You are on page 1of 13

SULIT

IE/JAN 2012/CTU151

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PEPERIKSAAN AKHIR

KURSUS KOD KURSUS PEPERIKSAAN MASA

PEMIKIRAN DAN TAMADUN ISLAM CTU151 JANUARI2012 2 JAM

ARAHAN KEPADA CALON Kertas soalan ini mengandungi dua (2) bahagian BAHAGIAN A (40 Soalan) BAHAGIAN B (3 Soalan)

2.

Jawab SEMUA soalan dari BAHAGIAN A dan dua (2) soalan dari BAHAGIAN B. i) ii) BAHAGIAN A hendaklah dijawab pada Kertas Jawapan Objektif OMR. BAHAGIAN B hendaklah dijawab dalam Buku Jawapan. Mulakan setiap jawapan di muka surat yang baharu.

3.

Dilarang membawa sebarang bahan masuk ke dalam bilik peperiksaan kecuali dengan kebenaran pengawas. Sila semak bagi memastikan bahawa pek peperiksaan ini mengandungi: i) ii) iii) Kertas Soalan Buku Jawapan - disediakan oleh Fakulti Kertas Jawapan Objektif OMR - disediakan oleh Fakulti

4.

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEBELUM ANDA DIARAH BERBUAT DEMIKIAN Kertas soalan ini mengandungi 13 halaman bercetak
) Hak Cipta Universiti Teknologi MARA SULIT

SULIT

IE/JAN 2012/CTU151

BAHAGIAN A

Hitamkan ^ ^ |

jawapan yang paling TEPAT pada Kertas Jawapan Objektif.

1.

Manakah antara berikut menggambarkan asas akidah dalam pembinaan tamadun? A B C D Pembangunan fizikal mengatasi pembangunan material Pembangunan yang meningkatkan keimanan Pemisahan antara fardhu ain dan kifayah Percampuran perkara halal dan haram

2.

Pilih pernyataan yang TIDAK BENAR mengenai konsep tamadun Islam. A B C D Perkembangan tamadun tertumpu kepada sektor ekonomi dan sosial Matlamat tamadun Islam selari dengan ketetapan dan kehendak syarak Penekanan tamadun Islam merangkumi aspek rohani dan jasmani Piawaian tamadun Islam berasaskan akidah, syariah dan akhlak

3.

Firman Allah S.W.T. bermaksud: "Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan yang jelas". (al-Hasyr: 2) Apakah intipati UTAMA dalam ayat ini yang dapat dikaitkan dengan sumber rujukan tamadun Islam? A B C D Manusia merupakan makhluk Allah S.W.T. yang bijaksana dalam menyelesaikan masalah Islam membuka ruang untuk berijtihad dalam menentukan sesuatu hukum yang tidak jelas dalilnya Manusia perlu memerhati dan meneliti setiap kejadian ciptaan Allah S.W.T. sebagai pengajaran Orang yang paling mulia di sisi Allah S.W.T. ialah orang yang berilmu pengetahuan dan bertaqwa

Hak Cipta Universiti Teknologi MARA

SULIT

SULIT

IE/JAN 2012/CTU151

4.

Firman Allah S.W.T. bermaksud: "Katakanlah: adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui". (az-Zumar: 9) Pilih pernyataan berikut yang TEPAT berkaitan dengan ayat di atas. A B C D Asas pembangunan ekonomi Islam Politik dan kepimpinan Islam Pendidikan dan keilmuan Islam Hubungan sosial dalam Islam

5.

Manakah antara berikut adaiah ciri-ciri dalam pengertian tamadun? i ii iii iv A B C D Kehidupan nomad Kehalusan budi pekerti Kemajuan kesusasteraan Membina dan mendirikan bandar i, ii dan iii i, ii dan iv i, iii dan iv ii, iii dan iv

6.

Berikut adaiah kesan apabila manusia mengabaikan al-Quran dan al-Sunnah sebagai rujukan dalam pembinaan tamadun, KECUALI: A B C D Masyarakat akan hidup dalam suasana yang tidak aman Pembangunan akan kehilangan arah tuju yang sebenar Pembinaan tamadun kebendaan tidak akan terpesong Berlaku kemerosotan akhlak dalam kecemerlangan tamadun

7.

Manakah pernyataan PALING TEPAT mengenai hubungan manusia dengan Allah S.W.T. dalam pembinaan tamadun? A B C D Berserah diri kepada Allah S.W.T. tanpa sebarang usaha Melaksanakan sesuatu pekerjaan hanya untuk Allah S.W.T. Melakukan kebajikan kerana tuntutan kehidupan semata Membantu sesama manusia demi kemanusiaan semata

Hak Cipta Universiti Teknologi MARA

SULIT

SULIT

IE/JAN 2012/CTU151

8.

Manakah antara berikut menunjukkan ciri kesejagatan dalam tamadun Islam? A B C D Sesuai sepanjang zaman Menekankan aspek material Terbatas kepada sempadan geografi Bersifat eksklusif kepada bangsa Arab sahaja

9.

Manakah antara berikut BUKAN padanan yang betui dalam ciri khusus tamadun Islam? A B C D Syumul - Menyeluruh Rabbani - Ketuhanan Tasamuh - Beraneka ragam Takamul - Saling melengkapi

Soalan no. 10 berdasarkan maklumat di bawah.

Sifat, mutu, kualiti yang memberikan identiti kepada sesebuah tamadun dan dipunyai oleh semua tamadun walaupun persepsi dan pentafsirannya adalah berbeza.

10.

Manakah nilai berikut BENAR mengenai pemyataan di atas? A B C D Nilai universal dalam tamadun Nilai peradaban silam Nilai kemanusiaan Nilai kepimpinan

11.

Pilih padanan yang menggambarkan nilai universal antara tamadun? A B C D Nilai kepercayaan - Pembentukan tamadun melahirkan agama Nilai pendidikan - Pembentukan tamadun bermula dengan sistem persekolahan Nilai alam sekitar - Semua tamadun menganggap alam mempunyai kuasa ghaib Nilai ekonomi - Tamadun menekankan kegiatan ekonomi sebagai sumber rezeki

Hak Cipta Universiti Teknologi MARA

SULIT

SULIT

IE/JAN 2012/CTU151

12.

Manakah antara berikut ciri yang membezakan sistem nilai dalam tamadun Islam dengan tamadun lain? Bersumberkan wahyu llahi Bersifat universal dan sejagat Berasaskan pemikiran rhanusia Bersesuaian untuk tamadun tertentu , ii dan iii , ii dan iv , iii dan iv Semua di atas

i ii v A B C D

13.

Pernyataan berikut mengenai interaksi antara tamadun, KECUALI: A B C D Berlakunya proses asimilasi antara tamadun Komunikasi antara tamadun menjalin hubungan diplomatik Pertembungan antara tamadun menghasilkan kesan positif Hubungan antara tamadun menggalakkan aktiviti perdagangan

14.

Manakah antara berikut faktor geografi yang menghasilkan interaksi antara tamadun? Laluan Sutera memudahkan China menjalinkan hubungan dengan Arab Selat Melaka menjadi faktor interaksi Alam Melayu dengan tamadun lain Kedudukan negara yang berdekatan lautan menjadi faktor interaksi Sifat terbuka pemimpin sesebuah negara atau wilayah , ii dan iii , ii dan iv i, iii dan iv Semua di atas

i ii v A B C D 15.

Faktor berikut menyebabkan berlakunya hubungan interaksi antara tamadun, KECUALI: A B C D Penempatan Kefanatikan Kepemimpinan Keagamaan

Hak Cipta Universiti Teknologi MARA

SULIT

SULIT

IE/JAN 2012/CTU151

Soalan no. 16 berdasarkan maklumatdi bawah.

Konsep X

Segala sesuatu adalah milik mutlak Allah S.W.T. Manusia diberi hak untuk memanfaatkan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini sebagai khalifah atau pengembang amanat Allah S.W.T. untuk mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuannya dari barang-barang ciptaan Allah S.W.T.

16.

Manakah antara berikut berkaitan dengan konsep X di atas? A B C D Politik Islam Ekonomi Islam Khalifah Islam Perundangan Islam

17.

Apakah ciri-ciri keistimewaan al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan? Diturunkan secara mutawatir Terikat dengan perkataan nabi Mukjizat maknawi yang agung Disyariatkan secara berperingkat A B C D , ii dan iii , iii dan iv i, iii dan iv Semua di atas

18.

Pilih pernyataan yang BENAR mengenai konsep jatidiri Melayu: Penguasaan ilmu pengetahuan Memaksimumkan kekayaan Keimanan yang mantap Ketinggian budaya dan ii , ii dan iii , ii dan iv , iii dan iv

v A B C D

Hak Cipta Universiti Teknologi MARA

SULIT

SULIT

IE/JAN 2012/CTU151

19.

Terdapat banyak cara untuk melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapa. Manakah antara berikut pernyataan yang BENAR mengenai konsep ketaatan kepada kedua ibu bapa? Wajib bersopan santun dan hormat kepada kedua ibu bapa Wajib melaksanakan segala perintah dan larangan mereka Memanggil mereka dengan suara lemah lembut dan bersopan Sentiasa mendoakan kesejahteraan mereka di dunia dan akhirat dan ii dan iii iii dan iv , iii dan iv

v A B C D

20.

Apakah yang dimaksudkan dengan al-hakimiyyah al-ilahiyyah dalam asas politik Islam? A B C D Kekuasaan tertinggi hanyalah milik Allah S.W.T. Manusia hanya pemegang amanah mentadbir alam Perbincangan antara ahli dalam membuat keputusan Menyampaikan kebenaran sebagai asas politik Islam

Soalan no. 21 berdasarkan maklumat di bawah.

Tokoh X

Beliau memerintah selama 10 tahun. Banyak membawa pembaharuan terutama dalam bidang pentadbiran dan pendidikan. Mewujudkan beberapa jabatan baru iaitu jabatan pos, tentera, ganjaran dan pengagihan. Memperkenalkan pendidikan pra sekolah yang dikenali sebagai al-kuttab serta membina beberapa pusat pengajian di Basrah, Kufah dan Fustat.

21.

Siapakah tokoh X yang dimaksudkan? A B C D Khalifah Ali bin Abi Talib Khaifah Uthman bin Affan Khalifah Abu Bakar al-Siddiq Khalifah Umar al-Khattab

Hak Cipta Universiti Teknologi MARA

SULIT

SULIT

IE/JAN 2012/CTU151

22.

Berikut adalah sumbangan tamadun Islam terhadap perkembangan tamadun dunia, KECUALI: A B C D Kesepaduan bidang keilmuan Pemerintahan berperlembagaan Pengamalan sistem demokrasi Rasionalisasi pemikiran dan kepercayaan

23.

Manakah antara berikut langkah yang diambil oleh Rasulullah S.A.W. dalam membina modal insan di Mekah? Menanam nilai tauhid Memerangi amalan khurafat Memperkenal budaya keilmuan Membentuk kekuatan ketenteraan , ii dan iii , iii dan iv i, iii dan iv Semua di atas

i ii v A B C D

24.

Manakah antara berikut prinsip UTAMA sistem politik Islam? i ii iii iv A B C D AI-'Adalah Al-Hurriyah Al-Musawah Al-Mubadalah dan ii , ii dan iii i, iii dan iv Semua di atas

25.

Manakah antara berikut merupakan pembinaan tamadun Islam? i ii iii iv A B C D

sumbangan

Khulafa'

al-Rasyidin

dalam

Membentuk pemerintahan berpusat Mengumpul dan membukukan al-Quran Menghantar misi dakwah ke negara luar Pembukaan wilayah Islam hingga Afrika Utara , ii dan iii , ii dan iv i, iii dan iv Semua di atas

Hak Cipta Universiti Teknologi MARA

SULIT

SULIT

IE/JAN 2012/CTU151

26.

Apakah sistem pemerintahan Khulafa' al-Rasyidin yang dipinda oleh kerajaan Bani Umaiyah? A B C D Kadar zakat Pemilihan khalifah Pendidikan formal Keadilan perundangan

27.

Apakah asas perpaduan masyarakat di Alam Melayu? Toleransi dan bekerjasama antara masyarakat Ketinggian akhlak dan moral antara masyarakat Memahami budaya dan agama antara masyarakat Ketaatan masyarakat terhadap kedaulatan raja dan pemerintah , ii dan iii , ii dan iv i, iii dan iv Semua di atas

ii v A B C D

28.

Manakah antara berikut merupakan faktor penyebaran tamadun Islam ke Eropah? Kerajaan Fatimiyah Kerajaan Umaiyah Aktiviti penterjemahan Pembukaan Kota Andalusia A B C D dan ii dan iii , iii dan iv Semua di atas

29.

Manakah antara berikut langkah UTAMA perlu diambil oleh umat Islam dalam memastikan kelangsungan tamadun Melayu Islam? A B C D Memantapkan iman dan menguasai ilmu Mempertahankan adat dan membela warisan Mendominasi politik dan menguasai kekayaan Menguasai ekonomi dan menerima modenisasi

Hak Cipta Universiti Teknologi MARA

SULIT

SULIT

10

IE/JAN 2012/CTU151

30.

Manakah antara berikut hujah yang menyokong pandangan bahawa Islam datang dari Semenanjung Arab? i ii iii iv A B C D Cara pembacaan al-Quran dalam kalangan umat Islam di Malaysia Pendakwah yang datang ke Alam Melayu berasal dari negara Arab Pengislaman Maharaja Derbar II pemerintah kerajaan Kedah Persamaan batu nisan di Pasai dan Gerisek di Tanah Jawa i, ii dan iii i, ii dan iv i, iii dan iv ii, iii dan iv

31.

Berikut merupakan pernyataan benar yang menunjukkan Islam menitikberatkan penguasaan ilmu pengetahuan dalam kalangan umatnya, KECUALI: A B C D Pengajian sepanjang hayat Kewajipan tanpa mengira jantina Terhad kepada yang berkemampuan sahaja Kelebihan orang berilmu berbanding orang jahil

32.

Apakah yang boleh dikaitkan oleh sejarawan melalui penemuan Batu Bersurat Terengganu dengan teori kedatangan Islam ke Alam Melayu? A B C D Islam datang ke Alam Melayu melalui Islam datang ke Alam Melayu melalui Islam datang ke Alam Melayu melalui Islam datang ke Alam Melayu melalui India Arab Parsi Champa

33.

Manakah antara pernyataan berikut BUKAN faktor utama penerimaan Islam di kalangan masyarakat Melayu? A B C D Kegerunan terhadap kekuatan Islam Keistimewaan ajaran Islam Keikhlasan pendakwah Pengaruh pemerintah

34.

Berikut adalah antara langkah yang diambil Rasulullah S.A.W. bagi memantapkan pentadbiran Islam di Madinah, KECUALI: A B C D Membentuk Piagam Madinah yang mengandungi 47 fasal Melantik gabenor bagi mentadbir wilayah-wilayah yang jauh Menubuhkan Baitul Mai bagi menjaga kebajikan golongan yang memerlukan Mewasiatkan Abu Bakar r.a. sebagai pengganti selepas kewafatan baginda

Hak Cipta Universiti Teknologi MARA

SULIT

SULIT

11

IE/JAN 2012/CTU151

35.

Apakah peruntukan yang termaktub dalam Perkara 3(1), Perlembagaan Persekutuan? A B C D Hak-hak keistimewaan orang Melayu Keistimewaan Raja-Raja Melayu Islam Agama Persekutuan Kedudukan Bahasa Melayu

36.

Mengapakah Tamadun Melayu dianggap sebagai asas kepada pembinaan Tamadun Malaysia? i ii iii iv A B C D Peranan kerajaan dan raja-raja Melayu di dalam pemerintahan negara Adat istiadat Melayu sebagai kebudayaan rasmi negara Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara Hak-hak istimewa orang Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan i, ii dan iii i, ii dan iv ii, iii dan iv Semua di atas

37.

Manakah pernyataan berikut BUKAN persamaan antara tamadun Islam dengan tamadun lain? A B C D Menggalakkan sifat kreatif dan inovatif dalam masyarakat Menekankan aspek tauhid dalam kepercayaan beragama Membangunkan aspek material seiring dengan kemajuan sains Mementingkan ilmu dan akal sebagai teras pembangunan tamadun

38.

Muqaddimah merupakan karya agong sarjana Islam mengenai kemasyarakatan dan tamadun Islam. Siapakah sarjana Islam yang dimaksudkan? A B C D Al-Razi Ibn Sina Ibn Khaldun Al-Khawarizmi

Hak Cipta Universiti Teknologi MARA

SULIT

SULIT

12

IE/JAN 2012/CTU151

39.

Manakah antara berikut merupakan tokoh yang membincangkan teori kedatangan Islam ke Alam Melayu? Syed Muhammad Naquib al-Attas Snouck Hurgronje Ahmad Ibrahim Fatimi S. Q i dan iii i dan iv ii dan iv iii dan iv

v A B C D

40.

Pilih pernyataan TEPAT mengenai bukti yang menunjukkan kegemilangan umat Islam pada zaman Rasulullah S.A.W. dan Khulafa' al-Rasyidin. Umat yang mengamalkan sistem ekonomi Islam Umat yang kuat dari sudut mental, emosi dan fizikal Umat yang mantap dari segi persaudaraan sesama manusia Umat yang mengamalkan sistem pemerintahan bercorak feudal dan iii dan iv ii dan iv Semua di atas

i ii v A B C D

Hak Cipta Universiti Teknologi MARA

SULIT

SULIT

13

IE/JAN 2012/CTU151

BAHAGIAN B

SOALAN1 Kedatangan Islam ke Alam Melayu telah menjadikan Alam Melayu sebahagian daripada dunia Islam. Berdasarkan pernyataan di atas, jelaskan perkara-perkara berikut: a) DUA (2) kesan pengaruh Islam di Alam Melayu. (6 markah) b) TIGA (3) pengaruh tamadun Islam dalam pembinaan tamadun Malaysia. (9 markah)

SOALAN 2 Peradaban Islam dibina dan ditegakkan atas kecemerlangan ilmu pengetahuan yang mengintegrasikan ilmu keagamaan dengan ilmu sains dan teknologi yang gemilang. Berdasarkan pernyataan di atas, jelaskan perkara-perkara berikut: a) TIGA (3) sumber bukan wahyu dalam keilmuan Islam. (9 markah) b) DUA (2) klasifikasi ilmu Islam. (6 markah)

SOALAN 3 Kedatangan Islam ke Andalus berjaya menjadikan ia sebagai pusat kegiatan intelektual yang unggul di Eropah serta mampu menyaingi keunggulan kota Baghdad sebagai pusat kegiatan intelektual di Timur. Berdasarkan pernyataan di atas, jelaskan perkara berikut: a) TIGA (3) faktor yang mempengaruhi perkembangan ilmu di Andalus. (9 markah) b) DUA (2) sumbangan kerajaan Bani Umaiyah di Andalus. (6 markah)

KERTAS SOALAN TAMAT


Hak Cipta Universiti Teknologi MARA SULIT