→ Indica o tipo de cambio fonético que se producíu en cada un dos seguintes casos: >  > a (asimilación total) CŬLA > cla (síncope

) > lla (en posición intervocálica os grupos iniciados por consoante oclusiva – p’l, k’l, t’l, k’l – evolucionan a lateral palatal [λ]) G > Ø: a velar -G- + A, O, U desaparece como oclusiva sonora intervocálica nas palabras máis antigas. Ĭ > Ø: existencia de dúas vogais pretónicas, polo que se perde a máis próxima á vogal tónica. -TĀTE > -dade: sonorización da oclusiva interdental xorda. E > Ø: aférese CC > g: - consoante longa > consoante breve - sonorización da oclusiva velar xorda. CCLĒ > gri: - l >  por disimilación. - Ē > i. -SĬŎLA > -xoa: - SĬ > []: palatalización por influencia do iode. - -L- > Ø: perda do -l- intervocálico. MEL- > mar-: - mel- > *mer-: -l final de sílaba > r, proceso de nivelación entre lateral e vibrante común en galego / disimilación entre líquidas. - *mer- > mar-: tendencia á abertura de [e] en [a] ao estar en contacto con r. I > Ø: tendencia á desaparición da vogal pretónica interna. -MĒ-> [me]. LL > l: consoante longa > consoante breve. -U > -o. T > d: sonorización da oclusiva interdental xorda. Ū > [o]. Ŏ > e: disimilación vocálica. -U > -o. Ē > Ø: aférese. [kj] > [ts] > []: xeración dun fonema africado dentoalveolar xordo, malia estar en posición intervocálica, que se transformaría máis tardiamente na interdental. Ū > [o]. BRU > bo:
Ō

NŌUACŬLA

> navalla

ECCLĒSĬŎLA

LĒGALĬTĀTE

> lealdade

> Grijoa > Grixoa (top.)

-

-

MELIMĔLLU

(por MELIMĒLU) > marmelo

RŎTŪNDU

> redondo

-

ĒRĬCĬU>

riço > rizo

CRĬBRU

> crivo > cribo

-

-

TALE

> med. atal

-

FRATRE

> frade

-

PRŎPRĬU

> propio

FŎLLĬCĀRE

> folgar

MĒMŎRĀRE

> arc. e dial. nembrar > lembrar

-

CANTĀRE

> cantar > com. crónica > med. corónica

CHRŎNĬCA

-

ĬNTER

> entre

QUATTŬŎR

> quatro > catro

-

GLŎ BĔLLU

> lovelo > novelo > nobelo

-

perda de r nos grupos consonánticos formados por oclusiva + r, ademais de por disimilación do r da sílaba inicial. - Ū > [o]. Ø > a: prótese. LE > l: perda do –e final despois de l (apócope). T > d: sonorización da oclusiva xorda interdental. TRE > te: perda de r nos grupos consonánticos formados por oclusiva + r, ademais de por disimilación do r da sílaba inicial. PRI > pi: perda de r nos grupos consonánticos formados por oclusiva + r, ademais de por disimilación do r da sílaba inicial. Ū > [o]. FŎ> [f] (Ŏ> ). LL > l: consoante longa > consoante breve. Ĭ > Ø: perda da vogal pretónica interna. C > g: sonorización da oclusiva velar xorda. E > Ø: apócope. Ŏ > Ø: perda da vogal pretónica interna. E > Ø: apócope. -m’r- > -mbr-: aparición dun [b] epentético no grupo –m’r-. M > n > l: disimilación consonántica entre nasais E > Ø: apócope. Ŏ> . CHRO > coro: anaptixe, intercalación dunha vogal no interior dun grupo consonántico (só en casos limitados). Ĭ > [e]. -TER > -tre: metátese da consoante vibrante en posición final absoluta. KW > k: simplificación de [kw] ao ir seguido de [a] tónico. TT > t: consoante longa > consoante breve. TTŬŎR > tro: - ŬŎ > [o]. - metátese da consoante vibrante en posición GLO > lo: perda da consoante oclusiva inicial do grupo gl (que, raramente, pode evolucionar a bl). Ĕ > [e] (e non []): metafonía polo –Ŭ final. LL > l: consoante longa > consoante breve. l- > n: disimilación consonántica. Ū > [o].

-

AUSCŬLTĀRE

> escoitar

-

TŌNSŌRĬA

> tesoira

ŎBSCŪRU

> escuro

– ILLU > por – lo > pol – lo > polo

PRŌ

-

EMERĬTA

> Mérida (top.) > balança > balanza

BĬLANCĬA

-

FLŌRE > fror > arc. e pop. frol (cf. com. flor) PŎST

> pois > pop. poise

HEBDŎMĀDA

> med. domãa

-

ERĒMĪTA

> ermida

CALAMĔLLU

> caramelo

ŎLĪUĀRĬA

> olveira (arc. e top.)

> e-: - monotongación do ditongo au en a (por disimilación co Ŭ) - a > e: cambio ou confusión de prefixo. CŬL > coi: - Ŭ > [o] - vocalización de l implosivo en i. E > Ø: apócope. TŌNS- > tes: - Ō > e: disimilación vocálica regresiva. - NS > Øs: asimilación regresiva con desaparición do primeiro elemento. -SŌRĬA > -soira: metátese de iode ŎBS > es: - Ŏ >  > e: disimilación vocálica. - BS > Øs: alteración da sílaba inicial, desaparecendo a bilabial. Ū > [o]. PRŌ > por: metátese de r en posición interior. I > Ø: aférese (atonicidade). por – lo > polo: - rl > ll: asimilación regresiva. - ll > l: simplificación da xeminada. - Ū > [o]. E- > Ø: aférese. T > d: sonorización da oclusiva xorda. BĬ > ba: asimilación regresiva. CĬA > ça > za: palatalización de k por influencia do iode. FL > fr : asimilación consonántica Fror > frol: disimilación consonántica entre vibrantes. E- > Ø: aférese. -T > Ø: desaparición da consoante oclusiva en posición final. PŎ > poi: epéntese de i. Ø > e: paragoxe. HEB > Ø: aférese. -D- > Ø: síncope. Ā > ã: nasalización por influencia do m. ERĒ > erØ: síncope da vogal pretónica interna. T > d: sonorización da oclusiva xorda. LA > ra: disimilación entre líquidas. LL > l: simplificación da consoante xeminada. -U > [o]. ŎLĪ- > olØ: síncope da vogal pretónica. ĀRĬA > aira > eira: metátese de iode.

AU-

HŬMĬLĬTĀTE

> humildade

-

ĬPSE

> esse > ese > posto > soldo > verde > fremoso > fermoso

PŎSĬTU

SŎLĬDU

UĬRĬDE

FŌRMŌSU

AUDĪRE

> ou’ir >ouvir

-

-LĬ- > lØ: síncope da vogal pretónica. -TĀTE > -dade: sonorización das oclusivas xordas. PS > ss > s Ĭ > e. -Ĭ- > Ø: síncope da vogal postónica. -U > [o]. -Ĭ- > Ø: síncope da vogal postónica. -U > [o]. -Ĭ- > e. -Ĭ- > Ø: síncope da vogal postónica FOR > fer: disimilación fre: metátese da vibrante. AU > ou: mantemento do ditongo au no latín vulgar e evolución a ou . D > Ø desaparición da oclusiva dental en posición intervocálica. Ø > v: ou+vogal = epéntese consonántica de v. E- > Ø: aférese.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful