You are on page 1of 4

Mu SVTT.

01

I HC QUC GIA TP.HCM TRNG I HC BCH KHOA

THUYT MINH NG K TI NGHIN CU KHOA HC SINH VIN NM 2013


(Thuc chng trnh h tr sinh vin tin tin tham gia NCKH)

1. TN TI: Xy dng m hnh h thng hi p n gin da trn lut c h tr ting Vit, p dng cho kim tra c v hiu. 3. THI GIAN THC HIN 6 thng

2. M S

T thng 7 nm 2013 n thng 12 nm 2013

4. CH NHIM TI (trng nhm sinh vin)


H v tn: Khoa: a ch nh: in thoi nh: PHM L HIU M s sinh vin: 50900826 KH&KT My Tnh Nm hc: p Ha Hp, x Bo Ha, huyn Xun Lc, tnh ng Nai 0613714038 Di ng: 0945302057 Email: phamlehieu@gmail.com

5. THY/C HNG DN
H v tn: PHAN TH TI Hc v: Tin s M s cn b: 0163 Chc danh Khoa hc: Gio s Khoa, BM: Khoa KH&KT My Tnh in thoi BM: a ch nh: 20 Tng Hu nh, Phng Tho in, Qun 2, in thoi nh: TP.HCM in thoi D: 0903907360 Fax: Email: tuoi@cse.hcmut.edu.vn

6. C QUAN CH TR
Tn c quan: Trng i hc Bch khoa - i hc Quc gia Tp. HCM a ch: 268 L Thng Kit, Q.10, Tp. H Ch Minh in thoi: 8-8652442 Fax: 8-8653823 Email: khcn@hcmut.edu.vn

7. SINH VIN THAM GIA THC HIN TI


1. 2. 3. 4. H v tn Phm L Hiu M s sinh vin Ni dung nghin cu d kin c giao 50900826 Tm hiu v xy dng h thng Ch k

8. C QUAN PHI HP TRONG, NGOI NC V NI DUNG PHI HP


Tn n v trong v ngoi nc 1. 2. 3. 4. Ni dung phi hp nghin cu H v tn ngi i din n v

9. TNG HP TNH HNH NGHIN CU TRONG V NGOI NC


H thng hi p l mt khi nim cn kh mi Vit Nam, thay v tr v mt danh sch c cha cc ti liu lin quan n t kha tm kim nh mt b my tm kim, h thng hi p c th a ra cu tr li chnh xc p ng mong mun ca ngi s dng. c nhiu nghin cu v vic xy dng h thng hi p trn th gii, nhng h thng hi p ny ch yu thc

Mu SVTT.01
hin trn ngn ng c s dng rng ri trn th gii l ting Anh. Cc h thng hi p ny c pht trin t nhiu hng tip cn v nhng mc phc tp khc nhau, nh h thng START [1] ca Boris Katz v cc cng s; h thng AnswerBus [2] ca Zhiping Zheng Gn y xut hin mt s h thng hi p cho cc ngn ng Chu , nh h thng hi p ting Trung [3], ting Nht [4] i vi ting Vit c nhng ti nghin cu, pht trin h thng hi p ca trng i hc, nh i hc Quc gia H ni [5], trng i hc Bch khoa HQG TP.HCM [6]. Tt c cc h thng hi p c h tr ting Vit hin nay u thc hin vic rt trch thng tin khoa hc. Ti liu tham kho [1]. START Natural Language Question Answering System. InfoLab Group, MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory, http://start.csail.mit.edu/. [2]. Zhiping Zheng. AnswerBus Question Answering System. San Diego, CA. March 24 - 27, 2002. [3]. Gai-Tai Huang, Hsiu-Hen Yao. Chinese Question-Answering System. Journal of Computer Science and Technology, Vol.19, No.4, pp.479-488. July 2004. [4]. Tetsuya Sakai , Yoshimi Saito , Yumi Ichimura , Makoto Koyama , Tomoharu Kokubu , Toshihiko Manabe. ASKMi: A Japanese Question Answering System based on Semantic Role Analysis. Saiwai-ku, Kawasaki, 212-8582, Japan, 2004. [5]. Nguyn Quc t. Phng php xy dng h thng hi p ting vit da trn ontology. i hc Quc gia H ni, 2009. [6]. H thng hi p ting Vit trc tuyn VQAS. http://nlp.hcmut.edu.vn/

