráncával pontosan úgy nézett ki. ahol a vajmécsesek fényében tisztábban láthat­ tuk. az ember végső szellemállapotát szimbolizálja. Nem használtak szerszámot. A körvonalai olyanok voltak. de Ti­ betben csak mint szent fémet értékelik: időtálló fém. A selyemrétegeket egyenként lehántották. csak a betekert test volt benne. A szer­ zetesek puszta kézzel. és bevittük a másik szobába. azután az aranyművesekre került sor. Akkor finom érintést éreztem a karomon. mint életében.Ez te voltál Lobszang. A szerzetes aranyozok töké­ letes pontossággal dolgoztak. Las­ san dolgoztak. tudásuk bizonyítékaként olyan aranyfigura maradt hátra. az előző inkamációdban. Mi­ kor befejezték a munkájukat. felváltva kaparták a megkeményedett keve­ rékeket. morzsolták az omlós sót. A lepecsételéstől számított ti­ zenegyedik napon feltörték a pecsétet. . Óvatosan felemeltük. Úgy tűnt. nehogy megsértsék a testet. akik félig csukott szemmel fi­ gyelik a mostani generáció gyarlóságait és gyengeségeit. Végül üres lett a szoba. akik be tudták aranyozni a halott testet. Azt gondoltuk. még mindig lótuszülésben ült a kamra közepén. A tartósítás tökélete­ sen sikerült. Ezek az emberek páratlan szaktudással rendelkeztek. a legvékonyabb és leglágyabb aranyrétegeket fek­ tették egymásra. aki bármikor fel­ ébredhet. mert meg kellett várni. csak kicsit sötétebb árnyalatú volt. mindenttudó mosollyal néz rám. hogy ne zavarjuk az élő halotta­ kat. Mesterembe­ rek voltak. Az egyik különösen vonzott . aranytrónusra ültették.

Mindegyiknek volt saját írott története. Vagy legalábbis úgy gondoltam. . Itt ismertem meg veze­ tőm. Csendesen. mindketten megilletődve kivánszorogtunk. Itt találkoztam saját történetemmel is. A neki adományozott címeket. Mingyar Dondup láma történetét is: múltbeli tetteit. A legkorábbi történelmet később ismertették meg velem. és tanulmányozhat­ tam az aranyba burkolt „szobrokat". LÁMASÁG Mesterem a következő aranyfigurához vezetett és megjegyezte: . rangokat és kitünte­ téseket. szintén teljes figyelem­ mel tanulmányoztam. Később gyakorta bemehettem a terembe. jellemét és képességeit. a legnagyobb érdeklődéssel olvastam őket.XVI. az ajtó becsukódott mögöttünk. Tibet történelme feltárult előttem.Ez pedig én voltam. és meditálva ültem előttük. távozásának módját. Időnként egyedül mentem. A rejtekajtó mögött kilencvennyolc aranyfi­ gura ült a sziklába vájt titkos teremben.

szigorú fegyelem és hosszú-hosszú órás meditációk. és országunk múltjába. és vissza nem tértünk. Napi étrendem szörnyű ízű gyógynövényfo­ gásokkal egészült ki. Kérésedre a megszólításod továbbra is . egy nap Csakpori apátja magához hívatott. hogy nincs halál. amíg át nem léptük a halál kapuját. Mint felismert inkarnációnak tehát újra ugyanaz volt a státu­ som. . hogyan balzsamoznak.láma lesz. . Mintha az embernek sok választása lenne egy láma­ kolostorban! Még a campából és a teából is kevesebbet fogyaszt­ hattam. Huszonnégy órán 213 . Barátom! . fiam. s azt mondta. A gondolataim csak „tiszta és szent" dolgo­ kon járhattak. Én csak az Ékességes üzenetét közvetítem. Most még messzebbre eljutsz majd: az élet birodalmán túlra. nem tudhatjuk igazán.már vagy féltucatszor láttam. Az Életkerék egy egész kört fordult. mint hatszáz évvel ezelőtt. amikor eltávoztam a földről. Három hónapon át szigorú felügyelet alatt éltem. az előjelek kedvezőek voltak. Az asztrálutazásban tanul­ mányaid során messzire jutottál.különböző kolostorokban .Az Ékességes parancsára apáttá fognak avatni. Rideg egyszerűség.Mert tudod. Valamivel később a szobámba bejött egy nagyon idős láma. Az előkészítés nehéz volt és hosszú.Tizenhetedik fejezet A VÉGSŐ BEAVATÁS Miután . át kell esnem a Kis Halál szertartásán.mint Mingyar Dondupnak . Végül három hónap múltán az asztrológusok szerint megfelelő időpont közeledett.mondta.

