P. 1
FASZYZM WŁOSKI W LATACH 1922-1939

FASZYZM WŁOSKI W LATACH 1922-1939

|Views: 34|Likes:
Published by Louis Saint-Just

More info:

Published by: Louis Saint-Just on Aug 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/04/2014

pdf

text

original

FASZYZM WŁOSKI W LATACH 1922-1939 I. PRZYCZYNY FASZYZMU WE WŁOSZECH I.1.

Trudności ekonomiczne W ciągu pierwszych dwu lat po zakończeniu I wojny światowej znacznie zaostrzyła się sytuacja wewnętrzna we Włoszech, które znalazły się na progu rewolucji. Kryzys dotychczasowej struktury politycznej państwa zbiegł się z gwałtownie pogorszającymi się warunkami ekonomicznymi. Następowała szybka radykalizacja nastrojów w społeczeństwie, dotkliwie odczuwającym skutki wysiłku wojennego. Głęboki wpływ na jego podstawy miały wydarzenia w Rosji. Wprowadzane tam dzięki Rewolucji Październikowej zmiany wywoływały entuzjazm jednych, obawy zaś innych warstw i grup. Toteż niektórzy historycy mówią o wytworzeniu się wówczas sytuacji rewolucyjnej we Włoszech. Szybki wzrost produkcji na cele wojenne w czasie wojny, związana z nim koncentracja kapitału, przy jednoczesnym zwiększeniu się wyzysku proletariatu, stworzyły skomplikowaną sytuację przy przejściu na tory gospodarki pokojowej. Podwoiła się wydajność stoczni. Włochy stały się jedną z wielkich potęg przemysłowych świata. Rozwój ten jednak nie był zrównoważony we wszystkich dziedzinach i miał charakter tymczasowy. Gdy przyszło zmniejszyć produkcję na cele państwowe oraz wojskowe i nastawić się na zaspokajanie potrzeb pokojowych, słabości przemysłu włoskiego ujawniły się w całej rozciągłości. Swobodę manewru ekonomicznego utrudniało olbrzymie zadłużenie kraju, które wzrastało wskutek niekorzystnego układu stosunków handlowych w latach powojennych. Szczególnie dotkliwe było zadłużenie na rzecz Stanów Zjednoczonych – wynosiło ono wtedy 1,5 mld dolarów. Zahamowanie tego procesu uniemożliwiała sytuacja żywnościowa kraju. W toku wojny bowiem pogłębił się niedobór produkcji rolnej. Brak żywności, zadłużenie państwa, niekorzystny bilans stosunków handlowych prowadziły do szybkiego wzrostu inflacji. Włochy były typowym krajem, który przeszedł wojnę, i w którym zaistniał brak równowagi między popytem a podażą. Wiązał się z tym spadek wartości lira, następujący systematycznie od 1914 r. Szczytowy jego moment przypadł na 1920 r., kiedy wartość dolara w stosunku do lira podniosła się dwukrotnie. W tych warunkach, gdy przemysł pogrążał się w zastoju, przyzwyczajeni do opieki państwa przedsiębiorcy przemysłowi i bankierzy nie zawsze zdołali skutecznie przeciwstawiać się narastającym trudnościom. Mnożyły się upadłości, które obejmowały nawet duże towarzystwa. Zaostrzyła się bezwzględna rywalizacja potęg przemysłowych, które usiłowały podporządkować sobie kapitał bankowy. Niepowodzenia produkcyjne i trudności sytuacji finansowej obciążyły w znacznym stopniu masy pracujące. Gdy ceny wzrosły sześciokrotnie, płace w tym samym czasie podniosły się tylko dwukrotnie. Toteż tylko spekulanci, którzy wzbogacili się niepomiernie na wojnie, „rekiny” – jak ich nazywano – żyli w luksusie. Większość ludności z trudem wegetowała. Fatalna sytuacja była na rynku pracy. Wynikało to nie tylko z ograniczenia produkcji przemysłowej czy przestawienia jej na nowe tory, ale także ze zwiększania się liczby poszukujących pracy wskutek demobilizacji. Między zwolnionymi wielu było oficerów i podoficerów, którzy musieli teraz zadowalać się niższymi stanowiskami czy zasiłkami. Wśród zdemobilizowanych żołnierzy szczególnie niezadowoloną grupę stanowili chłopi, którym w trudnych chwilach wojny władze obiecywały

przydziały ziemi. Po zwycięstwie o tych obietnicach zapomniano lub ograniczono ich realizację do minimalnych rozmiarów. Toteż właśnie z tych kół kombatantów miały się wyłonić najbardziej zdesperowane grupy1. I.2. Rozwój ruchów masowych Po zakończeniu wojny powszechne zresztą było przeświadczenie, że we Włoszech konieczne są zmiany. Nie mogła u steru pozostawać stara elita władzy, składająca się w większości z konserwatystów, odpowiedzialnych za przebieg i wyniki wojny: trzeba było uzdrowić gospodarkę, a przez to poprawić stosunki między poszczególnymi warstwami społecznymi i ich położenie. Wysuwano różne, w niejednym rozbieżne koncepcje wyjścia z tego kryzysu. Można je sprowadzić do trzech tendencji. Pierwsza zakładała demokratyczną reformę państwa włoskiego, która by przywróciła zaufanie ludności do władzy i pozwoliła na stabilizację gospodarczą. Druga nawiązywała do wzorów rosyjskich i postulowała całkowite przekształcenie instytucji państwowych i struktury społecznej przy przejęciu władzy przez proletariat. Wreszcie zwolennicy trzeciego rozwiązania opowiadali się za rządami autorytarnymi, które uniemożliwiłyby rewolucję społeczną. Tendencje te znalazły odbicie w działalności Włoskiej Partii Ludowej, w rozwoju ruchu socjalistycznego oraz w powstaniu faszyzmu. Włoska Partia Ludowa (Partito Popolare Italiano), której członków nazywano popolarami, była stronnictwem politycznym katolików. Stronnictwo popolarów powstało na gruncie demokratycznych tradycji wśród włoskich katolików. Niemniej związała się z nimi także grupa arystokratyczna, która w żywym udziale katolików w życiu politycznym Włoch widziała środek zabezpieczający przed groźbą rewolucji społecznej2. Program zakładał koncepcję organiczną społeczeństwa, bronił solidaryzmu społecznego przeciwko teorii walki klas, opowiadał się za utrzymaniem własności prywatnej. Popolarzy nie byli jeszcze na tyle silni, by sami mogli ująć władzę w swoje ręce, tymczasem sytuacja w kraju wymagała porozumienia z ugrupowaniami liberalnymi i demokratycznymi. Z popolarami związane były też katolickie „białe” związki zawodowe. Włoska Partia Socjalistyczna stała się po wojnie partią masową. Jej krytyczna postawa wobec działań wojennych zyskała jej poparcie w tej części społeczeństwa, którą wojna dotknęła najmocniej. Ze względu na te metody walki politycznej i dobrą organizację partia ta stanowiła najpoważniejszą siłę polityczną we Włoszech i miała największe możliwości skutecznego sięgnięcia po władzę. Słabą stroną Włoskiej Partii Socjalistycznej był nadmierny werbalizm przy niedostatecznej umiejętności kierowania żywiołowym ruchem robotników i chłopów, przeciwko istniejącemu systemowi. Również wewnętrzne rozbicie ograniczało skuteczność działanie w decydujących momentach. Istniały bowiem w Partii Socjalistycznej aż trzy kierunki o różnych programach. Najbardziej skrajny reprezentowali absencjoniści, którzy wypowiadali się przeciwko udziałom w życiu parlamentarnym Włoch i domagali się kroków rewolucyjnych. Kierunek ten reprezentował przede wszystkim działacz neapolitański Amadeo Bordiga i pismo „Il Soviet”. Stosunkowo bliscy temu kierunkowi byli tzw. maksymaliści, którzy już w nazwie starali się upodobnić do bolszewików. Postulowali oni również obalenie rządów burżuazji i dyktaturę proletariatu, nie odrzucali jednak wykorzystania możliwości parlamentarnych. Z tym kierunkiem związany był naczelny organ Partii „Avanti” i sekretarz generalny Constantino Lazzari, a także grupa parlamentarzystów socjalistycznych. Reformiści opowiadali się za powolnym przekształceniem państwa na drodze reform i nie wykluczali współdziałania z innymi partiami politycznymi. Z tego powodu
1 2

J.A. Gierowski: Historia Włoch, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo 1986, s. 556-557. J.A. Gierowski: Historia Włoch …, op. cit., s. 558.

Od powiązań z socjalizmem odsuwało większość z nich niechętne wobec uczestników wojny stanowisko Włoskiej Partii Socjalistycznej. co nie przeszkadzało temu. 32.1. które wzmocniłyby ich pozycję. s. nie zaprzestał radykalnej demagogii. Tymczasem sami maksymaliści swym nieprzejednaniem i schematyzmem w naśladowaniu poczynań rosyjskich utrudniali zdobycie przez socjalistów szerszego poparcia w społeczeństwie. Podstawy te usiłował zdyskontować dla siebie znajdujący się wówczas na marginesie włoskiego życia politycznego Benito Mussolini. że Stowarzyszenie to zgłaszało całkowity brak zaufania jakichkolwiek istniejących poprzednio organizacji politycznych: „Zorganizowani i niezależni sami poprowadzimy naszą politykę” 4. która obarczała ich odpowiedzialnością za przelew krwi i wzbogacenie się kapitałów. Zaczęto wtedy tworzyć grupy bojowe. . tzw. Ruch ten wykorzystywał niezadowolenie kombatantów. 1. że ich ofiarność przyczyni się do jakichkolwiek pozytywnych zmian we Włoszech i na całym świecie. W Stowarzyszeniu błąkały się pogłosy mazzinizmu. Uczestniczyli w nim także niektórzy politycy. silne było oddziaływanie założeń nacjonalistycznych. Borucki: Mussolini. Niemniej byli żołnierze kierowali się pewnym poczuciem wyższości wobec tych wszystkich. cit. Ponieważ i ogół społeczeństwa traktował ich bez entuzjazmu. Narodziny faszyzmu Ruch faszystowski nie czuł się nadmiernie związani z założeniami programowymi socjalistów i popolarów. znaleźli się jakby poza nimi i niezbędne wydawały się organizacje. Mussolini jako redaktor „Il Popolo d’Italia” po zakończeniu I wojny światowej Źródło: M. którzy nie przeszli twardej szkoły wojennej i uważali. założono stowarzyszenie obejmujące żołnierzy wyborowych oddziałów szturmowych (Arditi). s. W czerwcu utworzone zostało Narodowe Stowarzyszenie Kombatantów. i związki fasci. J. Wydawnictwo Delta. Pierwsze tego typu związki powstały już w czasie wojny pod wpływem Caporetto. a później stracili wiarę. za pomocą których mógłby osiągnąć swe cele. W styczniu 1919 r. W maju podpalono budynek redakcji „Avanti”.A. Przez ten rok znajdował się w wojsku.byli przez maksymalistów uważani przesadnie za „zdrajców” sprawy robotniczej. powrócił do 3 4 M. ani nie miewał skrupułów co do środków. WSTAWIĆ ZDJĘCIE Fot. 560. Usunięty z Włoskiej Partii Socjalistycznej. Wydawnictwo Delta. wobec czego na wezwanie socjalistów wybuchł strajk generalny. Borucki: Mussolini. przy czym ranny w czasie ćwiczeń.. II. op. że poniesione ofiary dają im specjalne uprawnienia do decydowania o losach państwa. squadri. zwane bandami „wykonawców kary”. Po ogłoszeniu rozejmu zaczęły powstawać organizacje jednoczące kombatantów. które miały ułatwić mobilizację narodu. brakowało jednak klarownej ideologii. s. którzy w czasie wojny znaleźli się w okopach. 225. a później potężne strajki wstrząsały Włochami co kilka miesięcy3. HISTORIA ROZWOJU FASZYZMU WŁOSKIEGO 2. Ograniczenie strukturalne i rywalizacja między socjalistami a popolarami ułatwiały rozwój ruchu faszystowskiego. Gierowski: Historia Włoch….