10. MC TIU CA TI
- Xy dng m hnh h thng hi p n gin c h tr ting Vit dng cho kim tra c hiu. - a ra cc bin php ci tin ph hp nng cao chnh xc h thng hi p da trn lut. - Hin thc thnh cng h thng hi p da trn lut c h tr ting Vit vi chnh xc trn 70% cho cc vn bn

11. TM TT NI DUNG CA TI V QU TRNH THC HIN (ghi thnh mc r rng)

Tm Tt Ni Dung Ti
M hnh h thng hi p ting Vit m tc gi xut xy dng l h thng da trn lut (Rule Based Question Answering Systems). Cc h thng hi p da trn lut a cu tr li chnh xc bng cch s dng cc k thut x l ngn ng t nhin v h thng cc lut heuristic ng vi tng loi cu hi khc nhau.

Mu SVTT.01

Hnh 1. S cu trc h thng hi p ting Vit da trn lut

Cu trc h thng hi p ting Vit d nh xy dng c m t Hnh 1. H thng s nhn vo mt cu hi v mt vn bn cha cu tr li tng ng. Sau khi tri qua 4 giai an, h thng s tr v cu tr li ng vi ni dung cu hi ban u. Nhim v ca tng giai on c th nh sau: - Tin x l: Bc ny thc hin cc vic tin x l i vi cu hi v vn bn (phn on t, gn nhn t loi, tch cu, tm kim trong t in), cc thng tin tin x l ny s c s dng trong cc bc tip theo. Phn loi cu hi: Cu hi sau khi c tin x l s l u vo ca bc ny. Bc ny c nhim v phn loi cu hi. p dng lut: u vo l vn bn - cu hi sau khi tin x l v loi cu hi sau khi c phn loi. Bc ny s s dng hm WordMatch v cc lut heuristic khc nhau ng vi tng loi cu hi tm ra cu cha cu tr li. X l cu tr li: Bc ny s s dng cu cha cu tr li v cu hi xut ra cu tr li mt cch ngn gn v chnh xc nht.

Qu Trnh Thc Hin Ti


1. 2. Xy dng thuyt minh chi tit ca ti Tm hiu c trng ngn ng, xy dng tp lut, t in - Tm hiu c im ngn ng ting Vit. - Xy dng tp lut. - Xy dng h thng t in. Hin thc h thng - Hin thc bc tin x l - Hin thc bc phn loi cu hi - Hin thc bc p dng lut - Hin thc bc x l cu tr li Th nghim v ci tin h thng Vit Bo co tng kt khoa hc k thut ti

3.

4. 5.

Mu SVTT.01

12. SN PHM CA TI (ghi thnh mc r rng)


- Chng trnh my tnh h thng hi p n gin da trn lut c h tr ting Vit. - Bo co k thut v hng dn s dng. - Lun vn tt nghip i hc.

13. KINH PH THC HIN TI


Tng kinh ph thc hin ti: trong t: - ngun trng cc ngun kinh ph khc 7.000.000 ng, 7.000.000 ng ng

Ngy __ thng __ nm 201_ Ch nhim ti (K v ghi r h tn)

Ngy __ thng __ nm 201_ Thy/C hng dn (K v ghi r h tn)

Ngy __ thng __ nm 201_ Ban Ch nhim Khoa (K v ghi r h tn)

Ngy __ thng __ nm 201_ Ban Gim hiu (K tn v ng du) KT. HIU TRNG PH HIU TRNG

PGS.TS. Phan nh Tun