Előrementünk. egy titkos templomba jutottunk. melyet régi idők vulkanikus tevékenysége vájt a kemény sziklába. talán a világ legnagyobb metafizikusai. nem evilági hidegséget. Sokat men­ tünk. amíg olyan üres nem lettem. . Az apátok sáfránysárga brokát köpenye halk suhogó han­ got hallatott. aranyborítású ajtónak ütköztünk. a nyikorgás hangja ide-oda verődött. különös. a kortól összeaszott apát ment előttem. és isteneknek gondolták magukat. fűszerek és füs­ tölők szaga terjengett. Rémületemre bizsergést és ütéseket éreztem. A folyosók és az átjárók egykor olvadt lávát szállítottak a kitörő vulkán torká­ ba. mint egy dob. Az egyik apát rövid aranypálcát nyújtott felém.sötét. a felhal­ mozódott áram első kisülésére majdnem kiugrottam a csizmámból. De a soron lévő feladatra kell összpontosítani . melyeket korábban bebaran­ goltam már. A száraz levegő köpenyek súrlódásától megtelt elektromossággal. De közeledtünkre az egész sziklatömb elmozdult. így tettem. Lassan nyílt. vajmécsesek gyúltak helyet­ tük. mint egy álom szétfoszló emlékei. nyikorogva. Nesztelenül lépkedtünk a bőrcsizmában. hogy az apátok is ragyognak. Akkor a rejtett lépcsőkön és folyosókon a Potala alá vezettek. mintha új aura venne körül.figyel­ meztettem magam . Néhány méterrel odább egy pillanatra meg­ álltunk.ösvény.és íme. A ke­ zem sugárzott. hatalmas. hogy visszatérhessen a Mennyei Mezőkre: három aggastyán. Most apró emberek lépkedtek rajta. A kíséret többi tagjának alakja beleol­ vadt a sötétbe. Három apát vezetett be.Fogd a bal kezedbe. Mély csend vett körül. A fáklyákat kioltották. hogy a beavatás utolsó próbatételének alávessen. később azonban már nem éreztem fájdalmat. kemény szikla állta utunkat. itt a Titkos Bölcsesség Temploma. Állott levegő. és ahogy megyünk. kísérőim lobogó fáklyákat vittek. olyanná lettek. há­ rom nagyon idős. mintha lebegő szellemek lennénk. Erős hideget éreztem. mintha egy kongó űrben lennénk. parázsló füstölőt tartott. Azokon a folyosókon jártunk. keskeny . Készen arra. és azt suttogta: . húzd vé­ gig a falon. aki örömmel várta. az én kezemben nem volt semmi. megszünteti a kellemetlenséget. a halk hangok csak fokozták a sűrű csendet. a jobban vastag. Előttünk egy újabb . Láttam.214 HARMADIK SZEM át böjtöltem. Mikor a folyosó végére értünk. A bal kezében mindegyik vajmécsest.