Opowiedziała się za nim część futurystów a zwłaszcza członkowie Stowarzyszenia Arditi. Mussolini nie został na razie nawet sekretarzem generalnym. M. jak wprowadzenie republiki. Dopiero z czasem nazwa fasci miała nabrać dostojności przez powoływanie się na znaki liktorów fasces . Wydawnictwo Delta.działalności dziennikarskiej. dobre wyczucie chwili i brak skrupułów. ogólnonarodowego ruchu ponadpartyjnego. Czarne koszule. cit. Faktyczna władza spoczywała w ręku Generalnego Sekretariatu. ujednolicenie szkolnictwa. 561. Na czele stanął Komitet Centralny. 5 6 H. Borucki: Mussolini. 37. nawet uzyskanie ziemi przez chłopów .A. . Za głównego wroga uważali socjalizm i komunizm. Faszyści nie kryli się z zapowiedzią bezwzględnego zwalczania wszelkiego oporu przeciwko ich żądaniom. Olszewski. 23 marca 1919 r. Najważniejszą społeczną bazę tworzyło drobnomieszczaństwo. Za niezbędne dla realizacji tego celu uważał powołanie „antypartii”. co nie było łatwe przy jego radykalizacji.. Mussolini głosił. 7 J. wokół której konsolidowałby się cały ruch. Mussolini był utalentowanym oratorem. s. Zmierczak: Historia doktryn politycznych i prawnych. W „Popolo d”Italia” można też było spotkać jak najbardziej sprzeczne wypowiedzi odnoszące się zarówno do stosunków wewnętrznych. Programu tego nie można było brać dosłownie. w prywatnym mieszkaniu w Mediolanie przy placu San Sepolcro niewielka grupa żołnierzy.. Związki powstały w różnych miastach. Liberałów lekceważyli.rzymski symbol władzy. s. w którym panowały przekupstwo i korupcja. 8-godzinny dzień pracy i wprowadzenie zasad kooperacji do produkcji. s. Borucki: Mussolini…. Stowarzyszenie Rannych i Inwalidów czy Narodowe Stowarzyszenie Kombatantów) utworzyły Związek Włoskich Kombatantów – Fasci Italiani di Combattimento 6. cit. Zwłaszcza. Poznań 1994. op. Legitymacja członka Związku Kombatantów Włoskich Źródło: M. Poza tym wysunął szereg pomysłów zaczerpniętych z arsenału ówczesnych haseł politycznych. w każdym razie nie był to jeszcze ruch masowy. 2. niezadowolone z powojennej sytuacji organizacje kombatanckie (m. miał na celu pozyskanie opinii publicznej. doskonalsza organizacja państwa. którymi się wyróżniali. 333. liczba ich członków nie jest dokładnie znana. Uważał za dopuszczalne wszelkie wolty. Jak przystało na demagoga. pierwszy kongres faszystowski nadał tej „antypartii” miano organizacji.in. gdy chodziło o powstanie ruchu ogólnonarodowego7. Nowy ruch miał na razie niewielkie poparcie. zostały z czasem przyjęte jako jeden z elementów stroju faszystowskiego. s. Mussolini nie krępował się zbytnio głoszonymi hasłami ideologicznymi. op. Gierowski: Historia Włoch…. byleby zapewniły mu końcowy sukces. Niemniej zwołany w 1919 r. co podkreślało nowych adresatów. nie był jeszcze postacią. który powinna zastąpić nowa. WSTAWIĆ ZDJĘCIE Fot. był również poczytnym dziennikarzem. powszechne głosowanie obejmujące również kobiety. że demokracja parlamentarna jest przeżytkiem.użytkowników. Nazwa nawiązywała do tworzonych już poprzednio tego rodzaju związków. W programowym przemówieniu Mussolini jako jeden z kombatantów domagał się reformy państwa przez oczyszczenie biurokracji i likwidację systemu parlamentarnego. likwidacja spółek ułatwiających działalność spekulacyjną. jak i polityki międzynarodowej. jest: „złośliwym wrzodem zatruwającym duszę narodu”5. Wydawany przez siebie „Popolo d’Italia” nazywał jeszcze początkowo dziennikiem socjalistycznym. M. co ułatwiało mu pozyskiwanie zwolenników. zmienił tę nazwę na dziennik kombatantów i wytwórców. wybierany przez delegatów związków. dopiero od sierpnia 1918 r. Miał przy tym wyraźne zdolności polityczne. 84.

faszyzm nabrał charakteru zdecydowanie zachowawczego pod względem społecznym. zaburzeń. w Rzymie. nadając organizacji charakter ściśle zhierarchizowany z Komitetem Centralnym i sekretarzem generalnym na czele. który traktował ich jako „pluton czynu i egzekucji”8. Program ten odzwierciedlał głęboką przemianę. porozumieniu między pracodawcami a pracownikami. Chłopi nie ustępowali. Istotne poparcie zapewnili mu 8 J. jak i drobnym posiadaczom ziemskim propaganda socjalistyczna popchnęła zaniepokojonych o swą własność chłopów do współdziałania z obszarnikami. który kandydował w Mediolanie poniósł druzgocącą klęskę. izby pracy czy ośrodki kulturalne.odbyły się wybory. w których faszyści wystąpili jako kandydaci bloku narodowego wraz z liberałami. W efekcie w Izbie Deputowanych zasiadło 35 faszystów pod przewodnictwem Mussoliniego. którzy zaostrzyli teraz krytykę rządów parlamentarnych i kontynuowali akty przemocy. . . gdzie skierowania zarówno przeciwko wielkim. mordując lub zabijając. Dla zapewnienia wpływu na młodzież powołano ruch nazwany Awangardową Młodzieżą Faszystowską. Jednakże wystąpienie nowego kierownika rządu Bonomiego przeciwko aktom przemocy. zostały rozpisane terminowo wybory. jakkolwiek stosowano wobec nich ostre represje. to chodziło o stworzenie struktury. Powstawały całe oddziały takich wolontariuszy. jakiej uległ ruch faszystowski. niszcząc lub grabiąc. które dokonywały napadów na strajkujących robotników. s. zwłaszcza w Emilii. która lepiej zabezpieczałaby utrzymanie istniejącego układu społecznego. 567. Wszystko to było wodą na młyn faszystów.A. Całe Włochy zostały objęte falą strajków. w których po raz pierwszy zastosowano zasadę powszechnego i proporcjonalnego głosowania. Mussolini sprecyzował nowy program ruchu. Pod tym naciskiem parlament musiał uchwalić ustawę o przekazaniu chłopom nieuprawnionych gruntów. wystąpień.9 listopada 1921 r. Stworzyło to podatny grunt dla ugrupowań faszystowskich. Odwoływał się przy tym do uczuć narodowych. Gierowski: Historia Włoch…. Polityka społeczna miała się oprzeć na założeniach solidarystycznych. nawet wśród młodzieży studenckiej. cit. Już zresztą przed wyborami zaczęła się próba sił między obozem rewolucyjnym a burżuazją.2. a sytuacja rządzących liberałów stała się bardzo trudna. który przybrał odtąd nazwę Narodowej Partii Faszystowskiej. Powtarzające się strajki i niepokoje przy słabości władz podporządkowanych skłaniały fabrykantów i wielkich posiadaczy ziemskich do tworzenia własnych uzbrojonych straży. zmusiło Mussoliniego do wyrażenia gotowości zaprzestania walk wewnętrznych. który odbył się 7 .. 15 maja 1921 r. Gdy chłopi nie doczekali się podziału latyfundiów i przyznania im ziemi. wolnych zawodów. Żywiołowe wystąpienia ogarnęły również wieś włoską. Na nowym kongresie ruchu faszystowskiego. a jeżeli nie rezygnował z przekształcenia machiny państwowej. W 1921 r. które zdawały się zapowiadać wybuch rewolucji. op. Główną bazę społeczną ruchu stanowiło drobnomieszczaństwo i średnia burżuazja oraz chłopi.2. Mussolini. Miała ona jednak zbyt ogólnikowy charakter i nie rozładowała sytuacji na wsi. faszyzm cieszył się też dużą popularnością wśród urzędników. Wzmocniona została dyscyplina wewnątrzpartyjna. Zarazem udział w wyborach jakby zalegalizował faszystów jako partię polityczną w oczach opinii publicznej. usiłowali zdobyć sprawiedliwość na własną rękę. squadre d’azione. Lata napięcia rewolucyjnego W listopadzie 1919 r. Zaczęły się mnożyć specjalne bojówki. Pod hasłami patriotycznymi walki z wrogami ojczyzny bojówki faszystowskie wymierzały swą „sprawiedliwość”.

s. bankierzy i właściciele. Marsz na Rzym Sytuacja Włoszech kształtowała się pomyślnie dla Mussoliniego. Albo dadzą nam władzę. że czas skończyć z tym nastawieniem. Confindustria (Confederazione Generale dell’ Industria) oraz wielkich właścicieli ziemskich. 2. uzbrojone w krótką broń palną. Mussolini zażądał na nim przyznania faszystom najważniejszych tek w rządzie i rozpisania nowych wyborów. Borucki: Mussolini…. Faszyści starali się opanować istniejące instytucje państwowe.przemysłowcy. op. Stąd też znaczna część prasy prowadziła kampanię korzystną dla faszyzmu. gdzie przedstawiciele Contindustria obiecali mu pomoc finansową. s. 159. Miało to zapewnić utworzenie jedności ekonomicznej w ramach wspólnoty narodowej. Jednak po zdobyciu miejsca w parlamencie Mussolini uznał. do głębi faszystowskie. 28 października wokół stolicy zgromadziły się oddziały. 24 października 1921 r. sztylety i nieodzowne pałki. Monelli: Mussolini. Jednocześnie milicja faszystowska. co więcej. . podjęła marsz na Rzym. Podobną woltę trzeba było dokonać w stosunku do monarchii. który główne starania obrócił na skompromitowanie rządu i wskazanie jego słabości. tzw.21 kwietnia.. co oświadczamy otwarcie…” 9.3. co aprobowały manifestujące tłumy „czarnych koszul”. który zabiegał o poparcie i pomoc finansową ze strony przemysłowców włoskich stowarzyszonych w Powszechnym Zjednoczeniu Przemysłowym. Nie zaprzestali zresztą faszyści oddziaływać postrachem. konkurujące na swój sposób z urzędami państwowymi. i w swym pierwszym wystąpieniu wyraził gotowość doprowadzenia do porozumienia między państwem włoskim a Watykanem. Następnego dnia Mussolini wyjechał do Mediolanu. W miarę jednak rosły wpływy żywiołów konserwatywnych wśród faszystów. zaczął się w Neapolu drugi zjazd Narodowej Partii Faszystowskiej. Mussolini mówił. zmieniał się ich stosunek do monarchii. Katolicyzm uzupełnia je. 27 października faszyści zaczęli przejmować władzę na prowincji. Gdy nie udało im się wprowadzić swych ludzi. Nawet masoneria zapewniała Mussoliniego o poparciu. ale o de9 10 P. Bojówki „czarnych koszul”. Faszyści zajmowali początkowo stanowisko wyraźnie antyklerykalne. Założyciele faszyzmu akcentowali swe sympatie republikańskie i jeszcze przy uroczystym otwarciu obrad parlamentu w 1921 r. wyłącznie. deputowani faszystowscy nie pojawili się na sali obrad. albo ją weźmiemy. Warszawa 1973. „…Dążymy do rządzenia narodem (…). jest przede wszystkim. M. znęcały się nadal nad przeciwnikami politycznymi. w tym także uczestnicy zjazdu neapolitańskiego. tworzyli własne urzędy. Mussolini. W razie nieprzyjęcia tych warunków groził marszem na Rzym. którzy spodziewali się zabezpieczyć przy jego pomocy od groźby ze strony ruchu robotniczego czy chłopskiego. cit. zbiegając się do Rzymu i chwytając za gardziel nędzną klasę panujących polityków” 10. zmęczonego latami wojny i napięcia społecznego. ale jest faszystowskie. jest katolickie. 55. Świętem pracy miał się stać dzień założenia starożytnego Rzymu . podjął też starania o pozyskanie sobie Kościoła i monarchii. Faszyści mogli liczyć na przychylne stanowisko wielu dowódców wojskowych i policji. Sam Mussolini przemawiając 20 września w Udine zapewnił nienaruszalność monarchii. Jednak zgodnie chyba z założeniami Mussoliniego nie chodziło o zbrojne zajęcie Rzymu. „Państwo faszystowskie odzyskuje w pełni swój charakter moralny. sprzyjało im wreszcie ogólne nastawienie społeczeństwa.

seniorowie.. łącznie z ministrami. Dowódcami byli konsulowie. WŁOCHY POD RZĄDAMI FASZYSTÓW 3. tworząc legiony.. J. którzy chętnie swój przewrót oceniali jako rewolucję. Borucki: Mussolini…. wielu tajnych agentów. a jej trzon stanowiły bojówki „czarnych koszul”.A. Składała się ona z dobrze wyszkolonych ochotników. w którego skład wchodzili członkowie partii oraz wyżsi urzędnicy faszyści.24 październik 1922 r. która wymusiłaby ustępstwa na rzecz faszystów. s. Po pewnym czasie okazało się.monstrację polityczną. W tym momencie Duce mógł wezwać milicję faszystowską do odbycia zwycięskiej defilady przed pałacem królewskim i opuszczenia Rzymu11. kohorty.A. s. s. centurie i manipuły. Monelli: Mussolini. Gruntowej reorganizacji ulegały organa bezpieczeństwa i policji: zwolniono z pracy niemal połowę dawnych karabinierów. Wiktor Emanuel III powierzył mu 30 października misję stworzenia nowego gabinetu. że król i parlament utrzymali swe pozycje. Warszawa 1937. uspokoiło to zarówno tych. co udzielili swego poparcia. Gra ta skończyła się sukcesem. Dało mu to okazję do kolejnego niszczenia grup i stronnictw opozycyjnych. Jej decyzje poprzedzały zwykle uchwały i dekrety rady ministrów. Marsz na Rzym . Ponieważ nie nastąpiły żadne zmiany społeczne. Było to zgodne 11 12 J. Gdy Mussolini odrzucił możliwość udziału w nowym rządzie kierowanym przez Salandrę. Jednocześnie organy administracji państwowej i policja przechodziły powoli w ręce faszystów. 572. Rada stanowiła swego rodzaju „organ doradczy” Mussoliniego. że był to tylko wstęp do dyktatury. op. cit. on ustalał jego skład i porządek obrad. podtrzymując wrażenie. Emilio de Bono13. nadając kierunek poczynaniom rządu. Jedną z pierwszych uchwał Wielkiej Rady było powołanie milicji faszystowskiej – Ochotniczej Milicji Bezpieczeństwa Narodowego (Milizia Volontaria per na Sicurezza Nazionale). Hierarchię wojskową oparto na starożytnych wzorach rzymskich. Marsz na Rzym wbrew stanowisku faszystów. Gierowski: Historia Włoch…. 13 M. op. jak i tych. Gierowski: Historia Włoch…. op. cit. WSTAWIĆ ZDJĘCIE Fot. . Na drodze do dyktatury faszystowskiej Przez najbliższe lata Mussolini zdołał uśpić społeczeństwo włoskie poczuciem złudnego bezpieczeństwa. Mussolini nie miał wprawdzie zamiaru rezygnować z rządów policyjnych. 96. Szefem milicji został jeden z najbliższych współpracowników duce. Źródło: P. której inauguracyjne posiedzenie odbyło się 12 stycznia 1923 r. jeżeli przewagę w nich miała lewica. rozwiązano Gwardię Królewską i policję celno-fiskalną. Decydujący głos w Wielkiej Radzie należał do Mussoliniego.. był tylko zamachem stanu popartym przez rewoltę zbrojną. cit.1. III. Wbrew głoszonym dawniej hasłom Mussolini rozpoczął politykę gospodarczo-społeczną pod znakiem jej liberalizacji i ograniczenia udziału państwa. Był to organ partyjny. centurionowie i dekurionowie. zmierzał je jednak oprzeć na nowych podstawach12. 3. s. Dla nowych poczynań organizacyjnych istotne stało się utworzenie Wielkiej Rady Faszystowskiej. co zachowali neutralność. 573. 64. Likwidacji uległy rady samorządowe.

przynosząc oczywiście zwycięstwo faszystom14. poprzez różne środki nacisku administracyjnego. Duce był gotów do działania. które równało się z ostatecznym zerwaniem z rządami komunistycznymi. mniej lub więcej wypaczone. Zaprzeczał w nim wprawdzie wydaniu rozkazów napadów na antyfaszystów. że biorę na siebie całkowitą odpowiedzialność polityczną. Faszystom udało się stworzyć wspólny blok z częścią starych liberałów. wystarczają. Jakkolwiek Mussolini wykorzystywał przede wszystkim swe możliwości kierowania rządu do prowadzenia polityki. Rozpoczęła się kampania wyborcza.z życzeniami wielkich przemysłowców. prawicowych popolarów. Kapitał prywatny przejął telefony oraz towarzystwa ubezpieczeniowe. historyczną za wszystko. wstrzymał realizację dekretów o podziale ziemi: przestały działać komisje do ustalania cen. przy czym usunął najbardziej skompromitowanych Rossiego i de Bono z ich stanowisk. co się stało. ale zarazem powiedział: „Oświadczam. Nikt już chyba nie miał iluzji. Mussolini zaczął od pozyskiwania sobie wpływu na opinie publiczną. jego zwycięstwo było pewne. tym bardziej. to bierzcie pal i bierzcie sznur. Borucki: Mussolini…. właśnie przy tej okazji powołany został Urząd Propagandy. których stowarzyszenie Confidustira zyskało sobie prawa wyłącznej reprezentacji. Wzburzenie opinii publicznej było tak wielkie. zakwestionował on legalność wyborów.. op. moralną. w wyniku którego nowa ordynacja wprowadzała w Izbie Poselskiej 535 miejsc i czyniła z całego kraju jeden okręg wyborczy. cit. Upojenie faszystów odniesionymi sukcesami przytłumiło wystąpienie sekretarza socjalistów unitarystów . Na początku debaty 30 maja 1924 r. Dzień pracy mógł być przedłużany do 10 godzin. w którym każda partia mogła wystawić tylko jedną listę. a nawet terror. by powiesić człowieka.. W bloku tym faszyści mieli zresztą zapewnioną z góry większość miejsc. Jednakże znalezienie zwłok Matteottiego w połowie sierpnia znów ożywiło nastroje opozycyjne. s.Matteottiego. otrzyma 2/3 miejsc w parlamencie. Oczywiście w nowej sytuacji. że „monstrualna prowokacja” Matteottiego zasługuje na coś więcej niż słowną odpowiedź. 3 stycznia 1925 r. w wyniku której dawny parlament rozwiązano na początku roku 1924. która uzyskała największą liczbę głosów (co najmniej 25%). że Powszechna Konferencja Pracy traciła swych członków na rzecz faszystowskich związków zawodowych. Mussolini zapewnił sobie zwycięstwo. Faszyści rozwinęli wielką machinę propagandową. Mussolini zapowiadał. kiedy faszyzm się rozrósł i panował nad całymi Włochami. co wprowadziło faszystów w zamieszanie i wściekłość. faszyści nie cofali się przed nowymi atakami gwałtu. nawet z niewielką grupą pozyskanych socjalistów. Coraz słabsza stawała się pozycja robotników. Partia. Jeżeli faszyści byli szajką przestępczą. że rządy faszystowskie mogą utrzymać się w granicach demokracji parlamentarnej. wspierany przez własną potężną milicję. a następnie zamordowany. Zniósł więc Mussolini obowiązek notowania nazwisk właścicieli na papierach wartościowych. 68. które miały miejsce zastraszyć przeciwników. obfitująca w niesłychane gwałty faszystowskie. Dzięki temu sami faszyści mieli większość w izbie liczącej 535 deputowanych. Mussolini wygłosił w Izbie Deputowanych przemówienie. 15 lipca 1923 roku zostało opracowane prawo wyborcze. Na posiedzeniu parlamentu zapowiedział wyjaśnienie całej sprawy i ukaranie winnych. Przy jego pomocy. zniesiono cła na specjalne artykuły zbytku i przepisy ochronne wobec lokatorów. że faszyści nie mieli odwagi pokazywać się w czarnych koszulach w miejscach publicznych. pozostała 1/3 miała być rozdzielona między wszystkie inne partie. 10 marca Matteotti został porwany przez bojówkę faszystowską. a wybory odbyły się 6 kwietnia 1924 r. Jeżeli słowa. jeżeli wszystkie gwałty były wynikiem pewnego określonego klimatu histo14 M. . W rezultacie pod blokiem Mussoliniego do walki stanęło 7 rywalizujących stronnictw.