jelekkel ellátott kőkoporsót találtunk.kiáltott a vezető apát. a bujaság képviselői. azon festett. és így tovább. meredek. újra sziklaréteg. Amit sötét árnynak képzeltem. Keskeny. néha csúszkálva mentünk előre. A pislákoló fényben úgy tűnt. rejtekajtó volt. mielőtt a földünkön a hegyek képződtek. Ahogy a vibráló sárga fény erősödött. melyeken az embernek keresztül kell mennie az Én megtestesülése előtt. .vele pörögtek az ér­ zékeink is. csak a be­ avatottak látták őket. ahol az apátok vaj­ mécsesének tompa fényében a sötétség még feketébbnek látszott. Sziklaréteg. Az aranybur- . mely csillogott az aranytól: telérarany. Odamen­ tünk. úgy éreztem. tekergő ösvény volt. mintha forogna . mintha a föld egész súlyával ránk nehezed­ ne. Nézd. . hatalmas aranyfigurá­ kat láttam. sziklaüreg. mert senki emberfia. A vezető apát eltűnt. Még egy utolsó kanya­ rulat és mély üreg tárult a szemünk elé. széles ajtón.Fiam! . Bent három fekete. és beléptünk a magas. mint amilyeneket a tóalagút falain láttam. Magasan. A levegő nehéz és fojtogató volt. úgy csillogott az arany. és azok a próbák. aranyrögök.XVII. mely lefelé ment. nagyon magasan felettünk. egy nő. és más csillagok ragyogtak az égen.Nézd meg őket! Istenek vol­ tak réges-régen. akár a csillagok a sötét éjszakai égen. Egy ösvényre nyílott. hogy a fény csak a dereká­ ig ért. nyomban elájulok. amikor a partjait még tenger mosta. ötméteres Életkerék. némelyiket félig betemette a drágakő. olyan óriási volt. Nem volt fedelük. botladozva. Úgy éreztem. amit láttam. mintha ébenből készült volna. Halványan más alakok is kirajzolódtak. nagy műgonddal kivésett. Elbűvölten és félelemmel vegyes áhítattal néztem. Belestem és a lélegzetem is elállt attól. mi­ kor egy-egy keményebb szemcsén visszatükröződött a mécsesek gyenge fénye. Az oldalán furcsa szimbólumok futottak végig és olyan ábrák. A homályból egy Buddha derengett elő. aranyréteg. Három mez­ telen aranyfigura feküdt előttünk. mintha egy láthatatlan kéz gyújtaná meg őket. Az üreg belsejében egy fényes fekete ház állt. Egy falhoz közeledtünk. Két férfi. Akkor járták az országunkat. a világ szívébe hatolunk. Sántikálva. A VÉGSŐ BEAVATÁS 215 Vajmécsesek gyúltak. ördögök. egyre lej­ jebb.

aztán az is elszállt. Lefeküdtem. Hirtelen megmerevedett a testem. haldoklóm az ősrégi kriptában. A fejük nagy és a tetején kissé kúpos. Néhány percig még vörösen parázslott. De a méretük! A nőalak fektében három méter hosszú lehe­ tett. kifelé fordított tenyérrel ültem.válaszoltam. minden jelük pontos hűséggel kirajzoló­ dott. majd kialudt. Az állkapcsuk keskeny. keresztbe­ tett lábbal. Egyik oldalon megláttam egy koporsófedelet: a mennyek térképe volt be­ levésve . aki látja a múltat és ismeri a jövőt. vékony. nehogy felébresszük őket. Csendesen mozogtunk és halkan beszéltünk. sokan elbuknak. de ez teljesen más volt. az égett kanóc szagát éreztem. Kész vagy rá. Múlt az idő. hal­ doklóm. és sorban el­ vonultak. aki kiállta a próbát. Az apátok fogtak egy-egy vajmécsest. de csak az hagyhatja el élve ezt a helyet. viaszmerev lett. ahogy a kőlap tetején me­ ditáltam. Nem halottak . Az az érzésem támadt. utasításukra lótuszülésbe helyezkedtem. A végtagja­ im elzsibbadtak és jéghidegek voltak. mely két koporsó közt állt.olyanok voltak. Ott. egyet-egyet a három koporsónak. A csend és a sötétség nyomasztó volt: csak a sír csendje ilyen.216 HARMADIK SZEM kolaton minden vonásuk. egyenes háttal. A vajmécsesem sercegett. mint amikor kihajtogatják a régi bőrt. A orruk hosszú. Sokan meghalnak.de milyen különösnek tűntek a csillagok! Asztrológiai tanulmányaim során elég jól megismertem az éjszakai eget. mint akik alszanak. egyet nekem. a szájuk kicsi és vékony. emelkedtem és zuhantam. és mintha va­ lami különös zizegést és ropogást hallottam volna. A sírt fokozatosan halványkék fény árasztotta el. és úgy lélegeztem. Hintáztam. A legidősebb apát hozzám fordulva így szólt: .Rövidesen bea­ vatottá válsz. a férfiak közül a nagyobb legalább öt méter volt. A megterhelés na­ gyon nagy lesz.Igen . Meggyújtottak négy füstölőt. olyan volt. Hirtelen rántást éreztem a belsőmben. hajlandó vagy rá? . több mint száz méterre a napvilág alatt. a magas hegyi hágók felett tündöklő hold fényé­ hez hasonlított. egyedül maradtam az ősrégi halottak holttestével. Egy kőlaphoz vezettek. ahogyan éveken át tanítottak. szemük egyenes és mélyen ülő. A nehéz fekete ajtó becsukódott. Egy percre .

és vele nem földi nyugalom. Hanyatt fekvő testemre néztem. A mai emberiség kicsinyes önelégültségére gondoltam. még csak nem is hallottam a pálmafákról. úgy pihent a kőlapon. mint ma. Lenéztem és láttam. A fejem felett aranytálra emlékeztető fényességet láttam. Hirtelen tudatára ébredtem.XVII. melyek egyre hangosabbak lettek. de akkor hirtelen eszembe ötlött. és a pálmafákra pillantot­ tam. Egy másik űrből jövő bolygó a . és az ellenkező irányban keringett. mint száraz levél a téli szélben. hogy magam is „óriás" vagyok. Lustán a hátamra feküdtem a napsütötte parton. Lassan eloszlott a köd. otthontalannak a mindenségben. Asztráltestem hány­ kolódott. Valahonnan a tenger bugását hallottam és a hullámverések alatt a kavics sistergő recsegését. kimon­ datlan gondolattöredékeket hallottam. A tudatossággal jött a mozgás. újra a sárkányban vagyok. A messzeségben mintha valaki megkonga­ tott volna egy mély hangú harangot. A hang gyorsan közeledett. mint te­ tem a halotti tetemek között. Egy közeli ligetből nevetgélő han­ gok hallatszottak. Gondolkodtam. mintha a szél vinne. A testem közepéről ezüstkék zsinór lógott. Valami azonban azt súgta. Nagy civilizációk keletkeztek és az emberek többet tudtak. Belső látásomon széttörede­ zett képek villantak át. hogy valami megzavarja a gondolataimat. és kíváncsi voltam. Azt érzé­ keltem: végtelen sok évvel ezelőtt történik mindez. Óriások! Mindannyi­ an. Lassan azonban láthatóvá váltak a fi­ nom különbségek köztem és a hatalmas alakok teste között. Éreztem a sós levegőt és a tengeri moszat szagát. lük­ tetett az élettől és sugárzott az életerőtől. A föld köze­ lebb volt a naphoz. elhagyatottnak. a fejemben fog szétrobbanni. nem vagyok egyedül többé. Beszédfoszlányokat. végül már úgy tűnt. ami­ kor feltűnt egy vidám napbarnította csoport. A tudato­ mon tűzpiros fájdalom hasított keresztül. hangok. A VÉGSŐ BEAVATÁS 217 azt képzeltem. Színes fényeket láttam és ismeretlen árnyalatú villódzásokat. és a kötél végén himbálódzok. A vizsgálódás lekötött. A helyszín ismerős volt. fústgomolyként sod­ ródtam . hogy valóban a hús-vér testem felett lebegek. Fekete köd ereszkedett rám. és úgy repült. vajon hogyan magyaráznák a ma­ terialisták eme hatalmas alakok létezését. sosem láttam a tengert. Úgy tűnt. Magányosnak éreztem magam. A napok rö­ videbbek és melegebbek voltak.

mások kiemelkedtek.és a fizikai tudatom. furcsa. .fázom. megszűnt tengerparti üdülőhely lenni.Jól csináltad. Ettem-ittam. mert egy kripta fagyos sö­ tétségében fekszem egy kőlapon. Fo­ kozatosan elhagyott az asztrál.218 HARMADIK SZEM földnek ütközött és hatalmas ütést mért rá. Elmerevedtem. És éltél. mikor lefeküdtem. hogy nyomtatásban megjelenjenek. Ki ebből a felejthetetlen kamrából. visszatért hozzánk. a folyosókra! Elgyengültem az éhségtől. tudtam. amit láttam és átéltem. Később tuda­ tosodott bennem. árvizek. Távolabb. . hogy hamarosan el kell hagynom Tibetet. és aznap éjjel. Jövünk. Tibet. világméretű árvizek árasztot­ ták el. idegen országokba kell mennem. De ez meghaladja egy könyv ter­ jedelmét. . Támolyogtam a gyen­ geségtől és az éhségtől.Percek múltak és halvány fény közeledett. Földrengések rázták meg a világot. a fel­ földeken hasadékok repesztették szét a felszínt. Füstölgő lávát okádva magukból. és asztrális beavatásom egyes részletei túl szentek és túl személyesek ahhoz. Valamivel később a látomás elhalványodott és elsötétedett. és négyezer méter magasan a tenger fölé emelkedett. Három napja fekszel itt. A meleg és kellemes ország. fiam. hideg levegőre. felkorbácsolták a vizeket. és hatalmába kerített mindaz. mint amilyennek képzeltem őket. Elmondhatom. Szelek támadtak. amelyek az eltérő gravitációs erők hatá­ sára a föld felé tornyosultak. egyes földrészek a ten­ gerek alá süllyedtek. Láttad. hogy fázom . A három öreg apát. Kilendítette a pályájá­ ról és a föld ellenkező irányba kezdett forogni. Agyamban a gondolat puhatolódzó ujjai: . Alig tudtam lábra állni. furcsábbak voltak és ma is fur­ csábbak. hatalmas hegyek keletkeztek körülötte. Meghal­ tál.Igen. fel a hideg. Vajmécsesek. ahogy megjövendölték. ahol a letűnt világ vegetációja és faunája tovább élt.

Mingyar Dondup lámának. Kinyitottam a csomagot. a Potala-beli esemé­ nyek önbizalmat adtak. Egy lovas jött vágtatva. ahogyan mondtam neked. Háromszor földre borult előttem. úgy adta át nekem. Reggel végiglépkedtem az Ékszer Parkhoz vezető ismerős úton.Néhány nappal később a Boldogság folyója partján üldögéltem mesteremmel. Lobszang.Üzenetet hoztam az Ékességestől. le a hegyről. lehet. hogy utoljára 219 . Köpenye bugyrából elővette az üdvözlet selyemsáljába tekert hosszú. Lobszang Rámpa láma ré­ szére. és olvasni kezd­ tem anélkül. és én. Tétován felénk nézett és felismerte Mingyar Dondup lámát. Hozzuk ki a legtöbbet a mai és a még hátralévő néhány napból. ahogy hirte­ len megállította. mit akarhat az Egyetlen és Páratlan Védelmező. de úgy érzem. hogy előbb átadtam volna mesteremnek . felpattant a lovára és elvágtatott. . Porzott a ló lába. visszatérek a Mennyei Mezőkre.Reggel az Ékességeshez kell mennem az Ékszer Parkba. hátrált.és barátom­ nak . ismerős csomagot. . Ne­ ked is jönnöd kell. Most már sokkal magabiztosabb voltam. Mindketten arra gondoltunk.Az ember általában nem találgatja. be a főkapun. rövidesen Kínába utazol. Mingyar Dondup láma velem jött. . át az úton. szintén hamarosan útnak indulok.

Az egész fölé egy rövid ruhadarab került. csak azt. Most már értettem. hogy a többiek láthassák. és hitetlenséget tartalmaz . de senki számára se könnyű.„egy életre tönkre tesznek" ezek a csövek. hogy próbáljam fel. azon töprengtem. A Potala Múzeumból hoztak nekem egy rend új nyugati öltönyt. Bizto­ san . hogy öt nap múlva Kínába utazz. hama­ rabb. ahogy vezetőmmel felfelé kaptattunk a hegyen. amit ők csinálnak. A család. mint apám és anyám. csak azt hiszik. az az öltöny! Szoros csövek. Az idegenek útjai különösek és érthetetlenek. amit a Tudományok Termeiben megvizsgál­ hatnak.Az elválás. hogy nem mertem behajlítani. mintha azt hordanám majd Kínában (a szerzetesruhám ott sokkal megfele­ lőbb). Lobszang! Elküldök egy hír­ nököt. melyet viselője nem használ többé. ami kellemetlen. egy szót sem váltottunk.mint tu­ dod . öt hét.Meg kell látogatnod a szüléidet. . Az ösvény előtted . hanem. Mégis a legnagyobb tudományt. az új utak időszaka mindig nehéz és nyomorúságos. mintha meg akarnának fojtani. Ó. Mint egyszer említettem. mert amikor egyedül találtam a dalai lámát. a barátok. Hazafelé menet. így szólt hozzám: .220 HARMADIK SZEM tesszük meg együtt ezt az utat. olyan lesz. Sokaknak fájdalmat okozna. Hamarosan eltávozik ebből az életből. A te ösvényed Lobszang. Nem azért. Elintéztem neked. Órákat töltöttem meditációval a Pavilonban. lyukak és foltok tarkítot- . mint ahogy visszatérek Tibetbe. Öt nap! Sűrű napok. A szülőket? Mingyar Dondup láma többet jelentett nekem.mindent. Öt nap! Öt nap! Azt gondoltam. melyek olyan erősen szorították a lá­ bam. amíg a Templomba nem értünk.gondoltam . amelyet az­ előtt választottál. Csak arannyal borított szob­ rát láthatom majd az Inkarnációk Termében. Ez a te ösvényed. mi a helyes. Az érzéseim valószínűleg nagyon erősen tükröződtek az arcomon is. mint egy levetett köpeny. hogy erre az életre születtél volna. a Felettes Én tudományát érintetlenül hagyják. s úgy meghúzták.megpróbáltatást. kínszenvedést. ha maradok vagy ha el­ megyek. a nyakam köré pedig egy vastag szalagot kötöttek. miért nem tudnak a nyugatiak lótuszülésben ülni: túl feszes a ruhájuk. bármelyiket is válasszam. az az ösvény. hogyan festek benne. mikor országunkat megszállják. az ország mindent magad mögött kell hagynod. félreértést. egye­ nes. Az­ tán egy fehér leplet raktak rám.

Egy megfordított. illetve a rangom a Családi Könyvbe. amelyekben .XVIII. ő pedig megáldott. mint a ráérős nyugati úriemberek.a nyugatiak különböző dolgokat tartanak. aztán egy fém végű. Utolsó este újra meg­ látogattam a dalai lámát. A Potala tetejéről magányos sárkány szállt az ég felé. A hátralévő két nap nagyon gyorsan telt. kerek szélű fekete tálat nyomtak a fejembe. akik a köpenyben tárolunk mindent. Vastag és nehéz „kesztyűt" húz­ tak a lábamra. megnyomorítja a lábam. már csak halva látha­ tom viszont. hogy egy utolsó. Ahogy elértük a magas há­ gót. hogy a lábukon jó tibeti bőrcsizma legyen). De a legrosszabb még hátra volt. Nehéz szívvel váltunk el. most aztán úgy vagyok öltözve.akik időnként négykézláb mentek végig a Lingkhor úton . ISTEN VELED. találkozni akartak velem. Becses vendégként fogadtak. Úgy érez­ tem. ilyen öltözetben senkitől sem lehet elvárni. Aztán vissza­ gyalogoltam a lámakolostorba. és nem tudok Kínába utazni. hosszú pillantást vessünk Lhásza szent városára. kelletlen vágtam neki az útnak. * . TIBET! 221 ták. Apám és anyám vártak. de ők a kezükön hordták: volt an­ nyi eszük. gondoltam. nem úgy mint mi. és azt mondták. (A koldusok . idegen helyekre utazom és újra kell tanulnom mindent. hogy sok a szabad idejük. Ekkor azonban láma és apát vol­ tam már. ahogyan legelőször.használtak efféléket. fekete zsineggel szorosra fűz­ ték. búcsút vettem tőle. megfordultunk. Megint csak otthontalan lettem. Lassan. Másnap reggel pirkadatkor indultunk. gyalog. mely olyan hosszú időre otthonom­ má lett. hogy dolgozzon! A harmadik nap korábbi otthonomba látogattam. Nem véletlen. Este bementem apám dolgozószobájába és beírtam a nevem.úgy mondták . Egyedül men­ tem. Mindketten tudtuk.