O atrybutach i prerogatywach szefa rządu znosił odpowiedzialność premiera i rządu przed parlamentem. zarówno partia faszystowska. Warszawa 1977. Monelli: Mussolini…. Niemniej w maju 1928 r. które prowadziły do formalnego sankcjonowania dyktatury partii faszystowskiej. cit. „pupilek reżimu faszystowskiego” – podlegająca bezpośrednio Mussoliniemu.. Niemniej dla zabezpieczenia się przed opozycją wprowadzono w 1927 r. Sekretarzem partii faszystowskiej został w lutym 1925 roku Farinacci. Od 1926 r. Rozwijał się w wyniku przystosowywania się do aktualnych możliwości. aby móc przekazać aresztowanych sądowi. G. W tymże roku powstała Organizacja Ochotnicza do Walki z Antyfaszyzmem. s. Fiłatow: Upadek włoskiego faszyzmu. Ustawa z 31 grudnia 1926 r. od przejęcia przez Mussoliniego nieograniczonej władzy dyktatorskiej. Zarazem nastąpiło ograniczenie inicjatywy ustawodawczej parlamentu przez uzależnienie jej od zgody premiera. działający obok zwykłych sądów. W szybkim tempie następowała reorganizacja państwa. Litery OVRA rozszyfrowane są zazwyczaj. Mussolini w ogóle zniósł parlament. Jednakże po wystąpieniu Mussoliniego zaczęły się surowe represje przeciwko opozycji. 41. Ustalone zostały „prawa faszystowskie”. (W 1939 r. Był przy tym o wiele bardziej zdecydowany w negocjacji. zmienił system wyborczy. ponieważ ja stworzyłem ten klimat propagandą trwającą od interwencji po dzień dzisiejszy” 15. zastępując go nowym organem o fikcyjnych kompetencjach pod nazwą Izba Związków i Korporacji). co nadawało dyktaturze pozory legalizmu. OVRA (Opera Volontaria di Repressione Antifascista) – specjalna policja polityczna. Reżim faszystowski Faszyzm włoski nie był wytworem założeń doktrynalnych. Zlikwidowane zostały koła neofaszystowskie organizujące publiczne dyskusje.2. ja ponoszę za to odpowiedzialność.S. utrzymał wszakże parlament. 3. Dekret z 24 grudnia 1925 r. „Trybunał Specjalny”. s. jak i cały wprowadzony system organizacji państwa i społeczeństwa miały służyć realizacji polityki Duce. Ponzę. niż w tworzeniu własnych rozwiązań. w odrzucaniu wysuwanych przez lewicę postulatów reform społeczno-gospodarczych. op. jako skrót nazwy: „Organizacja do spraw 15 16 P. Nowocześnie zorganizowane państwo faszystowskie miało stać się najwyższą wartością.rycznego. Od 1926 r. przewidziany przez ustawodawstwo faszystowskie. Tylko król mógł powołać i odwołać pierwszego ministra. upoważniała radę ministrów do ogłaszania dekretów z mocą ustawy parlamentarnej. które powstały raczej dla uzasadnienia dokonanych zmian. lecz pozostawione pod nadzorem policji16. a także oddziały Wolnych Włoch. Lampedusę i in. jedyną legalną partią polityczną byli już tylko faszyści. Ventotene. to wywoziła ich na zesłanie w trybie administracyjnym na wyspy: Usticę. 129. tzw. Kierowano tam często osoby uniewinnione przez Trybunał Specjalny z powodu całkowitego braku dowodów winy. politycznego. Kandydaci na deputowanych mieli być podawani przez korporacje i zatwierdzani na wspólnej liście przez Wielką Radę. „Prawa faszystowskie” przyjęte zostały przez parlament włoski. Jakkolwiek Mussolini uważał powszechne wybory za fikcję. W skład jego wchodzili oficerowie milicji faszystowskiej. . Sprawy rozpatrywane przez ten trybunał kończyły się z reguły wyrokami skazującymi na największy okres uwięzienia. Jej podstawa prawna była formalnie biorąc zgodna z praktyką państwa konstytucyjnego. który wszelkimi środkami przyspieszył faszyzację Włoch. Jeżeli policja nie dysponowała dostateczną ilością zarzutów. W rzeczywistości był to definitywny koniec rządów parlamentarnych. zasady.

Fiłatow: Upadek włoskiego faszyzmu…. hierarchowie i rasowie prześcigali się w przywłaszczaniu pieniędzy publicznych i korupcji. ustalone zostały zasady współpracy między Konfederacją Przemysłodawców i Generalną Konfederacją Faszystowskich Korporacji Zawodowych.naczelnik policji. 7. że społeczeństwo włoskie objęte było ich kontrolą rzeczywiście szeroko i wszechstronnie. ale już jego najbliższe otoczenie. za G. Nowa organizacja będzie dysponować nieograniczoną władzą i nieograniczonymi możliwościami.A. Wszyscy Włosi powinni czuć w każdej chwili. 3. cit. Według niego Mussolini chciał. potężną i wszechogarniającą. Powinna ona objąć cały kraj. s. jak gigantyczna ośmiornica”17 (wypowiedź Mussoliniego). Trybunał Pracy. które były odtąd uważane za jedyne legalne przedstawicielstwa pracodawców i pracowników. op. Szczególne znaczenie przypisywali teoretycy faszystowscy stworzeniu systemu korporacyjnego. 584. s. w zasięgu rąk gotowych do schwytania go w każdej chwili. opartych na zasadach solidaryzmu. w swych pamiętnikach twierdzi. cyt. Opublikowane po wojnie spisy agentów OVRA wykazały. śledzeniem przeciwników reżimu w kraju. Do rozbudowy własnych związków zawodowych. Powstały fikcyjne obszary przemysłowe czy fabryki.S. Podstawą systemu korporacyjnego była teza. Początkowo OVRA zajmowała się prawie wyłącznie zwalczaniem antyfaszystów. łącznie z korupcją. Zresztą cały aparat państwa faszystowskiego cechowała nadmierna rozbudowa biurokracji z jej wszelkimi wadami. Odpowiednie syndykaty zawierały umowy o wynagrodzenie za pracę. lecz wykrywania najmniejszych oznak nastrojów opozycyjnych18. „Specjalną inspekcję policji powinniśmy przekształcić w organizację tajną. że antagonizmy między pracą a kapitałem powinny być podporządkowane interesowi narodowemu. Bologna 1967. op. W 1925 r. Martinelli: L’OVRA . jak olbrzymi smok. Ewentualne spory rozpatrywała instytucja nadrzędna. . Tak wyglądał system. 19 J. W rzeczywistości głównym zadaniem korporacji było utrzymanie robotników i wszelkich pracowników w ściśle scentralizowanych i zależnych od władz państwowych związkach zawodowych. 42. Fiłatow: Upadek włoskiego…. że od objęcia przez nich władzy zaczyna się nowy etap w dziejach. Doktryna faszystowska i standaryzacja kultury Wprawdzie faszyści głosili. 41.. którymi się powszechnie posługiwano19. Była to machina dość kosztowna i podobnie jak inne instytucje faszystowskie podatna na korupcję i nadużycia. że był „przeznaczony. cit. Strajki lub lokauty były zabronione: za naruszenie tej zasady groziło pracownikom więzienie.. że znajdują się pod kontrolą. których jedynym produkcyjnym zadaniem było uzyskiwanie subsydiów państwowych. o którym Mussolini mówił. Gierowski: Historia Włoch…. Każdy Włoch znajdować się będzie jak gdyby na muszce karabinu. era faszystowska. Od połowy lat trzydziestych korupcja stała się zjawiskiem tak normalnym. że obserwuje ich i analizuje oko. przystąpili faszyści natychmiast po objęciu władzy. że te cztery litery są zakończeniem słowa „ośmiornica” . 18 G.. Dało to możliwość policji faszystowskiej kontrolowania nie tylko nastrojów i opinii społeczeństwa. op. s. Sam Duce nie myślał wprawdzie o robieniu pieniędzy. by stać się cywilizacją XX wieku”. aby nazwa organizacji i jej funkcje zostały owiane tajemnicą. cit. jednakże Bocchini . s. Pole działania tajnej policji stopniowo się poszerzało.3. przekazywaniem sądom lub rozprawianiem się z patriotami włoskimi bez sądu. wprowadzana jednak przez nich doktryna była zjawi17 F.Ingwilacji i Stłumienia Antyfaszyzmu”. że istniały nawet zwyczajowe „taksy”. Każdemu syndykatowi pracowników miał odpowiadać syndykat pracodawców z tej samej dziedziny. wysyłaniem swych agentów i prowokatorów do emigracyjnych organizacji antyfaszystowskich.po włosku piovra. którego nikt nie zdoła wykryć.S.

że będą służyć faszyzmowi. którzy o to zadbali..„dla faszysty nie istnieje i nie może istnieć nic poza państwem” 22 . Zmierczak: Historia doktryn….Włoska Młodzież Liktorska. Za przykład organizacji masowej posłużyć może GIL . op. wszechobecne . op. której zadaniem było przyswojenie młodzieży stylu „życia w zespole faszystowskim” oraz przysposobienie wojskowe. W ten sposób ideologia nacjonalistyczna została przyswojona przez faszyzm. Olszewski. jedno państwo. cit. słuchaj i walcz” – nakazywał czwarty artykuł faszystowskiego statutu. powstała w 1937 r.. Były to konferencje. walczyć”. nie przykładał większej wagi do filozoficznego uzasadnienia swych poczynań. Wyrazem jej było powołanie licznych organizacji masowych. M. podporządkować się. 336. przy czym chodziło o wiarę w wodza. Zwycięzcy konkursu 20 21 H. od Maurrasa mit społeczeństwa. „Wierz. s. 22 H. Olszewski. W doktrynie faszystowskiej zebrało się wiele elementów z różnych koncepcji: obok głębokiej pogardy dla systemu parlamentarnego faszyzm zapożyczył od Sorela ideę gwałtu jako wielkiej siły oczyszczającej w historii. nacjonaliści koncepcję państwa korporacyjnego i przeniesienie idei walki klas na stosunki między bogatymi i biednymi państwami21. scentralizowane państwo może we Włoszech nastąpić pełny proces integracji narodowej. a nie w doktrynę partii. że tylko przez silne. Chłopcy włoscy po ukończeniu sześciu lat składali przysięgę. J. że dopiero wojna jest w stanie wyzwolić pełną energię człowieka. Do jej zadań należało przeprowadzenie corocznych „konkursów liktorskich”. Z czasem jednak znaleźli się ludzie. Gierowski: Historia Włoch…. że faszystowska koncepcja państwa obejmuje wszystko. Była to organizacja typu wojskowego. jeden wódz czy Duce ma zawsze rację20. Państwo faszystowskie miało odrzucać grę interesów poszczególnych warstw i opierać się na aprobacie i mobilizacji mas.skiem wtórnym i wynikała w większym stopniu z praktyki politycznej niż z założeń teoretycznych. Zmierczak: Historia doktryn…. lekcja zjednoczenia narodowego w czasie wielkiej wojny były też wykorzystywane przez faszyzm do tworzenia nowych Włochów.pisał Mussolini w „Doktrynie faszyzmu”. Mussolini wraz z tym ostatnim przygotował do „Włoskiej encyklopedii”. M.. Hasło GIL. Znajdowało to wyraz w takich hasłach jak: jeden naród. s. Doświadczenia wojenne. Natomiast młodzież studencka skupiona była w organizacji – Faszystowska Grupa Uniwersytecka (GUF) – powstałej w 1934 r. „nie żałując własne krwi” . Państwo jest bowiem totalne. jak Gioacchino Volpe. zwłaszcza włączenia się tych klas. cit. 588. Wódz stawał się uosobieniem narodu i państwa. W doktrynie faszystowskiej za nierealne uważane były wszelkie koncepcje wiecznego pokoju. Futuryści przekazali mu śmiałość sformułowań. Najpierw faszyzm stawiał na pierwszym planie „działanie”. od Nietschego i D’Annuzia ideę wielkiego wodza charyzmatycznego. powtarzało się często: „Nic nie zdołało się uzyskać w historii bez przelewu krwi” . Typowy dla faszyzmu kult państwa wynikał z przekonania.A. podobnie jak hasło partii faszystowskiej. dla którego jeden bojówkarz był wart dwu filozofów. Głosząc specyficzną moralność państwa „etycznego” autorzy stwierdzali. wymalowanych wzdłuż dróg. cit. Giuseppe Bottai i zwłaszcza Gioranni Gentile. Wśród sloganów Mussoliniego. natomiast przyjęta była teza. które zwalcza antynomie kapitalizmu wracając ku wyidealizowanemu średniowieczu. Charyzmatyczny typ legitymacji władzy wodzów faszystowskich był istotnym elementem ideologii faszystowskiej. artykuł o faszyzmie. na które wszystkie wyższe uczelnie delegowały zwycięzców konkursów selekcyjnych dla uczestniczenia w dyskusji wokół przygotowanych tematów z zakresu polityki i kultury. wydanej w 1931 r. s. Początkowo Mussolini. głosiło: „Wierzyć. w których od dziecka każdy miał znaleźć swoje miejsce. poza państwem nie mogą istnieć żadne wartości. op. które nie uczestniczyły w dziele zjednoczenia. 335. .

na postawach nauczycieli. „gotowych oddać wszystko. W 1937 r. 41. która potem przejęła nazwę Radio Italiano.S. 23 24 G. powstała specjalna organizacja. na podręcznikach. przy aktywnym udziale tego ministerstwa utworzono Narodowy Instytut Kultury Faszystowskiej. Powstała Narodowa Rada Badań pod kierunkiem Pietro Badoglio i Guglielmo Marconiego. s. op. Ministerstwo Kultury Narodowej. s. Gusty artystyczne przywódców faszyzmu kształtowały się pod wpływem wzorów imperium rzymskiego. lecz również podporządkowanie faszyzmowi całego życia kulturalnego i narodowego. że reżim faszystowski tylko w ograniczonym stopniu zdolny był prowadzić politykę uniformizacji kulturalnej i że ograniczała się ona do przejawów zewnętrznych. Faszyzm wycisnął wyraźne piętno na programach poszczególnych przedmiotów.S. przekształcenie jej fanatyków. założone zostało w 1937 r. nie żądając w zamian niczego” 24. Brak wyraźnej doktryny powodował wszakże. Fiłatow: Upadek włoskiego…. Charakterystycznym tworem Instytutu Kultury Faszystowskiej była „Szkoła Mistyki Faszystowskiej”. Zadaniem tej szkoły było rozpowszechnianie wśród młodzieży mistycznej wiary w faszyzm. aby działalność tych instytutów i ich program naukowy odpowiadał interesom polityki reżimu faszystowskiego. w myśl założeń przywódców faszystowskich miały kształtować faszystowską elitę intelektualną23..ogólnonarodowego uzyskiwali miano „liktorów” w danej dziedzinie na okres jednego roku. Jednym z nich było włączanie intelektualistów do odpowiedniej korporacji. cit. Fiłatow: Upadek włoskiego…. .. op. G. do którego zadań należało nie tylko kontrolowanie prasy i stosowanie działalności propagandowej. Państwo faszystowskie przejęło też pełną kontrolę nad radiem: w tym celu w 1927 r. Czuwał on nad tym. cit. 29. który nadzorował działalność humanistycznych instytutów naukowo-badawczych. Wykłady liktorskie.

WSTAWIĆ SCHEMAT (będzie poprzeczny) .

rondyści. zwłaszcza głoszony przez drugie z nich nawrót do tradycji klasycznej. które kształtowało gusty literackie i przyczyniło się do powstania całej szkoły historyków literatury i krytyków o dość liberalnym nastawieniu. 29. Mussolini oświadczył sportowcom: „Człowiek – to przede wszystkim ciało. Największym powodzeniem cieszyły się filmy historyczne. Jakkolwiek faszyzm starał się wycisnąć piętno na całej twórczości. Wprawdzie uznanie międzynarodowe przypadło lirykom włoskim dopiero po wojnie. krew. Znakomitą pozycję zapewniła sobie w dobie międzywojenej poezja włoska. lecz palącą potrzebą” 25. zwłaszcza amerykańskie. był Ottorino Respight.. op. Po wprowadzeniu dźwięku chętnie oglądane były także filmy oparte na wątkach operowych czy nawiązujących do życia wielkich kompozytorów. ale pogłębioną analizę osobowości. albo uciekali się w swej twórczości od otaczającej rzeczywistości. by nawiązać do tradycji. Typowe były pod tym względem wysiłki Curzio Malapartego. jak dalece wydarzenia sportowe. zwycięstwa sportowe zaś obchodzono jak wielkie sukcesy narodowe. Istotny przełom przechodzi muzyka włoska. W latach trzydziestych obok tej literatury unikającej konfrontacji z rzeczywistością pojawiła się również literatura bardziej krytyczna. zwłaszcza liryka. który początkowo usiłował wiązać elementy kultury ludowej ze „stylem faszystowskim”. Jej zapowiedź stanowili „Obojętni” Alberto Moravii. jego wysoka pozycja międzynarodowa chroniła go przed prześladowaniami. W 1934 r. oczywiście starorzymskich. Jednakże na rozwój literatury włoskiej wpływ miał również Benedetto Crose i jego teza o autonomii sztuki.S. poruszały masy. znacznie jednak wcześniej pozyskali sobie oddanych wielbicieli we Włoszech. Fiłatow: Upadek włoskiego…. Zdając sobie sprawę. co skłaniało władze do restrykcji i ograniczania ich ilości. Nie bez znaczenia dla rozwoju literatury włoskiej doby międzywojennej były także czasopisma „La Voce” i „La Ronda”. Grupa zwolenników tego kierunku.W ograniczonym stopniu wypełniał swe zadania propagandowe film. Wśród publiczności większym powodzeniem niż krajowe cieszyły się wszakże filmy zagraniczne. choćby mecze piłki nożnej. osiągając napięcie dramatyczne nie przez dynamiczną akcję. cit. tzw. Wielkimi odnowicielami muzyki włoskiej byli 25 G. Ludzie obdarzeni większymi zdolnościami albo starali się wykrzesać jakieś wartości z doktryny faszystowskiej. Również sport był wykorzystywany do celów propagandowych. s. Jakkolwiek zajął ostatecznie stanowisko negatywne wobec faszyzmu. W dziedzinie dramaturgii wyjątkową postacią był Luigi Pirandello. głosiła hasła apolityczności sztuki i literatury. co władze faszystowskie wykorzystywały. w której pisarz bezlitośnie ukazał „straszne mieszczaństwo” doby faszyzmu. którego „Fontanny rzymskie” i „Pinie rzymskie” należą do cieszących się dużą popularnością utworów impresjonistycznych. . który zwrócił uwagę na możliwości muzyki symfonicznej. rzeczywisty jego wpływ na pisarzy i artystów był ograniczony. Brakowało bowiem filmów wybitnych. redagował również jedyne niezależne czasopismo „La Critica”. Jej najwybitniejsze dzieło „Krogulec” (La Sparviera) ukazało się dopiero w 1956 r. Jednym z pierwszych kompozytorów. rasa – podstawa podstaw wszelkiego rozkwitu duchowego i stabilności życia. dla człowieka ery faszystowskiej. który podważył tradycyjne zasady teatru. Typową przedstawicielką tych podstaw w prozie włoskiej była Gianna Manzini. Skończył jednak jako przeciwnik faszyzmu i gloryfikowanej przez niego wojny. sport nie jest rozrywką. Włoski Komitet Olimpijski został podporządkowany władzom partii. Mussolini starał się objąć kontrolę nad całym ruchem. Crose mógł wydawać swe dzieła.

Gierowski: Historia Włoch…. Miasto Watykan miało prawo do posiadania własnej armii.4. konwencji finansowej i konkordatu. Źródło: M. 11 lutego 1929 r. Był on bowiem zgodny z zasadą: „Wszystko w państwie. do jego obowiązków należały też starania. faszyści zaś zakładali. Kościół uznawał formalnie istnienie państwa włoskiego. jak i przed wyborami 1924 r. Pius XI ogłosił encyklikę Non abbiamo bisogno. opracowana z udziałem szerokiego kręgu uczonych. i która wywołała ostry sprzeciw faszystów. WSTAWIĆ ZDJĘCIE Fot. poprzez którą odciął się od zależności od totalitarnego państwa. policji. W 1931 r. 89. Mussolini. . Niezłomną renomę zdobyła encyklopedia włoska. która przez wieki wpływała na kształtowanie się mentalności Włochów. biskupi jednak mieli zastrzeżoną swobodę publikowania swych pism oficjalnych. sądownictwa. s. Faszyzm włoski i jego przedstawiciele nie wywierali szerokiego zainteresowania w świecie kultury europejskiej. Postanowienia konkordatu ustalały religię katolicką za „jedyną religię państwową” we Włoszech. rozgłośni radiowej. Borucki: Mussolini. Zresztą konflikt między państwem a Kościołem przez pakty laterańskie nie został całkowicie zlikwidowany. Układ z Watykanem kończył dzieło kształtowania totalitarnego państwa. który występował początkowo jako wróg Kościoła. 596.. 3. że pozyskany przez ustępstwa Kościół stanie się jedną z podstaw ich władzy.A. op. Tworzyły się w ten sposób przesłanki nowej 26 27 Cz. Z intelektualistów atrakcyjny był za granicą Gentile – jako organizator szkolnictwa i nauki. wystąpiły tylko sporadyczne tego przejawy. Madajczyk: Kultura europejska a faszyzm. w którego skład wchodził również Rzym. Mussolini i sekretarz stanu Gasparii podpisali ugodę w Lateranie. J. Nastąpiły też pewne ograniczenia w swobodzie kultu i propagowania wyznań protestanckich. 47. by nic nie naruszyło „świętego charakteru” Rzymu jako centrum religijnego. 4. W szkołach podstawowych i średnich wprowadzono przymusową naukę religii. s. Poważniejszą przyczyną zagadnienia stosunków stała się sprawa Akcji Katolickiej. Trudno było bowiem myśleć o pełnym autokratyzmie bez podporządkowania tej instrukcji. która obejmowała ludzi świeckich. Na podstawie traktatu powołano Miasto Watykańskie (Città del Vaticano) jako odrębne. który protestował przeciwko ograniczeniu roli Kościoła do nauczania prawd wiary.Alfreso Cassela oraz Gian Francesco Malipiero a za najwybitniejszego kompozytora włoskiego XX w. cit. Porozumienie z Watykanem Niezależny Kościół stanowił jeden z najtrudniejszych problemów dla państwa faszystowskiego. nic poza państwem” 27 . może być uznany Luigi Dallapiccola. nawet więzienia. gazet. suwerenne państwo. z czasem docenił znaczenie tej instytucji i poszedł na wyraźne ustępstwa zarówno w dobie marszu na Rzym. Rząd włoski brał ją w opiekę. którzy z rezerwą czy niechęcią odnosili się do faszyzmu26. Już dyskusja nad interpretacją tych układów wykazała rozbieżność stanowisk Mussoliniego i Piusa XI. s. Podpisanie przez Mussoliniego Traktatów Laterańskich w 1929 r. Pakty laterańskie składały się z traktatu. ze uzyska lepsze warunki rozwiązania „sprawy rzymskiej”. organizacja. Wydawnictwo Delta. W ręku Kościoła miało pozostać zawieranie małżeństwa. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk 1979. Byłą to utworzona przez Piusa XI w 1922 r. Kościół spodziewał się. Kościół miał wprawdzie porozumiewać się z rządem przy obsadzaniu diecezji i partii.

Jednakże w sierpniu 1923 r. POLITYKA ZEWNĘTRZNA MUSSOLINIEGO 4. tym bardziej. Tym bardziej bez- . który utrudniał poczynania włoskie na Bałkanach. rywalizacja o wpływy w Albanii. Wystąpienie to naraziło go na ataki ze strony państw zachodnich. na podstawie której władze godziły się na utrzymanie Akcji Katolickiej. pretensje włoskie co do Dalmacji. Faszyzm reprezentował więc w polityce zewnętrznej tendencje ekspansywne. Rzym bowiem starał się doprowadzić do wyizolowania Jugosławii. Głównym obszarem zainteresowania Włoch pozostawały Bałkany i Morze Śródziemne. przerzucił się na stronę włoską. sprawa Fiume (Rijeki). znajdujący większe odbicie w słowach niż w czynach. a przede wszystkim podsycania dążeń rewizjonistycznych Węgier. zdolne do naruszenia pokoju światowego. Podjęta też został decyzja o podziale obszaru Wolnego Miasta Fiume między Jugosławię a Włochy. Napięcia budziły: kwestia położenia ludności słowiańskiej pod panowaniem Włoch. którym przypadło samo miasto. 29 sierpnia Mussolini wystosował ostre ultimatum do rządu ateńskiego z żądaniem wysokiego odszkodowania i obecności przedstawicieli włoskich przy śledztwie. Szczególnie niewygodny dla interesów włoskich pozostał sojusz francusko-jugosłowiański. Mniejsze natomiast zainteresowanie okazywały Włochy związanej z sojuszem z Francją Polsce.. Jednocześnie zaś Mussolini nabrał trwałego przeświadczenia o słabości Grecji. Póki była samodzielnym państwem.1. został zamordowany na terytorium greckim koło Janiny ze swoimi współpracownikami gen. Jednakże została zawarta nowa umowa z rządem włoskim. Była to ważna lekcja dla Mussoliniego. które ustalało warunki pokojowego współistnienia między Włochami a Jugosławią. z którą zresztą wkrótce nawiązał dobre stosunki. Na Bałkanach najpoważniejszym przeciwnikiem polityki włoskiej stała się Jugosławia. Ważny element w polityce włoskiej stanowiła Austria. W pierwszych latach rządów faszystowskich był to imperializm stosunkowo ostrożny. Gdy objął on władzę. Stąd i starania włoskie o osłabienie Małej Ententy. Powiodło się również Mussoliniemu zachować wpływy włoskie w Albanii. Mussolini wysłał flotę włoską. Włochy nie musiały się niczego obawiać z tej strony. imperialistyczne. ze w 1927 r. która zbombardowała i zajęła wyspę Korfu. doprowadził do ratyfikacji dawniej zawartych traktatów przez parlament oraz do podpisania nowego porozumienia w Rzymie 27 stycznia 1924 r. że Rzym udzielił mu pomocy finansowej. przy poparciu Greków i Jugosłowian powstanie Ahmeda Zogu.sytuacji. Włochy miały się stać jednym z pierwszych mocarstw świata. kierownik włoskiej sekcji komisji mieszanej powołanej przez Radę Ambasadorów do wytyczenia granicy albańskiej. próby pozyskania Bułgarii. Mimo początkowej hałaśliwej propagandy Mussolini kontynuował politykę poprzednich rządów w stosunku do Jugosławii. W dążeniu do mocarstwowości Dążenia Mussoliniego do wytworzenia u Włochów poczucia wyjątkowej własnej wartości musiały znaleźć odbicie również w polityce zewnętrznej. Enrico Tellini. o dość zresztą tradycyjnym charakterze. Gdy odpowiedź grecka nie wypadła całkowicie zadowalająco. które doprowadziły do tego. Konieczne więc było podważanie opartego na traktacie wersalskim porządku w Europie i w koloniach. w której Kościół miał występować jako obrońca przeciwko wszechogarniającemu państwu. Wybuchło w niej w końcu 1924 r. Albania znalazła się pod faktycznym protektoratem Włoch. Włochy uznano za państwo agresywne. łączącej Jugosławię z Czechosłowacją i Rumunią. IV. Wiązało to się jednak ze znacznymi koncesjami politycznymi i ekonomicznymi.

zwłaszcza południa. Wkrótce potem nie oglądając się na stanowisko Włoch Hitler zorganizował krwawy pucz w Wiedniu.2. Anglia poparła to zbliżenie i 11-14 kwietnia odbyło się spotkanie w Stresa. pakt posłużył jednak nie tylko Niemcom hitlerowskim do wydostania się z izolacji i przestał mieć jakiekolwiek znaczenie. że będzie bronił niezależność Austrii. marzące o możliwościach emigracyjnych.. s. Francja. bowiem niemiecki nacjonalizm zawierał elementy groźne dla Włoch. sprawa Tyrolu jednak stawała się łącznikiem między Niemcami a Austrią. Zdawało się. Włochy podjęły zbrojną inwazję na Etiopię. a zwłaszcza faszyści. cit. To właśnie przy pomocy włoskiej Etiopia została przyjęta w 1923 r. podobną politykę wynaradawiania jak wobec Słoweńców. Etiopia była tradycyjnym obiektem tej ekspansji. Początkowo usiłował więc Mussolini obłaskawić ekspansjonizm niemiecki przy pomocy zachodnich demokracji. które również sprzeciwiały się Anchlussowi. wobec Etiopii. Nowe perspektywy otworzyło dla Mussoliniego objęcie władzy w Niemczech przez Hitlera. do Ligi Narodów. a także mieszczaństwo. Wreszcie zdobycze w Afryce miały ułatwić Włochom wyjście z trudności ekonomicznych. Podpisany 7 czerwca 1933 r. które nie oparłyby się na odpowiednich wielostronnych negocjacjach28. Obawiał się też. Hiszpania i dojrzewanie ruchu antyfaszystowskiego 3 października 1935 r. by nie doszło do jakichś ustępstw francusko-angielskich poza Włochami. czyli jak nazywali teraz ten obszar Włosi – w prowincji Górnej Adygi. zaś podpisany został nawet pakt przyjaźni między obu krajami. Hitler nie zamierzał się nikomu podporządkować i parł wyraźnie do Anschlussu. Penetracja kapitału włoskiego na terenie Etiopii nie napotkała większych przeszkód. Niemcy i Włochy decydowały o sprawach europejskich. w jakich znajdowały się od czasu kryzysu. Gierowski: Historia Włoch…. że postępowanie Hitlera otrzeźwiło Mussoliniego. Francuzi dokonali koncesji w Afryce na rzecz Włoch oraz uznalic specjalne prawa Włochów w Tunisie. Wszelkie protesty pozostawały bezskuteczne. Cesarz nie tylko ogłosił konstytucję i przeprowadził 28 J. Francji i Włoch w odpowiedzi na decyzję Hitlera rozbudowy armii wbrew traktatom wersalskim wypowiedzieli się przeciwko wszelkim zmianom w Europie.A. Hitler musiał ustąpić. Uzasadniało to zapewne jego inicjatywę paktu czterech. . Mussolini jednak zgromadził wojsko nad granicą austriacką i zapowiedział. 7 stycznia 1935 r. 4. 2 sierpnia 1928 r. Objecie władzy przez Hitlera tworzyło z niego konkurenta. na którym przedstawiciele Anglii. Wojna etiopska. tronu przez Hajle Syllasje. Nastąpiło zbliżenie między Włochami a Francją i Anglią. 597-602. Sytuacja uległa zmianie po objęciu w 1930 r. które to układy warowały utrzymanie status quo na obszarze naddunajskim. W tajnym oświadczeniu premier francuski Pierre Laval pozostawiał Włochom wolne ręce w Afryce Wschodniej. które w nowo opanowanych obszarach widziało teren swej ekspansji gospodarczej. gdy Niemcy wycofały się z Ligi Narodów. Nadziejami na zdobycze w Etiopii można było pozyskać masy chłopskie. nie wykluczając rewizji traktatów pokojowych w ramach Ligi Narodów. Teraz zaistniała możliwość pozyskania sojusznika bądź wygrania go przynajmniej przeciwko Francji i Anglii. Miało to być swoiste Święte Przymierze. op.względnie rząd włoski. w którym Anglia. podpisana została w Rzymie cała seria układów między Francją a Włochami. Dotychczas wszelkie jego wystąpienia przeciwko zachodnim „plutokracjom” miały demagogiczny charakter. prowadzili wobec mniejszości niemieckiej w południowym Tyrolu. tj.

rozprowadzanie po Włoszech tajnych pism i publikacji. Franco na czele przeciwko rządowi republikańskiemu. Do największych należała Koncentracja Antyfaszystowska. W tych warunkach zasadnicze znaczenie dla rozwoju ruchu antyfaszystowskiego miało jednak środowisko emigracyjne. Głównym zadaniem. ale i zaczął zabiegać o pozawłoskich doradców. ze rozstrzygnięcie powinno zapaść na drodze wojennej. Starała się ona rozprowadzać we Włoszech swe czasopismo „La Liberta”. Mimo sporów wewnętrznych. Największa fala emigracji nastąpiła w dobie secesji awentyńskiej. później wojska regularne. Gdy trwałe pokojowe podporządkowanie Etiopii okazało się mało realne. Część z tych ludzi nie wierzyła w możliwość walki z reżimem faszystowskim. łącznie z rozstrzeliwaniem jeńców. jakie stawiali sobie antyfaszyści. Zarówno Francja. Nie doszło też nigdy do podejmowania bezpośrednich ataków na państwo Mussoliniego. Mussolini wypowiedział wojnę. w której ujawni się bojowość oddziałów faszystowskich. założona w Paryżu przez liberałów. Mussolini wysłał do Hiszpanii jako tzw. W Etiopii działała partyzantka. przez część dowódców wojskowych z gen. Wysuwane przez zachodnich polityków propozycje nie odpowiadały jednak Mussoliniemu. nie próbowała jednak organizować swych zwolenników we Włoszech. które poruszyłyby opinię publiczną. który uważał. powstały również organizacje. Wojna domowa w Hiszpanii. żołnierzy włoskich i powodując olbrzymie wydatki. socjalistów i włoską Ligę Praw Człowieka. jak i postawę znacznej części społeczeństwa miał o niewielkie możliwości rozwojowe na terenie Włoch. Do całkowitego załamania oporu Etiopczyków nigdy wszakże nie doszło. W końcu interweniował wraz z Niemcami w wojnie domowej w Hiszpanii. jakkolwiek Mussolini wydał rozkaz bezwzględnego tępienia przeciwników. Zarówno ze względu na działalność rozbudowanego aparatu policyjnego w państwie faszystowskim. która nie .. Wprawdzie w 1937 r. które miały ułatwić współdziałanie emigrantów. którzy pomogli mu ograniczyć infiltrację Włoch. że związane ze zdobyciem Etiopii nadzieje były złudne. jak i Anglia skłonne były przystać na opanowanie większej czy mniejszej części Etiopii przez Włochów. Walki w Hiszpanii otworzyły również nowy etap w dziejach włoskiego ruchu antyfaszystowskiego. Poza komunistami jedyną organizacją antyfaszystowską. incydent w Uol-Uol stworzyć pretekst do wojny. Emilio De Bono. które wynikały bądź to z różnicy przekonań. 300 tys. 2 października 1935 r. Włochy zadbały by przez tzw. administracja włoska jednak nie mogła pochwalić się wielkimi osiągnięciami. dokonywanie zamachów.ograniczone reformy. Wojsko włoskie zbierało się nad granicą etiopską. Mussolini wyobrażał sobie interwencję w Hiszpanii jako łatwą imprezę. niemniej właściwie stale szukali schronienia za granicą Włosi prześladowani z powodów politycznych przez władze faszystowskie. Wzywał też do bezwzględnego traktowania przeciwnika. była działalność propagandowa. angażując w sumie ok. Konflikt jednak przeciągnął się aż do marca 1939 r. Dowódcą jego został gen. Wojna etiopska zaciążyła na dalszej polityce Mussoliniego. rozpoczęta 17 lipca 1936 r. bądź bywały wywoływane przez nasłanych czy pozyskanych przez reżim prowokatorów. sam Mussolini przejął kierownictwo Ministerstwa Afryki Wschodniej. która miała przynieść Włochom „odrobinę miejsca pod słońcem”. a nie przez rokowania. ochotników najpierw oddziały milicji faszystowskiej. ukazanie światu czym jest reżim Mussoliniego. zamieniła się w rodzaj prób sił między faszyzmem a lewicą europejską. Tymczasem w Etiopii mimo olbrzymiej przewagi technicznej Włochów nie doszło do wojny błyskawicznej. Mussolini zdecydował się na podbój. Rychło stało się jasne.

Grupy Sprawiedliwości i Wolności tworzyły się głównie we Włoszech północnych i środkowych po Rzym. W takim nastawieniu Ciano (Minister Spraw Zagranicznych) udał się do Berlina. Na razie sukcesy faszyzmu zdawały się odsuwać tę możliwość w odległą przyszłość 29. gdy skończyła się oficjalna wizyta polskiego ministra spraw zagranicznych Józefa Becka w Rzymie. Gierowski: Historia Włoch….rezygnowała z rozbudowy konspiracji w kraju. a doktryna stanowiła powiązanie założeń liberalnych i socjalistycznych. 4. Oś Rzym-Berlin Od 1936 r. szczególnym trafem akurat wtedy. Nawet w najbliższym otoczeniu Mussoliniego pojawiły się głosy żądające rewizji stosunku do Niemiec i zaprzestania współdziałania z krajem. odbyła się konferencja w Monachium. 6 grudnia Włochy przyłączyły się do niemiecko-japońskiego paktu antykominternowskiego i nazajutrz opuścił Ligę Narodów. w Hiszpanii oraz w basenie naddunajskim.. cit. Rząd włoski skorzystał z pobytu ministra Ciano w Niemczech w końcu maja. Poparły go w tym Londyn i Paryż i po uzyskaniu zgody Hitlera za zwłokę w działaniach wojskowych. Niemniej Mussolini obawiał się konfliktu zbrojnego. Mussolini powtarzał za Hitlerem slogany o niebezpieczeństwie bolszewickim wiszącym nad Europą. gdzie 23 października 1936 r. było Stowarzyszenie Sprawiedliwość i Wolność (Giustizia e Libertà). że w razie potrzeby Włochy mogą się oprzeć na dostawach surowców z Niemiec. Mussolini udał się na spotkanie z Hitlerem do Niemiec. Nie było to jeszcze formalne przymierze. Za obietnicę wycofania wojsk włoskich z Hiszpanii Anglia uznała zdobycze włoskie w Afryce Wschodniej. podpisał serię ustalających wspólną politykę niemiecko-włoską. Niemcy już zmierzały do dominacji na całym obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. jednakże zdawano sobie sprawę. Odpowiednia propaganda wyolbrzymiała rolę dostaw niemieckich do Włoch w czasie sankcji i wywoływała wrażenie. Mussolini zdecydował się wówczas na pozorne posunięcie.A. który miał odnowić dawną przyjaźń między obu państwami. wokół której miały się rozgrywać losy Europy”.3. gdy Włochy myślały o rewizji granic Węgier czy Bułgarii. wojska niemieckie wkroczyły do Austrii. . który mógł stanowić największe zagrożenie dla Włoch. W rzeczywistości. Celem stowarzyszenia była odnowa demokratycznych Włoch. że wszelka akcja konspiracyjno-propagandowa może mieć tylko znaczenie przygotowawcze i że wcześniej czy później konfrontacja zbrojna z faszyzmem będzie nieunikniona. nie wyłączając i samych Włoch. przede wszystkim w odniesieniu do Związku Radzieckiego. by zapewnić Hitlera. Wkrótce Hitler wystawił Mussoliniego na najcięższą próbę. Duce nie wytrwał jednak długo w roli pacyfikatora i me29 J. Mussolini nazwał je 1 listopada w wielkiej mowie wygłoszonej w Mediolanie „osią Rzym-Berlin. Włochy nie zareagowały. że nastąpiło znaczne powiększenie potencjału Niemiec i że na północnej granicy Włoch stanęła armia niemiecka. s. dlatego też wystąpił z propozycjami mediacyjnymi. 12 marca 1938 r. W tym czasie narastał już kryzys czechosłowacki.. Pozornie między Berlinem a Rzymem nie było rozbieżności. że nie zamierza w żaden sposób włączać się do tej sprawy. op. Dla uspokojenia opinii zawarł 16 kwietnia 1938 r. 603-608. We wrześniu 1937 r. pakt Wielkanocy z Wielką Brytanią. Włochy związały się już na trwałe z Niemcami. pozyskując nieco zwolenników wśród inteligencji. Niemniej w tymże czasie wojna domowa w Hiszpanii wykazała. tzw. Coraz bardziej zresztą Mussolini utożsamiał swe cele z niemieckimi i coraz rzadziej zdobywał się na akty samodzielności. w wyniku którego zdecydował się na jeszcze bliższe powiązanie z Niemcami.

Jak zwykle Hitler przeprowadził tę akcję bez żadnego porozumienia ze swym sojusznikiem. Był on reakcją na wzrost fali rewolucyjnej i stanowił swego rodzaju prewencyjną kontrrewolucję. że wojna z Polską byłaby pomyłką. tzw. UPADEK WŁOSKIEGO FASZYMU Faszyzm włoski zrodził się i przejął władzę w znacznej mierze na skutek spełniania funkcji negatywnych. układu sojuszniczego. który zobowiązywał oba państwa do udzielenia sobie wzajemnej pomocy militarnej. op. Wywołał on szok we Włoszech. Jeszcze 11 sierpnia 1939 r. w końcu jednak uznał. Zajęcie jej nie mogło wywołać konfliktu międzynarodowego.A. Mussolini jednak nic nie uzyskał. natomiast świat ogarnęła nowa fala oburzenia na gwałty faszystowskie. bo nie można liczyć na jej zlikwidowanie. w Wielki Piątek wojska włoskie dokonały desantu w portach Albanii. funkcję tłumienia rewolucji za pomocą terroru. Faszyzm włoski spełniał z dość dużym powodzeniem. w razie gdyby któraś ze stron znalazła się w konflikcie z jakimś mocarstwem. włącznie z przystąpieniem do wojny. gdy w połowie marca 1939 r. Coraz więcej polityków faszystowskich zdawało sobie sprawę. Jego argumenty zostały odrzucone: Hitler wykluczył możliwość wojny europejskiej i w tej sytuacji nieprzygotowanie Włoch nie miało dla niego istotnego znaczenia. 12 kwietnia zaś zgromadzenie notablów ogłosiło królem Albanii Wiktora Emanuela. Mussolini spodziewał się. że Niemcy nie zaczną wojny wcześniej niż za 3 lata. Dlatego też bez należytego przygotowania zgodził się na podpisanie w Berlinie 22 maja 1939 r. że pragnąca za wszelką cenę pokoju Francja dokona ustępstw terytorialnych na rzecz Włoch. stąd też może tak blado wypadła jego wizyta w Warszawie w lutym 1939 r. V. Doczekał się natomiast potargania przez Hitlera układów monachijskich. Francja i Anglia natychmiast zagwarantowały bezpieczeństwo Grecji i Rumunii. Sam Mussolini przechodził liczne wahania. 30 J. że tym razem postawił Hitlera wobec fakty dokonanego. przez ministra Ciano i niemieckiego ministra spraw zagranicznych Ribbentropa. Jedyną satysfakcją Mussoliniego było to. Mussolini uznał więc.. Mussolini jednak trwał obsesyjnie przy sojuszu z Niemcami30.. Już 28 października przyłączył się do układu militarnego z Niemcami i Japonią. wojska niemieckie wkroczyły do Pragi i ogłosiły protektorat. Zarazem zaś zaczęła się we Włoszech wielka kampania antyfrancuska. Zrezygnowany Ciano uznał. Na ofiarę wybrał Albanię. 7 kwietnia 1939 r. s. paktu stalowego. że najwyższa pora. Od czasu kryzysu czechosłowackiego wątpliwości co do sojuszu z Niemcami zaczął żywić sam Ciano. że Włochy nabierają przecież charakteru państwa satelitarnego wobec Trzeciej Rzeszy. że osłabienie związków z Niemcami naraziłoby Włochy na bezpieczną izolację. co było zgodne z planami Mussoliniego. by ukazać światu potęgę włoskiego faszyzmu. szczególnie w pierwszym okresie czasu. 608-612.diatora. na spotkaniu w Salzburgu Ciano usiłował przekonać Ribbentropa i Hitlera. W górach Albanii pojawiła się partyzantka antywłoska. bo w gruncie rzeczy potwierdziło aktualny stan rzeczy. . Ciano zadowolił się ustną zapowiedzią Ribbentropa.Mołotow. Całkowitym zaskoczeniem dla Rzymu stało się podpisanie układu Ribbentrop . Wobec wskazanych już przygotowań do wojny z Polską oświadczenie takie jawnie mijało się z rzeczywistością. Gierowski: Historia Włoch…. cit. że Włochom nie zostało nic innego jak podporządkowanie się Niemcom.

która spowodowała szeroki rezonans w całym kraju. obawiających się zbyt „śmiałych” planów zaborczych Mussoliniego. Oczywiste jest fiasko wojskowo-ekonomicznej polityki faszyzmu. jaką prowadziły Włochy. nie byli jeszcze przygotowani do zwrócenia broni przeciwko reżimowi faszystowskiemu. Zbliżenie do III Rzeszy zrodziło nową opozycję grup burżuazyjnych. Włosi. jakie wydatkowano na przygotowania wojny. Cios. jednak walcząc poniżej swych możliwości. wysunięcie zbyt szerokich celów zaborczych i rozdrobnienie armii na licznych frontach było główną przyczyną klęski Włoch. że nieumiejętność Mussoliniego zmierzenia własnych sił. do przelewania krwi na wojnie. jakie cechowały postępowanie Mussoliniego w uczestniczeniu w konflikcie ze Związkiem Radzieckim. Tym niemniej w środowisku włoskiej elity rządzącej nikt w tym czasie nie myślał poważnie o opozycji wobec Mussoliniego. Ale w czerwcu 1941 r. Klęska odniesiona w Afryce zmieniał punkt widzenia na problem wojny. aby oderwać się od III Rzeszy. jakie w kraju istniały. zadany prestiżowi reżimu faszystowskiego. zaborcze cele. W pierwszym etapie wojny najbardziej znamienna z tego punktu widzenia była kampania przeciwko Grecji. w łonie których rozwijała się wewnętrzna opozycja. odziani w mundury żołnierskie. Po wojnie przedstawiciele włoskiej klasy rządzącej gremialnie potępili Mussoliniego za ten krok. kraju ubogiego w zasoby naturalne. przed którymi stanęły koła rządzące w okresie ogólnego kryzysu kapitalizmu. był bardzo dotkliwy. osiągnięte wyniki były niewspółmierne do zasobów. Młodzi ludzie dostrzegali sprzeczność pomiędzy słowami a czynami przywódców faszystowskich. Włoscy historycy burżuazyjni sugerują. Nacisk wielkiego kapitału był jednym z najważniejszych czynników. Faszyści jednak nie umieli nawet wykorzystywać w należyty sposób tych możliwości. Była to pierwsza klęska faszyzmu włoskiego. wyjaśnić można jedynie jego przekonaniem o całkowitym poparciu przez klęskę rządzącą. ludzie pracy. . że hasła obrony ojczyzny. z czego zdawali sobie sprawę również i faszyści.Jednakże wyłącznie za pomocą terroru faszyzm nie mógł osiągnąć długotrwałej stabilizacji społecznej. Zauważyć też można było niechęć żołnierzy włoskich na wojnie do walki o obce im. W zakresie stanu wyposażenia technicznego sił zbrojnych i ich taktyki. Obok „rewizjonistów” istniała opozycja „starej gwardii”. która upatrywała przezwyciężenie trudności w powrocie do radykalnych idei lat dwudziestych. w olbrzymiej większości chłopi. które wzmagały zamęt w elicie faszystowskiej. Dyktatura Mussoliniego przegrała ostatecznie faszystowską wojnę zaborczą. Obecnie powstał problem. jednak dopiero zbliżanie się działań wojennych do terytorium Włoch zmusiło włoską klasę rządzącą do podjęcia decyzji odsunięcia Mussoliniego od władzy. Z czasem zauważyć można było niepomyślną sytuację wewnątrz reżimu totalitarnego. Brak rozsądku i pośpiech. W warunkach Włoch. którą Mussolini nazwał „faszystowską”. całkowite zaopatrzenie produkcji we własne surowce było w ogóle zadaniem niewykonalnym. Autorzy ci podkreślają również w tym kontekście brak przygotowania i zacofanie techniczne włoskiej armii. Wydawało się. dawały dyktaturze Mussoliniego szanse na bardziej wytrwałą postawę żołnierzy włoskich. wyrażali w ten sposób niechęć do wojny faszystowskiej. nikt nie wypowiedział głośno swego poglądu. czy jest ona zdolna do zorganizowania obrony kraju przed wtargnięciem wojsk anglo-amerykańskich. Musiał on rozwiązać szereg problemów. Bez wątpienia karkołomna strategia Mussoliniego odegrała również pewną rolę. W partii faszystowskiej pojawiło się przed wojną kilka kierunków politycznych. jakie zostały pośpiesznie wyciągnięte przez propagandę faszystowską. Grupy faszystów – „rewizjonistów” powstały głównie w środowisku młodzieżowym i uniwersyteckim.

jako siły. lansują mit o byłej „wielkości Włoch”. Włoskie grupy rządzące dwukrotnie już w ciągu okresu powojennego – w 1950 i 1964 r. Był to autentyczny strajk. lecz także hierarchowie faszystowscy.Tymczasem stało się inaczej. Neofaszyści. że „odnowili” swą doktrynę ideologiczną i polityczną. W tym krytycznym momencie wyszła na jaw słabość organiczna faszyzmu włoskiego. W warunkach kryzysu wojennego i politycznego kierownicze koła włoskiej klasy rządzącej. że Włosi już dawno odmówili faszyzmowi prawa występowania w imieniu narodu. Dlatego zamaskowanie faszyzmu jako największego wroga ludzi pracy. lecz jest również zadaniem politycznie aktualnym31. we Włoszech północnych ukształtowały zupełnie nowy klimat polityczny kraju. a faszyzm we Włoszech znowu dał o sobie znać.. to ich związek z przeszłością jest oczywisty. Tak więc. Choć współcześni faszyści włoscy oświadczają. Rozproszeniu się armii faszystowskiej towarzyszyło gwałtowane zaostrzenie się sytuacji wewnątrz kraju. których opozycja była w znacznym stopniu wywołana procesem wewnętrznego rozkładu całkowitego zwyrodnienia faszyzmu. cit. których współpraca z faszyzmem nigdy nie oznaczała całkowitego utożsamiania się z nim. to pojawiła się partia neofaszystowska „Włoski Ruch Społeczny” (MSI). 31 G. lecz posiada dość duże środki finansowe i korzysta z poparcia wpływowych protektorów. 600-602. Fiłatow: Upadek włoskiego…. na upadek dyktatury Mussoliniego złożyła się suma przyczyn zewnętrznych i wewnętrznych. s. Już sam ponury symbol partii neofaszystowskiej – płomień. dążąc do odcięcia się od spadającego w przepaść faszyzmu. poszukują drogi do zdobycia dla swych idei młodego pokolenia. – czyniły próby przygotowania terenu do ustanowienia reżimu autokratycznego w oparciu o siły faszystowskie. . Nie upłynęły jeszcze dwa dziesięciolecia od zakończenia wojny. wydobywający się z grobowca. usiłując żerować na uczuciach narodowych. Mimo. przeciwstawiającej się demokratycznej linii rozwoju kraju. który dowiódł. Załamanie się obrony na Sycylii ujawniło. postanowiły poświęcić Mussoliniego. Strajki marcowe 1943 r. przyciągają ku sobie coraz większą uwagę reakcji. W spisku przeciwko Mussoliniemu uczestniczyły nie tylko kręgi monarchistyczne i wojskowe. w tym również za granicą.S. że żołnierze włoscy wcale nie chcą walczyć. Działania te w obu przypadkach spotkały się z oporem włoskiej klasy robotniczej. w którym spoczywa ciało Mussoliniego – świadczy o dążeniu do przejęcia spuścizny po twórcy faszyzmu włoskiego. która przyniosła olbrzymie szkody interesom narodowym Włoch i doprowadziła je do nie mającej precedensu katastrofy. wzywające do „bezpośredniego działania” przeciwko ruchowi robotniczemu i do utworzenia „bloku sił porządku”. którą rzekomo zapewniał im faszyzm. stanowi nie tylko interesujący przedmiot badań historycznych. Otwarte apele neofaszystów. że powojenna konstytucja Włoch nie dopuszcza do reaktywowania organizacji faszystowskich w jakiejkolwiek formie. op. Nie dysponuje ona znacznym oparciem w masach.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->